Skip to main content

Full text of "Aristotelis Ethica Nicomachea; recognovit brevique adnotatione critica instruxit I. Bywater"

See other formats


w_o 
C).-- 
U.I
 
::: - [J"'" 
0= 
L fT1 
If) - [J"'" 

 c{) 

 U") 

 -= c{) 

 - M 
"': == 0 
If) ====== 
u..
 
o M 

 ...D 
iñ _ ("- 
ffi M 
>
 
Z- 
::)
 fT1 
-..., 


. 


,'" 


\ 


i 
 ( , 
 
.:) '''' n 

 
 -.., 
J5.- ';; 
'Ý 
 
r..? Iii.; 1 S SCRIPTORVM CLASSICORVM 
BIBLIOTHECA OXONIENSIS 
 


OXONII 
E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO ARIsrrOTELIS 


ETHICA NICOMACHEA 


RECOGNOVIT BREVIQUE ADNOTATIONE CRJTICA INSTRUXIT 


I. BY\\"ATER 


OXONII 
E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO Oxford University Press, Amen HOlise, London E.C.4 


GLASGOW NEW YORK TORON'lO MELBO\;RNE WELLINGTOS 
BOMBAY CALCUTTA MADRAS KARACHI LAHORE DACCA 
CAPE: TOWN SALISBURY NAIROBI IBADAN ACCRA 
KUALA LUMPUR HONG KONG 


OXONII 


Excudebat Vivlanus Ridler 


A rchitypog,aPlms academicus 


FIRST PUBLISHED 1894 
REPRINTED 1898, 1902, 1908, 191 I, 1923 
I
8, 1934, 1942, 1949, 1954, 1957, 1959, 1962 


PRINTED IN GREAT BRITAIN PRAEFA TIO. 


-----+..- 


ETHICA Nicomachea relegenti illud tantum mihi 
initio propositum fuerat ut Bekkeri textun1 retractarem 
et, sicubi videretur, ad scripturam codicis Laurentiani 
(Kb) propius reduceren1. Quae nostra aetate natae 
sunt quaestiones de prin10rdiis Iibri, de fide et auctori- 
tate partium, de dispositione corum quae in codicibus 
leguntur, harum ration em habere supersedi, non quod 
inl1tiles eas aut parvi momenti esse existimarcm, sed 
quia velut lex huius editionis erat ut liber ipse qual is 
fere iam antiquitus in codicibus extat vel extitisse 
videtur, quoad fieri posset, integer intactusque serva- 
retur. 
Optimum esse codicem Kb locupletissimumque veri 
testem ut mihi CUlTI aliis pcrsuasum cst, ita non 
neglegere potui testimonia cum libri aetate proximi 
(Lb) turn versionis antiquae (r), quae hodie nobis 
instar Graeci codicis habenda est. Etenim a prima 
usque memoria is fuit textus Aristotelici habitus, ut 
passim diversae scripturae agnoscerentur, atque in Lb 
et r non pauca, si quid video, satis certain vetustatis 
notam gerunt nec vere honlinis Byzantini ingenio ad- 
scribuntur. Adde quod et ipsum Kb vitia manifesta 
deformant, sive de exemplo vitioso tralata sive inter VI 


PRAEF A TIO. 


scribendum orta, omissa homoeoteleuta et cetera quae 
oscitantium scriptorum sunt; nam quae corrigentium 
malae sedulitati imputes, habet profecto pauca. Sed 
de universa condicione Laurentiani codicis in libello 
mox edendo curatius institui disserere; interiln his 
velim adquiescas, si cui videbor parum constanter 
optimum codicem secutus esse. His subsidiis acces- 
sere nuper vera ac sincera Aspasii commentaria anno 
demum J 889 Gustavi Heylbut studio edita, unde ad 
historiam textus illustrandam priscamque scripturam 
dispiciendam haud paucis libri lods nova lux atquc 
insperata adfulsit. 
In adferendo codicum testimonio praescriptam legem 
huius editionis sic observavi ut potissinla tantum scrip- 
turae varietas in adnotatione commen1oraretur, omissis 
scilicet eis quae temere et casu seriores librarii in- 
tulerunt. Itaque ne ipsius quidern J(b integram varic- 
tatem adposui, ac rarius Lb et r citavi, reliquorum 
paene incuriosus nisi quod Marcianum 2 13 (Mb), utpote 
patronos nactun1 non ignobiles, eoden1 silentio praeter- 
mittere nolui. Ceterum quamquam multa brevitatis 
gratia omisi, nlemoravi tamen scripturas etianl deteri- 
orum codicum, quascumque in textum vidi a Bekkero 
receptas. 
Ad Bekkeri collationes codicun1 adhibui quae re- 
centiores addiderunt, lacksonis ad Librum quintum 
supellectilem criticam, et ea quae de Laurentiani 
scriptura ex collatione Schoellii Rassovius et Suse- 
mihlius dederunt, nec neglexi quae apud Stewartum 
nostrum (The Ellglislt 111SS. of the Nico1Jlachcan 
Ethics) ab Hieronymo Vitelli relata inveni; in qui- PRAEFATIO. 


Vll 


busdan1 denique locis, quo de scriptura certior fierem, 
et ipse codicem inspexi. 
Cum coniecturarum libertas ab instituto huius 
editionis abhorreret, parce et non nisi necessitate 
quadam coactus emendationes in ipsum textum admisi. 
Interpunctionem liberius immutavi, partim mea Marte 
partim auctore Susemihlio, qui veram verborunl distinc- 
tionem reperire saepius occupavit. Cuius quoniam 
mentio facta est, grato animo fateor non solum in 
hac parte sed etiam in universo labore tanto mihi usui 
fuisse Susemihlii editionem, ut vix dici possit quantum 
copiis ab eo collectis debuerim. 
Iuvat eos quoque honoris causa nominare qui ad 
plagulas perIegendas tam sedulam operam contulerunt, 
1. M. Schulhof et 1. Burnet; et hunc quidem in duobus 
locis (lo99 b Z3, 1I44 a 26) in eandem n1ecum incidisse 
emendationem Jaetus intellexi. Sed est cui prae omni- 
bus grates agam atque habeam, virum dico si quis 
alius ' ApL(J"TCTEÀ
,(6>TaTOV, 1. C. \Vilson: quem ut socium 
mihi in hac editione paranda futurum speraveram, ita 
postquam instantiora eum negotia alio averterant, alie- 
num opus adiuvare et, quantulTI potuit, amico suppetiari 
non recusavit; haud exiguam enim libri partem una 
relegimus, crebrisque colloquiis collato studio diffi... 
cillima quaeq ue excussimus. 


1. BYWATER. 


Scribeballt LOlldÙtl me1tse Iulio a. 1890. S I GLA 


-++- 


Ha = cod. Marcianus 214 
K1I = cod. Laurentianus LXXXI. 11 
Lh = cod. Parisiensis 18 54 
11 h = cod. Marcianus 213 
Nb = cod. Marcianus append. iv. 53 
Ob = cod. Riccardianus 46 
r = antiqua traductio (ed. Paris. a. 1497) 
vuIg. = codices pIeri que 
Asp. = Aspasii commentaria (ed. Bero!.) H8IKfiN 


NIKOMAXEIfiN 


.A.. 


náua TtXV1} Kaì 'iTå<Ta p.i8oòo
, óp.o{w
 òÈ 'iTpá
í
 TE Kall094- 
'iTpOaLpE<Tt
, àya80v Tr.vÒ
 f
íEUOat ÒOKEî. Òtò KaÀW
 à'iTE

- 
2 vaVTO TàyaOóv, ov 'iTáVT' f
LETat. òtacþopà òi TL
 
alVETaL 
,.. À ,.. " , , " ' Ò '" , 
TWV TE Wv. Ta P.EV yap EtULV EVEpYELat, 7a E 7Tap aVTa
 
" , 'f' Ò ' " ' À ' " , t. ' , 
Epya nva. wv EtUt TE 1} TLva 'iTapa Ta
 7Tpaç;EL
, EV TOV- 5 
3 TOL
 ßEÀTLW 7ri
VKE TWV fVEPYEtWV Tà lpya. 7foÀÀwv òÈ 
7rpá[EWV ovuwv Kaì TEXVWV KaL f7rtanJp.wv 'iToÀÀà y[VETat 
Kat Tà TfÀrr laTpLK17
 P.fV yàp VYLEta, vaV7T1}YLK17
 òÈ 
4 'iTÀoîov, <TTpaTTJYLK17
 òÈ V[KTJ, olKovop.LK17
 òÈ" 'iTÀOVTO
. óuaL 
s::' , \,.. , 
" , Ò ' 0 ' ,,' 
u EtUL TWV TOtOVTWV V7TO p.Lav Ttva vvap.Lv, Ka a7TEp V7rO 10 
, 
 , À ,\,., " ÀÀ ,.. 
 ,.. 
TrJV t'iT7TLK1}V xa tVV7TOUKrJ Kat Quae. a aL TWV e.7T'iTI.KWV 
òpyåvwv fluLV, aVT1} òÈ Kaì 'iTâua 'iTOÀEP.LK
 'iTpâ
L
 V7rÒ 
T
V uTpaT'YJYI.K
V, KaTà TÒV aVTÒV ò
 TpÓ7TOV líÀÀaL V
' 
", , 1(' S::" ^ , ,.. ' À ' 
t.TEpa
. EV a'iTauat
 uE Ta TWV apx I.TEKTOVLKWV TE 1] 'iTav- 
TWV fUTlv aí.pETcfJTEpa TWV V7T' avn{. TOVTWV yàp Xåpe.v 15 
,,, Ò ' Ò A.' Ò ' , "" " , " 
5 KaKEtVa tWKETat. ta'YEpEt OVÖEV Ta
 fVEpYEta
 aVTa
 
... " À '" I t. 
 , , " " À 8 ' 
Etval. Ta TE TJ TWV 7rpaç;EWV 1] 7rapa TaVTa
 UA 0 TI., Ka a- 


1094- 8. ICal om. Kb Mb Asp. 11. ante xaJ\.Ulo7rouIC
 add. 7] L b 
XaÀUlO""Ot71.,.tIC
 Lb Mb 13. ICa.,.à add. Kb Mb ð
 Aldina 14. 
ð
 Mb r 15. lItþ' all.,.&' L b Mb Asp. 
B 2 


I. 1-3. 


." ^ À e ^., 
 E ' s:: ' ' À " ^ 
Trfp fTrL TWV fX fLUWV f7f LUT17P.W v. L U17 TL Tf oS' fCTTI. TWV II. 
... ....!)::, f' ß À ' 0 r."' ÀÀ s::' S::""'" \, 
7rpaKTWV 0 ul. aVTO ov OP.f a, Ta a uf uLa TOVTO, Kal. p.17 
, s:: ' ff f' 0 (' 'ff "" 
20 7raVTa ul. fTfpOV aLpovp.f a,7TpOfl.UL yap OVTW y fLS' aTrHfWv, 
ûSUT' fivaL KfV
V Kal p.aTaíav T
V ópffw), òijÀov wS' TOVT' àv 
" ., 0 ' "" 
,...," ß ' f 
EI.17 Taya ov KaL TO apLUTOV. ap OVV KaL 7rpOS' TOV LOV 17 2 
... ,... ' À " f I , 0 ' (: , 
YVWULS' aVTOV p.fya 17v fXfI. pOTr17v, KaL Ka aTrfp TOçOTal. 
,,, ,... ÀÀ . , ... Ò I , Ò ' 
UKOTrOV fXOVTfS' p.a ov av TvyxavoLp.fv TOV fOVTOS'; fL 3 
ff " Àß ""'" ", , 
25 OVTW, 7rfLpaTfOV TV7r
 Yf 7rfpL a fLV aVTO n. 7rOT E UTI. KaL 
, ", ... of. Ò ' 
 'i: 
'." 4 
TLVOS' TWV fTrLUT17P.WV 17 vvap.fwv. UOçfl.f U av TfJS' KVpLW- 
TáT17S' Kal p.áÀLuTa àpX LTfKTovLKijS'. TOLaVTfJ Ò' 
 7TOÀLTI.K
 5 
cþ , ,.... '" ,,,, ..., "" , 
aLVfTal.. TLvaS' yap fLVal. XPfWV TWV f7rLUT17P.WV fV Tal.S' 7rO- 6 
94 b À \' f' 0 ' " , ff 
10 fUC., KaL 7rOLaS' fKUUTOVS' p.av a.VfLV KaL P.fxpL TLVOS', aVT1] 
Ò ' f... Ò .... \ \., , ,,
, 
LaTauufL. OPWP.fV f KaL TaS' fVTLp.oTaTaS' TWV uvvap.fwv 
f ð ' Y.,. ,." f , 
V7f TavTfJv ovuaS', OC.OV uTpaT'Y}YLK1JV OtKOVOP.LK1]V PfJTOpLKfJV. 
XPwp.fVfJS' ÒÈ TaVTfJS' TatS' ÀOLTraÎ,S' [TrpaKTtKUÎS] TWV f7fLUT'YJ- 7 
" " ò "" 0 ' , Ò ^, \'., , 
5 p.wv, fTL f vop.o fTOVU'YJS' TL fI. 7rpaTTfLV KaL TLVWV a7rfXf- 
e ' , ' À ' +. , " " ÀÀ tf ^ , 
U aI., TO TaVT'YJS' Tf oS' 7ffpLEXOL av Ta TWV a WV, WUTf TOVT 
+. " , e ' ., (J ' " , "., f \ 
av fl.1] Tav PW7rI.VOV aya OV. fL yap Kat TaVTOV fUTLV fVL 8 
" À "r.' \ À ' '" ' À A.' 
KaL 7r0 fl., P.fL
OV Yf KaL Tf fWTfPOV TO T1]t) 7ro fWS' -yaLVf- 
Tal. Kal ÀaßftV Kat CT<r(fLV. àyaTr'YJTòv p.Èv yàp Kaì Évì 
, ' À \' Ò ' ' (J ' " 0 " À e:" 
10 p.ov
, Ka ^WV f KaL fWTfPOV f VfL KaL 7f0 fCTLV. 1] P.fV 
... ' 0 s:: I .. A. ' À ' '" A 's::' ... 
ovv P.f OuOS' TOVTWV f-ytfTaL, 7W LTLK1] TtS' OVCTa. fYOI.TO u av III. 
e: " , "f , ff À Ò '" e ' ,\ 
LKavwS', fL KaTa TllV V7rOKfLP.EV17V v fJv taCTa-yfJ fL'YJ. TO yap 
, ß ' , f I ., d ,.. À ' ., /': ' tf 
aKpL fS' OVX OP.OLWS' fV a7TaCTL TOtS' OYOLS' f7TI.
1JTfJTfOV, WCT7ffp 
's::" "" s:: ' 'S::' À ' \, S::' () 
OVu fV TOtS' U'Y}p.wVpYOVP.fVOI.S'. Ta uf Ka a Kat Ta uLKata, ... 
, 'f' e: À ' " ÀÀ '" Ò "" , 
IS 7rfpL WV 1] 7f0 tTtKll CTK07rfLTaL, 7r0 1]V fXfL La-yopav KaL 
\. ' tf Ò ,.. , , '" A. ' Ò ...., , 3 
7r^avf]v, werTf OKfLV voP.Cf p.ovov fLvaL, -yVUfL f IlfJ. TOLUV- 


20. OíJ7(A) "Y' Kb: OíJT(A)S vulg. 27. 
. 'Ì1 ] 

 Kal 'Ì1 L b: 

 Kal 'Ì1 r 
1094 b 4. i\onraîs om. K b 7rpaKTtKa'is sed usi 8. '}'
 ] 7
 Kb Mb r 
9. '}'ø.p om. Kb r 15. 7roi\i\
11 Asp. (v. etiam infra ad v. Ii): ToO"atJ- 
77111 Kb Lb r I. 3-4. 


3 


IV. 


Ò ' À /./ ,., e ' ò ' , ÀÀ " 
nJv E TWa 7r av'Y}v EXEt. KaL Taya a ta TO 7r0 OiS (Tt)[J.- 
ßatvEt.V ßÀáßa
 à7r' aVTWV. 1jÒ'Y) yáp TWE
 à7rcfJÀOVTO òt.à 
À ,.. rl Ò ' Ò ' ., Ò ' ., ,.. , , 
4 7r OVTOV, ETEpot E L av pEtav. aya7r'Y}Tov OVV 7iEpt. TOLOVTWV 
, ., , À I À ^ " ., À 0 ' ., 
Kat. EK TOLOVTWV EYOVTa
 7raxv W
 Kat. TV7rC:> Ta 'Y} E
 EV- 20 
Ò ' 0 ' ,,, t ., \ , À ' ,., , 
EtKVVU at, Kat. 7TEpt. TWV W
 E7rt TO 7r0 v Kat. EK TOWVTWV 
À I ,,\ , 0 ,." Ò ' , 
EYOVTa
 TOt.aVTa KaL UV[J.7iEpat.VEU at.. TOV aVTOV 'Y} TpOTíOV 
, , Ò ' 0 'r/ ^ À I Ò 
Kat a7rO EXEcr at. XpEWV EKaUTa TWV EYOPÆVWV. 7rE7rat. EV- 
I I., ." ^ ., ß ' ., /'; ,.. 0 , rl 
[J.EVOV yap EUTW E7rt. TOUOVTOV raKpt. E
 E7Tt
'Y}TEtV Ka EKacrTov 
I ',1,.' PI t ^, A.'''
' 
YEVO
, Eor ocrov 'Y} TOV 7rpaY[J.aTO
 'Yvcrt
 E7rt.UEXETat.. 7rapa- 25 
À ' 'A. ' (J ^ 0 À ^ ., 
7r 1}ULOV yap 'YaWETat. [J.a 'Y}[J.aTt.KOV TE 7rt avo OYOVVTO
 a7rO- 

 I 0 ' << ,., Ò ' t. ' ,.. r/ Ò " 
5 UEXEU at. Kat. p'Y}TOpt.KOV aTíO EtçEt.
 a7ratTELV. EKacrTo
 E Kpt.- 
À ^ 1>-, "."., 0 , , 0 , 
VEt. Ka W
 a YLVWUKEt., Kat. TOVTWV EUTLV aya O
 Kpt.T1}
. Ka 
rl ,J/<< Ò I << À ,.. Ò '<< ,,... 
EKaUTOV [J.EV apa 0 7rE7rat EV[J.EVO
, a7r W
 0 7rEpt 7rav 7rE7rat- 1095 a. 
Ò I Ò ' ^ À ,.. .,./ ., ^, ,<< 
EVP.EVO
. LO T'Y}
 7r0 t.TtK1]
 OVK EUTtV ()t.KEW
 aKpoaT1]
 0 
.'" ,^ " ß ' , t. << À ' Ò '" 
VEOS'. a7rEtpo
 yap TWV KaTa TOV LOV 7rpaçEWV, ot. oYOt EK 
, ", " ò '''' ' 0 ' À 0 ,01\ 
6 TOVTWV Kat. 7rEpt. TOVTWV. ETt. E TOt.
 7ra EcrLV aKO OV f}Tt.KO
 WV 
, ." " A. À ^ , Ò ' , ' À " ., 
[J.aTatw
 aKOVUETat Kat. aVW'YE W
, E7rEt 1] TO TE O
 EUTLV OV 5 
,.. ., ÀÀ ' ,.. t. 
 A. I Ò " Ò ' I , << À ' ... 
7 yvwcrt
 a a 7rpaçt.
. ULa'YEpEL ov EV VEO
 T1]V 'Y) tKt.av 1} 
, '9 0 ,." " , <<" ÀÀ "'" , ÀÀ ' 
TO 1] O
 VEapo
. OV yap 7rapa TOV XPOVOV 1] E Et'l' t
, a a 
Ò " , ' (J ".,^ ' ò ' rl ,.." 
ta TO KaTa 7ra O
 
1JV Kat. LWKEtV EKacrTa. TOt
 yap TOLOV- 
TOt
 àVÓV'Y}TO
 
 yvwat.
 y{vETat, KaOá7rEp Toî
 àKpaT/crLv. 
,..
, ' À ' ,., 'i: I \ I 
TOt
 uE KaTa oyov Ta
 OPEçEL'í 7rotOV[J.EVOt
 Kat. 7rpaTTOvut 10 
À A. À ' 
, II , , , ,
 I '" 
8 7r0 VW'YE E
 av EL'Y) TO 7rEpL TOVTWV EtuEvat.. Kat 7rEpt [J.EV 
, ^, ^ , Ò I " (J ' 0 A. 
aKpoaTOV, KaL 7rW
 a7rO EKTEOV, Kat Tt 7rpOTL E[J.E a, 7rE'YPOt.- 
, 0 ^ 
[J.t.au W TaVTa. 
A I 
, ., À ß ' ., Ò ''''' ,.. , 2 
EYW[J.EV u ava a OVTE
, E7rEt. 'Y) 7rao-a yvwcrt.
 Kat 7rpO- 
, ., e ^ , ., I l ." 'i" À ' , 
at.pEUt.
 aya OV TLVO!>> opEYETaL, T EcrTLV OV EYO[J.EV T11V 15 


17. 'TIJla 7rÀ&.Jl7}JI 
XEtJ 'T&Jlà 7roÀÀ1]JI 
XEt 
lacþopàJl Ka} 7rÀ&.JI7]JI ll,UTE 
OKEÎJI 
lXEIJI pro Kb å'}'a8à pro Kb 22. 

 Ob 23. Ë"aUTOJl Lb r 
1095/\ 1. I-'
JI om. L b r 12. rpooll-'l&.0'8w pr. Kb 13. 'Tav'Ta Kb: 
'TOøaVTa vulg. 


B2 4 


I. 4. 


\. "rf...' 8 \' \' " '" '" 
7rOl\.tTtK1]V E't'LEU at Kat TL TO 7raVTWV aKpOTaTOV TWV 7f'paKTWV 
., 0 '" " '... s::' 
 , ^ \.' 
 \. 
aya WV. ovop.an P.EV OVV UX EuOV V7rO TWV 7rAEl.UTWV 0P.01\.0- 2 
,. "'s:. , ,
 \\' 'I( , 
yEtTat. T1]V yap EVuatp.oVtav Kal, 01. 7rOl\.l\.ot Kat 01. XaPLEV- 
À ' , s::' ...".,,,, "... á "
 
TE
 EyOVUtV, TO u EV 
1]V Kat. TO EV 7rp TTEW TaVTOV V1t'O- 
\ ß ' ""s:. ,.. 's:.' '" 's:: , , 
20 I\ap. avoVUt T<e Evuat.p.OVEtv' 7TEpt. uE T1]
 EvuaLp.ovta
, 1'1. 
, ., rf... ß '" " 
, 
 \\.' ,.. rf...'" 
EOTI,V, ap.'t'LU 1JTOVUL Kat OVX OP.OLW
 01. 1t'OI\.I\.Ot TOL
 UO't'OL
 
., s:: s:.' 
" "'., '" \ rf... '" .,. 
a7TOuf.UOaULV. 01, P.EV yap TWV Evapywv 1'1. Kat 't'aVEpwv, OLOV 3 
I( s:: , .,. À '" 
 , " À \. s::'" \ \. \. \ , s:: , 
1]uov1Jv 1] 7r OVTOV 1] TtP.1]V, a I\.ot. u al\.l\.o-1t'Ol\.l\.aKt
 uE 
'I( " rl ", 
, , S::} 
KaL 0 aVTO
 ETEpOV. vou1]ua
 P.EV yap vytEtav, 7TEVOP.EVO
 u
 
\ '" s:: ' 
, I( ,.." " , 
25 7rI\.OVTOV. UVVEtuOTE
 u EavToL
 ayvotav TOV
 p.Eya TL KaL 

, "\ ' () ' r. "s::' " " 
V1t'Ep aVTOV
 I\.EYOVTa
 aVp.a
ovuw. EVLOL u 'fOVTO 7Tapa Ta 
7f'oÀÀà TaVTa àyaOà l1.ÀÀo 1'1. KaO' aVTÒ E'ivaL, ð Kaì TOVTOI.
 
'" ""., "'..., 0 ' 1(' '''''é'l". 
7TaULV aLTLOV EUTI. TOV EtVaL aya a. a1t'aua
 P.EV OVV EçETa
ELV 4 
, s::'é ' II ." I( , s:.'" '\ 
Ta
 uOÇa
 p.aTaLoTEpoV LUW
 EfTTLV, LKavov uE Ta
 p.al\.tuTa 
, À r. ' .,. s:: ,,, , \ ' '\. 8 ' s::' 
3 0 E7Tt1t'O a
ovua
 1] uOKovua
 EXEtV TLva I\.oyov. p.1] I\.av aVETW u 5 
1(" ,., s:: rf...' I( ." '" ., ^ \' ,
 , , 
1]p.a
 OTL ULa't'EpOVULV 01. a1t'o TWV apxwv l\.oyOt KaL 01. E1t'1. 
, ., , ..., , 
 IT \ , " '" , 
 r.' , 
Ta
 apxa
. EV yap KaL 0 l\.aTWV 1]1t'OpEt TOVTO KaL E
1]TEt, 7TOTE- 
" '" ., '" of. ." , ., " I( I(S::' ,., 
pOl' a7rO TWV apxwv 1] E1t'L Ta
 apxa
 EUTLV 1] ouo
, WU7TEp 
l09S b f.V T<f) uTaò[<e à1t'ò TWV àOÀOOETWV f.7TL TÙ 1t'
pa
 
 àv&.1t'aÀLv. 
àpKT
OV p.'fv yàp à7TÒ TWV yvwpíp.wv, TavTa ò'f ÒLTTW
. Tà 
J.lfV yàp 
fJ.'iv Tà Ò' á7TÀW
. ruw
 ovv 
p.îv YE àPKTlov à7TÒ 
rwv 
fJ.Î.v yvwpíp.wv. ÒtÒ ÒEÎ. TO'i
 lOEuLv 17XOaL KaÀw
 TÒV 6 
5 7rEpl KaÀWv Kat ÒtKaLwv Kal õÀwÇ' TWV 7TOÀL TLKWV àKOVUÓP.E- 
I( '" ." , ,,,, " '" "",' ., 7 
vov tKavw
. apX1J yap TO OTL, Kat EL TOVTO 'PaLVOtTO ap- 
, , Ò ' s:. , '" s::' I( s:.' '" " '" 
KOVVTW
, OV EV 7rpOUUE1]UEt TOV uLOTt. 0 uE TOl,OVTO
 EX Et 1] 
ÀáßOL âv àpXà
 pqòíW!f;. <é Òf P.1JÒ
TEpOV v1t'ápXEt TOVTWV, 
àKovuáTW rwv I( I IuLÓòov' 


17. å")'a66v M b r 27. ToîO'

 Lb 28. 7râO't TOV 
lvat å")'a6c\ ay,Tt6v 
ltTTtv Kb Mb 32. ð om. Lb l095 b 1. brlT
v tTTa
lCl)v Lb r 
2. ")'à-p KbMb: o(ì" Lbr 3. ")'
 om. Lbr 4. "10
tTtv Lb Mb Asp. 
6. d TOVTO] lv T067"OCS pro Kb i. f'XlC] f'XOt L b: 
 f'xoc Mb I. 4-5. 


5 


o
ro
 p.Èv '1rav(fp,uros lÞ
 aùròs 7rávra voqU'fJ, 
lu8Aòr ð' a
 KàlCfívor 
s f
 fì7Tóvn '1rl6'1rat. 
tJs ð
 ICE P.
T' aÙTÒr VOfl1 P.
T' d
 Aov ålCovc.w 
Iv 6vp.éi> ßáAÀ1}rm, A ð' a
r' àxp
tos åv
p. 


10 


V. <<H}J.fî
 òÈ AfYW}J.fV Õ(JfV 7rapf
fß1J}J.fV. TÒ yàp àya8òv 3 
\ , ' ò ' , ' A ' , , .,,.. ß ' 
Kat. T1JV fV at.}J.ovt.av OVK a OYW
 fOLKauw fK TWV LWV 15 
2 1J7TOAa}J.ßåvfl.v oi }J.Èv 7roAAoì Kaì cþopn.KcfJTaTOI. T1JV 
òo
,
v. 
Ò ' , ' ß ' , ^ \., A ' ^" 
1.0 Kal. TOV LOV aya7rwul. TOV a7TO aVUTI.KOV. Tpfl.
 yap fLUL 
' À t, r/ ^" 't A ' 
}J.a I.UTa 01. 7TPOVXOVTfS, 0 Tf VVV fLp'Y}P.fVO
 Kal. 0 7r0 I.Tt.KO
 
3 Kat Tp{TO
 Ó OfWp'Y}TI.KÓ
. oi }J.ÈV OVV 7roÀt\oì 7raVTfÀw
 àv- 
òpa7TOÒWÒfL
 cþa{VOVTai. ßOUK'Y}p.áTWV ß lov 7rpoal.pov}J.
VOt, 20 
, Ò ' À ' ò " AÀ ' ^., ^., /: ' 
TvyxavovO't f oyov La TO 7i0 OV
 TWV fP TaL
 f
OVUt.al.
 
"' << (J " '\" 
 ' ÀA t
'" , \ 
2 o}J.ot07ra fLV _apUava7Ta c:>. 01. uf xapl.fVTf
 Kat 7rpaKTLKOL 
, ^ \ A ^ ß ' Ò ' ^ ' À ,I,. , 
TL}J.1JV. TOV yap 7r0 I.TI.KOV I.OV uXf OV TOVTO Tf O
. 'Yal.- 
Ò '" À ' .. "r. ' Ò "'" 
VfTal. f7TI.7rO aLOTfpov fLvai. TOV 
'Y}TOV}J.fVOV. OKH yap fV 
Tot
 TL}J.wut p.åÀAov fLVai. 
 fV Tef> TI.}J.W}J.fVCf', Tàya(Jòv òÈ 25 
5 ' ", '
,I,. ,.. , 8 " 
,." 
OLKHOV TL Kal. UV(Ta-yaLpfTOP HVal. p.aVTfvop.f a. ETI. u fOL- 
, ' ò ' 
 , <<" 8 ' 
KaUI. T1JV np.1]V LWKfLV Lva 7rl.UTfVUWULV faVTOV
 aya ov
 
fival.. (1JTOVUL yovv V7TÒ TWV cþpovlp.wv TI.p.åu(Jal., Kaì 7rap' 
.., , ."., - 
 " À ..,., , 
ol.
 YLVwUKOlJTal., KaL E7r apET'{t uf} ov OVV OTI. Kara YE 
, <<.", , Ò ' , " ÀA " 
() TOtJTOV
 T} apET1J KpnTTWV. Taxa E KaL}J.a OP av Tt
 30 
TfÀO
 TOV 7rOÀI.TLKOV ßlov TaVTf}V V7roAáßol.. cþalVETai. òÈ 
., A ' ,,., 
 " , ., 
, (J , (J ' ò 
aTE ECJTfpa KaL avn]" uOKfI. yap fvufX fU aL Kat. Ka EV El.V 
./ ,." 
 ., " ò \ ß ' , , , 
fXOVTa T1JV apfTl1v 1J a7rpaKTHV La I.OV, Kal. 7rpO
 TOVTOl.
 
(J " ,., ,.. " ' ò ' 
 
,... 1096 
KaK07ra fW KaL aTvx HV Ta p.fYLuTa" TOV OVTW 
(ÙvTa & 
, 
, ... ' ò ' " (J , 
 cþ À ' , 
01Jufl.
 av fV al.p.oVI.UELEV, H p.1J fUI.V ul.a V aTTWV. Kat 
" , ri A << ^ , \., ^, A ' 
7rfpl. P.EV T01JTWV a I.
. I.KavW
 yap Kal. fV TOL
 fYKVK LOI.
 


] 8. '1lpolxoJITu Kb 22. ðp.cnraÐÛv pro K" 26. fIval om. Lb r 
27. 'JrU17f{;CI)CTtJl U' Asp. Eival ø:yaÐo{;s KbMb 31. ð
] ðñ Lb: "Yò.p 
pro Kb 32. leal ante leaÐf{;3Etv om. Kb 1096& 3. leal om. Lb Mb r 6 


I. 5-6. 


" " " , S::'" f 0 ' f' ... 7 
fLP'YJTal. 7TfpL aVTWV. Tpl.TO
 u fUTLV 0 fWP'YJTI.KO
, V7Tfp ov 
, " ,f, , ,,<<, , 0 <<S::' 8 
5 T1]V f1fLUKf't' W fV TOL
 f7TOP.fVOL
 7T0L11uoP.f a. 0 uf xpYJp.a- 
, ß " ." ,c: À ^ s:: .... À ,., , ð I: ' 
TLUT11
 Law
 TIS fUTW, Kal. 0 7T OVTO
 u'YJ OV OTL OV T ';)1]TOV- 
, () , , " " A \ , s::',... \ À 
P.fVOV aya ov. XP1]CJ'LP.OV yap KaL a I\OV xapw. uW p.al\. OZ' 
, , À 0 ' ' À +. f \ ' ß S::' f' , 
Ta 7TpOTfpOV fX fVTa Tf 1] TL
 av V7To^a oC uL aVTa yap 
, ,... A. ' s:: ' , s::' ,.... , ÀÀ ' À ' 
aya7raTat.. 'PaLL'fTaL u OVu fKfwa. KaLTOL 7ro 01. OYOL 
", ß ' ßÀ ^'''' 'A.' O 
10 7TpO
 aVTa KaTa f 1]vTaL. TaVTa P.fV ovv a'PfLu w. 
4 Tð Òf KaOóÀov ß'ÀTWV rCTW
' f7TLCTK''''au()aL Kat òLa7To- VI. 
.... ^ À ' , , " , r.' 
P'YJ fTaL 7TWÇ' fYfTaL, KaL7rfp 7TpouavTov
 T1J
 Tot.avT'Y/
 ';)'YJT'YJ- 
, s::' 'A. ' À "s:: , """s:: 
(J"fW
 YWOP.fV'YJ
 uLa TO 'PI. OV
 avupa
 fLuayaYfLV Ta fLuYJ. 
Ò ' t. s::' +." ß ' \. ... , s::,.. " , .... 
OçfLf u av LUW
 f/\TWV HvaL KaL ufW f7rL UWT'Y}PLlf Yf T'YJ
 
15 àÀ1]ef{a
 Kal Tà olKfîa àvaLpfîv, ð.ÀAw
 Tf Kal 
LÀO(J"ÓcþOV
 
" , A. ^ ,,, A. ,\,., ,.., , À ' 
oVTa
. ap.'Pow yap OVTOLV 'PL^OLV OULOV 7TpoTLp.av Tf/V a 1]- 
(} << S::', 's:: ' t. ' ", 's:: ' 
fLav. 01. u'Y) Kop.LuavTf
 T1]V uOÇav TavT'Y}v OVK f7f0WVV Lufa
 2 
, 'P " , ,., >l À Ò ' ' ò '.... 
fV OL
 TO 7TpOTfpOV KaL VUTfpOV f fYOV, W7Tfp OV f TWV 
, e " 's::' , r. 's::" 0 ' \' \ , 
apt. P.WV Lufav KaTfUKfva';)ov. TO u aya OV ^fYfTaL KaL fV 
20 TW T[ fun Kat fV TW 7TOLW Kaì fV nd 7T p Ó
 TL , Tb Òf KaO' 
, '" 
<<, ,c: " , .... A.' ,.. , ( 
aVTO KaL 1] ovuLa 7TpOTfpOV TlJ 'PVUfL TOV 7TpO
 TL 7Tapa- 
<Þ ' ò ' .... , " \ ß ß ' "" ) ,.", 
va I. yap TOVT fOLKf KaL UVP. f 1]KOTL TOV O1JTO
 . WUT OVK 
+." , , \ , 's:: I " Ò "" 0 " ^ 
av H1] KOt.V'Y/ TL
 f7rL TOVTOL
 Lufa. fTL f7TfL Taya OV LuaXw
 3 
À ' ,.." ( , , , ^ , \' ...<< 0 ' , 
fYfTaL T
 OVTL KaL yap fV T
 TL ^fYfTaL, OLOV 0 fO
 KaL 
<<: " " '" ,... f' , " " ^, I 
25 0 VOV
, KaL fV T
 7TOL
 aL apfTaL, Ka, fV T<fJ 7TOU<fJ TO P.f- 


" ,.. , " ", 
TpLOV, KaL fV Tee 7TpO
 TL TO XP'YJut.P.OV, KaL fV XpOV<fJ KaL- 
, " , Ò ' \ f'f .... ) Ò ....\ f , 
po
, KaL fV T07Tee LaLTa KaL fTfpa TOLaVTa, 'YJ^OV W
 OVK 
+." , () '\ 'rl , \ +. '\' " , 
av H1] KOWOV TL Ka O^OV KaL fV' OV yap av f^fYfT fV 7ra- 
,.. " \ À " ^, " Ò " \ ,.. 
uaL
 TaL
 KaT1]yopLaL
, a^ fV 1J.Lq. P.OVTl. fn f7TH TWV 4: 
, , 's:: ' , \., , '^' e ,.., c: , 
JO KaTa p.Lav Lufav 1J.La KaL f7TLaT1]1J.1], KaL TWV aya WV a7Tav- 

 +" , , '" s::' " ÀÀ ' , '" 
TWV 1]V av p.La TL
 f7TLaT1]1J.1]. VVV u fLUL no aL KaL TW1' 


5. lxo/-,IJlocs Kb 9. KctC'TOC] Kal Kb Mb Ii. ðñ codices Morelii: 
ð
 vulg. 18. ante í1O''T
pO'' add. 'Tb Mb iJ...l"(O/-,EJI Kb 20. ÈO''TC 
om. Kb Mb 23. 'To6'T(AJJI Lb ð' om. L b 31. 
JI] 
'(71 Kb I. 6. 


7 


" , , r "'., À ' , , 
V7TO p.l.av KaT1}YOpl.av, 0 OV Kal.pOV, fV 7T0 fP.ct> P.fV yap erTpaT1'J- 
" , Ò " , \ '" , , .rI,."" 
yl.K1J fV VOU
 l.aTpl.K1], Kat. TOV P.fTpI.OV fV TpO'#-'l1 P.fV 
, " , Ò ' ", Ò '" , 
5 l.aTpl.K1} fV 7TOVOI.
 f yvp.vaerTI.K11. a-TrOp1}Ufl.f av TI.
 TL 
\ ß ' À À ' " "., , 
7TOTf Kat. OV OVTal. fyftV aVTOfKaerTOV, fl.7rfp EV Tf aVTO- 35 
(J ' \" 0 ' .. \", À ' ", '" 1 96 b 
av PW7rCf Kat. fV av PW7rCf ft
 Kat. 0 aVTO
 oyo
 fUTl.V 0 TOV 0 
à (J , 
'" e ' Ò ' Ò ' , Ò ' ff 
V PW7rOV. 11 yap av pW7rO
, OV EV LOLlTOVerI.V. ff, OVTW
, 
6 ' Ò ' ?., (J , ., ÀÀ ' , , Ò ' '" , ,
 ... ,... ÀÀ 
ov II aya ov. a a P.1JV ov f T
 aLuLOV fl.val. p.a ov 
., 0 '" " Ò ' À ' ' À ' '" 
aya ov ferTaL, fl.7rfp p.1} f fVKOTfPOV TO 7rO VXPOVLOV TOV 
7 fcþ1]P.Épov. 7rL8avWTfpoV Ò' foíKauLV oi nv(JayópuoL À'yuv 5 
, , ,.. (J ' ., '" " , 0 '" " rl .,. 
7rEPL aVTov, TL fVTf
 fV T'[1 TWV aya wv UVUTOLX t.q. TO fV. OL
 
8 Ò ' ,
, ., À e '" Ò " , ÀÀ ' " 
1J Kat ..:..7rfVerl.7r7rO
 E7raKO OV 1}uat. OKfI.. a a 7rfpt. P.fV 
TOVTWV ð.ÀÀo
 lUTW ÀÓyo
. TO'i
 Òf ÀfXOf'iULV àP.cþLUß
T1}(1í
 
" .rI,.' s::'" , " (J '" ' À ' 
TL
 V7rO,#-,aI.VfTaL ULa TO p.1} 7rfpl. 7raVTO
 aya OV TOV
 oyov
 
, ,., 0 À ' (J Ò ' (J ' 
 ""s:: ' 8 ' '" Ò ' 
fl.P1JU at, fYflT at f Ka fV fl.uO
 Ta Ka aVTa tWKO- 10 
\" , Ò ' "... .rI,. À ' 
p.fva Kat. aya7Twp.fva, Ta f 7rOL1}TI.Ka TOVTWV 1J ,#-,V aKTLKa 
... '" , , À ' s::' ,., À ' 8 ' 
7rW
 1J TWV fvaVTt.wv KW VTLKa uta TaVTa EYfer at Kat 
, " ÀÀ Ò " À ... ff s:: '" À ' '... , 0 ' 
9 Tp07rOV a ov. 1J OV OVV OTL ULTTW
 fYOI.T av Taya a, 
, " 8 ' (, 8 ' Ò ' 
,,., , 
Kat Ta P.fV Ka aVTa, aTfpa f uLa TaVTa. xwpt.uaVTf
 
... " '" '.rI,. À ' ' (J '" ..',.' 8 ' À ' 
ovv a7rO TWV W,#-,f LP.WV Ta Ka aVTa UKf'l'WP.f a EL f- 15 
10 " ' ò ' 8 " ' ò ' ,.. (J ' ,,'" 
YfTaL KaTa p.l.av I. Eav. Ka aVTa f 7rOl.a ff,1] TL
 av; 1J 
ff , , Ò ' ... '.rI,. ,., ",... , 
oera Kat. P.Ovovp.fva LWKfTaL, OLOV TO '#-'POVff,V KaL opav KaL 
, 
 { """, s::' " ÀÀ 
, 
1Juova TLVf
 KaL TLp.at.; TaVTa yap fI. Kat uL a 0 TI. ULW- 
,., " 8 ' (' ., 0 ,., 8 ' "..., Ò ' 
KOP.fV, OP.W
 TWV Ka aVTa aya wv EL1] Tt.
 avo 1] ov 
., ÀÀ ' Ò ' À ' ,.,., 
 ' ,., , " ,...s:: 
a 0 ov fV 7r 1}V T1]
 LuEa
; werTf p.aTaLOV fUTaL TO fl.uo
. 20 
11 ' s::' , ,.", ,,., (J '" , ., 8 ,., À ' , 
fI. uf KaL TaVT ferTL TWV Ka aVTa, TOV Taya ov oyov fV 
rl ''''''''' .rI,.' (J s::' 8 ' ., 
a7Taerl.V aVTOI.
 TOV aVTOV fp.,#-,aLVHT at Uf1JUfI., Ka a7rfp fV 
, ',f,. (J ' , ,., À ' '" 
, , 
X LOVL KaL 't'LP.V Lct> TOV T1J
 fVKOT1}TO
. TLP.1J
 uf KaL 


32. ')'ø.p om. Lb 35. aû.,.b 
lCaO'.,.ov pro Kb Lb aÛ.,.[;a à,v8pcf)1rwt pro K b 
l096 b 1. iv om. Lb 4. 7roÀvXpovtcfy.,.
pov Lb r 8. lO'.,.aL 
Kb Mb 10. 
ìp
0'8at Lb Asp.: 7rotÛ0'8at Kb Mb: 
ip
0'8at lCal7rot
î0'8at r 
13. .,.à,')'a8ðJl L" r 19. 
v.,.1S Lb 8 


I. 6-7. 


cþ ' 'f
" rf 
 Ò ,t.' << À ' , 
pOV1JUfW
 Kat 1]uoV1J
 fTfpOt Kac. ta'rfpOVTf
 01. oYOt raVTl7 
?, 0 I ,,, " " (J ' I " 
25 l7 aya a. OVK faTLV apa TO aya OV KOtz,'OV n KaTa I.uav 
, s:: I , ÀÀ ' " Ò ' À ' "" " " 
tufav. a a 7rW
 11 fYfTat.; ov yap fOl,Kf TOL
 Yf a7rO 12 
, f' ' ÀÀ ' ..., "',t.' (, ... .,. , 
TVX1]
 op.wvvP.Ot
. a apa Yf T'r a'r EVO
 fl.vaf. 1J 7rpO
 
'" rl À " .,. ,.. ÀÀ ' , À ' << , 
fV a7raVTa UVVTf fLV, 1J p.a ov KaT ava oytav; W
 yap 
, , "',I,' ,I," " ''' ÀÀ Ò ' , "\ À 
fV uwp.aTt o."t
, fV ."vxn VOV
, Kat a 0 1J fV al\ Cf>. 
'\ À ' " "",1,. I '" 't. ß " , f' 
30 a^ tCTW
 TaVTa P.fV a-rfTfOV TO 
'VV. fçaKpt OVV yap V7ffp 13 
,,, " \ \ 
 " A.. \ ,t. ( " f, 
, , 
aVTWV a^^T}
 av fl.T} 'rt.^ouo'r a
 Ot.KfLOTfpOV. OP.Of.W
 uf Kat 
, .... ' ò I " ,,, r' '" , 
7rfpt T1J
 I. fa
. fL yap Kat fCTTW fV Tt TO KOLVl7 KaT1JYOPOV- 
, 0 '''' ", (J ' f I s:: .... À << , 
JJÆVOV aya ov 1J XWptUTOV aVTO Tt Ka aVTO, u1] OV W
 OVK 
.." "s::' " (J , " ò ' '" 
av fl.TJ 7rpaKTOV OVuf KT1JTOV av PW7rCf>. VVV f TOLOVTOV TL 
35 (1J Tf 'iTat. TåX a Òf TCf> ÒÓfHfV ð.v ßfÀTLOV fLvat yvwpí.(fLV 14 
" " " ,...., e .... ., , 
1097 & aVTO 7rpO
 ra KT1JTa Kat. 7rpaKTa TWV aya wv. OLOV yap 
7rapåòfLyp.a TOUT' fXOVTf
 p.åÀÀov flfTóp.E(Ja Kaì Tà 
p.îl' 
, 0 ' .. 's::" , t' () ,,, () ' ,
 
aya a, Kav fLuCtJP.fV, f7rt.TfVçOjJ.E a aVTW1'. 7rL aVOTTJTa P.fV 1
 
... ,,<< À ' " S::' ", , Ò ,t." 
ovv TLva fXH 0 oyo
, fOLKf uf Taf.
 f7rLUT1]p.aIS La'rwVfLl'. 
.... " (J " , ',t. I " , s::' , ?: " 
5 7raCTat yap aya ov Tl.VO
 f'r'-fp.fvaL Kat. TO fVuff
 f1TL
TJTOV- 
À ' ,,, ,,, , ß ' (J À 
(Tal. 7rapa fl.7rOVUL nJv YVWUt.V aVTOV. Kat. TOt 01] 1Jfla T1] 1.- 
KOUTOV TOV
 TfXV{Ta
 éf7faVTa
 àyvoÚ'v Kaì p.T}Ò' f7rI.(1JTfîv 
, " À " Ò ' , , ',t. À 0 ' <<,t. I .,. 6 
OVK fV oyov. a7ropov E Kat Tt W'rf 1J 11ufTat v'raVT1J
 1] 1 
, ,'<<" I ' ò ' , " "" , () , 
TfKTWV 7rpO
 TTlV aVTOV TfXVTlV fI. W
 TO avro TOVTO aya OV, 

 ...., ,,,, ,,, f' ' ò I 
10 1J 7rW
 f.aTpf.KWTfpO
 TJ UTpaTTlYLKWTfPO
 fOTat 0 T1JV f. fav 
, , (J I ,t. , ,,'s::',<< , 
aVT1JV Tf faJJ.fVO
. 'raWfTat P.fV yap OVuf TTJV vytfLav 
ff' "t", ÀÀ ' , , (J , ,.. ÀÀ s::>> 
OVTW
 f7rtUK07rfLV 0 f.aTpO
, a a T1JV av PW7fOV, p.a ov u 
JI , "
 .l)J rl ", , " 
I,UWS T1W TOVue Kau fKaUTOV yap taTpEVfL. Kaf. 7rfpt P.fV 
, " " " 0 
TOVTWV f7rt TOCTOVTOV fl.PTJCT w. 
5 llåÀl.V Ò' f7ravfÀ(Jwp.fV f7rì TÒ (TlTOVP.fVOV àya()óv, T{ VII. 


26. ')IE om. KbMb r 30. Tà vvv Kb 32. leal om. Kb Mb TÒ] 
leal KbMb 33. 'TL abTò Lb 1097& 4. tXH TlVà L b 7. &7raVTCU 
TO
S TExvtTas Lb r 9. T
 abTò TOVTO à')laO&v Kb: abTò Tà:'YaÐ&v L b r: 
TÒ abToa-yaÐ&" M b I. 7, 


9 


, of.. " ..J,.' "" ÀÀ ' t/ ÀÀ ' t: \ 
7roT av Etf]. 'YatV
TaL IJ.
V yap a 0 EV a 11 7ípaçfl. Kat 
TfXVI1" ð.ÀÀo yàp fV laTpLKÎ1 Kal UTpaTT/YLKÎ1 Kal Tat
 ÀOl.1'rat
 
f' ,.. f' , 8 ' of.. .,., ' À ' 
01J.0I.W
. n OVV EKaUT1J
 Taya OV; 1J OV Xapu.' Ta OL7ra 
7rpáTTETaL; TOVTO ò' fV laTpLKfi 1J.fV VY{ELa, fV <TTpaT'Y]YI.Kp 

 ' , , , 
 ... 
, " , !l ÀÀ 
,,, ÀÀ ' 
vE VI.Kf], EV OIKOV01J.LK?l v OI.Kta, EV U ce v a 0, EV 20 
f' 5:: ' , t:' " ' À ' 'pI 
U7raul1 vE 7TpaçEt KaL 7rpOaLpHTEt TO T
 O
' TOVTOV yap EllEKa 
" À " , t'f'"... ... f , 
Ta Of.-Ira 7rpaTTOVUI. 7raVTE
. WUT fI. TL TWlJ 7rpaKTWV a7Tav- 
, " À ... ,+. ", " 8 ' ,
" À ' 
TWV f(TTI. TE O
, TOVT av Et'Y] TO 7rpaKTOV aya OV, Et v
 7T fl.W, 
,... ß ' 5:: ' ( À ' , ", ..J,.'" ... 
2 TaVTa, p.ETa al.vwv v1J 0 oyo
 EfS TaVTOV a'YI.KTaI. . TOVTO 
3 ò' fTI. lJ.âÀÀov ÒLauacþijuaL 7rEtpaTÉov. f7rEt òÈ 7rÀ
[w cþaí- 25 
" À ' 
'(' 8 ' 
, pI ". 
VETa I. Ta TE 'Y], TOVTWV v al.pov1J.
 a TLva vI. ETEPOV, OLOV 
7i'ÀOVTOV aVÀov
 Kat ÕÀW
 Tà ópyava, ò1jÀov W
 OVK 
UTL 
7i'áVTa TÉÀELa' TÒ Ò' áPLUTOV TÉÀEl.ÓV TL cþa[vETaL. éfJuT' El 
" r' , ' À " 'of< " 'r. ' 
1J.EV f(TTW EV TL 1J.ovov TE ELOV, TOVT av fL1J TO 
'Y]TOVP.
VOV, 
,
" À ' , À ' , À ' 
, À ' 
. Et v
 7i' fLW, TO TE EtOTaTOV TOVTWV. TE ELOTEpOV vE EYO- 30 
, 8 ' f' 
 ' ,,
, pI "
 ' 
P.EV TO Ka avro vLWKTOV TOV VI. ETEpOV Kal. TO 1J.'Y]vE7TOT
 

'''\.\. f , " ( ' ) 8 ' f' ,
, ,- c ... 
vL UIV\.O al.pETOV TWV KaL Ka aVTa KaL vL aVTO al.pETWV, 
, f À ... 
" À ' 8 ' f' f , " , 
 ' 
Kat a7r W
 v'Y] TE ELOV TO Ka aVTO aLpETOV aEt KaL 1J.'Y]VE- 
Ò ' " ÀÀ ,,
, c , 
 ' I À ,.. Ò '" 
5 7i'OTE I. a o. TOLOVTOV v 1J EVvaLp.ovLa 1J.a HIT EWal. OKEL' 
TaVTf]V yàp aipOV1J.E8a àEi ÒL' aVT
V Kal OVÒf7i'OTE Òl.' ð.ÀÀo, 1097 b 
, 
, 'f 
, , " ,,... " ( , 8 
TL1J.1JZ,' vE KaL 1JVOV'Y]V KaL vovv Kal. 7ra(]'av ap
nJV aLpOV1J.E a 
, \ 
, " ( 8 ' , , ß ' f À ' 8 ' of.. 
1J.EV Kat VI. aVTa 1J.1J EVO
 yap a7i'O aI.VOVTO
 E OLIJ.E av 
pi , " ) f , 8 
, \ ,... ' ò ' á 
EKaUTOV aVTWV, al.pOV1J.E a vE KaL T'Y]
 EV aL1J.OVLa
 X pw, 

 " , f À ß ' ,
 ' ,
" 5:: 
uLa TOVTWV V7rO a1J. aVOVTE
 EVvaL1J.OV1JUEtV, T'TJV v EVval.1J. o - 5 
, , 
, t '" , , ,
, t'f À 
 ''' ÀÀ cþ ' 
6 Vl.av OVvEt
 al.pfl.TaL TOVTWV Xapl.V, OVv 0 W
 vI. a o. aLVE- 
Ò ' \, ... , , , " ß ' ,,, 
Tal. E Kat EK T11
 aVTapKfl.a
 TO aVTO UV1J. aLVEW' TO yap 
' À ' 8 '" .. 
 '" ,
'" À ' 
TE fC,OV aya ov aVTapKE
 fLval. vOKfI., TO v aVTapKE
 EYO- 
, ,..., r,'" ß ' , ' ÀÀ ' , 
P.EV OVK aVTce P.OV<p, T<p 
(r1VTI. 1.0V P.OVWT1JV, a a Kal. yo- 


25. ð
] ð
 Heliodorus 26. l'npo. Lb 32. teal add. Felicianus 
(cum Aspasio, ut videtur) ð,' aVT
 Asp.: ð,' o.VT4 Kb: ð,' líÀÀO r: ð,c\ 
'Toûlf Lb Mb 34. ð'] ð
 Kb r l097 b 5. 'T
V fiÌJ3a'p.ovCav ð' Kb 10 


I. 7. 


,., " , '" ", À ,.. cþ ' À ' À ' 
JO VfVO"e. Kae. TfKVOI.
 Kat yvval.KI. Kat 0 WS' TOtS' I. 01.S' Kae. 7T0 e.- 
, Ò ' cþ ' À ' f" 0 ' Ò ' À ' 
TatS', f7TfI. 1J VO"fI. 7m I.Tl.KOV 0 av PW7íOS'. TOVTWV f 1J7TTfOS' 7 
rI , , "" ,., ", , 
opoS' TI.S'. f7TfKTfl.VOVTI. yap f7T1. TOVS' YOVfl.S' KaL TOVS' a7ToyovoVS' 
, ,.. cþ ' À ' cþ ' À ,,, , , ÀÀ ' ^ 
Kat TWV I. WV TOVS' I. OVS' fl.S' a7TftpOV 7TpOfl.O"tV. a a TOVTO 
, , .... 0 ' , ,
,,, ' 0 ^ , 
IJ.fV fl.O"av I.S' f'1TI.O"Kf7TTfOV. TO u aVTapKfS' TI. fP.fV 0 P.OVOV- 
f' ,." ß ' , Ò ' , Ò " ,., Ò ' 
J 5 p..fVOV aLpfTov 7TOLft TOV LOV Kat p.1J fVOS' fV fa. TOLOVTOV f 
, ,
 , " 0 .. ,,
" ( , 
T1JV fvuaLp..OVtaV OI.OP.f a fLl'at" fTl. uf 7TaVTWV al.pfTwTaT1Jv 8 
, 0 ' 0 ' Ò ' Ò " À f. f 
p.1] O"vvapl. P.OVP.fV1]v-(7Vvapl. P.OVP.fV1]V f 1] OV WS' aLpfTw- 
Tfpav P.fTà TOU fÀaX[O"Tov TWV àyaOwv. V7rfpOX
 yàp àyaOwv 
ylvfTal. TÒ 7rpOO"TtOfP.fVOV, àyaOwv Òf TÒ p..fî(ov aipfTWTfPOV 
, , ' À 
 , cþ ' ,,, f. ' ò ' 
20 aft. Tf fLOV u1J TI. al.VfTal. Kat aVTapKfS' 1] fV aI.IJ.OVLa, 
" ".. ' À 
TWV 7rpaKTWV oVO"a Tf OS'. 
' AÀÀ ' " ", Ò ' ,,, À ' f 
I.O"WS' T1]V p..fV fV aLp.OVl.aV TO apl.UTOV fYfl.V op.o- 9 
À ' , cþ ' 0 ,., 
", , , " 
OYOVlJ.fVOV TI. aWfTal., 'iT0 ftTaL u fvapYfO"TfPOV TI. f(7TLV fTL 
ÀfxO
Val.. Táxa ò
 YfVOI.T' ð.v TOVT', fl À1]cþOfl1] TÒ lpyov 10 
,., , 0 ' ", " À "" \, À '" 
25 TOV av PW7rOV. WU7Tfp yap av 1]T?1 Kat aya p.aT07TOl.cp Kat 
7TaVTL TfXV{T'[h KaL óÀwS' WV IUTtV lpyol' TI. KaL 7rpátl.S', fV 
T<ê lpycp ÒOKfî TùyaOòv fival. Kaì TÒ fV, OVTW òótfl.fV ð.v Ka
 
' 0 ' "" " ,,, , "i" 
av PW7TCP, ft7rfp fUTt TL fPYOV aurov. 7roTfpOV OVV TfKTOVOS' 11 
, , '" " "" t ' 0 ' 5::' 
P.fV Kat O"KVTfWS' fO"TtV fpya Twa Kat 7rpaç;fl.S', av PW7TOV u 
,
" ' ÀÀ '" ' cþ 
 0 ' ' cþ8 À .... , 
3 0 OVufV fO"TW, a apyov 7rf VKfV; 1] Ka a7Tfp 0 a JJ.OV Kat 
, , Ò ' '
 À f' " , cþ ' , 
Xfl.pOS' Kat 7rO OS' KaL 0 WS' fKaUTOV TOOL' P.OpI.WV aLVfTaL TI. 
" ,., "' 0 ' " " 0 ' +- 
fPYOV, OVTW Kat av PW7TOV 7rapa naVTa TaVTa fl.TJ TLS' av 
" , "i' Ò ' ", +-" "" r" ' 12 
fPYOV TI.; TI. ovv 1J TOVT av fl.TJ 7rOTf; TO JJ.fV yap 
 1]V KOWOV 
fLVal. cþa[VfTal. KaL ToîS' cþvToîS', (1]TfÎTal. Òf TÒ iòwv. &cþOpL- 
, " , 0 ' " 't ,/"., f , 
1098 a CTTfOV apa T1]V Tf pf7rTI.K1]V Kat T1JV aVç;YjTtK1]V ",W1JV. f7TOP.EVYj 


6 


10. ')'vJfat
l Kb Mb 11. 7roÀt'TtIeÒS L b Mb Ò om. Lb 
Kb Asp.: lfpletoJf leal alperòJf L b r: alpfi'TòJf leallfplCtoJf M b 
""ov""
Jf7J ð
 ð7jÀoJf 
s alp
'Tw'T'pa r 23. 7r06Eî Kb 
Heliodorus 31. 7roðòs leal XEtpòs Kb Asp. 1098 A 1. 
'T
Jf add. Kb 


15. alperòJf 
17. CTvvapt6- 
24. ð
J ð
 Mb 
'TE add. Kb I. 7. 


11 , ' 0 I of." A. ' 

" , " tf 
vf aUT TJTtKTJ Tt
 av HTJ, 'PaWfTaL VC: Kat aVTrJ KOLVTJ KaL t7J"7J"'f> 
3 ' ß )' \ 'r.' À ' 
, , " À ' 
1 Kat 01. Kat 7ravn 
eeee. EL7rfTaL vrJ 7rpaKTl.KrJ Tt
 TOV oyOV 
" I
' , , c, 0 ' À ' ,
, c 
fXOVTO
' TOVTOV uf TO JJÆV W
 E7rt7rH f
 oycp, TO u WS' 
" ,
, 
 ^ 

 ' , À ' 
fXOV Kat vtaVOOVJJÆVOV. utTTW
 uc: Kat TaVTTJS' fYOJJÆVTJ
 5 
, , , , 0 ' , 'tf 
 ,., À ' 
TrJV KaT fVfpYfl.aV fTfOV' KVptWTEPOV yap aVTTJ uOKff. fYf- 
14 0 ' "" '" , 0 I ..I,"" , À ' 
(]" at. fI. ð HrTW fPYOV av PW7rOV 'YvX1]S' fVfpYff.a KaTa oyov 

 '" À ' ,
,.., A. " l' ^, 
1] p.rJ aVfV oyOV, TO u aVTO 'PaP.fV fPYOV fl.vat Tee YfVEL 
"
 '^
 
 I tf 0 ,,' 
 ' 
TOVvE Kat TOVuE (]"7rOVuatOv, WU7rEp Kt aptuTOV Kat (]"7rOVvatOV 
O ^ \<< À ^ 
, "", , 0 ' 
Kt aptuTOV, Kat a7r WS' u1] TOVT f7rt 7raVTWV, 7rpO(]Tt ElJ.fV1]S' 10 
" "" f " , '" 0 " 
TrJ
 KaTa TTJV UpfTrJV V7rfpOX1]
 7rpOS' TO fPYOV' Kt apl.CTTOV 
, , 0 ' r. 
, 
, ,... ,
, tf [ ' 0 ' 
P.fV yap Kt apL
fl.V, (]"7rOVvaWV Uf TO fV' fI. u OVTWS', av PW- 

" O " r.' , 
'..I,"" 
7rOV uf n. fP.fV fPYOV 
WrJV TtVa, TaVTTJV uE 'YVX1]S' fVfpYELaV 
, , t ' À I 
 l 
" 
, ..." , 
Kat 7rpac;ELS' p.ETa oyOV, U7r'OVua OV u UVvpo
 fV TaVTa Kat 
15 À ^ tf 
,..,""" À ,.. 
Ka wS', fKaUTOV u fV KaTa TrJV OLKfl.aV apfTrJv a7rOTf fl.Tat. 15 
,
, 
, ] ,.. 0 ' , 0 ' .. I, " , , I 
ft u OVTW, TO av PW7rI.VOV aya OV 'YVX1]S' EVfpYfl.a YWfTat 
" , ,
, À If' , "" , 
KaT apfTrJV, fI. uE 7r fWVS' at apfTat, KaTa T1]V aptUTTJV Kat 
À ' "
,, ß ' À ' , , À 
'" y 
16 Tf EI.OTUTl]V. fTt v fV tcp Tf fl.Cp. p.ta yap Xf tvWV fap OV 
" ,
, Ie, tf 
"
, , "
 I 
7rOtfl., OVuE IJ.La 1JlJ.fpU. OVTW uf OVvf p.aKapl.OV Kat EVvatp.ova 
7 ' c, ,
, ' À ' I n ' ,1,. 0 ' .. , 7 
1 IJ.ta 11IJ.fpa OVu 0 tyoS' XpovoS'. fptYfypa'P W P.fV OVV Taya- 
0 ' , 
 '" ,,, f ,... " 1' 0 ' tf 
OV TavTIJ" UfL yup tUWS' V7rOTV7rWUat 7rpCdTOV, fI. VUTfpOV 
, '..I, 
 't 
'of< ,... ^ \ 
 
avaypa'Yat. UOçftf v av 7raVTO
 fl.vat 7rpoayayuv Kat utap- 
OpWuat Tà KaÀwS' fXOl}Ta TV 7rfpLypaCÞfi, Kal Ó XPÓVOS' TWV 
, f' of" " 0 ,... 
' O \ ^ 
TOI.OVTWV fVpfT1]S' rJ UVVfPYOS' ayu oS' ftVUt' 0 fV Kat TWV TfX- 
^ Ie, 
, " 0 ,., " À 
VWV Yfyovauw at E7rI.UOUfl.S' 7raVTOS' yap 7rpOU Hvat TO f - 25 
18 À ,.. " 0 
 ' \ ^ '" , 
Ef.7rOV. P.EP.V1]U at uf Kat TWV 7rpOHPTJP.fVWV XPTJ, Kat T1]V 
.. ' ß 'f" d "r."" ÀÀ ' , <<, 
aKpL fl.av p.1J OIJ.Otw
 fV a7raULV f7rt
TJTHV, a fV fKa- 
, 'f , tf À " , " ' cþ ' tf 
(]TOtS' KaTa T1]V V7WKHIJ.fVTJV V TJV KaL f7rt TOfTOVTOV f OUOV 


2. Q.V'T
 Kb: aiJ'T7] vulg. 3. 

 Kb Mb Asp. 11. lCa'T4 'T
1I Kb: Ka-r 
vulg. 12. à,1I8pw1I'"ov-16. oiJ-rw repetitio esse videtur eorum quae prae- 
cedunt 19. oM
 J.LCa. 7IJ.L'pa. secludenda esse coni. Susemihl 25. 
aí add. Kb Asp. 12 


I. 7-8. 


,,.. ... 6 ,
 ", , , Ò ,l,. 
O&.Kfl.OV TV JLE Ou,:>>. Kal. yap TEKTWV Kat YEWJJ.ETP1J
 I.a-yf- 19 
, , /': " , , 6 ' " , , ',1,.' H , 
3 0 pOVTW
 E7Tt
1JTOVUI. T1]V op 1]v' 0 JJ.EV yap E-y OUOV XP1JUI.p.1] 
" ,,, ^
" , 
,.., 0 ' , ' À 
7TpOS TO EPYOV, 0 uf TI. fUTl.V 1] 7TOWV TI.. EaT1]S yap Ta f/- 
O " , ,,, 
..., ",.. " ÀÀ ' H 
OVS. TOV aUTOV uTJ Tp07TOV Kal. EV TOLS a otS 7TOI.f/TEOV, 07rWS 
, " ,.." À " " , 
JLf'J Ta 7Tapfpya TWV EPYWV 7T fl.W ytV1]Tat. OUK a7ratT1JT
oV 20 

, , ò " " ,,, (" ÀÀ ' f ... II , 
1098 b u OU E T1]V al.Tl.aV EV a7TaUtV oJJ.OI.WS, a I.KavOV EV TtUt TO 
,., Ò 0 " À ,.. Of' , ", , ,
, H ,.. 
OTI. HX 17val. Ka W
, OWV Kat 7rEpt Tas apxa
' TO u OT" 7rpW- 
TOV Kat dPX
' TroV dPXwv ò' at JJ.fV 
7raywyfi OEwpoVvTat, 21 
^ Ò ' , (J ' ^
, ' (J " , '"" À 
, " À " ' 
at aLU 17UEt, at U E tUJJ.it>> TLVt, Kat a^ al. u a ^W
. P.ETtE- 22 
Ò ' ,<<, ? cþ , , Ò ' 
5 val. f 7rfl.paTEOV EKaUTas '!7 7TE VKaUtV, Kat U7TOV aUTEOV 
Ó7TWS Òtopt,U(}WUI. KaÀws. p.EyáÀ7]V yàp fXOVUt, 1)o7r
V 7TpÒ
 Tà 23 
<<, 
",,,'" 
,., .... ..... <<, , 
E7Top.Eva. uOKEI. yap 7r^fl.OV 17 17JJ.t(J1) TOV 7raVTO
 fl.vat 1] apXTJ, 
Kat 7ToÀÀà uVJJ.cþavij y{vHTOal. Òt' aVTij
 TWV (f/TOVIJ.Évwv. 

 , 
 ' ",.. , , "" , VIIL 
.,Kf7rTEOV uE 7rEpt aVT17S ov JJ.ovov EK TOV uvp.7rEpaCTJJ.a- 
, , f:.. f À ' , " À ' " ",,' ... 
10 TOS Kal. E
 wv 0 oyo
, a^ a Kat EK TWV ^EYOJJ.EVWV 7rEpt 
,,.. "... , '" 0 ,.' ' Ò ' << , 
aVT1JS' T':>> #LEV yap a^f/ fI. 7TaVTa uvvq. fl. Ta V7rapXOVTa, 
Tef> Òf tEVÒE
 Taxv ÒLacþWVEî TàÀ170/s. VEVflJ.1JJJ./VWV ò
 TroV 2 
, 0 " ",,.....,, À ' ....
... , 
aya WV TPI.X'!7, Kal. TWV JJ.EV EKTOS EYOJJ.EVWV TWV vE 7rEpl. 
tvx
v Kal uWJJ.a, Tà 7rEPL "'vX
v KVpt
TaTa ÀÉYOJJ.EV Kaì. 
l À ' (} ' '5::' 'f:. ", , , 
1 5 JLu I.UTa aya a, Tas uE 7rpa
EI.
 Kat Tas EVfpYEl.a
 Tas 
..I,. , '"I..'" ' 6 rf "" '" À ' , 
'f'VXLKa
 7TEpl. 'f'VX1JV Tt EJJ.EV. WUTE Ka^CI)
 av EYOLTO KaTa 
, ' ò 'f:. À '.. , f À ' (, 
Yf TaVT7]V T17V o
av 7ra aLav ovuav Kat OJJ.O OYOVJJ.EV1JV U7rO 
,.. ,I,. À ,1,.' , O "
' 'H 'f:. ' À ' 3 
TWV '1'1. oUO-yOVVTWV. op W
 uf Kat, OTL 7rpaçfl.S TI.VES EYOV- 
, , , "" rf ... ,.. , "I...rv'" , 
Tal. Kat EiJEpYEl.aL TO TE^OS' OVTW yap TWV 7rEpt 'f' v I\.1}V aya- 
O ", ",.." ' ò 5:: ... "\.' " 4 
20 WV YI.VETat KaL OV TWV EKTOS. uvvq fI. uE Ttf ^OY'è Kat TO 
.. /',.... ".., ... ' Ò ' ò '" /". ' 
EV 
1]V Kat TO EV 7rpaTTELV TOV EV aLJJ.ova. UXE OIl yap Ev
wr.a 
" " f:.' cþ ' ò '" , 1:' 
 
9 T&.S fl.P1JTaL Kat EV7rpaçl.a. atvETat E Kat Ta E7rL
f/TOVJJ.Eva iJ 
, " , 
 ,
, (J ' f , "\. 6 ' ,.. 6 
Ta 7fEpl. T1]V Evuatp.ovl.av a7Tav v7rapxEl.v T<f> I\EX EVTL. TOtS 


8 


31. 71 om. Kb 
Kb r: o(j., Lb Mb 


1098 b 6. ð&OpItTÐwCH Kb: òpltTÐwO'& vulg. 7. -yAp 
9. l)
 Mb r: l)
 lea} Lb 23. 7À add. Kb I. 8. 


13 


... " , ...
, A.' .-"''''
, rf,.' .. Ò 
P.fV yap apfT1J TOt.S' vf 'PPOVf}CTlS al""Oc.S' vf UO'Pc.a TC.S' fLVat 0- 
KfL', TOL'S' òÈ TaVTa 
 TOVTWV TI. IJ.f8' 
òov1]S' 
 OVK (tVEV 
òovijS'. 25 
rf 
""", '" ß ' 
ETEpOt vf KaL TrJV EKTOS' EVfT1JpLav uvp.7Tapa^alJ. aVOVcT&.v. 
, 
'" \. '" \ \ '" \ ",' ... Ò ' '"" 
7 TOVTWV vE Ta J.lfV 7TO^^Ot Kat 7Ta^aI.Oc. ^fYOV<TtV, Ta f O^r.yOI. 
\ " 
 t ,,
 ,
, 
, , "'\ 
 ' 
Kat fVVOçOL avvpfS'. OVvfTEPOVS' vE TOVTWV EV^OYOV vLalJ.apTa- 
,., f'f", ' ÀÀ '''' , 
 " À ,.. 8 ,.,. 
VfLV TOtS' O^OtS', a fV YE Tt rJ Kat Ta 7T ff,(TTa KaTOp OVV. 
,.. , .. À ' ,."
.,, 
,., 
8 TOtS' P.EV OVV EYOVUL T11V apETrJV rJ apET1]V TLva UVVCt>vOS' fCTTI.V 3 0 
f À ' , ,., c: ",." 
 rf,.' 
9 0 oYOS'. TaVT1]S' yap fUTtV 1} KaT aVT1]V fVfpYELa. vta-yEpEL 

, '" , ,., , .. , , " f À ß ' 
vf I.UWS' OV JLtKpOV EV KTf}UEL 1] XPf}UEL TO aptuTov V7TO ap. a- 
\., r/t 
, , , " ,,,,t ., Ò ' 
l'f.l.V, Kat fV EçH 1] fVfPYEl.q.. Tf}V JLEV yap EçtV fV EXETal. 

" ., n'" "',., f , ., ^ 8 '
 .. 
JLf}vEV ayavov a7rOTE^fLV v7rapxovuav, OtOV TCt> Ka EVvOVTL 1J 1099 a. 
\ "\' À ., I" ' ,
,." '9 , 
Kat a^ WS' 7rW
 fÇ11PYf}KOTt, T1]V v EVEpYEtaV OVX OtoV Tf. 
't " 't." \..,t tI 
, ' O \. 
7rpaçH yap fç avaYKf}S', Kat EV 7rpaçf.l.. WU7rEp v ^VJL- 
, 'f ' ÀÀ ", cþ ^ ., ÀÀ ' 
7TtaUtV OVX 01. Ka t<TTOI. Kat UTxvpOTaTOt. UTE avovvTat a 
oi. ð.YWln(óp.EvOt (TOVTWV yáp TtVES' VtK6HTtV), OVTW Kat TWV 5 
, ,.,. ß ' À ^ , 8 ^ c:, , e ^ ., ' ß À 
fV TCt> tCt> Ka wv Kaya wv 01. 7TpaTTovTES' op COS' f7T1J 0 01. 
, ,,
 " \ f ß ' '^ 8 ' f' f 
 , , 
10 YI.VOVTat. HTTI. vE Kat 0 'OS' aVTWV Ka aVTOV 1}VVS'. TO 
, , "'ò e ,... ..I, "c:, 
,,' c: 
, 'II 
/.lfV yap 1} EU at TCvV 'f'VX I.KWV, fKaUTCt> v fUTLV 17vV 7TpOS' 0 
"" cþÀ ,.., 9 tI ",.., cþ \" 8 ' 
1\.f.YETat I. OTOtOVTOS', OtOV t7r7TOS' JLfV T
 t^t7T7TCt>, EaJLa 

" ,.., cþ À 8 ' , "
'" ,,, 
, ^ 
vE TCt> t 0 EWPCt>. TOV aVTOV vE Tp07rOV Kat Ta vLKata TCt> 10 
11 cþ À 
 ' 'f'f À ' .,., " ,.., A. À ' ,., 
I. OvtKat<p Kat 0 WS' Ta KaT apET1]V T
 'PI. apETCt>. TOtS' 
, "i' À \'''' 'f 
 " 
"\,, cþ ' ,.., ., 
JLEV OVV 7TO ^OtS' Ta 1]vEa JLaXETat vta TO JLrJ VUf.I. TotaVT 
'" ,., 
" cþ À ' À ., \ f 
 ' ' cþ , f 
 ' ,.., 
EWat, TOtS' vE , OKa OtS' EUTLV 1}UEa Ta VUf.I. 1]vEa. TOtaVTat 

., f ,." , t tI " ,\ f 
 ,., \ 
V at KaT apET1]V 7rpaçf.l.S', WUTE Kat TOVTOLS' H(J"tV 1}vf.l.ac. KaL 
8 ' f' ,
,
, 
 ,., .... f
 ,... f ß ' ,,., 
12 Ka aVTaS'. OVvEV vrJ 7rpOUVf.l.Tat Tf}S' 1Jvov1]S' 0 tOS' aVTWV 15 
tI , , ' À """ "f 
 ' , c: ^ 
WU7Tfp 7Tfpta7TTOV TWOS', a I\. fXfL T1]V 1]vOV7]V EV EaVTCt>. 
7TpÒS' TOL'S' Elpf}JLÉVOtS' yàp ovò' ÈUTtV àyaeòS' ó p.
 XalpWV TaLS' 
À ,., , t "'" 
, ' 8 ' "'" \ , 
Ka atS' 7rpaçEUtv. OVTE yap vtKaWV ov fLS' av EI.7TOt TOV JL1J 


28. ð
 Kb 
aÍÌ7"a. Sylburg 


2!). lea.l om. Kb r 
15. ð
 L b r 


30. UOJlOpÓS Kb 


1099- 13. TO&- 14 


I. 8-9. 


, 
 ^ 
, ' À 8 , " , 
xal.pOVTa T<ê VLKal.07TpaY
tV, OVT f fV fpl.OV TOV JJ.1] xaLpoVTa 
,.. ' À 8 , , t f, 
, \, \ ^ "\. \. 
20 TaL
 f fV fpLOL
 7Tpaç;fULV' OJJ.OLW
 vf Kat f7TL TWV alV\wv. 
, Ò ' tI 8 , f' 
, .. f ", , t t 
 ,.. 
fL OVTW, Ka aVTa
 av fLfV aL KaT apfT1]V 7ipaç;ft
 1}VELQL. 13 
, ÀÀ " " 8 , \ aÀ [ \ ' À " 
a a JJ.1]V KaL aya aL Yf Kat. K Q, KaL JJ.a LUTa TOVTWV 
., 
 \^. " ^ f 
,.. , 
fKaUTOV, EL7Tfp Ka^w
 KptVfL 7TfpL aVTWV 0 CT7iOVval.O
. KpLVfL 
Ò ' t" " " \ ' À \. , .,
 c 
W
 ft7TOJJ.fV. apLUTOV apa Kat Ka ^LUTOV Kat. 1]VLUTOV 1] 14 
,
 , " 
 , " "^ À ' " 
25 fVVQI.JJ.OVtQ, Kat OV VLwpLUTat TaVTa KaTa TO u1} LQKOV f7Tt- 


ypaJJ.JJ.a' 


ICrt'A.'A.LUTOV TÒ ðucmÓTaTOV, 'A.éþUTOV ð' VYW{VHV. 
OfJ:- J:- , ' cþ '? ,... \ 
1JULUTOV U
 1T
 vX OV TLS' Epq. TO TUXfLV. 


t/ 'f, " "" " , , 
a7TaVTa yap V7Tapx EL TaVTa Tat
 aptUTaL
 fVfpYfLaL
. TQV- 

, 
, , ", cþ '" , ,
 
30 Ta
 Vf, 1] lJ.Lav TOVTWV T1]V apLUT1]V, aJJ.fV ftvaL T1]V fVuaL- 
, cþ ' 
, ., \"", 6 " 
 
JJ.ovl.av. at.VfTaL v OJJ.W
 KaL TWV fKTOÇ aya wv 7TpOUVfO- Ifi 
, 6 ' " , 
 ' ,
, c,
 ' À ' 
JJ.fV1}, Ka a7ffp fL7fOJJ.fV' avvvaTOV yap 1] ov pq.VI.OI' Ta Ka a 
, " J/ ÀÀ '" , 
7TpaTTfLV axop1]Y1]TOV OVTa. 7T0 a JJ.fV yap 7TpaTTfTaL, 
b ø ' 
", Ò ' cþ ' À ''I.' \ À " 
1099 Ka a7ffp vL opyavwv, ta L WV KaL 7T^OVTOV KaL 7T0 LTLK1}
 
Ò ' ,,
, , f, , , · 
vvaJJ.fw
' fVLWV vf T1}TWJJ.fVOI. pV7faWOVUL TO JJ.aKapI.OV, OWV 16 
, , , , ''I.\. " "
 'f 
fVYfvfLas fVTfKVl.a
 Ka^^ov
. ov 7Tavv yap fVvaLJJ.oVI.KO
 0 
, ' ò ' , oj\ Ò ,
 , , " 
T1'JV L fav 7TaVatax1]
 1] VUYfV1]S 1] JJ.OVWT1]S Kat UTfKVOS, 
" Ò '" "P " , ,..
.. 
 cþ ' À oj\ 
5 fTI. I.UW
 1]TTOV, fL TC:> 7TaYKaKol. 7TaLufS fLfV 1] t OL, 1] 
, 6 '" ø ,.. 8 ' .. 
 " 
 ,.. 
aya OL OVTf
 Tf vaULV. Ka a7Tfp ovv fL7fOJJ.fV, fOLKf 7TPO(]'ufL- 17 
ø \,.. , , , "' 6 ' " , 
U al. KaL T1}
 TOLavT1]
 fV1}JJ.fpLa
' 0 fV fLS TaVTO TaTTOVULV 
" " , "'
 , r/ 
'" , 
fVWI. T1]V fVTVXtaV T[/ fvvaLJJ.oVLq., 
TfpOL vf T1]V apfT1]V. 
" 08 " " ", 8 , oj\ ' 0 ,,,. , IX 
fV KaL a7fOpfLTaL 7rOTfpOV fUTL JJ.a 1}TOV 1] f LUTOV 1J KaL . 
" \. À ' , '" , 6 ' ,.. 01\ ,
, , 
10 a^ W
 7TW
 aUK1}TOV, 1J KaTa nva fLav JJ.Otpav 1] KaL vLa TVX1}V 
, ".., " À \ " 8 " Ò ' , 2 
7TapaYLvfTaL. fL JJ.fV OVV KaL a ^o TI, fUTL fWV wp1]JJ.a av- 
6 ' "\. \" 
 ' 6 ' Ò .. \ 
PW7fOLS, fV^OYOV KaL T1}V fvvaLJJ.OVLav fOU OTOV fLvaL, KaL 
' À ^, 8 ' .f ß '\ ' À \ ' " ' 3 
JJ-a LUTa TWV av PW7TLVWV ou<p f/\TLUTOV, a ^a TOVTO JJ.fV 


10 


22. IeMaí i'E leal åi'aOal Lb 1099 b 1. ðtà] leal ðtà Kb Mb 3. OU 
".c.lJlv] obða}A.ws Kb 5. 
 post fþ{ÀOt om. Kt> 9. lea.l post 
 om. L b r I. 9. 


15 


" t/ \ \ '" " '" I, " A,. , Ò 
 +. , 
f.(TWS' al\.l\.'Y}S' av fL'Y} CTKf Y fWS' OtKftOTfpOV, -yaWfTal. "" Kav EI. 
, () , ,,, ' ÀÀ ' 
"" ' () 
 
p.1J f07TfP.7rTOS' fCTTW a a ul. apfT1]V Kat Twa p.a 'Y}CTtV 1} 15 
" , ^ 8 ' ... ",.., 
aUK'Y}CTW 7rapaYLVfTat, TWV HOTaTWV Hvat. TO yap T'Y}S' apf- 
... "t 8À " À " ... A,.' , () ^, , 
T1}S' a ov Kat Tf oS' aptCTTov HVat -yatvfTat Kat fWV Tt Kat 
, "5::' +. , À ' 5::" f , t 
4 p.aKaptOV. fI.'Y} u av Kat 7r0 VKOWOV. uvvaTOV yap V76apC;aL 
,.. ,.., , ", ,>:' () ' 
7faUt TOtS' p.'Y} 7rf7T1JPWP.fVOtS' 7fpOS' apfT1]V uta TtL'OS' p.a 1]CTfWS' 
" À ' , 5::" , 
, ß ' À 
,
" , 
5 Kat f7rtP.f HaS'. ft u fUTtV OVTW f nov 1] TO uta TVX1JV fV- 20 
'>: ^ " À " 
, ... , "A,. , c 
uatp.OVfW, fV oyov fXfl.V OVTWS', ft7rfp Ta KaTa -yVCTtL', WS' 
t ' , \ \ " 
 ' cþ f' '>: " \, " 
6 0 OV Tf KQl\.I\.tCTTa fXfl.V, OVTCù 7rf VKfV, OP.OLWS' uf Kal. Ta KaTa 
, ,,.. , , " À ( " ) "" 
TEXV1}V Kal. 7fafFaV atTLaV, Kat p.a tfFTa Ta KaTa T'Y}V aptCTTTJV. 
" '>: ", " ÀÀ " , " I, , À ' \. 
TO uf P.fytCTTOV Kat Ka teTTOV f7TtTpf yat TVXl1 tav 7T1\1]1L- 
À ' +." cþ " ,>:" , ., ... À ' 'r.' 
7 P.f fS' av H1]. CTVP. aVfS' u ffFTt Kat fK TOV oyov TO 
1]TOV- 25 
P.fVOY. fip1]Tat yàp "'VX
S' fvlpyfta KaT' àpfT
V 7Totá TtS'. 
TWV òÈ ÀOt7rWV àya8wv Tà p.Èv v7TápXfW àvaYKa'í.'ov, Tà õÈ" 
8 "" 'A,. , ^ f À ' 
CTVvfpya Kat xp'Y}CTtp.a 7Tf-yVKfV opyaVtKWS'. OP.O oyovp.fva 
òÈ TaVT' àv fi1] KaL TO'í.'S' fV àpXV. Tt, yàp TijS' 7fOÀI.TtK
S' 
TfÀOS' liptfFTOV f.T{8fP.fV, aflT1] òÈ 7TÀf{UT'Y}V È7rtlLfÀHav 7TOtf'í.'Tat 30 
...., " 8 ' ' À ' " , 
TOV 7TOtOVS' rtvaS' Kat aya OVS' TOVS' 7TO tTaS' 7TOt1]CTat Kat 7fpaK- 
, ..... À ^ " ..." ß .... ,,
 " 
9 TtKOVS' TWV Ka wv. HKOTWS' OVV OVTf OVV OVTf t7r7TOV OVTE 
" ÀÀ ^ r.' ',>:''',>: À ' ''>:'" ^ 
a 0 TWV 
<rwv OVufV fVuatp.ov fYOP.fV. OVufV yap aVTWV 
10 9' " '" '>: ' , ò " 
OWV Tf KOtVWV1JCTat TOtaVT1]S' fVfpyftaS'. uta TaVT'Y}V E T1}V ]100 l\ 
, , ''>:' .... ,
, " ", ,.... 
atnay OVuf 7i'atS' fVuatp.wv fCTnv. OV7TW yap 7TpaKTtKOS' TWV 
, '>:'" f ,,' f 
' À ' '>:'" ' À ''>: 
TOtOVTWV uta T1lV 1J/\tKtav. Ot. uf fYOP.fVOt uta T'Y}V f 7rtua 
'r. '>:"" 
 " "" À ' 
p.aKapt
OVTal.. uEl. yap, WCT7Tfp ft7TOP.fV, KaL apfT1JS' Tf Ha
' 
, ß ' À ' " À " ß "" , 
11 Kat tOV Tf HOV. 7f0/\ at yap p.fTa o/\at ytVOVTat Kat 7fav- 5 
...., " ß ' , " ,>:' " À " 8 
TOl.at TVxat KaTa TOV tOV, Kat fvufXfTat TOV p.a tCTT fV 1]- 
VOVVTa p.fyáÀatS' (Tvp.
opa'í.'S' 7ffpt7THTf'í.'V f7TL y
pWS', Ka8á7ffp f.V 
TO'í.'S' TPWtKO'í.'S' 7TfpL IIptáp.ov P.v8fVfTat. TÒV òÈ TotaVTatS' XP1JCT6.- 
, " À ' ' 8À "'>:"
 'r 
P.fVOV TVxatS' Kac. Tf fVT'Y}CTaVTa a tWS' OVuHS' fVuatp.ovt
H. 


20. .,.ò add. Kb Mb 


23. .,.ct add. Wilson 


1100" 8. -hpwu(oî
 L b r 16 


I. 10. 


n ' ...,
, " AA ' Ò ' , () ' ' ò ' 
OTfpOV OVV OVu U OV OV fva av PW7TWV EV at.fLOVt.UTfOV X. 

, -+ r:. ,
 ' A Ò ' , , 'II. f'" ') 
, 
, , 
EWS av 
l], KaTa 
o wva f XPfWV Tfi\OS opav; fI, (}f (}1J Kat. 2 
8 ' 
 'to, , " ' ò ' ,,
" 
fTEOV OVTWS, apa Yf Kat. HTTLV tV at.lJ.wv TOTE f7TEf.(}av a7TO- 
6 1 
 ^, À ^" " \. A ,.... À ' 
<<vp; T} TOVTO YE 7raVTf ws aT07TOV, a/\ WS' Tf KaL TOC.S' f- 
f ,. ", " ò ' , 5:' ' À ' 
YOVULV 1JfLt.v EVfpYEf.aV TC,Va T1]V EV alfLovtav; Et (}E fL1] t}'o- 3 
, () ,.. , 
 ' 
, V ''II. ^ ß ' A 
15 fJ,EV TOV Tf VEWTa fv(}aLfLova, fL'1}VE _O/\WV TOVTO OV fTat, 
.2 'II. A ' ,.1 ,.." , ,h - 'II. ^ , 
 8 
W\. OTL T1JVt.KaVTa av Tt.S' au 'YUI\WS' p.aKaptlTEtfV av PWTrOV 
wS' fKTÒS 1jÒ'YJ ndv KaKwv ÓVTa Kat TWV ÒVUTVX1JfLd.TWV, [XU 
, , ""',h ß " 
 ^ , .., 
JLEV Kat. TOVT afL'f'c.u 1JT1JULV Tt.va. vOKEL yap fl,vac. TL Tq> 
8 ,.. \ , " 8 ,,, '^ /".^ , 
TE VEWTL Kat. KaKOV KaL aya OV, fl,1TEp KaL Tq> 
WVTL fL1J 
, 8 ' 5:'''' \ \" " , 
20 aLU aVOfLEV<:> vf, OLOV Tf.fLat. Kat. anfLtac. KaL TEKVWV Kat 
PI A ' , , l: ' ' ò ' , , Ò ' 
o WS a7TOYOVWV EV7Tpaç;tat. Tf Kat VUTVX t.ac.. a7TopLav f 4 
Ka2 TavTa 7Taplxu. T
 yàp fLaKaplwS' ßfßt.WKÓTL P.fXPL 
, ' A ' , A ' , 
, A \. , 
Y1JpWS Kat. Tf EVT1JuaVTt. KaTa oyov fVUEXfTaL 7TO /\as P.f- 
ß A ' ß ' "" "" ^ 
Ta 0 as UVfL atVEtV 7Tfpt. TOVS fKYOVOVS', Kat. TOVS' fLfV aVTWV 
., () '" , ,. ß ' ^ ,., l:' ...
, , c ' 
25 aya OVS' Ef.VaL Kat. TVX HV LOV TOV KaT aç;tav, TOVS U fç. fV- 
, 
 ^ A 5: ,.., ,,..,, " 
aVTt.aS'. U1J OV U OTt. Kat. TOtS' urrouT11fLauL 7TpOS' TOVS YOVELS' 

 ^" ", Ò ' " 
", " 
7TaVTova7TWS' fXHV aVTOVS fV EXfTaL. aT07TOV u1J YLVOLT av, 
, ß '\.\.' f 0 ' " f"'
 ' 
U uVfLp.fTa a/\/\OL Kat 0 Tf VfWS' KaL ytVOt.TO OTE P.EV EVuaL- 
JlWV ?rd.ALV Ò' liOAwS'. l
T07TOV òÈ" Kal TÒ fLT/ÒÈV fL1JÒ' f7Tí 5 
3 0 Tt.va XPÓZ-10V CTVVLKvE'i:uOaL Tà TWV fKYÓVWV TO'iS' YOVfVUtV. 
U ., AÀ ' , " ", , e ' , ,+. 8 
E7Tavt.TfOV E7TL TO 7rpOTEpOV a7rop1J EV. Taxa yap av fW- 6 
8 ' ",.., /';' 'l:" , Ò ' , ' A 
P"l fL1J KaL TO VVV f7rt.
'YJTOVfLfVOV fç; fKELVOV. H 1J TO Tt OS' 7 
ópåv òEî Kal TÓTE fLaKap[(ELV fKauTov ofJX wS' óVTa fLaKápLOv 
., AÀ ' .., , ,. .... ,,, , ,." " , 
 ' 
a OTL 7TpOTfpOV 1]v, 7TWS' OVK aT07rOV, Ef. OT fUTLV EvvaL- 
35 fLwv, fL
 àAT/8fVUfTaL KaT' aVTOV TÒ vrrápxov òLà TÒ fl
 
1100 b ßovÀEu8at. TOVS (WVTaS' EvòaLfLovl(Ef.V òLà TàS' fLfTaßoAáS', 
, 
, , " "
 ' f A ,h' , 
KaL uLa TO fLOVLfLOV TL T1]V fVUaLfLOVtav V7TU 1J'f'fvaL KaL 
fL1]ÒafLwS' EVfLETáßoAov, TàS' òÈ" Tvxa
 7roAAáKLS' dvaKV- 


11 


] 8. .,.t om. K b 


32. .,.ò post 

 add. K b 1. 1 O. 


]7 


A ,., 8 "" 
 " À ,t, A 8 ' 
8 K fL(J at 7rfpt TOV
 aVTov
; u1} ov yap W
 fC. uvvaKO ov OL1}P.fV 
", "" 
 , " A " 8À ,,, 
Tac.
 TVxat
, TOV aVTOV fVuatp.ova Kal. 7ra tV a 1.0V fPOVP.fV 5 
A ' A " "
 ' , A-.' 
7r0 ^aKt
, xap.at fovra f"l.va TOV fvuatp.ova a7ro't'aLvoVTE
 
9 Kat ua8pw
 tÒPVP.fVOV. 
 TÒ p.Èv Taî
 nJxat
 È7raKoÀov8liv 
, 
 " , 8 ' ", , ,... 
 ,.. ' ÀÀ ' 
ovUUP.W
 op OV; ov yap flJ TaVTaL
 TO fV '1 KaKW
, a u 

 ,., , t, 6 ' ß ' 8 ' r ' 
7rpO(J"Ufl.Tal. TOVTWV 0 av pW7rLVO
 tO
, Ka a7rfp f 7rOP.fV, KV- 

" ." t ,., , " ,,' 
 ' t 
pc.al. u HULV at KaT apfTfJV fVfpYHat T1}
 fVuatp,OVta
, at 10 

, ., , " ." " ò ' ,.. A ' "'" 
10 u fVaVTc.al. TOV fVaVTI.OV. p.apTVpfC. f Tee oYC:> Kal. TO VVV 
Ò 8 ' "
" 
I r' ,.., 8 ' 
l.a7T0p7J fV. 7rfpt OVufV yap OVTW
 v7rapXH TWV av PW7rt- 
" ß ß ' t ,,,, , , " , 
VWV fPYWV f aI.OT1}
 W
 7rfpt Ta
 fVfpYHa
 Ta
 KaT apfT1]V. 
P,OVc.p.WTfpal. yàp Kat TWV f7TI.UT1JP,WV aVTaL ÒOKOVULV fillat. 
, 
"" t' , Ò " ' A 
TOVTWV u aVTWV al. TLp,I.WTarat P.OVl.p,WTfpat ta TO p.a 1.- 15 
" /"." , .,,.,, , 
UTa Kat CTVVfXfUTaTa KaTa
1}V EV aVTalS TOV
 p.aKapc.ov
. 
" ''II ." "" 8 ", A ' 6 
TOVTO yap fOtKfV atTtce TOV P.1] ytVfU at 7rfpl. aVTa
 fJ 1JV. 
t , t 5::' 'r.' "'''' , 'of Ò ' ß ' 
11 V7TapçfC. ufJ TO 
l]TOVP.fVOV Tcp EVÖatp.ovl., Kat fCTTat ta 1.0V 
,.. ., \ , 
 ' À ' , t ' 8 ' 
TOI.OVTO
. aH yap 1J p,u I.UTa 7raVTWV 7rpaçC: t Kat fWPl1UfC. 
, " , " , ., ''' A " 
Ta KaT apfT1]V, Kat Ta
 Tuxa
 Ol.fTH KU^ tCTTa Kac. 7ra
'Tll 20 
, ., À " ,., ., t ' À 6 " " 8 ' , , 
7raVTW
 fP,P.f W
 0 Y W
 a 1} W
 aya O
 Kat TfTpaywvoo; 
12 líVfV "'óyov. 7rOÀAWV òÈ Yl.vop./vwv KaTà T'lJXl1V Kat Òl.acþf- 
pÓVTU.V p,fyÉ8fL KaL p,tKpÓT1JTI.) Tà J1.fV p.I.Kpà TWV fVTVX1J- 
p,åTWV, óp.olw
 òÈ Kat TWV àVTI.KfLp,fVWV, Ò
ÀOV W
 OV 7rOtfî 
p07r
V Tij
 (wij
, Tà òÈ /J-EyúÀa Kat 7iOAAà YI.VÓp,fVa p,Èv 25 
... , ' ß ' , ( ' , ,,, 
EV p.aKapLWTfpOV TOV I.OV 7rOI.1]UH Kat yap aVTa UVVfiTt- 
""A-. ,t" ,,, ", \ 
 ' 
KOUJJ.ftV 'hf't'VKfV, Kat 11 Xpl]CTto; aVTWV Ka^1] Kat UiTOVuaLU 
y[VfTac.), àvá7raÀl.v òÈ (J"vp.ßa{vovTa 8AlßH Kaì ÀVJJ.a{vfTat 
, , À ' ,., cþ ' ,., ""I". A 
TO p.aKapI.OV. V1fa
 Tf yap f7rt fpfL Kal. fP.7rOÖL
fL 7r0 - 
""., , ,., 
" " , 
" ' , 
^aLS fVEpYfLal.
. OP.W
 uf Kat fV TOVTOL
 uta/\.up.7rfC. TO Ka- 30 
,,' ., 
, A-. ' ., ' À " À ' , ' À ., 
/\.OV, f7Tfl.uaV 'YfPrJ Tl.
 fVKO W
. 7r0^ as' Kat p.fya a
 aTV- 


1100b 12. ð1r&.PXH post 13 lp-ywII KlJ 
p.olltp.cfJ'Ta:rat 01.1 ] 6. 'TaÓTatS Kb 
u'lrovðalaJ ßEßala Kb 


15. 'Ttp.tcfJ'Ta'Tat om. pro Kb 
18. ð
 Mb: ð
 ð
 r 27. 


c 18 


I. 10-1 I. 


, ,
" \. ' '\. \.' ,
... , , 
XLa
, p.TJ vI. aVaI\.YTJut.av, ul\.l\.a YEZ.'Vava
 WV KaL p.
yaÀo- 
..I.. ,
", c" , "r. ,.. 8 ' 
,#,vxoS'. fL v fLlTLV aL fVfpYfLaL KvpLaL TTJS' 
OOTJ
, Ka a7r
p 13 
., ,
, 
, .... , " (J \. ,
 ' 
fL7roP.fV, OVvfLS' av YfVOLTO TWV p.aKaptoov a I\.LOS" OVvf7rOT
 
3S yàp 7rpáfH Tà P.UTTJTà Kaì rà cþavÀa. TÒV yàp W
 àÀTJ(JwS' 
, (J ' ,,, A,. , " () " , , , 
1101" aya ov KaL fp.'Ypova 7raua
 OLOP.f a Ta
 TVX a
 fVUXTJIJ-O- 
A,.' "" f , ", ''I.\. ' 
vw
 'fÆPHV Kat. fK TWV V7rapxOVTú.w aft. Ta Kal\.l\.LUTa 7rpaT- 
(J , \ , , (J , ", ,
 
TfLV, Ka a7rfp Kat UTpaTTJYOV aya OV T
 7rapOVTL UTpaT07rfv
 
" (J \.' , ",.. 
 (J ' 
XPTJU at 7TOl\.fp.LKWTaTa KaL UKVTOTOP.OV fK TWV vO fVTW1' 
,... , \. \. f ,
 ....", 
 " , 
5 UKVTWV KaI\.I\.L(T'TOV V7TovTJp.a 7TOLELV. TOV aVTOV vf Tp07f'OV 
, , "\. \. , d ,
,
,,, (J \. " 
KaL TOV
 al\.l\.ov
 TfXVtTa
 a7raVTa
. fL v OVTooS', a I\.LO
 P.fV 14 
,
, "... f ,
, " " 
 
OVv
7rOT
 Yfl 1 0LT av 0 fVvaLp.oov, ov p.TJv p.aKapLo
 Yf, al' 
npLap.LKaLS' TÚxaL
 7TfpL7Tf.U'[l. ovòÈ ò
 7rOLK[ÀO
 Yf Ka
 
, ' ß \. ., " ,.. , 
 I (J , c 
fvp.fTa 01\.0
. OVT
 yap fK TTJ
 fvvaLp.ovLaS' KLVTJ TJufTat pq.- 

 ' ,
, f'''' , , , , \. \. ' f' , 
10 vLoo
, OVv vno TWV TVXOVTooV aTvXTJp.aTooL' al\.l\. V7TO p.fya- 
\. '\. \....." " I ,
" ' A 
I\.WV KaL 7TOI\.I\.WZ', fK T
 TWV TOLOVTWV OVK az: YfVOLTO 7Ta LV 
,
, , '\.' , '\.\.'" , À \." , \ 
fVvaLp.wv fV 01\.1. Y
 XpovCf>, al\.l\. H76fp, fV 7T0 1\.<:> TLVL Kat 
À ' ' À '\. " , ,,.. I , ' ß À 
Tf HC:>, }JÆya WV Kat. Kal\.WV fV aVTC:> YfVOP.H'OS' f7TTJ 0 OS'. 
," \. ' \ ' ,
 ' , "" À ' 
TL OVV KWI\.Vft. I\.fYELV fVvatp.ova TOV KaT apET11v Tf fl.av 15 
15 fVEPyovvTa Kaì TOLS' 
KTÖS' àya(JoL
 iKavwS' KfXOP1JYTJlJ-lvOl' 
" , " \ \. "''I. ß ' 
 (J ' 
fLTJ TOV TvxovTa Xpovov al\.l\.a Tfl\.fWV LOV; TJ 7TpOU fTfOV 
\ ß ' 
, ' À ' " À ' ..
, 
Kat tWUOlJ-fVOV OVTW Kat Tf EVT1]UOVTa KaTa OYOV; f7rfl.V11 
" '\. \. ' A,. " f.... , , , , 
 ' 
"'\. ' 
TO fLfl\.l\.01.J a'YaVf
 1]/lLV fUTLV, T1JV fVvatlJ-ovtav vf TEI\.OS' KaL 
' À ' (J , , , ,>:' 
, ,..,.. 16 
Tf fLOV Tt EJ.lÆV 7TUVT'[l 7TaVTOO
. fl. v OVToo, p.aKapwvS' fPOVP.fV 
,.. r.' ., f , , C , t: ''I. (J ' I 
20 TWV 
WVTooV Ot.
 V7TapXfL Kat V7TapçfL Ta I\.fX EVTa, p.aKapLOV
 
'>:' .. (J , "".. , .... 
 ' (J 
v av PW7TOVS'. Kat. 7TfpL P.fV TOVTooV f7TL TOUOVTOV vLWptU w. 
T ' 
" ,.. , , , ,.... A,.' A f' \ 
a
 vf TWV a7TOYOVOOV TVxaS' KaL TWV 'YL WV a7TaVTOOV TO XI. 
p.
v P.TJÒOTLOVV uVP.ßáÀÀfu(JaL Àlav ð.
LÀOV 
a[11fTaL Kal 
,.. 
 't: .. , \. \..... 'J:" ,.., 
 2 
TaL
 vOçaLS' fVaVTLOv. 7TOI\.I\.WV vf KaL 7TaVTOLa
 fXOL'TWV vLa- 


33. alom. Kb 35. Tèt ante cþavÀa om. L b 1101 ß 8. ')'E] Tf Kb: 
om. Lb 10. ovl))] olí8' Lb: OiJTE Kb 18. lO"TUI add. Kb 21. 
ð"] ð' &1' r et fort. Asp. I. 11-12. 


19 


XII. 


cþopà
 TWV UVILßaLVÓVTWV, Kat TCðV ILfV lLåÀÀov UVVLKVOVIL'- 25 
" ò '. () ' rl ' Ò "" , ", 
VWV 'TwV 71TTOV, Ka EKaUTOV ILEV LaLpELV p.aKpov KaL a7rf- 
cþ , () ' À Ò } À () ' " , , .... 
paVTOV aLVETaL, Ka 0 OV .. EX EV KaL TV1i'f> Tax ai' 
3 
 ,..,,, , Ò ' () ' \,.., 'f" 
C.KUVW
 fXOL. EL fJ, Ka a7rEp Kac. TWV 7rEpC. aVTOV aTVX1J- 
, "" ß ... () ,
, , ' ß ' \ 
lLaTWV Ta ILEV EXfL TL pL O
 KaL P07rfJV 7TpO
 TOV ..OV Ta 
Ò ' ' À cþ ,,, 
 \, \ ' cþ f À 
, 
E a pOTEpOL
 EOLKElJ, OVTW KaL Ta 7rEPL TOVS' L OVS' OILOc.wS' 3 0 
.. rl Ò cþ , Ò ''''' 8 ... rl \?',... of. 

 a7ruvraS', La EpEe. E TWV 'üa WV EKa<TTOV 7rEpC. 
WVTa
 1] 
À ' ß ' À ' ... ÀÀ of. , , 
TE EVT1]CTUVTaS' CTVIL aWfLV 7r0 v lLa OV 1] Ta 7TapavolLa 
Kal òfLvà 7rPOV7ráPXfLV tv TaL
 Tpay<:>ôlaLS' 
 7T p åTTECT()aL, 
ÀÀ ' Ò ' \ , '
 cþ ' .... \. \. 
,,, 
5 <TV OYLCTTfOV fJ Kar. TUVT1]V T1]V ut.a opav, lLal\.J\.ov u LCTWS' 
, Ò ... 8 " , '" , () " 
TO LU7rOpELCT at 7rEPL TOVS' KEKIL1]KOTaS' EL TWOS' aya OV KOLVW- 35 
" of.,.." , " " , , \ Ò ,.. 1101 b 
VOVCTLV 1] TWV aVTt.KELILEVWV. EOLKE yap EK TOVTWV EL KaL LLKZ,'EL- 
, " f " "'" 8 '" , , ' cþ , 
TaL 7TpOS' aVTOVS' OTt.OVV, fLT aya OV ELTE TOVVaVTLOV, a avpOl' 
, ,of. f. À " of. " ... ,
,' ... , 
TL KaL ILt.KpOV fJ a7r WS' 11 EKfLVOL!)' ELvaL, fL uf ILfJ, TOCTOVTOl' 
, " " , ...,
, " '" 
YE Kat. TOLOVTOV WCTTE p.1] 7rOLELV EVuaLlLovaS' TOVS' ILfJ OVTaS' 
Ò ' '''' , cþ ... () " ß '\. À () 
6 ILfJ E TOVS' OVTaS' a aLpELCT at TO lLaKapwv. CTvlL a/\ ECT at. 5 
,.Ûv OVV Tt. cþaLVOVTaL TOLS' KEKIL1]KÓCTLV aI EV7rpa
(aL TWV cþi- 
À f' 
, , f. 
 (:, ,,
,' À 
WV, OILOc.wS' uE KaL aL uVCT7rpaçLaL, TOLaVTa uE KaL T7] t.- 
,..,,, , , ' Ò ' " 
 ' ", , 
KaVTa WCTTE ILfJTE TOVS' EV aLlLovaS' p.1] EvuaLlLovaS' 7TOLELV 1L71T 
" ÀÀ '" , Ò ' 
a 0 TWV TOLOVTWV p.7] EV. 
A , 
, , , .1,' 8 ,..., 
 12 
uLWPLCTILEVWV uE TOVTWV E7TLO"KE'f' WJ.LE a 7rEpt. T71
 EVua..- 
, , ", "" of. 
 \. À " , 
1L0VLas- 7rOTEpa TWV E7rat.VETWV ECTTLV 1] ILUA ov TWV TLILLWV. 
2 Ò "\' ,,, ,.., Ò ' ,,, cþ l ò '.... 
fJ^OV yap OTr. TWV YE vvap.Ewv OVK ECTTLV. a VETa.. fJ 7rav 


" ,,.., , ... \' "" , 
TO E7TaLVETOV T'f> 7TOLOV TL ELVaL KaL 7rpOS' Tt. 7rWS' EXfLV E7rat.- 
" ø ' ' Ò ' \" 
,.. '
 À ' 
VEL<T aL. TOV yap LKawv Kar. TOV aVupEWV KaL 0 WS' TOV 
, 8 ' "", " 
" 't. \" 
uya OV Tf KaL TfJV apETfJV E7rat.vovILEV uLa TaS' 7ípaçELS' KaL Ta 15 
" ", ,
, , ,
 , '''''''\. \. 
Epya, Kat TOV LaxVPOV uE KaL TOV UpOILt.KOV Kat. TWV al\.J\.wv 
rl ,.." cþ ' ,,, " 
EKaUTOV T
 7TOLOV Ttva 7rE VKEvaL KaL EXELV 7rWS' 7rpOS' aya- 
() , , 
 " 
 .... À 
'" ",.., " 
3 ov TL KaL CT7rOVuaWv. u71 ov uE TOVTO Kat. EK TWV 7Tfp' TOVS' 


34. 'Ta.ln-p Lb r 1101 b 2. fl>Àa.vpóv Kb: fort. A14a.VPÓV 15. 'T
 
add. Kb 'TÀ tp")'a. lea.l 'TÀs 7rp&.

&S Lb Mb r 16. ð
 add. Kb 
02 20 


I. 12-13. 


6 ' " À ,.. 'A,,' , 4!,.. , A" , 
fOVS' f7raLVWV. Yf OLOL yap 'YaLVOVTaL 7rpOS' 1]fLaS' ava'Yfpo- 
" ò ' ß ' Ò ' , , 6 ", Ò ' 
20 fLfVOL, TOVTO f fTVfL atVfL La TO YLVffT aL TOVS' f7ratVOVS' t 
, A" ,.. tI " , Ò " , f" '" , 
al-'a'YopaS', WfT7rfp U7rOfLfV. U fCTTLV 0 f7rawoS' TWV TOLOV- 4: 
Ò '" \. f'1 " " , tI Of , \. À ' ,..?'. ' 
TWV, 1]/\OV OTt TWV apLOTWV OVK ffTTLV f7raLVOS', a/\ a fLfL
OV 
' ß ' À 6 ' 'A,,' , ' 6 ' 
TL KaL f TLOV, Ka a7rfp Kat 'YaLVfTat" TOVS' Tf yap fOVS' 
'?'. " ò '1". ,,,, Ò " ' 6 
J.LaKapL
ofLfV Kat fV aLfLoVL
OJ.LfV KaL TWV av pWV TOVS' fLO- 
25 TáTOVS' [fLaKap{(OJ.LfV]. ÓfLolwS' òf Kat TWV àya6wv. OVÒfLS' 
, , , Ò ' , '" () , , Ò ' 1. \. À ' 4! 
yap T1]V fV atJ.LOVLav f7raLlIEL Ka a7rfp TO tKatOll, UJ\. CùS' 
6UÓTfpÓV TL Kal ß'ÀTLOV fLaKapl(u. ÒOKfL õÈ Kal EvòofoS' 5 
KaÀwS' CJ1)v1]yop
fTat 7rEpl TWV àpLfTTfLWV TV 11òovfr TÒ yàp fL
 
, " 6 ", 6 "'... ,., f'1 "" 
f7raLVUfT aL TWV aya wv OVfTav fL1JVVUV 
fTO OTt KPUTTOV ffTTL 
,.., " " ò '''' ' 6 ' " 6 ' , 
3 0 TWV f7raLVfTWv, TOLOVTOV uvaL TOV fOV KaL Taya ov. 7TpOS 
" , ,.... À \. ' A" , 6 f' , Of 
TaVTa yap KaL Ta /\a al-'a'YfpffT aL. 0 fLfV yap f7raLVOS' 6 
TijS' àpnijS'. 7TpaKTLKoL yàp TWV KaÀwv à7rò TaVT1JS'. Tà Ò' 


" ,.. tI f' ,,, ,,' " 
fYKwfLLa TWV fPYWV OfLOLWS' KaL TWV fTwp.aTLKWV Kat. TWV 
'ÝVXLKWV. àÀÀà TaVTa ILfV L<TWS' OlKUÓTfPOV f.
aKpLßovl' 7 
3S TOL'S' 7Tfpì Tà ÈYKwILLa 7Tf7rOl-'1]IL
VOL
. 11J.LLV òÈ òijÀov f.K TWV 
, , ,.", 4! ' ò ' " , ' À ' 
1102& UP1JILfVWV OTt ffTTLV 1] fV aLILoVLa TWV TLILLWV Kat Tf UWV. 
Of Ò '''' " , Ò ' ,... " , , 
fOLKf OVTWS' fXUV KaL La TO uvat apX1f TaVT1}S' yap 8 
, ,\." , , " , Ò ' 
XapLV Ta /\OL7ra 7raVTa 7raVTfS' 7TpaTTOILfV, T1]V apX1]V f 
, ,., ", 6 " " , 6 ,.. ' 6 
KaL TO aLTtOV TWV aya WV TLILLOV TL KaL HOV TL fJ.Lflf. 
, E \ Ò ' , , f ' ò '.. I,. " ", , 
7rU ffTTLV 1] fV aLILoVLa '#'VX1JS' fVfpyua TL
 KaT XIII. 
, , À ' ",.., ,...."" 
apfTT}V Tf uav, 7rfpL apfT1]S' f7rtUKE7rTfOV av H1J. Taxa yap 
,., .... ß '\. " " , Ò ' 6 ' ....." 
OVTWS' av E/\TLOV KaL 7rfpL T1JS' fV aLJ.LOVLaS' Ewp1]uaLILfV. (jOKEr. 2 
Ò ' \ f " À ' 6 À ' , , ' À 
E KaL 0 KaT a 1] Er.av 7T0 LTtKOS' 7rEPL TaVT1JV ILa LUTa 7rf7rO- 
" 6 ß ' À " À ' , () ' ,.. ,,, 
V1]U aL. ov ETaL yap TOVS' 7r0 LTaS' aya ovs' 7TOLUV Kat TWV 
, f' ' ò Ò "" ' K " 
10 J10ILWV V7r1JKOOVS'. 7rapa ELYfLa E TOVTWV EXOJ.LEV TOVS' p1]TWV 3 
' A Ò ' 6 ' ,,, ,., " 
Kat aKf aLILoVLwv VOILO fTaS', Kat EL TLVfS' ETEpOt TOLOVTOL 


13 


25. /-uuCapl(O}J.fill secltlsi (auctore Susemihlio) 
29. "pfl.,..,.wv Kb Mb 1102& 5. fiE Lb r 
9. c\"y"Ðo
s .,.O
S 7rOÀí.,."s Kb 


26. .,.
 om. Pl". Kb 
6. Av f'l7] add. Kb Asp. I. I 3- 


21  Y
Y'V'YJVTaL. 
Z Òf Tij
 7rOÀLTLKfì
 ÈUTlv Ì] CTK"IIL
 aVr'YJ, òijÀOV 
H , ,.... c: r.' , , , t.''', , 
5 on. YLVOLT av 1] 
1JT1JCTL
 KaTa TflV 
ç apX1J
 7rpOaLpfCTLV. 7rfpt 
, "
'" " 0 ' ò ....\. H "" 
apET7]
 v
 
7rLCTKE7rTfOV av pW7rtV1J
 1}/\OV OTtO Kat yap Taya- 
6 ' , 0 ' 'r..... "'
 " () , 
ov av PW7rLVOV E
'YJTOVfJ.EV KaL T1JV EvvaLfJ.OVLav av PW7rLV'YJV. 15 
" , s::' À ' , 0 ' " ...., ' ÀÀ " 
6 apET1Jv v
 fYOfJ.fV av PW7rLV'YJV ov T11v TOV CTwp.aTo
 a a T1JV 
" ,I," " ' ò ' 
'..I,'" " À ' 
T1J
 ."vX1J
' KaL T1JV EV aLJ.LovLav vE ."vX1J
 fVfpYHav E- 
' ò ' .... 0 ' H " 
 " À ,., 
,." À ' 
7 YOfJ.EV. fL E Tav OVTW
 fXfL, v1J OV OTt vEL TOV 7ra LTLKOV 
,
 , "..I, ,.. 
 ,,, ' cþOaÀ ' 0 
ELvEVaL '1TW
 Ta '1TfpL ,#,vX1J
, WU'1T
p KaL TOV 0 fJ.ov
 f- 
pa7rEVCTOVTa KaL 7râv < TÒ) uWfJ.a, KaL fJ.áÀ.Àov ðCTlf> TLfJ.LWTfpa 20 
Kat ßEÀTlwv 
 7rOÀtTLK
 rij
 laTpLK

' TWV ò' laTpwv 01 xa- 
, \.\.' , "...., " 
ptEVTE
 7rOlV\a 7rpaYJ.LaTfVOVTat 7iEpt T1JV TOV CTWfJ.aTO
 yvw- 
8 <TLV. OEWP'YJTÉOV ò
 KaL Tcf> 7rOÀtTtKcf> 7rEPL "'vxij
, 6EWP1J TfOl ' 
Ò " , , ' cþ '''' c: ...." "r.' 
f TOVTWV XapLV, Kat f OCTOV LKavw
 EX fL 7TpO
 Ta 
1JTOV- 
, , , \ À '" 't. ß ....,
' " " 
fJ.Eva' TO yap f'1TL 7T fLOV EçaKpL OVV fpywvfCTTEpOl-' LUW
 HTTt 25 
,.. , \. ' 
, "" "" "'é 
9 TWP 7TpOKELfJ.fVWV. /\fYfTaL v
 '1T
pt aVT1J
 KaL fV TOL
 fçW- 
.... À ' , , " , ,,"...' 
TfpLKOt
 OYOt
 apKOVVTW
 
Vta, Kat XP'YJCTTEOV aVTOL
' OLOV To 
10 ''' À ,...... " Ò ' \.' tI .... 
, , 
J.LEV a OYOV aVT1}
 fLvaL, TO E /\oyov 
XOV. TaVTa vE 7T0- 

 , () "'" , ,,," 
T
pOV VLwpLUTat Ka a'rr
p Ta TOV CTWfJ.aTO
 fJ.opta Kat 7Tav TO 
, of. .... \. ' Ò ' , , , , cþ ' 0 ' 
fJ.fpLCTTOV, 1J T<f> /\OY<f> VO fCTTLV axwpLCTTa '1Tf VKOTa Ka a7rEp 3 0 
, .... cþ '" , ""\. ' 8 ' Ò ,I,. , 
EV T'f1 '1TfpL EPHCf TO KVPTOV Kat TO KOL/\OV, OV fV ta'YfpfL 
,,, , '" .!\. ' 
"'" ..." cþ 
11 7rpO
 TO 7rapov. TOV UAOYOV v
 TO fJ.fV fOtKE KOLV<p Kat v- 
'" À ' 
, "" .... ' cþ () ,,, é 0 ' 
TLK<P, EYW v
 TO aLTLOV TOU TPE fCT aL KaL aVç
CT at" T1/V 
TOLaVT1JV yàp ÒVVafJ.LV Tij
 'Ývxij
 Èv ð.'1TaCTt Toí
 TPEcþOfJ.f- 
O ' .... \, ...., ß ' , " Ò ' , 
VOt
 EL1} Tt
 av KaL EV TOL
 ffJ. pVOt
, T1JV aVT1Jv E TaVT1JV 1102 b 
12 " .... \. l ' À I ,01\ " \. À ' , 
KaL EV TOt
 TE/\f OL
. fV OYWTfPOV yap 1J a/\ 1Jv TtVa. Tav- 
,1' , , , " , 6 ' rt-.' 
 
T1JS JA.EV OVV KOLV1J Tt
 apfT11 Kat OVK av PW7TLV'YJ 'YaLVfTaL. IJO- 
.... , , "H , ""\. " .... \ 
KEC. yap fV TOL
 V7TVOL
 fVE()'YELV fJ.a/\LCTTa TO fJ.opWV TOVTO Kat 


13. eyEIIO&T) Kb: "Y1IIO&T) vulg. 16. åi\i\c\] åi\i\c\ leA} Kb 19. \fIIIX71f 
Kb : tIroX
II vulg. 8
pa.7r
60llTA Kb r 20. TlI add. Ramsauer 
21. "'
JI ð) lATp
JI] leal TWII lATpWII ð) L b r 26. ð
] ð
 leal K'
 
1102 b 3. åll6pw7r&Ie
 Lb Mb 22 


1. 13. 


5 
 ÒVl!ap.L
 aVT1], Ó Ò' àyaOò
 KaL KaKð
 1}KLCTTa ÒUkÒ1]ÀOL KaO' 
fí7TVOV (ÕOfV cþauLv OVÒÈv ÒLacþÉpELV TÒ fJP.LUV TOV ß'OV TOV
 
, Ò ' ,.., OÀ ' ß ' Ò ' '" " " 13 
EV aLp.ova
 TWV a LooV. uvp. aLVEL E TOUTO ELKOToo
. apYLa 
" ( tI ,.. ", ,.. ? À ' 5::" cþ ' À ) 
yap EUTLV 0 V7TVO
 T1]
 't'vX1]
 11 EYETat. U7TOVuaLa KaL au 1] , 
À ' " , , ' ò "', '" , 
7f 1]v EL p.1] KaTa P.LKpOV KaL LLKVOUz,'TaL TLVE
 TWV KLV1]UEooV, 
, , ßÀ " ',.I,.' ,.., "'.. '" 
10 KaL TauTl1 E TLW YLvETaL Ta 'l"az,'TaCTp.aTa TWV E7TLELKWV 7J TWV 
, , \. À ' " , tf À " 0 ' 
TVXOVTooV. a/\ a 7TEPL P.EV TOUTWV a t
, KaL TO pE7TTLKOV 14 
" , Ò ' ,.. , 0 ,..,,..,, ' cþ 
EaTEOz,', E7TEL 1] T1]
 av poo7TLK1]
 apET1]
 ap.OLpov 7TE VKfV. 
IOl.Kf òÈ Ka
 ð,ÀÀYJ TL
 cþVUL
 T

 "'VX

 ð.ÀOYO
 ELvaL, ILE- ] 5 
, , \. ' "'" "" , "" 
TEXOVCTa P.EVTOL 7r'[1/\OYOV. TOU yap EYKpaTOU
 KaL aKpaTOu
 TOL' 
15 ÀÓYOV KaL T

 "'VX

 TÒ Àóyov lxov f7Tawovp.EV. òpOw
 yàp 
, , '\ ' ß ' À À ,.. cþ ' 5::"'''' 
KaL f7T1. Ta E TLCTTa 7TapaKa EL. aLVETaL u EV aVTOL
 
, "\\ " À ' cþ ' ^, , 
KaL alV\.o TL 7rapa TOV oyov 7TE VKO
, 0 p.aXETal. KaL 
, , ,.. À ' , '" , 0 ' , aÀ À 
aVTLTUVfL T<:> oy<:>. aTEXVw
 yap Ka a7rEp Ta 7rap E V- 
, "', "' ò t ' ,,.. 
p.Eva TOU CTwp.aTo
 p.opLa EL
 Ta EçLa 7TpoaLpovp.EVWV KLv'lCTaL 
, , , " , cþ , , " ,.. ", ,.. 
20 TouvaVTLOV EL
 Ta apLUTEpa 7Tapa EpETaL, Kar. E7TL TYJ
 't'VX1]
 
tI ", , , (( , ", ,.. , \ À " . 
OVToo
. E7Tr. TaVaVTLa yap aL opp.aL TWV aKpaTWV. a/\ EV 10 
,.., ,( ,.. , ,.1,.' , , 5:: ' '" ,I,. 
TOL
 uwp.alTL P.EV OPWP.EV TO 7rapa'l" EPOP.EZ,'O V, E7TL uE '17J
 "V- 
X

 OVX ÓPWP.EV. LU"W
 Ò' OVòÈv 
TTOV KaL f.V Tfi "'vxfi VOP.L- 
, .., "\. ' , , " , 
CTTEOV ELl!aL TL 7rapa TOV /\oyov, EvavrLoup.EVOV TOVTCfJ Kat aVTL- 
25 ßa'ivov. 7rW
 Ò' ÉTEPOV, OVòÈv ÒLacþÉpEL. Àóyov òÈ Kal TOVTO 17 
cþalvETaL P.ETÉXELV, éfJCT7TEp EL7TOP.EV. 7TELOapXE'i yovv Tef Àóyce 
, ,.., ,.. tI Ò ' AI' , , " ,"', 
TO TOU EYKpaTOU
-ETL LUoo
 EU11KOWTEpov EUTL TO TOV CTW- 
cþ \ , Ò ' , '(,.I,. '" '" \. ' cþ ' 1 8 
povo
 Kar. av pELOV. 7ravra yap OP.O'l"WVEL Tee /\OYCë. aLVETaL 
5::' "" À Ò ' " ' cþ , ' ò '" 
u1] KaL TO a oyov LTTOV. TO P.EV yap VTLKOV OU ap.w
 KOLVoo- 
,.. À ' , Ò ' , 0 ' , tI\ ' , , 
30 VEL oyov, TO E7TL VP.71TLKOV KaL O^W
 OpEKTLKOV P.ETEXEL 
l' ", ,,.., 0 ' tI Ò ' , 
7TW
, '[1 KaT1]KOOl! fCTTLV aVTOV KaL 7TH apXLKOV. OUTW 1] KaL 
'" , '''' cþ '\. cþ ' tI \. ' " 
TOU 7TaTpo
 Kat. TWV LI\.WV aJ.LEV EXELV /\OYOl!, KaL OUX 


9. Ei p.
 Mb Asp.: Et 11"11 vulg. leal add. Kb 
Mb r ÒJcpa'Tovs leal lj'''pCl'TOVS Kb Mb r 
XE'Tcd 'TE Kb Mb 22. p.
v om. K b 


14. p.'vrO&] P.'" LIJ 
17. P.&.XE'Ta.& Lb r: p.&.- 
27. 'T
 prius om. Kb I. 13-11. 1. 


23 


WU7Tfp TWV lLuOrUJ.UTLKWV. ÓTL ÒÈ 7rflOfTaL 7rW
 tnrò Àóyov 
, " À ' \ c 0 ' ,,..,,, 
TO a oyOV, P.'1JVVfl. KaL 1} vov fTfJUL
 KaL 7raua f7TLTLjJ.fJUL
 Tf 
, , À ' Ò ' , \ " '" ' \. ' " 
19 KaL 7rapaK fJUL
. fL E XPfJ KaL TOVTO ,/"uvat /\oyov fXELV, 1103" 

 ,,, " A '" " , " f..... 
uLTTOV fUTaL KaL TO oyov fXOV, TO jJ.fV KVpLW
 KaL fV avTCp, 
, Ò ' PI " " , Ò { I". 
, \ ( 
TO WU7Tfp TOV ïiaTpo
 aKOVUTLKOV TL. LOp 
fTaL uf Kat 1) 
" "
,I,.' , À ' "", 
apET1J KaTa í1JV (Jta,/"opav TaVT'1JV. fYO]J.fV yap aVTWV TQS' 
,
 "s::' ' 0 ' ,I,. , , , , 
]J.fV utaVO'1JTLKa
 Ta
 uf '1J tKa
, UO,/"Lav ]J.fV KaL UVVfULV 5 
'", ' s:: " À ð' 
 ' , ,I,. , 
Kar. 'YpovfJuw ULaz,'o'1JTLKa
, f fVUfpLOTfJTa uf KaL CTW,/"POCTVV'1J1' 
, ð 1 À ' , ,,, " 0 ' \. , '" cþ , or. 
1]U"Ka
. fYOVTf
 yap 7rfpL TOV 1) OV
 OV /\EYOjJ.fV OTt UO O
 7J 
, 2\' À ' '" ..... of. ' cþ , " 
, \ , 
CT1JVETO
 UA OTt 7Tpao
 fJ UW pWV. E7rar.VOV]J.EV uE KaL TOV 
rl.. ' ",., t. "rl t. 
 ' " ", 
uo,#"OV KaTa T1JV fçW. TWV EçÆWV uf Ta
 f7rar.VETa
 apETas- 
AÉYOIL EV . 10 


B. 


År.TT

 ò
 T
S' àpfT

 OVU'1J
, Tij
 IL
V Òtaz,'OfJTLK

 T

 

, ' 8 " c ,
 " À " , Ò 
 A ' " 
uE 7J LK'1JS', 1] ILfV ULaVOfJTLK7} TO 7r fLOV EK r.uaUKa LaS' EXEt IS 
\" \'''é 
, , ,,, ,.. 
Kat T7}V YEVEUtV Kat T'1JV aVç7}ur.z,', ()t07rfp E]J.7ifLpLas- úfLTaL 
, , c Ò ' , 8 ' , t. " 0 ' "' 0 \ " 
KaL XPoz,'ov, 1] '1J LK1J fç E OVS' 7rEPLYLVfTaL, 0 fV Kat TOVVO]J.a 
" , À """ " 8 't. '" ' ò " À 
2 fUX7}Kf ILLKpOV 7rapEKK LPOV a7rO TOV f OVS'. Eç OV Kat 17 ov 
,., , 
 , ..... , 0 " , "'" ' c....." , 0 ' 
OTL OVUEjJ.La TWV '1J LKWV apfTWV ,/"VUfL 1}J.LLV fYYWfTal.. OV H
 
yàp TWV cþVUH ÓVTWV lfAAWS' lO[(ETat, olov Ó À[80S' cþVlTEL 20 
I ,1,.' , 
 ' 0 8 '" cþ , 8 ' 
, of. 
KaTW ,/"fpOf1ÆVO
 OVK av E LU EL1) avw EpfU at, OVu av P.V- 
1 " ' O '?: " c ..... ,
" " , ,"', 
pLa'(I.
 aVTOV E L
11 TL
 avw pL7rTWV, OVuE TO 7rVP KaTW, OVö 
3 lfÀÀo ovòÈv TWV lfÀÀws- 7TfcþVKÓTWV ð.ÀÀÚJ
 àv 18Lu8ftl7. OVT' 
" cþ , " , ,I,. , " c" a ' \. \. a ' 
apa VUfL OVTf 7rapa ,/"VULV fYYLVOz,'Tat aL apETaL, /\/\ 
cþ ' ,(" Ò ' t 8 " À ' 
'S::' " 
7rE VKOUt P.fV 17ILLV fçau aL aVTaS', Tf ELOVjJ.fVOLS' uf uLa TOV 25 
A " 8 "f'f ' cþ ' c,.. I ' ò ' 

 E OV
. ETL oua ILEV VUEL l71J.LV 7rapaY'VfTUL, TaS' vvap.fLS' 


34. 'JI"âu(t] 'JI"âu(t 1] Kb 1103& 3. T& om. K
 
14. ð
 Susemihl: ð
 codd. 15. 'JI"ÀfE,trTOV Mb r 
KÀ'VOV Kb 22. (tl,'T
JI om. Kb Mb r 


I. 
 ] Kal K b r 
18. 'JI"apey- 24 


II. 1. 


, , 1".' 0 tI ò '" " ò ' 
TOVTWV 7rpOTfpOV KOlLt
olLf a, VCTTEpOV E Ta
 f
'fpYELa
 a7rO (,- 
Ò ( tl "... , 0 ' ò ...\ ", ... \ 
OILEV 07rfp E7Tt TWV atCT 1]CTfWV 1]AOV. OV yap EK TOV 7T0^- 
\ , ' ò '" of. \ \ , ,... , , 0 ' , \ ' ß 
^aKL
 L fLY 1] 7ro'\l\aKt
 aKOVCTat Ta
 aUT 1]CTfL
 fAa OILEV, 
, \ À ' ." \" , f 0 ' , tI 
3 0 aA ava7ra^tV fXOVTE
 fXp"t7CTalLf a, OV xp1]CTaJLH'Ot ECTXO- 
) , 
" , \ ß f " , 
ILEV. Ta
 u apETa
 AaJL a
'OJLfV EVfpY1]CTaVTf
 7rpOTfpOV, 
,f \ ." ... "'\ \ ... 
 , Ò ... Ð ' 
WCT7rEp KaL E7rL TWV a^^wv TfXVWV. a yap fL lLa OVTa
 
,.... ... 0 ' ., Ò ... , 
'ü'OtfLV, TaVTa 7TOLOVVTE
 JLav avolLfV, oc.ov O(,KO OILOVVTE
 O('KO- 
Ò " ' 0 '1". 0 ' f1 Ò ' , , 
OJ.LOL ytVOVTa(, Kat Kt apt
OVTf
 Kt ap(,(TTat" OVTW 1] KaL Ta 
b ' ò ' f Ò ' , 0 ,
, ,
 
1103 JLfV ..Kata 'üpaTTovTE
 (,KaWL YLVOJLE a, Ta uE CTw-.ypova 
, cþ , Ò ' , Ò ... , 
 ... ... 
 ' " , 
CTW pOVf
, TU av pfLa az,'upHoL. JLapTvpfL uE Kat TO ytVO- 5 
, ""\ (, 0 ' , À ' ' 0 ' 
JLfVOV EV Tat
 7TO^ECTtV. 01. yap l'01L0 fTat TOV
 7T0 l.Ta
 f /,- 
I". ^, 0 ' ", ß ' À ' 

OVTf
 7TOLOVCTLV aya OV
, Kat. TO JLEV OV 1]lLa 7TaVTO
 VOJLO- 
0 ' ... " ,,., 
,'..." ^ ( f 
5 fTOV TOVT ECTTLV, OCTOt. uE JL17 EV aVTO 7rOc.oVCTLV alLapTaVOVCTLV, 
,
 
' , À ' \ ' , 0 ' 
'\ "6 
Kat uta't'fpH TOVTCf 7T0 tTHa 7rOAt.TELa
 aya 1] -.yaVATJ
. En. 

 ,.. ,... '5::'''' ,... \' ,..." 
fK TWV aVTWV Kat uta TWV aVTWV Kat YWfTat 7raCTa apfT1] 
, cpO ' f' Ò ' " " ... 0 'r. 
Kat. fLpETar., olLotw
 E Kat TfXV7J. fK yap TOV Kt apL
Et.V 
\ ( , 0 \, " 0 " ..!\ 
Kat 01. aya Or. KaL KaKOt ytVOvTat Kt apLCTTat. avUJ\.oyov 
Ò ' , , Ò I \ f À 'f ", ... 
10 E Kat OtKO OILOt Kat 01. Ot.7Tot 7ral'Tf
. fK ILEV yap TOV 
... , Ò ,.. , 0 ' , 5::'" ., Ò ' ^ ... 
fV OtKO OJLEtV aya ot. otKOUOP.Ot fCTOVTat, fK E TOV KaKW
 
, " 't'f "" ,
, 
 " ò ... Ò Ò ' é ,.. 
KaKOc.. Et yap 1L7J OVTW
 ELXfV, OVufV al' f EL TOV I. açOVTO
, , 
, \ \ " 
" , 0 ' of. , t'f Ò ' \, \ 
aAAa 7TaVTE
 av fytVOVTO aya 01. 1J KaKOt. OVTW 1] Ka(, f7Tt 
... , ,.. tI f ",,, \ À ' 
TWZ,' apETWV fXE'f.. 7rpaTTOVTf
 yap Ta EV TOt
 CTvvaA aYJLaCTl. 
,.. , " 0 ' , 0 to. , Ò ' to. Ò ' " ò 
15 TOr.
 7TpO
 TOV
 av pW7TOV
 ytVOILE a 01. ILEV tKaWt 0(, f a t- 
KOt, 7f'páTTOVTf
 òÈ Tà f.V TOL
 ÒHVOL
 Kat f.Ot.(ÓP.fVOL cþOßEL- 
O of. 0 ,. ^ , , 5::'" to. Ò ' 5:: \ { f , Ò ' \ 
CT at 1] appELV 01. P.fV avupfLOt. ot. E Uf.f.AO. OILO('W
 f Kat 
, ", 0 ,,, " ", I to. , 
ïa 7TEpt Ta
 f7rL vlL(,a
 EXfL Kat Ta 7TEpt Ta
 opya
. 0.. P.EV 
, , A" \,.., to. 
, , '\ ' , 
yap CTW't'pOVf
 Kat 7f'paOt ytVOVTa(" 0(, u aKOAaCTTO(, Ka(, op- 
' À t!!I" ,.. f " ,,.., ' cþ 0 t!!I Ò ' 
20 y(, 01., 0," P.EV EK TOV OVTWCTt fV aVTOt
 avaCTTpf fCT at, 0," f 


34. 

 Lb: 

 vulg. 1103 b 5. allT'a, Kb r 7. leAl ante -yCvETa& 
om. Kb Asp. 9. 01 fort. sec1udendum lealeol Kb: 01leczleo1 vulg. 
17. 
 om. Kb II. 1-2. 


25 


, ... f , 't , Ò ' \. ' , ... f " ... ( 
fK TOV OVTooUC.. Kat. fVt. TJ /\oy<:> EK TWV OP.OC.WV H'fPYEl.WV at. 
8 
t' Ò ' Ò ... " , " Ò Ò ' 
EçELS' yc.VOVTaL. LO Et. TaS' EVEpyELaS' 7i'OLUS' a7rO t. ovaL' 
\ , , , Ò ,l,." À 0 '" f 
t ' 
KaTa yap TaS' TOVTWV La't'opaS' aKO OV OVULV at. EçELS'. 011 
, .. Ò ,l,.' \ 
 of. 
 ' () '" ' 0 '1". () 
P.LKpOV OVV La't'EpEL TO 01lTOOS' TJ OVTooS' EV VS' EK VEooV E L
EU aL, 
, \. \. ' , \. '" \. À Ò ' , '" 
a/\/\a 7rap.7ro/\v, p.a/\ OIl E TO 7rav. 25 
II ' E ' .. (", " () , 
 , 2 
. 7rEL OVV 1] 7rapOVua 7Tpayp.aTELa OV fWptaS' EVEKa 

CTTLV GJU7rEp a
 c1ÀÀat (OV yàp lva ElòwP.EV T[ ÈUTLV 7t àpET11 
, () '\. \.' 
" () ' , () , , ' ò ' .... 
 
fTKE7TTOP.E a, a/\^ LV aya 01, YEVWP.f a, E1I'f.I. OV EV av TJV 
ÕcþfÀOS' aVTijS'), àvaYKaîov È7TLUKÉ'Ýau()aL Tà 7TEPL TàS' 
't ... ",.,. " , \ 
7TpaçELS', 7TWS' 7rpaKTfOV allTaS" aVTaL yap f.LUL KvpLat KaL 3 0 
') '" , , () ,
t () , " , , .. 
... TOV 7rOLaS' YEVfU at TaS' fçf.LS', Ka a7TEp ELPTJKap.EV. TO P.EV OVV 
, , , () ' \.' , ,,(, () ( () , 
KaTa TOV op OV /\oyov 7tpaTTELV KOLVOV KaL V7rOKELU OO-P'YJ TJ- 
Ò ' 
 "..., " (, () ' À ' 
UETaL VUTEpOV 7rfpt. aVTOV, KaL T&. fUTW 0 op OS' OYOS', 
, ..." "" \. \. ' , , '" Ò ' Ò 
3 Kat 7rWS' fXEL 7rpOS' TaS' a/\/\aS' apETaS'. EKf.f.VO E 7TpO 1.0- 
À ' () 
 '" ( ,... ... À ' , 1104 
p.o OYEtu 00, OTt 7raS' 0 7rEPL TWV 7rpaKTWV oyoS' TV7T<:> .. 
, , , ß ... ',I,.'\. À ' () 
 \'" 
KaL OVK aKpL WS' o't'U/\f.f, EYfU aL, ooU7TEp Kat. KaT apxaS' 
", ,., "
 À (\. " , , Ò ' , 
fL7TOP.fV OTL KaTa T1JV v TJV OL /\oyot a7i'at.TTJTEOC Ta fV 
'" 't \, cþ ' '5::' ( ,., ,., 
TatS' 7rpaçEUL KaL Ta uvp. EpOVTa OVuEV fUTTJKOS' EXEL, WU- 
, Ò ' ,( , , Ò '" ... () '\. \. ' 
4 7rfp OV E Ta vytf.f.va. TOLOVTOV OVTOS' TOV Ka o/\OV /\oyov, 5 
<I "' ÀÀ ( ,... () ' 
 À ' ,,, , 
fTt p.a ov 0 7tEPL TWV Ka EKaUTa oyoS' OVK fXf.L TaKpL- 
ß ' ", ,(" ", () ' ( , À ' , Ò ' 
ES" OVTE yap V7rO TEXZ,'TJV ov V7rO 7rapayyE tav ov Ep.tal' 
, Ò '" 5::' , , " " ,,' 
7rt.7TTEL, EL u aVTOVS' au TOVS' 7rpaTTovTaS' Ta 7i'poS' TOV Kat- 


, '" 
 \ " "" ..." \ '" 
pov UK07rf.f.V, WU7rfp Kat. E7rL TTJS' LaTpLKTJS' fX EL KaL T1JS' 
ß "'.! \. \. a ' ,,, , '" , 
5 K1I EpVTJTtK1JS'. UJ\./\ Kal.7rEp OVTOS' TOLOVTOV TOV 7TapovToS' 10 
6 ÀÓYOV 7TELpaTÉov ßOTJOELV. 7i'pWTOV OVV TOVTO ÐEooPTJTÉOV, gTf. 
Tà TOLavTa 7ricþVKfV V7r' Èz,'òELaS' Kat V7TEpßOÀijS' cþ()ElpE- 
cr()at, (ÒEL yàp V7rfp TWV àcþavwv TOtS' cþaVEpOLS' p.aprvplOLS' 


24. 
lJ8
fA)f Kb 27. .rl Èlr'T"UI 
 à.p
'T
) 
 à.p
"'
 .,.[ Kb 28. -y&- 
JlcfJp.
Bf1. Mb 29. È7nlrICII/ta.lrBa.& L b: 
.. lrlCll/ta.lrBa.& Kb: llr'T& lrlCl1þa.lrBa.& 
r: &.. 
rl1 lrlC
1þa.lrBa.& Mb 33. ð om. Kb Lb 1104& 1. 7rPaJ("';fA)fI 
Kb Lb Mb 8. 1r
pl Kb 2G 


II. 2-3. 


xpfìu8ar.) éfJU7rfp i7rL Tfìs luxvos Kaì rij
 írytELa
 ÓP61fLEV. 
15 rá Tf yàp V7rEpßáAÀOVTU yvp.IJáuLa Kaì Tà f.ÀÀfl7roVTa 
cþ8flpu T
V luxvv, ófLolw
 ÖÈ KaL Tà 7roTà Kaì rà uLTLa 
A I " \. , , "" 8 ' , " ,

 
7r fLW Kat f/\aTTW YLvofLEva '/" fLpEL T11V vYtELav, ra U
 
, ,..., lit ' 'I". " 
 , 
UVfLIJ-fTpa Kat 7i'OtEL Kat aVç;EL Kat U<<:>
H. OVTW
 OVV KaL i 
" cþ ' , , s:: ,)/ ,... tI\.\. ' ... 
E7rL UW pOUVVf}s Kat avupHa
 fXH Kat TWV aFV\WV apETWV. 
H , , cþ ' , "" ß ' 's::" 
20 0 TE yap 7Tavra fVYWV Kat ,/,,0 OVfLElJO
 Kat P.f}ufV V7rD- 
'S::\. " H Õ ' "'\. cþ ß ' , \. " 
 
fLfVWV uEtI\.O
 YLVETat, 0 TE p.f} EV OI\.W
 0 OVfLEVOS al\.l\.a 
" , ß Ò I 
 e ' II: , Õ ' 'If' I 
7rpO
 7ravra a L
WV paCTV
. op.otW
 E Kat 0 fLEV 7Ta- 
If Ò ... , A ' , Õ ... " , '\. 
UTJ
 1} OllYJ
 a7rO avwv Kat fLf} EfLLa
 a7rfX01J.EVO
 aKOl\.a- 
II:
'''' cþ ' ,., II: " " 8 ' 
UTO
, 0 uf 7rauav fVYWV, WU7rfp 01. aypoLKOt, avar.u f}TO
 
"' 8 I 
 , '" I ,II:, Õ ' " ... 
25 TLS. 'I" HpfTaL uf} UW't'pOCTVV1} Kat 1] av pEta V7TO T7}
 
Í17rEpßoÀfì
 Ka
 Tfì
 f.AÀEí'ÝfW
, lJ7rò òÈ rij
 I-'fUÓTf}TO
 u
- 
I". ''' A '' I II: I " l:. ' 'If 

fraL. al\. ov IJ.OVOV at YfVEUEL
 Kat aVçf}UEL
 Kat at 8 
"' 8 " ... ,... ",... ,,.., , \. A " 
'I" opal. EK TWV aVTWV KaL V7rO TWV aVTWV yr.VOVTat, al\. a 
",, .,...,,..,, ",\,.. 
KaL aL fVfpYELat fV TOt
 aVTOt
 fUOVTat. Kat yap f7rt TWV 
" " À ,..., cþ I .., " ...",...", 
30 al\. WV TWV aVfpwTfPWV OVTW
 fXft, oc.ov f7Tt T1]
 tUXvo
. 
YLVfTat yàp f.K TOV 7TOAA
V TpOcþ
V ÀaIJ.ßá
'fLV KaL 7TOÀ- 
\.' , " " A 
 s:: ' , " ,..., 
I\.OV
 7rOVOV
 V7rOpÆ
'fLV, Kat lJ.a Lura av uv
'atT aVTa 7rOtELV 
If' , .., Ò '" ,."...,..." " 
o LUXt.pO
. OVTW fXfL Kat f7rt rwv apETCtW. fK Tf yap 9 
... , I e ... ( Õ ,... , B ' cþ " 
TOV a7rfXfU at TWV 1) OVWV YWOP.E a uw pO
'f
, Kat YEVO- 
'" Ò ' B " B ,,.. " Õ ' 
35 fLE
'Or. p.al\.tura vl'afLf a a7rfXfU at aVTWV' oJ.tOtw
 E 
1104 b Ka2 i7rL Tfì
 àvòpELa
' i8t(ÓlJ.fVOt yàp KaTacþpovliv TWV cþo- 
ß ,... 'If' " , 8 ' ò '" , , 
fpWV Kat V7rOP.fVfLV aVía YWOlJ.f a all PfLOt, Kat Yf
'O- 
fLfVOL p.áÀtuTa ÒVv7Juóp.fBa V7rOP./VEtV Tà cþoßfpá. 
1JP-fîov III. 
òÈ òfî 7TOtEîuBaL TWV ;ffWV r
v f.7TtYtVOP./VT)V 
ÕOV1}V 
 À:ú- 
..." "" I ,..., ... 
5 7Tf}V TOt
 fpYOt
. 0 P.EV yap a7rfxop.fVO 
 TWV uwp.aTLKWV 
If 
... "..., I , '" ' Õ ' , 8' 
1]uOVWV KaL aVT<<:> Tovr<:> xaLpWV UW'/"PWV, 0 ax OpÆVO
 


19. '^^"'.. om. Kb 24. '1râO'a.. Kb: '1r&.O'as vuIg. 25. 

 scripsi: 


 7J Kb: -yà.p 7J vuIg. 29. at om. Kb Asp. 32. tt.. 
"Jla&"') aVTà. 
marg. Kb: A 
6..a&T) av.,.è. pro Kb: 
6J1a.,.a& TaVTa vuIg. II. 3. 


27 


" À ,(, If , ,
" , , .- 
aKO alTTO
, .,al. 0 J.LEV V7rOJ.LEVWV Ta vELva Kal. Xal.pWV 11 
'\ I , ., 
... (
, À ' 
 \' , 
J.L1] ^V7rovJ.Ln'o
 Yf aVvpELO';, 0 vf V7rOVJ.LEVO
 vEL/\O
. 7rfpl. 
If 
, " '\ ' " ( ' () " , s::', " 
1]vova
 yap Kal. /\V7ra
 ECTTLV 1] 1] I.K1] UpET1]' vl.a J.LfV yap 
" If
' 'A" "' À ' s::" 5::' , A ' '" 
T1JV 1JVOV1JV Ta 'Yav a 7rpaTToJ.LEv, vl.a vE T1JV V7r7JV TWV 10 
_ \ "', , () s::' s::,.. 
 () , , () ' , , ( 
2 KW\WV a7rExoJ.Lf a. VLO vEL 1]X ac. 7rW
 EV V
 EK VEWV,. W
 
Ó ITÀåTWV cþ7JCTlv, &SUTf XaLpELV Tf KaL ÀV7rE'iCT()al. ol
 ðE'i. 
( , , () ' 5::' ,., , I tI S::' , (, " , 
3 1] yap op 1] 7raWELa aVT1] ECTTf.V. ETL v EI. al. apETal. EI.CTI. 7rEpr. 
'é " () 'S::' ' () " 't 
 
7rpaçEL
 Kat 7ra 7J, 7raVTI. vf 7ra Et Kat 7raCTV 7rpaçEL E7rE- 
Ifs::' ' À ' , 5::" ""... " (" , 
Tal. 1JvOV1] KaL V7r7J, Kal. vta TOVT av EU1 7J apET1] 7rEpl. 15 
If S::" ' À ' , 5::' , ( A ' , 
4 1}VOVa
 Kat V7Ta
. J.L1]VVOVCTL vE Kal. al. KO aCTErs ytVOP.f- 
vac. ðl.à TOVTWV' laTpE'iat yáp TtV'
 ElCTI.V, ai ðÈ laTpE'iat 
s::" "', , A" I , () tI ( , , 
5 vl.a TWV fVaVTLWV 7rE'YvKaCTt YI.Z,'ElT al.. ETt, W
 Kal. 7rPCf1]v 
Et7TOJ.LEV, 1TâCTa "'vX

 l,I.
, vcþ' olwv 7rÉcþVKE ylvECT()al. 
, ' ßÀ ' , '" , , '" ',I,.' 
XELpWV Kal. E TtWV, 7TpO
 TaVTa Kat 7rfpl. TaVTa T1]V 'l'V- 2CJ 
" 5::' (s:: " 5::' ' A ' cþ "' A ' '" 
CTI.V EXEt' vI. 1Jvoz,'a
 vE KaL V7Ta
 av 01. YW01.JTat, Tee 
s:: , I , A" , of. l< '5:: '" of. f'f 's:: ... of. 
vtWKELV TaVTa
 Kal. 'YEVYELV, 1] a
 J.L1] vEL 1] OTf OU vEL 1] 
if'S:: ... of. ( '" tl ÀÀ If, '" \' s:: '1". ' 
W
 OU vEl. 1] OCTaxw
 a W
 V7rO TOV /\oyov Vl.Opt
ETat Ta 
'" s:: ' 'If 'I". "" () ' " 
TOl.aVTa. vl.O Kal. Opl.
OvTat Ta
 apETa
 a7ra ELaS' Ttva
 
", , .. 5::'''' If \... \' ' ÀA " 
Kal. 1]pEJ.Ll.a
. OVK EV vE, OTt a7r/\w,; ^EYOVCTI.V, a OVX 25 
If S::'" ,( , S::'" ,,., 'f'f tI \ À ' () 
W
 vEl. Kal. W
 OU vEL Kal. OTE, Kal. OCTa a/\ a 7rpOOTI. ETal.. 
If' tI (, ,.. ( , '1fS::' , 
6 V7TOKEI.Tal. apa 1] apET1J EI.Val. 1J TOl.avT7J 7rEpl. 1}VOvaS' Kal. 
ÀV7ra
 TWV ßEÀTlCTTWV 7TpaKTLK
, 
 ðÈ KaKla TovvavTLov. 
,.., 
, 
 If... " I A" ,,., ,... 
, YEVOLTO v av 1]Il-I.V Kal. EK TOVTWV 'YUVEpov OTI. 7rEpl. rwv 


't... ...,,, ..." (, ,... 
aVTWV. TpLWV yap OVTWV rwv EI.
 ra
 al.pECTEL
 Kal. Tpl.WV 30 
... , , ,rl,.' A ... cþ ' ts::' ' [ ,.,. ] 
TCc)V EI.
 Ta
 'Yvyaç, Ka ou CTtJJ.L EpOVTOS' 1]vEOS', Kat rpl.wv 
TWV f.VaVrLWz,', alUXPOV ßÀaßEpov ÀV7r'7JPOV, 7rEpì TaVTa 
, , If' () ' () " If
' ,If 
J.LEV 7TaVTa 0 aya oS' KaTOp WTI.KO
 ECTTC,V 0 vf KaKO
 ap.ap- 
, '\ 5::' " (s::' , 'rf 
T7JTLKOS', J.La/\I.CTTa vE 7rEpC. T1JV 7JuOV1JV. KOI.V7J TE yap aVTfl 


1104 b 13. ð" El] 8
 Kb a.l add. Kb 18. 'lrpWf'JII Kb: 'lrp&".EPOJl 
vulg. 21. cþa.v"-a.& Db 2H. 8"., Kb: In vulg. 31. "'P&
JI 
sec1us. Coraes 32. ß"-a.ßEpOV Kb r: ò'crvp,<þópOIJ vulg. 34:. 3
 om. K- 28 


II. 3-4. 


35 TOL
 (t(>OL
, Ka
 7Tâul. TOL
 trrrò T
V arpfULV 7TapaKoÀov8fÎ: 
, , ' aÀ ' \, cþ ' <<
, cþ I " 
1105. KaL yap TO K OV KaL TO UVP. 
pOV 7}uV af,V
TaL. 
Tt. 8 
5::' , I ,.. <<,.. ' 8 5::' aÀ ' , 
() . 
K V'YJ7TWV 7raut.v 1}P.f.V UVVT
 pa7rTaL' ute X E7TOV a7rO- 
'
" 8 ,.. , ' 8 ' ,,.. ß ' 
TpL."aa af. TOVTO TO 7ra O
 EYKfXPWUP.EVOV T<:> 1.<:>. Ka- 
, 
 5:: ' " , é '" ,.. À \. " ò '. 
VOVL
PP.EV uE Kat. Ta
 7rpaçfL
, 01. P.EV p.a I\OV 01. 1]TTOV, 
<<
 ,.. ' À ' 5::'''''''''' ,..... ,,.. 
5 7}uoV'[J Kaf. V7rV. uLa TOVT OVV avaYKaLov ELvaL 7rfpL TaVTa 9 
,,.. "" , , 't 
TfJV 7rauav 7Tpayp.aTELav' OV yap P.LKpOV fLS' Ta
 7rpaçELS' 
EV 
 KaKw
 XalPELV Ka
 ÀV7rfLUeat. lTL òÈ" xaÀE7TcfJTfpov 10 

òovfi p.åXEu8aL 
 6vp.éf, Ka8á7rfp cþfJu'"V <<I-IpáKÀELTO
, 7TEpl 
5::' , À I "" , \', 
uE TO xa E7rWTEPOV aEL KaL T
XV'YJ ytvfTal. KaL apETT]" 
, , , ... ß ' À ' , tI , 5::'''' , 
JO KaL yap TO EV E TLOV fV TOVT<:>. WUTE KaL uta TOVTO 7rEPL 
<< 
, \ \. I ,.. C " ,.., ,... \ 
7}uova
 Kat. I\V7ra
 7raua 7J 7rpayp.aTfLa KaL T?J apET[J KaL 
,... \. ,... 
 , , ..., , , 8 ' J/ 
TV 7rOI\I.TLK!r 0 P.EV yap EV TOVTOLS' XPWP.EVOS' aya OS' EUTat., 
c 5::' ,... , ,., , ... , , c, , 'c ò ' 
o vE Ka"w
 KaKO
. OTL P.El' OVV EUTLV 7} apET1J 7TEpf. 7J ovaS' 11 
, À ' '''''l:. 'P' t" '''t 
Kac. v7Ta
, KaL on Eç wv yc.vETaL, V7rO TOVTWV Kat aVçE- 
, cþe I 'C I , ,,.,, t . 
J 5 Tal. Kat. fLpETat. p.fJ wuaVTWS' YI.VOP.EVWV, KaL OTt. Eç WV 
" ,,... " ,.. " e 
fY
VfTO, 7rEPL TaVTa KaL EVEpyEL, fLp7}U w. 
' A I 5::'" ,.. À ' ,., Ò ,.. , ' IV 
7rOpTJlTHf u av TL
 7TWS' fYO/-LEV OTf. ff. Ta p.
v . 
ò{KuLa 7TpåTTOz,'TaS' òLKa[ovS' y(z,'Eu8af., Tà òÈ" ucfJcþpova 
' cþ ", , 5:: , " cþ 
(T6.) pova
' Et. yap 7TpaTTovuL Ta uLKal.a KaL uw pova, 
"'5:: " 5:: I " "" ,., " , 
20 7}U7J ELUL uc.KaWL Kat. UW'f'POVES', WU7rfp fL Ta ypap.p.aTLKa 
" , \ \ '''' Ò ' , \ 
Kac. Ta p.OVUt.Ka, ypap.p.aTt.KOL KaL P.OVULKOL. 7} OV E7fL 2 
,.. ,..,., " , Ò ' , , , 
TWV TEX VWV OVTW
 EX EL; EV EX ETaL yap ypap.p.aTLKOI' TL 
,.. ", I , " ÀÀ f 6 ' ,... 
7TOL7juaf. KaL a7TO TVX7J
 Kat. a OV V7rO EP.EV01'. TOTE OVV 


3 


" ", \ , " 
EUTaL ypap.p.aTLKO
, Eav KaL ypap.p.an,KOV TL 7TOI.T/Ul1 KaL 
25 ypap.p.aTLKW
' TOVTO Ò' iUT'" TÒ KaTà T
V tv aVT<:> ypaJl.- 
I " , Ò ' tI " " ,... ,.. ,,... 8 
p.aTLK7Jv. ETL ov op.owv EUTLV f7rL TE TWV TEXVWV Kat. TWV 


, ,.. " 't,,... ... , ,..." 
apETWV. Ta P.EV yap V7rO TWV n:xvwv yt.vop.Eva TO 
V EX EL 


1105& 2. UVJI'1"E'Tp&fþ6a& K b 
Kb 26. 'TE add. Kb 


19. leal 'Trl uWfþpoJ/a. Lb 


21. 'Tà add. II. 4-5. 


29 


, f '" , "''' "', tI , n '
},. 
EV aVTO I, S'. apKH OVV TaVTa 7rWS' EXOVTa YEVECTual,. Ta u\; 
, , " , "" , tI 
 
KaTa TaS' apETUS' YLVOJ.LEVa OVK EaV aVTa 7rWS' EX'[1, ul,- 
., ... rI.' , '\\"" f , 
Kac.WS' 1] UW't'POVWS' 7rpaTTETat., al\.l\.a Kal, EaV 0 7rpaTTWV 30 
... tI , '" ,..,'
, tI " , 
7rWS' EXWV 7rpaTT'[1, 7rPWTOV J.LEV Eav HuWS', E7rHT Eav 7rpoal,- 
, , , 
""
" " , 
pOVJ1.EVOS', Kat. 7rpOaLpOVJ.LEVOS' uc. aVTa, TO uE TPl,TOV Eav Kat 
ß ß ' " , tI , '" 5::' , 
f" al,wS' Kal, aJ.LETaKLV17TWS' f.XWV 7rpaTT'[1. TaVTa uE 7rpOS' 
, , ''''\\ ' tI , n '" \' b 
/1-f.V TO TaS' ul\.l\.aS' TExvaS' EXHV OV CTvvapLUJ.LHTaL, 7rl\.llv 1105 
" , ,
 ' '5::""'" '5:: ' , 5::' 
aVTO TO ELuEvat.. 7rpOS' uE TO TUS' apETaS' TO J.LEV f.LuEvaL OVuEV 
... ", ,
, tI \ \ ' " \ \ , , ,.. 
1] J.LI,KpOV C.UXVf.L, Ta u a I\. I\. a OV J.LI,KpOV a I\. I\. a TO 7rav 

, rf , '" À \ ' , , 
, , 
uvvaTat., a7rEp EK TOU 7rO l\.aKt.S' 7rpaTTELV Ta uLKaLU KaL 

 ' cþ , , , .. , 
 ' " 

 uw pova 7rEPl,YI,VETal,. Ta J.LEV OVV 7rpaYJ.LaTa ul,Kat.a Kat. uw- 5 
cþ \ , ,., 
 '" ...... f
' ... ( , 
pova I\.EYETat., OTav '[1 TOLaVTa ol,a av 0 ul,KaLOS' 11 0 uw- 
cþpWV 7rpá
f.LEV. olKal,OS' Of Kat ucfJcþpWV fUTLV OVX Ó TaVTa 
, ' ÀÀ ' \ [ f ] '" , C c 5::' " 
7rpUTTWV, a a Kat. 0 OVTW 7rPUTTWV WS' 01, ut.KaLOt. Kai. UW- 
cþ , .. .. \' ,." "" 5::' , 
5 pOVES' 7rpaTTOVUI,V. EV OVV I\.EYETal, OTl, EK TOV Ta ut.KaLa 7rpaT- 
( 
, , " "" ' cþ c ' cþ 
Tf.LV 0 ul,KawS' YWETUL Kal, EK TOV Ta UW pova 0 UW pWI'. 10 
, 5:: ' "'" "" 5::'''' , 
 ' \ À ' 
EK uE TOU /1-17 7rPUTTf.l.V TaUTa OVuELS' av OVuE /1-EI\. 1]UELE 
, n , () , , À \ ,( ÀÀ ' '" , , I 
6 YI,VEUUal, ayu OS'. U I\.. 01, 7r0 01, TaVTa J.LEV ov 7rpaTTOV- 
(TI,V, È7rL oÈ TÖV Àóyov KaTacþEvYOVTES' oiovTat. cþLÀOUOcþEtV 
Kal OVTWS' 
uEu()aL u1TovoaLOI" õP.Ol,ÓV TI, 7TOWVVTES' TOtS' 
KÚ/1-VOVULV, ot TWV laTpwv àKOVOVUI, p.Èv f7rLJ.LEÀWS', 7rOI.OVUL 15 

, , 5::' '" ,,.,.. , 5::' , '" '" 
u OVuEV TWV 7rpOUTaTTo/1-EvWV. WU7rEp OVU OVu EKf.LVOL EV 
fÇOVUI, TÒ uWJ.La OVTW ()Epa7rEVóJ.LEVOL, ovð' OVTOL T
V tv- 
X
v OWW cþtÀoUOcþOVVTES'. 
!vIETà òÈ TavTa T( fUTI,V 


(" , 
1] ap ET ll UK f.7rTEO V. 
" '" ..I,. "', "" n 
, "t 
Ta EV TTI 'YVX?l YLVOJ.LEva Tpl,a EUTI" 7Tauq uvvaJ.Lf.LS' EçELS', 20 
, tI ., (, , \' 5::' 'n ' , n ' 
2 TOVTWV av TL EL1) 1} apET1]. I\.EYW uE 7Tau1} J.LEV E7rl, uv ILI,av 


f7rE ì ovv 4 


v. 


28. o
J'] TW& K b aUT&' L b 32. ð u\ TaV'Ta K b ÈÀJ' lCal K b: lCal ldJ' 
vulg. 110S b 2. Tb post ðÈ om. Kb oMÈJ' 
 p.&lCpbl1 Kb: P.&lCpbl1 
 
ouðÈJ' vuIg-. 3. TÒ om. K b 4. &7r
pJ fort. E't7rEP 8. ð seclusi 
12. "YEJ'Éf1'8..& codd. 19. TC ð' Èf1''T1J' .;, à.pE'T.q l
7}f O'ICI"''TÉOI1 Kb 30 


II. 5-6. 


òpy
v cþóßOV 8ápuo
 cþ8óvov xapàv cþl,Àlav /l-'i(T0
 7Tó80v 
/"." À "'\ "'\ .., c 
 ' ... \' 
, 

1J ov 
I\.
OV, OI\.W
 Ol,
 f7T
TaL 1Juovl1 1J I\.V7T1J. UVVaJ.LfL
 

 ' 8 '" 8 ' , ...' 8 · 0 '" 5:: 
u
 Ka a
 7Ta l1TI,KOL TOVTWV I\EYOJ.L
 a, OI,OV Ka a
 uV- 
" 0 " ... \ 0 " 
'\" "t 
, 0 , 
25 VaTOl, OPYLU 1}vaL 1J I\. V7T 1J 1}val, 11 EI\.El1uaL. fçH
 u
 Ka 

 , , ' 8 '" .. ... ,.. '" '" 
as 7rpO
 Ta 7Ta 11 fXOJA.EV EV 11 KaKW
, OLOV 7TpO
 TO opyl,- 
uO
vaL, El J.L
V ucþoòpéJ
 
 àJJfLJ.L'VW
, KaKW
 lxo/l-Ev, El òÈ 
, .. f , 5::' , , "" \ ... ' 8 '" 
J.LfUW
, 
V. OJ.LOl,W
 uE Kal, 7rpO
 Tal\.l\a. 7Ta 1J J.LEV ovv 3 
, " " 8 ' c, , " 0 ' f , ", , \ 6 0 
OVK fLULV oval. apETal, oval, KaKl.al., on ov I\.EY /l-E a 
30 KaTà Tà 1Tå811 u7Tovòa'ioL 
 cþavÀol., KaTà òÈ Tà
 àpETà
 
KaL Tàs KaKla
 ÀEyóp.ElJa, leal ÕTI, KaTà p.Èv Tà 1T&.011 
"" , 8 " 'O I, ' 8 ( ' " ,. f A,. 
OVT 
1TaLVOVJ.LE a OVT
 .,,
YOJ.L
 a ov yap f7TaLVfLTal, 0 't"0- 
ß ' , 
 , f' /"., , 5:::' ..I,' f f \,.. , 
OVJ.L
VOS OVuf 0 OPYl,
OP.EJlO
, OVuE ."EYETal. 0 a7TI\.W
 OPYL- 
1106. /"., 1.... \' f ... ) ,
"', \, , 

OP.EVO
 U1\1\. 0 7rW
, KaTa uE Ta
 apETa
 KaL Ta
 KaKI,a
 
j1TaLV01)/l-E8a 
 "'
yóJ.LE8a. 
TL òPYl,(óJ.LE8a J.LfV Kal cþoßov- 4 
8 , , f 5::'" , ,.,." 
JJ.f a a1TpOal.pETW
, al, u apETal, 1TpOal,pfUH
 TI.VE
 1] OVK 
'i , ' ò " '" ' 8 
aVEV 7I'pOaLpfUfW
. 1TpO
 f TOVTOL
 KaTa /l-fV Ta 7ra 1J 
5 Kl.vliuOal, ÀEYÓJ.LE8a, KaTà òÈ Tàs àpETà
 Kat Tà
 KaK{a
 
{)V KLVE'iu8al, à>v\à òLaKE'iu8aL 7TW
. òl,à TaVTa òÈ OÌ1òÈ 5 

 1 , I " " 8 ' \ ' 8 ,..
, 0 
uvvaJ.LfLç ELUI,V. OVTE yap aya 01. I\.EYOJA.E a T<:> uvvau al, 
1 f \..." ,,,,, , () " ..I, , 
1TaUXHV a7rI\.W
 OVTE' KaKOl" OVT E7TaLVOVJ.LE a OVT
 'f' fYO- 
8 '" 
 ", cþ ' , 8 ' 
'of. , 
IJ.E a. fTI, uvvaTOL JA.fV E'U/l-EV VUEL, aya 01, u
 1} KaKOI. 
, , 8 A,. , " 
' " , , 6 
10 OV Yl.vop.
 a 't"VU
I,. EL1TO/l-EV uE 7TEpl. TOVTOV 1TpOTEpOV. fL 
.. , ' () " f' , , 5:::' \ ' 
ovv J.L1JT
 1Ta 1J fLULV al, apfTal, /l-1JTE uvva/l-fLS, I\.EI.1TETaL 
tit. ".. ", '....,..., c, , 

çEL
 aVTa
 fLVal,. 0 TL J.LflJ ovv fUTI. T<:> yfVEI, 1J apET1ì, 
Elp1J TaL . 
5 ßEL ò
 
15 1To(a TLS. 


" ", ,,,,,, "t. '...... ' , VI 
JA.1] J.Lovov OVTW
 fL7rEI.V, OTI, Eçl,
, al\.l\a Kal, . 
f' ..", ,.. , , .... ", , 2 
P1JTfOV OVV OTI, 1Taua apETrJ, ov av 'll apETTJ, 


22. ,,8&J'0J' 8&puos Kb: 8P&'UOf tþ8óJ'oJ' vulg. 31. leal Kb: 
 vulg. 
ÀE')'&J.1E8aJ ÀE')'&J.1E8a. U7rov
aÛ)i leal cpa.vÀo
 K b J.1ÈI1 om. Kb 1106" 8. 
Ðtí-r' Èra
J'oúJ.1E8a O
'TE tfE1'óJ.1E8a. fort. secludenda 9. lT
 Kb: "cd In 
vulg. 15. 7l'0To.TrI} Kb II. 6. 


31 


aVTó TE EV lxov à7TOTEÀEt Kal TÒ lpyov aVTOV EV à7TOðl- 

 'i" C ^, A,. 8 \ ^, " , A,. 8 À ' 
uWCTLV, OLOV 1] TOV O'r al\.J.Lov apET1] TOV TE O'r a J.LOV CT7TOV- 
ðatov 7TOLEî Kat TÒ lpyov aVTOV. TÎJ yàp TOV òcþ8aÀJ.Lov 
, ^... f'" f' C ^rf " rf 
apETII EV OPWJ.LEV. OJ.LOLW
 1] TOV L7T7TOV apET1] L7T7TOV TE 
CT7Tovòaîov 7TOLEî Ka
 àya8òv òpaJ.LEÎv KaL ÈVEYKELV Tðv È7TL- 20 
3ß ' '''' , \' ,
,..., " , 
aT1]ll KaL J.LELVaL TOV
 7TOI\.EJ.LLOV
. EL u1] TOVT E7TL 7TaVTWl' 
,., " \ C "', 8 ' " v ... C rft 'A,.' 
OVTW
 EXEL, KaL 1] TOV av PW7TOV apET1] EL1] av TJ EçL
 a'r 
· , e ' " 8 ' , , A,.' q. ... 'c "" 
1]
 aya O
 av pW7rO
 YWETaL KaL a'r 1]
 EV TO EaVTOV Ep- 
, 
, ... 5::' ...,,, ,,
" , " 
4: yov a7TOuWCTEL. 7TW
 uE TOVT Ea-TaL, "/u1] J.LEV ELp1]KaJ.LEV, ETL 

, '''''
,,, A,. ", 8 ' " , 
uE KaL Wu Ea-TaL 'raVEpOV, Eav EWp1]UWJ.LEV 7TOLa TL
 EO'TLV 25 
C A,.' ,..., , 5::' '" \ 
 ^" 
1] 'YVCTL
 aVT1]
. EV 7TaVTL u71 CTVVEXEL KaL uLaLpET
 EDT" 
\ ß ... , , \ '" '5::'''\ ' 5::' " ,,, 
I\.a ELV TO J.LEV 7TI\.ELOV TO u El\.aTTOV TO u LCTOV, KaL TaVTa 
... "" ... ... \ t,.. \
'" , 
1] KaT aVTO TO 7TpaYJ.La 1] 7TpO
 1]J.La
. TO u I,a-OV J.LECTOV 
5 TL V7TEpßOÀij
 Kat ÈÀÀE{'ÝEW
. ÀfYW ÒÈ TOV J.LÈv 7TpáYJ.La- 
, \" " , A,.' t' ..." ,., 
TO
 J.LEUOV TO La-OV a7TEXOV a'r EKaTEpov TWV aKpwv, 07TEp 30 
, \" '\"'" \ C ... 5::'" , \ ' 
EUTf,V EV KaL TO aVTO 7TaCTLV, 7TpO
 1JJ.La
 uE 0 J.L1]TE 7TI\.Eova- 
r ' ' ÀÀ ' ^
",." 5::' , \ ,... 

EL J.L1]TE E EL7TEL" TOVTO u OVX EV, OVuE TaVTOV 7TaCTLV. 
6 "" " 
, \ \ ' ,
 ' 
, ' A ' '" t ' 
OLOV EL Ta uEKa 7TOl\.l\.a Ta uE uVO 0 Lya J Ta Eç J.LEa-a 
ÀaJ.LßåVOVCTL KaTà TÒ 7TpáYJ.La. rCTe:> yàp V7TEPfXEL TE Kat 
"" f, ^ 5::' , " ", 8 ' 
'V7TEpEXETa". TOVTO uE J.LECTOV ECTTL KaTa T1]V apL J.L1]TLK
V 35 
, \' ,
, ,c,.. , ,., \ ' " 
aval\.OYLav. TO uE 7TpO
 1]J.La
 OVX OVTW 1\.1]7TTEOZ'. OV yap 
Er TCf òfKa J.Lvaî cþayâv 7TOÀV ðvo òÈ òÀ{yov, ó àÀE{- 1106 b 
7TT1]
 

 J.Lvâ
 7TpOCTTáfEL" fa-TL yàp rCTW
 Kal TOVTO 7TOÀV 
Tcê À1]'Ý O p. fV e:> 
 òÀ{yov. l\tJíÀWVL J.LÈV yàp ÒÀíyov, T<:> òÈ 
, , ^ , \' f' " 
 ' , 
apxop.Ev<p TWZ,' YVJ.Lvaa-Lwv 7TOI\.V. oJJ.o"w
 E7TL upoJ.Lov KaL 
'\ ,.,
,,.., , 'f ß \' , , 
8 7Tal\.'YJ
. OVTW u1] 7Ta
 E7TLUT1JJ.LWV T1JV V7TEp OI\.1]V J.LEV KaL 5 
T
V lAÀEL'Ýw cþEVYEL, TÒ ðÈ J.Lla-ov (1]TEî KaL Tov8' a!pEí:- 
, 5::'" ^, ' À \' \ , c,... 
Tal" J.LECTOV uE OV TO TOV 7TpaYJ.LaTO
 a I\.a TO 7TpO
 1]J.La
. 
, 5::' ,... .. , ,., \" ..., \ '" \ , 
!) H u71 7TaCTa E7TLa-T1]J.L1] OVTW TO EPYOV EV E7TLTEI\.EL, 7TpO
 TO 


22. .q ante Ë
&S add. Kb 


24. &s Kb 


1106 b 1. d Tlf'] 
. Kb 32 


II. 6. 


IJ-'UOV ßÀf.'lTOVUa Kal El
 TOVTO èiyovua Tà fpya (Õ()tV flw- 
() , À ' "... II II ,.,,,, 'A. A " 
)0 aULV E7TL EYE LV TOL
 tV EXOVULV EPYOI.
 on OVT a'flE EI.V 
lUTLV OVTE 7rPOU()ELVal., W
 T

 p.fV V7TEpßoA

 KaL T

 f.À- 
ÀEl'ÝEW
 cþ8E1.pOVCTf}
 Tt> EV, rij
 ò
 JLEUÓTf}TO
 Utp(OVU1J
, 
c 
" 0 ' " c À '. ,,, ßA I 
01. v aya 01. TEXVI.Tal., W
 EYOJLEV, '1TpO
 TOVTO f'1TOVTES' 
, , /". ) c
" " , , ß ' \ 
Epya
oVTat.. 1] v apETf} '1Tauf}
 TEXVlJ
 aKpt. EUTEpa Kar. 
, I ",., \ C cþ ' '" I+-" 
15 ap.Ef.vwv EUTI.V WCT7TEp Kar. 1] VUL
, TOV P.HTOV av El.1] UTO- 
I A ' 
, , ' 0 ' 
 I, " () 
xaCTTLK1]. EYW vE Tf}V 1] LKf}V. aVT?1 yap HTTL '1TEpl. 7ra 1] 10 
, , i:. ,..., , " 
 ß A ' "' A \''' I.. 
Kal. '1TpaçEL
, tV OE TOVTOL
 EUTLV V7TEp 0 11 Kal. E I\EL't'I.S' 
Kal Tt> p.fUOV. otov KaL cþoß1]8
val. KaL ()app
cTal. Kal f7rl.- 
()vp.fjuaL Kal ÒpYLCT()
Val. Kal ÈAE
uat. Kal öÀw
 
u()fjval. 
\ À 0 " tI \,... \. À \.,. \ , A.' 
20 KaL V1í1] 1]val. HTTL Kat. JLal\ ov Kal. 1]TTOV, Kal. aJL'fIOTEpa 
.. ... ,
, 
 
 '" '1A.'. , , 
 \ 'i" 
OVK EV. TO v OTE vEl. Kat. 
'fI OL
 Kat. 7ipO
 OV
 KaL OV 11 

, \ t s:...., , " ,.",,.. 
EVEKa KaL W
 vEL, JLECTOV TE Kal. apUjTOV, 07TEp EOTI. TTJ
 
àpETij
. ÓJLolw
 òÈ" Kat '1TEpì. Tà
 '1Tpá
EI.
 lCTTLV v7iEpßoA
 12 
, "\. \. .. I, ", C s:.'" " () \ 
Kat EI\I\EI.." I.
 Kat TO P.EUOV. 1] v apETf} 7iEpl. '1Ta 1} Kal. 
'i:. " .. 4' C , 
 ß \.' c, , C 
25 '1TpaçEL
 E!1TI.V, EV OIS 1] JLfV V7iEp 01\1] aJLapTaVETal. Kal. 11 
;ÀAEI.'Ýt.
 ['ÝfYETal.], TÒ òf JLfUOV f7rar.vELTal. Kal KaTOp()ov- 
Tat.' TaVTa ò' èiJLcþw Tij
 àpET

. JLEUÓTf}
 Tr.
 åpa fUTì.V 13 
c" ,...",,,,, c 
1] apETf}, CTToxaCTTLK1] YE OVCTa TOV P.ECTOV. ETI. TO JLEV aJLap- 14 
, \.\."" ( " , "" c c 
TavEl.V '7Tol\l\axw
 ECTTLV TO yap KaKOV TOV U7iELpOV, W
 01. 
n () ' ,,/". 's:." 8 '" I ) , 
3 0 v ayopEl.Ot EtKa
OV, TO v aya OV TOV 7iE7iEpaUJLEVOV, TO 
ò
 KaTOp()ovV MovaxéJ
 (ÒLÒ Kal TÒ JL
V p4öI.oV Tt> òf xa- 
\. Ie's:. ' " "" "\.' 
I\E7rOV, pq.VLOV P.EV TO a7rOTVXEtV TOV UK07rOV, xaI\E7TOV 
s:.' " " ) ,
 ' ", ... ,.., , 
vE TO E'1TtTVXE"I.V. KaL vLa TaVT OVV TTJ
 JLEV KaK&.a
 1/ 

 ß ' 'c "\' À ..I, ,,
" "c I 
V7iEp oAf} KaL 1] EI\ EI.'t' L
, TTJ
 v apET1]
 1] JLEUOTTJ
. 


35 Ju/JÀol P.fV yàp á7rÀéiJs-, 7raVTO
a7réiJs- ðf KUKOL 


" E " c, ,
 i:. "," 
6 CTTLV apa 1] apETf} EçL
 7rpOaLpETLK1], EV JLEUOTf}TL ovua 15 


13. 01 ð'] Ei ð' 01 Kb 
26. 1/I'1'E'TD.l sec1usi 


21. o1's] ofs ðEÎ Kli 
28. 1'E om. Kb 


22. (0''1'1] fO''1'1Jl brl Kb II. 6
 


33 


Tfi 1TpÒ
 
p.â
, WPLUJlivl1 ÀÓYCf> Kal <e âv ó cþpÓVI'P.O
 1107 .. 
Óp(Ufl.EV. P.HTÓT11S ÒÈ ÒVO KUKLWV, T
S p.ÈV KaO' V1iEpßO- 
16 À
V rfj
 òÈ" KaT' IÀÀEL'ÝLv. Kaì In TCf' Tà
 p."
v fÀÀE[7rfl.V 
, 5:.' 
 ß ' ÀÀ n s:.' " ... ' (J , .. 
Ta
 v V1iEp a ELV TOV VfOVTO
 fV TE Toes 1Ta EUt. KaL fV 
n , l:. '5:.'" " ,
 , , 
TULS 1ipaçEUL, T1]V v apET11v TO P.fUOV Kat. fVPLUKfLV KaL 5 
Ii a;,pELu(JaL. OLb KaTà P.fV T
V ovulav Kaì TÒV ÀÓYov TÒV TÒ 
,.... ... À ' " , t, , 's:.}' 
TL 1Jv HvaL fyovTa P.EUOT11
 EUTLV 1J apET'l], KaTa u
 TO 
". "..." ,,.. 5:." 5:.' ,.. l:. 
18 apLuTov KaL TO EV aKpOT1]S. OV 7Taua u E7rLVEXETal. 71paçt
 
'5:.''''' ' 8 ' , ., , ' (J ' " 
OVvE 7rav 1ia O
 T1JV J.LEuoTJ"}Ta. fv,a yap fV V
 WVOJ.LaUTaL 
À ' ,... cþ À ' ... , 
<TVVfI. 1JiLiLEva iLETa T1JS av OTYJTOS, OLOV E7rLxatpfKaKLa 10 
., , cþ8 ' ",,... , l:. ' À ' 
avaUTXVVTt.a OVO
, KaL E1iL TWV 1ipaçEWV JA.OLXELU K 07r11 
àvopocþovla o 7ráVTa yàp TaVTa Ka
 Tà TOLaVTa ÀlYETaL 
, , ,rl,. n À ... àÀÀ" t 
 ß À ' ,... 
Tee . UVTa 'r'UV a Et.vaL, OVX aL V7rEp 0 at aVTWV 
, 5:.' 
 ' ÀA ',I.. ,,, ..., 5:. ' " , 
OVv aL E EL'f'fI.
. OVK EUTLV OVV OVuf1iOTE 7TEpt. aVTa KaT- 
op6ovv, ùÀÀ' àEl åiLapTåVELv. OVo' lUTI. TÒ EV 
 p.
 EV 15 
7rEpl Tà TOLavTa fV Tef> 
V ÒEL Ko.ì ÓTE Kaì w
 P.Ot.XEVELV, 
a ' ÀÀ ' a t..... \ ;:,
 TO ' ... t,.., , t , " 
..I\UI
 7roLELV OTWVV TOVTWV ap.apTaVELV E<TTt.V. 
,., ...,'l:....", '5:.... 's:. À ' 
19 OJA.OLOV OVV TO açLOVV KaL 7TEpt TO auLKELV Kat vEL aLVEl.V 
, , A ,. "" , '
 ß A ' "' A 
KaL aKO aUTaLVfLV HvaL J.LEUOT'YJTa KaL V7Tfp 0 1/V Kat f - 
ÀfI.'ÝLl:. ËUTaL yàp OVTW yE V7TEpßOÀ:ijs Kat. fAÀEl"'fW
 PÆ- 20 
UÓT1]
 Kat V7TEpßOÀfì
 V7TEpßoA
 Kaì lÀÀfL"'L
 fÀÀE{"'fW
o 
", 5:.' ,rl,.' , ., s:.' ,,, 
 ß À ' , 
20 WU7fEp uE UW'PPO(]1JV1J
 Kat. avupELa
 OVK EO"TLV V7fEp 0 1] Kat. 
1AÀH'Ýt.s ò,à TÒ TÒ I1-fUOV Eiva{ 7TW
 ð.KPOV, OVTW!t ovò' 
.. , , ' ò ' t ß \' ''' ÀÀ ..I.. ' \ \' c 
 
EKf"LVWV P.fO"OTYJ!t OV V7TEp 0/\1] KaL E EI.'f'L
, a/\/\ w!t aI' 
7TpáTT'YJTaL åp.apTávETat.. õAw
 yàp ovO' V7rEpßOÀfj
 Kaì 
5 
" fAÀEl"'EW
 J.l.fO"óT1]
 (UTI.v, OVTE JA.EUÓT11TO
 V7TEPßOÀ
 Kaì 
lÀÀEL"'L
. 


1107& 1. &plu}Aiv?1 r Asp. Alexander Aphrod.: &plu}AIJITI codd. ;, Asp. 
(et fort. Alex.): &s codd. 2. ðVEî., Kb 4. 
v om. Kb Asp. 5. 
T
 om. Kb 6. 'TÒ add. K b Asp. 12. 1/I'Ï'E'TCU Mb 13. a{,'Tlt 
om. Kb Alex. 14. a{,TtJ.f Kb 20. Oß'TCd Ï'E] Oß'TCdf Kb rAsp. 
21. IME[1þf"Cdf] ll\l\El1þEfA)f 'Tav'Ta Kb 


D 34 


II. 7. 


7 ÂE'ì õÈ TOVTO p.
 p.óvov KaOóÀov ÀÉYEu()al, àÀÀà Kaì VII. 
... () ' tf ' cþ ' "... \, 
TOCoS' Ka EKaCTTa E ap1J.oTTELV. EV yap ToroS' 7rEpf, Ta
 
, t À ' t, () ' A ", t
" , 
3 0 7rpaç;EL
 oYOf,
 Of, 1J.EV Ka 0 OV KOf,VOTEPOf, EL(J'LV, Of, u E7r' 
, ' A () , , , , (J '" (, t 
1J.fpOV
 U 1] LV6)TfPOf,. 7rfpL yap Ta Ka EKaCTTa aL 7rpaçfL
, 

 ' 
,," cþ ,.. À ' .. ,.. , ,.. 
uEOV u E7rf, TOVTWV CTV/l- WVfLV. 1J7TTEOV ovv TaVTa fK T1J
 
òf,aypacþfj
. 7rfpl 1J.Èv ovv <þóßov
 Kul 6ápp1J àvòpfLa P.fCTÓ- 2 
1107 b Tl1
. TWV ò' v7rfpßaAAóVTwV Ó /l-Èv TV àcþoßlq. àV6Jvvp.o
 
( ÀÀ ' 
, , , " ) ( ò " ^ 8 ,.. t ß ' A 
7r0 a u ECTTf,V aV6)vv1J.a , 0 fV T
 appfLv V7rfp a - 
Awv 8pauv
, Ó Ò' fV T<l> 1J.Èv cþoßf'ìu()af, 1nrfpßáÀAwv Tcê õÈ 
(} ^ ' AÀ ' Ò A ' ,( Ò ' 
, ' A ' , 
appELv E EL7rWV fL O
. 7rEpf, 1J ova
 uf Kaf, V7ras--ov 3 
, q. 
' t ' t " A ' " 
5 '7faua
, 1]TTOV uf Kar. 7rfpr. Ta
 V7ra
-p.fuor7]
 P.EV (6)- 
A.. ' ( ß A ' 
, , A ' ' AA ' 
'\' 
'YPO uvv1] , V7rfp 0 1] uf aKO alna. f ff,7rOVTf
 uf 7rfpl. ra
 
( 
, , " 
 ' ,
" , , 
1]uova
 ov 7raVV yf,VOVTaf,. Uf,07rfP OVu OVO/l-aTO
 TfrVX1J- 
,
, ( ^" 
", (} \ 
 \. 
, 
KaUf,V OVu Of, TOf,OVTOt, fUTwuav uf avaf,U l1TOt. 7rfpr. u
 uo- 4 
, , À "'
'I' ' " A () ' ( 
ULV XP7]p.aTwv KaL 1J'Y f,V 1J.fUOT7]
 /l-fV f fV fpLOT7]
J V7rfP- 
ß A '
' ''' AÀ 
'I' ' , " A () ' , , 
10 0 1] uf KaL E fL'YL
 aUWTf,a Kaf, aVf fV Epf,a. fVaVTf,W
 

" ,,.. t ß ' AA ' ,}.}. , (" 
u fV aVTaf,
 V1TEp a OVUL KaL ffV\.fL7roVULV. 0 /l-fV yap 
J/ " , f ß ' AA ' 
 ' A ' 
, I' ' ÀA ' 
aUWTO
 fV P.EV 7TpOEUEL V7rfp a fL fV uf 1]'Y fL E EL1TfL, 
f 
, , A ' () , ' A ' 
Ir t ß ' AA ' 
, , 
o u aVf fV fpO
 fV P.fV l1'YH V1Tfp a fL fV uf 7rpofUEL 
' AA ' ^'.., ", A.. A ' A ' 
f EL7rfL. VVV P.EV OVV TVïr
 Kaf, f7rL Kf'Ya af,OV EYOP.fV, 5 
" '^' '" 
" ß ' , , 
15 apKov1J.fVOL aVT
 TOVT<p. VO"TfpOV uf aKpL EUTfPOV 7rfpt av- 
^ 
 6 ' , 
,' ''' AA 
 6 ' 
T6)V ur.opf,U 1]UfTaf,. 7rfpf, uf XP1Jp.aTa KaL a aL uLa EUH
 Ò 
, , , , A ' ( f' A ' 
fUTL, /l-fUOT1]
 P.EV 1J.fya o 7rpE1Tf La 0 yap 1J.fya 07rpE7r1]
 

 d. ' ' À 6 ' II , , , ' A II Ò ' , 
ULa'YfpH E fV fpr.oV. 0 1J.fV yap 7rEpr. 1J.Eya a, 0 E 7rEPL 
P.LKpá), v7rfpßoA
 òÈ à7TfLpoKaA{a Ka
 ßavavuÍ,a, IÀAfL- 
..rl'
' , 
 d. ' 
,.,. ^ " 
20 'Y f,
 uf /l-LKp07rpf7rELa. Uf,a'YEPOVUf, u avraL T6)V 7rfpL TrJV 


28. TOV'TO ,u
] ,u
 'TÒ av'Tò Kb: fL
 Lb r 30. ICEJltfJnpol r 32. oÕ" 
om. Kb 1107 b 3. ð'
" K b Mb: ð
 Lb 5. lCal om. Asp.: fort. 
Kal (ovx ðp.o[r.Js) 8. lu'Tr.J ð 
 àJla[u87'/'Tos Kb 11. ð" 
JI aV'Taîf . 
.cripsi: ð" 
av'Taîs Lb: ð
 aV'Taîs Mb: ð
 Kb 14. KEcþaÀa[
 Lb M
 
16. ð
 Kb: ð
 'Tcì vu1i:. II. 7. 


35 


7 fÀfv8fpLóT1]Ta, 7f'V òÈ òLacþlpovcTLv, VUTfpOV PYJ()
ufTaL. 7f'fpì. 

, , " I I , À 
 I, , t 
uE TLJ.L1]V Kat. an,J.LLav J.LfUOT1]
 J.LEV J.LEya o."VXLa, V7rEP- 
ßOÀ
 òÈ xaVVÓT1]
 TL
 ÀfYOP.fV1], lÀAn'Ý'.s òÈ p.I.I<po'ÝvX {a. 
t 
" À I " " À I " À 
8 WS' u f fYOP.fV fXfLV 7f'poS' Tr/v J.Lfya 07f'pf'lTfLaV T1]V f fV- 
(}fpLÓT1]Ta, (Tef) 7f'Epl J.LLKpà òLacþlpovuav, OVTW
 IXfL TL
 Kaì 25 
7rpÒS' T
V J.LfyaÀo'Ývx íav, 7f'fpÌ, TL/l-
V ovuav /l-fyáÀ1]V, aVT
 
, ,.. II ,t 5::'" , I () " , 
7rfp' /l-LKpav ovua. fun yap W
 ufL OPEYfU aL TL/l-1]
 KaL 
.... \. \. 
 5::" ''P À I 5:: 't , t ß 1. \. À 
flalV\.ov 1] uEL KaL 1}TTOV, fYfTaL u 0 J.LfV V7rfp UJ\. WV 
,.. , I t A,. À I t 5::' ' ÀÀ I , A,. A ' t 
' 
TaL
 Opfç;"EUL ",' OT'P.O
, 0 u f EL7f'WV a",L OTLJ.LOS', 0 uf 
I , I , , 
" t 
 (} I À ' t 
JUUOS' avwvvJ.LoS'. aV6JVvJ.Lot. uf KaL aL uLa feTf LS' J 7f' 1}V 1} 30 
"A,. À I A,. À ' 
' () , 5:: 'r. t" .... 
TOV ",I. OTLJ.LOV ",I, oTL/l-La. 0 fV f7f'LuLKa
ovTaL 01, aKpoL T1]
 
I , \ C ,.. 5::'" ,pI , I A,. À ' 
J.LfU1]S' X6Jpa
. KaL 1}flfLS' uf fUTL J.LfV OTE TOV /l-fUOV ",L 0- 
A " " 
,,., , cþ \. ' ,,, 
,., 
nJ.Lov Ka OVJ.LEV fUTL u OTE a LI\OTLJ.LOV, KaL fUTL J.LfV OTf 
.. ..... 'A,. À ' "5::'" , ',.J,. À I 5:: , 1108 
9 f7f'aLvov/l-fV TOV ",I, OTLJ.LOV fUTL u OTf TOV a",L onJ.Lov. uLa '" 
I 
, " " '" , ,. t l:." C () ' " 
TLva u aLTLav TOVTO 7TOLOVJ.LfV, fV TOLS' Eç1]S' P1] 1]UfTaL. VVV 

, ,,, À " A ' "tA,. I , 
uf WfpL T6JV OL7r6JV fYWP.fV KaTa TOV V",1Jy1]flfVOV TpO- 
" 5::' \ "" t ß À ' ''' ÀÀ ,I, , 
10 7TOV. fCTTL uf KaL 7TfpL T1JV opY1]v V7Tfp 0 1] Kat. f fL." L
 KaL 
, 
 ' 
" , " , '" , I 
JLfUOTYJ
, OXEuOV uf aV6Jvv/l-WV OVTWV aVT6JV TOV J.LfUOV 5 
,. À ' , , , À ' ,.. 
7rpaov fYOVTf
 T1]V J.LfuoT1]Ta wpaoT1]Ta Ka fUWJJ.fV' TWV 
5::' JI t, t ß '\.\. ' lÀ " c 
, " 
u aKpwv 0 J.LfV V7Tfp alV\.wv opy O
 HTTW, 1] uE KaKLa op- 
YC.ÀÓT1J
, Ó ò' fÀÀfL7rWV àÓPY1]TÓ
 TL
, 
 ò' lÀÀÆL'ÝLS àop- 
11 Y1]ula. Elul õÈ" Kat líÀÀaL Tpf'ì
 J.LfUÓT1]TE
, lxovuaL J.LfV 
TLl'a ÒP.OLÓT1]Ta WpÒS' àÀÀ
Àa
, ÒLacþfpovuaL õ' àÀÀÍ/AWV. 10 
,.. , I' , À ' \'t. ' 
7raUaL P.EV yap fLUL WEpL oywv Kat. wpaç,EWV KOLVWVLav, 

 A,. I 5::'''''' I' " À () ' ,,, ,,. 
uLa",fpOVUL uE OTL 1] P.fV f(J'TL WEpt. Ta 1] ES' TO fV aVTOL
, 
" ò ' \, C 
 I I 
"" 
'" 5::.' , 
aL E WEpL TO 1]UV' TOVTOV uf TO J.LfV EV wat.uLq. TO u EV 


21. ...fi Kb r: 
 vulg. 25. 'T
 add. Ramsauer 26. 'T-ijJl om. Kb 
27. p.ucpà Kb L b 33. tU'T
 }A
JI 8TE scripsi: tU'TLJI ðTE Kb r: tUT&
 
CST. I'
JI Lb Mb 1108& 4. 'T
JI add. Kb 6. ICQ.Àluw}AEJI Kb: ICø.ÀI- 
UOP.fJl vulg. 7. IU'T1J1 Kb 8. ð' lMEnýu ] ð
 "Q."fa Kb 12. 
Õ'TI ., p.ÉJlJ t} p.
JI ()Tl Kb 


D2 36 


II. 7. 


,.. 
 " ß ' (, .. \ , , f! 
7raUL TO'S KaTa TOV I.ov. P1]TEOV ovv KaL 7rEPL TOVTooV, ..va 
15 p.áÀÀov KaT{ôoopÆV ÓTt. f.V 7TÛCTl,V 
 P.EUÓTT1
 È7raLVETÓv, Tà 
5::' tI .", 'V" () , , ÀÀ ' ..I,. , ", 
v aKpa OVT E'Tral.VfTa OVT op a a a 'Y fKTa. fLcn P.fV 
.. \ , ' À '" , 5:::' f'f 
OVV KaL TOVTWV Ta 7T fLoo avwvvp.a, 7rfLpaTEOV v, WCT1TEp 
\ , \ 
 " ÀÀ ", ... A. ' tI 
Kal. f7r1. TWV a WV, aVToV
 OVO/l-aT07rOI.El.V ua'r1]VfLa
 EVf- 
\ "" À () ' \ , .. \ ' À 6 ' 
Ka KaL TOV fV7rapaKO ov 1]TOV. 7rfpL P.fV OVV TO a 1] E
 12 
(, , ' À () ' ,( , ' À ' () À ' () 
20 0 1J.EV /l-EUO
 a 1] 1]
 TL
 KaL 11 /l-fUOT1]
 a 1] El.a fyfu 00, 
( 5:::' , ("" "'I': 1.\ 1':' \ ( 
11 vf 7rpO(]"7rOL1]UL
 1] 1J.fV f1TL TO 1J.EL
OV UI\.a
ovEl.a Kal. 0 
" ", À 1':' (5::" \ \ " À ", r 
fXWV aVT1]V a a
wv, 17 v f7rL TO f aTTOV El.pWVfLa Kal. f PWV 
( (" ) \ 5::' '(5::' , " 5:::" (, , 
o fXWV. 7rfpL vf TO 1)VV TO 1J.fV fV 7raLVLq. 0 P.fV 1J.EUO
 13 
, , À ,( 5::: ' () , ). , (5:::' ( ß À ' ß 
EVTpa1Tf O
 Kal. 17 vl.a fUL
 fVTpa7rfl\.l.a, 1] v V1Tfp 0 1] w- 
À ' \ (" " ß À ' (5:::' ' ÀÀ ' 
25 1J.O OXLa KaL 0 fXooV aVT1] V W/l-O OXO
, 0 v E fL7rWV 
", , ( tit:' , '5:::" À \ (5:::' 
aypOLKO
 TL
 KaL 1) EçL
 aypOLKl.a. 7rfpL vf TO OL7rOV 't}vV 
\' ... ß ' ( , ( 5::: '" (
\ '" A.' À ,( , 
TO fV T
 Lcp 0 1J.fV w
 vEl. 1JuV
 WV 'rl. O
 Kal. 1] P.fUO- 
A. À ' (
, ( ß ' ÀÀ " , 5::: \ tI tI 
T1]
 'rL La, 0 v V7rfp a WV, EL 1J.fV OVvfVO
 fVfKa, apf- 
(]"KO
, fl ò' WcþfÀf{a
 T

 aVTOV, KÓÀaf, ó ò' f.ÀÀf{7rWV 
" 
 , 5:::' 
" \ 5:::' À ' '5::' , 
30 Kal. fV 7raULV a1]v17
 VVUEpl.
 TI.
 Kal. vV(]"KO O
. fLUL vf KaL 14 
, '" () , "\ ' () , (, 
fV TOI.
 7ra 1]1J.a(]"1. Kal. 7rfpL Ta 7ra 1] /l-fUOT1]Tf
. 17 yap 
'5:: , , , , ,,, , ... 5:: 
 ,( '5:: ' 
aLvW
 apfT1] P.fV OVK fUTLV, f1TaLVEl.TaL v
 KaL 0 al.v1]p.wv. 
, \.. , '" À ' '" 5::' ( ß ' À 
KaL yap ÈV TOVTOL
 0 P.fV fYfTaL P.EUO
, 0 v V7rfp a - 
À (( À ' l: (, '5:: ' f 5::' ' ÀÀ ' 
WV, w
 0 KaTa1T 'iJç; 0 7raVTa aLvovp.fVO
. 0 v f fL7rWV 

 5::' ""\ " (5::"'
 ' , 
35 1] /l-1]vfV OI\W
 avaI.UXVVTO
, 0 vf /l-E(]"O
 al.v1]1J.wv. VEP.f- 15 
5::' , A. () , \' " , 5:::' , 
1108 b UL
 Vf 1J.fUOT1]
 'r OVOV KaL E7rLxaLpfKaKLa
, El.UI. vf WfpL 
À ' \ (5::' , , \ '" ß ' '" ' À 
V7r1]V KaL 1]vOVllV Ta
 f1T1. TO'S (]1)p. al.vovul. TOI.
 7rE a
 
Yl.vopiva
. ó P.fV yàp Vf1J.fU1JTI.KÖ
 ÀV7TfîTal. f.7rL Toî
 àva- 
é.' .., ( 5::' A. () 'f ß ' ÀÀ '" , \ 
çl.W
 fV 7rpaTTOVuLV, 0 vf 'r OVfpO
 V1Tfp a WV TOVTOV f7r1. 
,.. À '" f 5:::' " "' ÀÀ ' ... 
5 7raul. V7rfLTaL, 0 v E1Tl.xaLpfKaKo
 TOUOVTOV E fL1TfI. TOV 


16. l.".a&JlE'Tà. oiJ'T' lJpOà. Kb: òpOà. 06'T' bratJlE'Tà. vulg. Eiul Kb: tUTl 
vulg. 23. ð. tXClJJI addendum esse coni. Ramsauer (ante EtpCIJJI) 
31. wa61J}Aaul. Kb: 7r&'OEUt vulg. wEpl Kb: iJl 'Toîs wEpl vulg. 35. 
}411ð
JI Kb: ð }Al1ð
 vulg. II. 7-8. 


37 


À ... 8 r1 " a ' ÀÀa ' " , , 
16 V7TfUT aL WUTf Kal. XaLpfLV. 7TfpL /l-fV TOVTWV Kal. 
" ÀÀ 6 ,,, , 
, 
 ' ", 
 À ... 
a 0 L KaLpo
 fUTaL" 7TEpl. uf ULKaLO<TVVl]
, f7TH OVX a7T Cù
 
ÀlYfTaL, pÆTà TaûTa ÒLfÀÓJLfVOI. 7Tfpl fKaT'pa
 
pOf)/l-fZ' 
7TW
 JLfUÓT1]T'
 fluLV. óJLo{w
 òÈ Kat 7Tfpì TWV ÀOYLKWV 


., '" 
apfTCùv. 
VIII. TpLWV ò
 òLa8'ufwv 
Ka6' V7TfpßOÀ
V Tij
 òÈ 


10 


OVUWV, ÒVO JLÈv KaKLwv, ri}
 JLÈv 8 
KaT' lÀÀfLVILV, JLLâ
 Ò' åpfTij
 rij
 


f.LfUÓT1JTO
 J '7Tåual. '7Táuacs åVTíKfWTal '7TWS. at f.LÈV yàp 
" ,... I " À "\. ' À ' , " c 
 ' 
aKpaL KaL TlJ JLfa-V KaL a 1\1J aL
 fvaVTI.aL fLUI.V, 1] uf 
, "'" " "N "''' À 
2 fJ-fUl] TaL
 aKpaL
. WU7Tfp yap TO LUOV '7TpO
 JLfV TO f aT- 15 
'" /". ,
 ' , ... /". " À r1 c, 
TOV fJ-fL':,OV '7TpO
 uf TO JLfL':,OV f aTTOV, OVTWS' ac. JLEuar. 

i:. '" ' ÀÀ ,
', f ß ' ÀÀ ,
,.. 
fçfL
 '7TpO
 JLfl' Ta
 f f'''yfL
 V7Tfp a OVUL 7TpO
 uf Ta
 
f .R. À ' ' À \' I " ,.. ' 6 ,... , 
V'7TfpfJO a
 f I\fL'7TOVULV fV Tf TOL
 7Ta fUL KaL TaL
 '7Tpa- 
i:. f" 5::'" " '5::"\.' 0 'A- I 
çfULV. 0 yap aVupfLO
 '7TpO
 JLfV TOV ufLl\OV pauv
 'fJaLVf- 
, 5::' , 6 ' 
 \ Ie, 
, ,t 'A- 
TaL, 7TpO
 uf TOV pauvv UfLI\O
. OJLOI.W
 Uf KaL 0 UCù'fJpWV 20 
, .. , , , 6 ' ' À ' 5::' , , '\. 
7rpO
 P.fV TOV avata- 1]TOV aKO aUTO
, '7TpO
 uf TOV aKOl\aUT011 
, / 6 f 
., ' À 0 ' "" À ' 0 " 
avaf,U 1]TO
, 0 u f EV fpLO
 '7TpOS' /l-f.V TOV aVf fV EpOV auw- 
, 5:: ' ,,, , À ' 6 
," 6 .... 
3 TO
, 7TpO
 uf TOV aUWTOV aVf EV fpO
. uW Kat a7TW OVVTaL 
, If" f I 'C , ' À .... 
TOV JLfUOV 0(, UKpOl. fKaTfpo
 '7TpO
 EKaTEpov, Kat Ka OVUf. 
.. , 5::'" f , 
 À ' 0 ' f
' 6 ' 
 À ' , 
TOV aZ 1 upfl.OV 0 JLfV ufL O
 pauvv 0 uf pauv
 ufL OV, KaL 25 
,. .... " À "\. ' ' À P/
' , , '"\. À / \' 
-4: f'7TL TCùV a I\WV ava OYOV. OvTW u aVTLKfL/l-fVWV al\ 1}I\Ol.
 
I "\., , , " '" " ''' ÀÀ À of, 
TOVTWV, '7Tl\fLOTTJ fvaVTLOT1]t) fUTL TOl.S' aKpOL
 7TpOS a 1J a 1J 
, , I "'" ' cþ I ,"\. "\. I"\. 
7TpO
 TO JLfUOV. '7TOppWTfpW yap TaVTa a fUT'Y}KEV al\l\1}l\wv 


... ...., r1 " ... ...." , 
1] TOV JLfUOV, WU7Tfp TO /l-fya TOV JLI.KpOV Kal. TO JLLKpOV 
... ' A ..." A- ...." " , .. , , 
5 TOV JLfya ov 1] aJL'fJw TOV LUOV. fTL 7rpO
 JLfV TO JLfUOV 3 0 
"" f' A- ' C .... 0 ' , 
fVI.OL
 aKpOL
 OJLOLOT1}
 TL
 'fJal.VfTaL, CùS TlJ paUVTl]TL 7TpO
 
.. , Ò I ,"'.., I , , '\. 6 ' ,.. 
T1JV av pfLav KaL T[J auwTtq. '7TpO
 T1}V fl\fV fpLoT1}Ta. TOr.
" 
5::' " ''' ÀA \. \. I ., I ' ò ' \.'" 
()f aKpOL
 '7TpO
 a 1]l\a 7Tl\fLUTl] aVOJLOLOT1J
. Ta f 7fl\fL- 
, , , , , "\."\. ' A ' , f' /". r1 \ 
uTOV a7TfXOVTa a7T a1\1\1] wv fVaVTl.a Opl.':,OVTaL, WUTf KaL 


110Sb 11. ð'h Lb: ð
 vulg. 
Mb 34. à.w' add. Kb 


27. wÀEl",JI r 


30. p.
JI .,ò] orò., Kt 38 


II. 8-9. 


35 lJ.åÀÀov 
l'avTLa Tà 7TÀELOV à-rrlxovra. 7rpÒ
 òÈ TÒ p.luov 6 
1109 a àVTlKELTaL JLâÀÀoV Èq/ WV JLÈV 
 IÀÀELV/L
 f
' WV ÒÈ 
 
p ß À ' '\I' , 
, , , t 0 ' t ß À ' 
V7rfp 0 1], OLOV avupELq. JLEV OVX 1] paO'VT'YJ
 V7rEp 0 1] 
ovO'a, àÀÀ.' 
 ònÀLa lÀÀELV"S oVO'a, TlJ òÈ UW
pOcnJVI1 
, t, 0 ' ,,
 .. , ÀÀ ' t , À. ' t 
OVX 1] avaLU 1]ULa fVuELa ovO'a, a 1] aKO aO'l.a V7rEp- 
5 ßOÀ
 ovua. òLà òvo Ò' alTla
 rovTo O'VJLßalvEL, JLlav 7 
JLÈv T
V È
 aVTov TOV 7rpáYJLaTo
. rciJ yàp 
YYÚTEPOV EtvaL 


,t, , tf " "I ,,, '\.\' 
Kal. OJLOLOTfpOV TO fTEpOV aKpov TCfJ JLEUCP, OV TOVTO alV\.a 
, , "n " ÀÀ .", t, .. 
TOVVaVTI.OV aVTLTl.uEJLEV JLa ov. OLOV E7rn OJLOLOTEpOV nval. 
ÒOKf'i TP àVÒPElq. 
 OpauVT1]
 Kaì 
YYÚTEpOV, àVOJLOLÓTEPOV 

, t 
 À ' , " ÀÀ ' , n ", I 
10 U 1] uEL La, TaVT1]V JLa OV aVTI.Tl.uEJLEV. Ta yap a7rE- 
XOVTa 7rÀfîov TOV JLluov ÈvaVTl.C.ðTEpa òOKf'i EivaL. JLea JLÈl-' 8 
ovv alr{a afJTTJ. f.
 aVTov TOV 7rpáYJLaTo
. fTlpa òÈ f.
 1;P.WV 
, ... ,"" " " ÀÀ A. ' I " 
aVTWV. 7rpO
 a yap aVTOL l1-a ov 7rE'fJvKaJLfv 7rW
, TaVTa 
" ÀÀ ' , " , A.' 'P' , "\. À 
JLa ov EVaVTl.a TCfJ JLEUCfJ 'fJaLvETaL. OI.OV avrot. JLal\. OV 
A.' "t
, 
, , A-..' " 
15 7rE'fJvKaJLfv 7rpO
 Ta
 1]uova
, uLO EVKaTa'fJopwTfpOI. fUJLEV 
, , À ' it. , , ",.. "\, 
7TpO
 alw aULav 1] 7rpO
 KOuJLLOTTJTa. TaVT OVV lLa/\.- 
\. , , À ' , I'.. t , ,'" ,.. \ À ' 
^ov fvaVTLa fYOJLEV, 7rpO
 a 1] f7rI.ÖOUL
 JLa^ ov YI.VETaL. 
, 
, ^ (, À ' t ß \.' .., , 
Kat. uLa TOVTO 1] aKO aUl.a V7rfp 01\.1] ovua EVaVTLWTfpa 
iUTì. TV UWcþP OuVV l1. 
9 !'lOTI. JLÈv OVV ÈUTìv 
 àpfT
 
 
eI.K
 I1-fUÓT1]
, Kat 7rW
, IX. 
Kat åTL JLEUÓTTJ
 ÒVO KaKLWV, Tij
 JLÈv Ka()' V7rEpßOÀ
V Tij
 
Ò ' , " ÀÀ 
" ,,., ", Ò ' , , 
E KaT E fl.,#, I.V, Kal. OTL TOLaVTTJ EUTL La TO UTOxaUTI,KT/ 
..., .. ^, "'n " " 't. t 
TOV ILfUOV fLVaL TOV fV TOI.
 7rauEUI. KaL EV TaL
 7rpaçfULV, LKa- 
"v 
" " " 
"'9 , t , 
VCJ)
 ELpTJTal.. uLO Kat. fPYOV fO'Tt. U7rOVuar.ov Hvat.. fV fr<a<TT<:> 2 
, , I Àß " tI ... ' À " , 
25 yap TO JLfUOV a ELV fPYOV, OLOV KVK OV TO JLfUOV OV 7rav- 
, , ÀÀ ' ,,'
 ' ,., Ò ' , , 
, e ^ 
TO
 a a TOV ELuOTO
. OVTW E KaL TO JLfV OpYLU 1]val. 7rav- 


1100-1. 
 post ð
 om. K b 
EiJlCaTatþop':'TEpO( 
lTP.E" r : 
(p.âÀÀo,,) Turnebus 
add. Kb 


13. txop.'JI pro Kb: fort. "'-,rop.I" 15. 
EIJlcaT&.tþopoC 'lTP.E" codd.: EVlCaT&.tþopoC 
lTP.E" 
19. 'Tl1S (1'wtþpoUVJll1S K b 23. ,,, post Hal II. 9. 


39 


, ,( ,
 
TO
. Kat pq.vI.OV, 


Kal TÒ òovvaL 


, , 
apyvpl.ov 


\ 
Kat 


Òa7raV
CTaL . 


TÒ Ò' 
 Kal ÓCTOV Kal ÓTf Kat. Ot, ;V
Ka Kat 
S', OVKlTL 7rav- 
. 
, ,
... ('
 
 ' ,.." , , ,\ 
TOS' OVvf pq.VI.OV. vl.07r
p TO fV Kat CT7raVI.OV Kat 
7raLVfTOV Kat 
" , 
' ò "" r.' ..., ... , 
3 Ka^ov. vLO fI. TOV CTToxa
oJ.LfvoV TOV J.LfCTOV 7rPWTOV J.L
v 3 0 
.. ... ......" " ' , 8 I , ( K " ,I,' 
a7TOXWPfl.V TOV J.La^^ov 
vavnov, Ka a7r
p Kat 7] a^v."w 
7rapULV
1. 


TOVTOV p.;v lCa1TVov Kal KÚI-WTOr llCTòr lfPYf 


V'1 a . 


,.. ..." \ I' ( A ' , 
, · 
TWV yap aKpwv TO J.L
V HTTLV aJ.LapTW OT
pOV TO v 7]TTOV. 33 
..,.. ,.., ,.." ", "
, 
4 É"7rfl. OVV TOV J.LfCTOV TVXUV aKpwS' xa^f7TOV, KaTa TOV v
v- 
T
pOV, cþaCT(, 7rAovv Tà fÀúXI.CTTa A7]7TTIov TWV KaKwv. TOVTO 35 

, " ' A ... , , 
 A ' ,.. Ò ' 1109 b 
v 
CTTal. J.La LCTTa TOVTOV TOV Tp07rOV OV 
yoJ.L
V. CTK07r
LV f 

 ,.. , l.. \ " , 'A-.. " " " A ... 
vU 7TpOS' a Kat aVTOI. 
VKaTa'YopOL 
CTJ.L
V. a^ 01. yap 
''' ÀA A-.. ' ... Ò '" , ,... 
7rpoS' a a 7T
'YtJKaJ.L
v. TOVTO 
CTTal. YVWpf.J.Lov 
K T7]S 
5 
ÒOV
S' Kat. T
S' ÀV7TTlS' T
S' Yl.vOJ.LlVTJS' 7T
pì. 1]J.Låç. 
lS' Tovvav- 
, 
'( , , A-.. '" Ò ,.. À ' \ " ... 
TI.OV v 
aVTOVS' a'Y
^KUV fl.. 7T0 v yap a7TaYOVT
S' TOV 5 
.. I ", "l: ,., (, Ò I 
ajJ.apTavuv uS' TO J.L
CTOV TJçOJ.L
V, 07r
p 01. Ta LfcrrpaJ.LJ.L
va 
6 TWV ,vAwv Öp()OVVT
S' 7TOLOVCTf.V. fV 7TavTt. òÈ J.LúAI.CTTa cþvÀa- 
I '(5::' " ( ò ' '''''5:: I I 
KT
OV TO 7jvtJ Kaf. TTJV 7j OVTJV. OV yap avf KaCTTOf. KpLVOjJ.El' 
" " ... ( ò I " 8 "t EA I 
atJT7jV. 07T
p ovv Of. "1JJ.LOYfPOVTfS' 
7Ta ov 7TpOS' TlJV 
v7]v) 
TOVTO òfî 7Ta()fîv Kat. 
J.LåS' 7TpÒS' T
V 
òOV
V, Kal fV 7TåCTI. 10 
, " , A ' A-..' ,., ... ", , 
T1)V 
KUVWV 
7T1. fYfl.V 'YWV7jV. OtJTW yap atJT1)V a7T07T
jJ.7TO- 
.,. ( , 8 ,..,... ... (, 
7 J.LfVOL 1)TTOV ajJ.apTfJCToJ.L
 a. TaVT otJv 7TOI.OVVT
S', WS' fV K
- 
A-.. " l ,,.. ' A 
 ' 8 ,.., I I 
'Ya^u ce H7THV, J.La LCTTa VVV1)CTOjJ.f a TOV J.LfCTOV TvyxavfLV. 
" ' 
, JI ... \ 1." " ,.. () ' " , 
xa^
7TOV v I.CTWS' TOVTO, Kat jJ.(U\I.CTT 
V TOtS' Ka 
KaCTTOV. otJ 
... .. I
 Ò ' ,... \' \ , \' \' 
yap pq.vl.OV 1.0p1.CTaf. Kat 7TWS' Kat Tf.CTL Kat 
7TL 7TOWI.S' Kat 7r0- 15 
, , I \.....,...." ...,,,,,, 
CTOV xpOVOV OpYLCTT
OV. KaL yap 7jJ.Lff.S' OTf J.LfV TOtJS' 
^^H7TOV- 
, ... \ , A-.. I ..' Ò ' , -" ' 
TUS' 
7TULVOVJ.L
V Kat 7TpaovS' 'YaJ.L
v, OTf f TOtJS' X(U\
7Ta'- 


32. 1rø.pl,JlEt Lb M b r 34. ðEVTfPÓJl <þa.(fJ edd. (corr. Wilson) 
110g b 1. JO'T1 Kb 2. leal1rp
s &. Mb r 5. ð' 
avToòs om. Kb 
1ra.- 
i'a.i'dJI'TU' Lb 15. leal wws Kb Lb: WWJ M b r 40 


II. 9-111. I. 


, s::: ' ò ' A " a ' \. A ' 
, , ".. 8 
VOVTa
 avupc>> Et
 a7WKa OVVTE
. I\. 0 p..fV p..I.KpOV TOV EV 
ß ' , 'Of,' ", , \ ''' ÀA ".., \ , 
7rapfK atVWV OV 'Y fYfTaL, OVT f7Tt TO p..a OV OVT E7rC. TO 
If' 
 Ò ' A I If' , , A 8 ' 
 Ò ' I , 
::?o 1]TTOV, 0 f 7T fOV. OVTO
 yap ov ap aVEL. 0 E" p..fXPI. T'VO
 
, " I ..f, , , 
 's::: " A I , ,1,.' , Ò ' 
Kat f7rt 7TOlTOV 'Y EKTO
 OV pq.uLOV T<:J OY<:J a'Yoptual.. OV f 
, " AA ' 5::..... ,., , 8 ,., 's:::' ,., , '" 0 , 
yap a 0 OVuEV Tc>>v atU 1JTC>>V. Ta uf TOLaVTa fV TOI.
 KU 
r' "", 8 ' 
! "" ^ 
fKaura, Kal. fV T'[1 aUT 1]UU 1} Kpf,(n
. TO p..fV apa TOUOVTO 9 
Ò1]Ào'i ÖTI. 1; p..lU1] Ëtl.
 fV 7TåUtV f7TatVfn}, à7TOKA[vuv òÈ 
s:::'" 
, , ., \ , 
 ß A ' 
'5::'" \ , " AA "" 
25 uU OTE p..fV f7rt nlv V7rfp 0 11V OTE u E7rt T1]V f U'Y LV. 
rl ,t" ", \,.,... l:' 0 
OVTOO yap pq.UTa TOV p..fUOV Kat TOV fV TfVçOp..f a. 


r. 


30 Tij
 àpETij
 ò
 7Tfpl 7rá81] Tf Kat 7Tpátu
 oiJUrJ
, Kat 
.. \ , "'<< , ." \ ", I " \ 
f1Tt p..fV TOt
 fKOVULOt
 f7TaLVWV Kat 't' oyoov YU'Op..fVWV, f7rt 
"" ,.", '" 'S:::' \ ' A ' ,
, 
Óf TOL
 aKOVULOL
 uvyyvwp..rJ
, fVWTE" uE Kat E fOV, TO fKOV- 
\ ", , "'., 5::' ,. \, ,., 
UWV Kat TO aKOVUW1' avaYKatOv tuw
 uwpl.ual. TOt
 7rfpt apfTl/
 
., " I Õ ' \.... 8 ,., I ' 2 
f7TLUK07rOVUt, XP1]Utp..ov f Kat TOt
 VOP..O ETOVUL 7TpO
 TE Ta
 
, \' À ' Ò '" s:::' " ... ' ß ' 
35 TLp..a
 Kat Ta
 KO aUEL
. OKU u11 aKOVuta Uvat Ta I.(f 3 

 Ò ' " I ß ' Ò '''' 
 , , "l: 8 
1110" 1] t ayvOLav ytVOp..EVU. tawv E OV rJ apX11 fçW EV, TOt- 
aVTrJ ovua fV ii p..rJÒtv uvp..ßáAAfTat ó 7TpåTTWV 
 Ó 7Tå- 
.,. ,,., , oJ. " () ,,, 
UXfi>J1, OLOV U 7TVfvp..a Kop..c.uat 7TOt 1] av PW7TOt KVptOI. 01'- 
Tf
. öua òÈ òtà cþóßOV p..u(ÓVWV KaKWV 7TpåTTfTal. 
 {nà 4 
A ' ., ." ", "l: 
5 Ka OV Tt, OI.OV f t TVpavvo
 7rpOUTaTTOt atuXPOV Tt 7rpaçat 
, oJ. , " \'t: "r. 
KVpW
 oov YOVfWV Kat TfKVooV, Kat 7TpaçaVTO
 P.fV U<:J
OI.VTO 
, , l: Ò " 8 ' , ,I,. ß ' ., , 
p.1J 7rpaçaVTO
 a7TO V1]frKOI.fV, ap.'YtU 1]T1}UW fX f(. 7TOTfpOl' 
, , " oJ.<<, " ò ' ß I \ , 
aKOVuta fUTtV 1] fKOVUta. TOtOVTOV f Tt Uvp. atvf(. Kat 7TEpf. 5 
" '" ^ , ß A ' t"\.^ , , '5::' , 
Ta
 EV TOt
 X up..C>>UtV fK 0 a
. a7r^C>>
 p..fV yap OVuU
 a1TO- 
10 ßÚÀÀETaL fKWV, f7il UooT1]p(q. ò' aVTov KaL TWV ÀOI.7rWZ' 


18. å7l"olC"^oVJI'TU' Kb: å7l"OICa.ÀOVP.EJI Lb r 24. ð1jÀuJI codices Morelii 
33. Tb add. Kb 35. ð
 codices Morelii: a
 vulg. 1110. 8. 
T& r : om. Kb Lb Mb III. 1. 


41 


6 IbravTf
 Ot vovv lxovTf
. p.LKTa
 P.fV ovv fl(TLV ai TO LaVTaL 
, l: ., , Ò ' " A \ t. , t. \ , , 
7rpaçfL
, fOI.Ka<TL e p.a I\OV fKOV<TI.OI.
. al.pfTal. yap H<TL 
,,,,, ' ò ' ' A " , t. " 
TOTf OTf 7rpaTTOVTal., TO f Tf O
 T1]
 7rpaçfW
 KaTa TOV 
, ., , 't.' Ò ' "" ", , 
Kal.pOV f<TTLV. KaL TO fKOV<TI.OV 1] Kat TO aKOV<TLOV, OTe 7rpaT- 
A ' , Ò ' f.' "
."" '" 
TfI., fKTfOV. 7rpaTTH f fKWV. Kat yap 17 apXTJ TOV KLVfl.V 1,5 
" " , '" , 'i: ' '" 
Ta opyavI.Ka P.fPTJ fV Tat
 TOl.aVTat
 7rpaçf<TLV fV aVT<:> 
f<TT{V' 
V ò' fV aVTiè 
 àpX
, f7r' aVTcfJ Kal TÖ 7rpåTTfLV 
, , f.' Ò " " 
 À " Ò '''' " 
Kal. P.11. EKOV<Tl.a 11 Ta TOl.aVTa, a7r W
 L<TW
 aKOV<Tl.a. 
' ò ' , +- tl À 0 , r,,, , ' ò ' ." .. 
7 ov U
 yap av E OtTO Ka aVTO TWV TOtOVTWV OV EV. E7rl. Tal.
 
'i: 
'''' , ., , " " ,., 
7ipaçE<TL vf TaL
 TOta1JTat
 EVtOTf Kal. E7raWOVVTaL, OTav 20 
alOXPÓV TI. 
 AV7r't}pÖV {rTrop.fvwrrLV àVTl p.fyåÀwv Kal Ka- 
A ^ .. Ò '" , \ .,1, , "." 0 ' r '" 
wv. av aVa11'a1\.LV, 'I' EyovTaL. Ta yap aI.CTXI.rr V11'0p.u- 
." 
, À '" .. , rJ,. , , , " Ò ' t1 
val. f11't P.l1vfVI. Ka <f 11 IJÆTpl.<:> 't'ovÀov. f7r fVLOl.
 f71'at- 
, , , , Ò '''' Ò ' " , t 
vo
 I-LfV ov YWETal., <Tvyyvw}J.1] , OTav I.a TOl.aVTa 7rpaçTJ 
" ' ò '" 
 , , 0 ' rJ,.' r , \ 
TI.
 a p'1] fl., a T1]V av pW11'I.VTJv 't'V<TI.V 1J11'fpTfl.VH KaL p:q- 25 
0 ' .. r , t1 Ò '" '" , 8 '" 
8 H
 av v11'0p.nval.. EVl.a LUW
 OVK E<TTI.V avaYKau 1]vaL, 
àÀÀà lLâAÀOV à11'00aVETfov 7raOÓVTI. Tà Òfl.VÓTaTa. Kaì. 
yàp TÒV Evpl. 11'{òov ' AAKp.a{wva YfÀoîa !þa{VETal. Tà àvay- 
, "t1 Ò ' A ' " Ò " 
9 Ka<Tavra P.TJTpOKTov1J<Tal.. f<TTL f Xa f1t'OV EVI.OTf I.aKptVal. 


,. ." , f.' \', \' t. , tf 
7rOl.OV aVTf. 1t'OLOVal.pfTEOV Kal. TI. aVTI. TLVO
 1J7rOfJ.fVfTEOV, ETI. 30 
òÈ xaAf7r
TEpOV f}J.p.ftVaL Toîç YZ.fW<TOEîul.v. W
 yàp f7TL TÒ 
\'" " 
, À ' 1\ Ò " 'r. 
7rOI\.V EUTI. Ta P.EV 7TpOuvoKwp.Eva V11''t}pa, a avaYKa
ov- 
, , ", 0 " \ ,I," \, 
Tal. al.<Txpa, 0 fV E11'al.VOl. Kal. 'I' oyol. YI.VOVTal. 7rfpl. TOVS' 
., 8 ' of., 's:::,.... , ß ' of. t. A ^ 
10 avaYKa<T EVTa
 1] 1J.1J. Ta v'r] '71'0 I. a <þaTEov I.al.a; 'r] a11' W
 1110 b 
, f.," '" t. ", "'"., ,r , 
P.EV, 011'0T av 1] aLTl.a fV TOt
 EKTO
 II Kal. 0 11'paTTWV p.rJ- 
Of V UV}J.ßåÀÀ't}TaL; &. òÈ KaO' aVTà }J.Èv àKOV<TLå f<TTI., vvv 
Ò ' \." ,.. Ò ( , ,t"., '" , 
f KaL avTI. TWV f al.pfTa, Kal. 11 apX11 EV T<f> 7TpaTTOVTI., 
0 ' r, , ., , " ^ s:::' ,., , ... Ò ( , 
Ka aVTa P.fV UKOV<Tc.a fUTL, VVV uE KaL aVTI. TWV E fKOV<TLa. 5 


11.. 
i(1"lJl om. Kb 
'Toîs] 'Ted& Kb 


21. 
] leal Kb 


27. 'If'a.6ÓIITa Lb Mb r 


1110 b 2
 42 


III. I . 


p.âÀÀov ò' lOI.KfV fKOVU[OI.
. ai yàp 7rpá
H
 Èv Toî
 Ka8' 
Il<aCTTa, TaVTa ò' 
KOVULa. 7roîa Ò' àVTì 7ro[wv ai.pfTÉoV, OV 
t. ' ò ' Ò ,.. ÀÀ " Ò ,l,. " , ,., 8 ' 
pq. 1.0V a7TO ovval.. 7r0 al. yap l.a'Yopal. HULV fV TOI.
 Ka 
r' ,
, 'f.s:' \ , À ',I,.' ß ' 
fl<aUTa. U uE TI.
 Ta 1Jufa Kal. Ta Ka a 'Yal.fJ I.al.a 11 
· ( ' 'r '''t.,, ) , 
 ." ,,., 
10 Hval. avaYKa
Hv yap fçW oVTa, 7raVTa av HfJ aVT<e 
ß ' , , , , " , f. 
Lal.a. TOVTWV yap XapLV ?TaVTf
 7raVTa 7rpaTTovuLV. I<al. Of. 
, ß ' ,,, À ^ f. Ò ' Ò ' 'f. Ò ' , 
P.fV I.q, Kal. aKOVTE
 V7r1Jpw
, Of. E La TO 1J v Kal. Ka- 
À ' 8 ' f. Ò ,., À " Ò ' , ,,.. 8 ", , ). ). , 
OV P.f 1J OV1]
. Yf OLOV f TO al.TLaU al. Ta EKTO
, al\Aa 
p.
 aVTÒV fv8
paTOV ÓVTa V7TÒ TWV TOI.OVTWV, Kaì TWV ,.Ûv 
aÀ ,.. f. , ,.,
, , ^ 'f. Ò ' " ò " ß ' 
J5 I< WV EaVTOV, TWV u al.UXpwv Ta 1] Ea. EOf.Kf 7J TO 1.- 12 
aLOV Etval. o
 lfw8fV 
 àpX
, p.1Jò'fv Uvp.ßaÀÀop.Évov TOV 


2 


ß I. a U8ÉV7 0 
. 
To ' Ò } Ò ,' " 

 .. ayvOI.av 
ULOV ò'f TÒ f7r{ÀV7rOV 


, f.' ,
, "." 
otJx EKOtJUf.OV P.EV a7rav EUTLV, aKOV- 13 
" À ' f. , Ò '" 
Kal. EV p.ETap.f Hq: 0 yap L ayvol.av 
á t f. ^ Ò ' Ò ' "..... 't f.' 
20 7rp Ça
 onovv, p.1J El' TI. VUXEpal.VWV E7rf. Tn 7rpaçH, fKWV 
, " rI ''' ò ' Ò ' "'" ' À ' 
P.EV OV 7rE7rpaXEV, 0 Yf p.7J 11 EI., OtJ av aKWV, p.1] V7rOV- 
, " 
, Ò ' " f." À '" 
P.EVO
 Yf. TOV u1] I. ayvol.av 0 P.EV EV p.ETap.E Hq. aKWV 
Ò ^ f.
" À ' ., \,., " , f., 
OKU, 0 uE p.1] p.ETap.f OP.fVO
, E7rU fTEpO
, HTTW OVX EKCùV. 
, , , Ò ,I,. , ß ' À ." " ." ò ,., Ò ' 14 
E7rU yap l.a'Yfpfl., E TI.OV ovop.a EXHV I. LOV. ETEpOV 
25 lOI.Kf Kal TÒ Òl.' lfyvof.av 7rpáTTUV TOV àYVOOVVTa. Ó 
, 8 ' 
, r' , S: ^ Ò ' " , 
yap P.f VWV 11 oPYI.
OP.EVO
 otJ vOKU L ayvol.av 7rpaTTftV 
àÀÀà òf.á TI. TWV dpYJp.Évwv, OVK Elòw
 ò'f ùÀÀ' àyvowv. 
, "" · ,... f. 8 ' l.. 
^' \ "" 
ayvou P.EV otJv 7ra
 0 P.OX fJPO
 a uft 7rpaTTUV Kal. wv 
, ,1,.' , Ò " , f. , " ò ' rl À 
a'YfI<TEOV, Kal. I.a TfJV TOl.atJT1JV ap.apnav a I.KOL Kal. 0 W
 
, , , Ò '" ß '). À ' 8 ' ." 
3 0 KaKOL YI.VOVTal.. TO aKOVULOV OtJl\ETal. EYEU al. OVK H TI.
 15 
, "",1,.' " f., ^ ,,, 
ayvoEC. Ta uvP.'YEpovTa. otJ yap 1J EV Tll 7rpOal.pEUU ayvol.a 
, , ^, , , ÀÀ '^ 8 ' ' ò ' f. 8 ' À 
aLTl.a TOV aKOVULOV a a T1J
 P.OX YJpl.a
, ov 1J Ka 0 ov 


10. Àvai'IC&(E& Kb r Oí$Tw r (et fort. Asp.) 13. ð
 Kb rAsp.: 
ð
 Lb Mb 20. Jl.7}ðÉv T& Kb: p.7}ð
v M b r : p.7}ð
J' ð
 Lb 25. TOUS 
à-YJ'oovvTas pr. Kb post à-yvoovv7"a add. 1rO&t=w r 31. 7"<< crv}J.fþÉPOJ'7"A 
Kb Asp. : TÒ crv}J.<þlpov vulg. III. I. 


43 


(t'YOVTal. yàp OL(f Yf. TaVTflV) àÀÀ' 
 KaO' lKaUTa, lv 
I ' '" 
 "l: ' , , '''' À ' 
o 
 Kac. 7rfpL a 1] 7rpaçl.
. fV TOVTOLS' yap KaL f fOS' KaL 1111- 
, 
" .,...." , 
cnryyvCùp.f1' 0 yap TOVTWV TL ayvoCùv aKOVULWS' 7rpaTTH. 
" "',.... Ò ' ", " ", 
16 I.UW
 OVV OV X HpOV 1.0pl.UaL aVTu, TI.Va KaL 7roua fUTI., TIS 

 , , , , " 
., , , " Ò ' , 
TE u11 Kat. TL Kat. 7rfpt. TC. 1J fV TLVL 7rpaTTH, fVI.OTf f Kat. 
I .... " , (Of I 'P I \.... 
TI.VI., OLOV opyav<<:" Kal. fVfKa TI.VO
) O'OV UWT1Jpc.a
J Kat. 7rCù
, 5 
'P ." 
 cþ ' 0 (Of 
...... ' 0 \ 
 
Ii OLOV 1Jpfp.a 1] U 0 pa. a7raVTa p.t:v ovv TaVTa otJ H
 av 

, , , 0 .... \ Ò ' 
 ., 
 " , 
ayvoTJuHf p.7J p.al.Vop.fvo
, 1}I\OV CùS' OtJuf TOV 7rpaTTovra' 
^ , t' <II
" ." '" 'P 
7TW
 yap faVTOv Yf; 0 uf 7rpaTTH ayvo1]lTHfV av TLS', o,OV 
tÀ ' , cþ ., ..." t 
 , .,
 ' PI ., , 
fYOVTfS' a(nv fK7rfUHVavTotJS', 1} OVK HuEVal. OTL a7ropPflTa 

,., A , ' À ' , 
 
....l: ß À ' 
TJV, WU7rfp I.UXV O
 Ta p.VUTI.Ka, 1} uHçaL ov OP.fVO
 10 
"..h .... t t' , ., 0 ' 
, " " 
a't'fl.val., CùS' 0 TOV Kara7TfÀTr}v. Ol.fl H1} u av TL
 Kat TOV 
vlòv 7rOÀÉP.WV fival. bJU7rfP 
 MfPÓ7rTJ, Kal fucþal.pwu8al. 
, À \ ' 
 ' OÞ. ' À ' 8 I ... , , , 
TO fI\.OYXWP.EVOV Uopv, 1J TOV I. OV KLU1]pLV Hvar: Kat. E7rC. 
, I ., , '" ' 0 ....(: ß À ' 
UWTflPI.q. 7i'LUa
 a7rOKTHVaL avO KaL l.çaL OV O}J.EVO
, 
,., 
 ., r. ' , l: '" " Ò ' 
18 WU7rEp 01. aKpOXHpl.
OP.fVOL, 7i'aTaçHEv avo 7rEpC. 7raVTa 1J 15 
Taih-a rijS' àyvo{a
 OVU1JS', iv o IS' 
 7rpâfL
, ó TOVTWV TL 
., , ., 0 .... , "\ ., .... 
ayvo1Jua
 aKWV OKH 7rE7rpaXfVal., Kar. p.aI\LUTa EV TOI.
 
, , 0 '" Ò ....., .... 
 " é ' 
KvpLWTaTOL
. KVpl.CùTara ELVaL OKH fV 0r.S' 1J 7i'paçl.S' Kat. 
<;. ,., " Ò ' " , '" ., I À 
19 OV EVEKa. TOV 1] KaTa T1]V Tor.avT1]v ayvoLav alWVUI.OV f- 
, tI s:::...., "l: À ,.. ,., 
YOP.EVOV En uf r. T1JV 7i'paçl.V V7i'1]pav HVat Kar. fV p.ETa- 20 
}J.EÀELq.. 
20 "'OVTOS' 0' ÙKOVU{OV TOV ßíq. Kal 01.' áyvOLav, TÒ fKOV- 3 
ULOV ÒÓfHEV åv EivaL ov 
 åpX 
 lv avr<iJ dOÓTL Tà Ka(J' 
,., , 'P t "'é '" ,'\.... \' ." 
21 EKaUTa fV o,
 TJ 7i'paçLS'. I.(TWS' yap OV KaI\.WS' I\.fYETal. aKOV- 
" ' 0 ' () , 
 ., 0 I " , , 
22 ur.a HvaL Ta to. v}J.ov 1] E7rL vp.r.av. 7rPWTOV P.fV yap 2S 
' 0 ' tI .... tI\ À /,:' t I 'é ' 0 ' 
 ,. 0 
OtJ EV Err. TCùV al\. WV !:>CfWV fKOVUI.W
 7f'paçEL, OV 01. 7rar. ES" 


1111 a 4. leal post T{ om. Kb 9. ÀfyOJlT&.S (ut videtur) Asp. Èler',.,.. 
7rE&JI KÞ 14. r{cras Bernays: 1ra(cras codd. 8î
a' codices Morelii : 
ðEÎ
a' vulg. 16. ÈJI 0& 
 7rpâ
&s sedus. Ramsauer 19. ðì Thurot 
25. 17r&Ðvj.L{aJl Kb Asp.: ð,. bn9vp.laJl vulg. 26. IT' om. Kb 44 


III. 1-2. 


f1Ta 7TÓTfPOV ovò'fv tKOVcr(W
 7rpáTTO/.l.fV TWV Ò,,' f7Tt8vp.[av 23 
' 8 ' ... , -" ' , 
 , ...
" " 
Kat VP.OV, 1} Ta "UAa P.fV fKOVcrLW
 Ta v atuxpa aKOV- 
crlws; 
 YfÀoîov 
VÓ
 Yf alT{OV ÓVTOÇ; lfT07TOV òÈ L<TWS' 24 
30 àKOV<TLa cþávat 
V òfÍ ÒpfYfcr8at. Òfí' ò'f KaL òpyl(f<T8at 
, , , , 8 ,., ,.. "" <<, \ 8 ' 
f7T1. Tt<TL Kat f7Tt. vp.fl.V TLVWV, OtOV VYLfl.aS' KaL p.a 1}crfWS'. 

 ,.. 
, \... , " À ... "" ,
, " 8 - 
vOKfI. vf Kat Ta P.fV OKOV<Tl.a V7T1}pa fl.vat, Ta vf KaT f7Tt v- 2;) 
, ( ò ' " 
, , 5:: A..' ,.." ... ... , 
p.l.av 'fJ fa. fTt. vf TI. vLa'Pfpfl. T<t> aKOV<TLa fWat Ta KaTa 26 
À '
 8 ' ( 8 ' A.."""''' A.. 
oYtcrp.ov 1} VP.OV ap.apT1J fVTa; 'YfVKTa P.fV yap a}J.'Yw, 
1111 b ÒOKfî ò'f OVX 
TTOV àv8pW7rtKà fivat. Tà ctÀoya 7Tá87J, &)<TTf 27 
Kal a1 7Tpátfl.S' TOÛ àv8p
7TOV (ai) à7TÒ 8vp.oû Kal l7Tt8vfl{a
. 
" 
" 8 ' " ,.. 
aT01TOV v1} TO Tt. fvat aKOV<Tta TaVTa. 
^ , 5:: ' ,.. 
 , \ "', , II 

LWpt<TP.fVWV vf TOV Tf fKOV<TLOV KaL TOV aKOVUI.OV, . 
, , t' 
 À8 '" " ...... Ò ,.. 
5 7TfpL 7rpOatpfcrfwS' f7TfTat vtf El.v. OtKfI.OTaTOI' yap fl.vat OKEI. 
"', ,.. \ 
 " À '
 8 ' '" , t ( 
TV apfTlJ Kat P.UA OV Ta 'fJ 't) KPI.Vfl.V TWV 7Tpaç,fWV. 1J 2 
, 
'(' 'A.. ' '" Ò ' ' ÀÀ ' 
7TpOal.pfcrt.
 v1} fKOV<TI.OV P.fV 'Yal.VfTat., ov TaVTOV E, a 
" À ' ,(, ",... 
 , , ,.
 , 
f7T1. 7T EOV TO EKOVcrI.OV. TOV P.EV yap EKOV<TLOV Kat 7TaI.VE
 Kar. 
"" ÀÀ /",'" '" , 5::' 11 , , , t ' cþ 
Ta a 
<t>a KOtVWVfI., 7rpOaLpE<TEW
 v OV, Kat. Ta fç,at V't}!) 
<<, ... À ' ...,
, 11 
 Ò ' À ' 
10 EKovcrta P.EV EYOP.fV, KaTa 7Tpoar.pE<TLV v ov. or. E EYOVTES' 3 
" , 8 ' of. 8 ' ... ß ' À 
 5:: 't ", 
aVT1}v ern. vp.tav 1} vp.ov 1} OV 1J<TtV 1] TtVa vOÇav OVK fOL- 
' 8 '" À ' " ,( , ,^ 
KacrLv op W
 EYEl.V. ov yap KOtVOV 1} 7TpOatpE<Tt
 KaL TWV 
' À ' , 8 ' 5::' ' 8 ' \ (, , , 8 4 
a oywv, E7Tt vp.ta vE Kat VP.O
. Kar. 0 aKpaT't)
 E1Tr. V- 
'" " , Ò ' 11
' ' ò '" 
P.WV Jl.EV 7rpaTTEI., 1Tpoat.povp.EVO
 OV. 0 fYKpaT1]S' ava- 
À ' " 8 ,.. Ò ' 11' , 
]5 7Ta t.V 7rpoatpovp.fVO
 #LEV, f7Tr. VP.WV ov. Kar. 7Tpoar.pf<TfL 5 
... , 8 " '" , 8 ' 5::" 8 ' 11 ,
 
P.EV E7Tr. vp.La EvavTLOvTaL, E7Tt vp.La v E7Tt v}J.I.Cf ov. KaL 1} 
, , 8 ' 
 50:: ' \' À ' 
 , 
'11 À 
fA-EV E7TL vp.ta 1}vEOS' Kat E7Tt V1TOV, 1J 7TpOaLpE<TLS' v OVTE V- 


4 


30. å#co!Jena. Kb: 'TÒ ålCo!Jena vulg. 32. lCal add. Kb 1111 b l. 
1r&.81} om. pro Kb éfJ(f'T
 lCal al Kb r: at ð
 vulg. 2. at addendum 
esse coni. Susemihl å1rò-
1r&8v}.tCas om. Kb 6. 'Tr;)JI1rp&.
Ec.1V IepC- 
JlE&V Kb 7. ð.q Kb r: ð
 vulg. 10. ð
J ð.q Kb 12. #calom. 
K b 14. ð] leal ð Kb 16
 
7n8vp.Ca ð) i7f'&Ðvp.C
 Kb rAsp.: i1r&8v- 
J.4l
 
 i1r&Ðvp.la vulg. III. 2. 


45 


... " 8 ,t ò ' ø ' Ò '''. ,., " Ò ' ø 
6 71"'YJpOV OtJ 1} fO
. vp.o
 fTL TJTTOV. 1}KI.(TTa yap Ta ,a v- 
, , , .. Ò ,... ., \. À ' , ' ò ' ß ' À ' 
7 JLov KaTa 7rpOaLpfuLV nvaL OKn. al\. a JL1}v OtJ E" otJ TJcrL
 
, , cþ ' " \ , 
Yf, KaL7rfp UVVEYYV
 atvoJLfvOV. 7rpoatpfuL
 P.EV yap OtJK 20 
" ,... ' õ ' ,,, rh ' ,... 8 Ò ' 
f(TTL TWV a vvaTWV, KaL H Tt
 'f'at1] 7rpOaLpnu aI., OKOL17 
'" ' À ' 8 .. ß ' À Ò '" ( , ) ..... ., ", .,. 
av 1] r. to
 HVat. ov 1'}UL
 fUTL KaL TWV aOvvaTWV, 01.01-' 
' 8 ' ,(, ß ' À ,., , " Ò ,.. Ò ' 
8 a avaULa
. Kat 1) P.fV OtJ 17UL
 fUTL KaL 7rfpL Ta P.1J ap.w
 t 
(..... 8 ' " .,. ( , ,.. oJ.. ' 8 \. ' 
atJTOV 7rpaX EVTa av, OLDV V7rOKp'T1]V Twa VLKav 1] a 1\.1]T1/V. 
,.. ,," ..... ' õ ' '\.\'''''' ' 8 
7fpOatpfLTaL OE Ta TOLaVTa ov fL
, alV\. oua OLETaf. YEVfU at 25 
'" Ò ' ( ,.., " Ò ' c , ß ' À ,.. ' À " "\ \. t 
H av t aVTOV. ETL 1} P.EV OV 1](Jt
 TOV TE ov
 ECTTL p.al\.l\ov, 1} 
5::' , ..... 
 " À .,. t , ß \.' 8 
uE 7rpOaLpfUt
 TCùV 7rpO
 TO Tf O
, OLOV vYf.atvnv OVI\.OP.f a, 
, 8 s::' s:: ,.,. ( ..... "s:: ..... ß ,,' 8 
7fpOaLpOtJp.E a uE vI. wv VYLavovp.EV, KaL ftJvaLp.OVfLV OVI\.OP.f a 
, \ rh ' , 8 5::' À ' , t. 'I': ", À 
P.EV Kat 'f'ap.EV, 7rpOaLpOtJ}J.f a uE Eynv OVX app.O
EL. 0 W
 
,,, t, , , ' cþ ' t,..,.. , 
, s:: ' 
10 yap fOLKfV 1} 7rpOaLpEUIS "IrEPL Ta E 1}p.tV fLvaL. OtJvE v1] 3 0 
òóça àv fir]" 1/ p.Èv yàp òóta ÒOKEL 7rfpÌ, 7ráVTa fivaL, 
, '5::'''' " "'" \" 5:: ' 
" rh' 
KaL OtJufV 1}TTOV 7rfpL Ta aLÖta Kat Ta avvvaTa 11 Ta 61' 

}J.LV. Kaì Tcê "'fVÒEL Kaì. àÀ1J8EÎ. òLaLpE'iTat, OV T<:J KaK<:> 
,., () ..... t , s:: " " ÀÀ ", À ' .. 
11 KaL aya ce, 1] 7rpOatpfUL
 vf TOVTOlS p.a OV. 0 CI)
 P.fV OVV 
" , c "" , 5:: ' À ' , 5::' , " À ' , s:: ' , ,.. , 1112 
DOç;'[I TaVTOv LUW
 OVvE EYE'L OVvfL
. a I\. OVvE TLVL. Tcp yap a 
,.., 8 ' () ' of\, , , " ,.. Õ ' 
7rpOULpfLU aL Taya a 1} Ta KaKa 7ro,OL nVE
 EUP.EV, TCf> E 
12 òotá(fLV otj. Kaì 7rpOaLpovp.E8a p.Èv ÀaßÚv 
 cþvyÚv [1/] TL 
..... , Ò t' I': Ò " , oJ.., rh ' oJ.. ... 
TWV TOLOVTWV, oça
op.Ev E TL fUTLV 1} TtVL UVP.'f'EPEL 1} 7rW
' 
13 Àaßf'iv Ò' 
 cþvyfÎ.v ov 7rávv òotá(OP.fV. Kal 
 P.fV 7rpO- 5 
alpfuL
 È7raWELTaL Tc{) EivaL OV ÒE'i p.åÀÀov 
 T
 dp()w
, 
c Ò 
 s::'t ... C ' À () ... , , 8 ,
 ' À 
1} E uOÇa TCf> Cù
 a 1J CI)
. KaL 7rpOaLpovp.E a P.fV a p.a LUTa 
14 " , 8 '" Ò t' I': Ò ' 
 J ,,, Ò ,.., 
LUP.EV aya a OVTa, oç;a
op.EV E a ov 7ravV LUP.EV. OKOVUt 
Ò ' , C , , ,.., 8 '" \ s:: t' /': ). \ À ' 
f 011)( 01. aVTOL 7rpOaLpnu af. TE' apLUTa KaL uOça
ELvJ UI\ 
lVLoL òo,á(ff.v P.fV ð.P.fI.VOV, õLà KUKlav Õ' a ip E'iu{)a I. QVX &. 10 
Ò ... '5::' , Ò 't..... , of. \. 
15 fl.. EL uf 7fpoYLvETaL oÇa T1]
 7rpOaLpEuEw
 1} 7rapaKOl\.ov- 


18. ðuì corr.
 Kb r: IeClTcì pro Kb Lb Mb Asp. 22. IeCl! add. Asp. 
28., {,y&a.(JloP.
v Kb 30. õq/ .qp.âs Kb 1112 a 3. 'Pí om. Kb 4. ",C] 
8n Kb 8. 1rc1vvJ 1r&YV p.
v K b 9. ð
 Kb: 'T
 vulg. 46 


III. 2-3. 


6 - ,
, 
 A,. I ,^, "'\.\.' , " 
fl., OVvEV Vf.a'YEpEl.. OV TOVTO yap UK07fOVp,EV, alV\. EI. TaVTOV 
1" 
 ' t. ' ,... '" " , .", 
, " , I 
t:UTL vOçl1 TI.VI.. Tf. OVV 1] nol.Ov TI. EUTI.V, E7fELv1] TWV ELPT/P.EVWV 16 
' 6 I <<I ' l) ' A,. , , 
, t, ,.... 
OV fV; EKOtJUI.OV P.EV 1] 'YaI.VETaL, TO v EKOtJUI.OV OV 7fav -rrpo- 
, ' ÀÀ ' '" I , ß ß À I (, 
15 ULpETOV. a apa YE TO 7rpO E OV EVP.EVOV; 1J yap 7rpO- 17 
I , À ' ,
, ( I 
'" 
af.pEUI.
 p.ETa oyov KaL vl.avOta
. tJ7roufJp.aI.VEUJ v EOLKE 


,
 ("" 'tl ( , 
KaL Tovvop.a W
 OV 7rpO ETEpWV al.pETov. 
5 . BOVÀEvovTaL òÈ 7fÓTEPOV 7fEpl 7fáVTWV, Kal 'ITåv ßOVÀEV- III. 
,., '" '''' ,,, ß \. I À I 
, " ß 
TOV fUTI.V, 1] 7rEPL EVI.WV OVK EUTI. oV^1]; EKTEOV v I.UW
 ov- 2 
\. ' , '" "" ß À ' ,,, ' À ' 8 '" , 
20 ^EVTOV OVX V1rEp OV OV EVual.T av TI.
 1] I. LO
 1] p.aI.VOp-EVO
J 
, ÀÀ ' (, "" ( " " , Ò ' ^ , 5:' , S:::' ß 
a V7TEp WV 0 VOVV EXWV. 7TEPL 1] TWV atvtWV OVvEL
 ov- 3 
A ' · ,,,, .. ^ s::: I '" 
EVETaL, OI.OV 7fEpC. TOV KOUP.OV 1] T1)
 vl.ap.ETpov Kal. T1}
 
À .... ,., " ., A.À ' , 
 ' '^' I J 
7f Evpa
, on auvp,p.ETpOI.. a OtJvE 7fEpl. TWV EV KI.V1JUEI.,"J: 
,,
, , " I "" (: , I " , 
aft vE KaTa TaVTa YWOP.EVWV, ELT Eç avaYK't]
 El.TE Kat 
A,. , .. Ò I " " AÀ I ,..,., 
25 'YVUEI. 1J La TI.Va UI.Tl.aV a T}V, 0 OV Tp07fWV Kat, avaTO- 
A ^ 'S:::' ,^ " ÀÀ " AÀ .,. ,,.. '.JI 
WV. OVvE 7fEpl. TWV a OTE a W
, OI.OV avXP,WV Kal. op.- 5 
ß ,
, \ ^ , " .,. 8 ^ (I 
pWV. OVvE 7fEpt TWV a7TO TVX1J
, OLOV 1]uavpov EVpEUEW
. 
..! " A ' , 
, ,^., 8 I t I 9 ^ +- 
 I 6 
UJ\. OVvE 7fEpl. TWV av PW7TWWV a7TavTwl', OI.OV ?TW
 av 
KV- 
Oat I1pl.UTa 7fOÀI.TEVOI.VTO oVÒEì
 AaKEòal.p.ov[wv ßOvAEvETal.. 
, , I , '" , , 8 ' 
., (" ß À ' 0 
, , 7 
30 ov yap YEVOLT av TOVTWV OV EV vI. 1]p.wv. OV EVOP.E a vE 7Tfpl. 
,.. ., A,.' (...., " .... 
 ' ,,, À I , , 
TWV E'Y 1Jp.I.V Kat 7fpaKTWV. TaVTa vE KaL fUTI. OI.7Ta. ac.TLal. 
, 
 ^ ... A,. , " á \' II S:::' 
yap uOKOVUI.V ELl'at 'YV(J"t
 Kat av YK1J Kat TUX 1J , ETI. vE 
,.. ,,... ,
" 8 ' ,.., Ò ' , 8 ' PI 
vov
 KaL 7fav TO vL av pW7TOV. TWV av PW7fWIJ E KacrroL 
ß \. I , ,.. Ò ' ..,... ^ , " ' 8 
OV^EVOVTaL 7fEpC. TWV t aVTWV 7fpaKTwv. KaL 'ITEpl. ,"UV Ta
 
, ß ^ " I ^, ^,,, ß À ' · 
1112 b aKpl. EI.
 Kat aVTapKEI.
 TWV E'lrLUT1]P.WV OVK fUTI. OV 1), OLOV 
7rEpl ypap.p.åTWV (ov yàp ÒLUTá(oP.EV 7fW
 ypa7rTÉOv). ÙÀÀ' 
,., l Ò ' (^ ,( , 
", \ , ß 
oua y VfTal. t 1}p-WV, p.1J wuatJTW
 v aEl., 7fEpl. TOtJTWV OV- 
\.' 8 . ,^ " " , 
^EVOP.E a, OI.OV 7fEpL TWV KaT taTpLK1]V Kat XP1]p.aTI.UTI.K1JV, 
, ' ß ''' À OÞ. I". 
5 Kat 7ffpl. KV EpV1JTtKfJV jJ-aA OV 1) yvp.vaUTI.K1]V, OU<P 1JTTOV 


12. TOV7"O] 7"aVTa Kb 21. 
.q Bonitz: 

 codd. 23. t,..61'}.Lerpot pr. 
Kb 24. leal add. Kb 28. ùv8pw1r{vwJI ènr&vTwv Kb: àv8pw1f'''c(;)v 
wcLJl'TCI'v vulg. 31. ill Kb Hal ante "'palCT(;)JI add. Kb r ArTt" Lb III. 3. 


47 


9 ÒLTJKp{ßWTaL, Kal iTL 7rfp
 TWV ÀOL7rWV óp.otw
, p.åÀAOV ôÈ 
, " , "'" , ,... ÀÀ ' , 
Kar. 7rfpr. Ta
 TExva
 1] Ta
 f7rLuT1]p.a
' p.a OV yap 7rfpL 
10 TaVTa
 ÔI.UT(ì(OP.EV. TÒ ßOVÀWEUOal. òÈ fV TOL
 W
 È7rì TÒ 
À ' , Ò ' \ Ò ' ^ , ß ' " '" , Ò ' 
7rO v, a 1]I\OI.
 E 7TW
 a7rO 1]uETar., Kal. fV OL
 a wpurrov. 
ß ' A 
 ' À ß ' " ' À ' "" 
uvp. ov ov
 vf 7Tapa ap. avop.fv EIS Ta p.Eya a, a7TI.UTOVV- 10 
11 TE
 
p.'iv aVToL
 W
 oVX íKavoL
 òLayvwvaL. ßOVÀEvóp.EOa 
ò' ov 7TfpL TWV TEAwv àÀAà 7rEPL TWV 7rpÒÇ Tà TÉÀ1}. OVTE 
, , , ß À ' , t' "t' , , 
yap l.aTpOç OV EVETal. H vyLauH, OVTE p1}TWp H 7THUfI., 
JI À ' ", , ' ò ' "" À n , 
 ' 
OVTf 7ãO I.TLKO
 fI. fvvop.Lav 7rOL1}UfI., ov E TWV OL'1r(t>V OVvH
 
, "' A ' AA '- I)' " À ''''' \ S::' , 
7TEpL TOV TE OV
' a a ufP.EVOL TO TE O
 TO 7rW
 Kar. vLa Tr.VWV 15 
" ,.., s:::' À ' '", ' , I) 
fUTaL UK07rOVUL' KaL vLa '1r HOVWV P.fV 'Yar.VOP.EVOV Yl.vEuuar. 

" or..... " ÀÀ ' ,,
, or, Ò " 
uLa TI.VOS' pq.uTa Kal. Ka LUTa f7rLUK07rOVUI., vI. EVOS' E7TI.- 
À ' ..... Ò ' ,,, ,..... 
" tI .. 
Tf OVP.EVOV 7TW
 La TOVTOV EUTaL KaKELVO vr.a TI.VOÇ, EW
 av 
" À I) ", ..... JI ", " or, " , 
f uWUI.V f7T1. TO 7rPWTOV ar.TWV, 0 fV TlJ EVPEUfI. EOXaTOV 

 or' ß À ' " r.'" \' A ' , 
EUTf.V. 0 yap ov fVOP.EVO
 EOLKE 
fJTHV Kal. ava Vfl.V TOV 20 
" , rf s::: , ( '" ' 
, t , 
12 fl.pT}P.EVOV Tp07rOV WU7rEp vLaypap.p.a ",al.VfTaL v 1] P.EV 
r.' ,,...... ß ' À i or I) , t 

1JT1JUI.Ç ov 7Taua uvar. ov EVUI.S', 0 ov ar. p.au1]p.aTLKaL, 1] 
S: ' ß ' À ,... /': ' ) "" , n, 
vf OV fVUI.
 7raua 
1]TT}UL
, KaL TO EuxaTOV EV Tl1 ava- 
À ' ,.., ... , ^, +.,'s:', 
13 VUH 7rPWTOV HVal. fV TlJ YfVEUfL. Kav P.fV avvvaT
 fV- 
, , ,J..' ..." s:: "" " Ô 
 , 
TVXWULV, a-yr.UTavTaL, OWV fI. XP1J/laTwv vfl., TaVTa t: p.1} 25 
oióv TE '1rOpr.uOijvaL' Èàv òÈ òvvaTÒV cþaíVT}TaL, ÈYXfl.POVUL 
, 
, s:::' 
 s:' t "" , ,,, " ò ' 
7rpaTTUv. vvvaTa vf a v, 1]/lWV YEVOLT avo Ta yap ,a 
14 TWV cþ{Àwv ÒL' 
p.WV 7TW
 ÈUTé.V' 
 yàp àpx
 Èv 
P.LV. (1]- 
" s::: ' t, , 'Jf t, Ò ' t , ,,, 
TUTal. v OTf P.EV Ta opyava OTE 1] xpua avT'Wv. 
óp.olw
 òÈ Kal Èv TOL
 ÀOL7rOL
 ÓTÈ p.Èv ÒL' OV ÓTÈ òÈ 7rW
 30 
"' ò " " s:::' 0 , JI "1) ... 
15 1] ,a Tf.VO
. EOLKE v1J, Ka a7rfp Ef.p1}Ta I., avupw7To
 fLvaL 
, '^ , t. t s:' ß À ' \,. or'" ,., 
apX1J TWV 7Tpaçf.Wv. 1] vf. OV 1] 7rEPL TWV aVT<:J 7TpaKTwv, 


1112 b 7. 'TÉXJ'as] Bð
a.f altera lectio ap. Asp. 8. 'Tam-aS' Kb: atI'TQ.S' 
vu1g. 

 Asp. 9. < TÒ c:,S' BEî) à.BlðplCf'TOJl Rasso\V 15. 'T1> 'TlJ....oS' 
Kb Asp.: ",'^oS' Tl vulg. 'TÒ add. Kb 21. dp'YJI-"voJ'] aVTòv Kb 48 


III. 3-4. 


0.1 Òf ?Tp&.f
ls l1ÀÀoov 
vfKa. ov yàp àv 
i:'1 ßOVÀ
VTÒV rò 16 
' À ., ÀÀ " , " À ' 5::' 
 ' , 8 '" 
Tf O
 a a TO. 7fpO
 TO. Tf 1]" OVuf U'f} TO. Ka f KauTa, 
1113 a otov 
l lípTO
 TOVTO 
 7rl7ff'TfTal. W
 ()f" al<T8
u
w
 yàp 
" , 5::' ., \ ß À ' ,,, ..'t ß À 17 
TQVTQ. fL U
 aft ov ftJUfTal., fiS aTrHpOV 1Jç;
I.. OV fV- 
, 5::' \ ,\" À .. ., '" ' "5:: ' 
TOV u
 KaL 7fpOaLp
TOl} TO aVTO, 7f 1JV a'YwpL(rp.
vov "Ju'Y} TO 
?TpOULpfTÓV' TÒ yàp f.K Tij
 ßOVÀij
 Kpl.8fV 7fpOaLp
TÓV 
., "... /"....,.. 't.., ., 
5 HTTLV. ?TaVfTUL yap 
Ka<TTO
 
'1}TWV 7fCù
 7rpaç;H, OTav H
 


" ., , .." \,...., ,t, 
aVTOV avayaYl1 T7JV apx 'f} v, KaL aVTOV fL
 TO 1JYOVp.
VOV. 
TOVTO yàp TÒ ?Tpoal.po-6p.
VOV. òijÀOV Òf TOVTO Kal fK TWV 18 
." À ... l.. " 0 .,... (, ß 
apxaLwv ?TO I.THCùV, a
 JL1'Jpo
 
J.UJ.l
LTO' 01. yap aul.- 
\." l.. '\ ." ÀÀ ,.. Ò ' ., 5:: ' ,.., 
I\fL
 a ?TpOfLI\OVTO aV1]YY
 ov T<:> 1]p.
. OVTO
 u
 TOV 19 
JO 7'(pOaLp
TOV ßOVÀ
VTOV Òp
KTOV TWV f.cþ' 
p.ív, Kat 
 7fpoa(p
<TI.
 
àv fí'1} ßOVÀ
VTLK
 õp
tL
 TWV fcþ' 
JLîv. fK TOV ßovÀ
-6<Ta(]"8al. 
.., " 8 " ß ' À ('''I' 
yap KpLVavT

 op
yop.
 a KaTa T1)V ov 
VUW. 1] P.fV OVV 20 
, , , I 8 \ \ ,..,., ,,.,... 
7rpOaLpfUt
 TV7f<:> fLP1JU 00, KaL 7'(
pL 7íOLa 
UTL Kat. on TWV 
, , '\ 
7rpO
 TO. T
I\'Y}. 
6 cH òÈ' ßovÀ1J(]"I.
 ÕTL p.È'v TOV T'ÀOV
 f(]"T
V 
rpYJTaL, õOK
î IV. 
òÈ' Toí
 P.fV Tàya80v 
ivaL, Toî
 òÈ' TOU cþawop.Évov àya80v. 
CTvp.ßa[v
L òÈ' TO'
 P.fV [TÒ] ßOVÀ'Y}TÒV Tàya8òv ÀÉyoV(TI. JLfJ 2 
.. ß \ ' I. ß ' À (" 8 " " ( " 
fLvaL OVI\1]TOV 0 ov fTaL 0 p.7J op Cù
 aLpovp.
VO
 fL yap 
" ß À ' \., 8 ' 
 Ò ' ,,.,., , ) 
fUTat ov 1}TOV, Kat aya Ov. YJV , fL OVTW
 fTVX
, KaKOV , 
,.. 5::' ... '",' , 6 ' ß \. ' \ I , 
20 TOL
 U av TO 'YatvOJLfVOV aya OV OVI\'1}TOV I\
YOVU&. JL1] 3 
"" '" ' ß À ' ' ÀÀ '" '5::'" " À \ 5::' 
fLvaL 'YV<TH ov 'Y}TOV, a 
Ka(]"T<:> TO uOKOVV. a 1\0 u 
" ÀÀ ",' \,,.,,, ." , Õ ' 5::' 
a 
 'YaLV
Ta&., KaL H OVTW
 fTVX
, TavaVTta. H 
 u1] 4 
... ,., I 
 '" ' ( À " , , , , A ' 
TaVTa JL1] apfuKfL, apa 'YaT
ov a7f w
 JL
V Ka&. KaT a 7]- 
8 ß À \.. , 8 ' t' Ò " '" ' 
HUV OV 'Y}TOV HvaL Taya OV, f Ka<TT<:> 
 TO 'YaLVOPÆVOV; 


33. ob -yà.p ttv Kb: ov" ttv olw vulg.: ov" líllt.v Susemihl IllS'" 4. 
"p&8
v Kb: 7rpo"p&8
v vulg. 6. CU
'Toíì] av'Tò Kb r 
J. wpob..oUl'TO 
Lb 11. 'TwvJ lie 'TWV Kb M1.I 12. l3olJl\TJCftV :\11.1 (et altera Jectio 
ap. Asp.) 16. 'Tåi'a8ov rAsp.: å-ya8ov codd. 17. 'TÒ om. Asp. 
20. ante ßovÀTJ'TÒV add. 'TÒ Ha Nb III. 4-5. 


49 


^ '4' Ò { , " À ' 8 · ^ Ò ' A.. ' À 
T'e P-
V ovv CT'TTOV a 'e TO KaT a TJ ELav HvaL, T<<f> E 'r av <<f> 25 
, ,,, ", ^ I ^' 4'
 
TO rvxov, WCT7rEp KaL E7TL T6JV uwp.aTWV TOCS P.EV tv uLa- 
L 
 l' , " À ' 8 ^ J/1 ^ 
KELP.
VOL
 VYLE,va 
tTTL Ta ICaT a TJ ELav TOLaVTa OVTa, TOLS' 

", " 
,...., \ , , À I , 
u f.7TLVOtTOL
 ETf.pa, OP.OL6J
 OE KaL 7"ICpa Kat Y VKEa Kat 
8Epp.à Kat ßapla Kal rwv AÀÀwv lICalTTa. Ó CT7TOVòaLOS' yàp 
tI " 6 ^ \, '" I , À 6 ' , ^ A.. ' 
EKaU'Ta KpC.VEL op <C>S', Ka, EV EKaUTOLS' Ta TJ ES' aVT<<e .."ac.vE- 3 0 
6 ' '" I 'r1 t. ., 0 I , À ' \ II: Ò I , 
ð Ta,. Ka EKaOTTJV yap Eç;LV I, La f.UTe. Ka a Kat TJ Ea, Kat 

 A.. ' À ,.. " II: Ò ,.. ^, À 6 ' , II: I 
ULa.."Ep
L 7T ELtTTOV tUWS' 0 tT7TOV ae.oS' T
 Ta 1] 

 
v E KaOTOt
. 
11:"''' '" ,^" , ... ÀÀ ^ 
opav, WU7TEp KaV6JV Ka, P.ETpO
' aVT6JV wv. EV TOtS' 7r0 OtS' 
Ò ' II: , I 
, , II: 
 ,
 ' 8 " 4' 

 f} a7TaT1] uLa T1JV TJuOVf}V 
OLICE YLV
U aL. OV yap ovua 
6 àya8òv cþaív
TaL. aLpoVvTat ovv TÒ 
òv wS' àya8óv, T
V òÈ 1113 II 
À ' II: 'A.. ' 
v7f1]v 6JS' KaKOV .."EVyOVCTe.V. 
V. "OVTOS' ò
 ßOVÀ1]TOV p.Èv TQû Tl.ÀOVS', ßOVÀ
VTWV òÈ Kae. 7 
^ ^ , " À II: ,^ 't. 
'ZTpOac.pETwv TWV 7rpOS' TO TE OS', ae. 7T
pe. TaVTa 7Tpa

LS' 
KaTà. 7rpOalpf.CTLV tiv EIEV Kae. f.KOVULO'. at òÈ TWV àpETC1v 5 
2 fvip)'naL 7f
pe. TavTa. fcþ' 
P.LV ò
 Kat "1 àp
T
, óp.o[wS' 

 
 ,II: , , . , , A..' 11:,.. " , 
u
 ICaL TJ ICaKLa. 
v OLS' yap 
'#' 11P.e.v TO 7fpaTTEW, Kae. 
'" ".""'''''' 
TO p.1} 7TpaTTELV, Kae. EV 0e.S' TO p.T}, KaL TO vae.. WUT EL TO 
1 \.' 
 , A..' II: ^ , , '" , , A..' II: " 
7TpaTT
LV Ka^ov OV E.." 1}P.LV fOOTe., KaL TO P.1J 7rpaTTELV E,#, 11P.e.v 
" " J/1 "" I À ' of< , A..' t ,.. 
f.UTaL ar,uxpov OV, KaL n TO IJ-TJ 7rpaTTEe.v Ka OV OV f.,#, TJp.e.v, 10 
'" " of< ',f.."'" , 
, , ,f..' II: ^ "' 
8 KaL TO 7TpaTTEe.v ac.crxpov OV E.." f}P.LV. EI. u E,#, 1]P.LV Ta 
_"\"" ", I II: , s:.' , " I 
KW\a 7fparrELV real. Ta ae.uxpa, OP.OC.WS' uE Kac. TO fLll 7rpaT- 
^ 
,
 " 8 ^ , ^... ",f..' 11:,.. " 
TELV, TOVTO u f}V TO uya 0e.S' Kae. KaKOe.S' nvaL, E,#, llP.tv apa 
" , \,f.. ' À . , Ò 
 À ' II: ' ò ' II: , 

 TO E7TLEe.KEUL KaL .."av OLS' El.vae.. TO 
 EYEe.V 6JS' OV uS' EICWV 
, ' ò '" I 'I "...1, 
 ^ ' ò ' ' À 
7rOV1]pOS' ov aKWV p.aKapLOS' 
OLKE TO P.EV ."EVuEL TO a TJ- 15 
8 ... , '"' ' ò '" II: 

 8 t '" , 
EC: p.aKapLOS' P.EV yap ov ELS' aKWV, 1] UC: IJ-OX T}p"a EKOV- 

 lTe.ov. 
 TOLS' }'
 vVv ElpT}p.'VOLS' àp.cþ LUß7J T1}TfOV, Kat TÒV 


29. .,.
" O'1roooaîoJ' -yàp 
lCaO'.,.a ICpl"E&J' Kb 
iIJJ' r: ðJ' Kb: om. Lb Mb iJ' add. Kb 
6.. 
1J Heliodorus (et fort. Asp.) : 

 codd. 
15. 
&.lCap Victorius 


32. .,.b O'1rov
aîo" Kb 33. 
IllS b 5. 
lE"
" Kb r 
13. ðpa] t"..,.a& Lb Mb r 


E 50 


III. 5. 


" 6 '",'''''' .,
, ,,, á l: 
av PW7rOV ov 'fIaTfOV apXTJv EtVaL OVvf YfVV1]T1]V TWV 7rp çfWV 
rf \, ,
,... ",' " " 
WCT7rfp Kat TtKVWV. fL vf TaVTa 'fIatVfTat KaL p.T} fXOP.fV 6 
20 flS' ð.ÀÀaS' àpXàS' àvayaYftV 7rapà TàS' fV 
p.tv, 
V Ka, 
11:., " 11:... ", 'rf..' 11:,.. \ 11:, , 
air apxat tV T}p.tv, Kat aVTa f-y T}p.tV Kat fKOVCTta. TOVTOLS' 7 

, " ... 8 \ .,
, 11:",' II: , , 11:" ,,.. 
v tOLKf p.apTvpfLCT at Kat LvLq. V'fI tKaCTTWV Kat V7T aVTWV 
TWV VOP.06tTWV' KOÀ&.(OVCTL yàp Kac. TLP.wpOVVTat TOVS' ÒPWV- 
TaS' p.oX8T}pá, ðCTOt p.
 ßiq. 
 ÒL' l1.YVOLav 
S' p.
 aVTOc. 
., ,

, À " ... II: , , 
25 aLTLOL, TOVS' vt: Ta Ka a 7rpaTTOVTaS' TLP.WCTLV, wS' TOt/S' P.fV 
',1.. ,
, \. ' ,,.,,., , rf..' 
7rPOTPf."OVTfS' TOt/S' vf KW^VCTOVTtS'. KaLTOt oO"a P.T}T f'fl 
II: ... ., , ' 6 ' 11:, ,
 ' , I 11:, 
, 
7Jp.tV fOTt P.11 fKOVO"ta, OVvEtS' 7rpOTpt7rfTal. 7rpaTTfLV, WS' Ot/vfV 
\" "" 8 " ' 6 ' 6 '" ' À ... '" 
7rpO fPYOV ov TO 7rfLO" T}vaL p.1] fpp.al.VtO" aL 1] a YfLV 7J 
,.. '" " ÀÀ ' II: ,.." , ' 6 ". I' 6 
7rftVT}JJ 1} a OTLOVV TWV TOLOVTWV. ov fV yap "lTTOV 7rftO"OP.f a 
" \"."...,..., ,. \.'r. "" 
30 aVTa. Kat yap f7r aVT<f> Tee ayvOftV Ko^a
OVO"LV, tav aLTLOS' 8 
.. 
,..,.., , 'P ... 6 ' 
 À " ,., 
uvaL vOKn TTJS' aYVOLaS', OLOV TOLS' P.f VOVO"L vt7r a Ta f7rt- 
, 11:'"'' ,....., , ....., 6 
TLp.La. T} yap apX"J fV aVTee' KVpLOS' yap TOV p.TJ P.f v- 
6 " ,..
'" ,..." ",....., 
CT T}vaL, TOVTO v aLTLOV TTJS' ayvolraS'. KaL TOVS' aYVOOVVTaS' Tt 
^, ..... I 
- 
 ..... " 6 \, À " 
TWV tV TotS' VOP.OtS', a vft t7rtCTTaO" at Kat P.1J Xa t7ra fun, 
1114. KOÀá(oVO"LV, óp.o[wS' òÈ" KaL fV TOtS' l1.ÀÀOtS', õO"a ÒL' àp.
- 9 
À ' ,.. 
... 11:",... '" , ,., ^ 
uav ayvofLv vOKOVO"LV, WS' f7r aUTotS' OV TO p.1] aYVOfW. 
TOV yàp È7rLp.tÀT}6ijvaL KVPLOt. àÀÀ' 1000wS' TOLOVTÓS' ÈCTTLV éJ(jTf 10 
,., À 8 ^ , \ \. ,..., , 8 " v 
P.1] f7rLP.f T} TJvaL. al\Aa TOV TOLOt/TOVS' YfVfO" aL aVTOL aLTLOL 
r." ." \ ^, 
 , "'., À ' .. t\ 
 
5 
WVTfS' aVfLp.fVWS', Kat TOV avLKOVS' 1] aKO aO"TOVS' fLvaL, oc. p.t:V 
... 
 
,.. I \..... , 
, 
KaKovpYOVVTfS', OC. uf fV 7rOTOtS' Kat TOLS' TOLOVTOLS' vLaYOVTfS'. 
11:' \ tf , , , ... ...
, 
^ 1 1 
at yap 7rfpt fKaO"Ta fVfpYfLat TOt.OVTOVS' 7rOI.OVO"LV. TOVTO uf v1/- 
À ' ..... À ' ,11:"", '" "/: 
OV fK TWV P.f fTWVTWV 7rpoS' 1/VTLVOVV aywvtav "7 7rpaçLv' 

 À " " " "..,,, '" ., " 1') 
vLaTf OVO"L yap fVfPYOVVTfS'. TO P.fV OVV aYVOfLV OTI. fK TOV M 
, ..... \ tf II: tf{: { 
......, 6 ' 
10 fVfpyftV 7rfpt fKaO"Ta air f
fLS' y VOVTaL, KOP.tvl1 avaLO" 1]TOV. 
" 
, " À ,., 
 ^ , ß '\. 6 ,,
 .. '" 
fTL u a oyov TOV avtKOVVTa p.1] OV^fCT at avtKOV ftvat 1/ 13 


20. lJ'] l<þ' Lb M b 
ð7'&OVJ' 
Ào Kb 


leal om. Lb Mb Asp. 
31. 7'c\ om. Kb 


23. 7'OÒS om. Kb 
1114 a 4. 7'owVrOJI Kb 


29. III. 5. 


51  ., À ' , ' À ' Ò ' "... , 
TuV aKO aUTal.VOVTa aKO aUTOV. fI. f P:'l ayvoCùv TL
 71'paT- 
14 TEl. Èç 6jv fUTal. ð.ÒI.KO
, fKWV lfÒLKO
 
v fLTJ, ov p.
v Èåv Yf 
ß ' À ,,
 
, \" 5:::' ,
" 
01.1 'Y}TaL, aul.KO
 wv 71'aVUfTal. KaL fUTal. uLKaLOS'. OVuf yap 
II: ... f' \' H " 11:, ", ... 
o vOUCùV VYLTJ
. Kal. ft OVTW
 fTVXfV, fKWV VOUfI., aKpaTCùS' IS 
ß ' \, 8 ... ^, ... , , .. , (:" ,... 
LOTfVwV Kal. a1TfI. CùV TOI.
 LaTpOI.
. TOTf P.fV ovv ff:;1]V aVT'fl 
, ... , Ò "'" , Ò ' , cþ , À ' 8 If , 
p'TJ VOCTfLV, 7TpOfp,fV
 OVKETL, WU71'fp 01.1 a fVTL c. OV fT 
" Ò " -" ß " , " À ' H ",,,, ßaÀ " 
aVTOV vvaTOV aVUAa fLV' a^ Op.W
 f7r aVT<f> TO fLL' 
[ \ II:"
,,, ] '" , , " ,,, H Ò ' \ ", Ò ' 
Kal. pL."aL . TJ yap apX1] fV aVT<e. OVTW f Kat T<e a I. K <e 
\ ..., À ' , l:' ... , , t" , , , 8 
KaL T<f> aKO aCTT<e ff:; apXTJ
 JLfV t
1JV TOLOVTOI.
 p'1] YfVfU aI., 20 
15 
 ' '", " , 
"'" ,.. " 
utO tKOVTE
 ftCTtV' YfVOP.EVOL
 u OVKETC. tUTI. p'1J HvaL. 01.1 p,o- 
Ò ' f " 
,,.'" , f , " , À ", , , , 
VOV al. TTJ
 ."vX1J
 KaKl.al. EKOVULOL HCTI.V, a ^ fVI.OI.
 Kat 
at TOV ucJp,aTO
, ot
 Kaì È71'I.TtP.WP.fV. Toî
 p.Èv yàp òtà 
"" ' , " ' ò " ... ... Ò ' Ò ' , , , 
'YVULV aLUXpOI.
 ov H
 tüI.TLp,q., TOI.
 t L aYVjJ.J'aULaV Kat 
, ' À f, Ò ' , \' 0 ' \' ' 8 ' 
aJlÆ Hav. Op,OLW
 t Kal. 7rfpL au fVfLav Kat 7i1JpWUI.V. 01.1 fLS' 25 
, .. 
 
 , cþÀ '" cþ ' .., , of<, À .... 
yap av UVHutCTfLf TV e:> VUH 1] fK VOCTOV 1} fK 7r 1JY1}S', 
'\' À ' " ÀÀ ' À ' ... Ò ' 'l: ' A,. À ' .. "" À 
a", a p,a ov f f1]ual.' T<e fç OI.VO'Y vYLa
 'Y} a^ 1J')' 
, À ' ,... 
, , ... Ò ' \,... 
16 aKO aCTl.a
 71'a
 av f7itTI.JJ.1]uaL. TCùV 1J 71'fpl. TO uwp.a lCa- 
" 11:, A,.' 11:", " II: Ò ' , , A,.' II: ^ If , 
KLWV at f'Y 1]fLLV f7rLTI.p.wvTal., at f p'1] f'Y 1Jp'LV 01.1. fL 
Ò '" " \ "" À " 11:, , ... " 
OVTW, Kat f7rt TWV a ^WV aL f71'I.TLp,Cùj.tfVal. TWV KUKI.CùV 3 0 
17 'A,.' II: ... .... , 
, À ' " , ' cþ ' ... 
f'Y 1}p,tv av nfV. EI. uf TtS' fYOI. OTt 71'aVTf
 f tfVTal. TOV 
cþ , , 0 " "
,,#,. , " ' ÀÀ 'II: ^, 
aI.VOp,EVOV aya 01.1, 17J
 uf 'YavTaCTta
 01.1 KVptoL, a O'lTOtoS' 
8 '" " ... \" " A,.' ,..., 1114 b 
71'0 fKaCTTO
 fUTI., TOI.OVTO Kat TO Tf^O
 'Yal.VfTal. aVT<e. u 
, .. rI 1I:"''''''t.', I ., 
,.. 
jJ.fV OVV fKaCTTO
 faUTe:> T1J
 f
fCù
 fUTI. 71'W
 atTI.O
, KaL T1JS' 
cþ ,,, "",
, , ' 8 ' f.... 
aVTaUl.a
 fUTal. 7TW
 aVTO
 atTLO
. fL uf p'1J, 01J H
 aVT
 
r ... ,.. ' ÀÀ ' 
, " .... ' À .... 
a TLOS' TOV KaK07t'OLEl.V, a a ul. ayvol.av TOV Tf ov
 TaVTa 
, Ò ' , , , f"" " " 8 f 
71'paTTfl., ta TOVTWV OI.OP.fVO
 aVT<f> TO apl.UTOV fUfU aI., 1] 5 
5::: ' ... ' À " A,. " 8 ' , " À ' A,. " 
 ... rf 
uf TOV Tf ov
 f'YfULS' 01JK a1J aLpfTO
, u^ a 'Yvval. un WCT71'fp 


15. HAl] HahoL Rassow 16. j

" Kb 19. leal þ
aL seclusi ill 
Rassow: l7r) codd. 20. "YtJl
cr8a& Lb 21. OUK t

cr"'L Lb: oUKÉn 
t

cr.,.& r 25. post à.cr8É"
LaJl add. lea2 alcrxos Lb r 1114 b 3. J.'f1, 
()u6
1s] J.L'1ðEls Lb Mb r 4. lecucll. 7rOL
ÎJ! Ob 
E2 52 


III. 5. 


"',I," 1!' "- \. ,.. " '.1 \. ' 0 .. 
0." LV fXOVTa, 11 KpLVfl. KUI\.CùS' Kat. TO KaT w\.1] ELav aya- 
0 ' 11:' , " 'rl..'?.... À " ',k 
OV aLp1]CTfTaL, Kal. fOTLV fV'f'V1]S' <<:> TOVTO Ka CùS' 7rf'f'VKfV' 
, " \ 1\.\. '''' 11:' \ i ' 
TO yap P,fYLCTTOV Kat. KW\.I\.LCTTOV, Kat. 0 7rap fTfpOV p'1] 0 OV 
10 Tf Àaßf'iv p'1]OÈ p,aOfLV, åÀÀ' olov lcþv TOc.oVTOV gffL, Kat 
, ... , \ À "'" " ,k' II: À ' '.1\. 8 ' 
TO EV KaL TO Ka CùS' TOVTO 7rf'f'VKfVai. 71 Tf fl.a Kal. Ul\.1} I.V1J 

 .. ',k .t ' 0 ' ""'", .1\. 0 "'" , 
\. À II: 
av fL1] EV'f'VLa. fL 1] TaVT fCTTt.V Ul\.1J 71, TL p,UI\. OV 1J 
, '''''' '" 11:' , ,k" , 11:, ,. 
apfT1] T71S' KaKl.aS' fCTTal. EKOVUc.oV; ap,'f'OLV yap OP.OI.WS', T<f 18 
, 0 .... \,. ""', ' À rl.. ' 
 II: 0 ' ,k , 
aya <f Kat. T<<f> KaK<<f>, TO TE oS' 'f'VCTfL 17 07TWCT 71 7rOTE 'f'al.- 
,,.. ' 0 ' À ' , ,.. ',k , 
15 VETal. Kal. KfLTaL, Ta f OI.7Ta 'TrpoS' TOVTO ava'f'EpoVTfS' 
, II: 0 ' ., 0 ' " À ',k , 11:' 
7TpaTTovCTLV 07TWU 1]7TOTf. ftTf 1] TO Tf oS' p'1] 'f'VCTft EKaOT<f 19 
cþ , II: 0 ' , ÀÀ ' , "" ., 
af.VfTal. OLOV 1]7rOTf, a a TI. Kat 'Trap aVTOV fUTLV, UTf 
, , ' À cþ I ""'
}' À ' , II: , 
TO p,fV TE OS' VUt.KOV, T<<f> u
 Ta OL'Tra 'TrpaTTfLV fKOVULWS' 
, 0 ,.. 11:, 'II: , I' , 0 , 'i" , II: 
TOV CT7rOV aLOV 1] apET1] fKOVUc.oV fCTTLV, OV fV 17TTOV KaL 1] Ka- 
I '", 
 " 11:, , \" .... II: I 
20 KLa EKOVULOV av fUr Op,OI.WS' yap KaL T<f KaK<f V7TapXft 
, 
, " , ,. 't 't"'" ' À ' 
TO ul. aVTOV fV TaLS' 'TrpaçfCTL Kat. fL p'1] fV T<f Tf fL. fL 20 
... t1 À ' 11:'" 11:, , ( , , ,. 
OVV, CJ)U'TrEp EYfTal., fKOVCTc.ol. ftULV aL apfTat Kat yap TCùV 

t " " , ,^, .. 
EçfWV UtJvaLTc.oL 'TrWS' aVTOI. fUp,fV, KaL T<f 'Troc.ol. TLVfS' ftvat. 
\ ' À ' 0 8 ' 8 ) \ II: , 11:, 
 ... 
TO Tf OS' TOt.OV f TL fp,f a , Kat al. KaKl.aL fKOVULOL av fLfV. 


t' I 
25 O/lQI.WS' yap. 
S Kol.vfi J.J.Èv OVV 'TrEpt T
V åpfTWV fLp1}TaL 
J.J.'iv TÓ Tf 21 
, , t'I ," 't'I 
 t 1I:,k'''' 
YEVOS' TV7T<<f>, OTI. J.J.fUOT1JTES' ftULV KaL OTt fçftS', v'f' CùV Tf 
, t'I' , ( ' ) 8 ' 11:' \ t'I 
ytvOVTaL, OTL TOVTWV 7rpaKTLKaL KaL Ka aVTaS', KaL OTt. 
..,k' 11:,. 'II:' 't'I 11:'" II: ' 0 ' À ' 
E't' 71J.J.LV Kat. EKOVCTI.OL, KaL OVTWS' CùS' av 0 op oS' OYOS' 
, t. ' II: , 0 ' II: 't'"' " ,II: 2 ) 
3 0 'TrpOCTTaçl1' ovX oJ.J.Ol.wS' f al. 'TrpaçfLS' fKOVUt.Ol. ftCTL Kal. aL :. 

t ^" , t ' t, ^, ,. ' À 
fçfLS'. TCùV J.J.fV yap 7rpaçfWV a'Tr apX1]S' J.J.fxpl. TOV T6 OVS' 
, " ' 0 ' , 0 ' 
 ,. 
 t 0 '''' 
KVpl.OL HFp,EV, fL OTfS' Ta Ka EKaUTa, TCùV fçfWV f. T1]S' 


9. Kcd&]dKb 10. Kal'Tb]7'òð"LbMb 15. 
codd.: fort. alrrb 17. alrr&J' Kb r: alrrijl vulg. 
22. 'TWJI ai-rlfA)J' t
EfA)J' Kb 26. 7'E om. Kb Asp. 
Ë(u Kb . 28. 87'c Kb rAsp. : leal 1h, Lb Mb 
rAsp. 


'TOV7'O Asp. : 'Tav-ra 
21. fort. aÓ'rov 
27. j.LEO'&'"1S leal 
leell ante leaO" add. III. 5-6. 


53 ,.. 0 ,,, 
,( I 0 ' I " 
apXTJ
, Ka fKacrra uf 1] 7rpOU fUCS OV YVCJ)pL}J-O
, WU7rfp 1115. 
" ..., ..., ÀÀ '''' ' cþ ' t ^ ... " 'i\,,., 
f7rL TCJ)V appWUTLCJ)V. a OTL f 1J1.J.C.V 1]V OVTWÇ 1J }J-7} OVTW 
I 0 
, ^ '" I 
XP1Juau aI., uLa TOVTO fKOl.lULOL. 
23 ' AVaÀaßóvTfç òÈ" 7rfpÌ, f.KáuT'YJÇ fL7TW}J-fV T(VfÇ flu;' KaÌ, 9 
, '" , ^ " 
,,, 
 ^ À " " 
7TfpL 7TOLa Kat. 7T6)Ç. a}J-a u fO"TaL u1J OV Kat. 7TouaL ftULV. 5 
,^ "
 I r, o ,. I " , 
VI. Kat, 7TPWTOV 7Tfpt. avupfta
. TL }J-fV ovv }J-fUOT1J
 fUTL 7Tfpc. 
2 CÞóßOV
 KaL 8ápp'YJ, 
Ò'YJ cþaVfpÖV YfytVT}Tat.. cþOßo-6}J-fOa 
òÈ" òijÀOV ÓTt Tà cþoßfpá, Ta&ra ò' f(TTC.V wç á7rÀ6Jç fl7Tf'iv 
KaKá. Òtò Ka
 TÒV cþóßOV ópí(OVTat. 7TpOUÒOK[av KaKOV. 
3 cþOßo-6}J-fOa }J-È"V OVV ?TáVTa Tà KaKá, oIov àòoç[av 7Tfv[av 10 
I 'A" \.' 6 ' '\.\."" 
 ^ (, 
vouov a'YLI\.c.av avaTOV, al\.l\. 01.1 7TfpC. 71'aVTa uOKft 0 av- 

 ^ · " , ,
^ cþ ß '" LI ' À I , 
upftOç ftvac.. fVLa yap Kac. uft 0 ftuuat. Kac. Ka OV, TO 

, , , I t ' 
 t ' t, 'A" ß I , 
uf p.1J ac. OXPOV, 0 ov auo
c.av. 0 }J-fV yap 'YO 01.l}J-fVOÇ f7TLft- 
, "
 , r 
, 'A" ß ' , I À ' 
K1JS' Kac. atu7}}J-wv, 0 uf }J-1J 'YO 01.l}J-fVO
 avac.UXVVTOÇ. f- 

't t , , Ò '" , cþ '" , 
YfTaL u 1.171'0 TtVWV av pftOç KaTa JJ.fTa opav. fXft yap 15 
t1 ^ , Ò ' " cþ ß ' , ( , Ò ,. 
Tt O}J-OLOV TCf> av pft
. a 0 O
 yap TIS Kat 0 av pnoS'. 
4 7rfví.av Ò' LUWS' OV ÒfL cþoßfîuOat OVÔÈ vóuov, ovò' óÀwS' óua 
, " I Ô ' 
, t I , \. \. ' ,
, r , ^ 
}J-1J a71'0 KaKt.aS' }J-1J f uL aVTOV. aAI\. 01.lu 0 71'fpL TaVTa 
"A" ß ' Ò ,.. \. , Ò "" 8 ' ( I 
a'Yo oS' av pfLOS'. AfYOP.fV f KaL TOVTOV Ka OP.oLoTT}Ta. 
If " " \. ^ Ò ' ., À '" ' À 
tVc.oc. yap fV TOC.S' 71'Ol\.fP.C.KOC.S' KLV l.IVOLS' Oft oc. OVTfS' f fV- 20 
6 ' I' " , , ß \.' ' (} ^ " 
fpC.OC. ftUL Kat 7fpOÇ XP1JJ.LaTWV a7rO OI\.1]V fV ap(6)
 fXOV- 
5 ULV. ovôÈ" ò
 fL TtS' VßPLV 71'fp
 7Ta'iòa
 Kaì yvva'iKa cþoßfî- 
." ,1,. 0 ' " ^ , 
 \. I, ' ò " 0 " 
Tal. '1 'Y ovov 1} TL TWV TOLOVTWV, uftl\.O
 fUTLV. 01.1 fC. appfL 
6 }J-tÀÀWV }J-aUTtyovuOaL, àVÔpf'iO
. 7TfpL 7roîa ovv TWV cþOßfPWll 
t , 
" ." ", ' 0 " r , 
o aVupfto
; 1} 7Tfpt Ta }J-fYLO"Ta; 01.1 ft
 yap l.I7TO}J-fVfTtKWTfpOS' 25 
TOOV ÒftVWV. cþoßfpcfJTaTov Ò' ó (}ávaTO
. 7ftpa
 yáp, KaÌ, 
,
'" ^ (} ^ Ò '" .., , (} '" ,
 
01.lufV ETt TCf> Tf Vf(
Tt OKft OVT aya OV OVTf KaKOV fLvaL. 
Ò 't 
, '" ' ô ' ' 0 ' " 't , s:: ,.. 
7 O
fC.f u av 01.1 f 7rfpL avaTOV TOV fV ?TaVTt 0 aVupfto
 


1115'" 3. XpTJu8a., Kb 4. ð
 Mb r: ð
 vuIg. 7. tþa."
p
JI -YE"Y'''f]'Ta.t 
l{b: Ita.} 7rp
EpOJl EfP71 T a., Lb Mb r 8. &1' om. Kb Mb 22. -yu"'lîlCa.s 
Kb Asp. 24. -YOVJI Kb: fort. ð' oÕ" 27. IT,] IJI Kb 54 


III. 6-7. 


.. .,., 8 \. , ., . t V ' .. '" l v 8 
Hvae., oe.ov fV a/\aTTl1 1} vouoe.S'. '0; nutv OVV; "1 '0; 
,.. - \. \. ' "" Ò ' 11:, \. , , , , 
30 TOe.S' KUI\./\tUTOe.S'; TOtOVTOL f Oc. E"V 1ro/\E"P.t:J. E"V P.fYUTTt:J yap 
, - \. \. ' Ò ' II:,\. Ò 
, ", II: 
Kac. KUI\/\e.UTCf>> Ktv VVCf>>. OP.o/\oyoe. 
 TOVTOe.S' HUe. Kat ac. 1"1.- 9 
\ 11:, "" ' À \ ,"", , 
p.aL at fV Tae.S' 7r0 feTe. Kat 7rapa TOtS' p.ovapxotS'. KVptWS' 10 
Ò ' \.' , '" , 
,.. II: ., aÀ ' 8 ' ,
 ' 
1] /\fYOe. 1" av avvpEtoS' 0 7rfpt TOV K ov avaTOV aVE1JS', 
't'I 8 ' , A.' 11:' -- "" 

 , 
Kat. oua avaTOV f7ie.'YEpEt v7Toyve.a OVTa. Toe.aVTa vt: IJ-a- 
\. ' "\. ", \. À ' '" 8 \. , 
35 /\e.UTa Ta KaTa 7rO/\fP.OV. ov p.1]v a/\ a Kat E"V a/\aTT'[I11 
1115 b Kaì f.V VÓUOLS' àÒf
S' Ó àVÒpfîoS', OVX OVTW òÈ 
S' 01 8aÀåT- 

 , " , , ", 8å 
TLOe.. oc. P.fV yap a7rfYVWKaut. TTJV UWTTJpt.av Kal. TOV va- 
, "" 
 ' 
 
 
 ' '\. 
 " , 
TOV TOV TOe.OVTOV vVOXfpat.vovue.v, 01. vc: EVf/\7re.vfS' HUe. 7rapa 
,., , r# 
, " 
 ,
 ""'''''\. , 
T1JV fp.7rftptav. ap.a uf Kae. aVvpc.
OVTat. EV 0t.S' funv a/\K1J 12 
5 
 KaÀt>V TÖ Ù7r08avfLv. Èv TaLS' TOc.avTa,.s- òÈ cþ80paLS' ovòÉ- 
TfpOV V 7råpXft 0 
10 Tò òÈ cþOßfPÒV ov 7råut. p.Èv TÒ alrró, ÀÉYOP.fV òl Tt, VII. 
\11:' " 8 ,,' l' ''''' ß '.... 
Kat. V7rfp a
' PW7rOV. TOVTO P.fV OVV 7raVTt 'YO E"pOV TCf>> Yf 
""" , 5:: 
 , J/ 8 
 "" ' ' 8 \ 
vovv fxovno Ta v
 KaT av PW7rOV ve.a'YfpEt P.EYf ft Kat TCf>> 
10 p.åÀÀov KaL 
TTOV. óp.o{wS' òÈ" Kal Tà 8appaÀÉa. ð òÈ 2 
, 
 .... ." \. II: J/ 8 cþ ß ' ,.., 
aVvpftoS' aVfK7r/\1}KTOS' WS' av PW7rOS'. 0 1}UfTat P.fV ovv KaL 
, .... II: 
....
, ,II: II: \ , II: ... ^ \.'" 
Ta Toe.aVTa, WS' vft vf Kat WS' 0 /\.oYOS' V7rUP.fVH TOV Ka/\ov 
gVfKa. TOVTO yàp TlÀoS' T
S' àpfT
S'. ÉUTe. òÈ" p.åÀÀov Kaì. 3 
· ^ cþß ^ 8 ,,, , 'A. ß ' II: .... 
1JTTOV TaVTa 0 EtU aI., Kac. fTL Ta p.1J 'Yo fpa WS' TOtaVTa 
"" ß ,.. 8 ' 
'^ t ... 
 , t'I 'I. ) ., 
... 
 
15 'Yo fLU aL. YLVETae. vf TWV ap.apTe.wv 1J P.EV on \. 0 OV vH, 1J 4: 

,t'I , II: 
... 
 
,t'I ,t'I " ,.. , 11:, 
uf OTe. OVX WS' vEt, 1J vf OTe. OVX OTf, 1] Te. TWV TOLOVTWV. OP.OLWS' 
5::' , \, 8 À ' 11:, .. l- 
,.. , · rl 
vf Kat. 7rfpt Ta appa Ea. 0 P.fV ovv a vEt KaL OV fVfKa 5 
11:' , A. ß ' \ II: 
 ^ ,t'I 11:, 
, 
V7TOP.EVWV Kat. 'Yo OVP.fVOS', Kat WS' vfe. Kae. OTf, oP.OtWS' vf 
· 8 ^ ., 
 ... ., , t.' , 'II: 
 II: À ' 
Kat appwv, avvpftoS'. KaT aÇl.av yap, Kac. wS' uV 0 oYOS', 
, \' 11:, 
 ^ ' À 
" ., { 
20 7raUXEt KaL 7rpaTTEt 0 avvpftoS'. Tf oS' vf 7rau1JS' fVfpye as' 6 
., " "rl/: t \ ^, Ò ' Ò ' II: ., 
, À ' t 
fUTe. TO KaTa T1]V fçe.V. Kaf. TCf>> av pfLCf>> f TJ avvpfta Ka OV. 


29. Èv K b r: 
 Èv Lb Mb 
 Kb: 
 Èv Lb Mb r 
Mb 1115 b 8. ')'E om. Kb r 9. 1"4] 'Tb K b r 
T'aîf pro Kb 15. ð
 Muenscher 
 add. r 


32. eel om. Kb L b 
13. 'Tø.'if ApE- III. 7. 


55 


^ Ò ' , ,,). ( { 
. ,,., ,.. ' A 
TOC.OVTOV 1J Kac. TO rfI\O
. Op 
fTat yap fKalTTOV T<{> Tf H. 
- \ ... ò '''' (., Ò ... ( , , , , , 
KUI\OV 71 fVfKa 0 av pHO
 V7TOPÆVH Kae. 7rpaTTH ra KaTa 
7 T
V åvòpfLav. TWV ò' v7TfpßaÀÀóvTwV ð p.Èv TV àcþoßlq 
." ( " Ò 'II:..., ,... , H \.\." 
aV6Jvvp.o
 fLp11Tae. 1Jp.e.v fV TOL
 7rpOTfpOV OTe. 7TOl\l\a HTnv 25 
." ) " Ò ' " , of<, , À ' 
aV6Jvvp.a, H1J av TL
 p.aLvop.fVO
 71 ava Y1]TO
, u p.1]- 
Ò ' "'" ß ^, ", () , ",' 
tV '1"0 OLTO, P.1JTf lTHrrp.ov P.1]Tf Kvp.aTa, Ka a7Tfp 't'a(TL 
, K À ' or Ò ... 6 ... ( ß ' \. À \' 
TOV
 f TOV
' 0 f TC:> appfLV V7Tfp al\ wv 7rfpe. Ta 
'" ß ' 8 ' Ò ... 
 ... " À r' .. ( 8 ' , 
8 '1"0 fpa pa(J1)
. OKfe. vf Kae. a a
6JV Hvae. 0 pa(J1)
 KaL 
, , Ò ' II: ...,... ,... '" ß ... 
7fp()(f7TOL1]TLKO
 av pfLa
. 6J
 yovv fKfLVO
 7Tfpe. ra '1"0 fpa 3 0 
fXH, OVTO
 ßo-6ÀfTae. cþa{VHT8ae.' Èv or
 OVV ò-6vaTae., 
,., 
 ' \" II: ÀÀ ' , ^ 8 ' õ À ' 
9 p.e.p.HTaL. uLO KaL HUe.V oe. 7r0 01, aVTWV pa(J1) HOe.. fV 
, ... 8 ' , A,. ß ... , 11:' II: 
10 TOVTOLS' yap palTVvop.fvOe. Ta '1"0 Epa oVX V7TOP.fVOVULV. 0 
òÈ T
 cþoßfLlT8ae. V7rEpßáÀÀWV ÒHÀÓ
' Kat yàp å p.
 Òf.L 
Kat cd
 OV Õf.L, Kat 7råVTa Tà TOLavra åKOÀov8fî aVTij). 35 
ÈÀÀf{ 7TH òÈ KaL Tef) 8appf.Lv. åÀÀ' Èv TaL
 À-67Tae.
 tnffp- 1116. 
11 ßáAÀWV p.ÔÀÀOV KaTacþav

 flTTLV. Õ-6o-f.À7Te.
 ò
 Tt
 ó ÒH- 
À ' , ... '" ß ... II: 5::' ., Õ ... , , ,... 
O
. 7raVTa yap '1"0 HTat. 0 v av pfLO
 fvaVTLWS'. TO yap 
12 6 ,., , ' A 5:: ", 
 .. ., \,., Ò \.' 
appf.LV f.VE 7TLvOS'. 7Tf.pL TaVTa JLt:V ovv f.UTt.V 0 Tf. f.L1\0
 
\ ( 8 ' ,(, 5::'" 
 ",' 
'" , 
KaL 0 parrv
 KaL 0 aVvpfLO
, v La't'OPWS' v f.XOV<TL 7rpot; 5 
aVT&" ot p.Èv yàp v7rfpßåÀÀovue. Kat È.ÀÀEl7TOVo-e.V, ð òÈ pi- 
" ,II: 
... ,(... 8 ... ,., \ 
lTWS' f.Xf.c. Kae. 6JS' vu' Kat oe. p.f.V paUH
 7Tp07Tf.Tf.L
, Kat. 
ß \.' ,^ 
 ' , ,... Ò ' , '" ' ( 
OVI\Op.f.VOe. 7TpO TWV KLVvVVWV f.V aVTOe.
 a't'tUTavTae., OL 
Ò ' ., 5:: ... , ...." , (: ^ , 
 ' ( , 
avvpf.we. f.V TOL
 fPYOL
 O
U
, 7TpOTf.pOV v 1]UVXLOL. 
K 8 ' 1''' 11:., Ò I , " , 
a a7Tf.p ovv Hp1JTaL, 1J av pf.La P.f.UOT1]
 HTTt. Wf.pt 11 
8 aÀ ' \ '" ß ,., ..., 'H À ' (^ 
app f.a KaL 't'o f.pa, EV OL
 fLp1]Tae., KaL OTe. Ka ov aLpu- 
,II: , of..H , , , , ' ò '" 8 ' 
Tae. KaL V7TOP.f.VH, 11 OTe. atUXPOV TO p.1]. TO a7TO V11UKHV 
'" ' , of.." " À ' , ., 
 I 1. \. À ' 
't'f.VYOVTa 7Tf.VtaV 1] EpWTa 1J Te. V7T1]pOV OVK avvpuov, UI\ a 

 \. À Ò \.... \.' ... '",' ...., ( , 
p."^ OV UI\OV' p,al\aKe.a yap TO 't'fVYf.LV Ta f7T 7Tova, KaL 


13 


22. ðÈ r 23. ð
 r: ð{ Kb Lb Mb 'Tlt. om. Kb 
Kb: 'Tà ICVP.a.-ra. vuIg. 30. ")'OVV scripsi: o(j
 codd. 
O
fA)$ Kb: O
QJS ol;-ros L b Mb 


27. 1C1JP.a.'Ta. 
31. ol$'TOf r: 56 


III. 7-8. 


15 OVX IJTL KaÀòV {nfop.lVH, àÀÀà cþEVYWV KaKóv. "EuTi. I1-Èv 
.. II: .. Ò I .... , À ' 
" fI , VI I 
ot/v TJ av pEta TOLOVTOV TL, EyovTac. uE Kal. fTEpal. KaTa I. 
, , ...., II: À I ' À ,,, 
mVTE Tp07f'OV
. 7f'pWTOV P.EV TJ 7f'0 tTLKTJ" l1-a U1Ta yap fOI.KEV. 
ÒOKOVUL yàp V7f'ol1-lVEI.V TOV
 KLVÒVVOV
 01 7I'oÀLTat. òl.à Tà- lK 
,.. , " ,,' I
 ' ò " á 
TCJJV vOI1-WV E7rI.Tl.l1-l.a Kat Ta OVELv1J KaL I.a Ta
 TLP.
. 
, Ò ' .... , 
, 
.... .. .. l' II: Ò À ' 
20 Kat. La TOVTO aVvpELOTaTOt. vOKOVULV EtVaL 7f'ap OL
 01. EL 01. 
!l. 'II: , 
,.. " I
" rf o 2 
arl.p.oL Kal. 01. aVvpELOI. fVTI.P.Ol.. TOI.OVTOV
 vf Kal. p.1Jpo
 
,.. l' '^ ' 
 "fi E 
ñ'OLEL, OLOV TOV L..1.LOP.1Jv1JV Kal. TOV KTOpa" 


1I0vÀvMfLa" fLOI. 'trp;;'TO
 lA
YXEl,W ålla8
u
". 


KaL [ðt.Op.
Ò1J
] 


25 


"EI(T6>P yáp 1rOT
 cþqun ;vl Tp6>
uu' åyopftíc.w 
"Tvð
íð'l
 im' ;p.
to." 


t I 
,,,, ' À ...., "", 
 ' 
wp.OI.WTal. v aVT1J p.a Lerra T'[1 7rpOTEpOV ELP1JP.EV'[1, OTt. vI. 3 
àpET
V y{vETal.. Òl.' alòéJ yàp Kaì òLà KaÀov ópEfLV (TI.P.ij
 
' ) ''''' ' ,,
 ' .... v , é 5:: ' " 
yap Kat 't'VY1JV OVEI.VOVS', al.OXpov OVTO
. Taç-al. u UV TIS 4 
, , 11:, .... " , r.' , .., 
30 Kat TOV
 ViiO TWV apXOVTWV avaYKa
op.EVOV
 ELS' TaVTO. 
I 
,,,, , 
, ,
 .... , ÀÀ ' 
, "" ' ß "
.... 
XHpOV
 v, OUe:> OV vI. al.vw a a vt.U '1'0 OV aVTO up6JUI., 
, "" I "", \. À ' ' À ' , , 
Kat 't'EtlYOVTE
 OV TO al.OXpov a^ U TO V7I'TlPOV. avaYKa- 
/". 'II: I rI II:rf E 

OVUI. yap 01. Ktlpt.Ol., WU7f'Ep 0 KTWP 


35 


&11 ð; 1(" ;Y6W à1f'(íll
v8E fLáx.T}
 1rT&'UUOllTa voÍJu(c), 
., 
" ,,. "'-' I 
ov 01. ('PIeI.OV 
CTUfI.TaI. ."V')IEEI.V ICVva
. 


,II: , ..., ^, ", 
Kal. 01. 7f'pOUTaTTOVTE
, Kav avaxwpwul. TV7I'TOVTE
, TO atlTO 5 
1116 b 
 ^ '11:,...., "" ,^ I , 
vPWUL, Kal. 01. 7I'pO TWV Ta't'pwv Kal. TWV TOt.OVTWV 7f'apaTaT- 
, " , r. 
 ....
, , 
, " , 
TOVTfS. 7f'aVTfS' yap avaYKa
ovuLV. vEL v OV vI. avaYK1Jv av- 

,.. .. , \. À '''' \. ' 
 ,.. 
 ' ,II:, , II: 
VpELOV HVUL, a^ OTL Ka^oV. vOKEI. vE Kat 1] Ep.7I'ELp..a TJ 6 
, If , 
, .. ", 8 1 II: 
 , t ' 8 
7TEPL EKaUTa aVvpELa Etval.. 0 fV Ka 0 
WKpaTTJ
 'fJ"1 TJ 
., , .. " 
 I ....
, !l. ÀÀ ,.. " À 
5 E7rI.OTTJP.fJV Hvat T17v aVvpEl.av. TOLOVTOI. vE a 01. P.EV fV a - 


1116.21. Kell 01] 01 B
 Lb Mb r 24. â&oJ.L1,ðlls seclusi 31. 80'0& 
:pcb 1116 b 4. post å.VBpEC" add. ",as Lb Mb. 5. EIJ1"& om. Kb Mb III. 8. 


57 


ÀOe.S', ÈV TOtS' 7rOÀEP.LlCOLS' Ô' 01 UTpaTc.wTac.. ÔOKEL yàp fIvaL 
7roÀÀà KEVà TOU ?TOÀfP.OV, &. p.ciÀLuTa O1JvEwpåKauLv OVTOL. 
'" ' 
 \ , Ò " " 'If r. " ÀÀ .,." 

aLVOVTaL u1] av pELOL, OTL OVK ,uaue.v oe. a 01. OLa HTTLV. 
.. " \, 0 " l À 
, · ^ · 
7 El.Ta 1roe.1]uat. KaL p.1] 7ra fLY p.u LUTa uvvaVTaL EK T1]
 lp.- 
, 
 1 " 0 '" " À ' ^ " 
7rfl.pc.aS', uVVUP.EVOL XP1JCf aL TOL
 07r OLS' KaL TOLaVTa EXOV- 10 


r. ^ 
 ., , \ , ^ ,'\, 
TES' 07r01.a av El.1] KaL '1'rpOS' TO '1'roe.1]ual. KaL 7rpOS' 7"0 P.11 
O "1 " .., , À r. \. ' , 
8 7ra ELV KpuTe.CfTa. WU7rEp OVV aV07r O'S' W'1'rI\.LCfP.fVOL p.axov- 
\ , OÀ " 
 , ",... , , ^ 
Tal. Kal. a 1]Tat WLWTacs. KaL yap fV TOLS' TOe.OVTOCS ayw- 
, r., 
 ' ", '\.\.' r. , 
UC.V OVX 01. avupEl.OTaTOL p.ax Lp.WTaTO I. EI.CfLV, al\.A 01. p.a- 
\. " ", "" r. 
9 I\.LaTa LOXVOVTES' KaL Ta uwp.aTa apl.u'Ta fXOVTES'. oe. CfTpa- 15 
^ Ò ' 
 \. \ { "r. I '" , Ò ' 
TI.WTaL E ufl.I\.OL y VOVTac., OTav V7rfpTEI.VY 0 KLV VVOS' Kat 
ÀE [?TwvraI. TOtS' 7rÀ
OEO'L Kal TatS' 7rapaO'KEVatS'. 7rPWTOI, yàp 
'" ' ' ò ' \. " , 0 ' ,., " 

EVYOVUL, Ta f 7rOI\.LTLKa p.fVOVTa a7rO Vl1UKfI., 07rEp Ka'1'rL 
TcfJ rEpp.a{ce CfVVfß1]. TOtS' p.ÈV yàp alO'xpòv TÒ cþEVYEI.V 
\ r. 0 ' ^, , (I I< 
, 
Kal. 0 aVaTOS' T1]S' TOl.aVTJ']S' CfWT1}pLQS' ae.pETWTEpOS'. ot uf 20 
\ , i: ' ^ , s:: ' '" , ., ,
, 
KaL E
 apX1]
 fKI.Vu1JVEVOV CùS' KpELTTOVS' OVTfS', YVOVTES' uf 
,I. , ' 0 ' ,.. ÀÀ ^, .... cþ ß ' ( 

fVYOVUL, TOV avaTOV p.a OV TOV al.uxpov 0 OVJ.LEVOl.. 0 
10 
' , 
" , ^ \, 0 ' 
", , , 
 ' 
u aVupfl.OS' ov TOLOVTOS'. Kat TOV VP.OV u E7rC. T1]V aVupEI.aV 
,I.' , Ò " , .. Ò ^ \ '" 
, 0 ' 

EpOVULV. av pfl.Ol. yap fl.VaL OKOVO'L Kat 01. uLa vJ.LOV 
" ' 0 '." , cþ ' ,., \ '" 
WU7rEp Ta 1]pl.a E7re. TOVS' TpwcravTa
 fpop.Eva, OTI. Kat 01. 25 
' 15 " 8 
'" , '( 0 '" 
av pfl.OL VP.OELuEl.S'. L T1]'TI.KCùTaTOV yap 0 VP.OS' 7rpOS' TOV
 

 ' " 0 \ 
 o " 0 ' " ß À 0 ^ " , 
KLVu1JVOV
, 0 fV Kac. p.1]pOS' U fVOS' EP. a f vp.ce Kat 
", \ 0 \" ,,\ " 
 ,
", '-" , JJ 
P.fVO
 Kat VP.OV fYELPE Kae. . upe.p.v u ava pl.va
 J.LEVO
 
\ ""r. . 'I' " ^" , 
Kat E
EO'EV al.J.La. 7rUVTa yap TO TOLaVTa fOl.KE Oì}p.al.- 
1 ' ^ 0 ^!l ,(, '",.., 
 ,.. 
1 Vfl.V Tl1v TOV vJ.Lov 
YEpO"LV KaL opp.1Jv. 01. J.LEV ovv avupELOC. 3 0 

, , \. " '- 

 0 ' ,.,,., 
uc.a TO Kal\.OV 7rparrovuc.v, 0 u
 VP.O
 CTVVEPYfl. aVTOe.
. Ta 
O ' 
,
, \.' 
,,' \ ^ ... 
, ' cþ ß ,. 
1]pc.a uE uLa I\.V7r1]V. uc.a yap TO 7r1\.1] Y1J val. 7J uc.a TO 0 Et- 
O · \, , , "' À [ +" "\ ] ." , 
0" ac., f7TH Eav YE fV v 'l1 1] EV fl\.fl. lI' ov 7rPOUfPxovral.. ov 


7. ""wcì K b M b 10. post ''''7r
&pí"s add. ",,1 fþuÀá.
,,0'8,,& ",,1 7f'a'Tá.
a& 
Kb r 24. à.va<þfpouO'UI Lb Mb: l1r&fþfpOUtT&V r 25. fþ
póp.
"o, r 
32. 
 ð&cì 'Tb] 
 Lb Mb 33. ." lv ËÀ
L sedusi (auctore Victorio) 58 


III. 8. 


Ò ' , , 
 ,.. 
, ,'"" \. 
 ' , 8 ", (: À ' 
1} fUTLV aVUpHa uLa TO V7T a"Y1JUovoç Kat, V}.LOV fçf avvo}.L
va 
35 '1rpÒ
 TÒV KLVÒVVOV óp}.Lâv, ov8Èv T6JV ÒHVcðv 7TpoopwVTa, È7TfL 

 +-. 11:.., , Ò ,.. "t ^ , , 
OVTW y
 KaV 01. OVOI. av pHOL fLEV 7THVWVTfÇ. TV7TTO}.LfVOL yap 
1117 ' , "" ' ,...,... \ II: , S:: ' 
, , , 
a OVK a'YI. UTaVTaI. T1JÇ VO}.L1Jç. KaL 01. }.LOLXOL uf uLa T1JV f7Tl.- 
6 ' À ' ÀÀ ' Õ ^ [ , 
" , S::'" , 
V}.LLaV TO }.LTJpa 7ro a pWULV. OV u1J fUTI.V avupHa Ta 12 
Òl.' àÀY1JòóVOç 
 6v}.LoV f
fÀavVÓ}.LEva 7TpÒ
 TÒV Klvõvvov.] 
"" ,
, " II: 
, , 8 ,.. \ 
'YvutKwTaT7] u fOI.KfV 1] uLa TOV V}.LOV EI.Val., Kar. 7TpOU- 
\. ß ^ , ".,.
,
,.. ''" 
5 I\a ovua 7TpoaLpfutv KaL TO OV fVfKa aVupHa HVal.. Kat 01. 
" 6 S::" 1:' " À ^ , Ò ' f'f
 
av PW7TOL u1J OpYL
O}.LfVOl. }.LfV a yoveTL, TI.}.LWPOV}.LfVOI. 1]uOV- 
II: 

 
 ,,.. , , ", 
Tal.. 01. u
 uLa TaVTa }.LaXO}.LfVOL }.LaXL}.LOL }.LfV, OVK av- 
s::'" 
 , , , 
, , À ' ,
, II: '" À ' , \. \. , 
upHOI. uf. OV yap uta TO Ka OV OVu W
 0 o)'oç, al\.J\a 
S::' , 8 À ' 
''', , 
, 
, II: , ' À 
uLa 7Ta oç. 7Tapa7T 1JULVV u fXOVUL TL. OVuf U1] 01. fVE - 13 

 N , 
,.. 
, , , ÀÀ ' ' AA ' 
10 '1rLu

 OVT

 avupf.LOI.. uLa yap TO 7T0 aKl.ç KaL 7T0 Ovç 
, 8 ^ , ,..
, ,
, ,., 
VfVr.K1JKf.Vat appoVUtV 
v TOI.Ç Kl.VuVVOL
. '1rapO}.LOLOL vf, OTI. 
"", 8 À ' " ÀÀ ' '" , ,,
 ,.. S::'" , 
ap.o.rw appa for.. a 01. }.LfV avupHOL uta Ta 7TpOTfpOV HP1]- 
, 8 À ' l<. S::' 
, , " 8 ' "t , 
}.Lfva appa fOL, 01. uf uLa TO OLfU al. KpaTt,UTOL 
r.val. KaL 
6 ' '" 8 ^ ^
, ,.. \ '" 8 ' 
fL1J EV av 7Ta HV. TOr.oVTOV vf 7TOLOVUI. Kal. or. }.Lf VUKO}.LfVOr.. 14: 
, ' À 
 " ,.,
" ,.., ß ^' ^ 
15 EVf 7Tl.uf
 yap yr.voVTat. OTav vf QVTOlÇ fL1J CTVj.L II Ta TOl.aVTa, 
"" ' ,,
,
, l' '"" ß ' ., e ' " , 
'YfvyovCTtV. aVupHOV v 1JV Ta 'Yo fpa av p<d7TCf> OVTa Kat 
",,' '" , ,., À ' " , , , Ò ' 
'YaLVO}.L
va vr;O}.LfVHV, OTL Ka OV KaL al.CTXpov TO p.1J. LV 15 
\ ., Ò ' 
 ".. ,., ,.. ''''
' ""' ß 
Kal. av pHOTfpOV uOKH HvaL TO fV TO'
 aLo.rVl.ur.OL
 'YO OL
 
""" ß ,." .. of,., " S:: ' A " 
a'Yo ov KaL aTapaxov Er.vat. 1] f.V TOL
 7Tpou1] or.
. a7TO 
"(: , ,.. AÀ l' ,.,.,., '" 
20 E
fWÇ yap p.a ov 1]V, on 1]TTOV 
K 7TapaUK
V1J
. Ta 
cþ ^, , '" ., À "' À ' ' À 
7TpO aV1J }.LfV yap Kav fK OYLUP.OV KaL oyov TL
 7TpOf OLTO, 
Tà ò' ffa[cþv1J
 KaTà T
V lfLV. àvòpâ.OI ÒÈ cþaLVOVTal. Kat 16 


36. leal Kb Lb M b 1117& 2. ov-3. IelvðvJloJl om. Kb 2. ð
] oll" 
r: ð
 o(jv Lb 6. ð
J ð
 Mb 7. P.axóP.EJlO& add. Lb Mb 9. 
w&.Ðos Kb: 'Th w&.Ðos vuIg. 12. 7f'pÓ'TfpOJl EÌP71P-/va. Kb: WpoE&p71P-lJla. 
vulg. 13. Iep&.T&(1'TO& Kb: IePE['TTOVS vuIg. 14. &JI 1ra.ÐEÎJI Asp.: 
<<vT&1raÐEîJl codd. 15. 'TcÌ add. Kb 16. leal p.ñ 4>a.wóp.EJla Kb r 
20. 
JI scripsi: 1} Kb r: 1} leal L b Mb III. 8-9. 


59 


IX. 


c:,,, \, \ " "" À ,
 , Ò ' 
0' ayvoovVT

, Ka, HULV OV 7rOppW TClJV 
V
 7r'UWV, X
"POV
 
PI , t' , 
 \ " '''' Ò ' 
, 'I , 
OUCf' aç,wp.a OVu
V 
XOVULV, 
KEtVOL 
. uLO KaL p.
VOVlTt TLVa 
, c: 
" I , \ '" PI tI +. f 
xpOVOV. Ot.. u 1J7raTr]p.
VOt, 
av YVClJULV OTL 
T
pOV 1J V7rO- 2S 
, cþ , PI c: ' A '" II 8 ' 
7rT
VUWUt.., 
VYOVULV. 07r
p 01. PYEtot.. 
7ra ov 7rEpt7rEUOVTE
 
'" A ' c: 
 ' ,., 
" 
 '" tI 
Ii TOt
 aK(ùUtv CIJ
 ..,tKV(ùVtOL
. 01. Tf u1J aVupEI..OL EtP1JvTaL 
7TOÎ.OL TLVE
, Kat OL ÒOKOVVTE
 àVÒPE'iOL. 
IT ' 8 I 
, \ cþ ' ß c:, 
, ... 'f t 
EPL apP1J uf Kat.. 0 OV
 1] avupELa ovua OVX op.o"w
 12 
, " cþ , , , ). À ' '" À ). \, cþ ß If' 
7rEpl. ap. W ECTTLV, a/\ a p.a /\OV 7rEpt Ta 0 
pa. 0 yap 30 
, , , I ".... 8 ' c 
 '" II , 
 '" 
EV TOVTOL
 aTapaxo
 KaL 7rEPL Tav CIJ
 uEt EXWV avup
l.o
 
'" ÀÀ +. c: \, 8 À I '" 
 , ' À 'c: 
2 p.a OV 1J 0 7rEPL Ta appa Ea. TCf' ul1 Ta V1r1Jpa V7TO- 
Ie" , 
 '" À I 
 \ ",). c: 
p.
Vf.LV, CIJ
 EtP1JTaL, aVupHOI. 
YOVTat. uLD Ka.t E7rt/\.V'7t'OV 1] 
,
, ' Ò ' , '" À ' " À 
avupEta, Kat.. tKatw
 E7TatVEtTaL. xa E7TClJTfpOV yap Ta v- 
3 'f , ...... c: 
 ' , I 8 "' ÀÀ ' 
7r1Jpa V7rOP.EVf.LV 1J TClJV 1JuE(ùv a7r
XEU aLe OV P.l1V a a 3S 

 't. t,... \ ", 
, ' À c: 
, f, .... 
uOçfLEV av EtVaL TO KaTa TllV avupfLav TE O
 1JuV, V'7t'O TClJV 1117 It 
, À 
" cþ , r 8 r ,.. "', '" , 
KVK Cf> u a aVL
EU at, 0 ov Kav TOt
 YVP.VLKOt..
 aYCIJUL y'- 
'" " "' À c:
, .,. tI c: 
VEra,. TOL
 yap 7rVKTaL
 TO P.EV TE O
 7]uV, OV EV
Ka, 0 
'A,. ,c: ,,
" 8 ' À ' " 
lTTE'Yavo
 Kat at.. Ttp.at, TO uE TV7rT
U aL a yftVOV, fL7r
p 
, \ À ' \ '" c:, 
 ,
, , ÀÀ ' 
CTapKtvOL, Kat V'7t''YJPOV, Kat 7ra
 0 7rOVO
. uta uE TO '7t'0 a S 
"" .. ,+.,.,. tI ,
, c:
, cþ , " 
TaVT EtvaL, P.tKpOV OV TO OV EVEKa OVuEV 7]UV a'VETaL EXEtV. 
.( ,
, ...." " ", Õ ' c:' 8 ' 
fL U1J TOLOVTOV EUTL Kat TO 7r
pt Tr]V av pELav, 0 P.EV avaTO
 
" , À ' ....,
, ,,, II 
KaL Ta Tpavp.aTa v7rTJpa TCf> avup
tCf> KaL aKOVTL ElTTaL, 
f "'
" ,,., À ' +. PI , , " , 
V7rOP.
Vft uE aVTa OT' Ka OV 1J OT' al.uxpov TO p.1J. Kat 
,., +, '" ). À ' , '" '" " 
 I 
OUCf> av p.al\. OV T1JV ap
TllV 
Xl1 7Tauav KaL EVuaLp.OVEfTT
- 10 
... "' ÀÀ " .... 8 ' À ' ...., 
po
 11, p.a ov E7rt TCf> avaTce V7rTJU
Ta'" Tee TOLDVTCf> 
, ' À r....." t ,.,. , , 8 '" , 
yap p.a taTa 
1JV açLOV, KaL OVTO
 P.
YI.(TT(ÙV aya ClJV a7rO- 
'" ,
,). ,
,.... , ÀÀ ' ,
,.,. , 
 '" 
crT
pEtTaL EtuCIJ
, I\.V'7t'1]POV uE TOVTO. a OVu
V 1JTTOV avupEto
, 
tI !:' \ "' ÀÀ ,., " .... À ' À '" 
tCTW
 uf Kat p.a OV, OTL TO EV T<e 7r0 
p.ce Ka OV aVT 


25. lnro'If"TE6crovcr& Lb: ð7r01rTE6ovcr&1I Kb Mb r 1117 b 4. al om. Kb 
7. ð
 r: ð
 Lb Mb: ð
 ð
 Kb 9. {,1rO
fIlEÎ Muretus: ð""O
'"f& 
codd. 11. ÀV7rf]crfTa& K b : ÀV1rfÎ'rCIi Lb Mb: ÀV1t'1]8I]crf'J'f1.& Asp. 13. 
TOlrrllJ& Kb 60 


III. 9-10. 


" t,.. , 

' (, ,..,,.., t 
 , 
15 fKftVWV al.pELTaL. ov v., Ell a7raUalS Tal.
 apETal.
 TO 1JvEW
 5 
, ,.. t, \. ' ' cþ '''' "'\. ' cþ , 
EVEPYfl.V V7rapXEL, 7r1\.17V E ouov TOV TEI\.OV
 E a7rTETal.. 
, 
" 
'" À ' " , , 6 
uTpaTLwTa
 v OVvEV LUW
 KW VEL p:t] TOV
 TOI.OVTOV
 KpaTtcrTov
 
.. , \. À ' ,.,. " 
, II \. \. 
" 6 ' 
ftvat, al\. a TOV
 17TTOV f.LW avvpELOV
, alV\.o v aya ov f.LTJ- 

'" rI ,,,. " 
 , " 
vEV ExovTa
. ETOtf.LOt yap OVTOt 7rpO
 TOV
 KLVvVVOV
, Kat TOV 
ß ' , " 
 \.\.' , , ... 
20 tOV 7TpO
 p.tKpa KEpv17 KaTal\.l\.aTTOVTal.. 7rEpt P.EV OVV 7 
, 
 , " .... " 8 ,
", , - \. \ , 
aVvpfta
 E7rL TOcroVTOV ELP17cr w' TI. v EcrTLV, OV XUI\.E7TOV TV7Tce 
YE 7TEpLÀaßEÎ.v fK TWV Elp1Jp.Évwv. 
13 METà òÈ TavT1]v 7TEpt UWcþpOfTÚV'YJ
 ÀÉYWP.EV. ÒOKOVcrt X. 
, " '\.' .... '9' ... t, , ,., , 
yap TWV al\.oywv P.EpWV aVTaL EtVaL al. apETaL. OTt f.LEV 
.. , , \ ,t
, t cþ , " t ,.. 
25 ovv f.LEcrOT'YJ
 EcrTL 7rEPL 17vova
 'YJ crw. pocrvV7J, fLp1}TaL 'YJp.t
.. 
.. , \' t , , \ "\.' , ,.. 
17TTOV yap Kat OVX Of.LOLW
 EcrTt 7rEpl. Ta
 I\.V7Ta
. EV ,TOLS' 
, ,..
, \ t , \. , cþ ' "...,... 
aVTOt
 vE KaL 7J aKol\.acrLa aLVETat. 7TEpt 7rOta
 OVV TWV 
t 
,.. ", cþ , 
, 6 
 , t ..,,.... ' , 2 
7JvOVWI', VVV a OpLcrWP.EV. VL"[IP17cr wuav v17 aL 
 vX LlCat Kal. 
ai crwp.aTLKal, olov cþl.ÀoTLp.ta cþtÀop.á8ELa. ÉKáTEpO
 yàp 
, , .. cþ \. " ,
" " , 
30 TOVTWV XaLPfl., OV t/\.1JTLKO
 EcrTLV, OVvEV 7TacrxovTo
 TOV uw- 
, \. À ' " À \. ,... 
 , t 

 ,\ , 
p.aTo
, al\. a p.a I\.OV T17
 vLaVOta
. 01. vE 7fEpL Ta
 TOtaV- 
t 
 ,,, ' cþ ", ' À À ' t , 
Ta
 '1}vova
 OVTE uw 'POVE
 OVTE aKO aUTOL f}'OVTal.. op.otw
 

, ,
, t \, II\' À "" " , 
v OVv 01. 7TEPL Ta
 al\. a
 ocral. P.17 uwp.aTLKaL EtULV. TOV
 
, ,I,. \. ' 8 ,
 ,,\,.. , 
yap 'pLI\.OP.V OV
 Kat VL1}Y1}TI.KOV
 KQI. 7rEPL TWV TVXOVTWV 
' ß \ c:, , 
 À ' , \. 1 
" 
35 KaTaTpL OVTa
 Ta
 '1}p.Epa
 avo Ecrxa
, aKOl\.aOTOV
 v ov 
À ' , 
 ' ' À ' ", '" cþ '\. ' 
1118. EYOP.EV, OVvE TOV
 V7TOVP.EVOV
 E7T1. XP17p.acrI.V '1} t/\.OL
. 7TEPL 3 

, , ,,, +, t cþ , " 
"
, 
vE Ta
 uwp.aTl.Ka
 fL1} av 17 uw pocrvvTJ, ov 7racra
 vE OVvE 
, r \, ,.. 
, ,.. 11'", '9' , 
TaVTa
. 01. yap xatpOvTE
 TOt
 vLa T1J
 O't'EW
, OLOV Xpw- 
" ' cþ ...." ' cþ "1. , 
p.aUL Kat OX1Jp.acrl. KaL ypa '[1, OVTE crw pOVE
 OVTE aKO- 
À À ' , 
 't ot.... \ t 
,.. , 
5 acrTOt fyoVTat. Kal.TOI. VOçfl.EV av EtvaL KaL W
 vEt XaL- 
" ' 8 ' t ß À ' '"\. \. .." t, 
pELV KaL TOVTOt
, Kat Ka V7TEp 0 1JV Kat E/\.I\.H't' LV. oP.OL(Ù
 4 

, \' ,.. "" , \ t ß ß \. , 
vE KaL fV TOL
 7rEpL T1JV aKo1JV' TOV
 yap V7TEp E 1\.1JP.EVW
 


24. al om. Kb Asp. 
lCal al "'vX&lca{ Kb 


28. ð
 Bonitz: ð
 Kb L b r ICctl a.l uCAJ}.LQ.'rclCal 
1118& 2. U 'rch ] ð
 "rch Susemihl (et fort. Asp.) III. 10. 


61 


I '"," t , ' 8 \ 
 À ' À ' ' Ô ' 
X a'pOllTa
 P.E/\f{Tl.V 1] V7rOKpI.CTEI. OV fL
 aKO aOTOVS' E}'EL, OU E" 
, t 
 '" 'A.. ' ô '" , , , À ' , 
5 TOUS' WS' un CTw'YpollaS'. ou E TOUS' 'lTEPL T1]V OCTP.1]lI, 7r 1Jv KaTa 
ß ß ' , " ' À 
 t'
 
 8 
CTVIl E 'T]KOS'. TOUS' yap xatpOVTaS' p.1] ClJV 1J pOUWV 1] vlJ.l.a- 10 
, , '" ' À ' 
 À ' ' À \' '" \ À ' 
p.aTWlI O<Tp.aLS' ov E}'OP.EV aKO aUTOVS', a ^a p.al\. OV TOUS' 
, +. "'
I, , " (, ' À H 
P.vpWV 1] O'l'Wv. XatPOVCTL }'ap TOUTOtS' 01. aKO aCTTOL, OTL 
Ò ' ", , ,,,.,,., 8 ' "s:. 
6 ta TOVTWV avap.vT/lTL
 YLvETaL aVTOtS' TWV E1rL vp.1]p.aTwv. toOt 

, II "" ÀÀ H '" , ,.. 
u av Tt
 KaL TOU
 a ov
, OTav 'lTELVWCTI., xaLpOVTa
 TatS' 
,.. ß ' , ". \ Ò ' , , , À ' 
TWV pwp.aTWV O<Tp.aL
' TO E TOLOVTOt
 XatpELV aKO a CT'TO V. 15 
, " 8 ' ,.. ,,, 5:. ' ' ò ' 
 "." \ À 
7 TOUT<f> }'ap E7rL vp.11llaTa TaVTa. OVK E<TTI. oE OU EV TOtS' al\. OL
 
r. ' " , , 8 ' ( ò ' À ' , 

ceOL
 KaTa TaVTaS' TaS' aLlT 1]UEL
 1] OV1] 7r 1]V KaTa UVP.- 
ßEß1JKÓ
. ovòÈ }'àp Taî
 d<Tp.aîS' TWV Àaywwv al KVVES' 
, , \ \ ' ^ ß ' ' ò ' '" 8 ("" 
XaLPOVCTI.V alV\a TV PW(]"EL, T1]V aLCT 1]<TLV 1] O<Tp.ll E7rOLT/- 
CTEV. ovò' Ó Àlwv TV cþwvfi TOV ßoòS' àÀÀà TV lòwòi7. ÓTI. 20 
5:.' 
 " 5:.'''' A.. ,.. " 8 " Ò ' , 
u eyyvS' tCTTL, uLa T1]S' 'YWV1]S' n<T ETO, KaL X al.pELl! 1] TauTV 
A.. ' (, Ò ' ' ô ' ' ò ' ,," [ ( , ] " À A.. .." 
-ratVETa". op.OI.W
 ou I, wv 1) EUPWV E a'YOll 1} aypLOV 
... ", \ À ' H ß ' tf t. " , Ò ' ( Ô ' 
8 aL}'a, a^ on. opav Eçft. 7rEpt Ta
 TOLavraS' 11 ova
 
( A..' \ 
, À ' 
'9' \ ' À \ 
1] CTW'YPO(J"1JvT/ KaL 7] aKO aCTta ECTTLV WV KaL Ta 01. 7ra 
(cêa KOLVWVEt, Õ8EV àvòpa7TOÒWÒELS' Kat 81]pI.WÔEL
 cþa{VOVTaL. 25 
9 9' ò '" ( A.. ' , ,.. A.. ' 
 , ,,.. , 
aUTaL EL<TLl! a'YT/ Kat YEVCTLS'. 'YaLVOVTaL oE KaL T[l }'EU- 
, , \.. ' 8 ' ,.. 8 ,. \ ", t 
CTEL E7rL P.LKpOV 7] OU EV xp1]<T at," T1}S' yap YEVCTEW
 EO"TLV 1] 
Kp{CTtS' TWV xvp.wv, Ó7rEP 7rOLOVCTLV oi TOV
 orvov
 ÒOKL1J.á(oVTE
 
, , "',1, " " ò " ,.., 
Kal. Ta o'l'a apTVovTE
. ou 7ravv E XatPOV<TL TOUTOtS', 1] oux 
tf , ' À .!\ À ' ^, À ' ^, r- 
Ot YE aKO aCTTOL, lU\. a TV a7rO aUCTEt, 1J ytvETat 7raCTa 3 0 

, ( cþ '" \' , , , """"A.. Ò ' 
vI. a T/S' KaL EV CTLTLOLS' Kal. EIJ 7rOTOIS KaL TOtS' a'Ypo LlTI.OLS' 
10 À ' Ò \ , "l:.' '
I, A..' +. , A..' 
E}'OP.EVOLS'. 1.0 Kat 1]Vç;aTO TI.S' o'l'o'Yayo
 WV TOV 'Ya- 
t ,.., , , 8 ( (5:.' ^ 
pv}'ya aVT<f> p.aKpOTEpOV }'Epavov }'EVE<T aI., WS' 7]uOP.EVOS' 171 


12. 
 K b : leal Lb Mb r 13. f7l'cÐv}J:'1P.J.Tl6JV Kb Asp.: f7rcÐvp.cwv Lb Mb : 
i7rcÐvJ.I."1'Té;JJ/ r 16. 'To,"", r: TO,"l6JV Kb Lb Mb f7l'cÐvp."1 T à. Tav.ra Qb: 
i7rcÐvJ.l."1'Tòv TOV'TO r oòð" iv Kb r: oòl1
 vulg. 22. 
 fðp
v seclus. 
Susemihl 23. ð
 Kb r 26. ðf Asp.: ð
 Kb Lb r 28. XVÀiiJv 
I(b Lb 32. post 'TU add. <<þ&^Ó

VOS ð lp6
cOf Kb r 62 


III. 10-1 I. 


1118 b åcþfi. KOI.VOTåT1} Ò
 T6>V aluO
u
wV Ka()' 
V 
 àKoÀau{a' 
\ Ò ' t 
 
 ' ,,
 
,.,,? tI () 
Kat O
EI.
V av ul.Kal.WS' 
7TOVfl.uI.OTOS' EtvaL, OTI. ovX 11 av pw- 
, ' t f ' AA ' 
 ?-''''' ,
, , I 
7(0 
up.
v v7Tapxu, a '[I 
<:>a. TO u1J TOLOVTOLS' Xatpuv 11 
\ ' À .,,.. () ^ 
 \, t ' A () , 
Kat p.a LUTa ayaüav 1}pLCJ)u
S'. KaL yap aL 
 
V 
ptwTa- 
5 Tae. TWV OLà TijS' åcþijS' 1]ÒOV6>V àCÞnp1}VTaL, olov at Èv ToîS' 
I 
 "..1, \.... () , , , 
yvp.vautol.S' uLa TPL 't' 
WS' KaL T1]S' 
pp.aULaS' YI.VOJl
I'aL. ov 
, ,,.., ^ t ...., A ' ( cþ ' ' ÀÀ ' , 
yap 7r
pl. 7rav TO uWJla fJ TOV aKO aUTOV a 1J, a a 7r
pt 
, T .... Ò " 0 .... #..' \ 
 ^ 
 XI 
TLva J.L
P1}. CJ)V 
7rL vJ.Ll.CJ)v aL J.L
V KOtval. uOKOVULV uvaL, . 

 
, 

 \, ' () . t '- .... cþ .... cþ , 
aL u LuI.Or. KaL 
7rL 
TOL' OLOV 1J J.L
v T1JS' TpO 1JS' VCTtK1J' 
10 7ráS' yàp f7rLOVJ.L
'i Ó Èvò

S' f1}pâS' 
 VypåS' TpocþijS', ÓT
 Of 
, cþ .... \,.... cþ '''' 0 t, \"r. 
ap. OtV, Kat 
VV1JS', 1}CTLV J.L1}pOS', 0 VEOS' KaL aKJ.La'::Jwv' 
,
, ,.. 
 
 ,.. 
 " ,.. ' ò ' .... ,.... Ò ' 2 
TO uE TOLaCTu
 1J TOLaCTuE, OVKETL 7raS', OV E TWV aVTWV. 1.0 
cþ l t, 
 ", ÀA ' .f , \ cþ 
a VETaL 1JIJ.ETEpOV uvaL. OV J.L1JV a EX EL YE TL KaL VCTL- 
,t1 ,t' , \ (
, \., ,.. (
, 
KOV' ETEpa yap ETEpOI.S' EOTLV fJuEa, Kat EVLa 7raCTLV fJutW 
.... , "..." cþ ...., 0 ' ' A I 
15 TCJ)V TVXOVTWV. EV P.EV OVV TatS' VCTLKatS' E7T1. vJ.Ltal.S' 0 LYOt 3 
I.' , ' cþ ' 
 , \ , A .... ", 0 ' , 
aJ.LapTavovCTL KaL E 
V, 
7rL TO 7r HOV' TO yap ECT tuV Ta 
I .., ff 
 ( A 0 .... t ß ' AA " 
TVXOVTa 1J 7rtVfl.V EWS' av V7rEp7r 1}CT lJ, V7rEp a 
I.V 
CTTt 
, ' cþ I .... À ' 0 ' A ' ,...., 0 ' 
TO KaTa VULV T<:> 7f 1J u' ava7r fJPWCTI.S' yap T1JS' EV fLaS' 
t cþ " 0 ' 
' A ' 9' I t 
'1 VCTLK1J E7rL vJ.Lta. ul.O EYOVTat OVTOL yauTptJlapYOL, WS' 
, ,
, À '" , , ....
" t À ' 
.0 '/Tapa TO uEOV 7r 1}pOVVTES' aVT1JV. TOLOVTOL u
 YWOVTaL 01. Lav 
, 
 
 , 0 ' 
 ' , , 
 ' ^ ( 0 .... AÀ \ \ 
 
avupa7rOuw US'. 7rEpt uE TaS' l.utaS' TWV 1J OVWV 7r0 01. Kat '2: 
7foÀÀaX6>S' åJ.LapTávoVCTLV. T6>V yàp cþLÀOTOLOVTWV ÀEYOJlÉ- 
... .... I .' ò ".... ^ ,.. ÀA 
 t ( À 
VWV 1J T<e xaLpELV OLS' Jl1J H, 1J T<e J.La OV 1J CJ)S' 01. 7r0 - 
A l 
 , t 
" , , Ò ' ( , ' À ( 
0, 1J f.L1J WS' uEL, KaTa 7raVTa 01. aKO aCTTOL V7TEp- 
ß ' AÀ "I , , · , 
" ( , 
25 a OVCTLV. Kat yap XatpOVCTLV EVLOI.S' OtS' OV (Jet Jlr.CT1}Ta 
yáp), Kat EL TtCTL OEt XaLpELV T6>V TOtOVTWV, JlåÀAOV 
 OEt 
\ ... ( t ÀÀ " ( ,... \, (
 ' 
KaL 1J CJ)S' 01. 7r0 01. xatpOVULV. 1] J.LEV OVV 7rEpt TaS' fJuovaS' 5 
( À ',.,' À ' '..I, , 
 " À \
" 
V7rEpßO 1J OTL aKO aCTl.a KaL 't' EKTOV, (J1} Ov. 7rEpl. uE TaS' 


1118 b 7. T
 add. Kb 12. T
] fort. 771s wéis] WaJl7ÓS coni. Ram- 
sauer 13. leal om. Kb r 17. Éc.1S 71'l\7]crÐ71& Kb V1rEpfJOl\1J Kb r 
23. T
 Mb Ob 'T
 Ob 24. ð
 Mb 27. 
 add. Kb III. I I. 


63 


6 


\. I ,,, " '" , 
, t' À ' 
I\V'7TaS' OVx WU7rEp E'7Tt TrJS' aVupELa
 T'f' V'7TOP.EVEt.V EYETa#. 
U
cþprov OVÒ' àKÓÀaUTOS' Tef) p,
, àÀX' ó p.Èv àKÓÀaOTO
 Tef) 3 0 
.... 
 "'" '" t 
 ' , , 
ÀV7rEîu8at. p.åÀÀov 1] uEL OTt TWV 1]uEWV OV TVYX aVEt 
( \ ' À ' 
, "',.... t c:
 ' ) c:
, ' cþ '" 
Kal. T1]V V1T1JV uE '7TOtEL aVT
 1] 1]uOV1] , 0 uE UW pooV Tee 
' À .. 8 ...., , \..." 8 .... c:
, 
1J.1] V7TELU at. Tl1 a7r0VUtq. Kat T'f' a'7TEXEU at.. TOV 1]UEO
. 
( 0 ' .. , ' À ' 8 ... ... t 
 ' , .. 1119. 
p,EV OVv aKO aUTO
 E'7TL VP.EI. TWV 1]uEWV '7TaVTWV 1] 
'" á ' V (,..., 8 I " " '" 14 
TWV P. ALUTa, Kat.. aYE TaL V'7TO T1]
 E'7TL vp.ta
 roUTE aVTt.. TWV 
" À \. "' 8 ' c: .. 8 
 , \ À '" \, , 
a l\.ooV Tav aLpEtU at. uto Kat V7TEtTat.. Kat a7i"orvyx a - 
, , 8 '" ' À ' ,c:, 8 I , I 
vrov KaL E'7Tt vp.wv. p.ETa 1J'7T1JS' yap 1] E1rt v}J.ta. aT07ree 

, " , 
, c: 
 , À '" 8 '\."\' 5:::" \, 
7 u EOtKE TO ut 1]uOVllV V'7TEtU at.. E^^Et'7TOVTE
 uE Ta '7TEpt Ta
 5 
t
, '9' .. 
 "', " I " 
1]uova
 KaL 1]TTOV 1] uEt xatpovTE
 OV '7TaVV ytvovrat." 01J yap 
' 8 I' c: I' 8 ' " ' À ' 
av poo'7TLK1] EUTLV 7J TOt.aVT1J avaLU 1Juta. Kat yap Ta Ot'7Ta 
(<f)a ÒtaKptVEt Tà ßpc:,p,aTa, Kat Toî
 p.Èv XalpEt TOt
 Ò' ov. 
, 
 ' 
 " t 
, 
,
 cþ , 
 t I I 
Et uE Tee p.1JUEV EUTLV 1]u1J P.1JuE uta EpEt ETEpOV ETEpOV, '7TOppW 
.. ." "" 8 ... " 
, c: " " 
av EU] TOV av 'poo7To
 ELvat. ov TETEVXE u 0 TOtOVTO
 OVOp..aTO
 10 
5:::' , , , I 8 c:
, ' cþ , , \.... , 
8 uta TO p.1] '7Tavv ytvEU at. 0 uE UW PWV P.ECTW
 P.EV '7TEpl. TaVT 
" ." ,,.,
 · ' À c:, ' À ' " À ' " À 
EXEt. 01JTE yap 1]uETat Ot
 p,a tUTa 0 aKO aUTO
, al\. a p.a - 
,,
 , ,
, " À 9' ,
'" , 
, A,. ,
 ' 
^OV uVUXEpatVEt, OVu 0 W
 OL
 p.1J uEL OVuE u'Poupa TOI.OVTce 
,
 , ."", À .... ,
" 8 .... '" , ,
, 
OVUEVL, OVT a7T0VTWV V'7TEtTat OVu E'7TL vp.Et, 1] P.ETpt..oo
s OVuE 
" \ À .. 
 '" '5::'" '5:: '" '
'''\ " I ,
 ' 
p.a^ ov 1] uEt, OVu OTE p.1J uEt, OVu O/\.W
 TWV TOWVTWV OVuEV. IS 
,., 5:::' , (, " .. , 'l:.' c: 5::: ,." , 
oua uE '7TpO
 vytEtav EOTt.V 1] 7TpO
 E1JEç;tav 1JuEa OVTa, TOVTWV 
, , t " c: 
.... \ .... " ÀÀ c: 
 I " 
opEçETaL P.ETptW
 Kat. W
 uEt, Kat TWV a wv 1JuEWV p'1J EP.- 
5::' , JI .. " À ' '" (, , " ( 
'7TOut(ùV TOVTOt.
 OVTWV 1] 7Tapa TO Ka OV 1] V7TEp T1JV ovUtav. 0 
, " II " ÀÀ '...., , c: 5:::' ... 
yap 01JT(ù
 EXWV p.a OV aya7Tq. Ta
 TOl.aVTa
 1]uova
 T1J
 
· t' c: 5:::' 'A,. , '" '" "\, t c:, 8 ' À ' 
aç;ta
. 0 uE UW'PPWV OV TOLOVTO
, a^^ W
 0 op O
 OYO
. 


20 


30. ob
 åle&ÀaO''Tos Kb r: åle&ÀaO''Tos ð
 Lb Mb 33. leal T/è å7r/XEO'- 
8a.. om. Kb 1119& 3. ÀV1rfîO'Ða.. à.1rOTtI'}'X&JlC&/JI Kb 5. 'Tcì add. Kb 
11. J.A.
JI add. Kb 13. oMJ-oM
 Rassow: orJÐJ-OrJ'Tf codd. 14. 
oùð"] orí'T J Kb 15. 'f1 ðeî r: 'f1 
fî ail8" tv K b : 'f1 
fî obØfvl (vel oMfvl) 
vulg. ob8/v. gO'a Bekker (et ut videtur r): oMfJf&s. & Kb: ob8fVÓS. ðtTa 
Lb Mb 20. à.
las] obO'ías Kb 64 


III. I 2. 


15 
EKOVU['fJ õÈ p.åÀÀov 100,Kfv 
 àKoÀalT{a T1}
 õfLÀla
. XII. 

 " ,
, t 
 , 

... 
 , À ' 
,... t , 
'YI P.fV yap vI. 1}vov1]v, 1'J vE vta V7r1Jv, WV TO P.fV atpfTOV, 
, 
... cþ , \,... À ' , t' \ cþ8 ' ... 
TO vf EVKTOV. Kat 1] P.EV V1T1J E
f.UT1JUL KaL npn T1'JV 2 
'" t1 cþ " 
... ,
 "
, ... ... "\.\ 
TOV EX OVTOS- VlTLV, 1J vf 1JvOV1J OVvfV TOLOVTO 7rOI..Et. p.alV\.ov 

't' 
" , 
, , , ' 8 () .... t.... 
25 vfJ EKOVULOV. {jf.O Kat E7rOVnVLlTTOTEPOV' KaL yap E 1.0' 1JvaL pq.OV 
, " ÀÀ ' , , ,., ßl ' ,., 't 
7rpO
 aVTa' 'lTO a yap fV T<<e <<e Ta TOf.aVTa, KaL Of. 
' 8 ", 
 , ,,
... " cþ ß " " aÀ Ò 't 
f LUJ.LOI. aKLVVVVOL, f7r1.. vE TWV 0 fpWV ava'IT f.V. O
Etf 3 

,
 , t , t' t 
 À '... ,., 8 ' rl 
V av ovX OP.Otw
 EKOVUf.OV 1'J vn c.a Ef.vaL TOIS Ka fKaO"TOV' 
", 't/ À ... 
,,
, À ' , t' '" 
aVT1J P.fV yap a V1TO
J TaVTa vE vf.a V7rf]V E
LOTf]lTf.V, roUTE 
\ '''' À t ,., \ "I' ÀÀ ' ,., 
, ,,
 '" 
30 KaL Ta 07r a pf.7rTELV KaL Ta a aUX1Jp.oVff.V' vf.O Kaf. vOKn 
ß '''' ,., 
" À ' " À " () ' " 
. Lata nvaL. TCf> v aKO aUT'fJ ava7ra LV Ta J.LfV Ka fKaUTa 4 
t' ( ' () " , " ' ) " 
, "' À · 
E KOVlTta f7rf. VJ.LOVVTf. yap Kaf. opEYOP.fVCf> ' TO v 0 OV 1]TTOV. 
' 8 ' , , 8 ...., ' À ... , 
, " ", 5 
ov ns- yap f'ITL vJ.Ln aKO aOTO
 Etvaf.. TO v ovoJ.La T1J
 aKO- 
À ' "", 
't , cþ ' t/ 
alTLa
 KaL f1TL Ta
 7raLvLKaS- ap.apTLas- fpOJ.LfV. fXOVUI.. 
1119 b' t, ,
, " , À ,., , 8 ' 
yap Tf.Va OJ.LOI..OT1JTa. 7rOTfpOV v a7rO 7rOTEpOV Ka EtTat, OV fV 
, , ... 
 cþ ' 
 " À 
 ' '" '''' "" 
7rpO
 Ta VVV vta EPEf., V1} OV v OTt TO VUTEpOV a7rO TOV 7rpO- 
, , ,,
, t/ , 6 À ' 8 ''i .... 6 
TEpOV. ov KaKW
 v fOI.KE P.fTEV1]VEX aLe KEKO au aL "yap vEt 
, " , " " " ÀÀ '''t. t1 ,., 
TO TWV aLUxpwv OPfYOJ.LEVOV KaL 7T0 TJV aV
f]Uf.V fX OV, TOLOV- 

... ' À t, 8 ' "" " 8 ' ... 
$ TOV vE p.a LUTa 1} E7TL vp.La KaL 0 waL
' KaT E7rL vJuav yap 
,..,,, " Ò ' \ 1 \. , , , .... t 
 ' 

6)ut Kac. Ta waf. La, KaL p.w\f.lTTa EV TOVTOLS' 1'J TOV 1JvfO
 
"t ,..., t1 , 6 , \ t , 't1 " À ' 7 
OpE
L
. Et ovv p.1] fOTaL fV7TEL E
 Kaf. V1TO TO apxov, f7re. 1T'O v 
.'t II À ",., t
, 1/f t' ' 8 " 
1'J
Et. a7r f]UTOS' yap f] TOV f]VEOS' Opf{;L
 KaL 7raVTaxO EV TCf> 
" ,t", 8 ' " "t' , 
avofJT<f>J Kaf. 7J T1}
 E'7TL vp.c.aS' fVfpYELa aV
Et TO UV}')'fVES', 
't. ' À " cþ 
 '''i' "" À '1 , 
JO KUV J.Lfya at Kal. 0' ovpaL WUf., leal. TOV OYLUP.OV 
KKpOVOVUf.V. 

 " 
.... , ... " \ ' À ' '" À ' 
vf.O vEl. J.LETpLa
 El.VaL aVTa
 KaL 0 c.yas-, KaL T<<e oy
 J.L1J- 
8 " ,., 8 " Õ ' " , () ' À ' , Q 
EV EVaVTf.OVlT aL-TO E TOLOVTOV EV'7TEL ES' EyOP.EV KaL KfKO- . 


25. ð
 Argyropylus: ð' codd. j""oJlflðuTTOJl KlJ Þ4Ô&OJl Kb Mb r 
28. lICOt'JfT&OJl r: fþfVICT
)JI Kb Lb Mb 29. a.Vr
 Bekker: alJT7] codd. 
TaÍÌTa] Tc\ Kb 1110 b 4. T
 ] T
JI Kb Mb r a.

7]O"&JI] f
&JI a.t)
7]O"w 
Kb: fort. alí
7]JI tXOJlTa Mb r 6. 1Ca2 ante }'J.À&O"Ta om. Kb Mb 7]] 
-yc\p leal 7] Kb 8. .".J.JlT08fJl Kb 12. "a2 om. Kb III. I2-IV. ]. 


65 


À ' r! Ò '" 
aUp.fVOV-WU7rEP 
 TOV 
TOU 7fatÒaywyov 'iìz.', Ot)TW Kal 
9 ÀÓYOV. ÒtÒ ÒE't TOV U
cþpOVO
 
T<:> ÀÓYCf>. (TK07rÒ
 yð.p àp.cþoîv 
' cþ ... 
,.. ,( 
 '" , 
uw pwv WV uEl. Kat W
 uEt Kat 
\.' "',...
,.. " (J , "" ' 
10 AOYO
. TaVT OVV 1JP.LV El.p1Ju W 7rEpt (Tw't'poervvT)
. 


7ra'tòa ÒE't KaTà TÒ 7fpÓCfTayp.a 
, , l1 " ,,, 
TO E7rLUVP.1JTLKOV KaTa TOV 
TÒ f7rt8vp.T}TtKÒV UVP.cþWVE'tV IS 
TÒ KaÀóv, KaL f7ft8vP.Et Ó 
ÔTE. OVTW Òf TáTTH KaL Ó . 


A I 
, (C" \ ' À l1 I 
" 
,... ( 
EYWP.EV u Eç1J
 7rEpt E EVuEptOT'1JTO
. uOKH u1] Etvat 1J 
\' " '" "f ' À l1 ' " 
7fEpt XP1Jp.aTa P.EUOT'1J
' E7raWEl.Tat yap 0 E EvuEpW
 OVK EV 
" \. " ,
" ... f ' cþ , s::' ..., '" , 
TOL
 7r0AEP.tKOL
, OVu EV OIS 0 UW pWV, OVu av EV TaL
 KPL- 
'\\' ' ò ' , " À "',I, "\. À Ò ' 
erEerw, al\l\a 7rEPL OULV XP11p.aTWV Kal. 11'1' LV, p.aA OV 25 
, '" 
, , 
, À ' ,,.,, , C' 
2 EV '!1 voerEl.. XP17p.aTa vE EYOP.EV 7raVTa ouwv 1] açLa vo- 
I ,.,,,
'" f' , \ ( , À l1 ' 
3 p.l.up.aTI. p.ETpEl.Tat. EerTL uE Kat 1] aUWTLa Kat 1J aVE EVuEpta 
" ' ß À ' \ ' ÀÀ '..I, ,,,,,, 
7rEpt XP'1p.aTa V7rEp 0 at Kat E EI.'I' fL
' KaL Tl]V f.Lf:V aVE- 
\. l1 I , , \ ,.. " ÀÀ '" 
 '" \ , 
AEVuEpLav 7rpOera7rTop.EV aEt TOL
 p.a OV 1J uEl. 7rEPL XP1J- 
Ò ' ?: ,
"" cþ ' , , 
p.aTa er7rOV a
overL, T1JV v aUWTl.aV E1TL EPOP.EV EV"OT
 uvp.- 3 0 
\.' ", '" ", \. ' 
 
7fAEKOVTE
' TOV
 yap aKpaTEI.
 KaL EI.
 aKOAaULav va1TavT)- 
, " \. " ò '" "" À I 
" ... 
4 pov
 aerWTOV
 KaAovf.LEv. 1.0 Kat 't'av OTaTOL vOKOVUtV fLva,: 
\.\.' ",., I tI , Ò ' , I 
7fo^^a
 yap af.La KaKta
 fxoverw. OV 1J OLKEtW
 7rpouayo- 
, ß ' À "" ... f.' ,,, 
5 pfVoVTat' ov ETat yap aUWTO
 Etvat 0 fV KaKOV EXWV, 
" ""l1 , , "., ,,( 
, " , ÀÀ ' 
TO 't'uEtpEl.V T1]V ova-tav. aUWTO
 yap 0 VI, aVTOV a7fO VP.E- 1120 & 

 "'
" ' A ' f "'... ,( '" , I cþ l1 , 
vo
, vOKEI. u a7rW 
ta Tt
 aVTOV El.VaL KaL 1J T1J
 OVUta
 uopa, 
( ,,/"." 
, ,,, ,., 
 " " , , Ò ' 
W
 TOV 
1Jv vta TOVTWV OVTO
. OVTW v1J T1JV aa-WTtaV EK fXO- 
(} '9'
'" ,,, , '" (} ,... \ 
6 P.E a. wv v EOT&. xpEta, EerTL TOVTOL
 XP1Jer at Kat EV KaL Ka- 
^ ( À " 
" \ ^ , " 
, " ,.. 
KW
. 0 7T OVTO
 u fUT&. TWV XPTJULf.LWV. EKacrTCf> u apurra XP1J- 5 
f " " \", , \ \' 
" , 
Tal. 0 fXWV T1JV 7ffpt TOVTO ap
T1JV' Kat 7r^OVTCf> v17 XP1J(TETat 


13. ð
J -yap L b Mb r 22. ð
 Kal f
i1s Kb ð
 scripsi : ð' codd. 
7J add. Kb 27. 7J alterum om. pro Kb 34. 
I' ] 
I' T& Lb Mb r 1120.4. 
XPEla] xpE(a T&S Lb Mb r 6. TOVTOJ fKauTOI' L b Mb r ð
 Kb r 
1" 66 


IV. I. 


tJ ( .f , " , " 9' 
" \ 
aptuTa 0 EXWV T11V 7rEPL TO. XP1]J.LaTa apET1]V. OVTO
 u fOTLV 
( ' À () , ,,
,... 
" , 
, \ 
o E fV EpLO
. XP1]eTt
 u ftvat uOKEL XP1}J.LaTWV ua7rav1} Kat 7 
ÕÓeTIS. 
 òÈ À
t's Kaì 
 cþvÀaK
 KT
eTL
 J.LâÀÀov. ÒtÒ p.âÃ- 
À " "' À {} ' \ 
 
 ' '" 
".. À ß ' H (} 
10 OV fOTL TOV f EV fpl.OV TO uLuovat OL
 uEI. 1} aJ.L avEf,V 0 EV 

" , ' À ß ' H {} , 
 " " , , " 
 " À 
uEI.. Kat J.L1] aJ.L aVftV 0 EV OV uft. T1]
 yap apET1}
 J.LU/\. OV 
,... ".. \ ..., , "' À \' "' À 
TO EV 7rOl..ftV 1] TO EV 7rafTX ft V, Kat TO. Ko. a 7rpaTTELV J.La - 
À .. , , "'" ,., 
 À 
, H "
 
OV 1] TO. ataxpa J.L1] 7TpaTTftV. OVK aU1} OV u OTt 171 J.Lt:.v 8 

 ' 
 \.. " " À " " 
, À ' 
vOeTEI. f7TETat TO EV 7rOLftV Kat TO Ka a 7rpaTTftV, TV vE 1]- 
,I, ,.., .." " ,(, " 
I5."EI. TO EV 7TaeTXELV 1] JJ-1'J al.oxp07rpayftv. Kat 1'J xapt
 TCP 

 
 ' , ^ ' À ß ' , ( " 
 ' 
 \ À 
utuOVTI., OV TCP J.L1] aJ.L avoVTt, Kat 0 e1iaWO
 uf J.LUJ\ OV. 
Kaì p
OV òÈ TÒ p.
 ÀaßE'iv TOV òovvat. TÒ yàp OlKEtOV 
TTOV 9 
.f. '" ÀÀ .. , À ß ' \ , ÀÀ ' , ' À 
7TpOtEVTat. J.La OV 1] OV aJ.L aVOvut TO a OTpI..OV. Kat E EV- 10 
{} ' 
"' À ' ( 
 
 ' (
" À ß ' , 
EPWt vE. EyovTat 01.. uLuOVTf
. 01.. uE p.1] uJ.L aVOVTE
 OVK 
, ' À {} ' , " , ÀÀ ' , 9' , 
 ' 
20 Et
 f EV EpWT1JTa E7TaWOVVTaL, a OVX 1]TTOV EL
 ut.KaLocrvV1]V. 
OL òÈ ÀaJ.LßáVOVTE
 Ov'ô' f7ratvoVVTaL 7rávv. cþLÀOVVTal.. òÈ O)(E- 11 

 \ , À ( ' À () ' ^, " " , cþ ' À f 
vOV J.La tUTa 01.. E EV EptOt TWV a7r apET11
. W E tJ.LOI.. yap, 
" 
" "
 , A t 
, ", , t. À ' \ 
2 TOVTO v EV T'[1 vOCTH. t vE KaT apET1]V 7rpaç;ft
 Ka at Kat 12 
'" À '" 
 , (' À {} , ... 
, '" À '" pi 
TOV Ka OV EVEKa. Kat 0 E EV EpW
 OVV uW(}"H TOV Ka OV EVfKa 
, , {} " ". , 
 '" 'H , H ''''\" H 
25 KaL op W
. Ol.
 yap uf(. Kat oua Kat OTE, Kat ralV\.a OCTO. 
pi " , (} '" 
, \ '" c: 
 ' '" ' À ' \ \ 
E7TETat Tn op 11 uOCTH. Kal.. TaVTa 1JUEW
 1] a V7rW
. TO yap 13 
" , (
,.. " À pi 
, À ' (
, 
 
 ' 
KaT apET1]V 1]uV 1] a V7TOV, 1]Kl..eTTa uE V7T1}pOV. 0 uE uLuOV
 14 
'" ,
".. ... " À '" 
 ' À ""' 
, , " ÀÀ 
O'S J.L1'J ufL, 1] J.L1'J TOV Ka OV EVEKa a i\a uta TI..V a 1JV 
, , , ' À {} , , ÀÀ ' ., ÀÀ c: {} ' , 
, c: À 
atTtav, OVK f EV EpW
 a a O
 Tt.
 p'Y} 1]UETal... OVu 0 v- 
30 7T1}pW
. J.LûÀÀOV yàp ÉÀotT' 
v Tà XP
J.laTa T

 KaÀ

 
, i: ^ Ò ' , ' À e ' ' ò ' À '..I, 
'pI {} , 
7Tpa,:;fws, TOVTO OVK E EV EpWV. OV E 1]." ETat uE 0 EV 1-'-1] 15 

" , " ,,' " " ( , 
uEL. OV yap EeTTI.. TOV J.L7J TLJ.LWVTO
 TQ xp 1 1p.aTa TJ TOl..avT'Y} 
À ",I, , 
 ,,

 ,
" , ", "... ^ 
1}." t.
. OVK av H1] ut:. OVu aI..T1]TLKO
. ov yap ECJ"n TOV EV 7rOWVV- 16 
TO
. EVXEpW
 EVEPYETE'ieT{}at.. Ó{}EV òÈ" ÒEt, À
tETal.., olov à7TÒ 17 


16. p.
 om. pro Kh Mb r 21. crXE
ÒJl om. K b Mb r 
ol1

 vulg.. p.
 et Tà xp
p.aTa om. Kb 


32. ov Kt.. Asp.: IV. I. 


67 


TWV lò{wv KT1]p.áTWV, olJX W
 KaÀÒV àÀÀ' WS' àVaYKaLOV, 1120 b 
,., II Ò 
 , ,
, , À ' ""
, ß À ' , 
07rW
 fX'[1 Luovat. OVu ap.E 1]UEt TWV tut.WV, OV OpÆVO
 YE 

,' " '" ,
, '" '" 
, r! II 
uta TOVTWV TI.ULV E7rapKEW. OVuE TOLS' TVXOVUL UWUEL, r.va EX'[1 

 
 ' ". 
 '" ,,., ,... À ' ' A () , 
" , 
18 uLuovaL OLS' uEL Kat OTE KaL OV Ka OV. f EV fpLOV u EUTL 
cþ ,
 "f ß ' \. \. ' '" 
,,., A ' 
U oupa Kat. TO V7rEp al\.l\ELV EV 1''[1 uOCTEL, WCTTE KaTa Et7rELV S 
f '" ' À ' '" ßÀ ! ' cþ ' f , ' À () , 
EaVTcp E aTTW. TO yap p.1] E7rELV E EaVTOV f EV fpLOV. 
" " 
, f ' À () , À ' ", '" 
19 KaTa T1]V Ovutav u 1] E EV EptoTYJ
 EYETaL. OV yap EV TCP 
À ' () ,,

, " À () , , ÀÀ " .... '" 
 
 ' 
7r 1] EL TWV utuOP.EVWV TO f EV fpl.OV, a EV TV TOV utuOVTO
 
r' t rl Ò ' ..., " 
 ,
 ' () ' 
 ' À ' 
EçEt, aVT1] E KaTa T1]V OVUtav utuWUtV. OV EV u1] KW VEl. 
' A () ' '" , " À ' 
 
 ' ,..." ' À 
f EV EptWTfPOV Etvat TOV Ta f aTTW utuOVTa, Eav a7r E aT- 10 
, 
 
 '" ' A () ' 
...... 
 '" f' , 
20 TOVWV uLucp. E EV EpLWTfpOL uE EtVaL uOKOVCTLV 01. p.1] KT'1]ua- 
, \. \. ' A ß ' ", II , '''' 
"').EVOL a^l\.a 7fapa a OVTfS' T1]V ovul.av. a7TELpOL Tf yap T1]S' 
, Ò ' " , '" " A \. ' f '" ., 
EV ELa
, KaL 7raVTE
 aya1TwuL p.a I\.OV Ta aVTWV Epya, 
r! f " 'f , A ....
" t'
 \ 
WCT7rEp 01. YOVELS' KaL 01. 7rOL1]TaL. 7r OVTEtV u OV pq.ut.ov TOV 
' A () , '\. \ II '"" \.' , 
f EV EptoV, P.1]TE 1\.1]7fT'LKOV OVTa P.1]TE 't,v/\aKTLKOv, 7T'pOETtKoV IS 
Òf Kat p.
 np.WVTa Òl.' aVTà Tà xp
p.aTa àAA' fVEKa T
S' 

 ' 
", À ". "', ,., f ' A II t 
21 uOUEWS'. vl.O Kat EYKa EtTal. 1'11 TVX?1 01'1. 01. IJ-a tUTa aÇ;l.ol. 
II ,., A .... ß '
' , ' À ' '" , 
OVTE
 1JKLuTa 7f OVTOVUtV. uvp. aLVfl. u OVK a oyw
 TOVTO. OV 
''V'' ".f " A ' H " ,., 
yap OI.OV TE XP'7p.aT EXELV p.1] E7TLP.E OIJ-EVOV 01TW
 EX'l], WU7T'fp 
, Ò ' " '" ., AÀ " 
, "., 
.... , Ò '''' , 
22 OV E7T't. TWV a wv. ov p.1]v uWUEt YE OLS' OV vEL OV OTE p.1] 20 

 '" ,
, H II \. À '" "..\.f' , 
vEL, OVu oua al\. a TOtaVTa. OV yap av ETL 7T'paTTOL KaTa 
, ' A () ' \, '" , À ' '
tI , 
T1]V E EV EpI.OT1]Ta, Kat Et
 TaVTa ava wuaS' OVK av EXOL EtS' 
l> 
 "', À ' ,., ,,, ' À () I " f 
23 a uEL ava LUKEtV. WU7T'fp yap ELp1]Tat, E EV EpWS' EUTI.V 0 
" " 
 '" "
 
" f
' f ß ' ÀÀ 
KaTa T1JV OVULav ua7ravWV Kat Et
 a uEl.. 0 u V1fEp a WV 
" 
," , À ' " " À '" 
aUWToç. uW TOV
 Tvpavvov.; OV EyOP.EV aUWTOv
. To yap 7r 1]- 25 
() "', , 
 .... (. ' ò ... "
 ' ,,.. 
OS' T1]S' KT1]UEWS' OV vOKEL pq. tOV Etvat TaL
 vOCTEUL KaL TatS' 
24 Òa1fáVaL
 v7rEpßáAÀELV. T
S' fAEV()fptÓT1]TOS' ò
 P.EUÓT1]TOS' 
" , , 
 ' ' À """ f ' A () , , 
OVU'YJ
 7TEpl. xp1]p.aTwv vOULV Kat 1J'Y tv, 0 E EV EpLO
 KaL 


1120 b 4. gTf leal olì] g1rOV K b 5. leaTaÀt1rÛJI Kb Lb M b 
1rftJl L b 9. ðl8CAJC1W fort. sed udend urn 


6. È1rtfJÀl- 


F2 68 


IV. I. 


Òc.S<TH Ka
 Òa7j'aV
<TH El!; &. ÒEt Kal å<Ta ÒEt, ÓP.O{W!; iv p.t.- 
". , ' A \ '" c: Ò I , A ',I,. Ò J H 8 
3 0 KpOt!; Kal.. p.Eya ot.!;, Kal.. TaVTa 1] EW!;. Kat. 1]'f' ETat. 0 EZ' 
Ò .. \,., Ò '" ", "., \ "A,." I 
E(, KaL O<Ta H. T1]!; apET1]!; yap 7rEpt ap.
w OV<T1J!; P.E<TOT1J- 
I , cþ ' c: 
"'''' '''' , ,.. Ò ' 
TO!;, 7rOL1]<TEt. ap. OTEpa W!; vet. E7rETaL yap TV E7rt.EtKEt 0- 
c: , A ",1,. c: 
" " ", c:, 
<TEt 1] TOLavT1] 1]'f't.!;, 1] vE p.1] TOt.avT1J EvavTta E<Tnv. at P.EV 
... c: , , ,.""., '" c: Ò J' , 
 ". 
ovv E7Top.EVal.. ytVOVTaL ap.a EV T<p aVT'f>, at. EvavTtaL v1]- 
1121 A c: " , \ Ò ' " ò ' " A ". " 
& ov W!; OV. Eav E 7rapa TO EOV Kat. TO Ka W!; EXOV 01.Jp.- 2
 
ß ' ,,.., A ' A ' , Ò ' \ c: 
,.. 
atv'[l aVT
 ava t<TKEtV, V7r1]<TETat., P.ETpt.W!; E Kat W!; vet.. 
^ ., ,.. , 'I" ò l1 \ A "l1 ' A,.' ... Ò " , 
T1]!; apE77J!; yap Kat. 'II E<Tual.. Kat V7rH<Tuat E
 OtS' Et Kat 
c: Ò ". \' , Ò " \ c: ' A l1 ' , I 
W!; Et.. KaL EVKOWWV"tITO!; E<TTtV 0 E EVUEPW!; Et!; XP1]p.aTa' 26 
Ò ' " ò '" 8 ,,,. " , 
5 vvaTaL yap a LKEt<T aL, p.1] TLP.WV YE Ta XP1]p.aTa, Kat. 27 
" AA ' l1' " ò ' " ' A '" À I , 
p.a ov axuop.EVO!; E(, Tt EOV p.1] ava W<TEV 1] V7TOVP.EVO!; Et 
, Ò ' , ' A '" 
 ' ò " , 
p.1] EOV n ava W<TEV, KaL T<p '"'-It.p.wvt 11 OVK apE<TKop.EVO!;. 
3 c: o 
, " ", 
 , " 'I" ò ' A,.' 
v a<TWTO!; Kat. EV TOVTOt.!; vt.ap.apTaVEt' OVTE yap 11 ETat. E
 28 
Or!; òEt OVòÈ W!; OEt OVTE AV7râTat.' [UTat. òÈ 7rpoïOV(Tt cþaVEpw- 
" Ò ' c: ,.. ,., f ß A ' \ ' AÀ ',I,. " f 
10 TEpOV. Et.p1]Tat. 1] 1]p.t.v OTt V7TEp 0 at. Kat. E Et.'f'H!; Et<TtV 1] 29 
, , \ c: , A l1' " 
 I ., Ò ' , A ' 
acrwTta Kat. 1] aVE EVuEpta, Kat EV vV<Ttv, EV 0<TEt. Kat. 1]- 
..I,. "
, ", Ò "l1 c:, '" 
'f' Et.' KaL T1JV va7rav1]v yap Et!; T1]V O<Ttv TLUEP.EV. 1J P.EV OVV 
, , " ò Ò ' \, A ß ' c: ß ''' A ".
, 
a<TWT,a T
 'o
'at. Kal.. p.1] ap. avEt.v V7rEp al\. Et, T
 vE 
À ß ' ' AA ' c: Ò ' , A l1' ". '" Ò ' " A 
ap. avEt.v E Et.7rEt. J 1] aVE EVuEpta T
 OL ovat. P.EV E - 
A ' ". À ß ' Ò J c: ß ' AA A '., ,.. 
15 Et7rEt., T<p ap. aVEtV V7rEp a Et., 7T 1]v EV P.LKpOt!;. 
, , ... ,.., , " Ò ' r. J' c: ' ò 
Ta P.EV OVV 77J!; acrwna!; ov 7Tavv crvv va
ETaL. OV yap pC!- wv 30 
Ò 'l1 \. ß ' " ò Ò I I" \. , 
p.1] ap.ouEv I\.ap. aVOVTa 71"a<Tt t oval." TaXEW!; yap E7rt.I\.Et- 
c: " " ò I Ò Ò ' ,., ' ò '" " 
7rEt 1] OV<Tta TOV!; t. t.WTa!; t. OVTa!;, Ot7rEp Kat OKovcrLV a<TWTOI.. 
'" ",., '" Ò ' {: 
, '" ß A ' ... 31 
Et.VaL. E7rEt. 0 YE TOWVTO!; OçELEV av ov P.t.Kp
 E nwv EU'at 
^., \. l1' ", " \ f , " c: A ' 
20 TOV aVE
EVuEpOV. EVt.aTOS' TE yap E<TTL Kat V7rO T1]!; 1] tKl..a!; 


29. ð
î post gO'a om. Kb 30. ð' add. K b 1121& 4. "cù om. Kb 
7. fort. 
tJ.LCA)vlðov 9. ovli
 &Is li
î Coraes: ol1T'
 &"s ðEî Lb: om. 
Kb post ^v7l"
ÎTa& add. oi$T'
 &Is ð
î K b , &Is ð
î r 10. ð
 scripsi : 
ð' codd. 11. lv ðvO'[v om. Kb 15. lv Lb Mb Asp.: t!7rl Kb 
18. ð&li&J'T'as lli&
T'as Kb M b r 20. iaT'bs pro Kb Asp. T'
 om. pro Kit IV. I. 


69 


, 
, " " ,
" I 
 ' ' À6 " 
Kat V7rO T11
 a7ropl.a
, Kal. f7rL TO J.LHTOV uvvaTa, f HV. 
" " " '" ' À 6 ' "
 ,
 " À ß ' 
fX EI. yap Ta TOV f fV fPI.OV. Kat yap uLuW(Tt KaL OV aJ.J. a- 
, 
 I 
, ( 
,., ,
, "i' , 
, " ' e e ' " 
VfL, OVUfTfPOV u Cd
 uH OVu fV. EI. u1] TOVTO f 1.(1 fL1J 17 7rW
 
" ÀÀ ß ' À ,,'" ' À e I 
 , '9 
,., 
a W
 J.J.fTa a 01., El.1J av f fV fpLO
. uWUfL yap OL
 ufL, 
, , À ',1, "' 6 ' 
" 
, \ 
 " , l' cþ " À 
KaL OV 1J'f'fTaL 0 fV OV ufL. uLO Kat uOKfL OVK fLvat av 0
::l5 
rò 
eo
. ov yd.p J.J.oXe1JpOV ovò' àYfVVOV
 TÒ V7rfpßtÌÀÀftV 
32 
 
 I \, À ß ' ' À e ' 
 I 
 
,,., , 
utuOVTa KaL J.J.1/ aJ.J. avovTa, 1/ I. LOV uf. 0 uf TOVTOV TOV 
,,, À ' 
 ,., ß À ' ,." À 6 ' "i' 
 I 
Tp07roV aUWTO
 7r0 v uOKfL f TI.WV TOV aVf fV fpOV fLvat uLa 
", ,,., 
 , , cþ À ,., ÀÀ ' .\ 
 ' , 6 I 
Tf Ta fLp1JJLfva, KaL 01'1. 0 J.J.fV W f H 7r0 OV
, 0 uf ov fva, 
, ÀÀ ' , 
, (I , ). \. ' ( ÀÀ ' ,., " 6 I 
33 a OVu aVTOV. alV\. 01. 7r0 01. TWV a(TWTWV, Ka a1ffp 30 
" ' À ß I "' e ' 
,., ", , ,., 
fLp1]TaL, KaL aJL aVOV(TLV 0 fV JL1] UfL, KaL fL(TL KaTa TOVTO 
34 ' À ' e À \ 
" 
" ß ' À () " 
aVf fV fpOL. 1J7rTLKOL uf Yl.vovTaL uta TO ov f(T at. J.J.fV ava- 
ÀlUKHV, fVXfpW
 òÈ TOVTO 7TOt.fîv J.J.
 ôvva(T6at. Taxv yàp 
, À ' ", ( , , '
 ... (, r. 
f7rt. H1ffL aVTOV
 Ta V7rapXOVTa. avaYKa
ovTat ovv fTfPWVfV 
, 
 tl S1::' 'S1::" S1:: ' ,., À ,., cþ , r ' À 
7rOpt
fLV. aJ.J.a uf KaL uta TO JL1]UfV TOV Ka OV pOVTL
fLV 0 1.- 1121 b 
, " e À ß ' 

/' , e '" 
ywpw
 KaL 7TaVTO fV aJ.J. aVOvutv. utuovat. yap f7rL vJ.LOVUI., 
\ 
" ,., 
 ' e ' 
, ,,., 
 cþ I 
 ' , 
, ' À 
35 TO uf 1fW
 1] 7r0 fV OVufV UVTOL
 uLa fpH. UL01ffp OVu f fV- 
e ' ( 
 I ,,.,,, " À ' '5:' , 
fpl.Ot at uOUfL
 aVTWV fLUI.V. OV yap Ka at, OVuf TOVTOV 
,.1 , 
 ,( S1::'" , ÀÀ ' 
, ,,
,.. I e ' À 
fVfKa, OVuf W
 uft. a fVtOTf OV
 uH 7rfVfU at., TOVTOV
 7r OV- 5 
, ,., ,,.,, , ''' 6 ' 
 ' +- 
,.. 
ULOV
 7rOI.OVUL, KaL TOL
 J.J.fV JLfTpLOL
 Ta 1] 1] OVufV o.v uotfV, 
,., 
, ' À é " , " ÀÀ ( 5:' I 
 \. \.' 
, \ 
TOL
 uf KO a
LV 11 TLV a 1]V 1JuOV1]V 7rOpl.
OVUt 1TOlV\.a. uto KaL 
, ' À ,,..., \ ( ÀÀ ' , ,. , , À ' 
aKO aUTOt aVTWV ftUtv 01. 7r0 01.. fVXfpW
 yap ava LUKOVTf
 
" " À ' 
 " ,
'" , 
KaL fL
 Ta
 aKO aUl.a
 ua1TaV1JpOI. fLUL, KaL uLa TO J.J.1] 7TpO
 
, - \.' r.'" , , ( 5: " À ' ( , "i''' 
36 TO KW\.OV 
1]V 1TpO
 Ta
 1Juova
 a1TOK LVOVULV. 0 J.J.fV OVV auw- 10 
, 
, , , '" ß ' , 
TO
 a7TaLuaYWY1JTO
 YfVOJ.J.fVO
 fL
 TaVTa J.J.fTU aLVEI., TVXWV 
37 
" À ' , " ", 
I ' cþ ' ,,, ( 
, 
u f'1TLJLf fLa
 fL
 TO JLfUOV KaL fL
 TO ufOV a tKOLT avo 1] u 
, À 6 ' " I " , ( 
 ,., , ,,., ,,.. 
aVf fV fpLa aVLaTO
 l' fUTtV uOKft yap TO Y1Jpa
 KaL 1faua 


24. 6)fs] olì Kb 25. ou om. Kb r ou om. Kb r 
33. 'TOV'TO 7rOtf:w p.
 
6J1aC1'6at L b l\1b: 'ToVro 7rOtf:W r: 
Kb 1121 b 4. 'TolJ'TOV Kb: 'T0,(01) av'Tov Lb M b r 
add. K h r 13. 'T' scripsi: "y' Kb: om. vulg. 


29. 'TE om. Kb 
\ ^ ^ 
p:1J 'TOV'TO 7rOtEIJ1 
12. ds post Kal 70 


IV. I. 


., ò " À 0 ' ,.. ) ' rJ,.' ,., , 0 ' 
a vvaJ.1.l.a aVE EV EpOV
 7rOLELV , KaL UVJ.1.
VEUTEpOV TOL
 av PW- 
" " (' ÀÀ 'rJ,. À ' "\. À 
15 7rOL
 T1]
 auwTLa
. 01. yap 7ro 01. 
L oxp11J.1.aToL J.1.al\. OV 

 Ò ' ,
 ' 
", , , À 
 " 3 
1J OTLKOL. KaL vLaTELVEL v E7n 7roÀv, KaL 7r0 VELvE
 f(TTLV. 8 
ÀÀ " , 
 " ,." À 0 ' "i' , Ò ' 
7r0 01. yap Tp07rOL vOKOVUL T1]
 avf. EV f.pLa
 fLvaL. EV VUL 
yàp otJlTa, TV T' fÀÀf.l\þEL Tij
 ÒÓUf.W
 Kal TV V7rEpßOÀV riJ
 
À ',I, ,,, ( À ' À ' ' À ' , , 
1] 'I' f.W
, OV 7ralTLV 0 OK 1]pO
 7TapaYLVETat, a À EVLOTf. XW- 
, 
 \ 
 , " À '", ( ß ' ÀÀ t\ 
 ' " ò ' 
20 pL
ETaL, KaL 01. J.1.f.V TlJ 1]'1' EL V7í'f.p a OVULV, 01. vf. T[1 0- 
'\."\ , ( , " ", , 
UEL f.^^f.L7TOVlTLV. 01. J.1.EV yap EV TaL
 TOLaVTaL
 7rpOlT1JyopLaL
 39 
9 rJ,. 
 À ' À ' , ß ' ,., Ò ' ' ÀÀ ' 
OLOV 
f.LuW 01. Y I. lTXpO I. KLP. LKE
, 7raVTE
 Tn OUEL f. EL- 
" 
t ' ÀÀ ' , 'rJ,.' ,
, ß ' À \. ß ' 
7TOVUL, TWV v a OTpLWV OVK E
LEVTaL OVvE OV OVTaL ,,-aIL a- 

 , 
, " '!I ' À ' ß ",,, 
Vf.W, 01. J.1.EV vLa TWO, E7TLELKELaV Kat. EV a f.LaV TWV atuXPWV 
( 
 " ,,, oJ. rJ,.' 
, " rJ,. \. , tJ ' 
25 vOKOVUL yap f.VLOL 1] 
aUL Yf. vta TOVTO 
Vl\.aTTf.W, t.va J.1.11 
, , 0 " " "t ' 
, ,( 
7rOT avaYKalT WlTLV aLlTXpOV TL 7rpaç;aL. TOVTWV vE KaL 0 
, ,,, ( " " Ò ' , , " 
KVJ.1.LV07TpLUT1J
 KaL 7ra
 0 TOLOVTO
. WVOJ.1.alTTaL a7rO T1]
 
( ß À ,., " 
 ' +- 
" ) 

, ... 
 ' rJ,. ' ß " 
V7TEp 0 1]
 TOV IL1]Vf.V av vovvaL. 01. V av vta 
O ov a7Tf.- 
" , ÀÀ ' II: , ('
 " , ,(, 
XOVTaL TWV a OTptWV W
 OV pqvLOV aVTOV J.1.f.V Ta f.Tf.pWV 
"\ ß ' ,
"" ( , " , ...,,.., 
30 i\.aJ.1. aVELv, Ta v aVTOV ETEpOV
 J.1.1J. apElTKf.L OVV aVTOL
 TO 
, À - ß ' , Ò Ò ' t\
' "i' " À ",I, 
IL1JTf. ap. aVEW J.1.1]TE I. oval.. 01. v av KaTa T11v 11'1-' LV 40 
V7TEpßáÀÀoVlTL T
 7ráVTOOEV Àap.ßáVELV Kaì 7rÛl', olov Ot 
, , À 0 ' ., , , r' ß " 
Ta
 avf. f.V f.pOV
 f.pyauLa
 f.pya
OJ.1.EVOL, 7rOPVO OlTKOL Kat 
, ( .., , "" " "\."\ " 
7raVTf.
 01. TOLOVTOL, KaL TOKLuTat KaTa J.1.LKpa KaL f.7rL '1ro^^':J. 
, '9 H o ' 
 '" À ß ' , (, , Ò ,.. 
1122 a 7TavTE
 yap OVTOL 0 EV ov vEL aJ.1. aVOVlTL, Kat 07rOCTOl' OV f.L. 
, Ò "" ., ,., 11:., , 
 rJ,.' , , 
KOLVOV f.7T aVTOL
 1] aLlTXpOKf.pvELa 
aLVETaL. 7Tal'Tf.
 yap 41 
tl , Ò " " , ,
 (, , 4 ') 
EVEKa Kf.p ov
, KaL TOVTOV J.1.LKpOV, OVELu11 V7TOJ.1.f.VOVlTw. TOV
... 
, , '\. 'H O 
' Ò " À ß ' 
, 
 
,.. , 
yap Ta p.Eyal\.Q, J.1.1J 0 EV vE f.L aJ.1. avovTa
, J.1.1]vE a VEL, ov 
À ' , À 0 ' 9 , , ' À 0 " 
5 f.YOJ.1.EV avf. EV EpOV
, OLOV TOV
 TVpavvov
 7r0 f.L
 7rOp OVVTa5 
,(, À " , "\. "\ ' ''' ÀÀ " ß ,.. , 
KaL Lf.pa CTV wVTa
, a^^a 7TOV1]pOV
 ILa ov KaL alTf. H
 Kat 


28. ,u.."l)
Jo' åJl K b : ,u.."OÉva L b: ,u.."OÈv Mb; ,u."OEJll åJl r 29. ab'Tòv 
Kb: TÒV ab'Tòv Lb Mb: .,.ò alrròv Db 30. à.pÉCTKH r: àpÉCTKEtv Kb Lb 
Mb 34. KU'Tà. ,uucpà. Asp.: lCa'Tà. ,utKpÒV pro Kb M b : Kui 'Tà. ,utlCpà corr. 1 
Kb Lb r Kal add. pro Kb Asp. 1122 n 1. InróCTov] chrÓ'TE Kb IV. 1-2. 


71 


.,
, f' ß ' 'f À 
, , f À ' 
4
 auLKOVS'. 0 J.1.fVTOL KV fVT1]S' KaL 0 W7rOuVT1]S' KaL 0 lJUT1JS' 
^ 1. À 8 ' ", 
 ^, , 
 'ri 
TWV U.Vf EV fpWV fLULV. aLuxpOKEpuE"LS' yap. KEpUOVS' yap fVE- 

 rJ,.' " , I
 f' , 
Ka UP.
OTEpOL 7I'payp.aTfvoVTaL KaL OVELu1] V7rOJLfVOVUW, Kat 

, 
 , , , " ,... À ' 
, 
" , 
01. J.1.fV KLVuVVOVS' TOVS' J.1.EYUTTOVS' fVfKa TOV 1]JLJ.1.UTOS', OL u a7rO 10 
,... rJ,. ' À 
 , 9' 
,,
 
 ' , rJ,.' 
 ' H B 
TWV 
L WV KfpuaLVOVULV, OLS' uft. uLuovaL. aJL
OTfpOL u1] 0 EV 
OV ÒE
 Kfpòa(VELV ßOVÀÓJLEVOL alCTxpoKEPÒE'iS'. Kaì 7råuat. ò
 ai 
44 ,., À ',I, , À ' () "
,,... ' À () I 
Tot.aVTat. 1] 'f' HS' aVE EV fpO L. ft.KOTWS' uf TlJ f EV fpLOTT]TL 
, À 8 I' , À ' "/"., " ,,, 
aVE EV EpLa EvaVTWV EYfTat.. J.1.EL':,OV TE yap fUTL KUKOV T1]S' 
, , '" ÀÀ ''' f , 'i\ " 
uuwnaS', KaL J.1.a OV E7rt. TaVT1]V aJ.1.apTaVOVCTLV 1] KaTa T1]V 15 
... À () " " "... ' À () ' ,,... 
4
 fX ft.CTav aUWTLav. 7rfpL J.1.fV OVV f fV EpLOT1]TOS' KaL TWV 
, , ,... ,..." , () 
aVTLKELJLEVWV KaKLWV TouaVT Et.p1]U w. 
^ ' t 
, +. , ' À B ... , , À ' 4 
II. uo
aL u av aKO OV OV ELVaL Kat 7rEpt. p.Eya 07rpE7Tft.aS' 

 À(} '" 
 ..., ", , , , , ,... 
ut.f Etv. uOKfL yap KaL aVT1] 7TEPL XP1]J.1.aTa Tt.S' apET1] ft.vaL. 
,,, Ò ' f ' À () , 
, " " 
OVX WU7rfp 1] f EV EptOT1]S' utaTEtVft. 7TEPL 7TauaS' Ta
 EV 20 
, , t ' ÀÀ ' "
 ' , , 
XP1]JLaut. 7rpa
ft.S', a a 7Tfpt. TaS' ua7rav1]paS' J.1.0VOV. fV 
, 
, f , ,... ' À () ' ' () () , , 
TOVTOLS' u V7TfPfXft. T1]S' f fV fpWT1]TOS' P.fYf fL. Ka a7rfp yap 
" , , r " ' 8 ' 
", 
TOVVOJ.1.a aVTO V7rOU1]JLaLVft., fV J.1.EYE fL 7TpE7rOVUU ua7TaV1] fUTLV. 
2 ,
, , () , "" ,
, , 
TO uE J.1.EYE OS' 7I'pOS' Tt.. OV yap TO aVTO ua7rav1]J.1.a TpL1]papX,:! 
, , () ... , , 
, , " ,,? , 
KaL apXL EWPcp. TO 7rpf7rOV u1] 7I'pOS' aVTOV, KaL fV cp Kat 25 
3 ,,., f
" ...
, 
 , , , c.' 
 ... 
7Tfpt. O. 0 u fV J.1.LKpOLS' 1] fV J.1.ETpLOf,S' KaT a
Lav ua7raVW1' 
, À ' À ' 'F' '" ÀÀ ' 
 I , À I " 
OV EYETaL p.fya 07I'pE7T1]S', OLOV TO 7T0 aKt. uOUKOV a 1]T'[l, 
' ÀÀ ' f , ' À H f" À " À 
a 0 fV J.1.fya 0t.S' OVTWS'. 0 J.1.EV yap JLEya 07rpf7r1]S' f EV- 
4 () , f
' ' À () , , 
''' ÀÀ À ' ... 
fptoS', 0 u f fV EptoS' OVufV J.1.u OV J.1.fya 07rpE7r1]S'. T1JS' 
Tot.aVT1]S' Õ' ltEWS' 
 J.1.fV lÀÀE"t.o/LS' JLLKp07rpf7Tft.a KaÀf'iTaL, 30 
f 
, f ß À ' ß ' " À " " " 
1] u V7rfp 0 1] avaVULa Kat. a7rft.pOKa t.a KaL ouat. TOt.av- 
, f ß ,),. ),. ,... ' () , " 
,.. , ÀÀ " 'F' 
Tal., OVX V7rfp ulV\.ovuat. TCf> JLEYE E"t. 7rfpt. U ufL, a fV OL
 
, Ò ... ,II: , 
 ... À ' H 
, 11:, ,,... 
OV fL KaL WS' OV uft. aJ.1.7rpVVOJ.Lfvat.. VUTfpOV u V7rfp aVTWV 
,... f 
, À " ,,, " , 
5 fpOVJ.1.EV. 0 uE J.1.fya 07TpE7T1]S' f7TLUT1]J.1.0VL fOLKfV. TO 7rpf7rOV yap 


7. ð ante ^"'7roðln-17s om. Kb leal ð ^?1crT
S om. (ut videtur) Asp. 
8. dcrtJ1 om. Kb 13. 

 r 15. TavTa pro Kb Lb 
] 
 01 pro Kb 
22. V7rEpÉXE1JI pro Kb 26. 8] a. rAsp. 28. O
TOS Kb Lb r 72 


IV. 2. 


35 l)vvaTaL 8fwpfìo"aL Kat Òa1faV
CTaL p.f'y&.Àa fP.P.EÀW
. é/JU1ffp 6 
1122 b yàp Èv àpxÍÌ Er7roP.EV, 
 
fL
 Taî!; ÈVfpYf[aL
 ópí(fTaL, Kal 
.,. " t 
 ,,... \. ,., 
 I ' À ' 
WV fUTLV. aL vl1 TOV J1Æya^01fpf'r;ov
 va1faVaL p.fya aL KaL 
I .... 
, , ,,, 
 ,,, I 
7rpf'TrOVCTar.. TOLa1JTa vll KaL Ta fpya. OVTW yap fUTaL fJ.Eya 
S1:: I " ,..." 
 "" "S1:: 
va7TaVf}p.a KaL 7rpE7rOV T<:> fPy<p. W(J'Tf TO P.fV fPYOV TTJ!; va- 
1 "t: S1::...... ,
, 
 I .... " ...., f 
5 7Tav1}!; açLov vH HvaL, T1]V vf va1fav1}v TOV fPYOV, 1} KaL V1ffP- 
ß ' ll 
 ' 
,' .... f À ' ^ À .... 
a ftV. va7Tav1}CTft vf Ta TOLaVTa 0 p.fya 07rPf7T11!; TOV Ka ov 7 
r1 "........,....,,, f.
1 , 
fVfKa. KOLVOV yap TOVTO TaL
 apfTacs. KaL fTL 1JvfW
 Kat 8 
.... f. , , ß À ' " .... ' À 
7TpOfTLKW
. 1J yap aKpt 0 oyr.a P.r.Kpo7Tperrf!;. KaL 7TW
 Ka - 
 
À ' 
 I ,
 I, ,+. ,.. ÀÀ ...., , 
LUTOV Kar. 7TPf7rWVEUTaTov, UKf't' aLT av p.a ov 1} 7TOUOV Kar. 
10 7Tcd!; ÈÀaX{lTTov. lÌvaYKaîov Ò
 Kal f.ÀfV(}ÉpLOV TÒV p.fyaÀo- 10 
.... .. "f ' À e ' 
 , "S1::'" ,'t 
7rpeln} EtVaL. Kar. yap 0 f EV fpLO
 va1fav1}uEt a vEl. KaL W
 
ÒE'i. f.V TOVTOL
 òÈ TÒ p.Éya TOV p.fyaÀ01fpf1fOV
, olov P.ÉYEOO
, 
, .... .... ' À () ' " , , , ...." 
 
7TEPL TaVTa T1}
 f fV fpLOT1]TO
 OVOì]!;, Kar. a'TrO T1]!; r.O"TJ
 va- 
f , " , À I , , f. " 
7ravrJ
 TO EPYOV 7rOL1JUEt p.Eya 07rpf'TrfUTEpOV. OV yap "1 aVT11 
, " , " ....", À ' tit: 
15 apfT1} KT1}J1.aTo
 KaL fPYOV. KT1Jp.a P.EV yap TO 7T EtlTTOV aÇl.Oz' 
, 9' ,,,
" I '\.' ( .... 
Tr.p.r.WTaTOV, OLOV XpVCTO!;, fPYOV vf TO p.fya Kar. Ka^ov TOV 
, , f () , () " Ò ' À ' (} 
yap TOLOVTOV 1} fwpLa avp.alTT'T} , TO E p.Eya 07rpE7TE
 av- 
, ) ,,, " " À I , ' 8 
1J.alTTOv. KaL fuTr.V fPYOV apET1}, p.fya 07Tpf7TEta, fV P.fYf H. 
'I E 
, .... 
 ' .,. À I " ... , 11 
5 UTI. vE TWV va1faV1}J1.aTWV OLa EYOJ1.fV Ta Ttp.La, OI.OV Ta 
' () , , 0 ' , " () ' f' 
20 7rfpL fOV
, ava 1}ILaTa KaL KaTaUKEvaL KaL VULar., OP.OLCø
 
,,' , ,,.. ,
, ,
 " , 
()f KaL 7TEpt 7rav TO vaLp.ovLOV, Kat oua 7TpO
 TO KOLVOV 
fVcþLÀOTlp.1]Tå f.UTtV, olov fL 7rOV xop1]Yfîv OLOVTaL Òf'iV Àap.- 
.... .... ........, t ,.. , ' À ' tf 
, 1 '> 
7TpW
 1} TpL1JpapXftv 1] Kat fUTLav T1}V 7r0 LV. EV a7raUL v .. 

 " '" I , rJ,.I " 
ú.jU7rEP EtP1JTaL, Kat 7rpO
 TOV 'iTpaTTOVTa ava't'fpfTaL TO TL
 
.... " t , tit' 
..., .. , 
25 wv Kat TLVWV V7Tapx OVTWV. açLa yap vft TOtJTWV fLvaL, KaL 
P.11 p.6vov T<<i> lpY<<e àÀÀà Kaì T<p 7rOLOVVTL 7rpÉ7TfLV. ÒLð 13 


1122 b 5. 
Eî... Kb Lb Mb 
Coraes: Àaßo{)("l1
 Rassow 
À07rpl7rELa seclus. M uretus 
22. 01'&" TE Àa
1f'pw
 Kb 


10. 

 r 13. TavTà. H& oiJO'l1S] ÈXolxrf'Js 
18. p..E-yaÀo1f'pl1f'ELa <<pET
 L b 1\1 b p..E-ya- 
21. 1f'E4>l pr. K b Asp.: (JO'a 1f'Epl vulg. IV. 2. 


73 


7TÉV'TJÇ P.fV OVK àv Et1] p.EyaA07Tpf'1r
S. OV yàp EUTLV à(f 
l' 
\. \.' 
, , II: 
, , ,... ' A ' () , 
7TOlV\a va7Tavl1uEL 7TPE7TOVTWS. 0 v E7TLXELPWV 11 I. r.os. 7Tapa 
, , t' , "
 , ", 
, , , (} ,... , 
14 T1]V açc.av yap KaL TO vEOV, KaT apET1]V vE TO op WS. 7rpE- 
7TEL Òf [Kaì] ois TOLaVTa 7TPOV7TápXfl. ÒL' aVTWV 
 TWV 30 
, "'9'''''' ,,...,,,,... 
7TPOYOVWV 11 wV aVTOLS P.ETEUTLV, KaL TOLS EVYEVHTL Kat. TOt.S 
, 
't ,
, '" , , .... , () If 
EVVO
OC.S Kat oua TOLaVTa. 7TaVTa yap TaVTa P.EYE OS' EXE"t. 
\ , t' , A. ,... .... II: À ' \ 
15 Kat açtwp.a. p.a t.UTa P.EV OVV TOt.OVTOS 0 p.Eya 07TPE7T11S, Kat 
, ,... , 
 ' II: À ' tf 
EV TOts TOr.oVTOt.
 va7TaV1]p.a(TLV 11 p.Eya 07TpE7TEl.a, WU7TEp 

 , "" ,... S1::' ,
, ,., 
ELp1]Tat.. p.EytUTa yap Kat Evnp.OTaTa. TCJJV vE tvC.WV oua 35 
" i:' "., \ 
 .... ", 1123 
Etua'1faç yt.VETaL, OC.OV yap.o
 Kat Et TL TOtOVTOV, Kat. Ef, 7TEpC. · 
11:.,.. ' A 
'r"' II: , 'l:' \' 
Tt 7J 7Taua 7TO t.S' U7TOVva
fI. 1] 01. EV açt.wp.aTt., KaL 7TEpt. 
(:' 

 II: 
, " A ' ,
 ' " 
 
çEVWV v", v7rovoxa
 Kat a7TOUTO a
, Kat vwpEaS' Kat aVTI.vW- 
1 " , II: ,
 ,II: A " À \. ' 
pEUS. OV yap ELS EaVTOV va7ravl}poS' 0 p.Eya 07rPE7T11S a I\. 
" " 
, 
.... "', () , " n 
ECS TU KOtVa, Ta vE vwpa TOL
 ava l}p.aut.v EX Ef, Tt. oJ.1.ot.Ov. 5 
À "'
".. , 8 ' 
16 J.1.Eya 07TPE7TOVo; vE Kat. OtKOV KaTafTKEvaUau at 7TpE7roVTW
 
'" A ' ( ' , '.... ) ".... 
T
 7T OVTce KOUJJ.OS yap Tt.
 Kat. OVTOS, Kat. 7TEpt TaVTa 
,.. \. \. 
 ,..,., À ' ^" ( ' AÀ 
JJ.UI\AOV va7ravav oua 7rO vxpoJ'c.a TWV EPYWV Ka tUTa 
, "' ) " It' " " "II:. 
Ii yap TaVTa, Kat EV EKa(J'TOt.
 TO 'fjpE7TOV" OV yap TaVTa ap- 
, 
 8 ^ " 8 ' , S1::" It .... \ , rJ,. \ 't , 
J.A.O
fI. EOLS Kat av pW7TOt
, OVv EV tEp
 Kat Ta't'CP. Kat E7TEL 10 
^ 
 , f!'I ,,"', , 
\. 
TWV va7TaVl1J.A.aTwv EKa(J'TOV iuya EV TCP YEVEt., KaL P.EyU/\.O- 
, ( II: À ^ ) , " , \. ' , " () S1::' , 
7TpE7TEUTaTOV a7T w
 P.EV TO EV p.Eyal"\cp p.Eya, EVTav a vE TO 
, , , \ 
 rJ,.' " "" , ....,,... 
18 EV TOVTOt.
 p.Eya, Kat. vt.a't'fpfl. TO EV TCP EPYCP J.A.Eya TOV EV TCf> 
S1:: , rJ,. " , , II:. A \. ' .... \.' 8 \. 
va7Tavl}p.aTt." u't'at.pa J.A.EV yap 1] Ka I"\tUT1] 1] 1"\1]KV O
 p.Eyal\.o- 
, " 
" 
, II:. S:" , , \ 
7TpE7TELaV EXEt. 7Tat.vt.KOV vwpOV, 1] vE TOVTOV Tt./J:11 P.t.KpOV Kat 15 
19 àVEÀEV8EpOV. Òtà TOVTÓ ÈUTt. TOV J.1.EyaÀo7TpE7TOV
, Èv <<é 
v 7TOtp 
ylVEL, J.1.fyaÀo7TpE7TW
 7TOt.E'iV (TÒ yàp TOr.oVTOV OVK EVV7TfpßATI'- 
) \ tI , , l:' ^ 
, ^, .. 
20 TOV Kac. EXOV KaT açc.av TOV va7TaV1Jp.aTOS. TOLOVTOS J.1.EV OVV 


30. leal seclusi TOIa.VTa. Kb: T4 TO&aVTa vulg. T(;)JI Kb: 
Ià TW., vulg. 
1123& 2. 1râcra 
 7r&ÀIS Lb l\1b Asp. 10. l7rEl Felicianus (et ut vide- 
tur Asp.) : f7rl codd. 12. å1rÀws addidi 14. 7] lCaÀÀCcrT1] add. K b 
À,JlCu8os] À.qlCv8os 7] 1Ca.l\ÀCcrT1] codd. 74 


IV. 2-3. 


6 Ó fLEyaÀ07f'pE7f'

. Ó Õ' v7rEpßáÀÀwv Kal ßávavuo
 T<ê 
, ,
 I , \. ' f ß I \. À t1 
 , 
20 7rapa TO vEOV aval"\tuKELV V7f'Ep al"\ Et, WU'úEp Etp1]Tat. EV 
yàp Toî
 p.tKpoî
 TWV Òa7f'av1]J.uìrwv 7roÀÀà àVaÀ[UKEt Ka
 
À ' " A ." ,... f ,.. 
afL7rpVVETat 7rapa P.E O
, OtOV Epavr.cTTa
 yafLtKW
 EUTtWV, 
, 
 ,... ,...,,... ,
 A- ' , A-' 
Kar. KWfLcpvOt
 XOp1JYwv EV Tn 7rapov<<t! 1fop't'vpav EtU't'fpWV, 
H f. M ... \ I , ,... I , ,... 
WU7rEp 01. EyapOt. Kar. 7raVTa Ta TOtaVTa 7rOt1JUEt ov TOV 
aÀ ,..., , \. A ' , À ,... , 
, \ 
, 
25 K OU EVEKa, al"\ a TOV 7f' OVTOV E7rtvEtKVVfLfVO
, Kal. vta 
... " () 'r () \..., 
" ÀÀ " 
TaVTa OtOfLEVO
 aVfLa
fU at, Kat OV P.EV vEt 7ro a ava- 
ÀwuaL, àÀíya òa1faVWV, OV õ' úÀ{ya, 7ToÀÀá. Ó ÕÈ fLtKpo- 21 
, \ I ' ÀÀ ',P,. '" , À / , 
7rpE7r1J
 7rEpt 7raVTa E Et't' EL, Kat ra fLEYLUTa ava wua
 EV 
,... , aÀ ' , À " ,,., +- ,... I\. À \ 
J.lLKPcp TO K OV a7TO Et, Kat 0 TL av 7TOLl1 fLfl"\ WV KaL 
... ... +- ' À ' , aÀ ' \,..., , 
 ' 
3 0 lTK07TWV 7TW
 av E aXtuTOv av wuaL, KaL TaVT ovVpOJ.1.EVO
, 
, J ' , I ,/, ,...... s:: ,.. , \ , l' f. .,t 
Kat 7TaVT OLOfLEVO
 J.1.Et
W 7rOLEtV 1J vEt. fLUL J.1.EV OVV at fçEt
 22 
? ""'s::" A- I 
'" ßÀ 
atJTal. KaKLat, OtJ fL1Jv 011EtV1] Y f7TL't'fpOVUL uLa TO J.1.1JTf a- 
ß \ ""'\. ... I À ' " I 
Epat T<<t! 7rEl"\a
 EtVaL fL1JTf Lav aax1]fLoVE
. 
7 f H 
, À ,P,. I , ' À ' \' ,..." III 
uf p.Eya 0 't' VX La 7rEPL J.1.fya a P.EV KaL f K TOV OVO- . 
" l' ,,, Ò '" \ ,... À ' ß s:: 2 
35 fLaTo
 EOl.KEV Etval., 7TEpt 7rOLa Eun 7TPWTOV a WJ.1.EV. ul.a- 
1123 b cþ
pEt Ò' OVÕfV T
V ;tl.V 
 TÒV KaTà T
V ;ttV UK07TEîv. ÔOKEt 3 
s::' À ',I,. ... f ' À f" é"" " t " f 
u1J fLfya o't'vxo
 Etval. 0 J.1.Eya wv aVTOV açl.wv aÇw
 wv. 0 
, , " é' " ,.., \. ' () ,.. Ò ' " , 
yap fL1J KaT aÇl.av aVTO 7TOLWV 1JI"\L 1.0
, TWV f KaT apET1JV 
,
 '. ' À / e ,
", À ',I,.' l' f' I 
OVuEt
 1J I. LO
 OVu aV01JTO
. J.1.fya O'#'VXO
 J.lfV OVV 0 fLP1JJ.1.fVO
. 
f' """é \ , 't,... f "A- 4 
5 0 yap P.LKpWV açLO
 Kat TOVTWV açl.WV faVTOV lTW't'PWV, fLfya- 
À '..I,. . s::' 
, ' 6 'f \. .1,. ,,., \ 
o't'vxo
 v ov. fV J.1.EYf Et yap 1J fLEyal"\o,#,vXLa, WlT7Tfp Kal. 5 
, áÀ \' , \ I f \ 
 " " " 
TO K I"\O
 fV fLEyal"\<<t! uWfLaTI., 01. fLl.KPOI. u aUTELOL Kat (]1)fL- 
À \
,,, f s::' ' À << , , t,... , , t " 6 
fLETpOL, Ka 01. u OV. 0 uf p.Eya wv faVTOV aÇl.wv avaÇw
 wv 
,... f S::' 
, ...." c ,... " f. 
, ' À ' 
xavvo
. 0 vE J.1.Et
OVWV 1J aÇw
 OV 'úa
 xavvo
. 0 u f aTTOVWV 7 
of<"t '..1,." ' À " ", 
10 1J aÇw
 P.I.KpO't'VXO
, fav TE fLfya wv Eav TE fLETptWV, fav 
, ,,"t " " "\' f,'t ,... , 
TE Kal. J.1.I.KpWV aÇl.o
 wv fTr. fl"\aTTOVWV aVTOV açLOt. KaL 


24. Mt--yapoî scripsi: }LE-ya.pol pro Kb: ME-yapEîs vulg. 26. TaVTa 1 Tà 
TOtaVTa Kb 1123 b 2. 

 scripsi: 

 codd. 11. tn om. pro Kb IV. 3. 


75 


' À ' â Ò ' t II: ' À " t " -+. 't' , 
p.a terT v OçEtEV 0 p.Eya wv açtoS" Tt yap av f7TOLEt, f(. 
, , 1'" t " 
'II: À ',1, "" 
8 p.1J TOUOVTWV f}v açwS'; EerTt uf} 0 p.Eya o'f'vxoS' T
 P.fV P.f- 
' 0 " .... 
, II: 
..., ...., , , t.' 11:' 
Yf E&. aKpoS', T<p uf WS' uEt P.fUOS'. TOV yap KaT açtav aVTOV 
9 àtwî. ot Ú' V7TfpßáÀÀovut Ka
 
ÀÀd7rovutv. fl ú
 p.Eyå- 15 
À II: , , t. ... "t " " À ...., , 
wv faVTOV açwt açwS' WV, Kat J.1.a tUTa TWV P.EytUTWV, 7TEpt 
i< ' À ' +. v II:.
" t.' À ' ", , , () , 
10 fV p.a tUT av Et1J. f} u açta fYfTat 7TpOS' Ta EKTOS' aya a. 
, s::,.... , 
 0 ' .,.... {) ..." \ ? 
J.1.EyterTOV vC: TOVT av Et1JP.fV 0 TOt
 EOtS' a7TovEp.OP.fV, Kat OV 
' À "rJ,.' 11:" t ' \ , , \ .... \. \. ' 
p.a terr E't'tEvTat 01. fV açtWJ.1.aTt, Kat TO f7Tt TOtS' Ka^^tUTOtS' 
ã8Àov. TOWVTOV ò' 17 TtP.
' J.1.ÉytuTOV yàp ò
 TOVTO rwv fKTÒS' 20 
, () .... \ ,
, " , II:. À ',', , , 
aya wv. 7Tf.pt TtJ.1.aS' u1J Kat aTtp.taS' 0 J.1.fya 0 'f' VX oS' EUTtV 
II: 
.... '" 
, À ' rJ,.' II:. \. ',',. \ 
11 WS' vEl.. Kat aVEV uf oyov 't"atVOvTat 01. J1.Eya^O'f'VXOL 7TEPL 
TtP.
V fivat. TtP.ijS' yàp p.áAt<TTa [oi p.EyáÀot] ö.tWVUtV ÉaVTovS', 
, , é' 5:: ' II: s::' ',1,. ' ÀÀ ' \, II:. , 
12 KaT açtav uf. 0 vf. P.tKPO'f'VXOS' E El.7TEt Kat 7TpOS' faVTOV 
13 Kal 7TpÒS' TÒ TOV p.fyaÀot-úxov à
íwp.a. ó Òf XavvoS' 7TpÒS' 25 
II: , , II: ß '\.\. ", À '",. II: 
14 faVTOV J1.EV V7Tf.p a^^Et, ov fl1JV TOV Yf. J.1.Eya o'f'vxov. 0 
Ò ' À ',',. v ... , " t" 
 v. 
f p.Eya o'f'vxoS', ft7TEp TWV P.EYLUTWV açLoS', apLuToS' av ELf} 
'r. " \ II: ß À '''t. \ , II: " 
J.LEt
ovoS' yap au 0 f TtWV açLOS', Kat flEYLUTWV 0 apLUTOS'. 
, II: ' À 0 ...." \. ',',. 
...., 8 ' '" \ 
ToV WS' a f} WS' apa p.Eya^o'f'vxov uft aya ov ELvaL. KaL 
s:: ' t ( ", ) ... À .1,.' " 11:' ,..., 
vOçf.l.EV av f.l.vat flEya o'f'vXOV TO EV fKaUT'[1 apETli J1.Eya. 3 0 
, s:: ... , -+. II: , r. À ,',.' rJ,.' , 
15 ovvafLwS' T av app.o
oL J.1.fya o'f'vxce 't'fVYfLV 7TapaUEtUaVTL, 
, s::' , s:: .... , 'tf , t ' ''õ'" 
, , 
OVu auLKHV' nvoS' yap f.VfKa 7TpaçEL aLuxpa 
 y OVvfV flfya ; 
8 ' ,., 
, , '" á À ,.. rJ,.' , â II: 
Ka fKaUTa u f7rLUK07rOVVTL 7T fl7Tav Yf OLOS' 't'atVOLT v 0 
À '",. , , 8 '" , r s::'
' , s:: ' ...." é 
p.Eya o'f'vxoS' J.1.1J aya oS' wv. OVK f 1J v av OVuf TLfL1JS' açf.OS' 
rJ,. "' À " ...., .... , '" 8À II: , \, , 
't'av oS' wv. T1JS' apf.T1JS' yap a OV 1] TtP.1} , Kat a7TOVfflfTaL 35 
16 ... , () ,.. tI '''' II: À ,I,. , " , 
TOLS' aya OLS'. fOLKf. P.fV OVV f} p.f.ya o'f'vXLa OtOV KO<TP.OS' 1124& 
'" ...., '" 'r. ' " ,.. \ ' , 
TtS' ELVaL TWV apf.Twv' flft
OVS' yap aVTaS' 7TOLEL, Kar.. OV yr..Vf.- 
" 
, s::,.... À ' ....,\. 0 ' À ' 
Tal. aVfV fKEl.VWV. uLa TOt'TO xa f.7TOV Tn a^1J ELl[- J.1.Eya 0- 


15. ð.q pro Kb: ð
 ð1] vulg. 23. 01 }Lf'ydÀot seclusi 
Kb 25. }LE-YÓÀOV Lb Mb 26. -YE om. Kb 
Asp.: ð&
ftEJ! ð" Lb Mb &.J! add. Turnebus 
1124'l 1. JJ.
J! am. Lb Mb 


24. ð
 om. 
30. B&
EtEJ! Kb 
32. -y" add. Kb 76 


IV. 3. 


'ÝVXOV flva,.. ov yàp oIóv T
 ð.VfV KaÀOKaya()[a
. l1-åÀtlTTa 17 
'''' \ , \, , ( À '., I, ,., \ 
5 p,fV OVV 7r
pt Ttl1-a
 Kat aTtp.ta
 0 I1-fya O't'VXO
 flTTt" Kat 
., \' .... ' À \ (,.... 
 ' , 
f'1Tt J.LEV Tat
 I1-Eya at
 Kat V7TO TCùV lT7TOVuatwv J.J.ETptCù
 
( 8 ' (....." , 
 \"\. ' ., 
1]lT 1]lTETat, Cù
 TWV OtKEtWV Tvyxavwv 1] Kat f^aTTOVWV' Opf- 
...., À ...., 
, ., t' ",., \. À " 
T1]
 yap 7raVTf OV
 OVK av YEVOtTO açta Tt11-11, OU J.J.1JV U^ 
, 
 't' ....,)f ." 'I". ,....., , 
a7rOufçETat YE T<p 11-1J fXEtV aVTOV
 J.J.Et
W aVTe:> a7rOVEJ.J.EtV. 
.... 
 ' ,.... , \ , \ ,.., ' À 
10 T1]
 uE napa TCùV TVXOVTWV Kat E7rt I1-tKpOt
 7raJ.L7rav 0 1.- 
, " , "t f' 
, \', ., 
YWp1JlTEt. OV yap TOVTWV açtO
" OJ.J.OtW
 uf Kat aTtl1-ta
" OV 
,,, 
, \', ' À '1"'" 
yap EOTat utKatw
 7rEpt aVTOV. J.J.a tlTTa J.J.fV OVV EUTtV, WU7rfp 18 
" f À ',I, \'"., \. À ' \ \ 
upTJTat, 0 J.J.Eya o't'vxo
 7rfpt Ttl1-a
, ov p.1Jv a^ a Kat 7rfpt 
À '" \ 
 ' \ r- " \., , 
7f OVTOV Kat uVVaUTftaV Kat 7rauav fVTVX tav Kat aTVX tav 
, .,t,., +-, \"",.. , 
15 J.LETptW
 fçft, 07rW
 av ytV1JTat, Kat OVT fVTVXCùV 7rfptxap1J
 
" " " ....,\. ' S: " \ , r' ., 
fUTat OVT aTVXCùV 7rEpt^V7TO
. OVuE yap 7rEpt TtfJ:IJV OVTW
 EXft 
<<, ,,(, 
 ,.. \ f À .... 
" 
W
 P.
Y"UTOV OV. aL yap uVValTTEtat Kat 0 7r OVTO
 uta TTJV 
" f' ( .... " ",... 8 
, ,.... 
TLI1-TJV HTTtV aLpETa. 01. yovv fXOVTf
 aVTa Ttl1-au at ut aVTWV 
ß ' À 
 ,,' \ ( , ,,, , \ "' ÀÀ 
ov OVTat' <p ()E Kat 1] Ttl1-1} J1LKpOV EUTt, TOVTe:> Kat TU a. 
8 Ò ' f , 
" ... ^'" s::' ", , 
1.0 V7TEp07í'Tat uOKOVlTLV El.vat. L..lOKfI. uE Kat Ta fVTVX1Jl1-ara 19 
CTVI1-ßáÀÀflT6at 7rpÒ
 I1-EyuÀO'\þvxlav. 01 yàp E"ÙYEVEî
 àfwvv- 
Tat TLP.

 Kal 01 ÒVValTTEVOVTE
 
 7fÀOVTOVVTE
' 
v V7rEp O XV 
1 ' ò " 0 .... f' r-,' s:: ' , , 
yap, TO aya <:> V7rfpexOV 7rav fVTLJJ.OTfpOl'. uLO KaL Ta 
TOI.UVTa J.J.EyaÀO"'VXOT'pOV
 7TOI.Eî. TtJ.LWVTaL yàp V7TÒ TLVWV. 
, , À ' 8 
'f" e " ,. 
, " A,. 
25 KaT a 1] ELav u 0 aya O
 11-0vo
 TLJ.J.TJTO
' <i> u aJ.L-.yw 20 
V7rápXEt, l1-åÀÀov àfwvTaL TtJ.J.ij
. 01 Ò' liVEV àpErfj
 Tà 
.... ., 8 ' 
 "s::' f , ' À ' é .... 
TOLaVTa aya a fXOVTE
 OVTf utKaLW
 faVTOV
 J.J.Eya wv açtOv- 
(rt.V 01ÎTE òp6w
 J.LEyaÀó"'Vxot ÀlYOVTUL. (ivEv yàp àpfT

 
À .... ,,, ,.. ( , S::', ( ß \' f 
7raVTE ov
 OVK HTTL TaVTa. V7Tfp07rTat uE Kat v ptUTaL KaL 01. 21 
, ...." , 8 " " ",.., 
30 Ta TOtaVTa fXOVTf
 aya a ytVOVTaL. aVEV yap apETTJ
 OV 
<< ,
 "I" , , À ,.. , " , s:: á S::' 
pq.utOv -.yEPEtV EJ.LJ.J.E W
 Ta fVTVX1JJ1aTa" OV uVV J.J.fVOt uf 


10. p.tlCpOV pro Kb 19. 

 Lb r: 

 vulg. 
25. TtP.7]T&S pro Kb Mb Asp.: Tt}J.7}TfOS L b r 


22. 1) Kb NIb: 
 01 L b 
29. 01 add. Kb IV. 3. 


77 


'" ' \' , ^ " ÀÀ f , 't'''' b 
't'EPHV Kal. OI.OP.EVOI. TCùV a Wv V7rEPEXEW EKEWWV p,EV Ka- 1124 
rl- ,... " 
, tf "'" '"' 
Ta't'povomrt.v, aVTOI. u 0 TI. av TVXWCTI. 7rpaTTOVlTl.V. P.1.p.ovVTal. 
yàp TÒV P.EyaÀótvx OV OVX ÓP.OWt. ÕVTE
, TOVTO òÈ ÒPWlTl.V Èv 
'" s:' ........."", rl- 
Ol.
 uvvaVTat.. TU P.EV OVV KaT apET1JV OV 7rpaTTOVlTl., KaTa't'po- 
22 VOVlTl. òÈ TWV ð.ÀÀwv. ó p.Èv yàp p.EyaÀótvxo
 òt.Kaíw
 KaTa- 5 
23 cþpovEÎ. (òo
á(fI. yàp àÀ1}Ow
), ot òÈ 7TOÀÀO
 TVXÓVTW
. OVK 
" S:'" , 
 ' S:::'" rl- À ' 
 
" ' À ' ,.. 
ElTTI. uE P.LKpOKLVuVVO
 OVuE 't't. OKLvut'VO
 ut.a TO 0 I.ya Ttp.av, 
À ' s::: 
 ' \ tf S:::' 't rl- s:::' ^ ß ' c 
p.Eya OKLVUVVO
 uE, Kat OTav KLVUVVEVV, a't'El.u17
 TOV 1.0V Cù
 
, " t .,.. , 
,.. \ '" l' ,.., , 
24 OVK aÇwv OV 7raVTW
 '.:,1]V. Kat OI.O
 EV 7TOtEtV, EVEPYETOVP.EVO
 

, " ,...... f' ... 
., f , 
u atOXVVETaC TO p.EV yap V7TEpEXOL'TO
, TO u V7TEPEXOP.EVOV. 10 
\ ., ... À ' t'f , C rl- À ' 
Kal. aVTEVEpYETtKO
 7T EWVWl'. OVTW yap 01. 7rpOUO't' 1JlTfI. 
f f , t \" '" () , s::: ,... 
... \ 
25 0 V7rapça
 Kat EUTal. EV 7TE7rOV w
. UOKOVUL uE Kal. P.V1}P.O- 
, '" ... , ... '" s:::' '" , () II ( ' À ' 
VEVHV OV av 7TOt1JUWlTt.V fV) CÙV u av 7Ta WUt.V OV E aTTWV 
'f (} ... '" ,..., ß ' À 
't f , ) \ 
yap 0 7ra WV EV TOV 7TOt1JlTaVTO
, OV ETal. u V7TEPEXELV, KaL 
, ... f 
 , ." , Ò ., ., 
,.. 
 \ \ , e ' , 
Ta P.EV 1]UEW
 aKOVEI.V, Ta a1Juw
. uW Kal. T1]V .. ETLV ov 15 
ÀÉ ..., , ^ ^' , Ò ' C A l \, 
YEW Ta
 fVEpYEUl.a
 TCfJ ul.l., OV 01. aKWVE
 7rpO
 TOV
 
'>6 ' A(} , ' ÀÀ ' I> , () ... À 'tll"l
 
... \ , 
... 1}vatov
, a a 7rE7rOV ElTaV EV. p.Eya o,#,vXov uE Kal. TO 

 , 
,.. () .,.. ' À f ,..
, () , \... 
M1JuEVO
 uEL(J" at 1J p.o t
) V7T1}pETfl.V uE 7TpO VP.W
, Kat. 7rpO
 
, ", é ' \', , .. ...
, 
MEV TOV
 EV açLwp.aTl. Kal. EVTVX I.al.
 MEyav ELvat., 7TpO
 uE 
'1 , ^..., f' À ' \ 
TOV
 #J.f(J"OV
 P.ETpWV. TCtJV MEV yap V7TEPEXEt.V Xa E7rOV Kal. 20 
, ^ 
 ' C ' ò \ ., ,." , , () ., 
UEjJ.VOV, TCùV uE pq. WV, Kat. E7T EKELVOt.
 P.EV lTEP.VVVElT at. OVK 
., "s:::'''' ,.. rl- ' tf ."., () 
aYEVVE
, EV uE TOL
 Ta7rfl.vot
 't'OpTLKOV, W(J"7rEP EL
 TOV
 alT E- 
2 - ,.., , /". () \"" , " .,.. '" 
'VEI.
 tOXVpt'.:,E(J" at" KaL EI.
 Ta EVTtp.a p.1J I.EVat, 1J ov 7rpW- 
, " ÀÀ \,..... \ ÀÀ ' , ÀÀ ' +. tf 
TEVOV(J"W a 01.. Kal. apyov HVat Kal. p.E 1JT1JV a 1J 07rOV 
, 1 \. +." \ ' À " , ' À 
TtM1J P.EYu.A1J 1J EPYOV, Kal. 0 t.ywv P.EV npaKTLKOV, p.Eya WV 25 
28 Ò \ \ 't ^., ,.. Ò \ \ rl- ,..... \ 
E Kal. ovop.a(J'TCtJv. avaYKal.ov E Kal. 't'avEpop.t.lT1] EI.Vat Kat 


1124 b 5. p.
v -yàp Kb: 

 vulg. 7. p.ucpOIdJll)IIJ1os-] 7rvICJlOIC{vl)IIJ10S- Lb M b 
Asp. 11. 01 add. Kb 13. 01; scripsi: otis- codd. (
JI Asp.) 15. 
ùIC06EtJl scripsi: ÙIC06Et codd. 17. 7rE7r&v8a.lTtJl Kb r 21. l.".t Kb: 
'JI Lb Mb 26. <þa.VEPOP.tlT-ij codex Morelii: <þC&JlEPOP.[lT7] pro Kb: <þø.vEpÓ- 
p.tlTOJl vulg. 78 


IV. 3. 


cþaVEpócþtÀOV (TÒ yàp Àav(}ávEtv cþoßovJ.Jivov, Kat àP.EÀEîv 
" , \ () ' " ÀÀ 
 " 
'(:. ) \ \' \' 
T1]
 a^1J ELa
 J.J.a ov 1] T1]
 vOç;1J
, Kat I\EyEtV Kat 1fpaT- 
TEtV cþaVEpw
 (1fapP1JUtaUT

 yàp ÕLà TÒ KaTacþpOV1JnKÒ
 ETvaL, 
, .2\ () , \' 
 ' ò " , [ ' , S:' ] 
3 0 Kat Ul\.1J EVTLKO
, 1f1\1]V oua fl1] t EtpwvEtav upwvHa vE 
1fpÒ
 TOV
 1fOÀÀOV
), Ka
 1fpÒ
 aÀÀov fl
 òvvau(}aL '
v 2
 
1125 a ÙÀÀ' 
 cþlÀov. ÒOVÀtKÒV yáp. ÒLÒ Ka
 1fáVTE
 01 KÓ- 
À () \ ,c: " À ,
, () , 
aKE
 1JTLKOL KaL 01. Ta1fEtVOt KO aKE
. OVvE aVJ.J.aunKO
. 30 
,
, , , ,...." ,
, I " 
OVoEV yap J.J.Eya aVT<p EUTtV. OVvE flvf'JutKaKo
. ov yap 
- \ · I I"I
 " ,,, ÀÀ " , À \ ' 
J.J.EYUl\.O'Y vXOV TO a1foflv1JfloVEVEtV, a w
 TE Kat KaKa, a I\a 
" À \ "'
, , () \ ' J/ , 'f 
5 J.J.a I\OV 1fapopav. OVv av pW7rO^oyo
. OVTE' yap 1fE'pL av- 31 
.... , .... J/ , f , " ,
 
 .... ' À 
TOV EpEt OVTE' 7rEPL ETf.pOV. OVTE yap tva f.7raw1]Tat p.E Et. 
,.... " 6 ' t'f f " ÀÀ .1,' 'S:' l' , , 
aVT':' OV 01fW
 01. a 01. 'Y EywvTat. OVv av E1faLVETLKO
 
, 
 ' ' ò ' À ' ,
,.... 
 () '" " 
, 
f.UTW. OL07rEp OV f. KaKO oyo
, OVvE' TWV f.X pWV, f.t P.11 vI. 

 ß ", , 
 "P' ' À '" 
v pl.V. KaL 1ff.pr. avaYKatWV 1] J.J.LKpWV 1]KLUTa 0 o-rvpn- 32 
, ,
 ' 
'r. 'PI" ,.... 
10 KO
 Kat oE1JnKO
. U7rOVva
OVTO
 yap OVTW
 f.Xf.LV 7rf.pr. TUVTa. 
Ka
 oro
 KEKT
U(}Ut p.åÀÀov Tà KuÀà Ka
 liKupüa TWV 33 
I \'.rh À ' , , ,,, \ À " 
Kap7rLp.wv Kat W't'E LflWV. aVTapKOV
 yap p.a^ OV. Kat KL- 34- 
V1JUL
 õÈ ßpaõEîa TOV flEYUÀO'\þvxov ÕOKEî f.iVaL, KaL cþwv
 
ß .... '\ ' t' " 'f \ ' À ' 
apEl.a, KaL ^f.ç;L
 uTauLflo
. OV yap U7if.VUTLKO
 0 1fEpt 0 Lya 

 ' r. ' S1::" f 
 ' , , , c: 
, , é. 
15 u7rovoa
wv, OVvE' lTVVTOVO
 0 fl1]of.V flEya OtoJ.J.f.vo
. 1] v oÇ;v- 
.rh' \ c: ,
" T .... '1' f 
9 't'wvLa Kat 1J Taxvnl
 vta TOVTWV. OtoVTO
 flf.V ovv 0 p.f.ya- 
ÀÓtvxo
. Ó Ò' ÈÀÀf.{7rWV J.J.LKpÓ"'VXO
, Ó Ò' v7rf.pßáÀÀwv 35 


27. ÙJ.L
ÀEÎJI pr. Kb: J.L'ÀElJI vulg. 29. 7rapp7}O'la()T
S i'à.p 
Ià. Tb lCa- 
TacppOJl7}TllCbs EIJ1al, lCa1 åÃ7}8EVT11C6s scripsi: lCaTacppOJl7}TlICOV i'&.p. 7rapp7}- 
CTlaO'Tov i'&p. 
Ib 7rapp7}()laO'TllCbs 

 
Ià. Tb lCaTacppOJl7}TllCbs ElVal lCal åÀ7}8EV- 
TllCds pr. Kb: 7rapp7}()la()T
S i'à.p 
Ià. T2J lCaTacppOJl7}TtlCbs 
1J1al, lCaTacppOJl7}- 
'T11C2JS 

 
là T2J 7rapp7}()la()TIIC&s, 7rapp7}()la()TIIC2Js 
f 
Ià. Tb lCaTacpp<JJl7}TlIC2Js 
lCa} åÀ7}8EVTIIC&S r: 7rapp7}()la()TIIC2Js i'&p. 
t2J lCaTacppOJl7}TlIC6s. lCaTacppOJl7}- 
TlIC2JS 
', 
Ib 7rapp7]()laO'TllCbs lCal åÃ7}8EVTllCðS L b Mb: 1f'app7]()la()
s i'à.p 

Ià. TÒ lCaTacppOJlEÎJI. 
Ib lCa} åÃ7}8
VTllCðS corr. cod. Par. 1856 30. Eipw- 
JlEI" 

 sec1usi: ErpWJla 
f Nb 1125& 1. 1) 7rpbs cplÀoJl Lb Mb 14. Ò 
om. Kb IV. 3-4. 


79 


'" , \"... 
 '" ... ,
,,,. ( ' , 
xavvoS'. ov KaKOL p,EV OVV uOKOVlTLV ELVaL OVu OVTOt. OV yap 
, , ) ( , 
 ' ( " '. r, 
KaK07fOLOt. ELlTLV, 1]p,apT1]p,EVOL uE. 0 p,EV yap p,LKpO,#,VXOS' 
"t .. , (} '" t ,') ",,,."t', \ " 
açLOS' WV aya wv EaVTOV anOlTTEpEL WV ab"LOS' EOTL, KaL EOLKE 20 
'" ''''' 't '" t , '" ' 0 '" , 
KaKOV EXELV TL EK TOV p'1] açLOVV EaVTOV TWV aya WV, KaL 
, "'
, ( I " '-t."." t 
 , 0 '" 
aYVOELV u EaVTOV. WPEYETO yap av WV açLO
 1] V, aya cùv 
.v "' À ' 0 ' ( .... 
 '" ... , \ \ ' 
YE OVTWV. OV p'1]V 1] t. 1.01. YE 01. TOLOVTOL uOKOVlTLV EtVUL, al\.l\.a 
':.\ À ' , ( , 
,
't 
 '" " '" 
p,U/\. OV o KV1]pOL. 1] TOLaVT1] uE uOÇa uOKEL KaL XELpOVS' 7rOLELV. 
fI " rk ' '" " t' ') rk ' 
 ' \ 
EKaOTOt. yap E'f"LEVTaL TWV KaT açt.av, a'f"LlTTaVTaL uE Kat 25 
'" á t '" À '" ,"', 
 , (" 
TWV 7rp çEWV TWV Ka WV Kat. TWV E7rLT1]UEvp,aTWV WS' ava- 
t .v ('
" \ '" , " , (} '" (
, '" 
36 çt.OL OVTES', op,ot.wS' uE Kat. TWV EKTOS' aya WV. Ot. uE xaVVOL 
, \ ' (J \ ( " '" \ '" " rk '" .." 
7]1\.1. LOL Kat. EaVTOVS' aYVOOVVTES', Kat. TaVT E7rt'f"avwS'. OV yap 
"t.v "'" , '" ...,t À ' 
açt.Ot OVTE
 TOt.S' EVTLp,OlS E7rLXELpOVlTLV, ELTa EçE EYXOVTat.. 
, , 0 '" '" \, \" , , 
Kat ElT 1]TL KOlTp,OVVTaL KaL lTX1]p,aTL Kat TOt.S' TOt.OVTOL
, Kat 30 
ß ' À "" , rk "... (", , À ' 
OV OVTat. Ta EVTVX1]p,aTa KaL 'f"avEpa ELVaL aVTwv, KaL EYOVffL 
, '''' ( 
'" (J ' , ' (J 
 " .... 
37 7íEpt. aVTWV WS' ut.a TOVTWV Tt.p,1] Y]lTOp,EVOL. aVTLTt. ETaL uE TlJ 
/J.EyaÀo\þvxlq. 
 p,t.Kpo\þvxla p,âÀÀov T1}S' xaVVÓT1]TOS'. Ka
 
" ,... \ À \... I' ('''' \ 
38 yap yr.vETat. p,al\ ov KaL XELpOV ElTTLV. 1] p,EV OVV p,Eyal\o- 
,',' \ I, , \ fI " 
't'vx"a 7rEpt. Tt.p,1]V EOTL p,Eyal\.7]v, WlT7rEp ELp1]TaL. 
IV " E 
 ' \ , , ... " 0 ' , 
. OLKE uE KaL 7rEpt. TavT1]v Et.vat. apET1] TLS', Ka a7rEp EV 1125 b 
... , ' À ' (J 
 
 't + À '" , 10 
TOt.
 7rpWTOt.S' E EX 1], 1] uOçELEV av 7íapa7r 1](J't.W
 EXELV 7rpOS' 
, À · r, , fI \ ( ' À () I '" 
T7W p,Eya o,#,vxt.av WlT7rEp KaL 1] E EV Ept.OT1]
 7rpO
 T71V p,E- 
À ' "rk"'" ...., ' À ' rk ,.. 
ya 07ípf7rEt.av. ap,'f"w yap aVTat TOV p,EV p,Eya OV a'f"Ea-TalTt, 
\
, '" , "
 O ' t,.. t 
... 
7íEPL uE Ta p,ETfJLa Kat /J.LKpa uLan faa-LV 1]p,a
 wç uEL. 5 
H 
" À '", ,
 I I I" , 
2 WfT7íEp u EV 1]'t' EL Kat uoa-EL XP1]p,aTWV p,ElTOT1]
 EOTL KaL 
t ß \ I \ " ÀÀ .r, H " ,.., , t ' 
V7rEp 01\.1] TE KaL E EL,#, t.ç, OVTW Kat. EV np,1]S' OPEçEL TO 
,.. \ À · 
 '" \". \, H (J 
 '" 't 
.... , 
3 p,al\ ov 1] uEL Kat. 7]TTOV, KaL TO 0 EV uEt. Kat WS' uEL. TOV TE 
yàp cþtÀÓTLp,OV ""YOfJ-EV cdS' p,åÀÀov 
 òEî Kal Õ(JEV OV ðEî 


35 4. Ó
]"'f: KÙ 28. -I}ÀÍØcoc om. Kb ob Kb (et ut videtur Asp.) : 
&s vulg. 31. Ko;l ante <þo;vepò. add. Kb 32. o;óTélJV Lb rAsp. 
1125 b 5. post Ko;l add. TÒ. Lb 1\1ù 9. &s Kb r: &s Ko;l Lb 1\1b 80 


IV. 4-5. 


10 T1}S' TLJL1}'3 icþLÉJLfVOV, TÓV Tf àcþLÀÓTL/)"OV WS' OVÒ' f7rt TO'iS' 
KaÀOí'
 -rrpOaLpOVJLfVOV TLJLåerlJaL. lerTe. Ò' ÕTf TÒV cþl.ÀÓTLJLOV 4: 
f7rULVOVJLfV W
 àvòpc:,Ò1] Kal cþLÀóKaÀOv, TÒV Ò' àcþLÀÓTLJLOV 
c, \ 'rk 
, \,.... I " 
W
 JLfTpLOV KaL uW"f"pova, Wer7rfp KaL fV TOLS' 7rpWTOL
 H7rO- 

 "\ 
,
 \ " ... rk \ ' À I , 
JLfV. V1}I\OV V OTt. 7rl\fOvaxwS' TOV "f"LI\OTOLOVTOV fYOJLfVOV OVK 
., \ , " rk' , \ ' cþ À ' , \ À '" " 
IS f7rL TO aVTO "f"fpOJLfV an TO I. OTLp..OV, al\ f7raLVOVVTfS' 
, , \ , '"' ÀÀ 
 <<: ÀÀ ' ,,',.' 
, ., \ , .... \ 
JLfV f7rL TO JLU OV 1] 01. 7r0 01., 't' fYOVTfS' V f7rL TO JLal\- 
À 
 
,.. , , 
, II " , c"" 
OV 1J vf!.. avwvvp..ov U OVU1]S' T1]S' JLfUOTTJTOS', WS' fP1JJL1]S' fOL- 
, rk ß .... '" .,...
,,, <<: ß À ' \ 
KfV UfJ-"f"LU 1JTHV Ta aKpa. fV OL
 V fUTLV V7rfp 0 1J Kat 
"\ \ ",. \" " 
,,.. " \ " ÀÀ '" 
fI\I\H't'LS', KaL TO JLfUOV. Opf.YOVTaL vf T1}S' TLJL1}'3 KaL p..a OV 1] 5 

" \... ,,
 ' \ <<: 
...., .... 
,... c: 
, t. 
20 vH KaL 1JTTOV. fUTL V1] KaL WS' vu. f7raWfLTaL V OVV 1] fç,LS' 
f'I '.. "" cþ , 
" 
aVT1J, p..fUOT1JS' ovua 7TfPL TLJL1JV avwvvJLoS'. aLVfTaL vf 7rpOS' 
, , rk À ' 'rk À ' ,
" 'rk À ' 
JLfV T1JV "f"L OTLJLLav a"f"L OTLJLc.a, 7TpOS' vf T1]V a"f"L OTLJLLav 
cþ \ , " cþ ' 
 ' , cþ " ,,
,.... , 
LI\OTtJLLa, -rrpo
 OJL OTfpa vf aJL OTfpa 7fWS'. fOLKf uf TOVT 6 
... , \, " À \ ' , , .... e 
" .... 0 ' 
HvaL KaL 7rfpL TUS' a I\US' apfTaS'. aVTLKEl.U aL V EVTav 
c" rk ' 
"'" () , I 
25 01. aKpoL "f"awovTaL vl.a TO JL1J wvoJLau aL TOV JLfUOV. 
11 IT , 
 ' ., \ , \ , , ., , 
 ' " 
paoTYJS' V f<TTL JLf(J'OTYJS' 7rfpL opyaS'. avwvvJLov u OVTOS' V.. 
.... I 
,
, \ ...." , \ " , 
TOV JLfUOV, UXfvOV vf Kat TWV aKpwv, f7rL TO JLfUOV T'l}V 
, rk ' ""\ À ..,,. ., À ' , I 
7TpaOT1]Ta "f"fpOJLfV, 7rpOS' T1JV fl\ H't'LV a7TOK Lvoouav, avw- 
... c:
, f ß À ' , À ' À " " 
vvp..OV ovuav. 'l} u V7rEp 0 1J OPYI. OT1]S' TLS' fYOI.T avo 2 
, , ... , (J , \ , I .. S:', .... \ \ ' \ 
3 0 TO JLfV yap -rra OS' f<TTLV OPY1J, Ta V fJL7TOl.Ovvra -rrOI\I\U Kat 

 rk' f'''' , rk' ... 
.... \ .. 
...., 
, 3 
vLa"f"f.pOvTa. 0 p..fV OVV f"f" 01.'3 vf!. Kat OLS' vU OpYL
OJL
VOS', 
lTL õÈ Ka
 W
 ðfí' Kat ÕTf Kal ÓUOV Xpóvov, f7raI.VEí'Tal.. 7rpáoS' 

'9 -t. If If c: , ., .... ß ' À 
U1J OVTOS' av H1J, H7rfp 1] 7TpaOT1]S' 
7TaI.VHTal.. OV fTat. 
.. f "." 
 \'" () f' "I 
yap 0 7TpaoS' aTapaxoS' HvaL Kat /),,11 aYfu aL V7rO TOV 7ra- 
e ., ÀÀ ' C 
 <<: \. ' , t 
, \, \' \ ., \ 
35 OVS', a W'3 av 0 l\oyO'3 Taçl1, OVTW KaL er.L TOVTOLS' KaL f7rl 


11. tU'TL ð' 8'TE] l'Ti ðÈ Kb 15. 'T
 <þi
Ó'TiP.OJl scripsi: T
JI <þL
6T&p.ov 
codd. 19. 'Tijs add. Kb 20. ð
] ð' 8'TE Mb ð' o
v Kb: O
JI L b r: 
j'OVJf Ha Nb 23. ð
 prius) ð
 
 Kb: fort. ð'h 25. 'Tl>v] 
J." 
Mb Asp. 26. post IU'Tl add. p.
JI r 27. 'Tl>v p.luov Victorius 
32. leal ante &s om. Kb IV. 5. 


81 


4 TOUOVTOV Xpóvov XaA f7Ta [VELv. åp,apTd.Vfl.V ÕÈ ÕOKf'ì p,âÀÀoV 1126. 
." " "\.\. ..I, " , c: " ' ÀÀ ' ,...\. 
E7TL T1]V ElV\.fI.", LV' OV yap TLp,WP1JTtKO
 0 7Tpao
, a a p,al\- 
À ' c: Õ ' "\. \. ,,'I' N" ", 
5 OV uVYYVWP.OVLKO
. 1} fI\I\H",CS, HT aopY1]uLa TL
 EUTI.V 
., 0 '" Õ ' .." , c:"", 
 ' , rk' · 
EL 0 TL 1] 7TOTf, ",fYfTaL. 01. yap P,71 OpYL'::,Op,fVOL f'f" OCS 
Õ ^ , \. ' 0 Õ ^ ... 'C:" c: 
 '" Õ ' 1" 
 ' 
E I. 1]1\1. LOL OKOVULV ft.vaL, KaL Ot. p'1J WS' uH p'1J OTf p'1Ju 5 
· Õ '" Õ ,... , J , 0 ' 0 ' õ ' À ^ 0 ", 
6 OL
 H' OKEL yap OVK at.u aVfU at. ov f V7rEtlT aI., p.1] oPYI.- 

" ,..., " Õ ' À 
' 
'::,OP.EVO
 Tf OVK EtVaL ap.VVTLKOS', TO f 7Tp07TY] aKL
op,fVOV 
" (J \, " ", Õ Õ "' õ <<: Õ ' 
7 aVfXfu aL Kat. TOV
 OLKEC.OVS' 7TfpLOpav av pa7TO W fS'. 1] 
f ß '\" " , , ( \ , .. ' õ '" 
V7rEp 01\1] KaTa 7TavTa p'EV YLVETaL Kal. yap 01.S' OV H, 
, , rk' .. ,,, '" \ 
 \. '\ .,\ Õ '" ' 0 " ''\ ' 
Kal. f'f" OL
 OV Öfl., Kat. p,W\I\OV 1] fl., Kal. aTTOV, Kat 7rl\fLW 10 
, ) , "t' , ^, ^ c: , " '" 
xpOVOV, OV p.1JV a7raVTa yf T
 avnp V7TapXEL. OV yap av 
Õ ' ,... ,,, , ,c: " '\. À o!\ <<: \. ' 
vvaLT HVal.' TO yap KaKOV Kal. EaVTO a7rOI\ VCTI., Kav 01\0- 
"\ ., rk ' , <<:,... "'\ " 
8 KI\1'JPOV T/, a'f"op1]TOV YI.VfTal.. 01. P.EV OVV OPYI.I\OL TaXfw
 p,f
' 
, , 
 \..' Õ ,... \, rk' .. , Õ '" \ ,... ÀÀ '" 
OPYL '::,ovTa I. KaL OLS' ov EL Kat E'f" OfoS' OV EL KaL p,a OV 1} 
Õ '" , Õ ' , .... \ ß ' À ., 
H, 7raVOVTaL f TaXfWS" 0 KaL E TLCTTOV EXOVCTLV. CTtJp.- 15 
ß ' Õ ' ,,... ,... ,., , I ", a , \. \.' 
aLVEL aVTOI.S' TOVTO, OTt. ov KaTEXovCTt. T1]V opY1]v I\^ 
., Õ Õ ' ? rk ,,
" 'c' ..., , 
aVTa7rO I. oaul.V 1I 't"avfpoL fLUL uLa T1]V of::.vT1}Ta, HT a7TO- 
, f ß À ^
' , \ c:., , \. 't. '" , , 
9 7raVOVTaL. V7TEp 0 11 u ELULV 01. aKpoxol\OL OçECS KaL 7rpoS' 
,... , '\. " \ , 1" 0 \" f Õ ' \ 
10 7rav OpYLI\OL KaL E7TL 7TavTL" 0 EV KaL Tovvop.a. 01. f 7rLKpOL 
Õ Õ ' À \ À ' , ,,/". ' , 
vu I.a VTOL, KaL 7r0 VV Xpovov OPYL
Ol-'TaL" KaTExovuL yap 20 
, 0 ' "" À õ " 1" , Õ Õ ,.. <<: , 
TOV vfJ.ov. 7rav a f YLvfTaL OTav aVTa7TO I. <<:>. 1] yap 
TLp.wpla 7raVEL T
S' òpY
S', 
ÕOV
V àVT
 TijS' À'Ú7T1}
 ÈP.7rOLOvua. 
, õ '" , , ß '" 
".." , 
TOVTOV f P,1} YLVOJ.l"EVOV TO apo
 f.XOVCTLV. uLa yap TO p'1] E7TL- 
rk ,... ,
, ' 0 '" 
, , <<: ^ Õ ' '.." 
't"aVE
 HvaL OVuf UVP.7rH EL aVTOV
 OVUH
, EV avnr f 7rE",al. 
" ,,, , Õ '" ,\
, f ,... c: ,..., '\ ' 
T1]V opY1]V XPOVOV H. ELUL u 01. TOI.OVTOL f.aVTOLS' OXI\1}pOTaTOL 25 
\ '" '\. cþ '\, À ' Ò ' À ' "rk'" 
11 Kat TOtS' p.al\c.lTTa LI\OLS'. xa E7rOV
 E EYOp,EV TOVS' E'f" oc.
 
.. 
 '" À ' \ ,... À '\ '" 
,... \ ,\' 
'iE p.1] UEL xa f7raLVOVTas- Kal. p.a I\OV 1] uH KaL 7rI\HW 


1126& 4. 
om. K b 
tT&JI Kb r 

fíTa& 


'TÒ j'ø.p ,.,.:q Òpj'C(fCT8a& f<þ' ot's ðfî -iJÀ&8{ov ðOlefî flva& r 5. 01 
6. j'ø.p] ð 
 r 1 O. 8â'T'TOJl 
 leal K b 17. à7roð&ðóa- 
20. òPi'lÀO& Kb 21. cXv'Ta7roðwu&v rAsp. 25. fort. 


G 82 


IV. 5-6. 


I ,,, 
 \ À ,,, , '" " , 
XPOVOV, Kat J1.1J utal\ aTTOJ1.fVOV
 aVfV TtJ1.oopLa
 1] KOl\aO'EW
. 
Tfj 7rpaÓT1]TL ò
 J1.ûÀÀOV T
V V7rfpßOÀ.
V àVTI,T{(JfJ1.fV. Ka
 12 
3 0 yàp J1.ûÀÀOV yívfTat. àVOpoo7rtKcfJTfpOV yàp TÒ TLJ1.oopfÎ.O'Oat. 
, , , ß ^ c: À \, 

"'.,,.. 
KaL 7rpO
 TO O'VJ1. toVv 01. Xa f7rOL XHpOV
. 0 uf KaL fV TOL
 13 
I If " ^" I 
 "' À ,,, 
1TpOTfpOV ft.p1]Tat., Kat. fK TCUV I\fYOJ1.f.VWV u1] Ov. ov yap 
c: ,
 
 I '^ " '''' , " 
pq.ULOV uLOptO'aL TO ?TW)' KaL Tt.O'L Kat. f1TL ?TOLOt.
 KaL 1TOUOV 
I ., , '" I , (J '" '"' '" c: 
XPOVOV Opyt.O'TfOV, KaL TO J1.fXPL TtVO
 op W
 ?TOLfL TL
 1] aJ1.ap- 
t c:"" , ß ' , ..f,. I II , , , 
35 TaVH. 0 J1.fV yap J1.tKpOV ?TapfK al.voov OV 'Y f.YfTal., OVT f1TL 
, " " À. If'", '1' ., , " ,., \ \ ' 
TQ J1.al\ OV OVT f1TL TO 1]TTOV. fVtOTf yap TOV
 fl\l\fl.?TOVTa
 
1126 b ., '"' ",rk' , , \' , 
f?TaLVOVJ1.fV Kat. 1Tpaov
 "f"aJ1.fV, KaL TOV
 X al\f?TatVOlJTa
 av- 

,
 II: 
 ,,, c:
" I '^ 
UpWUH
 W
 uvvaJ1.fVOV
 apXfl.V. 0 u1] ?TOO'OV KaL 7TW
 7rapEK- 
ß ' ..f,. I , c:,
 '"' \ I ., 
,.. .,,, ,.. 
aLVOOV 'YfKTO
, OV pq.ut.OV TC:> I\oyc:> a1TOuOVVat. fV yap TOL
 
0 ' " ., '"' , 0 ' 11:, , \ \ '" ^ 
Ka EKaOTa Kav TJ/ at.O' 1]lTH 1] KpLlTL
. al\l\a TO Yf TOlTOVTOV 14 
5 òijÀOV, ÓTL 
 J1.
v J1.llT1] fft.
 È7raLVfT
, KaO' 
v oi
 oâ ÒPYL- 
/: I 0 ''',rk' I 
,.. 'II: 
... " " ... 

OJ1.f a KaL f"f" 0 
 uH KaL W
 uH Kat 1TaVTa Ta TOt.aVTa, 
c: Ò ' c: ß À ' " \ \ '.. I, .. I, , ,." , " 
at. V7rfp 0 al. Kat. fl\I\EI.'YfIS 'YfKTal., KaL f7rL P.t.KpOV J1.fV 
I " ." \' 
" ,.. \ \ .., À '
' ,rk I 
yt.VOJ1.fval. 'fJpfJ1.a, f7rt. ?Tl\fOV uf J1.aI\I\OV, f1Tt 7r0 V uf O'''f''O- 

 
...\ ....., '" I tIt ., (J ' c:".,. 
upa. u1]I\OV OVV OTL T1]
 J1.fO'1]
 fçfoo
 av fKTfOV. at J1.fV OVV 15 
, " , ,,"t " 0 
10 7ífpt. T1]V oPY'fJv Eçft.
 HP1JO' ooO'av. 
' E 
" ,.. II: À ' ,,.. I".^ \ ^ I , 
12 V uf Tat.
 OJ1.L tat.S' Kal. T<:> O"V
 1]v KaL oyoov Kat VI. 
, ^ 
 ,,, 
...... <<:, 
7ípaYJ1.aTOOV KOt.VooVHV 01. J1.f.V apfO'KOL uOKOVCTt.V fl.VaL
 01. 7raVTa 
, II: 
 ", '"' " (J '" I ., ÀÀ ' " 
7rpO
 'fJUOV1JV f7raLVOVVTf
 Kat. OV fV aVTLTHVOVTf
, a OI.OJ1.fVOL 

... " À ,.., , ... c 
, ., t., , , 
uHV a V7rOt. TOI.
 fVTvyxavovO'LV HVat. 01. u fç fvaVTta
 TOV- 2 
, , ." \ '"' \ ,.. ,
, II: "',rk 
15 TOt.
 7rpO
 7raVTa aVTtTHVOVTf
 Kat TOV I\V7rHV OVu OTtOVV"f"POV- 
'I". 
 ' À \ 
 , 
 À '"' ,.,,,.,. c: 
Tt
OVTf
 uVO'KO 01. Kat. UVO'fpLf!f
 Ka OVvTat. OTt J1.fV OVV at 3 
, I ,1 t .1, " , " 0 \ ,.., c , 
Hp1]J1.Evat. fçfL
 'r fKTat. HO'LV, OVK a 1]I\OV, Kat. on 1] J1.flITJ 
, .. , (J ' 
 ., 
 't 
 
,.. 'c: 
,.. 
TOVTooV f1Tat.VfT1], KU 1}V a7Touf
fTaL a uH Kat W
 UH, 
r , 
" ' 0 ,.. If 0 "., 0 ,
 ' '"' 
0J1.0too
 uf Kat VO'XEpaVH. ovoJ1.a OVK a7rO EuOTat. aVTll 4 


28.,11] 
 Kal Kb 
TOCOVTOV vulg. 


1126 b 4. Kltv scripsi: Kal codd. 


TOUOVTOV Kb : IV. 6. 


83 


tI 
"'\ A- À ' " ,., c " 
no, EOtKE uE J.Lal\I.UTa 'rl. I.q.. TOWVTOS' yap HTTI.V 0 KaTa T1JV 20 
I 
l: '" ß 'A ' 8 À ' ..., "A-' À ' 
J.LHT'YJV Eçl.V OWV OV OJ.LE a EYEl.V TOV E'TrI.HK1J 'rt OV, TO 
5 ' À ß ' Ò A- ' Ò ' " A- À ' p, tI 
CTTEPYEl.V 7rpOCT a OVTa. ta'rEpEl. E T1]S' 'rl. l.aS', on, aVEV 
1 (} ., \ , ", ., ( À .... ., .. "A- À ,. .. 
7f'a OVS' ECTTI. Kal. TOV CTTEPYEW OeS 0J.L1. EI.' ov yap 1'<:> 't't EtV 1) 
., () I ., Ò ' 
 ( ò " ' À \'.... " 
EX aLpEl.V a7TO EXETat EKaCTTa WS' fl., a I\a T<[) TOWVTOS' 
... c, , ...,,, , , , ' 8 
El.val.. OJ.LOtWS' yap 7TpOS' ayvwTaS' Kal. YVWptfLOVS' Ka&. lTVV1J EI.S' 25 
,., ' 8 ." , À ' \, c, ((, 
Kat. aU1Jv1] El.S' aVTO 7TOL1JCTH, 7r 1]V Kat EV EKaCTTOI.S' WS' apJLo- 
/". "c, , ' e " e I A- ' 
 

EI.' OV yap OjJ.O/'WS' 7rj)OCT1JKft CTVV1] WV Kat. 0 VEl.WV 'rpOVTt
EI.V, 
' ò ' ""\'" 8 '\ '.. II H ( Ò " C "\, 
6 ov av I\V7THV. Ka OI\OV J.LEV OVV Hp'YJTal. 01'1. WS' EI. OJ.Ltl\1]CTfI., 
., A- ' Ò ' , , À .. \ \ rh. ' 1 
ava'rEpwv E 7TpOS' TO Ka OV Ka/, TO CTVJ.L't'EpOV CTToxaCTETal. 
7 " ' À ...,\ 
, 
 " \C ò ' , 
TOV jJ.1J V7TEtV 1) CTVV1]UVVfl.V. 
OI.KE J.LEV yap 7TEPL 1J ovaS' Kal. 3 0 
"\ I ... ,., ,.. C À ' , ,
, Õ 
I\V7TaS' Hval. TaS' EV TatS' op.1. l.al.S' YI.VOJLEvaS" TOtJTWV u CTaS' 
, .,,,,, , - \ ' .. ß \ ß ' Ò ' 'i 
J.LEV aVT'f> ECTTL J.L1J KUI\OV 1J I\a EpOV U1JV1J VVUV, UVCTXEpa- 
,,' I À ,.. ot-. " " Ò "" 
VEt, Kat 7TpOal.p1JCTETal. V7TEtV. Kav T<f ?TOLOVVTL aCTX1JJ.LO- 
J A- I \, , , of. ß "\ ' ß ( ò "" 
CTVV1JV 'rEPT/, Kat. TaVT1]V J.L1J J.LI.KpaV, 1] I\a 1]V, 1) fVav- 
, .. \' ,., 
'l: '\\' Ò ,.. 
TLWCTtS' J.LI.KpaV I\V7T1JV, OVK a7TouEçETOL al\l\a vCTXEpaVEI.. 35 

 d.' Ò ' c À ' "''''l: I \,.. " 
B uLa'YEpOVTWS' 0p.1. 1JCTEI. TOI.S' EV uçLwfLaCTt Kat TOL
 TVXOV<TL, 
\ 
\ À ,\ '" , c, 'i' , '" 
Kat fLu.I\ ov 1] 1JTTOV YVWptJLOLS', OJ.LOtWS' uE Kat KaTa TaS' 1127. 
tI"\\ 
 cþ , C á ." " ' 8 ' 
alV\aS' uta opa
, EK CTTOI.S' a7TOVEfLwv TO 7TpE7f'OV, KaL Ka 
c, , (, , 
 ' "\ ...
" \ ß ' 
aVTO fLEV aLpOVJLEVO
 TO lTVV1]UVVEl.V, I\V7TELV U EVl\a OVJLEVOÇ, 
" .
, , ß ' .,..,., 
 ' "\ , 
 .. 
TOt.S' u a?TO a/,VOVCTtV, fav '!7 fLH
W, UVVE7TOJLfVOS', I\EYW uE 
"" \ " ,,, A-.. I. ' ( 'i "" Ò ' p' ,.. 
T
 Kal\'f> KaL T<p CTVfL't' pOVTI.. Kal. 1]uOVfJS' EVEKa T1]
 5 
., " e ' À " À Ie' ..., ... , 
9 H<TaV t.S' JLEya 1JS' jJ.tKpa V7T1JCTEI.. 0 J.LEV OVV fLECTOS' TOWVTOS' 
., ,., , 
,,, 
.. 
, c',.. c
, 
E<TTtV, OVK WVOfLaCTTaL uE" TOV uE lTVV1JuVVOVTOS' 0 J.LEV TOV 1]uvS' 
... /"., , 
, If\"\" C Ò ' p, 'A-' 
El.val. CTTOXa
OJLEVOS' J.L1J uta TL 01\1\0 apECTKoS', 0 07TWS' w'rE- 
À ' c..., , I 'H Ò ' , 
Eta TI.S' aVT'f> Yl.v1JTaL ELS' XP1Jp.aTa Kat OCTa La XPYJJ.La- 
'\ l: c 
 ' ,,
 , II H Ò ' \ 
TWV, KOl\aç. 0 uE 7TaCTt UVCTXEpaLVWV Hp1JTaL OTI. VCTKOI\O'; 10 
\ Ò ' .,,.. e 
.. cþ , 'ti c ,,
 .. 
Kat VCTEPLS'. aVTtKHCT aL uE aWETat. Ta aKpa faVTOtS' uta 


, ., , ... .., 
TO avwvvJLOV HvaL TO P.ECTOV. 


26. 1Ca1 åcrv,,1}OflS om. Kb 
1127. 6. }J.fj'J.À'T/S om. Kb 


36. BCo.cþfPÓVTWS B&o.cþópws B' Kb 
B. Bc' lÍÅÀO '7& Lb Mb 'TIS &UþlÀE&o. Kb 
GZ 84 


IV. 7. 


n \ " "s:::' s:::'" 't '" '\ r. ' ( \ 
f.pt. Ta aVTa uf. OX f.uOV f.un Kat 1] T1]
 al\.a
OVf.La
 Kac. VII. 
, l ) , " s:::' \ " , ,. s:::' \ 
HpWVf. a
 J1.f.a-OT1J
. avwvvJ1.o
 uf. Kat aVTl7. OV Xf.tpov uf. Kar. 
, , , \ 8 .... ,.. ÀÀ ' '''', s::: ' '\' 
15 Ta
 TOtaVTa
 f.7rf.1\. HV. p.a OV TE yap av f.c.uf.&.1JJ1.f.V Ta 7rEpr. TO 
Q 8 8 ' rl s::: \ 8 ' \ , ... ", 
1] O
, Ka f.Kaa-TOV ut.EI\ OVTE
, Kat. J1.Ea-OTl7Ta
 f.l.VaL Ta
 apE- 
, , ", \' ,.,,, 5:::' , 
Ta
 7rU.TTf.ua-atJ1.f.V av, f.7rt. 7ravrwv OVTW
 f.XOV <TVVl.uOVTf.
. f.V 
ò
 T<:J Uv(ijv or J1.Èv 7rpÒ
 
õOV
V Kaì ÀV7r1]V ÓJ1.I.ÀOVVTf.
 f.íp1JV- 
TaL, 7rf.pl õÈ TWV àÀ1J(hvóVTWV Tf. Ka
 "'f.võop.'vwv f.í7rWJ1.f.V 
t , , À ' \'t \.... , S:::" 
20 0J1.0I.W
 f.V oYOt
 Kat 7rpaçf.a-t. Kat T<p 7rpoa-7rOt.l7J1.aTt. uOKH 2 
s::: ' t , , À r.' , " , s:::' t .. \" 
u1] 0 p.f.V a a
wv 7rpOa-7fOt1JTt.KO
 TWV f.VuOçWV ftVaL Kat. P.71 
t , ,/"., 
 t, t S:::' If "\ 
V7rapXOVTwV Kat J1.H
OVWV 1] V7rapxfI., 0 uE fl.pWV ava7ral\.W 3 
.. .... () 't' of. ' À ' "t s:::', ' e ' 
({PVHa- at. Ta v7rapXOVTa 17 f. aTTW 7rOtHv, 0 uE p.f.a-o
 av E- 4 
, '^ ' À () , ,,.. ß ' ,,, À ' " 
Kaa-TO
 Tt
 wv a 1J EVTI.KOS' Kat. T
 r.<p Kat T<p oy<t>, Ta 
t , t À ,..... ,t, '" 'I". II 
25 tJ7rapXOVTa OJ1.0 oywv Hvat. 7rf.pl. aVTOV, Kat OVTf. p.ft
W OVTf. 
ÈÀáTTW. ta-n õÈ TOVTWV gKaa-Ta Kaì gVf.Ká TLVOS' 7TOLf.ÎV Ka
 5 
s:::',., S:::' '1' , , ,.. À ' , , 
J1.1]Uf.voS'. f.Kaa-TOS' u 01.OS' f.UTL, TOLaVTa fYf.L Kat. 7rpaTTH 
, ,., /:'" " ,., , 8 ' t' s::: ' , 
Kat OVTW '::,[7, f.av p.1J TLVOS' EVEKa 7rpaTT'[l. Ka a'VTO uf. TO 6 
p.Èv tÓ3òoS' cþavÀov Ka
 tf.KTÓV, TÒ Ò' àÀ1]8È
 KaÀòv Kaì 

 , ,., s:::' 't , ' À 8 ' , 
.. 
3 0 f.7TaLVf.TOV. OVTW uf. Kat. 0 P.EV a TJ f.VTLKOS' p.f.a-0S' WV f.7raLVf.- 
, t S:::' 
I, s:::' .. cþ ' '..I,' I" \ \ Ò ' t 
TOS', Ot. uf. 'Yf.VUop.f.VOt. ap. OTf.pOL J1.f.V 't' f.KTOI., p.alV\.ov 0 
.2 \ /"., \,., Ò ' "'s:::' \ "' À 
w\.a'::,wv. 7Tf.pL EKaTEpov ft7TWJ1.EV, 7TpOTf.pOV uf 7ffpt TOV a 1]- 
() " " ,,,, '" t À ' ' À () , 
f.VTt.KOV. OV yap 7Tf.pt TOU f.V TatS' 0J1.0 oyl.aLS' a 1J f.VOVTO
 7 
À ' , s:::' ,., " ò ' 
 s::: ' , ( " ÀÀ 
EYOJ1.f.V, OVu oa-a fl.S' a t.Kl.aV 1] utKaLouvv1]V a-VVTf.I.Vf.t. a 1JS' 
, '" II ,.. " " ) '\ \" '1' Ò ' , Ò 
1127 b yap av ftTJ TaVT apf.'íYJS', al\l\ f.V Ol.
 J1.TJ f.VOS' TOLOVTOV La- 
cþ ' \ .. À ' " ß ' .. 8 ' ,.., rlt 
f.pOVTOS' Kat. f.V OY<f Kat. f.V c.<p aÀTJ f.VH T
 TTJV f.çU' 
'" ... Ò ' t Ò ' '" t '" , ,... t' 
TOLOVTOS' Hvat.. Oçf.Lf. av 0 TOLOVTOS' f.7T'.f.('Kl1
 f.tva(.. 0 yap 8 
cþLÀaÀ
8TJS', Ka
 Èv oiS' J1.
 ÕtaCÞ'pH àÀ1]8f.vwv, àÀ1J8wuf.(' 
\, · Ò cþ , " ,.. ÀÀ t " , , '
I.." 
5 Kat f.V O(S La Epfl. f.Tt p.a Ov. WS' yap al.OXpov TO 't' f.V- 
Ò ' À ß ' ,., \ 8 ' t, ' À ß ... t Ò ' 
oS' f.V a TJa-fTat, 0 Yf. Kat Ka aVTO TJV a HTO. 0 f. TOL- 


13 


13. lCal7'17$ dpwveCa.s add. Imelmann 
ð
 om. Kb 1127 b 6. av,.òv Kb 


24. fort. Kåv 'TcíJ ßC'fI 
f:vÀafjeîTo pro Kb Lb 


30. IV. 7. 


85 


... , "" " À S::' ':.'\ '\ ... .1'\ 0 .... 
9 OVTO
 f7TaLVETO
. E7T1. TO E aTTOV uE p.UJ\.I\OV TOV UJ\.1] OV
 
, '\ I , '\ , , cþ ' 
'" 0 ... " 
a7TOKI\LVEL. EP.P.El\fUTEpOV yap aLVETaL uLa TO E7TaX HS' Ta
 
( ß '\' 'It (S::"I".'" (, , 
10 V7Tfp ol\aS' ELVaL. 0 uE p.EL
W TWV v7TapxovTwV 7T'pOU7rOLO'U- 
s:: ,
 cþ ',\ "" ( ""''' 
P.fVO
 P.1]uEVO
 EVEKa a'Ul\cp P.EV fOLKfV O'U yap av EXaLpE 10 
... , r,. 's:: ) 's::' cþ , ,.. '\ À " , , s:::' 
11 TCP ." EVuEL, p.aTaLo
 uE aLVETaL p.al\ OV 1] KaKo
. EL u 
t" (, 
, t. " ... , ,\' , r,. , t II: ( 
EVfKa TtVo
, 0 JLEV uO
1]
 T} TLJL1]
 OV I\Lav ."EKTOS', WS' 0 
.1'\ 1".' t ( ..." I ... tI ", , , 
Ul\a
wv, 0 OE apyvpLoV, T} OCTa EL
 apyvpwv, aUX1]p.ovEUTEpO
 
2 ( ' , ... 
, s:::'" (, \. 1".' , '\ À "'" , 
1 OVK EV Tp uvvap.EL u EaTLV 0 al\a
wv, al\ EV Tp 7TpoaLpEuEL. 
, ,
t. ' ,... , s:: 'It , À 1"." ) 
 
KaTa TT}V E
tV yap KaL Tcp TOWUuE EtVaL a a
wv EUTLV . WU7rEp 15 
, ,r,. , 
, ... ,r,.'s::: ,.. , 
 s::' s::' t. 
KaL ."f'UOT1]S' 0 P.EV Tee ."E'UuEL avnp xaLpwv, 0 uE uOç;TJ
 
" "" s:: (,.. s::'t ' '\. 
 ' 
13 OPEYOJLEVO
 1] KEpuOV
. 01. P.EV OVV uOç1]
 Xaptv al\a
oVEvoP.EVOL 
,.... .... ' cþ '''''' "', s:: ' 
Ta TOLaVTa 7rPOU7rOLOVVTaL E OL
 E7TaLVO
 1J EvuaLp.ovLuP.OS', 
( s::' , s:: .. "'\. " ..., \. ' s:: 
01. uE KEpuOV
, WV Kat a1TOl\aVfTtS' EUTL TOLS' 7TEl\a
 KaL uLa- 
\. 0 ,.." 'v "" rk'" s::' ... 
I\a HV Eun p.1] OVTa, OLOV p.aVTLV UO"f"OV LaTpov. uLa TOVTO 20 
( '\... ...,...., ',\ 
 ' 
01. 7T1\E&.UTOf. 7rPOU1TOWVVTaL Ta TOLaVTa Kat al\a
OVE'UOVTa': 
1 J " ", ,... "" ( S::' II ", "\. 

 teTn yap EV aVTOLS' Ta ELp1]p.Eva. 01. u EtpWVE
 E1TL TO El\ar- 
\. ' , " " 0 cþ ' " 
TOV I\EYOVTE
 X apLEUTEpOt P.EV Ta 7] 1] aLVOVTaL. OV yap 
, s:: t' s::.... '\ ' .1 \. '\' rk ' ", 
KEpUOVS' EVEKa uOKOVUL I\EYELV, Ul\l\a "f"EVYOIJTES' TO OYK1]pOV. 
',\ s:::" '" ,," s:: t.' ,., .. , 
 , 
J.Lal\LCTTa uE KaL OVTOt Ta Evuo
a a7TapVOVVTaL, OLOV KaL ..:JWKpa- 25 
" (S::'" " ' cþ ' [ ' ] 
15 T1}
 f7TOLH. 01. uE Ta JLLKpa Kat aVfpa -rrpOfT1TOLOVP.EVOL 
ß ,., ,\' " rk ' " \ 
aVK07raVovpYOL I\EYOVTal. Kal. EVKaTa"f"pOV1]TOTEpOI. ELUI.V. Kat 
" ' À 
 ' rk ' ... ( ,., A ' , 0 , \ 
fVI.OTf a a
OVEta "f"aLVETat, OLOV 1] TWV aKWVWV fU 1]S'. KaL 
, II: ( ß \.' ,II: À ' "\' À ' r,. , '\ I". ' ( s:: ' 
16 yap 1] V1TEp 01\1] KaL 1] Lav EI\ Et." L
 al\a
OVLKOV. 01. uE 
, , ...""" ,\' , s::' 
JLfTPLWS' XPWJLfVOt TTJ ELPWVELCf KaL 7rEpt Ta p.7J I\Lav EP.7TOuWV 30 


8. ùwolCÀlJIfî Coraes 14. oVIC-15. àÀa'
v iUT1V alio loco (post 1127 b 
22. flp71J.Llva) habuisse videtur Aspasius 19. (;,vlCal] (;,v 71Bfî pro Kb: 
:'v 
B71 coni. Ramsauer /Cal Kb: lCal A vulg. 20. laTpóv Kb Asp. : 

 Ia.Tpóv vulg. Blc\ TOVrO om. Kb 21. Tà. TO&a.vTa] TaV'Ta Kb 24. 
òX À 71PÓV Kb 26. B
 Kb r: B
 lCal vulg. tþavfpà. Kb: T4 tþavEpd 
Lb Mb 7rPOUWO&06J.LfVOl sedus. Vahlen 27. EVlCaTacþpov71TÓTEPo{ K
: 
fVICQTafþpóV11To[ Lb Mb r 86 


IV. 7-8. 


, A.. ", , cþ , ,.... () 
/CaL 
aVfpa fLpooVfVOpÆVOL xapLfVTf
 aI.VOVTaL. aVTLKEt(T at 17 

, ( '"\.
, cþ ' '" , À () .... , , 
u 0 al\a
(r)v aLVfTaL T<p a 'TJ fVTtK<p' Xf.LpooV yap. 
0 " 
, \' , ,.... ß ' " , I 
vOì}
 uf KaL aVa7raUCTfoo
 fV T<p L<p, Kat fV TavT'[I VII . 
òLayooyij
 P.fTà 7I'aLÒLâ
, ÒOKf'i Kat ÈVTaíJ8a fivUL óp.LÀ[a 
, À ' ,. 
,... À ' ,
('
"', 
1128 a TL
 fP.P.f 'Il
J KaL OLa uEt fYfLV KaL OO
, OP.Ol.oo
 uf KaL UKOVEtV. 

, 
, ' " , À ' .. , " 
uLOLCTfL uf KaL TO fV TOLOVTOL
 fYfLV 'TJ TOLOVTooV a KOVfLV. 

 "' À 
, ( , \ ....,,, ( ß À ' , " ÀÀ ..r, 
u'TJ OV u W
 Kar. 7rfpL TaVT fCTTLV V7rfp 0 17 Tf KaL f fL't'L
 2 
"', (,...... À ' ( ß ' ÀÀ ß À ' 3 
TOV /-1-fCTOV. 01. /-1-fV OVV T<p Yf 01.Cf> V7rfp a OVTf
 00/-1-0 oXOL 

 .... ... ' cþ , À ' , .... 'A , 
5 uOKOVCTLV fl.VaL KaL OpTLKOL, y LXOP.fVOL 7raVToo
 TOV Yf otoV, 
Kaì p.åÀÀov uToXa(ÓP.fVOL TOV yÉÀooTa 7TOLlluaL 
 TOV ÀÉYfLV 
" " À ...., , (
,' , 
fVOXl7p.ova KaL p.1] V7rfLV TOV CTKoo7TTOP.fVOV' 01. uf P.l7T 
, ,+. " 
' À ,... .... À ' 
 , 
aVTOl. av fl.7TOVTf
 p.l7UfV Yf OLOV TOI.
 Tf fYOVCTL uVO)(fpal.- 
" ' À ' 
.... ... ( 
" À .... 
vovrf
 UypOLKOL KaL UK 'TJpOL uOKOVCTLV fLvaL. 01. u fP.P.f W
 
'1: " À ' 9 II '" 
10 'iTaL
OVTE
 fVTpa7rf 01. 7rpOCTayopfvovraL, Otov fVTp07rOL" TOV 
"" () '- .... 
 '" , ... 
 
 ' , 
yap '1/ OV
 aL TOLavraL uOKOVUL KLV'I1UEt
 fl,VaL, oofF7Tfp uE Ta 
, , '" , , 
 "" () , 
crw/-1-ara fK TWV KLVl7UfooV KpWfTat, OVToo KaL Ta 11 'YJ. f7TL- 4 
'iTOÀá(OVTO
 òÈ TOV YfÀO[OV, Kaì TWV 7rÀf[fFTooV XaLPÓVTooV Tll 

 '" ,...., " ÀÀ '" 
,. ,( ß À ' 
7Tat.uLq. Kat TCf> fFKW7TTfLV p.a ov 17 uE I., Kat. 01. OOP.O OXOL 
, , À ' '- , P/
' 
 cþ ' 
15 fVTpa7Tf 01. 7rpOfFayopfVOVTaL W
 X apl.fVTf
" OTI. uf uLa f.... 
" "...." 
 .... À ....,
, 5 
POVCTL, KaL ov P.LKpOV, fK TWV fLP17P.fVooV u'TJ OV. T'[I P.ffFl1 u 

 t ,.... \ ( ., 
 t ' " .... 
" 
 c.' , \ 
fçfL OI.KEtOV KaL 'TJ f7rLUfçLOT17
 f CTTI. V" TOV u f7TLuf
LOV feFTL 
.... À ' , " 9 ....., .... \ ' À () , 
TOLaVTa fYfLV KaL aKOVfLV OLa TCP f7rtfLKfL KaL f EV EPLCP 
f.' ", , .... , À ' ., 
app,OTTfL" fCTTL yap TLVa 7TpE7rOVTa TCf> TOLOVTCf> fYfLV H. 

 " , \" ,'-.... ' À () ' 
 , 
 
20 7TaLuLa
 P.fpfL Kal. aKOVfLV, KaL 17 TOV f fV fpl.OV 7TaLuLa ul.a- 
cþ ' " ...., 
 
 ,
 , 
, " 
fpfL Tl7
 TOV avupa7rOuwuOV
, Kal. 7Tf7TaLufvp,fVOV KaL a7TaL- 

 ' ,,

 .. " \,.... 
........ À .... 
ufVTOV. LuOL u av TL
 KaL fK TWV KooP.<pULWV TWV 7Ta aLWV 6 
Kal TWV KaLVwV" Toî
 p.Èv yàp 
V YEÀoîov 
 alaxpoÀoy{a, 
,... 
, 
 " À ((, 
 cþ ' 
" , " 
TOI.
 uf p.w\. OV 'TJ V7Tovma. uta fpft u OV P.LKpOV TaVTa 


14 


31. ante It.JlnlC
îu(Jat add. lCal Kb 1128& 3. B' om. Kb Mb 9. &. 
-ypotleOt Kb:. &-yptOI. vulg. 16. lie] lCal lie Kb 21. 1r
7ral.aEIJ.u.'JlOIJ 
K b r: at TOU ""E7ral.a
IJ,.,.ÉJlOIJ L b: ai5 TOV 1r
7raI.BEIJ,.,.ÉJlOIJ M b IV. 8-9. 


87 


IX. 


,; , I ..,.., ""( , 
7 7rpO
 EVff)('YJP.OCTVV1]V. 7rOTEpOV ovv TOV EV UKW7rTOVTa OPLUTEOV 25 
" '\ , " "'\ 8 ' 
 ,.., '\ " \ , , 
T
 I\.EYEl.V p.1] a7rpE7r1] EI\EV Epl.
, 1] T<p p.1] I\.V7rEI.V TOV aKOVOVTa 

 \' 
 \' ....', "'\\ \ 
1] Kal. Tf.p7rEl.V; T} Kat TO YE TOI.OVTOV aopLUTOV; al\.l\.o yap 
",'\\ ' \ (
I .... 
\. \' I . 
 \. 
8 al\.l\
 P.tU'YJTOV TE Kal. 1]uv. TOl.aVTa uE Kal. aKOVUf.Tal. a yap 
( , " ,.., \ ,.. 
 ... ,
,,.. , 
9 V7rOI-'EVEl. aKovwv, TaVTa Kal. 7rOI.El.V uOKEL. OV u1] 7rav 7rOI.1]UEL. 
,\ '" À 
 I , , l (
\. 8 ' " 
TO yap uKwp.p.a Ol.Uop1]p.a Tl. ElFT V, 01. uE VOP.O ETal. EVl.a 3 0 
O À 
 .... À ' ",

, II " ( 
, , 
1 Ol.uOpEl.V KW VOVULV. EuEl. u I.UW
 Kal. UKW7rTEW. 0 uT} xapl.El.
 
\ , '\ () , '" pI t. ... I '^ (,.., ,.., \. 
Kal. EI\.EV Epl.O
 OVTW
 EçEl., OI.OV voP.O
 wv faVT
. TOI.OVTO
 P.EV 
.. (, , I "" 
't. "", '\ \' ( 
OVV 0 P.EUO
 EO"Ttv, Et.T E7rtufçl.O
 El.T EVTpa7rEI\.O
 I\.EYETal.. 0 
Ò ' ß À I pI , \ .... À I ,,, ( ,.., II 
E wp.o oxo
 1]TTWV EUTt TOV YE OtOV, Kat OVTE faVTOV OVTE 
,.. "'\\ ' I , ' À ' \ ,.., ,\' 
TWV alV\.wv a7rExop.EVO
 El. YE WTa 7rOI.1]UEl., Kal. TOl.aVTa I\.EYWV 35 
... ,
, +. " r , ", 
"
, +- , I r 
'1128b 
WV OVuEV av El.7r01. 0 xaptEl.
, EVl.a u OVu av aKovO"al.. 0 u 
" , \ , ( À ' , '" , 8 ' , 
aypOI.KO
 Et
 Ta
 rotaVTa
 ofu l.a
 axpEI.O
. OV EV yap O"vp.- 
11 ßaÀÀóp.EVO
 7råul. ÒVOX EpaívEt.. ÒOKEî Òf 
 àvá7ravO"I.
 Kuì 
 
12 ".,. al. 
 ta ' l v T '
 ßt ',., c ... 1. va I. ' ,.. "'... (, 1 
"u '<; 'r 'r '<; avaYKatOv. TpEt
 OVV al. ELP'YJp.,<; va I. 
, .... ß ' I , \
,,.. \ \ I ,.., 
EV T
 t
 pÆO"OT1]TE
, EI.UI. uE 7raual. 7rEpl. I\oywv TI.VWV 5 
, , t. I 
 rI-.. ' 
'PI 
, " '\ , 
Kat 7rpaçEWV KOtvwvta
'. ul.a,#"EpOVUI. u OTt 1J p.f.V 7rfpL al\.1]- 
() " /..
,', (
I ,..,
, \, r
 ' 
El.aV EUTLV, at uE 7rEPL TO 1}uV. TWV uE 7rEPL TT}V 1]uOV1]V 

 " ,.. 
,.., 

" ,.. \ \ ", À '\ ß ' 
1J P.EV EV TaL
 7ral.Ul.at
, 1] u fV Tat
 KaTa TOV a I\.OV tOv 
( '\ I 
op.l.l\.taL
. 
IT \ 
\. ,
.... rI ,...., , À ' 15 
EPL uE awov!'; W
 TI.VO
 apET1J
 ov 7rpOO"1]KEl. EYEtV. 
' () \ " ÀÀ '" 
"'t. ('1". ,.., rf,. ' ß 
7ra El. yap p.a ov EOLKEV 1] EçfL. Opt
ETal. yovv ,#,,0 O
 Tt
 
2 àòo
{a
, Ka
 à7rOTEÀEîTaL T<:> 7rEpì Tà ÒEt.và cþóßcp 7rapa7rÀ
- 
. , e ' \ (, I (
" (J ' 
(nOV fpV paLvovTaL yap 01. aLuxvvoP.EVOL, OL uE TOV avaTOV 
rf,. ß ' ,.... , 
, rf,." ... 
,#,,0 OVP.EVOL Wxptw(]"w. O"wp.aTI.Ka u1] ,#"aLvETaL 7rW
 ELval. 
3 ., rf,.' pI 
... ' 8 " ÀÀ 
 "'t. ... , 
ap.,#"OTfpa, 07rEp uOKEL 7ra ov
 p.a ov 1] EçEW
 El.VaL. OV 15 
, Ò' (À' , ' 8 ( I I". ' À \' ,.." , I e 
7raul1 1] I.Ktq. TO 7ra O
 app.o
Et, a I\.a TlJ VEq.. OI.OP.E a 


26. ,.,.:q å.7rpf'lr1j Kb: ,.,.:q & 7rpl7rfl r: & 7rpl7rfl Lb Mb 85. 'Taiì'Ta Kb 
1128 b 1. d'7rOl tw Kb r 2. 
:)'poucos coni. Coraes : 
:ypLOs codd. 4. 
Ava1'Ka(a Kb 8. f] B" 
J/ 'TaîsJ 0.1 B
 Kb 11. o
" Kb r 12. Ko.l 
A7rO'TfÀfÎ'To.& Kb: cl7ro'TfÀfî'To.& B
 Lb Mb r 88 


IV. 9-V. 1. 


, 
 "" , À ' ,
 , ... 
" ' (J /:" 
yap uftV TOV
 T1] LKOVTOV
 at.Ul1p.ova
 Hvat. ul.a TO 7ia H 
Wl'- 
ÀÀ ' t , t'''''
'' 
 ' \. I 8 ' 
Ta
 1TO a ap.upTUVE&.V, V1TO T1]
 atuOV
 uf KWA.VflT aLe Kat 
" " " " , 'S::: I ß I 
, 
f7rW-VOVP.fV TWV P.EV VEWV TOV
 atu1Jp.ova
, 7rpElT VTEpOV u 
,
, .... I ,." À I ,
, , , I (J S:::'" 
20 OVuft
 av E7ral.VElTftEV OTI. al.lTXVVT1J O
. OVuEV yap Ol.OP.E a uELV 
" , ' cþ ''''''' I , "" " " 
aVTOV 1TpaTTEW E Ot
 ElTTl.V al.lT)(vv1J. OVÓE yap E7rl.El.KOV
 4 
,,' C, I " I ",.. cþ ' À ( ' , 
f(TTLV 1] atlTxvv1J, EL7rEp YWETat. errl. TOl.
 av Ol.
 OV yap 
I , " , 
" , " , , À ' (J " 
7ípaKTfOv Ta TOl.aVTa. H u ElTTl. Ta JJÆV KaT a 1] Hav at.lTxpa 5 
's:::' ,
 ,(: ,
, 
 cþ I 's:::' , , 
Ta uf KaTa uOÇav, OVuEV ul.a f.pfl.. OVuETfpa yap 7ipaKTEU, 
,., , " I ) A- ' À 
, , ,... .... ". 6 
2S WlTT OVK al.lTXVVTEOV. 'rav ov uE Kat. TO ftvat TOLOVTOV OLOV 
, ,..,,..,
,,., tI ,.", , l: 
7ipaTTftV Tt TWV al.lTXpwv. TO u OVTWS' EXfLV WlTT EL 7ipaçat 
,.. , " (J , s::' ...., " (J , ,.. 
Tt TWV TOWVTWV UI.OXVVElT at, Kal. uta TOVT OtElT at. E7rl.ELK11 
.." ",,.. t I ,t,s::: It's:::' t 
ELvat, aT01TOV. E7rt TOtS' f.KOVlTLOl.
 yap 11 aLuWS', EKWV u 0 
· , , 
 , , (: ' cþ " À ,,
 '''' t , 
 , "l: .. 
E1TtELK1JS' OVUE7iOTE 1TpaçEL Ta av U. Hf} u av 1] atuwS' Eç I 
t 8 ' , , " 't. ' I ,,, 'rf 
30 V'1TO ElTEW
 E7rl.Et.Kf.S'. EL yap 7ipaçal., al.lTXVVOl.T av' OVK 
OTt. 

 ,,, \'" , 
 ' t , I cþ .... À ' 
uE TOVTO 7iEpt Ta
 apETaS'. EL u 11 avuLoxvvna av OU Kat 
, , 's:::" 8 " " , 
, " ÀÀ ' 
TO p.1] atuELlT at Ta at.lTxpa 7ipaTTEW, OVufV p.a OV TO I.! 
, ,.. , , I (J ' , ,,, 
,,
, 
Ta TOl.aVTa 1TpaTTOVTa atlTXVVElT at. f1Tl.ELKES'. OVK ElTTl. u OVu 8 
t" , "'\.\' I 
 (J ' S:::' \ 
1J EYKpaTHa apET1J, al\.J\.a Tl.S' p.LKnr uELX 1JlTETal. uE 1TEpt. 
,,.., ,..,., "s:::" s::: I ". 
35 aVT1JS' EV TOLS' VCTTEpOV. VVV uE 7rEpt ut.KaI.O(]1)v1J
 El.7iWP.fJl. 


1129 .. 


E. 


II \ s:::' s::: I "s::: I I \ I 
fpt. uE UI.KUl.OUVV1J S' Kat. aul.KtaS' UKE7rTEOV, 7iEpt 1TOtUS' 
, . 't \ I I .., t 
TE TvyxaVOVlTl.V OVlTat 7iPUçELS', Kal. 1TOl.a P.fUOT1J
 Eunv 1] 
s::: I \, 
 , l ' t s:::' '. I, t,.. 
5 Ut.Kal.OO1JV1], Kat TO ul.KaWV T VWV P.EUOV. 1] uE UKE't' l.S' 1]p.f.V 2 
" "" ' (J 
,. , t" s::: ' 
EUTOO Kara T11v aVT1]v P.E ouOV TOl.
 7ipOELP1JP.EVOl.S'. OPWP.EV u1] 3 
, , , rl(: ß À ' 'A , s::: I 
üaVTaS' T1}V TOl.avT1Jv EçLV ov OP.EVOVS' EYELV Ul.KaLOO"Vv1]v, 
., cþ ' 9 , ,.. Ò I ., \., cþ ' 9 s::: 
a 1JS' 1TpaKTLKOl. TWV l.Kal.WV HlTt Kat a 1/
 utKaU'1Tpa- 


25. oùa l r I(al 'Tò] 'TÒ r: ðuì 'TÒ Rasso\Y: fort. I(al 'T/iJ 
O'lotf Kb 30. -yàp om. Kb 32. 'Tò" Kb Lb: 'TÒ Mb 
'TOUIV'To; Kb r: 'TaV'T4 Lb Mb 


28. cùcov- 
38. 'T4 v. I. 


89 


,.., \ ß ' À \ 
, ,',
" \ 
YOVUL KaL OV oz'raL ra ul.KaLa. TOV aVTOV uE rpOTrOV KUI. 
, , 5::' , A,.'''' , 5:: "" \ ß ' A \ .. 5:: 
 ' 
'hEP' auLKt.a
, a", 1]
 auLKOVlTL Kal. ov OVTal. Ta aul.Ka. uw 10 
4 Ka! 
p.îv 1iPWTOV W
 f.V nlTr<:J V7rOKfllT()w TavTa. ovòÈ yàp 
ròv aVTòv ÉXEl. TpÓ7rOV È7rl TE TWV È1iLlTTJ]P.WV Kal ÒVVáp.EwV 
Ka
 f.7Tl rwv gfEWV. ò-úvap.L
 p.Èv yàp Kai È7TI.Un}P-1] ÒOKE"î 
"".. , ( , \.. 
I C 
, c, , "", , 
rwv fVa
'TI.WV 1] aVT1/ fl.VaL, f
LS' u 1/ fvaVTt.a TWV fvavnwv 
)I .p " c, " \" ' AÀ ' 
OV, otov a7TO T1]S' vYl.fl.a
 ov 1ipaTTfTaL Ta fvavTt.a, a a 1.5 
'c " A ' \ C ,.. ß 5::'r. H 
Ta vYLfLva P.OVOl,. EYOP.fV yap VYLfLVWS' aul.
El.v) OTav 
ß 
, /'; c .... c c, A " ' ...... , r. c 
5 aul.
'[l WS' av 0 vYl.al.vwv. 1T0 ",aKI.S' P.EV OVV YVwpt.
fTat. 1] 
, , 
I C " ,.., , ÀÀ ' S::' C t' C " 
fvaVT&.a E
I.S' a1iO T1]S' fVaVTl.a
, 1i0 aKL
 uE at. E
fL
 a7rO 
,.. c , , , ... C , C' .. A,. , \ C 
TWV V7T0KfLp-EVWV. Eav TE yap 1] fVf
l.a II ",avfpa, Kal. 1] 
KaX ffla cþavEpà ylvfTaL, Kal iK TWV EVfKTLKWV li EVEfla 20 
\, , " , , " c, c' , 
KaL fK TaVT1]S' Ta EVfKTLKa. ft. yap EffTLV 1] fVf
l.a TrVKVOT1]S' 
, " \... C'.. , , 
uapKO
, avaYKJ] Kal. T1JV KaXE
l.aV fLvaL p.avoT17Ta ffapKO
 
,\, '... \ , , " À 
6 KaL TO EVEKTLKOV TO 7rol.J]TLKOV 7rVKl'OTJ]TOS' E"V (fapKt.. aKO OV- 
0 ,.. 
, C " \ A " , 8 ' À ^ À ' 
EL u WS' f7rt. TO 71'0 v, fav aTEpov 1i fovaX WS' EY1]TaL, 
\ 0 , À ^).' 8 ". ,,
, \, 
Kat aTEpov 1T f"Ovaxw
 I\EYfU aI., OI.OV EI. TO ul.Kal.OV, Kat. TO 25 
7 "'
 " "" À ,.. À ' 8 C 
 ' \ C 
auLKOV. EOLKE OE Tr fovaxwS' EYEU aL 1] UI.KatolTVVJ] Kal. 1/ 2 
àÒLK{a, àÀÀà òLà TÒ (fVVEYYVS' fivat. T
l' óp.wvvp.lav aVTwv 
Àav()ávfI. Ka
 OVX tJlT7(fP È7r
 TWV 1iÓppW ò
À1] p.âÀÀov, (
 
, Ò cþ ' ÀÀ ' C "'5::' ) '" H A ... 
yap La opa 7W 1] 1] KaTa T7W l.ufaV OLOV on Ka fl.TaL 
À \ C , ,., c" " "r. ' \?, 
K EIS OP.WVVP.WS' 1] TE V1iO TOV aVXEva TWV 
<:JWV Kal. 'l1 TaS' 30 
8 8-úpaS' KÀE[OVULV. ElÀ
cþ8w ò
 Ó áÒLKOS' 1iolTaxwS' À'YfTaL. 

 ,,
, H , "5:: ... \ C À ' \ 
uOKEI. u11 0 TE 1Tapavop.oS' auLKO
 fl.val. Kal. 0 1i fOVEKTJ]S' Kat. 
" H 5:: " À H ' [O C ] 
, " H , 
avI.UO
, WUTf u1] OV OTL KaL ul.KaLO
 ElTTal. 0 Tf VOP.LfWÇ 


\ C)I "5::' " " \, )I , 
Kal. 0 I.UOS'. TO P.fV ut.KaLOV apa TO Vop.t.P.OV Kal. TO t.lTOV, TO 


1129- 24. 8á:HpOV r: 8&.T
pa codd. 25. 8&:npov r: Ð&.T
pa codd. 
'T
 òÍlcatov leal om. Kb 26. post 
Õ
IeOV add. leal 7) àÕ
IC[a Kb Lb 32. 
õ
 scripsi: õ
 codd. 33. 
V&O"oS' ] 
ÕLICOS' pr. Kb: ð 
IILO"OS' vulg. & 
sedusi 34. ó om. Kb 90 


v. I. 


1129 b Ò' I1ÒI.KOV TÒ 7TapcÍVop.oV Kal TÒ I1Vt.CfOV. È7TEl ÖÈ 7TÀEO- 9 
, 
 " ò \, 8 '" " ' ÀÀ ' , 
VEK'F1}
 0 a LKO
, 7TEpt. Taya a ECfTal., ov 7TaVTa, a a 1TEpt 
,., , , " , è.' , , 
 À " " , 6 , 
VCfa EVTVXl.a Kat. aTvxta, a ECfTt. P.EV a7T W
 an aya a, 
' ò ' , " 
 Ò ' " 8 ,,)I ' ò ' 
TLVI. OVK an. 01. av PW7TOt. TaVTa EVxovTat Kat. I.WKOVCfLV. 
5 Ò c"' l. Ò ' )I , ÀÀ ' )I 8 ' '
 À '" ., 8 ' , 
 ,.., 
'" OV, a EVXECf at. P.EV Ta a7T W
 aya a Kat. aVTOES 
., 6 '" 
 '" 6 Ò ' , 
,.. ., 6 ' 
 Ò ' " ò 
aya a Et.vat., atpEt.Cf at. E Ta aVTOES aya a. 0 a t.KO
 10 
, " , À ' 
,. ' ÀÀ ' , ''' À "" 
OVK aEt. TO 7T EOV at.pEI.Tat., a a Kal. TO E aTTOV E7Tt. TWV 
å7TÀwr; KaKWV. àÀÀ' ÓTt. ÒOKEL Kai TÖ P.E'iOV KaKÒV àya06v 
7TW
 ELvaL, TOV ò' àya80v È<TTì.v 
 1TÀEOVEfla, òl.à TOVTO ÒOKEL 
À ' l' " ò '" ^, , , 
10 7T EOVEKT1}
 ELvat.. ECfTI. aVI.(TO
. TOVTO yap 7fEpLExn Kat 11 
, ' E ' ò ' 
 , " ò 't' 
 Ò " Ò ' 
3 KOLVOV. 7TEI. 0 7Tapavop.o
 a t.KO
 17V 0 E vop.l.p.o
 tKal.O
, 12 
Ò "' À ,., , "", Ò ' , " 
1} ov OTt. 7TaVTa Ta vop.l.p.a ECfTI. 7Twr; t.Kat.a. Ta TE yap 

 , 
'''' 6 ,.." , , " , 
Wpl.Cfp.Eva V7TO T17
 VOP.O ETt.K17
 vop.t.p.a E ffT I., Kat. EKaCfTOV TOV- 

, .., A,. 

"" ,( , 
TWV ul.Kal.OV nvat. 'YaP.EV. 01. UE VOP.OL ayopEVOVCfI. 7TEpl. a7fav- 13 
15 TWV, ffToXa(ÓP.EVOL 
 TOV KOl.vfi (f1)P.cþlpOVTO
 7TáCfLV 
 TOL
 
, , 
" , [ " ' ] . ''' ÀÀ " 
apI.OTOL
 1] TOL
 KVpI.OLr; KaT apET17V 17 KaT a OV TLVa TpO- 
'" r, r' , , Ò ' À l ' 
7TOV TOI.OVTOV. WUTE EL'a P.EV Tp07fOV I.KaLa fYOP.EV Ta 7TOL17- 
, 'A,. À " ò ' ,,.. , , ,.. 
TLKa Kat 'YV aKTLKa EV aLp.OVLar; KaL TWV P.OpLWV aVT1]
 Tfi 
À ... , , Ò ' 
, "" ., 
7T0 LTI.K?J KOI.VWVI.q.. 7TpOffTaTTEL 0 vop.or; KaL Ta TOV av- 14 
0;:: ,,, "'.p' À ' , , {: Ò ' A,. , 
20 upELOV Epya 7ToLEt.V, OI.OV p.17 EI.7fELV T1}V Ta
tV J1.1} E -yEVYELV 
Ò ' ( ,... ,,., À " ,.. 'A,. .p' 
p.1} E pl.7TTELV Ta 07T a, KaL Ta TOV CfW-ypOVO
, OI,OV p.17 p.ot- 
, Ò ' 
 ß ' r. ",.. , '1' , , 
XEVEtV p.1} v pt.'::,nv, Kat Ta TOV 7Tpaov, OI,OV p.1} TV7TTELV 
p.1}òè- KaK1}yopE'iv, óp.olwr; òÈ Kaì. KaTà Tà
 áÀÀa
 àpETà
 
Kaì. p.ox81}píar; Tà p.Èv KEÀEVWV Tà ò' à7fayopE.,)wV, òp8w
 
, 
, , 8 " ,.. 0;::' 
, 0;:: , ,., 
25 P.EV 0 KELP.EVO
 op wr;, Xnpov u 0 a7TEOXEUt.aCfp.Evor;. aVT17 15 
, ... ( ò ""., À ' 1. \ À ' , 
 À " 
P.EV OVV 1] LKawO-VV1} apETrJ P.EV ECfTL TE Eta, UA ovX a7f W
 


1129 b 1. 7r^
OJlÉICT1}S Kb M b r: lCal 7r^
OJlÉICT7JS Lb 
8. J.l.
îov] p.
 Kb Lb 10. taT'" Vermehren 
,cal 7rapc1.lIop.o
. TOVTO -y&.p, 7} 7rapavop.Ca "5TOL 1} 
d
llClaJl lCallCoLJI&JI tan 7ráa1]s à
LlClas L b Mb r 
Kb: ." KaT' àp
T
JI r 23. lCal1"à lCaTà Lb 


2. faTaL om. Kb 
11. post ICOLV&V add. 
àVLatÍT1JS, 7r
pLÉXH 7rûaav 
16. lCaT' àp
Tl}JI om. 
25. TaVT7JL Kb v. 1-2. 


91 


II. 


,\"\, ,,., ,
...... \"\' , ,.. 
al\.l\.a 7rpO
 ETEpOV. Kal. uta TOVTO 7TOlV\.aKt
 KpaTI.UT1] TWV 
, ,.. .. 
 ...<< 
 ' ''' 0 ' t' " 8 ' <<,.. 
apETWV EtVal. uOKE'- 1] ut.Kal,OlTVV1], Kal. ov f.U7TEpO
 ov E<:>O
 
OVTW OaVJLaUTó
. Kaì 7rapotJLta(óJLEvo[ cþaJLEv "
v òÈ ÒtKaW- 
, \ \ ' ß 
 ,.." ,,,,, , 'I.' , \ " 
(]1)v'l! UVI\.I\.1] U1]V 7rau apET1] EVI.. Kat TEI\.El.a JLal\.LUTa apET1] , 3 0 

I ,.. 'I.' , ,.. ,.." 'I.' 
" { tf ( 
OTI. T1]
 TEI\.El.a
 apET1]
 XP1]UI.
 EUTLV. TEI\.El.a u f.UT v, OTI. Q 
lxwv aVT
V Kaì 7rpÒ
 gTEPOV òvvaTat TÔ àpETY xp
u8atJ 
, \ 'I.' " 0 ' (, \ \ \ , , , ,.. , I 
al\.l\. OV JLovov Ka aVTOV' 7rOI\.I\.Ot yap EV JLÈV TOI.
 Ol,Kf.(,OI.
 
Tn àpf.TV òVVaVTal. x'p
u8at, 
v òÈ TO'
 7rpÒ
 gTEPOV àòvva- 
,.., \ 
... ,.. .. 
 "" ,... B ' 
/" 
16 TOVUI.V. Kal, ul.a TOVTO f.V uOKEI. EXEtV TO TOV l.aVTO
, OTI. apX1] 1130. 
,,
 
 'C ,,., ,\ , I ,,
 (t[ 
avupa UEl.
f.l.. 7TpO
 f.TEpOV yap Kal. EV KOtVWVI.q. 1JU1} 0 apxwv. 

... 3:::' , ",.. \'\ \ ' , 0 ' 5:: ,..... << 
17 uta uE TO aVTO TOVTO Kal. al\.l\.OTpLOV aya OV uOKEI. EtVal. 1] 

 I , ,.., ... tf '
/" " ÀÀ 
utKaI.O(]1)V1} JLOV1} TWV apETWV, OTt 7rpO
 ETf.pOV EUTtV. a ce 
, ... cþ ' ,... " .... ,.., 
18 yap TO, croJL EpOVTa 7rpaTTEI., 1] apXOVTI. 1] KOI.VWVce. KaKt.- 5 
... .. ( , , (, \ , ' cþ ''I. ' 
O"TO
 JLf.V OVV 0 Kal. 7rpO
 aVTOV Kat. 7rpO
 TOV
 I.I\.OV
 XpWJLEVO
 
TV JLox81]plq., áptUTO
 Ò' OVX Ó 7rpÒ
 aVTÒV Tn àPETp àÀÀà 
, ,., ,..,,, 'I.' " , ... ( 
19 7rpo!t ETEpOV. TOVTO yap f.PYOV xaI\.E7TOV. aVT'Y] JLEV ovv 1] 

 ' " , ,.., ÀÀ ' "' À ' " ,
, ( , 
UI.KaW(]1)V1] ov JLEpO
 apET1]
 a 0 1} apET17 EUTtV, OVu 1] EV- 
I , 
" " \ 'I.' "''I. ' I 
, 
 cþ ' 
20 aVTl.a aul.Kl.a JLEpO
 KaKl.a
 al\.l\. 01\.17 KaKl.a. TI. uE ul.a EpEi. 10 
<<, , \ ( 5:: I '" 
,..\ ' ... , , 
1} ap ET 17 Kat. 1] utKaW(]1)Vf/ aVT1}, u1]I\.OV EK TWV EI.P'Y]JLf.VWV' 
., , , ( " ,
,.. "", \ 'I.'? , 
EUTI, JLÈV yap 1] aVTr}, TO u f.l. va I. OV TO aVTO, al\.l\. II JLEV 
'r' 
 I? 
, ,
 t'C << 'I.'" , I 
7rpO
 ETf.pOV, UI.KO,WUVVf/, 11 uE TOtauf. Eçt
 a7TI\.W
, apET1}. 
Z ,.. 
, " , , ,.. 
 I " 4 
1JTOVJLEV uE YE T1]V EV JLEpEt apETr}
 utKatO(11JV1]v. EUTt 
, (A,.' (, 
... \ \,
, ,.. ... 
yap TI.
, w
 -yaJLEV. oJLOI.W
 uE Kat. 7rEpl. aut.Kl.a
 T1J
 KaTa 15 
, ,..
, "'., "...'" \ 'I. 
2 JLEpO
. U1}JLEI.OV u OTt EUTtV. KaTa JLEV yap Ta
 alV\.a
 
() , (, ..., 
 ,.. , \ ...
" 
 ' . 
p.oX 1]pl.a
 0 EVEPYWV autKEI. P.EiJ, 7rI\.EOVf.KTf.l. u OVUEV, OI.OV 
( ('..1, ' , I
 5::' 
 À ' .,. ,.. " 
, aÀ 
o pl.'f'a
 T1]V aU7rl.ua ul.a uf.1. I.av 1] KaKW
 Et7TWV uta X E- 
, of., ß () , I 
" \ 0 1 H 
, 
7rOT1}Ta 1] ov 01] 1]ua
 xp1}JLaut ul. aVEI\.EV Epl.av' OTav uf. 
À " 'I. \ , ,,
 I ,.. I ' À \" 
7r EOVEKT[/, 7rOl\.l\.aKt
 KaT ovuEJLl.aV TWV TOWVTWV, a I\.a JL1111 20 


30. åper-h to'TUI Bcrgk 
12. J r: 7] Kb Lb Mb 


31. 8T& ante ð om. Kb 1130. 1. åpX à Lb Mb 
13. 7] 8uca.w0'6J/1] Kb Lb 17. ð om. Kb 92 


v. 2. 


OVÒ
 KaTà ?TátTa
, KaTà ?TOV1Jp[av òl YE TLVá ("'ÉYOP.EV yåp) 
, " Ò ' " ", " ÀÀ ., 
, I , 
Kat. KaT a LKLav. flTTLV up a 7] TL
 a()LKt.a (a)
 JLEpO
 3 
"rf À \,,
, , , '" rf À ,
, " ... 
T'tJ
 0 7]!;, Kat. Uuf,KOV TL EV IJ.fpfL TOV 0 OV UuLKOV TOV ?Tapa 
\, ",^, '" 
,
, , \ 
TOV Vop,OV. ETL EL 0 pÆV TOV KEpuaLVELV EVEKa p,OLXEVEL KaL 4 
À ß ' ., 
... () , , r. ' Ò " () , 
25 ?TpOU ap. avwv, 0 uE ?TpOerTL fL
 KaL '::,1]p,LOVP.EVO
 L E7TL vp.Lav, 
.,. ..., ' À 0;:: , t '" 't ,.. ÀÀ '" À ' 
OVTO
 p,fV aKO aerTO
 uO{;ELEV av ELvaL p.a OV 1] 7r EOVfKT1]
, 
.,,, Ò '" 
 , ' A Ò ' II Ò " À " rf 0;::'" , 
EKfLVO
 auLKo
, aKO aerTO
 OV. 1] OV apa on. uLa TO 
Ò ' " \... 't ÀÀ ' , 0;::' , 
KEP aLVELV. ETL 7TEPL P.fV Ta a 7ravra auf,K1Jp.aTa )'LvETaf, 5 
I., cþ '" () "'.'" 
1J E7raVa opa f7rL TLVa p.oX 1Jpt.av aEt, OLOV fL Ep.OLXEverEV, 
., , , À ' " ' À ' " , 
 À ' 
3 0 f7T aKO aerLav, U EYKaTE L7rf TOV 7rapaerTaT7]V, E7rL uEL Lav, 
, ., , t .", , , Ò ' , , Ò ", 
, () 
fL f'lraTaçEV, E7r OPY-flV. fL EKEp aVEV, f'lr oVuEp.Lav P.OX 7]- 
, , ÀÀ ' '" , , , Ò ' rf cþ ,,.,,, , 
 ' 
pLav a 1] f'lf a "''Lav. werTE aVEpov on HTTL TL
 auLKLa 6 
... , rf À " ÀÀ " , rf I I ,., 
?Tapa T1]V 0 7]v a YJ fV P.fPfL, (Tvvwvvp.o
, OTL 0 opLerp.o
 EV 
1130), T
 aVT<:> yÉVEL. ð.p.cþw yàp Èv T<l> 7rpÒ
 
TEpOV IxoVUL T
V 

 , , ÀÀ ' ^' \ '''' , '" ,
, 
()vVap,LV, a 1J JLEV ?TfP" TLJL1JV 1] XP1]JLaTa 1] uWT7]pLav, 1] 
II " I'" Àß "'" , 
fL TLVL EXOLJLEV EVt. OVOJLaTt ?TfpL a fLV TaVTa 7raVTa, KaL 
Ò ' ' ò ' , " " , 
 ^
, \ 
I \ tV 
L 1J OV1JV T1JV a7rO TOV KfpuOV
, 1) uf 7rfpL a7rUvra 7rfpl. oua 
5 Ó u7Tovòa'o
. 


rl O '"'' I ò ' À ' \
,,, 
TI. JLfV OVV fLULV aL LKaLOCTVvaL?T fLOV
, Kat. OTL E<TTL TL
 7 
, I , ..., rl À ' , 
 " À ' 0;:: , \ , 
Kat fTfpa 7rupa Tf}V 0 f}V apET1JV, U1J Ov. rt.
 uE Kat. '7T'O&'U 
À ' 
, s::" ,,
 ' , , 
'TL
, 7]7rTfOV. uLwpLerTUL U1J TO auLKOV TO TE 7rupavoJLov KaL 8 
, " ... s::' Ò ' , , " " , 
TO UVLUOV, TO uf LKatOV TO Tf 
'OJLLJLOV KaL TO LUOV. KaTa 
, .., , I' "'s::"" \ 
10 p,fV OVV TO 7rapavoJLov 1] 7rpOTfpOV ELp7]P.fV1] auLKLa ferTW. f7rfL 9 
Ò ' '" ", "" ÀÀ ' 
I I' 
f TO aVLUOV Kat TO 7rapavoJ1.ov OV TaVTOV a fTfpOV WS' p,fpO
 
, "' À ( \ , ..." 
, , , 0;::' , 
7rpO
 0 OV TO J1.fV yap aVLUOV a7rav 7rapavoJLov, TO uf 7rapa- 


5 


22. 
l scripsi: 'Yø.p Kb: fx.pc. 'YE Lb Mb 24. IT&] g,1'& Kb 26. p.ål\- 
AOJl ð&
H r:IJlaL Kb 2ï. fx.pa] 'Yø.p r 31. r:i ð' '7r,ha

JI Kb Lb 
1130 b 4. 7rdv'Ta Kb 6. EÌulv al Kb: f:Ìul vulg. 8. õ
 Kb Mb 
10. p.
JI o(jv om. Kb 11. rap&.vop.ov] rl\JoJl Lb Mb: rap&.vop.oJl 
71'7\'ov Kb r &s p.lpos] &s p.lpos Kal Kb: fort. Kal &s p.lpos 12. 'T
 
J4
v-13. fx.JlLUOV] T
 p.
v 'Yàp r7\lov li.rav 
VUT()JI 'TÒ õ' 
JlIUOV ob 1råJl 1f'7\tOV v. 2. 


93 


, 
I -J ) '" ,,
 , ( , 
 ' , ", ÀÀ ' 
vop.ov oUX a'1Tav aVLlTOV , KaL TO autKOV Kal.1] auLKI.U OU TaVTU a 
., " '" ( , '5::' (H\ , , 
ETEpU EKEtVWV, Ta P.EV CùS' P.EPYJ TU u CùS' ol\.a' J1.EpO
 yap 
H ('5::' " H À .,
, (, 5::' ,( 
 
aUT7] 7J auLKta T1JS' 0 7]S' autKtaS', O}.LOtCùS' uE Kat 11 uLKal.O- 15 
, "5:: ' H , \"., , 5:: ' 
(J1)vT} T1JS' utKal.O(J'1JVT}
. WUTE Kat 7rEpt T1JS' EV fJÆPEI. uLKUto<1'V- 
" ,,,, , ,
, \ ' \ '" 5:: , 
V1J
 KUI. 7rEpt T1JS' EV P.fpEL autKl.aS' I\.EKTEOV, Kat TOV uLKal.OV 
· .,
, c, (" If' "H À " 
10 Kat autKOV CùUUUTWS'. 11 P.EV OUV KUTa T1JV 0 T}v apET11l' 
, 5:: , "5::' iI , "H À ' ,.. 
TETUY}.LEV1J utKal.OfTVVT} Ka, aUI.Kta, 11 P.EV T11S' 0 1J
 apET1JS' 
'" " ,,, \ À iI
'" , , cþ , (J , 
OVCTa XP1JutS' '1TpoS' al\. OV 1J uE T1J
 KaKl.aS', a EtU oo. Kal. 20 
, 5::' 5::'" "5:: , , , cþ , ( 
TO ul.Katov uE Kal. TO auLKOV TO KaTa TaUTaS' aVEpov CùS' 
ÒtoPLUT'OV. crXEOòV yàp Tà '1ToÀÀà TWV vop.íp.wv Tà ò:7rÒ r17S' 
H À '" ", (J '
' "" 
o 1J
 apET1J
 7TpOCTTaTTop.Eva ECTTtV. Ka EKaUTYJV yap apET11v 
, 
 ' (J ' ( , (J ' À ' ( , 
7fpOCTTaTTEL 
1]V Kat Ka EKaUTT}V }.LOX 1]ptav Koo VEL 0 VO}.LOS'. 
, 
, , "
/ À ., " , \,.. , H 
11 Ta uE 7rOt1]TtKa T11S' 0 11S' apET1J
 EUTL TCùV vop.l.p.wv oua VEVO- 25 
(J ' '5::"'" '5::'''' 
P.O fT1JTaL '1TEpt 7ral.uELav T1}V 7rpO
 TO KOtVOV. 7TEpl. uE T11S' 
(J ' rl "" , (J ' iI 
 À '" ." ., (J , ., 
Ka EKaUTOV 7raLÖEl.aS', Ka 1JV a7T Cù
 aV1Jp aya OS' EUTL, 
, " À "" of\f:' H 5:: , , 
7rOTEpOV T1J
 7r0 I.TI.K1JS' EUTtV 1J ETEpaS', VUTEpOV uI.OPI.UTEOV. OU 
'''' ", 5:: ' , , (J " "" ' À ' , 
yap LUooS' TaVTOV avupL T aya <:> EtVUL Kat 7f0 tTV 7TaVTt. 
,.. 5::' " 
 ' \" ", 5:: ' 
12 T1JS' uE KaTa }.LEpO
 uLKal.O(J'1JV'Y/S' KaL TOV KaT aVT1JV utKaLOV 30 

V }.LÉv ÈUTW EiooS' TÒ f.V TaLS' òLavop.aî
 TtP.
S' 
 XPYJP.d.TWV 
of\ ,.. " ÀÀ H ,,.. ,.." À ' ( , 
1] TCùV a Wv OCTa p.EptUTa TOt
 KOWWVOVUL T1JS' 7r0 LTELaS' EV 
, '" ,,, " ,,, rl (, ) " 
TOUTOL
 yap EUTL KaL aVLUOV EXELV KaL LUOV ETEpOV fTEpOV , EV 
13 5::" ",.. \ À ' 5:: (J , , 5:: ' , 
uE TO EV TOI.S' uvval\. ayp.aUL ULOp ooTI.KOV. TOUTOV uE #J.EPYJ 1131 a 
5:: ' ,.., ÀÀ ' "
'" 's::' 
uVo. TCùV yap uvva aYfJ-aTwv Ta }.LEV EKOVUl.a EUTL Ta u 
" f:' , , ,
.... ,... " 
 ' 
aKOVUta, EKOUULa J1.EV Ta TOLauE OI.OV 7fpaULS' CùV1J UUVELUP.OS' 
",.. (J " (J ( (' 
' À ' 
EYYV1J XP1J UL S' 7TapaKaTa 1]KYJ }.LLU WULS' EKOUULa uE fYETaL, 


Kb L b : Tð p.
JI "(4p 6.JlI(1'OJl &7raJl 7ra.pð.JlOP.OJl Tð 
f 7rapð.Jlop.oJl OUX él7ra.JI 6.JI&uov. 
leal Tð p.
JI "(4P 7rÀÉOJl éJ.'1f't1.JI 6.JI&UOJl Tð 8" 6.V&UOJl ou 7râJl 7rÀÉOJl r (et eadem 
fere M) 16. &JUT
 leal] c:,S' Kb: &JUTE Lb 18. ø.8lleov Kb: TOU 
à.8[leov vulg. 23. 'lrpOUTaTT&p.
Jla Kb r: rpa.TT&p.EJlø. vulg. 30. leaTel: 
Ta{,.,.7JJI Kb 33. 
T
pOV] 
TÉp'tJ coni. Ramsauer 1131" 2. åðuc'7- 
p.&.TfA)JI Kb pro Lb Mb 94 


v. 2-3. 


5 órt. 
 àpX
 TWV uvvaÀÀayp.áTWV TOVTWV 
KOVULO
), TWV Ò' 
àKOVulwv Tà p.ÈV Àa6paîa, olov KAo7T
 p.OI.XE{a cþapp.a- 
KEla 7TpoaywYE{a òovÀa7raTía òOÀocþov[a tEvòop.aprvp{a, 
, Ò ' ß ' .,. ." Ò ' 0 I 
 , , 
Ta E La La, OI.OV al.KLa EUP.O
 avaTO
 ap7TaY1J 7r1JpWUL
 
, À ' 
KaK1Jyopl.a 7rp07r7] aKLup.o
. 
6 'E7TEì ò' g 'I' ð.ÒLKO
 ð.VI.UO
 Kal TÒ ð.ÒLKOV ð.VI.UOV, òijÀov III. 
rI " " .... , / .... Ò '" , 'II , 
 
OTto Kal. /lÆUOV 'II. EUTL TOV avI.CTOV. TOVTO EUTI. TO LUOV. fV 0- 2 
, , 'C" , A ' " " À " " J/ 
7rOLq. yap 7rpaf::,EI. fUTL TO 7T fOV Kal. TO E aTTOV, EUTI. Kal. TO LUOV. 
,... '" Ò " , Ò ' II 
, '" A ' 
u OVV TO a I.KOV avI.UOV, TO I. Ka wz,' LUOV. 07rEp KaL aVEV 0- 3 
Ò ,..,.. " Ò ' 'II I , Ò ' 1 +. 
yov OKEL 7rauI.V. E7rEl. E TO LUOV P.fUOV, TO I.KaWV P.fUOV 'II. av 
" " Ò ... '.J/ , ' A ' Ò ' , I I , 
IS El.1J. EUTI. E TO LUOV EV E aXI.UTOI.
 VUI.V. avaYK1J TOLVVV TO 4 
Ò ' I , II .. " " ,
 
LKal.OV P.EUOV 'If Kal. LUOV El.val. KaL 7rpO
 'II. Kal. TI.UI.V, KaL 11 
" ,.., ( ,.., Ò " , A ,.. ''' A ) ? Ò ' 
P.fV P.EUOV, TI.VCùV TaVTa fun 7r fLOV Kal. f aTTOV, '!1 
.J/ 
,.., 

, Ò ' ",,,... 
, 
LUOV, uVOI.V, '!1 uE I.KaLOV, TI.UI.V. avaYK'YJ apa TO ul.KaWV 5 
., ' À ' ... I .,., 
 ' I 
fV E aXt.uTOI.
 fLVal. TfTTapUl.v. Ol.
 'If yap uLKawv TVYXavEL 
.J/ 
, , I \' .,. " 
, ,
, , 
20 OV, uVO EUTL, KaL EV O'S, Ta 7rpayp.aTa, uVO. KaL 1] aVTTJ 6 
" " .,. " .,. 
 ",..", "... 
EUTal. LUOT1J
, OL
 Kal. EV OL
. (Ù
 yap EKfLva EXEl., Ta fV OL
, 
O{)TW KàKEîva EXEI.. fl yàp p.
 fUOL, OilK iCTa I
OVULV, àÀÀ' 
., .... 0 
 I "., À ' ,., of, , II II 
EVTEV EV aL p.axal. Kal. Ta fYK TJp.aTa, OTav TJ p.TJ Lua I.UOI. 
+. '''' ...." " ",...., , c' 
TJ p.TJ LUOI. ..ua EXCùUI. Kal. vfp.wvTaL. ETI. fK TOV KaT açLav 7 
25 TOVTO òijÀOV. TÒ yàp Ò[KaLOV fV Taî
 vop.aÎ.
 óP.OÀOYOVUt. 
I , , l:' , 
...... , I , C' " 
7raVTfS KaT a
Lav TLva uEl.V fLvaL, T1JV P.EVTOI. UçLav OV T1}V 
,... À I á [ 
 I ] ' ÀÀ ' 
 , Ò ' 
aVTTJV EYOVUI. 7r VTf
 V7ra.pXEl.V, a 01. P.fV 1Jp.OKpaTLKOt. 
' À 8 ' 

, ' À ' À .... iI 
, , I C Ò ' 
f EV fpLav, 01. u 0 l.yapXt.KOL 7r OVTOI', 01. u EVYfVfLav, ot. 
, ",,,,,, 
, '.1\' 8 
apl.UTOKpaTI.KOI. apETTJv. EUTLV apa TO uLKawv avUI\.oyov 'II.. 
, , '..!\ "" Ò ,.., , 8 ^ .J/ ò 1. \ À ' 
30 TO yap avUAoyov ov p.ovov f<TTL p.ol'a I.KOV apt p.ov I. LOV, UA 


14. 'l'& &'v] 
v 'l'& Kb 16. Kal 7rpÓS 'l'& om. Kb leal 'l'&erf" om. Lb 
18. 1eroJl Kb: 1erov ter'l'i vulg. 'l'&erlJlJ 'T&erlKal 7rp
S 'l'&v&s. 1fp
S &AÀovs 
"1&.p lu'T&v r 21. to''l'a& om. Kb 'l'cì Iv o'fs om. Kb 23. p.
 10'a 
10'0& Kb: to'O& J.L
 tera vulg. 25. ð&aJlop.aÎs Mb 2ï. b'Jr&pXf&V] KaT' 
ó.tCa" 'l'&và ðEîv ETva& Kb: om. Ob v. 3. 


95 


H\ ' (J " ( , , \ , " , \ \' , , 
Ol\.ro
 apt P.OV. 1] yap aval\.oYl.a LlTOTJ]
 flTTL I\.oyrov, KaL fV 
, ',\' (,... 
 ,,.,,, 
9 TETTap(rLV El\.aXf.(TTOI.
. 1] JLEV OVV UI.'[IP1JJLEVJ] OTI. EV TETTap(rt., 
Ò "''\ .1\\' ,( , "" (, c: Ò ' '" 
7Jl\.ov. Ul\.l\.a Kal. 7J lTVVEX1]
. T<t> yap EVL W
 VlTL xp1]Tal. 
,
, ,\' I c: (", " '" ß H ( 
Kal. vl.
 I\. EYE"t, 0 OV W
 7J TOV a 7rpO
 T1]V TOV , oVTro
 1] 1131 b 
'" ß ' , '" Ò '''' ( '" ß " pf' , , 
TOV 7rpO
 T1]V TOV y. L
 OVV 1] TOV fl.P7JTaL. WlTT Eav 
( '" ß (J '" 
" " , , ',\ ., Ò ' , 
10 7J TOV TE 11 vL
, TETTapa ElTTaL Ta uval\.oya. ElTTL f Kal. 
, Ò ' " ',,' , ( \' (" 
TO LKal.OV fV TETTaplTLV El\.aX LlTTOL
, KaL 0 I\.oyo
 0 aVTO
. 
Ò ' ,(, t 'tf" " ( ( H 
11 I.I/P1JTut yap oJ.LOtro
 0 
 TE KaL a. ElTTar. apa W
 0 a opo
 5 
, , ß pf ( " ò " \\'t"" t ( 
7rpO
 TOV , OVTro
 0 y 7rpO
 TOV , KaL Eval\.l\.aç apa, W
 0 
, , ( ß ' '
pf " H\ " 
a 7rpO
 TOV y, 0 7rpO
 TOV v. WlTTE Kal. TO OI\.OV 7rpO
 TO 
""" H ( , Ò ' r. +. H (J '" 
 ' 
OI\.OV. 07rEp 1] V01J.1] lTVV va
EI., Kav OVTro <T1JVTE V, vI.KaLW
 lTUV- 
12 ÒVá(EL. (H lipa TOV a õpov Tef> y Ka
 
 TOV ß T
 Ò IT'Ú(fVÇL
 7 
, , Ò ^
", \' , 5::' '" " , 
TO EV LaVOJLl1 vl.KaLOV fUTL, Kat. JLElTOV TO vLKal.OV TOVT ElTTL, 10 
< ' Ò ' ., Ò ) ' "" " ", , '\ , 
TO a I.KOV TO 7rapa TO aval\.oyov. TO yap aval\.oyov 1J.ElTOV, 
, Ò ' Ò ' , ' A '\ '" Ò " ",\' 
13 TO E I.Kal.OV ava oyOV. Kal\.OVlTt E TT}V TOl.aVT7JV aVUI\.OYLav 
YEWJLETpI.K
V oI p.a(JYJJLaTI.KO[. iv yàp TiJ YEroJLETptKY UVJL- 
ß ' " H À "H\ H (, " , 
al.VEI. Kat. TO 0 OV 7rpO
 TO OI\.OV 07rEp EKaTEpov 7rpO
 fKa- 
., Ò " 'H (, aÀ ' , , , 
14 TEpOV. EUTL ov lTVVfX1]
 aVTJ] 1] av oYl.a. ov yap YI.VETat IS 
". , (J ^ H '<' ,,., " If' Ò ' ,,' , , 
Et
 apt 1J.<t> opo
, <:> Kal. O. TO JLEV OVV LKaLOV TOVTO, TO ava- 
A ' 5::' ,,
 ' """ , " , 
OYOV. TO v avLKOV TO 7rapa TO aval\.oyov. YI.VETaL apa TO 
, '\ , ' ò ''',\ ,., , " ,.., ., 
1J.fV 7rI\.EOV TO El\.aTTOV, 07rEp Kal. E7rt TWV EPYroV 0lJp.- 
ß ' (' , , 
 ^ '\ , " O c: 5::' , s:: ' 
aI.VEI.. 0 1J.EV yap avLKWV 7rI\.EOV EXEt., v avr.KovJJÆVO
 
" A "', e " , \ s::' '" " , , '\ " (J '" 
15 E aTTOV TOV aya OV. E7r1. vE TOV KaKOV aVa7raI\.LV. fV aya OV 20 
, ,,' , , "\ '" "'r. ' 
yap I\.oy<t> YI.VETal. TO El\.aTTOV KaKOV 7rpO
 TO JLEt.
OV KaKOV. 
16 " ' ð ",\ '''' À '\ ( , " , r. ' 
Eun yap T El\.aTTOV KaKOV JLa I\.OV al.pETOV TOV 1J.fl.
OVO
, TO 


31. i\ó-yov Kb r 1131 b 1. a-ß et 2. ß--y] ?rpcfJ7"ov-ðf:VTlpov et ðf:V- 
,riPOV-TpÍTOV Kb, et perinde 5, 6, 7, 9 oíJTCt)S Kb r: Kal Lb: OUTCt)S 
Ka} MÙ 2. làv TÒ ðt:lJTf:pOV ðls Tf:Oij Kb 3. ó'v&Ào-yov Spengel 
5. BtPP7JvTaL LÙ 8. fort. /1.?rf:p 11. TÒ ð' ltðucov add. r TÒ 
?rapà Kb L b r: TOV ?rapà Mb 96 


v. 3-4. , r , ., 8 I "" ÀÀ ""., "", II. 7 
v al.pfTOV aya OV, Kat TO JLa OV JLfI.
OV. TO JLfV OVV EV 1 
flðo
 rov ðLKa{ov TOUT' 
lTT{V. 
25 Tò òÈ AOL7rÒV 
v TÒ ÒLOp8wTI.KÓV, t, yívfTaL 
v TOZ
 U'VV- IV. 
" '\. , ,,, r , \", I " ò ' 
alV\.aYJLacTL Kal. Toes EKOVlTLOes Kal. TOL
 aKOVlTI.Oes. TOVTO f 2 
, 0 ' "" \ "'5::" ", ,,' Ò 
TO I.Kal.OV alV\o EtuO
 fX Et TOV 7rpOTfpOV. TO JLEV yap l.aVf- 
,
, ,.., ,.." , ", A ' , \ 
JL1JTI.KOV uLKal.OV TWV KOI.VCJ)V afL KaTa T1JV ava oYl.av ElTTI. 
, " \", , ,.."" 
T7JV fl.P1JJLfV1JV. Kal. yap a7rO XP1Jp.aTWV K.OI.VWV Eav YI.V1JTal. 
c Ò ,,, " A '" \,., " 
30 1J t.avoJL1}, flTTal. KaTa TOV oyov TOV aVTOV OV7rEP EXOVO"I. 
, ., \. A \. " () , "" ò " , 
7TpO
 a^ 7J^a Ta El.lTfVfX EVTa. Kal. TO a LKOV TO aVTI.KfL- 
" 0 ' , , '" ' A I , , Ò ' , 
P.EVOV T<e t.Kal.<f> TOVT<e TO 7rapa TO ava oyov ElTTI.V. TO EV 3 
,.., \ \ , Ò ' ",,, , , " ò 
TO'
 lTvvalV\aYJLalTl. I.KatOV ElTTI. P.fV I.lTOV TI., Kal. TO a 1.- 
" ., \. \ " ",,,, " ' ÀA ' , 
1182 & KOV aVl.lTOV, a^^ OV KaTa T7JV ava^oYl.av EKEtV1JV a a KaTa 
, , 8 I ' 0 ' '
 cþ I " ' cþ " A 
T1JV apt. P.1JTLK1}V. ov EV yap ul.a EPEL, EL E7TIÆLK1}
 av ov 
, , <f\ cþ "" ' ,.." 5::' ", , ,'" 
a7rHJTEp1J lTEV 7J av^o
 E7rLEI.K1}, OVu EI. EJLOI.XEVlTEV E7rt.EI.K7J
 1} 
cþavAo
. àÀÀà 7TpÒ
 TOV ßÀáßov
 T
V o"acþopàv JLóvov ßAÉ- 
c, ,,, c" ,.", Ò ,.., 
 Ò ' , Ò 
5 7TH 0 vop.o
, Kal. XP1]Tal. 6JS' I.lTOI.S', fI. 0 JLEV a I.KEI. 0 a"- 
KEZTal., Ka
 el IßAa'Ýfv ß oÈ ß'ßAa7TTaL. fi)lTTE TÒ áÒI.KOV 4: 
"., "', 'r. ,.., r Ò ' "'" 
TOVTO aVl.lTOV ov I.lTa
El.v 7TEl.paTal. 0 I.KaCTT11
. K.al. yap OTav 
^ , \. ,.., iI Ò ' , é. <f\ , , ^ Ò .' 8& Ò I 
o JLEV 7r^1JYl1 0 E 7TaTaç]J, 1} Kat. KTELl'l1 0 a7TO Vll, I.n- 
" 8 ,r ,.. é ,,, , \ À ' ,.. ,.. 
p1JTal. TO 7Ta O
 Kal. 1] 7rpaçlS EI.S' aVLlTa. a^ a 7TEl.paTaL TV 
/': I , 'r. ' cþ ,.. ,.., Ò 'I.' 'r r 'I.'" 5 
JO 
1JJLl.(f I.lTa
ELv, a aLp6JV TOV KEP OV
. ^EYETat. yap 6J
 a7i'^6J
 


,,,,,,.., , ..., I ,,,,, ., 
EI.7rEI.V E7r1. TOL
 TOLOVTOI.S', Kav EI. JL1} TLlTLV OI.KELOV ovoJLa EL1J, 
, , s:: ... " , é ' r /':' ,.. 8 ' 
TO KEpUO
, OLOV T<e 7TaTaçaVTI., Kal. 1] 
1}JLl.a T<e 7Ta OVTI.. 
., À \ ' ,., 8 ,.. , , () À " "r..' 
a 1\ OTav YE P.fTP1J V TO 7Ta OS', Ka fLTal. TO JLEV 
1JJLl.a 6 
, 5::' , Ò ,., ,,' \.' \ ' À ' , " 
TO uE KEP OS'. WlTTE TOV JLEV 7T^ELOVO
 Kal. E aTTOVO
 TO I.lTOV 
I , 
, , Ò \ r /':' , , .\. , ' ò '''\. 
J5 pÆlTOV, TO uf KEp O
 Kal. 1} 
1JJLl.a TO JLEV 7T^EOV TO E^aT- 
TOV fvaVT[W
, TÒ JLÈv TOV àyaOov 7TÀÉOV TOV KaKOV Ò' lAaTTOV 


27. 7rpðTEpOJl Kb: 7rpoTlpov vulg. 28. ðl"aLoJl om. Kh 77Àa 7rPO(fEIIEx8ÉJlTa Kb 32. TÒ ante 7rapà om. Lb Mb 
tßÀA1/IEJI Kb: ð p.
JI tßÀa1/l
JI Lb Mb 


31. EÌs 
1132& 6. v. 4. 


97 


Kipòo
, TÒ ò' fvavTlov (1]p.la. cðv 1jV fLfUOV TÒ LCTOI', Ô Àf- 
.. '5:' 
 , " () ,
, 
... 
yO}J.f.V EI.Val. VI.KaLOV. WCTTf TO f7raVOp WTLKOV vl.Kal.OV av El,1] 
..., , /':' "s:: Ò ' 'H 'A-. ß " 
I TO JJ.HTOV 
1JJJ.La
 Kal. KEpVOV'3. 1.0 Kat. OTav a1J.'t'I.CT 1]TCùCTI.V, 
, \ 'S:: ' A-. ' , s::' , , ... s:: " , 
f7T( TOV VI.KaUT1/V KaTa't'EvyOVULV. TO v fin TOV fJLKalTT1lV I.EVal. 20 
, , "", S::' t" s:: ' ß '\ .. '9 
u:val. EUTL
' E7T1. TO VI.KaI.OV. 0 yap VI.KaCTT1J
 OV^ETal. El,val. OI.OV 
ÒíKUI.OV lp."'vxov. Kaì (}]TOVUI. Òt.KaUT
V P.flTOV, Ka
 KaÀoVUI.V 
" s::' t" "', , "s::' é' 
fVWI. P.fUI.VI.OV
, Cù
. fav TOV P.fcrOV TVXWUt., TOU vl.KaWV TfVçO- 
,,, , s::' " , 
 s:: ' t
, 
8 JJ.fVOI.. JJ.fCTOV apa Tl. TO VI.KaWV, H7Tfp Kal. 0 VI.KaCTT1J
. 0 vE 
ÔI.KacrT

 f7ravu]'o'i, Kaì tJU7Tfp ypap.p.ij
 Eì'3 aVUTU TfTP.1]- 2S 
p.ÉV1]
, 
 TÒ p.fî(ov Tp.ijp.a Tij
 
p.I.CTfía!; tnTfpfXfI., TOVT' 
àcþE'iÀE Kaì T<p ÈÀÚTTOVI. Tp.
p.aTI. 7rpOUf81/KEV. óTav òÈ 
òLxa Òl.al.pE()i7 TÒ óÀOV, TÓTE cþalTl.V lXfl.V TÒ aVTOV óTav 
A ' ß ' " , s::' " , "" ,
 ' 
9 a W<TI. TO I.crov. TO V I.<TOV JJ.fUOV ECTTI. T11
 JJ.H
OVO
 Kat 
" A ' " , , () " À ' s::',.. , 
f UTTOVOÇ KaTa T1JV apt. P.1JTLK1JV ava OYI.UV. vt.a TOVTO Kal. 30 
, ,
 s::' 
, s::' "H 
" " 
ovo}J.a
fTal. v I.K UI.O v, OTI. vl.Xa fUTI.V, WU7rfp av EI, TL
 U7TOL 
10 ò{xal.01J J Ka
 Ó ÒI.KaCTT

 Òl.xaCTT
!;. È7Tàv yàp ÒVO LCTWV 
à<þal.pEef1 å7rò 8aTfpov, 7rpÒ'3 eáTEpOV òÈ 7rpOO"TE, 8f1 OVlTì. TOV- 
t , 8 ' ", A-. ' () " ' () 
TOI.'3 V7TfPfXEI, aTfpov' H yap a't'l1pf 11 P.EV, p.1J 7rpOCTETf 1] 
S::' t , ., , t,... ",,, t, , " 113 2 It 
vf, EVL av P.OVOV V7TEpHXE1'. TOU P.fCTOV apa fVL, Kal. TO fLE<TOV, 
, cþ ' .,. , cþ , () t, ,,, "" A-. À " 
11 a OV a '[IpE 1]: fVI.. TOVT<p apa YVWPWV}J.fV TI. 'J'"E a't'E ELL' 
òfî à7rò TOV 7TAfOV ÉXOVTO
, Kal T[ 7rpou()Eîval. Tc.
 ÉÀaTTov 
tXOVTI.. c;J JJ.Èv yàp TÒ 1J.fcrOV V7rfpÉXfl., TOVTO 7rPOCT()fÎ,VUI. 
(Jft T<t> lÀaTTol1 ;xovn, <é Ò' V7TEpfXETat., àcþfÀf'iV Ù7rÒ TOV 5 
12 fJÆyíCTTOV. iCTal. ai f.cþ' cðv aa ßß yy àAÀ
Àat.
. Ù7rÒ T7j
 aa 
à{/>llP
u()w rò af, Kaì 7TPOCTKfíCT()W rv yy TÒ Ècþ' <f yò, 
W<TTf õÀ7j 
 òyy T

 fa V7TfPfXH r<:> yo Kaì T<:> y(" rij
 
apa ßß r<:> yo. [lern òÈ rOVTO Kaì f7r
 TWV ð.À^WV TfXVWV. 


27. leal et 7rpo(T'87J1C
" om. Kb 28. Tà a
J7'w" Corae
 31. fi 
om. K b 1132 b 2. < TOV) åtþ' olì coni. Zell Tf om. K" 7. &çb7}l- 
P7!Ta
-7rp&(TIeEtTat K . éf Ob: 
"vulg. 9. fcr1"t-ll. TOtOVTO
 
om. 1\:1 u ret us 


H 98 


v. 4-5. 


.. ^ ,,, , ", , " ''''' ' I 
10 aZ'l1pOVVTO yap av, EI. fL1] E7TOIÆI. TO 7TOLOVV KaL OUOV KaL 0 OV, 
"'" "'" , ^ ] " 
Kat. TO 7TafTXOV E7raUXE TOVTO Kal. TOUOVTOV Kal. TOLOVTOV. EÀ1]- 13 
À () 
, , , , ,.. f" /':' '" 
 , 
V E uE Ta ovofLaTa TavTa, 1] TE 
1]fLl.a KaL TO KEpuO
, EK 
T

 fKOVU[OV àÀÀayij
. TÒ fLÈv yàp 7rÀÉov ÉXEl.V 
 Tà aVTov 

, \ , , 
, "\ ^, l:' ,.. /'. " () 
KEpuaLvELv I\EYETaL, TO u El\.aTTOV TWV Eç apX1]
 
1]fLI.OVU aI., 
IS OLOV Èv r4> 6JvEîu()aL Kat 7rWÀE'iV Ka
 Èv ÕUOL
 ð.^ÀOL
 ð.òELal' 
Ò ,
 (, "" 
, , À ' ""\ ' \ À ' 
EuWKEV 0 lJOfLO
. OTav uE fL1JTE 7T EOV fL1]T El\.aTTOV al\. 14 
, , ( ' ) Ò ' , ^, ,( ^ rk ,,, ,,, 
aVTa ra L aVTWV YEv'Y}TaL, Ta aVTWV ""aul.V EXEI.V Kat OVTE 
('Y}fL I.OVU() aL OVTE KEpÒalvEl.v. &O"TE K'pÒOV
 TLVÒ
 Kal ('Y}fLla
 
, ,
", " ,,(, , " " 
fLEUOV TO uLKaLOV EUTL TWV 7rapa TO EKOVUI.OV, TO LUOV EXELV 


" , "" 
20 KaL 7rpOTEpOV KaL VUTEpOV. 
8 ^ ... 
, " , () ' l' ( À '" 
, V 
.uOKEL uE TLUL KaL TO aVTL7rE7rOV O
 ELvaL a7r (e)
 uLKaLOV, . 
rf r rr() ' " cþ r 'I". 'r \^ ,
, 
WU7rEp 01. v ayopELOL E auav. WpL
OVTO yap a7rI\.W
 TO ul.- 
, , () , " À \ , 
, , () , , ' cþ 
KaLOV TO aVTL7TE7TOV O
 a I\.<e. TO u aVTL7rE7TOV O
 OVK E ap- 2 
, """ ,
, ", " ,
 6 
fLOTTEL OVT E 1rL TO VEfL'Y}TLKOV ut.KaLOV OVT E7rL TO UI.Op WTL- 
, f. ß '\ ' " À ' " r p 
 , () 
25 KOV-Kar.TOI. OVI\.OVTaL YE TOVTO EYELV Kat TO auafLav vo
 3 
ò{KaLOv. 


fL KE '1rcí8ol. Td T' ;pE
E, ðlKT} 1(' l8ELa yÉVOLTO 


À \ ,,' 
 rk ... ". " ,,, "é ' 
-7T0 l\.aXov yap ULa""WVEL. OLOV EI. apX1]v EXWV E7TaTaç;fv, OV 4 
òEî àVTI.7TÀ1]y
vaL, Kaì. El ð.pxovTa È7TáTafEV, ov 7rÀ'Y}yijvat. 
, Ò ^ , \ À ' , \ () " " 'r, " 5 
3 0 fLoVOV EI. al\. a Kal. KOl\.au 1JvaL. ETL TO EKOVULOV KaL TO 
" 
 cþ ' À ' , ÀÀ " '^ , ,.. 
aKOVULOV uLa EpEt. 7r0 V. a EV fLEV Tat.
 Kot.VWVl.al.
 Tat
 6 
àÀÀaKTLKaî
 UVV'XEL TÒ TOLOVTOV Ò{KaLov, TÒ àVTL7TE7rOV()Ò
 
" À ' "", ", ,.., 
KaT ava oYl.av KaL fL1J KaT I.UOT1]Ta. T<e aVTl.7TOI.El.V yap 
, '\ , r ' À 
, , ^ /'. ^ , 
aval\.oyov UVfLfLEVEt. 7J 7r0 I.
. 1] yap TO KaKW
 
'Y}TOVUI.V. Et. 
1133 & òÈ p.
, òovÀE{a ÒOKEL ElvaL [El fL
 àVTI.7rOL
UfL]. 
 TÒ EV. El 


15. ÖUots) Toîs Kb 16. f
CA1ICEV Lb Mb 17. Tà add. Rassow 
aÙTwv] aÓTé;w r Cut videtur) 19. TWV] Twt pro Kb 20. leal ante 
7rpOTf:pov om. Kb 23. 
ÀÀ'I' om. L b Mb 24. ðtavE!-'7}TtICÒV Mb 
2ï. T' Coraes: 1C" codd. 30. lCal post àÀi\à om. Kb 11331\ 1. El p.1} 
àvTt7rOt1}Uft sed us. M uretus v. .5. 


99 " '<;: " ,., <;: , <;:
 ' 
uf J1-1], J1ÆTaUO(TL
 OV yr.VfTar., TTJ J1.fTaUOCTH u
 O1JJ1-J.Uvovur.v. 
7 
, ' X ' 
,., 
 ' ,., ,."., I
 
uW Kar. apr.Twv r.fpOV fJ1.'TrOUWV 'Tror.OVVTar., tv aVTa1fOuOUr.
 
11" TOVTO yàr iOLOV X&.pr.TO
. àv8v7r1]pfTÍjuar. yàp Òf'i n:; 
, " À "" t r. 1 ,.. 
8 xapr.uaJ1.fVce, Kat 7ra tV aVTOV apç;at Xapt.'::,OpÆVOV. 'TrOt.H 5 
<;: , , "'<;: , .., À ' 
 '<;: 1 , 
uf T1]V aVTr.uOCTtV T1]V KaT ava oyr.alJ 1] KaTa utaJ1.fTpov (]1)- 
(fV
IS. OlKOÕÓP.O
 fcþ' 
 a, CTKVTOTÓP.O
 fcþ' 
 ß, olKía 
icþ' <f y, V1fóoYJJ1.a fcþ' 
 O. ofî OVV ÀaJ1.ß&'VHV TÒV OlKO- 


<:--1 ,,., 1 ",,, " , 
OO}.LOV 7rapa TOV UKVTOTOP.OV TO fKHVOV fPYOV, Kar. aVTOV 
., 1 Õ 
/' 
 " " ... ,., 
, ,,' 
fKHVce 1J.fTa t.uovat. TO aVTOV. fav OVV 1fPWTOV TJ TO KaTa nlv 10 
., À ,,, ... ,., 8 " " ' À 1 
ava oyt.av tCTOV, HTa TO aVTt.'Trf1fOV O
 YfV1]Tat., flTTar. TO fYO- 
, <;:, , ,,, , <;:, , , e ' , À ' 
P.flJOV. H uf J1.1], OVK t.CTOV, OVuf fTVJ1.J1.fVH. OV fV yap K
 VH 
,.. ... ' 8 ' " "" 0 ' õ ,..... " 
KpHTTOV Hvat. TO aTfpov fPYOV 1] TO aTfpov. H OVV TaVTa 
, () " " õ '''' ",,,,, ÀÀ ".,,, 
9 r.CTau 11vat.. fUTt f TOVTO Kar. f1fr. TWV a WV TfXVWV. av'[/pOVVTO 
, " " ( " ) ' , , " ,,,, '''' " 
yap av, H p:YJ 0 f1fOr.H TO 1fOLOVV KaL OUOV Kat OWV, Kar. TO 15 


,,, "',, , " ", 
1fauxOV f1faUXf TOVTO Kat TOCTOVTOV Kar. TOtOVTOV. OV yap fK 

 ' , ,." , ., ÀÀ ' ., é" ..., " 
uVO r.aTpwv YWfTat KOtvwVt.a, a fç; r.aTpov Kat. YfWPYOV, 
'''' À 
, "" , ÀÀ ' , Õ "", 8 "" 
Kat 0 w
 fTfpWV KaL OVK tCTWV. a a TOVTOV
 H tUaCT 1]VaL. 
O 
', ßÀ ' <;: "" ... "'"., ÀÀ ' ., A,.' 
1 uLO wavra uvp. 11Ta uH 7fW
 HVat, wv HTTW a aY1]. f-y 
" , , , ' À ' À 8 ", , , " 
o TO VOJ1.r.CTP. f TJ V f, Kat yr.VfTar. WW
 J1.fCTOV. waVTa yap 20 
"",., "
 , ""\. \. ,r, ' 
}.LfTPH, WUTf Kat T1]V V1ffpOX1]V Kar. T1]V fIV\.H'f'tV, 7rOCTa 
" <;:' 
 <;: , ,,, "of. A,."" <;:,., , ,., 
aTTa u1] V1fOfJ1]J1.aT tCTOV Or.Kr.q. 1/ TpO-y!l. uH TOr.VVV 01ffp 
, <;:' , , <;:, 
 <;: , ", 
 
or.Kouoflo
 1fpo') UKVTOTO}.LOV, TOCTavr. v1fOvYJJ1.aTa 1fpOS or.Kr.av 11 
A,. , ,,, , ,., ,,, ., ÀÀ ' , <;: , , 
TpO-yTJV. H yap }.L1J TOVTO, OVK fCTTar. a aY}J OVVf KOLVWL'r.a. 
1 ,., Ò ' , ,,,,, ,,, 
 ,.,,, 
, , 
1 TOVTO , H p.1] tCTa H1] 7rW
, OVK fCTTaL. vH apa fVt TtVt. 7TavTa 25 
J1.fTpfîu8aL, &CT7Tfp fÀÉX(J1J WpÓTfpOV. TOVTO 0' fCTrL TV }.LfV 
, \. 8 ' 
 ,,,, , " e ' , 
al\ 1] Hq. 1] xpHa, 1] 7TaVTa O1JVfX H. H yap J1.1] fV OfOLVTO 


4. post à.Jl6V7r1]pETTJUa.t add. TE L b 7. ollCo
&J.J.os Kb: oTol' 
vulg. 9. TÒ 
ICE{I'QV tfYYOI' !\Ill r: TOU 
ICEíJlOV tfYYov vulg. 
a.ÚTOV Turnebus (et ut videtur r): TOU a.ÓTOV (vel a.ÙTOU) codd. 
add. Berg 19. Ta.UTa. pro Kb 20. ;; Lb 
lb 22. 
Kb 26. 
. 
uTl] 
È 871 Kb 27. .f) om. pro Kb 
H2 


ollCo
&J.J.oS 
10. TÒ 
15.. t, 

TTa. om. 100 


V. 5. 


'" , (, '" ,., 
 ÀÀ ,
 , ( " '" 0 ' 
1] J1.1] 0J1.0l.W
, 1] OVK HTTal. a aY1] 1] ovx 1] aVT1]. OI.OV 
( ' ÀÀ " , " , ' 0 ' 
V1Ta ayp.a T1]
 xpHa
 TO vOJ1.I.ap.a YfY01'
 KaTa UVV 1]K1]V. 
, 0 '" " " , ,." A-,.' 
 ÀÀ ' , 
3 0 Kal. La TOVTO TOVVOJ1.a fX H vOJ1.I.uJ1.a, on OV 'YVlTH a a l'OflCf 

 , "A-,.' ( ,.. ß À ,.. , ,.." .,:) 
HTTI., KaL f'Y 1]p.I.V p.fTa a HV KaL 1TOL1]fTal. aXP1]a-TOV. HTTal. 1:.. 
0 ' ., 0 ' ,., , 0 "''''''' " 
11 aVTt.1Tf1TOV O
, OTav I.fTaa- lh Wa-Tf 01Tfp YfWpyO
 1TpO
 


, , " ,,, , "" " 
fTKVTOTOJ1.0V, TO fPYOV TO TOV UKVTOTOflOV 1TpO
 TO TOV YfWpyOV. 
., " 0 ' 
 À ' ., 0 ,.. " ,., ., ÀÀ ' t ( ., 
1133 b H
 a-X1]J1.a ava oYLa
 OV H aYHv, OTav a açWVTal. H 

 ' ,., A-,.' ,., é ,( " ., " ) 
 A.A. ' 
vf J1.1j, ap.'YoTfpa
 fç;H Ta
 V1Tfpoxa
 TO fTfpOV aKpov , a 


..." ,(,.. ,., " , ,,.,,., ( 
OTav fXWa-1. Ta aVTWV. OVTW
 La-ol. Kal. KOU'WVOL, 01'1. aVT1J 17 
" 0 ' "., '" , 0 ' A-,. , 
I.fTOT1J
 vvaTaL f1T aVTWV YLVf(T al.. YfWpyO
 a, TpO'Y11 y, 
, J
'" .,,..,, , , 0 ' 0 ' 
, 
5 a-KVTOTOJ1.0
 fJ, TO fPYOV aVTOV TO I.fTaa-J1.fVOV . H OVTW 
, "'., 0 ' ., -+-... ,,., 0 ' ( , 13 
P. 1 1 1]v aVTI.1Tf1TOV fvaL, OVK av 1Jv KOWWVI.a. 01'1. 1] xpHa 
a-Vl-'fXH cZa-1Tfp 
v 1"1. ÕV, or]Àoî ÕTI. õTav J1.
 fV XPfLq. WfTW 

 À , A. 
., A-,.' ""' rl ." A. ' t ,., 
aÀ 1] WV, 1] aJ1.'YOTfpOL 17 aTfpo
, OVK a ÀaTToVTaL, WU7rfp 
... .. " " 0 " '? " 0 0 ' , , é 
OTav OV fXH aVTO
 f1]Tal. 1"1.
, OI.OV Ol.VOV, L OVTf
 UI.TOV fç;a- 
10 YWY
V. t ofî apa TOVTO iuaa-Oijval.. V1Tfp Of Tij
 J1.fÀÀOV(T1J
 I! 
àÌ\ÀaY17
, fi vvv J1.170fV ofîTaL, ÖTI. Éa-Tal. àv Of1JOiì, TÒ VÓJ1.I.- 
fTJ1.a oLov fYYV1JT17
 fa-O' 
J1.îv. ofî yàp TOVTO cþfpOVTI. fival. 
À ß " , ,
 , ,.., ", , , "" 
a HV. 1Taa-XH flfV ovv KaL TOVTO TO aVTO. OV yap aH La-OV 
OVVaTal.. ðJ1.W
 oÈ ßovA.fTat J1.'VHV J1.ûÀÀOV. Otò ofî 1Tá"Ta 
" 0 ,., ,
 , " , ÀÀ ' , 0 ' ,.., 
15 TfTtP.1]fT al.. OVTW yap aH fUTal. a aY1], H f TOVTO, KOLVW- 
, ' 0 " ,., " ", , 
VI.a. TO 1] vOJ1.l.fTJ1.a WU7rfp J1.fTpOV fTVflJ1.fTpa 1TOL1]a-aV I.a-a- 
10 ., '''' ,,, , ÀÀ " , ... "J, ÀÀ ' 

H. OVTf yap av J1.1J ova-'yJ
 a aY1]
 KotVWVI.a 1]V, OVT a aY11 


, , ,,, "", ", , "'" 
ta-OT1]TO
 J1.1J OVU1J
, OVT I.fTOT1J
 J1.1J Ova-1J
 a-VJ1.p.fTpl.a
. T'[I JJÆV 
.. .2\ 0 ' ' 0 ' , ,.. Ò A-,.' , 
OVV CJ..J\.1] Hq. a vvaTOV Ta TOUOVTOV I.a'YfpOVTa (J1)J1.J1.fTpa 
, 0 
 ò " '" 0 ' (,..,,
, Õ ,.. r: 
20 YfVfa- aI., 1TpO
 f T1JV xpHav fV fXfTal. I.Kavw
. fV v1] Tt H 1
 
.. ,.. 5::'" t ( 0 ' 0 " A. ,.. ,.. 
HVat, TOVTO u fç V7ro ffTfW
. 1.0 VOJ1.LUJ1.a Ka HTal.. TOVTO 


113g b 1. àvaÀo-ylas post 
')'E&V Kb 
T1> aVTwv Kb 4. a] TÒ a Kb 
ðÓV'TES Kb È
a,),""Y-ijs Kb 
vel T
 aUTò fort. secludendum 


ou om. r 2. Ó7rf:p!3oÀàs Kb 3. 
9. o
 tXE&] ouXl Kb ns om. Kb 
12. tþaVf:pðVT& Kb 13. vel Tb v. 5. 


101 


yàp 7TåvTU 7TOI.H CTÚJlJlETpa- JlETpliTUt yàp 7TávTU vO}J-í- 
, I " 
, ß À ' ,,, ß rI 
up.aTL. OI.K(.a a, J1.vat uEKa ,K I.V1J y. TO a T01; 1JJlLUV, 
" ", L' f " 
" f Ò ' À I 
 ' 
H 7TEVTE J1.VWV açLa 1] OI.KLa, 1] I.UOV. 1] E K I.V1J uEKaTOV 
Jl'PO
, TÒ Y TOV ß. oijÀOV Toívvv 7TóuaL KÀ'ivar. LUOV 25 
' { f'I , 
/
,,., f' ÀÀ ,,. , , , 
16 OLK q., OTI. 7rEVTE. OTL u OVTW
 1] a aY1} 1]v 7rptV TO vOJll.uJ1.a 
... 
 " À 
 A,.' " 0 ' 
 À " , ., \ , I 
EWal., u1] Ov. uLa'YfpH yap OV fV 1] K (.vaL 7TfVTE aVTt OLK(.a
. 

 ÓUOV aí 7rÉVTE KÀ'ival.. 
Ii Tí p.fv o'Úv TÒ ð.ÒtKOV Kat Tí TÒ oíKaLÓV 
UTLV, Eíp1J Ta l.. 9 

 ' 
 ' I 
 " À ,., f 
 ", , 
utWpLUJJ.fVWV uE TOVTWV u1} OV OTI. 1] utKaW7rpaytu JlEUOV EUTL 30 
"'
,.. \,
" Ð " , À '" , 
, 
TOV autKHV Kat autKHU at. TO J1.fV yap 7r EOV fXfl.V TO u 
" À " f 0 ' 
 I , I., " 
E aTTOV fUTtV. 1] E utKaWUVV1J P.E(]"OT1J
 T(.
 EUTW, OV TOll 
" 
 " ,.." " À ., "., ÀÀ ' r' , " 
aVTOV uE Tp07rOV Tal.
 U^ at
 apETat
, a OT(. J1.HTOV EUTLV. 
f 
, , 
, ,.. " ,f ,
 '" \ (J ' iI t 
1] u auLKta TWV aKpwv. KaL 1] JJ.E11 ULKaW(]"VVlJ fUTI. Ka 1]V 0 1134 ß 

I À ' "'" 
 I , 
utKaW
 EyETat 7rpaKnKO
 KaTa 7TpoatpEutV TOV utKaWv, Kal. 

 "t'" " ÀÀ ,t' ,
, 
utavfJl7JTLKO
 KaL aVT<e 7fpO
 a OV KaL ETfpcp 7ipO
 ETfpOI 
OVX OííTW
 WUTf TOV J1.fV aípETov 7TÀÉOV aVT<<i> lÀaTTov Of T<<f) 
7fÀ1Juíov, TOV ßÀaßfpov 0' àV&:7TaÀtv, àÀÀà TOV íuov TOV KaT' 5 
., " ' t I 
, ''' ÀÀ ''' À '' f 
, , 0 ' , 
18 ava^oYl.av, op.o(.w
 uf Kat a <:> 7TpO
 a r..OV. 1] u a tKl.a TOV- 
I " , 
 I "
,.,, t ß À ' ''' ÀÀ .,1, " 
vaVTLOV TOV auLKOV. TOVTO u HTT(.V V7ffp 0 7J Kat E fI.'Y t
 TOV 
, cþ À I 
, ßÀ ß " ", ' À Ò ' t ß À ' \ 
W f LJlOV 1] a fpOV 7fapa TO ava oyOV. to V7fEp 0 7J Kat 
" ÀÀ .,1, f ' ò I ,., t ß À " " ÀÀ '.,1, ,., 'A,.' 
E fI.'Yt
 1] a tKta, OTt V7TEp 0 1]
 Kat E fI.'YfW
 HTTLV, f'Y 
UVTOV J1.Èv V7fEpßOÀij5 }J-fV TOV à1iÀw
 &cþEÀíJ1.0V, fÀÀf{tEW
 10 

, " ßÀ ß " " 
, .... " ÀÀ 
'f'l À t I , 
uf TOV a fpOV. E7f(. uE TWl' a WV TO J1.EV 0 ov 0J1.0(,W
, TO 
Ò ' ", ' À t," " ò ' , Ò ' 
E 7Tapa TO ava oyov, OífOTEpW
 ETVXEl'. TOV E a tK1]JJ.aTO
 
TÒ ,.Úv lÀaTTOV Ò.OLKf'iuÐa[ fUTt, TÒ òf P.E'i(OV TÒ àOLKELV. 
\ , '" 0 ' \ ,
 I , t , " 
19 7TEpt P.fV OVV tKaLOuvv1J
 Kat autKl.a
, TI.
 EKaTfpa
 HJ'TLZ' 


23. TO ð
 a Lb 26. ;)7'& 7rÉVTE om. pro Kb 
:\l b : 
 Kb: om. Lb 32. Tis om. l\l b r 
ÀaiS Kb Lb: 7rp&'npoJl l\1b (et fort. r) 
ó.ðucEîcr8ai vulg. 


ðn Kb 27. Elvat 
33. ð
 om. Mb r å.J...- 
1134" 13. AðtlCEî(1'8at Kb: Tb 102 


V. 5-6. 


4: A.' , , 0 '" , , 4:, Ò 
 ' , 
15 17 'rVCTL
, HPTJ(j W TOVTOV TOV Tp07rOV, OJ.LOLW
 .. Kat. 1T'Ep!' 
òLKa{ov Kal àòlKOV KaOóAov. 
' E '
'" , Ò '" , ,,
 .. 4: 
 Ò VI 
7rH u ECTTLV a t.KOVVTa J.LTJ7rW autKOV HVat, 0 7rot.a a 1.- . 
, ., Ò '" " ò " Ò " 4:' , Ò ' '" À ' 
K11J.LaTa a tKWV 1} 1] a LKO
 ECTTI.V EKauT1]v a I.Kt.av, Ot.OV K E- 

 ,
 À ' 
.., , ' ò ' 
 ' " 
7i'"T1']
 11 J.LOtXo
 17 17CTT11
; 1] OVTW }.LEV OV EV UI.OLCTH; Kat yap 
-+-, , , 
 , ,'t'., ÀÀ ' , Ò ' , 
20 av UVYYEVOLTO yvvat.KL Et.vW
 TO '[1, a OV La 7TpoaLpEUEW
 
., , , ÀÀ ' Ò ' , 0 ' Ò '" , .. " Ò Ò " tI 2 
apX17V a a t.a 7ra O
. a I.KH }.LEV OVV, a I.KO
 OVK EUTtV, 
... , A ' " A .f, Ò ' ' ò ' ", Ò ' 
OI.OV OV K E7TTYJ
, EK E,#,E E, ov E }.LOLXO
, E}.LOLXEVUE E. 
( , 
, ,." '" " ÀÀ "',..." , ., 
oP.OI.W
 uE Kat E7r1. TWV a WIl. 7TW
 p..ElJ OVV EXH TO aVTI.7TE- 3 
0 ' , ' ò ' " , Ò '" Ò ' ' ^ 
7rOV O
 7rpO
 TO LKat.OV, Hp1]Tal. 7rpOTEpOV' H E J.L1] av- 4 
2 5 0 ' .., 'I: ' " " 4: A '" Ò ' \ , 
avEl.V OTI. TO 
1]TOVJ1.EVOV EUTI. Kat TO a7T W
 I.KaLOV Kat TO 
\. ' ò ' '" Ò ' tI ." ,.. ß ' " 
7TOI\.I.TLKOV LKat.OV. TOVTO ECTTI.V E7rt. KOI.VWVWV 1.0V 7rpO
 TO 
.. " ' A 0 ' \ " +. " À ' oil 
El.VaL aVTapKELaV, E EV EpWV Kat I.UWV 17 KaT ava oYl.av 1] 
, , (J ' tI .., , , .\ ,,, , 
KaT apL J.LOV. WCTTE O(jOI.
 J.L1} EUTL TOVTO, OVK EUTI. TOVTOI.
 
, , AÀ ' A ' À ,
 ' , À 'I.' Ò ' ' (J ' 
7TpO
 a 1] OV
 TO 7rO LTLKOV uLKaLOV, a I\.a TL I.KaLOV KaL Ka 
(, " ' ò ' "" Z " ,(, 
3 0 OJ.LoLoT1]Ta. EUTL yap LKawv, 0 
 KaL vO}.Lo
 7rpO
 aVTov
. 
, Ò " 'P , Ò ' 4: , 
 ' , '" Ò ' , 
vOJ.Lo
 , EV OL
 a I.KLU. 1] yap uLK1] KpLCTt
 TOV tKaLOV KaL 
,.. , Ò ' ,.,.
, , Ò ' "" Ò "'., , ( ' ... 
TOV a LKOV. EV OL
 u a tKLa, Kat TO a LKEI.V EV TOVTOI.
 EV OL
 

, ,., Ò '" ,,, , Ò ' ) '" Ò '" , , À ' ('" 
vE TO a tKHV, OV 7TaULV a LKLa , TOVTO EUTL TO 7r EOV aVT<e 
vÉ}.LELV TWV à7rÀw
 àyaOwv, lAaTTov òf TWV à7TÀW
 KaKWV. 
Ò ' , " '" " tI (J " ÀÀ ' , À ' .., ( ... 
35 1.0 OVK EWP.EV apXELv av PW7TOV, á a TOV oyov, OTL EavT<:> 5 
1134 b '" "'" , tI Ò ' ( " A. ' \ é 
TOVTO 7TOI.H KaL YLvETaL Tvpavvo
. ECTTI. 0 apxwv 'rvl\.aç; 
TOV ÒtKaLOV, el òf TOV òLKaLOV, Kaì TOV íCTOV. f7rEÌ Ò' ov(Jfv 6 
, '" À ' ... Ò "'" Ò ' ( '" À ' '" 
aVT<e 7r EOV EWat OKH, EL7TEP LKaw
 ov yap VEJ.LH 7r fOV TOV 
( \ '" , (J ,.., ('" " , , \ , , A. " Ò ' 
a7rI\.W
 aya 011 aVT<:>, EL }.L1} 7rpO
 aVTOV uva oyov EUTW" LO 
( , ,.." 
, '" , \ À ' .., A.. ' (J , 
5 ETEPce 7rOl'EL. KaL uta TOVTO at\. OTpWV EwaL 'racnv aya ov 
' ò ' 0 ' ''I.' 0 ' , ) (J ' tI 
T1]V tKaW01Jv1]v, Ka a7rEp Et\.EX 1] KaL 7rpOTEpOV . J1.L(T O
 apa 7 
Ò ' ,.. Ò ' , " ,., Ò ' ,4: , , 
TL
 OTEO
, TOVTO E TLJ.L1} KaL YEpa
. OTce E J.L1] LKal!a Ta 


10 


16. 
&lcalov Kb : TOU 
&lcalov vulg. 22. OU Kb : OU

 vulg. 25. leal post 
ðllea&oJl om. Kb 26. (UT&JI om. Kb brl om. Lb 30. a{J7'o6s Mb: Q.vTo6s 
vulg. 32. ð
 Muenscher 35. JI&P.Oll M.b 1134 b 5. 1I"o&Eî Sytburg v. 6-ï. 


103 


8 TOLavTa, O'ÛTOL yívovTaL TÚpavvoL. TÒ òÈ: ÒHT7TOTLKÒV Ò(KUI.OV 
" "", 1. " À ' n "" 
Kat TO 7TaTpLKOV OV TUVTOV TOVTOL
 U^ OP.OI.OV. OV yap HTTLV 
,
 / , , f ,.., I( À " ,
, " \" 
auLKc.a 7TpO
 Ta aVTOV a1T W
, TO uf KT1]p.a KaL TO TfKVOV, 10 
9 gw
 ttv ð 7T1]ÀÍ,KOV Kaì XWPLu8i7, 
(1"7rfp p.lpo
 aVTOV, aVTÒz,' 

, , 
 \ " ßÀ ' 
,'" , 
, , 
u OVUfL
 7TpoaLpfLTaL a1TTfLv. uLO OVK fUTLV auLKt.a 7TpO
 
f' ,
,,, ,,
 ' 
, 
 ' ' À ' , 
aVTov. OVu apa aut.KOV OVuf ut.Kal.OV TO 7T0 LTLKOV. KUTa 
, '... " 'f' 
 A.. ' 
 , .. 
, 'i' 
VOP.OV yap 1]V, KaL fV OL
 f7rf'f"VKH fLvaL VOP.O
, OVTOL u 1] ua z., 
... It.' " " J/ ,,, (J 
,,.. ÀÀ 
OL
 V1TapXH LUOT1]
 TOV apXHV Kat. apXfU at. uto JJ.a OV 15 
, ,., " 
, +." \' " 
1TpO
 yvvaLKa fUrl. ut.KatOv 1] 7TpO
 TfKva Kat. KT1]p.aTa. TOVTO 
" " ,
, rI 
...," .... 
yap fUTL TO OLKOVOJUKOV uLKaLOV. fTfpOV uf KaL TOVTO TOV 11'0- 
VII. ÀLTLKOV. Tov òÈ: 7TOÀLTLKOV òLKaLov Tð JJ.È:v cþVULKÓV ÈlTTL TÒ Òf 
, A.. ' " ,,"'''
, 
VOJJ.LKOV, 'f"VULKOV p..fV TO 7TaVTaxov T1}V aVT1}V fXOV uvvaJJ.l.V, 
, , "'" ,., +., ,
... ^ 'é' " ... ,
, 
KaL OV T<f ÖOKfLV 1} JJ.1}, VOp..LKOV uf 0 fç apX1}
 P.fV OVufV 20 
Ò cþ , rI +." ÀÀ " 
 ... (J " 
 A.. ' ... , 
La fpEt OVTW
 1} a W
, OTav uf WVTaL, ut.a'f"EpH, OWV TO 
,.. À " (J +. , ... (J , , ÀÀ ... ,
 ' ' ß 
p.va
 VTpOVU aI., 1} TO atya VfLV a a P.11 uVO 7TpO aTa, 
" " "" (J '" 8 ,.., 'P , (J ' B 
ETL oua E7H TWV Ka EKaUTa VOP.O ETOVULV, OtOV TO VfLV pa- 
2 '
 ,..., I, A.. ' 
 
"
,,, ... , 
ULUq., KaL ra 'l'fJ'f"tup.aTwufJ. uOKfL u EVtOt.
 fLvat. 7TaVTa 
" r1 ,... A..' ." , "" , 
TOLavTa, OTL TO P.EV 'f"V(J"H aKt.V1]TOV KaL 1TaVTaxov T1}V aVT111J 25 
" 
 ' rI ,,., " (J '
 " IT , , 
EXEL uvvaJJ.w, WU76Ep TO 1TVP KaL EL' auf KaL EV Epuat.
 KaLH, 
... Ò ' 
, , f " "
",, ,., 
3 Ta f uLKat.a Kt.vovp.fva OpWULV. TOVTO u OVK EUTLV OVTW
 
" , ÀÀ ' " rI , , " (J '" II , 
 
EXOV, a EUTLV W
. KaLTOL 7Tapa Yf TOL
 EOt
 f.(TW
 oVua- 
JJ.w
, 7Tap' 
JJ.îv Ò' lUTL JJ.Év TL Kat cþvuu, KLV1]TÒV P.ÉVTOt. 
4 " U ' ÀÀ ' II "" A.. ' ,
" cþ ' ,.. 
7Tav, op.w
 EUTL TO p.f.V 'f"VUEt TO u OV VUH. 7TOtOV 3 0 

, A..' ,,
 
 ' ''' ÀÀ '' ,,.. +. 
uE 'f"VUEt TWV EVUEXOP.EVWV KaL a W
 EXHV, Kat. 7TOI.OV OV 
., ÀÀ '" , , (J , II J/ A.. ' It. , 
a a VOp..LKOV KaL UVV 1]KTJ, H1Tfp ap.'f"w KLV1]Ta OJ..Wt.W
, 

 " À ' " "" ÀÀ It.', I( , 
 ' cþ , 
u1} OV. KaL E76L TWV a WV 0 aVTO
 app.OUH uLOpLUJ.LO
. V- 
'It.
é" , ,
, , "A..
 
UEL yap 1] ufçLa KPft.TTW1', KaLTOL fVuEXETaL 7TaVTa
 aJ.L'f"tuf- 


10. 'Tb post leal om. Kb Lb 11. XC&.lptu8p Kb r: J.l.n XC&.Iptu8p L\) M b 
13. aÙ7"&. Ramsauer 21. oTov] OiJTC&.IS 
 ltÀÀC&.IS oTov Kb 29. post 
oVðaJ.'ws add. tXOJl M b r, tXOJl JUT! L b ante P.IVTOt add. 0;' Mb r 
33. post 
71^0J' add. 

 r ó] leal Ó K b 34. Twas ed. Wilkinson 104 


v. 7-8. 


l:' , () ' ò ' \ () , \ \ , ,.. 
3S 
WVS' YfVfCT aL. Ta f KaTa uvv 1]K1]V KaL TO UVP.1>fPOV TWV 5 
Ò ' ,.", ,.., 'I' ,.." \ 
113511. LKal.WV op.OLa fun TOr.
 P.ETpOlS. OV yap 1TaVTaxov Lan Ta 
, \, " , A.À ' ". , ,,.. , /': .... 
OLV1]pa KaL UtT1]pa p.E:Tpa, a OV P.EV wvovvrat, p.EI.
W, OV 
Ò ' À ,.. , A. ' f' Ò ' , " , , ÀÀ ' 
E TTW OVUW, E aTTW. Of.LotW
 f Kar. Ta p.1J 1>vutKa a 
, () ' Ò ' 'I' " ,.. , , ' ò ' f À 
av pW11'wa tKata OV TaVTa 11'aVTaxov, f'lrH OV ar. 11'0 L- 
" , \ À \ " ,,\ rI,.' f" " 
5 THaL, a^ a p.La f.Lovov 7ralJTaxnv KaTa 'YVUI.V 17 apI.UT1J. TWV 6 

'S:::' \ ,,,, f" () '\ " () ' 
uf ul.Kal.WV Kat Vop.I.P.W
' EKaUTOV WS' Ta Ka O^OV 76pO
 Ta Ka 
p' " "'" , \ \' " 
, 
EKaUTa EXfL. Ta P.EV yap 7rpaTTop.fva 11'0^^a, EKEl.VWV u 
p' 
, () ' À ' s::: rI,. , s:::" , , 
 { " 7 
EKaUTOV EV. Ka 0 ov yap. uLa'YEpH uf TO au K1Jp.a Kat TO 
,,
 \, S:::' " Ò ' " ò ' , 
auLKOV Kat TO uLKar.wp.a Kat TO tKawv. a LKOV P.EV yap 
, ,.. rI,.' 
't: ',
} ",., () " ' Ò ' 
10 fUTl. TII 'Y VUH 17 TaçH. aVTO uo;; TOVTO, OTav 7rpax '[1, a t- 
, , \ Ò ' () ,., ., , \ \' ,,
 f' 
K1]p.a EUTL, 7rpl.V f 11'pax lJVaf., OV7rW, a^^ auLKOV. OP.OLW
 
ôÈ Kaì òtKaíwp.a. KaÀfîTal. òÈ p.âÀÀov òI.KaW11'páY1Jp.a TÒ 
, 
, Ò "" , () " , 
 , () ' 
KOI.VOV, utKal.wp.a f TO f11'avop wp.a TOV aULK1]p.aTO
. Ka 
ÉKaUTOV Òf aVTWV, 7Toîá Tf fLÒ1] Kat. 11'óua Kat. 7Tfp
 7roîa 
15 TvYXávH oVTa, VUTfpOV f.11'LUKf11'TfOV. "Ot'TWV òÈ TWV òtKaíwl' VIII. 
Kaì àÒLKWV TWV ELp1]P.fVWV, àÒtKfî p.Èv Kaì òLKaw11'paYf'i 
õTav f.KWV TtS' aVTà 16pdTTlJ" óTav Ò' ð.KwV, OVT' àÒtKEt oVTe 
ÒtKaW11'paYEî àÀÀ' 
 KaTà UVP.ßEß1JKÓ
. ol
 yàp UVP.ßf- 
ß 
 , ... 
\ ' ò ' , ' ò '
" 2 
1]KE uLKaLOr.S' EwaL 1] a r.KOL
, 7TpaTTovuLV. a LK17p.a uf KaL 

 , ,., "f' " ,,., , 
20 utKaLo11'paY17p.a wpLUTat T<:> fKOVULce Kat aKOVULce. OTav yap 
f' ", I, , 
/ Ò ' \, Ò ' "",." 
fKOVUWV '[I, 'YEYETat, ap.a f Kar. a r.K1]p.a TOT funv. WUT 
., " ò " 
 , 
'" 
 , 'f , 
fUTaL TL a LKOV P.fV aUr.K17p.a u OV7rW, av p.1J TO fKOVULOI! 
,.. \ ' Ò ' f' ,,., " " 3 
16pOUlJ. ^EYW EKOVULOV P.fV, WU1TEp KaL 7TpOTfpOV Hp17Tat, 
.\ " ", rI,.' f"''' ,
 , ", ,.. , 
o av TLS' TWV f'Y aVTce OVTWV HuW
 Kar. P.17 ayvowv 7TpaTT'[/ 
, ^ , ?, ". ( ", ) 9' " \' , 
25 P.1]Tf OV P.11Tf <:> P.1]TE OV fVfKa , OWV nz.'a TV11'TEL Kar. TLVL KaL 


1135& 4. ovð' alJ oM
 Kb Lb 7roÀ&TE(a r 6. TÒ lCa6óÀov H" 
10. TiJ] 
 Rassow aVTb K b Lb : TÒ aVTb Mb r 11. lUT& om. 
Kb Lb post 6.ð&ICOV add. gT& (T& Kb) t)Tav 7rpaxÐij à.ð(K11p.a lUT(v Kb Lb 
19. ð
 1\1 uenscher 25. tv] t Kb r ÉVEKa add. r Kal T(V& 
om. Kb V. 8. 


103 


Tivo
 fVEKa, KàKEí.vWIJ fKaCTTo
' p.
 KaTà (J1JP.ßEß1]KÒfi p.1]åÈ 
ßlq. (éi;cr1rEP Eí TIS Àaßwv T
V XELpa aVTOV r67fTOL fTEpOV, 
, 
, "", " ) , 
, 
 " , 
OVX EKOOV' OV yap E7T aVTce. Et'vEXETal. vE TO
' TV7rTOP.El'OV 
, ... ' ò '''' ,,, () "'" , 
7raTEpa HVal., TOV OTI. P.EV av pW7T0
 1] TOOl' ïrapOZ.TWV TI.
 
, ." Ò ' " " 
 , ò " " Ò 
YLVoocrKHV, OTI. E 7TaT1IP aYVOHV. OP.OLW
 E TO TOWVTOZ. LW- 3 0 
, () ", "'? 
I ,\, '"'t ", À ' 
, 
pl.cr W Kat E7T1. TOV OV EVEKa, KaL 7TEPL T1lV 7rpaç;LV 0 1]V. TO 011 
, , "'", " " ,,, 5:::' " '" 
aYVOOVfLEVOV, 1] P.11 aYVOOVfLEVOV P.EV p.1] E7T aVTce vOl.', 11 
ß ' " ÀÀ '" " A,. , 
 , ", , 
Lq., aKovcrwl'. 7T0 a yap KaL TOOV -yvcrEL V7TapXOVTWV H()O- 
" \' .,., () ' Of L1' 
, Of , 1135 b 
TES' KaL 7Tparrop.Ev KaL 7TacrxoP.EV, WV OV EV OVu EKOVCTI.OV OVT 
, , " 9', ",\, L1' " Ò ' 
 , 
4 aKovcrLOz' HTTLV, OWl.' TO YY1pav 1] a7TouVY]crKELl'. EcrTL OP.OI.WS' 
, \ - ,
, ''"' 
, " , ß ß ' 
é7TL TWV avLKWV Kat TWV ol.Kal.Wl' KaL TO KaTa crvp. E 1]KO)'. 
, , "" L1" 5:::' " , 
 ' 
Kat yap av Tf,v 76apaKaTau17Kf}V a7TovOL'YJ TL
 aKWV KaL vl.a 
A,.' ß " Of
' , ,,
 " A,. , 
'1,0 OV, OV OVTE vLKaLa 7TpaTTHV OVTE vLKaI.07TpaYHl' -yaTEov 5 
'\.\.' 
 , ß ß ' 
, 5:::' \ " r.' 
al\F\. 1] KaTa crvp. E 1]KOS'. OP.OLWS' vE Kat TOV at'aYKa
p- 
, ", () " , 
 ò ' , 
I-'EVOV KaL aKOVTa T1JV 7TapaKaTa 'YJK1JV P.17 a7TovL Ol'Ta KaTa 
5 crVP.ßEß1]KÒS' fþaTfov àÒLKELV Kaì Tà åÒLKa 7rpáTTELV. TWV 
'1'-' r , " À ' , \ 5:::" \. ' 
OE EKOVcrl.WV Ta P.EV 7rpOE OP.Et
OL 7TpaTTop.EV Ta 0 ov 7TpOEF\.O- 
" ' ,,,, ß À ' , , 
P.EVOL, 7rpOEF\.OP.EVOI. P.EV ocra 7TpO ov Evcrap.EvoL, a7TpoaLpETa [0 
6 òÈ ócr' à7TPOßovÀEvTa. TpdJv Ò
 ovcrwv ßÀaßwv TWV f.V TaLfi 
, " ", 
 , " ,., 
KOLVWVLal.S', Ta P.EV P.ET ayvoLaS' ap.apT1]p.aTa EcrTLV, OTal' 
, 1\ , '^ , ?, ". ,., r , A. ß ' t. of,. , 
P.1/TE OV 1.J.1]TE 0 P.11TE <p P.1JTE ov EVEKa V7TE a é 7Tpaç'V. 1] yap 
, ß ' À " "', , oj\. , " ,\, , tf , ' () 
ov a I\HV 11 OV TOVTCf> 1] 01J TOVTOV 17 OV TOVTOV EVEKa Cf>1] 1], 
, " \ ' ' ß ' 'i",., , ' () "i" '''' , , A. , 
alV\.a <TVVE 1] OVX ov EVEKa <p17 1], OWV oVX Lva Tpwcr'[1 aA. [5 
..t/ , of,., ." '" , ?." '''' , 
, ..va KEVT1]cr'[J, 11 OVX OV, 1] OVX ceo OTav /.LEV OVV 7rapaA.oywS' 

 ßÀ ' ß ' , , ", 5:::" A. ' " 
11 a tJ Y EV 1J Ta l., aTVX1J/.La. OTav vE p.1] 7Tapa OYWfi, aVEV 

, , 4:' ( 
 , , '''' (" 
oE KaKl.aS', ap.apT1Jp.a ap.apTal'H P.EV yap OTav 1] apX11 
8 f.V aVTc{J if Tfj
 alTLaS', àTVXEL Ò' õTav lÇW()EV). õTav 
È 6. ÉIC&:TEpOJl Kb 31. TOV Kb: T
)JI Lb Mb r 
TÒ om. Mb 5. t", add. Kh 11. 

J 
J Lb 
add. TavTa L b Mb r 14. ßáÀÀELJI Kb: ßaÀEîJl vulg. 
wS'vu1g. In. ø:)'JloCCU Jackson 


1135 b 3. leal ante 
13. ante 7rpc4?1 
16. 
L Kb: 106 


v. 8-9. , , , ß \' 
, ,
, 9'" s::: ' 
20 Eluw
 }.LEV p.1] 7fpO OV^EVCTa
 UE, aULK1]p.a, OWV oa-a TE uLa 
6 ' ''' À \ ' 6 ,., , ,.. 
 rI, , ß ' 
VP.OV KaL a ^a 'Ira 1], OCTa avaYKaLa 1] 'rva-LKa a-v}.L aLVEI. 
,.. , () , ,,' ß \' \ I( , 
Toes av pW7TOL
. TaVTa yap ^a7fTOVTE
 KaL ap.apTUVOV- 
,
" , \,
, " ." "s::: 
TE
 auLKOVUL P.fV, KaL aULK1]p.aTa HTTLV, OV P.EVTOL 7fW auLKOL 
s::: ' " , 
, ", 
, e ' II. ßÀ ' ß 
uLa TaVTa OVuE 'IrOV1]pOL" ov yap uLa }.LOX 1]pLav 1] a 1]. 
,., s:::" , " 
 \ () ' s::: \ \ " 
25 OTav u EK 7fpOaLpEa-Ew
, auLKO
 Kat. P.OX 1]pO
. uLO Ka^w
!) 
" 6 "'" , , "" lI. e '" 
Ta EK VP.OV OVK EK 7rpOVOLa
 KpLvETac ov yap apXH 0 vp.<p 
,.. , \ À ' 11." ,,
 ' , 
, \ " , 8 
\ , 0 
7rOLWV, a^ 0 opyta-a
. En uE OVuE 7rEpt TOV YEVta- aL 1] }.L1] 1 
, 1> ß ,.. ' ÀÀ ' \ "
 ' " rl,. , \ 
a}.L tCT 1]THTat, a a 7fEpL TOV utKawv. E1H 
atVop.Ev[J yap 
, s::: { c, " ,,
, ,,, \ \ , 
auLK q. 1] opY1] EUTtV. OV yap Wa-7fEp EV Tors <TVva^^ayp.aa-t 
\" , 6 ' 1> ß ,.. 'f'" ,
I '" 
3 0 7rEPL TOV YEVEU aL ap. LCT 1]TOVCTW, WV avaYK1] TOV ETEpOV HvaL 
6 ' '" 's:::' À ' e " 
" , À \ ' II. À ,.. 
p.ox 1]pOV, av }.L1] uta 1] 'YJV aVTO uPWa-LV. a ^ OP.O OYOVVTE
 
, "I \
,,,'
,, rl,. ß 
7fEpL TOV 7rpaY}.LaTO
, 7fEpL uE TOV 7rOTEpW
 utKaLOV ap.
ta- 'YJ- 
,.. ( II.
" ß À ' " " ) '" ,^,,, , 
 
TOVULV 0 u E7ft OV EVa-a
 OVK aYVOH , Wa-TE 0 J1.ÆV OtETat aut- 
" 6 1\ 
,,, , , Ò " , ß \ '" r ' 
 ,.. , 11 
1136 a KHa- aL, 0 u ov. Eav EK 7rpOatpEa-EW
 ^a.."l1, autKH. KaL 
\ ,,',,
 ..., 
, 11., s::: ,., ,,
 ,., , 
KaTa TaVT 1JU1J Ta auLK1]p.aTa 0 auLKWV autKO
, OTav 7rapa 
\ "\ 'i' 
 ,\ " II.'
' \
, ,., 
TO ava^oyov '[J 1] 7Tapa TO ta-OV. OJ1.0tw
 uE Kat uLKaw
, OTav 
\' 
 ,., 
 ,..
, +. , 11.' 
7rpOE^O}.LEVO
 ULKaL07rpaYlJ" utKaLOüpaYH UE, av }.LOVOV tKWV 
á ,..
""', \ ' ò ' 
5 'lTp TTll. TWV u aKova-LWV Ta P.EV Ea-TL uvyyvwp.ovLKa TU 12 
, , ,., , , , , , ,., ' À \ ' 
OV (TvYYVw}.LovtKa. OlTa }.LEV yap J1.17 }.LOVOV ayvoovVTE
 a ^a 
\ 
, " I( , ,'/ 
, ' ò ' 
KaL uL ayvotav a}.LapTavova-L, a-vyyvwp.ovtKa, oua uE }.L11 t 
" ' À "'''' 'S:::' ' 8 S:::' , rI, \ 
ayvoLav, a A ayvoovVTE
 J1.EV uLa tfa O
 uE P.1ITE 
Va-LKOV 
"' 6 " , 
P.1JT av PW7fLVOV, ov a-vyyvwp.OVtKa. 
, A ' 
,,, , II. ,.. 
, ,,.. , 
 IX 
7fOp1]a-EtE u av TL
, H LKaz:w
 utWpt(TTat 7fEpL TOV aut- . 
,.. 6 " 
,.. " " " ,., E ' 's::: 
KH(T aL KaL autKHV, 7fPWTOV }.LEV H Ea-TW Wa-7rEp vpL7nu17
 
" À ' " 
HP1JKE, EYWV aT07fW
 


11 


p.F'JTÉpa IWTÉKTUV T
V 
""T}v, ßpaxvr 
&YOS'. 
ÉKèvv ÉKOVUUV, 
 < nux) ÉKOVUUV oUX ÉK&>V; 


29. /v om. Kb 
ò.v6pc,.nwcòv Lb Mb 
Ka..rI"Ta. codd. 


32. ð
 add. pro Kb 1136& 9. àv6pcf)7rt
op pro Kb: 
12. àTð'7fC&.lS J TÒ '7fWS pro Kb 13. lCaTilCTav r: 
14. (ovx) ElCovuav Jackson: 6b..ovuQ.P codd. v. 9. 


107 


, ,(, À e ,.." (, , Õ ,.. (J +. +.., ÀÀ ' 
1fOTfpOV yap w
 a 'YJ W
 HrTLV fKOVTa a LKftU at, 'YJ ovalS 
" ., " "' ò "'''' (, , ... 
aKOVlTl.OV a7Tav, WU7Tfp KaL TO a LKftV 7Tav fKOVUI.OV; KaL apa 
,.. ,., +." [ " , " õ ,.. ,.. (, ] +. 
'hav OVTWS' 1] EKEWW
, WU'Trfp KaL TO a LKftV 'Trav fKOVCTLOV, 1] 
, , (, , s:::'" (, Õ ' ", ,.. Õ 
2 TO fJ-fV fKOVCTI.OV TO v aKOVCTI.OV; OP.OLW
 f KaL f'TrL TOV LKaL- 
" e ,,
 ,..,.. (, ", " À 
OVCT aL. TO yap vtKal.07TpaYftV 7Tav fKOVUI.OV. WfJ"T fV oyov 
, ,., (J (, e ' ( , , , , Ò ,., (J 's::: 
aVTLKfter aL OfJ-OLWS' Ka fKaTfpov, TO T a LKflCT at Kat vt.- 20 
,.. e +. 1(' +." ,. " Õ ' +. Õ ' é 
KawvCT at 11 fKoverLOV 11 aKOVCTI.OV flvaL. aT07TOV av OçfLf 
Kaì È7l'ì TOV ÕtKaI.OVCT(JaL, El 7Tâv ÉKOVCTLOV. lVI.OL yàp ÕLKatOVVTaf. 
, (, " " òò ' " , ( 
3 oVX fKOVTfS'. f7i'flTa KaL TO f ta7Top1]fJ"fLfV av TL
, 7i0TfpOV 0 
, " õ e ' , Õ ,.. ,.. +." , " ,.. , 
TO a tKOV 7Tf7TOV W
 a tKfLTaL 7Ta
, 1] WCT7Tfp Kaf. f7TL TOV 7ipaT- 
, " ", " , ß ß ' , , 
TfLV, Kat f7TL TOV 7rafJ"XHV fCTTLV. KaTa a1Jp. f 7]KOS' yap fV- 25 
Ò ' , , , rl-.' À ß ' ,.. Ò ' (, 
fXfTal. E7T afJ-'YOTEpWV p.fTa ap. aVfLV TWV LKaf.WV. OP.OtwS' 
Õ ' Ò " À ,., ",,.., Ò ' " " '" s::: 
f 1] OV OTt KaL f7i't TWV a tKWV. OV yap TaVTOV TO TavLKa 
, ,.. , Õ ,.. ' õ ' ''' Ò ' ,.. , Õ ,.. e 
7TpaTTftV T<e a LKHV OV f TO atKa 7TaCTXftV T<e a LKHer aL. 
( , Õ ' ", ,.. Ò ,.., Ò " e ' s::: ' 
Of.LOtW
 f KaL f7rL TOV LKat07TpaYHV Kaf. tKaLOver aI.- auvva- 
, ,
 ,.. e " Ò ,.. 
\ Ò " (J ' ò 
TOV yap avLKfter af. P.1} a LKOVVTO
 1] I.KaLOVCT aL p.1] tKaLO- 3 0 
4 7i'pay01Jl'ToS'. fl Ò' ÈerTìv á7TÀWS' TÒ àÒI.KfÎV TÒ ßÀá7rTHV ÉKóvTa 
, ' Ò ' (, ' ò ' 'r\ ,? ,,, ( õ " 
Twa, TO fKOVTa H OTa Kat OV Kat <e Kat wS', 0 aKpa- 
, (, ßÀ ' " t, (, , +. , Õ ,.. +., 
T1]S' t.KWV a7TTH aVTO
 aVTOV, fKWV T av a f.KOf.TO Kav fV- 
Ò ' " (, , Õ " " Ò ' , " " ,.. , 
fXOLTO aVTO
 aVTOV a tKfLV. fCTTL E Kat TOVTO fV TWV a7TO- 
, , , Ò ' " (, ' Õ '" " (,,, b 
5 POVP.fVWV, H fV EXfTaL aVTOV aVTOV a LKfLV. ETt fKWl' av TL
 1136 
", , , (, " ÀÀ ßÀ ' (, ",,, +. ( , , 
Öt aKpaerLav V7T a OV a7TTOtTO fKOVTO
, WCTT fL1J av fKOVT 
, 
 ,., (J +." (J ' ( õ " ÀÀ ' (J ' ,.. 
avLKfLCT af.. 11 OVK op oS' 0 LOpterp.oS', a a 7Tpoer fTfOV T<e 
ßÀ ' ' ò ' , 
 \? '/0.. , "" 
a7TTfll' fL OTa Kaf. OV Kat <e Kat w
 TO 7Tapa T1]V fKHVOV 
6 ß ' À ßÀ ' ,
 (, ''' Õ ' 
OV 1]fJ"LV; a7TTfTat J1..fV OVV TLS' fKWV Kat Ta tKa 7TaUXft, 5 
, Ò ,.. Ò " Ò ' 1(' , Ò ' ' ß ' À ' Ò ' ( , , 
a tKfLTaL ov fLS' fKWV. OV fLS' yap ov fTaL,ov 0 aKpaT1]S', 
, ÀÀ ' " ß ' À ' ." ß ' À ' 
 \ 
a a 7Tapa T1]V ov 1]CTLV 16paTTfL. OVTf yap ov fTaL OVvfl
 


17. {/)o"rrEp-ÉleOÓCTLOV seclusi '7fâv] 
 '7fâv Kb r 20. leal Kb: leal 
'TÒ vulg. 23. t1C'E''Ta. scripsi: 
'7fEl codd. 3
. 
 Lb: 1> vulg. 
33. IC&.V Kb: leal vulg. 34. aÙ'Tòs Kb Lb: aVTòv Mb r t" Kb: 

J1 T' Mb r: om. Lb 1136 b 4. leal &v om. Kb Lb TÒ om. Kb Mb 108 


v. 9. 


#.. ,,,,, 
"H'" 
!II 
 ,.. 
o p.1J OI.f"TaL Hval. U1fOVuaLOV, 0 Tf aKpaT"'J
 OVX a OLfTat. uHV 
I I , 
, , , "

 ' rf " 0 ' rh 
7ípaTTHV 7ípaTTH. 0 uf Ta aVTOV ul.uOV
, WtT7rfp p.1Jpo
 'YT]ut. 7 
]0 òovval. TÒV rÀavKov r<<fJ ßLOJl
OH " XVÚlTfaxaÀKf{wv, ÉKa- 
, ß ,., ß ' " , ,
" ",,,,., , 
 
TOP. 01. fVVfa OLWV, OVK aULKHTal.. f1f aVTCfJ yap fun TO uL- 

 ' ,
" 
 " 8 ,.",,,, ÀÀ ' , ., 
 " 
vovaL, TO u aul.KHU aL OVK E1f aVT<:>: a a TOV auLKOVVTa 
Ò ,.., , , , ... ,..,,
 " () H , f , 
fL V7TapXfL
'. 1ffpL JlfV OVV TOV aul.KHU aI., OTL OVX fKOVUI.OV, 8 
o
Àov. 
12 
ETL 0' 
v 1fpOHÀóp.f8a ov' lUTLV 


,,.. I' ., 
H 7íHV, 7íOTEpOV 1fOT 
., ò "f I "., é ' 
 À I . f " , 
a LKEf. 0 l'Hp.a
 7Tapa T1Jl' aç;Lav TO 7í EOV 1J 0 EXWV, Kal. 
fl lunv aVTòv aVTÒV àOLKÚV. fl yàp ÈVOfXfTaL TÒ 7ípÓTfpOV 9 
'I. 6 ' \, 
 I ., Ò ,.., ÀÀ ' ., f" ' À I 
^fX fV KaL 0 uLavEp.wv a LKH a ovX 0 EXWV TO 7i EOV, 
" À I ,,,, I I ,
 ' \" ". , , 
EL TL
 7í EOV aVTOV ETEPCfJ VEP.H HuW
 Kat. fKWV, OVTO
 aVTO
 
20 aVTÒV àOLKft. Õ1fEp OOKOVUI.V oi P.fTpLOL 7íOLfÎV. Ó yàp È7rLH- 
''''1. I' '" ' 0 ' " f À " , I , 
K1J
 E^aTTWTLKO
 EUTtV. 1J ov E TOVTO a1f OVV; ETEpOV yap 
, (J " ,,, À "
 O 't '" "I( À " À ,.. 
aya OV, H fTVXEV, 7í EOVfKTH, OLOV Oç;1J
 1J TOV a7í W
 Ka OV. 
" À ' "
 ' ,.., ' 0 " ,
" , 
ETl. VfTat. KaTa TOV ULOpl.UJlOV TOV a LKHV. OVufV yap 7rapa 
, 1(.... I ß ' À rf , ' 0 ,.. 
 I " 
T1JV aVTOV 7íaUXEL OV 7JULV, WUTE OVK a l.KHTaL uLa Yf TOVTO, 
., "\ "\ '" ßÀ I I rh ,
 'H " 0 I 10 
25 a^^ EL1fEp, a7TTfTaL P.OVOV. ..,..aVfpov uE OTL KaL 0 I. aVE- 
., 0 .... ., ÀÀ ' , , , À I " " , , ... , 
P.WV a LKH, a OVX 0 TO 7r EOV EXWV aH. OV yap 
 TO 
" 
 II. I ., 
 " ., ÀÀ ' ? , I( I " ,.. 
aul.KOV V1TapXH UuLKH, a <p TO EKOVTa TOVTO 1fOI.HV. 
" 
, "' 8 ,., ,.... , t. rf., .,.... 
 I 
TOVTO u 0 EV 1] apX1] T7J
 1fpaç;EW
, 7J fUTLV fV Ttp Ul.avEp.oVTI. 
1. \ À ' , ., "'I. ß I "." ÀÀ .... , ,.. 
U^ OVK EV T<:> ^ap. aVOVTL. fTl. E1fH 7rO axw
 TO 7T'OI.ELV 11 
À I ,,, II. ''', I, , \ II. \ \' 
30 EYfTaL, KaL HTTLV w
 Ta a."vxa KTHVH Kat 1] XHP KaL 0 
., I ., 't. ,.,
,.. I ,..
} \ " 0 
OI.KET1J
 E7rLTaç;aVTO
, OVK auLKH P.EV, 1fOLH u... Ta a LKa. 
'1 'I' ., "" " 0 .... " \ 0 ' 12 

TL H P.EV ayvowv EKPLVEV, OVK a LKH KaTa TO VOP.LKOV 1.- 
, 
, " 0 II. I , I " 0 ' II. " 0 rl 
Kal.OV OVu a LKO
 1J KpLUL
 E UTI. V, EUTL w
 a LKOS. fTfpOV 
yàp TÒ VOP.LKÒV oíKaLOv Kat TÒ 7rPWTOV. El Of YWcfJuKwV lKpt- 


8. T
 Kb: ð
 vulg. OòX &. Kb: t, oÒIe vulg. 16. à.
íav 1rÀ/ov tXCI)Jf 
Kb 19. aú'Tov É'Tlp", Kb: É'Tlp", 
 aú'T
 vulg. oli'TOS om. Kb r 
21. å.7rÀws r 22. l7rÀ
ovlle'TE& Mb 25. leal ð'T& Mb r 27. 
'3&leoV tXCl) {,7r&.pX
t pro Kb 31. J.'
Jf ollie à.ð&le
î Kb v. 9. 


109 


,
, \ ,..,." of. , of, , 
VfV avt.KW
J 7r/\.fOl'fKTH Kal. aVTO
 1] xapl.TO
 1] TI.p.Wpl.a
. 1137 .. 
f'I ....." , '" ,
 ' , ( 
 ' 
13 WU7Tfp OVV Kav El. n
 fJ,fpI.Ual.TO TOV aVl.K17p.aTO
, Kat 0 vl.a 
.... , ,
, \ ,., "'I ., " , 
,aVTa Kptva
 avl.KW
 7r/\EOV fXn. Kat yap f7r fKHVC:> TOV 
'I, , ."" \ 'I." 'I' tI\ ß O ( I. 
" 13 
14 aypov Kpl.Va
 OVK aypov a/\I\. apyvpLOv f/\a fV. v 
livOpw7rot fçþ' favToL
 OiOVTUt fivat. TÒ àÒtKELV' ÒI.Ò Kaì. TÒ 5 

, .. 
 ,
 ,
.,., tI ' 0 ' , '" 
vl.Kal.OV HVal. pq.vI.OV. TO v OVK fUTW. uvyyfVfU at P.fV yap Tl1 
", "t' \' , 
 '" '" , 
TOV YHTOVO
 Kat. 7raTaçUI. TOV 7T/\1"1UI.OV Kal. vovvat TV XHpl. 
, " 
 '
 ".,.,,., , \ \ ' , 

, " 
TO apyvpl.ov pq.VI.OV Kal. f7T aVTOl.
, al\.l\.a TO Wvt. fXOVTa
 
" ,.." 
 ,
 " ., ..., .,,, f' 
, , , 
15 TaVTa 7TOl.HV OVTf pq.Vl.OV OVT f7r aVTot
. oP.Ol.W
 vf Kal. TO 
,.. ,
, "tI
 .,
'" rJ,.'" 
Yl'Wval. Ta vl.KUI.a Kat Ta avLKa OVvfV OWVTaL UO
OV HVal., 10 
" ''? 
, \' '\" I ( '1\\'" 
OTI. 7rfpl. WV 01. VOP.Ol. /\fYOVUt.V OV xa/\f7TOV UVVtEVal. U/\I\. OV 
,.,.,.., ,
, ,\\.,... , ßß ' ) '\\' '" 
TaVT EUTI. ra vl.Kal.a U/\I\. 1] KUTU UVP. f 1]KO
' a/\I\.a 7rW
 
, ,,, , 
, "'
, \ ' tI 
7rPUTTOfLfva Kal. 7rWS' Vfp.op.fva VI.Kuta, TOVTO vJ] 7r/\EOV fP- 
... ,t ,., 
 ' 'I"'" '\ ,.. , 
yov 11 Ta vYI.fWa Hvfvat." f7rH KaKEI. P.fl\.1. Kat ot.VOV Kaf. 
, \ \ ' ß ,,., , , .,
 ' 
 ,
 ' \ \ ' '" 
f/\/\f opOV Kat KaVUI.V Kat TOP.1JV HvEVal. pq.vI.OV, ul\./\a 7rW
 15 

",., 'f , " " ,.,., 
vEL vHp.al. 7rpO
 VYt.Hav Kat TI.1'1. Kat 7TOTf, TOUOVTOV fPYOV 
16 óuov laTpòv fivat. ÒI.' aVTò Òf TOVTO Ka
 TOV òl.Kaíov oíovTaL 
.. ., 
 ''? , , 
 ,., ,1 ., 9' ( 
, , \ \ ' 
HVal. OVvEV 1]TTOV TO avl.KHV, on OVX 17TTOV 0 vl.Kal.O
 a/\I\.a 
KUt p.åÀÀov ÒVVal.T' 
V fKaUTOV 7rpåtat TO{;TWV. Kal yàp 
, e "'t ,(, 
,., , 
UVYYfVEU at yvVatKI. Kal. 7TaTaç,at." Kat 0 aVvpHO
 T1]V 20 
, ,
 ' '" ,.., , rJ,.,., rJ,." 
 "" a ' \ \ a ' 
aU7rwa a
Hl'al. Kal. UTpa
H
 f
 07TOTfpaovv TpEXHV. 1\.1\. 
TÒ oHÀaívHV Kaì. àÒl.Kfí'v ov TÒ TaVTa 7rOl.HV fCTTl, 7f'À
V 
KaTà (]"VP.ßfß'YJKÓ
, àÀÀà TÒ woì. ÉXOVTa Tavra 7rOl.fí'V, WCT- 
, ,., , "f 'r. .", of. , 
7rfp Kat TO I.aTpfVnv Kat. TO VYl.a
Hl' OV TO TfP.VHV 1] P.1] 
, of. rJ,. , of, '", "" \ \' , 
Tf}J.VHV 1] 
app.aKfVHV 'YJ P.11 
app.aKfVHV funv, al\./\a TO 25 
c 
, " 
, ,
, .. , 9" '" 
 'I." 
Ii WvL. fCTn vf Ta vl.Kal.a fV TOVTOl.
 Ol.
 P.fTfCTTI. TWV U7f'/\W
 
, e ,.,,, 
., ( ß \,.. , , tI'I. \ .." '" 
aya WV, EXOVCTI. v V7Tfp o/\1]v fV TOVTOl.
 Kat. f/\I\.H'f' tv. TOL
 


1137& 2. Ie&v] leal Kb 3. fIeE(VC/)& Kb: 'IeE(VC/)V ð vulg. 9. 'Tavrb Kb 
13. "IEvó/J.Eva Kb Mb 8
 scripsi: 8
 codd. 16. Elva& Kb 17. 
la-rpov Elva&. 8&à 'Tav-rb Kb 18. ovx Kb: où8
v vulg. 22. leal] 
leal 'TÒ Mb 27. 8'] 8
 leal Mb r 'v -rOV'TO&S om. Kb Lb 110 


V. 9-10. 


}.LfV yàp OVK lUTLV ;J7TfpßoÀ
 avnvv, OLOV iuws Toîs 8fOtS', TotS' 
Ò ' ' Ò " , , cþ ,). ..." ..., \ ). " , 
OV fV }.LOpLOV W f/\L}.LOV, TOLS aVl.aTWS' KaKOLS, aA/\a waVTa 
ß ). , ,., Ò " , TOV ' Ò ' ..." 8 ' " 
30 /\a7TTH, TOLS' f }.LfXpL La TOVT av PW7TWOV fUTW. 
14 ITfpì Òf f.7TLHKflaS' Kaì TOV f.7TLHKOVS, 7TWS' ÉXH 1} }.LEV x. 
f.7rLfLKHa 7rpòS' òLKawuvv1]V TÒ Ò' f.7rLfLKfS wpòs TÒ òlKaLOv, 
" " ,,., " ,,(. " (. ).... " () ' (. 
fXOP.fVOV fUTLV U7TfLV. OVTf yap WS' TaVTOV a7r/\(c)S' ov WS' 

, ", cþ ' " f" , " 
fTfpOV T<p YfVH al.VfTaL UK07TOV}.LEVOLS' Kal. OTf }.LfV TO f7rLH- 
" ... '''' ò ' " ,., "" 
35 KES f7TaLvov}.LfV KaL av pa TOV TOLOVTOV, WUTf KaL f7rL Ta 
1137 b I1ÀÀa f.7raLVOVVTfS }.LfTacþlpo}.Lfv àVTì TOV àya80v, TÒ f7rLH- 
KluTfpOV õn ßÉATLOV Ò1}AOVVTfS'. ÓTf Òf T<f> ÀÓYcp àKOAOV()OVUL 
cþ , " ",,, ,,' Ò ' , "', 
aLVfTaL aT07TOV H TO f7rLfLKES 7rapa TO I.KaLOV TL OV f7TaL- 
" 
", Ò ' , Ò ,., '" " , , 
VfTOV fUTW. 1) yap TO LKaLOV OV U7TOV aLO
', 1} TO f7rLHKfS' OV 
Ò ' '''\). '" ''' cþ Ò " ", (, 
5 I.Ka(,ov, H aA/\O' 1) U a}.L w U7rOV aLa, TaVTOV fUTLV. 1} }.LfV 2 
... " Ò ' ß ' 5::'" "'I , 
OVV a7ropl.a UXf OV UV}.L aLVH uLa TaVTa 7rfpL TO f7Tl.fLKfS', 
" Ò '" , " L}" " 
"f , 
fXH a7TaVTa Tp07rOV TLva OPPWS' KaL OVufV V7rfVaVTLOV 
t ,., , " " ò ' '''' ß '\ " Ò ' 
faVTOLS" TO Tf yap f7r1.HKfS' LKawv TLVOS' OV EATLOV f(]"TL 1.- 
, , ( "\ ). 
 ' '" ß '\ " '" 
 , 
KaI.OV, KaL OVX wS' aA/W TL YfVOS' Ov EATLOV fUTL TOV uLKa(,ov. 
" " ò ' "" , cþ ... "',,, 
10 TaUTOV apa I.KaLOV KaL f7rLHKfS, Kat aJ1. OLV u7rovoaLOw OV- 
,.. , " .... S::" , , , ,., ''I 
TOW KpHTTOV TO f7rLHKES'. 7roLH uf T1JV a7rOpLaV on TO f7rL- 3 
's::' " " " 5::"). \" , 
HKfS uLKaLOV J1.fV fUTtV, OU TO KaTa VOJ1.0V uf, U/\A f7Tavop- 
8 ' s::' " Ò '''' f'" () ,). ,., 
w}.La VO}.LI.J1.0V uLKa(,ov. aLTI.OV on 0 J1.fV VOJ1.0S Ka o/\ov 7TaS', 4 
, " Ò ' , .. , , () " ,,., e '\ 
...... 
7rfpL fVLWV oUX OI.OV Tf op WS' H7TfLV Ka OAOV. fV OtS' OUV 
" ",., () ,). ".. , Ò " () " ,( 'I' 
15 avaYK1) }.LfV fL7rfLV Ka O/\OV, J1.1} OLOV Tf f op WS', TO WS' f7TL 
" \' À ß ' f, "", (. , 
TO 7T^fOV aJ1. aVH 0 VOJ1.0S', OVK ayvowv TO aJ1.apTaVO}.LfVOV. 
, " ' ò ' 
 , () ' , , f , , 'I " 
Ka(, fUTLV OV fV TJTTOV op os' TO yap uj1.apT11}.La OVK fV TCf:> 
VÓ}.Lcp ovò' f.V Tef> VO}.LO()ÉTT/ àÀÀ' fV TV cþVUfL TOV 7TpáY}.LaTÓS 
fUTLV' fV()VS' yàp TOLaVT?) 
 TWV 7rpaKTWV VA?} fUTív. óTav 5 


29. å.Jfuhots lCallCalCoLs Lb Mb r 30. ôtà 'TOÛT'] 'TOVTO ð
 r 1137 b 4. 
.ou ðílCatoJf om. r 5. 
llíÀÀO ] 
lJfat líÀÀO Kb: líÀÀO r 'TaVTÓJf om. 
pr.. Kb 9. lw om. Kb 13. JfOP.tICOV Coraes ðtlCaCov Jfop.Cp.ov 
Kb L b r 17. òp8ós r: òp8iiJs codd. 19. 7rpalC'TlCAJJI Kb v. 10-11. 


III 


XI. 


... A ' 'c' 0 ' A ß " Ò ' , \ I , 
ouv fyn }J.fV 0 vop.o
 Ka 0 OV, <TV}J. 11 f7T1. TOUTOU 7Tapa 20 
, O ' À ' ' 0 "" :s. À ' c 0 ' 
TO Ka 0 OU, TOTE op WS fXEt., [I 7Tapa fL7ffL 0 VOP.O fT'Y/S 
, 
 ( A ,., , I' 0 '" ' AA A. O ' " 
 
Kat. "tl}J.apTEv a7T W
 ft7TWV, E7faVOp OVV TO f fL'r f.V, 0 Kav 
c 0 ' " +. ... ,,.. I " ., ò ' 
o VO}J.O ET1J
 aUTO
 av ft7TfV fKf.t. 7Tapwv, KaL fL 11 fL, fVO- 
6 J1.00'T7JCTfV. ÒLÒ òíKawv P.fV f(TTL, Kaì ßlAnóv Tt.VO
 ÒLKaíov, 
ov TOV à7TÀW
 òÈ" åÀÀà TOV òLà TÒ á7TAW
 á}J.apT
fLaTO
. 25 
, ., " C A. ' C ", ", , 0 ' 
Kat. f(TTLV aUT7J 1J 'rV(Tt.s 7J TOV f7rLfLKOV
, f7Tavop w}J.a VOJLOV, 
iì fAAE{7TfL òt.à rð KaOóAov. TOVTO yàp airwv Kaì TOV ,.,.
 
, ,'... 
 " I " ò ' 0 ' 0 
7TaVTa KaTa VOJ1.0V ftvat., OTt. 7rfpt. fVt.WV a vvarov HT at. 
I ,., ,I,. A. ' Ò ,., ,.", I , , , 
7 vop.ov, WlJ'Tf 'Y 1]'t't.(T}J.aTo
 H. TOV yap aOptíTTOU aopt.(TTO
 Kat. 
C " " \" A ß ' , Ò I C A ' 
o Kavwz' HTTt.V, W(T7TfP Kat. T1J
 fU La
 OI.KO oJ1.t.a
 0 P.O 1.- 3 0 
ßòt.vo
 KavcfJv. 7TpÒS yàp TÒ (TX
J1.a TOV AíOov p.fTaKt.vf'iTat. 
, , , C I ", I,. 'A. ", 
KaL ou }J.f.J}f.L 0 Kavwv, Kat. TO 'Y1J't'LCTp.a 7rpO
 Ta 7rpayp.aTa. 
" , ... ., \ " , \", Ò ' " ß ' A 
8 Tt. }J.fV OUV f(TTt. TO f7rt.f.LKES, Kal. OTL LKat.01J Kat TWO
 f- 
Ò ' Ò " À cþ ' ò '" , \ C ., , , 
TI.OV LKaLOV, 1J OV. aVfpov fK TOVTOV Kat. 0 f7Tt.fLK11
 TCS 
., t'''' "" 
HTTt.V. 0 yap TWV TOWUTWV 7rpOaLpfTLKO
 Kat. 7rpaKTLKO
., Kat. 35 
C " ß Ò ' , \ , ,., , AA ' ' A I' 
o }J.1J aKpL 0 Li(aW
 f1n. TO XfLpOlJ a f. aTTWTLKO
, Kat.7Tfp 1138& 
., " ß 0 " I, , C ,., {: " , 
fXWV TOV vop.ov 01] OV, f7Tt.f.LK11
 f(TTL, Kal. 1J fçL
 aVT1J f7TL- 
I Ò ' '" \, (, rl{: 
fLKfLa, t.KaW(1)v1J n
 ouua Kat. OUX f.Tf.pa TL
 fçL
. 
IT ' Ò ' , Ò ' t \ , Ò ,., of,. " cþ " 15 
OTfpOV fV fXfTaL faVTOV a LKf.LV 1] OU, aVfpov fK 
" " "" " ò I , ,,., 
TWV ft.P1JJ1.EVWV. Ta J1.fV yap HTTL rwv LKaLWV Ta Kara 7Ta- 5 
, 't\ ", ''''' A " 
uav apfT1W V7TO TOV VOJ1.ov TfTaY}J.f.Va, owv ov KE EUE(, a7TO- 
I t \ (, I!-. Ò ' , À I' , ., 
2 KTLVvv
'at. EaVTOV 0 vo}J.o
, a f p.1J Kf fUf.L, a'];ayopfufL. fTL 
" '\' ßÀ ' " ßA ' C I , Ò 
OTav 7Tapa TOV vop.ov a7TT'[l p.1J aVTL a7TTWz,o fKWV, a t.- 
" t' Ò ' C ' ò ' \" \ 't' C Ò ' Ò ' , , C \ 
Kft, fKWZ' f 0 f.L W
 Kat. OV Kat. cr. 0 f I, OPY1]V faVTOV 
(TcþáTTWV ÉK
V TOVTO òp
 7rapà TÒV òpOÒV AÓYOV, ð OVK léj. 10 


23. aõTòs Kb l\Ib: Of)TCt)S r: aÕTbs oi)'TCt)s L b åv om. Kb 
'l7r
v Kb: 
Ef1rOl vulg. 
1C
î om. Kb post ivop.081'T1](]'
v add. ð.v Lb Mb 28. 
TlVCt)V Kb 30. ollCoBop.las Kb: ollCoBop.1js vulg. 33. 'Tlvbs r: 
T(JfOS co
<i. 1138& 9. tèJ &s Mb r lq. ðp8bv J aÕTbv Kb ..&#-ov 
Mbr 112 


v. II. 


<<, ., Ò '" H .! \ À " 
, ' A f'
'" 
o vop.o
. a LKft apa. UI\. a Tc.va; 1] T1]1' 7TO tv, aVTOV u oV; 3 
.., , , , 
 ,.. 
" 
, f' 
, \! , 
fKWV yap 7Taaxft, autKftTat u OVuft
 fKWV. uto Kat 1] 7T0- 
À r., " , ", "c' 
 cþ8 ' 
t
 
T}P.LOc., Kat TL
 aTLJ.Ll.a 7TpOUf.(TTI. TCf> EaVTOV uta El.paVTL 
! , '\ ' 
" ., 8 ' " H 5:: ,<< , 
 " 
WS' ;1]1' 7TO/\tV avtlWVVTL. fTL Ka 0 auLKOS' J.LOVOV 0 avtKCtJ1' 4 
, '''' A cþ " A 'I" ,
" f , ( '" 
]5 Kac. J.L1] 0 WS' av oS', OVK EUTLl' avtK1](J'at Eavro1' TOVTO 
, " ' A ." " , << ,,
 'f \ ,., 
yap a^ 0 fKftVOV. f(J';L yap 7TWS' 0 avLKOS' OVTW 7T01'T}pOS' WlT- 
<<
 A ' , << ,., A " , , f!' .,
, \ 
7Tfp 0 vft oS', ovX WS' 0 1]1' EXWV T1]V 7T01J1]pl.aV, WlTT OVvE KaTa 
TaVTTJv àÒLKÚ)" liJ.La yàp ð.v T
 aVTci> EL1] àCÞ?7P
u8ac. Ka2 
" 8 ..." " 
" 
 ' ' AÀ ' ., \, À ' 
7TpOlTKEl.lT aL TO aVTO. TOVTO vE avvvaTOV, a aft EV 7T ftO- 
.,! ... ,
, ,\ H
 "5::' f , , 5 
20 (J'L1' avaYK1] ftvat TO utKawv KaL TO autKOV. ETt uE EKOVCJ"I,OV 
TE Ka
 fK 7TpOatpJ(J'EWS' Ka
 7TpÓTEpOV. ó yàp ÒLÓTL É7fa8E Kuì 
TÒ aVTò àVTt7TOLW1' ov ÒOKEî àÒLKfîv' aVTòS' Ò' aVTóv, TavTà 


fl \, \ "., " 
 f' ,
" 
aJ.La Kat. '1Taoxft KaL 7T0LEI.. fTL fL1] av EK01'ra auc.KfL- 
8 ,
..., " '" \ f "5:: ' 6 
(J' at. 7fpoS' vf TOVTOL
, a1'fV TW1' KaTa J.LEpOS' aULK1]p.aTWV 
25 OVÒEìS' àÒLKfî, J.LOtXfVfL Ò' ovòfìS' T1JV faVTOV OVÒf TOLXWPVXEî 
TÒV ÉaVTOV Toîxov OVÒf K^l7fTfL Tà aVTOV. õÀwS' Òf 
AVETat. TÒ aVTÒV àÒLKEîv Kal KaTà TÒV ÒtoPLlTJ.LÒ1' TÒV 7Tfpì. ro-v 
<< , ., 
 " 8 cþ ,
, \,., H "" ' cþ "', 7 
fKOVlTI.WS' auLKEl.lT aLe aVEpOV uE KaL OTL ap.-yw fJ.EV av^a, 
Kaì TÒ àÒLKEîlT8at Kaì TÒ àò LKEÎV (rò J.LfV yàp ÉAarrOV rò 
5::' A '" , \ "', ... fI f , ... .. 
30 vE 7f EOV fXEW EurL rov J1.E(J'OV Kat. WlT7rEp VYLEl.VOV P.EV E1' 
ìaTpLKfi, EVEKrtKÒV Òf fV YVJ.LValTTLKfi). àAÀ' ÕJ.LWS' XEîpo1' TÒ 
àÒI.KEí'V. TÒ P.fV yàp àÒLKEÎV p.Erà KaKía
 Ka
 "'EKTÓV, Kaì 
, 
 " A ' ...! A " 41 , , ( ' , f'f 
KaKc.a
 1] T1]
 Tf El.aS' KaL a7f WS' T/ EYYVS' ov yap a7fav 
\ f' , , !;: , ) ,
" 
 ,.. 8 " , , 
ro EKOVlTLOV p.fTa aul.Kl.aS' , TO v avLKfI.(J' al. aVEV KaKLaS' KaL 
,
, 8 '<<'........ ,
 ,.. 8 .,. cþ " À 8 
35 av(,Kta
. Ka avro J.LEV OVV TO avLKEl.lT aL 1/TT01' av 01', 
1138 b Karà UVP.ßEß1]KÒS' Ò' ovòÈv KWAVEL p.Eî(ov fivaL KaKóv. 


14. ""ÓJlOJl ð Lambinus: ð ""/JJlOJl codd. 15. öÀws] ó'7rÀ(i)s Kb 18. TÒ 
aòTò Lb 19. 'Trf' aÒTrf' Lb 22. 'Taò'Tà] 'Tav'Ta Kb: 'Tà aU'Tà vulg. 27. 
leat add. Kit 28. ålCovcrlws Lambinus 30. ,.,.Icrov (TÒ ð
 ðtleatcnrpa"Y
iJl 
,.,.icroll) Rassow 33. leal om. Kb 7râv Kb 34. àðtlClas] leaJC(ar 
Rassow 1138 b 1. fIJlat om. Kb L b r V. I I-VI. 1. 


113 


à)..À' OVÒÈV piAfL TV TfXVV, CÌÀÀà 7rÀfvpînv ÀlYfL y.fl(w 
, , ", " 8 ' , 
VO(TOV 7rpOU7rTatUJLaTO
. Kal.TOI. YfVOLT av 7rOT
 aTfpOV Kara 
UVJLßfß1JKÓ
, fÌ 7rpOU'TiTaLUaVTa ÒLà rò 7rfUfîV uVJLßalYJ 
9 V7rÒ TWV 7rOÀ
fL{WV À1]cþO
VaL 
 à7r08aVfîv. KUTà JLfTa- 5 
cþ , Ò ' ,<<, ., "....., (, s:: ' 
opal' f Kat OfLOI,OT1]Ta fUTLV OVK aVT<p wpo
 aVTOV uLKaLOV 
àÀÀà TWV aVTOV TLUlv, OV '7Tâv Òf òlKawv àÀÀà rò Úf- 
U'7TOTI.KÒV 
 rò OLKOVOJLLKÓV. fV TOVTOL
 yàp Toî
 ÀÓYOL
 ÒLf- 
UTTJKf TÒ Àóyov lxov JLfpO
 T

 "'vX

 7rpÒ
 TÒ ltÀOYOV. fÌo; 
I> Ò ' ßA I ' ò "'.. , 
, , (, 
I , 
a 1] f7rOVUL KaL OKfL fLvaL auLKt.a 7TpO
 aVTov, OTL fV 10 
, ., I , " ( "', 'C 
I .. 
TOVTOL
 fUTt 7raUXfLV TL 1iapa ra
 faVTWV OpfSfL
. WU7rfp ovv 

 " '''' ,,, " À À Ò " , 
apx OVTI, KaL apx OJLfVCP fLvat WpO
 al\. 1] a LKaLOV TL KaL 
, ".. Ò ' ,^ 
 ÀÀ '" 
10 TOVTOL
. WEpL JLfV OVV LKaLOcrvV1]
 KaL TWV awl', TWV 

8LKWV àpfTWV, ÒtwpíuOw TÒV rpÓ7TOV TOVTOV. 


z. 


'E7rfì Òf TVyx.&.VOJLfV 7TpÓTfpOV Eìp1JKÓTE
 õrL òfî TÒ JLÉ- 
UOV aipfîuOaL, JL
 T
V {rrrfpßOÀ
V JL1]Òf T
V fÀÀfL"/LV, T6 
S::} I ." ( ( À ' (, 8 ' "I ,., Ò I" 
U'll: /JÆUOV fUTLV CdS' 0 oyo
 0 op O
 I\.fYfL, TOVTO LfI\.WJLEV. 20 
" , ..., I .,t 8 ' , " .... 
fV '1faUaL
 yap Tars fLp1]JLfvars fç;fUL, Ka a7rfp KaL f7rL TWV 
" ÀÀ " " 1\ , ßÀ ' (, À ' 
a WV, fUTL TL
 UK07rOS' 7TpOS' 01' a'TiO f7TWV 0 TOV oyov 


., , , ", ,,,,.,,.. , 
fXWV f7rLTfLVH KaL aVL1]ULV, Kat. TL
 fUTLV OpOS' TevV P.fUOTrITWl" 
âS' JLfTa
V cþapÆV fivaL T
S' V7rfpßOÀ

 Kaì T
S' fÀÀf{"'fW
, 
" '" 8 ' À ' "s::""''''''' 
2 OV<Ta
 KaTa 1'01' op 01' oyov. fUTL uf TO JLfV fl.7rHV OVTW
 25 
,"\. 8 ' , ' 8 ' Ò ' cþ ' ", ,.. " À " ' 
al\.1] f
 JLf:V, OV fV f CTa f
' KaL yap fV TaLS' a l\.aL
 f7rt- 
À ' , ,., ", , ,.. , '" 0 , , , ,.. 
JLf fLaL
, 7rEPL oua
 fUTLV f7rLUT1]JL1], TOVT a/\.1] fS' JLfV H7rfLV, 
,., " ,,' " ,,,, Ò ,.. .... ' ò '<< 8 ,.. , " " ' 
OTL OVTE 7T/\HW OVTf fl\.aTTW fl. rrovf LV ov E Plt VJLfLV, al\.l\.a 
" ,<< r, 8 ' ,,' .... Ò ' , " ). 
Ta p.fua Kat W
 0 op oS' I\.OYOS" TOVTO f JLOVOV fXWV ell' 


5. 
 Kù: Kal L b MlJ r 6. OUX a
Téi)t Rio MO 
ÉavToû r :19. ,.,.i} KU r: Kal)A.tJ vulg. 

iJl om. h. b 


9. ,.,.lpos om. .K
 
21. '/f'p&.Fffl"l. Kb 


11. 
'L.l. 


I 114 


V 1. 1-2. 


3 0 TIS O'ÚÒÈV &V fÌÔEí1] '1TAÉOl', orOV 7roí"a òii '1TpoercþJpEerOaL 7Tpòr; 
Tð uwp.a, Et nr; EL'1THEV õn õera 11 laTpLK1] KfAEVEL Kat 
r; 
Ó TaVT'Y}V lxw1'. ÒLÒ òEÍ.' Kaì 7fEpì Tàr; T
S' o/vx
r; f,ELr; p.
 3 
JLóvov àA1]8wr; ELvaL TOUT' dp1]p.Él'ov, àAAà Kaì ÒLWpLerJLJvo1' 
" (, {J ' A ' \' , t'Þ 
TLr; EerTLV 0 op or; oyor; KaL TOVTOV TL
 opor;. 
2 Tàr; ò
 T
r; o/vX

 àpETàr; ÒLEAóJLEl'OL Tàr; JLÈv EtvaL 4 
1139'" TOV 1j80vr; lcþa}JÆv Tàr; òÈ T
r; òLa1'olar;. 7TEpl P.fl' ovv TWV 
iJ()LKWV ÒLEÀ1]AVOaJLEV, 7fEpl ôÈ TWV AOt76WV, 7TEpì 'ÝVxijr; 
'" " A ' t'Þ , '''' ' A ' e 
'1Tp6JTOV H7TovTEr;, EYWJLEl' OVTwr;. '1TpOTEpOV }J.ElI ovv E EX 1] 5 
òv" E"lvUL p.Ép'Y} T
r; "'vx
r;, TÓ TE ÀÓYOl' lxol' Kaì TÒ áÀo- 
"'
, \ '" A '" " \ , 
 
5 yov. l'VV uE 7fEpL TOV oyov Exo1'Tor; TOV aVTOl' Tp07TOl' uLaL- 
, \ ( , e 
, ' A ' " 1\' t' 
pETEOV. Kat V7TOKEf,er w uVO Ta oyov EXOVTa, EV }J.EV 'fJ 
eEWpOVP.El' Tà TOtaVTa TWV Ól'TWV õerwv ai àpxaì JL
 fvôl- 
" AA " ., 
, ? , , 5::' " 
XOl'Tat a wr; EXHV, EV uE <f' Ta EVUEXO}J.EL'U. 7rpor; yap 
Tà T<:> yÉVEL ÉTEpa Kal TWV T
r; 'ÝVx
r; JLopíw1' ÉTEpOV T<f) 
1 , ,(I A,.'" 8 ,t" 
10 YEVH TO '1Tpor; EKaTEpov 7Tf'tJVKO
;, H7TEP Ka OP.OLOT1]Ta Tl.Va 
, " ( " r' ,,., A ' 8 
, , 
KaL otKELOT1]Ta 17 Yl'6JerLr; v7TapXH aVTOfS. EYEG" w uE TOV- 6 
, , , " 
, \ '" ß A ' 
TW1' TO JJ.EV E7TLG"T1]JLOl'LKOV TO uE I\OYUTTLKOl'. TO yap OV EVE- 
(J ' A 'r e " ,
,
, ß A ' , 
G" at Kat oyt
Eer aL TaVT01', OVuHr; uE OV EVETaL '1TEPL 
" " 
 1 " AA " t'Þ , A ' , 
TevV JL1] EVuEXOJJ.E1'W1' a wr; EXELl'. werTE TO OYUTTLKOV HTTLV 
rf 1 " A '" A '''' t 1 , 7 
15 EV Tt JLtpO
 TOV oyov Exol'Tor;. 1]7TTEOV ap EKaTEpov TOV- 
, ( ß A ' r1t r' , , ,( 1 (5::' 
TWV Ttr; 7J E TtcrT1] EçLr;. aVT1] yap apfT1] EKaTEpov, 17 u 
àpET
 7TpÒ
 TÒ lpyov TÒ OlKE'iOV. T pía ò
 fG"TLV f.1' TV o/vxfi II. 
" 't , ' A 8 ' " e "" t. ' 
Ta KvpLa '1TpaçEWr; Kat a 1] ELar;, aLG" 1]G"t
 l'ovr; OpEçIS. TOV- 2 

, ( " e ' 
 " " , t 
 " A 5:: ' " 
TWV u 17 ateT 1]ULr; ovuEJLLar; apX1] 7fpaçEwr;. uTJ 01' uf T'fJ 
, e ' " e ,,, , {- ò " ,.. 
20 Ta 1]p..a al.G" 1]CTLV JLEV EXH1' '1TpaçECtJ
 E JLTJ KOLVwVHlJ. 
., 
, r, ., 
 , ' cþ , ., ' cþ ", , 
EC"TL u 07TEp EV uLal'OLq. KaTa aCTL
 KaL a7TO aCTL
, TOVT fV 


31. ðO"aJ &s Kb 
Tt) T' lO"Th, vulg. 

v Lb Mb r b. 
coni. Coraes 


33. M110';'S Kb r: M110h vulg. 34. Tis 
U"'LV Kb : 
35. 

 M Dr 1139'" 3. o3l1Qm. Kb .1\1 D 7. gO"C&7V" \ 
i1 Tà lV
Exó,u.EvaJ 'TilJv A 'v
ÉxoV'T'at Kb: lJv 

3ÉXoJl'T'u 
17. 
1} scripsi: ð" codd. VI. 2. 


115 


6pÉ
fL ÒíW
L
 Kal cþvy
' WlTT' f7rfLÒ
 
 
OLK
 àpET
 ftL
 
7rpOaLpETLK
, 
 Òf 7fpOaípElTL
 ÕpE'L
 ßOVÀEVTLK
, ÒÚ' ò,à 
TaVTa P.fV TÓV' TE ÀÓYOV àÀ1]O
 fivaL Ka
 T
V Õpf
LV òp01jv, 
" (, Ò " , " , , ,h' 
fL7rEp 1] 7rpOal,pElTL'3 U7fOV aLa, KaL Ta aVTa TOV }J.EV 'f'avaL 25 
, .,., Ò ' 
/' "i' ( Ò ' , ( '" / 8 
T1]V ÖE LWKELV. UVT1] P.EV ovv 1] LaVOLa Kat 1] a/\1] fLa 
3 7fpaKTLK
. T

 òÈ 8EWPrJTLKij
 òLavoía
 Kal p.
 7TpuKTLK17
 
JJ.1]Òf 7fOL1]TLKij
 TÒ EV Kaì KaKw
 TàÀ1]OÉ
 fUTL KaÌ, '\þEVÒO'3 
(TO
TO yáp fCTTL 7fo.VTÒ
 ÒLUV01]TLKOV lpyov)' TOV Òf 7fpaKTLKOV 
Kaì ÒLaVo1]TLKOV àÀ
(JfLa óp.oÀóyw
 lxovua TV 6pÉÇfL TV 30 
, (J .... , r ,'9,' [ "' 0 ( , 
4 op '[1. 7fpaç;EW
 P.EV OVl' apx"/ 7fpoa pHn
-o EV 1) KLVrJUL
' 
, \ " ' , ...,., , Ò '" r '"\ ' ( 
alV\. ovX ou EVEKa-7rpOaLpEuEw
 E OpEÇ;L
 KaL I\.oyo
 0 
fVEKá TLVO
. ÕLÒ OVT' <1vEV vov Kaì òLavoía
 OVT' ð.VEV 
, (J .... , , rl t. ( , , t.' , " 
1] LK1]
 HTTLV EçEW
 1J 7TpoaLpEuL
. EV7fpaçLa yap KaL TO 
, " , r" Ò ' '" 0 ,., Ò ' 
5 EVaVTLOV EV 7fpo.ç;fL aVEV LaVOLo.
 Kal, 1} OV
 OVK EUTLV. La- 35 
.., " , 8 ' ,." ). " ' (rf, , , 
VOLa Ö aVT1] OV EV KLVH, U/\/\ 1] EVEKa TOV KaL 7fpaKTLK1r 
0.1571] yàp Ko.ì T

 7fOL1]TLK

 <1pXfL' gVEKa yáp TOV 7fOLE'i 1139 1 . 
7rá
 Ó 7TOLWV, Ko.ì OV TÉÀO
 à7rÀw
 (àÀÀà 7fpÓ
 TL Kaì 
' ) ' , ,\"\" , ( , , t./ , 
TLVO
 TO 7TOUITOV, alV\.a TO 7fpaKTOV' 1J yap EV7TpaçLa TE- 
" ( ò '" t. ' Ò ' 
, , .... ( , 
I\.O
, 1] OpEçL
 TOVTOV. 1,0 1J OpEKTLKO
 rov
 1J 7rpOaLpEUL'3 

 ", r Ò " ( ",., 8 ' 
6 1] OpEÇ;L
 LUV01]TLK1J, Kat 1J TOLaVTrJ apX1J av pW7fO
. OVK 5 
" ò ' " Ò ' ,..'" \ .... 
HTTL E 7TpOULpETOV OV Ev YEYOVO
, OLOv OVÖfL
 7rpOaLpfLTaL 
II I " 0 ' , Ò ' , ß \ ' ,.... 
I\.LOV 7fE7TOp 1]KEVUL' ov E yap OVl\.fVETQ.L 7Tfpr. TOV YEYO- 
, .! \ "\ ' , ...." , , Ò ' , Ò ' 
VOTO
 U./\I\.a 7fEpL TOV HTO}J.E1WV KaL EL' EXO}J.fVOV, TO E YE- 
, , " ò ' ... , 0 
" 8 .... ' A ' 0 
yovo
 OVK EV EXETaL p.1] YEVEU aL. oLO op W
 yo. wv 


p.óvov yàp aVTOV Kaì Bfòr UUpiUKfTaL, 
àyiv7JTU 'lTotfîv éI.uu' fIv II 'lTnrpaYJ.LÉva. 


10 3. 
tà 'TaUTa ,u
vJ 

 TaVTa ,u(V Kb: 
tà ,u
v TaÍÌ'Ta Lb: ,u
v lità TaUTa r: 
lhà 'Ta.VTa. Mb 30. ó,^1]fJfta Kb: 1] å)..:l]fJfta Lb Mb 36. 
'om. Ko 
ø.vTl1 Kb Lb 1139 b 3. Tb ante 7rpalCrlJV om. pro k b 11. 1l"
- 
7rpa-y,ul-Ila. om. K IJ 


J 2. 116 


VI. 2-4. 


ap.cþOTfOWV ò
 TWV V01}TLKWV p.opíwv àÀ
()fta TÒ lpyov. Ka(f &s 
ovv }.LáAUTTa fÇfL
 ÙÀ1}()f1ÙTH ÉKáTfPOV, aVTaL àpfTa
 à}.Lcþo'iv. 
3 ., Ap
á}.LfVOL OUV åVW()fV 7Tfpì avrwv 7raÀLV Àlyw}.Lfv. III. 
" s:.''''' À () ' c", ,,, ,.f,. , ....., , 
15 HTTW v11 OLS' a 1} fVfL 11 -r V X1J T<p KaTa't"avaL 1} a7rocþavaL, 
, " () ' " s:.'" I , , ,.f,. I 
7TEVTf TOV apL }.LOV. TaVTa v HTTt TEXV1} f7TUTT1}}.L1} 't"POV1}- 
(J"LS' (J"ocþía vovS'. V7TOÀ11"'fL yàp Kaì òót17 fVòfXfTaL ÒLa- 
61. ' ò () , , , "i' ,.. , "LI,.f,. I , 
'!If V f(J" aLe f7TLUT1]fJ.1} }.LfV OVV TL E(J"TLV, fl'TfVufV 't"aVfpOV, ft 2 
s:."" ßÀ " () \ " \ () " "c, , 
vEL aKpL 0 OYfL(J" aL KaL }.L1} aKO/\.OV ftV TatS O}.LOLOT1}UW. 7Tav- 
, c À ß ' 
" () 5:::'" s:.' () 
20 TfS' yap V7TO a}.L aVO}.LfV, 0 f7TLUTafJ.f a, }.L1}v fVVEXflT aL 
" ÀÀ " , s:.' , s:' " ÀÀ 
I "1" " 
a WS' fXELV. Ta v fVUfXU/JÆva a WS', OTav EÇW TOV 
() '" À () ' .,,, 
"t." " 
fWpftV YEV1]TaL, av aVfL fL funv 1] }.L1}. fç avaYK1}S' apa 
.. .. ,., I " ò " ''It'' ... 
fUTL TO f7rUTT1}TOV. at. LOV apa. Ta yap 
ç avaYK1}S' OVTa 
Ù7TÀWS' 7T&.VTa àíòLa, Tà ò' àíòLa àylv1}Ta Kaì ð.cþ()apTa. 
" ÒÒ 'rl ., , Ò ,,1' " ., , 
25 En t. aKT1] a7Ta(J"a f7rt.(J"T1}}.J.1} OKEt. ELVaL, KaL TO E7rL(J"T1}TOV 3 
() '" , Ò ' " Ò s: ). , rf 
}.La 1lTov. EK 7rpOYWW(J"KO}.J.EVWV é 7ra(J"a wa(J"Kal\f.a, W(J"- 
" ,..., À " A ' ii" Ò '" 
76fp KaL fV TOLS' ava VTLKOt.S' EYO}.J.fV. 11 }.J.fV yap t. f7ra- 
ywyijS', 1, òÈ (J"VAÀOYL(J"fJ.cf. 
 }.LÈv ò
 f7Taywy
 àpX
 fun 
Kaì TOV Ka()óÀov, Ó òÈ (J"vÀÀoyt.(J"}.LòS' fK TWV Ka()óÀov. EÌulv 
" , ,., t". f ÀÀ '... .,,, ÀÀ 
30 apa apxat. fç WV 0 UV OYL(J"}.LOS', WV OVK fUTL UV OYL- 
(J"}.LÓS'. f7Taywy
 ð.pa. 
 fJ.Èv l1pa È7rL(J"T
}.J.1] fUTlv ftLS' à7r0- 4 

 ' 'rl " ÀÀ Ò r. I () ., ", À 
(jEt.KnK1]
 KaL o(J"a a a 7rpOU LOpL';:.O}.Lf a fV TOtS' ava V- 


,,
/' " I '''''i' c 
nKOLS'. OTal' yap 7rWS' 7rLUTfVl1 KaL YVWpL}.J.OL aVT<p wuw aL 
., I., I ", " ÀÀ " , 
apxaL, f7rI.(J"TaTaC Et. yap }.L1]}.J.a OV TOV (J"V}.J.7rfpa(J"}.LaTOS'. 
, ß ß \ "t ", .., l' , 
35 KaTa UV}.L f 1}KOS' fçEt. T1]V f7TLUT1]}.L1}V. 7TEpt }.J.fV OVV f7TL- 
, Ò ' () \ I '" 
UT1JfJ.1JS' LWPL(J" W TOV Tp07r0V TOVTOl'. 
T '" Ò ' ., Ò ' " ÀÀ "" , .. 
1140& OV fV fXO}.LEVOV a WS' fXfLV Eun Tt. KaL 7r0L1}TOV IV. 
4' ,,1 Ò '''''' ,,, t ( , 
KaL 7TpaKTov. fTfpOV fun 7TOL1JULS' Kat 7rpaçLS' 7TL(J"TfVO}.J.fV 2 
Ò ' " '" , " ., t " À ' ) rf , C 
E 7rEpt. O.VTWV KaL TOtS' fç;WTfpLKOt.S' OYOLS'. WUTf Kat. r: 


13. à1l1]Od'H Lb 
 15. .;, om. KbMb 
25. él7raO"a] .q &7raO"a Kb M b : 7râO"a LÞ 
à.px7i s L b 30. ð om. Kb 


20. p.7J
' Kb: I.

 vulg-. 
27. '^''Y O P.El: 
b r 28. VI. 4-5. 


117 


p,ETà Àóyov Ë'L
 7TpaKTLK
 ËTfpÓV ÈCTTL Tij
 p,ETà Àóyov 7rOL1J- 
TLKij
 ftEoo
. ðLÒ ovò'f 7rEpLÉXETaL V7T' àÀÀ
Àoo1'. OVTE yàp 5 
or ,.. t'N C, ,.. t', , \ Ò ' C 
3 1] 7Tpaç;L
 'üOL1]UL
 OVTE 1] 7iOL1JUL
 'üpaç;L
 ECTTLl'. f7TEL 1] 
, Ò " " '

'/" ' À ' 
OLKO Op,LK1] TfX1'1] TL
 EUTL KaL 07Tfp EÇL
 TL
 p,ETa oyov 
, , ' ò I " , , \" , ' À ' 
7rOL1]TLK1], KaL ov Ep,La OVTE TEXV1] EUTL1' 1]TL
 ov p,ETa 0- 
\ 
't ' 'N , 
 " , \ 
yov 7rOL1]TLK1] EçL
 EUTLV, OVTE TOLavT1] 1] ou TEX1'1], TaVTOl' 
· N' \ rfr ' À ' ' À () " ,,, 
4 av En] TEX1'1J KaL Eçrs p,ETa oyov a 1] OV
 7WL1]TLK1]. EUTL 10 
ò'f TÉX1'1] 7Tâua 7rEpì yÉVEUL1' Kaì TÒ TEX1'á(EL1' Kal ()Eoo- 
pEîv Õ7TW
 â1' yÉ1'1]Ta[ TL TW1' f.1'ÒEXOp,ÉVoov Kat El1'a(, Kaì 
p,
 fi1'aL, KaL W1' 
 àpX
 Èv Tef) 7TOLOVVTL àÀÀà fL
 Èv T<f 


, N' f 't ." J, ,\ I C 
7iOLOVp,E1'<f. OVTE yap TW1' ç a1'aYK1]
 OVToo1' 1] YWOp,E1'OO1' 1] 
, " " ^ 'rl>.' , 
 ^ , " 
TEX1'1] ECTTL1', OVTf TW1' KaTa 't'VULV. EV aVTOL
 yap fXOVUL 15 
5 TavTa T
1' àpX
1'. È7rEÌ ò'f 7iOí1]UL
 Kaì 7Tpâ'L
 ËTEpOZ,', 
àváYK1] T
1' TÉX1'1]1' 7T0L11CTfW
 àÀÀ' ov 7Tpátfoo
 ElvaL. Kuì 


, \ \, ", c, \C I 
Tp07r01' TL1'a 7rfpL Ta aura ECTTL1' 1] TVX1] Kat 1] TEX1'1], Ka- 
() , \ ' A ' () rl>. \ (( I , ., t \ , 
a7Tfp KaL ya 001' 't'1]CTL TfX1'1] TVX1J1' EUTfpç;f KaL T1JXTJ 
, "C, "i' , 
 N 
't \ 
6 TfXVTJ1'. 7J p,f1' OU1' TEX1'r}, ooU7rfp ELp1]TaL, fçL
 TL
 p,fra 20 
À ' , \ () ^ ,., C Ò " , ., , 
oyov al\1] OV
 7TOL7JTLK1J fCTTLV, 1] aTfXVLa ToVva1'TLOV 
, A ' "I,. 
 ^ \ " t \ \ , 
 ' 
p,fTa oyov 'Y fVvOVS' 7Tot1]TLK1J EçL
, 7TfpL TO f1'vfXOp,f
'01' 
líÀÀws 
XELV. 
v. nfpL ò'f CÞPOV'ì7UfooS OVTW
 âv ÀÚßOLp,fV, ()foop
ua1'Tf
 5 
, \ ' \ rl>.' 
,.. 
'rl>. ' ... , 
TL1'as I\fyop,fv TOV
 't'pov(,p.ov
. vOKft u1] 't,P01'LP.OV fwaL TO 25 
òvvaCT()aL KaÀW
 ßOVÀfvua(J"()at 7Tfpt Tà aVTef) àya()à Kuì 
rl>.' ", ... ,.. \ or, , 
crup,'t'EpOVTa, ou KaTa P.fpO
, 01,01' 7TOta 7TpOS VYLftaV, 7TpOS 
, , ., ÀÀ ' ,.. , '''';-.'' 
' À ,..
., 
, , 
2 tCTXVV, a a 7TOLa 7TpO
 TO fV '.::,1]1' 0 ooS. U1]p,fLOV v OTL KaL 
\ , rl>.' À ' 
, " A 
TOVS 7Tfpt TL 't'povtp.ovS' fYOP.fV, OTal' 7ipO
 Tf O
 TL U7f0V- 

 ^ ... À ' ..., ., , 
 \ 
'\ · 
vaLOV fU OYLuoovTaL, wv p'1] fUTL TEX1'f}. WUTf Kat OI\OOS' av 30 
3 fLf} cþpÓVtp,O
 Ó ßOVÀfVTtKÓ
. ßOvÀfvfTaL Ò' OV()ftS 7rfpl TWl' 


11401\ 5. 7rEp
lxoJl'ra
 Mb 11. leal ante 8ECI1pfiv seclus. Muretus 18. 
'Tav'T' Kb Mb 27. 7rpÒS lUX{JJJ Kb L b: 1) iuXtJv r: 1) 7rpÒS iU'X tJv Mb 
28. gÀov r: om. Kb 118 


VI. 5. 


àòvvåTWV ð.ÀÀwç IX El.V , ovòÈ" TWV }.L
 lVÒfXOp.lvwv aVT<iJ 
,.. .. 
, '" , , , " ò 't. ... Ò ' 
7fpa};aL. CJ.)UT EL7ffp f7fI.UT1JJL1] JLfV P.ET a7rO El.çEW
, wv 
c, " Ò I J/ ÀÀ tI , " " 
aL apxaL EV EXOVTaL a w
 EXEtV, TOVTWV p.1] E(TTLV a7TO- 
35ÒH
L
 (7fåVTa yàp flJòlXETaL Kal ð.ÀÀW
 lXELV), KaÌ, OVK 
1140 b " ß À ' (} ,,,, t. ' I '" , 
 '" 
fUTL OV fvuau aL 'ITEPL TWV fç avaYK1]
 OVTWV, OVK av El.1] 
.q cþpÓVTJ(TL
 l7TL(TT
JL1] ovòÈ" TlXV1], l7ft.UT
P.1] p.È"v DrL fvòl- 
XfTaL TÒ 7rpaKTÒV ð.ÀÀW
 (XEl.V, TfXV1] Ò' ðTL ð.ÀÀo TÒ 
I 't. " À ' tI " " 
YEVO
 7f'paçEW
 KaL 7fOL1]UfW
. El.7rfTaL apa aVT1]V HvaL 4 
rft. ' À () " ' À ' ,\ , , () ' , (} ' 
5 fçLV a 1] 1] JLfTa oyov 7fpaKTLK1]V 7ffpL Ta av PW7rCf aya a 
, I " " , " " À " ò ' 
KaL KaKa. T1]
 }.LfV yap 7fOI.1]UfW
 fTfpOV TO Tf O
, T1J
 f 
't.' +. "'" , " or , t.' ' À Ò ' 5 
7rpaçfW
 OVK av El.1]' fUTL yap aVT11 1} fV7fpaçLa Tf O
. La 
" II À ' " , ,h, { " () '" 
TOVTO fpLK fa KaL TOV
 TOLOVTOV
 't'POV p.OV
 OLO}.Lf a fLvaL, 
rl , or " , (} ' \ , ^ , () ' Ò ' () 
OTL Ta aVTO'S aya a KaL Ta TOL
 av pW7fOL
 vvaVTaL fW- 
,.. ... Ò ' , or, () " ", 
10 pfLV. f.l.VaL f TOLOVTOV
 1JYOVP.f U TOV
 OI.KOVOP.LKOV
 KaL TOV
 
À ' " () ,'\ ,h," , 
'ITO LTLKOV
. fV fV KaL T1]V UW't'pO(]1)V1]V TOVTCf 7rpOuayopfVO- 
P.fV T<iJ ÒVÓJLaTL, W
 ucf('ovuav T
IJ cþPÓV1]ULV. Ucf(El. òÈ" T
V 6 
, f ' À .1, " t1 f ' À .f, Ò "' (} I 
TOLavT1]v V7fO 1] 't' LV. OV yap a7fUuav V7fO T} 't' LV La't' HpfL 
ovòÈ" ÒLaUTplcþEl. TÒ .qòv Ka
 ÀV7f1]PÓV, oLov Õ,L rò TP'YW- 
15 vov ÒVO òp(}à
 lXfL 
 OVK (XEl., àÀÀà Tà
 'ITfpÌ, TÒ 


, or, 
7rpaKTov. al. P.EV 
, I'" Ò ' 
Ta 7rpaKTu' T'f> f 
',h,' " 
ov 't'aLvfTuL apx 1], 
f ^ () I \ I tI ,t , ,h, (} , 
al.pfLU aL 7raVTa KaL 7rpaTTfLv. fUTL yap 1} KaKl.a 't' apTl.K1] 
,,, rI" I '''' ' r'é" , A ' 
20 apX1J
' WCTT avaYK1} T1}V y,pOV1]CTI.V fçLV fLvaL p.fTa oyov 
' A (} " ", (} , , (} ' , ' A " ' , 7 
U 1} 1] 7ffpL Ta av pW7rLVa aya U 'ITpaKTLK1}v. a I\a }.L1]I/ 
, ,,, , ',h,' Ò " tI "
 
TfXV1}
 JLfV fCTTLV apfT1], 't'pOV1}CTfW
 OVK f(TTLl'. KaL fV p.t:V 
I or f' or lor' \ Ò ' ,h, , 
Tfxvll 0 fKWV ap.apTavwv aLpETwTfpO
, 7ffpL f 't'povYJULl' 
'P 
 ,,\, I Ò "" ..,., , , 
1]TTOV, WCT7f'fp KaL 7rfpL Ta
 apfTa
. 1J^OV ovv OTL apfT1] 


yàp àpX aÌ, TWV 7fpaKTWV TÒ ov lVf Ka 
òLfcþ()ap}.LfvCf ÒL' 
òov
v 
 ÀV7f1]V fVOV
 
ovòÈ" òfîv TOVTOV g'/fKfV OVÒf òl.à TOVe' 


1140 b 2. .q add. Lb 12. &Is om. Kb Mb 14. ÀV7r71pdv Kb Mb: .,..ò 
ÀV7M1pdv Lb 15. ð60 òp8à.s scripsi: ð60 òp8à.s '(eTas pro Kb: ðvo-1Jf òpØa.îs 
to-as vulg. 18. ante àpx-IJ add. .q L b 21. ò'À718ovs Mb r VI. 5-7. 


119 


8 TL
 iUT
 Ka
 ov Tlxv'YJ. òvo'iv Ò' ÓVTOtV p.fpo'iv T

 "'VX

 25 
,.. \. I , I 8 1 +. II , , ,,
t ". 
TWV AOYOV fXOVTWV, aTfpOV av H'YJ apfT'YJ, TOV uOçaUTLKOV 
rl '
/t "'
 '''\.\. tI ,( 
7J Tf yap uo
a 7rfpL TO fVufXOP.fVOV aAAW
 fXfLV KaL 'YJ 
cþ I 1. \. À '" , ,
, rI t ... À I I ,.. 
pOV'YJUL
. UI\ a p.'YJV OVu f
L
 p.fTa oyov P.OVOV. U'YJjJ.fLOV 

, rf À ' 8 ...,.. , rl t " cþ I 
, 
u OTt 'YJ 'YJ P.fV T'YJ
 TOLaVT1J
 f
fW
 fUTt, pOVrJUfW
 u 


OVK ÈUTLV. 30 
VI. 'E7rf
 Ò' 
 f7TLUT
jJ.'YJ 7Tfp
 TWV Ka8óÀov ÈUTtv V7TÓÀ'YJ"'L
 6 
, " 't' 1 II , , 
" , ,.. , 
 " 
KaL TWV f
 avaYK'YJ
 OVTWV, HUt u apxaL TWV a7TouHKTWV 
" , , ( ... À ' ,(, ' ) " 
Kat 7rau'YJ
 f7rLUT'YJP.'YJ
 p.fTa oyov yap 'YJ f7rtUT'YJP.'YJ, T7J!; 
,,.. ,.., "N , +., , N N 1 II 
apX7J!; TOV f7TLUT'YJTOV OVT av f1TLUT'YJP.'YJ H'YJ OVTf TfXV'YJ OVTf 
cþ I ,......, " 
 I II
' , 
POV1'}UL!;. TO P.fV yap f7TLUT'YJTOV a7TOuHKTOV, aL uf TVYXa- 35 
VOVULV ovuaL 7rfpt Tà ÈVÒfXójJ.fva I1ÀÀW!; ËXfLV. OVÒf ò
 1141 a 
cþ ' , " ,,' cþ ,.. ", " , I 
UO La TOVTWV fUTLV. TOV yap UO 0'1) 7TfpL fVLWV fXfLV arro- 
2 òfLf{v ÈUTLV. fi ò
 01!; àÀ'YJ8fVOP.fV Kat P.'YJÒl7rOTf òLa"'fV- 

, 8 ,..." 
 I .p, " 
 I " ÀÀ 
UOP.f a 7rfpL Ta p.'YJ fvufxop.fva 'YJ KaL fvufxop.fva a W!; 
" , , ' cþ I " ' cþ ' , " , 
fX fLV , f7rLUT7JP.'Y} Kat POV'YJUL!; fUTL Kat UO La KaL VOV!;, T01J- 5 

,,, " 
" 
 1 '" (À 1 
, 1 
TWV uf TWV TpLWV p.'YJufV fvufXfTaL fLvaL EYW uf Tpl.a 
cþPÓV'YJULV È7TLUT
jJ.'YJV uocþ{av), Àfí7TfTaL vovv EivaL TWV 


, ,.. 
apxwv. 
V T ' 
, cþ '" .... 1 ,.., ß ' 7 
II. 'YJv uf uo Lav fV Tf TaL!; TfxvalS TOL
 aKpt fUTaTOL!; 
TàS' TlxvaS' à7TOÒ{ÒOP.EV, olov <ÞHòíav ÀL80vpyòv uocþòv Ka
 10 
n À ' À ' 
 "" 8 ' '" ' 8 ' " À \' 
o VK fLTOV avupLaVT07rOLOV, fVTav a P.EV ovv OV fV a 1\0 
, ' cþ ' i\. rf , " ,,'" 
I 
2 u'YJp.atVoVTfS' T'YJV uo Lav 'YJ OTL apfT'YJ TfXV'YJS' fUTL1}. fLVat uf 
cþ ' " 8 "' À ' " ,
, " ÀÀ 
TLvaS' uo OVS' OLOjJ.E a 0 WS' ov KaTa P.fpOS' OVu a 0 TL 
cþ ' rl rl o ' cþ ,,, 1\; 1 ' 
UO OVS', WU7TEp p.'YJpOS' 'YJULV fV T<:> J.
 apYtT'[1 


"'òv ð' OVT' lip ulCa'lf'Tqpa 8
oì 8iuUJI ovl åpo-rTJpa 
OVT' ð

CI)S' TI uOcþÓJI. 


15 


29. 

v 'T71S Kb Lb Mb: 'T71S JJ.
v r 32. ð'] ð' a1 Kb Mb 33. 1] om. 
Kb Mb 1141 a 1. olJð' 
 CTofþla Kb 2. å7r&ðH
tS pro Kb: fort. å1l"0- 
ðEl
f&s 9. 'TE]")'E Lb Mb 11. o
v om. Lb 120 


VI. 7. 


16 WUTE òijAov ÕTL àKptßEUTáT1J âv TWV f.7rLUT1JfJ.WV Er1J 1i Uo- 
'" ' Ò "" , '" ' " ,'t ... 't ,. Js:: ' 
,#"La. EL apa TOV uo,#"OV J1.1J J1.ovov Ta fK T6JV apxwv EwE- 3 
't ÀA ' \ "'t, 't A 8 ' ff'" 
 c 
vaL, a a KaL 7rEPL Ta
 apxa
 a 1J EVELV. WUT EL1J aI' 11 
",' ^ " , ff '" A "f , , 
uo,#"c.a vov
 KaL E7TLUT1JfJ.1J, WU7rEp KE,#"a "lV Exovua E7rUJTI1J1.1J 
^ , " 'II , A ' 
 , 
20 TWV TLJ1.LWTaTWV. aT07rOV yap EL TL
 T1JV 7r0 LTLK1JV 1J TIJL' 
",' ", II .. " 'of ^ 
'#"POV1JULV U7rOVÚaLOTaT1JV ot.ETaL ELVaL, EL J1.1J TO apLUTOV TWV 
't ^, " 8 " , Ò ' 
 , , " 4 
EV T<f> KOUfJ.<f> aI' pW7rO
 EUTW. EL 1J VYLEWOV J1.EV KaL aya- 
8 ' rl , 8 ' , , I) , ' ò ' A ' " 8 ' 
OV ETEpOV av pW7rOL
 KaL LX VUL, TO E EVKOV KaL EV v 
" " \ , "" ", +. v '" ' 
TaVTOV aEL, KaL TO UO,#"OV TaVTO 7raVTE
 av EL7rOLEV, ,#"PO- 
Ò ' t' ,\ \ f'''' ,.. 8 ^ 
25 VLfJ.OV E ETEpOL'. Ta yap 7rEpt aVTO EKaUTa TO EV EwpOVV 
'" ' .. ",' \" ',I, " Ò ' , 
'#"1JUW ELvat '#"POVLP.OV, KaL TOVT
 E7rLTpE'Y EL aVTa. LO Kat. 
^ 8 ' " cþ "'" .." "f^ 
7WV 1JPLWV EVLa povLp.a ,#"auw ELl 1 aL, oua 7rEPL TOV aVTWV 
ßlov lxovTa cþa{vETaL òvvap.w 7rpOV01JTLK
V. cþavEpòv òÈ" Kat 
.., , +. v 
 ",' \ c: A ,
 " , , 
OTL OVK av EL1J 1J uO,#"La KaL "1 7r0 LTLK}l 1J avn1" EL yap 
, \" cþ ' A 'f"'" ^ cþ , À \ 
3 0 n.w 7TEPL Ta W E '-fJ.a Ta aVTOt
 EpOVUL uo Lav, 7T0 ÀaL 
" cþ "" \, C:, 't I) ' ^ 
EUOVTaL uo LaL. OV yap p.La 7rEPL TO a7raVTWV aya OV TWV 
.. , .2 " A ' 
 , , rl " \, " \ 

<pwv, UI\. ETEpa 7TEPL EKaUTOV, H fJ.11 Kat LaTpLK"l fJ.La 'ITEpt 
, ^" , Ò ' tf ß f A " I) ^" À 
7TaVTwv TWV OVTWV. U on E TtUTOV av pW7T"O
 TWV a - 
À I". ' ' ò ' Ò cþ ' "'t I) , " ÀÀ A ' 
wv 
<pwv, OV EV La EPEL. KaL yap av PW7rOV a a 7r0 v 
1141 b 8ELÓTEpa T
l' cþVULL', orov cþaVEpcJTaTá YE f.t <ðV ó KÓCTP.O
 
UVVIUT1}KEV. f.K ò
 TWV Elp1Jp.lzlWV ò
Aov ÓTL "i uocþía È<TT
 5 
, , , \ ^ ^ , ^ ",' Ò ' ' A 
KaL E7rL<TT1JP.1J KaL vov
 TWV TtfJ.LWTaTWV T'[1 ,#"V<TEL. to va- 
t.' , L'\ A ^ " , cþ " '" 
c;ayopav Kat öa 'qv KaL TOV
 TOLOVTOV
 <TO ov
 fJ.EV ,#"po- 
, Ò '" cþ .. .., V ò ' ^ , 
5 VLP.OV
 ov a<TW f LvaL, OTav '- W<TLV ayvoovvTa
 Ta <Tvp.
 
cþ ' f ^ \ '" I) ,\ 
EpovTa EavToL
, KaL 7rEpLTTa P.EV KaL aVfJ.acrra KaL Xa- 
\. ' \ Ò ' ,,, , " cþ " Ò ' ,., 
I\E'iTa KaL aLfJ.ovLa ELOEVaL aVTOVS- aCTw, aXP1JCTTa , OTL 
, , , 8 ' 't 8 ' I: ^ C H Ò ' cþ f , ' 6 
8 ov Ta av pW7rLVa aya a 
1JTOVULV. E pOVrJ<TL
 7rEPL Ta 


16. post ðn add. 7] Lb 1
). ante é/)(l'7rfEP add. Kal Lb r 22. ð' Mh 
25. 'Tct scripsi : 'TÒ codd. 'TÒ om. ML 26. <Þ71t11J1 Kb: <þaÎf:JI Lb 
l\1b: <þaîfEJI &JI r brL'TpÉtfl:t Kb: brL'TpÉIþELfEJI L b: brL'Tp'tf ELaJl Mb r 
@au'Toûs Mb 
8. BlJ Luthe VI. 7-8. 


121 


, () , "1''' ß À ' 8 ...., cþ , 
av pW7rLVa KaL 7rfpL wv f(TTL ov fvuau aL. TOV yap povtp.ov 
'" ...., " .., cþ ,.. ß A ' 8 ß 
p.aI\.LUTa TOVT fPYOV fLvaL ap.fV, TO fV OV fVfU aI., OV" 10 
A 's:::' , s::: , ,...., s:::' " AA " , s:::' 
fVfTar. u OVufl.s' 7rfpL TWV auvvaTWV a WS' 
X étV, OVu 
'V " A .f ,.... " 8 ' O f Ò ' 
OUWV fl.11 Tf OS' TL fUTL, KaL TOVTO 7rpaKTOV aya CV. 
( A .... " ß A f ...." , 8 '.... .... 
a7r wS' fV OV oS' 0 TOV aptUTOV av PW7r<f TWV 7rpaKTWV UTO- 
, "" ' , s:::' , , ( cþ ' .... 
7 Xa<TTLKOS' KaTa TOV I\oyt(J"p.ov. OVu fUTLV 1] POV1]ULS' TWV 
tca8óÌ\ov Jlóvov, àÀÀà Of'ì Kaì Tà Ka8' fKauTa yvwpl(fLV. 15 
, , f s:::' ,.. (: " I) ' .t s::: , , 
7rpaKTLK1] yap, 1] uf 7rpaçLS' 7rfpL Ta Ka fKa(TTa. uLO Kat 
" , ' ò ' (, , s::: ' I ",.. 
fVLOt OVK fL OTfS' f.TfpWV fLuOTWV 7rpaKTLKWTfpOL, KaL fV TOLS' 
" AA (of , , ,,,'
, , .... cþ " 
a OLS' 01. EJl7rfLpOt' fI, yap HOEL1] OTL Ta KOV a fV7rE7rTU 
f ,( , ,.. s::: ' " cþ , ", , (, 
Kpt:a KaL vytftl!a, 7rOta uf KOV a aYVOOL, ov 7TOL1JUft vyr.- 
' ÀA ' f 's::: ,,., " ' 8 [ ,..., cþ ' ] ( , , 
ftav, a 0 fl,uWS' on Ta OPVL fLa KOV a KaL VYLfLva 7TOL1]- 20 
Uft JlûÀÀOV. 
 Of cþPÓV1]UtS' 7rpaKTLK1í. WUTf OEL &p.cþw 
.t '" , ,.. ÀA "", " " " I) , 
EXfLV, 1] TaVT1]V Jla ov. ft1J Ö av Tr.S' Kat fVTav a ap- 
, " E Ò ' ,( A ' ,( cþ , (, , 
VIII. XtTfKTOVLKT/. UTL f KaL 1] 7T0 tTLK11 Kat. 1J POV1]ULS' 1] aVT1] 
'''(: " ... , " ,,, ,..., s:::' , 
2 JlfV fçr.S', TO I-tEVTOr. fLvaL ov TaVTOV aVTatS'. T1]S' uE 7rEPL 
' À II , ( , , cþ , 8 ' II S:::' 
7TO LV 1J JlfV WS' apXLTfKTOVLK1] POV1]ULS' VOJlO fTt.K1J, 1} uf 25 
f ' O J" "'I" À ',., 
WS' Ta Ka fKaUTa TO KOt.VOV t:Xft o
'oJla, 7T0 l.TLK1J. aVT1] 
oÈ 7rpaKTtK
 Kaì ßOVAEVTt.Krr TÒ yàp "'
cþtup.a 7rpaKTÒV 
( ,,, s:::' À '.':1 ' , A ' 
WS' TO EuxaTOV. uLO 7r0 LTfVf(TuaL TOVTOVS' JlOVOV fYOVULV. 
, ..., 1'''' ( , Ò ,.. 
3 P.Ol'OL yap 7TPUTTOVULV OVTOL WU7rfp 01. X fLpoTfxvaL. OKfL 
s:::' ' cþ ' ' A '''' ( ", ,., , 
uf Kar. POV1]ULS' I-ta LUT fLvaL '1 7TfpL aVTOV Kat fva' Kat. 30 
.f 
, , ,." cþ , ." s:::' II , 
fXH aVT1] TO KOLVOV ovoJla, POV1]ULS" fKfLVWV uE 1] P.EV 
, ,., s:::' 8 ' II S:::' A ' , , II 
Ot.Kovop.t.a 11 uf vOJlo fUta 1] uf 7T0 LTLK1], KaL TavT1]S' 1] 
4: JlÈv ßOVAfVTLK
 
 Of OtKauTt.K
. EiòoS' I-tÈv OVv TL ð.v fL1] 9 
, ,(.... ' ò I ' A "'" s::: cþ ' ÀA ' 
YVCùíTfWS' TO aVT<:> fL Evar.. a I\. fXfL uLa opav 7T0 1W. 
's::: "f'" ,(, ' ò ' 's::: ' ß cþ ' 
Kac. uOKfL 0 Ta 7TfpL aVTOV fL WS' KaL uLaTpL WV POVLP.OS' 1142
 
... f S:::'" A ' À ' s::: ' E ' ,..... 
fLvaL, 01. uf 7T0 tTtKOL 7T0 v7rpayl-tovfS'. uW VpL7TL01JS' 


1141 b 13. ð om. Kb 20. leov<þa leal seclus. Trendelenburg 25. 
<þp&II11O'u seclus. Scaliger .2ï. Kal om. Kb Lb 28. tux aro JI ] 
KaU'TOJl 
Kb j.L&JlOVS Lb 34. 'Tò] 'TÒ 'Tà Lb l\1b 1142'\ 1. rò pro Kb 122 


VI. 8. 


.... 
'''',.I,. , " ..... , 
we...>, 0 av -yPOVOL'1 V , ce 1Tap'1V a1Tpayp.OVCJJr 
Iv ToíUL 1To

oîr 
pf.ep.'1Jl;JlOJl CTTpaTov 
5 i'UOJl p.
Taux
îJl; 


TOV' yàp 1TEpLuaov, #cui. Tf. 1TpáuuoJITar wÀÉOJl . . . 


/'; " , , ( " , 8 ' \" ,., Ò " á 

1]TOVUL yap TO aVTOLS' aya OV, KaL OLOVTaL TOVTO fLl' TTP T- 
, , 
" ò ' l:. ' À ' À 8 ' , ,A,.' 
TfLV. fK TaVT1]S' ovv T1]S' Oç1]S' f 1] V f TO TOVTOVS' 'fJPOVL- 
P.OVS' fLvaL. KaíTOL ílTWS' OVK [un TÒ aVTOV fV ð.VfV OlKOl'O- 
10 p.eaS' OVÒ' ð.VfV 7TOÀLTfíaS'. lTL òÈ Tà aVTOV 7TWS' Òf'i ÒLOL- 
,., "
 À ' , ,.,
" \ ", , 
KfLV, aU1] OV Kat. UKf7TTfOV. U1]P.fLOV U HTTL TOV fLP1']fJÆVOV 5 
' ò ' "" 8 " 
KaL Lon YfW}JÆTpLKOL }J.fV VfOL KaL p.a 1}p.aTLKOL YLVOVTaL 
Kat Uocþo
 Tà TOLaVTa, cþPÓVL/..WS' ò' OV ÒOKf'i yívfu8aL. 
J( Ò ' 
, ,,, 8 ' tl , , (,A,.' 
, 
al.TLOV OTL KaL TWV Ka EKaCTTa fUTW 1) 'YpOV1]lTLS', a YLvfTaL 
, , l: ' , , Ò "" ,,, À " 8 
15 yvwpLp.a fç fJJ.7TfLpLaS', VEOS' fP.TrfLpOS' OVK ElTTW. 7r 1] OS' 
, , "" , " , ,."" , 
yap Xpovov 7TOt.fL T1]V fp.7TfLpLav. E7TfL KaL TOVT av TLS' UKf- 6 
.. I, 
" Ò ' 8 " ,.. , ,,, 
'Y aLTO , uLa TL 1] p.a 7]p.aTLKOS' P.fV 7TatS' YEVOLT av, UO- 
cþo ' C' Ò ' 
,A,. , " 
,., , , Ò ' .. cþ , , , 

 1J 'YVULKOS' OV. 1J OTL ra P.fV L a aLpHTEWS' fUTLV, 
" Ò ' (, \, l: ' , "" , 
TWV aL apxat fç EJJ.7THpLaS'. KaL Ta MEV OV 7TLUTEVOVUW 
( , .2 " À ' À ' ,.. Ò ' , " ,,, Ò À " 
20 OL VfOL UI\. a EYOVUW, TWV E TO TL EaTLV OVK a 1'] OV; ETL 7 
c: c: , 
 \, 8 ' À ' ,.. ß À ' 8 
 , 
1J ap.apTLa 1J 7TfpL TO Ka 0 OV EV T'P OV fvuau aL 1] 7TEPL 
' 0 '''' 
,,.,, ' ß ' 0 r' ò 
TO Ka fKaUTOV. 1J yap on 7TUVTa Ta apVlTTa p.a v aTa 
cþ " À 
,., Ò ' ß ' 8 ,., Ò ' ( cþ , , 
ava, 1J OTL TO L apVUTa P.OV. on 1J POV1]ULS' OVK 8 
.. , ,A,. , "", "'" II 
E7TLlTT1]JJ.1], 'Yavfpov. TOV yap ElTxaTOV funv, WU7TEp fLp7]TaL" 
" , " " ' ò '"'''' 
 , 
25 TO yap 7TpaKTov TOLOVTOV. aVTLKHTaL P.EV 1J T
 v'P. 0 JJ.EV 9 
, " ",., .,. , " À ' I< Ò ' ", , 
yap VOVS' TWV opwv, WV OVK ElTn oyoS', 1J f TOV EuxaTov, 

 , 1/ , , ' ÀÀ ' II 8 ' ( ,... ,
, 
OV OVK fUTI.V E7TLlTT1JJJ.1J a at.u 1]O"LS', ovX 1] TWV I.uLWV, 
dÀÀ t orq. allT8avÓJJ.f8a ÓTL TÒ [ f.V ToîS' p.a8TJJJ.aTLKoîS' ] 


4. 
p..8J.1.71J.Llvov Kb r: -l7p..8J.L71J.LlvCf' L b Mb 9. 
lvaL om. Kb 
Ó Kb: 

lð'va& Mb: om. Lb r 14. leal om. Mb 16. -yàp] ð
 Klt 20. 
oble om. pro Kb Mb 23. post 'Toðl add. 'TÒ Kb 
1b 28. 01c;t] 01a ii.. 
Kb Mb Iv 'TOtS J.La87'JJ.La'T'leo"is seclusi VI. 8-9. 


123 


Écrx. aTOV rpíywvov. CTr
CTETa(, yàp KàKEî. àÀÀ' aVT'Y} ,..,åÀÀov 
aífT8'Y}uIs 
 cþpóv'Y}UI.
, lKf[vrJ
 Ò' l1.ÀAO Eiòo
. 3 0 
IX. Tö (1]TEîv òÈ" Kaì TÒ ßOVAf.VEU8aL ò(,acþÉpf.L' TÖ yàp 10 
ßOVAEVEU8al. (1]Tf.îv 1'(, fUTív. òf.î òÈ" AaßEÎv Ka
 7Tf.pì. E'vßov- 
"\ ' " I " 
 
't 
, , 
 
I\.(,a
 1'(, f.CTTL, 7TOTf.pOV f.7TI.UT1]fJ.1] T('
 1] uOÇa 1] f.VCTTox(,a 1] 
" ÀÀ ' , I ,
 ' , tI " r. '"' 
2 a 0 1'(, Yf.vo
. f.7TI.<TT1]fJ.1] fJ.f.V u1] OVK f.CTT(,V' ov yap 
1]TOVU(' 
7rf.pì. cðv !CTa (1'(, v, 
 Ò' EvßovÀía ßovÀ
 TL
, ó òÈ ßOVAf.VÓP.f.- 1142 b 
r. ,. ' À 'I': ' AA " '5::" I " 
VO
 
1]Tf.(, KaL oY('
f.Tal.. a a p.1]v OVu f.VCTTOXLa' aVEV 
, À I , , t, I ß A ' 
, 
Tf. yap oyov KaL Taxv 1'(, 1] fVUTOX (,a, ov f.VOVTaL uE 7ro- 
A ' I , A-." '5:: ,.. " ß 
vv xpovov, KaL 't'a<Tf, 7TpaTTf.(,V p.f.V uf.LV Taxv Ta ov- 
3 Àf.V8
VTa, ßovÀfvf.u8aL òÈ ßpaòf.w
. In 
 àrx [voLa gTf.pOV 5 
,( ' ß À ' " 
" I (, I , 
, 5::' 
Ka(, 1] f.V OV 'a' HTT(, u f.VUTOX (,a TL
 1} ayx (,VOLa. OVuE u1] 

 't t ' ß A ' ,
, ' ÀÀ " \ (, ,.. ß À I 
UOÇa 1] f.V ov (,a OVuf.lJ.(,a. a f.7rf.(, 0 fJ.EV KaKW
 ov f.VO- 
t , (
,." 8 " ß A I s::: " À f'I , 
p.f.VO
 ap.apTaVEI., 0 u f.V op W
 ov EVf.ra" U1] ov 01'1. op- 
8 I (' ß A ' , I II" , 5::' II 
 't 
oTTJ
 n
 1] f.V ov (,a EUT('V, OVT f.7rLUT1}P.1]
 uE OVTE uOçrJ
' 
, , , , ,,, , 8 I ( ' 5::' ,( , ) 
f.7TLUT1]fJ.1]
 p.f.V yap OVK f.UT(,V op OT1]
 OVuf. yap ap.apna, 10 
5:: 't. 5::" 8 I ' À ' 8 r1 
, 'PI ,,
,,? 
UOc;1]
 U op OT1]
 a 1] E(,a. ap.a uf Kal. wp(,uTa(, 1/U1] 7rav ov 

 't ' , ' AÀ " ,
,,, A I (' ß A ' 
 , 
UOÇa f.UT(,V. a a p.1]v OVu avf.V oyov 1] f.V ov (,a. ul.aVOLa
 
., À I 
" II A-. ' ,,( 5:: 't 
apa f.('7rETa(," aVT1] yap OV7TW 't'auL
' Ka, yap 1J uoc;a 
, r.' , ÀA ' A-.' lis::: (
 ' ß A I , , 
OV 
1]T1]UI.
 a a 't'aul.
 TL
 1/u1], 0 uf. OV f.vofJ.f.VO
, f.av 
" " , ,.. ß A I 1':.'" ' À 'I". 
Tf. f.V Eav TE Kat KaKW
 OV f.V1]Tal., 
1]Tf.(, 1'(, KaL oY('
f.Tal.. 15 
, ÀA ' , 8 I I' (' ß A ' ß À '"' 
,( ß À ' I: 
4 a op OT1]
 T('
 f.UT(,V 7J f.V OV La OV 7J
' ul.O 1] OV 1] 
'Y}- 
, " " " , \
, ( , 8 I À '"' 
T'Y}Tf.a 7rPWTOV 1'(, Kat 7rEPL 1'(,. 
7rE(' u 1] op OT1]
 7r f.ovaxw
, 
s::: '"' A 
, ,,.. (" , ,( A-. " À 
 
U1J OV 01'(, ov 7TaCTa' 0 yap aKpaT1J
 Ka(, 0 't'av o
 0 7TpO- 
Tí8f.TaL tlÒEîvt ÈK TOV ÀOYUTfJ.OV Tf.6ff.Ta(" (JUTE dp8w
 ÉUTa(, 
ßf.ßOVAf.VP.f.VO
, KaKÖV òÈ" piya f.ìA'YJCÞW
. ÒOKf.L Ò' àya8óv 20 
T(, Tò EV ßf.ßovÀE'VU8aL' 
 yàp To(,aVTYJ dp8ÓTTJ
 ßovÀ

 
5 ' ß À I ( ., 8 " " AA ' " " .." Ò ,.. 
f.V ov (,a, 1] aya ov TEVKT(,K1J. a f.UTL Ka(, TOVTOV 't" f.V f.L 


30. 
 Lb Mb r 32. leal om. Kb Mb r 1142 b 9. 
 Evj30vÀla 'TtS Kb 
Mb ð
 om. Kb Mb 15. leal post 'TE om. Lb r 19. ðEîv r 
21. post 'Tt add. Elvat Lb 124 


VI. 9-10. 


uVÀÀoyurp.iè TVXfÎV, Kaì ð p.Èv Òf'i 7ToLfjuaL TVXfLV, ÔL't 
0.0 Ò' oil, àÀÀà o/fVÒfj TÒV p.'UOV ÖpOV ELvaL. tJUT' ovô' 
,., ' ß À ' 8 ' 
 'f' 
,.., , " 
25 aVT1] TTW fV OV La, Ka 1]V OV vEL P.EV TvyxaVEL, OV P.fV- 

, 'f' ,,
 "" À ' , ß À ' " 6 
TOL vI. OV fvfl.. fTL fUTL 7T0 VV XPOVOV OV fVOP.fVOV TVXfW, 
, 
 ' , ,.... , s:::' , , , ß À ' , ÀÀ ' , 8 ' 
TOV vf Taxv. OVKOVV OVv fKHV1] 7rW fV OV La, a op 0- 
( ", ,J.. '\. ''f' 
,.. ,
 'r' ".. 
T1]
 'I} Kara TO W-yfI\LP.OV, KaL OV vfL Kat WS' Kat OTf. fTL I 
ÉUTL Kaì åTrÀwS' fV ßfßovÀfÍ}u8aL Kaì 7ipÓS' TI. TÉÀOS'. 
 p.Èv 
5:::' ( À .... ( , " À ,( À " 8 .... '5:::' 
30 v1] a7T WS' 1] 7TpOS' TO Tf OS' TO a7T WS' KaTOp ovua, TLS' vf 

 7TpÓS' TL TÉÀOS'. fl ò
 TWV cþpovtP.WV TÒ fV ßfßOVÀfV- 
8 ( ' ß \.' " .... ., 8 ' ( " ,J.. , , 
U at, TJ fV OVI\La fl.1] av op OT1]S' 1} KaTa TO UVJ.l-yfpOV 7TpOS' 
" À 'i' ( ,J.. , , À 8 ' t '\. .. I,' 't 
TO Tf OS', OV 7] -ypOV1]ULS' a 1] TIS' lJTrOI\1]'Y LS' HTTW. 
" E 
 ' ,(, ,(, , 8 ' I- \.' 
UTI. vf KaL 1] UVVfULS' KaL 7] fVUVIJfULa, Ka as' I\E- x. 
, ", " 8 ' r/ À "" , 
1143'" YOP.fV UVVfTOVS' KaL fV<TVVfTOVS', OV 0 WS' TO aVTO f7TLaT1Jl..r[1 
.... 
,
 ( , '+''' ' ) " ,,, 
1] VOç'[1 7TaVTfS' yap av 7]uav UVVfTOL OVTf TLS' p.La TWV 


11 


" 't "1'
' , 'f ,,( 
KaTa P.fpOS' f7TLUT1]J.lWV, OLOV 'fJ LaTptK7] 7TfpL VYLfWWV, 1} YfW- 
, , ' 8 " , ,,, 't, II , 
p.fTpLa 7TfpL P.fYf 1]" OVTf yap 7TfpL TWV aft OVTWV Kat 


't' "''t II ,,... , f .... 
5 aKl.v1]TwV 1] CTVVfULS' fUTLV OVTf 7TfpL TWV YLYVOP.fVWV OTOVOVV, 
't\' À ' '1' 't' " ' ß À ' 5::: ' , 
a/\ a 7TfpL wv a7Top1]Ufl.fV av TLS' KaL ov fVuaLTO. vLO 7(fPL 
, " , ....,J.. , 't' ,,, 5:::"" , 
Ta aVTa P.fV T]I -ypOV7]CTfl. fUTLV, OVK fUTI. vf TO aVTO UVVHT'LS' 
',J..' (",J..' , " " 
KaL -ypOV1JULS'. 7] P.fV yap -ypOV1]ULS' f7TLTaKTLK1] fUTLV. TL yap 2 

 ,.. , ...." ' À ,,,,, '5:::' , 
vEL 7TpaTTfw 7] p.7], TO Tf OS' aVT11S' fUTLV. 7] vf (J1)VfULS' 


" "" " , , 
10 KPLTLKTJ p.ovov. TaVTO yap UVVfULS' Kat. fVUVVfULa Kat CTV- 


, , , , "
,,,, " 
VfTOI. KaL fV(J1)VETOL. fUTL v OVTf TO fXfl.V 
" ' À ß ' " ' ÀÀ ' rI 
OVTf TO ap. avfl.V 1] UVVfULS'. a WU7Tfp 
À ' , rl " "'t , 
fYfTaL <TVVLEVaL, OTav XPTJTUL Tn fTrI.UT1]p.n, 


, ,J..' 
T1]V -ypOVYJUW 
, 8 ' 
TO p.av aVf LV 3 


rI 't 
OVTWS' fV TW 
& 


23. ante ðt' add. .,.o{rTou Lb 25. 7rW Kb: 7rWS vulg. 30. Tls õ
 
Kb Mb r: 7] Õ, TtS Lb 31. l3ov^
6
lT(JaL Kb 32. '1 ante KaTø. om. 
Kb 33. .,.b Kb r: TL vulg. 34. 
bcruv
crCa H. Stephanus: å.- 
crw
crlo. codd. 1143& 1. 
vcrVJ"'TOUS H. Stephan us : å.lTVV;TOUS codd. 
3. 7] om. Lb post VytHvéiw add. j'tJ.p '&v 
v Lb Mh r 'Í1 Kb: 
 vulg-. 
4. J.L
j"(Jous Lb 10. ante cruv
Tol add. j'tJ.p 01 J}.I r VI. 10-1 I. 


125 


XI. 


,.. 8 ,.. 5::'i:. " " " , l' ( 
XP1JCT aL T1l VOç?1 E7rL TO KPWEW 7rEPL TOVTooV 7rEp'- WI' "1 
cþp6VYJCTí
 f.CTTLV, ð.ÀÀov ÀÉYOI'TO
, Kal KpíVEW KaÀw
. rò ydp 15 
" ,.. À '"' , , I " '"' I) ' À ' À 8 II ( 
4: fV TCf Ka OO
 TO aVTO. KaL fVTfV fV f 1] V f Tovvop.a 11 
, 8 '.'" ,,.., '"' 8 I À ' 
UVVferL
, Ka 1/V EVUVVfrOL, fK T1]Ç fV T
 p.av aVfW. fYOP.H' 
, ' 8 ' I ÀÀ ' 
yap TO p.av aVfLV erVVLfvaL 7r0 aKL
. 
( H 
, aÀ ' , 0 , II 
vf K OVfJÆV1) yvwp.1], Ka 'rJV 
lXfLV cþap.Èv yvd>p.1}V, 
 rov f.7rLfLKOV!; 
'"' 
 ' , ,., ,.. ' À ' 
U1}fJÆLOV vf. rov yap E7rLfLK1] p.a Lerra 


, , 
ervyyvwp.ova
 KaL 
" , , 8 ' 
ferT" KpLert
 op 1]. 20 
cþap.fV fivat uvy- 


2 


, " , ,,, \ " , 
}/VooP.OVLKOV, Kat E7rLfLKf
 TO fXfLV 7rfpt fvr.a ervyyvwJ.L1] 1'. 

 òÈ uvYYVwp.1} yvwp.1] f.errL KptTLK
 TOV f.7rtfLKOV
 òp8
. 
òp8
 Ò' i/ TOV àÀ1]80v
. 
E ., , 5:: ,,.. (" t ' À " ., ", 12 
LerL vE 7TauaL aL fçEL
 fV oyoo
 fL
 TaVTO TEwovua," 
À ' , , " , '" ' \ '"' 
f',/OP.fV yap YVWJ.L1}V Kat UVVffTtV Kat. 't"pOV1]erLV Kat VOVl.' 
f.7Tì rov
 a-ijrov
 È7TLcþ'pOVTf
 YVWfJ-'YJV ÉXfLV Kat VOVV "jÒ1J 
' cþ ' , , ,.. '(
, ? 
KaL POVLP.OV!; Kat a-VVfrov
. 7raa-aL yap 0.1. VVVUfJ-EL!; aVTat 
,.. 
, 
",.. (J '''' ,
, '"' 
TWV EuxaTOOV fLUL Kat TWZ; Ka fKaa-rov. Kat. fV fJ-fV T
 
'''' , 'i' ( cþ ' " , , 
Kpt.Tt.KO
 ELVaL 7rfpL WV 0 POVL....W
, UVVfTO
 Ka
 fVYVWJ.Lwv 3 0 

 uvyyvwp.oov. rà yàp f.7rtEt.Kij KOLVà rwv àya8wv à7ráv- 
, \, " ''' ÀÀ " 
 ''"' 8 ' .1 , 
3 TooV fUTLV fV T
 7TpO
 a OV. fUrl. vE rwv Ka EKaa-Ta Kat 


'"' "., , "" cþ ' 
TWV foxaroov a7TaVTa TO. 7TpaKTa. Kat. yap TOll POVLP.OI' 
" ,.., ", (, ,(, \, 
OEL YWWUKELV aVTa, KaL 1] UVVfa-L
 KaL 1] YVwp.1] 7TépL Ta 
, " 
,., , ( ""., , 
4 7rpaKTa, -.aVTa v fuxaTo,. KaL 0 VOV
 TWV éa-XaToov f7r 35 
àp.cþ6Tfpa. KaL yàp TWV 7TPWTWV õpoov Kaì TWV ÈUXáTooV 
,.. " , , À ' \ (' ", 5::'t 
VOV
 fUTL Kat OV oyo
, KaL 0 P.EV KaTa Ta
 a7rOVfLçfl.
 1143 b 
'"' ., , .1 , , (
" '"' " 
TWV aKLv1]TooIJ opoov KaL 7TpWTooV, 0 v fV TaL
 T;paKTLKaL
 
"" "
 I '" (, , 
rov faxaTOV Kat. fVvfXOP.EVOV Kat T1/
 ETEpa
 7TpOTaa-EW
. 
, " '"'?rl '1' , ,.. 8 'rl , 
o.pXaL yap TOV OtJ EVfKa aVTar.. fK TWV Ka EKaUTa yap 
, 8 ' À ' ...., 5:: '"' II 8 rl
" \ '"' 
5 Ta Ka 0 OV. Tovroov ovv fXfLV vEL aLa- 1]UW, aVT1] v fUTL vov
. 5 


14. '71"1 seclus. Thurot 19. 
vi'Jlcf1J.LoJlas Lb r 
fort. secludendum 33. å7f'J.JI7'GlJJI KD 1\10 r 
om. Lb r 5. 'TÒ Lb r o3J1 om. Kb 


30. 
v'YV6Jp.GlJ7I 
 
1143 b 1. leal ante ð 126 


VI. 11-12. 


Ò ' \ "'" ' ò ..... .... ,"'", "'"" 
LO Kat 'f"vUtKa OKfL fLvaL TaVTU, Kat 'f"VUEL UO'f"O
 JlfV 
, Ò ' , Ò '" " ,.... ^ Ò ' 6 
OV E"t
, yvwJ1.1Jv E"XELV Kat UVVfUW KaL VOVV. UTJI.JÆtOV 
rf ,,.. c À ' " e ' À 8 ^ \ .., ò c c À ' 
OTL Kat Tat
 1] tKtat
 OtOpÆ a aKO OV fl.V, Kat 1J f 1] 1] LKLa 
...." , , c ^ "'" ' "11 [ò ' 
VOVV fXfL KaL YVWJ.J.'YJV, W
 T1]
 'f"VUfW!) aLTta
 OVU1J
. to 
, " " À ^, , 'c, Ò 'é 
10 KaL apXTJ KaL Tf O
 VOV
. fK TOVTWV yap aL ano fLçfLS 
Kaì 7Tfp
 TOVTWV.] é1JUTf. ÒfL 7TPOU'Xf.W TWV ÈfJ.7Tf.ípwv Kaì 
ß ' " "'", ,.., 
 ' "'", , 
7rpf.U VTfpWV 1] 'f"POVtP.WV TaLS aVa7TOuELKTOLS 'f"aUf.(]"L KaL 
òófaLS OVX 
TTOV TWV à7TOÒf.Í
fWV. òLà yàp TÒ lXELV ÈK 
T

 Èp.7TELpía
 õp.p.a ÓPW(]"LJ) òp8w
. T[ J.J.ÈV OVV fUTìv 
 7 
15 cþpÓVTJUL
 Ka
 'ÍJ uocþla, Kal 'Tif.pl Tí fKaTÉpa TvYXávfL 
ovua, Kaì ÓTL ltÀÀov Tij
 "",VX17S p.opíov àpf.T
 
KaT'pa, 


II 
fl.P1J TaL . 
13 D.La7rOp
UfLE" ò:. liv TL
 7Tf.pì aVTwv T{ XP
(]"Lp.oí fluw. XII. 
I: , , "'"' ,,,, 8 ' ,
.,." ,
 ' 
1] J.J.f.I' yap UO'f"La OVÔf.V f.WP1]UfL f.ç wv f(]"TaL fVuatp.wv 
" () ( , 
 ,... " ' ) I: Ò ' "'" ' .... 
20 av pW7rO
 OVUf.J.J.La
 yap f.aTt YfVf(]"fW
J' 1] f 'f"POvrJUL
 TOVTO 
,,, , ÀÀ ' I rl ò ....," " 1:, "'"' 
p.f.V fXEL, a a TtVO
 f.Vf.Ka EL aVTTJ
; fL7ffp TJ P.fV 'f"PO- 
" I: " Ò " ' À \ " 8 ' , 
VTJut
 fUTtV TJ 7Tf.pL Ta tKaLa Kat. Ka a Kat aya a av- 
8 ' .... Ò " 'I- ...., 8 ^, , , Ò ' , 
PW7r<f, TaVTa f.(]"TtV a TOV aya ov f.(]"TW av po
 7rpaTTfLV, 
, 
, Ò ' , ,.. ' ò ' ". V r' é 
OVufV f. 'TipaKTtKWTf.pOt T
 EL fvaL aVTa fUp.,fV, fL7ffp f.çfL
 
<<, " rl ' ò " c " ò '" I 
25 at. apf.Tat f.L(]"LV, W(]"7Tf.P ov f. Ta vYLf.Wa ov f. Ta fVf.KTLKa, 
óua p.
 Tcê 7rOLfLV àÀÀà Tcê à7TÒ Tij
 Ëff.w
 f.ivaL ÀÉYfTat' 
, 8 " I ^ " " , , 
OV f.V yap 7TpaKTLKWTf.pOL T
 fX f.W TTJV LaTpLKTJV KaL yvp.va- 
, , , Ò ' " , A-.' <<" ÀÀ ' 2 
UTLK7JV f.up.f.v. fL f P.7J TOVTWV XapLV 'f"POVLP.OV P1]TfOV a a 
.... , 8 ^... Ò ' ' 8 ' 
 II , 
TOV YLVf.U at, TOt
 OV(]"L U7TOV aLOIS ov fV av fl.1J XPTJULP.O
. 
" Ò ' , Ò ' ^ ')' , Ò ' ,
, "" 
30 f.TL OV f TOL
 }.J.1J 
Xovuw. ov fV yap utOl.(]"fL aVTOV
 fXfLV 

 líÀÀOL
 lxov(J'L 7rf.í8fU8aL, íKal'(

 T' lXOL âv 'ÍJP.LV é1JU7ff.p 
, \,<<, ß À ' ,<<,,., , 
Kat. 7rf.pt. T1JV vytf.Lav. OV O].lf.VOL yap vyt.aWfLV op.w
 OV 


7. tXH Mb r 
al om. J{b 
19. 8
Cdp
î Lb r 
P.OJl Kb L b ). OtÒ -11. TOIn-CdJl alieno loco posita videntur 10. 
14. òp8ws L b : à.oX&s Kb Mb r 15. .,.íJla LlI r 
22. 
 om. Lb 28. 8
T'OJI Lb r 29. x
(n- 
30, tXOV(TLJlJ oÕO'tJl Argyropylus aÒToîs Kb Mb VI. 12. 


127 


3 p.av(}ávop.EV laTpLK
v. 7rpÒ
 òÈ TOVTOL
 ð.T07rOV âv EtvaL òó- 
t. " " A.'''' """ " 

ELEV, EL XELpWV TYJ
 uO'YLa
 ovua KVpLwTEpa aVT1]
 EUTaL" 
(, "" " I , rl , 
, 
1] yap 7ror.ovua apXEL KaL E7rLTaTTEL 7rEpt. EKaUTOV. 7rEpt. v1J 35 
, \. , " , , , I "", 
TOVTWV /\EKTEOV. VVV 1J.EV yap 1]1rop1]íaL 'TrEPL aVTWV p.ovov. 
... ,.. À ' 
, (} ' f" " ( , 44 
4: 7rPWTOV P.EV OllV EYWP.EV OTL Ka aVTa
 avaYKar.ov aLpETas 11 · 
".. , I'''' 
 I (I " I , 
aVTas ELVaL, apETas y ovuas EKaTEpav EKaTEpov TOV p.opr.ov, KaL 
" ,., 
, 
 I ,... tI \" 
5 EL p.YJ 7rOr.oVUL P.'Y}vEV Jl1]vETEpa aVTWV. E7rELTa KaL 7rOr.oVUL 
I , 
 (, ,
, 
 , , \. À '': 
 .: , 
I 
P.EV, OVX ws 1] LaTpt.K1] vE vyt.ELav, a/\ ws 'Y) vYLELa, OVTW
 
( A. ' , 
 , I ,.. ,... 
' À ' ,., 
11 uO'Y La Evvat.p.ovLav. P.épOS yap ovua T1]S 0 1Js apET1Js 5 
6 T<:> ÉX f(1'(}aL 'TrOLEL Kal t T<:> f.VEpyEÎ.V EvòaíJlova. t ITL TÒ lpyov 
à7rOTEÀELTaL KaTà T
V cþp6V1JULV Kaì T
V 
(}LK
V àPEr1}V. 
 
, , , " , ..., e ' .:
, A. ' , 
JlEV yap apET1J TOV UK01fOV 7rOLEL op OV, 1] vE 'YpOV'Y}UL
 Ta 
7rpÒS TOVTOV. TOV òÈ TETápTOV p.oplov T
S "'vX
S OVK ÉUTLV 
àpET
 TO LaVT1}, TOV (}pE7TTLKOV. ovòÈv yàp f.7r' aVT<:> 7Tpd.T- 10 
+., I , s:::' ,., (} ' .. , 
7 TELV 11 Jl1J 7TpaTTEw. 7rEPL vE TOV p.1} EV ELVaL 7TpaKTLKwTE- 

, , A.' " À .... \ S:::' ,,, 
povs vLa T1}V 'YpOV'Y}ULV TWV Ka wv KaL vLKaLwv, P.LKpOV a
'w- 
(} , I À ß I " , rl ,\, 
EV apKTEov, a OVTas apX7]V TavT'Y}v. WCT7rEp yap KaL Ta 

, À ' I I '" 
, .. 'i' 
vLKaLa EYOJlEV 7TpaTTOVTas TwaS' OV1fW vLKar.ovs Et.VaL, or.ov 


, ,(\ ...., '" +'J/ 
TOVS Ta V7TO TWV VOP.WV TETaY1J.Eva 7rOLOVVTas 1J aKOVTas 15 
"'
,,, +'
'ff' "s:::' " ( ' I 
1] vL ayvoLav 1J vI. ETEpOV TL KaL P.1] vI. aVTa Kat.TOL 7TpaT- 
, 
 S:::'" ,
, " 
 .... ) 
' .: 
""OVUL "<E a. vEt. KaL oua XP1J TOV u7Tovvar.ov, OVTWS, WS 
" " ,...." I pf PI''''' 
EOLKEV, EUTL TO 7TWS EXOVTa 7TpaTTELV EKaUTa WUT Et.VaL aya- 
(} , \. ' 
, 'i' 
, , ".... rl ... 
OV, /\EYW v or.ov vLa 7TpoaLpEULV Kat. aVTWV EVEKa TWV 
, ,'.. , , (} ' .....:" 
8 7TpaTTop.EvWV. T1JV JlEV ovv 7TpoaLpEuLv op 1Jv 7TOLEt. 1] apET1], 20 
\ 
,
, "rl 'A. I (} ,,, .... 
TO v oua EKELV1}S EVEKa 'TrE'YVKE 7rpaíTEU aL OVK EUTL T1JS 
, ,... , ÀÀ ' (I 
 I À '
'" 
apET1J
 a ETEpa
 vvva/JÆWS. EKTEOV v E7rLUTYJuaUL ua- 
,1..' \ , "" " 
,
, ^ À " 
 
9 'YEUTEpOV 7rEPL aVTWV. Eurt. v1J vvvaJlt.
 1}v Ka OVUL vEL- 


1144& 1. ^',>,fI)J.J.EJI Kb: ^t'>'O}JÆJI vulg. 2. ilea'rlpas Kb r 3. leal 
7rOlOV(J'WJf Kb 4. 
 ante laTplle
 add. Kb 6. Tij1 
JI
p,>,
îJf] 
Jf'P'YHa 
pro Kb 
lJõalp.oJfla Kb: 
Malp.OJf[aJl Lb: TbJl 
ùBa(p.oJla Mb r 10. 
Èfþ' 
avT(f Lb 23. B
 Kb Mb: B-1} Tn' Lb r 128 


VI. 12-13. 


, P/
" \ , pI , , 'f n' 
VOTYJTa. aVT1] u fCTTL TOLaVT'Y] WUTf Ta 7rpO
 TOV V7rOTfufVTa 
25 UK07rÒV UVVTflvoVTa OVVaU(JaL TaVTa 7rpáTTfW Kat TvYXá- 
, " 4. , "" '... A " , , 
VfLV aVTOV. av pÆV ovv 0 UK07rO
 11 Ka O
, f7raLVfT1] fUTW, 
Èàv oÈ cþavAo
, 7ravovpyla. OLÒ Kat TOV
 cþpOvr.p.OV
 OfLVOV
 
, , A,' 
 " 
" A-. ' " 
, 10 
KaL 7Tavovpyov
 'PaP.fV f LvaL. fun u 7J 'PpOV7JCTL
 OVX "fJ uV- 
, À A ' , " ,,
, , , 
 ' rl t 
vap.L
, a OVK aVfV T1]
 uvvap.fW
 TaVTYJ
. 1] u fçL
 T<e 
3 0 óp.p.aTL T011T<<:> ylvfTaL Tij
 "'vxij
 01;K (tVfV àpET

, W
 
fip1]Taí Tf Kaì fUTL õiìÀov. oi yàp CTVÀÀOYLup.oì TWV 7rpa- 
,.. , ", " ,,
 ' , 
 " A " 
KTWV apX7Jv fXOVTf
 fLCTW, f7rfLu1] TOLOvuE TO Tf O
 KaL TO 
" f
' V ( " ' A ' , , ' ) 
apLuTov, OTLu1}7rOTf ov flTTW yap oyov xapLV TO TVXOV' 
" 
, , , "" n" , A-. I 
 'A, " 
TOVTO u fL jJ.YJ T<<:> ayau
J OV 'PaLVtTaL. uLaUTpf'P fL yap TJ 
35 p.ox61]pla Kat. o La"'fVÒf(l'(JaL 7rOlÆî 7rfpL Tà
 7rpaKTLKà
 àp- 
I ,., A, ,pI ,,
, A, , l' ,.. 
xa
. WCTTf 'PUVfpOV OTL auvvaTOV 'PpOVLjJ.OV fLvaL P.11 OVTa 
1144 b àyaOóv. '2:Kf7rTÉOV O
 7TáÀLV Kat 7rfpt. àpfr1}
. Kat. yàp 
 XIII. 
" À '" c: ' cþ ' "
, 
apfT1] 7rapa7r 1]CTLW
 fXEL W
 7J pOV1]UL
 7rpO
 T'YJV UELVOT1}Ta 
, ,,' I pI 
 I PI , ' cþ " , , 
-OV TaVTO P.fl', OjJ.OLOV uf-OVTW KaL 1] VULK'YJ apfT11 7rpO
 
, , ,.. ,
" rl "'n'" I 
TYJV KvpLaZ J . üaUL yap uOKfL fKaUTa TWV 'YJUWV V7rapXELV 
cþ ' , 
 
I 'A, ", 
 ,.. 
5 VUH 7rW
' KaL yap uLKaLOL KaL UW'PPOVLKOt. KaL aVUpHoL 
, "' ÀÀ " 'n" ,.. " A ' P' r." 
Kat Ta a fXOP.fV fVuV
 fK YfVfT11
. al\ OP.W
 
1]TOVflfV 
pI' , , , n' " "" AA ' 
f.TfpOV TL TO KVpLW
 ayauov KaL Ta TOLaVTa a ov Tp07rOV 
" " "n' ' cþ \ " 
V7rapXfLV. KaL yap 7raLUL Kat U1]pLOt
 aL VutKaL V7rap- 
XOVUW fffL
, àAA' liVE V vov ßAaßfpal cþa[VOZJTaL ovuaL. 
A ' " " , ,.. n PI rl , , " 
10 7r TJV TOUOVTOV fOtKfV opauuaL, OTL WCT7rfp uwp.aTL tCTXVP<<:> 
llVfV õtfw
 KLVOVjJ.ÉV<<:> uVjJ.ßaíVH UcþáÀÀfu(JaL loxvpw
 OLà 
, ,,, "'..II' pI '" "n " 
' A ' ß " 
TO jJ.7J fXHV O,#,LV, OVTW KaL f.VTaVua. fUV uf a 11 vovv, 2 
" " , 
 I ,
, p't:. ' ,... "" 
EV T
 7rpaTTfW uLacþfpfL. 11 u f
t.
 ojJ.oLa OVCTa TOT fUTaL 
, , , PI n ' " "
l: "
,,, 
KVpLW
 apfTYJ. WUTf Kaua7rfp f7rL TOV uOçaCTTLKOV uVO fuTLV 
v
 
, , A, , ,., ,,,,,,, n "
 ' 
15 ELu1], UfLVOT1}
 Kat. 'PpOV1]UL
J OVTW Kat f7rL TOV 71uLKOV uVO 


26. al"roû scripsi: aiJTédll codd. 28. ð6p4,&LUJ ðEllIOTl1S Mb 31. 
'n om. Kb Mb 1144 b 12. ðf om. Kb VI. 13. 


129 


"", 'A,. " 0 '( I , , ( 

<TTC., TO JlEV ap
T"] 't'V<TI.K1] TO 1J KVpta, KaL TOVTWV 1] 
, " " A,.' s:. I , A,. , 
3 KVpl.a ov ytV
Tat aVEV 't'pOV1]<TEW
. uL07TEp TI.VE
 't'a<T1. 7f'a- 
, , "A,.' ... ,
, "" 
<Ta
 Ta
 apETa
 't'pOV1]<TH
 HvaL, Kat 
WKpaT1J
 171 JlEV 
, 8 '" 'r.' ,. Ò ' ( , Of"" A,.' " 
op W
 

1]TEL TV 1]p.apTaVEV. OTL JlEV yap 't'pOV1]<TH
 <fETO 
... , ,." ( , Of s:.' ,,, A,. 
HvaL 7f'a<Ta
 Ta
 apETa
, 1]p.apTaVEV, OTL u OVK aVEV 't'PO- 20 
I A '" " A ,., Ò ' , , ,., , 
4: V1]<TEW
, Ka W
 E EYEV. <T1]JlELOV E. Kal. yap vvv 7f'aVTE
, 
Of ('1: ", 8 " r't. " 
OTav OpL
WVTaL T1JV apET1]V, 7f'pO<TTL Ea<Tl., T1]V EçLV EI.7f'OVTE
 
, , rf, , ", 8 ' A I , 8 ' 0 ' f 
Kat 7f'pO
 a HTTI., T1]V KaTa TOV op OV oyov. op O
 0 
" , A,.' , I s:.' I 8 I rf 
KaTa T1]V 't'POV1]<TLV. EotKa<Tt u1] JlaVTEVE<T al. 7f'W
 a7f'aVTE
 
Of ( I 
t. ' " ( "A,. I Ò ,., 
5 OTI. 1] TOl. avT 1J Eçl.
 apET1] E<TTLV, 1] KaTa T1]V 
pOV1]<TLV. EI. 25 
s:.' , ß '" " " , I ( ", 8 ' 
uE JlI.KpOV JlETa T}vaL. E<TTL yap ov JlOVOV 1] KaTa TOV op OV 
A ' .2 " A ' ( , ,." 8 " A I 
 t. ' I' , 8 ' 
oyov, UI\ 1] p.ETa TOV op OV OYOV EçL
 apET1] E<TTLV. op O
 
s:.' A ' ,,., / (A,. I [ ' 
, 
uE oyo
 7f'EpL TWV TOI.OVTWV 1] 't'pov1J<T 
 ElTTLV. ""-IwKpaT1]
 
, ... A ' ", II ... ( ' , "... 
JlEV OVV oyov
 Ta
 apETa
 <<pETO ELVaL 
7f'LlTT1]ll-a
 yap ELVaL 
, ) f ,..
, , A I 0 "'" ..., " , I 
6 7TalTa
 , 1]JlEL
 uE JlETa oyov. 1JAOV OVV EK TWV HP"lJlEVWV 30 
,., ,., , 8 '''' ,,, A,.' 's:.' 
OTL OVX OLOV TE aya OV Etval. KVptW
 aVEV 't'pOV1J<TEW
, OVuE 
<Þ I " ,., ' 8 '" , ,.. , " À " ,( A I 
POVLIl-OV aVEV T"l
 1] tK1J
 apETT}
. UI\. a Kat 0 oyo
 
/ A ' ,,, ? s:. A 8 I ... 
/ 'I". ' A 
TavTl1 VOLT av, <f uta EX H1} TIS av OTI. XWpl.
OVTat a - 
A ' A (, I , , ( " , rk I , ( , 
T) WV at apETa". OV yap 0 aVTO') EV'PVHTTaTO
 7f'pO
 a7Ta- 
" , , Ifs:. , Ò '''' ' À A,.'" ,., 
lTa
, WlTTE T1JV Jl(V "]u'Y} T1]V OV7TW EL 1J't'W
 ElTTat. TOVTO 35 
yàp KaTà JlÈv Tà
 cþV<TI.Kà
 àpETà
 fvòlX ETaL, Ka8' &8 
Ò ' ( A " A f , 8 I , , s:. f 
 , ,.. 
E a7T W
 fYETa" aya O
, OVK EVuEXETa,' aJla yap T111145a 
7 A,. I '" <<: I " f' t. 0 " A 0 ' ... 
't'poV1J<TEI. JlLq. v7rapx ovlT l1 7f'alTat v7TapçOVlTl.v. 1J ov E, Kav 
" '"9 rf " 0 '" ,,, s:." ,., I 
H Jl1J 7TpaKTLKT} T}v, on E EL av aVT1J
 uLa TO TOV JlOptoV 
., ,... ' õ ,,, ( I , 8 ' J/ 
apfT'ì]V EI. va I., Kat Tt OVK ElTTal. "] 7TpOal.pElTL
 op 1] aVEV 
A,. I , s:.' J/ .,,., lo. " " , f \ 
 s:. ' 
't'pOVT}lTEW
 OVu aVfV apET1J
. 1] JlEV yap TO TEI\.O
 1J uE 5 
, , " A ,." ' AA " ' 0 ' I 
8 Ta 7f'pO
 TO TE O
 7f'OLH 7f'paTTELV. a a JlT}V OV E KVpl.a 
., ., ,,., A,. I ., 0 ' ,., ß A I I Of ' ò ' 
Y E<TTL T1J
 lTo't'ta
 ov E TOV E TtoVO
 Jlop'ov, WlT7TEp OV E 


16. fþv011C
J 
e&lC
 Kb 
{,1rapx o {,u'!1 Kb M": o
u'!1 L b 


26. rUn "YÒ,p oõJ oõ "Yàp L b r 11451\ 2. 
3. 

om.KbMb 6. TAom.Kb 
K 130 


VI. I3-VII. I. 


Tij
 vytfía
 
 laTptK
. ov yàp XP
Tat aVTfi, àÀÀ' ópq. 
,., , " ... rf ." , ÀÀ ' , , .' 
07f'W
 YfvfJTaL. fKfl.V'Y}
 ovv fVfKa f7f'tTaTTfI., a OVK fKfl.Vl/. 
",., 't-" \. À \. "", J/ " 8 ,... 
10 fTt OJlOI.OV Kav fI. TIS TfJV 7f'O tTtKfJV 'Yat'Y} apXfLV TWV fCl)V, 
,., " " ""'\ 
OTL f7rLTaTTfL 7f'fpt 7f'aVTa Ta fV Tl/ 7f'Ol\.fL. 


H. 


M \. 
 f ' " À ''' ÀÀ " , 
fTa v TaVTa fKTfOV, a 1JV 7f'OL1JCTap,fVOV
 apXfJv, 
,., ,... "" 8 "" " ,.,'''
 ,., 
OTt TCtJV WfpL Ta 11 fJ 'YfVKTWV Tpta fCTnv fLvfJ, KaKta aKpa- 
, 8 ' , 
,., , " , 
 \ 
 " À " 
CTta 'Y}pI.OT1J
. Ta v fvaVTta TOt
 p,fV vVCTt V1J a. TO JlfV 
\. , \. ,
", aÀ ,... ,
" 8 ' 
yap apfT1JV TO v fYKpaTfLav K OVJlfV. 7f'pO
 vf T1JV 1JPI.O- 
' À ' '" f.' À ' 'f \. f.,... ., , 
T'Y}Ta Jla tCTT av apJlOTTOt fYfLV T1JV V7rfp fJp,a
 apfTfJV, 
f' , 8 ' ,., d o \ ( " ) d E 
20 1JPWLKfJV nva Kat fl.av, WCT7rfp Jl'Y}pO
 7f'fpt TOV KTOpO
 
, À ' , IT ' ,., "" ,
 "9' 8 ' " ' 
 ' 
7f'f7f'OtfJKf fYOVTa TOV ptaJlov OTt CT'YOVpa fJV aya O
, OVvf 
, , , 
, 8 " ,,, ' ÀÀ ' 8 "''' d , 
f<:>KfL avvpo
 Yf VfJTOV 7f'aL
 
JlJlfVat a a fOI.O. WCTT 2 
, 8 ' ",,"C" 8 ' { 8 ' 
" ,... 
fl., Ka a7f'fp 'YaCTtv, f
 av PW7f'WV Y VOVTat fOL vI. ap
T1J
 
f ß À ' , "'" 
 " À ,., f " 8 ' 
 
V7f'fp 0 1JV, TOtaVT1J TL
 av fI.'Y} V1J ov OTt 1J Tl/ 1JpLWvfl. 
, 8 ' rfC "'" ,
, 8 ' , \ , 
25 aVTLTL fJlfV1J f
t
' Kat yap WCT7f'fp OVvf 1Jpl.OV fCTTt KaKta 
,
" ,,., , 
' 8 ,... , ÀÀ ' l<. \. , , ^ l<. 
OVv apfT1J, OVTW
 OVvf fOV, a 1J JlfV TLP.tWTfPOV apfT'Y}
, 1J 

'rf' , , " 
" " 8 ... 
v fTfpOV TL YfVO
 KaKta
. f7f'fL vf CT7f'aVI.OV Kat TO fl.OV 3 
" 
... 8 ' f A ' , ' 8 ' 
avvpa fl.vat, Ka a7f'fp 01. aKWVf
 fl.W aCTt 7f'pOCTayopfVfl.V, 
(o
) ðTav àyaCT8wCTt CTcþóòpa TOV, CTfîo
 àv
p cþaCTtv, 01JTW Ka
 
f. 8 ' ò ' ..., 8 ' , ' À 
" ... 
3 0 0 fJPLW 'Y}
 EV TOL
 av pW7f'OL
 CT7f'aVI.O
. p.a LCTTa v fV TOt
 
ß ß ' " , 
, " , 
" , , 
ap apoL
 HTTtV, ytVfTat v fVLa Kat vLa VOCTOV
 Kat 7f''Y}pW- 
, , 
, , 
, " , 8 ' f ß ' ÀÀ 
CTfL
. KaL TOV
 vLa KaKtaV vf TWV av PW7f'WV V7f'fp a ov- 
,., , 
 """ ' ÀÀ ' " ,... 
 8 ' 
Ta
 OVTW
 f7f'I.uVCT'Y1JJlOVJlfV. a a 7f'fpL p,fV T1J
 vta fCTfW
 4: 


15 


'" ,,., ,\.,,
" 
T1J
 TOLaVT1J
 VCTTfpOV 7f'OL'Y}TfOV Twa p.Vfl.av, 7f'fpt vf KaKta
 
" , , 
" , ' À ' , 
35 fLp1JTat 7f'pOTfpOV. 7f'fpt vf aKpaCTta
 Kat Jla aKLa
 Kat TpV- 


8. .q om. Kb Mb 15. ð
 om. Kb 20. TOU addidi 
L b r 29. ot addidi 31. Î'lJlOJlTa& ð' lJl&OL r 
ð&aOicrE(A)S L b 


24. 8T1p&(A)ðla 
33. T7}S TOLa{,T7/S VII. 1-2. 


131 


6 


cþ ,.. À ' , " , , , " , 
1J
 fKTEOV, Kat 7rfpL fYKpaTHa
 Kat. KapTfpt.a
. OVTf yap 
W
 7rfpl TWV aVTWV Ë
fWV Tfi àpfTV Kal TV p.oX6f}plq. ÉKa- 1145 b 
, ,,.. f A ' " 8 ' f ff , 
,.. 
, 
5 TEpav aVTCr>V V7rO f} 7rTfO v, OV Cr>
 fTfpOV YfVO
. vH v, 
,., "" " AA 8 ' ' cþ ' \,.. 
WU7rfp f7Tt. TWV a WV, TL fVTa
 Ta atvop.fva Kat 7rpW- 

, 
I 
 , ' A ' , , 
TOV vta7Top1]uaVTa
 OVTW vHKVVVat p,a tUTa fJ.fV 7TaVTa Ta 
" Ò é ' ,... , ' 8 ' 
, , , A ,., , 
fV oÇa 7Tfpt. TaVTa Ta 7ra f}, H vf fJ.1], Ta 7T ftUTa Kat 5 
, ", A " ,
 ,... , 
Kvpt.wTaTa. fay yap VYJTat Tf. Ta vVU)(fP11 Kat Kara- 
A ' '''
é 

 ' "" "f " 
H7Tf}Tat Ta fVvOça, vfvELYP.fVOV av Hf} tKaVCI)
. 
^ ,.,
, r' " , ,,, 
, 2 
.uOKH v1] 1] Tf fYKpaTft.a KaL KapTfpt.a TWI' U7rOVvatwv 
KaL [TWV] f.7ral.VfTWV fLvat., 
 ò' ùKpauía Tf Ka
 p.aAaK{a 
TWV cþavAwv Kaì. 'ÝfKTWV, Kal Ó aVTò
 ÈYKpaT

 Kal 10 
, ''' A '' \, , \, '''' 
f.P.P.fVfTLKO
 T<:! OYLUfJ.<f, Kat aKpaT1]
 Kat. fKUTaTt.KO
 TOV 
A ,., 'f" , ,
 , 
I cþ "' A ' 
 ' 
oytup.ov. KaL 0 P.fV aKpaT1]
 HvCl)
 OTt av a 7rpaTTH vta 
' 8 f 
" , ,
 ' ,., "" " A f' 8 ' , 
7Ta O
, 0 v fYKpaT1]
 HvCl)
 OTt 'Yav at at f7TL vp.tat OVK 
àKOAov8Ú: òt.à ròv Aóyov. Kat TÒV U6Jcþpova p.Èv ÈYKpaT
 Kaì 
, ,
 ' " ^, , , "" ^
,,, 
KapTfptKOV, TOV vf TOI.OVTOV 01. P.fV 7Tavra uCI)'Ypova Ot. v OV, IS 
"" A ' ,...", """ A 
Kat TOV aKO aUTOV aKpaTf} Kat. TOV aKpaT1] aKO aUTOV UVYKf- 
, ^ 
, (, "i" cþ , 
'"" ' f" 
7 XVP.fVW
, 01. v ETfpOV
 Hvat. autv. TOP vf 'YpOVLP.OV OTf P.fV 
015 cþaul.V fVòÉXfu8at. fivat àKpaT
, ÓTÈ: Ò' Èvlov
 cþpOV{P.OV
 
" \ 
 " ,., "i' ", ,., A ' , 
OVTa
 Kat. vHVOV
 aKpaTH
 ftvat.. fTt aKpaTH
 fYOVTat Kat 
8 ,.. \ " " 
 ".. A ' ,.. " , 
vP.OV Kat. TtP.f)
 Kat KfpvOV
. TQ P.fV OVV fyop,fva TaVT HTTtv. 20 
' A ' 
,,, ,.. f A ß ' , 8 ,..' 3 
7rOp1] UHf v av n
 7rCl)
 V7rO ap. avwv op W
 aKpa- 
" " ''9'' ",,' 9' 
TfVfTat Tt
. f7rL(TTap.fVOV fJ.fV OVV OV 'YaUt Tl.Vf
 OI.OV Tf 
.. 
, , , , " f t1 
 , 
ftVaL' vftVOV yap f7Tto-T1]P.f}Ç fVOVo-f}
, wç <:!fTO 
WKpaT1]
, 
" AA ,., \ ' A ",., , 
 , 
 
a 0 TL KpaTHV Kat. 7Tfptf Kftv aVTlJV Wo-7Tfp avvpa7TovOl 1 . 

 ' , '
/ A ", " A ' f , 
....wKpaTf}
 P.fV yap 0 w
 fp.aXfTo 7TpO
 TOV oyov CI)
 OVK 25 
" , , ' 8 ' 'f A ß ' , , 
OVO-f}
 aKpaUta
. ov fva yap V7rO ap. aVOVTa 7TpaTTHV 7Tapa 
, ß ' A '\\' 
, " 'iI'," f A ' 
2 TO f nO-TOY, al\.l\.a vI. ayvot.av. OVTO
 P.EV OVV 0 oyo
 


II. 


1145 b 8. 3' Kb Mb 
cþa.óÀWJI add. 'T
 Lb 


.,E om. K b Mb 
22. I-'
JI om. Kb Mb 
K2 


9. "[;)JI om. Lb 10. post 
24. a.;'.,
v Kb: ø.b"
)JI vulg. 132 


VII. 2. 


àp.cþr.a-ß1]Tfî TOr.S- cþar.vop.Évor.S- ÈvapyéJs-, 
al òÉOV (1]Tfîv 7rfpl 
, ' 8 ' Ò ' " I (, I ,..." 
TO 7ra OS-, H r. aYL'Ol.aV, Tr.S- 0 Tp07rOS- yr.VfTar. T11S- ayvol.a
. 

I , , N I (, I "" ' 8 
3 0 on yap OVK or.fTar. Yf 0 aKpaTfvop.fVOS- 7rpr.v fV Ttp 7ra H 
, 8 rI,. , , , Ò ' ",' " 
YfVHT aI., 't'aVfpov. HUr. f TLVfS- 01. Ta P.fV lTVyxwpovul. 3 
' ò '" , , " , 8 '''' " ( 
Ta OV. TO P.fV yap f7rtUT1JI1-1]
 p.1J fV HvaL KpfLTTOV 011-0- 
À " ' ò ' 8 " " 
 't ß '\ 
oyovuw, TO f 11-1] fva 7rpaTTHV 7rapa TO vOÇav f/\Tr.OV 
, f À " , Ò ' " " "rI,.' , , 
oVX op.o OyOVULV, Kal. La TOVTO TOV aKpaT1] 't'aULV OVK f7rr.- 
35 UT
P.1]V lxovTa KpaTfîu8at V7rÒ TéJV 
òovéJv àÀÀà òófav. 
., \ A. ' , " Ò ' t ", I Ò ' , 'f I 
UI\ a P.17V HYf oÇa KaL p.1J eTrI. UT11P.1], 11-17 Luxvpa V7rO- 4 
1146 À ' I,. f, I , ÀÀ " , 8 ' , " ò 
& 11'f'1.S- 1] aVTLTHvovua a 1Jpfp.ata, Ka aTffp fV TotS- 1.- 
't'-. I" , , , ,,., , , 8 
UTa
ovur., lTVYYVWP.1] T<e p.1J P.fVHV fV aVTar.s- 7rpOS- f7rL v- 
p.ías- luxvpás-. Tfi òÈ p.oX81]píq. ov uvyyvwp.1], ovòÈ n';)v 
" ÀÀ ' ò '" ..I,. " rI,. I ", , 5 
a wv ov fVr. TWV 'f' fKTWV. 't'POL'11UfWS- apa aVTLTHVOVU1]S- ; 

, ", , ÀÀ ' " " 'f' , 
5 aVT1J yap r.uxvpoTaTov. a aT07rOV. fUTaL yap 0 aVTOS- 

 rI,.' " I A,. I Ò ' ' ò ' '" 'i' A,. I 
ap.a 't'pOVLP.OS- KaL aKpaT1]S-, 't'1]UHf ov av HS' 't'POVI.p.ov 
... , , f' 'rI,. À ' ' ò ' I 
fr.vat TO 7rpaTTHV fKOVTa Ta 't'av OTaTa. 7rpOS- f TOVTOtS' 
òÉÒHKTar. 7rpÓTfpOV gTr. 7rpaKTLKÓS- Yf Ó cþPÓL'r.P.OS- (TWV yàp 
" ) " " ÀA. " , , " , , , 
HJxaTWV Tr.S- KaL Tas- a as- fXWV apfTas-. fTt H P.fV fV 6 
,." 8 '" , , 'A" À f, I , 
10 T<e f7rr. vp.r.as- fXHV r.axvpas- Kat 't'av as- 0 fYKpaT1JS-, OVK 
" f 'rI,. , , ,
, f' "A,. " 
HTTaL 0 UW't'PWV fy"paT1]S' OVv 0 fYKpaT1JS- UW't'PWV. OVTf 
, ,,, I rI,. ", A,. ' A. " , A.A. ' , 
yap TO ayav uW't'POVOS- OVTf TO 't'av as- fXHV. a a IJ.1JV 
Ò ,... ", '( , 8 ' rI,. '\ C 
H Yf. H P.fV yap XP1]UTat at f7ir. vp.tUI., 't'avl\'Yf 1] KW- 
À I fft " A. 8 " ,., 8 ' f" ,,, 
vovuu fçr.S- p.1J aKO ov fl.V, WU 17 fYKpaTHU ov 7rUua 
Ò I , Ò ' , 8 ,... "rI,. " À ' 8 ' I' Ò ' 
15 U7rOV ar.a. H au fVHS- Kat p.1J 't'av at, OV fV UfP.VOV, ov 
, rI,. "\ " 8 " ' ò ' , " , , Ò 't. 
EI. 't'avI\al. Kat au fVfLS-, OV fV p.fya. fTL H 7raUll oç'[l 7 
, , "c" A,./ À ., , , " 
fP.P.f.VfTLKOV 7rOLfl. 'I] eYKpaTHa, 't'av 1], Otov H KaL Tll 
,I, Ò " " , Ò 't. c, I' ,,, 
."fV H. Kat H 7rau1]S- Oç1J
 1J aKpaUl.a fKUTanKOV, fUTat 
Ò " , 'P (
rI,. À ' N ' À ' 
TLS- O'"7rOV ata aKpauta, Oc.OV 0 ':'O't'OK fOVS- f07rTO fP.OS- fV 


28. fort. B/oJl (')'lJlETat) et infra 29 T&S ð TpÓ7rOS [')'lJlETat] 29. ð om. 
Kb 31. ð-fJ pro Kb 1146& 6. 4>710'1 pro Kb 8. 'TE Mb 15. 
O"7rollBawv Kb VII. 2-3' 


133 


^ <ÞÀ " "", '1'" () f' 
TCf> t OKT1} T lf f7TatvETO
 yap OVK fJlJlEVWV Ot
 f7THCT 1} 1J7T0 20 
8 TOV 'OÒVCTCTÉW
 òtà TÒ ÀV7TfîCT8aL "'fVÒÓJlfVO
. ÉTI. ó CTOfþt- 
(J"nKò
 ÀÓYo
 ["'fVÒÓJlfVO
] à7Top{a' òLà yàp TÒ 7Tapåòofa 
ß ' À ø ' À ' rf Ò '''i' rf " f 
OV fCT at f fYXHV, I.va HVOL WCTI.V OTav f7TtTVXWCTLV, 0 
, ÀÀ "" Ò ' ò 'f 
YfVOJlfVO
 CTV OYl.CTJlO
 a7TOpl.a YI.VfTat' f fTat yap 1] 
Ò ' ,., , ' ß ' À Ò "'" 
tavOta, OTav JlfVfLV Jl1] OV 1}Tat ta TO Jl1} apfCTKHV 25 
TÒ (]1}Jl7Tfpav8lv, 7Tpoïlval. òÈ Jl
 òVV1]TaL òtà TÒ ÀVCTal. Jl
 
" ' À ' ß ' Ò '" À ' f' rI,. , 
9 fX HV TOV oyov. CTVP. ar.vH 1} f K TtVO
 oyov 1] a't'poCTVv"Y} 
" , , , , , , , 'iI' f 
JlfT aKpaCTta
 apfn]" TavaVTLa yap 7TpaTTH WV V':fO- 
À ß ' Ò ' , , , f À ß ' Ò ' , 8 ' 
aJl aVH I.a T1}V aKpaCTI.aV, V7TO aJl aVH f Taya a 
,.. " Ò ,... , ,., , 8 ' , , " 
KUKa HVat Kat OV HV 7TpaTTHV, WO"Tf Taya a Kat OV Ta 3 0 
" 't. " f'" ,., 8 ' , Ò ' 
10 KaKa 7TpaçfL. fTt 0 TCf> 7Tf7THU at 7TpaTTWV Kat I.WKWV 
" f Ò " , ß À ' '" Ò 'é ,." Ò ' 
Ta 1] fa Kat 7TpOatpOVJlfVO
 f TtWV av OçHfV TOV Jl1] ta 
À ", ÀÀ ' Ò " , " " ò '" 
OytCTJlOV a a I. aKpaCTI.av. fVtaTOTfpo
 yap La TO P.f- 
8 ,... " f Ò " ,,, "" ,,? 
Ta7rHU 1]vaL avo 0 aKpaT1}
 fVOXO
 TlJ 7TapoLJlLq. fV 1I 
rI,. " "", '
' ò ' , Ò "', , ",,, , 
't'aJlfV OTav TO v wp 7TVI.YlJ, TL H f7TL7il.VHV; fL JlfV yap 35 
f.7Tl7iHCTTO &. 7TpåTTH, p.ETa7TfLu8fì.
 
v f.7TaVuaTo' vvv òÈ 1146 b 
11 (&ÀÀa) 7Tf7THCTJlÉVO
 ovòÈv 
TTOV [ð.ÀÀa] 7TpáTTH. In. d 
" , "" " , f f À ^' , 
7TfpL 7TaVTa aKpaCTI.a fun KaL fYKpaTfLa, TI.
 0 a7T W
 aKpaT1]
 ; 
' ò ' 'f' " " , rI,. , 
, .. , 
OV H
 yap a7TaO"a
 fXH Ta
 aKpaUI.a
, 't'aJlfV (J HVal. Tr.va
 
á7TÀW
. 5 
A f , .." ,.., ß ' , 4 
I. JlfV ovv a7TOpl.at TOtaVTaL TLVf
 (]1}Jl ar.vovCTLv, TOVTWV 
òÈ Tà JlÈv àVfÀfîv òfî Tà òÈ KaTaÀL7Tfîv. 
 yàp ÀVUI.
 Tij
 
, , 
, " II ,., ,.. " 
III. a7TOpl.a
 fVpfCTI.
 fUTLlJ. PWTOV JlfV OVV UKf7TTfOV 7TOTfpOV 
' ò ' "'" , ,... ' ò ' .. ,,.,,, ,., 
fl. OTf
 1} OV, Kat 7TW
 fL OTf
' HTa 7TfpL 7TOl.a TOV aKpaT1] 
, " "" 8 ' À ' Ò 
' ,,.. 
Kat TOV fYKpaT1] fTfOV, f}'W 
 7TOTfpOV 7Tfp" 7TaCTav 10 
f Ò ' ' À ' -11., 'rI,. , " 
1] OV1}V Kat V7T1]V 1] 7Tfpl. nva
 a't'wpLCTJlfva
, Kat TOV 


12 


, ,.. " "f " -II. rl , 
fYKpaT1] Kat TOV KapTfpLKOV, 7TOTfpOV 0 aVTO
 1] fTfpO
 


22. 1þEOOÓ,uEJlOS seclus. Coraes 25. post ,ulJlE&JI add. ,u
JI Aldina 27. 
.q 
scripsi: 
. codd. 30. KaKA] Kal KaKA pro Kb 35. post "YAp add. 
,u
 Lb 1146 b 2. 
Àa add. Rarnsauer: ou (vel,u.q) r ltÀÀa seclusi 134 


VII. 3. 


ÈUTI.V' ÓJlO[W
 Òf Kat 7ffpt TWV ð.ÀÀWV õua UVYYfvij Tij
 
8 ' ", " 
"'" ','1' ' 
fwpta
 HTTt TaVT1]
. fUTL u apX1] T1]
 UKf'YfW
, 7fOTfpOV 2 
(, , ,(, " ,.. '\
+. "/0," 
15 0 fYKpaT1]
 KaL 0 aKpaT1]
 HUL Tee 7ffpL a 1] Tee W
 fXOV- 
'\ 
 rI,. , À ' 
'\, ,.. '\ 
,.. 
Tf
 T1]V uLa't'opav, fYW uf 7fOTfpOV Tee 7ffpL Taut HVat 
, , '\ <<:, ,+. +. , ÀÀ ' " t1 +. +., ÀÀ ' 
JlOVOV aKpaT1]
 0 aKpaT1]
, 1] OV a a Tee W
) 1] OV a 
't ' rk ,.. " " , ", '\, , '\, , 
f ç aJ1.'t'OLV. f7fH T fL 7ffpL 7raVT f(TTLV aKpaULa KaL fYKpa- 
+. " " , 'r' " '\ (<<: À " , 
TfLa 1] OV. OVTf yap 7ffpt a7faVT fUTLV 0 a7r W
 aKpa- 
, , ÀÀ ' 'tf <<:, ' À ",.. '\ " 
20 T1]
, a a 7ffpt a7ffp 0 aKO aUTO
, OVTE Tee 7fpO
 TaVTa 
<<: À "" ( ' '\ '\ + .,. ^, À ' ) ' ÀÀ ' '" 
a7r W
 fXftV TaVTOV yap av 1]V T'[I aKO aUtq., a a Tee 
<<: Ò ' " 
 '\ , " , , /'. ' '\ 
W I. fXHV. 0 JlfV yap aYfTaL 7rpOaLpOVJlfVO
, VOJlt
wv aft 

 '" , ,<<: 
 '\ Ò ' " ò "" ,
 , 
uHV TO 7fapOV 1]uV LWKfW. 0 OVK OtfTaL JlfV, uLWKft 
5 
 , IT , '\ .,. "
 ' t ' À 0 " ' ÀÀ ' " , 
uf. fpt J1.fL' OVV TOV uOÇav a 1] 1] a a Jl1J f7rUTT1]Jl1JV 3 
.. ,
, , ' ò ' 
 rI,.' '\ '\ À ' 
25 HvaL 7rap 1]V aKpaTfVOVTaL, OV fV uta't'fpH 7fpO
 TOV 0- 
YOV' lVLOL yàp TWV òoça(ÓVTWV OV Ò L<TTá (OV (TL V, åÀÀ' oiOVTat 
, ß " ,
 , ,.,. 
, '\" , <<: 
 t' r. 4 
aKpL W
 fLufvaL. ft OVV uta TO 1]pfJla 7fUTTfVftV 01. uOÇa
ov- 
,.. ÀÀ ^, , ,'\ ( ' À " I' ' t 
Tf
 p.a OV TWV E7rtUTaJlfVWV 7rapa T1]V V7ro 17 'Y tV 7rpaçOVULV, 
' 0 ' 
, , , 
 ' t " , , ,
'\ 
OV fV utotUft f7rI.UT7]Jl17 UOç'tJ
. fVtoL yap 7rtaTfVOVUtV OVufV 
'I" ,. Ò t' r. +. rf ", , Ò À ^ 
'<<: H ' 
30 1]TTOV o,s oÇa
ovul.v 1] fTfpOI. OL
 f7rtuTaVTat" 17 01. u pa- 
À ' ÀÀ " '\ 
 " À ' '\ " 0 ( , , 
K fLTO
. a f7rft ULXW
 eyopÆv TO f7rtUTau at Kat yap 5 
<<: " " , 
'''' , ,<<: , 
o fXWV JlfV OV XpWJlfVO
 uf TlJ f7rtuT17Jlll Kal. 0 XPWP.fVO
 
À ' " 0 ) 
, ,\" '\, 0 ^ 
, 
fYfTaL f7rLUTaU aL , uLOL<Tft TO fXOVTa J1.EV J1.1] fwpOVVTa uE 
Kal TÒ OfwpOVVTa &. Jl
 òfî 7rpáTTfLV [TOV lXOVTa Ka18fwpovvTa]" 
'" ,
 " 
 ' , ÀÀ ' , , ' 0 " ", '\ 
 ' 
35 TOVTO yap uOKH UfLVOV, a OVK fL p.1] fWpWV. fn E7rfL uVO 6 
, " , " ", ,
, 
1147& Tp07rOL TWV 'TfpOTaUfwv, fxovTa JlfV aJlcþoTfpa
 OVufV KW- 
À " ,'\" , , " 
VH 7rpaTTHV 7rapa T1]V f7TLUTt7Jl'tJv, XPWPÆVOV JlfVTOt Tll 
O ' À ' ÀÀ ' ,,,, " ,', 0 ' 
Ka 0 OV a a J1.1J T?J KaTa JlfpO
. 7rpaICTa yap Ta Ka 
tf 
 rI,. , 
 '\ '\ '\ 0 ' À '\ '\ , , rI,.' ( " 
fKaOTa. uta't'fpH uf KaL TO Ka 0 OV. TO JlfV yap E't' faVTOV 
, 
, ." " , " 'i'''' '\ , 0 ' 
5 TO u f7rt TOV 'TfpaYJlaTO
 fUTtV. OtoV OTL 7rUVTL av pW7r
 


15. &s scripsi: 7rélJs codd. 18. post 
O"T1Jl add. 7] Mb post Kal add. 
/] L b Mb 34. Kal TÒ 8
(A)pOÛJlTa om. Mb r TOU tXOJlTa Kal 8
(A)povJl'Ta 
seclusi VII. 3. 


135 


"'", 't' ,,., , '. " 8 
,., 
, 
uVJL'Yf.pf.L Ta ç1]pa, Kat OTL aVTOS' av PW7rO'!;, 1] OTt ç1]POV 
ð ' Ò ' ÀÀ " ' ò ' Ò 
 ,,, '" " ,., 
T TOI.OV f.. a f.t TO f. TOLOV f., 1] OVK f.X f.L 1] OVK f.Vf.pyf.t. 
, Ò ' , Ò ' , , " ,., " 
KaTa Tf. 1] TOVTOVS' LOUTf.t TOVS' Tp07rOVS' aJL1Jxavov OUOV, WUTf. 
Ò ,., ,., , ' ò ' Ò '" " ÀÀ Ò ' 8 
OKf.tV OVTW p.f.V f.t f.vat p.1] f.V aT07rOV, a WS' f. avp.a- 
, " ,,, " , " ÀÀ ' ,.,,, 
7 (jTOV. ETt TO f.Xf.tV T1]V f.7rUTT1]P.1]V a OV Tp07rOV TWV VVV 10 
( 8 ' f' ,.., 8 ' ,,,,,, , 
p1] f.VTWV V7rapxf.L TOtS' av PW7TOtS'. f.V TCf> yap f.Xf.tV p.f.V 
p.
 xpij0"8at òÈ òl.acþlpovuav ópwp.f.V T
V 
ftv, ûSUTf. Kal 
" \,,, 9 ' 8 ' ò ' , 
f.Xf.1.V 7TWS' Kal. p.1] f.x f.t V, OI.OV TOV Ka f.V OVTa Kal. p.al.vo- 
", , ÀÀ ' , ,., Ò ' 8 ,., ., 
p.f.VOV Kat Ol.Vwp.f.VOV. a a p.1]V OVTW taT I. f.VTat 01. YE f.V 
" ' 8 
 8 " ,., 8 ' , "'" Ò ' 
Toes 7ra f.UI.V OVTf.S'. VP.OI. yap Kat f.7rt vp.tat a'Ypo tUtWv 15 
'''' " , ., Ò ' À "" 8 ,., 
KaL f.VLa TWV TOI.OVTWV f.7T1. 1] WS' Kat TO uwp.a p.f. LUTautv, 
" Ò " , " Ò " À ..,., f , " 
f.VtOI.S' f. Kal. p.avtaS' 7TOLOVUI.V. 1] OV OVV OTt OP.OtWS' f.Xf.tV 
À ' " ,." , Ò ' À ' ' À ' , 
i! f.KTf.OV TOVS' aKpaTf.tS' TOVTOtS'. TO f. f.yf.tV TOVS' oyov
 TOVS' 
, , "., , , Ò ' " \, (, ,.. , 
a7TO T1]S' f.7TUTT1]P.1]S' OV f.V U1]p.f.WV. Kat yap 01. f.V TotS' 7Ta- 
8 ' 
 , Ò ' t. ,,, À ' ' E Ò À ' 
f.UI. TOVTOIS OVTf.S' a7TO f.tçf.IS Kat f.7T1] f.yovutv P.7Tf. OK f.OVS', 20 
'f" 8 ' , " À ' " 
Kat 01. 7TPWTOV p.a OVTf.S' UVVf.tPOVUt p.f.V TOVS' OYOVS', LO"aO"t 
Ò' OV7TW. òf.Í yàp uvp.cþvijvat, TOVTO òÈ Xpóvov Òf.îTat. ûSUTf. Ka- 
8 ' 'f , " f À ' À ' " 
a7rf.p TOVS' V7TOKPLVOP.f.VOVS', OVTWS' V7TO 1]7rTf.OV f.Yf.1.V Kal. TOVS' 
9 àKpaTf.Vop.lvovS'. lTt Kat @Òf. cþVUtKWS' áv TI.S' È7TtßÀÉ"'f.tf. 
T
V alTíav. 
 JLÈv yàp Ka8óÀov òóça, 
 Ò' 
T'pa 7Tf.pl TWV 25 
8 ',., " 'i''' 8 " ò ' PI Ò " 
Ka f.KaUTa EUTI.V, wv al.u 'Y}fTtS' 1J 1] KVpl.a. OTav f. p.ta 
, ., é ,,... ", 8 '" 8 ' "'" ' 
Yf.V1]Tat f.ç aVTWV, avaYK1] TO uvp.7Tf.paV f.V f.V a p.f.V 'Ya- 
, 'Of, , .. Ò '''' ,." ' 8 ' 
val. T1]V 't'vX1]z,., f.V f. TatS' 7rOI.1]TI.KatS' 7TpaTTf.tv f.V VS'. 
9 , ' À ' , 8 Ò " ' ò ' À ' ( 
OI.OV, f.t 7raVTOS' y VKf.OS' Yf.Vf.U at. f.I., TOVTL f. Y VKV WS' 
" " 8 '" " ' ò I " 
f.V TL TWV Ka f.KaUTOV, avaYK1] TOV vvap.f.VOV Kal. p.1] 30 


O À ' tf " " pI "i' (, 
1 KW vop.f.VOV ap.a TOVTO Kal. 7TpaTTf.tv. OTav ovv 1) p.f.V Ka- 


1147" 6. a.ôTðs Rassow: ð a.ô.,.òs pro Kb Mb: o
os r: a.VTÒS ot'TOS Lb 
7. :f1 post TOlóv3E om. pro Kb Mb 14. ')'E om. Kb Mb 21. p.a.v8&.- 
VOJI'TES coni. Thurot crvVEPi'OVCT& pro Kb Mb 22. crvp.cþvl1va.L Kb: crvp.- 
tþVVa.1 vulg. TOV'TO Kb Mb r: TOÓT'I' Lb 3E'Ta.1 r: 3EÎ codd. 30. 
Ëv 'Tl .,.
v ] 'Tðv pro Kb 136 


VII. 3-4. 


8 '\ ., '" À ' , 8 
 
 ,,., ,.. À ' 
OI\.OV fVll KW vovua YfVfU aI., 'YJ uf, OTI. 7Tav Y VKV 
If. .... , \ 
, À ' ( ,., 
" "' ) ' 
,., 8 ' 
1]OV, TOVTI. uf Y VKV aVT1] uf fVfPYH , TVXll u f7rt. vp,l.a 
., '" l<., ... À ' ,h' '" If. ", , 8 ' II 
fvovO"a, 11 p,fV OVV fYU -yfVYHV TOVTO, 1] 0 f7Tt. vp.l.a ayfI.. 
,.. 'pf " , '" , tf ß ' 
35 K'Vfl.V yap fKaO"TOV ()vvaTal. TWV p,Opl.wv. WUTf uvp. aWH 
1147 b V7TÒ ÀÓYOV 7TWS' Kaì òóf.1]S' àKpaTfvfu8al., OVK f.vaz'TíaS' òÈ 
KaB' aúr
v, àÀÀà KaTà UVp,ßfß1}KÓS' - 
 yàp f.7T,8vp.ía 11 
, f , ÀÀ ' , If. 
, t "', 8 '" À ' H , 
, 
fvaVTl.a, a OVX 1} uOça-T<e op <e oY<e. WUTf Kat. ut.a. 
TOVTO Tà 81]pía OVK àKpaTij, ÓTI. OVK ÉX fa. Ka8óÀov lnró- 
5 À1}'Ý'V àÀÀà TWV Ka8' gKauTa cþavTauíav Kaì P.V
p'1]v. 
'" 
,,,' If. II 'f À ' , , If. 
7TWS' uf I\.VfTat. 1] ayvol.a Kat. 7Ta I.V YWfTal. f7Tt.UT'YJP.WV 0 12 
, , If. " À ' , ", ' 8 ,
 
aKpaT1]S', 0 aVTOS' oyoS' Ka, 7TfpL OI.VWP.fVOV Kal. Ka fVUOV- 
, , N
 , "' 8 II 
" ''',h 
TOS' Kal. OVK tul.OS' TOVTOV TOV 7Ta OVS', OV uf I. 7Tapa TWV -yV- 
À ' " , \
, If. " f , 
 't 
UI.O oywv aKOVHV. f7TH u 1] Tfl\fVTal.a 7TpOTaUI.S' uOÇa Tf 13 
., 8 " , , " 'c ' of.. , " 
10 aUT 1]TOV Kat. KVpLa TWV 7TPUr,.,fWV, TaVT1]V 1] OVK fXH 
, " ' 8 ., 01\ p, ,f If. , ,. ," " 
fV T<f 7Ia H WV, 11 OVTWS' fXH WS' OVK 'YJV TO fXHV f7Tt.- 
<TTau8al. àÀÀà ÀfYfl.V 
U7Tfp Ó Oìl 1 Wp,fVOS' Tà 'EP.7TfÒOKÀfOVS'. 
, 
 \ , , 8 ' À 
,., 'If.,'" 
Kat. ul.a TO }J-1] Ka 0 OV p'1}u f7T'UT1]}J-OVLKOV OP.OI.WS' Hva, 

 '" " 8 ' À ,,, ,., ,,, II '?:' 
uOKUV T<f Ka 0 ov TOV EUXaTov opOV Kat. fOI.KfV 0 f';:,1]TH 

, ß ' "" , , , .. 
15 
wKpaT1]S' uvp, a'VHV. ov yap T11S' KVPLWS' f7Tt.UT1]P.1]S' Hvat. 14 

, " " 8 ' 
., pf ' À 
UOKOVU1}S' 7TapOVU1]S' YWfTat. TO 7Ta OS', OVu aVT1] 7Tfpt.f KfTat. 

, , ' 8 ''' À ' '" , 8 '" ".." ,
, 
ul.a TO 7ra OS', al\. a T1]S' al.u 1]Tl.K1]S'. 7Tfpt. P.fV OVV TOV ftuOTa 
\ , 
 '" ,
 ' , 
, , , 8 '" 
Kal. p,1], Ka.. 71'WS' HuOTa fVUfXfTal. aKpaTfVfU at., TouaVTa 
, , 8 
Hp1]U w. 
II ' 
.", If. À '" , , .", , 
OTfpOll u fUTL Tl.S' a7T WS' aKpaT1]S' 1] 7TaVTfS' KaTa IV. 
f \, " ,,, " À ' ',h t'" ,., , 
p,fpOS', Kal. U fO"TI., 7rfpt. 7Tot.a fO"Tt., fKTfOV f-yfç1]S'. OTt. }J-fV 
"i' 'If. ò ' , À ' , \ pf" '" , 
OVV 7TfpL 1] ovaS' Kal. V7raS' HO"LV 01. T fYKpaTfl.S' Kat. Kap- 
, 'If., ,.. , À ',h , "
,,, 2 
Tfpl.KOI. Kal. 01. aKpaTHS' Kal. p.a aKOI., -yavfpov. f7rfl. u fO"Tt. 
Tà p.Èv àvaYKaîa TWV 7rOI.OVVTWV 
òov
v, Tà Ò' aípfTà p,Èv 


6 


32. 3/ om. pro KbLb post 7râv add. T
 Lb 34. O
II om. Lb r 
1147 b 4. ante lCaOóÀov add. Té;w Lb 7. leal 7I"Epl] ð 7I"Epl Kb: ð leal 7rEpl 
Mb r 11. ÈIIJ ð l" Ob 16. alJT
 Lb r VII. 4. 


137 


8 ' II: 'I." Õ ' II: ß À ' , áì ' 'I. 
Ka aVTa EXOVTa V7TEp 0 1}V, aVaYK ta JlEV Ta uw- 25 
, (À ' " " ,,' 'I.' ,J.,. , 'I. 
JlaTUCU EYW OE TU TotaVTa, Ta TE 'úEpt T1]V TpO-y1]V Kat 
T
V TWV àfþpoòu]"{wv xpE[av, Kaì Tà TOtaVTa TWV erwJla- 
" '
-" À ' " 8 'I.' ,J.,. , ) 
TtKWV 'úEpt a T1}V aKO aertav E EJlEV Kat T1}V erw-ypOO1Jv1}V, 
, Ò " ,., , " II: ' ò ' 8 ' 11:' ( \. ' 'i:::' 
Ta avaYKata JlEV OVx t, atpETa E Ka aVTa I\EYW u 
oLov VLKf}V TtJl
V 7TA.OVTOV Kaì. Tà TOtavTa TWV àya8wv Kat. 3 0 
lI: ò ' ) , , ... , " ''I.' 8 ' À ' 
1] fWV' TOV
 JlEV OVV 7TpO
 TaVTa 7rapa TOV op OV oyOV 
c: ß '\.\. 'I.' 11:,., c: À " , ' A. ' , 
V7TEp aIV\.OVTa
 TOV EV aVTOt
 a7r W
 JlEV OV EYOJlEV aKpa- 
,., 8 ' Ò ' 'I. , , ,., , ' ô 
TEt
, 7rpOerTt fVTE
 E TO XP1}JlaTWV aKpaTEt
 KaL KEp OV
 
'I. ,., 'I. 8 "c: À " Ò ' J/ II: (, 'I. 8 ' 
KaL TtJlf}
 Kat VJlOV, a7r W
 OV, W
 ETfpOV
 Kat Ka 
II: , A. ' 
, " 8 11:, ' OA. ' " 
OJlOtOTY]Ta EYOJlEVOV
, WfT7TEp av PW7TOÇ 0 Ta vJl7rta VtKWV. 35 
" 'II: , A. ' "' ò ' ' ò ',J.,. 
EKEW<:> yap 0 KOI.VO
 oyo
 TOV I. I.OV JltKpOV LE-yEPEV, 1148 a 
, A.A. '''' ,., 'It ,., Õ 1 . c: , 'I., , 
a oJlw
 ETEpO
 1}v. er1}JlEI.OV 
 1] JlEV yap aKpaerta 
'ÝlYfTaL OVX wç áJlapTía JlÓVOV àA.Àà Kaì. w
 KaKla Tt
 
-II. c. À " .. -II. , , ,. Ò " 'i::: ' "'i::: ' 
3 1] an wç overa 1} KaTa Tt JlEpO
, TOVTWV OVuEtS'. TWV uE 
7rEpl Tàç erwJlaTtKàç à7rOÀavuELç, 'úEpì its A.lYOJlEV TÒV 5 
ercfJfþpova Kaì àKÓÀaerTOV, ó Jl
 T<:> 7rpOaLpEÎ.er8at TWV 

òÉWV ÕtcfJKwV Tàf3 V7rEpßoÀáç-Kaì TWl' ÀV7r1}péJv fþEVYWV, 
, \ Ò '..f, " A. ' 'I. ..f,' 'I.' ,. 
7rEWT/Ç Kat t't'1}ç Kat a Ea
 Kat 't'VXOV
 Kat 7raVTWV TWL' 

 (,J.,.' 'I." ' A.À ' ''I. , 'I.' 
7rEpt a't'1]v Kat YEverLv-a a napa T1}V 7rpOatpEertV Kal. Tf}V 
Ò ' ''I. À ' ", 8 ,., 'I. 
LavOtav, aKpaT1}ç EYETat, ov KaTa 'úpoer Eerw, OTt 7rEpt 10 

 ' ò 8 ' '" ' ÀÀ ' II: À '" ,.. Ò 1 . 
':I: Ta E, Ka a7rEp OPY'/ç, a a7r wç JlOVOV. er1}JlEI.OV 
 
" A. 'I. A. , 'I.' , " 
, 
Kat yap Jla aKOt fYOVTat 7TEpt TaVTaç, 7rfpt EKEtVWV u 
' ò ' , Ò ' ,," "'I., " \ , , , 
ov EJlLav. Kat I.a TOVT HÇ TaVTO TOll aKpanl Kat TOV aKO- 
A. ' 8 'I. , "",J.,. ' A.À "" 
aerTOv Tt EJlEV KaL EYKpaT1) Kat uw-ypova, a OVK EKEtVWV 
, s:: , 
" 'I.' " ( Ò ' \ A. , .. 
ovuEva, uta TO 7rEpt Taç aVTaç 7TWÇ 1] ovaç Kat V7ra
 HvaL. 15 

 Ò ' , 'I., \ ", A.À ' , c:, ", A.A. ' 
Ot Etert JlEV 7TEpt TavTa, a ovX W(TaVTW
 EtertV, a 
ot JlfV 7TpOatpOVVTat ot ò' ov 7TpOatpOVVTat. ÔtÒ JlåÀÀou àKÓ- 


31. oÕv om. Kb Mb 
JI
V&lCl1lCc:,S v ulg. 
pr. Kb: TfiJV"'
 Db 


33. Tb fort. secludendum 35. V&KfiJV Kb: 
1148& 1. P.&KpfiJ Kb ô. .,.fiJv L b l\1ù r: TfiJV 8
 138 


VII. 4. 


" "''' 
I " 8 ,.. ..." 
, , 
AaUTOV av U7TOLJlfV OUTL
 Jl1} f7TL VJlWV 1} 1}pfJla vLWKU Ta
 
t ß À ' ',h I I À I '1\ ,.. ,., 
 , 
V7Tfp 0 a
 KaL -yfVYH JlfTpLa
 V7Ta
, 1} TOVTOV OUTL
 vLa 
" 8 ,., ,J.,. I
 '" '" , ,... , , 
20 TO f7TL VJlftV u-yovpa. TL yap av fKftVO
 7TOL1]UfLfV, fL 7TpOU- 
, , 8 ' """, ,.. 
YfVOLTO f7TL vJlta VfaVLK1} KaL 7TfpL Ta
 TWV avaYKaLWV fV- 

 I À ' , , ,,
, ,.. , 8 " \,.. t
 
vfLa
 V7T1] tuxvpa; f7TfL vf TWV f7rL VJlLWV Kat TWV 1}vo- 5 
vwv a
 Jl
V fluL < TWV) T<ê y
VfL KaÀwv Ka
 u7Tovòa[wv (TWV 
, t 
 , " ,J.,. It' ) ,
" I I , 5::' 
yap 1]VfWV fVLa -yVUH atpfTa , Ta v fvavna TOVTWV, Ta vf 
25 JlfTa[v, Ka8å7Tfp ÒLfíÀOJlfV 7TpÓTfpOV, OLOV XP
JlaTa Kaì 
, 
 \ I \ I ,r' ò '" " 
KfpvO
 KaL VtK1} Kat TtJlW 7TpOÇ a7raVTa f Kat Ta TOLaVTa 
Kaì. .,à JlfTa[v OV T<ê 7TåaXHV Kal È7TL8VJlfîv Ka
 cþLÀfîv 
..r,' ' ÀÀ '''''''' t ß ' ÀÀ ( 
',., , , 
'Y fyovTaL, a a T<:> 7TW
 KaL V7Tfp a fLV vW OUOL JlfV 7Tapa 
, À ' -II. ,.. -II. 
 , ,.. A, I À ,... 
TOV oyov 1) KpaTOVVTaL 1} v LWKOVtJ"L TWV -yVUH TL Ka WV 
, , 8 ,.. OP t , , " ÀÀ ... Ò ,., Ò ' r. 
3 0 Kat aya WV, owv 01, 7Tfpt TtJl1}V Jla ov 1] ft U7TOV a
OVTf
 
... \' , ,... \, ,... ", 8 " , 
1] 7Tfpt TfKva Kat YOVft
. Kat yap TaVTa TWV aya WV, KaL 
, ,.. '( ,,... Ò ' r. ' ÀÀ '''' " 
f7Ta LVOVVTaI. 01, 7TfpL TaVTa U7TOV a
OVTf
. a OJlW
 fUTL 
t ß À ' " I " tf t N ' ß ' 
TL
 V7Tfp 0 1) KaL fV TOVTOL
, U TL
 WU7rfp 1] 1.0 1} Jla- 
, , ' 8 I -II. tf 
, t ,h À 
XOLTO KaL 7TpO
 TOV
 fOV
, 1} WUTffp .:.aTvpo
 0 -yL 0- 
1148 b 7TåTWP È7rLKaÀOVJlfVO
 7Tfp
 TtJV 7TaTlpa. Àíav yàp ÈÒÓKft 
I ) 8 I , .,. ' ò I \,... " ' ò ' , 
JlwpatvHv . JloX 1}pta JlfV OVV ov EJlLa 7TEPL TaVT fUTL La TO 
, , 
I A,.' ,.. t ,...
, " Ò ' t' 
ELp1]P.fVOV, OTL -yVUH TWV atpfTWV fKaUTOV fUTL I. aVTO, 
,h " À Ò ' ',J.,. ",.. " t t ß À [ t , 
-yav aL f Kat -yEVKTat aVTWV EtUW at V7Tfp 0 a. OJlOLW
 6 
5 Ò ' O V ' 
" I '( ", I , , ,h , , ÀÀ ' 
v aKpauta O 1) yap aKpaUta ov Jlovov -yfVKTOU a a 
, ,.. .. r, ,.. , I 5::' t' 
,,.. &8 
KaL TWV 't' fKTWV fUTW. vI. OJlOWT1}Ta vf TOV 7T ov
 7TpOU- 
8 ' " I , tl À ' 'i' , 
E7TLTL EVTf
 T1}V aKpauLav 7rfpL fKaUTOV fYOVULV, OLOV KaKOV 
laTptJv Kaì. KaKtJv V7TOKpLT
V, ðv á7TÀW
 OVK ð.v Er7TOLEV 
I tf .., 
" " 8 
, " , .,. 
KaKOV. WU7Tfp ovv OVv fVTav a, vLa TO Jl1] KaKtaV EtVaL 
t. , ,,.., ÀÀ ' ,.., ' À t I 
, Ò .... À 
, 
10 EKaUT1}V aVTWV a a T<:> ava oyov OJlOLav, OVTW 1] OV OTt 
, "t À ' , , , ", .,.
, 
KaKf I. V7TO 1}7TTEOt' JlOV1JV aKpautaV KaL fYKpaTHav EtVaL 1}- 


23. TiiJvadd. Rassow 24. "Y4pJ 3' Kb.r 28. leal om. Kb M h 34. 
lea) om. Kb Mb 1148 b 4. fþa;;Àat-ó7r
pßoÀa[J fþavÀa ð
 1ea1 fþ
vlC'rà. leal 
Ap.afY'l}p.aTa. Kb 7. 7r
pl ] 7rpÒS Kb ÉIec!(]'TOV Aldina VII. 4-5. 


139 


v. 


, \ \ " ,... rJ,.' \., A ' \ Ò ' 
Tt
 fO"Tt 7rEPL TaVTa TV O"w.,.,POa1JVll Kat aKO a(TLq., 7rEpt E 
O " 8 ' c: , A ' 0 ' \ 0 ' ., " 
VfLOV Ka OfLoLOT1JTa EyofLEV' 1,0 Kat 7rpOO"TL EVTE
 aKpaT17 
O ,... H "\' 0 rJ,.' 
vfLov WCT7rEp TLfL17
 KaL KEP ov
 .,.,afLEv. 
., E " 
, .. ,,, ,c: 
 , rJ,. , \ 
7rEL u EO"TLV EVl.a fLEV 1}UEa .,.,vO"EL, KaL 
" c: A " ,
, " \ 1".' \ 
fLEV a7i' W
 Ta uE KaTa YEV1J KaL 
cewv KaL 
' 0 ' ,,, ., AA ' , " Ò ' , , 
Ta OVK EO"TLV, a a Ta fLEV La 7rT}pWO"EL
 Ta 
, , 
, 
 ' 8 ' rJ,.' " \ , , 
YI.VETaL, Ta uE uLa fLoX 17pa
 .,.,vO"El.
, EO"TL KaL 7rEpt TOVTWV 
2 lKaO"Ta 7rapa7rA17O"ía
 l
ELV lçEL
. AfYW Of Tà
 01JpL

H
, 

 ,,, 0 ..\ A ' , , ., 'I". ' 
OLOV T17V av PW7rOV 1JV EyOVO"I. Ta
 KVOVCTa
 avaO"x L
ovO"av ra 20 

, 0 ' 
 rl , rJ,."." "., 
7raLuLa KaTECT I.ELV, 17 OLOL
 xal.pELV .,.,aO"LV EVLOV
 TWV a7r1J- 
, \ \ n ' ,,,.,,,,
,, ., 0 ' 
yptWfLEVWV 7rEpt TOV OVTOV, TOV
 fLEV WfLOL
 TOV
 uE av PW- 
, ,
 ,,' 
 , 
 ' r ., AA ' A ." 
7rWV KpEaO"I.V, TOV
 uE Ta 7ral.uLa uaVEL
HV a 17 OL
 El.
 EVW- 
, .., " <Þ ' A A ' 'P' 8 ' 
 
3 Xl.av, 1] TO 7rEpt a apl.V EYOfLEVOV. aVTal. fLEV T}pI.WuEl.
, 
^ 
, 0 " , ( " 
, , ." H c: 
at uE l.a VOO"OV
 ytVOVTal. KaL uLa fLaVtav EVLDI.
, W(]'7rEP 0 25 
, , 0 ' \ rJ,.' \ c: " 
 ' A 
T17V fLT}TEpa Ka LEpEvO"a
 KaL .,.,aywv, KaL 0 TOV a1JVuOV OV 
,'Ö' ) ^ 
" ,
 
., é " 8 9 "' A 
TO 1}7rap al. vE VO(]'YJjJ.aTWuEL
 1] Eç E OV
, OLDV TPLXWV Tt - 
\ , , 'é" 5:.,., 0 I \" ,
, 
O"H
 KaL OVVXWV TpWçH
, ETL u a
' paKWV Kat Y17
, 7rpO
 uE 
, C:"",rJ,. 
, "" "'" rJ,.' 
TOVTOL
 1} TWV a.,.,poul.O"tWV TOt
 appEO"LV' TOL
 fLEV yap .,.,vO"El. 
TOL
 
' ff f80v
 O"vfLßa ívovO" LV, oLov TOL
 vßpl.(OjJ.fVOL
 fK 30 
t
 f'I ,.,. rJ,. , , , , "., 
" +. 
4 7raf.Uwv. OO"OL
 fLEV OVV .,.,VO"L
 atna, TOVTOV
 jJ.EV OVuH
 av 
JI , "H ,
'" " f'I ", 
El.7rEtEV aKpaTH
, WO"7rEp OVuE Ta
 yvvatKa
, OTI. OVK 07rVOV- 
O"LV àÀA' ò7T60VTal.' wO"a6Tw
 Of Kat óO"OI. vOO"YJfLaT

w
 
" 
, " 0 "".,." t'1 '''é'' 
5 EXOVCTI. ul. E O
. TO jJ.EV OVV EXHV EKaO"Ta TOVTWV EçW TWV 
H "" , 0 ' \ c: 0 ' \ 1)::' 
opWV EO"TL T17
 KaKl.a
, Ka a7rEp Kal. 1] YJpLOT17
. TOV u 1149- 
lxovTa KpaTELV 
 KpaTEîO"OaL OVX 
 á7rA
 àKpaCTía àÀA' 
 


T06rwv Tà 15 
, 8 ' 
av PW7rWV, 

È 
t' UJf} 


12. Kal] leal Tÿ Lb 13. 6vp.ov Kb: 6vp.òv vulg. 19. ð
 pro K b 
Lb 6'1}p&cfJ80vs pro Kb: 6'1}p&CA)
las Lb 21. oTs Kb 22. àvðpiiJII 
Kb Mb 23. fort. 8
 (leal) 25. ðuí T
 VðO'ovs Mb ð&à add. Kb 
27. 
 om. Kb 30. "Yvp.va(op.lvo&s Kb Mb: 
6&(0p.lvo&s r 33. ð
 
om. Kb Mb 80'0& scripsi: TOÎS codd. 1149& 1. TÒV Kb: TÒ vulg. 
2. IepaTÛJI] Kap'Tepeîv Kb ò."''''' 7J] illà Kb 140 


VII. 5-6. 


8 ' c: I () , " " 8 '" 
Ka OfLOLOT1}Ta, Ka a7Tfp Kat TOV 7Tfpt TOV
 VfLOV
 fXOVTa 
" , , "' 8 ' " ò " A ' ,.. 
TOVTOV TOV Tp07TOV TOV 7Ta OV
, aKpaT1] ov fKTfOV. 7Ta<Ta 
, c: ß ' AA ' , A,.' ' ò A I \, 
5 yap V7Tfp a OV<Ta KaL a'f'pO<Tvv1} Kat fL ta Kat aKoÀa- 
I , \. I 
' e , ô 
 Ò ' , ô 
<Tta KaL xal\f7rOT1}
 at fLfV 1}ptW flS at f VO<T1}fLaTw fL
 
" c:" 'A,.' ,... .., Ô Ò ' , ,,' 
fL<TtV' 0 fLfV yap 'f'V<TfL TOtOVTO
 0r.0
 f tfvat 7TavTa, Kav 6 
tOcþ
<Tl1 fLv
, 8rypl.øô1J ôfLAíav ÒfLAó
, 
 òÈ T
V yaA
v iÔf- 
Ò ' Ò " ,,, 'A,.' f'" A,.' , A ' 
I.fL La VO<TOV' Kat TWV a'f'povwv 01. fLfV fK 'f'V<TfW
 a 0- 
", ,..., 8 ' r." 8 ' 
 
 " 
10 ytcTTOt Kat fLoVOV Tn at<T 1]<TfL 
WVTf
 1}pLWUfL
, W<T1f'fp fVLa 
, " , ß ß ' c: Ò ' Ò " 9 " 
yfV1J TWV 1f'OppW ap apwv, 01, f La VO<TOV
, OI.OV Ta
 f7rL- 
A ' 
, , 
 ' Ò ' " ", 
1}7TnKa
, 1} fLavl.a
 VO<T1}fLaTwufL
. TOVTWV f<T7L fLfV fXfLV 7 
, , , " , " ,... () 
, A ' 
'1' , 
,Lva EVLOTf fLfV fLovov, p.1} KpaTfL<T aL Uf, fYW uf Or.ov fL 
<ÞáAapL
 KaTf'ìXfv f1f'L8vfLWV 7TaLòíov cþaYf'ìv 
 7TpÒ
 àcþpo- 
Ò '" c: Ò ' " Ò " " 8 ' , 
IS L<TI.WV aT07rOV 1} OV1}V' E<Tn f Kat. KpaTfL<T aL, fL?} fLoVOV 
" 
 .,., 8 ' c:" , " 8 t,... 
EXHV. W<T1f'fp ovv KaL P.OX 1}pLa
 1] /lEV KaT av PW7rOV a7rÀCù
 8 
A ' 8 ' l>
' , , 8 
I 8 ,
 
 
fYfTat /lOX 1}pta, 1] uf KaTa 7fpO<T E<TLV, on 1}pLCùu'YJ
 17 
' ò c: À " Ò ' ,,\ " , 
 " A .., \ 
VO<T17fLaTCù 1}
, a7r Cù
 OV, TOV aVTOV Tp07rOV U1] ov on Kat 
, ,,,, l> , 8 ' ò l> 
, , 
 t \." 
aKpa<Tl.a HTTW 17 fLEV 1JPLW 1}
 'YJ uf VO<T1}/laTCùu1}
, a7TI\.W
 
Ò ' c: '" 8 ' ' A ' , 
20 f 'YJ KaTa T1}l' av PW7TW1JV aKO a<TLaV fLOV1}. 
7 rl Q , .,., , '" á " , \ 
TL fLfV ovv aKpa<Tta KaL fYKP TfLa E<TTI. fLoVOV 7rfpt 9 

1 , A ' \ A,.' \ 
I "" \. A 
a7rfp aKO a<Tl.a Kat CFW 'f'p 0 Cf1JV1}, KaL on 7rfpt Ta al\. a 
, , " AA ... ò ' , À ' \ A,. " 
fCFnv a 0 Et o
 aKpa<Tr.a
, EyofLfVOV KaTa fLETa'f'opav 
, , I[ A " 
 "\. "' O 
' \. ", , 
Kal. ovX a7r W
, U 1]1\. ov. n uf KaL 1]TTOV aL<Txpa aKpa<TLa VI. 
25 
 TOV 8VfLOV 
 'ÝJ TWV f1f'L8vfLdJv, 8fWp
<TWfLfV. lOtKf yàp ó 
8 ' " , " \. ' , Ò ' 8 ' c: 
VfLO
 aKOVfLV fLfV TL TOV I\.oyov, 7rapaKOVfLV f, Ka a7Tfp 01. 
" ,,
, l> \," "' A I 
TaXEt
 TWV utaKOVWV, OL 7rptv aKOV<TaL 7Tav TO EYOfLfVOV 
" 8 ' ... c: , ,... 't \ c:, , 
fK EOV<TLV, fLTa a/lapTaVOV<TL T1}
 7rpO<TTaç;fW
, Kat OL KVVf
, 7rpLV 
CFKl"'a<T8aL fÌ cþíÀO
, 
v fLóVOV "'ocþ
<Tl1' vÀaKTOV<TtV' OVTW
 


4. 7ró'80vs (èucpa'T-ij) Lambinus 13. }..I.
V add. Kb Mb 16. }..I.oX87}- 
ptas Kb: }..I.Ox87}pta vulg. 17. f] scripsi: 1} edd. 20. p.óv7}V Kb 
Lb Mb 25. 
 7]] 1} pro Kb: 
 Mli 2i. ot sec1us. Jackson 28. 
7rpó'
ECA)S Mli r VII. 6. 


141 


ó OVp.ö
 ÒLà OEpp.ÓTTJTa Kaì TaxvTijTa Tij
 cþVCTfW
 àKOV- 3 0 
, , ", Ò '" f ^ , , 
<Ta
 P.EV, OVK f7f'LTayp.a aKovCTa
, oPP.Cf 7rpO
 T1lV TLP.W- 
, (, ' A ' "" (A-, , PI rl ß ofI ' A 
pLay. 0 P.fV yap oyo
 1] TJ 't'aVTaCTLa OTL v pL
 1] 0 L- 
, , Ò ' A " ò ' '" AÀ ' ,., Ò ^ ^ 
ywpLa E 17 WCTfV, 0 WCT7rfp CTV oYLCTap.Evo
 on ff. T<f' 
, À ^ À ' Ò ' ' 0 '. ( Ò ' , 0 ' , \ 
TOWVTC:> 7f'O fP.ELV Xa ezraLVff. 1] EV V
 TJ E7f'L vp.La, Eav 
p.óvov fí7f'[1 ÓTL 
òv Ó AÓyO
 
 
 aíCTOTJCTL
, ópp.q. 7f'pÒ
 T
V 35 
, ' À "' 0 '(' 0 '" À O ^ "'\' (b 
a7f'O aVCTLV. WCT 0 P.fV vp.o
 aKO OV E L T<p ^oYC:> 7rW
, TJ 1149 

,., 0 ' II " .. (' , ,... 0 ^, , 
u E7f'L vp.La OV. aLCTX LWV OVv. 0 P.fV yap TOV vp.ov aKpaT1]
 
" A I (^ 
 Ò ' ^ , 0 ' \' ^ À ' 
TOV oyov 7f'W
 1]TTaTaL, 0 f T1]
 f7f'L vp.La
 KaL OV TOV oyov. 
2 
TI. Tat
 cþvCTLKat
 P.åÀAOV O"vYYV6Jp.TJ àKOAov8EÎv Òp'ÇfCTLV, 
f7f'fÌ Ka2 f7f'Levp.[aL
 TaL
 TOLa6TaL
 p.åÀÀov õo-aL KOLvaL 5 
" \., A-,' ,., , ( ò ' 0 'A-,' , 
7raCTL, KaL E't' OCTO:; KOWal.. 0 E vp.o
 't'VCTLKWTfPOV ,.:aL 

 xaAf7f'ÓTTJ
 TWV f7f'LOVP.LWV TWV T

 V7f'fpßOAij
 Kaì. TWV 
,., , '" f" A ' "" , 
p.1J avaYKaLwv, W<T7f'fp 0 a7f'O OYOVP.EVO
 OTL TOV 7f'aTfpa 
, "" .,. "" '" " ,," "''' '" \" 
TU7f'TOL KaL yap OVTO
 E.yYJ TOV faVTOV KaKELVO
 TOV avw- 
O " ,\ Ò ' Ò 't " \ 'P """A-," '" " 
EV, KaL TO 7f'aL LOV ff.ça
 KaL OVTO
 fMf f't'TJ, OTav aVT/p 10 
, , , '" "'" ,( f \' '"' '" '" ^ 
YEV1JTaL. o-VYYfVES yap 1JP.LV. KaL 0 Er..KOp.fVO
 V7f'O TOV VLOV 
, 0 ., ' À ' ^ e ' "" '" À ' 
7f'aVfCT aL fKf fVE 7f'pO
 TaL
 VpaL
. KaL yap aVTO
 E KV- 
, , , , ^ o " , Ò ' f ., ß 
3 o-aL TOV 7f'aTfpa P.EXpL
 fVTav a. fTL a LKWTfpOL 01. f7f'L ov- 
A I '",... 0 ' ò "' ß À ' ò ' '" 0 ' 
OTfpOL. 0 !J.fV OVV vp.w 17
 OVK E7f'L OV O
, ov 0 vp.o
, 
., ÀA ' I '" Ò ' ., 0 ' 8 ' " A '" Ò ' 
a a cþavEpo
. 1] f7f'L vp.La, Ka a7f'fp T1}V 't'PO LTTJV 15 
rk ' " ò À A " """, ( , 
't'ao-LV. 0 07f' OKOV yap KV7f'pOYEVOV
. KaL TOV Kfo-TOV Lp.avTa 
"'Üp.1]pO!). "7rápcþaCTL
, fj T' 
KÀE"'f vóov mKa 7f'fp cþPO- 
1 """ JI ., Ò ' \', ,"., , 
VtOVTO
. WlYT EL7f'fp a LKWTEpa KaL aLCTX LWV 1] aKpaCTLa 
'" ^ " 0 '" , t \"., , , 
aVT17 T1]
 7rfpL TOV VP.OV ECTTL, KaL a7f'^w
 aKpaO-La KaL 
, ", Ò ' '" ß ' r A ' '" Ò "" " 
4: KaKLa 7f'W
. fTL OV EL
 V pl,
EL V7f'OVP.fVO
, 0 oPYl1 7TOLWV 20 
" ^ A ' ( Ò ' '" ß ' /': (J ' '" Ò ,.. , '" 'P 
'Tra
 'TrOLff. V7f'OVP.fVO
, 0 V pL
WV P.E 17 OV17
. EL ovv OL!) 
, , r (J ' A Ò ' "., Ò ' , c: " 
OPYL
ECT aL p.a LCTTa I,KaWV, TaVTa a I. KWTfpa, KaL TJ aKpa- 
, c: ò " e ' "" , 0 " "' ß (, 
5 CTLa 1] I. f'TrL vp.Lav. ov yap ECTTLV EV vp.<p V pl.
. W
 ILEV 


30. ð om. Kb Mb 34. ð1J add. Kb 
leal ob r: leal Kb: ov Lb Mb 


1149" 2. at'O'x toJf Kb 


3. 142 


VII. 6-7. 


, " r \, 0 " I" " 0 
TOLVVV al.O"'Xl.wv 1J 7rfpl. f7r1. vJ.J,l.a
 aKpa(na T1J
 7rfpl. TOV v- 
I 'PI" " \ r, I " 0 
25 P.OV, Kat. OTI. HTTl.V fYKpaTft.a Kat 1J aKpa(na 7rfpl. f7r1. v- 
I ,r Ò " , Ò " À ,,.. Ò " , " 
p.l.a
 Kal. 17 ovaç uwp.aTI.Ka
, 1J ov. aVTWV f TOVTWV Ta
 6 
Ò A." À ' d "" 'I"., 
La'f'opa
 1}7TTfOV. WU7ffp yap fLp1}Tal. KaT apxa
, at. 
, '0' I' 'A. ' \ ", , 
}JÆV av pW7Tl.Val. fLUI. Kal. 'f'VUI.Kal. Kat Tc.p YfVEl. KaL Tc.p 
' 0 
 Ò " 0 ' Ò 
 Ò " Ò ' , \ , 
P.fYf fl., aL f 1}pLW fL
, al. f La 7r1}pWUEl.
 Kal. VOU1/- 
I Ò " \, I ,.1,.' \, À 
30 J.laTa. TOVTWV f 7rfpl. Ta
 7TpwTa
 uW'f'pouvv1} Kal. aKO a- 
I , , I Ò ' \ " 0 I " I ,.I,. " , , I 
ULa J.lovov fUTl.V. W Kal. Ta 1}pl.a OVTf uW'f'pova OVT aKO- 
). À ' ' À \' 
 " A." \" t'l À 
AaUTa fYOJ.lfV a 1\ 1J KaTa J.lfTa'f'opav KaL ft. Tl.V1. 0 W
 
" ÀÀ ''' ÀÀ Ò A. ' , "r. ' P I ß ' 
a 0 7rpO
 a 0 La'f'fpft. YfVO
 TC.dV 
c.pwv V pft. Kal. ut- 
I ,,, A.' '" ,,,., I 
vap.wpl.Cf Kal. T<p 7raJ.l'f'ayov ft.vaL. OV yap fXft. 7rpOaLpfUI.V 
' ò " À I' ÀÀ ' , 
 ' "A. ' t'I r 
35 ov f oYl.uJ.lov, a fç;fUT1}Kf T1J
 'f'VUfW
, WU7rfp 01. p.al.- 
1150 a VÓJ.lfVOI. TWV àvOpcfJ7rWV. lÀaTTOV ÒÈ 01JpI.ÓT1}
 KaKta
, cþOßf- 7 
, Ò ' , " Ò ' cþO ' ß ' À t'I ,,, 
PWTfPOV f. ov yap I.f apTal. TO f Tl.OV, WU7rfp fV T<p 
, 0 ' ' ÀÀ "" PI l' t'I ",f, 
av PW7Tc.p, a OVK fXfL. OJ.lOWV OVV WU7rfp a,#,vxov fTV/1-- 
ß ' ÀÀ ,,, ,f, I , , , ,r 
a ft.V 7rpO
 fJ.l'#'VXOV, 7rOTfpOV KaKWV. aUI.VfUTfpa yap 1} 
A. À I , \ r " ,,, "r
',.." 
5 'f'av OT1J
 aft. 17 TOV J.l17 fXOVTO
 apX1}v, 0 uf VOV
 apX17. 
À ' ..., ß ' ÀÀ ' Ò I ,., 0 
7rapa7r 17uWV ovv TO a1Jp. a fl.V a I.KLaV 7rpO
 av PW7rOV 
" ò " ,r r' f À ' ,
 
a I.KOV. fUTI. yap W
 fKaTfpov KaKWV. P.VPW7T auta yap av 
" , " 0 ' 0 I 
KaKa 7rOI.17Uft.fV av pW7rO
 KaKO
 1}pl.OV. 
n ' ò " , Ò ' t A. " , I r Ò ' ' À ' 
fpl. f Ta
 t a'f'1]
 Kal. YEVUEW
 1] ova
 Kal. V7ra
 VII. 
\, 0 ' ',.1,.' \1- r1 , À ' ,r 
10 Kal. E7r1. vJ.ll.a
 Kat 'f'vya
J 7rfpl. a
 17 Tf aKO aUl.a Kal. 1J 
A. ' Ò I 0 I J/ ' PI " t'I 
UW'f'POUVV1} tWPI.U 1} 7rpOTfpOV, tUTl. }J..fV OVTW
 fXft.V WUTf 
t. " 0 '... t. ÀÀ \ I " ò ' '" , 
1JTTau al. Kal. WV 01. 7r0 01. Kpfl.TTOV
, fUTI. E KpaTfl.V Kal. 
'9' r ÀÀ "f , Ò ' r, 't ò '" , 
WV 01. 7r0 01. 1JTTOV
. TOVTWV 0 }J..fV 7rfpL 1J Ol'a
 aKpaT1J
 

 Ò " , t. Ò " ' À ' À ' 
 Ò " 
o fYKpaT1]
, 0 f 7fEpL V7ra
}J..a aKO
 0 E KapTfpl.- 
I t' Ò ' t. ,.. À I If t 
 , t. I ,.. À 
IS KO
. }J..fTaç;V 1J TWV 7r fl.UTWV fç;L
, Kav EI. Pf7rOVUI. J.la - 


8 5. ante 
Î'lCp&.Tfta add. 7} L b 28. à.v8pw7rwal Kb Asp.: àv8pw7r&lCal 
vulg. 32. TlvtJ fort. 'Tt 33. tTLvo}.l.wplaL Kb L b r 115011. 2. 
fjÉÀTLtTTOV Lb r 6. TÒ tTV}.l.fj&.ÀÀELV Kb r: TOVTO tTV}.l.fjd.ÃÀELV {/)Cf7rEP Et 
TLS dV}.l.fj&.^ÀOL Lb Mb Asp. VII. 7. 


143 


2 Àov 7rpÒ
 Tà
 XElpov
. f7rEì ò' ÉVt.UL TWV 'Ý/òovwv àvaYKaîaí 
, II. Ò ' II \' , c: Ò ' c: ß A ' " ' ò ' c: 
HCTt.V at. OV, Kat J1ÆXPL Tt.VO
, aL V7rEp 0 aL OV, oval, 
' ÀÀ '"I.. c:, Ò ' , " 8 '" \ À ' 
E El.'YH
, OP.OLW
 E Kat. 7rEP' E7rt. vfLt.a
 EXH KaL V7ra
, 
c: , , c: ß À ' Ò ' ^ c: ò ' t '" 8 ' c: ß À ' t 
o fLfl' Ta
 V7rEp 0 a
 LWKWV TWV 1J EWV 1J Ka V7TEp 0 a
 
'" Ò ' , Ò '" \ Ò ' Ò ' rT , ß ,... 
1J La 7rpOatpHTLV, L aVTa
 Kat fL1J EV L ETEpOV a7TO at.- 20 
, ' À " , ^ ,... À ' 
VOV, aKO aUTO
. avaYK1J yap TOVTOV p.1] Hvat. fLETaJ1Æ 1]Tt.KOV, 
tf ", C:" ' A ' , c: Ò ' ' ÀÀ ' 
WUT avtaTO
. 0 yap aJ1ÆTafLE 1JTO
 avt.aTO
. 0 E El.7TWV 
c:, { c: Ò " ',f.. c:, Ò ' \ c: A,. , 
o aVTLKE P.EVO
, 0 E P.EUO
 uW'Ypwv. ofLot.w
 E KaL 0 'YEV- 
, , À ' ' ò ' 9 ' AÀ ' Ò ' 
ywv Ta
 CTwfLaTt.Ka
 V7Ta
 fL1] t. 1]TTav a a t.a 7rpO- 
, ^ Ò ' , , 11.,,, S::" 
3 atpECTtv. TWV E p.1] 7TpOatpovp.EVWV 0 P.EV aYETat. uLa TTJV 25 
c: ò ' II. Ò ' Ò ' ',f..' ' À ' ", ^ , 
1] OV1JV, 0 E La TO 'YEVYHV TTJV V7r1JV T1]V a7TO TTJ
 E7n- 
8 ' tf Ò A,. , , ÀÀ ' À \ 5::' '" Ò ' 
 ' 
VfLta
, WUTE La'YEpOVULV a 1] WV. 7TaVTt. u av OçELE XH- 
'" II " 8 ,... "'" , " 
pWV Et.vat., EL Tt.
 fL1J E7Tt. VfLWV 1J TJpEfLa 7rpaTTOL TL aLOXpOV, 
'" , ,f.. ' ò ' 8 ^ \", r.' , ofI 
1] Et (T.,.,O pa E7TL VP.WV, Kat EL p.1J opyL
ofLEVO
 TV7rTOt 1] 
" r.' " '" , , , ' 8 " Ò ' c: , , 
Et OpYL
OP.EVO
. TL yap av E7TOtH EV 7ra EL WV; 1.0 0 aKO- 3 0 
ÀauTo
 XE{pWV TOV àKpaTO'Û
. TWV ò
 ÀEX8'VTWV TÒ p.Èv fLu- 
A ' "' ò " ÀÀ lI. Ò ' , ' À " Ò ' 
4 aKLa
 Et O
 p.a OV, 0 aKO aUTO
. aVTLKHTaL E TCf> 
p.Èv àKpaTâ Ó fYKpaT

, Tef> òÈ fLaÀaK<fJ ó KapTEptKÓ
. TÒ 
" ,.., \, ^" c: ò '" 
fLEV yap KapTEpHv HITLV EV TCf> aVTEXELV, 1] EYKpaTELa 
, ^ ,. rl Ò "" \ ^ tf 
EV TCf> KpaTHv, ETEpOV E TO aVTEXHV Kat KpaTHV, WU7rEp 35 
\, ,c: " 0 ,.. " Ò ' \ c:, " 
Kat TO p.1] 1JTTau aL TOV vtKav. to Kat aLpETWTEpOV EYKpa- 
, " c: Ò ' ' À \ , ,
- c: ÀÀ \ \ b 
5 TELa KapTEpta
 EUTtV. 0 E ^EL7TWV 7rpO
 a 01. 7r0 01, Kat 1150 
" \ Ò ' '? À \ \ ,f..^ \ 
aVTLTEWOVUL Kar. vvaVTaL, OVTO
 p.a aKO
 Kat TPV'f'WV. Kat 
,c: ,f..' À ' " lI. rT À 'c:' tf 
yap 1] TpV'Y1J p.a aKta Tt
 EUTf,V. O
 E KH TO LfLaTI.OV, r.va 
, , ", ^ II À ' \ , , 
p.1] 7rOV1JCT'[I T1]V a7rO TOV aLpELV V7r1]V, Kat P.LfLovfLEVO
 TOV 
, , JI " 8À .,. , 8 \ ' 1'1 " c:, 
6 KaJ.LvovTa OVK OtETaL a tO
 ELvaL, a ^tCf> OfLOto
 WV. OfLOLW
 5 
Ò '" \ \" ", "" 
EXEL Kar. 7TEPL EYKpaTHav Kat aKpaCTLav. OV yap H TL
 
loxvpwv Kaì trrrEpßaÀAOVCTWV 'Ý/ÒOVWV 'Ý/TTaTar. 
 AV7rWV, 


19. 
 leae' lJ7r'f:pßOÀ1}J1 Mb: fort. p {J'rr
pßo^a[, 20. 
] leal Mb 28.. 
'KP&'TTEl Lb M b rAsp. 29. TInrTEl L b M b rAsp. 144 


VII. 7-8. 


8 ' '\\' " " , 
 t. 
avp.aO"TOV, alV\a O"vYYVWfLOVtKOV H aVTtTHVWV, W(T1í
p 0 
O
, m A ' .., "" À ' '" r 
ö
OuEKTOV 'VI. OKT17T1J
 V1íO TOV EXEoo
 1í
1í 1JYfL
VO
 17 0 
K ' , "' AÀ ' K ' ,.., t. , 
JO apKI.VOV EV TV 01í11 EpKVWV, Kat WU1íEp 01. KaTEXEtV 
, " A ' () " 'r. · , 
1íEtPoofL
Vot TOV YE WTa a pOOV EKKayxa
OVo-tV, OWV O"VVE1íECJ"E 
- ,h , , ÀÀ '" "l-. r \ À ' Ò ' " 
=. EVO-.yaVT<:? a ft Tt
 1ípO
 a
 01. 1í0^ 01. vvaVTaL aVTE- 
, t.,... " 5:.' ., , ' ò ' 
XEl.V, Tovrwv 17TTaraL KaL fL1] uvvaTaL aVTtTELl'EtV, fL17 La 
cþV(Tt.V TOV y'VOV
 
 òtà VÓo-OV, orov fV TOtS 
KV()WV ßaO"L- 
A " r À ' Ò ' " \ r ' () " A " , 
15 EVO-LV 1] fLu aKLa La TO YEVO
, KaL OO
 TO 1] V 1ípO
 TO 
" Ò ' 
" ò " t. 'S:. ' ò ., ' À .. 
appEV tEO-T17KEV. uOKEI. E KaL 0 1íatutoo 1]
 aKO QUTO
 EtVat, 7 
" 
, A ' t., Ò ,,, ,.. " ." 
Eun uE fLa aKO
. 1] yap 1íat ta aVEO-L
 flTTI.V, 
L1íEp avu- 
^ Ò ' , , .. ß AÀ ' .. Ò ' " 
1íaVo-t
. TooV E 7rpO
 TavT'YJV U7Tf.p a OL'TWV 0 7rat tW()1]
 
" ., , Ò ' \, , , Ò ' ., () ' ^ 
Eo-TLV. aKpaO"I.a
 E TO fLEV 7rp01íETEta TO ua- EVEta. 01. 8 
" ' ß À ' ,." · ' ß À ' Ò ' 
20 fLEV yap OV EVo-QfLEVOt OUK EfLJ.LEVOVo-LV Ot
 f OU E1)(TUVTO ta 
, ' () ^ Ò ' Ò ' \ ' ß À ' () " .. \ " , 
TO 1ía O
, 01. é ta TO fL1] ov EVUUo- aL ayovTUt V1íO TOV 7ra- 
() " ,.., A " aÀ 'l': 
ov
. EVLOL yap, Wo-1íEp 7rpoyapya Lo-aVTf
 ou yapy t
OVTat., 
OVTW Kaì 1ípOaLo-()ÓJ.LEVOL Kaì 7rpOLÒÓVTE
 Kat 1ípoEyEÍpavTE
' 
'- , ,,, À ", r ^ ..,,, ' () ., ., 
EaVTOV
 Kat. TOV oyuJ"fLov ovX 1]TTWVTaL V7rO TOV 7i'a OV
, OtJT 
+. t. Ò '" ", ,,' À ' ' À Ò ' t. , t " " \ 
25 av '11 v II OVT av V1í11pov. fLU LUTa 01. OçH
 KaL J.LE^ay- 
À \, "."",,, ,\, , 
XO LKOL T1JV 7Tp01í
T1] aKpao-taV fLo-tV aKpaTEt
. 01. }.lEV yap 
Ò " ,,^ 5:.' 5:.' , '" Ò ' "., 
ta T1JV TaXVT''lTa 01. uE uLa T1]V O-'YO pOT1]Ta OVK al..'a- 
, " À ' 
"., À () \... ,... '" ' 
P.EVOVO"L TOV oyov, uta TO aKO OV 1]TtKOt. EtVaL TV 'YaVTa(nq.. 
" E Ò '" , ., ' À .., ' À ' 8 ' VIII 
9 UTI. 0 fLEV aKO aO-TO
, Wo-1íEp f EX 1J, OU p.ETap.E- . 
À ' " ,,... ,.. 
,., , 
3 0 1]TLKO
. EfLJ.lÆVEt yap Tli 7rpOatpEUEL. 0 u aKpaT11
 p.ETa- 
À ' ,.. Ò "'" ." .., ", 
P.E 1JTLKO
 7ra
. 1.0 ovX WUüip 1]7r0p1]UafLEV, OVTW KaL EXfL, 
ùÀÀ' ð p.Èv à.víaTo
 ð Ò' laTó
. ÉOLKE yàp 
 fLÈV P.OX()17- 
,,, , ... 5:. ' " "' () , .. Ò " , 
pLa TooV voul}fLaTwv owv VuEP<:? Kat. -.y LUEL, 1] aKpao-l.a 
,.. ., A ,.. i' " '^ Ò " " 
TOI.
 E7rt 1J1íTLKOL
. '1] fLf.V yap UVVEX1}
 1] ov UVVEX17
 
, '''' À Ò '''' \'." " 
35 7rov1Jpta. KaL 0 WS' ETEpOV TO YEVO
 aKpao-ta
' Kal. Ka- 


1150 b 11. å8p&oJl 
lClCo."YXÀd(ou(TlJl pro Kb 17. E2'7rfp] d7rfp oÕJI Kb 
Mb r 22. 7rpO"'(a.p'Ya.}uu8lJlTES L b M b : ot 7rpo'Ya.P"Ya.ÀluOlJlTf:S Asp. 
23. 7rpoa.luÐa.JlÓP.EJ'Ot pro K b Mli 32. EVía.TOS, Ò ð' åvluTOS Lb VII. 8. 


145 


, If " , À 8 ' If
' , , ' À 8 ' 
I(La
. 1] pÆV yap KaKLa av aVH, 1] u aKpa(na ov av aVH. 
2 'n Ò ' , ß À ' If' ,ofI If , À ' 115 1 - 
aVTWV f TOVTWV f Tf.OV
 01. fKUTaTLKOI. 1] OL TOV OYOL' 
" " " Ò ' If' ' À ' " 8 
EXOVTf
 P.EV, P.1] EP.P.fVOVTf
 e V7r f aTTOVO
 yap 7ra ov
' 
If,... ", ß ' À 
 ff ,., , 
1]TTWVTaL, KaL OVK a7rpo ov EVTOL WU7rfp aTfpOI.. O""'Of.O
 yap 
If' " n , () , \ If' ' À ' 
o aKpaT1]
 f(TTL TotS Taxv pÆ VUKOpÆVOL
 KaL V7T 0 I.yov 
JI , ' À ' ofI If If ÀÀ ' ,., ,... , If 
3 OLVOV KaL f aTTOVO
 1] W
 01. 7r0 01.. OTL p.f.V ovv KaKl.a 1] 5 
, , , " A.. ' ( , ÀÀ ' ,... JI ) , , , 
aKpaUl.a OVK EUTI., .,.,avfpov a a 7r11 I.UW
. TO P.EV yap 
, , , Ò ' " ", " ' ÀÀ ' 
7rapa 7rpOaLpElTLV TO f KaTa T1]V 7rpOaLpfULV fUTLV. OV p.1JV a 
PI' ,,'t,., '^ Ò ' , M 
OfJ.Of.OV yE" KaTa Ta
 7rpaçEL
, WU7rfp TO u1JJJ.O OKOV H
 L- 
À ' " M À ' , t.' "" Ò ^ Ò '. , 
1JULOV
 I. 1JULOL açVVfTOI. P.fV OVK HULl', PWULV o La7Tfp 
't.' '" If' n " ò ", I ' ò ' Ò ' 
aç;VVETOL, KaL 01. aKpaTftS a LKOI. P.EV OVK HULV, a LK1JUOVUL f. 10 
4 f7TEì ò' ð p.Èv TOf.OÛTO
 oro
 p.
 òLà TÒ 7Tf7Tf'iu()al. ÒL
KHV 
, 0 ' If ß À ' , ", () ' À ' 
Ta
 Ka V7rfp 0 1]v KaL 7rapa TOV op OV oyov uwp.a- 
TLKàS' 
òovás, ð òÈ 7rÉ7rHUTal. òLà TÒ TOf.OVTO
 EivaL 010S' 
Ò ' ", n ,... " ... Ò ' JI 
LWKEf.V aVTaS', EKHVO
 P.EV ovv fvp.ETa7rEf.UTO
, OVTOS' f oV' 

 yàp àpET
 Kaì JJ.oX()1Jpla T
V àpX
v n p.Èv cþ()E{PEL 
 15 

,' r. ' Ò ' ,... , t ,... ff ,,
 , 
uE U<p
H, EV f TaL
 7TpaçEUL TO OV EVEKa apX1], WU7rEp EV 
,.. () ,.. If If () ' JI Ò "'" If ). , Ò 
TOL
 p.a 1Jp.aTLKOL
 al. V7rO EUHS'. OVTE 1] fKH 0 ',"OYOS' L- 
Ò À ' ^ , ,... " , n () , ÀÀ " '
,.I,. , 
aUKa LKO
 TWV apxwv OVTf fVTav a, a apET1] 1J .,.,VULK1/ 
'" ' 0 ' ,." () 
 t,.. "" , A.. '... If 
1] E LUT1] TOV op ouOç;ftV 7rEPL T1JV apX11v. Uw.,.,pWV JlfV OVI1 0 
5 TOf.OVTO
, àKóÀauTo
 Ò' ó fvavTLoS'. fUTl. òÉ TL
 òLà 7ráOo
 ÈK- 20 
, '" 0 , À ' II to' , , , 
UTaTl.KO
 7rapa TOV op OV oyov, OV WUTf JJ.fV fJ.11 7TpaTTfLl' 
, , , 0 , )., n , ' 0 
 Ò '''' ,.. 
KaTa TOV op OV ^oyov KpaTEL TO 7ra OS', WlTTf HvaL TOI.OV- 
I n () 
, , , ò Ò n' , If 
 
TOV 0 ov 7rf7fEl.U aL uLWKEtV av
 1JV EtV TOS TOl.aVTa
 1JUO- 
" n"," If' , ßÀ ' ( " ) ,.., 
va
 ov KpaTEL. OVTOS' EUTLV 0 aKpaT1J
, f TLWV WV TOV aKO- 
ÀáUTOV, ovòÈ cþaûÀo
 á7rÀw
. U
(ETaL yàp TÒ ßÉÀTl.lTTOV, 1/ 25 
, , " ÀÀ Ò " I If' "" , 
apX1J. a O
 EVaVTLO
, 0 EJJ.P.fVETLKO
 KaL OVK EKlTTanKO
 


115111. 6. ollie om. pr. Kb L b 7. T
II om. M b 
). cl
vJlETol Ob : 
01 cl
vJlETol vulg. 10. clðllClJdOVCTl Kb: clðlleovdl vulg. 14. 4V1'"ttS] 
aVTós pr. Kb }J.ETtt7f'ElCT1'"OS pr. Kb O
TOS] ò Victori us 15. post 
1(41 add. 'Í1 Lb 24. &JI add. Aldina 25. Dùð
J ò ð
 Kb Lb 
L 146 


VII. 8-9. 


Ò ' " 0 A.. ' ò " , H ^, 
 I 
La Yé TO 7ra OS'. 'f'aVEpov 1] fK TOVTWV OTL 1] J.JÆV <T7TOVuaLa 
ttLS', 
 òÈ cþavÀ17. 
10 il ' .., " r r ^ À ' 'c IX 
OTfpOV ovv fYKpaT1}S' f<TTLV 0 07TOLcpOVV oycp KaL 07f'OL- . 
^ '" oj\. r ... , 0 '" \, ' ò ' r 
3 0 q.OVV 7rpOaLpfufL fP.J.JÆVWV 1] 0 T'[I op '[I, KaL aKpaT1}S' f 0 
r ^ " , , \ r ^ À ' oj\. C 
07TOLq.OVV p.1] fP.P.fVWV 7TpOaLpf<TfL KaL 07rOLcpOVV oycp 17 0 
Tcê p.
 "'fVDfi Àóycp Kat TlÎ 7rpOaLpÉ<TfL Tn òpOfi, c1JU7rfp 
, ' 0 I oj\." ß ß 'I: ^ 
1]7ropT1 1} 7rpOTfpOV; 1} KaTa P.fV uvp. f 1]KOS' 07TOLq.OVV, 
KaO' aVTò òÈ Tcf> àÀ170li ÀÓYcp Kaì Tn òpOiì 7rpOaLpÉUfL 
,. , , , it. Ò ' , " " Ò ' Ò ' 
, 
35 0 P.fV fP.P.fVH 0 OVK fP.P.fVfL; fL yap TLS' TO I, La TOuL 
1151 b aípfîTaL 
 ÒLWKfL, KaO' aVTò p.Èv TOVTO ÒLWKfL Kaì a í.pfÎTa 1" 
, ß ß ' Ò " I I: À " Ò ' À ' , 
KaTa a1Jp. f 1}KOS' f TO 7rpOTfpOV. a7f' wS' f fyOP.fV TO 
0 ' C I H " ,I: I: '" Ò 't ^ , , , 
Ka aVTO. WUTf fUTL P.fV wS' 07TOLq.OVV 0c.;'[1 0 P.fV fP.P.fVfL 
^ Ò ' ,
, t À ^ Ò ' [ r ] ^ ' À 0 ,.. , \ Ò ' ^ 
o fc.;LUTaTaL, a7f' WS' f 0 TV a 1} fL. fLUI, f TLVfS' Of, 2 
, \ ^ Ò 't " ð À '" , I: 
5 fP.P.fVfTLKOL TII oçV fL<TLV, OVS' Ka OV<TLV L<TX..Vpoyvwp.ovaS', 01, 
Ò ' , , " .a H , " 
V<T7f'fL<TTOL KaL OVK fvp.fTa7TfLuToL. or. OP.OLOV P.fV TL fXOVUL 
^, ,,
 r " ^ ' À 0 ' ,I: 0 ' 
Tcp fYKpaTfL, WU7Tfp 0 aUWTOS' Tcp f fV fpLcp KaL 0 pauvS' 
^ 0 À ' " Ò ' rl ' ÀÀ ' it. , , 
, 
Tcp appa fCP' fLUL fTfpOL KaTa 7T0 a. 0 P.fV yap uLa 
' 0 " 0 ' , ß ' ÀÀ [ I:, ' ] " 
7f'a OS' KaL E7TL vp.Lav OV p.fTa a fL 0 fYKpaT1]S', f7rfL 
II H," r, , ^ Ò ' , r, À I 
10 fV7TfLUTOS', OTav TVX'[I, fUTaL 0 fYKpaT1]S'. 01, f ovX tnro 0- 
, , , 0 ' À ß ' \ " \.\. ' 
yov, f7TfL f7TL vp.l,aS' Yf ap. avovul" Kar. ayovTaL 7rOI\.l\OL 
c, ^ I: Ò ^ , \ Ò ... , , C ' ò I 
V7TO TWV 1] OVWV. fLUL f LaxVpOYVWP.OVfS' 01, I, LOyvWP.OVfS' 3 
, r , tJ " ,I:" r' ' ò ' Ò ' 
KaL 01, ap.a HS' KaL 01, aypoLKoL, 01, P.fV I, LOyvWP.OVfS' I, 
I: ò ' ' À ' , , ^ " , 
1] ov1]v KaL V7T1}V. xaLpovuL yap VLKWVTfS' fay p.1] p.fTa- 
' 0 ' À ^ "" " ^ '9 tf 
IS 7TfL WVTaL, KaL V7TOVVTaL fay aKvpa Ta aVTWV V WU7f'fp 
'Ý1}cþí<Tp.aTa. CJUTf p.åÀÀov Tcf> àKpaTfî folKaULV ñ Tcf> Èy- 


29. ð om. pro Kb 30. ð post ð
 om. pro Kb Lb 32. fJ.
 add. 
Lb òp8p Lb: fJ.1J òp8p vulg. 33. ante ð7rOlq.OVV add. ð Mb r 34. 
'TC;;] ð 'TC;; Kb Mb r 1151 b 4. ð om. Turnebus ot corr. 2 Kb: ot pro Kb 
Lb r: leal Mb 5. 
ld[V Kb: 
ldl ðÈ Lb r : om. Mb ot pro Kb: olav 
vulg. 7. &U7r
p] oTav K b Mb r 9. ð li'lCpa'Tf}s seclus. Scaliger 
10. ot r: ð codd. 15. aÓTwv Ramsauer VII. 9-10. 


147 


" , \ 
, it. " Ò 'é ", , Ò ' 
4: KpaTEI.. fUTL vf TWf
 01. TOI.
 Oç;a<TtV OVK fjJ.jJ.fVOV<T1.V OV I. 
, , 'P , " <Þ À ' "
A.. À ' f 1\.'T' 
aKpa<Tl.aV, OI.OV fV Te:> I. OKT1]T]) T<p ...O'f'OK fOV
 0 J.", fO- 
' À ' 0 ' f 0 ' , " ' ÀÀ ' À ' , 
7TTO fP.O
. Kal.TOI. I. 1] OV1]V OVK fVfP.ft.VfV, a a Ka 1]V. TO 
, , À 0 ' ,,, À ' '9 , , 0 0 ' c:, "' 00 
yap a 1] fVft.P aVT<p Ka OV 1]V, f7Tft<T 1] V7rO TOV V<T- 20 
, ..I, ' 0 0 "" f 5::' c: 0 ' , ", , 
<TfW
 'Y fV f<T al.. OV yap 7TU
 0 vI. ?} OV1]V TI. 7TpaTTWV OVT 
, ' À ", " À ",." " ÀÀ 
 c: 5::" , 
aKO a<TTO
 OVTf <þav O
 OVT aKpaT1]
, a 0 vI. al.<Txpav. 
' E ' 0 ' " ,,,., 'Ö' oj\. 5::" " 
7Tft. HTTI. Tl.
 Kal. TOLOVTO
 OI.O
 ?7TT01J 1] vft TOI.
 <TW- 11 
jJ.aTl.Ko'i
 Xa{pft.V, Kaì OVK f.p.p.lvwv Tef> ÀÓY<P, Ó [TOI.OVTO
] 
, '" , ", c: ., , c:, , , 
TOVTOU Kal. TOV aKpaTov
 P.E<TO
 0 fYKpaT1J
. 0 P.fV yap aKpu- 25 
, ., " " À ' 0 ' , " ÀÀ ' 'Ö' 0 ' 0 ' 
T17
 OVK fP.P.fVft. T<p OYe:> I.a TO p.a OV TI., OVTO
 f I.a 
,...., f 0 '., ,." " 5:: ' 0 ., rT 
TO 1JTTOV no 0 fYKpaT1]
 fP.P.fVft. Kal. OVvf I. fTfpOV P.f- 
ß .! \. À 
 " 
,,,, C:." 
"., cþ , 
Ta UJ\ ft.. vft. uf, ft.7Tfp 1] fYKpaTft.a <T7TOVUaI.OV, ap. OTf- 
" , rTé A..'\ '" rT , A.. ' 
pa
 Ta
 fVaVTl.a
 f
EI.
 'f'avl\.a
 HVUI., W<T7rfp Kal. 'f'UI,VOV- 
, ÀÀ ' 
, , , 1[' , ' À ' , ' À ' .. 
TaL. a a ut.a TO T1JV fTfpav fV 0 t.YOI.
 Kal. 0 l.yaKI.
 fl.Val. 3 0 
,.1,. , rT c: A.. ' ", À ' 
 ", , 
'f'avfpav, W<T7Tfp 1J <TW'f'PO<TVV1] TV aKO a<Tt.q. uOKff. fVaVTI.OV 
... , .., \ c:" "., , .,,
, 
6 fLVal. p.ovov, OVTW Kal. 1J fYKpaTft.a Tn aKpa<TI.q.. f7Tff. uf 
8 ' c:, \ À ' À ' , c: " c: " 
Ka OJJ.OI.OT1]Ta 7T0^ a fYfTal., Kal. 1] fYKpUTfl.a 11 TOV 
, A.. 0 , c:, , À ' 0 ,., " , 
<Tw'f'povo
 Ka op.OI.OT1]Ta 1]KO OV 1]KfV. 0 Tf yap fYKpaT71O; 
oio
 JJ.1]oÈv 7Tapà TÖV ÀÓYOV ot.à Tà
 <Twp.anKà
 
oovà
 35 
" \ c: 'A.. ' \ À ' it. ,,, .\ 5:: .. , " 
7TOI.f1.V Kat. 0 (J"W'f'PWV, a^ 0 P.fV fXWV 0 u OVK fXWV 1152 a 
A.. ' À ' 0 ' ,it.' " ". ''''5:: 0 
'f'av a
 f7T1. vp.t.a
, Kal. 0 JJ.fV TOI.OVTO
 OI.O
 p.1J 1Jvf<T at. 
, , À ' 

,,,. ,.,.... 0 ' ÀÀ ' , " 0 
7Tapa TOV oyOV, 0 u OI.O
 1]Of<T aL a a p.1] aYf<T al.. 
,., 
" c:, , \"\ .., ,,,, 
7 OP.OI.OI. uf Kal. 0 aKpaT1]
 Kal. aKOl\a(J"TO
, fTfpOI. P.fV OVTf
, 
, cþ ' 5::" , c: 5:: ' 
, ' ÀÀ ' it. , \ 
ap. OTfpOL vf Ta <Twp.aTI.Ka 1]vfa uI.WKOV<TI.V, a 0 P.fV Kat. 5 
X ., , 
".\
", , 0 , 5::' c:, A..' , 
. OI.OP.fVO
 UfLV, 0 u OVK Ot.OfJÆVO
. Vv ap.a 'f'pOVI.JJ.OV Kal. 
, ", 5::' ... , " C:, 'A..' \ 
aKpaT1] fvufXfTat. fLVal. TOV aVTOV. ap.a yap 'f'POVI.P.O
 Kat. 
5::'" \ ,. 0 5:: '5:: ",,,,,,, 5:: ' , 
2 <T7TOVval.O
 TO 1] O
 ufuftKTat. WV. fTL OV T<p ff.Ufvat. jJ.ovov 
A.. ' , À \ ' , " , c:
" " , 
'f'POVt.1J.o
 a ^U Kat. T<p 7TpaKTI.KO
. 0 v aKpaT1]
 OV TfpaKTLKOO; 


5 


21. OiíT' Kb: 
 V, Mb: om. r 22. oií'T
-oiíT' Kb: 
-
 Lb Mb r 
24. xalp
UI Asp.: Xalpwv codd. ð] p Mb TO&OVTOS seclusi 
1152" 4. &"óÀauTos Kb: ð &"óÀauTos vu1g. 
L2 148 


VII. 10. 


, Ò ' Ò ' ' ò ' À " ^... Ò ' , Ò ^ 
10 -TOV E ELVOV OV EV KW VEL aKpaT1] ELVat.. t.0 Kat. OKOVUt.V 
., A,.' ,
, , ^ Ò ' Ò ' , , 
 
fVt.OTE 'f'pOVt.JlOt. JlEV ELvat. Tt.VE
 aKpaTH
 E, t.a TO T1]V uEL- 
, Ò A,.' ^ A,.' \', , , ,. 
Z'OT1]Ta t.a'f'EpEt.V T1]
 'f'pOV1]UEW
 TOV ELP1]JlEVOV Tp07rOV EV TOt.
 
, À ' "" À ' " 
 Ò 
7ipWTOt.
 oYOt.
, Kat. KaTa JlEV TOV oyov EYYV
 ELvat., t.a- 
A,. , 
, " , ' ò ' Ò ' c: f ' ò ' , 0 3 
'f'EPELV uE KaTa T1]V 7rpoat.pEuw-OV E 'tl W
 0 EL W
 Kat. EW- 
" ' ÀÀ ' c: f O '
 of", \ f' , ( , 
15 pW
', a W
 0 Ka EVvWV 1] Ot.lJWJlEVO
. Kat. EKWV JlEV TpO- 
, ' ò ' , ... ^ \ ". t'1 ) ð 
 ' " 
7rOV yap Tt.Va EL W
 Kat. 0 7rOt.H Kat. OV EVEKa , 7rOV1]P 
 u OV. 
f' , , , t'1 0 ' c:, , , ,..
 
1J yap 7rpoat.pEUt.
 E7rt.ELK1J
' WCF 1]Jlt.7rOV1Jpo
. Kat. OVK aut.KO
. 
" " ß À .\' , ,^ " \ 9 +. 
OV yap E7rt. OV oS'. 0 JlEV yap aVTWV OVK EJ.l.JlEVETt.KO
 Ot.
 av 
ßOVÀEVU1JTat., ð òÈ JlE^aYXOÀt.KÒ
 ovòÈ ßOVÀEVTt.KÒ
 ÕÀW
. Kaì 
., 
,c:, , ' À ... ,f,. A,.'r ,
, , 
20 EOt.KE u1J 0 aKpaT11
 7r0 EL 1J 't'1]'f't.,::>ETat. JlEV a7ravra Ta 

 ' " " 
 ' ^ Ò ' , 
 , rf 
uEOVTa Kat. VOJlOVS- EXEt. U7iOVuawvS', Xp17Tat. E OVuEV, WU7rEp 
, Avatavòpíò1JS' lUKW\þEV  r,óÀc." ;ßovÀEB', ð VÓfLCJ>V ovðÈv p.ÉÀn. 


Ó òÈ 7rOV1JpÒS- XpwJllvn JlÈV Toî
 VÓJlOt.S-, 7rOV1Jpoî
 õÈ XpwJ1-lvn. 4 
., Ò " , ", "c: ß ' ÀÀ ^ ^ 
25 Eun aKpaUt.a Kat. EYKpaTHa 7rEpt TO V7rEp a OV T1J
 TWV 
ÀÀ ^ t'1 t ...' , " ,.. ÀÀ it. 
,,,. ^ 
7rO WV E
-EW
' 0 JlEV yap EJlJlEVEt. Jla OV 0 u 1JTTOV T1]
 
^ À ' Ò f " ò ' ^, ^... r 
TWV 7r ELUTWV vvaJlEW
. EVt.aTOTEpa E TWV aKpaut.WV, 1JV ot. 
À À " , ^ ß À ' ", 
fJ.E ayxo t.KOt aKpaTEVOVTat., TWV OV EVOJlEVWV JlEV Jl1] EJl- 
JlEVÓVTWV òl, Kaì oí òt.' ÈOt.uJlov àKpaTEÎs TWV cþVUt.KWV. p
ov 
, " 0 ^ A,. , 5:." " "" 0 
30 yap E O
 JlETaKt.V1]uat. 'f'VUEWS" ut.a yap TOVTO Kat. TO E O
 
À ' .., ^ A,.'" .., \ E " À ' 
Xa E7TOV, OTt. Tll 'f'VCTEL EOt.KEV, WU7rEp Kat. V1]VOS' EYEL 


cJ>'1J.Lì 1roÀVXPÓ"WV fLEÀÉT'1 V ;P.EVac., cþíÀE, leal ð
 
TavT'1V àvBpw1roc.uc. TEÀEVT6>UaV cþvuc.v Ervm. 


" "t, \', ", , " , 
Tt. JlEV OVV EUTt.V EYKpaTELa KaL TL aKpaUt.a Kat. TL KapTEpt.a 5 
, , À ' , ^" f 
It 9 " À 
35 Kat. Tt. Jla aKt.a
 Kat. 7rW
 EXOVUW at. EçEt.
 avrat. 7rpO
 a - 
À
ÀaS', Erp1JTat.. 


21. oM
v K b : o-ùðEvl vul
. 
4>vcrE& Ramsauer 


28. !3ovÀEvcrap.Ú'ClJv Kb Mb 


29. TW" VII. 11-12. 


149 


XI. Ilfpt òÈ 
ÒOV

 Kat ÀV7T1}
 ()fwpijuat. rov T
V 7TOÀt.Tt.K
V 1152 b 
cþ \. A,. '" 9' , '" '\. " , 
 ßÀ ' 12 
L^OUO-pOVVTO
' OVTO
 yap TOV Tt"^OV
 apXLTt"KTWV, 7fpO
 0 t"- 

 " " 
" () , ( \. '" \.' 
7fOVTf
 t"KaUTOV TO pÆV KaKOV TO u aya OV a7T^W
 ^t"YOfLf1}. 
" 
, , "', , , ',I, () ",.. , 
2 en uf KaL TWV avaYKaLWV f7TLUKf'Yau aL 7ffpL aVTWV' T1JV 
, , , " { " () ' , \.' , 
Tf yap apfT1JV KaL T1]V KaK av T1JV 1] LK1JV 7Tfpt. ^V7Ta
 Kat. 5 
( Ò "' () "' ò ' (\. '" () ' ( ò ,.. 
1] ova
 t" fpÆV, KaL T1}V t"V ULp,OVLav Of, 7f^H<rTOL p,t" 1] OV1]
 
"i' , A,. 
'" , " " '" , 
HvaL 't'a<rLV' ut.O KaL TOV p,aKapwv wvop,aKa<rt.!f a7fO TOV xal.- 
'" , .. 
 '" ,
 , (
 '''i' , () ' ., 
3 pHV. TO'
 p,fV OVV uOKH oVut"p,l.a fJuov1) Hvat. aya OV, OVTf 
() ' (,., , ß ß ' ".. , , " 
Ka aVTO OVTf KaTa uvp, f 1]KO
' ov yap Hva, TaVTO TO aya- 
() , ,( Ò ' ,..
,,, '''i' ( ò ' \. \. ' 
OV KaL 1] OV1]V' rof,
 u Hna, p,t"V Hvat., at. f 7To^^at. 10 
cþ "'\. " ò " , "" , () , r' , 
av^a,. fTt. f" TOVTWV rpt.TOV, H Kat. 7fauat. aya OV, op,w
 P,1] 
., Ò ' () .. , " ( ò ' ", À ' .. , , 
4 fV t"XfU a, Hvat. TO apt.UTOV 1] OV1}V. 0 W
 J.l.ÆV OVV OVK aya- 
() '''' " ( ò ' , " , A,.' , () , ' ò ' 
OV, or, 7faua 1] Ol'1] yt"Vf<rfS t"<rTLV H
 -pv<rw a'<r 1]T1},OV ffLLa 
Ò ' , '''''\.'''' Ò ' , Ò ' 
f yt"VfUt.
 <rVYYfV1J
 TOI.
 TE^f<r'V, 01.01' OV t"Jua Ot.KO OJ.l1J<rL
 
" ,,( 'A,. cþ ' '( ò ' ,,( A,. , , 
Ol.K'q.. fTt. 0 <rw
pwv t"VYH Ta
 1] ova
. t"TL 0 -ppOVl.J.lO
 TO IS 
"\. Ò ' , '( ò ' " ., ' ò "' cþ ,.. (( ò 
a^V7TOV LWKH, OV TO 1] V. fTt. EJ.l7fO t.OV T'r POVHV a, 1] 0- 
, ,,,, "\.\. ' "\.\. .,. '" '" ' cþ Ò ' 
vaL, KaL OU'r p,a^^ov X at.pH, p.a^^ov, OI.OV TlJ TWV a pO t.<r'Wl" 
, 
 ' '''' Ò ' () ,.., , , '" " , ' ò 
OVuEva yap av vva<r aL V01]ual. T' fV aVTI1. fTt. Tt"Xl'1] OV E- 
p,[a 
òovij
. KaLTOt. 7Tâv ùya()òv T'XV1]
 Épyov. ITt. 7Tat.òía 
' () , Ò ' ,( 
, '" Ò ' " Ò ' 
5 Ka, 1Jpl.a LWKH Ta
 1]uova
. TOV E P,1J 7faua
 U7fOV al.a
. 20 
õTL d<rt Kat aluxpaì Kat ÒVHÒL(óp,fva" Kat (}Tt. ßÀaßf"paí. 
, Ò ,,, ,.. ( Ò ' ", Ò ' ,,, ( Ò ' ,., 
VOUW 1] yap t"vt.a TWV 1] fWV. OT' OV Tapt.<rTOV 1] OV1J, OTt. 
, , \. ' ÀÀ " ".. \.' Ò ' ,., , 
OV Tt"^O
 a a YEVf<rt.
. Ta p,EV ovv ^fyop,fva UXf OV TaVT 


, , 
fUTLV. 


XII. 


" 0 ò '" ß ' 
, 
n ov <rvp, aLVEI, u,a 
TÒ &p'UTOV, f K TWVÒf òijÀOV. 
òt.XW
 (rò p,
v yàp á7TÀw
 rò 


TaVTa p.
 fLvaL àya()òv fLy/Òf 13 
'" "", () ' 
7TPWTOV p,fV, t"7TH ro aya ov 
Òf TLVl), Kaì ai. cþV<rH
 Kaì. 


1152 b 2. tJ t &;JI J{b !}. T
 add. J{b (utramque scripturam agnoscit 
Asp.) 13. aiff87]T1JJI J{b 17. Tl}JI pro Lb r: -Í} Scaliger 21. Kal 
(TI. L b 22. oÍJ TttptffTOJl Spengel: olJK ttptffTOJl codd. -Í}ðoJlIJ J{b: -Í} 
-Í}ðoJl-l, vulg. 23. TauT' /ffTl ffXfð
JI Kb 150 


VII. 12. 


(.,t ' \. 8 ' ., ,(., \ (. , 
aL t"çEtS' aKO^OV 1]O"OV01.V, WO"T
 KG.L al. KW1]O"HS' Kal. aL YfVt"O"H
, 
Kaì a1 cþavÀal. òOKovO"al. t"ival. at JJ.
v à7rÀwS' cþavÀal. TI.Vì. 
Ò ' '" , \. \. ' (. " '" Ò " Ò " Ò ' '" Ò ' \. \. ' , \ 
3 0 ov a^^ aLpfTaL Tee 
, t"Vl.aL OV E Tee 
 a^^a 7rOT
 Kal. 
, \. ' , (. , ( (. \." ) Ò ' " i<. Ò ' , Ò ' (. Ò " \. \. ' 
O^I.YOV XPOVOV aLpfTaL, a7r^w
 ov. al. OV fJ Ol!aL, al\l\a 
cþ , ., , \.' ",,, .,. (. '" 
aLVOVTal., oO"al. JJÆTa I\V7r1]S' Kal. LaTpHaS' fVt"Kt"V, OWV aL TCJJV 
, ,,, \ "', 8 '" , , " , 
, "t 
KaJJ.VOVTCJJV. t"TI. 
7rH ToV aya OV TO JJ.EV fVt"pYHa TO u 
çl.S', 2 
, ß ß ' (. 8 ,... " cþ ,,'t (. ò "" 
KaTa O"vp, E 1]KOS' aL Ka 1.00TaO"ai. H
 T1]V VO"I.K1]V fçLV 1] Hal. 
, " Ò ' (. , , , "', 8 ' '" ( \.' 
35 HO"LV. fO"TL 1] fvt"pYHa fV Tal.S' E7rL VJJ.l.aL
 T1]S' V7rOI\OI.7rOV 
.,t \ cþ ' " \" \.' \ , 8 ' , \ 
fçfWS' Kal. VO"fWS', f7rEt Kal. aVfV I\V7r1]S' Kal. t"7r1. vp,taS' ELO"W 
1153 a 
òovaí, olov at TOV 8t"WpEîv [ivlpYHaL], Tij
 cþvO"
wS' OVK fVÒfOV
 
" ,.. Ò '" ,,.., '" (. Ò "', , \. 
OVO"1]S'. O"1]JJ.HOV OTI. OV Tee aVTee 1] H XaLpOVO"LV ava7rl\1]pov- 
, ,.. cþ ' ' 8 ' '\.\.' 8 ' 
p,t"V1]S' Tf T1]S' VO"fWS' KaL Ka fO"T1]KVl.aS', a^l\a Ka 
O"T1]KVLaS' 
, ,... (. \."" (. Ò ' , \. ' Ò ' , ,..., , 
p,fV TotS' a7r^CJJ
 1] t"O"LV, ava7rl\1]povp,t"V1]S' E Kal. TOL
 fVaVTLOt.S'. 
, ,'t' \ ", .,. ' ò ' " cþ ' (. ò ' 
5 Kat. yap Oçt"O"L Kal. 7rtKpOL
 XatpovO"I.V, CJJV ov fV OVTf VO"H 1] v 
" 8 ' (. \." (. Ò ' tf , , Ò ' (. Ò ' (. , ,,(. Ò I ,,, À 
ov a7rI\CJJS' 11 V. WO"T OV 1] Oval.. CJJS' yap Ta 1] t"a 7rpoS' a - 
\. \. Ò ' ." (. (. ò ' ('" ", 3 
^1]l\a LfO"T1]KH', OVTW KaL aL 1] oval. aL a7rO TOVTWV. fTL OVK 
.., " , 'i' ß '\. '" (. Ò ,.. tf , cþ 
avaYK1] 
TfpOV TL HVal. fl\TWV T1]S' 1] oV1]S', WO"7rfp TWfS' aO"L 
"\. '" , " , ,,,, Ò ' , , 
TO Tt"^OS' T1]S' y
Vt"O"fWS'. OV yap Yt"Vt"O"HS' HO"I.V OV 
 p,ETa YfVt"- 
,... , \. \.' , , \'\.' Ò ' , 
10 O"fWS' 7raO"aL, al\l\ t"VfpyHaL Kal. Tt"^OS'. OV 
 YLVOp,t"VWV O"vp,- 
B ' , \. À ' , \ '\. ' "'", 
f aLVOVO"LV al\ a XpWJJ.EVWV. Kat TfI\OS' OV 7raO"CJJV fTfpOV Tl., 
'\.\.' " " \.' , , ,.. cþ ' Ò '" 
al\l\a TCJJV HS' T1]V Tfl\t"WO"I.V ayoJJ.t"VWV T1]S' VO"fWS'. W KaL 
, \."'" " 8 ' , cþ ' It '(. ò ' 
Oll KaI\CJJS' 
X H TO al.O" 1]T1]V yt"V
O"LV avaL HvaL T1]V 1] OV1JV, 
åÀÀà JJ.âÀÀov ÀfKTlov fv'PYHav TijS' KaTà cþvO"w 
ffWS', 
, ,,,' '" , 8 " ' ò 
 '" Ò ' , , 
15 aVTI. Of TOV aLO" 1]T1]V aVfp,7rO LO"TOV. uOKH 
 YEVfO"I.
 TLO"LV 
"i' t" " 8 "" , , " 
HVal., OTL KVptWS' aya ov. T1]V yap fVt"pYHav yt"VEO"I.V OLOVTal. 


28. al ante f
EtS om. Kb 29. 
lvat at p.
v om. Kb r (et fort. Asp.) 
31. å7rÀws add. Asp. 35. to"Tt-lv J (ht at 
Vfpï'Etat p.
v Kb (to"TL 
1;' 'ÍJ 'ÍJ
ov
 lVffYYf&u fort. Asp.) v7roÀof7roV Kb Asp.: 
7rtÀof7roV Lb: V7rO- 
ÀtJ7rOV Mb: l7rtÀ{;7roV coni. Gifanius 1153 B 1. 'ÍJ TOU 6fCIJpf"iV fVffYYEta 
J{b lVffYYEtUt om. Asp. 2. XafPOVO"LV 'ÍJ
fî L b 7. 
dO"T71KEV 
coni. Bonitz: O"VVfO"T7]KEV codd. 12. Kal om. Kb 15. TtO"tV Rassow 
(et fort. Asp.) : TtS codd. VII. J 2-13. 


151 


... " 
, rl , s:::,... A,.'\ r' , s::: " 
4 Hvat., flTTL v fTfpOV. TO V HVaL -pavl\aç OTL VOa-CJ)V1] fVLa 
(s::: , , " ,,., ( ,,, A,. "\' , 
1]VEa, TO aVTO KaL OTt. VYLHVa fVLa 't'avl\a 7fpOÇ XP1]JLaTt.a-p,OV. 
, ,. A,. " À "A,. , À \ ' , cþ " À ' " 
TaVT'[/ OVV -pav a aJL-pw, a 1\ OV av a KaTa yf TOVTO, 
, , , ' 8 '" , ßÀ ' 'f , , s::: ';-' 
5 f7fH KaL TO EWPHV 7TOTE a7TTH 7fpOÇ VYLHav. fp,7TOVt.
H 20 
s::: ' " A,. , " 8 ' rl t ' s::: '"' ( , A,.' f' ( s::: " À \ ' 
vf OVTf -ppOV1]a-H ov EçH OVVfJLHf 1] a-p EKaa-T1]ç 1]VOV1], a 1\ 
( ' À \' " (" " 8 " \ e ' ,... \ 
at. a 1\0TpLaL, f7TH at. a7TO TOV fWpE LV Kat. J.lav aVHV p,al\- 
À ' 8 " , e ' 's:::" ,... 
6 ov 7TOt.1]a-OVa-L EWpHV Kat p.av aVHV. TO vf TEXV1]Ç fL1J HvaL 
" ( s:::' s:::' , \ ' ß ' ß ' S:::' , " À 
EPYOV 1]UOV1]V p,1]vfJLLav fVI\OYWÇ a-VJL f 1]KEV. OVvf yap a - 
\ ' , 's:::"" , "'\\''''' s::: , 
l\1]ç fVEpYHaç ovvfJLLaç TEXV"Y) fa-TtV, al\l\a T1]Ç vvvap,fwç. 25 
[ , ( ,I," , ( " I, 's::: '" (s::: 
Ka TOt. Kat 1] J.lVpf'YLK1] TEXV1J Kat. 1] O'Y07TOL1]TLK1] vOKH 1]vo- 
"... 's:::" ' cþ A,.' " A,. , s::: , 
7 v1]ç HVaL. TO vf TOV a-CJ) pova -pfVYHV KaL TOV -pPOVtp,OV vLW- 
'''\ ß ' '" S:::' \, e ' s::: , 
KHV TOl' aI\V7TOV WV, Kat. TO Ta 7TaLvt.a KaL Ta 1]pt.a VLW- 
" ,,, \' , ",,, ", 8 \ 
KHV, T<:> aVT<:> I\VfTaL 7TaVTa. f7TH yap Hp1]TaL 7TWÇ aya at. 
t \" ,,, , , 8 ''''' ( (s::: " , 
a7Tl\wç KaL 7fWÇ OVK aya aL 7Taa-aL at. 1]vovaL, Taç TOLaVTaç 30 
, , 8 ' " s:::' s::: , \, , '\' 
Kat. Ta 1]pt.a KaL Ta 7TaLvLa VLWKH, KaL T1]V TOVTWV al\V7TLav 
r A,. , , " e ' , À ' " 
o -pPOVLp,OÇ, Taç JJÆT f7TL vp,t.aç Kat. V7T1]Ç, Kat. Taç a-wJLa- 
TtKáç (TOLaVTaL yàp aVTaL) Kaì Tàç TOVTWV V7TfpßoÀdS, KaB' 
l-. f' ' À ' '\ S:::' ( , A,. A,.' , 
aç 0 aKO aa-Toç aKOl\aa-Toç. vW 0 a-w-ppWV -pfVYH TaVTa
, 


XIII. 


, \ " (s::: ' , 'A,. 
f7TH Ha-LV 1]vovaL Ka!. (J"W-pPOVoç. 
' A \ \ , 'r' ,( \' , ( \,... , 
I\l\a p'1]V OTL Kat. 1] I\V7TJl KaKor, OfLOI\OYHTat., KaL 1153 b 
A,. , 
 , , t \" , l<. S:::' " ", s::: 14 
-pfVKTOV. 1] p,fV yap a7T/\Wç KaKov, 1] vf T<:> 7Tll EJL7TOVt.- 
, "S:::' A,. "" , ... cþ ' , , 
a-TtK1]. T<:> vf -pEVKT<:> TO fvaVTLOV TJ fVKTOV Tt KaL KaKOV, 
, 8 ' " "i" fs::: ' , 8 ' ... (, 
aya ov. avaYK1] ovv T1]V 1]vOV1]V aya ov TL HvaL. wç yap 

, "\ ' ß ' (\ ' r' '''';-' 

7rEVa-L7T7TOÇ fI\VEV, ov a-vj.k at.VH 1] I\Va-LÇ, Wa-7Tfp TO JLH
OV 5 
'" '\' ,,,,,,,,, of- A,. , ,., 
T<:> fl\aTTOVL KaL T<:> La-<:> fvaVTWV. ov yap av -paL1] 07Tfp Ka- 
2 ' ... ,( s:::' " , , , S:::' \' (s::: ' 
KOV TL Hvat. T1]V 1]vov1]v. Tapt.a-Tov T OVvfV KWI\VH 1]voV1]v 


35 


29. ";'àp] "al Kb r 29 et 30. à')'a6à Kb 30. aí om. pro Kb Mb 
31. "al ante 'Tct 671Pla. add. K b 32. ð om. Kb 'Tàs ante J.LE'T' om. Kb 
34. à"ÓÀa.CT'TOS om. rAsp. 1153 b 1. "al ante 'ÍJ om. Kb Mb 3. 
'TtJ 'Tf Lb post "a"óv add. -1} pro Kb, ." corr. 2 Kb r 7. 'TllptCT'TOV 
Spengel (et fort. Asp.): llptCT'TOV codd. 'T'] 
' r 152 


VII. 13. 


.. 
 " A,. " A (
 ' f'f ", , 
TI.Va HvaL, H fVl.al. 'rav al. 1Juoval., WCF7rfp KaL f7rLCFTl1P.'Y/v Twa 
.., "" ' À ' '" ., 
 ' \' " " f' 
EVI.WV 'rav wv OVCFCJJV. LCFW
 uf KaL avaYKawv, H7rfp EKaCFT'Y/
 
" t' , 
, , ,
 " () ' ( '" 
, , 
10 fçfCJJ
 HCFW fVfpyuar. aVfJJ.7rOuLCFTOL, fL 1J 7raCFCJJV fVfpYfLa 
.. , 
 '" ( , ,,, ... ", ,
 f 
fCFTI.V fVuaLp.oVl.a HTf 1J TI.VO
 aVTCJJv, av T1 aVfp.7rOUI.CFTO
, aLpf- 
, 
 "'
", ( 
 , 
, "" ( 
 ' 
TWTaT'YJv HvaC TOVTO u HTTLV 1Juov1J. WCFTf H'YJ av TL
 1Juov11 
, " " À \ '" ( 5::: '" A,.'\ ' '" , " 
TO apLCFTOV, TCJJV 7rO I\CJJV 1/uOVCJJV 'ravI\WV OVCFCJJV, H fTVX fV, 
f \ '" , Ò ' '" , " Ò ' ( 5:::'" ß ' 
a1TI\CJJ
. Kal. l.a TOVTO 7raVTf
 TO I} fV aLfLova 1JUVV OLOVTal. LOV 

 " À ' '(
""
 ' '\' 
15 HVal., KaL ffL7r fKOVCFI. T1JV 1Juov1]v H
 T'YJV fvuaLp.ovLav, fVI\OYWS'. 
' ò ' , " ' A ' 
 /".' (
"5::: ' 
ov ffLLa yap fVEpYHa TE HO
 ffL7rour.
PfLfV'Y/, 1] u fVual.p.ovLa 
" \' Ò ' 5::: ,... f'5:::' "', , , 
TCJJV Tfl\fLWV. W 7rpOCFUff,Tal. 0 fVuaLp.wv TCJJV fV CFwp.aTL aya- 
8wv Kat TWV fKTÖ
 Kaì Tij
 rúX1J
, Õ1TW
 p.
 fp.7roòí('YJTar. 
'" f 
" /"., " ò ' ' À 
TaVTa. 01. uf TOV TpOXI.
OP.fVOV Kal. TOV VCFTVXl.al.
 fLfya aL
 3 
, '5::: , A,. , ..",. , () ' 01\ 
20 7rfpl.7rL7rTOVTa fVuaLp.ova 'raCFKOVTf
 HvaL, fav ?I aya O
, 11 
f., of. " 's:::' À ' 
 ,
" 5::: '" 8 '" 
fKOVTf
 1] aKO
'Tf
 OVufV EYOVCFW. ul.a uf TO 7rpOCFUHCF al. T'YJ
 4 
, 
 ,... , " .. ( , , ""
 ' , 
TVXfJ
 uOKH TI.CFI. TaVTOV HvaL 1J fVTVXLa Tll fVuaLp.ovLq., OVK 
.. " , " ( ß '\ \ "s:::" , ., 
oVCFa, f7rH Kal. aVTl1 V7rfp al\l\OVCFa fP.1TOuW
 ECFTW, KaL I.CFCJJ
 
" " \ '" Ò ' ""'5:::' 
OVKfTL fVTVX l.av Kal\HV LKawv. 7rpO
 yap T'YJV fvual.fLoVLaV 
(PI ,,, \ ,
, Ò 'tl ' () ' " 
25 0 opo
 aVT11
. Kal. TO ul.WKHll a7raVTa Kal. 'YJpLa Kal. av- 5 
8 ' '(5:::' ", "..., , " , , 
pW1TOV
 T'YJV 1JVOV'YJV CF'YJ}.J..fWV Tl. TOV ff,VaL 7rW
 TO apl.CFTOV aVT1Jl'. 


cþ
p.rJ l,' ovn
 wåp.r.av àWÓ
ÀVTat, 
v TLva Àao; 
7roÀÀoí. . . . 


, \ \" , , ( " " A,. , " () ' tf t (" " , " 
al\l\ f7rH OVX 1J aVT1J OVTf 'rVCFI.
 OV fçl.
 1J apl.CFTfJ OVT HTTW 6 
" 
 ,.. , 5:::' (
 ' 
 , "" ( 
, , 
30 OVTf uOKH, OVv 1JUOV1]V ul.CJJKOVcrL Tl1V aVT'YJV 7raVTf
, 1Juov'YJv P.EV- 
, ., Ò ' ,
, , l<." '5:::' l<. ... 
TOI. 7raVTf
. I.CFW
 f KaL ul.WKOVCFW ovX 1JV OWVTal. OVv 1Jv av 
cþ .. , À \ ' , " , ''''' ,,, () ,... 
aLfv, a I\a T'YJV aVT'YJv. 7raVTa yap 'rvcrH fXH Tl. fLOV. 
, \ \' ' À ' A,. , "" A ' ( , 
al\l\ H fJ'raCFI. Tl1v TOV ovo}.J..aTo
 K fJpovofLLav aL CFwp.aTl.KaL 
f 5::: \ 
, ' À ' ß ' A \ ' " , 
1}vovat uLa TO 7r H(JTaKL
 Tf 7rapa a I\HV H
 aVTa
 KaL 
, , ,'" 5:::'" .. , 
 
35 7raVTa
 P.fTEXHV aVTCJJV. uta TO fLova
 ovv Y"Wptp.ov
 HvaL 


24. olJle f(fTtV Mb r 2i. O
7'tS Kb Asp. : O
7't 1'
 vulg. 
Kb: om. vulg. 28. 7roÀÀol < CÞ7J/.d(ov (ft ) r Heliodorus 


Àao( r: oí 
32. 7"t] 'Tb Kb VII. 13-14. 


153 


, , II .. A.. ' ò ' 'f'f " ( ò ' 
7 TaVTa
 JJ.ova
 OLOVTaL Hvat.. 'Yavfpov f Kat. OTt., H JJ.1] 1] OV1] 1154 A 
., 8 ' \ ( ., , , tI /"." ( Õ ' , , Õ ' 
aya ov Kat. 'YJ fv
pYHa, OVK HTTat. 
 1]V 1] Hò
 TOV fV aLJJ.ova. 
, ,
, Ò '''' , "" '" ,., 8 ' ., À 
 ' 
TI.VO
 yap fVfKa fOt. av aVT1J
, H7rfp JJ.1] aya OV, a "a 
, ""., 
, /"."" ., "'" ,., 8 ' ( 
Kat. ÀV7r1JPOO
 Evu
XfTat. 
l}V; OVTE KaKOV yap OVT aya ov 1] 
À ' ., Ò ' ( 
 ,
, 
" â A..' , 
 ' 
V 7rT} , H7rfp JJ.1J 1]uov1]. WCTTf ut.a Tt. V 'YEVyot.; OVuf 5 

'(
, f ß ' f "" Ò ' ." , f , , 
u1] 1]ut.wv 0 LO
 0 TOV U7rOV al.Ov, H JJ.1J Kat. al. fVEpYHal. 


, "" 
aVTOV. 


XIV. 


n \ 
,
, "" "" f
 "., , ,. 
fpt. uf u1] TooV CTWJJ.anKOOV 1]uOVoov f7rl.UKE7rTEOV TOIS 

 ' 
,tI, f 
 ,( \ A.. ,
 'II' ( 
, 
I\
YOVUI.V OTI. fVLaL Yf 1]uOl'al. aLpETat. u'Youpa, o 1.0 V al. Kal\at, 
'
 À " f \,' l-. f" ' À Ò " .. 
2 al\ oVX aL CTwJJ.anKaL KaL 7rfpL a
 0 aKO aCTTO
. I.a TL OVV 10 
f., , À "" 8 ' "",., e '., , 01\ 
at. fvavnaL V7ral. JJ.oX 'YJpaL; KaKee yap aya ov fvaVTLOV. 1] 
,., , 8 ' f" " f'f '" " (J ' 
OVTW
 aya al. al. avaYKaLaL, OTL KaL TO JJ.1] KaKOV aya OV 
, .,.., ., 8 ' "" , ,
, t. ' , 
fCTTI.V; 1J JJ.
XPI. TOV aya aL ; TOO V JJ.fV yap EçfWV Kal. KI.V1]UfWV 
,., , " "" ß À ' ( ß À ' ' ò ' " ( ò " ,., 
OCTWV JJ.'YJ fCTTL TOV E TLOVO
 V7rfp 0 1/, ov f T'YJ
 1J OVl}
. OCTWV 
ò' lCTTL, Kaì Tij
 
òovij
. lCTTI.v òÈ Ten' UWJJ.aTI.KWV àya8wv 15 
f ßÀ ' \ fA.."" À "" ò ' 'f ßÀ ' , 
V7rfp 0 1], Kat. 0 'Yav O
 Tee I.ooKHV T1]V V7rEp 0 1]V E(TTLV, 
., 
 À ' , ,., , , , " \ 
al\ OV Ta
 avaYKaLa
. 7raVTE
 yap XaLPOVCTI. 7rW
 Kat 
", I, \., \ ., A.. Ò ' , ÀÀ ' , ( 
" , , 
O'f'Ot
 Kat. Ol.VOl.
 KaL a'Ypo LCTI.OL
, a OVX OO
 uEl.. fvaVTt.W
 
Ò ' ." " À ' ", f ß 
, A..' ., 
 
, "' À 
f7rl. Tl}
 V7r1J
. ov yap T'YJV V7rfp Ol\l}V 'YEVYH, al\l\ 0 W
. 
, ,., "f ß 
" 
 ' ., ,., 
 À ' .,.. 
, 
OV yap fUTI. T'[l V7rfP, 01\'[1 I\V7rJ} fvaVTLa al\ 1] T<:> utooKOllTI. 20 
, r ß 
 ' 
T1JV V7rfp OI\1]V. 
3 'E7rfì Ò' ov JJ.óvov ÕÚ' TàÀ1]8È
 fl7rftV àÀÀà Kal rò ainov 15 
"" ,I, ,
 ,., , ß ,
 
 \, 
TOV 'f' EVuOV
. TOVTO yap uvJJ. al\l\fTaL 7rpO
 T1]V 7rÍ,UTLV. 
,., '"
 A..'" 
, , A.. ' , 
 (J ' , 't\ 
OTav yap EVI\OYOV 'Yav'[I TO ul.a TL 'Yal.VfTal. al\1] f
 OVK OV 
, 
 8 ' , "" "" ., 
 L) "" " ÀÀ " 
 ' 
al\'YJ f
, 7rl.CTTfVHV 7r0l.EI. Tee al\1JuH JJ.a Ov. WUTf I\EKTfOV 25 
AI 
, , A.. ' ( '(
, (, ,... 
'2 ul.a TL 'Yat.VOVTaL aL UWJJ.aTI.Kat. l}uovaL aLpfTOOTfpaL. 7rPWTOV 
, .. 
'f'f ., , ' À ' , 
, , r ß 
 ' 
JJ.EV OllV u1] OTI. fKKpOVH T1]V V7r'YJV. Kat. ut.a Ta
 V1iEp ol\a
 


1154& 1. p.
';' 1]30111] Mb Asp. 2. 1] om. Mb .. OiJT J g.-yaÐòll Ï'Ò,p 
OiJTE lCalCòll Kb 10. ÒÅÀ J om. Kb 14. 8crwII 3 J ] TOVTWII 3 J Kb 
15. 3
 Té;w Kb: TWII ð
 vuIg. ò.-yaÐwlI Kb: à-ya6wlI IcrT111 vuIg. 2ï. 
O
II om. Lb ML r 154 


VII. 14. 


'" À ' (" , , '(
, 
, ,( 
T1]
 V7T1]
, W
 ovu1]ç LaTpHa
, T1]V 1]uov1]v uLWKOVUL T1]V V7Tf.p- 
ß ',\ \ \ r/ À ' , A,. 
 \
, , 
al\l\ovuav KaL 0 WS' T1]V uwp.aTLK1]v. u-roupaL uE yt.vovTaL 
(, '" 
,\
, 
,' "., , 
30 aL LaTpEtat., ul.O KaL ut.wKovTaL, uLa TO 7Tapa TO f.vaVTl.OV 
,1-. [ 8 \' S:::" S:::'s::: ",((s::: '
'S:::' '" 
-ra Vf.U aL. Kat. OV U7TOVuaI.OV u1] uOKH 1] 1]UOV1] uLa uVO TaVTa, 
rl " PI 
 , ,1-.'\ ,I-. , " , t ( -II. 
WU7Tf.p Hp1]TaL, OTL aL P.EV -ravl\'Y]S' -rVUEWS' HUL 7fpaç;HS' 1] 
, ,.. rl 8 I of. 
, " 8 'F ('" A,. , '\ 
f.K YEVf.T'Y]S', WU7Tf.p 'Y]PWV, 1] uL f. oS', OLOV aL TWV -ravJ\WV 
, 8 ' ) 
 s:::' , " [ PI ] ' s::: '" \" ß '\ 01\ 
av PW7TWV , at. u LaTpHaL OTL f.Vuf.OVS', KaL EXHV EI\TWV 1] 
1154 b yívf.(j'8aL. at òÈ uvp.ßa[vovuL Tf.Àf.OVP.Évwv. KaTà uVP.ßf.ß1]KbS' 
.. S:::'" ,,
, 
",l-.S:::' "i' (, 
OVV U7TOVuULaL. f.TL uLWKOVTaL uLa TO U-rOUpaL HvaL V7TO 5 
" "\ \ ,
 I , " '" ('" s::: I, I, 
TCf)V al\l\aLS' p.1] uvvap.Evwv xaLpHv. aVTOL yovv aVTOf8 UL't'aS' 
, , /". PI '''i'' ßÀ ß '" , 
TLvaS' 7TapauKEva
pvuLv. OTav P.EV ovv a a HS', aVf.7TLTLP.'Y]TOV, 
5 õTav òÈ ßÀaßf.pá
, cþavÀov. OVTf. yàp lxovuLV tTEpa fcþ' otS' 
, , S:::' \\ ,.. \ 'S:::",I-.' 
XaLpOVULV, TO TE P.1]uETf.pOV 7fOI\I\OLS' I\V7f'Y]pOV uLa T1]V -r VULV . 
, \, "" /"." PI '(,I-. \ ' 
aH yap 7fOVH TO 

OV, WU7TEp KaL 01. 'f'VUl.OI\OYOL p.ap- 
'" ,( ,... ", A,.' .. À ' 
TVPOVUL, TO opav, TO aKOVHV -raUKOVTf.S' ELVaL V7T1]pOV. 
' ÀÀ ' ,,
 ' 8 ' I ( ,1-.' (, 
" , '" 
a 1]U1] UVVYj H
 f.CTP.EV, WS' -.yaULV. OP.OLWS' u f.V P.EV T[l 6 
, s:::" "t rl (" 
, \ 
10 Vf.OT1]TL uLa T1]V aVç1]uLv WU7Tf.p 01. otVWP.f.VOL uLaKELVTaL, Kat 
(
, (I (
, \ \ \ ',I-.' 
, , \ 
1]uV 1] VEOT1JS'. 01. uE p.f.l\aYXOI\LKOt T1]V -rVULV uEOVTaL aH 
" \,' '" s::: I 
 \"'
" 
LaTpf.taS'. KaL yap TO uwp.a uaKl'op.f.VOV uLaTf.I\EL uLU T1]V 
,... , , " , 't A,. 
 '" , I 't \' 
'(
, 
KpaULV, KaL aH f.V OpEçH U-roupq. HULV. Eç;f.l\aVVEL uE 1]UOV1] 
\ ' rl', , \ ( '" " 
, , \ 
 ' 
I\V7f1JV 1] T EvaVTLa KaL 1] Tvxovua, f.av II Luxvpa. Kat. uLa 
'" , '\ \ ,I-. "'\' ( S:::'" À ,.. 7 
15 TaVTa aKOl\aUTOL KaL -ravl\ot yLvovTat. at u aVEV V7TWV 
,,, ( ß \ I 9' S:::' '" A,.' <s:::' , 
OVK EXOVULV V7Tf.p OI\1]V. aVTat uf. TWV -rVfTEL ?}uEWV KaL 
p.
 KaTà (J"Vp.ßf.ß'Y] KÓS'. ÀfYW òÈ KaTà fTVP.ßf.ß'Y]KbS' 
òÉa 
", PI' ß ' , , 8 '" ( 
Ta LaTpf.VOvTa. OTL yap uvp. aLVEI. LaTpEVEU aL TOV V7rD- 
P.ÉVOVTOS' VYWVS' 7TpáTTOVTÓS' TL, ÒLQ TOVTO 
òv ÒOKf.'i ElvaL" 


29. tTcpó
pa Kb 30. 0.1 om. Kb Lb 32. 1) om. Kb 34. at 
scripsi: 0.1 codd. 8'Ti om. Asp. 1154 b 1. 

 ] fort. 
1} 5. f'Tlpav 
Kb: f'Tipas r 7. cþVCTtol\ó')'Ot Asp.: cþvtTtlcol Kb: cþvtTtlcol l\ó')'Ot vulg. 
8. post ðpâv add. leal Mb 9. 
'J 

 leal r p.tv om. Kb 16. 

 
Kb: 

 0.1 vulg. 19. '1"t om. K b 'TOV'ToJ 'ToÍÌ'To 

 Kb VII. I4-VI11. 1. 


155 


8 cþVO"H Ò' 
o'a, &. 7rOI,f'i 7rPÛfLV Tij
 TOLÛO"OE cþVO"EW
. OVK 20 
, \ ", ' () ' ( 
, , " Ò ' , ,( À " ("... , 
aH 0 OV EV 1]uV TO aVTO La TO J1.1] aTi 1]V 1]J1.WV El.val. T1]V 
,I,. , , \ À ' , "', , '" () ',I,. () , tI JI 
'I'V 0"1. V, al\ EVff.Val. Tl. Kal. 
T
pOV, Ka 0 'I' apTOl., WO"TE av 
() ' , "'" (',1,.' ',I,.' t'f 
Tl. aTEpov 7rpaTTTl, TOVTO Tll ETEpq. 'I'VO"El. 7rapa 'I'VO"W, OTav 
Ò ' , ,,.. "\ ' ò '" " () ' ( ò " , , \ 
LO"a'::.17, OVTE I\V7r1JpOV OKEl. ov 1] V TO 7rpaTTOJ1.EVOV. 
7rEl. 
" (,I,.' (\"" " ( " rot (
, JI 
ff. TOV 1] 'I'V(Tl.
 a7rl\1] EU}, aH 1] aVT1] 7rpaç;l.
 1JUl.o"T1J EO"TaL. 25 
Ò ' ( () ' ", \ ( À '" , (
, " , 
1.0 0 EO
 aEl. J1.l.av Kat. a7r 1]V Xa,pEl. 1]UOV1]V. OV yap J1.0VOV 
, " , , , À \ , " , \ ( 
 ' 
KW1]O"EW
 EO"Tl.V EV
PYff.a a I\a Kal. aKl.V1JO"l.a
, Kat. 1]UOV1] 
" À \ " " , of." ß À ' s:::' , 
J1.a I\OV EV lIPEJ1.l.q. EO"TLV 1] EV K'V1]O"El.. J1.
Ta 0 1] uE 7raVTWV 
À ' " , s:::' , 'tl , 
Y VKV, KaTa TOV 7rOl.1JT1]V, ul.a 7fOv1Jpl.av Tl.Va. WO"7rEp yap 
" () , ' ß \ ( , ,( A,.' ( ò ' 
av pW7rO
 EVJ1.ETa 01\0
 0 7rov1Jpo
, Ka, 1] 'I'VO"l.
 1] EOJ1.EV1] 30 
ß À '" " (\ " ,
" , 
J1.ETa 0 1]
. ov yap a7rl\1] OVu E7rI,fl.K1]
. 
9 n ' , .., , " , , '( ò '" 
EPL J1.EV ovv EyKpaTEl.a
 Kal. aKpaO"'a
 KaL 7rEpt. 1] oVlI
 
, \'" \, '" ,"'", () ' 
Kal. I\V7r1]
 Hp11Tal., Kal. T' EKaO"TOV Ka, 7rW
 Ta J1.EV aya a 
, '" , , ,
, , À ' s:::' , \ ,I,. \ ' , " 
aVTWV EO"TI. Ta uE KaKa. Ol.7rOV uE KaL 7rEP' 'I'LI\'a
 EpOVJ1.EV. 


8. 


1155 a. 


METà òÈ TavTa 7rEpl cþ'Àía
 g7rOl. T' âv Ol.EÀ()Eîv. to"TL 
, , , of. " '" " s:::" , " 
yap ap
T1] TL
 1] J1.ET apET1]
, ETI. u avaYKal.OTaTOV El.
 TOV 
ß ' JI ',I,. ' À ' 
, "'\ ' of- "''''' ' À ' 
LOV. aVEV yap '1" wv OVuEl.
 EI\Ol.T av '::.1]v, EXWV Ta Ol.7ra 5 
, () " "\" ", ' ò ' 
aya a 7raVTa. Kal. yap 7rI\OVTOVO"l. Kal. apxa
 Kal. vvaO"TELa
 
, Ò ,.. ,I,. ' À ' À ' 
 "''',1,. À 
KEK71JJ1.EVOIS OKEL '1" wv J1.a l.O"T El.val. xpff.a. T' yap O'l'E O
 
'" , , , ',I,. () ' , , '" , 
T1J
 TOLavT1]
 EVEr1JP'a
 a'l'al.p
 ff.0"1]
 EVEpYEO"'a
, 1] Yl.yvETal. 
' À ' , " ,I,. ' À of. '" '" () , 
J1.a LO"Ta Kal. E7raLVETwTaT1J 7rpO
 '1'1. ov
; 1] 7rW
 av T1]P1J El.1J 
, 'I". ,,, A,.' À rf , À ' ",1,. 
Kal. O"e:>'::.Ol.T aVEV '1'1. wv; 00"e:> yap 7r HWV, TOO"OVTe:> E7rI.O"'I'a- 10 
2 À ' , , '''' À '" 
 ' , 
EO"TEpa. EV 7rEV'q. TE Kal. TalS Ol.7ra'
 uVO"TVX l.al.
 J1.ov'Y/v 
" ,I,. ,
 'A,. '\ " s:::' , , 
OLOVTa, KaTa'l'vY1]V Hvat. TOV
 'I'l.l\OV
. KaL VEOI.
 uE 7rpO
 TO 


21. õ om. Kb 22. <þ6apToC Asp.: <þ6apT& codd.. 29. "'YÀVKÓ Asp. : 
"'YÀvKúTa-rOJl Kb Lb r 34. Kal om. Kb r 11551' 6. Kal 
VJla(J'T
[af 
om. Kb 11. 'TE] 

 r 12. 

J 
Eî Lb 156 


VIII. I. 


" \ ß ' ' 0 ' ,,'\ 
avap.apT1]'Tov KaL 7fpHJ" VTfpOL
 7rpO
 fpa7fHaV KaL TO fl\- 
Àf'i7fOV Tij
 7fpáffW
 ò,' ùuOlvHav ß01]Ofia
, Toî
 T' f.V ÙKp.fi 
1 ' , \' 't ", 
", ,,, \, 
5 7rpO
 Ta
 Kal\a
 7fpaçH
. O"VV Tf uV fPXOP.
vw. Kal. yap 
" \ "t. 
, A,."" " 
vOTJuaL KaL 7rpaçaL uvvaTwTfpoL. -pVUf(. T fVV7rapXHV fOI.K
 3 


" ,,,, \" ,.. 
7rpO
 TO YfYfVVTJP.
VOV T<:> Y
VVTJuaVTL Kat 7rpO
 TO y
vV1Juav 
.... 0 ' " " 0 ' '\\' \, ., 
T<:> YfVVT} 
VTL, OV P.OVOV 
V av pW7rOL
 al\l\a KaL 
V OPVLUL 
\ " \' "I:' ,,, ( () ' '''\ 
KaL TO'
 7rI\HUTOL
 TWV 
<:>WV, KaL TOL
 OP.Of V
UL 7rpO
 al\- 
\ À " À ", 0 ' r, o 'A,. \ 0 ' 
20 1\1] a, Ka, p.a LUTa TOt
 av pW7rOL
, 0 fV TOV
 -pLl\av pW7rOV
 
f.7ra,vovp.fV. iÒOL Ò' (tv TL
 Kal f.V Taî
 7rÀávaL
 W
 OlK
îov 
ð.7ra
 ð.v(}pW7rO
 ÙV(}Pc/)7r<:> Kat cþíÀov. 10LKf òÈ" Kat Tà
 7rÓ- 4 
\ ' (A,.\' \ ( 0 ' "\ \', 
I\H
 UVV
XHV TJ .,.,LI\,a, KaL 01. vop.o 
Tal. p.aÀl\ov 7r
pL aVT1]v 

'I: 
 ,
 ' (, (, r,' ... 
u7rOVua
HV 1] T1]V uLKawO"Vv1]V. TJ yap op.ovoLa op.owv Tt. T[I 
A,. À '" ... ,
,', 'A,.' ", 
25 -pL Lq. fOLKfV HvaL, TaVTTJ
 uE p.aÀLUT E-p'fVTaL KaL T1]V UTa- 
" 0 .. '\ 't À ' 'rf..' À ' ., 
u'v fX pav ovuav p.aI\LUTa fçE aVVOVULV. Kal. 'I" WV P.fV OVTWV 
, 
, 
"
 , 
 ' 
,., s::: ' A,. À ' 
OVufV uH u'KaWO"VVTJ
, uLKal.OL u OVTf
 7fPOUuEOVTaL -pL 'a
, 
, ^ 
 ' " À A,. \ ' ... 
 ,.. , , 
Ka, TWV uLKaLWV TO p.a LUTa .,.,LI\LKOV HvaL uOKH. OV p.ovov 5 

" " " , \ \ ' \ \ ' , 'A,. À rf.. ' À 
u avaYKawv fUT'V al\l\a KaL KaI\OV. TOV
 yap .,.,1. o-p' OVS' 
30 i7raWovp.fV, fí Tf 7roÀvcþLÀía ÒOKfî TWV KaÀwv gv n Eivat.. 
, " , , ,,, ,,
 ' 0 ' "i' , A,.' À 
KaL fTL TOV
 aVTOV
 OWVTaL avupa
 aya OV
 E Lvat. KaL.,.,' ov
. 
2 luap.cþLußTJTEîTa, Òf 7rfpl aVTij
 OVK òÀ{ya. ot p.È"v yàp 6 
( " 0 ' , , \ , (, A,.' À 
op.oLOT1]Ta Twa TL Eau'v aVTTJV Kat. TOV
 OP.OLOV
 .,.,' OV
, 
", 0 'r, , A,. (, rf \ \' \ 
o fV TOV OP.OWV .,.,au,v W
 TOV OP.OWV, Kat. KOI\OLOZ' 7ron 
\' " " 
 5:::' , t', ,,' 
35 KOI\OLOV, KaL Ta TOLaVTa. OL u fç Evavna
 KEpap.H
 7raVTa., 
, , ., \ \ ' À A,. ,... ",,,, 
1155 b TOV
 TOLOVTOV
 al\I\TJ OL
 -pauLv HvaL. KaL 7rfpL aVTWV TOVTWV 
àVc/)TEPOV f.7n(1]TOVu, Kaì cþVUI.KWTfpOV, EVpL7r[Ò1]
 P.fV cþáCTKWV 
Jpâv p.È"v õp.ßpOV yaîav t1]paV(}f'iuav, Jpâv òÈ" CTEP.VÒV ovpaVdV 


14. ßO/J6EtU !\1b: ß07]6eî cod. Par. 1417 (et fort. Asp.) 17. 1I"pðs-leal 
om. Kb r 1I"pðS 7'ð '}'EJlJll1O'UJI 7'ép '}'EJlJl7]6iJl7't om. L b Mb 22. 1râs Kb 
29. cþ(Àovs Kb Mb 30. cþtÀocþtÀ(u r 31. leal (7't Kb Lb: leal (vtOt 
::\JII r: tTt leal (JltOt Aldina (leal fort. post o'lOV7'Ut ponendum) 35. 7'à 
Kb I}': tJua ::\Ib r 11551> 2. leal om. Kb VIII. 1-2. 


157 


II. 


,,' v ß ,...,,... \ ( H ' A ' 
7rI\.TJpOVP.Ell0V Op. pOV 7rEUEl.V ES' yaLav, Kal. paK El.TOS' TO 
àVTl,ovv UVp.cþÉpOV Ka
 fK TWV Òl.acþ
pÓVTWV KaAÀíuTTJV àp- 5 
, " , " , 8 ' é' , Ò ' , 
flovl.av Kal. 7raVTa KaT EpW Yl.VEU al.. Eç EVaVTI.aS' E TOVTOLS' 
"" " " E 
" " , ,,., ^ ( , , ",,' 
al\.I\.Ol. TE KaL P.7rEuOKI\.TJS'. TO yap OP.OWV TOV OP.Ol.OV E'I'LE-. 
7 Ueal.. Tà p.Èv ovv cþv(],l.Kà TWV à7roPTJp.åTWV àcþELU8w (ov yàp 
,,...,.. , "" ) " Ò " , , 8 ,\ 
Ol.KEl.a TTJ
 7rapovu'Y}
 UK
 'Y EW
. oua 
UTLV av pW7rl.Ka Kal. 
" , ''' 8 \' , 8 ,.." , I,' 8 'I' 
aV1]KEl. ELS' Ta 1/ TJ KaL Ta 7ra TJ, TaVT E7rUTKE'YWP.E a, OLOV 10 
, ,,.. I' A."''''' '1" 8 ' 
7rOTEpOV EV 7raUL YLVETaL 'I'l.I\.La TJ ovX OWV T
 p.oX TJPOVS' 
" "" ' A '" \' ^ "'s::: '" """, , \ 
OVTaS' '1'1. ov
 HVal., Kal. 7rOT
pOV EV El.uO
 TTJS' 'I'l.I\.LaS' EUTLV 
.,. ,,' (, ,
 , , ,." s:::' ,,.. " A 
1/ 7TI\.HW. 01. p.
V yap EV OI.OP.EVOl., OTL 
7rLuEXETaL TO p.al\. OV 
\ [ ' ] ". , ('" , , s::: ' \ 
Kal. TO TJTTOV, OVX l.Kal'<f 7rE7rLUT
VKaUl. O"TJP.ELCf. u
XETal. yap 
, ,.. AA \ [ ' ] ". '\ 1" "s::: '" s::: ' 
TO p.a OV Kal. TO TJTTOV KaL Ta ETEpa T<f El.uEl.. ELp'Y}TaL u 15 
1'\ ,'" " 8 
V7rEp aVTWll 
p.7rpOU 
v. 
T ' 5:::''''' \' '" "'" 8 ' 
axa u av ìEVOl.TO 7rEpl. aVTWV 'I'aVEpov yvwptu 
VTOS' 
TOV cþl.À'Y}TOV. òOKE'i yàp ov 7râv cfnÀEîcr8al. àAÀà TÒ cþLATJTÓV, 
'" Ò ' '" ' 8 '''' (
,..., Ò 't Ò '''' , 
TOVTO El.I'al. aya ov TJ 1]UV TJ XPTJuLflov. OçEl.
 a I.. XP1]- 
'" Ò ''''' , e ' ... (s::: 'rl """ ' 
ULP.OV El.val. I. ov YWETaL aya ov Tl. TJ 1]UOVTJ, WUT
 'I'LI\.TJTa 20 
2 ... II , 8 ' " (s:::' ('" ' .., 8 ' 
av El.TJ Taya ov TE Kal. .0 1]uV w
 T
I\.1]. 7rOTEpOV ovv Taya ov 
A.""" ..., ( '" , 8 ' s::: "" " , " ^ 
'I'l.I\.OVcrLV TJ TO aVTOI.S' aya OV; ULa'l'WVEl. yap El'WTE TaVTa. 
( , s:::' , ,,( s::: ' 
 "
, , r ^' 8 ' "" 
OP.OLWS' uE Kal. 7rEPL TO 1]uv. uOKE I. uE TO avnp aya OV '1'1.- 
i\ ,... 1'1 '''' ( A '" \ , e ' A." ' ( , 
ELV EKa(TTO
, KaL EwaL a7r WS' P.EV Taya ov 'I'tI\.TJTOV, EKauT<f 
s::: ' ,r' A. A ,.. S:::' 1'1 , ,." r "" 8 ' '" ' 
uE TO EKaUTCf. 'I'l. El. u EKaUTOS' OV TO OV aVT<f aya OV aAl\.a 25 
' <Þ ' s:::' s:::', s::: ' " " "" A \ A. 
TO awop.EVOI'. uWLUEL u OVuEV. EUTaL yap TO 'I'l. 'Y}TOV 'I'aL- 
3 VÓP.EVOV. Tpl.WV ò' ÓVTWV ÒL' â cþl.AOVULV, f7rì p.Èv TV TWV àv,.ú- 
""", ' A ' A. A ' ", , A.' A 's:::' 
XWV 'I'l.I\.1]UEl. ov 
YETal. '1'1. l.a. ov yap EUTLV aVTl.'I't TJULS', OVuE 
ßOVA'Y}UL
 fKEíV<f àya80v (YEAOîov yàp LUW
 T
 OLV<f ßovAEu8aL 
, 8 ' ,. ,,' '" 'I". 8 ß ' A "rI " 
Taya a, aAI\. El.7rEP, U<f
EU aL ov ETaL aVTOV, Lva aVTOS' 30 
lXl1). T
 òÈ cþíA<f cþau
 ÒE'iV ßOVAEu()aL Tàya8à ÈKEtvov ÉVEKa. 


14. -.
 om. Ol: 15. T
 om. LbOb 

r71J 
ivat Kb 23. fort. 
olCEî 
1} 
Mb 29. flC
(J'Cf' scripsi: ilC
(J'CI)v codd. 


20. cþtÀ71T
v Kb Lb 
27. 
t' om. Kb 


21. âv 
{,r1] ill Kb 158 


VIII. 2-3. 


, 
' ß \.' ,., , () '" \. ' +., 
TOVS' uE OV^OJLEVOVS' OVTW Taya a EVVOVS' ^EYOVutV, av JL1J 
" \ ", , " ", () ' 
TaVTO Kal. 7rap EKHVOV yI.V1]Tat' EVvotaV yap EV aVTt7rE7TOV OUt 
cþ \.' It .. () ' '\. () ' \.\.' , 
t^tav HVat. 1] 7rpOU ET
OV JL1] ^av avovuav; 7TO^^01. yap 4 
, .. 'P , 
, 
 \. ß ' 
" " 
3S HutV EVVOt 01.S' OVX 
wpaKautV, V7ro^aJL aVOVul. uE E7TtHKEl.S' 
"I' 01\ , ^
,", +. , , ' () 
1156" Hvat 1] XP1]utJLovS'. TOVTO uE TO aVTO Kav EKHVWV TtS' 7Ta Ol. 
,^ '" ,"'... 1> , '\.\.'\. ",,, 
7rpOS' TOVTOV. EVvOt JLEV OVV OVTOl. al.VOVTal. U^^1]^otS'. 't'l.- 
\. 
'^" "\. () , (" (" 
" 
^OVS' uE 7TCJJS' av Tl.S' H7Tot ^av aVOVTaS' CJJS' EXOVUtV 
aVTOl.S'; uEl. 
" , " , \. \. '\. \ ß '\. () , () , '\. () ' 
apa EVVOEl.V a^^1]^Ol.S' Kal. OV^
u al. Taya a JL1] ^av aVOVTaS' 

, t' ^" 
5 ul. EV TL TCJJV HP1]JJÆVWI1. 
3 t!uacþlpEl. ÒÈ TavTa àÀÀ11Àwv EíÒH. Ka
 aí cþtÀ
UEl.S' III. 
" ,( cþ \. ' I 
 ' , ^ "" \. I ,,
 " () 
apa Kat at l.^l.al.. Tpl.a u1] Ta T1]S' 't'l.^l.aS' HU1], tUapL JLa 
,.. cþ \. " () ' tf ", "" '\. ' \. () ' 
TOLS' t^1]TOl.S" Ka EKauTOV yap 
UTl.V aVTt't'l.^1]ULS' OV ^av a- 
vovua, OL òÈ cþI.ÀOVVTES' àÀÀ
ÀovS' ßmJÀOVTal. Tàya()à àÀÀ
ÀOLS' 
I ... "" \. ^ (,.. 
'" "" \. ^ "\. 
10 TaVT'[J V 't'l.^OvutV. Ot JLEV OVV uta TO XP1]Ul.JLOV 't'L^OVVTfS' a^- 
\.'\. ' () ' ( , ""\. ^ '\' À ''''' , ,,.. , 
^1]^OVS' OV Ka aVTOVS' 't'l.^OVUtv, a^ '[J Yl.VETat Tl. aVTOI.S' 7Tap 
, \. À ' \. ' () , (, s::: ' \ (
, (s::: I " " 
a^ 1]^WV aya OV. OJLOl.WS' uE Kal. ot Ul. 1]UOV1]V' OV yap Tee 
I .., ^ , , '\. '\. \.' t' (
,.. 
7TOI.OVS' TwaS' El.val. aya7TCJJut TOVS' EVTpa7r
^OvS', a^^ OTl. 1]uHS' 

" tI 
,
'" , "" \. ^ 
" ( ,.. 
aVTOl.S'. Ot TE u1] ul.a TO XP1]Ul.JLOV 't't^OVVTES' uta TO aVTotS' 2 
, () " , (
, (s::: ' 
, , 
 ,.. (
I , 
15 aya OV UT
PYOVUL, Kal. ot ut 1]uov1]v ul.a TO aVTOl.S' 1]uV, Kal. 
, ... 
 cþ \. I " , \. À ''''' .,. (
, , 
OVX '[J 0 t^OVJLEVOS' EUTtV, a^ V XP1]C7l.J.lOS' 1] 1]uVS'. KaTa 
ß ß ' 
'( cþ A ' ..." "...",., 
UVJL E 1]KOS' TE u1] at l. tat aVTar. EI.Ul.V. ov yap I1 
UTl.V 00"- 
, , ( cþ À I I A. À ,.. , AÀ '... , I: 
7TEP EUTl.V 0 l. OVJLEVOS', TavTll 't'L HTal., a 11 7rOpl.
OVUtV 

 , , () , 
 
, (s:::' , 
 ' À s:::' 
 ^, 3 
01. JLEV aya ov Tl. ot u TJuov1]v. EVul.a VTOl. u1] al. TOl.aVTat 
, ,
 ' , ^ (, ", , (S:::" 
20 Hut, JL1] utaJLEVOVTWV aVTCJJV OJLOl.WV. Eav yap p'1]K
Tl. 1]UEl.S' 
.,., Ii' I cþ \. ^ , 
,' , 
 
TJ xp1]utJLOt WUl., 7raVOvTat t^OVVTES'. TO uE XP1]utJLOV OV ul.a- 
, , ÀÀ ' " ÀÀ " A \" , À () ' 
 
. ^ 
fJ.EVH, a a OTE a ^o Yl.VETal.. a7TO v EVTOS' OVV vl. 0 
A.' À "i' s::: À ' , ( A. À ' (" ,.. ""\.' 
't'l. Or. 1]uav, vl.a V
TaL Kat TJ 't'l. l.a, CJJS' OVU1]S' T1]S' 't't^LaS' 
, ,,, ' A 
" ,.. ß I ( I s::: 4 
7rpoS' EKHva. JLa l.UTa v EV TOl.S' 7TPEo" VTaLS' TJ TOLavT1] vo- 


33. leal om. Kb 
(gU7r
p 
UT[") Bonitz 


1156" 6. al om. J{b 
18. 7\'"
pJ 7\'"OT
 Lb Mb 


16. ð om. Kb (},TU' VIII. 3. 


159 


^ A,. À ' , () ( ' , ,( 0 ' r À ^ 0 ' 
KEI, 'YL La YWECT aL OV yap TO 1] V 01, T1J I,KOVTOI. LCùKOVCTI,V 25 
, ÀA ' , , A,. ' À ) \ ^ , , .... , , H , 
a a TO Cù'YE I,P.OV, Kal, TCùV EV aKp.n KaL VEWV OCTOL TO 
A,. , Ò ' , , Ò ' ( .... ' 0 ' r.^ , 
(J1)p.'YEpOV LCùKOVCTLV. OV 7f'avv 01, TOLOVTOL OV E CTV
WCTI, P.ET 
, ÀA ' A " " O J " ( 0 ^ , 0 ' 0 ' 0 ' 
a 1] wv. EVI,OTE yap ov ELCTLV 1] ELS'. OV E 11 7f'pOCT EOVTal, 
^ , ( À ' , , " A,. ' À t;' , , ^ 
T1JS' TOl,avT1JS' OP.L I,aS', Eav p.1] Cù'YE LP.OL WCTLV. E7rL TOCTOVTOZ' 
, , ( 0 "" A,.' H ' À ' 0 
 , () ^ , , 
yap ELCTW 1] ELS' E'Y OCTOV E 7rL as' EXOVCTLV aya OV. ELS' Tav- 3 0 
Ò ' \ , é ' () , ( 0 ' ^ , A,. À ' 0 ' 
5 TaS' E Kal, T1]V çEVLK1]V TL EaCTW. 1] E TCùV VEWV 'YL La I, 
( 0 ' '1' 0 ,.. " () , 'P r.^ \ ' A 
1] OV1JV ELVaL OKEL. KaTa 7f'a oS' yap OVTOL 
WCTL, Kal, p.a I,CTTa 
O ' '( 0 ' (,., \, , ,.. ( À ' 
, 
LCùKOVCT' TO TJ v aVTOLS' KaL TO 7f'apov. T1JS' 1] LK,aS' uE p.ETa- 
, \, ( 0 " r1 0 ' , , 
7f'L1TTOVCT1JS' KaL Ta 1] Ea YLVETal, ETEpa. 1,0 TaXEWS' yl,VOVTaL 
A,.' A \, r1 , ^ ( 0 '" ( A,. À ' , 
'YL 01, Kal, 7f'aVOVTaL. ap.a yap T<p 1] EL 1] 'YI, La p.ETa7rl,- 35 
^ 0 ' , ( 0 ^ ^ ( ß A ' \, 
7f'TEL, TTJS' E TOLaVT1]S' 1] OPTJS' TaXELa 1] p.ETa 0 1]. Kal, EpW- 1156 b 
\ 0 ' (, " () , ' 0 ' ( 0 ' , À ' 
TI,KOL 01, VEOl,. KaTa 7f'a OS' yap KaL I, 1] OV1]V TO 7f'0 V 
^, ^ 0 ' A,. À ^ , , , A 
TTJS' EpWTLK1]S'. L07rEp 'YL OVCTI, KaL TaXEwS' 7raVOVTal" 7f'0 - 
). , ^ , ^ ( " , 
, \ 
l\.aKLS' TTJS' aVT1JS' 1]p.EpaS' p.ETa7rL7rTOVTES'. (J1)V1JP.EPEVELV uE Kal, 
r::. 'P ß ' À ' " ^ , " 
(J1)
1}V OVTOI. ov OVTaL. y,vETal, yap aVTOl,S' TO KaTa T1]V 5 
cþLÀ{av 01)TWS'. 
6 T EÀELa Ò' ÈCTTìv 
 TWV àya()wv cþLÀ{a Kaì KaT' àpET
V 4 
r' 'P , , () , ( , ß ' À ' ÀÀ ' À ... 
oP.Ol,wv. OVTOL yap Taya a op.ol,ws' OV O
'Tal, a 1] OLS' 11 
, () ' , () \
, , \ () 
 (, ( 0 ' ß À ' , () ' 
aya 01" aya 01, u ELCTL Ka aVTOVS'. 01, E OV OP.EVOL Taya a 
^ A.. ' À " r1 ' À A,. ' A 0 ' (, , 
TOl,S' 'YL OLS' EKELVWV EVEKa p.a LCTTa 'YL 01,. ,aVTOVS' yap 10 
H 
 \', ßß ' 0 ' '1' ( , 
OVTWS' EXOVCTI" KaL OV KaTa (Jvp. E 1]KOS'. Lap.EVEL OVV 1] TOVTWV 
A,. À ' r1 . , () \ t;' (
"" , 
 
'YL I,a EWS' av aya 01, WCTLV, 1] u apET1] P.OVLP.OV. KaL ECTTW 
r , ( A ^' () ' '^ A,.' À (" () \ \ 
EKaTEpoS' a7r CùS' aya oS' KaL Tee 'YL ceO 01, yap aya 01, Kal, 
( À ^ , () \ " ÀÀ ' \ ' A,. ' À (, 0 ' \ 
a7r WS' aya 01, KaL a 1]I\OLS' Cù'YE LP.OL. OP.OLWS' E KaL 
( 0 ,., \, ( A ^ (, () \ ( 0 ^ \' AÀ ' À (, 
TJ ELS'. Kal, yap a7f' CùS' 01, aya 01, 1] ELS' Kal, a TJ OLS'. EKaCTTce IS 
, () ' ( 0 " (,,., 'é \ ( ^ 
yap Ka 1] OV1]V ELCTLV aL OLKELaL 7f'paçELS' KaL aL TOl,aVTal" 


27. o{,ô
 om. Lb Asp. 28. ð
 om. K b 
ô'] ')'à.p Asp. 3. Toîs 
pWTLleoîs Mb 
Asp.) leal TaX'ws] fort. TaX'ws leal 
ðp.olwf ßo6ÀovraL] ßo6ÀOJlTaL crtJl Kb 


30. 
À7f'lða K b r 1156 b 2. 
(utramque scripturam agnoscit 
5. 'T'
JI om. Lb Mb 8. 
13. fort. <leal) å7f'ÀélJf 160 


VIII. 3-4. 


TWV àya8wv òÈ" ai aVTaL 
 õp.OLar.. 11 TOLaVT1} òÈ" cþLÀLa 7 
, ' A ' " , "" ^ , 8 ' ,., 
jAOVLP.OS' fV OYWS' HTTr.V. UVva7f'Tft yap fV aVTfJ 7f'av oua 
.. rI.. ' À Ò ^ 
 , ,.., rI.. À ' Ò " 8 ' , 
TOr.S' 'Yr. or.S' ft V 7f'apxftv. 7f'aua yap 'YL r.a I. aya ov fUTLV 
.,. Ò ' ( ò ' .. ( A ^ .. ^ rl.. À ^ \ 8 ' 
 , , 
20 1} I, 1} OV1}V, 1} a7f' WS' 1} T<p 'Yr. OVVTr., KaL Ka op.OI.OT'1Ta 
, Ò ' , 8 ' 
, ", 8 ' 
 , 
TLva. TavTll f 7f'av V7f'apXft Ta fl.p1}IJ.fVa Ka aVTOVS'. 
t ' ",., t ' ' À " '" À ^ , 8 ' \ 
TavT'!1 yap op.ol.a Kal. Ta or.7f'a, TO Tf a7f' WS' aya OV KaL 
( ò ' ( À ^ , I ' À Ò ' ^ rI.. À ' -, rI.. À .. 
'1 v a7f' WS' HTTl.V, p.a r.UTa f TaVTa 'YL 1}Ta. KaL TO 'YL ftV 
Ò ' \ 
 rI.. À '., I ' À \ ., , , Ò ' 
1] Kar. 1} 'Yr. r.a fV TOVTOr.S' p.a LUTa KaL apr.UT1}. U7iaVLaS' 8 
"" I '" ' À I ,
 ^ " ò ' 
25 HKOS' TaS' TOLaVTaS' fLvaC 0 r.yor. yap 01. TOI.OVTOL. fTL f 7ipoa-- 
Ò .. , \ 8 I '" ", 
ftTa&. XPOVOV Kal. ervv1} ftaS'. KaTa TIJV 1Tapor.p.I.av yap OVK 
" ' ò ^ ., ÀÀ ' À ,\ À ' " À À ^ 
fUTW fr. 1]erar. a 1} OVS' 7f'pr.v TOVS' 
YOJ.lÆVOVS' a as' CTVvava W- 
, Ò '" Ò ' é 8 Ò ..' , Ò ' '1' rI.. ' À -... 
eral.. ov a7rO EçatT al. 1] 7f'pOTfpOV ov HVal. 'YI. OVS', 7f'pLV av 

KáTfpOS' f.KaT'pCf cþavf1 cþr.À1}TÒS' KaL 7f'I.erTfv8iì. oi òÈ" TaX'wS' 9 
" rI.. A ' " ÀÀ ' À ,., ß ' À " rI.. ' À '" 
3 0 Ta 'Yr. LKa 7f'poS' a 1] OVS' 7f'OLOVVT
S' OV OVTaL P.EV 'YI. 01. ftVaL, 
, " ò '" 'rl.. À ' '^'
 ß ' À ' 
OVK Herl. f, H P.1] KaL 'YL 1}TOL, KaL TOVT I.uaerw. OV 1}erLS' J.lfV 
, ""., A ' I rI.. \. I 
, ., 
yap Tax Ha '1"1, LaS' YLVfTal., 'YLI\.I.a u ov. 
5 AVT1} p.È"v ovv KaL KaTà TÒV Xpóvov KaL KaTà Tà ÀOL1rà IV. 


À '.,' \ " ", ,.., t 
Tf Ha ferTr., KaL KaTa 7f'aVTa TaVTa Yl.vfTaL KaL op.oLa EKa- 
, ,
, ., Ò ^ ^ rI.. ' À 
, t Ò ' 
35 TEPCf 7f'ap fKaTEpov, 07rfp H TOl.S' 'YL OLS' V7rapXfLV. 1/ f 
Ò " ,
 Ò ' 
 I I" 
,
 ., 8 ' ( ò " 
1157 a r.a TO 1} V op.OLwp.a TaVTI]S' EX fL. KaL yap 01, aya 01. 1} ftS' 
., ÀÀ ' À (I 
 ' \ ( Ò '" ,,, ^ 
a 1] OLS'. OP.Ol.WS' uF. KaL 1} La TO Xp1]ULP.OV. KaL yap TOLOV- 
., ÀÀ ' À 
., 8 ' ' À Ò ' ,., , t rI.. 
TOL a 1} OLS' 01, aya 01.. p.a UTTa f KaL EV TOVTOLS' al. 'YL- 
A " .., "" , ., ÀÀ ' À · 
r.aL p.tvoverr.v, OTav TO aVTO YW1]TaL 7f'ap a 1} WI', OLOV 
( Ò I \" f'I ., ÀÀ ' ,." ^ , ^ .. 
5 1/ OV1}, KaL p.1] P.OVOV OVTWS' a a KaL a7f'O TOV aVTOV, OLOV 
... , ' À \, '"., " -" , \ 
TOLS' fVTpa7if OLS', Kal. P.1/ WS' EpaerT[I Kar. EPWP.EV<p. OV yap 


17. a1 om. Kb (r?) aliTa, Kb: To,aVTa, r (et fort. Asp.) 
 om. Kb 
22. Talrrp ')'à.p ðp.o,o, Kb rAsp. : Ta6Tp ô
 8p.o,a altera lectio ap. Asp. : 
TaÍÌTa ')'à.p 8P.OWl codices Victorii 23. ð
 Kb Lb r 24. ð
 Ram- 
sauer: ð
 codd. 28. &.JI add. Ob 30. p.
JI om. Kb 34. TavTà. 
Muretus: TaÍÌ'ra Lb Mb r: om. Kb ðp.ola codd. (et ut videtur Asp.) 
1157" 2. Ï] r: o[ Kb Lb Mb O
Ol Kb 3. 01om. Kb Lb 4. ô,a- 
p.É JlOt)(l1 L b M b VIII. 4. 


161 


J71"
 TO'i
 aVToî
 fjòovTaL OVTOL, àÀÀ' 
 p.fv ópwv JKf'iVOV, 
 
Of 8fpa7rfvóp.fVO
 V71"Ò TOV ÈpauTov. ÀrrYOVu1]
 Of rij
 éJpa,:; 
f:V{,OTf Kat 
 cþLÀLa À
yfl, (T<:> p.Èv yàp OVK ËUTI.V 
ofîa 1; 
Ó"'I.
, T<<p 0' OV yivfTal. 
 Ofpa7rfla). 71"0ÀÀOL Ò' av ol.ap.i- 10 
, , 
" 0 ' '''' 0 ' 
 (' 0 
VOVUW, fav fK T1]
 UVV1] fl,a
 Ta 1] 1] UTfpç,WUI.V, 0P.01] fI,
 
" ( 0 '" ( 0 " ÀÀ ' , ÀÀ ' , 
2 OVTf
. 01. f p.1] TO 1] V aVTt.KaTa aTTop.fVOt a a TO 
, ,,.., " ",.,. cþ ' À \ 0 
XP1]UtP.OV fV TOt
 fpWTI.KOI.
 Ka(. fl,UW 1lTTOV t 01. Kat. I.a- 
, ( 0 ' 0 '" " cþ ' À r' " 
P.fVOVUW. 01. f ta TO XP1]UtfJ.OV OI'Tf
 L 01. ap.a T<:> UVp.- 
cþÉpovn Ol.aÀVOVTal.. 01; yàp àÀÀ
Àwv 
uav cþlÀol. àÀÀà 15 
" À À " Ò ' ( ò ' " ... ' Ò '" , 
TOV VUI.Tf OV
. I. 1] OV1JV P.fV OVV Kal. La TO XP1JULJ.J.OV KaL 
cþa-úÀov
 ÈvolXfTat cþíÀov
 àÀÀ
Àol.
 fLVal. Ka
 È71"1.ft.Kf'i
' 
cþ ' À ' 0 ' ( .... 0 ' ( , 0 ' 0 " À rl 
av OL
 Kal. p.1] fTfpOV 01fOl.ceOVV, I. aVTOV
 f 1] OV OTL 
, " 0 ' (, ", (,.., 
P.OVOV
 TOV
 aya OV
. 01. yap KaKOL OV Xal.POVUI.V faVTOI.
, fI, 
, , A,. ' À ' \, 0 ' ( ,.. 
 0 " A,. 
3 fJ.1] TL
 w'Y f Ha YI.VOI.TO. Kat P.OV1] f 1] TWV aya WV 'YI.- 20 
À ' , 0 ' ßÀ " " ( ' 0 ' 0 ' " \ 
I.a a I.a 1]TO
 
UTW. OV yap PCf wv OV fVL 7rI.UTfVUal. 7rfpL 
", ÀÀ " , ( cþ ' ( ,., 0 0 ' " 
TOV fV 71"0 ce xpovce v aVTOV f OKtp.acrp.fVOV. KaL TO 71"1.- 
, " " 0 / '" ' 0 " , ,., 
UTfVtl.V fV TOVTOI.':;, Kat TO p.1] f7rOT av a I.K1ICTaL, Kat oua 
" ÀÀ ' ,,( ' À 0 " cþÀ ' ,
,., , s:' ,.. ( , 
a a fV Tll w
 a 1] WS' I. I.q. aç,WVTal.. fV uf Tal.
 fTfpal.
 
, 0 ' \. ' , " , 0 ", (., 0 
4 ov fV KWI\.VfI, Ta TOl.aVTa YWfU at. f7rfl, yap 01. av PW7rOI. 25 
À ' A,. '\ \' 0 '" rl (, 
fYOVO'L 'YLI\.OV
 Kat TOV':; La TO XP1]O'LP.OV, WU71"fp al. 71"0ÀfI,
 
(ÒOKOVO'I. yàp ai O'vp.p.ax LaL Taî
 71"ÓÀfO'I. ylvfO'OaL fVfKa TOV 
cþ , ) \ ' 0 '<< 0 ' , À \. ' \ , pI 
O'VfJ. fpOVTO
, Kal. TOV
 L 11 OV1]V a 1\.1]I\OV
 O'TEpyovTa
, WO'- 
( ,.. 0 " À I ' 0 " \ (" "" À ' 
7rfp OL 7ral. f':;, I.O'W
 fYft.V P.fV fI, KaL 1]p.a
 't
t. OV
 TOV
 
, "5:: 0 ' " cþ À ' À ' \ , , \ 
TOI.OVTOV
, HUll f T1]
 L t.a
 7r fl.W, Kal. 71"PWTW':) fJ.fV Kal. 30 
Kvplw
 T
V TWV àyaOwv il àyaOol, Tà
 oÈ ÀOI.7rà
 KaO' 
(, 1'", 0 ' \ fI/" , ' À 
op.owT1]Ta. TI yap aya ov n Kal. oP.OI.OV TI., TavTl1 cþL 01.. 
\ , ,<< 0 ' , 8 ' " cþ À 0 I " 0 '" 
5 Kat. yap TO 1] V aya ov TOI.
 t 1] fO'I.V. OV 71"aVV aVTaL 
, , 0 " (, \ cþ ' À 
,,' , 
CTVVa71"ToVO'LV, OV f Yl.vovTal. 01. aVTOt. t 01. ul.a TO XP1]O'tJ.LOV 


9. olJle to"TlJlJ OÒ"ÉTl Ramsauer 
ó.,,' aÒT
JI Mb 24. ÉTa'pE{a,s Kb 
post ðj.C.OlOJl om. L b 


22. {,cþ' aóTov Kb: {,.,,' aVTov Lb r: 
25. ")'ttp] 3
 Mb 32. Tl 


M 162 


VIII. 4-5. 


35 Kal ÒLà TÒ 
ÒV. ov yàp 7ráVV UVVÒVá(fTaL Tà KaTà UVp.- 


ßfß1]KÓ
. 
1157 b Eì
 TavTa òÈ" 
6 cþavÀoL flTOVTaL 


, " ò '" A,. À ' , (, 
Ta fL 1] T1]
 'YL La
 VfVfP.1]P.fV1J
 01, P.fV 6 
A,.' À Ò ' ( ò ' oj\,,' , 
'YI, 01, I, 1] oV1]v 1] TO XP1]ULP.OV, TaVT]1 

, " ( Ò " 0 \ Ò ' ( , A,. ' À .., , 0 ' 
OP.OLOL OVTf
, 01, aya 01, I, aVTOV
 'YL 01,. II yap aya 01,. 
.,. ,... ( À '" A,. ' À ' '" Ò ' , ß ß ' 
OVTOL P.fV OVV a7r W
 'YL 01" fKfl.VOL f KaTa UVP. f 1]KO
 
\ "( " 0 ' rf n Ò " \ '" , " 
 V 
5 Kat Tee wP.OI.WU at TOVTO'S. 
l.U7rfp f7rL TWV apfTCùV 01, . 
, 0 ' rfé ^ Ò ' '" , 0 \ À ' rf 
P.fV Ka fçl.V 01, f KaT fVfpYfl.av aya 01, fYOVTaL, OVTW 
\ , \ '" A,. À ' (' 'r." , , ÀÀ ' 
Kal, f7r1. T1J
 'YL I.a
. OL P.fV yap UV
WVTf
 xal.povuw a 1]- 
À \ , r. ' 0 ' ( ò ' 0 ' ò oj\, 

'S Kal, 1íOpl.
OVUI, Taya a, 01, f Ka fV OVTf
 1] KfXWpLU- 
, ,." " '" , rf Ò '" 
, 
P.fVOL TOl,
 T07rOL
 OVK fVfPYOVUI. P.fV, OVTW fXOVUI.V WUT 
, ,., A,. À '" ( , , , Ò À ' 'A,. \.' 
10 fVfpyftV 'YI. LKCù
'. 01, yap T07rOl, OV La VOvut T1]V 'YL"I,av 
( \. '" , ÀÀ ' , " , ' ò ' , (, , 
a7rI\.W
, a a T1]V fVfpYftav. fav f XpOVLO
 1] a7rOVUta 
yíV'Y]TaL, Kal Tij
 cJ)I,À{a
 ÒOKfî À
01]V 7rOl.fîv. ÕOfV f 'tp1J Tal, 
" ÀÀ ' Ò ' A,. À " , Ò ' À " , A,. , 
7r0 a
 1] 'YI, ta
 a7rpoCT1Jyopl,a Lf VlTfV. OV 'Yal,VOVTat 2 
Ò' 0';;0' 0;' 7rpfußvTaL 0';;0' 0;' uTpvcþvol cþLÀtKOl fivac ßpaxv 
, , ,,., , '" ( Ò '" ' ò \ Ò ' Ò ' , 
15 yap fV aVTOt
 TO T1]
 1] OV1]
, OV fL
 f vvaTat UVV1]P.fpfVfl.V 
T<ÍÌ ÀV7r1]P
 ovòÈ" T
 p.
 
Òf'ì. p.áÀLUTa yàp 
 cþVUt
 cþaí- 
' À 'A,. , 'A,.' 0 Ò ' "C Ò ' c 
VfTat TO V7r1]pOV 'YfVyfl.V, f'YtfU aL f TOV 1] fO
. 01, 3 
Ò ' , Ò ' , \. \. , \. 'r.'" Ò ,,, , , 
a7rO fXOP.fVOt alV\.1]/\ov
, P.11 CTV
WVTf
 f, fVVOI.
 fOLKaUL 
,.. \. À oj\, A,. ' À ' Ò ' , 
, " A,. ' À ( , /"." 
p.a/\ OV 1] 'YL Ot
. OV fV yap OVTW
 fUTt 'YL WV W
 TO UV
1/V 
( 'A. À ' , , (, Ò ,., " , 
, 
20 Cù'Yf fl.a
 P.fV yap OL fV fft
 OpfYOVTaL, CTVV'Y]P.fpfVfl.V ()f 
\ c, " '" , 
, 
Kat 01. }J.aKapLOt. }J.OVCùTat
 yap ftvat TOVTOL
 1]KtUTa 7rpOU- 

KfI.). UVVÒtáyfl.v òÈ" }J.fT' àÀÀ
ÀCùv OVK fUTt }J.
 
òfî
 
ÕVTa
 p.1]ÒÈ" xa{pOVTa
 TO'S aVTo'ì
, Õ1ífp 1} ÉTaLpLK
 ÒOKf'ì 


" 
fX fW. 
7 
IáÀLuTa p.È"v 
\.\.' " 
7To/\/\aK L
 fl.p1]TaL. 


ovv ÈUTl cþtÀía 
 TWV àyaOwv, KaOå7rfp 4: 
ÒOKf'ì yàp cþtÀ1]TÒV }J.fV Kaì a;,pfTòv TÒ 


I157 b 3. tþlÀ.oL om. Kb 
KL 15. 7rpoO"7J""Ep
6EUI Kb 
Kb: ""
JI '}'à.p vulg. 


9. &;0"7"'] tf)(T7"
 lCal Lb 12. ÀfJfh1J1 BOICEî 
17. post 7"
 add. ""
JI Mb r 21. i'àp VIII. 5-6. 


163 


( À " , 0 ' +. (
, (, 
" f" " O f
' 
a7r WS' aya OV 1] 11UV, fKaerTcp uf TO aVTcp TOWVTOV. u 
5 àyaOòS' T<f) àyaO<ê 01.' ð.J.Lcþw TavTa. ÉOLKf 0' 
 J.LEV cþl- 
' 0 f
' À ' .,t ( 'A,.' À ' 'P' 
À1]erLS' 7Ta H, 1J uf cJn I.a fçH. 11 yap 'YI. 1]erLS' ovX 11 TTOV 
, '''.. IF I, , A-. À " 
, , , 
7TpOS' Ta a'Yvxa ferTLV) aVTL'YL overl. uf J.LfTa 7TpoaLpferfwS', 3 0 
( ò ' , 'A-.' .,t ,., 0 ' ß ' À .. 
1] f 7TpoaLpferLS' a'Y fçfWS'. Kal. Taya a ov OVTaL TOLS' 
A-. À ' ." .1 , , , 0 ' ÀÀ ' 6'" t 
'Yr. OVJ.LEVOLS' fKHVWV fVfKa, OV KaTa 7Ta OS' a a Kav fçW. 
, A-. À " 'A-. ' À ' f .. , 0 ' cþ À " f' 
KaL 'YI. OVVTfS' TOV 'YL OV TO aVTOLS' aya OV I. overLV. 0 yap 
àyaOòS' cþíÀOS' YWÓJ.LfVOS' àyaOòv yívfTaL cr cþíÀOS'. f.KáTfpOS' 
l' cþÀ " 'f....' 0 ' "" , 0 ' 0 
OVV I. H Tf TO aVTcp aya OV) Kai TO Lerov aVTa7TO I, werL 35 
TV ßOVÀ
erH Kat T<ê 
ofî. ÀÉYfTaL yàp cþLÀÓT1]S' leróT1]S'. 
VI. J.LáÀLerTa oÈ Tfj TWV àyaOwv TavO' v7TápXH. 'Ev oÈ ToîS' 1158 It 
A-." \ ß .. 'P' , f cþ À ' .., 
erTpv'YvoLS' Kal. 7Tpfer VTLKOl.S' 1]TTOV Yl.vfTaL 11 I. La) oercp 

. À ' " ''P' "f À " .. 
vverKO WTfpOl. HerL KaL 1JTTOV TaLS' OJ.LL I.aLS' xaLpoverLV. TaVTa 
, 
 .. ' À ' "" cþ À ' \ , A-. À ' 
 ' 
yap uOKH J.La LerT Hvar. I. I.Ka KaL 7TOL1]TLKa 'YL LaS'. uLO 
, " cþ ' À ' ß ,.. 0 '" , , , 
VfOL J.LfV Yl.VOVTaL I. 01, TaXV, 7Tpfer VTaL OV. OV yap Yl.- 5 
. ' À ... +. " ('
" 0 ' f 
vovraL cpl. 01. OLS' av J.L1J xal.pwerw. oJ.LOI.wS' u OV 01, erTpv- 
A-. ' , ÀÀ ' f ,.. "" " , ÀÀ ' À ß ' À 
'Yvor.. a 01. TOWVTOL fVVOL J.LfV HerLV a 17 OLS'. ov OVTal. 
, , 0 ' \' ,.. " , cþ ' À 0 ' , 
yap Taya a KaL a7raVTWerw HS' TaS' xpHaS'. I. 01. OV 
, " 0 ' , , , 
 ' , , ÀÀ ' À 
7Tavv HerL La TO J.L1] erVVl7J.LfPfVHV J.Ll7uf xaLpHV a 1J OLS'. 
2 â o
 p.áÀLerT' fivaL OOKfî cþLÀLKá. 7ToÀÀoîs 0' fivaL cþíÀOV 10 
" À ' A-. À ' ,.. 0 ' ., , 
, ..,... 
KaTa T1JV Tf Hav 'YL Lav OVK fV fX fTaL, Wer7rfp OVu fpav 
7íoÀÀwv lIJ.La (ÉOLKf yàp V7ífpßoÀfi, TÒ TOWVTO Of 7TPÒS' fva 
7TÉcþVKf yívfer8aL)" 7TOÀÀOVS' 0' lIJ.La Tcp aVT
 àpÉerKfLv 
A-. ' 0 ' f ' 0 " 0 ' ' 0 " 0 ' "" 0 ,.. 0 ' " 
3 er'Yo pa ov pC! WV, LerwS' ov aya OVS' fLvaL. H f KaL fJ.L- 
t À ß " " 0 ' , 0 " ' À 
7THP av a HV KaL fV ervv1J Hq. Yfvfer aI., 0 7rayxa f7rOV. 15 
0 '" 
'" f 
 ' ÀÀ """ , 0 I 
La TO xp1JerLJ.LOV uf KaL TO 1Juv 7T0 OLS' apferKHV fV E:Xf- 


27. 
..)'a8òv lCal -i}ð6, TW ð' à-ya8w líp.cþw Kb 34. -YEVÓP.EVOS Lb M b 
35. TE TÒJ TÓ TE Kb r 36. EîõEL pr. L b r icrÓT7}S Kb: .q itT&T7}S 
vulg. 1158 a 1. ð
 T!1 Asp.: ð.q T!1 codd. 3. ð6uKOÀol TE EitTl 
Kb 13. 7roÀÀoîs Lb Mb àP'UICE1V crcþóðpaJ ucþóðpa àP'UICE1V Kb 
14. à-ya8oîs Lb: à-ya8òv rAsp. 16. 7roÀÀots coni. Ramsauer 
M2 164 


VIII. 6. 


Tal. . ÀÀ ' , t " " ' À ' , t t 
7T0 01. yap 01, TOLOVTOL, KaL fV 0 I,y<f> XpovCf! al, V1r1J- 
, , 0 ' "' ÀÀ " rl-. À ' t 0 ' ,t 0 ' H 
pflnaL. TOVTWV f p.a ov fOLKf 't'L Lq. 1] La TO 1J v, OTal' 4 
, , , ., , rl-.'" \, " of. .. 
Tat Ta aü ap.'t'OLV YLV1JTat KaL XatpW(Tl.V aÀÀ1JÀOt
 1] TOL
 
20 aVTOÎs, oiat TWV vÉwv dCTLV at cþLÀíat" p.âÀÀov yàp Èv 
TavTat
 TÒ ÈÀfVOÉpLOV. 
 oÈ otà TÒ XP
CTtP.OV àyopa{wv. 
't , 0 ' , " 0 ' 0 ' t 0 ' 0 ' 
Kat 01. p.aKapLOt. f XpqCTI,P.WV P.fV OV fll fovTat., 1] EWV f. 
;-''' , ' ß ' À ' , 0 ' À " À ' , 
CTV
 1Jv P.fV yap ov OVTaL TtCTL) TO f V1T1JpOV 0 tyov p.fl.' 
, rl-. ' " 0 ' , 0 ' "" t , , 0 ' " 
XPOVOV 't'fpOVCTLV, CTVVfXCù
 OV fI.
 av V1rop.HvaL, OV aVTO 
" 0 ' ' À ' ,,,., 0 ' 'rl-.' À t o " /"., 
25 TO aya OV) fL V1T1JpOV aVTCf! fl.l}" LO TOU
 't'L OV
 1] H
 
"t]- 
,... 0 " 0 ')/ ,., 0 ' , ., , )0' f"" 
TOVCTLV. fI. LCTW
 KaL aya OV
 TOLOVTOV
 OVTa
, KaL fTL avrOL
. 
,., 'f' é ' '" t!" 0 " .. rl-. ' À t 0 '" " 
OVTW yap V1rapçH aVTOl,
 OCTa H TOL
 't'L OL
. 01. fV TaL
 5 
itovCTíaL
 OLl1P1JP.ÉVO(S cþaívoVTat xpijCTOaL Toî
 cþíÀOL
. áÀÀOL 
, ,.. ", , tf t 0 " "rl-. 0 ' t ., , 
yap aVTOL
 HCTt. XP1]CTt.P.Ot. Kal, fTfpOL 1] HS', ap.'t'w 01, aVTOL 
3 0 ov 7Távv. OVTf yàp 1iofî
 P.fT' àpfTij
 (1JTOVCTLV OVTf XP1J(}[P.OV
' 
., , À " ÀÀ ' , , ., ' À ,.. t 0 ' ., rl-. ' 
fL
 Ta Ka a) a a TOV
 P.fV fVTpa7Tf OV
 TOV 1J fO
 f't'tfP.fVOL, 
, 0 ' 0 ' ,... é ,., 0 ' " 0 " , , 
TOV
 f fLVOV
 7rpaçaL TO f7rLTax fV, TaVTa OV 7ravv YLVfTaL 
., " ,,, t o ' 0 ' " t!'1 ., ,., t 
fV T
 aVTCf!. 1] V
 E KaL XP1]CTLP.O
 ap.a Hp1JTal, on 0 CT7rOV- 6 
0 ,.. ., À \. 't' ." f " ' À " , , 
aLO
. a I\. V7rfPEXOVn ov YLVfTaL 0 TOLOVTO
 </n O
, fav P.1J 
, "., "t' , 0 ' , , , , ;-, ., ' À 
35 KaL Tn apfT[I V7TfPEX1JTaL. fL f p.1J, OVK LCTa
fL ava oyov 
f, " 0 ' " 0 ", 8 
VïrfpfXOP.fVO
. ov 7iavv HW aCTt. TOLOVTOL yl,VfCT aL. 
158 b E ' \ 0 ' 
 t ., , rl-. À ' ., " " 
1 LCTL OVV aL fl,P1Jp.fVat 't'L I,at. fV LCTOT1JTt. Ta yap 7 
8 .", , , ., rl-. .. ' ß ' À ., \. \ ' À 
 f'f 
aVTa YLVfTat. a7r ap.'t'OLV KaL OV OVTat a1V\.1] OL
) 1] fTfpOV 
., 0 ' t , ÀÀ ' 'P' t 0 ' " , rl-. À / 
av fTfpOV Kara aTTovraL, OLOV 1] OV1W aVT W't'f ft.a
. 
,., O } ''P'" ,.. rl-. ^ ' \' " 
on 0;;; KaL 11TTOV HCTI,
' aVTaL 't'L Lat Kal, P.fVOVCTLV, H- 
5 P1J TaL . OOKOVCTL oÈ [Kal] 01.' óp.OLóTqra Kat àVOP.OLÓT1JTa 
, " 
, \, 
 rl-. À ' () ' f' , 
raVTOV fLl'aL Tf KaL OVK fLvaL 't't tat. Ka op.OtoT"t]Ta yap 


18. cþLÀllf Asp.: cþLÀla codd. 'Í] om. Kb 
add. Lb r 29. abTo! EilTLV Ei XPl}O'LP.OL pro Kb 
add. Eis Tch xpf:Ías Asp. 33. ðn om. Kb Mb 
KaTaÀÀ&TTOJlTaL Lb 4. ð
 Kal Lb r: ð' vulg. 
l\fb: at TOlavTaL Lb 5. Kal om. Kb 


]9. ð
Lb 22. ð
 
32. post È7rLTax6Èv 
1158 b 3. à.JfTL- 
aÚ7"al Kb: at-Tal at VIII. 6-7. 


165 


TijS' KaT' àpfT
l' cþaíVOVTal. cþLAíaL (
 }.LÈv yàp TÒ 
òv fXfL 
.þ, 
 
 TO ' I ,,
, 
, "' ) 
" 
"/ v 0;;; XP1]erL}.LOl', TaVTa v V7rapx fL KaKfLVV, T<{> vf T1JV 
, ., 
 ' ßÀ " "" , 
 ' , 
}.LfV avLa 1JTOV KaL P.O V L}.LO V fLVal., TaVTaS' vf TaXfWS' 
}.LfTa7rl7rTfLV ð.ÀAOLS' Tf òLacþlpfLV 7fOÀÀoîS', ov cþalVOZ'TaL cþL- 10 
VII. AlaI., ÒL' àVO}.LoLÓT1JTa f.Kflv1JS'. 
/ETfpOV 0' f.erTl cþLÀlaS' fiòoS' 
, 0 , 
 I" "f' \ "' À ß 
TO Ka V7rfPOX1JV, 01.01' 7raTpL 7rpOS' VLOV KaL 0 WS' 7rpHT V- 
/ , , 's:::' , " , ,,., 
TfPCf! 7rpOS' VfWTfpOV, avvpl, Tf 7rpOS' yvvaLKa Kat 7raVTt ap- 
, ." 
 cþ I 
,,.. " ÀÀ ' À 
XOVTI, 7rpOS' apXO}.LfVOV. vl,a fpOVerl, v aVTal. Kat. a 1] WI'. 
, ,<<" " ,/ ,,., " 
ov yap 1J aVT1] YOVfV(TI, 7rpOS' TfKva KaL apxoverL 7rpOS' op- 15 
/ , ÀÀ ' , s::: ' "<< , ,<< '" , 
XO}.LfVOVS', a OVvf 7raTpL 7rpoS' VLOV Kal, VI,Cf! 7fpoS' 7raTfpa, 
., s:::' , s:::', " \ "" s::: << , 
OVv avvpl, 7rpoS' yvval,Ka Kat yvval,KI, 7rpOS' avvpa. f.Tfpa 
, 
, "",,, ., 
 ' ,
 ., 
yap EKaerTOV TOVTWV apf.T1] KaL TO f.PYOV, ETf.pa vf Kat vI. 
.' "' À " ,., "" ,<< "' À ' \<< "' À ' 
a -yl, overLV' ETfpaL OVV Kal. al. -yL 1]erfLS' Kal, al. -yl, I,aL. 
." , s:::' II , 
, , 0 , II S:::'" 
2 TaUTa }.Lf.V v1] OVTf YLVf.Tal, f.KaTf.pcp 7rapa aTf.pOV OVTf vfL 20 
(fJTf.îv. õTav òÈ yo V f'Í)er I, J.lÈv TÉKva à7rovÉ}.Ll1 â òf.î ToîS' 
Yfvv11eraerl" yovf.îS' òÈ [viÉerw] â of.î ToîS' TÉ KVOLS', J.lÓ
'L}.LOS' 
<<" , ,., ,,, rI, "I. ' ., ' À 
" 
1] TWV TOl,OVTWV Kal, f.7HfLK1]S' f.erTal, -yLI\La. ava oyo!.' v f.V 
, .. 8 ' t ,,, "' À ' """ À 
7Taeral.S' TaLS' Ka V1i"f.pOX1W overaLS' -yL LaL') KaL T1JV -yl, 1}erLV 

.. , 8 " , ." " "l. À rI"I.'" 0 +',f.,."I." 
vfL YI,Vfer aI., owv TOV aJ.lfLVW p.al\ ov 'i)l,I\f.Ler - aL 1J 't'I,l\fLV, 25 
\ , '", À I ,,, " ÀÀ r' or, 
Kat TOV W't'f L}.LWTfpOV, Kal. TWV a WI' fKaerTOV OJlOl.WS'. 
óTav yàp KaT' àtlav 
 cþíÀ1]erLS' yíV1JTal" TÓTf yíVf.Taí 7fWS' 
ìerÓT1JS', ð o
 T
S' cþl,ÀíaS' f.iL'aL OOKf.î. 
3 OvX ó}.LolwS' òÈ TÒ ierov fV Tf ToîS' OLKaíoLS' Kal f.V TV 9 
'" À ' ",' ./ ., " , ,,
 ' II 
-yL I.q. -yaLVfTal, f.XfLV. f.erTI, yap f.V }.LEV TOl.S' vtKaWl,S' Lerov 3 0 
I , "" é' ,
, , ,
, .,
, 
iiPWTWS' TO KaT a
I,av, TO uf KaTa 7foerOV Vf.VTfPWS', fV vf 
"' '" À ' " , , , 's:::' "" é' 
Tl1 -yt Lq. TO }.LfV KaTa 7roerOV 7TPWTWS', TO vf KaT açtav 
s:::' " " À 
 .,... A 's::: ' , .,,, 
4 Vf.VTf.PWS'. 01J 01' v, av 7r0 v vl.aerT1Jp.a YEv1JTat apfT1JS' 
+. , +. , ,,, " ÀÀ "" A,. ' À ." 
1] KaKI.aS' 1] fV7rOpl.aS' 1] TWOS' a OV. ov yap f.TL '1'1. 01, HerLV 


14. ð'] ð
 leal Asp. leal om. Lb Mb r 18. ÉlecfO''TOV Kb Asp.: ÉlecfO''TCf' 
vulg. 19. Ë'TEpa oÕv leal ð,' A tþlÀ71O'LS Kb 20. 'Tav'Tò Kb 22. vLÉtnv 
om. Kb 33. 1roÀl, 'TÒ ð. Mb (et ut videtur Asp.) i'lv1]'TaL Lb Mb 166 


VIII. 7- 8 . 


, ÀÀ ' ' ò " t,... , A,.' Ò ''''' , , \ ,... () ,... 
35 a ov açLDV<TLV. 
p..-yaVf.(TTaTOV f. TOVT f.7i'L TWV f.WV. 
7TÀf.L<TTOV yàp oiìroL 7Tå<TL TOL
 àya()oL
 V7Tf.P
XOV(TLv. òijÀov òÈ 
1159 \, \ ,... ß À ' ' 0 " , , é"" "" A,. ' À 
& KaL f.7TL TWV a<TL f.WV. ov f. yap TOVTOL
 açLDV<TLV f.1.l'aL -yL 01. 
f À ' Ò ' ' ò '" , , of. A,.' f 
0' 7T0 v KaTa f.f.<TTf.pOL, ov f. TOL
 apl.aTOL
 1} <To-ywTaToL
 01. 
Ò ' " t .. ß ' , ..., " , ", 
fL1} f.VO
 açLDL. aKpL 1}
 p.f.V OVV f.V TOL
 TOLOVTOL
 OVK f.<TTLV 5 
f , r1 , f A,. ' À ÀÀ ... , , A,. , " 
OpL<Tp..O
, f.WS' TLVO
 01. 'jJL or.." 7T0 wv yap a'jJuI.povp..f.VWV f.TL 
, À ' Ò ' () , 'P '"' () '"' " 
' () \ 
5 fLf.Vf.L, 7T0 V f. XWpL<T f.VTO
, OLDV TOV f.OV, OVKf.TL. 0 f.V KaL 6 
à7TOpf.LTaL, p..
 7TOT' OV ßOVÀOVTUL oi cþíÀOL TOL
 cþíÀOL
 Tà 
, ..., () " 'i" () ' '1' "" A,.' À 
fLEYL<TTa TWV aya WV, OLDV f.OV
 f.LVaL. ov yap f.TL -yL 01. 
" ,... ' ò ' Ò ' , () , f , A,. ' À ' () , , 
f.<TOVTaL aVTOl.
, ov f. 11 aya a. 01.. yap -yL 01. aya a. f.I. 
s:' À ..." .., f A,.' À ... A,.' À ß ' À ' () ' 
u1} Ka W
 f.l.p1}TaL OTL 0 -yL O
 TCP -yL ce OV f.TaL Taya a 
"tf , 
 Ò ' 'P' ,,\,.. .. () , 
10 f.Kf.LVOV f.Vf.Ka, P.f.Vf.LV av f.OL OLD
 7TOT f.<TTLV f.Kf.LVO
. av pW7Tcp 
Ò ,,, ß À ' " , () , " Ò " , 
11 OVTI. OV 1}<Tf.Tat Ta p..f.YL<TTa aya a. L<TW
 OV 7TaVTa. 
f"" ' À () ' r1 ß ' À ' () , O f ÀÀ \ 
aVTcp yap p.a L<T f.Ka<TTO
 OV f.Tat. Taya a. I. 7T0 01.. VIII. 
õÈ ÒOKOV<TL òr.à cþLÀoTt.p..[av ßovÀf.<T()al. cþLÀf.L<T()at p..åÀÀov 
 
cþl.Àf.LV. ÒLÒ cþLÀoKóÀaKf.
 oi 7ToÀÀoí. V7Tf.Pf.XÓfLf.VO
 yàp 
15 cþ[Ào
 Ó KÓÀa
, 
 7TpO<T7TOLf.LTal. TOLOVTO
 Kaì p..åÀÀOL' 
cþLÀf.LV 
 cþr.Àf.L<T()aL. TÒ òÈ cþLÀf.L<T()al, Èyyù
 f.iVaL ÒOKf.L TOV 
... () ,.. 
, f ÀÀ \ , rI, ' , Ò ' f' Ò ' , , 
TLp.a<T aI., ov u1} 01. 7T0 01. f.-yl.f.VTaL. ov I. aVTO f.Ol,Ka<TI,V 2 
( ,... () , " ÀÀ ' , ß ß ' , 
aLpf.L<T aL T1}V TLp..1}V, a a KaTa <Tvp. f. 1}KO
. Xar.POV<TL 
yàp 0' p..Èv 7ToÀÀol 1J7rÒ TWV f.V TaLS' È
ov<Ttar.
 TLp..WP.f.VOL 
Ò ' , ' À ' ò ( " " é () "..." 
20 La T1]V f. TTL a OLDVTaL yap Tf.Vçf.<T at 7Tap aVTWV, av TOV 
Ò ' f Ò ' ,..., () ' , ... ... ) 
f.WVTar.. W
 1} <T1}p..f.Lcp T1]S' f.V7i'a Ha
 XaLPOV<TL TII TLfL17 . 
oi Ò' V7i'Ò TWV f.7rLf.LKWV Kal f.lÒÓTWV Òpf.yóp..f.VOl, TLp..ij
 ßf.- 
ß ... , " 
,t 'rI,' \ f... , 
aLW<TaL T1]V OLKf.LaV uOÇav f.-yLf.VTaL 7rf.pL aVTWV. XaLPOV<TL 
ò
, ÕTL f.lO"ìv àya()oì 7Tr.<TTf.VOVTE
 TV TWV Àf.YÓVTWV Kpí<Tf.I.. 
,... cþ À ... () 
, () ' (" Ò ' Ò 'é +. ... 
25 Tcp I. H<T at uf. Ka aVTO XaLPOV<TLV. LD Oçf.Lf.V av KpfLT- 
"" ... ,.. () \ f cþ À ' () ' f' f , 
TOV ELl1aL TOV TLp.a<T at, KaL 1] I. r.a Ka aVT1lv aLpET11 


1159 a 4. al cþ(AOL] fort. .q cþLA(a 7. ovô
 L b 8. cþ(AOL 'Tå')'a6& L b 
Mb 9. å')'a6à Kb 11. ð
 Zwinger : ô
 codd. 15. 'TOLOV'TOî 
(ElvaL) Sylburg 17. ab] ot ab K b , omisso ô' VIII. 8. 


16í 


s 
lvat.. ÒOK
'i Ò' 
V Tcê cþLÀ
'iV p.âÀÀov 
 fV Tcê cþt.À
îu()at. 
"" 
 Ò ' '" , cþ À ,.., " 

WaL. U1]P.
WV at. P.1]T
p
S' T<f t. HV XaLpovuat.. fVLaL 
yàp òLòóaur. Tà faVTWV Tplcþfu()al., Kal cþr.ÀOVUr. p.Èv 
lòvîaL, 
, '" À ,.. () Ò ' , /';"" , , , ",' " Ò ' 
avn'YL HU aL OV 
1]TOVUW, fav ap.'YOT
pa p.1] 
V fX1]Tar., 3 0 
, ÀÀ ' '" , , 
" "", , '" 
 Ii' , 
a t.Kavov aVTat.S' fOLK
V 
LVaL 
av opwut.V fV 7TpaTToVTaS', 
, , '", À ,.., ,,
.,.. Ò ' 'P \ 
Kat. aVTaL 'Yt. OVUt.v aVTOVS' Kav 
KHVOt. p.1] 
V WV P.1]TPL 7TpOU- 
I , , Ò "" ,... ÀÀ Ò ' ,.., '" À ' 10 
4 1JKH a7Tovfp.wUt. La T1]V ayvot.av. p.a OV 
 T1]S' 'Yr. l.aS' 
OVU1]S' fV Tef> cþLÀ
îv, Kal TWV cþLÀocþíÀWV f7rawovp.lvwv, cþíÀwv 
, , '''' À ,..," t!""'" 
, , , t' 
ap
T1] TO 'Yt. HV fOt.KfV, WUT fV OLS' TOVTO YI.V
Tat. KaT açr.av, 35 
5 .,. , '" ' À \ '" , '" À ' .., Ò ' +. \ '" 1159 b 
OVTOt. P.OVt.P.OL 'YL ot. KaL 1] TOVTWV 'Yt. La. 01JTW av Kal. OL 
'1. ' À '" '" ' À " I-. ", '" Ò ' , , 
aVr.uor. p.a t.UT 
t.
V 'Yt. 01.. t.ua
OWTO yap avo 1] t.UOT1]S' 
\ '" , '" À ' " À ''" 
 ", 
Kal. OP.OWT1]S' 'YL OTYJS', Kat. p.a t.UTa P.fV 1] TWV KaT apfT1]I' 
'" , ., ,)/ () ' '"' \ , , ÀÀ ' À 
OP.Ot.OT1]S'. P.OVLP.Ot. yap OVTfS' Ka aVTOVS' KaL 7TpOS' a 1] OVS' 
, ,,, Ò ' '" ' À " () ' '" ,.., 
 
p.
VOVUt., KaL OVT
 fOVTaL 'Yav WV OV V7r1]pfTOVUt. TOLavTa, 5 
, ÀÀ ' '" ,,.. ' ò À ' 
, () ,.. , , , 
a WS' H7T'HV Kat. t.aKW VOVULV. TWV aya WV yap P.1]T 
, ''" , I ,.. '" ' À " '" Ò ' 
avrovS' ap.apTaVHV P.1]T
 TOLS' 'YL OLS' 
7TLTpf7T'ft.V. 01. f P.O- 
() , , , ß ' ß ,,, ' ò " '",.. Ò ' 
X 1]pOt. TO p.
v f awv OVK 
XOVUW. OV 
 yap aVTOLS' t.afJÆ- 
t!'1 JI , " À ' Ò ' , , "" À 
VOVUW OP.OWt. OVT
S'. 
7T 0 LYOV 
 XPOVOV YLVOVTaL 'YL ot., 
6 XalPOVTfS' TV àÀÀ
Àwv p.OX()1]píq.. oi XP
ULP.OL òÈ Kaì 
ò
'iS' 10 
" À .. Ò ' t!'I' +. 'I-. '" ò ' ,\ 

7Tt. 7T HOV t.ap.fVOVULV. 
WS' yap av 7TOpl.
WULV 1] ovaS' 1] 
'''' À ' ' ÀÀ ' À 't' , Ò ' ' À ' ò ,..r
, 
W'Y f HaS' a 1] OlS. fç 
vaVTLWV f p.a t.UTa P.fV OKH 1] uLa 
" , () '" À ' 'P , À I , () ' 
TO XP1]Ur.P.OV YLV
U at. 'Yt. La, OWV 7TfV1]S' 7T OVUL<f, ap.a 1]S' 
' ò ' 'i" , , Ò '" , , '" ' , 

t. on. OV yap TvyxavH TLS' fV f1]S' WV, TOVTOV E'Yt.fP.fVOS' av- 
Ò ,.. " ÀÀ ' 
 () Ò ' " rl À " , , 
TL wpHTat. a O. fVTav a av TLS' f KOt. Kat. 
paUT1]V KaL IS 
, , \ À ' " , Ò ' cþ , ''" 
fpWJ.l
VOV, KaL Ka OV KaL aLaxpov. 1.0 al.VOVTaL Kat. 01. 
fpaUTal YfÀoîoL fvíOT
, à
WVVT
S' cþLÀ
îu()aL WS' cþLÀOV(TLV. 
'" , Ò ' '" À ,,, " , t' Ò ' Ò ' ,.., 
OP.OLWS' 1] 'Y L 17 TOV S' OVTaS' LUWS' açLWTfOV, p.1] 
V f TOWVTOV 
" À ,.. )/ Ò " Ò ' , '" I " , 
, 
7 
xovTaS' Yf Ol.ov. UTWS' 
 ov f'Yt.
Tal. TO ÉvaVTWV TOV fl'- 


34. <þLÀO<þ(ÀWV] <þ(ÀWV Kb 
7]ôÉws Kb 12. 7] om. Kb 


35. à.Pf:'T;jL pro Kb 


1159 b 11. Éws] 168 


VIII. 8--9. 


20 aVTíov Ka()' aVTÓ, àÀÀà KaTà U1JP.ßfß1]KÓ
, 
 Ò' ÕpftL
 TOV 
p.Éa-OV Èa-TLV. TOVTO yàp àya()óv, o!ov Tc{) 
f}P<ê OVX vyp(
 
, () , ÀÀ ' , \ " ' À() .. ,,.. () ,.. \ ,.. 
YfVfa- aL a f7rL TO P.fa-OV f fLV, Kal. T
 fPP.
 KaL TOI.S' 
ð.ÀÀOL
 óp.oíw
. TaVTa p.Èv OVV àcþfla-()w' Kat yáp iUTLV 
àÀÀOTpLWTfpa. 
"EOLKf òÉ, Ka()d.7ffp f.V 


, ,.. )/ \", 
apX]7 fLpf}TaL, 7rfpl. TaVTa Kal. IX. 
, .. , .. '" 
, cþÀ ' " ò ' , c: I 
fV TOL
 aVTOI.
 fLvaL 1J Tf I. I.a KaL TO LKaLOV. fV a7raa-l1 
, , Ò ,.. Ò ' .. , '" À ' 
 1. 
yap KOLVWVI.q. OKfL TI. LKaLOV fl,VaL, KaL 'PI. La u
 7rpoa-- 
, ,.. c: cþ ' À " À " 
ayopfvova-L yovv W
 L OV
 TOV
 a-vp.7r OV
 KaL TOV
 a-va-Tpa- 
I c: I 
 ' \ " .." À "I. I () ' 
TLWTa
, op.OI.W
 uE Kal. TOV
 fV TaL
 a l\aL
 KOLVWVl.aL
. Ka 
,.,
, ,.., , '"'" '" À ' \, , 
30 oa-OV uf KOLVWVOV<TLV, f7rL TOa-OVTOV fa-TL 'PI. La. Kal. yap TO 
Ò ' , C ,,,,, '" ' À ", () ,.. , 
LKaLOV. Kat 1J 7TapoLp.l.a KOLz'a Ta 'PI. WV, op W
. fV KOL- 
, , C '" À ' " Ò " Ò À "',.. , \ ( , 
VWVI.q. yap 1] 'PI. La. fa-TL a f 'POL
 P.fV Kal. fTatpoLS' 2 
I I" Ò ' " ÀÀ ' '" ' ,,,' 
7raVTa KOLva, TOt
 a OL
 a'PWpLlTp.fva, KaL TOL
 p.o' 
7rÀfíw Toî
 ò' ÈÀáTTW' Kat yàp TWV cþLÀI.WV a't p.Èv p.åÀ- 
3.5 Àov at Ò' l1TTOV. ÒLacþÉpfl, òÈ Kaì Tà Ò{KaLa. ov yàp 
1160 a TaVTà YOVfVO"L 7TpÒ
 TÉKVa Kal àÒfÀcþoî
 7rpÒ
 àÀÀ
Àov
, 
' Ò ' (, \ À ' (I Ò ' \" ,.. )/ ÀÀ 
ov fTaLpOL
 Kal. 7r0 LTaL
, OP.OLWS' f KaL f7rL TWV a WV 
'" À ,.. r' Ò ' \ ''' ò ,( , , , 
'PI. I.CùV. fTfpa 1J KaL Ta a LKa 7rpO
 fKaa-TOV
 TOVTWV, Kal. 3 
aV!;1JaLV Àap.ßávfI, T<f p.åÀÀov 7rpÒ'; cþ[À(}V
 fil'aL, OiOL' Xp1;- 
, '" (" Ò ' " À ' \' 
5 p.aTa a7r0a-Tfp1/a-al. fTal.pOV fLVOTfPOV 1J 7r0 LT1]V, KaL p.1] 
Q () '" ,
 À ",'" 
 ' () I \ 't. ' 
 C ,.. 
fJo1J 1Ja- aL auf 'P
 1J 0 VfI,
, KaL 7raTaçaL 7raTfpa 1] OvTLVOVV 
ð.ÀÀOV. aV
fa-8aL òÈ 7rÉcþVKfV lip.a TV cþLÀLq. Kal TÒ ÒL- 
c, " ,..., \"" Ò ' C 
Kawv, W
 fV TOI.
 aVTOL
 OZ'Ta KaL f7r La-OV L11KovTa. al. 4 
òÈ KOLVwv{aL 7råa-aL P.Op[OL
 ÈoíKaa-L T

 7TOÀI.TLK

' mJp.7rO- 
I " I '" ' \ /':' , ,.. 
10 pfvovTaL yap f7fL TLVL a-VP.'yEPOVTL, KaL 7rOpt.'::,Oj.JÆVOL TL TWL' 
, , ß I \ C À ' ò ' ,,.. cþ , 
fL
 TOV LOV. Kal. 1J 7r0 LTt.K1J f KOLVWVLa TOV U1Jp. fpOVTO
 
, Ò ,.., \, t.',.. À() ,.. \ Ò ' , 
XapLV OKfI, Kal. fç apX1J
 U1JVf fl,V KaL Lap.fvfLV. TOVTOV 


11 


21. lJ1'pw où 
'r1pw Kb Asp. 
3
 l\Ib 33. líÀÀOLS om. Kb 
cþVKEV] tþaíVE'TaL Kb 


25. 'TaV7"ò K b 28. oÓv r: 1'à.p L b : 
1160/1. 3. 'Ttt. õ[KaLa Lb r 7. Trt- VIII. 9-10. 


169 


, 't 8 ' 'I": '
",I. · 
yap Kat 01. VOP.O fTaL UToxa
OI.'TaL, KaL uLKaLOV -yaULV HvaL 
, ,.. ,I. , 
,'" " ÀÀ ' " 
5 TO KOLVl/ UVP.-yfpOV. aL P.fV OVV a aL KOLvwvLat KaTa P.EPl1 
" ,I.' ',1.' .,. À ,.. , " , , 
TOV CTVP.-yfpOVTO
 E-yLEVTat, OLO
' 7r WT1JpE
 P.EV TOV KaTa TOV 15 
7rÀovv 7rpÒ
 f.pya(J"[av XPf/P.&.TWV 1í TL TOLOVTOV, uVCTTpaTtwTaL 

, " "' À " , ., , ... , 
uE TOV KaTU TOV 7r0 EP.OV, HTE xp 1 1p.aTwv ELTE VLKl1
 f/ 7rO- 
ÀEW
 òPEYÓflEVOL, Óflolw
 òÈ" Kaì. fþVÀÉTaL Kal Òf/p.óTaL. 
[ÉVtaL òÈ TWV KOWWVLWV ÒL' 
òov
V ÒOKOVUL yívHT8at, 8Lauw- 
,.. " ,...,. ' 8 ' 
I , ' ] 
TWV Kat EpaVLUTWV. aVTaL yap V(TLa
 EVEKa KaL UVVOVULa
. 20 
,.. 
,.,. If" À ' .., " " 
7TauaL u aVTaL V7TO Tf/V 7r0 tTLK11V EOI.KaULV fLvaL" OV yap 
", A,.' 
 À "A,.' ' ÀÀ " 
TOV 7rapOVTO
 (TVP.'yEpOVTO
 11 7r0 tTtKf/ E-yLETaL, a fL
 
-/ ' ß ' 8 ' ,.. ", 
a7T'aVTa T
V LOV * * VULa
 TE 7T'OLOVVTE
 KaL 7rfpt TaVTa
 
,
 , ( ) '" " () ,.. 't,..., 
UVVfWOV
, np.a

 Tf a'rrovfp.OVTf
 TOt
 fOt
, Kat a'LTO&S ava- 
7raVUH
 7T'Opí(OVTf
 p.E8' 
ÒOV

. ai yàp àpxaÎ.aL ()vulaL KaL 25 
(TtJVOÒOL fþa{vovraL yívHr8at P.ETà Tà
 TWV Kap7rWV UVYKO- 

 ' .,., , ' À " , .. ' À I": 
fLLua
 OLOV a7T'apxaL. JJ.a tUTa yap EV TOVTOlS EUXO a
ov 
6 TOtS KaLpoî
. 7T'åUaL Ò
 fþaívOVTaL at KowwvíaL p.ópLa T

 
7T'OÀLTLK
S EivaL. àKOÀOVe
UOVlTt òÈ" ai TotavTat cþLÀ{aL Taîs 


, , 
TOLaVTat
 KOWwvtat
. 30 
x. rrOÀtTf[a
 ò' ÈUTlv f"{Òf/ Tpia, "{(Tat ùÈ Ka
 7T'apEKßá- 12 
UEL
, oLov fþ80pa'i. TOVTWV. ELUL Ò' at p.È"v 7roÀtTftat ßauL- 
À ' " " Ò 
 ' , , '" 
ELa Tf KaL apLUTOKpaTLa, TPLTf/ " a7rO TLfLf/flaTWV, 11V 
TtfLoKpaTLK
v ÀÉYELV OLKEîov fþaÚ'ETat, 7roÀtTELav Ò' aVT
V 
2 EÌw8auLv oi 7rÀEîuTOL KaÀEîv. TOVTWV òÈ" ßEÀTíUTf/ JJ.È"V 
 35 
ßaULÀEía, XELpíUTf/ Ò' 11 TtflOKpaTla. 7rapÉKßauL
 òÈ" ßauL- 
ÀEía
 llÈ"v Tvpav
'[
. ð.fLfþw yàp flovapxíaL J òLafþÉpovuL òÈ" 1160 b 
7rÀEîuTOV. ó p.Èv yàp nJpaVVO
 TÒ aVTcê uvp.fþÉpov UK 0 7rtÎ., 
If 
' ß À ' , ", , "., ß À ' 
o uE alTL EV
 TO TWV apxop.EVWV. OV yap EUTL aut EV
 


19. tJf&at-20. crvJfovcrlas fort. infra post 23. ßloll ponenda fort. (aZ) 
8tacrwTé;w 20. fort. otTO& 21. 
lJfa& em. K b 22. 'Toil] 
1rl 
'TOV K b 23. 'Taó'Tas 'Tàs crvJfJBovs Kb Lb 24. 'TfE add. r 30. 
'TotaÚ"l"a&s om. Kb 32. 
' at om. Kb 33. ð
 K b : ð' 7} vu1i:'. 170 


VIII. 10. 


ó p..
 aVTápK'Y}
 Kal 7T'â(J"t Toî
 &ya()oî
 {rrrEp'xWV. Ó ðÈ 
'" ,
, 
 ,.. "rI..' A ... 
 ^ , ., 
5 TOI.OVTO
 OVufVO
 7T'pO(J"uftTat: Ta w'rf tfla OVV aVTee p..fV OVK 
âv erKo7roí'Y}, Toî
 Ò' àpxo}Jivot
. Ó yàp p..
 TOl.OÐTO
 KA1]pW- 
,,, II ß A ' 

, "(:'" , 
TO
 av Tt
 H'Y} a(J"t fV
. 1} uf TvpaVVt
 f
 fvaVTta
 TavT'[f 
, , ( ^., () ' 
, 'rI..' ", 
TO yap faVTee aya OV utWKH. Kat 'raVEpWTfpOV E7T't Tav- 
,., , , 
"', '" ß \ , 
Tf)
 OTt X ftpt(]"Trr KaKterTOV uf TO fvavnov Tee E^Tt(]"TCf. 
10 flETaßaívH Ò' ÈK ßaertAf{a
 El
 Tvpavv{òa. cþavAÓTf}
 yáp 3 
., , 
 , 

, () ' ß \' , 
E(]"Tt p..ovapXta
 1] TvpaVVt
, 0 uf p..oX 'Y}po
 aert^fV
 rvpav- 
, ., (: , ,
, , ' A ' , '" 
VO
 ytVfTat. E
 apterTOKpaTta
 uf Et
 0 tyapx tav KaKtq. TWV 
" ^, '''' ' A "., (:' , 
apxovTwV, 01. l'fp..oVert Ta T1]
 7T'0 fW
 7rapa T1}V a
tav, Kat 
, 
' A " ^., () '" ( " "" 
7T'aVTa 1] Ta 7T' HerTa TWV aya WV faVTot
, Kat Ta
 apxa
 
, \ " ,,, ' A ' , ' A '" ' A{ 
15 aH TOt
 aVTOt
, 7T'Ept 7T' fterTOV 7rOWVflfVOt TO 7T' OVTftV. 0 YOt 

, " ' () ' , \ ,." , ,
, 
u1} apx overt Kat p..ox 1]pOt aVTt TWV E7rtHKferTaTWV. EK uf 
, , 
 ' , ,., ... 
Ttp..OKpaTta
 Et
 U'Y}flOKpaTtav. (T1JVOpOt yap ftertv aVTat. 
7rA
()ov
 yàp ßovAfTat Kaì 
 TtflOKpaTía ELvat, Kal í(J"ot 
, 
,,,' ,., 
, () '" ( 
7raVTE
 01. EV T<t> Ttp..f}p..an. 1]KterTa uf flOX 'Y}pOV E(J"Tl.V 1] 

 ,.\ " ß " '" A ' 
20 u'Y}}.LOKpaTta. f7I'L p..LKpOV yap 7rapfK aLVH TO T1]
 7T'0 tTHa
 
.,.
 ß ' AA ,... ' A () '''' ( A " 
HuOS'. p..ETa a overt }.LEV OVV p..a ter OVTW
 at no tTHat. 
' A ' ,,., \ ( " ß ' 
, 
faXtcrrOv yap OVTW Kat pqerTa flETa atvOvertv. op..otwp..aTa 4 

, , '" ,., 
 ' A ' ß .' \, 
U aVTWV Kat OWV 7T'apauft yp..aTa a 01. Tt
 av Kat EV 
" ." (" , , 
" , III 
Tat
 otKtat
. 1] p..fV yap 7raTpO
 7T'pO
 vtft
 KOtvwvta pacn- 
A [ " ,., ^, '''' "\ ., 
25 E a
 EXH fTX1]fla. TWV TEKVWV yap T<p 7raTpt p..E^H. EV- 
" () 
, \ r, o '^ " , 
TEV EV uE Kat p..'Y}pO
 TOV L.}r.a 7raTEpa 7rpO(J"aYOpEVft. 7T'a- 
, , , ' ß ' A 
 ß A ' '" , 0 ' 
TptK1} yap apx 1] ov fTat 1] aert Ha HVat. fV Eperat
 

, t", , '" ,( 
 ' A ,.. 
u 1] TOV 7T'aTpO
 TvpavVtK't]" xpwVTat yap W
 uoV Ot
 TOt
 

 , ' ò ' ,

, ' ò ' A . , , 
VtE(]"LV. TvpavvtK't] f Kat 1] uf(]"7rOTOV 7T'pO
 OV OV
 TO yap 
^ 
, rI.."'''' r".... 
3 0 TOV uEer7T'OTOV CJ1Jfl'rEpoV EV aVT17 7T'paTTETat. aVT'Y} p..fV OVV 
òpe
 1>aí.vETat, 
 rrEp(]"tK
 ò' 
flapTYJp..'v'Y}. TWV ÒtacþEpóv- 


1160 b 7. 
r71 a b : 
r71:f1 vulg. 
19. 7"cfì et 7] om. Kb 


11. ð
 Kb 


16. ð
J ð
 r: ð
 ð
 Mb VIII. 10-1 I. 


171 


, (., \ Ò ' rk ., ,,' Ò ' \ ,., 
5 TWV yap at. apxat ta't'opOt. av()po
 f Kat yvVatKO
 apt- 
, rk ' , ., é' ,t'" tf \ 
CTTOKpaTt.KTJ 't'atvfTaL. KaT açtav yap 0 aVTJp apX ft, Kat 
7rEp
 TaVTa &. òfî TÒV åvòpa. óua òÈ yvVatKÌ, ápJJ.ó(ft, 
." ., Ò ' ò (, Ò ' , (." , '\ 
fKftV[J a7ro L W(T"Ll'. a7raVTWV E KVptEVWV 0 QVTJP ft
 01\.1.- 35 
, () ' , , ., é' , " ,.. \ 
yapx tav JJ.E tlTT'Y}lTW' 7rapa TTJV açtav yap aVTO 7i'Ol.ft, Kat 
, ?" ." Ò '" ("" , À 
OUX lJ a}.LfWWV. EVtOTf f apXOV(T"tV at yvvatKf
 E7rtK 'Y}pOt 1161 6 

 , Ò ' , ,." (., ,., ÀÀ ' Ò ' À '" 
OV(T"at. OV TJ ytVoVTat KaT apETTJV at apxat, a a ta 7r ov- 
6 TOV Ka
 òvvap,tv, Ka()á7rEp Èv Taî
 òÀtyapx[at
. TLp..oKpa- 
,.. Ò '" (",., Ò À rk'" II , À ' , rk' ,., 
TtK'[J 
OtKfV TJ TWV a E 't'wv. t(T"ot yap, 7r 1JV E't' O(T"OV 
,.. ( \' Ò \ À I Ò '''' À ' ,.. ( \ ' 
Tat
 TJl\.tKLat
 Lal\. aTToVUtV' W7rEp av 7rO v Tat
 17l\.tKtat
 5 
Ò rk I "" ò \ rk" ( rk \ ' Ò ' 
ta't'EPW(T"W, OVKE:Tt a EI\.'t'LKTJ YWETat TJ 't'tl\.ta. 'Y}JJ.oKpaTta 
Ò ' ' À " ,..., Ò ' "', I ( ., "' () 
E }.La t(T"Ta p..EV EV Tat
 a E(T"7rOTOt
 TWV OI.KTJUfWV fvrav a 
, , 'é II ) \., " , () ' (" \ 
yap 7raVTE
 Eç LUOV, Kat fV at
 au EV17
 0 apXW1' Kat 
ÉKáUT<p Èçov(T"[a. 
XI. Ka()' ÉKá(T"T'Y}V òÈ" TWV 7rOÀLTftWV cþtÀía cþaívETat, Ècþ' 13 
t'/ \, Ò ' ß \,." , ' ß À I 
O(T"OV Kat TO tKaWV, a(T"Ll\.ft }.LEV 7rpO
 TOV
 a(T"L EVOJJ.EVOV
 
., ( "', , .., "" ß À ' 
EV V7rEPOX17 EVEpYE(T"l.a
. EV yap 7iOtE I. TOV
 a(T"t EVOJJ.EVOV
, 
Eí7rEp àya()ò
 6JV È7rLJJ.EÀEîTaL aVTWV, tv' EV 7rpáTTWULV, 

, ' ß ' t'/ () \ ri a " A I 
W(T"7rEP VOp..fV
 7rpO aTWV. 0 EV KaL JJ.'Y}pO
 TOV ya}.LE- 
I \ "'.. , Ò ' \ ( , 
2 p..vova 7rOI.}.LEva I\.awv ft7rfV. TOLavT1) E Kat 1J 7raTpLKTJ, 15 
Ò cþ I Ò ' '" ' () ",., , II , '" 
ta Epn f T<:> }.LEYE ft TWV EUfpYET1}}.LaTwv. aLTto
 yap TOV 
Elval., ÒOKOÛVTO
 }.LEyí(T"TOV, Ka
 TpOcþij
 Ka
 7raLÒfla
. KaÌ, 
Toî
 7rpoyóVOt
 òÈ TavTa 7rpO (T"V'pÆTa L' cþ.,)(T"ft Tf ÙPXLKÒV 
, (,.. \' ." \ ß À ' ß À 
7raTTJp VtWV Kat 7rpoYOVOt EKYOVWV Kat aut EV
 aUL fVO- 
, ., ( '" Ò ' ( cþ À ' " Ò ' \ '" 
3 p..EVWV. EV U7rEPOX17 f at L tat aVTat, to Kat Ttp..WVTaL 20 
oí yovEî
. Ka
 TÒ òLKawv ò
 Èv TOVTOt
 ov TavTò àÀÀd. TÒ 
, , é' t'/ , \ ( rk' \., Ò ' Ò ' ð 
4 KaT açtav' OVTW yap Kat 1J 't'tÀta. Kat av po
 f 7rp 
 


34. 80'<<] & Kb 35. '7f'&J/'TCI)J/ Kb 1161" 2. 3ut] lCa'Tø- Kb 
ICtats OÒ BLa.ÀÀ&'T'TOVO'LJ/ pr. Kb 6. cþa[J/
'Tu.t Kb 37/p.olCpa'T(aL Kb 

br
J/ om. Kb 17. 
lJ/aL post p.E'Y(O''TOV Lb (utrobique Mb r) 
à.'7f'oJ/:p.
'TaL Mb 'T
] 'T
 i'dp Lb Mb r 22. i'dp &oJ/ lCal Mb r 


5. 1]À&- 
15. 
18. 172 


VIII. 11-12. 


... t " rk \ ' \" , '" 
yvVatKa 1} aVT1} 't'tl\.ta Kat f v aptuTOKpaTtq.. KaT apETT} V 
, \"" \" 8 ' \, t 'I". t' 
yap, Kat T<p apÆtvOVt 7rl\.fOV aya OV, Kat TO apfLo
ov 
Ka- 
25 (J'T<p" OVTW òÈ Kaì. TÒ òLKawv. 
 òÈ TWV àÒfÀcþWV TiJ ÉTat- 5 
ptKfi (OtKEV. !<TOt yàp Kat. 
ALKLWTat, oi TOWVTOt Ò' ÓfL07ra- 
n " \ t ' 8 t , \ , À ' tI 
, , ,t 
uft
 Kat OfL01} H
 W
 f7rt TO 7rO V. fOtKE vf TaVTV Kat 1} 
KaTà T
V TLfLOKpaTLK't}V. t<TOL yàp oi 7roÀ'ìTat ßoVÀOVTaL Ka
 

 ... 
 ., , 
, 'tl \ 't II 
, s:::' 
f7rtHKH
 Hvat. fV fLfPH v1} TO apXHV, Kat Eç t<TOv. OVTW v't} 
\ t rk\' ,
,... ß ' 
, \, Ò ' 
30 Kat 1} 't'tl\.ta. fV vf Tat
 7rapEK aUHTtV, W<T7rfp Kat TO 1.- 6 
, , " 
, , t rk \ , \ f'f ., 
KatOv f7rt I-ttKpOV E<TTtV, OVTW Kat 1} 't'tl\.ta, KaL 1}Kt<TTa fV 
" I" 's:::" s::: ,of. 'rk À ' ,,,. 
TV XHpt<TTV. fV TvpaVvtvt yap OVvfV 1} fLtKPOV 't't ta
. fV Ot
 
, S:::' " "" \." 's:::' 
yap fLrJVfV KOtVOV f<TTt T<p apXOVTt Kat apXOfLfV<P, OVvE 
rk \' 's:::' 's:::' .. , ,,, \ 
't'tl\.l.a" OVvE yap VI.Kawv. OWV TfXVI.T]7 7rpO
 opyavov Kal. 
35 "'vxfJ 7rpÒ
 <TwfJ-a Kaì. Òf<T7rÓT]7 7TpÒ
 òovÀov. WcþEAfîTal. 
, , , .., t'" , cþ A ' s:::' , 
1161 b fLfV yap 7raVTa TaVTa V7rO TCùV XPWfLEVWV, I. I.a v OVK 
" " " ., I, ., s:::' s:::' , \ A ' , s:::' 'f'f of>. 
f<TTI. 7rpO
 Ta a,#,vxa OVvE vl.Kawv. a I\. OVvE 7rpO
 t7;7rOV 1} 
ßOVV, OVòÈ 7rpÒ
 ÒOVA,IV ð òovÀoS'. OVòÈv yàp KOWÓV flTTLV. 
t , Ò " \ "., I," , Ò ' II " ., I, Ò " 
o yap OVI\O
 ffL'#'vxoV opyavov, TO opyavov a,#,vxo
 ov- 
A J:' ... Ò " A ,,, cþ A ' , " ... Ò ' 
5 O
. fI JLf.V OVV OV O
, OVK f(T"Tt L I.a 7rpO
 aVTOl-', II 7 
" n ò ,..,...., S:::' \ , 8 ' , 
avupw7io
. OKEI. yap Hval. TL vl.KaWV 7ravTt av pCù7r<p 7rpOS 
, ' ò ' ..., \ 8 ' , 
7TaVTa TOV VValJÆVOV KOWWVrJuat VOfLOV Kal. <TVV rJKT}S'. Kal. 
rk À ' s::: , n' f'f " 8 ., \ ' ò ' \., ,.. 
't'L La v1}, Kau O(T"OV av pW7rO
. f7rL fLl.KPOV rJ Kat fV TalS 8 
Tvpavví<Tl.v ai cþl.Àíat Kaì TÒ òíKawv, fV òÈ Taî
 Ò1JfWKpa- 
10 Tlat
 f7T
 7rÀfîov. 7roAÀà yàp Tà KOl.và !<TOI.
 oÌJULL'. 
14 'Ev KOLVwvíq. fLÈV 01JV 7rú(T"a cþl.Àía f(T"Tív, Ka8á7rfp fíp1]- XII. 
., rk' Ò '''' ,\ , t 
TaL" a't'opL(T"HE av TI.
 TrJV Tf CTVYYfVLKrJV Kal. TrJV fTaL- 


26. ðp.op.a8
îs lea} ð}J.o
8HS r: ð}J.o1]8HS lea} ð)J.o)J.a8
îs L b Mb: ð)J.o
8ELS lea} 
ól-'o&o7f'a8
îs Asp. 27. ð1} Lb r 31. cþlÀla Kb Asp.: cþLÀla 
(TTl 
vulg. 33. leal 'TéjJ It.pxo}J.'V'l' Lb M b 34. olov Kb (et ut videtur 
Asp.): AÀÀ' olov vulg. 1161 b 2. 
] ovð
 Kb 5. OVIe] ðo6ÀOLS p.
v 
OVIe pro Kb 7. vJ)J.ov] lea} vJ)J.ov Kb 8. cþLÀla Aretinus: <þLÀlas 
codd. 10. 'JrÀEîov Kb Asp. : 7rÀ
ÎO''TOV vulg. VIII. 12. 


173 


, 
ptKT}L'. 


ai. ÒÈ 7roÀtTtKaì 


, 
Kat 


cþVÀfTtKa
 Ka
 UVfJ-7rÀOLKaí, 
ÈOíKaUt fJ-âÀÀov. OIOL' yàp 
fivat. fl
 TavTa
 ÒÈ Tá- 15 


, ,., ^ " 
Kat O(Tat TOtavTat, KOWWVtKat
 
8 ' t À ' , rk ' 
Ka 0fJ-0 oytav Twa -yatVoVTat 
é" "é' 
2 
HfV av Tt
 Kat T1lV 
fl'LKT}V. 
À Ò ' ... ,,, 8 
Tat 7r0 VH TJ
 Hvat, T}PT1JU at 


, t , Ò ' rk ' 
Kat 1] UVYYfVtKTJ f -yatVf- 
òÈ 7râua ÈK T

 7raTptK

. 


Ot. yovfî
 p.Èv yàp UTÉpYOV(T1. Tà TÉKva W
 ÉaVTWV TL ÓVTa, 
Tà òÈ TÉKva TOV
 yovEÎ
 W
 à7r' ÈKfívwv Tt ÓVTa. p.âÀÀov 
Ò ' J/ C "" é t" .. ' y c vv 'YI 8 1 vTa O "' T ' l K 2 0 
Luauw 01. }'OVH
 Ta f
 aVTWV T} Ta '0; 'I '0; 10 '0; 
, ,,.. ÀÀ " ., .Å..' .,. '" {J , ... 
TOVTWV, Kat p.a OJ' UVVWKHwTat TO aw OV T<e YfVVTJ fVTI. 11 
" ...., ""é 
 .... ,,. .... 
TO YfVOP.fL'OV T<e 7r0 1.1] uaVTt. TO yap f
 aVTOV OtKHOV T<p 
" rf,' '1' ... ,
, 8 ' é C .... "'" ", s:::' , s::: \ 
a-y OV, OLOV ouov
 pLç OTLOVV T<f fXOVTL" fKHV<e u OVufV 
, , rk' ........ ,.... À ' 8 Ò ' .... , #.' 
TO a-y OV, 11 1]TT011. Kat T<e 7r 1] H f TOV XPOVOv. 01. P.fV 
" 8 ' , , ' ò ' À8 ' , 
yap fV v
 Yfvop.fl'a (TTfPYOVlTtV, Ta f 7rpOf OVTO
 XPOVOV 25 
, ...., .." 8 \ ß ' " , "" 
TOV
 YOVH
, UVZJfUtV 1] ULO" 1]Ut.V I\.a OVTa. fK TOVTWV (jf 
3 ò
ÀOV Kaì. òt.' &, cþl.ÀOVUI. p.âÀÀov ai P.rJTÉpf
. yovfî
 p.Èv OVV 
, rk À .... C t , ( ' , 'é ' '" '1' ri 
TfKva -y" OVUl,ll W
 faVTOV
 Ta yap f
 aVTOOV OWV fTfpOt 
, '''' , (J ) , Ò ' ,. t "'" , 
aVTO" T<f KfXWptU at., TfKva f YOVH
 W
 a7r fKHVWV 7T'f- 
rk' , s::: À ,I- ' s:::' , \ \ ' À ...., .... , '" cþ ' 
-yVKOTa, auf -y0t. u al\.l\.1] OV
 T<f fK TooV aVTOOV 7rf VKf- 30 
l'at" 
 yàp 7rpÒ
 ÈKfîva TaVTÓTrJ
 àÀÀ1íÀOL
 TavTò 7rOl.f'i. 
Õ8fV cþauì TaVTòv alp.a Kat pí(,av Ka
 Tà TotavTa. fluì 
4 ò
 TavTó 7rW
 Kat. Èv òt.llPrJP.ÉvOL
. p.Éya òÈ 7rpÒ
 cþt.Àíav 
, , , rk ' ò {J ' c À ' "' À é ' ri À 
KaL TO UVVTpO-yOV Kar. T Ka TJ t.Kt.av. 1] t
 yap TJ LKa, 
Kaì Ol. UVV
8H
 ÉTaîpot.. òt.ò Ka
 
 àÒfÀcþt.K
 Tn ÉTatptKV 35 
t .... "., I,. , s:::' , C \' "'." 
OP.OLOVTUL. aVf'YLOt. uf Kat. ot. 1\.01.7601. O"VYYfVH
 fK TOVTWV 1162& 
, "'",....,,, '" , Ò ' 
UVVCPKHwL'Tat.. Ttp yap a7rO TWV aVTOOV Hvat. ywoVTaL 
#. , " #. Ò ' , À \ ' ...., 
, 
OL P.fV Ot.KfLOTfpOt. OL a 1\.0Tpt.WTfpOt T<e CTVVfyyV
 TJ 7rOpp6J 


13. 0"6}J.7rÀ.wJ/ pro Kb Ii. 1]pT?ì0"8aL 

 Lb Asp.: leal 'Ì]pTfj0"8aL Kb Mb r 
1
. nom. Kb 23. 8pl
]:f1 8pl
 :f1 Mb r Tip tXOJ/TL om. pro Kb 
25. 7rpOfEÀ.8JJ/TOS XpJJ/ov Kb: 1r'pOfEÀ.8JJ/Ta TOÎS' XpJJ/OLf vulg. 27. al 
P.71T
PEf p.âÀ.À.oJ/ Kb 31. TabTò 1r'OLfEî Mb Asp.: TaVT01r'OLfEî Lb : TOVro 
7roLfEî Kb 33. ð
] ð
 Kb 174 


VIII. 12. 


TÒV àpXYJYòv fivat. ÉUTI. ò" 'ÝJ p..Èv 7rpÒ
 yovfî
 
tÀía T'KVOt
, 5 
, ., () , 'Ll' ( ,., () ' '( , 
5 Kat av pW7rOt
 7rpO
 ufOVS', W
 7rpO
 aya OV Kat V7rfPEXOV. 
..., , " '1",... 
fV yap 7rf76ot1]KaCT"t Ta }J.fytuTa. TOV yap Hvat KaL Tpacþ1J- 
JI \ , " ò () " " ò '" 
vat atTtot, Kat YfVO}J.fVOt
 TOV 7rat fV 'l]Vat. fX ft f Kat TO 6 
( Ò ' ", ( , rk A ' ,... \ A ,..., () , 
1] v Kat TO Xp'l]Ut}J.OV 1] TOtaVT1J 't't ta }J.a/\. OV TWV 0 VHWV, 
,., , , If ß ' ,...." " Ò ' \., ,.. 
OU<P Kat KOWOTfpO
 0 to
 aVTOt
 fUTtV. fUTt f Kat fV TlJ 
10 àÒfA
tKfi li7rfp Kat Èv TV ÉTatptKl7 Kat p.âÀAov Èv Toî
 
., , '''' A '' ... If' ,., " " 
f7rtHKfUt, Kat 0 W
 fV TOt
 oflOtOt
, OCT<e OtKHOTfpOt Kat fK 
.... ( , , ., ÀÀ ' \ \ r, ( () , 
YfVfT1]S' V7TapX OVUt UTEPYOVTfS' a 1]/\.OV
, Kat OU<e oflO"Y) E- 
(., .... ,.... , , r#, \ Ò () , 
UTfpOt 01. fK TWV aVTWV Kat a-VVTpO't'Ot Kat 7rat EV EVTfS' 
(, ,( " , Ò ' \' \ 
Op..OLW
' Kat 'I] KaTa TOV XPOVOV oKtflaa-ta 7r/\.HUT'Y} Kat 
15 ßfßatOTáT'Y}. àváÀoyov òÈ Kaì Èv ToîS' Àot7ToîS' TWV UVYYf- 7 
.... 'rk \ ' ., Ò ' Ò ' \ , rk A ' Ò ... , 
vwv Ta 't't/\.tKa. av pI. f Kat yvvatKt 't't ta OKH KaTa 
, (, " () ,,... rk' Ò ' 
cþVCTtV V7rapx HV. av pW7rO
 yap TlJ 't'VUH a-VV vaa-TtKov 
,... \ A of. \ ' r, , , ., , , , 
}.tal\. ov 1] 7rO/\.tTtKOV, OU<P 7rpOTfpOV Kat avaYKaWTfpov OtKta 
'\ , , , ... 1:' ""'''' 
7rO/\.fW
, Kat TfKV07rOtta KOWOTfPOV TOtS' 
<eOtS'. TOtS /.lEV ovv 
tI \ A ." ,.. ( ,." ( Ò ' " () " 
20 a/\. ot
 f7rt TOUOL'TOV 1] KOWWVta fUTtV, 01. av PW7rot oV}.tovov 
T1j
 TfKV07rotla
 Xåpw UVvOtKOVUW, àÀÀà Kat TWL' flS' TÒV 
ß ' ' () ' ' ò ' , " ,,, ., ., 
 ' 
tOV' fV V
 yap tnp1}Tat Ta fpya, Kat funv fTfpa avvpoS' 
, ,., ,.. "'., \ A ' A ." ' () , 
Kat yvVatKOS'. f7rapKOVUtV OVV a/\. 1] ot
, HS' TO KOWOV Tt fV- 
'JI
 Ò ' .... 
 ' ", " ò '" 
Tf
 Ta tuta. ta TaVTa vf Kat TO XP1]utflOV HVat OKH 
, ,( 
,., , ... rk \ ' JI
' 01\ ,
.,., , 
25 Kat TO 'f}VV fV TaVT17 TlJ 'f't/\.tCf. H1J v av Kat vI. apfT1]V, 
,., ... '" " ,( , ., , , , 01\ 
fl. f7TtHKHS' HfV' fUTt yap fKaTfpov apfT1], Kat xatpOtfv av 
TW TOLOVTW. (TVVÒE(Tll.O
 Of Ta T'Kva OOKfî ftva,,- OtÚ OÛTTOV 
L L r 
01 liTfKVOt òtaÀvoVTat. 


, " ,., () ' ., 
Ta yap TfKva KOLVOV aya ov a}.t- 
I 
" , ' ò '''' ß ' ., 
 ,. 

oîv, UVVfXfL vf TO KOtVOV. TO E 7rWS' tWTfOV avvpt 8 
, ... ,r,\ rk' À 'rk'\ ' ò ,.r 
30 7TpO
 yvVatKa Kat O/\.WS' 't't <p 7rpO
 'f't/\.OV, OV fV fTfpOV 

aíVfTat (,t) Tliu() a I. ñ 7ãWS ò{Kawv. OV yàp TaVTÒV 
aíVfTat 


1162
 5. leal post àj'a6òJf om. KL 18. ðO'", Kb: leal ðO''fJ vulg. 19. 
T
KJ/01r'OL
îv Kb 29. O'v}J.!3tWTloJf :\Ib r VIII. 12-] 3. 


J75 


Tcê cþíA<:,J 7rpÒ
 TÒV cþíÀOV Ka
 TÒV Ò8VELOV Kal Tðv f.Ta'ipov 
Ka
 TÒV (J"VP.cþOLT1]T
V. 
XIII. T ptTTWV ?)' ovcrwv cþtÀLWV, Ka8á7rfp Èv àpxn frp1]TaL, 15 
\ 8 ' ( , ",.", rI.. '\ v '" 5::: ' 
Kat Ka EKaUT1]V TWV }.LEV EV tUOT1]Tt -ytI\.WV OVTWV TWV vf 3S 
0 ' ( , í \ , ( , ., 8 ' rI.. ' A ' \ 
Ka V7TEpOX1]V \ Kat yap o}.LOtW
 aya 01. -yt 01. Yl.VovTat Kat 
." , (, 5:::' \ (s::::" \ 5:::' , , 1162 b 
aJ.LftVWV XftPOVt, OfJ-OLW
 vE Kat 1]VH
 Kat vta TO XP1]ut- 
J.LOV, luá(oVTE
 Ta'i
 WcþfAEíat
 Kat ?)tacþÉpOVTf
), TOV
 rcrov
 
, ", 5::: '" "rI.. \" \ "\ ", á r. 
J.LEV KaT tUOT1]Ta vEl. T<:,J -ytl\.EtV Kat TOt
 1\.0t7TOt
 tu 
ftV, 
, Ò ' " " ' A ,,( ,." 5::: Ò ' 
TOV
 avtUov
 TO ava oyov TaL
 V7TfpOxat
 a7TOvt ovaL. 
, 5:::'" \' \ ( , ..I,. ., .... , 
2 ytvETaL vf Ta EYKI\.1]p.aTa Kat at J.LEJ.L'YfL
 fV T[I KUTa.5 
" A. \' ... , ""\ '\' ( È 
TO XP1]ULP.OV 'f'Ll\.tq. 1J }.LoVll 1J p.al\.tuTa, EVI\.OYW
. 01. P. V 
, 5:::'" , rI..'\ v .5:::" '\\'\ 8 " 
yap vt apET1JV -ytI\.OL OVTE
 EV vpav al\.l\.1Jl\.ov
 7TpO vp.OVVTat 
(TOVTO yàp àpET

 Kat cþtA{a
), 7TpÒ
 TOVTO ?)' áJ.LtÀAWJ.LÉVWV 
.." , \' '5:::" " cþ \ .... , 
OVK fUTLV EYKI\.1]J.LaTa OVvf J.Laxat. TOV yap tl\.ovVTa Kat. 
· " , 
'5::: , , AA ' 4. '9' , " 
EV 7TOtovVTa OVvft
 vVOXEpatVft, a av II xapLH
, ap.v- 10 
'" 5:::" ( ò ' ( ß ' \ A ,.,. ' cþ , 
VETat EV vpWV. 0 V7rfp al\. WV, TVYXavwv ov f LETat, 
, of. ., A ' " cþ ' A 
 \...., 8 ...." 
OVK av EYKa 0'1] T<:,J t <:,J. EKaUTO
 yap TOV aya ov OPEYf- 
, , 5:::' , 5:::" "5:::' (5::: ' 
 " cþ ,., 
3 Tat. OV 7Tavv v OVv EV TOt
 vI. 1]vOV1]V" aJ.La yap aJ.L OU' 
, """ ,.... 5:::' , A '" 
ytvETaL ov opEyovTat, H T<:,J lTVVvtaYHv XatPOVlTtv. Yf OLO
 
5:::' +. cþ ' , (., A .... .... " , t' , 
v av atvotTO Kat 0 fYKa WV T<:,J fJ-1J TEp7rOVTt, fç;OV J.L1J 15 
, (5:::' 5:::' " , \ " , 
4 lTVV1]}.LfpfVELV. 1] vf vta TO XP1]lTtJ.LOV EYKI'1]J.LaTtK1]" E7T 
, rI.. \' , , , AA ' A ., \ .... A ' 5::: , 
W'f'El\.fLq. yap XPWJ.LfvOt a 1] Ot
 aft TOV 7T ftOVO
 vfovrat, 
, " À " " ", \' cþ 
Kat E aTTOV EXHV OLOVTat TOV 7ipOU1JKOVTO
, Kat fJ-EJ.L OVTat 
1" , H 5:::' , , "t v ( 
OTt OVX ocrwv vEOVTat TOcrOVTWV TvyxavovcrtV aç;LOt OVTE
. or. 
5:::'. .... , 5:::' ., " .... H (, 
v EV 7TOLOVVTf
 OV vvvavrat E7TapKHV TOlTaVTa ocrwv 01. 7Ta- 20 
5:::' "5:::' 8 ' \ 5:::' ,., 5::: ' 
5 lTXOVTE
 vEOVTat. fOtKf vf, Ka a7Tfp TO vtKaLOV fUTL vtTTOV, 
, , " ,.". '5:::' \, \" " 
TO }.LEV aypa'YOL' TO vf Kara VOJ.LOV, Kat T1]
 KaTa TO 


34. ð
 rAsp. tþLÀLWVJ 'TWV cþLÀLWV Asp. 35. cþlÀCalvJ 'TWV cþlÀCalv Kb 
1162 b 4. 'Tb] lCaTà. Tb r: 'TéjJ corr. cod. Par. 1417 12. ÉIC&.T
por 
Mb r ltþlfETaL Mb r 16. O"vVð&1]P.fEpfEQHJI Lb 176 


VIII. 13- 


, A. A ' 
, , ' (J , ^ Ò ' ,... I 
xp1]utJlov 'Y t ta
 1] JlEV 1] LK1] 1] E VOJlLK1J E waL. YWETat 
... ,., A ' , '\ (J '''' , " " 
ovv Ta EYK 1]JlaTa Jlal\.ttT OTav Jl1] KaTa T1]V aVT1]V uvv- 
'\ A ' t ' Ò À ' " ò ' t ,,<<., , 
25 al\. açwUt Kat ta VWVTat. EUTt 1] VOJltK1] JlEV 11 f7rt 6 


<< " t , , ., " ,., ... << 
PTJTOI.
, 1] JlEV 7T'aJl7T'av ayopata EK XEl.pO
 ft
 XfLpa, TJ 
Ò ' ',\ (J , , , (J '<< À ' Ò ' , , , 
f EI\.EV fptwTEpa Et
 Xpovov, Ka 0fJ-0 oytav E Tt aVTt 
, Ò " A Ò '" , " A. ' '\ ,., rh I 
TtVO
_ 1] OV EV TaVT'!l TO 0'YH/\1Jp.a KOVK ap.'YtÀoyOV, 
A. A ' Ò ' , ., ß '\,., Ò ' " , " , 
'Yt tKOV E T1]V ava OI\.1]V EXfL. t07Tfp fVLOt
 OVK HUt TOVTWV 

 ' 2 '\ À '" 
 ,.., , " AÀ ' 
30 utKal., UA OLOVTaL uEt
' UTEPYEl.V TOV
 KaTa 7T'LUTLV uvva a- 
t << Ò ., , (J , , .,,<< ,.. , '\ '\ ,<< A.',\ Ò " 
çavTa
. 1] 1] tK1] OVK f1Tt p1]TOt
, al\.l\. w
 'Ytl\.cp WpEtTat ï 
of. << 
, ",\ '\ ' /" (J Ò " t,.. ,,, .,. À I 
1] OTtU1]1TOTf al\.l\.o. KOP.L
EU at f açtoL TO LUOV 1] 1T fOV, 
t , Ò 
 ' ., '\ A " ,<<, Ò ' A 
W
 OV EuWKW
 al\. a XP1]ua
. ovX OfJ-OLW
 E uvva - 8 
À ' t \ 
 À ' ., - '\ ' ,.. Ò ' ß ' 
aÇa
 Kat uta VOIJ,fVO
 EYKUAEUft.. TOVTO E uvp. aLVH 

, ' ß ''\ (J , , of. , ,\' ' À ' 
35 uta TO OVI\.EU at JlfV 1TaVTa
 1] TOV
 7T'I\.HUTOV
 Ta Ka a, 
,.. (J 
 ' , , rh f A '\ ' Ò ' ''''' ,.. , 
1TpOaLpEtO at uf Ta W'Yf. Lp.a. Kal\.OV f TO fV 7T'OLHV P.1/ 
,., ., , (J , A. ' A Ò '" ,.. (J 
 ' 
1163" tl'a aVTI..7ia '[I, w'YE tP.OV E TO EVEPYETHU at. uvvap.Ev<:J 9 
ò '" Ò ' ,., t' ". ., (J [ ,<< I ] ( ., 
1] aVTa7TO OTEOV T1]V açtav WV f7Ta EV KaL EKovn UKOVTa 
'A.' A ' I t
, 
 I ., ...., " 
yap 'Yt ov OV 1TOt1]Tf.OV. W
 u1] utap.apTovTa EV Tl1 apXJl 
\.. (J ' rA.''''' " ò " r 'A./ À ,
,
, 
Kat fV 7T'a OVTa V'Y OV OVK E ft.-OV yap V7TO 'Yt OV, OVuE uL 
" ,.. Ò ,.. (J '" ..,<< ,.., n' 
5 aVTO TOVTO pWvTo
-Ka a7TEp OVV E7TL p1]TOt
 EVEpyETY]utVTa 
ÒtaAVT
OV)' Kal t ÓP.oAoY
CTat Õ' t 
l' ÒVVÚP.EVO
 à7TOÒc.)(J"fLV. 
.,,, ,.. Ò "'
' r 
 ,,' , t' " ,."., 
 ' 
aOvvaTOVVTa OVu 0 ULÖOV
 1]çtwUEV avo CJJUT fL uvvaTOl'. 
., 
, .,.,,.. Ò ' ., I r rI,' "., ,.. , 
a1TouOTfOV. EV apx'[1 E7TUTKE7T'TEOV v'P ov EVEpYETft.Tat Kat 
." ,,., .., , t , of. , ., A. ß ,. 
E7T'f. TUN" 01iW
 f:7n TOVTùtS' V7WP.f.V'[J 1/ p.1]. aJl'Yf.cr 1]T1]UtV 10 
10 Ò' f X ft. 7T'ÓTEpa òEî Tfi TOV 7T'a()Ól'TO
 (
cþt:AEiq. JlETpåv Kal 
.., " (J ''''
 of. ^ ,.. 
 , 
7T'pO
 TavT1]v 7TOI.EtU af. T1/V aVTa7wuouLV, 1] TJl TOV upauav- 
, I <<, , () , ^ , rh A ß ,.. 
TO
 EVEPYECTtq._ Of. P.EV yap 1Ta OVTE
 TOtaVTa 'Yaut a HV 


23. tþ&Àlas Kb Asp.: c1cþ
À
las vulg. 25. 3' 'h Mb: 

 Kb: 3
 Lb 
'Í1 om. l\Ib 29. <þ&ÀLIeÒJ/ pro Kb: <þLÀLIe
JI vulg. 3
 pro Kb 3L(S7r
p 
pro Kb: 
Lb 'trap' vulg. 1163" 2. leal 
1e&JI'TL om. Kb Asp. 6. 
ðp.oÀoyÍ]uaL ð'] fort. fÞ &p.oÀ&'Y'fJU
J/ ï. 
t
OÒs K b: 
oòs vulg. 3vJ/a- 
'T&Jf Kb: 3vJ/aT&s vulg. 9. p.ÉJ/'[J fort. Asp. VIII. J 3- I 4, 


177 


, '" , ,.. 
- ,,,,,, , " t'" , 
'lTapa TWI' EVEpyETWV a p.LKpa TJV EKELVOL
 KaL fç1]V 7rap 
<<' " ß "" , r. ..\ Ò ' , ' aÀ ' , 
fTfpWV I\a fLV, KaTacrp.tKpL
OVTf
' OL ava7r LV Ta P.E- 
^ , t,.. \" ,,, " À ,,. \" 
YLUTa TWV 7rap aVTOL
, Kat a 'lTap al\ WV OVK 1]V, KaL EV 15 
Ò ' 
 , , ""'.. Ò ' , , , 
11 KLV VVOL
 TJ TOLaVTaL
 xpfLaL
. ap OVV La J.LEV TO XPTJULP.OV 
^ cþ À ' " ( "" 0 ' , cþ ' À ' ", .,. 
TTJ
 L La
 OVU11
 TJ TOV 'ITa OVTO
 W f fLa J.LETpOV fUTLV; OVTOS' 
' r ò ' \",..,..... ( , , 
yap 0 fOJ.LfVO
J Kar. f7rapKEL aVT,:> W
 KOIJ.,LOVJ.LfVO
 T1]V 

 ,..., ( , , '" '" , "" '" 
LCTTJV. TouaVT1] OVV YfYEV1]Tat TJ E7rtKOVpta OUOV OVTO
 W't'fI\TJ- 
\ , Ò ' Ò ' , "" r' " ..., À ' 
TaL, KaL a7rO OTEOV 1] aVTtp OUOV f7r1]VpETO, 1] KaL 7r fOV. 20 
KáÀÀLOV yáp. f.V òÈ Taî
 KaT' àpfT
V ÈYKÀ
J.LaTa p.Èv OVK 
" ' ò ' " t..... Ò ' , ,.. 
fUTLV, P.ETPtp EOLKfV 1] TOV pauaVTo
 1TpOatpfUt
' T1J
 
àpfTij
 yà p Kat TOV 1jOOVS' f.V Tfi 7rpOaLpÉUfL TÒ ",úpwv, 
XIV. ßLacþÉpovTaL òÈ Ka;, f.V Tat
 KaO' V7rEpOX
V cþLÀíULS" 16 
àtLoî yàp fKáTfpO
 TrÀÉov lXHV, órav òÈ TOVrO ylV7]raL, 25 
Ò -,,' ( cþ '" II '''' ß À ' , 
LW\.Vfrat 1] tl\La, OLfTaL yap 0 Tf f Ttwv 7TpOUTJKfU' 
<<,.. ,,'" "'" 0 "" , 0 À ' t, 
avTCp 7Tl\fOV fXfLV' T<P yap aya cp VfJJÆU aL 7T fOV. OP.OtwS' 
Ò ' \ t , cþ À ' ""',,, " cþ Ò "''' 
f KaL 0 W f tJ.LWTEpOS" axpHOV yap OZ;Ta OV aUL fLV UJOV 
" " ' " 0 \, cþ '" " 
fXELV' I\HTovpytav TE yap YLVfU aL Kat OV LI\Lav, Et J.L1] 
, , t.' ^" " ",.. cþ " ' JI 
KaT açLav TWV fPYWV EUTaL Ta EK TTJ
 Ll\ta
. OtOvraL 30 
, () ' " '" "" À ß ' 
yap, Ka a7rfp fV XP1]J.LaTwv KOLVWVLCf 7rI\ELOV ap. aVOVlTW 
.: ß " À ' " ,.. '" Ò ,.. \" ,.. cþ À ' t 
ot. uvp. al\ OJ.lÆVOt 7rI\HOV, OVTW ELV Kat fV TlJ L Lq.. 0 
Ò ' " Ò ' \ t , "" cþ '" " () "" '" 
EV ETJ
 Kat. 0 X ELpWV aVa7raI\LV. LI\OV yap aya OV Et va I. 
,,, "" ,.., Ò ' ".rI,.' " cþ À Ò ' 
TO E1TapKfLV TOL
 EV EfUW' TL yap, 't'aULV, 0 f O
 U7rOV aL<p 
... Ò ' cþ ' À 
 Ò ' ' À " ' À ' 
1] vvauTll L ov fLvaL, p.TJ fV Yf JJÆ I\OVTa a7rO aVfLv; 35 
" Ò '" t , , () ,.. , t.,.. \ Ò ,.. t , " ' 
2 EO&KE OVV EKaTEpoS' op WS' açl.OVV, Kat EtV fKaTEp
 7rI\EOV 1163 b 
, ",.. cþ '" , ,.. , ^ Ò ' ' ÀÀ ' "" , << 
VfP.HV fK T1JS' LI\LaS', OV TOV aVTOV E, a a T
 P.EV V7rfp- 
txovrt TLP.ij
 Tef> Ò' ÈVÒfEî KÉpÒOV
. Tij
 p.Èv yàp àpET
S' 
\,.., ,.: " ,.. Ò "' ò " , 
KaL T1J
 EVfpYfuLa
 1J TLJ.L1J YfpaS', TfJ
 EV fLaS' E7rLKovpl.a 


19. WcþEAEÎTaL Lb Mb r 20. l'"1ÓpETO L Dindorf: lfþEÓpfTO pro Kb : 
å.wf1ÓpaTo Lb Mb :f1lCal] :f1 Kb: leal r 28. ð om. Kb Mb 29. TE 
om. r 31. WAded Lb r 32. WAfled r 34. fþaO'lv om. Kb 
1163 b 1. o{;v add. Kb 2. 3' om. pro Kb 4. 'raîs lV
E[aLs 

 Kb 
N 178 


VIII. I4-IX. I. 


, , Ò n Ò '" '" " ,. À ' ,4,.' 
5 TO Kfp O
. OVTW fXfLV TOVTO Kal. fV Tal.
 7rO I.TfLal.S' 't'aL- 3 
VfTat.. ov yàp Tl.fÚiTal. Ó p.1]ÒÈv àya{Jòv Tef> KOt.vcê 7ropí(wv. 
, , ' Ò ' ò ...., " .... ( , Ò ' 
TO KOLVOV yap I. OTal. T<p TO KOWOV fVfPYfTOVVTL, 1] np.11 f 
, , \" d 'r. {J " '" '" 
KOLVOV. OV yap fCTTt.V ap.a XP1]p.aTL
fCT aL a7rO TWV KOWCùl' 
, ,.. {J , ,.. , ''' À ' ò ' ( , 
KaL Tt.p.aCT at.. fV 7raCTt. yap TO f aTTOV OV EL
 V7rOP.fVfL. 
Ò ' , , ' À ' '" , 
J 0 T<p 1] 7rfpt. XP1]p.aTa f aTTovp.fVCf? TLP.1]V a7rOvfp.OVCTL Kat. 
Ò Ò ' , " , (:' " "" 
T<p wpo OK<p XP1]p.aTa. TO KaT açLav yap f7raVLCTOI. KaL 
'r. 'rl.. À ' {J '" tf Ò ' \ ,.. " 
CT<p
H T1JV 't't. t.av, Ka a7rfp Hpf}TaL. OVTW 1] KaL TOLS' avt,- 
( À ' \ "', , 'rl.. À ' of>. , 
CTOL
 op.t. f}TfOV, KaL T<p HS' XP1]p.aTa W't'f Ovp.fVce 1] fL
 
" " Ò ' , òò ' " Ò ' 
apfT1]V np.1]v aVTa7rO OTfOV, a7rO I. OVTa Ta fV fxop.fva. 
J S T(, òvvaT(,V yàp 
 cþLÀía È7rt.(1] Tfî, OV TÒ KaT' àtíav. ovÒÈ 4 
'" ,,.. {J ' , ,.. , ' {J ' .... 
yap fcrTLV fV 7raCTt., Ka a7rfp fV TaL
 7rpO
 TOV
 fOV
 TLp.aL
 
" ,.. ' ò \ , , , (:' , '" , Ò ' , 
KaL TOVS- YOVfL
. OV H
 yap T1]V açLav 7TOT av a7rO 01.1], fL
 
Ò ' Ò ' ( {J , , ,... Ò ,.. Ò ' of>. Ò ' 
vvap.Lv f 0 fpa7rfVWV f1f'LfLKTJS' fLvaL OKfL. LO Kav 0- 
t. ,'t. '" ( '" , , , {J , Ò ' (, 
çELfV OVK fçfLvaL v,':' 7raTfpa a7T'fl.7T'aCT aI., 7T'aTpt. VLOV. 
',4,. ' À " 
, ,
,
, , "(: ^ 
20 O't'fL OVTa yap a7T'OuOTfOV, OVufV uf 7T'0L11cra
 açLOV TCtJV 
( , 
 ' ò tf' , , ',4,. ' À " ò ' , rI.. ' À 
V7r1]pYP.fVWV uf paKfV, WCTT afL O't'fL fL. OLS' O't'fL ETat., 
, t ' ',4,. ^ \ '" , S:::' d S:::' JI , s::: , , 
fçovcrLa a't'fLvaL. KaL T<p 7raTpl. uTJ. ap.a u Lcrw
 OVufLS' 7TOT 
of>., '" Ò ,. , ( ß ' ÀÀ {J ' , 
av a7T'ocrT1}vaL OKfL p.TJ V7rfp a OVTO
 P.OX 1]pLQ: XWpLS' 
, .... A. .... rI.. À ' " , , {J , , 
yap T1J
 't'VCTLK1]
 't'L La
 T1]V f7rLKOVpLav av PW7rLKOV p.1] 
2S ÒtW8fîCT{Jat. TC:> òÈ cþfVKTÒV 
 OV CT7T'OVòacrTòv TÒ È7T'q.pKfîv, 
{J .... JI ..., ,( ÀÀ \ ß ' À ' 
P.OX 71P<P OVTL" fV 7rUOXftV yap Ot 7T'0 01. OV OVTaL, TO 
Ò ' "',4,. , (, À À ' "..., 
f 7T'OLfLV 't'fVYOVCTLV CtJ
 a VCTLTf f
. 7T'fpL P.fV OVV TOVTWV 
" '" " {J 
f7T'L TOCTOVTOV fLP1JCT W. 


I. 


'Ev 7T'áCTaL
 òÈ TaîS' àvop.o LOfLÒ 'CTL cþLÀíaLS' TÒ àváÀoyov 
lcrá(fL Kal CT
(fL T
V cþLÀíav, Ka8á7rfp fíp1]TaL, olov Kaì 


8. ")'
p] ð.q pro Kb 14. à7rOÕLÕÓJ."Ta. Kb (et fort. r): àV'Ta'Jf'o5Lõ&"'Ta. 
vulg. 'Tb iJ/ÕEXÓP.EJ/OJl Mb r 17. &v 7rO'TE 'T
J/ à
[aJ/ Lb 22. 
ø.cþdJ/aL Kb Mb 24. c:,tþfÀEÍfU Kb IX. I. 


179 


, "" À ,.. ,,\,.. f 
, , 
f.V T{I 7TO LTLKlJ T<p CTKVTOTOfL<P avn TWV V7rou1JfL aTwv aJJ.OL- 
ß " , , C' ''"' fA-' ,,. À " 
f} YLVf.TaL KaT a
tav, KaL T<:> V'YaVTlJ KaL TOL
 OL7TOt
. 35 
2 ÈVTau8a fLÈv ovv 7Tf.7TÓpUTTaL KOWÒV fLÉTPOV TÒ VÓfLLCTfLa, Kaì 1164 a. 
, ,.. 
, , , A-' " "", 
7TpO
 TOVTO uf} 7TaVTa ava'Yf.pf.TaL Kat TOVT<:> fLf.Tpf. tTaL. f.V 

, n, ...., , 'f' , , À n,., f A- 
uf. TlJ f.pWTLKlJ f.VWTf. fLf.V 0 f.paCTnl
 f.YKa f.t on V1ff.P'Y L - 
À "" , , A- À " ,
, 0' A- À ' ,,., 0' 
WV OVK aVTL'YL HTaL, OVuf.V f.XWV 'YL 1JTOV, H OVTW
 f.TVXf.V, 
7ToÀÀáKL
 Ò' Ó ÈpWfLf.VO
 ÕTL 7TpÓTf.pOV f7i'aYYf.ÀÀÓfLf.VO
 5 
3 7TåvTa vvv ovoÈv È7TLTf.Àf.î. CTvfLßaívH òÈ Tà TOLavTa, È7Tf.L- 

, ^ , 
, f
' , " A- À " ^ 
, 
" , 
uav 0 Jlf.V uL f}uov1Jv TOV f.PWfLf.VOV 'Y L lJ' 0 Uf. uta TO XP1J- 
CTLJ.LOV TÒV ÈpaCTT
V, TaUTa Of p..
 àfLcþoîv v7TápXlJ. òLà 
,.. , "" A- À ' ., 0 ' À ' , 0 ' 
TaVTa yap T1J
 'YL La
 OVCTYJ
 La VCTL
 YLVf.TaL, f.7Tf.L av 
fL
 yíVY}TaL WV fVf.Ka ÈcþíÀovv. ov yàp aVTOV
 rCTTf.pyOV àÀÀà 10 
'f' ,,
 0 ' "" 'fA- 
Ta V7TapXOVTa, OV JlovLfLa OVTa. W TOLaVTaL KaL aL 'Y L - 
À(aL. 
 Of TWV 
8wv Ka8' aVT
v o
CTa fLÉVf.L, Ka8á7Tf.p f.'íp1J- 
4 Tal.. ÒLacþÉpOVTaL 0' õTav fTf.pa yíV1JTaL aVToî
 Ka
 
fL
 6)V ÒpÉYOVTac ÕJlOWV yàp T<{> JJ.1JoÈv yíVf.CT8aL, õTav 
9 'A-' , , 9 ,,, 8 0 " f , 
ov f.'Ytf.TaL fLf} TVYXaVlJ, OWV Kat T<p KL ap<p <p 0 f.7Tay- IS 
ÀÀ ' ,,.,., ., , À ' , 
Yf. OJJ.f.VO
, KaL OCT<p afLHvov qCTf.Lf.V, TOCTOVTCP 7T f.tW. f.t
 
r' 
" " 'f , , 8 ' It 
 "" It 0 ' , 
f.W u a7raLTOVVTL Ta
 V7TOCTXf.CTf.t
 av 1JuOV1J
 1] OVf}V a7TO- 
O 
 , ., A- " '" It , ,.. ' ß ' À It " 
f.uWKf.Vat f.'Y1J. H fLf.V ovv f.KaTf.pO
 TOVTO f. OV f.TO, LKavw
 
âv f.iXf.v. f.l 0' 
 fLÈv TÉp\flW 
 òÈ KÉpÒO
, Kal 
 fLÈV lXf.t 

 oÈ fL
' OVK àv f.'í1J Tà KaTà T
V KowwvLall KaÀw
. WV 20 
,
, """ 
yap Uf.OfLf.VO
 TvyxaVf.L, TOVTOL
 KaL 7TPOCTf.Xf.t, KaKHVOV 
, "" 
 , " c' 
 ' , , C ' , 
5 Yf. XapLV TaVTa uWCTf.L. T1JV a
tav uf. 7TOTf.pOV Ta
aL f.(J'Tt, 
TOV 7Tpoïf.JlÉvov 
 TOU 7TpoÀaßóvTo
; Ó yàp 7TpoïÉJlf.vo
 lOLl<' 
, , " ,., A-' ' n ' " 
f.7TLTpf.7THV f.Kf.WCP. 07Tf.p 'YaCTL KaL pWTayopav 7TOLf.W. 
ÕTf. yàp ÒLòá
f.Lf.V åÒ
7TOTf., TLJlijCTat TÒV fLa8óvTa ÈKÉÀf.Vf.V 25 
,., 
"o'C " 8 ", ß ,.. , 
OCTOV uOKH a
 La f.7TLCTTaCT aI., KaL f.ÀafL a
'f. TOCTOVTOV. f.V 


1164& 1. lea} add. Lb r 
ljo Kb: lj
 lea} vulg. 
'lrpoÀaJA.f3&.vov'T 0 S 


10. 'Y1vT/'TaL Kb aú'Tovs ed. Bekker 13. 
14. 'TOt) Kb 20. 'Tà. Kb: 'TÒ vulg. 23. fort. 
25. p.avø&.vov'Ta Lb 
N2, 180 


IX. I. 


,.. I 
, " " '" 8 '
" s:: '" c
, 
TOL
 TOLOVTOIS u EVLOL
 apHTKEL TO p.Ler O
 u aVUpL. Or. uE 6 
À ß ' , , I "" 0 ' ,.. ...."A. 
7TpO ap. aVOVTE
 TO apyvpr.ov, ELTa 1J.1J EV 7TOI.OVVTE
 WV E-ra- 
s::' , ( ß À ' ,.., À " " " 
uav uLa Ta
 V7TEp 0 a
 TWV E7TaYYE tWv, ELKOTW
 EV EY- 
30 KÀ
JJ.auL y[VOVTaL' ov yàp È7TLTEÀOVUf.V â wp.oÀóY1](J'av. TOVTO 7 
0 ' NO ,.. ( .rh " , /", 
" '" , ... 
LUW
 7TOLELV 01. uO-yLCTTaL avaYKa
ovTaL uLa TO JJ.1JOEva av 
s::,.. " ......, ...., '" '" " Àß ' 
uovvaL apyvpLoV WV E7TI,(J'TaVTaL. OVTOL P.EV OVV WV E a OV TOV 
8 " ,.. ., I " À ' I' ,.... 
P.LU OV, p.1J 7TOI.OVVTE
 ELKOTW
 EV EYK 1JJJ.aULV ELUW. EV OL
 
s::' " 
 À I ,.. ( I (, 0 ' , , 
uE p.1J YLvETaL uLOP.O oYLa T1J
 v7TovpyLa
, 01. P.EV L aVTOV
 
35 7TpOï.ÉP.EVOL Eip1]TaL ÕTL àVÉYKÀ1]TOL (TOLaÚT1J yàp 
 KaT' 
, , .rh À / ) , , ß ' ", I 
1164 1.1 apET1]V -yL La, T1JV ap.OL 1]V TE 7TOI.1]TEOV KaTa T1JV 7TpOal.- 
PEUI.V (af5T1] yàp TOV cþí.ÀOV Ka
 T

 àpET

)" Of5TW ò' ÉOLKE 
Ka
 TOL
 cþI.Àouocþ[a
 KOI.VWV
uaCTLV. OV yàp 7TpÖ
 xp
p.a8' 
( , C' ,.. " , I '...' , ÀÀ ' 
1] a
l.a P.ETpELTaL, TI.JJ.1] T I.CTOpp07TO
 OVK av YEVOI.TO, a 
NO C I 0 ' \, 0 ' " ,.., 
5 I.UW
 LKavov, Ka a7TEp Kal. 7TpO
 EOV
 KaL 7TpO
 YOVEL
, TO 
, s::' " s:: ,,, ,.. s:: I , ÀÀ ' , , 
EVuEXOP.EVOV. p.1] TOl.avT1]
 u OVU1]
 T1]
 uOUEW
 a E7T1. 8 
TLVL, JJ.áÀI.<TTa 1J.È
' rlTW
 òEî T
V àVTa7Tóúo(J'LV yí.vEerOaL òo- 
" , A. ,.. " C' '" , s::' ,.. , ß I 
Kovuav aJJ.-rOLV KaT a
 I.av ELval., EL uE TOVTO P.11 CTVJJ. aLVOL, 
, , , ,.. s:: 'C ..., , , 
ov P.OVOV avaYKaLOV uO
EI.EV av TOV 7TPOEXOVTa TaTTELV, 
, ÀÀ ' \ 0 I ,., , .... '.rh À I 0 
 , 8 ' H 
10 a a Kal. LKaLOV. ouov yap OVTO
 W-yE 1] 1] 1]. av OCTOV 
, C 0 ' 
' À '" ,.. , À ß ' "'c' , 
T1]V 1] OV1]V EI. ET av, TOUOVTOV aVTI. a wv E
EL T1]V 7Tapa 
, , C' ",,..,,,., A.' I 
TOVTOV a
Lav. KaL yap EV TOL
 WIJf.OI.
 OVTW -raLvETaL YWOJJ.E- 
.. "", I ,.. ( I ß À I 0 ' 
VOV, EVl.aXOV T ELlTl. VOP.OL TWV EKOVUI.WV Uvp. 0 aLWV LKa
!) 
'''' C 0 ' ., I 
 À 0 '" , ^ 
p.1] ELVaL, w
 EOV, <è E7TLUTEVUE, uta V 1]vaL 7TpO
 TOVTOV 
O ' " .'" .rh o ,.. NO 
 
15 Ka a7TEp EKOI.VWVfJUEV. <è yap E7TETpa-y 1], TOVTOV OLETar. ul.- 
, .. , C ", ',I, ' ÀÀ '" 
KaLOTEpov ELVaL Ta
aL TOV E7TLTpE,#,avTo
" Ta 7T0 a yap ov 
TOV LUOV TLP.WULV 01 ÉXOVTE
 Kaì 01 ßOVÀÓP.EVOI. ÀaßELv. Tà 
yàp oìKEîa Kat &. òl.òóauw ÉKáuTOI.
 cþa{VETal. 7TOÀÀOV ð.
l.a. 


27. ø.plCf:î Mb r post à.JI
p' add. 
P'C&os tU'TCA) Lb Mb (in Kb lacuna) 
28. 7rpoÀaß/w'TEf 1\'1b 34. av'Tovs Bonitz: aÓ'Tovs codd. 1164 b 5. 
"ltrw s & IlCavóJl K 11 r lCa} post lCaØ&7rEp om. K b r 10. -yAp] -yAp &." 
Kb r IX. 1-2. 


181 


àÀÀ' õp,w
 
 àp,oI.ß
 yívETaL 7TpÒ
 TOUOVTOV Õ(TOV àv TáT- 
( À ß ' 
 ,.. 
, II , , ",., 
TWULl' 01. ap, aVOVTE
. uEL u LUW
 OV TOUOVTOV np,av OUOV 20 
" A- ' ., t ' ÀÀ ' 
 \., " 
EXOVTL -yaLVETal. açl.OV, a OUOV 7TpW EXEI.V ETI.p,a. 
II. ' A 7Top[av 0' lX H Kaì Tà TO LaVTa, OLOV 7TÓTEPOV oEî 2 
7Tál'Ta T
 7raTpl à7rOVÉp,EW Kal 7TEÍ()Eu8aL, 
 Káp,vovTa 
, ,,.., , 
, " \ 
p,EV l.aTp<t;> 7rI.UTEVEl.V, fTTpaTY]Yov uE XEl.pOTOV1]TEOV TOV 7TO^E- 
I (I 
'A- '\ " \ \ 
 
 I ( , 
p,I.KOV. Op,OI.W
 uE -yL^<:! p,al\^ov 1] u7rovual.<:! V7T"YJPET1]TEOV, 2S 
" ,.. 
, , "\.\ .,. (, , 
Kal. EVEPYET'[1 aVTa7rOuOTEOV Xapl.V JJ.a^^ov 1] ETaLpcp 7TpOETEOV, 
2 l a ' V a " l1.A- w " 11. 1] ' l v 
l X 'Y) Tal.. a "" p ' '" , , ,.. , 
0;: ï-Y ï 0;: Uo;: ., OVV 7TaL'Ta Ta TOl.aVTa aKpl.- 
ß ,.. , 
, , (/
 \ \ ' .. , I 
WS' JJ.EV ul.Opl.UaL ov pq.uI.OV; 7To^^aS' yap Kal. 7TaVTOl.aS' 
" 
 A-' , ' () , I \ \ .... , 
fXEL Ul.a-yopaS' Kal. IJÆYf H Kal. JlLKponlTI. KaL T<p Ka^<:! Kat 
, I .., 
, " ....,,.., s:::' '''s::: 
3 avuYKaL<:!. OTI. u ov 7TaVTa T<p aVT<p a7rOUOTEOV, OVK au"YJ- 3 0 
\ "" " 
, ( , \, \' 
^Ol'. KC1t TaS' p,El' EVEpyEfTl.aS' aVTa7TOuOTEOV WS' f7T1. TO 70^V 
" ÀÀ '" , (I 
 , 
, 
) A- ' 
Jla 01' 1] XaPI.UTEOV ETal.pOI.S', WU7rfp Kal. uavEl.OV <:! O-yEI.- 
\ ' 
, " À \. 
 ( I 
, " 
, 's:::' ...., 
4 ^H a7TouOTEOV p,a ^ov 1] ETUl.p<p uOTEOV. L(TWS' u OVuE TOVT 
"'P ,.. À 8 ' ' À .... I '\' 
au, OLDV ne VTpW EVTI. 7Tapa l1UTWV 7TOTEpa TOV ^vua- 
, À ' '" ( ,,

, ( À I 
JJ.El'Ol' al'TL VTpWTEOV, Kav OUTLUOVV '!], 1] 1J.1] Ea WKOTI. 3S 
, .... 
,' 
 , 
, , \ , 
 't. 
a7raLTOVVTL uE a7rOUOTEOl', 1] TOV 7raTfpa ^VTPWTEOV; uOçHE 1165. 
5 yàp âv KaL ÉavTov p,åÀÀov TÒV 7TaTÉpa. Õ7TEp ovv E'íp1]Tal., 
() '\ ' " A- '\ ' 
, , , 
, ( , ( 
Ka o^ov JlEV TO O-yEL^1J1J.a a7TouOTEOV, Eav u V7TfpTELV'[1 1] 
ÒÓULS' Ttp KaÀ<f 
 T<{> àvaYKaL<e, 7TpÒS' TavT' tL7TOKÀI.TÉOV. 
, I , ,
,.. \" " .. " '.." 8 
fVLOTE yap OVu Eunv L(TOV TO T1]V 7TpOV7TapX1]V aJJ.Et'f' au aI., S 
.. 
 ' #0., S:::""
 ' '" , ,.. S:::' ( , 
f7TEl.uaV 0 p,EV U7TOVuatov ELuWS' EV 7roL1] U l1, T<f' uE 1] aVTa- 
'S::: , #0. II 8 ' 
 , 
, , .... 
7rOuOUI.S' YLVY]TaL 01' o I. fTa I. JJ.oX 1]pOV EWal.. OVuE yap T<f 
oavELuavTL ÈVlOTE àVTI,ÒavHuTÉoV. ð JJ.EV yàp oìóIJ.fvoS' KOp,I.- 
,.. 8 ' 
 , , "" ....
", \ ' r. ,.. 8 
HU al. EuaVELUEV E7rI.ELKEL OVTI., 0 u OVI\. f^7TI.
EI. KOp,I.UU al. 
, "II I "' À 8 ,,., " ,,, 
7Tapa 7TOV1JPOV. El.TE TOLVVV T?J a 1] ELq. OVTWS' fXfl., OVK LUOV 10 


20. À.aß/JJ1TU Mb 22. To&&liE Mb 24. 7rLCTTEVTioJl Lb: 7rELCT'doJl 
Mb r 26. 7rpOETioJl Kb: ðOTloJl vulg. 27. 
p.<pCI) Kb: ò.p.4>oîJl 
vulg. 32. CUT7rEp leal Argyropylus: lfUT7rEp Kb : Kal éJ,CT7rEp vulg. 
35. 
] 
 leal Aldina 182 


IX. 2-3. 


TÒ à
íwJJ.a. EiT' lXEt. JJ.ÈV JJ.
 OVTW
 oiovTat. òl, OVK âv ôó- 
tat.EV líTo7Ta 7rDt.Eîv. Õ7TEp OVV 7ToÀÀáKt.
 Erp1JTaL, oí 7TEpl Tà 6 
7Tá81J Kat Tà
 7TpátEl.
 ÀÓYOL ÓJJ.O[W
 lXOV(Tt. TÖ wpt.(Tp.lvov 
,.. \ rl, ,."....",,.. , 5::: ' 
TOt.
 7TEpt. a UCTI.V. on JJ.EV OVV OV TaVTa 7Ta(nV a7TOUOTEOV, 
, 
,... \' 8 ' , 5:::' ,.. ^ \ 8 ' , 
IS OVuE T<è 7TaTpt. 7TaVTa, Ka a7TEp OVuE T
 ul.l. VETaL, OVK 
líÒ1JÀov. È7TE
 Ò' gTEpa YOVEV(Tt. Ka
 àÒEÀcþoî
 Kat f.Ta[pOL
 7 


\ " fo' ",.. \ ,( , 
Kat. EVEpYETat.
, EKa(TTOt.
 Ta OLKEl.a Kat. Ta apfLOTTOVTa 
, , 
'5:::' \ ... A-' " 
a7TOVEfL1JTEOV. OVTW uE Kat. 7TOLEl.V 't'aWOVTat.. H
 yaJJ.ov
 
, , À ..., ..."", 
fLEV yap Ka OV(Tt. TOV
 (TVYYEVH
. TOVTOL
 yap KOWOV TO YEVOS' 
,( \ ... 5:::' 't ""5::: 5:::' ' À ' 
20 Kat at 7TEpt. TOVTO u1J 7rpaçH
. Kat. HS' Ta K1JU1J uE fLa UTT 
OrOVTaL ÒEîv TOVS' (TVYYEVEî
 à7TaVTåv òt.à TaVTó. òótHE Ò' 8 

 A- ..., ... 5:::'" ' À " ,.. ( , A- ' À 
av TpO't'1]
 fLEV YOVEVUt. uEl.V fLa t.(TT E7TapKEl.V, W
 O't'Et ov- 
\ ,.. " ... 
 ' ÀÀ '^' i\ ( ,.. , 
TaS', KaL TOt.
 at.TI.Ot.S' TOV Hvat. Ka I.OV ov 1] EaVTOt.
 Et.S' 
TavT' È7TapKEîv. Kat. TtJJ.
V òÈ YOVEV(Tt. Ka8á7TEp 8EO'i
, ov 
,.. 5::: , , 5:::' , , " " "5:::' 'to 
25 7ra(Tav uE" OVuE yap T1JV aVT1JV 7TaTpt. Kat. JJ.1]Tpt., OVu av 
T
V TOV (TOcþOV 
 T
V TOV (TTpaTYJYOV, àÀÀà T
V 7TaTpLK
V, 
f , 5:::' \ , , '5:::'''' ß ' 
 , 
ofLot.WS' uE KaL JJ.1]Tpt.K1]V. Kat. 7TaVTL uE T<è 7TPElT VTEP<è Tt.fL1Jv 9 
8 ' ( À ' ( , , À ' ,,.. , 
Ka 1] LKLav, V7TaVa(TTa(TEI. Kat. KaTaK L(TEI. KaL TOt.
 TOI.OV- 
, (, 5:::' 'to \, 5::: À A- ' , \ 
TOL
. 7TpO
 ETaLpov
 u av Kat. auE 't'OVS' 7Tapp1] (TLaV KaL 
( , , \ , 5:::' \ A- À ' \ 
30 a7TaVTWV KowoT1]Ta. KaL (TVYYEVE(TL uE Kat. 't'V ETaLS' Kat. 
À ' \,.. À ... ff , \ ", ,.. 
760 t.TaL
 Kat. TOt.
 OL7TOt.S' a7ra(TLV aEL 7rUpaTEOV TO Ot.KELOV 


" \ , ,(, f' , 
a7TOVEfLEW, Kat. (TVYKpt.VEt.V Ta EKa(TTOt.
 V7TapXOVTa KaT 
" \', i\... ..., 'to ( ... (, 10 
OLKEI.OT1]Ta Kat. apET1JV 1] XP1](TI.V. TWV fLEV OVV OfLOYEVWV pq,wv 
(, ... 5:::' 5::: A-' , 5:::' " 
, 
1] (TVYKpt.CTL
, TWV uE ut.a't'EpOVTWV EPYWUE(TTEpa. OV fL1Jv ut.a 
..., " ÀÀ ' C '" , 5:::' 
, 5::: , 
35 YE TOVTO a7TO(TTaTEOV, a W
 av EvuEX1JTat., OVTW ul.Opt.(TTEOV. 
3 "EXEt. ô' åüopíaL' Kat. 7TEpt. TOV òLaÀVE(T8aL Tà
 cþt.À{a
 III. 


1165& 11. 
&ÇH
JI Mb r 23. t)ll add. Lb 24. np.ø.s Kb -yo- 
JI
v(n om. Lb r 25. 
'J 

 -YOJlEva'tJ/ Lb Mb r 26. T'
}J1 post 
 
add. Kb 27. leal T
JI p.rrrpLlc1w Lb Mb 

 Kb 28. lea8' Kb: 
T
JI leaO' vulg. {J7raJlaCTT&.CT
L 
 leal Kb 30. 

 Mb r: 

 vulg. 
34. CTlrylepCCTLS Ruelle: IePLCTLS codd. IX. 3. 


183  , , , ,
, 
,,' 
, , 
1] J.l.1] 7rpO
 TOV
 JJ-1J Ul.aJ.l.EVOVTa
. 1] 7rpO
 pÆV TOV
 ul.a TO lIð5 
 
, 
, It 
, cþ '\ " ,., ,..., " 
XP1JULJ.l.OV 17 TO 1]uV L^OV
 OVTa
, OTaV JJ-1]KETI. TaVT EXW- 
,
'" 
 \ I 8 ' I ,.... cþ '\. 9 
UI.V, OVuEV aT07rOV ul.a^VEU al.; EKHVWV yap 11uav 1.^01. WV 
, \.' "\ " cþ \'" , À ' 
, " 
a7rO^I.7rOVTWV EV^OYOV TO JJ-17 I.^ELV. fYKa fUEI.E u av TI.
, 
,
, " 
,It
",.. ,..
, 
EI. ul.a TO xp1]UI.JJ-OV 1] TO 1JUV aya7rWV 7rpOUE7rOI.HTO ul.a S 
TÒ 
80
. t, yàp f.V àpxn E!7rOJJ-EV, 7rÀEîuTal. ol.acþopaì 
I ,.. cþ '\ ,., 'It , ! ' 
 
YWOVTaL TOI.
 1.^01.
, OTav J.l.17 OJJ-OI.W
 0 WVTaL Kal. WUI. 
2 cþ[ÀOI.. õTav J.l.Èv ovv ol.a\flEvu8fi TI.
 Kal 1J7roÀáßTI cþl.Àfî- 
O 
, '.... 8 
 ' ,.. , I , It' 
U aL uLa TO 1] O
, JJ-1JufV TOWVTOV EKELVOV 7rpaTTOVTO
, faVTOV 
, ...,,, ,., 
, It' ,.. , I " 8 " 
aLTI.<pT avo OTav u V7rO T1]
 EKELVOV 7rpOU7rOL17UEW
 a7raT1J [1, 10 

I , \'" "" ,,,\.\ 
 ... , 
uLKaLOV fYKa^ELV T<p a7raT17uaVTI., KaL JJ-a^^ov 1J TOL
 TO 
I ß 
 \ I ,., , , It , 
vOJJ-l.uJ.l.a KI. U1J^fVOVUW, Oucp 7rfpl. TI.JJ-I.WTEpOV 1] KaKovpYl.a. 
" 
" 
 I It, 8 " 
, 8 ' , 
3 Eav u a7rOuEX1JTal. W
 aya OV, Yf v1]TaI. uE J.l.oX YJpo
 Kal. 

 " ...,.f cþ \ I 
, 
 I" '" cþ \ 
UOK'[J, ap En 1.^1JTEOV; 17 OV uvvaTOV, fl.7rEp JJ-17 7rav 1.^1J- 
TÒV àÀÀà Tàya8óv; OVTf oÈ cþl.À1}TÒV (TÒ) 7rOVYJPÒV OVTf OEî. 15 
cþ À I ", "I' ,
, It " 8 cþ '\ v 
I. 07rov1Jpov yap ov XP11 ELval., OVu OJJ-OI.OVU aL av^cp. ELPYJ- 

,,., ,,., ,.. It , cþ ' À ..., l' ' 8 ' 
_\ 
Tal. u OTI. TO OJJ-OWV T<p OJlOL<p I. OV. ap OVV EV V
 Uf.(U
V- 
I 
,,, , \ À ' ,.." " 8 I 
TEOV; 17 ov 7rauI.V, a^ a TO'S aVLaTOI.
 KaTa T17V JlOX 1Jpl.a
'; 
, I 8 
, " ,.. \ \. ß 8 I , '<;' 8 +. , 
f7raVOp WUI.V u EXOVUI. JJ-a^^ov 01J 1JTEOV fI.
 TO 17 O
 17 T1JV 
, I ,., ß '\ ,... cþ \' , I 
 't. 
, 
OVUl.av, OU<P E^TWV KaL T17
 1.^l.a
 OLKELOTfpOV. uOçEl.f u 20 
., It 
 \ I ,
,., ,.., , ... , 
av 0 ul.a^VOJJ-fVO
 OVuEV aT07rOV 7rOI.EI v. OV yap T<p TOLOVT<p 
cþ '\ .,. , À \. 8 I 1" 
 ..., ,.. , cþ , 
I.^O
 1Jv. a ^OI.W fVTa ovv auvvaTWV avauwual. a I.UTaTaL. 
, 
, ^ 
 
 I i\
" I , '\ ' 
4 EI. u 0 JJ-EV ul.aJJ-EVOI. 0 u E7rI.fl.KfUTEpO
 YLVOLTO Kal. 7rO^V 

 \ À ' ,..,... 
 I cþ '\ +." 
, 
ul.a^ aTTOI. TlJ apET'[}, apa XPYJUTfOV L^<P; 1] OVK EvuEXETal.; 
, '\
, 
 I '\ 
,..\ ' ?' 
EV JlEya^TI uE ul.aUTaUEI. JJ-a^I.UTa u1J^ov YI.VETal., OWV EV 2S 
,.. 5:::'" cþ À ' . , , i\ , 
 I ,
 ' 
TaL
 7TaI.uI.Kal.
 I. Lal.
 fI. yap 0 JJ-fV Ul.aJJ-fVOI. T17V ul.a- 
,.. ^ 
, " V 'P' ,.. '" .. cþ ' A 
VOLav 7ral.
 0 u aV17p EI.1J ow
 KpaTI.UTO
, 7rW
 av EI.EV I. 01. 
", I ,..,,.., , \ À ' 
Jl1JT apHTKoJJ-EVOI. TOI.
 aVTOI.
 Jl1JTE xar.povTE
 Kal. V7rOV- 


1165 b 6. g7r
p Mb 
<þLÀ"1'T'OJl codd. 


13. fort. -ylJl7]TaL 
21. T
J TO,"ce 
 }(b Mb r 


15. <þLÀ7]TÒJI < TÒ) Stahr: 
23. -Y'JlOLTO Lb 184 


IX. 3-4. 


, 'J:: " \, 'I. \ ' A " 8 ' ( , é ,,.. 
 
JlEVOt.; OVuE yap 7rEPL al\.l\.1] OV
 Tav V7rapçH aVTOL
J aVEV 
Ò ' , , 'f ,." ''I. '" ß ""'" , 
3 0 E TOVTWV OVK YJv "t't.^ov
 Et.var: CTVP. LOVV yap ovX OLOV 
" 'J::' " '" , '" ' 8 ' ' AA ' , 
TE. ELp1]Tat uE 7rEpt TOVTWV. ap ovv ov EV a Ot.OTEPOV 7rpO
 5 
" ( , 
 , " , rl-.' À 'J::' 
 'J::'" 
aVTOV EKTEOV 1] EL J.t1J EYEYOVH "t'L O
 J.1.1]uE7rOTE; 1] uEL 
JlVE[av ÉXELV Tij
 YEVOJ.tÉV

 CTVv1]8E(a
J Ka
 Ka8á7fEp fþ[Àot.
 
J.tåÀÀov 
 Ò8VE[Ot
 oìóJ.1.E8a ÒEtV Xap[(ECT8at., ovrw Kat rotS' 
, , , 'J::" ',." A ' 
35 YEVOJ.tEvOt
 a7rOvEJ.t1]TEOV Tt ut.a T1]V 7rpOYEVOJ.1.EV1]V "t't Lav, 

, ''J::' ( ß A ' 8 ' Ò ' A ' 
OTav J.t1] ut V7rEp 0 1JV p.oX 1]pLa
 ta VCTt
 yEV1]Tat.. 
1166 a Tà cþLAt.Kà ÒÈ Tà ïrpÒ
 TOVS' 7fÉÀa
, Kat ol
' at fþr.Alat. IV. 
4 ( , /". " , ,.. ,(, ' A A 8 ' 
Opt.
OVTat.J f.OtKEV EK TWV 7rpOS' f.aVTot- E 1] V EvaL. Tt.- 
O I ',." ''I. ' ß 'I.' " , 0 ' 
f.aCTt. yap "t't^OV TOV OV^OJ.1.EVOV Kat 7fpaTTOVTa Taya a 

 'rl-.' " rl 
' ß 'I.' .. \ 
1] ra "t'aWOJ.tEva EKf.I,VOV EVEKa, 1] TOV OV^OJ.tEVOV HvaL Kat 
5 (ijv TÒV cþlAov aVTOv Xápt.v. å7rEp at J.1.1]TÉpE
 7rpÒ
 Tà TÉK- 
, 0 \,.. rl-. ''I. ( '^ 'J::' 
va 7rE7fOV afTt., Kat TWV "t't^WV Ot 7fpOCTKEKpOVKOTE
. Ot uE 
' ò ' \', (' 
, 'I." 
TOV CTVV taYOVTa Kat TaVTa atpOVJ.tEVOV, 1] TOV CTVVa^YOVVTa 
\ , " rl-. ''I. , \ Ò ' \" , 
Kat. CTvyxaLpOVTa T<:> "t't^<:>. J.1.a^LCTTa e Kat TOVTO 7fEpt 
, , ß ' , Ò ' " cþÀ ' 
Ta
 J.t1]Tf.pa
 CTVJ.t atvEI.. TOVTWV t nvt Kat T1]V t Laz' 
r , /". ,(, Ò ' ,,., ,.. , ,.. ( , 
10 Opt
OVTat.. 7rpO
 f.aVTOV E TOVTWV EKaCTTOV T<:> E7ftELKf.I, V7rap- 2 
( ,.. Ò } \ ,.. 
 " ( À ß ' '" 
XEL TOL
 0;: ^Ot7fOt
, 17 TOLOVTOt. V7fO ap. aVOV(Tt.V ELvat.. 
" 'J::' 8 ' " , (, (" \ 
fOtKE Uf., Ka a7rEp Et.p
Tat, J.tETpOV EKaCTTWV 1] apET1] Kat. 
( Ò ,.. 'to ) 9 ,( ....(..... \" 
o CT7rOV aLO
 EWat" OVTO
 yap OJlOYVWJ.1.0VEL EaVT<e, Kat. TWV 3 
aVTwv òpÉYETat. KaTà 7fâa-av T
V "'VX
V. Ka! ßovAETat 
Ò ' ( " , 8 ' \ , rl-.' \, ( " 
15 1] faVTee Taya a KaL Ta "t'awoJ.tEva Kat 7rpaTTEL TOV 
yàp àya80v Tàya8òv òt.a7rovEîz') Ka
 t aVTOV fVEKa ( TOV 
yàp òt.av01]TtKOV XáPLV, Õ7rEp ËKaCTTo
 Eivat ÒOKE'i)" Ka
 (ijv 
Ò ' ß ''I. (, , , /". 8 \ ' A ,.. 'P' 
E OV^ETat EaVTOV Kat. CTee
ECT at., Kat. J.1.a t.CTTa TOVTO ee 
cþ ,.. , 8 ' ,,, Ò " '" rl Ò ' 4: 
POVEL. aya ov yap Tee CT7rOV aL<:> TO EWat, EKaCTTO
 


35. Te. om. Kb 1rpO")'E"YEJl7'}JA.lJl7'}JI Lb 36. ðLCÆÀtlou] 7] ðutÀtlO'u Nb 
Heliodorus 1166 a 1. 1r'Àas J <þlÀovs 1r'Àas Kb: <þLÀOVS vulg. 2. 
aÙT
JI Kb 6. lCa
-1rpO(fICElCpOtllC&TES sec1us. Ramsauer 01J ol,...-h Lb 
12. ð
 Kb Mb: "Yàp L b r 
IC&.(TTCA)JI Kb: 
1C&.(fT'f' vulg. IX. 4. 


185 


It ^ ß ' À ' 8 ' , 
, " ÀÀ It "" , 
Eavrce OV ETaL Taya a, YEVOP.fVO
 u a O
 aLpELTaL OV- 20 

 \ "" [ ' "" , , ] ( '" , \ ^ It 
uE&S 7TaVT fXfLV EKELVO TO YfVOP.fVOV EXfl. yap Kal. VVV 0 
8 ' , 8 ' ) ' ÀÀ ' of,,., ", 
 't. 
, .... , " 
EOS' Taya ov a wv 0 TL 7TOT ECTTLV. uOçfLE u av TO VOOVl' 
PI .... ofI ' À 
 , It ^ It " 
5 EKaCTTO
 ELVac. 11 JJ.a LCTTa. CTvvuLayfl.V Tf 0 TOLOVTO
 EavTce 
ß ' À It
' , " ,..,.., , 
ov ETat. l1uEw
 yap aVTO 7TOLEI." TWV TE yap 7TE7Tpayp.E.- 
vwv È7TLT
p7rEî
 aL p.vijJJ.aL, Ka
 TWV JJ.EÀÀÓVTWV ÈÀ7Tl()E
 25 
, 8 ' It ,.. 
, It 
 ,. \ 0 ' 
" "" 
aya aI., aL To(.aVTaL u l1UELaL. KaL EWPrJJJ.aTwv u EV7f'OpfL 
,.. 
, À ,.. \ ,
 ' À 8 ' It ,.. 
Tl1 uLavoLq.. CTvva YfL Tf Kat CTVVl1uETaL JJ.a LCT EaVT<e" 
, " " ' À ' \ It
, \ , 
7raVTOTE yap EUTL TO aVTO V7f'rJpOV TE KaL 7]uV, KaL OVK 
lJ.ÀÀOT) liÀÀo" àJJ.ETaJJ.ÉÀl1To
 yàp W
 EL7TfLV. T4> ò
 7rpÒ
 
It,,., , It' ,,., 
, 
aVTOV EKaUTa TOVTWV V7rapXEtV T
 f7TtHKfl., 7TpOS' uE 3 0 
, rf,.' À " tI 'It , ( " ,It rf,.' À 
TOV 'YL OV fXEtV WCT7rEp 7rpO
 aVTOV ECTTL yap 0 'Yt OS' 
" ÀÀ " ) \ It rf,. À ' , .., 
 '" \ 
a O
 aVTO
, Kat 11 'Yt La TOVTWV Etvat TL uOKEL, KaL 
6 cþíÀO(. ol
 TavO' v7TápXEL. 7f'pòS' aVTòv òÈ 7rÓTEPOV Ëcrnv 
 
OVK [CTTt cþtÀta, àcþE[CT8w È7f'ì TOV 7f'apÓVTo
. ÒÓ
fl.E ò' âv 
, .. rf,. À ' ? , , 
, .. À ' , ,.. , , 
TaVT'[J ELvaL 'Yc. La, '[J ECTTL uVO 11 7T EtW, EK TWV ELP"YJJJ.E- 35 
vwv, Kal ÕTL 
 V7rEPßOÀ
 Tij
 cþLÀ{aS' TV 7rpÒ
 aVTÒV ÓIJ-OLOV- 1166 b 
,." ' 
 ' , , , \,.. ÀÀ "" It , 
7 Tal.. 'YaLVETal. uE Ta ELpl1JJ.Eva Kat TOIS 7r0 OIS V7TapXHV, 
, .... rf,.' À "", "'? ", It'" \ 
KaL7TEp OVCTL 'Yav OL
. ap OVV 11 T apEUKOVCT(.V EaVTOL
 Kat 
It À ß ' , ,.... , , , ,.. 
V7rO aJJ. aVOVCTLV E7f'LfLKEt
 Etvat, TaVTl1 JJ.fTEXOVCTLV aVTWV; 
, , "" 
 ,.. rf,. ' À \, ,.., s:: \ " 8 ' 
E7f'fL TWV YE KOJJ.Lul1 'Yav WV Kat avoCTLOVpyWV OVufvt Tav 5 
8 It' , ÀÀ ' , s:: ' rf,. , s:: ' 
 ' , s:: ' ,.. rf,. , 
v7TapXEt, a OtJuE 't'a(.vETaL. CTXEUOV uE OVuE TOt
 't'av- 
ÀOL
. òLacþÉpoVTat yàp favTo'i
, Ka
 fTÉpWV p.Èv È7rt8vJJ.ov- 
" ÀÀ 
, ß ' À l' It' "" It" , 
CTtV a a uE ov oVTat, OLOV 01. aKpaTEL
" aLpovVTat yap 
, , " S::' It "", 8 ,.. '" ,It 
 ' ßÀ 
aVTL TWV uOKOVVTWV EaVTOL
 aya wv EtVaL Ta l1uEa a- 
ß 'v i<
,.... S::' 
 À ' \" , rf,. , 
Epa oura" 01. u av uta uEL tav Ka(. apy(.av a't'LCTTaVTaL 10 
", 
., It "" ß ' À ,. '? s:: ' ÀÀ ' 
TOV 7TpaTTEtV a OLovraL EaVTOlS E TLCTTa Etvat. Ot
 uE 7TO a 


20. oùBE'ls a.lpE'ÎTa.L L b Mb r 21. 
1eE'ÎJlO 'TÒ 'Yf:JI&p.E'JlOY seclus. Ver- 
mehren 22. àÀÀ J olay ð1l'&'T J Kb 23. 
 om. Kb M b 25. 
P.JlE'îo.L Kb Mb 30. a.V'TÒY] a.Íl'TÒJI 
ÈJf Mb 32. leal ante /] om. 
Kb 35. lle].q lie pro Kb: fort. llC ('Tf) 1166 b 3. 'T J add. Kb 186 


IX. 4-5. 


,
 " , 
" 8 ' " , 
Kat. uEt.va 7rerrpaKTat Kat uta Tl7V jJ.OX 1]ptav jJ.tfTOvvrat, Kat. 
rI,.' '/:"" " ( , /: ", ( 
'f'EVYOV(rL TO ':,'t]V Kat. avatpOV(rLV EaVTOV
. ':,17 TOVCT I. TE 01. 9 
8 ' 8 '''' , ('
, cþ I 
jJ.oX 11pot. jJ.E wv CTVVl7jJ.EPEVCTOVCTtV, EaVTOV
 uE EVYOVCTLV. 
IS àvajJ.tjJ.V
CTKovTat yàp 7roAÀWV Kaì OVCTXEPWV, Ka
 TOLav8' 

f ' A ' /: 8 ' ( '" 8 ' (, 0 '" 
ETEpa E 7rt.':,OVCTt, Ka faVTOV
 OVTE
, jJ.E ETEpWV OVTE
 
, A 8 ' ,
, cþA '" ,
, rl,. À ' 
E7rL av aVOVTat. OVuEV TE I. l7TOV EXOVTE
 OVuEV 'f't LKOV 
, ,(, ,
,
, , ,
, A 
7TaCTXOVCTt 7rpO
 EaVTOV
o OVuE U1] CTVYXatpOVCTtV OVuE CTvva - 
YOVCTtV oi 'rOWVTOt favToî
. CTTaCTtá(H yàp aVTfuv 
 "'vX
, 
, , , 
, 8 I ' A '" " , 
20 Kat TO jJ.EV uta jJ.OX l7pt.av a YH a7rEXOjJ.EVOV TtvWV, TO 

, 
f
 ", 
" '5:::"'" 
f A ,., 
 
u 1]uETaL, Kat TO jJ.EV uEVPO TO u EKEt.CTE E KH WCT7TEp uta- 
CT7TWVTao Eì òÈ jJ.
 oTóv TE lijJ.a ÀV7rEîcr8at Ka
 
OECT8at., 10 
àÀÀà jJ.ETà jJ.t.KpÓV YE ÀV1fEîTaL ÕTt 
CT817, Ka
 OVK fLv 
lßoVAETo 
o
a TavTa YEV
CT8aL aVT<iJo JlETajJ.EÀE[a
 yð.p 
( rI,. " A ' , 
 ' cþ , f cþ " À ' 
 ' , 
25 01. 'f'av 01. YEP,OVCTtV. OV u1] atVETaL 0 av O
 OVuE 7rpO
 
favTòv cþtAt.KW
' ÒtaKEîCT8aL otà TÒ jJ.1]oÈv lXHV cþtÀl7TÓV. El 

,- ,,., " A ' " " 8A cþ , , 8 
u1] TO OVTW
 EXEtV t.av ECTTLV a WV, EVKTEOV T7JV jJ.OX 17- 
'5::: , , "" 
 ,., , 
pt.av Ut.aTETajJ.EVW
 Kat 7rHpaTEOV E'iTLHK't] HVat. OVTW yap 
, ,( ' cþ A " 
.f , (, rI,. ' A ' 
Kat 7rpO
 EaVTOV I. tKW
 av EXOt KaL ETEp
 'f't. O
 YEVOtTO. 
( H 
'" cþ À " ,,, "" cþ À I V 
u EVVOLa I. tK
 jJ.EV EOtKEV, OV jJ.l7V ECTTt YE I. La. . 
, ,,, ",,, ' A 8 ' cþ 
yt.vETat yap EVVOta Kat. 7rpO
 aYVWTas KaL av aVOVCTa, 1.- 
À ' 
,,, , , 
,,,',, '\ A ' ,
, rI,.' 
t.a u OV. Kat 7rpOTEpOV uE TaVT Etp1]Tat. ai' OVuE 'f't- 
A ' , ".f 
, ,
, "t. " cþ A ' 
l7CTt
 ECTTtV. ov yap EX Et utaTaCTtV OVu OpE
tV, TlJ t. 1]CTH 

, "" A 8 ,.. ,( 'rI,.' A ' 8 ' ( 
uE TaVT aKO ov H O Kat 17 jJ.EV 'f't. 1]CTt
 jJ.ETa CTVVl7 Ha
, 1] 2 

,,, , , I 'i' , , " , 
35 u EVVOt.a Kat EK 7rpOCT7TaWV, OWV Kat 7TEpt TOV
 aYWVLCTTa
 
ß ' 
 , ,,.., \ 8 ' A 
1167. CTVjJ. atVEt. EVVOL yap aVTot
 ytvOVTaL Kat. CTVV E OVCTtv, CTVjJ.- 
, t. 
,
, , 
 f,., ,,, , 1- 
7rpa
aLEV u av OVuEV. 07rEp yap EL1fOjJ.EV, 7TpOCT7Tatw
 EVVOI. 
, " A ' I "5:::" ' cþ A ' 
ytvovTat Kat E7Tt.7TO at.w
 CTTEPYOVCTLV. EOt.KE ul7 apX1] I. ta
 3 


5 


12. lea} ante ðLC
 om. Lb 
14. lTVJI1]}.IÆpEt'JlTOtllTLJI Kb; 
Kb 26. aÙ'T
JI Kb 
Kb : tþLÀ{q. vulg. 


l.LLuoîJJl'TaL] }.I.LlTOVlT[ 'TE L b 
lTVJlðL7]}.I.EpEVUOVlTLJI vulg. 
29. lea} ante 7rp
S om. Kb Mb 
32. 'TOLaV'T s Kb Mb r 


lea} om. Mb r 
20. 'T
 }.I.
JI om. 
30. cþLÀLIeWL IX. 5-6. 


187 


"" rf ,,... It 
, ,.. ", I, It 
 ' , , 
Etvat, W<J7TEp TOV EpaV 1] uta T1]
 O,#, EW
 1]uOV1]. J.1.11 yap 
8 \ "'
 ' , 
, ,,.. It 
, , ,.. II
 ' 
, 
7Tp01J<J H
 T'[l WEll- OVuEL
 Epq., 0 uE XatpWV T<[> ELuEL OVuEV 5 
p.åÀÀov Èp
, àÀÀ' óTav Ka
 à7TóvTa 7T08i7 Ka
 Tij
 7Tapov- 
, , 8 ,.. 
, 
 ' 'rI,. ' À ' Ii' , ,'to , 
<JLa
 E7Tt vp.'ll" OVTW u1] Kat 't't OV
 OVX OtDV T ELVaL 1J.1] 
II , It 
,.... ' ô ' " ÀÀ rI,. À ,.. ß ' 
EVVOV
 YEVOP.EVOV
, 01. u EVVOL OV EV p.a OV 't't OV<JLV. OV- 
À " , 8 " 9 ".... , t. 
, 
OVTaL yap P.OVOV Taya a Ot
 H<JtV EVVOt, <Jvp.7TpaçatEV u 
'" ,
 ' ,
" À 8 " It, ,,, 
 ' rI,. , rI,.' 
av OVuEV, OVu OX 1] HEV V7TEp aVTWV. utD P.ETa't'EpWV 't'aty] 10 
'" " , , " rI,. À ' r.'
' \ , 
TL
 av aVT1]V apY1]v EwaL 't't tav, XpOVL
OP.EV1JV uE Kat H
 
' 8 ' rI,. , , 8 rI,. À ' " 
" , 
<JVV1] EtaV a't'LKVOVP.EV1JV ytVE<J aL 't'L tav, ov T1]V uta TO 
, ,
" 'J::' , It 5::: ' '5:::' " II " , 
XP1]<JLfJ.OV OVvE T1]V uLa TO 1]uv. OVvE yap EVVOLa E7rL TOV- 
, It", 8 \ , 8 ' Ii' , 8 
TOt
 YLVETaL. 0 P.EV yap EVEPYET1J EL
 av wv 7TE7TOV EV 
, , '" '5:::' 5:::'" It 5:::' ß À ' , 
a7TOVEJ.1.EL T1]V EVVOLav, Ta utKaLa upwv. 0 uE ov OP.EVO
 15 
" "' À '5:::.f "
,,, , II , 
TtV EV7TpaYHv, E 7Ttua EXWV EV7TOpta
 vI. EKELVOV, OVK EOLK 
II ." .... , ÀÀ ' ,... ÀÀ It ,.. 8 ' , 
 ' 
EVVOV
 EKHV<[> ELvaL, a a p.a ov EaVT<:>, Ka a7TEp OVvE 
rI,. ' À ' 8 ' " 
, " ", À 5:::' II 
4 't't o
J Et Epa7TEVEt aVTOV uLa Twa Xp11<Jw. 0 W
 u EV- 
5:::" , " " , ", rI,." 
VOLa uL apET1]V KaL E7rLHKEtaV TtVa YLVETaL, OTav T<[> 't'avlI 
À ' 
, 5:::" II ,.. 8 ' , " " 
Ka o
 TLS' 1] avvpHo
 11 TL TOtDVTOV, Ka a7TEp Kat E7TL TWV 20 


, ,.. v 
aYWVL<JTWV EL 7TOJ.1.EV. 
VI <Þ À ' 
 ' \ It It' rI,.' 'J:: ' ,,, 6 
. I. tKOV uE KaL 1] oJ.1.ovoLa 't'atVETaL. vt07TEp OVK E<JTLV 
It 5::: t.' " , , " " ' ÀÀ ' À It' t. 
op.ouoçta. TOVTO J.1.EV yap KaL ayvoov<Jw a 1] ov
 v7TapçHEv 
". '5:::" \ It "It "It" A- 
av OVvE TOV
 7TEPL OTOVOVV op.oyvwP.ovovvTa
 OP.OVOELV 't'a- 
, 9 , ,,..,, ( ' 'A- À ' , , 
<JtV, OLOV TOV
 7TEPL TWV ovpavtwv ov yap 't't tKOV TO 7TEpt 25 
, It " ) ' ÀÀ ' , ' À It "A-'''' 
TOVTWV 0J.1.0VOEtV, a a Ta
 7T0 EL
 OP.OVOEtV 't'a<Jtv, OTav 
,,, A-' It "\,, 
7TEpt TWV <JVJ.1.'t'EPOVTWV 0P.OYVWJ.1.0VW<Jt Kat TaVTa 7TpoaL- 
,.. \, , "" 
't \, " 
2 pwvTaL KaL 7rpaTTw<Jt Ta KOW?1 vOçavTa. 7rEpt Ta 7TpaKTa 

 'It " " '" ' 8 \' " 
U1] OJ.1.0VOOV<JtV, Kat TOVTWV 7TEpt Ta EV P.EYE EL Kat EVOE- 
, , rI,." It' "'" 9 It ' À ", 
XOJ.1.Eva aJ.1.'t'OtV V7TapXEtV 1] 7Ta<Jw, OWV at 7r0 H
, OTav 3 0 
... 5:::" , , , It , '" 
 ,.. A 
7TaíTL uOK'[1 raS' apxa
 atpETa
 ELVat, 11 <Jvp.p.aXEtv aKE- 
'J:: ' 
" IT ,,,, ", " 8 À rf 
vatJ.1.0VLOt
, 1] apXEW tTTaKOV OTE Kat aVTOS' 1/ E EV. OTav 


11670. 18. ð' Kb Mb: 1;' 7] L b 


29. leal 'Tà 'JlðEXÓJ.LEJla. L b 188 


IX. 6-7. 


Ò ' ( , r' ß ' À tf (,.... m ' 
EKaTEpo
 faVTOV 01J 1]Tat, WU7rfp 01. EV Tat
 '-POtvLUuat
, 
'I". ".. ( ,..", (, ..,. 
UTa(1La
Ovuw. ov yap EUTLV O}.lOVOEtV TO aUTO EKaTEpov EVVOHl' 
(
 , ' ÀÀ "''''' ^ 9'" \ r 
,.. 
35 oU1]7rOTE, a a TO EV Tq> avnp, OLOV OTav Kat. 0 u1}fLo
 
1167 b \ (, .... , " " 
",.., 
Kat 01. E7rtEtKH
 TOV
 aptuTOVo; apXEW o OVTW yap 7raut yt- 
VETat. OV f.fþ[E'L'Tato 7rOÀtTt.K
 ò
 cþtÀ[a cþalVETat 
 ÓfLÓ- 
8 ' \ À ' \, A-..' " 
vota, Ka a7rEp Kat EYETat.' 7rEpt Ta UVfL-yEpOVTa yap EUTt 
, , , , ß ' ", .f
' ( , (, 
Kat. Ta Et
 TOV LOV 1]KOVTa. HTTL u 1] TOta1JTr] ofLovoLa 3 
, ,.., , 'P' , \( ,.. ( .... \ 
5 EV TOL
 E7rtEtKEUW' OVTOt yap Kat EaVTOt
 ofLovoovut Kat 
àÀÀ
ÀOL
, f.7rl TWV aVTwv ÕVTE
 W
 El7rEÎv (TWV TOtOVTwV 
yàp P.'VEI. rà ßovÀ
fLaTa Kal ov pÆTappEL /J;U7TEp EVpt7rO
), 
ß ' À ' , Ò ' \' A-..' ,
, 
ov OVTaL TE Ta LKaLa Kat. Ta UVfJ.-yf.pOVTa, T01JTWV uE 
Kaì KOWP f.fþ[EVTaL. TOV
 òÈ cþavÀov
 ovx otóv TE ÓfLOVOELV 4: 
10 7TÀ
V f.7Tì fLLKPÓV, Ka8á7rEp Kaì cþlÀov
 EivaL, 7rÀEovEtíao; 
'A-..' , ,.. 'A-.. À ' ,
,,.., \,. 
E-yLEfJ.EVOV
 EV TOLS' W-yE LfLOLS', EV uE TOL
 7TOVOL
 KaL TaL
 
À ' ' ÀÀ ' ('" Ò ' 
 ß À ' .... 
E"Tovpytat.
 E H7rOVTa
' EaVT<p EKaUTO
 OV OJlEVO
 TaVTa 
, ' À 't'r. \ À ' " , , 
TOV 7rE a
 E
ETa
Et KaL KW VEL. fL1} yap T1}pOVVTWV TO KOL- 
, , ' ÀÀ ß ''''' .... , I". ' ÀÀ ' À 
vov a7rO VTaL. (TV/J. aWEL OVV aVTOt.
 UTaULa
EtV, a 1} OV
 
" 'I". ,,
" ß \.' , 5:.' 
15 fLEV E7ravaYKa
ovTaS', aVTOVS' uE Jl1] ov,\.op.f.vovS' Ta utKaLa 
7rOLELV. 
7 O ( t 
' " " 8 ' 
,... " ÀÀ VII 
u EVEpYETaL TOV
 EVEPYET1] EvraS' uOKOVut fLa ov . 
A-.. 1.'" ofI ('" 8 ' ' ò ' \ ( , 
-yL^ELV 1] 01. EV 7ra OVTE
 TOVS' pauaVTaS', Kat WS' 7rapa 
Àóyov YLVÓfLEVOV f.7TI. (1}TELTat.. Toí
 J.J.fV OVV 7rÀEí.fTTOt
 cþaL- 
,., ^ , 'A-..'1. .... 5:.' 'A-.. ' À 8 ' .. 
20 VETat OTL 01. }.lEV O-yEt/\.OVUt TOLS' uE O'f,H ETat' Ka a7rEp OVV 
f.7rl TWV òavdwv oí p..Èv ÒcþELÀOVTE
 ßovÀOVTat p.
 Eivat or
 
Òcþf.LÀOV(TLV, OL òÈ ÒaVEL(TaVTE
 Kaì f.7Ttp.EÀOÛVTaL T

 TWV 
'A-.. À ' , ", '" , ß ' 
O-yH OVTWV UWT1}pLa
, OVTW Kat TOV
 EUEpYET1]uaVTaS' OV- 
ÀEu8at. EivaL TOV
 7Ta8óvTa
 W
 KOfLtOVJl'VOV
 Tà
 xápLTa
, 


33. ÉIecJ.TEpOS leal ÉavTòJ/ Kb 34. a.iYréjJ Kb Lb Mb r EVJ/OEîJ/ Kb 
Lb r 1167 b 2. ð
 Ramsauer (et ut videtur Heliodorus) : ð
 codd. 
4. 
"OJ/Ta. Mb: Ei"óTa Kb r : 1J.J/f]lCoJ/Ta Lb 18. oi om. Kb Mb 22. 
01 
aJ/ElcraJ/'Tfs ð
 Kb Mb 
7f'Lp.b..oJ/TaL Lb IX. 7. 


189 


TOtS' Ò' OVK fivUL f7rLP.tÀ
S' TÒ àVTa7rOÒOVVaL. 'E7rtXapP.OS' 25 
, ... ".... rI,.' ^ À ' ", ^ 
P.fV OVV Tax av 'raL1] TaVTa EYHV aVTOVS' fK 7rOV1]pOV 
Ð ' " ò " () ^" '
 ÀÀ ' 
fWP.EVOVS', tOLKf av PW7rLKct>o ap.v1]tJ.OVfS' yap OL 7r0 OL, 
, " ). ). "', ." ^, rI,. , Ò ' t Ò ' +, 
2 KaL p.al\.J\.ov fV 7rU<TXfLV 1} 7rOLHV f'rLfvTaL. OçfLf av 
rl.' ... '1i " Ò ' ,., ," 
'rVCTLKWTfPOV HvaL TO aLTLOV, KaL OV OP.OLOV TO 7rfpL TOVS' 
Ò ' ", rI,. ' À \ " , ÀÀ ' ^ 
aVH<TaVTaS'. OV yap HTTL 'rL 1]CTLS' 7rfpL fKfLVOVS', a a TOV 3 0 
, I': () ß ' A ^ Ò ^ t' ( Ò ' ... , 
U<f
f<T aL ov 1}ULS' T1JS' KOP.L 1JS' fVfKa. OL fV 7rf7rOL1]KOTfS' 
rI,. A ^ \, ^ , () , .... Ò ' 
 
'rL OV<T" KaL aya1TwffL TOVS' 7rf7rOV OTaS' Kav p.1] fV WUL 
, 5::" 
I ".,,., \ , \ ^ 
3 Xp1]<TLP.OL p.1]u H
' V<TTfpOV YfVOLVT avo 07rtp KaL f7rL TWV 
TtXVLTWV <TVP.ß'ß1]KfV. 7râS' yàp TÒ OlKfîov lpyov àya7r
 
p.âÀÀov 
 àya1T1]()fí1] àv {rrrò TOV lpyov fP.tvxoV YfVOP.'VOV. 35 
, À Ò ' '" ^ \, , ß ' I: 
p.a L<TTa L<TWS' TOVTO 7rfpL TOVS' 7rOL1]TaS' <Tvp. ULVfL. v1Tfpa- 1168. 


^ , ... "", , ,., 
ya7rW<TL yap OVTOL Ta OLKHa 7rOL1}p.aTa, <TTEPYOVTfS' WU7rfp 
, , ò '" \' ^ , ^ \, ... 
4 TtKva. TOLOVTct> 1} fOLKf KaL TO TWV fVfPYfTWV. TO yap fV 
7rf1TOV()ÒS' lpyov f<TTLV aVTWV. TOVTO ò
 àya1TW<TL p.âÀÀov 
 
, ., " , Ò ' 1i ,., ,... ^ 
TO fPYOV TOV 7rOL1}uaVTa. TOVTOV aLTLOV OTL TO HvaL 7raULV 5 
(, \ rI,. A ' , , Ò " , ( ^ r.^ , \ 
aLpfTov KaL 'rL 1]TOV, f<TP.fV fVfPYfLq. T<p 
1]v yap KaL 
, ) ' , Ò ' I: , , "of , 
7rpaTTEW , fVfPYHq. f 0 7rOL1}<TaS' TO fPYOV f<TTL 7rWS'. <TTfPYfL 
Ò ' ,,, Ò ' \,... ^ Ò ' rI,. , ^ , 
1} TO fPYOV, LOTI. KaL TO HvaL. TOVTO f 'rV<TLKOl.'. 0 yap 
, Ò ' ^, "" , rl Ò ' , 
5 f<TTL vvap.H, TOVTO fVtpYHq. TO fPYOV P.1]VVfL. ap.a f KaL 
^ , , , À ' , " "t,., , 
T
 P.H' fVfPYET17 Ka OV TO KaT a T1}V 7rpaçLV, W<TTf XaLpHV 10 
fV 
 TOVTO, T
 Òf 7ra()ÓVTL OVÒfV KaÀòv fV T4> Òpá<TaVTL, 
' ÀÀ ' 1i rI,.' ^ ò '''' ( ò ' \ rI,. À ' 
a H1Tfp, CTVP.'rEPOV. TOVTO 1}TTOV 1} v KaL 'rL 1]TOV. 

 Ò ,. ò " \ ^, , (" ^ Ò ' ' ÀÀ 
6 1} Ha t<TTL TOV P.fV 7rapOvToS' 1} tVfpYfLa, TOV f p.t Ol'TOS' 
( ' À ' ^ Ò ' , I: , ,., ò Ò " , 
1} f 1Th', TOV f YfYfV1]P.U 1 0v 1} p.v1}p.1]. 1} LUTOV f TO KaTa 
, " \ rI,. À ' (, ^'''' , 
T1}V fVtpYHav, Kat 'rL 1]TOV OP.OLWS'. Tct> P.fV OVV 7rt1TOL1]KOTL IS 
P.'VH TÒ lpyov (TÒ KaÀòv yàp 7rOÀVXPÓVLOV), T4> òÈ" 7raÐÓvTt 
TÒ XP
<TLP.OV 7rapO[XfTaL. 7i Tf p.v
p.1] TWV p.Èv KaÀwv 
Òfta, 


28. &.v J &.v Kal r 2
. oùX Lb r 'TÒ scripsi : 'Tép codd. : Katl 'T4 (ut 
videtur) r 32. 7rE1f'ov8,s'Tas J E
 1f'E1f'ovÐ6'Tas r: EÙEpj'E'TTlÐÉv'Tas L b 
1168/\ 7. ð
 Kb r 190 


IX. 7-8. 


... Ò ' , ,,'" ... ( 
,
, , , 
TWV f XP'YJULP.WV ov 7raVV 1} 1}TTOV. 1} 7rpOUvOKLa v ava7ra- 
A "" \ ( , ""' À ' of , "" 
W fXHV fOLKfV. KaL 1} P.fV -yL 1}UL
 ?TOI.1}UH fOI.KfV, TO -yl.- 
20 Afî(dJal. ÒÈ T<f) 7ráUXfW. Toî
 V7rfpÉXOVUL ÒÈ ?Tfpì T
V 7rpâ- 
[W g7rfTal. TÒ 4>LAfîv Kaì Tà 4>LALKá. Ën ÒÈ Tà ÈnL 7rÓ- 7 
, , ... AÀ ' .,.", 
vw
 Yfvop.fva ?TaVTf
 p.a ov UTfPYOVUW, owv KaL Ta XP'YJ- 
( , ... A ß I Ò '" Ò ' , , 
p.aTa 01. KT'YJuap.fvoL TWV 7rapa a OVTWV' OKH f TO P.fV 
..., " ... ' ò '''' ...,... Ò Ò ' '" 
fV 7raUXHV a7rOVOV Hval., TO fV 7rOl.fLV fPYW f
. La TaVTa 
Ò ' ,( , "" À I , " ( , 
25 f Kal. al. P.'YJTfpf
 -yL OTfKVOTfpaL" f7rL7rOVWTfpa yap 1] YfV- 
, "' AA 1i ,., ('" Ò 't. Ò '.\ '" \ 
VYJUL
, KaL p.a OV Luauw on aVTWV. OçfLf av TOVTO KaL 


... " ,... "t 
TOL
 fVfpYfTaL
 OLKHOV HvaL. 
8 'A7rOpfÎTal. òÈ Kaì 7rÓTfP01I òfî. 4>I.Afîv ÉavTòv p.áAI.UTa VIII. 
'" " AA " '" , ,. ( , ' A " 
1] a ov TLva. f7rLTLP.WUL yap TOI.
 faVTOV
 p.a LUT aya- 
'" \ ( , , '" "" A ' , A '" Ò ... 
30 7rWUL, Kal. W
 fV aLuxPcp -yL aVTOV
 a7rOKa OVUI., OKH Tf 
(, """' A ( "', , , ,,.,.... 
o P.fV -yav O
 faVTOV xapl.v 7raVTa 7rpaTTfW, Kat. Oucp av 
p.OX(J1]pÓTfpO
 y, TOU01JTcp P.âAAOV -ÈYKaÀOVUL ò
 aVT<f) oiov 
,., , Ò ' , ",,' ( "', ( Ò ' , ' ò " A I , 
OTL OV fV a-y faVTOV 7rpaTTH-o f7rLHKYJ
 La TO Ka OV, Kal. 
,., ." ß A I ? ,. AA 
, , À I , "" ' A t' 
oucp av f TLWV '[J, fla ov vLa TO Ka OV, KaL -yL OV fVfKa, 
' ò ' (^ I ... A I Ò " ,,, Ò 2 
35 TO aVTOV 7rapL1]UW. TOI.
 oyOI.
 f TOVTOL
 Ta fpya La- 
1168 b 4>wvfî, OVK àAóyw
. 4>aut yàp òfÎv 4>I.Afîv p.áALuTa TÒV 
p.áALUTa 4>íAOV, 4>íÀO
 Òf p.áALuTa Ó ßOVAÓP.fVO
 
 ßO.,)AfTaL 
, (J , "rl " Ò '1i '" Ò ' 
Taya a fKHVOV fVfKa, Kal. H p.'YJ fL
 BUE:Tal.. TaVTa 
(, ' À """ (I " A ' ò ' , (J ' 
vrrapXH p.a I.UT aVT<p 7rpO
 aVTOV, KaL Ta OI.7Ta 1] 7rav 
.,. (""/ À ('1". " ,,.,,,, "', , 
5 OLS' 0 -yL o
 opL
fTaL" fLp1JTaL yap OTI. a7r aVTOV 7raVTa Ta 
"" A ' , , ,,,). ). Ò I ,( , Ò 
 
-yL I.Ka Kal. 7rpO
 TOV
 a
ov
 L1]KH. Kal. aL 7rapOI.p.Lal. " 
,. ( "'.,., " , .. I, , " '" , 
7TauaL op.oyvwP.OVOVULV, OLOV TO p.La 'f'VX1] KaL Kowa 
'''''' A " ,,,, I "" A ' " '" I , " " 
Ta -yL wv KaL LUOT'YJ
 -yl. OT1]
 Kal. yovv KV1]P.'YJ
 fYYWV. 
, , '" ,(, ' A ,.... ( , ' A 
7TaVTa yap TaVTa 7TpO
 aVTOV p.a LUT av v7Tapxot" p.a LUTa 


20. ðÈ 7r
p2 M b : ð
 ðlJ 7r
p2 r: å1] 7r
p2 vulg. 
23. ð
 Mb: ðlJ vulg. 28. lCa2 om. Lb r 
32. oTolI add. K b r 1168 b 2. r$] 1) 
 Kb: 
V7rø.PX H L b r 


21. TÒ lþIÀ
W om. KtJ 
30. T
 Kb r: ð
 vulg. 
fort. ;)11 ;; 9. P.ø.ÀICT8
 IX. 8. 


191 


, """ ' À f.... \ """ À ' 
 ' ' À 0 ' f , , 
yap -y" O
 aVT<p. Kat -yt 1]TfOV V1] p.a LeI' faVTOV. a7rO- 10 
.... 
'" , 'rf L] , """.... , , 
pftTat V1J ftKOTW
 7rOTfpOt
 XpfWV f7rf<TUat, ap.-yotV fXOVTOtV 
, , " '" , I 
........ À ' 
 " 
3 TO '1Tt.<TTOV. t.<TW
 OVV TOV
 TOWVTOV
 vft TWV oyWV vr.ar.pftV 
\ 
 ' r. ' """' t'I f' \.... , À (J I , 
, 
Kat. uwpr.':::tfr.V f-y O<TOV fKaTfpor. Kar. 7r11 a 1] fVOV<TW. fr. v11 
À ' ß ' """ ' À .... f' À ' , ,... , 
a Or.P.fV TO -yt aVTOV '1TW
 fKaTfpor. fYOV<TW, Tax av YfVOr.TO 

 " À (' '" , " 
" , \ """ À I À .... 
(V1J OV. Ot. P.fV OVV fr.
 OVft.vO
 aYOVTf
 aVTO -yL aVTOV
 Ka OV<Tt. 15 
TOV
 ÉavToî
 à7rovlp.ovTa
 TÒ '1TÀfÎov f.V xp
p.a<Tr. Kaì Tt.p.aî
 
'(
 "" .... I ,( ÀÀ \ , I 
Kat. 1Jvovar.
 Tar.
 <Twp.aTLKar.
. TOVTWV yap 01. 7T'0 01. Opf- 
.\'
' " ,(" ,,
, \ 
yovTat, Kat f<T7rOVuUKUCTL '1TfpL aVTa W
 apt<TTa OVTa, uW Kat 
, " ( 
, \.... À ' 'r. 
'1TfpLp.aX1]Ta f<TTW. 01. v1J '1TfpL TaVTa '1T fOVfKTar. xapt':::tOVTar. 
" , (J I \ t'l À "' (J \" ' À ' " 
TaL
 f7T'r. vp.LaL
 KaL 0 W
 TOL
 '1Ta f<Tr. KaL T<p a OY<P T1J
 20 
..f,..... .... S:::,.. \ ( ÀÀ I 
, \ ( , 
't'VX1]
. TOWVTOr. u fL<Tr.V 01. 7r0 01.. vW KaL 1] '1TpO<T1]yopr.a 
Yfylv1]Tar. à7rÖ TOV '1ToÀÀOV 4>avÀov ÕVTO
. ÒLKa[w
 Ò
 Toî
 
5 Of)TW 4>r.ÀavTor.
 ÒVfr.Ò[(fTar.. ÓTL òÈ TOV
 Tà TOLav(J' aVToÎs 
.., , ' (J À ' ( ÀÀ ' """ À I '" s::: 
a7rOvfJ.'ovTa
 fLW a<TL fYfr.V 01. 7T'0 01. -yr. aVTov
, OVK aU1]- 
Àov. fÌ yáp TL
 àfì <T7T'OVÒá(OL Tà ò[Kata 7rpáTTftV aVTÖ
 25 
.!" , of\, ,",," of\ ( .... " ÀÀ .... , 
p.W\.I.<TTa '1TaVTWV 1J Ta <Tw-ypova 1J 07T'0r.aovv a a TWV KaTa 
" , \ t'l À ", À ' (" ...., 
 \ 
Ta
 apfTa
, KaL 0 w
 aft. TO Ka OV faVT<p '1Tfpr.7T'OWr.TO, OVvfr.
 
6 f.pfî TOVTOV 4>[ÀavTov ovõÈ t'ÇfL. ÕÓÇfr.f ò' âv Ó TOf.OVTO
 
" ÀÀ '" ",,"/ À " .... ( .... , ' ÀÀ 
p.a ov ftVaL -yr. aVTO
. a'1TOvfp.ff. yovv favTcp Ta Ka t<TTa 
\ ' À ' , () , \ , r. ( ...." , 
Kar. p.a r.<TT aya a, KaL Xapr.':::tfTar. faVTOV TCP KvpLwTaTcp, 30 
" , ' (J tf 
 ' , ' À ' , 
Kar. 7T'aVTa TOVTCP '1Tff. fTaL. W<T7T'fp vf KaL 7r0 L
 TO KVPLW- 
' À '''' 
 " , ,.. " ÀÀ ' t'I \ 
Tarov p.a r.<TT fwar. vOKff. KaL '1Tav a 0 <TV <TT1]p.a, OVTW Kat 
ð.vOpW7rO
. Kal 4>[ÀaVTO
 Ò
 p.áÀL<TTa Ó rOVTO àya7T'wv KaÌ, 
I /"., ", 5:::' \, ' À ' 
Tovrcp xapL':::top.fVO
. Kat fYKpar1]
 uf Kat aKpaT1]
 fYfTaL 


,., ,,' "of\ I( I " .II' , 
T<p KpaTfr.v TOV VOVV 1] p.1J, W
 TOVTOV fKa<TTOV OlJTO
. Kar. '1Tf- 35 
, 
.... ,\, ( I , , À ' ' À 
'1TpaYfvar. vOKOV<TLV aVTOr. Kat fKOV<TLW
 Ta p.fra oyov p.a r.UTa. 1169. 
t'I , '" .... 0 ' rf " .. ' À ,,, s::: À \ 
OTL P.fV OVV TOV fKa<TTO
 f<TnV 1J p.a r.<TTa, OVK aU1] OV, Kat 


11. ð
 scripsi : It codd. 15. O
Jf om. Kb M" 
ð
 r 35. TOVTO Kb Mb 


19. ð
 Lb 


34. 192 


IX. 8. 


., 11:., , 1. \. " .,., " Ò ' rh ' À ' À " 
on. 0 E7TLfLK11
 p.UI\.LCTTa TOUT aya7rq.. LO 't"L aVTO
 p.a LlTT 
.... " 8 '", "' ò ", Ò /".' , Ò rI,. , 
av ELl1, Ka ETEpOV EL O
 TOV OVfL L
OP.EVOVJ KaL I. a't"Epw V 
" ,., , " À ' /"." " " 8 " , 
5 TOCTOVTOV OlTOV TO KaTa oyov 
l1V TOU KaTa 7Ta O
, KaL OpE- 
8 '" " À "'" " ò " rI,.' "... 
YElT aL 1] TOV Ka ou 1} TOV OKOUVTO
 lTVP.'t"EpELV. TOUS' P.EV ouv 7 
7TEp
 Tà
 KaÀà
 ?;pá
ELS' oLa
EpóvTW
 lT7rOVòá(ovTaS' 7TávTE
 
., 0 ' ,.,,, , 0 ' f: ÀÀ ' , 
a7TO EXOVTaL Kat E7TawovCTW. 7TaVTWV E ap.t WP.EVWV 7TpO
 
, À ' ' ò ' " ÀÀ ' " , 
TO Ka OV KaL LaTELVop.EVWV Ta Ka LCTTa 7TpaTTELV KOUl'll T 
.... "" ' ò ' , ' ò ' f: , " " 
10 av 7TaVT ELl1 Ta EOVTa KaL I. Lq. EKaCTTCf> Ta p.EYLUTa TCtJV 
., 8 " " 11:" ",., ., ,,,, 8 ' 
aya CtJV, EL7TEP 1] apET1} TOLOVTOV EUTLV. WUTE TOV JLEV aya ov 
Ò " A.' À 
 ( ' , " " ' À " 
EL 't"L aVTOV ELvaL KaL yap aUTOS' DV1}UETaL Ta Ka a 'lTpaT- 
, ''' ÀÀ 'rI,. À ' ) ' ò ' 8 ' , Ò " 
TWV KaL TOUS' a ous' CtJ'YE 1}tJ"EL, TOV E p_oX rJpOV OU EL. 
ß \. ',I,. " 'f: , , , ' À cþ ' À ' 8 
l\a,#,EL yap Kat EaUTOV KaL TOU
 TTE as', au Ot
 'ITa" ElTtV 
15 f7TÓI.LEVO
" T
 p.oX8rJpii! P.fV ovv ÒLa
wVEî &. òEî 7TpáTTHV 8 
\ 
 I f: 0 " , 
 Ò " " , , 
KaL a 7I'paTTEL" 0 E7rtELK1}S', a EL, TaVTa KaL 7I'paTTEL. 
7I'â
 yàp vov
 aí.pEîTaL TÒ ß
ÀTLUTOV ÉaVT<i>, ó Ò' f7rLEtK
S' 
7rfL8apXEî T<f) v<f. àÀrJ8f
 Of 7TEp
 TOV u7rouòa{ov Kal TÒ TWV 9 
rI,. ' À pI ÀÀ " \" '<1:. ... Ò I 
't"t WV EVEKa 7r0 a 7I'pUTTELV Kat T1}
 7raTpLUOS', Kav f'[1 
t 8 ' , , " " 

o U7rEpa7rO V1}UKEW. 7Tp01]CTETat yap KaL XP1]p.aTa KaL TLp.a
 
\ "' À ' , ., 8á ' f:", 
KaL 0 WS' Ta 7I'Eptp.aXl1Ta aya ,7I'EpL7TOLOUP.EVOS' EaVT'f> TO 
À ' ' À ' , , f: 8 " rI,. ' ò ':. \. À ", À ' 
Ka ov. 0 LYOV yap XPOVOV 1]tJ" 1}vaL cr't"O pa fLU/\ ov E OtT 
.... '" À ' " , ß " aÀ ".. ,'" ' ÀÀ ' II 
av 1} 7TO uv 1}pEp.a, KaL tWuaL K (a)S' EVLaVTOV 1} 7I'0 ET'YJ 
, " ... t À ' , ' À '" À \ ' 
TVXOVTW
, KaL p.Lav 7TpaçLV Ka 1}V KaL fJ.Eya 'YJV 1] 7T0 
a
 
, , ,,
, f 8 ' " , " ß ' 
25 KaL p.LKpa
" TOtS' U U7rEpa7TO Vl1lTKOVtJ"L TOVT LcrWS' crvp. atVEt" 
f,.. 
" À ' t " \' " .. 
atpOUVTaL u1} p.Eya Ka OV EaVTotS'. KaL XP'f}fLaTa 7TpOOtvT 
.... 'rI,.' 9 À ' À '..I,. II: cþ ' À l '" 
av E't" <:> 7I' ELOva 1],#,ovraL 01. I. 01." Y VETaL yap TCP 
, cþ ' À ' , " ò ' , À ' ' ò ' "/". 
P.EV L 'fJ XP1}p.aTa, aUTcp E TO Ka Ov. TO 1] P.EL
OV 
, 8 ' t ,..." \,,, Ò ' \' , II: 
aya OV EaVTcp arrOVE/J.Et. KaL 7I'EPL TLJLaS' E Kat apxaS' 0 10 
" I' , , ,.. rI,.' À " , 
3 0 aVTOS' Tp07TOS'. 7TaVTa yap T<<p 't't ce TaVTa 7I'p01}tJ"ETaL. Ka- 


1169" 6. 
 ante TOV leaÀov om. Lb 
om. Kb 'TaVTa A ð
î Kb Mb 


15. 1rp&.T'T
UI om. Kb M b 
leal] ù
l Kb 29. ð
 Kb 


16. a IX. 8-9. 


193 


"\' , ,..." ,.. , " 
,
 ... 
^ov yap aVT<e TOVTO KaL f7raWfTOV. fLKOTCù
 v1} vOKfL U7rOV- 
.. '" ", (
 '"\ ' .. 
, 
ÒllLOS fwat, aVTL 7faVTWV al.povp.fVO
 TO Ka^ov. fVVEXfTaL 
5::' , 't. " A..' À .1 e ,'" ' ÀÀ " 
vf KaL 7fpaçft
 T<p 'YL <f> 7fpOLfU aI., KaL ftvat Ka LOV TOV 
11 aVTòv 7fpâ
aL TÒ arTLOV Tef> cþíÀ<:> Yfvlu8at. tV 7fåut ò
 Toî
 
i7raLl}fTOî
 Ò <T7fovòaîo
 cþaíVfTat 
aVT<f> TOV KaÀov 7fÀlov 35 
vlp.wv. oiÎTw p.'fv OVV cþ{ÀaVTOV fLvar. òfî, Kaeá7ffp frp1}TaL. 1169 b 
I: Ò ' ( ÀÀ ' , , 
Cù
 or. 7f0 or., OV XP1}. 
' A ß ,.. 5::' , ''''' ' ò ' , 5:: ' 
IX. p.cþr.<T 1]TftTar. vf KaL 7ffpr. TOV EV aLp.ova, fr. vE1}<Tf- 9 
Tal. cþíÀWV 
 p.
. ov(J'fv yáp cþa<TL òfîv cþíÀWV Toî
 p.aKa- 
, ", ( , "..., e ' " 
pr.or.
 KaL aVTapKfUW. V7rapXfr.v yap aVTOL
 Taya a. aVTap- 5 
KfL
 ovv õVTa
 OVÒfVÒ
 7fpocròfîcr(Jar., TÒV ò'f cþiÀov, gTfPOV 
"" , ? l\ 5::' ( " , 5:: ... ", e ' ' ", ( 
aVTOV oVTa, 7rOphi)fLV a vI. aVTOV avVVaTft. 0 fV .0Tav 0 
5:: ' ... s::: 5::..... , Ò ,.. cþ ' À "" Ò '" ...." 
2 Val.p.wIJ fV VLv<:>, TL ft r. WV; fOr.Kf aT07r<:> TO 7raVT 
" .. e ' " ' ò ' A.. ' À '" Ò Ò ' ^ 
a7rOvfp.OVTa
 Taya a T<:> fV aLp.OVL 'Yr. OV
 p.1} a7rO I. ovar., 0 
Ò .. ... , , , (J ..., ... ", A.. '\ 
 "\ À ' 
OKfL TCùV fKTO) aya CùV P.fyr.<TTOV ELVaL. ft Tf 'YL1\.OV p.UI\. OV 10 
.. ....... ... 
, , ., ..... 8 " , ,.. 
f(TTr. TO fV 7rOLftV 1} 7racrXfw, Kar. fcrTr. TOV aya OV Kar. T1J
 
.. ... " ... ' ÀÀ s:::,... ,.. A.. ' À ' e ' 
apfT1J
 TO fVfpyfTfLl', Ka LOV v fV 7rOLf W 'YL OV
 0 VfLWV, 
...... , 5::' ( Ò ... s:::' " 1:'" 
TCùV fV 7fftUOP.fVWV Vf11<TfTar. 0 U7rOV aw
. vW KaL E7fL
1}TfLTaL 
, .." ...\\ Ò " A..' À 
.. , , 
7rOTfpOV fV fVTVXLar.
 p.al\.l\.ov fL 'Yr. WV 1} EV aTVXl.ar.
, 
W
 KaÌ, TOV àTVXOVVTO
 òfop.lvov TWV fVfPYfT1}<TÓVTWV Kal TWV 15 
, , 
..., ., Ò ' JJI' " 
3 fVTVXOVVTWV OV
 fV 7r0f.11CTOV<TLVo aT07rOV LUW
 KaL TO P.O- 
, ..., , ,
" ", À ' of-. 8 ' (, 
VCùTYJl' 7fOLfLV TOV p.aKaptOv. OVvfL
 yap E OLT av Ka aVTOV 
, "., , (J ' À ' , (" e ' 
Ta 7raVT EXfW aya a. 7fO r.TLKOV yap 0 av pW7rO
 KaL uv- 
r,... A..' ,..., Ò ' Ò ' ... (J ' t , " 

1JV 7rf'YVKO
. KaL T<:> fV aLp.ovr. 1} TOV V7rapXfL o Ta yap 
... A..' .. e '., Ò " À 5::' c , A.. ' À ,.. 
TlJ 'YV<Tfr. aya a fXfr., 1] ov v Cù
 P.fTQ 'YL wv Kar. f7rLfL- 20 
..... ... 
 , ' 8 ' ........., , 
KCùV KpftTTOV 1} P.fT 0 Vfr.WV Kar. TCùV TVXOVTWV <TVL'1}P.fPfVfr.V. 
s::: " á ""5::' A..' À ' ... À ' (... , 
4 vff. pa T<:> fVvar.p.ovL 'YL wv. TL OVV fYOV<TLV 01. 7rpWTOr., Kar. 
" 1."\ e ' ....", ( ÀÀ ' cþ ' À " , .J 
7rlJ Ul\.1} fVOV<TLV; 1} OTr. or. 7ro 01. I. OV
 OLOVTar. TOV
 XP1]<Tr.- 
... " , ,"', Ò ' 5:: ' ( , 
p.ot'
 ff.1'ar.; TWV TOWVTCùV P.fV OVV OV fV vE1}<TfTar. 0 p.aKapws, 


1169 b 5. ö7rdpxEUI Nb: ö7f'åpxEt vulg. aÛTOls om. Kb 
18. TÙ 7rdVT) lXEtJI å"ì'a8d] 7ráv'T) tXEtV Tå"ì'a6á L b 


å')'aØá Kb 


o 194 


IX. 9. 


, 
, , e ' f , ,,.. ,
" Ò ' '" s:::" , C Ò ' 
25 E7rHVT/ Taya a V7rapxu aVT<t). OVvE 11 TWV vf.a TO 1] V, 

 , \ , ( C ò ' " II: ß ' 
 ,
, Ò ,.. , , 
1] E7rf. P.f.KpOV 1] V
 yap 0 r.o
 WV OVvEV UTa I. E7rEf.UaKTO'V 
11ÒOl'

). OV ÒEÓP.EVO
 òÈ Té;)v TOr.oVTWV cþíÀWV ov ÒOKEî òEîlT(Jaf. 
cþ ' À ,,
"" 1i ' À 8 ' ",.., 1i 
I. wv. TO V OVK ElTTW f.O"W
 a 1] E
. EV apxn yap HP'YJTaf. 5 
t'I II: ' ò ", I ,'C Ò ' , , 
 "' À t'I 
OTt 1] EV atp.ovf.a EVEpYHa Tf.
 EO"Tf.V, 'YJ EVEpyua v1] ov OTf. 
, \' f' PI ,.. á 's:::" 's::: 
30 Yf.VETaf. Kaf. ovX v7rapXH WO"7rEp KT1]P. TL. Ef. vE TO EVvaL- 
p.ovfîv ÈO"Tì.V Èv T4> {
V Kaì. ÈVEpyâz', TOV ò' àyaOov 
 ÈvÉp- 
s:::' \ C
"" (J ' f' 0 ' ",.. 
yua O"7rOVvaf.a Kat. 1]vua Ka aVT1}V, Ka a7rEp EV apxn 
1i .,
, \ , ,.. .... c s::: ' (J ,.. s:::' ..... ÀÀ 
Hp1JTaf., ElTTr. vE Kaf. TO Of.KHOV TWV 11Vf.WV, EWPf.LV vf p.a OV 
, ' À s::: ' (J '" c , ,,,,, 't '" 
TOV
 7rE a
 vvvap.E a 1J EaVTOV
 Kaf. Ta
 EKUVWV 7rpaçEf.
 11 
" " c.... 
, Ò ' , t cþ ' À 1i 
35 Ta
 Of.KHa
, at TWV U7rOVvaI.Wv E 7rpaçu
 t WI' OVTWV 
1170& 
òEîaL Toî
 àya(Joî
 (ð.p.cþw yàp lxovO"f. Tà TV cþVUEI. 
òÉa)' 
c á 
, cþ ' À ' 
, 11 0 .... 
o p.aK pLO
 v1} L WV TOr.oVTWV vE1]O"ETaL, H 1fEp EWPUV 7rpO- 
.... I {: , ,.. \" ,.. S:::' c .... 
af.pHTaf. 7rpaçEf.
 E7rr.HKU
 Kat or.KEf.a
, TOf.aVTal. v ar. TOV 
, 0 .... "k ' À 1i 1i' S:::,.. C s::: ' ;-." , ' ò ' 
aya ov -yf. OV Ol'TO
. or.oVTat TE vHV 17Vf.W
 
171' TOV EV ut/.Lova. 
, " '1' À \ C ß ' "CIs::: 0 ' c, 
5 P.OVWT'[7 P.EV ovv Xa E7rO
 0 r.o
. ov yap pq.vtOV Ka aVTOV 
f.VEPYEîv UVVEXW
, P.EO' ÉTÉpWV òÈ Kal TfpÒ
 líÀÀov
 pqov. ËO"Taf. 6 
... II: , I I C s:::"... 0 ' f' ^ Ò ,.. 
OVV 1] f.VEpYHa O1JVEXEUTf.pa, 1]uua ovO"a Ka aVT1]v, 0 U 
,\ , ... 11:' Ò ,.. '<' S:::'" ,.. 
7rf.pf. TOV p.aKapr.ov Ef.Vaf.. 0 yap O"7rOV ar.o
, n O"7rovvar.o
, Tar.
 
", , t ' 
 Ò ' " , s::: ' 
KaT apf.TT/V 7rpaçf.Uf. xar.pH, TaL
 a7rO KaKf.a
 vVO"XEpat- 
O 'e \ '" À '" ' À t'ls::: , \ S:::' 
10 VU, Ka aTff.p 0 1J.OVlTf.KO
 TOIS Ka OL
 p.f. f.O"LV 1}vETaf., f.7rf. vE 
'" "k ' À À ,.. , 
,
, ,., , ,.. 
TOf.
 ,yaV OL
 V7rELTaL. yt.VOr.TO v av Kaf. aO"K1](J"t
 TL
 T'YJ
 7 
, ...., '" ;-..... "', e .... (J ' 'C;\" 
apET1]
 f.K T()V lTV
1]V TOL
 aya or.
, Ka a7rf.p Kaf. Öf.OYVL
 
rf-, "k' s:::' , ...." C s:::...."k' 
't''YJULV. -yVUf.KWTf.POV v f.7rr.UK07rOVUW f.Of.KEV 0 U7rOVvar.oS' -yt-. 
Ào
 T<f) u1wvòaíce Tn cþVUH aí.pf.TÒ
 f.!vaL. TÒ yàp Tfì cþVUH 
15 àyatlòv f.íp1]Taf. ðTt T<f> u7rovòaíce àya(Jòv Kaì. -qòv fun Kall 
(, 's:::" r..... c, r. '" /", , Ò I , (J ' 
aVTO. TO vE 
1]l' Opt
OVTaf. TOf.
 
<:>OL
 vvap.u af.U T/Uf.W
, 
, (J ' Ò " (J ' 
, II: Ò ' Ò ' , 
av pW7rOL
 af.U 1]UEW
 1] V01]O"EWS'. 1] f. vvap.f.
 H
 T1JV 


35. 
Ê cull. CoIl. Corp. Chr. Oxon. : ð
 vulg. 
15. à.i'a8òv leal J leal å"ì'a8òv leal L D: om. F i> 


1170 1l 4. 'T
J ð
 r IX. 9. 


195 


f:vlpYfl.av àváYfTar., TÒ Òt- KVPr.OV f
' riJ f:VfPYfíq: lOtKf ò
 
,J'"........ ", 8 ' 8 o!\ ,.. , Ò ' J'"..... .... 
TO 
l1V fl.VaL KVptW
 TO ar.(T aVElT at 1J VOEtV. TO E 
1]V TWV 
(J ' f' , (J .... ,( Ò ' ( , , ' ò ' t 
Ka aVTO aya WV Kat 1] EWV. Wpt(TP.EVOV yap, TO wpt- 20 
, ,.. , (J '" ",,' ' ò ' '" ",,' , (J ' , 
UIJÆVOV TTJ
 Taya OV -yVUfW
. TO f T!J -yV(TfI. aya ov Kar. 
8 ...., .... Ò ' " .... ( ò '''' , Ò .... Ò ' A 
T<e f7Ttfl.Kft. f.07Tfp fOr.Kf 7Ta(TW 1J v fwar.. ov fr. f ap.- 
ß ' 8 ' /:' ' ò "" 8 ' , Ò " A ' 
aVHV p.oX l1pav 
Wl1V Kat tf-y app.Evl1V, OV EV V7Tat
. 
, , ,to , (J , 'f' ,"', 
aopr.(TTO
 yap 1] TOLaVT1], Ka a7TEp Ta V7TapXOVTa avry. EV 
,.., , Ò ' ,.... A ' " ",,' , Ò ' 
9 TOt
 EXOP.EVOL
 f 7ffpr. T1]
 v7Tl1
 fUTat -yaVfpwTfpOV. ft 25 
" ,/:.... , (J ' ,( Ò ' ( ., Ò ' " '" , 
aVTO TO 
1]V aya ov Kar. 1] v EOtKE E Kar. EK TOV 7faVTa
 
" (J ,.... " A " "" , 
OPfYEU ar. aVTov, KaL p.a LlTTa TOV
 f7fLftKfr.
 Kat p.aKapr.ov
. 
, '- to ß ' (, ,(, , 
TOVTOL
 yap 0 r.o
 atpETCùTaTO
, Kar. 1J TOVTWV p.aKapr.WTaTY] 
/: ' ) ( Ò ' f.... rl (.... , () ' , f' , ,., , , 

W1J , 0 opWV OTt opq. ar.u al'ETar. Kat 0 aKOVWV OTt aKOVfr. 
, f ß Ò ' /: r, ß Ò ' /: ", '" " ÀA f' " 
Kar. 0 a r.
WV on a L
fr., Kat E7ft TWV a WV OP.Otw
 fCTTL 3 0 
, , (J ' ,." " H -+. , (J , () ' ,., 
Tr. TO at(T avop.EVOV OTr. fVfpyoVP.f.V, W(TTf av ar.(T avwp.f , OTL 
, e ' 8 
 '" ,., " ' ò '''' , 8 ' 
atu avop.E a, Kav VOWP.fV, OTr. VOOV}J..EV, TO OTt aUT avo- 
e '" .... ..", ( ' , ... ';' , (J ' () '" 
pÆ a 1J VOOVP.EV, OTr. f(TP.EV TO yap fl.vat 1]V ar.u aVEU at 1J 
vOEîv), TÒ Ò' alu(JávH)"(Jar. ðTt (ii, TWV 
ò'wv Ka(J' aVTó (4)6- 1170 Ì' 
, , e ' /:, , Ò ' , (J , f' , ( '" 
(TfI. yap aya ov 
W1], TO aya OV V7Tapxov EV Eavrce 
, (J ' (J ( ò ' ) f , Ò ' ,/:.... '1" "', 
ar.(T aVEU at 1] v , ar.pETOV f TO 
1]V Kat p.(.A.Ar.(TTa TOr.
 aya- 
e ....,., ,... , (J " '''' ,<<: Ò ' ( (J ' 
OL
, on TO fl.vat aya OV fUTLV aVTOt
 Kat 1] v (Tvvar.(T avo- 
, .... 8 ' f' , (J .... r, ò ) t Ò ' ,( , 
10 P.fVOr. yap TOV Ka aUTO aya ov 1J OVTat , w
 f 7fpO
 EaVTOV 5 
lXft Ó (T7Tovòaîo
, Kaì. 7fpÒ
 TÒV 4>íAov (ËTEpO
 yàp aVTò
 Ó 
"" ' A ' ' ) () , ...",... ( " f' 
-yt O
 E(TTtV . Ka a7Tfp OVV TO aVTOV Ef.var. aLpETOV E(TTLV EKa(TTce, 
rl '" ""' A '" A ' , Ò '''' · 
OVTW Kat TO TOV -yt OV, 1] 7fapa7T 1](TLW
. TO fWar. 1JV 
( , 
, , ' (J , (J f....' (J .....v ( Ò ' , 
atpETOV ur.a TO ar.u aVE(T ar. aVTOV aya OV OVTO
, 1] E TOr.aVT1] 
.v () ( Ò '" (J '(' (J ' (J " Ò '" , .... 
at(T 1](Tr.
 1] Eta Ka EaVT1]V. lTVvatu aVElT at apa Et Kat TOV 10 
cþ ' A ,.,., .... Ò ' , ,...., '" r....., ,.. 
L OV OTL ElTTW, TOVTO E YWOLT av EV T<e lTV
1]V Kat KOLVWVEtV 
A ' ' ò ' ,., ,.... 
 ' l: ' /:.... " '" 
oywv Kat r.avota
. OVTW yap av VOçEtE TO lTV
1]V f7Tt TWV 


18. 

] 

 Kb 25. 
'lro}d"ots L b l\Ib r 31. tJJUT
 &." aiu8a"cfJ}.'
6' 
scripsi: CJUT
 alu()a,,&,.u(f' &." Kb: éfJ(fT
 ai(f8a"o{}.'
6' &." r: alu()a"o{}.'
()a
' 
&." Lb l\Ib 32. K&'" "owp.
" scripsi: Kal "oov}.'
" Kb: Kal JlOO'i}.'EJI vulg. 
o 2 196 


IX. 9-10. 


, () I À ' 8 "tf " ^ ß ' 
av PW7TWV EYE(T ar., Kar. OVx WUTrt:p E7Tr. TWV OUK1]1J.aTWV 
" '" '''' , (J , s:::' '" "'" ( 
TO t:V TC:> aVT<f> Vt:P.EU ar.. H V11 T
 p.aKapr.
 TO HVar. ar.pe- 
I' (J ' ( I , (J , "A. I '" '( Ò '\.' 
15 TOV t:UTr. Ka aVTo, aya ov TTJ 't'VUH ov KaL 1] v, 1t'apa1t'l\.rJ- 
s::: , \ , '" A. ' À 
 I .... (A. '\ ^ ( ^ 
Uf.OV vt: KaL TO TOV 't'r. OV HTTf.V, KaV 0 't'LI\.O
 TWV aLpETWl' 
" "s:::'" ,... ( I ^ s::: '" ( , , ^ of. 
H1]. 0 V EUTW aVT
 ar.pt:TOV, TOVTO vH V1t'apXHV aVT<p, 1] 
, , s:::'., s:::'" '" 's::: , A./ A 
TaVTl1 t:VVE1]
 t:UTar.. Vt:1]UH apa T
 EV(Jar.p.OV1]UOVTL 't'L WV 
u7Tovôa[wv. 
" A ' '" ( À ' A. ' A I of>. (J I " 
P ovv W
 1t' HUTOV
 't'L ov
 7WL1]TEOV, 1] Ka a7rEp t:1t'r. x. 
Tij
 
t:vía
 ÈP.P.EÀW
 t:lpiju(JaL ÔOi<E'ì "P.r]Tt: 7ToAv
t:wo
 P.
T' 
" t 'J \" ^ A. À I (I " ., A. " ... 
açt:f.VO
, KaL t:7TL T1]
 't'r. r.a
 app.OUH J1.1]T a't'r.l\.ov Hvar. 
"... A ' A. À (J ' ( ß \ ' ^' s:::' , '" 
1J.rJT av 7T0 V't'L ov Ka V7TEp O/\1]V; TOL
 J1.t:v V1] TfpO
 XP1]- 2 
cnv Kåv 7Távv ôótHEV ápJ1.ó(t:w TÒ ÀEX(Jlv. 7TOÀÀOÎS yàp 
, (J ,.., I ,,(, ( ß ' " [ '" ] 
25 av V1t'1]pETHV t:7rL1t'OVOV, KaL OVX LKavo
 0 LO
 aVTO TOVTO 
I II: À I S:::' ^ , , ,^ ß ' f ..... 
7rpaTTt:W. 01. 7r ELOV
 vrJ TWV 1t'pO
 TOV Or.KHOV f.OV LKavwv 
I " 's::: ,\ À ^ /".^ ' (J ' ... s::: ^ 
7rEPLEPYOr. KaL EP.TfOvLOL TfpO
 TO Ka W
 
11V. OV EV OVV vH 
, ^ ,(, ( ò ' S:::', ^ '\.' 8 ' , 
aVTWV. KaL 01. 1t'pO
 1] OV1/V vE apKovcnv O/\r.YOL, Ka aTrt:p 
l' 
'" A. '" ,,,'s::: ' s:::' s::: I I À I 
Tl1 Tp O 't'l1 TO 1]VvuJ1.a. TOV
 vt: U7WVvaf.OV
 1t'OTEpOV 7r t:LtTTOV
 3 
" (J I <f\" I , A. À '" À ' (J PI 
30 KaT apr. P.OV, rJ t:uTr. Tr. P.t:TpOV KaL 't'r. r.KOV 7r 1] OV
, wer1t't:p 
' À "" s::: ' , (J , " 
, ' À " , 
1t'0 t:W
; OVTE yap t:K vEKa av PW1t'WV YEVOLT av 7r0 L
J OVT 
, s:::' 's:::., ' À ' I , 5:::' , ,,, " 
EK vEKa p.vpr.avwv t:Tr. 1t'0 r.
 Eunv. TO vE 7roerov OVK Eernv f.(TW
 
., , ÀÀ ' ^' é' ^ 11:' , A. '\. 
EV Tr., a a Tfav TO p.ETaçV TLVWV wpLerp.EVWV. Kar. 't'LI\.Wl' 
S:::', À "' (J II: , , " II: À '" (J '....... 
1171/1. v1] t:CTTr. 1t' 1] o
 wpLerp.t:Vov, Kar. Lerw
 01. Tf HO"TOL P.E WV av 
ôvvar.Tó Tr.
 O"v(ijv (TOVTO yàp ÈÔÓKH 1>LÀr.KcJTaTOV t:lvar.)o éJTL 4 
S:::', ", I ÀÀ '" r.^ 's::: , f I , ., 5::: 
V oVX OLOV Tt: 7r0 OL
 O"V
1JV Kar. vr.avE1J.Hv EavTov, OVK av1]- 
À ., s:::' , I s::: ^ , \ \ ' A A.'\ '" "\ \ 
OV. t:n vt: KaKt:LVOV
 vEl. al\.l\.1] OL
 't'LI\.OV
 ELVaL, H p.EIV\overr. 
, , ' ÀÀ ' À ' ^ S:::', ^S::: , 
5 7raVTE
 P.ET a 1] wv O"vv1]J1.t:pt:VHV. TOVTO v EPYWVE
 H' 


10 


1170 b 14. TÒ 
Jf] fort. Tcp 
Jf 16. Ie
Jf-17. 
f7]] leal-
Jf 
f7] Lb: leal- 
Ef7] r 22. post Å
E&JfOS add. leaÀ
o[p.7]Jf L b r 24. Ie&.Jf scripsi: leal 
codd. post ð6
E&EJf add. 
Jf Ob 25. aVTò Kb: aVTép Mb r: aVToîs 
L b TOÛTO sec1usi 26. ð
 Mb ileaJfwJf Ob r : lleaJfws vulg. 30. 
leal om. Kb 1171 a 2. ðÓJfaWTO O'v(1jJf Kb ð&6'TL Kb IX. 10-11. 


197 


ÀÀ '" , I À ' 
" ,,' , 
5 7ro OL
 V71'apXfl.v. Xa E71'0V vf Yf.VfTaL Kal. TO uvyxal.pHV 
\, À ...,' ÀÀ ^'" , tI 
Kal. TO uvva YHV OI.KfI.W
 71'0 OL
. HKO
 yap UVJL71'1.71'TfLV aJLa 
"" ,
 (J ^ 
, , (J (J " "'... ", " 
T
 JLfV UVV1]VfU aL T<p vE fTVvaX fer aL. I.UW
 OVz.' fV EXfl. JL1J 
I: ... ( À "'" À ' .. 2 ), À " .. ff " 

T}TEW W
 7(0 V'YL WTaTOV fl.Val., lU\. a TOUOVTOV
 OUOI. frs TO 
1".... ( , ,
" , 

I (J 
't. .... ÀÀ ...... 
UV
1]V I.KaVOI.. OVvf yap fVVEXfU aL vOçELEV av 7I'0 Ol.
 fLvaL 10 
"'" ' À "'" ,
 
 ' , Ò ' ,..... À ' ' ß )., , 
'YI. OV u'Yovpa. VW71'fp OV Epav 7I' fLOVWV. V7Tfp 0/\1] yap 
TL
 Eivar. ß01JÀfTal. 4>I.Àía
, TOVTO Òf 71'pÒ
 Éva. Kaì TÒ u4>ó- 
s::: 
, , ' À ' ff
' " " " " ... 
6 vpa v11 7I'pO
 0 r.yov
. OVTW v EXELV EOI.Kf KaL E7I'L TWV 7I'pa- 
, " , "'" ' À ÀÀ " ,', , 
YJLaTwv. ov yr.vovTaL yap 'Yr. 01. 7ro or. KaTa T11v ETal.pr.K71V 
"'" À ' '5:::'" , 5::: ' À ' '5:::' À ''''" À 
'YI. r.av, ar. v VJLvovJLEVal. fV vVUL EyovTaL. 01. vf 71'0 v'Yl. 01. 15 
,..... ", I ,
 's::: ... "i' "'"' À 
KaL 7I'aULV OI.KfLW
 fVTvyxavovTE
 OVvEVL vOKOVULV ELvar. 'Yr. Of., 
À ' À ... 
 \ \... " À ^ , 
7I' 1Jv 7I'0 I.Tf.KW
, OV
 Kar. Kal\.OVULV apEuKov
. 7I'0 I.TLKW
 pÆV 
..." ÀÀ '" q. "'"' À ,,,,, "
 À \' ( 
OVV fUTI. 7I'0 OL
 fr.var. 'Yt ov Kal. JL1J apEuKov oVTa, a I\. w
 
' À (J '" "5:::' 
 " S:::' '5:::' " ,,, " 
a 1] W
 f71'Lfr.K1]. vI. apETTJv vE Kal. vI. aVTOV
 OVK fUTI. 7I'pO
 
ÀÀ ' 
 "5:::' \, \ ' ,... , 
no ov
, aya7TT}Tov vf Kar. ol\.r.yov
 fVPfW TOWVTOV
. 20 
XI. rrÓTfpOV ò' fV EVTVX íal.
 JLûÀÀov 4>íÀwv òEî 
 fV òv- 11 
uTvx[aL
; fV àJL4>oîv yàp f7TL(T}TOVvTaL. oY TE yàp àTVXOVVTE
 
Ò ' , , r/"", ß ' \ 
 ... 
EOVTal. E7TI.KOvpr.a
, or. T EVTVXOVVTE
 uVJL I.WV Kal. ov
 fV 
, ß ' À ".. s::: ,.. , , ' ò ' 
7I'OI.1JCTOVULV. ov OVTaL yap EV vpav. avaYKawTEpov JLEV 1] 
iv Taî
 àTvx[al.
, òr.ò TWV XPT}CTlJLwV fVTav(Ja ÒEL, KáÀÀr.ov 25 
5:::" ... , , 
" \ " "/".... , 
v EV Tar.
 fVTvxr.aL
, vf.O Kar. TOVS f71'I.HKEL
 
'YJTOVcrW. TOVTOV
 
, (, , ,.. , , , Ò I " 
2 yap al.pfTWTfpOV fVEPYETHV Kar. 1J.ETa TOVTWV r.aYfI.V. EUTI. 
, ,( ",,.. "'"' À (s:::... ", ,.. , 
yap Kar. 11 7I'apovcrr.a aVT71 TWV 'YI. WV 1]vELa Kar. EV Tar.
 fVTV- 
, \, ,.. s::: ' ","'I". ,( À ' 
XLaL
 KaL fV Tar.
 vvcrTvxr.aL
. KOV'Yr.
OVTar. yap or. v 7roVJLEVO I. 
aÀ ' ""'"' À 5:::'
" " , 
crvv YOVVTWV TWV 'YL WV. vLO Kav a71'0p1]crHEV Tf.
 71'0TEpOV 30 
rl ß ' À ß ' ......,,, ( , 
WU71'Ep apov
 JLETa aJL avovcrr.v, 1] TOVTO JLfV OV, 1] TfapovcrLa 
5:::' ,... ( ò '" "i' , ( ... ... \,.. ' À ' , 
v aVTWV 1] fr.a ovcra Kal. 1] El'vor.a TOV uvval\. YELV E aTTW T1JV 
À ' ..., , "i' Ò ' ^ ... 5::: ' " ÀÀ "'" '1". 
V7I''YJV 71'0tEL. EL JLEV OVl) r.a TaVTa 1] vI. a 0 Tr. KOV'Yr.
oVTal., 


10. ob Kb Mb 12. TLUUf Kb 15. ?roÀÀol 4'[ÀOL Kb 19. aÌ1Toòs 
scripsi: a{,Toòs codd. 23. ð" Kb l\1b 26. leal om. Kb Mb 28. 
leal i" Taîs EbTvx[aLs om. Kb 198 


IX. 1 I. 


à4>fíu8w. uvp.ßaívfl.v ò' ovv 4>alvfTal. TÒ ÀfX8Év. lOI.Kf Ò' 3 


II: , , '^ '9 "" 'C:I" 
35 1] 7T'apovul.a P.I.KT7J TI.S' aVTWV ff.val.. aVTO P.fV yap TO opav 
, rI,.'\. c: Ò ' " ÀÀ " ^ " , 
1171 b TOVS' 'r1./\.ovS' 7J v, a WS' Tf Kal. aroxoVVTI., Kal. YI.VfTal. TI.S' 
, , , " À " 8 ( 8 '" c: A..'\. 
f7T'I.KOVpl.a 7T'pOS' TO p.1} V7rHU al. 7T'apap.v T}Tf.KOV yap 0 'fA/\.OS' 
\ ^ V,I,. '^ \. ' , , ?, Ò ' l: q. ò ' '? 8 
Kal. TlJ 0." fl. Kal. T
 /\.oyee, faY lJ f7T'1. fçf.OS'. 01. f yap TO t} OS' 
KaÌ, È4>' oiS' fjòfTal. Kal ÀV7rf'ìTal.). TÒ òÈ ÀV7rOVP.fVOV alu8á- 4 
8 " " II: ^, , \. ' ,.. 'A..' 
5 VfU al. f7r1. Tal.S' aVTOV aTVXl.al.S' /\.V7rYJpov. 7raS' yap 'rfVyff. 
À ' " ... ,.. A,. '\. Ò ' 11:" Ò ' Ò ' 
V7T'l1S' al.noS' fWal. TOI.S' 'f'1./\.01.S'. to7rfp 01. P.fV av pw ff.S' T1}V 
rI,. , , \. ß ^ \. À '" rI,. '\. 11:'" +. , 
'rvO"w fv/\.a OVVTal. (TV/\. V7rff.V TOVS' 'rL1\.ovS' aVTOI.S', Kav P.11 
II: , ^ ' À ' .. , , , À ' ,II: 
V7rfPTfI.Vl1 Tl1 a V7rLq.J T1}V fKff.VOI.S' YLVOP.fV7JV V7T'T}v OVX V7rO- 
, f'I\. 8 ' , , Ò " Ò ' " 
JJ.fVff., O/\.WS' Tf UVV P7JVOVS' ov 7T'pOUl.fTal. I.a TO p.T} aVTOS' 
.. 8 " Ò ' \ II: ^ " ò " 
10 ff.val. Pl1vT}TI.KOS'. yvval.a f Kal. 01. TOf.OVTOI. av pfS' TotS' O"V- 
, , 'rI,. À ^ II: rI,.' À ' À " 
UTfVOVUI. xaLpovO"I., Kat 'rl. OVO"f.V WS' 'rt OVS' Kal. uvva YOVVTaS'. 
p.tp.ft0"8aL Ò' Èv lhraut òÚ' Ò
ÀOV ÕTf. TÒV ßfÀT{W. 
"ò' Èv 5 
Ta'ìS' fVTvxíaLS' TWV 4>lÀwv 7T'apovula T
V Tf òl.aywy
v 
Òftav 
" ,.." f'I f'l ò ",.. II: ^ , 8 ^ 
fXH Kal. T1}V fVVOLav OTI. 1} OVTaL f7T'L TOI.S' aVTOV aya 01.S'. 
Ò ' Ò ' t .... Ò " , , , , , À " 'rI,. '\. 
15 to Oçfl.fV av fLV fl.S' P.fV TaS' fVTVXl.aS' Ka ff.V TOVS' 'rl./\.OVS' 
8 ' ( , "... À 1' ) , Ò ' , , 
7rpO VP.WS' fVfpYfnKOV yap ftval. Ka OV, fl.S' ETaS' aro- 
, '^ òò " II: f'I Ò " ^ ^ 
xtaS' OKVOVVTa' p.ETa I. oval. yap WS' 7JKI.UTa H TWV KaKWZ', 

' 8 '" t1 À " Ò ^" á \. Ò ' À ' 
o fV TO a I.S' fYW VUTVXWV. P. /\.LUTa f 7rapaK l1TfOV 
f'I '\. \. ' À " À 8 ' ' À "" A.. À ' 
OTav P.E/\./\.WCTLV 0 Lya OX T} EVTfS' p.fya aVTOV W'rE 7JUff.V. 
, , Ò '" À " 11:, I: ' , " " 
20 LEvaL ava7T'a 1.1' I.O"WS' app.o
ff. 7rpOS' P.EV TOVS' aTvxovvTaS' 6 
" À ' () , ( A.. ' \. '''' " " \. 
aK l1TOV Kal. 7rpO vp.wS' 'rl./\.ov yap fV 7rOtHV, Kat p.aI\.LCTTa 
TOVS' Èv XPflq. KaÌ, [TÒ] p.
 àtI.WUaVTaS'. à1J.4>o'iv yàp KáÀÀLOV 
'f'l ò ) , Ò ' , " ^, 8 ' 
Kal. 1J 1.0V , ff.S' f TaS' fVTVX LaS' UVVfpYOVVTa P.EV 7rpO VP.WS' 
(Kaì yàp f.ÌS' TaVTa XPfla 4>(ÀWV), 7rpÒS' EV7rá8fLaV òÈ oxo- 
25 ÀalwS'. ov yàp KaÀòv TÒ 7rPO{)vp.fLu{)al. w4>fÀf'ìu{)al.. òótav 
Ò ' , Ò ' , ^ Ò () " () " ' À ß ' " , 
aT} LaS' EV Tee tW fLU al. UTWS' EV a l1TEOV. EVI.OT
 yap 


1171 b 6. ð&67f'Ep-7. aðToÎ$ fort. infra post 10. 8P71"1]T&ICÓS ponenda 
14. (""0 & a" r: Ei1"O&aJI codd. 16. EVEP"YET1]T&ICÒ" Ob 21. fort. 
(TÒ) E
 22. TÒ] 'TOÛTO r : om. M b à
&
O"a"Tos Kb IX. I I, 12-X. 1. 


199 


(J"tJp.ßalvEL. 
 7rapovuía ò
 TWV cþíÀWV ÈV ð.7raUI.V aí.pET
 
cþaívETal.. 
XII "' A ' '" PI ....,,,, c,..., ", 
. p OVV, WU7rEp TOtS' EpWUL TO opav aya7r1]TOTaTOV Eun 12 
Kat p.áÀÀov aí.povVTal. TavT1]v T
V aru61]ul.v 
 TàS' ÀOI.7ràS' 30 
c , , '\ " " " , , 
WS' KaTa TavT1]v p.a/\LuTa TOV EpWTOS' OVTOS' Kat YLVOP.EVOV, 
,., ,.... cþ ' À C , " ';-''' , 
OVTW Kat TOtS' LOtS' al.pETWTaTOV ECTTI. TO (J"tJ
 1]V; KOLVWVl.a 
, <<", \ ' ,<< ,<< ,,, rl , , , 
yap 1] 'YI./\I.a, KaL WS' 7rpOS' eaVTOV EXEL, OVTW KaL 7rpOS' TOV 
cþ ' À 'r' Ò ' C ... 6 H" c" , 
I. ov. 7rEPL aVTOV 1] al.u 1]ULS' on EUTI.V al.pET1], Kat 7rEPL 
, cþ[ \ Ò ' C Ò ' , , , ,,,,.... /:" 
TOV /\OV 1]. 1] EVEpYELa YLVETal. aVT1]S' EV T<p (TV
1]V, 35 
PI , , , , ' cþ ' 'r/" , << , , 
2 WUT ELKOTWS' TOVTOV E LEVTal.. Kat 0 7rOT EUTI.V EKaUTOI.S' TO 1172" 


.. .. 'P' <<" ';-'''' , ,,, cþ , 
ELvaL 1] OV XapLV al.pOVVTal. TO 
 1]V, EV TOVT<p p.ETa TwV 1.- 
À ß ' À Ò ' Ò ' 
, , 
 Ò ' 
WV OV OVTal. LaYELV. 1.07rEp 01. P.EV UVP.7rLVOVUI.V, 01. E 
ß ' " ÀÀ Ò ' , ;-. , '" 
UVYKV EVOVULV, a 01. E uvyyvp.va
OVTal. KaL UVYKVV1]YOVUI.V 

 cþ \ cþ "'" " , PI 
1] (J"tJp. I./\OUO OVUI.V, EKaUTOI. EV TOVT<p (J"tJvrJP.EPEVOVTES' 0 TI. 5 
' À " " ", " ß ' /:'" ß À ' 
7rEp p.a LUT aya7rWUL TWV EV T<p L<p. uV
1]v yap ov OP.E- 
VOL P.ETà TWV cþíÀwv, TaVTa 7rOI.OVUL Kaì. TOVTWV KOLVWVOVULV 
..... ?'." , ..<<'" cþ ' À cþ À ' 
3 01.S' OI.OVTal. uV
1]v. Yl.vETaL ouv 1] P.EV TWV av wv I. La 
6 ' ( "" cþ ' À ' ß ' ß ... , 
J1.oX 1]pa KOLVWVOVUL yap av wv a E awl. OZ,'TES', KaL p.o- 
X 61]poì. õÈ yívovTal. óP.OWVJ1.EVO I. àÀÀ
Àol.S'), 
 òÈ TWV È7rI.ELKWV 10 
" é' ...<< \' Ò " Ò ' ' ß À 
E7rI.ELK1]S', (J"tJvavçavop.ev'Y/ TaLS' op.L/\l.al.S'. OKOVUI. E KaL E- 
, , 6 ' " ' ò 6 " , \ À ' À ' , 
TLOVS' YI.VEU at EVEPYOVVTES' KaL LOp OVVTES' a/\ 71 OVS'. a7rop.aT- 
, " ÀÀ ' \ .." r' 6 " , 6 \" 
TOVTaL yap 7rap a 1]I\WV OLS' apeUKOVTal., 0 EV EU I\WV 
, , "" 6À '" "'" cþ À ' " " 
4: J1.EV yap a7r EU a. 7rEpl. J1.EV ovv I. LaS' E7r1. TOUOVTOV 
, , 6 <<, Ò ' 
 " Ò À6 .... ,<< Ò " 
HpT}U w' E7rOP.EVOV av El.1] LE ELV 7rEP& 1] OV1]S'. 


15 


K. 


l\iIETà òÈ TavTa 7rEPL 
òov
S' ruwS' ;7rE Ta I. òI.EÀ6EtV. 


, 
p.a- 


27. ð
 Mb : ð' 7] Kb 35. a.V'Toîs Aretinus 1172' 1. 8] 8 T& Mb 
8. ofs OrO"'T(UJ ws ofó" 'T
 Kb O'v(7]" ] E(ì (11" coni. Bekker 14. brl 
om. Kb 200 


X. 1-2. 


20 AHTTa yàp ÒOKEî UVl''f>KELwu6aL T
 yÉl'EL 
p.Wl', ÒLÒ 7raLÒEVOVUL 
, , ,,/". (
^' A ' 
 ^
' , , 
TOV
 VEOV
 OLaKL
Ol'TE
 1]vol'?1 KaL V7Trr vOKEL vE KaL 7rpO
 
, ^ " () , " ..., I ,,
^' 
T1]V TOV 1/ OV
 apET1]V J1.EYLUTOV ELVaL TO XaLpELV OL
 vEL KaL 
... ,,
... 
 ' , ^ 
, , ^ ß ' ( 
P.LUELV a vEL. vLaTELVEL yap TaVTa vLa 7ral'TO
 TOV LOV, PO- 
,,, , 
, ", "'
 , 
7r1]V EXOVTa KaL vVl'aJ1.LV 7TpO
 apET1]V TE KaL TOl' EVvaLp.Olla 
ß ' " '(
I ^ , 
' A ' cþ ' 
25 LOV. Ta P.El' yap 1]vEa 7T'pOaLpOVl'TaL, Ta vE V7T'1]pa EV- 
( , 
'^ , f'I , 't- 
 't: ,... 
YOVULl'. V7T'Ep vE T(f.)l' TOLOVTWl' 1]KLUT aI' vOçELE 7rapETEOV ELl'aL, 2 
"" " '" " ' " , "'" ß ' 
'" 
a/\I\w
 TE KaL 7r0/\/\11l' EXOl 1 TWl' aJ1.'YLu 1IT1]ULV. 01. P.EV yap 
, () ' ( s::: , A ' " 
, , t:', 
 ^ cþ ^" 
Taya ov 1/vOl'1/V EYOVUW, 01. v Eç El'aVTLa
 KOJ1.Lvl1 av/\ol', 
" , " , f'I , " " 
, , I ß '" 
01. P.EV Lo-W
 7TE7T'ELUJ1.El'OL OVTW KaL EX ELl', 01. vE OLOJ1.El'OL EI\- 
30 TLOV ELllaL 7rpÒ
 TÒV ßíov 
J1.Wll à7TocþatVELv T
l' 
ÒOV
l' TWV 
"'" I" "" I ( , " , AA ' , 
'Y av /\Wll, KaL EL p.1] EUTLl'. pE7rELl' yap TOV
 1W OV
 7rpO
 
aVT
V Kaì ÒOVÀEVELV Ta'i
 
òol'a'i
, ÒLÒ ÒE'iv El
 Tovval'T{ov 
" ' A() ,.. , 
 f'I "" I 
,,' 
aYELv. 
 EW yap al' OVTW
 E7rL TO p.Errov. J1.1] 7rOTE vE OV 3 
KaAw
 TOVTO ÀÉYETaL. ot yàp 7TEpì TWl' f.V Toî
 7rá6EUL Kaì. 
35 Taî
 7rpáfEUL AÓYOL 
TT6v den 7rLUTOì TWl' 
Pywl'. õTal' ovv 
òLacþwvwuL Toî
 KaTà T
V aLu()1]ULl', KaTacþpol'OVJ1.EVOL Ka
 
b ' A 6 ' ^ (, ,I,. , ,( 
 I ' cþ() ' 
1172 Ta 1] E
 7rpOUal'aLpovuw' 0 yap 'Y EYWV T1]l' 1]vov1]l', 0 EL
 
, ,"'" 1 '" ' 
,.. , " ( I 
7rOT E'YLEJ1.El'O
, a7rOK/\LVELl' vOKEL 7rpO
 aVT1]l' W
 TOLaVT1Jll 
... rr '
II""" ^ " " " " 4 
ovuav a7Tao-al'. TO vLOpL
ELl' yap OVK EUrL TWïJ 7rO/\/\WV. EOL- 
... (, A () ^ ^ A ' " ".
 ' 
Kao-LV ovl' 01. a 1] EL
 TWV oywv OV P.OVOl' 7T'pO
 TO ELvEvaL 
I ... ''' A ' , , , ß I 
'" 
5 XP1]rrLJ1.wTaToL ELVaL, a/\ a KaL 7rpO
 TOl' LOl'. UVl''f>vOL yap 
" ^ " I Ò ' 1 , , 
Ol'TE
 TOL
 EPYOL
 7rLUTEVOvTaL, to 1ipOTpE7rOl'TaL TOV
 UVl'LEVTa
 
/"." ", ^".. I rr " ' ò " , 

1]V KaT aVTOV
. TWV J1.El' OVl' TOLOVTWI' a/\L
. Ta ELp1]J1.El'a 
, " ( Ò " , ''' () 
7T'EPL T1]
 1] OL'1]
 E7rE/\ WJ1.Ell. 
2 E " ò t: " .. , ( ò ' , () ' "',.. Ò ' , 
v oÇo
 P.El' ovv T1]l' 1] oV1]v Taya ov <<eET ELVaL La TO II. 
I () ' (" ' cþ 1 ,,, '''''' " ' "' A ' " 
10 7rav opav E LEp.El'a aVT1]
, KaL E/\/\oya KaL a oya, EV 7raUL 
ò '" ,(, " , "1" ' . 
ELVaL TO aLpETOl' TO E7rLELKE
, KaL TO p.UI\LUTa KpaTLUTOl' 
TÒ ò
 7ráVT' f.7rÌ, TavTò cþÉpEu()at. p.1]VVELV W
 7râUL TOVTO ð.pL- 


22. ò.pX
JI' Kb Mb 26. ð
 Mil 1172b 11. 'Tð ante '7rtf:tKÚ add. 
Kb 12. ð
 Kb: ð
 vulg. 'Tav'Ta. Kb 'TOV'TO om. U' r x. 2. 


201 


.v ( 
' "c: "', 8 ' c:, rf \ 
crTOV ov EKaUTOV yap TO aVTtf aya OV EVpLcrKELV, wcr7rEp KaL 
TpOcþ
V), TÒ òÈ" 7råcrLV àya8ó
', Kaì. 0.0 7I'ÚVT' ècþ{ETaL, Tàya- 
8 '''' , , Ò ' c: À ' Ò " ... " 8 ' , 
ov ELVaL. E7I'LcrTEVO
'TO 01. OYOL t.a T1]V TOV 'II OVS' apET1]v [5 
... " À 
 Ò ' c: , Ò cþ ' " ò ' , 
 .. 
p.a^ ov 17 I. aVTOVS'. La EPOVTWS' yap E OKEL crW'{'PWV ELl'aL. 
, Ò ' r cþ ' À '" c: Ò ... " Ò ' '" À ' , À " ' t" 
OV 1] WS' I. oS' T1]S' 1] OV'I]S' E OKEL TaVTa EYELl', a ^ OVTWS' 
" , '" ' 8 ' 'P Ò ' '" , If cþ " '" 
2 EXELV KaT a^17 ELav. oVX 1]TTOV <pET ELVaL aVEpov EK TOV 
, , , \" ' 8 ' r, ... cþ , If 
EVaVTLOV. T1]V yap ^V7r1]V Ka aVTO 7I'acrL EVKTOV ELVaL, 
c: , Ò ' , , c: , '" Ò '" c:, ^ , 
OJ.LOLWS' 17 TovvaVTLOV aLpETOV. J.La^LcrTa ELvat. aLpETOV 0 J.L1] 20 
Ò '''' Ò 'C:, , c:, 8 '" Ò 'C:" 
I. ETEpOV p.1] ETEpOV XapLV aLpovp.E a. TOLOVTO oJ.Lo^oyov- 
, .. ,c: Ò ' ' ò ' " ..., rf 
P.EVWS' ELVaL T1]V 11 OV1]l'. OV Eva yap E7I'EpWTaV TLVOS' EVEKa 

' ò c: 8 ' c:,.. c:" c: ò ' 8 
1] ETaL, WS' Ka aVT1]V ovcrav aLpET1]V T1]V 1] OV1]V. 7I'pOcrTL E- 
J.LÉVl]V TE ÓTCPOVV TWV àya8wv aLpETc:,TEpov 7I'OLEîv, oLov Tcê 
ÒI.Kal.07I'paYEîv Kaì. crwcþpovEîv, avtEcr8aL òÈ TÒ àya8òv aVT<i>. 25 
3 " Ò ' 'P' C:" ' "', 8 '" " , 
' 
EOLKE 1] OVTOS' YE 0 ^OYOS' TWV aya WV aVT1]V a7I'o'{'aL- 
VELV, KaÌ, ovòÈv J.LåÀÀov ÉTÉpOV. 7I'åv yàp p.E8' ÉTÉpOV àya80v 
c:, 
, , Ò ' À ' \ II " ' 
aLpETWTEpOV 1] P.OVOVP.EVOV. TOLOVTCf> 1] OY<f> KaL ^aTWV 
, ... ,., , " c: Ò ' , 8 ' c:, ,.. 
aVaLpEL OTL OVK EcrTLV 1] OV1] Taya Ov. aLpETWTEpOV yap ELVaL 
TÒV 
ÒVV ß{OV J.LETà cþpOV
crEWS' 
 Xwp{S', El òÈ TÒ P.LKTÒV 30 
" ,.. ,c: Ò ' , 8 ' ' ò ' , 
KpEtTTOV, OVK ELVaL T1]V 1] OV7]v Taya ov. OV EVOS' yap 7ipOfTTE- 
8 ' , '" , 8 ' c:, , 8 Ò " À Ò ' c: ' ò ' 
EVTOS' aVT<p Taya ov aLpETWTEpOV YLVEcr aL. 1] ov WS' ov 
" ÀÀ ' ò ' , 8 ' +- '" ^' '" 8 ' c:, 
a 0 ov El" Taya ov av ELl], 0 J.LETa TWOS' TWV Ka aVTO 
, 8 '" c:, , , '" , \ ^ 'P \ 
4 aya wv aLpETwTEpOV YLvETat.. TL OVV EcrTL TOLOVTOl', ov KaL 

p.EîS' KOWWVOVP.EV; TOLOVTOV yàp 
7I'L(1]TEÎTat.. oL Ò' 
Vt.crTÚ- 35 
c: , , 8 ' ".. , , ' cþ ' " 8 ' ,,' 
- 
P.EVOL WS' OVK aya ov ov 7I'aVT E LETaL, p.1] ov EV ^EYOVcrLV. a 
, ... Ò ^ ^,.., 
 c: Ò " '" , , 
yap 7I'acrL OKEL, TaVT ELvat. 'YaJ.LEv. 0 avaLpWl' TaVTl] v T1]V 1173 .. 


, " "...", ", " 
7I'LcrTLV OV 7I'al'V 7I'LUTOTEpa EPEt. EL P.EV yap Ta a
'o1]Ta opEYETaL 


13. 
J' om. Lb r 14. 

 Heliodorus: ð-l] codd. 
à')'aÐò.. Kb 25. ante alí
f:CTÐat add. leal Mb 
codd. aVTrf)] aVTò aVTrf) Mb 26. 

 r 
36. ÀÉ')'WCTtJI Kb Mb !] & Lb r 1173& 1. 
fort. ; Wp
')'f:TO L b 


24. TWV eX')'a8wv] 


 Ramsauer: 

 
32. aVTò pro Kb 
TOUT' Lb r 2. 
l] 202 


x. 2-3. 


, "" .." À ' ,
'" A,. , " À ' 
aVTCt> V, 7]V av TL EYOP.EVOV, EL uE KaL Ta 'YpovLp.a, 7TWS' EYOLEV 
" JI Ò ' " ,., A,. ' À " A,." 6 ' 
av TL; LUW
 E KaL EV TOL
 'Yav OL
 EUTL TL 'YVULKOV aya ov 
,., 
 () ' f , " 'A,.' ^ , , , 0 " , " 
5 KpELTTOV 17 Ka aVTa, 0 E'YLETaL TOV OLKELOV aya OV. OVK EOLKE 5 
Ò ' , s::' , ".. , "^ À ' 6 "A,. , 
E OVuE 7TEPL TOV EvaVTLOV KaAW
 eYEU aLe OV yap 'Ya(TLV, EL 
c À ' " 'c s:: ' , 0 ' 
 , " 6 
1] V7T7] KaKOV EUTL, T1JV 1]uOV1JV aya OV ELvaL" aVTLKHCT aL 
, , , "\" A,. ^ s::' " , 
yap KaL KaKOV KaK<p KaL ap.'Yw T<p P.'Y/uETEPCf> - AEYOlJTE
 
^ , ^ , , " ^" ' À 0 ' 
TaVTa OV KaKW
, OV p.1]V E7TL YE TWV ELP'Y/P.EVWV a 1'] EVOVTE
. 
10 àP.cþOLV yàp ÓVTOLV (TWV) KaKWV Kat cþEVKTà ÉÒEL ð.p.cþw EillaL, 
TWV P.1]ÒETÉpWV òÈ P.11ÒÉTEpOV 
 óp.olw
. vvv òÈ cþaíVOVTaL 
, 'A,.' f ,,
, c, c, 0 ' 
T1]V P.EV 'YEVYOVTE
 W
 KaKov, T1]V u aLpovp.EVOL W
 aya ov. 
OVTW Ò
 Kat àVTiKELTaL. Ov p.
v ov'6' El p.
. TWV 7TOLOT
TWV III. 
ftTTLV 
 1}ÒOzn], òLà Tovr' ov'6È TWV àyaOwv. OvÒÈ yàp aí T
!; 
, ,.", '" ' ò ' c , s:: ' À ' 
IS apETT}!; EVEpYELaL 7TOLOT1']TE!; ELUtV, OV 1] EVuaLp.OVLa. eyovuL 2 
s::' , , , 6 ' c, 0 's::' c s:: ' " "i'''' 
uE TO P.EV aya OV WpLU aI., T1]V u 1]uOV1]V aopLUTOV HVat, OTL 
s:: ' ,.... À " ' [ ' ] · , , "', ^ "'s:: 6 
uEXt:TaL TO p.a AOV KaL TO 1]TTOV. EL P.EV OVV EK TOV 1JuEU aL 
^, " ,
 ' "" ÀÀ " 
TOVTO KPLVOVUL, KaL 7TEPL T1]V uLKaLOO1JV1]V Kat Ta
 a a!; apETa!;, 
KaO' â
 lvapyw
 cþauì p.åÀÀov Kat 
TTOV TOV
 7TOLOV!; V7Táp- 
' ( ' ) ", , " , , Ò ' 
20 XHV Kat TTPaTTELV KaTa Ta!; apETa
, ÉUTat TaVTa. LKaLOL 
, , .... " " ' , Ò ,., tI Ò ' ,
 ,.., 
yap HUt. p.aAAOV Kat av pELOt, ECTrL E KaL uLKaL07TpaYELV KaL 
A,. ,.. .... ÀÀ ' 'P , Ò ' ,., c 
 ,.. , " 
UW'YPOVHV p.a Ol' KaL 1}TTOV. EL E TaL
 'fJuovat!;, p.1] 7TOT OV 
À ' 'v 
 '" "" ,,
, Ò ' , , 
EYOVO"t TO aLTLOV, av WCTLV aL P.EV ap.LYH
 aL E p.t.KTaL. Kat 3 
, , 0 ' f' C , .,. Ò ' ,....). 
TL KWÀVEL, Ka a7TEp VYLHa WpLO"P.EV1] OVtTa EXETat TO p.al\- 
À ' [ ' ] Ii' ,., ,'f 
, " C " 
25 ov KaL TO 1]TTOV, OVTW KaL T1JV 'fJUOV1JV; ov yap 'fJ aVT1J 
, , ...." , 5::" " , ^ ( , , ,).)., 
CJ1Jp.p.ETpLa EV 7TaULV EO"TLV, OVu EV Tee aVTCf> p. a Tt.
 aH, aAA 


3. ante ^eY&}J.
JloJl add. 'T
 r .,IJ fort. p leal om. Kb Mb 4. fþVCTt- 
"
JI à"a8öv fort. sec1udenda 8. leal post "à.p add. L b r }J.7J
"'TÉp'l' r: 
}J.7J
''T
pa Kb Lb: }J.7J
É'T
pOJl Mb 9. 'Tau'Ta
' oll Kb r 10. "à.pJ 
}J.
JI "à.p L b 
JI'T"'JI Kb 'TWJI addidi 11. }J.7J
É'T"pov ] :f} 
'T.,pov Kb 
r 13. à"'Tl"t:tJl'Tat Mb 14. 7] om. Kb 17. 'T
 om. Lb 20. 
leal om. Kb 7rp&.'T'Tt:tJl add. Vahlen 'TaU'Ta KlJ 1\1b: 'T
 aÒ'T
 L b r 
22. ð
 Kb: 
'lv vulg. 23. "al 'Tl "",^6"'TaL Kb: 'Tl 

 1C",^6t:t r: 'Tl 
""'^"
& ð
 Lb: 'Tl "ø.p "",^6
t Mb 25. 'T
 om. Ob x. 3. 


203 


àVLEJ.LÉV1J ðLap.ÉVEt. Éw
 TLVÓ
, KaL òLacþÉpEL T<{) p.åÀÀov Ka
 
'" "'
"" , (
 ' , 
, ... 
1ITTOV. TOLOVTOV U1] KaL TO 7rfpL T1]V 1'}UOV1]V EVUfXfTaL ELVQL. 
' A ' , 6 ' () , ' ò " " , 
4 Tf ELOV Tf Taya ov TL EVTf
, Ta
 f KLV1]UEL
 KaL Ta
 YfVE- 
, \'" , ( ò " " , cþ ' 
UfL
 aTf^EL
, T1W 1] oV1]v KLV1JULV KaL YEVfULV a7rO aLVfLV 3 0 
,.. , A ,.. Ò ' " A ' ' ò ' "i' , 
7rfLpWl1TaL. ov Ka WS' EOLKaUL fYELV ov fLvaL KLV1]ULV. 
, , ,,.. .,. Ò ", ' ß Ò ' '" 
7raul1 yap OLKELOV fLvaL OKEL Taxo
 KaL pa VT1]
, KaL EL p.1] 
8 ' f' " " "', , "\ \ '" Ò ' ( ò ^ , 
Ka aVT1]p, OLOV Tl1 TOV KOUJ.LOV, 7rpO
 a^^o. TlJ 1'} OVTI TOV- 
' ã ' . f , << () '" , 'tl , tf 
TWV OV ETEpOV V7rapXEL. 'fJU '1JVaL P.EV yap EUTI, TaXEW
 WlT7rEp 
òPYLu8
l1aL, .qòEu8aL Ò' OV, OVÒ
 7rpÒ
 ÉTEPOV, ßaòí(fLV òÈ Kat 1173 b 
"é 6 " '^ ß '\\' '" , 
aVçECT aL KaL 7raVTa Ta TOLaVTa. J.LETa a^^ELV P.EV ovv EL
 
, ( ò ' , ' ß Ò ' tI , ^
, '" 
T'lJV 1] OV1]V TaXEw
 KaL pa EW
 EUTLV, fVEPYELV uE KaT aVT1]V 
,,, '\ , Ò ' "'
 8 " ^...." 
5 OVK EUTL TaXEw
, ^EYW 1'}UEU aL. YEVEUL
 TE 7rW
 av EL1'} ; 

 ,.. , " ^ , , , , 6 ' \ À ' , é 
uOKEL yap 011K EK TOV TVXOVTO
 TO TVXOV YLVEU aI., a^ Eç 5 
"', , ^ " \' 8 '9" (<< ò " 
ou YLvETaL, fL
 TOVTO ÖLa^VfU at: KaL 011 YEVEUL
 1] 1] OV1], TOV- 
<< A ' "' 8 ' , A ' Ò '" \' " Ò 
6 TOV 1] V7r1J 't' opa. KaL EYOVlTL E T1]V P.EV ^V7r1Jv EV ELav 
'" , cþ ' .,. ' ò ' (
 , , A ' '" Ò ' 
TOV KaTa llULV ELVaL, TtJv 1'}uov1Jv ava7r 1'}pWCTLv. TaVTa E 
, , " 8 ' Ò ' , '" ' cþ , , A ' 
UWJ.LaTLKa EUTL Ta 7ra 1'}. EL 1'} ECTTL TOU KaTa llULV ava7r 'fJ- 
<< << Ò " i' (, A ' '" , .... '''' ò ' 
pWUL
 1J 1J OV'fJ, EV <:> 'fJ ava7r 1'}pWUL
, TOVT av KaL 11 OLTO' TO 10 
... 
 ,
... Ò ' , Ò ' tI ,,<<, A ' << Ò ' 
<TCI)fla apa. 011 uOKEL E. ov EUTLV apa 1] ava7i 1'}pWUL
 1'} OV1], 
, \ \ , , " \' "'
, tI \ t 
a^^u YWOJ.LEV1J
 P.EV ava7i^1"lpwUEW
 'fJUOLT av TL
, KaL TE- 
}.lVÓJ.LEVO
 t ÀV7rOîTO. 
 òó
a Ò' af)T1J ÒOKE'i YEYEv
u()at. f.K 
TWV 7rEpì. T1]V TpOcþ
V AV7iWV Kal 
òovwv. ÈVÒEEî
 yàp YEVO- 
7 p.Évov
 KaL 7rpoÀV7r1]()ÉvTa
 ijòEu6aL TV àva7rÀ1]pcJUfL. TOVrO Ò' 15 
, \' ß " ( ò '''\ " tf 
ov 7fEp" 7raua
 uvp. aLVEL Ta
 1] ova
. a^V7TOL yap ELULV aL 
8 "'" ", 6 ' ( Ò ' ... 
TE }.la 'I1p.aTLKaL Kat TWV KaTa Ta
 aLU 1]UEL
 aL La T1]
 
, ,1,. , ", Ò ' '(' \ \ ' , '" 
OU't'P1](jEW
, Kat aKpoap.aTa E KaL opaJ.LaTa 7fo^^a KaL }.lV1]p.aL 
Ka
 ÈÀ7r{Òf
. T[VO
 OVV aVTaL YEVÉUEL
 ;UOVTaL; OVÒEVÒS- 


27. ò'JlHP.ÉJlll Kb 31. ICtJI.qO'
&S Kb 33. TP -rov Kb: -rð -rov vulg. 
1173 b 5. 'Y
JI'O'(Ja& Kb 10. 
 post 
 add. Lb 11. oulS"] OU" Lb r 
à.Jla7rÀ1}pf.l)O'&S 7] 7]ðovIJ L b 12. -r
p.JI&p.
JlOS ] fort. (iJlðE
S) "Y&JI&P.
"'os 
14. "Y
Jlop.'vovs Mb: "Y&JloP.ÉJlOVS vulg. 18. 7roÀÀà Kb: 7roÀÀal ð
 vulg. 204 


X. 3. 


, ,,
 I .. I , '" , A I , 
 E ' 8 
20 yap EVuEta YEYEv1]TaL, ov YEVOLT av ava7r 'fJpWUL
. 7rpO
 u 
' cþ ' ,,
, "

,, A ' of< 
TOV
 7rpO EpovTa
 Ta
 E7rOVEtuLUTOV
 TWV 'fJuOVWV EyOL TL
 av 
'" ,,, " () ' 
 
 I ( ' '. l ... ^ 
 I 
OTL OVK EUTL Tav 'fJuEa ov yap E TOt
 KaKW
 uLaKEtp,EVOL
 

 
 I , I , I " ,
 
 I l' A ' , () , 
'fJuEa EUTLV, OL1]TEOV aVTa KaL 'fJUEa EtVaL 7r 'fJV TOVTOt
, Ka a7rEp 
' ò ' " ... I 
'''' A ' '" I ,
, 1- 
OV E Ta TOL
 Kap,
'ovulV vYLELVa 'fJ y VKEa 'fJ 7rLKpa, OVu av 
A ' ' cþ I ... ' cþ() " " ) '" f'I " I " 
2S EVKa Ta aLvop,Eva TOL
 0 al\p,LwuLV. 'fJ OVTW I\EYOL n
 av, 9 
H 
,

 ,
 " ", I , f'I 
OTL aL p,o' 'fJuovat uLpETaL ELULV, OV p''fJv a7rO YE TOVTWV, WU7rEp 
" ' A ... 
 I 
,,, ,,' 
, "
 ^ 
KaL TO 7r OVTELV: 7TpOuOVTt u OV, KaL TO VYLat.VELV, OV p'1]V OTLOVV 
cþayóvn' 
 T<f) EíÒfL òt.acþlpovut.v ai 
Õova[' lTEpaL yàp ai 10 
à7rò TWV KaÀwv TWV Ù7rÒ TWV aluxpwv, Kaì OVK lUTLV i}u()
vat. 
, ... 
 I ,

, ,
"... ^, 
30 T'fJV TOV uLKaLOV p'1J OVTa ut.KaLOV OVuE T1JV TOV P.OVULKOV p'1] 

 , 
 I 
, ", ^ """ ., cþ ,... 
, 
OVTa p,OVUt.KOV, Op,OLW
 uE Kat. f7rt. TWV al\l\wv. fp, aVt
EW uE 1] 
Ò ... '
 cþ ' A '" 
 """ , '" , () ' 
OKfL KaL 0 I. O
 ETEpO
 WV TOV KOI\UKO
 OVK ovuav aya ov 
, << Ò ' 
' ò cþ I J' ò ^" , , , () " c 
T1JI' 'fJ OV1]V 1J La opOV
 fL EL. 0 p,fV yap 7rpO
 Taya OV Op,L- 
"^ Ò ^ ^ s:: , ,,( Ò ' ,,..,, Ò ' r. " ò ' 
I\fLV OKft, 0 uE 7rpO
 1J OV1JV, Kat. T'f> p,fV o
.Et L
fTaL, TOV 
, ^ 
 ,
, r,,'" ' ò "'" ..1\ r.^ 2 
1174 a E7raLVOVULV W
 7rpO
 ETfpa Op,LI\OVVTa. ov fL
 T av fI\Ot.TO 
'fJV 1 
Ò ' Ò ' " Ò ' ß ' c 
 ' , 
, 'i' , Ò ' 
7iaL LOV t.avotav EXWV La LOV, 'fJUOp,fVO
 f'{' Ot.
 ra 7raL La 

 .. , ' A ' Ò " I ... ,.." 
W
 OLOV TE p,a t.UTa, OV E Xat.PfLV 7rOLWl' Tt. TWV aLuxurrwv, 
p'1]ÒÉ7rOTE p,lAÀWV AV7r1J()
vat.. 7rEpì 7roÀ.Aá Tf U7rOVÒ
V 7rOL1]- 
, () ' 
 " Ò I ,
' 
 ò ' .. 
" 
5 UULp,f av KaL fL p'1] fp,Lav f7rt.'{'fpOL 1] OV1}V, OLOV- opav, 
, ' ò I """ , Ò ' , i: ' I 
P.V1]p,OVfVfLV, Et f
'at., Ta
 apETa
 fXEW. ft Eç avaYK1]
 
..I I C 
 ' ' ò " Ò cþ I C A ' () " ,,\ 
E7rOVTaL TOVTOL
 'fJuovaL, ov EV La fpEt.. f OLp,E a yap aI' 
^ "" "",.. 

 I .., " '" 
 
TaVTa KaL fL p'1J YLVOLT a7r aVTWV 1JUOV1J. OTL p,fV OVV OVTE 13 
, () ' 
 
 s::. ,,
 " 
 , Ò ",,', l' " 
Taya OV 1J 1Juov1J OVTE 7raua aLpET1], 1JI\OV EOt.KfV EtVaL, KaL 
H " c, () ' <<, Ò cþ I ^ " ò '" ' cþ ' 
10 OTL ELUL Tt.VE
 aLpfTat Ka aVTa
 La Epovuat. T<p fL EL 1J a 
6)V. Tà p,Èv OVV AEyóp,fva 7rfpt T

 .qÒOV

 Kat ÀV7r1]
 LKa- 
^ , I () 
VW
 fLP1JU w. 


20. tv
f:tat 'Yfi'Y'V7JJlTat Lb r 21. ^
'YotT' 
v TtS Lb 25. ^''''(ot'TtS 
scripsi: ^
'YotT' codd. 32. ð om. Kb 33. 
J à.v7J Kb 34. TCPJ 
T
 Lb: ð r 1174" 1. T' Lb: 
. Kb Mb: om. r 9. à'Ya8
v Kb Mb 
11. l"ClJlws om. Kb x. 4. 


205 


IV. 


T ' Ò " , .... ^, A,.' "4o., , 3 
L EUTLV 1} 7WI.OV TL, KaTa'YaVEuTEpOV YEVOLT av a7r 
àpX

 àvaÀaßovul.v. ÒOKEL yàp 
 p.Èv õpaul.
 Kae' ÓVTLVOVV 
, ,,'" ", , Ò ' ' ò ' " , 
 
XPOVOV TfAEta Etval.' ov yap fUTl.l' fV nl
 ov fVO
 0 fL
 VUTfpOV 15 
, ,,' '''' .. ò ' Ò ' tI , 
YLVOP.fVOV TfAfLWUfL aVT1]
 TO fL O
. TOI.OVT<p EOLKf KaL 
( (... , H" ' " , " ò ' , " ' ß 
1] 1]ÚOV1J. OAOV yap Tt ferTI., KaL KaT OV Eva XPOVOV Aa 01. TL
 
· ( ò ' '" " ,," '" () ' , 
av 1] OV1JV 1]
 f7TL 7rAEtW XPOVOV YLVOP.fV1]
 TfAEtW 1]UfTaL TO 
.. ò Ò ' ' Ò " " ",,, , 
2 Et o
. I.07rEp OV E KLV1]UL
 f(TTLV. fV Xpovcp yap 7raua KtV1JUL
 
" À ' 'i' ( , Ò ' , À '
' , 
KaL TE ov
 TLVO
, OLOV 1] OLKO OP.LK1], KaL TE Eta OTav 7rOt.1]U'[1 20 
'i' 'A,.' .,., rr Ò ''',...., , Ò ' ,.. 
OV f'YtfTaL. 1] fV a7raVTL 1] T<p XPOV<p 1] TOVTCP, fV f TOL
 
P.'PfUL Kaì T
 xPÓVce 7råUaL àTfÀfî
, Kaì (TfpaL T
 EíÒEL T

 

I " " " À '" (,,.. À ' () , e <<, 
OA1]
 Kat aA 11AWV. 1] yap TWV t. WI' O1JI' fUI.
 ETfpa T1]
 
", ( ßò ' ''i''' ^ ,.., , 
TOV KI.OVO
 pa WUfW
, Kat aVTal. T1]
 TOV vaov 7rOL1]UEW
. Kat 
(, ^ " À ' ( ' ò ' " Ò ' " , 
1J P.EV TOV vaov TE Eta OV EVO
 yap EV f1]
 7TpO
 TO 7rpOKfLP.f- 25 
VOv), 
 òÈ" T

 KP1J7TLÒO
 KaÌ, TOV TpLyÀVcþOV àTfÀ

. p.'POV
 
, (, ""' Ò '" Ò A,.' "tI, 
yap EKaTfpa. T<p EL fL OVV La'YEpOVUI., KaL OVK fUTLV EV 
<< ^ , " ß "" À '" "'5:. ' " \,,, , 
OT<pOVV XPOvcp Aa EtV KI.V1]ULV Tf fLav T<p fLufL, a,
 fLï6Ep, fV 
..... rr (, Ò ' ", ß Ò ' ,,,"" , 
3 T<p a7raVTL. OP.OLW
 E KaL f7rL a LUfW
 Kat TWV AOL7rWV. fL 
yáp ÈUTI.V 
 cþopà KíV1]UL
 7rÓeEV 7roî, Kaì TaVT1]
 òLacþopaì 30 
, "' ò " ß ' ò rr" " ,.. " 
KaT fL 1], 7rT1]UL
 a LUL
 aAUL
 KaL Ta TOLaVTa. OV P.OVOV 
Ò '
' , " À ' " ,,.. " ß Ò ' " ' e ,.. 
OVTW
, aA a KaL EV aVT'[I T'[I a I.UEt' TO yap 7T0 fV 7r01. 
, , '" " Ò ' " ...., " (, , 
OV TO aVTO fV T<p O'Ta tee KaL EV T<p P.EPfL, KaL fV fTEPCf> P.EpfL 
" (, ' ò " Ò t.', " Ò ' , 
KaL fV ETEP<p, OV E TO I.EçLEVaL T1JV ypap.p.1Jv T1JV f KaKfLV1JV. 
" , ' ò ' '"", " , 
OV P.OVOIJ yap ypap.p.1}v l.a7rOpfVfTal., aAAa Kat. EV T07rce 1174 b 
.. , (, Ò ' 
 " ò " ß ' , .. , 
ovuav, fV ETEPce aVT1J EKEI.V1J
' I. aKpl. fLa
 P.fV OVV 7rEPL 
, , tI" " '" " Ò '" rr , 
KLV1]UfW
 fV aAAOL
 fLp1]Tat., EOI.KE - OVK fV a7raVTL xpovce 
À' .,. , " À' ( " À " À ,.. ' ò A,.' 
TE fLa fLvaL, aA at 7fOA at aTE fL
 KaL La'YEpOVual. T<p 


16. ')'tJlóp.
JlOJl Kb: ')'f:JlÓP.EJlOJl vulg. Ii. 8"-oJl] -rÉ"-f:LOJl Kb 1\1b TL ,),&.p 
Kb 20. 7] om. Kb Mb leal add. Kb 21. ð
 om. Kb 
 om. 
Lb Mb 22. leal T;; Xp/JJI'I' Kb: TOU XpðJlOV vulg. (fort. Tép XpðJl'fl seclu- 
dendum) 25. -yø.p om. Kb 29. ßað[(HCAJJI Kb Mb 31. lecd 
om. Kb Mb 34. lJl add. Kb 1174 b 1. ')'à.p om. Kb 206 


x. 4. 


v
 v " 8 "'
 ' ,,<< 
 .... 
" t .... 
5 HuEt, H7fEp TO 7f0 EV 7TOL Hu07fOLOV. TTJ
 17UOV1]
 u EV OT<eOVV 4- 
, , \ ,""
 
 "'I. ...<< 
I "... "i' , 
XpOV
 TE,'ELOV TO EtuO
. UTJAOV OVV WS' ETEpat T av ELEV aÀ- 
\ ' A ,.... rI'I. ' A '<< << 
 ' 
 'é Ò '''' 
ATJ WV, KaL TWl' OAWV TL KaL Tf ELWV TJ TJuOVTJ. uOçELE av 
.... " "" Ò ' 8 .... 8 " , 
,
 
TOVTO KaL fK TOV P.1J EV E:XE<T aL KLVEL<T aL MTJ EV Xpov<p, TJUE- 
<T8aL òÉ. rò yàp fV Tei> vvv õÀov TL. ÈK TOVTWV òÈ Ò
ÀOl1 KaÌ, 

, , À .... 'I.' , 
, "i' ,<<
, , 
10 OTL ov Ka W
 AEYOV<TL KtVTJ<TW TJ YEVE<TLV ELVaL nJV TJUOVTJV. ov 
yàp 7fåVTWV TavTa ÀÉYETaL, àÀÀà '!WV MfpL<TTWV Kal p.
 
H\ , 
, , <<, " , , 
, '" 
, , 
OAWV. OVuE yap Opa<TEW
 E<TTL YEVE<TL
 OVuE <TTLYP.TJ
 OVuE p.ova- 

 ,
" ' 8 " ,
" ,
, 
,<<
 " 
UO
, OV(Jf TOVTWV 011 EV KLV1]<TL'.) OVof YEVE(TL
. 011uE UTJ TJ(JovTJ
. 
4 H A & A ' 8 ' 
" ", 8 " , 
o ov y P TL. L<T TJ<TEW
 uE 7fau1]
 7fpO
 TO aL<T 1]TOV EVEPyOV<TTJ
, 5 
A ' 
 ' " .. 
 ' ", \ À ....<< , 
J5 TE Et.W
 uE TTJ
 EV ULaKELp.E:V1]
 7fpO
 TO KaA LUTOV TWV V7fO 
, " 8 ( .... , ''I. ' "" 
 ....<< A ' , , 
TTJV aLU TJULV TOI.OVTOV yap p.aAL<TT fLvat. uOKEL 1] TE ELa fVE:P- 
" Ò ' A ' , .... 
, i'" 8 ' 
 '" 
YELa. aVT1]V E EYELV EVEPYELV, TJ EV <p E<TTL, JJ.TJ EV (JLa'YE- 
, ) 8 '<<' 
, I
 'I.' ,,<<.., .... " 
pE:TW ,Ka EKa<TT1]V u1] f-JEATLUT1] E<TTW 1] EVfpYELa TOV apL<TTa 

 ' ", ,,<<"',.,
, ... 
(JLaKELJJ.EVOV 7fpO'.) TO KpaTL<TTOV TWL' 117f aVTTJV. aVT1] u av 
A ' v '<< ò ' ,..., v 8 ' , 
20 TE HOTan] ELTJ KaL TJ L<TT1]. KaTa 7fa<Tav yap aLU 1]<TLV f<TTLV 
<< 
 I << , 
, ,
, ' 6 '<< 
 ' 
, ( 
1]uOV1], OJJ.OLW
 uE Kat uLavOt.av KaL EwpLav, 1]UL<TT1] u TJ Tf- 
\ ' A ' 
,<< ......." "
 ' 
AELOTaT1], Tf ELOTaTTJ u TJ TOV EV EXOVTO
 7fpO
 TO <T7fOV(Jaw- 
" <<' " \....
}'" <<<<
" 
TaTOV TWV V7f allT1]V. TEAELOL u
 T1]V EVEpYfLav 1] 1](JOV1]. ov 6 
, " Ò ' , ,., << 
 ' \ .... , , , 8 ' 
TOV aVTOV E Tp07fOV TJ TE 1](JOVTJ TEAELOL Kat TO aLU 1]TOV Tf 
,<< -" 6 
.... v 
, ,
, << << , ,<< 
'?5 KaL 1] aLU 1]<TL
, CT7fOVuaLa OVTa, W<T7fEp OVu TJ VYLELa KaL 0 
, , <<, ".., .... f, 8 ' f' 
,v 
LaTpo
 OMOLW
 aLTLa EUTL TOV VYLaLVfLV. Ka EKaUT1]V u aL<T- 7 
8 H, << Ò ' 
 "" \ (cþ ' , <<, , 
1]<TW OTL YLVETaL 1] oVTJ, UTJ'\OV ap.Ev yap opap.aTa Kat, 
" '" <<
' ) 
....\ 
, 'r' ''I. ,
, rl 
aKOV<Tp.aTa ELvar. TJuEa. UTJAOV (JE KaL OTL jJ.aAL<TTa, E7fELuaV TJ 
v 8 
 , " " , " ,
, 
TE at.<T 1]<TL
 '[J KpaTL<TT1] KaL 7fpO
 TOLOVTOV fVEPYIJ" TOLOVTWV u 
" .... , 8 " , .... , 8 ' , , " << ò ' 
3 0 OVTWV TOV TE aL<T 1]TOV Kat. TOV aL<T al 1 0p.H'OV, aEL E<TTaL TJ OV1] 


6. 
'dpa. '1" &.JI fi'(1] Kb 17. 

 Kb Mb 18. IK&.lTT1]JI Mb Alex- 
ander Aphrod.: tKa.lTTOJl vulg. 

 Lambinus: ð
 codd. 19. {J7r' 
a.ÒT-IlJI Kb r : uq>' a.Í17"1lJ1 vulg. 22. fiÕ om. Kb 23. U7r' a.ln-1lJ1 
r: vfþ' a.Ú7"'hJl codd. 26. a.iT!a. flTTl Kb r: a.fTic{ 
icTL L b: lcrTiJl U'(Tia. 
Mb x. 4-5. 


207 


C' , ^ , '^ , \." 
8 v7T'apXOVTo
 YE TOV Tf 7T'OL'lJO"OVTO
 KaL TOV 7T'EL 0"0J.l El'0V. TEl\fWL 

, , " C C 
 , , C C 
It " a ' \. 
 ' 
uE T'l]V EVEpYfLav 'lJ 1]uov1] oVX W
 1] EçL
 EVV7T'apxovO"a, 1\1\. 
c, " ' À 'i' ,.., , c
, 
 
W
 E7T'Lyt.VOJ.lEVOV TL TE O
, OWV TOL
 aKJ.lawL
 1] wpa. EW
 

 ...' ,..., f) , 
 ." 
 ^ , , ^ ... 
av ovv TO Tf VO'l]TOV 'lJ aLO" 'l]TOV 11 OLOV uEL KaL TO Kpr.vOV 'lJ 
f)EWPOVV, gUTaL h, rj7 
l}fPYfíq. 
 
òov
. Ófloíwv yàp ÓVTWV Kaì 1175 a 
, "'\.\. \. ' " , " ,., f) ^ 
7T'pO
 al\l\'l]l\a TOV aVTOV Tp07rOV fXOVTWV TOV TE 7ra 1]TLKOV 
'^ ,.",'
, f) ^ '" ,
, 
9 KaL TOV 7rOL'l]Tl.KOV TaVTO 7rE'YVKf yt.VEO" aL. 7rW
 OVV OVuEL
 
^ 
'''' ..., , , " 6 ' , 
 
<TV
'EXW
 1}()ETaL; 'lJ Kap.VfL; 7raVTa yap Ta av pW7rELa au v- 
,. ^, ,.. " ...,
, C 
 , 
I , 
VaTEL <TtJVEXW
 fVfPYELV. ov YLVETaL ovv OVu 1]uov'lJ. E7T'ETaL yap 5 
..... , , " 5::' , 'v 
I 
" C I 
TlJ EVEpyELq.. EVLa uE TEp7rH Kawa oVTa, VO"TEpOV uE oVX OP.OLW
 

, ",.. '^ ' À c
, , 
ut.a TaVTO' TO P.EV yap 7rpWTOV 7rapaKE K 1]TaL 1] ut.avot.a KaL 

 , " " ... rI , .. "', I,. C 
ut.aTETaJ.lEVW
 7rEPL aVTa El1EPYEL, WCT7rEp KaTa T1]V O-y LV Ot. 
fp.ßÀl7rOVTE
, J.lETl7T'ELTa Ò' OV TOt.aVT'Y} 
 
vÉpYHa àÀÀà 
\. ' 5::' 'C c
 " ^ " e 
' 
10 7T'ap'Y}flEI\'Y}J.lEV'l]o uLO Kat. 1] 1}uOV1] aJ.lavpOVTat.. OPEYfU aL uE 10 
... C 5:: ^ , 6 ' 
 rf H' ^ /".... rf 
T1]
 1]uOV11
 OL'lJ ELYJ TL
 av a1i'az.'Ta
, OTL KaL TOV 
1]1} a7raVTE
 
'
' C 
, /". ' " , " "I ,^ 
E'YLEVTat.. 1] uf 
w1] EVEpYELa Tt
 EO"TL, KaL EKaUTO
 7T'fpL TaVTa 
, I , ... l<. , '\. " ^." C , , 
Kat TOVTOL
 EVEPYEL a Kat. p.al\t.O"T aya1i'q., OWV 0 P.EV J.lOVULKO
 
Tfi àKofi 1i'Ep
 Tà p.ÉÀ'l], Ó òÈ cþt.ÀoJ.lae

 TlÎ òr.avo{q. 7T'Epì Tà 
8 ' ,., 
, ' ^ \. ^ ,I C 5::' C 
 ' \. 
fWp'l]J.laTa, OVTW uE Kal T(ùV 1\0LTfWV EKaO"TO
. 1] u 1]UOZ.111 TEI\H- 15 
,.. " , "/".^
''''' , , '\. I .,. , 
Ot. Ta
 EVEpYHa
, Kat. TO 
)7V u1}, ov OpEyovTat.. fVI\OYW
 OVZ.' Kat. 
^ C 
 ... , 
 I \. ^ , (, ,/".... ( , v 
T1]
 1JUOV1]
 E'YLEVTat." TEl\fLOt yap EKaO"Típ TO 
1]V, aLpETOz.1 ov. 
11 n ' 5::' 
.. , C 
 .. 'r." C , f) 
 
, '/".^ , 
OTEpOV uE uLa T1]V 1]uoV1lV TO 
1/V aLpovp.E a 'lJ uLa TO 
1]V T1]V 5 
Cs:.' ',k' f) ' ,." /".^ f) "'" 
1]uOV1]V, a'YfLU W EV Típ 1i'apOVTL. UVVE
EVX aL P.EV yap TaVTa 

 I' , "
I f) . tI ..", 
'YaLVETat. KaL XWPLUP.OV OV uEXEU aL aVEV TE yap EVfpYELa
 OV 20 
I C 
 ' ...., , , \. ^ ( C 
 ' d Oe 
v. YLVETat. 1]uOV'l], 1i'auav TE EVEpyHaz. 1 TEI\EWL 1] 1JUOV'lJ. EV 

 ,., ,,.. v
 
 
 ' ",I ... v
 c
' ( , 
uOKOVUL Kat. T<:J EWH ut.a'YEpELV. Ta yap ETEpa T<:J ELuH V'Y ETEpWV 


31. TE scripsi: ')'
 Lb: om. vulg. 32. 7] post c:,s om. Lb Mb 34. Te 
add. Kb a.llT871T
)JI 
 "07]T
" Lb r 1175& L 7] fort. secludendum 
3. Ta.6T7] Mb 7. Ta.VTa. Lb M b 9. 

 ou Tota.6T7] 
"'p')'Eta. Kb: 
È 
(om. r) ou ')'l"eTa.t TOta.lrr7] 1] j"Ép')'Eta. L b r: 
'7] TOta.lrr71 l"Ép')'Eta. ou 
')'C:tETa.t Mil 16. 
Í1 Aretinus: 
'codd. 21. 7"e Lb: ')'àp Mb : 
Te ')'à.p Kb 208 


x. 5. 


olóp.
6a T
ÀHOVCT6at (of)Tw yàp cþalv
Tat Kal Tà cþVULKà Kaì 
, <<" .,. r,^ , Ò ' Ò ' cþ ' ", - \. 
Ta V7rO TEXV1J
, OLOV 

a KaL EV pa KaL ypa 1] KaL aYUAp.a 
, " , ^ ) c , 
, \,., , ... Ò 
2S KaL OLKLa KaL UK
VO
. OP.OLW
 u
 KaL Ta
 EVEpYELa
 Ta
 La- 
<þEpo'Úua
 T<:> EiÒEL inrò òLacþEpóvrwv ELÒEL TEÀELOVCT8at. òl.a- 2 
cþ , Ò ' c " ò ' " " , 6 ' \ 
EpOVCTL aL T11
 LaVOLa
 TWV KaTa Ta
 aLU 1]CTH
 KaL 
, , ., ÀÀ ' À ' "' ò 'f À ^ Ò ' c Ò ' 
aVTaL a 11 wv KaT EL O
. KaL aL TE HOVCTat 1] 1] oval.. 
,I. , Ò '''' ^ " ^ ^ 6 ^<< Ò .... f , 
'YaVEL1J av TOVTO KaL EK TOV CTVV
KELWCT at. TWV 1] ovwv EKa- 
,..., , II À ... 't',., , c 
3 0 CTT11l 1 T[7 EVEPYEl.q. 'fJv TE HOL. CTVvaVçEL yap T1]V EVEpY
l.aV 'fJ 
., , c Ò ' " \. À 'rl , \ ., t ß " 
OLKEl.a 1] ov1]. p.a^ ov yap EKaUTa KpLVOVCTL Kat. EçaKpL OVCTLV 
c 6 ' '" ò ...., ^.. \, c, 
01. P.E 'fJ OV1]
 
VEPYOVlJTE
, OLOV YEWPÆTPLKOL YLVOVTaL 01. xat.- 
pOVTE
 T
 y
WP.ETpEîv, Kal KaTavoovuLV fKaCTTa p.åÀÀov, 
f , Ò ' , c cþ À ' , cþ \. Ò I ,... " À 
OP.OLW
 E Kat. 01. t. OJ1.0VCTOL KaL L^OLKO OP.OL KaL TWV a - 
3S Àwv ÉKaCTToL È7rt.òLÒÓaUI.V El
 TÒ OlKEîov lpyov xalpOVTE
 aVT<i>. 
, t Ò ' f <<: Ò ' ' ò ' , l. ' ,.. 
uvvavçovCTL E aL 1] oval., Ta 
 uvvavçoVTa OLKELa. TOL
 
1175 be' Ò '" ., ò ",.... rl ,....,
 "s:.'" 3 
ETEpOL
 E T
 EL El. KaL Ta OLKELa ET
pa T
 Hu
t. ETL uE 
" ÀÀ " ,.., cþ ,., """,1.' <<, <<: Ò ' ., 
J1.a ov TOVT av aVEL1J EK TOV Ta
 a'Y ETEpWV 1] ova
 EP.7ro- 
Ò ' ....., , '" f' cþ ' À \. ., ò ... .... 
LOV
 TaL
 
VEpYELat.
 ELval.. ot. yap I. aV^OL (t VVaTOVUI. TOtS 
À I ,., , , ' À ^ " ÀÀ ' 
oyOL
 7rPOCTEXELV, Eav KaTaKOVCTWlTLV av OVVTO
, p.a 01.' XaL- 
S pOVTE
 aVÀ1]TLKfi Tij
 7rapo'ÚCT'YJ
 
VEPYE[a
. ÝJ KaTà T
V aVÀ'YJ- 
, '" c Ò " " À ' ." cþ6 ' f' 
TLK1]V OVV 'fJ OV1] T1]V 7TEPL TOV oyOV EVEpYELaV El.pEl.. op.ot.w
' 4 
Ò '''' ,.",... " ÀÀ ß ' r! rl , Ò ' 
E TOVTO Kat. E7rL TWV a WV UVp. aLVEL, OTaV ap.a 7TEPL VO 
., ,.. C 'C Ò ' , <<! ., , 
 \.' Ò 

VEPYlf 1] yap 'fJ LWV T'fJV ETEpav 
KKpOVH, Kav 7rO^V t.a- 
cþ , ,'c Ò ' 
 \. \.'" Ò '" ... , 
EPl1 KaTa T1JV 1] OV'YJV, p.UI\^OV, WUT
 p.1J EVEPYELV KaTa 
10 T
V ÉTlpaz 1 . òt.ò xalpOVTE
 ÓT
OVV ucþóòpa OV 7Távv ÒPWP.EV 
fTEpOV, KaL aÀÀa 7rOtOVP.EV ð.ÀÀOt.
 
plp.a àpEUKÓP.
VOt., oiov 
KaL Èv Toî
 (}EáTpOt.
 oi TpaYfJJ1.aTí(oVTE
, óTav cþavÀot. oi 
., /" I .... I ' À '" Ò ... ." Ò ' C , 
aYWVL
OP.EVOL WUt., TOTE p.a t.lTT aVTO pWULV. E7rEL 'fJ J1.EV 5 


24. 'ì'pa<þa1 r li'ì'aÀp.a Kb: à'ì'&.ÀJ.LaTa vulg. 25. .,.às post illEP'YElas 
om. Kb Mb 28. abTa1 Kb: a
at L b M1>: a
cu aln-a1 r 29. .,.WII ] 
T1]L TWII pro Kb: fort. 1r?J TWII 31. p.âÀÀoIIJ P.ÓIlOIl K b 1175 b 4. 
KaTaJCotJfAJUtll Kb Mb 10. 
tOpwp.o Kb 1\1.b 11. oToII om. Kb M
 x. 5. 


209 


., I 

 ,'c ß ,.., ,., " , , 
or.KHa 1]voVTJ 

aKpr. or. Ta
 
VEpYELa
 Kat XpOvr.WT
pa
 Kat 
ß À I ,.., 

" ÀÀ I À I 
 " À 
 À ' 
E Tr.OV
 7TOr.H, ar. v a OTpr.ar. vp.atvoVTar., vTJ OV W
 7T0 v 15 

" 
 , , 
., ÀÀ I 
 
, " ,., 
 
vr.ElTTalTr.v. lTXEVOV yap ar. a OTpr.ar. TJvovar. 7TOWVlTr.v 07T
p ar. 
olKELat ÀV7Tar.. 4>8EípOVlTr. yàp Tà
 fVEpYE{a
 aí oìKEîar. ÀV7Tat, 
.. ., , '.-1,. .,
, " ' À "" À 'I". 8 
OWV H Tee TO ypa't'EW aTJvE
 Kar. E7Tr. V7TOV 1] TO oyr.
ElT ar.. 
-, , , , , .-I,. ^
, ' À I I". À ,..." " 
o P.EV yap OV ypa't'Et, 0 v OV oyr.
ETar., V7TrJpa
 OV(J'TJ
 Tl}':ì 
" ß I 
, ,,,, , , I " 
EVEpYHa
. (J'Vp. ar.VH v1] 7T
pr. TrJ
 
VEpYHa
 TovvaVTr.ov a7TO 20 
TWV OlKfÍWV 
ÒOVWV TE Kal ÀV7TWV. OlK
îar. Ò' 
l(J"ìv ai È7Tì TV 
., I 8 ' 
" r 
, ' ÀÀ I 
 
 ,,, 

V
PYHq. Ka aVTTJV yt.vop.Evar.. at v a OTptar. TJvovar. Er.pTJ- 
,., À ' I " À I " .-1,. 8 I I 
Tar. on 7Tapa7T TJlTWV Tr. TJ1 V7TJ1 7TOWVlTtV. 't' HpOVlTt. yap, 
6 7TÀ
V OVX óp.oíw
. òr.a4>Epov(J'WV òÈ TWV ÈVEPYEr.WV È7TLHK
íq. 
Kat 4>aVÀÓTTJTr., Kaì. TWV p.Èv ai.p
Twv OV(J'WV TWV òÈ 4>EVKTWV 25 
" 
, , 
, 
 I" , 
 
 
 I 8 ' 
 , 
TWV v OvvETEPWV, op.otW
 
XOV(J't Kat ar. TJvovat. Ka fKalTTTJV 
, " , I 

 ' " 
,"',.., 
 I 
yap EVfpYEr.aV OtKHU TJVOV1] flTTLV. TJ P.EV OVV TlJ lT7TOVvatq. 
, '" I 

, ".-I,. ' À 8 ' " 
., 
OtKfta f7TtEtKTJ
. TJ vE TlJ 't'av l7 P.OX rJpa. Kar. yap ar. f7Tt- 
8vp.íar. TWV p.Èv KaÀwv ÈiTatvfTaí, ndV Ò' allTXpwv tEKTaí. 
, I 
,,..,, I r., ,,, 
 
 ' " , I 
otKEr.OTfpat v
 Tar.
 fVEpyEtah' at EV aVTar.
 TJvovat TWV OpE- 30 
t ....' ,
 I " ,,.. , '" 
çfWV. ar. P.fV yap vtWptlTp.Evat. fLlTt. Kat TOr.
 XPOVor.
 Kar. TV 
4>VlTEt, at òÈ lTVVEYYV
 Taî
 fVfpYfíar.
, Kaì àÒtÓptlTTot OVTW
 
,., ,,, ".-1,. ß ' " '" 
 ., , "

,.., 
W(J'T fXfLvap.'t'tfT 1]TTJ(J'tV Et TaVTOV f(J'TtV 1] fVfpYfLa Tn 1]vOVl1. 
, , " , 
 

 ,
, '" ,
,,, 8 ( " 
7 ov p.1]v fOr.K
 Yf 1] 1]vovTJ vtavor.a Hvar. OVv atlT 1JlTt
 aT07rOV 
yáp), àÀÀà òtà TÒ p.
 XWpí(flT8at 4>aívETaí Tr.lTt TavTóv. 35 
,., '" 
" ..I , 
 
 
 ' 
.-I,. , 
 ' 
 
WlT7Tfp OVV ar. fVfpYEr.at ETfpar., Kat ar. 1]vovar.. vr.a't'fpEt vE 1] 
", I, 
 .-I,. " 8 I , ." '''.-1,. I 
0." t
 a't'1]
 Ka apEWT1]Tt, Kat aK01] Kat OlT't'P1](J'r.
 YfVlTfW
. 1176 a. 

 , 
'
.-I,.' ,


 I , I 
 " 
OP.OLW
 v1] vta't'fPOVlTL Kat ar. 1]vovat, Kar. TOVTWV at 7Tfpt T1]V 

 , , 
 , , ÀÀ ' À 
" 
, '" 
, I". ' 
8 vr.avoLav, Kar. EKaTfpat a 1] WV. vOKEr. v ftvar. EKalTTee 
eeee 
, 

 ' , ,,., , " r, "., , 
Kar. 1]vovTJ or.KfLa, WlT7Tfp Kar. fPYOV. 1] yap KaTa T1JV EVfp- 
, , .-1,.' 
, 
' 8 " " '"".-1,. I 
, 
YHav. Kat f't' fKalTT<e ()
 Ewpovvn TOVT av 't'aVfL'Yj" fTfpa 5 


19. "Yd.p om. Lb r 20. 'T7]S pro Kb: 'Tàs vulg. 22. 
rp1}JI'TaL Kb 
l\f b r 29. alcrxpwJI ð
 Kb 1176& 1. KaOapuh1}'TL codd. 2. ð
 
Kb MlJ 


p 210 


x. 5-6. 


'p, 
 
 ' , , " 8 ' e ' 
 II ' À 
yap I. 7r7rOV ?lvOV?1 KaL KVVO
 KaL av PW7rOV, Ka a7rfp paK fL- 
, A,. ., " 
 
 À ' 8 " ÀÀ '" ,,.,
 
TO
 't'1JULV ovov
 crvpp,aT av f fU aL p,a ov 1] Xpvuov. 1}VLOV 
yàp Xpvuov Tp04>
 ÕVOL
. aí p,fV ovv TWV fT'pW
' Tcê frÔfL 

 A,. , ...", 
 ' '" ,"'., 
 A,.' " À '" 
VLa't'fpOVULV UÖfL, Ta
 vf TWV aVTWV aVLa't'Opov
 fV oyov fl.vaL. 

 AA ' 
 " ,." "'., 8 ' " 
10 vl.a aTTOVUL v ov UJ.ll.KpOV f7rt. Yf TWV av PW7rwv. Ta yap 9 
" , " '5::' À ,. , ,., , 
aVTa TOV
 p,fV Tfp7rf l. TOV
 uf V7rfL, Kat. Tots p,fV ÀV7r1Jpa 
, , ., ,.. 
, c: 
 , , A,. A ' " , A ' 
Kat. J.UU1JTa fO"TL TOL
 vf 1}Vfa Kat. 't't. 1]Ta. Kat. f7rt. y VKfWV 
ÔÈ TOVTO uvp,ßa[VfL. OV yàp Tà aVTà ÒOKf'i T<[) 7rVP'TTOVTL 
Kaf. T
 vyt.aíVOVTt., OVÔÈ 8fpp,ÒV fivat. TC:> ùu8fVf'ì Ka
 Tel> 
I 5 fVfKTt.K
. óp,oí.w
 òÈ TOVTO Kai f4>' fT'PWV uvp,ßaíVH. ÒOKfÎ 10 

,., rl ,. , '" 'A,.' '" 
 ' 
v fV U7TaUL TOt.S' TOLOVTOt.
 fLvat. TO 't'aLVOp,f.VOV Tee U7rOvvat.<r. 
.,
, '" À '" A ' 8 ' 
 '" ,,, 
, 
ft. vf. TOVTO Ka W
 f.YfTat. J Ka a7rfp vOKfL J Kat. fUTLV f.KaUTOV 
, 
" '
 8 '? '" ,C:
 \ .. 
p,fTpOV ?1 apfT1] KaL aya O
. 11 TOLOVTO
J Kat. 1}vovaL fLfV 
· 
 , A,.' ,

,.,... , , 
, 
av at. TOVTee 't'aLVop,fvaL KaL 1}vf.a OL
 OVTO
 XaLpH. Ta vf 
, 
 ,.... A,.' 

, ,
, 8 ' À 
20 TOVT<:> UVUXfp1] f.L Tee 't'aLVf.TaL 1}Ufa, OVufV avp,aUTOV. 7T0 - 
A ' , A,. 8 \ ' À '" ., 8 ' , f 
 ' 5::' , 
at. yap 't' opal. KaL vp,aL av PW7rWV yt.volJTaL. 1}vfa u OVK 
., ., AA " ,,., 
 , "'" r 
fUTLV J a a TOVTOL
 Kat. OVTW Vt.aKfLp,fVOt..;. Ta
 p,f.V OVV op,o- 11 
A ' ., ,
 " À 
 ., A,. , 
 
 '''' A ' 
oYOVp,fVW
 aLuxpa
 U11 ov WI) ov 't'aTf.OV ?Ivova
 fLvaL, 7r 1JV 
TO'i
 ÒLf.4>eapp,Évot.
. TWV ò' f7rl.fLKWV f.ivat. èOKOVUWV 7Toíav 
 
, A,.' '" ., 8 ' .. of,., "'., "5:: "' A 
25 TLVa 't'aTf.OV TOV av PW7rOV f.LVaL j ?1 fK TWV fVfPYf.Uf)V u1} OV j 
, ,,., 
 c:
 ' "" '" ,., , ... A ' 
TaVTaLI) yap f7TOVTat. aL 1}vovaL. HT ovv p,La fUTW HTf 7T HOV
 

 '" À ' , ,., 
, c:' A '" 

 
aL TOV Tf. f.LOV KaL lJ.aKapLOv avvpo
, at. TaVTa
 Tf f.LOVUaL 1}uo- 
, , A ' .,.., 8 ' 

 '''' 

, A ' 
val. KVpLW
 f.YOWT av av PW1íOV 1}vovat. fLvat., at. vf. OL7TaL 

, ' AÀ "',., 
 ., , 
Vf.VTfpW
 KaL 7TO OO"TW
, WU7rf.p aL fVfpyfl.al.. 
6 Elp1}p,Évwv òÈ TWV 7Tfpì Tà
 àpfTá
 Tf. Kat 4>LÀ{a
 KaL VI. 
r 
 , A ' "
 , , Ô A e '" ., 
, ' A 
1/vova
J OL7rOV 7Tf.pL fVVat.p,ovt.a
 TV7ree Lf. fLV J f7rf.Lv1] Tf. O
 
." ' 8 "'., 8 ' ., A ß '" 
, , 
aVT1]v TL fp,f.V TWV av PW7rLVWV. ava a OVUL V1] Ta 7rpOfL- 


7. l$vov Lb r 10. P.tKpÒV Lb: lTp.tKpoîs K b 11. 'T
p7rEt-1177ø. 30. 
íKavws om. K . 18. ã:'YaO&s scripsi: ð à:'YaO&s Aldina: à:'YaO&s codd. 
22. 'To6'Tots] fort. 'Toîs vel 'Totu,"OtS Kal 'Toîs oß'TW M b ðp.o^O')'ovp.
vas 
Mb r 30. 'TE om. Lb r 32. 

 Lb r x. 6. 


211 


1 I +." 
 A ' " 
,
, 
2 p1]J.J.tva UVVTOJ.J.WTfPOÇ av u1] 0 oyoç. f.l,7TOJ.J.fV V1/ on OVK 
lUTLv ltLÇ. Kaì yàp TC:> Ka8fvôovTL òLà ßí.ov 1J7rápxol. &v, 'eþv- 
TWV (WVTL ßí.ov, Kaì T<ê ÒVUTVXOVVTI. Tà J.J.lYLuTa. f.l Ò
 TavTa 35 
J.J.
 àpluKf.L, àÀÀà J.J.ûÀÀov flç fvlpyuáv TLva 8fTlov, Ka8á- 1176 b 
7Tfp fV TOLÇ 'IrpÓTfpOV fip1]TaL, TWV Ò' fVfPYf.LWV a
 J.J.lv fl(Ttv 
.. " '
"" 
'I\ 
 ' 8 ' 
, 
 " À 
avaYKaLal. KaL vI. fTfpa aLpfTal. aL vf Ka aVTaç, v1J OV 
r' , , 
 I " 8 ' 
, 
 " ' 8 ' , 
on T1]V fVvaLJ.J.OVLav TWI' Ka aVTaç aLpfTWV TLva fTfOV Kal. 
, "" 
'" ÀÀ ' 
 , , , 
, 
 , 
 I., ÀÀ ' , , 
OV TWV VI. a o. OVvfVOÇ yap fvvf1]Ç 1] fVvaLJ.J.OVLa a aVTap- 5 
8 ' 
, 
, " 
 " rf..' 'i' 
 ' , /':, " 
3 K1]Ç. Ka aVTaç v fLUI.V al.pfTaL a't' wv J.J.1]VfV f7TL
1}Tf.I,Tat. 
, , , I "'
,... 
" 
 " 
7Tapa T1]V fVfpYf.Lav. TOl.aVTat. v fwal. vOKOVUW al. KaT apf- 
, , t " À '"\ 
 " , '" 
 ' 
T1JV 7Tpaçf.Lç. Ta yap Ka a Kat. U7TOVvaLa 7TpaTTfW TWV vI. 
aVTà aí.pfTWV. Kaì TWV 'Irat.òLWV òÈ" at 1)ÒfLat." OV yàp Òl.' 
rI " 
 '" ßÀ ' ,." , '" " AÀ 
fTfpa aVTaç aLpOVVTal.. a7TTOVTaL yap U7T aVTWV J.J.a OV 10 

 'rf.. A '" , A '" " , ,,, , 
1] W't'f OVVTal., aJ.J.f OVVTfÇ TWV uwp.aTWV KaL T1]Ç KT1]UfW
. 
rf.. I 
, ", I 
 ,,,'
 
KaTa't'fVYOV(TI. v f7TL Taç TOl.aVTaç vt.aywyaç TWV fvvat.J.J.OVL- 
/"., 
 AÀ I 
, , " , , 
 '" 

OJ.J.fVWV 01. 'Ir0 01., vl.O 7Tapa TOLÇ TvpaVVOt.ç fVvOKLJ.J.OVUW 

, " I 
 "" À 'i' , 'rf..' 
01. fV TaLç TOl.aVTaLç vLaywyaLç fVTpa7Tf Ot.. wv yap f't'LfV- 
., I , rf.."" 

,,
, 
, , 
Tal., fV TOVTOLÇ 7TapfXOVUL u't'aç aVTovç 1]vfLÇ, vfOVTal. Vf TOI.OV- IS 

 ,,' ...,
 ,,, r,- 
" , , 
TWV. vOKf.L J.J.fV OVV fVvaLJ.J.OVLKa TaVTa uvaL vLa TO TOVÇ fV 

 I' , ., À ' /". ' 
, 
,,, '"' 
4 vVVaUTf.I,at.ç fV TOVTOLÇ a'Iroaxo a
uv, OVvfV v LCTWÇ CT1]J.J.fLOV 

 "I' . , , ., " 
 ' 
., , ,
, 
 '" 
01. TOLOVTOI. HCTW ov yap fV T<t> vvvaUTfVUV 1] apfT1/ OVv 0 vovç, 
, rf..' 'i' 
 
'" , , 
, , " 'i''' 
a't' wv aL lT7TOVval.al. fVfpYf.Lal.. OVv f.L ayfvCTTol. OVTOL OlJTf.
 

 
 "' À '" " À 8 I ." , , 
1JvOV1]
 fL I.KpI.VOV
 Kat. f fV fpWV f7T1. Ta
 CTWJ.J.anKa
 Kara- 20 
rf.. ' 
,,, , " 
 , ... , 
't'fVYOVlTW, vt.a TOVTO TaVTa
 OL1}TfOV aLpfTWTf.pa
 fwaL. KaL 
, 
 ,,
 ' , 
" , , " 
yap 01. 7TaLvf
 Ta 7Tap aVTO'S Tt.J.J.wp.f.Va KpaTI.UTa OWVTUL 
... " A 
, 
 " , 
, r' , 
fLvaL. fV oyov v1], WCT7Tfp 'IraLCTL KaL aVVpaCTI.V fTfpa <pat.- 
, ,., 'rf.. ' À ,." 8 ' ... 
5 VfTal. TLJ.J.La, OVTW KaL 't'av OL
 Kal. f7TLfLKfULV. Ka a7Tfp ovv 
ÀÀ ,,, " , 
 
 , , , ''''' 
 ' 
'Ir0 aKL
 up1]Tat., Kal. TLP.I.U Kal. 1]vfa fCTrL TU T<t> CT7TOVvaL<t> 25 


33. 

 scripsi: 
. codd. 34. <þVTOV r 1176 b 15. TOLOÓTl1JJlJ TOÓTWJI 
Lb 18. OÙ
' ó Lb: Ó 

 Mb: oM
 vel oM' ð r 
}) 2 212 


x. 6-7. 


'" ., 
, 
,
 " " tit 
 
To
aVTa OVTa. fKaUT
 v 1] KaTa T1]V Of.KfLav Eç
V a
pETW- 
, " '''' 
 ' 
,
 ", , , 
TaT1J fVf.pYELa, Ka
 T
 U7Tovva

 V1J 1J KaTa T1JV apfT1JV. OVK 6 
, 
 "" 
,
 ' "" " A If 
fV 7ra
vf.q. apa 1] fvUa
J.J.ov
a. Ka
 yap aT07TOV TO Tf O
 fLva
 

 " , 8 ' 8 ,.. ' ß ' 
7ia
v
av, Ka
 7Tpayp.aTEVf.U at Kat. KaK07Ta ELl' TOV LOV 

, ", r. ' 
I ,
, ,.. 
, 
30 a7TaVTa TOV 7Tar.
ELV XapLV. a7TaVTa yap W
 EL7TfLV fTf.pOV 

, 
, 8 A ' ,.. ,
 ' ' A ' ,., 
f.l'EKa ar.povJ.J.f a 7r 1]v T1]
 fVUaLJ.J.ovr.a
. Tf O
 yap aVT1]. 

 , r. 
 " ,.. 
 ,.... , , A ' 8 rh' \ 
cr7Tovva
fLV vE KaL 7rOVfLV 7Tar.uLa
 xapr.v 1] r. LOV "f'awfTaL Kar. 
À ' 
, , r 
,,., 
 , /': " A ' 
Lav 7rar.uLKOV. 7rar.
ELV v 07TW
 U7Tovva
l1, KaT vaxapur.v, 
' 8 "" 
,.., , ,,, c: 
,,
 
op W
 fXEW vOKfL. aVa7TaVUEL yap f.Or.Kf.li 1] 7rawr.a, avV1Ja- 
" 

 ,.. ,.., , 
, ,
, ' A 
35 TOVVTE
 vf. UVVEXW
 7TOVfLV ava7TaVUEW
 uf.OVTar.. OV v1] Tf O
 

 , , , ,tI "" , 
,.. 
, c: 
11771\ 1] aVa7ravcrL
. yr.Vf.TaL yap EVfKa Tq
 f.Vf.pYfLa
. uOKfL v 0 
f.vòaíJ.J.wv ßío
 KaT' àpfT
V fivaL. OVTO
 òÈ J.J.fTà U7TOVÒ

, 
àÀA' OVK fV 7TaLòÚj. ßf.AT[W TE ÀfYOP.EV Tà U7TovòaLa T(
V 7 
Yf.Ao[wv Kaì J.J.fTà 7ia
õr.â
, Kaì TOV ßf.ATíovo
 àfì Kaì 
, " 8 ' 
'" , f
'" 
S J.J.OpLOV Kar. av PW7TOV U7TOVuaLOTf.paV T1/V EVf.pYELav. 1] vE TOV 
ß A ' , " 
 ,,,,
, A ' , 
f Tr.oVO
 KpELTTWV KaL EvuaLp.ovLKwTfpa 1}V1]. a7TO aVUELE 8 
r' àv TWV uwp.aTLKwv 1jõovwV Ó TVXWV Kaì àvòpå7roÒOV OVX 
". ,.. , , ,
,
, ,
, , 
,
 
, 
1]TTOV TOV apL(jTov. Evuar.J.J.ovr.a
 v OVvH
 a
'vpa7Tou
 J.J.f.Tavr.- 

 ", ß ' ",,.. , 
 ,.., 
 
vwcrr.v, EL J.J.17 KaL r.ov. ov yap f.V Tar.
 TOLaVTaL
 ur.aywyar.
 1] 
, 
 " AA " ,.. "" , 8 ' , 
10 fvuaLJ.J.ovLa, a fV Tar.
 KaT apfT1JV fVfpYELar.
, Ka a7Tfp Kar. 
7ipÓTEpOV fip1JTar.. 
7 El Ò' fUTì.V 
 fVõaLJ.J.ov[a KaT' àpf.T
V fVfpYELa, EVÀOYOV VII. 
" , tf
' +. " "" .,
,.... 
KaTa T1]V KpaTr.uT1Jv. aVT1] v av EL1J TOV ap
uTov. ELTE v11 VOV
 
'" " " AA ... 
, , rh' 
 ,.." , c: ,.. 
TOVTO fLTE a 0 TL, 0 v1] KaTa "f'vcrr.v uOKfL apXELv KaL 1]Yf.
- 
8 ,,, " ' A "" 8 ' ., 8 ,.. 
 
IS cr ar. KaL fVVOLav fXELV 7Tfpr. Ka WV Kar. ELWV, ELTf ELOV OV 
\',., ,.., c:,.. ' 8 ' c:", 
KaL aVTO ELTE TWV EV 1]J.J.r.v TO fWTaTOV, 1] TOVTOV fVfpYELa 
, , " , , " +. 
 A "
 ' ,., 
KaTa T1]V or.KELaV apfT1]v EL1] av 1] Tf ELa fvvaLJ.J.ovr.a. OTt. 

 " ' 8 ,,, 
 A ' 
 ' ", +. 
, ,r. ') 
v fun fWp1]TLK1], ELp1]TaL. OJ.J.O OYOVP.fVOV vE TOVT av vO
ELEV ... 


2ï. 

.q cod. Par. 1417: 

.q Ob: 

 Lb Mb 28. 'Tb om. Mb 1177" 4. 
Kal 'TWJf P.E'Tà. L b x. 7. 


213 


fivaL Kaì Toî
 7rpÓTEpOV Kaì Tcf> àÀ1]8á:. KpaTíuT1] Tf yàp 
r' " t" ( " t " ", t", '''' 
aVT1] fU7W 1] fVfpYfLa KaL yap 0 vov
 TWV fV 11P.r.v, Kat TWV 20 
YVWeJ"TWV, 7rEpì &. Ó VOV
). ITL òÈ UVVfXfO"Tán]" OEWpfív [Tf] 
, 
 ' n "" ÀÀ "', t" , I 0 ' 
3 yap vvvap.fua eJ"VVfXW
 p.a OV 1] 7rpaTTfLV OTtOVV. OWJLf a 
TE òfîv 
ÒOV
V 7rapap.fp.îxOaL TV EvòaLp.ovíq., 
Ò{UT1] òÈ TWV 
" " "t " ,h' t À ' 
KaT apfT1]V fVfPYHWV 1] KaTa T1]V eJ"O'jJLav OJLO OYOVP.fVW
 
, I 
 ,.. " t ""- À ,h' n ,t
'" 
fUTW. vOKH yovv 11 't'L ouo'jJLa uavp.aeJ"Ta
 1]vova
 fXHV 25 
KaOapHÓT1]TL Kaì T<ê ßfßaíCf?, fVÀOYOV òÈ Toî
 flòÓUL TWV (1]- 
I t
/' 
 '''i' r' À ' " 
4 TOVVTWV 1]vr.w T1]V vLaywY1]v HvaL. 1] Tf fyOP.fV1] aVTapKHa 
, ' 0 " À ' 
 " '" , , , , 
7rfpr. T1JV fWp1JTLK1]V p.a r.eJ"T av H1J. TWV P.fV yap 7rpO
 TO 
1".'" I ',h' ,
, 't À ,
, 

1]V avaYKar.Wl' Kat eJ"0'jJ0
 KaL vr.KaLO
 KaL 01, Or.7rOL vfOVTaL, 
Toî
 òÈ TOLOVTOr.
 íKavw
 KfXOp1JY1JJLlvwv Ó p.Èv òíKaLO
 òfîTaL 3 0 
, 
 
 " O J 'i' t I 
 ' ,t I 
'üpo
 OV
 vr.KaL07rpaY1]ufL KaL P.f WV, OP.OLW
 vf KaL 0 uw- 
cþ , t , 
... '''' " ÀÀ rl t 
, ,h , 
pwv KaL 0 avvpfLo
 KaL TWV a WV fKaeJ"To
, 0 vf O"o't'o
 
, n' t' oj\. 
 I 0 '" 'rl 
 ,h I 
KaL KaU aVTOV WV vvvaTUL fWpHV, Kar. oeJ"Cf? av UO't'WTfpO
 
"i' " ÀÀ ß ' À 
'" ",., ÀÀ ' rl 
'!I, p.a OV' f TLOV v r.eJ"W
 eJ"VVfPYOV
 fXWV, a op.w
 
5 aVTapKleJ"TaTo
. òótaL T' àv aVT
 p.óvYJ ÒL' aVT
v àya7râ- 1177 b 
n ,
, , " ,..., " 0 '" ,. 
eJ"uaL. OVvfV yap a7r aVT1]
 yr.VfTaL 7rapa TO fwp1]uar., a'üo 
òÈ TWV 7rpaKTLKWv 
 7rÀEîov 
 fÀaTTOV 7rfpL7rOLovp.EOa 7rapà T
V 
"t 
... t,
 I' '" À '" "I' , 
6 7rpaçw. vOKH Tf 1] fvvaLp.ovr.a fV T'[1 eJ"Xo II fLVa,," a<TX o - 
À I 0 'rf À /I". ' À " rl" I 
OVP.f a yap wa eJ"X 0 a
wp.fv, KaL 7r0 EP.OVP.fV W fLP1]VYJV 5 
åYWP.fV. TWV P.fV ovv 7rpaKTLKwv àpfTWV Èv Toî
 7rOÀr.Tr.KOî
 
"''' ,.. À ,.. t , , t
"" 't 
1] fV TOL
 7r0 fP.LKOL
 1] fVfpYHa, aL vE 7rfpL TaVTa 7rpaçfL
 

 " " À .. t, À " À ""' 
vOKOVeJ"LV aeJ"Xo 01, Hvar., ar. P.fV 'ü0 fp.LKaL KaL 7raVTf WS' 
(OVÒf

 yàp aí.pfîTar. TÒ 7rOÀfP.fîv TOU 7WÀfP.fîv fVfKa, ovòÈ 
'üapaeJ"Kfvá(fL 7rÓÀfP.OV' òótaL yàp àv 7raVTfÀw
 p.LaLcþóvor; 10 
.. " ,h/ À À ' ,.. r' I \ 
TL
 HvaL, H TOV
 'jJL OV
 7r0 fP.LOV
 7rOLOLTO, Lva p.axaL Kar. 
cþÓVOL yíVOLVTO). IeJ"TL òÈ Kaì 
 TOV 7rOÀr.TLKOU åaxoÀo
, Kaì 


19. TE om. M') 
1. T' Kb: 
' vulg. 
Kb: '}'{VWVTQ.L Mb 


21. TE om. r 30. TWV 

 TOLOÓTWV Lb r 1177 b 
3. 7rpaICTLICWV K\': 7rpaICTWV vulg. 12. ')'lV7]TQ.L 214 


X. 7. 


'üap' aVTÒ TÒ 7roÀtTEVfCrOat TfEpt7rOLOVP.ÉV1] ÒVValTTElaç Ka
 TL- 
, "', ,
 I 
" , ,.. À ' 
 I 
fLaç 1] T1]V YE EVvatp.OVLav aVT<:> KaL TOr.Ç 7r0 LTaLç, ETEpa.V 
'" " À "l- ,/'; " 
 " À c: 
 I ... 
IS OVlTav T1]Ç 7T0 LTr.K1]Ç, 7]V Kar. 
1]TOVP.EV V1] OV Wç ETEpaV OVlTav. 
Eì Ò
 TWV fLfV KaTà Tàç àPfTàç 7rpátfWV a
 TfOÀLTLKaì Kaì 7 
À " ÀÀ ' ' 8 ' ...
, " 
TfO Ep.r.KaL Ka fL KaL MfYf EL 7TPOfXOVlTr.V, aVTar. v alTXo- 
À " À ",h' " 
, f' c: " 
or. KaL Tf ovç TLVOÇ f"f'tfVTaL Kat OV vI, aVTaç aLpETat fLlTr.V, 


, " "" 
"
,h' 
" 0 ' 
1] vE TOV VOV fVfpYfLa lTiiOvv17 TE vr.a"f'fpEW vOKfL EWp1]TLK1] 
... , 'f' , 
 ' , ,h I 8 ' À ' " , 
20 OVlTa, KaL Tfap aVT1]V OVvfVOÇ f"f'tElT aL Tf Ovç, Kar. EXfLV T11ll 


 , , , ( ,.,
, 't" , ) "" 
1]VOV1]V or.KfLav avn7 vE lTVVaVçfL T1JV fVfpYfLav , KaL TO aVTap- 

, , À ' ,,, c:, 8 I , ,., 
KfÇ V1] Kar. lTXO alTTtKOV KaL UTPVTOV wç av PW7r<:>, KaL OlTa 
" ÀÀ " I" '" ", 
a a T<e p.aKapt<:> a7rOvfp.fTar., Ta KaTa TaVT1]V T1JV fVfpYfLaz,' 
,h , ., c: À ' 
"
 ' ,., ... " , 
"f'atVfTaL OVTa. 1] TE fLa V1] fvvaLfLovta aVT1] av fL1] av- 
0 ' À ß " " ß ' f À ,
'" À ' , 
25 PW7rOV, a OVlTa fL1]KOÇ LOV Tf: ELOV. OVvEV yap aTf fÇ flTn 
" "'
 ' 
 
, " +. " ß ' I ... 
TWIJ T1]Ç EvvaLp.ovtaç. 0 vE TOLOVTOÇ av El.1] LOÇ KpELTTWV 1] 8 
, " 0 " ..." 8 " ,., ß I ' ÀÀ ' 
KaT av PW7rOV. OV yap lJ av PW7rOÇ flTTLV OVTW LWlTETar., a 
... 8 ,.. I , '" c:, ,., 
 ' 
 ,h' " " 
II fWV TL fV aVT<:> v7rapXEL o OlTOV vE vr.a"f'fpH TOVTO TOV O1JV- 
0 ' " , c: , , " "" ÀÀ ' I 
fTOV, TOlTOVTOV Kat 1] fVfpYELa T1JÇ KaTa T1JV a 1]V apET1]V. 
, 
, 8 " f " , , " 0 ,
'" ß ' 
30 fL v17 fLOV 0 VOvç 7fpOÇ TOV av PW7fOV, Kat 0 KaTa TOVTOV W
 
O ,.. ", 8 I ß ' "
'" 
fLOÇ 'üpoç TOV av PW7fr.VOV LOV. ov XP1] vf KaTa TOVÇ 7rapaL- 
" , 0 ' ,h ,.." 8 " ,
' 0 ' , 
VOVVTaç av pW7rLVa "f'POVfLV av PW7fOV OVTa OVvE V1]Ta TOV 
O ' ' ÀÀ ",rh'''' , 
, , 8 I r. " " 
V1]TOV, a f"f' OlTOV EvvEXETaL a avaTL
ELV Kat 7raVTa 7rOtEtV 
7rpÒ
 TÖ (ijv KaTà TÒ Kpd.TtlTTOV TWV fV aVT<j,j. EÌ yàp Kaì 
1178 ß T<:> õYK<e fLLKpÓV flTTt, ÒVVd.fLEt Kaì Tr.P.tÓTYJTt 7roÀv p.åÀÀov 
, f' 
 I (: 
, ... ,"',., "., 
7tUVTWV V7ffPEXEt. vO<<o:,fLf v av Kar. fLvat fKalTTOç TOVTO, EL7rEp 9 


,I ,,, " '" "" ,', 
TO KVPWV KaL aJ.J.EWOV. UT07rOV OVl' YLVOr.T av, fL J.J.1J TOV 
f " ß ' c:" ' ÀÀ ' " ÀÀ '\ 8 ' I 
avrov toV ar.por.TO a a TWOÇ a OV. TO l\fX fV TE 7rpOTE- 

 I ,,, , , ,,.. (' " ,h' , 
5 pov apfLOlTfL Kat VVv. TO yap Or.KELOV fKalTTce TV "f'VlTEL Kpa- 


20. Kal tXEUI T
V K b : tXEUI TE vulg. 21. olKE!avJ TEÀE[av olKE!av 
Kb Mb 22. 

 Mb à.JlfJpcfJ7rtJlOJl Lb r 23. Tà om. Lb 24. 
àvfJpcfJ7rwt Kb 28. 80"0Jl-29. TOO"OVTOJI Kb: 80"'I'--T00"0'"'I'vulg. 
1178" 1. 7rOt&-r1}Tt Kb 2. 
J om. Kb Mb É"KQ.O"TOf (-OJI r) EIJfQ.t Lb r x. 7-8. 


215 


VIII. 


'ff
 " 
, ,,., , 6 , 
'( , 
TLCTTOV KaL 1}VLCTTOV fCTTLV fKaCTTee. KaL T<f> av PW7r<f> V1J 0 KaTa 
, ,., ß ' " ,., ' À " 6 .,.", 
TOV vovv r.o
, fL'üfp TOVTO fJ-a LCTTa av pW7rO
. OVTO
 apa KaL 
fvÒaLfJ-ovfCTTaTo
. 
^ ' 
, 
 "" ÀÀ ' , 
, , 8 
ufVTfpW
 v 0 KaTa nlv a 1Jv apfT1}v. aL yap KaTa 
, " , 6 ,
, , " 
,., " 
TavT1]v fVfpYfLaL av pW7rLKaL. vLKaLa yap KaL avvpfLa KaL Ta 10 
" ÀÀ ' "" " ÀÀ ' À ' , 
a a Ta KaTa Ta
 apETa
 'lrpO
 a 17 OV
 'lrpaTTofJ-fV fl' 
À ' " ,'t ,,, 
CTvva A aYfJ-aCT I, KaL xpfLaL
 KaL 'lrpaçfCTL 7ravTOtaL
 fV Tf 
,., ' 6 
 ,., " 
, ,.,
, '" 
TOL
 7rU fCTL vLan7poVVTf
 TO 7rperrOV fKaCTTCf> " TaVTa v fLl'aL 
rk ' " 6 ,,, 
, , ß ' " 
2 'YuwfTaL 7raVTa av pW7rLKa. fVLa vf KaL CTVfJ- aLVfLV a7rO 
,." 
,.., ÀÀ ' ,., 6 ,., ' 6 
TOV CTWJJ.aTO
 vOKfL, KaL 7rO a CTVVeeKfLWCT aL TOL
 7ra fCTLV IS 
3 
 TOU 1í8ov
 àpET
. CTvvftfvKTaL òÈ Kaì 11 cþpÓV1JCTL
 TV TOU 
" 8 ' ,., 'r' ,., rk' " 
,,, rk 
1] OVS' apfT'[J, KaL aVT1J Tl1 'YpOV1}CTfL, fL7rfp aL fJ-fV T1}S' 'YPO- 
, " "' 8 ' , , , ,
" 8 ' 
V1}CTfWS' apxaL KaTa Ta
 1} LKaS' fLCTLV apfTaS', TO v op OV 
,., ' 0 '" "rk' , 
, 'i' , 
TWV 1} LKWV KaTa T1}V 'YpOV1JCTW. CTVV1JpT1]J1ÆvaL v aVTaL KaL 
,., ' 0 ", 0 
'1' 

,,.., 0 ' , 
TOtS' 'Ira fCTL 7rfpL TO CTVV fTOV av fLfV. aL vf TOV CTVV tTOV apf- 20 
, , 8 " 
 ß ' 
,
 " '
'5:: 
Tal, UV pW7rLKaL" KaL 0 LOS' v1} 0 KaTa TaVTaS' KaL 1} fVvaL- 
, 

, ,.,,., , ,." " ,., 
fJ-OVLa. 1J vf TOV VOV KfXWP'CTP.eV1J" TOCTOVTOV yap 7rfpL aVT?}') 
4 flp
CTOW. òLaKpLßwCTaL yàp P.f'itOV TOU 7rpOKfLP.fVOV fCTTlv" òótfLf 

, 
 ,,,,, " , ,"" , " À 
 ,., 
v av KaL T?}S' fKTOS' xop1]YLaS' f7TL fJ-LKpOV 1} f7r f aTTOV vfL- 
CTOaL TijS' 
OLKij
. TWV p.Èv yàp àvaYKaíwv àp.cþo'iv XPfía 25 
Kal ft ïCTOV fCTTW, fl Kaì p.áÀÀov ÒLa7rOvf'ì 'lrfpì TÒ CTwp.a ó 
À ' 'r' ,., "" 
 rk' 
7r0 LTLKOS', KaL OCTa TOLaVTa. JJ.LKpOV yap av TL v La'YfpOL . 
, 
, " , À ' 
, ,.", ' À 0 ' 
7rpOS' vf TaS' fVfpYfLaS' 7r0 v vWLCTfL. Tee P.fV yap f fV fpLee 

 , , ", " À 0 ' ,,., 
vf1}CTfL XP1Jp.aTWV 7rpOS' TO 7rPUTTfLV Ta f fV fpLa, KaL TCf> 

 ' 
, , " 
, ( 
 , ß À ' ,,
 À 
vLKaLCf> V1J fLS' TaS' aVTa7rOvOCTfLS' aL yap OV 1}CTfL
 av?} 01" 3 0 
7rpOCT7rOLOUVTaL òÈ Kaì oi fJ-
 òíKawL ßOVÀHJ'OaL ÒLKaL07rpuyE'iv) , 
,., , 
 , 
,
, ." À ,.., ,., " 
Tee avvpfLee vf vvvap.fW
, fL7rfp f7rLTf H TL TWV KaTa T1}V 


9. KaT' aVT
W Lb r 10. Tà. add. Lb l
L (J'VJl7JPT7JJ.l.ÉJl7J 
' alYraîs 
Kb 21. KaT' aVTà.s L') 23. 
ipl}(J'8CA) Aretinus: 
'(p7JTaL codd. 
àKpL!3w(J'aL Kb .,.à.p] 

 codex Victorii 24. 
7rl]'" i7rl Kb Mb 27. 

La<Þ'pHJI Kb 28. CTVJl
LOlCT
L Kb 32. T
JI add. Kb 216 


x. 8. 


, I \" I rh ' t' ,.., 
 " À " of. 
apET1}V, KaL T<e UW'jJpOVL EçOVULaS'. '1TWS' yap V1] oS' EUTaL 17 
... of. " " À \ ' rh ß "" , 
OVTOS' 11 TWV a I\.WV TLS'; ap.'jJLu 1]THTaL TE '1TOTEpOV KVPLWTE- 5 
" , "c: , ... c: 't c: , , rh ,., 
35 pov T11S' apET1]S' 1] '1TpOaLpEuLS' 1] aL '1TpaçELS', WS' EV ap.'jJoLv 
b" \ 
" À 
 " À c: , , rh""''' ,
 ' 
1178 OVU1]S'. TO v11 Tf ELOV v1] OV WS' fV ap.'jJOLV av EL1]. 7rpOS' vE 
, , t ÀÀ " 
" ,,.,,,, , /". r,> , 
TaS' 7rpaçfLS' '1T0 WV VELTaL, KaL OU<e av JJ.fL
OVS' WUL KaL 
ÀÀ ' À ' ... 
 ' 8 " , 
,,, , 
Ka LOVS', 7r ELOVWV. Tee vE EWPOVVTL OVvfVOS' TWV TOLOVTWV 6 
I " , , , ÀÀ ' c: ,,, " ,
" 
'1TpoS' YE T1]V fVfpYELaV xpELa, a WS' EL7rELV KaL Ep.7rOvLa fUTL 
I ' 8 ' ?
,,, 0 " ' À ' r::. 
5 7rpoS' YE T1]V EwpLav. 11 v av pW7roS' fUTL KaL 7r fLOUL UV
IJ, 
c:" , '" , I 
 ' 1'" , 
aLpfLTaL Ta KaTa T1]V apET11V 7rpaTTEW. Vf1]UETaL ovv TWV TOLOV- 
, " 8 ' 0 c:
, À "
 ,,., 8 
TWV 7rpOS' TO av PW7rEVEU aL. 1] vE Tf fLa EVvaLp.OVLa OTL E6Jp1]- 7 
, ", I " " 8 ... rh' ' 0 ' 
TLK1] TLS' fUTLV fVfpyELa, KaL fVTfV EV av 'jJaVEL1]. TOVS' EOVS' 
, ' À c: À ' rh " , 
 , "i' 
yap jJ.a LUTa V'1TfL 1]'jJajJ.EV fJ-aKapwvS' KaL fvvaLp.ovaS' EwaL. 
't 
, , ,,, ",., I ' ò 
10 7rpaçfLS' vE 7rOLaS' a7rOVELp.aL XPfWV aVTOLS'; 7rOTEpa TaS' 1.- 
, ,\ À " rh" ÀÀ ' , 
KaLaS'; 1] YE 01.01. 'jJaVOVVTaL uvva aTTOVTES' KaL 7rapaKaTa- 
0 ' , 
 
 ' , ,., "' ÀÀ \ , , 
, * 
1]KaS' a7rOvLvOVTfS' KaL oa-a TOLaVTa; a a TaS' avvpELOvS' * 
V7rOfJ-fVOVTaS' Tà cþoßEpà Kal KWÒVvEvovTaS' ÕTL KaÀóv; 
 
, ' À 8 ' , Ò ' Ò ' " 
", " 
TaS' E fV EpWVS'; TLVL f WUOVUW; aT07rOV v EL KaL EUTaL 
,,,, " " C:
"rh 1,\ '" 
15 aVTOLS' vop.La-p.a 1/ TL TOLOVTOV. aL vE UW'jJpOVfS' n av ELEV; 
....rh 'c:" ,."" rh' À ' e I 
1] 'jJOpTLKOS' 0 E7raLVOS', OTL OVK fXOVUL 'jJav as' E7rL vp.LaS' ; 

 t" Ò ' I rh' ,... , " 't' 
VLEçLOVUL E 7raVTa 'jJaWOLT av Ta '1TEPL TaS' 7rpaçfLS' fJ-LKpa 
\ , I t 0 " , ÀÀ ' '/"." I c: À ' rh 
Kat avaçLa EWV. a a p.1]V 
 1]V YE 7raVTES' V7rEL 1]'jJalTL!' 
aVTOVS' Kaì fVEPYfÎ.V lipa. ov yàp ò
 Ka8EvòfLv cfJU7rEp TÒV 
, E 
 I " 
, /"." ,... I , rh I ,,
 ' 
20 
vvvp."wva. T<e V1J 
WVTL TOV 7rpaTTELV a'jJaLpovp.fVOV, ETL vE 
p.âÀÀov TOV 7rOLEÎV, T{ ÀEt7rETaL '1TÀ
v OEwpta; cZUTE 
 TOV OEOV 
, I , Ò rh' 8 ,..." , 
fVEpYfLa, fJ-aKapLOT1]TL La'jJfpOVlTa, fWp1]TLK1] a
. EL1]. KaL 
" , e ' Ò ' C:, "
 I 
TWl1 av PW7rLVWV 1] 1] TavTl1 UVYYEVfUTaT1] EvvaLp.OVLKWTaT1]. 
U1]jJ.fÎ.OV òÈ Kaì TÒ jJ.
 P.fTfXELV Tà ÀOL7rà (<êa fvòaLp.ov[aS', 8 


34. 
È Lb: 
'Î'
 r 1178 b 6. 'TÒ ì\lb r 'T
V add. Kb 12. gO"a] 
Sera 
ÀÀa Lb r post àV
pE{OVS excidisse non nihil videtur 13. {nro- 
,.dvov'Tn Kb 15. at Lb: 
l vulg. 18. Î'
 Coraes: 'T
 Kb Lb: om. 
Mb r 20. 
È Heliodorus 21. 8
CA)plas Lb r 23. 

 
v f:'(7J .q Kb x. 8. 


217 


Tij
 TOLaÚT1J
 ÈVfpYfía
 È(]'Tfp1Jp.Éva TfÀf[W
. Toî
 p.Èv yàp 25 
() "tf f ß ' , "'
, , 0 ' 'rk' ,., 
EOt
 a7ra
 0 LO
 p.aKapLO
, TOL
 v uv pWüOL
, f
 O(]'OV 
f " ,., , , , f' ,.,
, " ÀÀ 
op.ol.wp.a TL T1J
 TOl.aVT1J
 fVfpYfl.a
 V7TapXfL. TWV v a wv 
/': ' , 
, ,
 "" 
 , ,
,., '" 8 ' J,#,.' 

cpwv OVvEV fVvaLp.OVEL, f7TELv1] oVvap.ll KOLVWVfL fWpl.a
. ..
 
,., 
,
 ' f 0 ' ,t, 
 ' '9 "' À 
O(]'OV v1] vLaTfLVfL 1] fwpLa, Kat. 1] fVvaLp.OVf.a, KaL Ol.
 p.a - 
À t' ' 0 '" "
 " , , ß 
ov V7TapXfL TO fWP fI. V, KaL EVvat.p.ovfl.V, OV KaTa (]'vp. E- 3 0 
ß ' , ÀÀ ' " 8 ' ,., , 8 ' f' , 
1JKO
 a a KaTa T1]V fwpLav. aVT1J yap Ka aVT1]V TI.p.I.a. 
,., , " +- t'
 ' 0 ' 
W(]'T EL1J av 1] fVval.p.OlJI.a EwpLa TL
. 
9 ðf
(],EL òÈ Kaì Tij
 ÈKTÒ
 EV1Jp.fp{a
 àVOpW7Tcp ÓVTL. ov yàp 9 
" t A' " 0 "" ÀÀ ' 
,., , , ,., 
aVTapK1J
 1] ,#)V(],L
 7TpO
 TO fWpEl.V, a a vEl. KaL TO CTwp.a 
t, 'rk' \, À ' 0 ' t' 
VYLaLVEI.V KaL TpO
1]V KaL T1]V OL7T1]V fpa7TEt.aV v7TapXfLv. 35 
, , " ÀÀ ,., , , À 
, 8 ' , 
 
ov p.1JV OL1JTfOV YE 7T0 WlJ Kal. p.fya wv Vf1]crfcr aL TOV fVvaL- 1179 a 
, ", 
, " ,."" 0 '" 
P.OV1} (]'OVTU, EI. P.1] fVvfXfTaL aVEV TWV fKTO
 aya wv p.a- 
Kápwv E'[vaL. ov yàp Èv TV V7TEpßOÀfi TÒ aVTapKf
 ovò' 
 7Tpâ- 
t 
 ,
, , , " ,." 0 À ' , 
10 çl.
, uvvaTOV uf Kal. P.1J apxovTa Y1]
 Kal. a aTT1J
 7TpaT- 
, À ' \", ,
" " , 
TEI.V Ta Ka a. Kal. yap a7TO P.fTpLWV vVVULT av n
 7TpaTTHv 5 
, , , , ( ,., 
'" ,
,." ,., f"
 '" 
KaTa T1]V apET1]v TOVTO v E(]'TU' I.uHV fvapyw
. 01. yap (,vLW- 
Tal. TWV òvvacrTwv OVX 
TTOV ÒOKOV(]'L Tà f7Tt.fLKij 7TPd.TTELV, 
1. \ À ' , ,.. ÀÀ ) t , 
 ' ,., 0 ' t' " 'f 

 a KaL p.a OV. I.KavOV vf To(]'av V7TapXELV. f(]'TaL yap 0 
ß ' ,
, ,., ", ",., , 
 ' À 
11 w
 EVuaLp.wv TOV KaTa T1]V apET1]v fVfPYOVVTO
. KaL 
o WV 

' , ,
, " , rk' À '" , , 
vf TOV
 EVvaLp.ova
 I.CTW
 a7i'E
al.VETO Ka W
, El.7TWV P.fTpl.W
 10 
" , , , , 
 ' , 1 \ À 0 ' t 
TOl.
 fKTO
 KfXOP1JY1JP.fVOV
, 7TE7TpaYOTa
 uE Ta K
 L(], ,W
 
<rfTO, Kaì. ßEßLWKÓTa
 crwcþpÓVW
. ÈvòÉXETaL yàp P.ÉTpLU 
, , 
 
" tI 
, " A t' , 
KfKT1JP.fVOV
 7TpaTTEl.V a vEl.. fOLKE uE KaL . vaçayopa
 ov 
À ' ,
, 
, f À ß "" , ,
, , , ,., 
7T ovcrwv OVvE vvvacrT1JV V7TO a fl.V TOV EVVal.p.ova, El.7TWV OTL 
, of\. 8 ' " " rk'" ÀÀ " ?' 
OVK av avp.acrEl.EV EL TI.
 aT07rO
 
aVH1J TOl.
 7T0 OL
. OVTOL 15 
" "", ' 0 ' , rk 
12 yap KPl.VOV(]'L TOI.
 EKTO
, TOVTWV al.(]' avop.EVOl. p.ovov. CTVJJ.
W- 


31. KaT' aÙT
]II Kb 
KpCon OÙ
' al 7rpd
HS Mb 
Mb 11. Tc\ om. Kb 
oTó., T
 coni. Lambinus 


11791\ 3. 7rpâ
ts Kb: KpClTtS oùõ" 1] 7rpâ
ts Lb r: 
4. lipXOJlTaS Lb r 6. KaTà] Tà KaTe); 
KdÀÀtlT(f, &Is] KdÀÀtlTT" Kb r 12. r;
TO] 218 


x. 8-9. 


,.. Ò ' À I , I 
 "" A,. "" 
 't t 
VELV 1] Tors OYOL
 EOLKalTtV at TWV lTO
WV UOçaL. 7r lTnv 
, l' " "'" " 
, , A 8 " ,.. 
J.lEV OVV Kat Ta TOtaVTa EX EI. Tt.va, TO u a 1J E
 E
' TOIS 
,.., """ ,,, ß ' I " 
7rpaKnKOrs f K TWV EPYWV KaL TOV LOV KpI.VETat" EV TOVTors 
, , , ,.. 
, , " , \ ,,, 
20 yap TO KVpWV. lTK07rEl.V u1J Ta 7rpOEt.p1Jp.Eva XP1] E7rt Ta Epya 
\ , ß ' A,.' '
I , ,.." 
KaL TOV LOV 'YEpOL'Ta
, KaL (J"VVqUOVTWV J.lEV TOLS' EPYOL
 
, Ò ' 
 A,. , 
, À I 
 A ' t 
, , 
a7rO EKTEOV, uLa'YwvovvTWV uE oyovS'V7rO 1}7rTEOV. 0 uE KaTa 13 
", "" , '" 8 ' ,
 , " , 
VOVV EVEPYWV KaL TOVTOV Epa7rEVWV Kat uLaKEl.J.lEVO
 apLlTTa Kat 
8 cþ A ' " " " À "', e 
EO I, ECTTaT()
 EOLKEV. EL yap TL
 E7rLJ.lE Eta TWV av PW- 
, 
' 8 '" I rf 
 '" \ V 
, " À 
25 7rLVWV V7rO EWV ytVETaL, WlT7rEp uOKEI., K!1L ELY] av EV 0- 
I " "",, , ( '" 
yov xatpELV TE aVTOV
 T
 apLlTT
 KaL lTVYYEVElTTaT
 TOVTO 

,... ,,
 "' ) , " "" ' À '" , 
u ai' El.f} 0 VOV
 KaL TOV
 aya7rWVTa
 p.a LlTTa TOVTO Kat TL- 
1J.WVTa
 ÙVTEV7rOLEí'V W
 TWV cþlÀwv aVToí'
 f7rLJ.lEAOVJ.lÉVOVO; 
, , lI"" ' A "'" ,., 
,' ,... 
KaL op'JW
 TE KaL Ka W
 7rpaTTovTa
. on uE 7raZ'Ta TaVTa 
"" A,. ,... ' À 8 ' 
, ", '" A 8 cþ A ' " 
30 T<p lTo'Y<r 1J.a L(]" v7rapXEL, OVK aoYJ OV. EO I, ElTTaTO
 apa. 
, "
,,, "
 I . rf +. rf ., 
TOV aVTOV u El.KO
 Kat EvuatJ.lOVElTTaTOV W(TTE Kav OVTW
 ELf} 
t cþ ' ' À ' , 
 I 
o lTO O
 J.la LlTT EVuaLp.wv. 
'it A ' 1" , , ,,...,,...,, 
 ' 'A,. X 
P ovv EI. 7rEpL TE TOVTWV KaL TWV apETWV, ETL uE KaL 
L- I . 
"\, 't
,... t ,... J/ ,... I ' À " 
^La
 KaL 1]uov1]
, tKaVW
 El.p 1J Tal, TOt
 TV7rOL
, TE O
 EXHV 
, " , .,. 8 ' À ' ,., , ,... 
35 OL1}TEOV T1]V 7rpOaLpElTLV; 1] Ka a7rE(> EYETaL, OUK Ea-nv EV TOLo; 
,.. ' A ' 8 ,... tl ,,... ' ÀÀ ' 
1179 b 7rpaKTOL
 TE O
 TO Ewpf}CTaL EKalTTa KaL yvwvat, a a 

 \ À " ", 
 ' 
 ' " "" 
 , , 
p.UJ\. OV TO 7rpaTTELV aVTa. OVuE u'tl 7rEpt apfT1]
 LKavov TO 2 
,
 I , ÀÀ ' " ,,... e ' 
 II " ÀA 
ELuEvat., a EXELV Kat XP17lT aL 7rELpaTEOV, 1] EL 7rW
 a w
 
, e \ I 8 " l' ";' 
 A I " , 
aya 01. YLVOJ.lE a; H J.lEV ovv f}lTav 01, OYOL aVTapKEL
 7rpoS' 3 
, ,... , ,... ÀA '''' 8 ' , ' À 
 
5 TO 7rOtf}lTaL E7rLELKEI.

 7r0 OU
 av 1J.LlT OV
 Kat 1J.Eya OV
 uL- 
i " cþ " û , '''
 +., , 
Ka w
 E EpOV KaTa TOV ÖfOYVLV, KaL EuEL av TOVTOV
 7rOpLlTa- 
lT8aL. l'VV òÈ cþatvovTUL 7rporpÉ"'alT8aL p.Èv Kaì 7rapop1J.
CTat 


10 


18. 'TÀ om. Kb 19. 7rpalC'Toîs Lb 20. ð.q Kb: ð
 vuJg. 21. f7rL- 
cþlpov'Tas L b r 24. rOLl'
v 
TvaL. 
l L b r tr.vfJpcfnrwv Kb 26. leal] 
leal 'Tfi> Lh Mb 30. fJ
OfþLÀ'(J''Ta'Tov K b Mb 31. 
. om. Kb Mb 33. 
"TE om. Kb Mb leal post 

 om. Kb r 1179 b 4. Î'LVo[fL
8a Kb r 
5. Ji-f'y&.J...ovs om. Kb x. 9. 


219 


" , ,., \ {J ' " 'i' {J , " , ,(. 
TWV VfWl' TOV
 fAfV fpLOV
 taXVftV, 1} O
 T EVYfVf
 Kat W
 
àÀ1J(Jé.J
 cþtÀóKaÀOV 7rOL
(]'aL àv KaToKcfJxtJJ.OV ÈK rij
 àpfTij
, 
TOÙ
 o
 7rOÀÀOV
 àòvvaTfÎv 7rpÒ
 KaÀOKo.ya(J[av 7rpoTpbþa(]'{Jat.. 10 
A " A,. , ' 0 " (J "., \ \' A,. ' ß ' Ò ' , , 
':t OV yap 7rf'YVKa(]'tV al. 01. 7TH apXfLV aAAa 'YO ee, OV a7rf- 
(J "A,.'\ Ò ' , , , , À \' Ò ' , 
Xf(]' at TWV 'YaVAWV t.a TO atOXPOV a Aa ta Ta
 TLJJ.W- 
, , (J ,
" ", (. 0 ' 0 ' , 
pl.a
. 7ra fI. yap 
WVTf
 Ta
 otKfl.a
 1} ova
 tWKOV(]'L KaL 
0 ' r,- ".. tI A,. , 0 "" , \ ' 
t. WV aVTaL f(]'OVTaL, 'YfVYOV(]'L f Ta
 aVTtKfLJJ.fva
 AV7T9S, 
" 0 ' \... ,t ., \ {J " ( Ò ' , Ò ' tI tI tI 
TOV f KaAOV Kal. W
 aA1J W
 1} EO
 OV fvVOtaV fXOV(]'LV, aYfv- 15 
", ' ò " ,.... \' (J , , 
5 (]'TOt OVTf
. TOV
 11 TOLOVTOV
 TI.
 av AOYO
 JJ.fTappv JJ.L(]'at.; OV 
, ".. , "", t' <x ,., \ " " " 8 \ 
yap OLOV Tf 1] OV pq.uLOV Ta fK 7raAaWV TOI.
 1/ f(]'t. KaTfLA1JJJ.- 
, \' ,...." 0 ' II ." , , 
JJ.fva Aoyee JJ.fTa(],T1](]'aI.. aya7TY}TOV t(]'W
 f(],TtV fI. 7raVTWV 
t , Ò '''''' " 0 " , (J \ ' ß 
V7rapXOl..'TWV I. WV f7rtfl.KfL
 OKOVJJ.EV YLVf(]' at, JJ.fTaAa 0(,- 
" .,,, , (J 0 " {J ' II t..' A,. , 
6 JJ.fV T1]
 apfT1}
. YWf(]' aL aya OV
 OLOVTaL 01. JJ.EV 'YV(],fL 20 

 Ò ' " {J 
 <X' oò '" " ... "A,.' 0 "\ (. 
01. f fL 01. uf I. aXl1. TO JJ.fV OVV T1}
 'YV(],fW
 1}AOV W
 
OVK Ècþ' 
JJ.'iv v7TápXfL, àÀÀà õtá Ttva
 (Jda
 alT[a
 Toî
 W
 
' À (J " , , t' t 0 ' \' ,(. 0 Ò ' , 
a 1] W
 fVTVXf(]'I.V v7rapxfI.. 0 f AOYO
 Kal. 1] I. aX1J JJ.11 
, , .,,., ".1\.\' 0 " Ò ' (J ,... 
7rOT OVK fV a7ra(]'tV I.(]'XVfI., UI\.Aa H 7rpO I.fLpya(]' aL TOL
 
f8f(],1. T
V TOU àKpoaTou 'o/VX
v 7rpÒ
 TÒ KaÀé.J
 Xa(pfLV Ka
 25 
7 JJ.L(],E'iv, W(]'7rfP y
v T
V (JpÉ'%v(]'av TÙ (]'1fÉpJJ.a. ov yàp àv 
." \ ' " '<x'''', t , ' (J 
aKOV(]'fLf AOYOV a7rOTpf7rOVTO
 OVu av (],VVfl.1} 0 KaTa 7ra O
 
{wv. TÒV 0' Of)TW
 lxovTa 1fé.J
 oióv Tf /J-fTa7Tf'i(]'Ut; õÀw
 T'. 
, 0 ,... \ ' t, " 8 ., \ \ ' ß ' 0 ,... 0 ' , 'i' {J 
8 OV OKfI. Aoyee V1fHKfl.V TO 1fa O
 aAAa I.q.. fL 1] TO 1] O
 
7rPOV7råPXfLV 7rW
 OlKfÎoV T

 àpfT

, (],TÉpyOV TÒ KaÀòv Kat 3 0 
ôvaXEpa'ivov TÒ alOXPÓV. ÈK vÉOV õ J àywy

 ope

 TVXE'iv 
, ., , \' 't, , A,.' , , 
7rpO
 apfT1]V xaAf7rOV JJ.1J V7rO TOtoVTOL
' Tpa'YfvTa VOJJ.OL
. TO 
yàp (]'wcþpóvw
 Kaì KapTfpLKW
 (
V OVX 1}ÒV TO'i'
 7rOÀÀoÎs, 
" \ \ " 0 " 0 " , e ' cþ ' 
aAAW
 Tf Kal. vEOL
. to vOJ.J.ot.
 H TfTax aL T1JV TpO 1]V 
, ,., 0 ' , tI '\ ' ' {J , 
Kat Ta f7rI.T1] fVJJ.aTa. OVK f(]'Tal. yap AV1f1Jpa (],VV1] TJ YfVO- 35 


17. 18EO'L r 
L b : ð'7J Kb 


22. &s om. Kb 
25. 
8EC1L Lb 


24. iJlul'xv1J Mb ðEi' M b r: ðÉEL 
35. -YEJI&P.EJla. Ob: -Y&JI&P.EJla. vu(g. 220 


x. 9. 


, t ' ò ' II , II rl,. 
 " \' 
1180 a JJ.
va. ovx tKaVOV UTooS' VfOVS' OVTa.,; TpO'YTJS' Kat eTnJJ.f^HaS' 9 
,.. , 0 
 ., \ \" Ò ' " Ò (J , Ò 
, Ò ' 
TVXHV op TJS', a^^ f7rft TJ Kat av poo fVTaS' H f7TLT1] fVfLV 
" ''' O '
 0 ' , 
 Ò ' 0 , '" I 
aVTa Kat. f t.
flT aI., Kat. 7rfpt TaVTa fOl,JJ.f av VOJJ.oov, 
,rl\ Ò ' " ' ß ' t' ÀÀ '" 
Kat O^OOS' TJ 7r
pt 7raVTa TOV I.OV. Ot. yap 7r0 01. avaYK'[I 
5 JJ.âÀÀov 
 ÀÓY<:J 7rfLOapXOVlTL Ka
 (TJJJ.íals 
 T<f KaÀ<f. ÒtÓ7TfP 10 
If' , (J 
 Ò 
' À "" " , 
o,OVTat. TWfS' TOVS' vOJJ.o fTOVVTaS' fl.V JJ.fV 7rapaKa HV f7rl. T1JV 
, " , (J 
 À '" t, , 
apfTTJV KaL 7rpOTpf7TflT at. TOV Ka OV xapw, WS' f7TaKOVlToJJ.fVooV 
", 
 "" ., 0 " 0 " Ò ' ,., rl,. 
TWV 
7Tt.ftKWS' TOt.S' 
 flTt. 7rpOTJYJJ.fVooV, a7Tft OVlTt. 
 Kat. a'Yv
- 
, '" À ' , I' 0 ' ' Ò '" 
UTfpOt.S' OVlTl. KO aUftS' Tf KaL TLJJ.wpt.aS' f7TtTt fVal., TOVS' aVLa- 
r/ À ' t'r. " " 
 , , À ' 
10 TOVS' 0 OOS' 
ç;Opt.
fW. TOV JJ.fV yap 
7TtHKTJ 7rpOS' TO Ka OV 

" " À I 0 I ' Ò ' rl,. 
 À t Ò 
 , 

WVTa T'f OY
 7Tft apXTJUfW, TOV 
 'Y av OV TJ OVTJS' Opf- 
I À ' À ' 
 0 rl t
' Ò ' , rl,. 
YOJJ.fVOV V7T17 KO a
f(T at. oolT7T
P V7TO
VYI.OV. W Kat. 'YalTL 
Ò ,.. , I 0 ' À ' 
 ' À ,.. " 
ftV TOtaVTaS' YWf(T at. TaS' V7Ta
 at. JJ.a UTT fVaVTI.OVVTat. 
", , t Ò " , Ò ' '" 0 ' II , 
Tat.S' aya7TOOJJ.fvat.S' TJ ovat.S'. H OVV, Ka a7T
p ftp1]Tat, TOV 11 
, I , 0 , rl,.
 À " Ò "" " (J 0 " .... 0 ' 
I 5 
lTOJJ.fVOV aya ov Tpa'YTJval. Ka WS' H Kat. f LlT 1]vaL, H 
rl " Ò ' .. I r...... , I.,., I 0 , 
OVTWS' EV 
7TLTTJ EVJJ.alTtv i7TLfl.KflTL 
1]V Kat JJ.1JT aKOVTa JJ.TJ 
t I , , rl,. " À " Ò ' , ,..' ß I 
f KOVTa 7TpaTTHV TO. 'Yav a, TaVTa f YWOLT av WVJ.J.f- 
, "" t ' 0 ,., , It' 
vOt.S' KaTa Ttva VOVV Kat. Taç;W op TJV, 
XOVlTav t.lTXVV. TJ JJ.EV 12 
'" " r .,., , , , , Ò ' [ò ' ] , , 
OVV 7raTpLK1] 7rpOlTTaçlS OVK 
XH TO tlTXVPOV ov E 11 TO avay- 
" ' ò ' Ò ' r/ À t t' , Ò I ' ß À ' II ), 
20 Kal.OV, OV E TJ 0 WS' fJ fVOS' av pOS', JJ.TJ alTL fooS' OVTOS' 1/ TLVOS' 
, t Ò ' " ,., Ò ' À ' -t." 
TOLOVTOV. 0 
 VOJJ.OS' avaYKalTTt.KTJV EXft vvaJJ.LV, OYOS' oov a7TO 
rl,. I ,
, "" " (J ' ' 0 ' 
TLVOS' 'YpOV1]lTEWS' KaL VOV. Kat TWV JJ.EV av PW'r.'oov 
X at.pOVlTL 
TOVS' lvavTl.OvJJ.ÉvovS' TaîS' ópJJ.aîS', Kåv òp(JwS' aVTÒ ÒPWlTtV. Ó òÈ 
I ., tI , 0 " , , , " I Ò ' " 
VOJJ.OS' OVK 
lTTLV f7Tax TJS' TaTTOO V TO 
7TLfLKES'. EV JJ.OV'[I 
 T1113 
25 AaKEòaLJJ.OV{WV 7rÓÀfL < 
) JJ.ET' ÒÀíywv Ó VOJJ.OOÉTTJS' È7TLJJ.ÉÀftaV 
ÒOKEí' 7rE7TOL
lTOaL TpOcþ
S' T
 Kaì. 17r tT1JÒ EVJJ.åTWV. lv òÈ TaîS' 
À ' "" ' À ' t. ' À ,,, , , /;"" 
7r HUTatS' TWV 7rO fWV fç;1]JJ.E TJTat. 7rEpl. TWV TOLOVTooV, KaL 
?1 


1180" 4. 
-q leal 8ÀCAJS Kh 7. {J7raIeQv(Top.lvwJ/ 01.1 8. 7rpo7]"Yp./J/wJ/ Kb: 
7rp07]"YP./J/OLS Mb: 7rpo7]"Yovp./J/ws Lb: 7rpo7]"Yovp./J/wJ/ (vel -OLS) r 9. 'TE r: 
om. Kb Lb Mb 10. 7rpòsJ leal 7rpÒS Lb r 19. ð-q om. r 25. 
 
addidi x. 9. 


221 


tf t ß ' À À " 0 I , ò ' Ò ' 
fKalTTO
 W
 ov fTaL, KVK W7rLKW
 fJ1.LlTTfVWV 7raL WI! 1] 
1 ' \. I , ,.. \ I () "'\. , 
4 aAoxov. KpO,nlTTOV P.fV OVV TO YLVflT at KOLV1}V f7rLp.fAfLaV.Kat. 
òpO
v [Kal òpâv aVTò ò6ValT(}aL]- KOLvfi ò' Èfap.fÀovpivwv 3 0 
f' Ò 't +, I "",' , , ,rl-..' 
fKO,lTTCf> OçfLfV av 7rpOlT1}KfLV TOL
 IT't''fTfpOL
 TfKVOL
 KaL "t"L- 
ÀOL
 fl
 àpfT
V lTVP.ßáÀÀflTOat, i( * 
 7rpOaLpfÎ.lT(}al Yfo p.âÀÀov 
Ò ' of- " Ò I 0 Ò ' é ' " " () ' 
av TOVTO VvalT aL OçfLfV fK TWV fLP1JP.fVWV vop.o fTLKO
 
, t" "'\. Ò "\' t'I Ò ' , 
YfVOP.fVO
o aL P.EV yap KowaL E7Ttp.EAfLat. 1]AOV OTL ta vo- 
I , ,,
, t Ò '" Ò I 
JLWV YLVOVTaL, f7TLfLKfL
 u aL La TWV lT7rOV at.wv. Yfypap.- 35 
P.fVWV Ò' 
 àypácþwv, ovòÈv âv ÒÓ'fLE òLacþfpEW, ovòÈ 6L' WV 1180 b 
9 '" \. \.' Ò () I t'I , Ò ' , , "",, 
ELS' 1} 7TOAAOL 7TaL EV 1}lTOVTaL, wer7TEp OV f7TL p.overLK1]
 11 
" \" "\.\. ' Ò ' t'I " 
YVJ1.VaernK1]
 KaL TWV aAAWV E7TLT1} fvp.aTwvo WlT7rfp yap EV 
" '\. ' I " "" 0 '" " 
Tn.L
 7rOAElTW EVLlTXVfL TO, vop.tp.a KaL Ta 1} 1}, OVTW Kat. fV 
, It' \.' \, " () \ tI " \. \. 5::: ' 
OLKLaL
 OL 7raTpt.KOL AOYOL Kat TO, f 1}, KaL fTt. p.aAAOV ut.a 5 
, , '" , .. , " 
T11v ervYYEvfLav KaL Ta
 fVEpYEerta
O 7Tpov7TapxoverL yap lTTEp- 
\ , () " ""., I ., Ò ' \ Ò ".,' t 
15 YOVTE
 KaL EV7TfL fL
 T[J "t"verfL. EiL f KaL La"t"EpOVertV at. 
0 ,., Ò """''''' t'I ", " 
Ka EKaerTOV 7rat. fLaL TWV KOWWV, wer7rfp E7T LaTpLK1]
. Ka- 
O ' A ' , ,..., ,rl-..' t , " I 
o OV JJ.EV yap Tee 7rVPETTOVTt. lTVP."t"fpfL 1JlTVXLa KaL o'erLTLa, 
\ 5:::' " ., t'I '"'"'''' 
TLVL v terw
 OV, 0 Tf 7TVKTLKO
 LlTW
 OV 7ralTt T1}V avnw JJ.aX1}v 10 
7TEPLTlO"fJerw. ÈfaKptßOUlTOaL ò
 ÒÓ'fLfV âv p.âÀÀov TÒ KaO' fKa- 
erTOV lòía
 T

 È7Ttp.EÀEía
 YLVOP.fV1J
. p.âÀÀov yàp TOV 7TpOlTcþÓ- 
,.' , \. \.' , \. 0 I , ( .... ) tI 0 ' 
pOV TvyxavfL fKaerTO
. aAA f7TLJJ.EA1J fL1} P.EV O,V apLerTa Ka 

 " " ,\ " " \. À t 0 ' A ' ò ' , 
fV KaL taTpO
 KaL yvp.valTT1}
 KaL 7ra
 aA O
 0 Ka 0 ov fL CIJ
, TL 
7râerw 
 TOÎ.
 Towt.lTòl (TOV KOWOU yàp aí È7rt.erT
p.at. ÀfyovTaí TE 15 
, , ' ) , , , \. \.' t , ' ò ' II \ '\''''' 
16 KaL fLerLV 0 ov p.1Jv aAA EVO
 TLVO
 OV fV tlTW
 KW/\VfL KaACIJ
 
È7TLJ1.fÀ1JOijvaL Kaì. àVE7TtlTT
p.ova óVTa, TdJEap.fvov Ò' àKptßÔJ
 


29. -YEvÉu8a.t Kb Mb 30. lea.l 6pâ.v a.VTÒ ðóva.u8a.t infra post 32 uvp.ß&À- 
ÀEu8a.L ponenda videntur 32. P.&'ÀLUTa. Lb r 1180 b 1. ð J om. 
Kb 2. P.OVUUC11S lea.l -YVP.Va.UTLIe1]S Lb r 4. (87] l\1b 5. 1181] 
Lb r 9. å.UtT(a. lea.l1JuvX(a. Lb r 11. ð
 Lb r 13. &Jf add. 
Bekker 14. Ka.86Àov Kb: TÒ 1ea.86Àov vulg. .,.C Kb : 8TL vulg. 15. 
TOLOLUðl corr. 2 Kb: TOLOîs 6Eî pro Kb: TOLOîuðE vulg. 16. ÒÅÀ.) Kb: 
CÌAÀà lea.l vulg. 222 


x. 9. 


, ß ' , A,.' (, Ò ' , , 0 ' \, , 
Ta UV}J. ar.VOVTa E'r fKaaT<p t. E}J.7rElptaV, Ka a7rEp Kat. r.aTpot. 
" Ò " ( "" "" (, , Ò ' 
 Ò ' 
EVLOt. OKOVUW EaVTWV aptuToL El.vat, ETEP<f OV EV av vva}J.EVOt. 
, / , Ò ' 
, Ii' ", " ß À / " 
20 E7rapKEuar.. OV EV u 7]TTOV t.UW
 T<p YE OV O}J.EV<p TEXVLK<p YE- 
/ 0 \ 0 " , \, (J ' À ß Ò ' 
 Ò 't 
VEU at Kat EWP17TtK<P E7rr. TO Ka 0 ov a (.(TTEOV El.var. Oç;ELEV 
" ,,.. , ( , ,>:' " \ t'I \ " 8 ' 
av, KaKELVO YVWpr.UTEOV W
 EvuEXETaL. ELP17Tat. yap OTt. 7rEpr. TOV 
f'" , ,,' , " ß À / Ò " ,,' 
ar. E7rLUT17}J.at. Taxa ÒE Kat T<p OV O}J.EV<p t. E7rL}J.E^ELa
 17 
ßEÀT(OV
 7rot.Eîv, EiTE 7roÀÀov
 EiT' òÀ(yov
, VO}J.OOETtK<f 7rELpa- 
, , 0 ' Ò " , (J ' I 0 ,,, rl , 
25 TEOV YEVEU at, H t.a VO}J.WV aya ot. YEVOr.}J.E avo OVTLl.'a yap 
'9' " 0 , Ò (J " À "'" " , 
OVV Kat TOV 7rpOTE El'Ta t.a ELvat. Ka W
 OVK EUTt. TOV TVXOVTO
, 
, " \.' " ,,, ' ò ' rl , " ,.. \" \. " 
a^^ EL7rEp TtvO
, TOV H OTO
, W(J"7rEP E7r r.aTpt.K7]
 Kat. TWV ^OI.7rWV 
..." , /,,' 'A,. , "', '9' ,,,, 1 
WV EUTt.V E7rL}J.E^ELa TL
 Kar. 'rpOV17(TL
. ap OVV }J.ETa TOVTO E7rr.- 8 
, ' 0 "'" (J '" " '" 0 ' 
UKE7rTEOV 7r0 EV 7] 7rW
 vO}J.o ETtKO
 YEVOI.T av Tr.
; 7] Ka a7rEp 
, \ "" À " ,,,"" , " ò ' 
3 0 E7rL TWV a ^Wl', 7rapa TWV 7rO^r.TLKWV; }J.opWV yap E OKEL 
" À ,,
 "', rl cþ , , '" À 
T7]
 7r0 tTr.K7]
 El.vat. 7] oVX O}J.OLOV ar.VETar. E7rt T17
 7rO t.TL- 
\,," ", " ' ò ' " 
K7]S Kat. TWV ^OL7rWV E7rtUT1]}J.WV TE Kar. VVO.}J.EWV; EV }J.EV 
, """" f" A,. , , Ò ' 
yap Tar.
 a^^at
 or. aVTOL 'rar.VOVTat. Ta
 TE vva}J.EL
 7Tapa- 

 
 , \, " ",,.. .. , , A,. " 
uWOVTE
 Kar. EVEPYOVVTE
 a7r aVTWV, OWV t.aTpOL ypa'rH
. 
35 Tà ò
 7rOÀLTr.Kà È7rayyÉÀÀOVTar. }J.Èv ÒtÒá(J"KELV o
 uocþt(J"Ta{, 
1181 a 7rpåTTEL Ò' aVTWV OVÒEl
, àÀÀ' oi 7rOÀtTEVÓ}J.EVOL, ot ÒÓçat.EV 
"' Ò ' \" , \' I " " À "' Ò 
av vva}J.EL TLVt. TOVTO 7rpaTTELV Kat f}J.7rELPr.q. }J.a^ OV 7] La- 
, ", , ' cþ ", À ' ,,,, 
VOLC}-. OVTf yap ypa OVTf
 OVTf EYOVTE
 7rEpt. TCtJV TOLOVTWV 
cþ , ( I ' À " 
" '" À ' Ò I 
aLVOvTat Kar.TOt Ka ^LOV 7]V t(J"W
 7] oyov
 tKavtKOV
 TE 
\ Ò I ) , Ò ' '9' ,," " A,. 
5 Kar. 1]P.7]YOpt.KOV
, OV av 7rO^I.Tr.KOV
 7rf7rOt7]KOTE
 TOV
 (J"'r f - 
, ("''' " " À "A,. '" " À ò '''' If 
TEpOV
 Vr.EIS 7] Twa
 a^ OV
 TWV 'I",r.^wv. EV oyov 7]V, EL7TEP I!) 
, 
 , """ ' À " , Ò ' '" 
EvvvavTo. OVTf yap Tars 7r0 EULV afJ-ELVOV OV EV ICaTf^r.7rOV 
" ", 0 ' ( ,.. , , t ' À ' 
- ,.. " À ,.. , 
av, ov aVTOr.
 V7rapç;ar. 7rpOE OWT av }J.a^ ov T7]
 TOLaVT1]ç 

, ,
,
'" A,." , " , t/ 
uvva}J.EW
, OVuE u7] TOr.
 'rt.^TaTOL
. OV }J.7]V}J.t.KpOV YE fOr.KfV 
t" , ß '" " 0 ' '>:" , ", ,,\ Ò ' " 
10 7] f}J.7rELpr.a (J"V}J. alV\E<T at." OVuE yap fYLVOl'T 0.1' t.a T7]Ç 


23. ð' 
JI leal Lb r 33. 'Toîs 
ÀÀOLS L b 34. la'Tpol Mb r: ia'Tpuwl 
Kb Lb: la'Tpolleal Bekker 1181 8 4. 
] leal 
 pro Kb 8. 7rpoe[- 
ÀOJf'T"' r x. 9. 


223 


7rOÀLTL"ij
 uvv1J()Eía
 7roÀI.TLKOr.. OI.Ò Toî
 ÈcJ)l.Epivol.
 7rEpl 7r0- 
À ,.. ' ò ' Ò ,.. tI , I ,.. 0 ' A>. ,.. 
20 LTLK1}
 EL EvaL 7rpoa- ELV EOLKEV E}J.7rHp/'a
. TWV E UO'f'LUTWV 
<<: ., ÀÀ I À ' A>. I '" " 0 O 'l- 
or. E1TaYYE O}J.EVOL Lav 'f'awovTaL 7rOppW HvaL TOV L açal.. 
"' À " , 0 ' ,.. , " +- , ,..., " 
, 
o W
 yap ov E 7rO/,OV TL Ea-TLV 1} 7rEPL 7rOLa /,a-aa-w. ov yap av 
" ." ,.. <<: ", 0 ' I ., ' () , 0 ' +- tf 
T1}V aVT1}v T?1 p1}TOpLKIJ ov E XELpW fTL Euav, ov av CfOVTO 15 
<<: ' 0 .... , () ,.. " , 0 " 
pq. LOV ELVa/, TO VO}J.O ET1}a-aL a-V1 J ayaYOVTL TOV
 EV OKt}J.OVVTa
 
,,' ., À 't () ,'to ,., I tf ' õ ' 
TWV VO}J.WV. EK E
a(T aL yap ELvaL TOV
 apLa-TOV
, WU1Tfp OV f 
, , \ ,.... , "", () " , 
T1}V EKJ\.OY1W OVlTal' UVVéUEW
 Kat. TO KpLvaL op W
 }J.EYLlTTOV, 


tf , ,,' I <<:" tI , ,., 
Wer7rEp fV TOL
 KaTa }J.OVlTtK1}V. 01. yap E}J.7rfLpOL 7rEPL fKaOlU 
Kp{VOVlTW òp(){J
 Tà lpya, Kaì. O/,' 
V 
 7r{J
 È16LTEÀfîTaL UVV- 20 
,... ,,.. I ' 0 ,.. 0 '." ., , 
LalTLV, KaL 7rOLa 7rOLOL
 c.rVvq. fL. TOL
 a7rELpOL
 aya1Tf}TOV 
, ' ò À () ' ,.. +- " I , tI tf 
TO}J.1} La av aVfLV EL EV 1} KaKW
 16E7rOLf}TaL TO EPYOV, WU- 
7rfp f7r
 ypacþL"ij
. oi 0È" V6}J.OL Tij
 7TOÀLTL"ij
 lpYOL
 loí"alTLV. 
.... ....., I () '" " +-,., , 1181 b 
7TW
 OVV fK TOVTWV vO}J.o ETLKO
 YEl'OLT av TL
, 1} TOV
 apLa-Tov
 
, " cþ ' , 0 ' , "" I 
21 Kpr.vaL; ov yap aLVOVTaL OV LaTpLKoL EK TWV lTvyypa}J.}J.a- 
' () , ,.. I À ' " , () 
TWV YU)flT aL. KaLTOL 7TELpWVTaL Yf EYfLV OV }J.ovov Ta Epa- 
, a ' ÀÀa ' ,<<: , () ,.. +- ,<<: 0 ,.. () , 
7TEv}J.aTa, KaL W
 La ELEV av Kat W
 EL Epa7rEVEW 
lKálTTOV
, OLfÀÓ}J.fVOL Tà
 gtfL
. TaVTa Of Toî
 }J.Èv È}J.1TEípOL
 5 
, A>. ' À ,.. 0 " " 0 '" I .,,..., 
W'yf L}J.a ELvat OKEL, TOL
 aVf16LlTT1}}J.OlTLV axpELa. LlTW
 
.. ,,,, ,,, À ,,<<: \" 
OVV Kat TWV VO}J.WV KaL TWV 7T0 LTELWV aL lTvvaywyaL TOL
 
,
 , () " ,,, ' À " +- , , 
}J.EV vvva}J.EVOL
 Ewpf}lTaL KaL KpLvaL TL Ka W
 1} TovvaVTLOV 
Kaì 7i0:a 7ToíOL
 áp}J.ÓTTfL EVXPf}lTT' 
V fLf}. Toí
 0' &VEV 
lÇfW
 rà TOLavTa OLfÇLOVlTL TÒ }J.Èv KpíVELV KaÀ{J
 OVK 
v 10 
f' ".f " , I 0 " " 
vr.apxot, EL }J.1} apa aVTo}J.aTov, EVlTVVETWTfPOL EL
 TaVTa 
, , +-, À ' <;'" ,., I 
22 Tax UV YEVOLVTO. 7rapa L7rO
'TWV OVZ' TWV 7TpOTEpWV aVfpEV- 
, ,,.. () ' ", '", () ,.. ÀÀ 
Vf}TOZ,' TO 7TEPL T1}
 VO}J.O ElTLa
) aVTOV
 E7TLlTKf 'r alT aL}J.a OV 
ß ' À If \ "' À 0 ' , À ' '" , 0 I 
f TWV tlTW
, KaL 0 W
 1} 7TEpt 160 LTfLa
, 01TW
 fL
 VlJa- 


11. crvV7]8ELa
 p.âÀÀov 7rOÀLTLlCOC Lb r 20. crvvCcracrLv K" M": crvJfLâcrw 
& ðEt r 22. TÒ om. Kb Mb 1) E
 -l]
 Kb 23. TOtS 7rOÀLTLKOtS Lb 
Mb r 1181 b 3. 'Y E om. Kb 10. Tà om. Kb 14. ð
 Lb r: om. 
vutg. 224 


x. 9- 


] 5 P.LV .q 7rfpì Tà àv(JpûnrfLa cþLÀolTocþía TfÀfLW(Jfì. 7rPWTOV p.
v 23 

 II " II À " f' " , 
OVV fL TI. KaTU P.fpO
 Hp"Y}TaL Ka W
 V7rO TWV 7rpOYf.Vf.CTTf.pWV 
7rfLpa(Jwp.fv f.7if.À(Jf.Î.v, f.tTù f.K TWV lTvv"Y}yp.Évwv 7rOÀtTHWV 
{} " , " , 
 'A,. (J I , ' À \, 
fwpT/lTal. Ta 7rOl.a CT<:>
fL Kat 'r fLpEL Ta
 'i70 EL
 Kat Ta 
7roîa ÉKálTTa
 TWV 7rOÀI.Tf.tWV, :<aì òtà T{rat; alTía
 at p.
v 
20 KaÀw
 at òÈ TovvaVTiov 7rOÀtTf.VOVTat. (Jf.WP'f](JfVTWV yàp 1"OÚ- 
, ,+- " À " I
 \ I À '" 
TWV Tax av fLa ^ov lTVVLVOLP.fV Kal. 7rota 7rO tTfLa apI.CTT'f], 
, " t , (J " " I , t/ (J , 
Kat 7rW
 fKalTT"Y) Tax fLeTa, Kat Tl.lTl. VOP.OL
 Kat f fCTt XpwfLEV"Y}. 
À ' ..., {:' 
fYWP.f.V ovv apç;ap.f.l'oL. 


15. à.v()pcfJ7rwa L Ù 


22. 
()Ul'& M b INDEX 


--++- 


94&-99 b = 1094 &-1<>99 b. 
100&-181 b=IIOO&-u8I b. 
+ = recurrit 1ZO/l semel in contextu. 


å.ßIßt1.l01 17 2 - 9 
åßÀaßEîs
ðovaC 154 b 4 
åj'a8òs å7rÀws 130 b 27 ICVpCWS 144 b 3 I 
leaÀà 1eà.j'a8&. 99 n 6 à.j'a8al leal 
IeMa17rp&.
HS 991\ 22 à.j'a86v, dist. 
1]ð{" Xp1](fLP.OV 1:;5 b 19 Tà.j'a86v 
def. 94 1L 3. 97&18. 17 2bl 4 Tà.- 
j'a8òv leal TÒ E(J 97 b 27 TÒ liPUTTOV 
97&28. b 22 . 98b32. 152 ti l2 +. 
153 b 7 + TÒ liPL(fTOV leal TÒ E(J 
107 & 8 Tà.j'a8òv leal TÒ liPL(fTOV 
94 a 22 TÒ TÉÀELOV åj'aß6v 97 b 8 
TÒ ICVp[WS àj'a8óv 144 b 7 TÒ leaT' 
àÀ1]8Hav à.j'a86v 114 b 7 TÒ fþaL- 
VÓP.EVOV å.j'a86v 1131\16. 114& 3 2 . 
1::'5 b 19 Tàj'a8òv ìO"axws À/j'ETal 
Tq, 
VTL 96&23 Tà.j'a8òv Platonis 
95" 27. 96& II sqq. TÒ OileEîov 
à.j'a8ðv 1731\ 5 TÒ à.V8pcfJ7rLVOV àj'a- 
66v 94 b 7. 98& 16. 102&14 Tà. 
àv6pcfnr Lva à.j'a8&. 140 b 2 r . 141 b 8 
TÒ 7rpaIeTÒV à.j'a8óv 97& 23. 141 b I 2 
TÒ à.le p 6To.TOV TWV 7rpaICTWV å.j'a8wv 
95 & 16 Tà. 7rpaIeTà. lealIeT1]Tà. å.j'a8&. 
97&1 (d. 9 6b 34) 'Tà. 7rEpLp.&.Xf]Ta 
àj'a8&. 1691\ 2I Tàj'a8à. Tà. p.Èv 
lea8' atrrà. 8&.TEpa ð
 ðLà TaUTa ( = 

fþÉÀLp.a) 96 b 14 TÒ àj'a8òv TÒ 
p.h å.7rÀws TÒ ðÈ TLV[ 152 b 26 Tà. 
àj'a8à. Tà. p.Èv lleTÒS Tà. ð
 7rEpl 

vX
v leal O"wp.a 98bI3 Tà. jv 
(fwp.aTL àj'a8à. leal Tà. lleTÒS leal T7jS 
T{,X1]S 153 b I 7 Tà. O"wp.aTLIeà. àj'a8&. 
154 & 15 TOV å.j'a8ou TÒ p.
v 'vlp- 


i'ELa TÒ 1/ Ë
LS 152 b 33 åÀÀÓTPLOV 
aj'a8óv ) 30 b 27. 134 b 5 .q -rWV 
àj'a8wv (fV(fTOLXla 96 b6 
· Aj'&.8wv 139 b 4. 14 0 & 19 
lij'aÀp.a 175 & 24- 
à.j'aÀp.aTo7roL6s 97 b 25 
· Aj'ap.Ép.vwv 161 & 14 
TÒ lij'av 14 6 &12 
at à.j'a7rdJp.EvaL 
ðova( 180.14 
àj'a0"87jva[ TOU 145 & 29 
à.j'Év1]Ta leal lifþ6apTa 1391.1 24 
àj'EVV1]S 121&26. 1'24 b22 
lij'EVO"TOL 176 b 19. 179 b I 5 
å.j'voEîv 110 b 24 +. 113 b 33 +. II 7'" 
23. I35 b 33. I4 1bl 9 àj'VOEÎVTà. 
(fvP.fþÉpovTa 1I0 b 31. 141 b 5 
o.v- 
T6v 1251\ 22, 28 åj'vowv 7rp&.TTELV 
1I0 b 25. 135&24 åp.apT&.VELV 13 6 & 
6 IeplvEtv I 36 b 3 2 TÒ àj'voo{,- 
P.EVOV 135 & 3 2 
lij'vOLa 145 b 29. 147 b6 lij'voLa TOU 
TÉÀOVS 114 b 4 
 lv T
 7rpoaLpl(fEL 
I IOb31 
 lea86Àov I lOb 32 ðL' 
lij'voLav lIOn I. b 18 + . 144 a 16. 
145 b 27 ðL' lij'voLav å.p.apT&.VELV 
136& 7 ðL' lij'VOlav 
S p.1} alJTol 
a'tTLOL I I 31124 
àj'VWTES 126b25. 16 6b 3 1 
àj'opaîoL 158 a 2 I ài'opaCa fþLÀla 
162 b 26 
àj'OpEtJELV 129 b 14 
lij'pafþov ðCleaLOV 162 b 22 lij'pa<þol. 
V6P.OL 180 b I 
å.j'pOLIeCa 108&26 


Q 226 "'YPOUCOS 104& 24. 108&26. 128&9. 
b2.151b13 
àj'phv ICplvas I 37 n 4 
àj'up.JlaCTía 114 II. 24 
àj'xívo&a 14 2 " 5 
àj'ClJj'
1 òp81} 179 b 3 1 
àj'ffJv 116 b I 3. II 7 b 2 
à.j'ClJvía 114 a 8 
àj'ClJVL(ÓP.EVOL 99 & 5. 175 b 13 
àj''''JlLO''Taí 166 b 35. 167 A 2 I 
àðE1}S 115& 33. b I 
líðELa 132 b 1 5 
àðllCaO''ToL 1091>8 
àðEÀfþLid] fþ&ÀCa 16p 6. b 35. 162" 10 
à.
EÀfþ&S, opp. Ò8J1E'iOS 160&6 àðEÀfþOC 
100& I. 161" 4, 25. 161 b 30. 16511. 
16, 29 
à
lO'7ro'TOL OllC.qCTELS 161 II 7 
líð7]Àa 7rWS à:rroß1}O'E'TaL I 12 b 9 
ßOUÀ1}O'ELS 
ð7}ÀOL 17 8 11. 30 
MU1ßÀ7}TOS 157&21. I58b9 
à
LC1fþopos 17 6 /1 9 
à.
U(EîJl 
av'T&v 136 11 I. 138 a. 4 + 
7r6TEpOJ' lO'TLV 
lCóv'Ta à
LICEî0'8aL 
13 6 &1:; 
à
llC7}p.a dist. lf
LICOV J 35 & 8 sqq. 
lCa'Tà. p.ipos àðLIC1}p.aTa 13 8 & 24- 
àðLICCa 12911. 3 sqq. 7rpbs a{,T6v 134 b 
12 
lí6LICOS 7rOCTaxWS Àlj'ETa& 12 9 & 3 
à
LÓP&CT'TOS II2b9. 175b32 
MOÀÉO'xa& I 17 b 35 
à
o
[a 115 11 10, 13. 128 b I 2 
à
uvap.la 121 b 14 
àðóJlaTa 
ÀÀClJS lXELV 1408.33. 141bl I 
'Tà. à
óvaTa III b 22 , 32 
à7}ð1}sI08&30. 17:;b 1 8 
15 
à7}ðCa 171b26 
à8aJlaO'ía 1 I I b 2 3 
à8avaTC(E&JI 1 77 b 33 
, A87}vaÎ.oL 124 b I 7 
à8À7}'T1]s 1 II b 24 . 116 b 13 
lf8À&oS 1008. 29. b 5,34. 1011\ 6. 102 b 
j. 15 0b 5. 166b27 &'8ÀCClJs 100"9 
à7rb 'TWV à8À08ETWJI 95 b I 
ø.8ÀoJl 99b17. I 23 b2 0, 35 
alj'a 8ÓE&V 134 b 22 
alð1]p.ClJv 108&3 2 ,35. I15&14. 128bl7 
àlðws 96 b 3 . 1391>24 Tà M6La II I b 
32. 112"21 
ø.ìðcfJs 108"32. U6 a 28, 31. 128 b 
10 +. 179 blI 


&.7}
WS 12 4 b 


INDEX. 


. 
aL 


ailC(a 13111.8 
afp.a TaÒT6J1 161 b 32 
a'tpE&V opp. 
ÀICELV 'Tb Ip.&.'TLOV 150 b 4 
alpllrELs opp. fþvyal 104 b 30 'Tà {J7rb 
'T
JI a1pEO'&JI 104 b 35 
alpETIov 1 101\ 30. b 7 
alpE'T6v, opp. fþEUICTóV 119 It 22. 148b 
3. 17 2 b 20 alpETà. lCaf)' aÕTå., opp. 
àvaj'lCaîa 147 b 24. 176 b 3 'Tb alpE- 
TbJl àj'a86v 13 I b 23 'Tb alpE'Tbv 'Tb 
brtELICÚ 1721.1 I I 
al0'8d.VE0'8aL 118/121. 126&6. 1701\ 
29+. I7 1b 4. 179"16 al0'8d.- 
vE0'8aL 
 voEÎv 170& 19, 33 'Tb 
aì0'8aJl&p.EvoV 174 b 30 TijJ (WVTL 
p.
 alCT8avop.lv'I' ðl 100/1 20 
a'(O'Ø7}O'Ls 118 1 ' 19. 17ob10. 174 b + 
6ÓJlap.Ls alO'Ð17CTEClJs 170/1 16 Tà. 
lCaTà T
V a'tCT87}O'LV 1721\ 36 Tà.S 
al0'8f]CTELs ÀaßEîv 10 
 It 29 1C0LJlO- 
Td.T7] 'TWV alCT81}CTEClJV 1 18 b I a'tCT87}- 
CTLS OUX 
 TWV l
CClJv àÀÀ' 01q. a1CT8avó- 
p.E8a ðn 'Tp(j'ClJVOJl 142 & 27 
 0.1- 
CT87}0'&s (hL lCTTLV 17 r b 34 allCaTà. 
Tà.S alCT8f,CTELs 
vlPi'ELa& 17 S 1\ 2 7 
al(1'8f]CTEClJs 'Tà lCaf)' 
lCa(1'Ta 1 1311. 1 

V TP aìCT81}CTEL 
 ICpCO'LS r 09 b 23. 
126 b 4 ø.'(CT87}CTLS lCupCa TWV lCaf)' 
flCaCT'Ta 14711. 26 a'(CT87}CTLS coni. 
braj'ClJj'f}, i8LCTP.6s 98 b 3 coni. JlOVS, 
ðpE
LS 139 'L J 8 a'{CT87}O'LS = JlOVS 
143 b 5 a'((1'87}CTLS 
 VÓ7}O'&S 170& 17 
ð ÀÓj'os 1) 7} a'((1'87}CTLS 149 It 35 O'ÓJlE- 
CTLJI 1) a'((1'87}O'LV ÀaßcfJv 161 b 26 TP 
aìCT81]CTEL (-ijv 149& 10 
al0'87}nlC
 (w1} 988.2 
7rLCT'T1}P.7} 147 b 
17 
'Tb alCT87}Tóv 174- b 14 + ðó
a a1087}- 
TOV I.t7 b 10 Tà alCT87}Td. 10 9 t 2 2 
j'lvECT LS al0'87}T1} 152 b I 3. 1 53 11 13 
Jlo7}Tbv 1) alCT87}T6v 174 b 34 
alO'xpoIClp6ELa 122/1 2 
alO'xpOICEpðf]s 122 & 8, 12 
alCTxpOÀOj'(a 1 28& 23 
aìCTxpo7rpaj'Ew I 20& I.
 
AlCTXÓÀOS 1 I I 8. 10 
alCTx-tJJl7} I 28 1> 2 I 
aìCTxuvTlov 128 b 25 
alCTxvJlT7}À6s 128 b 20 
aÌT7}'TLIC6s 120&33 
a1Tía98bx. 99b23. 100 11 2. 109&12. 
IIOb2,32. 112&25. 174b26 ai- 
T(aL fþÓCTLS àJld.j'IC7} 'TÓX7] JlOVS I I 2 & 31 


\ 
Ta INDEX. 


8Ela.' a.Ï7'Ca. 179 b 22 'Í] åpX
 T71S- 
a.1Tla.s 135 b 19 
a.lnâcr8a.& 110 b 13. 165 b 10 
alT&os 113 b 25 +. 114 b 2 + a.'(T&OS 
T71S å:Yllola.s I I 3 b 30 TOU Elva.L 
J61
16. 162&7. 165823 TÒa.'(. 
TLOV TOU "'Eúðovs 154 8 22 TÒ 7rPW. 
TOil a.'tnov 11 2 b 19 
a.lqwl6&o& fþó/30& I I 7 & 18 
ttICa.p7ra. 125 & II 
ålClvðvllo& I 19" 2 7 
åICLII1]cr{o. 1:;4 b 27 
àIClv1]TOS 134 b 25. 143" 5. b 2 

ICÀ1]TOV UVo.L 171 b 2 1 
àlCp.&.(wV II 8 b I I 
à.ICp.o.îo& 174 b 33 

V åICp.p 155"14. 15 6826 
à.IC01] 118 & 7. 175 8 14. I 76 
 I 
à.ICOÀa.cr!a. I07b6. 109&4,16. 114 8 
28. 117 b2 7. 118824. b l +. 119& 
20. b 3 1. 121b9. 130"30. 147 b 
28. 148b12. 149&5, 22. b 3 0. 
150" 1 O. 151 11 3 I 'Í] à.v8pw7rlv1] 
à.ICOÀa.cr(a. 149" 20 TÒ C;VOp.o. T71S- 
à.ICOÀacrLa.S ICa.l i7rl Tàs 7ra.L6LICàs- 
å.p.a.pTla.s fþÉpOP.EV I 19& 33 
åICÓÀadTOS 103b19. J041123. b6. 
108 b 2I. 114"5, 20. 117 b 3 2 ,35. 
118"4+. b7, 24. 1I9
1+. 121 b 
8. 130&26. 145bI6+. 14 6b20 . 
148.6,13. 149 b 31. 15 0b2 9. 15 2 . 
4. 153&4. 154&10. b 15 ðOICEî 
1C0.1 ð 7ra.L6LW61]s å.ICÓÀo.crTOS elva.L 
I[;Ob I 6 
à.ICOÀa.crTo.LVEtV 107 A 19. 114 8 I 2 
àICOÀov8E'iV 103b23. 129&23. 149 bl , 
4. 15 1b 34. 1
2b28. 160&29 
å.ICOÀOV81]TLICðS 95 & 4. 150 b 28 
à.lCóÀov8os I 22 & 18 
à.IC06ELV dist. 7ra.pa.ICo6ELV 149" 26 TÒ 
å.1C06ELV ÀV7r1]PÓII 154 b 8 coni. ÀÉ- 
-YELII 128& I + 
à.ICOÚcrLOII 1I0 b I8. 111&24+. 13 2b 
31. 135&33. b 2 . 13 61116 + 
àICOV(TLa. Tà /3lC[- f} ðL' li-yVOLo.V ðOICEÎ 
109 b 35 à.IC06crLa. crvVa.ÀÀ&.-YP.a.Ta. 
131 a 3. b 26 à.ICOÚcrLa. crvyyvwp.o- 
IILIC&., 0Ì1 crVYYVWP.OVLIC&. I 36
 S åICov- 
crlws 111 8 2,28 
å.ICovcr p.o.To. I 74 b 28 
à.ICOVcrTLICÓS 103 R 3 
èucpa.crla. 136 b 2 7rEpl ålCpa.crla.s 145 & 
16 sqq. å.7rÀ71 à.ICpa.crla. 149 & 2 


227 


åICpa.crlas- TÒ p.
v 7rp07rÉTELa. .,.Ò ð' 
à.cr8ÉJlE&a. 150 b J 9 
åICpo.TE6Ecr80.L 145b21, 30. 1.1 6b2 5. 
14711. 24. b l , 18. 15 2828 
à.ICpa..,.f] S 9S 8 9. 102bI4,21. IIl b l3. 
119 b 31. 136& 32. b6. 14;; b II sqq. 
166 b 8. 168b34 à.lCpa.T
S å.7rÀws 
14-6 b 3, 19. 147 b 20 à.ICpo.TWS 
II4 a 15 
åICplßELa 9811 27 6L' ålCpLßElo.s- 1;-4 b 1- 
å.lCpL/31]S 106 It I..... 141 lL9, 16 TÒ 
à.ICpL/3ÉS 94b13, 24. 104&6 åICpL- 
/3
s i7rLcrTf]P.1] 112 b I ðpLcrP.ÓS 
159n.3 à.ICpL/3WS 10482. 146b27. 
164 b 27. 180 b J 7 åICPL/3ÉcrTEPOV 
107 b 15 
à.ICpL/3oðlICa.WS 138" I 
à.ICPL/30ÀO-YEîcr8a.L 139 b 19 
à.ICpL/3 0 ÀO-YCa. 1 22 b 8 
à.ICpO&.P.a.Ta. I 73 b I 8 
à.ICPOa.T-fJS 95&2. 179 b 25 

ICpOS- 1071123. 1231114. 134&1 01 

ICpOL 108 11 7. b 24 . 125b25 Tà 
liICpa 106& 30. 108& 16. b 27. 109" 
33. 12 5 b 1 8. 127 & II liICpa.L ðLa.- 
8ÉcrELS 1 oS b 14 TÒ åICpÓTa.TOII TWV 
å.-ya8wv 95& 16 liKpws 10 9& 34 
åICpÓT1]S 107118 
àICpOXELpL(ÓP.EJlOL I I I & 15 
à.lCpÓXOÀOL 126& 18 
lílCVpo. 151 b 15 
liICwv I10 b 21. 113 b1 5. 117 b8 . 135& 
17. 1 44&15 
åÀa(ovEla 108&21. 127n.13. b 2 8 
ÒÀa.(0IlE6Ecr80.L 127 b 17, 2 I 
à.Àa.(OVLICÓV 127 b 29 
åÀa.(cIw 108822. 1I5b29. 127&11 + 
à.À-YE'iV 113b28. 117&6. 166 b 20 
à.À-Y1]ôwv I 16 b 34. I 17 & 3 
åÀfa. 148"8 
à.ÀEl7rT1]S ,06 b I 
B.Àa.s crvva.Va.ÀWcra.L 156 b 2 7 
à.À-fJ8ELo. 139& 18, 26. b I 2 def. òpØó- 
T1]S 6Ó
1]S 142 b I I opp. ðð
o. 12 4 b 
28.128b23 opp. TÒ'Í]ð6 128 L 6 
dist. åÀa.(OVEla., ElpwlIElo. 108 & 20 
åÀ1]8E6ELV 127&19+. 1.19 bI 3,15. 
141&3. 151b20. 168b13. 169" 
23. 173&9 
å.À1]8EVTLICÓS 124 b 30. 127" 24 +. b 3 2 
ÒÀ1]8f)s 14 0 " 10, 21. 143&24 à.1I..1]- 
8
s Ú7rÓ1I..1]"'LS 142 b 33 ÀÕ-yos 15 1 a 
34 E
LS ÒÀ1]8f)s 14 0 b 5, 2 I ð6
a 


Q2 228 


14 6b2 4. 151 b 4 Tà.À'18h Kal 
1ffV
OS 139 a 28 Tà.À'18Ú, opp. Tb 
'Í]
v 108 ß. 12, 19 7rfpl Tb à.À7]8
s 
Ó /.d(TOS à.À7]8f]s T&S ÀeyÉtT8CIJ 1088. 
20 
à.À7]8wós 1078. 3 I. II 4 b II 
àÀKf] lIS b 4 
'AÀKp.a[CIJv ð Evp&7rí
ov IIO" 28 
àÀÀaj'f] 13311. 19 +. b I I + 
KOÚ(TWS 
à.ÀÀaj'f] 1 32 b I 3 
àÀÀaICT&Kal KO&JlClJvía& 132 b 3 2 
àÀÀ&.TTEtT8a& 1 
 3 b I, 8 
à.ÀÀO&ÓTEPOJl 165 b 3 1 
à.ÀÀo&CIJ8ivTa 165 b 22 
à.ÀÀthpws Opp. OiKEÎOS 12011. 18. 
à.ÀÀÓTPWV à.j'a8óv 13 0 & 3. 
à.ÀÀóTp&a& 'Í]
oval 153 R 22. 
15 + à.ÀÀOTp&cJJTfpa 159 b 24 
à.ÀÓ'y &tTTO& 149 ß. 9 

Àoj'os cþV(T&S 102 b I 3 Tà líÀoj'a 
I I I b I 3 _ I 72 b 10 Tà 
oj'a 7r&.87] 
I II b I Tà 
Ào")'a p.Ép7] II 7 b 204- 
Tb 
ÀOj'OV T1}S 1þvX1}s 168 b 20 Tb 

ÀOj'OVI02lL28. b29. I38b9. 1398. 
4- àÀój'CIJs 95b15. 120 b I8. 
168 b l 
'AÀó7r'1 'Í] KapKívov ISO b lO 
àÀóXoV 1808. 29 
élÀtT&s 1748. 31 
à.Àv7ría 153 n 3 1. 171 b8 
líÀV7rOS 119&29. 120&27. 126bI4. 
152b16. 153R28. 173bl6 àÀv- 
1I"CIJS 120& 26 
à.ÀVtT&TEÀÚ 163 b27 
à.p.a8f]s 151 b 13 . 159bl3 
áp.afY1"&.vEw 7roÀÀaxws 
tTT&V 106 b 28 
opp. KaTop80vv 106 b 28. 107 ß. 15 
opp. òp8ws 7rO&Eîv 126 & 34 dist. 
à.TVXEW 135 b 18 áp.apTcJ.vEtT8a& 
106b25. 107"23. 1118.34. 1258. 
19. 137b16. 160 b 3 1 
áp.&.pT7]p.a 137 b1 7, 25 def.135h12 
å..p.apT'1T&KÓS 104 b 33 
å..p.apT[a IIO b 29. 1I5b15. 142(1.21 
opp. 3p8óT7]S 142 b II dist. KaK[a 
1 4
 8 3 7ra&ð&Kal å..p.apT[a& II 9 a 
34 
å..p.apTClJÀóTEPOV 10 9" 33 
àp.avpOVTa& 1751\ 10 
àp. fí 1f a (T8a& T:;W 7rpov7rapXf]JI 165 a 5 

&' à.p.ÉÀE&aV 114 n I, 25 
à.P.EÀEW 120 b 2. 124 b 27. 17 6 b II 
à.p.ETaIC&vfJTClJS 
XClJJI 10 5 & 33 


162 & 3 
134 b 5 
175 b 


INDEX. 


àp.ETap.ÉÀ7]TOS 150& 22. 1668. 29 
àp.f]xaJlov ($tTOV 147&8 
à.p.&j'Eîs 'Í]
ova[ I 73& 23 
àP.V1}P.OJlES oC 7rOÀÀO[ 167 b 27 
à.p.O&ßf] 163 b 34. 164 b I, 19 

P.O&POS 102 b 12 
àP.VVT&KÓS 126 11.7 
àp.cþ&ðÉ
ws 134 b 34 
à.p.cþíÀOj'OV 162 b 28 
àvaßoÀf] 162 b 29 
àvai'j'ÉÀÀE&V I 13 & 9 
à.vaj'K&.(E&V 110& 28. b 10. II6 a 33 
à.Jlaj'K&.(ftT8a& IIO& 26, 32. b I. 
1161\30. 121&34_ b26. 135 b6 . 
16 41\3 1 
à.vaj'Kaîov opp. 6[Ka&Ov 164 b 9 _ [65. 4- 
opp. KaÀóv 120 b I. 1:;5" 29. 1 7 I 8. 
24 opp. aipETbv Ka8' a{n-ó 147 b 
24. 176 b 3 à.vaj'Kaîa 
 P.&Kp&. 
12 5 8 9 à.vaj'Kaîa 
 cþvtT&Kd 135 b 
21 Tb à.vaj'Kaîov 
XElV 1808.19 
àvaj'Ka&ÓTEpOV oiK[a 7rÓÀEWS 162 & 18 
à.vaj'Ka(TTlK:q 6úvap.ls 180 n 2 I 
à.v&.j'IC71 opp. cþÚtT&S, TÚX71 1I2&31 
opp. Àój'os 1808. 4 
&' ÀVdj'K7]V 
I16 b 2 i
 åV&.j'IC7]S 112 a. 24. 139 b 
22. 140 b 3 2 
åvaj'p&.1þa& 988. 2 I 
àva81}p.aTa 122 b 20. 12 3 & 5 
åvaLpEîv 968. IS. 132 b 10. 133 a 14. 
1461>7. 17 2b2 9. 173&1 åVa&pEîv 

aV'TOÓs 166 b 1 3 
åva&tTlh](T[a 10 9 & 4. II 9 & 7 
åval(T8'1ToS 104a24. 107b8. 108 b 2I. 
114&10 
à.val(TXVvT[a 107 a II. 128 b 31 
åva(tTXVVTOS 108&35. 115 al 4 
à.vaKvKÀfÎO'8a& 100 b 3 
à.vaÀj'71 tTla 100 b 32 
åV&.Àj'7]TOS 1 15 b 26 
à.vaÀoj'la def. 131 a 31 à.P&8P.7]TlIC1) 
1068.3 6 . 13 2 &2+ j'EWP.ETP&Kf] 
13 I b 12 6&!1P71P.ÉV'1, (TVVEX.qS 13 1 a 
32 KaT' à.vaÀoj'(av 96 b 28. 13 2 b 
33- 133&6, II. 1348.6 dist. 
KaT' àpL8p.ðV 134 a 27 Els tTX1}p.a 
à.vaÀoj'(as lij'ElV 133 b I 
à.v&.Àoj'ov 103 b 9. 108 b 26. 131&30 
+ . 132 b 34. 134 b 4. 148 b 10. 
158&35. b23. 1628.15. 1:4. 163b 
32 7rapà Tb åJlcJ.Ào")'ov 131 b II + . 
134 a8, 12. 136a. 3 åJláÀoj'a 131 b 3 
åVaA.ÓEW 1 12 b 20 INDEX. 


åV&Àvo'U I 1 2 b 23 
fV 'Toß àVaAVTUCoîs 139 b2 7, 3 2 
'TÒ å.va.}J.dp'T'rJ'TOV 155 a 13 
ò'v&}J.v7]o'U 118 II. I 3 
'Ava.
a.j'&pa.s 14 Ib 3. 179&13 
, Ava.
a.v
pl
7]s 15211. 22 
ò'v&1ra.vcns 127 b 33. 150 b 17. 16011, 
24 coni.1ra.L
L&128b3. 17 6b 34+ 
å.va. 1rÀ 'rJpov}.dv7] 153 II. 2 
o.Va.7r À t,PW(TLS II 8 ... 18. I 73 b 8 + 
åVa.1r&ö
lK'TOL cþ&O"HS 143 b 12 
å.va.(],'Tp'cþ
0"8a.L 103 b 20 
ò'Va.(]'Xl(OVO"a.J! 'Tø.S KVO-!JO"a.S 148 b 20 
à.Va.O"W(]'a.L I 65 b 2 2 
à.va.'ToÀa.l I 1 2 II. 25 

 L' å.va.cþoPô.s 101 b 2 1 
, AV&Xa.pO"LS 176 b 33 
à.v
p&1rO
OV 145 b 24. I ï 711. 7, 8 
åv
pa.1ro
c:,
'rJs 95 b 19. 118 It 25. b 2 I. 
12611.8. 12811.21 
àv
p
la. 104 It 18. 10 5 b I. 10 7 n 33. 
108 b 3 2 . 10 9 11,2 1rEpl ò'v
pEla.s 
II 5 &6 sqq. 
àV
pEîos 102 b 28. 103b17. 108b19. 
115AIT+. 13711.20. 144 b 5. 16 711. 
20. 17711.32. 17811,10, 32. bl 2 
å.v
pElov lP'Ya. 129 b 19 
àV
pLa.V'T07rOL&S 141 II. I I 
à.v
pl(OV'Ta.L 1 15 b 4 
à.v
pocþovla. 107 It I 2 
à.v
pc:,
7]S 109 b 18. 12 5 b 12. 126 b I. 
17 1b6 
à.v
pw8/V'Ta.s 180 & 2 
àVÉj'KÀ7]'TOL 16411.35 
àV'
7]v 
Lc:,KELV 151 II. 23 
åVEL}J./VWS 105b27. 11411.5 
à.V/K1rÀ7]K'TOS I I!, b I I 
à.v
ÀEv8
pla. 107 b 10. II 9 b 27+. I H II. 
11+. bI3+. 12211.14. 13011.19 
àV
ÀEIJ8
pos 107b13. 108 b 22. 12111, 
20. I2IbI4+. 122lt5+. 13311.16 
àV
}J.7r&
LO"'TOS lV/P'YELa. 1:;311. 15. bl O 
àV
1rL(],'T1J}J.WV 180 b 17. 181 b6 
àVE1rL'Tl}J.7]'TOV 154 b 4 
à.VEPEIJV7]'TOV 181 b I 2 
ð.V
O"LS 150 b 1 7 
àVE
LOl 162 II. I 
à.Vt,p Opp. 1ra.îs 176 b 23 dist.1roÀÍ'T7]S 
130 b 29 
à.v8
K'T/OV 126 b 9 
&.V8p&KWV 'TpW
HS 148 b 28 
åv8pw1rEla. 17:; A 4. 181 b 15 
àv8pw7rEIJE(]'8a.L 178 b 7 


229 


àv8pW1rLK&S III b I. 119 · 7. 126 a 30. 
163b24. 167b27. 17811.14, 2! 
å.V8PW1rLK&, opp. cþVO"LK& 155 b 9 å.v- 
8pW1rLK
 àpE'Tt, 102 b I 2 'V/P'YHa. 
17 8 &10 
àv8pc:,1rLVOS 137 & 3 0 opp. cþV(],LK&S 
13511.4.13611.9 ðàv8pw7rLVos{3los 
100 b 9 . 177 b 31 àv8pc..nrlv7] àpE'T1J 
102&14. b 3 EÙ
a.L}J.ovla. 10211.14 
cþlJO"lS 11011. 25 jV/P'YHa. 178 b 23 
l1rL8vp.la. 149 b 28 àKOÀa.(]'la. J 49 It 20 
àV8pW1rLVOV å.j'a.8&v 94 b 7. 98 a 16. 
10211.14. I40b2I. 141b8 lpj'ov 
100 b 12 'Tø. àv8pw1rLVa. 99 b 15. 
I I 2 A 28. 179 II. 24 'T/Àos 'TWV å.v- 
8pw1rlvwv 176 & 32 àv8pw1rLVa. cþpo- 
v
îv 177 b 32 
àv8pw1roÀ,ryos J 25 & 5 
ð.v8pw1roS II 8 b 2. 170 b 13 com. 
1r&ÀLS, O"IJO"'TTJ}J.a. 168 b 33 ð.v8pw1r0 S 
1rOÀl'TLK&v97 b I I. 169 b I 8 O"vv
va.- 
O"'TLK&V 162 II. 17 àv8pw1roV ð.ÀÀa. 
8H&'TEpa. 141 II. 34 àv8pc:,1roV fP'Yov 
97 b 25 ð.v8pw1roS àpX
 'TWV 1rp&- 


WV 112 b 3 I. I13 b 16 {,1r
p ð.v- 
8pw1roV opp. Ka.'T' ð.v8pw7roV I 15 b 8 
7] ð.v8pw1roS 148 b 20 àv8pc:,1rWV 
Kp/a.O"LV Xa.lPELV 148 b 22 
å.v8V1r1]pE'TEîv 133 II. 4. 170 b 25 
àvla.'TOS 121 b 13 . 150.22. b 32 . 16 5 b 
18. 18011,9 å.n&'TwsI3711.29 
àvl7]O"LV 138 b 2 3 àVL
}J./V7] 173 II. 27 
ð.VLO"OS 129 b I +. 132 & 7 + ð ð.VLO"OS 
ð.
LKoS 129 11,33 0; ð.VLO"OL 159 b 2. 
162b4 
àV&7]'TOS I 19 b 9. 123 b 4 'Tà. àV&7]'Ta. 
17311,2 
å.VO}J.OLOEL

îs cþLÀla.L 163 b 32 
å.VOP.OL&'T7]S 108 b 33. 1:;8 b 5, I I 
àv&v7]'TOS 95 II. 9 
å.V&1rÀOlS &mÀLO"p.ÉvOL p.&XOV'Ta.L I 16 b 
12 
å.VOO"LOVP'YO( 166 IJ :, 
àV'Ta.1rO
L
&Va.L 126lt17, 21. 157 b 3S. 
167b25 àV'Ta.1r0
0'T/ovI63A2. b 14 . 
164 b 26, 3 1 
àV'Ta.1r&
O(],LS 133" 3. 16 3 II. I I. 164 b 7. 
165a6. 17811,30 
àV'T
V
P'Y
TLK&S 124 b 1 1 
àJl'TEV1rOLEW 179 II. 28 
àVTL{3À&1r'TWV 138 II. 8 
àV'TL
a.Vfl(],'T/OV 1 () 5 II. 8 
àV'Tl
oO"lS 7] Ka.'T' àva.Àoj'la.v 13311.6 230 


å.VTt3WpEal I 23 A 3 
ò.V'n
wpEÎ'Tal 159 b 14 
ò.vnKaTaÀÀaTTóp.EvOI . j 7 A 1 2 
ò.v'nÀa{:3wv 164 b 1 I 
àV'nÀVTPWTÉOV 164 b 35 
TD Ò.VT(
OVV 155 b 5 
ò.VTL7r&'lTXELV 133b6. 1630. 1 iVÒ.VTI- 
7rE7rov8ÓlT& 155 b 33 TÒ Ò.VTI7rE7rOV- 
8ós 13 2b21 + 
Ò.VTL7rÀ71')'7]va& 13 2 b 29 
Ò.VTI7rOIEîv 1380. 22 
àVTLcþLÀEîv 157 b 30 &.VTlcþLÀEîlT8aL 
1:;90. 30. 16411,4 
Ò.VTlcþlÀ'rJlT1S 155 b 28. 1560. 8 
ð ltVW8EV 149 b 9 
Ò.VWVfJp.os 107bl, 30. 108"5. 115 b 
25. 125bI7,28. 12 711,12,14 
ò.:/dJ7"EpOV È7rI(1JTEÎJI 155 b 2 
à1/WcþEÀWS 95 a 5 
á
Elvos 17 0 b 21 
ò.
[a 123b17. 13111,26. 163u2, 30. 
16+ tl 22. b 4 + åcrwv 'Í] &.
(a vop.lcr- 
jJ.aTI p.ETpEÎTal 119 11 26 p.â.ÀÀov 
T7]S &.
(as 1 190. 20 lCaT' &.
(av 122 A 
26. 1230.18. b 3 . 13111,24. I58b 
27. 1:'911,35. I60 b 33. 163blJ,35 
TÒ lCaT' 
(av opp. TÒ lCaTø. 7rOlT&v 
1581131 opp.TavTól6I 8 22 dist. 
TÒ 3vvaTóv 161 A 22 7rapø. T
V 
ò.
(av 122 b 29. 13 6 b 16. 1601013, 
3 6 
à
lwp.a 123 h 25. 16 5 tl II &.
lwp.a 
tXElV 1170. 24. 122 b 33 01 iv 
ò.
ldJjJ.anI23l1.2. b I9 . 124bl9 01 
Èv å
LcfJp.aO'I 126 b 36 
Ò.
IWTÉOV 159 b 18 
Ò.
tvETOI 151 0. 9 
ò.ofYY7}lTla 10811, 8. 126" 3 
Ò.ÓfYY71TOS I08l1. 8 
Ò.ÓpllTTOS 1280.27. 170&24. 173"'16 
TOU åopllTTOV Ò.ÓplcrTOS ð Kavcfw 137 b 
29 
ò.7ra')'opEtJElV 129 b 24. 13 8 a G 
Ò.7rT1')'ptWjJ.ÉVOI 148 11 2 I 
ò.'7I"cl8Elal 10-1- b 24 
ò.7raLôa')'W')'71 ToS 1 'Z 1 b 1 I 
à7ralôEVTOS 128 A 2 I 
à'7l"apVOUVTal Tø. rv
o
a 127 b 25 
à:rapxal 16011, 27 
&.'7I"&.T71 II 3 A 34 
Ò.7rEl8Ei'V 1140. 16. 180&8 
ò.7rEÍ7ralT8at vMv 163 b 19 
à.7f'ELpolCa.Àla I07b19. 122&31 


INDEX. 


lf1rElpoS95"3. I20 b 12. 181"21 Els 
lf1rElpoV 94 11,20. 97 b 13. II 3" 2 TÒ 
KaKÒV TOU ò'7rElpov 106 b 29 
ò'1rÉpavTov 10J a 26 
ò'7rllTTEîv 112 b 10 
lf7rÀ71lTTOS 119 b8 
å.7rÀOUV 136 b 21 å.1rÀ7] åKpacrla 149" 2 
-hÔOV1) 154 b 26 cþtJlTlS 154 b 2 I + 
å.7rÀc7Js ÀfyOP.EV TÒ Kae' aÓTÓ 151b2 
å.7rÀWS opp. 7aVT03a7rws 106 b 35 
opp.1rwSIo
ß33 opp.&3lI46b21 
opp. KaTø.p.ETacþopclv 1490.23 opp. 
lCaTø. 7rpÓlT8ElTLV 148 a I I opp. lCaTà 
crVP.{:3E{:371Kós 15 ï b 4 opp. leaT&. Tt 
148l1.4. b l 6 opP.7rp6STI139b2. 
142 b 29 opp. 1rpÒS 
TEeOV 129 b 26. 
13 0 " 13 opp. Ttvl 129 3. 152 b 27 
opp. 'Í]p.ÎJI 95 b 3 opp. 
K&.crTlfJ 
11311, 2 3. 155 b2 4. 157 b2 7 
ò'1ro{:3clÀÀETal 1100. 9 
ò'1ro{:3oÀ
 XP71p.clTWV I I:; a 2 I 
à7rE')'VWlCacrl T
V lTWT71plav I 15 b 2 
ò'7rÓ')'OVOI971112. 1000.21. IOI&2Z 
ò'7rO
EIKTIIC
 

tS 139 b 31 
ò'7r03E1ICTÓV 140 b 32, 35 
à1ró3EL
tS 94 b2 7. 14 0 "33. 141"2. 
143 b 10. 1470. 20 ð lCaTø.Tø.s à7rO- 
3El
ELS vous 1.of.3 b 1 
à7rO
OTÉOV 1630.7. 20. b 20 . 164b33. 
16 50. I, 14. 
à7r08avETÉov I 100. 27 
ò'7rOKTIVVóvaL EavTóv 138 "6 
ò'7róÀavO'Ls 1180.30. 127bI9. 14885. 
I49 bl 
ò'1roÀaVlTnICÒS {3los 95 þ 17 
à1rOÀÀtJP.EVOS 31' aÚTóv 120" I 
ò'7r0P.clTTOVTaI172AI2 
à1rOP.V71P.OVEVELV 125 0. 4 
lf1roVOV 1680. 24 
ò'7r07rEP.7rÓP.EVOI 109 b I I 
à.rropla 1460. 22 sqq. Ó7rÒ Tl1S å.1rop(as 
EVlaTOS I 2 I A 2 I 
ò'7rÓPP71Ta III tl 9 
ò'7roO'T1}p.alTII00 tl 26 
ò'7rocrToÀal 
ÉVWV 123 A 3 
à1rElTXE
lacrp.Évos vóp.os 12 9" 25 
ò'7rocrxoÀcl(ElV 176 b I 7 
ò'7roTpl
alT8aL 10582 
ò'7rOTV')'Xclvwv I 1911, 3 
ò'7rovlTla 118 b 33. 157 b II 
à.7rocþclJlal opp. lCaTacþ&.Vo.t 139 b 15 
à7rócþalTts opp. lCaTclcþaO'ts 139 & 21 
å7rpalCTEîv 
tcì {:3lov 95 b 33 INDEX. 


à1rpoalpf7"a. 135 b 10 ò:7rpoa.plTClJs 
1060.3 
ò'7rP0{30ÓÀEVTOS 13:; b II . 151 & 3 
à1rPOcT7ryopla 157 b I 3 
à1rCIJ8ouJlTa. 108 tI 23 
å.1rwÀE.å TtS aÚTOu 120& 2 
· Ap"(Eîo. II 7 0. 26 
å.n(a 102"JJ7. 166 b 10 
àfYYðS 97 b 30. 124 b 24 àp"(
 cþ.Ala 
16 ï 0. II 
ò.p,,(vP'OJl 109&27. 127b13. 137&4. 
16... 0. 28, 3 2 
Ò.plUICECT8a. 121 & 7. 165 b 28. 172 a 13. 
175 bII 
lipECTICOS 108 & 28. 126 b 12. 12 7 A 8. 
17 1 &17,18 
Ò.pET1] = 

'S È1ra.JlET1] 103 & 9 = 1] 
{3EÀ T(CTT7J Ë
.s 139 a 16 1] ollCE(a 
Ò.pfT1, 9 8 0. 15. 177 & I 7 àpET
 
òcþ8aÀp.ov,17r'7r'ov 1060. 17 ICT1]p.aTos 
lCal fnov 122 b I 5 TIXJI'1 s 14 Til.l 2 
àJl8pw7r'OV 106 A 2 2 àpET
 àJl6pCIJ- 
1rlJl7J 1020.14. l> 3 à.Jl8pCIJ7r'lCfJ 102 b 
12 ð.TT-q 1] àpET1], 1] p.ÈJI ð.aJlo7J- 
T.IC-q 'Í1 ðÈ 'h6L1e1] 1 c 3 a 14- ò.pETal 
ð.aJlO7JTtKal 1030. 5 ÀOr.lCal I O
 b 9 
T71S ð.aJlo(as 139& I -1}8'Kal ò.pETa( 
10311.5. 1780. 18 0.1 TOU 
80vs 
1390.1 at TOU CTVJl81TOV 1780.20 
at 7r'pcucT.lCal ltpETa( 1 ï 7 b 6 -1}8.1C
 
Ò.pET1] 1030.15. ]04 b 9. 13911.22. 
144 & ï. 15 2 b 5 '1 TOV "l8ov S àPET1] 
172&22. b 15 . 1788.16 Ò.PETfJ, 
def. 106b36 (d. ] 390.22) Ò.p[lTT71 
Kal TEÀEtOT&.T71 à.pETf] 980. I 7 àpET
 
TEÀEla ICo ß 4. 1028.6. I2
b26 
7r'aJlTEÀ1]S 12 48. 7, 28 T71S TEÀE(as 
à.pET71s XPl1Uts ô.lCa.oCT{w7J 129 b 3 I 
gÀ7JÒ.PET1] 13 0 0.9. 1441\:; dist.ðt- 
KatOCTÓJl7J 13 0 0. 1 3 à.pET
 cþVU'K-f}, 
dist. ICvp(a 144 b 3 àpET
 1) cþVU'K
 1) 
j8.CTTf] 151 & 18 1] V7r'Èp f}p.âs à.pET1J 
145 & 19 'Í1 7r'Epl xp-f}p.aTa Ò.pET1] 
120&7.1220.19 cþ[ÀClJJlà.PETl] J 59 ß 
35 1] lCaT' Ò.pET1}JI cþ'Àla 164 b J 
à.pET71s lJl'nE.at Ii 3 a 14 Ò.PET(;W 
IJllnEta. 113 b 5. 177 ù 6 T
 lCaÀ
JI 
T/Àos T1]S Ò.pET71S 115 ù 13 
àp.8p.7JT'IC
 ò.Jla.Àcry(a 1060. 35 
ò.p.8p.
s p.oJlaô'1C6s 1310. 30 Efs àp.8p.ri 
131 b 16 lCaT' ò.p.8p.6J1 170 b 30 dist. 
lCaT' AJlaÀO'}'laJl 134" 28 ovôÈ TélJJI 
ò.p.8p.élJJllôlaJl KaTfulCEóa(oJl96 0. 19 


231 


à.p'CTTEîa 101 b 28 
Tà. àptlTTEp&. 102 b 20 
01 lfp.CTTOt 129 b 16. 167b I 
àp.CTTolCpaT(a 1600.32. blO. 161&23 
àp.uTolCpaTtlCo( 131 0. 2 9 Ò.ptlTTOlCpa
 
Ttll
 1C0.JlClJJI(a 160 b 32 
àplCOÓIITClJS 95 b6. 1021\ 27 
àPKTloJl95b2. 1441\13 
ò.pp.ov(a 15:; b 5 
ò.p7ra"(1J 1 3 1 0. 8 
T
 lippEJI 150 b 16 àcþpoðlCTta Toîs 6.p- 
pECT.JI 148 b 29 
Ò.ppCIJCTTlat I 13 a 2 
-1}pT1}u8at ÈIl T71S 1raTp.lC71s 161 b 17 

pTOS II 3 a I 
àpTVOIITES Tà. 

a Il8ß29 
ò.pxaws J 130.8. 1600.25 
lfpXEtJl 1340. 35 coni. lf p XEu8a. 134 b 
15 lfpXClJJI coni. åpXÓP.EJlOS 13 8 b 
12. 15:-' b 13. 1611\ 33 ð lfpXClJII 
cþóÀa
 TOU ô.lCa(ov 134 b I T
 lfpxoJl 
II9 b 7 
àpX
 cþ'À(as 16 70. 3 ò.pX
 !/jp..uv 
1raJlT6s 98 b 7 
ò.pxf] (= principium) 95 b6. 98 b 2, 3. 
1390.7. b 5 , 28,34. 1400.34. b I 8. 
1410.18.143&19.1440.32,35.1501\ 
5. 15 III. 15, 26 ot ò.7r'
 TélJJI à.p- 
XWJI À670', ot j7r'l Tàs àpX&.s 9;; 1\ 3 I 
òp80ðo
EîJl 1rEpl T
JI ò.pX
JI 151 1\ 19 
àpxall
 
JI ð CTVÀÀO"(tCTP.6s, &JI OUK 
fUTt UVÀÀo"('CTp.6s 139 b 30 (d. 15 1 & 
15) ò.Pxal T&JI Ò.7rOÔE.IlTWII 14 0 b 
32 TOU È7r.UT7JTOV 14') b 34 T(;W 
1rpalCTélJJI ] 40 b 16 JlOUS ÈUTl TélJV 
ò.pXélJJI 141 0.8 ð JlOUS àpX1] J 500. :; 
(d. 143 b 10) 0.1 T71S cþPOJll}UEClJS 
ò.pxa( I 78 a 18 Tà. jK TélJJI ò.pxwv 
14-1 a I 7 'Í1 ò.PX
 lCal T
 af nOli 
102 II. 4 Eis å.pXàs å.Jld."(E'JI 1340. 2 [ 
T
JI ò.PX
/II Els a{,T
JI àJl&."(EtJl I 130.6 
T
 olj 
JlEKa ò.PX1] 151 a 15 (d. I 
Q II. 
32) à.pxal TOV olj ËIIElCa 143 b 4- 
ð8EJI 'Í] IC(V71CTtS 1390.;)1 ò.pX
 TOU 
IC'JlEÎJI 1 101\ 15 IJl aÚToîs fXOvCTt 
T
JI àpx
JI Tà lCaTà cþÙCT.JI 14 0 0. 15 

JI 'Í] ò.pX
 IJl Téè 1rO.OUIlTt 14 0 & 13 
ÈJI Téè 7r'p&.TTOJlTt 1 lOb 4 (d. J lOa 
17. 1110.23. 1I2 b :z8. I13 b 3 2 ) 
f
ClJ8EJI IlO ß 1 ò.PX-q 1rp&.
EClJS 13 6b 
28. 1390.19 1rp&.
EClJJI 112b32. 
113 b 18 ðtà 1rpoa'pÉuEClJS ò.pXfJlf 
134 & 2I ò.PX-q T71S alT(as 135 b 19 232 


c\pX1] ( :or: magistratus) 130 & I. 155 a 6. 
160 b I4+. 161&2. 167&31. 169& 
29 à.PX1W tXf.lJV 132 b 28 
à.PXl1'Y&Y 162 a. 4 
à.pXt81wpoy 122 & 25 
à.pXtlC&v 161 a. 18 
à.PXtTEICTOVtlC&Y 94 It 14, 27. 141 b 22, 
25 
à.pXtTIICTWV TOU TÉÀOVY 152 b 2 
à.rrEß1]S 122 II. 6 
à.rr81J1Eta 114"'25. 15 0b1 9. 155&14 
à.rr8EV1]S 124b22. 146a.15. 161 8 8. 
17 6 11.14 
à.rrtVEUTlpa 150 a 4 
à.rrtT(a 180 b 9 
[Ç.rrlCl1rrts 99 b 16. I 70" II 
à.UIC1]T&V 99 b 10 
à.u1r(ôa pÎ1/lat 130 & 18 à.cþÛvat 137 It 
21 
à.rrTEWt 123 b 7 
à.UtJ}.'}.'ETpOt I I :a a 23 
à.uVV1]8EtY 126 b 26 
à.rrcþaAws 100" 16 
à.rrX1J}.'ovEîv 1190. 30 
ò.rrX1J}.'orróvl1J1 cþlpEt I 26 b 33 
ò.rrX1]}.'wv 12 30. 33. 127 b [3 
ò.rrxoÀÛu8at J 77 b 4- 
[Ç.rrxoÀos 177 b 8 + 
ò.uwT(al07b10. I08b32. I19b27+. 
1210.[[+.122&[5 
lfrrf.IJTOS 107bI2. 108 b 22. I:[9b32 +. 
120 b 25. 12["8+. 151b7 
ò.T&.paxoS 117a. 1 9, 3 1 . I25b34 
lfTEICVOS 99 b 4. 1620.28 
Ò.TEÀ1]S 9Sb32. 1731130. 17411.22 +. 
177 b2 5 
ò.TExv(a 14 0 a. 2 [ 
à.Tt}.'(a 1000.20. IOib22. 123b21. 
I 24'" 5 . 138 n 13 
lfTt}.'os opp. tVTtP.OS 116 a. 2 I 
[Ç.T01rOS I 790. 15 lfT07rOS 7}ôovi] I4 9" 
15 
líTpV'rOV 177 b 2 2 
ò.TtJXl1p.a 1010.10,28 def. 135bl7 
aÌl8alpETOY 114 b 6 
aÌl8ÉlCarrTo S I 27 II. 23 
aVÀ1JT1]s 97 b 25 
aVÀl1TtlC1] 175 b S 
avÀotJs 97 ß. 27 
aÎ1
l1UtS 1030.16. 104&27. 1I9b4. 
154 bIO . 160"'4 
aV
l1TtlC
 (W1] 98" 1 
aÙT&.pICEta 97 b i. 1 34" 2 7 . I 77 tt 2 7 


INDEX. 


aVT&.plCl1S 125a.12. 160 b 4. 169b5. 
177 bl . 17 8b 34. 179 b 4 T
 aÎ1- 
TaplCES 97 b8 , 14. 177 b2I . 179"3 
aVT&.plCl1S coni. Ò.lCptßIJS 112 b 1 
aVTo&.v8pw1ros 9 6 11. 35 
aVToIlCarrTov 960.35 
aVTóp.aTov 181 b I I 
[Ç.ÀÀOS aVT
S ð cþlÀoy 166" 32 lTEpOY 
aVT&s 169 b 7. 170 b6 ËTEpOt av- 
Tol 161 b 29 
Tc\ aðTwv tXEtV 132 b I 7. 133 b 3 
avx}.'o( I 1211. 26 
Ôt' ò.cþatplUEwS 142 a. 1 8 
ò.cþavls 101 0. 18 Tc\ ò.cþav11 104" 1 3 
ò.cþav((Eu8at I I 7 b 2 
ò.cþavpóv 101 b 2 
ò.cþEtÔ
S TOU ß(ov 124 b 8 
à.cþEîvat I II 11.1 I. 114 n Ii. [37 & 2 I. 
I63b22 
Ò.cþÉÀICEtV Eis TovvavT(ov 109 b 5 
åcþi] u8 a 26, 31. b 1 +. 148"9. 
150a.9. 17 6 a.1 
lfcþ8ap'T'a 139 b 24 
à.cþtÀ(a II 5 II. II 
[Ç.cþtÀos liob22 lfcþtÀov 101"23 
ò.cþtÀoTtp.(a I 25 b 2 2 
Ò.cþtÀ&TtP.OS 107 b 29 +. 12 5 b 10 
ò.cþ(rrTau8at 163b23. I65b22. 166 b 
10 
ò.cþoß(a 107 b l. IISb24 
lfcþoßos 115"16,19. 1I7a.19 
ò.CÞ&P1JTOS 12611. 13 
à.cþwptrrp.Évos 113"3. 146bIl. 159 b 
33 ò.cþoptrrTlov 97 b 34 
ò.cþpoô[rrta II 8 II. 3 I . 147" I 5. b 27. 
14 8b2 9. 14911.14. I5 2b1 7. 154" 
18 
'Acþpoôl-r"17 149 b 15 
ò.cþpouVv1J 14 6 /1 27. 149 a 5 
[Ç.cþpwv 149"9 
Ò.cþVÉUTEpOt 180& 8 
Ò.X8&}.'EVOS 104 h6. 121 IlG 
à.Xop1]'Yl1 TOS 9911. 33 
ò.XpEîos 128 b 2. 16.P'28. 181 b 6 
[Ç.XPl1UTOS 133"31. 14 1b 7 
Ò.XWptUTOS 102'" 30 
[Ç.
vXOY 136 b 30. 150&3. 155 b 27. 
157b30. 161 b 2 , 4 


ßaôí(Etv 12911.16. 173 b 1 
ß&'ÔtUtS 174 a 29 + 
ß&.ÀÀEtJI 13:; b 14 
ßavavrr(a 107bI9. 122&31 INDEX. 


233 


ß&.vaVCT()S I 23 & I 9 
{3&p{3apO& 145 & 3 I. 149 a 11 
{3&POS 126&23. 17 1 &3 1 
{3a p tJuT0.8}.'ov iJôwp 142 & 23 
{3o.u&À
la 160& 32 +. b 24 + 
{3o.UI.ÀEVÓjJ.EJlOt. 161 & 1 1 + 
{3o.CTI.ÀEtS 113&8. 15 0b1 4. 159&1. 
160 b 3+. 161&11+.18011.20 
{3o.VIC07ro.JlOVfYYot. I 27 b 27 
{3É{3o.&OS 162. 15 TÒ {3É{3o.t.ov 159 b 8. 
177&26 {3
ßo.(ws 10 5 8 33 
{3
{3o.I.ÓT7]S 100 b I 3 
(3E{3o.I.WCTo.t. ) 59 II. 22 
TÒ {3ÉÀTl.OJl 145 b 33. 150.2. 154" 1 + 
TÒ {31ÀTI.OJl }.'ópl.OJl I 'i 7 II. 4 TÒ {3ÉÀ. 
TI.CTTOJI 145 b2 7. 15 1 &25 
{3CCf 135 II. 33. 179 b 29 Tà (3CCf 1) Ôt' 
lf1'JlotaJl 109 b 35 
ð {3to.U8E[S 11 0 b 1 7 
{3lo.LOS 96&6. HObI. 119&31 TÒ 
{3lo.l.oJldef.ll o Il.6. b l5 
Blo.s 130" I 
{31.0TEtJHJI J 14& 16 
{3I.WTÉOJl 162 & 29 
{3Ào.{3EPÓS 123 8. 
\2. 144 b 9. 152 b:a I. 
154 b 5. 166b9 {3Ào.{3EPÓJI, opp. 
CTV}.'cþÉpOJl 104 b 3:01 opp. o.lpETÓV 
134 & 5 opp. wcþÉÀt}.'OJl 134 11.8 
{3À&ß7] 94bI8. I26b34. 13S bII + 
ßÀ&{3os 132 II. 4 
{301J8Eto.t. I 5:; & 14- 
{3ot,87]}.'0. 97 II. 6 
{307]OÒJI tXWJI 'T
)JI JlóP.OJl 138 & 2 
ßopàJl tx
1.V 118 8 23 
{3oCTIC1]P.o.To. 95 b 20. 170 b 13 
(30VÀEÚEU80.t. ) 12 a 18 sqq. 139" 12. 
140a 26 + . 141 b 9 +. 14 2 11. 31 + . 
15 2 11.19 
{30tJÀEVUt.S 1 12 b 22 + 
l3ovÀEvTl.lCós 14 0 1\31. 14 1b2 7, 33. 
15211. I 9 {30VÀEV'r&IC
 ðp

l.i I 1311. 
II. 139&23 
{30VÀEVTÓV 112& 18, 19. b 33 +. 113 b 3 
{3ovÀt, 11211.19+. 142bI,2I 
{30ÚÀT}}.'0. 103 b 4. I67b7 
{30ÚÀr]ULS IllbII+. 113&15. 155 b 
29. 15 6b 31. 157 b 3 6 . 178"30 
'lro.pð. T
JI {30ÚÀr]CTI.V 136 b 5, 7, 24 
{30VÀ7]TÓJl I 13& 17 +. I 13 b 3 
{3ovs 9811.3. 99b32. U8"20. 161b3 
ßpo.ôvrt,s 173 II. 32 
Bpo.u[ÔCf 8ÚEI.JI I .
4 h 2 3 
{3pîOos tXEI.JI 101 a 29 


{3pWP.o.To. II 8 & 15. 1] 9. 8 
{3PWCTtS I 1811. 19 
{3w}.'oÀoxlo. 108 & 24 
(3wjJ.oÀÓXos 10811. 25. 128 & 4 + 


1'o.À71J1 ÔEÔI.ÉJlo.t. 14911.8 
1'o.}.'I.ICWS ÉCTTl.éiJl 123 II. 2 2 
1'&}.'OS 123AI. 16511.18 
1'o.P1'o.Àl(EUOo.t. 150 b 22 
1'o.CTTpl}.'o.fYYOI. 1 I 8 b 19 
1'ElTWJI 1 37 II. 7 
1'EÀOWS 101b 19 . I23b33. 159 bl ,. 
162 b 14. 17 8 b TI TÒ 1'EÀoîov 
128 II. 4 
1'ÉÀWTo. 1C00TÉXHJI 150 b 1 I 'lrOt.Û" 
I 28 II. 6, 35 
1'ÉJlECTI.S 173 b 4+. li4bl2 com. 
o.ì1
T}ULS 103&16. 104&27. 143 b20 
coni. IClJl7]CTt.S 173 It 30. 174 b 10 
dist. ÈJlÉfYYHo. 15311. 16 opp. TÉÀOi 
) 52 b 23. 153 &9 1'ÉJlEUI.S o.iCT87]Tt, 
152 b 13. 153 & I 3 'lr
pl 1'iJl
CTtJl 
TÉXJlT} 14 0 8. I I ÈJI TP 1'EJlÉCTEt. 
'lrpWTOJl 112 b 24 
ÈIC 1'EJI
T1jS 144 b6. 15411. 33. 162 1l 12 
1'EJlJI&.ôas 100 b 32 
TÒ 1'EJlJl71CTo.JI opp. TÒ 1'E1'
JlJIT}P.ÉJlOJl 
1558. 17 TÒ 1'EJlII'T}8ÉJI 155 & I';. 
161 b 20 
1'ÉJlJl7]CTLS 168 II. 25 
1'EJlJlr]'T
 S TWJI 'lrp&
 EWJI 113 b 18 
1'ÉJlOS 94 b2 S. 137 b 9. 14 0b 4. 145" 
27. 15 0b 35 Téè 1'ÉJlEt. 9 8 &8. 
10611.12.1378.34. 1 3911.9. 1 4 8 1\ 
23. J49b28 ÈJlTéè1'ÉJlEt. 123&U 
jJl Téè o.vTéè 1'ÉJlEt. 130 b I 
1'Épo.JlOS 1I8 II. 33 
1'Épo.s 134 b 7. 163 b 4 
"j'
VCTt.S 1188. 26. 148&9. 150&9. 
17 6 "1 
1'EWP.ETpEÎV I 758. 33 
1'EWP.ÉTpT}S 9 8 11. 29 
1'Ewp.
Tpla 143 8 3 
"j'EWjJ.
TpI.ICOl 142 a I 2. 175 II. 32 1'EW- 
P.ETpI.K
 &.Jlo.Ào"j'lo. 131 b I 2 
1'EWfYYÓS 133 II. 17, 33. b 4 
1'71 179 b 26 1'71 S TpW
E&S 14 8 b 28 
1'71 S 1C0.1 80.À&.TT7]S lfpXEtv 179 & 4- 
1'7]péiJl 135 b 2 
1'71Po.s 10:)11.7, 23. 121 b I3 
1'lVEU80.t. dist. {J7r&'pXEI.V 169 b 30 
dist. tXHV 1:;4 hI 
1'I.JlWUKEl.JI Tà ÕlKo.t.o. 13711. 10 Tð. Ko.O> 234 


INDEX. 


8Ewp7]CTaL lCal 
Ï'LVWCTICWV llCPWEV lCaCM"a. 143 A 34 
Ï'vwva.& 179 1J 1 
136 b 34 
rÀa.vlCos 136 b 1 0 
Ï'À{crx.po& 1 2 I b 22 
"YÀVICÓ 14711. 2 9, 31. 154 b2 9 Ï'Àv- 
"'a. 11311. 2 8. 173b24. 176AI2 
Ï'VWJ.l.TJ 143 b 7 def. 143 A 19 
Ï'VWpl(EtJI 96b35. 129A1 j. 132 b 2 . 
I.pbI5. 155 b1 7. 180 b 22 
Ï'VcfJpLJ.l.OS 11511. I. 126 b 25. 139 b 33. 
153 b 35 'Tà; Ï'VWpLJ.l.a. 
L'T'TWS 95 b 2 
"YVWCTLS 951'1.6+. 9711.6. 102&22. 
1 39 A II . 141 b 34 
"YVWd'T&. 17711. 2 1 
"YovEîs 97 b 9 , 12. 100& 26, 30. 11011. 
6. 120 b I4. 14811.31. 158bl5 +. 
1600.1. b I 8+. 161 A 2I. 163b17. 
164b5. 16 511.16, 24 
"Y ów ICVf]/-,7J S l"Y"Y&OV 168 b 8 
"Yp&./-,p.a'Ta. I I 2 b 2 
"Ypap./-,a.'T&1C6s 105" 20 + 
"Ypal-'/-,f] 13 2 0. 25. 174 b I 
"Yp&.<þEtJI coni. ÀCY)'l(ECT8aL 175 b 18 
coni. À'Ï'EtV I 81 ø. 3 'YE"Ypal-'/-,IvOL 
v6/-,0& J 80 a 35 Ï'pa7r'Tlov I I 2 b 2 
"Yp<<cþEÎS 180 b 34- 
"Ypa.cþf] II 8 " 4. 175 " 24 
"Ypa.cþLKf] 180 II. 2 3 
Ï'v/-,,,&'(fLa I 04 A 15. 106 b 4 
"Yv/-,vaCT'TfJs 180 b 14 
"YVP.VaCT'TLlCf] 9611. 34. 112 tJ 5. 138831. 
143 b 27. 180 b 3 
Ï'v/-,vLlCol &."Y
)J/ES 1 1 7 b 2 
"Yvva&a 1 71 b 10 
"YVVf] 97bIO. 115&22. 13-...11.20. b 1 6. 
13711.20. 1....8b32. 158bI3+. I60 b 
33+. 16111.23. 162 A 16+ aL/-,&VLOS I22 b 2I. 141b7 
ðall-'wV 169 b 8 
ðcucv6/-,EVOV 
La'TEÀE"ì 'TÒ crwJ.l.a 154 b 12 
ðaVEl(ELv 148b23. 165&8,9. 167 b 22 
ð&'vELOV 164 b 32. 16 7 b 21, 3 0 

avELCTJ.l.ds 13 1 & 3 
lia7f'&.JI11 1200.8. b27. I2IAI2. 122" 
23. b 2 + 
lia7r&.vTJ/-,a 122 A 24. b 4, 34. 123 all + 
'TWV lia7ra"7JJ.I.&'TwV 'Tà; 'Tl/-,la 122 b 19 
lia7f'aJl1]p&s 119 b 3 I. 121 b 9. 1220. 21. 
12 311..... 

E'11'TL1C6s 125 & 10 

Eî
a.l {3oVÀ6/-,EVOS &.cþEîvaL 1 II" 10 ELÀalVEW 107a18. 137"22 

EtÀla 10911.3. 11911.21, 28. 13011.18, 
31. 166 b l0 ÐTJP1wli7Js 
E&Àla 
149 A8 
liE&À6s 103 b 17. 10411. 2 I. b 8. 107 b 4. 
108 b 19, 25. 115&20, 23. b 34 +. 
116 b 16. 13 8AI 7 
lilliE'Ta& 'i7 
&&vola 14 6 " 24 
ðE"ìv J52a6 lilov 10711.32. 14:;b 2 8 
'TÒ liÉov 94-11.24. 107 11.4. 121 II. I. 
b I 2. 122 b 29 1rapà;'Tò
/OVI18 b 20. 
12311.20 'Tà;liÉov'TaI5
1I.
1. 16 911. 
10 
ð 
ELV6s 152A10 ðELvol144 A2 7. 
14Sb19. 146823. 1580.32 
E&V&. 
10111.33. 103b16. 11511.26. 166 b l2 
ðEIV6'Ta'Ta HO A 27 
liELv6'T7Js 144 II. 23 sqq. 152 & 11 
7} liE
&à; cþÓCTEL "pEl'T'TWV 134 b 34 .,.à 
liE
U! 102bl9 
liECTI-'6s 13 1 11.8 
ðEcr7r6'T7Js 160 b 29. 161 a 35 
liECT7rO'TIICÒV ðllCo.wv 134 b 8. 13 8 b 8 
lCa'Tà; 'TÒV 
E{"TEpOV 1r ÀOvv 10 911. 34 

Ev'Tlpws, opp. 1rPWTWS 158 b 31 
opp. ICvplws 17 6 11. 29 
.A7JÀIO.lCÒV 
1rl"YpaJ.l./-,a 99 & 2 5 
li7J/-''YJi'opllCol À&"YO& 181 a 5 
.,.à; li7JI-'IOVfYYoVJ.l.EVa 94 b 14 
li7Jl-'o"YlpOJl7'ES 1 09 b 9 
.A7J1-'6liolCos I f-I II. 8 

7J/-,olCpo.'Tla 160 b 17, 20. I()I &6. b 9 

7J/-,OlCpa'TLICOl 131 II. 27 
li7]/-,os 112 II. 9. 167 II. 35 
li7J I-'Ó'To.& 160 II. 18 

&' o.VTOV 1 lIb 26 
&' av'TWV II 2 A 34 
lit' 'i7I-'WV 1 12 A 30. b 28 'TÒ lit' 
ò.v8pw7roV I I 2 A 33 
lil&."YElV iv 1rd'TOLS II 3 II. 6 (d. 172 0. 3) 
liuJ."Ypo.l-'l-'a 1 I 2 b 2 I 
liLa"Ypacþl] 10 70.33 
lilo.Ï'W'Yf] 127b34. 17 1b1 3. 17711. 2 7 
ð&aÏ'W'Yo.l 17 6b12 , 14. 177&9 
liL&'li7JÀOL 102 b 5 
ðu!8EcrlS I07b16, 3 0 . 108&24. b Il . 
145 II. 33 

lo.lpEîv 14.8 II. 25. 168 b I 2 
lo.LpEîcr8o.1 
IlIb33. 117b28. 13Ib:,. 132&8, 
28. 162 & 2 2 
&EÀ6/-,EVO& 138 b 35 

1?7P7JI-'IJI7] &.vaÀo"Yla 13 1 0. 32 lil?7- 
p7JJ.l.lvo& 15811. 28. 161 b 33 
latpE- 
'Tlov 139 a 5 
liLalpE'TÓV lo6 A 26 INDEX. 


235 


ðla.'Ta. 96827 
ðto.lCeÎ<TOo.t dist. ICtVEÎCTOo.t 10685 
ð.&'lCovot 149827 

'o.lCp.ßWO'o.' 1788 23 
'71lCplßWTo.' 
II 2 b6 

.o.ÀexOel71 14.... b 33 

.O'ÀÀc!TTE.VI64b24. 176810 ð.o.À- 
À.o.TT&P.EVO. 126 8 28 
ð.o.À.VEO'Oo.t opp. j'lVECTOo., 173 b 6 ð.o.- 
À.vTiov 165 b I 7 

tc}.ÀVO"S J 64 ß9. 16:; b 36 
ð'&.P.ETPOS I 12822. 133 a6 
ðto.Jllp.EUI 
o.VT&V I 7 I 0. 2 ð ðto.vIJ.l.wv 
13 6 b 18 + 
ðto.VEJ.l.7JT.IC&i 134 8 3 
.o.vep.71T'IC
V 
ðllCo.tOV 131 b 27 
ðto.VOOVP.EVOV 9 8 0. S 
ð.o. vo 7J TtlC n Ò.pETf] 10 3" 5,14 -t- ðpE
'S 
139 lJ S T
 7f'paICTIIC
v lCal ð.avo'1]- 
TtlC&V 139 a 2 9 T
 ðto.V071TtlC
V 

lCo.CTTOi Elvo.. ðOICEî 1660. 17 
ðt&.Voto.I39lt2Isqq. 142bI2. 14611.25. 
I7s ß 7 + _ b 34 . 17611.3 opp. 
O'wp.o. I 17 b 3 I coni. À&yos II 2 8 16_ 
170 b 12 coni. Oewpl.a. 174 b 2 I 
coni. 7f'pOo.lpEO"S 148n 10 dist. 

P.7rEtp(o. 1 
 I 8 2 åpETo.l 'T1js ðto.- 
volo.s 139 & I 0.1 7rEpl T
}JI ðtcívo.av 
7}ðovo.( 17 6 0. 3 T'hV 
.áJloto.J' 7f'o.îi 
165b26(cf.Iï482) 
ð.o.voJ.l.fJ 13 I b 30 T
 
v To.îs 
to.vop.o.îs 

llCo..ov 130 b 31 T
 
v ð.avop.fj 
ðllCo.tOv 131bl0 . 
ð.o.pOpwO'at 98 It 22 

Lo.O'7f'WVTo. 166 b 22 
ð '&.CTTo.O'tS 16 S b 25 
ð'&.CTT'1]p.a I 5h b 33 
ð.aO'TplcþEtv 140 b 13. 144 a 34 
tE- 
CTTpo.p.p.lvo. 
tJÀ.o. 109 b6 
ð.cI.To.CT.S I66 b 33 
ð.aTETo.p.lvws 166 b 28. 175 a 8 
ð.o.TtOlvo.t 1 2S b S . 180 b 26 
.o.Tl- 
OEO'Oo.t 147"14 
luo.cþlpoVTCU Éo.VToîs 116 b 7 

'o.cþOelpEtJI 140 b I 3 ð.o.cþOelpEtv 
o.v- 
T&Vl 380. 13 ðtÉcþOo.fYTo.. T
 131ÀTt- 
CTTOV 15082 ð.EcþOa.pJ.l.ÉJlos 140 b 1 7. 
170" 23. 17 6 0. 24 
ð.o.cþoP&.94 b1 fi. 101824,34. 103 A2 3. 
I1o b 8. 127a:a. 13 2n 4. 14 1b 34. 
I49 b2 7_ T64b29 
.o.cþopà 'hlCo.Tà 
T1]V iðlo.v 1:019&:19 ð.o.cþopo.l 1C00T- 
EB'1] 174/\ 3 0 


ð'0.
EÓðECT80.t 139 b 17. 14 1 a 3. 1441\ 
35 ð.a
EvO'0!1165 b8 
ð'
o.ICT1] 7f'âO'o. 
7f'tO'Tf]P.'1] 139 b '25 

.
o.O'lCo.Àlo. 103/l Ifj. 1
9b26 
ð.
o.O'lCo.À.'IC
s ò.pxwv 151 0. 17 
ð ð.
&.
wv 103 b 12 

tðo.Xf], opp. cþtJCT'S roos 179 b 11, 2 J 
ðt71j'7JTtlC&S 117 b 34 

UICVEÎ<TOo.t 101 b 1. 102 b9 
ð.lCo. t07r eo.j'EÛI 9911.19. 12 90.8. 13S" 
16. f.. 13684+. 17 2b2 5. 1731\ 
21. 177"'31. 178831 

'lCo.t07f'pc!j''1]p.o. 135" 12, 20 

LlCo.L07rpaj'(u. 133 b 30 
ðllCo..os I03hl, 15. 105&18+ TÒ 
ðllCo.toVI2985+. 159b26+. 161 a 
I I + T
 
llCo.wv ðtTT&V, lfj'pa4>ov, 
1C00Tà v&P.OV 162 b 2 I TWV ð.lCalwv 
T
 p.c!À.LO'Ta cþ'À'IC&V 155 II. 28 ðt- 
1C00lws JOSlI.29. 12.fIl27. 131bS 
ðtlCatOCTvJI'1] 108 b 16. 120&20. 127" 
3.... 1t'5 1t2 4, 27. 173"'18 0.1 
ðtlCa.oCTVVat 7f'À.E{OVS 130 b 6 7rEpl 
ð.lCo.wO'óV'1]S 1C0.1 ò.
LlClas 12983 sqq. 
ðtICatov0'8at 13611. 18 + 
ðtlCalwp.a J 35 0. 9 + 
ðtlCavtlCol À.&j'o, 181 84 
ð.lCaO''Tf]s 132 n 7 + 
ðtlCo.O'TtICf] 141 b 33 
ðllC'1] 13 2b2 7. 134&.P ðllCo.t 162 b 
30. 164 b 13 
A.op./jð71s n6 a 22. 13 6bl0 
ðtop.oÀO')'la T 64 a 34 
ðtOpOO
Jl'TH å.À.À.f]À.ovs 1 72 a 12 
ðtop8wTtlC
V ðllCo.tov 13 I 0. I. b 25- 
13 2b2 4 

tOp((EtJI 168 b I 3 T
 ðtopl(E&JI olllC 
to'Tt TWV 7rOÀ.ÀWV 172 b 3 ðtopl(e- 
O'Oat98b6. 1020.29_ 1030.3. I7S b 
3 1 
ðtOptCTP.&S 134 b 33. I36b3, 23. 138" 
27 
T
 ð.&Tt opp. T
 8Tt 95 b 7 
ðtO'T&.(ElJ/ I12 b 2,8. 146"1. b 2 6 
ðlxa 1320.31 
ðlxo..ov 13 2 11. 32 
ðtXaO'T1]S ð ð.lCaO'Tf]S 132 It 32 
ðl
o. I.f8 a S. I54 b 3 
ðtcIJlCE'V dist. cþcI.vat 139826 
ð.WICT&V 9711. 3 I 
ðlw
.s lCal cþVj'f] 139 & 22 
T
 ðoICovv 1130.21 T
 ð&
av ßEÀTtoV 
145 b 33 Tc\ ICOtvp ð&
avTa 167ß:aS 286 


ðOKtP.cJ.(OIlTH TO
S OYIIOVS JlS & 28 
ðEðolCtp.aO'p.lllolI 1570. 22 
ðOlCtp.aula 162 & 14 
ðOÀocþoll[a 13 I 0. 7 
ðó
a 139b17. 140b27. 142&8. 
b7+. 143&2. 147bl,3 dist. 
l7nuT1}p.'fJ 145 b 36. 146 b 24 lCa6ó- 
Àou ðó
a 14711.25 ôó
a alu671Tov 
I4-7 b 9 ðó
a TIS IIl b II, 31 + 
ðÓ
71S òp66T71s It.À1}6Eta 142 b I 2 
xpfju6at TP ðÓ
?1 14311. J 4- It.lla1ró- 
ðEtICTOt fþcJ.O'EtS lCal ôó
at 143 b 13 
ai TWII O'OcþWII ôó
at 179 a 17 Taîs 
ðó
ats ÊllaIlT!OIl 101 II. 24 1] oilCE[a 
ðó
a 15911.23 coni. TtP.1} I27bl2 
coni. IClpôos 127bl6 (d. 136b22) 
dist. ÙÀ-f]6Eta. 124 b I 2 ôó
a ò.7]ô[as 
171b25 lCaTà. ôó
all, opp. lCaT' 
It.À1]6Etall 128 b 24 
ðO
&.'Etll 112 & 3 +. 124 b6. 146 b 26 + 
TÒ ôo
aUTtICÓV 140 b 26. 144 b 15 
òópv II I II. 13 
ôóO'u 1200.23, 26. b S +. 12111.12. 
b 4 opp. Àfj1/ttS XP71P.&'TWII 107 b 9. 
1I9b25. 12011.9, 14. b 2 8. 121 b 
18,20. 125b6. 164b6. 165&4 
ðOT'OS 134 b 7 BOTlolI 164 b 33 
BOTtICO! 121 b 16 
ôovÀa1raTla 13 1 & 7 
ôovÀe[a 133" I 
ÒOVÀEVEW I 
2 II. 32 
ÔOVÀtlCÓIl 125& 1 
ôovÀos 160 b 28, 29. 161 II. 35 + 
Bpop.tICÓS 101 b 16 
ôpóp.os lCal1rdÀ71 106 b 4 
ôVllap.ts ò.lla1'lCaO'TtIC1] 180 ß 2 I EÌs 
It.PET1]1I 17 2 11. 24 Í] TWII 1r Àe[O'TwII 
152 a 27 ôóllap.ts coni. 1rÀOVTOS 
99 b2 . 161&3 T-hV aùT-h1l ôv- 
lIap.w tXHII 134 b 26 T-hll ôÓllap.tll 
rXEtV 
v TéìJ 1rpÒS 
TEpOV 130 b I 
ô-bvap.ts T71S 1/tVX71S 102 II. 34 synon. 
p.6ptov 102 b 5 dist. 1rcJ.60s, 

tS 
105 b20 sqq. dist. 

ts 127b14. 
12 90.12. 144"'29 synon. 

ts 
143 & 28 dist. IvÉp1'Eta 103 a 26. 
1530. 25. 168 a 7 7} ðvvap.ts EÌs 
T
}JI lvlp1'Etav ò.vcJ.")'ETat 170 II. 17 
ð-bvap.u coni. 
1rt(rT1}p.7] 94 II. 26. 
12911.13. 180b32 V1rÒ p.[av ôó- 
vap.tv 94&10 aI 
vTtp.óTaTat TWV 
ðVJlcJ.P.EWV 94 b 4 ôóvap.ts 1rpOVOr]- 
Ttlfll] 141 a 28 TWII ÔWcJ.jJ.EWV OÙIC 


INDEX. 


tUTW 7J Eùôalp.ollla 101 b 1 2 /p Tn 
ÔvpcJ.p.Et, opp. /p Tp1rpOatp'O'Et 127 \', 
14 
ðvpaO'TEla J 24 & 14, 17. 155. 6. 17 6 b 
17. 177 bI 3. 
ôvpaO'TE-bEtP 1240. 22. 17 6 b 18 
ÔVPcJ.O'T71 S 16 311.35. 17911.7, 14 
ôvpaTol ÊO'P.EP cþÓO'Et 106 & 9 ðvpaTà 
& Ôt' Í]P.WII 1'IpOtT' ð,p 112 b 27 TÒ 
ôvpaTóP, dist. TÒ lCaT' It.
lap 163bl5 
ðvuacpalpEToP 95 b 26 
ÔVU")'EV1]S 99 b 4- 
ôVUÔtcJ.ÀVTOt 126 & 20 
ÔÓUEÀ1rtS I 1611. 2 
ÕVUEptS 108'" 30. 126 b 16. 127 & II 
ÔÓUICOÀOS 10811.30. 126 b I6. 127&10. 
158 II. 3 
ÔÓU1rEtUTOt 15 I b 6 
ôVO'1rpa
{at 1 OJ b 7 
ÔVO'TVX1}p.aTa 100 & I 7 
ôVO'Tvxlat 10011. 2 I. 153 b 19. 155 a II. 
17 1 &21,29 
ôvuXEpa{IIEw IIO b 20. IISb3. 119" 
13. 126bI9+. 128&8. b 3 . 162 b 
10. 17011.9. 179 b 3 1 
ÔUUXEP1]S 166b15. 176&20 
ÖVUXEP71 ÀVEtP 145 b6 
öwpEa[ 123 /l 3 
ôcfJp'fJp.a 99 b I I 
ÔWpOÖÓICOS 163 b I 1 
öwpop 12 311.5, 15 


, 
TO. 


iâp 138& 10 
rap 980.18 
IrY Ó 7] 13 1 11.4 
ÊrYV7]T1]S 133 b I 2 
r")'EpUtS 6vp.ov 116 b 3 0 

1'ICa.ÀEÎPI62bI2+. 165b4,I1. 168& 
3 2 f1'ICaAEîu6at TV TVX?1 120 b 17 

1'lCaTaÀE[1rEtP 1rapaO'TcJ.Tr]1I 13 0 & 30 
Ê")'ICÀ1}p.aTa 13111.23. 162b5+. 163& 
2 I. 164 11. 2 9, 33 
Ê1'ICÀ7]p.aTtIC1} 162 b 16 
È1'lCpchEtal28b34. 145"'18. b8. 146& 
14,17. b I 8. 15011.34. 15 1b28 +. 
!5 2ß2 S 
'1'lCpaT1}s I02b14, 27. 145 bI0 +. 
J 46 II. 10 +. b 10 +. 147 b 22. 14 8 " 
14. 15111.29.1>25+.168b34 
7"à È1'lCólCÀta 96 0. 3 
È1'lCcfJp.ta 101 b 33, 35 
È1'ICExpwup.lpop 105 a 3 
ÈÔWÔ1} 11 8 II. 20 è6í(EtV 103 II. 22. b 3 l6l(EtT6at 103 II. 
20 +. b 16, 24. 10f b I. 1190. 25. 
121&23. 18011.3,15 
è6ttTp.ós 98b4. 119&27 Ôt' 
6ttTp.ou 
ò.KpaTÛs 15211.29 
è6ttTTÓS 99 b 9. 151 It H) 
(60S 103&17, 26. 18o b 5. 181 b 22 
l6Et, opp. <þVtTEt ÔtÔaXV 179 b 21 ê'6E- 
tTtV 
x6at 95 b 4 (6EtT. 7rporryp.lvot 
18011.8 (d. 179b25) Ôt' ê'6os 15411. 
33 Ôt' (67] 148 b 17, 34 i
 ê'6ovs 
148 b 27, 30 l60s þ
ov p.ETaKtvfjtTat 
<þVtTEWS 15 2 " 30 
EiôfjtTat T 56 b 27 Eiôlvat coni. ðpâv 
P.V7]P.OVEVEtV 174 II. 6 TÒ EÌôlvat 10 5 b 
2.15 2 11.8. 172b4. 179 b 3 Eiôws 
Kal ÉKcfJV 136 b 19 Eiôws Ka16ewpwv 
152 & [4 Eiôws, opp. ò.,,/vowv I!O 1.1 
27 opp. ò.p.a6i]s 159bl4 dist. 
7rPOßovÀEVtTaS 135 b 20 dist. ôtà 
7rpOat p itTEWS ò.pxi]v 134 II. 20 ð ei- 
ÔWS [0911.26. 180 b 27 ot EÌÔt57"ES, 
dist. 01 (7]TOUVTES 17711. 26 
Eiôo7ro,ós 174 b 5 
Elôos TIÀEtoV 174 b6 7"EÀEtOUJI TÒ 
elôos 17411. 16, 19 Tép E%'ÔEt Tb..EtOS 
17411.28 Tép d'ôEt ËTEpa 155b15. 
174 & 2 
. 17 5 1l 22. b I. 176 a 9 E%'. 
ÔEt ôuitþopos 173 b 33 E%'ÔEt ôta- 
tþlpEtv 15 6 11.6. 173b28. 174"10, 
27. b!i. 175 II. 2 2 +. 17611.9 KaT' 
EtÔ7] ôtatþopal 174 II. 30 ôta<þlpEtJl 
KaT' e%'ôos 175 II. 28 Ka6' 
JI Elôos 
}'..f,,/EtT6at 96 b 10 Tà E%'ô7] Platonis 
96 II. 13 ð XalpwJI Tép EtÔEt 167 a 5 
eiÀtKptvñs 'Í1ÔOJl7] 176 b 20 
Elvat Kal (7jJl 16611.4 (d. 16811.6) TÒ 
Elvat 1660.19. 1680.5. 170b8. 17211. 
2 atTtOS TOU EIJlat 161"17. 16211. 
6. 165 II. 23 TÒ elJlat TaòTó 13011. 
12. [41 b 24 TÒ Tí 
v E'lvat 10711. 
7 
e ip11J'1'J 1 7 7 b 5 
E'lpWV 10811.22. 127822. b 22 
EipwvEla 108&22. 124b30. 127&14. 
b 30 
EipwJlEVÓP.EJlOt [27 b 31 
efs opp. ".óÀtS 91 b 7 (d. 141 b 30) TÒ 
ËJI 96b6 
'Í] \EÌ
av8.s 'Í1
ov7] 127&6 
Ta EttTeJlEx6EJlTa 131 b 3 I 
TÒ Ka6' ËICatTTOV 142 & 22 Tà ICaff 
ËKatTTa 109b23. lJo b 6. 126b4. 


INDEX. 


237 


14 2 "'14. 143&29,3 2 . b 4 . 147 8 3. 
26. b 5 
JI Toîs ICa6' ËKatTTa 7rOÀ- 
Àal ôtatþopal I1o b 8 1] ICa6' ËICatTTa 
It,,/Vota I lOb 33 
ÈKßoÀallI 0 1I.9 
(K'}'OVOt 100"'24, 30. 161&19 
ÈICICa,,/x&(ovtTtJI 150 b I I 
ÈICKpOVEtJl "9bI0. 1540.27. 175118 
ÈICÀ/
atT6at 181 II. 17 
ÈICÀO"'f7] I 8 I" 18 
TÒ ÉICOVtTtOJl ICal Ò.KOVtTtoJl 109 b 3 2 sqq. 
135&23. bl, 9. 13611.16+ ÉKOV- 
tTtOJl, dist. ICaTø. 7rpoalpetTtJl I II b 7 
ÉKOVtTtoS ò.ÀÀa,,/1J 132 b 13 ÉICo6tTta 
tTvp.{:3óÀata I 6{ b 13 tTvJlaÀÀ&,,/p.aTa 
[ 
 I II. sqq. È7rl Toîs ÉKovtTlOts '1 
aiôws 128 b 28 TÒ 7rapø. TÒ ÉICOV- 
tTtoJl 132 b [9 ÉKovtTlws II I II. 26. 
114 b 18. 16911. I 
ÈIC7rEtTeîJl aÒTovs I I I II. 9 
èICtTTaTtKÓS 145 bU. 146& 18. 15 (" 
1+ 
ÈKTÒS EWat 10011. 17 1] ÈICTÒS EòET7]pla 
98 b 26 eÒ7]p.epla 1,81.1 33 X O P1'J'Yla 
17 8 0. 2 4 Tà ÈICTÓS 17911.11, 16 
Tà ÈKTÒS ò.,,/a6& 98 b 13. 99 8 31. 
10111.[5. 123L>I7,20. 12 5&27. 
I53 b [8 
<lEICTWP II6"22, 33. 14511.20 
ÉKWJl IIO b 20. II3b14. 114813,21. 
135 8 4. 136"'31 +. 138812. 14 68 
7 OUX ÉICWJI IIO b 23. 1360.23 
Eiôws ICal ÉICWJI 136 b 19 ÉICtfJv = 
EÌôws ICal tJl Kal 
 ICal tfJs 136 n. 32 
(d. 13889. 152 It IS) 
ÈÀaTTovp.EJlOS 163 b 10 
ÈÀaTTwTtKÓS 136bl8 
ÈÀatþpÓTEpOS 101 & 30 
ÈJI ÈÀaxltTTOtS ôvtTlJl 131&15 
TaptTtV 131 II. 19 + 
ÈÀI"/XEtJl 14 6 11. 23 
ÈÀEfjtTat I05b25. 106bl9 11411.27 
'EÀlv7] 109 b 9 
ê'ÀEOS 105b23. 109b32. 111&1 
ÈÀEv6Epla 13 1 II. 28 
ÈÀEv6Éptos 99l1.19. 107b18. 108 b 2'1. 
11511.20. 1I9b23. 1200.8+. 122" 
28. b lO . 15811.21. 162b27. 179 b8 
coni. È7rtEtIC1JS 1280. 18 coni. xa- 
plEtS 128 II. 32 1] TOV ÈÀEv6Eplov 
7ratôt& 12811. 20 (d. 26) ÈÀEV- 
61ptos 1]ôovi] 1 18 b 4. 176 b 20 
ÈÀEv8EptÓT7]S 1030.6. 107 b 9, 21. 


, 
TeT- 238 


lo8 b 32. 125 b 3 7rEpl ÈÀEV(JEptÓ- 
T7J'TOY 1191.1 2 2 sqq. dist. }.'E'yaÀo- 
7rpl7rEta 12:Z A 20 sqq. 
jÀEtJ(JEpot leal "lerot I 34 II. 2 7 
iÀÀÉl3opos 13711. I 5 
T
 iÀÀEÎ7roV Tl1s 7rpJ.
EWS 155 8 13 

 Àlav lÀÀEtllnS 127 b 29 
tÀÀO"j4 leal líÀoj'a I 7 2 b I 0 

À7r(SI00A3. I56&
0. 159A20. 166" 
25. 16 70.16. 168&14. 173 bl 9 
l}.'l3pvD. 102 b I 
i}.'}.'EÀ1]S 127 bR. 128 8 1 1jJ.}.'EÀws 
lOO b 2l. 122835. 124831. 1280.9. 
li oblr 
f}.'}."VE'V H0 8 31. 146b20. 150 b 30. 
15 1 11.3 0 , 35. 1>3+ 
1}.'J.l.EVETlleós 145 I> II. 146 a I 7. 15 1 a 
26. b 5 . 15211.18 
'E}.'.".EBoIeÀ71s 1470.20. b 12. 155 h 7 
f}.'7rElpla 115 b 4. 116 b 3, 9. 142 a 19. 
1....3bI4. 158AI..... 180 h 18. I81 A 
10, 20 coni. Xpóvos 103 11.) 6. 142 & 
16 dist. ðtó.vota I SIll. 2 
lp.7rElpot 141 b 18. 181 a 19. 115 coni. 
'If'pEer{3tJTEpOt 143 b I 1 ljJ.7rEtpos oble 
lO'Tt vÉos 142 0. 15 
f}.'7rool(HV 100 b 29- 15311. 20 1}.'7roð(- 
(EerOat 153 b 16, 18 
1}.'1róðtos 152b16. 153 b2 3. 170b27. 
175 b :z. 17 8b 4 
l/-4 7roðl O'Ttlef} 153 tJ 2 
1}.'1roBcIw 127 b 30. 133 a 3 
l}.'cþpwv 1010.1 
Ê"}.'1f'VXOS 132822. 150A4. I6Ib4. 
167 b 35 
jVaÀÀJ.
 131 b6 
ivavT(os 109811 + IvaJIT(a Tà.1rÀE<<r- 
TOV à1rÉxovTa à7r' àÀÀf}Àwv 108 1.1 
3.... TWV jllaJIT(wlI 
 abT1] ðtJllajJ.Is 
leal 11rtO'Tf]/-47/ 129" I 3 T
 fllallT(oll 
TOÛ IvavTIou l<þIETa' 159 b 19 
ivavT'ÓT71S 108 b 27 
fvavTwûO'(Jat 102 b 24. I II Ii 16. I 19 b 
I 2. 180 0. I 3, 23 
IvaJITlwO'ts 1 26 b 34 
lvam leal <þavEp&. 950. 22 Iva.p'Yws 
145 b 28. 1730.19. 1791t6 (vap- 
'YierTEpOV 97 b 23 
fvBEl]s97blS. u8 b lo. 1
30.I. 154" 
34. I5ï b20 . I:;9 bI 4. 16 3 8 33 +. 
17 0b18 . 173 bI 4. 174"15,25. 
176 b 5 T
 IvBEÉs 970.5 
r"BE,a 118 b IS. 120 b 13. 163b4 


INDEX. 


opp. V1rEp{30À-i] 104&12. 109 A 4,10 
opp. àva7rÀf}pfIJO'tS 173 b 7, 20 
IvðÉXEO'(Jal líÀÀwy lXEtJI 1400. 34. b 2 
IvðE
ó/-4EVOV líÀÀWS lXEtv 134 b 3 I. 
139 21. 140A I, 22. 141" I Tà. 
J.'1] fvBEXÓ/-4EVa líÀÀWS lXEtV 139" I 4 
Tà. jvðExó}.'Ella leal Elvat leal }.'1] Elvat 
140& 12 fvBEXÓ}.'EVOV 13911.8. b8. 
143 b 3 
tvðo
os 98 b 28. 122 b 3 
 Tà tv8o
a 
1278 2I. 11 25 Tà. lvBo
a. dist. TÒ. 
ðverXEpl1 145 b
, 7 
'Evðv/-4(wv 17 8 b 20 
T
 olì ËVElea àpXf} 15 I II. 16 
ËVElea 1rpoerÀal3Ew I 17 II. 5 
TOÛ olì 
VElea 143 b 4- 
IvÉ(YYEtat 10411.29. 122 b I. 1680.6 + 
dist. t(YYa 94 n 4 dist. ðtJva}.'ts 103 A 
27 (d. 17 0A I 7) dist. Ë
EtY 98 b 3
. 
I03b21,22. 153 b 33 leaT' fllÉp- 
'YHav, dist. leaf! Ë
tJI 157b6 TÉÀOS 
1rJ.O'7/S IVEp'YE(as T
 leaTà T1]V Ë
t" 
I 15 b 20 dist. 'YEvÉerEIs 153 II. 16 
fvÉfYYHa 1f'vXl1s 9 8 "7 (d. 1'15) 
f7rt(Jv/-4(as I 19 b 9 'ÌJ TOÛ VOÛ 177 h 19 
'ÌJ 1rEpl T
V Àó'Yov I ï 5 b6 TEÀEía 
IvI(YYEta 174 b 16 àVE}.'1róðlerTOs 
153 b 10 'ÌJ TWV ÐEWV 17 8 b 2I 
IvlfYYElat &.va'Yleaîal, leaf! aVTày alpE- 
Tal 176 b 2 ðta<þlpouO'at 11rlEtleelq. 
leal <þauÀ&T71Tl 175 b 24 a1líplerTat 
jvlfYYfta, 99 a 29 cú Ie aT' &.pET1]V 
lvlfYYEta, IO
bIO, 13. 177"10 (d. 
178& 10) 0.1 Tl1s àpETl1s 173 II. 15 0.1 
TWV àpETWV 113 b 5. 177 b 7 
 lv- 
I(YYHa TOÛ 1rapÓVTOs 168 II. 13 0.1 
IvÉ(YYEtat IetJptat T1}S (W1}Y 100 b 33 
fV
(YYEIa ov jJ.ÓVOVIeUlf]O'EWS àÀÀà leal 
&'letv71O'(ay 154 b 27 jvÉP'YEta 'Y(vETai 
leal obX Õ7rJ.PXEt 169" 29 
fVEfY'tEW 103 II. 31. 11411.10 IVE(YYEî" 
leaTà voû" I 79 a 23 <þtÀtIeWS 157 tJ 
10 C11JVEXWS 17 0 &6. 175"'5 
IVlavT
v I3twO'Q,L leø.Àws 169 a 23 
IvtO'Tcf.jJ.Evot 172 b 35 
fVUTXtJEUI 180 b 4 
ivvoEÎv 167 & 34 
(vilma 171832. b 14 . 177&15- 179 b 
15 
lvoxos 146 II. 34 
tVTt/-40S 94b2. n6&21. 122b35. 
124A23. b 23 . 125&29 
lvu7r&.pXEtJI 155 &16 


T
 où 
àpX al È
aì'W')'
v O"[TOV 
L
óvaL 133 b 9 
Tà È
a1<þv7]S II I b 9 . 117ø.22 
È
aKpLßovV 96 b 3 0 . 101 b 34. 102 & 2:'. 
175&31. b q .. I80 b ll 
È
ap.El\.EÛT6aL 180" 2 7, 30 
È
7]P'Y7]lCcIJs 99 & 2 
È
El\.a6vELv 1:;4 b 13. 155 & 26 
È
El\.Iì'XEa6aL 125 & 29 
È
ETcf(ELv 167 b l3 
Ë
LS IO.... b I9. 104&10. 114ø.10. b 2 , 
31. 115 b : n . 12 9&14+. 1 47&12. 
174 b 32 coni. ICCV710'LS 154& 13 
dist. 7f'&.60s, 
6vap.Ls 105 b 20 sqq. 
dist. 7f'cf60s 128 b II. 157 b 29, 32. 
dist. ÈvIP'YELa 98 b 33. 103 b 2 I, 23. 
117 11 20. 152 b 33 7] Ë
LS Ta4s 
ÈVEfY)'ElaLs ISp[(ETaL lCal æv ÈO"T[V 
122 b I lCaB Ë
LJI, opp. lCaT' Èvlp- 
ì'E&av 157 b 6 IS lCaTà T
J/ 

LV 
123 b I. 126 b2 I 7] alrr
 Ë
LS 14 1 L 
24 7] ÈvavT[a É
tS 12 911. 14 Ë
tS 
<þVO"LIC1] 144 1J 9. 15 21J 34 i]6LIC1] 
139& 34 7f'paICTtlC1] 14 0 ø. 4. b 5, 20 
7I"Ot7]TLIC1] 14 0 & 4 + à.7f'O
ELICTtK1, 
140'" 4. b 5 É
LS P.ETà l\.Óì'ov 14 0 b 
20, 28 Ë
LS ÒÀ7]61]s 140 b 20 Ë
LS 
7] lCaT(,. T
V tpp6V7]O"LV 144 b 2 5 Ë
LS 
7f'pOaLpETLIC1] 106b36. 139&22 7] 
p.IO"7] 126 b 5 +. 128& I 7 7] ßEl\.- 
T[O"T7] I 39 a 16 È7f'aLvETal Ë
ELS 
10 3"9 7] lCaTà<þ60"tv Ë
tS 153&14 
7] TWV 7f'l\.E[UTWV Ë
tS 15 0 & 15 (d. 
152 & 26) à.7I"Ò T7]S 

EWS EIvaL 143 b 
26 
VEV Ë
EWS 181 b 10 
È
[O"T7]O"LV 7] l\.67r7] 119 & 23, 29 È
l- 
O"TaTaL, opp. ÈP.P.IVEL 151 b 4 È
I- 
O"T7]ICE 149 b 35 
È
Op[(ELV ISO" 10 
È
ovO"laI61&9. 163b22. 178&33 ot 
Èv Taîs È
ovO"[aLs 95b21. 158&28. 
159&19 
01 

WTEptIC01l\.6ì'oL 102" 27. 14 0 . 3 
È7f'arrEl\.lat 164lL 29 
È1raì'W')'1] 98 b 3. 139 b 2 i + 

7f'atvETLICÓS 12 5 & 7 
È7f'atVETÓs lOT b l 1,30. 108 ft 15. 109" 
29. 126 b f. 127&30. b7. 137 b 3. 
144&26. 14 6 "20. 169ø.31, 35. 
175 b 29 dist. TCP.LOS 101 b I 2 È7f'aL- 
vETal Ë
ELS 103&9 
(7f'aLVOS 101 b 19. 109 h 31. 110& 23, 
33. 120&16. 127b18. 178bI6 
È7f'ava.ì'IC&.(ELV 167 b 15 


INDEX. 


239 


È7f'avacþopcf 13 0 " 29 
È7f'avLO"oî 132&25. 163blI 
È7f'avop60vv 137 b 2 2 
È7I"avóp6wp.a 135&13. 137 b12 ,26 
È7f'aVOp6wTLIC'bv 
[lCaLov 132& 18. b 
4 
È7ravóp6wO"LV tXELV 165bl9 
È7f'ax61]s 127b8. 180&24 
È7f'ElO"aICTos 7]
ov1] 169 b 26 
È7I"EICTE[VOVTt 97 b I 2 
(71"7] 'EP.7I"EliolCl\.Iovs 14i n 20 
hMIßol\.os 99&6. 101 n 13 

7I"7]6pETO 163 & 20 
È7f" aVTijJ 114&18 È<þ' 7]p.'VII3b7 + 
Tà È<þ' 7]p.'v II I b 30. 112 ø. 3 1. II 3" 
10. 11411. 29 opp. Tà. à.lliLa Kal 
T(,. èW6vaTa III b 3 2 
È7f'LßdT7]S 106 n 20 
È7f'tßovl\.E60"as 135 b 33 
È7f'lßovl\.os 1 4Y b 13, 14. 152 & 18 
È7f' L ì'LVÓP.EVOV TIl\.os 174 b 33 
È7f'L
ELlCv6p.EJlOS 123 & 25 
È7f'L
I
LOS 128 & 17, 33. 171 b 3 
È7f'L
E
LÓT7]S I 28 n 17 
È7f'LÕt
óaO"LV 175 & 35 
È7f'L
LlCd(ovTaL T7]S p.la7]s xcIJpas 107 b 3 I 
È7f'l
oO"ts 98 & 2 5. 109 & 1 7 
È7f't
vO"CÞ71p.Eîv 145" 33 
È7f'LE[ICELa 121 b 24 opp. cþavl\.ÓT7]S 
I 75 b 24 7f'Epl È7f'LELICElas lCal TOV 
È7f'LELICOVS 137 & 3 I sqq. 

7f'LELIC1]S I28 b 2I +. 132&2. 136b20. 
143 & 20 +. 169& 3, 16 IS È7f'LELtc1]S 
def. 137 b 34 IS È7f'LELIC
S <þll\.os 
126 b 2 I È7f'LEtlC
S lCal Èl\.Ev61pLOS 
128 II. 18 ol '7f'LELICEÎs, opp. ot TV- 
X6VTES 102 b I I opp. IS 
7]p.os 
167 b I 7] È7f'LELIC
S 
ÓO"LS 120 b 32 
T'b È7f'LELICÚ 137 & 3 I sqq. T'b 01- 
pET'bV T'b È7f'LELICÚ 172 b I I 
È7f'16ETOt È7f'L6vp.laL 1I8 b 9 
È7f'L6vp.f}p.aTa 11 8 & 13, 16 
T'b 
7f'L6vp.7]TLICÓV 102 b 30. II 9 b 14, 
15 
È7rL6vp.la 103 b 18. 11 I b II +. II 7 & I. 
119&4. b 5 +. 147&15. 14 8 &21. 
149 & 26 + È7f'L6vp.laL lCotVal, BLOL 
1I8 b 8 sqq. tpvO"LlCal I18bI5, 19 
Tà ÕL' È7f'L6vp.lav 1 I 1& 25 sqq. 
È7f'llCl\.7]pOL 161 n I 
È7f'LICOVpla 163&19. b 4 , 24. [71&
3. 
b 2 
I7f'Ll\.El7l"ELV I 2 I & 17, 34 
È7I"Ll\.7]7I"TLICÓS 149 & I I . I 50 b 34 240 


i7rlÀtnr'os I10 b I9. Il1b17. 117&33. 
17S bl8 
11l'1f"ÀE&a. 99 b 20. 121 b I 2. 179" 24. 
180" I, 25. b 28 l7r&f'b..E&a. 1C0&v/i 
180&29, 34 lðía 180 b l2 
7rI- 
}A.ÉÀElav 7r0&Eiu8a.& 99 b 30 
7rIP.'- 
ÀEI<<I 7rEpl Bua.s 
7r&UTfI}A.'f/ 138 b 26 

7rIJ.LEÀEû:r8a.& 114&3,4. 120 b 19. 161 & 
13. 167b22. 179 lL28 . 180 b 13,17 
l7rIP.EÀÉS 167 b 25 l7r&f'EÀWS 105 b 15 
brlvouol I 1 3 & 28 
l""I7rEI8
s 71.6,,/'1' 98 & 4 
i7r&7rlvElv 14 6 & 35 
l7rlroÀ&(E&V 95 & 30. I 28 a I 2 

7rI7roÀa.lCAJS 95 b 24. 167 & 3 
i7rl7rOVOS I16"14. 168&25. 170b25 
br&7róvCAJS 168&21 
i7rluICE1}IV 7r0IEî0'8a.& 96 & 5 
brl(fTcur8a& 139b2l, 34. 14 6b28 , 3 0 
T
 i7rl(fTcur8a.1 ðlXws ÀryOJ.LEV 14 6 b 
31 i7r&(fT&P.EVOV 145 b 2 I 
i7rI(fTf}f''f/ 139 bl6 +. 141 &19. \)3. 
142 & 34. b 10 coni. ðVJlaJ.L&s 94 & 
26. 1291\13. 180b32 coni.TÉXJI'f/ 
94"7 (d. 18). 97&4 coni. tfYYOJl 
106 b 8 l7r&O'Tijp.a& <þavÀa& 153b8 
ÙICP&ßEÎS I 12 b I àICPIßE(fT&'T'f/ TWJI 
l7rI(fT1JP.WJI 7] (fo<þla 14 1 & 16 a.í 
lCaT
 J.L'pOS i7r&(fTijJ.La.& 143 a 3 i7rl- 
(fT/iJ.L1J, dist. TÉXJl1J <þPÓV1JO'IS (focþía. 
JlOVS 139 b 16 dist. T'XJl1J I I 2 b 7 
dist. a.'l0"81J(f1S 14 2 & 27 'ÌJ ICvelCAJs 
l7r&(fTf}J.L1J, dist. 'ÌJ al0'81JT11Cf) 14 i b 15 
l7r&(fTfIJ.L1J, dist. ðó
a. 145 b 36 dist. 
lió
a M7]8f}s 146b24 dist. <þpó- 
Jl1J(fIS 140 b 2. 142 & 24 dist. JlOVS 
140 b 3 1 dist. UVJlE(f1S 143 & I 7] 
uo<þla. JlOVS lCal i7rI(fTf}J.L1J, éfJ(f7rEP 
ICE<þaÀ 
JI t xovO'a. i7r&(fTf}P.1J TWV 
TIJ.LIWT&TWJI 141" 19 TWV lCaTà. 
J.Lla.v iðÉa.v J.Lla. i7r&(fTf}P.1J 96 n 30 
l7rIUTf}P.1J TWJI Iva.JlTíwv 'ÌJ aÙTÍ] 12 9" 
13 TOV ICOIVOV at l7r&(fTijP.a.1 180 b 
15 7rEpl T
 lCa8óÀov ai 
7r&(fTfj}J.al 
180 b 23 tXEIV T
V i7r&(fTf}J.L1JV, dist. 
xpiju8al 146 b 32 (d. 143 & II) 7rapà 
TnV È7rI(fTf}P.'f/V 7rp&TTElV 147 n 2 (d. 
145 b 23 + ) 
WlCp&T1JS 
81J 17r1- 
UTf}}A.1J V EIva& TnV àvðpElall II 6 b 5 
(d. 144 b 29) 
È7r&(fT1Jr:OV&ICÓS 147 b 13 T
 È7rI(fT1J- 
P.OJlIICÓV, dist. T
 ÀCYy&(fT&ICÓV 139 & 
12 


INDEX. 


i7rIO'T/iP.WV 106 11 5. 147 b 6 i7rI(fTf}- 
P.OVI tOllCEJI ð p.E,,/ØÀorpE7r1}s 122" 
34 
È7rIO''T'f/TÓV 1 39 b 23, 25. 140 b 34 
È7r&(f<þØÀE(fTÉpa. 155 & 10 
i7r[.,a.,,/p.a. 149& 31 
È7rITaICTIIC/i 143 n 8 
i7rIT&TTEIV 143 b 35. 145&9, II T
 

7rITax8'v 15 8 & 32 
i7rITelJlEI Hal àJll'f/(f1 138 b 23 
i7rITEp7rEis J.Lvijp.al 166" 2 5 
i7r&TIp.âv 114& 23 +. 168& 29 
l7r17lp.'f/UIS }: 02 b 34 
17r&Típ.la. 113 b 3 I . II 6" 19 
i7r&TpÉ7rElJl 164 a 24. b 15 
i7rITVYX&VEIV 97 & 3. 14 6 & 23 
i7rl<þavÚ 126& 23 
7r&<þ<<vws 125&28 
i7r&XCUpElCalCía 107&10. 108 b l 
È7r&xa&pÉlCalCos 108 b 5 
)E7ríXapp.os 167 b 25 
i7rOVEíð'(fTOS 118 b 2. II 9 & 25 i7rOVEí- 
ð&(fTO& 7]ðoval 173 b 2 I 
ip âvl 55 b 3. 158&11.167&4+.171" 
II. b 29 
pcfJP.EVOS 157&6. 159 b 
16. 16...&5, 7 
ipaV&(fTa.l 123 & 22. 160 & 20 
ipa.(fTf}S, opp. lpcfJP.EVOS I:' 7'" 6, 8. 
159 bI 5,17. 16"'&3 
Èp,,/a.uía XP1JP.&TWV 160& 16 ÈfYYCUTlal 
àVEÀEVÐEpOI 121 b 33 
tp,,/ov dist. HTijp.a I 22 b 15 sqq. Tà, 
TOV å.vðPEíov {fYYa. 129 b 20 (d. 10 4 b 
5) tna., coni. 7rp&
EIS 97 b 29. 
J 01 b 15 te"/ov ð<þ8a.ÀJ.Lov 106" 18 
àv8pcfJ7rOV97 24 +. 9
&7, 13. 106& 
23 (d. 144&6) å.vðpós, ,,/vllalHóS 
162&22 TOV tþpovlp.ov 141bIO 
ð&a.V01JTIICOV 139&29 (d. b 1'2) 'ÌJ 
à.pET
 7rpbs Tb tfYYOV Tb OilCEioll 
139 & 1 7 tfYYa, dist. lvÉfYYE&a& 
94" 5 tfYYa. UW}J.a.T I lCá , 1} V X IIC & 
10lb 33 ($ 'UT& livlláp.et, TOVTO 
lVEP,,/Elq. Tb tfYYOII P.'f/IIVE& 168& 9 
TÉXJI1]S tfYYOII 152&19. 153"23 
Tà aVTwII tfYYOII à,,/a.7râll 120 b I 3 
Tð ollCeloV {fYYOII à,,/a7l'âll 167 b 34 
{fYYa 7rOÀvXPóllla 12311.8 (d. 168& 
16) EÍJ tXOVTa. 106 b lo Tb tfYYOII 
TOV UICVTOTÓP.OV 133 8 9 (d. 13, 33. 
b 5) tfYYa., opp. ÀÓ'yO& 168& 35. 
172&35. b6. 179"21 lfYYoII 
(fTl 
U7rOVðalOIl Ellla.l 10 9&24 (d. 25) 
7rpb tfYYOV EIva.1 II 3 b 28 INDEX. 


241 


fP'Yc:,37}f 10
a25. 165&34. 168"24. 
17 1 & 5 
fl.,s 
p1,/-,7}S ò'/-,cþurfj7}'TEîJl 125 b I 7 
lCa'T) lp&JI ')'lJlEU8a& 155 b6 
fwl 'T/j1 "Ep/-,al", 1I6 b 19 
'pv8palJlEU8a& 128 b 13 
lpfAJS n68.13. 17Ib31 
ÈpfAJ'T&ICÓS 15 6bl , 3. 1578. 13 . 16 4&3 

u8fJs 125"30. 12,b 2 8 
Èu8ÀwJI 
1r' Èu8À&. 172 8. 13 

U7rEpOS 129 b 28 
ÉU'T&âJl 122 b 23 . 1238. 22 
luxa'ToJl 143 & 35 tuXa'TOS 8pos 1438. 
36. 147 b I4 'TÒ tuXa'TOJl 141 b 2 8. 
142 & 24 + coni. ÈVliEXÓ/-,EJlOJl 1....3 b 
3 coni. 'TÒ lCa()' ËlCau'ToJl 143 & 29, 
33 'TWJI ÈUX&.'TfAJJI 'TIS' 1....68. 9 TÒ 
tCTxaTOJl 'JI 'TP EóelCTE& 112 b 19 'JI 
'Tfi å.Jlø.ÀVtrfl 112 23 
É'Ta;p&lC
 fþ&Àla 157 b2 3. 161&25. 
16I b I2,35. 162 6 10. 17 1 8. 1 4 
ÉTaÏpof 159 b 3 2 . 1608.2,5. 161b35. 
1628.3
. 164b26+. 165&16, 29 
f'T7} wOÀÀà. fj&wua& 169 A 23 
'TÒEiiI058.10. 1078.15.109829. b 2S . 
1398.28. 141A25 TÒ aVrov eii 
142 &9 TÒ Eii 'Téè 1Cø.À
S 'Tav'Tó 
1438. 1 6 
EvßovÀla 142&32 sqq. def. 142 b 32 
ElJßOVÀos 141 b 13 
EVy'Vf:&Q. 99 b 3. 131 & 28 
ot EVyEVEîs 122b31. 124&21 .)}8os 
EVyEVIs 179 b 8 
EVyJldJ/-,fAJJI 1438. 3 0 
Evlia&/-,ovEî" 950.20. 97 b 5. 99 b 20. 
IIl b 28. 169b30. 170b18. 17 8b 
28, 30. 179&1 
Evlia&/-,oJlla95&18sqq. 144 A 5. 152b6. 
153bll+. 169b29. 17 6 8.3 IS qq. 
fvlia&/-,oJlla lCal Tà. f'óp&a aV'T7]s 12 9 b 
18 
EvliaLf'ov( (flV 96 & 2. 1008. 9, 10. b I. 
101 b 2.... 'TWJI Evlia&f'OJlL(O/-,IVfAJV ot 
7roÀÀO( I 76 b I 2 
evlia&/-,OJl&HÓS 99 b 3. 176b16. 177&6. 
17 8b2 3 
EMa&/-,oJl&uf'ÓS 1'27 b 18 
Evlia(/-,fAJJI 143 b 19. 153 b 1.4 + opp. 

8ÀLOSloob6. 101&7. 102b7. 169b 
3 + ð f:Vða(f'fAJJI ßlos 177 & 2 Evlia&- 
P.OV'U'TEPOS 1 17 b 10 fòliaL/-,ovÉ- 
tT'Ta.TOS 1,8&8. 179" 31 
Eloð",^vro& 15 6 & I 9 


EvliOICLf'EW 176 b 13. 181 8 16 
ElJðo
os 101 b 27 . 172 b 9 
EVEICT&ICÓf 129&20, 23. 1388.31. 143" 
25. 17 6 &15 
ElJEÀW&S 1I5b3. 1168.4. 117&9+ 
EVE
la I198.16. 1298. 19 
EVf:fY)'ECTla 124b16. 1558.8. 161"11. 
163&13. b 4 . 164b31. 180 b 6 
EVEp')'E'TEîv 163b7. 167b23. 169bI2, 
15. 171 A 27 EVEfY)'E'TEûr8a& 120& 
34. 124b9. 1638.1+. 1 6 7&14. 
b l7 
EVEp')'I'T7}/-,a 161 & 16 
EÒEp')'I'T7}s 163&13. 164b26. 165& 
17. 1 6 7 bl i + 
EVEp')'E'T&HÓS 171 b 16 
EVE'T7}pla 98 b 26. 155 & 8 
EV(fAJ{a 98 b 2 I 
EV7}lCodJ'TEPOV 102 b 27 
EV7}/-,Epla 99 b 7. 178 b 33 
ElJ7}vos 15 2 8. 3 I 
EV8apu
f tXE&V I 15& 2 I 
EV87}vOVJl'Ta. 100&6 
Ev8fJpaTos IIO b 14 
EVlaTos 121&20. 146&33. 152&:17 
EVlCa'T&.cpopos 109& 15. b 2 
EVlCa'TacþpOV7}'TÓ'TEPO& 12 i b 2 7 
EVICO&vdJJlT}'TOS 1:1 I a 4- 
EVICÓÀfAJS 100 b 3 I 
EVÀ&'ßE&a 'TWV a.luXpwv 121 b 24 
EVÀa!3EîCT8a& 127&3. b6. 17 Ib 7,:.16 
EV/-,E'T&'fjOÀos 100 b 3. 101 & 9. 154 b 30' 
EV/-,ET&.WE&CT'TOf 15 1 & 14. b6 
EVJlfJ II 8 b II 
EVVOEW 1560.4 
Eiivo& 155b32 +. IS7b18. 158&7. 
167" 2 + 
EiJvO&a 155 b 33. 166b25 sqq. 
Evvo/-,lav 1rO&EîJl I I 2 b 14 
Eò1r&'8E&a 1598. 21. 171 b 24 
EV1rapalCoÀo-tJ8T}'Tos 108 & 19 
EV7rE&Ð1JS II9 b 7 , 12. 180 b 7 
ElhrELCT'TOS 151 b lO 
E
7rE7r'Ta ICpla 14 1 b 18 
EV7Topla 158 b 34. 167" 16 
EÒ7rpa-YEîJl 1678. 16 
EV7rpa
la 98 b 22. 139&34. b 3. 140 b 7 
Elnrp
la& 1008. 21. 101 b6 
EiJpECTIS' II 2 " 27. b 19. 14 6 b 8 
EÓPE'TfJS 98 & 24 
Evpnrlli1]s 110&28. 13 6 &11. 1_1-2&2. 
155 b2 
ElJp&7rOS 167 b 7 


u 24.2 


INDEX. 


EÒtTTOxla lop & 33. b 2 
EbtTvJ/EtTla 14'2 b 34. 143 & 10 
EÒtT{)"VETO& 1430.1, II, 17. ISI b II 

ÒtTXT]p.otT6vT] 128&25 
EòuxfJp.wv 1'!8&7 EÒtTXT]p.óvws 10la I 
EÒTEKvla 99 b 3 
EVTpa7rEÀla 108 & 24 
EVrP&.7rEÀOS 108& 24. 128& 10 +. 156& 
13. 157&6. 158&31. 17 6bl 4 
Et)TP07rO& 128& 10 

òT6XT]p.a 100 IJ 23. 124& 20, 31. 12 5 0. 
3 1 
EVrvxla 99 b8 . 124"14. 153 b '22,24. 
1h9b14. 171&21 + ot jv EVTV- 
Xla&S 124 b 19 åì'a8à 7rEpl 8tTa 
EVTvxla leal àTvxla 129 b 3 
EÒV7rÉpßÀT]TOV 12 3 & 17 
EÒtþ&ÀoTlp.T]Ta 122 b 22 
EVtþv1JS 114 b 8. 144 b 34 
Eòtþvta 114 b 12 
EVXEPWS I20&3-t. 121&33. b8 
EI$XEtT8a&, dist. atpEîtT8a& 129 b 5 
EI$Xp11tTTa I Sib 9 
Eòwxla 14 8b2 3 
(tþEtT&S I 14 b 6 

tf>'hP.EpOS 96 b 5 
bntTTl}tTatT& 144" 2 .) 
(XE&V, dist. ì'lVEtT8a& 154& 34 dist. 
xfÝÌ1tT8a& 146b33. 14j8.11 
Èx8alpE&V 126 b 24. 1800. 22 
(x8pa 155&26 
(Xu 15 0 b 9 
Upos 129b28 &l 124bI6. 1650.15 /lla 160 b 26 
(VÀos 105 b2 3 
(T]p.la 13 2 &10+. 1808.5 opp. IeÉplios 
13 2bl8 
(T]p.&OVV 138 & 13 (T]p.&ovtT8a& 13 0 8. 25 
opp. IeEp
alvE&v 132 b 14, 18 
(77v leal ÈVEPì'EÎV 169 b 31 (d. 17 8 b 18) 
Tb (?ìv KO&VÓV 97 b 33 def. 1708. 16 
(ijv 7rpbs 
ÀÀov 124b31 E
 (77v 
9.:;&19. 9 8b2I . 14 0 &28 leaÀws(7]v 
170b27 tþE6ì'E&V TO (ijv 166bl3 
(T]TEW I I 2 b 20 dist. ßOVÀEVEtT8a& 
14 2 &3 1 
(1]TT]tT&S 96& 12. 102 ß 13. II 2 b 2 2. 
14 2bl 4 
{wI} 9 8 &1, 13. 100b 33 . 17 0 0. 2 3, 29 
-Í} leaT' ÈvÉPì'E&av (wI) 9 8 0.6 7] (w
 
ÈJ/ÉPì'E&&. T&J 175 & 12 tþ6tTE& àì'a- 
e&v 17ob2 


(ríìoV99 b 34. I04 b 35. 1I8b3. 141& 
32. 155&19. 162lt19. 17 6n 3 dist. 

v8pw7rOSI48bI6. 170"16 TaÀÀa 
(ríìalll&26. b 9 . 11 8al i. 141&34. 
178 b 28 Tà ÀO&7rà (ríìa 1188. 25. 
119&8. 178 b 24 àEl7roVEîTb (ríìov 
154 b 7 


7]ì'Eîu8a& 177&14 Tb 7]ì'06P.EVOV 1130. 
6 

liEtT8a&, dist. 7]tT877va& 173 & 34 
7]liovl] 9 6b18 , 24. 99&15. 101 b 28. 
104&23,34. b 4 +. IOjb 4 . 108 b 2. 
109b8. 113&34. 117 b2 5. 1180. 1 7, 
23. b 2 7 . 119 & 5 + 1rEpl 7]liov7]s 
leal À67rTJ s 15 2 b I sqq. 1rEpl 7]liOV77 s 
1720.19 sqq. 7]lioval1õ&a& 118 b 2I 
tTwp.aT&leall04b6. 149 b26 . 151& 
35. 153 b 34 + opp. ,,",vX&leal 117 b 
28 àvaì'leaîa&, oÒIe àvaì'Kaûu 150& 
16 o1li&' å.tþ77S leal ì'EVtTEWS 150&9 
leaÀal 148 & 2 2 (d. I:ï I b 19) 7]liov
 
ElÀ&lep&
S leal ÈÀEv8Ép&os, opp. tTW- 
p.aT&leal 176 b 20 Tà 7rO&OVVTa 7]lio- 
v1W 147 b 24 ot liL' ;,liov
v tþlÀo& 
156&12 sqq. Ka8' 7]liov1]v 156bl6 
rpos -Í}lioJ/:qv braLJ/Eîv 126 b 13 7]lio- 
val leal ÀV7ra& at Èv Taîs ðp.&ÀlaLs 
126b30 (d. 128 b 8) 
-Í}lits tþlÀos 108 ß 27 ð 7]lits ßlos 17 2 b 
30 Í] li&à TO 7]lit tþ&Àla IS 7 & I 
Í]li6, coni. leaÀóv, tTvp.tþÉpov 104 b 32 . 
1050.1 coni. àì'a8&v 155 b21 . 156b 
23 opp. TàÀT]8És 108 n 13. 128 b 7 
Tà tTwp.aTLleà 7]liÉa 15 2 &5 -Í}liÉa 
tþ6tTEL, opp. leaTà tTVP.ßEßT]ICÓS 154 b 
16 Tb 7rapbv Í]lit li&cfJIeE&V 146 b 23 

livtTp.a 170 b 29 

8os 
5ß7. IlI b 6. 121&26. b6. 
127 23. 1398.1. 155bro. 165b 
6 +. 172 & 22. b 15. 178 & 16, 17. 
180 b 5 
oleEî 
lCatTTa TWJ/ -1]8wJ/ 
ð7r&pXE&v tþ6UE& 144 b 4 (d. 179 b2 9) 
IC&Vr,tTE&S TOV 
8ovs 128 & I 1 TOV 
.sJ8ovs Tb 1e6p&ov 163&23 Toîs 

8EtT& leaTELÀT]p.p.Éva 179 b 17 Tà 
7rEpl Tb 
8os 127 & I 6 T<<Ì 7rEpl Tà 

8T] tþEVIeT& 145 & 16 7] TWV -1]8wv 
tþ&Àla 164 ß 1 2 
-1]8LIC
 

LS 139 & 34 àpET
 leal lecuela 
-1]8LIC1] 152 b 5 -1]8&1e
 tþ&Àla I 6:! b 23, 
3 I Tb -1]8&Ie&v, opp. Tb liO
a.tTT&IeÓJl 
144 bl 5 INDEX. 


i]ÀC8tOS 1II b 22. 112"20. 1 2182 7. 
122 b 28. 123b4. 125823, 28. 
12685. 17 6b 3 2 
7}Àucla 9586. 1008. 3. 12 I" 20. 128 b 
16. 143b8. 1568.33. 161&5. b 34 . 
16 5&28 
7}Àtletw'Tat 161 & 26 
1jÀt
 
Àtlea 161 
 34 
p.la 1JP.fpa 9 8 " 19 'Tà.s 7}p.lpas lea'Ta- 
'Tpißetv ] 17 b 35 
7}p.t7rÓJI71pos 15 2 & I 7 
1j7ra.p I 4
 11 2 7 
'Hp&.IeÀH'TOS 1058.8. 146b 30. ] 55 11 4. 
17 6 &6 
fJpfp.a 15 0 8.2S. 169&23. 17S bll 
opp. O'cþó
pa II I &6. 1'26 b8. 148& 18 
fJpep.ala {l1róÀ7]
ts 146" 1 
-1]pep.ia 104 b2 5. 154 b28 
1Jpwtlef] 'TU à.pf'Tf] 145 & 20 
'Hcrio
os 95 b 9 
7}O'vxla 18o b 9 
1Jcr6xwt Il68. 9 

t" 1j'TTaV 15 0 & 24 
7}'T'Tâcr8at 149 b 3. 150"12, 36. I5 0b 
7, 2..... 15 1 "3 


iv 8al\&.'TT?1 II5 8. 29 ")'77S leal 8aÀ&.'T- 
'T7]S liPXRV 1798. 4 
8aÀcf'TTWt I 15 b I 
8a.À77s ] 41 b 4 
8&.va'Tos II58. II +. 116 b 20, 22. II7 b 
Î, II. ] 28 11 I 3 coni. 
ecrp.ós 
13 1 &8 
8appaÀfos IIj & I 2, 1.1. ] 51 b8 
8a.ppa.J\fa II 5 b 10, 17. II 7 a 32 
8a.ppeîv 103b17. 106 11 18. 107 b2 ,4. 
11 5 8. 2 3. b 19 +. II 7 " II 
8&pp7] 1078.33. II 5 8. 7. II 7 a 29 8&.p- 
O'os J 05 b 22 
6avp.&.(ecr8at 123 & 26 
8avp.acr'r&leós 1258. 2 
8avp.acr'Tós 122 b 17. 129b29. 1478. 9 . 
150b8. 1768.20. 1778.25 7rept'T- 
'Tc\ leal 8avp.aO''Tà. ei
fVat 141 b6 
8Éap.a 998.9 
8eâcr8at 
Ie 7rOJl71POV 167 b 27 
p.Évos 978. 1 0. ]8o b 17 
8ea'T1}s 9 8 " 3 I 

v 8e&.'Tpots 'Tpa")'7]p.a'Tl(etv 175 b I 2 
8EÎos 94b10. 99b16, 17. 101 b 24 , 
27. 1028. 4 . 14 Ib l. 145"20, 27. 
153b32. 177815, 16. b 2 8 8ela 
p.oîpa. 99 b 10 ahia 179 b 2 2 


'Te8ea.- 


243 


, 
'Ta 


8ep.tcr'TeVWJI 180" 28 
8ÉO')'vtS' 170& 12. 179 b6 
eeO
fle'TOV ð -Þ&ÀOIe'T-I]'T7]S 150 b 9 
8eó7rep.7r'Tos 99 b I 5 
Ðeós 968.24. 10Ib3
. 145&26. 154 b 
26.1598.5.166&22 8EOlIOl b I9, 
23. 122 b 20. 1238.10. b 1 8. 134 b 
28. 1378.28. 145"23. 15 8b 35. 
1598.7. 160& 24. 16
& 5. 164 b 5. 
178 b 8 + . 1798. 25 8ewv 
cfJp7]p.a 
99 bll 
8eócr
o'ToS 99 b I 2 
8eocþtÀfcr'Ta'TOS 179 & 24, 3 0 
8epa7rela 1558.13. 1578.10. 17 8b 35 
8epa7re6Etv 102& 19. 163 b 18. 167& 18. 
1798. 23. 181 b 4 8epa7rE6E0'8at 10 5" 
17. 157&8 
8epa7re6p.a'Ta 181 b 3 
8epp.alvE0'8at 113 b 28 
8fpp.acrla 118 b6 
8epp.ós 113&29. J7 6 &14. 
8Efp.ó'T7]s leal 'Taxv'Tf]s 1498.3 0 
8eO'tv 
tacþvÀ&.'T'TWJI 96 & 2 
ef'TtS 124 b 15 
8EWPEîv 1398.7. 1408.11. 14 1 &25. 
143b19. 1538.20+. 169b33. 170& 
2. 1778.33. b 2 . 1781'3,34. 181 b 
18, 20 coni. 7rp&.'T'TEUI lOOb 19 
= XP770'8at 
7rtcrT-I]P.?1 146 b 34 8ew- 
,,7jcrat leal ")'JlwJlat 179 b I ai à.7rÒ 
TOV 8ewpeîJl leal p.aJl8&.vHv 7}
OJla! 
1538.22 (d. I) t
w TOV 8ewpEÎJI 
")'evfcr8w 139 b 2 2 'TÒ IepÎJIOJl .f1 8EW- 
povv I 75 8. I 
8ewp-l]p.a'Ta 1668. 26. 1 75 " 15 
8ewp7]'TtIeÓs, coni. TEXV&IeÓS 180 b 2 I ð 
8ewp11TtleòS ßlos 95 b 19. 968.4 8ew- 
P7J'Ttle
 ð&&'vota 1398. 2 7 lVffYYe&a 
1778. 1 8, '28. b 19 . 178b7,22 
6ewpla 122 b 17. 174 b 2 I. 178 b 5 + 
8ewplas 
velea 103 b 26 
'TÒ 877Àv, opp. TÒ lippEJI 150 b I 5 
87]plov 1508.8. 154&33 87]pla 11Gb 
25,32. 141&27. 144b8. I5 2b20 . 
1538. 2 s, 3 I 87]plov OÒIe to''Tt leaKla. 
oòð" à.peT-I] 145&25 (d. 1398. 20 . 
149 b 31 ) 
87]p&ó'T7]S, dist. lewda, àJcpacrla 1458. I 7. 
149"1. 15 0al 
87]ptwð7]s IISb4. 149&6 +. b 29 ð 
87]ptwð7]s 145" 3 0 87]ptt1Jð7]s Ë
tS 
1450.25. 148b19, 24 ðE&Àla 149" 
8 (d. 6) 1Jðovf, n8&25 


R2 244 


INDEX. 


871(1'avpov dJpE(1'tS I I :J .. 27 
81]'Tucol I2 5&2 
8tCUTW'Téi)JI 1C0tJlwJllat 160" 19 
8î
at {30VÀÓP.EJlOS 7ra'Td
EtfJl líJl I I I & 
14 
8Àl{3Et lCal Àvp.alJlE'Tat 100 b 28 
ð 'TE8J1EcfJS 10011015 +. 115&:.17 
8J17}'Tà. tþpoJlEîJl 177 b 3 2 
8pau6liEtÀOt I 15 b 3:.1 
8pa(1'VJI&p.EJlOt I 15 b 33 
8pa(1'6s 104&22. 107 b 3. 108 b 19, 25. 
115b29+. 15 1b 7 
8pa(1'6'T71s 108 b 31. 109 & I, 9 
BpE7r'T&IC
 (w.q 98" I 'T
 8pE7r'TtICÓJI 
102 b lI. 144&10 
BP71J171'TtICÓS J7 1 b lO 
8pl
 161 b 23 'TP&XWJI'TlÀ(1'E&S 148 b 27 
86EtJI 134b22, 23. 16 5&15 
ffup.tap.d'TwJI òtTp.al 118& 10 
ffup.OEtli1]s 116 b 26 
8vp.óSI05&8. IIIbU+. II6b23+. 
147&15. 149&3, 26 + àlCpa'T
s 
8vp.ov 14Sb20. 147 b 34. 148bl3 
'T
JI 8vp.
JllCa'TÉXEtJl 126 & 2 I 'Tà. lite%. 
8vp.óJI I I I" 25 sqq. b 18. 135 b 2 I 
'Tà. 'IC 8vp.ov OUIC 
IC 7rpoJlola.s ICpiJlE'Tat 
135 b26 
8vP.cfJli71s 149 b 14 
B6pat 129& 31. 149 b 12 
8v(1'lat 122 b 20. 160& 23, 25 8vulas 
lJlElCa lCal (1'vJlov(1'las 160" 2 0 


la'T&s 150b32 
la.'TpEia 152b3:.1. 154&28. b l :.1 ia- 
'TpEÏat 104 b I 7. 154& 30, 34 
la.'TpE6ftJl97&13. 137&24. 154 bl8 
la'TptlC&s 97 & 10. 181" 2 ia'TptlCf] 94 & 
8. 96&33. 97&17, 19. 102 110 21. 
104&9. 112b4. 138&31. b 31 . 
14 18 3 2 . 143&3. b27, 33. 144&4. 
145 &8. 180 b 8, 27 
la'Tpós97&12. 102"21. 105b15. 1I2 b 
13. 114&16. 127b20. 133&17. 
137&17. 148b8. 164b24. 174 b26 . 
180 b l4 + 
i
Éa. 99 b 4. 12911029. 167&5 lli'a 
Platonis 96& I 7 sqq. 
l
UYYJlcfJP.OJlES 151 b 12 , 13 
tli&a (ai(1'871'Td) 142 & 27 
wtw"a& 121 ß I8 opp. livJld(1''Tat 179& 
6 opp. à8À71'TalI16bI3 
lEp&JI 123&10 iEpà. (1'vÀay 122&6 
"'IÀtoJl 139 b 7 


l7r7rtlC.q 94&1 I 17f'7rtlCà ðP')'aJla 94 & I I 
f7r7f'oS 98&2. 99 8 9. b 32 . 106"19. 
161 b 2. 17 61106 
i(1'á(EtJl 13:.1&7, 10. 133bI6. 154b24. 
15 8 &35. 162 b 2,3. 163b33 i(1'á- 
(E(1'8at 133&14+. b 5 , 10. 159b2 
i(1'dpt8p.a 156 ß 7 
itTaxws 'Tq, ðJl'Tt ÀÉì'E(1'8at 96 & 23 
i(1'&ppo7rOS 164 b 4 
'[(1'Ot, coni. ÈÀE68EpOt 134 & 2 7 '((1'Ot ol 
ÈJI 'Tq, 'Ttp.f]p.a'Tt 160 b l8 'T
 1tTOJl, 
opp. 'T
 7rÀEWJI, 'T
 tÀa'T'ToJl 106" 
27+. 131"12 opp. 'T
 p.eî(OJl, 'T
 
tÀa'T'ToJl 108 b 15 (d. 30). 153 b6 
'T
 lCa'T' à
laJl, opp. 'T
 lCa'Tà. 7rO(1'ÓV 
158 b 30 'T
 1(1'oJl = 'T
 lillCatoJl 129:\ 
34. 130b9sqq. 131 ß II sqq. 7rapà 
'T
 '[(1'OJI flJlat 13 6 & 3 
[(1'&'T71S 131&22. 133 b 4,18. 15 8bI , 
28. 1628035. b 2 itTÓ'T71S À/rywv 
131 a 3 I lCa'T' iU&r71'Ta, opp. lCa'T' 
àJlaÀo-ylaJl 132 b 33 i(1'Ó'T71S 'TOU 
líPXEtJl lCal lípXE(1'8at 134 b 15 tþt- 
ÀÓ'T71S i(1'Ó'T71S 157 b 36. 168 b 8 (d. 
159 b I) 

(1''T71IC
S obli
JI tXEtJl 10 4"4 (1''T1]- 
(1'E'Tat lCàlCEî 142 & 29 
i(1'X6EtJl 105 b 3. n6b15. 179 bR , 24 
i(1'Xvpl(EtT8at 124 b 23 
i(1'XVpoì'JlWP.OJlES 151 b 5, 12 
i(1'Xvp&s 99& 4. 101 b 16. 104&33. 144 b 
10. 146&5 l(1'xvpà È7rt8vp.la 14 6 & 
3,10 7]lioJl1] 15 0b 7. 154 bl 4 
À67r71 148 a 2 2 'T
 i(1'xvpbv tXEtJl 
180& 19 i(1'XvpwS 144 b II 
i(1'X6s 104"14+. 140&28. 180 8 18 
i'T71'TtlCcfJ'Ta'ToJl 116 b 26 
iX8rJs 141 & 23 


lCa8apEtÓ'T71S 176 & I. 177 a 26 
lCa8ErJõEtJl 95b32. 178bl9 Ó lCa8ErJ- 
liwJl99&1. 147"13. b7. 17 680 34 
lCa8óÀov 107&28. 137bl3 +. 139b29. 
147 & 4. b 13, 14 opp. lCa(f 
lCatT'Ta 
104&5. 1351106,8. 14 1b1 5. 143 b S 
opp. '7rl p.Épovs 107 & 30 opp. 
lCa'Tà p.Épos 147 & 3 opp. nJl! 180 b 
8 7rEpl 'TWJI lCa8&Àov Ú7r&À711/1tS 7] 
È7rt(1''Tf]P.71 140b31 (d.180 b 22) ð 
lCa8óÀov 8pos 147 b 14 À/ryos 104& 
5 7] lCa8óÀov líì'JlOta I lOb 3 2 li&
a 
147& 25,3 2 7rpó'Ta(1'tS 147& 3 'TÒ 
lCa8óÀov (scil. àì'a8óJI) 96 & I I sqq. KatpÓs 96 a 3 2 lCa'Ttt. 'TÒV lCatpÓV I lOa 
14 
lCalC'IT)'op
îv 129 b 23 
KalC7]')'opla 13 1 & 9 
'ÍJ lCalC!a cþ8ap'TtlC
 àpx7js 140 b 19 aí 
'TOU tJ'c1J}J.a'Tos ICcuelat I 14& 2 2 
KaICOJ\./ryos 125 a 8 
lCalC07ra8Eiv 96 & I. 176 b 29 
KaIC07rOtEÎv 114 b 4 
KalC07rOtÓS 125&19 
lCalCDS la'TpDS lCallCcucòs V7rOlCpt'T-I]s 14 8 b 
8 'TD lCalCòv 'TOV å7rElpov 106 b 29 
Éav'TD å7róJ\.J\.vUt 126 n I 2 'TD jJ.Eîov 
lCalCóv 1 29 b I 2 lCalCWS ElwE'îV 130 & 
18 
lCalCovp'}'Ew 11411,6 
KalCovP')'la 165 b 12 
ICd.AÀOS 99 b 3 coni. }J.'')'E80s 177 b 1 7 
'TÒ ICd.ÀÀOS lv }J.E')'&.À'l' u6J}J.a'Tt 
I23b7 
KaJ\.OKa')'a8Ca 124 It 4. 179 b 10 
lCaJ\.tt. lCå')'a8d. 998.6 å')la8a1lCallCaJ\.al 
7rpd.
EtS 99 a 22 1Cd.J\.J\.tU'TOt lCal iu- 
xvpó'Ta'Tot 99 8 4 }J.E')'&.J\.a lCallCaJ\.&. 
1018. 1 3 ICal\.ÓV, dist. uV}J.cþlpov, 
hli{, 104 b 32 'TÒ å:1rJ\.ws lCaJ\.óv 
136 b 2 2 'TÒ ICal\.ÒV 'TFJ\.OS 'T7js àpE- 
'T1js II5bl2 (d.I22 b 6) lCaJ\.ws 
(Xov synon. lilov 121 & I 
KaJ\.V1þc1J 109& 31 
Kd.}J.VEtJl 164 b 23. 175 & 4 ð 1Cd.}J.VCAJV 
J 50 b 5 01 IC&.}J.J/OV'TES 105 b 15. 
15 2 b 33. 173 b 24 01 ICEIC}J.7]IC&'TES 
] 018 35. b6 
KavovC(ELV 105 & 4 
lCav6Jv ] 37 b 30 + coni. }J.''TPOV ] 1 3 8. 
33 
ð KaplClvov KEPK6CAJV 150 b 10 
lCd.pTrt}J.a, opp. I1Kap7f'a 125 & ] 2 
lCap7f'WV UV')'1C0}J.LlialI60& 26 
Kap'TEpEÎv 150/\34- 
Kap'TEpla 1458.36. b 8. 15 0 b ] 
lCap'TEpLICÓS I45bI5. I46bI2. I4ib22. 
15 0 0. 14, 33 lCap'TEptKWS 179 b 33 
lCa'TaßIßJ\.7]JI'Tat 96 & 10 
Ka'TaliE/u'TEpOt 159 & 2 
lCa'T&'ICÀwu I 65 8. 28 
Ka'TaJ\.À&'T'TEU8aL 117b20. 158b3 
Ka'TaVOEW 175 &33 
Ka'Ta7r/J\.'T7]s IlIa II 
lCa'Ta7f'J\.f1
 108 & 34 
lCa'TaUICEVaC J22 b 20 
lCa'TaU}J.LlCpl(oV'TES 16 38. 14 


INDEX. 


245 


Ka'Tcvþd.VaL 139 b 15 
lCa'Tacþav-I]s II 6 a 2. 174 It 13 
lCa'T&.cþaUtS 139 & 2 I 
lCa'TcvþE{,.yELV IOSbI 3 . 132&20. lï6b 
1:2, 20 
Ka'TacþpovEîv 104 b I. 124 b 4, 5 Ka'Ta- 
cþPOV06}J.EVOt 172836 
lCa'Ta.cþpov7]'TtICÓS 124 b 29 
lCa'Tacþvy-l] 155 & I 2 
Ka'T7]')'opoV}J.EJ/OV 96 b 3 2 
Ka'T7]')'opla 9 6 & 29, 3 2 
lCa'T-I]lCooJ/ 102 b 3 1 
lCa'TolCc1JXt}J.oJ/ 179 b 9 
lCa'TopOovJ/ 98 b 29. ]06 b 
p. 107 It 14. 
142 b 3 0 lCa'Top80vu8at I06 b 26 
Ka'TOpOCAJ'TtICÓS 104- b 33 
KavUtS Kal 'To}J.-I] 137 & 15 
lCaXE
la 129 & 20, 22 
ICEÀE6HV 129 b 24. 138 It 7. b 31. 149 b 
12 
KEÀ'TOl II 5 b 28 
ICE
 ðpE
tS 94 & 2 I ICO&. I 16 b 7 
KEV'T7juat, dist. 'TpWuat 135 b 16 
ICEpa}J.Eîs 155 & 35 
ICEplialvEtv 122 & II, I 2. 13 0 & 24 + . 
132 b 14 , 18 
lC'plios II7b20. 122&3,8. I2ïbI7+. 
130b4. 132&10+. b I2 ,18. 14 8a 
26. 163 b 3, 5. 164 & 19 à.lCpa'Ths 
ICÉpliovs 145b20. 147 b 33. 148bl4- 
ICEU'TÒS 1}J.&.s 149 b 16 
È7rlICEcþaJ\.alov 107 b 14 I.v ICEcþaJ\.alqJ 
109 bl2 
ICEcþa.J\.
V txovua È7rtU'Tf]}J.7] 141 & 19 
lC-I]li7] 165 & 20 
ICt8aptu'T-I]s 98/\ 9 +. 103 & 34. b 9 
ICt8ap'l'li&s 164 a 1 5 
ICl}J.ßtICES 121 b 2 2 
ICtJlEî Ovø
V lit&.vota aÒ'T-I] 139 a 36 àp- 
X
 'TOV ICU/sîv 1398.36 (d. 147&35) 
ICtvEÛT8at, dìst. litalCE'îu8at 106 ft 5 
dist. 
liEU8at 174 b 8 ICtv06}J.Eva 
'Tc\ lillCata. ðpw(Ttv 134 b 27 
IClv7]uts 173 & 3 I. J 74& 19 + à.'TEÀf}S, 
'TEÀEla 174 & 22,28 opp. à.KtJ/7]ula, 
f}pE}J.la 154b27, 28 coni. ')'IVEULS 
I73&29,30.174bI3 'Tc\ Èv 
ICtvf]UEt II 2 & 23 "lv7]utS ('T7js 
1J;vx7js) 102b9 'TotJ .f]80vs 128 8 11 
dist. Ë
ts 152 b 28. 154813 ICl- 
v7]UtS ßpaliEîa 'TOV }J.E')'aÀo1J;6xov 
1258.13. 1288.12 
ICtV7]'T&S 134 b 29, 32 246 


ICler7}ptS II I " I 3 
IClovos pJ.ß
CAJertS 174" 24 
ICÀE[S 129"30 
ICÀ/Tr'T7}s 134" 18, 22 
"À7}povo/-,la 153 b 33 
ICÀ7}pw'Tbs ßaer&ÀE6s 160 b 6 
ICÀ'ÍJI7} 133 b 24 + 
ICÀ07r-IJ 1070. II. 1318.6 
ICrrI]J.L7}S lyy&ov ì'ÓVV 168 b 8 
1C0U1ÓS, opp. 'l
&Os À/ryos 148 & I ICO&- 
IItÝrEPO&, dist. åÀ7}8&1Ic:,'TEPO& ÀÓì'O& 
1078.30 1C0&vbs ßlos 162"9 (d. 
19) 1C0&vð. 'Td cþlÀCAJV 159 b 3 I. 
168 b 8 'Tð. ICO&V&. 1230.5. 16.
b8 
'Tb ICO&II&II 122 b 2l. 130b26. 16211. 
29. 16 3 b 7. 167 b 13 'Tà ICO&VP 

ó
avTa 1678. 28 'Tb 1C0&V!1 erv/-,cþE- 
pOll 
úca&ov 160& 14 1C0&v!1lCa'T7}- 
ì'opEûr8a& 96 b 32 ICO&VÓV 'T& lCa8ó- 
ÀOV 96 & 2 8 lCa'Tð. /-,lav i
lav 9 6 b 
25 'TOV ICO&VOV al 
Tr&er'T7}/-,a& 180 b 
15 
1C0&1I&'T7}S å.Tr&.V'TCAJV 1658.30 
1C0&JlCAJJlla 130&2. 133&17,24. b6+. 
13S bI2 . 159b27+. 160&9+. 
b 24 . 161 b ll. 162&20. 163&31. 
164 & 20. 171 b 32 TrOÀ&'T&IC-IJ 129b 
19. 160"9 + åÀÀaICT&IC-IJ 132 b 31 
1C0&vCAJvla ÀÓì'CAJV lCal Trp&.
ECAJV 108 & 
II. I28 b 6 
1C0&JfCAJv&lCal cþ&Àla& 161 b 14 
1C0&VCAJV&s 130&5. 133 b 3. 134&26 
lCoÀJ.(E&VII3b23+. 119 b 3,12. 13 2b 
30. 180 R 12 
lCóÀa
108a29. 121b7. 125"2. 127" 
10. 159R15. 173b32 
lCóÀaer&s 104 b 16. 109 b 35 
'T&/-,CAJpla 1268. 28. 180 a. 9 
1C0Ào&bv TrO'Tl 1C0ÀOtÓv If 5 & 34 
1C0/-,&
7}S 
vElCa 167 b 3 1 
1C0er/-'t&'T7}s 109" 16 
lCóer/-,os II 2& 22. 1418. 2 2. b I 
'TOV lCóer/-,ov IClJl7}er&s 173" 33 
/-,OS 'TiiJJl åpE'TWV 1248. I 
12 38.7 
lCovcþl(ov'Ta& 17 1 8. 29, 33 
1C0vcþa ICpla 141 b 18 
ICpâerts 15-1- b 13 
ICpa'TEîvI45b24. 149&2. 15 0 "12,35. 
151&22,24. 168b34 ICpa'TEîer8a& 
145 b 35. 148&29. 149&2 + 
ICpla 141b19. 148b23 
ICpEÍ'T'TCAJJI 116 b 21. 15 0 . 12 . 177"6. 


coni. 


1} 
leóer- 
(o'tleov) 


INDEX. 


b 2 6 ICpfÎ'T'TOV 133"13. 137 bn . 
145 b 32. I 72 b 3 I. I 738. 5 ICp&.- 
T&er'TOS 116 b 12. II 7 0. 13. 12 9 b 26. 
172bll. 174b19, 29. 17 6b22 . 
177&13, 19. b 34 . 178"5. 1801\ 
29 
Iep11TrWOS 1f'ol7}er&s 1748. 26 
Kp7}'TWV leal AaICE
at/-,ovlCAJv Jlo/-,08l'Ta& 
1028.10 
ICplvE&V94b27. 998.23. 109 b8 . IIl b 
6.113&4,12,30. 114 b 7. 128" 
12. 135 b 2 6. 13 6b 3 2 +. 143"14. 
1738.18. 1758. 3 1. 179&16, 19. 
1818.18, 20. b l + 'Tb ICpîvov 
 
8ECAJpOVV 174 b 34- 
lepler&s 119b24. 1348.31. 13 6b 33. 
143 & 20. 1598. 24 ICpeerts 'TWV 
xv/-,wv 118" 28 
v 'T?1 aier8-1JerE& 1} 
lepler&s 109 b 23. 126 b 4 
IeP&'T-IJs 94 b28 
IeP&'T&ICÓS 143&10, 23, 30 
1e'T7}er&'/-,EVO&, opp. TrapaÀaßóv'Tu 120 b 
II 
1C'T7}/-,a 120 b l. 122b15. 134 b10 ,16 
1C'T7}er&s 98b32. 120"9. b 2 6. 17 6bll 
1e'T7}T&V 96 b 34. 97" 1 
IeVßEpJl7}'T&IC-IJ 104" 10. I I 2 b 5 
IeVßEVT-IJS 122 8. 7 
1e6leÀov 'Tb /-,Ierov 109" 25 1"4 1e"ÓICÀlfJ 
1I7b2 
IeVICÀCAJTr&IeWS 180& 28 
1e6/-,a'Ta 115 b 27 
ICv/-,&voTrpler'T7}s 121 b 2 7 
IevptE6CAJV 160 b 35 
1e6p&os 110"3,6. 113 b 3 2 . 114"3, 
32. b 32 . Il6&33. 129b16. 139 ð 
18. 147ft26. b lO . 178&34 'TbIe6- 
ptov 1638.23. 1788.3. 179"20 'Tb 
Ievp&tfYra'ToJl 168 b 30,31 'T4 IeVptff1. 
'Ta'Ta II I a 8. 145 b 6 ICvpla åpE'T
'J 
144 b 4, 17 ICVP&CAJT&.T7} ÈTr&er'T-IJp..1 
948. 2 6 1] ICvplCAJS ÈTr&er'T1J/-,7} 147 b 
I 5 ICvplCAJS åì'a8ó S I 44 b i, 3 I 
IevplCAJS synon. TrpW'TCAJS 1578. 3 I 
opp. 
EVTlpCAJS 1768.28 Ievp&w'Ta'Ta, 
coni. /-,ø.À&er'Ta 98 b I 4 
Tb IevfYT"bv leal Tb 1e0ÎÀOV 1028.31 
levvbs 1}
orrl] 176116 1C6VES II 8" 18. 
1498. 2 8 
ICCAJÀV'T&ICø. 96 b 12 
ICCAJ/-'lfJ
lat al 7I"aÀa&alleal allCcuvall2 8" 
22 
ICCAJUlfJ
oîs XoprryWV 12 38. 23 INDEX. 


Àa!3Eîv, opp. cþV)'EîJl I I 2 & 3 
Àaì'wwv Ò(fp.a1 I 188. 18 
Àa8paîa. (fVva.Md.ì'p.a.Ta 131 8. 6 
ACUCEðcujUSvtot 102 & II. 1128. 29. 16 7 A 
31. 1801\ 2 5 
Ad.lewvU 117A27. 124b16. 127b28. 
145 11028 
Àap.TrpvvEu8al 122 & 33. 123 & 2 2 
Àav8d.VEtJlI09b20. 124b27. 129&28. 
139 b 22. 150 b 36 å.vTtcþlÀ1](f&s 
ob Ào.vÐcl.vov(fa 156&8 (d. 155 b 
34 +. 166b31) 
Àtì'EtV, dist. 7rt(fTEVEtJI 142 & 20 Tà 
ÀEì'óJJ.EJla 98 b 10. 145 b 20 . 152b 
23. 174 All 
ÀEtTOVPï'Ca 163 A 29. 16 7 b I 2 
À'
&S (fT4(ftP.OS 12 5 & loJ 
AEtT!3[a olleoðop.Ca 137 b 30 
ÀEVIeM1]S 96 b '23 
Àtwv II 8 8. 20 
À1J8f} 100b17. 13S b 3I. I4 0b2 9. 
157 bl2 
À1}lev8os 12 3 & 14 
À7jp.p.a. 122 A 10 
Àf}TrTtIeÓS 120 b 15. 121 a 32 
À?7(fT1JS 122&7. 134&19. 164b34 
À7j1}u 'V. ðÓ(f&S 
À{8os 103&20. IIIAI3. 114&17. 
137 b 31. 174 A2 3 
Àt8ovPï'óS 141 & 10 
ÀCY)'l(EtT8at 175b18, 19 coni. (1]'TEîv 
142 b 1 5 = !3oVÀEQf(f8a& 139 & 13 
Eli ÀCY)'C(E(f8at 14 0 & 30 
ÀCY)'tleal à.pETal 108 b 9 
Àcryt(fjUSs 1118.34. 119bIO. l"pb I4 . 
14 2b1 9. 14S bll , 12. 146&33. 
149 b 35. 15ob24 
Ie Àcryt(fp.ov 
leal À&-yov II 7 & 2 I 
ÀOì't(fTtIeÓV 139&12, 14 
Àcryos 102bl5 +. 104&1 +. b 23 . 
loSbl 3 . 1078.1. 109 b2I . 1128. 
16. II71i2I. II9bll +. I3Ib2I. 
134 A 35. 139&24. 1428.26. 144 b 
32. 145 b 14. 149 A 26, 32. b I, 3. 
150b28. 151AI, 17, 29+. b lO , 
26. 1808. 21 ÀÓ')'ot ðtHaJltleOC 181 & 4 
ÀÓì'OS, coni. !3los 127 & 24. b 2 coni. 
Trpâ
&S 108 110 II. 1278. 20. 128 b 5 
coni. Trpé.")'p.aTa I 26 b II coni. 
ðtdvo&a I jO b 12 'Í1 TrEpl TÒV ÀÓ')'OV 

vtPï'E&a 175 b6 (d. 4) ÀÓ')'ot å.TrÒ 
TWJI ÙpXwv, 
7rl Tàs It.pXd.S 95 & 3 1 
(fOcþ&C1TtIeÒS ÀÓ')'OS 146 a 2.z ÀÓì'OS 


247 


ð 
JlEIe&. TtJlOS 139 a 3 2 òpÐòs ÀÓ')'OS 
103 b 33. 13 Sb 34. 147 b 3 =cþPÓ- 
Jlf}(ftS 144 b 28 leaTà ÀÓ')'ov 958. 10. 
98A7. 101A17. 169"5 leaTà 
T
)JI ÀÓ')'ov II 9 b 15 leaTà TÒV 
òp(Jòv ÀÓì'ov 103b32. 138b25. 
144 b 23, 26. 151 a 2 2 Trapà. ÀÓ')'ov 
167 b 19 Trapà. TÒJl ÀÓì'OJl 102 b 17, 
24. 14 8 &29. 15 1 b 35 . 15 2A 3 
Trapà TÒV òp8òv ÀÓì'OJl 138 A 10. 
147 b 31. 1518. 12, 21 
VEV À&-yov 
142 b 3, 12 P.ETà ÀÓì'OV 98 a 14. 
14 0 & 4 +. b 5, 28, 33. 144 b 30. 
169& I JJ.ETà ÀÓì'OIJ àÀf}8ovs, 1}EV- 
30vs 140 & 10, 22 P.ETà. TOV òp80v 
ÀÓjtOV 144 b 2 7 &s ð ÀÓj-os II 5 b 
12. II 7A8 &s 
V ð ÀÓì'OS 1I5 b 19 
&s 
v ð À6ì'OS Td.
?7 125b35 (d. 
II 9 b 18) &s ð òp8òs ÀÓ')'os II 9 8. 
20. 138b29 &s 
V ð òp8òs ÀÓ')'OS 
TrpO(fTcI.
?7 114 b 29 &s ð ÀÓì'OS ð 
òpÐòs Àt-yEt 138 b 20 
TrtTrEt8Ès 
ÀÓì''fJ, opp. lxov leal ðtavoovp.EJlov 
98A5 (d. I02b31) T'" ÀÓ")''fJ 
""Et8apXEW 180 & 12 ð TÒV ÀÓì'OV 
lxwv 138 b 22 ÀÓì'OV lXEtv 988.3. 
102&28. b 32 . 103&2 ÀÓì'ov P.ETI- 
XEtv I02b14, 25, 30 TÒ ÀÓ')'ov 
tXOJl T7jS 1}vx7js 102 b I 5 TÒ ÀÓj-ov 
lxoJlp.tposI38b9. 139&4+ tXEtJI 
Ttva ÀÓì'OJl 95 A 3 0 ÀÓì'ov TV)'Xd.- 
VEtV 95 b 2 I t,.".ò ÀÓ')'ov leal ðÓ
1]s 
à. lep aT E vE(f8at 147bl T'" ÀÓ')'''' 
ðvo 102&30 HaTà TÒJl ÀÓì'ov 

rrts Elvat 15'28. 13 ð IeOtVÓS, ð 
rðtos ÀÓ')'os 148 & I ð TOV à.v(JpcfTroV 
ÀÓì'os 96b I (d. 21 sqq.) ltTÓTf}S 
ÀÓì'WJI 131 A 31 (d. b 4, 30) ÀÓ- 
ì'OVS Tàs à.pETà.S céETO 
wlCpdTf} S 
144 b2 9 
ÀEÀCY)'XWP.ÉJlOV ðópv I I I & 13 
ÀOtðOPEW 128& 31 
Ào&ðóp1]JJ.a 128&3 0 
ÀV(f&'P.EVOS 164 b 34 
ÀVJJ.a
Eu(Jat 100b 2 8. 175bl5 
Àvp.at, coni. cþ80pal 1,6/\ 2 I 
ÀInr1] 

[tTTf}tTt leal cþ8ECpEt T
JI cþV(ftJl 
119 A2 3 (d. 29) 'V. 'hðov1} 
ÀV(fts 146b7. IS3 b 5 
ÀVtTtTEÀÉs 157 A 16 
ÀVTpov(f8at I 34 b 2 2 . 164 b 34 Àv- 
TPWTÉOV 165&1 
ÀWTroðln-1]s I 22 A 7 248 


.,.,.a87Jp.aT&ICÓS 94b26. 102 b 33. 13 1b 
13. 14 2 " 12, 17 p.a(J7JJ.LaT&lcal 
(7JT-I,O'f&S 112 b 22 1iðollall73bl7 
T" p.a67]p.aT&lC&. 142&28. 151&17 
J..'&.87]o'U 99 b 15, 19 
p.a87]TÓv99b9. 139 b '26 
p.atllóp.EIIOf III & 7. 112" 20. 115 b 26. 
147" 13. 149 b 35 
p.alCapl(f&1I 100"4, 16, 33. 101 b 24, 
27 
.p.alCó.p&Of 9 8 "19. 99b18. 100"33. 
b I 6+. 101&7, 19. 113b15, 16. 
152b7. 157b2l. 158822. 169b 
4 +. 17 0 & 2, 8, 27, 28. b 14. 177 b 
23. 17 8 b 9 , 26. 179" 2 coni. 
T'ÀEtOS 176" 2 7 TÒ p.alC&.pwlI 99 b 
2. 100 b 29. 101 b 5 p.alCaplCAJs 
100"22 
,.,.alCap&ÓT7]f 178 b 22 
fJ.aÀalCla 116"14. 145"35. b 9 . 150& 
3 1 . b 3 , 15 
J..'aÀaxós 147 b 23 . 148" 12. 150" 14, 
33. b 2, 17 
"TÒ P.ÔÀ1\01l lCal [TÒ ] ijTTOV ð'XEU8a& 
155 b1 5. 173"17, 24 l7r&ð'XE- 
u8a& 155 b I 3 T
 p.âÀÀov lCal 
ijTTOII I15bI0. 173"27 
,uav8&.vEtIl 94 b I. 103" 32. 114 b 10. 
143 b 33. 16 4"25 =uvlldVatI4311. 
12 + coni. 8ECAJpEîll 153"22, 23 
P.a.IICa. 147"17. 14 8b2 5. 149"12 
p.aIlÓT7]S O'aplCós 129 & 2 2 
p.aIlTEvóp.E8a 95 b 26 
j.L&'IITtS 127 b 20 
;11 Tcê MaPï'ÍTp 14 1 " 14 
J..'ap-r6pta. cþallEp&. 104 & I 3 
j.Lo.O'Tt1'ov0'8at I 15" 24 
p.chatos 9...." 2 1 . 96 b 22 dist. lCa.lCÓS 
12 7 b II p.aTalCAJs 95 & 5 
P.cJ.X7]1I 7rEptTl87]O'tll 180 b 10 p.&.xat 
131 & 23. 162 b 9 . 177 b II 
p.cJ.Xtp.os 116bI4. 117"7 
P.E1'a.ÀOlClvðvvos 124 b 8 
p.E1'aÀo7rpl7rEta 107 b 17. 122" 18 sqq. 
125b3 
#J,E1'aÀ07rpE7r1JS 107 b 17. 122 a 27 + 
P.E1'a.À07rpt7rws 12 3" 17 
p.E1'aÀo
vxla 107 b22 , 26. 123"34 
sqq. 12Sa33,34. b3 
J..'E1'aÀó1}vxos 100 b 32. 12 3 b 2 + 
ot MEj'a.poî ,scil. XOP7]1'OVIITfS) 123 ß 24 
,.,./1'as, dist. P.ITP&OS 124 b 19 TÒ p./1'o. 
TOV p.E1'aÀ07rpE7rOVS 122 b l2 TO 


INDEX. 


p.l1'a. tPï'OIl 1 22 b 16 TO III T
 tPï'
 
p.l1'a 123 II. 13 TO III 
1Cd.O'T17 cìpETp 
, b \.1 ,. , 
J..'E1'a. 12 3 3 0 TO Ell p.E1'aÀtp ""E1'a 
12 3 8 12 ,.,./1'0. Tt lCal ð7r
p aVTo6s 
95 & 25 p.E1'óÀa,coni.lCaÀd. 101" 13. 
110&21 (d. 178b2) coni. ÒIIO- 
p.aO'Tå 124b25 ,.,./1'tO'TOS, coni. 
IC&.ÀÀ&O'TOS II4- b 9. II5a31 coni. 
fVT&p.óTaTos 122 b 35 (d. 123bl6 
sqq.) 
p.I-yE80s 122"24. b12,32. 117bl7 
p.E1'I8Et lCal P.tlCf"ÓT7]Tt 100b 23. 16 4 b 
29 T
 P.E1'E(Jf& I15b9. 122&22, 
32. 123bl3 fll p.
l8Et 122"23. 
b 1 8. 123b6. 167"29 1'ECAJp.ETpla 
7rEpl p.E1'I87] 143 & 4 
p.l80ðos 94& I. b II. 98" 29. I 29a6 
p.E86E&JI 110 b 26. 113 b 31 
p.E8-!J0'ICE0'8at 113 b 3 2 . 117"14. 151"4 
p.EÀa1'xoÀtICÓS 150b25. 152"19, 28. 
154 b II 
P.fÀfTâ.1I I L
 a 8 
p.lÀt 137814 
P.EÀÀ7JT1JS 124 b 25 
p.lÀ7] 118"8. 170"10. 175"14 7rap" 
p./ÀoS 123&22 
p.lp.1/JEtS 162 b 5 (d. 18) 
p.EpCO'a0'8a& 137" 2 
P.EptO'TÓIl 102" 30. 130 b 32. 174 b II 
MEpÓ7r7] I I I & I 2 
p.lpos aðTOv 134 b I I òPï'alltlC" p.lp7] 
110"16 (d. 118 b 8) p.'P7] 1/Jvx1js 
13 8 b 9 . 139&4 p.lpos cìpET1js, 
lCalClas 130"9, 10. 144"5 l7rl 
p.lpovs, opp. lCaOóÀov 10 7" 3 I 7] 
ill p.lpEt àPfT1jS ð&lCatoO'-!JII7] 13 0 " 14. 
-1} III p.'PEt ð&lCa&oO'VII7], àõtlCla 130 b 
16 lCaT" p.lpos cìlCpaT-I]s 147 b 20 
7] lCaT" p.lpos àðtlCla 13 0 " 15 sqq. 
T" lCaT" p.'pos cìð&IC-I]p.aTa 138" 24 
al lCaT" p.lpos f7rtO'T1jp.at 143 8 3 
p.IP7J (1C&IIf}O'ECAJS ?) 174" 2 2 fV 
7ra&ð&âs P.'PEt 128" 20 
p.EO'lðtOt 132 lIo 23 
ð p.IO'os, opp. ollilCpot 107 b 32. 108" 
5 +. b 24 7] p.'0'7] xc:,pa 107 b 3 2 


tS 108 b 16. 109b24. 126b5 +. 
128&16 ð&åoEO'&S 108bI4 TÒ 
p.IO'oll ð7rEpßOÀ1jS lCal 
MEl1/JECAJS 
106"28 sqq. lCaTà TO 7rpâ1'p.a, 
7rpOS 1ip.âs 106"34 sqq. TO p.'O'ov 
108 b 28 + . 10 9" 23 + . 121" 2 I 
synon. TÒ ð'ov 121 b 1'2 TÒ p.IO'o., INDEX. 


'" 71J.'Cas lCal KtpBolJ S I 32 a 19 J.'trrov 

0"'T1Jl fJ B
lCa
orrvJl71 133 b 33 J.'tO"os 
8pos 142 b 24 'TÒ J.'tO"OJI KVKJ...OIJ 109" 
25 7rpÒS 'TOÒS J.'trrolJs J.'t'Tptos 12 4 b 
20 J.'trrws tX
&JI 105 b 28. 116"6. 
119& II 
J.'
O"Ó'T71S 104&'26. 106 b 12+ . 10 7 a 
33+. 108&15+. 133 b 3 2 'JI 
J.'
O"Ó'T71'T& o
O"a 106 b 36 
p.
'Taß&AA
tJl 121&24. 133&31. 15 1 b 
9. 160 b 21. 173 b 2 
J.'
'TaßoÀ1] 100&4, 24. b l . 154 b28 , 
31. 15 6bl 
p.
'T&.ðoO"
s 133 & 2 (d. (0) 
p.
'Ta.lCtJl7]O"at I 5'2 " 3 0 
p.
'TaJ.'tÀHa IIO b I9, 22. 111&20. 
166 b l2 
J.'
'TaJ.'
Àóp.
JlOS I lOb 23 
J.'
'Ta.J.'
À71'TtICÓS 150 & 2 I. b 29, 30 
J.'
'Ta7rÛO"a& 179 b 28 J.'
'Ta7r
CO
O"Oat 
146&34. b l . 15 1bl 4 
p.
'Ta7rl7r'THJI 156&35. b 4 . 157 b10 
J.'
'Tapp
î lJJrr7r
p 

pt7rOS 167 b 7 
J.'
'TappIJOJ.'CO"a& 179 b 16 
J.'
'TatþtpHJI 1I9 b 3. 137 b l. 16 7&10 
Ka'Tà. J.'
'Tatþop&v I I 5 & 15. 138 b 5. 
149& 23. b 32 
J.'t'T
O"'T& 122 b 31. 137 & 26 
J.'t'Tp
OS 110& 23. 124 b 20. 125 b I 3 
synon. È7rt
tK-hS 136 b 20 'TÒ J.'t- 
'TptOV 9 6 " 2 5, 33 J.'t'Tpta K
IC'T71- 
J.'tJlOS 179&12 (d. 5) J.'t'Tpta lCal 
J.'tlCp&. 12 5 b 5 J.'
'TpCWS 119" I 4, 17. 
121&2. 12486,15. 127b30. 179" 
10 
J.'t'TpOJI 133 b 16. 163 a 17,22. 166&12. 
170 b 3 0 . 17 6 n 18 coni. lCaJlcfJv 
113 & 33 KOtJlÒV J.'t'TpOV 16 4 & I 
p.É'Tpa oiJl71pà lCal O"t'T1JP&. 135 & I, 2 
'TÒ 1'1], opp. 'TÒ JlaC 113 b8 
J.'1JBt'T
poS 157& 18. 173& 8, II 
J.'7]KOS 'TÉÀHOJI 177 b 25 
p.1JÀWJI òO"J.'al 118 & 10 
J.'1J'T1JP 14 8b26 . 159"28. 161b27. 
16 5" 25. 166&5, 9 
J.'1]'TptK:q 'TCJ.'1] 16 5&27 
J.'1J'TpOIC'ToJl7]O"at I 10& 29 
J.'tattþóJlos 177 b 10 
J.'tlCpoKlJlBIJJlOS 124 b 7 
J.'
Kp07rp
W'1}s 122 b 8. 123 & 27 
P.tKp07rpt7rHa 107 b 20. 122" 30 
oí p.tKpol ou KaÀol 123 b 7 ÈJI J.'tlCPci 
à7roÀ
î 12 3 8 29 


249 


J.'tKp01þlJXla 10, L 2 3. 12 5&33 
J.'
KpÓ1fIJXOS 123b10, 24. 12 5&17,19 
J.'
IC'TÓS IIO&II. 128b34. 17 1 &35. 
172 b 30 J.'
K'Tal 7]ðoJlal 173 a 23 
M
À1]O"&o& 151 "9 
M[ÀwJI 106 b 3 
J.'&O"oulI'Tat 166 b I 2 
J.'tO"1]'TÓV 100 b 35. 118 b 25. 128 & 28. 
17 6812 
J.'tO"OÓS 134 b6 . 164&27,33. 179 b 5 
p.CO"Owrrn 1 3 1 " 4 
J.'îrros 105 b 22 
J.'Jlâ. 106 b l, 2. 133b23,24. 134 b22 
J.'JI
la 145" 34. 16 5 b 33 
J.'Jl1JJ.'1],coni. tþaJI'Tarrla 147 b 5 J.'Jl7]J.' at 
166 & 25. 168 & 14, 17. 173 b 18 
J.'Jl1]J.'OJl
V
&JI 124 b I 2 coni. ðpâ.JI, 

iBtvat 17486 
J.'Jl1]O"[KalCos I 25 " 3 
J.'oîpa 99 b 10 
J.'otx
la 107&II. 131 &6 
J.'O&X
VHJI 107&16. 129b21. 13 0 &29. 
13 2 " 3. 134&22. 13 8 & 25 
J.'OtXÓS 117&1. 134&19, 22 
p.oÀCßBtJlOS lCaJlcfJJI 137 b 30 
J.'oJiaBtlCòs àptOJ.'ós 13 1 & 30 
J.'ovapXCa 160 b l, II 
J.'óJlapxot 115 & 3 2 
J.'oJl&.Bos OUK to"'Tt -ytJl
O"tS 1 7 4 b I 2 
J.'oJlaxws 106 b 3 1 
J.'ÓJI&J.'os 100 b 2, 14, 15. 15 6bI2 ,18. 
15 8b 9,22. 159bl,4. 164&II 
J.'OJlOóJ.'oos 
6bI7. 97b14. 173b28 
J.'OJlcfJ'T1]S 97 9. 99 b 4. 157 b 21. 16 9 b 
16. 170&5 
p.ðp&a 'TOU rrcfJJ.'a'TOS 102" 29. b 19. 
147" 35 J.'óP&OJl 'T7]S 1fIJX7]S 102 b 4. 
139 8 9. 143 b 16. 144" 2,9. 145"3 
Jlo1]'TtKà J.'óp&a 139 b 1 2 'TÒ ßtÀ'TtOV 
J.'óptOJI 145 & 7. 177 8 5 J.'ópta 'T7]S 
7rOÀt'TtK7]S 180 b 3 
uðatJ.'oJl(a Kal 
'Tà. J.'ópta aU'T7]s 129 b 18 
J.'olJrrtlCós 105 & 2 1. 170& 10. 173 b 30, 
31. 175" 13 J.'ovO"tlC1J 180 b 2. 
181&19 
J.'ox01]pCaIlob32. I13bI6. 129b24. 
13 0 &7+. b 24 . 135 b2 4. 144&3f. 
145 b l. 148b2. 149&16, 17. 15 0b 
32. 159b10. 163b23. 165b18, 
36. 166 b 20,27 
p.IJO
v
'Tat 100" 8 
J.'IJP
1f&K
 'Ttx v 1] 153 & 26 
J.'vPWJI òO"J.'a( 118 8 I 2 250 


INDEX. 


p.us 149&8 
p.vcrruc4 II I & 10 
p.wpalJlEIJI 148 b 2 


TÒ Jlal, opp. TÒ p.I, II 3 b 8 
Jlaou 7rOl1]C1'tS 174& 24, 25 
vaV7M'Ji'IK-I} 94 & 8 
JlEapÓS 95 & 7 
JlÉP.EIJI 134&34. b 3 . 13 6b1 9. 137" 
16. 160 b 13. 163b2. 169bl ð 
JlElp.as 136bl6 JlÉp.ECTÐal. 98b12. 
137&13. 157 b I. 163&27. 17 0bl 4 
tXElJI Kal vÉp.EuÐal 13 1 & 24 
JlEP.EU1]TIKÓS 108 b 3 
VÉP.EUI.S 108" 35 
JlEP.1]TIKÒJI BlKalov 132 b 24 
NE07rTÓÀEP.OS 146" 19. 151 b 18 
JlÉos 95&3, 6. 118 b ll. 128b19. 
142&12,20. 155"12. 156&26+. 
15 8 &5,20. b 13 . 179b8,34. 180&1. 
jK JlÉov 179 b 3 I JlÉa 7]ÀI.Kla 128 b 16 
JlEÓT1]S 154 b 10, II 
jK JI1}7rlov 105 & 2 
JlIKâ.Jl95&5. IlIb24. IIi "II. 15 0 " 
36. 15 1bl 4 
JllK1] 94&9. 97&20. 148&26. 160 8 
17 
Nlóß1] 148 & 33 
JlOEW 170&19, 32 + Jlo7juaI152bIS. 
I:' 5 a 16 TÒ JlOOVJI 
KauTos EÎJlCU 
ðOKEL 166&22 
JlÓ1]UIS 17 0 & I 7 
JlO1]'TIKà, p.ópla 139 b I 2 
JlO7]TÓJI 174 b 34 
JlOP.EÓS IGI & 14 
Jlop.1J 117 A I. 131&25. b8 
JlOP...K'l)JI ðlKalov 134 b 19 + opp. Tb 
7rpWTOJl 136 b 34 JlOP.IK
 cþlÀ(a 
162b23,25 
JlÓP.IP.OS 129&33. b ll +. 13 0b 9+. 
135"6. 180 b 4 
Jlóp.lup.a 119b26. 133&20+. b Il +. 
164 & I . I 78 b 15 Jlóp.lup.a KIßB1]- 
ÀEÓElJI 165 b I 2 
Jlop.oÐEu[a 141 b 32 . 181 b l3 
Jlop.oÐerEw 94 b 5. 109 b 34. 130 b 25. 
134 b 23. I 37 b 23. 180" 6. I 8 I & 
16 
JlOP.OÐÉT1]S 102&11. 103 b 3. I13b23. 
128&30. 137bI8+. 155"23. 160" 
13. 180& 25 
JlOP.OÐETIKÓS 180& 33. b 24, 29 Jlop.o- 
6ETIKI, 129b13. 141 b 25 


JlÓP.OS 129b19. 130b24. 132&5. b 1 6. 
134&30,31. b 14 . 137bl3 +. 13 8A 
2 +. 180&24. b 25 . 181&17, 23. 
b7,22 JlÓP.OI. 102&10. 113 b 34. 
116&19. 129b14. 137&11. 144 A1 5. 
15 2 &21,24. 164bI3. 179 b 3 2 ,34. 
180"3,34 TÒ KaTà. JlóP.OJl 137 b 
12 TÒ 7rapà. TÒV VÓP.OV 130A24 
VÓP.OS À&-yOS Q;7rÓ TIJlOS cþpOV
UEWS 
Kal VOU 180 & 2 I Jlóp.ov Ka} UIJJI- 
8-I]K1]S KOIJlWVELJI 161 b 7 vóp.os &JI 

alJTéjJ 128&32 Jlóp.lfJ, opp. cþÓUEI 
94 br6 . 133"30 
JlOUEW 95 & 24. 114 ß 15, 17 
JlOulJp.aTa 149b29. 150b33 
Jlou1]p.aTcfJð1]s 148 b 27. 149" 6 + JlO- 
u1]p.aTcfJBws tXEIJI 148 b 33 
JlÓUOS 96&33. 114"26. Il5"1I,17. 
13 8b 3. 149&9. 15 0bl 4 JlÓUOI. 
115 bl . 14 8b2 5. 149"11 
JloucfJð1] tJlla 7]ðÉa. 15 2b22 . 153"17 
VOVÐÉT1]UU 102 b 34 
JlOVS 96"25. b 29 . 97b2. II2A33. 
139&18,33. b 4 ,17. 14 1 &5,7, 19. 
b 3 . 142&25 +. b7,10. 150A!i. 
168b35. 169&17, 18. 176&18. 
177&13+. 177 b 3 0 . 178"22. 179& 
27 JlOVS, dist. À&-yos 143 b I, 5 ð 
JlOVJI tXWJI 110&11. IIl"21. II5 b 
9 JlOVV 
B1] tXELJI 142&27 (d. b 9 ) 
JlOVJI Àa.ßEW 144 b 12 JlOVS 
KaUTÓS 
jUTIJI 16982. 178&2 (d. 7) Ka.TtJ. 
JlOVJI lJlEP'"YE"iJl 179 & 23 ßlovuÐa.. 
180" 18 ð Ka.Tà. TÒV JlOVJI ßlos 
177 b 3 0 . 178"7 
TÒ lJl TéjJ JlVV 8ÀoJl TI 174 b 9 EJlla 170 b 21 

EJlIK
 cþl.Àla 156&31. 161 b l6 

ÉJlWJI v7roðoxal 12 3 & 3 
EEJlÓcþavToS 150 b I 2 

1]pÓS II8 b 10. 147"6. I59 b21 

óÀa BIEUTpa.p.p.ÉJla òpÐovv 109 b 7 


TÒ Ò'"'fK1]PÒJI cþEtryOJlTES 127 b 24 
tryK'" P."KPÓJI 178 & I 
ò
oós 161 b 23 
ÒBVPÓP.EJlOS I 23 A 30 
'O
VUUEÓS 146" 21. 151 b 20 
ÒÐJlEWS 1.z6b27. 160&6. 162&8, 32. 
16Sb34. 169b12,21 
OiCUC[(EIJI 7]Bov!1 Ka} ÀtnrT1 172 & 2 I 
OiKEWS 155&21. 161 b 22. 175&36 INDEX. 


oiIC
îos ß(os 170 b 26 011C
(a. å.per1} 
98815. 177"17 

&S 17 6b26 

BoJl7] 175 & 3 I. b 14 + . 17 6 & 4 
À:tJ'7rTJ 175 b 17, 2 I 1rpâ
&s 156 b 16. 
1708 3 ðó
a. 159 82 3 olICÛoJl 
tfY'YOJl 167b34 7ro(TJp.a. 168&2 å.- 
Î'a.OÓJl 173& 5 'TÒ oiIC
îoJl 120& 17. 
12487. 129b33. 169b33. 17 8 &5 
'TÒ oiIC
îoJl å.7roJllp.
&JI 165 & 17, 3 I 
olIC
&óT
PO&, opp.l1.ÀÀOTP&cfJT
pOI. 162 & 
3,11 oiIC
(wsI19b33. 171&7,16 
oiIC
&ó'TTJS 139 & I I. 165833 
OiICITTJS 136 b 31 
oiK1Ju
&s à.ð ICf7rOTO& 161 tI. 7 
OilC(a.97820. 1330.7,23. b 23 +. 1:i 2b 
15. 160 b 24. 175&25 oZICla.,dist. 
7róÀ&S 180 b 4 olIC(a. 7rpÓ'T
pOJI 7róÀ
ws 
162"18 
olICoBop.
îJl 103" 33. b I I 
oZICOBÓP.TJC1U 152 b 14 
oZICoðop.la. 7] ^
Cfß(a. 137 b 30 
01ICoðop.I.IC1J97&20. 140&7. 174&20 
oiICoBóp.OS103&33. b 10 , II. 133 8 7+ 
oZICoJlop.la. 141 b 32. 14 24 9 
olICoJlop.&ICo! 140 b 10 olICoJlop.&IC1} 94 8 9. 
b 3 oiICoJlop.&IC
)JI BllCa.&OJl 134 b 1 7. 
13 8b8 
olJlTJPð. ICa.l UL'TTJPð. p.I'Tpa. 135 & 2 
oIJlOS 1I8l\.28. 133 b 9. 137&14. 151" 
5. 154 818 . 155 b2 9 
olJlwp.IJlos 147&14. b7, 12. 152&15. 
154 blo 
oiJlocþÀVY(a. 114 & 2 7 
òICJlTJPol 12:; II. 24 
òÀ&j'a.pX(a. 160 b 1 2, 35. 161 & 3 
ÒÀLj'a.PXLICO! 13 1 II. 28 
òÀ&Î'wpeîJl 124& 10 
ò]\LÎ'wp(a. 149" 3 2 
ÒÀLÎ'cfJpwS I 21 b I 
ÓÀÓICÀTJPOS 121 b 19. 126" I 2 
ÖÀTJ l1.pE'T1}, ICax(a. 130& 9. 144 8 ; l1.ðL- 
IC(a. 130 b 15 7rOJl71P(a." 138 & I 7 
ÖÀOJl TL [74 b 9, 14 öÀa. ICa.l 'T/À
La. 
174 b 7 
ÒÀOcþVp'TLICÓS 12549 
'OÀVP.7r(a.CfLV 99" 3 ó Tð. 'OÀVP.7rLa. 
JlLIC
)JI 147 b 35 
"OP.71poS 113&8. 1I6&2I. b27. 118 b 
II. 136b9. 141&14. 145&20. 
[49bI7. [60 b 26. 161&14 
óp.LÀ
îJl 7rpÒS 7]Bo
JI ICa.l ÀlnrT}v 126" 18 
7rpÒS 'Tå.Î'a.OÓJl, 7rpòs 1]ðo.".f1v 173 b 33 
óp.LÀla. 127 b 34. 156 & 29 ÓP.I.À(a.L 


251 


126 b II, 31. 128 b 2, 9. 158&3. 
17 2 &11 
fJp.p.a. T-ijS 
vX?1s 14411.3 0 fJp.p.a. tx
&" 

IC 'T?1S 
P.7rHp(a.S 143 b 14 
ðp.O')'
Jlé;)JI UryICpLULS 165833 
óp.O')'Jlwp.oJl
îv 166813. 16 7&24, 27. 
168b7 
ðp.oðo
(a. 167823 
óp.o
OJl
îs 155 & 19 
ÓP.01}OHS 1578II. 161"27. 16211.12 
óp.oL07f'a.O
îv 
a.pBa.va7r&AÀlf' 95 b 22 
ðP.OLÓTTJS 108b3I. 139&10. b19. 148b 
6. 155"33. IS6 b 20. 159 b 3, 4 
1Ca.e' ðP.OLÓTTJ'Ta. 115& 19. 119 b I. 
134&3 0 . 13 8b6 . 147 b 35. 14 8b1 3. 
149"3. 15 1b 33 
óp.o(wp.a. 157 b I. 160 b 22. 178b27 
ðp.oÀO')'la.L 12 7" 33 ICa.O' ðp.oÀO')'ta.JI 
161b15. 162b27 
ÓP.ÓÀO')'OL 115&31 óp.oÀ6ywsI3911.30 
óp.oJlo
îJl 16,8 24 + 
ÓP.ÓVOLa. 155" 24. 167" 22 sqq. 
ðp.o7raO
îs 161 8 26 
ðp.wvvp.la. I 29 & 27 
óp.cfJJlvp.a. 96 b 27 ðp.wv6p.ws 129. 30 
'TÍÌ' fJJlTL iuaxws 
"'Î'
CfOa.1. 96824 
òV
LðL'ÓP.EJla.L 1]BoJla( 152 b 2 1 
fJJlHBos n6&19, 29. 122&3,9. 12 3. 
32. 168b15 
ÒJl1}uE'TaL 1698 I 2 
ÒJlOP.a.dTå. 124 b 26 
òJlop.a'T07rOL
ÎJ1 108 & 18 

VOL II 6 b 36. 17611.7, 8 
ò

í's II6"9. 126&18. 15ob25 Ò
iCfI. 
Xa.lPHJI 153 & 5 
ò
tJ.rTJS 126817 
ò
vcþwJl(a 1254 15 
&7r ÀLup.iJlOL II 6 b I 2 
ð1rÀa. Il6 b 10 87rÀa. þL7rTEîv 119" 30. 
12 9 b 2 1 
Ò7rVHJI, Ò7rV
CfOaL 148 b 32, 33 
ópJ.p.a.'Ta. 1 73 b 18. 174 b 27 
ópâJl9 6bl 7. 106"19. 1 7 1 11.35. 1 7"'&5 
ópûv ('T
)JI 
pcfJP.OOJl) 157" 7. I 7 I b 
29 (d. 16 7&4) ó ópéì)JI ðTL óp
 al- 
CfO&.JI
'Ta.L 170& 29 'TÒ ópéiJl ÀV7rTJPóv 
154 b8 
ðpa.CfLS I 74 It 14. b 1 2 
ÒfY'YaJlLICà. p.lpTl II 0 II. 16 ÒPÎ'a.JlI.ICWS 
99 b2 5 
l$P'YavoJl 94 & I 2. 97 & 27. 99 b I. II 1 " 
5. 112b29. 161&34. b 4 
ðP'Y1} 105 b22 . 10884. 125b30. 126" 252 


22. 130a31. 135b29. 
149 b 20 òp-yal 10 3 b 18. 
al1r
pl òP'"Y
v :

tS 1 26 b 10 
lCaTIX
tJ/ 126 a. 1 6 7d
at 
ÒP-Y71 s à.ICpaT-I}s 148" 1 I 
ð òp-y!eras 135 b 27 òntCf'TloJl 10 9 b 
16. 12611.34 
ÒfY)'íÀOS lo3bl9. 108"7. 126&13,19 
òP'"YtÀÓT7]S 108 a. 7. 1 25 b 29 
ÒP
ICT&ICðs JlOVS 139 b 4 Tb Òp
ICTtICÓV 
102b30 
Òp
ICTÓV 113 a 10 
()P

tS 94821. 9511.10. 107b29. n611. 
28. I19b7,8. 125b7. 138bII. 
139&18+. 159b20. 166b33. 175 b 
30 coni. ater87]erts vovs 139 a. 18 
ðp

tS ßOVÀ
VTtIC-I) I 1311. 1 I. 139 8 
23 BtaJlo7]'TtIC-I} 139 b 5 òp8-1} 139" 
24 er<þoBp&. 154 b 1 3 
òp8oBo

îJl 151 a 19 
òp8-1} (scil. ')'wv!a) 98 & 30. 140 b 15 
òp8
 Bóer&s 12011. 26 òp8bs ÀÓ'"Yos 
'V. ÀÓ-Yos òp8ws, dist. M7]8ws II 2" 6 
ICaT' à.p
T
JI Tb òp8é:Js 122 b 29 
Òp8ÓT1]S 142 b8 + 
ðpí'
tJ/ 10711.2 ðpC(
er8at I15b22. 
122 b l. 128 b lI. 16611.2. 168b5 
wpler8a& 13511.20. 14 2blI . 173" 
16 wpterp.IJlos 107" 1. 1 29 b 13. 
17011.20. b 33 . 17 1 11.1. 17311.24 
Tb wpter J.dJlov 165" 13. 1 70 a. 20 ðpí- 
'
CT8at (rned.) 108b34. II5 8 9. 
132b22. 16611.10.17011.16 ópt- 
erTIov 128 1I.2!i 
ópterp.ós 130 a. 33. 15911. 4 
ðpp.-I} 102 b 21. II6b30. 18011.23 
òpJl(Ø
ta ICpla 14 1 b 20 
tv I$pJltCTt 155 a I 8 
öpos 97 b 1 2 l
w TWV 8pwv TijS ICa- 
ICCas 149 ß 1 öpos p.
eroT-I}TWJl 13 8 b 
23 (d. 34) 
ilTvxCas 153 b2 5 
ÖpOL 7f'pWTOt, terxaTOt 143 a 36 Ò.ICC. 
V1]TOL ICal 7f'pWTOL 143 b 2 é:)JI oilIC 
terTI. Àó-yos 14211.26 ð p.leros ðpos 
142 b 24 ð terxaTos 147 b 14 öpos 
(rnathern.) 131 b 5 + 
òerp.-I} II 8 "9 + 
l$er<ÞP1]ertS 176 a I al Bu\ T7]S òer<þp-l}- 
er
ws 1}BovaC 173 b 18 
Tb ön, dist. Tb BtóTL 95 b6 (d. 98 b 2) 
oilBIT
pa, opp. alp
Tà. ICal <þ
VICTcf 175 b 
26 
Tcì oilpcfJlta 16 711. 25 


13 8 11,9. 
125b26 
òfY)'
JI 
12611. 2 4 


INDEX. 


oilerla 120 b 12. 12111,18. 165b20 
ICaTcì T
JI o/JerlaJl I 20 b 7, 9 1J7f'
p T
V 
overlav 119 a. 18 oilCT!av <þ8
(pHJI 
120 8 1 (d. 2) oiler!a synon. Tb ICa8' 
aVTó 96820 coni. ÀÓ-Yos ð Tb T( 
JI 

1vat ÀI-ywJI 10711.6 
Ò<þ
(ÀHV 167 b 2
 + 
ò<þ
lÀ1]p.a 162 b 28. 165" 3 
ò<þ8a.l\P.tWJlTU I 73 b 25 
ò<þ8aÀp.ós97 b 30. 102 II. 19. 106& 17,18 
ÒXÀ1]pÓTaTOt 12611. 2 5 
èJ
tS 96b29. 114 b 7. 144blI, 12. 
T 71 b 3. 17511,8 Tà But T7]S (}

WS 
I 18 II. 3 'Ý/ Bu\ T7]S (}

WS 'Ý/BoJl-l) 
16 7 8 4 
l>1/!WJI òerp.a! I I S II. I 2 ()
a à.pTVHJI 
1 1811. 29 l>1þOtS xa{p
tv 154 It 18 
Ò
07f'Ot1]TLIC-I) I53. t 26 
ò
o<þ&.-yos TtS 1I8n32 


7f'&.-YICaICOt 7f'aîôn 99 }) 5 
tv Toîs 7f'a.8-1}p.aert ICal 7f'
,,1 Tà. 7f'&.B7] 
p.
erÓT1]Tn 108 It 3 I 
7f'a81]TtICo! 105 b 2 4 Tb 7f'a81]TLICbJl ICal 
Tb 7f'Ot7]TLICÓJI 175 II, 2 
7f'á.8os, opp. 7f'pâ.
tS 132 II. 9 Tb 7f'ci.8os 
p.
Tp
îJl 1328 13 Tà 7f'cf81] ICal Tb 

Ào-yov T7]S 
vX17s 168 b 20 7f'&.87], 
dist. ÔVJI&.p.
tS 

HS 105 b 20 sqq. 
7f'&.80s, opp. 

tS 128 b I I, 15 Tà. 

Ào-ya 7f'&.81] I lIb 1 7f'&B1] àJla-YICaîa 
.." <þvertIC&' 135 b 2 I Ôtà. 7f'&.80s P.-I}T
 
<þvertICbv P.-I}T' à.v8pcfJ7f'tJlov 136 II. 8 

JI
V 7f'&.80vs 126 b 23 7f'&.8H (7]JI 
128 b 17. 179 b 13 ICaTà. 7f'&.8os (7]JI 
9511.8. 15611.32. 179b27 7f'&.B
CTtJ/ 
à.ICoÀov81]nICós 95 8 4 
7f'atBa-yw-yós 1 19 b 14 
7f'atô
!a 104b13. 161817 7f'atôda 'Ý/ 
7f'pbs Tb ICOtJ/ÓJI, 'Ý/ ICa(f 
ICaerTOJl 13 0 b 
26 al ICa8' 
ICaerTov 7f'atB
îctt, al 
ICOtJla( 180 b 8 
7f'atB
v
tJl 172 II. 20 7f'atB
t
er8at 162 II. 
7. 180 b 2 7f'
7f'atB
vp.lvos 94 b 23. 
9511.1. 128&21 
7f'atôt& 10811.13, 23. 127b34. 128&14, 
20. b 4 ,6. 150b17. 176b9, 28 + 
7f'atlitICóJI 176 b 33 7f'atôtICbJl Bwpov 
123 a 15 7f'atôtICa} å.p.a.pTCat I19 b 34- 
<þtÀ(at 165 b 2 6 
7f'atô(ov 119b6. 148b21,23. 149"14. 
b lO . 15 2b1 9. 153"28,31 7f'atô(ov 
litcfJlotaJl tXHJI 174" 2 INDEX. 


253 


7ra.tðtcI, ð 71S 150 b 16, 18 
7ra.l'
tJl 128&10. 176b30,33 
7ra.îs 100& 2. 142 & 17. 165 b 27 7ra.îðu 
99 b 5. I II" 26. 115&22. 144 b8. 
176 b 23 
'1ra.Àa.u$s 98 b I 7, 27. I 28 & 2:;J ÈK 
7ra.Àa.tOv I i9 b I 7 
'1rM71, coni. ðpóp.os 106 b 5 
7ra.p.<þJ.-yov 149 b 34 
7ra.Jla.CCTX71S 99 b 4 
7ra.VOIJfY'YCa. 144" 2 7 
'1ra.JlovfY'Yot, coni. ð
tJlol 144&28 
7ra.JlT
À
S à.p
T1] 12 411, 8, 29 
'1ra.pa.-y-y
J...la. 104 a. 7 
7f"a.pd.ð
t-yp.a97a.2. 102&10. 160 b 23 
7t'a.pJ.ðo
a. ÈÀ'-YX
tJI 146 a. 2 2 
7ra.pa.Ka.'Ta.81]K71 13 1 & 4. 135 b 4, 7. I 7 8 b 
II 
'1ra.pJ.KÀ1]CTtS 103 & I 
7ra.pa.KOÓHV 14911. 26 
7ra.pa.Àó-yws 135 b 16, 17 
7ra.pa.À
ÀIJp.'Jla. P.Ópta. 102 b 18 
'1ra.p71P.
À1]P.'Jl1] ÈJI'fY'YEta. 175 810 
'1ra.pa.p.
p.
8a.t 17711.23 
7ra.pctJlop.os 129 & 32. b II 7ra.pd.JloP.OJl 
10111.32. 129bl. 13 0b8 + 
7f"a.pa.CT
(CTa.JlT& <þ
try
tJI 123 b 31 
7ra.pa.CTK
IJa.( 116 b I 7 ÈK 7f"a.pa.CTK
V7}S 
117" 20 
7ra.pa.CT'TJ.T1]JI I-YKa.Ta.Àt7r
îJl I.{O& 30 
7f"a.pa.<Þ'p
CT8a.t 102 b 20, 22 
7f"apa.<þvcts 96" 2 1 
7f"a.P'Kßa.oU 160&31, 36. 161&30 
7ra.p
KKÀîvov 103" 18 
7rctp
fY'Ya., dist. tfY'Ya. 98 & 33 
7rctpoðos 12 3" 23 
7ra.pO&p.(a. 14611.34. 156b26. 159 b 3I. 
168 b 6 
7ra.pOtp.ta.'óp.
JlOt 129 b 29 
'TOV 7ra.pÓJlTOS 7] IJI'fY'Y
ta. 168 a. 13 
7f"a.povCTla (<þlÀwv) 167&6. 171&28 +. 
17 1b1 3,27 
7ra.pP1JCTla 16 5" 29 
7ra.pP1]CT&a.CT'TIJS 124 b 29 
7ra'TJ.
a.&, opp. 8
a.& I I I & 15 
'1ra.TIJp 135&29. 14 8b l. 149b8,13. 
158b12,16. 160"6. b 24 +. 161& 
19. 163bI9,22. 16511.1 + 7f"a.Tpbs 
tX
UI À,$-yOY 102 b 32 (d. 10 3 & 3) 
7ra.'TptKol ÀÓøyO& 180 b 5 7ra.TP&K
 à.pxIJ 
160 b 26 <þ&Àla 161 &15. bl7 T&P.IJ 
165 &26 7rpÓCTT
&S 180" 19 7f"a.. 
TP&IC
V ðllCatov 134 b 9 


7f"aTplðos 
JI
Ka 7rpJ.'TTHV 16 9 & 19 
7f"a.vÀa -ylJl
Ta& 126 8 2 I 
7ra.XVÀWS Ka.l TÓ7rlf' 94 b 20 
7rH8a.pX
îv 102 b 26. 169&18. 179 b 
I I. 180&5, II 
7rH8a.pXtKÓS 102 b 3 1 
7r
7r
îCT8a.& 146831. b I. 151 & II, 13 
7r
7rHCTP.ÚOS 146 b 2. 172 & 29 
7rHJl71V I13b2<;. II6b36. 118&14 
ð 7r'Àa.s 123833. 167 b 13 ol1dÀa.s 
108 b 2. 127b19. 166&1. 169&14. 
b 34 
'1r'Jl1]S 122b27. 159 bI 3 
7f"
vla. 115&10, 17. 116&13. 155&11 
7f"
7f"
paCTp.lvov 106 b 30 
7f"Ipa.s 95 b I. II 5 & 26 
7r
pla.7rTOV 99" I 6 
7r
pt-y
-ypJ.<þ8w 98" 20 
7r
P&-YPa.<þ1, 98 & 23 
7f"
pdÀKHJI 145 b 24. 147 b 16 
7r
pl
p-yo& 170 b 27 
n
p&KÀ71S 140 b8 
7f"
plÀv7roS 124" 16 
7r
ptP.J.X1]Ta. 168 b 19. 169& 21 
7r
P&TTà 
ið'Jla& 141 b 6 
7r
pt<Þ'pHa 102" 3 I 
7r
P&Xa.p1,S 12 4" 15 
IJI nlpCTa.tS 134 b 26. 160 b 27 
7] n
pCT&Kf} (7rpbs vl
îs KotJlwJlla) 160 b 31 
7r
7r1]pwP.'VO& 7rpbs à.p
T1]V 99 b 19 
7r1]PWCTtS 114"25. 13 1 11.8. 145&31. 
148 b I 7. 149 b 29 
7rt8a.JloÀo')'wJI 94 b 26 
7r&8avcI,'T
poV À'')'
&V 96 b :; 
7r&8a.JlÓT1]Ta. tXHV 97 ft 3 
7r&Kp&. 113"28. 153&5. 173b24 ol 
7r&KPOC 12611.19 
7rlCTa.S l7rl CTw'T1]pl,!- I I I & 14 
7rtCT'T
6
tJI 139 b 33. 14 2 "19. 146b29. 
155 b1 4. 159"24. I64bl4, 24 
7JP'p.a. 7r&CT'T
ÓHJI 146 b 2 7 7r&CTT
Ó- 

CT8a.t 156b29. I72b6,15 
7rlCTT&S 154"23. 17311.1. 179817 Ka.Tà 
7rlCT'TtJl CTVJla.ÀÀJ.'TT
tJl 162 b 30 
7rtCTTÓS 168 b 12. 172835. 173&2 
ntT'Ta.KÓS 167 a 3 2 
7rÀd.Vcu 155&21 7rÀJ.Jl1]JI tX
tJl94bI6 
nÀJ.TWV 95832. 104 b I 2. 17 2 b 28 
7rÀ
ovJ.'
lJI 106 8 .{ I 
7rÀ
OJla.XWS ÀJ')'
CT8a.& 125 b 14. 129" 
24 +. 142 b I 7 
7rÀ
OJl
KT
îv 130 & I 7, 20. 136 b 22. 
13t'I 254 


INDEX. 


...J...
OJl'ICT1]S 129&32. b 1 ,10. 130& 
26. 168b19 
1I"J...EOJlE
la. 129 b 9 . 167 b 10 
1I"J...EVP&. 112&23 
7rJ...EVpÎTtS 138 b 2 

K 7rJ...ms 114&26 
1I"J...7]OOS II6b17. 1I8 b 18. 120b8,25 
1I"J...7]OOS Xpóvov 142&15. 161 b 24 
cþ&J...tKOU '1f'J...f}60vs P.'TPOV 170 b 30 
7rJ...-ijOos &purp.'Jlov 17111.1 
7rJ...1]P.P.EJ...Ú 99 b 24 
ð 7rJ...1]er!oJl 134 11.5. 137 11.7 
1I"J...OWJI 94 "9 
7rJ...ovs 1098035. 160&16 
7rJ...oóer&os 121b5. 159b13. 17911.14 
'1f'J...OVTEîJlI20 b I4,18. 124&22. 155. 
6. 16o b 15. 173b27 
7rJ...oÍÌTos 
4809. b 19 . 95"23,25. 9 680 
6. 97 27. 99bl. 12011.5,6. 12 3 80 
7. 12 4"14,17. 13 1 &28. 147 b 3 0 . 
16111. 2 1I"J...oÍÌTov 
7rtBE&KJl6p.EJlOS 
12 3&25 
11" J...fAYT7]pU 160 & I :; 
7rJlEVP.a. 110& 3 
TÒ 1I"ÓOEV 1I"0î 1748032. b 5 
1I"&60s 105b22 
TÒ 7rO&EW 1I"0J...J...a.X6JS ^''''(ETa.& 136 b 29 
11"0 &7] era.&, opp. 1I"a.OEîv I 16 b 9, I I. 
174b31 TÒ 7rO&OVJI, opp. TÒ 7ráo'XoJl 
132b10. 133815 opp. TÒ 7rot06- 
P.EVOV 14 0 & I 3 
1I"0&1]P.a.Ta. 1688. 2 
1I"0l1]er&s Jla.ov 174824 7ro!1]er&s, dist. 
1I"pâ
&S 140& 2. b 4, 6 
1I"0&1]Ta.! I 20 b 14. 168 a I Ka.'Tà 'TÒJI 
1I"0&1]'T1]v 154 b 29 
7rOt1]T&KÓS 96blI. 1298023. 129b17. 
13 0 b 25 opp. 1I"a.01]'TtKÓS 1758, 3 
7rOt1]TtK-ij ð&áJlota. 139&28. b l l
ts 
14 0 11.4 + 
JI 'Ta.Îf 1I"0&1]TtKaÎf (scil. 
ðó
a&S?) 14711.28 
TÒ 1I"0&1]'T&JI, dist. 'TÒ 1I"pa.KTÓJI 139 b 3. 
14 0 &} 
1I"0&K!J...OS 10111.8 
1I"o&p.-ijv J...a.WJI 161 & 15 
1I"0&Ó'T1]S 173"13, 15 
7rOJ...EP.tKÓS 94" 12. 115 11.20. 116 b 6. 
1I9b24. 164b24. 177 b 7 + 1I"0J...E- 
p.&Kcfy,aTa 101 & 4 
7roJ...'p.toS 106&21. 11111.12. 138b5. 
177 b II 
"'ÓAEP.OS 9 6 "3 2 . I15R30, 35. 117 b 
1
. 160&17. 177bJO 


1I"ÓJ...&S 103 b 3. 123&2. 134 b 34. 167& 
26, 30. 170 b 30, 31. 180& 27. 
18 I & 7. b 18 7róJ...&s, dist. olKla. 
162&19. 180 b 4 dist. p.óva.pxos 
115 11.32 dist. Els 94 b 8 coni. 
t!óO''T1]p.a. 168 b 31 'T-ijv 7róJ...&JI åBt- 
ICEîJl a.ð'TÒV ð) O
 13811.1 I 7] 7rEpl 
1I"óJ...tJl cþpÓV1]O'&S 141 b 25 
1I"0J...tnla 103b6. 16011.31 +. b 20 ,21. 
161"10. 163b5. 181b7+ p.la. 
1I"a.Jl'Ta.xov 7] åplO''T1] 135 II. 5 1I"0J...t- 
TEla.s EfB1] Ka.l 1I"apEKl3áuE&s 160 a 3 1 
7roJ...t'TEtéìw uVJla",(""'Yal 181 b 7 a.t 
àpxaîa.& 1I"0J...t'TEîat I I 3 a 8 1I"0J...&'TElas 
1C0tJICAJJlEW 130 b 3 2 
VEV 1I"0J...t'TElas 
142 a 10 1I"0J...&'TEla.v T
V à7rò TtP.1]- 
P.áTCAJV El,f,(Jaut J...''''(E&JI 160834 
1I"0J...&TEóHJ'Oa& 1 1211.29. 141 b 2 8. 177 b 
13. 18111.1. b 20 
7rOJ...lT1]S97b10. 99b31. 1021),9. 103 b 
3. Il611.18. 130b29. 160"2, 5. 
16 5&3 1 . 177 bl 4 
ð 1I"0J...&T&KÓS 10211.18, 23. 112bI4. 
140bIl. 1428.2. 177b12. 17 882 j. 
180 b 30 ð Ka.T' åJ...1]OE&aV1I"0J...&'TtKÓS 
102"8 7] 1I"0J...&T&IC1] 94&27. b II, 
15. 95&2,16. 99b29. 102&12, 
21. 105&12. 130b28. 141820, 
29. b 23 +. 145&10. 152b}. 177 b 
15. 180 b 31. 181" II tP'Ya. 'T7]s 
1I"0J...&TtIC7]S 181 a 23 Tà 7rOJ...&T&Ká 95 b 
5. 180 b 35 ð 7rOJ...&TtKÒS l3(os 9:; b 
1 8 7rOJ...tT&IC
 ðÓJlap.&s 99 b I O'VV1]- 
6E&a. 181 II. II 7roJ...&T&Kal 1I"pá
E&S 
177 b 16 7] 7rOJ...tTtK-ij 1C0tJlCAJJlla 12 9 b 
19. 160" II, 21 + cþ&J...la. 161 b 
13. 163 b 34. 167 b 2 åvBpEla. n6& 
17 'TÒ 1I"OJ...&'T&KÒV BlKatOJl I 
4- & 26, 
29. b 13 + 7rOJ...tTtKÒV ð 
vOpCAJ7rOS 
97bll. 169b18 (d. ]6211. 1 8) 'Tà 
1I"0J...tT&lCà P.ÚOVTa. ó'7r06J11]UKE& I 16 b 
18 1I"0J...tTtKwS I 7 I 8 1 7 
7roJ...J...a.xws åP.apTávE&v 106 b 29 . J I8 b 
22 J...''''(EuOa& 136b29 
ot 7roJ...J...ol, coni. cþOpT&KWTaTO& 95 b 16 
opp. 01 XaplEJl'TES, lTocþol 9511.18, 21 
&s 01 7roJ...J...ol 118b23, 27. 15 1 11.5 
(d.12SbI6. 150"12. bl) 7] 'TWJI 
'1f'oJ...J...WJI l
&s 152 & 26 (synon. 7] TWJI 
7rJ...EluTCAJV ðÓJla.p.&s 152 II. 27) à7rò 
TOU 7roJ...J...ou cþa.óJ...ov ;;JI'TOS 7] 7rpou1]- 
"'(opla. 168 b 22 
1I"0J...J...oU'T WSI 7 6 &29 IN DEX. 


255 


7f'01\.VH
f,S 121 b 16. 161 b 17 
no1\.61C1\.H'TOS 141 & 1 I 
7f'01\.61C0U/OV 99 b 18 
7I"oÀ6

tvOS 170 b 2 I 
'1f'oÀV7f'pd:YJ.LOVU 142 II. 2 
7f'oÀv<þtÀla 155830 
'1f'oÀtJ<þtÀOS 170b23. 17 1 11. 9 , If, 
7f' 0Àv XpóvtoS 96 b 4. 12388. 168 a 16 
7f'0ÀVCAJ<þ
l\.Ú 958. I I 
7f'ov
î 'Tb (éjJov 154 b 7 
7f'0v1]p(a 130" 2 I. 154 b 29 81\.1] 7f'0Jl1}- 
pia 1388 1 7 O'vv
X1JS 150 b 35 
7f'ov1]pÓS I13bI5. 135 b2 4. 138&16. 
152"16, 24. 1:i4 b 3 0 . 16 5&10. 
}) 15 coni. à.O'
ß1JS ] 2211.6 jlC 
7rOJl1}pov 8
ÓJJ.L
vot 167 b 26 
7f'ÓVOS 117 b 5 1rÓvot 96 & 34. 10 4 & 3 2 . 
167bll 
01 '7I"
pl 'Tbv nÓV'TOV 148 b 22 
7f'
1rOp81]lCfvaL 139 b 7 
7f'0pvoßouICol I 2 I b 33 
'1f'op<þ6pav Iv 'Tfi 7f'a.póBlf] EÌO'<þlpCAJV 12 3 & 
23 
'Tb '7I"oO'bv ollie tU'TtJI 
v 'TL 170 b 32 
7I"0'T&, coni. O'L'Tla 104- 8 16. I 1883 I 
/v '7I"Ó'TOtS Bul.Î'
tJl 11411,6 
lCa'Tð. 'Tb 7f'pô:YJ.La, opp. 7f'pbs 1JJ.Lâs 106 8 
28 (d. b7) j
 a/rrov 'TOV 7f'p&.-y- 
J.La'TOS, opp. /
 1JJ.Léìw 109n6, 12 j7f'1 
'TOV 1rpd-yp.a'TOS, opp. /<þ' 
av'TOv 147 a 
5 j1rl 'Té;w '7I"pa-yp.d.'TCAJv 1 7 1 a 13 
'7I"paÎ'p.a'T
la ]03 b 26. 10511.6, II 
7f'paÎ'p.aT
6E0'8aL 102 8 22. 12289. 176b 
29 
7I"pale'TtlCbs ð <þpÓVLP.OS 146 a 8 (d. 15 2 a 
9) 7f'palCnlew'T
pot 14 Tb1 7. 143 b 
24, 27. 144 II. II 01 Xaplo'TU leal 
7f'palC'TLlCot 95 b 22 7I"palC'TLlCbs lCa'Tà. 
7f'poalp
O'tJI 'TOV BLlCalov 134" 2 'Tb 
'1f'palC'TtICÒV lCal BtaV01]'TLICÓV 139 11. 2 9 
7f'paIC'TLlC-q (CAJ1} 9811. 3 BtdVOLa J 39 8 
27, 3 6 

tS 140R 4. b 5, 2 I 7I"palC- 
'TtlCal à.PXal 14-4- a 35 lx.p
'Tal 177 b 
6 ð jv 'Taîs 7I"pcuc'TtlCaîs (scil. à.7f'U- 
B
t
EO't?) vovs 143 b '2 
1rpalC'Tà. Tà. lCa8' 
lCau'Ta 147 8 3 'Tb 
7I"paIC'TÓV, dist. 'Tb 1rOt1]'TÓV 139 b 3. 
14011.1. b 3 , 16 coni. to'Xa'TOV 
14 1b2 7. I..p"25 (d. 14311.35) 01 
O'vl\.Ào-ytO'p.ol 'Téì)JI '7I"pale'Téìw 144& 3 I 
'7I"pâ
ts, coni. à.-YCAJvla 11411.8 dist. 
'7I"o(1]O'tS 140& 2 sqq. b 4, 6 7f'pd

CAJS 
1f0tJlCAJVEW 139. 20 7f'pá.

CAJV Î'
V- 


V1]'T1JS I13 b 18 a1 7f'p&
HS 
V 'TOtS 
lCa8' 
lCaO''Ta I10 b6 (d. 14 1 b 16) 
/V 'Tai's 7f'pd

O't 'TÒ olì 
v
lCa àpX1J 
15 1 11.16 (d. 139"31) Tà. ICtpta 
7f'pd.

CAJS 139 R I 8 'Tà. 7f'
pl Tà.S 
7f'pd.
HS à.vd.
ta 8
éì)JI 178 b 17 7f'pd- 

HS 7f'pot.
0'8at <þtÀlf] 16911.33 <þav- 
À1]S <þúO'
CAJS 7fpd.

tS 15411.3 2 
'7I"pâos 10311.8. b 19 . 10811.6. 109b17. 
125b32,34. 126 8 2. bI. 129b22 
7f'paó'T1]s 10811.6. 125 b 26 sqq. 126" 29 
7f'pâO'ts 13 1 " 3 
7f'pd.'T'THV, opp. 8ECAJpEW lCal "}'vwvat 
179 b 2 dist. <þ&.vat 147828 ð 
1rpd.'T'TCAJJI I I I II. 7. 122 b 24 7I"palC- 
'Tlov 128 b 23, 24 
'7I"pl'7l"HV 122 b 26, 29 7f'pl'7l"CAJV I 22 a 
23. b 3 , 4. 12811.19 Tb 7f'pÉ7f'OV 
122R34. 12389.127&2.178813 
'1f'pE'7I"ÓV'TCAJS 122 b 28. 12311.6 
7f'p
7f'CAJðÉO''Ta'Tov 122 b 9 
'7I"p
uß6'T
poS 128b19. 143bI2.155. 
13. 15 8b12 . 165827 
'7I"p
O'ßVrat 156&24. 15885 
'7I"p
O' ßV'T tlCol I 5811. 2 
nptap.tlCal 'TVXat 10111.8 
nplap.os 10011.8. 145821 
7f'pOd-YHV 98822 7f'poV'Yp.lvOt 180 a 8 
7f'poa-YCAYy
la 131 R 7 
1rpoatp
ÎO"8at, dist. ßoóÀ
0'8at 162 b 36 
7f'poaip
O'ts, coni. '7I"pâ
ts 94 a I. 97 & 
2 I coni. Î'vwO'tS 95 8 1 4 7f'
pl 
1rpoatpÉO'
CAJS II I b 5 sqq. 139 8 33 
sqq. '7I"poatp
O'ts òp81] 144 11.20. 
145 a 4 j'7l"t
tlC1Js 152 11.17 '7I"poal- 
p
O'tV (coni. Ào-ytup.óv) tX
tJI 149 b 
34 7f'poalp
O'tv lCal Tb olì 
v
lCa 
Àaß
îv I 17 8 5 jv 'TP '7I"poatpÉ- 
O'
t, opp. Iv TP ðVVd.p.
t 127 b 14 
1J /v 'TP 7f'poatp
0'
t 
Î'VOta 110 b 
3 I Iv 'TP 7f'pOatpÉO'H 'Tb ICtptIJV 16311. 
23 (d. 164bI. 178835) Btð. 7f'pO- 
atpÉO'
CAJS àpxl]v, opp. ðu\ '7I"&8os 134 8 
20 lCa'Tà. 7f'poalp
O'tJI 113 b 5. 13411. 2 
/IC 7f'poatpÉO'
CAJS 135 b 25. 13 6 II. I. 
138 a 2 I 'TP 1rpOatpÉO'H jP.P.ÉVHV 
150 b 30. 15 1 11,3 0 sqq. 7f'poatpÉ- 
UHS TtJlh 
 OÕIC 
v
v 7f'poatpÉO'
CAJS 
a1 lI.p
'T ai 106 8 3 
7f'poatp
'TtICÓS 137 b 35 l
ts 7f'poatp
- 
TtlCl] I06b36. 13911.23 
7f'poatp
'Tóv II 2 8 14 (d. 17). II 3 · 
4+. b 4 . I39 b6 256 


INDEX. 


7rpoa.uTÐóp.
J/Ot leal 7rpoï:BóJ/'TU 150 b 23 
7rpó{3a.'Ta. ðóo 8ÓHJ/ 134 b 2 2 J/OP.EÒS 
7rpo{3d.'TWJI 161 a. 14 
7rpo{3oVÀ
ÓCTa.S 135 b 20 7f'po{30VÀ
VCTd.- 
p.
JlOt 135 b 10 'T
 7f'p0{3E{30VÀ
V- 
p.IJ/oJ/ 112" 15 
7f'pcrya.p-yaJ\.ÍCTa.JI'TU 150 b 22 
7rpO-YOlCT'T
PO& 181 b J 6 
7rpo-Y{JI
CTÐa.t 112" II. 165 b 35 

Ie 7f'po-YtJlWCTKop.IJ/wJ/ 139 b 26 
7rp/ryoJ/O& 122b31. 16111.18 
7rpóð1]Ào&, opp. a.lcþJ/Cðto& cþó{30& I I 7 & 19 
7f'pOB&Hp-Yd.CT8a.& 'ToÎf t8
CT& 179 b 24 
7rpÓ
CT&S, opp. Mj
tS 107 b I 2, 13 
7f'pO
'TtKÓS 120 b I 5 7f'pO
'TtKWS 122 b 8 
ð 7f'PO'xwJ/ 164 b 9 
7rpo1]CT8
ls 167 a 5 
7f'pot
CT8a.t 114"17.120&18.16911.20+ 
ð 7rpoï:lp.
Jlos 164 a. 23, 35 7f'poE'TloJ/ 
164b26 
01 '1f'poÀa.P.{3d.JlOJ/TU 164 a 28 ð 7rpO- 
Àa.{3ff.,J/ 16 4&23 
7f'poÀv7f'1]Ðb'TU I 73 b 15 
7rpOJlO1]T&K
 ðÓJla.p.u 1.1-1 a. 28 

K 7f'poJ/ola.s 135 b 26 
7rp07rhHa. 150 b 19 
7rp07r
TfJS 116 a 7. 150 b 26 
7rpO'"1 À a.K&(ÓP.fJlOJ/ à.JlIX
CT8at I 26 a. 7 
7rp07f'1]Àa.K&CTP.ÓS 13 1 11.9 
7rpOCTa.Jla.&PEîJ/ 172 b 1 
7f'pOCTð&Opl(
CTÐa& 139 b 32 
7rpoCTBoKla. II 5 &9. 168 a. I 8 
7f'pOCTE7f'&T&81vTU 148 b 6 
7rp oCT 11'i'opla 121 b 2 I. 168 b 2 I 
'T
 7rpoCTfjKOJ/ 162 b 18 
7f'póCT8
au I 15 & I ICa.Tà 7rpóCT8
CT&JI 
148"10. 14911.17 
7f'POUKEKPOVKÓ'TU cþlÀo& 166 &6 
7rpouÀa.p.{3d.JlWJI 130&25 
7f'POUOcþÀ-fJCTEt 124 b I I 
lK 7rPOCT7f'a.(OV 166 b 35 7fpOCT7ra(ws 
16 711.2 
7f'pou7f'o&
îcr8a.& J 27 b 9 , 18 +. 159& 15. 
165 b 5. 178&31 
7f'pou7f'ol1]p.a. I 27 a 20 
7f'POU7f'Ol1]CT&S 10811.21. 165bl0 
7f'pOCT7f'Ot1]TtKÓS II 5 b 30. I 27 a. 21 
7f'pÓCT7f'Ta.&CTP.a. 138 b 4 
7f'pÓCT'Ta-yp.a. I 19 b 13 
7f'pÓUT
tS 14911. 2 8. 180& 19 
7rpOU'T&8ECs 13011.25 7rpOU8ETloJ/ 101 & 
16. 13 6b 3. 155 b 34 
TÞ 7rpÓUtþOpOJl 180 b I 2 


7f'pÓTa.CT&S 143 11 3. 147 11 9 ðvo Tpl)7f'o& 
'TWJI 7f'pOTd.CTEWJI 147 a I 
.,.
 7f'pÓT
pOJl Ka.l i5CTT
pOJ/ 96" 18 7f'pÓ- 
T
pOJl 'TP cþÓCTH 9611. 2I 7rpÓT
pOJ/ 
Ka.1 &.Jla.-YKatÓT
poJ/ 162 & 18 'TÞ 
i5crT
pOV à.7f'
 'TOV 7f'po.,.Ipov ICa.À
îTa.t 
119 b2 
7f'pO'Tpl7f'HJ/ 113 b 26, 2 7 7f'poTpÉ7f'
u8a& 
172b6. 179 b 7,10. 180&7 
7f'poij7f'd.pX
&J/ 101 a. 33. 1'22 b 30. 179 b 
3 0 . 180 b6 
7f'poü7f'apX
]J/ à.p.
C
a.u8a.& 165 a 5 
.,.à 7f'pocþa.vr" opp. Tà l
a.(cþJ/1]S I I 7 a 22 
npWTa.-yópa.S 164 II. 24- 
7f'pW'T
Ó
&J/ 124 b 23 
'T
 7rpw.,.oJ/ ð(KatOJl 136 b 34 7rptJTOt 
ðpol. 143 b 2 7f'pff.,TWS 157" 30. 
I5 8b 3 1 
7f'TfjU&S 174 a 3 I 
nv8a.-yóp
tO& 96b 5. 106 b 30. I 3
 b 22 
7rVKJlÓT1]J 12 9"21, 23 
7f'ÓKTa.t 117 b 3 
ð 7f'VKTtKÓS 180 b 10 
7f'VP 103" 22. 134 b 26 
ð 7rV p lTTWJ/ 176" I 3. 180 b 9 
7f'wÀÛJ/ 13 2b1 5. 135"3 


Pd.{3BWCT&S K(OJlOS 174 & 24 
T
 'Pa.Bap.d.Jl8vos ð(Ka.tOJl 132 b 25 
pa.Ðvp.
îJ/ 138 b 28 

 
p
7rEtV 150815. 172&31 
l7f'l p1]Toîs 162 b 26, 31. 163 a 5 
p1]TOP&KÓS 94 b 27 P1]TOptlC'l, 94 b 3. 
ISIal5 
pfJTwp II 2 b 13 
plCa. 161b32 
póBwJ/ òcrp.a.( uS& 10 
p07f'fJ 941\23. 98 b6. 100 b 25. 101. 
29. 17 2 1\ 2 3 
þV7f'a.lJlovu& 'T
 p.aKd.p&OJ/ 99 b 2 


ua.8ptJs 1Bpvp.IJlos lOOb7 

a.pða.Jla.7f'dAÀlf' ðp.o&07f'a.Ð
ÎJ1 95 b 22 
Ud.pK&JlOt I I 7 b 5 
CT&.p
 12 911.22, 23 

d.TVpOS ð cþtÀ07f'&.TWP 148 a 34 
cra.cþls, dist. åÀ1]8Ú 138 b 26 
CT
îos åJ/1JP 145 a 29 
UE&CTP.ÓS I15b27 
UEP.JlÓJI 124 b 2 I. 146" 15 
UEP.JlÓJ/ECTÐa.t 12 4 b 2 I 

tIeVWJl&O& I 17" 2 7 INDEX. 


257 tp.wv(ð1]S 121" 7 
(Jwap.wp(a 149 b 33 
crt'T1]ptt p.É'Tpa 135 a. 2 
crt'T[a I04nIÚ. 1181131 
crhov 

aj'wj'1) 133 b 9 
(nc
vos 175 a. 25 
lTKl\1]PO(, coni. lfj'pOtKOt 128"9 
lTK07rÓS 106 b 32. II9 b 16. 13 8 h 22. 
14411.8, 26 crK07rÒV fxwv 94 n 24 
'Tà 7rpÒS 'TÒV crKo7r6v 14411.8 'Ttt 7rpÒS 
'TÒV íJ7f'O'T
(JÉv'Ta crK07r6v 144" 2 5 

Kú(Jat II 2 11.28 
KV(JWV ßacrtl\EÎs 
15 0hl 4 
crKV'T
ÚS 97 b 29 
crKÚ'T1] 'Tà ðo()Év'Ta 101 II. 5 
crKV'TOT6p.os 101 8 4 . 133 n 7 + . L 5. 
16
b34 
crlCwp.,ua 128" 30 
crKW7r'THV 128 1l 7, 14, 31. 15 2 11.22 ð 

iì crKW7rTWV 128 (1, 25 

ól\wv 1001t II , 15. 17911.9 
crocþ(a
8b24. 10311.fí. 139b17. 14111. 
2 -, 9 sqq. 143 b 19, 34. 144" 5. 
145 8 7. 17711,24 clef. 141a.ly. b 2 
crocþt(J'Ta( 164 n 3 I. 180 b 35. 181 a. I 2 
ð crOcþtcr'TtKÒS l\6j'os 1463. 2 I 

OcþOICl\ijS 146ll19. 151bl8 
(J'ocþós 10387. 127b20. 137"10. 141& 
10+. b 4 . 14 281 3, 17. 143b6. 
177"29,33 ðcrocþ6sI03a.9.141" 
2,17. 16511.26. 177832. 17911.30, 
3 2 aí crocþo( 9511.21. 179817 ot 
crocþw'Ta'Tot 15982 
cr7rÉpP.a. 179 b 2 I) 

7r
úcrt7r7rOS 96 b 7. 153 b 5 
CT7rEVcr'TtKÓS 125 n 14 
cr7rovð&.(Etv 125 a 10, 15 opp. 7ra((Etv 
17 6b 3 2 
cr7rovðatos 109(1,24. 136b8. 137 b 4 +. 
14 0 11, 2 9. 14 1 11.21. 143b29. 145 b 
8. 146815,19. 148n23. 151827. 
15411,31. b 2 . 16311,35. 164h25. 
16511.6 ð cr7rovðaws 9911. 23. I 1311. 
25+. II4 bl y. 13 0b 5. 14411.17. 
,15411.6. 166 11 1,1,19. 169a.Vì,35. 
h 13 , 35. 170815. b6. 17611,16. 
h 25 ð cr7rov
aîos if cr7rOVðaLoS 17011. 
8 cr7rOV
a.LoS àV1}p 9 R " 14 cþ(l\os 
17 on1 3. L 19 ,29 ICt8aptcr'T1} s 9 S8 9 
17r7rOS 106" 20 v6p.os 152 a 2 I. I 
o a. 
3:; cr7rov
a(a. 7]
ov1} 152 b 2;:) ivÉp- 
j'Eta 175b27. 176u19. 17711.5 
a1cr()1](J'ts 174 b 25 (J'7rovðaîov al(J'81]- 


'TðV 174 b 25 (d. 22) 'Tà cr7rov8ata, 
opp. 'Tà j'
l\oîa. 177 II. 3 
(J'7rovåa.cr'TÓV 163 b 25 
cr7rovð1} 174 II. -t-. I ï 7 b 19 P.ETtt cr7rOV- 

ijs, opp. jV7rat
t
 1771\2 

v 'Téj1 cr'Ta
ílfJ 95 b I. 17.... n 33 
cr'Tacrtá(Etv 16711.34. b 14 cr'Tacrtct(
t 
7} 1/! v 'X1] 166 b 19 
cr'Tctcrtp.os l\É
tS 12 5 n q. 
cr'TctcrtV 

El\aÚVEtV I:; 5 It 25 
'TÒ cr'Tlpj'Hv 7rpocrl\aßwv 126 b 22 (d. 
23) 
cr'TÉcþa.vos I 17 b 4 
crT
cþavOVv'Tat 9911. 4 
cr'TLj'p.f}s OVIC flT'Tt 'Ylv
lTt$ 174 1 . I 2 
ð crToxa(6p.
vos TOV p.lcrov 1091\ 30 
crToxacrTtKÓs 106 b 15, 28. 109" 23. 
14 1bl 3 
crTpaT1]j'tKðs 97 11 10 crTpa.T1]j'tlC1} 94 8 
9, 13. b 3. 96 II 32. 97 lI. I Y 
(J'TpaT1]'Yós 101 1'3. 164 b 24. 16 5 11. 2 6 
cr'Tpa'TtWTa.t 116 b 7, If.. II 7 h 17 
crTpaT67rEðov 101 lI. 3 
cr'Tpvcþvol 1:;7 1 '14. 15811. 2, 6 
crVYj'ÉVEta. 180 b 6 
crVYj'EV1}S 146b13. 149blI. 1.r:;2bI4. 
17ðb23. 179l1.26 crvj'")'
v
îs 162 1t 
I. 16211.15. 16511.19,30 TÒ crvy- 
")'
vÉs II 9 b 9 
crvrrEvtK
 cþtl\(a 161 b 12, 16 
crv")'")'(v
cr()aL 'YVVa.tK( 1341t20. 13711.6, 
20 
(J'v'Yj'Vwp.1] 109b32. 11011.24. 11111.2. 
143 11,22. 14611, 2, 3. 149 b 4 clef. 
143 n2 3 
crv'Y")'VWP.OVLK6s 126 n 3. 13685 +. 14311. 
21. 150 bS 
crvy")'vwp.wv 14311. 19, 3 1 
crvy")'pctp.p.a'Ta. I 
 1 ., 2 
(J'vrrvp.vct(
cr8at 17 211 4 
crv")'KExv,ulvws 145 b 16 
crVYlCop.t
al Kap7r(;JV 160" 26 
lTV")'lCp(V
tv 16511.32 
crÚ")'lCptcrtS 165 n 34 
crV")'KVß
Ú
tV 172 a 4 
(J'VYKvv7J")'
îv I 72 lI. 4 
crv")'Xa[PEtV 16611.8. blS. 17186 
crvvE(
vx8at 175 a 19. 17 8 a. I 6 
crú(
v
tS 131b9. 13311.6 
crv(ijv I26 b u. 12711.18. 15611.27. 
b 5 . 157 b " 18, 19. 15811.23. 169b 
18. 17011.12. b Il , 12. 17 1 &2+. 
b32,35. 17211.6,8. lï 8b 5 


q 258 


a'VJ/f:tÀ'f}p.p.IJla 107'" 10 
a'vÀÀoÎ'ta'&.p.
JlOS 149'" 33 a'IJÀÀo')'t- 
a''1'loJl 101834 
a'vÀÀO')'ta'P.ÓS 13Qb2'8+. 142b23. 
14 6 11. 24 a'vÀÀO"fta'p.ol '1'é;)JI 7rpaK- 
.,.WJI 144 & 3 I 
(J"vÀÀIJ7r
îv 171 b 7 
a'VP.ß
ß7]KÓS, coni. 7rapacþv&.s 96 a 2 I 
lCa'1'à (J"VP.ß
ß7]KÓS 135 lL 18 Ka'1'à 
a'VP.ß
ß7JKÒS 
lKatoJ/, lJ.
lKOJ/ 135 b 
3 sqq. opp. cþó(J"f:t 154 b I 7 OÙ 
7rdJlIJ a'IJJI
lJd(
'1'at '1'à. Ka'1'à. a'vp.ß
- 
ß7]KÓS 1 57 a 35 
(J"vp.ßlwJ/ ð
ÛT8at 171823 
a'vp.ßtovJ/ 126831. 165 b 30 
(J"vp.ßÀ7]'1'd 133 a 19 
(J"vp.{3óÀata 
Ko6(J"ta 164 b I 3 
(J"Vp.ßo6Àovs 7rapaÀap.ßdJlEtJ/ I I 2 b 10 
a'1Jp.p.ax(at I:' 7 82 7 
(fVP.P.IJlHV 13 2 b 34. 133 & 2, 12 
(J"vp.p.
'1'aß&.ÀÀ
tV 100'" 28 
(J"vp.p.
'1'p(a 133 b1 8. 173"'26 
a'ÓP.P.
'1'pOS 104'" 1 8. 123 b 7. 133 b 16 + 
(fIJp.7r
(8f:tJ/ 126 b 24 
(J"vp.7r
pa(J/
(J"(Jat 94 b 2 "'Ò (J"vp.7r
- 
pav81v 146a26. 147827 
(J'vp.7rlpa(J"p.a 98 h9. 139 b 34 
o 1Jp.7r(J/EtV 172 a 3 
(J"vp.7rÀoi"Kal cþtÀlat 161 L 13 
(J"óp.7rÀOt 159b28 
(J"1JP.7rOpftf(J"Oat 160 II. 9 
(J"VP.7rP&.'1''1'EtJl 16 7'" I, 9 
O'vp.cþÉpoJ/, dist. KaÀóv, 'hð6 10-1- b 31 
dist. KaÀóJ/ 168 a I 2 coni. KaÀóJ/ 
126 b 29. 127 lL:; coni. à')'a(JóJI 
14 0R2 7 '1'Ò KOW!7 (J"vp.cþlpoJ/ 129b 
15. 160 a l4 '1'Ò liÀÀcp I30115 
.,.Ò 
alJ'1'
 141 b :.. 160 I) 2 '1'Ò 7ra- 
pÓJI 16;) a 22 '1'à. Ka'1'à. '1'Ò (J"vp.cþlpoJl 
134 b 35 '1'Ò a'1Jp.cþÉpov 
tc:,KftJl 15 6 a 
27 '1'à. (J"vP.cþlpoJ/Ta à')'J/o
'iv 110 b 
31. 14 1 b 5 '1'Ò àV'1'(
OVV (J"vp.cþlpoJ/ 
155 b 5 '1'Ò ðOKOVV (J"1JP.cþtpHJI, dist. 
TÒ KaÀóJ/ 169 a 6 
O'vp.cþtÀO(J"Ocþf'iV I ï 2 a 5 
O'IJP.cþot'1'7]'1'1;s 16211. 33 
(J"vp.cþopa'is 7r
pt7rf(J"
îv 100 lI. 7 
(J"vp.cþvT]JIat 147 II 22 
O'IJP.cþvt(J"'1'fpOJl 121 b 14- 
O'lJva')'w')'aì J/óp.wv Kal7roÀt'1'
twv 181 1.> 7 
(d. 181 ll 16. b17) 
(J"vvaL(J"(J&'vf(J"OaL 170 b 4, 10 
<TvvaÍ'Ttot I 14 b 23 


INDEX. 


(J"IJJla.À')'
îv 166&7, 27. b 1 8. 171&7, 
30, 3 2 . b II 
(J"vva.ÀÀd')'p.a'1'a 103 b 14. 131 & 1 + . b 25, 
33. 135 b2 9. 17 8812 
(J"vvaÀÀd'1''1'f:tJl 162 b 25 +. 17 8 b I I 
(J"VJI&.7r'1'
tJl 156 b 18. 157'" 34 
a'1JJ/apt6p.
ÛT6at 97 b 17. 105 b I 
(J"IJV7]p'1'7]p.tJla& 178819 
(J"vJ/at
ftJl 175 II. 30, 36. 177 b 21 O'VJ/- 
alJ
dJ/
(J"Oat 172'" 1 1 
(J"vvdx8fa'(Jat 171 '" 8 
a'tJ/ðf(J"P.OS 16211.27 
(J"vJ/ðtd')'
tv 157b22. 162b14. 166"'7, 
23 
(J"6J1ðoIJÀos 14 8 b 26 
(J"VJI
IJ&.(
tJ/ 13ÞI b 8 0'IJJI
vd(
(J"6at 121 a 
16. 157 ß 35 
(J"vVðlJa(J"TtKóJ/ 162 a I 7 
(J"ÓJlfÎ'')'VS IIl b 20. 129827_ 162&3_ 
175 b 3 2 
(J"1JJ/
(pftJl Àó')'ovs 147'" 2 I 
a'IJJI
7rtKOa'P.fîv 1001.>26 
(J"vv
p')'
îv 116 b 3 I. 171 b 23 
(J"VJ/fp')'ÓS 9 8 11.24. 99b28. 17711.34 
(J"6v
(J"ts 103"'5. 1421.>34 sqq. 143& 
26,34. b7. 161 b 26. 181 8 18 
a'VV
'1'ÓS 103 a8. 143 a 1 +, 28, 30 
(J"vv'Xf:tJl 13 2b 3 2 . 133"'27. 1.>7. 155& 
23. 162a29 
(J"vJ/
X1;sI06R26. 13111.33. bl::. 15 0b 
34. 17 on 7. 177 821 (J"IJJI
XWS 
17 086 . 175&4,5. 17 6b 35. 177'" 
22 (J"VJlfxt(J"'1'a'1'a 100 b 16 
(J"1JJ/7]')'op11(J"at 101 b 2 8 
(J"vv1;
f(J"Oat 166 R 27. 171 "'8 
C'vv7]ðúvf:tJ/ 126 b 30 + 
(J"vJl1;(JEta 156b26. 15711.11. 1588017. 
16:;b 3 3. 166b34. 167"'12. 181"'11 
(J"VJI
(JftS I26b25, 27. 154- b 9. 161 b 
35 (J"lJv1;(J7] Î'fvóp.
Jla 179 b 35 
(J"VJI7}P.fpftf:tJ/ 1:;6 I) 4. 157 b 15, 20. 
158lL9. 162 b 16. 166b14. 169b 
21. 17 18 f;. 17 2a 5 
(J"IJVOÉÀfW 167 a 1 
(J"6J/(Jf(J"tS Àl(Jwv 174'" 2 3 
'1'11 (J"tV(Jf'1'OV 177 b 28. 17811. 20 
(J"IJVO
K7] 161 b 7 a'vv81;KI1 134 b 32 
Ka'1'à. (J"IJV(Jl}K7]J/ 133 a 29. 134 b 35 
(J"6vOp7]J/ot 171 b 9 
(J"vvdJ/Qt 137al1. 143RI3,18. 172b6. 
179b27. 181 n 20 
O'VVtKvfL(J"(Jat 100a 3 0. 101"'25 
a'6J1oðot 160 n 24, 26 INDEX. 


crvVOtlCEîv 1628. 2 I 
uwcpICEtw(J'(}at 161 b 2l. 162&2. 1728. 
20. 175u29. 1788.15 
C1'vvopâv II 6 1) 7. I 27 a 17. 181 b 2I 
C1'VVOPOt 160 I) J 7 
C1'Vvovu[a I ÓO ß 20 
C1'VV'TEÀEW 7rpÒS Év 96 b 2 8 
C1'VV'TOVOS I 2:; u I 5 
C1'vv'TÉ(}pa7rTat 105 & 2 
C1'VV'TpQ(pOS 161b34. 162"13 
C1'VVCfÖÓS 98 b 30. 172 b 5 
UVJlWJlV}lOS 130 u 33 
C1'vp}J.a'Ta ÉÀÉu(}at 176 a 7 
C1'VC1''TÉVEtV I 
 I b 10 
C1'VU'T1}}lo. 16S b 3! 
C1'VC1'TOtx[a 'TWV à:ya(}wv 96b6 
UVC1''TpaTLW'TaL 159b28. 160&16 
ucþaîpa 12 3 U q. 
lucþatpwaBat I I I & I 2 
C1'cþcÌ.ÀÀEU(}aL luxvpws 144 b I I 
Ucþd'T'TEtV Éav'T6v 138 RIO 
Tb ucþóöpa 7rpÒS ÒÀ['YOVS I 7 I & 12 
o-cþoòp6s 1I9b10. 154R29. b 2 , 13 
C1'cþoòpws I05b27 
C1'cþOÒ p 6T1}S 150 b 27 
o-Xl1}J.a 137 b 3 I. 160 b 25 uXfJ}la'T a 
II 8 & 4. 12 58. 30 Eis uXl1}la àva- 
ÀO'Y{as lí'YEtV 133 b I 
C1'XOÀcÌ.(EtV 160 u 27. 177 b S 
uxoÀo..lws J 7 I . 24 
TÒ uxoÀau'TtlCóV 177 b 22 
uXOÀ fJ 1,7 b 4 

wlCpdT1}S JI6b4. IZjb25. 144b18, 
28. 145 b 23, 25. 147 b 15 
C1'wp.aIl3b26. 116bI5. U8b7. 123b 
7. 13 8b ;-il. 144 b10 . 154 b12 . 173 b 
II. 176blI. 178&15, 26. b 34 
opp. 1fvXh 161 lI. 35 opp. ôtcÌ."ota 
117b30 uwp.a'Tos lCalC{at II4u23, 
28 'Tà. C1'w}J.a'Ta llC 'TWV ICtV-/jC1'EWV 
ICp{VE'T at I 28 u I 2 
C1'wp.a'TtlCcÌ. 128 b 14. 173 b 9 'Td. uwp.a- 
'TtlCd 151 b 23 uW}J.aT tlCd. t P'Y a J 0 I b 
33 à'Ya(}d 154 a 15 7}öÉa 15 211 5 
tcf. 147 b 25 , 27) uwp.aTtlCal à7l"0- 
Àa{,uEts 148u 5 7}òova{ 104 b 5. 
II7 b22 (d. 33
. II8 R 2. 149 b26 . 
15 1 &12. b 35 . 153&32. b 33 . 154 u 
8, 26. 168b17. 17()1I 2 o. 177&7 
ÀV7rat 150& 24 
C1'w'T1}p{a II I & 5. II5 b 2. I16 b 20. 
130 11 2. 167 ù 23 l7rl C1'W'T1}p{'!- 9 6 & 
14. II08. 10. II 1& 14 


259 


C1'wcþpoVEîv 172 b 25. 173 a 22 
C1'WcþPOVtICO{ 144 b 5 
C1'wcþpOC1'VV1} 1038.6. 104& 19,25. 10 7 b 
5. 109 u 3,19. 14 0bll . 147 b28 . 
148b12. 1498.22. b 30 . 151b31 
7rEpl C1'wcþpOC1'{w1'1S II';' b 23 sqq. 
C1'wcþpwv 102 b 27. 103&8. vI, 19. 
104 & 34. b6. 1058. 18 +. 108 b 20. 
1I7b33. II8b32. II9&II, 20. 
b 15 , 17, 24. 123bS. 125b13. 
129b2I. 145bI4,IS. 14 6 "II,12. 
148l1.6, 14. 149 b 31. 15 0 & 23. 
151&19. b 34 . 152"1. 15 2b1 5. 
153&27+. 177&31. 178&33. b I5 
C1'wcþp6vws 105u30. 179R12. b 33 


T&.
tJ/ ÀE[7rELV 129 b 20 lCa'Td. TcÌ.
tV 
òp(}
v ßtOV}lEVOt 180& IS TcÌ.
Et, 
opp. cþ{,C1'Et 133 & 10 
Ta7rEtvol 124 b 22. 12 5 a 2 
Tav'T6T1}S 161 b 3 I 
TcÌ.cþOS J 23 & 10 
7rpÒ 'TcÌ.cþpwv 7rapa'T&.T'TEtV II 6 b I 
TcÌ.XOS lCal ßpaôv'TfJs 173&32 
TaxvT-/js 125 & 16. 149& 3 0 (d. 27). 
15 0b2 7 
TÉICVOV97bI0. 100&20. IIo&6. II3 b 
19. 1488.31. 158bI5+. IÓO&1. 
b 25 . IÓl b 18. 162&27,28. 166&5. 
168&3.1808.31 coni.IC'T11p. aI 34 b 
10, 16 
TEICV07rodo. 162&19, 21 
TÉICTWV 97l1.9. b 2 8. 98&29 
TÉÀEtOS 94 b 8. 97 u 28 + . 101 a 19. 
IC,2&1. 1:;31116,17. 156b.14. 173/\ 
29. 174 11 15 + . b 4 + coni. àÀ1}(}tJ/ós 
114 b I I ð TÉÀEtOS leal p.alCdptos 
J.vfJP 17 6 & 2 7 TÉÀEtOS 1Cc:.'Td. X p 6vov 
1561134 TÉÀEtOS Xp6vos 101 & 13 
ß{os 9"&18. 100&5. 10lul6 TE- 
ÀEtOV p.l1lCos ß{ov 177 11 25 TCJÀEla 
àPET-f} 100"4. 102&6. 12:/'26 
lCalC[a 1381l3.) K{V1}C1'tS 174u20 
lvÉp'YEta 174- þ 16 + 'TÒ TÉÀEtoV 
178 b I TÉÀELa, opp. t}J.ßpva. 102 b 2 
TEÀdws lVEP-YEîv 17-1- b 15 
TEÀEtOVV 1;41
16, IS. b 23 +. 175 a 
15 +" li6u27 TEÀEtOVC1'(}aL 103& 
25. 175&23, 26 'TEÀEOVP.ÉZJwv 
1:;41), 
'TEÀEvTa[a 7rp6TaC1'tS 147 b 9 
'TEÀÉWUtS 'Tl1S CP{,UEWS 153 & I 2 
TÉÀOS ópâv 100" II,' 32 TÉÀOS, opp. 


S 2 260 


à.px1} 114 b 31. 143 b 19 opp. -y/- 
VHJU 152b14, 23. 153 8 9 'T/Àos 
lT7f'ovöawv 140829 'Tb..f:toV 97& 
28 sqq. brt-ytVðP.EVOV J 7 -4-). 33 'TÒ 
'TÉÀos synon. 'TÒ lí.PUf'TOV 144&3 2 
(d. 94 & 2 2) 'TÉÀ1} 'Tà. p.
vlvÉp-yf:tat 
'Tà. ð
 tp-ya 94 1t -1- TÉÀOS, coni. 

vlfYYf:tat 153& 10 TÒ ,dÀ<Js, opp. 
'Tà 7f'pÒS Tð 'T/Àos I II b 2 G. II 2 11 I 2, 
33. II 3 b 3. 145 It :; dist. al 7f'p&.- 

f:tS I I _
 b 2 I Tð T/Àos T0s 7rpá
EWS 
lCa'r?t. 'TÒV lCatp&v I10/113 TÒ lCa'T?t. 
T
V à.vopElav T/Àos 117 b I 'T/Àos 
7f'&.(f1}s ÈVEfYYElas 'Tð lCaT?t. 'T
V 

tV 
115 u 20 ðp[t"E'Tat 
lCalTrOV 'Tép 'TÉÀEt 
1I5 U 22 l1.-yVOta 'TOU 'TÉÀOVS I14 II 4 
7] 'TOV 'TÉÀOVS tcþElTtS J 14 U I) 'TÉÀOVS 
Ècþ&.7r'TElTOat 117 U 16 TÉÀOS'T(eEcrOat 
I12bI5. II4b24 TOUTÉÀovSà.PX t - 
'TIICTWV 152 U 2 
'Tlp.VEtVI321t25. 137&24,25. 173 ùl2 
TÉ p 7f'EtV 128u27. 162b15. 17;186. 
17 61t11 
Tlp1/ns 164 R 19 
'TE'Tp&.-Ywvos lí.VEV 1/Ió-yov 100 b 
 2 
'TEVIC'TtlC
 à.-yaOov 142 b 22 
'TEXV&.(EtV 1401t I I 
TIxv1} 97&17. 10 3&3 2 . 13 2ù 9. 1331t 
14. 139 b1 4. 14 08 7 + ,30. 14 IRIO . 
15 2 b 18. 15382;;, 26 def. J 40& 
30 synon. p.ÉOoöos 94 ß I synon. 
'If'apa-Y-YEÀla 10 4 & 7 synon. È7f't- 
lTTf)P.1} 94 n 7 dist. 
7f'tlT'Tf)p.1} I I 2 b 
7. 14 0 b 2, 34 dist. cþpóv1}a'tS 
140 b 3, 22 dist. à.pE'Tf) 105 a 26 
sqq. (d. 106 b 14). 14 0u 25 dist. 
<þVlTtS 99b23. 106 h q. (d. 17 5 1t 
24) dist. TVX1} 105lt22. 140/1 18 
TIXVTJS à.pETf) 140h22. I..p lt I 2 
TÉXV1}S tp-yov 152 b 19. 153 & 23 al 
TWV 'TExvéiJJl brtöólTEts 98 It 24 
TEXVtlCÒS lCa} OEWp1}'TtICÓS 180 b 20 
TEXvl'T1}S 9ï&7. 11 2 6. 101 1t 6. 10Gb 
13. 161&?'4. 167b34 
'T1}TWP.EVOt 99 U 2 
'Ttp.âv (= aestimare) 133 11 I 5. I 6_
 11 
17 + 
TtP.f) (=pretium) 1231t15 'Ttp.1} (== 
honor) 95&23. ù23,27. 96112:\. 
97b2. 107b22+. II6&28. 123b 
20+. 124"8+. 125&25. b7+. 
I27b12. 130112,31. 134 b 7. 147 b 
30. 148" '26, 30. 159" 18 +. 16 3 b 


INDEX. 


3+. 164b4. 165&24, 27. 168 b 
16 np.al961118. 100"20. 115
 
31. Il6a19. II7 b 4. 123b2I. 
12 4&5, I.
. 16 9&20, 29. 177bl3 
opp. 1C0Àd.O"EtS 109 U 35 Ttp.l1s à.1C- 
pa'TE
 1-1-5u2o. 147 b 34. 148bl4 
Tlp.1}p.a 160/1 33. b 19 
'Ttp.1}'TÓS I2 4 1t 2 5 
'Tlp.ws 1011l Il . 102&1,4, 20. 122 b 
16, 19. 145826. 165u12. 176b 
25. I 7 
 b 3 I Tà. np.tcfJTa'Ta TP cþvO"Et 
141113 (d. & 20) 
np.tð'T1}S 178ltl 
np.olCpa'Tla 160"36. b17.18 
np.olCpa'TtlCf) 160 It 34. 161 8 3, 28 
'Ttp.wpEÎO"Oat II31123. II7&6. 126l1.30 
np.wp1}'TtICÓS I 26 a 2 
'Ttp.wpía 126"22, 28. 137&1. 149&31. 
179b12. 1801\9 
'Tp.TJp.a 132 &26, 27 
TOîx.os 13 882 6 
TOt XWPVXEW 138 & 25 
TOlCtO"'Tal 121 11 34 
TOP.f), coni. lCaua'tS 137&15 
'To
ó'Tat 9-1 & 23 
Èv TÓ7f''I' 9 61L 27. 174 b I Tð7f'ot 157" 
9, 10 
Tpaï'1}p.arl(oV'TES 175 b I 2 
'Tpa-Y'l'
lat 101 &33 
'Tpavp.aTa 117 1 . 8 
'TpaCÞl1vat, coni. èOta'01jvat 180& 15 coni. 
7f'at
EvOl1vat 162"6 
TpqÀVcþov 7f'ol1}O"tS 174 & 26 
'Tpl-ywvov 140 u 14. 142 & 29 
'T pt1}pap XEîv 122 b 23 
Tptfpapxos 122&24 
7] ot?t. 'Tpl1/lEWS 'Ý;ôovf) 118 b 6 
'Tpo7ra} lCa} à.vaToÀa{ I12 & 25 
TpOcþf) 96&33. 104 lI. 31. I18b9, roo 
1?'3&22,24. b 4 . 147b26. 165"22. 
17 0b2 9. 172b14. 173b14. 176&8. 
178b35 coni. 7f'atÔE{a 161&17 
coni. 
7f't,.../ÀEta 180 It I coni. i7f'tT1}- 
ôEvp.a'Ta 179 b 3'=;. 180&26 
'TpoXt(ÓP.EVOS 153 b 19 
'Tpucþwv, coni. p.aÀalCós 150112 
'Tpvcþf) 14:;lt 3 fi. 15 0 "3 

V Toîs TpwtlCoîs 100ßS 
'Tv-YX&.VEtV 'TOU ðÉOVTOS 94&24 TOU 
p.Éa'ov 1091.13. 132&23 'TOV EÓ 
109b26 'TOU ôtlCalov 132l1.23 TWJI 
7]ôÉwv 1I8u.11 òvóp.a'Tos 107 b 7. 
1I9& 10 ÀÓ-Yov 95 b 21 ð TVXWJI INDEX. 


120 b 3. 124"10. 169b2I. 177 ß 7 
opp. ð Elõws ISO b 26 01 TvXJV'TH, 
opp. 01 
v à
tdJ}J.a(n 126 b 36 OUK 
ÈK 'TOV TVXÓV'TOS 'Tb TVXÒV -ylVE'Tat 
1731>5 TVXÓV'TWS 1241J6. 169l
24 
T{rrr'l' synon. 'TraxvÀws 94 h 20 synon. 
lCa8óÀov 101 It 27 opp. àlCptßws 
104"I. 107bl4. Èv 7tnr'l' 1291t11 
'Toîs 7V1I'"0tS ílCavws Efp'117at 17 '.J It 34 
'TvpavvtlCÓs 160 b 28, 30 
'Tvpavvls IGo \; I +. 161" 32. b 9 
Tvpavvos 110"5. 1201125. 122"5. 
1341..11, 8. 160 h 2, II. 1761>13 
7VcþÀÒS CPV(TEt I I.... "26 
'TVX1} 991110+. 100b 22 . 1201>17. 
153L22 coni. TÉXV1} IOS It 2 3. 
140 II. 18 dist. cþVC]"LS àV&-YIC1} vovs 
IU"32 à1l'"b 'TVX1}s 96b27. 112" 
27 'Tà 'Tl1S TVX1}S à:ya8& 1f.3 b18 
TVxat 100"6,9. b 3 +. 101"1 + 


tJ{3pl(EtJI 129b22. 149 b20 , '21 tJ{3pt(ó- 
P.EVOt 148 b 30 
lJßptS II Sit 2 2. 125 "9. 149832. b 23, 33 
tJßptCT'Tal 124 It 29 
v'}'ul(Etv 112 b 13 . 137"24 
Ú'}'talvEtv IlIb27, 28. 129"17. 143 b 
32. 173 b2 7. 174b26. 17 6 "14. 
178 b 35 
lrylEta 94"8. 95"24. 97"I1, 19. 
104"14, 17. 11I"3I. 119"16. 
129u15. 137"16. 141b19. 143 b 
32. 144"4. 145"8. 153"20. 173 ß 
24. 174 b2 5 
lrytEWÓV 104"5. 113"27. 129lt16. 
138lt30. 14111.22. b 19 , 20. 143"3. 
b25. 153"18. 173b24 tJ'}'tEtJlWS 
12()"16 
lryt1}s 114" 15 'Tb v1rop.lvov tJ'}'ds 
1:;4 b1 9 
rypà 'Tpocþ1} II 8 b 10 
lJÕEpOS 1;'0 b 33 
lJöa'Ta ßapúCTTa8}J.a I.p" 2 2 lhav 'Tb 
lJõwp 'Trvl,},I/ 14 6 " 35 
vlós 111"12. 1....9bIl. 158h12, 16. 
160 b 24, 29. 161"19. 163b19. 
181 1t 6 
Èv lJÀ?1 I16 11 ;\3 lJÀ1} tJ1roICEtfJ.lv1} 94 b 
12. 98"28 'ÍJ TWV 1rpalC'Twv lJÀ1} 
1371119 lCa'Tà 'T
V lJÀ1}V 10 4"3 
V}J.voú}J.Eval cþtÀlat J 7 I ß 15 
v1I'"&ÀÀa-yp.a 'T17S xpElas 133" 29 
{nravaCTT&CTEt lCal lCa'TaKÀiCTEJ, 165" 2 8 


261 


ð tJ1I'"&.p
as 124 b I 2 Tà v1I'"1}fY}'p.Éva 
1('3\"21 'TÒ Ú7r&'pxovlOOIt35 'Tà 
V'Tr&.pxov'Ta 9R ù II. I 2I II. 34. 127. 
23.25. b 9 . 164"11. 165"32. 17 0 "24 
v1rEpa'}'a1l'"âv 168 It I 
V7rEpa7rOOvf]CTICEtV 169" 20, 25 
V1I'"EpßEßÀ1}P.ÉJlWS II 
 It 7 
V7rEpßOÀ
 à.pET17s I -f 5" 24 p.ox81}p(as 
ló5 b 3 6 cþtÀlas 166 b I. I';" I It II 
È1I'"a'}''}'EÀtWV 164" 29 0.1 V7rEpßoÀal 
È'Trax8Ûs 127 b 9 OllK Èv TV V1I'"Ep- 
ßOÀf1 'Tð aV'TaplCH 179 It 3 
V7rEpÉXEtV, opp. V7rEpÉXECT8al 106 ß 34. 
124b10. 1.
2b4. 158"3.... ðV'TrEpÉ- 
XWV 'TrEpl T
v1I'"pâ
tJI J )8" 20 V1I'"EpE- 
XÓP.EVOS cþlÀos IS9 1t 14 
{J7rEpÓ1I'"Tat 12.... ß 20, 29 
V1I'"EpOXfJ 9 8ulI . 124"22. 133"21. 
b 2. 161 a I 2, 20. 164 b 4 lCa(J' 
V'TrEpOX1}v 15 öb12 , 24. 162830. 
16 3"24 
tJ1I'"EpcþtÀWV 16 4" 3 
V1t1}ICOot 'TWV vóp.wv 102" 10 
tJ1t1}pECTlat 15 8 " 17 
"Ú1t1}PE'TEîv 124 b 18. 159 b 5 "Ú'Tr1}pE'T1}- 
'TÉov 164 b 25 
lJ1tVOS 102 b 4 + 
v1I'"ó'}'vta IIS" 34 
v1I'"óö1}p.a 101"5. I 33l1.8, 22,23. 
163b34 
v7roõoxal 
Évwv 1238.3 
tJ1I'"O(v"lOV 180 u 1 2 
V1t08ÉCTEtS 151 It I 7 È
 V'Tr08ÉCTEWS 128 b 
30. 133 h21 
V1I'"0ICptVÓP.EJlOt 147"23 
v1I'"oICplCTEt xalpEtv I 18" 8 
V1I'"OlCpt'T-/jS IIIb24. 148b8 
v7roÀap.ßd.vClJv 145 b 2 6 (d. 21) 
V1tóÀ7J"I/ItS 139 b1 7. 140bI3,31. 14 2 1> 
33. 145 h 3 6 . 14
b4 1rapà 7-hV 
V1I'"óÀ1}"I/ItV 1tpd.'T'TEtV 146b 28 
'ÍJ Ú1tóÀOt1tOS Ë
tS IS 2 b 35 
V7rOP.EJlE'TtICWTEpOS I 15 u 25 
tJ7róvota u8 a 2.... 
V1I'"OCTXÉCTEtS 16 4" I 7 
V7r08EP.ÉVOV lí.ÀÀov 105" 23 ð Õ'TrO- 
'TE8Els CTIC01tJS 114" 24 
Õ1f'O'TV1rWCTat 91" ß 2 I 
v1tovp-yla 16.f II 34 
Vcp&.VT1}S 97 It 
.L 163 b 35 


cþalVECT8at, opp. Elvat 1521132 cþatvó- 
}J.EVOV, opp. ðv 1I3ul6 -/-. 155 b 2 6. 262 


166 a 4, 15 Tà. cþatvðp."Eva 145 b 3, 
28 
*Þ&'Àapts 14 8b2 4. 149"14 
<þ&.vat, dist. 
HfJICEtV 139" 2 5 dist. 
7rp&.TTEtV 14 i" 2 7 
<þavEpop.tCT1)s 12 -1- " 26 
<þavEpðs 125a31. 1261t17. 129"19, 
20. 149 b 15 <þavEp&., coni. 
vapÏ'i} 
95"22 coni. p.tlCpd 127b26 (d. 
3 1 ) opp. àcþav1} 10 4" 13 
<þavEpðcþtÀOS I 24 b 27 
cþavTaCT[a 114"32. b 3 . 147 b 5. 1498. 
32. 15 0b28 
cþaV'TdCTp.a'Ta 102 b 10 
cþapp.alCEla 13 1 "6 
cþap}J.alCE6Etv 137" 2 5 
cþ&.pV')'
 118" 3 2 
cþ&.CTtS 142 b 13, 14 cþ&.CTEtS 143 b 12 
cþavÀor TÒ 
8os 121 " 25 cþavÀos éJÀws 
13 81t1 5 á7rÀws 151"2:; 7f'pðS'Tt 
153 II. 18 opp. CT7f'ovðaws 15 1 & 28 
opp. 
7f'tEtICÍ]S 113b14. 12ð&25. 
132"2.157"17.1761>24 coni. 
cþEVIC'TðS 14
 b 4 coni.1/I'iICTóS 145 b 
10 cþavÀa 7f'd87'} 1691t 14 fJðaTa 
14 2 "23 p.ÉÀ7'} 17 0 1\11 
cþavÀðT7'}S 107a10. 1501t5. 160 b 10. 
175l1.25 
èþEtðlas 141" 10 
cþEtðwÀo[ 121 b 22 
cþEVIC'TÉOV 166 b 27 
cþEVIC'T6s 111"34. 119 It 23. 148b4,5. 
153 b2 ,3. 163b2..i. 17 21 '19. Ií3'\ 
10. 175 b 25 'TWV 1rEpl 'Td. 1]87'} 
cþEVIC'Téiw EYð7'} 145" 16 
cþ8apTtIC
 àpx7js 7J lCalCla 140 b 19 
cþ8ap'Tol 154 b 2 2 
cþ8lCTtS 150 II 33 
cþ80VEpðS 108 b 4 
cþ8ðVOS 105b22. 107"11. 108 b I. 
II5 a2 3 
cþ8op&.104"28. 1J5bS. 120&2. I()O" 
3 2 . 1731t7. 176"21 
cþtÀaÀÍ]87'}s 127 b 4 
cþtÀ&.v8pw7f'oS 155 "20 
cþtÀ&.PE'TOS 99 ß 1 I 
cþ[ÀavÀot 175 b 3 
cþlÀav'Tos 168"30. bl 5 +. 1691t3 
'TÒ cþlÀavTov 168 b 14 sqq. 
cþtÀEîCT8at, opp. cþ[À7'}CTtS 169"19 cþtÀ1]- 
TÉOV 165 b 14. 168 b 10 
cþtÀ7'1 òEîs 157" 33 
<þ[À7'}CTtS 155 b 28. 156"6. 158bl9 + . 


I NI)EX. 


166b33, 34. 167b30. 168"19 
dist. cþtÀÍa 157 b 2 8 
cþtÀ7'}'TtlCðs I I 7 b 30 
cþtÀ7'}'TÓS IS 6b2 9, 31. 159 bl8 cþtÀ7'}- 
TÓV 1;,6 b 23. 157 b 26. 16 48. 4 . 16 5 b 
14, 15. 168&6 +. 176al2 'TÒ 
cþtÀ7'}'TðV 155bl8 sqq. (d. 1561t8) 
cþtÀ[a 105 b 2 2. 108 1t 28. 126 b 20, 22 
1rEpl cþtÀlas 155" 3 sqq. 
cþtÀtlCðs 1558. 2 8. 157b14. 158"4, 
10. 162h29. 166h17, 30. 167" 
22, 25. 17 I "2 cþtÀUCÒV 7f'À7j8os 
170b30 'Td. cþtÀtlC&. IS6b30. 162" 
16. IG6 n l. 16
"2I. b6 cþtÀt- 
ICWS 157b10. 166 b 26,29 
cþlÀt7f'1roS 99 It 9 
cþLÀoòllCatos 99" 1 I 
cþLÀo8Éwpos 99"10 
cþtÀOLICOðð}J.ot 175" 34 
cþLÀðlCaÀos 991t1 3 . 125b12. 179 b 9 
cþtÀolClvðvvos 124 b 7 
cþtÀolCðÀalCES ot 1roÀÀo[ 159& 14 

v 'T
 <ÞLÀOICT-h'TrJ 'TOV 
OcþOICÀÉOVS 146" 
20. 151 b 18' ð E>Eoð ÉIC'TOV èþtÀOIC- 
Tf,'T7'}S 150b9 
cþtÀo}J.&.8ELa II J b 29 
cþLÀo.ua8-hs 175 "14 
cþLÀðP.OVCTOL 17:;" 34 
cþLÀðp.v8ot II 7 b 
4 
cþLÀo7rchwp 1481134 
cþtÀo7r6v1]pos IG5 b 16 
cplÀos 10
 & 27. 126 b 21. 149"'29 coni. 
7f'oÀÍ'T7'}S 97 b 10 cþ!ÀOt lÍ.VðpES 96" 
13 ot cþlÀ'Ta'TOL 1811\9 à7rò 
cþlÀwv ICEpðalvEtv 122 ß I I 'Tà. ðLà. 
cþlÀwv ðt' 7}fJ.WV 7f'WS 112 b 28 cþlÀos, 
dist. lCðÀa
 173 b 32 cþlÀos T1}S 
i,ðov1}s I ï.2 b 1 7 
cþLÀOCTOcþEW J05b13, 18. 152b2 ot 
cþtÀOCTOcþOVVTES 98 b 18 
cþtÀoCTocþla 96bJI. 164b3. 177"25. 
181bl5 
cþtÀðCTOcþOt 968.15 
cþLÀO'TEICVð'TEpaL at P.7'}TÉpES 168" 2 5 
cþtÀð'T7'}S 157b36. 159 b 3. 168 b 8 
cþtÀoTt}J.la 10,b 31 . 117b29. 125b22, 
23. 1:-911. 1 3 
cþtÀ6n}J.os 107 h 29 +. 125 b 9 + 
cþtÀO'TOLOV'TOS 99 11 9. 118 b 22. 12 5 b 14 
cþtÀðcþtÀot 155"29. 159"34 
cþLÀoxp-h}J.a'Tot I! I b 15 
TÒ cþOßEpðV 115 b 7 'Tà. cþOßEP&. I O{ tJ 
I, 3. 115 "8, 24. b 29 +. 11611.11. INDEX. 


17811 13 cþOßEpWTEPOV 15 0 8. I cþo- 
ßEpdJTaTov Ó 8&.Va'TOS II:; 8 26 
cþ&ßOSl05b22. 110&4. I16831. I1711. 
10. 121 b 2S. 128 b ll,12. 135 b 5. 
179 1111 def. 115 &9 cþÓßOL lCal 
8&.pP7'1 10 7 R 33. 115&7. 117 82 9 
lv Taîs 4>oLvluCTaLs 16 7 8 33 
cþÓVOL I 77 11 II 
cþop&. I 74 ß 30 
cþOpTLICÓS 95b16. 1241122. 128"5. 
17 8 "16 
cþpovEîv96bl7. 14.2&3. 15 2b16 . 177 b 
32 'TOÛ'TO 
 cþpovEî 166 & 19 
cþPÓV7'1C1'LS961124. 98b24. 103&6. 139 b 
16. 140b35. 14111.5,7,21. b8+. 
14 2 &14, 23, 3 0 . b 3 3. 143&7 +, 
26. b 20 , 21. 144&7 +. b 2 , 15 +. 
146&4. 152&12. 153&21. 17 2b 
30. 178&16+. 180322. b 2 8 'If'Epl 
cþpOV1;CTEWS 1408. 24 sqq. cþpOVf}- 
C1'ELS 'Tàs à.PETCJ.S cþauL 144 b 18 sqq. 
cþplwtp.os 140825 +. 141&24 +. b 9 . 
14211.1 +. 143828. b 12 ,28. 144& 
36. b 3 2 . 14 686 . 15 21t6 + ð 
cþpÓVtp.os 10,&!. 141 b 9 . 143"30, 
33. 145 b1 7. 1{6 ß 8. 15 2b1 5. 
153l1.27,32 oE cþpÓVLP.OL 951128. 
14 0 &25. 14 211 31. 1441\ 2 7 Tà. 
cþpóvLp.a, opp. 'Tà. à.v67'1'Ta 173 a 3 
cþV)'f}, opp. a1pECTtS 104 b 31 opp. 
lw- 

tS 1391t22 opp. ðpE
tS 116&29 
opp. brL8vp.la 150310 
<þvÀalCf} I 20& 9 
cþvÀalCTtlCós 96bll. 120 b 15. 129bl8 
cþúÀa
 'TOÛ 
tlCalov 134 b I 
cþVÀ&.'T'TELV 121 b 25 cþvÀalCTtov 109 b 7 
cþvÀÉ'Tat 160 8 18. 165830 
cþvÀETtlCal cþtÀlaL 161 b I 3 
cþûvat 1 14 b 6 7f'EcþvlCÉvat ElvaL 134 b 14 
-ylvECT8aL 10{ b I 8 lCaÀws 1I4 b 8, 
II 7f'pÓS Tt 1098 13, 15. b 3. I 3
/
 
10 
cþVC1'LICÓS 114 b I 8. II 7 u 4. 118 b 9 + . 
1361t8. 143 b6. 140 L6, 28. IG7 b 
29. 168 8 8 cþvutlC6s, coni. CTOcþÓS 
142 It 18 'Tà cþVCTtlC&., dist. 'Tà {nrò 
'TÉXV7}S 175 It 2 3 cþVUtlC
 à.PE'T-I) 
144 11 3. 1;,1 1t 18 cþtÀla 16:Jb 24 
ðpE
LS 149 b 4 Ë
tS 14{L8. J5211 
34 cþvCTtlCòvõllCawv 1341118. 135 3 
3 7f'&.8os I 3 ó 8 8 à.7r6p7'1p.a 155 b 8 
cþVCTtlCWS 1478. 24 cþVUtlCcI,TE pov 
155 b2 . 170&13 


263 


cþVUWÀÓ-YOL 147b8. 154 11 j 
cþVCTtS, dist. à.V&.-YIC7'1 'TVX7'1 VOVS I 12 & 25 
dist. 'TtXV7'1 99 b 2 I. 106 11 15 cþOCTtS 
aÌT(a 14.) b 9 . 148 b 31 (d. 114 u 24, 
26) 'Tà. cþVCTEL ðV'Ta 103320 sqq. 
'Tà. lCaTà. cþVC1'tV 99 b 21. 140 ß 15 'TÒ 
lCa'Tà. cþVCTLV 118 11 18 'TÒ cþOC1'EL à.lCl- 
V7}'TOV 134 b 25 7f'pðTEpOV 'TP cþÚCTEt 
961t 2 I cþVCTLS, opp. reOS Lt8 b 30. 
1521t30. 179b30 (d. 103&20) cþo- 
C1'Et 103 a 19. 114 b 14, 16 opp. 
vóp.'I' 941116. 133 8 30 opp. 'T&.
Et 
135 & 10 opp. r8EL 
Lõaxp 179 11 
23 opp. lCa'Tà. C1'VP.ßEß7'1ICÓS 154 b 17 
synon. lCaT' à.À -I)8Hav II 3 ß 21 7] 
Tà.-ya8oû cþOUtS 17082 I 7] TOV 
7f'L- 
EllCOVS cþÚCTlS 137 b 26 7] 'TOÛ rXOV'TOS 
cþVCTtS 1I9824 7] TOÛ 7f'p&.-yp.a'Tos 
cþOCTtS 94 b 25. 137 b 18 lJ.ÀÀ7'1 'TlS 
cþ6uts Tl1s 1/Ivxl1s 102 b 13 (d. 154 b 
23, 30) cþVCTtV tXEtV 7fpÓS 'Tt 104 b 
20 -ytVHftS els cþ6C1'tV 152 b 13 
l
ECT'T&.vaL Tl1s cþO(J'EWS 149 b 35 
7f'apà. cþVC1'tV 154 b 23 cþÓC1'tS à.va- 
7f'À7}povp.Év7'1, lCa8EC1'T7'1lCv"ìa 1531t 2 
cþÓCTtS, coni. l
ts 1:;21127, 36. 1:i3 b 
29 cþOCTLS p.oX87}P&. 148 h IS cþao- 
À7'1S cþÓCTEWS 7f'p&.
HS 15{ u 3 2 
cþVTllCÓV 102832. 1>29 
cþVTcI. 97 b 34 cþVTWV ß[os 1 7 61t 34 
cþwvf} 109 bII . 118&20,21. 125&13 


xaÀE7f'O( 126&26, 31 
xaÀE7rÓ'T7'1S 130&18. 1{9&6. 117 
xaÀtvo7f'oulCf} 94 & I I 
xap.atÀÉwv 100b6 
Xo:p&' 105 b22 
Xap!EtS 127b23, 31. 128&15. 162 b 
10 ð XaplELS 128&31. b I oí 
Xap[EVTes 95818. b 22 . 102 1t 21 
xapl(ECT8alI351\5. In4b32. 1681119+ 
Xd.ptS 120 1t 15. 133&4. 13i&1. 16711 
24 XapÍ'TwvíEPóV 133 11 3 
xavvos 123 b 9 , 25. 12:; II. 18, 27 
xavvó'T7'1s 10 7 112 3. 12 5&33 
X E [P97 b 31. 135&27. 13 611 3 0 . 1 378.7 
ÈIC XEtpòs Eis XEîpa 162 b 26 
XELpoTÉXVat 141 b 29 
XEtPOTOV7}TÉOV 164 b 24 
p.{a XEÀtÕWV 9Sl1 18 
XLWV 9 6112 3 
XOP7'1Ï'EW 122 11 22. 123 lI. 23 ICEXO- 
P7'1Ï'7'1p.Évos 101 8. 15. 177& 30. 179 &Il 264 


INDEX. 


xoprryía 17 8 & 24 
x.pf}ffas, opp. ÕEÕWICWS 162 b 33 
xpE(a 133 1t2 7, 29. b6, 7. 1()3 aI6 . 
171 b 2..... 17 8 II. I2, 2 fi xpEla ÒPï'&.- 
vwv I I 2 h 29 àcþpoõuJ"lQW 14 ì IJ 27 
éfJv lO"'Tl xpEla ( = Xpf}(J'tp.a' 120 11 4 
x.p1,p.a'Ta 1071'9, 16. I 4 8 It 2:;. 163 h 
10+. 17
a29 def. II9\"26 'Ý1 
1I"Epl XPf}p.a'Ta p.E0"6'T1]s II9 1 . 2,) sqq. 
(d. 107 b 9 . 120 h 28) al lv XPf}- 
p.aO"t 1I"p&.
HS I 221\ 2 I XPf}p.aTa 
lCal 80"a õtà XP1]P.d.TWV 12 7 11 9 xp'h- 
p.aTa ICTf}O"aO"Oat, 1I"apaÀaßEÎv 16')& 
2 3 à1l"00"TEp11O"at 160 II 4 1I"potEO"Oat 
16911.20, 26 'Ttp.âv 12011.32. b 1 6. 
121 It 5 XP1]p.&.'TWV ÈfYYa(J'(a 160 It 16 
KOtVwv(a 163 & 3 I XP1]p.&.'TWV àlCpa- 
'TEîs 147 b 33 
XP1]p.aT((EO"Oat 16311 8 
XP1]p.a'TtO" p.6s I fi 3 & 18 
XP1]p.a'Tt(J''T1]s ßlos 9 6 It 5 
XP1]p.a'TtO"'TtICf} I I 2 " 4 
XPf}O"tp.ov = Õt' oll -ylVE'Tat àï'a06v 'Tt 
 
Í]õ{, 1I5bl9 'TÒ xpf,O"tl-'OV Èv 'T
 
1I" p 6s Tt 96 ß 26 Í] õtà 'TÒ Xp-/jO"tp.ov 
cþÛ\(a 157ß2. 1f.9b13 (d. 15 6111 4) 
Í] lCa'Tà TÒ xp1}O"tp.ov cþtÀ(a 162 b6, 22 
XP11O"tS 100 b 2 7. 129 b 31. 130 b 20. 
16 5 & 33. 16 7& 18 dist. ICT11O"tS 9 8 b 
32. 120 11 8 01 1I"pÒS XP11O"tV cþlÀot 
170 b 23 XP11O"tS, coni. Èï'ï'{,1] 1.11 It 4 
XP1](J''Ta( I 46 II. 13 
XpOVt(op.
V1] 1671t II 
Xp6vtOS 157 11 II . 175 b 14 
Xp6vos 98 & 23 lv Xp6v'l' 96 Ð 26. 
174118 ElsXp&VOVI62h27 'Toîs 
Xp6votS Õtwpt(J' I-'É vat I 75 b 3 I Tt- 
ÀHOS Xp6vos I C I & I 2 lCa'Ttt 'TÒV 
Xp6vov TtÀEtOS 156 b 33 'Tép Xp6vqJ 
à'TEÀf}s 174 11 2 2 
Xpv0"6s 122 b 16. 17 6 &7,8 
xpwp.a'Ta lCal O"x1}p.a'Ta I 18" 4 
xvp.iw ICp(O"LS I I S II. 28 
XWP(( EtV 9 6 II 14 XWp((EO"Oat 121 b 19. 
1 ;) 4- b 11 . I 44 b 33. I 5 7 b 8 . I 59 It 5 . 
I6I h .29. 17;;h35. 1'j'81t3 2 
XWptO"p.
)V õÉXEO"OaL 175 & 20 
XWpLO"T6v 
6 ') 33 


1/IEK'T6s 108 11 16. I09b21. 118 b 28. 
126b7,17. 127& 29,31. b 12 . 13 81 \ 
32.145bI0. 146&4. 148b6.1751129 


1/IE{,õEO"Oat 127 It 19, 3 I 1/IEvõ6p.EVOS 
14 6ß21 
1/IEVÕ
S À6-yos 1401t22. 1:;1&32 O"uÀ- 
ÀOï'LO"p.6s 142b22 ðpos 14 2 "24 
õ6
a 146 It 18 'Tép 1/IEVÕEî lCal àÀ1]OÛ 
ÕtaL,JEîO"OaL I I I b 33 
1/IEu
o.uap'Tup(a 131 It 7 
1þEVÕOS 1271129. b S +. 139a28 'TÒ 
aY'Ttov 'TOV 1þEÛÕOVS 154 ß 23 
1/IEt'(T'T1]S 12711 16 
1þ1]cþl(ETat I;; 2 It 20 
1þf}cþtO"p.a 137b29, 32. 141 b27. 15 1 b 
16 
1þ1]cþtO"p.a'Twõ1] 134 b 24 
1þt,u{,OtOV 96 L. 23 
1þ6-yos 100 b 22. 109 b 3I. 1108.33 
1þvx1} 105 bl ï, 20. 13<)"18. b I5 . 
1471\27. 166&14 1I"Epl1/lvxf}s 102 1 \ 
23 sqq. 1398. 2 sqq. p.6pLa 'Tijs 
1/Ivxf}s IJ9 lt 9. 143 blI . I.HIl9. 
1....58.3 p.Épos 'Tf}s 1þvxf}s 13

b!.J 
TÒ lfÀo-yov 'T1js 1þvX11S 16S u 2 I Ë
LS 
1þvX11 s 104 b 19. 138 b 32 lvÉp-YHa 
981L7 +. 99b26. 102 1t :;,17 àPETf} 
102 It I 7 à.pHa( 138 b 35 KaK(aL 
I148.22 àp-y(al02 b 8 ðp.p.a'Tijs 
1þvX11 s 144 11 3 0 (d. 9 61 )29) Tà 
1I"Epl 1þvx
v àï'aO&. 9 8 b 14, I 9 1þvx
 
1I"pÒS O"wp.a, coni. TEXVÍ'T1]S 1I"pÒS lJp- 
')'avov 16 1& 35 'Ý11þvx'h ('TWV p.ox- 
01]pwv) ff'TaO"t&.(Et 166 b I 
 p.(a 
1/IvXf} 168 b 7 
1/IVXL1C6s98b16. 99&8. 10lb 34 1/Iv- 
XtlCal 7}õova( II 7 b 28 
1/Ivxos 14 81t8 


wp.oîs ICpÉaO"t xa(pELJI 14 8b22 
wVEîO"Oat 132b15. 135 112 
wvf} 1 3 111 3 
Èv 'Toîs wv[otS 164 b I 2 
éJJpa 1;"71\8. 174 b 33 
wcþÉÀELa 108ß29. 1571l
0. b 3 ,12. 
162b17. 163&10, 17 wcþÉÀHa 
Eis XPf}p.aTa 127 1t9 wcþEÀE(atS 
10"d.(Hv 162 b 2 
TÒ wcþÉÀtp.ov, opp. 'TÒ ßÀaßE p 6v 13.... 118 , 
10 opp. TÒ 7}õ{, 15()IL 26 Tà 
wcþtÀLp.a, opp. 'TÒ lCa&' aV'Ttt à-yaO&' 
9 6bl 5 opp.'TttlCaÀ&.1621136 'Ttt 
aV'Toîs wcþÉÀtp.a 1411130 Ó WcþEÀL- 
P.W'TEpOS (cþ(Àos) 15')1>26. 1631t28 
wXptw(J'tV 12 8111 4 
Aristoteles 


Aristoteles Ethica 
Nicomachea 


PA 
3893 
".ES 
B8 ...