Skip to main content

Full text of "Aristophanis Pax"

See other formats


Τβΐδ ΐδ α άΐ^ΐίαΐ οοργ οί α βοοίί Ιβαί \ναδ ρΓΟδοτνοά ίοΓ ^οηοταίΐοηδ οη ββΓαΓγ δβοΐνοδ βοίοΓο ΐί \ναδ οαΓοίιιΙΙγ δοαηηοά β γ Οοο^ΐο αδ ραΛ οί α ρΓθ]οοί 
Ιο ηια]<:ο Ιβο ννοήά'δ βοοίίδ άΐδοονοταβίο οηϋηε. 

II βαδ δΐίΓνΐνεά 1οη£ οηοιι^β ίοΓ Ιβο οοργπ^βί Ιο οχρπο αηά Ιβο βοοίί Ιο οηίοτ Ιβο ριιββο άοπιαΐη. Α ριιββο άοπιαΐη βοοίί ΐδ οη© Ιβαί \ναδ ηονοτ δΐιβ]οοί 
Ιο οοργπ^βί ογ \νβθδο Ιο^αΐ οοργπ^βί Ιοτπι Ιιαδ οχρποά. λΥβουιοτ α βοοΐ: ΐδ ΐη Ιβο ριιββο άοπιαΐη πιαγ ναΓγ οουηΐΓγ Ιο οοιιηίΓγ. Ριιοΐΐο άοπιαΐη βοοίίδ 
αΓε οιιγ £αί6\ναγδ Ιο Ιηε ραδί, ΓορΓΟδοηίΐη^ α χνεαίΐη οί βΐδίΟΓγ, οιύίιίΓο αηά ]αιο\ν1οά£θ Ιηαί'δ οίίεη άΐίβοιύί Ιο άΐδοονοτ. 

ΜαΓ^δ, ηοίαίΐοηδ αηά οΐβοτ πιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓΟδοηί ΐη Ιηε οπ^ΐηαΐ νοίιιηιε \νΐ11 αρροαΓ ΐη Ιηΐδ βίε - α ΓΟΓπΐηάοτ οί Ιηΐδ βοοίί'δ 1οη§ ]οιιπιογ ίτοπι Ιβε 
ρυββδβοτ Ιο α ββΓαΓγ αηά βηαΙΓγ Ιο γοιι. 

ϋδ3§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐο ΐδ ρΓουά Ιο ραΓίηοτ \νΐιβ ββΓαποδ Ιο άΐ^ΐιΐζο ριιββο άοπιαΐη ηιαΐεπαΐδ αηά πια^ε Ιβοιη \νΐάοΓγ αοοοδδΐβίο. Ριιββο άοπιαΐη οοο^δ βοΐοη^ Ιο ιβο 
ριιββο αηά \νε αΓο πιοτοΐγ ΙβοΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. Νονοτίβοίοδδ, ιβΐδ \υογ]<: ΐδ οχροηδΐνο, δο ΐη ΟΓάοτ Ιο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓΟδοιίΓοο, \νο βάνε Ια^εη δΐερδ Ιο 
ρΓονοηί αβιίδο β γ οοππηοΓοΐαΙ ραΠΐοδ, ΐηοΐιιάΐη^ ρΐαοΐη^ Ιοοβηΐοαΐ ΓΟδίτΐοΙΐοηδ οη αιιίοπιαίοά (μαοτγΐη^. 

λ¥ο αίδο αδί: Ιβαί γοιι: 

+ Μα&β ηοη-οοπιπιβΥοϊαΙ η$β ο/ίΗββΙβ$ \¥ο άοδΐ^ηοά Οοο^ΐο Βοοΐ: 5οαπ:β ιογ ιίδο βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \νο ΓοςιιοδΙ ιβαί γοιι ιίδο Ιβοδο βίοδ ιογ 
ροτδοηαΐ, ηοη-οοππηοΓοΐαΙ ριττροδοδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοτη αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοί δοηά αυίοπιαίοά φίοτΐοδ οί αηγ δΟΓί Ιο Οοο^ΐο'δ δγδίεηι: Ιί γοιι αΓο οοηάηοίΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαίΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοίεΓ Γεοο^ηΐίΐοη ογ οίβεΓ αΓ©αδ \νβ©Γ6 αοοεδδ Ιο α 1αΓ£© αηιοιιηΐ οί ίεχί ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδ© οοηίαοί ιΐδ. λΥε εηοοιίΓα^β Ιβ© 
ιίδε οί ριιβίΐο άοπιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοτ ίβεδ© ριπροδεδ αηά πιαγ β© αβίε Ιο βεΓρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΐοηύοη Τβ© Οοο§1© "\ναί£ΓπιαΓ]<:" γοιι δεε οη εαοβ βίε ΐδ ©δδεηίΐαΐ ιογ ΐηίθΓπιΐη§ ρεορίε αβοιιί Ιβΐδ ρκ^εοί αηά βείρΐη^ ίβεπι βηά 
αάάΐιΐοηαΐ ηιαίεπαΐδ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: 8εαΓθβ. ΡΙεαδε άο ηοί τεπιονε ΐί. 

+ Κββρ ίί Ιβ§αΙ λΥβαίενεΓ γοιίΓ ιίδε, ΓεηιεηιβεΓ Ιβαί γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιπη^ Ιβαί \νβαί γοιι αΓ© άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Ώο ηοί αδδΐιηιε Ιβαί ]ιΐδί 
βεοαηδε \νε βεβενε α βοοίί ΐδ ΐη ίβε ριιβίΐο άοπιαΐη ϊοτ ιΐδετδ ΐη ίβε ΙΙηΐίεά δίαίεδ, Ιβαί Ιβε \νοι± ΐδ αίδο ΐη ίβε ριιβίΐο άοπιαΐη ϊοτ ιΐδΟΓδ ΐη ουιοτ 
οοηηίποδ. λΥβοίβοΓ α βοο]<: ΐδ δίΐΠ ΐη οοργπ^βί ναποδ ίϊοπι οοιιηίΓγ Ιο οοιιηίΓγ, αηά \νο οαη'ί οίίοΓ §ηΐάαηοο οη \νβοίβθΓ αηγ δροοΐβο ηδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠο\νοά. ΡΙοαδο άο ηοί αδδΐιηιο Ιβαί α βοο^'δ αρροαΓαηοο ΐη Οοο^ΐο Βοοίί 8οαΓθβ πιοαηδ ΐί οαη βο ιΐδοά ΐη αηγ πιαηηοΓ 
αηγ\νβθΓο ΐη ίβο \νοήά. Οοργπ^βί ΐηΜη^οηιοηί Ηαβΐβίγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

Α1)οαΙ Οοο§1ε Βοοίί 8εαΓθΗ 

Οοο^ΐο'δ πιΐδδΐοη ΐδ Ιο ΟΓ^αηΐζο πιο \νοήά'δ ΐηίοΓπιαίΐοη αηά Ιο πια^ο ΐί ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά ηδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ τοαάοτδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοήά'δ βοο^δ \νβΐ!ο βο!ρΐη§ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ τοαοβ ηο\ν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίύΐΐ Ιοχί οί Ιβΐδ βοοίί οη ίβο \νεβ αί |ΐιίίρ : //]οοο1^5 . ^οο^Ιθ . οογπ/ υο-ΝΗίΡ 

$Β ^4 ?Π 


Ι,' •>, »-3ι*/ν-.^.1 
ΒΕΕ5Ε ΕΙΒΚΑΚΥ υΝίνΕΚδΙΤΥ ΟΕ ΟΑΕΙΕΟΚΝΙΑ. 
βαίνει! (ΧϋυαοΐΛ^Γ .**<**• ΑααΗοη Νο. 


= »*ϊ•ν-2!» •>ν Γ • "«Τ%:^•ΤΚ% ?"ίι" , ,5ΜΤ ϊ 
ϋί^ίΐίζθά Ι: Οοο$1< ϋί^ίΐίζθό βγ ΟθΟ§Ϊ€ ΑΚΙ8ΤΟΡΗΑΝΙ8 ΡΑΧ. ΕϋΙϋΙΤ ΐνΐΙΥδ ΚΙΟΗΪΕΚ 
^ ^ ΒΕΕΟΙΙΝΙ 
8νΜΡΤν8 ΕΈΟΙΤ ΙΙΒΚΑΚΙΑ ΝΙΟΟΙΑΙ ςθ. ΡΑΕΤΗΕΥ) 

Α. ΜϋΟΟΟΙ^Χ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 7**. 67 Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! Λ43Μ5 186 1860 νΝίνΕΚδΙΤΑΤΙ. ΜΤΕΚΑΚνΜ. 

ΒΕΚΟΜΝΕΝδΙ. • 

ΑΕΜΑΕ. ΟΡΤΙΜΑΚνΜ. ΑΚΤΙΥΜ. 

ΜΑΤΚΙ. ΟνΐΝςνΑσΕΝΑΚΙΑΕ. 

8ΑΝΟΤΙ88ΙΜΑΕ. ΡΑ0Ι8. ΟνίΤΕΙΟΙ. 

ϋΙΕΜ. ΝΑΤΑΕΕΜ. 

Π)ΙΒΥ8. ΟΟΤΟΒΚΙΒνβ. ΑΝΝΙ. 

ΜΏΟΟΟΕΧ. ΑΥ8ΡΙΟΙΙ8. 

ΡΑν8ΤΙ88ΙΜΙ8. ΟΕΙΕΒΚΑΝΤΙ. 

νίβΟΚΕΜ. ΡΕΒΡΕΤννΜ. 

ΡΕΟΚΕΜ. ΡΕΙΛΟΙΤΑΤΕΜ. ΡΚΕΟΑΤνδ. 

ΗΑΝΟ. ΡΑ0Ι8. ΑΚΙ8ΤΟΡΗΑΝΕΑΕ. 

ΕϋΙΤΙΟΝΕΜ. 8ΑΟΚΑνΐΤ. 
ΙΥΙΐνδ. ΚΙΟΗΤΕΒ. ΡΟΜΕΚΑΝΥδ. σφζεό &γ νπΟΟίΙε Οφζβά &γ ί^ιΟΟΦΚ! 
ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. νοάίοαιη βί^ηίδ, Κανβηηαίίδ (Κ.) Χβηβύ (V.) Ραπδίηοπιιη (Β. 0.) 
ϊΊοΓβηίίηί (Γ.) ναίίο&ηο-Ρ&Ι&ίίηί (Υ&Ι. Ρ.), αβιιβ δΐιπι ϋίηάοΓβαηίδ. 
Έάίϋοηβδ οοηίυΐί νί^ίηϋ δβχ, Αΐάίηαπι ». 1498, Ιαηϋη&ιη II 
». 1525, Βαδίΐββηδβιη ΟΓαίαηάΐΊ α. 1532, Ρ&Πδίβηδβπι \νβο1ιβΚ α. 
1540, Ιιιηϋηαπι III α. 1540, ΡΓαηοοίιΐΓίαηαπι Βπώαοΐιϋ α. 1544, 
Β&δϋββηδβπι Ιτοββηί α. 1547, Ιιυ§<1ιιηβηδβπι Βαρίιβίβη^π α. 1600, 
ββηβνβηββπι ΐοήί α. 1607, Ιιΐΐ£<1υηβηδθΐιι Μαίπι α. 1624, Απίδίβ- 
Ιοάαηιβηδβπι α. 1670, Αιηδίβίοά&πιβηδβπι Κυβίοή α. 1710, Ευ^άα- 
ηβηββπι Βυπηαηηί α. 1770, ΑΓββηίοταΙβηδβπι ΒπιηοΜί α. 1783, 
Ιίρδίβηδβιη Ιηνβπιί^π α.• 1794, ΙΛρδίβηδβδ ΙΚη<1θΓβί α.• 1820. 1825,. • 
Ρ&ήδίβηδβπΐ Βοίδβοη&άπ &. 1826, Ιήρδίβηδβπι Βοίΐιπ α. 1828, Ιοη- 
άίηβηδβηι ΒθΗεθΗ α. 1829, Οχοηίβηδβπι ϋίικΙοΓβί α. 1835, Ραπ- 
δίβηδοιη ϋίικΙοΓβι α. 1838, Ιοηάίηβηδβιη Ηοΐάβηπ α. 1848, ΙΛρ- ί^ίΐίζθό 6γ ΟθΟ§Ϊ€ VI 

βίθηββδ ΒβΓ§1πι α. 1852; 1857, ΙΛρδίβηββπι Μθΐηβΐπί α. 1860. 
ΡΓαβίβΓβα βοΐιοϋοπιπι βάίϋοηβπι ϋυββηθπαηαπι αάΐιί&ιπ. ϋβ ΓβΚ-* 
φΐίβ νίάβ 818 ρΓβ,βίβ,ίίοηβιη ηοβίΓ&πι αά νββρ&β. 

δοπΒοΒαιη Καίβηάίβ δβρίβιιώΐΊ&αδ α. ΜΌΟΟΟΙ^Χ. ρ. 44, 6 1. βίο. Ιιβπιίοΐιοηα. ρ. 92, 20 1. νβηιπιί&ιηθϋ. ρ. 141, 15 1. χρήβαι. 
ρ. 205, 8 ν. 717 1. ψοφήσει, ρ. 247, 36.1. γενναιοπρεπώς. Ώφζβά όγ ν^ΟΟΦΚ! ΡΚΟΙΕβΟΜΕΝΑ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΡΚΟΣΕΟΟΜΕΝΑ. ΟΑΡΥΤ ΡΚΙΜΥΜ. 

ΌΕ ΤΕΜΡΟΚΕ ΕΑΒνΐ,ΑΕ ΡΑΟΙ8 ΑΟΤΑΕ ϋΕί^Ε 
ΕΑΒνΐΙδ (}νΑ8 ϋΙΟνΝΤ ΚΕΤΕΑΟΤΑΤΙ8. 

ΑΓ^απιβηίο Ραοίβ ηαιτ&ίο &&§ιηβηίιιιη άίάαβοβίίοιιιιι Γβρβππιιΐδ 
αάάϋιιιη, ψιοά ιιηάθ άββοήρδβήΐ; 8Χ£υπιβηϋ αιιοίοΓ (ϋ^ηοδοί ίβ,πι 
ηοη ϋοβί. ϋβ φΐο φΐυπι ρΓαβ Γβΐίςηίδ πηιίίΐηπι δϋ αο άβρΓαν»- 
ΐιπη, ββηίβηϋίοιι τηβαπι ρΓοροβιιί ίη Ρι-οΐβ^οιηθίπδ αά Τβδρβ,δ ρ. 25. 
ΙΜ. βηίαι, φΐοά &α^ιηβη1;ί ίοπηα Ιιοάίβ Ιιαβο βχδί&Γβί: ένίκησε δε 
τψ δράματι δ ποιητής έπί άρχοντος Αλκαίου έν άστει. πρώτος 
Ευπολις Κόλαξι, δεύτερος Αριστοφάνης Ειρήνη, τρίτος Λεύκων 
Φράτορσι. τδ δέ δράμα δπεκρίνατο Απολλόδωρος, ήνίκα έρμήν 
λοιοκρότης: αιιί ένίκα Ειρήνη Λεωκράτης 1θ£βικΙαπι Οοπποοφίβ 
ρππι&δ νίη<Μο»η<Ϊ38 , ΕηροΜάί δβοτιικίαδ θΐυβφΐβ αοίοΓβπι Αροΐΐο- 
άοηιιη 1ι»1)βηάιιιη οβηδθ&ίΐιη; β,ιιί ήνίκα Είρήνην Λεωκράτης οοηπ- 
οίθηάτιιη ρτ&βπποπιιηφίθ οκΰηβιη βθΓνΛηάΰπι ββδβ, ϋ& πί νβΐ 
ΕυροΚάί, φΐοά φήάβπι ίη Ργο1θ§. 1.1. βχίβίΗηα&β,ιιι, νβΐ Ιθΐιοοηί 
ποοβάθΓβί ΑροΠοάοπιβ ρπιη»Γΐιιη ρ&Γΐίιιια αοίΟΓ. Ι»πι ίθΓίί&πι άβ 
ΙΗβπιΙίδ ίδίίβ ίη βηβ &α£ΐιιβηϋ άίάαδοαΙΜ δΐιβρίοίοπβιη νίπβ άοοϋδ 
άηηάίΰ&ηΑ&ιη ρΓοροηβΓβ «αάβο. (3\ιΐά? δί Ιιαβο £πΐ8ΐ*ι1α αά &1ίβ- 
Γΐιΐ8 Ρ&€18 (Μ&βο&ΐί&πι ρβΓϋηβ&ηΐ, ηοηηβ Ιβ^θΐκΐιιηι ένίκα Ειρήνη 
β' ΑεωκράτηςΡ ιιί Οοπώοιίδ Ρ&οβ ρήοπ βθοαιιώιιη, ροβίθΓϊοιί 

1 Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 2 ΡΚΟΙΕΟ. ΟΑΡνΤ Ι 

ρι-ίπιιιπϊ οοίίηπβΓίί ΙοουπιΡ 8βά νίάβαηιυδ άβίηοβρβ αο ρπηιυηι 
ίβηιρυδ Ραοίδ ίβ,ουΐ&β δυρβΓδίίίίδ δίαΐηΐίΐηπίδ β,οουΓαίήιβ. 

Π. ΓΓ9£πιβηίυηι ίδίυά άίάαδοαίίουιη ιιηί νβηβίο Μ)βίηΓ: 
άβδοτίρδίί ρππιυδ Ι• ΒβΗεβΓαβ ίη βάίί. Ιοηάίη., Γβοβρβπιηί ϋίη- 
άοι-βαβ ίη βά. Οχοη., ΒβΓ£]ίίυδ, βοηοΐίοηπη ίη Απδίορηαηβηι βάίίοΓ 
Ραπδίηηδ. Ιη βοάβηι οοάίοβ ίτ&ρηβηίηπι Ιβ^ίίυτ βχ^ιιηιβηίί, οηί 
ηοηίθη ρΓ&βίίχιιιη Αριστοφάνους γραμματικού.• Αΐίβππη 8Χ§ιιπιβη- 
ίιιηι βί ηαιτβ,ίίο άβ Ρ&οβ β.1ίβΓα ίη ηίτοφίβ οο<Κοβ, Κανβηηαίβ 
νβηβίοφίβ βχδίβ,ί, ΒΓηηοΜι Ρβτίδίηί οπιηί β,Γ^ηηιβηίο οαχβηί, ηί 
βάίίίο Βπιηοίπί ίρβα. νυ1§ο ίη νβίί. βάά. ίτβδ βχουδδ&β 3Τ£ηηιβηίί 
ρβχίβδ, ρπηταηι βαβ φΐαβ αρηά Ββϊ&βηιιη ρππιο Ιοοο οοηήιηοίίηι 
Ιβ^ηηίτΐΓ βχ Ε. V. ρβίίί*β, άβίηάβ βχ Ιοη^ίοΓβ νβηβίί δυβίιηιβηίο 
βχοΓάίιπη βί ρποΓ ίβΓβ ρβ,Γβ άίηπάία , οιηίββ3, αΙίβΓβ, ροχίβ ΟΤ1Π1 
ΐτ&&ιηβηίο άκΐβ,δο&ΐίοο. Ηοο βΐίβηϋη &Γ£ηητ.βηίυηι Ιηνθπηζηιβ βί 
ΒίηάοΓδυβ ίη β<ϊίί. Ι4ρβ. 1820 βί Βοίηήΐδ οηιίδβπιηί. — ϋαάιιηι 
8&ηι. Ρβίίίηδ βχ ίη^βηίο δυο, υί νιάβίατ, οοηίβοβΓαί, Μίβοβίΐαη. 
Ι, 8 ρ. 33 β<}., Ρδ,οβπι ί&οηΐβιη ΑΙοαβο 8,τοηοηίβ 01. 89, 3, ί. β. &. 
421 βώκοι θδδβ: οιιίΰδ οοηίβοίυτωη ρΓοβ&νβηιηί Κηβίθηΐδ, ϋίη- 
(ΙοΓηιΐδ (ηοί. »<1 Οχοη.), Μβίηβΐώΐδ <3υ. βοβη, Ι. ρ. 15. Π ρ. 76, 
ΒβΓ^Ιώΐδ, φΐβπι νίάβ βϋαιη ίη ηοί. »ά Κβΐ. Οοηι. ρ* 57, αΐίί. — 
ΟοηίΓΕ Ραΐηιβπηδ Εχθγο. ογ. ρ. 742 8<ι. ρτορίβΓ νβΓδαηι Ρ&οίβ 989 
ο? σου τρυχόμεθ' ήδη τρία χαΐ δέχ' έτη, απ&οηίβ Αδίγρηί1ο 01. 
90, Ι, ί. β. &ηηο 419 Μ)η1αιη δοβηαβ οοιηιηίδβ&ιη βδ8β ώιχίί. 
Ε&ηάβηι ίβιβ νβΐ ροίίιΐδ ηυΐΐ&πι δβηίβηίίωη ρπφοδηίί ΡΙοΓβηβ Οητ., 
φΐίρρβ αυί. ίη αηηηηι αοοιιτ^ϋηδ άββηιβηάηιη ηοη ίηά&ς&νβήί; 
ΒηιηοΙίηβ νβΓΟ ΡβΙηιβΓϋ Γ&ίίοηβδ ρΓοη&νίί ίη ηοί. αά ν. 1., ϋβιη 
Οΐίηίοηαδ Ρ&δί. Αίί. βκίβιη αηηο ίιιίπιίί &βυ!»6 βοηπηίδδίοηβιη, 
ηοη ρΓοηαίηβ Κπιβββτο βάϋοπ. Ιωη ΓβΙίηφίίίηΓ, ηί αηί αι^ιι- 
ηιβηϋ άίάββο&ΐίοί &αοίατβηι ββ^αωηιιτ β,ηί νβΓβιιπι ίβίιιιη, οιιίιΐδ 
ραί,Γοοίηίιαη βυβοβρίί Ραίπιβπιΐδ, β«ί ίβώ^ηβ βιιηάθπι ίβίηπι νβτ- 
δηηι Γβοϋηβ &ίφ\β αρίίιΐδ ίηίβΓρΓβίβηάο ίώηΐΛβ ίβιηροΓί ςοηοΐηο 
οΙ)βί&Γ« ρΓοηίοθ&ηηίδ. 

ΠΙ. ^ηί Ρλοβηι ί^ηίαπι ραιιΐΐο Λοοαταίίιιβ ίηβρβχβπ^ ίβ 
Οοηήοηηι οοηβίΐίαιη &Ι)ΐι1&β 8θϋ)βη<1ββ βίαϋηι ροδί ηιιηϋβ,ί&ηι 
ρη^ηαηι »ά Αηιρηίροΐίη ίηίίθββ ίαοίΐβ βοηοβάβί. ΒΓ&βίά&β βί Οίβο, Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ϋΕ ΤΕΜΡΟΚΕ ΕΆΒνίΑΕ ΡΑ0Ι8 ΑΟΤΑΕ 3 

Κββί 8βχ ίβτθ πιβηδ&ιΐδ Β,ηίθ Μ)ΐι1&ιη βάιίαπι βθοίάβιιηί, Τΐηια V, 
10. 12 του θέρους τελευτωντος: βί. ϋίοά. ΧΠ, 73 β^., Αίΐιβη. V 
ρ. 215 ά, ίαηςιιβ,πι πιοάο οβ-βδί ίβιτβ&αηί ροβί&πι, φΐ&δί νί- 
νβιβηί Ραοβιιΐφΐβ άβαπι ροδδβηΐ; ρΓορβΠβΓβ, ηβ οοπιρ&ΓβΓβΐ;. Κ& 
βρβι φΐίάβιη &1)ΐι1» ρΐβη», δβά ρΙβηίοΓ ίίιηοπδ. ΥΙη ΜβΓοιιήιιβ 
ίη η&ιτβ,ϋοηβ άβ ββΐΐί βχατάίο δώφΐβ ίηίίίο Οΐβοηίβ πιβπιίηϋ οο- 
πλγπ, 8θ11ίοΗβ ΤΓ^&βιΐδ αηχίβςιΐθ ίηίβΓρβΙΙ&ηδ: 
παύε παυ' ίηφιίί ώ δέσποθ' Έρμη μή λέγε* 
άλλ' εα τον άνδρ' έκεΐνον οδπερ Ιστ' είναι κάτω• 
ού γάρ ημέτερος ετ' Ιστ' έκεΐνος άλλα σος, ν (ν. 649 βφ}.) 
Εύηχα πια^ίδ δοβηα <ρα Πόλεμος βί Κυδοιμδς ρΓοάβιιηΙ; ηβφΐβ 
Οοπποιιπι ηβ^πβ οινβδ βμιβ ίοτβ ιιΐ ί&πι ΒθΙΙιιπι οοιηροηβΓβίιΐΓ 
8»138 8ρβΓ»886 βδίβηάίί, ν. 233 8<|. ΒιΐΓβυβ β&άβπι βοβη» Οΐβοηβιη 
βί ΒΓαβίά&η Γβοβη» ο&ββοβ 8ί£ΐήίίο8,ί, φΐυπι Πόλεμος πίταπίφΐβ 
ίωη ρθΓΗθββ ηοηάιιια βο^ηοΥβόί, ν. 261. 274 βη.; ίρββφΐβ Τητ- 
£&βιΐδ, ηιιηίίο πιΟΓΐίβ α Ογ(1θθΐηο ίΐΗ&ίο, φΐ&βί ηονί φΐίά αίφΐβ 
ίηβχβρβοίίΐίί β,ιιάίνβΓίί, βχδαΐίβί £8,ιιάιο, ν. 271 8^. 285 β^ς[. 291. 
Ββΐΐβ Οοπιίοιιβ ίηδώίί&ια δίυροΓβιαφίβ ΒβΙΗ, ΤΊ^&βί νβΓΟ βί 
ϋΐΏΟΓβπι βί Ι&βϋίίαιη - άβρίη^ίί ; πί ίηβρίιιιη βίί, ίά φΐοά οβίίβΓ 
πιοηβο, δοΐιοΐίαδί&β αά ν. 648 βοιηπιβηίιιιη: οδκ ή ν εξόν, τε&νη- 
χότας κωμφδειν. Οιιί άΐδβΓίβ νβΐ ίρβα ραΓαΒ&δίδ οοηίΓ&άίοίί, φΐιυη 
βοβάβπι φΐοβ νββρ&ηιπι νβιβιΐδ οοηίίηβί ν. 755 8<5[ς[. άβ ρβΓρβΐιιο 
Οοπηοί οιιια Οΐβοηβ ββΐΐο, ίάβΗΐ Ϊ£ΪίιΐΓ οάιυιη, νβπιπι βιιηάβπι 
φΐοφιβ ίίιικχτθίπ δαρϊί, ς[ΐιαβί Οίβο &ιιί νίναί ααί Γ&οίΐβ ροδβίί Γβ- 
νΐΥίβοβΓβ. — Ηαβ ίβϋιΐΓ δοβηάβ, ηιι&ηάο ί£ΐΙ>ιι1α οοηοβρίβ, βί βοιη- 
ροβιίβ. δΐί, ρΓΕβ Γβίκμιίδ άβδί^η&ηί, ηβ άίοαιη, φΐοά ρβΓ 8β ρ&ίβί, 
ί&ίχαίβηι αΐίφίοί ηιβηβίΐηιβ «ηίβ οοιοιαίδδίοηβπι α ροβίΛ βοιίΙη 
οροΓίβΓβ, ιιΐ βί »οίοπ 1)ΐΐ8 βί οΙιογο ίβιπριΐδ &ά θάίβοβικίιιιη 81ΐβΐ« 
οίβηβ οοηοβάαίΰΓ. ΡβΓ ίηάαοίαβ ι^Ηατ βί ρΓορίβΓ Κίβπιβιη βί, φΐοά 
ιιίήςΐιβ εόθί)ς μετά την έν Άμφιπόλει μάχην, ιΐί ΤΙΐϊΐΟΥά. οϋ V, 
14,. — ιτρος τήν ειρήνη ν μάλλον τήν γνώμην είχον, &ΰί$ΐ8 ρθ8(>- 
ςίαειιη δΟΓίρβϋ Μ>α1^ιπ, δοβηαβ β»πι 1)Γβνί αηίβ ραοβπι ίαβί&ια οοιη- 
πιίβίΐ;• Ι)β ςμία ρ«οβ Τ1ιιιο)Γά. V, 19: άρχει δέ των σπονδών 
έφορος -Πλβιστόλας ' Αρτεμισίου μηνός τετάρτη φθίνοντος, έν δέ 
Αθήναις αρΧ <ον ' Αλκαίος Έλαφηβολιωνος μηνός Ικτη φθίνοντος Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 4 ΡΚΟΙΕΟ. ΟΑΡΎΤ Ι 

1. β. Ιά&υβ ίβΓβ Μ&ιΊΰδ α. 421; ίάβιηφίβ 8ί»ϋπι ο. 20 αύται αί 
σπονδαί έγένοντο τελευτωντος του χειμωνος οιμα ήρι έκ Διονυσίων 
ευθύς των αττικών. Ρ&χ 6Γ£0 £&1>χι1α Γβ&ηβ αάΐΐιιο αηοίρΗι&ηδ 
οοηοβρία ίηβηηίβ πιβηδβ Μ&ιϋο ΙΛ&θΓ&ΙΠπίδ πΐ3£ηίβ, φΐηπι άβ ρ&οβ 
ρΓΟχιπίθ ίαοίβηάα νίχ ηιιΐδφΐ&Θ άηΜίαΓβ ροδδβ^ βάίία ββί. (}ιΐ3.Γβ 
Οοιηίουπι ββοηηάο ρτ&βιηίο οπι&ίιιπι ρπί&ππι, ς[ΐιοά β£Γβ£ΐαιη θίηδ 
ίηνβηίΐοηβπι , φΐ& Ρ&οίδ άβαβ δίπιηΐ&οπιπί ίώ ηηίνβΓδα θΓ&βοία 
ρΓοίΓ&Ιιί ίιώβΐ; νβΐ ίηνίί&β, δρβοΐ&ίοΓβδ , ηΐροίβ ββΙΚ πιβία 1ΐΙ>β- 
Γδΐϋ ρ&οβηιηυβ ίαπι αηίβ ροΓΐ&δ οοηδρίο&ϋ, ίαπι ηοη βχ ροβίαβ 
αηίιαο αίηιιβ ίη§βηί(κ ρπλ&Γβ ροίβΓ&ηί. Αΐςμιί (}ΐιαιη ώιίεβ ραίαδ 
πδίβδβ ΑΛβηίβηββδ , Ε&οβάαβπιοηίοΓαπι Γβ1ί<ιιι&ηιιηφΐ6 οίνίΐ&ίαηι 
1β£8,Ιοδ, Ιιοδρίίβιη φΐβπίφΐβ αο ρβΓβ^πηηπι, οηηοίοβ δοίΐίοβί ί&ππαπι 
ρ&οβπι ^ριβίαηίβδ, ψιηπι αηάΪΓβηΙ; Εαοβάαβηιοηιοδ φΐίάβιη Ι&ιιάαή 
ΐ&ηφί&πι νίτο8 ρΐΌροβίϋ ίαηαοβδ, έλκοντας άνδρικώς ν. 482, ΓβΗ- 

φΙΟδ ΟΟΠίΓδΙ, ΑΓ^ίνΟδ, Βοβοΐοβ, ΠΠ86Γ08 ρΓ&θ8βΓ*ΐΠ1 Μβ^Γβη8β8 

ίηοΓβρδίΓί αοοηβαπφΐθ ίαηφίβιη ρί^τοβ νβΐ ρβΓήάοβΡ ν. 468 δψ}. 
485 δ^. 504 δφΐ•, (μιαπι ΓίβΪ88β ροΓΓΟ ρΐ8,υδαί}αβ ρπ>1)&δδ6, φΐηπι 
νί(1βΓβη1; ρ&οίδ Γβδ, ρίο φΐίάβηι δβά δηρΓ& ιαοάυπι Μίαπ βί ρβίΛΐ- 
Ιο,ηίί β,ηίιηο νοία δ&οΓ&φΐβ ήβή? Εΐβηίπι ηοη ίαιη Ρ&οΐδ Ιατκΐββ 
α^ηη&ΐΓ ψι&ΊΏ. δαοΓοπιπι βρηί&ηιπίφΐβ ηη&β δηηί Ρ&οίδ άοηα &ο- 
οβρΐίδδίηΐ8 > . (}ιΐ8, άβ Γβ νίά. οαρ. IV. 

IV. Ι&πι φΐηπι Μ)α1& ίρδβ, Αίο&βί δβ αηηο άοο&ιη βδββ 
άοοβ&ί, ίαοίΐβ βώ ΡβΙπιβΓϋ βί δΟοίοΓηπι ΓβίβΙΙβΓβ Γβϋοηβδ. Αο 
ρήπιιιιη ραοβ ίαοία ρ&οβπι ίαοίβηάαιη οιιγ&γθ νβΐ αί β&ί δη&άβΓβ, 
ηοηηβ Ιιοο βδί αοίυιη α§βΓβ? Νιιηι οΓβάΛϋβ ηηηηαπι βδί, Οοηιί- 
οηπι, φΐί υβίφΐβ ίιΐδίο ίβιηροήδ πιοπιβηίο Μηβ&πι δΐι&πι ρΓοάΐΓβ 
ίιΛβ&ί α^Γβάίίΐιΐθ, Ιιαηο Μηιίαιη ίπΙ>η8 αηηίδ ροδί ραββηι ίαοίίΐια, 
ίΓΛυδ β-ηηίδ βί άίπιίάιο ροβί βηίίιιηι 1)θ11απι οοπιπιΐδίδββΡ ί. β. &γ- 
οΐιοηίβ ΑγοΜε, 01. 90, 2, ». 418 ηιβηδβ Μ&γΙιο. Ν&ιηςηβ δί 
νβΓδίι 980 (Ιυοβ &ηηοδ οοηιρηίβιηηβ, ΑδίγρΜϋ ΕΓοΙιοηϋδ αηηιιβ 
1>ο11χ άιιοάβοίηιυβ βδί. Ρυοά Ιίφΐίάβ άοοβί Τΐιιιογά. V, 20, ηηί- 
οιΐδ Ιιατηηι Γβπιηι ατΜίθΓ'οί ώιχ: αδται αΕ σπονδαΐ έγένοντο — 
αότόδεκα έτων διελθόντων καΐ ήμερων δλίγων παρενεγκουσων ή 
ώς το πρώτον ή έσβολή ή ές την Αττική ν καΐ ή αρχή του πολέμου 
τοΰδε έγένετο. Αΐφΐβ ίάβπι V, 56 βη., ροβ^ιιαιη άβ ΓβΙηιβ ΑγοΜε Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ϋΕ ΤΕΜΡΟΒΕ ΕΑΒΥΙΑΕ ΡΑ0Ι8 ΑΟΤΑΕ 5 

απώοηίβ £68ΐίδ βχροβιιίί, χαΐ δ χειμών έτελεότα χαΐ τρίτον καΐ 
δέκατον έτος τφ πολέμφ έτελεότα. Ιεπι 31 (^ιιίβ Ιιοο φίοςμιβ ίβηι- 
ρτιβ ιηάιιοί&πιιη 1>β11ιυιι πιαίϋ φίαπι ραοβηι ηυηοαρ&Γθ, ίρδίιιη 
Τΐιιιογάίάθπι Ιι&ββΜί αυοίΟΓβιη, ψιί V, 26 έτη δέ ές τούτο τά 
ξόμπαντα έγένετο τφ πολέμφ επτά καΐ είκοσι, καΐ τήν διά μέσου 
ξυμβασιν εΓ τις μη αξιώσει πόλεμον νομίζειν, ουκ δρθώς δικαιώσει. 
Αίφΐί ίάθΐη ρ&πΐΐο αηίθ ο. 25 καΐ έπι Εξ έτη μέν καΐ δέκα άπέ- 
σχοντο μη επί την έκατέρων γη ν στρατευσαι, εξω&εν δέ μετ' ανα- 
κωχής οδ βέβαιου εβλαπτον αλλήλους τά μάλιστα. Νοο φΐίώρι&πι 
ΤΊπιογάΐάββ πιβπιοη&β ρΓοάίάίί ίη βη&ττ&ϋοηο δίη^αίοπιπι »ηηο- 
πιπι, φΐοά ί&ηΐί ηιοπίθηίί Μβββί πί Οοπιίουπι βΛ Ρβ,οβηι ίαΙ>ιι1αιη 
βοπ&βηάωη ίρβίβ ίβηιροπιιη 3.η£ΐΐ8ίϋ8 ιη&ΐίδφΐβ βχοίί&ίαπι ΟΓβάβΓβδ. 
Υηα ϋΐα αά Μ&ηίίηθ&πι ριι§η&, οιπ Αϋιβηίβηδβδ Εαοΐιβίβ βί Νίοο- 
8ίτ»ίο ά\ιοιΙ)ΐΐ8 ίηίβΓίαβηιηί (Τίπιο. V, 61), Αηϋρΐιοηΐθ Γαοία ββί 
ΛΓοΙιοηίθ πιβάί» Εθ8ί»ίβ α. 418, φιίηφίθ ίβΓβ πιβηδί&ιΐδ ροβί Ιλ&ο- 
ΤΒΐΪΒ, ΏίΒ,ξΏΒ, θίΐΐδ £111111, 0111 ν. 980 Ραοΐδ άίά&βο&ΐίαπι νιάβίιΐΓ 
νίηάίο&Γβ, Τίπιο. V, 75. Οί. δοΐιοΐ. Αν. 13, ΜιιβΙΙβΓ. &. Ηίδί. 
ρ•. Ι ρ. 376. Νυπι βιτ»88β Οοπιίοιιπι 0Γβ<ϊ&πιιΐ8? Οηι φΐίάβπι 
Γβοίβ &ηηθ8 ηυπίθπινϋ Αοΐ&πι. 266 έκτφ σ ' ετει προσεΐπον, φΐοά 
Γβοίθ βοΐιοΐ. ίηίθΓρΓβίαίιΐΓ, βί 890 ^κουσαν 2κτφ μόλις ίτει πο- 
θουμένην. Ναπίφΐβ Αοΐι&πιβηθίιιπι ίΛπΙα ηοηάυπι βηίίο δβχίο 
1>β11χ &ηηο 1>βη&θί8 άοοίβ. ββί &. 425, 01. 88, 3. Οί. ΒοβοΗι. 
ΑΙΛ&ηάΙ. ά. Αοαά. α. 1816 ρ. 86 δ^η. Αη ροΐίηδ Τιγβίΐβιιιη 
δοηβπι ηαπιβπιιη αηηοπιιη άβ βηο αιιχίδδο οβηδβαηιιΐδΡ Ριιβπιηί, 
φΐί ίί» νβΓδίιιη θχρίίοβτβηί, Οοπιίοιιπίφΐθ βάίοίιιπι ίδίιιά Ρβποΐίβ 
οοηίΓΟ- Μβ8»Γβιΐ8θ8 ίηίϋιιιη 1>β11ί βδδβ νοίαί&θ. (}ιιί ρΓοίβοίο βί 
ίη Αοΐιαπιβηβίΐηιβ 530 β^η. βί ίη Ραοβ 609 8η<}. Ρβποΐβπι βίπβ- 
ηαβ οιιιη Μθ^&Γβη8ί1)ΐΐ8 οοηΙχονβΓδί&πι, φΐ&πι τδ Μεγαρικδν ψήφισμα 
δβψιπΐαπι 8ΐί, 1>β111 »αοΐθΓβιη ο&αβ&πίφΐβ ββδβ ίία π&ιτ&Ι;, ιιί οο- 
πιίοιιπι άβοβί. νβΓίιιηίβ,πιβη , Ιίοβί Ιίαοβάαθπιοηϋ οαπι Γβΐί^ιιίβ 
βϋαπι Ιιεπο 0&Π8&Π1 1)β11ί Θ88β νοΙπβΓίηί, 'ΤΜϋ. Ι, 139: καΐ μά- 
λιστα γε πάντων καΐ ένδηλότατα προυλεγον τδ περί Μεγαρέων ψή- 
φισμα καθελουσι μη άν γίγνεσθαι πόλεμον, Ιιοο ρορυΐίδοίίππι 
(ΟΙι&Γίηί) <1ιιοΙ)ΐΐ8 Γογθ ωπιίδ &η1& 1)β11ί Ρβίοροππβδίαοί ίπίίίιιπι 
Γβπιιιιϋ&ίιιπι ββί, δβοαηάιιπι Μβίβπιπι, ίπά. Ιβοί. ΟιγρΚίδλν. α. 1821 Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 6 ΡΒΟ&Εα. ΟΑΡνΤ Ι 

ρ. 6, α Κπιθ$6γο Ι&ιιά&ίιιιη, φΐβπι χιά. Ηίβ*. ρΜ. 8*αά. ρ. 195 ; 
Τΐηιο. Ι, 67; ΡΙαί. Ρβποΐ. ο. 30 βςη. Ιί&φίο ^ιιυπι Ιιαβ Γ&ϋοηβ 
Ιαηϋιπι άηοάβοίιη βίδοίαηίιΐΓ αηηί, έΑ βπρβήοΓβια αηηυηι Γβίβ^α- 
ιϊιιιγ,χ αά 01. 86, 3, &. 434, φΐο αηηο ρππίΛΐη ρη£ηωη η&ν&ΐβπι 
ίηίοΓ Οοπηίΐιίοβ βί ΟοΓβγΓαβοβ αοοίάιββθ ρΓθΙ>αΙ>ι1ϋβΓ Κπιθ£θπιβ 
βχροβιιΗ Β,ά Οΐίηί. Ραβί. Ηβΐΐ. βί Ηιβί. ρΜΙ. βϋκΐ. ρ. 266; ο£. 
Τΐιιιο. Ι, 29 δη. (}α3β ρπρια ίτβάβοίπι β,ηηίβ &ηίβ Νίοίαβ ρ&οβπι 
οοιηπΗ8β&, ηιιαπι γβΓβ αο ρπ>ρηβ ίοϋιιβ 1>β11ί ίηίίίυιη ρ088ΐί ΙΐαβθΠ, 
νβΐ βχ ίρβο Τΐιυογάίάβ άίδβ&β. Ιπιηιο Ιιαβο ψι&βί ίαηάαπιβηία 
πιβίοπιπι οοπιπιπηίαιη &ο ρβΓ ιιηινβΓδΛΠΐ βϊΏβώ&πι &Γ&8δαηίίιιιη 
& Τΐ78&βο 8βηβ άββίκη&ηίαΓ, φΐοά δβηβχ βίίαπι ίβπιροηιιη πιβιηί- 
ηιί ραιιΐΐο ΓθΐηοϋοΓαπι: νβΐ φιοά Οοπποο ηοη νβηιπι φίκΐβιη δβά 
πιοάίοβ οιιπίφΐθ νβΓϋ»ϋβ βρβοίβ αιιοίυιη αηηοηιπι ηυπιβπιπι βία- 
ίαβΓβ ρΐαουίί. Ήδη ΒΛίίβηΐφίοά άίβίί Τη^&βιΐδ, νβΓίβππι: ίαπιί&ιη, 
ηοδίηιπι: βΐ£βηίΚβ1ι δώιοη. Ιία Ρβ,χ Αο1ι&πιβηβί1)ΐΐ8 ηοη Γβρα^η&ί: 
ιΐϋο τ& Ιχτον έτος ρΓορηο δθηβα, Ιιίο τρία χαΐ δέκ' έτη νβΐ ίΓβ,ηβ- 
Ιβ,ίο νβΐ οοιηίοο ββηβη ηβητρ&ίιΐΓ. 

V. Ηίβ βχροβίίίβ Β,ά &8£πιβηίηιη άίά&βοβίίοιιιη Γβάβ&ππιβ. 
Αβ ρήοΓ ΐτα^ηιβηίι Ρ ΛΓ8 8Λ ^ 8 (ΙβίβηάιίαΓ Αί&βη&βί αηοίοπί&ίθ, 
Εαροΐίάίδ ίίώυίαιη Κόλακες Αΐβαβο βχοΐιοηίβ άοοί&ιη ββ8β άίδβτίβ 
ίΓ&άβηίΐδ V ρ. 218 ο. νΐίίπι&β Ιίίβη^ΐΛδ ήνίκα έρμη ν λοιοκρότης 
ν&πβ νίπ άοοίί ίβηίανβπιηί. Κ&ηΗιΐδ Υϋ. Αήβί. ρ. 215 ηοηιίηβ 
δ&ηβ πιοηδίπιοβο Λοιοκρότης ρΐΌ&αίο Μδίποηβιη ςαβηάαπι δβοιιη- 
ά&πιπι ραΓίίιιπι ηοηήηαπ ραί&ί, φΐί ΜβΓουπί ρβχίββ β£βι•ίί: 
βυρρίβί ίρίιΐΓ υπεκρίνατο. Αίηαί ρατίπιηι δββιιηά&ηιπι δΚϊίοΓβπι 
ίη άίά&βο&ΐϋδ ηοπηηβ,π ηοη ροίιάβββ ββΓίίβδίηιιιιη ββί. ΒίηάοΓ- 
6ιΐ8 ρΓοροηίί ήνίκα 2τ' ήν δποκριτης, φΐαβΐ Αροΐΐοάοπιβ ίΐΐβ, Ιιοηιο 
Β,ΐίαβ ΐβηοίιιβ, υΜ ίρδθ ίαΙ>ιι1ΐ6 δοή&βηάίβ ορβΓΛπι άβάοπί, ασίοηβ 
ηιιιηβΓβ δβ η\>άίοΒ>γβήϊ. ΒβΓ^Μιΐδ, ίη β<1ίϋοηιΙ)ΐΐδ ο!)δοαΓθ Ιοοο 
Γβΐιείο, ίη 1ίΙ)Γ0 άβ Εβί. Οοπι. ρ. 54 ηοΐ. ρΓαβίβποηδ, αί αϋ, οογ- 
ή§ίί: άνέ&ηκε Έρμη ν Λεωκράτης, Λάάβηβ: ,,Ι/βοβΓβάβδ ίΐΐθ, 81τοθΜ 
ιιί νίάβίαΓ βΐίηβ, ΙβοοΓαίίβ πι&ιοΓίβ, ς[ΐιι Ρβποΐίδ ΛιβΓ&ί αάνβΓδδΐ- 
πυβ, ηβροβ, οΙιοΓβ^ιιβ Λιίί βί Ηβηηαηι ίη ηιβπιοπδίηι νίοίοπαβ 
άθάιο&νϋ: ββά Κάβο αοοιιταϋιΐδ ρβΓβθψπ ηοη Ιίοβί." Νοο οβτύ 
ηυίάφΐ&ιη άβ ΗβΓπιίΒ » οΙιογθ^ο νίοίοΓβ άβάίοαϋδ οοηβίαί: άβάίο&τβ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΏΕ ΤΕΜΡΟΒΕ ΕΑΒνίΑΕ ΡΑ0Ι8 ΑΟΤΑΕ 7 

βοίΐίοβΐ; ίτίροάαβ οοηβιιΟΓ&ηί: ηβφΐβ οΙιοΓ&ροα ιηοηιιιηβηΐθ, οαπι 
άίά&δοβίίοίδ οοηίαηάί Ιίοοΐ, νίά. ΡγοΙο^. &ά νβδρ. ρ. 9 β<}. <3ιιοά 
β^ο βυρΓ» ρ. 1 ρΓοροηβτθ οοηΛωτ, ήνίκα Ειρήνη β' Λεωκράτης, 
ίά οβΓίβ άβίβηάΗιΐΓ Ιοοο ω^ιιπιβηϋ Ι αά Ανββ: επί Χαβρίου τδ 
δράμα καθήκεν ε?ς άστο διά Καλλιστράτου (Καλλίου Ε.)• εις δέ 
Λήναια τον Άμφιάραον έδίδαξε διά Φιλωνίδου: βο βοίΐίοβί, φΐοά 
άα&Γαιη άΜ&βοβΙίαχιιιη ίτ&^πίθΐιία οοηίαηχίί ΛΓ^ιιιηβηϋ βοήρίοτ, 
<1ιιηι »ϋβΓαπι Ιιιιίιιβ &1)ΐι1&β βι^ηηιβηίιιιη ίη βοάβπι βοά. Β. ί&η- 
ίχϋοα. Ανίιπη άίά&δο&ΐί&πι βαϋβ ίηίβ^Γοπι, 1ι. θ. οπάββίβ ίβηίιιιη 
Αιηίρδί&β βϊ ΡΙίΓρηίοΙιι ρΓοί&£οηΪ8ΰ8, οοηίίηβί. Αί , (ΙβίθηάίίηΓ 
ίάβιη βύο,χη νββραπιπι άίά&80βΰ&, βί υθγ& βιιηί, φΐ&ο <1ο βίιιβ 
ίοπηΑ 8βηιώΐ8, <ΰβραί&νί ΡγοΙθ^. ρ. 26 β^.; ίίβπι Ρΐαίί &Γ£ΐιπιβη(;ο 
άκΐίΐβο&ϋοο IV ΒβΗί., ίη φΐο ρΓ&βίβΓ Ρΐαίί άο Οοο&ΐί βί Αβοΐο&ί- 
οοιιίβ (ϋάαβοαϋΛ α^ίίιιτ; (ΙοίβηάίίιΐΓ ρΓ&βΐθΓβα νβΐ ίΐΐίβ Ιοοίβ οιηηί- 
1)113, φΐίΒιιβ ροβί&πιπι ηοιηίηα οοπΗρία, ρβπηιιίαία, αιηΜ^ηβ ρο- 
δίία Ιορηπίδ: φΐίρρβ νοί βηίίφΐϊββίιηίβ ραιηιη&ϋοίβ, ΕΓ&ίοβίΙιβηί, 
0&1ϋιιΐΛθ1ιο (μ&οΙ. - Νιώ. 552), &αί ηοη αχαρίιιιβ »\ιί ηοη ηΜφίβ 
βοηϋ^ίδββ θί^ηίβοβηΐ, ιιί βίηοοπι άκΐβ,βο&ΐί&πιιη ίοπη& πίθΓβηίυΓ. 
— <3ιιο<1 ψιιιιη ϋ& οοιηρΛτ&ίιιιη 8ΐί, ιιί ηά Ιίφΐίάαιη ρβΓάαοί γε- 
ίίοηβ ροδβϋ ϋϋΠα, ηβφΐβ ρΓοίβοίο πιιιΐίιιιη ίηίβΓβίί, ιιίπιπι Ραοίβ 
αΐίθπιιβ αοίοΓθΐη φΐί ήιβπί βοί&πιιιβ αη ί^ηοΓθΐηιΐδ ; αά ίρβαπι Ιι&ηο 
Ρ&οβιη ΰΐϋθΓαζχι άιιοο θΙίβΓΟ &3£πΐθηΐο, Φ 10 ** βχβίβ* ίη οοά. Ε. V., 
βχ Ιβηββπδ β,ίφΐβ βχ 1&ίβΙ)ΐΊ8, 8ΐ £βή ροΒβίί, βηιβηάαιη &β£Γβςϋιηιιι\ 
VI. Ιία Βθϋβηιβ οχοιίδβίΐ; ατ^ΐϋηθηίιιηι : φέρεται (φαίνεται V.) 
έν ταΐς διδασκαλίαις καΐ έτέραν (Ιι&θο άαο νοΛα οηι. Ε. V.) δεδι- 
δαχώς είρήνην δμοίως δ Αριστοφάνης• άδηλον ουν, φησίν Ερατο- 
σθένης, πότερον τήν αδτην άνεδίδαξεν ή έτέραν καθήκεν, ήτις ου 
σώζεται. Κράτης μέντοι δυο οίδε δράματα γράφων οδτως ,,άλλ' 
οδν γε έν τοις Άχαρνεδσιν ή Βαβϋλ<*νίοις ή έν τη έτέρ^ Ειρήνη." 
καί σποράδην δέ τίνα ποιήματα παρατίθεται, ίπερ έν τη νυν φερο- 
μένη ουκ Ιστιν. Α ςυο Αΐάίηα βί Ιιιηϋηα II ηοη άίδδβηίίηηί 
ηίδΓ(ΐηοά ίηίίίο 3τι — δεδίδαχεν, ίαηι Κράτης — είπε, (1βηίς[ΐιβ επί 
τοις Ά. ρΓ&β&βηί. ^υ^^)η8 άίβοίηιαβ ςιιίάβηι ο νβΛίβ, ΕΓ&ίοβίΙιβηβιη 
ίηδρβ^ίβββ άί<1&80β1ί«8 &αί άίά^^Ιϊο^ ηοη ίη^ρβχίβδο ίρδαβ ίαΙ)ΐι1αδ: 
ΥθΓΐιζη ηοη άίδοίηιαδ οχ ϋδάοαι, ΟΐνΑβίβιο. &1)ΐι1ίδ βδββ ιιβιιηι, φιιιιη Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 8 ΡάΟΙΕβ. ΟΑΡνΤ Ι 

θίχίδδβί άλλ' οδν — Ειρήνη. Τ&χη ΙαοβΓ» βί ίρδπιβ Οτ&ίβίίδ δβη- 
ίβηίια θί, ψή β&πι Γβίίαΐίί, ^Εΐηιη&ίίοί δβηυίοπβ ββί, υί βχ ιβίο 
οίδε ίβχίηηι &1>ύ1αηιια ΡβΓ^απιβηο ρΓ&ββίο ίαίβδβ ηβ<^\ιας[τιβ.ιη ροβδίβ 
(5θ1ϋ§βΓθ. Ηοο ηηηιη, ψιοά βί βιιιηηιί ηιοπιβηίί βδδβ ί&ίββίπιμΓ, 
Ληριιηβηίο Ιππο άβββπιυβ: φέρεται έν ταΐς διδασκαλίαις. Ιη άί- 
ά&βο&ΐι&ηιιη ίρίιΐΓ οοηβρβοίη ΕΓ&ίοβίΙιβηίβ ίβπιροΓθ 1β£βΙ)8,ίηΓ Μδ 
Αιΐδίορίι&ηίδ ηοππηβ Ειρήνη, ϋιΐίΐβ ί^ίίιΐΓ Οοπιίοιιβ βίηδάβιη ηο- 
ππηίβ ί&.1>η1α8 οοπιροβυίί, ώι&β οοππηίδίί: ηίΓ&<μιβ βυο Ιοοο ιη άί- 
άακαΐίαππη ο&ί&ΐο^ο , άβ φΐο δ&ίίδ θχροβιιί ιη ΡγοΙθ^. Β,ά νββρ. 
ο. Ι, ρβΓβοήρίβ, βταί, ηιιΐΐα δί^ηιβο&ίίοηβ ηίδί βίιαρΚοί ίίίηΐο: Εί- 
ρήνη, δβΠιοβί φΐηηι άαίινο ίη £βηηιηα (ϋά&δοαϋ&πιιη ίοπηβ, ορηβ 
ίαβήί. Ιί&φΐβ αΙίβΓα ς[ΐιι<1©ιη αϊ) αΐίβτδΐ ηοη άίβΓβΓ©1>αί; ,~ βίηυκίβπι 
<1β άίάαδοαίϋβ &£ΐίυι•, ηίβί ίρβο οοιηιηίβδίοηίδ ίβπιροΓβ. Ιβίαά α 
βί β' νβΐ πρότερα βί δευτέρα &ηί, φΐοά πήηιΐδ βφΐίάβπι ΟΓβάίάβ- 
πιη, οοΐίθοίοήδ ρπιηί &ηί ^ΜϊΐιηΣίίιοοπιπι Αΐβχαηάιιηοππη νβΐ 
ΡβΓ§3ΐηβηοπιιη αιιί βϋ&ηι Ηοπώιηηι 1οη§β δβφήοπιπι ββί αάάίία- 
ιηβηίηιη ; φΐο (Μά&βοβϋΕβ ίρβ&β ηίροίβ αηηοηιπι οοπιιηίδδίοηβδ βίη- 
§υ1οπιπι οοηίίηβηίβδ ηοη ίηάϊ^ββ&ηί. — Ιεπι φίαπι ώι&δ Αιίδδβ 
&1>ιι1αδ άίνβΓδ&δ ίηίβΓ 8β, ώι&δ Ρ&οίβ οοππηίββιοηβδ ίβπιροΓβ άί- 
βί&ηίβδ ρΓδιβίβΓ ΕΓ&ίθδί1ιβηβιη βί ΟΓβ,ίβίβιη βίί&ιη αΐίί φΐίάβπι, άβ 
ς[ΐιιΙ>ιΐ8 πιοχ νίάβΐηπιηδ, ίβδίββ δίηί ; ςη&βιιίαΓ ηίπΐϊη Ρ&οβπι αΐίβ- 
Γ&πι ίαύιιίαιη ΓβίΓ&οί&ί&ιη αη ηοναπι ήιίδββ άίβ&ιηηδ; φΐαβήίηΓ 
ροηο, ιιίπιηι Ραχ δΐιρβΓβίβδ, ή φερομένη, ρήοΓ δΗ ίδΛ>Ηΐ& αη ρο- 
βίβποΓ: φΐ&βπίιΐΓ άβηίφΐβ, ηίηιπι Ρβχ βηρβΓβίβδ, δί ίαβπί αβί&ίβ 
ροδΐβποΓ, βί ίρδ& ΓβίΓ&οί&ίβ, βίί &η ηον& Οοπιίοί ίηνβηίίο. 

VII. ϋβ ίδώιιΚβ Γβίταοίίΐίΐδ, φΐιιηι ιηηΐϋ δίηί, φΐι ββηίβηίίαιη 
βχροδίιβήηί, ηαηο ρΓ&βίβΓ Οαβ&η&οηηηι &ά Αίΐιβη. ΠΙ, 26 ρ. 210 
δη. ηοηιιηο ΒοβοΙΜηηι Ογ. ίτ. ρΓ. ο. Π, ρ. 18 βη., ΜβίηβΗυπι 
Ηίδί. Οοηι. Ι ρ. 31 βς[. ρ. 118, ΕπίζδΛίιιπι V ρΓ0^Γ8ΐηηι. α. 
1849—1852 ηηίν. Κοδίοοίι., ^ιιΛηβ άβ ΝιιΗΙ)η8 ΓβίΓαοίαίίδ β£ΐί. 
Ηίδ Εβοβάυηί δοπρίοτβδ Μδίοήαβ βΓαβοοηυη ϋίίβΓΕήαβ, δοηρίοΓββ 
ΓβΓηηι δοβηίοΕΓηηι, Εϋητιοί Νη1)ίιιπι βάίίοΓββ βΐϋ^ηβ ςτιΟΓηηι ηο- 
πιίηΕ βηιιπιβΓΕΓβ Ιοη^ηηι ββί. (3υί6ιιβ οπιηίΙ)η8 ρβΓδΠΕδηπι βδί βί 
ίΓ8£ΐοοδ βί οοπιίοοδ ροβίαδ οππι ίδώοΐοβ φίΒ&ά&Ώΐ 8Εί ηιυΐίβ-δ Γβ- 
ίΓΕοίΕβδβ ίηηι οοιηιηίδίβββ ΓβίΓ&οίΕίΕδ: Γβίτ&οίαδδβ νβΓο ή,^ηΐΕβ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ϋΕ ΤΕΜΡΟΚΕ ΕΑΒνΐ,ΑΕ ΡΑ0Ι8 ΑΟΤΑΕ 9 

φίκοι ηοη βίβϋββθηί, 1ι. β. ίβτύο ρΓ&βπήο ογπ&Ι&θ ββββιιί, νβΐ 
ηπηιιβ ρΐαοιιίβδβηί, 1ι. θ. ββοηηάο ρΓ&βπιίο άίριβ,β ββββηί ΙιβΜί&β. 
Κθίτ&οΐ&Γβ ατώθΐη, φΐο<1 Ογ&θοϊ διασκευάζειν ηαη(;ιιρ&η^ άίίϊθΓΓθ && 
άναδιδάσκειν (Ιίοαηί, φΐοά ίβιι^υπι νίοίτίοιίηιβ ίαΐηιΐίβ οοηϋ^βήί ; ϋβπι 
(Μβιτβ &\> διορθουν, φΐοά θδΐ θΐηβηά&Γθ &1>α1&πι νβΐ ο&πηβη &Ηιΐ3 
^βηθπβ »γ*θ οπϋοΛ. Ή διασκευή ίβίΐιΐΓ ηονιιιη Γθάάίί οαπηβη λτι** 
ιηιιΐϋδ ρατϋΙ>τΐ8 ηον&ίπιιη, ή διόρθωσις, βπίθηάαίιο, β,ά δίηςαΐα υθΛε 
ρβΓϋηβΐ, ο&πηίηθ ίρβο βαΐνο. Αί διορθουν βί διασκευάζειν οοηΤηβα 
νίάβπηίΒ ο. §. ίη βτριιηβηίο Ηίρροίγίί, Γαΐηιίαθ Ειιήρίάίβ Ιιοο ηοηήηβ 
βθοιιηάδ,θ: το γάρ άπρεπες — έν τούτω διώρθωται τφ δράματι. νβπίπι 
άβ Μβ ηοϋοηίΙ)ΐΐ8, φΐ&ίβηαβ β,ά β&πηίηα Ηοιηβπ<5& ρβΓϋηβηί, νίά. 
Τ¥ο1Λί Ργο1θ£. ρ. 174 βς. ρ. 237; Ι^βΙΐΓβϋ Απδίβχοΐι. ρ. 348 8^., 
Γήΐζβοΐι. Β,ά ΑγΪ81 Β&η. ρ. 437 βί ϋβ ί&Ι). γθ*γ. Ι ρ. 8 ηοί. — Ιβ,ίώ. 
Γθ1ίφΐ& ί&1>ιι1»ηιιη νβΐ θΐηβηά&ί&πιιη νβΐ ΓβίΓαοί&ί&πιπι βχβπιρίδΐ & 
0»8&ϋ1)οηο &Ηίβφΐβ οοΐΐβοία ρβΓίαδίτβπιιΐδ βο οοηβϋίο, ιιί Ατίβΐο- 
ρΐι&ηβιη ρτ&βίθΓ ΝυΙ>θβ_ Γβίχ&οί&ββθ φήάφίαπι ηθ£ατθ ν ροδδίπιηδ. 
Αιιάίδίηιιβ ρήιητιιη β&ίβηυπι Β,ά Ηίρροοτ&ίβπι άβ βαίιώπ άίαβίβ. 
XV ρ. 424 Κιιβίιη (V ρ. 38 ΟΙιατί.): έπιδιεσκαυάσ&αι λέγεται 
βιβλίον έπί τφ προτέρφ γεγραμμένφ το δεύτερον γραφέν, δταν την 
δπόθεσιν έχον τήν αδτην καΐ τάς πλείστας των Ρήσεων τάς αδτάς, 
τινά μέν αφηρημένα των έκ του προτέρου συγγράμματος ίχη, τινά 
δέ προσκείμενα, τινά δέ δπηλλαγμένα• παράδειγμα δ° ε? βουλει τού- 
του σαφήνειας Ενεκα τδν δεύτερον Αδτόλυκον Εδπόλιδος Ιχεις έκ 
του προτέρου διεσκευασμένον. νηάβ δυα θαίβηιΐδ Ιι&ηβθπΐ; ίηοβΓ- 
1πιιη: β άίάββο&ΙίβΓαιη (ΰχβπηι οοιηιηβηί3.ΓΠδ, φιοτιπη ίπΐδίαΐα 
άβρΓθ1ιβη<ϋ Ιίοβί 8&ϋβ πηιΗλ. Αί&βη&βιιβ, <μιί Γβίτ&οίαίιοηΐδ &- 
Ιηιΐβ,ηιιη ίδηφίδαη Γβί πδίΐ&ΐ&β ιηβπιίηϋ; δ&βρίιιβ, ίη ίρβ& Ααίο- 
1γοο Μ)ΐι1&, φίαπι ρβΓνβΓββ ββφΐίοΓβδ άθ ί&βήΐίδ ΓβίΓΟοί&ίίβ ίπάίο»- 
νθήηί χη&χίιηβ ορίηοΓ οΐ) δηοΐοπυη, οβΓίοπιπι ρθηιιή&ηι, βαϋβ 
08ίβη(ϋί V ρ. 216 ά έπί τούτου γάρ (Άρίστωνος) Εδπολις τον 
Αδτόλυκον διδάξας διά Δημοστράτου χλευάζει την νίκην του Αδτο- 
λόκου. δοιίίοβί ςπιιιιι ώι&θ ίαβΓίηί ί^αΐαβ Ιοη^β άινθΓβο ίβιηροΓβ 
αοίαβ, λ1*θγ» 01. 89, 4, »1ΐβΓ» 01. 92, 2 νβΐ 3, ΜβίηβΜο &ιιο<»γθ 
^11• βοβη. Ι ρ. 42, Οοηι. Ι ρ. 117 βς., ςυβπι ββςιιαίυβ θβί ΒβΓ^Ιάιιβ 
ΒθΙ. Οοιη. ρ. 342; ΑίΚβηαβιιβ ΒθΓ^ϋο ίηάιοβ ί&ηίυιη ροδίβΓίΟΓβπι Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 10 ρκοοια. ΟΑΡντ Ι 

ηονίί &ά β&Ηΐφΐθ, ηηΐΐο ιηάίο&ίο άίβοτίπιίηθ, {τ&£ΐηβιιί& ΓβίβΓ* 
οπιηίβ,. ΡβηΗαβ αιιίβπι ηίΓαπκρβ οοπιοβάί&πι άίββΓΓβ ηοη β&Ιθ- 
ηαβ φιίάθπκ, ηί ΒβΓ$1ήιΐ8 νοίηϋ, ορίηίοηβ 8ΰ& 08ίθη<ϋί, ββά ίβια- 
ροπικι Γ&ίίο ίιΛβί, άβ φΐΒ, Γβ φιιυη άϋι^θηίβΓ άίβρηίβώιιη βϋ & 
ΜβίηβΜο ΒβΓβΗοςυβ, ηιιηο αά β,Κ» ^ααβάαπι ίτ&ηββ&ιηιιβ. Μβ- 
πιΟΓ&ΗΙίβ βδί Οΐιωη&θΐβοιιϋβ ίη ϊίύτο ββχίο περί κωμφδίας άβ 
Αη&χαηάτίάθ οοιηίοο ηαπαϋο αριιά ΑΛβη, IX ρ. 374 β: πικρές 
δέ ών τδ ή&ος έποίει τι τοιούτον περί τάς κωμφδίας* δτε γάρ μη 
νικψη λαμβάνων Ιδωκεν εις τδν λιβανωτδν κατατεμεΐν καΐ οδ με- 
τεσκευαζεν ώαπερ οί πολλοί: πιβηιοπώίΐίβ ωαχίπιβ ρκφΐβΓ ιιΐίίταα 
νβΑ& ωσπερ οί πολλοί, ςμι&δί Ιιαβο οοπαηιπώ ίιώδθί βοιαίοοπιιη 
οοηβαβίικίο, ιιί ί&1)υ1&8 ΓθΙτ&οί&Γβηί. Οαί ηοη οοη^Γ&άιοίί Μθίηβ- 
Λίπ8 Οοπι. Ι ρ. 368. Είίωη. ίπιροάίϋοΓ Ιοουβ Α&βη&βί ΥΠΙ 
ρ. 358 ά άλλα μην ουδέ οδτως είμΐ φίλιχθυς, ώς δ παρά τφ αδτψ 
ποιητή (Άντιφάνει) έν Βουταλίωνι, 3περ δράμα των Άγροίκων 
εστίν ένδς διασκευή. Μβίηβΐάιιβ Οοπι. Ι ρ. 331, φίαια Αηίίρΐι&ιιββ 
ΐαύαίαπι δοηρββπί Άγροικοι ή Βουταλίων ίώ ίρβο Α&θΐι&βο VII 
ρ. 3041), ρ. 3131) ρΙβηίοΓβ Ιιοο ίΗαΙο Ι&υά&ί&πι, Βουταλίων 8β- 
οαηάβ,ιη ίαβυΐ&β βάίίίοηβπι ίιιίδββ οβηββί, ά\ιΜιΐ6, φΐίά β!1>ί νοϋί 
ενός. Νβο βαπθ βχρβάϋα ί&ώΐβ. ϋίχβπιη αιιΐ έπιδιασκευή 1θ£βη- 
άαπι ρΓΟ ένδς διασκ., &αί ένδς των Άγροίκων βί£ηι£θ8Χθ ϋώπίαπι 
ροβ&β &Κο!ΐίιΐ8 φΐ&ια ΓβρβϋβΓϋ νβΐ ΓβίταοίδίνβΓΗ Απϋρΐι&ηθθ. Ν8ΐη 
*Αγροικοι ίπίαπι υί αρρ&τβί οοπιοβίΐι&πυη ατ^ιιπιβηίιιιιι : ίηάθχ 
αραά Μβίηβΐώιπι Ι ρ. 569 ββχ &1)ΐι1&8 ηοζηίη&Ι Ιιοο ηοηιίηθ ίη- 
80ΓΪρί&8. δβά Αίΐιβη&βυπι άαρίίοί &1)ιι1αθ ίηβοπρύοηθ ίη θιτογοιπ 
ρηΐο ΐηάιιοίιιπι, ιιί άιιρίίοβιη Γθοβηβίοηβπι νβΐ βάϋιοηβπι βχβϋϋβββ 
βχίδίίηι&Γθΐ. Ηαβ νβΓΟ ίηβοπρίίοηββ άυρίίοββ ιιηάθ οπ^ίηβιη άαχβ- 
ήηί, βχροη&ηι ίηίτ». Βίππίΐιπίθ Αϋβη• XI ρ. 496 £ Δίφιλος δ' έν 
Εδνουχψ ή στρατιώτη, Ιστι δέ τδ δράμα διασκευή του Αίρησιτεί- 
χους: νβΐ ΐχββ βίιιβάβπι ίίώιιΐ&θ ίίΜοβ αϊβΓί, υιιάθ ί^οΐΐβ βΓίώ ηο- 
υβ,τά νβΐ βϋ»πι ηοναβ βάίίίοπθβ βυβρίοΛίί, ςιιβηκιιΐΛία ραιιΐΐο 8ΐφπι 
ίάβιη: Δίφιλος Αίρησιτείχει, τδ δέ δράμα τούτο Καλλίμαχος επι- 
γράφει Εδνουχον : ίηββΗιιιη, ιιίτιιια θχ (Μύβ^οαίϋβ Οαΐΐίιη&οΐιιιβ &η 
βχ αΓριπιβηίο &1>α1»β. \ιά. Μβιη. Οοηι. Ι ρ. 451 , IV ρ. 377. 
Ργογ8\18 βαάβπι οοηάίϋο βεί Α1βχί<ϋδ ΡΜΐ6<»©ή τβΐ ϋβιηβίτϋ αρ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ϋΕ ΤΕΜΡΟΕΕ ΡΑΒνΐ,ΑΕ ΡΑ0Ι8 ΑΟΤΑΕ Π 

Α&βη. XIV ρ. 663 ο, Μβίη. Ι ρ. 388, ΠΙ ρ. 404: έχει δ' ή σύμ- 
πασα εκλογή (οοΐΐβοϋο νβΛοπιπι 8,ά ρβτ&βίίοπιιη νιίαπι βρβοίαη- 
ϋτυιι) ούτως, οδσα έχ του διεσκευασμένου δράματος, δ επιγράφεται 
Δημήτριος. Νβπιρβ άιοϋυτ ί&1>ηΐ8, ΓβΙταοίΛί&ν Φ 10 ** < ^ 1108 1"ΐΙ>β* 
ϋΐαΐοβ. ϋβηίφίο Ιιοο Ιορο ροη&πι, ςαοά ίη ατ^ιιιηβηίο βχβίαί 
Μβάβ&β ΕιΐΓϊρΙάίβ : το δράμα δοκεί ύποβαλέσθαι παρά Νεόφρονος 
διασκευάσας ώς Δικαίαρχος τοδ τε Ελλάδος βίου καΐ Αριστοτέλης 
έν δπομνήμασιν. Οί. Ώίο%. Ι«. Π, 134, 8«ίά. 8. ν. Νεόφρων. (ίαοά 
ηίΜΙ αΐίαά βί^ηίβοατβ άίιβηπι, ηυ&πι ΕηπρκΙβπι ηοη ίπιίίαίιιιη 
ςηκίβιη ηβάυπι Θχβοηρβίββθ Νβορίιτοηοχη 8βά ίΐα αΓ^αταβηίυπι 
ίτ&οΐ&βθβ, ηί Αηβ1»ίθ1θ8 ίη ορβΓβ ορίηοΓ άίά&βο&ΐίοο αίφίο βχ βο 
Οίο&β&ΓοΙίΰβ ίΓ»£ίοαπι νβΐ βαϊιίΓΛΐυπι ββββ ί&βηίαιη ΝβορΙίΓοηίβ 
νβΐ ΓθίΓΛοί&νίδββ ΟΓθάβΓβηί. (ίηαβί ίάβπι ΕΓβΐιιηβηΐιιιη β&άβιη τβγ 
ίίοηβ νβΐ 8ΐιηίΠιιη& άιιο ροβί&β ηοη ροίπβπηί ίπιοί&Γβ ! ΟΙήΙβΓ πιοηβο, 
φΐοά ίη αΐίο ατ^ιυη^ιίο οβνίηιη θβί, διασκευή θί διασκευάσαι νιιΐ- 
§&η ηοίίοηθ ηϋ ίη λγ^• *& ΟΓββί. Εηπρ. ή διασκευή (όπόθεσις) 
του δράματος έστι τοιαύτη βί έΌικεν οδν διά τ&ν χορδν 6 ποιητής 
διασκευάσαι (ίηβϋίηίβββ). — Οηιη αΓ^ιιηιβηίο Μβάβαβ οοηιρ&τβδ 
ΡβΓββαηπη: Γλαύκος (Κ&θ^ίηιιβ) έν τοις περί Αισχύλου μύθων 
(ΜηβΙΙβΓ. Εγ. 1. £γ. II ρ. 23 βη. Ιιαηο Ιοοιιηι ρΓθ,βίβπηίδίί, οί. άβ 
Αθβοΐι. 8ορ1ι. Επγ. ίηίβΓρ. £Γ. ρ. 33) έκ των Φοινισσών Φρυνίχου 
φησί τους ΓΓέρσας παραπεποιήσ&αι, 1ι. θ. διεσκευάσ&αι θοάβιη ββηβη 
φΐο Ατίβΐοίβίββ βί Βίο&β9χο1ηΐ8 άίχβηιηί. 

VIII. ΕϋΓ8ΐΐ8 αΐϋβ Ιοοίβ Αϋιβη&Θυβ 8ΐπιρ1ίοϋβΓ αρροβηί* δευ- 
τέρα, (ΐιιοά Μβίηβίπο αΐϋβφΐθ άηρίίοίδ Γβοβηβίοηίβ βί^ηηπι άοοη- 
πιβηίηιηφίθ θβί: ηί ΑτοΜρρί Άμφιτρύων δεύτερος ΙαηΑ&ϋΐΓ ΙΠ 
ρ. 95 β, Χ ρ. 4261). Ιηιπιο δευτέρφ Μθίηβϊίηβ &ά XI ρ. 494 & 
Λάάβηώιπι ίηάίο&νίΐ;, Οοπι. Ι ρ. 208. (}ηοά βαάβπι ί&ΐηιία βαβρίηβ 
οιηίδββ, Ιιαο βίρϊίίίοαΐίοηβ ΙαηάαίυΓ, ίά οοπιπΗίηβ 1ΐ8,1>β1> οηπι Γβΐί- 
φώβ ίβΓθ οπιηί&ιιβ Γ&βαΐίβ, φΐ&β άηρΙίοΗθΓ ίηβοπρί&β βαηί. — 
Εηώ(Ιβπι Α&βη&θΐιπι, φΐί άβ Ααίοΐ^οο, άΓαπιαΐθ Εηήρίάίβ 8&ί;γ- 
ποο, άιχβήΐ; Ευριπίδης έν τφ πρώτφ Α&τολύκψ, Χ ρ. 413 ο, Γβο& 
ΘΓΓ0Π8 Ν&ιιοϋιΐΒ &Γ$αίί Τγ&8• &. ρ. 350, βοη&βηάαηΐφΐθ σατυ- 
ρική ββηβ οοϊιίθοίί. Ναιη φιίβ ηηφίωη £»1)η1ωη β&ί^τίοαηι, 3-ρ- 
ρβηάίοβπι -ΜΙίΐΓθπι• βί Ιβνβπι, ΓβίΓΛοΐίΐηά&ιη ίαίβββ νβΐ ηαΓΓίινίί νβΐ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 12 ΡΚΟΙΕΟ. ΟΑΡνΤ Ι 

οπιηίηο βικϋνϋΡ Ρογγο Ρΐιπχιιιη ΕιιτίρκΙβ&ιη, οηίιΐδ βχοπϋηπι 
ίρδβ αιιοίΟΓ οϋβ,ί Αγ• Β&η. 1225, βοΐιοΐί&δίβ, &ά ν. δεύτερον »ρ- 
ρβΐΐαί, 8ηί&α£&ηίθ Τζβίζα ίη βοά. ΑηώΓΟδίαηο 0. 222 αρ. Η. Κβί- 
Ιίυιη Κΐιβίη. Μυβ. Ν. Ρ. VI ρ. 616 8η., φιί δβοΐΐηάαβ Γ&βαΐ&β νβΓ- 
8ΐιπι ρήιηιιιη βί 8,1ίβπιπι αΙΓβΓί, ίπιιηο ιιίΓΛίηηαθ 8β ί&ΐηιΐ&πι οοΓδοη 
ίηδρβχίδδβ ιηβπιοιϋβΓφιβ ίβηβΓβ ^Ιοή&ίηΓ — &ί ιηβηϋίιΐΓ. Είίατη 8ο- 
ρΐιοοίίδ β.1ίς[ποί Μηιΐ&β πρώται βί δεότεραι &ίθΠιηίιΐΓ; ϋα Φινεας α 
8, 8ίβρ1. Βγζ. β. ν. Βόσπορος, Φινείκ ξι δώ ΗββγοΜο 8. ν. άτυρμασι 
βί άχάλχευτα τρυπανα. ^11^ &»ρηβη1» αρ. ΝαιιβΜιιια ρ. 227 ίηβρί- 
οβΓβ νοίβί, 18 ραυοα βχ ίΓ&^οβάία, ρΙβΓΟφίβ β ββ,ίγήοο άταιη&ίβ 
βχοβΓρία ββδβ ΐπίοΙΗ^βί. Κ» Τγτο πρότερα βί δευτέρα, άβ φΐα 
νίά. ΝαηοΜηιη ρ. 217 εφ}., ηοη άυρίβχ βίαδάβιη άτ&αι&ίίβ Γβοβη- 
8ΐο ββί, πιοάο &&8πΐθηίοηιηι, ίηρπηώ ίτ. 593. 594, Γ&ίίοηθίη 
1ιαΙ)θαιηιΐ8, βοά &1ίβΓ& ίΓ&£θβάί& βΐίβπιιη ώτ&ιηα δ&ίγτίβιιιη. Εβπιηί- 
απιπι, φΐ&8 άυρίίοββ ίηάίβ&ί 8ίβρ1ι. Βγζ. δ. ν. Δώτιον, &&£ΐηβη1» 
δηρβΓβιιηί ρ&βηβ ηα11&; αϊ νβΓδίοηΙί φΐοβ αρ. Ν&ηοΐάιιιη ρ. 171 
Ιβριηυβ & οοΰιιιτηο ηοη αΜιοΓΓβηί. νβηιπι Ιθπιιη&πιπι Γοοϊπογα 
άαΕύιΐδ ί&ίπιΐίδ &Γ£ηπιβηίί ρΓ&β&βηί δ&ίίδ, ηβφΐβ &άβο οοήία£ΐιηι 
οαβάβδ οοηηβοίί β,ρίβ ροίαβήί οαιη ΑΓ^οηααίίβ βοπιπίφΐβ ουια 
Ιβπιηίίδ ιηηΐίβπίπιβ βί οβΓίαιηίηβ βί οοηηηβίο. — Ρογγο Ι&ικΙ&ίιΐΓ 
θυέστηςβ' &1> ΗββγοΜο, Ν&ηοΐί. ρ. 147, 8βά Ιιι^ιΐδ ί&ίπιίαβ βΐίβ, 
οοηάίϋο βδί, φΐηπι (ΒδβΓίβ &1ίβΓ&, ηβ άίοαπι ρήοΓ &1)ΐι1α αρροϋβίατ 
θυέστης έν Σικυώνι. 

IX. ΑΚλ βηίπι Γ&ίίο ϋίαίοπιιη ώιρίίοίυιη β8ί, ρ&Γίίιη &1> 
ίρβΐδ ροβίίδ ρΓοίθοίοηιπι ρ&Γίίπι β, οοιηιηβηί&ίοΓίΐΗΐδ βίνβ <ϋάαδο&- 
Ιίαηιιη δίνβ ί^ηίαταπι αοΐάίίοπιιη. Ιρδίδ ροβίίβ ίοΓίαδδβ Μ ίίίιιΐί 
άβΒβηίυτ: Άγωνίς ή 'Ιππίσκος ίβ,Ι). Αΐβχίάίδ, Μβίη. Οοιη. Ι ρ. 385; 
Ανατιθέμενη ή Μεσσηνία Μβηβιιάπ; Μβίη. IV ρ. 78; Ανδρόγυνος 
ή Κρής Μβηάηάπ, Μβίη. IV ρ. 85; Άποχαρτερών ή Φιλάδελφοι 
Αροΐΐοάοπ, Μβίη. Οοπι. Ι ρ. 459 ; Άρρηφόρος ή Αύλητρίς ΜβηΕίι- 
άπ, Μβίη. IV ρ. 88; Άσχηταί ή ^Ομηρος Μβί&^βηϊδ, Μβίη.^ Ι 
ρ. 122; ^Ασωτοι ή Επιστολή Ει^οΐίδ, Μβίη. Ι ρ. 269; Ίχάριοι 
ή Σάτυροι Τίιηοοίίδ, Μβίη. Ι ρ. 429; Κνοιθιδευς ή Γαστρών Αηίί- 
ρΙίΕηίβ, Μβίη. Ι ρ. 331; Κρατεόας ή Φαρμαχοπώλης Αΐβχίάίβ, 
Μβίη. Ι ρ. 388; Μανέχτωρ ή Έρμιονευς ΜβηββΓαϋβ, Μβίη. Ι ρ. 493; Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 1)Ε ΤΕΜΡΟΚΕ ΡΑΒνΐ,ΑΕ ΡΑ0Ι8 ΑΟΤΑΕ 13 

Μετιών ή Ζωμίον ΡΜΙβηιοϊιίδ , Μβίη. Ι ρ. 13; Προικιζομένη ή 
Ίματιόπωλις, Μβίη. Ι ρ. 466; Προσουσία ή Κύκνος Ειώυΐί, Μβίη. Ι 
ρ. 366; Πτωχή ή Τοδία ΡΜΙβπιοηίβ, Μβίη. IV ρ. 21; Τρώδους 
ή 'Ρωποπώλης ΡΜΙίρρκΙίβ 8ββ., Μβίη. Ι ρ. 474; Ύάκιν&ος ή Πορ- 
νοβοσκός Αη&χϋ&β, Μβίη. Ι. ρ. 409; Φάσμα ή Φιλάργυρος Τΐιβο- 
£ηβίί, Μβίη. Ι ρ. 487; Φιλόκαλος ή Νόμφαι Αΐβχίάίβ, Μβίη. Ι 
ρ. 403. — Ρ&ίβΟΓ ηιβ Ιιαββ ροβιιΐβδβ, ηοη βχροδαίβββ ; 8βά ίρβοπιηι 
ίίίηίοπιηι ίηάοΐβ &άώιοβΙ)&Γ ? φΐί ηοιηίηα ηιαχίπιβ ίηίβΓ 8β άίνβΓβα 
βοηίίηβτβηί. Οβίβπιπι Καηβ β&ία1θ£ηιη ί&ηίηπι πιβάίαβ βί ηονβ,β 
οοιαοβάί&β ίιώυΐβ,δ ρτ&βββΓβ ^ηίπιβ,άνβΓί^δ ; ηβηαβ αβ ίηάοΐβ Ιλίιίαδ 
οοιηοβάί&β »1ίβηαηι (ϋχβήπι ϋίαΐοηιπι βρΙβηάοΓβπι. ΟοηίΓβ,, χώί 
βίιιβάβιη ηοπίίηίβ βοπιρΙυΓββ &ώη1&θ βάίί&β βηηί &ηί χύ>ί αΙίβΓ 
ίαϋυΐαβ ίίίηΐυβ φΐ*δί 8^ηοηγπιιΐ8 β»ί, βηπι α οοιηιηβηί&ίοπ&υδ θ,ά- 
άίίυιη άίχβήιη. <}αο<1 Εββκϋδββ ρυίο Άγαθοΐς δϋτ&ίίίάίδ, Μβίη. Γ 
ρ. 224; Άγροίκοις ΑηΜρΙωπβ, Μβίη. Ι ρ. 331 βί Μβη&ηάτί, Μβίη, IV 
ρ. 211; Άστρατεότοις Εηροΐίάίβ, Μβίη Ι ρ. 116; Αδλητρίδι Αηίί- 
ρΐι&ηίδ, Μβίη. Ι ρ. 333 βί Μβη&ηάτί, Μβίη. IV ρ. 88; Φιλβταίρφ 
ΑΙβχκΙίβ, Μβίη. Ι ρ. 388; Νήσοις ΡΙ&ίοηίβ, Μβίη. Ι ρ. 169; Έμπι- 
πραμένοις Ο&ίίηί, Μβίη. Ι ρ. 57; Έπιλήαμονι ΡΗβΓβοκιίίβ, Μβίη. Ι 
ρ. 82 ; Ε&νοόχφ ϋίρΜΙί, Μβίη Ι ρ. 451 ; Ζωγράφοις Αηβχ&ηάήάίδ, 
Μβίη. Ι ρ. 370; θορικίοις Αηίίρΐι&ηίβ, Μβίη. Ι ρ. 331; Ίπνφ ΡΗβ- 
ΓββΓ&ϋβ, Μβίη. Ι ρ. 83; Κενταύρψ Τίιηοβίίθ, Μβίη. Ι ρ. 429; Κέρ- 
κωψι Ρ1»ίοηΐ8, Μβίη. Ι ρ. 176; Λάκωσιν Εη&ηΐί βί ΡΙ&ίοηίβ, Μβίη. 
Οοηι. Ι ρ. 115. 163; Λευκαδία Αΐβχίάίβ, Μβίη. Ι ρ. 401; Μακεδόοι 
δίΓ&ίίκΙίδ, Μβίη. Ι ρ. 227. 231; Ξάνταις ΡΙ&ίοηίβ, Μβίη. Ι, ρ. 176; 
ΌδυσσεΓ ΕηΙπιΚ, Μβίη. Ι ρ. 365; Οίνομάψ Αηίίρΐι&ηίβ βί Εη- 
Ιηιΐΐ, Μβίη. Ι ρ. 325. 365; 'Ομοιοις ΕρΜρρί, Μβίη. Ι ρ. 353; 
Παννυχίδι Αΐβχίάίβ, Μβίη. Ι ρ. 401; Πέρσαις ΟΜοηκΙίβ, Μβίη. Ι 
ρ. 29; Πλυντρίαις ΡΜ1γ11ίί, Μβίη. Ι ρ. 260; Σκυθαις Αηίίρΐι&ηίβ, 
Μβίη. Ι ρ. 330; Στρατιώτη βίηβάβιη, Μβίη. Ι ρ. 336; Τοκιστη 
Αΐβχίάίβ, Μβίη. Ι ρ. 402; Τραγφδοις ΡΙη^ηίοΜ, Μβίη. Ι ρ. 
158; Τανδάρεφ δορΙπΚ, Μβίη. Ι ρ^ 425; Φαίδωνι Αΐβχίάίβ, 
Μβίη. Ι ρ. 385. Οβίβπιηι αΐίςιιοί ίίίηίοβ, φΐί ίη ο&ίαΐο^ο 
αριιά Μβίηβΐώιιη βχβίαηί, ρΓ&βίβπηίβί άαΗιιβ ιιίτί οτάίηί ίή&αβ- 
Γβηι» Κ&πιΐ8 ιιίβΓψιβ ίίίαΐάβ &β Αίΐιβηββο, 8ίο6&βο, Ιβχίοο- Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 14 ΡΚΟΙΕΘ. ΟΑΡνΤΙ 

^Γαρίλΐβ 9 βΐϋδ ΕρροηίίυΓ, δαβρίββίιηβ ίαηίυπι *1ίβΓ ΙαηάαίΗΓ <}\ιιιια 
ρποΓ ΐκιπι ροβίβήοΓ. 

Ε ίΓα^ίοοΓαιη ΓαΙηΙΐΒ ίαηΐ^ιιη ηιοάο ηηαιη ίηάβχ Ν&υοίπί ίη- 
άίο&ΐ άυρίίβί ίίΐηιΐο υβαπι, Αβδοίγΐί Σεμέλην ή Ύδροφόρους 2 ρ. 56, 
δβιηβΐ ιίίΓοηυβ ίϋαίο Ι&αάαίΕΐη , ΙβΓ Σεμέλην. ^\10,^α £&1)ΐιΐ£ΐη η\) 
ίρδο ροβίβ, Υδροφόρους αρρβίΐαίαιη ββώδβο, ε ^Γοηιπιαϋοίδ νβτο 
Εάάίίηιη ίίίυΐηιη Σεμέλην, ς[\ιο άίβοβπιβΓβίαΓ α βο^ηοπιίηβ ί&βιιία 
δορίιοοίίδ, ηιιαπι ιάβιη ΕΓ^αιηθηίυιη ΐΓοοΙ&δδβ δηδρίββάιΐΓ Ν&ιιοΐώιβ 
ρ. 57. 221. — νηάβ οο11ί§&8 ηβιιιη ίϋαίοπυη άηρίίαίυιο. ρΓαβ^ 
οίρηβ πιβ<ϋ&β ηοναβφΐβ οοπιοβ<1ί&β ροβίίβ ρΓορηυηι Μδββ; 3-ηίί- 
φΐαβ οοχηοβάίαβ ροβί&δ ίβΓβ δώδϋηιάδδβ Μπιΐίδ άαρΙίοίίβΓ ιηβοπ- 
ββηάίδ, ίτα^ίοοδ άβηίφΐβ ροβί&8 νβΐ ί^ηοΓ&δδβ Ιιυηο ηδΐιιη. 

Χ. Ιβ,ίά Β,ά ηΐυιά ίίίηίοπιηι ρίβηίοπιιη >£βηη8 Εβοβάίηιυβ, 
ι*βπι & οοπιιηβηί&ίοπ&ιΐδ ^Γαιηϊηιιΐίοίδφΐβ ρΓοίβοίαιη , βί ίτβφίβη- 
ίήΐ8 ίη ίΓ&βίοοΓίιπι φΐΆϋι ίη οοιηίοοπιιη Μ>η1Ϊ£ αάΐι&ίίιιπι, ψιβη- 
άοφίίάβιη ηίπιΐδηαβ £βηβπβ Μ)η1&πιιη ϋίαΐοδ βαρβΓβίίίβδ νβΐ 
ηηιηβΓαπι ίίίηίοπιπι 8ΐιρβΓ8ΰ1;ιιιη Γββρίοίπικδ. Εδώυΐί» βηίιη &ίνβ 
ιιηίηβ δίνβ άίνβΓδοηιηι ροβίβχηπι βοάβιη ϋώιΐο ίηβςηρϋδ βχρίίοα- 
ίίοηβπι ςμι&ηάαηι Γβρβπιηηδ α,άάϋ&πι, ψι&β ψιοά βίί &Γ£ηιηβηίΗΐη 
ίαβηίαβ, ηβνβ οοηίαηά&ίιΐΓ οιιπι ίαύιιία οο^ηοπιίηβ, ίηάίο&ί, — Ιία 
Αΐβαβί Άδελφαί μοι,χευόμεναι, Ιίοβί ββιηβΐ &1> ηηο ΑΛβηΕβο VII 
ρ. 316 Ι) βιίβηίηΓ, &ηί Άδελφαί ίη άίάΛ8οα1η8 Εΐιί Μοιχευόμεναι 
αηάίνίδββ ββηββο, αίφΐβ αηί Άδελφαί βχρΙίο&ΜοΑίΒ βμΙ Μοιχ. <Ηβ- 
οπιηίηίδ 03,1183. αάάϋαιη ; ο£. Μβίη. Ι ρ. 246, II ρ. 824. Οβ Ατί- 
δίοπιβηΐβ &.1)ΐι1» Διόνυσος ασκητής νίά. Μβίη. Ι ρ. 212, Π ρ. 733. 
ΒθΓ^Ιε. Ββΐ. Οοπι. ρ. 451 ίίώΐηιη Διόνυσος ή Ασκητής Μβββ 
οοηίββίί. <3ιιοά ίί» ρπλανϋ ΜβίηβΜηβ, ηί νβΐ άα&8 ί&βηΐ&β βάί- 
ϋοηββ ίαίδθβ οοΙΙί^θΓβί. 8βά Ηβ Αίΐιβη&βυδ Διόνυσον Ι&ιι&ώ, ϋ&•* 
φΐβ ασκητής αά<ϊίί»πιβηίυπι β, Ροΐΐηββ ΠΙ, 150 δβρν&ίαιη. (3«*ιη- 
φίαιη Αίΐιβη&βιΐδ (^ηαηι ηβ^Η^βηίβΓ οι1»νβπί, ηπιΚίδ Ιοοίδ ίηΐβΐ- 
Ιί^Εβ, β. £. XIV ρ. 650 β Άλεξις Μνηστηρσι οϋβ,ΐίαπι, ςΐηιηι ϋίη1η& 
ίαίπιΐ&β ίαβΓϋ Ελένης μνηστήρες, οί. Μβίη. 0. III ρ. 712. Ιη 8ΐΓΕί- 
ϋάί» &1>η1α Ζώιτυρος περικαιό μένος, ηίηιηι βΗ ίκΙάίΐίΗηβηΐϋΐΒΐ ρϊορ* 
ίβΓ £τ&^βηίοηιπι ρβηυτίΕϊη απΛί^ο; Μβίη. Ι ρ» 225, II ρ. 767* 
ΑτβΜρρί Ηρακλής γαμών ββιηρβΓ ρίβηο ΐϋηΐο «ϋαίατ; Μβίη. Ι Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΌΕ ΤΕΜΡΟΚΕ ϊΆΒνίΑΕ ΡΑ0Ι8 ΑΟΤΑΕ 15 

ρ. 208; Π ρ. 716; Ηβηι ΝίοοοΙίΛΓίβ Ηρακλής χορηγός, Μβίη. Ι 
ρ. 255, II ρ. 843; βίιιβίΐθΐη Ηρακλής γάμων βοΐο Ροΐΐαοβ ηίίϋιιτ 
VII, 40 οοΓπιρίβ οίίβ,ηϋ, Μβίη. 1. 1. Οοηίτ» ΑΙβχκΙίβ ί&βιιΐβ,β 
' Οδυσσεύς άπονιπτό μένος βί Όδοσσεος ύφαίνων ηοη αΙίίβΓ 8β Ια- 
1>βηί ψι&πχ Ειιτίρίάίδ ΜβΙ&ηίρρ©, βορίοοίίβ Οβάίριιβ, ΛτίβίορΙΐΜΐίβ 
Τ1ιβ8πιορ1ιοΠΑζιΐ8»β, άβ ψιίΐηΐδ ίη&β.; αάάϋυιη ί^ϋητ βρίίΐιβίοη & 
ββηιιίοπίηιβ; Μβίη. Ι ρ. 392, III ρ. 454. Εοάβπι ίιΐΓβ ϋίταΐτιβ 
ροίθΓ&ί ίηβοπΜ Όδ. ή Άπονιπτ, Όδ. ή Ύφαίνων. — Ιβαοοηίβ 
&1ηι1& "Ονος άσκοφόρος, Βοβοϋ. βία&ίδΐι. Ι ρ. 347, Μβίη. Ι ρ. 
217, ίοτί&88β 8υΜα ώιοβ ίη άιιββ άίηπίθηάίΐ; &αί άσκοφόρος 
»ά<ϊίίβ.ιηβηίιιιη βδί νβΐ βίίωη δνος. Νοηηβ βίί&ιη Πρέσβεις, Ιθιι- 
οοηί» &1>υ1α, ροίβϊ&ί Άσκοφόροι ίηβοήρί* ββ8β? 

XI. Τταροοπιπι άτβια&ϋβ, ψι&β ϊϋχήο ρΙβηίοΓβ ίηδοηρία 
βηηί, ίαώΐβ βίιηρΙίοίοΓβιη Γβδϋίαββ ώιοβ αΓ^κιηβηίο αά δορίιοοίίβ 
Αί&οβιη βί Οβ<Κρυιη ΤγΓ»ηηυπι, ψιο άβ νίά. ίηίτ. Σατυρικός αΜ- 
φΐβ βάάίίΜηβηίαπι ββί βχ Ιοοο, φΐβιη ίβ,ΒυΙα ίη πιοηηπιβηίο 
άίά&θοαίίοο οΙ)ίίηβΙ)*ί, βιιπιίηιη. ΡΓ&βίβΓβ* Αίας «Ιαρίβχ βορίιοοίίβ 
&1ηι1& ηβψιβ α' β' ίη άίάββο&ΐίίβ ηβφΐ& ρΙβηίοΓβ οο^ηοπιίηβ 
άίβίίηοία βΓ*ί. νίά. Ναη<&. ρ. 104. ΒπηίΙίίβΓ Αδί^ά&πι&ηΐίβ πιίηοπβ 
ΑΓας μαινόμενος βίπιρΜίβΓ αίΜΐίθβ&ί Αίας, Ν&ιιοίτ. ρ. 603. Νβ- 
φΐβ Άλκμέαν 6 διά Ψωψΐδος, φΐωηφίΒΐη ίία ίη ίΪ3§πι. άίάαβ- 
ο&ΐίοο %ά Εατ. ΑΙοββί. αρρβίΐ&ύαΐ', £βηιιίηιιιη ίηίβββ ηοπιβη οοη- 
ίβηάο, βθά βίιηρίίοίιΐδ Άλκμέων, «ί βΙίβΓ δ διά Κορίν&οο ίίβπι 
Άλχμέων. νίτ&φΐβ ί&1ηι1& βί βρροβίίο βί οιηίββο οο{$ηοιηίηθ 
οίί&ίώΓ, ΝαϊιοΙ. ρ. 302 βης. Αργώ ή κωπασχής Αββοΐι^ΐί ίη 
ο&ίβίο^ο Κοο ίίίαίο βχβί&ί; οίίαίητ οηιίββο, ΝαηΛ. ρ. 7. ϋίηάοΓ- 
βηβ άτίαηα 8&ίγτίοΗηι ίηίβββ οοηίβώί. ΡοΓίαβββ ίη οΒί&Ιο^ο βοι-ί- 
1)βηάαηι ή κωπαβτής. ΟΙι&βΓβπιοηίδ Αχιλλέας θβρσιτοκτόνος 
θερσίτης βίπιρΙίοίίθΓ Βηίάαβ ΙαηάαίιΐΓ, ψιοά νβηΐ8 νκΐβίατ ίίίυΐηβ 
ίώβδβ άΓβΛΜΛίβ, ιιΐ 1>βηβ Ν&ιιοΐώιβ βΟΒρίο&ίιΐΓ, 8&ίγήώ, ρ. 607. 
Αββώνρΐί Γλαύκος πόντιος βί Γλ. ποτνιεός βαβρίηβ οηιίββο 8,<1<1ίί&- 
ηιβηίο ΙακάΗΐίιιτ. Υίάβ αη βίί ίη άίά&80β1ί& ηοϋββίιηα Ποτνιεός 
Ιββθηώιιη, €[ηιοη φΐαβ βηρβΓβαηί βχ βίαιιοο Ποντίω £ηΐδΜ&, 
ροϋιιβ σάτορον οΐβαηί. ΝλτιοΙ. ρ. 8. 10. Ώβ Ελένης άηαίτησις 
βί Έ. γάμος άηΐήΐο ιιιιια Ελένη ΐαβή* ί&ΐπώ&πιιη. ίϋα1«8; οϋαηίιιτ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 16 ΡΚΟΙΕβ. ΟΑΡντ Ι 

ήυίάβπι ββπιρβΓ ρΙβηίοΓβ ίίίυΐο, Ναυοίε. ρ. 136 βς. — Ρογγο άβ 
ναήίδ &1>ιιΐ£ΐθ δορίιοοϋδ δ&ΐγήο&β ΰίιιΐίβ Ηρακλής, Ηρακλής 
επί Ταινάρφ βία ί&πι ΝαποΙίιΐδ άίδραί&νίί ρ. 142, Μδδβφΐβ ίίίυ- 
Ιυπι Ή. επί Ταινάρφ. δβά Λιβήί Ηρακλής &υ4 Ήρακλείσκο£. 
Κβΐΐφΐ» &άάίί8,πιβηί3, 8ΐιηί. Ιίβπι Ειιτϊρίάίδ Ηρακλής μαινόμενος 
βίπιρΙίοίίβΓ ίιι άίά&δΟΛίϋβ 8.ηάϊβΙ)3.ί Ηρακλής. — Ώβ Ηίρροίγίο 
13.Π1 8ΒρΓ8. πιοηιώιιιΐδ : καλυπτόμενος ρποήδ ίαϋτιΐ&β βθ£ηοπιβη & 
ροδίβήδ 8,άάίίυπι, ιιί βιιρβΓδίίίΐδ <50£ηοπιβη στεφανίας οοπιιηθηίίί- 
ίοΓβδ β,άάίάβπιηί, ίά <}\ιοά άίδβΓίβ &Γ£θπιβηίί δοιιρίοΓ νίάβίιΐΓ 
ίβδίαή. Αοοβάίί φΐοά ίτ&£πιβιιί& ίαϋιιΐ&β άβρβΓάίίαβ βίπιρΙιώίβΓ 
αρροδϋο Ίππολυτψ ΙαιιάαηίιΐΓ, βχοβρίο Ροΐΐαοβ IX, 50. Ιρβα νβΓΟ 
8άάίί9ΐηβιιί3. καλυπτόμενος βί στεφανίας, ίαπι ίά ψιοά άβ ρηοΓθ 
&ώη1& νίί&β ββπρίοτ η&τηώ, ί&βαΐαδ άίνβΓβ&δ ίηίβΓ δβ ήώδβ 
οδίβηάηηί. Οί. Ναιιοΐί. ρ. 390. Νβφΐβ βΙίίβΓ άβ ηίτ&φΐβ ΙρΜ- 
^βηία Ειιτίρι^ίδ ίπάίοαΓβ ροδδΐιπιαδ, ηιιαπίφίαπι &&ρηβηίιιπι άί- 
ά&δβ&ΐίοηηι, ςιιοά βχβί&ί ίη βοΐιοΐ. Β&η. 67, Ίφιγένειαν την έν 
Αόλίδι βχΜββί,' (}π&β Μ>υ1& πίπιπι Γβίτ&βί&ία β,ω ίίβηυη οοπι- 
πιίδδα αιι ροδί οΜίυπι αιιοίοπδ ρπηιιιπι βάίία δίί, ίηίβΓ νίτοβ 
άοοίοβ άίδββρί&ίατ. (}ιΐ3, άβ τβ νίάβ ίηίτ». Ρογγο τιίτ&ψιβ ΜβΙ&- 
ηίρρο βίυδάβπι ροβίβ,β, ή σοφή βί ή δεσμώτις, β* βάάίίο βί οπιίδδο 
βθ£ηοπιίηβ β, δοήρίοτίβϋδ Ι&αά&ίαΓ. ΒίνβΓβαβ βδδβ £&1>α1&8 &γ$ιι- 
πιβηίίβ ββΓίίβ οοηδίαί, νίά. ΝατιοΙ. ρ. 404. 406. (ίιιοά ίάβπι άίτ 
οβηάιιπι ββί άβ ίβύηΐίδ δορίιοοίίδ, φΐ&β Ναυπλιος ίηδΟΓί&β&ΜΐίαΓ 
άπ&β φι&βφιβ β, ίαΒαΙίβ Αδίγάδυαα&ϊΐίί8, ΡΜΙοοΙίδ, βΰοπιπι οο^ηοπιί- 
ηί&ιΐδ, ΐρβίβ ίοΓίαβδβ βιιο αάάίίαιηθίιίο ιιβίδ, άίδββπιβηά&β &&ηί. 
Νααοΐί. ρ. 177. 604. Ιάβιη ρογγο άβ ί&ΐηιΐίδ, φΐ&β Όδυσσευς βί; 
Οιδίπους ιηδοή&ιιηίιΐΓ, ίαάίβ&ιιάιιιη, ςιιίρρβ Ιι&βο &Γ£υπιβιιί& ηοη 
δοΐαιη & Βορίιοοίθ 8βά &1> βΐίίδ φΐοφίβ ροβϋδ ρΓ&β Γβΐίφΐίβ ίΓ&ο• 
ί&ία 688β ίαβυΐ&πιπι βαί&ίοςυδ οβίβηάίί. — Αβ80&γ1ί πιτδΐΐδ ί&ΒηΙ&β 
ΡΓΟίηβίΙιβί ηοπάηβ ιιβ&β, β,αί ρΓΟβιηίδδΟ ίβίΓΕίο^ί&θ ηοπώηβ Προ- 
μήθεια δίιηρΙίβΗβΓ αυάίθΐίΐηί Πυρφόρος, Δεσμώτης, Λυόμενος α,ιιύ 
δβπιβΐ ρταβροβϋο Προμηθεύς: άτοπια νβΓΟ δ&^Γΐβπιιι Πυρχαευς ίη- 
δοήρίιιιιι Μ886 βΓβάίάβΓίιη. ΡΓΛ^ιηβηΙ» ιιί Γβΐίφΐ&παη ία^ιχΙοπίΒΐ 
βί ηϊτοψιβ βί οπάδδο ίίίαίο &1ίβΓ0 οϋ&ηίιΐΓ. Οβη^αβ δορΙιοοΗδ 
Ρΐώΐοοίίβίββ δ έν Τροία ρβχϋιη οζαιβδ» ιρ&τύΐΆ αάάϋ» βχρίίο&ϋοιιβ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ϋΕ ΤΕΜΡΟΚΕ ΡΑΒν^ΑΕ ΡΑ0Ι8 ΑΟΤΕΑ 17 

οϋαίΌΓ, ΝβΑίοΙί. ρ. 225; ρΓ&βίβΓ δπρΘΤδϋίθπι &1)ΐι1»πι β,Κοπιπι ίΓ&- 
ροοηιιιι 8&ί πιαίίοπιιη Ρΐιϋοοίβίθβ ιηβΒίΟΓδΛαΓ, ΑβδΛγϋ, Αοΐιαβί, 
ΕιΐΓίρίάίβ, Ρίπίοοίιβ, &1ίοηιιη. νβπϋΐι Κάβο Ιιαοΐβητιβ: βοιβηβ ρΓΛβ- 
ίθπηίδί αΐίφίοί ί&ύαίαπιπι ϋΐυΐοδ, φταπι ηβο άβίβηάαηΐ; ια&£ηο~ 
ρβΓβ ηβο Γβίυίβηί ββηΐβηϋ&ιη ποδύταπι άβ ί&ΙηιΙ&ηιιη ϋΐαΐίδ. 

ΧΠ. (^υοά δίπιρίίοθβ ίϋιιΐοδ ίδώιιΐ&πιιη &ιιοίοπβιΐ8 βί άίάα- 
βο&ΐπβ, ρΙβηίοΓββ 002ηιηβηΐΛί0ΓίΙ)ΐΐ8 άβ&βιι <&χί, ίά ΙιιουΙβηίβΓ άβ- 
ίβηάϋιΐΓ ατριιηβηϋβ Β,ά δορίιοοίίδ Αίαοβιη, Οβάίριιπι Βθ£βιη, 
Αββοΐιγίί ΡΓΟίηβίΙΐθΐιπι, δβρ&πι &άν. Τΐΐθβαβ, Εαπρίάίδ Ρ&οβηίδβαδ, 
ΚΙιβδίΐιη, Ερροίγίαιη. Αγ$. Αίαο. — τζ επιγραφή πρόσκειται δ 
Μαστιγοφόρος ή προς αντιδιαστολή ν του Αοκροϋ. Δικαίαρχος δέ 
ΑΓαντος θάνατον επιγράφει• έν ,δέ ταις διδασκαλίαις ψιλως ΑΓας 
άναγέγραπται. Ηίηο οο11ί£ΐιηιΐ8 , νοοβπι επιγραφή άπρίίοί δβπδΐι 
υβαιη 688β, δί^ηίβοαί βηιπι βί ϋίηίαχη δίιηρίιόβπι ιιί ίη 8χ§. ΤΗββ- 
ιηορίι. άπδ δέ των θεσμοφορίων* τάς Θεσμοφοριαζουσας γυναίκας 
έπέγραψεν, ίη 8Χ§. Ρΐηΐι έπιγέγραπται δέ το δράμα Πλούτος Αρι- 
στοφάνους, βί &άάίί8.Ώΐ6ηϋιιη ίίίιιΐί; άναγράφειν νβΓΟ, άναγράφεσθαι' 
άίάώοβΙί&ηΐΗΐ νβΛαιηρΓορπιιηι βδί, φΐ&β τδ άναγεγραμμένον δράμα 
φέρουσι = βχΐίββηΐ, βοΐιοΐ. ΝιΛ. 552, &γ§. Βΐιββί, αϊ. Αγ£. Οθ<1. 
δ Τύραννος- Οίδίπους επί διακρίσει θάτέρου έπιγέγραπται: 1. β. 
οδτος δ Οίδ. έπιγέγραπται Τύραννος. — χαριέντως δέ Τυραννον 
άπαντες αδτδν έπέγραφον, ως εξέχοντα πάσης της Σοφοκλέους 
ποιήσεως, καίπερ ήττη&έντα δπδ Φιλοκλέους, ως φησι Δικαίαρχος. 
νΗίιη& ως φ. Δ. && ν&ώ* χαριέντως — ποιήσεως πίΕβίδ ψιαπι 
βΑ καίπερ — Φιλοκλέους ρβΓίίηβηί. — ε?σΙ δέ καΐ οί Πρότερο ν 
αδτδν οφ Τυραννον έπιγράφοντες διά τους χρόνους των διδασκα- 
λιών καΐ διά τά πράγματα• Εοάβηι ρτοΓβιΐδ ββηδτΐ έπιγράφειν άίο- 
ίαπι ίη 6ηβ ατζαιηβΐϊϋ &ά ΡΓΟπίθίΙι. ή δέ επιγραφή τούτου Προ- 
μηθεύς δεσμώτης, β* &ά δορίβπι &• Τ. έπιγέγραπται δέ δπόθεσις 
των Επτά επί Θήβας: ψιιρρβ ϋίαΐί βιηοβιι ίηβΓίηΐ δ Δεσμώτης 
βί οί Επτά. Ρογγο &γ$. Ρ&οβη. έπιγέγραπται δέ άπδ του χοροΰ 
Εδριπίδου Φοίνισσαι πρδς άντιδιαστολήν των Επτά επί Θήβας 
Αισχύλου: ψι&δί ίη άίάαδο&ΐϋδ ίιώδθί ίάθΐη ίδώιιίαβ ηοπιβη Εαή- 
ρίάβ&β Επτά επί θ., νβΐ, ςηοά ΟΓβάίΜΙβ ηοη θβί, βΰ&ιη ΑββοΙίΥ- 
Ιβββ ρηιηο Φοίνισσαι. -— ϋβ Βΐιββο, Γ&ΙηιΙλ ι&πι βάΗοΓΛαβ αηίί- 

2 Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 18 ίΑόΙΜ: ΟΑίνΐί 

φήδ 8Π3ρββ1;&, &Γ£Ηΐιΐ6ηϋ βοπρίορ: έν μεντοι ταΐς διδασκαλίαις ώς 
γνήσιον άναγέγραπται. Ργο έπιγραφόμενος βχ^. Ηίρρο1γϋ ρταβΙ>6^ 
προ σαγορευό μένος: εστί δε ούτος Ιππόλυτος δεύτερος και Στεφανίας 
προσαγορευόμενος• εμφαίνεται δέ ύστερον γεγραμμένος, ςιιαβ νβΛα 
ρΐβ,ηβ οοη£βΓ&8 οιιιιι αΓ£. Οβά. Τ. — Ιαπι Μο ΓβρβίβΓ© άβΙ)6ΐ>&ιη 
ηοηη\ι11&, ςμι&β 8ΐιρΓ& βχ Αϋιβη&βο άβϋΰανβΓ&ιη IX ρ. 496 6, XIV 
ρ. 663 ο, φΐ&ιΐδ Π8ΐΐ8 υθγΜ έπιγράφειν, αάάβΓβ, βχρίίβατβ, αάάβηάο 
βχρίίοβχβ, δ&ϋδ ΟδίβιιάβΓθίπΓ ; 8βά &ά Γβΐίφια (τ&ηββτιικίιιιη• -— 
(}ιιί ίαβηιηΐ; οί έπιγράφοντες, ΛίκΛοιβδ ίίίηΙοΓυπι ρίβηίοηιπι »αί 
άιιρΜοιιιΡ ϋίο&βΕΓοΙιυηι φϊΜθχιι βχ βχ£. Αίαοίβ 9 Οβάίρί; Οαΐΐί- 
ιχιαοΐιιυιι βχ ΑΛβη&βο IX ρ. 496 β, θ ΤζβΙζα βοΙιοΗοψιβ ϋΙο Ρίαιι- 
ϋηο; ΟΓ&ΐβίβπι βχ &τ£. Απβί. Ραοίβ ηονίιηιιβ, νβπιπι βϋ&πι ρΙιΐΓββ 
βχ Αΐβχ&ηάτίηίδ βί ΡβΓβ&πιβηίβ Ιιαίο βχρίίοαηάί, <χκηρ&ι , 8ϋ<1ί, 
&άάβηάί ηβ£θϋο ορβΓ&πι δυ&πι ίπιρβηάίβδθ νβΐ βχ ατ^υηιβηϋδ, 
ς[ϋΐΙ>ιΐ8 ρΓαβροδϋναη ββί Αήδίορίι&ηίβ Βγζ&ηίϋ ηοηιβη, νκΙβίιΐΓ 
πιίΜ ραίβΓβ. Οπιηββ ί&β ^Γαπιιη&ϋοοΓαιη ϋΐιΐδίήιιιη άΐδφΐίδϋίο- 
ηβδ άβ Μ>\ι1ΐ8 Κίβπιήαβ &τίίδβιιιιβ ίιιίβΓ ββ οοιώιηοίαβ θΓαηί: 
ηβφιβ ιιηιΐΏΐ 8θ1\ιπιιο.οάο ά& μι>&οποιία, ΛΗβταπι άβ διδασκαλία, 
βΙιιΐΒΐ άβ έπιγραφαίς β^ίδδβ οΓβάίάβήια, δβά οΙηηο. »1ϋ δαρρβάί- 
ί&βδβ αυχίΐίιιιαφιβ ίιιϋδββ, &ιιί αΐίαια ώ 3.1ίο πιιιϋι&Ιιιιη βδδβ άβςαβ 
βαο ιιάάίάΐδδθ, βί φΐίά ηονί αΗαηάβ ΙιαββΓβί. ΟβΙβπϊπι άβ Οβίϋ- 
πω,οΐιο βιΐϋδφΐβ νίά. ΡγοΙθ^. &ά νβδρ.-ρ. 17 βηη. 

XIII. Ι&ια, χιϊ αά Οοπήοιιπι οτ&ϋο Ι&ηάβιη ββ ΓβίβΓ&Ι, Γβ8ΐ»ί, 
αί ί&βιιΐ&β 6Ϊ113 β* άηρϋοΗβΓ ίηβοπρί&δ βί ηπιηβΓΟ α' β' δίβη&ίβδ 
βηαιχιβΓβιπτίδ. Ώβ ΓαΙηιΙίδ άιΐίώαβ Δράματα ίηδοπρίίβ Γβοίβ ίιιάί- 
ο»νϋ ΒβΓ^Ιώΐδ αρ. Μβίη. Οοπι. II ρ. 1055, φΐοά άίνβΓδ&δ ίηίβχ 
δβ ήιίβδβ οοπΙγε ϋίηάοΓβαιη Αγ. II ρ. 505 δςη. ρ. 604 Γβοβη- 
δίοηίδ άυρϋοίδ άβίβιΐδΟΓβιη άίχϋ. ΙαηάαηίιΐΓ ^ιιίβιη βί ρΙβηίοΓβ 
ίϋαίο βί δίιηρΗϋί Δράμασι νβΐ Κενταόρφ νβΐ βϋ&ιη, υί νίάβίιιι•, 
Νιόβφ. νίχαφίθ ι$ϋιΐΓ Μ)ΐι1& Οοιαιοτίδ ίΓ^οβάί&δ ςα&δάαιη νί- 
άθΐιιτ ΐΓπβίδββ, ςιιβιη&άιΐλοάαΗΐ βϋ&ιη β.1ί1>1 ΗθγοιιΙθπι δοΐβΒβ,ί ρβΓ- 
δίΓΐΒ^θΓθ α ίΓ&£ΐοΐ8 δαβρίδδίζηβ ίη δοβηαΐΒ νοο&ίυιη; ίία Μούο 
ίβΓί&δδβ Αβββ1ιγ1ί ΜοΙ)€ΐι, ροβίβα, Κ&η. 911 8^. &20 Ιβριάίβδίιηβ 
βχ&^ϋαΙ&ΐΏ, ρβΓίϊΐιιίανΗ ία Νίο1>ιιιη, ααί ΝίοΒί^Γυιη ραίΓβηι βοίοχη 
&ιιί βΐίιιιη ρα(χί δίιηϋβιΏ, ςαΐοβιιιη, ρανίάυπι, 8ϋρθΓδϋϋθ8ΐιιη, Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΒΕ ΤΕΜΡΟΕΕ ΡΑΒνίΑΕ ΡΑΟΙ8 ΑΟΤΑΕ 19 

ίηοοηοάαιη• Νίο&ιυηηβ αά ίηβΐ&Γ Νίοβββ Αββοΐιγίβ&β έν πέντε σισό- 
ραις έγκεχορδϋλημένον ρΓΟΟιιβιιίδδβ ρβΓ ίί»1>ιι1αιπ οϋοδίιπι ΟΓβά&πΐϋδΡ 
Ε ίταρηθηΐίβ φιϊάβιη οοΠίρ Ηοβί ηίίιίΐ, ηβο άβ Ιβχκψοτρ &,1>υ1απιιη 
φΐίάφίωη &Επηατί, ηίδί φΐοά.φίαπι ΟΙιαβΓβρΙιοη (αρ. βοΐωΐ. Ρΐβ,ί. 
ρ. 331 ΒβΜε.) κλέπτης νοο&ΐιΐδ βίί βίφΐβ ηΛδ Αίΐίθηαπίϊη Βύρσα 
(Ηβ8γο1ι. β. ν.), &1)ΐι1»πιιη νβΐ θϋβτβια νβΐ υίτ&πίφΐβ ρήοπ Οο- 

ΠΗΟΙ 8θί»ϋ 1τϋ>116Ιΐά&8 β88β 8118ρίθ8,Γί ρΟδδΙΗΏΙΙδ. ΟθίβΓΙΪΠΙ νίά• 

&. ΗβΓίη. Οριιβο. ΠΙ ρ. 37 β^ς. Ριϋζβοΐι. άθ Αββοΐ. ΝίοΙ)β ργο^γ. 
&. 1836. — ϋβ Τΐιββιαορίιοήαζαβιβ β&ηηάίβ ροβί Οβ^&ιι&οηιιιη αά 
Αϋιβη. Ι ο. 23 ρ. 67 άίΗ^βηίβΓ β^βηιηΐ; ΡήίζβοΜιιβ ίη ρΓΟ^τ. α. 
1831, Κ&ηΐώιβ ν&- Ατ. ρ• 285, ΰπιά. Απβί. Π ρ, 503 βς. ΒβΓ^ 
Ιάιΐδ αρ. Μβίη. 0. Π ρ. 1074 βφ Ρη^πι Γ&ΙηιΙβιβ ρΓοχίιαβ ροδί 
Τ1ιβ8πιορ]ισΓί&ζιΐ8&8 ρποΓθβ, ι. β. βυρθΓβϋίββ, βάίίβιη β88β ρΐ'οβα- 
ΜΙίίβΓ οοΒίθοϋ ΒβΓ^Ιίίαδ: βαπίφΐβ, ιιΜ βοβη&β οοιηηώδα ίαβπί, & 
ροβίβ. βίιηρΗοϋθΓ θεσμοφοριάζουσαι ηοιηίηαί&πι 6886 βοάθπίφΐβ 
ϋϋιΐο ίη άκΐ&βο&ΐϋδ ηβωη 6886 ρθΓβιιαβιπη Ιι&1)6&8. Εαάβιη ρΐβ- 
πιπιφιβ, ςηοά ςιιιιιη 6χΐ£ΐιί πιοιηοηϋ βίί οΜίβΓ πιοηβο, οιηίδβο 
αάάίΐΒΐηβηίο α 8οήρίοπΙ)ΐΐ8 Ι&αά&ίιΐΓ. — Ρΐηίυηι ρποΓβπι, νί#ίηϋ 
&ηηΐ8 &η*β ί&ίπιΐδαη βηρβΓβίίΙβιη βοβη&β οοηιπιίδβ&ια, ίαιη βο φΐοά 
οΙιογι ρ&τϋΒΰδ 0&Τ6Γ6 ηοη ροίβΓ&ί, & ροβίβποΓβ Ιοη^β άίνβΓδαιη 
Μβ86 ρ&ίβί. (}αο<1 ίαβιιΐ &Γ8ΐιιηβηίιιηι Μηιΐβ,β, φιμιη β &Ε£- 
ιηβηϋβ ηβφΐ&ηαβιη ροβδΐί βηιί: £»1>νι1αΓα βηρβΓδίίίθπι αυί; ΓβίΓ&ο- 
ϋώ&ιη χαί Γβρβίί<»ιη 6886 οαίνίδ ΗοβΜί ηβ^&Γβ, ,άοηβο οβΓίίιΐδ Γβ- 
ϋταώ&ϋοηΐδ νοί Γβροίίίίοηίδ άοοιιιηβηίαηι βΙϊβΓαίιΐΓ. νίά. Β&ηΐί. 
νϋ. Αγ. ρ• 294 βί Εγ. Βί&βΓ. άβ Αγ. Ρΐιαίο ρ. 46 8^• ρ. 60 δςφ 
Βββίαΐ ηηβ Νη&ίιιπι £βΙηι1&, φΐ&πι ΓβίΓΕοί&ίαπι 6886 ίηίθΓ οιηηβδ 
οοηβίαί. Οβ οηιτίδ £&1>ιι1α6 Γ&ϋοηβ ηηηηι ροβί νίΓΟδ (Ιοοϋδδίπιοδ 
δ&ϋδ Ιίφιίάθ βχροβαβιϋ Τβηδβΐίιΐδ ίη ρΓ&βί. βά. Νιώ., Ιιοο Ιοοο πιβ- 
ιηοΓωιάϋΐη βοίηπιιηθάο 6βί, οβοίάίδββ ργιογθπι ίαΙ)υ1&ιη, ςτιοά πιπώ 
&1ϋ &1>η1&6 Οοιηίοί υηςη&πι β,οοίάθΓϋ, αϊ ρΓαβπιίο οΓη&ΓβίιΐΓ ίβΓίίο, 
άαΒΗο. Ηιιίιΐδ ηοη ββί Ιοοί οαιίδ&δ &ηςηΐΓ6Γ6, οιιγ ϊ&\>χύ& ββοί- 
άβήί: ί&χη«η ροδί Αο^»Γηβη8β8, Ε^αίίββ, Βαθίαίβηβθδ, Βα^ΐοηίοδ 
ΝηΗιιιη £&1ηιΐ8ΐη ΑΐΚβηίβηδί^ιΐδ ηιίηυδ ρΐλοιιίβδβ, ^ηίρρβ φι&ν 
&1ίςη&πι βρβοίαίοπιπι βηιάίίίοηβιη ροδίυΐβτβί, ηοη ίοοοβ ίαηίαπι 
βί Ιιιάίϋήα, ββά οηηι ίοοίβ ββνβΓ» ηιιιΐίδΐ ίηίβΐΐβοίιιςαβ 1ι»ιΐ(1 Η» Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 20 ΜΜΜΛΘ. ΟΑΡνΤ Ι 

&οί1Ϊ8, ρΓοροηβτβί, ί<1 ορίηοΓ νβΐ βχ οοηιραΓ&ϋοηβ ΝυΜυιη οηπι 
Γβ1ις[ΐιί8 ίαΒαϋβ ηβοβδδαπυπι βρρ&Γβί βδββ. βορίιοοίβιη βοίιηυδ 
8&βρθ φίκΐβιη ββουηάο, ηυηηυβπι νβτο ϊβτϊίο Ιοοο ηοππηαίυιη β88β. 
(}υο<ϊ ίάβιη ΑηβίορΙίΕηβδ νίάβίηΓ αρρβίίδδβ, ιί» ΰί οΐ&άβιη ίδί&πι 
&β£βιτίιηβ ϋεττβί, δρβοί&ίοΓβδίμίβ <^ιιβ.8Ϊ οο£βΓβ Γβίτίΐοί&ίδΐ ίδώιιΐβ, ίη 
αηίπιο Ιι&ββΓβί, αί 3Χ£ΐιπιβηίιιιη ΝυΜυιη ιιιάίοαΓβηί ^υδί&Γβηίηυβ 
πιβίιιΐδ/ Νβφΐβ εΗ\ιπι φΐβιηφί&πι ίίώΐίΐ&πι, φΐο ιηβΚοΓβ ρΓ&βπήο 
ΟΓηβ,ΓΘίαΓ, τβίΓαοίΕδδβ ΓβίταοΜαπι^ιιβ δεβη&β οοιηηήδίδδθ υηφίαπι 
οοιηρβιΊιώι βδί. Οοηΐτα οβΓϋδδίππιπι ορίηοτ βδΐ, Νΐώβδ δηρβΓδϋ- 
ίββ ηυηψι&πι &\> Αίΐιβηιβηβίΐπΐδ δρβοίαί&δ βδδθ. (}ιιί 8Ϊό? Ρηπιυιη 
φΐοά (Μαδο&Ηαβ β&δ Γβρβϋίαβ ββδβ ηβ^αηί; άβίηάβ αά ί&βΰΐ&δ 
Γβρβίβηάαβ ίβιηρηβ δρβοί&οιιΗδ οοηοβδδυιη δΐιΙΓβοίδδβ ηβιηο ββί ψπ 
ροδδίί άβιηοηδίΓαΓΘ. (}ιι&ιηνίβ ρβΓφίαπι βΗ άίίβοίΐβ, οβτΐυιη &η- 
ηοΓυπι ηηπιβηιπι οοιηοβάίαβ οοηοβάβτβ, 1111 δοίΐκβί οοιηοβάί&θ, 
φΐαβ ββηίδ ρβΓ αηηυπι ίβώηΐίδ ΓβρΓ&βδβηί&β&ίιΐΓ, ίαιηβη φΐίηφία- 
ξΐηίΒ, άβπιιιβ, βχοΓδί δώ αηηο ΜοτγοΜάίβ βτοΐιοηϋδ Βί^υβ &ά 
άίάαβο&Καπι Ρΐιιίί ϋίβπιΐδ ρΓ0£Γβββί. - Ιαίη δι ροβΐ&πιπι α Μβίηβίπο 
Γβοβηδίίοπιπι ί&βαΐ&δ, φΐ&δ δυίάαβ βί Εικίοοί», ιιί αΐίοβ οπήΐ&πι, 
ηοη οπιηβδ ηοιηίη&δδβ ρβΓδρίοιιυιη ββί, βηιιπιβΓαιηυδ , ϋ& ίαπιβη 
ηί & Οπάΐηο ίηίϋαηι ίαοίδϋΒυδ, δυπιιηα ίβϊβ ίΓβοβηί&τυιη φΐίη- 
φΐα§ιηία 8βχ ίαβιιίαπιιη βΙΒοΗιΐΓ. δοπρίοΓ αΐίφώ περί χωμφδίας 
»ρ. Μβίηβίαιιιη 0. 1 ρ. 535 : χαΐ φέρεται αυτών πάντα τά δράματα 
τξε' σί>ν τοις ψευδεπιγράφοις : ηηί ίαιηβη φΐυπι ίηίβΓ ρΓαβδίαηίίδβί- 
πιοδ ηοπιίηανθπί ΕρίοΙιαπηαιη βί Μοβηβίβπι, α ρππιοπϊϋδ νκΙβΐαΓ 
οοιηρυίαδδβ. Αίψά Ερίοΐι&πηυιη ΒυκΙαβ 8γΓ8-ουδίδ άοοιιίδδβ ΓβίβΓί; 
ίυιη νβτο ψι&ηάο Αίΐιβηίβηδβδ άίάαδο&Ιϋδ υίί ίηοβρβπηί ρΓΟΓβιιβ 
ίηοβΓίυηι, ιίΆ χή ίδίυά φέρεται ηοη ρο^αβιϋ άβ οπιηΗηΐδ οοιηοβ- 
άί&β αηϋφι&β ροβϋδ υβτίΓρ&η. Μίδδίβ ίφατ βίιιβ πιοάί βοπρίίο- 
π!)ΐΐδ νβΐ δθχ&ρηία αηηοβ οοπιοβάι&β αηϋ^ιι&θ οοηοβάβΓβ ηοΙ)ί8 
Ηοβ&ϋ, ηιπίηΐδ οορία ί&ΐηίαηιπι βιιρρβί&ί ϋα ηί βίηςιιϋβ &ηηίβ 8β- 
η&β οοηιοβάίαβ 1τιΙ>ιιβΓθ ροδβίπιυδ. Ρηο Ϊ8ΐη οαίοιιΐο (^ηοηιίηιιβ 
ί&ΒιιΜδ Γβρθίθηάίδ ίβηιριΐδ Ιοοιιιηνβ οοηοβάωηαβ ίπιρβάιπιυΓ. — 
ΡΙαοιιΗηθ άβηίφΐβ Αίΐιβηίβηβίΐυδ ί&1)η1&8 ΓθίΓ&οΙ&ί&β δρβοίΛΓβ, 
βϋ&πίδί ίθηιριΐδ δρβοίίΐηάί δΐιρρθίίνίβδθίΡ Νοηηβ ροίίυβ £αΙ)ΐι1ι» 
δβηιρθΓ ηονίδ άβΙβοί&Γΐ οοηβαβΓ&ηίΡ Οηίρρβ βϊ οοπιοβάί»β βί Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΡΕ ΤΕΜΡΟΒΕ ΡΑΒνίΑΕ ΡΑ0Ι8 ΑΟΤΑΕ 21 

πι*£η&πι ρ&τίβπι ίπ^οβάί&β ίβπιροπβιΐδ άθδοήΒθηάίβ νβΐ ίρβί αηηο, 
φιο βάθΓβηΙαΓ, ρίηβθηάο ίηδβΓνίβ&ωιΙ;. Ναπι βΓ$ο οΓβά&ίΙβ 6βί 
Εφίίίβδ, Ανββ, ΑοΐΜίτηβιιβθβ, Β&βί&ίβηββδ, Β&ϋγίοηίοδ, α* Γβΐίψι&δ 

&66&Π1, ΟηφΙΑΠΙ Γ6ρθϋί&8 6886 Β,ΜΪ Γβρβϋΐ&δ ρ1&11811ΐη ΐηονίδδθ 

8ρ6οί*ηϋιιιη? Ρογγο ψιιιιη 1)18 ρβΓ αηηιιιη* *τίη»8 ίαΙ>ιι1&8 ΙίοαθΓΐί 
δρβοίωτβ, ηηιη ίΛιιΙωη φΐωη αηηο αηίθ νθΐ ρΐ&αβιι ρΓο&ιινίδδβηΙ; 
νβΐ δίΉΙίβ βχρίοώδθηί, ϋθπιπι γβΐ ίηΐ6£Γ&ιη νβΐ Γβ^ΓΛοΐΛί&πι άοοβή 
ια&ΙιιβΓίιη^, ςτι&πι ηοναπι βοβη&β οοππηϋϋΡ Ιί&φΐβ ςιιαιη ηβο 
ίβπιριΐδ δΐιΐϊοοβήΐ; &ά Γβρβίθηάοδ ίιώαΐ&β ηβο δρβο&ίοπιιη ίηάοΐββ 
ήιβήί ί&ΐίδ ιιί ί&βηΐ&δ Γβρβϋί&δ Γθΐτ&οί&ί&δνθ Ιιτυαι&ηϋΘΓ δαβϋηβΓβΐ, 
ί&οϋιιη 681; αί Γβϋτ&ώ&ϋοηίβ ίϋίοχιίτΐδ νβΐ Γβρβϋϋοηίβ ρβιτ&Γβ, 68861; 
ιηβηϋο. Υη» ΝαΙήιιιη ββί ίίώηΐΕ, <μι&ιη Γβ&ΕοΙ&ίΕΐη 6886, ηοη 
Γβρθίϋωη οβΓίαβ ίββώηοηϋβ οοηβίΕί, ιιη& Κ&ηΕηιιη Γε^οΙε, ^αβιη 
ΓθρβϋίΛΐη ηοη Γβϋτ&οΐ&ΐ&ιη 6886 ΏίοΕβ&τοΙηΐδ βχ αΐίφίο £τ3£ΐη6ηϋ) 
άίάβδΟΕίίοο δίνβ βχ ίρβο άίάΕδΟΕίί&θ βχοιηρίο Ατίδίοίβϋοο ίΓοάίάϋ;. 
Ιηάβ οοΙΚ^&δ ααί Οοπιίοιυη ηοΐαίβδβ οοπιιηίΙάθΓθ ϋβπιιη ααί οίνβδ 
61118 ηοΐιώδθ ϋβηιιη βρβοί&τβ Νιώβδ: ΝηΜίιζη ειιΙθπι ΓβίΓΕοΙ»- 
ϋοηβπι, αί 6& 681; ηοη ρβΓίθοίβ, ηβφΐβ ΕββοΙαίΕ, αά βοαπι ίρβίιιβ 
φχΆΆΐ άβίβηβίοηοπι Οοιηίοιιηι δοπρβίΒδβ ρηΜίοίφΐβ ίβοίβββ ίιιπδ: 
ηοΐαίδβο άβηίφΐβ Α&θηίβηββδ £&&ιι1&ια, φΐΕβ 8θπιθ1 οβοίάίδδβΐ;, ηβ 
οοΓΓθΟίωη ς[ΐιίάβιη βρβοί&τθ. Οοη4τ& ΒΕη&β βοάβιη νββίίβίο, &. β. 
ϋβάθπι ϋίοηγβϋδ Μβ (ΙοοΙεπι 6βδθ δϋβρίο&β&τ ΡγοΙθ^. αά νβδρ., 
Είψιβ ίη ί&1)ΐι1ιβ άίάΕδοβΙίοίδ ΙΐΕηο άαρϋοβπι οοιηηπβδίοηβπι, νίο- 
Ιογιεπι δίιηρίίο&η ρθΓβοηρίαιη 6886. <3αοά ίρδβ πιο άοοηβηιηί 
&Γ£υπΐθηϋ βίνβ ΒιοεθεγοΜ υθΛε οδτω δέ έθαυμάσθη — ώστε 
καΐ άνεδιδάχ&η. <}αο ίβιαροΓβ β. %. Οθάίραπι Οοΐοηβιιπι δορίιοοίίδ 
ηβρΟίθΠΙ (ΪΟΟΙίίδδβ ϊτβΛιϊ ΕΓ^ιιιηβηίί βΟΐίρίΟΓ, ί. 6. Γβρβίίνίδδβ, 

01. 94^ 4. Αη αηηο ροβΐ; νβΐ βΙίβΓΟ &ηηο ροδί Γβρβίίία ββί ίτί- 
βϋβδίηιο ΓθίραΜίο&β βΜιι, ίρβίβ ίθηιροήΒιΐδ ηονβηιπι ίΕ^ιιΙ&ηιιη 
οοππηίβδίοηβδ νβί&ηίι1)α8? Υία4 βίΕίιιίδ, νίάββ βχβιηρίοπιπι ραιι- 
οίΐ^ίθη] ρΓορβ 8Ϊη£α1&Γ6ΐιι, 6&πι^[ΐΐ6 ίη οοιηοοάΐΕ θϋαηι ιαα^ίδ οοη- 
δρίοιι&πι φΧΒΧΩ. ίη ϋ*ςο6€ϋ&. Ναιη(}ΐιβ οοηιοβάίΕδ ροδί αιιοίοΓίβ 
πιογΙθπι θϋί«η ίη δοβηα νβΓ8αίθ8 6δδβ 9 ςιιίδ οΓβά&ί, <}ΐιίδ άβίβηάΕίΡ 
ϋβίαίβδβηΐ: βρβοί&ίοΓββ, ηοη ίηΐθΐΐθχίβββηί ςηίά^ιίΕπι, ηιιιΐίο ηιίηιΐδ 
ιηθΙιβΓοιιΙθ ^ηαιη ηοβ, φιί άοοίοηαη Ιιοιηιηιιιη οοηϋηθηίαπίδ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 22 ΡΚΟΙ,ΕΟ. ΟΑΡντ Ι 

ηίϋιηαΓ. Τγ&£Οθ<Μ&8 υθγο ρπηοίραια ίΓ&ροοπιπι πιαώηβ & ϋΐϋβ 
οοππηίδθΑβ Θ88Θ ηονίηιιΐδ: ψι&β ραβηβ οηιηβδ ηοναβ βάψιβ αάΐιιιο 
ίηβάϋ&β ίαίββθ 8ΐ ηοη οοηβίαί, οθγΙθ ίωηβη ηβ^ατί ηβψιίί. διιίά. 
8. ν. Εδφορίων: — δς καΐ τοις του πατρός, οίς μήπω ήν έπιδβιξάμβ- 
νος, τβτράχις ένίκηαβν. <3υο ρβΓΰηβ* φΐοά άβ Εοήρίάΐβ ΙρΜ^βηίιι 
Αιιΐίάβηδί ίταάίΐαιη ββί, φιο άβ νίά. ΒοβοΙΛίΐΗη Τγ. ρ:. ρΓ. ρ. 213. 
222, ροπο φΐοά άβ Ιορβοηίβ ηαΓΓ&ίιιτ οαπι ραάήβ &&£0θάϋ8 ρΓΟ- 
άθΐιηίθ, θ4 φι&β βαηΐ; 8ίιηί1ί&; οί. Βοβοϋι. 1. 1. ρ. 31 βφ}• 115 β^. 
Αοοβάίΐ φιοά ίτ3£0βάίΑβ βχίτβ, ΑίίίοΛβ βηββ άοοβϋ&ηώιτ ίη ιηϋΐϋδ 
ατΜ&αβ, <}ΐι& άβ γθ ηοπιίη&Γθ βαίβοίί; βι^βατϋ 1ίΙ>β11ιιχη : Ββ 6γ. *γ. 
— ο. ί. Όθίαοδίΐι. α. 1831. — Αοοβάυη*; ρΓ&βίθΓβ» &1ία φΐββάβιη, 
αϊ ίη1;βΓροΐΛϋοΐαιθ8- Μδίποηιιΐϊΐ, ΓβίΓ&οίΕίίοηββ βί Γβοβηβίοηββ ββ- 
φΐίοπιπι; Λοοβάιιη* Αΰιβηαβί, β&ίβηί, βΐίοηιπι η&ΓΓβϋοηββ πβρί 
διασκευής β&ϋδ ίτθφίβηίβδ. (}υίΙ>ιιβ οπιηίΐΗΐδ οοηίΓ&άίοβΓβ ηοη 
ββί νίτηπη ιαβ&πυη ηβο Ιιαίυβ Ιοοί. Εφίίάβπι ρβΓδα&βηηι Ιιιώθο, 
Αίϊβη&βαπι ρ&υΐΐο Ιβνίιΐδ υδυπι βδδβ νοοβ διασκευή, διασκευάζει ν 
δίιηίΙίΒιΐδ; β&ίβηιπη β-ηίωη ροϋδδίππιιη άβ Γβίτ&οΐ&ϋοηβ -βοήρϋο- 
ηαπι ρβάθβίπιιπι, ί. β. ρΜΙοβορΙπο&Γΐιιη , ηχβάίο&ταηι δβηίβηϋ&ηι 
ίθΓτβ νοίηίδββ; άβηίφΐβ ΓβοβηϋοΓββ οηιηβδ ί&οίΐίυβ άβ Γβίχ&οί&ϋδ 
ίβ,&ηΐίβ Ιοοαίοβ ββδβ ψΐΒ,τα ίη η&ίιιπαη Γβίταοίαΐίοηίβ ίηά&β&βββ 
βηβδηιιβ οίτοιιιηδΟΓίρβίβββ. Ριι&τβ βςοηιβί — ιη&ηηιη άβ ί&βαΐ*. 

XIV• Τ&ηάβπι βΐίφΐ&ηάο &ά ιά &Γριιηβη*υιη Ρ&οΐβ ΓβνβΓίί- 
πηιγ, φΐοά άίά&βοβίίοιιιη βΐίβπιηι ηιιηοηρατβ ηοΜβ Ιίοβ&ί. Ώβ 
φΐο φίοιη ρηιβίβΓ αϋοβ ϋίηάοΓδαβ νοί. II ρ. 504 βς., Β&ηΐάηβ 
νίία Αγ. ρ. 282 βφ}., ΒθΓ^Μιιβ Αγ. &. »ρ. ΜβίηβΜηπι 0. II 
ρ. 1063 δβηίβηϋωη ίυίβηη^ ηοη δαίίδ (Ηάαβοαίί&πιιη &αοίοήί*ϋβ 
Γαϋοηθίη ί&ΐηΐθπυώ• Είβηίπι 3-αί ί&ϋιύ&ηι, Ρ*χ ίηββΓίρ1»ιη, βϊ 
βάΗ&πι ίη δοβηααΐφΐθ οοπιηιίβδαπι βί ρΓ&βπώο οπιαίαηι οηηιςηθ 
Γθ1ΐ€[ΐιί8 βίηδάβπι οοιηηιίβδίοηίδ ίαΙ)η1ίδ ί&ύηίαβ άίά&βο&ϋο&β ιηβοπρ- 
ί&ηι βδδβ οβΓϋδδίηχιπη βδί, αηί £Γ&ίοβΰιβηβηι θί ΟπΛβΐβιη βΓΓ&νίδββ 
νβΐ βϋωη ηιβηϋίοδ βδββ ίίβηι οβΓΰβδίιηιιιη. Ηίβ ι^ϋνΐΓ άηούιΐδ ίηη- 
ά&ηιβηϋδ οπιηίβ (ϋβραΐαϋο ηίϋίιΐΓ, άίάΑβαϋίίίδ φ]β& ίηθρβχίββθ 
ΕΓ»1θδϋιβηβπι ^βηηίη&δ οβτίίβ ίββϋηιοηϋδ οοώβΙμΑ βί ίρβίαδ ΕγαΙο- 
δίΐιβηίδ ΟΓ&ίβίίβ^ηβ αηοίΟΓϋ^β. Ιβπι βχ οΗθγο ίτβ^πίθηίο άίάλ- 
δβ&ΐίοο ςυαηινίδ Ι&οβΓΟ Ρ&οβηι βηρβΓβίίΙβπι δβοίιηάο ρηιβπιίο οπι*ύ&ια Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ϋΕ ΤΕΜΡΟΒΕ ΡΑΒνίΑΕ ΡΑΟΙ8 ΑΟΤΑΕ 23 

Θ88Θ ηονίηιηβ. ^α^8 θγ$ο θεπϊ τοίΓΕοίΕίΕηι 0Γθά»ί? Μίηυβ <ηιί- 
άβιη θ& ρΐΕοβί ΒβΓ^ϋο 1. 1. ρ. 1064, πήηηβ ΐωη οοηιίώβ Εθφία- 
Ιίοαβ, ηί βοηοΐ. Ρΐαίοηίβ η»ΓΤ»ί ρ. 331 ΒβΙΛ. κωμψδεΐται δε £τι 
καΐ τδ της Ειρήνης κολοσσικόν έξήρεν άγαλμα, Εδπολις Αδτολόκφ, 
Πλάτων Νίκαις: βθά *Επιβη Γβοΐθ Κ&ηΜπδ 1. 1. ρ. 285 Ρεοθώ, 
φΐοά ρΓΛβπιιο ββοαηάο οπιαία ββββί, ηβφΐθ οοιτββί&ιη ίίθΓαπι ίη 
ίπθΕίτο ίη οθΓίωηβη οοηιιηΗίί ηβφΐβ θο ηιοάο, φΐο Κβ,ηάο Μβ 
άοο!»θ ββββηί;, Γβρβϋ ροίυίβδθ ίυάίοΕνίί. νηυιη ΓθΙίηφώπΐΓ, α* 
Ρεοθπι βαρβΓβίϋθΐη Γβοβηβίοηβηι ρποήβ, ψΐΕβ φιίάοιή οβοίάίββθ^ 
Μβββ οοηδθαηιηβ. (}υο€ΐ φίοππηιιβ βίαίπι&ηιαβ οοβΐΕηΙ; πιυΐΐ». Αο 
ρππηιιη <ιιιΐάθΐη οηί ΐΕηάβηι Εηηο ί&βιιΐ&πι ίήοιίΕηιιιβΡ 8αρβΓ8ΐιηί 
φπάβηι Ιθη&βα Εηηί 423, Ώίοηγ8ία ε. 424. 425, Ιβη&βα ε. 426, 
Ι^θη&θΕ νβΐ ΕΜοηγβίβ α. 427: Εοοβάίί ψιοά 0γε(£8 ββοηηάώη εγ- 
ρπηβηΐιιηι άίάΕβοΕίίοιιιη ιιηο οοηβρβόίηι ηοπιιηανϋ; ΑοηΕΠίβηβββ, 
ΒαΙ)γ1οιιιθ8, Ρεοθπι ΕΐίθΓΕηι: άβηίφΐβ Οοπήοα» εο ίηίίίο 1>β11ι νβΐ 
βχ φΐο £εοιι1ε8 άοοβΓθ οοβρΗ, ρΕύίδ ΙααάαίοΓ βίίβηυυδ ββί, ίΐ» υί 
δί ΑοηΕτηθηβίαιη &1>α1» Ρεοιβ ηοηιίηθ τώθΓθώιι*, ρΓοίβοίο ηοη 
πιίΓΕΓθΓίδ. νθΓαπίθηίιηνβΓΟ θί εΚεβ &1>η1α8 ηίβ ΐβηιροηΙ)ΐΐ8 
ΕβδίρίΕΓΐ οροΓ&ί, αί ΗοΙοΕάθβ, άβ ςαίΙ)ΐΐ8 ρπΛαΜίίβΓ άιβριιίανΗ 
Ββ^ΐάαβ 1. 1. ρ. 1113 8ψ\. βί Οοηιίοο ρπηιίδ ίβπιροήΐηΐδ 1>ιβ ρβΓ 
Εηηαηι άοοβτθ οοηοββδίιπι ίαίβδβ ηβ^νβώη. Τυηι υθγο, ψιο<1 
πίΕχίηιί ηιοπιβηϋ βββθ ώιοο, Ρ&οβηΐ εΗβγεπι ροβίβτίοΓθΐη δΐιρβΓ- 
δίΗβ ήιίδδβ βχ ϊρβίδ ΕΓΕίοδίηβηίβ νβτΐήδ ϋφΐίάίδδίπιβ ραίβΐ: άδηλον 
οδν φησιν Ερατοσθένης πότερον την αδτήν άνεδιδαξεν, ή έτέραν 
καθήκεν ήτις οδ σώζεται, <}\ιεθ νβΓΟΕ ββπ ηοη ροίθδί* φΐίη Ηε 
ίηίθΠι^ηιιΐδ, ΕΓ&ΐοδΐηβηβηι ίη οΕίΕίο^ο υθΙ ορβΓβ άίάΕβοΕίίοο Γβρ- 
ρβΓίβββ ΕΐίβΓΕηι Ρεοθπι αΐίφιοί αηηίδ ροδί δηρβΓδίΗβπι ίηβοπρίΕηι 
ηηΐΐο ΕάάίΐΕΠίθηίο, η* βπρΓΕ ηιοηαί, δβά βίπιρΙίοϋθΓ Ειρήνη νοοβ,- 
Ιεπι. ^αΕΠ1 ςτιιιηι ίρβθ βχ ο&ιΐδίδ φποιιβάΕηι ηοη ίηβρβχίδδθί, 
ηΐτιιηι Γβρβίίίαηι &η ηονΕπι ΕρρβΠΕΓβί άιΐϋϋΕΟΕί;. Ειιοβ βηίπι 
οΙ&Γίυδ ββ1ι, τήν αδτήν, φΐΕΐη νοοΕί, ίΕΐ>νιΐΕηι δηρβΓβίϋθηι Θ88Θ. 
ΙίΕφίβ ηαιιιη ηβο τθΙγεοΙεΙε ηοο ΓβρβίίίΕ ρο4ιιβήί βββθ, ηον&πι 
ίΕοαίΕπι ίαίβββ ηβοββδβ βδί: ιϊά ηονΕηχ άίχβππι, ηί δίηιηΐΕοηιιη 
ΡεοΪ8 εΒ Εηροΐίάθ βί ΡΙεΙοπθ άβήβιυη ίη θε ηοη οοηβρίοβΓβίατ, 
άίππάία βΓ§ο Μ>ιι1αβ ρΕΓβ βΕ^ηβ ςαΕηίαηι β^αίάβηι νίάβο, ρΕοο Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 24 ΡΚΟυΕΟ. ΟΑΡνΤ Ι 

άίχβππι νβίβπιπι οήϋοοηιιη, 1οη£6 ορϋω* αο ββΐΐίδδίιηα ρΓΟΓδυβ 
ηον& ΓβάάθΓθίιΐΓ, ΓβΙίφίΛ ί^ΗιΐΓ Λβφΐβ ηονβ ρΓοάΪΓβί. ΡΓ&^ηιβηίίΐ 
φΐαβ 8\ιρβΓβιιηί αϋφίαπι οιιιη Ραοβ βιιρβΓβϋίβ βίιηίΐίίιιάίηβηι ΙιαΒβΓβ, 
ηϋήΐ πιίπιιη. Ραοίδ βοηα Ι&αά&ηίιΐΓ, φΐαβ βαάοπι αίηςρΐθ 8ΐιηί, 
οπή» ΓοβριιιιιιίιΐΓ ιιί ίη Ρ&οβ δΐιρβΓδϋίβ, ππη»ίιΐΓ Οοιηιοιίδ ραοιβ 
οβοπίηΐδ ιιί ιη Ρ&οβ ρήοΓβ, — άβηίφΐβ πηιΙΙ» νβΐ κτνιίο ροβί& 
Γθρβίιιη1;αΓ, ββά &Ηο οπίίηθ, βϋα Γβϋοηβ. Είοηιπι 1τΕ£ΐη6η1& ψιαβ 
Ιιοο Ιοοο ΓβρθίθΓβ ηοη ββί ηβββδδ&τίιιιη, α^πουϋπίΓαβ άβ&πι οβίβ- 
Ικ&ίαπι 6886 οβίβηώιηί; ίηίβτ φΐ&β Ιοηβίββίπηιπι ίί» ββί οοιηρβ,- 
Γ&ίαια ιιί Βιηάοτβιιβ ίάβιη ΜβηαηάΓΟ νίη<3ίο8χβ ν6ΐΐ6ί. Αο ρΓο- 
ίβοΐο οπιηί ΕΟθΛίί&ίβ, Ιαδοίνία, αυά^ία £πΐ8ίυ1& ιδία ο&τβηί, ιιί βί 

ίθΠίρΟΓβ ρ&οίδ ΕΐίβΓΠΙδ, ροδί 1\1§1&Γ6 Α&θη&ΠΙΐη ίαίΐΙΙΒ, &Π110 ρΟδί 

Β&ηαπιιη οοηπηίδδίοηβιη ρΓΟχίηκ), Ρεοθπι Ιιαηο βϋβταιη, πι&ηβιΐθ- 
ί&ΏΧ ίΐΐωη αο ϋιηκί&ιη, βοβη&β οοιηχηίδδ&ιη βδββ άίχβήχη,- οβΓίβ 
ηβηιΐθ άίάαβΟΕίίοΛ ίταρηβηίΕ ηβ^αβ ίρδίιΐδ &1ηι1&θ ίηιβία Γβριιςηβηί. 
Ραβιηαάηιοάιιιη αιιίβιη οιιιη ΑοΙι&ΓηβηδΛηβ οοπψ&Γ&ή Ιιοβί Ρ&οθπι 
ρποΓβπι, ί<» οιιιη Ι^θίδΙϊ&Ι» ροδίβποΓβπι. Ρ&\ι11&ϋιη ^χβΉηοίαιη 
Γβρβπβδ ροβί&β βαηιπιι π^ογθπι: οθββίί ίβιηροηιιη Ώΐ&ϋςηίί&ϋ. 
8ιώ ίτί^ίηία ίγΓΕηηίδ Μιΐδαιη οοΙβΓβ ί&βάββαί βαηι, ^ηί Οΐβόηβϊη 
τοιούτον ίδών τέρας οδ κατέδεισεν. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΟΑΡΥΤ ΑΙΤΕΚνΜ. 
ϋΕ 80ΚΝΑ ΡΑΟΙ8• 

Ι. ϋθ 806Π8. ΰιβ&ίπ. Αϊύά φΐυιη νβίθΓΟΗΐ ίβδώηοηία ίυιη 
ηοδίταϋαιη δβηίβηϋ&β ίαηίορβΓβ ίηίβΓ δβ άϋϊβηιηί, αί 9 φΐίά βί»- 
ίυα8, θϋωη ροδί ηονίδδίπι&β δοΙωβη&ΟΓηϋ οιιγ&β ρΐ&ηβ δϋ ίηοβΓ- 
ίΰπι. Είβηίιη νθίβηιπι, φπ νοοβ,ηίιΐΓ, βοπρίοπιιη ίβδϋιηοηίίΐ βχ 
ΐΩ8^Β£ΐ ρ&Ηβ ^αϋβ Γβοβηϋδ ^βΚΗίΐβ 1οη£βφΐβ &β ίρδατυιη άίά&βοα- 
Ιίαπαη ίθπφοΓθ ίβπιοίαθ, ίία \ιί, Ιβχιοβ^Γ&ρΙιί, βοΙιοΗίΐδί&β, Ι^ιιοί&ηαδ, 
Ρΐαίβτοΐιιΐδ, βοΓίρίοΓθδ ΒοπίΕηί, αΐϋ, η&ιη <ριΐΔ αοοιίΓ&ϋιιβ άβ δοβηα 
Αίϋοί ρθίβρβο^ιιπι^ι&ύιΐθήη^ <^ααιπ φώ ίρβίβ ίίώιιΐίδ δΐιρβΓ&ϋϋύιΐδ 
Βίβί δοθπίπη <1θδοπ1>βΡθ οοηαίί* βίηί ηοδίφίββ, ιιιγθ ιηβΓϋοφίθ ροβ- 

818 φΙΕΘΓΘΓβ. Νθ8 Γ11Γ8118 ίρβΟΠΗΏ, φΙΟβ *11θίθΓΘ8 ΠΟΠ δ&ϋβ ΟΘΓίΟδ 

Θ88β ρΓοβίβηιαΓ, νβΛίβ νβΐ ηΰιηυΓ νβΐ 'α&ΐφιηιΐΓ, ϋδάβιη θί ηίϋ- 
ππιτ βί οογθγθ ηοδ ροδδβ ^ΙοήειπιυΓ, ρΓΟίιί ία&υΐαθ οιπιΐδςμίθ η&- 
ΐυτβ, ίβΛ (}ακ1 ίρίιΐΓ πώταιη, φΐοά^ίη ρΓονθΛίαιη αβιτβ ροββϋ 
βϋ&ιη,ΐιοο: ψίοϊ βοθη&πυη δοήρίοΓθδ" ί*Λ 80βη»β? (}\ΐ3ηι ί&πιβη 
ιιηωη θ&ηάθπίφΐθ ββββ βοβηβιη οροΓίβ&αί, ιύροίβ £θηυίηαιη νβΓθ- 
ςιιβ Αϋίο&πι. (}ιιθ(1 ςιιιιχη α<1 Ιίφπάιιιη ρβΓάιιοί Ϊ3ΐη ηοη ροδδϋ, 
ςααβ δοβη&ο Αίϋοαβ ηβάύιη ,οοιηίο&β £οπη& ςβηιιίηα &ο η&1ιΐΓ& 
ίαθΓΐί: αηαιη ΓθΚηφήίυΓ, ιιί βχ ίρβίβ Μ>η1ΐ8 δρβοίβπι φΐ&ηά&ιη 
&ΐφΐβ ϊιη8>ξίηβιη θπι&ιηαδ, ψιη,β ϋοβί νβΓ& ηοη βΗ, ίβιηβη ροβδίί 
υθγλ ββββ. Νβνβ ίά ίβπιβΓβ ί&οίαιηιΐδ, ίρβ& ίβδίίπιοηίοηιιη ηνΑητ*, 
οο^ίί, ςηίρρβ ςααβ ηοΜδ &Λϋπο ηοβίτο \ιϋ ρβπηϋάβά. <}ιιί δίο? 
Νβχηρβ άα&β δΐιηί ίη ϋβίοτία ϋιβ&ΐτί Αίϋοί Γββ ηι&^ηί πιοιηθηϋ, 

φ!&8 Υ6Γ&8 Θ88Θ 8X5, Γβί&8 30ΓΐρίθΓΘ8 ΓβΠΙΠΙ 806ηίθ&Π1ΐη ίθΓβ 

οοηββηΐίαϊύ, ηη&τιιι» δΐίβπι & Ιθχίοο^ΓβρΙιίβ, ύϊβτ& α ΡΙιιί&ΓοΙιο Ώφζβά όγ (^ι.ΟΟ^ΐ€ 26 ΡΚΟΕΕΟ. ΟΑΡνΤ II 

• 
ίΓ&άίίιΐΓ, ίηίϋαπι άίοο βχ&βάίβο&ηάί ίΐιβαίχί Α&βη&πιπι Ιαρίάβί, 
βί ρβιίβοίίοηβπι βίυδάβιη ΙγοιίΓββωη. Ι&πι βί νβπιιη ββί, ςηοά 
Ρΐηίβτοΐιιΐδ βΐ Ρ&ιΐδ&ηίαδ ηβχτίΐηί, Εγοητ^αιη ρβΓίβοίββθ βί ςιιββί 
οοτοη&βδθ οριιβ α βηρβποηβηβ ίηοίτο&ίαιη, ίίβιη βί ηοη Η&1)6ΐηΙΐ8, 
φΐο Γβίβΐίαπηιβ Ρΐιοϋιιιη, Ηββγοίιίιΐϊη, δυίά&ιη, ΕηβίδΛΜιιιη &1ίθ8, 
ϋ^ηβα ίϊιίδδθ 8ΤΐΙ)8θ11ι& δ&βρίβφΐβ Μΐίθφΐ&πι ιηα^ηυπι ϋίοηγβί ίΐιβα- 
ίπιπι ίη ίρβ& ΑοΓοροϋοβ πιρβ θχβίηιβΓθΐητ, ΓβίβΓβηίββ, ηβφΐβ 
διιίάαπι ΘΓΓΟΠ8 οοΛΓ^ΙΐθΓβ ροββηιηυβ, Ιι&βο ιχρια οίτοβ Οίγιηρ. 70 
ίη οβΗ,&πιίηβ Αββοΐιγίί ΩιοβηΙί ΡΓ&ίίηαβ οοΓππβββ η&ιτ&ηίβπι•: 
δβφΐΗοτ, ηϋ Αβίθηίβηβββ βοΓθηϋδδίπιίΒ ΓβΙκίδ, ίρβ* οοπιοθάίβθ 
ίΓ&£0β<1ί&θφΐ6 αθίαίβ αιΐΓβα Οιβαίτο βοοη&φΐβ υβ08 θβββ ηοη &β 
οιηηί ραΓίθ ρβτίβοίίβ &ίψιβ &1)8θ1ηϋδ οοηοβάΛΠίυβ. δβηηίίϋΓ ροπΌ 
ιά φιοά ίωη ππηηβ ΕΜπη&νβιιπι, ηί ρήιιβ βρβοίαίοπιηι ββάββ βχ- 
δϋταοί&θ δίηί φΐ&πι αοίοηιιη, ίΚβ&Ιχαιη φΐ&πι βοβηα. <}αο<1 ίία 
Λιίβββ ίβδϋβ β^τβ^ίυβ βχδί&ί ό θειος ίη Οοηνίνίο ρ, 175 β, ίίβιη 
ίββϋβ Ιιαηά δ&ηβ ίπιρβ-Γ Οοπιίομ» ιχι νβδρίδ 1010. Νιπη 6Γ£0 
ίΐιβ&ίπιηι ςριίάβιη ρβΓίθοίιιιη, βόβηβ, ρβΓ ίοίωη Ιι&ηο ψχ&πι &ηΓ68ΐη 
άίχί αβί&ίθΐη ηοη ρθΓίθοΐβ, $φί? (}ηίδ οΓβά&ίΡ φΐίβ άβίβηά&ίΡ ψιηιη 
βοπρίοΓθβ Γβπιηι βοβηίοαπόη νβίβΓββ Βορίιοοίβηί βί ΟΓ&ϋηηιη* &Κβ- 
πιπι ίΓβ^οθάίβ,πι β,Ηβπιπι ςοηιοοθί&ηΐ, φιοά β#&<1 &ο1χ)γθ8 βϊ αά βοβ- 
η&β ηπ&βί Ιβ^ββ ίηβίίίιιίΒφΐβ ρβΓϋηβΓθί, ρβΓίβοίδββ &ίφΐθ ϊώβοΐνίδβθ 
ηιβπιοή&β ρΓοάίάθΓίηί^ιφ^ϊιβ Ατίβίοίβΐβ άυοβ, φΐβπι άβ $6ηθΓ6 ί&- 
βυΐίατιιη ηΐχοφίβ ιάβηι ββηβίβδβ δβίπιυβ. ΙίΛφίθ ρβΓΓβοϋο ίΐΐθ&ίπ 
δοβηαβφΐθ Εγοατ^ββ νίάβ ηθ*βίί βχί^υΑ φΐ&βάωη αο ρηβίΐΐα ΐβΐίβίΐαβ 
φΐ&ΐβπι Ο. Μιιβίΐθπίδ &1ϋφΐέ βχίδίίηι&νβΓαη* 6886, βχοπι&1ίο ηίπιί- 
πιπι αβάίίιοίί άηάυπι ρβιίβοϋ ηΙίίπίΕ. Ν&πι φΐοά Ρπίζβοΐιίηβ, άβ Εβ- 
η&βίδ ρ. 37, οοηίβηάϋ, η\> ίρβο Εγοητ^ο άθηιιιηι Λβ&ίτιιηι Αϋιβηίβ 
βί οοβρίηπι 6886 &6<ϋββ8τί β* &1)8θ1ιι1απι ββδβ, Αίΐίθηίβηβββ β,ιιίβηι 
&ά ίά ιΐ8(ΐιΐ6 ίβηιριιβ ίη Ιίριβο Λθ&ίΓο ροβί; οοΐίαρβα 01. 70 δπΒ- 
Ββΐΐί» βχβίτιιοίο ίαΙ)ηΐ8ΐ8 δρβοίανίδδβ^; ροηΐτ» Ρίτ&ββηβββ ίη ίΙιβΛίτο 
Ιαρίάβο, 01ΓΟ& 01. 86 ΡβΓίοΙίβ οοηβίΐίο &ίφΐ6 αιιο1χ)Γί1»ίθ αβάίβοΕίο 
οοη8β<1ί386: ίά Γ&ίίοηβ 8&η% ηι&^ίθ Γβςαβ ίρβα ψχΒ,χη Ιί^ηίάίδ ίβ&ίί- 
πιοηίίβ Γβία<»Γθ οορηιηΓ. ΟβΓίβ &1) Λυοίοπί^ηβ ίββίίΒηβ^ιιβ ίάοηβίδ 
άβδίϋηιίί &ά ίη^βηίβηι δρβοΐΛίοηιπι ηαηιβηιχη, αά ίρβ&β ί^ιιίαηιιη 
6. £. ΡΓΟιηβίΙιβί, Ειιπιβηίάπιη, Ανίηηι, Ραοίβ, βΐί&τηηι οοπιροβϋίοηββ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ϋΕ 80ΒΝΑ ΡΔ0Ι8 27 

οοηίη£ίπηΐ8 άβπιοηβΐηιώιή «αϊ οοιηιηίββίοηβιη ίαϋαΐ&πιιη άί£η&πι 
ίιιίδδθ βί βρβ<ΛΕ*οηΙ)α8 βί ροβϋβ, &αί Μβίοήωη οοιηοβάίαβ ίΓ8£θθ- 
άίΛβηηβ ΑΜίο&β ίωη ηοη θχβ1»γθ ί&ΐθΐη, φΐαΐβιη ρβπϋ Ιι&πιπι γθπιιιι 
&ά ιιηαια οιηηθβ βάΐιιιο ίη πιβηίβ οοοίίβψΐθ βϊ ΙυώιΐθήηΙ βί Ιια- 
ϋθ&ηΐ. (^ηβ, ίη βοβηΕβ ίιη&£ίη6 βί φίΜ & ηο&ίβ ρβοοαίαιη ήιβιΉ, 
πιβππηβιϋ Ιοο^ογ Λβφΐιιβ, ηοβ ίιακί&ιηθηϋβ οβΓίίβ ίη βοβηα άβρίη- 
£βη<1& ρΓΟΓβαβ ολγθγθ. ΤΗθ&Ιηιπι βηίιη Αβρβηάίοαιη, φΐο δοΐιοβη- 
βοπιϋ άοοίπηβ, ηΚϋατ Ιοία, θ4 Εοπιαηιιπι ββΐ βί Ιοη^ο ροδί &Θ&- 
*τι Α**ίοί Εθί&ίβπι ίηίθΓν&ΙΙο ΛθάίήοΛ^αηι. Μθβι βί £ογ*θ ίιιβΐ» ρΐαβ 
βυβρίοίοηίΐηιβ θ* οοηίβφιτίβ οοηοβββίβββ νίάβ&ίιηαι•, πιβοϋηθή* Ιβο- 
ίοΓ αβφΐηβ λο ρθήΐαβ, 1οη£θ ιη&χίηιαιη ραΓίθπ» άίβρυ&ίίοηιιιη άβ 
ϋβ&ίχο Αίϋοο βπιβςαβ Μβίοηα ίη οοηίβοϋιτίβ ροβίίωη ββββ. Είβ- 
ηίηι, η* ηηηπΓβίϊθΓωη, φιοί άίββ ίββίί Οιοηγβίοπιπι, φΐοΐ άίββ 
■ βρβοί&οηίοπιιη ίηθήηί, φΐίβ ββί ηαί θίίαπι ροβΐ; Βοβοΐώίί ίτίΐζ- 
βοΐιϋφΐβ 011Γ88 βΙβπη&Γβ ροββίΐΡ Ι&πι ρΐβήψΐθ, ίηρηπιίβ Κ&γοπιπι . ^ 
άβ ΛβαίΓΟ ΑΜίοο βοπρίοΓββ ΒοβοΜπυπι ββφΐηάίιΐΓ ιη8£Ϊ8ΐ;πιιη," ηβ- 
φΐβ ίΛΐηθϋ φΐ&β ΡηίζβΰΜΐΐδ οοηΐτα νίηιπι 8ητητηητη άίβρηί&νίί ίη 
οοπιιηβηίΛϋοηθ άθ ΙλλεθΙβ ΓθϋοίβηιΐΛ βηηΐ. Ιία ρΓΟΓβυβ ίη άββοπ- . 
1>βηά& Ρ&οίβ 8<5βη& βί ψιίά ηονί ΛϋιιΙβΓΟ, βϋοπιπι ββηίβηϋ&β β. 
πιθ η^ό Γβίαί&ίαβ ηβο ΓθίβοίΕβ θβββ βοίίο. 

II. Ρβ,βυΐ&β ίρίπΓ φΐηπι ίΓα^ίο&β ίιιπι νβΓΟ οοπποαβ, φΐ&β 
ΒτιρβΓβυη^ βοβηωη Γθφΐίηιηί ορβΓβ βί δΓίίδοίο βχβίηιοίαπι. (}ιι&ιη 
φΐιάβΜ 8ίτβ Ιίξϋβ* ίηβήΐ, βίνβ θ Ι&ρίάβ &οία, ρπιηίβ ί&ββ,ίπ ίβιη- 
ροήΐηιβ βϋώίίβηι Λπβββ &ίψιβ ίππηοΙ)ί1θπι οιηηββ οοηββηϋαηί. 
Ηαίιΐδ 80ΘΠΑΘ δ!ιηρ1ίοϋΛ8, ςηα βρβοίββ ςη&β<!αηι ρβίαίίοπιηι νβΐ Λ 
Λβάίβοίί Γθ^ϋ οβίβηάβΓβίϋΓ, ς[αιιιη ίΕϋιιΙαηιιη ββηβίπι νίΐτίθΐ&ίθηι 
ηι&ίοΓβπι βρβύί&ηϋιπη ίηάοΐί ίωη ηοη οοηγβηίτθΐ;, αΒ Αθδοΐιγίο 
ρΓονίβιιηι ββί ηιαϋο^ηβ πι&ρβ α 8ορ1ιοο1θ, δββηαβ Ιχ^ίοαβ ρβΓ- 

ίθϋίΟΓβ, Ιΐί θίνίΙ>υ8 ρΓΛθίβΓ ρθΓρβίΐ1»8 ίβίαβ 18111188 <1θΠ1118 Γθρβ,θ 

ίΐ68 β1ίί«η &1ί& ςη&βάωη, βτΙοοΓθβ, ηιρββ, βίιηίΐίβ ΙίοβΓβί βρβοί&Γβ. 
Ιηάβ βοβη&πιιη ρίοίυΓ», ή σκηνογραφία, ογϊ& ββί, φΐΆβ ηίτητα 
Ιίριο αη Ιίηο, ίη ςηο βοβηββ ίηια^ο ρίη^βΓθίατ, ιιβα βϋ ηββοίίιΐΓ. 
Η&ηο βΓ^ο ρίοίιΐΓ&πι, Ιιοο ρίοίυπι Ιί^ηηηι Ηηιιΐϊινθ βοβηΛβ βίαβϋίδ 
δίπιιιΐ νβΐϊωηβη ίαίβββ ρβΓ ββ ρ&ίβ*. Ιωη υθγο 1ι&ηο ρίοίατΕπι, 
(}\ιυπι οΓββοθϋίο ίρ <ϋθβ ΙμάοΓηχη 8*ιζάίο ΒΛβρίηβ ίτ&ξίά ροβίαβ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 28 ΡΚΟΕΕ0. ΟΑΡνΤ Π 

»<11πΙ)αβπηί ν&ήθΐ&ίβιη ί^ηίαηιτα φΐβββίίιιπ, δ&βρίδβίπΐθ ίβιαβρ, 
φΐίη βϋαιη ρβτρβίαο οοιηίοί ροβίαβ αοϋιώθΓβ ίρβ& οοιηοθάί&θ η*- 
ίητα, α Γβ&ιιβ οιγολ »ΰ1ωη Γβ^ίαπι νβΓδβιιίί&μβ αϋθηίδβίιηα οοςβ- 
1>αιι1ιΐΓ. Ιία ίαβιιία Οοπιίοί ηηβςα&βφΐβ βηααι βιβί Γθφΐίτίί δοβ- 
ηαπι, απί ρβχίθΐη αΗφί&πι υΛιβ β,τιί άοπιηπι οίνίβ βίιηρίιοθπι ηιύ- 
Ιοςυβ αρρ&Γ&ίιι οδίβηάβηΐβιη, βχοβρί» Β&ηαπιιη &1>ιι1&, ςααβ £ογ- 

ί&δββ 80ΘΠ8, φΐββί ίΓ&ρΟΛ 1188, Θ8*< ΡίΓ&βίβΓθβ,, β^ΛΠίαβ 6111111 80- 

Ιηιηιηοάο άβ ίβ,βιιΐίβ βιζρβΓδϋϋ^αβ 9 ίη Αοΐωχηβηδίΐηιβ , ΝιΛίΙηιβ, 
νββριβ, Ρβ,οβ, Ανίΐηΐδ, Κ&ηίβ, ΙγβίβίΓ&ίβ, άαρίίοί βοβηα οριιβ ββί; 
γθ8 βηίπι %^αηί\ΐΓ βί ίη ρΐβ,ηο βί ίη βάίίο Ιοοο, βί ίη ίβπβ, βί ίη 
οοβίο νβΐ ίη βήτα. . Ιη Ρ&ββ ίςϋιιτ φΐηιη τββ βί ίη ίβιτα βί ίη 
οοβίο 8£»ηίατ, τδ θεολογειον, ίηβίίίηίιιιη ρΓορπβ^ίπ^ίοιιιη, «ΪΜ- 
ββίιΐΓ; δβά οριΐδ ββί βίίδπι ίηδίπιπιβηίίδ, ςυί&υβ <ϋι ίΓ8,$ίοί άβΟΓδίιπι 
ίη θεολογειον άβίβπιηίιΐΓ, αά 8£ίθΓβπι οοπιίοηιη δΐιτδαπι βνβΐιβη-^ 
άιιιη, μηχανή ν άίοο ίΓ&$μο&πι βίνβ κράδην οοιηίο&πι. Ώβ ιβΐίφΐίβ 
ΓβΙ)*, β,ά Ρβοβπι άόοβηάωη ηβοβδδβτϋδ, νβΐιιίί άβ δο&τβ,β&βο, ίιιηί- 
1>ιΐ8, Ραοίβ άθβ,β δίηιιιΙαοΓΟ, βΐϋβ άβίηοβρβ 3£&ιηαβ. 

ΙΠ. ϋιΐΛβ φΐυπι δίηί ρ&Γίβδ βοβηαβ, άοιητιβ Τητβ&βί βί άβο- 
πιιη ρβίβ,ίίβ^ ίη ιιίτ&φιο β,υίβπι ρβχίβ αοίοίθβ νβΓββηίητ, βυρβήοηβ, 
ρ&Γίίδ ρίοίϋΓ&πι, β,ηίβ φΐβ,πι ίΐοίοΓβδ νβΓββχί ροβδβηί, βΐίφίβ,ηίηπι 
Γθοβδδίδδβ οροτίβί. Η&ββί θγ^ο βίίβιη βυρβήοΓ δοβηβ, βαιπη φΐοάάβ,πι 
ρΓΟδοβηίυιη, βχπιηι ραΐρίίαπι, ίά φΐοά θεολογειον νοοαί^Γ ίη ίτ»{$θθ- 
άίίδ, έπισκήνιον ηίβί £ο11ογ ίη οοηιοβάίίβ. δοίΐίοβί έπισκήνιον Ηβ- 
ΒΥοΜιιβ βχρίίοαί τό έπί της σκηνής καταγώγιον, βί Ροΐΐυχ IV 130 
άπο (επί) του θεολογείου, δντος όπερ τήν σκηνήν, έν δψει έπι- 
φαίνονται θεοί. Οιιί ηοη οοηίΓ&άίοίί νίίηινίηβ VII, 5, βιιιιηι άβ 
δββηαβ δίηιρίίοίδ, ςηαΐίδ ίη ρΐβήδ^πθ Ιτ^οοάίίδ δαηβ^ιΐθ ιηιιΐϋδ 
βοηιοβάίίδ ίιΐθπί, ί&δϋρο νΑφιβ ΟΓηαιηβηίο Ιο^αίίϋΓ. ϋβ ςπο βρί- 
δββηίο Μ&& β§ϊ δοΗοβηβοΓηϋ ββηίβηίία, ηβο Ιονίβ ρβΐ&ίίβ. οοηβρί- 
6\ι& ίαίβδβ οβηδβηϋβ ηβςιιβ αοίοΓθδ ηίδί αά θχίτβπιηπι βρίδββηϋ 
ιη&Γ^ίηβπι ρΓΟ^ΓθδδΟδ, ρ. 335 δ^ς[. Είβηίιη ςιιαβ Τιγ^*©^ οοη- 
δρίοίί, βαάβιη βρβοίαίοΓθβ ςηβιη ηι&χίηιβ ηβοβδδβχίυηι 6δΙ οοηβρί- 
οθγθ, ν. 178 δ<ι. Ραοά νβΓΟ 8ο1ιθθη1)0Γηίιιβ ΜθΓοητίαπι βΐίοβςαβ 
Γβοβάβηάο ίρβο άΐδρδ-ΓβΓθ άίοϋ;, ίβΙΙϋαΓ ρΓΟΓβηβ: βρίδοβηίηηι νβΐ 
θεολογειον ίοίιιπι ρίΐίβΙ>8ΐί δρβοί&ίοήύηδ ©χ ρβχίβ Ιοϋ^β ιη&χίηΐ8, Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ Ϊ)Ε 80ΕΝΑ ΡΑ0Ι8 29 

ιρβο βριβοβηίο »1ϋαβ δβάβηϋ&υβ. Ββρβ, βηίπι ύοπφαΓβί Ιονίδ, 
ΒθΙΙο οοηβββδα, Γβ^ίθ, ορίηοΓ αά δίπιίΚΐηιάίηθηι Γβ^ΙΛβ άοπιιΐδ ίΓ8,- 
^ίοοπιπι ρίοία; ΜβΓουήυδ ί&ηίίοπδ ν. 180 βί δβΓνί ν. 201 8<}. οί- 
βοία βχρίβί; βρρΓορίηφίαηίβ Ββΐΐο, ηυηο άοπιίηο Γβ§ί&β, ρβΓ 8βΓ- 
νοηιπι ί&ηυαπι Γβάίί, ιιηάβ νβηβΓ&ί, δοΐΐίοίίιΐδ ηβ νβρηίβί, ν. 232. 
Οιιίυβ φΐίάβιη βρίβοβηϋ Ιαϋίιιάίηβιη ηοη ιηιιΐίο πιίηοΓβιη φΐ&πι 
ίρδίτΐδ ρΓΟδοβηϋ (άβ οιιίιΐδ πιβηδΐΐΓ& νίά. βοΙιοβηβοΓη. ρ. 63 δη.) 
β88β Γββ, φΐ&β Μ &£αηί\Ή, ίρβαβ ίηββηί. ΡίοίτίΓα νβΓο ίη πιβάίο 
βρίβοβηίο ήιβπΐ; ηβοββββ ββί, ίίβιη Ίτγξ&βι άοππίδ ίη πιβάίο δοβηαβ 
ρβτίβίβ; αίφΐβ ίί» ορίηοΓ τιί δηίΐβ υηάβ δΐίΓδυπι Ττγ^αβυδ βνβΜ- 
ίιΐΓ βί ίαηυβ, φΐ&ΜβΓουήιιβ ρπχϋί βίΜ ίηίβΓ δβ Γβδροηάβο,ηΐ; Ιίηβα- 
φίβ άίΓβοίβ, οόηίβ^&ηίηΓ. Ιαηα& ί^ίΐιΐΓ ςατιιη ίη βίηίδίΓ» Γβ§ίαβ 
ρβτίβ δίί, βϋαπι βιιιΐβ η,ά δίηίδίΓ&ηι άοπιιΐδ Ιαίιΐδ βχδίι-ηοίυιη νίάβ- 
πηίδ. Οαί τβί οοηνβηιί, ψιοά άβ ηοϋοηβ μηχανή νβΐ κράδη Ιβχίοο- 
£Γ»ρ1ιί ίΓαάίάβηιηΙ;, Ροΐΐιιχ IV; 128 κείται κατά την άριστεράν 
πάροδον, όπερ τήν σκηνήν τό υψος, οί. Ηββγοί. ΖοηαΓ. δ. ν. Τχίβ, 
ηί ί&Ηοτ Ιιηιηδ πι&οΜη&β £βηβΓ& ίαβπιηί βα^νίθ ίη ίίώυίαπιιη §β- 
ηβΓβ ηΐτοφίβ αάΜΜία; φιοπυη ηηυπι υίπιπι ρΓορπβ μηχανή &η 
αιώρημα νοο&ίυπι δίί απιΜ^ητιπι. 8ιιίάαδ άβ ΒβΙΙβΓορΙοηίβ 8. ν.' * 
αιώρημα: μετέωρος δέ αίρεται επί μηχανής* τούτο δέ καλειτα^' 
έώρημα, Ρβ£θδΐιπι νίάβίιΐΓ μηχανή ν ηιιηοιιροχβ; ίί&φΐβ ΎτγξΒ&ι 
80&Γ&Ι)8ΐβιΐ8 ίίβιη μηχανή. 8β1ιο1. Ραο. 80 β&άβπι. Οί. 8ιιίά. Ρΐιοί. 
8. ν. έώρησις. (Α1ί& μηχανής βχρίίο&ίίο αρ. ΒβΙΛ. Αηβοά. ρ. 208, 
9). Αΐίβηιπι ηοηιβη ή άγκυρίς, Ρΐιιί. ΡΓον. 116 — άφ' ής οί 
δποκριταΐ έν ταΐς τραγικαις μηχαναΐς (βοίΐ. φίαπι πιαοΜηίβ ορυδ 
β8ΐ;) εξαρτώνται — ζωστήρσι καΐ ταινίαις κατειλημμένοι: &ηοθΓα 
ίρίιΐΓ ίη ζοηα οοΓροπ τβοίηοί& Ιι&βΓββ&ί. Οί. ΕΊογ. ΟΙιγ. αά Ραο. 
626. Τβιϋαιη £βηηβ ή γ£ρ αν ος, Ροΐΐυχ IV, 130: μηχάνημα έστιν 
έκ μετεώρου καταφερ6μενον έφ' αρπάγη σώματος, φ κέχρηται Ήώς 
αρπάζουσα τ6 σώμα το Μέμνονος. ΑΙίίβΓ βί ίαηςιιιιπι άβ νίνίδ 
βχρ1ίο»η1; ΈΑγιη. Μ. 8. ν., ΒβΜϋ. Αηβοά. ρ. 232, 5. Εχ Ιιίβ ί^ΗηΓ 
Ιτίύιΐδ £βηβΓίΙπΐ8, ςιι&β ηιιηουρ&Γβ ροββτιηιιΐδ: άαδ Ι^ιιΛΓΟδδ, άβΓ 
8ο1ι^βΙ)βηάβ Εηςβΐ, άβΓ 8ΐθΓ<ώδώιη&1)6ΐ, βςυτιηι δίΒί Οοπιίοιίδ βίβ- 
ρί, βοιίίοβΐ; Ρβ§Ε8ΐιηι ββρβάβπι, 8οαΓ»1)»βΐΐπι ίηιρηηιηι. Β&ίίο βνο- 
Ι&ηάι Ιιβ,ηά άιιΜβ βοπιπιοάίδδίιηα βταί, ςυβ. βιηιηΐ ιηίββΓ ΒθΙΙθγο- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 30 ΡΒΟΜΧΪ. ΟΑΡνΤΠ 

ρΐιοηίβδ Ερίίββίιηβ ρβΓβίτίη^βΓβίυΓ. ΟΗΓβΓβ&Εηί ροΓΓΟ Ιλοο ^βηβΓΛ 
ίία, υί β<ρι\ΐ8 άηοίηιβ οβιΊβ νβΐ βϋ&ια ρΐιιήίπιβ ίαηΰπιβ β^βΓβί, 
Γθ1ίφΐ& άαο δίιϊ^ιιΐίδ ίαηίίπιβ Ε^βΓβηίατ, φΐίβαβ ηοιηβη ββί αίώ• 
ραις, Ροΐΐαχ IV, 131: αιώρας δ° άν εΓποις τους χάλως οϊ κατηρ- 
τηνται έξ ύψους άνέχειν επί του αέρος φέρεσθαι δοκοΰντας ηρως 
ή θεούς. Οθίθπιπι Ιοη^β ιιβίίΕίίββίιηΕ νοχ ή μηχανή, χιοπ βοίηπι 
αηΕπι ΕΐίβΓΕΠίνβ πιεοΜπεθ βρβοίβπι βίριίίίοΕηδ, ιιί ίη ίτΕρηβηίο 
ΑηίίρΙίΕηίβ αρ. Α&βη. VI ρ. 222 ε. ο, Μβίη. 0. ΠΙ ρ. 106 βς. 
βί Αΐβχίάίβ αρ. Αί&βη. VI ρ. 226 ε. ο , Μβίη. 0. ΙΠ ρ. 439 ; 8βά 
βίΐΕπι ίύηβδ ίηίβΐΐφ ίιώβηβ, ηί ίη &Ερηβηίο ΟΓβϋηι αρ. Ρίηταίοΐι. 
ΡΓΕβρ. δορίι. ρ. 28, 29: τούτου δ' απάοας 4ποτεμω τάς μηχανάς, 
Μβίη. 0. II ρ. 215. Ηίηο ψιοά ίτΕ£ΐοί ροβίΕβ ηίηιίδ δΕβρβ ΙΐΕηο 
ηοάί δοΐνβηάί ΓΕίιοηβηι ψίΕβΓββΕηί, ίη ρΓΟΥβΛίηπι Ε&ίίί άπ& μη- 
χανής νβΐ ά. μ. θεός, ε οοπποίβ βαβρβηιιπ^ΓΟ άβη<ϊβΐΜΐί οΕΐιβΕ 
άίοίυιη, ιιί Τιγ£Εβιιβ ρΐαηβ ΕΐίβΓ ΒβΙΙβΓορΙιοη ββί• Οί. ΡΙ&ί. ΟΙίίορΗ. 
ρ. 407 ε, ϋβιηοδίΐι. πρδς Βοιωτ. ρ. 1026, 1; ΡΙαί. Τΐΐθΐη. 10. 32; 
Ιι^δαηά. 25; Αηβί. Ροβί. ο. 18, 12. 13 βί φΐΕβ Μβίηβϋιιβ ζά £τ« 
ΑηίίρΙίΕηίβ ρ. 107 οοη^βββΗ, Γβοίβ ορίηοΓ βΒίβικίΕίο 8θ1ιοΚ&8ίΕ 
Απδίίάίβ: έχομεν γαρ πολλάκις έν τοις κωμικοις δράμααι θεούς 
φαινομένους δια (επί νβΐ άπο?) μηχανής: φΐίρρβ Γβροηί ίηββί 
τραγικοΐς. 

IV. Όβ βαίΐί ραιΐ6& Εάάωηαβ. 1(1 ι^ίίηΓ &ά δίηίβίηιιη άοηιαβ 
ΐΕίαβ βχδίηιβίιιζη ϋα ββββ ορίηοΓ, ιιί βί ί&ηυαηι ΙιαββΕί ρΐΌχίπιβ 
άοπππη βί ίοΓΕΠιβη ρΓορβ βίηίθίηιπι ίαηυ&β ροβίβπι, ίάφΐβ ορβι•- 
οηΐο ώ&ιΐδΗΐη. Ροηβ ΓοΓωηβη βοΕΓαβΕβί δίηκηίΕβηΗη οοηβρίοικιπι, 
αΜ ορβΓβιιΙο άβιηίο βΐΙ>ιΐ8 δίβΓΟΟΓβυβ ρβΓ ίοΓ&πιβη ε ββινο εΚθγο 
(α') 8θΕΓΕΐ)Εβο ροΓηβίίιΐΓ. Ιά ψχοά Εοοίάίί ν. 3, ν. 6. 7, ν. 9. 
10, ν. 13. 14, ν. 15, ηί £ε11ογ, υ. 18, φιΐηφιίθβ ί(ρία; Εΐιί δβχίββ. 
ΕοΓΕηιβη Εΐιίβπι ορβΓουΙο ίβοίαηι β88β, νβΓβιιβ 5 που γαρ ην νυν 
δη ' φερες ίηάίβΕί. Νβφΐβ βηίιη ββΓνοπιπι ΕΐίβΓ ό μάττων, ό β' 
οηιηίηο νίάβί βΟΕΤΕ^Εβιιηι, ΕΐίβΓ 6 διδούς, 6 φέρων άαιη αρβήί 
ίοΓΕίηβη αάβρίοΐί πιοηβίπιπι• Ιίαςιιβ ό μάττων, ιιί ψιίά Ε£Εί 80Ε- 
γεΙ)Ε6118, ίρββ ^ποηυβ ίηίβΙΙί^Εί, αρβήί ίΕηιΐ8ΐιι ρΕίιΙΙηΙιιιη &1> βριι- 
Ιεπιπι Ιοοο ΓβιηοίΕΐη, βί άβχίτοΓβιιπι ρΓοβρίοίβηβ 1>β1τΐΕΐη νίάβί 
ίηιρί^Γβ άβνοΓΕηίβηι: ν. 29 8^. ΒββίΕί β^ο ίη ΐΕη^Λ ββαιίΕ- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΒΕ 80ΕΝΑ ΡΑ0Ι8 31 

ρβΓία, δβηβίιη ίηίΓΟβρίοίβηβ βί ουπι βρβοίΕίοπβαδ οοπΗηαηίβΕήδ, " 
ςμΑά νίάβώι-,,βοάβιηφζβ Ιοοο βυβδίβϋΐ;, ηίβί ίβΙΙοΓ, ε<1 νοΓ8ΐιηι ιιβ- 
<}ϋθ 49. 50 : φΐ&β νβΓ&Ε 1οοιιίιΐ8 ίηίτΕΐ; βηίΐβ. (}υοά ίαηίιιπι δρΕίϋ 
ΙιεΙλεΙ; ηβοθ88β ββί Ι&ηίονβ βρ&ϋο άίδΐβί ε δοβηα δίΕβίϋ, τιί Τγ^- 
£Εβηδ οϋπι Ιιίρροοο-ηίΙιείΓΟ βηο βοππηοάβ ροδδΗ δΐΐΓβιπη ρΐΌίτ&Ιιί. 
Ρ&ήςιΐθ βρ&ϋο ορίηοΓ άοτητιβ ρατίββ άίδΐ&ί α βοβηΕ βίαΜΙί, ιιΐ 
8€βη»θ ριοίιΐΓβ υηιιιη εο ρβΓρβίυυιη ραπβίβιη οβίβηάαί. Ρυη68 
Εΐιίθπι 8ΐνβ ηιάβηίβδ ί»ηι ε& ίηβηηίβ ίαΒυΙα ίη οοηβρβοία δΐιηΐ, 
βοάβπι £θΓί&88θ ηαο βοβηΕβ ραήθδ οοΙογθ, νβπιιη βίίαπι εΚο, δί 
ρίΕββί. Νεπι θΓαβοί γθ8 ιαίΓΕδ εο ιηοηδίηιοβΒδ, φΐΕδ ρβΓοίρβΓβ 
(ϋίβοίΐβ 6886*, ηβο 8θ1β1>&ηί βρβοίΕτβ ηβο ουρίββΕη*, φΐηπι δρβο 

ίΕΟηΙΐΙΠΙ ρβΓ 86 8ΕΪ18 ηΠΓΕΟΙίΚ ρΓΕΘ&6Γβ1;. ΙίΕ^Πβ ΟθΠΐίθ\18 φΙΠηΐ 

Ίτγ%ΒΜΐΐΆ ώ μηχανοποιέ βχβίΕΠίΕηίβιη &οϋ, δρβοίαίοΓβδ, ηβ ηίπιίδ 
86 άβοίρί ρ&ϋαηίατ, ίη^βηυθ πιοηβί. 

V. δΟΕΓΕ&Εβΰδ, Ρβ£Ε8118 Τΐ^Εβί 8βρ68, Ρβ^Εδ^δ ίθΓΪ&886 

ΒβΙΙθΓορΙιοηϋδ ιηιιίαϋβ δοίϋοβί, υΐ Είηηΐ^ πηιίΕηάίβ, βΕίίδ πΐΕ§ηυιη ' 
Είφΐβ ΙιογγΜιιπι πιοηδίπιπι νίάβίιΐΓ ήήδδβ. Οαριιΐ ίη^βηδ, ιηοβίΐβ, 
(ΙβοΓδαηι ηιιίαηδ, φΐιιπι οοτρυβ βιΐΓβιιπι ρΓοίΓαΙιίΙπΓ, ηβ,πβαβ εππ- 
βαβ^ηβ ΟΓηΕίηπι ί&η^ιίΕΐη βφΐί. Νβο Ιτβηί άβδαηΐ, ψιοδ ΕίΜ&β&ΐ; 
6(ΐιιβ8 οΕηίΙβΓΟ, δίπιυΐ υί ηΕΓβδ φΐΕβ ίάβηίίάβτη αά δΙβΓΟΟΓΕ ρΓΕβ- 
οίρίίβδ ίβπιηίΛΐΓ, δΐίΓδίιπι ίΓΕίΐΕί, βίιηιιΐ υΐ; εΙεβ νβΐ ίίδάβπχ ίτβηίδ 
νβΐ ΙοΓίδ αΐϋδ ιιηα ιηονβ&ΐ 6Εάθΐηφΐ6 νίΗιιιη οοηίβηϋοηβ, βίιηνιΐ 
(Ιβηί^ιΐθ, υί 1τβΙ)βα1 φΐο 8β οοηϋηβΕΐ; αο δβάβ&ί ίϋ4ο. ββάβί Εηΐβπι 
ίη ίβΓ^ο ο&ηϋι&τί οΓΕββο 6ί άβίοπηί, οΓαήΒιιβ ίΙΐΕ ρΓβιηβηβ, ε<1 
ε1ε8 ρτοβρίοίβηβ ηΕΓββφΐβ β* Εΐιτβδ, φΐΕβ ίρβηιη, ηοη ιηΕοΙιίηΕβ 
ίοϋπβ ΓβοίοΓβπι πιονβΓβ ρτορΐ6ΓβΕ ίΐΛϋίΓΟΓ, ςιιοά ρΓΟουΙ άα!)ΐο ίαϋβ 
1)β1νΐ86 ιηονβηάΕβ ηιο^αβ βί βίπιρΙιοίοΓ βί ΓεοΠιογ βδί. — Ιεπι 
φίαιη »ιφΓΕ βΰίΗβ βθρβπι βχδαιτβχϋ; δβρββ, ηοη Ιβηί Εθ^ηΕΒίϋ^ηβ 

ίΓΕΟίΐΙ ίη Ε11Γ88 86 Είίοΐΐίί, ββά Εΐ)Πΐρίθ, (}1ΐί ΠΙβίΓΟ ΕηΕρΕβδΜβΟ 

οοηνβηΐΕί, οιιτβιιηΐήΐιβ θ^αιί οίίΕίαπι, ^ιιβπι ηοδίΓΕίβδ Λ βΕΐορ α Ερ- 
ρβΐΐαηΐ, ίιηίίθ^αΓ. Νβ^υβ ίαιιίθη οίίο &88ιιγ£Η Τ^Εβηδ δβά Ιβηίβ 
δΛθρίιιβήϋβ ίηίβΓΒΐιβδΟ ίίίηθΓβ. ΙίΕ ν. 91—^101 ΐΕηίυπι πιονβπ ηοη 
ζίίόΆί βοβτΕΐ)Εθϋηι, ν. 102—113 (ΐιιίβδοβΓθ ρτοΓδαβ, ν. 114 — 123 
Ηβπιιη ιηονβη, ν. 124— -153 ίίβταιη ςηίβδοβΓβ νβΐ βχ ηιβίΓοηιηι 
νίοίββϋιιάίηθ ρβτδρίοιηιιιι 6βί• Μβίπ ειιΙθπι (ΐΕοίγϋοί βί ΕηΕρΕβδίίοί 


32 ρκοι,Βα. ΟΑΡντπ 

'ηηπιβηΐδ φΐο πιβϋυδ βφΐίί&ηάο Οδίβηά&ίαι•, οαραί ρβάββφΐβ ρπο- 
Γββ ιηοηδίή οΐϋηδ ροδίβΓίοήΐΗΐβ &88\ΐΓ8αηί ηβοβδββ βδί; Μ φίοά 

ρ&Γίβ ΟΟΓρΟΠδ ρΠΟΓβ βί) 8,ϋΓ8,1ΐβηά8, ίΪΗΠΐ)118 ρΠ0ΓΐΙ)118 βί ΓβΠΐίίίβηάα 

1 βίβοίββαίαι•. Οβίβξΐιηι του μηχανοποιου βδί βίιΐδφΐβ πιίηίδίΓοηιιη, 
ηί πιαο1ιίη3, Γβοίβ βί ΕβφίαΜΙίίβΓ οδβίΗβί. — Ρππμιιη ίυίίατ βιιΙ>- 
δίδίίί ΤιγΒ&βιΐδ οιιιη πίΛοΙπη» βηα ν. 90, βηπι δβΓνο βΙίβΓβΛίυηΐδ, 
ηΙ>ί νίχ 8ΐιρΓ& δίπΐβ αδβαιτβχΗ; ραιιΐΐαϋιη άοιαυβ 8α&β δύϋίικΚηβπι 
αβφίαί, φιιιπι £1ΐ3.β α δβΓνο βχοίίαί&β β ίβ,ηυ* . ρΓοηπιηί βίηριΐ&β 
ρ&ίΓβηΐφΐβ 0ΟΓ811Π1 δίΓβηηβ ίβηβΓβ βοηβρίβΕί&β ιηβίπ) ΙοφίαηίαΓ 
ο&ηαηίνβ ιιη& οπιηβδ, φΐο ιρβιαβ ουτδΐΐδ ηαιηβΓαπι βί^ηίβββηί. 
Μοχ άβρτβδδο ββΐηαβ αΓάοΓβ ν. 124 δ^ς. ρΐ&οίάβ ουιη ρ&ίτβ ίη δβα- 
Γδώαβο αηπβφΐβ ρβηάβηίβ βίη^υΐ&β οοΙΙοηιιυηίιΐΓ. Ρ&ίβτ ίβΓβ άί- 
πιίάί&πι ίίίηβπδ ραι-ίβιη οοηίβοίί; Γβϋ^υυιη ίίβΓ & ν. 154 βαάβιη 
Γίώίοηβ οοηβοίίιΐΓ, ίία ίαιηβη, ιιί ν. 157 δ<}. δβαπώαβυβ &ηί 3ΐιΙ>- 
δίδίαί αΐίφΐ&ηίιιιη αυί βίίαηι Γβ^Γβάί νίάβ&ίπΓ. Ιά ςαοά ν. 164 — 
169 ίίβπιπι ββπ δΐΐδρίβΟΓ, Εχ ^αο βίΒοίίαΓ, ιιί βί ίβπιρϋβ ρΓΟ- 
ίβοίίοηίδ δ&ίίδ άυοαίαι•; Κιιγ βηίπι αάδυρβΓΟβ; βί ηι&οΐιίη&β ΓβοίοΓ 
ηο ρΓίτΐδ οΙΏοίο δΐιο άβίαη^Λίπτ φΐ&πι ΤιγΒ&βηδ νβΓδίΙκίδ βηίδ. 
(}ηί νβΓδίι άβιηιιπι 173 &ά βρίδββηίί ηιαιφηβω βχίΓβηιιιιη ρτο- 
8Γβ88ΐΐ8, βαββίδίίί βιώίίο. Ρβ£8&ιΐδ ηοπ Ήηρίίηδ ιηονβίηΓ; αΜ βίί, 
φΐίάνβ β&ί, άοπήηο ραηΙΙίδρβΓ ηβδβίο. νβπιπι αά βρίδββηίαιη ορβ 
μηχανοποιου αρρβΙΙΗιΐΓ; δβ&Γ&ϋ&βιΐδ α ΙαίβΓβ ίΐΆβίαδ βφάύ βαο 
η&αδβ&ιη ηιοίυπίδ βδί οίαιηαηίί ω μηχανοποιέ — χορτάσω τδν 
κάνδαρον. V. 177 βηαίίβπι ίαπι άβδοβηάίβδβ οροΗβί; φΐί βφΗΐΗΐ 
δίΓβηπιιπι αΐ^ιιβ αηίιηοβιιιη ηοη αιηρίίιΐδ ηιοκΛυβ αά Γβ^ί&ιη οοη- 
ίβηάίί Ιονίδ. δο&Γδώαβηβ υθγο οοηίίηηο άίβραΓβί, αΐίίιΐδ αδδηΓββηδ 
ίη αιΐΓίΐδ, 1ι. β. ίη δοβηβ-β ίβοίυπι, αά ιηαβίιίηαβ ΓβοίοΓβηι. Νβ^ηβ 
Τητ^ο-βΰδ βίιΐδ ηιβηιίηίΐ; ηίδί ν. 721, ίαοίΐβ οοηίβηίυβ, πΜ βί Ιιο- 
ηοΓβδ άίνίηοδ οοηίί^ίδββ οοωρβήί. 

VI. Ιη δοβηβ,β ίβοίτπη δοαΓ^αβιιηι αβδίΐΓ^βΓβ άίββύ&ηιυδ* 
8βά ^η&ΐβ ίβοίιιηιΡ Νίηιίπιηι ς[ηοά ε δοβηαβ ραιίβίβ βιιηιπιο ρΓΟ- 
εηιτβηδ &ηί άίπήάίαηχ ρΓΟβοβηϋ ρ&Γίβηι απί ίοίηπι ρΓΟβοβηίαηι 
ίβ^ίί, ίη ίρβίηδ βοβηαβ βί ραΓ&βοβηίοηιια ηηιπβ ίιηροδϋιιπι ίβδίί- 
8&ίαπι<ΐιιβ ορίηοΓ, ς[ηίρρβ ςηοά πίΛοΙώι&πιιη βιι!) ίΐΐο Ιοοηβ ίαβήί. 
(}αο<ϊ ί^ίίιΐΓ ίβοίηιη ίη ρίοίαΓ» δί^ηίβοαίαπι οηιη ΟβρρβΓίο ΑΜ^τ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΒΕ 80ΕΝΑ ΡΑ0Ι8 33 

ΒπΙιηΘ ρ. ΧΧΠΙ βί \νίββθ1βΓ0 ΤΙΐθ&ίβΓββΙ). ρ. 60 οΓβάίάθηιη. 
Οβίοπιπι άθ βοβιίΕβ ί^οίο φιαπι βΑ> »1π8 β&ϋδ (ϋβραΜαιη βΗ (οΓ. 
8ο1ιοβηΙ)θπι. 1. 1. ρ. 29. 95 8ψ), πκϋοατβ δΐιίβοϋ, Ρ&οβπι Απβίο- 
ρΐιαηίβ ααί ίβο*ο ψι&πι πι&χίπΐθ ίηάί^βΓθ ααί Ύχγξ&βί ρι-οίβοϋο- 
ηβιη οιηϋΛβη(1&πι οπιηβπι. Νβ,ιη ιη&οΜηαηι νβΐ Γ&ύοηβπι φΐ& 
βϋβρβηβιιβ οιιιη 1)θ1\ΐ8. νίτ ΙοΙΙθΓθίιΐΓ β, δρβοίαίοπβιΐδ οοηβρίοί ρο- 
Ιηίδδβ, ςΰίδ οΓθάβ,ίΡ 8οίϋθ6ί Απδίορίιο,ηίθ ίβίηροΓθ ιηαοΐιίηα ηοιηβη 
φΐίάβηι ββΓνβ,νίί; χράδης, ββά η&ίιίΓΕίη πιιιί&νϋ;. Νβφΐβ νβΓβηάαηι, 
ηβ ϋβοϋιιη ο!)8θΐΐΓ8,νθΓίί δοβηαιη 8,νϊ ρΓΟβοβηίυπι, <μιίρρθ Ι&ϋίυάίηί 
ρΓΟδββηη ρβΓφΐ&πι πκχϋοαβ Ιαχ άίβί δηΓβοίθβαί, βί βχίδίίιηαηςίιιιη, 
βοβηβ,β Α&ίοβ,β ΛΓοΙιϋθοίοβ βί ρΓ&θίβοίοβ αί ίη τβϋφΐ&β γθθ ϋ» ίη 
Ιιιοβπι ίάοηβαπι οιιταιη πηρβηάίδδβ. 

VII. Ηοο φίιΐΓ βηβ ίβοίο βϋ&ιη Γβ^ία Ιονίβ βδί; αηίβ ίρβ&πι 
Γθ^ίαπι ίονβ», ίη ψια α ΒθΙΙο ίηοΐαβα Ρ&χ άβο, Ιαίβί, Ι&ρίάαιη 
8&χοπιπΐφΐβ πιοΐβ ίιηροδϋΑ, ηβ ρΓοάβ&Ι ΒθΙΙο ίηνίίο. Ρονβαπι 
νβΓΟ νβΐ απΐταπι ίη βρίβοβηίο βδδβ, ο,ηΐβ ίρβίαβ ΜβΓουχϋ ΤΓγ^αβί- 

, ηαβ ρβάβδ ν. 224 εις τουτι το κάτω, ν. 727 τηδΐ παρ' αυτήν τήν 
θεόν, ν. 728 Ιπβσθον αμ' έμοί θαττον ρβΓδρίοαβ οβίβηάυηί. Νβ- 
φΐβ Ιιοο Ιι&ββί άϋΚοιιΙίαύδ φίκΐφίαιη, Ραοβηι άβ&ιη οιιιη οοηιίίί- 
1>α8 άιι&βιΐδ ίη δοβηα &ιιρβΓίθΓί οοηιρ&ΓβΓβ. νβπιπι ίρβίιιβ ρΓοίΓα- 
Ιίθηάί βίπιιιΐ&οή πιοάικ φΐί ίιιβπί, ηυπι ίί& υί οιιίνίδ ρπΛβίιΐΓ 
νβήί&ΐίδφΐθ ρΓ&βββαί δρβοίβπι, άβββηΜ ροβδίί άυΜίο. 8βά ί&πιβη 
δΐώβ&πιιΐδ ρβήουΐιιιη ί&οίΕΐηηδφίβ. — Αο ΤΓγ^Εβυβ φΐίάβπι, φΐί 
Ρ»οί8 ίοΓίηηΛπι ί^ηοτατβί, ίηβίηιπίθηίΕ αά άβαπι βτυθηάαηι δβοηπι 
αϋκΙΗ ηη11&. ΙίΕφίβ οΙεπιεΙ ν. 298 

φ δευρ' Γτ' ω πάντες λεψ, 

ως τάχιστ' άμας λαβόντες καΐ μοχλοί)^ και οχ•ινία. 
Ρ.ΓΟίίηιι» οΙιοΓϋβ ΟΓοΙιβδίΓαπι \ηϊτ&ϊ ξτη,άη οβίβη (ΐαίάβπι βί ίηοί- 
ίαίο, ββά ίίίπιβη ραΓοάίοο: πιβίηιπι ρΕΓοάί βδί υδίί&ίιιηι, ηαπιβή 
οϋαίίοΓθβ, ςιιίρρβ Οοιηίοιιβ &<1 βιιηάβπι ηαπιβηιπι δαΙίαΓβ βΐιοπιπι 
ίη!>βί ν. 320 8(^. ΑίβΓΐ ββοιιπι, ςπαβ βχί^αηΙαΓ, Ιί^οηββ, Ιιεγ- 
ρββοηβδ, ίαηββ, 1»1ί», ν. 307, β&8 ί^ιίαΓ Γβδ, ς[ΐιαβ ν. 730 νοοαη- 
ίυΓ τάδε τά αχεόη. Ι&πι Ιιοβ νβΐίπι Εηίηι&άνβΓίαδ νβΓδυβ: ν* 297 
Τγ^^θιμ οοη^Επιβί: καΐ μέτοικοι καΐ ξένοι καΐ νηοιωται, δεΟίρ' 
Γτ' ώ πάντες λεφ: ν. 470 ίάβηι ηιίηΛίιΐΓ οίμώξεσδ^ ώ Βοιωτοι', 

3 Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 34 ΡΕοωα. οΑΡντ π 

ν. 498 πληγάς λήψεσθ' ώργεΤοι, ν. 504 ίηα-βρ&ί άνδρες Μεγαρης 
ουκ ές κόρακας έρρήσετε; ϋάβπι β\ Ατ%νΑ θί Μββ&Γβηββδ ηοίαη- 
ίιΐΓ ν. 479, ν. 485; Ι&οοηυπι νβΓΟ εγ<1ογ οοΙΙίπκΙ&ίηΓ ν, 482- <3υί 
νβΓΟ νβΐ οαβϋκαηίπΓ νθΐ ρι;οΙ>ιιηΙυΓ, η οιηηββ ίη οΙιοΓβαί&Γυιη ηηιηβΓΟ 
688β ηοη ροδβυηί. £1ιοηΐ8 βηίπ* βχ &ρ•ίοο1ί8 οοηβί&ί, ίά φ*οά 
Ιίημίάβ άοοβηί νβΓβυβ 512 άγ' ώνδρες αυτοί δη μόνοι λαβώ|*£θ' 
αϊ γεωργό! βί φΐί ββηυυηίηΓ ρπ>χίιηβ. ^ν1^I^νι3 ηβοβδβ&τίο ζάάη- 
οογ, πί οΐιοηιιη 1x1)886 άαρίίοβιη βί&ίηωη, αΐΐβιυιη ώιοΓθΐιΙ&πιιη 
ίαδίοπίΏΐ, <^ιιί ρβΓ Μ>υ1&6 νί<#8 ίη οπώββίηι ο&η&Ι 8&1ίβΙφΐβ, 
αΙίβΓίιιη οοπιΗηιη, <μιί αη^β ρΕΓ&Ιώδίδ βχοκϋυπι οπ&βδίταιη Γβΐίη- 
φΐαί. ΟΙλΟΓίιβ ]οοο δΐιο Ιβ^ίϋπιο ηι&ηβαί ςα&ιη πι&χίιηβ ηβοβ8«β 
βδί: φΐοά ΓαοΙυιη 688β Μ>υ1& ίρβα 4θθβ1. Είβηίηι οΙιοΓβαίαβ 
ροδίςκαιη ρΓοάίβηιηΙ δί&ίίπι β&Κ&Γβ ίηοίρίηηί, ηβηηβ άβδίηηηί ν. 
334—336, 86ά ν. 362 άθπιυιη βί οαηβηάί β! δ&ΐίαηάί ΰηβιη ί&- 
οίαηί. Ιίαβο ίρίιΐΓ Λοη δ&Ηαίίο ηυπι αΐίο υηφί&πι Ιοοο β.βπ 
ροίυίί φΐ&ιη ίη ΟΓοΙιββίΓβ,Ρ Ιαιη άίχβήΐ φιίδρί&ιη: ροβί γ. 362, 
άηιη ΜβΓοιίΓίυβ θί ΤΓγ^αβιΐδ αϋβΓοαηίιΐΓ, ηοηηβ Ιβιηρηδ δηρρβϋί, 
φΐο οΐιοπιβ ίη ρυΐρίίιιπι αδοβηάβΓβ δοβηαβ^ιιβ ΛρρΓορίηφίατβ ροβ- 
βίί? 8αηβ νβΓΟ, ηιοάο. Λοτυπι οιοΙιββίΓ&ιη ΓβΗηφίβΓβ δίνβ βοΙβΓβ 
δίνβ ροδδβ άοηιοηβίτββ. Ιιηιηο ςηο ΙβιηροΓβ Μβπηκίαδ οαρ&Ιητ, 
αΙίβΓ οΐιοπιβ ρΓοβοβηίιιιη οοοηρ&νϋ, οΐιοηιβ Ιβρϋϊηηδ Ι&ηςη&πι 
άγημα φΐοάάαιη Γβιη&ηδϋ. Ι&ιη νβΓΟ Οοιηίοιιπι ραηπη βίΜ δίβ- 
ίίδββ ίαίθΟΓ, φΐηιη οοιηρ&ΓΟ ν. 430 

άλλα χαΐς αμαις 

ε?σιόντες ως τάχιστα τους λίθους άφέλκετε, 
βί ν. 463 

υιφεινε δη πας και κάταγβ τοι<?ιν καλώς. 
Ρπππιιη είσιόντες ηυίςΐ δί^ηίδοβί, ώιΜηπι: ηιιηιη ρΓορήβ άβ βο 
φΐί Υβΐ άοιηνιπι βοβη&βνβ άοιηυιη νβΐ ΟΓοΗββΙχ^ιη ίηίΓ&Ι ιΐδΐίΓρβίιΐΓ. 
Ηοο Ι&ιηβη Ιοοο ίάβια ββδβ αρραΓβί φΐο<1 αναβαίνειν. Α<1 86 η* 
Ιιοιηίηβδ βδοβηά&ηί, ΜβΓοηπηβ ίπιρβΓΛΓβ ηοη ροΐβδί: 8βά άαηι βχ. 
ίηίβποΓβ οΓοΗβδίΓαβ Ιοοο ίη ρηΐρΐίηηι οοηβοοηάηηί, νβΐ βά 8ηρβΓ08 
ίβηάβΓβ νίάβηίιΐΓ. — Τηπι νβΓΟ {ϋοβδ, Ιί^οηβδ, Ιι&Γραβοηρδ, βί- 
ιηΠία οηηι*ίαηϋ)α8 ρβτπιηΙ&ηίυΓ, ηοη βχροβϋο, ί&Ιοββ %ά 8»χα 
αηιΟΥβηάβ ιηίηηδ αρί^ οδδβ ς\ιαιη ίυηβδ, ^υω α1ϋί\ι<1ίϊΐ6Η) δοοηα^ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ . &Ε 80ΕΝΑ ΡΑ0Ι8 . 35 

8ΐιρ6ποπ8 ηοη αβφίβηί. 8βά ίαηβδ ιιηάβ? Ροιτί^ϋηθ βοβ ΜβΓοη- 
ηΐ!8? φΐί φΐίάθΐη ν, 430 υμέτερον εντεύθεν έργον ώνδρες κτέ. φΐί 
άβα ροββΗ ΙίΒΘΓαπ βαβάβί νθΛίβ ροΐίιιβ ψζαιη Γβ ίρβα; ^αίη βΐίαπι 
ρταβοίρΗ ία φΐοά οΐιοπιβ βί Τγ^&6Ό8 Γβϋοίθηάυιη οβηδβηί, κάταγβ 
τοΐσιν κάλφς οίαπιαηίβδ* νηυπι βΓ§ο βηρβΓβδΙ;, υί οοιηϋβδ, φΐί- 
1)118 οΚογϊ βΐίβπιιβ ηοιηβη ίηάίάίπηιβ, ραΐρίίο οοοαραίο ίαηβπι νβΐ 
ίαηβδ (νβπιιη δΐιΙΒοβΓβ ηηαιη άιιοβνβ εγΜΙγογ) ίη βρίδοβηίιιιη 
οοηποβΓβ άίοαππίδ, φήΐηιβ οοηβρϋδ αά βαχα^ηβ άβδίίηαίίδ θί Τγ)γ- 
£αβαδ βί οΙιοΓβαίαβ ηηα άβάηοαηί ιηοΐβπι. Ρηηβδ ι^Ηιιγ αΙ> βρί- 
δοβηίί ιη&Γριΐθ ίβηάιιηί α<1 ρηΐρίίαιη, αά ιρβαιη ΟΓοΙιβδίΓαηι. Νοη 
ίωηβη νβπ ββ* δΐιαϋθ, οΙιΟΓυπι. δηιιηι ίαηβιη ίταΙιβΓβ, οοιηίίβδ δηυιη: 
ρππιο βηίιη οΐιοπίδ α οοιηίίίβυβ πιαίί^ηίδ αο ββ^ϋϋπιβ νβΐ ίωρβ- 
ςΙΗοΓ φίοπιίηηβ Ιταίιβηάο φιΜφι&πι ρΓοβοίαί, ν. 495 ουκουν δει- 
νόν, τους μέν τείνειν τους δ'άντιριτϊν; ίά φ*οά πίδΐ ίη θοάβηι ίαηβ 
ββή ηοφιΗ, Ιρββ ΤΓ^αθυβ ^ <ϊηπι Γβΐί^ιιιβ ηηα ίΓαΙιαί, φΐίη 
βύ&πι ΜθΓοιιιίυδ νί ορβιη βυαιη ίβΓαί, α οΙιογο ιηοηβίυΓ ν. 473 
άλλ'άγε&' Ιλκετον και οφώ. Αά ψΐΒ,β φΐηπι ΊΊ^βαβυδ Γββροη- 
άβαί: ουκουν 2λκω κάζαρτώμαι κάπεμπίπτω καΐ σπουδάζω; νβΛίβ 
ηΐίίυτ ηααϋοίβ, ίαη<|ΐι&ιη ίη ίιιηβ δηβρβηβυδ, ςαίρρθ φΐί αεβιτίπιβ 
ϊτώι&ϊ οοτροτβ Γββηρίηο βί φίοδί ΓββυηΛθηίβ, Γψβιιβ Γβπιί^ηιη ίη- 
βίατ οογρογθ ρΓοηο θί ρΐΌοιιιιΛβηίβ ηοναηι άβίηοβρβ ίαηίβ ρατίβηι 
αά δθ αίίπΛβηδ. (3αοά πικαδ ηίδί ΤΓγ8α«η8 βί Λοτβαίαβ οοιηί- 
ίββνβ βοάβη^ ίαηβ υΙηιηίαΓ, ιβοίβ βηβί ηοη ροίββί. Οβίβπιιη οπι- 
ηία ηδοιίαηιπι ίηάοΐβπι βαρίηηί, ίηρίΊπιίβ ίηίβπβοϋο εΤα, ψι&τη 
ιη&ΐθ βχρίίο&ί δώοΐ. »ά ν. 460 μιμείται τους βαρβαριστί έξέλκοντας, 
ιηβΐίιιβ Βτΐίάαδ : παρακελευσεως επίρρημα. Ιιοάίβ ^αοςηβ ίη Οκιβοία 
ιΐ8ϋ»1»πι, ιιί ηΕΓΓ&ίηΓ ίη ΤΙιβδαηΓΟ 1. Ο. δ. ν., οί. ΡΙογ. ΟΙιγ. αά 
ν. 1. Ηβδ^οΐι. β. ν. εία'ζων, Νβ,ηΛ. Τγε§. £γ. ρ. 500, βί α 1γ&- 
βίοίβ (Εηπρίάβ, ΑββοΙι^Ιο) ρΕπίβΓ Β,ίψχβ β\) ΑήδΐορΙι&ηΘ αά!ιίΙ)ί- 
ί»ιη• Ταηάβιη ο1ιογπ8 ίη ορυβ δοΐιιβ ίηοηηιΜί; οοηιίίθδ αηί τβοβάηηί 
οιηηίηο αιιί (νηιίίΐιιηί; ίΓ&ΙιβΓβ. Ιι&ρίδ αυίβιη Ιαρίάθβνβ, ηί νβπίαίίδ 
8ΐί^η& 8ρθοί©8 ρΓ»β1)β8,*αΓ, αά βρίδοβηίί ΒβαΓβίηθίη ρΓοηιονβηίητ. 
δο&ΐίβ ρΓοάβαηί ρβΓ.ίοταπιβη* ραΓίί Ιιαηά βχί^ηαβ δρβοίαίοΓηπι ρβΓ- 
βρίοηιιηι, ΟροΓα βί ΤΙιβοΓία, ρΓοάηοίίιΐΓ ίίβηι βίιηιιΙαοΓηιη Ραοίβ 
(Ιθ^β, βηί αϊ) ίρβίβ ρτι^ΙΙίβ α|> ηΐτο^ηβ Ι&ίβΓ© βίαηίΛηδ &μ% αΐία ϋί^ίΐίζθό όν ΟθΟ§Ϊ€ 36 ΡΚΟΙ,Εβ. ΟΑΡνΤ II 

φι&ά&πι ιη&ο!πη&. <}ηοά τβ νότα δίπιιιΐίίοπιηι ηοη ιηιιΐ&ιη αΐίφΐ&ιη 
ρβΓβοηαιη βδββ ρι-ορίβΓββ, ώιοο, ηιιοά ρβτ Γβΐίψιαπι Μ>α1&ηι &ηίβ 
Ιονίδ Γβραπι ίχηπιοΜΙβ φΐίη βίβίβπί ηοη άιώίίο. Ιαηι ηί ίη ςυ&- 
Ιίββί ίαΙ>τι1α ιία ίη Ραοβ ιητιΚ» δΐιηΐ;, ςυ&β Οοπήοηβ ηοη δρβοίδ- 
1οτίΙ>ιΐ8 χριίάβιη βοά ίαπιβη ΙβοίοήΙπίδ Γβΐίηφήί άβ δΐιο αάάβηάα. 
(}ιιο ρβΓίίηθί, φΐοά άβ δ&χο Ηβηιΐη ίοΓβπήηί ίιηροηβηάο, ίά ςυοά 
»ηί δίαίίπι α Τιγ^αβο βί ΜβΓουιιο βίδοίίτΐΓ &ιι<; ροδί ν. 729 α 
ΜβΓοαπο δοΐο, ίυηι νβτο ηιιοά άβ'ίαηϋΗΜ βοΐνβηάίδ ίηφίβ ρΓΟ- 
δββηίυπι τβϋοίβηάίβ, ίά φΐοά ροβί ν. 526 νβΐ ροβί ν. 555 &βή 
ηβοβδδβ βδί, ηοδίΓαπι ηοβίβ ορίηίοηβπι αίψιβ πηαρηβηι ϋη^βΓβ 
οο§ίππΐΓ. — Οοπιίίββ ιρϊύτ ροβί ν. 555 α ρυΐρίΐο Γβοβάρηί ίη ογ- 
οΚβδίΓοηι; νοοαηίυΓ ααίβπι οηιηββ δ^τίοοίαβ, φΐοά <}ηίη Ατρνί 
φΐοφίβ Βοβοίίφΐβ β£ Γβΐίφιί βχ αρίοοίίδ βδδβ βχίδϋπιβηίυΓ ηιΜΙ 
οβδίαί. νθΓΠΐη βχβυηί άβπιυπι ν. 730 δς^., ιιΐ ίυδίιΐδ οΙιΟΓβηία- 
γππι ηιιπιβηΐδ ίη οτοΐΐθδίπι νβΓδβίιΐΓ δοΐυδ. ΑδροΓί&ηί δβοηιη Ιί^ο- 
ηβδ ίΐιηβδφΐβ ίαηφίαιη δβπτί: τοις άκολουθοις δ ω μεν σώζειν, »ο 
ίηββηίιΐΓ άίΙί^βηίβΓ Γββ ηοη απιρίίυβ ηβοβδδ&Γί&δ ΕδροΓίαΓβ, φΐαδί 
δΐιπιπιί δίηί ρτβίίί β$ οίτοα ίΛιβαίπιπι ρβΓ Ιαάοιηιη ίβιηραδ 1ηιΊ)& 
ίαταιη νβ£βίιΐΓ, ν. 732. ϋβηίφΐβ Τιγ^&βυδ ροδίφΐ&ιη Ρβ^&βυβ 
άίδρ&ηιίί, α ΜβΓοηηο ιηοηίίυδ,' ϋδάβπι δο*1ίδ άβδοβηάίΐ, φΐί&ιΐδ 
έδΟβηάβΓ&ηί ίη βρίδοβηίαιη ιηιιΙίβΓοΐιΙ&β. (}υ&8 ί^ίΙιΐΓ δο&Ι&δ ροηβ 
βοβηαβ ρ&ηβίβπι ίαίδδβ αρρ&Γβΐ ίη ιηβάία βοβηίΐ ν , απί δί&ΜΙβδ 
ίΐΐαδ &ύϊ »ά Ιιηίηδ Μηιΐ&β ηβαιη αοοοιηιηοά&ί&δ &1φΐβ βχδίχηώ&β. 
Ν&πίφΐβ δο^ΐαβ φι&δάαιη ίη δββηαβ άοπιο ίαίδδβ ίρβ& δηρβτίοΗδ 
δοβηαβ ίθοίί<ι\ΐθ η&ίυΓβ, άοββί αβ ίηββί; φίαπίφίαπι ΡοΙΙαχ Μη&β 
δοΐηιηηιοάο οοπιηιβπιοΓΕί, βαβ βοίΐίοβί, φΐίβαβ βχ οΓόΗββίΓα ίη 
ριιΙρΗηπι αβοβηάίΐΛΐΓ, βί Οΐι&τοηί&δ.- νβηιηι ίπη»δ ίηίΓ» άοπιυβ 
ρ&ήβίβδ ίαίδδβ άίχβππι, βίηριΐ&δ ίη υίΓοςηβ αη^ηΐο, ςαβπι δοβηα 
βΐ; ρβχ&δοβηίιιιη ίΕβίαηΙ;, δίη^ιιΐ&δ ίη ηιβάίβ. βοβηα. Νβςηβ ίβπιβη, 
δι ς[υίδ βίη&δ ίΐΐ&δ δίαΜΙββ αο ρβΓρβίη&δ, 1ι&6 νβτο δίηριίαδ πιο- 
Βίΐβδ ίαίδδβ ηηίυδς[υβ ίώηίαβ ηβ^οϋο ίηββΓνίίδδβ οοηίβηάβίίί, Ιια- 
1)βΕπι β^ο ^υοά οοηΐχ&ίΐίοαιη. Όβαβ ί^ίίιΐΓ βίηιιιΙ&οΓίυη ίη ίρβο 
ίοτ&πιίηίδ ηι&Γ^ίηβ βίαί; ^ιι&Γβ Μβτοηπαδ ν. 727 πιοηδίΓ»!: τηδΐ 
παρ' αδτήν την θεόν. Οίαηβο ίοΓ&ιηίηβ ορβΓοαΙο δυο, βϋ&πι 1β- 
ρίάηηι ςηί νοοαΒ&ηίηΓ πι^ηίίυάο νβΐ άίδρατθί νβΐ ιηίηηία βδί 0&, Ώ\φ\ζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ϋΕ 80ΕΝΑ ΡΑ0Ι8 37 

χή βοβη»θ δΐιρβποπβ βοΐιιιη αβ^αβ ρ1»ηιιιη βίί »1ςϋβ «Λίβα• ΜβΓβιι- 
πιΐ8 8ΛΐΪ6πι Γβρααι ιπΙγαΙ ίη δϋβηααι ίηίθποΓθΐη (Ιβδοβηδυπίδ βηι- 
ία^αθ ρβχ&βαδί αϋπδ ρβΓβοη&β ρ&ιΐβδ αοίαηίδ. 

νίΠ. Ηΐδ βχροδίϋδ, ηα&β Ιβοίοή αβςάο ρΐ&υδίιιη αί πιονβ&ηί 
νβΚβπιβηίβΓ ορΐο, Γβΐίςα» δ&ϋδ βχρβάϋβ, δυηΐ. ΤΓγ^»βιΐ8 οαιη οο- 
ιηϋ&υδ δΐιίδ α άβχίπ) δοβη&β ΙαίβΓβ, ρβΓ ίαηααπκ ρ&Γ&δββηϋ ίηίΓ&ΐ, 
ίαηφί&πι Ιοηβίηφίο ρβΓ ίηοο^ηΗ&δ ίβπτ&δ ίϋηβΓβ βοηίβοίο. δβΓναβ 
άοιηο βχϋ, ροβίψιαιη άοιηίηαιη αικϋνϋ νβΓ&& ί&άβηίβπι. (}ιιί 
ροδί Ιοη^α οιιπι δθΓνο - οΙιΟΓΟ^αβ οο11ο<μιί& ΤΙιβοπ&πι, ππιΐίβπιιη 
αΙίΘΓΕπι, δβηαϋιί ρΓγί&ηίΒιΐδ^ΐΐβ άοηο ά&ί. ΤΗβΟΓία ί&ιηβη αοη 
ία - ΟΓοΙιβδΐχ&ιη άβδοβηάϋ, δβά δίηίβίΓΟΓδυπι ρβΓ ρ&Γ&δββηϋ βχϋ 
ί&ηα&ιη, φΐο βωη Αΐ1ιβη&8 νβΐ ίη ΓοΓαιη Αϋιβηαπιιη οοπιιιιί£Γ2ΐ.Γβ 
βίβηίδβ&ίιΐΓ. νβπιιη βϋ&πιβί ίη οΓβΙιβδίΓαπι άθβοβηάίδββί, ίαιαβη 
δίηίδίΓΟΓδίπη βχίτβ ρβΓ8βνθΓ&Γβί , οιιί δχφδίδΐβηάί οοπιΐϊΐΟΓαηάί^αβ 
ηιΐδφΐ&πι ββββί Ιοβαδ. Αοβ^άίί φΐοά οοπιϋβπι ΙιαββΓβί ηυΐΐαηι. 
Ι&ιη νβΓΟ 68,πι ρβΓ δοβηαηι ίηοβάβηίβπι δβΓνιΐδ οοιηίίαίιΐΓ, οιιί 8α- 
ίίβ βοηοβδδΐιπι βδί ίβπιροπδ, ςαο ΤΓγ£8,βιιβ οιιπι οΙιογο οοΙΙοφίϋιΐΓ 
ν. 913—927. Αο δβΓνιΐδ, ροδίφίωη ρΓ^Ι&ηίδ, πρόσωπον χωφόν, 
ΤΚβοπ&ιη ία ίρβο βοβη&β βχίία *οοβρίί, ν. 895 

θέασ' ως προ&υμως δ πρότανις παρεδέξατο, 
&ά άοιηίαιιιη Γβάίί. Μοχ δ&ΟΓ». βααί ιηοΓβ Αίΐιβαΐβηδίιιηι βοΐίίο, 
άβ φΐίβαδ βαοηβ οβρΗβ φΐατίο <1ΐβριι1»Μ<;ιΐΓ. 

IX. Κβΐίηφιϋιιτ, αί άβ ρβΓδοη&Γηπι άίβίπβαίίοηβ βχροηαπιαδ. 
νί^ίηίί φΐυπι δίοί Ρ&οίδ Γ&βιιίαβ ρωτ&δ νβΐ βοβηαβ*) — βοβηαπι *) 8οβη» Ι ν. 1—81 8βι•νί άαο; II ν. 82 — 113 ΤΓΥ£&βιΐδ, 8βΓΥΐΐδ α' ; III 
γ. 114—149 Τΐ7£αβα8, ΕΠΐαβ; IV υ/150— 179 ΤΓγ^αβαβ; V ν. 180—233 
Τΐ7£3βπ8, ΜθΓΟίιηηδ; VI ν. 234—288, ΤΓΥ^αβιΐδ, Ββΐίαπι, Ογάοβιηιΐδ ; ΥΠ ν. 
289—300 Ττγ£&βιΐδ; ΥΠί γ. 301—363 ΤΓΥ£»6ΐιβ, Οΐιοπίδ; IX ν. 364—523 
ΤΓγ8»βη8, Οιοπίδ, ΜβΓοαπιΐδ; Χ ν. 524—729 Τι^ββαδ, Ο&οπιβ, ΜβΓοαπαδ 
(Ρλχ, ΟροΓ&, Τΐιβοη»); XI ν. 730—803 ΡΒπώαβίδ; ΧΠ ν. 804— 897 ΤΓν^βιιβ, 
8ΘΓΥΙ18 α' (Ρ. Ο. Τ.); XIII ν. 898—927 Τι•ν£&βπδ, ΟΙιοΓαδ; XIV ν. 928—1041 
Τΐ7£»θΠ8, δβΓΥαβ α', Οΐιοηΐδ; ΧΥ ν. 1042—1117 Τητ^βιΐδ, 8θΓνιΐδ α', Ηίβ- 
Γοοίθβ, Οΐιοπίδ•, ΧΥΙ υ. 1118—1183 ΡαπΛίΐδίδ δΙίβΓ»; ΧΥΙΙ υ. 1184—1202 
Τγυ£»6Π8, Ε»1θΕπα8, ΟΙιΟΓίΐδ-, ΧΥΙΠ υ. 1203-1263 ΤΓΥ£3βιΐδ, ΑπηοΓαπι πιβΓ- 
οαίΟΓ, Ο^ΟΓαδ (ΗΕδίβπϊΐδ, βαΐβ&πιπι ί»1)βΓ); XIX υ. 1264—1306 Τιτ^βπδ, 
Ε3ΐιΐ8θΜ Ν δ1ίπδ, Οΐβοηγπή θΗιιβ, 01ιογπ8; XX υ. 1307 — 1349 Τγυ£5«νι8, 
Οΐιοπίδ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 38 ΡΚΟΙΕΘ. ΟΑΡνΤ II 

ηοβίΓβ,ίίιιιη πιοΓβ ηον&πι ίηοίρβΓβ άίοο, φίαιη αυί ηονιΐθ λοΙογ ρΓΟ- 
<ϋί 9,αί ηαί β^βΓαηί νβΐ οιηηββ νβΐ ηηπβ αΐίθτςυβ θχβυηΐ — ίη 
άααΐ3ΐΐδ ίπηί δΐιηΐ »<3ίθΓ6δ. ΑοίοΓβδ άίοο, ηαί ΙοηαυηίιΐΓ, ΓβΙίςυΛδ 
ρβΓβοηαδ πιαΐαβ ηαηοαρ&Γθ Ιίοβ&,Ι;. Ιη δββηα ί^ϋην δβχία ν. 234 — 
288 Τΐ7£&6ΐΐδ, Ββΐίαπι βί δβηπίδ Ββΐΐί, Κυδοιμός, φΐβπι ιιηα οπιη 
άοιηίηο βυο ρΓοάπββθ βχΒίίτοΓ, αάδΐιηί, ίίβ, ίαπιβη ηί ΒβΠαπι ΤΊγ- 
£&βί ηαΙίΕπι Ιιβϋβαί Γαϋοΰβιη, ηβφΐβ Τιγ^αβαδ ηίδί ζώ βρβοί&ίοΓβδ 
βί πρδς ο ν μεγαλήτορα &υμδν νβΛ& ίαβΐ£ΐί• Ρογγο ιη βοβηα <1θ- 
άναα, φΐίηί» ν. 1042—1117 ΤΓ^Λθηβ, βθΓνηδ ρποΓ, 6α, β* 
ΗίβΓΟοΙββ αΙίβΓΟ&ηίιΐΓ, ίίο, πίΓδίΐδ•, ηί ββιτο δαηβςηαηι ρ&ποβ, 
νβΛα δίηί οοηοβδδ», <ρι»β δί φήβ βίίβ,ϊη ππηυβΓβ νβΐίί, ίδ νθΓδϋπι 
1056 Οίκ. αφοί βοι• Ί. τι γελφς; 0• ησ&ην χαροποιοί πι&ήκοις, 
Γβοίβ ίηίθΓ ΤΓγ8&βηιη βί Ηίβτοοίβηι άίδίπβυβί. Οιηηίηο ββΓνί, 
φΐυπι ίβΓίί»ιη &ριηί ρβΓδοηαιη (&ηπη&ΛνβΓί8,δ νβΐίιη ηοη πιβ 
(Ιίχίδδθ, ςαϋπι ίβΓίί&ταιη ρ&Γίίυπι βηηί, δβΓνυδ βηίπι ηοδίβΓ ββοαη- 
ά»Γΐιπι θδί), Ιοφίί ηοη ιη&κηορβΓβ 1»1>0Γ&ηί. — Αοοβάίί ίβΓίίβ, 
δοβη», νΕπβ α νίτίδ άοοϋδ ίβηί»ί&, άβοίιω οοίβ,νβ, ν. 1203 — 
1263, φΐ&β βί ρθΓδοη»ηιπι οαίαΐο^αιπ , ηυ&ΐθπι ΗΙμί βχΐιί&βηί, 
άβίβηά&πιαδ, οιηηβπι άβ ίήηίβ Μηιΐ&ηιηι »οίοη1)ΐΐ8 άοοίήηωη 
βνβΓίβί. Ιίαφίβ βχ αοίοπιπι β8,ί&1θ£θ βχίπιβηοΐί Λοφοποιός, θωρα- 
κοπώλης, Σαλπιγκτής, ί<1 φΐο<1 ίαπι αΐϋ νίάβηιηί; ίηδβΓβηώιβ νβΓΟ 
ροδί Δρεπανουργδν (φΐβπι ίηίυπα οπιίδίί Εη£βηΐδ Βΐΐθίη. Μυβ. 
1854, IX ρ. 581) "Οπλων κάπηλος, δίο &1> ίρβο Τΐ7£&βο 8,ρρβ11&- 
ίηδ. Κρανοποιδς νβτο βί Δορυξός, φΐί ίηνοο&ηίΰΓ ν. 1248. 1253, 
κωφά πρόσωπα, ίηδίίίοηβ οοπιίίβδ, οί. ν• 1206. (^υβπι πιηΐία β# 
νβχίβ, απηοπιπι {ξβηβΓΛ οΐΙΠ1 οοιηίίί&υδ β,ββΓβηίβπι , Ιοπο&πι, οπ- 
βίθΐιι, ίηΒΕΠί, 1ΐ8βί&πι, ^αΐβαπι, αϋα βα^ηβ Ττ^^Εβο δίη^ηία οδβΓβη- 
ίβπι, Ιβρίάβ αο ίββϋνβ <1βιίάο1; ΟροΓαβ πι&ιίίυδ, ψιο^Λ ν. 1257 
ϋβριζόμε&α• χωρώμεν ώ τάν εκποδών (ω τάν αά ΙΐΒ,δίαΓίιιπι, ^ηίβ, 
ρΓΟχίιηβ άβ ΙχΑδίΕ α^ 6 ^^ 11 ^) ουπι οοπιίίίΒαδ ίη οοιηπιίδδίΐηίίμπι 
ώιτΙ)3. (ϋβρατθί. Ργοχϊπιθ αηΐ» Ιιβιιο δοβηβιη ίαΙοαΓίιιβ οηιη Τγ} γ - 
§8,βο οοΗοφίβηβ η,οΙογθπι ΓθςιιίΓΗ: ηβςιιβ οριΐδ βδί βιιιη βχίτβ, άαπι 
δ κάπηλος αρρΓορίη^ιιαί. νηάβ δβ^αίίιΐΓ, υί ίη δοβηα οοίανα <ϊβ- 
οΐπΐ8, ίΓβδ αοίοΓββ ηη& ίη βοβηβ, ΎβΓδβηίυΓ. ΙηίβΓ Ιιοδ ί^ϋιΐΓ αοίο- 
Γβδ ίΓβδ ίαοίΐί ηβ^οίίο ρβΓδοηαβ άίδίηβιιί ροβδυηί. Εη οαίαΐο^ιπη: Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ϋΕ 80ΕΝΑ ΡΑΟΙβ 39 

ϊ. Τΐ7?»θ«8; Π. δβπηίδ α, ΜβΓθθπυ&, Ογάοβιηυδ, ϊ&ΐο&πυβ; 
III. 8©Γνιΐ8 β', Βθΐΐϋπι, ΗίβΓοοΙββ, ΙηβίίίοΓ. Ραηΐΐο βΙίίβΓ Βββηηβ, 
νβ!)θΓ <1ίβ Ζ&Μ βίο. ρ. 45 , φή £&1βαπιιη Μ)γο οοηοβδβίί Ιοοιιπι, 
βί Εη^βπΐδ Εΐιβίη. Μαβ. Ι. 1., φιί ί&ΐο&πο Ιοοιπη ηβ£&νίί. Η&βο 
ίβίίιΐΓ άίβίπ&υϋο ηοδίι•» δ»ίίδ οοηοβάΐί ίβπιροπδ &ά νββίβδ ιηαίβ,η- 
ά&8: ββππιβ &1ίβΓ φιί ββί ρ&τίίιιπι ίβΓίί&πιπι, αί Ββΐΐί ίηάα&ί ρβΓ- 
βοηαπι ίηςαβ βοθη&ιη βυρβποΓβπι &βοβη<1&ί, ρβΓ ςα&ΙΙαοΓ βοβη&β, 
ν. 83 — 233, οίίο ίτνιϋιΐΓ , ίάβπι ροδί δοβηαβ οοίο ίβΓίίιιιη ρπχΐίί, 
ίηίβήβοίίδ νν. 289 — 1041, ΗΙθγοοΙϊβ ρ&Γίβδ Λοίαηιβ, ροβίτβπιο ροδί 
ρ&Γ&Β&δίη &1ίβΓαπι &Γβνβπΐφΐβ βοβη&πι κάπηλος ββί. Ρ&ιιΐΐο £β- 
δίΐηωιίίιΐδ ββτνιΐδ ρποι*, αοίοΓ ραΓίίιιια 8βοιιη<1&ΐΊΐπι »£βΓβ ίιώβίαΓ: 
ς[ά! φΐίάβιη ροβί άυ&β δο^η&β, ν. 114 — 179, φΐ&β ί&πιβη ρΓΟ- 
ίβοίίοηβ ΤτγζΒ&ι ββ,ηβ ίπιρβάίί» ΙοΒ^ΐοΓθβ βηηί, βυΒ Μθγοιιγη ρβΓ- 
βοη», άβίηάβ ροδί ίβιηρηβ βΓβνίβδίπιιιιη δπβ Ογάοβπιί ρκχΐίί. Ι,ί- 
οβί βηίπι Ογάοβπιιιιη ροβί νβΛίΐ ΒβΙΚ ν. 255 παι παι Κυδοψε 
ρπχΐΐτβ οοηοβάωηιιβ , ίωηβη νίρηίί ί&ηίιιπι βί πηυ§ ίηίβτββάηηί 
νθΓβιιβ α ν. 234 — 254, φιΐΐηιβ βί ηοη πιαί&τβ νββίβπι, &ί νβΓΟ &<1- 
άβΓβ αΐίφίοί ρβΓβοηαθ ίηβί^ηία, άβροβίίίδ ΜβΓοιίΓίί ίηβί^ηί^υβ ίαββτιβ 
ββί. <3α&πι ί&ιηβη ππιί&ϋοηβπι βί ββίβιτίπιβ βί ί&οίΐΐίιηβ ίαβί&πι 
ορίηοΓ, φΐιιιη ιιίηιπίφΐθ ββπτί νίοββ βχρΙβΓβ βιιρρηίο, ίί& ιιί νβΐ 
αηΐβ νβΓβιιπι 255 Ογάοβπιιΐιη βοπιρ&ππβββ νβηδίπιίΐβ βίί, ηίροίβ 
ρβ<Ηδ8β(]α\ΐΒΐ ΒβΙΗ. Κβΐίφΐβ, βίίωη βχρβάίίίοΓ» βιιηί βί ΓαοΐΗοΓ»: 
ροβί άα&β βββη&β, ν. 289—363, ίη ςτι&ηιπι αΐίβι•* ρ&Γοάιΐδ Λοπ 
β&ίίβ τβφΐίπί ίβπιροπβ, Ογάοβπιιΐδ ίίβπιιη ΜθΓβαπιιβ ί&οίοβ ββί; 
ίιιιη ροβί δοβηωη υηάβοιπίίίπι βίνβ ρβ,Γδώ&βίη ρηπιαπι πίΓδαβ 8βΓ- 
νιΐδ α', οηίαβ ρβΓβόηωιι ρβΓ ήη&ίίυοΓ άβίηββρβ Βοβηαβ Β,ξϋ αά 
νβΓ8ΐιπι ιιβφΐβ 1117, ροβί^ ρλΓ»1)ίΐ8ίη «ΙίβΓίίπι ΐ&ΐο&πί ρ&Γίβδ^ 1?Γβ- 
νίβδίηι»8 &οίιιπΐ8, ν. 1190—1202. — ϋβ αοίοΓβ άβηίηαβ ρηιηΛ- 
τιιπι ρατίίιιιιι αί ηαίάφΐίίπι αάά&πιιιβ ηβοβδδβ ηοη ββί. 

Χ. νβΓηηι βηίιη νβΓΟ Ιι&βο ρβΓδοη&πιιη <ϋδίήΙ)ΐιίίο ςααηι- 
ςιι&ηι ίαοί11ίιη& νίάβίαΓ βδββ, ηβ^χιβ ίοίί ία^ιιίαβ οοηιηιίίίβηάαβ 
βηίββίί βί ρβοβ&ί (ΐηοάΕπιιηοάο οορίτα ριιΐοΐιπ Ιβ^βδ. Είβηιπι Ίτγ- 
£&βυδ ςηηηΐ ν. 1186 ίηιρβΓ&ί: Ιχ' άττοκα&αιρε τάς τράπεζας ταυ- 
τηΐ βί ^α&β ββςιιαηίιΐΓ, Ιιβηά άηΜβ «θγυο ΊιηρβΓ&ί. Ριιίά ίρίιΐΓ 
πίΛ^ίβ οοηνβΐώβί, (ΐιιβ,πι ββϊνο ρποπ, <ιιιθπι βρβοίΛίοΓββ ηοηιηί, Ώ\φ\ζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 40 ρκορα. ΟΑΡΥΤ π 

Ιι&βο ιπιρβΓ&π? 8βά Ιιαίνιβ *οίοΓ βοάβπι νββϋ^ιο ί&ΐοαιϋ ίηάιιίί 
ρβΓδοηαπι; ηβςαβ δβΓνιπη 3ΐίβπιπι οοπιρ&πιίδδβ ρΓο^βύΐΙθ βδί, 
φίαπι ρ&υοοβ ροδί νβΐ'βιιβ » βίηίβίτο ΙαίβΓβ ρΐΌάβ&ί δ κάπηλος. 
Ιί&ςρΐθ αυί ιηιιί&ιη ρβΓδοη&πι ιιηα ουπι Τγ^λθο άοπιο βχϋδδβ »υί 
ηαΐίαπι αρρ&τβί. Ναΐΐωη βφΐίάβπι οΓβάίάβπιη, ηί ρΰΐοΐιτί 1β$βδ 
δβΓνβηίιΐΓ, βί ΤΓγ^&θΐιιη άοιηο βχβαηίβιη ίη ίρδ& ΐ&ηη& δΐώβί- 
δίβΓβ νβΓβοφίβ ρααΐΐηΐηπι οοΓροΓβ βί ογθ ίηίτοΓβαιη οΐ&οι&τβ ψύά 
ββπ νβΐίί. 

Αΐίβιχιιη, ψιοά αβίοΓβδ ίΓββ Μηιΐ&β βοιηπιίίίβηά&β ηοη βαί- 
ββίηηί, ιηαίοηβ πιοιηβηίί βδί. Νοηάηπι βηίπι άβ βΗΒ&αβ ΤΊγ^Λβί 
άβφΐβ Σ&ιη&βΐιί βί Οΐβοηγππ βΐϋδ Ιοοηίί δΐιπιιΐδ. Παραχορηγήματα 
βδββ βοηδβηίίηηί οπιηβδ. ϋβ ρ&Γ&βΙιοΓβββιη&ίίδ οπ#ίηβ.βί η&ίαΓα 
βχροβαΐ ίη ΡγοΙθ^• &ά νβδραδ ρ. 31 βης., ρ. 39 δφ}., 41)ίάβιη άβ 
(ϋδΟΓπαίηθ ρβ,ΓΛοΙιοΓβ^βιηίΐΰδ βί ρ&τ&βοβηϋ; ηβ^υβ ηαηο Η&ββοηαο 
Γβίαίβπι δβηίβηίί&πι. Ιαπι ςα&βπίηι•, ηίπιπι αβίοπυη αϋφιίδ βΐίο- 
1&β ρβχίβδ θ^θγΗ, αη παρασχήνιον δίί δί&ίαβηάαπι, β,η άβηίφΐβ 
παραχορήγημα. (}ηί ία&υίαπιπι βοπιιηίδδίοηβδ ηιι»ιη βχίίδδίιηίδ 
ϋππίίβιΐδ οΪΓοιιιηδθΓίΙ)βΓβ νοίβηί, ϋ αβίοτβπι ίβΓίίαηιπι ρ&τίίαιη, 
,φΐί πιοάο δβΓνί β' β£βΓ&ί ρβχίβδ, βϋαπι Ιι&ηο βΐίοΐαβ ρβΓδοη&ιη 
ΐηάηβΓβ ροίυίδββ ίαοίΐβ βί βοηοβάβηί βί άβίβηάβηί. Νβφΐβ βδί 
φΐοά ορροη&πιιΐδ ηίδί: Ιι&βο β?£0 ίυβ, δβηίβηίία, βδί, ίΐΐ&πι β£0 
δβφίοΓ: ία φήάβπι πιίδβΐΐ&πι ςα&ηά&πι. ίαβηίαπιιη οοπιιηίδδίοηθπι 
ίαίδδβ βχίδίίιηαδ, β£ο δ&ηβψιβ,πι δρίβηάίάαπι; ίη οΙιοΓ^οβ ρπιιρβΓβδ 
βί ρατβοδ, β£ο ορυΐβηίοβ βί πι&^ηίββοδ: ρ&οβπι ί^ίίοΓ ί&οίαιηιΐδ, 
φΐ&β ηίήηβφΐβ ηοδίππη ΚββΓί&ίβπι Ιυβαίαπ ίαηάβπι φΐί ρίαπ- 
ιηίδ ρΐαοβίηί, ίδ βπί νίβίοΓ βί άοπιίηαδ. Ιωη νβΓο, υί &ά Ρ&οβπι 
Γβάβ&πι, ραββ 8,1ιοπιπι ν. 114 δςς. Λβίοή ίτΐίάβοηίδίαβ Ιοοαπι ίαίβδβ 
ηβ£ο. δβΓΥΐΐδ α' οΐΏηβδ βνοβ&ί βϋ&δ: 

ώ παιδί ' δ πατήρ άπολιπών απέρχεται 

δμας έρημους ές τδν ο&ρανδν λάθρα. 

άλλ' άντιβολβιτε τδν πατέρ' ώ χαχοδαίμονα. 
Ιίβπι ρ&ίβΓ ν. 119 δψ οπιηββ αΙΙοςαίίαΓ, οιηηίΙ)α8(ΐαβ νβΐβάίοίί 
ν. 149. Νυπι ρΓο!)Εΐ)ί1β βδί, αη&ιη βΐί&ιη βί β&ηβΓβ βί Ιο^υί, 
Γβΐΐςη&δ ίαοβΓβ, νβΐ ηβ οοπιρ&ΓβΓβ φηάβπιΡ Νβ^αβ νβΓο, απιίδ8& 
άβ ΕβίοΓβ ιιηο δβηίβηίί», παρααχήνιον βδί. Τβπιριΐδ ^υίίΐβιη βί Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΡΕ 80ΒΝΑ ΡΑ0Ι8 41 

ρατ&ββθηίο βί ρατοάο βηρρβίβΓβί; ίηπι υθγο Εωη&οΐιί βί 01βοη;ιηί 
£Ηθ8 Εΰί &1) »οίοήΙ)ΐΐ8 &%ί &ιιί ίη βηβ ίδώυΐ&β ρατΛοΙιοΓθ^βιηδΐ 
βί&ίυί ηβοβδδβ ββδβί. Ρ&ήίβΓ βηίπι αίςηβ β,οίοΓ ίβΓίί&πιιη ραΓίίιιιη 
Τΐ7§»βί βϋβιη, 8βοπη08τυιη, φή ιαοάο Ε&ΐβατη ρβτίββ β£βΓ&ί, 
Ι>απι&ο1ιί ίϋίυπι &§βΓβ ροβδβί, αβίοΓ δβοηηά&πιιη, οπλών κάπηλος, 
Οΐβοηγιηί. (}ιιο<1 ί^ιιι ίηίβββ ηβ£&ηί, ρΛτ»ο1κ>Γβ£βιη& δί&ίηβΓβ οο- 
£αηίιυ\ — νβΓίΗΐι βφΐίάβηι βί βΐΐαβ Τΐ78&βί βί ίϋίοδ ΕωηαοΜ 
Οΐβοηγηιίφΐβ ρΛΓ»ο1ιοΓθ8βιη&ί& ίαίβββ οοηίβηάο. Αοίοτββ βηίπι νβΐ 
οΙιοΓβυίαβ ί&ηίορβΓβ νόοβηι πιοάιιίαίοδ ββββ, υί βί νπτοδ ββηββνβ 
βί ΙίϋβΓοβ αάιηοάυια αάοΐβδββηίβδ νοοβ δί$ηίίίβ8χβηί, ηυπι οΓβάί- 
ϋϋβ ββί? Νοηηβ παίδων χοροί, φΐοηιπι πιβηίίο ήί δ&βρίδδίπιβ, οά 
βίυβπιοάί ρωτΛοΙιοΓβ^θπιαί» &ά!ιίΙ>βΙ>αη1πΓ ? Αοοβάίί, ψχοά δβΐιοϋβ.- 
βί&πι ψιοφίβ οοηββηίίβηίβπι Ιΐίώβπιυδ, φΐί β,ά ν. 114 τα τοιαύτα 
παραχορηγήμ,ατα κάλο υ σι ν, οια νυν τά παιδία ποιεί καλούντα τον 
πατέρα: φΐί φΐιιηι αάάίί: είτα πρδς οδδέν Ιτι τούτοις χρήσεται, 
βηίδ ί&ϋαΐαβ ηοιίι ηιβιηίηίί. — 8βρίβπι ί§ίίυΓ βΐίαβ οοπιρ&Γβηί, 
ηη* φάάθπι βαηβηίβδ ν. 114 — 118, 8βά ηοη υηβ, ρβΓ ί&ηυβ,πι 
ίβδίιηαηίβδ. Νβφΐβ πιηΐίαιη υΐίτβι άοηιηδ Ιίπιίίβιη ρΓο^ΓβάίαηίαΓ, 
δβά βηββίβίυηί ίη ίαηιια ίία υί φι&β οηπι ρ&ίτβ ΙοοαίαΓα δίί, ίη 
ρππι&πι φΐ&δί αβίβιη ρι-οουιτ&ί, ηίΓδαβ βογοπ οβδδϋΓΕ. Ιί&ςαβ 
δβπιβΐ ο&ηυηί ίυηοίίδ νοο&αβ, δβρίίβδ Ιοφίυηίυτ δίη^υΐ&β. (}αοά 
ίάβπι ββί ίη ίΓ&^οβάίβ,, φίαπι Οοιηίβυδ άβήάβί, νβΓίδίιηίΙβ. Οί. 
ΡγοΙ. &Α νββρ. ρ. 32. — Αΐίβπιπι ρ&ταοΙιοΓβββηΐΕ βχ άυο&υβ ηπ&δί 
ρ&ΓαοΙιοΓβιιίίδ οοηδίβ,ί. Υηιπη βδδβ, φΐί β&η&ί, Ιιαιη&οΐιί ίιΐίυιη, 
δβ,ίίβ ίαάίοΕηί νν. 1261. 1264 δ<ι. 1268. 1270 δς. 1282 βίο., 
ίίβπι 01βοηγπιί υηυπι, νν. 1287 8^. 1292 βη. ββΐίφίοβηβ αη» 
βοπψ&πιίδ8β άίοαιηαβ ί&ηςυ&πι παραχορηγήματα κωφά? Αη Ιιυβ 
ρβιϋηβηί δβΐιοΐί&βί&β αά ν. 114 νβΛβ, είτα — χρήσεταιΡ Νοη 
Κ^υβί. Ροβίτβηιο Ιιοο βχΙάβΓβ Ιίοβ&ί, Οοηιίβυιη, ηυί &ηηο αηίβ άο- 
βαβτ&ί νββρ»8, αί ίΒί ίιιτβωη ραβΓοπιηι οοπιίί&ηίίιιπι βί Ο&Γβίηί- 
ί&τηιη ρΓοάίτβ βί β&ηβΓβ βί β&Ιία ΓβιηβδβΓ&ί, ίία Μο βοάβηι βί άβοοΓβ 
βί ίο€θ αβηηι ββββ, ί. β. Ραβίβ ρ&Γ^οΙιοΓβ^βπι&ία άβίβηάί ί&1)η1& V©- 
8ρ&ηιηι Χ βηί (^υί άβηβ^βί ρ&Γ&β1ιοΓβ^βηΐ8.ί0. ηβπιίηβηι ιβιώ. ΓοΓβ ρηίο. 
XI. δαρβΓββί, υί άβ νβΓδίύυδ αΐίςηοί ηιαίβ άίδίτίΙ)αίί8 ββη- 
ίβηίί&ηι βχροηωη. Αί^ηβ ίη βχοΓάίο ίαύυΐαβ ρβΓβοηαΓαπι άίδίΐηοίίο Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 42 ΡΡΟΙΕΟ. ΟΑίνΤ II 

ορίίιηβ οβδβίί ϋο!)ΓΛβο, ^αβιη Ιαοϋβ ΒβΓ^Ιίιιβ ββφΐιιίΐΐδ ββί. 8βΓ- 
νοΓαπι αΙίοΓ, δ α', ροΓΓίρί βο&Γ&β&βο, αΙίβΓ, δ β', ρίηβίί οΒεβ 
8ίβΓϋόΠ8. 'Ο παρατι&είς Ϊ£ίίϋΓ &οοβρίβ,8 παρά τοδ μάττοντος ο<Γ»8 
άυηι ρβΓ ίοΓαπιβη ρΓοϋοίί, πιαηβΓθ ίαη^βηβ ΙβνίοΓβ βί β! ββπ ροβ- 
βίί ιαοαηάίοΓθ, αηίβ ιρβαπι ίοΓ&πιβιι νβι-δ&ίιιτ, δ μα'ττων νβΓο 8,1ί- 
ςυίΐηίιιιη ρτορίιΐδ δρβοί&ίοΓβδ. Ιίαηηβ Μβ ίηνοο&ί δρβοίαίοπαη νβΐ 
απχίΐιτιιη νβΐ πιίββποοΓάί&ιη, άαιη οοΐΐβ^α ηϋίΐ ηιβί οΐίβηίβπι δΐιαιη 
ιηίαβΓί νίάβίατ. Ρηοήβ βΓ£ο ββΓνί βυηί ν. 1. 4. 6 μά τδν Δί' — 
8. 11. 12. 15. 16 — ετέρας. 18; αΐίβηυβ ν. 2. 3. 5. 6 — κατέ- 
φαγεν, 9. 10. 13. 14. 16 μά τον — 17. 19 β^. ϋβ ν. 40 — 42 
άίδοβρί&ίατ. Αυίοιιπι ϋοΙ>Γ8,βο νβΛίΐ ούκ οίδ' — του γάρ Ιστ'; 
8βΓνο αΐίβπ οοηϋηυ&ηάα, άΐιί οαπι Ββι^ίπο <ϋδίίη§αβη<1ιιιη α'. οδ 
μην Χαρίτων γε. β'. του γ. ε.; α'. οόκ — καταιβάτου. νβΓβαπι 
49 πιαίβ ϋοΙ)Γαβιΐδ ββΓνο ρποπ άβάίί, ίίβιπ πιβίβ ν. 50 8<}<}. ββΓνο 
&1ίβ:π. (}ικχϊ δι ηιιΐδ θβίβηάβΓβ νβΐιί, ίδ ν. 1. 4. 6 βίο. βθΓνο 
αΐίβπ ΐη&ιιβΓβ οο£βίυΓ. Αίηιιί ηυυιη άιιο οοΙΙοφίηηίιΐΓ, ςτιί ίηοίρΗ 
θβπηοηβίη, ίδ ρβΓ 8β ρποΓ ββί. — ΟοηίΓα ν. 445 β^'. ϋοΙ)Γ8,βιΐβ 
βοΐιοΐίαδία ώιοβ υηίοβ νβηιπι νκΐίί, νβΓβίΒιΐδ ίίβ, ίηίβτ Τι•γ88,βιιπι 
βί Λοπιπι άίβίπ&ιιίίβ, ιιί ΤΓγ£&βί ρΓοίββίδ, οΙιοιί "δροάοβίβ βίί. 
δοΐιοΙίΗδία βηίπι: οί πρότεροι στίχοι (δοϋ. μηδέποτε — εξαιρού- 
μενο ν) πρδς την άνω κατάραν λέγονται, εί&' έτέραν συνάπτει• πά- 
σχοι γε τοιαύτα, «δστε καΐ παραγραφήν εΤναι, ώστε εκείνου προει- 
πόντος κατάραν, δ Ιτερος (βοίΐ. δ χορός) τδν λόγον έκδεξάμβνος 
επιφέρει, όπερ και έν ταις έξης κατάραις σαφέστερόν φησιν. Ιί&- 
ηυβ Ίτγζ&βΐ δΐιηί ν. 445. 448. 449. 451. 452. 454. 455; οΙιογϊ 
ν. 446. 447. 450. 453. 456. Ρογγο ν. 457. 459. 460. 461 — Άρει 8έ 
ϋο&ΓΒ,βιΐδ Γβοίβ Τιγβ&βο άθάιί, ίη ρΐβπβφΐβ Βθγ^Μο ρι-οβ&ίυδ. 
νβΓαπι βίίαπι ίη ν. 461 ϋοΙ)Γ»βπιη ββφΐί ρΓΛββίΛΐ ψι&πι ΒβΓ£- 
Ιάαπι. (ίϋίρρβ ίία άίδίΓ&ηίί Χ. μη, μη. Τρ. Μηδ' Ένυαλίψ γβ; 
Χ. μή. Ττιπι ν. 462 ρΓαβΜί Τρ. νβΐ Έρμ., ΒβΓ^Μηβ Τγ^λθο 
οοηίίηυ&ί. (}π8.β ββφΐιιηίηΓ, ραυίΐο ββοιιβ βίψιβ &<Ηιιιο ί&βίαπι ββί, 
άίδίπΙ>τιβη(Ϊ8, νίθβηίυΓ βδδβ. ΑρβΓίυπι βδί, ΜβΓΟϋΓΐηιη ίηοίρβΓβ 
οΛπίτιπι α^ίοοΙ&Γυιη , ίηβίβ,Γ η»αί»τιιιιι οαηβηίίαιη , ΓβρβίβΓβ Τ17• 
8»βαπι ? &ά υίπιΐδίΐιιβ νοοβπι ΓββροηάβΓβ οΐιοηιιη. 1\&φΐβ ν. 465 
Τιγ^β,βο ίτΛαο, ίη ν. 477— 487 Ε&νβηηβ,ίβιη δβ^ϋόί οτυη ϋίη- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ Ι>Ε 80ΕΝΑ ΡΑ0Ι8 43 

άοτβο, ν. 504 8<ΐή. υί νιιΐ^ο ββί, Ίτγ%Η,βο Γβάάο. ΟΙιοΐΉβ ςηβπι 
ίη ηονίββίπΐΕ ςαΕβί αοίβ βίβ,Γβ βχίδϋηι&ηοΐιιιη ββί, ίαηίιιΐη &<3Ηογ- 
ίΒ,ίητ βί ίαηφί&ιη νίβη ίιηροοϋίιΐδ, ουΓ ηοη οβό&ί γθθ, φι&οιϋ;. 
(?ιι&γθ άιΑίίο αη νβΓβαβ ςαο^αβ 483. 484 ΜθΓοαηο βίηί ίπβηβηίΐί, 
ιιί οΙιογο ί&ηίαιη Μ Γβΐίηφί&ηίατ : ν. 472 — άλλ' άγε^ — σφώ, 
ν. 476 πως — ► έργον; ν. 500 ώς κακόνοι — ήμιν, ν. 503 άλλ' 
—- κωλύουσιν ; ρΓ&θίβΓββ, φΐοβ βπρΓ» άίχι, βί ηαί οΐιοπ βαηί ναΐ^ο 
ροδί ν. 511: άγ' ώνδρες βίο. — Μαΐίίβ ρΓΛβίβΓββ, Ιοοίδ ρβΓβοηβ.- 
πιπι πιηΐ&ίίο Γ*οί& «Λ θάϋοπβιΐδ βδί, φι& <1θ Γβ β&ϋδ ίη ηοίίβ 
άίοίιιιη. ΚβΙίήφΐΗαΓ αί άθ ϋηβ ί&βαΐ&β αάάβιηαβ ρ&υοα. Αο άβ 
ν&τϋβ ηηίάβιη νίΓΟΓίιιη άοοΙοΓαπι ΓαίίοηίΙηΐδ (ϋδίτίΒαβηάί ίη ηοίίδ 
λΑ ν. 1302 βςς. Γβίηΐί: φΐ&βπίιΐΓ αηίβιη ροϋδδπηαπι, φΐί νβΓδίΐδ 
Τιγ£&βί, <3ΐιι βίηί οΙιογϊ. ΤΓ^^β,βαπι ίρίηΓ άοπιιιηι ίηίΓβχθ *βχί- 
βίίπιο αά βρυΐ&β, ροδίφΐ&πι ν. 1297 — 1301 οοηνίν&β θχοίίανίί, 
ηοη ί&ηίιπη οΐιοπιηι ςα&χη φή ίη άοιηο δυηί. (}υίη βίί&πι Πΐυ- 
άβΓβ Λογιιπι νίάβίητ, φίαπι ίυββί: σμώχετ' άμφοΐν τοΐν γνά&οιν 
βίο. Νοηάηπι βηίιη οΙιογο ί&οαίίαβ ορυΐαιιάι οοηοβάίίυτ. Ιίβ^αβ 
Μο Γβοίβ: 

" ήμΐν μελήσει ταυτά γ'• εδ ποιείς δέ καΐ συ φράζων: 
ί. β. ηίβί ΜΙογ, 1)θηβ ί&οίδ ία 7 νβΐ πιοηβηάο; ηοη τβ ί&ηίηπι 8β<3 
νβΑίβ φιοςηβ. Ιωη ΤΓγ£8,βιιιη ΓβροίβΓβ ββηίβηίί&πι δα&πι ίβίαηιιιη 
νίάθίϋΓ ηίβι φΐίβ ίΓΠβίοηβπι ίί» αιΐ£βή ιηβΐίί. 8β<1 φΐΟΓβαιη 
ΪΓτίβίο ? φΐβ, ηιΜΙ οραβ ββί. Μιιΐίο βΓ£0 ηαβίιηβ ώιοο οΐιοπιπι &ά 
Τγ) τ £&6ι νβΓΐ)» οηηι ίιτίβίοηβ ηα&άβ,ιη ΓββροηάβΓβ, ουπίφΐβ ν. 
1303—1306 ο&ηβΓβ, Γθδροηάβηίβδ ϋΐοβ Τιγ^β,βί νθτβίβιιβ. Ηοδ 
&υίβπι ώιπι ο&ηίί, ίαηη&πι άοπηίδ αρβΓίαιη β88θ οοηδβηί&ηβυιη βδί, 
οοπιπιίβδαηϋηπι^υβ ίαΛ&πι ρβΓδρίοαΕπι οπιηΛηβ. Μοχ ί&πιβη 
<Λοπΐ8 & οίΐνϋΐαηάο &1)8ίίηβί: 

εδφημειν χρή, χαι την νόμφην εξω τινά δευρο κομίζειν. 
ΡίηίιιηίϋΓ βρυΐβ,β, ίρδβ Ττγ8Ε0ΐΐ8 ηιηΚβΓβηι τηβ οοπιίί&ίιίΓαδ βδί. 
Ρηοά άηπι ραί&ίαΓ, οΐιοηιβ ο&ηΗ ν. 1307 — 1319, φΐίβιΐδ βηίίίδ 
Τΐ78»βιΐ3 ο«ηι ηχοΓβ ηονα ίη ΟΓοΙιββίΓίίπι άβδοβηάίί ν. 1320: 
δεδίρ' ώ γόναι είς άγρόν. Ιη δβηαοηίί&αδ Εη^βΓαδ Εΐιβίη. Μιΐδ. 
1. 1. ρ. 580 8ς. 1)βηο Γβδροηδίοηβπι Γθβϋίιιίί. Ιία^υο Λάάβηάυπι 
ροβί νβΛ» καλώς κατΌίκεισαι ββπιβΐ Τμήν, ΎμέναΓ ώ; ίίβηι φΐί Μδ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 44 ΡΒΟΙΒΟ. ΟΑΡντ Π 

ίη Ιίοπβ ΙβριηίαΓ νβΓβαβ τι δράσομεν αδτήν; βί τρυγήσομεν αυτήν, 
ίηίβΓ Τιγ^&βιιιη βί οηοπιπι άίβίτΛαθηάί. Ταπί υθγο ροδί της δ' 
ήδί) το συκον Μδ αάάβηίίαπι Ύμήν, Τμέναι' ώ, ηβηιΐθ Ι&οαη&β 
δίςηιιιη ροηβηάιιηι βγοΗγογ, άηοδ αιιίβηι νβΓβίοαΙοβ ίηίβΓ άυο ηβ- 
πποηοπβ, οΐίβίποιίθηίΐοδ, ηαοπιπι 3,1ίβπιπι ηιαΓίίυιη ηαηιβΓίδ ίβιτβ 
αΐίβπιηι αχοΓβπι οοιηίίαπ βρραΓβί. Ιί& 'Γμήν βο. Ιηβπιίοηοή3, οα- 
ηιιηί. νΐϋιηοδ άβηΐφΐβ νβΓδίΐδ ώ χαίρετε βίο. ηοη ιιηιΐδ Τγ^- 
^Α6\ΐ8 οαηϋ, άβοβί βηίπι οηοπιπι ηΜιη& ο&ηβΓβ, δβά ηί ίαΙΙοΓ, 
ΤΓγ§αβυδ ηη& οαπι οπογο. ΑάηοΓί&ηίηχ Εηίβηι δρββίαίΟΓβδ αί 
υηα Ρ&οίδ οοηίδ ίτα&ηίαΓ, ώιπι ροιηρα βχβυηΐ βοΐΐβιηηί. 

ΧΠ. νβΓαιη άβ ηίδ ααίάβπι ηαβίβηηδ. (}αοά δαρβΓββί, ίη 
Γβ ί&πι άίίϊιοίΐί ί&ηΐφΐβ οΙ)3οιΐΓ8. δί ηιιίά ππηυβ Γβοΐβ βχροδαβΓο, 
ί&οίΐβ νβηί&ηι α νίπδ η&πιπι Γβταιη ρβι-ίίίδ ίιηρβίτΕΟΟ, πιοάο νοία- 
ίβββ Γθοίαιη 8,0 ρΐαηιιηι νίάβ&Γ. Αο ρΓοίβοίο αυί οοππηίδδίοηίδ 
Γαίίοηβηι ίία βχρίίο&νβήί ηί νβΐΊί&ίίδ δρβοίβπι η&οβ&ί, υί ίαοη1& 
Γ&ίίοηβ ίβία βρίβ ί&οϋβφΐβ οοππηίίϋ ροΐαίδδβ νίάβ&ίηι:, <ίδ βί ηοη 
οπιηίοηδ ρΓοοαοϋατ, οβΓίβ δβηίβηίία,ηι δΐι&πι οαπι οβίβπβ βί&τβ ίιΐΓβ 
οοηίβηάβί. Νβφΐβ β&ο ίδ δηηι, φή, ^αίά Καηη^ίβδββΓΟδ, 8οηοβη- 
οοΓηίιΐδ, Εη^βηΐδ, «Ιη ίη βοβηα Ρβ,οίδ άββοποβηοΈ ρΓΛβδίίίβπηί 
ηβφΐβ ίηίβΐΐβχίδδβ ηβφΐβ βίίαπι Ιβ^ίδββ πιβ δίπιιιΐβιη; ίά φΐοά ί»- 
οίυηί ηοηηηΐΐί, ςαί βχ ορίίιη&ϋιιιη, αί ίία άίοαπι, ηηπιβΓΟ βδδβ 
οαρίηηί; δβά ίη^βηιιβ ί&ίβΟΓ ηοηηυΐΐα ηιβίίυδ, ηοηηηΐΐα θϋαιη 
ρβίαβ α νίήδ άοοίίδ βχρίίο&ία ββδβ, ίάααβ ηοη οαίρα βοταηι ί&ο- 
ίαπι, δβά ρβηιιπα αίφΐβ οοδοατίί&Ιβ Γβί ρβΓίΓ&οί&ηά&β. 8βά ί&πιβη 
ΟβρρβΓίί δβηίβηίίαπι οπιηίιιπι πιίηίιηβ νβΓίβίηιίΙβιη βδδβ ίηίβΓ 
Απδίορηαηβοβ οοηβί&ί. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΟΑΡΥΤ ΤΕΚΤίνΜ. 
ΏΕ ΟΗΟΚΟ ΡΑΟΙ8. 

Ι. ϋβ Ιιβ,Μϋι Λοή Γβ8 ρβΓδρίουα βδί. Α^ποοίαταπι βδί Αί- 
ϋοοΓυπι &ά δίχηυΐ&οπιιη Ραοίβ άβαβ βπιβηάυιη α Ύτγξ&βο ίηνοοα- 
ίοηιιη οηιηφίβ Ιί^οη&ηβ ίαηί&αδ &1ϋδ ίά £βηυδ Γβ&αδ αοοαιτβη- 
ίίηπι. Ουπι οΙιογο αυίβιη ρΓοάβηηί υηα βχ αΐίίδ οίνίίαίίβαβ £Γ8,βοίδ 
οίνβδ ραοίδ ουρίάί, Βοβοίί Μβ£&ΓβΏδβδ, Εαοοηβδ ΑΓ^ίνί, φΐί ηίπιπι 
ρβΓ ραΓοάμπι ί&β&ίπ, φΐ&β ρΓορήβ δίο νοβαίυΓ, αη ρβΓ ρβχ&δοβ- 
ηϋ ίαηηαπι άβχίπιιη ίηίΓοίβπηί, ίηοβΓίαπι. (}υοάδί οΙιογι 1β£ΐ- 
ίύηί οοππίβδ βί ρβάΐδδβηιπ ίυβπηί, ίία ιιί οΐιοπίδ ίηοοίαππη Αίίί- 
οοπιπι ρβΓ δίηίδίΓ&πΓ, ρβΓβ§τίηοπιιη ρβΓ άθχίτ&πι βρρΓορβΓ&δδβί 
ρατοώπη, βοδ βί αδββηάίβδβ ίη ρΓΟδοβηίηπι, Ιοουιη οΚογο ηβ- 
ςαίαιη, βί άβδοβηάίδδβ πΐΓβπδ ηβ§οίίο οοηίβοίο ίη οΓοΙιβδίΓαηι, 
βοδάβπι άβηίηηβ ν. 730 δηρβίΐβοίιΐβιη βΙιοΓβηίαπιπι ηοη απιρΚυβ 
ηβοβδδ&ηαιη θ,δροιί&ηίβδ ΟΓβΙιβδίΓα δίηίδίΓΟΓβιιιη β§τβδδθδ βδδβ οοη- 
δβηίαηβηπι βδί. 8ίη αηίβπι ρβΓ ραΓαδββηία ρΓοάίβπηί, ϋάβπι 
ροβί άβ&πι Ι&βΓ&ί&πι ίη οΓοΙιβδίταπι άβδββηάβΓβ β&άβπις[υβ 9£βΓβ 
Γ&ϋοηβ ίιΛβηίηΓ. Ι&πι άίχβήί ΓοΓδίί&η φώρίαπι, ηοη οοηνβηΐΓβ 
ρ&ΓδίοΙιοΓβϋϋδ, ηί ίία άίοαιη, Ιι&οοηίβυδ δβίΐίοβί οβίβπδηαο, οΐιο- 
Γβηί&Γηηι, ίηοοίαβ ηηί δίηί Αίίίοί, δαρβίΐβοίίΐβιη αδροΗ&Γβ. (}ηαδί 
ΑΛβηίβχίδβδ Μδ ίη Γββυδ δίΜ ίία οοηδίίίίδδβηί, υί δρβοίαίοΓβδ 
ηΜ^ηβ νβη δρβοίβ άβοίρί νβΐίβηί. Νοηηβ ΤΓ}•§&βυδ ώ μηχανοποιέ 
βίαπϊ&ί, ραπιιη βάβηβ πιαοΜη&β ήπηίί&ίβΡ ΡαΓαοΙιοΓβυίαβ ί^ίίιΐΓ 
ιιΙ>ί ηοη ίαηι ρβΓβ^Γίηοηυη ρβΓβοηαδ δ,^αηί, δβΓνί ϋηηί οΙιοΓβηία- 
γιιπι, νβδϋηπι Ιι&Μίϋδ^αβ Γ&ίίοηβ ΙιαΜία ηυΐΐα. Ρπιη βίίαια Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 46 ΡΚΟΙΕΟ. 0Αί>νΤ ΠΙ 

οΙιοΓβαίαβ ίαηίιιπι δίη§π1οδ βυρβίΐβοίίΐβπι ββΓβδίβιη β,ίίυΐίδδβ ογθ- 
άίάβπηι: οΐιοπιηΐφΐβ οίαπι&δδθ ιη&^ίδ ο&ηίαδδβφΐβ «μιαιη ίη ορυδ 
ίηουβυίδδβ, βί δίπηιΐ&νίδδβ ηια^ίδ αιιχίΚιιπι βααιη δίΓβηυυιη <μιαιη 
ίηΐίδδβ ααχίΐίαιη. Είβηίπι ηαί ροβίαπιπι νβΛα ηίιηίδ αηχίβ ρΓβ- 
Ηΐαηί, ϋ οοπιηιίδδ&β Σίΐίοηίυβ ίαΐηιΐ&β ίιηα^ίηβπι ηοη ηίιηίδ ρυΐ- 
οΙίΓαιη ηβφΐθ αάβο νβταιη 8ΐΙ>ί 6η£ηηΙ αο ρΓορόηιιηί. Ιίαηηβ νβΓβα 
τάδε τά σκεόη παραδόντες (ν. 730) ηοη α<Γοιηηβ8 οΙιοΓβηί&δ ρβΓ- 
ίΐηβΓβ άίχβηιη: φΐαιη<ιιιαιη οιηηβδ αη δίη^ηΚ δΐιρβίΐβοίίΐβ α^τθδίί 
ΟΓηαϋ ίαβπηί, ραπιπι Γβίβιΐ;. Νβφΐβ ΛοΓυπι ίΠί&πιπι ΤΓγ^αβί, 
ηη&δ δβρίβιη ίαΪ88β δυβρίοοι;, ρβχίβδ δηδοβρίδδβ ρΓοβ&ΜΙβ ββί. (}ηα 
(1β Γβ νίάβ ψι&β βυρΓα ρ. 40 βη. ρπφοδυί. Ιίθΐη άβ ναιιίδ οίοή 
οοιηίοί ο&πηίηίβηδ φΐοά ίίβ ς[ΐιαβ ίη Ργο]θ£. &<1 νβδραδ οαρ. III 
άίδρυίαία δηηί *άά&ιη, ηοη Ιιεώβο. 

Π. Ρ&Γοάηπι Ρ&οίδ οηιη Ε^ιιΗππι ΝυΜιιιη Ανίυιη αρίβ οοιη- 
ρπΓθ8 ίη βο φΐοά οΚοΓυβ βνοοαίηδ ρτοάίί αίφΐβ αΐΌβδβίίαδ. Κπγ- 
8Π8 βί ουιη Αοΐι&πιβηδίυιη Εφίίίιιπι Ανίαιη ρατοάο β& ίηίβΓοβάίί 
δίπιίΐίίικίο, φΐοά Λοπ ο&ηίιΐδ ροδί ρατιοοδ νβτδΐΐδ ίώ αοίοτθ ίηίβΓ- 
πυηρίίυι•. Ιαιη ηιπιπι ρ&Γοώΐδ οαηίαβ δίί οΙιοΓί ρΓο^Γβάίβηϋβ 
δΐιιιιηφίβ ίη οκ^βδίχα Ιοοηιη οοοιιρ&ηίίδ, ηηοί νβΓβιΐδ Ιιηίο βαηίαί 
οοηοβάβηάί δίηί <μΐ3,βπΙυι\ ΡβΓβρίοηυπι βδί ηβ^υο ίη ΑΛαπιβη- 
δΛυδ ν, 280—283 ηβφΐβ ίη ΕηαίίίΙκίδ ν. 247—254 ηβφΐβ αάβο 
ίη Ραοβ ν. 301—308 ρ&Γοάί ηοιηίηβ άίςηοδ ββδβ: ίη ΑλπΙκίδ νβΓο 
ββφΐίδ ν. 310 ρ&Γοάηπι άίο&ί? Ιαιη Γβΐίφΐ&β ίαΐηιΐ&ο ορβιη ηοβίδ 
ίβπιηί. Αο ΝηΙ)ίυπι ραΓοώΐδ βχ ο&πηίηίβιΐδ άηοβυβ αηίίδίτορίιίοίδ 
βοηδίαηδ 3-Ιίφΐοί αοίοππη νβΓδΛαδ ίη άα&8 ρατίβδ (ϋήιηϋπΐΓ, ίίβιη 
ΤΙιββπιορΙιοΓί&ζυδίΐΓΐιπι ΟΓ&ίίοηβ ρΓαβοοηίβ βαίίδ Ιοη^»; (Ιβηίφΐβ 
Καηαπιπι ρ&Γοώΐδ, ρΓ&βοβάβηίβ ηί ίη ΤΙΐθδίηορΙιοΓί&ζπδίδ β* Ρ3£β 
ραΓ»ο1ιοΓβ8βηιαίβ, ταίίοηβ βαάβπι υϋίαΓ. ΑΙίει ί^ϋιΐΓ ρατοάί οο- 
πιίοαβ ηαΙηΓα βδί, &Η& ίΓβ^ίο&β: ςυοά γη-γο ίη ίΓ&£θθ<1ία ϊλ,Φχχά 
θδί, υί οΐιοή ρ&Γοάηδ ίη ραΓίθδ αοίοΓυιη ίηίβΓίοουίίοηβ φΐαβί άί•^ 
βοθΓρθΓβίΰΓ, β, 8• ί η Οβάίρο Οοΐοηβο ν. 117 δ^., ίά δ&^ρβηηηΐθΓΟ 
ίη οοπιοβάία δβπ νίάβπιηδ. Κ»ς[ΰθ ΝαΜυιη ΤΙιββηιορΙιοΓίίίζηβ&Γηιη 
Κ&ηαπιηι ρ&Γοάο άαεβ ίη Γβΐί^αίδ ία^ηΐίβ πιβίτο άβδίριαπ ρ&ΓΟ- 
άιιπι οοηίβη(1ίηΐϊΐ8. Ιη ΑοΙιαπιβηδίβαδ ίρίιΐΓ ^ηαηι δίΙ)ΐ Γββροη- 
(Ιβαηί ν. 284—301 βί ν. 335—346, νβΓβιιιη &ηΐθΐη 346 ϋίοαβ- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΠΕ ΟΗΟΚΟ ΡΑ0Ι8 47 

οροΐκϋβ νβΑ& βχοίρί&ηί ίππιβίΓο ία,ιηΜοο βοήρία, αά ίΐΐιιπι υδ^υβ 
νβΓβηιη ρ&Γοάιΐδ ρβΓίίηβί; ίά φΐοά ίρβ& ροβί&β νβΛ& Η^αίάβ ίβ- 
8ί&ηίυι\ Ροιτο ίη Εφίίίίβηβ ραΓοάαβ, ηηαβ ίηοίρίί ν. 247, βηίίηΓ 
ν. 277; ηηοά ίάβπι νβΐ βοΜίββίατυιη ιιηυβ νίάβίατ ίηάίο&Γβ νο- 
Ιηίδββ, ςηυΐΒ ίη οοά. V, δίί: καΙ πάλιν στίχοι τροχαϊκοί λ(3\ άηιη 
&1ηΐ8 φήάαιη πιβίίιΐδ: οί δέ οτίχοι — λί. (3α&β ηυίάβηι ρ3Χ0<ϊα8 
&Ι) Αοΐιατηβηδίιιιη θο άίββΓί, φΐοά πιβίΐΌ υί ίί& (Ιίοαηι ραπχΐίοο, 
ηοη αηίίδίτορίιίοο βαηρία βδί. Μβίπιτη αηίβιη ροτοάίουπι άίοο βί 
ίΓΟοΚ&ίοιιιη 'βί ί&ηώίοιιιη ίβίΓ&πιβίπΗη ο&ί&ΐβοίίουπι. ΚυΓβαβ 
Ανίαιη ρ&τοόΐΐδ 0111X1 Αοΐιατηβηδίυιη οοιηραχ&ηάα βδί ρΓορίβΓβ» 
φΐοά νθΓ8«8 αϋ^αοί οαηαίηϊ ΛηίίβίΓορΙιίοο (ν. 327 — 335 = 343 — 
351) ρΓ&6ππ8808 1β£ίηιιΐ8: ίαηιβη ίρβα ρατοάϋδ αίΓυιη Ηοο οαΓ- 
ιηίηβ βηί&ίπΓ &η νβΓβη άβπιαιη 385, φΐο ίηάποίαδ 8β νβΐΐθ οΐιοπίδ 
ίηάίοαί, ίηοβΓίυπι βδί* 8βά ηυυπι οΐιοπιπι ροδί ίδίυπι νθΓδίιπι 
(οί. ν. 400 άναγ' ές τά£ιν πάλιν ές ταδτόν βίο.) δυο ίη ΟΓοΙίθδίΓΕ 
Ιοοο βυ^ίδίβΓβ ρθΓβρίοιιιιπι δίί, Ιιιιηο ραπχίο βηβπι, (μι&χηςηαπι 
πιοάιιπι βχοβάβΓβ νίάβίαΓ, οοηοθβδβήπι. — Ραοίδ ί§ίίυΓ ρβχοάιΐδ, 
βοάβιη φΐο Εηαίίηιη ραΓοάαβ ωβίΓο βοπρία α ν. 301 αά ν. 336 
ρβΓίίηβί, φΐο νθΓβιι ο1ιογιι8 αΐίφι&ηάο βηβπι δαίίάηάί ίαοίί βί βίυ- 
Ιαηάί. Κα βί ίβιηρΰδ βί νβΓδίιβ βυρρβίαηί αά δ&ΐίαηάιιιη, αά 1ο- 
οαιη Ιβ^ίίίπιιιιη οοοιιραηάαιη. δαίί&ηάί νβΓο ιηοάί ς[ΐιί ίαβπηί, 
ίηίβΐΐβοία ί^οίΐβ βδί. 0&οπΐ3 βηίπι ηοη βηβίο φΐίάβηι αίηαβ ηβί- 
ίαίο £Γ&άα αρρΓορίηφίαί, ββά ίαπιβη οίίπηίηίδ πιοάοδ δβιτ&ηδ, 
βαηάβιη νίβ,ιη ηα&πι αΐίαβ βΓ&άίβηάο, ηιιηο δ&ΐίβηάο 8α1ί&χι<ϊο<ι\ιβ 
οοηβοίί. Νβφΐβ, ιιΜ ν. 320 ώς κυκάτω κτλ. δαΙίΓβ πια^ίδ ηααιη 
8&11»Γβ ίηοίρίί, οβίβπιιβ ρΐΌΟβάίί, 8β<1 Ι&βίο δοηίίιι φΐαίίαηί ρβάββ 
οΓοΙίθβίΓαβ οαηιρυηι, ς[τιαίίιιηί ϋάβπι αιΐΓ&ηΐ: ίά ^υοά βί αρ1» βί 
οοπιηιο<1$ άαπι (^ιιαβί αοίβηι βϋβιη ίηδίηιηηί οΙιοΓβιιίαβ ίαοίυηί. 
^ιι^ά νβΓο οΙιοΓουίαβ ίδίί αΙαιϋΡ ΡΓοάβυηίηβ ίη οΓοΙιββίΓΕΠί πιβ- 
άίαηι ουηι οΙιοΓβηίίβ Ιοροηαπίδ 8β οοηίαηοίιιπΡ Αη ίδίί ςμι&δί 
ρ&ΓίίοΙιοΓβαίίΐβ αά ρυΐρίίαπι ρβΓ^αηί ίΙ)ί<}ΐιβ οοηδί8ίηηί? Ιη νββρ»- 
Γυιη Μκιία οΙιοΓηηι ραβή οοιηίίίΐηίηΓ ΙυοβΓη&δ ^βδίαηίβδ πιιιΐία- 
ς[ΐιβ ουιη ββηίΒη» οοηΜηιΙ&ηίββ, ^η^(1η^ ίη ηοδίΓίΐ ί&\>ν1& οΐιοηυη 
ηιιιί&Γαηι ρβΓβοηαΓηηι ιιηα οιιηι οΙιογο Ιβ^ίίίιηο ΐη οτοΙιβδίΓα νβΓ- 
8&η <?θϋο^4^πιιΐ8? ςΰί(1ηί βηηάβηι 8»1ί&β$β? 8ίο βηίιη τβδ 8© Ηα- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 48 ΡΚΟΙΕΘ. ΟΑΡνΤ ΠΙ 

ββί: αηί ρΕκοοδ Εΐφΐβ β£βηοδ Αΐώβηίβηδβδ ίτιίβδβ οΓβάβηάαιη βδί 
ί&ύΐΐΙ&Γαιηςιιβ οοπιιηίδδίοηβιη φΐΕΐη ππδβΓηπι&πι Αιίδδβ, Εΐιί βρίβη- 
άιάοδ βοδάβπι βί ιηα^ηίβοσδ οιηηβιηςιιβ ίη δρβοίαοιιΐυπι ίαπι γειόπι 
ϋαηφίθ βχςαίδίίιιπι οιιγεπι ίπιρβηάβηίβδ : ίϊιίδββ ί^ϋιΐΓ ζηϊ ηπη- 
φΐΕπι ραταβΙιοΓβ^θΐΏα Εΐιί ιΛίουηφίβ ίΕβυΙ&β αΐίουιιΐδ ίηάοΐββ ίά 
ροδίαΐαβαί, βί παραχορήγημα β ^ παρασχήνιον β* ΓβΗφίΕ ίά £βηιΐ8 
δίφρΙβιηβηίΕ β!ΐ0Γ&£ΐιιη νβΐ βιΐΕ δροηίβ νβΐ 1β&β αο οοπδυβίκάίηβ 
οΙ)8ίχίο1;υιη 8ΐιρρβ(ϊίίΕνίβ8β. ΝοδίτΕίίιιιη ηιικίβιη 1οη$β πιεχιπιε 
ρατδ Αίΐιβηίβΐΐδβδ ραΓοοδ, πιίββΓΟδ, β^βηοβ, ρυΙοΜ βχρβΓ&β ήιίβδβ 
οοηίβηάίί: νθπιιη ίΕπιβη Οοπιίοιιιηηβ ΝιιΙ)βδ, Ανββ, Κ&η&δ οοπιρο- 
ηβΓθ ροίυίδδβ οΓβάίβϋβ βδί, δί οοπιιηίϋβηά&β ΐεώαΐΕβ ηιιΐΐα ΗΙ>βΓ- 
ΐαδ ηηΐΐ&φΐβ ΙίΙ^βΓαΙϋβδ οοηοβββα ίαΐδδβίΡ 

III. νβηίαπιυδ ε<1 ρ&Γαβαββδ, ΕηΙ&φίΕΐη &ά εΙιε Ιιιιίαδ £ε- 
1)\ιΐΕβ οεγπηπε. 8υηί Εΐιΐβπι ραΓ&^αδβδ άυαβ, ηβυϋΈ τέλεια. Αο 
ρποΓ φΐίάβπι οΕΓβί βρίιτΙΐθΐηΕίβ βί αηίβρίΓτΙιβιη&ίβ, ΕΐίβΓΕ ίτίβιΐδ 
ρποπβιΐδ ρΕΓΕβ&δβοη ρΕΓίί&ιΐδ. Όβ Κιιίυδ πκκίί οΕπηίηιιΐη ηαίιίΓΕ 
Είφιβ ίηάοΐβ νίάβ δίδ φΐΕβ ροδί αΐίοβ άίδραί&νί ΡγοΙθ^. ε4 νββρ&β 
ρ. 83 8^. ΟοιηιηΕίίυιη ίρίιΐΓ ρΕΓΕβΕβίβ ρποηβ βχ νβΓδίβυδ εμ- 
ραβδίίοιβ ίβίταιηθίπδ φΐίηφίβ οοηβί&Γβ δΛοΙίαβίΕ πεττεΙ. (2αοά 
δί νβπιπι βδί, νβΓδυπι ^υιηίιιπι ιηΐΓβ οοιτϋρίιιπι βδδβ ΕρρΕΓβί. ΙίΕ- 
φΐβ Γαβπιηί, φΐί &ά αηαρ&βδίοβ Γβδίίίιιβηάοδ ορβΓΕπι ίπιρβηάβΓβηί, 
ήιβπιηί ίριοφαβ, φΐί νβτδΐιιη φΐίηίυπι ββδβ ΐΓοεΙιαίουπι οβηββΓβηί, 
ιηθ,χίπιβ οοάίοίδ Ε. ΕΐκίοηίΕίβ ιηοίί. (}αο<1 αίπιπίφΐβ ίρδίιΐδ Οο- 
πιίοί Εΐιβίοπίβδ άβίβηάιί: φΐί φΐηπ^ίη ΑΛ&πιβηδΐϋιΐδ Ες[ΐιι1ϋ>ϋ8 
ΤΙιβδίηορΙιοΓίίίζυδίδ τδ χομμάτιον βχ βη&ραβδίίδ οοπιροβιιβηί, ίη 
3-Ιϋβ &1>ιι1ίβ, ΝηβΛυδ, νββρίδ, ΑνίΙπίδ, Εαηίδ πιβίτοηιιη ναηβίαίί 
ίηώιΐδίί; ιηοάσδ^αβ ραιϋιπη ρΕΓΕ^ΕδβΟδ ΓβΗςυ&Γυηι ςιι&δί ρΓ&βΙυ- 
δίί. Ρυα ά© Γβ οί. ΡγοΙ©^. »ά νβδρ. ρ. 87 β^. Ιαιη νβΓο Ρ&οίδ 
οοπιιη&ίϋ νβτδΐΐδ ςυιηίιΐδ αυί οοΓΓυρίυδ βδί ρβηίΐπΐΐδ, αηί, ςαΕβ βδί 
Μβίηβΐίϋ δθηίβηίία αάηιοίΐυιη ρτοί&ΜΗβ, β ΓαΒαΙα αΐΐςυά οοιηρβ- 
ϋίοηδ αϋοιιίυ8 8»ίίβ δίβπΐί »ο ίβίυηα Γβρβίίίυδ. ΟβΓίβ ροβί &η&- 
ρ&βδίοβ ^ιια^υοΓ νβΓδίιιη δβ<}ΐπ ίΓΟοΙι&ίουιη, ηοη βχ πιοΓβ ΟτΕββο- 
γόπι ίηίδδβ άίχβπιη. Νβ^ιιβ οιηηίηο πιβίΓϋαι ίΓοοΙι&ίουηι οαιη 
βηαρΕβδϋοο ε οοιηίοίδ οοηίηηοίυπι ΓβρβηΐΏΐΐδ. ΡΕπίβΓ ηονατη 
^ιιοίθΕΐα ϋΐβίΓοηιπι οοηίιιη^βηάοπιιη ^ βη ϋ8 ίη ΥβδρΕΓΌητ οοηι- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΌΕ ΟΗΟΚΟ ΡΑΟΙ8 49 

πι&ίίο βχΜβίίηηι βδί: ηαοά ίη» ρΓοροηαί πιόίΓΟππη §βηβΓα, 
αη&ρ&ββίίοιιπι, ίαιηΜοηιη, ίΓοοΙιαίουπι, οοηηβχα ίηίβΓ 8β άη&βηδ 
άίροάϋβ ίΐΌοΙι&κπδ. νβηιιη βίί&πι ίΓοοΙιαίοαπι ιηβίπιιη αβ ίαηΛίοο 
ίοίο οοβίο (ϋδίαΐ; ; ηιβίΓαπίφΐβ φΐοά νοοαίηΓ ίαιηΜοο-ίτοοΙιαίοηπι ηβ 
ρβΓ ϋίο§βηίδ (μιίάβπι Ιιιοβπιαιη Γβρβπαβ αρηά οοιηίοοβ. (}αίά 
ππηιιηΡ ίη ΝαΜαιη οοιηιηαίίο ιηβίπιιη άαοίγϋοο-ίΓοοΙιαίουπι ιηίχ- 
ίηπι 1β§ίππΐδ οηηι αηαρ&βδίίοο, οΙιοπ&πιΜοο, ίαιηίποο νβΐ, ηί βίιη- 
ρΐίοϊηδ άίοαπι, ί3ΐηΙ)ίοο-8,η8,ρ3,βδίίοο 5 ίία ηί ιηβίΓα ίηίβΓ 8β ιηαχίπιβ 
οοηίτ&πα ίαηηηαιη πιοάοπιιη, φΐϊ ίηδβηηαηίηΓ, Γαίίοηβιη ν&πβία- 
ίβηκ^ηβ ρΓαβάίοαηί. — Μβίπιιη βίΓορΙι&β (ν. 776—789 = 790—803) 
άαοίγΙίοο-ίΓόοΙιαίοηιη βδί. Ιίαηηβ ηοη Γβοίβ ΒίηάοΓβηβ ΜβίΓ. Αββοΐι. 
βίο. ρ. 350 νβΓβηβ 782—784 = 796—798 ίη ηηηπι οοηίηηοίοβ 
πιβίΓΟ οΙιοπ&ηΛίοο ηίί νοίαίί. (3αί φΐηπι οοιηραΓαί νββρ&πΐϊη 
ο&πηβη III ν. 526 8^., ηοη αηίιη&άνβΓίίί, ίβί δγδίβιηαία οΐιοπαιη- 
βίοα οηηι ίβίΓαιηβίπδ ί&ιηβίοίδ οοηίηη^ί. Ιη ηοδίΓΟ ί^ίίηΓ ο&γ- 
πιίηβ ίΓβδ δαηί βϊηβάβπι ηυιηβπ νβΓδηβ, β ά&οίγΐο βί άίροάία ίΓΟ- 
οΐιαίοα οοιηροβίίί. νβΓβηβ ρογγο 785 = 799 ίβίπιιηβίβΓ άαοίγΐίοιιβ 
βδί οηηι άίροάία ίΓΟοΙιαίοα, ίίβ, ηί ρΓίπιί ίΓΟοΙιαβί Ιοοο δίί βγΐΐ&βα 

τρίσημος _?_ _ς ΝυιηβΓΟδ νίάβδ βίιηρίίοίββίιηοδ βδδβ; ίά φΐοά 

ίη ΓβΚηα&Γαπι ρ&Γα&αβίηπι δίΓορΙιίδ αβηηβ Ιίοβί άβρΓβΙιβηάβΓβ. Ιη 
Αοϊι&Γηβηβίβηβ 665 — 691 (675) νβΓβηδ ΟΓβίίοί, ίη Εφίίίί&υδ 
551 — 564 ο!ιοπαηιΙ)ίοί , ίη Νυβί βυδ 563 — 574 άαοίγΐίοο - ίι-ο- 
οΐιαίοϊ, φΐίρρβ ν. 569 — 570 βχ οοίο άαοίγΐίδ οιιηι ίΓοεΙιαβο οοηβίαί, 
Γβΐίφΐί νβΓδηβ ί^ίίηΓ, βίί&πι βί ηιβίΓΟ οΙιοΓί&ηΛίοο, φΐαβ ββί ϋίηάοΓβί 
ββηίβηίία, ηίί νίάβηίυΓ, ηηηιβΓΟ άαοίγΐίοο ίηοβάηηί. ΙηίβΓ ηηοβ 
ν. 571 8(ΐ.=*603 βη. αηί άαοδ οοηίίηβί νβΓβηβ ^Ιγοοηβοβ, αηί άαοίγ- 

Ιίοαδ βδί οηηι βαβί ίαπώίοα: ^_^_, _^νη/ _ί ? ι_ _ί_νν_; 

ίβΓίίί Ιοοο άαοίγΐί βγΐΐα&α βδί τετράσημος. Εηηάβηι νβΓβηιη ϋίη- 

άοτβηβ ίία άίδροδαίί: ί_ν_, ^νυ_, _ί ,_ί_υυ_, άαο8 

οΙιοπ&πΛοδ οηηι νβΓβα #1γοοηβο βδδβ βχρίίοαηδ: φΐαδί άίβροηάβηβ 
ροβδίί οΙιοπαπΛηβ βδδβ. Ιη νββρίβ 1060 — 1070 δίΓορΙια ίΓο- 
βΐι&ίβα ββί, νβΓδηβ ββοηηάί άηο ΟΓβίίοί άηαβηβ άίροάίίδ ίΓΟοΙιαίοίβ 
ρΐαηβ Γββροηάβηί; ίη Ανίβηβ 737 — 752 ιηβίπιπι άαοί^Ιίοό-ίΓο- 
οΗαίοηιη, ιίαφίβ ν. 744: δι' έμης γένοος ξοοθης μελέων ίίβπι άα- 
οί^Ηοιιηι οηηι &ηαοηΐδί άίχβΓΪπι ββββ; ς[ηοά ίάβπι ίη ΕαηαΓηπι 

4 Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 50 ΡΒΟΙΕβ. ΟΑΡνΤ III 

ρ&κώ&βί ν. 682: έιτί βέρβορον έζομένη πέταλον βΐ&ίυβηιΐιιιη Θ8ί, 
ουίιΐδ βίΓορΙια άοοίγϋοο-ίΓοΛαΐοβ. 68*. 

Α1ίβΓ& Ραοίβ ρΕΓαΒ&βίβ πιβίτο ιιίϋυΓ αβφΐβ δίπιρίίοι, ν. 1118 — 
1131 = 1151 — 1164: ΟΓβϋοί βπηί ουπι βγβίβπι&ίβ ίΓΟοΙι&ίοο : ΙπΒιιβ 
(ϋπιβίπβ οΓβίίοίβ ν. 1119 — 1121 ρκιβππ88& αη&οηιβίδ: οί. ΒοδβΒ. 
Ανβδίρΐι. ΜθΙγ. ρ. 548. 11α ιη ΑΛαπιβηβίαπι ο&πηίηβ ραηώίΐϋοο 
ν. 971 — 987 = 988 — 999 οΓβϋοοβ βχοίρίί ίβίκιιηβίβΓ ίιτοοίι&κηΐδ; 
ίΐηάβιη αΐίβήιΐδ ρ&πώ&βίβ ν. 1150—1161 = 1162 — 1173 Λοπαπι- 
Βθ8 ββφΐυηίιΐΓ νβΓβυβ ΐβ,ιηΜοί, φΐοηιπι ιιΐϋιηιιβ πιβπιοΓίώΠίβ ββί, 
φΐυπι αιιΐ άίροάίαβ ί&πώίοαβ οοηίίηβ&Ι;, φι&τιιπι ρββ ροβίβήοΓ 
8ροη<ΐ6Ώ8 θδί, αιιΐ Β&δίη Ιι&Ββαί ιαπιΜο&πι, φΐαβ ίηβΙαΓ άίροάίαβ 

βϋ: ν-ί-ί ΐ-ν £_ν/_^ ί-ν -ί_ ν ν_ί ; ρΐΌ φΐαι*ίαβ 

άίροάίαβ ρβάβ ρποΓβ βγΐΐαβα, τρίσημος βδΐ. νίπιιη ηυπιβπιπι ρΓαβ- 
ΓβΓ&πι απιΒι^σ: δβά ιιΐπιπίφΐβ πιβίίυβ βδδβ ρηίο ϋίηάοΓβί ββηίβη- 
ϋ& νβΓβιιιη βχ ίχίΒιΐδ ΟΓίϋηίΒιΐδ οοπιροδίΐιιπι, Βαοοίιβο οιιπι οΓβίίοο, 
ί&πΛίοο άίπιβίΓΟ, ϋΙι^ΓρΙιαΙΙίοο οβηββηίίδ. Είαβ ιηοάί νβΓβιιβ πιοη- 
8ίπΐ08ΐΐ8 ββί ηβφΐβ »υί ο&ηί »ιιί οπιηίηο Γβοίί&τί ροΐβδί, οπιίδδο 
φιοά ιαβίτ» ηαπιβπφΐβ ίηΙθΓ 8β <1ίνβΓ8ΐ88ίιηί βί φΐ&βί ίηίπποίβδίπή 
οοη^ΙυϋηαηΙιΐΓ. Εφίίίιιιη ρ&Γ&ύβ,δΐδ αΙίβΓβ, βίχορίι&πι 1ιαΙ>θί άΐΜ&γ- 
Ηοο-ίτοοίιαιοαιιι ν. 1264 — 1272 = 1290—1298, ίβΓ ρΓ&βοβάβηΙβ 
ΛηΕΟΓϋδί; νβδρβ,Γΐιπι (ν. 1265 — 1274) βχ νβΓδί&ιιβ ίΓοοΙιαίοίδ οα- 
ί&ΐβοϋοίδ οοιηροδίί&ιη β88β γθοΙθ ίπάίοανίί ϋιηάθΓβιΐ8, ίη βο ίατηβη 
&1δΐΐ8 φιοά δ,ηίβ πειντ£ γαρ ΐβπερ Αντιφών θβρίβηι πιίηίιηυιιι βγ1- 
18,1)08 βχοίάίδδβ ρυί&νίί, φιιιιη νβΓδοί ρΓαβοβάβηίί ηυοππηνίδ &ά- 
ίαη^ίπΓ ηίΐιϋ ο&δίβί. Ραίη^ηβ ι^Ηώγ β^δίβιηαία δΐιηί ίιτοοίιαίοα, 
φΐ&8 8ΐ ίη δίη&ηίαδ άίροάί&δ νβΐίδ (ΙίηπιβΓβ, ηοη Γβρυ^η&ύυηί. 
Ανιυπι δίΓορΙια ρ&Γα&αδίβ αΐίβπιΐδ (ν. 1058 — 1070, α ϋίηάοΓβο 
ηβ^ΐβοία) ίΓΟοΙιαίοο-ΟΓβϋοα βδί, δβά Ιτοοίι&βοηιπι Ιοοο ρίβηπη^αο 
βροηάβί δΐιηί, δίηςυΗ ΓοΓί&δδβ οΓβίΐοίβ δίη^υΐίδ Γββροηάβηίβδ, φΐοά 
αά ηυηιβΓυιη ρβΓίίηβί; νβΓδυδ 1063. 1064 χτείνων — γαία οοη- 
ίυη^βηάί δηηί. Κβπι οαπιιίηίδ ρΛΓ^αϋοί ΤΙιββιηορΙιοΓ. 947 8^. 
ηιιπίθΓί δίιηρίίοίδδίππ, Ιίοβί βχ ρβ,Γίβ οοΓτυρίι. Ιί&^ιιβ Ιαο Ιβςβ ββ 
ο&δίπηχίβδβ Οοιηίοιιηι Ερρ&τβί, ιιί ηυπιβΓυπι βίτορίιαηιπι άΐΗ^βη- 
ίΐδβιπιβ ββΓναΓβΙ; ηβ^υβ άίνβΓ8& πιβίτοπιπι ςβηβΓα ρβπηίδοβΓβί. 
Ρυο^ ίάβπι ίη οαηηίηίΙ)ΐΐ8 πιίηοΓίΙυδ ίαοίιιπι βδββ, βίαίίΐΏ νίάβΜιηιιβ. Ώφζβύ ϊ)γ Κ^ΟΟΟΙ^ ΡΕ ΟΗΟΒΟ ΡΑ0Ι8 51 

IV. Ρ&πκίο οΙιογι ο&πιιβη ΟΓβίίοο-ίΐΌοΙίδ,ίουπι ρ&βηβ αηηβχιιιη 
βδί^ ν. 346—360, 1)ί8 Γβρβί&ιπι ν. 385—399 βί ν. 582—600, 
φΐοά φΐηιη ίηίΓα βοβη&β δηβδ βί ίηοΙιοβίιΐΓ βί ΓβρβίαίιΐΓ, ηβηιιβ 
στάσιμον νοοίΐπ ροίββί ηβφΐβ νβΓΟ παροφατικόν. Ατι* ίάβηι ί^ίίιΐΓ 
ηοιηβη, ψιοά φΐίβιΐδάαπι νβδρ&πιιη οαπηίηίΐηΐδ, Ιιυίο φΐοηαβ οαΓ- 
πιίηί ίηάίάβηπι, ί. β. παρασκήνιον νοοαππι, αυί ηιιΐίαπι οπιηίηο. 
Οί. ΡγοΙθ^. «-Λ νββρ. ρ. 33 βη. (3αοά οαπηβη ίη ίΓββ ραΓίβδ άίδ- 
ροδίιίί Εη^βπιβ άβ Γββροηδ. ρ. 4ϋ&: 9 α ίΓΟοΙιάίουπι ίβίΓ&πιβίηιπι 
βχοίρίί δγδίβπιο, ΟΓβϋοοΓίιπι άίπιβίτοΓαιη ίπιιιη; β' άπο ίτοοίιαίοοδ > 
ΙβίΓαπιβίΓΟδ άαο ββφΐυηίιΐΓ ΟΓβϋοοπιιη βγδίβιηαία ίβπιοπιιη άίπιβ- 
Ιγοπιιβ; γ' ΐχοοίιαίοιιιη ίβίχαιηβίπιιη δβφΐυηίιΐΓ Ιχβδ ΟΓβίίοί άίηΐθίπ 
βί υηιΐδ ίππιβίθΓ." νβπιηι ρππιιΐδ δΐχορίαβ νβΓβυδ ίΓΟοΙαίοο-ΟΓβ- 
*ίουβ βδί, βχ άίπιβίΓΟ ίΓΟοΙιαίοο βί άίιαβΐΐΌ οΓβΰοο οοηδίαηδ, αί^αο 
ϋδάβιη ρτοΓδίΐδ ηηιηβπδ αίφΐβ ίβΐταπιβίβΓ ίπ)ο1ιαίοιΐδ οαίαΐβοίίουδ 
υίβηβ. (3αο<1 Κα ββδβ ρΐαηβ άοοβί οοά. Ε., ν. 346. 385. 582 οογ- 
Γϋρίοβ βχΜββηδ, υί ΙίβΓαποδ άβπιυπι νβΓδίΐδ ίβίΓαιηβίΓΟβ βίδοβΓβ 

. οοηαίοβ βδββ »ρραΓβαί;. Κα^αβ Ιι&ηο νβΓδίιαιη Γοπηαπι £βηαίηαπι 
6886 οοηίβηάο: 

V. 346 ει γάρ έκγένοιτ' ίδείν ταυτην με την ήμέραν 

V. 385 μηδαμως ώ δέσπο&' Έρμη, μη δα μ ως, μηδαμως* 
ν. 582 χαίρε χαΐρ' <5>ς ήλ&ες ήμΐν άσμένοις, φιλτάτη. 
%δίβπΐ8. φΐοά ββηαίίιΐΓ ΟΓβίίοοΓίιιη άίπιβίΓΟΠίπι ίβΓηοπιπι Γβδροη- 
δίοηβπι 1ια1)βί αοουΓαίίδδίπιαπι. — Αί πίθάία ο&πηίηιιπι ραΓδ νατίβ 
ΙαβοΓ&ί. Ιη δίχορίια βηίπι δβςμιηηίυι• άιιο ίβίχ&πιβίΐΊ ; ίη αηίί- 
δίΓορΙια ρποη. ΙβίταιηβίθΓ ρποΓ οοΓΓίιρίυδ βδΐ; ναηβφΐβ ίβηίαίιΐδ. 
Εηαίάβπι ρΓθΙ)θ Ιβοίίοηβιη βίί&πι α Ββτ^Μο Γβοβρίαπι, φΐα νβΓ- 
8θ8 βΙΒοίίυΓ ίΓοοΙιαίοο-οΓβίίοιίδ, οιιιη ρππιο δΐτορίαβ νβΓδίι 346 
ρΐ&ηβ οοη^πιβηβ. Ρογγο ίη αηίίδίι-ορίΐδΐ αΙίβΓβ, βχοί<ΰί νβΓδΠδ, 
ρΓορίβΓβα φΐοά ηίΐιίΐ ηίδί Γβρβίίίαδ νβΓβιΐδ ρπηιυβ ήιβΓίί;. — Ιαιη 
Γβ8ί»ί αί<ιιιβ ο!)8ίαί δίΓορΙαβ ίρβίηδ νβΓδηδ ΙβίΓβ,ιαβίθΓ ίτοοίιαίουδ, 
ουί, ςιιοά 8,(1 ηιιπίθΓΟδ αίίίηβί;, αοοτίΓαίίδδίπιβ τβδροηάβί νβΓδαδ 
ίΓΟβΙι&ίοο-οΓθίίοιίδ , ςιιοά νβτο αά δγ1ΐ3ΐ)αδ δίη^ηίαδ, ηοη δ&ϋδ αο- 
οιΐΓ»ίβ. Ιίαςηβ αηί δΐαΐηβηάα βίηδ ηιοάί Γβδροηβίο^ ^ηηπι ίη δβ 
ρΓοίβοίο ηίΐιίΐ Ιι&\)β2Λ άίΐδουΐίαίίδ, ο,χιϊ ρΓΟ ουδέ δυσχολον Ιβ^βη- 
ριιπι ου δόσχολον, ηβ^ΐβοίο (ΐηοά υΗύηα δγ11&1)α 1>Γβνίδ ββί, ιιί Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 52 ΡΕΟΙΕΟΚ ΟΑΡΥΤ ΙΠ 

ν. 388 τψδε τψ πράγματι. Ι&πι Ιιοο βδί πιβάί&β ρ&Γίίδ βχοτάίιιιη 
ν. 349 χοδκέτ' αν μ' ευροις διχαστην δριμυν, οδδέ (οδ) δύσκολον 

οδδέ τους τρόπους — 
ν. 388 ταύτα μη φαυλον νόμιζ' έν τωδε τψ πράγματι. 

Τρ. οδχ άχουεις — 
ν. 587 χαίρε χαΐρ' ώς ήλθες ήμΓν άσμένοις φιλτάτη• 
ήσθα γάρ μέγιστον — 
8βά φΐ&β δβφΐυηίυτ ΟΓβίίοοηιιη δγδίβηΐ3,ί&, β3, ν αί ηηηο 8β Ιιβ,ββηί, 
ραπιπι δίβι Γβδροηάβηί. 8ί ηηίάβπι δίι-ορίιαβ νβΓβηδ ΐηοοιτηρίοδ βδδβ 
ίικϊίοαηάαιη βδί, β,ηίίδίΓορΙια ρποΓ βί αΙίβΓβ. βιηβηά&ηάαβ δηηί: 
νβι-βο βηίπι άντιβολουσιν ίη δγδίβπΐίΐίβ ΟΓβίίοο Ιοοιίδ οοηοβάί οπι- 
ηίηο ηοη ροίβδί. Ιίαφίβ Γβροηβηάαπι άηοο προσχυνείν, φΐοά δ&ίίδ 
άβίβηάίίηΓ Εηηίί. 156, ΡΙαί. 771. Τιιιη νβΓΟ, δΐ ίηίαοίηηι Γβΐίη- 
ηιιίιηυδ νβΓβηηι 390 μη γένη παλίγχοτος, ΟΓβίίοο Γβδροηάβί άίρο- 
άίβ, ίΐΌοΙιβ,ίοα: αοοβάίί φΐοά ίη νβΓβη δβφίβηίί ήμΓν πιβίτο ρΐαηβ 
οββίαί. Ηαηο ί^ΗιΐΓ'ρΓοροηο Ιβοίίοηβιη ν. 390 
μηδέ συ παλιγχότως 
προσχυνουσίν γ' έχης, 
δστέ τηνδε μή λαβείν. — 
Ουαιηφίαιη ίη 8ίΓορ1ι& βηηί ρ&βοηβδ άιιο, φΐίβηβ ΓββροηάβΓβ ίη- 
ΒβηίιΐΓ άιιο (Τβίίοί προσχυνουσίν γ' εχης. 8βά ίη Γβ ίαιη ίηοβΓία 
ρβηοΐίί&ηάί Ιοοιίδ βδί, δ&ΐνο Ιβοίοπδ ίαάίοίο. (ίιΐδτβ δί φΐίδ αΐί&πι 
ρΓαβίυΙβπί Ιβοίίοηβιη, ηοη Γβρυ^ηδώο: ίρδβ 3.1ις[ΐιοί αββΓοπι: 
μή γένη παλίγχοτος | προσχυνουντί μοί σ' άναξ, 
προσχυνουμέν σ' άναξ, 
λισσόμεθα δέσποτα σε, βίο. 
Ιη &ηϋδ1χορ1ι& ο,ΙίβΓβ, ηιαχίπιβ ο£Γβη(1ίί γάρ 1)ίδ ροδίίηπι: ήσ&α γάρ 
βί μόνη γάρ: ίιιπι νβΓΟ δ^ΙΙαβα μο- δίΓορΙι&β βί αηίίδίΓορΙι&β ρΐ&ηβ- 
Γβρυ^ηαί; ίί&φΐβ οηιίδδα νοουΐα γάρ νβΛα ίΓ&ηβροηβηοΙα ίΐΓ&ίίΓΟΓ 
βί χώφέλεις δβήΒβηάυη): ν. 589 

πασιν δπόσοι γεωρ- 
γδν (-γοΰ) βίο ν έτρίβομεν 
χώφέλεις ή μας μόνη. 
Οβίβηιιη οΓβίίοιίδ ρΓο ρβ,βοηβ βίί&ιη ν. 393. 398. 592 ροδίίαβ. Κβ- 
Ιίφΐ&β νίΓΟΓαιη άοοίοπιπι οοηίβοίητβ,β βηίδ Ιοοίβ ηιβιηοΓδώυηίυΓ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΌΕ ΟΗΟΚΟ ΡΑΟΙ8 53 

(^αοά η,ά ιηοάοδ ο&ηηίηίβ, βοδάβιη Ιθγ Γβρβϋίοδ ββδβ θχ ίρβα υογ- 
8υιιηι οοπιροδίίίοηβ αρρατβί: ίρβυιηςαβ ΤΓγβαβηιη ίη αηίίδίΓορΙια 
ρποή νβΓβιιιη δίπιιη 389 &ά οίιοπ ιηοάοβ οβοίηίβββ ηβββδδβ ββί. 

V. νβΓβαβ, φΐί 3,1) βώοηΙηΐΒ οΐιοιτοφίβ, άαπι Ρ&οίβ δίπιυΐα- 
ογιιηι ρΓοίτ&Ιιιιηί, ΓβοίΙ&ηϋΐΓ, βχ ρ&Γίβ αηϋβίΓορΜοί δΐιηί. Αο 
ΒοΓ^ίυβ ψιίοΐβιη ροβί ϋίηάοΓβιιιη, αί &1ίθ8 ππίί&πι, ν. 459—472 
βϊ 486 — 499 8ΐΜ ΓββροηάβΓβ ίικίίο&νϋ νβπιηι Γββροηβίο ηβφΐβ 
ρβΓ&οέΕ ββί ηβφΐβ ροβίωη Γββροηβίοηβηι οπιηίΙ>ιΐ8 η\ιπιβΠ8 ίώβο- 
Ιαΐ&ιη νοίιιίβββ ορίηοΓ. Μοάί βαηβφΐ&πι ίαβΓυηί, ςυίίπιβ υίβΓβη- 
ίατ νίπ δίτθηηβ Ι&βοΓ&ηίββ : βοβφΐβ Γβρβίίίοβ ββββ ρβΓβρίοααπι βδί. 
Αϋ&πιβη ίη&πβοίίοηαπι πιβίτ» Ιί&βΓα^ βιιηί αο βοΐαΐ», β&ίίβφΐβ 
ρτονίβιιιη, πιοάο ηαπιβηιβ ββΓνβΐατ: φιίρρβ η&υΐαβ, ορίδοββ, ίαβπ, 
φιαπι ίη ίάβπι ηβ$οϋιυη υηα ίηοιιιηΐηιηί &ίφΐβ ηηίϋβ νίπΐηΐδ, ίί* 
ββ νβΐ νίοίββίιη νβΐ ιηιιίαο βχΙιΟΓίαπ βοίβηΐ: ηοη ί»πιβη δγΐΐδώββ 
πιβϋυηίιΐΓ. Ιωη υθγο ϋίηάοΓβαβ ω εία νοο&νίΙ; ρ&ΙίπΛ&οοΙιβιιιη, 
εία μάλα ρ&βοηβιη, ϊτι μάλα ρΓΟοβΙβυβιη&ϋοιιιη, οιιί άαοίγΐπδ Γβ- 
δροηάβτβΐ, ψιββί βχ Ι&ΙΐΒπβ πιοηδίπβ 8&ηά8 ροβββΐ ο&πηίηίδ ηιι- 
πιβηιβ βίδοί. (}χχ*ίΏ. βφίκΐβπι ίΛπώίοο-βιι&ρ&θβΙίίουπι 688β νίάβο, 
Γββροηβίοηβ αϊ άίχί αβφιβ ΙίΒβΓ». ΙοιηΙήοο ΐ^ϋνιχ ιηβίτο ιιΐαη^αΓ 
ρΓΛβΙβΓ βηβρ&θβίοβ νβΓβιιβ Γβΐίφΐί οιηηββ; Οα \χί ίηΐβήβοίίοηβδ 
νθΐ 3-οοΐΑΐηαϋοιΐ68, φι&β Ληίβοβάαηΐ;, φΐίηφίβ <ϋροάί&8 ί&ιη&ίο&β 
αβφίβηί. Νβοβδδβ θγ^ο ββί αοβί&ιη&ϋο ίτι μάλα ίάβπι Ιι&Ββδώ 
πιβίπιπι φΐοά εία μάλα, βγΙΙαΒ» ε — ι^ϋιΐΓ ρΓοάυοβ,ίιΐΓ. (}υο<1 
ςιιίάβπι ίη βχοΐ&πι&ϋοηί&ιιβ δβπ ροβββ άοοβί Εφιϋιιπι ν. 10, <^ιιο 
νοουΐ» μυ βϊ οοΓπρϋιΐΓ ρβΓ 1α<1ϊΙ>ΓΪαπι βΐ ρΓοώιοίίιιτ ; ίίβπι νοοαία 
ν ΡΙαί. 895; ίίβιη ΙιγβΐδίΓ. 294. 304, υ&ί βοπΒβηάυπι φί> φυ, φυ 
φδ. ^ί. Αν. 228. Ρ&ο. 195. 317. 345. 459. Ιβιη βί νοοββ Ε. 
ώ εία Χ. εϊα μάλα Ε. ώ εία ετι μάλα ίπιηβίΓαπι ίαπΛίουιη νοίίδ 
ηυηοιιρ&Γθ, νβΐ ίΓίωβίτί ί&πιΒίά ηιιιαθΓΟδ ρΓ&β1)βΓβ άίο&8 : &ρίβ βαβ 
οαηί ροβββ ίηϊβΐΐί^&δ. ^ιι&6 8θ(}ΐιυηίπΓ νοοββ ώ εία ώ εια άίπιβ- 
ίηιιη ί&πι^ίουπι βίδοιυηί, υίταςιΐθ άίροάία ο&ίβίβοίίοα, ιιί ίη αηΐί- 
βίτορΙι& μικρόν γε κινουμεν. Ραηο νοοββ εία νυν, εία & ν. 467. 
468, ςη&β βΓβϋοοπιπι βρβοίβιη ρΓΛβΒβηί, άίροάί&πιιη ίαπώίο&πιηι 
ίηβίΑΤ βυηί, ςη&πιπι ρΓΐηιαβ βγΙΙαΒ&β τρισημοι. ΟθίβΓυπι ίη β.η- 
ΙίβίΓορΙΐίΐ, δί ^α» ββϊ, νή Δία ρατυπι ΓββροηάβΓβ ν. 462 ϊτχ μάλα ϋί^ίΐίζθό όγ ΟθΟ§ΐ€ 54 ΡΚΟΙΕΟ. ΟΑΡνΤ ΠΙ ν 

ηίΐπΐ πΰπιπι, πιοίο ηυπιβηΐδ νβι&αβ ββιτνβίυΓ. ΟοηίΓ» βί οώτά 
οοά. Β. ν. 462 εία 2τι μάλα βϊ ν. 489 εία νή Δία Ιβριηυβ, οογ- 
ΓΪ^βπάυπι βδί εί' ετι, υίΓΟ^πβ Ιοοο οΟΓπρίβηάιΐϊη εΐ — . Αη 1β£βη- 
άιιπι ν. 489 να! μά Δία? (3ιιί<ϊφΐί<1 οοηϋοίβ, ητιιηβΓόβ ιωη&ίοοβ 
β68θ οβιϋδ&ίΐϊΐιιιη 68ΐ. Αηβ,ραββΙί υθγο ηιπ δβηηιιηΐΜΓ βχ ρ&ίίβ 
πιιιϋΐί δαπί: ν. 461, οιιηι ρΓαβοβά&Ι; ΤΓγ§8<6ί ΜβΓοαΓϋφΐβ βί γθ- 
ρτβΐίθηδίο βί βχϋιοίί&ίίο, οΐιοπιβ ί&ηφχ&ϊύ. 86 άβίβηδηπίδ τββροη- 
άίδββ νιάβίιΐΓ: δλχομεν, άλλ' άγε&', £λχετε και σφ'ώ, οπί ν. 496 
ρΐ&ηβ δίπιϋίβ: ώς χαχόνοι <ινές είσιν έν ήμιν. Οβϊΐίφΐβ νοϊβϋΐη 
491 8πρρ1βη<1αΐϊΐ άίχθήπι ϊία: οδχοον δεινδν τουτ' Ιστ' ώνδρβς. 
ΒθϋςιΐΒτ βχρβάίία δαηί. — Ηοο ίρίυτ οαπϊΐβη φΐοά δΐιϋβίΓορΙιί- 
σαπι 6886 οοηοβάιπιαβ ϋδάοπι ιηόάίβ 1>ίβ Γθοίίιιίίβ, ββηιπία* φ&ά 
βροάιιβ φΐ&βάαιη ιηβίΓΟ ίαπιβίοο, ιία ί&πίθη οοπιροβϋβ. υί ρήιιι& 
άίροάια οοηίίηβ&ί <1αθ8 αηαρ&ββίοβ. ΚβΚςαοβ νβΓβιιβ ίτβδ Γβοίβ 
άίβροδίΐϊί ϋίηάοΓβιιβ, ββά άβ β1&ιΐ8ΐι1& βχοΐαηιο,ϋοηιιιη ηοη Γββίβ 
νίάβίιΐΓ ίικϋοίτιιη ίαΜβββ νβΐ άίπιβίπιπι νβΐ ίβίτωιβίπιιιι οοηβϋίιίθη- 
άαιη 638β 66η36Ώ8. 8ι φηάβΗΐ ρΓΐιηππι τθΓδΐται αηίΗΐ&άνθτίήηαβ, 
(βιτηί βηίαι ίτβδ ίη ηοδίηβ βάίίίοηίβιι») : & βία νυν, ώ εία πας, 
άυαδ άβρΓθΗβηάίιηιιβ ρ&Γίθβ, &1ίβΓ&ιη νοαύ» νυν, ίΙίβΓβπι νοοιύ& 
πας ίοπηίηαί&ιη. νίΓ&πίφΐβ θγ^ο ρ&Γίβπι ραιιΐίαιη β,πιρΜβ&ί&ιιι 
6β86 βχϊΑϊτοτ \}ί βίβοθΓβηίαΓ άίπιβίπ ίαπΛίώ οαί&ΐβοίίοί, 

ώ βϊα εία βία νυν, 

ώ εΤα εία εία πας: 
φΐοδ 8ΐ βίί&ιη β&βριιιβ Γβρβίί νβΐίδ, ηοη Γ^ρΊίβηΛο. Οοπίτ» αί 
ηιιηο δβ Ιιαββηί νβΓβυβ αραά βάϋοΓββ τ&ηοβ ηβςπβ βρίβ οβ,ηί ροδ- 
βυηί, ο&τβηί βηίιη ηυιηβπβ ηβοββδατϋβ, ηβφϊθ \ξίί\χτ ΙιοηΜίιββ 
δίτβιιιιί &ά ίαΚυπι νθΓβυιιιη πιοάοβ Ι&Βογ&γθ. 

VI. ϋβ πιβίτο ο1ιοή*,:αι1ήϋθ ν. 856 8^. άίβρυί&νίί Εηβθπιβ 
άβ Γβδροηδ. ρ. 9. ςιιί φΐυιη ί&ηίαπι ν. 856—858 = 860—862 
βί ν. 909—911 = 913 — 915 βί!>χ ΓβδροϋάβΓβ άίχβΓϋ, πιβίίϊΐδ Γβπι 

6^1386 νίάβϋίϋΓ βάίίΟΓβδ, ^111 β! ίβίτ&ΠΙβίΓΟβ ί«1Βΐ)ίθ08 βί 8^8^611121 

ΐΛΠίΒίουπι Γβάάίάβπηί αηϋδίΓορϋοαιη , ιιί νβΓ8ΐΙ)υδ 856—81)87 Γ6- 
βροιώθΓθη* ν. 909 — 921. ΡβΓβρίοιιιπϊΐ ββ^ ιηοάοβ Ρβρβϋ νβΓβιιαιη 
οΗοπωηΜοοπιπι; β,ί ίβίταπιβίχαιη ίωηΒίοαιη ν. 855. 912 ιβοϋ&ήί- 
ηβ Ύτγξ&βί αοίοΓ αη οβοίηβΓίί ίηοβΓίυιη. Ειιηάθπι βί 1μ>8 6ί γθ- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ϋΕ ΟΗΟΚΟ ΡΑΟΙ8 55 

Ιίφίοβ ίβίτ&πιβΙΐΌδ ν. 863. 916 βί βγβίβπιβ, ίβ,πιΜοαπι ν. 865 — 867 
= 918 — 921 ββοίηίδδβ, ίίβπι οΐιοηιιη νβΓδίΐδ 864. 917 οΓβάίάβππι. 
Οβίβηιπι ν, 860 βίνβ ηοπήηαϋνπβ βίνβ νοοβίίνηδ βδί, Ιβ^βηάπιη 
γέρων; οοηίτβ, ν. 1349 8^118,1)8, &ΓβνΪ8 ηίΐιίΐ Ηδώβί οϋβηδίοηίδ, 

φΠΙΠΙ νβΓβΙΙδ 86φ1βη8 3,1) Λΐίίδ 0&ΠΕΪΌΓ, οί. 81ΐρΓ3, V. 920. Όμιλον 

ηβφΐβ ηβοβδδίΐΓίιιιη βί δΥδίβπιβ,ίίδ πιβίπιιη οϊβηάίί; ίά φΐοά Γβοίβ 
6<ϋ$0Γβ8 βιώηβ,ϊΙνθΓίβΓαηί. Ιβαη <μιηπι . Τϊγ£&βιΐ8 ροδί 8γ8ίβπια 
ίωηΜοιυη, φΐοά φιυιη πιοάίβ φΐβ,βί νοΙιΛίΙίβιΐδ ητιΐΐα^ιΐθ 4 ίηίβΓ- 
πιίδβίοηβ (απνευστί ^δόμενον) οαηαίίτΐΓ, πνίγος ροββυιηαδ Γβοίβ νο- 
βατβ, ίτίπιβίτο ίαπιΜοο Ιοφίί ρβΓββί; βαίίβ άοοιιιηβηϋ λΛΗγογ βδββ 

Υ6Γ8Τ18 01θ8 θΒ ίΙΟίΟΓΘ Οβ,ηί&ίόβ 6886. Είΐΐδ Πΐοάί 3,1ΐίβΐη βρίθΐηβ,ίβ, 

βί ί&ιηΜοβ. βί ίτοβ1ΐ8ίβ3, βί αηβραβδϋοα νβΓδίβιιβ ίππιβίπβ νβΐ 
ίβίπαηβίτίδ ο&ί&ΐββίίώβ δββρβηηιηβΓΟ αηηβχα, πνίγους ηοπιίηβ Γβοίβ 
ηίί ροδββ, ίη ΡΓοΙβ^• βΛ νββρ. ρ. 80 άίχί. Τ&ΐβ ί^ίίιΐΓ πνίγος ίη 
ηοβίτ& ίδώυΐα βχβίΛί ν. 339-Γ-344, ίΓΟοΙιαίοιιιη , οηί βΐίβπιπι ν.- 
571 — 581 ίαηίυπι ηοη Γββροηάβί : ίίβπι ν. 652—656 ίΓΟοΙιβ,ίοαιη ; 
άβηίφΐθ ν. 1311 — 1319 &η8ρ8,β8ίίοιιιη. (3ααβ βί φΐίβ οαηί&ία 
6886 οοηίβηάβτίί, βββίάιιβ πιβ β&ββηίίβηίβπι ΙιβύβΜί. 

VII. δβφΐίίιιτ ίΐΐίβηιπι οαπηβη ί&πΛίοο — ίΐηαραβδίίοο — οΐιο- 
Η&ιηΙήοιιπι, ν. 939—955 = 1023 — 1038; ίη βο οοπφβχβικίιιπι 
οαπι γΓΟχίπιβ &ηίβοβ(1θηίί , φΐοά οΐιοπ οβ,ηίυβ 8. Ύτγ%&βο Ηβ ίη- 
ίβΓρβΙΙ&ίιιτ. Οΐιοπίδ ί£ίίιιτ ρηπιιιιη ο&ηίί ίβίτ&πιβίπιιη ί&πώίουπι, 
οάπήβδα ίη ρβάβ φιίηίο ραιιβα ν. 939, ίη νβΓβμ αηΜβίτορΙποο 
1023 άββδί ί&πΛιιβ βί β^ΙΙαββ, τρίσημος. δυρρίβνβππι σέ τοι Οα- 
ρααι χρή μένειν καΐ μένοντα τοίνόν. δβςηϋιιτ ίβίτ&πιβίβΓ »η&- 
ρ&ββίίοαβ οαί. ν. 940 βς., βίνβ β^βίβπΐίΐ Μίβρ&βδίίοιιιη θχ άίπιβίΓΟ 
αοαίβίβοίίοο βί ο&ίβίβοίίοο οοηδίοη»; ίιιηι ροβί Ίτγ&Β,βι νβΓβιιπι 
ςυββί ίηίβΓΟΛί&Γθΐη οαπηβη ί&ιηΜοο-ωι&ρ&ββίίοιιπι, ουίυβ νβΓδίιβ 
ριίπιιΐδ ίηοίρίί &\) ίωηβο, ουί ίη 8,ηίίδίΓορ1ΐ8, Γββροηάβί βροηάβιιβ, 
ίίβηι ν. φΐατίυβ (946) ιώ βροηάβο, Γββροηάβηίβ ί&πΛο; φΐίηίιΐδ 
νβΓδίιβ, άίπιβίβΓ ί&πώίουβ ίη βίτορ1ι& βίί&πι δβοηηάιαη ίβιηΒιιπι 
1ιαΙ)6ί δοΐαίαπι. ϋβηί^ιιβ ροβί άιιοβ Ύτγ%&& ίβίΓ&πίθίτοβ ο&ηηβη 
οΐιοπ ίωηΜοο-οΙιοηίίπιΜοιιπι. ΑηΛοπιβίβ ίβΓ αηοβρβ, ν. 951 — 952 
= 1034—1036, φΐο άβ ήβη νίάβ Εη^βηιπι άβ Γββρ. ρ. 9. Οβίβ- 
ιήπι Εη^βηιηι βί βϋίοΓββ ΓβοβηίίοΓββ ίη Μβ νβΓβίΒιΐδ βί βηιβηίΐαηίΐίδ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 56 ΡΚΟΙΕα. ΟΑΡνΤ ΠΙ 

βί άίβΙτίΒυβικϋδ ββουίπδ βιιπι. — Ιίβπι &η&οπΐ8ίδ αηοβρβ ίη νβΓ- 
βίΐπΐδ (ώοή&πιΕήβίδ, ηιιοδ ϋίηάοΓϋιιβ ^Ιγοοηβοβ οιιπι ^αβι ιηοηο- 
βγΙΙ&Βα, δοΜίίΐδΙα αά ν. 1329 ίοηίοοδ αρρβΠ&νίί. Ηοηιπι νβΓβιπιιη 
βοδάβπι ίυίδδβ πιοάοδ, <^ιΐ08 νβΓβυιιιη 951 8^., ρβΓφίαπι βδ£ νβπ- 
δίιηϋβ, ηαπίφΐβ βίυβάβιη ηαπιβΓί νβΓβιΐδ ιιί ϋβάβιη πιοάίδ υίαηίαΓ, 
Γβί η&ίυπι πιοηβ*. — νίάββ Ί&ιϊντ ο&πηίηα Ραοίβ ίίώαΐ&θ ς[α»ιη 
δίιηρίίοίδΐ δίηί> ηυαιη ίβηπία, υί αρϋβδίπΐθ Ραοβιη βιιχα ΑΛ&πιβιι- 

8ΐΙ>118 ρΟδδίδ <30Πΐρ8.Γ8Χβ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΟΑΡνΤ ςνΑΒΤΥΜ. 

ϋΕ 8ΑΟΚΙ8 ΡΑΟΙ ϋΕΑΕ ΕΑΟΤΙ8 ϋΕί^Ε ΚΕΒνδ 

^ΑΟΕΙΡΙΟΑΕΙΒνδ ΑΒΙ8ΤΟΡΗΑΝΙ 

ΟΟΜΜΕΜΟΚΑΤΙ8. 

Ι. Τϊγβ&βυβ ροβίβαφί&ιη ίη ίβηταπι Γθάιιχ ΟροΓ&πι ββΓνο 1&- 
ν&ηά&ιη, ΤΙίθοηαιη δβη&ίιπ χοίβηάαιη ΐΓ&άίάϋ, ίπΐβηο^αΐαδ β, 
ββΓνο ν, 913 

άγε δή τί νφν έντευβενΐ ποιητέον ; * 
ηοη β&ίίπι οΑ βριιίαβ πιί£ οοηώ^αηάιΐδ, δβά ρΓ&βοβρίί ίΐΐίιΐδ 
Ηοπιβήοί ββηβ £η*πΐ8 ιηβιηρΓ^ιιβ: αδτάρ έπεί χατά [λήρ' έχάη 
νβΐ αυτάρ έπεί σπεισαν νβΐ αύτάρ έπεί ρ' ευξαντο — ρή\ΐδ Ραώ 
άβαβ 8&0Γ3, ί&οβΓβ δί&ΐαιί. (2υο<1 ίαπιβη Οοηποηβ ηοη ύια χύ 
Ραοβιη άβ&πι βίαβνβ δίπιυΐαοπιιη δρβοί&ίοπ&ιΐδ ρΓΟοηΙ ώιΜο οπι- 
ηίΒπδ οοηδρίοαιπη οοΙβΓβύ φίαπι ιιί ν&ίηιη δρβοίπιβη ίαβίβπίιηιιιη 
ΗίβΓοοΙθηι οΛΓρβΓβί, Τΐ78λθΐιπι ίιΐδδίί ΓββροηάβΓβ: 

τί δ' άλλο γ' ή ταότην ίδρυτέον χυτραις, 
ηοη Εΐίβηηιη βδί οοιηρβτατβ νβΐ νβδρ&παη δοβηαιη, φΐα Βάβ1γο1βο 
ραίΓβπι νϋαβ οηΐϋοήδ βχρβΓίβηι άοοβηβ πιοΓθδ ΑίΗθηίβηδίιιπι οοη- 
νίναΐββ ΙβνϋβΓ ρβΓδίήη^ϋ;, νβΐ Ανίηιη, φΐ& ΡΐΌΐηβίΙιβιΐδ αΐϋφΐβ 
ί»η§\ιη^ιΐΓ ηονί Γβ^ηί οιίΐίοΓθβ. Έχ ς[ΐιο ίηίβΐΐφ ροίβδί, Οοιηίοηπι 
ηοη δΛΟΓοηιηι ίηάοΐβιη η* πι&ίαιη αυί ο&δοΐβί&ιη ΓβρΓβΙιβηάβΓβ 
νο1υίδδ6, η* ηοίηίί ίηάίβίοπίπι Γ&ϋοηβπι οαβϋ^βΓο; δβά ν&ίβδ ηαοβ- 
άβιη ίπιριίΓΟβ &ο ΙίΜάίηοδΟδ ραπίβΓ αίφΐβ ίιιάίοηηι οοπιρίιιπυιη 
ίατοΓβιη ίαφοί&Ιβιη. Ιαζη νβΓο ^Γαϋαβ &£&αιιΐ9 ΐΜώβ*πηιβφΐθ Οο- Ώφζβά όγ (^ϊΟΟΦΚ! 58 ΡΒ01Ε6. ΟΑΡνΤ IV 

ιηίοο, Γβπιπι άοιηβδίίο&ηιπι δοπρίοή ίαοβϋβδίπώ αίφίο &οιιίίββίπιο, 
φΐοά ηοδ β* άο ΓβΒιΐδ ίιιάίοίαϋΐηΐδ βί άβ Γβ&αβ &ά βοογε ρβΓϋαβη- 
ίίβιΐδ, φΐαβ ροβώαο γθ8 βαοήδοαίβδ Ιίοβαΐ; ηαηοαρβχβ, Ιβρίάίδβίιηβ 
ίβοίί οβΓίίοΓβδ. Αββπιιιβ αιιΐβπι ιί& ιιί βοβηα Ραοΐδ Μ)\ιΐ8,β ν. 913 
δφΐ• άιιοβ Γβ8 8&οήδοα1β8 βηαπιβΓβιηιιβ βίη^ιιΐ&δ , χ φΐ&βφΐβ Αήβίο- 
ρίαηΐδ 8-βίαίθ ταίίο ηκίάιΐδφΐβ δαοπβοίοπιπι ίιιβπί, οβίβηά&πιιΐδ. 
(}χι& ίη Γβ <ιιιιιπι ί&ηία οοπιπιβηίαϋοηιιπι οπιηιβ ^βηβπβ οορί» 
δΐιρρβί&ί: ίη υηο ΓβΓβ Απβίορίι&ηβ νβΓδατί βί ιιίίΐβ βί ηθοββδαηυπι 
βήί, ηβ νβΐ ,αοίυιη α§βΓβ νϊάββιηυΓ, πβνβ ίά δβΐίβηι ηονί ηοβ 
ρΓοίαΙίβδθ ί^ηοΓβίπΓ, <}ΐιοά ροϋβδίπιαπι Οοπποηπι ίη άββΟΓίββηάίβ 
"^βηυπιβΓδίηάίθφΐβ ΓβΙπιβ βαοπδ δβοηϋ βίιηαδ. 

Π. Ττβ8 ΐ8ϋΐΐΓ φίαιη βίηί β&βΗβοϋ ε ΎτγξΒ,νο.ίΐΜύ ρ&τίβδ, 
ρΓ&βρ&Γ&ϋο, δαβη&ο&ίίο, βρυΐ&β δ&βήδο&ΐβδ, άβ δίη^αΐίδ άβίηοβρδ 
άίοβηάυιη βδί. ΤΓβδ ίβΓβ δαοήβοιοππη, φΐ&β ε μπύρα (διιιά. 
Ηβδγοίι. δ. ν.) νοοαηίιΐΓ, ρ&Γίββ ίτηβδβ άοοβί Ηοιηβπΐδ Β. α, 458 
βς[€[. Οά. γ, 439 δηη, ξ, 414*δ<}(ΐ., Αροΐΐοη. ΪΟι. α, 402 β^. Νοηη. 
ϋίοηγδ. V, 3 δφ}. ΡΓαβίβκββ, οοηί. Εαηρ. Ιρ1η§. Αηΐ. 1563 βςς. 
ΗθΓοάοί. Ι, 132; 8ίΓ3,ίοη. οοπι. αρ. Αίΐι. IX ρ. 382 ο, Μβίη. Οοιη. 
IV ρ. 545 βςς. (}ιιοά νβΓο Εηήρίάβδ Εΐβοίη 791 βης. (α* ΗβΓ- 
οιιΐ. ίαΓ. 922 β^.) άααβ δοΐηπιιηοάο ραΓίβδ άβδοήρδίί, Μ>α1&θ 
ά&ηάυπι ββί ΕΓ^αιηβηίο, νίάβΐίοβί δ&οιί&ώο Αβ£ΐδ<;Μ ηβοβ ίηίβΓ- 
ηιρίο. Ιαπι πί &ά ρήιηαπι ςιιαιη άιχι ρ&τίβπι δίαΰιη ^^ΓβάίδΐΓ 
— παπί άβ Γθΐίηαίβ οιηηί&ιΐδ, ηιι&β έά δ&ΟΓα βΓ&ββοηιπι ρβϊϋηβη!;, 
οοηβιιίβηάί 0. Ι\ Ηβπη&ηηαβ, Ιίοβί £βηβΓβ άιοβηάί ηίιηΐδ οοηίοΓίο, 
υ* 8θ1θ*, 118)18 βΗ, βί δοΐιοβιη&ηηυβ, φΐι πηιΗο ρΐ&ηίιΐβ &β Ιί^τπ- 
άπΐδ άιβριιίανϋ — Οοιηίοο αηβίοΓβ &ά ρΓαβρατ&ηάαπι δΕΟΓίδώιιιη 
ρβΓίίηβηί Ιι&βο: βωμός, χάνουν, δλαί, στέμμα, μάχαιρα, πυρ, χέρ- 
νιψ, σχίζα (δαλίον). Εη ϋοηήοιιπι νβΐ Ροΐΐαοθ ΙοοηρΙθϋοΓβιη! 
<1ΐΐί Ι, 33: τά 8έ πρδς θοσίαν σχίζαι, σφαγίδβς, κοιτίδες, πβλέ- 
χβις, δβελοί, λίχνα, χανα, χέρνιβες• τά γάρ πεμπώβολα χαΐ οδλο- 
χόται καΐ τά τοιαύτα ποιητιχά. ΗοπιβΓίΐδ Οά. γ 1. 1. χέρνιβα νόβα* 
(Ιν*άν8εμ6εντι λέβητι), οόλάς, χανοδν, πέλέχον, άμνίον, σχίζας, ιτδρ, 
οΤνον, δβελους, πεμπώβολα: ίάβπι ιπ δ&οτίβοίο && Ευπιαβο &€ίο 
Οά. ξ ν. 1. έσχάρην, ξόλα (σχίζας), πδρ, άλφίτοο Αιτήν, όβελοός: 
ίάοίη άβηίφΐβ II. α. ν. 1. βωμόν, χέρνιβα, οδλοχότας, «δρ, σχίζας, Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΌΕ 8Α0ΚΙ8 ΡΑΟΙ ϋΕΑΕ ΡΑΟΤΙ8 59 

οίνον, πεμπώβολα', δβελοός, ςυί&υβ Γβ&ιΐδ αάάβηάα οαβάβηάί δβ- 
οΜκΙίφΐβ ίηβίπιιηβηία νβΓβυ 459 ίηάίοαίδΐ. Ρογγο Ευπριάί 1. 1. 
οοηιιηβιηΟΓ&ηΙιΐΓ βωμός, χέρνιψ, σφαγειον, χανα, πυρ, (λέβητες άμφΐ 
έσχάρας), προχυται, σφαγίς, Δωρίς, χοπίς (ΦΟιάς). Νίίιίΐ ηονί 
Αροΐΐοηίηδ, ηίβί φΐοά ρόπαλον νοο&νίί, φΐοά Ηοπιβπΐ8 σχίζαν 
δρυός, ηβφΐβ ηονί φιίάφιαιη. Νοηητίδ, ς[ΐιι ΙαηΙηιη ηοηήηα φΐα- 
πιηά&πι Γβπιιη ηΐΰΐανθπί. Ιωη νβΓΟ ρΓ&βίβΓ Ιιαβ Γβδ ρΓορήβ δα- 
οπήοαίθβ αά ρΓ&βραΓαίίοηβπι βαοπίίοϋ ρβΓίίηβηί νοία ρΓβοββηΐΐθ 
88€πβοαϊιϋιιηι, ρβΓϋηβΙ; βϋαπι άβίβοίυβ &ιιί νίοϋπιαβ απί ϋοβϋ&β 
ίιηιηοΐαηά&β, ρβιΐίηβί άβηίςιιβ ίοί& β&οπ ,Γαοίβηάί ίηδϋίιιϋο. Οβ 
ίρβο ί^ϋιΐΓ δ&οπβοϋ £βηβΓβ ηυηιη Τιγ^αβυδ <μπι οΐιοτο α§αί, <*ο 
βοάβπι ηο8 άΐ88βΓβΓβ θχ Γβί ηαίαΓΕ αρρβχβΐ; ββββ. 

ΠΙ. Αο ρππιιιπι Τη^αβιιβ Ραοβιη άβ&πι νβΐ δϊπιηίαοπιιη 
βίυβ ίο ΗτρβΓδοβηίο οοηδρίοαυπι οΐΐίβ 1β£ΐιιηίηιιπι άβάίοαηάιιπι 
β88θ οβηδβΐ. Η&βο ίρΐητ ΐδρυσις, άβάίοαϋο βίνβ οοηβίίίαίίο δ&οπ- 
ϋοϋ, Γβπι δΟΟΓ&ιη ρΓαβοβάίί. νβΛιιιη Ιδρυεσθαι, Οοιηίοο υδϋαίυιη, 
ρΓαβίθΓ οοηδϋΐηβηάί ηοίίοηβπι βίίαιη οοίβηάί νβηβΓ&ηάίφΐβ Ιΐίώβί, 
τιί Ραο. 1082 Είρήνην εΐλοντο χαΐ ίδρυσαν» ' ίερείψ; Ηβη* Ρΐυί. 
1153. 1191. 1193. 1198, ίπΐιΐδ ρποήΒπδ Ιοοίί Λβάίο&ηάί νβΐ 
οοΐΐοο&ηάί, οί. βοΐιοΐ. ο,ά ν. 1191, φΐατίό οοίβηάί ηοϋο ναΐβί, φΐοά 
Λάάϋιιιη ββί χότρας αΓς — οί. βοΐιοΐ. Ρ&ο. ν. 914 (923), Βθγ^. 
*ρ. Μβίη. Π ρ. 1048. νίταφίβ ηοϋο ίη ίν&ίρηβηϋδ Μβηβ,ηάπ 
δΐιρβΓθβΙ;, οί. Ιηά. Μβίη. Ο. V β. ν. ; οοηίτα οοηάβηάί βχδί&ί Τΐιβδ- 
ιηορίι. 112 ίη νβΓβα Ιτα^ίοο; δίοιιί ηρχχά ϋταροοβ ροβίαβ ηοϋο 
οοηάβηάί οοΐΐοο&ηάίφΐβ υβίί&ϋοΓ ββί. Οβίβηπη οί. 0. Γ. ΗβΓπι. 
βοϋθβά. ΑΚ. ρ. 80. 108 δη. Η&ηο ί$ΗαΓ ϊδρυσιν φίτιπι χότραις 
δβπ νβΐίί ΤΓγ8»βιΐ8, ηοη 1»ηι β οίνίιιπι ηιογθ »& οοηβαβίηάίηβ 
ίαοβΓβ φΐ&πι ίπΜοηβ φΐ&άδπι ιιίΓνίάβΙπίΓ, α ψΐΆ Οοπιίοηδ ηβ ίη 
ρτ&νίββίπιίβ ςακίβπι τββιιβ πι&χίπιβφΐθ α δβ οοηιπιβηάαίίδ ώβίίηβΐ;. 
νβαιιι &αΐβιη οΐΐ&πιιη βχρίίβ&ί βοΐιοΐ. ΡΙαί. 1198: 2&ος ή ν έν ταις 
ίδρόσεσι τών αγαλμάτων δσπρίων ήψημένων χότρας περιπομπεόβ- 
σ&αι δπ4 γυναικών ιτοιχίλως ήμφιεσμένων: β&βάβιη βίίαπι χαδί- 
σχοος αρρβίΐαπ &ιιο*ογ ββί Αηϋοΐίάββ αρυά ΑΛβη. XI ρ. 473 ο. 
Τβηιιβπι νβΓΟ βο νίίβηι Ιιαηο ά«άίοΛηάί δ&οι-ίβο&ηάίνβ ΓΛϋοηβπι 
0886 β* ίρβα οΐιοπ νβΛ»: δσπερ μβμφόμενον Έρμίδιον, ίηάίο^ί Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 60 ΡΚ0ΕΕΟ. ΟΑΡΥΤ IV 

(πηάβ Ηβπηίδ ίη .νϋβ β,ηίβφΐβ αβάβδ ροδίίίδ ίία 8,1) Αίΐιβηίβηβίΐηΐδ 
Γβπι άίνίηαπι ίαβίβ,πι βδδβ αρρβχβί), βί δβΐιοΐίαδία βχρίίβαί: ώς 
ευτελούς ούσης της θυσίας 1χ των άλλων ί. β. ρΓαβ οβίβΓίδ. Νβφΐβ 
οΙ>δ1αύ ηαοά Ρΐυίιιβ ίη ί&ΒυΙα βοίξηοπήηβ, άβυβ Λβφΐβ Γβββηβ αί- 
(μιβ &β ίρδο ροβί& βοίηδ, β&άβιη Γβ,ίίοηβ άβάίοαίυΓ. (}α&πι<ΐΐΐαιη 
ηοη άίχβπιη Ιιοβ ρβΓ οΐΐαβ άβάίβ&ηάί οοίβηάίςαβ £βηηδ ί&ηίυπι 
πήηοπιιη {ξβηίίιιπι άίίβ οοηίί^ίδδβ. Ι&πι νβΓΟ Ιι&ηο ιδρυσιν βίί&πι 
εμπυρον ίιιίδδθ ίάβιη ΟοηιίοΗδ ίββίίδ ββί, φΐί ΤΓγβ&βιπιι φΐαβΓβη- 
ίβιη ίβ,βίβ,ί, ηίπιιη άβα. λαρινψ βοΐ »η• όΐ 8Λ 61 βϋ άβάίο&ηάα. 
^11θΠ1 αί ίρβο νβΛοπιπι Ιαβη δρββί&ίοΓβδ άβΙββί&Γβί ίηιιβίί&ία &αί 
βίίαιη ίαΐδ» άίχίδδβ φΐίβ οτοά&ί? Ιηιιηο νβΛίβ Γβ&ιΐδφΐβ βιάνί» 
ηοίίδδίπιίβ ηίίίπΓ, ηηίβηδ ηοη-δ3£ΓθΓυπι δ&ηβίίίαίβπι αο Γβΐί^ίοηβιη 
ββά αΐία φι&θά&πτ, ίηρππιίδ ηί αββοΐβί &υί ροραΐί ιιηίνβΓβί &ηί 
Ιιοπιίηαιη φίοπιηά&ιη νίϋα βαΓραί. Ιίαηιιβ νβΐ ίηνβηία νβΐ &ά- 
ΙηΜία βαηί νβΛβ. βοηθειν, υηνία, όί, φΐαβ ίπ&αβ Ιιοδϋαηιιη ίπιπιο- 
ΙαηάαΓυηι ββηβπβιΐδ ρβΓφίαπι ναΐβαπ&ιΐδ ΓβδροηάβΓβηί. ()ιιμ1 
ρ1\ιτα? ηβπιρβ ονίδ Ραβί άβαβ ίπιπιοΙ&ίιΐΓ. 

IV. 8&οπβοίί ί^ϋιιτ ^βηβΓβ οοηβίίίηίο, ονβπι ατοβδβί ΤΊγ- 
^Λβιΐδ, ίαββί ίρββ &Γαπι ίη φΐα δΒ^ηβεβίατ ρ&Γ&ίπηιβ. Η&ηο 2&»β 
δρββίβπι φΐ&ηίηιηνίδ νίΐβπι βί βχί^υαπι — δβΓνιΐδ βηίπι άβχίτοΓβηηι 
βαιη οίΓΟίιπιΐΓβ ίηδδΐιβ, ίδου, ίηφίίί, λέγοις άν άλλο, περιελήλυ&α 
ν. 948 — ίη πιβάίο ρΓΟδββηίο αηίβ άοπιαβ ίαηη&πι βοΗοό&ί, ηοη 
φΐο δρββί&ίοπβιΐδ δαοηδοαηάί Γ&ίίο ιηοηδίΓβίιΐΓ, δβά φΐοά ιηοπδ 
θΓα! δαί) αίνο δ&ΟΓβ. ί&ββΓβ. Είβηίπι Επηιαβαδ Ηοπιβπ Οά. 1. Ι, 
άαηι οηιηία δ&οπββαηίίβ οίβοία βχρίβί, ίηίτ& αβάίουίαπιπι ρβχίβίβδ 
δηβιη ίπιπιοΐαί ρΓορπβ ίοδρίϋ βοβη&πι ρβχ&ίαηΐδ, φΐα ίη αρρ&- 
Γ&ηάβ, ουδέ λήδετ' άρ' αθανάτων. Ιίαςιιβ Ιι&βο 8&θΓΪβο&1ίο βί έπ' 
έσχάρτο (ν. 420), ίη ίρβο ί^ϋνΐΓ αβάίοιιίαβ ίοοο, ψιαβ νοχ ςυίά 
δί^ηίβοβΐ βί φίοπιοίΐο ΛΙΕβι&ί & βωμός, εστία βί βόθρος, δ&ϋβ 
άβοΙβχΕίυΓ & δοΐιοΐίαβίίδ βί Ιβχίοο^Γ&ρΙιίδ, βί. Απιιηοη. 8. ν. βωμός, 
ρ. 32 8<ι<ι. ν&ΐοΐί., ΗαΓροβΓ. ΡΙοί. δ. ν. έσχάρα, ΑροΙΙ. ΙβχΤ Ηοηι., 
Ββϋ. Αηββά. ρ, 256, 32 βί 40, 15 δ. ν., ΡοΙΙ. Ι, 8; IV, 192; 
ββΐιοΐ. ΕαΓ. Ρΐιοβη. 274. 284; Ροτρ1ιγΓ. άβ αηίτο Ν^πιρΗ. 6, ήηβιη 
ΜίζδβΜΰδ βχβίίβνίί *ά Οά. χ 517; Εηβίβ,ίίι. ρ. Ϊ564, 28 βί 1575, 
39. ΙιΜααι αιιΐβπι βαοΓίβοίαπι, δίνβ ρηΜίοαιη ήιίί βίνβ ρΗν&ίτυη, Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΟΕ 8Α0ΚΙ8 ΡΑΟΙ ΌΕΑΕ ΕΑ0ΤΙ8 61 

Κοβί νβίβηιπι άΐδβ^ίβ ΐρδθ(^\ΐ6 νβΛο, φΐοά δοίαιη, ίΓαάίάβπί ηβηιο, 
υπαίθριον ίιπδδβ βί δ&οπίιοίοΓαπι άβδβπρίίοηβδ ςα&β δΐιρβΓδίιηί δαίίδ 
ίηάίοαηί βί νβΐ ίρδίηδ ΜβΓουτπ νβΛα άβίβηάαηί, φΐβΓβηίίδ Οά. ε, 100: 
τις δ' άν έχων τοσσόνδε διαδράμοι άλμυρδν ύδωρ 
άσπετον; ουδέ τις άγχι βροτών πόλις, οΓτε θεοΓσιν 
ίερά τε ρέζουσι καΐ έξαίτους έκατόμβας: 
νβΐ βίίαιη Νβρίυηιΐδ Οά. α, 25: 

άντιόων ταύρων τε καί άρνειών εκατόμβης: 
ίπιπιο νβΓΟ Οοπιίοιίδ Ρΐιιί. 659: 

έπειτα προς τδ τέμενος ημεν του θεού. 

έπε! δέ βωμω πόπανα καί θυλήματα 

καθωσιώ&η μέλανος Ηφαίστου φλογί, 

κατεκλίναμεν κτέ. 
βί Αν. 1231: 

μηλοσφαγεΐν δέ βουθυτοις έπ' έσχάραις 

κνισάν τ' αγυιάς. 
8βά Ιιαβο Ιιαοίβηιΐδ; η&ηι ουιη ηηο Απδίορίιαηβ Γβδ ηοΜδ βδί. 
(}ιιί ηιινιπι νβΛιιπι βωμός βαάβιη υΜ^αβ δίβηίίιοαίίοηβ βχαβ α3- 
ΙπβΰβΓίί, άυιη ΗρπιβΓυβ β. £: Οά. η, 100 βδδίδ νβΐ δΐΐ££βδίι ηο- 
ίίοηβ ίιΛβί υίί, βοάβιη ίαιηβη δβηδίι βίίαπι έσχα'ρα άίοίί Αν. 1231. 
(^υαβ νοχ ηίΓαιηφίθ δί^ηίΓιοαίιοηΘίη Ιια&βΓβ νίάβίιΐΓ ΑΛ. 887 
έξενέγκατε την έσχάραν μοι, ίοοαιη δΐ^ηίβο&ί νββρ. 938, οβδοοβηα 
βδί Εη. 1286. Εαάβπι ηοίίοηηηι ναπβίαβ ίη ίτα^ιηβηίίδ βοιηίοο- 
ηυη οΙ)νίΕ, οί. Ιηά. αά Μβίη. Οοπι. V 8. ν. βωμός βί έσχα'ρα. 

V. Ατα βοΐΐοο&ία Τιγ§αβυδ ίίβηιιη άοππιπι ίηίΓ&ί α οΙιογο 
βί Ι&υάαίιΐδ βί ιηοηίίαβ ν. 934 δ^η. Βίαίίπι νβΓΟ υί δυρΓβ, 
ουιη Γββιΐδ αά δαοήβοίαιη ηβοβδδαπίδ Γβάυχ υΐίίπια οΗογϊ νβΛα 
αυάίί, ηοη ίαπιβη υί ραυίΐο •&ηίβ Γββροηάβί. Αηίβα βηίιη νβ&& 
ώς ταύτα δήλα' γ' εσ&' Γβδροηάβηί αά οΐιοπ νβΛα κατά καιρόν. 
ΑίϊβΓί ί^ίίιΐΓ: τδ κάνουν, όλάς έχον και στέμμα καί μάχαιραν, ίυπι 
νβΓΟ. πυρ; δβά βίϊβΓί υηα Γβδ ηοηηυΐΐαδ ηοη βοηιηιβιηοΓαίαδ, φΐαβ 
&ά αΓαηι ρβΓίίηβηί, φιαβφιβ ραυίΐο Ίηϊτα ηοπιίηαηίυΓ, χέρνιβα 
άιοο (ν. 946) βί δαλίον δίνβ σχίζας (ν. 949). 8βΓνιΐδ ηί ίαΙΙοΓ 
δοΐυιηπιοάο ονβηι ίιηηιοΐαηάαιη ο,άάυοίί. Υηάβ οοΙΙβββΓίπι, Γβδ 
ίδί&δ δ&οπβο&ΐβδ , φΐ&8 ηιοάο βηυπιβΓΟ-νί βχ Απδίορίιαηβ, δβΓνίδ Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 62 ΡΚΟΕΕΟ. ΟΑΡνΤ IV 

ηοη υίίφΐβ ρ&ίυίδδβ δβά ίη άοπιίηοΓυιη ίυίδββ ροίββίαίβ &1> ίρβίβ 
οοηδβΓναίαβ Ιοοοφίβ οβΓίο Γββοηάίί&8. 

Τδ χάνουν ι^Ηιιγ, οαηίδίπιπι, ηαοά βί ξυλινον βί πλεχτόν Γτιίβδβ 
ίΓαάίί Αίΐιβη&βιΐδ IV ρ. 152 ο., φΐοά ίάβηι χάλχειον νοο&ί Ηοπιβ- 
Γΐιβ Π. λ, 630 βί χρυσεια χάνεια Οά. γ, 355, ίαπι αρμά ΗοπιβΓυπι 
οδλάς οοηίίηβί Οά. γ, 441 βη. Εβίηβ &β &1ίβΐΌ οαηίβίπ), άρτο- 
φορω, ίοίίβηβ &1> ΗοιηβΓΟ <μΐ8&ί άβοβ,ηίαίο (σίτος έν χανέφ, χανέοι- 
σιν) άίνβΓβιπιιΡ (3αοά &ά £βηιΐδ 8ρβοίβπΐφΐ6, νίχ ΟΓβάίάβπιη βο 
πιαχίιηβ ο,άάιιοίαδ, ηυοά βραΐαβ ί&ηφί&πι αΙίβΓα ρβχβ βυηί 'β&οπ- 
βοίοπιπι. Νβφΐβ νβΓΟ πι&βηίίιιάίηβ οΕηίβίΓ* άίίΓβΓΓβ οοηίβμάβΐΊΐΏ, 
Κοβί ηαιαβ ίη οοβηα φΐοίίάίαηα 3,ά1ιίΙ)βΙ)3,ηίυι•, βα ππηοΓΕ ίυίδββ νί- 
άβαηίιΐΓ, ΤΓγ^βι β,αίβιη ο&ηίδίπιπι ρΓ&βί£Γ ουλάς βί στέμμα οοη- 
ίίηβαί βί μάχαιραν. (3ιιίά νβπ>? βί μάχαιρα βοπββηάο οοηίβηάα- 
πιυδ• ο&ηίβίηιπι βίί&πι Ιιοο Ιοοο ίαηίυπι ηιοΐα (βαΙβαΡ) Γβρίβίυπι 
β88β, οιιΐίπιπι νβΓΟ βί οοΓοη&πι νίχ βυρβπιηροβίίαπι , ς[ΐιο ί&οίΐίυβ 
& 8βηβ »ββΓΓβίιΐΓ? ΟοπιραΓββ, φΐοά Ηοπιβπΐδ Οά. δ, 131 ο&ηίί 
ΙιΟδρίίβπι Αβ^Υρίίαπι Ηβίβη&β άβάίδδβ τάλαρόν θ' υπόχυχλον 
άργυρεον, χρυσψ δ' έπί χείλεα χεχράαντο, 
τον ρά οι άμφίπολος Φυλώ παρέθηχε φέρουσα 
νήματος άσχητοΤο βεβυσμένον αυτάρ έπ' αυτψ 
ήλαχα'τη τετάνυστο ίοδνεφές εΐρος ίχουσα. 
ΚιΐΓ8ΐΐ8 Ο^οίορδ Οά. ι, 247 ο&ββοδ Γβοβηβ ρΓββδΟδ 

πλεχτοις έν ταλάροισιν άμησάμενος χατέ&ηχεν: 
ίη οΐίρβο ααίβπι ΑοΜΗίδ Π. σ, 567 

παρθενιχαΐ δέ χαΐ ήίθεοι άταλά φρονέοντες 
πλεχτοΤς έν ταλάροισι φέρον μέλι ηδέα χαρπάν. 
8βά αάνβΓδαήίΠΓ φιυπι ιηιιΐία &Η& ίυπι βοΙοΙίΒβί&β βχρίίοαίίο &ά 
ΑροΙΙ. Κΐιοά. α, 409: ουλοχυτας: οι μέν τά κάνα, έπεί δι' αυτών 
φέρεται τά πρδς θυσίαν, οί δέ τάς χρι&άς, επειδή δλας Ιβαλλον 
έν τοις βωμοις. Οί. Ειιγ. Εΐβοίτ, 1142 χάνουν δ' ένήρχται χαΐ 
τεθηγμένη σφαγίς: ίβίά. 810 έχ χάνου δ' ελών Α?γ. δρ&ήν σφαγίδα. 
Ιοιη Γβΐίηαοβ βί Οοπιίοί ηοβίπ βί -οοιηίοοηιιη Ιοοοβ ρβΓοβηβββ,ιηιιβ. 
Αο ρππιιιπι βοΐιοΐί&δία β,ά. Ραο. ν. 1. ΡΙ&ίοηίδ οοπιίοί νβΓδίιιη βί- 
ΓβΓί, ς[ΐιο άβίβηάαί Ιβοίίοηβπι μάχαιραν: έκέχρυπτο έν τφ χανψ ή 
μα'χαιρα ταις δλαις χα! τοις στέμμασι. Πλάτων έν Παιδ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ϋΕ 8Α0ΕΙ8 ΡΑΟΙ ΌΕΑΕ ΡΑ0ΤΙ8 63 

Φέρε τουτ' έμοί 
δειξον τδ χάνουν μοι δευρσ πή μάχαιρ' ίνι. 
II» Μβίηβίπιιβ Οοηι. Π ρ. 647 φΐιιπι ροδί Κηδίβπιπι βάίάίδδβί, 
ίαπιβη βοπ&βηάιιπι βιιβρίοαίατ νβΐ δείξον το κάνουν δεΰρ'• είπε μοι, 
μάχαιρ' ίνι; νβΐ είπε, μη μάχαιρ' ενι; 8βά ϋίηάοΓβαβ ίαηίυπι πή 
ωιιίανΗ ίη μή. (}υο ουπι Ιοοο οοπιραΓββ Ειιγ. ΙρΜ§. Απί. 1565 
Κάλχας δ' 6 μάντις ές κάνουν χρυσήλατον 
Ιθηχεν οξυ χειρί φάσγανον σπάσας. 
Ρογγο ϋίρΐιϋαβ αρ. δίο&αβυπι ϊΊογ. Ι, VII, 2, Μβίη. Οοηι. IV ρ. 417 
Ιοοο βαηβφιαηι οοιταρίο αββίίαιη οιηηίΐηιβ ΓβΒιιβ αά νίίαπι ηβββδδαπίδ 
οηηβίαιη ουπι οαμίδΐπ) οοπιραΓαί, ίη φΐο, ηηοά Μβίηβΐπί βδί αά- 
άιίαπιβηίηιη, φΐίάφΐίά αά δαοπβοίυιη ρβΓίίηβΓβί, οοηάβ&αίιΐΓ. (}ηί- 
1)ΐΐ8 Ιοοίδ φίαπι βαηίδίηιιη βαοήβοαίβ πιαίυβ φΐοάάαπι ήιίββθ 
οβ1»η<1ί νίάβαίιΐΓ, Γβΐίφΐίβ ίαιηβη δίιηίΐίδ ηοίίο ηοη ίηβδί. 8ίπι- 
ρΙίοίίβΓ νοβαίηΓ τδ κάνουν ίη νβΓδίι ΡΙιβΓββΓαίίδ αρ. ΒβΜί. Αηβο<1. 
ρ. 358, 4, Μβίη. Οοηι. II ρ. 323, βί ΡΙιίΙβιηοηίδ αρ. Ρΐιοίίιιιη βί 
βηίάαιη β. ν. τηνάλλως, Μβίη. Οοηι. IV ρ. 16; δίπιρΙίοίίβΓ βίίαπι 
α& Αηβίορίιαηβ Αοΐι. 244. 253; Αν. 850. 864, φΐίβυβ ίαιηβη 1ο- 
οΐ8 δΟβΓίββίιιιη άπυρον ραΓαή ρβΓδρίοηαηι ββί. Αΐίίβ άβηίηιιβ τδ 
χάνουν άρτοφόρον δίβηίβοαίυΓ, ηί Ρΐαίοηίδ νβτδη αρ. ΖβηοΜυπι 
Οβηί. Π, 31, Μβίη. Οοηι. II ρ. 618, ιώί Ιβ^ίίαΓ: φησί γάρ δ 
Δίδυμος δτι τά δείπνα επί χάνων έκομίζετο: βί ΝίςοδίΓαίί αρ. 
ΑίΗβη. III ρ. 111 ο, Μβίη. Οοηι. ΙΠ ρ. 284 — τδ πάχος (δβιΊ. 
του άρτου) υπερέκυπτε του χάνου. Ιίαφίβ ίηα οαηίδίΓΟΠίιη ηοη 
άίοο ξβηβτη, ββά βρβοίπιίηα βί φΐαδί βηΐδάβπι §βηβπδ βχβπιρίαηα 
ίη ιΐ8ΐι Γαίδδβ ρΐΌ&α&ίΙβ βδί, οπιίδδίβ'αΐϋδ ρβπηυΐίίδ αά ναποβ νί- 
ίαβ φιοίίάίαηαβ υβυδ ίάοηβίδ: τδ χανοΰν δαβπβοαίβ, τδ χάνουν άρ- 
τοφόρον, τδ χάνουν, φΐοά ίη βαοηδοϋδ άπόροις &ά1ϋ1>ϋ;ιιηι & οαηβ- 
ρΐιοπδ ΓβΓββαίιΐΓ. Οβ οαηβρίιοπδ νίάβ, φΐαβ οοη^βδδίί 0. Ρ. Ηβπη. 
Οοίίββά. Αΐί. ρ. 173 8<ι. § 36 βί ρ. 278, § 54; βοΐιοβπι. βι\ ΑΙίβτίΙι. 
Π ρ. 373, αΐϋ. Ιαπι νβτο βίίαπιβί Ιβοίίοηβιη νβΓοηι βδδβ μάχαφαν 
οοηββάαιηυβ Ραοίδ 1. 1., ίαιηβη βί^οίοραπι βοΐιοϋαδίαβ βί Εί^πιο- 
1ο#ί ίηβρίαπι βδδβ άαοίπηίδ, φίοπιπι Ιιίο ρ. 489, 9: χάνουν, ε?ς δ 
φέρονται ίερουργικαΐ μάχαιραι. σημαίνει κυρίως τήν μάχαιραν, 
οιονεί τδ χαίνειν έχον χείμενον, δ έστι χόπτειν άπδ τών γινομένων Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 64 ΡΚ0ΕΕ6. ΟΑΡντ IV 

έν ταϊς θυσίαις σφαγών. Οί. Οποη. ρ. 83. 8ίππ1ίίβΓ 8βά οοπιιρίβ 
δοΐιοΐ. Ρ»ο. ν. 1., ιιΒι νίάβ ϋίιιά., ιιίβΓ^ιιβ ηίβϊ ΜΙογ ίρβο Αιιβίο- 
ρΐιαηίδ νβΓ8ΐι βάοοίυδ. (}ιιοά ίαπιβη Είγπιο1ο§ιΐ8 δίαίίπι βπιβηάαί 
βί (^ιιαδί Γβρππιίί, φΐυπι ρβΓ^ιί: σημαίνει δέ και χανίσχιον. παρά 
τδ χαίνειν χάνουν και κάνουν άπδ του κεχηνέναι. Τδ κάνουν αυίβπι 
ηιιαπι δίί ηβοβδδΛπα δαοπβοϋ ροτδ ρΓ&βίβρ ΓβΗφίοδ Ιοοοβ α ηοΜβ 
ίαπι αΐΐ&ίοδ ρΓ&βδβΓίίπι Ιιί οδίβηάιιηί: Ειιγ. Ιρίπ^. Αυΐ. "435 
άλλ' εία κάπι τόισίδ' έξάρχου κάνα, ίΜά. 1565. 1569; Όβπι. κατά 
Άνδροτ. ρ. 618 έγώ μέν γάρ οΐμαι δεΐν τδν ε2ς ίερά είσιόντα καΐ 
χερνφων και κανών άψόμενον καΐ της πρδς τους θεούς επιμελείας 
προστάτην έσόμενον ουχί προειρημένον ημερών άρι&μδν άγνευειν 
αλλά τδν βίον ήγνευκέναι — . ΟΓ. ΡοΙΙ. Χ, 65 καΐ κάνουν δέ 
άναγκαιον υπεΓναι. Ρί&βίβΓβα ιιί Κοο ροδίΓβπιο βάάαηι Ροΐΐιιχ Ι 
30 ρΓδίθίβΓ κάνα ηοπιίη&ί λίκνα, ογΛγο, νβηηοδ ; φΐα άβ νοοβ Ηαι•- 
ροοΓαί. βί 8ιιίά. δ. ν. λικνοφόρος: τδ λίκνον πρδς πάσαν τελετήν 
και θυσίαν έπιτήδειόν έστιν. δ τούτο οδν φέρων λικνοφόρος λέγοιτο 
αν. 8αηί αιιίβιη αί λικνοφόροι, υί άοββί Αίΐιβη. V ρ. 198 β, βί 
οί λικν. αρυά Όβπι. περί τ. στεφ. ρ. 313, οοηίβπιρίιπι άβ Αββοΐιίηβ 
αάάβηίβπι και λικνοφόρος και τά τοιαύτα υπδ τών γραδίων προσα- 
γορευόμενος, ηιιαδί Ιιοο ίαηίυπι ηιΐίΐιβηιιιι δίί πηιηιΐδ. <3υοπιοάο 
ίβίίρΓ αί λικνοφόροι βί αί κανηφόροι, τά λίκνα βί τά κάνα ίηίβΓ δβ 
άίΙϊβΓΓβηί, ηβπιο, φΐοά δβίαηι, νβίβΓυπι βχροβυίί; τά λίκνα ίαπιβη 
αά δπρβίΐβοίίΐβπι δαοπβοαίβπι ίΓαηδροΓίαηά&πι οάΙΓιΜία Μδββ, νβΐ 
ηβίιίΓα Γβί νίάβίυΓ άοοβΓβ. (}\ιίά βτξο ίιορβάιί, φΐο πιίηιΐδ απί 
λίκνα ίάβπι Β,ίηιιβ κανά 8ΐ£ΐιίίίο3Χβ, 8Λΐί ίη βπβιΐδ Γβΐίφία ρΓβ,βίβΓ 
όλάς αβδβΓναπ βί ίΓαηδροΓίαη οοηίβηά&ηιιΐδΡ Οβίβηιπι άβ λικνο- 
φόροις νίά. 0. Ρ. Ηβτπι. 1.1. ρ. 175, §36; άβ ΒαοοΗο Ι/ίβηίία 
δοΐιοβπι. 1. 1. II ρ. 446, 0. Ρ. Ηβπιι. 1. 1. ρ. 335 βη. § 64. 

VI. Ηοο ί^ίίιΐΓ ίη ο&ηίδίΓΟ βΓαηί αί δλαί, φΐ&β ΗοπιβΓΟ άί- 
βυηίυΓ νβΐ ουλαί νβΐ ούλοχυται πιαρβ ρΓορίβΓ νβΓβυιη (^ιιαπι υί 
αΐίβτα £3X8 νβΛί ρΓαβίβΓαίυΓ, φΐαβηυβ ιιηάβ οπβίηβπι άυχβπηί, 
δ&ίίδ βχροδίίαπι βδί α Βιιίίπι&ιιηο Εβχίΐ. Ι ρ. 191, δΐιβτα^αηίβ 
δοΐιοβπιαηηο 1. 1. II ρ. 212, άίβδβηίίβηίίβιΐδ 0. Ρ. Ηβπη&ηηο 1. 1. 
ρ. 129 § 28 βί φΐβπι ιιίβΓφΐβ Ιαιιάανίί δνβΓάβίοβο ίη ΙαΗηϋ Ι&ΗΛ. 
8υρρ]. IV ρ. 439 8^. Αίςπβ βχ όλος νβΛυπι ΟΓίυιη β88β οβηββί Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΌΕ 8Α0ΒΙ8 ΡΑΟΙ ϋΕΑΕ ΡΑ0ΤΙ8 65 

βοΐιοΐ. Ηοιη. II. α, 449, 8ιύ<ί 8. ν. ουλοθυτειν , φύ &άάϋ: καΐ 
τάς μέν κριΟάς μέχρι νυν δλας χέουσιν οί έπιθυοντες ταις σπονδαίς, 
βοΐιο]. Ρ&ο. 962: δέον ειπείν „ ρίπτε των δλα>ν κριθών 64 νυν είπε 
γενικώς. Ηβ8γοΜιΐ8 8. ν. δλαι άβάίί κριθαί, οοΓΓβοίαβ ίαπιβη αϊ) 
Α11>βΓΐίο; ίάβιη ουλοχότας Θχρίίοαί κανά, νβΐ ώ) ΗοπιβΓΟ — ουλ. 
προβαλοντο Γθίαίαίυδ; οί. ΑροΙΙ. Ιβχ. Ηοια. ρ. 124. Οοηίτα Ρογ- 
ρ1ΐ)ΓΓίιΐ8 άβ αΐκϋη. Π, 6 6γοθοο8 ρήοιαπι ίηίβ&ΓΟ Ιιοπίβο ιιβοβ 
πιοχ ψαιστάς κριθάς, ί. 6. &τίη&ιη ίη βαοήβοηβ αάΜΙηΐΒδΘ η&ιτ&ί. 
ΒΓβνϋθΓ βοΐιοΐ. Ραα 962 δλαΐ αί πρ&ς θυσίαν κριθαί. ΜοΙλπι 
υθγο β&ΙδΟΏΐ (ΚοηιαίλΟΓίιηι) ουλάς ίαίβββ βχρίίοαηί Ειιβίβ,ΐϋιιβ 
ρ. 132, 25 — κριθαί μετά άλών, 8θΚο1. Αγ. Εφίϋ. 1167 όλαί 
αί μεθ' άλών μεμιγμέναι κριθαί καΐ τοις θύμασιν επιβαλλόμενο», 
Είγπι* Μ. 8. ν. ουλοχυτας προβα'λοντο ρ. 641, 29; βοΗοΙ. ΑροΙΙ 
ΒΙιοά. α, 409; βοΚοΙ. Ηοηι. Π. α, 449 κριθάς μετά άλών μεμιγμέ- 
νας έπέχεον τοις ίερουργουμένοις ζφοις προ του θυεσθαι: κΐ φκκΐ, 
^α&ηφίίΐΐΒ &1) οηιηΛιιβ ιιί νίάβίιΐΓ ΓβοθηϋοήΙηΐδ (οί. Μβΐηβΐ. Οοηι. 
IV ρ. 559) ΓββριιϋιΐΓ, άβίβιιάι ροβ8© ίρβίβ Ηοιαβή νβΛίβ νιάβίιΐΓ 
Οά. λ, 122 

εις 8 κε τους άφίκηαι οι ουκ Γσασι θάλασσαν, 
άνέρες, οδδέ θ 7 δλεσσι μεμιγμένον εΤδαρ Ιδουσιν. 
Ν&πι, ήΐιβιη Ηβπη&ηηιιβ Ι&ιιά&νϋ, Α&βηίο, ροβί» οοπηοηδ &ρΰ<1 
Α&βη. XIV ρ. 661 α, (άβ φΐο νίά. Μβίη. Οοηι. Ι ρ. 489, IV 
ρ. .557 8ςς. φιί Αίΐίθηίοοιιΰ βί ηοιαβη ίιιίβββ ουιη ΰίηάοΓβο 
οβιΐ8θί &11&Ιο ίϋιιΐο β Βοβοϋιϋ Οοτρ. ΙηβοΓ. Π ρ. 201, 16), ηοηηβ 
ίβπιριΐδ βϋ&πι Ηοιβθγο Ληϋςαίύβ άββοήβθΓθ νίάβίιΐΓ? ΡΓ&βίβΓββ, 
-Ηθ8γοΜα8 8. ν. ουλοχυταις βχΜβθ* κριθάς πεφρυγμένας, "" Έςτιίάθία 
ααΐ; ίαβο &ιιί'6ϋ&πι ίοβίο η,χιϊ ίηίβ^ΓΟ ΙιοπΙθο ΟτΓ&βοοβ ιιβοβ ρΓορ- 
ίβΓββ. άίχβηπι φΐοά Ραιΐ8&ηί&8 Ι, 41, 9 άβ β&ογο, φΐο<1 Μβ^&τβη- 
868 ΤβΓβο ί&οίαηί, η&ΓΓ»ί: καΐ θυουσιν ανά παν έτος, ψηφΓσιν έν 
νξ Ουσία αντί ελών χρώμενοι. (ίακϋοά ψαμμφ? τώηιπιφίθ νίάθ- 
Ιίοβί 1χοπώιίΙ)ΐΐ8 6£6ηί£ »ίφιβ ββαπθΐιϋΒϋβ ρ&ίβύ&ί, ββά Ηοκίβί 
ίηίθ^ή Ιοβο οΐλίοιιΐίβ ιιίθ1>αιιίϋΓ, ίατίη&β Ιοα» &τβιι& ιι1βΓθη1;ιΐΓ. Ηογ- 
άβι αυίθπι βΛοή ιιβιιβ φίαιη βίί ηβοβδβ&τίαβ αά βαοήβοίΕ, άοοβί 
βϋ&πι Α^&ϋι&τοΜάίβ η&ΓΓ&ϋο &ρ. ΑΛβη. VII ρ. 297 ά, Βοβοϋοβ 
αη£ΐιϋ1&β οορώάβδ 1ιογ<Ιθο οοΒβρβΓ8Λ8 (Ιϋδ ίπιακ>1&88β, οί. Μνιβίίοτ. 

5 Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 66 ΡβΟίΒΟ. ΟΑΡΥΤίν 

ΐτΆξϊη. Ηίβί. ΠΙ ρ. 190. 192; ίίβπι Ηβπχίοίί Ι, 132 ψισπΐθ<1ο 
άϋίθΓ&ηί ΘΓ&βοοηιΐϊΐ 8&οΓα & Ρθήλπιπι η&ιτ&ηϋβ; ΡβΓ8&β βηίιη 
ούτε βωμούς ποιευνται ούτε πυρ άνακαίουσι μέλλοντες θόειν ού 
σπονδή χρέωνται, ουκί α&λφ, ού στέμμασι, ουκί οόλησι• ΙάθΠΐ 
ΗβΓοάοίαβ ουλάς ίοίίαβ ίηβί&Γ 8&οή ηοηιίηαί Ι, 160, ιιΜ οόλάς 
κριθέων πρόχυσιν έποιειτο ιάβπι βίρήδοαί φΐοά Ηοπιβή οόλοχό- 
τας προβάλοντο. ΕυΓ. ΕΙβοίΓ. 803, ΑροΙΙ. Κΐι. α, 425 προχυτας 
ρι•»βΙ)βηί ρΓΟ ουλοχυτας, οί. δβΐιοΐ. &ά ν. Οόλοχόται άβηίφΐβ, 
ηικκΐ ροβί&τιιιη νβΛυιη ββββ ΡοΙΙ. Ι, 33 άοοβϊ, αρνιά Ηοηιβπυιι $ώ 
&1ίβΓο ηοηιίηθ οδλαί ηηβφίαπι <ΜβΓί, ίί&φΐβ Οά. δ, 760 1β$ί- 
Π1118 ίν δ' Ι&ετ' οδλοχυτας κανέφ. 

VII. ΡηιβίβΓβα ίη βοάβπι οαηίβίτο το στέμμα, φΐοά οπιίβίί 
Ροΐΐνιχ Ι, 33, β88β ηΕΓΓ&ίυΓ, &ο Γββ Γβΐίψι&β νβΐ οοηίβ^βΓβ βί ο!>- 
νβίβχβ. 8ο1ιο1. Ρ&ο. 942: είώθασιν επί το κάνουν την μάχαιραν 
φέρειν κατακρυπτοντες αδτήν ταις δλαΐς καΐ τοις στέμμασιν. Στέμ- 
ματα ρΓορηβ β&οβπίοίηιη βί δαοηβο&ηίίιιιη βηηί. Ιί&φιβ Ρΐ5&β~ 
ΙαβΓίιβ Αν. 893 βΛΟθΓάοΰ πιοΐββίο: άπελθ' άφ' ή|λων καΐ συ καΐ 
τά στέμματα. Ρΐιιί. 39 τί δήτα Φοίβος Ιλακεν έκ των στεμμάτων; 
8θί1. της προφητίδος: δοΐιοΐ. στέφανοι έπί του τρίποδος Ικειντο, 
ους ή Πυθία έν τη κεφαλή φορούσα έμαντευετο. Τιιπι νβΓΟ άβο- 
ππη. Ρΐιιί. 686 Οβτίο βυρρίβχ έχει τά στέμματα, ψιίΐηιβ Αβ8<ηι~ 
Ι&ρίιιΐη αάοΓβί; ββΐιοΐ. ώς όγιείας ϊφορος στεφανηφίρος, βοΰ. 
Ασκληπιός. Οογομ ί^ϋατ βί άβοηιια βί ββοβΓάοίιαη βί β&οή- 
ϋο&ηϋυιη ββί οπι&ιηβηίαιη ίη βΕοήβοϋβ &άΜΙ>ϋυπι. Ειιτ. ΕΙ. 
778 άβ Αβ£ΐ8ί]ιο 8&ΟΓ& ΐαβίατο: δρέπων τερείνης- μυρσίνης κάρα 
πλέχον. βί. Ηοπι. Π. α, 14 ουπι βοΐιοΐ. βί Ευβί., βί α, 28. ΟοΐΌη&β 
&υίβπι ίη ίβηιρίίβ αβββΓν&ή ίββίαηίυΓ Β&ίΓ&οΙιοηιρΏΐΑϋΜ&θ ατιο- 
ίοΓ ν. 179, Τϋιιο. IV, 133. Οοηίτ» κράσπεδα στεμμάτων Αγ. νββρ. 
475 βπΛπαιη βί^ηίδο&ί β ί&βηία βαβρβηβωη Γβοίβφΐβ βοΐιοΐ. Κ. 
2τι αρχαίοι στέφανοι κατά το όπισθεν μέρος κράσπεδα είχον. Ιίβιη 
οοΓοη&β ίη βρυΙΐΒ &άΙιίΙ)ίί&β- στέμματα νοο*&&ηίηΓ, πί ίθβί&ίαΓ 
Αηϋρ1ι*ηίβ ίτ&£ΐηθηίαι» αρτιά ΑΛβη. Ι ρ. 28 ί. Μβίη. 0. ΠΙ 
ρ. 144: 

οΤνάς τε θάσιος χαΐ μόρον χαΐ στέμματα. 
Αίφΐβ ίία 8θΙιο1ί&8ΐ& Ηοηιβη 1. 1., Ηββ^οΜηβ, »1ϋ στέμματα βίηΐ* Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ Ι)Ε 8Α0ΒΙ8 ΡΑΟΙ ΟΕΑΕ ΕΆ0ΤΙ8 67 

ρΚοϋβΓ βχρίίο&ηΐ; στεφανώματα. νβΓαπι στεφάνους ρΓορπβ ίη 
βρηίίβ »άΜ1)θη ρθπηυΐΐα οοπιίοοηιιη ροβίαπιπι ίτ8,£πιβηί8, ίββίαη- 
ίαΓ, βχ φήΐηιβ ΐ&ηίιιπι υηιιπι Αΐβχίάίβ αρ. ΑίΗβη. XIV ρ. 642 
ί, Μθίη. 0. ΠΙ ρ. 498 αρροηβΓβ Ιίοβ&ί: 

Άρτέον 
τράπεζαν, άπονίψασ&αι δοτέον, προσοιστέος 
στέφανος, μυρον, σπονδή, λιβανωτός, έσχαρίς, 
τράγημα δοτέον ϊτι, πλακοΰντος άπτέον: 

φΐίρρβ φ1θά, 81 ΰΙίΐΠίαδ Υ6Γ8118 ΟΠίίϋίβΓβίηΓ, ίβΓΘ δ&οπβοϋ ρβ,Γίθδ 

ηβοβ883,πίΐ8 οοηϋπβΓβί (έσχαρίς = βωμός). Οβίβπιιη οί. Ιηά. 
Μβίη. Οοπι. V 8. ν. στέφανος. νβΛιιιη β,αίβιη φΐοά ρΓορήβ 
Ιιαο ρβΓίίηβί στέφω ββΐ, ΗοπιβΓΟ ίΓ8,£ίοί8φΐβ ιιβίί&ϋδδίιηιιιη. — 
Ιαπι νβΓο στέμμα & ΤΓγ£&βο αΐΐαίιιπι ουίη&ιη αάΙιίββίιΐΓΡ ΡγοοπΙ 
άηΗο ΤΓγ8»βΰ8 8β ΐρβυτη βο οΓηαί, δίνβ οογοπεπι δίνβ νίί&,πι β88θ 
άίοίβ. Ονίδ βηίπι α δβΓνο αάάαοία πιοχ &1)άηοίΐ;ιΐΓ ίηίιιβ, 8&ηιι- 
Ι&οΓΰΐα ατιίβπι Ραοίδ άβ&β ίη βρίδοβηίο δίβ,ί, Ιιοπιίηυπι ηιαηίβιΐδ 
άβηβρώυπι. Νθ^ιιθ ίαπιβη, φΐυπι νίή άοοΐίδβίπιί Ιιοβϋ&δ ίπιπιο- 
Ι&ηά&δ οοΓοηίβ ΟΓη&τί νβΐ βοΙβΓβ νβΐ ροδδβ οοηοβάαηΐ, ψιιιπίφΐθ 
βρυά ΗοπιβπΗη βονίβ οοπιπ» νβΐ &ιιγο οΓηβηίυΓ, Οά. γ, 436 8^., 
Π. κ, 294, αρτιά Εαπρίάβπι Ι. Α. 1567 ΟβΜι&δ κράτα Ιστεψεν 
κόρης, ηοβίΓΟ ςαοφίβ Ιοοο 8ΐ ς[τζΐ8 ονβπι α Ύτγ^ιβο οπι&η οοη- 
ίβηά&ί, Γθριι^η&Γβ β,υδίπι. ΟΓ. 0. Ρ. Ηβπη. 1. 1. ρ. 107 βς. §. 24, 
δοΜοβηι. 1. 1. ρ. 211. 

VIII. διιρβΓβδί, ηί άβ μαχαίρα, οαΐίχο νβΐ ^Ιαάίο δ&οπβοαίί 
&άάαιηιΐ8 ραικα. Ηίο ί^ίίηΓ ναπαβ βίιΐδάβπι υί νί<1βίηΓ τβί δί^ηί- 
βο&ϋοηββ άβρΓβΙιβηάβΓβ 1ίοβ£. Ροΐΐυχ βηίπι 1. 1. ιηίβΓ Γβδ προς 
θυσίας βηηηιβΓ&Ι; σφαγίδας, κοπίδας, πελέκεις: Ηοηι. Οά. γ, 442 
πέλε^υν, Εητίρίά. Ι. Α. 1566 φάσγανον, ΕΙβοίΓ. 911 σφαγίδα 
όρθήν, (σίδηρον, Δωρίδα) βί ν. 1142; ΑροΙΙ. Εΐι. α, 430 χάλκειον 
πέλεκον βί £όπαλον, τιίΉοπι. Οά. ξ, 425 Ειιπιαβηβ σχίζη δρυός 
ο&βάΗ; Νοηηηβ V, 9 φάσγανον βί ν. 14 άμφίτομον βουπληγα, ν. 17 
σίδηρον, ν. 18 μάχαφαν. Αί Α($&πιβπιηο μάχαιραν Ιιαββί, 

ί) οί πάρ ξίφεος μέγα κουλεδν αίέν άωρτο, 
Π. γ, 273; τ, 253. ϋΐδϋη^αβηάιιιη ίρΐατ ίηίβΓ πέλεκυν βί μά- 
χαιραν, αίΓΟφίβ ίηδίηιηιβηίο ίη πιαίοπβΐΐβ βαοηδαϋδ οριιβ ββί, ίη 

5* Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 68 ΡΕΟΕΕ&. ΟΑΡνΤ IV 

ι 

πιίηοΓΐ1)ΐΐ8 ί&ηίηιη μαχαίρα• ΤΓ^&βηβ ί^ϋϋΓ ονβιηίιηιηοΐβ^απιβ 
βοΐο οιιΚγο ορηβ Ιιαββί, ηίΐήΐφΐβ & Οοπιίοο ρΓαβίβπηίββιιιη. 8βά 
Ηοπιβπΐ8 Οά. γ, 1. 1. ρΓΟοιιΙ άηβίο μάχαιραν νβΐ σφαγίδα νβΐ 
φάσγανον βιΛαιιάίή ήώβί, ψιηπι Τ1ΐΓ3,8γιηβάθΐη ο&ηϋ βονβπι 8β- 
οαή οβοίάίδδβ, ΡίδίβΐτΛίηιη οαβδί ιηβιη1)Γ& άίδββοηίβββ, ίά φΐοά 
ρΓορπβ σφάττειν άίοίίυΓ ν. 454. Ιίαηηβ ίη δαοπβοϋβ πιαίοπίπιβ 
8,1ί\ΐ8 οαβάίί, αΐίαδ άίβββοαί νβΐ νίβϋπι&ιη νβΐ Ιιοδϋαιη. δβοηπβ 
Ιοοο Εηηι&βηδ Οά. ξ, 1.1. σχίζη δρυδς ηϋίηΓ, 8βά ίη δ&οήβοίο 
&ρηά ΑροΙΙ. ΒΗ. 1. 1. βί ρόπαλον αάΜ&βίητ, φΐοά ίτοη&ιη ο&β- 
άβηδ αηίπι&Ι Γβάάίί δβπήαηίπιβ, βί υθγο πελεκάς, <μιο οβΓνίχ ηιπι- 
ρίίϋΓ &ίφΐβ οοοίάίίιΐΓ αηίπιαΐ, βί μάχαιρα, φι& άίββθοαίιΐΓ. ΟοηίΓ& 
Νοηηιΐ8 1. 1. Ιαηίηπι ββοιιπιη ιηβιηοΏώ, ί. β. άμφίτομον βουπλήγα 
= πέλεκυν (οί. Εηβί. αά II. ρ. 629, 52; Ηβδ^εΐι. 8. ν. βουπλήξ), 
8,1) βοάβιη βίίαπι σίδηρον νοο&ϋιιη ν. 17. Ιάβπι ίαπιβη ιιηιιπι βχ 
88,θΓΐβοαηίί1)ΐΐ8 ηωτ&ί φασγάνψ νβΐ άορι κωπήεντι β&ρϋΐοβ νίοϋ- 
πιαβ δβοβ,Γβ ίη ί£ηβιη ρΓοϋοίβηάοβ. <3ηοά ηηιη αΐίαβ οιιΙίΐΌ β&βή~ 
βοβίί ίαοίυια βΗ, ηββοϋητ. Ναηΐφΐβ ΝθβίοΓ, φίοπιοάο οβρίΐΐοβ 
ββοηοπί νβΐ α\> ύίο αοοβρίοδ ί^ηί ίηίβοβπί, Ηοπιβπιβ ηοη ο&ηϋ 
1. 1. ν. 446; ηβφΐβ ίάβπι Οά. ξ, 422, ηίβί κεφαλής τρίχας έν πορί 
βάλλεν. — Καφ 16 ^ ΰ0 βηηί ίηβίχιιπιβηία, ηί &Ηογ, φΐ&β ρΓορΓΪθ 
αά ίπιιηοΐαίίοηθηι ρβιΊίηβαηί: ββοηήβ βί ^ηΙίθΓ. δβοηπδ αηίβηι 
Ογ&θοθ αυάίί πέλεκυς, 8βά βουπλήξ, σφαγίς, σίδηρος ηοιηίη& βηηί 
ροβίίοα: οηΙίβΓ Ογ&θοθ βδί μάχαιρα νβΐ σφαγίς νβΐ κοπίς, ηίδί 
μάχαιρα, Ροΐΐαοβ αηοίοΓβ, ροβΐίβ άΛβίηΓ; φήΐηιβ ίίβηι ρβπηϋίβηάα 
ηοηπηα φάσγανον, άορ. Όθηίφΐβ σχίζα, φΐ&πι<|η8ΐη Ηοιηύπΐδ 
νοοβ αΐϋιιτ, &ηί οΐ&νωη ααί βββΐιΐ&πι δίβηίδο&ηδ ΟΓ&ίίοηί» ρβ- 
άββίπδ νίίαβφΐβ φΐοίίάίαη&β βδί, ρόπαλον ροβίαηιπι. — Κβΐίφιηιη 
βδί, ηί άβ νοοβ μάχαιρα Οοηιίοηπι Η,ηάίαπιηδ. (}ηί Τΐιβδίη. 693 
8^., φή&ηβ νβΓβΛαβ, Εαπρίάβίβ, ηί νίάβίηΓ, δ&οήβοΰ Γϋιπη 
άβπάβί: 

άλλ' ένθάδ' επί τών μηρίων 

πληγέν μαχαίρα τηδε φοινίας φλέβας 

καθαι ματώσει βα>μόν, 
ουΙίΓυπι <^ιιίάοηι ίηίβΐΐί^ί νιιΐί, 8βά ροβδίί βίί&ηχ δβουπδ ίηίβΐΐί^ί. 
Ββϋ^ιιΐδ Ιοοίβ αηί §1αάίυπι, ηί ΝηΙ). 1063—1066, οϊ. 8<Λο1. Αά ν., Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΏΈ 8Α0ΚΙ8 ΡΑΟΙ ϋΕΑΕ ΡΑ0ΤΙ8 69 

Βηϊ οιιΐίηιπι βίρΗθοΛί, πί Εφίίί. 412. 489 (μαχαιρίδιον), Αοΐι. 849 
(ίοηβοίίυιη αί μάχαιραι κουρίδες Ο&ίίηί αρ. Ροΐΐιιβ. Χ, 140, Μθίη. 
0. Π ρ. 38, βί μαχαίρα ξόστ ' έχων τριχώματα ΕρΉρρ. αρ. Αίΐιβη. 
XI ρ. 509 ο, Μβίη. 0. ΠΙ ρ. 332, βί μαχαιρίς ΡοΙΙ. Χ, 89). 
8βά βΛοηβοαΙίδ οιιΙίβΓ ίηίβ11ΐ£βη<1ϋ8 ίη &&£ΐη• Αήδί. αρ. Αίΐιβη. 
IV ρ. 173 ά, ΒβΓ^Ι. αρ. Μβίη. 0. Π ρ. 1179; ίίβπι ίη Ρΐβ,ίοηίβ 
&&ςπιβηίο βηρΓΛ αΐΐαίο: πιβηββίΊϋδ Γβϋςυίβ Ιοβίβ, φΐοβ αΐϊβιτβ 
δηρβτδβάβο, γίά. Ιηά. &ρ. Μβίη. 0. V β. ν.| ςίαάίυβ &ρ. ΡοΙΙ. Χ, 
138 βχ Αροΐΐοά. ββΐ., Μβίη. 0. IV ρ. 439. Είίωη κοπίς ίβτ ίη 
ΐτ&^πιβηίίδ οοιηίοοΓυιη οϋνία βί βηΐίη&ήα βί ηηΙίί&Γίδ. — (Χ 0. Ρ. 
Ηβπη. 1. 1. ρ. 129 δς., δβΐιοθΐη. 1. 1. ρ. 211. 

IX. νβπυηβηίιηνβΓΟ &1ϋβ ΓβΒυβ &ά δαοήίιβ&ηάηιη οριΐβ βδί, 
φΐΕβ αυί οιηηίηο ρΓ&βίβπηίδίί &«ί οβΓίβ ίηίίίο ηοπήη&τβ οπιίβϋ 
ϋοηιίοιίδ: τδ σφαγειον άίοο δίνβ τδ άμνίον, τήν χέρνφα, τδ δαλίον. 
(^η&ιηφι&πι τδ δαλίον, ίΟΓΤβπι, ν. 949 (959) ιηβπΐ0Γ8.ίαιη ηιΜΙ 
&ίϋηβί &ηίβ& ρήπιίδ Ύτγ&αβι νβΓβίΙηΐδ ίηββββ, φΐυπι δοΙΒοίβ,ί ί$ηβπι 
&1> βο βί ηοιηίη&τί βί ιηοηδίτατί. Οηίηδ νβΓΟ ί$ηίβ ίοουβ φιαιη 
ρυδίΐΐιΐδ ίυβήί, ίαοϋθ ίηίβΐΐβοίη βδί, πιοάο Απβίορίι&ηβπι ββφίβηβ 
δβηβηι υηα βί ο&ηΐΒίταιη βί ίοςηιη βί, ιιί νίάβίαΓ, την χέρνιβα 
αββΓΤβ αηίιη&άνβΓί&δ. 8βά ί&ιηβη ίηίπι φΐυπι δβηβχ- ίηιρβΓβί δβΓνο: 
οπτα σί> καλώς, ηίίφΐβ ί^ηί ίοοοφίβ ορηβ ββί, ηίδί οοηίβηάβΓβ 
πι&ΐίδ Ιιλθο οπιηία δβΓνί ηβςοίία ίηίΓα άοιηιιπι ββή β&φΐβ ρβΓ 
ί&ηηαιη αρβΓίαηι & βρββίαίοπ&ιΐδ βοηδρίβί ροίιιίβββ. Οαί Γβρυ^η&ί 
ν. 1020 άλλ' εΓσω φέρων, Γβρη^ηαί άβηίφΐβ ίοί» δββηα. — Νιιπι 
νβΓΟ σφαγειον ίηίβΓ Γβδ δαοηδοβίβδ Τιγ^βί ήιβπί ώι&ιαιη βδί. 
ΟοπιιηβιηοΓαίΐΗ• β\> Εηπρίάβ ΕΙ. 800, Απδί. Τΐββπι. 754 
δός μοι σφαγειον Μανία 
Γν' οδν το γ' αΓμα τοδ τέκνου τοδμου λάβω: 
υΜ βοΐιοΐ. τούτο αίματοδεχτικδν άγγείρν, δ εΐπεν δ ποιητής άμνίον. 
Εαάβιη 8ακΙ β. ν. βί Ηβδ^οΜαβ, φΐί ίαπιβη ί&ίβο ίη βά. Αΐβ. 
σφαγιόν• Ειιγ. Ιρίι. Τ&ΰΓ. 335: δ δ' — εις χέρνιβάς τε καΐ σφα- 
γεί' Ιπεμπέ σοι ί. β. δπως. δόσεις. 8βά Αββοΐι. Αβ. 1056 (1092) 
όαηι ΰο&Γ&βο βοπββηάηπι άνδροσφαγειον, ΙιοπιίοκΙίηπι. ΡοΙΙ. Χ, 65 
καΐ σφαγειον, ε? 06εις, δφέξει τις τφ τών ίερείων αΓματι. Ηοβ ί^ί- 
ίιιτ νω βίΐΕπι άμνίον νοοίιίαΓ βΑ) Ηοηι. Οά. γ. 444, <1β οαίαδ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 70 ΡΒΟΙ,Εα. ΟΑΡνΤ IV 

αοοβηίιι δοπρίηΓ&βφΐβ ν&πβίαίβ ιηυΐί» οοη^βδία δυηί ίη Η. 8ίβρ1ι&ηι 
Ιβχίοο 8. ν., ρΙβΓ&φΐβ ίαπιβη βχ Ειιβί&ίΐιίο ρ. 1476, 36 8ψ^, 
Ββϋ. Αηβοά. ρ. 792, 24, Ηβδγοίι. 8. ν. ουιη ηοΐ 

Αΐίβπιιη ναβ ή χέρνιψ, ηί νιιΐ^ο ηοππη&ΐιιτ & ροίίοπ, δίνβ 
υί Γβοίίιΐδ ΡοΙΙυχ άοοβί Χ, 65 τδ χερνιβειον αΗ&ίο Απβίορίι&ηίδ 
νβΓβα: το χερνιβειον πρώτον ή πομπή σαφής. II» Βθϋίβηΐδ: 
Ββηϋβίιΐδ Ερ. &ά ΗβιηβίβΓίι. ρ. 66: πρώτον έκ πομπής άφες. 
Μβίη. 0. ΙΠ ρ. 35 χερνιβειον ρπ>1>&νϋ, Γβΐίφΐβ, ίηία,οία Γβΐίφΐίί. 
Αί ίαΠϋιΐΓ Ββηίΐβίηβ, χερνιβειφ αίίφΐβ ίη ροιηρα ορυδ βδί; βαάβπι 
ίοπηα ίοΓίαβδβ Αίΐιβηαβο νβΐ ροίίηδ Απβίορίι&ηί τβάάβηά& &ρ. Αίΐι. 
IX ρ. 409 ο, δβ<1 ΒβΓ^. αρ. Μβίη. II ρ. 1074 χερνίβιον, νοοβπι 
ρθΓ β© ορί^Iη^Iη , βάίάίί. Αριιά Ηοπιβπιιη φΐίάβπι οοηβίαί την 
χέρνιβα &φΐαπι δίβηίβο&Γβ, ν&β αιιίβιη ίη φΐο βϋβΓίιΐΓ πρόχοον, 
αΐίβπιιη, ίη φΐοά βιιρβΓ ώ^,ηιΐδ β&ιηάίίιΐΓ, λέβητα θδδβ. Αίηαβ 
ίία ή χερνιψ φΐηπι ρβΓ δβ αφίαπι βί^ηίδοαΐ, φι& ιηβ,ηιΐδ βί αηίβ 
οοβηωη βί αηίβ δαοπβοίαπι δώΙιιιιηίιΐΓ, ιιί Αν. 896, Ι/ρβΒίτ. 
1129, ίιιπι νβΓΟ ιΛί ν&δ& ιηβιηοΓ&ηίηΓ. νβπυηί&ταβη ηοδίΓΟ Ιοοο 
946 (956) 

άγε δη το κάνουν λαβών συ καΐ τήν χέρνιβα 
περίιθι — 

πιαηίίβδίυπι βδί, τό χερνιβειον δηΙ>αιι<1ίβη<1ΐΐιη βδδβ. 8ίο ίη ίτα^- 
ηιβηίο δίπιίοηΐδ ν. 39 αρηά Αίΐι. IX ρ. 382 ο, Μβίη. Οοπι» IV 
ρ. 546, βί αρηά Αήδί. Αν. 850 

παΐ παζ το κάνουν αιρεσθε και τήν χέρνιβα, 
βί 958 

αδθις σί) περιχώρει λαβών την χέρνιβα. 
Επγ. Ιρίι. Ααΐ. 1569 

λαβών κάνουν εθρεξε χέρνιβα'ς θ ' ομοΰ, 
ρΙιΐΓΒ,ϋ ηαηιβΓΟ ρΓορίβΓ νβΓδίιπι ροβίίο. — Οβίβπιιη άβ αοοβηίη 
οί. Η. δίβρίι. Τΐιββ. δ. ν., Μβίη. Οοιη. II ρ. 429, ςμιί Αίΐιβη&βί 
ρΓΕβοβρίαηι, IX ρ. 409 α. χερνίβα αριιά ίΓ3,£ί<50δ οοηιίοοδφΐβ 1β£Ϊ 
η&ηαηίίδ, ηοη Γβοίβ νίάβίυΓ δβφΐιϊίιΐδ βδδβ. — νβΛαπι χερν(- 
πτεσ&αι υδυτραταηί Ηοηιβηΐδ II. α, 449 βί Αηδίορίι. Ραα 951 
(961). Οί. Ηβδγο1ι. β, ν. χερνιψάμενος βί 8αίά. — ΡοβίΓβϊηο Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ϋΒ 8Α0ΒΙ8 ΡΑΟΙ ϋΕΑΕ ΡΛΟΤΙ8 71 

ψΐΛΓίο φΐοάαπι. υί ίαπι βυρΓα άίχί, ναββ οριΐδ βδί, ηαο νίάβΐίοβί 
ι^οίβ νβΐ ίοΓΓββ &£ΓβΓ»ηίαΓ α Ύτγ%Άβο φΐοάφΐβ ίη βαοήβοϋδ βχΙχα- 
οΓάίηατϋβ, φΐαΐβ ηιιηο Οοιηί<;ι*8 άβρίη^ίί, ροίαίί βαηβ ηβοβδβαπηπι 
688β. Ουί 81 ηοπιβη ίιιίδδβ πυρείφ νβΐ ποροδέγμονι άβιηοηδίΓατβ 
ροδδβπ), ΙαβίαΓβΓ. Αη δβηβιη Ιοιτοιη Ηηαπι δβπιίιιβΐιυη ρΓοΙπιΙίδδβ 
πιανίβΡ βηπίφΐβ ίη ατα οοΐΐοοαβββ ίίιπιαηίβιηΡ νίιιί ΓΘ8 8β Ιια&βί, 
Τγ^οθιμπ ρΓοίβοίο ίιηρί^Γβ β£ΐ88θ οοηοβάββ. Οβίβηιιη οί. 0. Ρ. 
Ηβπη. 1. 1. ρ. 128, δοΐοβιη. 1. 1. ρ. 211 βη. 

Χ. Κββιώ δαοήβοοϋβαβ βηαιηβΓαίϊδ, αά ρππιαπι δαοήβοπ 
ραΓ*βτα, : φΐαβ ββί ρΓ»θρ&Γ«*ίο, α££Γθάίιηηι\ Ρταββίο βηίπι δβτνυβ 
οηπι ονβ ίιηιηοΐαηάα, ρΓαβδίο Γβΐίφία, ιιίραΓ ββί, οιηηία. ΡαηίβΓ 
ίη 8.1ϋδ φΐαβ οοπιρΕΓανίιηιΐ8 δοοηβοίοπιπι <1β8θήρΰοηίΙ)Η8, αηίβ- 
φίαπι ίρβα ΓΘ8 άίνίηα ΒβΓβί, γθ8 ηβοβββαήαδ <1ιϋ£θηί6Γ ραΓαίαβ 
βδββ Γθρβππιυβ. — ΤΓγ^αβαβ ίρίιΐΓ αά δβΓνηιη: 

αγε δή τδ χανοδν λαβών σο χα! την χέρνιβα 

περίι&ι τδν βωμών ταχέως επιδέξια. 
δοΐιοΐ. τούτο πρώτον έποίουν χα&αίροντες τον βωμό ν. Ειιγ. Ηθγο. 
Λιγ. 926: 

έν χοχλφ δ' ήδη 

χάνουν είλικτο βωμού. 
Τό δεξιδν νβΐ έπιδέξιον ιιϋψιβ ίαιιβϋ οηώώ αρραΓβΐ ββββ, φΐιιπι 
ίη ίρβίδ Βΐ^ηίβ οοβίββϋ&αβ, υί II. β, 353, ν, 821 (δεξιάς δρνις), 
Οά. ο, 161 αϊ., ίιιιη νβΓΟ ίη νίία Ηαπιαηα. Ιίαψιβ επιδέξια 
Μ1)θΙ)ΕίυΓ ίη οοηνίνίο, επιδέξια οοηνίναβ βί οαηβ&αηί βί ίΐΐοηιιη 
ίηβίατ Ρΐαίοηίοοηιηι ββπηοηβπι ίαοίβ&αηί (8γπιρ. ρ. 177 ά: δοχεΐ 
μοι δκαστον ήμων λόγον ειπείν Ιπαινον Έρωτος επιδέξια): ρΓΟοί 
επιδέξια ατοηηι ίβηάβΓβ βοηώαηίιΐΓ "Οά, φ, 141 8<ΐ- Βίββηάί νβΓΟ 
πιοάιΐδ άίοϋατ βί την επιδέξια πινειν, βοίΐ. πρόποσιν, ΡοΙΙ. Π, 159 
βχ Ευροΐίάβ, Μβίη. 6. Π ρ. 560, βί τον επιδέξια, βοίΐ. τρόπον, 
Αηαχαηάτίά. αρ. Αίΐιβη. XI ρ. 463 £, Μβίη. 0. ΠΙ ρ. 161, βί αρ. 
8ΐοΙ>. ΡΙοπΙ ΟΧνίΙ, 1, Μβίη. 0. ΙΠ ρ. 196; νίά. ΑΛβη. Χ ρ. 
432 β, XIII ρ. 600 β. Εϋαηι νββίίβ α ΟιβμΑά επιδέξια ίηίίοίβ1>α- 
Ιιιγ, α ΤΙιταοίΐΗΐβ βαΛαώνβ έπαρίστερα, Αν. 1567: 

έπαρίστερ' (ΒβΓ^. έπ' άριστέρ') Όδτως άμπέχει; 

ο& μεταβάλεις θοίμάτιον ώ§' επιδέξια; Ώφζβά όγ ν^ιΟΟ^ΐ€ 72 ΡΚΟ&Εβ. ΟΑΡΥΤ IV 

(επί δεξιά ΒβΓ^Ιί. δεξιάν ϋίηά., νίά. βώιοΐ. &ά ν.) Επιδέξια βοη• 
ββηάιιιη Θ8βθ, άοοβί δίπιίΐθ «άνθΑίαιη ένδέξια Ηοηι. Οά. ρ, 365, 
Π. α, 597; η, 184; Εατ. Ηίρρ. 1360, ιώί <»πΐθη Ν&ιι<&. θΙ 
ΚίτοΙΛ. έφέστηκεν δεξιά, ιιί Τΐηια Ι, 24 ρτο ένδέξια ναΐ£0 Ιβρ- 
ίατ έν δεξι$. νίά. ΒϋΜΏΐ. Ι*βη1ί Ι ρ. 173—176• <}ιιίη βϋ*πι 
οαϋη&β ραιΐββ βίη^ιιΐ&β δίη^αΚβ οοφίί &τϋΒιΐ8 &88ΐ£ΐι*ιιϋιτ επιδέξια 
ίη &ρη. ΝιοοπιαοΙιι αρηά Αϋιβη. VII ρ. 290 ο, Μβίη. Οοιη. IV 
ρ. 583 βζ^;; οί. Ο&βααΙχΜί. αά 1. 1. — Αΐίο ββηβα τάπιδέξια άίο- 
ίαΜ Αν. 1493, αΜ νίά. βο&οΐ. 

δβΓνυβ ί^ϋαΓ ροβΐφίΛΐη άθχίτοΓΒηιη λγλπι οίΓοηηίθηηάο ο&ηί- 
δίπιπιςαθ βί αφιαπι οίτοαιηίβΓθηάο γθπι β&οτ&ιη ςωβί ίη&η£ατ&νϋ;, 

ΤίγΒ* 6 ^ 8 ίρβ&ΠΙ &ψ1&Π1 ίΟΓΓΘ 1Π1Π1ΘΓ80 ΟΟΠΒβΟΓίώ: 

φέρε δή, το δαλίον τόδ' έμβάψω λαβών. 
Ιία Ειιγ. Ηθγο. ίϋΓ. 928: 

μέλλων δέ δαλδν χειρί δεξιφ φέρειν, 
εις χέρνιβ' ώς βαψειεν, Αλκμήνης πόσις 
ε στη σιωπ^}• 
8<ώο1. Ραοίδ ν. 1. το ύδωρ έδόκουν κα&αίρειν άποβάπτοντές τι του 
πυρός. Α&βη. VII ρ. 4091): ϊστι δέ ύδωρ, εις 8 άπέβαπτον δα- 
λδν έκ του βωμό 5 λαμβάνοντες, έφ' οδ τήν θυσίαν έπετέλουν καΐ 
τουτφ περιρραίνοντες τους παρόντος ήγνιζον. Οί. Ηββγο1ι. βί 3ηίά• 
8. ν. δαλίον. Ηίηο βπιβιιά&ηάηιη ίοιΐ&βββ Εβχ. Κΐιοί. ΒθΉ. Αηοοά. 
ρ. 316, 31: χέρνιψ, άγγος ελαίου (έλάινονΡ), εις δ Ινέβαπτον τας 
δφδας (τους δαλοος 8. τά δαλία?) και περιέρραινον τον βωμό ν. Νου 
ίαιηβη ίοιτθ ίη αφικιη ίηιιηθΓβο 86 αάβρβΓβίδδθ νίάθηϋιτ αταηιςΒβ, 
ββά ίρβί πι&ηαιη άβχΐτ&πι ίηιπίθΓ^θΒ&ηί ίη αφιαπι ίοιτθ οοηββΏΏ- 
ΐ»πι. Ιΐαφίθ ΤΊγ£&βιιιη ΐοηβπι ρΓοϋηηβ άβροβπίβββ βχίβϋιη&η- 
άηηι βδί. 

XI. Ιωη νβΓο ίη ββψιβηϋίπιβ νβΛίβ ΙιαβΓβο άιώίιΐδ. V. 950 
(960) Τ178&Θ118 

σεέου συ ταχέως• συ δέ πρότεινε των ολών 

καυτός τε χερνίπτου, παραδοος ταυτην έμοί. 

δηηί φΐί ίτ&ηβρόδηβΐΊηί νβΓβηβ, ίά ςαοά Γ&ώΙΙίηΜίιη θΓάί; νίά. 

&ηη. οηί. βά ν. ΑρβΓϋυη ββί ββΓνυπι οαιη ϋίτοςαβ ν&8β ροβί- 

(}α&ηι »γ»πι οίΓοαπιίΗ, αηίβ Λοπιίηαπι οοηβίβίθΓθ. Οοηώιηδ βΓ^ο Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ϋΒ 8Α0ΚΙ8 ΡΑΟΙ Ι>ΕΑΒ ΡΑ0ΤΙ8 73 

ίιηιχΐ6Γ£Η ίοιτθίη, κΐβπι ΠΜηιιιη 8ΐι&ιη: ίίβφΐθ Γβϋηβηάυπι έμβάψω• 
ΟοιηίηΑβ οϋ&αι ονβιη οοηβροΓ^Η Ιοφιβηβ σείου συ ταχέως, δοΐιοΐ. 
βηίιη ΑροΙΙ. Κλοά. α, 425 προχότας θχρϋοΛί: το ύδωρ, 8 είώ&α- 
σιν έμβάλλειν βίς το οδς τοδ ίερείου υπέρ του ίπινεόειν το ίερεΐον. 
Τόπι ββΓνηιη αΙΙοΰΒϋιβ συ 8έ ίηφπί, ηα&βί &Η6Γ& βίί ονίβ. Ιη 
Μβ 81 ςοκί ΐΓαηβροηβικΙιιηι, νθΛ» πρότεινε των ελών δοφίί 
<1β6βΙ>&ηί, χερνίπτου ρπιβοοάβΓβ. 8βά ορβπι ίβτί Ηοπιςπιβ Οά. 
γ, 445 

Νέστωρ 
χέρνιβα τ' ουλοχυτας τε κατηρχετο, πολλά δ' Άβήνιο 
ευχετ' άπαρχάμενος κεφαλής τρίχας έν πυρί βα'λλων. 
Αί θίαίίιη νβΓ8ϋθ ίηνθΓ&ιηη οΓάίηβιη ρΓ&βΙκηδ ββφΐίίυτ: ι . 

αυτάρ Ιπει' ρ' ευζαντο.καΐ ούλοχότας προβάλοντο. 
Ιία ρΓοΓβιιβ αριιά Οοπηοιιιη νθΐ πίθίπ οατιβα νβΐ ηβ^Ιί^θηίβΓ νβ1 # 
Ηοιηβποβ. ββΓΥΰβ ΐ£ϋατ, φά &ά1ιιιο ν*β ιιΐηπηφιβ ίη πιαηίΙ>ιΐ8 
ίβηβί, βί ΙιοΓάθίπη ρΓ&βΒθΓβ άοππηο ίιώθίαΓ, <}ΐιο Μο ονβπι οοη- 

8ρβΓ£&1, ίρβθψΐβ &φ1& 86 00η8ρΏΓ£6Γ6, άοΠίίΐΗ) ροβΙβ&ψΙ&ΠΙ ΐΓ&άί- 

άαή& τήν χέρνιβα. Κα βηίιη παραδους ταότην έμοί ίη1ίβ1ϋ£θηάιιιη 
λγΜϊγογ: η&πι φχο Γββριοί&ί ταυτην ηίβί &ά χέρνιβα ρΓοίβοίο ηαη 
ίηνβηίββ. δβΓνιιιη ιφυχ &ιιί ιιίπυΒφΐβ ν&β β,πί &Ηβηπη &φΐ& 
Γβρίβίυπι άβρόβηίβββ οο^ϋ&ικίυιη ββί. Εφιίάβιη βαπι πι&ηιι βίηί- 
8*π* &Κβηιιη Γβϋηιιίβββ βχίδϋπιο, πιοηοπι αηίθπι άβχίτ&πι ίη 
8φιαιη οοηββοπιΐ&ιιι ίαιιηβτδίββθ, ίυπι θ&άθπι πι&ηα βί άοπιίηο 
Ιιοπίβϋπι ρΓαβΙ)Πΐ88θ βί λγ&πι ονβπιφΐ6 οοηβρβΓβίβββ (βάλλειν βω- 
μόν νβΐ προβαλλεσδαι) βί νβΓο βρβοί&ΐοηΐΗΐβ φΐ&βί β&οπήοϋ ρβχ- 
ίίοιρίΒιιβ ίηίβοίβδβ. Ι&η ςααβ ββφπιιϋιΐΓ, Οοωίοί βυηί νθΛ», ηοη 
οίτίβ βκχί&Ώΐιϋβ. (^ακί νβχο? βί αά ταυτην βυρρίβο την μάχαι- 
ρα ν ? Αίφΐί ροβί ρΓβοββ βθΓντιβ ηΑ άοκώπωο: λαβε την μάχαιραν, 
ηβφΐβ ίηίβΓ ρΓθο&ηάηιη ΤΓ^^&βυπι οαϋηιπι ίβηηίβββ ρΓ(Α&Μ1β ββί: 
φΐοά δβΓΥοηιιη νβΐ ιηίηίδίχοπιιη ηβ^οϋαηι ββββ ροβΐ&β ίθθί&ηίατ. 
Τ»ωβη οί. Π. γ, 273; τ, 253 βς. ϋθηίςαβ γθΙ>ιι8, ςη&β &ά ίηαπ^α- 
Γβηάαιη δ&βΓίδοίίβ ηβοοβδ^ήα βιιηί, οοιηρβταϋβ δαρβΓββί η4 ρΓβοββ 
δβηΐ Τΐ78»βιΐ8 ίηοίρίί ν. 963 (973) 

άλλ' ως ταχιστ' εοχώμβθ' ευχώμεσθα δη, 
ί&τη αοΐ68 οοΙιΟΓ^ίίΐβ γ. 957 £λλ' εδχώμεδα. ϋβ νοΓβιι, ^ΐ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 74 ΡΚΟΙΕΟ. ΟΑΡνΤ IV 

ναπβ άίβΙτίΙηιΗιΐΓ, νίά. ηοί. 8βά ηαοά πηα ρΓβοαΙαΓ ββΓναβ, Οο- 
πποο Ιπ&αβικΙιιπι ββί. Αρρ&Γθί βηίπι, 1*ηίαιη άοπιίηαπι δ&οπηοϋ 
&1ία νοοβ ρΓβοβδ Γοοθγθ άβο, οπί 88.οπβο»<Λΐηΐ8 Θ8*. Κλ ΟΙίΓγβθβ 
Ηοιη. II. α, 450 βφ}., ψιίρρβ οιπ 8,]1»1»θ βίηί Ιιοβϋ&θ ίππηοΐ&η- 
ά&β; ϋα Α^πιβιηηο Π. γ, 275 βςς., ΝθβίοΓ (Μ. γ, 445, Αθβίβίΐΐϋβ 
Ειιγ. £1. 805, Ι&βο ΑροΙΙ. Βλ. α, 411 βίο. Κβΐίφΐί ίβοΗθ Λάβί&η* 
ίΐιιί β&άθπι ββοιιιη ρΓβοαηίββ, Π. γ, 298, &χιϊ βϋβια ροβϋβ βη£βη- 
ϋΒιΐδ οοηίΓ&πα, πί ΟΓββίββ Επγ. ΕΙ. 808 βηη. — Ιαιη υθγο αηαπι 
οπήβδυπι βδί α Οοπιίοο, φΐοά ηοη άββθ&αί, οαρϋΐοβ άίοο Ιιοδίί&θ 
άβοίάβικίοβ ίριίφΐβ ίηποίβηάοβ. Οιιοά νβΐ υηα οιιιη ρΓθοίΙηιβ νβΐ 
ρΓΟχίπιβ »ηίβ ί&οΐκιιη β88θ ΐΒβί&ηίπΓ Ηοιη. ,Οά. γ, 452; II. γ, 273; 
τ, 254; αΐϋ. (}ηοά χατάρζασ&αι <1ίοί" Ηθβγο1ιίπ8 ίπκϊίί 8. ν. χ.= 
των τριχών άποσπάσαι: Ηοπι. Π. τ, 254 άπο τρίχας άρξάμενος, 
•8βά ίάβπι βϊπιρΙίοίίβΓ γ, 273 έκ χεφαλέων τάμνε τρίχας. 8βά χα" 
τάρχεσ&αι θίίαιη άβ οπππ ρΓ&βρ&Γαώοηβ β&οήβώί ήιοΗατ, πί; Αν. 
959 μη κατάρξη του τράγου. Οί. ΒπΙΜ. Ι^θχίΐ. Ι ρ. 101—104. 

XII. ΡγθοΛιι8 δηίϋδ αΐίβπι ρβτβ θ&οήηοϋ οοη&πιο ββφιϋατ, 
ςυαβ ββ* ίιηιηοΐ&ϋο. δθΓνπβ ι^ίΐαΓ άοιηίηιιπι αάπιοηθΐ ν. 1007 
(1017): 

λαβε την μάχαιραν εΤΟ' δΊτως μαγειριχως 

σφάξεις τον οΤν. 
Μαγειρικως οοπιίοί ροβί»θ &ύά}ί&ιη6ηϋΗη : βχβρβοί&ΐΜ» τεχνιχωί, 
επισταμένως, ίερουργιχως, διηιιΐΐα. Αΐφΐβ ϋα ρΓΟΓβιιβ ίηίθ11ΐ£θϊΐ(1υιη 
μαγειριχως, πκχίο φΐ&πι β,Γοίβ βριιΐ&θ οιιπι βαοΗβοϋβ οοηιυηοΐαβ 
βϋαιη Οοπιίοί β,βΐ&ίθ βίηί, »ηίπι»άνθΓ<»8. <5ηοά ρπιβ οβίβπβ Α&β- 
ηίοηίβ &&ρη. &ρ. ΑΛ. XIV ρ. 660 β, Μβίη. Οοπι. IV ρ. 557 βψ|., 
άοοβί, οιηηί& Ιηιιη&ηΗ&ϋβ 1κ>ηα βχ *τίβ οοηαίη&π* ογ^λ ββββ ίβ- 
βϋνβ άβηιοηδίΓαηϋβ, πί ν. 40 

χαταρχόμεθ 1 ήμεΐς οί μάγειροι, θόομεν, 

σπονδάς ποιου μεν — 
Αί ηθ£8ά ΤΓγ^&6ΐΐ8 ββ ίπιιηοΐΛίαπιιη αΓ&πίφΐθ Ρ&οίβ άβ&β β*€Γ8,ιη 
δ&η^αίηβ οοηβρβΓβιίΓΟίη, φΐοά 

οδχ ^δεται δήπουθεν Ειρήνη σφαγαις: 
€[118,81 ίυπι άβπιιιπι, Ιίοβί οπΗίί&ιιβ ρ&Γ&ϋβ (ϋΐίςβπίβτ, ίπιιηοΐ&ΐίοηβ 
ηβ^τιβ ορυβ 6β8β ηβ^ιιβ &4βο 4θρβ*θ ίηαιηοΐαπ υιβιηίϊΐβπ^ δβ^ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΌΕ 8Α0ΚΙ8 ΡΑΟΙ ΌΕΑΕ ΒΆ0ΤΙ8 75 

&1ίθΓ& ββί 6&118& 8&ηβ Ιβρίάα βί ηθοββδ&πα. Ιιιββί ββτνυπι ίηίηβ 
υηπιοΙ&Γθ ονβπι ρβχίββςκβ ίη λγλ οΓβιη&ηάαδ θϊβηβ, &άάβηδ 

χοδτω τδ πρόβατον τφ χορηγφ σώζεται. 
(ίαίβ ηοη νΜβί, Γβ νβΓ* ρβουάβπι ίη βοβηα ιηαοί&π ηοη ροίηίβββΡ 
Νηβφι&ιη νβΓΟ Οοπήουβ ίταιιάθΐη ίαοίυπιβ ββί βρβοί&ίοήΐηΐδ ηβφΐβ 
βοβ νυΐί άβοίρί βρβοίΒοαΙο. Ιί&ηηβ βί 8πρΓ& ΤΓγ^βτιιη βχοίαπιαη- 
ίβπι &οίί ώ μηχανοποιέ, βί Ιιοο Ιοοο ί<1 φΐοά βρββίαίοΓββ ηοπιηί 
οπιηββ, ονβιη α ο1ιογ&§ο ροπβοίαιη ο!ιοΓ3,§ο* ββΓν&ηάαηι ββββ υθγΜβ 
β&ηβςηαπι βίιηρίίοίΐηΐδ ρΓοηηηοί&ί. Νοβ ίβ,ιηβη Οοριιοο £Γ9,ίί&ιη 
1ι»1)βΓβ ηοη ροββιιιηηβ, φΐί Ι&βηίβΓ, φΐίβιΐδ νβΛίβ ίπιπιοΐβίίοηβιη 
άβδΟΓΪρδίδδβΙ, αικίίβδβιηιΐδ. Αί οβΓίβ ηοηηαΐΐα αίίιιΐίί: πιβπιοΓ&η- 
ίιιρ σφαγαί, αίματοϋβθαι, θόειν, τά μηρία, έξελεΐν. Ώβ φΐίΐηιβ 
νθΑίβ ίη νιιΙ^Ηβ ηοίίββίπιίβ φΐίά &άά»πι? Οί. 0. Ρ. Ηβπη. 1. 1. 
ρ. 130 8<}<}. Ιί&φΐβ ρ&ηοα ίαηίυηι: ρΓο αίματουν, <μιοά ββί Εητ. 
Αηάτ. 260 

σφάζ' αίμάτου θέας βωμάν, 
ραιιΐΐο ηβίί&ίίιιβ αίμοίσσω, Αββοΐι. 8βρί. β,. ΤΗ. 258 μήλοισιν αίμάσ- 
σοντας εστίας θεδν, Ειιγ. Ιρίι. Τ. 225; οί. ΡοΙΙ. Ι, 27. Ιαπι φΐ&β 
Ιιοο Ιοοο οχηίββ& & Οοιηίοο βηηί, β& βηρρίβ&δ βχ ΗοηιβΓΟ αΐϋβφΐβ 
8οπρίοπΙ)ΐΐ8, φΐοβ οαρίϋβ Ιιιιίιΐδ ίηίίίο ηοπιίη&νί. Ροΐΐηχ Ι, 25 — 
33 ίη^βηίβιη νβΛοππη οορί&ηι ρΓ&βββί. Νοβ νβΓΟ ψιίΐηΐδ ρΓορο- 
βίίηιη ββί, άβ Τιγ^&βί δ&οτίίίοίο βχροηβΓβ, αοοιίΓαίίιΐδ Γβΐί^ηα ρβΓ- 
ϊτ&οϊηίβ δπρβΓδβάβηιιΐδ* 

ΧΙΠ. Οΐιοπίδ ίρίιΐΓ ηοη ρ&ίίίιΐΓ τβπι δαοΓ&ηι ίηίβιτιιπιρί β,ί- 
φΐβ ίηίβπηίίίί. ΟοΙιοΓίαίιΐΓ θγ^ο ββηβπι, αί αβδηίαβ οηιηυΐβί, φΐί- 
Ιηιβ ίβπιοΓ» ΟΓβηίθηίατ. (}ιιο<1 ββηβχ 8β μαντιχώς ίαοβΓβ Γββροη- 
άβί; οί. βοΐιοΐ. βί ηοί. »ά ν. — Ι^ηβ 3-χιίβηι βχοίί&ίο, πιβηβαπι 
ΛρροΓίαί ββηβχ, οηί βΙίβΓβ, β&οήίίοπ ρ&τβ, νίάβΐίοβί Ιιοηιίηιιπι οί1>η8 
ίπιροη»ίιΐΓ νβΐ ρΓΛβραΓβίϋΓ. Είιΐδ πιοάί πιβηβ&δ ίη βαοηβοϋβ ηιαίο- 
τίΙ)ΐΐδ, ςυαβ βριιΐίδ ρΓαβοβάηηί, ρΓ&θβίο Μδββ ρβΓ^ηΕπι νβιί ββί 
βίπιίΐβ: νί<1. Ηοηι. Οά. γ, 471 — δαινονθ* έζόμενοι. Ιαπι νβΓο 
ρΓΕβδίο ββί ββΓΥΐιβ οιιπι ίβπιοπΙ)ηδ ; αί ηίιαίβ 1)ΓβτίίβΓ ίβίβ τίθεσο 
ίη^ηίί τώ μηρώ λαβών: ήηαβί ίρββ οπιηία ϋΐα οΜοί» ίηίηβ βχ- 
ρΐβνίβββί, φΐ&β αϊ) ΗοηιβΓΟ αΐϋβ^ιιβ ίυβίυβ βηηπιβΓ&ηίιΐΓ, νβΐηίί 
διαχειν, μηρία τάμνειν, τά δίπτυχα ποίειν, κνίστ[) καλόπτειν, ώμο- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 76 ΡΚΟΙ,Εβ. ΟΑΡνΤίν 

θετεΐν. — Ιάβιη δίαϋιη Γβΐίςυα άοπιο βββΓί: τά σπλάγχνα καΙ τά 
θυλήματα. 8βχοβηϋβ8 τά σπλάγχνα αρυά ροβίαβ βί βοηρίοΓβδ ο&- 
νια; τά θυλήματα Ηβδ^οΙι. 8. ν. βχρίίοαί βεβρεγμένα μέλιτι άλφιτα ή 
θυμιάματα επί βωμών, 8ακΙ. 8. ν. = πέμματα, άπαρχάς, άλφιτα, 
3 εμισγον οίνψ καΐ έλαίφ, είς θυσ(αν αναφερόντες: βαάβπι Ρΐιοϋυβ 
8. ν., βίπιίΐία Τπη./1βχ. Ηοπι. 8. ν. θυήματα: θυμιάματα• άλφιτα 
δέ έστι ταύτα οίνφ χαΐ μέλιτι δέδευμένα, νκΐ. Κηΐιιικβη. βΛ Τίπι. 
ρ. 144. ϋίχΗ θυλήματα ΡΙιβΓβοΓαίββ αρ. ΟΙθιιι. Αΐβχ. δ&οπι. VII 
ρ. 846, Μβίη. 0. II ρ. 261 8^, Ρ1λ*ο αρ. Α&β». Χ ρ. 441 ο, 
Μβίη. 0. II ρ. 674 βη. Ηαβο νβΓΟ Κ&8, ραηιβ Ιοοο (σίτου, έν κα- 
νέφ) βραϋδ (ΐιιοηιιβ δ&οήδββίιΐηιβ αά1πΙ)ϋα νίάβηίιΐΓ ββββ. Ν^αΓα 
φπάβπί ίοπηοο^πβ (ΜβπιηΙ, ηοη ίαπιβη η* νίάθίπτ ιιβα α ρΐαββη- 
ίΐ8, ςηίβυδ ηοπιβη ββί ποπάνοις ςυαβφΐβ αά άπαρχάς βί προθυ* 
ματα ρβΓίιηβηί. Εοηιηι δαβρίαβ Οοιηίοιιβ ιηβιηίηϋ, ιιί οοηιαηοίίπχ 
ούπι θελήματα ΡΙαί. 660: 

έπει δέ βωμφ πόπανα και θυλήματα 
καθωσιώθη μέλανος Ηφαίστου φλογί, 
αΒί νίά. δοΜ., Μ4. 680; Τ&ββπι. 285; Εοοίβδ. 843. Οί. Ηβδ^οΐι. 
8ιικΙ• ΡΗο*. 8. ν. θυλήματα, ΒβΙΛ. Αηβοά. ρ. 294, 27, βί ηοί. 
ηοδίχ. αά ν., 0. Ρ. Ηβπη. 1. .1. ρ. 113 άβ νβΓΜβ πέλανοι, πόπανα, 
ψαιστά, πέμματα, Ιχ&βοΐί. Α^ΙαορΙι. ρ. 1060 8^.; Τίιη. Ιθχ. 
Ηόπι. 8. ν. πόπανα, ρ. 220 ΒιΛιΛ., ιίβιη Ηβ8γο1ι* 8ακΙ. 8. ν. βί 
βοΐιοΐ. ΡΙαί. ρ. 404 Ββΐίκ. 

XIV. ΤΓ^αβηβ άαηι ίοπιοπι οΓβπι&ηάβ, ομτβ,ϊ δίνβ ροίυίδ 
δρββιβπι ρΓαβϋβί βΓβιη&ηάί, ββΓνιιιη βχία ίοιτβΓβ ίυΒβί. Ιη Μβ 
αηπη&<ϊνβΓ<&8 νβΐίιη ηοη οοηδβηίιτβ Οοπηοηπι οιαηΗοιηβΓΟ. Ό ποιη- 
τής φπάβπι ρππιηπι ίβπιοΓα οΓβπιαπ.οαηιί, οαιη ίβπιοΓίΒηβ υηα 
Ιογγθπ βχία, φιίΐηιβ 0Γβπι»ϋδ ίοδ&ηαβ ]-βΗφι&8 ρβοτκϋδ ρ&Γ<$8, 
ηηαβ βάβΓβ ίαβ ββί βί οοηδίιβίικίο, ίη ραΓνα ίπιβία βοηοίδ&β 1»γ- 
Γβή νβηιΐηιβ. ΟοηβίαηίβΓ βηίπι 

αύτάρ έπεί κατά μήρ' έκάη καΐ σπλάγχν' έπάσαντο, 
μίστυλλόν τ' άρα τάλλα καΐ άμφ' όβελοισιν Ιπειρον. , 
Οοπιίουβ νβΓΟ, άυπι δβΓνιΐδ βχία ΙογγθΙ, ΤΓγ8»βηιη ί&οίί οΐάιηαηΐβιη 
1043 (1053): 

οπτα συ σιγή κάπαγ' άπο της όσφυος. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ϋΕ 8Α0ΕΙ8 ΡΑΟΙ ϋΕΛΕ ΡΑ0ΤΙ8 77 

δ&ϋ» Ιιλθ© βχρΚο&νίί; βοΐιοΐίαβία, ςυβιη νί<1β &ά ν. Οβ θοογιηπ ί^ί- 
ίυτ βί οαυάα αά ΓΘ8 ρβΓίίηβηί δ&οήδβαηά&δ , ί^ηοηιιβ οΓβπι&ηΙιιτ• 
νηάβ βθφήΐατ ορίηοΓ, υί βαοπβο&ΰο ηοηάυιη βίί βηϋα 9 φΐιιπι 
ίηοίρί&ί βριιΐ&πιιη ρπιβραταϋο. — 8βά »ιιάί»ίιΐΓ βίί&ιη &116Γ& ρβχβ. 
Είθηίιη Τΐ78Χΐθΰ8 νβΓβυ. 1031 (1041) 

έμοί μελήσει ταυτά γ', άλλ' ηκειν έχρήν, 
8&ϋδ πιιΜ νίάθίιΐΓ ίηάίο&Γβ ίρδοπιπι ίβιηοπιηι οΓβιη&ϋοηβιιι ίαπι 
ρβΓ&οί&πι 6886. (ίΰ&τβ δβΓΥιιΐΏ οβΙβήίβΓ Γβίαοβπι α<1ιηοηβί: οπτα 
καλώς νυν αυτά (τά σπλάγχνα). Νβφΐβ ο&βίαί, φΐοά ΗίβΓΟοΙββ 
το^αί: 

τις ή θυσία ποθ' α&τηί, καΐ τφ θε&ν ; 
φΐιιπι ή' θυσία βΰωη άβ βριιΐίβ οιιιη β&οηίιοίο οοηίιιηοϋβ άίοί 
ροίιιβπί; οί. 0. Ρ. Ηβπη. 1. 1. ρ. 131. Ιίαφιβ, Φ*πιη ΐίαη βραΐαβ 
ρ&τβηίιΐΓ, Τγ7§8,6118 ν. 1052 (1062) άίοϋ: Ειρήνη γάρ ίερά θυο- 
μεν. Όβηΐφίο Ι&βο οα\ιά&β οβ8Ϊ8<ιιιβ βαοπ (ΛββΓν&Ιίο ρβχβ φΐββί 
ροΒίβποΓ 88-θΓίβοϋ νίάβίιΐΓ ίαΐ88β, οοπιρ&Γ&ιιάα βα ηίδί ί&ΙΙοΓ <ηιπι 
Ιίηρι&θ ρη&βοιβίοηβ, ηυαπι ίιηρθΓ&Ι; ΝββΐοΓ Οά. γ, 332: άλλ' άγε 
τάμνετε μέν γλώσσας, κεράασ&ε δέ οίνον, δφρα — σπείσαντες κοί- 
τοιο μεδώμεθα, οιήυβςαβ πίθΐηίηίί ΗίβΓΟοΙββ ίπφοΓίιιηυβ ν. 1050 
(1060) ή γλώττα . χωρίς τέμνεται. Βββροηίβί ΤΓΥβ&βπδ, ίωΐφΐ&πι 
ροβδϋ ηβ£ΐί£ΐ: μεμνήμεθα. Είη^υα αιιίβηι αά βχία ρβΓίιηβί; οί. 
ν. 1100 (1110). — Ι&ιη υθγο 8&ϋδ ωιιΐΐ» Οοπήοαβ ηβ^ΐβχϋ, πιαχί- 
πιωη ρ»Γ&πι βχ ΗοπιβΓΟ βυρρίβηάα: 6. §, νιηιιιη, φΐοά ίη&ηάΗιΐΓ 
03Χΐιί οΓβπιαηάΑβ, επί δ' αιθοπα οΐνον λειβε, ΐιιπι το μιστόλλειν, 
το άμφ' οβελοΐσι πείρειν, τδ έρυεσθαι. Πεμπώβολα φήάβηι Ροΐΐαχ 
Ι, 33 νοοβηι ροβίχοαιη άίχΗ; ίίβιη ηοηηιιΐΐα ίηίιΐδ οοηίβοία Οοιηί- 
οαβ βηρί; φήη βϋίοη νίηαπι (^τιοά άθβδί, δίιηρΗοί οίνί δώψιβ 
β^βηο ίήΐηι&β. ΔΙ οβΓίβ νβΓίι ίοηβΐ βχία, βίιΐδφΐβ βρβοίπι^η 

νίάβηί 8ρβθΐΑΐ»Γ68. 

XV. Ρ^Γαίαβ ίβΓβ βαηί βριιΐ&β, ίβΓϋβ, βΛΟΓίϋοη ρίΐχβ. Αρ- 
ραΓθί Ύτγ^&ύϊΆ ρΓοΐίηιΐδ βρυΐαίαηιπι, 86^ ίηίοΓΟβϋί ΗιβΓΟοΙββ, 
βιΜπιβί ρπππϋ&β άβροβοβηβ ν. 1046 (1056) 

άγε νυν άπάρχου κ^τα δδς τάπάργματα. 
Οιιο ίηίΐίτιιιι ίβτϋ&β ρατϋβ δί^ηίβοίϋΐ &ηίιηα<1ν6ΓίΕ8, ηοη, ιιί αρυά 
Ηοιηβηιιη Οά. γ, 446; II. τ, 254 &!., ββοιιιχίβ,β. Ργο άπάργματα ϋφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 78 ΡΚΟΕΕα. ΟΑΡνΤ IV 

Ηοπι. Οά. ξ, 446 άίχϋ άργματα β&άβπι ηοϋοηβ. ΒυΓβιιβ Τιγ- 
^βιΐδ θβΓνο ίπιρθΓΛΐ;: 

κατατέμνε, ποδ τράπεζα; την σπονδήν φέρε. 
Ιη 1ώ κατατέμνε οιιπι Ηοβοιθποο έρόεσ&αι οοιηραΓ&νβπιη. Νβφΐβ 
ίωηθη αδδίάβηί βρηίαίτιτί ; φΐίη βϋαπι Τΐ78»βΠ8 αβ ΗιθγοοΙθ ιηβΐβ 
Ιιαβϋιΐδ αηί £ΐιβί3.ί οαπίθπι αιιί νίάβί ηοηάαιη 8»ϋβ αδδ&πι βδββ; 
ίί&φΐβ ν. 1064 (1074) τοΐσδ' άλσί γε παστέα ταυτί. (ίιιοά ίαπίθη 
Ηα ίηβϋίιπί ροβία, αί ναίβιη ϋειιηβϋοιιιιι οβχρ&ί βί οοηΙβΓ»^ Τ&η- 
άθπι ν. 1093 (1103) Ίτγφβνβ ίηίϋαπι ίαοϋ 

εγχει δή σπονδήν καΐ των σπλάγχνων φέρε δευρί. 
Οοηίίηιιο δβφώηΐΓ βχοίαιηαΐίο σπονδή σπονδή, φΐ» δϋβηϋιιπι ίπι- 
ρβΓδώ&ίιΐΓ πίφΐβ, ηαί &άβδδθΐιί, άϋβπίο θβδβηί απίπιο, ρβΓίηάθ »ο 
ίοΓίηιιΙέΐ ιδία ίηίίίο δ&ΟΓαβ Γβί ηβοβδδ&ήα: ευφημία 'στω, φΐα Αγϊ- 
δίορίι&ηββ Ιιαο ίη βοβηβ, ιιβιΐδ ηοη ββΐ Οί. 0. Ρ. Ηθγιιι. ρ. 129. 
Ββ&θβαί αιιίβιη Τη^αβιιβ ευφημία 'στω νβΐ εδφημειτε οΙαπίΕΓβ, 
ςυο Ιοοο οΐ&πιαί άλλ' ώς τάχιστ' εόχώμεθ' εόχώμεσ&α δή, ν. 963. 
(Όβ νβ,πίδ Ιί&αΰοιπβ κβηθή&αβ ν. 0. Ρ. Ηβπη. 1. 1. ρ. 110. 114; 
Βοΐιοβιη. 1. 1. ρ. 203.) — ΡοβίΓβπιο Ιιβ&ϋοηβ ίαοί» δβηβχ βρβοί»- 
*0Γββ Γ0£&ΐ, ιιίί 8Ϊηί οοηνίν&β: 

άγε δη θεαταί, δεδρο συσπλαγχνεόετε 

μετά νφν! 
νβΛιιπι συσπλ. ί&η&ιπι Ιιοο Ιοοο, φΐοά δοί&ιη, ο&νίαιη; ^ιιο δίιηαΓ 
άβιιάβίΛΐΓ ναΐββ, φή οοηϋητιο οΙαπιανβΓ&ί σπλάγχνα. Ηοιηβηΐδ 
βιιΐ8 Ιοοο άίοβΓθ δοΐθί χείρας ίάλλειν. νβπιπιίίίπιβη φίοππηηβ 
Τΐ78»βιΐ8 (πιπί ΗοιηβΓΟ οβ,ηβΓβ ροββίί: 

αυτάρ έπεί πόσιος και έδητόος έξ ϊρον 2ντο, 
ΗίθΓοοΙβδ ίιιιρθάϋ, φΐί άβ βχΰβ αΐίψιίά βιΐΓπρθΓβ οοηαίαΓ. Ιΐα^^β 
νβΛβΓΕηί 8,0 ρβΓβθφίαηΙιΐΓ ίΊιτθίη ία^οβικι; άβδθηιηί βοβηβ,πι, αΐ- 
*ίχαα δαοήΜί ρ&Γίβ νιχ ίηοΐιο&ίβ,. Αϊ ηοδ φΐοφίβ Ιπιίιΐδ ο&ρίΐίβ 
βοβηίΐ οχίιηιΐδ Ββηβνοΐοβ ΙβοίοΓββ, ηβ ρ&Ι&ίο βιηί ηίππβ άβΐίο&ΐ», 
ΟΓ&ηίββ νβΛίβ Ύτγ%Μί: 

άγε δή θεαταί, δεδρο συσπλαγχνεόετβ 

μετ' έμοδ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! τποθες;ις; ι. Ήδη τφ Πελοποννησιακψ πολέμψ κεκμηώτας τους Ά&ηναίους 

καΐ τους σύμπαντας Έλληνας Αριστοφάνης ?δών, ικανός γάρ διιπ- 
πευκει πολεμουντων αδτών χρόνος, τδ δράμα συνέγραψε τούτο, προ- 
τρέπων τάς πόλεις καταθέσ&αι μέν τήν πρδς αυτάς φιλονεικίαν, δμό- 
5 νοιαν δέ καΐ είρήνην αντί της πρότερον έχθρας έλέσθαι. παρεισάγει 
τοίνυν γεωργόν, Τρυγαΐον τουνομα, μάλιστα της ειρήνης άντιποιου- 
μενον. δς άσχάλλων επί τψ πολέμψ ε?ς οδρανδν άνελθεΓν έβουλευ- 
σατο πρδς τδν Δία, πευσόμενος παρ' αδτου, δι' ήν α?τίαν ούτως 
έκτρυχει τά των Ελλήνων πράγματα, τοσούτον ποιήσας πόλεμον 
10 αδτοΐς. δν δή διαπορουντα, τίνα τρόπον την ε?ς οδρανδν πορεία ν 
ποιήσει, παρεισάγει τρέφοντα κάν&αρον ώς άναπτησόμενον ε?ς οδρα- 
νδν δι' αδτου, Βελλεροφόντου δίκην. προλογίζουσι δέ οί δυο θερά- ΙηΙβ^πιιη ηοο &Γ£ΐιιηθηΙηηι βχηίοβηΐ 
βά. Αΐάίηα, Ιαηίίηα II, ΕΐΌΐ)βηίΛη&, Οβ- 
ηβνβηδίδ, Αιηδίβίοά&πίθηδίδ ΚηδΙβή βί 
ρ1βΓ*βφΐβ β<ϋίίοιιβ8 ΓβοβηΙίοΓβδ: οηιΐδδο 
*<1(1ίΊ;&ηιβηίο ιιί ίί* άίο&ιη άίά&δο&ΐίοο 
ΙβρΙαΓ χη βάά. θΓ&ίαηάή&, "^Γβοΐιβίί&ηα 
Βπι1)3οηί&η&, Ρ1αηίίηίαη& Κ&ρηβίβη^ίί. 
Οιηηί Μ^απιβηίο ο&τβί βά. Ιαηϋη& III. 
< ϋβηίφΐθ &Γ^απΐθηϋ Ιοοο ΥβΓβιιβ ΕΊοΓβη- 
ίΐ8 £τ&βοβ οοηιροδίίοδ Γθοβρβηιηί βά. Ια^άαηβη8ΐ5 Μαίηί βί Απίδίθίοά'&ηιβη- 
3Ϊ3 α. 1670. 

Ιίη. 1. κεκμηώτας Κ. V. ΒβΉ. 
Ιην. Γβοο., κεκμηκότας αηίβα νιιΐ^ο. 

1. 4. α&τάς Κ V. (αδτάς Ιην.) 
Ββϋ. Γβοο., αλλήλους ναΐ£0. 

1. 6. άντιποιούμενον Κ. V. ναΐ£θ. 
αυτόν ποιούμενον Ιην. 

1. 9. έκτρύχει Κ, V. Καδί. ΒβΗί. 
Γβοο. έκτρέχει ΑΙά. Εγοο. Ρογ*. Αηίδίβΐ. 
6 Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 82 % ΪΠΟΘΕΣΙΣ 

ποντες αδτου, οίς καΐ έκτρέφειν προσετέτακτο τδν κάν&αρρν, δυσφο- 
ρουντες επί τοις αδτου σιτίοις. ή δέ σκηνή του δράματος έκ μέρους 

15 μέν επί της γης, έκ μέρους δέ επί του ουρανού. ' δ δέ χορός συνέ- 
στηκεν έκ τίνων ανδρών Αττικών γεωργών. 

Φέρεται έν ταΐς διδασκαλίαις καΐ έτέραν δεδιδαχώς Είρήνην 
ομοίως δ Αριστοφάνης, άδηλον οδν φησιν Ερατοσθένης, πότερον 
την αυτήν άνεδίδαξεν, ή έτέραν καθήκεν, ήτις οδ σώζεται. Κράτης 

20 μέντοι δυο οΤδε δράματα γράφων ούτως• άλλ' ουν γε έν τοΤς 
Άχαρνευσιν ή Βαβυλωνίοις ή έν τζ έτέρ$ Ειρήνη, καΐ σποράδην 
δέ τίνα ποιήματα παρατίθεται, απερ έν τη νυν φερομένη οδκ εστίν. 

Ιην. εκτρέπει Ιηηί. Π. Ο&ί. ^βοηβΐ. ΒΜί. Γβοε. καΐ έτέραν δεδιδαχώς ΒβΉ. 

ΒηιΙ). Όίηά. ΒβΓ^. 

1. 13. δυσφοροΰντος V. — ομοίως 6 Κ. V. Ιην. ΒθΉε. Όίηά. 

1. 17. φέρεται Κ. νηΐ^ο. φαίνεται Βθγ§1ε. ό &ηΙβ& οπιίβΒαιη. ομώνυμος ό 

V. ΒβΓ^. Όίηά. ίη Οχοη. Όηβοη. 

— ότι καΐ έτέραν δεδίδαχεν ομοίως 1. 20. οίδεν Κ. V. Ιην. ΒβΙΛ. οίδε 
Α. Αίθ. Ιηηί. Εγοο. ΡογΙ. Κιιβΐ;. ϋίηά. Βθγ^. — είπε ΑΙά. Ιηηί: ΡγοΙ). 

— οτι καΐ έτέραν ηοη 1β£ΐίηΓ ίη Ροτί. Κηδί. 

Ε. V. Ιην. Ούοη. δεδιδαχώς Κ. V. Ιην. 1. 22. σπ. δια* τίνα V. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 11. Τρυγαιος άγροικος πρεσβύτης Άθήνησιν όχουμενος επί καν- 
θάρου υπέρ της Ελλάδος β?ς τδν οδρανδν αναφέρεται, γενόμενος 
δέ κατά την του Διδς οίκίαν έντυγχάνει τφ Έρμη καί ακούει δτι 
μετοικισαμένων των θεών εις τά του ουρανού άνωτάτω δια την τών 

5 Ελλήνων άλληλοκτονίαν , ένοικισάμενος δ Πόλεμος είς άντρον την 
Ε?ρήνην ειρξας λίθους έπιφορήσειε, καί νυν μέλλει τάς πόλεις έμβα- 
λών έν θυεία-*τρφειν. και μέχρι μεν τίνος εναγώνιος γίνεται• έπεί 
δέ μεταπεμπομένου του Πολέμου παρά Αθηναίων δοίδυκα Κλέωνα 
καί παρά Λακεδαιμονίων Βρασίδαν έκάτεροι χρήσαντες άπολωλεκέναι 

10 είς Θρφιην εφασαν, αναθαρρεί• καί έν φ περί κατασκευήν δοίδυκος 
δ Πόλεμος γίνεται, κηρύττει τους- δημιουργούς, ετι δέ καί έμπορους 
αμα μοχλούς καί σχοινία λαβόντας παραγενέσθαι. συνδραμόντων δέ 
πολλών έν χορού σχήματι προθύμως άφέλκει τε τους λίθους άπδ του 
άντρου, καί καθικετεύσας τον Έρμη ν συλλαβέσθαι εξάγει προς τδ 

15 φως την Είρήνην. ασμένως δέ της θεάς πάσιν όφθείσης καί παρ* ΪΪΛ ΡΠΕ0118 ΒθΙ&βΠΙδ β ΟΟίΙίοίβυδ 

νΒηβϋβ (474 βΐ 475) ΕΓ^απίθηίαίη βάί- 
άίΐ ρ1ηπβιΐ5 Ιοοίδ αιιί ιιιαϋίαπι &ιι! οΙ>- 
δουπιοι. Ιη Αΐάίηα, Ιιιηίίηα, ϊϊοββ- 
ηίαηα, Αηίδίβίοάίίΐηθηδί Ροιΐί , Εη^άυ- 
ηβηβί Καδίβη 8Γ£ηηΐθηΙαιη ζ\) ϋδάθΐη 
ΎβΓΜδ ίηοίρίβηδ ωοχ ίη ΟΓβνίηδ οοηΐΓ&ο- 
Ιηπι 681. <ϊηο<1 ηίθ ΓβρβΙθΓβ ώΜΙ Εί- 
Ιίηβΐ. Ιη ϋδάβηι βάά. ίτα§ιηβη1ιιιη άί- 
ά&δο&Ηουηι άίδραπιίΐ. 1. 2. αναφερόμενος V. 
1. 3. άκουσας V. ΑΙά. ακούει ΡογΙ. 
1. 5. ένοικησάμενος V. ένοΓκίσας 
ΑΙά. υηΙ^ο. ένοικισ. ΒβΙΛ. Γβοο. 

]. 6. άντρον τι την Ει. εΤρξας V. 
τήν Είρ. καί καθείρξας ΑΙά. νπΐ^ο δΐηίβ 
ΒβΗί. 

— έπιφορήσειε V. ΒβΜί. Γβοο. έπε- 
φόρηβε ΑΙά. ναΐ^ο βηΐβ ΒβΙΛ. 
6* Ώφζβά ϊ)γ Κ^ΟΟθ\ξ~ 84 ΪΠΟΘΕΣΙΣ. 

αυτήν ευθέως Όπώρας τβ καΐ θεωρίας άναφανεισών, συ μπάρων δ 
Έρμης άνιστοροόσης τι της Ειρήνης καΐ πυνθανομένης τά περί τδν 
Τρυγαιον διασαφεί τά δέοντα• πάλιν αποφαινομένης πρδς τούτο 
μηνύει, προδιελθόντος αυτού καΐ περί της αρχής του πολέμου καΐ 

20 δι' 3ς αίτιας συνέστη, Φειδίου τε καΐ Περικλέους μνησ&έντος. τά 
λοιπά του δράματος επί της γης 3)δη περαίνεται. καΐ δ μέν χορδς 
περί της του ποιητου τέχνης χάτέρων τινών προς τους θεατάς δια- 
λέγεται, δ δέ Τρυγαιος, κα&ά συνέταξεν δ Έρμης, τήν μέν Θεωρίαν 
τη βουλή συνέστησεν, άδτδς δέ τήν Όπώραν γαμειν διαγνους τήν 

25 Είρήνην ιδρύεται και ούσης έν τφ προφανει πρδς εδωχίαν τρέπεται. 
εντεύθεν οΓ τε τών ειρηνικών δπλων δημιουργοί χαίροντες και οϊ 
τών πολεμικών τουμπαλιν κλαίοντες, εισάγεται δέ και έπί τέλει του 
λόγου παιδία τινά τών κεκλημένων επί τδ δειπνον λέγοντα ρήσεις 
γελωτοποιούς, τδ δέ δράμα τών άγαν έπιτετευγμένων. τδ δέ' κε- 

30 φάλαιον της κωμωδίας εστί τούτο• συμβουλεύει Άθηναίοις σπείσα- 
σθαι πρδς Λακεδαιμονίους καΐ τους άλλους Έλληνας, ου τούτο δέ 
μόνον δπέρ είρήνης Αριστοφάνης τδ δράμα τέθεικεν, άλλα καΐ τους 
ΆχαρνεΤς'καΓτους 'Ιππεΐς καΐ 'Ολκάδας. καΐ πανταχού τούτο έσποό- 
δακεν, τδν δέ Κλέωνα κωμωδών τδν άντιλέγοντα, και Λάμαχο ν τδν 

35 φιλοπόλεμον αεί διαβάλλων. διδ καΐ νυν διά τούτου του δράματος 
είρήνης αυτούς έπι&υμεΓν ποιεί, δεικνυς δπόσα μέν δ πόλεμος κακά 
εργάζεται," δσα δέ άγα&ά ή ειρήνη ποιεί, ού μόνος δέ περί της είρή- 
νης συνεβουλευσεν αλλά και άλλοι πολλοί ποιηταί. οδδέν γάρ συμ- 
βουλών διέφερον δθεν αδτους καΐ διδασκάλους ώνόμαζον, δτι πάντα 

40 τά πρόσφορα διά δραμάτων αδτους έδίδασκον. ένίκησε δέ τψ δρά- 
ματι δ ποιητής επί άρχοντος Αλκαίου έν άστει• πρώτος Ευπολις 
Κόλαξι, δεύτερος Αριστοφάνης Ειρήνη, τρίτος Λευκών Φράτορσι. τδ 
δέ δράμα όπεκρίνατο Απολλόδωρος ή νίκα Έρμήν λοιοκρότης. 

1. 17. τε τά περί V. τε οπι. 1. 29. έπιτετευγμένων V. έπιτέτη- 

ΒβΉε. Γβοο. " δευμένων Όίαά. 

1. 18. δέω V. δέοντα νβη. 475. Ι 32. τέθεικεν V. καθηκεν οοηί. 

Όίηά. ϋιιβΙ>η. Ββιφί. ϋίηά. 

1. 25. ούσα V. ΒβΙΛ. βίπά. ΌαβΙ)ΐι. 1. 41. πρώτον — δεύτερον V. ΒβΜί. 

ούσης δΐιβρίο. ΒβΓ§ΐ£. πρώτος — δεύτερος Βίιϊά. ϋαββη. ΒθΓ§1ί. 

]. 26. #πλων γεωργοί V. 1. 43. νίάβ Ρι•ο1β£. ρ. 1 βς. 22 8ς. 

1. 29. γελλωτοποιόύς V. ΟίοίΙϊζβάΊον (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙ2Τ0ΦΑΝ0ΓΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓ ΤΠΟΘΕΣΙΣ 

Τφ ΔιΙ φράσαι σπεόδων τά κατ* ανθρώπους Τρυγαιος θέλων 
ώς τους θεοί) ς έξέτρεφεν όρνιθας• ώς δ' άνέπτη κατέλαβεν Έρμη ν 
μόνον άνω. κ^τ' έπίδείκνυσι φράσας τδν πόλεμον βρυθηται (βίο Β. 
βρυθει τε οοά. νβη. 475) άπηρτημένον αέριος έτοιμόν τ' #ντα πρδς 
κακουχίαν, την πρότερον Είρήνην δέ κατορωρυγμένην. ίκέτευσαν οί 
κατ' άγρους άνάπαλιν ποειν. τδ μέν κατένευσε (βα δ' έπένευσε V. 
καδδ' έπένευσε V. 475). και τότε άπάγουσιν αυτήν τήν*4κ βερέθρου 
καΐ τάγαθά. 

Ηβθο ϊάώχ ππδβΓβ Ιηοθγ» βαηί, ηϊ ΥΐάβαηίαΓ οοηδαΐίο ρβΓΐατβαίδΐ αο άίβίβοία. 
νβΓδίΐδ ίππιβίΓΟβ ίαΐδδβ, βχ Γβ1ι<^«ΐ8 Απδίορίΐίΐηίδ Βγζ3η<ϋ αά Οοπιίοαιη αι•£ΐι- 
πίθηίίβ οοηβίαί; 8βά φΐ»1βδ ίαβπιίί νβΓδυδ ηβφΐβ ϋίικΙοΓήυδ ηβφΐβ ΒθΓ^Ιάαδ δ&ίίδ 
οδίβηάβπιηΐ;. Εςακίθπι φΐίΐ1θ6 ; ροίυβΓίηί ββββ, βαίίδ Ιιαββο ίηάίο&Γβ: 

Ύψ ΔιΙ φράσαι σπευδων τά κατ' ανθρώπους πάθη 

Τρυγαιος άέριός τ' έθέλων ώς τους θεούς, 

έξέτρεφεν δρνιθ' • ώς δ' άνέπτη κατέλαβεν 

Έρμήν μόνον άνω. κ$τ' έπίδείκνυσι φράσας 

εχθές άπιόντα μέν Δία κάπηρτημένον, (κάξφκισμένονΡ) 

τδν δέ Πόλεμον βρίθοντα προς κακουχίαν, 

την πρότερον Είρήνην δέ κατορωρυγμένην. 

ώς δ' ίκέτευσαν οί κατ' άγρους άνάπαλιν 

αυτήν ποιειν, δ μέν κατένευσε• και τότε 

άνάγουσιν αυτήν έκ βερέθρου και τάγαθά. 

ϋίηάοΓήί ΒβΓ£ϋίφΐθ οοηίβοίιΐΓ»δ, δδίίδ δρβοίοδίΐδ ίΐΐαδ, αί ίη γθ ρΓΟΓδαδ ίη- 

ΟβΓία βηΐΙΠΙβΓΕΓβ 8ϋρβΓ8β(1βΟ. ϋί^ίΐίζθό 6γ ΟθΟ§Ϊ€ ΡβΓ8θη3Γΐιιη οαίαΐο^αιη οπιίβϋ Β., ρα^ίηα ναού*. Ιη Υ. &Η3 βχβίαΐ ββοαη- 
άαπι.ΒθΙϋίβπίπΐ: 

θεράποντες. Τρυγαιος. 

Τά παιδία του Τρυγαίου. Έρμης. 

Χορδς γεωργών Άθμονέων. Μεροκλής μάντις χρησμολόγος. 

Δρεπανουργός. "Οπλοποιός. 

Δορυξόος. "Πδς Λαμάχου. 

ϊίδς Κλεωνυμου του ριψάσπιδος. 

Ιη Α1(ϋη3. ηίο ββί ρβΓδΟηαπιιη οτάο: 

ΤΑ ΤΟΪ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ Οίκετης. 

Παίδες Τρυγαίου. 

Χορδς γεωργών άθμονέων. 

Δρεπανουργός. 
Σαλπιγγοποιός. 
Παις Λαμάχου. Έτερος οίκέτης. 

Έρμης. 

θεράπων Τρυγαίου. 

Λοφοποιός. 

Κρανοπώλης. 

Παις Κλέων υ μου. ΤρυγαΤος. 

Πόλεμος. Κυδοιμός. 
' Ιεροκλής, 
θωρακοπώλης. 

Δορυξόος. II» Ιαηί. II βΐ ΕΥοββη. ηίβί φΐοά Ιιββο βάίΐίο ίιίβαδ οοίαπιηίδ δβηα η&ϋβΐ 
ρβΓδοη&πιηι ηοιηΐηα. ϋα&βαδ οοίαπιηίβ βαηάβιη ιιπάβνί^ίηίί ρβΓδοηαπιηι ραιϋ- 
ιιπινβ ηαπίθΓΐιιη βχηίββηΐ βάά. Οπιί. ^βοηβΐ. Ιαηί. ΠΙ. ΒπΛ; Καρηβ1., ϋβηι ββά 
άίτβοίο ηοη ΐΓαηδνβΓδο ΟΓάίηβ Μαίτ. ΑπίδΙβΙ. , βαηάβπι ρογγο ηιπηβΓαιη 86(1 αηα 
οοίαπιιια οοηιρΓθηβηδπιη Ροτί. ίαβί. Βϋπη. Νονοτη ο&ί&ΐο^ί δρβώβηι άβάϋ Βπιη- 
οΜιιβ, ηη* οο1ιιιιιη& υδΐΐδ: Οίκέται δύο Τρυγαίου. Τρυγαϊος. Κάραι θυγατέρες 
Τρυγαίου. Έρμης. Πόλεμος. Κυδοιμός, Χορός γεωργών (βίε) Άθμονέων. *Ιερο- 
κλής μοντις. Δρεπανουργός. Λοφοποιός. Θωρακοπώλης. Σαλπιγκτής. Κρανοποιός. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 87 

ΔοραξόΌς. Παις Λαμάχου. Παις Κλεωνύμου: οηιίδδο νίάβΐίοβί ηοπήηβ θεράποντος, 
γη1§ο ροβί Χορός γ. ά. θχΜΜίί, βί πιιιίαίο σαλπιγγοποιός ίη σαλπιγκτής, άαοοαβ 
ααΐβιη ββηάδ αηο ίίίαίο ηηηΐθΓ&ϋδ. Ηιιηο ίξίϊητ δβάβοίπι ηοπήηαπι ϋύαΐηπι Γβ- 
ρβίίνθΓαηί Ιην. Βθΰί. Βοΐΐι. βθά Γβροβϋο ίίίαίο Σαλπιγγοποιό^ς ; βαηάβιη δβά αά- 
(ϋΐΐβ ηιαίαπιπι ρβΓδοη&πιπι ηοπιίηίοτίδ ίη βηβ Ιηβπβ: Ειρήνη. 'Οπώρα. θεωρία, 
βί οιιιίδβο αάάίΐ&ηίθηΐο άθμονέων Όίηά. (ΙΥοάά.) ΒβΓ^Ιί. (Η βάΜ.). Βοίββοη&άίηδ 
ροβί Χορός ίηοαίοανϋ "Ελληνες έκ διαφέρων πόλεων. Λάμαχος. Ειρήνη. 'Οπώρα. 
θεωρία. Πρύτανις. Ηοΐάβη. άβίβνίί θωρακοπώλης βί πιαίανίί Κρανοποιός ίο 
Κρανοπώλης, φώκίβείπι ηοπιίηίοαβ οοηίβηίιΐδ. Ταηάβπι Μβίηβΐάαδ οπηδβίδ Ιίΐιι- 
Ηβ, ςαοδ οηιίΜ&ηάοδ αΐϋ αηίθα ίικϋοανβΓΕηΙ, Λοφοποιός, θωρακοπώλης, Σαλπιγ- 
γοποιάς, βΐ Κρανοποώς, Δορυξός ίο ο&ίίΐ1ο§ηπι ρθΓδοη&πιηι ιηιιΐ&πιηι Γβοβρϋδ 
δαοβϋΐαϋ ηοπιβη ρβΓβοηαο ποταιη "Οπλων κάπηλος: ίΐα αί βχοβρϋβ οίδ ηιιιΐίδ 
ρβΓδοηίδ ηαπιβΓαβ ϋίαίοπαπα (η&πι ρηηιιιβ, ίθΓϋιΐδ, δθρίίιηαβ ρΙαΓβδ ίηάίοαΐ αοίο- 
Γβδ οήθΓβηΐ38Υθ) 21(1 άαοάβη&τίηπι δίί Γβάαοίυδ; ίά ςαοά Υβπιηι βδδβ &ΓθϋτθΓ, νβΐ 
Υβηβίί ηαοϋα Γ&Ιίοηβ. . Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! τα τοτ δράματος; προς&πα 

ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ (0?χ. α' β') 

ΤΡΤΓΑΙΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΤ ΤΡΤΓΑΙΟΤ (Κό ραι ) 

ΕΡΜΗΣ 

ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΚΤΔΟΙΜΟΣ 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΑΘΜΟΝΕΩΝ 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΜΑΝΤΙΣ ΧΡΗΣΜΟΛΟΓΟΣ 

ΔΡΕΠΑΝΟΤΡΓΟΣ 

ΟΠΛΩΝ ΚΑΠΗΛΟΣ 

ΤΙΟΣ ΛΑΜΑΧΟΤ 

ΠΟΣ ΚΛΕΩΝΤΜΟΤ σφζεό &γ νπΟΟίΙε ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ θεράποντες. ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 
Αϊρ', αΐρε μαζαν ώς τάχος τφ χανθάρω. 

γ. 1. ώς τάχιστα ναΐ£0. βοπρβί ώς τάχος τφ. Ιάοιη, αί ροδΙο» νίάί, οοηί. 
Κίβηΐ. Μηβπι. Π ρ. 98. Ρ α χ. 
ν. 1. Αΐρ'. ΕχηΛβηί νθΓβυιη 8ιή- 
άαβ 8. γ. αΐρε, αΐρειν βί μάζα, Ζοη&Γαβ 
3. υ. αΐρε, Αηβοά. Ββΐϋι. 8. γ. αΐρε, ρ. 
358, Οήοη. νβΓΐ>ηιη αίρειν φηιηι ροϋβ- 
βίπΐΰΐη ίοΠβηάί 8ΐ£ηίίιθ9ϋοηο αί»ίιΐΓ, 
ηοη Γβοίβ 1ι. 1. α βοηοΐί&δία βί Ιβιίοο- 
ςτ&ρΗβ ρβΓ φέρειν Υθΐ προσφέρειν θχ- 
ρ1ίθ2ΐ*ΐΐπι ρπίΕΥβηχη. Ιι&οοπώ ββιγαβ, 
άαπι ρΐ&οβηΐαηι βί ρ&Γ&ί βί &£ΓθγΙ υθΙ 
«άπιογβί; η«η βί; ππηία ββί βί ηίηιίβ 
ίοβϋάα. ΤλΗ θγ^ο άοίαηοίιιβ ηβ£θϋο 
ςαββί Γββρίτ&ηβ οίωη&ί : ίδού. ΟθΙθγοπι 
αίρειν, Ιίοβί ιιβαιη η&οβαί πηιΙΜρΚοβιη, 
ηίβ οοίηατηιιπι β&ρίί, πι&χίιηβ βί ιηβοαηι 
ώς τάχος 1β£&8. ^11οά Οοπηοηβ άπάί 
Ι,γδίδίτ. 1187 άλλ' ϊωμεν ώς τάχος βί 
Τηββηι. 727 πυρπολεΤν θ* όσον τάχος: ίάβια Τγε^ϊοϊ δαβρίδδίηιβ: ίηίβΓ ςηοβ 
Αβδοηγίηβ ςαιιω 8βρί. αάν. Τη. 656 
Ηβπη. <ρέρ ' ώς τάχος άίχίί, Γβοίί ίά βί 
ρΓορίβΓ ηιβίπιιη βί ββηδη νβΓβοπιιη 
ίηοβηίβ. 

— αΐρε, αΐρε: δοηοΐ. έπαναδίπλωσις, 
οιιίαβ βχβηφί» δ&βρίαδ οονί&, οί. ίηίι-α 
ν. 82. 114. 236. 246. 280. 285. 437. 
νββρ. 995. 996. Καη. 184. Ες. 19. 
Οβίοπιιη οί. Κίάά. αά Ό&ΊΡβδ. ρ. 436. 

— μαζαν; βοΐΐοΐ. κυρίως ή τροφή 
ή άπό γάλακτος καΐ σίτου. — κατα- 
χρηστικώς δέ η] λέξει κέχρηται. (ίιιί 
δίο? Νδοηςυβ άβ ίοπη* οίΜ, ηοη άβ 
οίοο ίρβο, ςαιπα δοαπώαβτυχι δίβΓΟΟΓβ, 
ηοη ροίβηία νββοί ηβιηο ηββοΐΥβΓίί δρβο- 
ί&ίοπιηι, Α^ϋατ. <3π»γθ ςαοά αάάίί 
βοηοΐ. πίτυρα δέ τίνα £υπαρά μάττου- Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 90 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΕΤΗΣ Β. 
ίδου. δδς αύτψ τφ κακιστ' άπολουμένψ. 

ν. 2—20. Κβοβρί ϋο!)Γ2ΐβί (ϋβίΓίβιιϋοηβιη, ηίβί φΐοά ν. 18 βθγυο ίΐΐίθη, γ. 19 
36ΓΥ0 ρηοπ, ν\'20 βα^. ΓΠΓδαβ αΐίβπ άβάί οοιιι 1ίΙ)Π8. 11α Μβίηβκίηβ. Όο- 
1>Γ&θΐιαι βθαηηίί βαηί ϋίηάοΓηαβ ίη Ραπβίβοδί, ϋβάβαι βχοβρίίβ νβΓδίοαβ βί 
ίη Νοϋδ β,Α Οχοηίθηβθπι, ΒοΙηίαδ, Ηοΐάβηίαβ; ΒβΓ§κίηδ, οηιίβδο, αί βοΐβΐ, 
ααοίοήβ ηοπιίηθ, ίη βάίϋοηβ αΙίοΓΑ, ααα ίηίβ£ΓΛπι, βί ία βάίίίοηβ ρηοπ, αα* 
νθΓβααπι 6 — 8 άίβίΓίοηϋοηβιη Γβοβρίί; ρΓΟΟ&ΥβΓαηί θαηάβπι, ηοη ηοππηπΓαηΙ;, 
βχ ρ&γ!θ Εη£6πΐ6, Βββήαβ. 

γ. 2. Ιτ. ιδού. οίχ. δός αύτψ — άπολουμένψ ναΐ^ο. οοιτβχίΐ; ϋοΟΓαβαβ, Γβοβ- 
ρβΓοηί Όίηά. Βοίη. Ββητχ. Μβίη. Ηοΐά. 

— Ργο αδτψ Ββηίΐβίηβ αδτήν. Ροβδίί βϋ&πι πιβίίαδ αδτό*ς, ςηο άίδίιι- 
οηίίο γβΓΟΟΓΠπι νηΐ£&ία άθίβηάαίατ. νβπιιιι αυτός ηβ ϋοθΓ86θ αώάβπι Γβ- 
ρο^ηαί. <}αί αααπι οοηιρ&Γ&Υβηί υ. 1112 παί' αυτόν επέχων τφ ξύλψ τον 
άλάζονα, άίγβΓβα οοηίαάιβδβ γίάβίιΐΓ. ΟθγΙθ Όίηά. ϋοΟΓ&βο, αί αΐΐ, πιοηοηίβ 
τψ κάκιστ' άπολουμένψ ρβΓ &ρροδίϋοηβηι αάίθοίαπι 6886 αί ίη&α τόν αλα- 
ζόνα οοηίΓΣΐ Βθηίΐθίαπι άοεαίί! Αίςαί αυτός 6 ηαΐΐα ίηίθΐροβϋ& νοοβ αοίααβ 
ίρββ 8ί£ηίίιο&ί; ίπιπιο ίρββ βΐ&ϋιη ίηίΓ» γ. 18 αυτήν — τήν άντλίαν γβΓ- 
ίθηάαπι. Ιίβηίίη£. ρΓοροη. αυτό. σιν οΐ οίχέται, κάπρον γάρ φυραν άπί- 
θανον, ίηβηίδηπι 681;. <}α»6ί ααίβ ογθ- 
άβΓβί ηβή ίά, ςαοά βρβοί&ίοΓββ ήβη βί 
νίάθηί β* ΟΓθάαηί. Νίβί ηιαίίβ νθΓΟηπι 
ηοπιίηίβ ρΓορηί ίηβίΛΓ 6886, βοηοβηάαπι 
βήί τψ κανθα'ρψ. Αϊ ίηίτα υ. 23. 73. 
Γβοίβ ΕΓΐίοπΙαβ δώβδί. ΟοόΧτλ ν. 45 βί 
υ. 49 <1θ ηοπιίηθ ρι-ορήο οο^ϊΙεγθ ηοβ 
νβί&ηί. Οβίβηπη <1β βο&Γ&Οίΐβί δρβοίβ 
βΓαάίία αηίά'βηι ΡΙοΓβηίίβ ΟηΓίβίίαηί 
&1ίοπιιηαα6 άίβραΐαϋο δβά ίηηϋΐίβ ; 8α£- 
ηοϋ ΑΙήβηίβοδββ πιοηδίΓοπι 8ρθθί»88β, 
ςαοά ίη^βηϋβ βο&Γαοββί βρβοίβηι ρι•&β- 
οβΓβί. Αΐίαβαηβ βαηί οααβαβ, αη&θ ροβ- 
Ιαπι ηιΟΥβπηΙ, αί βίαβ πιοάί βςααπι £γθ- 
ηαΓβΙ, ίηρππιίβ οοβοοβηϋ&δ βί ίτηδίο, 
ίαπι βϋαπι νβΓΟΟΓαηι Ιαβαβ: οί. ν. 42. 
47. 723 βςς[. 82, 145 βίο. 

ν. 2. <δο6: βοηοΐ παρεπιγραφή, 6 
γάρ Ιτερος των ο{χβτών τό προσταχθέν 
ποιών αδτφ παραφέρει χαΐ έπιδίδωσι τήν 
τροφήν. Νβπιρβ ρίηβίί α11»Γ, «ΙΙθγ ροτ- π^ίί 1>6βϋ&6; γθοΙθ ί^ϋατ ίβ α^αί ρίη- 
βίί, αίρει, φιί ροπτίςϋ, φέρει υ. 5, Γβοίβ 
θίΐΕΐη αίβΓςαβ δίδωοι υ. 2. 4. 11. Νβ- 
ςαβ οβδ&ί ςαοά υ. 15 α<1 ρίβίΟΓβπι 
άιοίίαΓ φέρ' ά7.λην, 8ααπι βηίπι ηιαηαδ 
ίη(ϋοαί 8θΓ?α8 ρποΓ ίάβπι 6886 αίςαβ 
αΐίβπαθ: ηβςαβ θγ£0 ςααθΓθπάαπι ααί 
υ. 15, 8η 80ΓίΙ>6η<1αηι 8ΐί δ<$ς, ααί γ. 1, 
αη Ινεγχε μάζαν. 8θγυϊ Εαίθΐη αηίβ 
ίθΓ3ηΐθη θίαηί η&τ&β, <}αο<1 ορβΓοηΙο 
ΓθοΙτκΙίίαΓ ν. 20. Βθίαωη »ά ήαηο αβ- 
ςαβ ΥθΓδαπι βχ ρ&Ηθ οοηβρίοα&ηι ίαίβββ 
οοηβθηίαηβαηι ββί. 

— τφ χάχιστ* άπολοομένφ: αδικία 
Οοιηίοο ίοηηαΐίΐ βχδθΟΓ&ηάί: οί. Τηββηι. 
879 τφ χαχώς άπολοομένφ, ίίβιη χα- 
χώς, Αοη. 952. 865; Εοοί. 1076 ; <?οηίπι 
χάχιατ 1 Αν. 1467; Ρ1. 456. 713; Εοοί. 
1052; Αοη. 924. 778. βίηιϋϋβΓ χά- 
χιστ' άπολοίμην Αοη. 151. 476; Βαπ. 
588; χάχιον άπολοίμην Αν ή σ6 Τηβδοα. 
203. ΑΜε ίη η-β^ηιβαίίβ Οοπήοοπιηι 
(Λνία, άβ ςαίΗηβ Υίά. Ιηά. 8. υ. <4π«$λ- 
λυμι. ΜβηβηάβΓ βοάθΐη δβηβα (Ιίχίί Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟϊΣ ΕΙΡΗΝΗ 91 χαΐ μήποτ* αδτης μάζαν ήδίω φάγοι. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 
δδς μαζαν έτέραν έξ δνίδων πβπλασμένην. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Β. 
?δοί> μάλ' αδθις. που γάρ ήν νυν δη 'φέρες; 
οδ χατέφαγεν; 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 
μά τδν ΔΓ, άλλ' έςαρπα'σας 
8λην ένέχαψε περιχοχλήσας τοιν ποδοίν. 

υ. 3. φάγοις Βπιηοΐάαβ. <ϊα& βηίθηάαϋοηβ ηοη οραβ, φιαηι ίηίτ* ψιοφίβ 

1θ£&ιηα8 χατέφαγε θΐ φησίν. 
ν. 5. ΥβΓβαιη θθγυο αΐίβή ΙοΙυπι άθάΐί ϋοϋΐΌβηδ, αηίβα βίο άίνίδαηΐ: οίχ. β' 

ιδού μάλ' αύθις. οίχ. α' πού — χατέφαγεν; 

— δή ¥ φερες Κ. 8βο. ΙηνθΓη. δ' έφερες Κ. 8βο. ΒβΜε. V. νηΐ£0. γ' έφερες 
Β. Βηιηοΐώκ. ΟοΓΓθχβπιηί ΒθΓ£ΐβπΐ8, Κώδΐώΐδ (δή 'φέρες), Γβοβρϋ ρπηκίδ 
Ιηνβπιίζίηδ. 

υ. 6. ΥβΓδίΐΒ ϋ& άίβίτίοηϋ Βθηίΐβίαβ οίχ. β' ού χατέφαγεν; οίχ. α' μά — 
πυχνάς, υ. 8. 

— χατέφαγεν Κ^αί νίάοϋΐΓ, Βπιηοΐί• Βαπη. Γβΐίφιί; &ηΐβα χατέφαγε νοίςο. 
χατέφαγεν ; — οδ μά τον Δ. ΒβΓ£&. θά. Η οοηί. 

υ. 7. περιχυχλίσας Β. V. 8βο. ΒθΉ. (περιχολίσας Κ. ββο. Ιην. αί νίάβίατ) Ο. πε- έςωλης απόφοιτο, 'ΑΙη. XIII ρ. 559 θ, 
Ηβίη. Οοιη. IV ρ. 114. 

ν. 3. ήδίω; υκΙ. αά ν. 1132. — 
ήδίω ηηηο ρβΓ ίιτίβίοΒθπι άβ ίοβϋάίδ- 
8ΐπιο βί ίπιαιηηάίδβίιηο , φιοά ρίηββΓβ 
ροίαβηί, δίβΓΟΟΓθ. ΙΙθπιπι ίηβρίβ βοηο- 
Ιίαδία: οδχ ώς ό\>τως τρώγοντος άλλα 
προς τό μυθευόμενον Ιπαιξεν. Ρβδβί- 
ηατΐ8 αίφΐθ ίηβοβϋββίιηπδ φΐίβςαβ βρβο- 
ί&ίοτ ©ίοδ ωοάι βοηοΐί&δΐ;» ίοτθί, ααί ηοη 
ΟΓβάθΓθί αη&β δροοίατοΐ. 

ν. 4. όνίδων: βοηοΐ. τά των όνων 
άποπατήματα. οί. Ροΐΐαο. V, 91. 

Υ. 5. νυν δή: βοΐιοΐ. ούτως Άττι- 
χοί αντί τόδ άρτίως, πκχίο. οί. ϋοβι*. 
&ά ΤηποΥά. VI, 24, δοηοΐβί. Ι ρ. 87. 

— μάλ' αύθις ίοπηαΐα ΐτα(ροΐ8 αβί- 
1*1» αί αύθις αύ, αύθις πάλιν, αύθις αύ 
πάλιν. Ρηοοοάϋ οΐμοι Αθβοη. Α#. 1305, - 
ηΜ Ηθπηαηημβ ηοη ΓβοΙβ ίηΙθτριιη£Η οίμοι, μάλ' αύθις, Υβΐ αίαΐ η! Μβά. 
1009, Ττο»ά. 629,. νβΐ οί 'γώ ΟγοβΙ. 
1020, υθΙ ώή Ρηοοη. 1069. ώμοι μ. ά. 
Ηβο. 1037. Οοπήοαβ ο(μοι άίχίί Ρ1. 935, 
ίδου μ. α. Νηο. 670, βοάβηι βθηβα μάλ' 
αύ Ιυβ. 144. οί. Αυ. 1415. 8ορη. 
ΕΙ. 1410. 

ν. 7. ένέχαψε: βοηοΐ. φαγεΐν — τό 
τάξει, χαταφαγεΐν (ν. 6.) τό αθρόως, 
χαταπιεϊν δέ τό μηδέ μασώμενον έσθίειν. 
ένέχαψε ρβΓ χαταπιεϊν βαϋδ βχρίίοαίηι•. 
ΙΙ&φΐθ ΗβδΥοΜί §1θ8δα: έγχάπτει, έχ- 
πνεϊ & Τοαρίο Επιβηάά. ΠΙ ρ. 197 
6§τβ8ίβ βηιβηάαΙ;»: έχπίνει. νοχ ηια- 
χήηβ οοηιίοίδ ηδϋ&ία, οί. Ατΐβί. νββρ. 
791, Ηβπηίρρ. &ρ. βοΐιοΐ. Αγ. Αν. 1550 
θχ βηίθηά&ϋοηθ ν&ΐοκοη&ηΐ βί ΡοΓβοηί 
οβΓίίββίηιχ, ςη&ηι Μθίηοΐάιιβ ςαοςηβ ρΓΟ- 
ο&Υίί Οοιη. Π ρ. 389 βς. 8*τ»1ϋ<1. βρ. 
ΑΟιοη. ΥΠ ρ. 327 β, Μβίη. Οοιη. II Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 92 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 10 άλλ' ώς τάχιστα τρΐβε πολλάς χαΐ πυκνάς. 
ΟΙΚΕΤΗΣ Β. 

άνδρες κοπρολόγοι, προσλάβεσ&ε, πρδς θεών, 
ει μη με βοόλεσ&' άποπνιγέντα περιιδεΐν. ρικυκλίσσας Β. περικυκλίσας ναΐ^ο αηίβ ΡοΓίαηι βί Κηβίβηιιη, ςαί περικυκλή- 
σας βηίθηά&πίηί, Γβοβρίαιη & Βαπη&ηηο ; περικυλίσας οοηί. Ββηί1βίθ8, ρΓίπιαδ 
οάίάίΐ ΒΓαηοκίαδ, Γβοβρβπιηί γθοο. οηιηβδ. ρ. 771 ; ΑΙβχΜ. &ρ. Αίηβη. ΙΠ ρ. 76 ά, 
Μβίη. Οοηί. III ρ. 437. (ΡβΓίβοίαηι 
έγκέκαφα βχβίαί ίη Αηίηοΐ. Ρ&1. IX 
ρ. 316, 6). δηίάαβ υθγο Ιοοηβ 8. ένέ- 
καψα πιαίίΐηβ ββί, ςαί ί&ηίαπι Ατίδίο- 
ρη&ηίδ νβΓΟ* οοηίίηβ&ί ηοη αύάϋα βχ- 
ρΐίο&ϋοηβ. Οβίβπιιη έπέγκαψον Ιθ^ίίατ 
Ες. 493, άνακάψαι Αν. 579 βί βίηιρίβχ 
κάπτειν 8&βρίιΐ8 αραά Ληδίορη&ηβηι βί 
ίη ίτΕ^ηίθηϋδ Οοπιΐοο^αιιι. 

— περικυλίσας βίί&ιη βοηοΐίαβί&ιη 
1θ§ΐ88θ αρραΓβί, βχρίΐο&ηίβηι περιελκύ- 
σας καΐ περισύρας. Υβίαπιί&ιηβη, ςαηιη 
βοαΓ&ο&βί, ςηοά άβνοΓβηί, ρβάίοαβ οοηι- 
ρΓβηβηάβΓθ βί οίτοαπιοίη^βΓβ άίοαηίπτ, 
&ηί περικυκλήσας νβΐ οοάίοιυή αιιοίοΐΊ- 
ίαίβ 3αί περικυκλώσας , ςααβ πιβίίοπβ 
ηοίαβ νοχ ββί, Ιβ^βηάαιη Υΐάβίηι•. Ργλθ- 
ίβΓβ» άβ ςααηίίί&ίβ ίοπηαβ — κύλϊσον 
Βάηηο άπΜιιβ ηαβΓβο, Ιΐοβί Υββρ. 201 
οαηι Οοοβίο βοηρδβήιη προσκύλισον. 
Οβι-ίβ ίάοηβίβ, ςτιοά δοίίΐιη, βχβιηρίίβ 

ΟΕΓβΠΗΙβ. 

— τοΐν ποδοΐν: δβηοΐ. προς τήν τά- 
ξιν των ποδών ακολούθως το δυΐκόν. 
ΟοηιρίίΓαηίιΐΓ Ναο. 150 ρηΐίοΐδ βί Ηοιη. 
II. θ, 189 βςιιί ρβάβδ βαάβπι ώι&1Ϊ8 
ηαπιβή ίοπη* αρρβίΐ&ϋ. Υβπιιη βίίαπι 
ρήοΓββ ροϋδδίπιαπι ρβάββ οίΙ)αιη οίτ- 
οηηιοίη£ΐιηί άβΥΟΓ&ηάαπι. 

ν. 9. κοπρολόγοι: ηοη ίαηι αά ίιτί- 
άβηάοβ ΟΓΕίοΓββ μυσαρούς βί λοιδόρους, 
ηί δοηοΐΐβδί» βχρίίοβί, ηβφιβ αά ββητοδ, 
φΐίβιιβ ίαΐβ ηβ£θίηιιη οο<Λ£βήί, ψι&αχ αά οηιηββ οηιηίηο δίβΓςιιί1ίπιί1β£03 ρβΓ- 
ίίηβί, φιοδ ηαηοηραπιιιβ: ΖοίβητβίβδθΓ, 
8οητγβίηί£β1. οί. νβδρ. 1184 βί Όπια. 
αά Ες. 899. δθΓνηδ ςαίάβπι δοά&ΐββ 
οοηοΐαηιαί, ηί Ρηίΐοοίβο νβδρ. 197 οοΐ- 
1β§αδ δαοδ Οΐβοηβηιςηβ ρηηοίρβπι. Οί. 
Ες. 255. 257. 

— προσλάβεσθε: βοηοΐ. βοηθήσατε 
(Ες. 257 παραβοηθείτε), 8βά ςαοά αάάίί 
συνέχει γάρ τ^ μιφ τήν £ίνα, τΐβ δέ 
έτερα μάττει, πιβηϋΙχίΓ. Οίαπιαί; 8βΓ- 
ναβ, άαιη ηΐτ&φΐβ ηι&ηα Ιαίαηι ίβήί. 
Ιρδο ί£ϋητ οάοΓβ βυδΌοαίπτ, ηβςαβ 
Ιίΐηίαιη η&Γββ βοηϋηβΐ;, ββά βΕβρίηβ οογ- 
ραβ βτί^βηβ βχ ΙαοοΓβ ίαηάβχη βχοίβηι&ΐ 
άνδρες — περιιδεΐν. — Αά προσλάβεσθε οί. 
Αοη. 1215, ηοί βοάθΐη ββηβα, βί 1217, 
ηοί οαρίβηάΐ ηοϋοηβ άίοίηιη βδί, ηί 
Ινβ. 202. 

ν. 10. Αά περιιδεΐν οι. νβδρ. 439 
περιορ^ς μ' — χειροΰμενον, Εβοΐ. 369 
περιίδης διαρραγέντα, ίΜά. 1054 περιί- 
δης έλκο'μενον. Οηιίβδο ρ&Γΐίβίρίο Αοη. 
55. β£. Τηβδίη. 698. Νηο. 124, ςμβηι 
ΥβΓδαπι ίταδίΓίΐ Ιβηί&νίί Οοϋβί. Μηβηι. 
II. ρ. 389. Νηο. 509. Αοη. 166. Εοοί. 
1068 βίο. ΡΙβΓαςηβ βχβπιρία ίβηι ΒβΓ§- 
ΙβΓαβ Λϊίχύίϊ. 

— άποπνιγέντα: υθγοοπι β* αρα<1 
Αη8ίορη&ηβηι βί αρηά Γβϋφιοβ οοηιί- 
008 δαίίβ δτβςαβηβ. Ες. 940 έναποπνι- 
γείης (ϋοίαηι οαηι β&άβηι οχββοιτ&ηάί 
ηοϋοηβ, ςαα, ςαοά β&βρίαβ οοοαπίί 
διαρραγείης. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 93 15 ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 

έτέραν, έτέραν δος παιδδς ήταιρηχότος= 
τετριμμένης γαρ φησιν έπι&ι>μεΐν. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Β. 

ιδού. 
ένδς μέν ώνδρες άπολελυσ&αι μοι δοχώ• 
οδδείς γάρ άν φαίη με μάττοντ' έσ&ίειν. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 
αίβοι• φέρ' άλλην, χάτέραν μοι, χάτέραν, 
καΐ τρΐβ' ε&' ετέρας. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Β. 
* μά τδν Άπόλλω 'γώ μέν οδ• ν. 11. 12 ηοη Ιβ^αηίπΓ ίη 03§ίΕ Ηοΐάβηίί βθίίίοηβ. 

ν. 12. ΒθΓ^Ιί.: Λ ίοιΊ. φασιν" ηοη ρΐΌΟ&Ιηβ Εη^βΓΟ ίη οβηβηΓα βά. ρηοηδ, 
Ιαη Γ 1>. £. Ρηίΐ. νοί. 68, η. 2, 3. 

ν. 16. τριβ' ετέρας Κ. V. ετέρας γε ΑΙά. Ιηηί. II, γαΐ£0. Όοογ. ρΓΟροη. ετέ- 
ρας αύ. ΙΗιμΙ. έθ' ετέρας ίη 6<1. η. 1820, 1825, φιοά Γβο. ΒβΓ^. Ηοΐά. 
— οδχ Βπιη<&. Ιην. οοηΐτα ηβαιη. ν. 11. έτέραν: δοηοΐ. ίπί της τρί- 
της εΐπεν: ίπιπιο επί άλλης αί ν. 15. 16, 
νβΐ Ατϋοοπιηι πιογθ, ηί βοηοΐ. V. αίΐ, 
επί πολλών, οΐ. Ματίίΐαηά. Επγ. 8αρρ1. 
569 (579). 

— ήταιρηχότος : ηίο τών χοπρολό- 
γων ν. 9. Εχρίίοαί νβι-οαιη Αΐηβη. ΧΐΙΙ 
ρ. 571α; υϋίηΓ βο Ρηοβηίοίάββ αρηά 
81οο. ΕΙογ. ΥΙ, 30, Μβίη. Οοιη. IV 
ρ. 511. Ιη οπύοήοαβ ίΐΐίφίοίίβδ βχβίαί, 
ο£. Η. 8ΐβρη. 8. ν. 

υ. 12. τετριμμένης : φιαβί ηοη &ο 
οαπιίβ ρίηβαί δθΓνηβ νβΐ ηί ίΐοηιιη ρίη- 
βζϊ τό τετριμμένον. ΕαΙδΟ βοηοΐ. Β. V. 
ϊσως ίνα του τρφειν απαλλαγή. 

ν. 13. Όβ ρατϋοαία μέν, ςηαηι ηοη 
«οοββςηδίίηΓ δέ, οί. ΗβίηάοΓί. &ά ΡΙ&ί. 
Ρη&θά. ρ. 58 ε. — άπολύειν φΐηηι ίάβηι 
δϋ φΐοά άποψηφίζεσθαι βί άπολελύσθαι 
ίάβηι ςποά έχ — άποφεύγειν, έχ — άπο- πεφευγέναι νβΐ πεφευγέναι, ηί »1ίοί άβ- 
πιοηβίτβΓβ οοη&ίιΐδ 8ηηι ; φαίη ηηηο άίο- 
*;αιη βϋ ρΓΟ χατηγοροίη. Αά ενός υθγο 
ηοη τρφειν νβΐ φυραν δαο&ηάίβηάυηι 
οαιη βοηοΐίαδία, ββά, ςηοά δβςηϋιΐΓ, 
έσ&ίειν. 

ν. 14. ματτοντ * : δβηοΐ. είώθασι γάρ 
5μα τφ μάττειν έσθίειν. — άψ' οδ χαΐ 
την παυσιχάπην έπενόησαν, τροχοειδές 
τι, δι* ου τον τράχηλον εΤρον προς τό 
μη δύνασθαι τήν χείρα προσάγειν. μέ- 
μνηται δέ έν σ Ηρωσιν ' Αριστοφάνης • 
„παύσειν Ιοιχ' ή παυσιχάπη χάπτοντά 
σε. β 11ε βχ βπιβηάαίίοηβ ϋίηάοΓβί, οί. 
ΒβΓ^. αρ. Μβίη. 0. Π ρ. 1072. Νίδί 
ίοΓίβ ηβ^ίβείο ΥβΓΟΟΓαηι Ιηβα βοποβη- 
άιπη μάττοντα* σε. Όβ ίοπη» μάττειν 
<ΜχΒ Ββίβί£. Οοηί. ρ. 262. Όβ παυσι- 
χάπη οί. Ροΐΐαο. VII, 20, 8αίά. Ρηοί. 
ΗββΥοη. 8. υ. βί Αβίίαηι ΌίοηΥβ. »ρ. 
ΕαβίαΙη ρ. 1280, 37. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 94 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 20 ου γάρ εθ' οιός τ' βΓμ' ύπερβχειν της αντλίας. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 
α&τήν άρ' οισω συλλαβών τήν άντλίαν. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Β. 
νή τον Δι" ές κόρακας γε, καΙ σαυτόν γε προς. 
6μων δέ γ' εΓ τις οΤδέ μοι χατειπάτω, . 17. είμΙ περιανέχειν δαίά. 8. ν. αντλία, 8βά Α., ιιί ηιοηαίΐ Ββπιη&πΐν υπερ- 
έχειν, ίίβπι ββηοΐ. Αγ. Εαηϋ. 434. — τ' οω. Κ. 8©ο. ΒβΗί. 

. 18. συλλαβών Κ. V. 8αίά. 8. ν. αντλία. Ιην. Οίηά. ΒθΜϊ. Ηο1<ί ΒβΓ£Κ. 

Μβίη. ξυλλαβψν Βοίβδ. προσλαβών νηΐ£0 αηίβ* β* βοηοΐ. — αυτήν γάρ 0. 

αυτήν γ' άρ'. Βηιηοΐί. ίη ίβχίη, α&τόν γ' άρ ίά. ίη ηοίίδ. νβΓβαπι δβΓνο 

αΐίβπ άβάϋ ϋοοηιβηδ, ίηίβΓΓ0£&η(1ί βί^ηο ροδί άντλίαν ροβίίο, βαηάβπι ΒβΓ£Κ. 

βά. II, οππδβο ίδιο δί^ηο. 
. 20. οίδ' έμοί Κ. V. αί νίάβίαΓ, Βηιηοχ. Ιην. ΒβΜί. Βοίβδ. Κιιά. ίη Οχοη. ν. 17. υπερέχειν: βοηοΐ. άντέχειν, 
περιγίγνεσθαι. άπό μεταφοράς των πλοί- 
ων 5περ κινδυνεύει της αντλίας πλη- 
ρωθείσης. Οί. Ώθηιοδίη. 9 ρ. 128. Εο- 
άβηι δβηβυ άίχίί ΟΓΕίββ αρ. ΡοΙΙ. Χ, 90, 
Μβίη. Οοηι. II ρ. 236; ΑηΒχίΙββ 3ρ. 
Αίη. ΧΙΠ ρ. 558 *, Μβίη. Οοηι. III 
ρ. 347; Μβη&ηά. αρ. 81οο. ΙΊογ. 57, 3, 
Μβίη. Οοηι. IV ρ. 259. 

— . αντλίας : δοηοΐ. μεταφοριχώς άπό 
του τόπου της νεώς, έξ ου τό ύδωρ 
άρύουσιν. Μβΐίαβ δοηοΐ. Ες. 434 τό- 
πος τις του πλοίου, εις 8ν τό ύδωρ 
σωρεύεται εις την ναυν. Ιάβηι βίαίίηΐ: 
ίστέον δέ ότι Ιστάμενον χαΐ χρονίζον τό. 
ύδωρ χάχιστον δδωδεν. — αντλία ηίηίΐ 
βΐίηά δί^ηίβοαί, φιαιη, αϊ ββηοΙί&δίΑ 
βχροβαίί, όσμήν: ΓββΙβςμιβ ΒΓαηβϋαβ 
ΗβπΐδίβΓηιΐδίαιη αά Σηοί&ηααι νοί. Ι ρ. 
109 ίηιρΓΟΟ&νϋ, ηαί ίρδαιη ο&ηΟι&Γηηι 
ρβΓ άντλίαν αρρβίΐαή οβηβαίβββί. ΥβΓδα 
ααίβπι δβηαβηϋ αντλία αΐπίπίφΐθ άβ- 
β\%ώάϊ βί δθΐιΟιίίπι == βηιηάβαρρβ βί 
βίνβαιη, ίη ςηο ρίηββοαΐ οΐβίηηι. ,,Εβιτβ, 
ίηςαίί, ηοη αηιρίίαδ ροδδηπι οάοΓβηι!" 
ΑΙίβΓ ^Ιΐαφιβ, ίηςαΐί, ίηίβ£ηιηι ϋΐί 
3ρροηβηι ο<ϊογθπι νβΐ ίηίβ£Γ&ηι ββηίί- παιη." Ιίαςυβ ΓβοΙβ 8βηο1ί3δΐ3 αά ν. 18: 
αντί του την σχάφην. ταΰτα δέ ειπών, 
προσφέρει τό άγγεϊον Ινθα έφύρα. Ιβιη 
δβΓναβ ρήοΓ ΐηίΓ»4 8β&Γ&03βί βρββαηι; 
άηαιηαβ αρροηϋ ηιοηδίΐΌ, ςηο<1 δίΐαΐβ- 
Γαί, 803Γ303βθ8 ίοΓΗΠίθη, ρβΓ ςαοά ηαο 
αβςαβ βοηδρίοίβοβίηΓ, ΙίηςαβΓβ ίαοβΙηΓ 
υπό του μηχανοποιου, ίρδαπι ρΓοοαΙ άα- 
οίο ίθΓ3πΐθη οΙααάίίϋΓ. Εχί^αο (αηΐυηι 
ΙθπιροΓβ οραβ βδ(, ηαο δβΓναβ Γθάβ^Ι; 
ΟΓβίΙο βηπι βΐ αυάίδδβ νβΓΟΛ νή τόν — 
προς, βί βηπι νβΓβη βηϋο αά οοΐΐβ^αηι 
Γβάίίδδβ. νβπιηι βΐίβπι δί Ιβωροηβ 3ΐί- 
φΐαηίαπι ρπαδ ρηίββ ρΓ3β1θΓίίδδβ, ςιίΕπι 
Γβάίβπί; ηιβίίηβ (αηιβη ηπββ νβΓβαηηι 
θίδίποαϋο ςη&ηι ϋοΟΓ&βί, ςηί ββΓναηι 
ρποΓβπι 3αί ρβΓ ώπιίβ ηιιιΐίοβ νβΓδηβ 
αοβδδβ ίαοβί αηί ίαοϋβ, άπω &11βΓ η1- 

1βΓ03ΐϋΓ, ΓθάίΓβ 3άδί3Γ6(}0β 8β£0ΘΠ1. 

ν. 19. ές χο^ραχας: Κβίδί^. Οοηί. 
ρ. 252 «Νηηςηαηι βΓβάο Αίίίοί (ϋχβ- 
πιηί είς χόραχας. α 

— χαΐ σαυτο*ν: βοηοΐ. απόφερε τήν 
άντλίαν χαΐ σεαυτόν. εί. 8ηί<1. 8. ν. ές 
χόραχας. 

ν. 20. υμών: οί. Υββρ. 54 βςς. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 95 25 πόθεν άν πριαίμην ρίνα μη τετρημένην. 
οδδέν γάρ έργον ήν άρ' άθλιώτερον, 
ί} κανθάρφ ματτοντα παρέχειν έσ&ίειν. 
υς μέν γάρ, ωσπερ άν χέση τις, ή κυων 
φαύλως έρείδει• το&το δ' ύπδ φρονήματος 
βρενϋυεταΐ τε καΙ φαγειν οόκ άξιοι, 
ήν μή τταραθώ τρίψας δι* ημέρας δλης, βί Ραήδ. ΒβΓ£Κ. ΗοΜ. Μβίη. οϊδέ, μοι αηίβ Βπιαοΐάαιη ναΐ^ο βί Βίηά. α. 

1820. βί. Όοογ. &ά Κπη. 507, 8οηο1βί. Π ρ. 170, ίάβπι έμοί ίαβΙηΓ II ρ. 261. 
ν. 21. δπό"θεν οοηί. Οοο. Μηβω. Π ρ. 98. 
ν. 24. άγχέσηι Κ. ΤεΙι» ροβίΐιαο ηοη αιηρΗαβ οοιηιηβιηοΓ&οο. ΟβΙβπιιη ν. 24. 

25 (ΰβρίίοιίθπιηί Ηοΐάβηίο. 
τ. 25. τούτο γ' ύπό Υβί. ίη 8θ3ΐΐ£. Εχο. (ίΙ& βά. Καρηβΐ.) ούτος υπό* ΕΙ. ΟηΓ. ν. 21. τετρημένην: αηίηι&ίΐνβιΐ&δ 
νβΓΟοπιπι Ιηβτιιη: τετριμμένης υ. 12 βί 
τετρημένην, 60 πιαίοΓβπι, φιιιιη ίίαοίδίηί 
άβίβηβΟΓ βήβ. ΌοΙ)Γαθΐΐ3 οοπιραταί εί 
μη φέροι πως ώτα μή τετρημένα βχ 
Α^αίη. ργοοθιιι. Αη&οΐ. (Υοΐ. VI ρ. 211 
Ιαοοοβ.) 

Υ. 22. γάρ — άρ': ΗβίηάοΓί αά 
ΡΙ&ί. Ρη&βά. ρ. 68 Ι) οοιηραπύ Υθ3ρ. 
451 δ* — άρα, Λ. 821 ως — άρα, 
Ραο. 566 γάρ — άρα, ίο. 819 ώς — 
άρα, Ες. 382 άρα γε. ΡΙπγλ οοηίηΐίί 
Κβίδ. Οοηί. ρ. 91 βη. ΟΓβάίάβήβ Εαη- 
ριάθπι αηάίτβ Ιοςαβηίβπι, Υοοιιίαβ άθλι- 
ος βάρη πιοθαπι αοαι&ηΐβιη, βί &ά Γογ- 
ππιίαπι ΥβΓβηβ Ε1βοίΓ*β 1175: ουκ έστιν 
ουδείς οίκος άθλιώτερος ίαοίΐί ηβ^οίίο 
δηβρίοβήδ 1β£βη<1αηι ούκ ήν άρ' ουδέν 
έργον άθλιώτερον: νβΐ γάρ. 

ν. 23. οί. &ά ν. 1. 

Υ. 24. υς — ή κύων: βοηοΐ. κο- 
προφάγα τά ζψα. 

υ. 25. φαύλως έρείδει : βοηοΐ. απλώς 
καΙ άπεριέργως μασάται (ίαοίΐβ νβΓίϋ 
Βγ. οοΐΐ. Ιγδ. 566, Τηββηι. 711), ή 
συντάνως έσθίει. ή δέ μεταφορά έρετ- 
τόντων καΙ έπερειδομένων ταΐς κώπαις. 
έρείδειν δέ φασιν οΐ Αττικοί παν δτιουν συντάνως γινόμενον. ΕΕάβηι 8αίά»8 8. 
ν. φαύλως έρ. Οί. ίηίτα ν. 31 Ιρειδε, 
μή παύσαιο. ΙΙα άβ οοηίβηϋοηβ νΐτίαπι 
Ες. 627. 628, αϊ., οοηίπι Εοοί. 616, 
Τηβδω. 488 ίάβπι βδί ςαοά έλαύνειν. 
οί. βοηοΐ. Αγ. Ιυ8. 288 (8αίά\ 8. ν. 
σιμός) ΒθΓ^Ιί. Μβίη. Οοηί. II ρ. 980, 
βί Αίη. Ι ρ. 48 6, όστις έν ήδυάσμοις | 
στρώμασι παννυχίζων | την δέσποιναν 
έρείδεις, ΒβΓβΚ. αρ. Μβίη. II ρ. 1178. 

— ύπό φρονήματος: ΗβΓΠΐ. αά ΝαΙ). 
834 „<ΰοαιιίιΐΓ ί&ΐία ρΐθπιπιςαβ δίηβ 
ΛΓΐίοαΙο;" βχβπιρίίβ δαί πιαίΐίδ αΐΐαίίδ. 
ΑΙ ΥίάβΙηΓ βαβρβηιπηβΓΟ 3ΓίίοαΙϋ8 ιβθΙγο 
άβοβιί. φρόνημα ααίθπι ορροηίίιΐΓ υθγοο 
φαύλως. 

— τούτο βοίΐ. τό κνώδαλον νβΐ δί- 
πήΐβ ςαίά. 

ν. 26. βρενθύεται: δοηοΐ. σεμνύνε- 
ται, επαίρεται, μέγα φρονεί, οί. ΗβδΥοη. 
Εί^ηι. Μ. Μοθγ. β. ν. Εαβί&ίη. ρ. 695: 
κατατρυφάν άλαζονικώς. Νηο. 362, ηοί 
8οηο1. κομπάζεις καΙ ύπεροπτικώς βαί- 
νεις. Ι*γ8. 887, ηοί βοηοΐ. άλαζονικώς 
θρύπτεται. ή δέ μεταφορά άπό του βρεν- 
θ(ου μύρου: άβ ςηο γί(ί. Αίη. XV ρ. 
690 4 νίά. ΡΙαί. 8γιηρ. ρ. 221 ο βρεν- 
θυόμενος καΙ τώφθαλμώ παραβάλλων, Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 96 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ ώσπερ γυναικί, γογγύλην μεμαγμένην. 
άλλ' ε? πέπαυται της Ιδωδής, σκέψομαι, 
30 τηδΐ παροιξας της θύρας, Γνα μη μ' ιδη. 

ερειδε, μη παυσαιο μηδέποτ' έσθίων 
τέως, 2ως σαυτδν λάθοις διαρραγει'ς. ν. 28. ώσπερ έν γυναιξί γογγύλας μεμαγμένας Α&βη. IV ρ. 173 α. γυναικί 

ύιι1§ο βΐ 8ηίά 8. ν. γογγύλιον. 
ν. 31. μηδέποτ' Κ. (μηδέποτε) Ρπβοίαη. ρ. 1206 Ραίβοΐι. II ρ. 362 ΗβΓίζ., 

δοΐιοΐ. ΡΙαί. ρ. 335 ΒβΙΛ. βιιίά. 3. ν. έρείδειν, ρηπιηβ ΓβεβρίΙ Ιηνβπι. μή ποτ ' 

V. ναΐ^ο. ΒοΙΙι. Βοίββ. (παύστειο Εαρίιβί.) 
ν. 32. αυτόν βοΐιοΐ. Ρ1»1. ρ. 335 Βθΰε. βί Κ. 8βο. Ιηνβπι. , Γβε. Ιητ. σαυτόν 

Γβΐίφΐί. (^ηκΐηί αυτόν ? 

— λάθης Κ. V. νιιΐ£θ. λάθοις Κβίβί^. Οοηί. ρ. 64, Όίηά. Ηοΐά. Μβίη. 

— εως σεαυτόν άν λά%ης δ. Όλψ. Μίβο. ογ. ρ. 265 , ρ. 509 Κίά(3. Βπιηοΐε. 
Βοΐ88. Βοίΐι. 

— τέως εως αυτόν άν λάθης Ιην. ρβιρ6Γ3πι. φΐοά ίάβπι Ιβ^ίίαΓ Νηβ. 1. 1. βοΐιοΐ. V. 
οΐ μέν από βρένθους του φυτού (1θ£. 
του τύφου, οί. Η. 8ίβρ1ι. 8. ν. βρένθος) 
οί δέ μύρου είδος, ψ χρίονται αϊ γυναί- 
κες κάΙ έπ' αύτψ μέγα φρονουσιν. 

ν. 28. ΡβΙΚίατ βοΐιοΐίίΐδΐ», φίβω, \ύ 
βοίθί, ΡΙογ. ΟΙιγ. δβφΐϋητ. ϋβ ίω*α 
, βηίιη αίςαβ βάαοίΐ&ίθ πιηΐίβηιιη 3£ϋπτ, 
φΐ3πιτη §ιι1θ8ίί&8 οαπι β03Γ3ΐ)3θί οοπι- 
ρΗΓΕίατ. Αά γογγύλην βΐ μεμαγμένην 
δΐιρρίθηάαιη μαζαν, αίταπίφΐβ ίΐ(ϋβοϋ- 
ναπι β88β πιοηαίΐ Γ•οΙ>βο1ε. αά ΡΙίΓγη. 
ρ. 103, ηη&ιηφι&ιη Ροΐΐαχ VI, 54 γογ- 
γυλίδες• λέγουσι δέ καΐ γογγύλας. Μθ- 
Ηιΐδ Αηβοά. ΒβΙΛ. ρ. 33, 10 βί Τΐιοιη. 
Μ. ρ. 74 ΚϋδοΜ. νβΓδίΐδ (Ιβηίςαβ Τΐΐθβοα. 
1185»1> βοάβπι Ρ1ιΐ7ηίο1ιο Ββϋε. 1. 1. βχ- 
ρϋοβΙϋΓ: γογγύλην δέ το στρογγύλον ξύ- 
λον. ΟοπΙγε Ρπίζδοΐι. Τΐιβδπι. 1. 1. ρ. 548 
ΗοββοΙίθΗο ορίίαΙαίαΓ οοηίχα Ι,οββοΐήαπ) . 
Οί. ϋοΙ)Γ. 3<1 Αβ8θ1ιγ1. ίτΒξτη. δοΐιοΐβί. II 
ρ. 31. — ΟοπιρΕΓβδ Ες. 1166 μαζίσκην 
μεμαγμένην. 

ν. 29 δςς. * Ιααι βη£3δ ββιτυπι ία- 
ηυ3Πΐ, ρΓΟχίιηβ φΐ&β ίθΓ3πΐθη ββΐ, ρ3ΐι1- 

ΙίδρβΓ 3ρβΤαίδ36, βί ΟΟΓραδ ίθΓίΕ8δθ πιοηδίη άθΓοπηβ, ηοη ο&ρηί απιρϋαδ 
ηβφΐβ ρβάβδ οοηβρίοί ροΐυίβββ. τηδί — 
της θύρας ΙυοαΙβηΙβΓ οβίβηάϋ ί&ηιιαπι 
λ ίοΓ&πιίηθ άίγβΓ83ΐη 6386, Ιηοιιίβηϋιΐδ 
βϋαπι, ςαοά πάςΙϋπΓ ίνα μή μ' ίδη, ιιηάβ 
οαρυί Επίβ ίοΓ&πίθη Ϊ306Γ6, Γθΐίφιηπι 
οοιρυβ &ά ίαηαΗπι αβςυβ ρβΓίΐηβΓβ εοΐ- 
Ιί^αδ. 8βΓΥΐΐ8 άβηίςιΐθ ρβΓ Ϊ3ηα3πι νΐχ- 
άαπι βρθΓίβιη ΙοςαίΙϋΓ Ιρειδε βί ςηαβ 
δβςυαηΙιΐΓ ηβςαβ πά νθΓβαπι 37, ςηο 
οίαυδίδδθ βαπι ίαπα^πι ρυί&νβιίπι. 

ν. 29. έδωδης : νοχ ΗοπιβΓΟ , Ρΐ3- 
Ιοηί, Χβηορίιοηίί αδίΐ3ΐ3, αρτιά οοπιίοοδ 
Ιιοο ίαηίυπι Ιοοο δαρβΓθδ! 

ν. 30. παροίξας της θύρας: 8<Λο1. 
1)6ηθ ολίγον διανοίξας τήν θύραν : ροίπίί 
βίΐ3πι ολίγον — της θύρας. Οβηθίίναιη άβ- 
ίβηάαηί ίηίβΓρρ. αά Μοθγ. ρ. 316 ΡίβΓδ. 

ν. 31. μηδέποτ' : ΝαιαβηιΐΏ νβΓδαβ 
ηαίηιΐδ βίβ^&ηΐβιη β&Ι ιηηΐϋβ θχβπιρίίδ 
άβίβηάϋ Εη^βΓαδ 1^8. ρΓ. ρ. XXVI, οί. 
ίηίτΛ ν. 226. 686. ' 

ν. 32. 0ρί3ΰνιΐ8 λάθοις άβίβηάίίΰΓ 
β. ξ. νββρ. 1431 Ερδοι τις 9)ν Εκαστος 
είδείη τέχνην. 

— Όβ Ιιοπιοβοΐβΐθϋίο τέως Εως άίχίί Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 97 οίον θέ κάψας ο κατάρατος έσ&ίει, 
ωσπερ παλαιστής παραβαλών τους γομφίους, 
35 *αί ταύτα τήν κεφαλήν τε καΐ τώ χείρέ πως 

ώδΐ περιάγων, δσπερ οί τά σχοινία 
τά παχέα συμβάλλοντες ε?ς τάς δλκάδας. 
μιαρον τ& χρήμα καΐ κάκοσμον καΐ βορόν, ▼. 37. εις υοΙ^ο. ές Ώίηά. ίη Οχοη. Μβίη. άαοβ ΡοΓβοηο ρΓ. Ηβοηο. ρ. Ι, VI. 
οί. Εη^θΓ. αά Αγ. £γβ. 1. 2. Εοοβοκ &ά 8ορΙι. Αί. 726. Αά διαρρα- 
γείς οοηιρ. Βθγ^Ι. Αη&χίΐαηι αρ. Αία. Χ 
ρ. 416 θ, Μβίη. αΐΠ ρ. 351, βί Ρηοβηί- 
οίά. αρ. Αΐη. Χ ρ. 415 β, Μβίη. Οοπι. 
IV ρ. 510. 

ν. 33. 8αίά. 8. τ. οΓον. Όβ οίον, 
ςααπι, αηαηίορβΓβ, εί. Ζβιιη. 3(1 νί£βΓ. 
ρ. 123 Ηβηη. 

— κύψας: βοηοΐ. καΐ γάρ των αν- 
θρώπων καΐτών θρεμμάτων ( — ώθρέμμ' 
αναιδές!) οί μάλιστα τοις έδέσμασιν έγ- 
κεκυφότες καΐ προσκείμενοι δοκοΰσιν 
άπλήστως καΐ περισπουδάστως έσθίειν. 

υ. 34. ώσπερ παλαιστής: βιιο&ηάί: 
τους βραχίονας παραβάλλει. Ιρβαιη πα- 
ραβαλών δοηοΐ. βχρί. χαλάσας. Γομ- 
φίοι ρογγο οι μόλοι βοηί, άβηίθβ πιοΐα- 
Γβδ, αί Ροΐΐηχ άοοβί II, 92 βί Μοβηδ 
8. υ. ρ. 111, ηοη οι εμπρόσθιοι οδόντες 
δβηοΐί&βΐ&β βί 8αΐ(ΐ3θ βί Ζοη&ταβ 8. ν. 
γομφίους. Οί. Ηβωδίβτη. αά ΡΙαί. 1060. 
VI ί^ίίαΓ &ίη1βί&β οι-αοΜα οίι•οαιη3£αηί 
αηίβααΕπι οβΓίαπιβη βαοβαηί, ίία δοαίΉ- 
ΟΕβαβ αά νοπιηάί οβιΊ&ηιβη ρΓΟπορΙίδβί- 
ηιαδ 08 ίΐα αρβηί άίβίΓαηίίααβ, αί υθΙ 
ηιοΙ&Γβδ άβηίβδ οοιηρΗΓθαηί. 

ν. 35. τώ χειρε: βί. δηρΓα ν. 7 
τοΐν ποδοΐν. Αά &ι1ίοη1ηπι τώ οί. Είάά. 
»ά Τ)λψ. ρ. 570. — χειρε νβΓΟ άίοίηηι, 
ςηοά οηηι ρη^ϋβ οομρ&γεΙπγ. 

καΐ ταΰτα: β* ίά ςαίάβηι, ηβο ίΓβ- 
ςαβηϋββίηιο. 

ν. 36. περιάγων : βί. &ά. ν. 7. νί- (ΙβΙηΓ »ηίβηι ηίδ ΥβΛίβ οοηίβοίαπι πε- 
ρικυκλήσας νβΐ περικυκλώσας ν. 1. £γ- 
πιζή. Νοη βηίηι, ηί ίηίβΓρτβίβδ <ρη- 
άΛΏΐ ραί&ηί, Γββίίοηββ ςαί ογ»8808 ία- 
ηβδ ίη ηβαπι ηανίαπι οηβΓαή&Γαηι οοη- 
ίοΓααβαηί, οηηι 80&Γ»5αβο άίχβππι οοπι- 
ραΓαπ: 8βά, ςηοά ίαπι Π. 8ίβρη&ηηδ 
βχρίίοανίί 8. ν. σχοινιοσυμβολεύς , ςαί 
ίαηβηι ηΕαίίοαπι οοηβρίΓβηί ί. β. ίη βρί•» 
ταπί οοηνοΐν&ηί βί οοηιρίίοβηί. Νοη 
άβ ίρ33. τβδίίοηαηι ατίβ Εβίίαι•, 8βά άβ 
οβίβήί&ίβ ηι&ηααπι, ααα ηααί&β αίαη- 
Ιιιγ ίη οοηνοΐνβηοϋδ ίαηίουβ; ηβςηβ ίδίη 
οτ&οηία οίτοαιη&£αηί βρίΓ&ηι ί&οίβηίββ 
86ά ίρβίδ ιηαηηαοι άί^ίίίδ οίΓοαιηοΙα- 
άαηί ίαηβηι, ααβηι οοηδρίτβηί, οΓαδδαπι. 
ΙΙ& ί^ΐίϋΓ βεαταοαβαδ , ςαοά άβνοΓβΙ, 
ρβάΐβαδ βηίδ, τοις έμπροσθίοις, οίΓΟηπι- 
οίη^ίί βίΓβηαβ. ^ιή ςυηηι νοΓ&οίδβίπιηβ 
8ίί, αΐΐαά ροδί αΐίυά οΐβίαπι αιτίρίί, 
αίίΓπηίΙ, οίΓουπιοίη^ίϊ ρβάίουβ βαίβ. — 
Ιβχ. Κήβί. Ββίικ. Αη. ρ. 302, 26 σχοινιο- 
συμβολεΐς οί τά σχοινία καΐ τους κλά- 
δους (Ιι. ϋίηά. κάλους) πλέκοντες. ίία 
δ6ήο1. Ε. συμπλέκοντες, δοηοΐ. V. συν- 
δέοντες (οί. ΡοΙΙ. VII, 160, βχ ςαο ϋί- 
ηαΓοηαηι υθγοο ηβαπι ββββ οοΐΐί^&β). — 
σχοινίον δβηβα οοδεοβηο άίοΐαηι νββρ. 
1343. 

Όβ αΓίίοαΙο οί ροβί ώσπερ (οί. ν. 34. 
28) νίά\ Οο5γ. Αγ. Αν. 1008, δοηοΐβί. 
Π ρ. 223. 

τ. 38 βςς. Ηαβο ββΓναβ τοοβάβοδ α 
7 Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 98 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΛ χώτου ποτ' εστί δαιμόνων ή προσβολή, 
40 ο&χ οϊδ\ 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 
Αφροδίτης μέν γάρ οδ μοι φαίνεται, 
οδ μήν Χαρίτων γε. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Β. 

του γάρ έΌτ'; 
ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 

ούκ ?σθ' #πως ν. 39. 8θΓνο &ϋθΐί, υ. 40 — 42 δβπτο ριίοή ίΓΛαββαπίατ υιιΙ^ο. Βπυιοΐάπδ 
οο(1ά., αί 2&Ϊ, δπιοίοηί&Ιβ ίτβίιΐδ δθΓνο αΐίβιΐ οοηίίηαανϋ &ά νβΛ» χαρίτων 
γε ν. 41, βθγυο ρποη άβάίΐ του γάρ Ιστ'; πιτδΐιβ αΐίβπ νβΛα ούκ έσθ' 
όπως — καταιβάτου ν. 42; άβιπφΐβ ςααβ δβηιιαηΙιΐΓ υ. 43—49 ρηοη. Εβ- 
οβρθΓπηί Ιην. ΒβΙΛ. Βοίδβ. Βοίη. — Κβίδί£. Ιβη. ΙΛϊ. Ζ. α. 1817 η. 223 
αίφΐβ θχ βο ϋίη<1. ίη Ιίρδ. 1820 νβΛα ού (βίο) γάρ Ιστ', ού* — καται- 
βάτου ,δβΓνο ρτίοή άθάθπιηί, Γβΐίςαα ιιβφΐβ αά υ. 49 αΐίβή. Ιάβπι ίη Οχο- 
ηίβηδί ίαηίηιη νβΛα του γάρ Ιστ'; ρηοπ, αίφιβ ίί& ίη Ρ&ιΐδίθηβί. ΒβΓ£- 
Ιώιβ νθΛα ού μήν Χαρίτων γε, θ! ούκ Ισθ' — κατάφυτου ριίοπ, Γθΐίςαα 
αΐίβή Ιτίβιιίί. ΏοΙ)Πΐθαδ ούκ ίσθ' όπως — καταιβάτου ρποή, ούκοΰν — 
έσθίει ν. 43—48 δΐίβη , νβΓβυπι 49 ρήοή, ν. 50 8ψ}. αΐίβπ οοηοββδϋ• Αΐϋ 
3ΐί3, φΐ3β βηαοιβΓ&Γβ οιπηία ίββάβί. II» ΡΙογ. ΟΙιγ. οτηοία ββιτί βϋβπαδ 
688Θ <ϋοίί; ιιβηαθ 3<ϊ τβΓδαπι 49. ϋηάαηι ΒβηΜθίαβ άίβϋηχβΓδί ΥβΓδίιβ ίία, 
ιιΐ; Βπιηοΐάιΐδ βχ οοάίΐ. Β. 0. Μβίηβΐήοδ υθγΙ)» ούκ Ισθ' — καταιβάτου 
ρηοή , Γθΐίςηα αΙίβΓΪ' άβάίί. Εςαίάθπι πί δΐιρτα. Οβίβπιπι Βπιηο1ηιΐ8 ρΓΟ 
γάρ δοηρβίί γ' άρ', φΐο ηίηϋ οραβ. Ηοΐάβη. ν. 28— 41 μιαράν — γε ββΓΥΟ 
ρποη άβάϋ ίαηυα 3ΐφΐθ αά οο11β£3ΐη 36 οοηνβΓίβηβ. 
το χρήμα β&άβπι ρΐΌΓδοβ Γ&ϋοηβ άίοΐυιη 
ςα& ΝυΙ>. 1, αϊ. 

βοράν: 6<ώο1. ούτως όξυτάνως αντί 
τοΰ αδηφάγου. ΡηΐΎη. Ββΰε. ρ. 30 
βορόν χρήμα Ιπ\ πολυφάγου χρήση. οί. 
8αί<1. 3. ν. βορόν, ιφί ΒθΓΐΛΕΓά7 βοηρβϋ 
κάκοσμον, ηβδοίο οογ: ηβιηρβ καΐ οπιίδ- 
δαπι & δαίάα Αηΐβ κάκοσμον, οαί ορρό- 
βίίιιιη ήδύοσμος, οί. ηοί. &ά υ. 25. 

ν. 39. προσβολή: βοηοΐ. έπεί δν 
Ικαστον τών όρνέων άνάκειται θεφ τινι, 
ώ; αετός τψ ΔιΙ καΐ γλαυξ τή ' Αθήνα. προςβολή ή ^μία, ή τοΰ δαίμονος οργή. 
αντί του ζψον (ίπιπιο Ιερόν) είπεϊν, ζη- 
μίαν εΐπε, καταρώμενος έαυτφ (1β^. αύ,τφ, 
τψ κανθάρψ). οί. 8αίά. 8. ν. προσβολή. 
8ί£ηίίιο&1 1ι. Ι. αΐίπβαίαιη, τό προσβαλ- 
λόμενον, Γβοίβςαβ ΒΓαηοΗιΐδ οοιηραΐΈί 
προσνείμασθαι Αυ. 563. 

Υ. 40. Αφροδίτης: 8(&ο1. μύροις 
γάρ ή θεός ήδεται. 6&(ΐ6χης[ΐΐ6 βΓ&ϋα- 
ταπι οοικϋϋο ββί. Ια υθγΜβ 8θ1ιο1ίΗ- 
3(&6 ουδέν γάρ έπαφρόδιτον , δ μή έστι 
χαρίτων ΥθΓβυβ ΥΐθβΙαΓ 1»ίβΓθ. 

ν. 41. του γάρ: ηββο δβΤΥΠδ «ΙίβΓ, Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 99 45 τουτ' εστί τ& τέρας ου Διός χαταιβάτου. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Β. 
ο&χουν άν *ζδη τ&ν θεατών τις λέγοι 
νεανίας δοχησίσοφος• τδ δε πράγμα τ(; 
δ χάνΰαρος δε προς τι; χ$τ' αδτψ γ' άνήρ 
Ίωνιχός τίς φησι παραχαθή μένος• 
δοχέω μεν, ές Κλέωνα τουτ' αίνίσσεται, του Υ. 8ο&1. Εχο. ου Κ. ναΐ^ο. ουκ ^στι τό τέρας του Διός χ. οοηί. 
, οοιηρ. Τηββηι. 404. 847. καταιπατου Ρααν. &4 ΤηβορΑΓ. Οηαπιοί. . 42. 
Ββηίΐ. 
ρ. 82 ωοηβηΐβ Ροκοηο, ηοη ιηαίθ. ν. 44. τό δέ Κ. 8βα Β. νιιΐ£0. τόδε Βπιηοκ. Ιην. Όίηά. ίη Ιίρβ. 1820, Εβΐβί^. 
Οοηί. ρ. 178, Βο«ι. Βοίββ. 

υ. 47. ώς Κλ. δαίά. 8. ν. αίνίττεται. αίνίσσεται (ίοηίοβ) ϋοβπίθηβ, ςαοά 
Γβοβρί. Ιία Ηοΐά. Μβίη. Ιάβω ΌοΙογ. υ. βς. ίσ&ιεν, ραιΉιη ρΓορίβΓ βοηοΐία- 
βίβαι. ^σθιβν Βπιηοκ. ίη ηοϋ3. Ισθιεν βϋαιιι Ρ&ΐιηθήηβ. Ιβτ, ςοί βοά&ΐβιη οοβοηΓβ Γββροηάβη- 
ίβπι Ηβηιιη ίηίθπτο^&ί;. Εϋνη 8βηο- 
1ί&βί& Υ. ςα*θ8ΐίοηθΐη βχρΰο&Ι». τίνος 
άρα. 

ν. 42. Διός καταιβάτου: βοηοΐ. παρά 
τδ καταβιβάζειν τους κεραυνούς• ή άπό 
τοΰ καταβαίνειν δι' έρωτα των χθρνίων 
γυναικών (ίιηπιο τών νεανίσκων ψιοφίβ 
χθονίων, Υβίαΐί β&ηΥπιβάίβ υ. 11. 725). 
Εϋ&πι του άποπατεΐν ηοίίοηβηι ηαοαβ- 
ηί νθΛηπι καταβαίνω, νηάθ βοηοΐ. 
παίζει καταιβάτην αυτόν καλών, έπεί 
σκάτοις τρέφεται δ κάνθαρος. Οβίβπιπι 
1)βηθ Ββιφβπΐδ οοποραΓΕνϋ Αθβοη. Ργομ, 
359 Ζηνός καταιβάτης κεραυνός. Βίο&δ 
ηοδίΓΟ ββπηοηβ : Ζβιΐδ, άβΓ βΙψ»8 ίαΐΐβη 
Ιάδδΐ, άθΓ Ε&11βη1&88θΓ. 

υ. 43. ούκουν. Οοπιρ&τβ8 η&βο οιιπι 
βχοπϋο Υββρ&πιιη 74 «ή. Ιοί θηίιη 
γ«ήΒ8 οίνίαηι ηοί<Μηθ3 ί&ηρϊ, ηίο, πί 
δοΐιοΐ. Ε&οηβί, σκώπτει τους 'Αθηναίοτς 
ώς φιλολοιδόρους. ν. 44. δοκησίσοφος: ίί* ΡηβΓβοτδΙβδ 
»ρ. Αϋιβη. ρ. 122 ο άίχίί δοκησιδέξιος, 
0&111&3 αηίβπι αρ. ΡοΙΙ. IV, 9 δοκησι- 
δέξιος βί δοκησίνους. οί. Ηβ8γοη. 8πίά. 
Ζοη&Γ. 8. ν. 

— τό δέ πράγμα τί=*τί δέ υθΙ τί δ*} 
τό πράγμα; φύά ηοο βίϋί γα1ί? 

Υ. 46. Ιωνικός: βοηοΐ. πι&ΐβ ελλη- 
νικός, Αθηναίος. ΙΙβ υθγ* φικίΜη βχ 
Ιοηί» οπαηάαβ οίί»ίιΐΓ. Ιοηββ υθγο 
ρπφίβΓ μαλακίαν βί ήδυπ**θειαν ρβΓ- 
δίηη^ιιηίηΓ, οί. Αηϋρηαη. »ρ. Αίηβη. 
XII ρ. 526 ά, Μβίη. Οοηί. ΠΙ ρ. 50. 
Οαηι Ιοηβ νβΓΟ τών παιδικών 3Β03.ητΪ8- 
δίιηαβ , . οηιηίππι οπιηίηο ίιηραήββίηιηβ 
βί ηβηηίββίηιαβ Οίβο ίβηρΐηΓ, οιιίτιβ 1ί- 
οί<Ιθ ΕΟβΛιαβ άβρίη^ί ηοη ροίβΐΉί; 
ςυαπι υθγ0ι*8 άναιδέως τήν σπατίλην 
έσθίει. Ιοπθπι <1βηί<}αθ τθΛε άβδί^ηπηί 
δοκέω, κείνος (βί. Μβίη. Οοιη. V ρ. 40), 
άναιδέως. — Ώβ ίοπηα άν^ρ Ιωνικός 
νίά. ΙοΙ>θοκ. ΡεγεΙΙ. ρ. 304 
7» Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 100 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 50 ώς κείνος άναιδέως τήν απατ&ην έσϋίει. 
άλλ' είαιών τφ κανΰάρφ δώσω κιειν. 
ΟΚΕΤΗΣ Α. 

έγώ δέ τδν λόγον γε τοισι παιδίοις, ν. 48. άναιδέως Κ. V. ΒβΗτ. ΙΜηά. Βοί88. Ηοΐά. ΒβΓ^. Αηίβ* άναιδώς. 

άνέδην Ββηίΐ. ήδέως Είποδί. Α(&. 178 ρ. 23. Οβ*θπιπι άναιδέως. (τίβΥΐ- 

1αΙ)απι θβί. 

— σπατίλην βίηβ ατϋοαίο ΙΜηά. ίη Ι*. 1825, ίη Οχοη. βί Ροηβ. Βοΐ88. 

Ηοΐά. ρΓΕββαηΙβ Εΐιηβίβίο αά Αοη. 178 ρ. 23. 
ν. 49. νβΓβΐιιη δβΓΤΟ ρήοπ άβάϋ Μβίηβκίιΐδ, ίάβπι ν. 50 — 59 αΐΐβη, 

Π1Γ8Π8 ν. 61 βί ν. 64 βςς. ρποη. Τυηι νβτο ν. 64 Γβρπ^ηβί ΥβΓδΗηΐδ 

54 βςς. τ. 48. άναιδέως: <ϊθ νβΓβπβ ίοπηα 
<ϋχίΙ Εη^βΓ. Ι*Υ8. ρΓ. ρ. XXV. 

— τήν σπατίλην: δβηοΐ. ή άνθρω- 
πίνη κάπρος. διαβάλλει ούν τον Κλέωνα 
ώς σκατοφάγον. Ιπηώο ώς παιδεραστήν 
βί παθικόν. 

έσθίει: ββηοΐ. αντί του ήσθιεν, απο- 
θανών γαρ ήν δ Κλέων (οί. ν. 269). 
Ιάβκι ΕΉίοδ&βηίβ ίυίί άιιΜωη ιηοηβηίβ 
δοΐιοΐί&δία. Υθγοπι βχρβάίία βιιηί οω- 
ηΐα, πκκίο ώς κείνος »ά Οΐβοηβω, έσθίει 

Η(1 8β3Γ3ΐ)3611Π) Γβ£βΓ3δ; 1)10 βΠΙΙΙΙ 1Π1- 

ραάβηΙβΓ άβνοΓ&ί οΐβίππι, ίί3φΐβ Οίβο 
βδί 3ΐίβΓ, ί. 6. ές Κλέωνα αίνίσσεται. 
Νβφΐβ Ιααίθη Γβρυ^ηο, 81 φΐίβ Όο- 
1)Γ»βί Ισθιεν Γβροβυβηί. 

— ΑΙίθΓδίη νοοίβ σπατίλη ηοίίοηβηι 
8οηο1Ϊ3δί3 Λδβτί: σπάτος το δέρμα, σπα- 
τίλη δέ δ £ύπος τοΰ δέρματος, φΐ3β 
ηΐ8£ίβ βίίβπι οοιινοοίΓβΙ Οΐβοηί οοπηγιο. 
α. 8αίά. 8. ν. σπατίλη. ΗββΥβη. 8. ν. 
ΐαηίιιαι το ύγρδν. διαχώρημα. Ιοββοΐί. 
Ρ8Γ&11. ρ. 80. 

Κείνος βίίβιιι ΗοίίΜαδ βί ϋΐικΙ. άβ 

δ03Γ3ΐ)3βΟ άΐοίΟΠ) ΟβΠδβηί. 

V. 49. ΪΪΟΟ ΥβΓβΙΙ 86ΓΥ118 »11βγ βί*- 

ϋαίαιη ίηΐΓ&ί, ηοη Αχηρίίαβ Γβάίίαηιβ. 

Κβδίβί ρΓΙΟΓ ΠΙΟΧ 011ΠΪ ΤΓΥ£3βΟ 8βΠΙ10- — δώσω πιβϊν: ςηοά ί&ηίαιΐ) οίΜ 
βιιπιβίί, αβςαβ β£βί ροίίοηβ. 

ν. 50. ϋβ ραΓϋοαΙΐβ δέ — γέ οοη- 
ίαηοϋδ, ςηαβ δ&ίίδ ίΓβφιβηίβι- ϊυη^υο- 
ίηι•, βί. Επίζδβη. αά ϋαβί. ρ. 105. — 
λόγον άίοίυιη ηί Υββρ. 54. ΗβδΥβπ. 8. 
υ. λόγος : ή τοΰ δράματος υπάθεσίς, ίΐβπι 
διιίά. λόγος καΐ ή 6π($θεσις, 3δΓθΓθΠ8 

Υ6Γ811ΙΙ1 Ρ&018 148. 

τοις παιδίοις : 1)18 ΥβτΜβ βί ςα3θ 8θ- 
(ΐααηΙαΓ Οοπιίοαδ ςαββί 0Γ(ϋηβιη ςαβη- 
ά3Πΐ δρβοίίίοΓυοι (Ιθδί^ηαί. Ραβπι ογ- 
άίηβιη ίΐ3 ρβΗυδίΓαί, ηί ζ\> ίηίιιηΗθ 
δΟΓϋδ δρθθΐ3ΐοΗ5αδ ίηοίρίβηδ αά ηοΐίί- 
1ΪΟΓΘ8 ςαοδ^αο ΐΓ3ηδβ3ί. τα παιδία ί^ϊ- 
ί«Γ δβΓνί ΗΙ)βΓί(ΐπθ ςιιΟΓυιη ηα^φδίΓί 
δβΓΥί δαηί, τά άνδρία νίχάυτη βάιιΐίί, 
ηίπιίηιπι βρίιβΐ»*, οΐ άνδρες βί βββ1β8ΐ3- 
δίββ βί ίΰάίοβδ, οΐ υπέρτατοι βί υπερη- 
νορέοντες, <ριί ηιαηβΓβ βΐίςυο Ιιοηβδίο 
νβΐ Ιιοηβδίίδβίιηο ίαη^ιιηίιΐΓ. — Ροβδίηί 
βϋαιη Ι3ηίϋΐη 3βί3ΐβδ (Ιβδΐ^ηαπ; ίΐΐιιά 
3υίβιη ΒΟΕ^ίβ οοηνβηίΐ, Ιοοαιηςυβ δίωαΐ 
ςυο ςηίδφΐβ ογοο βοηδβάβπί 3 δβΓνί 
3β1θΓβ ςιιαδί άί^ίΐο πιοπ81γ»π 83ΐαΐ3τί- 
ςιιβ. δοΐιοΙίββί» α(Γ3ΐιι<ιιιβ βχρίίοβϋο- 
ηβοα βχΐυϋβί: τοις ύπερβαίνουσι τήν των 
ανδρών ήλιχίαν ή τοις υπερηφανοις* ή 
τοις τούτων ίσχυροτέροις χαΐ μβλλον ά%* Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΪΣ ΕΙΡΗΝΗ 101 χαΐ τοΐσιν άνδρίοισι καΐ τοις άνδράσιν 
καΐ τοις δπερτάτοισιν άνδράσιν φράσω, 
καΐ τοις δπερηνορέουσιν Ιτι τούτοις μάλα. 
ό δεσπότης μου μαίνεται καινόν τρόπον, 
55 οδχ 2νπερ υμεις, άλλ' Ιτερον καινόν πάνυ. 

δι 1 ημέρας γάρ εις τόν οδρανδν βλέπων, 
ώδΐ κεχηνώς λοιδορείται τφ Διί 
και φησιν ώ Ζεδ, τί ποτέ βουλεόει ποιειν; 
κατάθοο τό κόρημα* μη 'κκόρει την Ελλάδα. 

τ. 52. υπέρ τούτοισιν Κ. V. νπΐ£θ. οοιτβχϋ Βπιηοΐί. βχ οοά. Β, Γβοβρ. Ββΐϋί. 

Όίη<1. ΒοίΙι. ΒβΓ^Ιε. Μβίη. 
— άνδράσι Ε. νιιΐ£0. άνδράσιν Βπιηοΐε. Ιην. Ββΐώ. ϋίηά. Βοίδδ. ΗοΜ. 

ΒβΓ£ΐε. Μβίη. πιβίτο ροδίηίααίβ. 
ν. 56. μέν Κ. Ιην. γάρ Γβΐίςαί. — ές ϋίηά. ε(ς ναΐ£θ. βί. Εΐηίδΐ. Αοη. 42 ρ. 12. 
ν. 59. μήκκόρει Ε. μη 'κκόρει (Κ. δβο. Ιην.) 8αίά. 8. ν. κόρημα, ΡΙογ. ΟΙιγ. 

Βπιηβΐί. ίη ηοί. Ιην. ΒβΉ. Βοίδδ. ϋίηά. Βοίη. Ηοΐά. Βθγ^. Μβίη. Είπίδΐ. &ά 

Εατ. Μβ<1. ρ. 286. μή κόρει Γβΐίφΐί. 01 Εαβί&Ιη. ρ. 951, 42. μάζουσι. χαΓ Ομηρος ήνορέη. οί. Επδί. 
ρ. 462, Ζοηατ. 8. ν. υπερηνορεόντων. 

ν. 51. άνδρίοισιν: άνδρίον άίχίί Εα- 
ροΐίβ αρ. Εαβ&ίη. ρ. 1680, 26, Μβίη. 
0οα>. Ώ ρ. 554. 

ν. 52. υπερτάτοισιν : βί. Αν. 1765 
υπέρτατε, Ι*γ8. 772 υπέρτερα νέρτερα 
θήσει. Όβ τβΐίφΐίδ οοπιίοίβ νί<1. ίηάίο. 
8. ν. 3ρ. Μβίη. Οοηι. V. 

ν. 53. υπερηνορέουσιν : ίοπη3Πΐ ίο- 
ηίοίίπι, φΐοά νβΓουηι Ηοπιβήοαπι ββδβΐ, 
δβΓν&ίαηι βδδβ ίηάίο&νίί ΌίηάοΓβηβ. 

— έτι μάλα 8ΐ οοηίυη£3δ, άίοίαπι 
ίαβήί ρΓΟ έτι μάλλον, αί ίη&•3 ν. 280 
κάτ' οίμοι μάλα, ν. 462 ετι μάλα. 

ν. 54. μαίνεται: οοηιρ&Γββ Υβ8ρ. 71 
νόσον γάρ δ πατήρ άλλόκοτον αυτοΰ νο- 
σεί. Αά καινόν τρόπον οί. Κταβ^βΓ. Ογ. 
§ 46. 35., 

ν. 55. οδχ όνπερ : βοηοΐ. διαβάλλει 
αυτούς ώς μαινόμενους μανίαν δικανι- 
κήν. Έηχί. Α^ίΙηΓ βηίπι άβ ρλ€β; ά- νβδ βΓ£θ φιλοπόλεμους ΐ3η£ίί ρβΓ Τγυ- 
£αβηηι φΐ3δί φιλεέρηνον. δίη βοηιρ3Γβδ, 
φΐ£θ 3(1 ν. 9 άίχί βί ςααο δβφίαηίυΓ 
ν. 57, &(1 Αίηβηίβηββδ φιλολοιδόρους ρο- 
ϋηδ ςα&ηι φιλοδίκους δθΓνιιηι Ιοςαί άίοβδ. 

ν. 56. δι' ημέρας ίάβπι ααοά δηρτα 
ν. 27 δΥ ημέρας δλης (ΒβΓ§1.). 

ν. 57. κεχηνώς: ββί ί^ΐίατ Κεχη- 
ναίων ιιηαβ, αί Αΐηβηίβηββδ Ες. 1262 
νοοαηΙαΓ. Ρβιΐβοίί χέχηνα Οοπήοαδ 
3ΐη&ηϋ3δίηιηδ. ΒβΓ§1. βοωρ. Αν. 264 
καίτοι κέχηνά γ' εις τόν οόρανόν βλέπων. 

ν. 59. το κόρημα : δβηοΐ. το κόσμη- 
τρον, το σάρον (ψ είώθασιν άποκαθαί- 
ρειν τό πλήθος των έν τοις οίκοις £ύ- 
πων). μη 'κκόρει δέ αντί του παΰσαι 
Ιρημον οίκητόρων ποιών διά των πο- 
λέμων. ΕχβθΟΓΕίίοηβπι βχ ΜβηΕηάτο 
(ν. Μβίη. Οοηι. IV ρ. 303, ςαί δαίάαπι 
Ι&ικ&ί 8. ν. κόρημα βί Εαδί&ΐη. ρ. 1887, 
34) α^θΓ* δβηο1ί3δ1;&: έκκορηθείης συ γε 
= άρδην άπολεσθείης 8αίάΛβ. Νοηηβ 
Οοηιίβιΐδ νβΓΡΟ έκκορεΐν βΐΐαάίΐ 3(1 *ό- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 102 ΑΡΓΣΤ0ΦΑΝ0ΪΣ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

60 εα, Ια. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 
αιγήσαθ', ως φωνής ακούει ν μοι δοχώ. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ώ Ζεδ, τι ϋρασείεις ποθ 1 ημών τδν λεών; 
λήοεις σεαυτ&ν τάς πόλεις έκκοκχίσας. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α. • 
το&ν ίστι τουτί τ& κακδν αδθ' ουγώ 'λεγον• 

υ. 60. Ττγ£ίΐ60 άβάΐί ΒπιηοΜ. γθο. Ιην. Ββΐά. Βοίββ. ϋίηά. Βο&. Ηοΐά. Ββι-^. 

Μβίη. ΑηΙβα ββιτί θγ&Ι. 
ν. 62. 8αί<1. 8. ν. δρασε(εις: ώ Ζ. τ. δ. ποθών τόν λεών. 
ν. 63. σεαυτου Κ. 0. ίη ηι&Γ£. νηΐ^ο, Ζοηαι•. σεαυτόν Β.Ό. V. Βπιηοΐε. Ββηϋ. 

Β,βίβΐί. Ιην. ΒβΙΛ. Βοίδδ. Ώίηά. Βοϋι. Ηοΐά. Βθγ§1ι. Μβίη. οί. ν. 32. σεαυτόν 

8αίά. 8. ν. λήσεις, ίάβιη 'σεαυτψ 8. ν. έκκοκκίσας. 
ν. 64. τουτί το κακόν Κ. V. Ιην. ΒβΙΛ. Βοίδδ. ΙΜηά. ίη Οχοη. βί Ρατίβ. ρις? Ιηάίί βηίηι Ιίοβηΐίββίηΐθ. <}ηοά ηο- 
δίπιπι ίοΓθί: ααβναηζθη, έκκορ(ζω. 

ν. 60. 2α, Ια. Ηαβο ΤΓγ£3βηβ, αηίβ- 
αααιη ΜρροοαηΗι&ΓΐΗη οοηβοθηάΗ. Ια, 
2α ηίο ηοη βοίηιη ίηίβπβοϋοηβηι δβά 
βΐίαηι ίπιρθΓ&ϋνΐΐιη βδββ άίχβηπι : ηβηιρβ 
&1> έαω. ϊα ίάβηι ββΐ; ααοά »ηίβα 8βΓ- 
νηβ Λοοηταϋηδ άθβί^ηανίί: μή 'κκόρει. 
Οβίβπιηι υβυβ ίηίβήβοϋοηίδ ρβιτςηδπι 
ίΓβφίβηβ. Α αα* εΐα <ΜβΗ, ίηίτίΐ ν. 459 
δςη. βαβρίββίιηβ &άΜΙ>ϋ&, ςηαβ αάηοΓ- 
Ι&ηίίβ βί βηίίβηίίδ ββί η&οβΐαΌβ Μ1&- 
ηίαϋβ &1ίφΐί<1. Έα (τβ^ίοππι ββί;, οί. 
8ορη. Ο. Οοΐ. 1475. Εηπρ. Ηβο. 1116, 
Μβά. 1004, ΗβΓϋ. Λπτ. 513. 1088. Ο&γ- 
ρίίητ Ηηίβηι νβΐ Εηπρίάββ, β. £. Εΐβοίτ. 
1165 βς. Μβά. 96 βςς., νβΐ βορηοοίββ, 
β. £. Αί&β. 334 βςς. 974 βς. ΕΙβοίΓ. 
1404 8<ϊ<ϊ., νβΐ *Γ8§ίοοπΐϊη ωοάηβ 1*- ηΐθηί*η(Μ. 

ν. 61. 
σίγησον 
κλύειν. 

ν. 62. 
ηβπι νβΐ άβπβ νβΐ αΐίηβ φΐίβ ίηνοο»*ΠΓ σιγήσαθ': οί. 8ορη. Αί. 975 
αδδήν γάρ δοκώ Τεύκρου 

& Ζευ: ίΐ» ροβί ίηίβηβοϋο- αρηά <τ3£ίοοδ. ΒβΓ^Ι. οοηορατ&ί 8ορη. 
Αί. 586 ώ δέσποτ' Αίας, τί ποτέ δρα- 
σείεις φρενί; Όβ ίΓβςαβηίΕίίνίβ ίη — σείω 
άίχβΓαηΙ; Εϊπιβί. Ειιτ. Μβά. ρ. 96, ΚίάΜ. 
&ά ϋα^θβ. ρ. 482, ΒθΓ£ΐ. &ά η. ν. 
Η&βο ΤγΤ£3.θίι8 (ββηοΐ. Κ. V. 6 δέ Ήρω- 
διανός προπερισπφ το Τρυγαΐος), άιια* 
ίηίΓδ! 8^&1)α1αηι ίηνίβηβ. 

ν. 63. έκκοκκίσας: βοηοΐ. άνχΐ του 
έρημώσας καΐ άφανίσας, από μεταφοράς 
των £οιών των τους κο'κκους έκβαλλου- 
σών. ώσπερ (γάρ) αϊ πάλεις σκέπαι των 
ανθρώπων είσ(ν, ούτω καΐ αί ^οιαΐ των 
κο'κκων. Εχοίεε&Γβ νθΓίίΙ ΕΙογ. ΟΙιγ. 
Ε»άθηι νβΓΜ ηοϋο Ιγβ. 364. 448; Αοη. 
1179, Νίοοηι&οη. αρ. Αίηβη. Π ρ 58», 
Μβίη. Οοηι. IV ρ. 587. νίίίαΓ Τι-ν- 
^αβηβ υθγοο, ςηοά ηιβϋοαδ ββί; ηοβ 
ίοΓβ : &ιΐ8ΐεβΓηθη νβΐ ααδδίθίηβη, ηοη, ιιί 
νοδβίιιβ : δΐΐδηηΐβθη, θϋ»ηι ρθίαβ Ι)το7- 
86η: αηδάΓβδοηβη. 

ν. 64. τουτί τό κακ(5ν: Νηο. 26 
τουτ' εστί τουτί τό κακόν $ μ' άπολώ- 
λεκεν, ίΜά. 1062. — οί. ΕίΜβΙ. Αοη- 
41 ρ. 12, Ώ\φ\ζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 103 65 τδ γάρ παράδειγμα των μανιών άχοόετε* 

8 δ' βίπε πρδτον, ήνίκ' ήρχεθ' ή χολή, 
πευσεσθ'. Ιφασκε γάρ προς αδτον ένθαδι'* 
πώς αν ποτ* άφικοίμην άν εδθί* του Διός; 
έπειτα λεπτά κλιμα'κια ποιούμενος, 

70 πρδς ταδτ' άνερριχατ' άν είς τδν οδρανόν, 

ίως ξυνετρΐβη της κεφαλής καταρρυεις, 
εχθές δέ μετά ταυτ' έκφθαρείς ο6κ οίδ' 8«οι, Ηοίθ. Βθγ^ Μθίη. δήτα τό κ. ναΐ^ο — τοΰτο τό κ. Ββίβ. Οοηί. ρ. 279, 
ΙΗιηΙ. ίη Είρβ. 1820. 1825. 
ν. 66. τά δ' είπε Κ. ά* δ' εϊπε Αία, νηΐ^ο. 

— ήνίκα πρώτον ρΐΌροηθβδί Η&11>θΓΐδηΐΕ ΡΓΟβορ. Αγ. ρ. 116. 

ν. 67. Αν ταδί ρΐΌ ένθαδί ΗίΓ8οηί£. αρ. ΟοΙ>βί. Υ. Ε. II ρ. 410. ϋαάαιη ίί* 
Ιίβηϋη^αβ. Ββο. Μθίη. Ταπί άθοαίί νοχβα ρποή ά δ' άν είπε. 

— προς αυτόν οοάά. αυτόν ναΐ£0 ααΐθ ΒηιηοΜαηι. 

υ. 69. καΐ μακρά (ρκ> κλιμάκια) δαίά. 8. ν. άναρριχάσθαι. 

υ. 70. άνερριχατ' άν ναΐ^ο. άναρριχάτ' Είναι. Μ. 8. ν. «4 δαίά. αν άναρρι- 

χάται είς ουρανό ν Είναι, βαά. 8. ν. άν άρριχάτ' άν είς ο. ίΐηά. ρ. 621 , 38. 

<2ααβ 8θάα1ο βηο&νίί ΙΧηά. (άναριχαται Τηοαι. Μ. 8. ν. ρ. 18 Ε.) — ουγώ 'λέγον: οί. Αοη. 41, Ιγ8. 
240. 

ν. 65. των μανιών : 80ηο1. αντί τοϋ 
της μανίας, καΐ έν Νεφέλαις (ν. 832). 
συ δ' είς τοσούτον τών μανιών έλήλυ- 
θας. ίίθπι Ι.Υ8. 342, Τηβδίη. 680. 

δίη^αΐ&ιίβ ηαηιβπΐδ Ναο. 350,846, 
925, Ρΐαί.501, Καη. 816, νβδρ. 1486; 
ίάβηι ίη ίΓα^ηίθηϋδ οοπηοοπιηι. Οί. 
Είπίδΐ. &ά Ειιγ. ΗογεοΙ. 904. 

ν. 66. χολή: Μΐίδ, αί νββρ. 403, 
Κ&η. 4, &1. ΐΒβΙ&ρηοηοθ, ρΓορήο ββηβα 
ίη οοπηοοπιηι ίΓ&^ωβηύδ Ιθ^ϊΙπγ δΗβρβ. 

ν. 68. ευθύ του Διός: οί. ΝηΟ. 162 
ευθύ τοδρροπυγίου* Ρ&ο. 77. 300 εύθυ 
της σωτηρίας, 819; Αν. 1421, Εοοίβδ. 
835 έπείγεσθ' εύθυ της στρατηγίδος. 
Υίά. Ιαά. &ραά Μβίη. Οοηί. V 8. ν. 
είιθύ οί ευθύς. Εααίάθηι ευθύς ρΓΟ 
ευθύ άίοί ροΐαΐββθ ηοη ραΐ&τίιη. 

Υ. 70• άνερριχάτο: βοηοΐ. προς δέν- 
δρα καΐ τοίχους ^ σχοινίον ταϊς χερσί καΐ τοις ποσίν άναρριχάθθαι Ν λεγεται. 
Η&Θ6 Εκιίοβίηθηββ. εΐρηται δέ από τών 
άρρίχων — είδος κοφίνων — ή άπό 
τών αραχνών καΐ £στιν οίον άραχνα- 
σθαι. ΗβΓοάί&ηαδ ροιτο ρβΓ ύπέρθεσιν 
βχ άραχνιασθαι οιΐηηι άίχίί ββο. δοηοΐ 
Οί. 1βχίοο£Γ. ααίϋαβ αάάω Τηοαι. Μ*£. 
ρ. 18, ΜοβΓ. ρ. 64 ο. ηοίίβ δαΙΚοΓϋ οί; 
Ρίβτβοηί. 

ΟβίβΓπηι άβ οοηδίπιοϋοηθ δ&ϋβ ηοία 
οί. Κηιβ£. Ογ. §. 53, 10, 3. 

ν. 71. της κεφαλής: §οηοίίναδ ρ»Γ- 
ίίίίναβ αδα ίΓβςαβηΙίδδίπιαβ, οί. νβδρ. 
1428. Νοδ : &ηι Κορί. οί. Θγθ£0γ. Οογ. 
ρ. 123 δη. ΡίβΓδ. αά ΜοβΓ. δ. ν. κατέαξα, 
ρ. 233. Εΐωδί. *ά Αοα. 1167 ρ. 102. 

ν. 72. μετά ταυτ': οί. Κβίβ. Οοηί. 
ρ. 223. έκφθαρείς: βοηοΐ. έξελθών. ούτω 
δέ έλεγον τό επί χακφ έξελθεΐν που. 
(1β£. ποι). Οί. δαίά. 8. ν., αοί βίχαίΐίβ 
ίοΓηΐΕθ είσφθαρείς βχρίίοαίίο &άαϋαΓ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 104 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ είσήγαγ' Αίτναΐον μέγιστο ν κάνθαρον, 
κάπβιτα τοδτον ίπποκομεΐν μ* ήνάγκασεν, 
75 καότος καταψων αυτόν ωσπερ πωλίον, 

ω Πηγάσιόν μοί φησι γενναιον πτερόν, 
όπως πετήσει μ' εοθί) του Διδς λαβών• - 
άλλ' # τι ποιεί, τηδΐ διακόψας οψομαι. υ. 74. ήνάγχασεν Ώίηά. Ββΐά. Ηο1<1. Βθγ^Ιε. Μβίη. Αηίβα ήνάγχασε. 
ν. 76. μοι οπι. Ε. V. Β,άά. Δ1<1. Γβΐίφΐί. πτερωτόν V. ώ Πηγάσειον, φησ6 
ΒβΓ$1ι. 

ν. 78. ποηι Κ. πο — αΜφίβ ΡοΓδοηοδ 8θπ5βηάοπι 6886 οβηβθΐ;, ςααιη δγ11&1)& 
1)Γβνί οριιβ 81*. ν. 73. Αίτναίον: βοΐιοΐ. υπερμεγέθη. 
μέγιστον ορός γάρ ή Αιτνη , ή 8τι διά- 
φοροι χάνθαροι έχεϊ ευρίσκονται* — ή 
ότι οί Αίτναίοι ίπποι διαβόητοι χαΐ τόν 
δρόμον αξιόλογοι χαΐ τά ζεύγη επαινε- 
τοί. <}ιΐ08 Ι&αά&ηΙ πηοΙοΓββ δβΐιοΐίαβίαβ, 
ϋ ρ&Γϋιη άβ βΟΛκώαβο, ραιϋχη άβ βςαο 
Ιοφίαηίατ. ϋθ βο&Γ&βαβο ραίο Ερί- 
οΐιαπηαβ Ήραχλεϊ τψ επί τόν ζωστήρα 
(ΗβΓοαΙθβ ζοη&πι Ηίρρο1γΙ&β ρβΐίΐιιπιβ : 
Βίηά. &(1 βοίιοΐ.)*• Πυγμαρίων λοχαγός 
(έχ των) χανθάρων των μειζόνων οδς 
φασι τήν Αίτνην τρέφειν: οί. (τΓΥδατ. 
άβΟοήβηβ. οοπιοβάία ρ. 84 βς. ΑββοΙίΥΐιΐδ 
Σισύφω πετροχυλιστη : Αίτναίός έστι 
χάνθαρος βία πόνων (πονών ϋίη(1.), οί. 
Νααοΐί. ίτα£πι. Τγ. ρ. 59. δορίιοοίβδ 
Δαιδάλω: άλλ' ο6δέ (ίία V. ού ναΐ^ο) 
μέν δή χάνθαρος των Αίτναίων | πάν- 
τως: ςααβ ηυιη δορίιοοίίδ βίηΐ υθγΙ)» 
Νααοΐάυδ άιΛϋαί ρ. 133. ΡΙ&ίο Έορ- 
ταις, φΐοά ίΓβ^ιηβηΙιιιη Μβίηβΐάυβ αηϋ- 
δίΓορΙιίοαιη 6886 Γίΐίαδ ίΐα οοηδίίίαίΐ II 
ρ. 624: ως μέγα μέντοι πάνυ (πάλαι 
οοά.) τήν Αιτνην ό'ρος εΐναί φασι τεχμαί- 
ρου | δθεν τρέφεσθαι | τάς χανθαρίδας 
τών ανθρώπων έστιν λόγος (λόγος εστίν 
οοά.) ουδέν έλάττους. ϋβ βςαο οίί&ίιΐΓ 
Ρίηά»Γαβ (&&ρη. 33): άλλ' άπό της 
άγλαοχάρπου Σιχελίας όχημα. ΡΓ&βίθΓβ» Βθγ£1θπι8 αββΓ* βορίιοοί. Ο. Οοΐ. 304 
γυναΐχ ' 6ρώ — Αίτναίας επί πώλου βι- 
βώσαν. Οί. ϋοΙ)Γ. &ά Αίΐιβη. II ρ. 63 1>, 
δοΐιοΐβί. II ρ. 298. 

ν. 74. ίπποχομεϊν: βφή ίηβί&Γ οα- 
γ&γθ. "Απαξ, αί νΐάβίατ, λεγόμενον. 

υ. 75. χαταψών: 8θ1ιο1. χαταπραύ- 
νων. ώσπερ πώλον χαταψώντες ταΐς 
χερσίν όμαλίζομεν. — πωλίον: δοΐιοΐ. 
υποχοριστιχώς: Κδβδίθίη. ΪΊογ. ΟΙιγ. 
οοπιρ. Υίτξ. Οβο镧. ΙΠ, 186. 

υ. 76. Πηγάσιον: βοΐιοΐ. παρά τά 
έχ Βελλεροφόντου Εύριπίδου. εκείνος γάρ 
δια Πήγασου του πτερωτού έπεθύμει είς 
τόν ούρανόν άνελθείν Λ άγ ώ φίλον μοι 
Πήγασου πτερόν. α οί. Νααοΐί. Τγ. (τ. 
ρ. 358. — πτερόν ίηίτ3, άίχίί βΐία 
υ. 135. 

ν. 77. όπως πετήσει: οί. Κίάά. &ά 
Όαν. ρ. 419, νί$6Γ. Ηβπιι. ρ. 435, 
Κταβ£. Ογ. §.54, 8, 7. — οί. »ά ν. 
68, — »£Γ. 8αίά. 8. υ. ευθύ. 

υ. 78. ττβδί: Λαί ίοΓαπιβη ^π* ί&- 
ηιι&πι δθΓναβ αρβπΐ; αίπιωςαθ βηΐιη 
ο1&α3ΐιιιι. Εοάδίηςαθ ίβπιροπδ ωοιηθηΐο 
αδδυΓ^ϋ ΤΓΥ^Εβυβ 8ο&γαΙ)2Ιθο Υβΐιοοβ. 
δβ^αβηϋ» ίοιΊ&βδβ Εαήρίάίβ βαηί, ςυί 
ρΓΟ χανθάρου άίχβηί Πήγασου. Οβιτίβ 
μετέωρος αίρεται Ιτ&^ίοαιη δΕρίί. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 105 

οΓμοι τάλας• ίτε δεδρο, δευρ' & γείτονες* 
80 δ δεσπότης γαρ μου μετέωρος αΓρεται 

ίππηδόν &1ς τον άέρ' επί του κανθάρου. 

ν. 80. μετέωρος αΓρεται: βοΐιοΐ. επί ίη — δον νίά. Σο1)6<&. ΡεγοΙΙ. ρ. 152 

μηχανής, τούτο δέ καλείται έώρημα. οΓ. βςς. νίίΙιΐΓ δάτθΛίο Αββοΐι. 8βρί. ο. 

Ρι•ο1β£. ρ. 28 8(ϊ€[. Τΐι. 310, δαρρί. 415. 

ν. 81. ίππηδόν : πϋΐίη^δ. άθ αάν. 
τριταίος, οικετης 85 ' ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ήσυχος, ήσυχος, ήρεμα κάν&ων 
μη μοι σοβαρως χώρει λίαν, 
εδ&υς άπ' αρχής ρώμη .πίσυνος, 
πρίν άν ίδίης και διάλυσης 
άρθρων ίνας πτερύγων ρύμη• ν. 85. £ώμη ναΐ£θ. £ύμη Ιοί), αά Ρητγιι. ρ. 404. 

ν. 85. ίδίης να1§ο. ίδίσης ΡοΓβοη. Βοϋι. διιίά. 8. υ. ίδίης οιηίίϋί λίαν ν. 83. ν. 82. Ώοπι η*βο Τι•γ£3βα8 οαηίί, 
ίρδθ οιιπι ιπηοΜπε δρβοΐ&ίοηβαβ οοη- 
δρίοααδ βδί. Οοπϊγλ βοηοΐ. 6 Τρυγαϊός 
έστιν ένδοθεν ταύτα λέγων, χάνθων 
κυρίως δ όνος• νυν δέ ϋποχοριστιχώς ώ 
κάνθαρε. Όθ βίτιηο νοοίβ κάνθαρος βοηο- 
Ιί&βία ιηοΐΐα ηιι^&ΙαΓ. Νίΐιίΐ ηδώβδ ηίδί 
Ιηδΰηι υ6γΙ>οπιπι χάνθων βί χάνθαρος. 
Ε^γθ^ϊθ Υ6Γ808 οαΓβαηι βφΐί , ςαθίη 
Λ θ3ΐορ α ηαηεαρ&ιηαβ , άβριη^ίί. Οί. 
Ργο1θ§. ρ. 31. 

υ. 83. σοβαρώς, πί &βηβ ρ&δΐιιβ αί- 
φΐθ αηίπΐ03ΐΐ8. 8<Λο1. ββηβ <$οπψ. Ηοπι. 
Π. ζ, 506. 509. ΑάίβοΙίνο σοβαρές 
δαβρΐαδ βί ΑηδΙορηαηββ βί Γθΐίφΐί οο- 
ιηΐοΐ αίαηίαΓ. ΝιΛ. 406 σοβαρές 1β§ί- 
Ιητ, δοηοΐί&δί» Ιιοο Ιοοο σοβαρώς ρΓ&βϋβΙ. 

υ. 84. πίσυνος = πεποιθώς. ΒβΓ^Ι. 1»α(1. Τηαο. Π, 89. Οί. νββρ. 385, 
ΝαΙ>. 949, Αχίοηίο. αρ. ΑΟι. VIII ρ. 
342 5, Μβίη. Οοπι. ΙΠ ρ. 531. 

ν. 85. πρ]ν άν: ο£. Εΐωβί. «1 Μβά. 
ρ. 119, Ηβπη. αί Μβά. ρ. 344 βφ). 
Οίίαί Εηηηΐε. αά Τίηι. ρ. 107. 

— ίδί^ς : ββηοΐ. οί γάρ ίπποι έν μέν 
τξ άρχη οδχ είσΐν όξεΐς έν τψ δράμω* 
καμόντες δέ χαΐ ίδρώσαντες διαλυθέντων 
των μελών όξύτερον γίνονται. — Αά 
ίδίης βοΐιοΐ. λ£ Οά. υ, 304. ΟΓ. Κ*η. 
237. -^ διάλυσης άρθρων Ινας: άίβ 8βη- 
ηβη £βδβηηιβί(ϋ£ ηιαοηβη. Αΐίαά ββί, 
φΐοά ϋίηά. οοωραΐΈί, Χβηορηοηϋβ Ες. 
7, 11 διαχαλαν το σώμα= 1&η£υβδββΓβ. 

υ. 86. £ύμη: ίιηρβίιιβ, πί Εοοί. 4, 
Αυ. 1182, ΝιΛ. 407. Α1ί*ιη δί^ηίί. 
για. αρηά Μβίη. Ορπι. Υ δ. γ. \ Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 107 καΐ μή πνεΤ μοι κακόν, άντιβολω σ' ■ 
εί δέ ποιήσεις τούτο, κατ' οίκους 
αυτού μεινον τους ημετέρους. 
ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 
90 & δέσποτ' άναξ, ώς παραπαίεις. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
σίγα, σίγα* 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 
ποϊ δήτ' άλλως μετεωροκοπεϊς ; - 

ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 
όπερ Ελλήνων πάντων πέτομαι, 
τόλμημα νέον παλαμησάμενος. 
ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 
95 τι πέτει; τί μάτην οδχ όγιαίνεις; ν. 87. Ββι^Καδ, ςαί ν. 87—89 ροβί σίγα σίγα οοΐΐοοαηάοβ Θ88Θ ραίαί, ίίβπι 
ηίαΐαιη £ύμΐ0 — ώ δ. Γβίοπηίά&ηάιυη ηοη βδδβ οβηββί. ΜθίηβΜαβ ν. 
87— 89 β ίβχΐα βίβοΐΐ. 

ν. 90. ββτνο αϋοή ραιΐββ άβάϋ; ΒπιηοΜιω, Βοίββ. 

υ. 95. τ( μάτην; (βοϋ. πέτει) οδχ υγιαίνεις. Ζβαηίπδ αά Υί^βΓ. ρ. 453 Ηβη». §. 87. πνεΐ — κακόν : βοηοΐ. δήλον 
ότι χαί αυτό προς τάς τροφάς αίνίττε- 
ται. Ε&ΙΙϋαΓ. Ρηηιιιηι βηίιη Τΐ78&6α8 
β&ηΐη&πιηι ρΓΟβαϋιτ, αϊ 8β οοηϋηβ&ί 
άοηιίηίφιβ ηαβο ρ3Γ0£ΐί; ίιιπι Μβηι γο- 

%&ί 0ΪΥ68, βρβΟί&ΙΟΓβδ V. 98 8<Η( , Ιΐί βί 

βςαο βαο θί δίΙ)ί ρ&το&ηί, ηβ Γβίτοοβ- 
ά&ί βςααβ 0(1ογ.θ βίίηιηίαίαδ. 

— χαχόν ρΓΟ χαχώς, ΐπίτα υ. 525 
πνείς — ήδύ. οί. Εΐηίδΐ. δΐά Αοη. 193 ρ. 
25. ΚθίβΙάαΒ: ,ΑΗοφπίιΐΓ ροθίοβηι 
8ααιη. α Νοη ηΐδΐβ, ιηοάο βΟΓίο&πιηδ 
συ δέ μή βίο. 

ν. 90. ώ δέσποτ' άναξ. Η&βο 8βΓ- 
νηβ ρηοΓ. ΑΙΙθγ βηίιη ηοη ΓθνβιϋίιΐΓ. 
ϋβ Ιοαηβηάί ίοπηα οί. ΡΙαί. 748, 
Ρήίζβοη. ϋαβίαΐ. ρ. 80. Εϋαηι η&βο 
Εηήρίάίβ Υίάθηίαχ 6886. Αά παραπαί- 
εις βοηιρ. ΡΙαί 508 ληρεΐν χαΐ παρα- 
πα&ιν. (}αοά άβ ΥβΛο άναξ βί βοηο- 

1198*36 βί ίηίβηΗΓβίθδ Φβαηί, η&ΙΊΟ- 1&ηίυι\ Τα τθΓβηηι ίΓβ^ίοαιη 6886 
ΟΓβάαβ. 

τ. 92. μετεωροχοπεϊς : βοηοΐ. κυ- 
ρίως τό τψ πλάτει της χώπης ματαίως 
τήν θάλατταν τόπτειν. Νοβ ίβΓβ: ία 
άίβ Ι*αίί η&αβη — υηά βίβ ηίοηί ίΓβί- 
ίβη. ΑΙΓβΓί βοηοΐ. πΐίαά οοηιροβϋηηι 
μετεωρολέσχης Ναο. 360 = ό τα ουράνια 
περινοών, θί οοηψαΓ&ί θαλασσοχοπεΐς 
£(}. 830. Ιίβιη ΝαΙ>. 360 μετεωροσο- 
φισταί, ίοίά. 333 μετεωροφέναχες 8ο- 
οπίίίσί ΥΟΟ&ηίηΓ. Είαδάβιη ίβηηθ &βί&- 
ϋβ ίλήηαθςηθ βηηί μετεωρολογεΐν, — πο- 
λεΤν, — πορεϊν, άβ ςαίΐηιβ νίάβ Η. βίβρη. 
Οί. Βθγ£*. »ρ. Μβίη. Οοηι. Π ρ. 1166. 

υ. 94. Αά πέτομαι οί. Μοθγ. 8. Υ. 
ρ. 312 ΡίθΓβ. Οοιηρ. νββρ. 667 μα- 
χοΰμαι περί τοΰ πλήθους άεί, ηΜ άβϋβ- 
οαί ροβία υπέρ. 

υ. 95. παλαμησαμενος: Υ6Γ808 1γ&- 
^ίοα8, ^τι&ηΐ(|ο&ηι ΥβΛαπι ίη ίη&ίΏδ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 108 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 100 τριταίος. 

ευφημειν χρή και μη φλαυρον 
μηδέν γρυζειν, άλλ' όλολύζειν 
τοις τ' άνθρώποισι φράσον σιγάν, 
τους τε κοπρωνας καΐ τάς λαύρας 
καιναις πλίν&οισιν άνοικοδομείν, 
καΐ τους πρωκτούς έπικλειειν. υ. 97. (}υία!? 8ί δΟΠΟΛΠίιιβ μηδ' όλολύζειν, αϊ; 8Ϊί όλ. ηίϊίΐ ηίβί κατά δύναμιν 
ορροδίίαπι υθγοο γρυζειν ? 

υ. 98. τοις τ' άνθρώποις Κ. τοις τ' άνθρώποισι Α1ά. γαΐ£θ. τοις άνθρώποις 
τε ΙΜηά. Ιίρβ. 1820. 1825 , ςαοά δρΓβνίί ίη βάά. Οχοη. βί Ραήδ. — τοις 
τ' άνθρώποις φράζειν (ρΓΟ ίιηρβΓδιίίνο) ΌοΟΓ&βηδ, ςυί φράζω ςαοηοβ ρΓορο- 
ηβο&ί ΓβοβρΙαιη ιχ Μβίηβΐάο. άνθρώποισι δ&Ιίδ άβίβηίΙίίιΐΓ δΐ&Ιίηι δβφίβηϋ 
πλίνθοισιν ν. 100. Οηιηβδ οωηίηο ηαίαβ πιο<ϋ νβΓδαδ οοητί£βτθ νβΐΐβ βί 
άίίηοίΐΐίπιιιιη βί ίηίαδίαιη βδί. Οί. ΙΙοδδΟίΐοη. βί \νβδίρη&1. ΜβίΓ. ρ. 97. 

ν. 100. άποικοδομεΐν πι&γ^ο βά. ΡΙογ. Οηι*., ςαοά ϋίηάοΓηο νβπιηι νίάβίηι•; 
Γβο. Ηοΐά. Μβίη. άνοικ. νη1§ο. Οί. ΗαπίίΐΙίβΓ. Μηβπι. V ρ. 142. 

υ. 101. ΡαΓΟβππαοηπι ιιίίφΐβ ηβοβδδ&ηιιηι απιρηίανίί Ηοΐάβη. δαρβΓβίίίίοπδ ηοη ίκηρίίαδ βχβί&ί: οοη- 
ίτ& βδί Αβη. 659 παλαμάσθω — καΐ 
τεκταινέσθω, ΝιΛ. 176 έπαλαμήσατο. 
δοηοΐ. μηχανησάμενος καΐ έγχειρήσας. 
Ηβ8 γόη. 8. ν. παλαμήσασθαι : τεχνώ- 
σασθαι. οί. Ρηοίίαδ 8. υ. 

ν. 95, μάτην: δεηοΐ. άπό κοινού, 
ϊν' η, τι μάτην πέτει; Νίηϋ οραβ. Ιαη- 
§βη(1ιιη* οαπι ούχ υγιαίνεις, πέτει ίάβιη βδί 
φΐοά ούχ υγιαίνεις βχ 8Θγυι ςιιίάβιη 
δβηίβηίί&: φΐίά ίηΐδίτα ίηδ&ηίδ? ΰίηο!• 
οοπιρ. 8ορ1ι. Αί, 635 6 νοσών μάταν. 

υ. 96. φλαυρον: δοηοΐ. αντί του 
φλυαρόν, αηδές, δύσφημον. • ΥβΓΟΟ ρο- 
ίίββίπιαηι Ατίβίορίιαηθδ αύίατ; ίη £γη£- 
χηβηίίβ οοπΗΟΟΓοπι ίαπι ηοη οβοηιτίί. 
Οί. Μοθγ. 8. Υ. φαΰλον καΐ φλαυρον ρ. 
385 ΡίθΓβοη. ρ. 211 Ββ1Λ. ΝοβίΐΌ 
Ιοοο ροϋιιβ ΥθΓΟαηι βΟΓάίάηηΐ: 8ο1τ«Γθί- 
ηβΓβί, δί^ηίηοίΐΓθ Υίάβίατ. 

υ. 97. γρυζειν: οί. ηοί. ηοβίΓ. &ά 
νββρ38 373. — όλολύζειν: το μετά 
κραυγής εύχεσθαι. 8οηο1. οοπιρ. Ηοη% II ζ, 301, βοηοΐ V. Ειιπρίάβπι Έρε- 
χθεϊ, Ναηοΐί. Τγ. Γγ. ρ. 369 βη. 

ν. 99. κοπρώνας: οι. ΐΌΟβοΙί. &<1 
ΡηΓΥη. δ. υ. Ιστών, ρ. 166. 

— λαύρας: δβηοΐ. έκάλουν τάς στε- 
νάς £ύμας, 2νθα πάσα ακαθαρσία εστίν, 
ή τους ^υπαρούς τόπους. ΥίΓαπίίΐαβ 
£ογο ίάβπι δί£ηίΰβαί: ηπιβία βί οίοαβαδ. 
Οί. Ηαάβοη. αά ΜοβΓ. 8. ν. ρ. 252 
ΡίβΓδ. ρ. 202 ΒβΙΛ. — ΖοηαΓ. Ρηοί. 
δ. ν. αΐίαπι ΥβΓΟί ηοίίοηβπι απβΓυηί. 
ΡΙογ. Οπγ.: „8βά δίο ίαη^ίί οίΥίαιη 
δαοπιιη πιοΓββ δΟΓάίάοδ βί αΓΟθπι ίοβ- 
άαω, άθ ςη» άίοί ροδδίί, ς[αοά άβ Οογ- 
ογΓ2ΐ : ελευθέρα Κέρκυρα, χέζ' οπού 
θέλεις." 

υ. 100. άνοικοδομεϊν βδί ΓθδΙααΓίΓβ, 
ΓβήοβΓβ. Κθίβίε.: οοδίΓαβΓβ αβάίηοαηάο. 
βί. νβδρ. 802, αοί ένοικοδομήσοι νβΓ. 
Ιββίίο. Οί. ϋοΟΓ. &ά Ιγοατδ. 166, 9, 
δοηοΐβί. Ι ρ. 320. 

Υ. 101. έπικλείειν: ^ιΐΑδί Ηοηιβηυη Ώφζβά ϊ)γ Κ^ΟΟΟΙξ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 109 105 ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 
οδκ Ισθ' όπως σιγήσομ*, ην μη μοι φράσης, 
8ποι πέτβσθαι διανοβί. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

τί δ' άλλο γ' ή 
ως τ&ν ΔΓ ε?ς τ&ν οδρανόν; 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 

τίνα νουν έχων; 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
έρησομενος εκείνον Ελλήνων περί 
άπαξαπάντων δ τι ποιεΐν βουλεύεται. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 
έάν δέ μη σοι καταγορεύση ; 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

γράφομαι ν. 105. Βπιηοΐάϊΐδ βΐ Βοίδδ. ροδί εκείνον, ϋίιιά. ροδί άπαξαπάντων βθ. Ιίρδ. 

1820, Βο*η., Όίοά. ίη Ι. 1825, Οχοη. βί Ρατίδ. ΗοΜ. ΒβΓ^. Μβίη. ηυ1ΐ3ηι οηι- 

ηίηο ίηΐβιραηοΐίοηβπι ροδηβτηηί. ΒΓαηοΙί. Καδίβπιπι δβςηίΐηι•. \βϊϊ. βάά. 

3ϋΙ ηπΐίαπι η30βηί, &ηϊ ίαΐδ&ιη, υί ΑΙάίηΕ βχ ββηηβ Ιααίίηίΐ Ιί. III. 
υ. 106. βουλεύσεται Κ. 3 ιηαη. ρΓ. 
υ. 107. σοι 3<ϊάιιηί ΡΙογ. Οητ. ΚαδΙβΓ. Ββηίΐ. ΓβΠ., άββδί ίη β(3ά. 3ηίβ Καδίβ- 

ιόπι, ηοη ίίβηι ίη οοάά. 
— χαταγορεύη ΟοΙ). V. Ι<. ρ. 37. αηάΪ39 ΟΕηβηίβπι: θύραι δ' έπέκειντο 
φαειναί. Βθγ^Ι. οοπιρ. υ. 150 ίηίι-3. 

ν. 102. ΤΓγ£3β«δ άυηι βήβρβθδίοδ 
οαηϋ, αΐϋαβ Εΐϋαβςυβ βνβηίίιΐΓ, οηι-δΐίπι 
βςΰί ιηβίΓΟ ίηιίίΕηίβ. Ναηο νβτο ρ»α1- 
Ιαίοιη δυϋβίδίϋ, οαιη βθγυο ςηβδί ρβ- 
άθβίΗ δβπηοηβ ί β. Μπίθίτο αΙίβΓοα- 
ίατηβ. 8αΙ)8Ϊ8ΐϋ αιιίβπι βά υ. υβςαθ 
110. Μ3οηίη3, άαιη ββΓναβ οοηοΐαταδίί 
ηΊΪ38 βϋαβ^ϊΐβ ρΓοηιαηί, ρι-οιηοΥβίηι•. 
Μβίηιαι ά3θίγ1ίοαπι αβφΐβ οιίΓδυηι βηιύ 
οοηοϋβΐιιιη άβρίη^ίί. ΙίβΓπηι βςαβδ δηο- 
βίδϋί & νβΓδίι 124 δά ν. 153. Ταηι άθηαο 
ιηοίρίυηί αηαρδθδϋ, <1βηηο ρΓοίβοΙίο, 
ςηοαά υ. 172 βηϋιΐΓ, βςαβδ υογο ίη 
εθγθ βαβρβηβαδ ηαιΐ8θ3ΐη ββηϋί. ν. 104. Αά ώς — εις ϋοθΓ3βηδ 
οοπιρ3Γ. Όβπαοδίη. ρ. 979, 26, ρ. 1221, 
20. Τηηογά. IV, 79 ϊηίί. Οοηίι-3 εις 
θεούς Ρ30. 132, Αν. 843 άίοίηαι Θδδβ 
ίάβιη ιηοοβί. 

ν. 106. βουλεύεται: οί. υ. 58 (Βοι^Ι). 

ν. 107. γράφομαι: δοηοΐ. παίζει 
διά το φιλόδικον των ' Αθηναίων, λέγων 
καΐ του Διός κατηγορήσω ώς προδιδόν- 
τος τ)]ν Ελλάδα τοις Πέρσαις. τούτο δέ 
λέγει, δτι Λακεδαιμονίοις έβοήθουν οί 
Πέρσαι έν τψ πολέμω τψ Πελοποννη- 
σιακή. Ρ3ΐ1ίίαΓ. Μβάί ςαιιπι βίηί 0γ36- 
οΐ3β ηοβίθβ ρβΓρβίιιί 30 δβπιρίίβχηί, ςιιί- 

νίδ ρ3ίή3θ ρΓΟθίίΟΓ ΜβάΟΠΙΠΙ 30110118 
Θ8* βί 8001118, οιιπι Μβάίβατίθ ΓβΠΙ 1ΐ3ΐ)βί Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 110 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

•Μήδοισιν αύτδν προδιδάναι τήν Ελλάδα. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 
μά τδν Διόνυσον, ουδέποτε ζωντός γ' έμοϋ. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 
110 ουχ ϊατι παρά ταδτ' άλλ'. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α. 

ίου ίου ίοό• 
ώ παιδΓ 6 πατήρ άπολιπών απέρχεται 
δμας έρημους ε?ς τον οδρανον λάθρα, 
άλλ' άντφολεΐτε τον πάτερ ' & καχοδαίμονα. 

υ. 110. ιού 1)ί8 Κ. ςυαίβΓ βάά. αηί© Καβΐβπιιη, ίβτ ΚαβίβΓ. γθοο. — ϋίηά. 
ίου ίου βχ1τ& νβΓβιιηι ροηβηάαπι Ιαοαηαιηφίθ ροβΐ άλλ' ίηάίο&ικί&ιη βιιβρί- 
οαίαΓ Κανβηη&ίθ ααοίΟΓθ. (ίαίάιη θγ£0 νββρ&Γππι νβΓ&απι Γβνοοανϋ 1166 
ο. 2. π. τ. άλλα. Φίλ. χαχοδαίμων έγώ. | ιού, ίού | χτλ.? 

ν. 112. ήμας βά. Ρίοτ. 01η\, φιί ί^πίθη υμάς ρΓΕβίβΓί. 

ςαί (τΓαβώ&θ ηοη ίανβί. Εί ί&οίΐβ βι-αί ίβπιιη οί. Ρ&Ιπιθγ. Εχ. ογ. ρ. 743. 

θί ί&οίαπι βδί δ&βρβηιιιηβΓΟ , αί ρι-οάί- Μοθγ. 8. υ. γραψάμενος ρ. 114 ΡίβΓδ. 
ϋοηίβ αΐίςιιίβ αοοαδ&ΓβίιΐΓ. 8ίο ίηίΓ» υ. 109. ουδέποτε : οί. Ηαάβ. βί ΡίβΓδ. 

406 8€[ς. βί 8ο1 βί Ιίΐιηα ρΓοάίϋοηίδ »ά Μοθγ. ρ. 461; ϊπ£γε ν. 706. 
ίηβίηιαΙίίηίαΓ : τοις βαρβάροισι προδίδο- Υ. 110. παρά ταΰτ': νίά. Μ&γχΙ. 

τον τήν Ελλάδα. ΒαΛαπιβ οίνί ΑΛθ- Εαπ 8αρρ1. 1225. Μβπι δοοΓ&ίββ (ΰοίί 

ηίβιιβί υθΙ ΙίΕοβά&βπιοηίιΐδ υοο&ϊιιγ. Οθ- ΝιιΙ>. 698, Βάβίνοίβο Υββρ. 1166. Οί9ίΙίζθά όν ν^ΟΟ^ΐ€ τριταίος, κοραι ΚΟΡΑΙ. 
& πάτερ, ώ πάτερ ίρ' έτυμος δή 
115 . δώμασιν ήμετέροις φάτις ηχεί, 

ώς σι) μετ' ορνίθων προλιπών έμέ 
ές κόρακας βαδιεΐ μετά μώ νιος; 

ν. 114. Π ΑΙ. νυ]£0 &ηίβ Βπιηοκίιιπι. ΚΟΡΗ Βπιηοϋπδ, Γβοβηϋ. Κόραι, υί 

• τίάβίπΓ, Κ. " χ 

— άρ' έτυ^ός γβ οοάά 4 . Βηώ&ώ. ΕΙ Οηι\ Κιιβί• Βγοικκ. Ιην. Ββ]& 

Βοίββ. ϋίηά. ία Ρ&ήβ. Βοΐο. Ηοΐά. Βθ^. Μβίη. Ηβπη. £1. ά. πι. ρ._329 

άρα* γ' 'έτήτυμος Όιη<1. ίτι ΪΛρ8. 1820. 1825. ή £' Ιτυμός γε ίά\ ίη Οχοη. 

οί. Ρηίζβοη. Τηββηι. 260 ρ. 89, άρ' Εη£. Τηββηι. ν. 1. άρ' έτυμος γάρ 

Ηβπη. Μβίτ. ρ. 120. ίτυμός γε άρ' ΑΙά., ίάβπι Υθΐ γ' άρ', θί Ιτυμος βάά. 

απίβ Καβίβπιηι. ή £' 8<ώοΚ&βΙ&, ςαοά ςιιππι ηι&^ίβ ίτα^ίοαπι 8ΐί, οοηνβηίί 

ηηίο 1ο<5θ. 

υ. 115. ήχει δώμασιν ήμετέροις φάτις ϋίηά. ία Ιίρβ. 1820. 1825. υ. 114. ϋβ ηαπιβΓΟ £1ί&πιιη άίχί 
ίη Ργο1θ£. αά νββρ. ρ. 31 βς. ϋβ Ιοί» 
η&β 80θΐι» <*. Ργο1θ£. ρ. 40. 

νβΓβηβ άαο ρήοΓθβ ο»1α1θ€ίίοί βααί 
ίη <ΰ8Υΐ1&1>ηηι, ββφίβηίββ άηο ίθίτα- 
ηΐθΐπ &ο*1*1θθϋοί, ψιοβ θχοίρίαηί ηβχ*- 
ηιβίή ά&ο^ΐίοί οαίαΐβοϋοί ββχ. 

— βσηοΐ. παρά τά έξ Αίολου Εύρι* 
πίδου• ,,^ρ' ϊτυμον φάτιν Ιγνων, Αϊο- 
λον εδνάζειν τέκνα φίλτατα." ΑΓολέ σ' 
ββίάΙβΓ. ν. ΝλήοΙγ. ϊγ. ίτ. ρ. 293. Αά 
Ιτυμος ΒβΓ£ΐ< ΰοηιρ. Βατ. Ιρη. Α. 795, ΕΙθώΓ. 81$. νοχ ροϋββίηκιιη ίΓ&^ίοο- 
πιπι 681;, νίά. ΕΠβηάί. Ιβχ. δορη. 8. υ., 
ςη& Οοπηοιιβ ηίβ Ι&ηίαπι νβΓβίοαβ ηϋ- 
ίπτ, ίΐβπι φι&β ββφΐιιηΙαΓ έτύμως υ. 
118 βί έτήτυμον ν. 119. 

υ. 117. ές κόρακας: βοηοΐ. άστείως 
— δέον είπεϊν εις ούρανάν. οί. βοηοΐ. 
ΝηΙ). 133. Αά βαδιεΐ Υΐά. ΡίθΓδ. ζά 
ΜοβΓ. ρ. 106. 

— μεταμώνιος: βοηοΐ. μάταιος — 
<Α δέ φασιν ιδίως μεταμώνιον τόν έτέ* 
ρωθεν μετέωρον^σημαίνειν , πιστούμενοι Ώφζβά &γ (^ιΟΟΦΚ! 112 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ εστί τι τωνδ' έτυμως; ειπ' & πάτερ, ε? τι φιλεΐς με. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 
δοξάσαι εστί κόραι• τδ δ' έτήτυμον, άχ&ομαι ύμΐν, 
120 ήνίκ' 5ν αΐτίζψ' άρτον, πάππαν με καλοΰσαι, 

ένδον δ' αργυρίου μηδέ ψακάς η π< * νυ πάμπαν. 
ην δ' έγώ ευ πράξας ελ9α> πάλιν, ίξετ' έν ώρα 
κολλυραν μεγάλην και κόνδυλον οψον έπ' αυτή. ν. 118. ει τι Κ. V. 0. 8&ηοίαπι&ηάα8 Καάά. Ώ&ψ. ρ. 511, Κβίβίε. ΒγοποΙγ. 
Γβοβηίί. δττι ναΐ^ο &ηίβ Βγ. 

— έστι τι τωνδ'; έτύμως εΤπ' Ιι6ΐιϋπ£. 

ν. 119. δοξάσ' Ιξεστι Ιηηί. III. — τόΤ βάά. &η1θ Κυβίβπιπι. 

— άχθομαι, υμεΐς ήνίκ' ρΓΟροη. ΕΙ. ΟηΓ. ίη ηοί. 
ν. 120. άν οπι. Κ. 

' — πάππαν Κ. V. Β. Ο. πάπαν ταΐ^ο Βΐάβ Βηιηοΐάαιη. 
ν. 121. ήν ναΐ£0. η 8υίά. 8. ν. ψακάζει, Ββηίΐ. ί)ίηά. ΒθΙε ίββο. Κ. V.) 

Ηοΐά. ΒβΓ^Ιί. Μβίη. ψεκάς 8ο*1ί£. Εχε. 
ν. 123. κόνδιλον βΐίφίοί βάά. δοίΐ. Ο&Ι. ΤΫβοη. Καρηβΐ. Ιιιηί. ΠΙ. ,,κάνδυλον 

ηΙπ" 8ο&1. Εχο. κόνδυλον ναΐ^ο. τούτο παρά Σιμών (δ ου ούτως είποντος* 
„κον{α δέ παρά τροχόν μεταμώνιος 
ήέρθη." Κβ}8ΐίβ: „Νυηΐ μεταμώλιος α 
μολεϊν ω ρτο ο ροΒίίοΡ" νοχ Ηομθγο 
Ρίηά&ΓΟςαβ αβίίαία. Ρβηηάβ ββί, ρβΓ 
V 80ΓΪΙ)&8 αη ρβΓ λ. 

ν. 119. 8οηο1. καΐ τούτο προς το 
έξ Αιόλου Εύριπίδου έπος „δοξάσαι έβτι 
κόραι• το δ' έτήτυμον οδκ Ιχω ειπείν: 
οί. 8οίά. 8. ν. δοξάβαι. Ζοϊ13γ. 8. ν. 

ν. 120. Ιηάβ α νβιΊήδ άχθομαι 
υμΐν αά νβΓβ. 123 οοίηηπίΗβ θχηίΐηι•. 
Οοιηρ. νββρ. 300 βςς. Ε&άβπι ραβΓΟ- 
πιπι ίη νβδρίβ βί ραβίΐ&πιηι ίη Ρβοβ 
οοηάίϋο θδί. Βθγ^Ι. οοιαρΕΓ. Εβοΐ. 645. 

ν. 121. ψακάς: δβηοΐ. τό σμικρό- 
τατον 8 καΐ νιφάς καλείται. — Ζοη»Γ. 
ψακάς βί ψεκάς ρΓ3βΙ)βί;. Εαηρ. Ηβίβη. 
3ραά Αγ. Τηββω. 856 δίας ψακάδος άβ 
ρίπνίο άίχίί, ΑηϋπίΒοηαδ, δβηρΙοΓ ςιά- 
ά&ηι ί^ηοοίΐίβ, ψακάς, ό Ψακάδος <ϋοί- 
ίαΓ ΑοϊΐΆτη. 1150, ςαοά ίηίβΓ Ιοαχιβη- 
άαπι ρΓΟχίπιβ βίβηίββ βοηβρηίί, ψακάζει, ςαοά ΥθΛαπι βχβΐίΐί ίη 1τ3£πι. Νίοο- 
ρηοηΐ. αρ. Αίηβη. VI ρ., 269 β, Μβίη. 
Οοπι. Η ρ. 851. 

— πάνυ πάμπαν: Αοίηι&άνθΓίβδ 
η»ηο νθΛοπιω βοηίυηοϋοηβηι βοηο- 
πιιηφίβ Η88πηί1»Ιίοηβιη , &1ί»δ , ςυοά 
δοίαπι, ηοη οΙ)νΐ3ΐη. Πάμπαν ρΓαβοίριιβ 
ΗοωβΓϋδ, ίχχχα ΡίηώΐΓΰβ, Ιτ&^ίοί, Ρ1»Ιο 
αάΜΙ)ΐιβπιηί. Οί. 8οίά. <* ν. ψακάζει 
βϊ πάμπαν, Ηθ8γοΙι. Ρίιοί. 8. ν. πάμ- 
παν. ΜοβΓ. 8. ν. ψακάς, ρ. 419 ΡίβΓδ. 

ν. 123. κολλύραν: βοΐιοΐ. τρ Ιλατ- 
τον του άρτου, δ τοΤς παιδΐοις διδό*ασιν. 
Ιίβςυβ μεγάλην ΙαάίΙϊαηάαβ ζάάϋ ρ&ΙβΓ. 
Εοάβιη νβΛο Οοηιίοαβ «ϋίατ ίη Ηοΐ- 
οαάαια £γε^πι. αρ. ΑΙηβη. ΠΙ ρ. 111 β, 
Βθγ^Ις. »ρ. Μβίη. Οοηι. II ρ. 1122, αοί 
ίοιτί388θ Ιθ^βηάαηι τοις πεινώσιν ρΓΟ 
τοϊσι περώσιν. Ρΐαηί. Ρθγ8. 1, 3. 12: 
ίηβ οοΐίττίοηπι, ΒΓθ1»ηρρβ. 

— κόνδυλον : δοηοΐ. έπαιξε παρά το 
λεγό'μενον η εί δέ οΐνον αίτεΐ, κό'νδυλον 
αύτφ Ιός^ υπέρ του έθίζειν τους παϊ- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 113 ΚΟΡΗ Α. 

καΐ τις πόρος σοι της δδου γβνήσεται; 
125 ναυς μέν γάρ οδκ άξβϊ σε ταότην την 686 ν. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
πτηνδς πο ρεύσει πώλος* ού ναοσθλώσομαι. 

ΚΟΡΗ Β. 
τις δ' ήπινοια σοδστίν, &στε κάν&αρον 
ζευίαντ , έλαόνειν εις θεούς & παππία; 

ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 
έν τοίσιν Αισώπου λόγοις έξεορέθη 

— κολλΰραν ΑΙά. ναΐ^ο. κολλύραν ΡογΙ. Κοδί, Αιχ&ςΙιαια π. τ. ρ. 194, 16 
Ι&αάαΙ ΙΚηά. 

ν. 128. παπία Ε. ΑΙά. ναΐ^ο, οοΓΓβχίί ΚαδΙβΓ. Ροιΐαβ; ίί. νββρ. 297. 

— ή 'πίνοιά σοόστίν Όίιιά. ΒθΉ. Ββη*ΐ£. Μβίη. σου 'στίν ναΐ^ο. σοΰστιν Βοίη. 
τ. 129. έξευρέθη Β» ΒθΗε. Βοίββ. Μηά. ΗοΜ. Βθγ^. έξηυρ. V. ναΐ^ο, Είπίδΐ. 

Εατ. Μβά. 191 ρ. 114: Οί. Ιοοβοΐε. Ρητ-νη. ρ. 140. δας μηδέν τι περιττόν ζητεΐν. ΟθΗθ 
ροβάα κόνδυλος άίχίί ρβΓ Ιιιβαια ρΓΟ 
κάνδυλος (είδος πλακοΰντος), α(; ϋβΐΏθ- 
ϋίυβ 6 Ζηνοδότβιος αριιά βοΐιοΐ. &ά υ. 
1. ιιηϋ&ο&ί (οί. Ο. βοΙιηβίάβΓ. (1β ίοηϋ. 
βοΐιοΐΐ. ρ. 90. 107). (ίιι&β ββί βϋαιη 
ΌίηάοΓδί ροδί Καβίβπιιη ββηίβηϋα. 
Κόνδυλος υθγο Ιτίρΐίοβιη Ιι^οβί ηοο ηαο- 
φΐ6 Ιοβο ηοϋοηθπι. Ργιπιιιπ^ άβδί^ηαί, 
πιοάο Έίίγια. Μ. βΐ Ζοηαηπι $. ν. ββ- 
ςααπιιιτ, ίάβπι <|αο(1 κάνδυλον, ίαπι νβΓΟ 
ρτορήβ ρα§ηιυη, ιιί νββρ. 254 κονδύ- 
λοις νουθετεΐν, ΕφίίΙ. 1236 χ. άρμότ- 
τεσθαι, Ραα 256. 258, Ες. 411 νή τους 
κονδύλους Ιδίοί&ήαδ ίαΓαΐ, Υββρ. 1503; 
» άθηίςιΐθ τίάβίαΓ Ιιοο Ιοοο ββηβα οο- 
80Ο6Ι1Ο άίοΐιιιη 6886 ίοϊηυι ρτο ρ^Γίθ 
κΐβιηατιβ δί^ηίβοΛΓβ ςμιοά δάχτυλος 6. £. 
ηί ί&11θΓ νββρ. 276. 432. 

ν. 124. Βθϋηαα ραθίΐαθ χάπι ρ&ίτβ 
οοΐίοςαιιηίαι•, αΐία αΐίαπι βχοίρίβηδ, άβ 
ςπΛ γθ <1ίχί νβ8ρ. ΡγοΙ. 1. 1., ΥβΓδαδ 
οοηίΓ» 114 — 118 οαηηηί; οαηο&β. Ιΐβ- 
πιιη οοίηηπιο ίηοβάΊιηΙ. Οί. 8αίά. 8. 
ν. πόρος. ν. 125. 8οηο1. δ λόγος έχ Σθενε- 
βοίας Ευριπίδου. τινές δέ οίόνται έχ 
Βελλεροφόντου παρωδήσαι (παρφδήσθαι 
Μβίη.). οί. Νααοΐί. Τγ. ίτ. ρ. 448. ' 

υ. 126. Επτίρΐάίδ ΥβΓ8απι β$8θ οοηί 
Μβίη. ΕχβΓοϋ ία Αίηβη. 8ρ6ο. 1 ρ. 32. 

— ου ναυσθλώσομαι: βοηοΐ. οδ νεώς 
έπιβήσομ,αι , κυρίως δέ το ναΰν μισθώ- 
σασθαι. νβΓΟΟ ρΓ&βοίραθ Εατίρίο'θδ οίί- 
ίαΓ. Ναπι ίοΓίβ ηοίςαβ ναυστλοΰν 8θή- 
οβηάαηι, αί δίΐ ίοπαα βΥηοοραί» νβΓΟί 
ναυστολέωΡ 

Υ. 129. Αίσωπου: δοηοΐ. ό λόγος 
τοιοΰτός έστιν. αρπάζοντος του άετοΰ 
τους νεοττους τους του κανθάρου καΐ δ 
κάνθαρος τά φά του άετοΰ έχχλέψας 
(έχλέψαςΡ) έξεχυλισεν έως τοσούτου, εως 
ήλθε προς τον Δία. χατηγοροΰντος δέ 
τοΰ άετοΰ προσέταξεν ό Ζευς τυ|) άετ<£ 
Ιν τψ αΰτοΰ κόλπου• νεοττεύειν. επειδή 
δέ τά ψά εΐχεν ό Ζευς, περιίπτατο τον 
Δία δ κάνθαρος. δ δέ έκλαθόμενος ανέ- 
στη ώς σοβήσων έκ της κεφαλής αυτόν, 
καΐ κατέαξε τά φά. Ε&ηάθαι ίίΛαΙαπι Οο- 
ιηϊοηδ ί&η^ϋ νββρ. 1446, ηοί υΜ. βοηοΐ- 
8 Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 114 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

130 μόνος πετεινών εις θεούς άφιγμβνος. 

ΚΟΡΗ Γ. 
άπιστον είπας μϋθον & πάτερ πάτερ, 
δπως κάκοσμον ζφον ήλθεν εις θεοός. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ήλθεν κατ' ίχθραν άετοδ πάλαι ποτέ 
ψ' έκκυλίνδων κάντιτιμαφοό μένος. 
ΚΟΡΗ Δ. 
135 οδκουν έχρην σε Πήγασου ζεδξαι πτερόν, 

8πως έφαίνοο τοις θεοΤς τραγιχώτερος ; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
άλλ' ώ μέλ' αν μοι σιτίων διπλών ?δει• 
νυν δ' δττ' άν αυτός καταφάγω τά σιτέα, 

υ. 133. αίετοΰ Κ. τοί^ο. αετού Βπιη<&. ΒθΉ. ΒοΛ. Βοίββ. Οίηά. ίη Οχοη. 

βΐ Ρατίβ. Ηοΐά. Ββιφί. Μβιη. 
ν. 134. ψ* έκκυλίνδων νιιΐ^σ. (ώ' νβϋ) ώα 'κκυλίνδων Βπιηοΐί. Βοίβθ. ψ' 

θ1Ϊ8ππι ηαηε Ιβ^ϋοτ ίη ιγ&£πι. ΑΙθχιομι αρ. ΑΙη. II ρ. 63 ο, Μθΐη. Ο. III 

ρ. 513 βΐ Αηϋρηαηίδ αρ. Αίη. Π ρ. 56 β, Μθίη. ΠΙ ρ. 143, άβ ςαο νβηα 

ο£. Κοπή*, αά Τίπι. ρ. 189. 
ν. 137. μέλ' έαν Κ. 8βο. ΒβΙΛ. V. μέλε άν Κ. 8βο. Ιην. ΒπιηΛ. μέλε* άν 

Β. Ο. μελέα μοι ναΐ^ο αηίβ ΒΓαη<ά. Ββηϋ. μέλ' άν ΒοΗε. Βσίεε. ΙΜιιά. 

ΒοΛ. Ηοΐά. Ββ镧&. Μβίη. 
ν. 138. καταφαγώγώ σττ(α Οοο. Μηβηι. II ρ. 98. ν. 130. πετεινών: ςηαβί αααίΐα ηβ- 
ςαβ νοΙβΓθ ηβςπθ αά §αρ«Γθβ βνοΙαΓθ 
ροδδβΐ. 

υ. 131. άπιστον: βί ςαοά ΟΓθάίΙ 
ηβωο βί αηοά ραβίΐα, φΐαβί ί^ηοΓβΙ; 
ίαοαίαηι, οΓθάίίηΓαηι βθβθ ηβ^αί. Ββι^Ι. 
οοηιρ. Εογ. Ιρη. Τ. 1293 βαάβηι νβΛα, 
Αβδοη. 8ηρρ1. 285. 

ν. 132. όπως: ψιοηιοάο, φή; οί. 
Υίξ. θά. Ηβπη. ρ. 435. Αά είς θεούς 
νϊά. βηρΓα ν. 104 βί ϋοιτ. αά Οηαιϋ 
ρ. 401. 

υ. 133. πάλαι ποτέ : οοαιραΓββ τθγ- 
βυηι ηοϋβθίΐΏΐΐΊΐι *. πάλαι πο*τ ' ήσαν άλ- 
κιμοι Μιλήσιοι Υββρ. 1060, βοηοΐ. ίΚά., 
«ρίν ποτ' τ. 1063. ν. 185. Πηγάσοο ζβδξαι πτεράν ή- 
άβηίατ Εαπρίάίβ τβΛα Θ88β. 

ν. 136. δπως έφαίνου = ίνα έφαί- 
νου: ΟΟΠ8ίΓϋΟ*10 ηοτίδβίπια, οι. Εοοίβδ. 
152. 426. ν&ΙΛβη. Όίαίτ. ρ. 148, 
Κίάά. αά Ό&ψ. ρ. 423, Εΐοαβί. αά 8ορο. 
Οβά. Τ. 1389, Ηβίηά. αά ΡΙα*. ΟτιΑ. 
ρ. 439 ο, Ηβπη. αά νί£. ρ. 434. 

ν. 137. ώ μελέα δυικώς. λέγει δέ" 
προς άμφω τά παιδία. ΡαΙΙίι-ιΐΓ βοηοΐ., 
ίαηι α Βπιηοΐάο θΐτοηβ οοηνίοίαδ, ς[αί 
ηαβο: „ Υπατη 6 ίιΐίαοιιβ, βαπι φΐαβοηιη 
βο ββΓΟίοηθηι ππβοβί., αΙΙοα,αϋαΓ Τ17- 

^&β118. β 

— Ιδεί: 8θί1. Πήγάσον ζευξαντι. 
τ. 138. καταφάγω: νϊά. 3(1 γ. 6. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΪΣ ΕΙΡΗΝΗ 115 τουτοισι τοις αδτοισι τοίϊτον χορτάσω. 
ΚΟΡΗ Ε. 
140 τί β* ήν ές δγρον πόντιον πέσΐβ βάθος; 

πως έξολισθεΤν πτην&ς.ων δυνήσεται; 

ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 
επίτηδες βΤχον πηδάλιο ν, φ χρήσομαι• 
τδ δέ πλοιον ?σται Ναξιουργής κάνθαρος. 

ΚΟΡΗ Ζ. 
λιμήν δέ τίς σε δέξεται φορούμενον; 
ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 
145 έν ΠεφαιεΓ δήπου 'στί Κανθάρου λιμήν. 

υ. 143. το δέ πλοιον οοάά. ιιί νΐάβίαι-, Ββηίΐ. Κβίδΐί. Βηιηοΐί. Γβοο._8ιιί(1. 8. υ. 

πηδάλιον, Α&6η. XI ρ, 488 θ. το πλοιον δ' έσται υηΙ^ο αηίβ Βηιηοΐί. 
υ. 145. Πεφαεί οοάά. βοΐιοΐ. Εαοί&ηί Π ρ. 684 Κβίζ. (οί. Β&8ί. βρ. ογ. ρ. 97), 

ταΐςο. Πειραιεϊ ϋίηά. ίη Ιίρβ. 1820. 1825 βί Οχοη. γ. 139. τούτοισιν. ηοη οίβο ςηί- 
άβπι, 8βά άφοδεύμασιν (Αβ^&ο^), αί 
δβΐιοΐ. βχρΗοαί. — Αά χορτάσω υκΙ. 
Κίάά. &ά ϋ»ν. ρ. 121, Ββφ. ΚθΙ. 
Οοπι. ρ. 157. νβΓΟαιη οοπποίβ αβίίΕ• 
Ιιπη, οί. Ιηά. βρ. Μβίη. Ο. V 3. υ., 
ΡοΙΙ. VI, 43. 

υ. 140. νβΓβαπι βχ ΒβΙΙβίΌρηοηίβ 
Εαιίρίάίδ 6886 πιαχίπΐθ ρτορίβΓ ρι-ο- 
άαοίαπι ρηιη&χη υθγΜ υγρόν ρυί&ί Ρογ8. 
αά Εογ. Ηβο. 1018, ρ. 79, Εβίβ. Οοηί. 
ρ. 102, ΚΜά. 3(1 Ό&ψ. ρ. 369, Όο1)γ. 
&ά Εηήρ. Ττο»ά. 1, βοηοΐβί. Π ρ. 88. 

— 8οηο1. τους τραγιχους παίζει δια 
τα περί Ίκαρου λεγόμενα. ΡοΓίηηα 
Ιθ3Π ΒβΙΙβΓορηοηίίβ δίιηίΐΐίιη». ϋβ Ββΐ- 
ΙβΓορηοηίβ οί. Ρίηά. Ιβίηιη. ΥΠ, 44, 
βοΐιοΐ. Β. ζ, 155 β* φιοβ ρΓ&θίβΓβα 
Ν&ηοΐε. Τγ. £γ. ρ. 352 βιιοίΟΓβδ ηοπή- 
ηαγιί. 

Υ. 141. έξολισθεΤν : βοηοΐ. διανή- 
ζασθαι. έπεί τα πλείστα των άρνέων 
έμπεσόντα είς ΰδωρ έννήχεσθαι οδ δύ- 
ναται. Όβ έξολισθεϊν Υΐθ. Κίάά. &ά 
Ώ&ν. ρ. 602, Ες. 491 έξυλισθάνειν τάς 
διαβολάς, 8αρβΓ3Γθ οοηΥΐοί», Εοοί. 286 έξολίσθίβ ήμας, ίυ^ΐΒί ηοβ. Οί. Ρογβ. 
αά ΕαΓ. Ρηοβη. 1398. 

ν. 142. εΐχον: ίία νββρ. 315 εΤχον 
άίοίαιη ρΓΟ 2χω. Κπΐ6£. β γ. §γ. §. 53, 
2, 4-6. 

— πηδάλιον: δβηοΐ. το αίδοϊον δεί- 
χνυσι παίζων. 

ν. 143. τό δέ πλοιον — χάνθαρος: 
Ιαάίί Οοιηίοαβ νβπίβ ΥβΛι χάνθαρος 
ηοίίοηίοαβ: δί^ηίβοαί βηίπι βί 303Γ3- 
1)3βαπι βί ηανϊοαίαιη βί ροοηΐί £βηιΐ3 
βί ηβΓΟβηι Αίίίοηηι βί ροιΊυπι Αίίίοηιη. 

— Ναξιουργής: βοηοΐ. πλοία ή ν 
ούτω λεγόμενα, χανθαροι, έν Νάξω γε- 
νόμενα, ως νΰν σίλφας (οίαίίαδ) τινά 
λέγουσιν άχατίων εϊδη. Αά Ναξιουργής 
οοιηρ&ΓΒί βοηοΐ. Κνιδιουργής, χέρχυρα 
& Κέρχυρα, πάρων & Πάρος ίία (ϋοΐυπι. 
Αάάδΐβ Κορινθιουργής »ρ. Αίΐιβη. V 
ρ. 199 ο. οί. ΡοΓβοη. ΑΛυ. ρ. 129, 
ΒβΓ^Ιε. Κ. Οοπι. ρ. 28. (ΑΛθη. XI 
ρ. 474 ο.) 

υ. 145. ΠεφαιεΙ ρβηοΐϋιηα οοιτβρίβ, 
ιιί ϋϊ ίη 8*1 ιηαΐίίδ ΥβΛίδ θ. ξ. δεί- 
λαιος, ' Αθηναίος, οίος, ποιείν βίο. Οί. 
Μβίη. Οοηί. III ρ. 580. Ιάβπι IV ρ. 
8* Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 116 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΡΗ Η. 

έκεινο τηρεί, μη σφάλεις καταρρυης 
έντεδθβν, βΐτ$ χωλ&ς ων Ευριπίδη 
λόγον <παράσχχ)ς καΐ τραγφδία γένη. 538 ιιΜφίθ Πειραεύς Γβροηβικίαιη βθδθ 
δΐιβρίο&^Γ, ςαοά ίηθοηρϋο η&νβΐίβ βριιά 
ΒοβοΙΛ. Υτΐηιιά. ρ. 439, 30 Ιιαηο ίρτ- 
ηι&πι 36ΓΥ&τθΓϋ. — Κανθα*ροι>: 8<ώο1. 
μέρος του Πειραιώς ώς Καλλικρατης 
φηοΐν ή Μενεκλης έν τψ περί Αθηνών 
γράφων ούτως η 8χει δέ δ Πειραιεύς λι- 
μένας τρεις, πάντας κλειστούς.* εϊς μέν 
έοτιν δ Κανθάρου λιμήν καλούμενος, έν 
ψ τά νεώρια έξήκοντα, εΐτα Άφροδίσιον, 
είτα κύκλω του λιμένος στοαΐ πέντε." Οί. Μα©11©Γ. ίΓ. Ηί8*. IV ρ. 450. Βαοί* 
ΥβΓΟ ηοπιβη α ΟαηΗϋΐΐΌ Ιιθγοθ. 

ν. 146. Ρΐιοί. καταρρυηναι — κα- 
ταπεοέΐν. 

ν. 147. χωλός ών: βοΐιοΐ. λέγει 
περί Φιλοκτήτου καΐ Βελλεροφόντου. 
κωμψδεί δέ τόν Εύριπίδην ώς χωλο- 
ποιο\. οί. ΑΛ. 427, Καη. 842. 846. 

ν. 148. λόγον, τήο υπόθεσιν, αϊ 
βαρηι ν. 50. ΓΙογ. ΟΙιγ. οοοορ. Ηογ. 
Ερίβί. Ι, 13, 9. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΤΡΊΓΓΑΙΟΣ 

έμοί μελήσει ταυτά γ' • άλλα χαίρετε. 
150 δμεΐς δέ γ% υπέρ ων τους πόνους έγώ πονώ, 

μή βδβΤτε μηδέ χέζε&' ήμερων τριών* 
ως εί μετέωρος ούτος ών όσφρήσεται, 
κατώκαρα £ίψας με βουκολήσεται. 

υ. 150—153 Γθοίάίί Ηοΐά. 

υ. 153. κατώκαρα οοάά. νπΐ£0, 8αίά&8 8. υ. κάτω κάρα Όΐικί ίη Οχοη. βί 

Ρατίβ. ΒβΓ^. Μβίη., Ρογ8. ίη β<1. ΡηοΙίί 8. ν. Ραΐαηαι αιιΐ κατώκαρα &αί 

κάτω κάρα δΟΓίοβηάυηι. 
— βαυκαλήσεται Ηο&βΓ. Μηβπι. II ρ. 98. υ. 149. μιλήσει ταύτα. Οηηβίπιο- 
ϋο υθγοϊ βρίθ3, οί. Κγπθ£. Ογ. §γ. §. 
47, 11, 4. Υί<ϊ. ίηίΓ. ν. 1041. 

Υ. 150. Ομεϊς: &ά $ρβθΙ*ΙθΓ68. ΗαΌ 
ρβΓϋηβί, ςαοά ία βά. βοηοΐ. *ά υ. 147 
βχϋΐαΐ;: προς τους θεατάς ό λίγος. Είΐία- 
ππη οηοπιβ Γβοβάίί, ίίθπιπι βαο &1ί& 
βρβοίβ Γβάίίππιβ. νθΓβαβ 150 — 153 
βοάβπι Ιι&βΓβηβ Ιοοο ΤΓΥ£*βιΐ8 ΙοηαίΙιΐΓ. 

— τους πόνους: οφιϋ&ϋοοβη <ϋί&- 
οϋΐίπιειη βϊ ρβήοιιΐοβίβδίιη&χη (μή σφα- 
λείς καταρρυ^ς υ. 146). » 

υ. 152. δσφρήσεται. Εβρΐάθ είφιβ ίηηοοβηίβΓ 8βηο1. ποϊαι γάρ £ινές είσι 
κανθάρου, Τνα καΐ όσφραν&ώσιν; 

ν. 153. κατώκαρα: βοηοΐ. τό επί 
κεφαλής πεσείν ούτω λέγουσαν ' Αττικοί, 
ου διηρημένως άλλ' υφ' Ιν. καΐ συν 
τφ ι γράφει ΈρωδΊανός. οί. Αοη. 946. 
Ο^ιιΐίαπι ΙΛ.Ύ, 23 οοαιρ. ΕΙογ. Οβγ. 

υ. 153. βουκολήσεται: βουκολεϊν 
(ΙθΟίρβΓΘ ΥΘΓ^ί ΕΙ. Οπγ., οοΐΐ Ηογ&Ι. 
Οά. Π, 13, 38. Εβ* ^ιηβη ιάβω ατιοά 
νββρ. 10, τιΜ βοηοΐ. βουκολεΐς οχρ&Ηύ 
τρέφεις, ββΓνιΐΒ, οοΐίβ. ββηβαβ: οδτω 
με βουκολήσεται ώστε κατώκαρα £ΐψαι. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 118 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ αλλ 5 άγε Πήγασε, χώρει χαίρων, 
155 χρυσοχάλινον πάταγον ψαλίων 

διακινήσας φαιδροΐς ώσίν. 

τί ποιείς; τί ποιείς; ποΐ παρακλίνεις 

τους μυκτηρας προς τάς λαύρας; 

Γει σαυτδν &αρρων άπδ γης, 
160 κ$τα δρομαίαν πτέρυγ' έκτείνων 

όρθος χώρει Διός εις αδλάς, 

άπο μέν κάκκης την ^Τν' απέχων 

από θ' ήμερινών σίτων πάντων. 

υ. 154. χαίρων Πήγασε χώρει ρΓορ. Κίβηΐ. Μηβπι. Π ρ. 98. 

ν. 155. χρυσοχαλίνων ηι&ΐβΐ)^ ΕΊ. Οπγ. ΒβΓ^Ι., νβπυη βη&1ΐ3£β ια&^ίβ ββί ϊτ&- 

£ΐο&. χρυσοχαλίνων πιβ. 8αίά. 8. ν. ψαλίοις »ρ. Ρογ8. — χρυσοχάλινος ν. 

ϋ*Ι. Μηβηι. II ρ. 99. 
ν. 159. άπο της γης Κ. Ιην. από γης Γβΐίφιί. 
ν. 161. ορθός V. ορθώς Ε. ναΐ^ο. ές Κ. V: Ιην. — δρθος ΰοΐ». οο!1. ΕαΓ. 

Ρηοβη. 1460. Βθγ^. βά. II, Μβίη. 
ν. 162. τήν οπι. 8ηί<1, 8. ν. κάκκη. 
ν. 163. θ' οοάά. ναΐ£0, δ' V. Όίηά. ίη Είρβ. 1825, Οχοη. βί Ρ*πβ. Ηοΐά. 

ΒβΓ^Ιί. Μβίη. ΥΊιΐ£&ΐΕΐη άβίβικϋί ΕΗΙζδοη. &ά Τηβδηι. 353 ρ. 131, οοιηρα- 

ταίο Ενβ. 263. 

— άμερίων ί. θ. άνθρωπείων ρΓΟρ. Ώο1)Γ. ν. 154. ΚιΐΓβιΐδ &η3ρ&βδϋδ Τγτ- 
£&βηβ 03ηίί, ρβΓ£ϋ βηίηι αΐίίηδ βνβηί. 
Νοίββ 8τ11&1)&Γαιιι δοηοηιηκμιβ Ιαδαπί: 
άγε Πή — γασε, χώρει χαίρων, 8οηο1. 
καΐ ταΰτα έκ του Βελλβροφόντου. θ£. 
Ν&α<&. Τγ. ή•, ρ. 358. 

ν. 155. ψαλίων : χαλινών, οΓ. ΜοβΓ. 
8. Υ., ΡίβΓδ. ρ. 420. 
' ν. 156. φαιδροΐς: βοΐιοΐ. πραέσι, μη 
όρθοΐς. ΡβΓρβππΒ. Ι&Π1 ΕΙ. Οπγ. ηΐϊΐί&ΓΘ 
νο1θθ&1: όρθοΐς, μη πραέσι. ΟβΙβΠΐηΐ 
αηίηΊ&άνβΓίαδ Υθΐίπι οοίηαηιί δρβοίθαι, 
φίαπι ηιιηοαρδίΓθ ροβδίδ: Ττ^ίβοηβΓ 
Βοιη))&δί. (}ιιί<1 βηίηι δί^ηίδοβί διακι- 
νήσαι πάταγον, Υβΐ ςιιοπιοάο δίΐ νβΓ- 
1θπ(1ππ3, άίίβοίΐθ ββί βί ίηίβΐΐβοία β* 

ν. 158. μυκτήρας: ίΐΙΙοφιίίαΓ βηίπι Ρβ£Ηδαηι. ΚβίδΜαδ ροδί μ. δίβηππι 
ίηίβΓΓΟ^ίίοηίδ οοΐΐοοίΐηάαπι οβηδβί. Ρθγ- 
ίηάβ ββΐ. ποΐ υθγο, υί ναΐ£α1;&ιη άθίβη- 
άαί, Ιβηίίη^ίιΐδ β&βρβ βατ θί^ηίήοΗΓβ 
08*θη<ϋί. — - Αά λαύρας οί. ν. 98 βί 
δοηοΐ. &ά υ. 

υ. 159. ΡβΓ^ίί ογθ ΒβΙΙβΓορηοηϋδ, 
άυοϋηδ άβ βαο ίηίβπηίχϋβ νβΓβίοαδ, 
Ιοςαί. 

ν, 160. δρομαίαν πτέρυγα ηοη ηιβ- 
Ιίοηδ ί&ιίηαβ θδΐ φΐαηι βαρίΉ χρυσο- 
χάλινον πάταγον, ηίηήπιιη Εαπρίάβ&β. 

ν. 161. ορθός δί 30ΓΐΙ)&δ, βΐίαιη 
ηΐ3£ίδ Εαηρίάίδ ογθ Ιοψιβήβ. 

υ. 162. κάκκης: βί ώαά ςαίά Γβ- 
ροηΐδ β. ζ. φάτνης, ηπηο ηαοφίβ νβτ- 
8ΐιπ3 ΒβΙΙβΓορηοηϋβ 6886 άίβββ. 

ν« 163* σίτων, φΐο<1 ηί σιτίων Απ- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 119 άνθρωπε τι δρ$ς, οδτος δ χέζων 
165 έν Πεφαιει παρά ταΐς πορναις; 

άπολεΐς μ\ άπόλείς. οό κατ^ρυξεις 
κάπιφορήοεις της γης πολλήν 
κάπιφυτβύσβις ίρπολλον άνω 
καΙ μόρον έπιχβις; ως ήν τι πεσών — σιτίων Ε. V. Υαίςο, ΙΜηά. ίη ϋρβ. 1820. σίτων Ροηοη. Βηιηώ;. Ιην. 
6β1±. Βοίββ. ΒίαοΙ ίη Ιίρβ. 1825, Οχοη. β* Ρ&πβ. ΒοΛ. Ηοΐά. Ββιςί. Μβίη. 
„Αη σκότιων α σκώρ σκατάς, σκάτιονΡ 44 ΒθηΙΙ. 

— απάντων Ο. 

ν. 164—176 Ηοΐάβη. ααφαΐίΐνϋ 

υ. 165. Πειραεί Κ. γηΐ£θ. Πειραιεΐ Β. Βηιηοΐι Γβοβηίί. 

υ. 166. άπολεϊς μ' άπολεϊς οοάά. Καβί. γθοο. άπολεϊς δβιηβΐ βά<1. »ηίθ ΚιιβΙβ- 

γππι. άπολεΐς άπολβίς ΡΙογ. ΟΙιγ. ρτοο&ίαδ Ββηίΐθίο. 
τ. 168. έρπυλον γιιΐ£θ. Οοπβχϋ ΡοΗ. ΚιιβΙβΓ. Βθηΐΐοίαβ. 
υ. 169. έπεγχείς Ιβηίμις. βοηοθηάαπι ί^ιίατ καΙ μύρ' έπεγχεϊς; — )εϋρον έπιχ. *ηίβ ΚηβΙ. 

β^ρηβηββ αοίςοβ ρηπια Ιοηςα αΰ ίτώβί, 
ίιιοίΐθ 0&ΓΘΓ6 ρο88ΐπηΐ8, 8ΐ απέχων 6 
ΥβΓβη ρΓ&βοοάβηϋ Γβρβίβιηαβ. Οηί οοη- 
ίθοΙαΓ&θ ίανβί βοηοΐ. Κ. Υ. ήμερινών 
(υθΙ όμερίων ϋο!)Γαβί) βχρίίοαηβ θνη- 
τών καΙ επιγείων πάντων. — βαίά. 8. 
Υ. ήμερινών. 

υ. 165. Πεφαιει: βοηοΐ. φιππι βχ- 
ρϋύ&ί πορνεϊον γάρ ήν έχείσε χτέ. ηιΜΙ 
ηίβί ΥβΓϋοπι υθτοο ΓθίθΗ. Πεφαιεός 
?θγο &ηΐ ροιΐαβ ίΐΐβ ©8*, & Ίτγς&βο, 
ςπβπι βαροΓ ίβηναιη οΓ^βπι ροβ& βνβο- 
ίχιπι δηρί, οοηβρβοΐαδ, φιί Ρθ£Η80 βπο 
Ιίηΐθΐ, ςοοά ηβτββ ηβΙ)6&ί βιηαηοϋββί- 
ηι&8: &αί ΙαραηαΓ ββί η»αϋοαιη ηοο 
ηοιηίηβ ίηάϋηαι, ςπαβ ϋοΙ)Γ&βί β8ί ββη- 
Ιβηϋα αά ΙβΛβί ογ. VI, δοηοΐοί. Ι ρ. 
299. <}ηο<1 βί Αϋιβηίβ βί ίη Τίταβο 
68ββ ροίβΓ&ί, ηα&ιηφι&ηι Αήβίοίβίββ, 
φιβχη ΙηνθΓη. ίββίβπι αίθΓί: μάλλον 
δημοτικοί οί τον Πειραιά οίχοΰντες των 
το άστυ, άβ Γβρ. V, 3. υ. 166. Α4 άπολεις οί. Κίάά. αά 
ϋ*ν. ρ. 119. 

υ. 167. κάπιφορήσεις : ίηίΓΛ υ. 225 
(Β&1.) — της γης πολλήν = πολύ. Αοη. 
350 της μαρίλης συχνήν (Β^Ι.). 01 
Εΐιηβΐ. αάΑοη. ν. Ι, ίηίηΎ. 1196 των 
λαγφων πολλά. — έπιφορήματα — τα 
έπιδορπίσματα ΡοΙΙ. VI, 79, ΒβΓ£ΐί. &ρ. 
Μβίη. Οοπι. Π ρ. 1210, 

υ. 168. Ιρπυλλον: 8βΐργ11αηι, νίΐ- 
ά©Γ Τηγιηί&η, Εβίάΐηύηιηβΐ ββο. νοβ- 
βίαιη Λά Υβτζ. Εοΐ. Π, 11. Ι ρ. 59 
(Όάί.), βοτάνη ενοσμος, ήν είώθασι παρά 
τοος τάφους φυτεύειν. — παρά το 2ρ- 
πειν ταϊς ^ίζαις. 

υ. 169. μύρον έπιχεϊς. ϋβ ρΓΟΟβ- 
Ιβαβηι&ϋβο οί. Είπιβί. αά Ρογθ. ΗθοιιΙ). 
ρ. 275 ϋρβ., Κβίβ. Οοηί. ρ. 261, Ηβπη. 
ΕΙ. ά. ω. ρ. 377. 

ϋθ ίιιίατο έπιχεΐς νίά. ΕΙπιβΙ. Κβν. 
οί Ηβπη. 8αρρ1. ρ. 254 βά, £ίρβ. 
νΐαηίατ νβΛο ίτβςιιβηίθΓ, οί. Ιοά. αρ. 
Μβίη. Ο. V 8. υ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 120 ΑΡΙΣΪΟΦΑΝΟΧΣ ΕΙΡΗΝΗ 

170 ένθένδε πάθω, τοδμου θανάτου 

πέντε τάλανθ' ή πόλις ή Χίων 
διά τον σδν πρωκτον δφλήσει• 
οίμ' ως δέδοικα, κουκέτι σκώπτων λέγω. 
ώ μηχανοποιέ πρόσεχε τον νουν ώς έμβ. 
175 ηδη στροφεΐ τι πνεύμα περί τδν ομφαλον, 

κει μή φυλάξει, χορτάσω τον κάνθαρον. 

ν. 170. τοδμου Ββκχ. ϋίηά. Βθγ£κ. Μβίη. τοδ 'μσδ νηΐ^ο. 
υ. 174. ό μηχανοποιώ ρΓορ. Ηα1οβΓΐ8ΐη& ΡΓΟβορο^τ. ρ. 116. 
ν. 175. στρέφει ΟοΙ>. Μηβπι. Π ρ. 98 β* V. Ι#. Π ρ. 106, αηοά ίωη ϋίηά. ίη 
Οχ. οοηίθΟθηύ, γθο. Μβίη. στροφεΐ ναΐ£θ. 

υ. 176. φυλάξει ΟοΙ). V. Ι*. Π ρ. 256; Η» ίαπι Βθγ^ βά. Π οί <Ηα &η<* 
ηίπαηςιΐθ Κβίβΐάηβ, τβο. Μβίη. φυλάξεις οοάά. ναΐ^ο. υ. 170. πάθω: βί ςηίά ηηπι&ηϋαδ 
πιίηί αοοίάαΐ. Αΐβχίά. αρ. Αίηβη. VI ρ. 
244 ά οοπιρ. Βθγ^Ι., νίά. Μβίη. 0. ΠΙ 
ρ. 476. 

υ. 171. πέντε τάλανθ'. ΑΙΙικΙίί αά 
Οΐβοηβπι βίιΐδςαθ οηπι θα,αίϋοιιβ άίβοπ- 
ηιβη, άβ αιιο βοηοΐ. Αοη. 6 παρά των 
νησιωτών έλαβε πέντε τάλαντα 6 Κλέ- 
ων, ίνα πείση τους Αθηναίους χουφίσαΐ 
αδτους της είσφορδς. αέσθάμενοι δέ οΐ 
Ιππείς άντέλεγον χαΐ άπήτησαν αυτόν. 

— Χίων: 8θηο1. ά*μα μέν ώς Χ ίων 
διά μαλακίαν ευρύτερων όντων καΐ ετοί- 
μων προς τό άποπατεΐν, ά*μα δέ ώς έκ 
πάσης προφάσεως των Αθηναίων συ- 
κοφαντούντων καΐ ζημιούντων τάς πά- 
λεις. Ιη ρΓονβΓΟίο θγ»4 Χίος ήν ό άπο- 
πατών, οί. Ρ&Γθβιηίθ£Γ. 

ΡγοοοΙ όποιο Ιαάίί Οοπήοπβ υθγοιβ 
Χίος, χιάζειν, χέζειν, χάσκειν: ςποά βί 
ΡΙογ. Οπγ. θί Βθγ^Ι. δΐηίπίΕάνθΓίθπιηΙ. 
ϋβ ίοπηα Χίος άίχϋ ΗβίηάοΓί. αά Τ\λϊ. 
ΡγοΙ. ρ. 341 β. 

υ. 173. οΓμ' ώς: θΐίβίο βτβαπθηβ, 
οί. νββρ. 1449, ίηίι•& ν. 429. 1203, 
ΝοΙ>. 773, Ες. 998, Αοη. 590. 1117, 
Αν. 1501, 1,78. 462, Τηββπι. 920. 1185. 1212, Ρΐη*. 899, ηΜαπβ, βχοβρϋβ Ρ!π8 
βί ΝηΜαπι Ιοοίβ ϊη!»Γ 8β βίιηΜιηΐΒ, ίη 
βχοτάίο ΥΘΓ808. Εχβί&ί οϋαιη ίη ίτ&£ηι. 
Οπώίηί &ρ. Αίη. Ι ρ. 29 ά, Μβίη. Οοπι. 
Π ρ. 117. 01 Είάά. αα Όλψ. ρ. 497. 

Υ. 174. ώ μηχανοποιέ. ΡβΗϋ ΟΠ1- 
ηβηι βρθοί&ίοηιπι ϋΐηβίοηθηι πΜίοηίη»- 
ηαιη &οο]&πι&η<1ο , αηο πι&ίΟΓβπι βχοϋβΐ 
πβαπι. ϋβ ΥβΛο ©ί. Όοογ. &ά &&£αι. 
Ό&θά&ΐί (ΝαηΛ. 1. 1. ρ. 133, η. 163), 
8οηο1βί. Ώ ρ. 251 , Βθγ£κ. Κβΐ. Οοπι. 
ρ. 397. ϋβ γθ οί. Ρτο1β£. ρ. 32 «η. 

— ώς έμέ άΐοίηιη ρτο έμοί, οί. Ες. 
503. 1058; ΝηΙ). 1014; Ρ*ο. 983 βίο., 
Υβΐ προς έμοί, Ναο. 1010 προς τούτοις. 

ν. 175. στροφεΐ: οί. Τηββιη. στρό-* 
φος μ' ίχει τ^ν γαστέρ' ώνερ κώδυνη 
(Β^Ι), ΡΙοί. 693 υπό του δέους βδέουσα 
(Β$1.). Τ«1βηι Ιίπιοηβ β&οοίαιη η&Γπύ 
Αηϋρη&η. &ρ. Αίη. ΠΙ ρ. 1231), Μβίη. 
Οοπι. ΠΙ ρ. 97, βί ϋαπιοΣβηαβ &ρ. Αϋι. 
III ρ. 101 !, Μβίη. 0. IV ρ. 531 ν. 25 
(Βςΐ.). Αΐίηηι οποοίαιη, τό ίλιγγιάν, η&- 
068 Αοη. 581, υί ΐάοπι πιοηιιίί Ββι^- 

ΙβΓΠβ. 

Υ. 176. χορτάσω: β^ϋβ άοοοηΙβΓ 
ηαίηίίπι άίοϋ ρΓΟ ο&ο&1>ο. οί. υ. 139. Ώφζβάύγ^ΟΟΟίξ * ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 121 

άτάρ εγγύς είναι των θέων έμοί δοκώ, 
και δή καθορώ την οίκίαν τήν του Διός. 
τΙς έν Δώς θυραισιν; ούκ ανοίξετε; 

ν. 177. άλλ' Βπωοΐ:. νίά. νββρ. 652. 

ν. 177 βς. Ιη ίρβο ψιββί οοβίί νβ- ▼. 179. θυραισιν: Ββτςί. οοπιρ. 

βϋΐηιΐο ββΐ. δΰ&Γ&ϋ&θαβ οαπι βφιϋβ βαο Εογ. Ρΐιοβη. 1067, Βαοοίι. 170. Οί. 

γθ Υ6Γ& βϊλϊ νβΐ Ιιλθγθ* ίη β&οαπώιβ, ϋο&Γ. »ά Επτ. Βε<Λ. 151, βοΐιοΐβί. Ώ 

ςηο Ιονίβ ρείαϋοπι Γβρηθβοηίαΐατ. 01 ρ. 96. 
Ρτοΐφ. ρ. 33. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΤΡΪΓΑΙΟΣ. ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΗΣ. 
180 πό&εν βροτου με προσέβαλα ; ώναξ Ήράχλεις, 

τουτί τί έστι τδ κακόν; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

ίπποκάνθαρος. 
ΕΡΜΗΣ. 
α> μιαρέ καΐ τολμηρέ κάναίσχυντε συ 

ν. 180. ,,Ααί όδμή βροτου, ααί πόθεν βροτός" ΚοίδίΕ. προσέβαλεν Κ. V. Ογθ£. 

Οογ. ρ. 36. με προσέβαλ' ναΐ^ο. προσέβαλε μ' ϋίηά. ίη ΙΛρ8. 1820 θΙ ίη 

ηοίίβ &ά Οχοη. 
— προσέβαλ'; ώναξ Έρακλεις Βγ. γθοο. — νβΙΙ. θάά. Ιαηίαηι ροβί Ήρακλεις 

ραηοίαπι η&οβηί. 
γ. 182. μιαρέ οοόΜ. διιίά. 3. υ. τολμήσαι, ναΐ^ο. βδελυρέ 8αίά. 5. γ. μιαροί. 

ΡοΓβοο. Οίηά. ίη ΙΛρβ. 1825, Οχοη. θί Ρ»Π8. Ηοΐά. ΒβΓ^Ιε. Μβίη. ν. 180. βροτου: βοηοΐ. λείπει οσμή 
ή φωνή. ΕΙογ. 6ηΓ. 1)βηθ οοπιρ. Ρίαιιίί 
ΑπιρηίίΓ. Ι, 1, 16: οΐβί ηοπιο ςηίά&ηι. 
Αά υ. ώναξ ν. Ογ6£. Οογ. ρ. 417. 

γ. 181. τουτί — κακόν; β&άθΐή 
ςη&βΓβηάί ίοπηαΐα Αοη. 156, β* ιηα- 
ΪΛίο ρΓορίβΓ ΥθΓβαπι ΟΓάίηβ τουτί το 
κακόν τί έστι νββρ. 1136. Ε&ηάθπι 
Κβίβφηδ ΓβροηβΙ)3ί Υθβρ. 373, αίβοϊ 
θχίτ& ΥθΓβηηι ροδίίο. Αΐίαβ βίαβ ηιοάί 
ίοπηηίαβ βαηί τί το κακόν ; τί ποτ ' έστι 
τουτί το κακόν; τί δέ τοϋτο; βίο., άβ 
ηηίοιίδ οί. Κβίβ. Οοηί. ρ. 49 βς. — Ιπποκάνθ-αρος ; δβηοΐ. έπαιξε προς 
τό Ιπποκένταυρος. νθΗ&β: ΡίθΓίΙβ&ϋίθΓ 
αη: Κ&ίθΓρίβΓά, ρβηηάβ Θ8*, πιοάο 
ΜθΓΟαπαηι οβηβ πιβιηοΓθΐη βο&ηώ&βί 
Αββορίοί Θ836 6η§α8. (ϊηοά αββι-ί ΒβΓ£- 
ΙθΓαβ ΝίοοβίΓ&ΰ γβΓΟαπι κυκνοκάν&αρος 
βρ. Αίη. XI ρ. 4741), Μβίη. Ο. ΠΙ ρ. 
282, ίά άβ η&γο άίοίαηι ηοη η&ϋβί ίιτί- 
βίοηίβ οοηιίο&β φΐίάφίαπι. 

ν. 182 βς. Ργορ^θγ άοίοπηοηι &ϊ- 
ςιιβ ίηιρηΓ&ιη Μρροοαηίηαπ βρβοίβπι 
ρηΐθδ ΜθΓΟηπαηι ί&ηΐβηι θχβοοπιΐίοηπιη 
οορί&ηι θΰαάίβδθ. Ιίδάθΐη ίβπηβ Αθ&οαβ Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΪΣ ΕΙΡΗΝΗ 123 και μιαρέ και παμμέαρε καΐ μιαρώτατε, 
πώς δβυρ' ανήλθες <2> μιαρών μιαρώτατε; , 
185 τί σο( ποτ' ϊστ' #νομ'; οόχ έρβίς; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

μιαρώτατος. 
ΕΡΜΗΣ. 
ποδαπδς τδ γένος δ' εΐ; φράζε μοι. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 

μιαρώτατος. 
ΕΡΜΗΣ. 
πατήρ δέ σοι τις έστιν; 

ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 

έμοί; μιαρώτατος. 
ΕΡΜΗΣ. 
οδτοι μά τήν Γην εσθ' δπως ούκ αποθάνει, 

ν. 184. εστίν όνομ' Κ. ίστ' ονομ' V. Β. διιίά. 8. υ. μιαροί. εστί τουνομ' νυ1§ο. 

τί ποτ' εστί τοδνομ' Ββηίΐ. έστ' όνομ' ΗοϋΙ>. ΡοΓβοη. ΏοΙ)γ. ϋίηά. Ββ1±. 

Βοίδβ. Ηοΐά. ΒβΓ^Ιί. Μθίη. Εΐιηβΐ. *<1 Ειιγ. Ιρίι. Ααΐ. ρ. 214 β<1. ΙΛρδ. τί σοί 

ποτέ τοδνομ'; ούχ έρείς; ΑηΙψ&Γάί. Ιβη. 1^. Ζ. 1810 ρ. 124. τί σοδστι του- 

νομ'; Ι*βηΜη£. ρΓορ. 
ν. 186. τό γένος δ' εϊ Κ. V. Ββϋ. ϋίηά. ίη ϋρ8. 1825, Οχοη. β* Ραήδ. 

Ηοΐά. ΒβΓ^Ιί. Μθίη. δ' ναΐ£θ αοθδί. 
ν. 186. οηι. V. α ρτ. πι., ν. 187 οω. Κ. 

— έστιν οοάά. ναΐ^ο. έστ' Ββηίΐ. Κβίδί£. Ιβη. Ι. Ζ. 1817 η. 233, Εη£. 
1,78. ρΓ. ρ. XIX. XXVI, νίά. ίη&» ν. 233. 686. 

— έμοί; μιαρώτατος Β. 0. Κθίβΐίθ, Βπιηοΐάιΐδ, γθοο. Αηίβίΐ έμοί, μιαρώτα- 
τος θί έμοί μ. 

ν. 188. Ισθ' δπως Κ. V. 8αί<1. β. ν. μοαροί, ϋ*ν©8. ρ. 513 Κίάβί. Ροκοη. 
Βπκηοΐι Γβϋο., »ηίβΛ εσσβθ' ώς νιιΐ£θ. εσεθ' ως, αί νΜβίιΐΓ, Ββηίΐ. — έστ' 
Ιθ' ώς ρτοροηθϋ&Ι ίάβπι Ο&νβδ. 1. 1. ίηοΓ6ρ3ί Όίοηχδΐιπι ΗβΓοαΙίδ δρβοίβ 
ίηάηΐιιπι Καη. 465 δς., φιοά Οθτοβπιιη 
&1>6£6Γίί τί. 

ν. 184. ούχ έρεΐς; Ιία ηοδ τοξ&~ 
ιηηβ ίαίητο ίπιρβΓΕΪοΓίθ ηίβηίβδ : \ν*ΪΓ8ί; 
άα ββ ηίοηί νβΐ £ΐθίοη ⻣βη? δηρτα 
τ. 166 — 169 η&οββ φΐ»ϋ;αοΓ βίαδάβπι 
ίηάοΐίδ ίϊιίπΓδ. ν. 185. μιαρώτατος: δοηοΐ. ταΰτο 
μάλιστα μέν προς τό υπό του Έρμου 
είρημένον ώ μιαρέ κτλ. 8οΐΓθηβηι Ερί- 
οη&πηί βοηοΐί&δία ηαπαί Οοιηίοο υιηπι 
πιηηίβδβ. 

ν. 186. ποδαπός: οί. Σοο. Ρπγ. 
ρ. 57. 

ν. 188. Γήν: ρβΓ ΤβιτΗΐη ίαΓ&ί, Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 124 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

εί μη κατερεις μοι τοδνομ' Ζ τι ποτ' Ιστι σοι• 

τριταίος. 

190 Τρυγαιος Άθμονεός, αμπελουργός δεξιός, 

οδ συκοφάντης οδδ' εραστής πραγμάτων• 

ΕΡΜΗΣ, 
'ζκεις δέ κατά τι; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 
τά κρέα τουτί σοι φέρων. 
ΕΡΜΗΣ, 
ώ δειλακρίων πώς ήλ&ες; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 

& γλίσχρων δρήίς 
ώς οδκέΥ είναί σοι δοκώ μιαρώτατος; 

ν. 189. Ροδί ηιιηο ν. Οοογ. θχ Εοβί. ρ. 1291, 26 ίηδβΓβιι<Ιαιηι ραί&ί: πόθεν 

το φΐτυ; τί τό γένος; τίς ή σπορά. οί. ΒβΓ£Κ. αρ. Μθίη. Οοπι. Π ρ. 1065. 
ν. 192. φέρω Ηα11)θΓίδΐιι& ΡΐΌβορ. ρ. 116; νβηιπι ρ&ιϋοίρίο βουλόμενος ροοία 

βίίαπι Νιιΐ). 239 ιιϋ^ατ. 
— σοι οπι. Αΐάίηα, Ιαηί. Ι. ΙΠ. βχ οοηίβοίπΓα, ηί ΌίικΙοΓβο νίάβίαΓ, ηβ 

ίη χρέα αΐϋιαα οοΓπρί&ίιΐΓ; ναΐ^ο αάάίίπτη. 
ν. 193. πώς εΐπας νβΐ δίιηΠθ νβΛππι Γβφΐίπΐ; ΗαπίδύίθΓ. Μηβπι. V ρ. 142. — 

ώ γλίσχρων Ττγ£αβο άβάιί Βπιηοΐε. βαίϊα ΗΐιοίΟΓβ, ςμιοά άικίαπι ρΓοροβαβΓ** 

ΚθίδΜαβ. νιιΐ^ο ΜβΓοαπί βΓαηί νβΛ&. 
ν. 194. Ροδί μιαρώτατος. ίηίβπ•θ£*ίίοηίδ δί^ηιιπι ροδίιίί ϋίηά. ΙΛρβ. 1825, 

Οχοη. βί Ραήδ. Ηοΐά. Βθγ£Κ. Βοϋι. Μθίη. 

ηί ίαΙΙΟΓ, βί ςηοά οιιιη ιηοΓίΛΐί γθπι »ά Μοθγ. 8. ν. τέρα ρ. 369. Είπιβί. &ά 

ηαϋβί β* ςποά ίρββ ψυχαγωγεί. Αοη&πι. 1049 ρ. 98. 

ν. 190. ΤρυγαΤος: βοηοΐ. παρά τό ν. 193. ώ δειλαχρίων: βοηοΐ. άπό 

τρυγαν πεποίηται, άρμάζον γεωργψ. — τό των χρεών συνήψε τό άνομα , οίον , ώ 

δέ Άθμονευς άπό δήμου Άττιχής — άχρως δειλέ, ήγουν επίπονε. ΡαϋϋΐϋΓ; 

οϊ δέ της Άτταλίδος φυλής, οί δέ τής &11α<ϋί *(1 ΐρβαπι ηοπιβη χρέα, ςαοά 

Κεχροπίδος. οί. Εβακβ ϋβηιβη ρ. 39. πιοάο ααάίνθΓΗί. Αν. 143 βοηοΐ. βχ- 

222. 8ιήά. β. ν. Τρυγαϊος. ρΐίο. δειλότατε βί ΡΙαί. 973 δειλάχρα : ή 

— δεξιός: ηοδ: ηοηίΐ£, Γβοηίδοη&ί- άχρως αθλία. Ροβδίδ ΙαάβΓβ: άίβδ 
ίβη, βθςηβηίί νβΓβυ βχρΙίοΕίιΐΓ, ςυοά, 8ίάο1ί ηίβΓ βηη^ ιοϊι (Ιϊγ. Η. ϋα ϋη- 
πί βοηοΐ. αίί, άπραγμοσύνην ασπάζεται. £ΐαοΐ£8βίύοκ βίο. 

▼. 192. ήχεις: ίία ΝιΛ. 239 ήλ- — γλίσχρων: δοΜ. επιθυμητά, άπό 

θες δέ χατά τί; (Β&1) ιΛί νίά. βοηοΐ. του γλίχεσθαι. (}ααβ V. εάάϋ γλίσχρω- 

— τά χρέα: χατά συστολήν ί. β. νας δέ τους ατυχείς είώθασι λέγειν χαΐ 
υ1ϋια& οοιτβρί&, ςαβ, <1β Γβ νκΙ. ΡίβΓβ. γλισχρίαν τήν άτυχίαν, θα ηαο ηοη ψιιι- Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΤΣ ΕΙΡΗΝΗ 125 195 ι&ι νυν χάλεοέν μοι τον ΔΡ. 

ΕΡΜΗΣ. 

ίή 0, ίή, 
δν οδδέ μέλλεις έγγυς είναι των θεών 
φρούδοι γάρ εχθές είσιν έξφκισμένοι. 

τριταίος. 

ποΐ γης; 

ΕΡΜΗΣ. 
ίδοο γης. 

ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 
άλλα ποΤ; 
ΕΡΜΗΣ. 

πόρρω πάνυ, 
δπ' αότον άτεχνώς τουρανοδ τον κότταρον. 
ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 
200 πως οίν συ δήτ' ένταϋθα χατελει'φθης μονός; 

ν. 196. &ι V. &ι — ίέναι Βπιηο^. θχ οοηί. οδδ' έμελλες, αϊ; αβϋαϋιιβ, Όο- 
1>Γαβιΐ8, ίάθπι Ι&ηηααηι άθ βαό οοηί. Ββτ^. θΙ Ηααι&ΐιβι-. Μηβηι. Υ ρ. 142, 
γθο. Μθίη. δπου δέ — ιΛί υθγο — ΚθιβΜιιβ, ροβίΐο ίηίβΓΓΟ^αίίοηχβ 8ΐ£ηο 
ροβΐ θεών. — ίέναι ΒβΉ. 

υ. 197. εχθές είσιν Ε. Υ. Ιην. ΒθΙΛ. Βοίββ. 1>ίη<1. Ηοΐά. Ββιφί. Μβίη. είσΐν 
εχθές Υΐιΐ^ο. 

υ. 198. άλλα που; Ε. Ιητ. ηοη ιη&ΐο. ποΐ υπΙ^ο. άτ&ηί. 8υ11&1>& σχρων Γβδροηάβί αά 
χρίων ίτοηίοβ. ΗαΙ>6* ροβία θϋ&πι ίοτ- 
πΐ8ΐη γλίσχρος Αοη. 452, ίηίτ* τ. 482 
γλισχρότατα. οί. ΝηΙ>. 1004 οηπι βοηοΐ. 
γλίσχρος οίβ ίη ίηςιη. οοηί. , νίά Ιηά. . 
8ηίά. 8. Υ. γλίσχρων βΐ δειλάχρα. Είνπι. 
Μ. 8. ν. δειλαχρίων,ρ. 261, 35,Είγπι. βαά. 

ν. 195. ίή ίή ίή: βοηοΐ. πρόσφθεγ- 
μα χαταφρονουντος, ίηιχηο χαταγελών- 
τος, ηΐ Υββρ. 1335 ίή ίευ ββηίβ ίθπιιι- 
Ιβηϋ. Οί. Εη£. Ιυβ. ρτ. ΧΧΥ άθ ηη- 
πιβτο ΥβΓ8Π8. 

ν. 196. όν.- ότε ρπ> ότι, η* Ναο. 
7; 8οηο1. οβηβ ο6 μόνον οοχ εΐ πλησίον 
των θέων, άλλ' ουδέ μέλλεις (οοδ* Ισει) ν. 198. ποΐ: οί. Κίάά. ζά Ό&ν. ρ. 
537. ίδο6: βοηοΐ. χλευα"ζων φήσΐν ότι 
είπε ποΐ γης, έν ούρανψ αυτών σίχούν- 
των. Νθ8 ίβτβ: 8ίβη άοοη βίηΐΜΐ,ΕκΙβ! 
οί. Ες. 344, Νηο. 871. 1473 βίο. 
Ρϊ-ίίζβοη. Όαβίαΐ. ρ. 49. 

ν. 199. τόν χύτταρον: δοηοΐ. το 
χοιλβτατον χαΐ μυχαίτατον του ουρα- 
νού. — χυττα"ρους χαλοΰσι τάς των χη- 
ρίων χαΐ σφηχών χατατρήσεις, οοΐΐ. 
Υββρ. 1111. Νθ8 ίβΓβ: λνίηϊβΐ. Οί. 
Ρηοί. 8. υ. 8αίο\ 8. ν. Αά τοδρανοΰ 
οί Κίάά. Β&*68. ρ. 494, Κβίβί^. 8 γη*. 
ογ. ρ. 33. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 126 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 205 ΕΡΜΗΣ. 
τά λοιπά τηρώ σκευάρια τά τών θεών, 
χυτρίδια χαΐ σανίδια κάμφορίδια. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 
έξφκίσαντο δ' οί θεοί τίνος ουνεκα; 

ΕΡΜΗΣ. 
Έλλησιν δργισθέντες. εΤτ' ενταύθα μέν, 
Γν' ήσαν αδτοί, τδν Πόλβμον κατψκισαν, 
δμας παραδόντες δράν άτεχνώς δ τι βοάλεται. . 201. τά Εΐιίθ τών οπι. Κ. 

. 202. κάμφορίδια Ε. 3ιιίά. 8. Τ. αμφορεύς, ΥαΙςο. κάμφορείδια ϊ>&ψ. 1. 1. 

Βπιηοκ. Ιητ. ΒβΙΛ. Βοίββ. ΒοΛ. ϋίηά. Ηοΐά. Βθγ^. Μβίη. Ιίβπι Εοοί. 1111 

άμφορίδια Ροΐΐαχ Χ, 72, 8ηίά. β. υ. βχΜββηί;. υ. 202. ΜθΓοαήηδ ίίαςιΐθ β* ίαηί- 
ίοπδ βί 36ΓΥΪ οπηνιιο πιηηβΓβ ίαη^ίίαΓ. 
%α\ ταύτα γελοίου χάριν, ηί Γβοίβ βοΐιοΐ., 
8βά φΐοά αάάίί μέγας γάρ δή πλούτος, 
ει έν σκευαρίοις εστί τοΐς θεοΐς ή πε- 
ριουσία, ία ίηβρίαπι ββί. Όίί Ογ&θοο- 
Γΐιιη &ά Ιιοιηίηαιη βρβοίβπι ήοίί ίοπηα- 
Ιίςηβ θΐί&πι 1ιιιπι&ηϋτΐ3 Γοΐίςαα Ιΐδώθηί 
ίδοίαηίςιΐθ ρΓαβΙβΓ ίρδ&πι (ϋνίηίί&ίβπι 
φΐ38ί 1ΐθΓθ(ϋίίΐπ3πι, ηοη πιβήϋβ άίνίηίδ 
ραιΊαπι. 

Αά κάμφορίδια οί. ΣοΙ). ΡεΙΙιοΙ. ρ. 
394, Κί(1<1. αά ϋ&^τ. ρ. 396. Ήβη ββί 
Εοοί. 1111, αίΓοςαθ Ιοοο δοηϋβηάυιιι 
άμφορίδια, ι 1οη#ο, αί δικαστηρίδιον, 
Βοιωτίδιον, άργυρίδιον Ι.Υ8. 1051, δα- 
κτυλίδιον Ιυ8. 416, θαίματίδια ΙΥ8.401. 
470, σηπίδια Ρΐιοί. 8. υ. όσμύλια, ούσί- 
διον Νιοοιπαοίι. &ρ. ΑΙΙι. II ρ. 58 α βίο., 
ηΐηφίθ οοηϋτ&οΐ&ο 8ΐιηΙ άααβ νοο»1ββ ι; 
Ιαπι Ώρμίδιον *Λ Έρμης Ρ*ο. 382 βί 
άμφορίδιον ίώ άμφορεύς, αηάβ οο11ΐ£&8 
βαύδίίΐηίίν» οοηΐΓ&οία Υβΐ ίη — εύς 
βχβαηίία βαηάβπι 1ι&1>θγθ άβπιίητιϋΥί 
ίοπη»πι. €ί. Ιοί). &ά. Ρ&Γτη. ρ. 
86 8^. 

Υ. 203. έξφκίσαντο: οί. βυρπι 197 έξψκισμένοι. ΤΙιοιη. Μβ£. ρ. 275 Κ. 
παρψκισμα Αττικοί, ο6 παρψκίσ&ην, ιΛί 
ΡίβΓδοηο δοηββηάαπι νίάθίιΐΓ παρψκι- 
σάμην ου παρ. Μοβήβ βηίιη ϋ& ίΐ2ΐΙ)θΙ 
παρψκισάμην ου παρ. 8θά νίάβ οβ βίί 
οαιη ΡίβΓδοηο δοπόβηάαω παρψκησά- 
μην, έξωκησάμην, ίΙ»φιβ ίη&& ν. 207 
άνψκησάμην, βιιρΓα, ν. 197 έξψκημένοι, 
πί — οίκεΐσθαι 8ϋ ίοπηα ραββίνα υθγΙη 
&οίίνί — οίκίζω, ςα&β πιίςτ&ιιάί 1κιΙ>θί 
ηοίίοηβπι, οοη<*& — οίκίζεσθαι, υί έξοι- 
κίζεσθαι αρ. Ρ1&*. άβ Ι*β££. ρ. 928 βχΐΓ. 
ρβΠβηίϋ 1ι»1)βί, θ! μετοικιζ^μενος Αγ. 
Εοοί. 754: &ά ιαί^Γ&ο«Ιαιη φιΐ οο^ϋιιτ. 
Εχθωρία ίθΓΐη&θ , πιβάί&θ θί ρ&8βίγ&θ 
άβ8χάβΓ&ηίαΓ. Οί. ΡίβΓβ. αά Μοογ. 
ρ. 303. 

ν. 204. ένταυ^α — ίνα: οί. Κίάά. 
8ά Ώ&ψ. ρ. 9. Υίά. &ά ν. 136. — τόν 
Πο'λεμον: θαηάθΐη άβαιη Θ88Θ ροβ(α 
ίΰΙ)θί Αοΐι&ηι. 979. 

υ. 206. παραδάντες: δοΐιοΐ. τφ Πο« 
λέριφ δηλονότι. Ια 6« Ιπαιβίτί ίοπο«, 
(|ΐι&θ ίηίίίο άίιηβίπιαι αη&ρ&ββϋοαπι ιβ- 
ίθΓΐ, οοηβίίΐηίβΓ ΙθΓίάο ρβάθ βροηάβιΐδ, 
οαηςα&ια αα»ραβδίνΐ8 ροβϋαβ ββί." £ρ^ 
Εγβ. ρΓ. ρ. XXIII βς. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 127 αδτοί δ' άνψχίσανθ' ίπως άνωτοίτω, 
Γνα μή βλέιτοιβν μαχόμενους δμας Ιτι, 
μηδ' άντιβολοόντων μηδέν αίσθανοίατο. 

τριταίος. 

210 του δ' οδνβχ' ήμδς ταδΥ ίδρασαν; βίπέ μοι. 

ΕΡΜΗΣ, 
δτιή πολεμβιν ηρεισθ', εκείνων πολλάκις 
απονδάς ποιοόντων κει μέν οί Λακωνικοί 

δπερβάλοιντο μικρόν, ίλεγον άν ταδί• 
ναί τώ σιώ νυν ώττικίων δωσεΐ δίκαν. υ. 209. μή δ' Υβΐ μή δέ βάά. αηίβ Βηιηοΐί. 

τ. 210. εΓνεχ' Κ. V. ναΐ^ο. ουνεχ' Βπιηοΐί. ΒοΪ88. ϋίηά. Ηοΐά. Μβίη. (}αοά 

πΜφιβ Γβροηβηάαιη, αΜ βγΙΐΒοα 1οη£& ορηβ ββΐ, οί. Η. 8ίβρη. 8. ν. ένεκα, 

Ιηά. *ρ. Μβίη. 0. V β. ν. οδνεκα. 

υ. 211. δτι Κ. V. ναΐ£θ. δτιή ΒβηΗ. ϋίηά. Ηοΐά. Βθγ^Ιε. οί. &ά νββρ. 853. 

υ. 214. ναί τώ σιώ: Ηοο§9Υ. αά νί#. ρ. 424 80Γ. νή, φΐοά ΑΐΙίοοπιιη ββί. 

— Άττ, δώσει δίκην οοάά. ναΐ^ο. — Άττικίων Όοογ., φΰ Ιαπιβη άαοί- 

ί&Ι βώ Άττ. βίί Ι*οοηιιιη, ϋίηά. ίη Ιίρβ. 1825, Οζοη. βΐ Ρηγϊ8, Ηοΐά 

Άττικιών βιΐδρ. ΒβΓ£&. ίη ηο*. 6(1. Ι, δίκαν Βθγ^, ώττικίων δωσεΐ δίκαν 

Οοοβί. V. Ι. II ρ. 143. 325. ώττ. δώσει δίκαν Μβίη. υ. 207. δπως οιαη Βαρβτΐ&ίίνο, οί. 
Υί^βΓ. ρ. 435 ΗβΓπι. 

— άνψκήσανθ' : βατβιιιη ππ£Τ8Γβ: {ηέ 
αυτόν άτεχνώς τούρανοΰ τον κύτταρον. 

υ. 208. βλέηχεν: οί. Κίάά. «1 
Ι)α*. ρ. 138. 

Υ. 209. άντιβολούντων : ί>μών βοί- 
Κοβί. αίσθανοίατο ίοπη* ορ&ϋΥί 8»ϋβ 
ίτβφιβηβ, οί. ΚΐΌβ^. Ογ. £γ. ρ. 30, 4. 

Υ. 211. εκείνων: δοηοΐ. των θεών 
ή των Λακεδαιμονίων. Ιπιπίο των (Λα- 
κεδαιμονίων) θεών. 

— ποιοόντων (ϋοίαπι ρτο ποιούμε- 
νων, φΐοά ιιβϋ&Ιίιΐδ ββί; ηοο υθγο Ιοοο 
ρτο ποιβΐσθαι βουλομενων νβΐ έπιχει- 
ρούντων. 01 Εΐηωΐ. &4 Αοααπι. 58 ρ. 
14, φή αοϋγο ρ«ϋΓθοίηαΙητ. υ. 212. οί Λακωνικοί: ϋα Υοοαη- 
ίηΓ οί Αγκωνές βΐίβηι ΝηΙ). 186, ηοί 
Υίά. Ηβπη&ηηυπι οοηΐτα Επΐ68ϋιιιη, ςυί 
της Λακωνικής βοποβΓβί, άίβραΐαηίβω, 
Εοοί. 356; οοηΐΓ» Ιγδ. 628 άίοΐαηι 
άνδροίσιν Λακωνικοΐς. Ιη ίτ&£πι. οοπι. 
ίβηίαπι αάίθοίίνηιη ββί, ν. Ιηά. 8. ν. 

ν. 213. ί>περβάλοιντο = περιγίγ- 
νοΐντο, νικφεν. 

— Ιλεγον άν: νίά. 3(1 υ. 70. 

V. 214. τώ σιώ; βοηοΐ, τους Διο- 
σκούρους οϊ Λακεδαιμόνιοι σιούς Ιλεγον. 
Οί. Ευ8. 81. 90, ίοίά. 1105 υιγ βοδάβηι 
ίηνοο&Ι.άβοβ. οί. Κίάά. &<1 Ό&ψ. ρ. 570. 

— ώττικίων άίοΐαηι (ητοκοριστικώς. 
Νοπιβη ρΐΌρη\ιπ) αρ. Βοβο&η. Ιηβοί". Ι 
ρ. 372. 394 οοΥίαπι ίηάίοαί ϋίηά. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 128 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

215 εί δ' α3 τι πράξαιτ' άγαθδν ώττικωνικο(, 

κάλθοιεν οί Λάκωνες εϊρήνης περί, 
έλέγετ' άν όμεις ε6θός• έξαπατώμεθα 
νή την Άθηνάν, νή ΔΓ • οδχΐ πειστέον • 
ηξοοσι καδθις, ην 2χα>μεν τήν Πυλον. 

τριταίος. 

220 δ γουν χαράκτη ρ ημεδαπός τών ρημάτων• 

ν. 215. πραΈαιντ' ναΐ^ο. πράξα^ Ββχκ. ίη ηοίίβ, Βίηά. ίη Οχοη. ίη ηο*. βί 
ίη ΡδΓίβ. ΗοΜ. Ββιφί. βά\ Π, ίάβηι οοηί. ΟοΜ. V. £. Ι ρ. 156, Μβίη. 

— Άττικωνικοί ναΐ^ο. άττικωνικοί ϋοΟΓ. Ώίηά. ίη ΪΛρβ. 1825, Οχ. βί 
Ρηγ. ΗοΗ. Βθγ§1ε. 8ί νβΓαπι β84, ααοο! ροδηίί Οοοβΐαβ ν. 414 ώττικίων, 
ηοο νβΓδη 1β£&8 ώττικωνικοί = ώ Άττ. Ροβδίδ θίί&πΐ: εί δ' αύτ' αγαθόν 
πράξειαν άττικωνικοί. ,,ΕχδρβοΙοΥβήδ άττικιωνικοί* Βθγ§1£. Οπγ 1&ηάβηι? 

ν. 217. έλέγετ' αν ευθύς- άνδρες έξαπατώμεθα ρΓΟροηβΟ&ί Οοοβ*. V. Ιι. 

ρ. 156. Υβτ\)2ί ευθύς — Άθηναν ο&ηοβίΐίδ δαβρβϋ ΒβΓ£Κ. 
ν. 218. πιστέον V. δβο. Οοο. Κ. δβο. Ββχκ* σπειστέον Ηίτβοη. Αρρ. α4 Υββρ. 

ρ. 149. 

— ώνδρες ρΓΟ νή Δί' οοηί. ΟοΙ>. Μηβηι. II ρ. 99. νή τ. Άθηναίαν. μά 
Δί' ο. π. Μβίη. 

ν. 219. Ιχωμεν τιιΐ^ο. ?λωμεν ΉίΓδοη. αρ. Οοοβί. II ρ. 204. 

— πάλιν Κ. V. Ιαηί. Π, Βθγ^. — Πύλον ναΐ^ο. νίτίηδςαβ δοπρίαταβ 
δοηοΐί&δί* ί&οίί πιβηίίοηβηι βί βχρίίο&ϋοηβπι. 

ν. 220. ναΐ^ο Μθΐ-οηηο οοηίίηη&ΙοΓ. Τγυ£&θο άθάβηιηΐ; ΒβηΙΙ. ΤυϊτγΙι. Ββίβκβ, 
Βπιηοκ. Ιητ. ΙΜηά. Ββκκ. Βοίη. Βθγ£κ. Βοίββ. Ηοΐά. Μβίη. 

υ. 215. αγαθόν πράττειν ΟΓαβοί Ιίοβΐ, ςααβ αΐίβηα βδδβί & Οοιηίοί βαΐί- 

άίοηηΐ;, ηοη πράττεσθαι. οαβ. δοηοΐί&δΐ&β ςαίάβηα ηίπιΠΗμιβ βχ- 

— άττικωνικοί αϊ ίρδίιηι ίοΓίίΐβδβ ρΚ<*0*ηί. νβπιιη Πόλον έχαν Υβΐ ίη 

Λακωνικοί, άίοίηπι Οποκοριστικώς. νβΓ- ρπ>νβΓθίιιιη ίώίίβββ νίάβίαΓ άθ τβ <111Λ- 

ί&β: άίβΐ^κοηίδοηβη, άίβ ΑΚίκοηίβοηβη. ^ ίβΙίοίίβΓ £β8ία. ΙΙβπι Εςμί*. 55 

Λ1Λ , .. . , ,. .. μάζα Λακωνική άβ βαάβηι γθ Β8αη>&ή 

υ. 216. πέρι. ϋβ αηαβίΓορηα άιχιί , ,. . ' * 

ώ λ « ττ 41/ιη ^ 1Λβ βοΙθΓθ αίχβηηι. 

ΡοΓβοη. 3ά ΕϋΓ. Ηβο. Π69 ρ. 103. ΟΟΛ , 4 , , , . . 

ν ν. 220. ημεδαπός : δϋΐΐοΐ. ημέτερος. 

υ. 218. νή — νή: Οοπιίοηβ νίάβ- Αΐίαβ ηοη βχδίαί αρηά οοηιίοοδ. Εχ 

ίηΓ πιοΓθηι οίνίαηι ίβίφβδθ, ηίηιίδ δαβρβ ρΐαίοηίβ Τηβα^β ρ. 124 α βϋαΐ Τίηι&βηδ 

άβοδ ίηνοοαηάί. νίπιπιςαβ ί^ϋαΓ οηηι ΘΧ ρ1ίο&η8: ημέτερος πολίτης, ηοβίπίδ. 

έξαπατώμεθα οοηίηη^θηάαπι β* ροβΐ νή γ. Εαηη^βη. ρ. 132 8<ϊ• Ιβχ. Κηβί. 

Δί' ίηίθΓρηη^βηάαπι. ρ . 262, 14 Ββχκ. 8αίά. Ρηο*. 8. υ: 

ν. 219. Μ&ηίίβδΙο Ργΐηβ ί11& ίη- ημεδαπών. Σοη^β ίΓβςπβηϋηδ ποδαπάς 

ίβ11ί£θη<1& , ςιΐ3θ δίηααΐ Οΐβοηίβ χηβηιο- (ν. 186) βί αραά ΑπβίορηΒηβηι βί ίη 

Π3πι Γβηονβί, ηοη πγ!>8 (πάλις) ςα»β- ίΓβ^ηιβηϋβ οοπήοοπιΐΗ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 129 

ΕΡΜΗΣ. 

ών ουνβκ' οδκ οΐδ' δΓ ποτ* Έίρήνήν έτι 
τολοιπον οψβσ&'. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
άλλα ποΐ γάρ οίχεται; 
ΕΡΜΗΣ. 
δ Πόλεμος αυτήν ένέβαλ' είς άντρο ν βαδύ. 

ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 
βίς ποιον; 

ΕΡΜΗΣ. 
είς τουτί το κάτω. κάπει&' δρ^ς, 
225 8σους άνω&εν 'έπεφόρησε των λίθων, 

ίνα μή λάβητε μηδέποτ' αυτήν; 
ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 

ε?πέ μοι, 
ημάς δέ δη τί δράν παρασκευάζεται; 

ΕΡΜΗΣ. 
οδκ οΐδα πλην 2ν, ?ΐι &υείαν εσπέρας 

— γάρ ΑΙά. Ιαηί. Ι ΟαΙ. Ιαηί. III. Β™!). ΕΙογ. Οηι*. ία ηΐίΐΓ£., γοΰν γα1§ο. 

8αί(1. 3. ν. ημεδαπή. — υμεδαπός βά. Ρητοί, Ζαηβίίί, ΡΙογ. Οπγ. ΒβΓ£]. 

νβΓδυιη δραηιιιη θδδβ ίαάίο&νίί ΗαΙοβΓίδηια 1. 1. ρ. 116. 
ν. 224. ως αηίθ δρ^ς V. 

υ• 225. ένεφόρησε Βπιηο&. Ινροίηβί&θ, αί αίΐ, θγγογθ. 
ν. 226. 1η1;βιτο£3η<ϋ 8ί§ηππι ροβΐ αυτήν ροδαϋ ϋίηά. ίη Ιίρδ. 1820. 1825. 

μή ποτ' Είπίδΐ. Αοη. 127 ρ. 20. 
ν. 227. παρασκευάζεται οοάά. ΕγοΙ).? Κηβί. Γβοο. παρασκευάζετε Α1<1. Ιαηί. Ι. 

II. ΙΠ. Οτ&ϊ. ^βοη. Καρηβ1.? 
υ. 228. θυίαν Μβίη. βί ν. 230. 235. 238. 

ν. 222. άλλα ποΐ γάρ *. = ποΐ δή, Ραοίδ άβαβ δίιηιιΐ&οηιηι ροδβίηΐ ρΐΌίΓα- 

ποΐ δητα Ρ»ο. 92. Καη. 296, καΐ ποΐ — ηβΓβ^ δβά ίη ορίδοβηίο. Οι. Ργο1θ£. 

δή νβδρ. 665, άλλα ποΐ δΐιρΓ& υ. 198, ρ. 33 δςς. 

ποΐ ποθ' Εοοίβδ, 311, ποΐ δ' αΰ Ιγβ. ν. 225. δσους — των λίθων άίο- 

426, ποΐ γάρ Σγ8. 526, ποΐ γάρ οΐχεται ίαηι πί δαρΓίΐ υ. 157 της γης πολλή ν. 
ίηδ-α ν. 721. V. Ιηά. αρ. Μβίη. 0. υ. 226. λάβητε: Κπιβ£. Ογ. £Γ. §. 

V 8. υ. 54, 8. 2. 

υ. 224. τό κάτω: δοηοΐ. ν. 234 υ. 228. θυείαν: δοΐιοΐ. άγγεΐον εις 

?στι δέ τι και άντρον επί της σκηνής. δ έμβάλλοντές τίνα άρτύματα τρίβομεν 

αηϋπιηι ηοη ίη βοοη&ο βοΐίο νοί ίαη- καΐ λειουμεν. οί. Ι,οΙ). &<ϊ Ρηι•γη. Ρ• 

ά&ηίθηΐο, ηηάβ οηοπίδ οηοήφΐβ βοά&ΐοβ 164 δη. Ώ\φ\ζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 130 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ δπερφυα το μέγεθος είσηνέγκατο. 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
230 τί δητα ταύτη τζ θυεία χρήσεται; 

ΕΡΜΗΣ; 
τρίβειν έν αυτή 1 τάς πόλεις βουλεύεται. 
άλλ' εΐμι• καΐ γάρ έξιέναι, γνώμην έμήν, 
μέλλει* θορυβεί γουν Ινδοθεν. 
ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 

οΓμοι δείλαιος. 
φέρ' αδτδν άποδρω• καΐ γάρ ώσπερ ι^σθόμην 
235 κα&τος θυείας φθέγμα πολεμιστηρίας. υ. 233. Ινδοθεν Κ. Ιαηί. II. ϋίηά. ΒθΉ. Βοίδβ. Ηοΐά. ΒβΓ£κ. Μβίη. ένδον 

ΓθΙίςίΜ. 
— Τ• Τ* ^Ρ•ή ν > οοΐΐλίο νβΓβα Εοοί. 153, ςιη ηαο ηοη ρβπαηβΙ;, ν. Ηβη*. 

Μηβηι. Π ρ. 99. 
υ. 234. ώς σύ περ ΟοΙ). Μηβηι. Π ρ. 99. αυτός τ^σθόμην | ώσπερ Μβίη. ν. 229. υπερφυα τό μέγεθος: Ρΐηί. 
734 υπερφυεϊς το μ. Οοηιρ. Ρίπ*. 750 
υπερφυής #σος, Νηο. 76 δαιμονίως υπερ- 
φυδ, Τΐΐθδίη. 831 υπερφυέστατον. V. 
228. 229. 231 *£. 8υΜ. 8. ν. θυεία, 
βοηοΐ. νββρ. 924, ηοί καΐ Ιβ^ίίηΓ Ηηίβ 
τρίβειν, φΐο υ. οπιίδβηηι 6886 8Ϊ£ηίίιθθίητ. 

ν. 230. τί — τη: υ. ίηίτ* ν. 1233, 
νί^βΓ. ρ. 323 Ηθγπι. 

ν. 231. τρφειν βοηοΐ. ρβΓ διατρί- 
βειν βϊ έπιτρίβειν θχρίίοαί. Εδί νβπ> 
ηοη δοΐαιη ρβΓάβΓβ ίβΓβηάο 8βά νβχατβ 
φιοαηβ ίθΓβηάο, Μΐηπι άαοβΓβ ίθΓβηάο. 

ν. 232. εΐμι. Αοίί ηίβ υθγοι8 ΜβΓ- 
οαήαβ, αϊ ρααΐΐο ροδί Γβάβαί Ογάοβπιί 
ρ&πββ &οίαπιβ, οί. Ργο1θ£. ρ. 37 βη. 
Ώβ ίοπηαΐ» άλλ' εΤμι νίά. Είπιβί. Κθυ. 
οί Ηβπη. Ειιγ. 8ηρρ1. ρ. 254 βά. Ιίρβ. — γνώμην έμήν: οί. Εοοίθδ. 153. 
ΕΙΙίρβίη νοο&ί Ι&ηιο. Βοβ. ρ. 719, βρο- 
δίορββίη Ηβπη. νί£βΓ. ρ. 883. οί. Κίάά. 
ζά Όζψ. ρ. 559, Ογ6£. Οογ. ρ. 31. 
8οηο1ί88ί» 1)18 βχρίίοαΐ; κατά γν. έ. 

ν. 233. Ι)β ά&οΐΥΐο Ινδοθεν νίά. 
Ηβπη. &ά Νηο. 74. 

ν. 234. άποδρώ: βοηοΐ. νοείν δει 
τόν Τρυγαϊον άποβεβηκότα του κανθά- 
ρου επί της σκηνής ταύτα λέγειν. ΙπίΠίΟ 
επί θεολογείου, ςιιοά ν. άβιηιυη 729 
βαπι Γβΐίςαίδδβ οβπηπι βδ(. 

— ώσπερ, ςιΐ38ΐ, ί&ηςα&ηι, α* νββρ. 
713, Τηβδπι. 869. οί. Ηβίηά\ αά Ρ1α$. 
Ρη. ρ 88 ά, Εΐιηδί. αά Αοη. 193 ρ. 25. 

Υ. 235. θυείας: βοηοΐ. αντί του σάλ- 
πιγγος είπεΐν. Αοη. 571 βοής ήκουσα 
πολεμιστηρίας, ΝιΛ. 28, Αοη. 1132. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΤΡΪΤΑΙΟΣ. ΠΟΛΕΜΟΣ. ΚΤΔΟΙΜΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 

?ώ βροτοί βροτοί βροτοί πολυτλή μονές, 
ώς αδτίχα μάλα τάς γνάθους άλγήσετε. 

τρτγαιος: 

ώναξ *Απολλον της θυειας του πλάτους. 
ίσον χαχδν χαΐ του Πολέμου του βλέμματος. ν. 236. πολυτλάμονες Μβίη. 

ν. 339. τοΰ βλέμματος Κ. V. Β. Ββηίΐ. Ρογ8. Βίηά. ΒβΙΛ. Βοΐ88. Ηοΐά. Βθγ^. 

Βοίΐι. Μβίη. χαΐ του βλ. γαΐ£θ αηίβ Βηιηοΐί. ίσον χαχόν δή του Πολέμου χαΐ 

βλέμματος Βηιη(&. τό βλέμμα πως Ιην. 

— χαχόν πολέμου τε χαΐ του βλ. 8ο»1. ΡΙογ. Οηιτ. χαΐ του πολέμου χαΐ βλ. ν. 236. ΝαπιβΓαΒ νβΓβιιβ τό τρίβειν 
ίπήί&ίιΐΓ, Ιίοβί άλετρίβανος ηοηάαηι 
ρΓαβδίο 8ϋ Ββΐΐί ρβΓδοηα, Ιβιτίοίΐί 
αάηιοάαηι Εάβρθοία, υ. 239, βί ιηίηαοί 
θί 1βπΐθηίαΙ)ί1ί τοοβ ίάβΊη ΥβΓΟίιιη γθ- 
ρβϋΐ: βροτοί. — πολυτλήμονες, νοχ ρΓ&β- 
οίρηβ βρίο», αρτιά οοπήοοβ Ι&ηίμιη ηοο 

1θ<50 812ρθΓΘ8ί. 

υ. 237. ϋβ ώς νίά. Ζβιιη. α<1 νί£βΓ. 
ρ. 560: αίπιιηςπβ άβδί^η&ί ρ&τίίοαίίΐ, 
θί ηαπι, έπεί, β* ςη&αι, δσον. 

— αδτίχα μάλα: οοηίηηοΐίο αάνβΓ- 
οίοπιιη ίτβφΐ6η1ί88ίιη&, ν. ίη£τα ν. 367. 
Ες. 284. 475, Αυ. 202, 1*3. 744. 739, 
Τηββηι. 750 (ίηνβΓβο οπϋηβ μάλ' αδ- τίχα), Κ&η. 785, Εοοί. 21, Ρΐα*. 942, 
ίπΐ£ΐη. Ρΐαίοη. »ρ. βοηοΐ. νββρ. 1312, 
Μβίη. Οοω. Π ρ. 659. 

— τάς γνάθους: οοιηρ. νββρ. 948 
άπόπληχτος τάς γνάθους, ίοκΙ. 1088 
τάς γν. χεντούμενοι, Τηββιη. 903 τ. γν. 
υβρισμένη. 

— άλγήσετε: 8θί1. άλετριβάνφ οοη- 

11181. 

ν. 338. του πλάτους ιιί Αν. 61 
"Απολλον αποτρόπαιε του χασμήματος, 
<£ βοηοΐ. Ες. 526, Ι7 8 • 967 > Β** 8 • 
Οοηί. ρ. 265, Εηίζβοη. θα. Αγ. ρ. 274. 

Υ. 339. του βλέμματος: πόλεμον 
βηίηι βλέπει, ίίαςαβ ναΗη βδί 3<1πιο<1απι 
9* Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 132 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

240 ίρ' οδτός έστ' εκείνος, 8ν χαΐ φευγομεν, 

δ δεινός, δ ταλαυρινος, δ κατά τοΐν σκελοιν; 

ΠΟΛΕΜΟΣ. 
?ώ ΠρασιαΙ τρισά&λιαι καΐ πεντάκις 
καΐ πολλοδεκάκις, ώς άπολείσθε τημερον. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
τουτί μέν άνδρες οδδβν ήμιν πράγμα πω• 

Ρογβ. Δάν., οί. Κίάά. &ά ϋ&ν. ρ. 514. ,ΌίδϋηοΙίοηίοτιβ βαοΐ&ίίδ 1β£β πλά- 
τους ό'σον κακόν καΐ του Π. τ. βλ. α ΌοΙ>Γββ. — πλάτους, £σον κακόν, και 
τ. Π. τ. β. Μβίη. 

ν. 241. δ ταλαύρινος, ώ, κατά τοΐν σκελοιν: ίΐΐβ, ςαί δπηθ, ηβη, ίηβίδίϋ ρβ- 
άίοηδ: Βοίη. δηβρίο. 

ν. 242. τρισά&λιαι ναΐ^ο. -τρΙς άθλιαι ϋοοτ3βηδ, Βοίο. ϋίηά. .ίη Ρ&γ. Ηοΐά*. 
Μβίϋ. Ιωιηο πεντάκις άίοίαηι ρΓΟ πεντακισάθλιαι βί βίο άβίηοβρβ. ίθπίοίΐί, οί. 3(1 νββρ. 455. — #σον κα- 
χόν τοΰ βλέμματος κΐβπι βδ4 ςαοά δσον 
το βλέμμα, ηβςηβ ηιαίίαπι α £βηβίίνο 
τοΰ πλάτους »άάίίο νοοαίίνο αΐίαιιο 
αϋηοιτβί, οί. Ηθγπι. δα Ναο. 1 νβΐ 
ΒθΓ^ΙθΓαιη &ά βηηάβηι ν. 

ν. 240. Τ Αρ': ΤηΙθπι ί^ίΙιΐΓ ΙΐΕΟβί 
νφρ&τ&ϊναη »ρθθίβπιςιΐθ? Νοβ: 8ο αίβο 

31θΜ βΓ &Π8? 

ν. 241. 6 Ιθγ ροδίίηπι = εκείνος δ, 
ίδίβ ψιβπι οπιηββ ηοπιηί, βί. ϋοοτ. αά 
Όβπι. περί παραπρ. ρ. 442, 15, δοηοΐοί. 
Ι ρ. 442. ΙΙα Ιδαη&οηυβ Αοη&τη. 964 
ίψρβΙΙαΙιΐΓ 6 δεινός 6 ταλαύρινος, #ς τήν 
Γοργόνα πάλλει. — Ταλαύρινος νοχ 
Ηοπιθγμλ, Π. ε, 289 &1., αιι&ιη βχρίί- 
οαηί δοηοΐί&δΐ&θ θί Ιθχίοο^πφηί ύπο- 
μονητικός, τολμηρές, οί. Ηβδγοη. 3αί<1. 
ΑροΙΙ δορίι. 8. ν., βοΐιοΐ. &ά ν., οαίηβ 
1&Π160 οπ^ίηβπι ί^ηοταηΐ; οιηηβδ. Εογ- 
δ»η λαβρός ΙαΙβί, ίιηρβίυιη ηοη ραίίβη- 
ίίαπι νοοβ δί^ηίήοαηίθ. 

— δ χατά τοίν σκελοιν ορίίπΐθ Κβίβ- 
κία& ,,δοίΐίοβΐ Ιέμενος, ςαί &ά &1Ώί£βησ;&, 
οοηίτίη^βηά», ©Γάτα 4βηάϋ. α ΕΊογ. ΟΙιγ. 
δ χατάξ ί. θ. χατεαγώς 1β£ί οπρίί ηί 
8ϋ οΐ&ηάηβ, ςυοά οΐ&ηάί δίηΐ ύπομονη- τιχώτεροι ίη ρμ^ηα ΙββΙβ νβΐ Ίγτί&βο. 
Τηηι Ιβ^βΓβ, ααοά ηοη ΗρροδαίΙ, άβοβ- 
οαί δ σκέλη χατάξ. Βηιηοίηηδ άβηίςηβ 
δηρρίθί έστώς, βεβηχώς. Ι^βηϋη^ίαδ 
Σαπίίΐοηί ρβΓδοη&ηι & Ββΐΐο &£ΐ ρΓορΙβΓ 
Αοη&τη. ν. 1. οβηββί. — Αά νβΓδαπι 
ηοβίπιιη Γθδρβχίβδθ νίάβίηΓ Μβίηβκίηδ 
Οοηι. II ρ. 465, ςαί ίη Εηροΐίάίδ ίΓ&£- 
ιηθηΐο &ρηά βοηοΐ. ΑηβΙίάίβ III ρ. 672 
Όίηά. οοπί^βηοίαπι ρηί&τβΐ έν τοΐν σφυ- 
ροΐν Ιλχοντα τήν στρατηγίαν. 

ν. 242. ΠρασιαΙ: δοηοΐ. πιίλις Λα- 
χωνιχή, ηι^ηίίπΐΕ, ίη Βηίοηδ Ερίά&η- 
ήοπιπι, ςυ&πι δβουηάο οβϋί »ηηο ηο 
Αίηβηίβηδίοηδ οαρίαηι άίΓηί&πιςηβ η&Γ- 
Γ&* Τΐιηο. II, 56. 

— άμα δέ χα\ πράσα (ροΓΠΐηι) έμ- 
βάλλων ταΰτά φησιν. Αΐίαά οίηδάβπι 
ηοηιίηίδ ορρίάηίαηι ίη Αίίίοα δίΐηηι (οί. 
Τηηο. νπ, 18, νίΠ, 95. δίβρη. 
Βυζ. δ. υ.) βοηοΐ. οοπιπιβπιοΓίΐί. ΑΙΤ. 
8ηίά. δ. ν. ίώ βί Πρασιαί, ηοί Ιβ^ϋαΓ 
πολλφ δ., ηοη οοΓΓβοίαηι λ ΒβΓηη3π1ν ο > 
βί σήμερον, ϋβ πολλοδεχάχις νίά. βο- 
υβοί:. &ά Ρήτνη. ρ. 663. 

ν. 244. πράγμα: Ιηάίΐ Οοηιίοαβ - Ώφζβά &γ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ. 133 

345 τδ γάρ κακ&ν τουτ* εστί της Λακωνικής. 

ΠΟΛΕΜΟΣ. 
& Μέγαρα Μέγαρ' ώς έπιτβτρίψεα&' αδτίκα, 
άπαξαπαντα καταμβμυττωτευμένα. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
βαβαΐ βαβαιάξ, ώς μεγάλα καΐ δριμέα 

ν. 246. ώ Ε. V. Ββηίΐ. ϋίηά. ίη Ρ»ή3, βί Οχοη• Ηοΐά. Βθγ^. Ιώ γη!$ο. 
Μέγαρα Μέγάρ' ώς έπιτρίψεσθ' αδτίκα οοάΜ. ναΐ^ο. ώ Μέγαρα, Μέγαρ' ώς 
έπιτρφήσεσθ αδτ. Ββηίΐ. Βίηά. Ιίρβ. 1825. ώ — έπιτετρίψεσθ' Εΐηίδΐ. ΕάίηΙ). 
Ββν. ίωο. 37 ρ. 68, Ηοΐά. ΒβΓ£Κ. Μβίη. Ββηίΐβίηιη Ροτβοηαδ ΒβατιβοαΙαι-, 
ηί πιοηοϋ ΒοοΓ&βηβ ίη Αάάβηάίβ ρ. 137; 4ηηι ίάβηι άβΙβΥίΙ; ώς Γβΐίοΐο 
έπιτρίψεσθ'; ίάβηι άβηίςαθ άβίβηάίί νηΐ£&4&ηι αά Εατ. 8ηρρ1. 901 ίη Αά- 
ΥβΓ88. ρ. 242. ϋοοίΈθαβ ίρβθ οοηϋοίβΐ)»! ώ — ώς έπιτέτριφθ' εις αδτίκα. 
ϋβ ηαηΐθήβ ηηίαβ νβΓβαβ ίώ Μ — (ϋχβπιηΐ; ρΓ&βίβΓβα Μ*γκ1. &ά Ειιγ. 8αρρ1. 
ν. 901, Ηβπη. ΕΙ. ά. πι. ρ. 137, Κβίβ. Οοηί. ρ. 13, Η&ηον. Εχθγο. ογ. ρ. 97. 
Οί. Κίάά. αά Ό&ψ. ρ. 465. — Όθίβηιϋ ροίββί Ιαΐίβ νθΓβηαιη ηηηΐθπΐδ, ιηοάο ίη 
ιιΐϋπια ρβάίδ αηίβοβάβηίίδ 8Υΐ1&1)ίΐ αΓδίιη οοΙΙοοθπηιβ. ΑυΙ οηίπι ηοο ίαοίβη- 
άϊιιη ά\ιϊ αϋίςηβ πιηίαηάαπι, αηαπι &1ί&8 νβΓδαδ 1β§ί οπιηίηο ηοη ροβδίί. 
Ιί&φΐθ δίο : ίω Μέγαρα Μέγαρ' ώς, ίίαςηβ Αοηίίπι. 47 άλλ' αθάνατος δ γάρ 
Άμφίθεος. ΟοηίΓΕ ηΜ άαοΐΥΐιιιη βχοίρίί αη&ρ&θβίιιβ, ηί Αοη&ι-η. 733 άκούε- 
τον δή ποτέχετ' έμίν τήν γ., ββοαηάίΐηι αη&ραθβίί βΥΐΙαοαηι άοηανβήηι »Γ8Ϊ, 
ιιί ά&οίγ1ί ββοηηάα αΓβίπι ηαοοΐ;: ποτέχετ' Ιμίν. (^ηοά ρΓοροηί πια^ίδ ςηαηι 
άθίβηάί ροίββί, 8βά άβίβηάί ίαηιβη ίρ8& Υβτβαβ 1β£β, ςαα άίοί Ηοβί δή ποτέ 
— ρηπΐ2ΐ 8γ11&οα ίιταϋοηαΐί, αΙΙβΓα ίη &Γ8ί ροβί!» Ιοη^&βςηβ ρτορβ υϊοθπι 
βχρίβηίβ. Οβίβππη βχβπιρία οοΐΐβ^βπιηί νίπ άοοϋ, ςηοβ βαρΓ» ηοηιίη&νί. 

υ. 247. καταμεμυττωμένα ΑΙά. Εγοο. καταμεμοττωμένα Ιαηί. Π. ΠΙ. Οτζϊ. 
Βτχύ). λ^βοη. οογγ. Ρογ*π8, Καβ*. Ββηίΐθίηβ, ΕΙογ. Οπγ. φή αηίβα ρπφοδηβ- 
τλϊ καΐ καταμεμοττωμένα. 

8€ηο1. ωοηβηίθ νθΛίβ Πρασιαί βϊ Μεγαρείς, φΐοά Αοη&πίθηδίηηι ίδϋπΐ» 
πράγμα. δαϋδ Ιβδίαΐαι*. 

ν. 245. Λακωνικής: υί ηοβίτ&ίθδ υ. 247. καταμεμυττωτευμένα: 8θήο1. 

ηοάίβ άίοβ1)ΕηΙ;: ά&8 ίδί βίη ΙοοβΙίδίΓίθΓ νββρ. 65 αά μυττωτεύσομεν : συν- 
ΚγΪ6§. τρίψομεν, δριμύξομεν, έκπικρανοΰμεν, 

υ. 246. Μέγαρα: δοηοΐ. ακ(5ροδα ~ ^ ττωτό \ ^ ίατ \ ™? ίως τ ° ί% 

έμβάλλων ταΰτά φη«ν, ή γάρ Μέγα- ^ δων χα1 τ ^ Χα1 ^ ξθυς τ ^* 

ρική γη σκοροδόφόρος (Αοη. 761), σύμ- ^Ρ^^Ώ• 

μαχοι δέ Λακεδαιμονίων Μεγαρείς, καΐ ν. 248. βαβαί: 8θηο1. σχετλιαστικο'ν, 

ότι πάσα ή του πολέμου πρόφασις δι' ρΓορΙβΓ οάοΓβπι αΙΗοπιαι ΛΟβτππιαπι. 

αοτους δοκεϊ γεγονέναι. Αάάβτβ άβοβ- — μεγάλα ρβΓ 3η<ά1;ηβ8ίη (ϋοίοπι ρπίβπι 

Ιϊίΐΐί: καΐ ^τι πανταχού διασύρονται οί βί δοηοπιπι Ιηδίιηι. Μεγάλα τά κλαυ- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 134 ΑΡΙΪΤΟΦΑΝΟΪΣ ΕΙΡΗΝΗ τοΐσιν Μεγαρεδσιν ένέβαλεν τά κλαόματα. 
ΠΟΛΕΜΟΣ. 
250 ίώ Σικελία καΐ σ?> δ 5 ώς άπόλλυσαι. 

οΓ ή πόλις τάλαινα διακναισ&ήσεται, 
φέρ' έπιχέω ,καΐ τδ μέλι τουτί τάττικόν. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
'οδτος, παραινώ μέλιτι χρήσθαι θάτέρφ. 
τετρωβέλου τοδτ' εστί• φείδου τάττικοδ. 

ν. 249. τοΐσιν Ε. Κβΐ8ί£. Οοηί. ρ. 24, Όίικί. Ηοΐά. Βθγ^. τοϊσι ναΐ^ο. 
— ένέβαλε νοί^ο αηίθ Καβίβπιιη. 

ν. 551. οία πόλις οοάά. νυΐ^ο. οΓ ή ΒΙοιηί. Αβδοη. Α$. ρ. 158, ϋίηά. ίη Ιίρβ. 
1820. οΓον .Μβίη., βοά Γβ^αίτϋπτ Μΐίοηΐιιβ. 

τ- νβΓδίιπι Ίτγξζβο άβάίί ϋοοτοβ, ϋίηά. ίη Ρεπ8., Ββι•£κ. Μοιη. Ββΐΐί 
ββΐ, 8θπΙ)θηάαιη αηί;θΐη υθΙ οΓ ή Υβΐ ώς ή. 

ν. 253. ο. π. σοι μ., χρησθαι θάτέρφ Κ. V. Β. 0. σοι νιιΐ^ο οιηίδδαιη. σοι — 
χρήσται 'τέρω Βπιηοΐί. (βίο), χρηστάτέρψ ^οΐί. Αη. Π ρ. 456. χρήσ&αι 
'τέρω Ιην. σοι — χρήσθάτέρω ϋίηά. ίη Οχοη. Ρατίδ. Ηοΐά. Βογ£&. Μβίη. 
Υό1%&ϊζπι άβί. Είπίδΐ. ΑοηαΓη. 437 ρ. 43. 8βά δοηοΐ. έν πολλοίς κείται το 
σοί. τάχα δέ ούκ ωφελεί διά το μέτρον είναι, εί μή άρα τήν αι κοινήν 
λάβοιμεν. 

ν. 254. τετρώβολον οοάά. ναΐ^ο. τετρωβόλου ϋίηά. ίη ηοί. &ά Οχοη. θί ίη 
Ρατίβ. Μβίη., βυδρίοαϋιτ ίάβιη Βθΐφί. ίη ηοίίδ. Αη τετρωβολιαϊόν έστι? ματα (ί. θ. τά σκόροδα, παρ 1 υπόνοιαν) 
Ββΐΐηπι ίηΐιιΐίΐ Μθ§&Γθη8ίΙ)η8 — ραΓνίβ. 
— τοις δέ έσθίουσι τά σκόροδα δάκρυα 
'έπεισι διά τήν δριμύτητα. Οί. Κ&η. 
654 (Ββΐ.). 

ν. 250. Σικελία: βοηοΐ. τυρόν έμ- 
βάλλων Σικελίας • μέμνηται. πολύς ~γάρ 
έχει τυρός. Οί. Υθ8ρ. 838. 897. 911. 

ν. 251. ή πόλις: βοηοΐ. Ηοηιβπιιη 
Β. ξ, 230, Ρίηά&ππη Νβπι. VII, 13, 
Εηπρίάβπι Ιοη. 297 Ιααά&Ι, ςηί νβΐ ίη- 
βϊΐΐίΐθ νβΐ ίβιταο ηοπιβη ίηάίάθπηί πόλις. 
Ρ1ΠΓ3, βχβιηρία οοΐΐβ^ίί Βθγ^. Κθΐ. 
Οοηί. ρ. 241. 

— διακναισθήσεται: βοηοΐ. διαορθα- 
ρήσεται • ώς επί τυρού τούτο. διακναίειν δέ έστι κυρίως τό ξύειν τυρόν τ^ χνή- 
στιδι. Α#βΓί βοηοΐ. Ηοω. II. λ, 639. 

υ. 252. έπιχέω. ΝοΙα* δοηοΗβδΙα 
Οοηιίβηπι Ιαηά&τβ ροίίηβ ςα&ιη ΓβρΓβ- 
ηβηόβΓθ υθΙΙθ οίνβδ βαοβ, ί^αβ- ηιβΐ 
άηίοβ »ο δΐιανβ ΑΙϋοοπιιη βαπι ηοιηί- 

ΜΓβ. 

ϋθ οοηί. έπιχέω οί. ϋοΙ)Γ. &ά ΡΙαί. 
965, βοηοΐβί. Π ρ. 146. 

υ. 254. τετρωβόλου: δοηοΐ. πολύ- 
τίμητον. ούτω δέ λέγουσι τό τετρωβο- 
λιαΐον, τουτέστι τό τετρωβόλου πωλού- 
μενον. 8ηίά. 8. ν. τετρώβολον. Νωι 
αηοά βάρη ίτίοοοίαιη (οοηαρ. τριχοίνι- 
χον Υοβρ. 481) βχοθίϋ*, Ιβχηήαηι οΐθί. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΟΛΕΜΟΣ. 

255 παι παϊ Κυδοιμέ. 

ΚΪΔΟΙΜΟΣ. 

τί μβ καλείς; 

ΠΟΛΕΜΟΣ. 

κλαόσβι μακρά* 
ίστηκας αργός; οδτοσί σοι κόνδυλος• 

ΚΪΔΟΙΜΟΣ. 
ώς δριμύς• οιμοι μοι τάλας• ώ δέσποτα 135 υ. 256. ουτοσί σοι κόνδυλος Β. Υ. Ββηϋ. Όίικί Βθϋ. Βοίββ. Ηοΐά. ΒβΓ^. 

Μβίη. ουτοσί σοι γάρ κ. ΙαηΙ. Π, ΙϊοΙ). Καρηβΐ. ΕΙ. ΟΙιγ. <^αί ί&ωβη σοι 

άβΙβΓβ ιη&ΙθΟΕί. — κάνδυλον \ 7 θί. ίη 8ο&1. Εχο. — ούτοσΐ γάρ κ. Α1ά\ ΙαηΙ. 

Ι. ΙΠ. 0γ3*. Βγπο. ΤΥβοη. ΚηβΙ. ΒΓαηοΙί. Ιην. ΒοΛ. <ία*β δβςιιαηίατ ώς 

δριμύς ναΐςο Ροΐβιηο οοηίίοα&ηΐηι•. Ου^οθοιο άβάΐί Ββηίΐβίηβ, τοοορ. Ββκίε. 

ϋίηά. ίη Ιάρβ. 1820, Βοίββ. Κβίβΐιίαβ: Λ Ογάοβπιί βαηί ουτοσΐ γάρ κόνδυλος. 

— Ταω ίηίβΓΓΟ^&ί Ροΐβαιη* μών δριμύς; (άβοβο&Ι ή). Νί ηοο αάπιίίίίΐίαΓ, 

οηιηί* δώ ουτοσΐ γάρ βαηί Ο^άοβηαο &ίίτίΙ>ηθη<1α. <ί Ιη V. Ογ<ϊθθΐηί βηηί ν. 

257. 258. — Ιη ΙΛρβ. 1825, Οχοη. βί Ρ&πβ. ϋίηά\ τ. ώς δριμύς Τγυ^λθο 

άβάίΐ οηπι Ηβπηαηηο, ββοαίαβ ββί Ηοΐά. Βθγ^Ιε. Μβίη. 
ν. 257. μοι οπι. Κ. V. οΓμοι μοι ναΐ^ο. οΓμ' οίμοι Βθγ£Κ. Τρ. ώς δριμύς έστ\ 

Κ. οίμοι τάλας, ώ δ. Οοβ. Μηβπι. Π ρ. 99. ν. 255. Κυδοιμέ: παρά τδ κύειν δεί- 
ματα ή οϊδματα. οί. ΕΙυπι. Μ. ρ. 543, 35, 
διιίά. βί ΗβδΥοη. βχρίίο&η* τάραχος, θό- 
ρυβος, βίιηίΙΐίβΓ 2οη&Γ. Ρηοίίηβ. Νοηιβη 
ρΐΌρηαιη ββΐ αρη<1 Ηοιη. II. σ, 535 βΐ ίη 
ίτζξΐη. Επιρβάοοίίβ αρ. Αίηβη. ΧΠΙ ρ. 
510 ά, βί ηοο Ιοοο. Αραά Ηοπιβπιιη, 
φή ρΓ&βοίρηβ η&ο νοοβ ηΙίίηΓ, βίίαπι 
ΥβΛηπι βδί κυδοιμεΐν. Οοηιρ. Δοη. 573. 
Ηηο ρβιϋηβΐ;, ααο(1 ίηίπι τ. 1152 βί 
Ναο. 616 ββί κυδοιδοπαν = συντα- 
ράττειν. 

— τί με καλείς; άθ ίοπηηία βαβ- 
ρίηβ ηβίΐ&ία νίά. Υ*1ο&βη. αά Ρηοοη. 
856 ρ. 333 βς. 

— κλαύσει μακρά: οί. Εψ 433 κλά- 
ειν σε μακρά κελεύσας, Υθδρ. 584 βί 
ηο*. ιαβ&ιη, αά Υββρ. υ. 1. 

Τ. 256. αργός: ϋ& Ε€θ1. 880 έστη- κα αργός ηιαΙίβΓ άίώΐ Υθΐηία. ΡΙαΙ. 921 
^ήν αργός. 

— κόνδυλος: βοηοΐ. ά*μα γάρ τψ 
είπεΐν δίδωσιν οίυτψ τον κόνδυλον, ί. θ. 
νουθετεί τψ κονδύλφ, αί ίαοίαηΐ ίαάί- 
0Θ3 ββηββ Υββρ. 254. Ββηβ υθγΜ 
Κβίδίηιΐδ: Κορίηηββ, ΥηΙ^ΗΓΐ ββηηοηβ 
άίοίηιηβ: Καίζβηΐεορί. <ίαοά υθγο Ου- 
άοβπιο η&βο άβ(ΰί υογΙ)*, ίη βο ί&ΙΙίίαΓ. 
Ρο1βηιιΐ8 δβΓτηηι ρη^ηίβ ηοί»ί, δβΓνηβ, 
ςηοά Ηοήηβ ηοίβΐητ, ΙαηιβηΙ&ίηΓ: ώς 
δριμύς 80. δ κόνδυλος. 

υ. 257. οΤμοι μοι. Ρηθοβρίαπι 
Αροΐΐοηίί ϋχβοοίί άθ Αάνοτο. ρ. 588, 
25, οίμοιμοϊ, αϊ ότοτοΐ βί οίοιοϊ δθπ6ί 
ίαΙ>6οϋ3, βθςηαίαβ βδί ηβπιο, ηίβί ςυοά 
ΙΜηά. ίη ηοίίδ αά Οχοη. ηασθί: ,,δοιί- 
οοηάιπλ οίμοιμοϊ." Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 136 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 260 μών των σκο ρόδων ένέβαλες εις τ&ν κόνδυλον; 

ΠΟΛΕΜΟΣ, 
οϊσεις άλετρίβανον τρέχων; 

ΚΪΔΟΙΜΟΣ. 

άλλ' & μέλβ 
οδχ Ιστιν ήμΐν εχθές είσφκίσμε&α. 

ΠΟΛΕΜΟΣ. 
οδχουν παρ' Ά&ηναίων γε μεταθρέξει ταχό; υ. 258. ναΐ£0 Ογ<1θ6ΐηί βδί; Τγυ£&θο άβάϋ Ηβπη&ηηαβ, φΐβπι ββςααϋ δΐιηί 
ΙΗηά. ίη Ιίρβ. 1825, Οχοη. βί Ραήβ. Ηοΐά. Βθγ^Ιε. Μβίη. 

— Ιάθπι ένέβαλεν, αίροίθ Τγυ£&θο δβΓνηπι ΐΌ£&ηίβ, πίςαβ ίΐα ΙΜηά. Ηοΐά. 
ΒθΓ^Ιί. — ένέβαλες ναΐ^ο. 

— κάνδυλον Υεϊ. 'ίη 8οα1. Εχο. Υΐά. &<1 ν. 123. 

υ. 259. οΐσ' οΤσ' ρΓοροη. Όοογ. αά ΝηΙ). 633, δοηοΐβί. II ρ. 156 (Μβίη ί*η- 

ςηαπι άβ δηο Η&11)βΓΐ8πι& 1. 1. ρ. 116), Γβο. Μβίη. 
ν. 260. χθες γάρ Ηαΐο-βιΐδπΐίΐ 1. 1. ρ. 116. 
ν. 261. Αθηναίων — ταχύ Κ. V. 0. Ιοηί. II. ΕγοΙ>. Ιπυ. ϋίη(1. ΒβΙΛ. ΒβΓ^. 

Μβίη. Αθηναίους ΑΙά. Ιιιηί. ΠΙ. Οαί. ΒΓαο. \νβοη. Καρηβΐ. Καβί. Βπιηο&. 

— ^οδί Άθην. Βπιηο&. σύ αά<ϋάϋ , ίίβηι Ιην. ΒβΜί. Βοίββ. Βθγ§1ι., γε ν. 258. τών σκοράδων: ςαοά 
αοΓβπι αίφιβ £ΐθθτΙ>τιιχι ββηίίί Θ88Θ κόν- 
δυλον. Νοβ ίβΓβ: <1ίβ 8οη1&β£β ζίβηβη, 
νβΐ ζίθΙίθη &η. θβηβίίνηβ κΐβπι ββί ςηί 
δίψΓδί ν. 71 ξυνετρίβη της κεφαλής; οί. 
ν. 952. 1093. 1102. 1125. 1128. 1137 
βίο. οί. Κίάά. ε(1 ϋαν. ρ. 572 βς. 

ν. 259. οϊσεις ; οπήδδΐιπι οδχουν, υί 
ΝιΛ. 633, ιιΜ ίηίβιτο^αΐίοηίδ δί^ηηπι 
ροηβη(1αιη οαιη ϋοοι-ίΐβο. 

— άλετρίβανον: δοηοΐ. οί μέν δα- 
σέως παρά το τους άλας τρίβειν, οί δέ 
ψιλώς παρά τό άλεΐν. [καΐ δοίδυξ μέν 
Άττικόν, άλετρίβανος δέ Άσιανόν, λέ- 
γεται δέ καΐ άλότριψ. 8ηίά. 8. ν.] Οί. 
ΡοΠ. Ι, 245. VI, 90; ΒοΉ. Αηβοά. ρ. 
79, 14; ρ. 379, 24. Ιοϊ>βο1ί. αάΡηΓνη. 
ρ. 677 ηο*. Εαβίλΰι. *<1 Ηοω. ρ. 183, 
10. Ααί άλετρ. ζ\> άλεΐν ααί άλοτρίβ. 
ίώ όΐλς δοήοβηάαιη ριΐϊβππι. — τρέχων ίάβπι ββί φΐοά, ςαο 83β- 
ρίδΒίπΐθ αϋΙίΐΐΓ Οοπποαβ, άνύσας νβΐ 
άνύσας τι. 

— ώ μέλε: ηοί&ηάιυιι, η&ο »ρρβ1- 
Ι&Μοηβ 8βΓνιιπι αίί, αΐί&δ άοπήηίδ αδι- 
κία. 8οηο1. ΡΙαίΟη. ρ. 363 Β. ώ μέ- 
λε παρά τοις νεωτέροις υπό γυναικών 
λέγεται μόνον, ώς τό ώ τάλαν, παρά 
δέ τοϊς παλαιοΐς και ύπ' ανδρών. Ργ&θ- 
1»γθε ώ μέλε ΐ&ηίαπι ίη βηβ νβΓδααπι 
βαρβΓβδδβ δοίΐο, ηηάβοίβδ αρ. ΑπδΙ., 
δβπιβΐ ίη &&£ΐη. Μβηαηάή αρ. δοηοΐ. 
ΡΙαί. 1. 1., Μβίη. Οοπι. IV ρ. 204. 

υ. 261. μεταθρέξει: μετατρέχω ηίο 
οί ίη ίπί^ιηβηίο ΡηΓΥηίοηί βρ. δβηοΐ. 
Αγ. Αν. 989 βουλει Διοπείθη μεταδράμω 
καΐ τύμπανα; Μβίη. Οοηι. II ρ. 583, 
ΑΓΟβδδβηάί η&οβί ηοϋοηβαι. 

— παρ' 'Αθηναίων <1ίοϋ, ιιί δΐ&ϋαι 
Οΐβοηβιη ροββίί άλετρίβανον νοο&τβ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 187 

ΚΪΔΟΙΜΟΣ. 

ίγωγε νή ΔΓ• ει δέ μή — 

ΠΟΑΕΜΟΣ. 

κεχλαύσεται. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
άγε δή χι δρω μεν ώ πονήρ' ανθρωπιά; 
δρατε τδν χίνδυνον ήμΐν ώς μέγας• 
265 εΓπερ γάρ -ζ ξει τδν άλετρφανον φέρων, 

τοότφ ταράξει τάς πόλεις καθήμενος, 
άλλ' ώ Διόνυσ' άπόλοιτο και μη 'λθοι φέρων. 

*άά. ϋίιιά. ΗοΙά. Άθηναίοισι, βιΛ&ιιάϋο όντα, οοηί. Εΐηιβί. Αοη. 759 ρ. 72. 
π. Ά. μεταθρέξει ταχύ πάνυ ΌοΙ)Γ. &ά Βαη. 518 (512), 8<Λο1οί. II ρ. 
154, ςαί οοιαρ. ΡΙιΗ. 880 μετέχων καταγελας, ίΜά. 883 φορώ γάρ πριάμε- 
νος: Γβο. Μβίη. Ιηάβ ταχί) ταχύ βαβρ. Βοίη. — μέτει τρέχων ταχύ ρπ) γε 
μεταθρ. τ. ρΓορ. ΗίΓδοϊι. Αρρ. αά νβδρ. ρ. 149. 
ν. 262. εί δέ μή γε, χλαύσομαι να1§ο. κεκλαύσομαι Κ&ρβι*. οί. ΚΜά. &ά Ώ&ψ. 
ρ. 154; φιοά ββηβα αοϋνο ρίοκιικίί ςααιη άίεί ηοη ροδδίί, βΟΓίββηάαπι 
ροϋαβ κεχλαύσεται άαοο, α* Ναβ. 1436 μάτην έμοί χεκλαύσεται. Ροββίβ 
θϋΕΐπ Κυδ. Ιγωγε νή Δί\ Πολ. εί δέ μή, κεχλαύσεται. — ει δέ μή, 'γώ χλαύ- 
σομαι Μβίη. 

ν. 264—267. Ογάοβπιο *ΗΙ>αϋ ΑΙά. Ιαη*. ΙΠ. Ογλ*. λΫβοη. (ΡβΓρβΓωι 
Κίίρηβΐ.) 

ν. 265. ήξει Ε. V. Όίοά. ΒβΜε. Βοίδδ. Ηοΐά. Βοίη. ΒβΓ^Ιε. Μβίη. ήξει γε 
»η!β£ΐ γαΐ£0. „(ϊιιοά ςιιί δοπρβΗ, άλετρφανον οοπ-βρί» 8γ11&1)ίΐ ίθΐϋα <Ηοί 
Θχί8ΰπΐ2ΐτί1. < ' Όίηά. Ιάβιη Ι&αάαΙ; δβίάΐβπιιη άβ νβΓδ. άοοίιιη. ρ. 395, Ρογ- 
βοηαιη αρ. Μα1ί1>γ *<ϊ ΜοΓβΠί Ιβχ. ρΐΌδοά. ρ. 52. 

Τ. 267. μήλθη ί. θ. μη 'λθη V. 

τ. 262. Αά ναΐ^αίαιη ει δέ μή γε τελώς άνθρώπιον άίχίΐ ΑηαχΗηάτ. αραά 

βχβιηρίίΐ άβδίάθΓΟ. — ^βηίίη^ίαβ Οχ- ΑΛ. VI ρ. 242 ά, Μβίη. Οοπι. ΠΙ 

άοθπιιιιη υθγΙ)» ζί δέ μή γε χλαύσομαι ρ. 177. 

Ιαοϋθ 8601101 ^θαηΐθπι Ιοααί οβηββί. _ _ 

ν. 266. καθήμενος ί. β. ήσυχος, 

τ. 263 μη. - Η&βο ΤτγςΜΌΒ α<1 οχολαΐος. — ΕχβρβοίίΛίΐβ χυχωμένας 

δρβοί&ίοΓβδ , άαπι Ογάοβιιΐϊΐ8 ΗΓΟβδδίΙ;, νβ ^ βίππίβ ψιίά. 

Ββΐίαπι βχδρβοί&ί ρίδΙΠΙαπι. , , , 

ν. 267. Διόνυσε βοηοΐ. ως οίχείψ 

— ανθρωπιά: βοηοΐ. ύποκοριστικώς, θεψ εδχεται της ' Αττικής καΐ κυρίψ 

ιιί ίη&Λ 751 άνθρωπίσκους. Νοβ ίθΓβ: τών έν τψ θεατρω καΐ των έν τη εί- 

ΜθηβοηβηΜαάβΓ, Ιώαίοηοη. μικρόν παν- ρήνη αγομένων. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 138 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΤΣ ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΟΛΕΜΟΣ. 
οδτος — 

ΚΪΔΟΙΛίΟΣ. 
τί έστιν; 

ΠΟΛΕΜΟΣ, 
οδ φέρεις; 
ΚΤΔΟΙΜΟΣ. 

τί» δείνα γάρ 
άπόλωλ' ΆθηναΓοισιν άλετρίβανος, 
270 δ βυρσοπώλης, 8ς έχυχα την Ελλάδα. 

τριταίος. 

ε5 γ' ώ πότνια δέσποιν' Ά&ηναία ποιών 
άπόλωλ' έχείνος χάν δέοντι τζ πόλει, 
ή πρίν γε τδν μυττωτδν ήμίν έγχέαι. 

ν. 269. Άθηναίοις Κ. V. ναΐ^ο. Ά&ηναίοισιν δβίάΐ. Ρο«. ϋϊηά. ΗοΙίΙ). ΒβΙΛ. 

Βοΐ98. Ηοΐά. Βθγ^. Μβίη. Ιίάβιη άλετρίβανος ρι-ο ναΐ^&ΐο άλετρ. — δρ$ς &ά(1. 

ΑΙά., νιιΐ£0 »ηίβ ϋίικί. εί. Κίάά. *ά ϋαν. ρ. 221. νίά. ν. 265. 
ν. 271. ώ πότνια δέσποιν' Β. Ββηίΐ. Βπιηοκ. Ιην. Ββκκ. Βοίββ. ϋίηά. ΒοΙΙι. 

Ηοΐά. Ββι^κ. Μβίη. οί. Τγπτίι. Κίάά. *ά Ώ&ψ. ρ. 370. δέσποινα πότνι' Ε. 

V. ναΐ£θ. 
ν: 273. νβΓβοπι βραηυήι ίτιάκ&νϋ ϋίηά. ριτοΐκιίαβ Ηοΐάβηίο θί Μθίηβΐάο; οίβίβη. 

<ϋί ΥβΓβαπι Εήίζβοη. &ά ΤΙιββιη. 27δ ρ. 78. ή πρίν γε ναΐ^ο. πρίν ή γε Βαϋ- 

ιη&ηααβ ω&ναΚ &ρ. Ηθπιι. αά Μβάβαπι ρ. 385. Μ&ίοή ίθΓ*»Β8β ιογθ ν. »ηΙβ- 

οβάβηβ βριιπηβ νίάβπ ροθβιί:, ςαί ρ&Γΐίπι ν. 271, ρίΓϋιη τ. 269 Γθρβϋώ. 

ΒβΠβ Ηΐιίβιη οοηοίηαοί τ. 271. εδ γ' — ποιών βί ν. 273 ή πρίν — έγχέαι. 

δοΐιοϋαδί&πι εί πρίν γε 1β£ΐ88θ .νκΐβπ ββίάΐθπ ββί δβηίβη&ι &ρ. ϋίηά. θά. 

ΙΛρβ. 1820 βί Οχοη., ρΓοΙ). Βοίββ. — ΒβΓ^Ιί. οοηί. πρίν τό*νδε (ί. β. τόν 

Πάλεμον) τόν μ. ή έ. τ. 268. τό δεϊνα γάρ: βαρρίβ οδ 
φέρω. τό δεϊνα γάρ έγένετο. τό δεΐνα 
νβΓΟ 8ΐ&ϋπι θχρΗοαΙίΐΐΓ άπόλωλε — άλε- 
τρίβανος. ΕθίβΜαβ βαρρίβί εστίν είπεϊν, 
ηβιηρθ οϊμοι, Υαβ πιίηί. 

— τί έστιν: ςααβπΐ; ϋ& ρβΓίβΓήίαδ, 
η* νββρ. 137, αοοίαπι&ϋοηθ. 

υ. 270. βυρσοπώλης: βοηοΐ. μετά 
την Κλέωνος τελευτήν είσηχται τό δρά- 
μα• ήδη γάρ τεθνήχει. οί. Ρπ)1β£. ρ. 
3 8<ι<|. — έχύχα: ίηίτ& ν. 654 Οίβο (ΚοίίαΓ 
χαΐ χύχηθρον χαΐ τάραχτρον, ίάβπι δοί- 
δυξ βΐ τορύνη Ες. 984. νβπιπι βΚ*πι 
Περικλής οδλύμπιος θΓΕβοί&πι ξυνεχύχα 
Αοη. 531. 

υ. 271. Αθηναία. Ε&άβπι ίοπη» 
Αν. 828. 1653. Ες. 763, ' Αθήνα βαρι* 
ν. 218. 

υ. 272. χάν δέοντι: νίά. ΕΙιπεΙ. &ά 
Μθά. 1243 ρ. 273. 

υ. 273. ή πρίν: βοηοΐ. — εϊπερ Ώ : φζβά ϊ)γ Κ^ΟΟΟΙξ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 139 ΠΟΛΕΜΟΣ, 
οοχοον Ιτερόν δήτ' έχ Λακεδαίμονος μέτει 
275 άνόσας^τι; 

ΚΥΔΟΙΜΟΣ. 
ταδτ' ώ δέσποθ'. 
ΠΟΛΕΜΟΣ. 

ήκέ νυν ταχό. 

τριταίος. 

ώνδρες τΓπεισόμεσθα; νδν άγων μέγας. 
άλλ' ει τις δμων έν Σαμο&ρ4κη τυγχάνει ν. 274. γ' IV έχ Κ. ββο. Ιην. γέ τι έχ Κ. 8βο. ΒβΗί. δήτ' νη1§ο θί Εη£βΓ. 

Ιγβ. ρΓ. ρ. XXIV. γέ τιν' έχ ϋίηά. ίη Ιάρβ. 1825, Οχοη. β* Ρωίδ. ΗοΜ. 

Βθγ^. γ' αύτ' Κθΐδ. Οοηί. ρ. 23, ΙΜηά. ίη Ιάρβ. 1820, Βοίββ. 
ν. 275. χωρώ ταΰτ' ώ δ. Κ. βχ ίηΙθΓρΓβίαηϊθηΙα (ϋάί.) 

— νυν ΒβΓ£ΐ. 

ν. 277. ημών Ιαηί. Π. 

— Σαμοθράχη ναΐ^ο. Σαμοθρ^χη ϋίηά. Βοίη. Ηο1ά\ ΒβΓ$ΐ£. Μβίη. προ του άπολέσαι τά πράγματα ημών 
άπώλετο. Ραΐΐϋτιτ ; πιΟΓίηηιη 68δβ Οΐβο- 
ηβπι ηοπιηί οππιβδ. ΜβΗιιβ οΗθγ πρίν 
ήμΐν τον πόλεμον έπεγεΐραι. — ή υθγο 
άίοίππι οΐ) 8.ηΐβθθάθΠ8 εύ, ίη ςηο Ιαίβί 
μάλλον. 

ν. 274. έχ Λαχεδαίμονος: 80Ϊ1. Βγ&- 
δίά&αι. <}ο&γθ &αί γ' έτ' οιιηι Ε. Ιβ^βη- 
άηπι πηί δήτ' Γθΰηβηάαπι οοηί ο!)8θγ- 
ν&ϋοηβ Εη^βπ 1. 1. 

— μέτει αϊ; δηρτα μεταθρέξει ατοββ- 
ββηάί η&1>6ΐ; ηοϋοηβηι, ίίβ. ίη&α ν. 279, 
Νμο. 801, Εηη Μβά. 5, Ηβο. 512, ίΜά. 
509 μεταστείχω. βοάβιη δβηβη. 

τ. 275. άναβα* τι: άθ ίοπηηία ηο- 
ϋββίχη&, φΐ&θ θΰ&ηι βίηβ τι δδβρβ- 
ηηηΐθΓΟ 1θ£ϋητ, τίά. Εΐωβί. &ά Αοη. 
571 ρ. 55, Υί^βτ. ρ. 350 Ηβπη. 

— ταυτ' ω δ. βο. δράσω. ίί& Υββρ. 
142, Εφ 111. ταύτα δή Αοη. 816, Υββρ. 
851, ταυτά νυν Υββρ. 1008. οί. Ηβίηά. αά ΡΙαί. Ρη. ρ. 78 λ, Εΐηιβί. *<1 Αοη. 
816 ρ. 77. 

-— ήχε: ίί& £γβ. 924 ήχέ νυν τα•^ 
χέως πάνυ. Γ&τα ίηιρβΓ8.1ίνί ίοπη*. 

ν. 276. ώνδρες νοο&ηΙιΐΓ φιί βηρΓ» 
ώ πονήρ' ανθρωπιά. 

ν. 277. Σαμοθρ^χη. 1>β Οαοίήβ 
άίίδ θΟΓαπιςαβ ηΐΥδίβΓηδ νίά. ^βΙοΙίθΓί 
Αβδοη. Τήΐ. ρ. 222 βςς. 229 βςς. 
270 βς<ι. 

— Οϋ&ί 8αίά. δ. ν. άλλ' ιϊ τις βί 
Σαμοθρ^χη, δοηοΐ. ΑροΙΙ. Κηοά. α, 918 
ρ. 335 Κβϋ., αίβΓςαβ τβΐ ιηβπιοπίΐ 1ε- 
ρβαδ τβΐ ηβ^ϋ^βηίθΓ. τυγχάνει (ΰοίηπι 
υποχοριστιχώς, β&ί ιηαΐΐί βηίπι βιλώϊ 
ίηίϋ&ϋ, α* νίάβΓβ Ιίοβί νβΐ θχ Εαη. 
157 δς. 

— μεμυημένος: ί&ηίηηι ρ&ββίνο 
ηίπηίατ Αίίίοί β* ΗβΓοάοίαβ, οί. Ε»η. 
318. 456, ΡΙαί. 845 ένεμυή&ης, Ρ*ο• 
375 μυηθήναι. βοηοΐ. τά μυστήρια των Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 140 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ μεμυη μένος, νον έστιν εδξασ&αι καλόν, 
άποστραφηναι του μετιάντος τώ πόδε. 

ΚΪΔΟΙΜΟΣ. 
ο?μοι τάλας, οϊμοι γε χάτ' οιμοι μάλα. 

ΠΟΛΕΜΟΣ. 
τ( ίστι; μων οδχ αδ φέρεις; 

ΚΪΔΟΙΜΟΣ. 

άπόλωλε γάρ 
χαΐ τοις Λαχεδαιμονίοισιν άλετρφανος. 

ΠΟΛΕΜΟΣ, 
πώς & πανουργ'; 

ΚΪΔΟΙΜΟΣ. 
ές ταπί θρφιης χωρία 
χρήσαντες έτέροις αδτδν εΤτ' απώλεσαν• ν. 280. κ$τ' νιιΐ£0. κάτ' ί. θ. καΐ Ιτι ϋοΙ)Γ. &ά Αβϋρΐι., βφοίβί. Ι ρ. 176. 

Όίηά. Ιίρβ. 1825, Οχοη. βί Ραπβ. ΒβΓ£Κ. ΒοΛ. Μβίο. Ηοΐά. κάρτ' ΕΊογ- 

ΟΙιγ. ίη ηοίίδ. 
— ,ΜαΙίιη μάλ' αύ β ϋοΙ>Γ. 
ν. 281. άν φέρης V. 
υ. 282. Λακεδαιμόνιοι; άλετρίβ. Κ. Υ. Λακεδαιμονίοισι κακός άλετρ. ναΐ^ο. 

Λακεδαιμόνιοι; κακός άλ. ΒθηΙΙ. Λακεδαιμονίοισιν άλετρίβανος ΡοΓδοη. δβίάΐ. 

ΙΜηά. Βθκκ. Βοίββ. Βο«ι. Ηοΐά. ΒβΓ£κ. Μβίη. Καβείρων, δοκοΰσι δέ οΐ μεμυημένοι 
ταύτα (δίκαιοι τε είναι καΐ) έκ δεινών 
σώζεσθαι καΐ έκ χειμώνων. Ιία βοΐιοΐ. 
ΑροΙΙ. 1. 1. δοκοΰσι γάρ μάλλον σώζε- 
σθαι οί τα μυστήρια είδότες. Οί. Ρ&118. 
IV, 1. 7; IX, 25, 5. 8. ΗβΓοάοί. Π, 
51. — Ββΐίαπι Οοπήοαβ οιιπι ίβπιρθ- 

δί&ίθ ΟΟΠίρΗΓαί, 0608 8ΘΓν3ΪΟΓ68 ΗΤίάθηβ, 

άππι ίηίϋ&ίοδ τοία ρΓβοββφΐβ ί&οβΓβ 
ΐηΙ>β4. 

— άποστραφηναι: 8<&ο1. διαστρα- 
φήναι, άίβΙΟΓφίβη, βοίΐίοβί ηβ Γθάβ&Ι; 
οαιη. ρίδίίΐΐο. Ρογγο βοΐιοΐ. αντί του 
κλασθήναι του μετιόντος τόν δοίδυκα, 
ςη& θχρ1ίο»4ίοηβ ηϋιίΐ οραβ. 

— μετιοντος: νίά. &ά ν. 274. ν. 280. κάτ': νί<1. ίηίηι ν. 466 
Ιτι μάλα, Καη. 864 κάτι. ΙΜηά. Ββχκ. 
ΒβΓ£Κ. κάτι παροξυτόνως. Κπΐ6£. Ογ. 
&γ. §. 13, 7, 11. 

ν. 281. μών ουκ: ηπηι ηοη? ιιΐ 
ΡΙαί. 372 μών ού κέκλοφας. — Κταβ§. 
Ογ. £γ. §. 69, 41, μών αυ νββρ. 396. 

— γάρ: β&άβπι Ογ<ϊθθπιιΐ8 Γ&ϋοηβ 
Γββροηάβί, αί 8ΐιρΓ& ν. 268 τδ δεϊνα 
γάρ. 8πρρ1«η(1ιιιη ί^ϋατ ου φέρω. 

ν. 282. άλετρφανος: 8<Λθ1. 6 Βρα- 
σίδας 6 ϊέλλιδος παϊς, δς ήν Λακεδαι- 
μονίων στρατηγός, καΐ οΰτος δέ ανά- 
στατο τη είρήνη. έτελεύτησε δέ έν Θράκη. 
Οί. ΤΙηηϊ. V, 10; Ργο1θ£. ρ. 3 βςς. 
τ. 284. απώλεσαν: βο&οΐ. έν'Αμφι- Ώφζβά όγ (^ϊΟΟΦΚ! αριστοφανουσ ειρηνη 
τριταίος. 

285 βδ γ' εδ γβ ποιήσαντες ώ Διοσκόρω. 

ίσως άν εδ γένοιτο• θαρρεΐτ* ώ βροτοι. 

ΠΟΛΕΜΟΣ. 
απόφερε τά σκευή λαβών ταοτΐ πάλιν 
έγώ δέ δοίδυκ' είσιώγ ποιήσομαι. 141 ν. 287. απόφερε Κ. Βπιο. ΡΙογ. Ο&γ. ΔπΐδίθΙ. Βπιηοΐε. Ιην. ϋίηά. ΒθΙΛ. Βοίββ. 
ΒοΛ. Ηοΐά. Βθγ^. Μθίη. 
— άπόφυρε γαΐ£0 &ο1θ&. πόλει γάρ της βροχής μονομαχήσαντες 
δτι Κλέων χαΐ 6 Βρασίδας αλλήλους 
άνείλον. οί. Τΐιιιο. 1. 1. 

— χρήσαντες: 8θί1. »ά ααχίΚαπι ΤΙιγη- 
οί&αδ ίβΓβηάαπι, ΤΙιαο. V, 12. Ε&ηάβπι 
ιηηίαο άαη<ϋ ηοϋοοβπι χρήζειν αρ. Ηβ- 
Γοάοΐ;. ΠΙ, 38 Ιι&Ικϋ. 

▼. 285. ποιήσαντες, βοΐΐ. οΐ Λακε- 
δαιμόνιοι. 

— ώ Διοσκόρω: δοΐιοΐ. ούτοι παρά 
τοϊς Λακεδαιμονίοις έτιμώντο. διό νυν 
αυτών μέμνηται, ότι Βρασίδου του Λα- 
κεδαιμονίου έμνήσθη, επί δέ Κλέωνος 
δέ της ' Αθήνας. Νοη ί&πι ρΓορΙβΓ Βγ&- δίθ&ιη, ςα&πι ςιια βαρπι άβοπιιη ββΓ- 
ν&Ιοπιπι δ&ιηοίΙίΓΗοίίΐθ ίβοίί πίθηϋοηβπϊ, 
ηιιηο ίηνοο&ί ΌίοβοηΐΌδ. 

— Ββ ίοπη* Διοσκόρω νίά. ΙκΛ. &ά 
Ρ1ΐΓ7η. ρ. 235. 

ν. 286. ίσως άν ίί& ροβίίαιη ίη 
αροάοβί άίχΐί ϋβπιοβίΐι. θ. £. Όλυνθ. 
γ' ρ. 36. 

τ. 287. Οί. Κίάά. &ά Ώ&ψ. ρ. 10. 

ν. 288. δοίδυκ' = άλετρίβανον. 
λ\>ϋ οιιπι ββΓΥΟ Ροΐβπιιΐδ: Γθβί&ί Τ17- 
£3βαδ, φΐί ββφίβηΐία αά βρβοίαίΟΓβδ 
βοάθΐΏ Ιοοο ρβΓβίβίβηδ, φΐβπι βηαο 8ΐιο 

αρρβίίνβΓΣΐί. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΤΡΊΓΓΑΙΟΣ νυν το οχ* έκεΐν' ί)κει το Δάτιδος μέλος, 
290 δ δεφόμενός ποτ' τ^δε της μεσημβρίας* 

ώς ηδομαι καΐ χαίρομαι κεδφραίνομαι. 
νυν έστιν ήμΐν ώνδρες Έλληνες καλόν, 
άπαλλαγεισι πραγμάτων τε καΐ μαχών 
έξελκυσαι τήν πασιν Είρήνην φίλην, 
295 πρίν Ετερον αδ δοίδυκα κωλυσαί τίνα. υ. 291. ώς ήδομαι καΐ χαίρομαι κευφραίνομαι Κ. Υ. 8ΰίά. δ. γ. Δάτις, 
Ιην. Ώιηά. ΒβΉ. Βοΐ88. Βοίΐι. Ηοΐά. ΒβΓ^ΐ:. Μβία. τέρπομαι καΐ χαίρομαι 
γιιΐ£θ αηΐβα. 
— καΐ ευφραίνομαι και χαίρομαι 8αίά. 3. ν. νυν τοΰτ' έχ. εί. ΡΙτώ. 288. 

γ. 292. υμιν Κ. ήμΐν ναΐ^ο. ν. 289. 
Ειιγ. Ιοη. 556, βεΐιοΐβί. Π ρ. 112. 

— Δάτιδος: βεΐιοΐ. Δάτις σατράπης 
Περσών βασιλέως #στις συνεχέστερον 
πρεσβευόμενος είς Αθήνας ήράσθη της 
αυτών πολιτείας, καΐ μείνας έκεΐ έβού- 
λετο έλληνίζειν η) ομιλία καΐ έβαρβάρι- 
ζεν καί τους τρόπους καί τους λόγους. 
<}ιπρρβ χαίρομαι ΜΛ&Γβ. νβηιπι βεΐιοΐ. 
Κ. 5μα δέ ούτος (β* Ό&ϋβ βί ΤΓΥ^δθαβ) 
εΤπε προς τό όμοιοκατάληκτον (Κβΐιη). 
ΑΙΙίθηίθηβθβ βίιιβ ηιοάΐ ρβεεαία βίη^τιΐ&η 
ηοπιίηθ αοί&Γαηί : λέγεται δέ τό τοιούτο δατισμός. (}ιιο Οοιηίεηβ ίρββ Ιηάίουη- 
άαβ αϋίαΓ Ες. 115 πέρδεται καΐ £έγκε- 
ται, ςηαπι βίί £έγκειν ίη ιιβιι, νίά. βεϊιοΐ. 
αά ν. Ρογ8. »ά Ηβο. 427. 

υ. 293. πραγμάτων: εί. Αείι. 201 
πολέμου καΐ κακών απαλλαγείς. 269 
πραγμάτων τε καΐ μαχών καΐ Λαμά- 
χων απαλλαγείς, δίπιαΐ ομοιοκατάλη- 
κτου θχβπιρίηπι. Οί. ϋοοτ. &ά Μβ- 
ηαηάΓ. ββθΓ$. ίτ. 8, δείιοΐβί. Π ρ. 272. 
ΕΙπιβΙ αά Αείι. υ. 1. 

υ. 295. δοίδυκα: δοΐιοΐ. στρατηγών. 
Όβ πίθάί» ρΓοάαεΙ» υηϊ. Εαβί&ϋι. ρ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 300 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

άλλ' & γεωργοί κάμποροι καΐ τέκτονες 

καΐ δημιουργοί καΐ μέτοικοι καΐ ξένοι 

καΐ νησιώται, δευρ' ϊτ' & πάντες λεψ, 

ώς τάχιστ' άμας λαβόντες καΐ μοχλούς καΐ σχοινιά* 

νυν γάρ ήμΐν άρπάσαι πάρεστιν άγαθου δαίμονος. 143 1108, 50. ΑΙοΛίαάθπι ίηίβΐΐφ, Τηαο. 
Υ, 52 8φ, Ββηίθηίία ββί Ρ&Ιπιθγη. 

υ. 296. Οοηοίαπι&ί ΤΓν£αθΐΐδ ψιαπι 
οιηηβδ ηοβ, φΐί ροϋββίιημπι 1>θ11ί πάιι- 
ιϋβ ρΓβπιηηίιΐΓ; ίαπι βοβ, φη Αίηθηίβ 
δοΐββ&ηί βίΐϋβ ίτβφίθηίβδ οοιηιηοΓΕη 
ξένοι θί νησιώται. Οπιηίιπη ααίθΐη νίία 
νίίΛαδςαβ φίοπιοάο 1)β11ί ρβΓ ίθπιριΐδ 
ίβπιΐιΐΓ, ίά δοηοΐίαβία βχροηϋ Εβδίάηθ. 
(}ηοά ςααπι ηοάίβφΐβ ρΐΌΓβιιβ δίί ίάβπι, 
ΓβρβίβΓθ ηαηε βηρβΓββάθΟ. ' 

γ. 297. Αά ξένοι οί. Βο&γ. αά Αοη. 
507, 8οηο1βί. Π ρ. 188. 

ν. 298. λεψ: ϋα Αν. 1275 οίνβδ 
ΑΗΐοί νβΐ Ιθγγ&πιπι οΛίδ νοοαηίατ οί 
πάντες λεψ ίη νβΓδίΐδ ήηβ. Νοίθδ ρΓ3β- 
ίβΓβα ίοπηαΐίίπι άκούετε λεψ ίηίτα ν. 551, 
Αν. 448, οιηα8 Ιοοο νββρ. 1015 βδί: λεφ 
προσέχετε τόν νουν, νβΐ 8ιΐ83ήοηί8 νβΓβα 
ίΐίαδίΓβπι, Μβίη. Οοιη. II ρ. 3 8φ ν. 299. (}α&δί οίνβδ ίαπι αοάίειί ρι-ο- 
§ΓθάίβηΙββ ίη οτοηβδίΓαπι, Γβρβηίβ πιο- 
άαπι ίηοηοαί βπιοαίβΓϋ, νβΓδτιβ ίτοοηαί- 

008 ίβίΓ&Π1θίΓ08. 

, — άμας, φΐίβυβ δβπιονθ&ηΐ; θί άίβ- 
ίατΙ>βιιί Ιαρίάθδ, φΐοά ίαίΓ* ϋϊ ν. 426 
βς. Αν. 1145 αηββηιαι ρβάβδ οαπι 1ί- 
£θηίοιιβ οοπιρ&Γ&ηίιΐΓ. 

ν. 300. άρπάσαι: βοηοΐ. φασί γάρ 
ότι δειπνήσαντες μέν έπερρόφουν άγαθοΰ 
δαίμονος, άπαλλάττεσ&αι δέ μέλλοντες 
έπινον Διός σωτηρος. άρπάσαι, ηαοά άβ 
βίπιιιΙ&ΟΓΟ Ραοίδ Άξίίητ ηοη άβ ροίίοηβ, 
"άίοίυπι ρΓΟ πιεΐν. νβηιπι άρπάσαι βΐί&ϊη 
άβ βο άίοΐΐατ, ψή ανίάΐαβ νβΐ ΜΜΙ νβΐ 
ροί&ί (ίτΐδδί αηά 8&ιιΛ), αί Αν. 892, Αοη. 
1160, Ραο. 1118, ΕοοΙ. 866. ϋβ ίοι•- 
ηπύα άγα&οΰ δαίμονος οί. ΡίθΓ8. &ά 
ΜοβΓ. ρ. 72 δ. ν. θί ώοϊ. ηοδίΓ. αά 
Υββρ. 525 ρ. 254. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΧΟΡΟΣ 

δευρο πας χώρει προ&υμως ευθί> της σωτηρίας, 
ώ Πανέλληνες βοηθήσω μεν, είπερ -πώποτε, ν. 301 βς. 8οιιρ1;οΓ ΕΓ^αηίθηϋ: ό- 
δέ χορός συνέστηκεν έκ τίνων ανδρών 
Αττικών γεωργών. Ε&ΙΙϋατ ορίηοΓ 
ρΓορίθΓ ν. 512: ΤΓγ£αβιΐ8 βηίιη ηοη 
Ι3ΐη &£τίοο1&8 Αΐίίοοδ ηβςαβ αάθο ίη- 
οοΐαδ Αίϋοοδ οπιηβδ αηα οιυη ρβΓθ^ή- 
ηΐ8 βϊ οΐίβηϋοηβ, ςααπι οιηηββ οπιηίηο 
(ΪΓ&βοοβ οοηΥΟοαί. (^α&τβ οηοπιβ οαηίί: 
ώ Πανέλληνες, άαρϋοθηκμίθ ί^ίίαΓ ηθ- 
ςαβ ιιηίαβ ΟΓοϋηίβ, νίάβΐίοβί γεωργών 
οηοηιηι, ββά οηιηίπηι ΟΓάίηηπι νίάβπιιιβ 
1β^α1;ο8, θογπιιι δοίΐίοβΐ;, φΐοβ Τγυ£*θιι8 
αρρβΠαί, πίθΓΟ&ίοπιπι, ί&1>Γ0Γΐπη, ορίβ- 
οηπι, ηοδρίΐαηι, οΐίβηίηιη,ίηδαΐ&ηοπιηι. 
ΕχείρΐΗδ Ηοβί ηοβρϋβδ, οΐίβηΐθδ, ίηβα- 
Ιαηοβ, φΐί οηοή βίηί αΙΙθΗαδ, αϊ οηο- 
ΓΐΐΗΐ Ιβ^ίίίιηιιπι η*1>β&8 βχ οίνίβιιβ Αί- 
ίίοίδ οοπφοδΐίαηι ; ίαπιβη οηοΓθηίβδ ςαί 
ρΓορηβ βίο Υοο&ηίατ ηοη βοάβπι οπιηθδ 
τβδϋηιβηϋ £βηβΓβ ηδθδ 6386 ίίΐοίΐθ οοη- 
οβάβδ. Νβςπβ ίηβοΐίία βδΐ νβΐ ίηααάϋα 
οηοή βρβοίββ ναπΑ: οίτββ βηίηι δαηί 
ιιηίοδ Γβί ρηοΙίοΛβ, οίνββ ρΓ&θοίραβ βχ 
β^γϊοοΙμόπι οτάίηθ, ββά οΐΥββ ίαηιβη 
νατϋ §βηβΓΪ8 ί. θ. ΥββϋΙαβ Υ&ήθΐ&ΐίθ οοη- δρίεαί. Νοηηβ Α γιαπί ςαοατιβ οηοπίδ 
οοΐοήοηδ ώΐβί ρβΓααΗπι ναπΐ8? ηοηηβ 
ιηυΙίθΓαπι οηοπιβ ία Τήββπιορηοπαζυ- 
813, Εοο1β8ΐ»ζιΐ8ί8 , Ιγ8ίβΙ;ΓαΙα? ηοηηβ 
δβηαηι ηαοςαβ ία ΙιγβίβΙηώ&Ρ ηοηηβ 
ίαηάβηι Ναοίαπι? Ιί& αί ίηΙβΠί^βΓβ 
ρο33Ϊ9, εηοΓαπι οοπιοβάΊ&β ηαο ηι&χίπιβ 
Γβ άιίΤβΓΓβ & ίΓ8£0β<1ία, ααοά Υ&ήθί&Ιβ 
ΥβδϋΙηβ ρηββϋώ, ηβ άίοαηι ίαΐ£βί. 
^α^ρρθ νίί&β ςηοϋάί&η&θ δρβοπηβη βχ- 
βία* ηοπήηαηιααθ άβ ρΐβοβ οηαηάοΓαπι. 
Βθ Γθϋςαίδ νίάβ Ρι•ο1β£. ρ. 45 βςς. 

ν. 301. δευρο πας. ΟοηιραΓθβ ρ&ΓΟ- 
άηπι Αοηαταβηβίηηι 204 βςς., βοάβπι 
πιβίΓΟ Ι183Π1, ϋθπι Εςαϋηηι 247, ςα&β 
αά ΑοήίίΓηβηδΐηπι ρΓορίηβ αοοβάϋ. Ι&ηι- 
Μοο ΐβίταπιβίτο δοπρίαβ ρ&Γθθΐ νββρ»- 
Γηηι 230 βςβ. ^Υδΐβίταΐαβ 254 8 Φ1• βί 
Εοο1θ8Ϊ3Ζΐΐ8&πιιη 285 δςς., ηιβίήδ Ηοβ- 
ηοπβαβ ίηοβάηηί οηοΓβα&β ΝαΜαω, 
Ανΐαπι, ΤηβδηιορηοπΕζαβαΓαπι, Β&- 
ηαπιπι. 

— εοθυ της: Υΐάβ αά Υ. 77. 

ν. 302. Πανέλλην*ς: ίηίτ. ν. 462 
Βοβοίί, Μβ£αΓθη863, ^Εοβάαβηιοηϋ, &1η Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 145 τάξεων άπαλλαγέντες καΐ κακών φοινικικών 
ήμερα γάρ έξέλαμψεν ήδε μισολάμαχος. 

305 προς τάδ' ήμΐν, ε? τι χρή δράν, φράζε κάρχιτεκτόνει, 

οδ γάρ Ισ&' ?πως άπειπείν 3ν δοκώ μοι τήμερον, 
πρίν μοχλό ις καΐ μηχαναΐσιν είς το φώς άνελκύσαι 
την θεών "πασών μεγίστην καΐ φιλαμπελωτάτην. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
οδ σιωπήσεσθ', όπως μή περιχαρείς τφ πράγματι 

310 τον Πόλεμο ν έκζωπυρήσετ' Ινδο&εν κεκραγότες; ηοπιίηαηϋΐΓ, φιί αοα ρι-οίχαηαηΐ; Ραοίβ 
δίιηιιίαοπιπι. 

— εϊπερ πώποτε: Βθγ^Ι! εοπιρ. Ειιγ. 
ΑηάΓσπι. 553, ϋβιη. Όλυνθ. α ρ. 10 
είπερ ποτέ καΐ νυν. 

ν. 303. κακών φοινικικών: βοηοΐ. 
αίματωδών — πολεμικών φοινικίς δέ 
χλαμυς πολεμική. (}ααβί ηοβ άίοβΓβ- 
πιαβ: νοίίοΓΠΐΙθίάθη. ή φοινικίς, 88§ιιιη 
ροηΐοοπι, ίηίτα τ. 1173. 1175, Ινβ. 1140, 
ΡΙαί. 731. 735, ίηρππιίβ Αοη. 320 οιιπι 
βοΐιοΐ., ΡΙαί. αρ. Αίΐι. Π ρ. 48 α, Μβίη. 
Οοιη. II ρ. 683. 8ί ςαίάβηι ίοπηαηι 
φοινικιών, φΐα β&βρίαβ Οοηήαΐδ υϋΙαΓ, 
Γβροη&ωαβ, βηί ίηνβΓβο οπΗηβ ηοβίπιω : 
1βί<1ί£β νηίίοπη. Ι^αοάαί; τ. 8πίά. 8. ν. 
φοινικικών. 

Τ. 304. μισολάμαχος : 3θηο1. φίλο• 
πόλεμος γάρ ούτος (Ι,απιαοΐιιιβ) ώς καΐ 
έν Άχαρνευσίν φησιν. Ιππηο ΑοηαΓ- 
ηβηβίαπι ίαϋιιία άηοβ Ιαηίαπι ρβΓβίηη- 
£ίΐ ΤΪΓ08, Εαηρΐάβηι θΙ Ιαηιαοηαιιι. Οί. 
ν. 270 ο. βοηοΐ. αϊ. Ιηίτα τ. 1293 ηο- 
ωβη Ιααιαοηί φΐαβί βχρίίοαί βουλομά- 
χου καΐ κλαυσιμάχου. ΙηίβΓ ρααρβΓΠ- 
πΐ08 βΓαβοοΓίιπι βθά ορϋιηοδ βοδάβπι 
ηοωίηαίιΐΓ αο Αβίίαηο V. Η. Π, 43. — 
8ηίά. δ. τ. μισολάμαχος. 

— Αοήβίο έξέλαμψα βαβρίαβ Ατ. ιιίί- 
^γ, α* Αν. 1712, Ιυβ.' 388, αΐηφιβ οοΐηιΐΓΏαιη ίηάηίο. Νβφΐβ ίηιΐδϋαίαιη 
ίΓ&£ίοΐ8 τβΓβαιη βδί, ηβφΐβ Ρΐαίοηί. 

ν. 305. κάρχιτεκτόνει : ίάβπι νβΛππι 
ΑήδΙ. ίη Λ•, Οαβάαΐί αρ. Ροΐΐαο. VII, 
117, ΒβΓ^Ιι. αρ. Μβίη. 0. II ρ. 1019, βί 
ίη ίτ. βοβίραΐτί αρ. Αίη. ΕΧ ρ. 377 ϊ, 
Μβίη. 0. IV ρ. 483. — αρχιτέκτων της 
ηδονής Αΐβχίδ άίχίί αρ. Αίη. IX ρ. 379 α, 
Ιααά&Ιαδ ϋοοταβο. " Ιηίτα ν. 433 φράζε 
δημιουργικώς (Βςΐ.). ΟθΐθΐΌΐη οηοπίδ 
ηαβο αά Τραβάω. 

ν. 306. δοκώ μοι: νίάβΟΓ ηιίηί, ηοο 
Ιοοο ίάβπι φΐοά δοκξ μοι, εί. Όοογ. αά 
Ρΐα*. 48, βοηοίθί. Π ρ. 130. Αά άπει- 
πειν Βθγ^Ιθγ. οοπιρ. Ιγβ. 778, Επγ. Ογ. 
91. Αάάο Αηϋρηαη. αρ. Αΐηβη. VI 
ρ. 222 α, Μβίη. Ο. III ρ. 106, Χβη. 
ΑηαΙ>. V, 1, 2. ΙηίβΓάίββηάί ηοϋοηβπι 
ηαοβί Ατ. 556. 

ν. 308. φιλαμπελωτάτην : 8<Λθ1. συν- 
τόμως Ικ της αμπέλου τήν περί τάς 
γεωργίας έπιμέλειαν έδήλωσεν είρήνης 
οδσης. 

ν. 309. περιχαρείς: ίία νββρ. 1477 
δβιιβχ ΙβιηυΙθΏίαδ περιχαρής τψ πράγ- 
ματι. Οίρηίΐ. &ρ. Αίη. VI ρ. 291 ί, 
Μβίη. Οοπι. IV ρ. 395. — Αά δπως 
μη οί. Κίάά. αά ϋαψ. ρ. 420. 
. ν. 310. έκζωπυρήαετ' : βοηοΐ. ανά- 
ψετε τον Πό'λεμον ήδη κατεσβεσμένον. 
— ή μεταφορά άπό των ανθράκων, χαΐ 
10 Ώφζβά &γ (^ιΟΟ^ΐ€ 146 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 315 ΧΟΡΟΣ, 
άλλ' άκοόσαντες τοιούτου χαίρομεν κηρύγματος• 
οδ γάρ ήν έχοντας ήκειν σιτΓ ήμερων τριών. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
εδλαβεΐσθε νυν εκείνον τ&ν κάτωθεν Κέρβερον, 
μή παφλάζων καΐ κεκραγώς ώσπερ ήνίκ' ένΰάδ' ή ν 
έμποδών ήμΐν γένηται, τήν θεδν μη 'ζελκύσαι. γ. 313. Ιϊα Κ. V. Ιητ. Όίηά. ΒβΚ. Βοίββ. Βοίη. Ηοΐά. ΒβΓ£Κ. Μβίη. εύλ. έκ. 
τόν Κ. κοΛ δεδίττεσθε υιιΙ^ο. φ 

— εύλ. Ιχ. νυν, τόν Κέρβερων τε δεδίττετε ΡΙογ. ΟηΓ., ίάβηΐ πκιίαίο δεδίτ- 
τετε ίη δείδιτε ΡίβΓδοη αά ΜοβΓ. ρ. 119. εύλαβ. εκέινονί τόν Κ. χ. δείδιτε 
Ββηίΐ. εύλ. νυν, εκείνον δεδιότες τόν Κ. Βπιηοΐε., ςαί ίη 0. 1β£ί εύλ. νυν έχ. 
τόν Κέρβ. πίθΐιιοΓαί. 

— νυν Κ. V. ναΐ£θ. νυν Όίηά. ίη ΙΛρ&. 1825, Οχοη. βί Ρ&ήβ. ΒβΓ&κ. 
Μβίη. 6 πόλεμος γάρ καυστικός. Ργογ8Π8 
β&άβηι ηΐθ1αρηοι-& ηοβ*Γ*ίβ8 ηίηηίατ. 
Μ&γΙθπι ΛΟΟβηάβΓβ άιχϋ Υθγ^. Αβη. VI, 
165 (ΕΙ. Οη.). Οί. 8ο1οη. β1β£. »ρ. 
ϋβηι. περί παραπρ. ρ. 422 (Β&1.), ΒβΓ£Κ. 
Ρ. Ιυγ. ρ. 334. ΡίθΓβ. αά ΜοβΓ. 8. ν. 
ζωπυρ. ρ. 170. 

τ. 312. ού γάρ ήν: 8βί1. τό κήρυγ- 
μα. 3θηο1. ού γάρ πολεμικόν ήν τό κή- 
ρυγμα , άλλ' είρηνικόν. — οί γάρ πολε- 
μουντες προς τρεις ημέρας λαμβάνουσι 
σιτία είς τόν πόλεμον, — 80ί1. τριών μό- 
νον ήμερων Ιχ δημοσίων αυτοίς χορη- 
γούντων. ΚβΚφίοπιπι άίβπιιη νίοίαηι 
Ρ&Γ3ΓΘ δίοί ίηββί βΓ&ηί. „8ίπιί1ίίβΓ Αβη. 
196 ίΐΐβ, φΐί υη^αβηίηπι φΐοάά&πι βπ&νβ, 
φιοά ίοί ήη^ίίαΓ ββββ Ρ&χ, η&Γίοαβ 
ΕάΐηΟΥθί, άίΟΐί ΡδΟβΠΙ οΙβΓβ βίϋοΐα 
άβ ηοη αβββΓναηάο νίβΐη ίηαπι άίβ- 
πιπι. α Βθγ^Ι. 

ν. 313. Κέρβερον: 8βηο1. Κλέωνα, 
μή έμποδών γένηται τξ ειρήνη. — καΐ 
Πλάτων δέ ό κωμικός Κέρβερον αυτόν 
ώνόμασεν. Μβίη. Οοπι. II ρ. 690. Ιίθηι 
Ες. 1030 κύνα Κέρβερον άνδραποδιστήν νοο**. Βθ βοηβίτ. νίά. Κίάά. αά Β»ν. 
ρ. 369. 

υ. 314. παφλάζων: βοηοΐ. παφλάζειν 
τό λαλουντά τίνα κρατεΐσ&αι καΐ ανα- 
κόπτεσαι. Ηβ3Υθη. 8. υ. βχρίίο. βράζει, 
άναζεΐ. 8ίιηί1ΐίθΓ Ρηοϋηβ θ* 8αίά. 8. υ. 
νβΓοαηι ΗοηιβΓίοαιη ββΐ άβ ηι&Η βχ- 
αββϋι&ηίβ II. γ, 798; άβ ραΐίβ ίβΓνβηίβ 
άίχϋ Οοηιίοαβ &ρ. Ροΐΐαο. Χ, 88, Ββΐφίε. 
&ρ. Μβίη. Οοπι. Π ρ. 1153, άβ αηςαϋΐα 
οοεία Αηϋρη. *ρ. ΑΙη. XIV ρ. 623 ί, 
Μβίη. Οοπι. ΠΙ ρ. 125. Μβί&ρήοποβ ηίο 
βί ίη ϊοϊλ Εφήΐκιη ί&βηία, ίη φΐ& Οίβο 
& παφλάζειν ηοηίβη άηοβηβ Παφλαγών 
αρρβΙΙ&ίηΓ, οί. δβηοΐ. Ες. 2, ίΙ>ίά. 
137. 919. Μβίβρηοποβ βϋ&ηι ίη ίτζ%- 
ηλβηϋδ οοηιίβΟΓαπι, νίά. Ιηά. &ρ. Μβίη. 
Ο. V 8. Υ. 

— κεκραγώς, ίΐ» Ες. 137 Ρ&ρη1&£0 
υοο&Ιηιγ κεκράκτης. 

υ. 315. έμποδών: υ. βχηίΐ). 8αίά. 
8. ν. τό μή 'ξελκύσαι. Εχ8ρββί&1>&3 
τό μή ούχ έλκύσαι. Οί. ΚΓαβ£. Ου. 
ρ•. §. 67, 13, 7. 8οηο1. περιττόν τό 
μή, Γβοίβ. Ώφζβά &γ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 147 320 ΧΟΡΟΣ. 

οδτι καΐ νδν έ<ιτιν αότήν ϋστις έξαιρησεται, 
ήν ίπαξ ές χείρας Ιλθη τάς εμάς. ίου ίου. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
έξολειτέ μ' άνδρες, εί μη της βοής άνήσετε* 
έκδραμών γάρ πάντα ταυτί συνταράξει τοιν ποδοΐν. 

ΧΟΡΟΣ, 
ώς κυκάτω καΐ πατείτω πάντα καΐ ταραττέτω, 
ο& γάρ άν χαίροντες ήμεις τήμερον παυσαίμεθ' αν. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
τΐ το κακόν; τι πάσχετ' ώνδρες; μηδαμως προς των θεώ ν^ 
πράγμα κάλλιστο ν διαφ&είρητε διά τά σχήματα. V. 316. οδτι 'κείνων ρΓΟ νιιΐ£&Ιο καΐ νυν ί. θ. των κάτωθεν, Οΐβοηαπι, ρΓΟ- 
ροη. Βθγ^Ι. Οοηίβοθππι οδδ' εκείθεν , ηβ ίΙΗηο φάάβιη νβηίβί φΐί βπρί&Ι : 
ςαοά ΓθβροηάθΓθί »ρίβ βαρΓ» άίοίο τον κάτωθεν Κ. 

— οδτι νυν γ' -&' εστίν ϋοΙ)Γ., οοιηρ. ΕαΓ. ΗβΓ&οΙ. 976 — 977; τίά. βίίαηι 
972 βΐ ίηίτ& ν. 326. οδτι χαίρων Μβίη. 

τ. 317. ίου ίου οηοή βαηί ΐη Κ. V. βί ναΐ^ο, Τΐ7£&βί ίη Β. 0. β* αρ. 
Βπιιιοΐϋαπι ίη ία^α, Ιην. Ββΐϋί. Βοίη. Βοί88. 

— ίου, ίου 00(1(1. βοηοΐ. &ά τ. 8ώ<1. 8. τ. ίοΰ, ναΐ£0. 

ν. 318. βολής ΑΙά. Ιηηί. Ι. Η. ΠΙ. Οη*. Βπώ. ^βοη. βοής Κ. V. ΡγοΙ). Κ&ρη. 

ΡογΙ. Καβ*. γθοο. 
ν. 323. διαφθείρετε Ιιιοί. Π. ΕγοΙ). Κ&ρη. Ροιΐ. Κιΐδί. Βυπη. Απίδίβΐ. 

— διαφθείρητε Κ. V. ναΐ£0. τ. 316. οδτι = Ώβφιαφι&πι, οί. 
Ηβίηά. &ά Ρ1&1. Ρη. ρ. 81 ά. 

V. 317. ίου: ήδομένων εστί τούτο, 
διό περισκάται. Οί. ΡΙ&ί. Θογ£. ρ. 499 β. 

τ. 318. Όβ οοηβίτηοϋοηο νίά. ϋοΙ>Γ. 
φΐί οοπιρ. Τηιιο. V, 32. VII, 43. Είπιβί. 
ΑοΙι. 347 ρ. 3$. 8αρρ1. μικρόν. 

ν. 319. πάντα: γθπι ραϋΐίοαηι, α* 
Αθδοηγί. Ρθγβ. 400 νυν υπέρ πάντων 
άγων. Οί. ϋοΙ)Γ. Εά Αββοη. ν. 1. (397), 
8<ώο1όί. Π ρ. 19. 

τ. 320. κυκάτω: νια. »ά ν. 270, 
ΕΙηιβΙ. Αοη. 688. Αββοη. Ρι-οω. 998 
κυκάτω πάντα καΐ ταρασσέτω (Ι)οΙ>γ.). ϋηπι η&βο οηοπιβ Ιοςαϋυτ, &ά νβΓβιΐδ 
ηιοάοβ 33.Η&1 £&η<ϋο βχβαΐί&ηβ. <3ιι&γθ 
Τΐ7^»βιΐ8 τ. 322 τί τό κακόν. 

ν. 322. τί πάσχει ί. ς. τί χορεύετε; 
νίά. αά νοβρ. 1. 

— μηδαμώς π. τ. θ. ίάβπΐ Εοοί. 562, 
Τηββπι. 228, οί. ίηίτα ν. 385 Ιθγ Γβρβ- 
ίίίαπί, Αοη. 334 μηδαμώς ώ μηδαμώς. 
ΚοΚςαίδ Ιοοίβ ρΐθπιηκιηο μηδαμώς βίπι- 
ρΚοίίβΓ ροβΗαπι ίη £ηβ νβΐ βαο ίίηβιη 
τθΓδπαηι, ηοηηηηςηαηι οαπι οοηίιιηοίίνο 
βαο, ηοηηηηαιι&ιη βϋ&πι αηίβοβάβηΐβ 
μή, &αί ββφίθηίβ ο. οοηί. 

ν. 323. διά τά οχήματα:, ί. β. τά 
10» Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 148 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ ΧΟΡΟΣ, 
άλλ' Ιγωγ' οδ σχηματίζειν βοόλομ', άλλ' δφ' ηδονής 
325 οδκ έμου κι νου ντο ς αδτώ τώ σκέλη χορεύετον. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
μή τι κ«ν νονί γ' ίτ', άλλα παδβ παο' ορχοό μένος. 

ΧΟΡΟΣ, 
ήν ίδοο καΐ δή πέπαυμαι. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

φι^ς γε, παύει δ' οδδέπω. 
ΧΟΡΟΣ. 
8ν μέν οδν τοοτί μ* έασον έλκόσαι, καΐ μηκέτι. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
τοδτό νυν κοδ μηκέτ' άλλο μηδέν όρχήσεσ&' ετι. 
ΧΟΡΟΣ. 
330 οδκ άν όρχησαίμεθ' , εϊπερ ώφελήααιμέν τί σε. ν. 224. βούλομ' άλλ' ναΐ£0. βο6λομαι 'λλ ΚαρβΓ. οί. Κίάά. 3ά Όβμ. 

ρ. 497. 
ν. 326. παύου Κ. οοπΙγε ποβίπιιιι 1β£ββςιιβ 1ίη£ΐΐ3β, Οοο. V. Ι* Ι ρ. 264. 
υ. 327. ήν Κ. V. Β. Βπιηοκ. Ιπυ. Όίηά. ΒβΜε. ΒοΛ. Ηοΐά. ΒβΓ£Κ. Μβίη. ήν 

Ο. Α1ά. Ιηη*. II. νηΐ^ο. ήν* (βίο) Καβί Βαπη. ηνίο" ούν Κβίβκ. 
ν. 329. δρχήσεσθ' Κ. V. ντύ^ο. όρχήσησ&' ΒβΙΛ. ΙΜηά. ίη^Οχοη. β* Ρατίδ. 

ΗοΜ. Μβίη. 8οηΙ)βη<1ηιη κού μηκέτ' άλλο μ. όρχήσεσθ' έτι. — όρχήσεσθέ 

τι Βοίδδ. της όρχήσεως σχήματα: δ&ϋ&Ήοηίδ 6- 
^ιιγη8. Βθγ^Ι. οοιηρ. Εοτ. Ογο1. 220 8^., 
ηΜ νβΓΟ άθ δαίίβηίΐο πι&£ίδ φΐβπι άβ 
βα11»ηάο 3£ίίπι•; κίβηι Ηβπχίοί. VI, 129. 
Οί. νββρ. 1485 σχήματος αρχή, δ&11;3- 
τίοοίδ βχοπϋιιιη; Χβη. 8γπιρ. Π, 15. 
16. 22; VII, 5. ναΐ£&Η8 δί£ηίήο&Ιίο 
ββί Αοη. 64; νββρ. 1070. 1170; Ες. 
1331 &1ϋ8φΐβ Ιοοίδ οοπιρΙιιΐΊοηβ. 

ν. 324. σχηματίζειν: 1ι. 1. β* δ&Μζΐβ 
ββϊ βί£η^θΓβ, βίπιυΙ&Γβ, βοίΐ. ££πκΙίαιη. 
Όθ δαΗβηάο Οοπιίοηδ βρ. Αίη. Ι ρ. 21 ί, 
ΒθΓ£ΐί. 3ρ. Μβίη. Οοπι. II ρ. 1177. Οί. 
Απβίοί. Ροβί. Ι, 6. ϋβ ί>φ' ηδονής νίά. 
αά ν. 25. υ. 325. τω σκέλη: οί. νββρ. 1492 
σκέλος οΰράνιόν γ' έκλακτίζων. 

ν. 326. ϋβ νυνί γ IV νίϋ. Εΐοαβί. 
Αοΐι. 108 ρ. 18. — παύε παυ' : ίάβηι 
ίηίτ& ν.• 649. 

υ. 327. ήν: βη, βοοβ. βοηοΐ. Ες. 26 
ιδού, ερωτηματικών. ΤβΓ ίη ίτ&£ΐιι. οο- 
πιίοοπιιη, υί ΥίάθΙαι-, βαρβΓββ!;, οί. Ιηάίο. 
αρ. Μβίη. 8. ν. Οί. Ρηοί. 8. ν. ρ. 70, 
25 Ρογ8. Εΐωβί. Αοη»Γη. 610 ρ. 58. 

ν. 328. Ιν : βοίΐ. σχήμα , ηοη σκέ- 
λος, αί δοοοί. ραίαΐ, ίάθπα βΐ&ϋαι βϋ&π) 
σχήμα θχρίίο&ηβ. 

έλκύσαι: φΐοά ηοβ άίοίηιαδ άβ 3*1- 
Ι&ϋοηβ νυΙ^Ηη: δοηΐβίίβη. ΝιιΙ>. 540 Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΪΣ ΕΙΡΗΝΗ 149 335 ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
άλλ' δρατ' οδπω πέπαυσ&β. 

ΧΟΡΟΣ. - 

τουτογΐ νή τδν Δία 
τδ σκέλος ^ίψαντβς ήδη λήγουν τδ δε£ιόν. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
επιδίδω μι τοΰτό γ υμίν, ωστβ μή λυπβΤν ίτι. 

ΧΟΡΟΣ, 
άλλα καΐ τάριστερόν τοί μοδστ' άναγκαίως Ιχον.' 
ηδομαι γάρ και γέγη&α καΐ πέπορδα καΐ γβλα>, 
μάλλον ή τό γήρας έκδός, έκφυγών την ασπίδα. υ. 331. αλλ* όρατ' γαΐ£ο, Ρ1*ί. Ργο*. ρ. 3361); άλλ', όράτ', Κίάά. &ά ϋ*ν. 

ρ. 587, Βπιηοκ. Ιην. άλλ' (όράτ';) ΒοΛ.Βοΐ88. 
τ. 332. τουτογί Κ. V. Ιιιη*. II. Βπιηοκ. Ιην. Ββκκ. Βοίββ. ϋίηά. ΒοΙη. Ηοΐά. 

Βθγ£Κ. Μβίη. τουτοδί ΑΙά. ναΐ^ο. τοΰτο γε Ο. τούτο Β. 
ν. 333. λυπείν Ιτι νηΐ£θ. λυπείν μ' έτι ΒΓαηοκ. ίη ηοϋβ; λυπείν σέ τι Ββίβκ. 
τ. 334. τοί μ' έστ' Β. V. 0. Ιην. Βθκκ. Βοίββ. τι μ' έστ' ναΐ£θ. τι μοί 'στ' 

Βπιηοκ. τοί μούστ' ϋίηά. Ηοΐά. ΒβΓ£ΐε. ΒοΙη. Ιίβίη. 
— Ργο έχον Κοίβκ. έλαν, ΙοΙΙθγθ, ρΓΟροηοο&ί. 
υ. 335. πεπόρδακα Β. χεχραγα ηη£&ο&Ιατ Ηοΐάβα., ααοά πέπορδα ίοθΐβΓβί. χόρδαχ' εϊλχυσεν, βοηΐβίίΐθ βίηβη Κογ- 
ά&χ, άβ ηαϋϋιι β&ΙΙ&ηίίαιη νβΐ ηβ£ΐί- 
$βηϋ νβΐ Ιαβοίνο, οί. ΡοΙΙ. IV, 105. 

— μηχέτι: βοίΐ. όρχησώμεθα, οί. 
Εΐηωΐ. Αοη. 471 ρ. 46. 

ν. 332. ^ίψαντες: οί. νββρ. 1530 
£ΐπτε σχέλος οδράνιον (Β&1.). 

ν. 333. λυπείν: βοηοΐ. έμέ δηλονότι. 
συγχωρώ, φησίν, τοΰτο υμίν, ώστε μετά 
τούτο μηχέτι ένοχλείσθαί μοι. ΚβοΙβ: 
βρβΓο ίοΓβ \Α ροβίη&ο α νοΜβ ηοη &ιη- 
ρΚαβ νβχβτ. 

ν. 334. μούστ' άν. έχ. οί. Ρΐα*. 371 
τό δ' εστίν ου τοιούτον άλλ' έτέρως έχον. 
νββρ. 261 άναγχαίως έχει. ΒβΓ£ΐ. οοιηρ. 
Αοβοη. Οηοβρη. 237 προσαυδαν δ' έστ 
άναγχαίως Ιχον θί ίτ&£πι. Αηϋρη. &ρ. 
8*οο. ΐΊοπΙ. 124, 27 , Μβίη. Οοπι. ΠΙ ρ. 29. άναγχαίως έχει οίδ ίη &α£ηι. 
οοπι. βχβίαΐ;, νίά. Ιηά. 

υ. 335. πέπορδα: ή μεταφορά άπό 
των όνων • χαίροντες γάρ πέρδονται. Οθ- 
Ιθπιιπ βοηιίοί οοηιίοοπιηιςηο ββί, ηοί 
ν&Ηαβ ηοηιίηηηι αοϋοηββ ααα &δβτ&η(; 
ίηηαβ οοηβρβοΐηιη άβηί, ρΐβπιιηαηο οβ- 
βοοβηί αυλαία ίπιππβοβΓβ. οί. ίηίπι341 
βης. 529 8<ή., ΝηΙ>. 1073, αίςαβ φζ& 
δ&βρβ.. V. 8αίά. 8. υ. πέπορδα. 

τ, 336. έκδάς: βοηοΐ. ή μεταφορά 
άπό των όφεων. ^φιώ ιώηίτηηι ββΓ- 
ρβηβ ηογη8 θχαίί αηηοβ (ΤίΙ>η11. Ι, 4, 
35). Ιη Β&η. 345 γό\»υ πάλλεται γερόν- 
των άποσείονται δέ λύπας χρονίους τ* 
ετών παλαιών ένιαυτους Ιεράς υπό τι- 
μας. α Ββφ. 

— ασπίδα: οί ο1γρβηηι θί ββτρβη- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 150 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΤΤΑΙΟΣ. 

μη τι χαΐ νυνί γε χαίρετ'• οό γάρ ΐστε πω σαφώς* 
άλλ' 8ταν λάβω μεν α&την, τηνικαΰτα χαίρετε 
καΐ βοάτε καΐ γελατ'• ή- 
340 δη γάρ έξέσται τόθ' δ|χΐν 

πλεΐν, μένειν, κινείν, καθεύδειν, 
ές πανηγύρεις θεωρειν, 
έστιάσθαι, κοτταβίζειν, 
συβαρίζειν, 

υ. 337. μή τι καΐ νυνί γε χαίρετ' Κ. V. (χαίρετε Κ.) Όίηά. Β©]&. Βοίδβ. ΗοΜ. 
Βθγ£Κ. Μθίιι. μηκέτ' ούν νυνί γε ναΐ^ο. νίά. βαρι•. υ. 326. 

ν. 339. ήδη γάρ Κ. V. Β. Ο. Βπιηοΐί. Ιητ. ϋίηά. Βθκκ. Βοίβδ. Ηοΐά. Βοίη. 
Βθγ££. Μθίη. ήδη δ' ναΐ^ο. νή ΔΓ ρτο ήδη δ' Ββηίΐ. ήδη έξέσται ϊΊογ. 

ΟΠΓ. νβΓ8118 <ϋ£θ88ίί ΒπίΠΟΐάαδ, θί. Βθ880. ΜθΙγ. ρ. 153. 

ν. 341. κινείν Κ. υπΙ^ο. βινεϊν V. ββο. ΟοΙ>. ϋίηά. ίη ηοί. &ά Οχ. βί ίη Ρηγϊβ. 
Μβίη. — ΗίΓβοη. Αρρ. αά νββρ. ρ. 149: ,φιίά πλεΐν? ίηιο βδεΐν. ηοο ηιίηί 
ίτ&ΪΒτ πιβαδ ίηάίο&νϋ.* ΟοηίβοίαΓα βίΐηβαηίίΐη ίοβϋάα. πλημμελεΐν ν. Ηθγ*. 
Μηβπι. Π ρ. 99. έμπιεΐν, κινείν, καθ. Ηαπια^βΓ. Μηοηι. V ρ. 144. 
— νβΓβαπι βίθοίί Ηοΐάβη. 

τ. 344. συβαρίζειν οοάά. ναΐ^ο. συβαριάζειν Μθίη. Οοιη. V ρ. 41, φιοά ρηπι& 
οοιτβρία ββΐ;, οί. Υββρ. 1427. 1435. 1438. ΒβΓ^. νο1βΙ)&ί συμβαρίζειν (Ηβδνοη. ίθΐη; ίηάβ ηΐθίαρηοΓ& β* υθΛογιιιιι 1α- 
8ΐΐδ, ίά φΐοά οΙ)8θΓΥ2ΐπιηΙ; ΡΙογ. Οπγ. 
Βθγ0. 

Υ. 338. δταν — τηνικαΰτα : βίο ίη- 
ίΓ8, υ. 1175 ήν — τηνικαΰτ' , δίπιίΙίίθΓ 
1171. Ιαη^ίίαΓ είτα τηνικαΰτα ήδη 
Εοοί. 789. 

υ. 341. Οί. ίηίι•. υ. 867 (Ββηίΐ.). 

υ. 342. ές πανηγύρεις θεωρειν : βοίΐ. 
πεμψά*μενοι θεωρούς, αί βοηοΐ. πέμπε- 
σθαι θεωρούς ές τάς πανηγύρεις. 

ν. 343. κοτταβίζειν : βοηοΐ. παίζειν. 
είς χαλκάς δέ φιά*λας, αϊ καλούνται λά~ 
ταγές, άνέρριπτον έμβαΤΛοντες τό πόμα. 
καΐ εί έγένετο μείζων ψόφος, έδόκουν 
ύπό τών εραστών έρασθαι. Κβηι κοτ- 
ταβος λέγεται τό λεψμα του ποτηρίου, δ έμβάλλουσιν είς τάς λάταγας. Α1Ϊ3Π1 
του κοτταβίζειν Γ&Ιίοηβπι ρΐηήοηδ θχ- 
ροηίί δοηοΐ. Ε. *<ϊ ν., ίη φΐ& θββοπ- 
ϊ>βηάα ηιηΚηδ ββί, ηί βοΐβΐ, 8βά Υβηα- 
βίαδ ΡΙογ. ΟηΓ., ββψιαίαδ δοηοΐ. Ιλ- 
οίβη. Ιίβχίρη&η. ο. 3. Οί. ΒβΛβΓ. 0η&- 
ιίοΙ. Ι ρ. 477 δςς. Ο. Ρ. Ηβπη&ηη. 
Ρήγα**!*, ρ. 259. 262. Υϋ ίηίτ» 
υ. 1244 οαιη βοηοΐίο αιηρϋδδίπιο *4ΐ 
Ναο. 1073 ο. βοηοΐ., Βθγ^. Κ«1. Οοπι. 
ρ, 320. 

υ. 344. συβαρίζειν: δοηοΐ. Καλλί- 
στρατος τρυφάν, άπό της Συβαριτικής 
τροφής* Αρτεμίδωρος απλώς θορυβεΐν. 
καΐ Φρύνιχος* πολύς δέ συβαρισμός αυ- 
λητών ήν. (Μβίη. Οοηι. Η ρ. 605.) α 
ΪΉίζδοη. Ό&βϊ. ρ. 96 βΐ άβ νβΓβη ΕοββΙ). 
Μβ*Γ. ρ. 154. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 151 345 ίοα ϊοδ χεχραγέναι. . 

ΧΟΡΟΣ, 
εί γάρ έκγένοιτ' ίδεΤν ταότην με τήν ήμέραν. 
πολλά γάρ άνεσχόμην 
πράγματα τε χαΐ στιβάδας, στρ. α 8. τ. συμβαριτικαΐς), πίθΐηΟΓαί φιοφίθ συμβριάζειν ία ηοί. πυδαρίζειν Μθίη. 

ίη θ<1., τθπυη 8Υΐ1&ο&ιη πυ 1>ΓθΥβιη 6886 ραίο. Ιάβπλ συβριάζειν Αηαΐ. ΑΙθχ. 

ρ. 118. 
υ. 345. ίού, ιού Ε. V. νηΐ^ο. ίου ίοδ Ηθπβ» ΕΙ. ά. μθ*γ. ρ. 79, ϋίηά. Βθγ£Κ. 

οί. υ. 317 β. βοηοΐ. 
ν. 346. ύ γάρ έκγένοιτ' ίδεϊν ταύτην με τήν ήμέραν ποτέ Ε. Ιηγ. Βθκκ. γέ- 
νοιτο V. γένοιτ' ίδεΐν με τ. 0. εί γάρ μοι γένοιτ' ίδεΐν τ. τ. ή. ποτέ τιιΐ£0. 

είθε μοι ταύτην ίδεΐν γένοιτο* ποτέ την ήμέραν ΒπιηοΜιΐδ ραιϋπι ροδί Ββηί- 

Ιθίαηι, <|ΐιί εΦε μοι γένοιτ' ίδ. ταύτην τ. ή. ποτέ. — εί γάρ έκγένοιτ' ίδεΐν 

τήν ή. ταύτην ποτέ ΡοΓβοη. ϋίικί. ίη ηοϋδ αά ϋρβ. νί. βί Οχοη. βί ίη Ραήδ. 

εί γάρ έκγ. ίδ. ταύτην μέ ποτέ τ. ή ΙΚη<1. ίη Ι/ίρβ. 1820. 1825 βί Οχοη. 

Ηοΐά. ίδ. με τήνδ' Ιθ' ή. π. νβΐ ίδ. ταύτην μ' ίθ' ή. π. ρπφ. 1<θηίίη£. 

ίδ. ταύτην με τήν ήμέραν ΒθΓ£ΐί., ίδ. ίμ' ήμέραν ταύτην ποτέ Ηοίίο. ί. τ. 

ή. ταύτην ποτέ Μθίη. 
υ. 347. ήνεσχόμην Ε. V. Β. Ο. νηΐ^ο. άνεσχόμην Βπιηοκ. Ρογ8. Ιηγ. ϋίηά. 

Ββκκ. Βοίββ. Βοβι. Ηοΐά. Βθγ^κ. Μθίη. ν. 345. κεκραγέναι: ρ&τίίβΓ άβ Ιαβίο 
βί άθ ίπδϋ βί 4β ίθΓΟοί οΙιηιΟΓθ άίοί- 
ίατ: βί. Τηββηι. 222, νββρ. 226, Αβη. 
804, Νιώ. 389, &1. Είίωη άβ ςαϋί 
βαηία άΐχίί Μβη&ηύ. Αρ. ΑΙη,ΙΧ ρ. 373 ο, 
Μθίη. Οοηι. IV ρ. 118; ίηιιηο άβ ηια- 
^ϋβ ίοβίο Αηϋρη. αρ. Α4η. XIV ρ. 623 ί, 
Μβίη. Οοηι. ΠΙ ρ. 125. 

τ. 346 βςς. Αηίίβίτορηίβοβ θββθ Ρογ- 
8οηα8 8ί*ίηίί, απί ν. 346—362 βί 387— 
403 βί1>ί ΓθβροηάθΓθ ίββίί, ίίθηι ϋίηά. 
ίη Ρ&Π8., ηίβί ςηοά θχ ββάβοίηι Ρογ- 
βοηί Υ6Γ8ίΙ>η8 οοηβίίίπίί ηονβπι. ΟοηίΓ» 
ΒθΓ^κίαβ υ. 346—360 βί 582—600 βίοί 
ΓθβροηάβΓθ ίαάίβ&Υίί ΕΚιηΙογΙϊο άαββ, 
απί ίη ΗΙ)γο : Μθίτα βίο. ρ. 348 Ιγθβ βίκ>- 
ρη&8 βοάβηι ηΐθίτο ηίί ίηββίί 346 — 360 
= 385—399=582—600, ρΓΟΟ&ίηβ Εη- 
8βτο άβ Γβδροηβ. &ρ. Ατ. ρ* 4. — ϋθ 
βίηςαΗβ Υ88. τίά. Εοββο. Μβίτ. ρ. 547 
βς. βί Ργο1θ£. ρ. 51 βς. — έκγένοιτ' : βί. Ες. 851 Τνα — σοΙ 
τοΰτο μή'κγένηται, ί. β. βοηίίη£&ί, 1ί- 
οβ3ί; 0& ϋβπι. κατά Άφόβ. β' ρ. 836, 
Αθδοη. κατά Κτησιφ. ρ. 445. 

— εί γάρ ο. ορί&ίίνο = αίίη&πι 
βηπι βοηί. ρΓαβδ. υθΙ ρβΓί., νίά\ Ηβπη. 
»ά νί^βτ. ρ. 757, ΡίβΓβ. αά Μοθγ. 8. 
υ. ρ. 161. Μβπήηβήδ Ηοπιβήοί εί'γάρ 
(αί) Ζευ τε πάτερ καΐ Άθηναίη καΐ 
ν Απολλον κτέ. 

ν. 348. στιβάδας: δβηοΐ. τάς χα- 
μευνίδας, Βίτοπαο: βίη^υΐ&π ηηηΐθΓΟ 
Ρΐαΐ;. 541. 663, Εηπρίάί φιοαυθ βί 
Χβηορηοηίί ηβίίαία υοχ, ρΓορηθ 8*γ&- 
πίθηΐιιπι 8ί^ηή1ο&η8 βχ ηοΛ*, ίαηοίβ, 
ίοΐίίβ ίαοίχιηι, άθ φΐα ρίητα δΐβρη&ηαδ. 
Αά(ΐΕ8 ΟΓ&ίίηηηι ίη Β&δίΐίί Μ3. αρ. 
8οηαβίθΓ. Ογθ£. Οογ. ρΓ. ρ. ΤΑΏ., Μθίη. 
Οοηι. II ρ. 53. ϋβ Εαροΐίάίδ ίτζς- 
ηιβηίο λ βοηοΐ. αά η. υ. αΐΐαίο Υίά. 
Μθίη. Οοηι. II ρ. 526. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 152 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 3ς 2λαχε Φορμέων* 

350 κούκέτ' αν μ' ευροις δικαστήν δριμυν ουδέ δόσκολον, 

οδδέ τους τρόπους γε δήπου σκληρδν (οσπερ καΐ προτού, 

άλλ' άπαλον αν μ' ϊδοις 

καΐ πολί> νεώτερον, ά- 

παλλαγέντα πραγμάτων. 
355 καΐ γάρ ίκανδν χρόνον ά- / 

πολλυμεθα καΐ κατατε- 

τρίμμεθα, πλανεμένοι 
ές Λυκειον κάκ Λυκείου, συν δόρει συν άσπίδι. 

άλλ' Ζ τι μάλιστα χάρι- ν. 350. ΕοΓδ&η ού δύσχολον δΰήΐΜηάιιπι ; νίά. Ργο1θ£. ρ. 51. 

ν. 352. αν μ' Κ. 0. Βπιηοΐί. Ρογ8. Γβσβηϋ μ' αν V. γ' άν μ* Β. ▼αΐ^ο. 

ν. 356. άπωλλύμεθα Κ. \αΐ£θ. ΡοΓδ. άπολλύμεθα ΚιιβΙθΓΟδ, Βπιηοϊ:. Γβοβηίί. 

ν. 358. Λοκεΐον Βπιηοΐϊ. Ιην. οί. Ι^οΙ>. Ρ&Γνη. ρ. 369 (Μί.), Λύχειον ναΐ£ο. 
συν δορί σον άσπίδι Κ. Ιην. Ββΰε. σον δορί σον άσπίδι τε ναΐ£θ. σον δόρει 
σον άσπίδι Ηβπη. αά 8ορη. Αι. 628, Όίαά. Ηοΐά. Βθγ^. ϋαΐίναπι δόρει 
ίιΐθ^αΓ 0ηοβΓθΙ)θ8θ. αά Τηβοάοβ. ΒβΙΛ. Αηβοά. ρ. 1364, Είνπιοΐ. Μ. ρ. 284, 
31 β* Ζοη&Γ. β. ν. δόρει. ξον δορί ξον ά. Ρογβ. Εηιβί. δορί. Ο. Ο. 166. 
Βοίβδ. Βοίη. Οί. ΒβΓ^Ιί. Κβΐ. 0. ρ. 409. ξον δόρει ξ. ά. Μβίη. ν. 349. έλαχε: δΟΓϋϋιβ ββί, ίαη- 
φίαπι 80ΐΐ6ηι 8ίΙ)ί άθδϋηαίαιη Ιι&ϋθΐ, 
αί Εοοί. 999 ί] μ' Ιλαχε κληροομένη. 
— Βατ. Ογ. 319. 963 (ϋοΙ>Γ.). 

— ΦορμΙων : δοηοΐ. φιλοπόλεμος γάρ 
χαΐ αυστηρός (ϋ&φΐθ Ιγδ. 801 βης. 
ΜγΓθηίάίδ ίηδίατ τραχύς βί μελάμπογος 
τοις έχθροΐς άπασιν νοοαίιΐΓ,) δ Φ. — 
Αθηναίος τψ γένει, οίος Άσωπίοο, δς 
καθαρώς στρατηγήσας πένης έγένετο. 
ϋαεώαδ ηίο ρα^αίδ η&ναΐί&αβ Ιαοβά&θ- 
πιοηίοβ νίοίί, ϋας[αο Ες. 562 Νβρία- 
ηαβ ίηνοοαίατ Φορμίωνί τε φίλτατ'. 
ΡΙογλ άθ νί*α βΐαβ ίοτίιιηαφίβ δοηο- 
Ιίαβία βχ Αηάτοίίοηβ, γ' Άττιχώι, φίβω 
αίίβπ-θ ηθ^ΐθχίί Μιΐθΐΐβπΐδ ίη ίΓ&£ΐα. 
ΗίβίΟΓ. £ϊαβο. Οί. Ρ&08. Ι, 25, 10; Ι, 
29, 3; Χ, 11, 6. 

ν. 350 βςς. (ϊπ&δί ρβΓ 1>θ1Η ίβπι- ροΓα ίατοΓ ίπάίοί&ΐίδ δ&θνίϋαφιο ώβιογ 
δίί. Μθπιίηϋ ρΐΌοαΙ άαΜο βρβοΐαίο- 
Γβδςαβ ίιΛθΙ ηΐθππηίβδθ Υθδρ&ηιηι άί- 
ά&βο&ϋαο: ίηιπιο ίρβίβ νοΛίβ ώσπερ 
χαΐ προτοο Υββρίΐβ νίάθίπτ άβδί^α&τθ. 

ν. 353. νεώτερον : ββηββ ί£ϋτυτ, δβ- 
ηβδ ίδϋ ΙικΗοοβ , ςαί βΟΓίοπι βαωη άβ- 
ρΙοΓαηί νββρ. 1060 βςς. 

ν. 355. Ικανόν χρόνον: βοηοΐ. ιγ' 
γάρ Ιτη εΐχον πολεμοοντες. οί. ίη&α ν. 
989 βί ΡγοΙθ^. ρ. 2 δ^ς. 

ν. 357. χατατετρίμμεθα: δοίΐίοβί 
ρίδϋΐΐο, άλετριβάνφ, Ββΐϋ. 

ν. 358. Λύχειον: δοηοΐ. γομνάσιον 
'Αθήνησιν, δποο πρό τοδ πολέμοο έδό- 
χοον γομνάζεσθαι. Οί. Ρααδ. Ι, 19, 3 ; 
Ι, 29, 16. 

ν. 359 βς. Εατ. Ηίρρ. 1261 τΐ χρή 
τόν άθλιον | δράσαντας ημάς η} χάριζε* 
σθαι φρεν(; Βθγ§1. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 153 

360 ο υ μέθα ποιουντβς, άγε 

φράζε• σε γάρ α5τοκράτορ > * 

ε?λετ' άγαθη τις ήμΐν τύχη. (360) 

ν. 360. αύτοκράτορ* βοίΐ. περί ει- Β<1θ1υο1θο ίη νθβρίβ 751 βςς. ΐ&ηςη&πι 

ρήνης νβΐ περί διαλλαγών αί 1^8. 1010 δθΓναίύΓ ραίπθ ραίη&βηιιβ 061θΙ>γ&Ιιιγ ; 

βί Ατ. 1595. Οί. διιίά. βί ΖοηαΓ. 8. τ. ίΐα άθηίφιβ οΐιοπιβ ΑοΙι&Γηβηβίιιπι ί&- 

ν. 361. τύχη: Κ& Ιδΐοΐ&ππιη βαΐα- ίβίπΓ ϋίο&βοροΐίάθΐη νίοίδβθ ν. 626 βς., 

ί&ηϊ οοπι ΝίοίΗδ βί Ε>θΐικ)8ΐ1ΐθηβδ ίαπι βαπάθΐη ίβΐίοθαι ρΓαβ<ϋο*ί τ. 836 βψΐ• 

οΐιοπιβ Έηαϋιυη & άβο ρΓορίΰο ατΜ αΓ&ίδφΐβ βΐ άβοιίδ βί &αχί1ίαπιν. 971 βςς. 
ο&Ι&ίιιιη, υ. 149 βςς. 457 βςς., ϋ& Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΤΡίςΓΑΙΟΣ. ΕΡΜΗΣ. ΧΟΡΟΣ 365 τριταίος. 

φέρε δη κατίδω ποΐ τοί>ς λίθους άφέλξομεν. 

ΕΡΜΗΣ, 
ώ μιαρέ καΐ τολμηρέ τι ποιεϊν δια νοεί; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ουδέν πονηρόν, άλλ' δπερ καΐ Κιλλικων. ν. 363. πή δΐίΒρίο. Βοίββ. 

ν. 365. Κιλλικων Ε. V. 0. 8αίά. β. ν. Καβί. Βπιη<&. Γβοβηϋ. Κιλλικων Β. 
νηΐ£θ Βηίβ Καβί Βπιηοΐί. ίη ηοί. Βοίΐι. Καλλικών Εηβ*αί1ι. ρ. 1669, 58, γ. 363. φέρε δή κατΰω ίάθπι θδδβ 
φΐοά, ςαθ δ&βρβ ροβία αΙίΙιΐΓ, φέρ ' ϊδω, 
νθΓδίΐδ Ε^αίίαπι 953 οδίβηάίί. 

— ποΐ: ροδδϋ βί πώς βϊ πή. 

ν. 365. Τγυ£36ιι8 Ιοοαπι οίΓοαπι- 
δρίοίβηβ βί ρβτνβδϋ^&ηδ , ιιηάθ Ραοίδ 
δίπιυΙ^Γαιη ρΓοίΓ&Ιι&ί , 3, ΜβΓοαπο άβ- 
ρΓθΙιβηάίίαΓ, φιί ρΓοάίίί ίίθπιιη θ ίοη- 
1)118 ρ&Ι&ϋοηιπι, αί Ονίάΐαβ αϋ, οοβίί. 
Κο^&4ιΐδ τι ποιεϊν διανοεϊ; Γθβροηάβί: 
ουδέν — Κιλλικων. δοΐιοΐ. ό γάρ τοι 
Κιλλικων επί πονηρά διαβόητος έστι• 
φασί γαρ αδτόν οΐ μέν Σάμον ή Μίλη- 
τον προδουναι Πριηνεΰσι. Θεόφραστος 
(Τΐιβοροιηριΐδ, υ. ΡτβΙΙθΓ. αά Ροίθωοη. ρ. 59, ΜαβΙΙβΓ ίΓ. Ηίβί. II ρ. 334, IV 
ρ. 644) δέ έν τψ ιγ' των Ιστοριών τών 
έαυτοΰ Συρον φησίν α&τόν τήν νήσον 
προδεδωκέναι Σαμίοις. πυνθανομένων δέ 
πολλάκις αδτοΰ τίνων τί μέλλοι ποιεΤν, 
2λεγε• πάντα αγαθά, πάντα ούν αγαθά, 
φησί, ποιώ, ώς ίφη καΐ Κιλλικων. ΑΙια 
ιηαΗα θί άίνβΓβα, θί φΐ»1βιιι άθάθπί 
ροβη&ιη, 8<Λο1. ηαΐΎαηί αά ν. — 8πρ- 
ρίθηάαιη ί^ΐίατ ποιώ νβΐ ποιεϊν διανοώ, 
άλλ' όπερ καΐ Κιλλικων φησι ποιεϊν. 
(ϊα&βί 1ο<|ΐιΐ νοίαβπί ΥΟΓβαπι : ο&δέν πο- 
νηρόν άλλα πάντα τάγαθά. ϋοϋΐΏβαβ 
αά Ιδ&βαπι ρ. 14, 8<&ο1βί. Ι ρ. 286 
δΐιρρίθί ουδέν πονηρόν εγκαλεί, ςαοά 
ηοη ίηΐβΐϋ^ο. Οί. 8ώά. Ηθ8Υ<Λ. 8. υ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 155 370 ΕΡΜΗΣ. 

άπόλωλας & καχόδαιμον. 

ΤΡΊΓΓΑΙΟΣ. 

οόχουν, ήν λάχω• 
Έρμης γάρ ων χλήρφ ποιήσεις οίδ' οτι. 

ΕΡΜΗΣ, 
άπόλωλας, έζάλωλας. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 
ές τίν' ήμέραν; 
ΕΡΜΗΣ. 
ές αύτίκα μάλ'. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 
άλλ' οδδέν ήμπέληκά πω, 
ουτ' άλφιτ' οδτε τυρδν ώς απολυόμενος. Καλλιφών 8αίά. 8. ν. πονηροΐς. „Ιη βοΐιοΐϋβ ςα&ίίπιρίβχ βδΐ ηοπιίηίδ δοτίρ- 

ίπΓΕ Κιλλιχών Κιλιχών (βΐ £θη. Κιλιχώντος) Καλιχών (£βη. Καλιχόωντος) 

Καλλίχων." ϋάί. Οί. ΙοΙμμ*. ΡαΙΙιοΙ. ρ. 327. 
υ. 366. ϋο&Γ. ,,Μ&Μπι ήν μή λάχω. οί. Ι,νβ. 208." 
ν. 367. οϊδ' δ, τι Βπιηοΐί. βί Ιην. ρβάίδδβςιιαδ. Υίά. ρΓαβίθΓ αΐίοδ Ργ. Α. 

Τ7ο1ί. *ά ϋβπι. Ιβρίίη. ρ. 508 (§. 147). ν. 366. ήν λάχω: βΛχΛ. επειδή, 
δτε πολλούς χατεδίχαζον οί Αθηναίοι 
άποθανειν, οδχ εις μίαν ήμέραν πάντες 
έφονεύοντο, άλλ' έχαστος έχληρουτο χαθ' 
ήμέραν χαΐ τψ χληρωθέντι θάνατος 
έπίβει. χαθ' ήμέραν ούν εΓς μόνος έτε- 
λεύτα. έστι γάρ ότε μετεμελοΰντο χαΐ 
τους λοιπούς έσωζον. έπεί ούν οί χλή- 
ροι Έρμου, παίζων ταύτα λέγει. 8αρ- 
ρίβηθυπι ί^ίίιΐΓ ούχουν θανουμαι, ι. β. 
λϋθΓ £απι ΜθΓοαηηβ; ηαπι βοΐιοΐ. ν. 
Βθφ οί γάρ χλήροι του Έρμου Ιεροί 
δοχουσιν είναι, δθεν χαί τδν πρώτον 
χληρούμενον Έρμήν φασι δεϊν χαλεΐν. 
8βά ηοικΙαΜ ί&οία βΟΓϋϋο θβί. Αά 
ποιήσεις οΤδ' *τι (νΊ£. ρ. 270 Ηβπιι.) 
βηρρίβ&β άποθανεϊν με. Όβ ΜβΓοηπο 
πιΟΓίποΓπιη άβο οί. βοΐιοΐ. Κλπ. 218, 
Αοΐι. 1076, Ρλο. 650. ν. 368. άπάλωλας έζάλωλας: ϋ& 
ΝιΛ. 1136 άπολεΐν μέ φησι χάξολεϊν. 
ϋβ 6Ϊ118 πιοάι ^θΐηίηαϋοηίοαδ υκΙ. Ηα- 
ηον. Εχθγο. ογ. ρ. 54. νβΛα ές τίν' 
ήμέραν; (ηθδ ίθΓΘ: ιηαβδ 68 £ΐ61θ1ΐ 

8θίη?) βχρίίο&ί βοΐιοΐ. &ά υ. 366. 

ν. 369. ές αύτίχα μάλ': νίά. δαρΓα 
ν. 237 βί ΗαηοΥ. Εχθγο. ογ. ρ. 50. 

— ήμπόληχα : βοίΐ. είς τόν πόλεμον- 
Βπιηοΐι.: ,Ιοοπβ ΐη ζηίΗϋαιη ϋαηφι&ιιι 

81 6& 68861 ΟΘΓϋββίΠΙΙΙβ ρθΓβΠΙΙίΙΐ- Π10- 

άπ8. Μίΐίίβδ βί -η&ηΐιω ΐη βχρθάίϋο- 
ηβΜ ρΓοίθοίυή Υΐ&ϋοα βίΜ οοπιρατα- 
ο&ηΐ: φιβιη ιηοΓβιη βςαοβ θϋιπι ο1>8θΓ- 
γ»θ8θ, ί&06ΐθ ώλττλϊ οΐιοηιβ Εφώ. 599 
(600):* Έμπολαν ίηίτα ν. 567. ΡΪ6Γ8. 
*ά Μθ6Γ. ρ. 156, βαίά. β. υ. έμπολή. 
Υ. 370. ώς άπολοόμενος: βοΐιοΐ. 
ώσεί ίφη αποδήμων ή στρατευόμενος. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 156 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 375 ΕΡΜΗΣ. 

καΐ μην έπιτετριψαί γε. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

κφτα τφ τρόπφ 
οόκ ΐ(|σθ6μην αγαθόν τοσοοτονί λαβών; 

ΕΡΜΗΣ, 
άρ' οϊσθα θάνατον ?τι προειφ' ό Ζεός, 8ς άν 
ταυτην άνορόττων εδρεθτο; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

νυν άρα. με 
άπασ' ανάγκη 'στ' άποθανειν; 
ΕΡΜΗΣ. 

εδ Γσ&' 5α. 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ές χοιρίδιόν μοι νον δάνεισον τρεις δραχμάς• 
δει γάρ μυηθηναί με πριν τεθνηκέναι. 

ΕΡΜΗΣ, 
ώ Ζεΰ κεραυνοβροντα. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
μη προς των θεών ν. 371. Αη έπιτετρίψέι αί βαρΓα £θΓ8»η έπιτετρίψεσθ' γ. 246 ? 
γ. 37ό. 'στ' Κ. V. Ο. ΒγηιιοΙϊ. Γβοβηίί. γ' Β. αί Υίάθΐιιτ, ναΐ^ο. (άπας ΟγλΙ.) 
ν. 376. νυν μοι V. ββο. Οο1>. μοι νυν Β. ναΐ^ο. μοί νυν Βπιη(&. ιβοο. νύν 
μοι ΟοΙ>. Μηβω. II ρ. 99. — οί γάρ στρατευόμενοι τυρόν χαΐ άλ- 
φιτα έαυτοΐς ώνοΰντο. 

ν. 371. έπιτέτριψαι: οί. βηρΓ» ν. 
246. ΑΗ χαΐ μήν Είπιβί. Αοΐι. 109 ρ. 18. 

ν. 372. Αά αγαθόν Βθγ^Ι. οοπιρ. 
Αο&ατη. 756 όπως τάχιστα χαΐ χάχιστ' 
άπολοίμεθα. Διχ. αυτίχ' άρ' άπαλλά- 
ξεσθε πραγμάτων, ϋίηά. 8ορ1ι. ΑηΙί£. 
275 πάλος χαθαιρει τοΰτο τάγαθόν λα- 
βείν. 8<Λο1. πάλιν αστειεύεται του θεού 
την όργήν χαταπραϋναι δια τούτου βου- 
λεμένος. 

υ. 373. ΌοΙ)Γ. οοπιρ. Εατ. Ε1βο*Γ. 55 χρυσό ν εΐφ' 8ς άν χτάνη. Οί. Είάά. 
αά ϋαν. ρ. 314. 566. 

ν. 375. άπασ' άνάγχη: νίά. Ηθίηά. 
&ά ΡΙαί. Τΐιβ&θ*. ρ. 203 α, Βθίδί^. &(1 
Οβά. Οοΐ. ρ. 230. 

υ. 376. χοιρίδιόν: βοΐιοΐ. τοις μυο- 
μένοις εστίν ίθος χοιρίδιόν θύειν έξ 
άνάγχης, έπεί δοχοΰσιν οί μεμυημένοι εν 
"Αώου πλέον εχειν των άμυήτων. Ιλβ- 
ά&Ι 80&ο1. Καη. 456. οί. βοΐιοΐ. Β&&. 
338; 8αί<1. β. υ. μυηθήναι; Αγ. Αοΐιαπι• 
788 Εΐωβί. ρ. 75. 

υ. 378. ΜβΓοαπιΐδ αά ααχίΐίαπι νο- Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 157 ήμων χατείπης, άντιβολώ σε δέσποτα. 
ΕΡΜΗΣ. 
380 ο&χ αν σιωπήσαιμι. 

ΤΡΪΤΑΙΟΣ. 

ναΐ προς των χρεών, 
άγω προθύμως σόι φέρων αφιχόμην. 

ΕΡΜΗΣ, 
άλλ' ω μέλ' δπο του Διός άμαλδυνθήσομαι, 
ει μή τετορήσω ταύτα χαΐ λαχήσομαι. ν. 382. ώ μέλε Ε. V. Γ. μέλε* οπό Διός ναΐ^ο. (μέλ' 6. Δ. Ιαηί. ΠΙ.) Οπό 

του Διός Κ. Υ. Γ. 8ηίά. 8. τ. τετορήσω. μέλ' υπό του Διός ΒθπΙΙ. ΡοΓβοη. 

Αρρ. 3(1 Τουρ. ρ. 497, ΙΜηά. Βθκκ. Βοίββ. Βο*η. Ηοΐά. Βθγ£κ. Μθίη. 
— ϋ« Υ6Γ8128 ίοπηα άίχβπιηί Ηβπη. ΕΙ. ά. ω. ρ. 129, Κβίβ. Οοηί. ρ. 69, 

Μθίη. Οιιγ. οήϊ. ρ. 16, Ηαοον. Εχ. ογ. ρ. 155. 
ν. 383. τορήσω 8ο&1ΐ£. Εχε., Ζοη&ι*. β. τ. διάτορος, οοιτβοΐαβ ίη ηοί. & Τίίί- 

ηι&ηηο. τετορήσω ΙίοΗ, βαίά. 8. υ. γηΐ£θ. μϊ Ιουθώ ίτιΙιηίο&ίοΓθΐιι. Αά χεραυ- 
νοβρόντα οοωρ. νββρ. 323 μεγαβρόντα. 

ν. 379. χατείπ^ς, ίηάίοβδ, άβ οαίιΐδ 
νβΓΟί ΙθΐηροΓθ ρΓ&βββηίβ χαταγορεύω 
τίά. Οοο. V. Ι*. Ι ρ. 35 — 37. Οοπιρ. . 
ΝιιΙ). 155 άντιβολώ, χάτειπέ μοι, ίΐ. υ. 
224 άντιβολώ, αααββο: βχοβρίο ιιηο 
Εοοίβδίαζαδαηκη Ιοοο υ. 1071 άτάρ τι 
τό πραγμ' ίστ' άντιβολώ τουτί ποτέ; 
<}α&6 ί&ιηβη ίηίβπΌ£&ίίο ίρβα ίπιρβΓα- 
ίίτί ίηβί&Γ βδΐ, α1Ϊ38 ββπιρβΓ οαηι ίιη- 
ρβταΐίνο ίαη^ίΙηΓ, οαπι δθηηβηΐθ ίαιη 
υθγο Επίβοβάβηίβ. Ίθ' άντιβολώ σε βΐ 
εΤπ' άντιβολώ σε ρΓ&β Γβΐίηαίδ οοοπγ- 
τυηί, σε νβΐ σ', ηϊ>ί ΥβΓβαβ ίά ρβπηίί- 
ίίΐ, αύάϋωτ. 

Υ. 380. προς τών χρεών: βοηοΐ. 
γέλωτος χάριν τούτο, ίνα δείξη χαΐ τους 
θεούς ήττωμένους ύπό λήμματος. Ιηιπιο 
γέλωτος χάριν, φιοά ΜθΓουπυΒ ίαΓ&π- 
Ιθπι 'πρός τών θεών ΤΐΎ£&θΐιηι ηοη 
&α(ϋνίί. ()α&8ί ργουθγΙηο ηκϋαίο άίοα- 
ιηυδ: <|αοά ηοη Ιίοβί Ιουι, ϋοβοΗ ίοΗ&88θ οουι. Οβίβπιπι οί. βαρΓα 
ν. 192. 

V. 382. άμαλδυνθήσομαι : Υ6Γ0Ο 1)18 
ΗοιηβΓαδ αΙϋιΐΓ II. μ, 32 ; η, 463 ; ίάβαι 
βχδίαί ίη ηνηιηο Ηοπιθγ. ίη ΟβΓβΓ. 94 ; 
Ιαηί νβΐΌ αρηά ροβίαβ ΓβοβηΙίοΓβδ. 
8οηο1. άφανισθήσομαι. οί. ΕΙυπι. Μ. 8. 
ν. ρ. 76, 25. 

ν. 383. τετορήσω — λαχήσομαι: 
βοήοΐ. έπ&ηδες τραγιχαΐς λέξεσιν έχρή- 
σατο. νοταπι τετορήσω (δοποΐ. τορώς, 
σαφώς χαΐ άχριβώς, Εαδί&Ιη. ρ. 182, 8. 
Ρηοί. δ. υ. τορώς, Είτω. Η. δ. υ. το- 
ρός ρ. 762, 28) θ τορός νοί τορώς, ςηο 
ίηρίΊπιίβ Αθβοηγ1ιΐδ ηίβο&Ιατ, βββρίηδ 
Εηήρίάθδ, & Οοωίεο ηΌίηιη ββΐ, αηο 
Ιαη^βΓθί δίηιαΐ ίρβοβ ϋτα£ίοοδ. ΟοηΙπι 
ΥθΓΟηηι λάσχω, οαίαβ Γηί ββί λαχήσομαι, 
ίΓ&£ΐοί3 ρΓ&θοΐρυβ αβϋ&Ιααι, ηι&χίπΐθ 
Ιλαχον, Ιαηί λέλαχα, ηοηηηηφΐ&ηι λά- 
σχω βι Ιλασχον. (}ΗΐΙ>υ8 Ιβιηροηιιη 
ίοηηίβ ηιιηο Οοωίοηβ ζάάϋ λαχήσομαι 
βί λαχήστρς &οηβϋ υ. 384. Ώφζβά &γ (^ιΟΟ^ΐ€ 158 αριστοφανουσ ειρηνη 

τριταίος. 

μή νυν λακήστβς, λίσσομαΐ σ' ώρμίδιον. 
385 είπε μοι τι πάσχετ' ώνδρες; Ιστατ' έκπεπληγμένοι. 

ώ πονηροί μή σιωπάτ'* βί δέ μη, λακήσεται. 
ΧΟΡΟΣ. 
(385) μηδαμως ω δέσποθ' Έρμη μηδαμως μηδαμως, άντ. α' 
εί τι κεχαρισμένον 
χοιρίδιον οϊσθα παρ* έ- 
390 μου γε κατεδηδοκώς, 

τούτο μή φαΰλον νόμιζ' έν τφδε τψ πράγματι. 

τριταίος. 

οδκ άκοόεις, οία θωπεόουσίσ' ώναξ δέσποτα; 

ν. 384. Αη λακήση? 

ν. 385. είπε μοι ναΐ^ο. είπε μή οοηί. ΡΙογ. Οηι\ ε?π' έμο( Βηιη(&. Ιην. νίά. 
Εΐιίιβί. Αβη. 322 ρ. 34. — πάσχοντ' β«α1ί^. Εχο. 

— ώνδρες Κ. V. Β. Βηιηοΐί. (ώ 'νδρες) Γβββηίί. άνδρες νυΐ^ο »ηίβ3. 
ν. 386. πονηροί καΐ μή Κ. 

— λακήσεται οοάά. Ββηίΐ. ΒβΓ£ΐ. Εβίβίε. ΒΐΌηβΙί. Γβοβηίί. Αηίβα λακήσετε. 

— πονηροί νιιΐ^ο. πονηροί ϋίηά. Οχοη. βί Ραηβ. Ηοΐά. Ββιφί. Μβίη. 

V. 387. Έρμη μή μηδαμώς μηδαμώς Κ. μηδαμώς μηδαμώς V. ΒθΓ^Ιί. (υ* 
δίΓορ1ΐ3β ΓβδροηάβΓβί), μηδαμώς μή μηδαμώς υιιΙ^ο, ΡοΓβοη. Εΐωδί. Αβηδπι. 
ρ. 35 οοΐΐ. Αβη. 334. Εη£βι\ άβ Γβδροηβ. ρ. 4. νίά* ΡΓθ1β£. ρ. 51. 

ν. 390. γε οω. Κ. Γ. V. δββ. ΟοΙ). έμοιγε Οοο. Μηβπι. II ρ. 99. έμο( γε Μβίη. 

Υ. 391. τούτο μή φαυλον νομίζων έν τφδε τψ πράγματι Κ. V. Β. 0. νιιΐ£0. 
νομίζων 2ν γε τφδε π. Κ. Οηι\ νομίζων τουτψί τ. π. βί κείνο ρΐΌ τούτο 
Βηιηβΐί. ίη ηοίίβ. νόμισον ΚβίδΗαβ. νομίζων τφδε γ ; έν τψ π. Ι. 8β3£βΓ 
(οΐΛ88. Ιοιιπι. IV ρ. 719); νόμιζ' έν τφδε τφ νυν π. ΒβηίΙβίαδ, νόμιζ' έν 
τουτφΐ τψ πρ. ΡοΓβοη. ϋπιά. ίη ΙΛρβ. 1820. 1825, οοηιρ. Ι*Υ8. 615, Οχοη. 
βί Ρ&η8. Βοί88. Ηοΐά. νόμιζ' έν τφδε τ. π. ΒβΓ£&. νομίζειν (ίηί. ρΓΟ ίηιρ.) 
έν τοιφδε πρ. ρΐΌροηβϋ. ΒοΙ>γ. Ιηάβ νομίζειν τφδε τψ ταράγματι ρΐΌρ. 
Βοίη. νομ(ζων έν τοιούτψ πράγματι Μβίη. 

ν. 384. ώρμίδιον :. οί. βηρΓ» ν. 202, - ν. 387. Ι&ηιβηΙ&ϋοηβδ ΙίοβΓΟΓΟίη 

Κίάά. »ά Ώ&ψ. ρ. 396. ρ1θΓ&ηίίηπι ηοο νβΓ8α άβρίη£αηίατ. 

ν. 385. Οηοπιπι ηηηο Τι•ν£3βα8, Οοηιρ. νββρ. 977 βς. 

<|ΐΐ&8ί Ιίοβή βίηί Γβί οαίιΐ8ά&ηι, άναβι- ν. 388 βςβ. 8οηο1. παρά τδ *Ομη- 

βάζεται, αά ίηιρΙοΓαηά&ηι ΜβΐΌαπί ίη- ρικόν Π. α, 39. 40; οί. Οά. α, 60 8ς., &1 

άίοίβ ηήδθΗοοι-άί&πι αΓΟβδδίί. ν. 390. κατεδηδοκώς: οί. Ϋββρ. 

ν. 386. ει δέ μή, 8ο. άντιβολειτε 838, ίάβπι υθγο ί&οίυηί βί ο&ηίβ Γβαβ 

νβΐ οϋΑ&ι λακήσεσ&ε, ίηω ίβίβ ο1&ηι&1)ίί βί 8β*Γ»1>8βΰ8 δαρπι ν. 6. V. ΜοβΓ. 

Ιονβω. β. υ. ρ. 221 ΡίβΓβ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 159 

ΧΟΡΟΣ. 

μή γένη παλίγχοτος 

προσχυνοδντί μο£ σ' άναξ, 
395 &οτ& τήνδε μή λαβείν 

άλλα χάρια' ώ φιλαν- 

θρωπότατε καΐ μεγαλο- 

δωρότατε δαιμόνων, 
ε? τι Πεισάνδρου βδελυττει τους λόφους καΐ τάς όφρυς. 
400 χαΐ σε θυσίαισιν ίε- 

ραΐαι προσόδοις τε μεγά- ' 

λαισι διαπαντδς ώ 

δέσποτ' άγαλουμεν ήμεις άεί. (399) 

ν. 393. μή γένη Ιταλίγκοτος άντφόλοΰσιν ήμΤν Ε. V. 0. Γ. 8αίά. 8. ν. παλίγ- 
χοτος, Ιην. Όίηά. ίη Ιίρβ. 182α 1825 βί Οχοη. ΒβΉ. Βοίββ. Ηοΐά. Ββι•£Κ. 
ΡθΓ8. Μθίη. μ. γ. π. τις ά. ή. γε Β. νηΐ£0. ήμΐν άντιβολοΰσιν ώνας* μή γένη 
παλίγκοτος Βπιηοΐί. ά. άμμι γε, ίιιηι άντιβόλώ σ' Έρμη φίλε ρι*οροηβΙ>3ί 
Ββηίίβίαβ. ϋίηά. ίη ηοΐίβ &ά Οχοη. βί ία Ρ&ηδ. βίβοίί νβΓΐ)α ί&ηφί&ηι £ταηι- 
πίΛίίοί δηρρίβηιβηίαιη Ιοοο ^ιιαϋαοΓ ΟΓβίίοοΓηηι, ςαί βχοκίίβδθηΐ, ΐηοαίοδίιιπι. 
— μή 'πίκοτος άντιβολέουσιν ήμΐν γένη Ιαδίί Ηθγιιι. ΕΙ. ά. ω. ρ. 362. Ιίβηι 
μή γένη παλικότως νβΐ παλίκοτος γένη Βοίο. Ιάβιη άντιβολέοντίμοι, άντι- 
βολίαις έμαΐς, άντιβολέουσιν, ήμ', (ί. θ. ήμί) Ιιΐδίί. 

ν. 395. τ<ίδε ΑΙά. Ιαηί. Ι. τήνδε Ιαηί. Π. ΒπΛ. τάδε Ειι£θγ. άβ Γββρ. ρ. 5. 

υ. 396. χάρισαι ώ Κ. V. Ο. Γ. (χάρισ' ώ Κ. δβο. Ιην.) χάρισαι οηιίβδο ώ 
Βηιηοχ. ΡοΓβοη. Βοίη. χάρισ' ώ νηΐ^ο. Ώβ βΐίδίοηβ νίά. Κβίδί£. 8νηί. ογ. 
ρ. 32. 

ν. 399. τι οπι. V. ΑΙά. Ιαηί. Ι. ΙΠ. Ψββη. βί. Εΐηιβί. Εαι\ Μβά. 1224 »ηηοί. 
ρ. 268. 

τ. 400. ίεραΐς προσό*δοισί τε Κ. Γ. ίεραΐσι προσόδοις τε νηΐ^ο. 

ν. 403. Ργο δέσποτ' ηαοβί πότνια νβΐ πότνι' Ββκκ. Αηβοά. ρ. 328, 8αίά. 8. 
ν. άγήλαι, δέσποιν' ββηοΐ. ΕηΓ. Μβά. 1027. 

ν. 393. παλίγκοτος: βοηοΐ. μή έξ Εαροΐίδ αρ. βοηοΐ. Αγ. Αν. 1556, Μβίη. 

υποστροφής όργισθης πάλιν καΐ μετά- Οοω. II ρ. 501: ό μέγας ουνοκίνδιος). 

νοήσης. νοχ Ρίηά&ΓΟ Αββοηνίοςαβ ηβί- έχρήτο δέ τριλοφία καΐ όπλοις έπισήμοις 

ίαία βραά εοηιίοοβ ηοη αηιρΗηβ οΙ>νί&. (αί ΡγΓ£ορο1ίηίοβ8 ΡΙ&αίί) δπέρ του 

ν. 399. νβτβηηι Ιιιηά. 8αίά. β. ν. δοκεϊν ανδρείος εΤναι μή ών. Ο&ΓρίίηΓ 

εϊ τι βί Πεισάνδρου. 8βηο1. ούτος φι- βί ίη Ανίοαδ ν. 1. βί ίη ΙιΥ8ί8ίπιί& 491, 

λοπό*λεμος ήν και πολεμοποιός κερδών ηαηι βαηάβηι αοίααβ ο&τρί άβηιοηβίΓ»- 

ίδίων. ένεκα, ήν δέ δειλός καΐ μέγας καΐ νίί ΜβίηοΉαδ Οοηι. Ι ρ. 177 δη. 

έκαλεΐτο όνακίνδιος (&£*80, Βπαη&τϋ&β ; ν. 403. άγαλουμεν: βοηοΐ. έπικο- 

8αίά. Ηββγοη. β. ν. ΡοΗ. VII, 185, βμήβομεν. ίάβηι ν. ίηίτ&ν. 1298, Τηββιη. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 160 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΡΊΓΓΑΙΟΣ. 

ιδ' άντιβολώ σ' έλέησον αυτών τήν οπα, 
405 έπεί σε καΐ τιμώ σι μάλλον 3} προτού. 

ΕΡΜΗΣ, 
κλέπται γαρ ε?σι νυν γε μάλλον ή προτού. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
καί σοι φράσω τι πράγμα δεινόν καί μέγα, 
δ τοις θεοις άπασιν επιβουλεύεται. 

ΕΡΜΗΣ, 
ι&ι δή κάτειπ'• Γσως γάρ άν πείσαις έμέ. 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
410 ή γάρ Σελήνη χώ πανούργος Έλιος, 

— ήμεις άεί Κ. V. 0. Γ. 8ηιά. Καβίβι•. Ρογβ. Ιην. ΙΜηά. ΒβΙΛ. Βοίδβ. 
Βοίη. Ηοΐά. Βθγ^. Μθίη. ημείς οοα. Β. βά(1. αηίβ Καβί. Βηιηο^. Οί. Ρογ8. 
3ά Τοηρ. ρ. 496. 

ν. 407. κλέπται τε γάρ νυν μάλλον είσι V. ίη αι τε οοιτβοίηδ, (υθγβ. οω. Κ.) 
ϋίηά. ίη Οχοη. βί ΡλΗ$., οοΐΐ. 8ορη. Τταοη. 1019 σοί τε γάρ, Ηοΐά. κλέπται 
γάρ είσι νυν γε μ. νηΐ^ο. ουν νυν είσι ρΓΟ είσι νυν γε Ρτίίζδοη. Αγ. Τηθ8ΐη. 
164 ρ. 54. — κ. τά νυν γάρ είσι μ. ή π. τ. Μβίη. 

ν. 409. άν πείσαις έμέ νιιΐ^ο. 8οηρ8βήηι με πείσειας, ηβύία οοιτβρία, 
*αί πείσαις ποτέ. ΗίΓδβη. Αρρ. &<1 Υββρ. ρ. 149 άναπείσεις έμέ, φιοά 
γθο. Μβίη. βί. 9ΐιρΓ3 υ. 286. 

128, οοηιίοίδ ρ3ηίβΓ αΐααβ ίΓα^ίοίβ νοχ ΥβΛίβ ΓββροηάβΙ ν. 407 κλέπται — 

ιΐ3ϋ&1&, άβ αα» ρΐηπωα οοη^βδβίί Η. προτού. 8οηο1. έπαιξε ως του Έρμου 

δίθρη&ηυβ. Οί. Έΐιηβΐ. &ά Εογ. Μβά. χαίροντος τοις κλεπταΓς, βί αίνίττεται 

995 ρ. 234. είς τους Αθηναίους Ας πολλά κλέπτοντας. 

— άεί ίώιιικίΣΐί, πΐ βοηοΐ. πιοηβΐ, ν. 409. πείσαις: ρί. Εογ. Μβά. 319 

ρΓ&βοβάβηΙβ διαπαντος. Όβίβηάίί Ρογ- ου γάρ άν πείσαις ποτέ, αοί Είακί. ρ. 

βοή. Εαήρ. Ρηοβη. 1422 ρ. 352. 138 άίχίί άβ ορίαΐίνί ίοπηα ίη — αις 

ν. 404. Ρβιφί ΤΓγ£3θυ8 νβΓοίδ βΐίδπι οοπιίοίβ ηβϋδία. 

βΗίβοηίβ ιιίί, ςη&βί ρβΓ8ΐηη£βη8 οαη- υ. 410. Σελήνη: βοηοΐ. οί βάρβαρα 

Ιαπι οηοιί ηκκίο ααάϋαηι. "Οπα βηίιη τόν ήλιον καί τήν σελήνην τιμώσιν, ως 

Ποπιθπ, ΡίηάαΐΊ, ϋ^οοηκη νοχ Θ8ί. "Ηρόδοτος Ιστορεί, επιεικώς δέ οί βάρ- 

ΑΙφίί βοάβπι Υββίίρο ΪΓΠ80Γ άβοηιιη βαροι τόν τε ήλιον καί τήν σελήνην 

εοηίθπιΙΟΓςιΐθ ρΓοάϋ, ΜθΓεηήαχη ηοη θεών μάλλον πάντων σέβουσι διά τούτο 

ίία ιηιΐ£ηί ββη & 86 οίνίοιιβφιβ ίρβίβ καί τήν Δήλον καί τήν Έφεσον ού διε- 

νβΓΟίβ έπεί — προτού πιάίεαηδ (}ποά λυμήναντο. 6 μέν γάρ ήλιος Απόλλων 

ςηυοα ϋβηβ ρβΓδρβχβΗΐ άβαβ, ϋβάβιη ένεν<5μιστο. ή δέ "Αρτεμις σελήνη. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΪΣ ΕΙΡΗΝΗ 161 

δμϊν έπιβουλευοντε πολί*ν ήδη χρόνον, 
τοις βαρβάροισι προδίδοτον τήν Ελλάδα• 

ΕΡΜΗΣ. 
Γνα δή τί τούτο δράτον; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

δτιή νή Δία 
ήμεΤς μέν δμΐν θόομεν, τοότοισι δέ 
415 οί βάρβαροι θόοοσι. διά τουτ' είκάτως, 

βοόλοιντ' άν ομάς πάντας έζολωλέναι, 
Γνα τάς τελετάς λάβοιεν αυτοί των θεών. 

ΕΡΜΗΣ. 
ταδτ' άρα πάλαι των ήμερων παρεχλεπτέτην 

ν. 411. ήμ.Τν Νιο. Ρ&οβι• ίη 8οα1. Εχο., ρΐΌοαίαβ ΕΙοΓβηϋ, φΐί ίαωβη υμΐν 
Γθίιηυίί. 

— έπιβουλεύοντες Κ. ββο. Ιην. βί Ιην. έπιβουλεύουσι νηΐ^ο. έπιβουλεύοντε 
Ββηίΐβίηβ, ΡοΓδοη. Αάά. πά Εογ. Ηβο. 1169 ρ. 106 (φΐί αηίβ ρι-οροβηβπύ 
έπιβουλευουσι — τοις βαρβάροις τε προδιδόναι), ϋίηά. Βθΐώ. Βοίββ. Ηοΐά. 
ΒοίΚ. ΒβΓ^. Μβίη. 

ν. 413. Τνα τί δ)] Κ. Ο. Ιαη*. II. ΐϊοο. Κ»ρη. Ρογ*. Απιβίβΐ. Κη*ί. Τνα δέ τί 
Ιαηί. Ι. ΠΙ. ΒπΛ. 

— Τνα τί δέ Β. ΑΙά. Οτ&Ι. ΤΥβοη. Βπιηοΐί. Κβίβΐί. Ιην. ΒβΜ. Βοίββ. 
ΙΜηά. ίη Οχοη. βί Ραηβ. Βοίη. Εοΐά. 

— Τνα δή τί ΒβηΜ. Βίηά. ίη Ιίρβ. 1820. 1825, Ββι^ΐε. Μβίη. 

— Τνα δή τούτο 8<5»1ί£. Εχο. 

— δτιή νή Δία Ε. V. Ρογ*. Απιβίβΐ. Ιην. Γβοβηϋ. δτι νή τον Δία αηίβδ 
- νη1#ο. 

ν. 416. ϋβθβί ίη Κ. βββ. Ιην. — ήριδς Κ. V. βοηοΐί&βί», Ββηίΐ. Τντ^ίι. Βθγ^. 

Μβίη. υμάς νηΐ^ο. 
ν. 417. οΛτοί λάβοιεν Γ. Μβίη. 
ν. 418. παρεκλέπτετον Κ. V. νηΐ£0. παρέκλεπτον Β. 0. Γ., παρεκλεπτέτην 

Βπιηοΐί. Ιην. Όίηά. ΒβΙΛ. Βοίββ. Βο4η. Ηοΐά. ΒβΓ^Ιί. Μβίη. παρέκλεπτον αν 

ρΓΟΟ&ΜΗΙβΓ Ιβηίίη£. 

V. 413. ΐνα ηηβφίδπι, φχοά βοί&ιη, ςηηηι ςίβ άίίβ ροίίββίηιυηι Η£&ίηι•, υμάς 
ηΐϋιη&ιη &τβί η&1)β( ίηίβηΐ&ιη. ΐ>β ?να αϊ ναΐ^ο Ιβ^ίίιΐΓ, ίία ναΐ£ΐ οοηββηβα 
τί νίά. Ηβπη. $ά νί£βι\ ρ. 805. <%ηίυβ ββί. 

ν. 416. νη» οιιιη Ογεθοϊλ ρβΓβηηί ν. 417. τάς τελετάς: ββηοΐ. τάς 

βΓ&β€θπιηι άίί; ϋαφιβ ήμ,ας ρι-οβαή θυσίας, άβ αΙίβΓα.νβτΜ βί^ηίίίο&ϋοηβ 
ροίββί, ςιιοά Ττγ£*βαβ ΜβΓΟίιήηπι ίαη- νίά. δαίά. Ρηοί. Ζοη. Εΐγηι. Μ. β. ν. 
φΐ&πι οίνβιη βηηπι &11οαηί4αΓ. νβπιιη ν. 418. ταΰτ' = διά ταΰτ\Κπιβ£. 

* 11 Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 162 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ και του κύκλου παρέτρωγον υφ' άρματωλίας. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 
420 ναι μά Δία. προς ταύΥ ώ φίλ' Έρμη ξυλλαβε 

ήμίν προθυμως τήνδε και ξυνέλκυσον. 
καί σοι τά μεγάλ' ημείς Παναθήναι* άξομεν 

ν. 419. άρματωλίας νυΐ^ο. παρέτραγον 8αίά. 8. 1ι. Τ. β* 8. ν. άρματωλία. 
— άμαρτωλίας Ββηίΐ. οοιηρ. Τηβ8Πΐ. 1111 αμαρτωλή (αμαρτωλός), Ββι*£ΐί. 
Μβίη. ναΐ^&ίδΐιη ίηβΐηΓ 8<&ο1., Ηβπχΐίδηαδ έν τ^ ια' (80. της καυλού) 
β* Ρ1ΐΓγηίοΙΐϊΐ8 έν τ^ σοφιστική παρασκευή, & δοηοϋβδία ΙαπάδΙί. Οί. Ο. 
" δοη'ηβίά. 1. 1. ρ. 95 8φ 8βά άμαρτωλία βχδί&ί ίη Αηίίαίϋοίβίδΐ Ββΐ&βή ρ. 
79, 10 (οί. Μβίη. Οοιη. II ρ. 504 ρΓορίβΓ Εηροΐίάβιη ίΐΐο Ιοοο ηοπήηαίαηι), 
ΕΓοίίαηο ρ. 18, Ε1γω. Μ. 8. ν. αμαρτωλός ρ. 78, 6. Οί. Βίΐ8*. &ά Ογ6£Ογ. 
ΟοιίηΙη. ρ. 570. 903. ϋβηίαηβ βχ ρ&Ηβ Εη£βπΐ8 Ι,γδ. ρι\ ρ. XXV 
άβίβηάίί άμαρτ., οιη ναΐ^αί* Ιβοίίο οοτΓπρία Θ88Θ νίάβ&ΙαΓ ρι-ορΙβΓ &η&- 
ραβδίί ίηοίδίοηβπι νίχ ίο1βΓ&1>ί1βπι (ββά ΙοΙβΓαηά&ηι ίαπιβη). 
ν. 421. τε ρτο καί Μβίη. Οοπι. IV ρ. 436, ηβ καί ροδί τήνδε ΥΐάβδίυΓ ροβί- 
Ιαπι. Αί ρβηάβί ρδπίβΓ άβ ν. ξύλλαβε ηβο ροίβδί οοπιρ&Γαή οηηι Αι-οηβάίοΐ 
ΥβΓδίι (Αίηβη. VII ρ. 292 β) βραά Μβίη. 1. Γ. Οί. Η&αρί. οΙ)8βΓν. οιίί. ρ. 
57. — τήνδε δέ ξυνανέλκυσον νβΐ τήνδε δέ συνεξέλκυσον ρΓορ. Οο1>γ. — 
τώνδε καί Μβίη. ΟοπιηίδΙβ ροδί ξυνέλκυσον ίηίβτρηη£ίΙ Ηαηδίη£. Ρηίΐοΐ. 
νΗ ρ. 196. 
- ν. 422. καί σοΙ Βοίη. ΒβΓ^. Ογ. £γ. §.46, 3,4. — τών ήμερων — 
του κύκλου: άβ £βηβϋνο οί. δΐιρΓ» ν. 71 
βί Ηβίηά. &ά ΡΙ&ί. 8ορη. ρ. 241 β. 
ΰβ ύφ' νίά. βιιρΓα 8(1 ν. 25. Οοιηίοπδ 
νβΓΟ ηοη δοΐαπ) βοΐίρδβδ αΐΐαφιβ ρβΓ 
οβίίαπι Ρβίοροηηβδί&ουπι δί^ηα α οίνί- 
οιΐδ βΓβάηΙίδ &ο δυρβΓδίίίίοδίδ ώοϊβ,ϊά, 
νβηιηι βίΐ3Εϋ ηβοβδδδΓΐΗδ ρβΓρβΙιι&δςηβ 
άίβπιπι βί ηοοίίηω ΥίοίβδίΙαάίηββ 30 
ιηυίίΐίίοηβδ νβΓϋίδ ίΐΐηάίί παρακλέπτειν 
β* παρατρώγειν. Αιιί βηίηι ηοχ νβΐ 
Ιιιηα άίβί, αυΐ άίβδ νβΐ δοΐ ηοοϋ αϋ- 
φιίά βυΜτ&ηϋ βίνβ βοϋρδίβαβ δηβίηάβ 
οοοτϋδ δίνβ άίβϋΐΐδ ηοοίίβιΐδνθ ηυηο 
1οη§ίοτίΙ)ΐΐδ ηαηο 1>ΓβνίοπΙ)ηδ. τό φύ- 
σει ουν γενόμενον κλέπτετον είπε παίζων, 
ν. 419. άρματωλίας: βοηοΐ. δέον ει- 
πείν υφ' αμαρτίας αντί τοΰ άμαρτάνον- 
τες εΤπεν βφ' άρμ. αντί τοΰ φειδάμενοι τών αρμάτων αυτών. Ιπηήο ή άρματω- 
λία ηοη Ιδηίαήι 8θηο1ί»8ΐ&ηι δβουηώιηι 
ή 'τ. αρμάτων ήνιοχεία, ςααπα ή κακή 
νβΐ πονηρά ήνιοχεία άβοβΐ β88β: παοάο 
οοπιίοαιη ΙοοαΙαηι βδδβ 8&1ιι&8. νίΓηπι- 
ςηβ ί^ίΙϋΓ άβαηι ΜβΓοαήαδ, αυί ί^ηί- 
Ιοήδ δβΓνίςπθ πιιιηαδ βχρίβί, ηβςηίΐί&β 
ίηβίιηαΐϋί, ςαβηΐ3(1ηιοάηηι δβΓΤΐ πι&Η^ηί 
ίαείιιηί άοηιίηίδ &1)8βηϋοη8. 

ν. 422. Παναθήναι'. Ρααπι ΐΒυίβ 
ηίβ άίβοηβ ίβδίίδ νίνβΓβηί ΑΙηβηίβηδββ, 
δοοΓαίβδ βί 8ίΓβρδί3(1βδ Νη6. 386 βςς. 
ίηάίοαΓαηΙ βαίίδ. Ββ Ιαόίδ βί δ&Κ&Ιίο- 
ηιοηδ Ραη&ίηβηββΟΓηπι Οοωίοηβ 8ϋΙ)π- 
άβηβ βχροηϋ ΙΜά. 988 βς. Καη. 1089 
βςς. Μικρά Παναθήναια πέμπειν άίχίί 
ΜβΠ3Π(1. αρυά Ρηο4. δ. ν. πέμπειν, 
Μβίη. Οοπο. IV ρ. 211. νίά. ΡΓβΗβΓ. 
Ογ. Μγίΐιοΐ. Ι ρ. 139 βς. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 163 πάσας τε τάς αλλάς τελετάς τάς των θεών, 
μυστήρι' Έρμη, Διπάλει', Άδώνια• 
425 άλλαι τε σοι πόλεις πεπαυμέναι κακών 

άλεξικάκφ θόσουσιν Έρμη πανταχού. 
χάτερ' έτι πόλλ' ίξεις άγα&ά. πρώτον δέ σοι 
δώρον δίδωμι τήνδ', Γνα σπένδειν έχης. 

ΕΡΜΗΣ. 
οΓμ' ώς ελεήμων εΓμ' άε\ τών χρυσίδων. ν. 424. Έρμη Β. Ο. γυΐ£θ. μυστήρι', Έρμη, Κυδί;. Βαπη. Βοΐη. οοΓΤβχίί; 

Βηιη<&. Διιπόλει' ναΐ^ο. Διπ^λει' ΡοΓβοη. Όίηά. ίη Οχοη. βΐ ΡδΠδ. Ηοΐά. 

Βθγ^. Βο*1ι! Μβίη. Οί. Εοϋβοΐε. Ρ&Γ&1ίρ. ρ. 23. Δπώλια ΒβΜε. Αηβοά. 

ρ. 91,. 7. 
ν. 425. 5λ>αι Μβίη. υ. 423. πάσας τάς αλλάς βίο. Αη- 
δίορηαηβπι άβ ίηάαβίηα ποίο δγΐΐ&ϋα- 
πιηι οοη^Γαβηίί&θ ορβΓ&πι άβάίδδβ ββη- 
Ιβηίία Η&ηογϋ ββί, Εχ. ογ. ρ. 143, 
αΐΐ^αοί βχβηιρίίδ &1> ίρβο βπη&Ια. 

— τελιτάς ςη&πιφι&ιη οοηίπκΐίοβηίβ 
8οηο1ί&8&, &πΐθη ιάβιη 3ί^ηί£οατβ <ϋ- 
χβηπι, φΐοά δαρι:& ν. 417, ί. β. θυσίας. 
Νβφΐβ τών θεών ΟθΓθήδ βί Ργο8θγ- 
ρίη&β δί^ηίβοαϋοηβπι ββββ οοηοβδββΓίπι 
δοηχ>1ί&β4*β, ηαηηι οοηΗηυο ηοπηηβηίηΓ 
μυστήρια: ββά οπιηίαηι οαιηίηο άβο- 
γππι, ςαί δΗβΗήΌηβ οοΙαηΙιΐΓ αο Αΐηβ- 
ηίβηδίοαβ. 

υ. 424. νοοΕηίπΓ ί^ϋητ βαοι-α Οθγθ- 
Ηδ βί ΡΓΟδθΓρίηβθ μυστήρια, Ιονίδ δβΓ- 
ναίοπδ Διπόλια, (δοηοΐ. Πολιεΐ Διί θυ- 
ουσι σκιρροφοριώνος τετάρτη επί δέκα). 
ΑάοηκΙίβ βί νβηβηβ 'Αδώνια (<3β φΐί- 
1)ΐΐδ οί. ΒβΙΛ. Αηβοά. ρ. 345, 29). νίά. 
ΡΓβΙΙβΓ. Μνΐηοΐ. 1 ρ. 397 δςς. 491 δφ 
ρ. 84 δς. ρ. 218 δψ 

ν. 425. πεπαυμέναι : βαάβιη ίοπη» 
ίηίτ» ν. 1286, οπιίδδο ςαίάβηι ββά δΐιρ- 
ρίβηάο £βηοϋγο. ν. 426. άλεξικάκψ: βοηοΐ. καΐ το 
επί τψ ΉρακλεΙ μάνφ σοΙ έπιθήσομεν. 
άλεζίκακος γάρ Ηρακλής παρά τοΤς άν- 
θρώποις έτιμάτο. ΙΙβηι Αροΐΐο άλεξί- 
κακος, ιιί βοηρί. αΐΐιιβ &άάϋ. ΡΓβΙΙβΓ. 
Ογ. ΜυΛοΙ. Ι ρ. 170. 

ν. 428. τήνδε: τήν χρυσίδα. δοηοΐ. 
τούτο γάρ ειπών φιάλην χρυσήν *δ(δωσιν 
αυτφ. 

— σπένδειν: ίίβηιω ΜθΓΟαπϋΠΐ \β- 
Ιαίί δθΓΥΐιπι ποπιίαίδςαβ ίηβί&Γ αΐίοςιιί- 
Ιατ. Αο άβαβ ηαίάβηι αγ»πΐδ βδΐ ηο- 
ηήηίδ ίηβί&Γ. 

υ. 429. οίμ' ώς: νίά. αά. ν. 173. 
ελεήμων : δβηοΐ. δέον είπεΐν ήττων. — 
τών χρυσ(δων: δβηοΐ. αντί του ειπείν 
της πόλεως ή της Ελλάδος ή τών αν- 
θρώπων. νβΓδίιπι 1»α<3. 8ιιί<ϊ. δ. υ. χρυ- 
σίς, ΗαΓροοΓδί. δ. ν. — Ι&πι λμτο οογ- 
πφίαβ άθοηιπι ίιηίίΟΓ ρβπηίίΐϋ, ςαοά 
νβϋίαπι βδΐ. ΚαΓβαδ ίηοίρίιιηί ϊτο- 
οη&ίοί ΙβίταπιβίΓΐ, ςυΛιΐδ 1>θ11β ρΓΟ^Γβ- 
(ϋβηίίιιιη ^τββδαβ άβρίη^ίίυΓ. ώνδρες 
ηοη ί&ηι αά οηοτηηι ρβτϋηβί, ςααπι 
αά οωηββ, ηαί αά Ρ»οίδ βίπιιιίαοπιπι 
ρΓ0*Γ2ΐ1ι«ηάηπι οοηοτίΓδίΐΓί βαηί. 
11* Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 164 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

430 υμέτερον .εντεύθεν έργον ώνδρες• άλλα ταΐς άμαις 

είσιόντες ώς τάχιστα τοί>ς λιθοος άφέλκετε. 

ΧΟΡΟΣ. 
ταύτα δράσομεν* σι) δ' ήμίν ώ θεών σοφώτατε, 
αττα χρή ποιεΐν, έφεστώς φράζε δημιουργικως• 
τάλλα δ' εόρήσεις όποοργειν δντας ημάς οό κακούς. 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
43 δ άγε δή συ ταχέως υπεχε τήν φιάλη ν, δπα>ς 

Ιργω φιαλοϋμςν εύξάμενοι τοισιν θεοΤς. 
ΕΡΜΗΣ, 
σπονδή σπονδή• 

εδφημεΐτε εδφημεΐτε. χ 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
σπένδοντες εδχώμεσθα την νυν ήμέραν ν. 430 8ς. Ττγ£»θί β88β βηβρίοδύαΓ Ιίβηϋη^. 

— υμέτερον δ' έντ. Ρ1. Οϊιγ. νβΐ υμόν έντ. Ταπί αάάί άβυβΟΒΐ τόδ ' αηίβ 
έργον. 

ν. 436. φιαλοΰμεν οοάά. υοΙ^ο. 8αί(1. 8. ν. φιαλεΐς. — 'φιαλοΰμεν ΒβηΙΙ. ΒΓαηοΙί. 
ίη ηοϋδ θχ Εαδ&ΐη. ρ. 1403. 19, Βοίη. Βθγ^. 

— τοϊσιν θεοϊς Β. ΒΓαηοΙί. ΓβοβηΜ. Αηίβα τοϊσι Υΐιΐ^ο. (τοϊς Ιαηί. III.) 

ν. 437 βς. Τγυ£360 άβάΗ ϋίηά\ ίη ηοίίδ 3ά Οχοη. βί ίη Ρ&πβ., δβοαίηβ ββΐ 

Ηί>1ά\ ΒβΓ^Ιί. Μβίη. υπΙ^ο ΜβΐΌπήί βηη*. 
ν. 439. εδχόμεσθα Βθγ^. βά. Π. Μβίη. ρκβοηηΐβ Η&τη&ΙτθΓΟ Μηβπι. V ρ. 144. 

εδχώμ. νυΐ^ο. ν. 431. είσιόντες η. 1. ίάβηι φΐοά 
παρόντες υθΙ άναβαίνοντες : ίη&βηΙιΐΓ 
βηίηι ίη 80βη&ηι ββοβηοΙβΓβ βΐ οηοΓβηΐ3β 
βί ςαίνίδ βΐίηβ. — άμη γεωργόν όργα- 
νον : δηρπι υ. 299. 

ν. 433. δημιουργικώς : βοηοΐ. τεκτο- 
νικως. τους γαρ τέκτονας (δοηοΐ. Ες. 
650 αρχιτέκτονας) δημιουργούς έκα*- 
λουν. 8αίά. 8. ν. — Αάί. δημιουργικός 
Ρΐαίοηίβ βδί, δημιουργικώς ηοβ ίίΐηΐηηι 
Ιοοο 81ΐρβΓΘ8*. 

ν. 435. δπεχε: Βθγ^Ι. οοηιρ. Αβη. 
1063 υπεχ' ώδε δεΰρο τούξάλειπτρον. 
Τΐ7#8βιΐ8 ίη ρηίαΐαω, φίβηι ΜβΓοηηιΐδ ηιαιιη ίβηβί Γβοβηδ άοηο (Ιαίαιη, νίηπηι 
ίηίηηάίί. 

ν. 436. φιαλοΰμεν: δβηοΐ. παίζει 
παρά τήν φιάλην τ)]ν δώρον αυτψ δο- 
θεϊσαν, ή δτι φιάλλειν κυρίως εστί το 
άρχεσθαι πράγματος. νίά. ηοί. »ά 
νββρ. 1348, Ηβϊηι. αά Νηο. 1301. 

υ. 437 δς. 8οηο1. τοΰτο άξιοΰσι τόν 
Έρμην λέγειν σπένδοντα. ΚβοΙθ ; ηυίρρβ 
ρηίαίαιη αιΐΓθαιη & Τγ7£3Θ0 300βρβΓ3ί, 
ίνα σπένδειν Ιχοι. Ιηίτ3 ν. 1104 θαάβηι 
ίοπηαΐβ. 

υ. 439 8ς. τήν νυν ήμέραν: βοηοΐ. 
Οοππουπ) «ά Μθΐβδίρρί 1β£*ϋ Ι^οβάαο- Ώφζβά όγ ν^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 165 440 Έλλησιν άρ£αι πάσι πολλών κάγαθών, 

χώστις προ&όμως ξυλλάβοι των σχοινιών, 
τούτον τον άνδρα μη λαβείν ποτ' ασπίδα. 

ΧΟΡΟΣ, 
μά ΔΓ άλλ' έν ειρήνη διαγαγειν τον βίον, 
έχονθ' έταίραν καΐ σκαλεόοντ' άν&ρακας. 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
445 2στις δέ πόλεμον μάλλον είναι βούλεται — 

▼. 440. καλών κάγ. Β. 

τ. 441. ξυλλάβοι Κ. V. ναΐ^ο. ξυλλάβη Β. Ο. Γ. ΒΓαηΛ. ΒοΟι. Οί. ΌοΙ>ι•. 
8<5ηο1βί. Π ρ. 264. 

"— χώτις ΑΙά. χ' ώστις Ιαη*. II. III. Εγοο. \νβοη. χ' δστις ΟηΛ. ΒπΛ. 
Καρη. Καδί. Βηπη. χφστις Βηυκά. Ιαν. χώστις Βθΐά. Βοίδδ. χώστις ϋίη<1. 
Βοίη. Ηοΐά". ΒβΓ^. Μβίη. 

. ν. 443.. με οω. Κ. (ββο. ΒβΝι.) V. Γ. διάγειν με ναΐ£0. διάγειν γε δΐΐδρίο. 
ΕΚηά. ίη Ιίρβ. 1820, Βοίδβ. διάξειν ϋίικί. ίη Ιίρβ. 1825, Οχοη. βί Ρ*ηδ. 
Ηοΐά. διαγαγειν Ιιβηϋη£. Γβοβρ. ΒβΓ^. Μβίη. 

ν. 445 βςς. ϋοϋπιβιιβ Τΐ7£»βο ίηοαί* ν. 445; 447. 448; ,451. 452; 454. 455; 
457;. 459. 460. 461 —Άρει δέ — ; 461 Έν. δέ μή; 462 (νβΐ Έρμη); Γβ- 
Ηαα& οπογο, ηοη ρΓΟΟ&Ιαβ ϋίηάοΓήο Γθΐίςαίβςαθ γθοο. πιοηίοΓπιη άβ ραοβ δβΐΎαη<ΐΕ ΑΙηβη&δ 
ιιιίδβί ν©Γ0&: ήδε ή ήμερα πολλών καΐ 
μεγάλων κακών τοις "Ελλησιν άρξει, 
ίϊΙΙυάθΓβ ηαΓΓαΙ, ηααβ ίβίβ ίηίίίο οβίΐί, 
ααηηι Γβ ίηίβοί» Ι^οβά&βιηοηβηι ΓβάίΓβΙ, 
ίη βηίΐηιβ Αϋίοαβ Ιοοιιίαβ 6886 άίοίίαΓ. 
V. Τηαο. II, 12. 

ν. 441. των σχοινίων: ϋα νββρ. 
733 ξυλλαμβάνει του πράγματος. ΑΙία 
δυρρθάίί&νίί Ηβίηά. αά Ρ1*4. Ρη. ρ. 82 
θχϊγ., ςαί Ι&ηαβα ξυλλήπτωρ τψ δεδέσθαι 
ίη&οίαιη Γβΐίφή* ίη ίβχία. 

ν. 442. λαβείν: ΙτβίδίΓ. 52 μήτ' 
ασπίδα λαβείν. 

υ. 444. σχαλεύοντ' άνθρακας: βοηοΐ. 
ζωπυροΰντα τ. ά., ή τό γυναικεΐον αί- 
δοΐον άνθρακα εΐπεν. Ηββτοη. 8., ν. 
σκαλεύει: κινεί, αναστρέφει, όρύσσει, 
8αί(3. 8. ▼. ΑοηπΓη. 1014 τό πϋρ υπο- 
σκάλευε. Εοάβαι ρβΓϋηβί Εοοίβδ. 611 σκαλαθυραι δβηδίι οηβοοβηο, βοηοΐ. συ- 
νουσιάσαι. Οοπϊυλ σκαλαθυρμάτια (ρΓο- 
ρίβΓ άθυρμα) ΝηΙ>. 630 βοηΐ λεπτά καΐ 
μικρά παντάπασι νοήματα καΐ μαθή- 
ματα, σκαριφήματα. Οθίβππα σκαλευ- 
ειν αραά ΑπβΙοίθΙβπι βχΒΪΆΪ Θπίθοοβ- 
ςαβ 86φιίθΓ68. Ιη ίτα£αι. ΑήδΙορη&ηίδ 
&ρ. Ροΐΐαο. Χ, 147, ηοί νηΐ^ο Ιβ^ίΙαΓ 
καλαύειν, ΒθΓ^Ιάαβ, Ηθδγοηίί ^Ιοδδα 
άιιοβ, οοηίθοΐΐ σκαλεύειν, Μβίη. Οοηι. II 
ρ. 1145. 

— άνθρακας βοιίβιη ββηβα Αοη&τη. 
891. 

ν. 445. δοηοΐ. δύο πρόσωπα ταΰτά 
φησιν, ών δ μέν εύχεται, ό δέ Ετερος 
ακόλουθα τη ευχή καταρώμενος λέγει, 
(ίιιο βοηοΐίο αηοΙΟΓβ ΌοοΓαβαβ ηον&πι 
ΥβΓδααηι άΐβΜοαϋοηβηι ωβάϋαΐαβ ββΐ. 
^ιΐΛΠΐ «ιηίάβηι βϋ&πι ρΐαηίηβ ίηάίο&νϋ 
δοηοΐ. γ. 448. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 166 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 450 ΧΟΡΟΣ. 
μηδέποτε παύσασθ' αυτόν ώ Διόνυσ' άναξ 
έχ των όλεχράνων ακίδας εξαιρούμενο ν. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 
χει τις έπιθυμων ταζιαρχεΐν σοΙ φθονεί 
είς φως άνελθεΐν ώ πότνι', έν ταϊοιν μάχαις 

ΧΟΡΟΣ, 
πάσχοι γε τοιαυθ' οία περ Κλεώνυμος. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
χεί τις δορυξος ή χάπηλος ασπίδων, 
ίν' έμπολφ βέλτιον, επιθυμεί μαχών — ν. 446. παύσαιτ' αυτός — εξαιρούμενος Κοβί. 8οίά& 6. ν. όλέχρανον, αϊ Υΐάβ- 

ίατ, αποίοΓβ. Ιάβηι Υοΐβοαΐ ΡοΓβοη. 8βά Γβίβοϋ; ροβίβ*. 
ν. 448. σε φθονεί Ι^θηϋη^. οοηιρ. Εατ. Μβά. 313. 
υ. 449. πότνι' Κ. V. Γ. (ποτνΓ Υ. ββο. ΒβΗί.). Όίηά. ΒθΙΛ. Βοΐδβ. Ηοΐά. 

Βθγ^. Μθίη. ποτνιά γ' νιιΐ^ο. 

— ταΐς Κ. V. νιιΐ^ο. ταΤσιν ϋίηά. ΒβΙΛ. Βοίββ. Ηοΐά. Ββι^ΐε. Μβίη. 
υ. 450. πάσχοι γε τοιαΰθ' Κ. νοί^ο. πάσχοιτο τοιαυταθ' V. πάσχοι τοιαυτ' 

ατθ' ϋίηά. ίο ηοϋβ &ά Οχοη. βΐ Ρ&ήδ. Μβίη. 8βά 80πρ8βηπι πάσχοι τα 

τοιαυθ', ο£. νβδρ. 384. 
ν. 451. εϊ τις Κ. V. χεί τις νηΐ^ο. — δορυξο'ς Κ. Υαΐ^ο. δορυξοΌς V. Ιαηί. Ι. 

Βηιβ. Βπιη<&. Βοίββ. 8αία\ 8. υ. 
υ. 452. έμπολίβ Β. ΒγοποΙι. έμπολ£ Κ. V. 0. να1§ο. (έμπολών 8αίά. 8. ν. 

δορυξοΌς). ν. 447. όλεχράνων: βοΐιοΐ. τά των 
όλένων κρανία, τουτέστι των χειρών, 
δήλον οτι τό όξυ χαΐ έπιχαμπές των 
χειρών λέγει, δν άγχώνά φαμεν. Ηθ- 
βΥΟΟ. 8. ν. δλέχρανα: οΐ πήχεις (οί. 
Ρηοί. Ζοηύτ. β. ν.), τά έπί τών άγ- 
χώνων όΌτα, ί. θ. 0883, θχ οαοίϋβ 
ρΐΌηιίηβηϋα βΐ αοοία, χαΐ όλέχρανες, 
τά δστα. οί. ΜοβΓ. 8. υ. ΡίοΓδ. ρ. 
282. 

— άχίδας = τά βέλη. οί. Ζοώλτ. 8. 
ν.: ή όξυτης του βέλους, ίί. ΗβδΥΟΟ. 
8. ν. άχίδας. 8οία\ ΕΙυπι. Μ. ρ. 48, 43. 
άχίδας Κρητιχάς άίχίί Μηθβίπαι&οΐιαβ αρ. 
Αίηβη. Χ ρ. 421 Ι), Μβίη. Οοηι. ΠΙ ρ. 
577, Έρως ή φρενών άχίς Τίπιοίηβηδ αρ. 81οο*βαιη, Δρρ. ϊΊογ. Οαίβί. ρ. 23, 
7, Μθίη. Οοπι. ΙΠ ρ. 589. 

υ. 450. Κλεώνυμος : (Μψασπις ίβΐθ νβΐ 
άσπιδαποβλής, ςαβω ίο Υββρίδ β* αΐί αβ 03Γ- 
ρί* Οοπιίοπδ ; νίά. &ά νββρ. 19. Ρρβοαίοτ 
οβίΐαηάί οαρϊάο, οί &ΗβΓ β»1 Οΐβοηνοιοδ. 

υ. 451. δορυξο'ς: β&άοοι ίοπη& ίοίτ» 
ν. 549. 1213. 1260. νίπιηιααβ ίοΓ- 
ηι&πι δορυξοΌς θΐ δορυξο'ς β^ηοβοίί ΕίΥοι. 
Μ. β. υ. ρ. 283, 35, οοηίπιοίΜΐι δόρυ- 
ξους ΡοΙΙ. VII, 156. 

— χάπηλος: βοηοΐ. οδχ αυτός ασπί- 
δας ποιών, άλλα παρ ' άλλων λαμβάνων 
χαΐ πωλών. 

υ. 452. έμπολςϊ: αγοράζει, ίηίπι Υ. 
1194. ΡίθΓδ. &ά* ΜοβΓ. ρ. 156. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 167 ΧΟΡΟΣ, 
ληφθείς 6πο ληστών έσ&ίοι κριθάς μονάς. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
κε? τις στρατηγειν βουλεμένος μή ξυλλάβοι, 
455 ή δούλος αδτομολεΐν παρεσκευασμένος — 

ΧΟΡΟΣ. 
επί του τροχού γ' Ιλκοιτο μαστιγοό μένος. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ήμΐν δ' αγαθά γένοιτ'• ίή παιών {ή. 

ΧΟΡΟΣ, 
άφελε το παίειν, άλλ' ίή μόνον λέγε. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ίή ίή τοίνυν, ίή μόνον λέγω. ν. 454. κε? τις — ξυλλάβτβ ναΐ^ο. καν τις Βπκκά. Βοίδδ. ϋίηά. ίη ΙΛρδ. 
1820, φιί ί3Πΐ6α ναΐ£&1*πι άβίβηθϋ αά Ε<μιϋ. 698. νβπιπι &αί καν — 
ξυλλάβη αιι£ κεί — ξυλλάβοι (εί ίίθΓ»ϋναιιι) δοηο θηάαιιι. κήν ΒοΛ. 

ν. 457 ΤΓΥ£»βο, 458 οΙιογο, 459. 460 Τγυ^λθο, 462 <Λοιό ϊή\>\ύϊ Βθγ^κ. 
τβο. Μβίη. 

ν. 458. Παιών Είπίδΐ. *ά Α<ώ&πι. 1212 ρ. 111. 

ν. 459. ίή τοίνυν ίή ίή Β. V. Γ. Ιην. ίή ίή τοίνυν, ίή Ο. Βγηποϊ. ίή τοίνυν γ' — βέλτιον: άβ ηααηΙϋ&Ιθ βγ11&1>36 
ηαθάί&β τίά. Ώζψ?. Μίβο. ογ. ρ. 254, 
ΜβΛΙ. αά Εόγ. δαρρί. 1101, Βιυ-ηβί. 
&ρ. Μαι&Ι: 6<1. Ι/ίρβ. ρ. 186 δςα,., Ρογβ. 
*ά Εαπ Ον. 499. 

Υ. 453Γ κρεθβίς: βοΐιοί μή άλφιτα, 
άλλ 1 αύτάς τάς κριθές. Αΐϋδ Ιοοίδ κρι- 
θαΐ ρΓ&οάίο&ηΙατ ίαηςιι&πι ρ&οίβ άοηιιιη 
▼«1 οριιίβηϋαβ δί^ηυιη. δβηβα αιηοί- 
§ιιο βί οοβοοβηο ίη£τ& ν. 965, ηοί βοΐιοΐ. 
κακεμφάχως τό πέος, ίοτίαβδθ θϋαηι 
Εφ 1102. 

ν. 454. ατρατηγεϊν: βοΐιοΐ. δοκεΐ 
ταύτα είς Άλκιβιάδην αίνίττεαθαι, ως 
πού φηβι καΐ Θουκυδίδης (VI, 12) έν τη 
Νικίου δημηγορία. 

— μή ξυλλάβοι : 8βί1. των σχοινιών 
ν. 441. 

ν. 455. δούλος: 8<Λο1ΐ!ΐδί*β βπΌΓβπι, 
ςαί ίΙθΓααι ΑΙοίΜ^άβω θίαδφΐθ αά Ιλ- οβθ&βπιοηιοδ ίιΐ£&ια ίαο^ί οβπβθΐ, ο&δίί- 
£&υΗ Ρ&ΙπιβΓίιιβ Εχ. ογ. ρ. 745. 8θγυο8 
ρβΓ οβίΐί ίθπιροπί ααία^βΓβ, βογυοπιπι- 
ςαβ ίηβίαΓ οΐΥβδ ηαοφίβ ηοη ΐ^ηοΜΙβδ, 
ηοη θδί φιοά ηήτβΗδ. 

υ. 456. τροχού: βοηοΐ. οΐ γάρ δού- 
λοι σφαλλύμενοι επί τροχού δεσμούμενοι 
καΐ συρόμενοι έτύπτοντο ανακλώμενοι 
έν αύτψ. ΡΓορπβ άθ Γθία ροβη&ΐί αβιΐΓ- 
Ρ&Ιπγ <ττρεβλοΰσθαι, αϊ Ρΐαί, 875, Ι*Υ8. 
846, ΌοηοδΙΙι. προς Άφοβ. ρ. 856, 13. 

ν. 457. ίή παιών: δοηοΐ. έφύμνιον 
είς ' Απόλλωνα (βοίΐ. τόν άλεξίκακον ). 
Βίδ ροδϋαηι Τηοβηι. 311, δβιηθΐ Αν. 
1763, ΙίΥ8. 1291. Ίηπαιωνίσαι ΕαΛίίί;. 
408. ίώ ίω Παιών, Παιών οοηί. ΕΙπκΙ. 
Αοη. 1212, <^αί Γθΐίςαοβ θχ Οοηιίοο 1ο- 
008 οοη^θββϋ ΗβΓοάοί. V, 1 οϋ. Όοογ. 

υ. 458. άφελε: βοηοΐ. ίπεί έν τφ 
παιών έγκειται τό παίειν. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 168 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 460 Έρμί* Χάρισιν, "Ωραίοι ν, ' Αφροδίτη, Πό&ψ. 

"Αρει δέ; — 

ΧΟΡΟΣ, 
μή μ,ή. 

ΤΡΪΓΑ10Σ. 
μηδ' ΈνυαλΙφ γε;- 
ΧΟΡΟΣ. 

μη. 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
όπότεινε δη πας καΐ κοίταγε τοΐσιν κάλφς. 
ΕΡΜΗΣ. 
στρ. β ώ ε?α. (459) {ή μόνον λέγω Α1ά. Ιαη*. Ι. Π. III. ΓγοΙ). Οκι*. ^θΛ. Κ&ρΙι. Ρογ*. Αιηβίβΐ. 

ίή τοίνυνγ ίή ίή μ. λ. Βπώ. 
— {ή ίή τοίνυνγ* ίή μ., λ. ΚαβίβΓ. Βατιη. Βοίΐι. ίή ίή τοίνυν {ή μ. λ. 

Όίηά. Βθΐύί. Βοίδδ. Ηοΐά. Ββητίε. Μβίη. 
ν. 460. ώραις Κ. V: Γ. Βοΐιοΐίαβί;». 
ν. 461. Χο. "Αρει δέ Τρ. μή, μή Κ. V. Υ_αΐ£θ. Χο. Άρει δέ μή; Τρ. μή. 

ΒβηΙΙ. ΚβίίΛ. ϋίηά. Ββΐΰί. Ηοΐά. Χο. "Αρει δέ μή. Τρ. μή. Βθγ^. Μβΐη. 

δοήρβί Χο. "Αρει δέ; Τρ. μή.μή. * 

υ. 462. υπόμεινε δέ δή Β. 

■— κάλοις Ε. V. Β. Ο. Γ. 8αίά. 8. ν. όγκύλλεσθαι, Καβί. Βυπη. κάλως 

βάά. Λπίβ Κιΐδ*. κάλως Βπιηοΐε. Γβοβηϋ. ν. 460. Έρμη : βοΐιοΐ. δικαίως προέ- 
ταξε τον Έρμήν ως αΐτιον της ανάγω- 
γης της Ειρήνης, καΐ των έξης δέ εί- 
κότως έμνήσθη ώς αρμοδίων αύτη* έν 
γαρ είρήνη τούτων άπολαύουσι πάντες. 
ώραις δέ ταΤς του έτους ών ουδείς έν 
πολέμω απολαύει, καΐ των έν αύταΤς έρ- 
γων. «ãΐ. οοπιρ. ΤΙιθβπι. 300, φΐο 
Ιοοο ΜθΓοαπαδ αηα οαιη ΟΓ&ίηβ ίηνο- 
οαίαΓ,- ίάβπι Ιοοαιη ΑΛθηαβι πιβιηοΓ8.- 
ΜΙθπι Ι ρ. 36 ά : Πανύασις δ' δ έποποιός 
τήν μέν πρώτην πόσιν απονέμει Χάρι- 
σιν, "Ωραις, Διονύσφ, τήν δέ δευτέραν 
Αφροδίτη καΐ πάλιν Διονύσφ, "ϊβρει δέ 
καΐ *Ατη τήν τρίτην. 

ν. 46Γ. *Αρει δέ — οΙιογοβ άαπι 
»άάθΓθ ναΐί ίαΐΐ» ίθΓβ μηδαμώς έτ' ευ- χώμεσθα ; νβΐ Βίπιίΐΐα, » Τιύ£»60 Βίτβηιιο 
&1<μιβ ίιηραϋβηίθ ίηΙβΓοίρίίυι•. 

— Ένυαλίφ: €ΐΐνβΓ8ΐιπι λ ΜβγΙθ 
βοΙιοΚ&Βία ΏΛΤΤΒ,ί 6886. τινές δέ Αρεως 
καΐ Ένυους τον Ένυάλιον, ο\ δέ Κρόνου 
και 'Ρέας. νβπιιη ηοη αϋίθΓ ίηίβι; 8β 
άϋ&ηιηΐ ςααπι ίρβθ Βοπι&ηοηιιη Μβγ8 
λ ΒοΗοιια άθ&, &αί Πόλεμος ββ *Αρης. 
νίά. ΡΓβΠβΓ. Ογ. ΜγΗι. Ι ρ. 205. 

υ. 462. (ϊαίίΐηί άνάτεινε θί άναγε ? 
Οί. Ργο1θ£. ρ. 34 βς. Νίιηίπιιη ρι-οΐι•»- 
ΙπίαΓ (\¥ΪΓ(1 ΙΐθΓδίιί^βζο^βη) βίπιιιΐ&οπιιιι 
ίαηίϋιΐδ βηΜί^αϋδ. 

ν. 463. ω εΐα: θοΐιοΐ. μιμείται τους 
βαρβαριστί έξέλκοντας. — δει ούν νοεϊν 
θτι ταύτα άνά μέρος λέγεται, το μέν 
του Έρμου κελεύοντος καΐ 2λκοντος, το Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 465 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 


1™ Γ 7ά' 


Χ/•. ~ 
ΧΟΡΟΣ. 


*- - .. — 


βία μάλα. 


1ΡΪΓΑΙΟΣ. 
ώ εία. 


ΧΟΡΟΣ. 
(τι μάλα. 


ΕΡΜΗΣ. 
ώ εία, ω εΐα. / 470 ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
άλλ' ο&χ 2λκουσ > όίνδρες ομοίως, 
ού ξυλλήψεσ»*; οΓ όγχόλλεσ&'• 
οίμώξεσδ* οί Βοιωτοί. 

ΕΡΜΗΣ. 
εία νυν. ν. 466. έτι μόλα Κ. V. Γ. Ιην. ϋίηά. ΐη Οχοη. βί Ρ»Π8. Ηοΐά. ΒβΓ^. Μβίη. 

εία Ιτι μάλα ναΐ£0. Οί. Ργο1θ§. ρ. 53 δς. 
ν. 468. άνδρας Ε. V. άνδρες νιιΐ£0. άνδρες ϋίη<1. ίη ϋρβ. 1825, Οχοη. βί 

Ρίΐπδ. Ηοΐά. ήβΓ£Κ. ΒοΛ. Μβίη. άνδρες Βθκκ. 
ν. 469. ού ξυλλήψεσθ' Κ. V. Ο. Βπιηοΐί. Γβοβηίί. ουχί ξ. Α1<1 Ιαηί. Ι. Βπώ. 

ουχί ού ξ. Ιαηί. II. (δβά ίη οοπ•ί£θηάί8 ηιοηίίαιη: γράφε ού ξ.) III. ΟηΧ. 

^βοη. Καρη. Ργοο. Ρογ*. ΑηίδΙβΙ. Κπβί. Βαπη. ΑΙΙβπιίπιπι άβίβηάαπι ίωα 

Ρ1. ΟηΓ. οβηδίήί. , 
— ό>ύλεσθ' ΑΙά. Ιαη*. Ι. Π. δγκύλλεσθ' ΡγοΙ>. 
ν. 470. οίμώξεσθ' ώ Βηιηοκίαβ ΙεοιΙθ, Ιην.Βίηά. ίη ΙΛρδ. 1820. 1825, Βοίβδ. 

Βοίη. οίμώξεσθ' οί Κ. V. Β. νι%ο. δέ των έλκόντων υπακουόντων. Ρ&1Κ- 
ίιΐΓ. ΜβΓοαπαβ ίωρβΓΕ* Ιαηίιπη οδηίαπι- 
ςαβ ίηοηοΗί, ςηο 1»οοηδ ίαβάίηπι ρβΐ- 
ΙβΓβ δοΐβηΐ ηοπηηββ βίΓβηαβ ίη οραδ 
^ηοαωοβηίβδ Ώθ νβΓβίοαδ άίχίϊ Κθ88θ. 
Μβίη ρ. 131. 

ν. 464. μάλα , ί. ς. μα'λ' αύ. Ιία 
ΗβΓοά. Ι, 134. 181; οί. Κβίδ. βη3ΓΓ. 
Οβά. Οοΐ. 1457. Η» ο ΒΟοίΗπίΕΐίοηβ 
ηοάίβ ςηοςηβ Οι-αβοοδ ηααίαδ ηίί, Ώίηά. 

Ώ&ΤΤΧί βΧ ΙίΟΓΟ ϋκίοίί: ΝθΙβ8 <Γΐΐη 70- 

Υ3£β Ι ρ, 181. 

\. 466. έτι μάλα: οί. δηρΓαν.280, 
Κ*η. 864; Αηίίρηοηί. ρ. 131, 22, ν. 469. όγχύλλεσ^ : δοϊιοΐ. έπερεί- 
δεσθε τψ σχοινίω προσποιούμενοι §λκειν, 
ούχ Ελκετε δέ. 8ηίά. 8.Ύ. όγκύλλεσθαι: 
ύψαυχενεϊν καΐ όγκους περιβάλλεσθαι, 
σεμνύνεσθαι. Ηβδχοη. Ρηοί. δ. ν. Νοβ 
ίβΓβ: ΓβηοηιππΓβη , πογ 80 Ιηαα. Εχ- 
8ϊαί βραά Αίίιβη. IX ρ. 382 ο. Ργοχι- 
πηιπι νίάβΙάΓ όγκάσθαι, ςαοά αδίηοπιηι 
βδί. Αά οίμώξεσθ' βοηοΐ. επί γάρ Αλ- 
καίου σπονδάς φησι γεγονέναι Φιλόχορος 
πεντηκονταετεΐς Άθηναίοις καΐ Λακεδαι- 
μονίου καΐ τοις συμμάχοις πλην Βοιω- 
τών καΐ Κορινθίων καΐ Ηλείων. 01. 
89, 3. ΜαβΙΙθΓ. ίι\ Ηίβ*. Ι ρ. 402, Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 170 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
εΐα ώ. 

ΧΟΡΟΣ, 
ελκομεν, αλλ 5 άγε&' 2λκετε καΐ σφώ. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
οδκουν 2λκω κάζαρτώμαι 
475 κάπεμπίπτω και σπουδάζω; 

ΧΟΡΟΣ. 
(472) πώς οδν οδ χωρεί τοδργον; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ώ Λάμαχ' αδικείς έμποδών καθήμενος. 
ουδέν δεόμεθ' δν&ρωπε της σης μορμόνος. 

ν. 473. αγετον ξυνέλκετον και σφώ οοάά. να1#0. άλλ' άγετόν γε, συνέλκετε 
καΐ σφώ Ηβπη. ΕΙ. <1. ηι. ρ. 290. άλλ' άγετ' άλλα συνέλκετε κ. σ. Αη1\ναι•(1ί 
»ρ. ϋίιιά. ίη ΙΛρδ. 1820. άλλ' άγεθ' 2λκετον ώγαθέ καΐ σφώ ρΓοροη. Όίη(1. 
ίη Ιίρδ. 1820, άλλ' άγεθ' Ιλκετον .... καΐ σ. ϋίηά. ίη Ιθχία, άλλ' άγετε ξυ- 
νεφέλκετε καΐ σφώ ϋοϋΓΕβαβ, άλλ' αγετον ξυνεφέλκετε κ. σ. υθΙ άγετε ΒβΓ£- 
&ίιΐδ, φΐί ϋίηάοτ&ί Ιβοϋοηβηι ηιιηοαρανϋ τηΐ^&ΐ&ηι. 

— άλλ' αγετον, ξυν δ' Ιλκετε καΐ σφώ ρπ>ρ. Βοίη. # 

— ά. αγετον νυν Ελκετε καΐ σφώ Μβίη. 

— ά. άγετε -ξυνανέλκετε κ. σ. Ηοΐά. 

ν. 476. ΜθΓοατϋ βδί ίη εοάά. β* ναΐ^ο. οοογο άβάίί ϋίικί. Βοία. ΗοΜ. Βθγ^. 

Μβίη. — 8οηο1. 6 Έρμης τουτό* φησιν άπελέγχων αυτούς. 
ν. 477. 478. Τγυ£*θο άβάίί Ε. Ιην. ϋίηά. ΒοίβΒ. ΒοΗι. Ηοΐά. ΒβΓ^ Μθίη. 

οηοη ναΐ&ο βιιηί. ν. 473. Ηαβο οηοτηβ αά ΜβΓοαήτιιη 
ΤΓ^^αοαιη^αβ , ςαί πίΓδοβ ο&ηίιιπι νβΐ 
βΙαηιΟΓβιη ίηοηοανβΓ&ηί , ββά ο1απΐ4ηί, 
οταηί τα2φ& φΐ&πι ΙδώΟΓ&η*. 

ν. 474. κάξορτώμαι: δβηοΐ. έμφασιν 
πολλήν έχουσιν οί λόγοι αύτου: §1οη&- 
ίατ, όγκύλλεται τβΐ όγκάται, αααδί 
ίρβο 1&1)0Γ»ηάί βίαάίο βαΓδαηι ίο11&4ηι\ 

ν. 475. κάπεμπίπτω: οηιηί βΟΓροήδ 
τί ίηοιιηιοο. Όβ Γβπιφοαδ, φή β* ρΓΟ- 
οαιηοηηΐ οοΓροΓθ βΐ ΓβοαιηΙ>ιιηΙ, ηι&χίαιβ 
ιαβϋ&ίιιπι. Οοπιρ. Ηοπι. Οά. μ, 194 ο\ 
δέ προπεσόντες Ιρεσσον, »1. 

τ. 476. χωρεί: ρι-οοβάίί, β&άβηι ηο- 
ϋοηο ίηίΓα 510. 940, Κω. 1019, Νιώ. 907, νβδρίδ 1483 β*ο. Νοδ: βδ §β!ι1, 
§βηΙ νοπτΙχίδ. 

ν. 477. Λάμαχ': τίά. βαρτα ν. 304. 
ΤοΙ* Αόη&Γηβηδίααι ί&βαΐ* μισολάμαχος 
βδί. ΑαΙ ίηίβΓ βρβοΙ&ίΟΓθβ βαηι ίαίδδβ οο- 
§ίΙ*η(1οιη ααί αΐίςιιίδ ρβΓβοηαηι βίιΐ8 ίη- 
άαΐαδ ίηίβΓ παραχορηγήματα βΓ&Ι. Ρηα& 
αϊ ρΓΟϋβηιιΐδ, νοχ καθήμενος τίάβίατ 
ροδίαΙ&Γβ. 

V. 478. μορμό*νος: δοηοΐ. παρά την 
Μορμώ καΐ παρά την Γοργόνα, ήν εΐχεν 
ό Λάμαχος έπίσημον. οδτω δέ 2λεγον* 
το έκφόβητρον καΐ τά προσωπεία τά 
αίσχρά μορμολύκεια, άφ' οδ καΐ τά τρα- 
γικά καΐ τά κωμικά. Αοη. 582 Όί- ϋ'φζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 171 ΕΡΜΗΣ. 

οδδ' οΡδβ γ* βίλκον οδδέν άργειοι πάλαι 
480 άλλ' ή χατεγέλων των ταλαίπωρο υ μένων, 

καΐ ταύτα διχόθβν μισθοφοροΰντες αλφιτα. 

τριταίος. 

άλλ' οί Λάχωνβς ώγάθ* Ιλκουσ' άνδριχώς. 

ΧΟΡΟΣ, 
άρ' οίσθ' ; 8σοι γ' αδτών Ιχονται του ξόλου, 

ν. 479. εδδ' οβε ,ηίδί £»11ογ, V." ΒθΙΛ. ευ οΐδε ΑΙά. Ιαηί. Ι. Καβ*. Τοαρ. 
βατ. ροβΙβΓ. ίη ΤηβοοΓ. XIII, 515. οδδ' οΐδε Ε. Ιαηΐ. II. νοΐ£θ. ευ δ' οΐδε 
ΛΫβοη. 

— Άργειοι ναΐ^ο. άργειοι ϋίηά. ίη Ι*ίρ8. 1825, Οχοη. βί Ραήδ. Ηοΐϊ. 
ΒβΓ^. Βοίη. Μθίη. 

ν. 480. κατάγελων Κ. * 

ν. 482. άλλ' οδ βοηββικίαηι οο£ϋ»νί4 ΕΙογ. Οητ. ηοη ρΓΟΟ&Ιαβ ϋίηάοΓίιο. 
υ. 83 βς. ΟηοΓΟ Ιτίοαϊΐ Β. Ιην. Όίηά. Βοίη. Βοίβδ. Ηοΐά. Μθίη. Μβιτοαηί 
δααΐ ναΐ£ο. ο&βοροΐίβ Εαηιαοηηηι ογεΙ άπένεγκέ μου 
τήν μορμόνα. (}η&]Ώ ν. 1095 ίάβηι νο- 
ο»ί τήν Γοργόνα. Αηβίορη. ΑωρΜ&ΓδΟ, 
λ βοηοΐ. Ι&ηάαΙηβ, κωμωδικόν μορμο- 
λύχειον άίχί*, ίάβιη βοάβηι ββηβη αρ. 
ΡηΓνη. ρ. 367 ΙοΙ>θο1ι. ο£. ΒβΓ£Κ. »ρ. 
Μβίη. Οοηι. Π ρ. 958. 1001. ϋβ ίοπηίβ 
μορμολδττεσθαι βϊ μορμολύττειν νίά. 
Μθίη. Οοηι. Π ρ. 235. 

ν. 479. άργειοι — χατεγέλων : βοηοΐ. 
έπεί 'Αργ. χατεγέλων Λακεδαιμονίων χαΐ 
Αθηναίων άλλήλοις μαχόμενων, έπείπερ 
παρ' αμφοτέρων χρήματα λαμβάνοντες 
έπολέμουν. „Αηηο XIII 1>β11ί Ρβίβρ. 
ραοβπι ίαΛίώίΐοί Αι*£ίνί ίΗ&Ιο Ερίά&α- 
πίβ 1)β11ο ρππι Μ ΑΙηβηίβηβίοαβ α,αχί- 
Ιίίοϋβ. Τηαο. V, 61. α ΡαΙιηβΓ. Εχ. 
ογ. ρ. 745. 8βά νίά. Ρπ)1β£. ρ. 4 βςς. 
ΟβΙβπιπι Αι-£ίνοπιιη δάββ ςη&ηι ίαβήί 
δηδρβοί», β ίΓ*£ίοοπιπι ί&οαίίδ απίοιιβ- 
άαηι δ&ϋδ ηοΐαηι. 

τ. 480. Αά άλλ' ή, ηίβί, ηίβί ψιο<1 ο£. Ηβίηά. Λά Ρ1λ*. Ργο*. ρ. 354ο; Ζβαη. 
&ά νί^θΓ. ρ. 475 Ηβπη. 

ν. 481. διχόθεν: δοηοΐ. ώς τών 
'Αργείων έπαμφοτεριζόντων χαΐ αποκλι- 
νόντων, δπότε δοκοίη αδτοΐς, χαΐ προς 
Λακεδαιμονίους. Όβ ϋδάβω έπαμφοτερί- 
ζειν (ϋχίί ΡηβΓθΟΓ&Ιθβ, αί βοηοΐ. Λάόίί, 
ο£. Μβίη. Οοηι. Ι ρ. 181, Π ρ. 263. — 
διχόθεν μισθοφορεϊν Ώθπι. χατά Τιμοχρ. 
ρ. 739 (Β^Ι.). Οθ απιΜ^ηα Ατ§ίνοπιιη. 
ήάβ νίά. Τηηο. II, 9; V, 28 (Β^Ι.). 
ΜιΐθΠβπ ίκ^ηι. Ηίβί. £γ. Ι ρ. 402. 

ν. 482. (}η&πι νβηβπίθηίθΓ Ε&οβάαθ- 
ηιοηίί ρ3ϋβηι δρρβίίνβήηί, Τηαοχά. η&Γ- 
Γ&4 IV, 15. 117; V, 14 (Β^Ι. 8οηο1ί»δία). 

ν. 483. έχονται του ξύλου : βοηοΐ. 
τούτο οδ μόνον δια το χεχμηχέναι τψ 
πολέμφ άλλα χαΐ δια τους έν. Σφακτη- 
ρία τριακόσιους τους δεδεμένους τψ ξύλφ 
της ποδοκάκκης, του νυν καλουμένου κου- 
σπου (οίρραβ Ιί^ηβαβ). 8θάτβο*βΡ»1πΐθΓ. 
Εχ. ογ. ρ. 745 ληώΐίκΙνθΓΠί , τψ ξυλφ 
8οη1)θη(1οηι, βί ά© οβρϋνώ ^θγθΙογ, Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 172 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ μόνοι προθυμοδντ ,# αλλ* δ χαλκευς οόκ ϊψ 
ΕΡΜΗΣ. 
485 οδδ' οί Μεγαρής δρώσ' οδδέν §λκουσιι) & 8μως 

γλισχρότατα σαρκάζοντες ώσκερ κυνίδια, 
6πό του γε λιμού νή ΔΓ έζολωλότες. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 
οδδέν ποιουμεν άνδρες• άλλ' δμο&υμαδδν 
όίπασιν ήμιν αδ&ις άντιληπτέον. 
ΕΡΜΗΣ. 
490 ώ εία. (486) άντ. β' 

ΧΟΡΟΣ, 
εϊα μάλα. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ω εΤα. 

ν. 485 — 487. ΜβΓΟίιΗο ίΗ6. Κ. Ιην. ϋίηά. Βοίβδ. Ηοΐά. Βοίΐι. Μβίη. οΐιοπ 
δαηΐ ναΐ^ο, βοΙιοΙίΒδία Τγυ§3Θ0 ίηόιιί η&ττΆΪ. ΒβηΙΙ. β\> Ελκουσιν <1β<1. 
ΜβΓοαήο. 

ν. 485. Μεγαρείς Κ. 0. — υθγΙ>& έ*λκουσιν — κυνίδια αηοίδ ίηοΐαβϋ Εβηίίη^. 

ν. 488. άνδρες V. ναΐ^ο. ώνδρες Κ. Β. ΒπιηοΐΕ. ΓβοβηΜ. τους έχομένους νβΓΟ τοΰ ξύλου Θ88Θ 
τους ξυλουργούς, <μιί ραοίδ ίηδΐΓΐΐιιΐθηί&, 
1Ϊ£θηθ8, άτάϊτζ, ΒΪΊΏίΜζ ίίιοβΓθΐιΙ ίάβοφίο 
ραοβιη βχρβΙβΓβη4; οοηΙΐΏ τον χαλκέα, 
ςαβω ΕΙογ. ΟΙη*., οοιηρδΓ&Ιο νβΓβα Ες. 
469 — χαλκεύεται, Οΐβοηβω βδδβ άίοίί, 
απηοπιπι βδδβ ία!)ΐΊθ»ΙθΓβπι, ρ&οίδ θγ£0 
8(1γβΓδαπαιη. Αδδβηδοδ βδΐ ϋίηάοΗιαδ, 
ηβςαβ Ιιαββο φΐοά οοηίΓαάίοαιη, φι&πι- 
ςιΐίΐιη ό χαλκεύς οο^ηοωβη ίΐΐίοπίαδ Ιιο- 
πιίηίδ δΕίίβ ηοϋ ίαίβδβ βχίδΐίπιο. 

ν. 485. Μεγαρής: βοΐιοΐ. ώς καΐ 
τούτων βαρέως φερόντων ότι Ικσπονδοι 
έγένοντο, βουλομένων δέ την είρήνην 
διά το μάλιστα πεπιέσθαι τψ λιμψ και 
τφ πολέμφ. ^αίρρβ άβΟΓθίο ίΐΐο Ρβ- 
ποίίβ, ΤΙιαο. Ι, 114, Μβ£&Γβη8θ8 Α&θ- 
η»δ νβηΐΓβ ρΓοΜΜϋ ίβπιβ ρβΓρθία» βχ- 
ρπιοίδώβηίιΐΓ, Υί ί^πιβίίοί ίο Αοϊιεγ- ηβηδίαιη ίαΙ)α1α ο&ι-ραιιίιΐΓ βί αοβΓπηαθ 
β4 Ιβρίάίδδίπιβ. 

ν. 486. σαρκάζοντες: δοΐιοΐ. σαρκά- 
ζειν εστί κυρίως το τον κύνα πεινώντα 
τά λεπτά των σαρκών του όστέου άπο- 
γλύφειν. Νθφΐβ ί&αίθη ίαπιβ ρβπίαοβ- 
1)ΗηΙαΓ, αί ρίΐοβιη ρπωο ςαοηαθ Ιβπι- 
ρΟΓθ νβΐίβηί. 8οΙιο1. καΐ έπεθύμουν μέν 
της ειρήνης, διά δέ τους Αθηναίους άνε- 
βάλλοντο αύτήν', ώς φησι Θουκυδίδης.— 
Αΐί&β ν. σαρκάζειν ηοίίοπβδ νί<1. »ρ. 
ΗθβυοΙι. διιίά. Ρ&οί. 8. ν. ΕΙνπι. Μ. 8. 
ν. άπεμύλλαινον, ρ. 125, 2ή. 

ν. 488. ομοθυμαδόν: Αν. 1015, νοχ 
ΑΙίίοοΓαπι βδί, Χβηορίιοηϋβ , ΡΙαΙοηίδ, 
Όβπιοδίΐιβηίδ. 

ν. 490. βςς. Όβ ρβΓβοηαπιπι άί- 
βΙΗβιιϋοιιβ νίά. ΡΓθ1β£. ρ. 35 βςη. 
ρ. 42 βς. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 173 

ΧΟΡΟΣ, 
εϊα νή Δία. 

ΕΡΜΗΣ. 

μικράν γε κινουμεν. 

ΤΡΤΓΑΙΟΣ. . 
495 οδκουν δεινών τουτ' ϊατ ωνδρες, 

τοί>ς μέν τείνειν, τους δ' άντισπαν; 
πληγάς λήψεσ&' ώργειοι. 
ΕΡΜΗΣ. 
εΐα νυν. 

ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 
εία ώ. 

ΧΟΡΟΣ. 
500 ώς κακόνοι τινές είσιν έν ήμΐν. 

ν. 483. εΐα νή Δία ναΐ^ο. νή Δία ϋπιά. ίη ηοί. αά* Οχ. β* ίη Ραήδ. Ροδί 
νή Δία ναΐ£θ Έρ. ώ εΐα ώ εΐα, ςαο<1 οω. Κ. V. Γ. ϋίηά. ΒβΙΛ. Βθγ^. 
Μβίη. 

ν. 494. μικρόν γε κινουμεν Κ. V. ντιΐ^ο. μικρόν κινουμεν γ' ΒβηΙΙ. Βηιηβΐί. 
ΎθΓδίιιη ΜβΓΟαηο Ιπβ. Οίυά. Ηοΐά*. νηΐ^ο βηοη βδΐ. — μικρά γε κινώ μήν 
ρΓΟρ. Βοίη. σμικρόν Βοίδδ. 

ν. 495. οδκουν Κ. V. ϋίηά\ ΒβΜτ. Ηο1<3. ΒβΓ£Κ. ού ναΐ^ο. Ιαοηηίΐβ 8ΐ^ιιιιιη 
ρόδου Ώίηά. Ηοΐά. ΒβΓ£ΐ£. — ϋίηά. Ιδβηηίΐιη βχρίβί: οδκουν δεινόν δήτα 
τόδ' εστίν, βοΐΐ. Ες. 810. 820. 875. 878, Αν. 27. <}ιιο(1 ηίωίδ ίβίαηηπι 30 
βίβπίβ. Μβΐίαδ ορίηοΓ &αί ου δεινών, ού δεινόν ααί οδκουν δεινόν γ' οδκουν 
δεινόν. — ΒβΓ£ΐί. δυδρ. οδκουν δεινόν δήτα τόδ', υμών. 

ν. 497. ΟΙιογο ίΓΪΙ>ιιυηί θάά. 3ηίβ Βπιηοκ. άργεΐοι Μβίη. 

ν. 498. νυν Βοίδδ. Ββη?1ί. βά. Π. Μβίη. 

ν. 500. κακόνοι Κ. 8αίά. 8. ν. δβηοΐ. αά ν. Ββηίΐ. Βπιηοΐί. ΡοΓβοη. Ιην. ϋίηά. 
ΒβΙΛ. Βοίδδ. Ηοΐά. Βοίη. ΒβΓ£ΐί. Μβίη. κακοί V. κακόν οΤ Ο. κακόν εί τίνες 
Β. Α1ά Ιηηί. Ι. ϊΥοο. Βπιο. ΡοΗ. Απιβίβΐ. Κηδί. ΒαΓηι. έν είσίν ρΓΟ είσιν 
έν Ιαη*. II. ΙΗ. είσίν έν ήμΐν κακοί Κβίδΐί. — υμιν Β, V. Β. 0. Α1ά\ Ιπηί. Ι. 
Οτ&ί. \νβοη. ήμΤν Ιαηί. II. νηΐ^ο. 8αίά. δ. ν. 

ν. 494. ΥβΓβηβ βχ άηοοιιβ ρ&ΐίιη- γ. 500. κακόνοι: βοβάβιη βοηίίηηο 

ο&οβηβίδ οοηβίαί βχ Οίηάοι-ίϋ ββηίβηίί», β&Γρϋ, Αιφνοβ Μβ^&τβηδβδ , ^&οβά&β- 

νίά. ΡΐΌΐβ£. ρ. 53. ιηοηίοδ Βοβοίοβ. Ώβ κακόνοι νίά. 8αίά. 

τ. 497. ώργεΥοι : 8βί1. οί έπαμφοτε- 8. ν. βί Εήίζδοη. ϋ&βί. ρ. 79. Ιηίϊ» 

ρέοντες. ν. 671. Ώφζβά όγ (^ιΟΟφΐ€ 174 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΪΣ ΕΙΡΗΝΗ (499) 505 ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 
όμείς μέν γ' οδν οί κιττωντες 
της ειρήνης σπατ' ανδρείως. 
ΧΟΡ()Σ. 
άλλ' εισ' οι κωλυουσιν. 

ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 
άνδρες Μεγαρής οδκ ές κόρακας έρρήσετε; 
μισεί γάρ υμάς ή θε6ς μεμνημένη* 
πρώτοι γάρ αδτήν τοις σκορόδοις ήλείψατε• 
καΐ τοις Άθηναίοισι παόσασ&αι λέγω 
εντεύθεν έχομένοις, 8&εν νυν 2λκετε• 
ουδέν γάρ άλλο δρατε πλην διχάζετε. ν. 501. μέν ούν Ε.,ν. ναΐ£θ. ΒβΉ. Ιην. μέν γ' ουν Ββηίΐ. ϋίηά. Ηο1<3. 

Βοίη. ΒβΓ^Ιί. μέν τ' ούν Ηβηη. ΕΙ. ά. ιη. ρ. 290. μέν νυν νβΐ μέν νυν Ι^η- 

Ιί«£. μέν νυν Μβίη. νβΓδαβ 501 — 503 νυΐ^ο βηοτο οοηΙίηυΒηίαΓ. Βπιη- 

οΐίίαδ 501 βί 502 Τΐ7£3βο άβάϋ, ίίβπι ΓβοβηΙΙ. 
ν. 502. άνδρικώς Ε. V. Β. 0. ναΐ^ο. ανδρείως Ββηίΐ. ΒγοποΙε. ΓβοβηΙί. 
ν. 503. είσΐν οι Κ. V. 
ν. 504. Μεγαρείς 0. νκΙ. δαρΓ» ν. 485. νβΓβαβ 504—511 Μθγοιιγιο ίπβ. Ε. 

ΡγοΙ). Όίηά. ίη ηοί. αά Οχ., Γβο. ίη Ραι-ίδ. Ηοΐά. Βθγ£κ. Μβίη. ναΐ£0 Τ17- 

£*βί «αηί. ν. 501. κιττώντες: δβηοΐ. άπο με- 
ταφοράς των κυουσών γυναικών, ήγουν 
έπιθυμοΰντας. νί<1. »ά νβδρ. 349. 

ν. 504. ούκ ές κόρακας έρρήσετε: 
ϊϊλ ΟΒ0188Ο ές κ. Ιίγ&. 1240 ουκ έρρή- 
σετ' ώ μαστιγίαι. — Ιρρ' ές κόρακας ΡΙαί. 
604. Βίδ Μβω ίη ίηςιη. οοπι. 

V. 505. μεμνημένη δβίΐίοβί ίηίίίο- 
γππι οβίΐί Ρβίοροηηβδί&οί. 

ν. 506. σκορόδοις: ηοη φΐοά Μβ- 
£&π'δ αΐΐίοηιηι βί οαΐβοππη £βΓ3θίβδίιη& 
βδί, ηί βοηοΐ. ΓβίβΓί, ηβφιβ βϋβπι &1ΰ& 
Μβ£»Γβηδίιιπι ρ&ηρβΓίαίβπι ηι&1απιφΐ6 
οάοΓβω ίηάίο&ηί, βοά ψιοά πήΚΙββ ρο- 
ίίδδίηιαηι &11ίί8 ΥθδΟβΟΑηΐατ. πρώτοι — 
ήλείψατε: νοβ βηίπι οβίίαιη ρππιί ίη- 
ίηΐίδΐίδ. δοηοΐ. αίτίαν εΐχον οΐ Μέγα* 
ρεις ώς αρχηγοί γενέσθαι του πολέμου διά τ$)ν άρπαγην των πόρνων Ασπασίας 
καΐ τήν επί τούτοις δργήν Περικλέους 
καΐ το ψήφισμα, ώς έν Άχαρνευσί (ν. 
526 βφϊ.) φησιν. 

ν. 508. εντεύθεν : βώιοΐ. έκ τούτου 
τοΰ μέρους, λέγει δέ του μη έθέλειν 
ποιεΐν τήν είρήνην. Νοη Γββίβ ηβο δίΓβ- 
ηηβ ηβο βίηοβΓβ ίΓβηβηίίοαδ ηαβο <3ΐοί1, 
ςηβδί α οοηίΓΕπα ρβιΐβ ορπδ 3££Γβ8δί 
ίωρθίΐίιηβηΐο ηι&^ίδ ςα&ιη ηδυί δίηΐ. 
Αά παύσασθαι βηρρίβ Ελκοντας. 

ν. 509. δικάζετε: δβηοΐ. παρά προσ- 
δοκίαν. — αντί τοΰ ειπείν, ουδέν γάρ 
£λλο δράτε πλην φωνείτε ουδέν ?λ- 
κοντες. Υβΐηΐ; ίη ΪΓ&ηβουτβα Οοηήοηβ 
οίνίαηι ίαΓΟΓβηι ίαάίβί&Ιβπι ΟΗΓρίί. Εϊη- 
£&β φίοςηβ, ίβία παραχορηγήματα, φιΐθ 
Δίηβηίβηβββ ΓβρίΐβββηϋιηΙ, ηχ&ή ροϋαβ Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 175 510 αλλ* ειπερ επιθυμείτε τήνδ' έξελκόσαι, 

πρδς τήν θάλατταν ολίγον δποχωρήσατε. 

ΧΟΡΟΣ, 
άγ' ώνδρες αδτοί δή μόνοι λαβώμεθ' οί γεωργοί. 

ΕΡΜΗΣ, 
χωρεί γέ τοι τ6 πράγμα πολλφ μάλλον δνδρες υμίν. 

ΧΟΡΟΣ. 
χωρεΤν το πράγμα φησιν άλλα. πάς άνήρ πρόθυμου. 
ΪΡ1ΤΑΙΟΣ. 
515 οΓ τοι γεωργοί τοδργον έξέλκουσι κάλλος οδδείς. 

ΧΟΡΟΣ. 
(512) #γε νδν, άγε πάς• έπφδ. β' 

καΐ μήν δμου 'στιν ήδη. 

ν. 512. λαβώμεθ* Κ. V. Ο. Ββηίΐ. ΡοΓβοη. Βπιηοΐί. Γβοβηϋ. λαβώμεσθ' ναΐ£0. 
ν. 513. τοι Κ. V. Ιαηί. II. ΙΠ. \νβοϊι. Ρπ>1>. Καρη. ΡογΙ. Κηβί. Αωδίβΐ. 

Βαπη. ΙΜηά. ΒβΜΜ. Βοΐ38. Ηοΐά. Βθγ^. Μβίη. δή Β. ΑΙά. Ιαηί. Ι. Βπώ. 

θΓ»ί. ΒπιηοΐΕ. Βοίη. τοι οω. Ο. οί. Κβί8ΐ£. Οοηί. ρ. XVIII. 
τ. 515. οί τοι Κ. V. Ο. ΒΓαηοΙε. Γβοβηίί. Τδ' οΐ Β. οί γεωργοί ΑΙά. Ιαηί. Ι. 

II. III. Οκιί. ΕϊοΙ). \νβοη. Κ*ρη. οί μέν γ. ΒπΛ&οη. νϋν οί γ. Ροι-ίαβ, Καβί. 

Βαπη. Απίδίβΐ. μόνοι γ. Ββηίΐ. 
τ. 517. δμοΰ 'στιν ήδη Κ. V. 0. Υ»1. Βηιηοΐϊ. Γβοοηίί. — ήδε Βοηοΐ. Ες. αίςαβ &1ίβΐΌ&η, ρα^ηίβςαβ 36 ίηνίοθπι 
αάηιοηθΓΟ τβΐ οοηβτί&η, ςααηι δίΓβηηβ 
ίηοαπιοοίΌ ία οραβ. Αά διχάζετε οί. 
Ρηίζβοη. Οαβίαΐ. ρ. 92 βΐ Ργο16£. ηο8ίΓ& 
»ά νββρ&β βρ. IV. 

ν. 511. προς την θάλατταν: βοαοΐΐ. 
νβτίβ βχρίίο&ηί. V. ίσως διά τούτου της 
προς τους Πέρσας νίκης υπομιμνήσκει 
αυτούς, αναφερών ώς &τε καΐ έπ' εκεί- 
νων τών χρόνων έθαλασσοκράτουν οί 
Αθηναίοι. Κ. καθ' 8 επιβαίνοντες ίτε- 
μνον τήν Λακωνικών καΐ τήν άλλην 
Πελοπάννησον. αποχωρείτε ούν, φησίν, 
και αποπλέετε είς τά ίδια καΐ ολίγον 
της κατά θάλατταν βίας ένδοτε. έθα- 
λασσοκράτουν γαρ τότε. Ηίηο βοηοΐί&βία 
1β£ΐ88θ άπό της θαλάσσης νΐάοίαι*, ααοά 
ίάβηι δαδρίοαίαι* 1β£βηάαηι ϋοοπιβηβ. ΕΙ ρΐΌΟ&οίΙίΐβΓ βίο ροββίί 1β£ΐ. (ίαίρρβ 
α ηιαιί ΓβοβάβΓβ ΐάοπι ββί ααοά 3£ταηι 
οοΙβΓβ ί. β. ρ»οί βίαάβτβ. Οαί οηοπιβ 
»ρίβ Γθβροηάβί άγ' — γεωργοί. ΟοηίΓα 
8ί ΓβΙίηβΛΠίαδ προς τήν θάλ. , ορροδί- 
ίαπι βΗί νβΓβαί 509 ουδέν — δικάζετε. 
Μίίίίίβ,ίηααίί,ίαάίοία, ορβπαη ά&ίθ ηΐΛπ 
ί. β. οοηιωβΓοίο, ραοίβ οοηηίί ηο δοά&ΐί. 
νίΓΗΠίςαο Ιβοίίοηβω θίΐ3πι Εβηίίη^ίαδ 
άβίβηάίί. 

ν. 512. ϋβ πιβίΓΟ άίχίί Κθ88ΐ).ρ. 210. 
οί. Ργο1θ£. ρ. 53 βς. 

τ. 513. χωρεί: νίά. βηρι•. ν. 476. 
βοηοΐ. προκύπτει. 

ν. 516. ϋβ πιθΙγο άίχίί Ηβηη. ΕΙ. 
ά. μ. ρ. 370; Κοββο. ΜθΙγ. ρ. 207. 

ν. 517. Αά δμοΰ 'στιν' νίά. Εαάά. 
&ά Ό&φ. ρ. 499. — εγγύς αααηι ίηίβΓ- ϋί9ίΙίζθό όγ (^ιΟΟΦΚ! 176 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

μη νυν άνώμεν, άλλ' έπεν- 
τείνωμεν άνδρικώτερον. 
520 ήδη 'στί τοΰτ' έχεΐνο. 

ώ εΐα νυν, ώ εΐα πας. 
ώ εΐα, εΐα, εία νυν, 
& εΐα, εία, εία πάς. 

244 Τουρ. Εω. ίη 8αίά. III ρ. 153. ψ εγγύς νιιΐ£0. ^δ' εγγύς Καβί. 

Βαηη. 9 ^α^ά&Ώ1 ήδε γης α 8οα1ΐ£. Εχο. νβΓβιιιη ΜβΓοαηο ΙΗΙ>ιπΙ Αβίδίε. 

Ταπί νβΓδϋδ ςιιοςιΐθ 520 βίαδάβπι άβϋβί βδδβ. 
ν. 519. άνδρικωτέρως ρΐΌρ. ϋοΙ)Γ., δ&Ι πιιιΐΐίδ ηιιίαβ ίοππαθ 00ΐορ3Γ3ί1νί8 

αΐΐαϋδ. Ααΐ καΐ δή νβΓβα δβη. βοπΜ ία&βΐ. 
υ. 522. έΓ βί εΐα φΐίηςαίβδ Β. 8βο. Ιαν. Βοίββ. εΐα φιίηςαίθβ Ε. δβο. ΒβΉ. 

εΐα 86X168 Υ. Όίηά. Ηοΐά. Βθγ^Ιι. Μβίη. ώ εΐα, ώ εΐα, εΐα, εΐα νιιΐ£0. ώ εΐα 

εΐ' ώ εΐα εΐ' Βπιη<&. Οί. Ρι•ο1β£. ρ. 54. 
ν. 523. εΐα φΐίηςιπββ Κ. V. Ιην. Γβοβηίί. ώ εΐα, ώ εΐα πας ναΐ^ο. ώ εΐα εΐ' 

ώ εΐα πας Βηιη<&. 

ρΓβίΗτηβηΙοιη βϋ, Η(1 6μοΰ'στιν δορρίβη- Ιλκειν: ηοο νβΓβ β8ί θχίι-αηβΓθ, ά&3 

άαπι νίάβίαΓ ή ειρήνη. (}οίά νοΥο, 8ΐ ίδί άαβ Γβεηίβ Ζίβηβη. — (^ιΐ3β βϋαπι 

δυρρίβαπιαβ τό Ιλχειν, ί. 6. ί&πι οοη- ΒοβΓ&βί νΐάβίατ ββηίβηίίϊ ίαίδδβ οοηι- 

οοΓίΰίβΓ αίςαβ υηίίίδ νπίβαβ βχίκιηιιηί ρ&τ&ηΐίβ δμ,οΰ γενέσθαι Τηθβπι. 572, 

νίπ? Ιϊλ &ά ν. 520 βαρρίβδίδ νβΐίπι τό Χβηορη. ΗβΠ. IV, 5, 15. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΤΡΙΤΑΙΟΙ. ΧΟΡΟΣ. ΕΡΜΗΣ. ΕΙΡΗΝΗ. 
ΘΕΩΡΙΑ. ΟΠΩΡΑ ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

ώ πότνια βοτρυόδωρε τι ιτροσβιπω σ* ϊπος; 
525 πόθεν 2ν λάβοιμι ρήμα μυριάμφορον, 

8τα> προσείπω σ' ; οδ γάρ εΤχον οίκοθεν. 
ώ χαΐρ' Όπώρα, και συ δ' ώ Θεωρία. ν. 524. τί οιη. Κ. 

ν. 524. Ϊ3Π1 άοΗΐη Τητ^βηβ 83ΐα- 
ίαΐ βχΐτδοίβιη, ούκ οιην, Ό* αίί Ηοωβ- 
Π18, 5μα τξγε καΐ άμφίπολοι χίον άλλαι, 
ΟροΓΑ δοίΰοβΐ βί Τ&βοήα. — Ιβαά. 
3αίά. β. ν. βοτρυόδωρας, 81οΙ). 8βπη. 
43, βχ ρ3ΐ•1θ ΡΚΙοβίτ. Ιω. Ι, 31, ρ. 15, 
10. 8ο1ιο1. Ρ1»ί. ρ. 331 ΒβΗε. χωμω- 
δεϊται δέ (Απδίορίι.) δτι καΐ τό της Ει- 
ρήνης χολοσσικόν έξήρεν άγαλμα* Ευ- 
πολις Αυτολύκω, Πλάτων Νίχαις, Μβίη. 
Οοπι. II ρ. 446. 644; Ββτχΐί. Κβΐ. Οοπι. 
ρ. 342. 8ίιηηΐ30Γαιη Ρηοϊβ άβαβ ιοαΙίβΓ- 
εηίαθ δβςαιιηίαΓ άααθ ιηβΓβΙτίοαιη ιηοτβ 
ίηάτιίββ. 

— βοτρυόδωρε: βοΐΐοΐ. βοτρυς δω- 
ρουμένη, ΗΟίίνβ ηΐ Ηοπιβηοαπι ζείδωρος. 

— Όβ ρι-οάαοΙ& δΐϋβ Ιοοίβ πιβάί» 
νβΛί πότνια οί. ϋοΐ)Γ. λΑ Ρ1ιιί.-1020 
(1019), 8<Αο1βί.ΙΙ ρ. 147. ν. 525. μυριάμφορον : 8(ώο1. τίμιον 
χαί πολυπληθή, μυρίων αμφορέων άξιον, 
ή μύρια χεράμια χωρησαι δυνάμενον. 
άπό δέ των ληνών χαΐ πίθων τξ μετα- 
φορά έχρήσατο. 8αίά. 8. ν. δββςαί- 
ρβά&Ηίΐ νβΓΟ» βχρί. 8ίβρ1ΐ3ηαδ. 

ν. 526. είχον ρτο Εχοιμ' άν ςΐίοΐιιπι 
<1βπιοη8$Γίύ ϋοΟΓ&βοβ, 8ο1ιο1βί. II ρ. 260. 
ΟοπίΓΛ 8θ1ΐο1. έπαύξησις των παρελθόν- ^ 
των χαχών, ε? γε μέχρι χαΐ τών τοιού- 
των έβτέρηται βημάτων. Όίοίιιιιι ροίίαδ 
ρτο ούχ είχον άν : ηοα οοηβιιβΓαπι, ηοη 
δοΐβϋαιη πίί ΙαΚ ΥβΛο. 

τ. 527. ώ χαΐρ' ίοπηηία βΕΐαίβηάί 
ίηρππιίδ ίπ^ίοίβ ηβίΐ&ία Ιοοίβςαβ ςα&8ΐ 
οοίΙιπΓηΗίίβ 8ΗβρβηηπιβΓ0 30 Αηβίο- 
ρΐι&ηβ α8ΐΐΓρ3ία, άβ ςα» νί<3. ΡοΓβοη. 
-»ά Ογθ8*. 470. 

12 Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 178 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ οίον δ' έχεις το πρόσωπον & θεωρία• 
οίον δέ πνεΐς, ώς ήδυ κατά της καρδίας, 
530 γλυκυτατον «δσπερ άστρατείας καΐ μόρου. 

ΕΡΜΗΣ, 
μων οδν ομίλου καΐ γυλίου στρατιωτικού; 

ΧΟΡΟΣ. 
άπέπτυσ' έχθρου φωτός Ιχ&ιστον πλέκος. 

υ. 531. ΜβΓοαΗο ίήΙ>. Κ. Ιην. ΒβΙΛ. ϋίηά. Βοίδβ. ΗοΜ. Βοίη. Ββ^ΐε. Τγυ- 
£αβί υιιΙ^ο βΓαί. 

— 8οήρ8ί ομίλου, ςηο-νβΓΟΟ ρΐΌρηβ ΗοηιβίΊΟΟ Οοηιίοιιβ ιιϋίιΐΓ ίηίπι 
ν. 921. ομίλου αιιίβπι ορροδϋαπι γόοι άστρατείας, γυλίου νβΓΟ στρατιωτικού 
Λΐίβη μύρου, δμοιον Υ1ΐΐ£0. 

ν. 532—536 — Εύριπίδου ΜβΓΟίιΗο, ν. 536—542 — κάγαθών Τγυ£360 Ε. ναΐ^ο. 
οοΓΓβχίί ΒΓαοοΙί. Γβοβρ. Οίηά. Ββίικ. Βοίδδ. Ιην. Βοίη. Ηοΐά. Εοβάβιη υθγ- 
8ΐΐ8 ίηίβΓ ΤΓΤ^Εβαπι, ΜβΓοαηαπι, Τι•γ£36απι (ΙίδίΓίοηίί ΒβΓ^Ιί. Μβίη. Ββηί- 
Ιβίαδ οπογο άβάίί ν. 532 — 535 μελών, ΤΓγ^αβο 535—36 κίχλων — Εύριπί- 
δου, ΜβΓΟαηο ν. 536 — 537 κλαύσει — καταψευδόμενος, Τγυ£3«ο τ. 537 — 
538 ού γάρ — δικανικών, ΜβΓΟίιπο ν. 539, Τγυ$3Θ0 ν. 540 — εις (?). — Όπώρα, αηηί ίθπιραβ οβίΐίδδί- 
ηααπι οωηίααι βί ροβί3πιιη βί βοπρίο- 
πιπι ΟΓβ ίηάβ 30 ΗοπιβΓΟ αά ϋβοιο- 
δϋιβηβιιι ιιβηιΐθ 0θ1β0Γ3ίαπι , ηηηο ηια- 
ΙίβΓουΙαθρβΓβοηαπι ίηάαβΓβ ίηοβίηι•, φΐ3β 
Ραοίβ άβΗβ οοιηβδ βίί β* ββΓνα. ϋβ 
βΐΥΐηο άίχπ ΕπβίΒίη. ρ. 619, 43, Είνιη. 
Μ. 8. ν. ρ. 628, 46. ΕΙίαπι ΒαοβΜ 
οοηιββ βδί ίη Υ&36 αραά Μί11ίη§βη Ρβίηί. 
αηί. άβδ Υ38β8 £Γ. ρ. 19, 1 βί Ι3ηη. 
ν3δβηΙ)ϋ(1βΓ ρ. 21, ηί η&ττ&ϊ βάίίΟΓ Η. 
8ίβρηαηί ΡλΗβ. — θεωρίαν 3ηίβηι φΐ3β 
ρΓορήβ νβΐ 1β£&ίίο βρβοί&βαίοπιπι βα- 

ΟΓΟΓΟΠΙΥΟ 0311883 ηΟΗΐίηβ Γβίρ. 1111883, 

νβΐ ίρδ3 Ιιιάοπιπι βί οβι•ί3ΐηίηαηι βρβο- 
ί3ίίο βδί, ηαηο ρΓ3βδίάβηι Ιαάοπιπι ύπ- 
χίί ροβί3. (Η. 8ί.) — Ρβηίβ ίςϋατ β* 
ΟίΓΟβηδθβ, ιιί ρ3Γ βδί, Ρβοίδ άθ3β βπηί 
οοωίίβδ βί δ3ίβ1Ηίβδ. 

ν. 529. πνεϊς = δζεις, α* Ναο. 
1007, Εςηίί. 437. βί. ϋοΙ)Γ. 3ά Ες. 435, 
δοηοΐβί. II ρ. 180. 

ν. 530. γλυκυτατον: βί. Αοη. 192; άβ . Γοπώ3 άίχιί Βαπιβί. αραά Μ&τΜ. αά Εαπ 
8αρρ1. ρ. 188 βά. Ιίρδ. — ώσπερ: Ναό. 
1273. Εΐωβί. Αβη. 183 ρ. 25. — και: 
ρο88ϋ βίίβπι ή ιιί Εςαίί, 437. 

— άστρατείας = ειρήνης, 8θά Ες. 
443 = δειλίας. 8βηο1. εύωδίας, παρ* 
ύπόνοιαν. Ιία άΐβρΕΠΛ ίαη^αηίυΓ Ναΐ>. 
1007 μίλακος ό'ζων καΐ άπραγμοσύνη/ς 
καΐ λεύκης φυλλοβολούσης. (Β§1.) 

'ν. 531. (}αθ(1 βί βοπρββηδ ομίλου, 
1ΐ30βΙ)ί8 Γβοίβ -βί ραΙοΙίΓβ 8ίΙ)ί ορροδίί3. 
άστρατεία ςιιίβίβιη, όμιλος ίιίΓΟβιιι, μύρον 
δΐΐ3Υβιη, γύλιος ί3βίΓαπι οάοΓβπι δΐ^ηί- 
βοβί. Αά γύλιος δ<ώο1. πλέγμα τι στρα- 
τιωτικών, έν ψ άπετίθεντο τυρόν καΐ 
έλαίας καΐ κρό*μμυα. V. Ιβαθ. Η3Γρ. 8. 
ν. γύλιος. ϋβ 3ϋθβηίιι γυλι<5ς νίά. Ββΐίΐί. 
Αηβοθ. ρ. 228, 29. 

ν. 532. Εχ ΕϋΓίρίάίδ Τβίβρίιο, ςώ 
ίη ήηβ Π30βί τέκος, Ν&αολ. !γ. Τγ. ρ. 
463. πλέκους == πλέγματος Αοη. 454. 
ΗββΥοΙι. δαίά. β. ν. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 179 του μέν γάρ δζει κρομμυοξερυγμίας* 
ταύτης δ' οπώρας, δποδοχής, Διονυσίων, 
535 . αδλων, τρυγωδών, Σοφοκλέους μελών, κίχλων, 
έπυλλίων Ευριπίδου — 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
κλαυσαρα σι) 
ταύτης καταψευδόμενος* ου γάρ ηδεται 
αυτή ποιητή ρη ματιών δικανικών. 

ΧΟΡΟΣ. 
κιττου, τρυγοίπου, προβατίων βληχωμένων, 

Κβίβκίηδ Τι•γ£αβαιη θί ΜβΓοαπαιπ εναλλάξ άίχΐδβθ βίαίηίί: Μ. ύποδ. Τ. Διο- 
νυσ. Μ. αύλ. Τ. τρυγ. Μ. Σοφ. μ. Τ. κιχλ. Μ. έπ. Έ. Τ. κλ. ά. — Ιίβαι 
ν. 539 Μ. κιττ. Τ. τρυγ. Μ. προβ. βίο. 

ν. 533. κρομμυοξερυγμία , αί δίί νβτβ 3θίάιΐ8 ββρ&β ταοίαδ, βοηοΐ. άαοβ δβΗ- 
οίί ΌοΟΓββαδ, Βοίδδ, — ερεγμίας ΕΙογ. Οηι\ ίη ίβχία. — υρεγμ — ναΐ^ο. 
~ ν. 535. τρυγψδών ]Ώ£ΐ1θΙ>£ΐ1 ΒΓαηβχ. ίη αάά!., Γβοβρίί ϋίιΐίΐ. ίη Ρμί8. Μοίο. 

ν. 536. κλαΰσ' άρα Κ. κλαυσ' άρα V. (Κ. δβο. Ιην.) Α1ά\ Ιπηί. νηΐ£θ. κλαυσ' 
άρα Κηδί. κλαΰσαι *ρα σύ Βηιη<&. κλαύσει άρα σύ Κβίδ. 8γηί. ογ. ρ. 31, 
Ββκκ. ϋίηά. ίη ΙΛρβ. Βοίη. κλαύσει 7ε σύ Όοογ. ηί Εοβί. 1027. κλαύσάρα συ 
Όίηά. ίη Οχοη. βί Ραιίδ. Ηοΐά. ΒβΓ£Κ. Μβίη. κλαύσει 'ρα Βοίβδ. 

ν. 539. Χορ. οηι. Κ. τρυγητού 8β3ΐ. Εχο. ΟΓ. Ροΐΐιιο. VI, 19; Χ, 75 τρύγη- 
πος, ΗβδΥβη. τρυγητές. ν. 533. δζει: άβ βοηβίπιοίίοηθ νίά. 
ηοί. αά νββρ. 1059. 

— κρομμυοξερυγμίας: δοηοΐ. άπό 
των κρομμύων καΐ της όξύτητος καΐ 
τή* έρυγης. οί. 8αί(1. 8. ν. ΡηΓνη. 
Αηβοά. ΒβΙΛ. ρ. 56, 19. 

ν. 534. υποδοχής: οοηνίνίί οηηι 
ηοβρίίίοι» α* ΗθπηΙ. VII, 119 βί Μβ- 
ηαηά. αρ. ΑΙηβη. IV ρ. 132 β, Μβίη. 
Οοηι. IV ρ. 205, οοί ΌοΟΓ&βαβ (δοηοΐβί. 
II ρ. 278) οοιτβχίί ξένου τό δεΐπνόν 
έστιν υποδοχή. 

— Διονυσίων: ηατίοΙδίαΓ βοηοΐίβδία: 
αντί του πλήθους καΐ πολλών Δ., έν γάρ 
•ίρήνη συνεχώς ήν ή θέα. 

ν. 535. Κβοίβ δβ η&οβί ΒπιηβκΗ 
βπιβηά&ϋο, ηαηπι ροβίβω ίβΓ ίάβηι άί- 
χΐδβθ ηοη βίί Υβήβίηιίΐβ. Σοφοκλέους βουβοί ίοία άίοίαπι ίηίτα ν. 696, ο Γ. 
Κβίβ. Οοηί. ρ. 63. 8οηο1. τον μέν Σο- 
φοκλέα έπαίρει, τον δέ Εύριπίδην σμι- 
κρύνει. Εαπρΐόίδ έπύλλια Ι&π^αηίιΐΓ 
Αοη. 398, Κ»η. 942. 

— κιχλών: δβηοΐ. στρουθών είδος. 
({ηαβ ίη άβΐίοίίδ βΓ&ηί Αίηβηίβηδηιιη, ηί 
ιηαχίηιβ βχ ΑοηαΐΉθηβίηπι ίαβαΐα ρ»ίβί, 
νίά. ν. 1007. 1011 βίο., αη&ηιηι ίαιηβη ίη 
δορηοβίίδ ήοηοΓβπι ηιβαιίηίδδβ ροβίαπι, ιιί 
δβηοΐ. ίηίβΓρΓθίαίυΓ, ηοη ββί νβΓίδίπιίΙβ. 

ν. 536. καταψευδόμενος: δβίΐ. Εη- 
ηρίάίδ νβΓδίοιιΙίβ. 

ν. 537. δικανικών: βοηοΐ. έπεί τά 
Ευριπίδεια άντιλογίας πολλάς ίχει καΐ 
δικαζομένους εισάγει. "Όί. ναΐοίβη. &ά 
Εογ. Ηίρροΐ. 984. 

ν. 539. τρυγοίπου: δβηοΐ. διολιστή- 
12* Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 180 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

540 κόλπου γυναικών διατρεχουσων εις άγρόν, 

δούλης με&υουσης, άνατετραμμένου χοως, 
άλλων τε πολλών κάγα&ων. 

ΕΡΜΗΣ. , 

Φι νυν αθρει, 
οίον πρδς άλλήλας λαλοΰσιν αί πόλεις 
διαλλαγεισαι καΐ γελωσιν ασμεναι, 
545 καΐ ταύτα δαιμονίως υπωπιασμέναι 

άπαξα'πασαι καΐ κυάθοις προσκείμεναι. ν. 540. κόλπου γ. ναΐ^ο. κόλπου, γυν. Μβίη. χτύπου Κβίδΐί. ηοη πι&Ιθ. κάλπτβ 
οοηί. ΒβΓ^. θά. II ίη ηοίίβ. κώμου Η&πια^βΓ. Μηβπι. V ρ. 146. — εις άγρόν 
Κ. V. Β. €. Ιην. ϋίηά. ΒβΙΛ. ΒβΓ£Ϊί. Μβίη. ές ίπνόν ναΐ£0. είς ίπνόν ΡοΓβοη. 
Βπιηοΐί. Βοίη. — 8οηο1. γράφεται εις ίπνόν. ΤαβίαΓ 8ο&1. ΕΙ. ΟΙιγ. 

ν. 541. χοώς νιιΐ^ο. χοώς Εΐηίδΐ. Αοη. 1000 ρ. 94. χοός ϋΐηά. Βοϋι. Ηοΐά. 
ΒβΓ^Ιί. Μβίη. — ναΐ£&ίαπι άβί. Σοββοΐί. Ρ&τ&ΙΙ. ρ. 233, Μοβηβ 8. ν. ρ. 412 
ΡίβΓδ. 01 Εα8ΐ*1η. ρ. 1835, 19. 

ν. 542. νβΓδίιπι ίηίβ^πιιη Μθγοιιπο ίηοαβΓβ πιαναΗ Βοίββ. 

ν. 546. κυάθους ΟοΙ>. V. Ι*. II ρ. 146, ΒβιφΕ. βά. Π. Μβίη. ϋβω τεγ. ΙθοΙίο 
αραά δαίά&ιη 8. ν. ύπωπιάζω. ρος ή πλέγματος, ένθα έχ του ληνού 
είώθασιν έχπιέζειν. καΐ Ιστιν ή ευθεία 
τρύγοιπος προπαροξυτόνως , ούχ ό τρυ- 
γοίπης, ως οίονταί τίνες. ΡΙαί. 1087. - 
Οί. Ρηοί. 8. ν. Ιοοβ<*. Ρηι•γη. ρ. 303. 
Ε1γιη. Μ. ρ. 771, 5 τρυγ. 6 ύλιστήρ. 

ν. 540. κόλπου: βοηοΐ. πολλάκις 
γαρ έν ειρήνη οπό κόλπους φέρουσί τι, 
καΐ πάλιν ειρήνης ούσης αί γυναϊχες 
άδεώς εις τους αγρούς εξέρχονται καΐ 
άνθολογουσιν. Εαΐΐίίαι•, ορπιοι•. Β&τδρίΌ 
ίοίο; άβ νβδίί&αδ ιηιιΚβΓπιη ΙίββΓθ ρβΓ 
3£Γ08 Υ3£ίΐηΐΗ1Π1 (β. £. ϋίοηΥβίίβ Π1- 
ΓαΙΛαδ) ίββίίνβ πιοΙΙίίθΓφΐθ δΐιοοίηοΐίδ 
β^ίΙαΓ. νβΐ ίρδίιιη μαστόν δί^οίβο&τβ 
ροδδΗ χόλπος. Ι,θοϋο ταΐ^βία είς ίπνόν 
(ίβίβηάί ροδβίί, δΐΥ© χτύπου οαπι Κβίδ- 
Μο, δίνβ κόλπου Ιβ^ίηπίδ. ϋβρίο^αηΙιΐΓ 
πιυΙίθΓβδ ΓβΙ)ϋ8 (Ιοιηβδϋοίδ ρΐδϋίάβ βίιι- 
(ίβηΐβδ ηαΐίοςαβ ηπόοπιπι δίΓβρίία οοη- 
ίβπϋίΐβ. ν. 541. μεθυούσης: ςυοά ίη ρ&οβ 
δοβρβηαιηβΓΟ βνβηίβΙ)&(;, ίά βοηοΐ. υπερ- 
βολών νοοαί ευωχίας. Όθ οίνίαηι ίρδβηιηι 
ίβπηιίβηΐία νίά. β. £. Τηβδίηορη. 630 δςς. 

— χοώς: βοηοΐ. ύπό μέθης έν τψ 
ύπηρετεϊν ή παΐζειν τά τοιαύτα είώθασι 
ποιεΐν. 

ν. 545, υπωπιασμέναι: δοοοί. σφο- 
δρώς πληγεΐσαι ύπό του πολέμου περί 
τά ύπώπια, & έστιν ύπό των όψεων τά 
όγκώματα χαΐ κρούσματα, δπερ κορού- 
λας φασίν. οί. βοηοΐ. Αοη. 551 ύπώπια 
τά άφ' όπωσδηποτοΰν πληγής τραύματα: 
ίί* νββρ. 1386, ιιΜ νίά. ηοί. αά ν. 
8αί<1. ΗβδΥοη. Ρηοί. δ. ν. Είναι. Μ. 
ρ. 784, 45; ΡοΙΙ. II, 53, ύπώπια Ηοιη. 
11. μ, 463. 

υ. 546. κυάθοις: δοηοΐ. όξύβαφα 
χαλκά πυρώσαντες καΐ έπιθέντες έθερα- 
πευον τους, έκ των πληγών μώλωπας, 
ϋβ οιιοαΛίίιιΙίδ Υίά. Ι.Υ8. 444 οαοα Ώφζβά &γ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΓΣ ΕΙΡΗΝΗ 181 550 τριταίος. 

και χώνδε τοίνυν /των θβω μένων σκοπεί 
τά πρόσωφ', Γνα γνφς τάς τεχνας. 
ΕΡΜΗΣ. 

αίβοι τάλας, 
έκεινονί γουν τδν λοφοποι&ν οδχ δρ^ς 
τίλλονθ' εαυτόν; δ δέ γβ τάς σμινόας ποιών 
κατέπαρδεν άρτι του ξιφουργου 'κεινουί^ τ. 547. 548 — τέχνας ΜθΓοαήο οοηίίητι&νίί, ν. 548—553 έσκιμάλισεν Τι•ν£3βο 

ίτίβιιίί Βθγ^Ιι. βά. II. τβο. Μβίη. 
ν. 549. γ' ούν Κ. Ιην. Εΐηιβί. Αοη. 108 ρ. 18. γουν V. ϋίηά. ΒβΙΛ. Βοίβδ. 

Ηοΐά. Βοίη. ΒθΓ£ΐι. Μβίη. γαρ ναΐ^ο. 
τ. 551. κατέπαρδεν Β.> Ιην. Γβοβηίί. ςαοά ίηίβοίαπι Γβΐίςαίδδβ Ηοΐύβηίααι πιί- βοηοΐ. βί ίτ3£ΐη. Αροΐίορηβηίβ βρ. δοηοΐ. 
Ρηο. αά 1ι. 1., Μβίη. Οοπι. II ρ. 880, 
ςαοά ΟοΙ)θί. V. Ια. II ρ. 145 ίί3 Γβδίί- 
ίαίβββ δίΙ)ί νίάθίοΓ: πόθεν άν κύαθον 
λάβοιμι τοις υπωπίοις. ΥβΓβοΐΏ Ιαυά. 
Αίηβη. Χ ρ. 424 Ι). ΑΙΙθγε νβΛί ηοίίο 
βδί Αοηβι-η. 1052 βί ίη οοπήοοπιπι 
Ατ3£ΐη6η(ίδ ίΓβςαβηβ. — κυάθοις προσ- 
κείμενοι βδί ρΐΌΓβιιβ οαοιίΓΟίίιιΙίδ γθ- 
ρΙβίΗβ, νβΗιίι οαοαΛίίαΙίδ ίηηββΓβηίββ. 
Οοββίυβ <|ΐιί προστέθειμαι ηβ πιβάία ςιιί- 
άβνα ίοπηα <ϋοί ροβββ υθ! άίοίιιαι 6886 
οοηίβηάίί,προσκϊίμεναιηιιίαδ ηαβάη ίβω- 
ραβ ρβΓίθοίαια «οηβίίίηίί. ΕβΙδο, ορί- 
ηοΓ. προσκείμενος, πρόσκειμαι δβηιρβΓ 
ραβδίνα ίοπΏ& αρηά Αίίίοοδ, αΜςηβ 
3πί οιιηι προς »αί οαπι άβίίνο ίιιηοί». 
Ιπιωο οοΓπ^βηάαβ ΗβΓοάοίαβ , <}πί Ι, 
171 (ϋοβΓβ ίιιΙ>βΙ>3ίιΐΓ περικείμενοι 8βί1. 
τάς ασπίδας: (Ιίχίί βηίηι περικειμένοις 
δϋίΐ. τελαμώσΐ: ςαιιιη ηβηιο περί τοΐσι 
αδχέσι τε και τοίσι άριστεροίσι ώμοισι 
τάς ασπίδας περικεΐσθαι ροβδίί. Νβςαβ 
βΚβι-ί Οοββίαδ βχβπφΐιιπι τύίαπι, ίιηχίί 
Γ6£ΐιΐ3ΐη. 8βά ίβηαβη ΟίϋθΓοηΐδ Ιοοππα 
»ρ. Μ&ατοΙ). 8βίαΓη. II, 3 άβ £βηθΓ0 
βχί£ΐΐ3β 8ί3ίιΐΓ3θ ηοιηίηβ άίοθηϋδ: ςιιίδ 
ΒβηβΓΟίη ωθίπη &ά {ξΐ&άΐαπι »1%3νίί? Ιααάανϋ &ρίί8βίιηβ, ςμιο άβίβηάβΓβ ροβ- 
, δίπιαδ ναΐ^αίαπι βοπρΙαΓβιη κυάθοις 
προσκείμενοι. ΟβΙβΓαω Οοββί. V. Υ», Ι 
ρ. 31 1 βς. ηίηίΐάαπι ά& Π3β πΐθ<ϋ36 * 
ίοπη3β ηοίίοηβ βί οοηδίηιοίίοηβ ηο- 

Υ6Γ31.• 

ν. 547. θεωμένων: ςαοά 83βρίαδ 

13Π1 Ιίοηίί 3ηίπΐ3<1γ6Γϋ, ηίο ςαοςαβ ηΙϊ- 

ςαβπι οαιη νβδρίδ δίπήΐίίικϋηθίη ίη ρβΓ- 

, 1αβίΓ3ηάίδ οβΓρθηάίδςαθ 8ρβοί3ίοπΙ>α8, 

οί. νββρ. 74 δςς. 

ν. 548. αίβοί τάλας: ί*3 Ε^. 957. 
Οοιηίοοπιπι Π360 6χοΐ3ηΐ3ΐ;ίοηί8 δρβοίβδ 

ρΓ0ρΠ3, ίΓ3£ί(50ΓΠηΐ Υ6Γ0 βί ΟΟΠίίΟΟΓαηΐ 

οοωπιηηίδ οίμοι τάλας, ςη3 αίίΙιΐΓ ηοβίβΓ 
Αοη. 163. 174. 210; Ες. 858. 887; 
Αν. 62 βίο. Η36β πιίδβΓβηίίδ, ί1ΐ3 δϊ- 
πιαΐ οΐθδρηβηίίδ βδί. 

ν. 550. τίλλον»*: ίηίΓ3 ν. 1212 
0ΓΪδί3Γίιΐδ 3(1 Τϊγ£36απι : άπώλεσάς μου 
την τέχνην καΐ τον βίον. (Β^Ι.) 

— σμινύας. ΝιΛ. 1486. 1500 Η^ο, 
ρ3βίδ ίηδίηΐπίθηίαπι 3ά άοιπαω 8οογε- 
ίίδ βνθΓίβη(ΐ3πι 3(11ιί6οίαΓ, Αν. 602 3(1 
β^οάίβηάαιη ίηβδ3αηιιη. 

ν: 551 . ξιφουργοϋ : ηοο ίβηίαηι ςηοά 
8θί3ΐη Ιοοο θχδίαί. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 182 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΓΓΑΙΟΣ. 
δ δέ δρεπανουργδς ουχ όρφς ώς ήδεται, 
καΐ τδν δορυ£δν οίον έσκιμάλισεν; 

ΕΡΜΗΣ, 
ι&ι νυν άνειπε τους γεωργούς άπιέναι. 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
555 άκουετε λειρ• τους γεωργούς άπιέναι, 

τά γεωργικά σκεύη λαβόντας, εις άγρδν 
ώς τάχιστ' άνευ δορατίου και ξίφους κάκοντίου• 
ώς απαντ' η δη 'στί μεστά τάν&άδ' ειρήνης σαπράς. 
άλλα πάς χώρει προς έργον εις άγρον παιωνίσας. 
ΧΟΡΟΣ. 
560 ώ ποθεινή τοις δικαίοις καΐ γεωργοίς ήμερα, 

γογ; Βπιηοΐί. ίη ηοΐίβ, Ηθίη(1. α<1 Ηογ. 8»ί. ρ. 200. κατεπαπαρδεν V. χατα- 

πέπαρδεν 0. πέπαρδεν ναΐ^ο. 

— χεινουί υιιΙ^ο. 'κεινουί Καδί. Βαπη. ϋίηά. ΒοΟι. Βθι*£Κ. Μβίη. 
ν. 552. τον δέ δρεπανουργόν Οοο. Μηβπι. II ρ. 100. 
ν. 553. δορυξόν Κ. V. δπίά. 8. ν. έσχιμάλισεν, ΙΜηά. ΒθΙΛ. Βοϋι. ΗοΊά. ΒβηζΙι. 

Μβίη. δορυςΌΌν γαΐ£0. δορυξόΰν ΒβηΙΙ. 
ν. 556. εις άγρόν Κ. V. Β. 8ο&1. Εχο. ΒβηΙΙ. ΒγοποΙε. ΓβοβηΜ. ές ά. θη4β» 

ναΐ£θ. είς οω. Ο. — χατέπαρδεν: νβδρ. 619 βΗάβηι 
ίοπηα, χαταπαρδεϊν ΡΙαί. 618. Οοη- 
ΐΓα νβΓΟί δίαιρίίοίδ αοπδΐιΐδ Ιπαρδον 
ιαχή ηοη Ιβ^ίΙυΓ. 

ν. 553. έσχιμάλισεν : δοηοΐ. τψ μέσψ 
δαχτύλφ συναρμάσας τόν μέγαν χαΐ 
πλήξας έφυβρίζει. Νοβ: βίη δοηηίρρ- 
οηβη 8οηΐ3£βη. ΑΚίδ δοηοΐίαδ&β, 8ιιίά»β, 
Ρηοίϋ, Μοθήάίδ (ρ. 360 ΡίβΓβ.) βχρίίοα- 
ίίοηίβιΐδ δπρβΓδβάβο. Οί. Αοη. 444 ο. 
δοηοΐ. 

ν. 554. άνειπε: νβΓΟίιιη δοΐΐβαιηθ 
βΟΓίπη ςιιί ραοΐίοβ αίςαβ βχ οίδοίο ρα- 
Μίοο αϋφίκΐ (Ιθηαηΐΐ&ηΐ, αϊ Αοη. 11, 
Αν. 1076. 1084, νβδρ. 1497. 8ο1Ιβπι- 
ηίδ ί^ϋαΓ ίη6ηίίίναβ άπιέναι, δοίΐ. 
χελεύω νβΐ αναγορεύω. ο£. Κίάά. αά 
Ό&ψ. ρ. 393. ν. 557. άνευ : δοηοΐ. πρφην γαρ ου- 
δείς δ£χα σιδήρου έξήει εις τον άγρόν 
υφορώμενος τους πολεμίους. Όβ πιθΙγο 
ο£. Κοδβο. ΜβίΓ. ρ. 14^ 

υ. 558. σαπράς. βοΐιοΐ. παλαιάς χαΐ 
αρχαίας. ΟοπιραΓθδ ηοΒίπιπι: ίααΙβΓ 
ϊηβάβ βϊ: ΐίβίβΓ Εγ. Οί. Ρηοΐ 8. ν. 
ΡηΓνη. Ιλο. ρ. 377. Ββιφε. Κβΐ. Οοπι. 
ρ. 314 βφ 

ν. 559. χώρει προς έργον : άβ Ιιβο 
Ιο^αβηάί ΓΛίίοηβ άίχίί ϋο!)Γ. &ά Αγ. 
Αν. 718, δοηοΐβί. Π ρ. 230; Μβω άβ 
οιηίβδο ίΐΓϋοαΙο νθΓδα δβς. Εηίβ γεωρ- 
γοίς, α<1 Τηηονά, 8οηο1βί. Ι ρ. 116. 

— παιωνίσας : βοηοΐ. παιών γά*ρ έστιν 
ΰμνος ευχαριστήριος. νί<1. Κτώιώ. Τιω. 
ρ. 202, δαρΓ» ν. 453, Α<Α. 1212. 

ν. 560. γεωργοίς. ΕΙ οΐιοηιαι β* Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 183 565 ασμενός σ' ίδών προσειπεΐν βουλομαι τάς αμπέλους* 
τα'ς τε συκας, ας έγώ 'φότευον ων νεώτερος, 
άσπα'σασθαι θυμός ήμΐν έστι πολλοστψ χρόνφ. 

τριταίος. 

νυν μέν ο3ν ώνδρες προσευζώμεσ&α πρώτον τη θεψ, 
ηπερ ήμων τους λόφους άφεΐλε και τάς Γοργόνας• 
είθ' δπως λιταργιουμεν οΓχαδ' είς τά χωρία, 
έμπολήσαντες τι χρηστον είς άγρδν ταρίχιον. 

ΕΡΜΗΣ. 
ώ Πόσειδον, ώς καλόν το στίφος αυτών φαίνεται ▼. 561. σ' οω. Α. V. Ο. ά. γ* νοί^ο. ά. σ' Β. Βπιιμ&. Τ^η. (ΚΜά. Ό&ν. 

ρ. 610) ΡοΓβοη. Ιην. Γβββηϋ. 
ν. 563. έστι Κ. V. Β. 0. ΚαβΙβΓ. Γβοβηίί. γάρ έπί αηίθα ναΐ^ο. 
ν. 564. προσευξώμεθα ΑΙά. Ιαηί. ναΐ^ο. οογγ. ίη 8β3ΐί£. Εχο., Γβο. ρηπι. Κιΐδί. 
τ. 566. λιταργειοϋμεν Ε. V. 
ν. 567. άγορασείοντες Ρογβ. βραά Έϊάά. &ά Ώάψ. ρ. 624. άγοράσον βηίπι 

ΑΙηβη. III ρ. 119 α. παραχορήγημα θχ 3£ποο1ίδ οοηβΙΗίδββ 

3ρρ3Γ€ί, 3(1ΐηΓχίί8 βΐίϋδ £βηβΠ8 οΐνί- 

1)α8. Παραχορήγημα βχίΐ, άαπι Τ17- 
^36ΐΐ8 ΙοφήίαΓ ν. 555 — 559, κ! ββί, 
ορίηοΓ, ρΓορβπκχΙαιη 3£ποοΐ3β οωηβδ. 
<ίιιί ιηαηβηί, β4 β^ηοοίββ δΐιηί θ4 ίίΐοη. 

τ. 562. νεώτερος— πολλοστψ χρόνψ: 
ηίβ νβΓΟίβ οηοηιηι δί^ηίβοβΓβ Ύοΐαίδδβ 
1οη£ίηφΐιιιη οβίΐί ίβποραδ, ΓβοΙβ δβηο- 
Ιΐαβία 3ηηοΐ3νίί. πολλοστψ χρόνψ Μβη. 
βρ. Ρηβο. ΧνΐΠ ρ. 1193, Μβίη. Οοπι. 
IV ρ. 167; πολλοστψ ετει 0Γ3ΐίη. ηήη. 
3ρ. Αίηβη. XI ρ. 460 ί, Μβίη. 0. ΠΙ, 
ρ. 377. πολλοσταΐος νβΐ πολλοστιαΐος 
Εποαίηβ 3ρ. &3πι. Αηβοά. Οχ. Ι ρ. 369, 
3, Μβίη. 0. ΠΙ ρ. 271. ΑΙία βαρρβάί- 
ίβνίί ΡοΓβοη. &ά ν. 

ν. 565. Γοργόνας! δβηοΐ. τοΰτο πά- 
λιν είς τον Λάμαχον αίνίττεται. οοιηρ. 
Αβη. 341. 

•▼. 566. όπως λιταργιοΰμεν : ββηοΐ. 
αντί του συντόνως δραμούμε&α (παρά 
τό λίαν άργόν). Ηβδ^οη. β* Ρηο*. β. ν. λιταργίζειν. Να5. 1253. άπολιταργιείς — 
δοηοΐ. άποδραμει, άποσκιρτήσεις. ίάβηι 
λιταργισμους βχρ1ίθ3ί σκιρτήματα. Οί. 
Κίάά. 3ά ϋ»ν. ρ. 120. — Ι8ϋ<1. δαίά. 
8. ν. λιταργιοΰμεν. 

— είς τά χωρία: ίη 3£ΐΌβ,ίιι ρΓβθάί»; 
οί. ΡίβΓβοπ. 3(1 Μοβτ. ρ. 225, ςαί οογ- 
■ Γθχίί κατωνάκη, τοις είς χωρία φεύγου- 
σιν ρΓΟ είς χρόνον. 

ν. 567. ταρίχιον : δαρβΓβδί Γοιήϊ3 
άβπιίηπίίν» ίη ίΓ*§ηι. ΡηβΓβοηύίδ βρ. 
Αίηβη. ΠΙ ρ. 1 1 9 ά\ Μβίη. Οοπι. II ρ. 263, 
όρφανόν ταρίχιον η β3ΐ83ΐηθηΙιιηι ηαΐΐίβ 
οοηάίηίθηϋδ 3ρρ3Γ3ΐΐΗη" Μβίη. ; βί Οβ- 
ρηίβοάοή αρ. Αϋιβη. 1. 1., Μβίη. Οοπι. 
Π ρ. 885. 

ν. 568. ώ Πόσειδον: δοηοΐ. 6 Έρ- 
μης όρων τους άγροίκους είς άγρόν έξιόν- 
τας φησίν. — στίφος : = όμιλος, Ες. 852 
στίφος βυρσοπωλών νεανιών. Αθδοη^- 
Ιαβ, Τηαογάίάβδ, Χβηορηοη νοοβ ιΐ8ΐ 
δυηί, άβ οιιίαβ αοοβηία νίά. Ογεπι. Αηββά. 
Οχοη. Π ρ. 410, 16. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 184 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 570 καΐ πυκνον χαΐ γοργ&ν «δσπερ μάζα καΐ πανδαισία. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
νή ΔΓ ή γάρ σφύρα λαμπρλν ή ν άρ' έξωπλισμενή, 
αί τε θρινακες διαστίλβουσι πρ&ς τδν ήλιον. ν. 569. καΐ πυκνόν γεωργών Ε. Οητ. 

ν. 570. νή τον Δί' Κ. V. Γ. Ιαηί. Π. III. ΡγοΙ>. νη Δία νοί^ο βί Ρ1. ΟΙιτ. 

— σφύρα νηΐ£θ. σφύρα Ββηίΐ. Ώο\)τ. ΙαοοΟδ. αά Αηίηοΐ. Ρ^. III ρ. 
XI, (Όάί.). Κβίδ. 8γηί. ογ. ρ. 20, ϋίηά. Ββϋ. Βοίββ. Βοίη. Ηο1<1. ΒβΓ^. 
Μβίη. βί. Αγοηο. άβ Ηβββηί. ρ. 96, 26. Οαίδί. Ηβρίι. ρ. 18. 

— άρ' Κ. V. Γ. Ιαηί. Π. ΠΙ. Ιην. ϋίηά. Ββϋ. Βοίη. Β&Γ&. Μβίη. άν 
νηΐ£0. 

— ή τε σφύρα (βίο) ρτοροη. Ι*βηίίη£. ή σφύρα γε λαμπ. νβΐ. ή σ. γάρ 
ήν αν λαμπρόν (ΐ. β. λαμπρώς) έζωπλ. ΡοΓβοη. ν. 569. γοργόν : βοΐιοΐ. έπεί δια χρό- 
νου έξιόντες Ισπευδον. ν»ηβ βχρίίο&ηί 
Ιβχίοο^πφηί. Ηθ8γοΜιΐ8: ευκίνητος, τα- 
χύς, σκληρός, λιπαρός, ευτραφής. Είγηι. 
Μ. ρ. 236, 47 γοργόν: δεινόν οϊ δέ 
φαιόν (Γηδουπι) Ιμάτιον. Ώβ ογ&Ιϊοπθ 
βοηοίδ» (Η. 8ίβρη.) Εαβίαίη. ρ. 649, 
26; ρ. 1098, 37; ρ. 1740, 5. 8αί<1. 8. 
ν. γοργός — φοβερός. νβΓΟαπι βρικί 
δοπρίοΓβδ βί ροβί&β 83ίΐ8 ίΓβςαβηβ 
ΙαικΙ&Ι ΑηίίβίίίοίΒίΛ Ββΐώ. Αηββά. ρ. 
86, 26, έπ! τοΰ ταχέος ή ανδρείου <ϋο- 
ίαηι βχρίίοαηδ. 

ν. 570. ή γάρ — ή ν άρ' δΐιρπι 
ν. 22. 

ν. 569. μάζα καΐ πανδαισία: δβηοΐ. 
μάζα — δ στρυφνός άρτος. πανδ. ή δα- 
ψιλής καΐ παντοία ευωχία. — άλλως. 
φασί γάρ παν δείπνον, έν ψ έκαστος 
αύτφ κομίζων είς κοινδν κατατίθεται 
καΐ πάντες πάντων μετέχουσι. ΝοδΙπίπι 
Ιοοαπι νίάβίιΐΓ ΗαΓροοΓ. δ. ν. πανδ. Γβ- 
δρβχίβδβ. (Μβίη. Οοπι. IV ρ. 651 ίηΙβΓ 
ίτΛξϊΏ. αηοη. »ίίη1ίί.) Οί. Ιίββγοη. 8. ν. 
ΗβΓοάοί. V, 20. — το πανδαίσιον αββΓαηί 
Ρηοί. β* 8αΜ. δ. ν. Εβί ί^ίίηΓ βί είλα- 
πίνη β* έρανος, οοητίνίππι οΛογπιιι ν&- 
πβίαίβ βί βορία αοαηώιηβ, ορίραπίπι. νίταςαβ νοββ βί νβίοβίί&ίβηι δίαάίαιη- 
ςαβ άίβββάβηίίαπι βί οορίαπι άβδί^η&ί. 

ν. 570. σφύρα: ββηοΐ. νοήσαι δει 
τον χορόν σφύρας έχοντα, αίς βωλοκο- 
ποΰσι, και θρίνακας κ αϊ σκεύη άλλα' γε- 
ωργικά, δι* ων τάς βώλους της γης έμελ- 
λον θραύσειν. — σφύρα &ρ«ά Ηοπιβηιπι 
Οά. γ, 434 ο! Ηββίοάαπι Ορρ. 423 
ρππια ρΓοάαβία Ιβ^ίίηι•, ίη ίτ&£ΐη. Αβββη. 
3ρ. Αίηβη. VII ρ. 303 β, Ν»α<&. Τγ. 
ίτ3£ΐη. ρ. 75 δς. ίη ρπωα ίήαιβίη ββάβ 
681;; ίίβπι ίη ίτ^χη. Οαί. αρ. Ηβρη. 17, 
8, Μβίη. Οοπι. II ρ. 69 ηοη Ιίςαβί. 
Αρηά Ροΐΐηοβηι βββρίαβ νοχ οοοπγπ*. 

ν. 571. Οαηι ηι&ΙΙβο ηη» ββίβϋταη- 
Ιπγ θρίνακες, τ&ηηί, νβηίί1*οπι, άβ ςαί- 
οαβ βοηοΐ. τά πτύα. έργαλεΐον ψ άπο- 
χωρίζουσι των σπερμάτων τά άχυρα, 
βί. δβηοΐ. νβη. Ηομ. II. ν, 588. 8αί<1. 
βί Ζοη. β. τ. Ρηοί. δ. ν. όργανον γεωρ- 
γικδν όδοντ^κόν. Ηίηο ΚηδίβΓαβ βί 
ΒβΓ§1βηΐ8 νβηίί1»1)Γίι, ΡΙογ. Οπγ. ν»η- 
ηιΐ8, Βηιηβ^ίαβ Γαβίπ ίπάβηίββ ΥβΓίβ- 
Γαρί. νβΓαηι σφυραι, ηι^Ηθί, ροίίαδ 
Ιί^οηβδ βδ8β άίχβπιη, δβηοΐί&δίίδ ρΓ3β- 
βαηίί6αβ. 

— διαστίλβουσι , ςαββί β^ηοοΙδίΓηηι 
βί βαάοΓβ βί ^αηάΐο, ηοη ςηοά ίβιτθ3θ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 185 ή καλώς αυτών άπαλλάξειεν άν μ,βτόρχιον. 
ωστ' εγωγ' ήδη 'πιθυμώ καφτ&ς έλθεΐν εις άγρδν 
καΐ τριαινουν τη δικέλλη διά χρόνου τό γηδιον. 
575 άλλ' άναμνησ&έντες ώνδρες 

της διαίτης της παλαιάς, 

ην παρείχ' αδτη πύθ' ήμΐν 5 

των τε παλασίων εκείνων ν. 572. ή καλώς Κ. V. ναΐζο. (πώς καλώς αυτόν 8υκΙ. 8. ν. άπαλλάξειεν), 

ή καλώς Ιαηί. II. III ΕγοΙ). (?). άν τις μετόρχιον ρΓοροη. ΚΙ. Οηι\ ςιιοά 

νβΓβπί τβρη%η&ί. 
νθΓ8απι ΜβΓοαπο ίτίβαίί Εθίδΐάαδ. φυτών ρΓΟ καλώς Η3ηδίη£. ΡηίΙο1θ£. 

νΠ ρ. 197. 
ν. 574. γήδιον Βθγ^. Μβίη. βί. Είνιη. Μ. 8. ν. ρ. 230, 4 βί Όίηά. »ά Η. δίβρη. 

(τον γ. Ιαηί. ΠΙ.) 
ν. 577. ήμϊν Ε. V. να1$ο. υμϊν Β. Βπιηβΐί. 
ν. 578. παλασίων Κ. V. Β. Ο. Γ. Βηιηβΐι. Γβοβηίί. οί. Ηβδνβη. Ρηοί. 8. ν. βαηί. Νβςαβ λΗΙθγ άίβίηπι ςαοά Ηο- 
πίθΓαδ άβ νΐίχβ βαο ρΓ3β(1ίθ3νίΙ ζ, 237 
κάλλεϊ και χαρισι στίλβων, νβΐ άβ Ρα- 
πάβ II. γ, 392 κάλλει τε στίλβων και 
ε?μασιν, βί άβ Απιογθ Οοπποαβ στίλβων 
νώτον πτερυγοιν χρυσοϊν, Αν. 697. Ιηάβ 
βΰΐοοηίάβδ ηοωβη άαχίί Αν. 139, ςαοά 
λαμπρός ί\ύϊ βί κεκαλλωπισμένος (8ΐηζ- 
ζθγ); ηοη ϋβω Στιλβίδης ν»1β8 Ρ»ο. 
1032, ηοηιο ββοαηάαηι ΒοηοϋββίΛπι ηο- 
ηββίηβ. 

ν. 572. μετόρχιον: 8<Λο1. τό με- 
ταξύ τών δρχων (ίηίβΓΟπΗηίαπι Οοΐα- 
αιβίΐβθ). ορχοι δέ καλούνται τα μέσα 
τών έλαιών καΐ τών αμπέλων. Κβίβ- 
Ιίίαβ „83ηβ 1)βηβ ρβϋβηΙαΓ »1) ηβ 8&1α. 
ββηβ αίΓβοαηΙ δθ^θίβηι, ββηβ &£πιπι 
βχοοίβηί." ΑβδβηΙϋυΓ ϋίηάοΓίΐιΐδ. Αοοα- 
ΓαΙίαβ ορίηοΓ, δί άίοίπηί ίοΓθί μεταλ- 
λάξειαν άν, ρβπηιιίΗοαηί, πιβΚηβ Γβθάβηί 
ίηίβΓ0Γ<Ιίηίπιη. Νπηο νβΓο, ςυππι Ββη- 
8ΐΐ8 ύβοβ&Ι βδ86: ίηΙθΓΟΓίϋηίαπι οβηβ 
ί. β. 1)βηθ »ο ρπΙοηΓθ οιΐΓ3ΐυπι θίβοβ- 
άβί 3Ϊ) ίβϋβ, ςη&βΓβηάαπι, ηαπι ροββίί 
άπαλλάξειεν ββηβη ρ&βδίνο άίοί. ν. 574. τριαινουν: δβηοΐ. ήρεμα 
σκάπτειν καΐ έπισύρειν τάς βώλους υπέρ 
του κατακρύπτειν τά σπέρματα. ΑΗο 
νβΐ ρΓορπο 8θηδα νβΗ)αιη υβαΓρ^νίΙ 
Ειιγ. Βαεοη. 348, ί. 6. ίπάβηίθ ηιονθο 
Νβρίιιηί ίηδί3Γ. βί. Εΐωδί. &ά Εαι\ 
Β&οοη. ν. 1. , 

— δικέλλη: 1ΐ£0 ϋίάβηδ, βχδίΛΐ ίη 
ίτ. 8οβίθΓ»ίί8 »ρ. ΡοΙΙ. IX, 57, Μβίη. 
Οοηι. IV ρ. 591. Τίηι. 8. ν. σμινύην 
όί μέν δίκελλαν, οί δέ άξίνην καλοϋσιν. 
νίά. Κηηηΐι. ρ. 233 βη. 

— διά χρόνου: ί&ηάθπι, αϊ ΡΙαΙ. 
1045 διά πολλού χρόνου, νβδρ. 1252, 
ηοί νκΐ. ηοί., αϊ. 

— γήδιον: υποκοριστικώς αϊ ίη £γ. 
Αηβί. «ριιά 81οο. 60, 7, Βθγ^. 3ρ. 
Μβίη. Οοιη. Π ρ. 1108. 

ν. 575. ϋβ πιθΙγο άίχίΐ Κθ8β6.- 
ΜθΙγ. ρ. 153. ΕηιιπΐθΓ3ί Ρ&οίβ άοη&, 
ηί ηαηο ^τΗΐίαηι άβ»β ΓβίθΓ3ηί ηοιηί• 
ηβδ ρ&οαϋ. 

ν. 578. παλασίων : βοηοΐ. τών πεπατη- 
μένων ίσχάδων, τινέ^ δέ τών παλάθων, Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 186 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ των τε σύκων τών τε μύρτων, 
580 της τρύγος τε της γλυκείας 

" της ιώνιας τε της πρδς 
τφ φρέατι, των τ' έλαων 

ών πο&ουμεν, 
αντί τούτων τήνδε νανί 
585 την θεδν προσείπατε. 

ΧΟΡΟΣ. 
(583) χ α ψε Χ α φ' ω * ήλθες ήμΐν άσμένοις φιλτάτη. άντ. α ά 

παλλασίων ναΐ^ο. παλαθών βοηοΐ. 3ά ν., αηάβ παλαθίων Ββηίΐ. — ,,παλλα- 
θίων 8αίά. 8. ν. παλάθαι, παλαθίων. παλλαθών ΡΙογ. Οηι\ παλαθών ΒίδβΙ. 
παλάθων α1η. β $03ΐΐ£. Εχο. — Όο\>τ. »3η λάπαθων δοηο1.? α 
ν. 582—585. ν»ήβ άίδροδίίί δαηΐ νβΓβαδ ; νιιΐ^ο τψ φρέατι άίροάί3 ΙΐΌοή&ίοα 
Ιβ^ίίαΓ, ηί ίη Κ. ςηοςιιβ βχδ&ί. ΒηιηοΜίαδ τήνδε νυνί άίροάΐ3ηι ίβοϋ 

ν. 586. χαίρε χαΐρ' ώ φίλταθ' ώς | άσμένοισιν ήμΐν ήλθες Ε. V. νηΐ£θ. Ββηίΐ. 
νηο νβΓδα οοηιρΓβηβηάίΙ; ΒβΙΛ. χαίρε χαΐρ' ώς ήλθες ήμΐν άσμένοις ώ φιλ- 
τάτη ϋίηά. Ηοΐά. χ. χ. ώ. ή. ή. άσμένοις φιλτάτη ΒβΓ^Ιί. βά. Ι. χ. χ. ώ. 
άσμένοισιν ήλθες ώ φιλτάτη ίά. βά. II. Ργο νπΐ^δία Βπιηοΐί. ίη ηοίίβ (β*; 
«ά 8ορη. ΤΓ&οη. 18) ώ φιλτάτη γ* ώς. — άσμένοισιν ήμΐν ήλθες ΡθΓδ. 
ΕαΓ. Ρηοβη. 1061. οί. Όοογ. 3ά ΡΙαΙ. 286, δβηοΐβί. II ρ. 137. Ηοίίοήΐδ ίη 
1>ίηει οαηηίηα »ηΙΐ8ΐΓορηίο» βί ιιηίαβ νβΓδαδ βροάαηι άίδΙΗοπίΓ ο&ηίίοαω, 
ρηπαο ν. δοηοβηδ χ. χ. ώ. ά. ή. ή. φ. , δβά ίη βά. χ. χ. ώ φ. | ώ. ά.• ή. ή. 
η. β. άνομοιόστροφα άβάίΐ. ήμίν Βπιποΐί. ρΓορίβΓ πιβίΓαιη, Ββηίΐ. χ. χ. ώ. ά. 
ή. ή. φ. Μβίϋ. παλάθη δέ είδος βοτάνης. — παλάθιον 
Ροΐβιηο » ρ. Αίηβιί. XI ρ. 478 ο. δβηοΐ. 
ϋίοηΥδ. Τπγ. Ββ1&. Αηβοά. ρ. 794, 21. 
(Η. 81.) 

ν. 580. τρύγος: νέου οίνου, (ϊηαβ 
νοχ βίαβςαβ οοηιροδϋα βί άβπναΐα 
βοιηοθάί3θ νβΐ ΐΐ7£0βάί3β πΐΗχίιηθ ρΐΌ- 
ριί». 

— (ιόνιας: ή φυτεία τών ίων ώς 
χαί ή τών βάδων βοδωνιά. Οί. Ηβδ^οη. 
8αίά. δ. ν. ϋβ βοοβηία ΑγοςμΙ. ρ. 99, 14. 
Αά φρέατι Βοογ. ΐ3αά. Αίηβη. III ρ. 
125 ί, 124 <Ι, 125 3; Εοοίββ. 996 (1004). 

ν. 583. ών ποθοΰμεν (άβ ταβϊτο 
Υΐάβ 3ά γ. 344 συβαρίζειν) δεηοΐ. 3(1 ρΐΌχίηιιιηι έλαών γθΓθγΙ, βχρ1ίβ3ηδ ίσως 
ή έπε! δώρον της Άθηνας ή ότι εύφο- 
ρος έστιν ή Αττική έξαιρέτως είς τόν 
της έλαίας καρπόν. 

ν. 586. Όβ οηοπ Ο3ηίίοο νίά. Εη- 
£βι\ άβ Γββροηδ. ρ. 4; ΡΐΌΐβ£. ρ. 52. 

Αά ώς οί. Όοογ. 3(1 ΝιΛ. 1356, 
δοηοΐβί. II ρ. 162. 

Αά άαίίνιιηι άσμένβις οί. \¥γΜθηο. 
Ερ. ογ. ρ. 27 ες. ρ. 247. ΡοΓβοη. 1&αά. 
Μαδ^τ. 3ά Ε«γ. Ρηοβη. 1073, Αβδοη. 
ΡγοηιΛ23, 8ορη. ΤΓβοη. 18. Αά φιλ- 
τάθ' δβηοΐ. σχληρώς τοΰ η συναλει- 
φθέντος. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΪΣ ΕΙΡΗΝΗ 187 

σψ γάρ έδάμην πόθφ, 

δαιμόνια βουλεμένος 

είς άγρδν άνερπυσαι. 
590 (χαψβ χαιρ' ώ? ήλθες ήμΐν ίσμένοις φιλτάτη•) 

ήσθα γάρ μέγιστον ήμιν κέρδος ώ ποθούμενη 

πασιν, όπόσοι γεωρ- 
• ν γον βίον έτρφομεν, 

κώφέλεις ή μας μόνη. 

πολλά γάρ έπάσχομεν 
595 πριν ποτ* επί σου γλυκέα 

χάδάπανα χαΐ φίλα• 

ν. 587 δς. έδάμημεν — βουλεμένοι νυΐ£0. έδάμην — βουλεμένος ΙΗηά. 
ΒβΓ^Ιί. ΗοΜ. Μβίη. 

ν. 588. δαίμονα V. ναΐ^ο, δαιμόνια Κ. ϋίηά. ΒβΙΛ. Βοίη. Ηοΐά. ΒβΓ£ΐί. Μβίη. 
(νβΓδ. ,βίβοϋ ΗοΙΛ.) δαίμονα σε Βηιη<&. ίη ηοίΐ8. δαιμαν ώ Βοίδδ. 

ν. 589. άγρους ΡΙογ. ΟΙιγ. Ροβί ηηηο ΥβΓδαηι, δι Γβ νβΓ» ίη ίατοΓβηι οαηηίηίδ 
3ηίΐ8ίΓθρηίοί Ιαοαη&πι βδδβ δίβΐαδίπαδ, ρπηιιπη νβΓδαπι ΓβρβΙίνβπιη ίηίβ^τηιη 
χαίρε κτλ. Υ1>ίςαβ ίβΓβ αβοίρίβηάαιη ραίο 3αί βαάβπι 3υί βίπιί11ίιη& 
νβΛ» & 111}Γ3Γϋ8 τβΐ οοηδαΐίο ηβ^ΐβοία νβΐ οιηηίηο ρΓορίβΓ δίπιίΗΙαάίηβπι 
ΗΙβΓΒΓαπι & ίβδϋη&ηϋϋαδ ρΓ&βΙβπηίδδα, ρΐβήβηαβ Ιαοαοΐδ οπ§ίηβηι άβάίδδβ. 

ν. 590. μέγιστον Κ. V. ΕΊογ. ΟΙιγ. Ρογ8. Ειιγ. Ηβο. ρΓ. ρ. II, Όίηά. ΒβΉ. 
Ηοΐά. ΒβΓ^. Μβίη. τό μ. ναΐ^ο. ΥβΓοα ήσθα — ποθούμενη ίη αηαηι ΥβΓδαηι 
€οηί. Κ. Ιην. Γβοβηϋ. νοί^ο άίηιβίή άαο βηηί. Ροδί ηιιηο ν. Όίηά. υθγοα 
μόνη — ώφέλεις ββαηί ήΛβί 30 αίΓΗςηβ ρ&Η» Ιαοηη&β δί#ηο ροβίίο (ϋα Ηοΐά.) 
**1βςαβ Ιαβαηαβ βηρρίβπίθηίαπι βχοο^ίίανίί: μόνη γ. ή. ώ. πάντα παρέχουσ' 
αγαθά | πασιν κτλ. 

ν. 593. γεωργικόν βίον έτρίβομεν Κ. V. ναΐβο. β. έτρ. γ. Όϊηά. Ηοΐά. Εη£βΓ. 
1 1. ρ. 5. γεωργόν βίον έτρ. ΗοΙίο. ΒβΓ£&. Μβίη. άγροικικόν έτρ. Υβΐ έτρ. άγρ. 
Εη^βΓ. Γββροηβ. ρ. 5. (γεοργ. Ιαηί. III.). — μόνη γάρ ημάς ώφέλεις ναΐ£θ. 

ν. 596. καΐ δαπάνη ν&Η» Ιββίίο 8οηο1ί3δ&β. 

ν. 587. σψ γάρ έδάμην πόθφ : οοπορ. Ιβηίο, £Γ»νί, πΐδίίοο άίοίαηι. ΡΙαί. 

Ηοω. 04. λ, 202 άλλα με σός τε πόθος 675 έφ' 9)ν έπεθύμουν δαιμονίως έφερ- 

— μελιηδέα θυμόν άπηύρα. πύσαι. 

τ. 596. κάδάπανα: ίπΐ£ί. βοηοΐ. 
ν. 588. δαιμόνια; δοηοΐ. δαιμονίως, έχ τ ~ ν ά ών ά ^ πάντα . 

σφοδρώς, Κγοθ* Ον. ξτ. §. 46, 3, 2. 3. ^^ έν δέ τψ πολέμφ ώνο0ντο 

υ. 589. άνερπύσαι: βοηοΐ. ίδίως τό καΐ έδαπάνων. ΒβΓβΙ. οοαφ. Εοτ&ϊ. 
τη γαστρί/είλεϊσθαι, δθεν τό έρπετόν. Ερο<1. II, 48 άβρβδ ίηβιηΐβδ αρρ&Γβί, 
Ηααύ άαοίο άβ ^Γβδβα &§Γίοο1&ηιη) β* Αοΐι. 32 βα^. ϋ'φζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 188 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΓΣ ΕΙΡΗΝΗ τοις άγροίκοισιν γάρ ^σ&α χϊδρα καΐ σωτηρία. 

ώστε αϊ τά τ* αμπέλια 

και τά νέα συκίδια 
600 τάλλα »' δπόσ' εστί φοτά 

προσγελάσεται λαβόντ' ασμενα. 
αλλά που ποτ' ή ν άφ' ημών τόν πολ?>ν τούτον χρόνον 
ηδε; του&' ημάς δίδαξον ω θεών εύνοόστατε. ν. 597. άγροίκοισιν Β. V. Β. ΒβηΙΙ. Βηιιιοΐί. ΓβοβηΜ;. αηίβ» άγροίχοισι ναΐ^ο. 
χίδρα οοάά. ναΐ^ο. χϊδρα ϋιηά. ία Οχοη. βΐ Ρ&ιιβ. ΗοΜ. ΒβΓ^. Μβίη. χαρά* 
Κβίδΐί. οοηίΓα ωβίπιηι. — χύτρα ΕΙ. Οπγ. 

ν. 600. οσ' Κ. να1$ο. όσσ' V. ΒοΙη. 6Όα γ' Ββηίΐ. Βπιη<&. Ιην. 

— δπον Ββηϋ. Ρογ8. Επγ. Ηββ. 1149 ρ. 101. Όίηά. Ββίεκ. Βοίδβ. Ηο1(1. 
ΒβΓ^Ιί. Μβίη. 

ν. 601. προσγελάσεται Ε. — &άά. σε V. Ο. Ιαηί. II. III. Κβρη. Ρογ*. ΑπιβΙβΐ". 
προσγελα'σονταί σε Β. ΑΙά. Ιαηί. Ι. ΒπιΙ). Οτλϊ. \νβοη. ΚαβΙ. Βηιη<&. — σε 
θί. Ρογ8. 1. 1. Βίηά. ΒβΙΛ. Βοίη. Βοίδδ. Ηοΐά. ΒβΓ£&. Μβίη. ςηοά ίηίβΓίααι 
βΓ2ί, νιϊ ςιιο ρβΓϋηβΓβί λάβοντ' βχρ1ίο»ΓβίαΓ. — προσγελάσει (βοηΐηι ηδαιη 
ΑίΙκοπιπι) τοι ΕΙογ. Οηι\ 

ν. 603. ήδε Κ. V. νπΐ^ο. χρόνον; ήδέ Κηβί. Γβίαίβίαβ * Β&νβδίο Μ. ογ. ρ. 
278, Κίάά. ρ. 523. ςαοά ήδέ ηοη βΓ&ί ΑΜίοοπιιη. χρόνον ήδε; Βηπη. χρό- 
νον; συ δέ (?) Κθίδΐί. — τόν πολύν ήδη χρόνον ΑΙά. ΙαοΙ. Ι. Βπιο. Ογλϊ. 
ΤΫβοη» τούτον ναΐ^ο. τ. χρόνον; ήδη ΡογΙ. Απιβίβΐ. βοπρδβπαι αλλ* όχου 

- ήδε, τ. ν. 597. - χϊδρα: ββηοΐ. έρειχτά έχ 
χριθής νέας γενόμενα. 0£. δβηοΐ. Ες. 
806. Τοβίβ. Ιπίίοί Γβοβηίίδ £Γ&η&, ςα»β 
ίη άβΐίοίίδ Αίηβηίβηδίυπι ίηίδββ αρρ&Γβί. 
δαίά. δ. ν. χϊδρα, Ηββτοη. δ. ν. ΒβΓ£- 
ΙβΓαβ βχρ1ίο»1 χϊδρον : βίΐαΐίαιη βχ πογ- 
άβο ίΓββο ΓβοβηΙί. Ββ βίνπιο νί(1. Η. 
βίβρη. 8. ν. ΡοΙΙ. VI, 62. χιδρίαν Οο- 
ιηίοί πιβπιΟΓΗΐ; ΒθΓ^Ιί. πρ. Μβίη. II 
ρ. 1184. 

τ. 598. αμπέλια: ίάβπι Αοη. 512. 

ν. 602 βς. Α<1 ΜβΓοαήππι η&ββ, 
οβηΐη ήηΐίο, ΙοςαίίπΓ βηοΓ3£α8, ηοη 
β&ηίί. θοηοΐ. προς ταΰτα χαΐ Κρατίνος 
έν Πυτίνη πεποίηχεν (ίπιαιο ταύτα προς τά Κρατίνου έν II. πεποίηχεν, ςαϋ ί&οα1& 
ΟίΐΙίηαβ Απ8ΐορη»ηί8 Ναοβδ νίοβπιΐ) 
„ώ λιπερνήτες πολϊται τ. δ. ξ." (ςοο 
Ιοοο Μβίηβΐάιΐδ Οοηι. II ρ. 124 »η λι- 
πέρνητες Βοπυβηάαπι βίί ρΓορΙβΓ Η687- 
οηίοηι 8. ν. λιβέρνης βΐ Ρΐιοί. 8. υ. 
λιπέρνητες άαοίίαΐ). Ιστι δέ προς τά 
Αρχιλόχου. Ιηάβ λιπερνήτες αο Απ- 
δίορηαηβ βοπρίαηι βχίδϋιη&ηί Ββηί- 
Ιβίηδ, \νβ88β1ίη£. »ά ϋίοά. XII, 40. 
8βά οαΓ ηηηο 3§ποο1»8 ρΒυρβΓθδ ηο- 
'ηαίηβί ΜβΓοαπηδ, ο&αδ&αι ηοη νίάβο. 
ΟθίβΓπηι οί. 8ηΪ€ΐ. 8. ν. λιπβρνήτις, 
Είνιη. Μ. 8. ν. ρ. 566, 50. Βθγ^Ιε. 
Κ«1. Ο. ρ. 29. ΚίαΜ. Άά Ώ&ψ. ρ. 524. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙ,ΣΤΟΦΑΝΟΓΣ ΕΙΡΗΝΗ 189 ΕΡΜΗΣ, 
ώ σοφώτατοι γεωργοί τάμα δη ξυνίετε 
605 ^ήματ', εί βουλεσθ' άκοδσαι τηνδ', 2πως άπώλετο. 

πρώτα μεν γάρ ήρξεν άτης Φειδίας πράξας κακώς• 
είτα Περικλέης φοβηθείς μη μετάσχω της τύχης, 

υ. 604. λιπερνήτες βί τις ξυνιέτω Βίοάοπίδ πιβπιοηαβ θπόγθ, αί &ίί ϋίηά. 
β νβί. βά. ώ πένητες καΐ γ. Ιλ£Θ βΓ£0 ώ λιπερνήτες. νίά. 8«1ιθ1. Ηθβ. 
βαίά." Ββηίΐ. — Γβο. Βοίδδ. ΒοΙΙι. Μβίη. 8βά 8ο&1. Εχε. ,νβί. ώ πένητες 
καΐ γεωργοί θάμα τις ξυνιέτω." 

ν. 606. αυτής ήρξε Ε. V. Β. Ο. ναΐ^ο, πιβίΓΟ ίηνίίο. ήρξεν άτης 8βίά1βι\ 
Ηο1<1. ϋίηά. Μβίη. ήρξεν αυτής Ββηίΐ. Ηβπη. ΕΙ. ά. πι. ρ. 117, Βοίδδ. ΒβΓ^. 
βά. Ι, αυτής ήρξεν ίά. βά. II νίίίοββ. — αυτήν εΓρξε Κβίδΐι., ηίηο ΒβΓ^. 
βά. II ρΓ&βί. ρΓορ. αύτίχ' εΐρξεν. — . ήπάτησε Κβίδί£. ίη πιμ•£. βχβηιρί. βηί 
βά. Βηιηο1ίί»ηΛβ. — αυτός ί. β. μόνος ρΓορ. Βοίη. 

ν. 607. μετάσχοι Κ. V. ΒβΙΛ. ϋίηά. ίη Οχοη. βί Ραηδ. Ηοΐά. Ββητίε. Μβίη. 
ματάσχη νηΐ^ο Γβοίβ βί ϋίοάοΓ. — τής δίκης ΑΙά. Ιηηί. Ι. Οπιί. \νβοη. 
της τύχης Ιηηί. II. III. Ροτί. Αωβίβΐ. Καρη. Λ τής δίκης νβη. (Υβϊ?) ηοη 
τής τύχης." 8οα1. Ορίίπιβ υθγο Μβίηβκίηβ 1. 1. — Εαρο- 
Ιίβ αρ. 8ίοΙ>. ΕΙ. IV, 33, Μβίη. 0. II 
ρ. 546: άλλ' άκούετ' ώ θεαταΐ τάμα 
καΐ ξυνίετε £. βχ οοιτβοποηβ ΒβΓ§1βη. 
ν. 606. άτης: άβδίάβΓαίατ ωτίίοιι- 
Ιαβ. βί. Κίάά. *ά \)άψ. ρ. 462. 

— Φειδίας: δβηοΐ. Φιλόχορος επί 
Θεοδώρου άρχοντος ταύτα φησι (01. 
85, 3). ΚΓαβ^βΓ. (Ίίηί. Ε*βί. Η. »ά 01. 
87, 1 Ρνίηοάοπ ηοηιβη, ςηοά ναΐ^ο 
1β$ίίηι•, άβίβηάίί οοηίΓα Ρ&ΐπίθπηπι, 
Εχθγο. ογ. ρ. 746, Οά. Μηβΐΐ. άβ Ρηί- 
άία ρ. 22. 35. Είίοπι 0. Μηβΐΐβιηδ 
Ηίδί. £Γ. ίτ. ρ. 400 Τηβοάοπ ηοηιβη 
βηοβίίίαίί, ηβαηβ ρι-οίβοίο* ςηοά 8βχ 
αηηίδ αηίβ ίηίίίηιη οβίΐί Ρβίοροηηβδί&οί 
ίαβίηπι βΓ&Ι, οπγ ίηίβΓ οααΒαδ βί ρπ- 
ηιΟΓάία οβίΐί ηηηαβΓ&ή ηοη ροδδίί ρΓββ- 
δβιϋοα α Οοηιίοο, ίηίβΐίφο. 

— πράξας κακώς ί. ς. φυγάς, βοη- 
άβζηηαίηβ δοίϋββί 30 Αίηβηίβηβίοαδ, 
τ,φήζ νίβιιβ ββί ίατίηηι οοωπήδϊδδβ, οηπι ίαοβΓβί δί&ίηαπι Μίηβιτ&β βχ ηπγο 
βί βϋΟΓβ." (Β&1.) <}ηοά βί Ιβ^ίπιηδ οηπι 
δβίάΙβΓΟ ήρξεν άτης» ηοη άβ βχίΐίο άίο- 
ίηηι πράξας κακώς ρηί&ηηι, δβά άβ 
ίρδο £ϋΐ*1;ο, ςαοά άίδδίηιηίαηδ Οοηιίοηδ 
ίαηίηπι „&άνβΓδ& ίοΓίαηα ηδηδ" άίοίί 
(άβΓ νη£ΐψϊ1ϊδνθ£β1); οοηίπι βί πι&ΐίπιηβ 
εΓρξεν αυτήν, άβ βχίΐίο άίοίηιη βδδβ π. 
κ. αββίρ'ίβηιηδ, ςηηω δοηοΐίαδία β Ρηί- 
ΙοεηοΓΟ Ρηίάίαηι οοιιΙγ& ρ&Ιιι&ιη Εΐβοδ, 
αρηά ςηοδ βχηίαοαί,δοΐΐίοίίανίδδβ ηαιτβί. 

υ. 607. Περικλέης: ίί» οοηβΙίΐηίβΓ 
ηοπιίηαίίνί ίοηπα Αοη. 530, Ες. 283, 
Ναο. 859 βί ίη ίτ3£ΐη. βοπΰβΟΓαηι, 
νίά. Ιηάίο. βρ. Μβίη. Ο. V β. ν.; ίίβηι 
Σοφοκλέης ίηίΓα 695, Αν. 100, Κ»η. 
787, βί. Ιηάίο. »ρ. Μβίη. 1. 1. δ. ν. 
Μεγακλέης ΝηΟ. 70. 124; Ξενοκλέης 
Κ»η. 86, Τηβδω. 169, 441. 

ΟοηίΓΛ Θεμιστοκλής Ες. 884 (ίη 
ςα&Γία ίβίΓ3πιβίή ίαπιΜοί δβάβ); Ηρα- 
κλής Αοη. 860, Υββρ. 60, Ιγδ. 928, Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 190 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ τάς φύσεις υμών δεδοικώς καΐ τον αυτοδάξ τρόπον, 
πρίν πα&ειν τι δεινδν αυτός έξέφλεξε την πάλιν, 
610 έμβαλών σπιν&ήρα μικρόν Μεγαρικου ψηφίσματος, 

κάξεφύσησεν τοσούτον πόλεμον, ώστε τψ καπνφ 
χ πάντας Έλληνας δακρυσαι, τους τ' έκει τοός τ' έν&άδε, 

ν. 608. ημών Κ. ΑΙά. ναΐ^ο ωίβ ΡοιΊαπι. υμών Ποτ. Οπγ. ΡογΙ. ΚαδΓ. 
Απιβίβΐ. Βπιηοΐί. Γβοβηίί. βαίά. 8. ν. αύτοδάξ. 

υ. 610. η 'μβαλών &ιιί % έμβαλών (ίηιιηο κάμβαλών) Ββίδίε., ηίπιιηςϋθ 
Ββηίΐθϋ βαίθηά&ϋοηβ κάξεφύσησεν υ. ββς. ίηαΐίΐβ Γβάάϋαπι; ββά ρήαβ Βοίβ- 
βοη&άίο ρΓοο&ίυπι. 

Υ. 611. έξεφύβησε Κ. V. ^αιά. 8. ν. έξεφύσησεν Καβί. Βπιη<&. Ιην. ΒοΗε. 
Βοϋι. Βοί88. ΒβΓ^. ηυιίοΐΊ ροβΐ πάλιν υ. 609 ίηίθΓραηοΙίοηβ ροβίΐα. — 
κάξεφ. ΒβηΜ. Ιβηηβρ. 3(1 Ρη»1. ρ. 206, ϋίηά., εοαιαιαίθ ροβΐ πο*λιν ροδϋο, 
Ηοΐά. Μβίη. έξεφύσησε γάρ ναΐ^ο αηΐβ ΚηβΙ. βί ϋίοάοΓ. 1. 1. 

ν. 612. τους τ' έχεί οππβ. Ιαη*. Ι. III. 
— ένθαδί Μβίη. Κ*η. 282. 464. 581. Ηίηο οοΙΗ^ββ ηο- 
ηαίηα ρΐΌρπα ίη — κλής, ςοππι ραβο- 

1118 ςΐ13Γΐί ίθΓΙΏ3Π1 1ΐ30βΓβ ρ088Πηί, ία 

— κλέη ς ροϋαβ ίβπηίη&τί. 

Όθ Γβ βοηοΐ. έδόκει γάρ 6 Περικλής 
συνεγνωκέναι τξ κλοπή, έπεί καΐ έργε- 
πιστατεϊν Οπό των Αθηναίων κεχειρο- 
τόνηται. 

— της τύχης = της του Φειδίου 
φυγής. 

Υ. 608. αύτοδάξ: βοηοΐ. αυθάδη, 
όργίλον. — ουδέν ή δακνειν βλέποντα. 
Ιγ8. 688 αύτοδάξ ώργισμένων βχρίίοα- 
Ιατ πάνυ ώ. Οί. 8αίά. Ζοηαι*. 8. υ. 
ΡΐοΙαπι αρρ&ΓθΙ βχ Ηρηιβποο όδάξ έν 
^είλεσι^φύντες. 

Υ. 609. έξέφλεξε: ΡοΙΙ. III, 68; 
IX, 155. 

ν. 610. σπινθήρα: βοηοΐ. έπεί ψή- 
φισμα περί των Μεγαρέων ό Περιχλής 
έγραψε, μήτε γης μήτε λιμένων αυτούς 
έπιβαίνειν Αττικών, ει δέ μή, τόν λη- 
φθέντα άγώγιμον είναι. Ρβορηίδα» 
όοπιίοααι Αοη. 533 8ς. ραοηο ίηίβ^ταπι άβδοπρβίδδβ αρρ&Γβΐ. (}αοά ςιιααι σπ. 
μικρόν αρρβίΐβί, α>3£η&8 βαιηιη&β ραητα 
8θίηϋ11α βχοίίαΐΕβ Θ88© ίαίθΙιΐΓ. Ιά 
ςαοά νβΐ ίη πι&χίηιίβ οαιηίαιχι ίβηαρο- 
ταοα οβίΐίβ αοοίάϋ βίπιΠϋβΓ, τώ ίη ίρβο 
ΡβΓΒίοο, ίη 1>β11ο Ιπ£ίηΐ3. αηηοπιηι, 
ββρίβηι αηηοιταηι, ίίβιη ίη ηογί38ίαιί8 
ηοη αΙίίβΓ. 

ν. 61 1. κάξεφύσησεν : δοηοΐ. έξεκίνη- 
αεν, έτάραξεν. έξης δέ άπό του σπινθηρος 
το φυσηααι Ιλαβε. Εχηα1&η<1ί ηοΐίοηβ 
ύίώηιη Αββοη. Ργοπι. 721. 

— καπνψ: ΡΙογ. Οπγ. οοιηρ. νβΓ£. 
Αβη. III, 3 ίαπίΗΐ Νβρίαηία Τι-οία, βί 
Εατ. Ττοαά. 8 πάλει, 9) νΰν καπνοΰται 
καΐ — 6λωλε. 

ν. 612. καπνψ — δακρυσαι: ςαοά 
ίαιηοδ ίηίββίΕί οοηίοβ. Ι.Υ9. 295. 305. 
312 8βηηηι οηοΓαβ ΙβΓ βχαΐαΐ&ΐ βρίββο 
ορρΓθββαΒ ίαηιο. ΤΓ&ηδΙ&Ιβ άίοίαηι 
καπνο'ς άβ ηίηίΐο ΝαΙ>. 320, νββρ. 324. 
Οαιη ηο8*το Ιοβο οοηιρ. Υββρ. 1079 
τφ καπνψ τύφων άπασαν τ^ν ποΤ,ιν. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 191 ώς δ' άπαξ τδ πρώτον ήκοασ', έψόφησεν άμπελος, 
χαΐ πίθος πληγείς ύ,π' οργής άντελάχτισεν πί&φ• 
615 βδχέτ' ην οδδείς δ παυσων, ήδε δ' ήφανίζετο. 

ΪΡΪΓΑΙΟΣ. 
ταύτα τοίνυν μά τον Άπόλλω 'γώ 'πεπόσμην οδδενος, 

ν. 613. άκουα* Κ. 8βο. ΒβΙΛ. V. ΒβΙΛ: ϋίηά\ ίο Οχοη. βί Ραηβ. Ηοΐά. Ββι•£ΐτ. 

Μβίη. ήκουσ* να]$ο. 

— *>ήχ°* σ> έψ<5φησεΐί — ιηαΐΐβπι 1»ηΐθη τά πρώτα τμηθεΐσ' έψ. α Κθίδΐκ:. 

(έψώφ. Ιηηί. ΙΠ.) 
ν. 615. οδτ' IV ήν 8ϋ8ρ. Βοίδδ. — ήδε τ* ϋ^. ρ. 283. 
υ. 616. 'πεπύαμην 0. ΒΓαηοχ. Ιητ. Οίηά. ίη Ιήρβ. Βοΐο. Μβίη. πεπύσμην 

ναΐ£θ. υ. 613. Υ*Γ8ςαβ Ιββίίο β* άκουσα 
βί ήκουβεν βαίίδ άθίβηάί ροίβδί. Αά 
ήκουσεν δαρρίβηάαηι Περικλέους έκφυ- 
σώντος υθΙ έκφλέγοντος ; Ιϋΐη νβΐΌ, αααηι 
βροάοδίδ ΥβΓΟΟ πίθφ ϋηίαΙυΓ, δβήοβη- 
άαηι ν. 615 κούκέτ'. ν Ακουσα &αίβηι, 
ίηνίία βΓβραίί ν;ίίδ, ίββίΐβ ίηίβΐΐφ- 
ίιΐΓ, ςηαηι β* Υίίβδ οί οαάί Ρ»οίδ δίηί 
Μ1>βη, ΒβΙΗ 08ΟΓΘ8, αί βηρπι Ιθ^ίοαιίδ 
534 δατ|. 580. ν©ΓϋπιίΕΐηθη. Ιίββί ήκουσ', 
1β€ίίθ ναΐ£&ί&, ςαατη άκουσ', πΐ3£ίδ 
αη*ίάβαί, αίΓαπιααβ ίβίαηαπι ηβααβ α 
ΝοβίΓΟ ρτοίβοίαηι νίάβίαι•. (2αοά* ί&πι 
Κβίδΐάαηι, βπιαηβίίΐβ ηβπβ νίηιιη, πιο- 
νϋ, αίρΓοροηβΓβί ήχοΰσ' έψόφησεν βί, 
ααοά ιηαΐΐβ δβ (ΗββΙ>&1 : τά πρώτα τμη- 
θείσ' έψοφ. Έααίάβαι ρηπιαηι άπαξ το 
πρώτον βοηίαηβίίαι &\> Αηδίορβ&ηβ άίο- 
Ιϋτη βδββ ηβ£θ. (}ιιηπιαη&ηι έάν άπαξ 
δ»βρβ, αί νββρ. 898, Ρ&β. 317, Αν. 
183. 342, Τηβδηι. 1207, Βαπ. 95, ώς 
άπαξ ηοδίΓΟ Ιοοο βί Ναο. 551, έπειδάν 
ά. Ηδη. 206 άίχίί. Νίδί, ςαί 1β£»ηί 
άχουσ', ίία Υβΐίηί ίηίβΓραη^βΓβ ώς δ* 
άπαξ, τό πρώτον άχουσ', έφ. ά. (ί• β• 
Ιπειτα δ* έκοΰσ'). — νβΓβηδ ί§Ηατ, ααί 
δβφΗίαι-, άντελάχτισεν πήηί ρβΓβα&άβί, 
ίη άπαξ ΙαίβΓβπύξ, αί πυξ χαΐ λάξ 
οβίίαιιι ίηίίίααι ββρίδδβ ίηίβ11ί£3ίαι\ βοηρδβηπι βη*ο ώς δέ πυξ τά πρώτα 
πληγεϊσ' έψ. ά., »αί., οασά* ί3ΐηβη βχβηι- 
ρΐίδ (ΙβίβηάβΓθ ηοη ροδδαηι, ηίδί 111ο 
πυξ πατάξας Κ»η. 547 βί παίειν όρύτ- 
τειν πυξ όμοΰ χαΐ τφ πέει, ίί& αί πυξ 
άαίίνί οίδοίαπι βχρΙβΓβ οβΓίαηι δίί: ώς 
δέ πυξ τό πρώτον άλγουσ' έψ\ ά. — 
νίίίβ βηίαι ψοφεί, ςααηι ί^ηίδ »θωο- 
νβίαΓ, νίΗάίδ βηίηι βδΐ;: νβπςαβ δίηιί- 
Ιίαβ ββί, άβ νίίίοαδ ίηοβηάίο »ο ηοβίί- 
1)αδ βνβΓίβηάίδ, ςα»ηι άβ πι&ηηαηι υι 
βΥβΗβηάίδ 3^ί, ρΓδβββΓίίπι ςααηι αηίβ- 
ββάαί έξέφλεξε, χάξεφύσησεν. Ιίαςαβ 
ρΓΟρΟδαβπηΐ: ώς δέ πυρί νβΐ φλογΐ τό 
πρώτων άλγουσ ' έψ. <?. ΟβίβΓαηι άλγείν 
Ηραά ίΓ3§ίοοδ ίΓβςαβηίίδδίηΐθ οον]αηι, 
»ραά οοπηοοδ δαβρ^ βί δίηβ β&βα ιΐί- 
βίίαΓ βί εαηι «οβαβαίίνο βί βααι επί β. 
άζί. βί οαηι ά&ίίνο: ηοίςαβ αάνβΓΟίαηι, 
ςοαίθ βδί λίαν, σφο'δρα, χαχώς &αί αά- 
άίίαηι Γβρβηβδ ααί αώΐί ρβΓ δβηδίιηι 
Ιίββοίί. 

υ. 614. Ηοπϊθπιπι νίάβίαΓ ίαιίί&ίιΐδ 
βδββ Οά. χ, 87 ποα) δέ θρό'νον άμφοτέ- 
ροιβιν λαχτίζων έτίνασσε. νί Εηγυ- 
ΐΏ&βηαδ Λοηοαηάαδ ρβάίοαδ ρΓΟίπκΙίί 
βαΟΥβΓίίίςαβ δβΐΐαηι, ίί» ύοΗαηι άβίβο^ 
Ιααι άίδίβοίίδ ηιβηιοπδ ίΓΓοίί ίη »1ίβ- 
γοβι, ^αοά ταΓδΟδ ίβη&1 βί άίδΓαηιρβί• Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 192 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΪΣ ΕΙΡΗΝΗ 020 οδδ' &πως αυτή προσήκοι Φειδίας ήκηκόη. 

ΧΟΡΟΣ. 
ούδ' εγωγε πλην γε νυνί. ταυτ' άρ' ευπρόσωπος ήν, 
ούσα συγγενής εκείνου, πολλά γ' ημάς λανθάνει. 

ΕΡΜΗΣ, 
κφτ' επειδή 'γνωσαν υμάς αί πόλεις, ων άρχετε, 
ήγριωμένους έπ' άλλήλοισι καΐ σεσηρότας, 
πάντ* έμηχανώντ' έφ' δμιν τους φόρους φοβουμεναι, 
κάνέπειθον των Λακώνων τους μέγιστους χρήμασιν. 
οί δ' ατ' οντες αισχροκερδείς καΐ διειρωνό ξένοι, ν. 617. ήχηχόειν Κ. ναΐ^ο. ήχηχόη Βπιο<&. ΒθΉ. ϋίηά. Βοΐ83. Ηοΐά. ΒοΛ. 
Μβίη. (ήχηχόην Ιην.) βοΐιοΐ. οδτω δια του η Φρύνιχος άναγινώσχει, ηαοά αά 
ρΗαΗίπι »α^οιβηίί η ΓββρίοβΓβ νίάβίαΓ. 0£. Κιόθ£. βτ. £Γ. §. 28, 6, 2. 
νββρ. 800. 

ν. 619. πόλλ' άρ' ήμ. Οοβ. Μηβπι. Η ρ. 100, Μβίχι. πολλά γ' νηΐ^ο. 

ν. 623. χ$τ' Ιπειθον Οοο. Μηβω. II ρ. 100. (έλάχτισεν Τ1ιβ8Π). 509, λαχτίσαι Ιγ8. 
799 8θη8α οβδβοβηο.) 

ν. 617. προσήχοι: βοΐιοΐ. συγγενής 
εϊη. — συγγενή δέ αυτόν φησιν, έπεί 
άμα τφ φυγείν αυτόν ή εΙρήνη άνεχώ- 
ρησεν. 

ν. 618. ταΰτ ' : βοΐιοΐ. χαθό τεχνίτης δ 
Φειδίας, ευμορφος δέ εισάγεται ή Ειρήνη 
ούσα. 

ν. 619. λανθάνει ί. Θ. χαΐ ή Ει- 
ρήνη ευπρόσωπος οΰσα, πΐ ΑοΙι. 989 ώ 
Κύπριδι τη χαλη χαΐ Χάρισι ταΐς φίλαις 
ξύντροφε Διαλλαγή, ώς χαλόν έχουσα 
το πρόσωπον άρ' έλάνθανες. ΟβδίάβΓαί; 
αίςαβ βχρβίίΐ ναΐ^αβ ρΒΟβπι, ίαπι <1β- 
ππιιη ςαιιια αάβδί, ςαωη 1>β11α δί* οο- 

£00806118. 

ν. 621. σεσηρότας: βοΐιοΐ. άπδτών 
χυνών ή μεταφορά. δίπηΚίβΓ ΡηΓ^- 
οίεΐι. Ββϋβη Αηβοά. ρ. 42 4 6, ςαί 
ηοβίπιζη νβΓδππι ΓββρβχίΙ. — ήγρίωμαι 
(ήγρίωται Κβη. 898) οοηβί&ηΐβτ ίοπηδ ρβιΐβοίί νβΓΐ)ί άγριαίνεσθαι: ίίβαι έξη- 
γριωμένον Ιβοοπύ. 9 §. 202, Αββοοίη. 
1 ρ. 119, αΜ οί. βοΐιοΐ. ρ. 737 βχίτ. 
β<1. Ταπο., 3(1 έξαγριαίνεσθαι ρβιΊίηβί. 
Ηίηο Εογ. ΕΙ. 1031 δοήυβικίυιη νίάβ- 
1θΓ ήγριώμην, οί. Ιρίιί^. ΤαιίΓ. 348. 
Ογ. 226. 387. 8β<1. εογ. εοΙ. ήγρίωσα 
Ογθ81. 615. — 

λά σεσηρότας οί. ηοί. *<1 νββρ. 901. 

υ. 622. φοβούμενοι: ιπυηο μισούν- 
τες; βοΐΐοΐ. έδόχουν γαρ οί ' Αθηναίοι έν 
χαιρψ του πολέμου απηνείς είναι προς 
τους φόρους οΰς έτέλουν οί ύπήχοοι. 

ν. 623. Εΐί&πι Ιιοο Ιοοο χάνέπει- 
θον, α* Γβΐίςαίβ, ςαιοαβ βχβί&Ι άναπεί- 
θειν, ϋοβπίθΐΐδ ιιβιΐδ ββί, ψιο νββρ. 278 
άνεπείθετ' ρ«> αν έπ. Ιβ^θηάαπι οθηδθ- 
ΓβΙ, νίθ. 8οαοΙβί. II ρ. 197. 

ν. 624. αίσχροχερδείς: βοΐιοΐ. ότι 
ά. χαΐ σμιχρολόγοι οί Λάχωνες, πρόδη- 
λον χαΐ έχ του χρησμού „ά φιλοχρη- 
ματία Σπάρταν όλεϊ, άλλο δέ ουδέν. β ϋί^ίΐίζθό 6γ ΟθΟ§Ϊ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 193 625 τήνδ' άπρρρίψαντες αίσχρώς τον Πόλεμον άνήρπασαν 

κφτα τάκείνων γε κέρδη τοις γεωργοις ήν κακά• 
αί γάρ έν&ένδ' αδ τριήρεις άντιτι μωρού μεναι 
ουδέν αίτιων άν ανδρών τάς κράδας κατήσ&ιον. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
έν δίκη μέν οδν, έπεί τοι καΐ κορώνεών γέ μου 

630 έξέκοψαν, ήν έγώ 'φότευσα κάξεθρεψάμην. 

ν. 627. ένθένδ' νιιΐ£θ. ένθάδ' ϋοοι•. »ά Αν. 764, 8οηο1βί. II ρ. 221. νβτηιη 

ηοη Αίηβηϊβηδίηιη Ιιηίαιη Η^ήοοίαβ 1>β11ο ΙαβάαηΙιΐΓ. 
ν. 628. 3ν ανδρών Κ. V. Ιην. Όΐηά. ΒβΙΛ. Βοίδδ. ΒοΙη. Ηοΐά. ΒβΓ£ί. Μβίη. 

άν οω. 0. αίτ/ων ανδρών γε νηΐ£0. αίτ. περ ά. Βηιη<&. αιτίων γεωργών 

ΒβηΙΙ. 
ν. 629. 630 Τγυ^&θο ίηΙ>υί<; Κ. Ιην. ϋίηά. Ββϋ. Ηοΐά. Ββ^. Μβίη. Οπογο 

V. Γβΐίςαί. 

— τήν Κ. V. νηΐ^ο. και Ρογ8. Αίΐίΐ. Ηά. Ηβοαο. ρ. 108. ΌΊηά. Ηοΐϋ. 

(κορώναιόν Κ. V.) ♦ 

ν. 63(λ φυτεύσας έξεθρεψάμην Κ. V. ναΐ^ο. 'φύτευσα κάξεθρ. ΒβηΙΙ. 0»νβ8. 

ρ. 525 Κκ1<1. Βπιηοΐί. ΓβοβηΙΙ. Ιάβηι ορρΓθΙ)πο <1αΙ, νϊ ΒβΓ§1βπΐ8 ιαο- 
ηαί*> Εογ. Αηάτοιη. 451 ουκ αισχροκερ- 
δείς ; ουιη αΐηβ οοηνίοίίδ δ&1 ωηΐϋδ, βχ 
ς[αίΙ>α3 8ωη. ΡβΙίί., ρπ)1)Λη*β Βοβοΐώ. 
Θγ. 1γ. ργ. ρ. 189 δς., ί^αίαπι 01. ΧΟ, 
2 άοοίαπι ββδβ οο11β£ί4. — ϋίρΜΙαβ αρ. 
8ίοο. ΡΙογ. Χ, 4 τ Αρ' εστίν άνοητό- 
τατον αίσχροκερδία, Μβίη. 0. IV ρ. 421. 
ΤπΓρίΙιιοποαρίάηδ Ρίαυί. 

— διειρωνο* ξένοι : δβηοΐ. έξαπατώντες 
τους ξένους καΐ ψευδόμενοι δι' ειρω- 
νείας καΐ υποκρίσεως, δοίΐ. ττ^ ξενηλα- 
σία, άβ ςαα νίά. ΜαβΙΙβΓ. ϋθΓ. II ρ. 
8. 411; 8ηίά. 8. ν. διειρ. Είίαηι Εα- 
τίρίά. 1. 1. Ι^Σίοοηβδ νοοαί: ψευδών 
5νακτες — λέγοντες άλλα μέν γλώσση, 
φρονουντες δ' άλλ' έφευρίσκεσθ' άε(. — 
Αν. 1012 ώσπερ έν Λακεδαίμονι ξενη- 
λατουνται. — ουκ έξήν, 3ΐΙ βοηοΐ. 
ξένω τινί άεΐ της Σπάρτης έπιβαίνειν, 
άλλ' ώρισμέναις ήμέραις. 

ν. 626. τάκείνων: δβ. τών πολε- 
μούντων.- — τοϊς γεωργοΐς: βϋΗΠΐ Ιδοοηίοίδ. 
ν. 628. κράδας: δβηοΐ. εΐδος συκής. 

καΐ αυτοί άντέκοπτον (κατήσθιον) τάς 
συκας, ώσπερ εκείνοι τάς αμπέλους 
ημών. Αν. 40 κραδών οπιηίαπι ίηδΐ&Γ 
»Γΐ)0Γηηι (ϋχίί. ϋβ «ΙίβΓβ. νβΓϋί ηοίίοηβ 
νίά. βοηοΐ. 8ιιίά. Ηββγοη. δ. ν. Ρπ)1β£. 
ρ. 29 βφ 

— άν — κατήσθιον, νίά. βαρΓα 3<1 
ν. 70. ΡοΓβοη. αά ΕηΓ. Ρήοβη. 412 ρ. 
275, Κίάά. *ά Ό&ντ. ρ. 524. 

ν. 629. έν δίκη: ϋα Υβδρ. 421, 
Ες. 258. 

— κορώνεών: δβηοΐ. φιβάλεως. εί- 
δος συκης. καΐ έν Άχαρνεΰσι (ν. 802 
φιβάλεως ίσχάδας). ταύτην δέ καΐ κορά- 
κειον λέγουσιν 6 γάρ καρπός αυτής 
κοράκι έΌικε κατά το χρώμα. Οί. δοηοΐ. 
Αοη. ν. 1. Ε&άβω 8αιά. δ. ν. Εδί βϋδηι 
νίίίδ ^βηιΐδ, ηΐ άοοβί Ηβδνοίηιΐδ δ. ν., 
ςιιοά ηίε ίηίβΙΗ^βηάαηι βδδβ δβηίβηϋα 
ββί ΕΙοΓβηίίδ. 

ν. 630. ΒβηΙΙβϋ βηιβηά&ίίο δβίίδ 
13 Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 194 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 635" ΧΟΡΟΣ, 
νή ΔΓ ώ μέλ' ένδικως γε δήτ', έπεί κάμου λίθον 
έμβαλόντες έξμέδιμνον κυψέλην απώλεσαν. 

ΕΡΜΗΣ, 
κ^τα δ' ως έκ των άγρων ξυνήλθεν οδργάτης λεώς, 
τδν τρόπον πωλούμενος τον αδτον οδκ έμανθανεν, 
άλλ' ατ' ων άνευ γιγάρτων καΐ φίλων τάς ίσχάδας ν. 631. 632. Οηοπ 8πηί *ρ. Κ. Ιην. ϋίηά. Ββΐίΐί. Ηοΐά. Ββφΐι Μβίη. Τγυ- 
£361 »ρ. V. βΐ νηΐ^ο. 

— μέλε' Κ. Ιαηί. Η. μέλε Γ. ΡγοΒ. 

— ένδίκως δήτ' Κ. V. Ο. Ιην. ΒβΜ. ώ μέλ' ένδίκως γε δήτ' Ββηίΐ. 
Τνηνη. Ρογ8. ΒοΙη. ϋίηά. Βοί88. Ηοΐά. ΒβΓ^. Μβίη. δητά γ' ναΐ^ο 3ηίβ 
Βηιηοΐί. δήτ' εί γε δή ΒΓαη<&. (έπεί δή Ιην.) 

— λίθον Κ. V. Ιαηί. II. III. ΡγοΙ>. Καρη. ΡογΙ. Αωδίβΐ. Ρογ8. Αύά. »ά 
Πβοιώ. ρ. 108, Ββηίΐ. Τνπνη. Βπιηοΐί. τβοβηΐί. τον λίθον Γβΐίςηί. Οί. 8αίά. 
3. ν* κυψέλη. 

ν. 632. έξμέδιμνον να1§ο. έκμέδιμνον ΡοΓδοη. Είπιβί. 3(1 ΕαΓ. Μβά*. ρ. 258. 

Ιξ μεδίμνων ΕΙογ. Οηι\ — Τγπνηΐ«1υηι αά Ειιγ. ΕΙ. 888 βΐ Βηιηοϋαιη η<1 

Επγ. Μβά. 1181 ΙαηάΗί ΡοΓδοη. 
ν. 633. κάνθάδ', ί. β. Αίηβηίβ, ϋοΟΓ. 
ν. 634. έμάνθανεν Κ. V. βοηοΐ. ϋίηά. ΒβΙώ. Ηοΐά. ΒοΙη. ΒβΓ^Ιί. Μβίη. έλ<£ν- 

θανεν IV μ βηρβΓδοηρΙο, βοηοΐ. ναΐ^ο. άβίβηάίίαΓ νθΓδίι Εηηρίάίβ Μβά. 1349 
έφυσα κάξεθρ. ΡΓ3βΙβΓβ3, αηοά ϋ&ψββίαβ 
άίχίί, Ββηίΐβίηβ ρΓΟοαΙ άυΙ)ίο 3ηίπι»ά- 
νβΓίίΙ; , ςαίηία ϊβϊτΑταβίή ββάββ ϊγο- 
οη&βαηι ΓβφΐίΓίί. ϋα^ββΐαβ ρΐΌϋ&ίιΐΓ 
ΡοΓβοηο Αάά. αά Εαι•. Ηβο. ρ. 106. 

ν. 632. έξμέδιμνον κυψέλην : 8θΠθ1. 
έξμεδίμνους χωρούσαν κ. Ιστι δέ εΐδος 
αγγείου ί) μέτρου δεκτικόν πυρών ή 
κριθών. — ου μόνον δέ πλεκταί είσιν 
αϊ κυψέλαι, άλλα καΐ κεραμέαι. Α1Ϊ38 
νβΓΜ ηοϋοηβδ βηρρβάίΐ&ηΐ Ηββνοη. 
Είνιη. Μ< ρ. 549, 22, Ρηοί. 8αίά. Ζοη»Γ. 
8. ν. ΡοΙΙ. II, 82. 85; IV, 85. Ιη ίτα&η. . 
οοηήοοπιπι β» ροΐίβδίπιαιη βχβίαί δί- 
£ηί£θ3ΐίο, ςηαβ βίίαηι α δοηοΐ. &ά ν. βχ- 
ρΙίο&ίηΓ δ έν τοις ώσΐ £ύπος. — Πβ 
δοπρίαπι έκμέδιμνον νίά. ΙλΛ. Ρ1ΐΓγη. 
ρ. 414. ν. 633. αγρών: Οοηήοαβ Ες. 792 
(» Βθγ^Ι. Ι»υά.) οβίΐβ άβρίπ^ίΐ;, ςηίοαδ 
ίη αη^αβίϋδ νηΐ£αδ"ίη υΓΟβηι .οοπιρηί- 
δηηι οείο ίαηι αηηβδ άοβ&ί. 

ν. 634. ούκ έμα*νθίνεν: ι. β. έλάν- 
θανεν. δοηοΐ. ουδέ δ άγροικος λεώς 
μετοικισθείς εις τάς πόλεις (ίηιηιο τήν 
πόλιν) συνίει της τών προδιδόντων (βοΐΐ. 
τών πωλούντων) πονηρίας. ΑΗβΓ» Ιβο- 
ίΐο, β&άβηι β. βοηοΙίΕΐδίΛ βχρίίο»!», ούκ 
έλάνθανεν, δοοοί βδί. 

ν. 635. 5τ ών : ρ3Γΐίοίρίαπι ών ηοο 
βΐ δίιηίΐίοηδ Ιοοίβ ηβοβδβαιίαηι βδδβ άβ- 
ηιοηβίΓανίί ΡοΓδοη. »(1 Επγ. Ηβο. 788 
ρ. 64. 

— γιγάρτων : δοηοΐ. της σταφυλής. — 
οί γάρ άγροικοι κόπτοντες τά γίγαρτα 
μετά τών ίσχάδων έσθίουσιν. 8αίά. 8. 
ν. γίγαρτα. Οί. Αοη. 275 καταγιγαρτί- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 195 640 εβλεπεν προς τους λέγοντας• ο! δέ γιγνώσκοντες ευ 
τους πένητας άσθενουντας κάποροΰντας άλφίτων, 
τήνδε μέν δικροΐς έώ&ουν την &εον κεκράγμασιν, 
πολλάκις φανεισαν αυτήν τησδε της χώρας πόθφ• 
των δέ συμμάχων εσειον τους παχεις καΐ πλουσίους, 
αίτιας ίν προστιθέντες, ώς φρονεί τά Βρασίδου. ν. 636. Ιβλεπε Κ. νιιΐ£θ. ίβλεπεν Βπιηοΐί. ΓβοβηΜ. — οϊ δέ Μβίη.? ίΐβπι ν. 

645. 661 βίο. — γινώσκοντες ναΐ^ο. οοιτ. Βπιηοκ. 
ν. 638. Λ πικροίς φΐίάαπι, ηοη δίκροις (δικροΐς νιιΐ£θ): ©ί πιοχ καΐ κράγμασι, 

ηοη κεκράγμασι." 8οα1. Εχο. 

— καΐ τραύμασι ρΓορ. ΚβίδΚ. καΐ κράγμασι βηβρίο. ΒβΓ^κ. 
ν. 639. άντην ρΓΟ αυτήν ρΓορ. ΒβηΙΙ. 

7. 641. αίτίαν ΗαιηαΙίβΓ. Μηβω. V ρ. 147. — φρονοΐ Κ. ββο. ΒβΙΛ. V. Ο. 
Γ. Βπιη<&. ίη ηοΐίδ, Ββίικ. ϋίηά. ίη Οχοη. ^ϊ Ραήδ. Ηοΐά. Βθγ^. φρονεί 
νιαί^ο. 

— Βρασίδα 8ηίά. 8. υ. Όίηά. ίη Οχοη. ϋοοι\ ΒοΛ. Μβίη. Βρασίδου ναΐ£0. σαι, ηΜ δοηοΐ. το γίγαρτον βχρίίοαί τό 
γυναικεΐον αίδοϊον. 

ν. 636. Ιβλεπεν προς τους λέγοντας : 
ί. β. τ. Ρήτορας β. £. Οΐβοηβιη ρΓορίβΓ 
ΥθΓ8α8 ςηί δθ^αηηίοΓ. Οβ οοηβίΓ. βλ. 
προς άίχίί Ηβίηά. αά ΡΙβ,1. 8ορη. ρ. 232 β. 

ν. 638. δικροΐς: βοηοΐ. ξύλοις. κα- 
τασκευάζεται δέ τά τοιαύτα ξύλα & κα- 
λείται δίκρανα (οίοβρδ, ΜίιάιΐΒ, οίίηΓοαδ) 
επί τοΰ άγροΰ δύο χηλάς έχουσα παρεοι- 
κότα τοις ξυλευομένοις (Ηβη- Μίδί£αοβ1). 
8αίά. 8. ν. Είναι. Μ. 8. ν. δίκρον ρ. 276, 
21, ΖοηαΓ. 8. ν. Ώβ ναπα νοοίδ ίοπηα 
Ιιοοβοΐί. αάΡηΓνη. ρ.233. Ηββνοη. 8. ν. 
Αραά 8οηρίθΓθ3 ροβίαβφιβ ηαηά ταΓΟ 
οοοαιτϋ Οί. ϊτ&ξπι. Τίπιοοί. αρ. Αφβη. 
VI ρ. 2431), Μβίη. Οοιη. III ρ. 597 (αοί 
δίκρουν α Τοαρίο βχρΙίοαΙηΓ, φΐαδί δίΐ 
δίκροτον). 

— κεκραγμαάι=κεκραγμοΐς, ςηοά 
βχβίαί Εαι\ Ιρηΐ£. Αυΐ. 1357. Οί. Μοθγ. 
β. ν. ρ. 226 ΡίβΓδ. ΡηΓΥηίοη. ρ. 337 
^006<&. ΟοπιραΓοβ κεκρακτης, ςιιο ηο- 
ιηίηβ Οίβο αρροΐΐαϋπ Ες. 137, οιιίιΐδ νοοαϋναβ κεκρακτα Εςηίί. 304. — δι- 
κροϊς υθγο αάί. βδ4 αά κεκράγμασιν 
ί. β. ο1απιοπΙ>ηδ ΜαΓοίβ, ίηΓοηΙαπιπι 
πιοάο ρηη^βηίίοηδ. Οαίπΐΐί Ον, 2 ίητοΐΐ- 
1Ϊ8 βίίοθΓβ, βΐ ΗοΓ&ίίί Ερρ. 1, 10. 24 
ίατοα βχρβΙΙβΓθ οοπιρ. ΡΙογ. Οπγ. Οί. 
Ρηίζβοη. Τήβδίηορη. 1011 ρ. 414. 

ν. 639. πολλάκις: δοηοΐ. μετά γάρ 
τά Ιν Πύλφ έπρέσβευσαν περί διαλλα- 
γων οί Λακεδαιμόνιοι, οί δέ* Αθηναίοι ου 
προσεϊχον. Τηαο. IV, 51 Ιαηά. ϋοΙ>Γ. 

ν. 640. τους — φρονεί: άβ δίη^αΐαπ 
ηιιπίθΓΟ, ςυί ρΙηΓαΙθπι δβςιιαίοΓ, αρίβ 
οοηίαΐϋ βχβιηρία Ηβίηά. αά ΡΙαί. ΡγοΙ. 
ρ. 319(1. Κβίβΐί. βαρρίβί τις &ά φρονεί. 
παχεΐς άίνίΐβδ ϋο^ηβ 87θορη&η4ίδ δίηι- 
ρΙίοίοΓββ νοοαηίοΓ οοήδ^ηΙβΓ : νίά. ηοΐ. 
αά νβδρ. 288. 

ν. 641. δν προστιθέντες = προσετί- 
θεσαν άν, μϊ δαρτα ν. 70; οί. Κίάά. αά 
Ώ&ψ. ρ. 383, Ηβηη. αά νί^βΓ. ρ. 785. 

— τάΒρασίδου=τά Λακεδαιμονίων, 
ίία νββρ. 475, αΜ νίά. βοηοΐ. 
13* Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 196 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ είτ' αν όμεΐς τούτον ωσπερ κυνίδι' έσπαράττετε• 
ή πόλις γάρ ώχριωσα καν φό*βψ καθήμενη, 
αττα διαβα'λοι τις αύτη, ταυτ' 5ν ήδιστ' ήσ&ιεν. 
645 οί δε τάς πληγάς δρώντες, ας έτόπτον&', οί ξένοι 

χρυσίφ των ταΰτα ποιουντων έβύνουν το στόμα, 
ωστ' εκείνους μέν ποιησαι πλουσίους• ή δ* Ελλάς 3ν 
έξερημω&είσ' αν ύμας ελα»)ε. ταύτα δ* ή ν δ δρών 
βυρσοπώλης. 

ν. 644. άττ' άν Κ. V. νυ1#ο. διαβάλλοι V. νιιΐ^ο. διαβα'λοι Κ. Κιΐδί. Ιην. αττα 

διαβάλοι • ΕΙογ. ΟΙιγ. ίη ηοίίδ (5ττ > αν ίη ίβχΐη). Κβίδίε. Βηιηοΐί. ΡοΓβοη. 

Γβοβηίί. αττα διέβαλ' αν τις αύττ) νβΐ άττ' αν αύτζ διαβάλοι τις Ββηίΐθίαδ. 
ν. 645. έτυπτονθ' Κ. V. βοηοΐ. Ιην. Γθοβηΐΐ;. έτυπτον ναΐ^ο. έτύπτεθ' ΗίΓββη. 

Αρρ. &ά νβδρ. ρ. 149. Οοο. V. Ι,. Ι ρ. 339, Μβίη. <5υί<1ηί έτύπτεσθ? 
ν. 646. έβύνουν Κ. V. Γ. Ηβδγοη. • 8ιιί<1. Ζοη. 8. ν. 8ο»1. (ΒβηΙΙ. υΐ νίά.) 

ΰίηά. Ββΐίΐί. Βοίη. ΗοΜ. ΒθΓ£Ϊί. Μβίη. έβύουν τιιΐ^ο. Ιβυον 3ηί Ιβυσαν Κθίδΐί. 

Οί. Οοοθ*. V. Ιι. 1 ρ. 128. 
ν. 647. ή δ' Ελλάς αύ Κβίδΐί., 8βά αίπιπιςαθ αν ρβιΐίηβΐ 2(1 Ιλαθε. 
ν. 648. Ιλαθε 11. V. Ββηίϊ. Κβίδΐί. Βπιηβΐί. γθοο. Ιλαθεν ναΐ^ο βί Ογθ£. Οογ. 

ρ. 43 8οη. 
ν. 649. ό βυρσοπώλης Κ. V. ΚιΐδΙ. Βαπη. ν. 642. έσπαράττετε : άβ ογ&Ιογθ 
Οίαιβίάΐοο άίοίαπι Αβη. 688 άνδρα Τι- 
θωνόν (δβηβπι) σπαράττων χαΐ ταράτ- 
τα>ν χαι χυχών, ίίβηι <1β ΟΗδΙήθηβ ίιΐΓ- 
ρίίβΓ δβοίηιιπι ρδίηίοηιη ρΐαη^βηΐβ Καη. 
424 σπαράττειν τάς γνάθους. νβΓΟαηι 
ίηριίπιίδ ίΓ3£ίοίδ αβίίαίηπι, νβΓαιη βϋίίπι 
ΡίηάβΓΟ, Ρΐβίοηί, ϋβπιοδίηβηί. — χυνί- 
δια ηιιηο ίηάίοββ -βηηί , άίνίίαπι ίοιΐα- 
ηβδ άίΐαηί&ηίβδ, αϊ νβδρ. 258 ή μήν 
έγώ σου νάτέρους μείζονας κολάζω. 

ν. 643, ώχριώσα : δοηοΐ. ασθενούσα, 
άπό μεταφορδς των νοσούντων. Εδαπβη- 
ίβδ ίαπιβςυβ ρ&ΙΗάοβ 8οογ&ΙΪ8 άίδβίριιΐοδ 
ϋ& νοο»ί Νιιο. 103. Τιπιογθ Ηνίάυβ 
Β&εοηυδ Καη. 307 ώς ώχρίασ αυτήν 
(δών. 

ν. 644. διαβάλοι: βοηοΐ. παράβολοι 
— δια τους διαβάλλοντας : οαω ίηβίάίίβ 
Λίφΐθ ΐΓΠδίοηβ ρΓοϋςβΓβ. — (}ηηιη άττα οοηϋηθΗί ρ&ΓϋοαΙαιη δτε, οπότε, έπεί, 
ρΓ3βδΐ8ί ορίβίίνηβ δίηβ αν, Κπΐ6£. Ογ. 
ρρ. §.54,17. 1- §.65,7.5. 

ν. 645. έτυπτονθ' βοίΐ. οί δημόται, 
οί παχείς. 

ν. 646. ποιούντων: βοίΐ. των ^ητό- 
ρων. ϋβ οαβδΟΓ» 7βΓ8αδ οί. Κβίδΐ£. 
Οοηί. ρ. 128. — έβύνουν, έπλήρουν, εφρατ- 
τον (ίία ηοδ: βίορίβη, δρίί&βη). ΡΙαί. 
379 το στο'μ' έπιβύσας χέρμασιν τών 
Ρψόρων. ϋβ ροβίίΐ ωαίο βί Ιοςυαεβ 
ΟΓΗίίηιΐδ αρ. βοηοΐ. Εςαίί. 523 ε{ μη 
γάρ έπιβύσει τις αύτου το στο'μα, άπαντα 
ταΰτα κατακλύσει ποιήμασιν : Μβίη. Οοω. 
II ρ. 119. 

▼. 648. ϋβ άαρίίοί αν νίά. Ηβηη. 
3ά νί^. ρ. 783. — έξερημουν β&βρίαδ 
&ρ. Ειιπρίάβπι βχδίαί, ίιιηι βρ. ΡΙαί. 
Όβιηοδίη. 8ορη. Χβηορηοηίβω. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ αριστοφανογσ ειρηνη 197 

τριταίος. 

παύε παυ' ώ δέσπο&' Έρμη, μη λέγε• 
650 άλλ' έα τον άνδρ' εκείνον; ουπερ εστ\ είναι κάτω* 

οδ γαρ ημέτερος ετ' εστ' εκείνος άνήρ αλλά σος. 
αττ' άν οδν λέγης εκείνον, 
κει πανούργος ην, δτ' εζη, 
και λάλος και συκοφάντης 
655 και κύκηθρον και τάρακτρον, 

ταυθ' άπαξα'παντα νυνί 
τους σεαυτου λοιδορείς. 
αλλ 1 ο τι σιωπάς ώ πότνια, κάτειπέ μοι. 

ΕΡΜΗΣ, 
άλλ' ούκ ίν ειποι προς γε τους θεωμένους* 

ν: 650. ου πάρεστ' ΑΙά. Ιαηί. Ι. Ογλϊ. λΫβοη. Βγοο. ουπερ Ιστ' Κ. V. Ιαηί. 
Π. ΠΙ. Κ&ρη. Ρογ*. γθΙΙ. 

ν. 651. IV έστ' εκείνος Κ. V. (εστί) Ιαηί. Π. III. Αηΐδίβΐ. ΡογΙ. Κ»ρη. Εϊοο. Ιην. 
Όίηά. Βθΐώ. Βοίη. ΒβΓ^. Μβίη. έστ' εκείνος Β. Ισται 'κεϊνος Γ. ίσται κεί- 
νος 0. τις Ιστ' έκεΐνος ΑΙά. Ιαηί. Ι. ΒηΛ. Οπιί. \¥θθη. τις IV έστ' εκεί- 
νος Καβί. Βπιη<±. ο. γ. έστ' έκεΐνος άνήρ ημέτερος Ιτ' ά. σ. ΒΓαπο^. ηοη 
ρΓΟΟ. Κβίδ. Οοηΐ ρ. 246. άνήρ ϋίηά. ΒβΜί. Βοίδδ. Ηοΐά. Βθγ^£. Βοίη. Μβίη. 
άνήρ ταΐ£θ. 

7. 655. κυκήθρα Ηθδχοη. 8αίά. ΖοηαΓ. 8. ν. . 

— κύκηθρον, υο1§ο, άθίβηβαηι νβΐ ββηαθηίί τάρακτρον. 

ν. 657. σαυτοΰ Κ. Ιαηί. II. III. ΡγοΙ). Κ&ρη. Ροι*ί. Απιβίβΐ. σεαυτου V. ΑΙά. 
Ιαηί. Ι. Βγοο. 0Γ»ί. \νβοη. Καβί. (οοιτί£6θ&ί ι&ιη ΡΙ. Οηι*.) τβοβηίί. 

ν. 659. ειποιμι Κ. 

7. 649. παΰε: δοηοΐ. αποθανών γαρ ν. 652. ϋβ πιθΙγο νΐά. ΚοδδΟ. Μβίι*. 

ήν (Οίβο) καΐ ούκ ή ν εξόν τεθνηκότας ρ. 153. Ι*πι Τΐ7£3βα8 αααπι ΜβΓοα- 

κωμψδεΐν. Νοηηθ ί^ίίαΓ βυρσοπώλης, παηι άβ Οΐβοηβ ωοΓίαο Ιοααί νβίβί, 

οοπ»ήαδίΐΗςαί8,οοηδα1ίθ2Γίίοα1οοπιί8δο πιαίβάίοΐί βίάβπι ςαοί ροίβδί οοηνίοϋδ. 

άίοίί? Αά παΰε παΰε νίά. Κίάά. αά Ο*. ΒβΓ^Ιί. Κβΐ. 0. ρ. 368 βς. 
Ό&ψ. ρ. 493. ν . 655. κύκηθρον: δΐιρΓα ν. 270 6 

ν. 650. κάτω: βοίΐ. τον κάτωθεν βυρσοπώλης δς έκύκα τήν Ελλάδα (Β§1.). 

Κέρβερον, δαρΓ» ν. 313. Εχρίίοαί Ρηΐ7η. ΒβΙΛ. ρ. 48, 28. Αά 

ν. 651. σός: βοηοΐ. ότι χθόνιος 6 τάρακτρον οί. ΡοΙΙ. VI, 130. 
Έρμης καΐ καταιβάτης παρά Τοδίοις ν. 658. άλλ': ΒΟηοΙ. προς τήν Εί- 

καΐ Άθηναίοις. Αά έκ. άνήρ οί. Κίάά. ρήνην φησί• κωφόν γάρ εισάγει το πρό- 

ϋ»ν. ρ. 220, Κθίδ. Οοηί. ρ. 184. σωπον. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 198 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΪΣ ΕΙΡΗΝΗ 

660 δργήν γαρ αδτοις ων Ιπαθε πολλήν έχει. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

ή δ' άλλα* πρδς σε μιχρδν είπάτω μόνον. 
ΕΡΜΗΣ. 

εΓφ' 2 τι νοεΐς αδτοΐς προς Ιμεγ' ώ φιλτάτη. 

ίθ' & γυναικών μισοπορπαχιστάτη. 

εΐεν, ακούω, ταΰτ'- έπιχαλεΐς; μαν&άνω. ^ 

665 άχοόσαθ' όμεις, ών δνβκα μομφή ν έχει* 

έλθουσά φησιν αυτόματη μετά τάν Πύλφ 

σπονδών φέροοσα τΐβ πόλει χίστην πλέαν 

άποχειροτονηθήναι τρίς έν τήχχλησία. 

ν. 661. ψ νχύξο. ή δ' οοάά. α* νίά., Είπιβί. &ά Α<5&. 1033 ρ. 96, Ηθιγηϊ. 

&ά ΡΜ. 8ορ1ι. ρ. 235 θ, Όίηά. Ββϋ. Ηοΐά. ΒοΙΙι. Ββφί. ή δ' Μβίη. 
ν. 662. αύτοϊς Κ. V. Γ. ΙαηΙ. Π. ΠΙ. ΡγοΙ>. Βαρίι. ϋίηά. ίη Ιίρβ. 1820, φΐΐ 

βί εμεγ\ αδτοΐσι ναΐ^ο. 
ν. 664. εΐεν Κ. V. Γ. 8(Λο1. Ιαηί. Η. ΠΙ. ΕϊοΙ>. ϋίηά. Ββϋ. Βοίβδ. Ηοΐά. 

ΒβΓ^Ιί. Μβίη. εΙέν γ' Β. ΑΙά. ναΐ^ο. εΓ εΐεν, άκ. ρΓοροη. Ώο\)τ. ί. β. &£©, 

Γβοίβ, ίηίθ11ί£0. εΐεν ένακούω ρΓορ. Βοϋι. 
υ. 665. ήμεΐς Β. Β&ρη. ύμεΐς V. ναΐ^ο. 8οήρ8θππι -άκούσαθ', ή μι ν ών Ενεκα 

μομφήν έχει. Κβδριιϋ νθΓβαπι ΗαπιαΙίθΓ. Μηβω. Υ ρ. 147. 
ν. 668. τρεις Β. τήκκλησίςι Βίηά. ΙΛρβ. 1825, Ποία. Ββι^Κ. Μβίη. τ$ 'κκλ. 

ναΐ^ο. υ. 660. ων έπαθε: υπέρ ών δοΐιοΐ. 

υ. 661. ή δ' άλλα: άβ οοηβίΓ. οοωρ. 
Αοη. 191. Να1>. 1364. 1369; Ρ1&ί.8ορ1ι. 
ρ. 235 α, Ηβίηά. 

ν. 662. αύτοΐς=περΙ Υβΐ υπέρ αυτών. 

ν. 663. μισοπορπακιστάτη : δοηοΐ. 
μισοπάλεμε, παρά τόν πάρπακα (ί. θ. τόν 
άναφορέα της άσπίδος απί το διηκον 
μέσον της άσπίδος σιδήρεον, φ κρατεί 
τήν ασπίδα ό στρατιώτης). 

ν. 664. εΐεν ακούω: Αββοΐι. Οηοβρίι. 
655 θ&άβπι υθγΙ)». — ϋβ εΐεν, νοοβ 
πι&χίιηθ ΡΙ&ίοηίοΛ αίφΐβ ΟΓαίοιί&υδ υ8ΐ- 
ί&ίβ, ν. Ηθπιι. νί^βΓ. ρ." 736. Έιώ^ιϊ 
ροθΐ», Ρηοθπι άθ3πι Ιοςπί νβΐ ίο »α- 
γθπι ΜβΓοαπο β» φΐ8β δβςαπηίαΓ ίθ8ΐι- 

8Ι1ΠΓ&ΓΘ. υ. 665. Εππρΐάίδ βδί μομφήν έχει, 
αί ηο&Ι ΒβΓ^Ι., Αίο. 1009; Ρηοβη. 799. 

ν. 666. μετά τάν Πύλφ : δοΐιοΐ. επί 
Κλέωνος γάρ πρεσβευσαμένων Λακεδαι- 
μονίων, έστασίασαν έν τ^ έκκληση, ώς 
Φιλόχορός φησι. Οί. ΤΙιηο. IV, 41. 

Υ. 667. κίστην πλέαν: δοηοΐ. πλήρη 
κυτίδα — δτι έξήν τοις Αθηναίοις τότε 
έκ περιουσίας τήν είρήνην ποιήσασθαι, 
ούτω λαμπρώς τψ πολέμφ κεκρατηκόσι. 
Όβ ίοΓΠΐΕ κίστην οί. Αοη. 1086 ρ. 101 
ΕΙπίδϊ. 

ν. 668. άποχειροτονηθήναι: Οί.ϋοοτ. 
αά Όβπι. Χ ρ. 142, 26, δοηοΐβί. Ι ρ. 378. 
8οηο1. καΐ διά τούτων δέ σεμνύνει τους 
Αθηναίους, ώς έξουσίαν έσχηκότας ποιή- 
σαι είρήνην. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 199 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ήμάρτομεν ταυτ', αλλά συγγνώμην έχε• 
670 δ νοδς γάρ ημών ήν τβτ' έν τοις σκυτεσιν. 

ΕΡΜΗΣ, 
ιδι νον άκουσον, οίον άρτι μ' ήρετο• 
δστις χαχονους αυτή μάλιστ' ή ν έν&άδε, 
χώστις φίλος κάσπευδεν είναι μη μάχας. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
εδνοόστατος μέν ήν μαχρφ Κλεώνυμος. 
ΕΡΜΗΣ. 
675 ποιος τις οδν είναι δοχει τά πολεμιχά 

δ Κλεώνυμος; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. " 
ψυχήν γ' άριστος, πλην γ' δτι 
οδκ ήν άρ' ο υπέρ φησιν είναι του πατρός, 
εί γάρ ποτ' έζέλΟοι στρατιώτης, εύ&έως 
άποβολιμαιος των δπλων έγίγνετο. 

ν. 672. καύ*ί ΔΙά. Ιαηί. Ι. Οτ&ί. Βηιο. νΥβοη. Βάρη. βώτ$ Κ. V. Ιαηί. II. 

1 γαΐ£0. ένθαδ( Μβίη. 
τ. 673. κατέσπευδεν V. - 

τ. 675. ούν οω. Κ. Ιιιηί. II. ΠΙ. (ββί ίη ΡγοΙ).) &ά<1. V. ΑΙά. νιι1§ο. 
υ. 676. ψυχήν γ' Κ. γηΐ£0. ψυχήν V. Β. Βπιηοΐί. ΒβΙΛ. Όίηά. ίη Οχοπ. βί 

Ρ&Π8. Βοίη. Ηοΐά". φυχήν τ' 0. Γ. 
υ. 677. δπερ Κ. V. (όπερ Κ. 860. Ιην.) 0. Γ. ώσπερ γα1§ο. οΰπερ ΒβηΙΙ. 

Κβίδΐί. Βηιηοΐί. ΓβοβηΙΙ;. Εΐηίδΐ. Αοη. 441 ρ. 43. 
— οΰπερ φησίν εΐν' αυτόν πατρίς Όοογ., ςαοά* τοΰ ηοη ΟΓ&βοιήη βδδβ 

ΥΐάβαΙαΓ. 
ν. 679. δοπρβοήπι έγίγνετ' αν. Ροδί ηηηο υ. ΒθΓ£ΐάαδ αΐίςαοί υυ. βχοί- 

υ. 670. σκυτεσιν : δοηοΐ. έν τψ φόβψ ριιιηαδ ηιιηο οαΓρίίαΓ , άααι Ι&αάΈίπΓ 

του Κλέωνος (του σκυτέως). ΡΓΟΥβΛίαπι ιιΐ Ραοίδ άβ&β Βΐηίοπδ βί βοοίαδ. 
3ίβΓ* δοηοΐ. επί σκύτη βλέπει, ςιιοά ν. 676. άριστος: δοηοΐ. μετά είρω- 

ΡΙογ. ΟηΓ. Γβοίβ άβ Ιογοπηο ηιβίη βθγ- νε { ας# ΡοΓϋδδίωιιβ βδί ίη οοηδβΓναηάίΐ 

νίδ ίηη&ίο βχρίίοανίί. Νίδί νβΐίδ 1β£βΓβ ν ί^ 80 ϋ. ία^ίβηάο. 
σκύτη βλέπει ί. θ. πολεμικά, πόλεμον βλέ- γ< (577. πατρίς. <}αί ίαβπί Οΐβο- 

πει, νίάβΐίοβί Οΐβοηβ οοηαηο ρπιββαηΐβ ηγππ ρ Λ ι ΘΓ) ί£ηθΓ&4ηι\ Ρίΐίαπι ίαπιβη 

βί ΐαΙ)βπίθ. άβ^βηβΓβηι ηογίηιαδ ίηδτίΐ/Υ. 1301 ψυχήν 

γ. 674. Κλεώνυμος: ό (Μψασπις, άθ έξεσβΌισα. Τρ. κατήσχυνας δέ τοκηας. 
ααο γίά. ηοί. αά. Υβδρ. 19. 593. Ηίο υ. 679. άποβολιμαΐος: βοηοΐ. άμα Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 200 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

ΕΡΜΗΣ- 

080 ετι νυν άκουσον, οίον άρτι μ' ήρετο• 

δστις κρατεί νυν του λί&ου του 'ν τζ πυκνί. 

ΪΡΤΓΑ10Σ. 
'Τπέρβολος νυν τουτ' έχει τδ χωρίον. 
αυτή τι ποιείς; την κεφαλήν ποι περιάγεις; 

ΕΡΜΗΣ. 
αποστρέφεται τόν δήμο ν άχΒεσθεΐσ', δτι 

άίβββ 8ΐΐ5ρϊοαίαΓ, ίη ςαίΙ>ιΐ3 κακονοίας (672) βχβηιρίηιη βΐί^αοά ϊ11ιΐ8ίΓ3ίιιπι 

θδβθί. 

ν. 680 νυν 0οΙ>. Μηβπι. Η ρ. 100, Βθγ^. βά. II. Μβίη. 

ν. 681. πυκνί Κ. V. Γ. (πυκνή Κ. 8βο. Ιητ. βί ΒβΙΑ.) Όίηά. Ββϋ. Βοίβδ. 

Ηοΐά. Βθγ^. Μβίη. πνυκί ναΐ^ο, Εΐηίδΐ. αά Αοη. 683 ρ. 64. 'ν άβΐ. ΚίΜ. 

&ά Ώβμ. ρ. 499. 
υ. 683. ποΤ Ε. V. Ιαηί. Π. III. ϊτοΙ>. Καρή. Καβ(. ΡογΙ. ΑηίδΙβΙ. Βηιηοΐί. 

ΓβΟΘΠίΙ. 

— σου Β. ΑΙά. Ιηη£ Ι. Ογ&1. ΒΓαο. \νβοη. οπι. Ο. Γ. — νβΓδίιηι Μθγ- 
οητίο ΐΓΪΙ>ιιβΙ>3.1 ΰίηά. ίη ηοΐίδ αά βά. Ιιίρδ. ΤΥ. καΐ παρά το άποβαλεΐν τά δπλα και 
παρά τό υποβολιμαίος είναι. <ίηο(Ι β- 
Ιίιΐδ (Ιβ^βηβΓ βηώ, βηρροδίίίΐίαπι βδδβ 
δί^ώβοαί. Οί. Εΐωδί. &ά Αοη. 401 
ρ. 41. 

ν. 681. τόΰ λίθου: του βήματος, 
νίά. ΡγοΙ. »ά Υβδρ. ρ. 126 βςς. Τηββπ). 
528 8(}., Αοη. 683; ^Ιηιβί. αά* ν. ρ. 
64. Όβ ίοπη» πυκνί Κίάά. »ά Όάψ. 
ρ. 331. ' 

ν. 682. Ύπέρβολος: δοηοΐ. Χρέμη- 
τος υίός, αδελφός δέ Χάρωνος, λυχνο- 
πώλης, φαύλος τους τρόπους. — έξω- 
στρακίσθη δέ ούτος, ου διά δυνάμεως 
φόβον καΐ αξιώματος, άλλα διά πονη- 
ρίαν καΐ αίσχύνην της πόλεως, έν Σάμω 
δέ διατρίβων, Οπό των Αθηναίων έχθρων 
έπιβουλευθείς απέθανε, και τόν νεκρόν 
αδτοΰ εις σα'κκον βαλόντες έρριψαν εις 
τό πέλαγος. Όβ ςαο νίά\ Τηηο. VIII, 
73, ΡΙαΙ. Α1οίΙ>. ο. 13, οαηι βοάβω Οίο. 
(1θ οΙεγ. ΟΓΗίΙ. ο. 62 δβίιίΓηίηιιηι αηβη- άαπι οοπιραΓίΐΙ; (ΕΙογ. Οητ.), ίηρΓπηίδ 
φιλόδικον. Είιΐδ ρΓανίίαδ αϊ) Ατίδίο- 
ρη&ηβ, Εαροΐίάβ Μαρικ£ (Αγ. Ναο. 547 
δς. 553, βοηοΐ. Καη. 577), άβ φι& ί&- 
ϊ)ΐι1α νίά. Μβίη. Οοηί. Ι ρ. 137 δςς., 
Πθπηίρρο Άρτοπώλισιν (Αγ. ΝαΙ>. 557, 
Μβίη. Οοπ). Ι ρ. 93), Ρητγηίοηο αΐϋβ- 
ςιίβ ηιαίΐίδ οοηβί&ηίβΓ ρθΓ6ΐπη^βΙ)αίπΓ : 
άλλοι τ' ήδη πάντες έρείδουσιν είς Ύπέρ- 
βολον, ΝαΙ>. 558. 

ν. 683. αυτή: δοηοΐ. αποστρέφεται 
άκούσασα του ι ϊπερβόλου τό δνομα ή 
Ειρήνη. — αΰτη , αί νβδρ. 1 οΰτος τί 
πάσχεις, βΐίίδςαβ Ιοοίδ δ&βρθ. Τηβδω. 
610 αυτή συ ποΐ στρέφει; 0£. Β,θίδ. Οοηί. 
ρ. 166 δη. 

ν. 684. αποστρέφεται: άβΙβδίαΐοΓ, 
ιιΙΡηίΙίρρκΙ. αρ. ΡΙηί&Γοη. Απιαί. ρ. 750 £. 
Μβίη. Οοηί. IV ρ. 475. ΗβδΎοη. απο- 
τρέπει τό πρόσωπον. 8αίά. αποστρέφο- 
μαι, αιτιατική. , ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 201 685 αύτψ πονηρον προστάτην έπεγράψατο. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
- άλλ' ούκέτ' αύτψ χρησόμε&' ουδέν, αλλά νυν 
άπορων ό δήμος επιτρόπου καΐ γυμνός ών 
τούτον τέως τον άνδρα περιεζώσατο. 

ΕΡΜΗΣ, 
πως ουν ξυνοίσει ταυτ', έρωτφ, τη πόλει; 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
690 εύβουλότεροι γενησόμεσ&α. 

ΕΡΜΗΣ. 

τίνι τρόπω ; 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ: 
οτι τυγχάνει λυχνοποιδς ών. προτού μεν ουν 
έψηλαφώμεν έν σκότφ τα πράγματα, 
νυνί δ' άπαντα πρδς λυχνον βουλεύσομεν. 

ν. 685. ούτω Οοο. V. Ι.. II ρ. 165, Μβίη. 

ν. 690. γενησόμεσθα γιιΐ£0. γενησόμεθα Κ. Β. ΒβηΙΙ. Βηιηοΐί. Ρογβ. Ιην. 

Κβίδΐϊ. ΒθΙΛ. Βοϋι. Βοΐ83. Μβίη. — Τρ. έ. γ. Έ. τρόπω τίνι; Κ. Τγπ?η. 

Ιην. ΒβΗ. Βοίβδ. Μθίη. Τρ. έ. γενησόμεσθα. Έ. τίνι [τρόπω; ϋίη<1. Ηοΐά. 

ΒβΓ§£. τρόπω τινί V. φΐί ΤΓγ£αβο ηαβο οοηΐίηιιαί. υ. 685. έπεγράψατο : δβηοΐ. έχειρο- 
τόνησε, χατέστησεν. ή δέ μεταφορά άπό 
των μετοίχων τους προστάτας προγρα- 
φόντων έαυτοΐς. ο£. Αοη. 1095 ρ. 101 
Εΐηιβί. 

υ. 687. γυμνός ών : Υΐά. δαρΓίΐ ν. 
635, Ρογβ. Ετιγ. Ηββ. 788 ρ. 64. — 
τέως δπηρΙίοίίβΓ ροδίίαπι αί Ναο. 66, 
Ραο. 729. 846, Εοοί. 707, Τηββηι. 449, 
Βαπ. 989 ; Ίίβπι ίη £γη£πι. β&βρίαβ ; τέως 
έως βαρΓ» υ. 32. Οί. ΚΜά. »<ϊ Ώ&ψ. 
ρ. 509. 

— περιεζώσατο : δβηοΐ. οΐ γαρ γυμνοί 
έπιθυμοϋσι χάν περιζώματος τυχεϊν. δι 
άνα'γχην ί^ίίιΐΓ. νβΓβαδ 687. 688 1»αά. 
βαίά. β. υ. περιεζώσατο, δβηοΐ. Ρ1&1. 
ρ. 335 Ββώ. 

ν. 689. έρωτςί: 8θίΙ. ή Ειρήνη. υ. 690. εύβουλότεροι. Ααί ηοπιβη 
Ύπέρβολος ίητίβϋ δοηοηιπι Ιαβα, ααί 
αά Εαοαίαω άβπΐίΐ§θ£αιη αΐΐαάίΐ, άβ αηο 
υΜ. δβηοΐ. Εςαίί. 149. 

υ. 692. έψηλαφώμεν. „(2ιιθ(1 αοβί- 
άϋ ϋδ, ςαί ρβΓ ίβηβΙίΓΗδ, ηβ οϊβηάίΐηί, 
πιαιιιιπι ρΓαβΙβηάαηΙ βί οηιηία ρβιττβο- 
Ι&ηί;." ΕΙ. Οπγ. Ιί& Β1βργπΐδ Εοοί. 
315 οαΙοθαιηθηία Υβδίβπίφΐβ ρβΓ Ιβηβ- 
1>Γ&8 Γβςαίιϋ. Ιάβηι ψηλαφίζειν άίχίί 
Αη&χί1»δ 3ρ. ΡοΙΙ. II, 27, Μβίη. Οοιη. 
ΙΠ ρ. 355. 8αί(Ι. δ. ν. ψηλαφίζει. 

ν. 693. λυχνον : δβηοΐ. δτι λυχνο- 
πώλης δ Ύπέρβολος. τινές δέ φασιν 
αυτόν Σύρον. χαΐ Κρατίνος δέ έν Πυ- 
τίνΐ0• 'ϊπέρβολον δ' άποσβέσας έν τοΤς 
λυχνοισι γράψον. Οί. Επίζοη. <}ο. Αγ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 202 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

ΕΡΜΗΣ. 

«Λ V 

α> ω* 

οία α' έκελευσεν άναπυθέσδαι σου, 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

τά τί; 
ΕΡΜΗΣ. 
695 πάμπολλα και τάρχαΐ' α κατέλιπεν τότε. 

πρώτον δ' 2 τι πράττει Σοφοκλέης άνήρετο. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
εδδαιμονεΐ, πάσχει δέ θαυμαστό ν. 
ΕΡΜΗΣ. 

τδ τί; 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
εκ του Σοφοκλέους γίγνεται Σιμωνίδης. 

ΕΡΜΗΣ. 
Σιμωνίδης; πως; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
, δτι γέρων ών κάΙ σαπρός 

ν. 694. 8θΓΪρ8βππι οίον μ' βί ν. 8η. το τί; ααΐ, φίαπι πάμπολλα δβφΐ* 
ίατ, ςιιοά νβΓβιιπι αά οία Γθβρίοίί, οβιΐβ το τί; Εβίδΐάαβ: Λ &πί το τί »αί 
τίνα." 

ν. 695. κατέλειπεν V. „τό*τε, | πρώτον ο τι πράττοι — αί βίί οομΙγ. ρβηάθηδ ; 
ίάβπι ίβΓβ αο δί άίχίδδβί, περί των αρχαίων." ϋοΙ)Γ. 

ν. 696. πράττει Κ. V. 0. Γ. Βηιηοΐί. Γβοβηίΐ;. 
— πράττοι νη1§ο. Βο&Γ. πράττειν Β. 

ν. 698. γίνεται Ε. ναΐ£0 ΣΐηΙβ Βπιη<&. 

ρ. 281, ΒβΓ^Ιί. Εβί. 0. ρ. 250, Μβίη.- βοΐιοΐ. Σιμωνίδης δοκει πρώτος σμιχρο- 
Οοιη. II ρ. 126. λογίαν είσενεγκεΐν είς τά φσματα καΐ 

υ. 694. άναπο»έο»«ι = οώ κ***», ™ ά * αι * β >\ α ^' 8βΜ • ^ Ρί " ά • 

ηΐ άναλαβέσ»*, άνερέ»»*, άναβαλέο»». ^ Π ' \• 8, ° ηη » 0απ1 8ιιη0ηι<1β ' 

οαιαβ &ναηΙι» ιη νιιΐ^αβ ηοΐ» βτ&Ι 
- τά τ. «χρΗο»» βΐηάηΐί Ηβπη. ^^ ^ ^ % ^^ 8ορ1ιο(!ΐβηΐ) 

α 8• Ρ' άθΐίοίίΐβ 81188, ηαρβΓ Γβοβηβςαβ αναηκη. 

ν. 696. Σοφοκλέης: οί. βαρπι &ά ΡΙαί. Νιο. ο. 29 (ϋάί.). 
ν. 607 β* Κβί8. Οοηΐ. ρ. 63. . ν . 699. σαπρ<$ς. Εαοβίβ βοηοΐ. Κ. 

ν\ 698. Σοφοκλέους : άθ ίοία ίη 8β- μετά τά ζ έτη βεβίωκεν (ηβωρβ (Κ έτη 

οαηά& 8 γΐΐ&βα ροβίΐο Εβίδ. Οοηΐ. ρ. 62. νίχϋ)> πώς ούν γέρων ; Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 203 700 κέρδους 2κατι κδν επί {κιτδς πλέοι. 

ΕΡΜΗΣ. 
τί δαί; Κρατίνος δ σοφδς εστίν; 
ΤΡΓΓΑΙΟΣ. 

άπέθανεν, 
20 ' οί Λάκωνες ένέβαλον. 

ΕΡΜΗΣ. 

τι πα&ών; 
ΤΡΓΓΑΙΟΣ. 

δ τι; 

τ. 700. επί £ιπ6ς Ε. V. 0. Γ. 8αίά. δοΐιοΐ. Ιπη*. II. III. ]ΡγοΙ). Βηιηοΐί. Γβοο. 

έπι της £ιπός ΑΙά. Ιαηί. Ι. Ο&Ι. ΒγοΙ). ΤΥβοη. Καρϊι. ΡογΙ. Απίδίβΐ. Καδί. 
ν. 701. τί δέ; Κ. V. γαΐ^ο. τί δαί; Ο. Γ. ΒβηΙΙ. ΒΓαηοΙί. ΓβοβηΜ. Ιά. δέ 

Ρογβ. δθοαηάαπι Τοαρ. Εω. ίη δηίά. III ρ. 220; &ΗΜ υθγο δαί, αϊ; ηοίανΗ 

ϋοβΓ. ίπΆάάοικΙ. ρ. 138. 
γ. 702. τί μαθών; Κβίδ. Ο. ρ. 260. οί. Αοη. 826 ρ. 78 Είπιβί. γ. 700. έπί (&ιπός: βοηοΐ. φρύγανου, 
ψιάθου. ΡΓΟΥθΓβίαιη ββί: θεοΰ θέλον- 
τος κδν επί £ιπός πλέοις, ηίο αβαΓρ&ίαια 
άβ βο, φΐί Ιαοή ί&οίβηάί οααβ» οιηηία 
αηάθί. (ΰβΓ βίοη Μγ βίηβη 8βοηββΓ 
βίηβη £ΐϋηβη<ΐ6η Όγ&Μ άατοη άβη Όαπη 
ζίβΐίθη Ι&βδί.) — ϋβ ργουθΛιο οί. ΡΙαί. 
Μογ&Ι. ρ. 405 Ι), δοηοΐ. ΕαΓ. Ρΐιοβη. 
398. δαίά. 8. ν. (απός, σαπρός. έκητι. 
ϋβ δίπιοηίάβ δοηοΐ. σμικρολόγος ήν, 
όθεν Ξενοφάνης κίμβικα α6τόν προσα- 
)Όρεύει. Οί. ΗβδΥΟΪι. 8. ν. κιμβία• σκυ- 
φία (ηαοά θπμικΙ&πιιι* σκνιφία, πιίααδ 
ίβΙίοίίβΓ Ρ1θΓ. Οπγ. σφηκια*), μικρολογία. 
8αίά. 8. ν. κίμβικα. Οί. ΥΑάά. &ά ϋαΐΥ. 
ρ. 292. ίη&» υ. 741 ές τά £ακια σκ. 

υ. 701. Κρατίνος: ϋβ Οπιίίηο ρ&αΐΐο 
αηΐβ αιΟΓίαο οί. Μβίη. Οοπι. Ι ρ. 43 
βςς., φιί βαω 01. 89, 2 ο&ηδδβ άβπιοη- 
δίτανίί, ί<1. Οοω. V ρ. 2 ΐ>βηβ Οο&βίαπι, 
01)8. ογ. ίη Ρ1»1. οοιη. ρ. 89, Λ άκων ες ία- 
βηίαπι ΡΙ&ίοηίβ ίηίβΐΐί^βηάβιη 6886 οβη- 
δβηίβπι, φιαπι Αγ. άίχβηί οίΛάκωνες ένέ- 
βαλον, ΓθίαΙαΙ. ΡΓϋζδοη. θα. Δ*, ρ. 258. Όση*™ ΒβΓ£ΐί. Κβΐ. Οοπι. ρ. 187 Απ- 
βίορηαιήδ νθΓβαπι ηΜ αΐίυά βί£ηίίΐ03Γθ 
οοηίβηάίΐ ςααπι: πιΟΓίααβ βδί 0Γίΐίίπα8, 
ηααπι ρππιιυη ηοδίβδ ΑΙΙίοοδ £ηθδ ίη- 
^Γβδδί δαηΐ (Ι. 6. βχ ςαο ββΐίαπι ^θήίαΓ, 
ηοη υϊυιΙ βαιρίίαδ): ίρδππίφΐβ οΙ)ϋδδβ 
ηοα αηίβ 01. 89, 3, ηΐΜΙ Ιαπιβη ςαίά- 
φιαηι θχΙγοιώο υιΙηθ ΙβωροΓβ δοηρδίδδβ. 
νβΓαηιίδΐιιβη ςαίνίβ' δρβοί&ίοΓαιη Σαοβ- 
άαβπιοηΐοδ αηηα&πι ίβοίδδβ ίην&δίοηβιη 
δοίββαί; ςααΓθ ίαοθϋδδίπιαιη ϋΐαά οί 
Λάκωνες ένέβαλον άβ ηοΥίδδίπΐίΐ ίηγ&- 
δίοηβ, ςααβί βα δοΐα οοηοαδδα βδδοηί 
. άοΐί», οοηοαβδαπι βΐί&πι ΟΓ&Ιίηί άοΐΐαιη, 
οακκ^αβ άοΐίο πηα οοπποί ΥΐΙα άβίβία 
βδδβί. ΟαΓρίΙ; ορίηοΓ οοΐΐβ^&πι νίηο- 
δαπι αίςαβ βοποβαπι, αί δορίιοοίοιη 
8ναΓαιιι, ίρδαιηφίβ βίαβ οοΓραβ οοπι 
άοΐίί ηήη» οοιηραΓίΐΙ. Α1ίςιΐ3πι πιοΓίίδ 
ΟΓίΐΙίηί οααδδδπι ηπιταΙαΓαδ βηχϋΐι&πο: 
ροίοΓβιη ρβπΐδδθ ηβ^αί» ροίίοηβ. — 
ΕοΓίαβδβ βίίβιη Οοπιίοιίδ 3(1 ίρδοβ Ογ&- 
Ιίηί νβΓδαδ »11α(ϋ1; (αρ. ΑΙη. XI, 494 ο, 
Μβίη. 0. II ρ. 122): πώς τις αυτόν ™ β Λ> 


204 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ ώρακιάσας• οδ γάρ έξηνέσχετο 

ίδών τίιθον καταγνύμενον οίνου πλέων. 
705 χατερα πόσ* άττ' οιει γεγενησ&' έν τη πόλει; 

ωστ' ούδέποτ' ώ δέσποιν' άφησόμεσ&α' σου. 
ΕΡΜΗΣ. 

ιδι νυν επί τούτοις την Όπώραν λάμβανε 

γυναίκα σαυτφ τήνδε• κ^τ' έν τοις άγροις 

ταύτη ζυνοικών έκποιου σαυτφ βότρυς. 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
710 ώ φιλτάτη δεΰρ' έλδέ και δός μοι κύσαι. 

άρ' άν βλαβηναι διά χρόνου τί σοι δοκώ 

' ν. 704. ίδών Κ. να1$ο. 8αί(Ι. 8. ν. έξηνέσχετο. δρών V. Β. Βπιηοΐί. ΒοΛ. 
ν. 705. άττ' ναΐ^ο. άττ' Β. Βηιηοΐί. ΓθοβηίΙ. 

— γεγενήσθ' έν Ε. ναΐ^ο. γεγενησθαι 'ν. τ. π. Ε&ρβΓ. Βηιη<&. γεγενη- 
σθαι τη πόλει V. ϋ&^τββ. ρ. 550 βς. Κκΐά. βϊ Κίάά. &ά Ώ'λψ. ρ. 497. 
Βοίδδ. — χατερα τοιοϋτ' (ίωπιο τοιαΰτ') οΐου γ. ρΓορ. Κβΐδ^. 

ν. 706. άφησόμεθα Κ. ββο. ΒβΗί. άφησόμεσθα Κ. δβο. Ιην. Όίηά. ΒθΉ. Βοίδδ. 
Ηοΐά. Βθγ^. Μβίη. — άφεξόμεσθα V. νοί^ο. 

— ουδέποτε γ' ώ π6τνι' άφ. σ. Είπίδίθίαδ Αοη&τη. 127 ρ. 20. 

ν. 707. νυν &ηίβ Βπιηοίπιιπι αΐίςαοί β(1(1. ιιί Ροιΐ. ΑπίδΙβΙ. ΚαβΙ. Βηπη. 
ν. 711—713 θίβοίί ΗοΗβη. — παύσειε — τοΰ ποτού ; Β. — συντρίψω 
γάρ αυτού τους χόας, κτλ., ςααπι Ρν- 
Ίίη» ιιΙΜιαα βίαδ ίαβηί ί&οαΐ*, 01. 89, 
1 άοοία. 

Υ. 703. ώρακιάσας: δϋΐιοΐ. ώχριάσας 
ή εκλυθείς ή λιποψυχήσας ί) άθυμήσας. 
ως φιλοπότην δέ διαβάλλει πάλιν τον 
Κρατΐνον, μετά έκλύσεως έσκοτωμένον, 
ψ ίσως ακολουθεί χαΐ το ώχριαν. Οί. 
8πκΙ. ΗβδΥοΙι. δ. ν. ΜοβΓ. ρ. 415 ΡίβΓδ. 
δοΐιοΐ. Αγ. Κ&π. 481. 

— έξηνέσχετο: Νιιο. 1372 έξηνεσχό- 
μην. νβΓΟαπι ΕιιηρίΦ δορΙιοοΗφίβ 
ιΐδϋ&ίιπη. 

υ. 707. Οί. δηρΓα ν. 527. 

υ. 709. έκποιού σαυτφ βότρυς : δοΐιοΐ. ούκ είπε τους παίδας άλλα τους βότρυς 
διά την Όπώραν. Αοΐι. 255 κάκποιήσε- 
ται γαλάς χτλ. ΑΗο δβιΐδα νβαάβηάί 
Υβΐ ααίθΓθηάί ΡΙιβΓβΟΓ&Ι;. άίχϋ αρ. ΒΜ. 
Αηβοά. ρ. 379, 28, Μβίη. 0. II ρ. 278. 
Οί. Εΐωδί. »ά Αοηαηι. υ. 1. ρ. 29. 

ν. 710. Ι,Υδ. 923 δός μο( νυν 
κύσαι. 

υ. 711. διά χρόνου: δοΐιοΐ. οί διά 
χρόνου έσθίοντες όπώραν πολλήν βλά- 
πτονται ^(ιωπιο διά χρόνου βλάπτονται) 
καΐ οί συνουσιάζοντες συνεχώς, έπεί ούν 
έδόκει'Οπώρα είναι χαΐ ή πόρνη (ί. β. 
Όπώρα ή πόρνη) προς αμφότερα έπαι- 
ξεν. Κβοίβ Βίη<1. ίη βά. Ι*ίρδ. νν. 
βλαβηναι διά χρόνου νβΓίϋ: αΐίςαο Ιβω- 
ροΓβ ϊηίβπβοίο (Ι&πιηαιη η^Ηαταπι. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 205 ώ δέσπο&' Έρμη της Όπώρας κατελα'σας; 

ΕΡΜΗΣ, 
ουκ, εί γε κυκεών' έπιπίοις βληχωνίαν. 
όλλ' ώς τάχιστα τηνδε την θεωρίαν 
715 άπα'γαγε τη βουλή λαβών, ήσπέρ ποτ' ή ν. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ώ μακάρια βουλή σί) της θεωρίας, 
όσον ροφήσεις ζωμον ήμερων τριών, 
όσας δέ κατέδει χόλικας έφθάς καΐ κρέα. 
άλλ' ώ φίλ' Έρμη χαίρε πολλα'. 
ΕΡΜΗΣ. 

καΐ συ γε 

ν. 712. κατελάσας Κ. ναΐ£0. καταγελάσας οογγ. V. κατελάσαι οοηίβο. ΒβΓ§κ. 

υ. 714. τήν οω. Ιαηί. Π. III. 

υ. 715. άπαγε συ τη β. ΑΙά. ΙοηΙ. Ι. άπάγαγε τη Κ. V. Ιιιηί. II. ναΐ£θ. 

ν. 716. σί) βουλή Κ. γαΐ£θ. βουλή σί) V. δβΐιοΐ. ΒβηΙΙ. Βπιηοΐί. Ρογ3. ΓβοβηΜ. 

ν. 717. ψόφησε/ς να]§ο. ψοφήσει Εΐαΐδΐ. Αοηαπι. 278 ρ. 31, Όίηά. ίη Οχοη. 
βί Ρ&Π8. Ηοΐά. Μβίη. Είπιβίβη βπιβηάαίίοηβιη Γβρβίίΐ Οο&βΐ. V. Ιλ Π ρ. 252. 

Υ. 718. κατέδη ναΐ£θ. κατέδει Κ. V. Β. Βηιηοΐί. ΓβοβηίΙ. Υ. 712. κατελάσας: συνουσιάσας. 
Ηβδγοη. δ. υ. Εδκίβηι ηοΐίοηβ Εοβίβδ. 
1082, ρΓορηα ία £γ3£πι. ϋββίβΐ. αρ. 
ΡοΙΙ. Χ, 119, Ββι^ΐί. αρ. Μβίη. 0. II 
ρ. 1027 (βχ βπιβηάβΐίοηβ Βπιηοίπί), 
Ρηίζδβη. ϋαβίαΐ. ρ. 68. 

ν. 713. ε? γε άίνίδίπι άίοί (ΙοοβΙ 
ΌοΙ)γ. αά Αοη. 393, ' Βοηοΐβί. Π ρ. 187. 

— βληχωνίαν: δάιοΐ. οί πολλήν όπώ- 
ραν έσθίοντες, έάν κυκεώνα βληχωνίαν 
πίνωσιν,ου βλάπτονται. ΕοΓδαη βί αΐίφικί 
ο&δβοβηί δαβββδβ οβηδβί ΒβΓ£ΐβπΐ8 ; ηαπι 
βληχώ βΐί&πι άίοί τό γυναικεΤον αίδοΐον 
ΕΥδ. 89. 8βηβχ ίιαροίβηβ λεσβιάζειν 
ίιΛβΙιΐΓ. — διιίά. δ. ν. βληχωνία βΐ διά 
χρόνου. 

ν. 715. ήσπερ: δοαοΐ. ή γάρ βουλή 
τάς θεωρίας εξέπεμπε. 

ν. 716. μακαρία — της Θ. νβδρ. 
1292 (ώ χελώναι μακάριαι τοΰ δέρμα* τος. Ες. 186 ώ μακάριε της τύχης, 
νβδρ. 1512 ώ' μακάριε της εύπαιδίας. 
Οί. Αν. 1423. ΙίΑψιβ νβδρ. 429 φήμ' 
έγώ τάς χελώνας μακαριεΐν σε τοΰ δέρ- 
ματος. 

ν. 717. ζωμόν: δϋΐιοΐ. έπί γ' γάρ 
ημέρας έψηφίσατο ή βουλή βοΰς θυειν. 
Ιηάβ ίηίθΓρΓβίθδ αΐίςιιί ΥβΙβΓβδ βουλή 
ζά βοΰς αΙΙαάβΓβ βχίδίίιηαηί. ΒβΓ£ΐβπΐδ 
Λ ΡθΓΐβ κακεμφάτως: ηαιη υ. 885 άβ 
β&άβπι Ιιαο Τηβοήα: τον ζωμόν αυτής 
έκλάψεται." ΟβΓίβ ηοη ωυΐίαπι <ΜβΓί 
λ κυκεώνα βληχωνίαν ν. 715. 

ν. 718. χόλικας: δβηοΐ. τά των 
βοών παχέα έντερα* ταΰτα γάρ ούχ Ιε- 
ροΰντο ώς τό άλλο σώμα. τινές δέ χό- 
λικάς φασιν είδος ίχθυος. Οί. ΜοβΓ. 
δ. ν. ρ.404δ<ι. ΡίβΓδ. ηοΐ. 3<Ι νβδρ. 1144. 

ν. 719. πολλά: ίάβω Αοα. 202.832; 
οί. Ηβίηά. 3(1 ΡΙβί. 8ορη. ρ. 258 β. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 206 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

720 ώνδρωπε χαίρων άπιθι χαΐ μέμνησό μου. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ώ κάνθαρ' οΓκαδ' οΓκαδ' άποπετώμε&α. 

ΕΡΜΗΣ, 
οδκ ένθάδ' ώ ταν έστι* 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

ποι γάρ οιχεται; 

ΕΡΜΗΣ. 
δφ' όΓρματ' έλθών Ζηνδς άστραπηφορεΐ. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
πό&εν οδν 6 τλήμ'ων ένθάδ' ?ξει σιτία; 
ΕΡΜΗΣ. 
725 τήν του Γανυμήδους άμβροσίαν σιτήσεται. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
πως δήτ' έγώ καταβήσομαι; 
ΕΡΜΗΣ. 

λ, καλώς• ν. 721. ώ κ. ιθι δευρ' οίκαδ' ά. ρτορ. Ββτφί. βά. Η. ώ κ. οίκαδ' αύθις ά. 

ΟοΙ>. Μηβπι. II ρ. 100. 
ν. 722. Ιστι Μβίη. — ποι γάρ; Έρ. οΐχεται υφ' δρματ' 8οα1. Εχο. Ταπί 

άββββ&ί άστραπηφορών. — οΓχεται ύφ' 5ρμα τ' έ. ρΓορ. ΕΊ. Οπγ. ναΐ^ο 

ποι γ. οί. Ττγξ&ή δοηΐ. 
ν. 723. άστραβηφορεΐ Ββηίΐ. Οί. ΕοΙ>β<&. ΡηΓγη. ρ. 641. 681. ' 

ν. 726. θωράει Κ. ναΐ£θ. τάρσει Ιην. δβο. Κ. θάρρει V. ΒβΙΛ. Βπιη<&. Βοώ. 

Βοίδβ. ΙΜηά. ίη Οχοη. βί Ρβπβ. Ηοΐά. Ββιφί. Μβίη. , 

ν. 721. Τΐ7§ίΐβα8 βαάβπι ςαα νβηβ- δοηρίίοΏβιη ρβΓίίηβηί νίά. Ρι•ο1β£. ρ. 

ΤΆΪ Γβ£Γ6δδ!1Π1δ, 800ΓαΙ)3β111Ι1 δβπίίί άίδ- 28. 36. Ι 

ραηιίδδβ. ΙΙαςπβ βοάβπι, ςπο αάνβοίιΐδ γ ?23 δ στίχος έκ Βελλεροφόντου ! 

β Γ αί, Ιοοο βαιη οοηδίίϋδδβ θχίδΙίιηίΐηάιιπι Ε6 (δου . Νααο1ε . Τη £η ρ . 35 9. 
βδί αά ίιαβο υβςηβ υθγΙ)». Ιαπι ίρδβ οηπι 

πιαΙίβΓΟπΙίδ ρβΓ Μβίη ίθΓ»ωβη άίδρατθί, ν. 725. Γανυμήδου άμβροσίαν : βοηοΐ. * Ι 

θχ ςαο Ρ30Ϊ8 δίπιιιίαοηιιιι ρΓοΙταοίαπι αντί του τήν κόπρον. ότι ούτος μόνος 

βΓ&ί. (ίαθ(1 ίρδτιπι Ιοοο δαο Γβδίίϋδδβ θνητός έν θεοΐς. τινές δέ διά τό έν 

ρβΓ ΓβΗςιπιπι ίαβαΐαβ ίβιαρυβ ρβΓ 8θ άρχ^ ^ηθήναι αυτψ (ν. 11)• ,,έτέραν 

ϋφίβί. Κβΐίςαα ςααβ αά δοβηαβ άβ- έτέραν δός παιδός ήταιρηκότος." Ώ\φ\ζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 207 

τΐβδί παρ' αδτήν τήν θεόν. 

ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 

δευρ' ώ κόραι 
Ιπεσθον ά*μ' έμοί θαττον, ώς πολλοί πάνυ 
ποθουντες ομάς άναμένουσ' έστυκότες. 

γ. 727. ,,τηδί γβΐ τηδι παρ' αυτήν οαπι Ρ1. ΟΙιγ. Αΐϋ τί δή. νβί. παρά τήν 

θεόν." 8θ3ΐ. Εχο. 
ν. 728. ώ κόρα Μβίη. 
ν. 729. έστηκότες Β. Ργοο. ΒγιΛ. Καρίι. ΡΙογ. ΟΙιγ. Ηοΐά. έστυκότες Κ. V. 

ΔΙά. ΙηηΙ. Π. 0»η1βι\ ταΐ^ο. ν. 727. παρ' αυτήν τ. θ.: βοΐιοΐ. 
τινές ου (?) παρά τήν ΕΙρήνην. λέγουσι 
γάρ έν τψ οδρανψ μεΐναι καΐ εκείθεν 
ένεργεΐν , ώσπερ και τον Πόλεμον • • ού- 
δαμοΰ γάρ αυτής μέμνηται έν τοις έξης 
ώς κατελθούσης. παρά τήν θεόν ούν, 
την Άθηναν • άγαλμα γάρ ήν έν τψ θεά- 
τρψ της ' Αθήνας. Οί. Ρπ)1β£. ρ. 36. 

τ. 728. κόραι: ΟροΓα βί Τ&βοπα. 
βοΐιοΐ. κατέλυσε τοΰ ουρανού τήν ί>πό- 
κρισιν. κάτεισι γάρ επί τήν όρχήστραν 
(το προσκήνιον νβί τό λογείον) κλίμαξιν. 
έχόμενος δέ της Ειρήνης (?) καταβαίνει δ πρεσβύτης επί τήν όρχήστραν. ΐσως 
δέ καΐ ό χορός άνήλθεν εις τήν άναγω- 
γήν της Ειρήνης. Οί. Ργο16£. ρ. 36 8η. 
ρ. 45 δςς. 

ν. 729. έστυκότες: βοΐιοΐ. Ιδεί ει- 
πείν έστώτες (ίπιπιο έστηκότες). τό δέ 
έστυκότες έχρήσατο διά την Είρήνην 
(ϋαςπθ οοηδίαηίθΓ δοΚοϋ&δΙ&θ Ραοβπι 
ία 80ΘΟ3Π1 ειιοι Τι•γ£ίΐβο άθδοβαάίδβθ 
ορίη&ηίατ) , ώσπερ διά τό γαμηθήναι 
αυτών τήν μέν Τρυγαίψ, τήν δέ τη 
βουλή. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΧΟΡΟΣ 730 άλλ' ι&ι χαίρων ήμεις δέ τέως τάδε τά σκεύη παραδόντες 

τοις άκολουθοις δω μεν σώζειν, ώς είώ&ασι "μάλιστα 
περί τάς σκηνάς πλείστοι κλέπται κυπτάζειν καΐ κακοποιειν. 

ν. 730. παρελο*ντες δαδρ. Βο*η. — τήνδε σκευην άποδύντες ΟοΙ>. V. Ε. II ρ. 

51. Ρ&ΙΙίίιΐΓ: άβ Γβοαδ αά ΡδΟβπι ρΓΟίχαηβηά&ιη αάΜΜϋβ, ηοη άβ ΥβδίΠηίδ 

α^ιίιΐΓ ; οί. ν. 299. 
γ. 731. φώμεν Μβίη. — ςιιαηάο ? 
ν. 732. σκευάς Οοο. 1. 1. ν. 730. Ιηοίρίί ραπώαδίδ. άβ <μια 
νίά. ΡγοΙ. ρ. 48 δο,ς. βΐ Ργο1θ£. &ά 
νβδρ. ρ. 83. 87. ΒοδδΟ. ΜβίΓ. ρ. 
108 8(ΐ. 

— άλλ' ίθι χαίρων: οί. ηοί. *(1 
νββρ. 1009. 

— τάδε τά σκεύη : δοοοί. τάς άμας, 
τά σχοινί», γυμνόν γάρ ποιοϋσι τόν χορόν 
οί κωμικοί άεί, ίνα όρχήται. 8οί1ίοβί 
ηοη αϋίβΓ ηηάαδ βδί αίςαβ οηοηΐδ Ιγλ- 
£ίοιΐ8. δοηοΐί&βία αά Αοη&τη. 627 τβ- 
δρβχίΐ;: άλλ' άποδύντες τοίς άναπαί- 
στοις έπίωμεν, ηοί ηιβίίαβ δβηοΐ. άπό 
μεταφοράς των άποδυομένων αθλητών, 
οΐ άποδύονται τήν έξωθεν στολήν, Γνα 
εύτάνως χορεύωσι. Ιοί ί^ίίαΓ άποδύντες 
ηίηίΐ αΐΐυά δί^ηίήοαί ςιι&ηι παρεσκευα- σμένοι, Ετοιμοι: ρ&Γαίι ίηοίρί&ηιιΐδ &η&- ν. 731. τοις άκολούθόις. 8αηί πα- 
ραχορηγήματα κωφά, ςιι&β αηβ, οηηι 
οήοΓΟ ρΓοάίθΓαηί & Τγυ£&60 οοηοΙ&πι&ΐΗ. 
(ίαΟΓαηι ηιιηΐθΓαδ ηοη άββηϋαβ αο οβΓ- 
ίαβ νίάβίηΓ ίαίδδβ, ββά ςαοί οηοΓβηίβδ 
ίοϊ ηα&δί παραχορευτάς ίαίδδβ νβηδί- 
πιίΐβ βδί. 

— δώμεν αοηηίΐΕΓβ άίοίί Εοο. »ά 
Ρ1ΐΓγη. ρ. 754, ρΓαββαηίβ παραδο*ντες, 
αΐΐαϋδ δ&Ι ηιαΗίδ βχβηαρίίβ. 

ν. 732. σκηνάς: ΐ3Π£ΐί τους λωπο- 
δύτας, ναΐίάαπι ΐδίβπι βί ηιιηιβΐΌδ3ΐη 
ίαπιπι ^βηίβηι. (^αίάηί δρβοΐάβιιΐοηιιη 
ίβοαροΓβ ηί ροίίδδίηααηι αΗβιη δη&ηι 
βχβπϊβο&ηίΡ Ν&πι αραά ηοδίΓ»Ιβδ αΐη » Ώφζβά όγ ν^ΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 209 -735 άλλα φολαττετε ταυτ* ανδρείως* ήμεις δ* αδ τοϊσι Οεαταις, 
ην εχομεν δδδν λόγων, ειπώ μεν, 6Όα τε νους έχει. 

χρήν μέν τόπτειν τους ραβδούχους, εΓ τις κωμφδοποιητης . 733. φύλαττε Ε. Γ. φυλαττετε V. ϋίηά. ΒθΗε. Βοίββ. Ηοΐά. ΒβΓ^Ιε. Μθίη. 
φύλαττε συ νιιΐ£0. Υβΐ φυλαττετε νβΐ φυλαττειν ϋοΙ)Γ. 

. 734. ήν Κ. νιιΐ£θ. ήν V. Ιαηί. II. III. ^Υβοη. 2χωμεν V. Ο. 2χομεν Κ. 
ναΐ^ο. λόγον Ε. Β. λόγων V. νηΐ^ο. οσα τε νους έχει Ε. V. 0. Γ. χώσα 
τε ν. αυτός έχει Α1ά. Ιηηίίηββ, Ο&ί. \νβοη. Ε&ρη. Ργοο. Ροι-ί. Αηΐδίβΐ. Κιΐδί. 
Βαπη., 2χει αυτός ΒγιιΙ). ΡΙογ. Οηι\ — λόγον 8β&1ί£. — ίάβπι βί άνώγει Ββηί- 
Ιβίαδ. — 9|ν 2. ό., λόγον ε., χώσα τ. ν. α. 2. γε Βηιηβίε. Ιηνβπι. 

— όδόν 9)ν 2. τοιώνδε λόγων, ειπωμεν όν αυτός 2χει νους Εβίδΐ£. Οοηί.ρ. 169. 
9)ν είχον 6., λόγον ζΧ. χω. γε ν. αυ. άρ' εΐχεν 1<βηίίη£. ήν 2. ό. λόγων εΓ., 
δσα τ. ν. 2. Μβίη. οιιγ. οπί. ρ. 64, Όίηά. Ηο1<1. Βθγ^. Μθίη. 6. ήν 2. λ. 
ειπ., χώσα γε νους νουν αυτόν 2χει Βοίδδ. (? 2χει αυτόν ?) Ββ ρΐΌββΙβυδ- 
ηιαίίοο ίη ρπηια 8β<1β νίά. Ρογ8. Ηββαο. ρΓ&βί. ρ. ΙΛ ; άβ ίοίο νβΓδίι ία. 1. 1. 
ρ. IV. VI βί ΌοΙ)ΐ•. α<1 ΡοΓβοηί Αάν. &ά η. ν. Εβίδί£. 8γηί. ογ. ρ. 30. ίά £6ΐιιΐ8 ίατββ δίιηίΐΐίαιβ βί οΙί&ηίαΓ 
βί ηβ^οΙί&ηΙιΐΓ. 

— κυπτάζειν: δβηοΐ. κρυφιμαίως 
διατρίβειν καΐ κρύπτεσθαι. νβηιηι Ναο. 
509 βί Εγ8. 17 ίάβπι βδί, ςαοά κύπτειν, 
φιο δ&βρίηδ αΰΙϋΓ Οοπποηδ. Αά υ. 
Ββτ^Ι. Αβη. 256 οοαιρΒΓαί. 

ν. 733. φυλαττετε: άβ ά&βίγ1ο ίη 
δοθ άίιηβΐή νκΐ. Ηβπη. ΕΙ. ά. ω. ρ. 401, 
Εΐηίδΐ. αά Ρογβ. Εογ. Ηββ. ρ. 276 βά. 
Ιάρβ. 

ν. 734. νβΓδίΐδ βοιτυρίίδδίηιηδ αί- 
φιβ αί ηηηβ βδί Οοπήβο ηααά βαηβ 
άί^ηηδ, αί ΌίηάοΓβί άβ βο ίαάίοίαηι 
ρΓοϋίώίΙβ δίί, Οοηιίουπι »1ίθ8 εαίοδρίαπι 
ροβί3β νβΓδαπι ηοη ορϋαααιη πδίδδβ 
οβηδβηίίδ. 8βά ςαοά αιΐάιί, Ιιαο βοΐδΐ 

Γ&ίίΟΠβ βΧρΙΪΟΗΓΓ* ρ088β ΟΟΓ ίβίΓΒΠΙβ- 

ίΓαιη ίΓΟοηδάοαπι Αηβί. αηαρ&βδϋδ αά- 
χηίδβαβπί, ίά υθΙ ΥθΒρ&πιπι βοπιηι&ίίο 
ίηίηη^ίίαΓ. Ιηιιηο, πιοάο οβΓίίηβ ροβ- 
βίί βΥίηοί, αί ίβίταηιβίπιιη ίΐΌβηαίβαηι 
ροβία Υοΐιιβπί ββββ , ηοο βοάβαι οοιη- 

ΠΙ&ϋί βοθΠΙ 3 ρ3Γ&1>38608 βΧθΓ(1ίθ ΓβθΙβ 

άίβοβΓηί (Ιίοβδ. Ιβιη νβΓΟ ίρββ βεηο- Ηαδία ΙβίΓΣΐιηβίΓΐιιη 2ηαρ&β3ίίοαπι Ιβ^ίδββ 
νίάβΙιΐΓ: 2στι τοίνυν το μέν χομμοιτιον 
στίχων αναπαυτικών τετραμέτρων κα- 
ταληκτικών ε', το δέ μακρόν στίχων 
ομοίων λγ', ίάβιικιαβ πιβίΓοπι ηοη θχ- 
ηΐοβηί ς[αί(Ιβπι δβά δίαάβηί βχηίοβΓβ 
οοά. Β. βί 3.1ίς[αο1 β(Ιά. ΥβΙβΓββ. Ε^ιιίάβπι 
αηί βαπι Μβίηβίαο βί ϋίηάΟΓήο ργοολ- 
νβπηι ΙβίΓαωβίπιηι ίΓΟβηαίοηηι δ&ηβ 
ίβίυηαηι αο δίβήΐβιη, αυί ίβΓβ (Ιίαιϊίϋαιη 
ΙβίΓαηιβίπ δηαρ&βδίίβί ραΓίβηι νβΐ ΙοΙαπι 
<ΐηος[ΐιβ βχοίάίδδβ , βί βχ αΐϋδ ίοΓίαβββ 
βοωηΐΕίϋδ νβΓδηηι ΓβδαΓβίοηάαηι ρυία- 
ππι, ιιί βχ ΑοηβΓη. ν. 1.. όδόν ήν 2χομεν 
λόγον ειπωμεν τοις άναπαίστοις έπιόντες. 

ν. 735. Ραβδούχους: βοηοΐ. ήσαν 
επί της θυμέλης ^αβδοφόροι τινές, οϊ 
της ευκοσμίας έμέλοντο των θεατών, ή 
(Ραβδούχους είπε τους κριτάς του αγώ- 
νος, ους ό ποιητής αίσυμνήτας εΤπεν. 
' 8αί<1. 8. ν. Τηυοτά. V, 50 βί ν*Μ. βά 
ΗβΓΟ^. VIII, 59 Ιααάαί ΟοοΓΗβηβ. Οί. 
ΡΙαί. ΡΓοί. ρ. 338 α Ηβίηά. Βθγ^. 
&ρ. Μβίη. Ο. II ρ. 921 δςς. ΒΗ11. ^α. 
Αγ, ρ. 12. 

14 Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 210 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ α&τδν έπηνει πρδς τδ θέατρον παραβάς έν τοις άναπαίστοις. 
εί δ' οδν είκός τίνα τιμή σαι θόγατερ Διός, δστις άριστος 
κωμφδοδιδάσκαλος άν&ρώπων καΐ χλεινότατος γεγένηται, 
άξιος εΐναι φήσ' εδλογίας μεγάλης δ διδάσκαλος ημών. 
740 πρώτον μεν γάρ τοί>ς αντιπάλους μόνος άν&ρώπων κατέ- 

παυσεν 
ές τα (ίάκια σκώπτοντας άει και τοις φθειρσίν πόλεμο υντας • 
τους θ^ Ήρακλέας τοος μάττοντας καΐ τοί>ς πεινώντας 

εκείνο ας, ν. 737. θυγατέρα V. 
γ. 740. μέν οιώ. V. 

ν. 741. τοος (φθεφσί) Κ. Όίηιΐ. ίιι Ιίρδ. 1820. 1825. τοις (φθειρσίν) V. νπΐ^ο. 
βί. ΜοβΓ. 8. ν. ρ. 342 ΡίβΓδ. -τ φθειρσί βάά. αηΐβ ΚοδΙβηιπι. ν. 736. ΥβΪΆί δβ ίρδίιιη ΙααάαΓβ 
ροβίαπι βί Ιαικϊβ ίαπιβη ίηίβΓ ρΣίαοοβ 
(ϋ^ηυω 8β ίπάΐοπί. ΑίΓβΓΐ; 8ιπ<ϊ. 8. υ. 
ανάπαιστοι βί (Ραβδούχοι. Οί. Μοβηδ 
8.. ν. κωμωδοποιός ρ. 240 ΡίβΓδ. 

ν. 737. θύγατερ Διός: δβΐιοΐ. παρά 
τά Σιμωνίδου έχ των ελεγείων „ε? δ' 
άρα τιμησαι θυγατερ Διός ίστις άριστος, 
δήμος Αθηναίων έξετέλεσσα μό\ος. α 
Οί. Ββ^Ιί. Κ. 0. ρ. 417 βΐ Ροβ*. 1γι•. 
Ογ. ρ. 896. Ναηο ΜίηβΓΥδίη άίοΗ, η&ιη 
Ραχ άβα ροηβ οΙιΟΓαπι βδΐ. 

ν. 738. κωμωδοδιδάσκαλος: άβ βαβ- 
δππι νβΓδϋδ ρ»α1ιιπι ίηιΐδϋαΐα νκΐ. Κβί- 
δΐ£. Ο. ρ. 171. ϋβ νοββ διδάσκαλος 
βίαδφΐθ άβην&ίίδ βί οοιηροδίίίδ βχροδίιί 
ΡγοΙ. αά νβδρ. οαρ. Ι. 

ν. 740 βφΐ. Όθ Ιιοο Ιοοο οί. ΒβΓ£&. 
Ηθΐ. Ο. ρ. 272. 286, Η&ΐοβτίδίηα Ργο- 
δορο^Γ. ρ. 49, Ρηίζδβη. Όδβί. ρ. 32. 
ΟθίβΓαοι νβδρΗΓϋπι ρΐΌΐο^ιΐδ ν. 56 βςς. 
ίβΓβ βαάβιη νβΐ δίπηίία ίπιηβίπδ άίοία 
βχΜββί, ςιιαβ ηιιηο αΐϋιΐδ δοηαηΐ ίβίτα- 
πιβίηδ αοβραβδϋοίδ. 

ν. 741. ΡαίοΙ δίοί τοίαβτϋ ροβί3, 
ίρδβ υ. 752 δαίίβ ίη<ϋθ3ί. Νηπιςιιβ 
ιδία οπιηία, φιαβ βάνβΓδβπίδ δυίδ ηβωιι- Ηδςυο θχριτοοηώ, α βιιίδ ίρβίιΐδ ίαοιιΐίδ 
αΐίβηα ηοη βδδβ οοηδίαί;. νοίφΐβ ρβ- 
ηαή» οέΓρίίαΓ, οβίίαιη £βπΙιΐΓ οιιηι ρβ- 
(ϋοαίίδ, βδαπθΏίβδ ίηάυοιιηίοι•, νοπκιβδ 
θί £ΐι1θδί Ηβτοαίθδ άβπάβηίαι• , ναρη- 
Ιαηί δβΓνί οπιώϊ ροβη» ηβφΐίοΓβδ, αοί- 
φΐβ βαβ δρπΓοίΙίαβ δρβοίαηίηΓ, ςαίοιίδ 
ροβίδ δΐιο δβ ςπ3δί οοΙηιίΓηο ήηβηι ίβοίβδβ 
^ΙοηϋίυΓ. ΑρραΓβί ααίβπι ί&Ιβδ τίίαβ 
ηιιπίίΐηδβ πήββπαδ & Γβΐίψιίβ ροβίίβ οο- 
ιηίοίδ ίωρπιηίδ άθπβαδ θδββ ίΐα υί νβΐ 
ϊοϊά ία\>α1α ίη ΙβΙϊ α^αιηθηίο νβΓδΛΓβ- 
Ιαπ αο ΑπδΙορ&αηβ νβΓΟ ίοο»η(1ί ολχι&β. 
δ&βρίδδίπιβ φίΜβω, δβά οοίίβΓ ιιΜςαβ 
ίαη^ιιαιη ΜΙ απ 3, ίαύαΐαβ δβΥβηοηδ ογ- 
ηααίθηίίΐ αίΐάίία βδδβ. 

— τά ^άκια: δοΐιοΐ. ^ακοφορουντας 
(Ιοο. αά ΡΙιγυπ. ρ. 678). αίνίττεται δέ 
είς Εδπολιν. Οί. Μβίη. Οοιβ. Ι ρ. 104 
8<ι<ϊ. ρ. 110, δβΐιοΐ. Ναο. 296. 541. — 
Όα*68. Κίάά. ρ. 290. 

ν. 742. Ήρακλέας: δο&οΐ. αίνίτ- 
τεται ταύτα είς Εύπολιν, δς έποίησεν 
Έρακλέα πεινώντα (αί ίάβπι ΝοβίβΓ ίη ν 
Ανίοιίδ θΐ Κ&ηίβ) καΐ Διο'νοσον δειλόν 
(π1 ίίΐβπι ΝοδίβΓ ίη Εαηΐδ) καΐ Δία μοι- 
χόν (πΐ ΝοδΙβΓ ράδδίαι) καΐ δουλον Ώφζβά &γ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 211 τοί>ς φεύγοντας κάξαπατώντας καΐ τυπτομενους επίτηδες 
έξήλασ' άτιμώσας πρώτος, καΐ τους δούλους παρέλυσεν, 
745 οδς έξήγον κλάοντας αεί, καΐ τούτους ουνεκα τουδί, 

Γν' δ σόνδουλος σκώψας αυτού τάς πληγάς εΐτ' άνέροιτο• 
ώ κακόδαιμον τί το δερμ' επα&ες; μών όστριχίς είσέβαλέν σοι 
είς τάς πλευράς πολλή στρατιφ κάδενδροτόμησε το νώτον; - 
τοιαυτ' αφελών κακά καΐ φόρτο ν καΐ βωμολοχευματ' άγεννή 

ν. 743. „^β£β Φρυνώνδας: νίά. ΗβδΥΟη. Η»ΓροοΓ3<:. βαίά." Ββηίΐθίαβ. ΐ>β 

Ρηι•γηοη<ΐ3, ςαί ΜηβδίΙοοΜ ραίβΓ άίοϋαι*, νί<1. Τηββηι. 861 ο. βοηοΐ. 
τ. 743 β* 744 ίΓαηβροβαίί ΒβΓ£ΐί., αΙΙθπιίΓυπι δρυτίιιιη ββδβ ίαάίοαηβ. Οί. 

ΗαηΉΐιβΓ. Μηβηι. V ρ. 147 δς. Εοβάβηι ίΓαηβρ. Μβίη. 
ν. 744. παρέλυσεν Κ. V. Ββϋε. ϋίαά. Ηοΐά. ΒβΓ£ΐί. Μβίη. κατέλυσεν ναΐ^ο. 
υ. 745. κλαίοντας αηίβ ΒπιηοΜαιη. εΤνεκα V. νβΓβηιη βίβοΗ Μβίη. 
υ. 746. έπανέροιτο Κ. V. ναΐ^ο. 8αίά. 8. υ. συνδουλος εΐτ' άνέροιτο ΒβηΙΙ. 

φΐί βί έξανέροιτο, ϋ»^. Κίάά. 1. 1. Βηιηοΐί. ΓβοβηΙί. (εΐτ' έπαν. ίηβρίβ Ιη- 

ΥβΓη.) άνέροιτο βοηοΐ., υί νίάβίαι*. 
Υ. 747. κάδενδροτόμησεν V. 8βο. ΟοΙ). κάδενδροκόπησε ΟοΙ). Μηβηι. Π ρ. 100. 

τον νώτον Κ. V. Γ. τό νώτον 8ηί(ϊ. 8. ν. υστριχίς, Όίηά. Ββΐιΐί. Ηοΐά. ΒβΓ£ΐί. 

Μβίη. τά νώτα νιιΐ£0. κλαίοντα (αϊ; ίάβπι ραβδίπι). τινές δέ 
φασιν είς Κρατΐνον αίνίττεσθαι, ώς 
τοιαύτα ποιουντα δράματα, έπεπόλασε 
δέ ταΰτα τότε τά δράματα, καΐ αυτός 
δέ δ Αριστοφάνης ώς γαστρίμαργον τον 
Ήρακλέα κωμψδεΐ καΐ έν ν 0ρνισι και 
έν Αίολοσίκωνι. δοΐιοΐ. Ιαιιά. νβδρ. 60, 
ΟαΙίηιιιη, Αγ. Καη&8. Οί. 8ιήά. 8. ν. 
μάττοντας, ΡοΓβοη. Ηβοαβ. ρΓ. ρ. Ε VIII, 
Ρήίζδοη. ϋ&βίαΐ. ρ. 32, Μβίη. Οοπι. Ι 
ρ. 43 80^. ρ. 54. * 

ν. 743. Όβ οαβδίιπι ΥβΓδΠδ (κάξα- 
πατώντας) οί. Ββίδί£. Οοηί. ρ. 170. 

Υ. 745. έξήγον: έκ του οίκου νβΐ 
έκ της σκηνής. 

— καΐ τούτους ίάβηι ηποά και ταύτα 
Ι,γ8. 530; νββρ. 1184. οί. αά υ. 35. 

υ. 746. εΐτ' ροβί; ροϊΊίοίρίηηι , όβ 
ςαο νκΐ. Κί(1<1. ϋαν. ρ. 525, Ρογ8. αά 
Εαι\ Ρηοβη. 1278 ρ. 338. 

Υ. 746. υστριχίς: δβηοΐ. ή έξ υείων τριχών μάστιξ. Οί. Κωι. 619 βης. αβί 
ίηίβΓ ροβη&δ, ςηαδ δβΓνί <1»1)3η1;, βίί&πι 
τό υστριχίδι μαστιγοΰσθαι ηαπιβΓ&ίαΓ. 
υστριχες άίχίί ΡΙαΙο &ρ. Οίβηι. ΑΙ. 81γ. 
VII ρ. 718, Μβίη. Ο. II ρ. 624. 

Υ. 747. πολλή στρατιά: δοηοΐ. διά 
τό πλήθος τών~ πληγών. — κάδενδρο- 
τόμησε: δοηοΐ. άπό μεταφοράς τών είς 
χώραν τινά έμβαλλάντων καΐ τά δένδρα 
άποκοπτόντων : οί. Τηηο. 1, 108. Νοβ 
ίβΓβ: άβη Βαοΐίβη Γ38ΐΓβη. 

ν. 749. φόρτον: οί. Υββρ. 66, ηΜ 
8Π3Π1 ίίώιιίαιη ηοώίηίΐΐ; κωμωδίας φορ- 
τικής σοφωτέραν. 

— βωμολοχευματα βί βωμολοχία 
δοοαηάαηι ΗββΥοΜαιη γένος κολακείας 
φορτικό ν καΐ γελωτοποιών. ΌιοίίιΐΓ βί 
βωμακεύματα βί βώμαξ (ρΓΟ βωμολό- 
χος). 8ηί(1. Ζοπβγ. 8. ν. — - Εη. 902 ίηβρ- 
ίίαδ δί^ηίβε&Ι;. Οβίβπιηι άβ ίοίο ηοβ Ιοοο 
οί. Ββι•£ΐί. Κβΐ. Ο. ρ. 269. 
14* Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 212 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

750 έποιησε τέχνην μεγάλην ήμΐν κάπυργωσ' οίκοδομήσας 

Ιπεσιν μεγάλοις καΐ διανοίαις καΐ σκώμμασιν ουκ άγοραίοις, 
ουκ ίδιώτας άν&ρωπίσκους κωμωδών ουδέ γυναίκας, 
άλλ' Ηρακλέους όργήν τιν' έχων τοΐσι μεγιστοις έπεχείρει, 
διαβάς βυρσών όσμάς δει ν ας κάπέιλάς βορβορο&υμους. 

755 χαΐ πρώτον δή 'μαχόμην πάντων αδτψ τφ καρχαρόδοντι, 

ου δεινόταται μέν άπ' όφ&αλμών Κυννης ακτίνες ελαμπον, 

ν. 753. έπεχείρει Κ. Γ. ΒβηΙΙ. Οίηά. ΒβΜί. Ηοΐά. Βθγ^. Μθίη. επιχειρεί 
V. Υΐιΐ£0. 

ν. 754. όδμάς βοΐιοΐ. βαρβαρο&υμους υϊιγ. Ιβοί. δοηοΐί&βί&β ίκΐίίβηίίδ Παφλα- 
γών γάρ ήν, ρι-οοαία Ββηΐΐβίο. βαρβαρομύθους Μθίη. βορβοροθ. ναΐ^ο. 

ν. 755. V* ρ&αΐΐο αηΐβ ΓββίίΙηίαιη ββΐ έπεχείρει ν. 753, ϊία ηίο 'μαχόμην γθ- 
ροηθηάαηι, φιαηι μάχομαι ίηβρίαιη βίί. Ρβπηάβ θδί ιιίπιιη δοήΟΒδ χαΐ 
πρώτον δή 'μαχόμην π. α. τ. χ. αη χαΐ πρώτον μέν πάντων αυτψ 'μα- 
χόμην τ. χ. — Μβίη, θρασέως ξυστάς εδθί>ς άπ ' αρχής α. τ. χ., δβά άββδί τε. 

ν. 756. „οϊ> δεινότατα &1ίί, βί πυρός ώς νβΐ χυνός ώς ρΓΟ χύννης." 8οα1. 
Εχο. χυνός ώς ΕγεΙοβΙβ. *ρ. βοηοΐ. Κύννης Υαΐ^ο. Κυννας Οοο. V. Ι». Ι 
ρ. 202. ν. 750. χάπύργωσ' : δθηοΐ. ηδξησεν, 
έμεγάλυνε χαΐ ήσφαλίσατο χαΐ επί το 
σεμνότερον τά ποιήματα ήγαγεν. Ιάβπι 
Οοώίαΐδ, βοηοΐίβδία ιηοαβηίβ, άβ Αβ- 
βθΠΥΐο ρΓ&θάίοανίί Καη. 1004 άλλ' ώ 
πρώτος τών Ελλήνων πυργώσας βή- 
ματα σεμνά (αοί βροηάθοπιπι αηΐπι&ά- 
νβιΊ&δ οορί&πι); ίάβπι δθοαηάαπι βοηοΐ. 
ΡηβΓθΟΓίΐίβδ άθ βοάβηι Αβ8θηγ1ο: όστις 
γ' αδτοΐς παρέδωχε τέχνην μεγάλην έξ- 
οιχοδομήσας: Μθίη. Οοηι. II ρ. 289. 

ν. 751. διανοίαις. Ιάβηι άβ δθ ρΓ&θ- 
άίοβί Οοπηοηβ Υββρ. 1044. 1050. Οί. 
Ναοίηπι ραπώ&β. ν. 537 βςς. Οβίβιαπι 
ήαβ 1γθ8 ραΐΉΟ&δβδ τό μαχρόν η&οβηΐ 
Γ&ίίοηβ 80 οοηδίΐίο δίηιίΐΐίιηηιη. 

ν. 752. ίδιώτας άνθρωπίσχους: οί. 
νβδρ. 1029 άνθρώποις φήσ' έπιθέσθαι, 
ηοί τοις ίδιώταις Ιβ^βηάαπι 6836 οοηπ- 
οίβοαχη. ΡοίβΡδΙ βϋ&ιη άνθρωπίσχοις. 
01 ΒθΓ^. Κβΐ. Οοιη. ρ. 322. 411. Οβ- 
Ιθπιπι ςηί Ι^ηάβιη ίη Αοηαπίθηδίουδ Νηοίοιίδνβ οαΓραηίαΓΡ ηοηηβ ίδιώται 
ΕαήρκΙββ βί 8οοΓαίβ8? 

ν. 753. Ήραχλέους: δοηοΐ. ώσπερ 
Ήραχλής τους μεγάλους άθλους υπέστη, 
οδτω χάγώ τους μεγίστους χαΐ μέγα δυ- 
ναμένους παρ' υμΐν χωμωδεϊν εΐλόμην. 

— όργήν βοηοΐ. νβδρ. 1030 γεν- 
ναΐον φρόνημα βχρίΐοαί. ΟβΙβΓηιη άβ 
ίοίο ηοο Ιοοο τίά. ηοίί. &(1 νββρ. 1029 
βςς. ΡΗΙζδοη. ^η. Αγ. ρ. 315. 

τ. 754. διαβάς : δοηοΐ. ώσανεΐ Ιλεγε 
ποταμούς ή χαράδρας, δίπιαΐ άθ 1α- 
1>ογ6 ΗβΓουΙβο άίοίηηι, ηΐ όσμάς δεινάς 
δοηοΐ. οβηβ οοιηρ^Γαί οππο Αη^ίαβ £- 
πιβίίδ 30 ΗβΓοαίβ ραΓ£&Ιί8. Εοάβηι 
ρβΓίίηβΙ; βορβοροθύμους, Ες. 309 βορβο- 
ροτάραξι ΟΙθο νοοδίϋΓ. 

υ. 755. χαρχαρόδοντι: Υβδρ. 1031, 
Ες. 1017. Ν&πι βαηάβηι βηρΓΕ Κέρβε- 
ρον αρρθίΐανϋ ν. 313. 

ν. 756. Κύννας: οί. ηοΐ. αά νβ8ρ. 
1032. Ώφζβά όγ (^ι005ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 213 760 έκατον δε κύκλω κεφαλαί κολάκων οίμωζομένών έλιχμώντο 
περί την κεφαλήν, φωνήν δ' είχεν χαράδρας όλεθρο ν τε- 

τοκυίας, 
φώκης δ' δσμήν, Λα^ας δ' όρχεις άπλότοας, πρώκτδν δέ 

καμήλου. 
τοιούτον ίδών τέρας; οό κατέδεισ', άλλ' υπέρ δμών πολε- 

μέζων 
άντειχον άεΐ και των άλλων νήσων, ών ουνεκα νυνί 
άποδουναι μοι την χάριν ομάς είκδς καΐ μνή μονάς είναι. ν. 757. οίμωζομένων Β. .Εα<1βιη Ιβοίίοηίβ (1ίνβΓ8ίί38 ίη αΐίςαο* βάά. νββρ. 
1033. ΡΓΛβΙβΓβίΐ ιοί ψ ρΓΟ ου βί δεινότεροι οοηίβοβΓαηΙ Βαίανϊ ίη Μηβηι. 

— έλιχμώντο Κ. V. 8αΜ. 8. ν. Κύννα, ο£. νββρ. 1033. 8ο»1ί£. Εχο. Ββηίΐ. 
Βθγ§1. ΒβίδΚ. ΒΓαηοκ. ΓβοβηΗ. — έλιχνώντο ταΐ^ο. 

ν. 759. Λαμίας δ' 6. ΒβηΗ. Οίηιΐ. ίη Πρβ. 1820. 1825, Βοΐή. Λαμίας 6. Κ. 
νηΐ^ο. 

— καμίνου Κ. V. Ηαηο νβΓβαηι βίβοίΐ; Ηοΐάθη., ωοππη οβηδΟΓ ίπιροΓ- 
ίηηηβ; ιάβω ν. 763—765. 

ν. 760. ημών V. 

ν. 761. εΓνεχα V. τη1§ο. οδνεκα Κ. ΒΓηηοκ. Γβοβηϋ. ρΓ&βΙβΓ Βοίηίαιη. 

ν. 762. ά. μ. τήν χ. ί>. εικός Κ. V. Ο. Βηιηοκ. Γβεβηίί. μοι ομ. Β. βΐ ναΐ^ο. 
ϋάάίάϋ; ΚαβίβΓ. εικός ύμ$ς νη1§ο αηΐβ Βπιηοκίαηι. υμάς είκός δη Β. — 
άνταποδοδναι την χάριν ΒοηΙΙβίαδ. ΰοΟΓ. ν. 757. έλιχμώντο: δοηοΐ. δέον ει- 
πείν έλιχμώντο, έλιχνώντο είπε δια το 
λίχνον τών κολάκων. Ιάβπα α^ηοδοΐί 
Ηββγοηίαβ 8. ν. έλίχνων. τοΰτο πεποίη- 
ται επί του λιχνεύειν, παρά Άρ. έν Είρ. 

— Αά εκατόν δοηοΐ. καΐ γαρ Τυ- 
φώνα αυτόν εΐπεν έν τοΐς ι Ιππεΰσι(ν. 611). 
τοσαύταις δέ έκεϊνος κεφαλαΐς ώπλιστο. 

ν. 758. όΤχ&ρον: δοηοΐ. ούκ είπε 
πηλό ν άλλ' ό'λε&ρον. δίπιιιΐ Γθδρίοίίΐδ αά 
ν. 754 διαβάς. 

ν. 759. φώκης: ΗοηιβΓ. Οά,δ, 442 
φωκάων όλιοτρεφέων όλοωτάτη όδμή. 
^πβγθ βιιρπι ν. 754 βορβορόθυμος νο- . 
ο&ίαι\ — Λαμίας : δοηοΐ. Λ. άγριον ζψον και 
δύσοσμ,ον καΐ ανήμερο ν. ούκ αρκεσθείς 
οέ τούτοις αυτόν είκάσαι μάνοις, προσέ- 
θηκε καΐ άπλυτον, 7να μάλλον αύξηση 
την περί τον Κλέωνα δυσόσμίαν. 

ν. 760. κατέδεισ' : ίάβηι άίχί* Οβ- 
πιοδίη. κατά Μειδ. ρ. 521, 10, Αηάοο. 
περί μυστ. ρ. 29, 17. καταφοβεισθον 
(ϊίχίΐ; Οοωίοιίδ Κ&η. 1109. 

ν. 761. τών άλλων νήσων, (}ιιθ(1 
Ηοπαβή οβί: ούκ ο?η, άμα τξγε καΐ άμ- 
φίπολοι κίον άλλοι. Οί. Επγ. Ογ. 531, 
ΡΙαί. Οογ£. ρ. 473 ο, Εΐωβί. αά 8ορη. 
Οβά. Τγι\ 7, ΗβίηςΙ. αά ΡΜ. Ρη»β4. 
ρ. ΙΙΟθ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 214 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ και γαρ πρότερον πραίξας κατά νουν, οδχΐ παλαίστρας πε- 

ρινοστών 
παιδας έπείρων, άλλ' άρα'μενος την σκευή ν εδδυς έχώρουν 
765 παυρ' άνιάσας, πόλλ' εδφράνας, πάντα παράσχων τά δέοντα. 

πρδς ταύτα χρεών είναι: μετ' έμου 
και τους άνδρας καΐ τους παίδας* 
καΐ τοις φαλακροισι παραινουμεν 
ξυσπουδάζειν περί της νίκης. 
770 πάς γαρ τις έρει, νικώντος έμου, 

κάπι τραπέζη καΐ ξυμποσίοις•' 
φέρε τφ φαλακρφ, δος τφ φαλακρφ 

ν. 763. περινοστών Ε. V., αάάίάϋ ρπηιαδ Καδίβπίδ. περιφοιτών \©1 περιή- 

ειν παΐδας πείρων Ββηίΐ. οοιηρ. Υβδρ. 1025. 
ν. 764. γρ. σκηνήν πιεγ^ο β(1ϋ ΡΙογ. Οπγ. 
ν. 765 χχύξο ίη άαοβ νβΓδίΐδ άίνίδΐΐδ, οογγθχϊΙ; ΒπιηοΜιΐδ. 
ν. 769. ξυνσπουδάζειν Ε. ' ν. 763. περινοστών: δοηοΐ. αίνίττε- 
ται εις Εδπολιν κα! τοί>ς περί αδτόν, 
ώς παίδων έρώντας και παλαίστρας πε- 
ριερχομένους. 

ν. 764. αναμένος τάς σκευάς: άρα- 
σθαι Ιιίο αϊ Ρ1ΐΓγη. Βθκκ. Αηβοά. ρ. 10, 
4 άράμενον φέρειν βχρίίο&νϋ, φΐοά 
θχδΐίΐί Καη. 32 άράμενος φέρε βΐ ίηίχα 
ν. 1339 άράμενοι φέρωμεν; ίΐβπΐ Β&η. 
437 502. 525.; Εοοί. 774 οΓσειν άρά- 
μενοι, νβδρ. 1443; Ι/ρδ. 332 τάς σκευάς 
δΐιρρίβηάαιη. Οί. δηίά.Ηθδ^οη. δ.ν.Όαψ. 
ρ. 435 Κκΐά. 8βά νίάβ αη ροβία Μβίη 
ηοο Ιοεο δίΛαιιάΐη ίαδδθπί, ςαοά βρβΓίβ 
ύ\χϋ ίηίτΒ, ν. 889 άραντες— τά σκέλη. 

ν. 765. άνιάσας: δοηοΐ. ώς των νι- 
κώντων ταϋτα ποιούντων και εις δβριν 
έξελκομένων. Αά παυρα= ολίγα δοηοΐ. 
1*α<1. Ηοω. II. ε, 800. 

ν. 766. Ιηοίρίί πνίγος. 8ίιηί1ίίθΓ. 
Υββρ. 1051 άλλα το λοιπόν. Ιάβπι υθγο, ςιΐ3δί Ιιειβο δϋ ίππί&ϋο Αοη. 659 
προς ταΰτα -Κλέων κτλ. 

ν. 668. φαλακροισι : δοηοΐ. ,ταΰτα 
είς εαυτόν, ΰβ οαββατα ηβ^ΐβοί» νίά. 
Εοδδβ.-ΜβίΓ. ρ. 97, βιιρκι ν. 98. Η»βο 
αά Ειαροΐίάβιιι βίαδςαβ Β&ρ&δ δρβοίΛΓβ, 
φΐ3, άβ Γβ νίά. δοηοΐ. Αγ. Νηβ. 550, 
Γβοίθ ίηάίοανίί ΡΙοΓβηδ. 11>χ βηίιη Ειι- 
ροΐίδ ΟΕΐναιη αβπιαίαιη ίη οοηιροηθΐκΙ& 
ΕςμύΙυπι ίαΙ)πΙ& δβ αίϋπνίδδβ ^ΙοπαίαΓ. 
01 Μβίη. Οοπι. II ρ. 453; ϋ. δ(&ο1. 
νβη. Ηοπι. II. κ, 252, Μβίη. Οοπι. II 
ρ. 537 δς., Βήΐΐ. Οπ. Αγ. ρ. 84. Ρΐα- 
Ιατοη. (ίη. δγιηρ. III, 5, ρ. 652 β ο&ιι- 
δαδ φαλακρώσεως βχροηίί. νίά. ΕΙγπι. 
Μ. δ. ν. ρ. 787,1. 

ν. 771. τραπέζη: ϊ. θ. έν άγορ£, αί 
Ρΐα*. Αρο1θ£. ρ. 17 ο" έν άγορδ επί τών 
τραπεζών (δαηΐ πίθηδ&β ηαπιαΙαποΓαηι) 
— καΐ άλλοθι. Ε» ηοίίοοβ υοχ δ&θρβ 
υΐίίπτ. Οί. 8ί&ΗΙ>Ηυιη. ιιά Ρ1»ί. 1. 1. 
-Εδ4 ί£ϋαΓ: βί ίοπδ βί άοηιί. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 215 775 των τρωγαλίων, και μη 'φαίρει 
γενναιότατου « των ποιητών, 

λαμπρον τδ μέτωπον Ιχοντος. 780 Μούσα σι) μέν πολέμους άπωσαμένη μετ' έμου 

του φίλου χόρευσον, 
χλείουσα θεών τε γάμους ανδρών τε δαΐτας 
καΐ βαλίας μακάρων σοΙ γάρ τάδ' έξ αρχής μέλει. 

ην δε σε Καρκίνος έλθών 

άντιβολη μετά τών παίδων χορευσαι, 

μήθ' δπάκουε μήτ' ελ- στρ. ν. 773. άφαίρει Κ. μάφαίρει Μβίη. Αηΐβ& μη άφαίρει νβΐ μη ' φαί ρε ι ροδί 

Βπιηοϊίιιιη. 
ν. 774. ποητών Κ. 

ν. 775. άνδρας βοάά. νιιΐ^ο. λαμπρών δβηοΐ. ϋίηά. ίη ηοί. βΔ Οχοη. βί 
ίη Ρ&τίβ. Βθγ^. Κβΐ. Ο. ρ. 203, Μβίη. άδρόν ΒβΓ^ ίη ηοΐ. βά. II. 

ν. 778. χλίουσα 8β&1. Εχα — θεών τ' επαίνους ΒβηΙΙβίαβ. 

ν. 781. άντιβολεϊ Κ. νηΐ^ο. οοΓΓΟχίί Βηιηοΐί. άντιβολη V. Β. Ο. 

ν. 782. υπάκουσες Κ. V. ναΐ^ο. ίίβηι Ιλθι^ς. — υπάκουε — £λθε ξύνε. ΒβηΙΙβίιΐδ. ν. 773. τρωγαλίων =τραγημάτων, . 
ΡΙαί. 798; οί. Ιηά. αρ. Μβίη. Ο. V 8. ν. 
τράγημα. Όβ §βηβΙ. νια. ίηίτα ν. 952. 
σχήμα Άττικόν νοβίΐΐ δβηοΐ. 

— μη ' φαίρει δοίΐ. τών τρωγαλίων 
μηδέν. — δβηοί. λείπει ή έξ: ίπιηιο γεν- 
ναιότατου ρβηάβί άβ τών τρωγαλίων, 
ςαοό δηρρίβηάαπι βδί. 

ν. 775. λαμπρόν: δβηοί. δια την 
φαλακρότητα, ή εδπαρρησίαστον. δίπιί-' 
ΙίΙβΓ Ες. 550 ό ποιητής— τ φαιδρός λάμ- 
ποντι μετώπφ. 

ν. 776. Ιηβίρϋ ψδή, άβ ςαα ν. 
ΚοβδΙ). ΜβίΓ. ρ. 414. 415. 454 β* Ργο- 
1©8. ρ. 49. 

ν. 778. χλείουσα: 8θ1κ>1. σύνηθες 
ήν τοις παλαιοΐς £δειν θεών τε' καΐ ηρώων γάμους, σημειοΰται δέ ταύτα δ 
μόχθος (τούτοις αη τον μόχθον δβίΐ. 
Αριστοφάνους ?) προς τους άθετοΰντας 
την έν Όδυσσεία "Αρεως καΐ Αφροδίτης 
μοιχείαν. Ιά φΐοά ηοδίΓ&ϋοηδ ςαοίίάίθ 
άίχβήη), τοΐς άθετοΰσι ηοη άρισταρχι- 
κώς φήάβηι δβά δημαρχικώς, Ναο. 37 
δάκνει με δήμαρχος τις έκ τών στρω- 
μάτων βί κορινθιακώς, Ναο. 710. 

ν. 780. Καρκίνος: ηιίδβΓ ίδίβ ροβία 
Ιγε£ιοιι8 ςαβιη οαιη ηΐίίδ ΕΟβητίπιβ ρβΓ- 
δίήη^ίί νββρ. 1500 δης. 0£. νββρ. 
1501 ηο*. 

ν. 781. ΝοπήηαηίαΓ Χβηοβίβδ, Χβ- 
ηοϋιηαδ, Χβη&τοηιΐδ (νββρ. ϋβπιοίίπηίδ) 
χορευταί, οϊτινες δι,ά την σμικρότητα τών 
σωμάτων #ρτυγες έκαλουντο. Χβηοϋ- Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 216 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ Οης συνέριθας αδτοΐς, ν 

αλλά νόμιζε πάντας 
785 δρτυγας οίκογενεΐς, γυλιαυχενας όρχηστάς, 

ναννοφυεϊς, σφυράδων άποκνίσματα, μηχανοδίφας. 
καΐ γάρ εφασχ' 6 πατήρ, δ παρ* ελπίδας Ριίαδ Γβοβρίί Όίηά. ΒοΛ. Ηοΐά. Βθγ^. Μβίη., πιθΙγο ροδίαΐαηίβ »ο ΟοΙ>Γαβο 

ρΓΕββιιηίβ. 
ν. 785. Αη οίκτογενεΐς? 
ν. 786. υποκνίσματα Κ. Ιηηί. Η. III. Ργο5. Καρη. άποκνίσματα V. ΑΙά. ναΙ§ο. 

8ηκΙ. 8. ν. σφυράδες. ωαηι ραίΓβπιΟίίΓοίηί ίιιίδδβ βηδρίο. ΌοΙ)γ. 
»<Ι Τηπβγ<1. Π, 23, 8βηο1βί. Ι ρ. 50. 

ν. 783. συνέριθος : νοχ Ηοπιβηοίΐ 

Οά. ζ, 32, (μι* βϋαπι ΡΙαίο ηϋίπτ. Ζοηατ. 

8. ν. ΡίθΓδ. αά ΜοβΓ. ρ. 358. 
* 

ν. 785. δθςαίίιΐΓ οορίει οοηνίοίοΓΠΐη 

βί βαΐηηιηί&πιηι νβΓθ ΑηδΙορηαιηβίΐ, 

ψίΛ ίδιώται ίβϋ οβΓαηηίαΓ. — δρτυγας 

&\ιί διά τήν σμικρότητα αχώ ηί δοηοΐ. 

αάάίΐ: φιλεριστικϊ) γάρ των αρρένων 6ο- 

τύγων ή φύσις. Οί. Μβίη. Οιιγ. οπί. ρ.21> 

Εαβίαίη. ρ. 1108, 48. 

— οίκογενεΐς= ήμερους, έν οίκω τε- 
θβαμμένοος, οί. Σοοβοΐί. ΡηΓ^η. ρ. 202, 
Ρπίζδβη. ϋ*β*. ρ. 97. 

— γυλιαύχενας = μακροτραχήλους. 
κολοβόν ούν είκός είναι το #λον σώμα. 
Οί. δαρΓει αά ν. 331. Ροιΐ&δδθ δί^ηίβ- 
β&Ι το άγαν κυφόν (βίη ΒαοΜ \νίβ βίη 
8ο1ά3ίβηΓ»ηζθη). διιίά. δ. ν. Αιηβη. III 
ρ. 452. 

ν. 786. ναννοφυεΐς: δβηοΐ. νάννοι 
λέγονται οί κολοβοί (ΚΓπρρβΙ) τών αν- 
θρώπων. Οί. ΟβΠ. Ν. Α. XIX, 13. 
8αίά. Ηβδγοη. Ρηοί. δ. ν. νάνος. 

— σφυράδων άποκνίσματα: δβηοΐ. 
τά τών αιγών καΐ προβάτων άποπατή- 
ματα (8<&»&δ*β]). Εδπολις Αίξί «σφυ- ράδων πολλών άναμέστη" (άβ ςαα ίβ- 
ιηίηίηί ίοπηα νίά. Εοοβ<&. ΡηγεΙΙ. ρ. 472), 
Μβίη. Οοπι. II ρ. 433. ΏίβϋπΓ βϋαηι 
σπυράς, σπυραθία, σπυραθος. Ηβδ7βη. 
8. ν. σπύραθοι• σφυράδες. Οί. ΡίβΓδ. &<1 
ΜοβΓ. ρ. 361 ; 8αί<1. δ. ν. σφυράδες. 
ϋίοϊίιΐΓ ίάθΐη οίσπώτη Ββΐώ. Αηβοά. 
ρ. 57, 5. Βί σπύθηρα ΤίιίιηΣίηη ρΓ3βί. 
&(1 Ζοηακιπι ρ. ΟΧΧ. Οί. Αηδίοί. Η. 
Α. VII, 8. 

— άποκνίζειν (Ιίχϋ δοΐ&άβδ »ρ. Αϋιβη. 
VII ρ. 293 α (ν. 23), Μβίη. Οοπι. Η ρ. 
585 δς. 

— μηχανοδίφας: δβηοΐ. άπό μέρους 
τοΰτο. Ξενοκλής γάρ 6 Καρκίνου δοκέ! 
μηχανάς καΐ τερατείας είσάγειν έν τοις 
δράμασι. Πλάτων Σοφισταΐς „ Ξενοκλής 
ό δωδεκαμήχανος δ Καρκίνου παις τοΰ 
θαλαττίου" Μβίη. 0. II ρ. 661 βι Ι 
ρ. 513 δςη. Η. 81βρη. δ. ν. διφάω. Οβ- 
ΙβΓαπι ΐΓ&£ίοί οπιηβδ, ίηρππιίδ Εηπρί- 
άβδ, πιείοηίηβΓαπι αιηαηΐίδδίιηί. (}αί(1 
νβΓθ ΝοδίβΓ ίη ηαβ ίρδα ίεώυΐα, ίη 
Ανίοπβ &1ίίδφΐ6? 

ν. 787. καΐ γάρ : αά ρτοχίιηυπι »η- 
ίβοβάβηδ μηχανοδίφας Γβδρίοιί , ςαοά 
ηαηβ αΐία ηοΐίοηβ αίί ίαοβίαι•. Είΐαιη 
ραίβΓ Μ3θ1ιίη3Γΐιηι δοπύδίοΓ, δβίΗοβι 
ίΓααάίδ βί ιηβηά»οίοπυιι. Κβΐίςαα δβηοΐ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 217 είχε τδ δράμα, γαλή ν της 
εσπέρας άπάγξαι. 

790 τοιάδε χρή Χαρίτων δαμώματα καλλικόμων 

τδν σοφδν ποιητήν 
δμνεΓν, δταν ήρινά μέν φωνή χελιδών 
έζομένη κελαδη, χορδν δέ μη 'χη Μόρσιμος 
μηδέ Μελάν&ιος, ου δη άντιστρ. ν. 792. ήρινά Κ. V. Β. 0. ΒβηΙΙ. Βηιηοΐϊ. ΓβοβηΜ. ήριν£ ναΐ^ο. ήριν£ μέν 
ώρα Ιβηηβρ. »ά Οοΐαίη. ρ. 23. (ϋάί.) 

— φωλξ, ΙπδίΐΌ (φωλεφ) Κβίδΐί. μεμφωλή Ρ1. ΟηΓ. 

— κελαδεΐ V. δβο. Οοο. έζομένήπΐ τςλαδί ν. Ηθγψ. Μηβπι. II ρ. 100. 
ν, 793. έζομένη οοάςΐ. ναΐ^ο. «ήδομέν^ ΒβΓ§]£. βά. II. ήδομένη Μβίη. καΐ γαρ είπεν ό πατήρ γαλήν τίνα της 
εσπέρας άπάγξαι το δράμα αυτοΰ δπερ 
είχε παρά προσδοκίαν, τουτέστιν δ μετά 
μόχθου συνεγράψατο (ογ»882ι ΜίηβΓνδΐ). 
νίάβίιΐΓ Ο&Γοίηιΐδ &ο αΓβηοηίβ βηοπιιη 
ίηιρθίΓίΐ88θ 3ά άοοβηθαπι ίαοπίίΐιη δυαπι, 
νίάβίαΓ βίίαπι ί2ώη1&ιη οοπιροδίιίδδθ, 8βά 
ηηηπι άίβδ 3<ΐ688βί άί(1ίΐ80&1ί3β (ίά βηίπι 
Οοπιίοαδ άίχίί; είχε δράμα), άίδραπιβΓαΙ; 
ί&οιιία. — γαλή άπήγξε, Μοβ* ρΓονβΓ- 
οίοταπι βορίαπι ίΐα^βΓβ ηοΐίηι, Ιαπιβη 
ρΓονβιΜ ίηβίβΓ ιάβπι 8Ϊ£ηί1ΐ0Σίί αποά 
ηόδίπιιη : άίβ Καίζβ η&Ι'δ £6ηοΗ! ςπο 
ίηίαηίβδ ί3ΐ1ίπιιΐ8 ραοαηιιΐδψιβ ίίβηΐβδ. 
Ναπι . ςαοά δοηοΐ. &άάϋ : δράμα έποίησε 
τους Μύας, ίά θχ ίρδο Οοηιίοί νβτδΐι 
δίόί ήηρϊ. ΚαΓδαβ φΐοά άίοίί : διαβάλ- 
λει αυτόν ως νόθον περί τά κλέμματα, 
βο βχρΙίοβΓβ ιηί&ί νκΐβίαι: νβι•οα δ — εί- 
χε δράμα. ΟβΙβηιπι Ιοη^ο ηαβο βχοαΓδα 
ΡηΙζβοηίαβ οοπιιηθηίλίαδ β$ί αά Καώ. 
94 ρ. 55 βς. — ΒβΓ^Ιβπΐδ Ο&Γοίηιιπι ίη 
οοιηπιίδδίοηβ ίαοηΐ&β ίΐΐίηδ νίοίπιη 68δθ 
ίάςαβ γαλήν άπάγξαι α Οοπποο άίοίιιηι 
οβηδβί. 

ν. 790. τοιάδε χρή : δοηοΐ. παρά τά 
Στησιχόρου έκ της Όρεστείας ,τ. χ. Χ. δ. κ. υμνεϊν, Φρύγιον μέλος έξευρόντας 
άβρώς ήρος επερχομένου. 44 Οί. ΒβΓ£ΐ£. 
Κβΐ. Ο. ρ. 340. 

— δαμώματα: τά δημοσία ςιδόμενα, 
βοίά. Ηβδνοη. Ζοπλγ. δ. ν. V. 790. 791 
λΙΕβγΙ 3αίά. 

ν. 791. τον σοφόν ποιητήν: δβ ίρ- 
δΐιιιι Ι&υάαΐ; ροβία ιιί ίηίΐίο δΐιτορη&β. 

υ. 792. ήρινά : Ιηδοίηί&β έπίθετον 
Αν. 683, Ιαηαβ πόκον ήρινόν Αν. 714, 
ήρινά μύρτα Αν. 1099. νίά. Ιηά. »ρ. 
Μοίη. Ο. V β. ν. . 

ν. 793. κελαδή: νβΛααι ίηρήιηίδ 
τ ίΓΗ^ΐοαπι, ίΐαααβ δίΓορΙιπβ ηιαχιπιβ οοη- 
νβηίβηδ, αί Καη. 383. 684, φΐο Ιοοο 
ίίθπι ή χελιδών ρΓ&θάίο&ΙαΓ, ιΜά. 1527 
ίη ο&ηϋοο; Τηβδοα. 44 Ιαΐΐ οοίηηπιο, 
ιιί Μηβδΰοοηαδ βΓαωραί ίη βομβάξ. — 
τέττιξ κελαδεΤ Τηβοροπιρ. »ρ. ΑΙηβη. 
XI ρ. 4851), Μβίη. Οοιη. II ρ. 808. 

— Μόρσιμος μηδέ Μελάνθιος: δοηοΐ. 
τραγικοί ποιηταί αμφότεροι, δ δέ Μόρ- 
σιμος Φιλοκλέους του τραγικοΟ υΙός, πο- 
νηρός καΐ άμετρος, ό δέ Μελάνθιος κω- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 218 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

795 πικροτάτην #πα γηρόσαντος ήκοοσ', 

ήνίκα των τραγψδων 
τδν χορδν είχον αδελ- 
φός τε και αότός, άμφω 
Γοργόνες δψοφάγοι, βατιδοσκόποι, αρποιαι, 

800 γραοσόβαι μιαροί, τραγομάσχαλοι, ίχθυολδμαι• 

ν. 797. αδελφός οοάά,, ναΐ£θ. ώδελφός Ββηίΐ. αδελφός ϋίηά. Βθϋ. Βοίδδ. 
Ηοΐά. Βοίη. Ββι•^. Μβίη. 

ν. 798. Αηίβ Βηιηβΐάιιηι ροδί άμφω ίηΙβΓριιη£6ΐ>&ίιΐΓ , δοΐιοΙίαδίΗ ρπιβ- 
βυηίβ. μψδεΐται είς μαλακίαν καΐ όψοφαγίαν. 
και πολύ μάλλον Εδπολις έν τοϊς Κό- 
λαξιν αυτόν ώς κίναιδον διαβάλλει και 
κόλακα. 0£. Μβίη. Οοπι. Ι ρ. 206, II 
ρ. 489 δς. Ιάβπι Άστρατεύτοις αϊ) Εα- 
ροΐίάβ οαΓρβο&ίατ, δβηοΐ. ααοίοΓβ, Μβίη. 
Ο. Π ρ. 436. Ναηοΐί. Τπΐ£. £γ. ρ. 590. 
652. 

ν. 795. όπα γηρύσαντες: οοίηαπιο 
αΙίίιΐΓ, ηαί άβ ΐΓ&^ίείβ Ιο^α&ΐηΓ. Αν. 
233 μαλθακήν δέντα γηρυν. Ργε61θγ 
ίι-α^ίβοδ Ρίηάαπίδ ηίΓοςιΐθ αίίίαΓ, δβηιβΐ 
βΰ&ηι Ηββίοάαβ. 

ν. 797. τον χορόν είχον : ί. β. οήο- 
πιπι αβ αΓοηοηίβ, οιιηι βηοΓΟ^αβ ία» 
ίαοαίαβ άοοβηάαβ ΗηρβϋΉπιηΙ. νίά. άβ 
ηοο ίοίο Ιοβο ΡΐΊίζδοηίαιη &ά Καη. 94 
ρ. 56 ρΐηπιηίδ Γβηι βχροηβηίβπι. 

▼. 798. αδελφός: ΜοΓδίπιαδ ρΓΟβιιΙ 
άαΜο βί Μβίαηΐηίαδ, φιίάφικΙ δβηοΐ. 
ηα^αίαΐ", ϋάβπίφΐβ νοο&ηίιΐΓ άμφω,ϋάβηι 
Γοργόνες βίε. 

ν. 799. Γοργόνες: ηίβ νίάβΙϋΓ 3, 
γοργός, ςααπι 8ί^ηί6ο&ί νβίοχ, δΐΓβητπΐδ, 
άθπν£ΐη(1απι, φΐίΐδί άίχβπί γοργοί όψοφ. 
ΑηΙ ηοΐίοηβηι ηαοβί ηοΓπάί αο άβίβ- 
δΐίώίΐίδ : βί. δαρΓα ζά ν. 569. — βατιδοσκόποι : βάτις είδος ιχθύος. 
Οί. ηο*. αά Αγ. νββρ. 510; ΗβηΐδίβΓ- 
ηαδ. Β.ά ΡΙαί. ρ. 365 βά. ΙΛρδ. 

— ά*ρπυιαι: δρπαγες των ιχθύων. 
ΥΙπιπιφίθ άβπιοηδίτ&ΐ; βί £α1θδίΙ&ίβπι 

βί ΥθΓδθίί3ΐβΠ1. 

ν. 800. γραοσόβαι: δβηοΐ. άπό τών 
ιχθύων άποσοβοΰντες τάς γραΐδας, ώς 
μη άγοράζειν (ΡίδοηνβίοβΓηβΜβη), η 
(φιοά νβπιΐδ Θ88β αρραΓβί ρΓορίβΓ μια- 
ροί, φΐοά οαηι γρ. οοηίαη^βηάαπι) γραΐσι 
συγκοιμώμενοι, σοβάδας τάς πόρνας λέ- 
γοοσιν. Εηροΐίδ ,,παρά τ^δε σί) η] σο- 
βάδι κατηγάγου" Μβίη. Ο. II ρ. 568 (τψ 
δεδί ΡήΙζδοη. Αβί. δοο. Ογ. Ι ρ. 136). 
ΕχρΙίβαΓβ άβοβο&ί γραΐδας σοβοΰν- 
τες δοηοΐίαδία. γραιοσόβαι 8αί(1. βί 
Ζοη. δ. ν. 

— τραγομάσχαλοι: δβηοΐ. δύσοσμοι. 
οϊ γαρ άρρενες τών αιγών τοιούτοι. 8βά 
οιιί £Γ»νΐ8 ηίΓβαίίδ βαοαί ηήχπδ ίη βΐίδ, 
αϊ 2Λί ΗοΓαί. Εροά. 12, 5, ίδ ί^ηοΓΕί 
Ηοηΐθποαιη αύτάρ έπεί δή πάντα λοέσ- 
σατο νβΐ !κ $* άσαμίνθου βάς. 

— {χθυολΰμαι: ίχθύων ολεθρον, ρβΓ- 
ηίοίβδ ηιαββίΐί Ηογ. Ερ. Ι, 15, 31 ; ςαο<1 
βΐίαηι αβΠΗδ βαΓρίΙ; ΥβΛηπι ςπαπι 
βατιδοσκόποι. Οί. ΒΛΙ. Αηβοά. ρ. 
43, 23. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 219 

ών καταχρεμψαμενη μέγα και πλατί) 
Μούσα θεά μετ' έμου ξόμ- 
παιζε την έορτήν. 

ν. 801. χαταχρεμψαμένη : δοΐιοΐ. χα- άθ ΟΓ»1ογ6 ιηιιΙίβΓβ, 1οη£&πι ΟΓαΙίοηθπι 

ταπτύουσα. βαίίδ (ΙβϋθηίβΓ Ιιαβο &ά )ϊΜϊχιτβ. , ΊΊΐθδΐΏ. 381. Ρ1ΐΓγη. Ββΐώ. 

Μαβαιη. Αά αΐίαιη ηαβαιρί&ιη άίχίβδθΐ, Αη. ρ. 72, 16 χρέμπτεσθαι %α\ διαχρέμ- 

ηαοά ίη ν©8ρίδ 619 βδί, μέγα και στρα*- πτεσθαι έρεϊς. 
τιον κατέπαρδεν. χρέμπτεται γαρ ήδη Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΤΡΤΓΑΙΟΣ. ΟΙΚΕΤΗΣ. ΧΟΡΟΣ τριταίος. 

ώς χαλεπδν έλβεϊν ήν άρ' εόθυ των θεών 
805 εγωγέ τοι πεπόνηκα κομιδή τώ σκέλη. 

μικροί δ' δράν ανω&εν ήστ\ εμοιγέ τοι 
άπο τοδρανου 'φαίνεσβε κακοή&εις πάνυ, 
έντευ&ενΐ δέ πολό τι κακοηθέστεροι. 

ν. 804. Σαοαη&πι ίηάίο&νίί Ββτξΐί. βά. II ρΓαβί. 

ν. 804. έλθείν ήν Κ. V. Ιην. Γβοθηίί. ην έλθεΐν νυΐ£0. ΒοΛ. 

ν. 805. τώ σκέλη Ε. V. αϊ νΜθίαι•. Ββηίΐ. Βπιηοΐε. Γβοβηίί. τα σχ. ναΐ^ο. 

ν. 807. άπό τούρανού Κ. V. Γ. Όίηά. ΒβΙΛ. Βοίδδ. Ηοΐά. ΒοΙΙι. ΒβΓ^. Μβίη. 
άπ' οδρ. να1§ο. 

— φαίνεσθαι Κ. οογγ. θΐίαπι Ββηίΐ. ν. 804. ΡίηίΙα ρ&Γίώαδί Τι•γ£ίΐβιΐδ 
ρβΓ ίαηιΐΒΠΐ νβΐ άοιηιΐδ νβΐ αυΐαβ αάία- 
οβηΐίδ ίηίτ&ϊ ρΐΌδΟβηίαιη ; 8ΐ&ίίιης[τΐθ αχ! 
δρβοί&ΙοΓθδ οοηνβΓδίΐδ, ςαίά 8ΐΙ>ι ίη ρβ- 
Γβ^τίη&Ιίοηθ αοοίάθπί ηονί αίςυβ ίηαα- 
(ΙίΙί, η3ΓΓ3ΐαπΐ8 βδί. Ρ&αΐΐο ροδί δβΓ- 
ναδ ρΓοάίί άοιηίηαιη νίδπηίδ, οαίαδ ηπ- 
(ϋβηί νοοβω,• οπιηί3ςαθ ίο^&Ιππίδ. — ώς — αρ' : οί. δαρΓΟ. &(Ι ν. 22. 
Κβίδί£. Οοηί. ρ. 274. &ά εύθί> οί. δαρΓ» 
ν. 68. 

ν. 805. νβΓβπβ 1&αά, ΕρίοαβΓ. Ηοω. 
Ογ&πο. Αηβοά. Οχοη. Ι ρ. 195, α!>ϊ Ιβ^β: 
ει μέν σωματικώς, πονέσω, εΐ δέ ψυχι- 
κώς, πονήσω. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 221 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
ώ δέσποθ' ηχείς; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
• ως γ' έγώ 'πυ&όμην τινός. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
. 810 τι δ* έπαθες; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ήλγοον τω σκέλη μακράν όδδν 
διεληλυθώς. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
ιδι νυν κάτειπέ μοι. 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

τδ τι, 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 
άλλον τιν' εΐδες άνδρα κατά τδν αέρα 
πλανώμενον πλην σαοτόν; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

ουκ, εί μη γέ που 
ψυχάς δυ' ή τρεις διδυραμβοδιδαακάλων. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 
815 τι δ' εδρών; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. * * 

ξυνελέγοντ* άναβολάς ποτώμεναι, 

ν. 809. £ς Ιγωγ' έπ. Κ. V. Γ. Ιαη*. Π. III. ΡογΙ. ΑηίδΙβΙ. ώς έγώ 'πυθ. ΑΜ. 
ναΐ^ο. ώς έγ' έπυθόμην Κ&ρΐι. ώς γ' έγώ 'πυθ' ϋίηά. ίη Ιίρβ. 1820. Βο- 
ΙΜιΐδ νβτβδί ώ δ. — έπαθες; βθγυο ΙηβαβΓθ ηιανώ οπιηί&. 

ν. 810. άλγώ Ηαιη&ΙίβΓ. Μηβω. V ρ. 148. 

ν. 809. ώς γ έγώ : δβΐιοΐ. ώς περί οοιηρ. Οίηβδίαιη <1ί1;ΙινΓαιη1)οηιιη ροοίαιη 

άλλου φησίν. Όβηάθΐ; δβΓνιπιι Ιιοπιί- &1β8 ρθΙθηίβΗΐ Αν. 1383 8^. 

ηαπι πιογθ ηοη ιιβοβδβ&πα ΓΟ^αηίβπι. 

Νθ8 ίβΓθ: π»η 83 8 1• 8) Θ8 ΙιθΙβΧ 80, * - ν • 815 • *«?•**•• «*Λ ϊάς άρ- 

Γβ ΕρβΓία οοαίίδνβ οίηβηιηΐ». Χ άί τών ^^ ων • Ηοηι • Ο• 1 • «> ™ 

ήτοι δ φορμίζων άνεβάλλετο χαλόν άεί- 

ν. 814. δυ' ή τρεις δ. βοΐιοΐ. δια- δειν. Ιί» Οίηβδίαβ Αν. υ. 1. βουλομαι — 

βάλλει αυτούς ώς μετεώρους , έπεί περί λαβείν άεροδονήτους και νιφοβόλους άνα- 

τών νεφελών λέγουσι πολλά. ΒβΓ^Ιβηΐδ βολάς. — Αά ποτώμεναι ΜοβΓ. δ. ν. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 222 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΪΣ ΕΙΡΗΝΗ τάς ένδιαεριαερινηχέτους τινας. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 

οδκ ήν άρ' οδδ' δ λέγουσι κατά τδν αέρα, 
ώς αστέρες γιγνόμε&', 6ταν τις άποθάν^; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
μάλιστα. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
καΐ τις έστιν αστήρ νυν έχει 

. 816. ένδιαεριαυερινηχέτους Κ. V. Ββητίι. Μβΐη. 

— ανερι — ναΐ^ο. 

— αιθερι — Κβίβ. Οοηί. ρ. 313, ϋίηά\ ίη Ιίρβ. 1820. 1825. 

— ένδιαπερινηχ — Υ6ΐ εύδιαστερινηχ. ΒβηΙΙ. ένδιαεριεαρινηχέτους ΤηίβΓδοΙι. 
Αεί. Αοα<1. Βαν. Ι ρ. 709, ςποά, ςηιιιη ίβιΐί* δγ11&1>3ΐ 1οη£» 6836 ϋβίκηί, 
Όίηά. ηααΐανίΐί ίη ένδιαερεαριν. νβΐ ένδιεαριναερινηχ. — ένδιαεριαυερυνηχε- 
τουτίνας ΡγΗζβοΙι. Τηββω. 289 ρ. 113. οί. διιίά. β. ν. διθυραμβ. — 6ί 
ένδιαερι. — δοπρδί ένδιαεριαερινηχέτους τινάς. 

. 816-870 οπι. Γ. 

.817. £ πι&ναΐΐ; ΠαπιαΙίθΓ. Μηβω. Υ. ρ. 149. 

.819. τίς ίσθ' έψρς αστήρ νυν έκεΐ; νβΐ καΐ τίς έψος αστήρ έστ' έκεϊ; Ηα- 
πιαΙιβΓ. Μηβω. V ρ. 149. νυν έκεΐ Ίων ό Χίος; Τρ. δστις; έποίησεν π. 
Βθγ^. βά. Π. Είίβηι Μβίηβίαυδ νβΓΟ» και τίς — ποθ; 8βΓνο, ώς ήλθ', οηιίδδο 
δ', — αστέρα Τγυ£360 ΙΗοαίί. Υοΐ^ο καΐ τίς — εκεί; 8θγυι βαηΐ. ρ. 328 ΡίθΓδ. Αά ξυνελέγοντ' ΕΙωβΙ 
Αοΐι. 398 ρ. 41. 

ν. 816. ένδιαερι — : βοηοΐ. κωμω- 
δεί τους διθυραμβοποιοϋς ώς άπδ του 
αέρος αρχόμενους, και λέξεις τινάς αυ- 
τών διαβαΤλει των διθυραμβσποιών ώς 
τοιαύτα λεγόντων. Δίδυμος δέ πεπλά*- 
νηται λέγων — αυερινηχέτους• ου γαρ λέ- 
γουσιν αύέρα ούτοι. Ηίηο αρρ&Γβΐ 1β- 
£ΐ88θ Όίάτηιαπι ηΐίοβψιβ — αυερι — α* 
Κ. V. βχΙιΛβηΙ;: αρραΓβί βΐί&πι, βοηο- 
ΙίηδΙβπι ηίηίΐ νίάίδββ ηίδί νβΓΟί άήρ 
οοωροβϋίοηβιη. Νηπι φΐοά αάάϋ: συ- 
νεχώς δέ αυτούς κωμωδουσιν ώς αέρας 
και νεφέλας χαΐ τα έκ τούτων σύνθετα 
ποιουντας — ίά νεφέλας νβΐ δίηιίΐθ φΐίά 
ηαίαβ ίη οοπιροβίΐίοηθ νβΛί ίαίβββ η&αύ- 
αηααηαηι άθΐηοηδίπώ. (}αατθ βςαίάβηι, Ιίββΐ; ΤηίβΓβοηίί οοπφοδίϋο , οοΓΓβοί» 

ίΐΐίΐ 3. ϋίΐ](1θΓβθ, 83ΠΘ ίπ§βηίθ8» 81* &1) 

Ινδιος, άήρ, εαρινές, ήχέτης (οοΐΐ. Ηβ- 
δίοάί Ορρ. 580), ϊΆτηβη δίααρίίοίαδ ριιίο 
ΥθΓΟαηι ίηίδββ ένδιαεριαερινηχέτους, ί. β. 
αέρι 1)ί8 ροβίΐαηι, έν υθγο β* δι — ρΓαβ- 
ροβίΐίοηβδ 6386, φΐββί βϋ τους έν αέρι και 
δι' αέρος νήχοντας ροβίαδ, ςαί ΝαΙ). 337 
άερίας — οιωνούς άερονηχεΐς (Ιβοβηίαη- 
Ιβδ ίρδί ρβΓ αυΓ»8 νοΙαίβηίιΐΓ αηίπιο. Βίβ 
υθγο ροβίίαιη — αέρι — 1>β11θ άβδί^ηβί 
8ΠΓ8απι άβΟΓβαπι ν»£&ηίβδ ροβίαπηιι Ηηί- 
ηΐ08, ίάβηΐφΐβ ίβΓβ 684, ςιιοά ηθ8 άίοί- 
ηιαδ: ηβΙ>6ΐη ηηά δοηνβΙ>β1η. — ΟβΙβ- 
ηιπι οί. νββρ. 135, υοί νβΛο οοηιρο- 
δϋο βάάϋηπι ϋβηι ββί τινάς. 

ν. 817. ούχ ήν &?' ι β£. Λά ν. 22. 
Ροδί λέγουσι ίηίθΓραϋ^ίΙ Εβηίίη^. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 223 820 Ίων δ Χίος, οσπερ έποίτ^σεν πάλαι 

ένβάδε τδν Άοΐον ποθ'; 

ΤΡϊΓΑΙΟΣ. 

ώς ήλ&', εύ&έως 
Άοίον αύτον πάντες έχάλουν αστέρα. 

ΟΙΚΕΊΉΣ. 
τίνες γάρ ε?σ' οί διατρέχοντες αστέρες, 
οι καέμενοι θέουσιν; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. , 
άπδ δείπνου τινές 
825 των πλουσίων ούτοι βαδίζοοσ' αστέρων, 

?πνοί>ς έχοντες, έν δέ τοις ίπνοισι πυρ. 
άλλ' εΓσαγ' ως τάχιστα ταυτηνΐ λαβών, 

ν. 821. ώς δ' ήλθ', ε&θέως Κ. V. Γ. Ιην. ΓβοβηίΙ. βχο. ΒοΗιίο. ώστε γ' 
ευθέως ναΐ^ο. 

ν. 822. Άοϊον νοί^ο. Άψον ω&νιιΐί ΒβΓ^. βά. II. έψον Μβίη. 
ν. 824. τινός ρΐΌροη. Ιβηϋιΐ£. ν. 820. Ίων δ Χίος: 8(Λο1. διθυ- 
ράμβων καΐ τραγφδίας καΐ μελών ποιη- 
τής, έποίησε δέ ψ'δήν, ής ή αρχή ,,άοων 
άεροφοίταν αστέρα μείναμεν, άελίου λευκ^ 
πτέρυγι πρόδρομον." φαίνεται δέ τετε- 
λευτηκώς έκ τούτων, παίζων συν ό Άρ. 
άοιον αυτόν φησιν αστέρα κληθήναι. 
ΚβΗψιοπιπι Ιοηΐ8 ροβί&β β* βοπρίοπδ 
άίϋ^βηΐίδδίιηί ορβπιπι Ιίίηίοβ δώιοΐί&δία 
ΐΓαάϋ, ΙΙθπι βΐαβοαιη 8οογ»*θ ηβοβδβί- 
ίικϋηβηι. Ρηυΐΐο βηίβ Ρβοίβ άΐάββοα- 
Η»ιη Ιοηβω οΙ)ϋ88β δρρπΓβί; δβΐιοΐ. Ρβα 
822 ότι ό μέν'Ιων ήδη τέθνηκβν, δήλον. 
Οί. Ββηϋβπ βρ. αά ΜίΙΚαπι ρ. 50* Νααοΐί. 
1. 1. ρ. 567 8φι, ΒβΓ^Ιί. Ρ. Ιυγ. ρ. 465. 

υ. 821. ένθάδ': ί.β. Αί&βηίδ. Ροτ- 
Ιββββ &αο ρβΓίίηθί, ςαοά βοΐιοΐ. ίπιάιί: 
φασί δέ αυτό ν δμου διθύραμβον καΐ τρα- 
γωδίαν άγωνισάμενον έν τ§ Αττική νι- 
κήσαι, και εύνοίας χάριν προίκα χΐον 
οίνον πέμψαι Άθηναίοις. Ιίζψιβ οεγ- 
ηιίαβ ίδΙο ΟθΙοβΓ&Ιοιιι ροβίαιη Ι,ιιοίίθπιιη ίαοΐυπι νοθ8ΐππΐφΐβ~ β88β Οοιηίοιίδ ίο- 
οαίαΓ. 

— άοΐος=έψος. — ώς δ' ήλθ' : 8ϋί1. 
είς τόν ούρανόν, οαί ορροδίΐιιπι ένθάδε. 
8ιιί(3. 8. ν. Ίων. 

ν. 824. καόμβνοι: βοΐιοΐ. οί σπιν- 
θηρίζοντες, οί καλούμενοι διάττοντες. 
(}αοδ ΑΗδΙοΙβΙ. ΜθίβοΐΌΐθ£. Ι ο. 4. 5. 
διάττοντας, διαθέοντας βί δαλούς νοο&ί. 
(ΈΊ. ΟΙιγ.) δίβΓηβοΙιηιιρροη. 8αί(1. 8. ν. 
διατρέχοντες. 

ν. 820. ίπνούς: δοΐιοΐ. ους νυν ήμεις 
λαμπτήρας ή φανούς καλουμεν. $1. ίαΓ- 
ηαβ, ΙαΙθΓηα. οί. δ<±ο1. Ρ1η4. 815, ναΐεΐιβη. 
&ά Αωπιοη. ρ. 147, ϋ&ν. ρ. 201. 

ν. 827. Τι-ν^αβαδ δαίίβ 8β ηυ^αΐαω 
688Θ δβηίϋ, ϋ»ςυβ ηο ρΐιΐδ πιβικίαοίο 
ΠΙΠΙ (ΙΪΟΘΓβ & 8ΘΓΥΟ οαποβο οο£31;ιιγ, 
ίΐίΐ ΟροΓαπι βί Τ&θοηηιη δβΓνααι βϊ 
βρβοΙαΙοΓθβ ίαΙ>β1 αηίω&ιΙνβΓίθΓβ. 

— ταυτηνί: τήν Όπώραν. Ώφζβά &γ (^ιΟΟΦΚ! 224 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

καί την πύελον κατάκλυζε καΐ θέρμαιν' ύδωρ. 
στόρνυ τ' έμοί και τηδε κουρίδιον λέχος. 
830 *αί ταύτα δράσας ήκε δευρ' αύθις πάλιν 

έγώ δ' αποδώσω τήνδε τη βουλή τέως. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
πόθεν δ' έλαβες ταύτας συ; 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

πόθεν; έκ τουρανου. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 
ουκ άν ετι δοίην τών θεών τριώβολον, 
ε? πορνοβοσκουσ' ωσπερ ημείς οί βροτοί. 

ν. 828. πτύελον ΗβδγΛ. βί 8αίά. 8. ν. κατάκλυζε. 

ν. 829. τέ μοι Κ. ναΐ^ο. Ρογ8. τ* έμοί V. Βπιηοΐί. Γβοβηίί. (στόρνυτέ μοι 

βάά. ΣίΗςαοί, π* Βπιο.) 
ν. 830. αύθι Κ. 

ν. 832—835 βί ν. 840 θίβοίί; Ηοΐάβη. 
ν. 832. ταύτα Κ. δβο. Ιην. ταύτας Κ. V. δβο. Ββΐώ. ταΰτα ναΐ^ο. ταύτας 

Ββηίΐ. ΒβΉε. ταύτα Βπιικά. ΒοΛ. Βοίδδ. ϋοΙ)Γ. ςαί βΐ αυτά σύ; ^ά Νηβ. 

664, δοηοΐβί. II ρ. 157, Όίηά. ΒβΓ£ΐί. • ταύτας; οπόθεν ΗίΓδβη. Αρρ. 3<1 

νβδρ. ρ. 150 βϊ 3ρ. ΟοΙ>. V. Ε' II ρ. 695 (πόθεν άβίβηάϋ Όοογ. 1. 1.), Μβίη. 

ταύθ'; δπόθεν νβΐ τα*σδ' ; δπόθεν Ρογ8. ία βχβωρί. ΡοτΙί; π. δ' Ι. ταύτας 

σύ; πόθεν; Τρ. έκ τουρ. ΌοΙ)γ. ίη Αάίίβηθίδ ρ. 138. 

— έκ τουρανου Κ. V. Ιην. ϋίη<1. ΒβΙίΚ. ΒβΓ£Κ. Βοίη. έκ τών ουρανών, 

ςαοά αά δοηρίοτβδ βοοίβδί&δίίοοδ Όίηά. Γβ1β£&νίί, νιιΐ^ο. σύ βίβοίΐ ΒΓηηοΙε. 
υ. 834. ή — βροτοί; ρΓΟρ. Όοογ. 

ν. 828. πύελον κατάκλυζε: δοηοΐ. ν. 832. ρ ταΰτα (βοΐΐ. τά μεφάκια, 

αντί τοΰ κατακλύζεσθαι ποίησον, δ έστι πορνίδια δίωίΐ.) Ιίβθΐ δβηβηί Ηρΐηπι, δί 

γέμισον ύδατος. &<1 πύελον βί. νβδρ. 1β£βΓβηιιΐδ, ρΓΟΟβΙβπδίηαΙίοαιη δί&ΙαβΓβ- 

141 βί Ργο16§. *ά νββρ. ρ. 40. κατά- ηιιΐδ δίνβ αη&ρδβδίαπι ροβΐ άαοίγίαηι, 

κλύσει άίχίΐ Οταϋο. αρ. δεηοΐ. Εη. 523, αηαηι τβνοοαηάα βδδβΐ Ιβοίίο νηΐ£&1& έκ 

Μβίη. Οοπι. II ρ. 119. ΡκΐθίθΓβα ηαηά τών ουρανών. Κβδί&Ι ί^ίίαΓ ηιιΙ ταύτας 

ιαΓΟ κατακλύζειν ηδαΓρ&πιηΙ: ΑΙίίοί β* οοπι Ββηίΐβίο βί ΒβΙίΙίβΓΟ, ααί τούτω, 

ροβί&β βί δΟΓίρίΟΓββ, ρΓ3βίβΓ ηθ8 Ρίη- ςαηπι άθ ίο πηα άιΐδΐίδ ταύτα άαοίΐβΐυι•. 

(Ιαπίδ. νί<3. δβηοβηιαηη. ζά Ιδ&βιιπι ρ. 345, Οο- 

ν. 829. κουρίδιον λέχος : ΗοιηβΗ 1>βί. V. Ε. Ι ρ. 70 βς. ρ. 85 ; II ρ. 695. — 

βδί βί ΐΓβ^ίοοπιιη. Είίαπι στόρνυμι ςααιη σύ νβΓΟ αάάίίηπι ραίο ουπι ίηίβηίίοηβ 

άίχβπηΐ ΐΓ3£ίβί, οοηνβηίβηδ 631; στόρνυ, ςηαάαπ) ; ίΐαςαβ ςιΐΗΠκμίΗΠΐ τΐδίΐ&ϋθΓ 

οοί (ΙίοϋαΓ κουρ. λέχος. βδί; ςααβτβηάί ίοπηαΐα πόθεν; οπόθεν; 

ν. 832. τήνδε: τήν Θεωρίαν. η* ποΰ; όπου; τίς; δστις; πώς; όπως; Ώ\φ\ζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 225 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ., 
835 ουκ* άλλα χάχει ζώσιν άπο τούτων τινές. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
άγε νυν Γωμεν. είπε μοι, δω καταφαγειν 
ταόη) τι; 

ΊΡΪΓΑΙΟΣ. 
μηδέν οδ γάρ έ&ελήσει φαγείν 
οδτ' άρτον οδτε μαζαν, ε?α>&υϊ' άεΐ 
παρά τοις θεοΐσιν άμβροαίαν λείχειν άνω. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 
840 λείχειν άρ' αύτζ κάν&άδε σκευαστέον. 

ΧΟΡΟΣ, 
ευδαιμονικως γ' δ πρεσ- (856) οτρ. γ' 

βυτης, 2σα γ' ώδ' ίδεΐν, 

ν. 835. ούκ άλλα — τινές; Εβηϋη§. νθΓαπι νβδρ. 634, Ες. 176, Αοη. 1114, 
Εβοΐ. 331 άβίβηοΐαηί; νηΐ£3ΐ»ιη. ούκ άλλα — τινές. Μβίη. 
' ν. 836. νυν V. 8ββ. ΟοΙ>. νί£. ρ. 426 Ηβπη. (οΓ. ίηίπι ν. 859). νιιΐ^ο. νυν 
Κ. Οπι*. ΤΫβοη. Ε»ρη. Μηά. Ββΐύί. Βοίββ. Ηοΐά 1 . Βθγ^. Βοίη. Μβίη. 

υ. 837. ταύτη τί; ΟοΙ). Μηβιη. II ρ. 100. ϋα Βπώ. 

ν. 840. λείχειν; άρ αύτη κάνθάδε σκευαστέον Ε. Βίββίαβ. και κάνθάδε σκ. 
Ιαηί. Π. III. (καναδέ Ο.) ^ηιΐ). Είίρη. Οπιί. ΤΫβοη. και κάνα Β. ΑΙά. ΙηηΙ. Ι 
(καν* ασκευαστέον). Ροτ4. ΚαβΙ. Απίδΐβΐ. Βπιηβΐί. κάνθαδί Ββηΐΐβίαδ. καΐ 
λεκάνην ΒγηποΙι. ίη ηοίίβ. λείχειν — σκευαστέον ; Ηβπη. αά δορίι. Αηί. 628, 
Ι)ίηά\ ία ϋρβ. 1820. 1825. λείχειν άρ' αύτη κάνθάδε σκευαστέον. Ρογ8. 
Όίηά. ίη Ρ»ή8. βί Οχοη. ΒβΙΛ. Βοίη. ΒβΓ^. Μβίη. (άρ ' αύτηί Ε. βββ. Ιην. 
βί Ιην.) 

ν. 841. γ' Ε. V. νηΐ^ο. οω. Β. Βπιηοΐί. Ιην. 

ν. 842. τανΰν νυΐ^ο. τα νυν Ε. Όίηά. Ββΐώ. Βοί88. Ηοΐά. Ββη*Ιί. Μβίη. δσα 
γ ' Ιστ ' ίδειν | τανΰν δ*δε πράττει Βπιη<&. ώδε — τάδε Β. νηΐ^ο. 

Γβΐίφια, ίαηιβη ηοβ Ιοοο πόθεν ΓβϋηβΓβ της πόρνης λέγεται. 1ηίβπΌ£αη<1ί 8ΐ£ηο, 

πιαίίιη. ςαοά νιιΐ£0 ροηβϋίύιΐΓ, ορηδ ηοη βδί, 

ν. 835. άπό τούτων: ββϋ. τών πορ- Φ™ ω ββΓναβ, ηοί ηαββ νβΓΟΑ ΙοςαίΙαΓ, 

νών νβΐ τοΰ πορνοβοσκεϊν. 8*3ΐίηι βαηι Οροη ίηίΓβί άοηιαιη. λεί- 

ν. 836. άγε νυν: δβηοΐ. δ θεράπων * ειν *' Θ ' λεσ ^ ειν • 
λέγει τη Όπώρα, είτα έρωτα τον δεσπό- ν . 841. Ώβ ηιβίΓΟ αϊ Εη£βι\ (Ιο την περί της ϋπωρας. Γβδροηδ. ρ. 9. ΑηϋδίΓΟρηίοα ββδβ ί&ιη 

ν. 840. 8βηο1. εις τό κακέμφατον Ββηίΐβίιΐδ (Ιίχίί. Οί. Ργο16£. ρ. 55. 

15 Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 226 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ τά νυν τάδε πράττει. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ. . 
τί δήτ' έπειδάν νυμφίον μ' δρατε λαμπρον οντά; 
ΧΟΡΟΣ. 
845 ζηλωτος ?σει γέρων, 

αδβις νέος ων πάλιν, 
μυρψ κατάλειπτος. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 
οΤμαι. τί δή&' δταν ξυνών των τιτθίων Ιχωμαι; 

ΧΟΡΟΣ, 
ευδαιμονέστερος φάνει τών Καρκίνου στροβίλων. 

υ. 845. γέρων Ββη^. Μθίη. 

ν. 848. 849 θίβοίί; Ηοΐάβηίαβ 03δίΐ£3ί0Γ, ββά Ιβοαηββ 8ΐ£ΐπ3 ροβίίίβ. ΟαΓ ί^ί- 

ίητ ηοη ίηίί οοηίβηίυβ νβΓδίοαδ οπιηί Ιβοιιηβθ 8ΐ£ηο ρΓ3ββΐ3ηίίθΓΪΙ)ΐΐδ"? 
ν. 849. εύδαιμονίστερος Κ. ΒβΙΛ. — έστερος V. νιιΐ£0. 

— φανείς Κ. V. ναΐ^ο. φανεί ΒβηΙΙ. ΤνΓ^η. Βπιηβΐί. Όίη<1. Ιην. Βοίη. 

Βοΐ88. Ββτζίί. Μβίη. Μβπι ηιιηο νβΓδαιη οπογο άβάβπιηί, ναΐ^ο ΤΓΥ£3βο 

οοηύηχι&ϊναη. ν. 843. Αά τά νυν τάδε ΌΊαά. 
οοιηρ. Εογ. ΗβΓ3θ1. 641 ρ. 97 ΕΙωδΙ 
Ιρίι. Αηΐ. 537, Ηθγο<3. VII, 104, ββηββί. 
3(1 6τβ£. Οογ. ρ. 141 Ιαιιά. ϋοθΓ3βιΐδ. 

— τάδε = τά της ειρήνης πράγ- 
ματα νβΐ τά περί τήν Όπώραν. βοηοΐ. 
Αττικοί ούτως (τά νυν τάδε) Ιλεγον 
αντί του νυν. 

ν. 844. τί δητ' ; βί ςιιίά ίαπι βί 
τί δέ; φιίά νβΓΟ. οί. ίηΛ*3 ν. 848,Ε1πΐ8ΐ. 
3ά Αοη. 1011 ρ. 95. νΜςαβ βαρρίβη- 
άαιη έρεΐς, έρείτε, ββηαβηίβ ει, όταν, 
έπειδάν. νίά. Ιηά. 3ρ. Μθίη. Ο. V. 
β. ν. λ'βπιηι ρΓ3βίβΓ ηβηο βΙΗρβίπι 
Π3β ΐηίβΓΓΟ^αηάί ίοπηαΐ3 83βρί88ίπΐθ 
ηίηηίυΓ. 

ν. 845. ζηλωτός Εσιι. νβδρ. 1450 
ζηλώ γε της ευτυχίας τόν -πρέσβυν. 

υ. 846. αύθις — πάλιν : δοηοΐ. άνα- 
V8ά^ων, 8θί1. ςαβηα Ρβχ άβ3 ίοιτίΟΓβπι 
Γβάάίάβηί βί ίιιηίοΓβη, αί νΐίχβηι Μί- 
ηβΓΥ3 ία Οάνδδβα, ψιζιη ηίε βί ρι-οχίηιβ 3η1β Οοιηίοο 3ηίβ οεαίοβ νβΓβαίαπι 
ΟΓβάίάβιίιη. — αύθις πάλιν νβΐ πάλιν 
αύθις 83βρο ίΐ3 οοηίαη£ίίαΓ , ηί 8ΐιρΓ3 
υ. 830, Εςηίί. 501, ΝηΙ>. 745, Ι,νδ. 
1239, Κ3η. 591. 596, ΡΙαί. 859; βίιηί- 
ΚίβΓ αύθις αύ Αοη 854, ΝαΙ>, 1379, 
Αν. 79. 789. 792. 796. 1087; Ιυ3. 
1150, Τηβδω. 552. 862, Κ&η. 1234; 
ίίβπι εΐτ' αύθις νβΐ είτα — αύθις ΝιΐΟ. 
496. 557. 593; Αν. 117; έπειτα αύθις 
Αν. 513; εΐτ' αύθις αύ Αν. 895; εΤτ' 
αύ πάλιν — αύθις Νου. 975; χ^τ' — 
το λοιπόν — αύθις — Ιτι Ιγ8. 1278. 01 
Ιηά. 3ρ. Μβίηβίε. 0. V. 8. ν. αύθις, 
ϋβηίφΐθ ίΓ3£ΐοοδ βί πάλιν αύθις νβΐ 
αύθις πάλιν βί αύθις αύ βί αύθις αύ 
πάλιν βί πάλιν αύ (Κχίβδβ 83βρβηαιηβΓ0 
ηοη βδί ααοά ωοηβ&πι. (}αΐ8 βηίηι 
ί$ηθΓ3ί άβοαηίδίαηι ί11α<1: έχ κυμάτων 
γάρ αύθις αύ γαλήν' όρώ? 

ν. 849. εύδαιμονέστερος: δβηοΐ. αντί 
του κακοδαιμονέοτερος , έν ειρωνεία. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 850 355 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ουχουν διχαίως; δοτκ εϊς 
όχημα κανθάροο Ίτιβάς 
Ι α ω α α το!* ς Έλληνας, ΰατ' 

έν τοΐς άγροΐς 
απαντάς #ντας ασφαλώς 
χινείν τε χα Ι κα&εύδειν* 227 (867) τ, 851* £τΐί Ε. *πι{!είί Ε- Υ. 9ίΐϊά. β, ν. ίχημ&, ίπν. ΓεΰεπΙΐ. βάς ΐΐιΐ^ο. 
?♦ 553* άγροΐς Η. V. Ιου. Γθοβίϊΐΐ* εχε. ΒοΐΚϊο. «γροΐβίν «ντους τώ^ο, 
ν. 854. ίντας οω. V. 
ν. 855. χινβΐν Ε, V* υοΙ^ο, βινεΐν ΕγοΪ>. ΚιιρΙι* ΒΊογ. Ογ. Οίπα\ ίη ηοΐ. &<1 

Οχοη. β& ίιι Ρβπβ> Μβϊη. ΝίΜΙ οροβ. (χινεΐτε Ιπιιΐ III.) — χαίρειν Ηοΐά, 

*.|αυι1 ϊζιβμΐυια &*1 φ]3βΐ Βραϋαηίβ ΐηΥβιιίΐϊΐπ. Νοη ετβάκίβηια ; 03ί βιπιη *αλλ&» νεί 
ιι Ι: εαιη ΠΰΐϋβΓΟ ]οηιΐ3Γ, μείζων χα! 
πάοανν φανεΤ ςαΕίκι βαΐΐίιπ ϋΐτΰΜΐ. — 
στροβίλους 6έ τούτους φησίν ^ Βιά τύ 
τραχύ τοϊ σώματος ή παρά το του Καρ- 
κίνου όνομα παίζων, ϊατραχόό*ερμθΐ γάρ 
οί Χΰρχίνοι χαθάπερ χαΐ οί στρόβιλοι 
(αϊ χοχΧίαι ή οΐ θαλαττιοί χήρυχες). ή 
£ιά το έν τη ^ρχήοει στροβεΓσβαι. Ειιγ- 
5ΐΐ5 Ξε&αΐ, στρόβιλ ός έιτπν ή αυβτρβφή, 
στροβίλους ούν εΤπ« χαίΓ ο *α\ άλλαχοΰ 
γυλκωχένας (ν. 785). Ή ΡοΙΙ. Τ τ 110; 
IV, 15υ. Ρ1ΐΓγη. Β*Λΐ£, ΑιιεοιΙ ρ. 03, 
27; Ιλϊχ. τΐιε*, ΒεΙ^ Α η. ρ. 302, 11. 
3ακΙ. Ήββγοίκ & + υ, ΡβΐΎαηΉ ΙιαχιίΕϊ 
ν οοΐ8 ηοϋοηβ^ ςιπ&ιΐΒ 5«πιρβΓ 1ΰβ3ΐ το στρο^ϊΐν, οτρ^φίσθαι, νϊά. «ρ. 81βρΙι, 8, 
ν. βί; ΙιίιΙη:. 3μ, Με ία, Ο, V. η, ν, 

ν. 850 8ςη. Βε αιαίπι νΐά. Εο&&ΐ). 
1. Ι. ρ. 20ίλ Υαΐ^ο ΙβίΓαπκΙτϊ ϊαπιΐηβϊ 
ϋΐιοί Ιτ£β; Ε. V. <3υο (ϋιοεΐπ>&, Ιηχηβ- 

ΪΠ1Ι11 β Ι ΙΠΙ-.ΊΝ14-Ι.ΠΜΙΙ ϋβ1>βΙ>1 ; (II 3ΘΧ 

τβΓΒΐι» ίΐϊβΐτϊϋιιϊΐ; Οϊπά. Ββτφε. — ΒεΙε- 
Ι&1ΕΒ ΐοΙτίΗηβΐπιηι &«ύα1βώΐοαιη , Ιτϊ- 
πώΙιήπι, ίείπιπι β Ι πίτα οαΐαίθεΐίευαι εχ~ 
αμϋ ίη55Ϊί> ϊηνβΓηιζϊυβ Είίνθηο^βπι 

λ. 855, χΐνείν: 8ΰίιθ]. τΐσραγραμ- 
μίσαι μ οι 3οχεϊ του γελοίοι χ^ριν, αντί 
του πίνείν τε χαί χϊθεΰ3ειν. Τίο& ΓεΓβ; 
&κ-η ΐ'ΓΊΙΐρ.-υ αάβΓ πιΐινιι. 15* _ ΤΡΫΓΑΙΟΣ. ΟΙΚΕΤΗΣ. ΧΟΡΟΣ 860 ΟΙΚΕΤΗΣ. 
ή παις λέλουται και τά της πυγής καλά• 
δ πλακοΰς πέπεπται, σησαμή ξυμπλάττεται 
καΐ τάλλ' άπαξάπαντα• του πέους δέ δεΤ. 

ΤΡΤΓΑΙΟΣ. . 
ίθι νυν αποδώ μεν τηνδε την βεωρίαν 
άνύσαντε τη βουλή τι. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 

ταυτηνί; τι φής; ν. 856. κάτα Κ. κατά Κ. 8βο. Ιην. 

ν. 856 βί ν. 858 ΓθΊβ^&νίί Ηοΐάβη. 

ν. 857. σησαμη Κ. δβΐιοΐ. νηΐ^ο. σησαμή V. Ιιιηί. III. σησάμοις Β. σησαμοδς 
Βηιηοΐι. οί. Η. 81βρη. 8. ν. σησαμίς Οοογ. πιαίβο&ΐ, Γβο. Μβίη. — σησαμξ 
ξυμπάττεται νβΐ σησαμή, ξυμπράττεται καΐ τ. δΐΐδρίβ. Βοίδδ. 

ν. 860. άιύσαντε τη βουλή ταυτηΐ. θε. τίφής; Κ. Ιην. τι ταυτηνί V. ΒβΙ&. 
τι ταυτηί Οίηά. ίη Οχοη.' βί Ρ&ηδ. — Οίκ. τίνα ταυτηνί; τί φΐβς; ϋίαϋ. ν. 856. 8θγυιι8 ρΓοάίί άοωίηί ίαβδα 
βχβφίαΐαδ. 

— τά — καλά. Ιία Ρηι•νηίοηιΐ3 
Κράνω βρ. δβηοΐ. Αν. 988 άν^ρ χορεύει 
και τά τοΰ θεοΰ καλά. Μβίη. 0. II ρ. 
583, Επίζδβΐι. Ρα. Αγ. ρ. 251. 

ν. 857. πέπεπται: ίΐα ΡΙαί. 1126 
πλακοΰντος πεπεμμένου, ίβ. 1142 να- στός εΰ πεπεμμένος, Εοοί. 843 πόπανα 
πέττεται &1. βί. ΡπΙζδβη. ϋαβί. ρ. 62. 

— σησαμη : δβΐιοΐ. πλακοΰς γαμι- 
κός άπό σησάμων πεποιημένος, διά το 
πολυγονον ως φησι Μένανδρος. Μβίη. 
0. IV ρ. 318 βί Μβη&ηά. ρ; 295. 

ν. 860. Εχ ν&ηίδ-βιηβηάαϋοηίβϋδ 
ϋίηοΙοΓβί ρι*368ΐίΐί, ςιιί βουλην ραβδίο Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΓΣ ΕΙΡΗΝΗ 229 865 τριταίος. 

αυτή θεωρία 'στίν, ην ήμεις ποτέ 
έπαίομεν Βραυρώνάδ' υποπεπωκότες, 
σάφ' ?σ&ι, κάλήφ&η γε μόλις. 

ΟΙΚΕΤΗΣ, 

ώ δέσποτα 
δσην έχει την πρωκτοπεντετηρίδα. 

ΤΡΓΓΑΙΟΣ. 
είεν. τις έσθ' υμών δίκαιος; τις ποτέ, 
τις διαφυλάξει τηνδε τζ βουλίβ λαβών; ίη Γ.ίρ8. 1820. 1825. ίά. ίη ηοί. 3(1 ΙΛρδ. 1820 ρβιΐίηι βχ ναΐ£3ΐ3: τίς 

αυτηί; τί φ.; — ά\ τ. β. τι. Οίκ. ταυτηνί; τί φ^ς; ΒβΓ^Ιί. Μβίη. ά. τ. β. 

Οίκ. τίς εσθ' αΰτη; τί φτβς; να1§ο. Οθ φής νκΐ. Εΐηίδΐ. αά ΕαΓ. Μβά. 674 

ρ. 184. 
ν. 860—864 Γθδραίί Ηοΐά. 
ν. 861.' 862 Τγ7£&60 ά»ί V. ναΐ^ο. δβπτο Κ ΒβΙΛ. Όίη<1. ίη Οχοη. β* Ρβτίδ. 

ΒβΓ^Ιί. Μβίη. 3άά*ϋο ίηΙβιτο£3η(1ί δί^ηο ροδί υποπεπωκότες.' Β ϋίδΙίη§αβ Οίκ. 

ήν — υποπεπωκότες ; Τρυγ. σάφ'" ΌοβΓ. 
ν. 862. έδιώςαμεν Β. ίά. ρΓορ. Κβίδΐίίαδ. ύποπεπτωκότες Ε. V. Ο. ναΐ^ο. 

ύποπεπωκότες Β. δοηοΐ. Νβηηίηβ θί Ι,6θρ3Γά. ίη 8θ3ΐ. Εχο. ΚαδΙ. 3(1 8ακ1. 

β. ν. έπαίομεν, Κβίδΐί. Βθγ^Ι. Βηιηοΐί. ΡοΓβοη. Γβεβηίί. 
ν. 866. τήν βουλήν V. ββδθ ίη ΙηβαίΓο ίΙ»ςηβ 3 Οοηιίοο άίοί 
ροδδβ ταυτηί 1)θηβ ίιίίΐίοεινϋ. τι νβΓΟ, 
φιοά V. Π3ΐ)βί, ςαοάςαβ δοηο1ί3δΐ3 πηγθ 
θχρίίοαί προς ουδέν το τι, ρβΓδαβρβ ίί3 
οαιη άνυσας Γβρβπβδ εοηίιιηοίπιΐ) αί 
δαρΓΛ 275, νββρ. 31. 202 *1., νβπιιη 
δ»βρβ ςαοψιβ οηιίδδο τι ροηϋηΓ άνυ- 
σας αϊ νββρ. 398. 847. 1158. 1210; 
Ες. 71 ©*ο., φήβαδ Ιοοίδ οωηίοαδ Οο- 
πήοαπι νθΓδοαηι 1β£ί ρ&ταίδδθ οοηδί3ί. 

ν. 862. έπαίομεν: δοηοΐ. συνουσιά- 
ζομεν, ήλαύνομεν. πόρνη γάρ έστιν. έν 
Βραυρώνι δέ δήμω της Αττικής πολλαΐ 
πύρναι. εκεί δέ καΐ τα Διονύσια ήγετο, 
καΐ καθ* έκαστον δήμον, έν οίς έμέ- 
θυον, μεθύοντες δέ πολλάς πόρνας ήρ- 
παζον. 

— ύποπεπωκυΐα άβ Ιβπιιιίβηία ωα- Ηθγθ Ιί 7δ. 395 , ϋ. ύποπεπώκαμεν Οο- 
ηιίειίδ 3ραά Αίηβη. Χ ρ. 422 ί, αΜ 
βηηάβηι βΓΓΟΓβηι ύποπεπτώκαμεν δηδίη- 
ΙίΙ 8οη\νβί^ηαβιΐδβΓ. οί. ΒβΓ£]£. 3ρ. Μβίη. 
0. II ρ. 1154. ΟβΙβΓαηι υποπίνειν ίη 
1τ8£ΐη6ηΙίδ οοπηοοπιπι β&βρβ βχδίαΐ. 

ν. 863. μόλις: ηαβο, φΐαηι άβ Ρε- 
018 ίαωαΐα άίοιιηίατ, 1)β11ί 1οη£ίηςαίΐ3- 
ίβπι ί&η^αηί, ςααπι άβ Τηβοπα ρβΐΐίοβ, 
£Γ6δδυιη ΙβηιιιΙθηίΟΓοηι ίιηρβίΐίίαιη άβ- 
πάοηΐ. 

ν. 864. πρωκτοπεντετηρίδα : δοηοΐ. 
παρόσον δια πενταετηροΰς χρόνου ήγοντο 
α\ θεωρίαι των Διονυσίων: βοίΐ. ΒΓαα- 
γοπθ. Οθ νοοβ νίά. Ιοί), αά ΡηΓ^η. ρ. 
413 βςς. Οί. διιίά. δ. ν. Βραυρών. 

ν. 865^ υμών: 3(1 δρβοΙΜοΓβδ ηββα Ώ\φ\ζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 230 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ οδτος τί περιγράφεις; 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
τδ δειν' εις "Ισθμια 
σχηνήν έμαυτου τω πέει καταλαμβάνω. - 

τριταίος. 

ουπω λέγεθ' δμεΐς τις δ φυλάζων. δεδρο σό• 
870 καταθήσομαι γάρ αδτδς ε?ς μέσους άγων, 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 

έχεινοοΐ νευει. 

τριταίος. 

τίς; 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 

δστις; Άριφράδης 
άγειν παρ* αδτδν άντιβολων. 

τριταίος. 

άλλ' ώ μέλε 

ύ. 867—868; 871—874; 877—893 ηοη ρΐαοαβηιηί Ηοΐάβηίο. 

ν. 870. αύτους ές μέσους Κ. V. ές (νβΐ είς) μέσους αυτούς ναΐ£θ. αυτός είς 

μέσους δβίάΙθΓ. Όίηά. Ηοΐά. Βθγ^. Μβίη. 
ν. 872. παρ* αυτόν Βθγ^Ιε. Μβίη. ν. 867. οδτος: αά δβΓνιιπι η*βο, 
ςαί ηίηίΐ αΐΐαά ί&οΙαπΐδ ββΐ ςααπι ίβίί 
φίοπιπι ίιάβί Τηβοη&πι ΤΓ7£&θΐΐδ οοπι- 
πήίίβΓθ ρ&Γ&ίιΐδ βδί. περιγράφεις βί 
ώΓοαιηνα^&τίδ βΐ οίτοαπιβΟΓίβίδ , ί. β. 
ιηβάί&ιη ρβΐΐίοίβ ρ&ιΊθπι πΐ3ηα. Ορίίπιβ 
ί£ίΙαΓ Γβάάαβ: ηβιΐδ ία, ςαίά ιηβϋπ8? 
Οαί δθΓναβ το δεΐν' ΓββροικΙβί, φΐοά 
νβΛαπι αβ£Γθ Γβδροηάβηίίβ βδί, αϊ ηο- 
νίιηαβ βχ Τηββηιορη. 620 βςη. 

— "Ισθμια^: δοηοΐ. οΐ γάρ θέλοντες 
θεωρεΐν προκαταλαμβάνουσιν έαυτοΐς τό- 
πους. ε(ς Ίσθμια δέ είρηκεν , άμα ότι 
καΐ άγων Ίσ&μιακός, καΐ διά τ^ν στε- 
νότητα του αίδοίου της πόρνης. ΑΗηδ 
δοηοΗ&δί& καταλαμβάνει νίάθίιΐΓ 1θ£ίδδβ 
φιαιη βχρίίο&ί: εΓς των θεατών τα ίσχία της Θεωρίας καταλαμβάνει και εφά- 
πτεται περιφερών τον δάκτυλον. Υοπιπι 
&<1ηαο ίο ρΓΟδοβηίο Τήβοπα δίαί. 

ν. 869. δευρο σύ : αά δβΓνιιηι ηββο, 
ςαί ορβπι ίβΓΗΐ; ααί &ά Τηβοπβπι, ηη&β 
300βά»1 ρΓΟρίαβ; αί Ββηίΐβίαδ ναΐί. 

ν. 870. μέσους: δ<Λο1. τους Οεατάς 
ή το βουλευτήριον. 

ν. 871. Άριφράδης: οί. βιιρΓ» Ύ.717, 
Εςιιίί. 1278—1289, ηοί. ε<1 νββρ. 1275; 
βοηοΐ. ά*μα καΐ ότι έν ταις θεωρίαις ζω- 
μοί γίγνονται άπό των βοών τών θυο- 
μένων, 5μα δέ 8τι λείκτης διεβάλλβτο 
ό Άριφράδης καΐ μεμηνώς επί γυναι- 
ξίν. ώς φοινικιστής γάρ λοιδορεΓται, 
όπερ καΐ έκ του προσπεσών δήλοι. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΤΣ ΕΙΡΗΝΗ 

τον ζωμον αυτής προσπεσών έκλάψεται. 
άγε δή σ?> κατάθου πρώτα τά σκεύη χαμαί., 
875 βουλή, πρυτάνεις, οράτε την Θεωρίαν, 

σκέψασθ' 8σ' υμΐν άγα&ά παραδώσω φέρων, 
ώστ' εό&έως άραντας δμας τώ σκέλη 
ταύτης μετέωρα καταγαγειν άνάρρυσιν. 
τουτί δ' όρατ' δπτάνιον ήμιν ώς καλόν. 
ύ. 875. βουλή πρύτανις ριτορ. Βοώ- 
ν. 879. δράτε τούπτάνιον Κ. V. Β. ναΐ£0. δρα τούπτ. Όίικί. Βθΐώ. δράτ ' 
δπτάνιον Ββηίΐ. Ρ»α^. αά. ΡηΓνο. ρ. 277 1«ο6. ί)ο\)τ. Βθγ^Ις. Μβία. δράτε 
τούπτανεΐον οπιίδδο ήμΐν ίίβιη ΒβηΙΙ. Ηβιηβί. αά Τηοηι. Μ. ρ. 592, ρ. 236, 
15 Κίίβοηΐ. οί. ΚΪ<1<1. αά Ώ&ν. ρ. 587. τούπτάνειον Ρογβ. . 

— ήμΐν ώς Β. Ββΰτ. ϋίηά. Μβίη. ύμΐν ναΐ^ο. — ώς καλόν ήμϊν V. 

— ώς οπιίδ. Β. Βηιη<&. Ιην. Βο*η. ν. 873. έκλάψεται: έκπίεται, έκρο- 
φήσεται. Αοη. 1229 άκρατον έγχέας 
άμυστιν έξέλαψα (Ιτοορηι•. 1201). Όβ 
03ηθ1&πιΙ)θηΙβ πιβΰώάίοτιηΐ: δοΜ&ρρβοη. 

ν. 874. άγε δή : δοηοΐ. αντί του μα- 
γειρεία, διά το θύειν έν ταΐς πανηγύρε,- 
σιν. ή πρδς την θεωρίαν λέγει φέρου- 
σάν τίνα ειρήνης καΐ γεωργίας σύμβολα. 
Εϋαπι ϋίηά. αά Τηβοπαιη η&βο άίοί 
οβηδβί; 8θΓναΒ βηίπι ςαίά Ι&ηάβπι νβΐ 
οατ (ΙβροηαΙ, ςαηη* ΪΓ^^αβαδ ιηαΙίβΓθπι 
ίκΐίϋΐιιπίδ δίΐ δβη»ίαί? <}αί<1 υθγο Τηβο- 
ι-ί* (Ιβροβαβήί;, άβ ςα& ρ&αΐΐο πηΐβ 
τ. 856 ή παις λέλουται? Δη φιίά οβ- 
δοοοηί 1»4«1? ιιί τά σκεύη δίηί, ςαί&αβ 
περιγράφει δθππίδ χηαΙίβΓβπι δίίηςαβ 
σκηνήν καταλαμβάνει ? Αη άβηίςαβ ίο- 
Ιΐΐβ ήίο άβ ΑηρηΓ&άθ Ιοοαδ ίηοαΙοΕίιΐδ 
ββ* Γβποίβη<ϋςιΐθ νβΓδπβ 871 — 874, αί 
β&ί ηη& Τΐ7£&θί αά βρβοίαΐΌΓθβ ββηα- 
ίαιηνβ θΓ3ΐίο? Νοίίηι άίίικΙίο&Γθ, δβά 
Ιδίηβη &ά δβΓνππι ήίίβο αγε δη — χαμαί 
(ϋοΐα. θδδβ Μβΐΐπι. Ροδβΐί καταθέσθαι 
τά σκεύη ιιί άρασθαι τά σκεύη ν. 764 
άβ βο άίοί, ςαί λΜΐιιπιβ'ΌΒί »αί ίιΛβ- 
Ιατ &1)ίτθ. ν. 875. ϋθ ρΓΤ&ιποιίδ, φΐοδ βοηο- 
Ιίαδία, ςιπ (Ιθοθπι 608 νβΐ οοΐο ηαπιβίΌ 
ίαίδδθ άίχβιΐΐ, οαπι ρΓΟβΰηδ ρβπηαΐ;»- 
νΐί, οί. ΡοΙΙ. IX, 40, βοηοβω. (3θ οοηιϋ. 
ρ. 335 βη. βΐ Ααϋς. ίατ. ραΙ)1. ρ. 216 
δς. αΐίοδςυθ αοϋ^αϋαίαιη δοπρΙΟΓβδ. 

ν. 876. δα αγαθά: νίά. ίηίτ. ν. 1191, 
Κίά<1. αά Ών*. ρ. 545, ΡοΓβοη. ΑάνβΓβ. 
ρ. 225. 

ν. 878. ταύτης βί οαπι άνάρρυσιν 
βϊ οαπι σκέλη οοηίαπρ ΙίεβΙ, 3ΐίβΓαηι 
ο&δοοβηιιπι αΙίβΓαηι ίβδίίταιο ββί. Αά 
άνάρρυσις βοποΐ. τρεις ήσαν αϊ ήμέραι 
τών Άπατουρίων, δέρπεια, κουρεώτις, 
άνάρρυσις. — άναρρύειν το έπιθύειν, θυ- 
σέαν έπιτελείν. Οπ^ίηβπι Αρ&ΙαήοΓαπι 
δοηοΐ. η. 1. βί 3ά Εη. 146 Εοοατ&ίθ 
βζροηϋ. νίά. ΡγθΙΙ. Μ^ίη. Ι ρ. 121. 
144. 269. δαίά. δ. ν. άναρρύει. Ηθβνοη. 
άνάρρυσιν την τελευτήν. ΑΙΙαίϋί ίρΙαΓ 
ζά 1)β11ΐ οοιηροδίϋοοθΐΒ Ι&ηςιιαηι &ά 
τίοΙοήΑΠί πίθ ΑραίοήοΓΟπι ίηδί&Γ οθ- 
1θΙ>Γ&η(]απι. 

ν. 879. <5πτάνιον: δοηοΐ. το μα- 
• γειρεΤον, δπου τ^ βουλή σκευάζεται μετά 
,τάς θυσίας κρέα. ΡβΓΒίαί ία αιβία- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 232 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΕΤΗΣ. 
880 , διά ταύτα και κεκάπνικ' άρ• 1 • ένταυθΐ γαρ ην 
πρδ του πολέμου τά λάσανα τζ βουλτ() ποτέ. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
επειτ' αγώνα γ' εδ&υς έξέσται ποιειν 
ταυτην έχουσιν αυριον καλόν πάνυ, 
επί γης παλαίει ν, τετραποδηδδν έστάναι, 
885 πλαγίαν καταβάλλειν, ές γόνατα κυβδ' έστα'ναι, 

καΐ παγκράτιόν γ' υπαλειψαμένοις νεανιχως 

ν. 880. 881 8ΘΓΥ0 ίποιιίί Βθθγ. Γβο. Ββιφί. Μθίη. 

ν. 880. κεκάπνικ' άρα Ε. κεκάπνικ' άρ' νηΐ£0. άρ' Βηιηοΐί. Ιην. Ββΐϋί. κε 
κάπνικεν άρ' ΒΓαηοΙί. ίη ηοΐίδ. Βοίβδ. ΒβΓ^. (άρ' ΒοΙη.) οί. Κίά<1. ζά Ό&ψ. 
ρ. 365. κεκάπνικ' άρ'. εντεύθεν γάρ ήν Όίηά. (ένταυθί Ιάρδ. 1825.) ςαί ίη 
βηβ νβΓδίΐβ δβς. ποτέ ρΐΌ νηΐ^αίο ποτ' ήν. — κεκάπνικ' άρ'* ένταυθΐ γάρ ούν 
Μβίη. — (κεκκάπνικ' ΟγεΙ. ηαβηι βΠΌΓβηι ΓβρβΗίί; Ψβοη.) 

ν. 882. θ' Ε. τ' Ιην. γ* V. νηΐ^ο. δ' Βίηά. Βθγ^. 

τ. 885. »οοβ8δϋ; θχ Ε. Ιην. Γβοβηίί. Ροδί γόνατα οοηιιηα ροβαίΐ Μβίη.. ίάβπι 
κΰβδ' δοήρδίί. . 

ν. 886. παγκράτειον Ε. 
— ύπολειψαμένοις V. ρηοΓΛ; ηαηι ηί δοηοΐ. αάύϋ, τό αίδοΐον 
αυτής δείκνυσι. 

— τούπτάνιον ίη ίτ3£ΐη. οοηιίοοΓΠΐη 
8Είίδ ίΓβαηβηδ ; ηοδίβΓ άίχίΐ Εη. 1033. 

ν. 880. κεκάπνικεν : δοηοΐ. ώς επί 
όπτανίου. δίπιιιΐ νβΓΟ επειδή μέλαν 
εστί (τό α(δοΐον) διά τάς τρίχας. 

— άρ' ρΓΟ άρ' η! Υβδρ. 217, ίη&α. 
ν. 1233, ΌοΙ)Γ. &ά Υβδρ. 1. 1. βοηοΐβί. 
Π ρ. 196. 

V. 881. τά λάσανα: ^ηοΐ. έπεί εΤπε 
τούπτάνιον, έπήγαγε καΐ τά λάσανα (= 
χυτρόποδες, οΐΐαβ). δηλοϊ δέ τους δα- 
σεΐς αυτής μηρούς. Ιία οαΐίηαήαδ Γ68 
βηηηιβΓ&Ι; προς τό κακέμφατον οηιηβδ. 
Όΐοοίβδ &ριι<1 ΡοΙΙ. Χ, 99 άπό λασάνων 
θερμήν άφαιρήσω χύτραν , Μθίη. 0. II ρ. 840, ηηάθ οο11ί£&δ, Οοιηίοαηι νβη- 
ίΓβηι πιιιΐίβπδ οαηι χύτρα- οοπιρ3Γ£ί8δ6 
νβΐ ροίηίδδθ οοηιρ&ΓαΓθ. λάσανα δ»β- 
ρίαδ βχδΙ&Ι ίη ίΓ3§ηΐ6ηίίδ οοηι. — ΜοβΓ. 
8. ν. ρ. 251 ΡίβΓδ. 

ν. 882. Όθ καΐ— γε, κ$τα — γε, κά- 
πειτα — γε, έπειτα — γε νίά. Εβίδ. Οοηί. 
ρ. 221 δς. 

ν. 884. Ιαηι τβάϊ&ί βϊ Ιαάοηιηι βί, 
ςα&β ©δί Οοηήοί ηαΙαίΉ, συνουσίας ββ- 
ηβΓα, ςαα ίη γθ 8β δωδεκαμήχανον 
ΟδΙβηάίΙ. — τετραποδηδον έ. ΒθΓβΙ.οοηιρ. 
Ι*γδ. 231 ού στήσομαι λέαιν' επί τυρο- 
κνήστιδος, φΐοά δβηοΐ. βχρίίο&ί ούκ επί 
άνδρΐ στήσομαι πορνεύουσα ώς αί λέαι- 
ναι έπι τυρ. Υβπιηι ηιίηί ορροδίίιιπι 
βδδβ νίάβΙηΓ ρϊίοή επί γής παλαίειν, Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 233 παίειν, δρόττειν πυξ δ μου και τψ πέει• 

τρίτη δέ μετά ταδθ' ίπποδρομίαν άξετε, 

ίνα δη κέλης κέλητα παρακελητιει, 
890 ίρματα δ' έπ' άλλήλοισιν άνατετραμμένα 

φυσώντα και πνέοντα προσκινήσεται• 

Ετεροι δέ κείσονταί γ* άπεψωλημένοι 

περί ταισι καμπαις ηνίοχοι πεπτωκότες. 

άλλ' ώ πρυτάνεις δέχεσθε την Θεωρίαν. 
89δ θέασ' ώς προθόμως δ πρότανις παρεδέξατο. 

ν. 888. Εξετε βηρΓΛδΟΓ. α Ε. έπεται Γ. Χ 

ν. 889. ίνα δή Β. V. ΙαπΙ;. Η. ΡγοΙ). Καρη. ΡογΙ. Αηαδίβΐ. νβί. ίη 8ο»1. Εχο. 
Ιην. Γβοβηίί. 7να δέ χ. Ιαηί. III. ήνίκα χέλης 0. Ββηΐΐβίαδ, ςιιί βΐ ίνα δή 
ρΓΟΟΕί. ήνίχα γε χ. Β. ΒΓπηοκ. ήνίχα δέ χ. ΑΙά. Ιαηΐ. Ι. Βπιο. Καδί. 
Βαπη. ΟπΛ. \νΌοη. 

ν. 893. περί δέ Κ. ΙιιιιΙ. II. ΠΙ. ΡγοΙ). Καρη. Ροιΐ. Αηΐδίβΐ. — δέ οω. V. ΑΙά. 
νηΐ^ο. χάμπαις Γ. Αΐά. να1§ο. οογγ. ϋίικί, 

ν. 895. θέασ' Κ. V. 0. Γ. Ιην. γθοο.. Κβίδ., 8γηί. ογ. ρ. 32 ?θ' ώς ναΐ^ο. 
ϊδ' ώς Βγηποκ. θασ' <μκ)<1 8γηίζβδίη ί^ηοΓβηί Οοιηίοί ϋίηά. η. 1., Τηβδπι. 
280 β* Εοοί. 270 θασθ', Ηοΐά. Μβίη. ΟΓ. Είπίδΐ. Αοη. 17& ρ. 23 ,θέασαι 
ίθΓ*38δβ άίδΥΐΙαοοη βδΐ." ηίπιπίφΐθ ί£ΐΙαΓ βί§ηίίιοα1;: δίαΓβ. Ιία 
ίηνίοβπι δίΙ>ί ορροβαία δβςηβηΐία υ. 885 
πλαγίαν χαταβάλλειν βί ές γόνατα χύβδ' 
έσταναι. — χύβδα βοάβηι δβηβα Τηβδπι. 
489, Εφήί. 365; ηηάβ ήοίαπι Κύβδα- 
σος α Ρΐαίοηβ αρ. Αίηβη. Χ ρ. 441 β, 
Μβίη. Ο. II ρ. 675 βς. ΙοΙ>. Ρητ^η. 
ρ. 436. 

ν. 887. παίειν αά 'ττύξ, δρύττειν »(Ι 
πέειρβΓϋηβί. δοηοΐ. παρά το λεγόμενον 
Λ πυξ δμου χαΐ τψ σχέλει." 

ν. 888. τρίτη: δβήοΐ. το γάρ πα- 
λαιόν ταίς ι>στέραις ήμέραις τάς Ιππο- 
δρομίας ήγον έν τοις άγώβι. 

ν. 889. Τνα δή οαιη ίηά. ίοΙαπ= 
ήνίχα, οί. ΚίάΜ. &ά Ώ&νι. ρ. 120, Η&ηον. 
Εχογο. ογ. ρ. 134 δς., Κηιβ£. Ογ. §.69, 31. ϋβ χέλης νίά. ηοΐ. αά Υβδρ. 501 ; 
ΗοπΛ. 8βπη. II, 7, 50 Ιααά. Β&1. 

ν. 890. 5ρματα = σώματα, άνατε- 
τραμμένα = περιχείμενα άλλήλοις. Καη. 
543 άνατετραμμένος χινών δρχηστρίδα 
οοηιρ. ΒβΓ^Ι. 

ν: 891. προσχινήσεται : Ιγδ. 227 
προσχινήσομαι. Μ&ΗίαΙ. XI, 105, 11 : 
ιιβο πιοία <ϋ£ηαοοΓ οραβ (Ρ1. Οπγ.). 

ν. 892. άπεψωλημένοι : οοοαιτίΐ ίη 
Εφίϋ. Εγβ• Τηβδηι. ΡΙαίο. 8αίίιοίβΙ)α1; 
πεπτωχότες ν. δβφ, δβά ηαβο ιιΐ Γβΐί- 
ςηα παρά προσδοχίαν ζάάίί. 

ν. 893. χαμπαΐς (προς το χαχέμ- 
φατον) : δοηοΐ. συστροφαΐς. χαΐ χάμπιος 
'δρό'μος δ ούχ εύθυς χαΐ άπλοΰς. 

υ. 895. θέασ ώς: Υΐά. δηρΓ. υ. 586, 
Ρηίζδοη. Τηβδω. 280 ρ. 107. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 234 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

άλλ' ουκ αν, ει τι προίκα προσαγαγεΐν σ' έδει• 
άλλ' εδρον αν σ' όπέχοντα την έκεχειρίαν. 

ν. 896. προΐκ' άν Ε. V. Γ. Ιαν. 

υ. 897. ηυρον Μβίη. δεκεχειρίαν ΗααιαΙιβΓ. Μαθοί. Υ ρ. 150. ν. 896. προίκα: βοήοΐ. τοις πρυτά- 
νεσιν Ιθος ήν προσαγαγειν τους δεομέ- 
νους εις τήν βουλήν. καΐ δήλον οτι 
έδωροδοκοΰντο παρά των χρτβζόντων 
προσελ&εΐν. Τήβ8ηι. 936 Ιαάίί; ΥβΛίδ 
πρύτάνι β4 προτείνειν δοίΐ. ττγ* δεξιάν 
κοιλήν. 

γ. 897. έκεχειρίαν : βοηοΐ. έ. ή ανοχή, ότι δει τάς χείρας άπέχειν των έργων, 
νΰν δέ παίζει προς τό Ιχειν τι έν ττ| 
χειρί'παρά τών δεομένων. ΑΗαάίΙ δί- 
πιυΐ 3.ά ίηάαοίοδ ηαρβΓ ί&εΐ&β, &ά ίθΐί&δ, 
ςαί&αδ ίηίΓοάαοβΓθ ρβίβηίβιη ρΓοηΛβα- 
Ιαι-, αά ηι&ηαιη ο&Υ&ιη (Ιοηαςαβ βχ- 
δρθοίαηΐβπι. Ώ\φ\ζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΤΡΓΓΑ102. ΧΟΡΟϊ ΧΟΡΟΙ. 

(909) ί ΧΡ*ϊ στ ^ ^ ν ήρ πολί- 

της έατίν «πασιν, οο- 
900 τις γ* έατί τοιούτος. 

ΊΤΥΓΑΙΟΣ, 
όταν τρ'>γατ\ Βΐαεβ&ε πολλφ μάλλον οίόί είμι. 
ΧΟΡΟΣ, 
χαί ν£ν αύ γε δήλος εί- 
σωτήρ γάρ απασιν άν- 
Ορώποις γεγένηβαι. 

υ, 898. πολίτ*ΐί Βθγ^Ιε. Μβίο. 

τ. 900. γ' ο*. Κ. Γ. ΟοΙϊρΙ, V, Κ Π ρ. 60. έατίν Ε. εστί Γ. 

τ. 901. ΙσΕΕϊ&6 Ε. αντί στρ. γ V. 898* ΗθΒ Τ8Γ81Ι3 ΓΕΕρΟΠΐΙβΓΘ ΤβΓ- 

Μβϋίϊ §10 5ης. ϊ&μι δίΐΐοΐ. ίαώϋΐτίί : 
ΐίΜ. Ργο1θ£, ρ. 54, λά ή ν Μ. Υΐ£. 
ρ. 410 ΗβΓίΒ. Α3 πολίτη* δΰΐιοί» ο&τκ 
ςιυμ πολίτη ν ο&ΐ* συνδημότη ν λέρυσιν. ό 
μέντοι Εύρϊπίδης πον ( ΗθγβκιΪϊιΙ. 32ίί) 

ν. 901. ϊταν τρυγατ*: φΐοίΐ £ηιω 
5£Γνϊ νΐηάθΐηΐϊΐϊαιιΐ , ρ^οϊβ ακί άοηιιιη, 
ΓοΓία^δΘ ού^Ώί ΐΐ» &^ΰΐρϊβη^αϊη ηΐ ϊαίπι 
ν. 1338, ιιί (1β Ορο^ όίΰΐΐί,ιΐΓ, ^αα οηηα ν. ίΚ>3, αωτήρ: ϊΐα ιβϊοί&πιΐδ 1)1*3 
ΒαΙο^ιίηΓ Ε ή. Ι4ί> άνάβαπε σωτηρ ττ; 
ιτίίλει χαΐ •νφν φανείς οί: 458 Χ«ί τϊ] 
πάλει σωτήρ φανείς ήμΐν τ$ τοις παλΐ- 
τοεις. Ιΐα ΕΪΐΰηΐΒ φΐοηαβ ΑΰΙΐϋΓηθηΗΪιιπι 
ΐ^ηίϊοα] ΕΗβ^βοροΙίΕΐϊ &1π<1^1 ν. 026. 
836 £ψ]. 92ί) Β(ΐς. 971 βο^, ίίοια 
ν^ραππα ίηΐΐιο ηΐ Αε&ΕΓηβπδϊαιη 
ϊηΐ0Ηΐϊ99ίι&ιιβ, πα οχ ΐοίιι&ι Β Ι» Ι ;ΐ ριι- 
ΐϊΐίπδ Βιΐ6]γΰΐ0οοΪ8 τ. 725 Ε^η, 855 8ί|η. 
868 Βςς. Ώφζβά όγ ν^ΟΟ^ΐ€ 236 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

ΪΡΓΓΑΙΟΣ. 

905 φήσεις γ', έπειδάν έκπί^ς οΓνοι> νέου λεπαστήν. 

ΧΟΡΟΣ, 
καΐ πλην γε των θέων αεί σ' ήγησόμεσ&α πρώτον. 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
πολλών γάρ ύμιν άξιος 4 

Τρυγαιος άβμονείκ έγώ, 
δεινών άπαλλάξας πόνων 
910 τον δημότη ν 

καΐ τδν γεωργικό ν λεών 
(921) Ύπέρβολόν τε παυσας. 

ν/ 905. φήσεις έπειδάν Η. V. Γ. 8αίά. 8. ν. λεπαστή, ΙαηΙ. II. Ργοο. Κπρίι. 

ΡογΙ. Απίδΐθΐ. Ιην. Ββΐίκ. Βοίδδ. Βοίΐι. φήσεις τί δήτ', έπειδάν έχπί^ς οίνου 

λεπαστήν Β. ΑΙά. Ιαηί. Ι. III. Βηιο. ΟνΛ. \νβο!ι. Κοδί. Βιιπη. ΒβΓ£ΐ. ίΐβπι 

δβά οίνου νέου λεπαστήν Βπιηοΐί. φήσεις δήτ' 8ο»1. Εχε. φήσεις οπι. Βί- 

δθίαδ, νβΐ φήσεις νβΐ οίνου οπιίΙΙί ίαοβΐ Ββηίΐ. τί δήτ' έπ. έ. ο. ν. λ. Εΐωδί. 

Αοΐι. 1011 ρ. 95, Μβίο. Οπγ. ογ. ρ. 43, ΙθηΙίιΐ£. φήσεις γ' έπ. έ. ο. ν. λ. 

Βίηά. Ηοΐά. Ββρ^ΐί. ϊίβίη. φήσεις γ' έπ. έ. νέου κύλικα λ. Βθγ^. ΚθΙ. Ο. 

ρ. 240 βχ Αϋιβη. XI ρ. 485 3. ΥηΙ^ίΆοα άβίβη(ΰί Ρήίζδοΐι. ΏζβϊζΙ ρ. 86. 
ν. 906. ήγησδμεθα Ε. 
ν. 907. αίτιος Όάψ. ρ. 254, Κίάά. ρ. 393. πολλού γάρ υ. ά. Ηίτδοΐι. Αρρ. 

&ά νββρ. ρ. 150 οοΐΐ. ΡΙαί. 877. 
υ. 908. Τρυγαΐος Κ. V. Β. 0. Ββηίΐ. Βπιηοΐι. ΓβοβηΜ;., αηίβ» ταΐ^ο Τρ. 

οιηίδδΐιιιι. άθμονεύς Βγπιιοκ. ίη ηοίίδ, ΡοΓδ. Ηβοοο. 313, Είπίδΐ. Αοη. 

329 ρ. 34, 633 ρ. 60; Όα*. Κίάά. ρ. 222. 393, Ιην. ΓβοβηΙΙ. Άθμονεύς 

οοοΜ. ναΐ£ο. ~ 
ν. 910. δμιλον οο<Ι(Ι. ναΐ^ο. άβίβνίί ϋίηά. Μβίη. Ηοΐά. — [δμιλον] ΒβΓ£&., Γβ- 

ριΐ£ΐΐ3ΐιΙθ πιβίτο, ίΐάάβηδ: νιιΐ^ο (ί. θ. λ ϋίιιάοΓηο) οπιίδδΐιπι. 

ν. 905. λεπαστήν. δοήοΐ. είδος πο- ραΓίβδ, αί 8αρΓ& ν. 850 δςς., ςηίοοδ 

τηρίου μείζον ή κύλιξ. ούτως δ Σόμ- Ιι&βο Γθδροηάβηί. 
μαχος. δ δέ Παλαμήδης το πιθάριον __ πο λλών άξιος ρΓΟ πολλού άξιος 

έχδέχεται. Οί. Ρηοί. δ. ν. Ηβδνοη. δ. ν. ΡΙεΙοπ. Οπί. ρ. 46 ο. 
λεπαστίς (βίο), ΡοΙΙ. Χ, 75 ούχ Ικπωμα ΛΛΛ ' . . , , ΛΛ 

μδνον άλλα χαΐ οίνοχδη. Ι*φ» οοπι ν * 908 ' άθμονευς: νια. δαρ Γ α ν. 190. 

Ρπίζδοηίο ΑΙηβηΕβηπι βιτ&νίδδβ ραίο Ύ.9ψ δημδτην: αντί του δημοτι- 

ίαπ^βηΐθΐϊΐ χύλικα λεπαστήν, αΐταπιφιβ *<* ν • Αη όκίαπι Ρ™ του < δημδταςΡ 

δαοδίαηίΐΥΐιπι. — φήσεις γ' δταν ίηίπι <1 οαπι Ρ*8 ϋΙΛ ηοπιίηανβΓΐΙ. τδν γεωρ- 

ν. 1352, φήσεις γ' έπειδάν Ες. 1388 γαδν λιών οιιιηββ οπιιώιο ββήβοΐω πη» 

(Όάί.). ' οαηι Ρ»£*ηί8. 

ν. 907. ΤΓ7§»βαδ οΐιοπ δΐΐδοίρίί ν. 912. Τπέρβολον : ν. βαρπι τ. 682. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 237 ΧΟΡΟΣ. 
αγε δή τί νφν έντευ&ενΐ ποιητέον; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
τί δ' άλλο γ' ή ταυτην χότραις ίδρυτέον; 
ΧΟΡΟΣ. 
915 χότραισιν, ωςπερ μεμφόμενον Έρμίδιον; 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
τί δαί δοκεΤ; βουλεσϋε λαρινφ βοΐ; 
ΧΟΡΟΣ. 
» βοΐ; μηδαμώς, Γνα μή βοη&ειν ποι δέοι. 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
αλλ* 61 παχεία καΐ μεγάλη; ν. 913 — 925. δβΓνίδ άποβαδ ίηΐηιίί ϋοβΓ3βιΐ8, οαί οηοι-ί ηοπιβη ρΓαββχυπι 

βΓ3ί. ΒβΓ^Ιί. βά. II ν. 913 Τΐ"Υ£3βο οοηίίηη&ί, ν. 914 δβΓνο ά&ί. — * ν. 

913 θε. Κ. 
ν. 914. χύτραις ίδρυτέον Κ. V. νπΐ^ο. 8ιιί(1. 8. ν. χύτρ. — Ιδρ. χύτρ. Ιην. 

(βχ Κ?) Όΐηά. ίη Ιίρδ. 1820. 
τ. 916. δέ βί βούλεσθαι Ε. 
υ. 91*7. δέη Όίαά. ίη ηοίίβ &(1 Οχοη. βί ία Ραηβ. Βοίδδ. Ηοΐά. ΒβΓ^. Μβίη. 

δέοι γαΐ£0. ν. 913. Ι»ιη (1β 83βη£βίο, φΐβΐβ 
»0ΐαή 3ΐη1, 3ΐίβΓ03ηίαΓ. νψν αυί οηο- 
ταβ βί ΤΓγ£3βα8, βί νηΐ£3ί3πι, ααί Τγυ- 
£3βιΐ8 βί δβΓΥΟΓυιη αΐίβΐ", βί ΌοΙ)Γ36ππι 
ΒβηιώηιΐΓ. 

ν. 914. χύτραις: βοηοΐ. δπότε μέλ- 
λοιεν βωμούς καθιδρύειν ή άγαλμα θεού, 
Εψοντες όσπρια άπήρχοντο τούτων τοις 
άφιδρυμένοις χαριστήρια απονέμοντες της 
πρώτης διαίτης, ώς ούτος εΐπεν έν Δα- 
ναΐσι Λ μαρτύρομαι δέ Ζηνδς έρκείου χύ- 
τρας, μεθ' ών δ βωμός ούτος Τδρυταί 
ποτε. α (ΒβΓ^. »ρ. Μβίη. Ο. II ρ. 1048) 
ποτέ δέ καΐ πολυτελεστέρψ Ιερείψ άφι- 
δρύοντο. Υί ίηίΓ& ν. 1082 βί ΡΙαί. 1198, 
βοηοΐίαβία ιηοηβηίβ. 

ν. 915. Έρμίδιον: δβηοΐ. αντί του 
ευτελές• ώς τοΰ Έρμου χύτραις Ιδρυο- 
μένου επί πολύ, ώς μέμφεσθα,ι αυτόν. 
ΙΙαφίβ δίβίίηι 83θπββία ηοαιίη3ΐ ρΓβΙίο- δίοΓ», ςαίοαβ άβ3 (ταύτην βηίπι αά Ρα- 
οΐ8 δίιηαΐΗΟΓαηι ρβΓίίηβΓβ οβι-ίηηι ββΐ) 
οοΜιιγ ΓβάϋαίιΐΓςαβ ρΓβρίίία. 

— μεμφόμενον ορίίηιβ ΥβΓί38 Π10Γ0- 
δΐιηι, ί. β. ρΓορίβΓ νίΐβδ ο11&8. 

ν. 916. λαρινφ: δβηοΐ. μεγάλω καΐ 
εύτρεφεϊ. τους δέ ηπειρωτικούς βοΰς ούτω 
λέγουσιν άπό τίνος Λαρίνου βουκόλου, 
παραλαβόντος παρ* Ηρακλέους τάς Γη- 
ρυάνου βοΰς. Αάάιιηί βίίαηι λαχνούς 
Υ003Π, η. β. μεγαλορίνους. Ιία αηίίςηί- 
ί&δ ςαοφιβ βηοβ ηαΐ)β6αί Μβ£3ΐορο1ίία~ 
ηο8. Οι. Ρηοί. 8. υ., άβ 3βοβηί. ΕοΙ). 
Ρ»ίηο1. ρ. 212. 

ν. 917. βοηθεΐν: δοηοΐ. επί μάχην 
δραμειν. προς τήν αρχήν των ονομά- 
των του βοϊ και βοηθεΐν ίπαιξεν. Εη 
ίί30ΐ8ηιυηι. 

ν. 918. ύί δβηβα βηιοί^πο. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 238 920 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 


ΧΟΡΟΣ. 


μη μη. 


ΤΡΓΓΑΙΟΣ. 


τιή; 


ΧΟΡΟΣ. 


Γνα 


μή 


γένηται Θεογένους υηνία. 
ΤΡΓΓΑΙΟΣ. 


τφ 


δή 


δοκεϊ σοι δήτα των λοιπών; 
ΧΟΡΟΣ. 

α 

ΤΡΓΓΑΙΟΣ. 


Μ; 
ι 

ΧΟΡΟΣ. 
ναΐ 


μά ΔΓ. , 

τριταίος. 

αλλά τουτό γ' Ιστ' ιωνικό ν 


τ& 


ρήμ 


> 

ΧΟΡΟΣ. 
επίτηδες γ', Γν% έάν έν τήκκλησία 


ώς 


χρή πολεμεΐν λέγη τις, οί καθήμενοι ν. 919. θεογένους ηίο βί Αν. 822. 1127. 1295; Ενδ. 63 ϋίηά. Ηοΐά. Μβίη. 
θεαγένους Κ. V. ναΐ^ο, βΐ Ρηι•γη. ΙιΟββίΛ. ρ. 653. Αη θευγένουςΡ 

ν. 920. τφ δή Κ. ΙαηΙ. II. Εαρη. Ρογ*. Απίδι. Βπιηοΐί. ίη ηοίίβ, Ιαν. Γβββηίί. 
τί δή V. ναΐ^ο. τί δαί; Ό&ψ. ρτ. ρ. XIX Κίάά. τψ δαί-Μβίη. 

ν. 922. (%' Ε. V. ΒβΉβΓ. Βοίδδ. Όίηά. Ηοΐά. Βοία. ΒβΓ^. Μβίη. Κίάά. »(1 
Ώχ*. ρτ. ρ. XI, Είποδί. Αοη. 335 ρ. 35, ΡοΓδοη. τό £ημοί γ* ναΐ^ο. επί- 
τηδες γ' Ε. V. ναΐ£0. 

— έ. οον Είπιβί. 1. 1. ϋίηά. ίη Ιίρδ. 1825, Οχοη. βΐ Ραπβ. Ηοΐά. 

— Τν', έν τήκκλησία Ε. V. ναΐ£θ. Καδί. τη εκκλησία να1§ο αηΐβ Καδί. 
7ν', εί Ββηίΐ. Βηιηοΐί. Τν' ήν τη — λέγη Εβίδΐί. Τν' έάν ΚίάΜ. 1. 1. ϋίη<1. 
ίη Ιίρβ. 1820, Βοίη. Βοίδδ. Τν' δπόΥ ΒβΓ^. Τν' όταν Μβίη. 

ν. 923. λέγει Ε. νηΐ£θ. λέγοι V. Βηιηοΐί. Ιην. ΒβΙΛ. Βοίη. ΒβΓ£&. λέγη 

ν. 919. θεογένους υηνία: δβηοΐ. μω- ν. 921. Ίωνικάν: βοηοΐ. οί γαρ 

ρία, άμαθία. διεβάλλετο γαρ δ Θεογέ- ν Ιωνες δισυλλάβως λέγουσιν όΊς, οί δε 

νης εις μαλακίαν, καΐ ώς υώδης καΐ ' Αττικοί μονοσυλλ^βως καΐ τάς οΐς καΐ 

δύσοσμος καΐ πένης. Οί. ηοί. &ά νβδρ. πολλά του αύτου γένους. Εϋαηι <1&ϋ- 

1183. Τίηι. δ. ν. ^ηνεΤς, ρ. 262 Εαίπά. νηβ ηη& 8γ11&1>α νίάβίητ οοηβϋΐίδδβ οί 

Εη ίίβπιηι ί&οίδηιαηι! ρΓΟ ίοηίοο όΧ Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 239 

όπδ του δέους λέγωσ' Ίωνικως οι. 
ΤΡΥΓΑ10Σ. 
925 εδ τοι λέγεις. 

ΧΟΡΟΣ, 
χαΐ ταλλα γ' ώσιν ί^πιοι. 
ωστ' έσάμεϋ' άλλήλοισιν αμνοί τους τρόπους 
χαΐ τοισι σύμμαχοι σι πραότεροι πολύ. 

ΚΜά. ϋίοά. ίη Είρδ. 1820, Βοίδδ. Μβίη. λέγων ΒβΓ£ΐ. Είπιβί. 1. 1. ϋίοά. 
ίη Είρβ. 1825, Οχοη. βί Ρ»η8. Ηοΐά. οί. ίηίπι ν. 1242. είν (= ει έν) 
λέγοι βββί. Μηβπι. II ρ. 101. 

ν. 924. <5ί: 8<Λο1. Συρομένων έοτίν Μβίη. Οοω. II ρ. 736, ΌοΙ)Γ. δοηοΐβί. 

έπίφϋεγμα χαΐ δυσχεραιν όντων, νίάβ- Π ρ. 339. 

Ιατ Ιοηηηι ί^ηανί&πι οαι-ρβΓβ, ςηί βοοίί ν. 926. αμνοί τ. τρ. δοίιοΐ. εδήθεις, 

ηαιιά 8&ηβ Οθΐΐί ίαβπηί. (Χ Αγ. Τηβδπι. δειλοί, ώς οΐ χριοί. τό γαρ άρρεν πρό- 

163, Ηβδγοη. 8. ν. Ίωνιχόν, Εαροΐ. αρ. βατον, όταν εχτ^ τ))ν μέσην ήλιχίαν, 

ΡοΙΙ. Χ, 63, Μβίη. Οοω. II ρ. 529 βς., αμνός καλείται, ο\ δέ τον ένιαυσιον άρνα 

Οέΐϋαβ £γ£πι. αρ. ΑΙη. ΧΠ ρ. 524 ί, αμνό ν καλοδσιν. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΤΡΪΓΑΙΟΣ. ΧΟΡΟΣ. ΟΙΚΕΤΗΣ 930 τριταίος. 

ι&ι νυν άγ' ώς τάχιστα το πρόβατον λαβών - 
έγώ δέ ποριώ βωμών έφ' 6του θόσομεν. 

ΧΟΡΟΣ, 
ώς πάνθ, οσ' άν θεός θέλη χή τόχη κατορθοΐ, (939) στρ. δ' 
χωρεί κατά νουν, ίτερον δ' έτέρω 
τούτων κατά καιρόν άπαντφ. ' ν. 930. θε^ς Ε. V. Γ. 8<&ο1. 8ώ<1. 8. ν. πάνθ' ΟΥ άν, Ργο6. Κ&ρ1ι. ΡογΙ. 
Ααΐδίοΐ. Καβί. Γβοβηίί. ΡοΓβοη. &(1 Ρΐιοβη. 5 ρ. 246. — οω. Α1<1. Ιϋηί. Ι, 
Π. Βπώ. 

— θέλ Ώ Κ. V. Γ. διιίά. ν. 1. Ρογ8. ϋίηά. ΒθΙΛ. ΒβΓ$1ί. Μβιιι. θέλ^ γε 
ναΐ^ο. θέλη γε άθΐβίίδ νν. χή — κατορθοΐ ρΓορ. ΒβΓ^Ιί. οοπιρ. ν. 1023. 
ΑπΙβ» θέλ^) κατορθουν ΗοΙίβίιΐδ. ν. 928. Αά δβπταπι Ιιαβο: άαιη 
ίρββ ίηίΓ&Ι άοπιαπι, Άτ&νη αΐΌβΒβίΙα- 
ηΐ8. Όθ ίοπηα ποριώ νίά. Ώ&ψ. Κί<Μ. 
ρ. 120. 

ν. 930. ΥβιΊ)» ώς — νουν οΐισταδ 
δοΐαβ ο&οίΐ, Γβΐίςπίΐ ΓβάβαηΙθ Τΐ7£αβο, 
ςαί αά οΐιοιι δβηίβηίί&πι βαίβ νβΛίδ 
Γβδροίιάβί ν. 933. ΥίάβηίαΓ δΐιΐβπι Ιγη- £ΐοί αΐίοαίιΐδ νβΓβαδ 6886. 8<ώο1ΐ98ΐα 
ςαυπι βχρίίοαί άλλως άλλφ κατά τύχην 
αποβαίνει τά πράγματα, ηοη ΓβεΙβ'ίιι- 
Ιθ11ί£ϋ. Οιηηίδ, ίηςιιίΐ;, άηβ ρΓορϋίίδ 
ίοι-Ιαη&ςιιβ Γθ^ΐ)3ΐιίθ βαηί, οοηίίη^ιιηΐ 
βχ δβηίβηίία, αΐίαά ααίβπι αΐίυά βχοΐρίΐ 
ίη ΙθπηροΓθ βΟΓοηι, ςιι&β ιηοΙίαηΙιΐΓ, βοίΐ. 

ΤΓγ^β08 βΐ 86ΙΎ1. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 241 935 ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 
ως ταύτα δήλα γ' εσθ'• ό γάρ βωμδς θόρασι καΐ δη. 
ΧΟΡΟΣ. 

άγ' έπείγετε νυν, έν οσφ σοβαρά 

θεόθεν κατέχει 
πόλεμον μετάτροπος αύρα. 

νυν γάρ δαίμων φανερώς 
ές αγαθά μεταβιβάζει. ν. 933. ώστ' αυτά δήλα Βοογ. θύρασι Κ. V. 8αί<1. 8. ν. βωμός βϊ θύρασι, 
Ιιιηί. Π. Εγοο. Καρη. Ρογβ. Είπίδΐ. αά Ειιγ. Μβά. 466 ρ. 157, &<1 8ορ1ι. Οβά. 
Οοΐ. 401 ρ. 136; Όοογ. αρ. Κίάά. &ά Ώχ*. ρ. 207, ϋίηά. ΒβΙΛ; Βοίδδ. 
ΗοΜ. ΒβΓ£ΐί. ΒοΛ. Μβίη. θύραισι ναΐ^ο. βί. Βογυ. ΟΙιαπΙ. ρ. 247. 

ν. 934. έπείγετε Ε. V. γηΐ£θ. άπείγετε ΑΙά. Ιαηί. ΙΠ. άγ' έπειγ' Όίηά. ίη 
Ιίρδ., 1820. 1825, ηιοηίΐιΐδ αϊ; αίΐ αο Ηβπηαηηο, ςαί ίαιηβη ΕΙ. (1. πι. ρ. 418 
νηΐ^αίαπι βχΜοβΙ. 8β<1 αρραΓβΙ; ίαπιβη αη&ραβδίοβ β88β, ίί&ςαβ Γβνοβαηάαπι 
άγ' έπείγετε νυν. — κατεπείγετε Ηοίίοίιΐδ. νυν υπΙ^ο. νυν Μβίη. 

ν. 935. 8βηρδί πόλεμον. ναΐ£ό πολέμου. ν. 933. θύρασι: ίηίΓα ν. 1013, νβδρ. 
891. 

ν. 934. σοβαρά : πηχίιΐδ οοίηπΓηιΐδ 
οπιη δοοοο. σοβαρά (δεηοΐ. σεσοβημένη, 
ευκίνητος, 8αίά. δ. ν.) οοπποοπιπι υοχ, 
ΝαΙ). 406, Αοη/674, ΡΙαί. 872; Απ- 
δίορηοπ αρ ΑΙη. ΧΙΠ ρ. 563 ο, Μβίη. 
Ο. ΠΙ ρ. 361 ; Ρηοίίηδ δ. ν., ιΛί βαιβη- 
άβδ χρώντάι δέ τη λέξει ταύτη συνήθως 
οΐ κωμικοί (ρΓΟ κυνικοΟ, Μβίη. 0. IV 
ρ. 660. — ΟοηίΓα μετάτροπος αύρα Ιτα- 
£ίβοπιπι βδί; Επγ. ΕΙβοίΓ. 1147, Αβδβη. 
ΡβΓδ.947 οοηαρΕΓ3ΐγίίΒβΓ§1. 8βηο1. βχρί. 
μεταβληθεϊσα οϊ εύκρατος, φΐοά πιίηαδ 
οοηΥβηίί, ηίδί ίάβπι δί^ηίβοαί φΐοά Ηο- 
ηΐβποιιπι Τκμενος. — Ιίβπι θεόθεν, φΐο 
ΡΙ&ίο ηίίίαΓ αρ. Αίηβη. Ι ρ. 5 ο, Μβίη. 
Ο. Π ρ. 673 , βί Ηοπιβή βί; ίΓα^ίοοηιηι 
βδ* (Αβδβη. ΡβΓβ. 102, 8ορη. Αη*. 584, 
ΕάΓ. Ρηοβη. 265). — Ββηίαηβ κατέχει, 
φΐοά Ιββίΐοηβ πολέμου δβιτ&ίδΐ ίηΐταη- 
δίίίτβ άίβίαηι βδί, δ&βρβ αριιά ίτα^ίβοδ 
ηοίίοηβιη ηαοβί αρρίίβ&ηάί, αρρβίίβηάί (ν. Η. 8ίβρη. δ. ν.), α* δηοααάίΓβ ροδδίδ 
ές ταύτη ν τήν χώραν. 8β<1 ηαί(1 ίαη- 
άβηι σοβαρά πολέμου μετάτροπος αδρά 
δί£ηίββαί? νβηβιηβηδ οβίΐί απ™ βοη- 
νβΓδ&? ΙηίβΓρΓβίβδ κατέχει. νβΓίαηί „βθ8- 
δαΙ α βί ^ίπιρβίιπη βοηίοβί," φΐβπι ία- 
πιβη ιΐδΐιηι ρΓΟ κατέχεται ί^ηοΓΟ. Ιία- 
ςηβ ψιηπι δβηβη β&ΓβαΙ, φΐοά νβΓίί 
οραδ βδΐ: νβηβηιβηδ οβίΐί αηΓα οοίίηβί 
(αρρβΙΙίΙπΓ) βοηΥβΓδίΐ: αά αύρα δαρ- 
ρίβηάιιπι άαβο είρήνης, ρΓΟ πολέμου 
δβηοβηάαπι πόλεμον, υί δβηδηδ δίί: „&όια 
βοηνβΓδα νβηβηιβηίί ΰ&ία βοηίοβΐ; οβί- 
Ιηηι." 8βηο1. ζάάϋ τα ημέτερα πράγ- 
ματα, φΐοά ηιβίίαδ βοηίαη^βηάαπι βηηα 
μεταβιβάζει. 

ν. 935. μετάτροπος ρτοοβ1βαδπια<;ί- 
βιΐδ ρΓΟ αηαραβδίο. Οοπιρ. ΡοΓδοη. Εαι\ 
ΕΙββίΓ. 1154 (1147 Ν.). 

ν. 936. Αηαρ&βδίοδ νβΓβα ίάπιοίβο 
ΙβτπιίηαΓί μοίατίΐ βχ Αυ. 1322. 1334 
ϋίηάοι-βαδ. 

16 3 ίΙίζ^ 6γΟθΟ< 242 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 940 τριταίος. 

τδ κάνουν πάρεστ' δλάς έχον και στέμμα καΐ μάχαιραν, 
καΐ πυρ γε τουτί, κοδδέν ισχει πλην τδ πρόβατο ν ημάς. 
ΧΟΡΟΣ. 

βυκουν άμιλλήσεσθον; ώς 

ήν Χαίρις υμάς ιδτβ, ν. 938—1001. Εχ Κ. ρι-ίπιαδ θάίύΗ Ρταοίηαδ ίη Ιαηί. Π. Εχδίαηί ίη V. Γ., 

*1>8αηί ίη Β. 0. ΑΙά. Ιαηί. Ι. ΠΙ. 
ν. 938. 939. θερ. Κ. οω. Ιηηί. Π. ΒιαΙ>. Οαί. \νβοη. Τρ. ΕϊοΙ>. Ββρη. 

ναΐ^ο. 
— πάρεστ' Κ. V. (ψύ όλάς) ΒβηίΙ. Ώϊηά. ΒβΗί. Ηοΐά. Ββι•^. ΒοΙη. Μβίη. 

πάρεστιν να1§0. πάρεση βί στέμματα Γ. 
ν. 940. άμιλλήσεσθον Κ. V. νηΐ^ο. άμιλλήσεσθαι Γγοο. Καρη. άμιλλήσεσθε 

ΡογΙ., βά. 1024. ΑαΐδΙβΙ. άμιλλήσεσθε γ' Ββηίΐβίυδ βί ώς ό Χ. ήν. — Αη 

άμιλλήσεσθ'; έπεί γ'? 
ν. 941. υμάς νηΐ£0. ήμας 8ηίά. 8. ν. ΧαιριδεΤς. ΒβΓ£ΐ. 3(1 Αν> 858. όλάς 

ΒβΓ^Ιί. ώς, Χαίρι ς ψ υμάς ιδίβ Βπιηβΐί. ίη ηοΐίδ. ν. 938. ϋηηα βηοπίδ οαηίί, Τγυ- 
£3βυδ ςηαβ αά δ3οηήοίαηι οραδ δυηί 
ρ3Γ3ί; νίίΙβΙιΐΓςϋβ ίΐβπιπι άοωυπι ίη- 
Ιτ&δδβ βηοΓΟαηβ οαηβηίβ Γβάίδδβ. 

— ΙηίβΓΟβάίί ηίδ α1ίφΐ3 οηιη νβ- 
δρπΓΟίη δββηβ, ίη αηα ίηάίοίηαι βοηδίί- 
ίηίΐηι•, δίηιίΙίΙηάΌ. 

— τό" χάνουν: δβηοΐ. έχέχρυπτο έν 
τω χάνω ή μάχαιρα ταΐς δλαΐς χαΐ τοις 
στέμμασι. Οί. ΡΐΌΐβ£. ρ. 02 δης. 

όλων, Ηοπιβποιιηι ουλών, Ες. 1167, 
ίηίι-α ν. 950. Όίρηίΐ. ηρ. 8ίοΙ>. ΡΙογ. 
ΙΛΊΙ, 2, Μβίη. 0. IV ρ. 417. ουλο- 
χύται δίταίο αρ. Αίη. IX ρ. 382 ο, 
Μβίη. Ο. IV ρ. 546, βχ νβΓδη βρίοο. 
α. Ργο1©£. ρ. 64 δς(|. Όβ αη&ραβδίο 
-τό\ χάνουν βί. Είπίδΐ. Εβν. οϊ Ρογβ. Ηβο. 
ρ. 265. 269 Ιίρδ. βά. 

ν. 939. χαΐ πυρ γε τουτί: ίάβηι 
βχοπϋιιπι ίη δοβηα δίηιίΐί νββρ. 811. 
οί. Ρπ>1β£. ρ. 71. 

ν. 940. άμιλλήσεσθον. Ηβββ οηοπίδ 
ηοη αά Τι•ν£3βηπι, αυί οηιηί» ρΓαβίβΓ 
ονβηι ρΓ&βδίο Θ88β (Ιίχίδδβί, δβά &ά δβτνοδ άηοδ, ςυοδ βυπι ονβ αρρΓορίη- 
αη&ηίβδ οοηδρβχίί. Όιιοδ βηίηι ββιτοβ 
ρΐΌ£Γβ(!ί, ΙηβπΙβηίβΓ ν. 950 οδίβηόϋΐ;, ςυο 
ιιΐηιιηαυβ 3ΐ1οςηίΙϋΓ άοηιίηηδ. Ροδδίί 
ίαωβη βίίαπι 3ά οΌιηίηυηι δβππιηιααβ 
άίεί, ςηυηι οηοπίδ άηοδ ονβηι βρροΓ- 
ίαΓβ ί^ηοιβί. Βοά νί<1. ΡγοΙ. ρ. 72 δς. 
ϋβηίςπβ, δί οοηίβοία™ ορηβ βδί, αυί 
ΒβηΙΙβίο οοδβαπβηάααι , ααί δβπϋβη- 
άΊιηι άμιλλήσεσθ'; έπείγ' — , ςιιο βηοΓΠδ 
ίΓβδ ίδίοδ ηη» ίηιρβίΐαΐ. άμιλλασθαι, 
βοηίβηάβΓβ, ββΓίαΓβ, Υβιοπηι ΕαΓίρίάί 
δβηρίοποηδςιιβ ΑΙΙίοίδ αδίίδίαηι, Τηη- 
β^ίΐίίΐί, Ρΐαίοηί, Χβηορηοηίί, ΙδοβΓ^ίί. 
Ετδίαβ, 3ρηά βοηιίοοδ ηοη αωρίίιΐδ 
βχδίαί. — δμιλλα Ες. 556, ΡΙαί. αρ. 
Ρΐυί. Τήβω. 32, Μβίη. Οοηι. II ρ. 679. 
ν. 941. ΧαΤρις: δοηοΐ. των περί τάς 
θυσίας αυλητών ήν ό Χαΐρις, ήν δέ χαί 
Ετερος χιθαρψδός. Οί. Αεη. 16 ο. δοηοΐ., 
δβηοΐ. Αν. 858 ώς αυτομάτως έπιόντος 
αύτοΰ ταΐς ευωχίαις. 1&ί ΡηβΓβθΓ»Ιβδ 
ΐΏβηιΟΓαίαΓ, φΐί β3ΓρδβπΙ οίΙΙηίΓΟβάαπι, 
0Γ3ίίηιΐ8 ρογγο, ςοί ϋοίοίηίβ ιηβπιίηβΓίί» Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 243 

πρόσεισιν άκλητος «ά- 
λω ν, κ$τα σάφ' οίδ' ζτι 
φυσώντι και πόνου μένω 
945 (955) προσδώσετε δήπου. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
άγε δη τ& κάνουν λαβών συ καΐ την χέρνιβα 
περίιθι τδν βωμό ν ταχέως επιδέξια. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
ιδού* λέγοις άν άλλο• περιελήλυ&α. 

τριταίος. 

φέρε δη τί>\δαλιον τόδ' έμβάψω λαβών. 

ν. 942. αύλήσων Ε. V. Β. Ο. Γ. ναΐ£0. 8αίά. 8. γ. Χαιριδεΐς. αυλών Όΐαά. 

ΗοΜ. ΒθΓ^Ιί. αχλητος αυλών Βθγ£]£. ρΓΟρίβΓ ν. 1025 (1035). 
ν. 943. χατα τουτ' εύ οΐδ' έγώ Βπιοοίί. ίη ηοΐΐβ, — ότι ίη ίβχίο, αϊ ναΐ^ο. 

— σάφ' οΐδ' ϋίηίΐ. Ηοΐά. ΒβΓ§1ί. κατά τουτ' (80. 3Γ£βηίαπι) , ευ οΐδ' ότι 

8Π8ρ. Βθίη. ΓβΟ. Βθ18δ. Μβίη. 

ν. 947. επιδέξια Κ. επί δεξιοί νηΐ£θ. επιδέξια V. Βπιηοΐι. ΓβοβηΙ*. Οί. ν&1<&. 
Εογ. Ηίρρ. 1360 ρ. 311 ; ΕοΙ>. Ρηι•γη. ρ. 259. 

ν. 949. δαδίον Κ. V. ναΐ^ο (δαδίον Ιααί. II. Βπιο.). — δαλίον 8ηίά. 8. ν. 
ΗβδΥβη. 8. ν. δβηοΐ. 3ά ν. ούτως δια του λ 6 τ^ν κωμικήν γράψας λέξιν 
άναγινώσκει , β* ΓαΓδυδ: διό καΐ ου γραπτέον, ώς τίνες, δαδίον. ίκανόν γαρ 
το Ευριπίδου είς πίστιν, Ββηίΐ. Βι-υηβΚ. ΙΜηά. Ηοΐά. Βοίδδ. ΒβΓ§1ί. ΒοΙΙι. 
Μβίη. 

— έμβάμψω Κ. Γ. ΒβΓ§1άαδ νβΓ8ΐι 950 ΐΓ&ίββΙο δοηοβηάαπι βδββ ριιΐ&ί 
ν. 949 Ιμβαψον, δβς. αυτός τε χερνίπτου• παράδος τ. έ., ββς. σείου συ τ. 
Κββ. Μβίη., 8βά ηαΐΐα νβΓΟοηιηι ηηιί&Ιίοηβ, ηίδί ςιιοά καυτός γε άθάϋ. 
Εη§βΓ. Κηβίη. Μαβ. Χ ρ. 121 3ς. ίίδάβπι νβΓβίοιίδ ίΓ&ηβροβίΙίδ ϋβω ββπρδϋ 
έμβαψον βί σεΐ' ούν συ ταχέως," φΐ3β νβιΐ)», ββιτο άβάίί. νίά. ΡΓθίβ£. 
ρ. 72 βς. 

Μβίη. 0. II ρ. £5. 257. — Οηαβπβ ί£ΐ- ν. 947. περίιθι : δβηοΐ. τούτο πρώ- 

ίαΓ ίάβιη ίίΐοβΓθ δοΐβϋαί ςηοά ρ&τιΐΐο τον έποίουγ χαθαίροντες τον βωμό ν. 

ίηίΓΛ ίαοίί ΗίβΓοβΙβδ. Μβπι ΓβΓβ ΡίδίηβΙαβπΐδ ίηίίίο βίίοπή- 

ν. 944. πονουμένω=πονοΰντι. Μβ- είί ίιηρβΓ&Ι 8βΓΤ0 Αν. 850. 
άιο ηίαηίατ Ηοωβηΐδ, ΤήηογοΙίάβδ (Π, ν. 948. ϋβι-ΐάβί ββΓνυβ 3π»β νβΐ 

51), ΡΙ&ίο. βχί^ηίίίΐίβηι νβΐ άβ,ίοπηίΐΛίβηι. 

ν. 946. την χέρνιβα: αςτιαιη Ιαβίτίΐ- υ. 949. το δαλίον: δβηοΐ. τό ύδωρ 

Ιβω (£αΚηηητιιη) βαρΓΕ ν. 938 ηοη ηιβ- έδόκουν χαθαίρειν άποβάπτοντές τι του 

ωοΓ&νίΙ;, δβά ρΓΟΟίίΜΙβ β8* Τραβάω πυρός• χαθαρτιχόν γαρ πάντων τό πυρ, 

αηα βυπι ΓβΙίαΌίδ δαοΗ&ώί ίηβίπιπιβη- ώς Ευριπίδης ΉραχλεΤ (ν. 928). Οί. 

ίίβ 2φροτί»886. νίά. Ρι•ο1β£. ρ. 69 βς. Ριτο1β£. ρ. 69. 

16• Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 244 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

950 σείου σι) ταχέως• σο δέ πρότεινε των όλων 

καύτδς δέ χερνίπτου. παραδο&ς ταυτην-έμοί• 
καΐ τοις θεαταΐς ρΐπτε τών κρι&ων. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 

2δοό. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 
εδωχας ^δη; 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
νή τον Έρμη ν, ώστε γε 
τούτων, δσοιπέρ είσι τών θεω μένων 101. — ευ δέ δβηοΐ. Τονηΐβί. βί ΥίοίΟΓ. ν. 950. σεΐ' ούν ΟοΙ). Μηβηι. Π ρ. 

Ηρπι. Π. ι, 458. 
ν. 952. τοΐσιν Κ. Γ; τοϊσι V. ναΐ^ο. τοις ϋίηά. ΒβΓ^Ιί. Μβίη. 

— ίδού ηί νβΓδαβ αηΐβοβάβηΐβδ βογυο ίι•ίβηϋ Ιαηΐ II. ΟεΙ. ΕγοΙ). ΒπιΙ). 

λΥβοη. Καρη. οοΓΓβχίί Κηδίβπίδ. 
ν. 953—957 Γβίβ^ανίΐ Ηοΐάβη. 
ν. 954. δσοι πάρεισιν Υιοί., ρπ)1). Ββτ^ΐί. ίη ηοίίβ βά. Π. — είσίν Κ. — Όβ οοηίαηοίίνο έμβάψω νί(1. αά 
ν. 252. 

ν. 950. σείου : δοηοΐ. προς το ίερεϊον 
λέγει, έσποόδαζον γαρ έπισπένδοντες, 
ίνα σείση τήν κεφαλήν καΐ έπινεύειν τοις 
ίεροΐς δοκ-β. Οοπιίοΐ βδΐ, ίά δβΓνππι ία- 
οβΓβ ίιΛθΓθ, φΐοά δΕΟΓΕίηηι επιπιεΙ δπ& 
δροηίθ ί&οβτβ δοΙβΟΕί, βχδρβοίΕηϋοαδ 
νίάβΐίοθί, φΐί δίΐοήδο&ίαπ βΓΕηί. σείου 
υθγο πιβάία ίοποα βχδίΕί Αοη. 344 ουχ 
όρφς σειόμενον,. ί. β. τον τρίβωνα. νίά. 
Ρπ)1β£. ρ. 72 δφΐ. 

— συ δέ — όλων: νίά. ΡγοΙ. ρ. 
72 δς. 

ν. 951. ταύτην: τήν δφδα αη τήν 
Όπώραν αη τήν χέρνιβαΡ Ρπηιιιιη εο- 
οβρίί ΕΙοΓβηβ, ρΓΟ^αίαβ ΒίηάοΓηο. 8βά 
ιεπι το δαλίον ΤΓγ£Εβυδ ίβηβί πίΕηη, 
ηθςπβ ορηβ Επιρίίαβ ίαοβ, ΕφίΕ ςααπι 
ιεπι ρτίΓ^αία βίί. Νβαηβ αάθδΐ; οπιηίηο 
ΟροΓα. Ιηάβ τήν χέρνιβα ραίΕΓίπι δαρ- 
ρίβηθαπα. Ηοπιβπιπι ίππίΕΐατ, άοεβη- 
Ιβπι ηοπεπι Π)9ηί1}αδ δαρβΓίαηάί. Όο- ιηίηαδ επΙθε ιηαηιΐδ αϋΐαοπώ, δβιτο 
δΐιρβι-ίιιηάβηΐβ ; ιεπι δθΓναηι ίάβπι ίηΙ>β1 
ίαοβΓβ, ίρββφιβ ΕφίΕΠί δπρβΓίαδίυηΐδ 
βδί. Οοςίΐ&ηάαιη βηίπι βδί, οπιηίΕ, άαιη 
ηΕβο ΙοφήΙατ ΤΓγ£Εβηδ, ε δβπτο Είςυβ 
εΙ) ίρβο ηβή, 1;βπιροή8φΐβ ςηοά δΕϋδ 
βδί ίηΙβΓΟβδδίβδθ , άοηβο -ηονί φΐίά 
πίΕπάβί. νβΐίπι βϋΕπι ΟΓβνίΙοφίβηίίΕπι 
άοππηί ΕηίηΐΕάνβΓίΕδ , α* αΜφίθ ίηίβΓ- 
ρηηεϋοηβ ίοιΐίοΗ ορπδ δίί ροδί ταχέως, 
όλων, έμοί. νίά. ΡγοΙ. ρ. 73. 

ν. 952. κριθών : δοηοΐ. προς τήν 
κριθήν παίζει, δτι το τών ανδρών αί- 
δοιον κριθήν Ιλεγον, το δέ γυναικών 
βύρσον (εΙπ βύσσον, 8πίά. δ. ν. κριθή• 
μδρτον). Ηθδτοη. δ. ν. βυττος. Νππι 
Ιιοο ίη ιΐδΐι ίαβιϋ, ιιί ηοΓάβί δρΕΓδίοηβδ 
ββΓθηΙ; ίη ρορηίηηι, δίοηΐ; ΡΙοΓθηβ ορί- 
ηΕίαΓ, ίηοβΓίίΐιηι βδ<τ. Κβοίβ ΒβΓ£ΐ. Ρΐηί. 
797 δ^. ΐΕΐιάΕ*. Ν&πι ςηοά ροβία ίΕ- 
οθγθ ηβη ΥθίΕΟΕΪηΓ, ία ηηηο ροβίΕθ 
ηοηιίηβ ΤΓχ^Εβαβ δΕοή&ΟΕοηηάηδ £εοιΙ. 
ΡοΓίΕδδβ, ηί νβΓΐ)ίδ ΙαάθΓβ ροβδβί, ΙαδίΙ Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 245 955 ούκ £στιν ουδείς, δ*στις ου κριθήν έχει. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ουχ αϊ γυναίκες γ' Ιλαβον. 

ΟΙΚΕΊΉΣ. " 

, άλλ > είς έσπέραν 

δώσουσιν αυταΐς άνδρες. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

άλλ' ευχώμεθα. 
τις τηδε,ν που ποτ* ε£σΙ πολλοί κάγαθοί; • 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
τοισδι φέρε δα>• πολλοί γαρ είσΐ κάγαθοί. 

ν. 956. ού χαί Ιβηίίη^. — γ' Κ. Ιην. ΓβοβηΜ. ελαβον-; Βηιηοΐί. Ιην. ΒβΙΛ. 

ΒοΙη. είς Γ. Βπιηοΐί. ίη ηοί. Ιην. ϋίηά ν Βοίη. ΒβΓ^. Μβΐη. ές Κ. νη1§ο. 
— άλλ' είς — κάγαθοί βθγυο άθάίί βά. ΕΙ. Οπγ. 8ΐοαί να1§ο, οοΓΓβχίί 

Βπιηοΐί. 
ν. 957. άνδρες Κ. V. νπΐ^ο. ώνδρϊς ΒΓαη<&. άνδρες Ββ1&. άνδρες Όίη<3. 

Βοίδδ. ΒβΓ^Ιί. Βοίη. Μβΐη. 
ν. 958. εστί; ΡοιτΙαδ, Αηΐδίβΐ. ΚαβΙ. Βαπη. Ιίίΐβπι νβΓΜβ πολλοί κάγ. ρπιβ- 

βχ6Γαηί θερ. (τίς τηδε πού ποτ* εστί; θερ. π. κ.) 
ν. 959. τοίσδί Κ. Γ. Ιην. ΓβοβηίΙ. (τοΐσσι Ιαηί. II.) ΒγιΛ. Οτ&ϊ, λΥβοη. τοισι 

V. Καρη. ΡογΙ. Απίδι. Καβΐ. Βαπη. Βπιηοΐί. τούτοις ΒΓαηεΙί. ίη ηοίίβ. ηΟΓάβΐδ. — ϋβ £βηβϋνίδ των όλων βί 
των κριθών δηρπι ν. 71. 

ν. 955. Ταηίαηι νίτοβ δρβοΐανίδδβ 
βχ ηοο βΐ δβφίβηΐί οοΐΐί^αβ νβΓβα, ^α&πι- 
ψι&πι ρΐΌββ αηϊηΐίΐάνβΓίβηάαηι, ροβίαπι 
τούτων ηοη πάντων (ΰχίδδβ. Ρογγο, 
ςηίά ίηΙθΐτθ£&ί Τΐ7§&θϋ8 ούχ αϊ γ. ελα- 
βον; ηίδί αάδηηΐ ηιηΙίβΓβδΡ Ρβοαίΐατβηι . 
άβ ηαο Γβ δοηρίίοηβηι βάκΐί ». 1845, 
οαί ϋίιιίαδ βδί: Απδΐορηαηίδοηβδ. Νβ- 
ςαβ ηαηο πιβ δίΚΙβΓ δβηίΐΓβ οοοηΊ&ΟΓ. 
δρβοΙ&ΟΕηΙ; ίξϊϊνι ηιαΙίβΓθδ. 

ν. 956. εις έσπέραν, Εοοί. 1047. 
Κα ηοδ : ζαπι Α1)βη(1 ρΐΌ : »πι Αοβηά. * 

ν. 957. εύχώμεθα. Ιαπι ροβί ρήπιαδ 
οαβπηίοηίΛδ ρΓβοβδ βαηΐ;, ίπηι ίρβαώ 
8»οπήοίηπι. Υίά. ΡΐΌΐβ£. ρ. 73 δς. ν. 958. τίς τ^δε: δοηοΐ. σπένδοντες 
γάρ Φλέγον, τίς τξδε αντί τοδ, τίς πά- 
ρεστιν; είτα ο\ παρόντες εύφημιζόμενοι 
(οί. ΕοΙ). Ρηι•γη. ρ. 599) Ιλεγον πολλοί 
κάγαθοί. 

— που ποτ οοπήοοπιηι πιοΓβ, ώς 
μηδενός οντος καλοΰ κάγαθου, ιιί δοηοΐ. 

3ίί. 

ν. 959. τοισδί: δοηοΐ. τοις χορευ- 
ταΐς. καταχεΐ δέ αυτών το ΰδωρ επί 
γέλωτι καΐ ούδενΐ έτέρφ. (}αοά ίάβηι 
θχρίίοαηί νβΓδίΐδ δβςαβηΐβδ. Μοβ ΐ£ΐ- 
Ιιιγ βτ&ϊ αςαα οοηβρβΓ^βΓβ Ιοοαπι οιγο& 
δαΟΓίίΐοίαιη , ςαα ςιιί 86 οοηδρβΓ^ί ρα- 
ίΐβΟΣίΐαΓ, Ϊ8 ίαηςααιη ρατ^αΐαδ αίςαβ 
ίηδοηβ δαοήβοίο αάβδδβ ροίβΓαί. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 246 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

960 ' τούτους άγαθοος ένόμισας; 

ΟΙΚΕΊΉΣ. 

ού γαρ; όξινες 
ημών χαταχεόντων ύδωρ τοσουτονί 
ές ταυτδ του&' έστασ' ίόντες χωρίον; 

ϊρϊγΑιος. 

άλλ' ώς τάχιστ' εοχώμε&\ 

01ΚΕΤΗΣ.- 

εδχώμεσ&α δη. 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ώ σεμνότατη βασίλεια θεά, 
965 πότνι' Ειρήνη, 

δέσποινα χορων^ δέσποινα γάμων, 
δέξαι θυσίαν την ήμετέραν, 

ΟΙΚΕΊΉΣ. 
δέξαι δήτ' ώ πολυτίμητη ν. 962. ταύτό Κ. Ββηίΐ. ΒβίδΙι. Ρογβ. Βπιη<&. Γβοβηίί. ταυτι ν«ΐ£θ. 
ν. 963. 8βΓνο οοηΰηααΐπΓ ναΐ£0. Ίτγ%ζβο Κ. Βηιηοΐί. Βοίδδ. Ηοΐά. ΒβΉ. 
Ρίηά. Βοίη. 

— ευχώμεσθα δή Τιτγ§αβο, ρποΓ» 8Θγυο ίηοαϋ ΒβηΙΙβίυβ. εύχ. δή ΒβΓ£ΐί. 
οΙιογο, ρποΓΕ Τγύ£&60 Αοάϋ βά. II., (Γβο. Μθίη.) ίη βά. Ι. ϋίηάοΓήηιιι δβςαα- 
ίαδ. Ιάβπι ρποΓβιη ρ&Γίβπι οηοΓΟ, ροδίβήοΓβπι Τγυ£2160 ίποαί ροδδθ ίαΐο- 
ίιΐΓ. ε&χώμεθα δή βάά. *ηίβ ΚαδΙβπιηι, 8βά ευχώμεσ&α ΕΙ. ΟΙιγ. Ρογϊ. βά. 

, 1624. (εοχόμεθα ΒπΛ.) 

ν. 968—976. ΟΙιογο Ιήοαίί Βπιη<&. Ιην. Βοίβδ. ΒβΓ£ΐι. βά. II. Μβίη., ςτιαβ 
οηοπιπι Ιοςαί νβΓΟ* ηοη άβοθΟ&Ι. Είί&πι Κ. V., χύ ναΐ^ο, δβΓνο άαηΐ, ρΓ&β- 
δχο ηί βοίβηί θερ. 

— πολυτιμότατη Ιοοβοΐι. αά Αίαο. ρ. 242 βά. Ι β( Ρ&γ&ΙΙ. 1. 1. 

ν. 962. ταύτό του&': οί. ΝιΛ.234. ν. 966. ΕηαηΐθΓΗ* Ρβοίβ άοη» ρΓ3β- 

1280. 1328; νββρ. 483, Ρΐαΐ. 153; άρπα, ςπίοηβ ίηΓπι αΐί* αάάί* Ιικίί- 

Εΐιηδί. &ά 8ορη. Οβό. Τ. 1522. οιιηάπβ. 

— έστασ' ίόντες : Όοογ. αά Αΐηβη. ν. 968. δβΓΥΠδ, ςπ&θ θδ4 ββΓνοΓππι 

ρ. 342 ί, δοηοΐβί. Π ρ. 31 9. παΐητα , ΙαβοΐΥβ ρΓβο&ΐαΓ άβαπι. (}αο<Ι 

υ. 964. V. ΚοββΙ). ΜθίΓ. ρ. 111. •οοπιρΗΓθβ οιυη Χ&ηΙηίαβ ΥβΓΟίδ, νββρ. 

ΤΓΥ£&βηπι &ά Ραοίβ βίιηοΐ&οπιιη ββ οοη- 500 βςς., ΒάοΐΥοΙβοηίδ νβΓΟα ίαηίιιιη 

ΥθΓϋβδθ αρρατθΐ;, ίί» ί&πιβη ιιί α ΟΙιογο ηοη οοβοοβηα ίοοοδβ ίηίβΓροΙΙ&ηϋδ. 

βί βρβοϋύοηοαδ ίρββ ροβδθΐ οοηδρίοί. — πολυτίμητη: άβ ίοπη» ίοπιίηίηα Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 247 970 975 νή Δία, και μη ποίει γ' απερ αί 
μοιχευόμεναι δρω σι γυναίκες. 
και γάρ έκεΐναι παρακλίνασαι 
της αδλείας παρακυπτουσιν 
καν τις προσεχή τον νουν αδταις, 

άναχωρουσιν 
κφτ' ην άπίη, παρακόπτουοιν. 
τούτων σι) ποίει μηδέν ε&' ή μας. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
μα ΔΓ, άλλ' άπόφηνον ολην σαυτήν 
γενναιοπρεπώς τοΐσιν έρασταις 
ήμιν, οΓ σου τρυχομε&' ηδη ν. 973. προσέχει Κ. Ιην. • 

ν. 974. άναχωροΰσι αϊ ν. 972. 975 παρακυπτουσι Κ. Ιαηί. Π. ναΐ^ο. οοιτβχίΐ 

ΒηιηίϊΚ. 
ν. 975. παρακύπτουσ' αύ ΗίΓδοη. Αρρ. ηοΙ νβδρ. ρ. 150. νβΓδαηι βαβρβοίιιιη 

ηα&βί ηηοίβςαβ ίηοΐαβϋ; Βοίη. Ιάβιη οοηί. αύθις, 
ν. 976. ήμιν V. 
ν. 979. σου Είπιβί. Αοη. 68. ρ. 15. οί. Ρογ8. α<1 Μθά. 822 ρ. 461, Ιοοβ<*. 
Ρ3Γ&11. ρ. 460; ίηίτα ν. 1006 ηΐΗδοαΙίηίΐ 
αίίίιΐΓ πολυτίμητ'. 

ν. 971. παρακλίνασαι: παρανοίξασαι. 
Ηαδ ηιιιΗθπιιη ΕΓοαπαδ βχρβάίϋοηβδ 
ίβδίίνβ Μηβδίΐοοηιΐδ άβηηηίίαΐ Τηβδπι. 
476; θη8(1θπι ρ&πώ&δίδ ίδ^αΐαβ ίΐΐίαδ 
1»η£ΐΙ 792 δςς. 

ν. 972. παρακυπτουσιν : Τηβδπι. 797 
κδν έκ θυρίδος παρακύπτωμεν. παρα- 
κύπτειν νοχ οοηήοα <1β βο φή οΐ&πι 
ρΓοάΐί, νβΐ οΜίςπίδ οουΐίβ οΐι-οαπίδρίοϋ. 
ΤΓδηβνθΓθίιη αάβρίοβΓθ βΐ ψι&βί Ιίιηίβ 
οοαίίδ, Βαά&βαδ βχρίίο&ΐ. Αοη. 16, 
νβδρ. 178, Τΐΐθδπι. 799, Εοοί. 202 (σω- 
τηρία παρέκυψεν, ββίοδ ΙβνίΙβΓ οαριιί 
βχδβΓϋΗ) βίο. Νοβ ίβΓβ: ηβΓ&πδ άιΛβη, 
— £ακβη, — βοηίθίβη. 

— της αύλείας βχ ηίΐΌφΐβ υθΗμ) 
ρβηάβί. V. 8αίά. β. ν. παρακλίνασαι. ν. 974. άναχωρουσιν: Τηβδω. 798 
καν αίσχυνθεϊσ αναχώρηση ρ&ιιΐΐο ιΐβ- 
οβηίίαβ. 

ν. 976. τούτων: 8θ1ιθ1. μη κατά 
ταύτου (1. ταύτό) ολίγον χρόνον ποίη- 
σης ή μας άπολαΰσαί σου, άλλ' εις τέ- 
λεον φανεράν ήμιν σαυτήν ποίησον. 8ί- 
πιιιΐ φΐιυη Ραοίδ βίηιηΐ&οπιιη ίη οοη- 
βρβοία βίί ηβφΐβ ίαιη ίη πιβάίο ροραίο 
νβΓδθΙπΓ, οπιηίαφίβ αάηηο ρποβ Γβοβήδ 
ίαοία ίηοβιΐα δίηί, δβππιβ η&βο άρΐβ 

ν. 977. άπόφηνον : άβ ο&βδαΓΛ αή- 
ηαδ χι&α&ίζ νίάβ βαρΓΕ ν. 100, Κοδδβ. 
Μβίτ. ρ. 97; βαίδίθΓ(1. αά Ηβρη. ρ. 
279 δς. 

ν. 978. γενναιοπρεπνώς : ώς τψ γευ- 
ναίφ πρέπει. 

ν. 979. τρυχομε&'. Αοη. 68, νοχ 
ίηρήηιίδ Ιι•&£ίοοπιιη βί ΗοηιβίΊ, οαίιΐδ Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 248 
980 985 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

τρία καΐ δέκ' ετη. 
λυσον δε μάχας και κορκορυγάς, 

Γνα Λυσιμάχην σε καλώ μεν• 
παυσον δ' ημών τάς υπόνοιας 

τάς περικόμψους, 
αΓς στωμυλλόμε&' εις αλλήλους• ν. 984. τάς περικόμψους βί ν. 986 πάλιν Ιζ αρχής πιοηοπιβίΓΟδ βδββ ίιΛβί 
Μβίηβΐιίιΐδ, ηβ ίη £ηβ θίπιβίη 1β£3ίιΐΓ ά&βίνΐιΐδ στωμυλλόμεθ'. Ιία Ηοΐά. ρβΓί. ρ&δδ. βοϊΐδίΕηίθΓ τετρύχωμαι. νδΐΐΓ- 
ρ&νίί θίΐ3ΐη Τηπογ<1. VII, 28 άβ 1)β11ί 
ηι&ΐίδ : ήδη τψ πολέμω κατά πάντα τε- 
τρυχωμένοι. (}αο(1 σου αθάίίιΐΓ, τρύ- 
χεσθαι δίπιαΐ άβδίάβΓαηάί ηοϋοηβω ηα- 
1)θγθ άίοίίητ. πόθω δπρρίβί ΡεΙπιθι•. Εχ. 
ογ. ρ. 747. <}ιπάιή σου ένδεια ? Αί 
δαρρΙβηάΐΊαι Ενεκα, δί ςιιΜ δΐιρρίβηάαπι ; 
Εΐιί τρύχεσθαι 1). 1. κΐβπι βδί ψιοά έπι- 
θυμεΐν, ορέγεσαι. Οί. Είπίδΐ. Αοη. 68 
ρ. 15. 

ν. 980. τρία καΐ δέκ' έτη: ββηοΐ. 
το χ, #τι ου συμφωνεί τοις χρόνοις. 
άπό γαρ Πυθοδώρου μέχρι Αλκαίου θ' 
ετη. καΐ έν Άχαρνεϋσι δέ είπεν ότι ζ' 
έτη είσίν άφ' οΰ 6 πόλεμος, από δέ της 
των Άχαρνέων διδασκαλίας γ' έτη εί- 
σίν. οί δέ ποιηταΐ πολλάκις άποσχεδιά- 
ζουσιν (1β£. αυτοσχεδιάζουσιν &ιΊ)ίίπιιιη 
δΐιαπι δβςπαηΙιΐΓ) είς τους χρόνους. Εα- 
οίΐΐίπιβ ίί& δβηοΐίίΐδίδΐ οπιηβιη άπβίία- 
ίίοηβπι βχίιηβΓβ οοηπίαβ βδί. Ιί&φιο 
ρίβη^πβ οαπι ΡβϋΙο Μίδββίΐ. Ι, ο. 8 βί 
ΜβίηβΜο ςπ. δββη. 1 ρ. 15 01. 89, 3 
ΑΙοαβί ΗΓϋΙιοηΙίδ »ηηαπι, ςιιβπι <3ίδίίηοίβ 
3Γ^ιιπΐθηΙαπι ηοιηίηΗί, άίίΐίΐδοίΐΐίϊΐβ Ρποίδ 
ίαίδδβ δίαίααηί. ΟοηίΓα Ραίπιβπαδ, 
ΡΙοΓβηδ, Βπιηοίπαδ, Οΐίηίοηιΐδ αά 01. 
90, 1 νβΐ 2 άβίβπιηί ίίώιιΐΗπι δβηο- 
Ιί&δία άοββ, β3άβπι ν. 353 ρΓοηαηίίδΐιΙβ. 
Εςηίάβπι, ηίδί Οοπιίοιίδ ρππι&ιη Οοπη- 
ΙΙιίοΓαιη βί; Οογουγηθοιόπι ρυ^ηαπι ηα- 
ναΐβιη 1)β11ί ίαϋΐαΐΏ βδββ δίαίαβηί, βι•- Γοηδ βιιπι τβΐ ροίίιΐδ ΤΓΥ£Ηβιιιη ηβ£ΐί- 
^βηίίίΐβςαβ &Γ£αβΓβ πιαΗπι αιιί βίίαπι δί- 
πιιιΐ&ίίοηίδ ρΓορβπιοάαπι ίοοοβ&β, ςααπι 
1)βηβ δρββί&ίΟΓβδ ββΐΐί Ιοη^ίΙαάίηβιη 
ηονβηηί, # βί ^τ&ηίϋίοςιίθηίί&θ (ΑαΓ- 
δβοηβίάβΓβί) ίηδίπιαΐ3ηιη. Οβίβηιπι οί. 
ΡΐΌΐβ£. ρ. 2 δςς. 

— τρία καΐ δέκ': βίΐ3ΐη ΡΙαΙ. 195, 
846 τρία καΐ δέκα, δίΛδίαηίίνο ηβηΙΐΌ 
βρροδίίο, δοπ&βηάοηι βδί. Ύϊά. Σο- 
ββοΐί. αά ΡηΓνη. ρ. 408 δς. 1 φύ αΐία 
ουπι Ιιίδ βχβπιρίίΐ αίίαΐϋ. 

ν. 981. κορκορυγάς: δοΐιοΐ. τάς βοάς, 
τάς ταραχάς, τους θορύβους. Ε^δ. 491 
άεί τίνα κορκορυγήν έκύκων. Αθδώι. 
8βρί. Εάν. Τ. 328 κορκορυγαι δ' άν' 
άστυ. Ηβδτοΐι. δ. ν., ιάβπι β. ν. βορ- 
βορυγή; ποιος τις ήχος, δν καΐ κορκο- 
ρυγήν καλουσιν. 8αίά. δ. ν. κορκορυ- 
γάς βί κορκορυγμοί. 

ν. 982. Λυσιμάχην: ηοπιβη βοίιιπι 
ιιί Λυσιστράτη ιδία, φΐ&β ηοπιβη ϊίι<ϋ- 
άίΐ £εΙ)ιι1εθ. Ιη φΐα τ. 554 οΤμαί ποτέ 
Λυσιμάχας ήμας αν τοις "Ελλησι κα- 
λεΐσθαι. 

ν. 983. τάς υπονοίας: δοΐιοΐ. ?να 
μή υπονοώσι τάς αλλήλων σπονδάς. — 
περίκομψος ρβΓβΙβ^αηδ, Ιίοβί κομψός 
ΑηδίορηΕηβδ βί ίΓίΐ^ΐοί δΕβρίιΐδ , Ρ1&ίο 
δΕβρίδδίηιβ άίχβηηί, ηοο ίαπίαπι Ιοοο 

1θ£Ϊίΐ1Γ. 

ν. 984. στωμυλλόμεθ' : φλυαροΰ- 
μεν, τρανώς λαλοΰμεν, ΎβΛιιπι Οοπιιοο Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 249 990 (χιξον δ' ήμας τους Έλληνας 

πάλιν έξ αρχής 
φιλίας χυλφ, καΐ συγγνώμη 
τι ν! πραότερα κέρασο ν τδν νουν 
και την άγοράν ήμιν άγα&ών 
έμπλησδήναι, μεγάλων σκορόδων, 
σικύων πρψων, μήλων, ροιών, 
δουλοισι χλανισκιδίων μικρών 
κάκ Βοιωτών γε φέροντας Κειν 
χήνας, νήττας, φάττας, τροχίλους• ν. 987. συγγνώμη Β. νιιΐ^ο. ξυγγνώμΐβ Βπιηοΐϊ. Ιην. ϋίαά. ίη Ι,ίρδ. 1820. 
1825, ΒοΙη. Βοίδδ. 

ν. 988. πραότερα Κ. V. 8αί<1. 8. υ. περικόμψους βϊ στώμυλος, ναΐ^ο. (πραό- 
τερα ΙαηΙ. II. Ο&ί. Ψβοη. ΒΕρη. πραοτέρω ΪΊόΙ>.) πραοτέρωςΒβηίΙ. 

ν. 990. ΝοηηιύΐΕ βχοκίίβδβ ΒβΓ^Ιάιΐδ' θά. Η. οβηδθΐ, οοηίίοίί ίηίβΓ έμπλησθηναι 
βί μεγάλων ίιιίδδβ: πάντων τε καλών, έκ μέν Μεγάρων. Ιάβπι μεγάλων 
ουπι αγαθών ίυη^ίΐ;, \χϊ Ηοΐά. έμπλησθηναι 'κ Μεράρων ΗδηΐΕΐίβι•. Μηβηι. II 
ρ. 19, Ίάβιη νβΓβα Εηΐβοθά. καλάθων ρΐΌ αγαθών, 'κ Μεγάρων βϋαπιΜθίη. 

Υ. 992. άλσίν τε κανισκιδίων μικρών Ηαπι^θΓ. Μιιβω. II ρ. 21. ροΐίδδίηιιιηι ρΐΌρπαπι ΗβδΥοη. Είγηι. 
Μ. 8. υ. στωμύλος ρ. 729, 9. ΝοΙε 
άΕθίγ1αιη ρΐΌ Εηίψ&βδΙο πιίηαδ ιΐδίία- 
Ιηπι ηίο βί ηι£γε ν. 999. 

V. 987. χυλφ: βοηοΐ. ^οφήματι 
Βεπ. 943 Ειιπρίάββ άβ ίΕβαΐΕπιπι βιΐΕ 
ταπί ήαίαΓα χυλόν διδους στωμυλμά• 
των. ϊθγ ηοίίοηβ ρΐΌρηΕ ία ίτ&ξΐη 
οοιηίοοΓυιη βχΒΪ&ϊ, \ϊά, Ιηά., οί. βοηοΐ, 
Αγ. νβδρ.810. ΟβίθΓαιη πίθάίοοπιπι νοχ. 

ν. 988. κέρασον: οοηνβηίί ηοίίοηί- 
βιΐδ ρΓΕβοβάθηίίβη» μΐξον βί χυλφ. 

ν. 990. έμπλησθηναι: ίηΑηίΙίνπδ 
βρίοπβ ρΓΟ ίιηρθΓ&Ιίνο. 

— σκορόδων: ^νίοΙ. βαρΓΕ ν. 506. 

υ. 991. σικύων πρψων: δοηοΐ. ότι 
δέ καλοί οί πρώιμοι σικύαι καΐ ή παρ- 
οιμία δηλοΐ η αρχομένων σικύων καΐ 
ληγουσών κολοκυντών": φΐοά ρΐΌνβΓ- 
Μαπι ρβΓ ββ ίηβρίιιπι ιΙε νθτίίί ΕΙοΓβηβ: άαιιι ηοναδ βδί οποηαήδ, άαπι 1οη§Ε 
οιιοιιγϊηΙε άβδίΐ. πρψων: ίηίΓΕ ν. 1156, 
Υββρ. 264, Ιοί). ΡηΓΥη. ρ. 52. 

ν. 992. δουλοισι : οαί βαρΓΕ γ. 989 
ήμϊν Γββροηάβί. 

— χλανισκιδίων: οοωρ. Αοη. 519 
Μεγαρέων τά χλανίσκια. ΝοδίΐΌ ςαο- 
ςαβ Ιοοο θεθ Γ68 βηαπαβΓΕηίαΓ, φΐΕδ 
Μβ^ΕΓβηδβδ ΑΙήβηίδ ΥβηαπκίΕΟΕηί, πια- 
χιΐΏ6 ςαίιπι δβςιίΕίιΐΓ κάκ Βοιωτών. Οί. 
Είπίδΐ. Εά ν. ϋθ ΟΕβδίίΓΕ ν. Ηβπη. ΕΙ. 
ά. πι. ρ. 375. 

γ. 993. Βοιωτών: βοηοΐ. ότι όρνι- 
θοτρόφος ή Βοιωτία καΐ έν Άχαρνεΰσί 
(ν. 876) φησιν. 

υ. 994. τροχίλους: Ιτοοηίΐιΐδ ιεπι- 
Ιογ Αν. 60 βςς. Εΐίαβ ςαίδ νΜβίατ 
ίιιίδδβ: ςιπρρβ ςαί ίη άβΐίοίίδ ΑΙηβηίβη- 
δίαηι ηοη ίαβπΐ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 250 

995 1000 ΑΡΙΣΤ0ΦΑΝ0ΪΣ ΕΙΡΗΝΗ 

καΐ Κωπ4δων έλθειν σττυρίδας, 

καΐ περί ταύτας ημάς αθρόους 

όψωνουντας τυρβάζεσΟαι 

Μορυχφ, Τελέα, Γλαυκέτη, άλλοις " 

τένθαις πολλοίς• κό^τα Μελάν&ιον 

ηκειν δστερον εις τήν άγοράν 

τάς δέ πεπράσθαι, τδν δ' δτοτόζειν ν. 995. Κωπαΐδων Κ. νηΐ£θ. Κωπάδων Εΐηίδΐ. Αοΐι. 883 ρ. 84. Οίηά. ίη 

Ιίρδ. 1825, Οχοη. βί Ραπβ. Ηοΐά. ΒβΓ^. Βοίη. Μβίη. 
ν. 996. αθρόους Μβίη. 
υ. 1000. όλολύζειν Οβαηη. Αηαΐ. ογ. ρ. 92. ν. 995. Κωπάδων: δβηοΐ. Κω- 
παίς λίμνη Βοιωτίας, έν ^ μεγάλαι έγ- . 
χέλεις γίνονται, ώς καΐ έν ' Αχ. (ν. 883) 
φησίν. 

ν. 996. . αθρόους: άβ ωρίΓΕϋοηβ 
νιά. ΡίθΓβ. αά ΜοβΓ. β. ν. ρ. 20. 

ν. 997. ήψωνοΰντας: δβηοΐ. το 6. 
προσέθηκε προς αντιδιαστολών τοΰ πο- 
λέμου, και γάρ τότε ανάγκη ήν είς το 
συνιέναι αυτούς, ε? ποτέ τις ταραχή γέ- 
νοιτο, καΐ εΐλας, τουτέστι καΐ συστήματα 
συστρέφεσθαι. <ϊαίΙ>Ό8 8θηο1ίβ8ΐ;α ροϋαβ 
αθρόους θχρίίοαβαί. 

— τυρβάζεσθαί τινιν ίαπιαίΐαδή ίη 
3ϋψ.ΐ6ΐη, ηί ώστίζεσθαι Αοη. 844, ςαοά 
ΒβΓ^Ι. οοπιραΓΗνϋ 

υ. 998. Μορυχφ: ηβΐΐηοηί ηοίίδ- 
δίπιο, άβ φΐο νίά. ηοί. »ά νββρ. 506. 
1142; δοηοΐ. ΝιΛ. 109, Μβίη. Οοιη. II 
ρ. 652; Κηηηΐί. Τίιη. ρ. 252, Ββ^ΐε. 
Εβί. Ο. ρ. 346. 

— Τελέα: οί. Ββι^. Κβΐ. 0. ρ. 373. 
Αΐίηδ βδί Τβίβ&δ, ηηί Αν. 168 δς. ίπη- 
^ίίηΓ, ηοί νίά. δοηοΐ. βΐ Μβίη. Ο. II 
ρ. 668, ίιΐβιη ρι-οοηΐ οποίο αίςηβ ίΐΐβ, 
ςηί ε ΡηΓνηίοηο βρ. βοηοΐ. Αν. 11 ηιαίβ 
ηαοβίαι•, Μβίη. 0. II ρ. 588. — Γλαυκές: βί. δοηοΐ. Νηο. 109; 
Τηβδπι. 1033 κήτει βορά Γλαυκέτη πρό- 
κειμαι. Ραιί βηίπι, ηί ΒβΓ£ΐβπΐ8 ωο- 
ηαίΐ, ηη& οαπι ΜογύοΙιο ρίδοίηπι ηβΐ- 
Ιηο; ηηάβ ΡΙ&ίο οοπποαδ βηπι ψήτταν, 
ΝοβίβΓ κήτος νοοανϋ. 

ν. 999. τένθαις: δβηοΐ. λίχνοις. ους 
ήμεΐς σιναμώρους. Ηβδίοάαδ Ορρ. 522, 
ηί βοποΐ. ωοηβΐ, τένδει άίχϋ, ααοά ίη 
τένθει ηιηί&Γβ νηΐί. Οί. ΐΛ)1)βο&. Ρεγ&ΙΙ. 
ρ. 134. ίηίΓΕ ν. 1111; βί. Ρηοί. Ζο- 
ηαι*. δ. ν. 

ν. 1000. Μελάνθιον : νίά. δΐιρκι ν. 
794, ΒβΓ^Ιε. Κβΐ. 0. ρ. 341. Ηίο ί£ί- 
ΙαΓ βηπι ηβΐίποηίοιίδ ηηα ηοωίηίΐίπΓ, 
ςηί ρΓΕβΙβΓβα νίΐϋδ ροΐΐβί ίοβάίδδίπιίδ 
βχ ΑπδίορηΕηίδ δοίΐίοβΐ; δβηίβηΐί». 

— τάς δέ δοίΐ. σπυρίδας, αη&δ ιιΐ 
βατίδας ίη άβΐίβίίδ ίιιίδδβ »ρρ&Γβί. 

— πεπράσθαι : οοιηρ. Αοη. 734 δς., 
ηηάβ βοΙΙί^Εδ η&ηο ίοπηαχη δοΐΐβτηηβιη 
ίαίδδβ ίη ΓβΙ>αδ νβηάβηάίδ νβΐ ίη βηα- ' 
ίοηοηβ Εββίπηι&ηάίδ. 

— ότοτύζειν: νβχ ίΓΕ^ίοα Αβδβη. 
Οηοβρη. (327) 323. δοηοΐ. θρηνεϊν. 
Τηβδπι. 1081. ότοτύξεσθαι Ι#8. 520. 
Ηίηο 'Οτοτύξιοι Αν. 1043. Ηβδν,οη. 8. ν. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 251 εΐτα μονφδεΐν έκ Μήδειας, 
δλομαν, όλόμαν άποχηρωθείς 
τας έν τευτλοισι λοχευομένας• 
1005 τους δ' ανθρώπους έπιχαίρειν. 

ταΰτ' ώ πολυτίμητ' εδχομένοις ήμΐν δίδου. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
λαβε την μα'χαιραν εΓθ' 8πως μαγειριχώς 
σφάξεις τδν οΓν. 

τριταίος. 

άλλ' οδ θέμις. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 

τιή τι δη; 

ί 
- ν. 1003. όλόμαν Κ. V. ώλομαν ΑΙά. 6η4. Ι. Η. ΠΙ. Ργοο. ΒηΛ. Οπύ. λΥβοη. 
Καρη. οογγ. ΪΊ. Οηι•. Ρογϊ. Καβΐ. 

— άποχειρωθείς Κ. γαΐ£θ. άποχηρωθείς V. ΕΊοτ. ΟΙιγ. Ββηίΐ. ϋίηά. ΒβΙΛ. 
Ηοΐά. Βθγ^. Βοίΐι. Μβίη. 
ν. 1004. τας Κ. V. πί νίάθίαΓ, 8ηίά. 8. ν. μονφδεΐν, ΡΙογ. ΟΙιγ. , Είπίδΐ. αά 

Μβά. ν. 1. ΒβΙΛ. ΙΜη(1. Ηοΐά. ΒβΓ£ΐί. Μβίη. τάς νηΐ^ο. 
ν. 1006. πολυτίμητη* δχομ. (ί. β. πολυτιμήτηυχ.) Ββηΐΐ., δβά νίά. αά ν. 968. 
ν. 1007. θερ. Ε. 8βΓνί ηοπιβη ηοη ρτΕβήχνιχη γαΐ£0, οογγ. ΚηβΙβΓ. 
υ. 1008. οίν οοάιΐ. γηΐ£θ. δν ΕϊοΙ>. Β,αρη. Ρογ*. Αηιβ1»1. Κηδΐ. Οί. Τοπρ. 
Επί. ίη 8ηίά. Ι ρ. 31, ΡοΓβοη. Αρρβηά. &ά Τοηρ. ρ. 438. ν. 1002. Μηδείας: δβηοΐ. μήποτε 
έκ της Ευριπίδου Μηδείας παραγράφει 
εκείνα ,,ώ δύοτηνος έγώ — όλοίμαν* 
(ν. 96). (Εΐηίδΐ. β* Ρογ8. εΛ Μβάβ&ιη 
υ. 1.) οί δέ αυτού του Μελανθίου φα- 
σιν είναι Μήδειαν, έξ ής ταΰτα. Ιία 
βίί&πι ΒθΓ^ΙβΓίΐδ οβηββΦ, Ιοοηηι βχ Ιρηΐ£. 
Τ&ηι•. 153 δίπήΙίοΓβπι αδΡθΓβηδ. Νηηι 
ττβΓδίΐδ δΐΙίβΓ τας — λοχευομένας ϊγε- 
£ΐοί ίιιβιίΐ, άηοίίβδ, βίί&πίδί ρΓΟ έν τευ- 
τλοισι ΓβροηΗδ έν δεσμοΐσι, άβ ΟΓβοηίίδ 
νί(1β1ίοβί ίϋΐα Όΐααοβ άίοίπιπ αΙ> Ιαβοηβ. 
— άποχηρωθείς ίΓ3§ίβίΐ υοχ θδί; ίίβπι 
λοχευομένας (ρΓΟ λοχευούσας), φΐοά ρΓΟ 
λοχησαμένας άίοίαιη, φΐο νβΛο ίίβπι 
ρΓαβίβΓ Ηοωβπιιη ίΓΕ^ίοί πΙαηίαΓ. 
δοηοΐ. καΐ έν Άχαρνεϋσιν (υ. 894 έν- 
τετευτλανωμένης) Ιφαμεν τους μαγεί- ρους μετά τεύτλων Ιψειν τάς έγχέλεις, 
Ιπαιξε δέ ειπών λοχευομένας αντί του 
έψομένας. ήδίστη δέ ή έγχελυς έν τεύ- 
τλοις εστίν. Ιά φΐοά δαϋδ πιιιϋα οοπιί- 
οογοπι ίΐΐ£ηΐθη1» οβίβηάιιηΐ;, νίά. .Ιηά. 
δ. ν. αρ. Μβίη. ΤΓ&ηδΙαίβ Β,&η. 942, 
ίί& ρΓΟΓδίΐδ, πι ηοδίΓΕίβδ άίοαηί: Κοηΐ. 

ν. 1005. τους δ' άνθρ. ί. β. τους άθ- 
λους έπιχαίρειν τψ Μελανθίψ άποχηρω- 
θέντι. 

υ. 1007. Είηίίίδ ρΓββΛηδ αά δ&οη- 
ββίηηι α^ΓθάίηηίαΓ ρ&ϋτ&ηΑηιη. Νοίβδ 
δγ11&οαπιιη Ιιΐδΐιια ίη ΥβΓϋίδ μάχαιραν — 
μαγειρικώς. 

— Αά όπως νίά. δηρτα υ. 77. 

υ. 1008. τιητί: ίάβπι Τηβδω. 84, 
αϊ. νίά. Ηβπη. &<3 ΝιΛ. 754. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 252 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΪΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

οδχ ^δεται δήπουθεν Ειρήνη σφαγαις, 
1010 οδδ' αίματουται βωμός, άλλ' εισω φέρων, 
θόσας τά μηρί' έξελών δευρ' Ικφερε, 
χουτω το πρόβατον τψ. χορηγψ σώζεται• 
ΧΟΡΟΣ. 
(1023) σε τοι θυρασι χρή μένει ν και μένοντα τοίνυν άντιστρ,δ' 

σχίζας δευρί τιθέναι ταχέως 
1015 τα' τε πρόσφορα πα'ντ' επί τούτοις. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ουκουν δοκώ σοι μαντικώς τό φρυγανον τί&εσ&αι; 

ν. 1012. σωζέτω ρΓορ. Βοίδδ. 

ν. 1013. σέ τοι Κ. V (γρ. δή). Όίηά. ΒβΙΛ. Ηοΐά.- Βθγ^. Μβίη. σε δή ναΐ^ο. 
— θύραισι Κ. V. υπΪ£0. θύρασι Εΐαΐδΐ. Βίπά. . ΒοΪ88. Ηοΐφ ΒβΓ^Ιί. Βοίη. 

Μβίη. γίά\ ΒΐιρΓα ν. 933. — τοίνυν Κ. V. υιιΙ^ο. νυν Βπιηοΐί. Ιπν. Βοίη. Βοίδδ. 

Εαοηη&πι ίηάίο&νίί Όίηά. (ςααπι ίί» βχρίβνίί ίη ΙΛρδ. 1820 ίη ηοίίδ: σέ τ. 

θ. ώ γέρον χ. μ. τ.) ΒβΓ^Ιί. — ΙΜηά. ίη Οχοη. βί Ρ&ηβ. ίη ίιηβ ΥβΓβαδ 

δί^ηηηι 1»οηη&β ροδίιίί. — τοίνυν άβίβηάαπι ΒβΓ§ΐ£. ρηίαί. Ροδί χρή Ιαοαηαθ 

δί^ηαπι ροδηίί Ηοΐά. Μβίη. Αάάίάί μένειν καΐ. 
\. 1015. πάντ' Κ. Όίηά. ΒβΉ. Ηο1<Ι. ΒθΓ§1ί. Μβίη. άπαντ' V. ναΐ^ο. ν. 1009. ούχ ήδεται: δοηοΐ. ταΰτα 
προς τό Ιθος. φασί γαρ τ^ των συνοι- 
κεσίων έορτξ θυσίαν τελεΐσθαι Είρήν-β, 
τον δέ βώμόν μη αίματούσθαι, Έκα- 
τομβαιώνος μηνός Ίχτη ίπί δέκα. — 8ί- 
ιηυΐ προς σύγχρισιν τοΰ πολέμου. 

ν. 1010. αίματουται νβΓΟίιιη ίΓ3£Ϊ- 
018 ιΐδίίαίηηι. 

ν. 1011. τά μηρί' έξελών: χύ Ηο- 
ΒΟβΓΠδ άοοβί: αύτάρ έπεί β έπ'ι μήρ' 
έκάη νβΐ μηρά δέ κήαντες βίο. Οί. 
δοηοΐ. Ηοοα. II. α, 464, ΡΐΌΐβ§. ρ. 74 δς. 

ν. 1012. σώζεται: δοηοΐ. διά τό μη 
θύεσθαι έν θεάτρω, άλλα τον χορηγόν 
τψ δοκεΐν θυειν άποκερδαίνειν τό σώμα. 
νβΓαπι άίοβΓθ άβαββαί ίερεΐ, φΐοά ίάβπι 
βχρίίο&ί βοηοΐ. των γάρ εντοσθίων αί- 
ρομένων παρά των θυόντων, τό λοιπόν 
σώμα σωθήσεται τψ ίερεΐ, έπάν θύσω- σιν. νίπιωςαβ πιοπδ ίαίδδβ &ρρ&Γβί, 
βί οηοΓ&^απι δηπιίίοηδ βί 83θβΓ(1οΙβπι 
δαοηηΌίίδ ίη δαιιπι ίρδΟΓαηι ιΐδαπι ρβ- 
ρβΓοίδδβ. Κθ£2ΐ ηοδίΓδίβδ, ίΐη ηοάίβ δίί 
ηιοιίδΡ Ιαπι βχϋ δβΓνιΐδ οαηι ΟΥβ. 

ν. 1014. σχίζας: δοηοΐ. σ. κυρίως^ 
ελεγον οί παλαιοί τά επί ταΐς θυσίαις 
τιθέμενα ξύλα ώς "Ομηρος (Ο (1. γ, 459) 
καίε δ' επί σχίζης 6 γέρων (ΝβδίοΓ). Ύίά. 
ΡγοΙο^. ρ. 61 δς. 

ν. 1015. πρόσφορα : νββρ. 809 πια- 
Ιιι1& ΥΟΟ&ΙαΓ πρόσφορον φάρμακον στραγ- 
γουρίας. Υοχ ίΓ&^ίοοΓαηι πιαχίπιβ βί 
Ρίηά&τί βδί, ΥβΓαηι βίίαηι & δοήρίοή- 
οαδ βί θΓ»ΙοήΙ)ΐΐδ ηοη &1ίβη&. 

ν. 1Θ16. μαντικώς: δοηοΐ. οί γάρ 
άπό τοΰ πυρός μαντευόμενοι τά φρύ- 
γανα ύποτιθέασιν είς τό έξάψαι κατά 
την επιστήμη ν την εαυτών. Ώφζβά &γ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 253 1020 ΧΟΡΟΣ. 

πως δ' οδχί; τι γαρ σε πέφεογ', ίσα χρή 
σοφδν άνδρα; τί δ' οδ 
σϊ) φρονείς, όπόσα χρεών τον 
σοφή (δεινώς) δόκιμο ν 
φρενΐ ποριμφ τε τόλμη; 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ή σχίζα γουν ένημμένη τδν Στιλβίδην πιέζει, 
καΐ την τράπεζαν οϊσομαι, καΐ παιδος ου δεήσει. ν. 1017. πέφευγεν; ΒοΙΙι. ρΓΟρ., οπιίδδο όσα χρή σοφόν άνδρα βϊ ίστί 

ν. 1019. 
.ν. 1018. όπον αν Κ. V. ϋίηά. ίη Ήρδ. 1820. 1825, Ιην. Βοίδδ. όπόσα 

νη1§ο. 
ν. 1019. χρεών έστι Ε. V. 0. Γ. 8ιιίά. 8. ν. τί γαρ, Βηιηοΐί. Ιην. ΒβΉ.' έστιν 

ΒθΓ^Ιί. — εστί χρεών αηίβδί νιιΐ^ο. — χρεών, οπι. εστί, Ώϊηά. ΪΙόϊά. Μβίη. 

— τον Κ. V. 0. Γ. 8αί(1. ν. 1. Βπιηοΐί. Ιην. Ββϋ. ϋίηά. ίη Οχοα. βί Ρ&πδ. 

Ηοΐά. Ββι^Κ. Μβίη. τό\ γε ναΐ^ο. 
— Ροδί σοφή Ι&οπη&ηι ίηάίοανίί Όίηά. ίη Οχοη. βϊ Ρβπβ. Ηοΐά". Μβίη. 
ν. 1020. πορίμψ τε Ε. V. 0. Γ. πορίμψ διιίθ. Βπιηοΐί. Γβββηίί. — καΐ πορίμψ 

τόλμη Βοίββ. καΐ πορίμψ τη τόλμη νηΐ^ο. (}αίηφΐβ νβΓβηβ Μβίηβκίιΐδ βοη- 

δίϋαίί, 1. — πέφεογ' 2. — δ 5 οο 3. — χρεών τόν 4. δόκιμον. δ. — τόλμη, 
ν. 1021. σχίζα Κ. ηί νΐάβίατ. ΒπιηοΐΣ. Ιην. Ββΐώ. ΙΜηά. Βοίδδ. σχίζα «ηίβα 

νιιΐ^ο β* Ηοΐά. ΒβΓ^Ιε. Μβίη. ν. 1017. Ώβ ηιβίΓΟ βί. Ηβπη. ΕΙ 
ά. πι. ρ. 418, αηβηι ίηβρίή*β άίχίί ϋο- 
ΟΓββηδ. Οί. Ργο1θ£. ρ. 55. 

ν. 1020. πορίμψ: δβηοΐ. εδπόρψ 
προς το έπινοεϊν. . Τηβδηι. 777 , ηοί 
δβηοΐ. ανοσιν Ιχοντι καΐ έπίνοιαν. Εαη. 
1429, Αβδβη. Ργοπι. 908. 

ν. 1021. Στιλβίδην: δβηοΐ.τήν φλόγα 
παρά τό στίλβειν, δμα δέ καΐ παρά τόν 
μάντιν Στιλβίδην, όν φησι Φιλόχορος άκο- 
λουθησαι έν Σικελία ήνίκα έπολέμουν 
Αθηναίοι καΐ εις Σικελίαν έστράτευον. 
μέμνηται δέ αυτοϋ κα) Εδπολις (Μβίη. 
Ο. Π ρ. 514). 

— πιέζει: δβηοΐ. λυπεί, ώς τό λοι- πόν εκείνου άπορουμένου διά τό τούτον 
(ββ. τον Τρυγαΐον) εύδοκιμήσαι. 

ν. 1022. οισομαι: ηδηδ ίαίαιι ρειαίΐο 
γ&πογ, Ηοπιβιτίοαπι άίοαβ, νίά\ 11. χ, 
217. ΡΓβςαβηϋοΓ ίοπηα ίηίατί πιβάία 
ρΐΌ ραβδίνα, ΗβΓοάοί. VIII, 49. 76, Εατ\ 
Ογ. 440, Χβηορη. Οββοη. 18, 6. 

— παιδός: ί. β. ώστε μή δεισθαι 
παιδός. δβηοΐ. φιλοτιμείται περί της υπη- 
ρεσίας κατά πάντα τόν Στιλβίδην πλεο- 
νεκτών καΐ θύων κα,Γοπηρετών. (^α&ιη 
βχ ηβα ίηβηί, ρηβΓΟΓηηι (δβΓνοπηη) 
ορθΓ3. ηΰ ίη δ&οήηοαηάο, νβΐ βχ βο- 
ιηίοοΓϋηι ίηίβ11ί£38 ίΓα^πιβηίίδ, ςηα (1β 
Γβ νίά. Ργο16£. ρ. 73 δς. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 254 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 1025 (1038) 1030 ΧΟΡΟΣ. 

τις οδν άν οδκ έπαινέσει- 
εν άνδρα τοιούτον, 2σ- 
τις πόλλ' άνατλάς εσω- 
σεν την ίεράν πόλιν; 
ώστ' ούχ! μη παύσει πότ' ων 
ζηλωτδς οιπασιν. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
ταυτί δέδραται. τίθεσο τώ μηρώ λαβών, 
έγώ δ' επί σπλάγχν* εΐμι καΐ θυλήματα. 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. ' 
•έμοί μελήσει ταυτά γ'• αλλ* ηκειν έχρήν. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 
£δοί> πάρειμι. μών έπισχεΓν σοι δοκώ; ν. 1023. τίς δν ούν ούκ Κ. V. Ιην. τίς αν ούκ Γ. Βοίη. τίς ούκ άν νηΐ^ο. 

τίς ούν δν ούκ ϋίηά. ΗοΜ. Βθγ^. Μβίη. 
ν. 1026. Ισωσε Β. V. ναΐ^ο. έσωσεν Όίηά. ίη ΙΛρδ. 1820. 1825. 
ν. 1027. ουχί μ*) παύσει Κ. V. ιιί νΜβίαι•, Β. 0. Ιαηί. II. ΡγοΙ). ΡογΙ. ΑωδΙβΙ. 

Κιΐ8ί. Βπιη<&. Γβοβηίί. ουχί πεπαύσει Α1ά. Ιιιηί. Ι. III. ΒηΛ. ΟτάΙ. ΤΫβοη. 

Κβρη. πεπαύσει ποτ' ών ΒβηΙΙβίηδ. ποτ' δν Α1ά. νηΐ^ο αηίβ Ββηίΐβίηπ). 
ν. 1030. θηλύματα Κ. Γ. οογγθχ. ΙιιηΙ. Π. θηλύματα βϋ&ηι δβηοΐ. II. ζ, 270, 

φίβω εοπ'θχίί Μβίη. Οοιη. Π ρ. 201. ν. 1023 8ης. Ηαβο οηοπίδ 3ϋδβηίβ 
8βά ίηίβΓ οβηβηάαπι ΓβάβαηΙβ ΤΓΥ£3βο. 
ϋβ ηιβίΓο Υΐά. Ρι•ο1β£. ρ. 55. 

ν. 1025. πόλλ' άνατλάς: βχ Ηοωβ- 
Ηοο πολύτλας. άνατληναι 3ΐίφ3θίίβδ 
&ρα(1 1γ8§ιοο8 οονίιιηι αί Ειη\ Ρηοβη. 
90, 8ορηοο1. Οβά. Οοΐ. 239. 

ν. 1026. ίεράν : ΑίηβηΒδ, φΐα \«ηάβ, 
φΐοά δοί&ιιι, ηΐΌβιη ηοη θχοπιανίί αΐίΐ». 
Ηοαιβηοαιη βδί, αϊ Ίλιος ίρή. 

ν. 1027. ουχί μή : οί. ποί. 3(1 νβδρ. 
Ρπ>1β£. ρ. 141; Είπίδΐ. 8ορη. Οβά. 0οί. 
107; ίηίπ* ν. 121£ 1296. 

ν. 1029. ΟοηίβδΙίπι ροδί Τι•γ£3βπηι 
δβΓΥΠδ ρΓοάίί οτβ 03βδ3. 

— δέδραται: Ιαβαιη νβΓΟΟπιηι ίηάί- 
03ί δβηοΐίίΐδΐ» βχρίίβαηδ : άντι του δέ- , δαρται, καΐ "Ομηρος (Π. ψ, 109)• περί 
δέ δρατά σώματα νήει. 

— τίθεσο δβίΐ. επί της σχίζης. 

ν. 1030. θυλήματα: δοηοΐ. τά τοις 
θεοϊς έπιθυόμενα άλφιτα. έπιρραίνεται 
δέ οινω καΐ έλαίφ. Τηλεκλείδης Στερ- 
ροΐς ,,ώ δέσποτ Έρμη κα*πτε των θυ- 
ληαα'των". Μβίη. Ο. II ρ. 370, ΒβΓ^. 
Κβΐ. 0. ρ. 297. Βίδ ρΓΕβίβΓβα ίη Γγ3£ιώ. 
οοιη. βηρβΓβδί. νίά. Ρι•ο1β£. μ. 70. 

ν. 1031. μελήσει: δβίΐ. τό τώ μηρώ 
τί&εσθαι. Ηαβο (Ιοωίηηδ, άαπι δβηπιβ 
3θίί Γβάίίςιΐθ βοάβηι ίβΓθ Υβδϋ^ίο. Ιί3- 
ςιιβ ίΠαά άλλ' ήκειν έχρην άοπιίηππι 
οδίβηάίί ιώογ36 ίωρβίίβηίβιη. (^αοά γθ- 
δροηάβί δβΓναβ, βοηβοϋο ωβ^ίδ ςπβηι 
βχοαδδϋο βδΐ. Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 255 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
οπτα καλώς νυν αυτά* καΐ γάρ οδτοσΐ 
προσέρχεται δάφντβ τις έστεφανω μένος. 
1035 τις άρα πότ' εστίν; ' 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 

ώς άλαζών φαίνεται• 
μάντις τις έστιν. 

"ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
ου μά Δι" άλλ' ι Ιεροκλέης. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 
ουτός γέ πού 'σθ' ό χρησμολόγος οόξ Ώρεοδ. 
τι ποτ* άρα λέξει; • 

τριταίος. 

οηλος εσβ ούτος γ οτι 

ν. 1033. αυτά Κ. V. Ββ1&. Οίηά. Ηο1<3. ΒβΓ^Ιί. Μβίο. ταύτα νοί^ο. — 8β- 

φιβηϋ» Βοϋκιβαβ (ϋβροβαίΐ; ίία: Τρ. όπτα — ταΰτα. Οίκ. (θε.) κ*1 — έστε- 

φανωμένος. Τρ. τίς — εστίν. 01%. ου — Ίεροκλέης. Τρ. αυτός — Ώρεοΰ. 

Οίκ. τί — λέξει; Τρ. δήλος — διαλλαγαις. Οίκ. οδκ — είσελήλυ&εν. Τρ. 

μή — αυτόν. Οίκ. ευ λέγεις (ν. 1041). 8βθ ίάβιπ ν. 1036 βίο φίοςαβ: Οίκ. 

μάντις — έστιν. Τρ. ου — ποδσθ'. Οίκ> 6 — λέξει; ΒθΓ^Ιί. βά. II ν. 1036. 

οδ μ — λέξει; Τι•γ£αβο άβά. δήλος — έναντιώσεται 8βΓνο, ν. 1040 Τι-ν^αβο, 

ν. 1041 μή — αι>ΓΟν δβΓνο, εύ λέγεις ΎΐγξΆβο. 
ν. 1033. καΐ μήν Ηοΐά., φΐί δβΓνο ίι*ίΙ)αϋ νβΛ» — έστεφανωμένος. Ιάβπι 

ν. 1035 Τι•γ£3βο, ν. 1036 ραΓίβιιι ββπτο, ραι-Ιβιη Τι•γ£αβο άβάίϊ, βαΛβωςυβ 

Γ&ΐίοηβ Υ6Γ3Π8 <1αο8 ββφίβηίβδ άίδίτίϋαϋ. 
ν. 1037. όυτος Κ. Ιην. Γβοβηίί. βχο. Βοΐ&ίο. αυτός V. νιιΐ^ο. νβΓβυπι Τγυ£3θο 

άίΑ, Μβίη. που Ιην., βί Κιΐδί. ίηΙβπΌς&ικΙί ροδίιίΐ δί^ηιιηι. τοδσθ' ΒβΓ^Ιί. 

βά. Π. οδτός που έστιν 6 χρ. ό έξ (βίο) Ώ. ΗαιηαΙίθΓ. Μηβω. V ρ. 150. 
ν. 1038. τί ποτ' αρα λέξει; 8βτνο ίή\). Μβίιι. αϊ ναΐ£0. 

ν. 1033. αυτά: 80. τα σπλάγχνα. II ρ. 515. βίιηπΐ βιιη<1βιη ραοίδ ήιίαή- 

ν. 1034. δάφνη: βοηοΐ. ,οί Ιερείς οαω Μτ& (Ιβδί^ηαί. ΡαΙΗίυΓ Ηοίίβίιΐδ 

καΐ οΐ μάντεις δάφνη έστεφανουντο είς 3(1 Ες. 418, ού μα ΔΓ άλλ' βχρΗο»ηάο 

γνώρισμα της τέχνης. ,,ρΓΟίβοίο." Εδί βηίπι ί πι πι ο, Γβοίβ- 

ν. 1036. Ίεροκλέης: 8θΰθΙ. ώς άφυή Φ 16 ββΐιοΐίαβί» Γβιη βχροδίιΗ. Ίερο- 

καΐ (ούκ) άκριβη μάντιν αυτόν κωμψ- * λ ^ : <* θ *οπη» νΜ. δαρπι αά ν. 535; 

δεϊν βούλεται. — ως από τοΰ ονόματος Βθγ^. Κ. 0. ρ. 329 ηοπ 83ίΐ8 αοεαΓβΙβ 

"αυτού 'γινωσκομένου μάλλον ή από τέ- ^ ηοππηΛηδ ίη — κλής άίδριιίανίΐ. 

χνης• καΐ Ευπολις Πόλεσιν ^Ιερόκλεες ν. 1037. Ώρεου: βοήοΐ. διαβάλλει 

• βέλτιστε χρησμφδών άναξ." Μβίο. Ο. αυτόν ώς ου πολίτην άλλ' Εδβοέα• διό Ώφζβά όγ ν^ιΟΟΦΚ! 256 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

έναντιώσεταί τι ταΐς διαλλαγαΐς. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 
1040 ουκ• αλλά κατά την κνΐσαν είσελήλοθεν. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
μη νυν δραν δοκώμεν αυτόν. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 

εδ λέγεις. 

ν. 1040. κνΐσαν Κ. Εαβ&ίη. ρ. 1766, 32, Όίηά. ΒβΙΛ. ΗοΜ. ΒβΓ^Ιε. Μθίη. 
κνίσαν V. Γ. κνησσαν Α1ά. Ιπηίί. ΪΓ68, ΟπΛ. ^βοη. ΒπιΙ). κνίσσαν ΕιόΙ>. 
νηΐ^ο αηίβ ΙΜηάοΓβαιη. δηλοΐ δτι ως ξένος <Λκ ευνοεί τη Ει- 
ρήνη• Ώρεός δέ Ευβοίας πόλίς ήν σ 0μη- 
ρος Ίστιαίαν φησίν. Ιιώπιο Ηίδίίαβα ίη- 
δΐιίαβ ραΓ8, ίη ςιια δίΐα βΓ»ί 0γ6ιι3. 
Ορρίάί ϋθπιοδίηθηβδ ίη ΡηίΚρρίοίδ ηιβ- 
ιαίηίί δ&βρίδδίπίθ. 

ν. 1039. νίά. δβαοΐ. αά ν. 1037. 

ν. 1040. κνΐσαν : δοηοΐ. ν ώς δια προ- 
φάσβως του σχήματος της μαντείας 
έπεισπηδώντος τοΰ Ιεροκλέους και μετέ- χοντος τών εύωχιών. — κνισοκόλας" Αδίαδ 
όϊχϋ »ρ. Αΐηβη. ΠΙ ρ. 125 (Ι; κνισολοι- 
χός ΑηΙίρη&ηβδ *ρ. Αίή. ΠΙ ρ. 125 ί, 
Μβίη. Ο. ΙΠ ρ. 35, δορηίΐαδ αρ. Αίη. 
ΠΙ ρ. 125 θ, Μβΐη. 0. ΙΠ ρ. 583, Απι- 
ρηίβ αρ. Αίηβη. IX 386 β, Μβΐη. Ο. III 
ρ. 304; ίΐβιη κνισολοιχία βορηίΐπδ αρ. 
Αίη. 1. 1. Μβΐη. 0. ΙΠ ρ. 582. ΟβΙβπιπι 
οοπιρ. Ατίηηι δοβη&ηι ρβηριαπι δίιηίίβηι 
ν. 958 δςς. Επίζδοη. Ραβίαΐ. ρ. 99. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΙΕΡΟΚΛΗΣ. Τ Ρ ΓΓ Α Ι Ο Σ. ΟΙΚΕΤΗΣ. 
ΧΟΡΟΣ 1045 ΙΕΡΟΚΛΗΣ, 
τις ή θυσία ποθ' αδτηί χαΐ τφ θεών; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 
οπτα σί> σΐγη κάπαγ' άπδ της όσφυος. 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ, 
δτφ δέ θυετ' οδ φράσεθ'; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 

ή κέρκος ποιεί 
καλώς. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
καλώς δήτ' ώ πότνι' Ειρήνη, φίλη. ν. 1042. τφ (τινι) Καβί. 

ν. 1044. φρα*σεθ' Κ. V. ΚαβΙβΓ. Γβοβηίί. φράζεθ ' νηΐ^ο »η1β ΚαβΙβημη. 

Υ. 1045. χαλώ;; 0. Κβίβΐί. ΒγοπΛ. Ιην. Μβίη. πότνια Κ. ν. 1043. χάπαγ': βοΐΐοΐ. τον όβε- γάρ εΐχον την όσφυν χαΐ τήν χέρχον λίσχον. — οίον πρόσεχε, μή άψη αυτής• 
ταύτη γάρ μαντεύονται. 

— δσφύος: νίά. Ρπ)1β£. &<1 νββρ. 
ρ. 56 3ςς. 

ν. 1044. ή χέρχος ποιεί: βοΐιοϊ. Ιθος έπιτιθέναι τφ πυρ{, χαΐ έξ αυτών ση- 
μείοις τισΐ χατανοεΤν εί ευπρόσδεκτος ή 
θυσία, χαΐ άλλα τινά προς τά νεύματα 
σημεία λαμβάνειν, περί ών τήν θυσίαν 
έποίουν. 

Π Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 258 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 
άγε νυν άπάρχου χ^τα δδς τάπάργματα. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
έπταν άμεινον πρώτον. 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 

άλλα 'ταυταγί 
ήδη 'στίν δπτά. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
πολλά πράττεις, 2στις εΓ. 
κατατέμνε. ττο5 τράπεζα; τήν σπονδήν φέρε. 
ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 
1050 ή γλώττα χωρίς τέμνεται. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

μεμνήμεθα. 
άλλ' οίσ&' δ δράσον; 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 

ην φράσης. 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

μη διαλέγου 

τ. 1046 βθΓΥΟ 1ΗΙ>ιιϋ ΌοοΓαβηδ, Ηοΐά. νυΐ^ο ΗίβΓοοΙίδ βδί. 

ν. 1049. κατατέμνε ΗίβΓΟοϋ (Ιβάίί ΡΙογ. Οητ. 

ν. 1051. άλλ' — δρασον ΗίβΓΟοϋ, ήν φράσης ββιτο άβά. Κ. ββο. Ιην. V. Β. 

ν. 1046. άπάρχου: ί. β. τάς άπαρ- πίΘΠιιη ΪΓα£ί(ϊθπιιη 68*: οί. ΒιιίΙηιαηη. 

χάς νθΐ τά άπάργματα τέμνε: δβηοΐ. Ιβχίΐ. Ι ρ. 102, Όοιύ. 01ΐ3Γΐί. ρ. 327. 
τάς άπαρχάς δς είώθασιν οΐ Ιερείς λαμ- ν. 1048. πολλά πράττεις : πολυπραγ- 

βάνειν. Ϋθιόπι άπαρχάς άβΟΓαηι αηο- μονεΤς, περιεργάζτρ, ίά. Καη. 228. 748. 
φΐβ βδδβ, άοοβί ίτα£ΐη. οοηιίοί αρ. Οΐβιη. ν. 1049. κατατέμνε : ίά ψιοά Ηο- 

Δ1. 8ίπ>ηι. VII ρ. 305, Μβίη. Οοπι. IV ηιβΓαδ <ϋχΗ μιστύλλειν. 
ρ. 613, βχ βπιβη<ϊαϋοηβ Ογοϊπ βί Ρογ- υ. 1050. ή γλώττα χωρίς: δβηοΐ. 

βοηί. — άπηργμένους, οαί ορρΟδίίαπι Θ8ί καΐ τούτο παροιμιακόν άπό Όμηρου 

ολόκληρους (άβ Οταθοίδ άΐοίαπι), άβ δα- (Οά. γ, 332) ,άλλ' άγε τάμνετε μέν 

οβΓάοϋοαδ οαβίΓαίίδ (άβ Αβ£γρΗοπιπι γλώσσας." Υίά. Αυ. 1705 βαάβπι ΥβΛα, 

ΕυβΙαΙη. ρ. 1183, 13) άίχϋ ΑηαχαηάΗ- ΡΙαί. 1110, ηοί οί. βοηοΐ., ηηάβ 1ίη£ηαηι 

άββ αρ. Δ&βη. VII ρ. 299 ί, Μβίη. Οοπι. βί ΜβΓοηχίο βί ρΓορΐβΓ ΜβΓοαπαπι ρΓ*β- 

ΠΙ ρ. 181 βς. Αοηατη. 244 άπαρξώ- οοηίοηβ βαοταηι ίπίβββ (ϋβοίαιιιβ; οί. 

μέθα βί^ηίδοαΐ βχοΓάίβπιηΓ. Οί. Καη. Α&βη.Ι, ρ. 161). Μβηαηά. αρ. Αίηβη. 

1241 βχ Εηηρίάβ ρΓοΙο^υω. ΟβΙβπιπι XIV ρ. 659 ά, Μβίη. Οοπι. IV ρ. 153 3<{. 
βί απαρχή βΐ άπάρχεσθαι ρΓαβίβΓ Ηο- Υ. 1051. άλλ' οίσ&' 8 δρ. άβ ίοτ- Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΪΣ ΕΙΡΗΝΗ 259 1055 νφν μηδέν Ειρήνη γάρ ίερά θύομεν. 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ, 
ώ μέλεοι θνητοί καΐ νήπιοι — 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

ές κεφαλήν σοι. 

ΙΕΡΟΚλΗΣ. 
οΓτινες άφραδίησι θεών νόον οδκ άίοντες 
συνθήκας πεποίησθ' άνδρες χαροποιοί πιθήκοις 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
αίβοι βοΐ. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
τι γελ<?ς; 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 

ήσθην χαροποΓσι πιθήκοις. 0. νηΐ^ο. οογγ. ΒβηΙΙ. Ββη*!. Βπιηοΐί. ίη ηοΐ. Γβοβρ. ΒβΉ. Βοίδδ. Όίηά. 
Ηοΐά. ΒβΓ£Κ. Μβίη. δράσων ΓΙ. Οηι\ 

ν. 1052. Ιερ$ Κ. V. Β. Ο. Βηιηοΐί. Ιην. ΒβΙΛ. ίερά νηΐ^ο. 

ν. 1053. σοί ΒβΓ^. Μβίη. 

*ν. 1056. αίβοΐ βοΤ Ε. V. Β. Γ. Βπιηοΐί. Ιην. Ββκκ. ϋίηά. ίη ΙΛρβ. Βοίββ. ΒβΓ^. 
ΒοΙη. Μβίη. αίβοιβοΐ αί οίμοιμοΐ βαρΓΛ ν. 257 Όίηά. ίη ηοίίβ ζά Οχοη. βΐ 
ίη Ρατίδ. Ηο1(1. αίβοϊ αίβοΐ νηΐ£0. αφ' αφοι Ββηίΐ. αίβοϊ βοΐ ΤΓΥ£&βο, 
τί γελάς ; ΗίβΓΟβΙί, ζσθην χ. π. ΤΐΎ£3βο Όπια. Ιηοιήί ίη ηοίίβ αά Οχοη. βί 
ίη Ρ&Π3., Γββ. Ηοΐά. ΒβΓ^Ιί. Μβίη. νΐι1§ο ίηίβΓ ββι-νηπι βί Τι•γ£&βαιη άίδ- 
ίποηβΙ)3ΐηΓ. ιηηία ηο4ί8$ίπΐ2ΐ νίά. Ρογβ. αά Ηβοηο. 
229 ρ. 24, Είπιβί. 8ορη. Οβά. Τ. 543, 
νί£βΓ. ρ. 198 Ηβηη. 

ν. 1053. Όβ ηιβίΓΟ νίά*. Κοδβο. 
ΜβίΓ. ρ. 29. ω μέλεοι: ίϊ& ΟΓδοαΙαηι 
ίηοίρβΓβ Αΐηβηίβηδίϋηδ ά&ΐηπι αρ. Ηβ- 
ΓΟάοί. VII, 140, Ββι•£ΐ. &ηηοί»νίί. 

— ές 'χεφα^ήν 9οι: βοηοΐ. ώς χατα- 
ρασαμένου αυτοϋ χαΐ βλασφημήσαντός 
φηβιν εις τήν χεφαλήν έλθοι τό δεινόν, 
τουτέστι σεαυτψ μάντευσαι, δπερ εΤπας 
δυσχερές, βοΐίία άβρΓβΟίΐηάί ίοπηηία. 

ν. 1055. χαροποιοί πιθήχοις: βοηοΐ. φοβεροΐς. πιθήχοις δέ εις Λακεδαιμο- 
νίου ς. αντί του ειπείν λέουσι. Υοχ βρί- 
οοηιπι β8ί βί δορηοοίίβ Ρηίΐ. -1146. 
ΗβδΥβηίηβ βχρίίβαί περιχαρή ς, ' Είνπι. 
Μ. περιχαρής βί ε&όφθαλμος : ββηοΐ. Αροΐ- 
Ιοηίί Κΰ. α, 1280 γλαυχόν βί χαροπόν 
ίάβηι δί^ηίβββΓβ άοοβί. ΡηίΙοβίΓ. Ηθγ. 
ρ. 71 8: βλέποντος (τοΰ ΑΓαντος) χαροποΐς 
τοις όφθαλμοΐς υπό τήν χόρυν οΓον ο\ 
λέοντες έν αναβολή του δρμησαι. Μβίη 
ρ. 798 τό χαροπόν αύτοΰ χαΐ γοργόν 
ίηηχίί. Όβ αοοβηίη ν. ΑΓοαά. ρ. 67, 14. 
ν. 1056. αίβοΐ βοΐ: δοηοΐ. γέλωτας 
έστι τούτο τό μίμημα. 

17* ^ Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 260 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 1060 ΙΕΡΟΚΛΗΣ, 
και κεπφοι τρήρωνες άλωπεκιδευσι πέπεισθε, 
ών δόλιαι ψυχαί, δολιαι φρένες. 

τριταίος. 

είθε σου είναι 
ώφελεν ώλαζών οδτωσΐ δερμος δ πλευμων. 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 
ε? γάρ μη νύμφαι γε θεαί Βα'κιν έξαπα'τασκον 
μηδέ Βάκις θνητούς μηδ' αυ νύμφαι Βα'κιν αδτδν 
ΤΡΪΓΑΙ0Σ. 
^ εξώλης άπόλοι', ε? μη παυσαιο βακίζων. ν. 1057. άλωπεκιδευσι Κ. V. 
πεκίδεσσι Καδί. ΑπίδΙβΙ. 
— πέποισθε ΒβηΙΙβίϋδ. 
ν. 1062. άπολεΐ γ' ϋο&Γ. Β. Ο. ναΐ^ο. Ρογ8. άλωπεκιδέσσι ΡογΙοβ. άλω- ν. 1057. κέπφοι: δϋΐιοΐ. ευηθες ζώον 
ό κ. ου μέμνηται καΐ Νίκανδρος (ΑΙβχίρΙι. 
170) καΐ "Αρατος (184) περί των διο- 
σημιών διαλεγόμενος , καΐ Καλλίμαχος 
έν τοις ίάμβοις (ίι\81). έκ δέ της θα- 
λάσσης ζην αυτόν λέγουσιν, έσθίοντα 
τόν άφρόν. είναι δέ αυτόν πολύν μέν 
έν τοις πτεροΐς, ολίγον δέ έν τοις κρέασι, 
καΐ κεκραγέναι ώδίνοντα * δθεν γενέσθαι 
την παροιμίαν Λ κέπφος ώδίνει α επί των 
έπαγγελλομένων μέν μεγάλα, μηδέν δέ 
άξιον της επαγγελίας ποιούντων. Αΐίί 
πιβ镧αιη, αΐη ίαΐίοαπι, &1η απίβαιη άί- 
οαηΐ, α* ωοηβί ΡΙογ. ΟΙιγ. ΡΙαί. 912 
ώ κέπφε==ώ μωρέ. Οί. 8αΐά. ΗβδΥΟίι. 

8. V. 

— τρήρωνες: δΰΐιοΐ. ούκ επί του 
κέπφου άλλα καθ' αυτό. νβΓα«ι ίάβιη 
βδΐ; φΐοά τρήρωνα πέλειαν Ηοιηβπ, τί- 
άθΐίοβΐ &<ϋβοΙίγιιιη. 

— άλωπεκιδευσι (ΙβιηίηαΙίνί ίοπηα 
πί γαλιδεύς,Γβροηβηάδΐ ίοιΐαββοΕς. 1076. 
1078. 

ν. 1058. -δόλιαι: βοΐιοΐ. άεΐ τους Λα- 
κεδαιμονίους εις τοΰτο κωμωδοΰσι. καΐ Ευριπίδης (Αηάι-οιη. 447) ^Σπάρτης Ινοι- 
κοι, δόλια βουλευτήρια." νΐ<3. 8 υ ρ γ α »ά 
ν. 217. 

υ. 1059. θερμός: 8<ώο1. έσθίοντβς 
γάρ τα σπλάγχνα θερμά ό^ντα, τουτό 
φασι προς Ίοροκλέα. Άττικώς δέ διά 
του λ ό πλευμων. Οί. ΜοβΓ. 8. ν. ρ. 309 

ΡίβΓ8. 

Υ. 1060. νύμφαι: δΰΐιοΐ. αί έφοροι 
της μαντικής νύμφαι. ούτω δέ εΐπεν, 
ώσει Ιλεγεν έξεπαίδευον. ϋβ θεαί ζά 
νύμφαι &ά<ϋίο νΐά. Είπίδΐ. βά δορίι. 
Οβά. Οοΐ. 174. 

ν. 106 1 . Βάκις : δοΐιοΐ. χρησμολόγος 
ό Β. Βάκιδες δέ τρεις, ών πρεσβύτατος 
έξ Έλεώνος της Βοιωτίας, ό δέ δεύτε- 
ρος Αττικός, τρίτος δέ δ* Αρκάς έκ πό- 
λεως Καφύης, 8ς καΐ Κύδας έκαλεΐτο 
καΐ Αλήτης, ως φησι Φιλητας ό Έφέ- 
σιος. Βαοΐάίδ ΟΓ&οαΙα ίη Ες. 1003 ρβι•- 
βίηηχίΐ; ορροηβικίο βίαηίάίδ ηοπήηίβ £οϋ 
ογ&οιιΙλ; ίάθΐη ηιβιηοπώΐΗΓ Ες. 123, Αν. 
962 οαιη ιιτΐδίοηβ ηΐίςυα. 

ν. 1062. εξώλης: οί. δυρΓ& *<Ι ν. 2; 
εξώλης άπόλοιθ' Μθΐι&ηά. »ρ. ΑΛ. XIII Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 261 ΙΕΡΟΚΛΗΣ, 
ουπω θέσφατον ήν Είρήνης δέσμ' άναλυσαι, 
άλλα τόδε πρότερον — 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 

τοΓσδ' άλσί γε παστέα ταυτί.. 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 
1065 ού.γάρ πω τουτ' εστί φίλον μαχάρεσσι θεοίσιν, 
φυλόπιδος λήξαι, πρίν κεν λύκος οϊν όμεναιοΤ. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
καΐ πως ω κατάρατε λύκος ποτ' άν οϊν υμ,εναιοι; 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ, 
ώς ή σφονδύλη φεόγουσα πονηρότατον βδει, 
χή κώδων άκαλανίΗς έπειγομένη τυφλά τίκτει• 

ν. 1064. τόγε Κ. ΒβΉ. Ηοΐά. τότε V. νιι]$ο. τόδε Όίηά. Βοίδδ. ΒβΓ^. 
Μβίη. πρότερον Κ. V. Ββΰε. ΙΜηά. Βθγ^Ιι. πρώτον νηΐ^ο. 

— τοις δ' Κ. τοΐσδ' ά. ϋίηά. ίη ΙΛρβ. 1820, Βοίδδ. Μβία. τοις V. ναΐ^ο. 
ν. 1066. καΐ Κ. κεν V. ναΐ^ο. 

ν. 1067. νβΓβαβ αοοβδβίί βχ Κ. V. γθο. Ιην. ΓβοβηΙί. 
ν. 1068. Εως ή. σ. Βηυκί. 

— βδει άβββΐ; ίη Ιαη*. II. ΗίβΓΟοΙίδ ηοωβη ρΓ&β%βΓθ οπιίβίΐ ΒοΛ. 
ν. 1069. ή κ' ώδϊν' άκ. Ιβηηβρ. *ά Οοΐυΐΐι. ρ. 60. ρ. 559 β, Μβίη. Οοπι. IV ρ. 114. Εγθ- 
φιβηϋιιβ αρ. οοπιίοοβ οοπιρ&Γ&ϋνιΐ8 έξω- 
λέστερος δηρθΓθβί. — πανώλης ■— άπόλ- 
λυμαι ΕαΓ. Μβά. 277 (Β^Ι). 

— βακίζων, ήοίναη ηϊ καρδαμίζων 
θίιηίΐί», οί. Επίζδοΐι. <}α. Αγ. ρ. 200. 

ν. 1064. άλσί: Ιβρίάθ Τιγ£3θΐΐ8 
^τ»ηάί1οο[Π€ηϋ8ΐη ΗίβΓΟοΙίδ ίηίθΓρβΙΙ&ί 
ϋα, η! ίδίπθη δβηίθηίίβιη θίπβ οοη- 
ϋηηθΐ;. 5λες βηίιη ιη&ΐα βπηί- 1>β1Ιί 
▼απ», τθχ&ίιοηββ, νΗ8Ϊ*ίιοηβδ , ίππιπί- 

Ιΐ18. 

ν. 1066. \&τ\>& βπηί βρίοβ, ιιΗίπιίβ 
βχοβρίίδ λύκος οϊν ομεναιοΐ. 8<Λο1. εις 
γάμους άγοιτο. τό αδύνατον δέ είπε 
παρά τό „ώς ούκ έστι λέουσι καΐ άν- 
δράσιν #ρκια πιστά, ουδέ λύκοι τε καΐ 
άνδρες δμόφρονα θυμόν έχουσιν." 8ιικΙ. 8. ν. λύκος. Ηοπιΐ. Οά. 1, 33, 7 οοιηρ. 
Βθγ^Ι. 

— Άά πρ(ν κεν νί<1. βαρΓ. ν. 85, 
νί^βΓ. ρ. 443; »ά οϊν ΜοβΓ. 8. ν. ρ. 
274 Ρ. 

ν. 1068. σφονδύλη: βώιοΐ. σίλφη 
τίς έστιν ή σφονδύλη, βδέλλη προσομοία, 
δυσώδης ϋντως. άρχεται δέ (ΗίβΓοεΙβδ) 
αδιανόητα λέγειν τους χρησμφδούς μι- 
μούμενος καΐ των χρησμών τά λοξά. 

ν. 1069. κώδων: βοΐιοΐ. παρά τό 
κραυγαστικόν , ή κύων τό ζψον. Ιστι 
δέ^ άδιανόητον καΐ τοΰτο. παρά την 
παροιμ(αν Λ ή κύων σπεύδουσα τυφλά 
τίκτει." τό δέ άκαλανθίς ύφ' έν (ο. 
κώδ. ίαη^βηάαπι). έστι δέ άκαλανθίς 
είδος όρνέου, ά τίνες βασιλικούς όνομα- 
ζουσιν. <}ηο »1>8ΐΐΓ<ϋυ8 βΗ ΟΓ&οαΙιιιπ, Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 262 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

1070 τουτάκις οδπω χρην την είρήνην πεποιήσ&αι. 

ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 
άλλα τΐ χρην ή μας; οδ παυσασ&αι πόλεμο οντάς, . 
ή διακαυνιάσαι, πότεροι κλαυσοόμε&α μείζον, 
έξον σπεισαμενοις κοινή της Ελλάδος άρχειν; 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 
οδποτε ποιήσεις τδν καρκίνον δρθά βαδίζειν. 
ΤΡΤΓΑΙΟΣ. 
1075 ουποτε δειπνήσεις έτι του λοιπού 'ν πρυτανείψ, 
οδδ' επί τφ πραχ&έντι ποιήσεις ύστερον οδδέν. 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 
ούδέποτ' άν θείης λεΐον τδν τρηχυν έχινον. 

ν. 1071. ΒΓαηοΙί. ροδί χρην ίηΙβπ:炙η<ϋ βί^ηιιπι ροβηίί, ίίβιη Ιην. — ροδί 

τί Βοίδδ. 

— παύσασθε Β. 
ν. 1072. κλαυσούμεσθα μείζον Κ. V. κλαυσούμεθα ταΐ^ο. μείζω νπΐ^ο *ηΙβ 

Όίηά. μείζον Όίηά. ΒβΉ. ΗοΙά. Βθγ^. Μβίη. 
ν. 1073. σπεισαμένους Βηιη&. Ιην. οί. Κθίδ. Ο", ρ. 143. 
ν. 1075. του λοιπ' Κ. Ιην. τ. λοιπού 'ν Υ. Γ. ϋοΙ)Γ. Βίηά. ΒβΙΛ. Ηοΐά. 

ΒθΓ£&. Μβίη. έτι τ.* λοιπού γ'έν νηΐ^ο βηίθ ΡοΓίϋηι. έτι οιη. Ρογ4. Αηίδ&Ι. ηίο ανβιη ΐηίθΐΐί^βηάαιη οαιη Βθγ^Ιθγο 
β* ΌίηάοΓδο ρυ4ο. Οί. Αν. 873 ο. βοηοΐ. 

ν. 1070. τουτάκις: Ηθ8νοη. τοσαυ- 
τάκις (ίοΐίθηδ). Ρίηά&ιί νοχ βδί βί; Τηβο- 
£ηίάίβ. 

ν. 1072. διακαυνιάσαι: δοηοΐ. δια- 
κληρωθήναι. καυνον γαρ λέγουσι τόν 
κλήρον. — ώς των Καυνίων μάλιστα 
χρωμένων. ΑϊβΓαοΙ νοοβιη Ηββνοηίηδ, 
8ηί<3., Ε4γιη. Μ. ρ. 267, 18, 8β<1 Ιβοίίο- 
ηίοηβ, ηΐ 9ρ. Η. βίβρη. αηίπι&άνθΓδίιιη 
βδί, νίϋοδίδ διακαυνιωσαι βί διακαυνιεύ- 
σαι. Οί. Όοογ. *ά ΑοηβΓη. 822, 8οηο- 
Ιβί. II ρ. 190. 

ν. 1073. κοινξ: δοηοΐ. έξ αρχής γαρ 
οί Λακεδαιμόνιοι της γης έκράτουν, οί 
δέ ' Αθηναίοι της θαλάσσης. 

ν. 1074. ορθά. ΑΠαάβΓβ Οοπηοηπι 
Λά ίβ&ηΐΒπι Αββορίο&πι ηιβιΐ&0ΓδΐνίΙΒθΓ£ΐ. δοηοΐ. δηρρίθί: οδτε τους Λακεδαιμο- 
νίους δηλονότι ορθά καΐ άπλα φρονεϊν. 
(^αίάηί θαηάβηι &ά Ο&τβίηϋ&δ β&ϋ&ίοτβδ 
αΙΙαάθΓβ ρηίββ? 

ν. 1075. οδποτε δειπνήσεις: βοηοΐ. 
ότι καΐ οί χρησμολόγοι μετεϊχον της έν 
πρυτανείψ αιτήσεως, δήλον έκ του Λάμ- 
πωνος, δς τούτου ήξίωτο (ν. ββηοΐ. Αν. 
521. 998; ΝιΛ. 332). φησίν ούν, ού- 
κέτι Ισται πόλεμος, τούτου γαρ μή Λι- 
τός ουδέν έλάμβανεν ούτος έκ του δη- 
μοσίου * επί γάρ ν του πολέμου χρεία των 
μάντεων. 

ν. 1076. πραχθέντι: βοηοΐ. επί τφ 
γενέσθαι τήν είρήνην. 

ν. 1077. έχινον: δοηοΐ. ουδέ ύμείς 
φιλίαν προς Λακεδαιμονίους. ΐΛΐάϋ η&- 
ηοίηβ, έχινον θεϊναι λεΐον ίάβπι ςαοά 
καρκίνον ποιεΤν ορθά βαδίζειν, δοίΐίοβί Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΊΌΦΑΝΌΪΣ ΕΙΡΗΝΗ 263 ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

ίρα φβνακίζων ποτ' Ά&ηναίους έτι παύσει; 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 
ποίον γάρ κατά χρησμών έκαυσατε μηρά θεοισιν; 
ΤΡ1ΤΑΙΟΣ. 
1080 δνπερ κα'λλιστον δήπου πεποίηκεν "Ομηρος• 

ως οί μεν νέφος έχθρδν άπω σα μεν ο ι πολέμοιο 
Είρήνην είλοντο και {δρυσαν&' ίερείω. 
αδτάρ έπεί κατά μήρ' έκα'η και σπλα'γχν' έπα'σαντο, 
εσπενδον δεπάεσσιν έγώ δ' δδον ήγεμόνευον 
1085 χρησμολόγφ δ' οδδείς έδίδου κώ&ωνα φαεινόν. 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ, 
οδ: μετέχω τούτων οδ γάρ ταυτ' είπε Σίβυλλα. 

Κιΐδί. Βηιηοΐί. Βοίδδ. νίά. Ηβπη.* αά νί£. ρ. 736. „ϋβ1β νβΐ Ιτι νβΐ του 

Υθΐ έτι του λοίποΰ 'ν." Ββηίΐ. Ιτι τ. λοιποΰ Πρυταν. ΒοΙΙι. 
ν. 1077. τρηχύν ΟοΙ>. Μηβπι. II ρ. 101, V. Ι,. Η ρ. 655. βχ Κ. Ββκκ. ΒβΓ$1ί. 

βά. Π. Μβίη. τραχύν V. ναΐ^ο. 
ν. 1078. Άθηναίοις V. 
ν. 1079. μηρά οω. V. 
υ. 1080. δ\περ Κ. τώλτ^ο βά. Πογ. Κιΐδί. Γβοβηίί. ώσπερ νιιΐ£ο αηίβ Καβί. 

(χάλιστον νυϊ§ο αηίβ ΡοΓίαιη.). 
ν. 1081. ως ϋίαά. Ββϋ. Ηοΐά. ΒβΓ£Κ. Βοίη. Μβίη.• ώς να1§ο. 
ν. 1086. εϊπεν Ε. πίπυηςαβ άδόνατον. Ώϋ βπη&οβο νΐά. 
Ργο16£. »ά Υββρ. ρ. 132 βςς., αΜ αΐί&β 
νοοίβ ηοίίοηββ ΓβοβηδβηίιΐΓ. 

ν. 1078. φεναχίζων : χλευάζων, έξα- 
πατών. V. Ηβ8γοη. Ρηοί. 8αίά. ΜοβΓ. 
ρ. 384, ΕΙγπι. Μ. ρ. 790, 15, Ροΐΐαο. 
VIII, 133. Ογ&Ιογοπι υοχ ββί (Αηδίοί. 
Κηβί. 3, 5), Τηβοροπιρί αρ. Αίηβη. IX 
ρ. 3741), Μβίη. 0. Η ρ. 795. Οί. Αοη. 
90, ΡΙαί. 271. 

ν. 1079. θεοισιν: Λιοθγθ άβ&β&Εΐ 
θεψ δβίΐ. Ειρήνη. 

Υ. 1080. ως οί μέν : δβηοΐ. άστείως 
πάνυ παρέπλεξε τά Όμηρου. Ιηάίο&ηΙβ 
ΙΜηΛοΓήο άπωσάμενοι βχδίαΐ; Π. π, 301, 
νέφος πολέμοιο II. ρ, 273, σπένδειν δε- 
πάεσσιν Οά. η, 137. — νβΓβαβ αδτάρ έπεί — έπάσαντο βΛβρβ οβνίηβ αί Οά. γ, 
461; II. α, 467; ίίβπι 6δ. ήγεμ. Οά. ζ, 
261; η, 30; ώ, 235. 

υ. 1082. Ιερείφ: δοΐιοΐ. οδ χύτραις, 
ώς άνω Ιλεγον : νίά. δαρίΉ ν. 914. 8ιιί<1. 
8. ν. χυτραις. 

υ. 1085. χώθωνα: δβηοΐ. νυν το 
ποτήριον, άλλαχοΰ δε χάνθαρον. = χύα- 
θον. Ες. 600, ηΜ δοηοΐ. είδος ποτηρίων 
Ά έλάμβανον οί στρατιώται. ΑΙΙΐ. XI 
ρ. 483 Ι) Λαχωνιχόν έκπωμα χρησιμώ- 
τατον είς στρατείαν. Οί. 8αί(1. Ρΐιο*. βί 
Ιηάίο. αρ. Μβίη. 0. V δ. υ. 

υ. 1086. Σίβυλλα: δβηοΐ. Αν. 962 
Σίβυλλαι τρεΤς έγένοντο, ών ή μέν έστιν, 
ώς δια της ποιήσεώς φησιν, Απόλλω- 
νος αδελφή, δευτέρα δέ ή Ερυθραία, Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 264 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
άλλ* δ σοφός τοι νή Δι" ^Ομηρος δβξιδν βΐπεν 

άφρήτωρ, άΰέμιστος, ανέστιος έστιν εκείνος, 
δς πολέμου Ιραται έπιδημίου όκρυόβντος. 
ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 
1090 φράζεο δή μη πώς σε δόλω φρένας έξαπατήσας 
ίκτΐνος μάρψη — 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
τουτί μέντοι σί> φυλάττου, 
ώς ούτος φοβερός τοις σπλάγχνοις εστίν δ χρησμός, 
εγχει δή σπονδήν καΐ των σπλάγχνων φέρε δεορί. 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ, 
αλλ* ε? ταύτα δοκεΓ, κάγώ 'μαυτφ βαλανευσω. 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
1095 σπονδή σπονδή. 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ. • 
εγχει 8ή κάμοί καΐ σπλάγχνων μοΐραν ορεξον. 

ν. 1087. δεξιός ΑΙά. ΙαηΙ. Ι.ΙΙΙ. δεξιών Κ. V. ΙηηΙ. II. υπ1$ο. 

ν. 109©. δή νυν Ε. V. δή νυν βίβοίο πως Όίη<1. ίη Είρβ. 1820. 1825. νυν 

μή πως Βοίδδ. δή, μή πως ναΐ^ο. 
ν. 1093 — 1102 ρβΓρβΓ&ηι άίβροδηίί ΗαηΐΒΐίβΓ. Μηβπι. V ρ. 151. 
ν. 1094. έμαυτόν Αηΐίαΐί. ΒβΙΛ. Αη. ρ. 84, 16; 8αίά. Ζοη. 3. υ. βαλανεύειν. 

έμαυτψ 8αίά. 8. υ. έμ. βαλανεύσω. Ό© βΐίβίοηβ νίά. Κϊάίΐ. αά Ώ&ψ. ρ. 496 . τρίτη δέ ή Σαρδιανή * καΐ Βάχιδες δμοίως 
τρεϊς', δ μέν έξ Έλεώνος της Βοιωτίας, 
δ δέ Αθηναίος, δ δέ' Αρχάς. Οί. δοποΐ. 
Ες. 61. 

υ. 1087 βς. Ηοπιβπ ΥβΓβηβ II. ι, 63. 
64. έπιδήμιος π. οβίίπιη οίνίΐβ ΣαοβάΗβ- 
ιηοηίοηιιη βΐ ΑΙηθηίβηδίιιπι. 

υ. 1091. μάρψη: βοίΐ. σπλάγχνα. 
ΗίβΓΟοΙίβ ΟΓΗ^οηβιη ίπιρβΓίβοίβιη ββδβ 
ίηίβΐΐβχίί Βπιηοϋηδ, ρΓΟΟβίαβ ϋίηάοι•- 
6ο, Βοίηίο, ΒβΓ^Ιπο. 

ν. 1092. δ χρησμός: ίπιπιο δ χρη- 
σμολόγος, ίρββ ΗίθΓΟοΙββ. 

υ. 1093. Ιγχ«:'ίοπηα ίπιρβΓ&ίίνί 
&&6ρβ οογΐ& αίςπβ ίη Ιίο&Ιίοηίοιίδ βοΐ- 
1θπηη8 (νίά. Ιηά. αρ. Μβίη. 0. V δ. υ.) 
φΐ»ηι Μθη3ηάΓο Γβδϋίπίί ΡΐβΓβοη. &ά Μοθγ. ρ. 298, ρΓοο&ίαβ Μβίηβΐάο Οοπι. 
IV ρ. 153 βς. Εη^πι. οχβΐ&ί Λρ.^Αίη. 
XIV ρ. 659 ά. 

— των σπλ. Υΐά. *ά ν. 71. 

Υ. 1094. βαλανεύσω : δοηοΐ. διακο- 
νήσω, υπουργήσω. — χυρίως επί του 
τάς βαλάνους δπτάν, νυν δέ απλώς 
δπτεύσω. 8θά ρτορπα Ι&υ&οπιπι αρρ&- 
Γ&ηάί ηοΐίοηθ £υ8. 337, ηΜ δοηοΐ. 
ώσπερ βαλανεΐον ύποχαύσοντας: Τίηιο- 
οΐθβ *ρ. Ροΐΐαο. Χ, 154, Μβίη. Ο. ΠΙ 
ρ. 590. ΤΓ&ηβΙ&Ιθ φιοφίβ, αί ίηιιη- 
ά&ηάί η2ώβαΙ ηοίίοηβπι, ΡηβΓβοκιίββ αρ. 
Αϋιβη. VI ρ. 269 ε, Μβίη. 0. Π ρ. 316. 

Υ. 1095. σπονδή: Υΐά. 8πρΓ* »(1 
ν. 516. 

υ. 1096, Ιίίπι Τγ7£»6ιι8 ΗίβΓΟοΗ^ Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 265 ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
αλλ* ουπω τουτ' εστί φίλον μακάρεσσι δεοισιν 
άλλα τόδε πρότερον, σπένδειν ήμας, σέ δ' άπελδειν. 
ώ πότνι' Ειρήνη παράμεινον τδν βίο ν ήμίν. λ 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 
1100 πρόσφερε την γλώσσαν. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

σί> δε τήν σαοτοδ γ' άπένεγχε. 
ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 
σπονδή. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
καΐ ταοτΐ μετά της σπονδής λαβε θάσσον. 
ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 
οόδείς προσδώσει μοι σπλάγχνων; 
ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 

ο 6 γαρ οΓόν τε 

ν. 1098. „ν©1 ηΐο 1β£β τότε πρώτον νβΐ 1064 τόδε πρότερον." Όοογ. 

ν. 1100 γλώσσαν βΐ ν. 1101 &ασσον βοποβηάαιη. — άπένεγχον Κ. ϋίηά. Ββΐϋί. 
Ηοΐά. ΒβτξΙί. Μθίη. άπένεγχε V. ναΐ^ο, Γβοίθ ορίηΟΓ. Αη άπενεγχεΐνΡ άπέ- 
νεγχον σπονδήν Βθγ^Ιι. βά. II, ςαί νβΓβ. 1100. 1101 ΤΓΥ£αβο οοηίίηαανϋ. 

υ. 1102. προδώσει Ε. Γ. προσδώσει Υ. Όίηά. ΒβΙΛ. Ηοΐά. ΒβΓ^. Ηβίη. δώ- 
σει ναΐ£0. 

— μοι των σ. Κ. V. Β. 0. Γ. νηΐ£θ. τών (Ιβίβν. ϋίηά. ΒβΙΛ. Ηοΐά. 
ΒβΓ^Ιί. Ηβίη. νβιΐ)* ΓβρβΗί ίΓΓίάβηβ, δαρΓΕ ν. 1064. 
1065. 

ν. 1099. τον βίον=τόν τοΰ βίου 
χρόνον ν& ΡΙαΙ. Αροΐ. 39 β άλλοι μοι 
παραμείνατε τοσούτον χρ6νον, ϋβπι. π. 
τ. έπιστ.'ρ. 155, 22 πιστώς ήδη πολύν 
χρόνον αυτψ παραμένουσιν. 

▼. 1100. πρόσφερε: βοηοΐ. χάκ τού- 
του δηλοϊ ότι ιδία τετμημένη προσεφέ- 
ρετο ή γλώττα παρά τών παλαιών. 

— άπένεγχε: βοηοΐ. απόπεμπε, ήτοι 
μη γευσαμένην τών σπλάγχνων μηδέ 
μετασχουσαν της σπονδής, ώς βλάσφημα 
χαΐ πονηρά μαντευομένην. ΑάάθΓθ ρο- ίβτ&ϊ μηδ' είπρυσαν νβΐ έρουσαν Ιτι μη- 
δέν. Οθΐθπιιη ίιιιρθΓΕίίνί ίοπηαπι ίαη- 
ίυπι άπένεγχε Θ88Θ ΙαοτιΙβηΙβΓ οδίβηάίί 
ΥβΓδίιβ Αοηαπ). 582 άλλ' άντιβολώ σ' 
άπένεγχε "μ° υ τή ν μορμόνα. ένεγχ' Ες. 
98, Ραο' 1153; ένεγχε Ες. 110, Αοη. 
1104 (βθοαηάδΐ Ιηπίθίή βθάβ), Ρ&ο. 1219 
(Ηβω 8θο. άίροάίαβ βθάβ). Ρογγο έξέ- 
νεγχε Ες. 95, Αοη. 1109 (δβο. (ΰρ. 
8θάθ>, Εοοί. 744 (8βο. <ϋρ. 8β<1β); άνέ- 
νεγχε Αν. 840. ΤθΓίία Γβΐΐςααβςαθ ΐιη- 
ροπώΐΥί ίοπη&θ οοηβΙδηίβΓ Ηοπβίί ρηοαί 
ήνεγχα βηηΐ. 

ν. 1101. Τι•γ£3βα8 η&βο »<1 ββιττιπι Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 266 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ ήμΓν προσδιδόναι, πριν κεν λύκος οίν δμεναιο£ 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 
ναί προς των γονάτων. 

τριταίος. 

άλλως ω τάν ικετεύεις• 
1105 ού γαρ ποιήσεις λείον τδν τρηχυν έχινον. 
άγε δη θεαταΐ δευρο συσπλαγχνευετε 
μετά νφν. 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 
τι δ' έγώ δη; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 

την Σφυλλαν εσβιε. 
ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 
ούτοι μά την Γήν ταύτα κατέδεσθον μένω, ν. 1103. προδίδομαι Κ. Γ. προσδιδό\αι V. ϋίηά. ΒβΙΛ. Ηοΐά. ΒβΓ£*. Μβίη. 
πρίν διδόναι ναΐ^ο. 

— κεν 0. Ββηίΐ. Ρογ8. Βπιηοΐί. ίη ηοίίδ, (Ιιιηΐ. II ίη δοηοΐ.), Όίηά. Ββητίε. 
Μβίη. καΐ Κ. V. να1§ο. 

ν. 1106. συνσπλ. Κ. 

ν. 1107. τί δ' έγώ Κ. Μβίη. τί δ*] έγώ V. τί δ' έγωγε ναΐ^ο. τί έγώ δέ 
ϋΐηά. Ηοΐά. ΒβΓ^Ιε. δοτίρδί τί δ' έγώ δή; Αη τί δέ δτ) 'γώ? 

— σύ αάάίάίΐ »ηίβ τήν Μβίη. βχία νβΐ &\) ΗίθΓΟοΙίδ ηι&ηίβηδ άβίβη- 
βιίΓαπι. 

ν. 1103. Κβρβίϋίο νβΓβιΐδ 1066. 

ν. 1104. προς των γονάτων: Ηο- 
πιβίΌΠΐ ίιηϋαΙαΓ : τα σά γούναθ' Ιχάνω, 
γουνούμαί σε δίιηϋία, ί&οαίαηι ίαιηβ δπρ- 
ρΐβχ ίδίοίΰδ. 

— άλλως: μάτην, νοχ αραά Ηοηΐθ- 
γππι, Ιπι^ίοοβ, Οοπηοαπι ίτθςαθήϋδδίιηα. 

ν. 1105. δαρι* ν. 1077. Ιωη Τγυ- 
£3βηδ 8β ίρδαιη νοοαί τρηχυν έχινον, 
1). β. ίηθΧ0Γ30ί1βπι. Αίφιβ αά δρεοΐα- 
ίοΓββ οοηίβδϋιη οοηΎβΓδίΐδ, η&ποΚ ηοη 
βιηρΙίαβ Γαϋοηβπι Ιι&ΜΙιΐΓΐΐδ βδΐ, ίά ςαοά 
Οοπήοηβ ίβδϋνβ πιβίΓΟ πιαίαίο ίηάίο&νίί. 

ν. 1106., δευρο: δοίΐ. έλθόντες, φΐοά 
άίοίδ ΟΒΛ8Β. \θ(\\ύϊ\ΐγ, αί ναίβηι ρΐΌρβΙ- Ιδί. ϋβ νοοίοιίδ δευρο ©ί δεΰτε νίά. 
Είπίδΐ. αά Μβά. 864 ρ. 217. 

— συσπλαγχνεύετε: δοΐιοΐ. συγγεύε- 
σθε των σπλάγχνων. — Αν. 984 σπλαγ- 
χνεύειν άίχϋ Οοηιίοαδ, η. θ. σπλάγχνων 
χεϊρ' έπιπλησαι Λίά. ν. 975. 

ν. 1107. τ. Σίβυλλαν έσθιε: η. β. 
μηδέν, πεινών άπιθι. 8ίηια1 βηρΓα ν. 
1086 δίϋνΐΐ&πι δααηι άβ ραοβ δ&οηίι- 
οίίβ 06ΐβΙ)Γ»ηά» βί οοηιηιίδδίΐΐίοηί^αδ 
ηίηίΐ οάίάίδδθ άίχβΓ&Ι. Ιί&φΐβ θχ& ζά 
ίρδαηι ηίηίΐ ρβΓϋηβηί. ϋοοηβαβ ίοοαιη 
παρά προσδοχίαν νοοανίΐ; αά Αοη. 966, 
δοηοΐβί. Η ρ. 192. 

ν. 1108. ταΰτα — αυτά: ϋα ΝιΛ. 
929 5ή. οί. Εβίβ. Οοηί. ρ. 97. 

— άρπάσομαι: άθ ίαΐηπ ίοπηα νίά. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 267 άλλ' άρπα'σομαι σφψν αυτά* κείται δ' έν μεσφ. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
1110 ώ παιε παιε χΐν Βακιν. 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 

μαρτόρομαι. 

ΤΡΪΓΑΙΟΣ. 
κάγωγ', δτι τένθης εί σα κάλαζών άνήρ. 
παι' αύτδν επέχων τψ £υλφ τδν αλαζόνα. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
συ μέν όδν έγώ δέ τουτονί των κψδίων, 

ν. 1109. άρπάσομαί σφψν ΑΙά. Ιαη*. Ι. Π. ΠΙ. Βπώ. Οαί. ΨθοΙι. σφψν ΡγοΙ). 

Κ&ρΐι. Ρογ*. „άττα ςηίά&πι α 8ολΙ. Εχο. ρΓΟ αύτα*. 
ν. 1110. ώ παΐε Κ. V. Ββηίΐ. Ιην. Μπά. Ββ1&. Βοίββ. Ηοΐά. Ββι^Ι*. Βοίΐι. 

Ηβίο. 

— παΐ, παΐε Ββηίΐ. Όλψ. ρ. 527 Κίάά. Βηιηοΐι. παΐε, παΐε αηίβ» νηΐ^ο. 
παΐε παΐε σί) τόν νβΐ αυτόν ΕΙ. ΟΙιγ. 

τ. 1111. συ οιη. βάά. νβίί., αάάίάίΐ; Ροιΐαβ, Ββηϋ. 
ν. 1113. σί) μέν' ούν? ' 

— χωδίων ΒβΓ^Ιί. βά. Π. Κί<3<1. αά Β&ν. ρ. 121. Εοοίοβ. 866, 
ΡΙαί. 801, Αν. 1460. ΒβΓ£ΐ. οοωρ. 
ΕαρΙίΓΟηίβ ν. Ηρ. ΑΛ. VIII ρ. 343 5, 
Μβίη. Οοπι. IV ρ. 492 τίς έχ μέσου τά 
θερμά δεινός άρπάσαι ; 

— χεΐται: ίαηςααιη άθλα, άβ οθγ- 
ίΗπηηηπι ρΓ&θΐηηβ ηδίί&ίαπι χεΐσθαι νβΐ 
προχεΐσθαι βϊ χεΐσθαι έν μέσω. 

ν. 1110. ω παΐε: οί. Εΐαΐδΐ. Κβν. 
οί ΗβΓίη. Ηογο. ίαι\ ρ. 299 βά. ΙΛρβ. 

— τόν Βάχιν: βοΐιοΐ. τον Βάχιδος 
χρησμούς λέγοντα. 8ίπιί1ί& οοη£βδδίί 
ΟοΙ)Γ&βιΐδ αά Αοΐι. 822, 8ο1ιο1βί. II 
ρ. 191. οί. β<Αο1. Καη. 439. 

— μαρτύρομαι βοΙΛυδ ν&ραΐ&ηΐίιιιη 
οΙλπιογ, ΑοΙι. 926, Αν. 1031 βίο., βί 
οηιηίηο πιβΙθ Ιι&ΜΙογοπι. Νοβ: ίοΐι ζβί£β 
άίοΐι αη. 

ν. 1111. χάγωγ' : δοϋ. μαρτύρομαι^ 

— τένθης: λίχνος. νί<1. δΐιρΓ. ν. 999. 
Ε&άβπι ΟΓΐιοαΙο βοίο οαηϋ ΡίδίΗοίαβ- πίδ Αν. 983 αυτάρ έπην άχλητος ίων 
άνθρωπος άλαζών | λυπ^ θύοντας χαΐ 
σπλαγχνεύειν έπιθυμξ | δη τότε χρη τύ- 
πτειν αυτόν πλευρών το μεταξύ. 

ν. 1112. επέχων: δοίΐ. αυτψ, ηοδ: 
άίοΐι άζτΆΏ, ύαζα ϊιαΗβηά. Βθγ^Ι. οοιηρ. 
£νδ. 318 έπεΐχε χρούων, ςαοά Μβπι 
Θδ* δΐΐςαβ Ιχρουεν επέχων : βί Ι^νδ. 490 
χοί ταΐς άρχαΐς επέχοντες. 

ν. 1113. συ μέν ούν: δαρρίβηάαιη 
νθΐ μέν' αύτοΰ νβΐ χαλώς λέγεις, χε- 
λεύεις νβΐ βίπηίθ ψικί, νβΐ θϋ3Πΐ τά 
σπλάγχνα φύλαττε. 

— τουτονί: Ίεροχλέα. 

— χψδίων : ρΓΟρηβ δέρμα προβάτου 
δοοαικίπω 1βχίοο§τ»ρ1ιθδ: Τΐιββιη. 758 
τουτί το δέρμα της ίερείας γίγνεται, ΡΙαί. 
1185 (Βγ.); Μο ί&πίθη ίΓαηδΙαίβ νΐάβ- 
ίατ άβ θχίίβ- (ϋοίαιη θδδβ. Εχδί&ί Ες. 
400, Καη. 1478, ΡΙαί. 166; Ρ1*ί. ΡγοΙ. 
ρ. 315 ά βίο. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 268 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

άλάμβαν' αδτός έξαπατων, έκβολβιώ. 
1115 ού καταβαλεις τά κψδι' ώ θυηπόλε; 

ήκουσας; δ κόρας" οΓος ήλ&' έξ Ώρεοΰ. 
ούκ άποπέτήσει θάττον είς Έλυμνιον; 

ν. 1114. έκβολιώ Κ. 

ν. 1115. „ ούκ καταβαλεϊς »1η (βηςυ&ιη ούκ έκκαταβαλεϊς, ιιί ριιί&Ι Ρ. Ο." 8ο»1. 

ν. 1116 ΗίβΓοεΙί, ν. 1117 βθγυο οΐβάϋ Ιαηί. II. Οι-αΙ. \νβο1ι. ΕγοΙ>. Κ»ρ1ι. 

ΡογΙ. Αιηβίθΐ. Κιιβί. Βαπη. Όο^Γ&βαβ νβΓ&α δ κόραξ βίο. Τγυ£&60 (ΙβάίΙ. ν. 1114. έκβολβιώ: δοΐιοΐ. εξορύξω, 
άπό τών τους βολβούς χαμοΌεν έκβαλ- 
λόντων ή μεταφορά (ΙιβΓαπ8ΖνίθΙ)β1η). 
Οί. 8αί(1. Ηββτοΐι. 8. ν. έκβεβο'λβισται. 

ν. 1115. θυηπό*λε: ΡοΙΙ.Ι, 14; Θπίά. 

8. V. 

ν. 1116. δ κόραξ οΓος=οίος δ %6- 
ραξ. οί. ϋο!)Γ. &ά ΝαΙ* 352. νβΓ8. 
1ηπ<ϊ. βοΙιοΙ. ΑθβοΙι. 8βρί. Τ&. 103. 

ν. 1117. άποπετήσει=άπει, ςαοά 
ιηοάο άίχίί δ κόραξ. Οί. Ρηίζβοΐι. 
ϋ3βί»1. ρ. 71. — Έλύμνιον. ΑαΜοοιιβ ίη ΕιΛοβ», 
Επί Ιβωρίαπι πλησίον Ευβοίας, νυμφι- 
κδν δέ τίνες αυτό* φααιν, δτι δ Ζευς τ^ 
"Ηρα έκεϊ συνεγένετο. μέμνηται καΐ 
Σοφοκλής «προς πέτραις Έλυμνίαις" καΐ 
έν Ναυπλίψ Λ νυμφικόν Έλύμνιον.* 4 νίά. 
Νααοΐι. Τγ. ίΓ. ρ. 180, ςαί &ο\ά υθΛλ 
πρδς_π. Έ. θχ δορίιοοίίβ Νααρίίο 6886 
δπβρίο&ΙαΓ; ΐά. ρ. 256. νίά. δίβρίι. 
Βυζ. 8. ν. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! ΧΟΡΟΣ (1127) ηδομαί γ' ηδομαι 

κράνους άπηλλαγ μένος 
1120 τυρού τβ καΐ χρομμυων. 

ού γάρ φιληδώ μάχαις, 

αλλά πρδς πυρ διέλ- 

χων μετ' ανδρών έταί- 

ν. 1118—1183 οω. Γ. 

ν. 1118. γ' Κ. V. Ιην. ΓβοβηΙΙ;. γ' »1>β8ΐ ναΐ£0. 

ν. 1122. προς το πυρ Ρ1. ΟΙιγ. — διελθών Βίββίαβ. ςαοά νίάβίιΐΓ ίηίβφΓβΙ»- 

ΙΏΘΕΐΙΐΙΠ) 6336. 

υ. 1123. εταίρων Κ. V. Β. Ο. Ββηΐΐ. Βπιηοΐί. Ρογ8. Ιην. Γβοο. έτερων ναΐ^ο. 
(έτέρως ΙααΙ. III) ,,μετ' ανδρών έτερων, αί ίη Ιβχία ΡΙογ. ΟΙιγ. μετ' άλλων. 
ΥβΙ. μετ' άνυδρων. (^αίά&ηι μετ' άλλων εταίρων." 8οε1. Εχο. ν. 1118. Ρ&πώβδίδ &\ϊβτ&. Όβ ηιβ- 
Ιγο βΙΐΌρη&β νίά. Ηβπο. ΕΙ. ά. ω. ρ. 204, 
ΚοββΙ). ΜβίΓ. ρ. 548, Εη£. άβ Γββρ. 
ρ. 4. -Οοηδί&Ι »ιιίβηι β δίΐΌρη», βρίΓ- 
τηβιη&ΐβ, αηΙίβίΓορηπ, δΐηίβρίιτηβιηδίίβ. 

— κράνους: ίη Αοη&πι. Ε&ηιβοηπδ 
ραβΓαιη ίιΛβΙ αδΡβιτθ κρόμμυα ν. 1099, 
θρΐον ταρίχους σαπρού ν. 1101, τω πτερώ 
τω V του κράνους ν. 1103. 

ν. 1121. φίληδώ: οί. ΕαβίίΐΙη. ρ. 
437,3; Αη1ίρ1ϊ8η. αρ. Αΐη. III ρ.9δί, Μβίη. Οοω. III ρ. 68. Ιά. βρ. Αίη. III 
ρ. 104 ά. 

ν. 1122. διέλκων: δοηοΐ. συμπίνω 
καΐ εύωχοΰμαι. βαρρίβ της τρυγός, ιιΐ 
Οοπποιίδ αρ. 8ίοί>. ΙΛΓ, 2, ΒβΓ^. αρ. 
Μβίη. Ο. II ρ. 987, ςαί διέλξαι οοηίβοίί 
βοη&βηάαηι , ηοη ρΓθ5&1α8 Μβίηβΐάο 
0. V ρ. 60. δίιηρίβχ 68( Ες[. 107 Ιλχ' 
2λκε τήν του δαίμονος του Πραμνίου, 
δοίΐ. τρύγα. Νοδίπιπι βδΐ: ζίβηβη βί 
διέλκειν ζβοηβη. Ρι-ορπο ββηδίι Τήβδπι. Ώφζβά όγ (^ιΟΟΦΚ! 270 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 1125 1130 ρων φίλων, έκκέας 
των ξύλων δττ' 3ν η 
δανότατα του θέρους 
έκπεριπεπρισμενα, 
κάν&ρακίζων τοδρεβίνθου 
την τε φηγδν έμπυρευων, 
χάμα την Θρφτταν κυνών ν. 1124. έκκέας Ε. V. ΒβΓ£ΐ. Ιην. Γβοβηίί. οδκ έάσω Β (οοά. ϊΊογ. Οητ. βί 

νβΐ. 8οα1ί§θΓί). συγκέας Βπιηοΐί. εύκεαστών ξ. ΡΙογ. ΟΙιγ. Όοβάθΐΐβίη (ρηίΐ. 

Ββίίι•. ». ά. 8οην. Ι ρ. 247 (Ό<3ί.)• <>&* έ?« Καβ*. Βαπη. ο6χ έας &ηίβΛ 

νιιΐ£θ. οδχ έχάς των ξ., η&αά ρΐΌΟϊΐΙ & 1ί£ηΐ8, Κβίδΐί. 
ν. 1127. έκπεπρισμένα Κ. V. Β'βΐώ. Βοίδβ. Όίηά. ίη Οχ. βί Ρατ. Μβίη. έχπε- 

πιεσμένα νηΐ^ο. εύ τε πεπρισμένα ΑΜ^ατάί. έκπεπρεμνισμένα Βθγ^. ί<1. 

οοηί. Βοϋι. έκπεπριωμένα Εη£θΓ. άβ Γββρ. ρ. 4. έκσεσωρευμένα Εβηη. 1. Ι. 

ρ. 360. βοηρβί έκπεριπεπρισμένα, αηο υθγοο ροίιιίΐ οθγΙο Οοηιίοαβ αϋ. 
ν. 1130. κυνών Κ. V. 0. ΑΙά. Ιαηί. Ι. ΙΠ. Οτ&ϊ. \νβοη. ΒπΛ. Βπιηοΐί. ίη 

ηοί. Ιαν. Γβοβοίί. χινών Ιιιηί Π. Καδΐ. Βαπη. Βπιηοΐί. ίη Ιβχία. βινών Ργοο. 

Ροπ-αβ, Καρη. 
ν. 1130—1131 βρΓβνίΙ Ηοΐάβη. 648, Ρΐηί. 1036. Οί. Τοηρ. Εηι. ίη 
8ηίά\ II ρ. 343 (Όάί.). — Οοηΐτα βοηοΐ. 
διάγων παρά τ^ εστία, άμα τε θερμαι- 
νόμενος χαΐ της του θερμού διακονίας 
πλησίον ών. Οαί αηοά οοηίπκ1ίο&8 
ηοη η^οβοίβ, Ιίοβί ηοη η&οβαβ ααβηι 
οοηιρ&Γβδ, ηίβί Ρΐηί. Μογ. ρ. 1033 ά. 
Μβ£3Γβη8β8 βοίΐίοβΐ φίβηιηΐυΓ,Αοη. 751 
διαπειναμες άεΐ ποττό πυρ (ϋάί.). 

ν. 1124. έκκέας Ηβδνοη. 8. Υ.=έχ- 
Λαυσας. ΡίβΓβ. ζά Μοθγ. ρ. 231. 

ν. 1126. δαν6τατα: δοηοΐ. ξηρότατα 
τψ θέρει χαΐ ε&καυστο'τατα. 8αίά\ 8. ν. 
Ηθβνοη. Είτπι. 8. ν. δανά. Ηοω. Οά\ ο, 
321. 

ν. 1127. ΒβδίάβκύιΐΓ νβΓοαηι, αηοά 
οοηοίη&ί; οαηι δανότατα του θέρους. 
(ίη&Γβ Ηθπηαηηί έκσεσωρευμένα ρπιβ Γβ- 
Ιίςαίβ Είτΐάβ*. 

ν. 1128. κάνθρακίζων: βοηοΐ. φρύ- 
γων τον έρέβινθόν χαΐ ζηρδν ποιών. ταΰτα γαρ έσθι6μενα προτρέπεται εις 
ποτόν. (}αο ββηβη Οοηιίοαβ άίχϋ Εοοί. 
45 κάρεβίνθων χοίνικα, ίθίά\ 606; βο- 
άβηι θϋπτα Νηο. 1396, ηοί οδδ' έρεβίν- 
θου ίθΓθ ίάβιη ναΐβί ατιοά ουδέ γρΰ. 
ΤΓ&ηδΙ&Ιθ Αοη. 801, Κ&η. 545, ηηίοηδ 
Ιοοίδ το αίδοίον νίπΐβ ίηάίο&η ριιίαηΐ. 
δαβρίαδ θχδΐ»* ίη ίΓβςηιβηϋδ οοιηίοο- 
ταπί; τίά. Ιηά. αρ. Μβίη. 0. V 8. ν. 

ν. 1129. φηγόν: βοηοΐ. φ. εΐδος 
φυτού, δ τάς αγρίας βαλάνους φασί φέ- 
ρειν. περιεσταλμένως δέ το αίδοΤον βού- 
λεται λέγειν, έπεί χαΐ αυτό* τίνες βάλα- 
νον χαλοΰσιν. Ααί ρθΓ αϋταιηφίθ βΐ 
έρεβίνθους βί φηγο*ν ίηάίοαΙυΓ τό αίδοΐον 
ααί ρβΓ ηβηίΓαηι. Μίηί ςαίάβηι ροβία 
ί&ηΐηηι ραΓοαηι β( 5βοπΓ»ιη Γαδϋοοπιπι 
νϋωη νίάθίαΓ άβρίηχίβδβ. ν. 1130. 
Υθβρ. 828. θρ^τταν: γί(Ι. ηοί. &ά Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 271 της γυναικός λουμένης. 
οδ γάρ εσθ' ^διον ή τυχειν μέν ήδη ' σπαρμένα, 
τδν θεον δ' έπιψακάζειν, και τιν' ειπείν γείτονα• 
ε?πέ μοι τι τηνικαυτα δρω μεν ώ Κωμαρχίδη; 
1135 έμπιεΐν Ιμοιγ' αρέσκει του θεού δρώντας καλώς, 
άλλ' άφευε των φασήλων ώ γυναι τρεις χοίνικας, 
των τε πυρών μΐξον αυτοΐς, τών τε σύκων εξελε, 
τον τε Μανή ν ή Συρα βωστρησάτω 'κ του χωρίου. 
ο 5 γάρ οίον τ' εστί πάντως οίναρίζειν τήμερον 

ι 

ν. 1132. Ισθ' Κ. V. Ο. Ββηίΐ. ΒΓαηοϊ. Ρογβ. ΓβοβηΙΙ. έστιν νιιΐ^ο. — τυχειν 

υοΙ^ο. ή 'ντυχεΐν Κίάά. *ά $)&υϊ. ρ. 494. ή 'υτυχεΐν Εΐάίκ. βαβρίο. δρβο. 

ρ. 37 (ϋάί.), ΜαιΉ. Εαι\ Ιρη. Ααΐ. 254. 
ν. 1133. έπιψακάζειν Κ. V. Ββΐϋε. ϋίηά. Ιίρβ. 1825, ίη Οχοη. βί Ρατίβ. Ηοΐά. 

ΒβΓ^Ιί. Μθίη. έπιψεκάζειν ναΐ^ο. 
ν. 1134. τηνικάδε Ε. V. Β.. Ο. ναΐ^ο. τηνικαυτα ΒβηΙΙ. ΒΓαηοΙί. Ιην. Γβοβηίί. 

τ( δ ' αν Β. Ιη ββηη. νβΓβίβιΐΒ ίΓ&ηδροηβηάίδ ίίβπιιη ίαΙΗίαΓ Ηαιη&ΙιβΓ. Μηβηι. 

Ι ρ. 151 βς. 
ν. 1136. άφευε Ε. V (&άδθηρ<;ιιιη). _8υίά. β. ν. Ββϋ. ϋίικί. Ήοΐά. ΒβΓ£ΐ£. 

Ρογβ. Εά Τοπρ. Ειηβηά. IV ρ. 480, Μβίη. άφαυε V. ναΐ^ο. άφαυσον νατ. 

Ιβοί; δοΐιοΐ. θ* νβί;ιΐ8 ίη 8ο&1. Εχο. άφελε δηίά. 8. ν. φάσηλος. — ξήρασον ρΓορ. 

ΒοΙ)Γ. υθΙ άλλα φαϋε. 
ν. 1138. 'κ Β. V. Ββηίΐ. Ιην. Γβοβηίί. νυΐ£θ αοββί. 
ν. 1139. άμπελούργεϊν υ&γ. Ιβοί. βοηοΐ., ίηάίο. 8οα1. ν. 1131. λοϋμένης: οί. ΕοΙ). α<1 
Ρη Γ γη. ρ. 189, ΟοΙ>. V. Ι,. Η ρ. 341. 

ν. 1132. ήδιον: νίά. βηρΓα &ά ν. 3. 
„Ε. Ισθ' ήδιον, ηοη δοΐιιηι ηί ρΓοάαοα- 
ίιΐΓ δβοαηά» ίη ήδιον, 8β(1 ηβ δϋ άαοΐν- 
Ιηδ ίη ίβΓίία δβάβ. α ΡοΓδ. 

ν. 1133. έπιψακάζειν : Χβη. 8γαιρ. 
2, 26, φίβω οίΐαΐ ΟίοβΓΟ άβ δβηβοί. ο. 14. 

ν. 1135. έμπιεΐν: οοπιραΓβδ Ηοηι. 
Οά. β, 429 ή δ' Ιθεεν κατά κΰμα— στη- 
σάμενοι δ' άρα #πλα — στήσαντο κρητή- 
ρας — λεΐβον δ' άθανάτοισι θεοΐς αίειγε- 
νέτησιν. Ιηίπι ν. 114^—1150 δβηίβη- 
ϊιλώι Γβρβίίί. 

— τοδμπιειν Μαδ£Γ. Επγ. ΟυοΙ. 336 ; 
ιάβω ή 'μπιεϊν (ρΓΟ μή πιεΐν) οοιτ. ΡοΓδ. ίη ίΓβ^ηι. 8ορη. &ρ. Αίη. Χ ρ. 433 β, 
Ναηοΐι. ίτ. Τγ. ρ. 237. 

ν. 1136. φασήλων : οί. ϋβπίθίτ. αρ. 
ΑΗιβη. II ρ. 56 α, Μβίο. 0. II ρ. 877. 
νβΓ£ί1. ββοι•£. Ι, 227 νίΐβπιααβ ρηα- 
δβίαηι. 

— άφευε: Εοοί. 13, Ες. 394. Εο- 
άθηι ρβιΐίηβί άφαυανθήσομαι Εοοί. 146. 
Οί. ΡίβΓβ. &<Ι Μοθγ. ρ. 398. 

ν. 1138. Μανής ί&ηιαίί βί Σύρα αη- 
οίΐΐαβ ηοηαβη δ&ϋδ ίΓβςιιβηδ. 

— βωστρησάτω: ^γδ• 685, Αοα. 
958, Αν. 274; Ηοω. Οά. μ, 124. οί. 
Επδί&ίη. ρ. 1717, 17. *κ του χωρίου = 
έκ του άγρου. 

ν. 1139. οίναρίζέιν: δοηοΐ. άποφυλ- Ώφζβά όγ (^ιΟΟ^ΐ€ 272 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 

1140 ουδέ τυντλάζειν, επειδή παρδακον τδ χωρίον. 

κάξ έμου δ' ένεγκάτω τις την κίχλην καΐ τώ σπίνω• 
ήν δέ καΐ πΰός τις ένδον καΐ λαγωα τέτταρα, 
ε? τι μή 'ξήνεγκεν αυτών ή γαλή της εσπέρας• 
έψόφει γουν ένδον ουκ οΤδ' άττα κάκυδοιδάπα * 

1145 <«ν ενεγκ' & παι τρί' ήμϊν, 1ν δέ δούναι τφ πατρί• ν. 1142. ποΤος, ί. θ. πΰος Ε. πΰος Είρη. Μ. ρ. 696, 5, Οποη ρ. 125, 16, 
Όίηά. ίη Είρβ. 1820. πυός ΗβΓοάίαηαβ, 8αίά. 8. ν. Εηβί&Ιη. ρ. 1626, 5, 
γα1§ο. πύος Οαίδί. ίη ηοί» »ά ΕΙνηι. Μ. 8. υ. - λίζειν (ρ&ηιρίηίΐΓβ). οίναρα γάρ τα φύλλα 
της αμπέλου, τινές δέ γράφουσιν άμπε- 
λουργεΐν, ούκ ορθώς. Οί. Ηββνοη. 8. ν. 
βοηοΐ. ΤηβοοΓ. VII, 134. 

ν. 1140. τυντλάζειν: δοηοΐ. πηλο- 
πατεΐν. τύντλος γαρ ό πηλός, ή αντί 
τοΰ βωλοκβπεϊν. Μβύίο ΐϊΐίίαΓ δοβίρα- 
ίβΓ αρ. Αίη. IX, 377 ί &ς. ν. 35, Μβίη. 
Οοηι. IV ρ. 483, αηί ίαπιβη τυντλα*ζε- 
ται ΥβΓίίί ,,ΐαίο οοηδρβΓ£ίίαΓ α ρΓθΙ>3.1- 
ςαβ 8οηΥ7βί£η&6ΐΐδβηιηι βχρίίο&ηίβηι „1ιι- 
άΛιτίο ηίώβίυΓ, οοηίηηιβίίοδβ ίπΐάθίιΐΓ." 
Οί. Ρηοί. 8αίά. Ζοη. Είνπι. ρ. 771 , 50, 
Ηββνοη. 8. ν. 

— παρδακον: δοηοΐ. δίυγρον. ούτω 
γάρ καΐ Αρχίλοχος καΐ παρά Σιμωνίδη 
τφ Άμοργίψ Λ συν παρδακοϊσιν εϊμασιν 
σεσαγμένος." Ηββνοη. πάρδακος ρταβοβί; 
8*γ&οο ΧΠΙ, 2, 6 ρ. 619 (ΠΙ ρ. 68 Κγ.) 
ίη βίπιοηίάίδ δτ. ηαοβί πορδακοϊσιν (αντί 
τοΰ διαβρύχοις) βί ίη ηοβίτο νβΓδα πορ- 
δακόν, φΐοά αίτηπιαυβ ρβΓίίηβαί αά βίν- 
ηιοη πέρδω, πορδή. Οί. ΒβΓ§]ε. Ροβί. 
Ιντ. ρ. 585. 

ν. 1141. κάξ έμοΰ: δοίΐ. οίκου =* 
Ινδοθεν. 

— τώ σπίνω : δοηοΐ. είδος στρουθοΰ. 
Ιη άβΐίοίίδ ηΐδίίοοπιιη Υΐάβηίιπ: ίαίδδβ, 
ηοη ί^ίίυΓ πια^ηο ρτβϋο ραΓίώίΙβδ, ςηιιηι Αν. 1079 οηοηΐδ ΡηίΙοοΓ&ίί ρβπιίοίβπι 
ππηβίιΐΓ, #τι συνείρων τους σπίνους πω- 
λεί καθ 1 επτά το&βολοΰ. ώς ευτελίζων, 
Β.ϋ δοησί. αά ν. — Οί. άβ αοοβηία ΗβΓοά. 
π. μον. ϊ. ρ. 39, 34; ίι\ Εηοαίί βρ. 
Αίη. II ρ. 65 ο, Μβίη. 0. III ρ. 268; 
ΕρΜρρί Ηρ. Αίη. IX ρ. 370 ο, Μβίη. 
0. ΙΠ ρ. 325. Σπίνια άίχϋ ί<1. Εαοα- 
Ιηβ αρ. Αίη. 1. 1. σπινίδιον Αηβίορη. &ρ. 
8ίοΙ>. IX, 7, Μβίη. 0. II ρ Λ 1108. 

Υ. 1142. * πΰός τις: βοηοΐ. δ πυός 
όξυτόνως άρσενικώς. έν τφ ιε' της κα- 
θόλου φησίν. νίά. ηοί. »(1 νββρ. 710. 

— λαγψα: Υΐά. ηοί. α<1 νββρ. 709, 
ΡίβΓδ. »ά Μοθγ. β. ν. ρ. 247; ίηίτ» 
ν. 1188. 1303. 

ν. 1143. γαλή: ν. βαρΓβ, ν. 788. 

υ. 1144. κάκυδοιδόπα: βοηοΐ. Ναο. 
616 κ. αντί τοΰ συνταράττειν, άπό τοΰ 
κυδοιμοΰ (έάν δέ διά τοΰ κ — κυκοιδο- 
παν — παρά το κυκαν). Νοη νβΓΟ 5ψ= 
φωνή ίηβδί; ΥβΛο, υί νίοίοπηβ άοοβί, 
ββά δοΰπος, δουπήσαι. Ηβδνοη. 8. υ. 
κυδοιδοπφ βί δαίά. 

ν. 1145. τψ πατρί. ^η. &η ηοο 
ίάβιη βί^ηίβοβΐ, ςαοά ηοδίχαιη: ΑΙΙβη- 
ίηβίΐ, Αηίηβίΐ άβΓ ΕΙΙθγπ, βοίΐίοθί ςαααι 
άοπιαδ βί ίοΓίηηαηιπι αβαπι αίφιβ *ά~ 
ηιίηίδίΓαΙίοηθηι Ιίοβηδ ίΓαάιάβπηΙ. ϋί^ίΐίζθό όν ΟθΟ§ΐ€ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 273 μυρρίνας τ' αίτησον έξ Αίσχινάδου των χαρπίμων 
χαμα της αδτής δδοΰ Χαρινάδην τις βωσατω, 
ώς άν έμπίη μεθ' ημών, 
εδ ποιουντος κώφελοϋντος 
1150 του θεού τάρώματα. 

άντ. ήνίκ' άν δ' άχέτας 

$δτβ τδν ήδί>ν νόμον, 
διασκοπων ^δομαι ι 
τάς Λημνίας αμπέλους, (Π§9) ν. 1146. τ' Κ. Υ. Ιην. Γβοβηίί. ίώββί; νηΐ^ο. αϊτησον ούν Εΐωδί. Αοη. 220 
ρ. 27, δγΠαοα σχι &Γβνί. οί. Είπιβί. Κβν. οί Ρογβ. Ηθο. ρ. 253 βά. Γ«ίρ8. 
— Άρχινάδου Μβίη. 

ν. 1150. αρώματα Κ. V. άρματα Α1<3. Ιηη*. Ι. II. III. ΒπΛ. Οτ&ί. λΫβοη. 
— οοιτ. ΡγοΙ). 

ν. 1151. ήνίκα δ' άν Κ. V.- Ιην. ήνίκ' αν ναΐ^ο. ήνίκ' άν δ' Ηβπη. ΕΙ. ά. 
πι. ρ. 204, ΜικΙ. ΒβΚ. Βοίββ. ΒοΙη. Ηοΐά. Ββΐ£ί. Μβίη» ν. 1146. Αίσχινάδου: βοηοΐ. ώς του 
Αίσχινάδου μάλλον των άλλων ίχοντος 
καρπίμους μυρρίνας. — της δέ μυρρίνης 
ή μέν στεφανωτίς, ή δέ κάρπιμος, ώς 
φησι Θεόφραστος (Ηίδΐ. Ρ1. V, 8, 3). 
Αφίϋ δβηοΐ. αΐίιιβ ή όνομα κύριον αδ- 
λητοΰ. 8ιήά. 8. γ. μυρρίνη : οί παίδες 
έν τοις συμποσίοις κλώνα δάφνης ή μυρ- 
ρίνης λαβόντες ηδον, βχ δοηοΐ. ΝαΙ). 
1364, ςπί 8αα ηΐΓβαβ ϋίοαβδχοηο έν τψ 
περί μουσικών αγώνων άθοβί, ΜαβΙΙβΓ. 
&. Ηί3ΐ. £Γ. Π ρ. 248. 

— έξ Αίσχινάδου υί Αοη. 1222 ές 
τά Πιττάλου. 

ν. 1147. της αύτης δδου: ΒβΓ^Ι. 
οοπιρ. ίτ&£πι. ΝίοοδίπιΙί 3ρ. Αίη. XIII 
ρ. 387 ά, Μβίη. 0. ΠΙ ρ. 285; οί. ΌοΙ>γ. 
Αάν. Π ρ. 345 δοηοΐβί. 

— Χαρινάδην, νίά. ηοί. &ά νβδρ. 232. 
-«- βωσάτω = βοησάτω. Ηβδνοη. βώ- 

σομαι— βοήσομαι. ΗθΓοά. III, 39 βεβω- 
μένα, ίά. έβώσθην ΠΙ, 39; VI, 131. 
8ακΐ88 8. ν. βώσον : βοήθησον. Κρατί- νος, φΐοά ί&πιβη Μβίη. 0. Π ρ.. 229 οηηι 
ΚαβΙβΓο οοΓΓβχίί βί ηιαί&νίΐ ίη βο'ησον, 
ΗυοΙοΓθ Ηββνοηίο 8. ν. Οί. Ζοηατ. 8. ν. 

ν. 1150. τάρώματα: δοηοΐ. τά άρο- 
τριάματα, παρά το άροτριοΰν (άρουν). — 
εκτείνεται δέ δια τ^ν συναλοιφήν. — λέ- 
γουσι δέ ένιοι καΐ τά άλφιτα καΐ τόν 
λιβανωτόν αρώματα, ώς παρ* Εύπόλιδι 
„καΙ εύθυ των αρωμάτων. 46 Μβίη. Ο. Π 
ρ. 550. Οί. Ιοο. *ά ΡηΓνη. ρ. 227, 
ΡΕίηοΙ. ρ. 397. 

ν. 1151. άχέτας: δοηοΐ. δ τέττιξ 
διηχεΐ παρά το Ήσιόδειον (Ορ. 580) 
„ήχέτα τέττιξ." δ δέ Άρίσταρχος οδ 
φησι τους ^δοντας άρσενικώς