Skip to main content

Full text of "Aristotelis opera"

See other formats


3 1151 Q2440 6351 

ARISTOTELES 

GRAEGE EX RECENSIONE 

IMMANUELIS BERRERI. EDIDIT ACADEMIA REGIA BORUSSICA. VOLUMEN ALTERUM. BEROLINI 

APUD GEORGIUM REIMERUM 
A. 1831. EX OFFICINA ACADEMICA. M$ flD 


1 2t,6to IIEPI XPQMATQN. J\.7rXa, tuv xp^ft&fuv & lv ••"• T0 % croLxetoig o-uvcocoXtf- <r$ou rd$ dxTlva,g' to, y&o [xsTctQj fxopia, tk <puTog o,vtuv 

$s?, oTov ttvql xa\ dspi xa\ v$o.tl xa\ yr\. dr,p fxsv yap ctTravTa sivai froxs? fxsXava ma to crxoTog. otl <Je to cr>co- 

KoCi vbup xa$' scivtoL tyi <pv<rsi Xsvxd, to <fs irvp xdi o Tog ov xpupa, dXXa <rTspr,<rtg l<fi <puTog, ov %<tXexov e£ 

%\tog %av$d. xdt ri yr\ 3' icji <pv<rst Xsvxr\, Trapd <fs Tr]v aXXuv ts ttoXXuv xaTafxa$s?v, xou fxaXtcra ix tov fxrfis 

(3a<pY\v TroXvxpovg <patvsTat. <fr]Xov 3' 'stt\ Tr,g Tsippag tht' 5 a\<r$r,Tov sTvou to ?t*i>/>cov xou tto?ov ti tu o-%v; / u.a,T< tstv- 

icjtv ixxav$(vTog ydp tov ty,v fia<pr,v 7rs7rotr,xoTog vypov %y,xsv ov to crxoTog, xa$a.7rsp iirt tuv aX}-.uv oparruv. to 

Xerjxr, yivsTat, i TTavTeXug Se cfta, ™ t£ x.a,7rvu> (BsQa4>$aL $e <pug oti Trvpog icri xpwf^a, SriXov ix t« [xr,$e[xlav aX- 

/xsXclvi ovti. Slo xou y) xovia ^av$r] yivsTat, th ^pXoyosto^ig Xr,v r\ TavTr,v e%ov evpi<rxe<r$at XP°av, *•<*' &d to fxdvov 

y.a\ fxeXavog 'sTrtxpdXovTog to vcfup. to Ss fxsXav xP%! xa ' toOto <Ji' savTov opaTcv yivs<r$at, to, <>' aXXa Std tovtov. 

<rvvaxoXov$s? To?g crrotxeiotg etg aXXr\Xa fxsraBaXXovTuv. 10 'sttitxstttsov Se tkto. svla ydp ix ovto, irvp icYe Trvoog ef<5Vj 

T<* cf ctXXa, SK TOVTUV eVTVVOTTTa T'/j fxi^SL XSpaVVVfXSVUV Tr\v <pV<TLV <pug TTCLSLV <pOLVSTaL. Sl [Xr\ apO, TO [XSV T6 7TV- 

clXXriXoig yivsTou. to <Ts crxoTog ixXst7rovTog i5 <puTog yi- pog xP^r*' ' ^P^ ioTiv, ov [xsvtol xa\ to v <pug irvpog itrrt 
vstou. Tptx^ y&P T ° [A-eXa,v r,[x?v <patvsTa,t. r\ ydp %Xug xpu[xa, [xovov , aXX' iv^xsTa-t fxr] fxovu [xlv vx&pxew ?$ 
70 [xr] opufxsvov icji tt\ <pv<rsi fXsXctv (d7ra,VTuv yctp tuv 7rvpi Try XP octv t«,'ut»«v, sivctL /xsvtol x?^ l l xa ' T ° <Pw ctvTV. 
tolktuv dva.xXdrxai ti <pug fxsXav), r\ d<p' uv fxr,$sv oXug 15 ifevi yiv a-XXu Tr,v 'opa.<riv ctvTi <rv[x(3a,tvsL ylvs<r$a,i ttXv\v 
<pspsTat <pug Txpog Tctg o-^/stg' to yap fxvi opufxsvov, oto-v tu <puTt, xa.da.7rsp xa.t Tr,v tuv a,XXuv crufxctTuv dTrdvTuv 
o 7:sptsxuv T07:og opctTcti, <pavTct<riav 7T0LS? fxsXctvog. <pctL- tt[ Ti o-ufxctTog <pa,vTa,<rtct. to £s fxsXav x?^ 3 f La ' o-vfxfia-Lvei 
vsto.1 6% xai Tct Tota,vTa, r,fx?v a,7ra,vTO, fxsXctvct, d<p' 'dcruv ytvs<r$a,t, oTctv o dr,p xa,t to vc\up vtto tk %vpog <fLa.xa.v$r], 
dpctiov xai oXtyov \<rxp?W dva,xXa,Tat to <pug. <fto xa-t ctl 3to xou Tva.vTa, to, xctofxsvct fxsXcttvsrctt, xa,$a.7rsp ^yXa, 
<rxta\ <pa,'tvovTcti fxsXa,tva,t. ojxotug <Ts xoCi to vcfup, oTa,v2<)xa,i a,v$pa,xsg <r(Bs<r$svTog tov Trvpog, xa) o ix tov xspdfxov 
Tpax m ®y-> Ka.$a,7Tsp r\ Tr\g $a,Xa.TTr,g <ppLxr, ' fria, ydp Tr,v xonrvog ixxpivofxsvov t» svvTrapxovTog iv tu xspct[xu vypv 
Tpa,xvTr,Ta, Tr\g i7ri<pa,vsta,g oXtyuv tuv a,vyuv 7rpoo-7rt7TTK- xou xa,o[xsvov. Slo xa,i tov xonrvov ytvsTou fxsXdvTarrog o 
<ruv xa-t ota<r7cufxsvov toO <puTog, to crxtspov fxsXa,v <pa,t- a.7ro tuv tticvuv xou Xnr&puv, oiov eXcttov xa.) TTLTrrfi xcti 
verctL. xcti to vs<pog, oto-v r, ttvxvov \<rxvpug, oid tovto. bctciog, Sia, to fxaXto-ra. txvto, xas<r$ou xau <rvvsxeLctv 
xa,Ta, to, a-vTa, os TovToig xcti to vfrup xctt o dr\p, oto-v r, 25 ttolslv. fxsXa,va, <Ts xcti TctvTct ylvsrcti, 3l' ocruv ps? to 
fxr) 7ra,vTsXug cfia.ovvov to <pug. xcti ydp TctvTa, slvo-l 3oxs? v3up, oto,v (BpvuSsvTuv irpuTov dva,^r,pa,v$y\ to vypdv, xa,- 
[xsXctvct, @a$og sxovTct, <5iot to Trct^TeXwt; dpctidg dvctxXa,- $d,7rsp xa,\ Ta iv To?g Toixoig xovLcLfxctTa,. ofxoiug <ft xcti ol 

Codices ELMPXG°H a et nonnullis loci3 Qip. 

2. kx\ iipi om pr G". II yip] vv PXp, om EMi. II 11. ^xriioTCTa. Ik nruiy H". II 13. rpixrf Li. II 14. Tijy liueriy G". II fitXxv 
om i. II 15. jueA«,v om EPH". II rj om M. II 16. (pctinTcti i. II 18. S.%a,na, it/j.tv LG a H". II /*£x*v* ora pr G". II 19. iaxvpSs om 
i. II 21. Ta,pa,x,Qri L. II 22. «u7^v] xvtSv P. II 23. &a,<nrupimi MP et pr E. II 25. Ka.ri] kx\ EMG". II «ut*J toioZto. M et pr 
E. II v ita,neXS$ prj P, y]b\ va,neXSg M et pr E. II 26. ha,bSii pr G", hiaTiiioi 31. II ttixt om X. 

1. fiopia. tZ] fiopimi M. II 2. toxet iu«i XH a . II pi\*,i H a . \\ 4. pn XG". II 8. l%oi om EMPX. II kx\ om EMPX. II tovto 
p.im LG"H". II 12. xpSpa, — eci om P. II 13. \n'om LX. II 15. h P, -yap LH a . II 16. iisinuii crony.a.Tui P. II 17. tov] toj^j- tou 
X. II 18. o om M et pr E. II to om M. II 19. kxiousvo, X. II 22. ko,\ ante Ka.oy.ivov om X. II tSi kxttiSi Pp. II 23. kx\ post 
iXxiov om P. II 26. @pu)$inuji X, KcvtuSinuii L, fipvu&inx EMG a H a . II 7rpoTspoi X. II 27. toj? om LG a . 

A 792 nEPI XPflMATfiN. 

kcl$' v oVroe; Xt$of kcu y&p ovtoi (Bpvw6evTeg , vcepov dico- kou [xy\ ev<rY\fxov ev tw tcclvti, kou 7cpa<rre$ewpY\fxevav KATOL- 
fytptLivofxevot tw Xfizofjt,et,Ti ytvovTeu [xeXcLveg. to, fxev ovv CKevaXetv bfxotwg. ty\v yoip t» dXovpyov y\ (patvtKvi KpdLctv 
dTcXcx twv xfiw/xoiTwv tclvtcl kou tocclvto, ectv. XeyovToig dva.yKY\ b/xotwg to?? eK tovtwv fxiyvvfxevatg kcli 

2 Tct ^'ctXXa, eK tvtwv ty\ Kpdcet kou tw /xolXXov Kou Tcotavctv clXXyjv xpaow Tr\v yevectv ^tY\yelc$ou, y.oCi fxv) 

tjtov ytyvofLeva, 7coXXdg kou TcotKtXcLg irotet ^pwfXcLTwv 5 bfxotcLV efxcpcLCtv 7rote7v. frtoTrep Ik tov 7rpoKovrecKeva,cfxevav 
§a.vTcLCta,g. kcctol fxev to [xclXXov kou„ y,ttov, wcurep to Kv\7tTeov kou $ewpv\Teov ty,v KpcLctv, otov oti to oIvwtcov 
(potvtKW kou to dXovpyeg, Kovrd $e ty)v KpoLctv, wcTrep to ^pwfLd, ytveTou, otclv dKpovrw tw ft.tXcn.vt kou ciX(3ovti 
XevKov kou to fxeXcLV, otolv fJu%QevTd, (pouv 7ratY\<rv\ (poLVTO,- Kpcx$wciv ctvyou Yjepoetfrelg, wcTcep kou cl\ twv fioTpvwv ptx- 
cta,v. Sto to fxeXcxv kou CKtepov tw cpwTt fLtyvvfLevov (pot- ye<;' kou ya.p tovtwv otvwicov <p<xiveTou to yjpwfLcL ev tw 
vikovv. to ydp fxeXcLv [xiyvvfxevov t<5 tb tov r,Xtov kou tw i0 7ce7ra,ivec$ou' fxeXcLtvofxevwv yctp to (potvtKw etg to dXovp- 
a.7Co t« Tcvpog (pwTt $ewp*/xev olei ytyvofxevov (potvtKW, kou yeg fxeT<x@a.XXei. kovco. 8e toV v7Cohe$etyfxevov TpoTcav $ew- 
Tet fxeXxva, 7Cvpw$evTcx 7tclvtcl eU XpwfLOt, fxeTcL&a,XXovTcL pr\Teov 7cdca,g tcls tcXv •/ J pwfLovrwv ^toupopdg, ex. Ktvr\cewg 
(potvtKovv cu Te yctp KcLTcvwbetg (pXoyeg kou 01 cxv$pa,Keg, Tr,v bfLotoTY\T<L Xa,ufia.vovTa,g kclt' clvto to (pcuvofLevov, ty\v 
otclv w<ri bttLKeKcLVfLevat, (pcLtvovTou xfiWfLot, e^ovTeg (potvt- ev eK<xcw fxt^tv bfxavivTcxg kou Itti twv kcltcl fxepog ev ye- 
kw. to £' cLXvpyet; sva,v$e<; fxev ytveTou kou XcLfLTrpov, otclv isveret tivi kcu Kpct,<ret TrotMVTwv (pcLVTcLo-tcLv , kcli 7rtcrtv 7rpo<r- 
tw fLeTptw XevKw kou TKtepw KpcL$w<rtv cL<r$eve7g <l\ t« YiXta (pepofxevtsc;. &ei <$e kou ttclvtwv tvtwv 7roiel<r$cn ty^v 6ewpt<xv 
cLvyctt. £10 Kcti 7rep) oLvcLToXcLg kou <5v<ret<; b oLy,p 7rop(pv- fLY\ Ko\,$cL7rep o\ Xwypcupot Tct XfiwfLctTa. tclvtcl xtpeLvvvv- 
poet^r,; ecrtv otb (pcLiveTou, Trepi oLvct,ToXY,v kou (hxrtv ovTog T&g, dXX' (Ltto twv eipY\fLevwv TcLg oxvcLKXwfLev ctg ccvyoLg 
tov Y\Xtov oL<r$evetg ya,p x<rcu tote fLoCXtcrcL Trpog VKtepov Trpog cLXXy\Xct,g <rvfL(2ot,XXovTcLg' fxo\,Xt<rT<L yoLp Svvcut' clv 
ovta tov depcL 7rpoc(B<x,XXH<riv. (pouveTou ^e kou y\ $clXcltt<% 20 Ti? kcltcl (pv<rtv $ewpY\<ra.t Toig twv xpwfLcLTwv KpoCcreig. Tet? 
7rop<pvpoei^Y,g , otclv toc KVfLovrcL fLerewptCpfLtvcL kcltcl ty,v ^e 7rt<retg kou tcl ofLotot, £ei ev otg y) yevecrtg ecrou (pcLvepa) 
syKXtrtv <rKt<L<r$y\' Trpog ydp tov T<xvTY\g KXtcrfxov dcr$evelg twv •/jpwfxcLTwv. tcxvtcl fre fxcLXtcrcL ecri to t d,7co t5 r\Xtov 
txt rov y\Xiov txvycLi 7rpoo-(3cLXXovcrcLi 7rotov<rt (pcLtvecr$cLi to (pwg kcu to ctxo t» Trvpog kou 6 dv\p kou to vfrwp ' Kepoiv- 
Xfiwfxa, dXovpyeg. kcu eiri twv TTTepwfxcLTwv $ewpehou vvfxevcL y<xp tw fxcxXXov kcu y\ttov tclvtcl fXtxXtcrcL 7r<x<rcLg 
ytyvafxevov ivTetvofxevot, yot,p Trwg Trpog to (pwg dXovpyegzswg emetv Tcxg %po<xg d7T0TeXet. e7rtXY\7CTeov c% kou d^ro twv 
%%ei to xpwfLct,. eXcLTTOvog ^g toO (pwTog 7rpo<r(Bot,XXovTog clXXwv xpwfLcxTwv Toug cxvycxtg KepcLvwfxevwv ty,v bfxotd- 
"Cptpepov, kclXovctiv opcpvtov' 7roXv Se kcu tw TrpwTw fxe- ty\tcl' ot yctp cLv$pat,y.eg kou KcxTrvag kou b lcg kou to $eTov 
Xclvi Kpx$ev (potvtKW. evcLvSeg fr' ov kcli crtXfiov elg to (pXo- y.cu tcl TrTepwfxovrcL Kep<xvvvfxev<x tcl fxev Toug t» yjXiov clv- 
yott<ftg ^owfxcL fxeTa,(B<LXXei. Kovrd yap ty\v Trpag dXXviXcL ycug, Tct Se Toug t» rvpog, TroXXdg kou TrotKtXcxg Trotovcri 
KpoLctv ovtw? XY\TTTeov, e]r VTroKeifxlvov Te^ewpy^fxevov XP°°~ 30 fxeTcL^oXcLg xpwfxcLTwv. tcl <fe kou ty\ Tre^et $ewpv\Teov, yi- 
/xcLTog TrorkvTcLg ty\v /xtfyv, dXX<x fxv) ttclvtwv bfxotcLv yeve- vofxeva, ev (pvTolg kou K<xp7ro7g y.ou Tpixoofxa,o-i kcu TTTepw- 
triv TrouvTtxg. ect ydp tcZv xP U} l xa '' TUV *X d7rXcx fxev, Xa- fxa,<ri kou Totg TotvTotg Tcacrtv. 

•yov $' ex£i npog tivcl tov <lvtov twi' <rvv$eTwv "ovTcep Tet Ae? $e (xy) Xa,v$a,vetv to 7coXvet<feg kcli to cncetpov twv3 

atcXcl Tcpog eeLVTa,, did to Tot dTcXci Tcpog fxtfyv evog s%eif, xpwfx*Twv, <$td Tcatra, <rv[x^>a.tvei ytvecr$eu. evpY\crofxev ydp 

1. /S/)w5s'»rf? X, ycpvu>8(vT£s L. II a,Tro%rjp*v6tvTes •yiMvTau tS %oufJ.ct-Tt LG"H". II 4. xctl to Z, x&toL to P. II ^njtXXev] ficZWov re JE 
MPX. il 5. r\TTOv\ tcZ r/TTov LG a H a . II %puiiJL.ii.TUiv r.oiii EP. II 6. Jjrrsr] to y\ttov ELPG a H". II 7. iXovpyov L. II 9- Wivixivuii M. II 
10. re] Te octto LG°H a . II 11. 8eujp£ftevov H a . II 12. eU~\ el<r\ M- II cpoivixvv fxeT. P. II 13. xa.icvoe&ei:s G a et pr H a . II 15. oikovpyoi 
G". II 16. Xevxu] Xoc-fnrptZ X. II 17. Tropipvpoeifcts L. II 20. 6xXa.cra-<*. P. II 21. xvpoet^g E. II 22. t*u't»i« om X. II 23. r\ n r\Xi\i 
0.11^ X. li 25. ttus om M. II 28. foivixw EX. II ov post s-«X/3ev G"H", utrobique L. II 29. xpSfxa. om G a H". II 32. tJv om 
PX. H x ) puj l ua.Tu>v elbti ix X. II a.ic\uj$ L et pr G". II 33. twv ocvtujv M. II t* 0,-nXa, 7tbo?] to. anXx ttuis LPQG"H"p et corr E, 
«.tcKcZ icm X, 7rX*re? Mi et pr "E. 

1. koX Tipore8eujpr!f4.lvov \v tcv 7ra.vTl X. II 2. ^stvixa LPXG a H". II 3. to??] xctt t«is P. II ix om EM. II 4. &i»j7«/xjv«e EMi, i\l«jeti 
7"«<r3*i PXp. II 10. fj.eka.ivofA.evov G". II to post eU om M. II 12. t«? om P. II ^iott^opa? tSv xpufxaTxv G". II 13. vca.6' avto LG" 
H a . \\ 15. y.*\ Trjv ttiViv X. II 17. x«*vvu'vt«? H". II 19. oXxXrM EM. II 7*p om P. H 24. jjrrov xa\ fj,£x\ov G". II 25. ExArjTmov 
X. II xai om X. II ettI H a . II 30. ytrifu** P. II 31. ^uroTj ts koa G°H a . II 33. to post >tx\ om X. ■J nEPI XPfiMATfiN. 793 

yTOt $td to tw d>wTt nct) Tcug cntiaTg dvt<rug koli dvufxa- (3a<ravovg, dTrofiakkcvTa a7rokafx(3dvet nraktv tyiv XP 0AV 

kug kafx(3dveo-$at' ko\ ydp ai CKtat kou to (pug jcetrct to ev ty, <rvva\pet Kat rvvex^ct, to TY,g ftatpYjg $ia(patvofxe- 

ixakkov kou yjtov 7rokv (ttatpepovrtv avTuv, ucre kcu kci$' vov. e7t\ $e tuv Kavcruv kou frtakvofxevuv kou Tr.KOfxevuv 

etvTcte; xcu fxeTa tuv xP U} f A,( * Tulv fJttyvvfxevai 7toiv<rt fxeTa- ev tw irvpt tclvta 7tke(<rTag g%« xP oa,<; i o™v o Kantvog 

fiokag vowM,*TWV, »i tw Tct Kepavvvfxeva tw 7tkr,$ei kou 5 ecrt keitTog kou depoei^r,g kou ta xpwp 01 -™ o-Ktu&r,, ucnrep 

raTg hvvdfxe<rt hcupepetv, ri tu koyug e%e/v fxri Ttg ctuTxs. o te ctxo tw $etov kou tuv iufxevuv ^ccXxeiwv, kcCi o<ra ecr\ 

irokkag yetp kou to dkxpyeg sxet $ta<popdg kou to cpotvt- nrvKva kou keTa, Ka$anrep 6 apyvpog. eiu $e tuv dkkuv 

Ktovv ko\ to kevKov kou tuv dkkuv sKaerov Kctt KctTO, to %<ra tTKtucfeig f%e< TeK %oo*? >tct} ketoTYCtog fxetexet, ur- 

{XcXkkcv KO.) Y[TT0V Kah KOLTOL TYjV TXpo\ akkf,ka fXtfyv KO.I TTep TO vfrup KOU T* v((pY\ KOLl Tct TTTepUfXaTa TUV opvftuV 

etkiKptveioLV avTuv. TtoteT 8e btatpopdv kcu to kafXTtpov Y[ io >tetf yap tclvtol bta Te Tr,v keioTr,Ta kou Tag Ttpoo-TttTtTcv- 
o~Tik(3ov eTvou to /xtyvvfxevov y\ tovvolvtiov avx^pov KO,t <rag a,vya,<;, akkoTe akkug Kepavvvfxevag, xoteT frnupopovg 
dkafXTteg. ecrt <fe to crtkfiov vk dkko Tt vi <rvvex^ta (puTog TctV XP oa -^-> Ka$a7tep Kat to o-KOTog. tuv $e xP rj0 l Jia - roov 
xett ttvkvoty\-. to yap xp vo ~ 0£l ° e S ytveTat, OTav to ^ctv&ov ovoev opufxev etktKptve? otov ecjtv, akka iravTa KeKpafxeva 
KcCi to Yikiubec; -rvKvuGev lo-xvpus ffo&l' h° *tm ol tuv ev hepotg' xctt yctp ctv fXYi^evt tuv akkuv, Tatg ye tou 
nreptcjepuv Tpdx r .^-° l >ta\ tuv v^oltuv o/ crakayfjLot (patvov- 15 (puTog avyaT? Kat toi<; <TKta?g Kepavvvfxeva dkkola, Ka) 
Tat %fivo-0£j<£e?? t« (puroi; dvaK\ouf^tvov. e--i $e a, keitsfj.e- ix oia kqt, (p*.iveTai. &10 Kat Tct ev crKia 6eupifxeva Ka\ 
va Tptipet Ka\ ^vvdfxeo-t Ttrtv dkkota? Ia%*l koi -roiKtkac; ev (puTt Kat 7]kiu, Kat o-Kkvipa avyr, % (a.<*.\clh.vi, xou Kard 
%p*etf, uo-irep ko,\ dpyvpos irapaTpt$ofxevo<; koI XP V0 ~ 0<; T * ? eyKkt<ret<; ovTug % ovTug exovTt, Ktu KOLTa Tct? dkkag 
xctl %ctX>to£; Kat <ri$Y,pog. Kat Ttva yevY, kt&uv foa(popovg foacpopag, dkkofa (paiveTat. Kat Talg itpog tw ntvp\ Ka\ 
•notet X? oa ' <; -> *ta6direp Ka\ ... fxekatvat yap \<rat kevKagi^T^ <rekY,vYi, Kat TaTg tuv Xu^vwv ctuyct?"?;, $10 Ka\ to (pug 
ypd(pov<rt ypau.fxdg, $td to nrdv+uv tuv toivtuv Tctc; |it£v eKacrov tovtuv dkkotoTepav exet XP oa ~ v ' xa ' -% ^pog dk- 
& dpx^ <rv<rrd<reig «t fJUKpuv elvat fxopiuv Kat ttvkvuv kvjka 8e fxt^et tuv xP 00 f xa -' T(j0V ' $ 1 ' dkkvikuv ydp (pepo- 
x.a\ fjLekdvuv, vito <fe Tr\g ev Tij yeve<ret fia(pY,g diravTuv fxeva XP 00 '^ 70 - 1, 70 l a P 4 >u " ; ora ' v Ttpoo-iteo-lv vito tivuv 
tuv Ttopuv Kexpuo-fJLe^vuv 81' uv frtekYikvQev avTuv r, @a(pY,, xP U0 ~®y-> v - a>l ysvr,Tat (potvtKtw r, -rouSeg, Ka\ to dvaKka- 
akkr,v eo-x^evat ty,v t» XP 00 /- 10 - 70 ^ (pavTao-tav. $' diro- 25 o-$ev Trpco-Treo-Y, nrpog erepov ti xP°°l xa >-> trdktv V7r' eKetvov 
TptfiofJtevog aTT av\uv ovKert ytverat xP' L " roei ^ i; &* X°-*-~ Kepavvvfxevov akkriv Ttva ka/JL@avet tov ^ocJjactToc; Kpa<rtv. 
ttoetcf^g «£' akkY,v ovc\efxtav TotavTr,v exoov xP 0la - v -> dkka Kat tovto 7ra<rx ov cwe^w; fxev cvk a't<r$mug b% ivtoTi 
TravTug fxekag, <Jict to t«? fj,ev nropovg nrapaTptfiofxevuv av- irapaytveTat irpog Tct? o\petg ey. nrokkuv fxev KeKpafxevcv 
tuv dvappr,yvv<r$at, h' uv \\ fiacpYi StekYikvQe, <pv<ret b% xp co r ua ' ruiv ^ evo<; ^ riv0<; roov y-ctktcra e7riKpaT*vTuv ttoiovv 
jtett twv ctuTwv etvat. t» ydp nrpoTepov xpupctTog weTi ov- 30 ty,v at<r$r,<riv. £to Kat Ka$' vcfaTog vSaToetSri fxakkov (pat- 
log Yifxlv (pavepov irapa to $tao-7tao-$at Tr\v $a<pr\v, to verat, Kat Tct ev ToTg KaTontTpotg bfxoiag r^ovTct XP 0ct ^ Ta ^ 
XctTct (pvtrtv V7tapx° v ctv r °ig XP 00 ^ bpufxev' bto Kat tuv KaToirTpuv. >cct< Trept tov cteoct oir,Teov o-vfx@atveiv. 
iravTa (patverat fxekava. ev (W tw 7rapaTpifieo-$at Ttpog ucre «c toiwv eivat Tct? XP oa,<; ditavag fxefxtyfxevag, tov 
bfxakeg Kat keicv eKarTov tovtuv, Ka$a7iep Ka\ nrpog Tct^ (puTog, Kat cV uv (patveTat to (pug, olov tov Te vcfaTog 

\. yji G", thi M. II 3. xxt to yjttov X. II 4. xx\ om M. II tcov om X. II 6. tv tv? Xo^cjg P. II 7. <pomxSv LMPXG"H a . II 
8. xoCl to Xvjxov om X. II 13. ^ap] 5k L. II to %. xx\ om QG". II l4. iku£&t4 M, u\£fe<; LH". II 15. 0/ ?•. tuv vfrxTuv P. II 16*. 
XvopEva, MX et fortasse pr E. II 18. %oo\.i$ EPX. II 20. post xxi Mi lacunam litterarum sex septemve, E trium. II 7<t/> om 
LPXG"H". II 23. ty, om P. II 24. "AijXufley PX. II 26. utt' EX. II 27. hj& Hwfafr P. II xpoaa L. II 28. p{*M, EMPG". II 
28. 7rspiTpi@0fU.{vuiy G". II 30. tov o,vtuv E, to 0,'jtuIv G"H a , tov clutov MPXi, II ■npoTipou thtuv %p. MP. II 34. x*1J t» xxl P, om 

EM. II ZxO.<?0V T* TXTMV M, TVTUJV tXX^OV L,G"H". 

1. «,7ro/3«>.ovT* P, a,7ro@a,\'hov<r<ii EM. II -nSi<TXv LH". II 4. tovjtx? ?%f( wXtfV*f M. II 6. %xKxi'jiv EP, %xKxwv X. II 8. %poixg 

PX. II XXl Om L. II 9- TUJV OpvflxiV XTSpuipCLTCb P. II 10. TjJ T£ TaV «$*f»f XXl ELMPXG"H a . II Tclq XeiOTtlTXf H*. II 11. £*AXW] 

«XXjjy LH". II hxrpcpvs P. II 13. oXov sfatttptdt M. II l4. kipoii] xXXriKot? P. II ptfh X. II 17. xx\ ante xxtx om H a . II 18. \%ovtx 
LX. II 20. ho — 21. 2%ii\ hx to — t%eiv L. II 22. t>Zv xouipxTuiv pi'£zi LG a H a . II (pxivouevx P. II 24. ^iVerat LG°H a . II tpoiuxv* 
LPXG a LL". II 27. 7ixcr%uiv X. II 28. m^dtriu |>* G". II 29. <H ? tivo? Zf/. II ttoo? />. II 30. |ttaXXov om P. II 31. "^otT* t«? 
xpoxs X. II 33. 7Tx<TXi M. 

A2 794 nEPI XPflMATflN. 

k&i tk <i/pog, kcl\ rpiTM ruv v-KOKetfxevuv xP u f xa ' TUV -> *<£' Sio,cjy\!xcltcl nrg rpixcs fxv\Sefxia,v hcLfx^dvetv @a,<pv\v. to,vta 
u>v cLva,Kha,r$cu rvfx@cLtvei to <pug. to cfe hevKov kcli cfta,- hsvKa) fxev ovto,, kcl\ xctp' cLhhv\ha, Ketfxeva, rotg xpvfxa,rt t 
<J>ctve? otclv fxev chpcuov y rtpotya., (pcciverctt ru xP°°f A ' a,Tt irctei TrcLvra, <pa,tver$cu ra, clv$y\ hctfXTrpoTepa,' ra) [xehctva* 
ctepcetbeg' eVf tfe twv ttvkvwv eiri ttclvtuv en tpa,iv 'srcti rtg <5e rovvctvrtov rKtepa, kcu "^ocpuSvj. t\to kcli ro KcLhcvfxevov 
a,Xkv;, xcL&&7rep eir\ t« vcfocrog kcu vcthov kcli rcv ctepog, 5 oprpvtov eva.v$ecjepov yiverau ruv fxeha.vuv y\ ruv hevKuv' 
qtclv v\ 7tclxv<;. ruv ya)p a.vyuv <Jict rv,v 7rvKvorv\TO, ttclv- dvtu yctp cLKparrecjepov ctvruv cpcLtvercu ro ctv$og, Kepttvvv- 
ra>xc$ev e Khenrovruv , ov <hjvcifxe$a, ra, evrcg clvtuv ctv.pt- fxevcv rcCig t» fxehctvcg ctvycttg. kcl$' ctvro fxev ya)p to fxe- 
fiug hopcZv. £' dvjp eyyvSsv fxev Seupovfxevog ovfiev e%e<:v Tct^u <\ta.c;Y\fxcL ruv Trcpuv *x opctrcti foct rfXiKporvja,, KOr 
tycttvercLt -xjpufxa, (pta) yctp rv\v dpcLtoTYja, vtto ruv ctvyuv $a,7rep iSe KcLTrirepog ru xclKkco Kpa,$eig, i£e roov cthhuv 
Kpa,reiTctt, ^wp^o^evo? vtt clvtuv nrvKvorepuv ovruv Kctt 10 i$ev ruv rotovroov. ruv 8e @a,7rTOfxevuv rct ^tvyActTct cih- 
$ta,'<pcuvofxevuv t\C ctuToC), ev fia,$et tfe Seupovfxsvov, eyyu- Xot&Tctf bta, Tct£ elpv\fxeva,g cthictg. 

ra.ru (pcLtverou ru p#)w/>t£tTi KvcLvoetc^YS £ta) tv\v oipcttoTYja,. Tct tfe rpixcofxa,rct koa ra) TrrepcofXcLTcL kcl) ra, ctv$viS 

v\ ya,p KetTret ro <pug, rctvrvi cy.ctoo $tethY\fXfj<,evo<; <pctivera,i ko,i 01 Y.a,piroi Kctt ra, <pvra) itclvtcl ort fxev ctfxa, ty) ire- 
xvctvoet§Y,s. e7rtTrvK-co$etg ^e, KaActirep kcli ro vcfcop, nra,v- "<pet Trctcctg Tet? rcov xP U) f JLoL ' ruv Kctfxfictvet fxeTa.ftcXa,?, 
rcov hevKOTctrov eq-iv. 15 cpctvepov e.K ttoWcov' riveg <Je elctv eKoccpoig rcov <pvo(xevoov 

4 Tct $e (2a,7rT0fxevcL ircLvra, Tct? XP^ l * 7r ° T ^ v ^ A " *?%*< twv ^p»^.aTwv, x*« •xcIclz rac fxera.(2oKa)g Ik Troicov 

7TTCVTCOV XcLfxfBctVSl. TrahhcL fXEV ycLp Toh CLV$eO~t /3ct7TT£TCti hcLfxftcLVOVTl, KCU ^i' Ct? CttTiCt? TctUTCt 7rct(T^ei, >CCtV et Tl- 

ro?g <pvo/xevots, Trchha) ^e pCQcLtg, Trohhc'. £e <photo7g v\ fcy- vcls a,hhcL<; &7ropicL<; cLvrclg o-v/x@cLtvet 7rcLpa.Kohov$eiv, 7rep\ 
hois v) <pvhhot<; v\ Ka,p7ro7g. ert <$e 7rohha) jxev yy, 7rchha, ttclvtcov tvtoov e7rt<TKe7rTeov Ik roov toixtcov. ev 7rcX<rt ^Vj ro?<; 
&' &<ppop, Trohhcl ^e >tct} fxehcLVTv t picL. Tct cfe kcli rotg rcov 20 <pvro7g cLpxv to TrcuiMg eq-t rcov xp^f^cLTcov' kcli ya)p ol 
Xjucov ^uXo??, KcL$a,7rep kcu to dhcvpyeg rv\ 7rop<pvpcL. ra, fihcLqot kcu ra, <pvhha, kcli 01 Ka,p7ro) yivovrcu kclt olp- 
Se civco, Tct ^e Ka,7rvco, Tct <5e >cov<ct, Tct ^e $a,hcLTTv\, loc- x a,l > "^cucfetg. \c\ct <$"' ctv rtg rovro kcl\ S7r\ ruv vcfxevuv 
rrsp ra) Tptx^fc^cL ruv $cLha,rrtuv' kcli yctp tclvto, ttclvto, vc\cltuv' otou ctv 7rXeiovct XP 0V0V ^vtrrm ro vcfup, TrcChtv 
V7ro rr,g $a,hcLTTY,g yiyvcvTctt Trvppa,. kcli ohug otra, %poct? ctxo^>i/Jctivo/Aevov yivsrou ru ^c^ttctTi 7rouc\eg. kcltcl hcycv 
IbicLg e%ei. cte) ya)p cL7rc ttclvtuv clvtuv, cLfxa, ru rs vypu 25 ^£ o-vfx\3a.tvei kcli to Trpurcv ev 7rcL<ri rotg <pvofxevotg t«to 
xcti $epfxu ruv xp^f^cLTUv rvveto-tovTuv stg tk? twv \3cl7tto- o-vvt<Tra.<T$a,t ruv ^/ow^ttctTwv. Tct yap v^cltcl TrcLVTa, XP 0VI " 
fxsvuv Trcpovg, otclv a,7ro^v\pa,v$v l , ra,g cltt sksivuv XP oa, S Xpfxeva, kclt dpx^ f^ iV y^ercu %Xw/3ct, >tepctvvu i a.evct Tct?? 
hctfxfictvet. <yto kcli TrohhcLKtg clvtuv eK7rhvvercu, ruv ctv- toG v\htov cLvyoug, kclto, fxtKpov <Je fxehcuvofxeva,, 7ra.htv 
6uv sk ruv ircpuv EKpvlvTuv. 7rohha,g <Je >tcti a,l crv^Eig sv fxtyvvfxeva, ru x^wpQi yiverou 7rcuhv[. ro ya)p vypcv, 
rv\ |Sct^)>j 7roiouo-/ $tcL<popa,g ko,i /xi^stg, kcu to) 7tcl$v\ tuv 30 u<nrep e'ipv\ra.i, Kct$' ectvro Trouhctvtfxevcv kcu KcLTcL^pa.tvo- 
fionrrofXEvuv, u<nrep koa e7ri rvfi Kpdreug etpviTcu Trparepav. fxevov fXEha,ivsTa.i, KcL$a,7rep kcl\ ra) ev rcCtg Se^cLfxevaAg 
ficLTrTSTcLt <Je >tct< Tct fXEhctva, ruv sptuv, cv fxv\v o/xoiug ye xovict^ttctTct * Kcti yctp tovtuv orct fxev ecjtv ctel >cct^'u^ct- 

TW XP°°f / ' a '' 11 y^yvSTCLt hcLfXTrpcL, $10, TO (Bct7rTEO-$CU T«? 7TO- TOg, TCLVTCL fXEV cLtTCLVTCL yiyVETCU fXEhctVCL <)ICL TO KCt5* 

povg ctvruv etg rovg ruv a\v$uv eto-iovTctg, ra) cfe fxercL^y ctvra) fxvj ^v\pa,iver$a,t cftcL^pvxcf^svcv to v vypov , c<rov ^' 
1. Tpfcov EMPX. li 3. oipoctov y.h H". II 4. \-k\\ fai M. I! £7r\ xotvriwv <£o,jvetui' ti; M, k7n<pot,(v£TXi Ttg 'm\ TtcLnuv H". II 5. vl\* 

X. II 9- X*3*poT»|T* X. II 10. XWp('^£T*t ^ X. II 15. Xs-MCTCtTO? M. II 17. /3*7TTST*l OHl X. II 18. ToKhol Jk p^"- 1 ? OIU X. II <Jk 

ora H". II $ fyhttf] ttoXX* 6\ P, om EMXi. II 19. v prius om P. II «$ ph ttoXX* P. II 23. 7ra.no. om G a H". II 2k. l%a 

XpocLi ibixg G". II 26. otjviovtwv P. II @\cn.7rTotu.iyuv H". II 27. Xat.]*@J.\ f ii %poa.s PX, %poxg *7roX*^i/32iv£i LG"H a . 11 29. ixpufltvrwy L, 
ippv8(vr%v X, \pv6brwt c, iptpvBlrruv EMPip, ipvQpr^ivruv QG"H a . II 30. 7ro£<rt x*1 o^iac^op*? x*\ X. II /3«9»j pr X. II 31. /3«7rTo'vrar 
LMPQXG"H". II 32. 7*] re X, 72 x*i LG a . 75 tcu %puifj.XTi om H a . II 33. ri?] £i? t«? P. II 34. sictiovt* P. II fieTx^v k*\ o^j*- 

<pj ( U*T« P. 

1. t*ut* j^b «v Xsv/.% ovtx PX, t*ut* /xh Xeux* jitkv ovt* JF, t«ut« y,h Xeuh« fxivovTX M. II 3. ta *vfi»| om X. II 4. J^ i)!/. II 
5. 7«W<r3*( ELMPG a H a . II 6. •vrwk JT. II 9- VMXtktfm L. II 10. *XXotb»T*i P. II l4. t*? om L. II &*c/>op*? JT. H 15. «c*<rot JT/. II 
16. •tto?*! EPG a H a . II 18. <ru ( u,e*<voi il/; (m^fiaiV») JT. II 7rep\] Ert jW. II 19. cYk L. II 23. tt*Xiv] 7r*vr») tt*Xiv MPX. II 26. 7r*vr* 
om PX. II 29. 3fc»p P. II 30. x*\] x«\ ju») PX II 32. x«9' vfaro; olii X. II 33. x*r' clvto) ph £. X. U 34. &o •v|/ux°V ey01 ' ^i ^** 
-^v%o[A.tvx PX. II tw u7pi? PX. II <>' om EMG"H a . IIEPI XPftMAT^N. 795 

d7TctVTk^fXeV0V YlklXTOLL, TO fXeV 7T0CO$e$ yfveTOLL (Jict TO TO (pOLVLXloT XCtl OLVC07Toi XCU XpoXOELcfsTg XCt) 0"%£cW CtX«,(TCt? 

PctvScv too fxskctvi xspctvwoSoLL. fxxkkov fxsv vv t« vyp* exovts$ yiyvovTctt tcl\ tcov xp u / X0LTC0V $Lct<popct$. sTrst 8e 

fxekctivofxevov to Trocofres yiveTcu xctTctxopes lr%upw$ xcu tol orkeTcrct y(vsTOLi tcov xpcofAOLTwv 7rkeicvcov xspctvvv/xsvcov 

Trpct~csL§s$. $10 xcu ttolvtcov 01 TrctkctLoi [3kct~Tct Trokv ctkk7\kots, <pctvspov oti xcu tols ev toTs <pvToT$ %oocts 

fxctkkov si~t tcov vecov fxskctvss' ot <$g fcxvScTspoi $lol to 5 dvctyxvj Tcts olvtols sxslv xpctosLS' $lol ydp tktcov to vypov 

Wf { TXCO TO VypOV SV CtVToT$ fXSkctLVSCrScU. TY t $ yctp CLV^OSCOg ^LY^fXEVOV , XCU /XsS' SOLVTCV ~VVEXKkv(cV , d7rd~OL$ kctfX- 
OLVTCOV $pct§VTSpct$ yLyVOfXEVY\$ , XOLl TYfi VypoLCTlOLS TTokW (BctVSL TOL$ TCOV XP U l Ua '~ WV &VVCtfXSL$. XCU T«TK (TVVE^pOfXEVX 

Xpovov sfXfJLSVcvo-YtS , hcc to \pvxo'fX£vov l~x v P&S fxskcuvs- Trsp) tol$ tcov xctp7roov tts-^els v7ro Te tov Y\kiov xcu ty\S 
oScu to vypov, yiveTcu 7rpcto-osLG%$ dxpoLTco tco fxskctvt th dspog SspfxoTYjos , occto-Tct xctS' sclvtol ~WL~TctTcti tcov 

XSpctVVVfXEVOV. EV OTOL$ $S TO VypoV fXY- fXLyVVTOLt TCttS TV 10 J^fttVfUBOt^V i TOL fxh 6&TT0V Tct Ss (3poLc\vTSp0V , XCtSctTTSp 
%kLOV CtVyctT$, TKTCOV htCtfXSVEL TO XP^lXaC kSVXOV, sdv fJLYJ ~Vfx(3aLLVEl XCU TTSpL TYiV \3oL(pY,V TY,V TYl? 7rop<pVpCtg. XOLt 

XpWli^OfJLEVCV XCU XCLTCL^YipcUVOfJLEVOV fJLSkcLvS^ TCpCTEpOV. $10 ydp TCtVTY,V OTOLV XO^JCtVTeS a.7rcL(TCLV S^ OLVTY^ TY\V Vypct- 

Kct) ta fxiv VTrsp yY\g ^Awoct ttcLvtcov tcov (pvo/xevcov to tiolv Exxkvo-cocri, xcu tclvty,v eyxe&vTK e^pcoo-LV ev TcCtq 
Trpcorov e<TTi, Tct Se xolta ySfc, xctvkc) xcu piZou kevxoLL. x v ~P ajlc; -> T ° f A * v KpooTov ovfrsv okcog sv ty[ (5ct(py tcov 
xol) ot fikoLcro) xcnd yys fxsv ovTsg sW) ksvxoi, TrspioLLps- 15 XP 00 ^'^ ty&vspov ecrt hd to xoltol fxtxpov exol~ov olv- 

$^10-%$ $e TY,S yY,<; ~0 f^kv e^ dpX^S, C0$ 7rpoetprjTOOl, TtdLv- TWf ToO ijypov 0-VV£-\pQjj,sV0V fAcLkkov XOLL TCOV STL VTTCtp- 

T£? yiyvovTcu ttolco^sls &lol to xoll tyiV vypctcrLctv ty]v hd x ov7wv SV &VTM? XP 00 ^'^ fJLiyvvfJLevcoy dkkYlkOLS TTOk- 
Tuv fikctcjoov sl$ aLVTX$ &LY\QxfJL£VYjV TotctvTY\v s^slv ty\v toO kcts xcll 7roixikoL$ kctfJL^ctvsiv (fict(popctg' xcu ydp fxekctv 

XpLOfJLATO? (pVO-lV, XCU TCtXSCO$ OLVTY t V £L$ TY t V eLvfcvjTLV XOLT- XOLl ksVXOV XCLL cp(pVLOV XOLL dspOEL^SS XCU TOTS cXtTcLV y(- 
CLVCtkLO-XSO-SoLl TY{V TCOV XCtp7TC0V' OTOLV ^£ fJLYjXSTl CtV^CtVCOV- 20 VSTOLL ~VVS\pYl$SVTCOV , COCTS &LOL TY[V XpctTLV fJLY[XeTl XCtS' OLVTO 
TOLt fod TO fJLYJ xpOLTS?V Yj^Yj TO SepfJLOV Ty\$ kxtppeV<rYj$ Tpo- fXYjcTsV TCOV Ctkkcov ^O^ttctTWV (pCLVSpoV eTvcLl. TO &' OLVTO 
(pYS, dkkd XOLL TCVVCtVTLOV dvctkVYjTCU TO VypoV V7T0 TY[$ TAT0 CrVfA$Ct(veL XCLL £X< TCOV X0Lp7TC0V. h 7TfikkoT$ ydp $10U 
SspfAOTY\TO$. OTOLV $£ TrSTrcLLVCOVTcLL 01 XCtpTTOl 7TctVT£$, XOLl TO fXY\ 7TX~CL$ dfXOL yLVEcScLl TCLS TCOV XPMfXOLTCOV 7TE\pSL? , 
TY,$ V7roLpX 0V ~yS sv OLVTOig VypcLQ-LCLS 0-VVS\pOfXSVYj$ VTTO T£ dkkt Tct fXEV CLVTCOV CTVVlcrctQ-SctL TTpOTSpOV TOL (Y VVTEpOV , 
T» YlkLX XOLL Ty\$ Ttf d(pO$ SspfXCTY{rO$ EXOLCTOL d7T0kctfx(Bd- 25 £^ STSpCOV EL$ ETSpoL fXSTCtfidkkXTtV, COQ-TTSp XOU 01 j3oT0U£S 
VOVrt TOL? Ct7T0 TOOV (pVTCOV %OOCt?, XCtSctTTep XOLl TCt jSct- >CCtt 01 (pOLVLXS?. XOLl yctp TOVTCOV EVLOl TO fXEV TTpCOTOV yi- 
TTTOfXeVCt TCOV dvSuiV. $10 XCLTOL fXLXpoV XPwfyv 7011 1 K 011 VOVTCtl (pOLVLXoT, T» $£ fXekoLVOS EV CtVTCO (TVVLcrOLfXEVOV fX£- 
fXCtkHTTCt CtVTCOV TCt 7Tpo\ TOV Y[kLOV eTTpctfXfA.eVCt XOLt TY\V TCt^CtkkovCTL TTctktV SL$ TO OLVCOTroV TO <$£ T£A.£UTct?OV yi- 

dkectv. cocre xol) tols XP '^ olvtcov ctfxct Tcug copctLg d^rdv- vovtcli xvctvoeL$eT$, otolv y\c\y\ xctl to {pOLVLXiiv 7rokku> xctt 
tcov fxeTctfioLkkeLV. (pctvepov $e tkto et-(v ' ol ydp t» 7roc<;- 30 dxpctTco tw fxekctvt fxix^i- ~°^ y&P vo-repov eTTLyLvofxevou 
$ov$ x? 00 ^ 70 ^ oL7rctvTe$ y\&y\ ireTrcLLvofxevot fxeTctfioLkkxo-iv tcov Xfntyu&wv , otolv xpctTY\rY\, tas TrpoTepctg XP ^ *%T 
sU to x.ctTct (pvriv ^w^ttct. Jtctt ycto kevxo) xol) fxekctveg ctkkdTTsi. fxctkLQ-Tct Se tovto e7rt tcov fxekctvcov xctpTrcov 
xcti (pcttot xctt ^ctv$o) xct) fxekctvoeifreTg xct)' rxioeihTg xct) (pttvepov sttlv o~x s ^ ov 7*P & v ~%v ot TrkeTrTot, xctSct7rep 

1. to] tuto corr X. II h\ PX. II t» tertium om EMPX. II 4. toXXs\ M, ttoXXu! P. II 6. fisfieXdvSiu yt> L. II 7. fmfttnts EM 
X. II 10. iv] xoti b P. II pj om P. ii 1.3. tm om EMPX. II M to ~-p-2&* P. II l4. xiXoi P. II 15. x*™] Sk k*.t% M. II 16. 
u-Trep vtp-rtu G: II 17. &* to] olo to P, foo ELMXG a H a . W 18. auT*?] t»? X. II exsi P. II 20. t$» om H: II tij f4~min «Z^m- 
t«u X. II 22. xtu om PX. II dvaXuerat G", oLvxXiav.eToci PX. II 24. o-\>vs-^r,u.hr t (; c. II ts] t^? M. II 25. a.icos xoti tjj? tou riXiov Q 
G: II x--oXxfi!3xvuo-i G a H", Xx^ivuo-L LX, Xot.y.^oivovo-L EMPcip. I! 28. tov om H: II 29. uc-sp EMPQG a H"i. II 32. <pi»o\ xxl 
fj.iXoi.vs? xoCi Xevxo\ G". II 33. xcti o-xioeifc7<; — b 1. c%£fiav om LH". 

1. cf>owxo\' QXG: II 2. «ityovToii exovreg P. II 3. t«] toL fih PX. II ^iverxi L. II 5. <y*p post nruiv PX, om EM. II 6. <w- 
£x/3Xu'£ov LH: II Xa^/Sdvstv ELMPG a H: II 8. 7r*p<* L, nreoi Te M. II tZi om X. II 7te^£i? om 31. II re ■$< to-j ^X('ou fyfiinpn 
Kcci \)7To tv oilpos G a . II 11. TTocpoi L. II 13. ixAuowi LXG". II kxxixvTs? ELMXG-H: II to?j xuTpot? ELXH: II 16. tS] h' EL 
MPXG a H a . II 19. op(pvivov ELH: II 1-a.vTO. G: II 21. ocXXw om M. II 23. -n-io-ox om G". II olfix post %?'^^ Tm PXG", utro- 
bique EH: II 25. kspx] kepxv M. II 26. evtet to] ivioTe ELMG"H a . II 27. <j>oiyixsoi EMP, <f>oivixeo\ G", (poLvixstOL X. II 29. $olvl- 
kouv LMPXG-H". II 30. xxpui M. II t£ om ELMG a H: II 31. TrpoVspov P. II 32. t*V om X. 796 IIEPI XPflMATflN. 

ttpY[7CLi, K<L7* CtpX&S P iV -* r °V *°U(foV$ fL£7CLl2cLKK0V7E$ XpUfA,(L70S £V <LV70?$ £7TlKptX7W70$ , UTTTip KOU E7t) TK KCLp- 
fXtKpOV ETTKpOlVlKttpVTl KOU yiVCV7CLl TTVppOl, 7CLXV & f~~- ~~~V' Xcl) yctp 70 7£KlV70UOV yiV£7cLl fX£KcL$. EV OTOIS £' 
6tcp<LV7CLl 7T<xKlV EK T» TXVpp* KcLt CLKpcL70V Ttf fXEKcLVOS £V VTtCLpX^ "~<~V (pV7UV EV XP<~1"~- f~<> v - v •> °' l - v ~- KeVKOV »J 

70?$ 7oiov70i$ £vvx<xpx- v ~ '- <h\Ko? $£' kou ydp 7<x kKy\- to fXkKav y to (poiviKtxv y\ to dKovpyss, t«twv <$e ttclv- 

UCL7CL KOU 7<X SQtCL KCU 7<L (pvKKtX 7TCLV7UV £<~l 7UV 70111- S 7UV Ot KCLpTTOt (JlCLfXEVOVTlV CLEl 7V\V CLV7Y,V £%OVT£? TK XP°-~ 
7UV fXEKcLVCL S~l(X 70 7TKeIC~YiV £V CLVTO?$ V7TtxpX~W ~W TOZ- fXcLTOS (pVTtV, OTCLV CLTTCL^ EK TH 7TOub\$ £1$ CLKKy\V XP°~- V 

t%v7Y,v XP° CLV, > ^ 776 ' ^ Tl y £ 7 ~ v k-?'~<~ v o! lleKclvec; clll- ll£7cl^clKKutiv. 7<l <F <lv6y\ 7o7$ K<xp7To7$ ETT EViUV fXEV 

<p07EpUV 7UV XP~l~--~~ v fLE7£X*0~l-> (pCLVEpoV ECTlV 7TCLV7UV OfLOXpOCL TVfxftcLlVEl ytV£T$CH, KCL^CLTTEp £%£J KCLt £7Tt 7Y\$ 
ydp %uXoV yiVETCLt 7UV 7010V7UV OiVUTTOS. 7<L $E XP~~ pdttXS' KCLl yctp 6 KCLpTTOS CLV7Y\$ yiV£7CLt (pOlViKttSS KCLI 70 
fXCLTtX £V TY[ yEVETEi TTpOTSpS? TCL (pOlVtKlCL 7UV LLEKcLVUV. 10 CtV^O^* ETT EViUV <% TToKv 7U XP^f-CL7l frltXCpEpEl, 0'lOV ETTl 
SyjKo? $£' KCLi ycLp Tct V7T0 70V$ t-cLKcLyfXOVS £<fcL<pYI, KCLl 7£ 7Y\$ (\cLCpVY\S KCLt T» KJTTtf ' TO fXEV y<xp CLv6o$ ECJiV CLV- 
%Ku$ 07T0V TVfxficLtVEl yiVST^CLt fXETpttX vfrcLTUV EKpVTLS EV 7UV <L7rcLVTUV %<Lv6oV , cVfi K<Lp7T0S 7UV fLEV fLEKcLS 7UV 
707X01$ TKtEpolg, <L7fCLV7<L LL£7CL@CLKK£t 7ZpU70V EK TK 7T0U- $E <pOlVtKtOV<;. OfLOiUS S' £^£Z >CCt) ETTl 7YjS fXYjKECLS' KCLt 
$0V; EiS 70 (pOtVlKtOVV XPULLCL, KCLl yiVE7cLt 70 EcfcLCpOS US y<Lp 7CLV7Y,S 70 fLEV CLv6oS E~} KeVKOV ETTlXOp^pVpt^OV, 6 0£ 
(XV (LtLL<L70S CLp7lUS E7t£T<p<LyfL£V0V KCL7CL TOV T07T0V T»TOV, 15 KCLp7T0S ^CLv6oS. 7y\s $E fXY\KUVOS 70 fLEV (Lv6oS (pOlVtKlOVV, 
Kcl6' ov clv KcL^tj T0 V ttouSeS tcov xP u f A - ct,TU}V ~V y Tre-^tV o c^e x.ctp7ro? o fA.lv fJ.EKcLS b &£ Ksvko?, TroLpd. 70 KCLi 7CL$ 
TO ^£ T£?^£UTCt?OV XCtl ToOto fJLEKcLV ItX^P^S yCV£7CLi KOU TTE^EIS 7UV £VV7TCLpX0V7UV £V <LV70tS ^uXc^V KCtT' CLKKoVS 
KV<LVO£L$iS. 07T£p TVfL^CLtVSl KOU £7U 7UV KCLpiTUV. 071 $£ ytVET^CLl XP 0V ^ pCL$tOV $E T»TO £>C TTOKKuV TVVl^EiV KOU 
X0UfLCL7UV VT7£pOV E7TtyiV0fL£VUV , 07CLV KpcL7Y[7cLt 7CL 7tpO- yctp 7UV KCLpTTUV EViOi, KCL^CLTTSp £lpY\7(Ll, 7ToKK(LS &Ct</>0- 
Te^OV, TO XPUftCL 7UV -KCLpTTUV fLE7CL$cLKKsi , KCLl &ICL 7UV 20 pcLS CLfLCL 7Y\ 7T£\p£t KcLfL^CLVtiTlV. StO KCLl 70LS OTfLOLS KCLl 
70fti7UV pcL&OV TVVI&EIV. KCLl ydp 7Y\S pOlCLS 6 KCLpTTOS KCLl 7*S X V ^ ? KoKv focLfpopxS TVfxficLlVSl 7o7s <Lv6eTI KOU 70?$ 
TCt TWV pQ$UV (pvKKcL KCL7' CLpX^ ^ v yiVS7CLt KSVKCL, 70 KCLp7T0?S TVVCLKoKts6s7v. ETt <$£ fLCLKKoV TWTO £<7<V £7t' CLV7UV 
§£ 7fK£VTCL?0V »5<JV| ^W^O/X-EVWV £V CLV70?S 7UV ^UXWV V7T0 7UV dv6uV (pCLVEpoV 70V y<Xp CLV70V (pvKKoV 70 fLEV tSfl 
7Y\S TTV^SUS <XTT0XpcLiVE7CLl , KCLl fXE7CL@CiKKEt TTtxKlV EIS 70 fXEKcLV 70 &E (pOlVtKlKV, EVIUV <$£ 70 fLEV 71 KEVKOV 70 §£ 
T« dKovpyZ ^WjWCt ^Cti T0 V (pOlVtKtVV. TCt <$£ KCLl TTKsUs 25 7TOp<pVpOEl$ES. 0V% Y\Kl<-CL $£ 70VT0 (pCLVEpOV £<-lV E7TI 7Y,$ 
hi CLV70?S SX£l XP ^-* KCA&CLTTEp KOU ETTi 7Y\$ fLY\KUVO$ tptfroS' 7ToKKcL$ yxp £^£i KCLl TKTO TO CtV^O? £V CLV7U 7T01- 
O7T0$ KCLl TYi$ b^CLtCLS CLfLOpyYjS' KCLl y<Xp 0V70S 70 fLEV KlKlcLS TTtXOCL 7<X$ 7Y k $ 7TE^pEU$ fotUpOpCLS , UTTTEp KCLt 7UV 
irpU70V yLVE70U K£VKOS, KCl6<X7TEP KCLl 7Y\$ pOtcLS KCLpTTOS, (3o7pVUV, 07CLV Y\<j\ TTETTCLlVOfLEVOi 7VyXCLVUTlV. $10 KCLl 7TCLV- 
KeVKCLV^EIS $£ 7T<xKlV £t$ Tt (pOlVlKtW [XE7<X$<xKK£l XP&ftCL, 7UV fL<xKlT7cL TVfxficLLVEl 7T£TT£t6cU 7UV (Lv6uv TCt CLKpcL, 
TO <J"£ T£X.£UTCt?OV 7T0KKU TU fXEKcLVl Kp<x6si$ ytVETCU KVCL- 30 Tct (Ts 7TpO$ TCL?$ <XpXcL?$ CLXP*~tpc*-- ytV£7cLl 7ToKKu. 0-^EC^OV 
VOEl&Y\$. <JiO KOU 7CL 7Y,$ fXY]KUVO$ (pvKKcL 7<X fLEV CLVU £%£{ ydp EVIUV UTTTEp £KK<XS7cLl 70 VyOOV 7Tp07£p0V Y\ Kcl(3e?V 7y)v 
<pOiVlKi)iV7CL 7T<Xp<X 70 ytVET^CLl Tct^£?CtV CfJTWV T^V £>C7r£- OlKElCLV TTE^plV. StQ KCLt TCt (XEV CLv6y\ 7U ^OwjttCtTZ StCLfLEVEl, 
'*plV, 7CL C5£ 7T00S 7CL?$ cipXCL?$ fLEKcLVCL, Y\o\ 70V70V 70V 01 <$£ KCLpTTo) 7T£770fL£V0l fLE7CL^)CLKK0VTtV 7CL fLEV y<Xp &ICL 

2. (Yk — 3. TTJfvca] <% ■xoiXiv hc th xvppS fieSnrdy.Em P. II 3. K^t] •//voyrect xu«cvo£i5f?f P, xoCi <ytvenxt xuocvoi-iSeT? X. II 4. V77«c%ovto; 
P. II o%] 7*p G". II -yccp oin XG a . t| 5. t-jsva PX. II 7. ^sXavf? xcti xjxipoTipivY X. II 8. fiE~(%ewi tcHv xpuit&Tuv LG a H". II 9- tujv 
toivtw yivtT&t MX. II 10. wftptS LG"H", vipnipnt E, vytevtfii 31. II tpeivMntx LMXG a H". II 12. Ixxpio-i? P. II lA. tpomxSv LXG" 
H". II to om ELMG"H a . II 15. ht^p,im PX. II 19. w~t?->i EPXH a . II to. om EM. II tpirtpA EPX. II 21. pox? X, pocZs 
MP. II 22. fxh] ph rbi G", om X. II 23. kuroT? EM. II 24. iw^p«fi*f*j L, imxp^etiu PX. II 25. tpomxSv LXH". I! 26. br' 
LPX. II «cut^; M. II 27. o anle tts L, om EMG a H". H iuopft' E, ipopyo- X. II x*\ ^ip xctl ~to; X. II 28. utnreo E3J. II 
pU- X, poa,- EIUP. II 29. cfcemxJv LXG a H". II 31. aLvu] aXXoc G a . II 32. <poivixvvTX X, tpotvrw LH a . II 33. tb om E. 

A. tpoivtxZv LMXH". II «.Aoup^ev LX. II bV\ fc^ X. II 7. ptETX@ol/\ovt-t P. II 8. o-jyt&xivevtii (omisso ^tWflai) X. II 9. pox- EM 
P, pex- X. II 9. pum&ii et 15 et 24. <£oivtx»v LXH a . II 11. tS] eot P, t^ X. II ec-iv x\ito7? EM, owrJv i-\v P. II 12. t£v ph 
fotvix&s tcvv <>£ u(\x-- hftftvs tit EXEt xx\ brt tyis P, tmv pih (3^ E) fi(Xxg vSt <5i tpotvty.tov- y.x\ rfj E3I, tHv te ft(Xx? y.x\ tpetvty.evt; h% 
xx\ h ~~l LG a H". II 14. 7*p] 7*3 xx\ P. II 16. xx\ om X. II 17. h om LXG a H". II 20. t£ v^n] xesi E3IX, ~xpx P. H 
22. ht thvto \ci fixXJ\ev W M. II 24. ti] to; 31P, ict LG". II 26. i»vv» 31. II «xxAkm; iixtpopi- -xpx t$- vi-^tu- P. II 30. 7»- 
vt?o-5«; J°. . t 

P nEPI XPflMATflN. 797 

uutporYjA TY,g rpotpvig Tttx^ eK7renera,t, ot $e Ka,p7roi tpcttd kcu irvppa, ko,i ueKava, hd ty\v o,vty,v cttrictv, KevKct 
btd ro 7rKY\$og ryq vypctrictg e\g 7rd<rctg ctua, ry rrespet ra.g uev orctv eri vtto TY\g Tre-^eug ro vypov ro olxeTov e%,ov 
Kttrd tpvcriv %pocu$ ueTa,$d,KKov<riv. tpa.vepov $e rovro ecri, XP uua> Ka,ra,^Y l pa,v$Yi , fA.eKa.va, tVe rw&vr iov ora,v ctvruv ev 
KO.$d,7rep etpytrctt ixporepov , kou E7r} tuv ftonrrouevoov dv$uv. rvj yeverei ro rrep) rov xp u7a> vypov, Kct$07rep ev ro?g ctK- 
Ta) uev ydp & oipxWi orctv fia,7rTovreg ty,v 7roptpvpa,v ko,- 5 Kotg onxctrt, 7r ctKcttvuevov ko.i xP 0Vi ^,°f A ' ev0V ^ iflC 70 rrKyfio^ 
6iu<rt rdg ctlfxo.rib^a.g , optpvictt ylvovrcu kcu uekouvcti kcu ueXa,v$r,' ttovtuv ya,p ruv rotiruv "o re XP U $ KcU 7a> ^P" 
depoettfe?g' tk <$"' ctvQovs <rvve^Y,$evrog tKctvug dXovpyeg yi- fxctrct yiverctt ueXctvct. tpcttd tfe ko.) Trvppd Kctt %a,v$d ko,i 
vertti evov$\g Kcti Xa,u7rpov. u<tt dvctyKYi Kctt ruv dv- rctg ctXXa,g exovrct XP oa,<; y ' 0<ra ' tpQ&vzi KO.ra.^pa.tvofxevA 
$uv ouotoos 7roXXd ro?g xP u f A,a,<ri 7UV xa,p7ruv $ta,KKa,r- irporepov- yj reKeug ev a,vro?g uerctfictKKeiv e\g ro ueKctv 
retv, Kcti rct uev V7rep(3ctivetv rd tfe ctTroKetTretv ruv Kctrct 10 xpuftct ro vypov. oTg cfctv dvufxa,Kug t«to <rvy.(Byj, Kcti ra, 
tpvtrtv XP UU & 7UV y ^d T0 7UV J u, ^ v dreKr, ruv tfe reKetctv xP u f A,ci7a ' 70i <*>vTa, yiverctt rrotKiKa,. £io ko,i ttovto, roig 
yive<r$a,t rr)v Tre-^tv. ra) uev ovv ctv$Y, ko,) rvs KO,p7rovg tfia) h(pua,<ft Kctt roo yjpuuctri o-vvctKoKovQel*, STret Kcti roov dv- 
TO,vra,g rdg ctlrtctg o-vufia,ivei ro?g xpv uct,0 ~ iV dKKYiKoov cfta,- $pu)7roov ruv eurrvppuv ko,i rct rptxoouctra, yivera,t KevKO- 
(pe^peiv' rd <5e tpvKKa, ruv rrKeiquv t\ev$puv ro reKevrcttov Trvppct, ruv 8e (JieKa,vuv ueKctvct' ko,v Kctra, uepog n rov 
ytverooi % ) a,v$a) S\a) ro TYtg Tpotpqg vTroKenrovo-Yig tpQctvetv 15 <rooy,ctrog e^ctvSYio-^ KtvKYj, Kcti rctg rpixctg to-x°v°~w ctirctv- 
ctvra) Kctra?h\pa,ivo\xeva, rrporepov y\ fjoera.&a,KKetv elg TOKa.ro, ts; KevKa,g Ka.ro, rov tottov tovtov, Ka.Ba.7rep ko,i ra, rroi- 
tpvcrtv xP^f A ' a 'i ^ 7Cei Ka ^ ru " v drroppeovruv KapTruv evtot yt- KtKo, ruv Xuuv. Wrug ct7ra.vT*. r«t 'rptx^f^a.ra, koa rd rrre- 
vovra.i ru xp uua,7i \\& v $° l Sto, ro ko,\ tovtuv TY t g 7re\peug puftcora, ro?g Mpfxo,<rt <rvva,KoKv6e?, kcu rd Kctrd uepog koa 
rrporepov ty]v rpotpYiV v7roKet7retv. ert Se o re criTog ko,i ra, ra, ko,to, cruuct oKov. buotug $e rovrotg oTrKcti Kctt %*!X<w 
tpvofxevo, Troivra,' koa ya,p ra,vro, ro reKevrctlov ytvera,i 20 ko,i pvyx^l *UU Kepa,ra,' ko,i ya,p ra,vTa, ruv fxev f/,eKdvuv 
£a,v$d. ro ydp vypov ev ttvrolg kkIti ueKa,tvouevov t^to, ro yivera,i ueKa,va,, ruv he KevKuv KevKO, fod ro ko.) rovroig 
na,TO,h<,pxtve<r$a,i Tet^eW Troiei ty)v tov XP UUA70 ^ f^era.^to- ct7ra,<ri Sta, t« t^epfxo.Tog ty]v rpotpY,v elg ty,v eKTog rreptox^v 
Kxv. fjt,eKa,tvofievov ydp ko.i tu x^- u P^ Kepa.vvvju.evov ytve- t\ S iYi$e?o-$a,i. ort $e t«to eqtv oiTtov, i x ct ^"' 7rov eK t~°XKuv 
ra.1, Ka,$a,7rep etpY,ra.t, rrouSeg' d<r$evetjepov de tk pteKa,vog crvviSelv. ruv re ya,p 7ra,i£iuv dTrctvruv a.i Ketpa,Ka,) ko,t 
de) ytvofAevts, 7rd,Ktv ko,to, utKpov e\g ro x^ u P 0V f^eTa,(Ba,K- 25 dpx&S f^ev ytvovrcti 7rvppa,i foa. ty,v oKtyorYira, TY,g rpotpyg. 
Ket xp uua "> Ka,i 70 7 eKevra,?ov ytvera,i ^a,v$ov, eTrei ra, ye tpctvepov <$e tovto e<rriv' ko,i ya,p d<r$eve?g ctt rpixeg x&l 
t>i? drriov tpvKKa, Kctt TY,g dvt^pdx^ *>*>{ rivuv ctKKuv dpata,) ko.) (2pa,xe?a.t ro Trpurov d7ra.<riv e7riyivovra,i ro?g 
7rerrofj.eva, yivera,i tpotviKtd. TrKry o<ra, ko,i txtuv ko.to%y\- ira.tSiotg. 7rpo'ii<rY,g tfe TYig YjKiKia,g /xeKa,ivovra,i 7rd.Ktv XP U " 
pa,ivera,i ro.x eu "i ra,vrtt ytvera,t ^ctv$o, oid to tovtuv rrpo Zpuevotg ttvro7g tftd ro 7r)Si$og t^? e7rtppeov7Y[g rpotpYig. 
ry\g Tre^eug rr,v rpo<pY,v v7roKei7retv. ra,g uev tsv ruv tpvruv 30 hfxoiug tfe ko,i Trepi ty,v y,$y,v ko,i to yeveiov , ora,v a,px uv " 
t\ia.tpopog ftdKto-ra, evKoyov <rvu@a,tveiv Std rdg e\pY\ueva,g rctt ro Trpurnv rjSctv ko.i yevetdv, ko.i a.vra,i yivovra,t ko,t 
ctiTictg. dpxdg uev 7rvppa,i ra,xeoog frta, ty,v oKiyoTYira, rvig vypa,- 

6 Ttvera.1 be ko.i Tct rptxoiiua.ra, ko\ rd 7rTepuua.ro, <ria,g ev ctvra,?g Ka,ra,^Yipa,ivouevY,g, TY,g rpotpr,g be rrKeov 

Y.a.1 ra, tfepfA.a.ra, ko,i nrrruv kcu fiouv ko.) Trpoftdruv ko,) £7rl to v v tottov e7ritpepofxevY\g /j,eKa,ivovra,i 7ra,Kiv. ctt £e em 
dv$pu7ruv ko.1 ruv a,KKuv "Cuuv d7ra,vTuv ko,) Kev^d jcctl 35 t« <rooua,rog 7rKe?crov XP 0V0V "rvppcti tfio,uevov<rt Sid rr,v h- 3. %po'a?] oLpct, xcocts EMX. II A. xxi om X. II 5. v*p om X. II 6. op^vivas ELMG a H a , cpcpviot, X. II ^iXttta. x«-\ aepouSii 
X. II 7. «Xoupvo/ L. II 8. fu«r&; ante 7. «^trfi ELMG a H a , om X. II 13. aXA^et? H". II 14. ^KXx] tcoXXx ELMPXG a H'. II 
15. «.7roA£i7r«c-»i? LPX. II 17. imppeovrcov ELMG"H". II 18. t&j xpw^ctrt om X. II 20. u.Tta.vra. M. II ^ivovrxt M. II 25. 7r*>.(/] 
Tzxvrct, H". II 28. (pot:iy.ec(, G"H a , cpoivusict. L. II x«T«^jji*iyer*t x*i tvtuv P. H 30. uTroXs/Trfiv ty,v rpo<pr\v P. II 31. svXo^ov ^uocAdr* L. 

1. Truppct x*i <poctd X. II 3. au-njv EMG a H a , «wr« L. II A. ro Tttptrrov xpSp*. ELMG"H a . II 7. £<*v0* xtu 7tvppoL P. II 9. w 
«.■jroti om X. II 10. ecv codicibns deest. U 11. edili hcLvtws ro"i<; Sepjuatri tx Tpixvp&rx. II 12. cwi7TXKoXonGu L, avvat.xoXovSe? xod t* 
x<*t« plpos X. II 13. luitvpujv EMP. \\ xpufia.Ta, X. II °j(vona.i G a H a . II 15. Xsvkov LH", Xivxug G". II T<t? om X. II X£ux«? ti.Tta.vTti 
X. II 17. t*] xx\ rx P. II rx om P. II 18. «xoXoufis. P. II 19. plvov ELMG a H a . II oTrAa? L. II 20. y.h om EMPX. II 2\. rt 
om X. II 28. xpepgopfrj; EH a , xpo"(°,"m<; PX. II 29. airfc P. U 30. o^ M. II 33. pfr * T P"^« &> ^ r p"pfc ^ E - " 3/i - 
^tpojA.drii LXG a H a . II [A.e\xtvovrx H". II 7r«cvr* H a , itxtrxi L. 798 nEFI XPftMATflN. 

beta,v rr,g rpo(\y/,g, stcs) ko,$' ov av XP 0V0V ixvtyfiucrt, k&i koli rct tcXsTcjo, ruv "Cuuv d<r$eve<rrepct ytvsrctt rd Xev^d 

rctvrctg Ofxoiug- <rvfx(3a,ivet fxeXatvs<f$a,t Ka$a7csp Kat rag ruv fxsXavuV TCporepov yap r\ rv t v avfy\<rtv avruv reXeiu- 

S7c) rr,g v\(2r,g kcu rr,g Ke<paXr,g. (pavspov £' scjiv Kat yap $r,vat $td rr,v cXtycrv\ra rY\g rpo<pr,g eKTcerrofxeva ytverai 

%o~a fxr,Kog e~x,et ruv rptxoofxaruv , oog ro tcoXv ecjt ra, fxsv XevKa, Ka$a7cep Kat ruv KapTcuv "o<rot vevo<rv\Koreg rvyxd- 

Tcpcg tw cruixart fxeXavrepa, rd Se ncpog roig a-Kpotg \av- S vov<rtv' koa ydp 'trot tcoXv fxaXXov &' d<r$lvetav eKTcerrov- 

Gorepa. kcu at fxsv ruv 7cpofiaruv koli Itctcuv koli dv$pu- rat. o<ra Se ytverat XevKcC, tcoXv bta<pspcvra sk roov ctX- 

icuv, $td ro rv\v rpo<pY,v sXax^W <*uto?? S7ct rtvrov; <pe- Xoov, oiov Itctcqi kcu Kvveg. rct £e rctavra /xeraftaXXei 

pe<r$at rig roTcovg, ko,i Karafy,pa.tve<r$at ra.yj.uc,. yivovrat Tcavra. sk tk Kctra) <pv<rtv xputJLa,ro<; etg ro Xsvkov $td rr\v 

$k KoCi rd Tcr spufJLa.ro, ruv fA.sXa.yuv cpvtGuv ra, fxev icpog evrpo<ptav. ro ydp vypcv ev rotg rotvrotg ov ptyjcvi^o^aevov, 

tw <rufxart fxeXavrepa icdvruv, ra be Tcpog ro?g a,Kpoig 10 aXX dvaXt<rKo/xevov <fta rv,v av£v\<riv, ov ytvsrat fxeXav. 

£av$crepa. rov avrov &e rpcTcov rcvrcv Ka,t ra. Tcspt rov ra, rcXelcja ydp ecjt ruv rortruv vypd kcu evrapKa b~ta rqv 

rpdx'4** 0V > Ka>l °^ u g 0<rcl |S/3a%e?o(-v rr,v rpo<pr.y Xafxftavsi. evrpo<ptav. ^toTCsp «^e fjLsra^ciXXsi ra, Xsvkol ruv rptx^- 

Sy]Xov $s' ko,) yap ncpo ry t g TccXtuosoog OLTcavra, ra, rptx^- fJ*a,ruv. (pa,vepov Se tkto eqiv' kcl) ydp rd fxsXa,va, Tcpore- 

u.a,roL fJLsra,(2dX>.st koli ytvsrat Tcvppa, c^ia, ro icaXtv rv { v pcv rrfi 7coXtoo<rsug ytvsra.1 ncvppd, >ioVi rr,g rpo(pYtg kv ctv- 

Tood>Y]v v7coXst7cov<ra,v Ka,ra,^Y,pa,(vs<r6a,i raxsug. ro oe re- 15 roTg v7coXst7ci<rY\g iaa /uaXXov eK7csrrof/.svY\g, ro b% rsXev- 

XevraAOV XevvA, ncporepov y\ fxeXa,v\JY i va.t ro vypcv, rr,g rpo- rcttov XevKct. Kcttrot rtveg vTcoXdLfx^dvovci fxeXava, ytveoScti 

diYjg sv oLvroIg sKTcsrmy.ivr^. fxaXtqoj t\e riro eTct ruv vtco- Tcctvra, 6\d ro <rvyKa,e<r$a,t rv)v rpocpviv ctvruv xnco tk Gepux 

Tvytuv (bctvepov scjtV ncavruv ydp to, rptxoofxctra. ytverat Ka,Ga,7cep koli ro aJtxa, kcl) ruv aXXuv e-Kctcjov, frtoLfJLOLprd- 

XevKd. ruv ydp roxuv ov bvvctfxevuv hfxoiug S7ct<r7ca,<ractt vovreg. svtct yctp Kctt ruv 'Cuuv svSvg sv dpx>1 ytverctt ue- 

rr)v rpodr),v hd rv)v d<rGsvstctv ryv tk Gspfxx, rax^oog Ka.ro,- 20 Xa.vct-, ctov Kvvsg ko-i a-Tysg ko,i (2ceg, kcu oXug ocruv rd 

pYipcttvou-evov ro vypov ytverctt XevKov. Kctt ra. ncep) rovg ^ep fxa.ro, ko,i rd rptxuy^ctrct Kctr dpxdg e%ei rpo(pyv, 

Kpord(povg fxdXtcjct icovruv TcoXtMvrott, koli oXug Tcep) tcu? 7cpo\'x<rY,g Se rY,g Y[XtKta,g r,rrcv. KO.tr ot ye >$k expw, dXXd 

dcGevetg ko.) 7ce7ccvY i Kcra,g roov roicuv. ncctpo Kctt Tcapct tcclv- ncctvruv e£et Kctt ra, rpixoofxa.ro, fxeXotve<r$ctt Kctrd rr\v 

ra, fxdXtcja, e\g t«to to XP^f A,a ' f*>rra.fia,X}<.ei, ora,v rr,v (pv- aKfXY,v,- kcl$' ov dv x? ovm fxdXtcjct ctvruv \<rx^ x&) to 
<rtv 7ca,pa,XXd^Yj rY,v c'tKeta,v. ko,i yctp Xctyug y^yj ysyove25 $spfxov, koli fxaXXov dTcavra, 7coXc6<r$<%t Koor dpxdg. tcoXv 

XevKog, kcl) fxeXctg Se Tcore 7ce(pY,vs Kctt eXctcpog Kctt ctp- yctp d-ica,vruv dnco 7cpoorY,g d<r$svscjspov rt yivsra,t\ro Gsp- 

Krog, hfxotug Ss rvrotg KOt oprv^ ko.i Tcspdt^ koli x e ^--^oov. fxov v\ ko,$' l ov XP OVOV dpx^ctt rd rpixoofxorca, a,vruv Xev- 

ora.v ydp d<r$svr\<ru<rt rv\ ysvsost, 7ca,vra, ra, rotctvra, foa, Ka,tvs<r$a,i. cpavepov 6s tSto ecjt Kctt bict ruv XevKuv. eviet 

rv)v oXtyorr,rct rvig^^cpo^g ncpo upctg eKTcerrcfxevo ytverctt fxev yctp ev$vg 't<rx^ to XP^^ XevKorctrcv , otra, kcu rov- 

XevKa. cvrug kcu rd ruv ncaj.buv ev$vg KO,t rdg Ks<pa,Xdg 30 ruv tcXsIcjycj sx^t Kctr dpxdg rpotpYiV, kol) ixy) 7cpo upctg 

?<rx £l XsvKag kcu ra, fiXs(pa,pa, koi rag ocppvg, utncsp Ka,t ev a.vv'\ Kctrct^pa,tvero.t ro vypov' 7cpo\'cv<rYig be rY\g r,XtKta,g 

ruv olXXuv SKdcju Tcpog ro yr { pa,g (pavepug d7ca,<rt ^'dcr^e- ^olvSo,, rpo<pr,g avrolg eXctrrovog vcjepov e7ctppei<TY,g. rd be 

vetctv Kcti oXtyorr\ra, [rY,$ rpoffig] <rvfxfiatvet ro 7cd$og. $10 ev dpxy f^ v ytverctt £a,v$a,, Kctrd be rr,v dKfxr)v Xsvko- 

2. th&tu. EG a H a . II <rv<j.f3xim ofjioiuii G". II 3. x*i t??] y.ch\ t«? tTt\ Tijg LGH a . II 7«p om LH". II 5. tb arujjji.a.Tog L. II 6. ph 
om LG°H". II 7. tijv om X. II *uts?? om LG"H". II 9- t* [>ost xeci om M. II 11. tbtov t^ottov P. II 12. Xa.jj.0ciyovcri L. H 13. 

TOC] U7TO LG"H a , ■KQO T1J? VvTO E, OII) P. II XeiUIOSiJ? E, TZhtvi<<TVj)S LMG°H a . II 15. kllO/Mi-KOXHTCLl P. ||~ 17. WO^li^i/V P. II 18. tCTll 

om P. II 20. Tt\v ante tov om L. II 21. '•/■'/sra.ij (pu.bzTM XevyJy ^e^ovcV P. II 22. tsXsiov/tou P. II ■nct.pa. H". H 23. 7rctvra to. ^p^otTO, 
HciXicrcx. tU t«- 9 W £T*/3*M« X. II 26. &j L. II 27. »p6| EMPX. II 31. &*i LH°. II 33. t?? tco^ om ELMPXG a H". II r» ™t- 
8o$\ t5to X. 

1. '/iveyTo» PX. II t*] t* <f; X. II 2. ■xcoTtpa, H". II 7*p ^] t» ydp P, f /*p E. II 6. octol] tx L. II <ytyona,i LPXG a H". II 7. 
M, X. II itina, ubto,0cIaKh LG"H a . II 10. «Aa.' et ou om ELMG a H a . H 11. ^Kctp^a, ELMG a H a . II 14. tyotrto LMG a H". il 15. 
d7roX£i7rb<rr? ELM. II 17. o,vtS ELMPG"H a . II 19. y.cu om PX. II 22. »/e om P. II 23. M ELMG"H a , omissis mox l xEXxty£<rSa,i ! 
xa,Tch. II 24. kpyjf,i P. !l clv post *'jto;v ELM,' om P. II x*i om G a . II 25. 7!-oy?tr5«.t EMi, ToyiicrHxi y^ P. H 26. olxo 7rpwr»j? post 
6zpy.oY P. II 30. ■xXEiq-ry xat' m%04 l'x£t PH a , v.o,t a.c%x.<; i%ti TTAkigyv G", xxt' xp%x<; TrXeitrriY 'i%ei L. II 7rpo upxi] 7rpot(p(ixcr£Y PX. II 
31. xxTxfypxhsoSxi EMPX. II 32. ^*v5o'v PX. II rpofyrfi \i xIto7? X. II vcrsooi ante !?i*ttcvo; LG"H", um X. IIEPI XPaMATiiN. 799 

TctTA, xcL&cLTtep xou tuv dpviSuv fxeTcL^cLWovcri tcl XP U " iloLl 7UV '^pcLKUV tcl TtTspufxcLTcL To teXsvtcuov elg to \\ck,v- 

ixcltcl 7td\tv TY,g Tpo<pr\g ev cLVTOtg v7to\et7ti<rt\g. 3y,\o7 $e' 6ov xpufJLo, [xercL^dWei, TY,g Tpo<pY\g ev cLVTorg v7ro\et7tov- 

itdvTcL ydp clvt& yiveTcLt ^clvScl kcl) Ttep) tov Tpctx^Xov, <TY,g. tuv l% Tp^u^cLTuv ovcfev «Te (potviKiw W dXovpyeg 

kcl) o\ug octcl 0-itcLv'itsi Tpo<pY,g TY,g ev cLmotg V7to\ei7tov<TY,g. ovts itpdctvov ovTe clWy^v ovSefxicLV e^ov toiclvty,v yivercLt 
Sy,Xov &'" ucntep ydp kcl\ to Trvppov etg to fxe\cLv fxercL- S xp oct,v i cficL to txclvtcl tcl toiclvta •/^u^cltcl yivecrQcu fxty- 

@dWet kcl\ to fxe\oLv 7td\ty eU to Ttvppov , ovtu kcli to vvfxevuv &VTO?g tuv tov Y,\iov oivyuv, ht Se tuv Tpt%u- 

XevKOv eig to ^clvQov. trvfx^xxivet <fe vato kcli htt tuv <pv- (xcltuv ditdvTuv tuv vypuv evTog TY\g crcLpKog o-vfxficLtvetv 

tuv' svtcL ydp Ik TY t g vqepoig Tttyeug dvcLTpex^ 7tcl\iv e?n TcLg fxeTcL(3o\cLg , kcli fXY,SefxicLV clvtol \a,fx(Bdvetv fxi^tv. 

TY,V TrpOTepcLV. fxd\lCTCL (fs TOVTO KCLt £7r) TY,g pOtcXg (pCLVepoV $y\\0V $' ecjtV KCLl ycip TUV TtTepUfXCLTUV TO fx\v f£ <*>PX%$ 

ecrtv. to fxev ydp t% dpx%S ot xoxxot yivovTou <potvixo?, 10 ovcVev ytveTcu tu xp°^f^ ct ' ri toiovtov, d\\cL xcli tcl TrotxiXci 
xcl\ tcl <pvWcL, &' oXtyoTYjTcL TYtg Tpo<pY,g ex7teTT0fxevY,g' tuv opveuv 7tcLv$' ug et7teiv fxe\cLvcL, oiov o te TcLug kcli y[ 
vcrTepov <fe 7td\tv fxeTcL^aWov<rtv e\g to itouheg xP&ficL, iteptcrepa. xcli y, %eA.jcW* vcrepov $e XcLfxficLvet 7tcL<rcLg tcc? 
iroXXYig Tpo(pY,g eTrtppewY^g xcCt TY\g Tre^peug ix ofioiug <k>- TOtcLVToig TtotxtXtcLg, vfa TY,g Trer^eug clvtuv e^u t» crufLcL- 
vcLfA,evY,g xpa/relv to TeXevTouov cfe 7reTTOfxevY,g y,c\y, TY,g Tpo- Tog yiyvofjt,evY,g, ev TeToTg TtTepufXcLVt xou ToTg xcLXcLtotg' ucre 
<pY,g 7tcLXtv yiveTou to xP u f A,a ' ^otvixiw. xclQoXov Se etTteiv 15 crvfxficLivet, xcL^cLTtep xou e7t) tuv (pvTuv, xcu thtuv e^u T« 

XCLl Ttept TUV CLXXuV TptXUftCLTUV XCLl 7tTepUfJLCLTUV, CL7tcLVTCL CTUfXCLTOg yiyvs<T$oU TY,V TUV XP 00 ^" 7 ^ IttyW' ^ 10 Kct ' 1 T * 
XcLfJlfBcLVei TCtg JX£TCL@0\cLg, oTg fXeV, XCL$CL7tep eipY,TCLt, TY\g \Ol7tCL TUV ZuUV, TCL t' ewtyrXKoU Tefc epTreTCL xcUTcLXoyxv- 

rpocpYig ev cLVTolg vTto^ent^cr^g, otg cfe TivcLvnov 7t\eovciCp- Xtct, ntcLVTo^cLTtcLgXcrx^ XP 00 ^ 7 ^ fJt*op<po£g, TtoWv^g xou t«- 
cryg. $to7tep clWcl xclt oiWovg XP 0V0VI ^ r M n\ixiag xcli Totg TY\g Tttyeug ytvofxevY,g. ty\v fxev Zv Trep) to, ^ow^cctcc 
XejxoTcLTcL xou fxe\cLvTcLTcL yivercu tuv Tptx^^Tuv^ e7tei20 SeuptoLV ^u-aArg - ' clv Ttg ex tuv elpvifJLevuv $vvouto crvvtcfelv. 

2. ttcUiv om P. H 3. rr*vr* — 5. 3^sy ii om P. II 5. 7*0] e>k E31PX, om L. II ^eXscv] Xeuxov LG"H a . II 8 et 12. TraXi/j 
«avT* L. II 9. poAi EMP, fflot? X. II 10. idp om L. II xotivoi ELMPX et corr G", xoxivot H a . II tpomxeoi EMP, <pomxio\ G°, 
QoiYixEioi X. II 13. Tfo^ijV 7rcXA»fr X. II 15. Ttinx L. II tpomxSv LXG"H°. II 16. xot\ ante 7rr. om E. II 19. aXXu? tvs .xpSvvs P. II 
20. ftiX&nt, P. II t£»] xw tuv EMPX. 

1. eU ^3v X, ix^pa.vOh P. II 3. <f>oivixSr LXH a . II 4. vfepuw a,Kknv LG"H a . II 6. Iti] ^i EMG°H a . II 7. tvreV] b t£ H", 
ir tu ELMG". II cvpQxbet ELH". II 8. a-jT&/v M. II 9. tc] t«* L. II 10. Tpi%i/'/*aTi MP. II 12. vc?epov] hepov E, irepa. M. II t*?] 
fl^ tcLs M. II 12. 7ro:>c;Xi*?] JfS^tj xotxiXtois E. II Tfj? iti-^eoii oLtZv v^v\ t» o-u[a,«.to<; 'Ifyi P. II 13. 7rrepv/cifixo-i P. II xaAo.f EM, xau- 
Xo7? X, Xotjjcig P. II 15. xxSx-xtp om G". II xx\ twtwv om X. II 16. t5] tSv t5 ELMG a H a . II tJv %puiy.xTuv om G°. II 17. t» 
ante epic. om uJ*. II 17. t* om EMP. II ^rxvrx i' xxx<rxg EPX. II foxtpopxs X. II 18. t«t&/v G fl . II «y«vo/x£v»i; .P. II 7r£p\] ex tuji vep\ 
EMPX. II 20. post cwitiew p: f Trjs Ttepiq-epx<; TpxyjjXos hxtpSpuiv xpuipxTuv tpxvTXciXY -noiei tiix t»jv t» r)K(v xxtIvx. 7rpoc@xXhicr\<; <yxp 
•ortj; tm Tpxxfau t>j? cIxtjVo; 7r*pa tjjv t£ o^fJiXTog Oicir irpos etXXrjv x*1 «XArjv fiecrty to7<; uh xvxvovg (pxiveTXi, toj? tie %pvci'£uv, Toh tii 
uiXx;, ctXXotj xKKo7or. h ER TOT IIEPI AROT2TQN. X ds cfe (puvds d-roLTcLS TVfx@cLivsi ytyvsT$ca kol) t»? ^o- eolv7cv eY.$Kt(3etv (2icl to -TvevfXOL, v.cL$oL7Tep *cT r)fxe?s TcCts 
05u; r, tuv tuixcltuv *j tou dspos ~rpcs Tct TUfxoL7cL -rpoT- cjyvTcus , OTctu uti TKKr,pcL) kcl) [XYje $iclt7£KKetGou fx-sfrt 

~Tt~TTOVTO.~, B TU TCV dsOOL 0"Xftp.ClTtX : SO~§&l- ) KCL$OL7Tep o'lOVTOU TTieC^ET^OU 6\)VUVTOLl pcLcfiUS. T?T0 ydp SCTl 70 TTQV6V 7Y,V TOU 

Ttves, dKKct tw KtvelT$ou 7tclpcl~tKy,tIus olvtov TvceKKofxe- -rvevfxcLTcs -rKyyry EvpuTTov, 'ctolv o -TVEVfiuv ek -toKKov 

V0V KCLi EKTEiVfXSVOV KCLt KOLTOLKcLfxftcLVOfXEVOV , ETl Ss TVy- 5 &ICL~7Y,[XCL70S (TJVOLyuV OLVTOV £K$Kt$YI TcV d(poL filCLlUS. JSJ* 
KpyOVTcL &IOL TCt? Ttf -TVSVjULOLTOg KCLl TUV X'P^ UV ytyVOfXEVOLS KCV $S T»t' ECTtV' CVtfs yctp 7UV OLKKuV fXOptUV i$EV EK [XI- 

~rKr,y%s. qtccv ydp 7ov ecpe!rr,s depct ttKy^ to 7tvsv/xcl to KpcXs d~T0T70LTeus ovvoltou 7TOtetT$cLi 7r,v -rKxy^v 'tT^pctv. 

l[X7T~t7TTCV CLVTU, AY.p r,$Y, (p(pe70U (2lCL, 7CV SXOfJLEVCV CLV- CVTE ydp 7W TKSKlt &VVOL7QV, ETTIV CV7S 7y\ X gi P' "XCL7Ct.l£OLl 
TOV -TOOuSuV OfXOiUS, U--E -TOLVTYI 7Y,V (pUVY;'.' fildLTEtVEtV 7Y,V T(pOc\pUS bSs d.7TOppi\pCLl TTOppU 70 ~TKY,y(v, sdv fJ.Yj Tti OLV- 
CLVTY.V, E(p' QTCV TVfxftcLlVet ytyVET$OLl KCLl 70V d(pCS 7Y,V Kt- 10 7UV SKOL7SpU EK 7T0KK0V Kol{Byj 7YIS 7TKr,yY,S TY,V dTTOTTCLTlV. 
VVITIV. $tSLX s ? 7cU y&P ^ 71 "' TtKeOVOL Y, filOL 7*5 KlVY,TeUS OLV- sl $E fXY,, TY.Kr.pcL fXfV r, 7TKY,yY\ y'tyVE70U $ld 7Y,V TVVTCVtOLV, 

tov ytyvo[x(vr,s, aV«-cp K.cLi 7A -rvevfxcLTcL 7cl diro 7uv ttq- ek^iclCetQcli os ov &vveLTcu Tzcppu to -TKr,ysv, e-te) OV$' 01 

70L[J,ub Y.OLt d-TO TYfi X U P c -'> d-TO-TVEOVTOL. TUV $£ (pUVUV KOLTOL-TsKTOU ftoLKpoLV &VV0LVTOLI fidKKstV V$ ' Y { T(pEvScVY, ?T£ 
TVIpKcLt fJ.lv ElTl KCLt Ve(pU$et$ CTCU 7Vy X&VTJTtV CLVTOV Tc\oV, dv r, TKKrpCV KOl) fJLYJ dvVYtTOLl KOLfJL-TTeT$OU, fJLYiCfs 

KoiToi-Te-TvtyfJ.evcu' KoLfjL-rpou &e ovtcu -rcppu &tcLTeivovTt, 15 ty,v dvcLyuyvy y, vevpd KaLfjL$dvstv s-r) -roKvv tottov. edv 
kcl) -rdvTOL -rKripovTi tcv tvvsx^ tq-tov. dvoL-rvsofJLEV 8s tcv $e fxeyoLg -rvevfxuv r, kol) llclKclko<; kol) evTQVoq, -rcKvv 

fJLSV depOL 7TCtV'Tej TcV CtUToV, TO $S -TVeVfLOL KCLl 7CL<; (pU- 7CV dspOL iwoL70Ll &SXST$OU, KCLt 70V70V SKT-(fJ.rStV -TCLKlV, 

vdg SK-TSfJL-TOfJLSV dKKotCLg frld. Tct? 7UV V-TOKElfA,EVUV dy- 7OL[XlSVCfXEV0g U' CLV (BvKy17CU cfld 7Y]v [XCLKcLKCTYiTOL y.ol) cftd 

yStUV $lOL(pOpd', $l' UV EKOLTTOV TO -TVSVfXCL -TEpcLtOVTOU TO pcL$tU~ CLVTCV TV~-sKKstV. Y, f$E dpTYiptOL [XCLKpd fXEV OTOLV 
[T*] ITpO' 7QV E%U TOTTQV. 70LVT0L Ss EqtV r\ TE dpTY^ioL KcU 20 *l K&l TTSVYj , ^CtXeTfW? EKTTSfX-TQVTtV sfyu 7Y { V (pUVY t V KOl) 

-TVSVfXUV KOLl TO TTQfXOL. ~tKeIT7Y,V fXEV W c\ S tCL(pCp'XV d~T- fXETOL fiioLS 7T0KKY,g &10L 70 fX^KO? 7Yfi T« ~TVEV[XCL7Q~ (pCp<£$. 

tpyoiXoV7CLt 7Yi~ (pUVYfi OlI 7£ 7QV dspO' 7TKY,ycU Y.CLl 01 TOU (pCLVSpOV $' ETTIV' TTCLVTOL ydp TCt 70VS 7pOLxfa cv $ £%CVJ* 

TTOfXCLTC' TXWtTlVfAof. (pOLVSpCV $' ETTtV KcLl yoLp TUV fXOLKpVS (pSsyyCVTOLl fiiOLlU', CtCV 01 ;£V;V£? XCtt yepcLVCi KOU 

(pSoyyuv oli &tcLcpcpcu ttoXtoli ytyvovTou c^icl tclvty,v ty,v ctl- dKsKTpvcvs'. fxaKKcv $e tbto KcLTOLcpa.vsg e~~tv e~r) tuv olv- 

TIOLV, KCLl T«? CLVTIi? OpUfXSV fXlfXX/XEVOVS Kctt tTT-TUV (pUvds 25 TUV ' 7TCLVTSS yOLp ^CtXsXW? TtKy^CVTI 7QVS (26fx(3vKCLS XCLl 
KOLl (BcL7p6LX uv y -*<' 1 dY,hcVUV KCLl yepcLVUV KCLl 7UV AKKUV fXS70L TVV7CV10LS ~TCKKy\s Otd TO fXY,KOS 7Y,S dlTOqcLTeUS- STl 
"QuUV TXZ&W d~TOLVTUV, 7U OLVTU ^CW / U.£VOU? ~TV£V[XCLTl KCLl $e TC^ TTVeVfXcL &10L TY,V ~reVOX^pf<XV C7CLV eVTOS $Kl(3ofX£VOV 
dpTYpioL, -TOLpOL 70 TOV dlpcL dtCLCpCpUS EK~TEfX~TEtV CLVTaS EK SiS TCV E^U TOTTOV EK~TSTY\, -TCLpOLXP^f^CC $lcL%elTeLt KCLt TKE- 
TOU CJOfXCLTOS. -TOKKcL h\ KOLl TUV CpVEUV , QTOLV aKOVTUTl, c\cLVVVTOU, K0L$CL7TSp KOU TOL f)EVfX0L7cL (pEpOfXEVOL friCL 7UV SV- 
[XlfXVV70U TCt? 7UV dKKuV (puvds &ICL 7Y,V elpY,fJLEVYiV CLiTlOLV. 30 piTTUV , U~S fXYJ o\lVCLT$CLt TY,V (pUVY.V TVfXfXEVEiV fXY^S &IOL- 

6 oe TTvevfxuv ctolv y, /xtKpcs kcl) ttvkvqs Y.cLt tkKy^qs ', VTe Tetveiv e~rl -roKvv tottov. ctfxcL $e y.ou dvcrcLfxievTov dvcLyKY\ 

heXZT$CLl TOV Ct/|3Ct hvVCLTCLt TTOKvV EtS CLVTOV »T£ EY.7TEtX7TElV 7T0LVTUV TUV 701V7UV EIVCU 70 TTVEVfXCL KOLl fXY, pcLC^tUS VTTYr 

'jtcLKiv e\\u, idE ty,v TrKviyy.v iTX^pccv «<Je evpucrov -toieitOou pETEtv. otuv <Jg ecrt fxeya, 7o $icl~-yijxcl ty,s dp7Y,ptcLS, tuv 

7y)v 70V -TVEVfXCLTOS. $ld ydp 70 EIVCL'. TKKy^QS KCLl 7TVKV0S $E 7010V7UV etu fXeV 7TSpOLiiT$CLl TVfx(BoLlVEl 70 7TVEVfXCL pcL- 
KCLl TVvfolEfXEVOS CV 0VVCL7Xt KoL[x(BoLV£lV 7Y,V $ICLC70Ky,V ETTl 35 friUS, EVTOS OS (pSpcfXSVOV cflCLX^T$OU (Jict 7Y,V EVpVX^ptCLV, 
TOXUV 707T0V, OVOE TTolKiV Ik 7TcKK0V c\lcLc;YI[XCLTOS TwdyUV KOU 7Y,V (pUVY,V ytV£T$OU KEVYV KOLl [XY\ TVVETTUTCLV, £TJ OS 

Codex 31". 

b. 8. ih% 7*p 31". II 9. aii-ey iKxrifj) -roir.aa.-; Ik 31". II 10. ava^atny 31". \\ l4 iiirarxi Xxfj.-rtcSxt 31". II 28. tottoi om M"' II . 
33. /*£7*] jurnt 31". EK TOT IIEPI AKOT^TftN. 801 

{xy\ $vvcLC$cLt SioupeTc$cLi tw Ttvevfxotrtt 7*g tgmtov; $icl to pu$ev cfxoictv eivou, Tvpi $e -ftjtpxvor. TcupeTg <5e /xaXicrct ctl 
cwj cvvspsi<$sc$cu Tr,v dpTY.pictv clvtuv. ocuv &' sctiv dvu- <puvou yiyvcvTxi Ttctpct ty,v dxpifistctv ty,v tuv. <p$cyyuv. 

fXcLXug XOU fXYJ 7tCtV70$SV tjQLl 7Y,V $lO.CJCt<riV bfXoictV, TVTCVS d<$VVX7CV yoip fXY\ 7sXsug 7CV7UV §iY,p$pUfXSVUV Ttt? (pUVCL$ 

dvctyxouov d~tctcuv fxe7sxsiv 7uv $v<rp/epstuv. xctt yctp tlvcti ccupeTg, xct$ctTsp xct\ 7ct$ 7uv bctv.TvXtuv ccpp-cyToctg, 
dvu/xctXug ctvTcTg dvdyxYi to Ttvevfxct VTtYipeTeTv xctt $Xi- 5 cTctv u>; <$tctTV7ru$uctv dxptftug. StcTrep ire tcL Ttctto^ict $v- 
@ec$cu xou xct$' ETepov 7o~tgv $tctxel<r$ctt -rctXiv. f3pctxstctg vctV7cu hoiXsysc$ou cct<pug, oure oi fxs$vcv7eg, ovts oi yt- 
de 7r,g dp7r,pictg *CY,g Tct%"J fxtv dvdyxYi 70 Trvevu-x ex7te'fx- pcvTeg, *$' ocot.<pvcei TpxvXoi Tvyxdvvciv ovTeg, \s$' oXug 
Ttsiv xcti 7Y,v ~TXv\y/tV \0~Xpp0Tepctv ytvs<r$ou ty,v t« dspog, otuv etrtv cti yXuTTctt xou Tct c7o/xct7ct b^vcxtvrjct. ucirep 
TTctvTctg Se t«? to*-htoik bfcvTepov tpuveTv $td to t«,%os ty\<; yxp xoti Tct ^ctXxetct xou 7ct xepct7ct <rvvY,^v7ct -rcteT tcu? 
t« -Tvevfxojrog (popctg. i fxovcv <Te cvfxftctivei toV tuv dy- 10 d7tb tuv bpyctvuv <p$oyycvg coKpecrepcvg, irug xou e~ti TY,g 
yeiuv b K tct<popdg, dXXd xou 7ct 7tct$Y\ 7tctv7ct 7ctg (f)uvctg frictXexTv ttoXXy,v d<rct(petctv dnepy<i\eTcu Tct ex7ti~tTcvTct tuv 
dXXoivv. %Tctv fxev ydp uctv vypctcictg 7tXY,pY\ 7toXXY,g ts TtvevfxctTuv ex t» cyofxct7og, orctv fXY, bicLTv~tu$uctv cfxotug. 
Tsvevfxuv xou y\ dp7Y,ptct, $ict<r7Tct7ou 70 TTvevfXct xcti ov <$v- ov fxcvcv be sclvtuv Ttvct 7TctpsfX(pcttVti<rtv d<rd(pstctv , dXX(L 
vctTcti Tcepctvtcbcu elg tov ePu 7ottov cvveyjiog btd to 7tpc<r- xctt ti^; ^iY : p$putxsr6g 7uv (p$oyyuv efX7roc^i"C>io-tv, dvofxoictg 
Y.07t7eiv xcti ytvsrScti Ttcc/pv xcti vypbv xctt Svo~xivy,tgv, xct- 15 ctvTuv ytyvofxevr,g Tr,g 7tsp\ tyv dxovy xtvY,<reug. oto xctt 
$ct7tep xctt 7tep\ tk? xonoL.ppcv<; tac\ 1*5 y.t$a.g. edv $1 £*;- fxctXXov evcc attovovTeg cvviefxtv y\ ttoXXuv cKfxct taut* 
pbv y\ 70 TtvevfXct TtctvteXug, <rxXY,poTepct v\ (puvr, ytyveTcti XsyovTuv, xct$x7tep xcti e~t\ tuv yopBuv' k.<l\ ttgXv y.ttov, 
Kcti ^ieTTtctTfxsvr,' cvve^ei yctp v\ voTig, oTctv y XeTtTY, Tcr oto.1' 7tpocctvXY, 7tg dfxct xcti xt$ctpiXY„ <Ji* to v cvyxeic$cu 
depct, xcti TtoteT 7ivd TY]g (puvr,g d7tXo7Y,7ct. 7<2v \xtv w cty- 7ctg tpuvctg v7to tuv hepuv. &% y\xi~-cl h\ t»to sVi tuv 
yeiuv ctl <$tct(popou xou 7uv 7Tct$uv 7uv Ttepi ctV7ct ytyvofxe- 20 cv/x<puviuv (pctvspov icrtv' dfX(po7sp\sg yctp d7toxpv7t7SC$ctt 
vuv ToictvTctg excicrcti Tdg (puvctg d7toTeXvctv. cti t$e (puvctt ng r.ysg cvfxfictivsi vti' dXXY,Xuv. dcct-pslg fxsv w (puvcti 
boxvci fxsv etvou xct$' «5 ctv exctcrou ytyvuvtcti TOTtvg, dxto- yiyvovTcu b^tct Tdg tlpvifxtvctg cthictg, XctfXTtpcu b% yivovTcu 
fxev Ss Ttctcuv ctv7uv, 67ctv Y,fx"tv TtpocTtecua itpcg 7ry d- xct$x7tep eiti 7uv xpufxct7uv' xcti ydp exet tcc fxctXtc7ct 
xoy\v. 6 ydp uc$etg V7rb 7r,g 'irXr,yY,g dr,p fxeypi fxev 7ivog o\jvctfxevct Tctg o-^etg xtvelv, tclvtcl elvcu cvfxfoctivet tgov 

-pepSTCti CVVS'/Y,g, eTtetTCt XCLTCL fXiXpcV dti 6 S lCtXlVe?TCtt /XCtX- 25 "XJpUfXctTUV XctfXTtpGTCtTcL. TOf CtVTCV TpoTtov tuv (puvuv 
XOV, XCLl 7GV7C0 ytyVUCXOfXeV 7tCtV7Ctg T»? ->pC(pGVg XCtl TOt»? TctUTCt? V7TcXY\7T7eOV eTvctl X~tfX7tp07CL7Ctg, ocou fxctXtcrcL $v- 

Ttoppu ytyvofxsvHg xcu tk? syyvg. HyiXov fr' ecrtv' G7ctv yctp vctv7ctt 7tpoc7ti-tT6cctt xivetv 7y,v dxoY,v. ToictvTcti §1 etciv ctl 
rtg Xctfiuv xspctfxov r, ctvXov y\ cctXTtiyyct, 7tpoc$sig 7e he- cct<pe?g xcu Ttvxvctt xcti xct$cLpcLi xcl\ -roppu Svvctfxevau c>ta.- 

pU Ttpbg 7Y,V dxOY t V, &ICL T67UV XclXyi , TtdLccLl &OXGVTIV Ctl 7sivetV XOU yctp ev 7Gtg CtXXotg CtiC$Y,70ig CL7tCLCl TCt Icxju- 

tpuvctt 7tctv7eXug eTvctt 7tXr,ctGV 7Y,g dxoY,g ^tct to /xy, cxe- 30 po7epct xau TtvxvoTepct xcl\ xct$ctpuTepct coupecrtpctg ttois? Tct? 
<$ctvvvr$ctt tcv dspct (pepofxevov, dXXd §icLTY,peic$cu ty,v (pu- cLtr$Y,ceig. &y,Xov cV' to ydp TeXevTciiov cti cpuvcti TTcXccLt 
vy,v bfxotctv vtto t» TTeptexfiv^og bpycLW. xcL$cL7tep w xcu e~rt yiyvov7cu xucpcti, t« dtpcg Y\<$r, ^ct^softev». Sr\Xov fr' ecrt 
~ZY,g ypcL(pY,g, 07<xv 7tg 7o7g xfiufXATi to fxev ofxotov ttoiy,ty, xd~r\ 7uv ctvXoXv. Tct ydp £%3vTct tuv hev^epuv Tct? yXooT- 
tw TToppu to d'e tu 7tXy,tiov, 70 fxev Yifxtv dvctxexupY,xevcti Tctg -rXctyictg fxctXctxu7epctv fxtv d~rocM$uTi 7r,v (puvry, i% 
froxtt 7Y,g ypot(pr,g to oe -rpoexetv, dfX(poTe'puv ctvTuv cvtuv 35 bfxoiug &e Xctfx-rpctV to ydp -rvevfxct (pepcfxevov tv$eug elg 
e.Ttt TY,g ctvTY,g i7ti<pcLveictg, cvtu xctt eTtt tuv *^c<puv xou evpvx^pictv ifXTti-tTei, xcti ixtTi (pspsTctt cvvtovcv iSe cvv- 
rr,g (puvr,g, oTctv %\ fxev rfiri StctXeXv fxsvv\ 7tpoc7ti7t7-\ Ttpbg s~-Y,xc'g, dxxd StsTxscictTfxsvov. ev Se TctTg cxXYipoTepcug 
ty\v dxoY.v y\ c\e Tig cvvsxyS, dfX(poTspuv clvtuv d(ptxvov- yXuTTcug y\ cpuvri yivsTctt cxXr,poTtpcL xcti XctfXTtpoTepct, CLV 
fxevuv Ttpcg tcv clvtgv TOTtov, y\ fxsv dcpecTYixtvcti Ttoppu §c- TtiscY, 7ig ctuTct? fxcXxXov 7cTg x £ ite~~ l > ^** T ° (pepec$ctt to 
xeT 7y\<; dx~Y,g y\ b' eivctt cvveyyvg, btct to ty,v [xsvtoi Ttop- 40 TtvtVfxct i3ictic7spov. ctt fxtv *v XctfXTtpcti 7uv (puvuv yiyvov- 

4 

20. «.» om M". II *uT*] tcc «twT* M°. II 21. eWt* M". II 22. Zxx?cu] iv i/.xarri M ". J.l 32. «» ora M". II 35. Treci&eir M°. II 
37. «] *y*p *, M a . II 40. ju.£vtci] fAv T>i? 

2. t^v antc Tc?r om M". V, 9. xolXxio. M". II 12. in tS <?'ipttTcs om M". II 13. tik om M". II 25. rh om M". II 21. y.vn»\ 
Twnui M". II M] Jou' M". II 37. <™«yxpoT ia-ii- -{Ku<r<sa.t- M". 

B 2 802 EK TOY IIEPI AKOT^TQN. 

7tu $ict TetV elpY\fx(vcts clItias' Trctpo xcl) Sbxvo-tv » x st P 0V $ tv\v KctTctTTctvo-tv. 7roKv ^e ;cct) v) 07ctyi<tis v\ tuv KspctTUV 
eivctt tuv Kfjkuv cti KctKxfxevctt (pcttcti. Trpos yctp tol ttcl$v\ o-vfx(3cLKKeTctt kcu Trpcs evcpuvictv. fxcX?\Kov fxkv ydp kol- 
xctt Tctg 7rpeQ-(SvT£p&<; y\Kik(ols fXctKKov dpfxoTTtso-iv cti Tpct- tc7tty\$evtcl Trctpct7rKwiov tov y,x° v s X 6<Ti T£ ? Ktpdfxu ^ict 

XVTSpcU KCtl fXlKpOV V7rOO-VyA£XVlJ.(vctt KCLi fXYj KlCtV SXpO-CU TY,V 0-X.KY,pOTYjTCL KCtl TY t V Q~vyKtLV<TlV' ECtV $( TIS CLVTCL KCt- 

to KctfXTrpcv eKtpctves. ctfxcL $e Kctt 8tct ty,v crvvTovtctv ovx 5 Tctossqepov c7tty\<ty}, d7rctKuTspov /xev d<piv,Q-i $td ty]v fjLct- 

bfxoius elo-iv ev7rei$ets. to yctp (3tct (pepofxevcv $VQ-TctfxiEVTOV. KctKOTYjTct tov- y)x° v , ov o\>vcltcu $e ysyuvsiv bfxoius. fito 

ktc yctp eTriTEtvctt pctfoov, us (3*KsTcti Tts, »T£ ctvtevctt. enrt Kctt tcls y\Kik{cls EKKsycvTcLt' tcl fxsv ydp tuv yspovTuv 

oe tuv clvKuv yiyvovTctt ctl (puvct) Kcttt7rpcti, kcl) tuv clKKwv ecrt fyipct kcli TreTrupufxsvct kcli ^ctOvct, Tct $e tuv veuv 

opyctvoov, oTctv to EKTrlirTov 7rvevfJLct 7rvKvov y) Kctt vvvtovov. ct7rctKct TrctvTeKoos Kctt 7toKKy,v ex°vTct ev olvtlhs vypctQ-ictVi 

tivctyKYi yctp Kctt t» e%u$ev depcs toiclvtcls y(yv£o-$cu tols 10 $et $e eTvctt, xoL$oL7rep eipY,Tcu, to xspcts %Y,pcv xol) ttvxvov 

7rKY\ycLS, KcLt fxctKicrcL tcls (puvcts %tu $icL7refJL7reo-$cLi crvve- bfXctKus kcli sv$v7ropcv Kctt Ksiov. \stu ydp ctv fxctKicrct 

CJUTCLS TTpoS TY,V dxOY,V, UQ-7T£p KCtl TCtS CQ~fJLCLS XCLl TO (pUS 0~V tt(2ct iV 01 .KCtl TK? Y\X>sS 7TVXV6S KCLt KeKS XCl) CfJLCtKvS 
KCtt TOLS $EpfX0TY)TOLS. KCtl ydp TrcLVTCt TCLVTCt CtpcLlOTEpct (p(p£<r$CU tV CtVTUV, KCLl T» E^uSeV CLEpOS TOLS 7rKY,ycLS y't~ 
(pCLtVOfJLEVCt TTpoS TYy CtlO-$Y\CTlV CtO-YifJLOTEpct yiyVETCLl, KCtScL- yVEoScU TOICLVTCLS, eTei KCLl tuv x°P^ v £t '°"' j; *' KEiCTCtTCtt 

irep Kctt oi x v ^ 01 >tpct$(vTes tu vSclti kcli hepots %'jXo??. 15 (3(Ktic?cu kcli toTs 7rc2<rtv ottctKuTcLTcti, kcli ty]v KctTepyct- 

TO yctp eoLVTV 7TCtpeX0V CU0-QY]<riV do-CtCpE?': en-ct^u 7Z0LEI TOLS cicLV £%W0-< 7TUVTo6sv bf/.oi^v, jtatl ToLS 0-VfJ.(BoKctS cio S qK)SS 

b\>vctfJLeis. cltto #e tuv ctKKuv opyctvuv oi tuv KEpctTuv tcls tuv VEvpuv mtu yctp o-vfj.(3ct(v£t kcli tclvtols 7roie?o-$cu 

%X 0i KVKVOl KOLl Q-VVEXdS TTpCS TOV CLEpcL TTp CTTT J7TT0 V T£? TcLS T« Ct(p0S 7rK.Y\ycLS CfJLOlOTCLTCtS. &£l <$\ KCLi TUV CtvKuV 
TTCrtSQ-l TOLS (pUVOLS CtfJ.CtVpctS' $10 &et TQ KSpcLS TY,V (pVQ~lV etVCti TCtS yKUTTOLS 7TVKVCLS KCLl KsictS KCLl OfJLCtKctS, 07TUS 

ex^ v TW tLvtylQ-eus bfJ.ctK.YtV koli Keictv koli fj,Y\ Tct^/wc; 20 ctv koli to 7rvevfj.ct §ict7ropevv\Tctt $t clvtuv Kelov Kctt ojjlcl- 
eK$e$pcLttY,KvTctv. dvctyKY, yctp fJLctKctKUTepct kcli x aLVV07s P a ' ^- ov >ia ' 1 [W bieQ-TrctvfjLevov. $10 kcli tcl (3s(3pEyfj,(vct tuv 

yiyV£Q-$Ctl TCt TOlCLVTCt TUV KEpctTUV, UQ-TS TOVS Y\X°V? &ICL- I^SVyUV Kctl Tct TTETTUKOTCt TO CrictKoV EVCpUVOTEpCt yiyVETCtt, 

o-7Tclq-$cu Kcu fJ.Y\ ctjvsx^ eKTriTTTEiv §t clvtuv fjLYjSe yeyu- Tct. &e fypoL KoLKOcpuvct. b ycXp cLY,p S~id vypi KCti Keits 

VetV OfJLoiuS O^tCt TY^V fJLCtKcLKOTYlTCt KCLI TY,V cLpctlOTYlTOL TUV (pSpETCU fJ.CLKcLK6S KCti OfJLCtKoS. $Y,K0V &(' KCtl ycLp CLVTO 
TTOpUV. fJLY]$e TTCtKlV eiVCtl o\)TOLV^y] Ty]v (pVQ-lV, fJLY^e TY,V25T0 TTVeVLtCL, OTOLV eX\\ VOT&Ct, .TTOKv YjTTOV 7Tp0Q-K07TT£l TTpOS 
GVfJLCpVQ-LV eX itV ^VKVYiV Kctl CrKKY,pCtV KCtl 6\)Q-(pCp0V' KOL$' TOL l^evyYj KOLl btCLQ-TTCLTCU' TO 6% fy\pov fJLcLKKoV CLVTlKcLfJL- 

o ti yclp clv 7rpoo-KoypYi (pepofJLevos b y\x°S, olvtZ KctfJL^cLvei ^jclvstcli kcu ty\v 7rK.Y\yY,v TroietTou o-KKYipoTepctv fricl ty}v 

Ty]v KCLTCLTTCtVCrtV KCtl \SKETi TTEOCtvisTCtt TTpoS TCV S^U T07TCV, (3lOLV. Ctl fJLEV W (ftOLCpOpcLl TUf Y,X<AV yiyVQVTcLl frtCL TCtS 

ucre Kucpis koli dvufJ.ctKxs SKTriTTTsiv t\ss y\x^ sk tuv sIpYjfj.EVcts cuTtcts. o-KKv\pcti y eIti tuv (puvuv %<r_cti (3icl{us 

TOtVTUV KSpcLTUV. OTl &£ Yj (pOpCL yiyVcTcLl KOLTCL TY,V £V$V- 30 TTpOS TY,V CLK0Y\V 7T pCQ-TriTTTKQ- i' $10 KCLl tLCtKlCJCt TTCtpEX^t 

Txcpictv, fyctvspcv scrtv Itti tuv icruv kcli oKus ext tuv fcvKuv tcv tovov. TCtctvTctt &' eio-tv cti o\>o-xivY,TOTepcti kcli fxeTct 
tuv tteyctKuv, otclv clvtcl Pclo-olvC^uq-iv. "ctclv ydp Kp\s<ru- 7rKet<rY,s (pepottevcLi (3icts' to yctp v7re?K0V tclx(us » ftvvct- 
civ sk ris hepx ctKpv, KctTct to hepov b y)x°? (pepeTctt <rv- Tctt ty]v 7rK.Y,yY,v v7rofj.(vsiv, ctKK' clttctty^o, TrpoTspov. 8y\Kcv 
vexVS-> £ * v / t *1 Tl £ XV o-vvTpifjLfJLct to £vKov' ei $e fj,v\, &(' tol yctp VTrspcyKct tuv (3eKuv (3icliotcltyiv <p(psTcti ty,v 
ftexpi thtk 7rpoeK$uv clvtv KctTcfirctveTou cfictQ-7Tcto-$eis. 7re- 35 (popctv, koli tol pevfJLctTct (pepottevcL cftct tuv evpirruv ' xcti 

piKCtfJL7TTet Si KOLl T\SS oXjSS, XCLl bT SvvcLTCS $l' CLVTUV ev$V- yolp TCLVTCt yiyveTctl Q-(pofrpCTCtTct 7Tep\ OLVTCLS TOLS CjeVO- 

nropetv. xcltcl^Kov Se tvto ecrt xctt Itt) tuv %ctX>t£ta;v, ^w/j/a? & Svvctttevct Tct^ew? vTrsixeiv, clKKcl vto 7ToKKy\s 
otclv pivuo-t tcls cL7rY,pTY\fj,(vcts croKifrcts tuv cLvbptctvTuv v) u$\sfj,evct (3iols. bfJ.otus oe tmto o-vfj.(3cLivet xcLt 7rep\ TCLS 
Tct TTTepvytct, tu o-vfj.fjLvetV $10 poTK^ov xcu ttoKvv y,x° v (poovcts xcu Ttss ^ocpxs. (pctvepov $' ecriv 7roivTes yoip ol 
cL(picto-i xcLi ^ocpov. ctv £( tis ctvTct TcuvicL <5i oK^jfo"^, 40 (3ictict yiyvovTctt o-xKvjpot, xct$ct7rep xctt tuv xi(3ut(uv xct) 
7Tctveo-$cti crvfJLfictivei toV y\x°v' %WS ydp t»t» 7rpoeK$uv tuv crpocpeuv, OTCtV CLVCtyuVTCU fitcuus, XCLl T» %ct^.>t» xct) 

TpofJLOS, OTCLV TTpCQ-XO^Yl TTpoS TO fJLCtKctXCV, CLVVtS TTOtehcU TK (TlfapV. XOLl yctp CL7TQ TUV CLXfXCVUV yiyV£TCLl <TxKY\pOS 

A. fartwpttftiftkct} M". II 5. iy.<pxvk M a . II 6. 0L7T2iSe7? M". II 35. ■z-pocnr^y M". II 42. apsxc^ M". 
i. TToXXfi M a . II 12. x»X oy.ocKig om M a - H 31. ttoiw M a . II 38. libri xccca. II 42. n om M a . EK TOT IIEPI AKOT^T&N. 803 

>cct} /xaKaxog, oTctv sKavvuTi xaTS^vyfxsvov xat TxKvipov Ttpog /xaKaxov TtpoTTttTtTcvTsg &% b/xoiug d7t07tY\$uTi [XETa 
Yt&i tov Tt&ypcv. ht <fe d~!to Tr t g pivvig, oTctv ptvuTi xat (Biag. Tpax^veT$.at Se Tv/xfiatvet T<*$ <puvdg, otccv r) 7tKr\yr t 
Xfit,pxTTuo~i tcc Tthr\pta xai tk? itpiovag, sTtst xat tuv fipov- /xr\ /xta ytvviTOU tk dspog TtavTog, ctAAct 7roXXct%5j >tctTei 
tuv at (Slcuotatou ytyvovTcu TxKr.poTortai xcu tuv vcYaTuv /xtKpa frisT7taT[xsvY\. *a$' ccvto ydp sxacrov tuv tk aspog 
Tct xxKtfxsva paySata ty)v fiiav. y) /xsv yap to,%vty[S t« 5 fxoptuv itpoT7thrtov Ttpog ty)v dxcr t v, ug ctv a%o 7tKr\yr)g 
-Tvsv/xonog 7roiEi Tr t v <puvr)v ofceiav , 7i $s (3ta TxKr t pav. sTspag ov, S~isT7taTfxevY\v Ttoist ty)v outSyitiv, ucje ty)v [xev 

SlOTtSp i fXOVOV TVfx(3atV£i T»? CtUT«? OTE fXEV O^VTSpOLV OTE ha,Ksi7tEtV TY,V <pUVY\V , TY t V 8s 7tpOT7tt7tT£lV (BiatOTEpOV , XCti 

$s (BapvTtpav , dKKa xcu TxKYipoTspav xcu [xaKaxuTspav. ytyvsT$at ty,v d<pv\v TY t g dxoY\g dvofxoiav, uTTtsp xa\ otciv 

xcttTot Ttvsg v7-oKa.fj,(Ba,ViJTi $id ty,v TxKvipoTYiTa tuv dpTY\- Tt tuv Tpa-xsuv Y,fj,7v 7rpoT7rt7TTYi Ttpog tov xpuna,. /xaKtcra 

ptuv Tct? cpuvdg ytyv£T$cu TxKypag, StajxapTavovTsg' T\sto 10 <$e tkto TVfx<pavsg scrtv E7t\ TY,g pivv\g' Std yap to ty\v tS 

fxsv ydp (3pax v ti TVfJ,(2a,KKsTcu TtavTsKug, dKK' v) t« dspog 7tKY\yYiV d/xa y(yvsT$at xarta /xixpa xcu 7toKKa, 

TtvsvfxaTog ytyvofxsvYi TtKr\yr) (Btaiug V7to t» -rvsvfxovog. Tpax&g ol \po<poi 7tpoT7t{7tTXTiv aTt avTuv Ttpog TY t v dxov\v, 

ooT-rsp ydp xcu Tct tu[xo,tou tuv /xtv Ecjtv vypd xcCi [xa,- kou [xolKKov, OTO.V 7-pcg TKKy,pov Ti -Tctpa,Tpt(ouvTcu, xct$ct- 

Kctxd tuv $£ TxKYipa, xctt tvvtovo,, tov ctvTov TpoTfov xctt 7tsp xctt £7tt TY^g d<pY\g' Tct ycto TxKY.pa, XO.I T^ct^ect (Btctto- 

"KVEVfXUV. (\l07-sp TUV fXEV fXO.Ka.X0V EX-Tt-TTSl TO -TVEVfXO,, 15 Te^OV 7T0ie?Tct« TY,V CUT$Y\TIV. $%K0V $S T«TG ECJl XCU ETti 

tuv <5e TxKypov xcti fit&iov, eVe* frtoTi ys izv dpTYipta.v tuv p£Vfxa.Tuv rou yetp sKctra ytvsTctt -roKv -rdvTuv tuv 
ctvTYiv fxtxpctv Ttvct Tvfx(3a,tv£t 7rct^£%etr5ct« Svvctfxtv, pct^tov vypuv 6 ipocpog dc^YiKoTspog <5ict ty)v Tvvipcsnx.v 7Y t v tuv 
TvvtfrsTv. i^sfxtct ycip scjtv dpTY\p(ct TxKYipa, Totg ctvKotg [xoptuv. Ks7tTctt e^' eIti tuv cpuvuv, oto,v oKtyov v\ to 
ofxotug' dKK' i$sv y)ttov $1' cvjt% xa,t cfta, txtuv (pspo/xsvti -rvsvfxa, to exttIt-tov. §to xctt tuv ■ra.tfrtuv ytyvovTcti 
t» TtVEVfxartog 01 fxsv fxctKctxug ctvK^Ttv ot $e TxKypug. 20 KE7tTa,t, xcu tuv yvvcttxuv xctt tuv evvkxuv, ofxotug $e 
$y)Kov 8s t»t' scjt xctt E7t ctvTY t g T>J? OAT§Y t Tsug' xo,t ydp xa.i tuv S'ia,KsKvfxevuv Std votov r, Ttovov y, dTpocptoiv' & 

CtV ETttTEtVYl Ttg TO 7tVEVfX0, fitO,iOT£pOV, EV$SUg v) (pUVr) tivVOLjVTCU ydp 7toK.V TO TtVEVfXO. frld TY t V dT$£VElOt,V EXTtSfX- 

ytyvETOLL TxKripoTspa, <fid ty.v fitctv, xdv yj fxctKctxuTspct. Ttstv. ^y)Kov <$' ect) xcti £7t\ tuv xj-P^&v' d-ro ydp tuv 
tov ctvTOV <Ve TpoTtov xctt ETtt TY t g TctK7ttyyog' $to xa,i Ketttuv xou to, <puvta, ytyvsTa,t KETtTa xcti -tevo, xcti Tpi- 
TtdvTsg, oTctv xufxaXuTtv, dvta,Ttv tv tyi Ta,K7ttyyi ty)v t» 25 %w<J>; , Sta, to xoa tS dspog ty)v 7tKYiyY t v ytyvET$a,t xo-to, 
7tvEVfxa,Tog TWTovta,v, 07tug ctv TtotuTt tov Yi%fiv ug fxct- cjevov. otctg yctp ctv Tctg dpxa.g sx 0071 7 %'> xtvr,T£ug ctt t« 
XctKWTctToi'. <pctvspov $' ecjl xcu Eitt tuv opyctvuv. xctt dspog TtKYiya.i, Toia,vTa,g xoll Ta,g <puva.g Tv/x@a,iv£t ytyve- 
ydp a,'t xctTE-rpct/x/xsvcti p^epcW, xa,$a7tsp stpY[Tctt, Tctg <pu- T$a,t TtpoTTttTtT^Ta.g Ttpog ty,v dxov,v, oTov dpa-iag y\ itvxva,g, 
vdg Ttc&TL TxKYipoTepctg, xctt Tct KctTUTtTYifxsvct tuv Kspor r\ fxctKctKag y\ TxKY t pa,g, y\ Ks7tTdg v\ 7tctx^a,g. det yotp 
tuv. xctv Tig a,7tTY\Ta,t tuv x°P^uv Ta2g x £ P' ri ^tctiug xcti 30 ETspog dr\p tov sTspov xivuv UTctvTug -toiei Tr)v <puvr\v a,7tct- 
/xr) [xa.Ka.xug, dva,yxr\ xa.) ty { v dvTa.-roSoTtv otvTag vtu to,v o[xota,v, xa.Qa.7tsp e^ei xa,i tTti Tr\g o£yTY\Tog xa,t Tr\g 
TtotKtv 7tciE?T$a.i (Bta.toTE / pa,v. ctl 8e r\TTov xctT£c--pctfxfxeva,L (3a,pvTY\Tog' xoti yap to, to,x^\ Tct TY\g -rKY\yY\g to. eTepa, Tolg 
xctt Tct ufxoTspa tuv ksooltuv Tct? <puvdg 7toiEi fxaKotKU- ETspotg .Tvva.KoKxQvvTO, $ta,<pvKa,TTEi Ta.g <puva,g TcCtg dpxa^ig 
Tspa,g, ko.1 Tct fxctxpcTspa, tuv opyotvuv. a,t yap t» dspog cfxoiug. at Ss 7tKY\yat ytvovTat fxev t« cte^oc; u7ro tc<3v 
7tKY,yat Kat (BpaSvTepat Kat /xaKaKUTspat ytyvovTai <fta3S x°P$Z>v 7toKKat koa KEX^ptTfxsvat, Std <5e fxiKpcTY\Ta t« 
Tct [xy)xy\ tuv Tcituv, otl f^' eV; tuv ^tapvTspuv TxKvipoTa- [xsTofcv xpw* 7 W dxoY\g i <%va/xsvY\g TvvatT$avsT$ai Tct? 
Tcti <5ict ty)v xaTaTaTiv tuv x°P^ v ' &r t Kov <¥ scjtv' xcu Sia,Kst\psig, fxta xoti Tvvsxr)g r\fxtv r, <puvr) <patvsTai, xct^ct- 
*yctp ct'JT« tk opyavi TxKr.pcTspag TVfxfiatvsi ytyvsT$ai Tct? 7re|9 >tct) eVj tuv XP^H- 0,7 ^' K& 1 7&P "tvrtuv Tct c^ec7>j>coTct 
tpuvdg, otav fxr) jtctTct [xetov Tig aTtTYxtat tuv x°P^ v i $oke? TtoKKaKtg r\fxiv Tvta7tTsiv dKKr t Kotg, oTav <pspuvTai 
Std to fxaKKcv avTuv Tct Ttpog amu tu "Cvyu ko,\ tu 40 Tct^ect)?. to <^e ctvTo v TVfxftatvEi tovto koa Ttspt Tag tv/x- 
X'pSoTovu KaTaTSTaT$ai. TVfxfiatvst <fs Kat Tct vap$Y\xiva <puvtag. Sia ydp to 7tspiTvyxaTaKafx$avET$ai wtg ETspxg 
tuv cpydvuv Tct? <puvdg sx eiv d-TtaKuTspag' 01 yap Y t x"L y\x^? ^tto twv hipuv, xa\ ytyvsT$at Tag xaTaitavTetg av- 

3. xa.pcia-uc-1 M". H 30. ti; om M". II 35. 0-%urt-iU M a . II 39- * M". 

8. xxi om M a . II 11. y.xtoc] xa\ fda M". II 25. x*t«cV*w M a . II 31. opoiuf M a . il 37. ft*^«5 M". So4 EK TOT nEPI AKOTSTfiN. 

ruv ctfxct, Xttvdctvwiv Y,fxcXs ctl fxsTctfcv yiyvofxsvctt (puvcti. tivos 6 *?#©$ (pspeTcti JWi^, exfrrct hct~KctTcti, xct$"o 
xXsovotxis fxev ydp sv 7cct<rctis rxTg <rvfx(puv(ctis v7co tm ti ctv y, fxv\ trvvsx^ « VKoxsifxsvov, cocjs fxr, y,(xv y(yvt- 
oPvTspuv (p$oyyuv et/ t« dspos ytyvovTctt 7cXr,yctt $ict to <r$cti 7cXr,yY,v dXXct $tto-Kct<rfxsvY,v, xctt <pct(ve<r$ctt tov vx ov 
rdx°$ ~%$ xivy,osus' tov os teXevto?ov tuv y<xuv ctttct <rct$pov. <rxs$ov yctp 7cctpct7c?.Y,<ricti Tvyx<^vY<nv Zvctt Tct?S 
ovuficttvet Ttpoo-nl-KTetv r,fxtv Tcpos ty,v dxoY\v xctt tov ciiro 5 Tpctx^xts' tcXyv exeIvoi fxev eI~iv ciii dXXv,Xuv jtetTct fxi- 
ty\S fipctbvTepcts yiyvofxevov. ucjs ty,s oxcy.s « $vvctfxevY\S xpd fxepr $ie~Kct~fxsvctt, tuv os o"ct$puv ctl 7cXs?~ctt Tcti 
cu<r$dvs~$ctt , xct$ct7cep s(pY,Tctt, Tct<; fxeTxfcv (puvcts, ctfxct fxev dpx&S *X 6 ' Ti ~vvsxe?S, eKSiT sU 7cXs(u fxspY, ty,v $10,1- 
Soxvfxsv dfxcpoTepuv tuv <p$oyyuv ctKvetv <rvvsx^' tco- pertv Xcttxftcivv~iv. bctvetctt $' s\<rt tuv <puvuv ocrctis scroo- 
XM& 1 &' e 'V< tuv <puvuv TdVctvnov, oTctv y, to tcvsv/xo, 7coXv $sv to Tcvsvfxct sv$eus o-vvex(2ctXXofxev /xsrct toov <p$oyyuv, 
xcti d$poov SKiftTtTov' $10 Kctt toov dvtyuv sl<r\ TtctyyTspctt lo^iXcti $' sl<r) TivctvTiOV o<rcti yiyvovTcti X U P^ T ^ ? T * "~ vev ~ 
xctt tuv tsXeiuv ctvXuv, Kctt fXcXXXov otciv 7cXY,puo-q tis fXctTOS sx$oXy,s. d7coppY,yvv<r$ctt os o-vfx(Bctivsi Tcts (poovcv;, 

AUT»S Ttt TCVEVfXCtTOS. (pCtVepOV $' ECJIV' XCtl ydp CtV ~:tSO"$ OTCtV /XY,KiTl SvVUVTCtt TCV dspct fXSTCt 7TXY\yY\S SKTCefXTCetV, 

Tt$ T* l^vjyvj, fxoiXXov ofcvTepct r, (poovr] yiyveTctt Kcti dXX' 6 7cept tov Tcvevfxovct totcos ctvTuv vttq ty,4 btctcjct- 

XSTCTOTSpct. KCtV KCtTCt<r7CCt<rYI Tt? TCt? (TVptyyctSy KCtV $S <rSU>? SKXvS^. UO-KSp ydp KCtl TCt (TKSVYi KCtt TtS OOfXOVi 

i7ciXct(Bvi, TcctfXTcXeioov o oyr.os ytyveTctt ty,s (poovYiS ^tct to 15 SKXvsrBctt o~vfx(5ct(vst to tsXsvtcuov <rvvTovoos, ytoos Kcti to? 
xXrfios tk TCvsvfxctTos , Kct6ct7tep xcc) ctvro robv 7rccxvTspcov Tcepi tov Tcve-jfxcvx tokov. rtZfpcv ydp t^oo (pe^peo-Qctt T0 
Xopc^uv. TCctxsfctL tfs yiyvovTctt Kcti tcov TpctytXj-vToov Kctt 7cvevfxct $tct to /xyi y(ve<r$cti (Bicttov ctvTK ty]v TcXYiyry- 

TUV (BpctyXMVTUV, KCti fXeTA 1«5 ifXSTVS, &d TY,V TpctX^- <XfXCt hs KCti $td TO TSTpctXVvQctl TY,V dpTY,p(ctV CtVTUV 
TTTCt TY,S dpTY,p(ctS KCti $ld TO [XY\ VKS^CtySlV dXX' CtVTV ITXypWS , & SvVCtTCtl TO TCVSVfXct s£u (pepeoSctt (TJVtX^S-i 

xporK07CTn<rctv dvetXe7<r6ctt tv,v (puv),v y.cti Xctfxftctvetv oyKOv, 20 ct/\Act ^teT7cct<rfxevov, us d^sppuyvtcts y(yvs<r$ctt Tct? (puvds 
xcti fXctXtcrct hct ty,v vypoTY,Tct t5 <rufxctTos. Xtyvpctt $' cvjtuv. Kctt Ttvss otovTctt btct ty]v t« Tcvevfxovos yXt^xpo- 

«Vz TUV (pUVUV 0,1 XeKTCt) KCti 7CVKVXI, KCtQctKep KCtl SKl TY\TCt TO TCVFJfXCt OV SvVCtoSctl TCSpctlYoScti 7CSp\ TOV S%U 

tuv TSTTtyuv Kcti tuv dxptfruv Kcti ctt tuv oy^ovuv, Kctt tokov , StctfxctpTOLVovTss ' (pQiyyovTctt fxev ydp dXX' « Sv- 

oXus orctts Xs7CTctts xo-ctts fXYjSels dXXoTptos y,x°S Tcctpct- vctvTctt yeyuvstv Btct to fxvi y(ve<rSctt fxs^d o-WTovtcts ty,v 
xoXmGsZ oXus yctp ix ecjtv vt' ev oyxu (puvr,s to Xtyv- 25 t« dspos 7cXviyY,v, dXXct fxovov (puvx<rtv, us ctv atc' ctvTK tv 

pov, «t' sv tovois dvtsfxsvots Kctt fictpe<riv, mt' ev Tctls tuv (pctpvyyos to Tcvevfxo, fttcttpfxevov. tuv h' trxvo(poovuv »t« 

<p$oyyuv d<pa,?s, oXXct fxcXxXov o^JTYfct Kctt XeKT0TY,Tt Tcspt Tct? (pXe^cts «te 7cep\ tos dpTY,p(cts scj\ to Kct&os, dXXct 

xctt dxpt^sict. fito xcti tuv opyctvuv Tct Xskta xcti <rvv- ncspt ty,v x(vY[<riv ty,s yXuTTY,s. %ctX£7rw? ydp o,vty,v fxsra> 

rovct xct\ fxvi l%oi'Tct xepcts Tcts (puvcts ex^ XiyvpuTspcts' (psp>s<riv, otov sTspov $sy, (pQoyyov sItcsTv. $10 xcti tcoXvv 

ydp A7C0 TUV vhctTUV YiX^-) X&\ 'oXuS OTCtV et7T0 TIVGS 30 XP'- V0V T0 ^ 70 P/ Wct XeyWiV, « twctfXSVOl TO £%r,S £i7C£?V, 

ytyvofxevos TCopctxoX^br,, rvvex^ ~W dxp'i\Zeictv ty]v tuv dXXct o-jvex^ T fc Kivr,~£us xcti vt Tcvevfxovos ojvtuv stc\ Try 
<p$oyyuv. o-ct$pct\ <}' sl<ri xctt 7cctpeppvr x Kv1ctt tuv (puvuv ctvTr,v op/XY,v (pepofxev>i $10, to tcXy\$os Kcti ty]v ^ictv tk Tcvsvfxo,- 
%<rcti fxsxpi tivos (pspofxsvctt o-vvsx^?<; ^ioto-KuvTctt. (pctvs- tcs. uo-7csp yctp Kctt to crufxct oXov tuv Tpsx^Tuv (Bicttus x -- 

/JWTCtTO»' OS TOVT £~IV £Kl T« KEpct/XK' TCcXs yctp eX XsTCOV SCJIV SX TY,S OpfXY\S £tS 0,?\Xy,V XiVYjO-lV [X£T CtCJY,0' Cti, TOV 
"~XY,yY,S pCty£tS TCOiS? TOV YiXW <TCt$pCV, BtCtO-KUfXSVY,S TY,S 35 CtVTOV TpOTCOV XCtt XCtTCt fXSpOS. $10 xctt TCoXXctxts to fxsy 
KlVY[OSUS HCtTet TY,V 7cXY\yY,V, <lcj£ fXY,XSTl y(yV£0-$Ctt TVS SK- S%Y\S £17CS?V i t\wctVTCtl, TO Ss fX£Tct T»T0 X/y«<Ti pctO^iUS, 
TCiTCTOVTCtS *!%»? 0-VV£X,£?S. OfXOlUS $S TbTO 0-Vfx(3o.lVSl XCtt OTCtV CtXXrjV TOlY,~UVTCtt TY,S KiVY,OSUS dpX^V. $Y,X0V $' ECJiV 
STCt TUV IppuyoTUV KEpctTUV KCti EKl TUV X°P^ V T ^ 1V "~Ctpct- XCtt yctp TO?S OpyiCofXEVOlS T6T0 O-VfxfictlVEl TCoXXctXlS frio) TO 

vwsvpto-fXEvuv. ek\ 7co(vtuv ydp tuv ToiVTuv fxsxpi fLtv fitcttov ctvTuv y(yvE<r$a,t ty,v t« TCvsvfxctTos (pop&v. 

4. to M". Il 21. Tct/A-Xtiuii Labeat M" necne uon liquet. Il 32. Tnpeppvxvittt M". I! 38. rut -xp* om M". H 39- 1&p] 
[*b M". 

11. "XpO-prnWC&OU M". II 21. XYtV^LATOi M°. *TXIOrNQMONIRA. K_7Tl Ctl SldvOtat eitOVTat To7g <rUfXa<rt, KOU WC eiCTiV O.VTAL TOt Y,$Y\ fXOVOV (pV<riOyvUfXOvZvTeg dfXapTaVOVTiV, TtpUTOV fXSV 

Ka$ ' eavTag a7ta$eTg «Vct< tuv t» <rdfxaTcg Ktviveuv. tkto oti evtci o\>x °' 1 etuTol ovTeg Tet eit) TUV TtpooruTtuv Y\$Y\ T* 
£s &Y t \ov Ttdvv yivsTai ev Te Tatg fxs$atg xeu ev Taig dp- avTa exovrtv, oiov o ts dvopeiog ko.) o ctveu^*;? Tct etvT* 
pucriatg' 7tokv ydp e^akkaTTov<rat (paivcvTat at Stavotai ex,ovo~t, Tctg Stavotag 7tokv Kexoopto-fievot, SevTepov 8e oti 

U7T0 TUV TOV TUfXaTOg 7ta$Y\fXaTUV. KCti TOVVCtVTlOV Sy\ TOig 5 KCtTCt XP 0V ** Wet? Tct Y\$Y\ K TCt CtUTCt CtAX,' ETHjSWV £^«0"J» * 

TY,g ^pvx^ 'x&bvtH-ct.cri to <ruixa crvfxxao-x^ (paveplv ytve- Svcraviotg te yap %o-iv evioTe <rvve^/\ ty,v v\fxepav v\Seug focv- 
tcu itepi Te thV spuTag Ka) t*? (poficvg Te xcu TcXg kvxag yayCtv y.cu to v,$og ka(Bslv to tov ev$vfxov, koi TavvavTiov 
kcu TcXg rjiovag. sti Se ev Tcig <pvo~ei yivc/x/votg fxakkov ev$vfxov kv7tY\$nvat, ucre to r,$og to S7t) T* TtpcvuTtcv fxxr 
ctv Ttg trvviSot oti ovTug !%£{ Ttpog akkr,ka <rufxa Te kou TafiaksTv. eTt itpog TXTotg Ttspt okiyuv etv Ttg Toig sTtKpttt- 
"^VX^ o~vfA<pvug ucrs tuv Ttksicuv dkk.Y,kotg ahia yivs- 10 vcfxevotg TeKfxaipoiTo. ot &' Ik tuv $Y\piuv (pvcrioyvufXovvvTSi 
<r$at 7ta$Y,fxaTuv. iSev ydp ituitoTe Xjjov yeyevY,Tat toivtov cvk op$ug ty)v SKkoyv,v tuv <TY\fxsiuv ttcisvvtcu. ov ydp &i 
o to fxev etcfog eV%£i' h/pov ^ucv, tyiv $e Stdvotciv a.KKov, eKctcrov tuv "Quuv ty)v tt\da,v &it£eX$svra, ecrtv ehtetv oti, 05 
etA.^.' ct« t? ctuT» to' Te crufxct kcu ty,v ipvxw, &cre dvcty- ctv ofxotog tovtoo to crufxa, y, y.cu Tyv ^pvx^v ofxotcg etj&u 
kcuov e7teo~$cu tu TotuSe o-uixa,Tt TOtdvfte 6 s tavoia,v. eTi Se itpuTOV fxev yap ug ttTtkug elitetv ovTug o/xotov S^ptu ctv- 
KcCt tuv a.Kkuv X^oouv 0/ 7rg|sl eKao-Tov eTttcTTY\fXoveg e.K TY\g 15 $puntov xSetg a,v evpot, dkka, TtpoceotKoTa fxev ti. sti ntpog 
ISeag hvvavTat $eupetv, \itittKoi ts lititcvg Kai KWY,yeTat THTotg Tct £<2ot okiya fxev Tct tfoa ex^t o-y,fxeta, Ttokkd Si 
Kvvag. et cfe TctOTct dkvj$Y, e'tr, (dei cfe TavTa dkr,$Yi ectv), Tct KCtva' uo~Te e-retcfav ofxotog Ttg *j ^tt»; >cctTet to fStov 
etY\ av (pvo-toyvufXoveTv. 0/ fxev ovv 7tpoyeyevY\fxevot (pvcrtc- dkka xctTot to koivov, Tt fxakkcv cuto? Ksovti v\ ekd<pu 
yvufxoveg ^ctTct TpsTg Tpoitovg sTtex^W^ (pvcrioyvufxoveTv, ofxotoTepog; stKog yap Tct fxev "iha tuv crY,fxsiuv f^ov tt 
SKacog Ka$' sva. 01 fxev yap eK tuv yevuv tuv Xjuuv (pv-20 crY,fxatvetv , Tct 6e KOtva koivcv. Tct fxev ovv Kotva tuv otj- 
■rtoyvufxovovct, Tt$(fxevct Ka$' eKacov yevog efcfog Tt "C,uov fxetuv iSsv av cfiaTa(pYi$eiYi tu (pvo-toyvufxcvvvTi. sl $s rtg 
Kat btavotav. ot fr' S7t\ Tt-otg crufxa ti, srta tov ofxotov tu Tct Uta SKacov tuv $Y\piuv sKke^etev, \sk av sx°i etTro^svcu 
crufxaTt trufxa l^ovTot x.ct) ty,v %Pvxw ofxoiav v7tskafx(Ba- ov sct TavTa o-v,fxeia. eiKog yap t» ttfiov, 'icftov Se ovfrevog 
vov. akkot be Ttveg tovto fxev s7toiovv, ovk sj^ aTtavTuv Ss iSev tuv l^uuv tuv (pvo-toyvufxovvfxevuv ev ye ty\ cftavota 
tuv Tuuv eSoKifxaXov, dkk' e^ etvT« T6 tuv dv$pu7tuv ye- 25 g^/oi ctv Ttg kafistv' ovtb ydp dvBpetov fxovov ksuv ectv, 
vovg, Siekofxevot KaTa Tct 1$vy\, %cra t\ie(pepe Tag Cipetg koi dkkd Kat akka 7tokka, tne Setkov kayucg, dkka Kat 
Tet y\$y\, oTov Atyv-TTioi koi QpaKeg Kai ~2,Kv$ai, ofxoiug akka /xvpia. et ovv [xy,tb Tot Koivd o-Y,fxeta eKke^avTi o"ov- 
t»;v eKkoyr,v tuv o-Yjfxsiuv s7toiivTo. ot M Ttveg eK tuv y,$uv (p(g ti yiveTat f>.Y{te Tct itfta, ovk av siy\ Ka$' SKacrov tuv 
tuv STtKpaivofxevuv, oia Sia$e<rsi syrsTai skolccv v\$og, tu Xjuuv <rKe-itTe<r$at, dkk' sfc dv$puTtuv ty\v SKkoyY t v TtoiYtTsov 
opyiXpfxsvu, tw (pcfiovfxevu, tu dcppoSio-taXj-vTi, Kai tuv 30 tuv to aino 7td$og Ttavxwtuv, otov, av fiev dvopeiov sTti- 
cckkuv Syi 7ta$Y,fxaTuv eKacu. sci Ss KctTct TtavTag TisTovg <rK07tY\ Ttg t* o-/\fxsia, Tct avSpsia tuv X^uuv slg ev kctr- 
Tvg TpoTtcvg (pv<rtoyvufxcvs?v, jcott Ht KaT akkovg, Kai ty,v fiovTa SsT e^sTacrai, TtoTa 7ta$Y,fxaTa TovTotg fxev a.7ta<TC9 
SKkoyr,v tuv <TY\fxeiuv avofxoiug 7tots?T$ai. ot fxsv ovv xetTet vTtdpx^-, twv os akkuv X^uuv ovSsv) o-v[xfisfiY\Ksv. el ydp 

Codices I a K"L a . Tit. fvo-ioy/yfiixi I», 

1. a.i\ xa\ I"K a . II 2. /J.-6' I a . II 9. oti] ui I", om K a . II 10. 0-vy.cpvv I"K a . II i\. hxSneti I"K a . H 22. fer/ re rSJi Teiirwr <t. 
I a K a . II 23. <ru>ixot.Tt] T9 I a K a . II txevri I"K a . II 25. fivog I". \\ 28. e* rm km<p*.ivofA.{vuY rbZi 1"K". II 29. Uolcqj L". 

1. ^uo-ic^vo/^iVTf? K a . II «.^<tpr*v«uo-i] *y K" et, addito e.pxpToimM post ph,. I". II 2. *,% «%i t* L". II 3. '« orn L a K". H 9. 
T15 om L a K°L a . H 12. 0? kiopow L". II 15. y.(v ti om /". II 17. opoicg ti? ^J oyoiX tfil L". II 19. 0/j.oioTsc.or L". II i~h */oip T* 
L'. H 21. <p-jQ-io°iwpZm K". II 23. tavto. t* ar.puct, L a . II 24. te K a L". II 28. t* om L"K a . II t«J xxtx t* K"L". 806 * ¥ % I O T N & M O N I K A. 

htw T<s ixXefcetsv, oti Ta-md icrt Tct TY t fxeTa dvtyeias tcTs jxovovtxevoov , dxpifiecrepov cppd^at, Tct Te <TY,fxsTa XsyovTO,, 
Tcpoxpt$eTTt X^coots, fxv) juovoj» dvtyeia,? xotvov VTtdpx™ ^d- °** T ' <M 1 ' «t*9* *«« «rl t/ dva-cpepercu, oTa fxy) iv toTs 
$Y<xa tcov iv ty\ foavoia,, dXXd xdt ocXXo «' outw £' etv 7tpoeipY\fxsvois $s$yXooTai. a,t fxev ovv xp oi & 1 TY,/xaivovTtv 
ditopwete TtcTspcv dvtysias y) 6a,Tepv t* TY,fxsTd i<rtv. dXXa 0,1 fxev o^eTat $epfxov xa\ vcpatfxov, a\ Se Xsvxspv$pot ev- 
freT ix TtXeicrcov Te ixXeyeT$ou "Qdcov, xdi fXY\Sev itd$os xotvov 5 cpvtav, oTctv eVt Xeiov xpunos TVfxfiy tovtq to yjpcofxa* 
eyfiVTuv iv ty) btavaia, ocXXo ti, ov a,v to) TY\fxeTa TxoTty. Tct 8e Tpixco{J,a,Ta, Tet fxev [xa.Xa.xa. SetXov, to, Se TxXv\pa 
oVct fxev ovv tcov TYifxetuiv fxovtfxd icrt, fxovtfxov a,v ti xat dvbpsTov. tovto $e to TY,fxeTov eiX'/\7tTai e£ dTtavTcov tcov 
TYifxa-tvoi' ota 8e iittytvofxevd Te xau dTtoXeiitovTa, Ttoos Xcocov. beiXcTairov fxev ydp icrtv eXa,<pos Xaycoos 7tp6fia-Ta, 
a,v to Tv\fxetov aXY,$es etv\ t» ev ty\ havoict jxy, fxsvovTos\ et xcu ty,v Tptx<*> fxaXaxcoTa-TY,v e%er dv§petoTO,Tov 8e Xecov, 
fxev ydp fxovtfxov entiytvofxevcv ts xau d7toXet7tov TYjfxeTcv io vs a-yptos, xat Tptxa, TxXY,poTaTY,v cpipet. ecrt $e xat ev 
tis vTtcXd^ot, ev^xotTo fxev a-v o-vto dXv\$es etvat, » [xy,v tqTs opvtTt to etvTo thto IfreTv xa$oXov Te ydp "oTot fxev 
irteixes av el*j, fxr) de) tco itpayfxa,Tt TtapeTxcfxevcv. oto, TxXvipov to 7TTepov exovTtv, dvBpetot, otoi $e /xaXaxov, 
^g 'Ka^Yifxa.TO, iyytvofxeva, tjj ^vxy [*>Yi$ev ti ivbtaXXa-T- fretXot, xat xo,to, fxepY\ ecrt TavTo tovto l$e?v ev Te to?? 
Tet Ta TYifxeTa, Tct ev tco Toofxa-Tt, o?s XPV 701,1 ° cpvTtoyvco- cpTvfy xat iv to?5 dXexTpvoTtv. ofxotcog £e xat iiri tcov 
fxcoVy ovx a,v etvi ta toio-vto, yvcoptTfxa,TO, tyj Texvy, olov 15 yevcov tcov dv$poo7roov TavTo tovto TVfxittTtTet' ot fxev yap 
t* itepi ta? £o£ i a.s xa) Ta\ e7rt<ryfxa<; laTpov y\ xt$a,pt<rY,v vtvo to.?s apxTctg cIhmvt£S dvbpetoi xi etTt xa) TxXvipoTpt- 
ix ev^xsxai yvoopiXjm' o ydp fxaSoov o Tt fxa,Qr,fxa, i$ev ^/g?, ot <5e Ttpos fxeTY,fx[Bpiav SetXci Te xa) /xaXaxov Tpi- 
e?y\XXa£e tuv TY,fxeicov ots XP* 701 ' 1 ° cpvTtoyvcofxcov. X u i ua ' <p£p*Tiv. y\ Se SaTVTYis v\ itep) ty,v xotXia,v XOr- 

2 Ae? 5Vj vv opiTat 7tep) itoTa, o,tta icrtv y) cpvTtoyvoo- Xtdv TY,fxa,tvet. t»to 3e dvacpepeTat ets to yevos tcov opvi- 

fxovia-, eTtei^vi & Ttep) Tta,vTa,, xa,) ix Tivcov exacra, TYjfxeTa, 20 Qcov ' Hfrtov yap opvtQos toov 7tep) to Tcofxa, yi $o,tvty,s t\ 
Xa,fX@dveTO,t, eitetT i<pe£y,s xa$' ev exacrcv itep) tcov int- itept ty]v xctXiav , tuv 8e itep) Stavoiav y\ Xa,Xtd. y\ 8e 
(pa-vecrepcov ^YjXcoTat. v\ /xlv w (pvTtoyvcofxovia i<ri, xaQa,- Tap^ v) fxev TxXv,pd, xa) evexTtx^ cpvTet dvaiT$Y,Tov ty\- 
itep xcCt Tvvofxa, avTY,s Xeyet, Ttept t& cpvTtxa 7ta$v\- fxaivet, v) Se Xeia, xa) evcpvea, xat dfiefiatov, idv fxvi eV 
fxaTO, tcov iv ty\ frtavoiq, xat tcov iTttxTYjcov oto, Ttapa- Itx^P^ Tcofxa.Tos.xat to, dxpcoTY,pta iyxpaTv) I%ovto5 t«to 
ytvofxeva, fxe$i<rY,Tt tcov TY,fxeicov tcov tpvTtoyvcofxovovfxevcov. 25 TV/xfiy. a.1 <Je xtvy\Tets cu fxev voo&pa) fxaXaxY,v btdvotav, 
OTtota, 8e TavTd icrtv, vcrepov §Y\Xco$nTeTat. i\ cov §e ye- at 8e c^etat ev$epfxov. i-rt) $e ty,s (poovns y) fxev fiapeta, 
vuv Tet TYifxeta Xa,/x(Sa,vera,t, vvv ipco, xa,t ecrtv a.7ta,vT0,' xai i7tneivofxevY\ dvcfpe?ov, v) &e c^eTa, xa) dvetfxevY, BetXov. 
ex xe yap tcov xivY,Tecov (pvTtoyvcofxovovTt, xa-t ix tuv t«. 8e 0-^vj^u.ccta xa) Tot 7ta$y[xaTa, Tec i7tt<patvo[xeva, eV} 
TX^dxcov, xa) ix tcov xp u f xa ' 7<A)V i Ka ' 1 * K ™v v)$cov tcov tuv TtpoTcoTtcov xa^d Ttt? ofxotoTYiTas XafxftdveTat tco Ttd- 
iit) t« TtpoTcoTtcv ifxcpatvofxevcov, xa,t ix tuv Tptx^fxa.Tcov,30 $et. "oto-v yap Tta^x^ ti, yiveTO-t ofov et tc&tcv e%gi oT*y 
xa,) ix ty\s XetoTY\Tos, xa) ix ty,s <pcovv\s, xat ix ty,s Tap- Tts cpyi^Tat, opyiXov tq TY\fxe"Tov t» a-vvk ysvcvs. to Se 
xos, xdi ix tcov fxepcov, xat ix t« Tvitov oXot» tou too- a,ppev t» $y,Xsqs fxeTXjav xa,t tTxvpoTepov, xat Tet dxpcoTv\- 
fxa-TQS. xa$cXov fxev \tv toio-vto, icrtv a XeyovTtv ol cpv- pta, tqv Tcofxartos tTXvpoTspa, xa) XntapcoTepa. xa) evexTt- 
noyvoofxoves Ttept oXcov tcov yevcov iv ots i<r) to, TYjfxeTa. xcoTspa, xa) (BeXTioo xa^d TtccTas Tds dperds. 'tTXPpoTepa, 
et fxev w aTa<pY,s y\ fxv\ evTY\fxos y,v y) TotavTY, StefccScs, 35 ^e tcov eVl toTs fxepsTt TY,fxeicov e<rt to, iv toTs r,$eTt tqTs 
d7tixp v i' r£V w T * stpYifxeva,. vvvt <$"' itcos fieXTtov icrt xa$ iv toTs e7tt<patvofxevois Xafxfiavo/xeva, xat ta xa^d Tct? 
«cot^ov 7tep) TtdvTcov, oto, i7ttcpa,VYi Ttapd tcov fpvTtoyvu- xtvr,Tets xat Tct cr^r^aTct. o^.w<; Si to evt fxev irurevetv 

2. fiiroi tf *vSp£(«* L a . II 3. h om I"K a . II t»] t» Stw? ??-jv L". II 4. nnropyio-ea; L". II xXXa, d\ ir. L°. II 7. fJth SVJ rt ph L". U 
8. imyvSfjLeix Y.oCl ct7ro7tvo^£V* te x*1 «tx. I"K". II 12. y.r\ fi\i 1"K°. II l6.lot.Tpos r\ xi8xptg-r\s I a K"L a . II 19. 3"£ I". II 26. <rt\Xu6r;c-£TAt 
L". II 29. <rx.rifia.Tui — 30. ix tcSi ora I". II 30. xpufixTuji I a K a et corr L". II 31. xx\ primum om I". II ix tcrtiam om I"K a 
L". H 32. Ix ante tS om I a K°. II 33. »v] h xZ L a . II 35. xo-r\fio<; L a . II 37. 7rfp\ t^v -ttxituii I"K a . II irsfi L°. 

2. xx\ \t\ t{ om I"K"L a . II fiH\ fih I a K a . II 9. Tpi%xi I". II 13. xvto L a . II 16. to7$ L a . II 18. t^v om I a . II 21. -xip\ tvV 
bi&iotxi L a . II 26. QpxfcU K a . II 28. tJv 7r*6wv L". II 30. tojsto L a . II «^oj K". II 31. & om L". II 33. xx\ tx tvtxTtxc^Tspx I°K a L a - II 
36. t* om I"K a . H 37. to] tS L a . ^TSIOrNftMONIKA. 807 

tcov TYifXsicov svy\$sg' otocv cfs -rksico TVfX(pcovwTcc 710,$' svog nrpoTETTTctTfXEvctt' ofXfxct "Xj&poK&v , «ts Xtctv dvEirTvyfXEvov 

kct(2v\, fXtxkkoV Y\$Y\ XCtTCt TO fiVcO? CtV Ttg V7T0kctfX^CtV0l tfT£ 7T CCVT CtTT CtT i TVfXfXVOV CtVX^pOTEpOV TO XpOU/XCt, TO £7Ti 

etX>i$i f/yct* Tct TY\fXsTct. s-~t t% ctkkog TpoTrog Ktt$' c ov ctv tov TcofxctTog' Vq> fxsT007rov, sv$v, ov fxsyct, itxvov, qvts 

Tig CpVTlQyVOOfXOVOiYj' OVcfsi? fXSVTQl S7rtKSXsfpYlKSV. 0'lOV £1 ksToV OVTS TTCtVI ■CCTTCtTl pVTl$0o6sg. cfstkoV TY\fXsTct Tflj;£W- 

dvdyKYi s-~\ tov opyikov kcci tov $vt<xviov kcci fxiKpov to 5 fxctTiov fxctkctKov, to tco/xcc TvyKEKcc$iKog, ovk ettitttepx^' 

Y\$og (pjOVEpOV sTvCtl, Sl KCt) fXY\ ECJi (pdoVEpCV TYifXElcC, ££ Ctl C% yct~~pCKVY\fxictl CtVCO dvETTTctTfXEVCtl' 7TSp\ TO TTpOTCO- 

EKsivCOV tfs TCOV TTpOTSpwV EV$S%OITO CtV TW (pVTloyvCOfXQVl 7T0V VTTCOXpog' OfXfXCtTCt dT$SV% KCtl TKCtpSctfXVTTOVTCt, KCtl 

KCtl TOV (pQoVEpOV EVpiO-KElV, fXCtklCJCt fXEV CtV 6 TOtMTOg ifrtOg TCt CtKpOOTY t piCt Ttf TCOfXCCTOg CtoSsVY,, KCt\ {XlKpct TKEk.Y\, KCt\ 

TpOTTOg E?YI TQV 7TS<plkOTQ(pYiKOTOg. TO yctp $VVCtT$Ctl TIVOOV X S -P £? ^fW "*' fXCtKpctl' OT(pvg $E fXlKpd KCt\ dT$£VY\g' 

ovtoov dvctyKctlov sTvcti, ffriov v7rokctfx(3ctvotfxsv (pikoTo<piccg' 10 to tx%P>cc tvvtovov ek TccTg KiVY^rsTtV ovk tTctfxog dkti 

OTTSp SCJtV OTS SVCOVT&TCti TVTCO KCtTCt TCt 7TCC$Y\ (pVTtOyVCO- VTTTlOg KCt\ TS$CCfX@Y\KCOg ' TO Y\$og TO S7TI T» TrpOTCOTTK SV- 

fxovsTv k<x\ Tct KctKct. fXETccfiokov , KctTY\(py(g. svcpvovg o-YifxsTct trdpfc vypoTspct 

Usp\ (pOOVYjS KCtTCt fXEV TO 7TcC$0g ETTiTKOTTOOV ofcsTttV KCt\ dTTCCkcOTEpcC, *K EVEKTlKYJ icfs 7TlfXEkC0c\Y\g TCpotyct' TCt 
W.Y\$siY\ CtV Tig c\)ElV EVSKEV Tl$EVctt TOV SvfXOSlfrovg. 6 yctp 7TSp\ TCt£ COfXOTTkcCTCCg KCtt TflCt^XoV iTXVOTSpCC, KCtt TCC 

dyctvtXKTuv Kct\ opytCofxsvo<; ETriTsivsiv sico$s tov (pSoyyov 15 7rsp\ to nrpocrcoTrov , Kctt <rvv$ET<x Tct tt spt ta? tofxoTrkctTcts, 
Kcti h%v (p$£yyE<r$ctt, 6 $£ pct$vfxcog c\tctKsi[X£vo<; tov ts ttctt tcc kcctco d(pstfxsvcc' svkvTcc tcc Trspt tccs 7rk£vpccg' 
tovov dvtYi<rt Kcti (3ctpv (p$syysTctt. tcov &' ctv "Cwcov rcc kcc\ tqv vcotov cc<rccpKoTepo<;' to <ru>[A,a. kevxspv$pov Kcci Kct- 

fXEV dvfyslct (3ctpV(pC0VCt ECJt, TCt $E fetkd O^VCpCOVCt, kSCOV SctpOV' TO fepfXOCTlOV kSTTTOV, TptX^OfXCCTlOV fXY[ klCtV <TKkYr 
fXEV KCt\ TCtVpog, KCC\ KVCOV vkcCKTtKQi;, KCt\ TUV dkEKTpVO- pOV fXY t §£ kictV fXEkctV, OfXfXCC %«-^07rOV, Vypov. d.VCClQ-$Y\TX 
VCOV 01 EV-^AJX 01 @CCpV<pUV°l (p$£yyOVT<%t' skcC(pQS cfl KCCi 20 O-YlfXsTcC TCt TTSpt TOV CCVX^CC KCCt TcC CTKEkYl (TctpKCO^Yl KCt\ 

kctyco? ofcvcpcovcc scjtv. dkk' 'i<rcog Kcct sv tovtois KpsT<r<rov crvfX7TS7rksyfxsvcc kcci o^JvcfscfEfxsvcc, KOTvkvi crpoyyvkvi, cofxo- 

ECTt /XYj SV TW fictpsTctV Y\ ofcitCCV elvctl TY\V (ptOVY\V CCVTCOV TTkctTCtl CtVCO dvS<r7TCtTfXEVCtl, fXETCOTTOV fXSyct 7T£pi<pEpsg (TCtfl- 
CtV<5jO£?OV Y\ &£tkOV Tt$£VCti, dkk' EV TCO TY\V fXEV SppCOfX£VY\V KUC^E?, OfXfXCC X^°°P 0V XU<P°V ■> KVY\fXCCt 7TSp\ <T(pVpQV 7TCC- 

dvtysiov tyjv cfs dvstfX£VY\v Kcct d<r$£VY\ frstkov vTTokY\7rTEov xsTcti <rctpKo6$Eis crpoyyvkctt, o-ictyovsg fxsyctkctt o-ctpKcocfstg, 

EtVCtt. £<rt <$£ KpcCTlCTOV, OTCtV TCC Q-Y\fXEt<X fXY\ QfXOkoy&fXEVCC 25 0<T(pvg <TCCpKCOC^Y\g, <TKSkY\ (XCtKpct, TpctX^kog TTCtX^ TTpoTCO- 
dkk' VTTEVCtVTViifXEVCC, fXY\0%V Tl$SVCCt, St fXY\ ECTl TCOV &tY\pY\- 7T0V <T CtpKOOC^sg, VTTOfXCtKpOV tKCtVCOS. Tct? $£ KiVY\<T£tg KCti TO 
fXSVCOV TToTct TToicoV TTiQ-TQTEpcC, KCCl fXCCkiTTCC fXEV eU eio\ O-^Jj^ttCt JCCtJ TO Yi$OS TO E7TI V6 TTpOQ-COTTOV ETTKpcCiVOfXEVOV 

dkkcc fXY\ sl; okcc tcc ysvY\ dvcccpspsiv. ofXQiQTspcc yctp Ecrt Kcvrd Tctg QfxoioTYfrctg dvcckctfxfictvEi. dvcttSovg o-YifxsTcc 

TW "CY\TQVfX£VCO ' « yctp okOV TO yEVOg TCOV dv$pC07TC0V (pV- OfXfXCCTlOV dv£7TTVyfXEV0V KCtl kctfXTrpov, (Bk£(pctpct VCpCttfXCt 

O-lOyvCOfXOVXfXEV , dkkct TlVCt TCOV EV TCO ysVEl. 30 KCt\ TTCCX^' fXlKpOV SyKVpTOg' tOfXOTrkcCTCCt CCVCO E7TY\pfXSVCCl' 

3 ' ' k.V$psioV Q-YifXsTcC TpixtOfXCC Q-KkY,p0V, TO CT^VJjttCt T« TCO 0~X y l[ A ' a '' :l ^ Op$og dkkcC fXlKpCO TTpOTTETSCJSpQg, EV TCtTg 

(TCOfXCCTOg hp$CV, OC-CC *tCtl 7rksvpct\ KCtl TCt dKpCOTYipiCt TOV KtVYi<TE<riV O^Vg, ETTiTTVppOg TO 0-COfXcC' TO XP^H' ' V(ptXlfXOV 

(rcofxcCTog i<rx^pcc kcci fXEydkcc, kcc\ Kotkicc TrkctTsTct Kcci crpoyyvko7rpo<roo7rog' to <TY\$og dvE<T7rct<Tfx(vov. Koa-fxits <TY[- 

TTpOQSCTCtkfXSVYi' COfXOTTkctTCti TTkctTsTctt KCti ^LECJYiKvTctl , »T£ fXEtCt. SV TCtTg KlVY\<TETl fipctcWjg, KCti BlCtkEKTOg (BpctfrsTct KCtl 
klCtV TVV$S$SfXEVCtt »T£ TTCtVTCtTTCtTlV dTTokskVfXSVCtt' TOCt%>l- 35 (pCOVY\ 7TVEVfXcCTC0<$Y\g KCtl dTfX£VY\g, OfXfXCtTlOV dkctfXTTEg fXE- 
kog EppCOfXEVOg, OV TCpotytX TCtpKCO$Y\g' TO <TYi$Og TCtpKuSig kctV KCCi [XYJE kitXV dvETrTVyfXEVOV fXYJE TTCtVTCtTTCtTl TVfX- 
T£ KCti 7TkctTV, ITX^V TTpOTECJCCkfXEVOV, yctCjpOKVYifxictl KCtTCO fXEfXVKOg, TKCtpcfctfXVKTlKOV ftpctMcog' TCt fXEV yctp TtXX^OO? 

6. (njjwsla. — 8. <p8w~pbv om L". II 8. av] oto.v I"K a . II 10. u7roXa/i/Sctv»j ph K a II 11. ors om L". II t2to L". II 13. -rspi <pu>- 
vri~ in margine K", om l a L°. II \k. fetv L a , omisso evexev. II 20. ifi-^vxot f3ot,'v<pwrct L". li 21. Xoc^uo? I a K". H 22. fn)] ph I" 
K a . II 24. avo))£*«v L a . II 25. sVt L a . II 26. ovtih L". II /u-r] pii l a K a . II ravol 'Iptiplvct, L a . II 31. ctv^pe/ou trr^zia, in margine K", 
om I"L". et perinde JaXoC o-r\fi-7ot, bk, 'vtpvovg <-](*-?* bi.2, similesque indices. 

1. k~rT\i-/fi(w K a . II 3. Itrxxsli L a . II 4. T-i%ufi.#. L". II 5. tu o-ujjt.tt.Ti I a K a . II 6. 6S) K a . II 7. o-xap^otjuuTTfi I a K". II 10. ou% 
httfib- K a L a . II 12. xot.Tti(pi? L". H 14 et 15. t*?] t~4 I a . II 15. kx\ om L". II 16. oXXvta L". II 18. Tpixupti. to L". II fxri\ ph 
l a K a . II 22. TrsiijSspe? l a . II 26. *n\nit I". II 30. tytvfrai L°. II 31. xfvtnifrpti L". II 32. Wn-vpo- l a K a L°. II 33. ^pofyvKo^pbtru- 
vo- I°K a . II 34. cWamxo? l a K a L a . II 35. oXofitn- K a L a , «o-fieve? /". II 36. ovpQ-Qrixi- !"• 

c 808 STSlorNflMONIKA. 

CWap&afXVTTOVTa TCOV OfXfXaTCOV TCt fx\v fretkcV Tet <Jg VSp- EtpY\Tat. skSY\fXCOV <rO(pOS KCCl OSlkcS KOt KOTfXlOS, aVS- 

[xov <rY\fxaivst. svQvfx* <TY\fxsTa fJLSTWKov svfxsysSss kcu ksYjTos dfxaSvis kcu dvai$Y,s. dyaSot (paysTv oTs to owko 
crapKcohss kcu ketov, Tet 7rsp\ Tct ofXfxaTa TcwreivoTspa. th lfX(pak\s Trpos cjvfios fxsTCpv scrtv y, to svtsv$sv Trpos tov 
kcu VTrvcofrecrepov to TrpocrcoTrov (paiveTat, fXYrre frsfropKOS avx^va. kdyvov <rY\[xsTa. ksvKOXpcos kcu tfatrvs sv^siais 
fXYrrs <rvvv\sv. sv Te Tcus KtvY\<fE<rt (2paoS)s scjco kcu dvst- 5 Sptfy kcu Traxzi&^ kcu fxekaivats' kcu ol KpoTcupoi fracreTs 
fxevos' tw <r%*j//.etT*' kcu tco v\$et tw e7r\ t« 7rpo<rco7r\s fXY\ ev$stcug &pt'£t' ktTrapov to cfx/xaTicv Ka\ fxdpyov. (pikv7rvot 
S7rio-7repx^ dkkd dyaQos (patveoSco. dSv/xv <rY\[xeTa. Ta ol Tct avco fxei"Cco eyfiVTeg kcu yvTroofrets kcu Sspfxot, svek- 
pvTt$ooo\ tcov 7rpo<roo7rcov kcu lcrxpd ofXfxaTa KOCTocKEKkcur- TiKvy crocpKoc e%ovTe$, kcu yka<pvpc\ Tct ef<5Vj , kcu bacreTs 
/xeva, afxa §e kcu Tct KeKkacrfxeva tcov bfx/xaTcov, $vo <rv\- Tct irept ty,v Kotktav. fxvY\fxoves ol Tct avco skaTTOva, 
fxaivst, to fxev jxakaKov kou &Y\kv, to c\e KcCTY\(peg kcu 10 sxovtes kcu ykctcpvpa, kcu trapKcoo^scrspa. 
oLSvfxcv. sv tu crxtffxcLTt Tonrstvog kcu tois KtvwsQ-tv dTTYr AokeT S~s fxoi y, "^ajxv xdi to croofxa <rvfX7ra0sTv dk- 4 

yopevKcog. Ktvaifrov <TY\fxsTa o/xfxa KaTaKSKkacrfxevov, k.Y\kots' Kai v\ ty\s ^vxjtis sfcts dkkorts/XEVYi crvvakkotoT ty\v 
yovvKpoTos' syKktosis ty\s KS(pakY\s ets Tct befyd' a\ (popai th o-cofxaTos fxop(pY\v, Traktv ts y, tw crco/xaTos fxop(pvj ak- 
tcov x>stpuv v7TTiai Ka\ SKkvTot, Ka\ ^acftasis tftTTai, r) kotxfxev/i crvvakkoioT ty\v ty\s ^vxjhs ei\ lv - £7ra<5Vj yctp ecri 
fxev TreptvevovTos, y\ 8e KparsvTos ty]v c<r(pw Kai tcov iS-^pvxv? to dvtaoSat Te Kat ev(ppatveT$at, KaTa(paves oti 
o/XfxaToov 7rspi(Sks-<pEis, oTos dv str, Atovvcrios o <rocptcTY\s. ol dvicofxsvoi <rKv6pco7rcTspot stcri Kat ol sv(ppaivofxsvoi ikcv- 
7TiKpv o-YifxeTa to 7rpo<ru7rci> <rerY\poS' fxskavoxpcos, /crp^oV poi. el /xsv vv y,v ty\s "^vx^ kskv/xsvY\S ht ty\v Itt\ t« 
Tct 7rep\ to TrpocrooTrov he%v<rfxeva, to TrpocrcoTrcv pvTtboocfes crcofxaTos fxop(pY[V fxevetv, y\v fxev av Kai vtcos y\ ^u%»j t« 
acrapKov' svQv&pt^ ko\ fxskdvQpt^. QvfxooSvs VYifxsTa. bp- Kai to crcofxa <rvfX7ra&v\, & fxsvTot crvvcfiaTskwTa, dkkY t kois. 
fiof to crcofxa, tco o-xv.paTt sv7rkevpos, evQvfxos, e7rt7rvppos'20vvv $e KaTa(pavss oTt EKaTspcv SKarspoo eTrsTat. fxaktcra, 
cofxoTrkdxat ^tecjYiKVtat koi fxeyakat Kat Trka-Telat' aKpco- fxsvTot sk Tvcfs (fiikov yevotTo. fxavta ydp t\oKet etvai 7rep\ 
TY,pta fxeydka Ka\ eyKpaTY\' ketos Kat Trept Tct cty,Qy\ Kat ^vxw-, k<m o' tctT^ioi (papfxaKots KaSatpovTes to crcofxa 
7rep\ fivfidovas, evTrooyoov' evav%Y,s b Treptfrpofxos tuv Tpt- Kat btaiTats Tttrt Trpos avToTg xp r i <ra 'r X£V0L aTrakkdTTOVO-i 
X%Vi KaTco KaTekvikvQoos. Trpaeos crv,fxela. tcrx^pos to ty,v ^ajx^ t ^ fxavtas. Tats $yi t» crcofxaTos QspaTretats 
ethcs, svcrapKos' vypd crdp^ Ka\ 7rokk.Y)' EVfxsysQqs Kai25Ka\ dfxa y\ ts t« crco/xaTos fxopcpy] kekvTat ko) y) ^ajx^ 
crvfxfxeTpos' vtttios Tco crx^ocTt' o 7reptSpofxos toov Tptx&v fxavtas d7rvikkaKTai. e7rstt\y] »v dfxa dfxtpoTepa kvovTat, 
dvecrTracrfxivos. stpoovos crYifxsla Trtova Tct Trept to 7rpo<rco- $Y,kov oti <rvv$taTsk*crtv dkkY\kots. crvfx(pavss Se Kat oti 
ttov, ko) T«t 7rep\ Tct ofXfxaTa pvTtt\cob\ t ' V7rvu$ss to Trpocrco- tcus frvvafXEcri ty\s ^pvx^ o/xotat a\ jxcp(pai toTs crcofxacrtv 
7rov too Y,$st (patvsTat. fxtKpo^vx* crY\[xeia. fxiKpofxekY\s, ETTtyivovTat, uc; scrtv et7rctvTct ev toTs Xjuots T» CtUT« Ttvog 
fxtKpoykd(pvpos, lo-x^os, fxiKpofXfxaTos Kat /xiKpo7rpc<rco7ros, 30 tfykcoTtKa. 7rokka Ss Kat cov StaTrpaTTSTat Tct 'Qua, Tet 
oTos av str, JLoptvSios Y\ A.EVKafoos. (p tkoKvftoi yaksayKCo- /xsv 'itfta sKacrt ysvxs 7ra$Y\ Toov "(^cocov scri, Tct $s Kotva. 
ves Ka\ bpxwz&i- (pikokoitfopo t ots to avco x^Kos fXSTeco- ext fxev w toTs ttfiots epyots ty\s •^pvx^ ^* Ta/ "x&fa 
pov' Kat Tct eHo\ TrpoTreTeTs, hriTrvppot. ekevjfxoves "ocrot KaTa to <rcofxa, eirt tW toTs koivoTs Tct Kotva. KOtva fxev 
ykatpvpo\ v.ai kevKoxpoot Kat knrapofXfxaTot Kat Tct ptvia iv ecr\v vfipts te Kat r\ Trspt Tct d(ppohttria SKcracrts. tcov 
avcoSsv fosfcvQ-fxsvot, xctl ctez SaKpv^trtv. o\ avTo\ «TCi >cctl 35 fxsv \sv ko(p4pcov koivov icrtv vfipts, tcov $e ovcov te Kat 
(ptkcyvvaici Kat $Y\kvycvoi Kat 7rsp\ Tct y,Syi spcoTtKo\ kou crvcov v, 7csp\ Tct dtppotftcrta sfys. totov o scrtv ETrt fxsv tcov 
dstfxvYifxovES Ka\ sv(pvsTs Koi svSspfxot. T6TC0V Ss <TY\fXsTa Kvvcov to koicfopov, £7Tt $e toov ovcov to akvTrov. cos fxev 

3. TctwitvoTspav L", T&nwoTris I". II 5. ev] "oi L a . II 9- Tot] xatx L". II 10. x*\ post xocTr^U OIK I°K a . II 15. ky.p&TvvTC? L a . II 
16. oTov xv £»j hovjcriov L". II 18. pvT^ui^Tfi I°K a . II 20. 67ri7r-jpc? I a K a L a . II 23. eua^iJ? L". II 25. oc^iSrn L a . II 30. \<r%vo<; xoti y.Mp. 
I a . II 31. 7<tAi*7x£v££ L". II 32. <f>iXobu;poi I". li 33. sTrhvpot I a K a . II sXsjfioHS otrot ^Xu,(f>vpo\ ora L a . II 36. tpiXoysvotiot L a . 

1. xoo-ju.0; K". II ocvsXicr^Tog I a K a . II A. y.ocl] tik xoti L a . II 11. -^vyj] ts y.o\ L". II 12. "vf>u%5;? om I". II 15. -^v%r\ L a . || 16. 
ot post xac\ om I"K a L". II 17. ?v] ht I a K a . II sri om I a K a . II 18. ^sVeiv] outrav I°K a . \\ 19. cru^TraflJf — 20. ou I om L a . II 23. 
a.\iTo I a K a . H 24. fe I", om L". II 26. olf^poTspujg I". II 29. «] ofjtotx Iv L a . II 30. h«.Tsvpa.xTou I"K a . II m ante ^w* om L". II 
31. Tst om I a K a . H 34. Ixrcco - »; L a . II 35. Aor/)»Dwv] Aocbap^y XoSvpuv I"K", Xofepav vofepouv L a . $ ¥ % I O T N £1 M O N I K A. 809 

W 70 KCIVOV T£ Kx\ 10 tfrlCV XpYJ hskscrQxi, sfpYjTCLt. $sT 0,1 fXEV XV yVVOlKEg KOl TX 7tEp\ Y\fXXg TpECpOfXEVX Ka\ TtctVV 

fXsvTot Ttpbg a,7tavTx 7tokk%g crvvv[$siag, sl fxtkksi Tig cLVTcg Ttov (pavspx ovtx' tx <5s irspi ty]v vkviv TtxvTsg b/xokoyinv 

so~s<rQcu iKavbg Ttspt tvtoov ekxcjx ksystv. s7tsLo\[ yap tx ot vofxsTg ts kxl d^psvTcu cti toixvtx scjtv otx 7tposLpY\Tai. 

bpcdfxsvx £7t\ tcov crcofxxTcov KsysTai dvxcpspEcQxt STtt Tag xkkx fxv\v Kai tc$s Sykov, oti skclcjov sv ekxcjco yivsi 

bfxotcTYftag Tctg ts 0,7:0 toov Xcocov xctt To)g a,7ro toov Trpa,- 5 vyiKv xppsvog fxtxpoxscpxkcoTEpdv SCJl Xx\ crsvo7rpoo-coToT£pov 

Pscov ytvofxsvxg, xx\ IBicu Ttvsg xkkxt XTto SspfxoTqToov kcli kcu ksTtTOTpxx^oTspov, kxi tx cjy$y\ acrSsvscjEpx £%£J, Kcti 

XTtO •lAJ'X J pOTY[TCiOV yiVCVTOLt, ECJt T£ TXT00V EVtX TCOV £7tl(pat- CLTtksVpCTSpX ECJl, TX T£ ((T^iCt KXL Ttsg fXY\pKg TtsptCXpKOTEpX 

vofxsvoov sTtt ts Totg <rodfxa<ri fxiKpxTg btxcpcpxTg KsxpYifJLsva, tcov dppsvcov, ycvvKpoTo, <fs Kat Tdg xvv\fxxg ks7tTxg s^ovTa, 

KCU TW CtVTCO OvdfXXTl 7VpO<rcLyop£vdfX£VCL, OtOV CLt T£ Ct7T0 T\sg T£ 7t0c\xg XOfJVyOTSptg, TY,V T£ TH CTOOfXXTOg okY\V fX0p(pY t V 

(pdftcov ooxpdTYiTsg xa\ ditb Ttdvcov (avTat ydp bvdfxxTt te tQycfioo fxxktcj' xv y\ ysvva,toTspav , dvsvpoTspa Ss xat ftxkx- 
tu avTco xsxpYjVTat, xa\ itxpopdv fxtxpdv sxpcrt Ttpog dk- xcoTspa,, vypcTspxtg crxpfy K£%pY\fxsva. tx <% app£va> tov- 
kY t kag), /xtxpxg <fs WFtfs Trj? <fix<popxg & pxbiov ytvcocrxsiv- Totg XTtxcriv evxvtix, tyjv tpvcrtv dvbpstoTspav Kat <fixaioTS- 
dkkd Y\ sk TY\g <rvvYi$£iag t»J? fxop<pY\g ty,v sTtntphtstav pa>v sfvat ysvst, ty\V h t« Qvihsog htkoTspa,v Kat dfrtKooTspav. 
slkYnpoTa,, scrt fjCsv w Kod TcLXtcrog kcl) dptcjog o d7to TY\g txtcov vToog s%ovtcov , (patvsTai tcov Xucov d7tavTcov kscov 
sittTtpsTtstag, ko\ scrt ys vTcog t«tw xpcdfxsvcv Ttokkd foa,- \5 TskscoTcvta fxsTstkY[psva>i TY[g t» a-ppsvog IffitS- scrt yap 
yivcocrKstv. Kctt & fxdvcv ka&o?^ xPVfLftdv iq-tv, dkkd ko\ £X m SOfAa, svfxsys&sg, 70 $s 7tpd<rco7tov T£TpaycovoT£pov, VK 
Ttpog ty[V tcov <rY[f/,£tcov EKkoyqv' skactov ydp tcov £xk£yo- aya>v bcrdoo£g, tyjv avco te yivvv ov TtpoE^e^vtnvTa-v dkkd 

fXSVCOV KCU 7tpS7t£lV SsT T010VT0V 010V T0 SxksydfXSVOV SikSt. l0-0pp07ttS<ra,V TYj KaTCO, pTva, $E TtO-XVTEpaV Y[ kS7tT0TSpO>V, 

sti te >tctT(X TY t v SKkoyY[V tcov <rY[fxstcov, xoi too crvkko- %ct/307r»? o<p$a>kfxvg syxotkvg, £ crcpdtya, 7tspi<pEpsTg «te clyav 
ytcrfxu), u frsT xpwQcii ot« dv ti tvx^ 7tpo<rTt$svTO,g ToTg 20 7tpofXY[Kstg, fxsys&og $s fxhptov, ctppvv svfxsys$Y\, fxsTcoTtcv 
Ttpocrirt ta 7tpccrY\KcvTa,, olov sl dvatSvig ts stvi xaX fxtxpo- TSTpaycovov, sx fXEtr* v7toxotkoTspov, Ttpog frs tcc? btppvg xa\ 
kdyog, Kat KksTtTY^g <xv siy\ kcli dvsksvdspog, kcl\ Kks7tTY\g ty\V pTva v7to t» fxsTcoTt^ otcv vscpog htavscjY[Kog. a,vco$sv h\ 
fxsv ETtofxsvcog tv[ dvatcfsix, tyi (fs fxtxpokoyta, dvsksvSspog. t» fxsTooTt* ko-to, TY\V pTva, £%« TptxoLg EKKktvsTg otov dv 

S7t\ fXEV VV TO0V T0V6TCOV EKXCTX ^sT TVTOV TOV TpOTtOV Ttpo- 0,?tkcV, KE(pakY[V fXETptXV, Tp^X^kOV SVfXY % KY[, 7tXX el TVfX- 

cra.pfxoCovTx ty]v fxsSoc^ov 7toisT<rQat. 25 fxsTpov, @pi% > i fcavQxTg Ksxp"Kf^evov, i (ppt^aTg '&ts aiyav xTts- 

5 Nw) h\ TtpcoTcv TtEtpcLcrofxat tcov 'Ccocov hskscrQai, cntoTx cjpxfxfxsvxig' Tot ntspi tcc? KksTc\xg svkvTcoTspa fxxkkov yi 

clvtcov 7tpo<rY[Kst frtakkaTTEiv Ttpdg to sTvat dvtysTa, ko,\ frstkd <rvfX7t£(ppayfX£vx' cofxxg poofxa-ksvg, ko) cfhQog vexvikov, ko>) 

KcCl O^tKatX KCLt CL$tKa. frtatpETEOV <5f TO TCOV X^COCOV yEVOg Stg TO JXSTXppSVOV TtkXTV KXl £V7tksvpOV Kat EVVCOTOV STttSlKOog' 

o\to fxopcpag, slg aprsv Kat Qykv, ntpccr XTtTcvTa to TtpsTtov TJdoov dcra-pKOTspov tx lo~x^ ko-i Ttg fXY,p>sg' <rKsk.Y[ sppoofxlva, 
sxaTspa, fxcpcpYi. scjt h\ dfxcicL. sittx^p^fxsv Zv Tpscpstv tujv 30 Kat vsvpco^, @a<rtv te vsavtKY[v, xou okov to crcofxa, dpBpco- 

6Y[piC0V 7tpcTY[VSCT£pa KO<\ fXakXKCOTEpX Tct? "^V%Ct? TCt $Y[kECL $£g KXl VEVpcofrsg, «T£ ktaV CTKkYipoV »T£ ktav VypcV. jSct- 

tcZv dppEvcov, y[ttov te pcofxxksvfxsvx, Tcig T£ Tpc(pdg ko\ ftiXfiv 8s (3pa$soog, Kat fxsyxka, frtafia-Tvov, Kat.6 s tacra,k£vov 
tcc? x zi ?^ 11 ^ fxxkkov Ttpocr^ExofXEva. cotte TciavTO, ovto, ev ToTg cofxotg, oTav 7topivv[Tat. to, /xev \$v Ttspt to <roofx<% 

£LY t 7t\S av d$VfXOTEpcL TCOV dppEVCOV. KXTacpXVEg $£ T«TO £^ TOLHTOV' TCt 0% 7tspt TY[V '^VX^ ^OTLKCV K0,\ EkSV$EpCV, fXS- 

XfjLCov 7t>s lcrtv, oti ETta-v vTto Sv/xis KpaTYjSdofxsv, <k><r7tapa,- 35 yakd^pvxov kcl\ (pikdvtKcv, Kai Ttpah ko\ ttKatcv ko\ tptkd- 

TtiCTOTSpCL T£, Kai fXCLklCJCL £ppCOfX£$CL Ttpog TO fXY\frxfM\ fXY\o\v CJOpyOV Ttplg c\ XV fXlkY^crY]. Y[ $£ Ttapcfakig TCOV dvfrpEtCOV 
Elfyxi, ETtt TO ftta^EoSat $£ KXl Ttpa^Xi <p£pofX£$a, Ttpbg ELVai froKWTCOV $Y[kVfX0p(pdTSp0V ECJLV, OTl fXY[ KXTX TX <TKSkY\' 

clv 6 Qvfxbg bpfXY\crY\. <$okeT hs /xot kxi KctKvpyoTspx ytvsoSxi TtTotg tfs crvvspysT Kai ti spyov pcdfXY\g aTtspyaXsTxi. scji 
Tct $Y t ksx tcov dppsvcov, KXi 7tpo7t£TscjEpa T£ kx\ dvxkK£<j£pa. yxp £%oi» TtpdccoTtov /xiKpdv, cjcfxct /xsyx, 6(p$cLkfxvg fXtKp\sg, 2. ia,(a>.ci t(? a.ififi L". II 6. Bsofzonui L". II 7. *7ri om L a . II t*to/t 'inx L". II l4. taLxiqai xx\ aptiroy L". II 19- xara] x&\ 
I". U 20. ti] tj To L a . \\ 22. a,i — takthnt om L". II 30. h] fty L a . II kTrixeip-Hv ph I"K". II av om L". II 35. fcn}» L°. I! 36. 
cpui/xsvx, I". II 37. twou J a . II 39. ts om I". 

1. Tot om I"K a . II 9. '<>>.<*> I"K a . II 11. Y.t%wyLiia.\. L a . II 18. tjjv L". II 21. virox.cnKoTzcot; I". II 22. t? <* ptv* /", rr^ p7va. 

K°N"O a . II Ty om /". II 24. ttx^v I"K°. II 30. t?] t^v I". II ctr-QpZfc; L a . II 32. cWaXf-Scrty K a , hd cuAEvcnv /". II 35. (piXomxov C2 810 $ ¥ X I O T N n M O N I K A. 

eKKevKtg, eyKoiKxg, ctvTvg Se TXeptTXoKcttoTep^g' fxerxcoTXOv hxt to $y\Kv. "o<rot tfe Txvyct cfceictv bcrcob^Yt exovcrtv, ev- 
7Xpcfxv\Kecrepov , 7rpo? Tct wTct 7xepttpepecrepov y\ extTxebcoTe- pcocrot, oo~oi oe <rctpKoobY\ TXtovct exovrt, fxa,Ka,Koi. oo-ot &s 
pov TpciXflXov fxctKpov ctyctv kcu heirrov, qy\$og ct7xKevpov, exovrtv oKiyY,v crctpKO,, olov dTxcofxopyfxeva,, KctKOY\$etg' 
Kcti fxctKpcv vootov, l<rx^ crctpKCob\ kcu fxvipxg, Tct, Se Txept cLvcupepeTcu Itxi tk? 7xt$Y,KCvg. ol X^covot tpiKc$r,poi' dvct- 
Tclg Kctyovctg kcu yctcrepa, bfxaKd /xctKKov to cfe xpwfxci, 5 tpepeTctt e.7xt Tovg Keovrag kcu Tovg Kvvctg. ISot $' a,v Tig 
nxoiKihov, koa oKov ctvctp$pov te kcu dcrvfXfxerpov. y\ fxev vv kcu tcov kvvoov t»? tptKo$Y\poTctTcvg X^oovcvg ovTctg. olg to) 
tS o-cofxarxog Ifrea. toio,vty\, to, c\e Txept ty\v ^vxyiV fUKpov Txept ty,v KOtKta,v Ka,7xctpa,, evpcocrof dvcttpepeTctt eTxt to 
kcu kitiKhoixov kcu oKoog etTxetv SoKepov. to) fxev w hcnxpe- appev. ocroi c% jxy\ Kct7xctpoi, fxctKctKci' dvcttpip^Tctt eiti ty\v 
Txicrepct fxeTeiK.Y\tpoTct X^coct toov Sokwtoov dvSpeicov eTvcu TY\g erxnxpeTxetctv. ocroig to vcotov evfxeye$eg Te kcu eppoofxevov, 
T£ t« ctppevog ISectg koa TY\g th $Y[Keog etpY\Tctt. to) b' ctKKct 10 evpcocrTot Ta)g ^vx&S' dvcupspeTcu eix\ to ctppev. ocroi Se 
oTct Tvy/ji,vei, pacfiov v\b\ fteTtevctt. ocrct cfe Txpcg to <pv- to vootov crevov kcu dcrSeveg exovtrt, [xa.Ka.Koi' dvcttpeprxttt 
crioyvoofxovY\o-a,t crvvtSitv dpfxoTTu dito toov Xoooov, ev ty\ tcov eTxt to $y\Kv. ot evTxKevpot evpoocrot Tctg ^jx&S' dva,- 
<rv\fxeioov eKKoyy pvi$Y t creTcu. cpe^peTcu iin to appev. ol cfe a,7:Kevpoi fxa,Ka.KOi Ta,g ^pv- 

6 C H ^e eKKoyvj toov crYifxeioov y\ Kcna) Tovg dv$poo7rcvg %<*,g' dvcupepeTcu e7ri to 6yiKv. ocroi cfe eK tcov irKvjpoov 

coSe Ka.fxfia.veTa.1. ocroig ol TtoSeg evcpvelg Te ko.) fxeyd,Koi 15 TtepioyKoi eWiv, oiov 7recpvcrYifxevoi, KdKoi kcu fxoopoKoyoi' 
cJiYipSpoofxevoi Te kcu vevpooSeig, eppcofxevot, to) 7rep\ ty>v \JsVXyiV ' dva.cp£pera,i stvi t»? ^k? y\ e-irt t«? i3a.Tpa.xovg. 'ccroi Se to v 
dvcupepercu eiu to Ippev yevog. ocroi Se t»? TtoSag fxiKp^g ct7ro t« bfxcpa,Kx Trpog to dKpocrYi$iov fxeiX^ov exovcriv y) to 
crevvg dvctpdpovg g;£ou<nv, Yifriovg te ISeTv y\ poofxa,KeooTep*g, dixo t« dKpocrY\$iov Txpog tov T^ct^Aov, (Sopol kcu dvcuo-$Yx- 
fxa,Ka,Ko\ Ttt nxep\ ty)v ipvxW dva,<pepeTa,t. stxl to $y{Kv toi, ftcpoi fxev oti to Tevxog fxeya, ex^vcriv Z Se'xovTcu 
'yevof;. oTg toov txoSoov ol SxktvKoi KO,fX7XvKot, dvcuSelg, kcu2Q ty)v TpocpYiv, dvcucr$YiToi 8e oti crevooTepov tov toVov ex^iv 
'ccoig ovvx^ Ka,fX7xvKcu' dva,cpepeTcu e7xi Tovg opveig Tovg cu cucr^^creig , crvvevoofxevov Te tu ty)v Tpocpviv Sexof^ivoo, 
yctfX^poovvx&S- oTg toov txcSoov to, So,ktvKa. crvfXTxecppa,- Socre Ta,g a,lcr$Y'crerg (Sefta,pvv$a,i Std Tctf; toov ctitioov 7xKY\pco- 
yfxeva, ecrt, Setfxa.Keot' dvcupepeTat eix\ T\ig opTvyag Tovg cretg y\ evSetag. ocrot $e to, crY\$ia, ex*<ri fxeyooKa, kcu StYip- 
crevo7Xcb K a,g toov Ktfxvcuoov. ocrotg to, 7xep\ to, crtpvpa, vev- Spoofxeva,, evpoocrot Ta.g ^jx&S' dva,tpepeTa,i S7x\ to ctppev. 
poob\ Te kcu SiY\p$poofxeva, eruv, evpoocrTot Tct? ^^ct?' 25 oVo< cfe to fxeTa,tppevcv exovcri /xeya, ko,\ evcrctpKov kcu 
dvcupepsTcu e7x\ to ctppev yevog. o<rot to) crtpvpd capKoo- dp$pcocfeg, evpoocrot Tctg •^^cts* dvcttpepeTctt e7x\ to ctppev. 
Setg Kcti ctvctp$pot, [xctKctKOi Tctg ^pvx^g' dvcttpeperctt ocroi c¥ dcr$eveg Kctt ctcrctpKov Kctt ctvctp$pov, /xa,Ka,Ko\ Tct? 
£7x\ to v -6y\Kv yevog. ocroi Tctg Kvv\fxctg exovcrtv Y t p$poo- i^u^ctV dva,tp{p£Ta,t £7xt to $y,Kv. 'ccrctg 8e to /xeTcttppevov 
[xevctg Te Kcti vevpcoSetg Kctt eppcofxeva,g, evpooqoi ty)v ^v- kvptov ecrt crcpoSpa, oT Te oofxot Txpog to crY\$og crvvY\yfxevoi, 
X"f[V dvcttpepeTctt eTxt to ctppev. ocrot c% Tct? KVY\fxctg K£7XTa,g 30 KctKOY^m ' dvcttpeperat Itx\ ty)v eTxnxpeTxetctv , oti dtpctviXf- 
vevpooSetg exovtrt, Ka,yvoi' dvcttpip^Tctt Itxi Tovg opvt$a,g. Tctt Tct efX7xpo<r$ev 7xpoo-Y\KOVTct tpctivetr$at. o<rot Se to fXETct- 
ocroi Tctg Kvvijxctg 7X£pnxK{ovg crtpoSpct exovo-tv, ctov oKtyov tppevcv v7xtiov exovcrt, x&vvot Kctt dvoYCXot' dvcttp£p£Ta,t £7x) 
StctppY\yvvfX£vctg, @$£Kvpot Kctt dvcttSelg' dvcttpepeTctt e.7x\ tk? iTXTXcvg. e7xe\ Se cvre KvpTov crfpoSpct Se? eTvcti ovts 
TY\v eTXiTxpeTxetctv. ct yovvKpoTot K.ivctic\oi' dvcttpeperctt eTxt koiKov, to fxetrov X^ty\t(ov tov ev TxetpvKOTog. oo-otg ctl 
ty)v eTxtTxpeTxetctv. ot Tovg fXY\povg ocrTooSeig Kcti vevpcoS^tg 3S eTxcofxlSeg e^p$pcofxevctt Kctt ot uifxot, evpooo-Tct Tctg "<j/u- 
exovTeg evpoocrot' dvcttpepeTctt e7x\ to dppev. ot <Je tk? fx.Y\- %<£$' dva,tpepeTa,t e7x\ to ctppev. o<rotg <Je ct oofxot d<r$£V£tg, 
p*g bcroocfug Kctt TxepnxKeovg exovTeg fxctKctKoi' dvcttpepeTcti ctvctp$pot, [xctKctKct Tctg ^pvxocg' dvcttptpeTcti e7x\ to $y\Kv. 

\. trptoioxx; I", i<fx.\)Xov<; L". II 8. IttikoXtcov I"K a . II l4. /H — 15. Xa.y.QiitTa.i om /". II 16. t^V om L a . II 19. hri\ h\ ztt\ L a . I) 
20. -ylvo? om L a . II 21. x«.p7njXot I a L a . II toL? oprut t»? L a . II 23. hio-a.K(oi K a L". li 24. foiwxivv L a . II 26. o<roi? L". II 32. ocroi 
&k T«t; L a . U oXfyov I". II 34. oi — 35. i7rnrp£-!reizv om L a . II 34. «jonixp&Toi K a . II 36. oipyc?oi L". II 37. TrspnrXoiov; L a . 

3. bXi^v tv)v eaipxx I". II aLTropopyuiva, L", a.7ro(3pv*VfA.(va, 1", a.7rofA.opov[A.(v*. K a . II 4 et 5. £7r v i] 8k t7c\ L a . II 7. sinrcLpu^ot K a L a . D 
9. Tfly I". II 10. a.vx(p(psTO.i Z7r\ to appsv om L a . II 11. rov I a L". || 16. \.7r\ post y\ om L a . II 18 et 19. yopo\ I". II 19. %(ovto,i 
, I"K a L a . II 21. <Twtvofj.(voi I a K a , tjw£<juo-pc(vot L". II 23. $] xa\ L a . H qy8t\ L". II 25. ocrc-i — 26. oXppev om L a . II 25. oicxpKov <kp- 
BpufciS ts xaX svpu)<?ci I"K a . II 33. »te xvprbvj vtu xvprbv L". $¥3lOrN&MONIKA. 811 

Tctura kiyoo cLnep Trsp) 7ro$oov koli fivjpuv. ocrots oofxot sv- pi<pip£ta,v olvoo dve<rTYjKv7a,v , kayvoi' dva,<pip£ra,i e7r) tot)? 

kvToi eicriv, ekev$epot tols ^ajx^' dva,<piperat <5e chno t» dkeKTpvdvois. ot <$e <rtfJLY,v e^ovts; ka,yvof dva,<pipeTOLi E7r) 

<poLtvofJLivcv , otj TtpeTrei t>j <pa,LvofxivY[ fJLoptpvi ek£V$epLOTY[S- fvs eka.tpxs. olg Se ol fx,vKTV\pes dva,7re7rTcLfxivot, $vfJLoo$£is' 

ocrois t% ol oofxot BvcrkvTot crvvecrTracrfxivci, dvekev$epot' dva,<pipeTa,i e7r) to 7rci$os to ev too $v/jlco ytvdfxevov. oi to 

dv&fpepeTcLt ETti ty)v eTtiTrpiTreicLv. ols t& Ttep) T&s Kke7fra,S $ 7rpo<roo7rov <ra,pKooc\es exovTes pd$vfJLot' dvatpiperoLt sTrt 

evXvTOL, clioSyiTikoi' svkvTOov yap ovtoov toov Trept tols Kket- tovs fiovg. ot tcl TrpocrooTra, \<r"xyd sxovTsg E7rtfJLEks7g, c/ <5fe 

c%Lg svKokoog ty,v Kivv\criv toov cu<r$v\crEoov <5e%ovTct<. oig &s <ra,pKoo<% freikoi' dva,<pip£TO,i €7n th? owg kcli ta; skdtp^tg. 

Tct 7rep\ Ta; Kke7cfcLS <rvy,7re<ppa,y[xiva, ecniv, dva,(<r$v\Tot' 01 fxiKpa, Tct TrpocrooTra, I%ovt£5 fxiKpd^/vxoi' dva,<pipera,i 

SvcrkvTLOv ydp ovtoov toov Trep) Tct? Kke?<fa,g e\\a,c\vva,Tov<rt eTrt afkovpov ko,i 7ri$v\KOV. ots Tct TrpotrooTra, fxeydka,, voo- 

ty,v kIvy\<tlv 7ra l pa,Se%s<r$a,t toov oLt<r$v\creoov. ocrot tov Tpa,-1Q Spot' dva,<pipeTO,i eVi t»? ovovs ko,i (3vs. eiret <5e «Te fXiKpcv 

X^l^ov 7ra,xpv exovcriv, evpoocrot Tas ^pvx&S' dvcttpipsTat «Te fxiya, c\e7 eTvai, v\ fJLitrv\ efys efv\ clv tktoov £7riEiKv\s. oig 

E7r) to appsv. ocrot 8s ksTTTov, dcr$evetg' dvcLcpepeTcLt hrt to <$s to 7rpo<roo7rov <pa,iv£Ta,i fxtKpoTrpETtES, dvekev$epot' dva,- 

$v\kv. oig Tpa,x v ikos 7ra%y? kol) Trkioos, $vfJLoetc\e7g' dva,- <pspsTcLt etti tv)v enr ■nrpexeta.v. oig to dTto toov 6<p$a,kfxoov 

<pepsTcLt £7r) Tcvg $vfjLoeL<$e?g TcLvpovg. oTg 8e svfJL£yi$v\g fxv) oTov KVcrTLcJeg nrpoKpefKavTat , o\vo<pkvyeg. dva<pepeTa,t eTrt 
txycLv 7ra,xpg, fJLeya,ko\pvx°i' dva,<pepeTa,t eir) t«? keovTa,g. 15 to 7r<L$og' ecjt ydp Toig <r<potya, ef^TteTtTooKocrt tc* Ttpo toov 

oTg keTtTcg fjLcLKpdg, c^eikoi' dva,<pepsTat eVt tk? eka,<povg. 6<p$cLkfJLoov oiov Kv^ic^eg. ecpec^YtKcLcri, <ptkv7rvot' dva,<psp*- 

oTg 3e [Bpax^g oiyav, s7ri@ovkcL' dva,<pepeTaL Itti t«? kvKxg. tcli eTrt to x«,(5o<;, oti Tolg e£ V7rv6 dvecrviKocnv e7riKpefxa,- 

oTg T* %e/X^ keiTTd kcl) e7r' a,Kpa,tg ^Tatg crvyx 5 ^^ tcli to, hrt Totg 6<p$a,ky,o7g. ol Tovg 6<p$a,kfJL*g fjLiKpvs 

Xakapa, oog E7r) t» olvlo %e/Xou? irpog to koltoo e7ri(3e(Bk.Y\- exovTeg fUKpo-^jvx 01 ' dva,<pepeTa,t e7r) ty\v e7rt7rpe7retav kcu 
<r$cLt to Trpog Tag oocy^eiXtot?, fjieyako-^jvx^' dva,<pepeTa,t 20 eVi 7rL$v\Kov. ot Ss {JLsy a,ko<p$a,kfjLot voo$poi' dva,<pepera,t 

e7r) t«? keovTOLg. v tc\ot c\' a,v Ttg tZto ko,i eTrt toov fJLeyakoov e7r) t«? (Svg. tov a,pa, ev <pvvTO, <5e? ^t»iTe fALKpxg fvfce /jlb- 

ko.) evpoocjoov kvvoov. oTg t& %e<X>j keTTTd <rKkv\pa,, ko,to, ydkovg ex^ t>$s 6<p$a,kf/Mg. ot cfe Koikovg sxovTsg KO,vxp- 

Tovg KwdcfovTcig to e7ra,vecjY\Kdg, o\ ktlos ex ovrei > evysvslg' yot' dvacpspsTa-t sirt 7tl$y\kov. ccrot £^d<p$oLkfJLot, dfiekTspof 

dvcupepeTcLL e7r) t»? vg. ot <fe t& %e/X>j e%ovTe? 7ra,X sctj "*' dva,<pepeTa,i e.7rt ty\v e7ri7tpe7teia,v Te ko,) t«s ovovg. e7te) <5e 

TO OLVOJ T» KO.TOO TtpOKpEfJLOOfJLEVOV fJLOOpOi' dva,<psp£Ta,i ETti T»? 25 «Te efcp<p$O,kfX0V «Te K0lk0<p$a,kfJL0V $£? eTvAL, Y) fJLECTYi fP^lS 

ofou? Te Kct) 7tt$Y\Kcvs. ocroi <Ve to olvoo %e?Xo? kol) to, vka, a,v Kpa,TciY\. ocrois 6<p$a,kfJLo) fxtKpcv eyKOLkoTepoi, fxeyakd- 

TtpoEcpiKOToL bxovcti, tptkokotfopci' dva,<pepeTa,i eVi t«£ kv- 'ipvx 01 ' dvcLtpepercLt e7t) tovs keovTcLS. oTs 8' e7t) 7tk£7ov, 

vcLS- 01 cTe ty)v plvoL OLKpcLv 7rot^e?ctv exovTes pa$vfJL0i' dva,- 7tpa,e7s' dvcupepeTat eTtt t\>s @ovg. ot to fxeT00 7rov fXiKpov 

<pepeTcLt e7rt T\ig (3xg. ot cfe tyiv pTva, aKpo$ev 7rcLX&7a,v e%ov- e^ovTe? dfJLO,$e7g' dvcupEpETcLt £7rt T\sg vg. ot <^e fxiya, a,ya,v 
T£5 dva,to-$Y,Toi ' dva,<pspsTAi ETrt ng vg. ot ty)v piva, cLKpav 30 e%ovTe<; voo$po(' dvcLtpipETcLL etti Tovg fiovg. ot <5e 7rEpi<psp£S 

o£e?ctv exovtes BvcrdpyYiToi' dva.tpepeTa.t ett) tovs kvvols- ot exovtes dvat<r$YiTOt' dva,<p£p£TO,i ett) tovs ovovs. ot fxa,Kpd- 

<5e t>jv piva, irepKpef/i e^ovTes OLKpav, dfJL(2ke7a,v ©V, fxeya,- Tepov e7ri7rec\ov e%ovTe<; avctKr^TOi • dvoLtpe'peTai ett) t«<; kv- 

ko^AJX 01 ' dvcupepeTcu e7rt tovs keovTas. ot <5e t»iv p7va, a,- va,s- oi Se TeTpoiyoovov <rvfjLfjLerpov tlo fJL£Too7rco e%ovTe? /jls- 

Kpav kETTTviv e^ovtes 6pvi$oocJeLS. ot eTriypvTrov ct7ro tou /JLe- yakd^/vxoi' dva,<pepeTO,t eVl tcvs keovTois. o/ <5e crvvvetpes 
toottov ev$vs dyofxevYiV dvcucfeT;' dva,<pepeTOLi e7r) t»? Kopa,- 35 exovtes a,v$cL<fsts' dvatpspETOLt £7r) ToLvpov KoCi kiovTOL. ot 

ko,s. ot <5e ypv7TY,v exovTes koli tcv fxeTooTtcv c\iYip$poofJLevY,v cY d^eves exovTes KokcLKes' dva,<pepeTa,t e7t) to ytyvdfJLSVcv 

fjLeyakc^vx 01 ' dvatpepeTOLi eiti t»? ct£T»<;. o\ c% tyiv p7va, 7toi$os. fcfot ^'«v Tig E7r) tcZv kvvlov, oti ot kvves ETrEtbdv 

eyKotkov exovTes to, irpo t» KLeTooTrx nrepKpepY,, ty\v tfe tte- $oo7revLo<rt, yctA>jV££; to v ^tterwxov exovcrtv. £7re<<^i ovv v\ Tt 

1. [zypuiv x.u.1 Ttcb-Jiv L". \\ 2. iw\ L a . II 4. (%<r/\vToi awscnra.criA.hoi om I". II 7. TtocpxMxonM L". II 8. crvy.TtBpnr^p^iJihu, I"K°. II 
av*(<rfi»<To? I". II 11. xpui<?oi L". II 12. Xevto\ l a K a L a . II 13. TrXio? L a . II 24. -KO.%ia, '(%om<; l a K a . II 30. poutpiv I". II 31. o^Cm 
om I a K a . 

2. ttri] <W \.ir\ L a . II 4. YEVfl^evcy I". II 7. crapxiufci? I"K a . H 8. fiiy.pti toL Trpocrunta,'] fiixpov iStoi I a L a , fiotph varrou K". II 10. <Js om 
L a . II 14. xvt?ixt<; L°. || TrpoxpifAmvTM K". II 18. £7r LxpififioLTOU K a , htiY.pifjLfi.oivTa.\. I". II 24. ra? om I a K a . II bSj L a . II 28. tv? om 
l a K a L a . II /3SV L a . || 29. Toii L a . || 33. «vcuV0)jr« — 34. l%ovr£? om L a . II 36. arav^ /'*. II 38. olvSpanrsvucri L a . II 7tpocrunroi I a . 812 STSlOrNftMONIKA. 

<rvvve(pv)g efyg a,v$do K £La,v efx<pa,(vei v\ re yojkv\vY\ Koka,Keta,v, fxot a,ya,v fxekctveg, fetkoi' v\ ya,p a,ya,v fxekoivY, XP oct 
q fxe<rv\ a,v txtoov efyg eva,p/xo<?oog e%oi. ol <rKV$poo7r<x fxe- e<pavv\ Setktav <rv\jxa,(vov<ra,. ol Se yv) dya,v fxekoveg dkkd 
tootto, e^ovre? Sv<rdvioi' dva,<pepera,t Ittl 70 7ra,$og, otl 01 KkivovTeg Trpcg to ^a,v$bv xpui/xa, ev^vxoi. oTg <5e 0/ b<p$a,k- 
dvioofxevoL <rKV$poo7ro( elrtv. 01 <5e KO,Tv\<pe?g bSvpTa,i' dva,- fxoi yka,vxot v\ kevKoi, Setkot' e<pdvv\ ydp to kevKOv yjpu- 
<pepeTa,t eV to 7rd$og, otl 0/ bb\>pofxevoL Ka,TY,(pe?g. 01 tv\v 5 fxa, Seikictv <rv\fx<uvov. o\ <fe fxv) yka,vKo\ dkkd "Xjx.po7xo\ 
Ke<pa,kv)v fxeydkv\v exovTeg a,lo-$v\TiKOt' dva.<pepeTO,t hrt ev^wx 01 ' dva,<pepeTa,i eV keovTa, koa deTov. oTg <Te olvoo- 
Tovg Kvva,g. ol <$e fxtKpa,v dva,i<r$v,Toi' dva,<pepeTa,t eV tou? ttoi, fxapyoi' dva,(pepeTa,i eV Ta)g alyog. oTg <fe Trvpuxfeig, 
ovovg. ct Ta,g Ke<pa,ka,g (pofcpt dva,tSe?g' dva,<pepeTa,t eV Tng a\va,i^eig' dva.<pepeTa,L eV th? Kvva,g. ol ooxpo[Xfxa,TOL evTe- 
ya,fx-^oowxa,g. ol to, ooto, [xiKpa, e^ovTeg 7rL$Y,Koo<$eig , ol Ta,pa,yfxevovg exovTeg Tovg b<p$a,kfxcvg Setkot' a\va,<pepera,i 
<fe fxeya,ka, bvooSetg' (&01 <f a,v Ttg ko,l toov kvvoov t«? dpt- 10 hri to 7ro$og, otl ot <pc$Y,$evTeg evooxpoi yivovTa.i %pooy,a,TL 
cjovg fxeTpLO, exovTog ooto,. &x bfxokoo. 01 <Te Tovg b(p$a,kfxig cjikTrvig e^ovTeg koyvoi' 

O/ a.ya,v fxeka,veg Setkoi' dva,<pepeTa,i iV toik Ai- dva,<pepeToi eV tk? dkeKTpvova,g kcil Kopa,KO,g. 
yvTtTtovg, At$(o7ra,g. ot <fe kevKot dyoov Setkot' dvocpeperoi O/ <fa,<re(a,g e^ovTeg Ta)g Kvv,fxa,g kdyvoi' dva.<pepera,i 

£7ri Ta)g yvva,7ka,g. to fre Txpog dvtyetav <rvvTekovv xp&ya, eV* t«? Tpa,yovg. ol Se 7rep\ to) qv\$v[ kou tv)v K0tkta,v a.ya,v 
fxerov <5e? t«twv eTva,i. 01 %a,v$ot ev$/vx°i' a\va,<pepeTa,t ex< 15 fra,Q-eoog e^ovTeg »<5e7roTe Tipog To?g a.vTotg $ta,Tek*Q-iv' a\va,- 
T»? keovToug. 01 7tvppo\ a,ya,v 7ra,v%pyoi' dva,<pspsTa,t e7ri Tct,g <pepeTa,i e7ri Tovg opvt$a,g, oti toajto, to, <^y,$v\ k&i Tv t v koi- 
dkooTTeKO,?. 01 £e evooxp^ t*' TeT a,pa,y[xevot to xpuya, fret- kta,v <ia.o-vTa,TY\v exovo-iv. 01 to) <;y\$y\ ^Lka) d,ya,v exovTeg 
ko(' a\va,(pepeTa,i Ittl to 7xa,$og to Ik t» <pofiov yiyvofxevov. a\va,tfretg' a\va,(pepeja.i Ittl Ta,g yvva,?KO,g. e7ret$Y\ ovv ovti 
01 cfe fxektxkoopoi d-ne^vyfxevoL el<r(v' to, <Te ^vxp& ^c- a.ya,v <>a,o-ea, <$e? eTva,L *Te ^ikoo, v\ fxeo-v, ejrtg Kpa,Ttcjv\. 01 
klvyiTcl' hvQ-Kivv\Toov <% ovtoov Toov kclto, to o~oofxa, eTev o,v 20 Tovg oofxovg &a,Q-e?g exovTeg \1M7coTe Txpbg T0?g a,vT0?g <$ta,Te- 
$pa,$e?g. oTg to XP^^ spv$pov, b£e?g, ctl tt&vto, to, ko,to) kovtriv' d,va,<pepeTa,i eVt Tovg opvL$a,g. 01 tov vcotov ^ctiruv 
to v Q-oofxa, V7T0 KLvv\Q-eoog eK$epfx<xtvofxeva, epv$pa,iveTO,t. clg &e ixovTeg a.ya,v dva,toe?g' dva,(pepeTa,i e7rl Tct $Ypta,. 01 <Te tov 
to xP^f /,a ' <p\oyoei(^eg , fxa,vtKot, oTt to, Karxd to o-ufxa, a,vx^a, o7Tto-$ev <fa,<rvv e^ovTeg ekev$iptct' dva,<pepeTa.i e?n 
<r<poSpa, eK$epfxa,v$evTO, (pkoyoet^Yi XP 0lcLV ^X 81 ' ot <fe cxKpoog Tcvg kecvTa,g. 01 Se dKpoyevetot ev^ipvx 01 ' dva,<pepeTO,i e7r< 
$ep[xa,v$evTeg jxolvikoi a,v e\v\Q-a.v. otg <fe 7tep\ to, cjy { $y\ Itti- 25 t»? Kvva,g. cl <fe crvvocppveg tfvo-dvLOL' dva,cpepeTa,i e7rl ty)v t» 
cpkeyeg ecyi to xP^^i Sv<ropyv\Toi' dva,<pepeTa,t Ittl to 7ra,$)ig cfxctoTYfta,. 01 Se Ta,g b<ppvg Ka,Teo-7ra,o-fxevci Trpcg TY { g 
7rd$og' To?g ya,p bpyTC,ofxevcig eTTtcpkeyeT&t t* Trept to, ptvcg, dveo-7ra,<rfxevot Se Trpcg tov KpoTa,<pov evv\$etg' dva,cpe- 
<rTY\$Y { . cTg Ta 7rep\ tov Tpcix"f\k r ^ ko\ Tovg KpoToCcpcvg a,\ peTcu eVi Tovg <rvg. ol cppi^a.g Tdg Tptxa,g e^ovTeg e7r\ TY,g 
(pkefieg Ka,Ta,TeTa,fxeva,i eto-t, <fv<ropyv,Toi' dva,<pepeTa,t Ittl Ke<pa,kY\g Setkot' dva,<pepeTa,L e7r\ to 7rd$og, otl ko,\ cl e.K- 
to 7ra,$og, otl Tc?g cpyTC^ofxevoLg to,vto, <rvfx(3a,tvet. oTg to30 <pofioi ytyvofxevot <pp(o-Q-ov<rtv. ct Tdg Tptxa,g <rcpo<fpa, %ska,g 
TrpoQ-ooTTOv eTTKpctvto-Q-ov eq(v, a,t<rxpvTY\kot elciv' dva,(pepeTa,L e^ovTeg SeikoL' dva,<pepeTO,L Ittl Tb(? Al$(o7ra,g. eTretSq Zv cu 
erl to 7ra,$og, oti T0?g a,l<rxvvofxevoig e7rt(poivLO-<reTa.L to Te (ppi^ou kcu a,t o-cpoSpa, ovkou Setktctv dva,<pepcvo m tv, a,t 
TxpoQ-ooiTov. otg a,\ yva,$0L e7ri(poiviQ-o-wrtv, ctvo<pkvyeg' dva,- aKpovkoi a,v eTev Trpog ev^JX^v a.yovo-a,i' dva,<pepeTa,i <Te 
(pepeTa,L e7ri to 7ra,$og, dtl To?g fxe$vov<riv e7rt(poiv(o-o-ovo-iv ko,i ein tov keovTO,. ct tov fxeTooTrov to Trpog ty\ Ke* 
a,i yva,$oi. clg de o/ c<p6a,kfxoi e7TKpoiv(<ro-DVQ-iv, eK<rTa,TiKo\ 35 <pa,kvi dva,qe?kov ep/orTe? ekev$eptof dva.cpepeTo.t e7r\ Tcvg 
vtto cpyY,g' dva,<pep£Ta,t eVl to v 7rd,$og, otl ol vtt' bpyv\g keovTO,g. ol eV tv\g K£(pa,>S,g 7rpc<r7re<pvKv(a,g e%ovTe? Tdg 
e\e<jv,KDTeg £K<pctv(<r<rcvTa,t t«? b(p$a,kfxig. oig <fe ot b(p$a,k- Tp(xa.g e-KL tov fxeTooTrov ko,to, ty)v p?va, dvekev$epoL' dva,- 

1. cvnfig L". II ^ocXrm I"L a . II 2. tva,pfj.cq-ug i%a\. efyg I". II A. kwlip&o). — 5. ctl cl om I". II 8. o£o\ I"K", Xo£o\ L". II 11. 
u-ca. iwn&g I"K a . II 13. *7<*y] efav L*. II 17. xx\ om I"K a L". II 26. to ante %c'2y.o. om J a K". II 34. wSo; L". II 35 et 36. ei om 
L". U 35. exr*Tixot L". II 37. ei om K"L". 

1. ju.£X«,i/?)] psXotivj K a L". II 6. iivu7ro\ L°. II 7. irvppwfo-.s L". II 8. ^xpfl^aTi K a , h%pujJi.<*.7i I", 4v^pJ^jU«.T0i L". II 10. %ci/'ua«(. 
/". II 13. oi Sk <)x7da.g I". II l4. Ttjv om L". II 15. to??] reik ^tcoti UM a,4pw-?:oi? I"K a . II 18. il% K"L". U 20. hwpAwn L°. II 
23. kksMtpoi I a K a . II ccmpipoyTAi L a . II 26. irpe L a . II 27. «xpoV^ev L a . II 28. fyi£a? L". II 29- *<& Oitt /". II 32. oci *xp.] d a.y.p. L a . II 
33. *7*<r* I a 3 xyo-jo-tr L a . II 34. roi om L". II 35 ct 37- d.ia.<pipona.i K a L°. H 37. itetfepei I", i\sv6ipioi K"L». * T 5 I O r N O M O N I K A. 813 

tpspsr&t E7r\ ty)v sTmrpsTrtt&v , oti $ovXo7rps7reg to (p&tvo- (pspsT&t eitt Tct? yvv&Tx&g x&t hu ty\v S7ri7tpe~-si&v. ocrct 
/xevcv. @&pvTovov <poovx<rt fxey&, fxr\ 7re7rXey fxevov, dv&<pepsT&t hrt tk? 

M&xpo(B&fXcov x&\ fip&frvfi&fxoov efv\ &v vco6pe7ri6eTY\g svpco-Mg xvv&g x&\ e7t\ ty)v htt7tpe7tet&v. ocrot /x&X&xov &to- 
TeXecrtxog, oti to fx&xpct, (B&ivetv dvvc-ixov, to (Sp&Mcog $e vov cpwvicrt, rtp&sTg' dv&(peper&i eit\ toLs o\'g. ocrci Se (poo- 
fxeXXYfttxov. fip&xvft&fxoov @pot>6\)ficifA.'jov vco6pe7tt6eTY\g & Te- 5 vxcrtv c%v x&\ eyxexp&yag, fx&pyat' dv&<peper&t E7r\ T&g 
Xsqixcg, cti to @p&xe& ft&ivetv x&\ (Bp&freoog vx dvvc-ixov. &Ty&g. 

fx&xpo(3&fxcov T&xvfi&poov ix E7ri6sTixog, TsXsc-ixog, oti to Oi fxtxpat &y&v afcsig' TY,g y&p tk &tfx&Tcg (pop&g 

fxev T&x°$ TsXsc-ixav, r) 0% fx&xpoTr\g ix dvvc-ixov. fip&xv- fJUxpov Toitov x&Tsx^<rv\g x&t &t xivr\<rstg T&x^ &y&v &<ptx- 
fi&fioov T&xv@&fJccov ^t6sTtxcg, & TsXscrixog. Ttept c% x ei ~ vZvt&i S7r\ to (ppovw. 01 $s &y&v fxey&Xot (Sp&freTg' Tr\g 
pog x&\ 7tYiX e0 $ **' (Bpa,X' 0V °S <pop&g, *# &vt&i dv&<pspov- 10 ydp t» &ifx&Tcg (pop&g fxiy&v tcttov x&tsx*~''4<; &t xtvr\<rstg 
tou. ol <Ts ToTg oofxotg sTtcr&XevovTsg opSoTg sxTET&fxsvotg ftp&cfeug dcptxvwTou S7t\ to (ppovvv. ocrot tcov fxixpcov ty\- 
y&Xe&yxoovsg' dv&<p(pET&t E7r\ Tovg IrtTtovg. ot Totg oofxotg p&Tg cr&pQ xsxpfi^vot ~i<~\v $ >"<,< xP UJ t A,ci0 ~ lv '» * ^* @ £ P~ 
htsvcr&XsvavTsg eyxexvcpoTeg fXEy&Xo<ppovsg' dvcupepeTou E7tt /xoty\t& ToTg croofx&crtv httytvovTcu, icfsv d7toTsX\scriv' M<rr\g 
Tovg XsovT&g. 01 $e ToTg Ttocrtv s\s<rTp&fXfXEvctg Ttopsvofxsvoi ydp t^? (pop&g ev fxtxpoo xcu T«tVf£ft$ <5iot to 7tvpoo(feg, is$4- 
x&\ T&Tg xvvifx&ig $viKei&tg' dv&<peper&i e7t\ Tct? yvv&tx&g. i5 7toTe x&t& t&vtov ecri to (ppoveTv, dkX& &XXot S7t' &XXoov, 
ol (fe Tolg croofx&cri TteptxXcjOfxevot x&t evTptfio/xevoi xoX&xeg' Ttptv to V7tepex°v Ttsp&v&t. ocrot &s twv fxey&Xoov vyp&Tg 
dv&(pepsT&t ETtt to 7t&6og. 01 syxXivofxevot e\g t& ftsfya, h <r&p%\ rctxprifxsvoi , *j x&\ xP ( *'f icij '~ LV <* ^'* r <pvxpoTY\T& sy- 
tco 7topsvs<r6&i xiv&tfroi' dv&(pspsT&t sTtt tyjv E7tt7tps7tsi&v. ytvovT&t, vcfsv sTtnsXvcrtv' vcrYjg y&p TY]g (pop&g sv fxsy&Xoo 
01 svxtvYTxg t«? o(p6&XfjiMg sxovTsg ofcstg, &p7t&e-ixoi'dv&- TOTtoo x&t @p&tj s st&g Bt& t*jv ^vxpoty\t&, ov crvv&vvst &(pt- 
(pepsT&t eTti Tovg lep&x&g. 0/ crx&pcf&fxvxT&i ftetXoi, oTt h 20 xvMfxevYiv htt to <ppcv%v. %<rct §s tuv fxtxpoov vyp&Tg cr&pQ 
ToTg ofXfx&crt 7tpooT& TpeTtcvT&t. 01 x&TiXX&vTioopi&v ts, xcu xexjpYifxevot elcri x&\ xp^ aj0 ~ l ^'* ipvxp 07 ^ 01 ") ytvovrcu S7tt- 
cTg to Ire^ov @Xe<p&pov e7tt(5e(3Yixe ToTg 6<p6&XjuooTg , x&t& TeXecrixci' tcrYig y&p TY\g xtvr\crsoog h fjuxpw, to §v<rxivr\Tov 
fxscrov Tr\g c^/scog s<-Y\xvi&g, x&t ot vTtc fiXs<p&p& t& &vco Tr\g xp&crscog crvfXfxsTpi&v Tt&pscrx* "~o itpuoTcv ETttTsXsTv. ocrot 
Tcfc? o^t&g dv&yovTsg, fx&X&xov ts ftXeTtovTeg, x&\ 01 t& c% tcov fxey&Xoov fyp&Tg <ra>pQ xexpvif^hoi el<r\ x&\ XP W 1 JL ' 0/Tl 
$Xe<p&p& e7ti(3e@XvixcTeg , oXcog te Tt&vTsg 01 [x&X&xav te 25 tft& 6spfxcTY\T&, yivovT&t s7tiTEXsc-ixo\ x&\ &tcr6Y\Tixot' TY\vydp 
x&\ (ft&xex v ^vov ftXeTtavTeg, dv&<pepovT&t ht\ ty)v eTttTtpe- t» fjceye6xg V7tsp(BoXY\v cr&pxoov Te x&\ x?^^' ' V 6epfxo- 
Ttet&v x&\ Td? yvv&Tx&g. 0/ Tovg o<p6&X/xovg frt& <rvx v ov Tr\g r\xe<r&To, oocre crvfJifxeTpov sTv&t Ttpog to httTsXsTv. t& 
Xpovov xtvovvTsg, sxovTsg ts (2&/u.fjc& Xevxcofx&Tog STti tu fxsv w fxsys6s<rtv v7t£p(B&XXovT& toov crcofx&Tcov r\ crfxtxpo- 
o<p6&Xfx<2, dog 7tpa<rs<-Y\xoT&g , hvoYftixot' &v y&p rtpog tivi tyictiv £XXsi7tovT&, cog tvxovt& s7ttTsXsc-ix& scrt x&\ cog 
hvota, <r<pocfp& yevYT&t r) i^u%>], Tcj&t&i x&\ y\ o^ptg. 30 &tsXy\, sfpY\T&t. r\ c% t4toov fx(<rr\ <pv<rtg 7tpog T&g &\<r6r\<rsvg 

Ot fxey& (poovvvTeg (2&pvTovov v(3pt<-&{' dv&<peper&i xp&Ttc-ri x&\ TeXe<-ixooT&Tr\, otg &v e7tt6Y,T&f &l y&p xtvr\- 
sTtt t»? owg. ocrot ds cpcovicrtv &7to @&peog dp^&fxevot, ts- cretg ov h& 7toXXx \$<r&t pofilcog d<pixvivT&i Ttpcg tov vovv' 
Xevtuti os stg o^y, <\v<r6vfxixo(, b$vpT&i' dv&<pspsT&i £7t\ \<r&{ ts ov x&t& fxtxpov VTtspxcopicriv. uxrs tov tsXecot&tov 
Ttg (Sxg x&t ETtt to TtpsTtov Ty <pcovr\. ocroi <% T&Tg (pcov&Tg Ttpog to ETrtTsXsTv T£ & &v 7rpc6r]T&i x&\ &\<r6&vE<r6&i fxeX- 
o^ei&ig fx&X&x&Tg xexX&crfxev&tg h&XsyovT&t, x{v&t<\ot' dv&-35 Xovt& fxsTptov (fsT sTv&t to fxsys6og. 01 dcrvfxfxsTpot ir&vip- 

1. hi — (pxMopsw om /". II 3. /3po%v/3<x'ua/y I a K a L a . II 4. Xf^xo? I". II Qpt*.%'Muis I"K a . II 6. x«,i] xatl to I". II ^a.%im 
L a . II 8. svTeXecrMov I"K". U 9. post rsXs<-r*o? L" 0.1:0 %acui <po@ov, K a knca %e:pSi (popxg. II 11. hpSpols I a K a . II 12. «jtihasjxwm 
K", IxXaa.tfves I a . II 13. i~-Eva,v<7a,Xsuone<; L". II hy.xtxv<poTS<; I a K". II l4. To7g om I". II 18. xtya,ihi om L a . II 19. o\p--a,XTixo\ L". li 
21. TipStoi I a K a L a . II in vocem Tp(iton<xi desinit L a . II 22. ol?] dj I". \\ 24. e-J/ta.? K". II 25. ts} ts xx\ I"K a . II 26. a.va,<p£psT<xi 
I". II 28. \evxopfAO,Tos I a K", II 31. rppu/ivne? I". II 32. fia.piun; I". \\ 34. t?? (puiir,; I". 

2. @a.pyxoiw I a K". II ■KSi:Xv^y.iiY l i I". II 5. l-yxsxXa^o? I a K". II 12. ct] v\ xou, I a K a . II 15. to <ppoii?i\ cppovvi I". II 17. * om 
I a K a . II 19. ha) om I a K a . H 21. %p'^a.TO<; ha. ■^v%poTr l TO<; I". II 24. %pu>/u,a,Ta, foa) SspfxoT^TOi I". II 25. post aAv^nxoi QI a K a N a O a 
\t-Yfi 7«p Tr,<; te (popoZg h [xs^oiXoig TfVoi? (18.) — o~via,ivsi Tt a,(puiovjj.iv>] s-x\ to (ppoiovi (23.). ocoi 1% (o^ £7r1 QN") tui /ji.s^a.Xur — xa,\ 
X?'Jfx.a,TX — aXo-^Tixoi (25.). II 32. i St*] iSs IK". II 35. M] Ss I a . 814 ST^IOTNftMONIKA. 

yot' dvctcpepexctt £7r) to irdQog kcli to SyiKv. .£i ya,p ot t>j toov <TYifA,etoov ejtXoyJJ eTepct hepoov <TY\fx,ela. fxa,}sXov 6\- 

cLvjfAfxeTpoi Trampyot, ol o-ofXfJceTpot ^tKctioi ctv etY\cra,v KO,t K^rtv eva,pyoog to VTroKetfJtevov. eva-pyecrepct §e to) ev eirt- 

dvBpetot. ty { v <fe tyis <rvfA,fxeTpictg dva,(popa,v irpog tyiv toov KcupoTaTois tottok; eyy tvofxeva,. e7rtKO,tpoTa,Tog 8e Toirog 6 

o~ooy,a.TW evctyooyictv Kctt evcpvYctv dvotcreov, dKK' ov irpog Tcept Tct ofXfjictTct Te Kctt to ftsTooTrov Kctt KS(pctKv)v koj 

ty)v tov ctppsvoc \Mctv , uxnrsp sv dpxy frtYipeQvi. KctKooc $' 5 irpo<Tooirov , bevTepoc 8e o itep) Tct o-T*f&j kcu oofnovc, eir- 

e-^et Kctt irdvTa. t* o-YifjteTa,, o<rct TrpoetpYiTctt, dvctcpipsiv eTrt eito, irept to, <tk(Kyi Te kcli iroc\a,c' t<* Se 7rep) ty)v KoiKictv 

ty,v £Trt7rpe7reia,v Kcti eh ctppsv Kctt Qvihv ' TctvTct yctp TeKeoo- YiKtcrct. oKoog cfe elTretv ovtoi ot Toirot evctpye<TTa,Tct <TY\fx.eta. 

Ta,TYiv $tctipe<riv otvipYiTcoi, Kctt eo^etp^Svi ctppev OviKeoc frtKottoTe- Trctpe-^ovTcti, scp' oov Kct) (ppovncrsoog irKsicjYig eTrtTrpeTretct yi- 

pov Kct) dvhpetoTepov Kctt cKooc eliretv ctftetvov. ev d7ra,<rvi cfe veTO,t. nEPI *TTQN. npoAoroS TOT EPMHNE&2 eis to iiepi $tt«n apeStoteaots. Tw Trf? 'Apig-oTeXixrji; xetSxXe7 <piXo<jo<pixg Xetfiuvt TtoXXxl fCev xx\ io Ttevet cpvTxXtxg. i%OApe yvv 'IraAo? \ih tvtu, xx\ tx fiLeyxXx exofKTrxQf 
xXXxt MXtol xo.toL tx evyevri TtxpXTtecpvxxcjt tuv cpvTuv, 7tXfK<popvg ftky Tx7g ' Aptg-oTeXtxx7g yxp cpiXoTtfielcjSxi /3//3Aot? \>7tep TtdvTxg /3pevSvtTXi' 
oTg Seupvfiev, 7ro\vxoa.? 5k xoa ot? ha,7rpa.TTOfji,eSa, 7rpo\'£/j.£va,t Tb? xa.p7tb?. ^y xoa tocStov h£xa,v%cZTo tm %pv\p.a,T\., Sep^r? i% tjTTov ixmoi d? r\v vtvs- 
1k 7tpo? toa? a,Wou<; xaX f} Tt£p\ t£v <pvTu!v octo, xoa <pvTCY £v<pv\f @>pa,%v jjL.it, <Tx\a,<iSr { xa\ yjv %pvcr(a,v 'iftei^e 7r/\a,TO,vov. r>X8ov sU £7ri5vuia,v (ua,xpo? epo- 
dXXa <xv%voa<; to.7? %a,pi<n Qpvov xa\ xxXKi<;oi? \x<pop(oi<; t«? tuv Xoyuv epatr- tov %povoi) xa.yw tS <pvTv' Xoyoi ydp y,ot tuv tS x'o<t}jlv 7ia.vTuv %p^fJi.a, to 
q-a,? b^e^y.evov, o\> fjuovov Xe<yu n? r)p.eTepv<;, tv; -navv, tv? 7repi<pa,ve7? to, I? 15 ti\jlmto.toy. eitoSvv ey.<popriSr]vai tluy t«t« xa.p7tuv, tSv vorifjLO.Tuv elg epn 
Xofov; xa\ ty)v vocptxv a.7ta,pa,fjLt/\/\v<; xaX tyjv crvvecriv Avcjovlk;, a,XXa, xa\ t«; \xQe7v. \^v%a.^u^et yuot ty)v e7ttSvfita,Y \X7t1;, xa\ tyjy \X7ttha, 7ta.Xtv ev%r) 
Ix fJLOtpxs'lTa,Xtxfc, xa\ ov tvtvi; jjlovov, olXXo, xoa 'o<sv<; toivtv? oHfcv v, tuy <JteM%eT0. oiXXa, \x(%pt itoXXv to, ty]? \7ttSvjj,ta,<; a/teXetta., r\ \X7r\<; xoti /jlovoy 
ti<j"oiijjLOYUY'Apd^uYTp(<peiYxa\Tuv'Iv(fuv. c~v%vov 7*p \v(@u.Xev T/JLepov tuv \XTrU' t^ t% ty]<; ev%%<; \7reTeiveT0. Tt $' r) tuv a.ya.Quv a,7tu.vTuy 7ta,VTeXr)? 
ioWTv avfipo^fifiocTuv to7? OTtvfyTtoTe <ptXocro<pots ex %Ta,^e;puv ocxpo; <pt- OATta, xa\ vTtepTeXr)? xa\ 7tpoTeXeto? ; r)pefjLta,v t^ \7rt8vf/Aa, %opr^et, ty) eX- 
Xozo<po;. d.XXa) to toustov tpVTOv ix cTS"' ottu? ov fiovov a,va,v<stv 7re7rovSe 20 7ri^t 7r(pa.<;, xa\ to. tJj"? OATr\<xeu<; t« £v%yj. 'ItxXo<; ^a.p Ttg 'ixTroSey r,fuy 
ita,p' r\/jL7v, a,XXo'tuatv Ttva. to.%0, 7tep\ to %etpoy, oTa, <piXe7 %povog 7tote7v, a,l<pvtMug a.va,<pa.veig, ixnvug i%uv Xoytxrjg 7ta,t<reia,; xa\ 'putreug, Ttpocetctv 
a\XXa, xua Ttpo&eXvfJLVOv exxoTtyv xu\ elg to fir) ov a.7to<fpo<pr\v, ug viy' dv Ttore u; r)fi<Zg, u.<J7ta\eTO,i %a,pt(vru?, toX <ptXixa, 7tpo<sXa.Xe7, eTra. Tr)v 7toSvfJL(vr\v 
<pvTr,xofiov eTfo: 1 , viy' el 7tpor]XSev etg <pug. V7t(<pi tu, Tcru. xa\ 'Itu.Xo? fioc- @i@Xoy r)fuv \y%etpil^eTU,i. r^<ppu.vSr\v I7&) u; \<p' epfia,iu tu %pr\fjLO,Ti. 
xpov %povov crvv r,fuv %r\pevuv tS %pr\ff,a.Tog. to7s" Apu^iv 'e^vuptQeto fjLOVon;, \h£u.f/,rjv Tr)v [3i@Xov exSvfiug. 0X05 a,vTr\; \^evofir<v, tov e^xeifjLevov vSv a.v- 
xu\ fJLOvot tuv tvtv xu.p7ruv a.<pSovug u,7rr\Xa,vov. cXXXu, Ttg KsAto? fikv to 25 eXe£u,fj,r\v \7rtfjLeXug, xu\ oTov us ev \cr07rTpu tyjM \x 7rpuTr\<; avTrjg jSa.A/3?- 
fivog, ig toctxtov fte Tr)g tuv 'ItxXuv <jo<piu.g eXxcru,? u? tuv 7rpuT£tuv TrapOr- tog toy ' ApKroreXrsv 'i*jvuv xa\ tig 'Aptg-CTeXtxvg xa/tu. tuv 7ta,Xa.i cptXocro- 
%upe7v fJLr\<sevt, etTU, @pu,%v tvto, xu.i7tep ov tooStov, xa,&' exvToy olrfieig, av cpvvTuv ocvTtXoytxtg \Ta,cjfjLvg. v,\>txe7v <y' ur\Sr\v, {jlu. Ta? Xoyvg, Tvg Xoyvg 
fii\ xa\ ty\v tuy ' Apu,@uv fieTU, Tjjy tuv Aa/tiyuv fjL£TU,Xu.(3>ot ^vucriv xa\ ty\v ttJVT&g xu\ Tyg lxvtuv \pa,g-<ig, xu\ «jpu,<pY\va,t @a.cjxa,vv "Jjv%YJg r\vXu.@Y\Sr,v, a)v 
xa,XXi<rr\v e£tv a,cjxr\<jetev , oXog yiveTU.t t» Ip^K, xu,\ £tg 7t(pu,g ty)y °puf/.r\v /jlt tu,vty,v txavug t%uv into Trjg dvuSev %dptTog Ttpog Trjv 'EXXucju. fieSep- 
a.«ju,*te7v figAst xu\ TV%e7y TtXvToiug th ecperS. g-(XXeTU,t Xot7tov Tr)v dXXo- 30 fj.r\vev<ja.tfx,t ^Xuttolv xu\ Taitg XotTtatg ' Aptg-0TeXtxu,7g MXTOtg iyei^xifjLt 
&X7DJV, %pr,TO,t To7g" Apa,-\/L TtatcjevTUAg, xu\ ty) evcpvta, cjVfJLjJLtTpr l cju,g cj7tv<Jr)v <jvvu.ptSfj.tov. tu tol xu\ cjvv Seu to epyov cyiryvcjx,, xu\ elg xoiw,v 7tfiS(firiY 
tocjvtov tvfj.oipr\<je 7tu,t<yeixg, <px<jiv, ug cjvvxcjSxi xx\ tx tuv ' ApxQuv dg Tr)v @i@Xov To7g xipvfieyotg XTtoXxvcrty, 7toXXr)y evpuv ty)v iivcj%(petxv xxi ty)v 
'iTxXvg xx\ tx tuv'ItxXuv /jLeTX7topSfj.evety eig"Apx!3xg. hTogvvTtpog ticjiv tuv ovofiXTuv cjvy%vcrtv ijtx Txg <jv%vxg tuv fJLeSepfj.r\v£v<j£uv fiLVtx^oXxg ex. 
«.XXai? xxi ty\v 7tep\ cpvTuv Tr\vh @i@Xov [j.eSepfjLr\v£vei, xxx tuv Xoytxuv trjg r\fi£Tepxg eig Tr)v tuv'ItxXuv, eig tvg Apx@xg exeiSev , xx\ TtxXtv \£ 
'ApxQtxuv Xetfiuvuv ocjx xx\ cpvTOv £v")£veg tig t«s 'iTxXixxg fj.£TXxr\- 35 'Apx@uv et? 'iTxXvg, xx\ ei? rfixg \x tvtuv e7t' tcj%XTov. v yxp ijt7tpo<Ju- 

b. 3. efyevofievx I a K a . II 8. 7rxp(%ovreg I a K a . \\ eTrnrpiTretxv K". 

Codiccs N a P". Tit. xvuvvfjLov Ttvog eig tx ' Aptg-oreXcvg 7rep\ (pvTuv 7rpooifiiov P". TrpoSeupix tcv 7tep\ <pvTuv ' Api<roTeXovg c. deest 
praefatio Parisiensi 1848 et Oxoniensi coll. corp. Chrisli. 

15. X(i'u\ Xo^u N". II 28. ty)v post fj.eTx om P". II fitTxXx&r\ P a . II 32. tvfiotp^cjxt N a P°. II xxt om P". 
14. to om N a . II 26. xv(yuv N a . EEPI HTflN A. 815 

ve$, t<roi tih T*urj) t^ jS<j3Xw, o 2;T*7fip/T»j5 <£c/>c3>j x*t* tav SpuXXyueyay (TxoJMx*?? Trapacnjue^crecriv, tf n ttk Ix tjjV *<r*c/>e/*5 a%*pi x*l irspirif, 

'I*'yfly IxetVov, oy xa\ ei? xpoVoy *7£' Xo70f iVxvo? , «XX* vo\vf<.Qp<po<; x«t« l-^/u^a^s^Va/tev, x«x t^j crxXjjpas x«t Tp*%e/«s ths Xo^ixbs o5/t*s ek 

Tfly IIpwTl* tov <J>a'ptfly. £7re\ <T« 7roV* cTsXtos Ix ^(«s 7rpos erep*v juer*-. T)jy Xe/«y Te x*i 7rX«T6?*y ixtipit^wflorxfj.tv , x *^ T£ ? ^Jrep »!,"*? T >jy eu%*- 

^epojuenj cTiaXexTsv »j x*t« Xs^ty »; x«t' evvoiav 7<poy,upti, x«\ »j ^tky vs-ep* pi^-totv xal t»;v, u<; tlxot, dvfyuoXo^inv *7reve(/**juey. tSto 7«p a.<p' r,fiui 

to <r*<p\s e^acr* tS dxp<j3i?s *7roXe<7reT*i, »j <V eTe'pa xa v t 7rporepa 7rpo<royro? 5 a7raiTet' tcJV v7ro %e~p* juo'yos cro^>o v ; xal tTuy*Tos 5eo? x*t* Tcy fieiby 0.7:0- 

t3 «xptjSws «15 a.<Toi<ptia,v xoCTX<rp(<ptTO,i , Jj/ceis &>S a.<T<pa.Xt<ftpu thtu tu <foXov. Ttvos 7*0 *XXk (Tetrat 7r«p' >; / ua> J y, «5 <T<d Ttvos tuv ntpo<py\Tuv -ntp\ 

fiipti x«1 *<Tt*jSx»jT&/ s-o^SVres, x*5a5s x*( ey erepais TTt7fotr\xa.fj.tv cTe^XTflts, I«ut« Xe^et ^x»» yp«yoy 7rX»jp£ xat T »jy 7?y," xdi ov jj o\x\sjj,(vr\ xdi to v 7rX»j- 

rvjs *xp(j3e/*s l^e/tefl*. Tv* cTe pj <pa.tvotfit5a. xa\ %cJp«v t>j a.<ra.<pttct tTt- pv/i* «urijs, x«r« roy A*/3/cT, x*1 ^uecT 5 7r*s *7pes 7r*yTfl/o(s upouffiivos 

<To'yres, »jV x*x/ay 7r*vTeXjj tcTs Xffyots 'ry-vuxu.fitv , lx*yep/t»jyei**5 T«rt x*1 </>vTets; JjL £w?i eV to% ^woc? xa) iV to% <pvTo7s evp($Y\. ctXX.' Jy 10 <pctvspo7s, eTto, xcti to7s xexpvfXfxevots dxokov$Y\roofxev. Ke- 
[A,ev to7$ t^uois (pavepoi xcu TrpofrYiXog, ev Tolg (pvToTg $s yo/xev tolvvv wg eaiv et ti Tpe<peTcu, »;<5>i kcu e7ri$vf%eT, x,ctt 
y.eKpv[xixevvi xctt ix eix<p&vr\<;. tii ty)v t&vtyis yxv fieficuw- vi&vveTcu fxev tcv xopco, Kv7t-elrcu $e ote TieivcL' xcu ovx 
<rtv 'koKKyiv dvcLyxYi ec~i Z^TY,riv TTpoYiyY,rroLo-$cu. vvviq&Tcu efATziitTovviv civtcu cu $i&Qe<rei<; el \ky\ \xeTa. cuo-§Y[<rewg. 
ydp TTOTepov e%ovo-\.v r, &%i f» cpVToi ^o^v xcu $vva,jxiv t»tou apct 8a.vfA,a,o- 105 fxev, ov fXYiv rpccvXog TrKavc7,Tcu <rxo- 

£7Tl$VfXl0.g 0&VVY6 T£ XCU YlSovr]? XCU ^ia,xp(<Teug. ' Avct^ctyo- 15 7rO$, 0? XCU TA (pVTa) CU<rQcLVeO-QcU XO,} ETTtQvfAElV E$o!z ) a.Q-EV. 

pa.g fxev %v xcu 'E l u,7re$oxXYi<; eTriQvfxia. tclvto, xive7o-$a,i Ke- $£ 'Ava.^a.yopa.g xa\ AvjfxoxpiTog xcu 6 'E/X7re$ox\Yi<; 
yovviv, aXo-$d,VEQ-%a,t te xa,\ Xv7r£?<r0a,i xa,i r\c\£o-()a,i ^ia,^>£- xa,i vovv xa,i yvuriv eTttov £%etv Tct <pvTcL. YifxsTg <% tu) 
^cuovvtcu. oov fx\v ' Ava%a,yopa,c, xcu TJZa, eIvcu xa,i y\^e- toio,vto, oog <pa,vka, &7toTp£7:ofXEyoi tu vyisi hqwfXEv Ko- 
<r$a,i xa,) Kv7:e7q-$cu eTtte, tyj te a,7roppoYi tuiv <pvkXoov xa,t yco. KEyofXEv ovv 'qti to, <pvTa, «ts ETXiQvfxla-v mte cuq-QyiTiv 
ty\ txvfyiQ-Ei T6T0 £x\a,fx@a,vuv , o (% 'E^TTg^ojiX^ yevos ev 20 £Xov<riv. y) ya.p ETTiQvfxla, ix ecjiv el fxv) e^ a,l<r6y<reoos , xcu 
Tovtois xexpa,fx(vov elva,i e^o^a.o-ev. cho-a,VTOos xa,i YIKo,toov to tou v]fxeTepov <fe $e\Y\fxa,Tos Tekos Txpos ty)v cuq-$y\q-iv 

E7Tl$VfXe7v fXOVOV O.VTO, <flO, TY t V <r<pO$pa)v Ty\s $p£7TTiXYlS $V- Ct7T0C;p(<pETcU. »% EVpitrXOfXEV yW £V TO?? TOiOUTOt? CU<r$Y\<TiV 

vctfxsoos dvayxYjv £<pYi<rev. eo.v <rv<rTcUY\, Y\§£<r$cu ovtoos vte fxskos cu<r$a,vofXEVov, qvte ofxoioTY\Ta, avtov, ovte eTcfog 

ctvTa) xcu kv7relT$ctt cti<r$ctveo-$cti te crvfxcpoovov ecrcti. ctv $e <>ioopio-fxevov , vte Tt ctxoKov$ov t«tw, ovte T07tixy)v xivyiQ-iv, 
<rvcrctiY\ t«to, tw e7Ti$vfxe7v, el xcti a,£t tw U7ri;ctj ctvctxToov- 25 «T£ ohov nrpos ti cuq-$y\tov, »T£ <rvifxe7ov Tt <ft' » ctv xplvoofXEV 

Tctt xctt iyeipovTcu Tct7s iypY\yopre<ri , <rvfx<poovov scrcu. oo<r- TctvTct eur$virtv £X £lv i xct$oos rY\fx€ta, <>t Cov i7TtrTa,fX£$cL 

etvToos xcti ictv \Qf\TY\roofXEV ei ttvoy\v xctt yivos ix rvyxpct- TctvTct xctt Tps<p£r$a,t xctt ctv^ctvsr^ctt EvpirxofXEV. ovcfe 

reoos exovrtv y\ to ivctvTiov, ttoX^v ctv «p» 7rept tovtov rvvicrctTa,t 7ra,p' y)[Xoov tovtq el fXY, <ftoTt to $pe%Tixov xa.) 

ch[x<pt@Qkta,v xctt fxa,xpa.v 7roiY,roofxev ty,v Xjf\TY\rtv. to <Te to, ctvfyiTixov voifXEV fxepvj eTva,t ty)s ^pvx/iS. ottotciv yovv to 

TOlCtVTO, 7TCtpctklfX7TctVetV XCtt fXY\ eVCtVctkOOTOlS TTEpl Tct XCt$' 30 TOf«TO!^<£uTo\' SVpirXOOfXEV Tl [XEpOS 1pV%yS TOlCtVTYiS iv ECtVTCO 
EXCtrTOV EpEVVCttS iv<\lCtTpl$ELV TTpeTTOV irTLV. TLVeS <>£ £X £iv S X CV, > *% CtVayXYjS VOUfXEV XOii "^A>X Y > V £ X £IV *^ T °* o T £ ^£ 

^pvx^ Tai ( p VTa ' e " r0J '> ° Ti y£vvctr$ctt Tp£<p£r$cti xcti ctv- crEpEtTctt ctlr$Y\r£0os, tote ctlr$Y\Ttxov ctvTt) fXY\ sTvctt fXY\iyXL0- 
% ) d,v£r$a,t, veoZeiv xa,t %Xoct^e^ y»j/:o(, ts <ftctkv£r$cti te- p^7v « bet' y\ ydp ctir$Y\rLS cutlo, 'ecjlv ikkdfx^Eoos "Cooy,s. to 

$£OOOY\XCtrLV , iTTELTTEp %$EV Or^A>X 0V T&VT& /WETCt TOOV <pVTOOV <% $p£7TTLX0V 0,'lTLO, icjLV CtV^Y&EOOS 7Tpd,yfXctTOS TLVOS TJZvTOS. 

eXEt xoiva,. $loti <Ts EX^vrt TctvTct Tct cpvTct, xctt to e?n-35 ctvTa,i <Te ctl <ftct<popcu TrpoftctlvovrLV iv tw toVw tovtoo, oti 
Qvfxia, oora,VToos xo.tex^m e7Ttcrevo)U cikka, TrpooTov to7s 3vrx £ p £ S i v to,vtu fxeTa^v "QJy^s xa,\ ty,s crsp^reoos ctVTns 

5. 0,-KpifBSs P". II 6. xou «Jia/3X»jTCt> t»'tci; tu ptepet JV°. 

3. T»jy fjx&picTic/Lv tu \jTt\p i\uS.s P". II 7. 7rX»jp«y P". 
Codices N a P"n, P" post capul 1 paucis locis inspectus. 

13. £»j'T»]cny] y$ ixopiobv P". II 20. tQYo om P°. II 7«yo5 N". II 26. 'i<r*i om N a n. H 28. rivocnioy P". H 29. 7ro(»j<7 o<j.ti N". 

10. x*\ om P". II 12. ^uv»jTa( P". II Xu7r>jTa( P a . II 17. «xe(y t* .^ut* eT7roy N", l^eiy eTroy t* ^>ut* n. II 19- 7*y n. II 21. <j\ 
om P". U 22. Sv N". II to?5 to(*to(5] t»toi5 N a n. II 24. TOTnxyjy om N a n. II 25. hnnptvufitv N"n. II 26. xctQus x«1 <r. P". II 27. 
*u|a'ye(y N"n. II 30. to^Jto P". II 36. Suo-xepes] 3u<ryo'»jToy P". 

D 816 nEPI HTfiN A. 

ye<rov rt xaraKafie?v. etTCCt <He tt§ ctv ug eice) ro <pvrov ex X,uv,g eU [xv, Xjuv\v xara $p&%\>, ug xa) rd xa$' exacrov. 
Xuv ecrtv, v\b\ thto xa) X^uov elirotyev av. ovcfayug. xat (fvvdye$a tfe xat aKKug Keyetv, %rt ecrtv ty^A)%ov ro <pv- 
ydp §v<rvdv\rdv ecrt rv,v <ftotxvi<rtv t» <pvri diro&tftdvat rv\ tftot- rov, xat » Keycyev %rt «,^u%ov. el e%et tfe ^vx^v, « Keyo- 
KYi<rei rv\<; ^vx^ t» Xuov. ro ydp rd <pvrd t» Xv,v d-ro- yev %rt xat rtva y\c)y\ e%ei ai<r$v,<rtv. Trpayya ydp ro rpe- 
(pdcrxov %rug, riro ecr)v %rt ix ai<r$dvovrat. xa) ydp ei<ri 5 <pdyevov ix ecrtv avev -^vxys. Tcav tfe XJuov e%et ^aj%v\v. 
xat rtva Xua yvureug ecrepviyeva. ercet (fe v\ <pv<rtg rv\v rv ro tfe (pvrov ecrtv dreKeg Tcpayya. 7caKtv ro XJuov e%ei 
Xut X,uv,v h tw $avdru <p$etp)i<ra, TcaKtv h ru itvtu yevet yeKv\ <vtupt<ryeva, ro (pvrov dcftopicra. e%et cfe vKy\v cixetav 
ravrv]v b\d yeveceug trvvrype?, Tcdvrvj d<rvy<puvov ecrtv Iva xtvvpeug, y\v e%et h eavru. TcaKtv tfvvaye$a Keyetv ra, 
y,e<rov efx-^AJXov re xa) d^pv%ov aKKo rt yecrov rtSuyev. <pvra ^vxw e%etv, 'dri ^v%v\ ecrtv v\ Tccvtcra h avro?g 
e7ctcrdye$a (fe ort xa) rd xoyxpXtd e\<n XJua, yvucreug ecre- 10 yevva<r$at to,? xtVYtcretg. eTCt$vp.ia tfe xat xivvi<rtg v\ h rd- 
pv,yeva, tftdri el<r) (pvrd h ravru xa) XJua. yovv, apa v\ Tcotg ix ecrtv et yv\ xara ai<r$v\<reug. 7caKtv ro eKxetv rpo<pY,v 
att<rSv,<rig ecrtv alrta, 3~t' v,v ravra Keyovrat "CJua. rd ydp ecrtv e^ dp^g (pv<rtxrf,g, xat tctjt' avrd ecrt ro xotvov X^uov 
yevv\ (^t^dart ro?g otxeiotg e'iS~e<rtv ovdfxara xa) bpto-fxxg, tc6 xat <pvri. ix ecrat ^s (ppovrtg hrt rv\ eKxvret ttj? rpocpv,g 
(fe etcfvj rolg otxetotg drd/xotg cvdfxara. $e? re ro yevog ex ai<r$v\<reug ro rrapaTrav, trt rrav ro rpecpofxevov Xpv^et h 
fjuag xa) xotvv,g alrtag etvat h ro?g rroK/\o?g, xa) ovx ex 15 ry olxeta rpo<pY\ (fvo rrotorv,ruv rtvuv, $ep[xorv{rog <pv,[Xt xat 
iroKKuv. 6 Koyog cfe rv\g alrtag, cft' v]v (oe^atvrat ro yevog, -^vxporviTog' xat <}td txto c\e?rat rpo<pv,g vypag bfxotug xat 
ov ru rvx/jvrt eq\ yvupifxog. rraKtv etv) Xjua airep crepvv- fypag' v\ cfe $ep[xoTV\g xat v\ ■^pvxporvig evptrxerat h (Bpu- 
rat yev\ig OyKeog, erepa airep ov yevvurtv, erepa drrep xivv,- [xa<rt £Y,po?g xat vypo?g. cvbeixta tfe ruv rotovTuv (pvreuv 
<rtv xx exovTtv' xa) el<r)v aKKa <)ta(pdpuv XP 00 !^ 7 ^-) Ka>l XoopiX,erat tv;? <rv[X[xerox^ avrv\g. foa riro yap xa) irpu- 
el<rt rtva a 7roK<n rdxov eavro?g dvdfxotov, el<rt re aKKa dlQrug eyevero v\ rpo<pv\ ru rpe<povrt trvvexvs sug xa) eig 
avfcdvx<rtv ex TY,g y^? v t ix 8e'vtyuv. rtg w ecr)v v\ aipxv *l *^t>ij' rv,v upav TY\g <p$opag' xat o<petK)i<rt xp%vQ cU ravrv] 
h rv\ ^pvx^ t« X^uov; ri aKKo ei [xv) ro ei3'y£i'£? X,uov, o to X^uov xat ro <pvrov rotavrvj ctto?ov ecrtv exarepov avruv. 
tov ovpavov Treptooevet, tov v\Ktov, ra acrpa xat t«£ TrKa- t\tepevvYi<ru[xev mv xat tvto, q 7rpoY,yv,<raTo ev ru v,fxe-Z 

vv,rag, rd aTro t^ hetp[x(vv\g efcureptxd d[x<pt$oKtag, d tiv} repu Koyu, Trept e7rt$vfxtag <pvrov xat xtvvt<reug avrov xa) 
xa) a7ra$y\ ei<riv; v\ ydp ai<r$v,<rtg ruv ai<r$avofxevuv 7ra$og. 25 ^vx^6 tcftag, xat et rt dvaKverat att' avri rv <pvrZ, %rov 
icreov <% xa) ort xx £%«trz rd <pvra xtvv,<rtv e^ eavruv' rv\ eig 7rvov\v. 'Ava^aycpag yap eiyre ravra exetv xa) ttvoy^. 
ydp yv\ ei<r) 7reTrv,yoTa, v\ h\ yv\ dxtvv,rbg ecrt. <rvKKoyt<ru- aat rrug, enrep vjpt<rxofxev TroKKa Xjua fxv, exwra ttvov^ 
[xe$a TOtvvv 7ro$ev av ravrv\ Xuv\, tva 7rotv\<rufxev xat avrd xat rraKtv evptrxofxev axptftug ort to. <pvra xre v-kvuttk- 
ai<r$Y[Ttxd. » ydp Treptexet ravra \v Trpayfxa xotvdv. Ke- <rtv »T£ ypvjyopvtrtv. ro ydp ypv\yope?v iSev ecrtv ei [xv, a7ro 
yo[xev cfe ort t?j$ X^uvig ruv X^uuv xotvv\ ecrtv airta v) a'i<r$v,- 30 <fta$e<reug T*i? ai<r$v\<reug, ro <$e vTrvurretv xcfev ei fxv, d<r$e- 
<rtg. avrv, tfe Trote? t\taxpt<rtv yJrov \uv,g xa) Savdrcv. o veta avrv\g' xat ix evptcrxerat rt tmtuv h Trpayfxart rpe- 
vpavog <5e S7ret e%£< tftotxvio-iv evyevecrepav xa) afctoKcyure- <po[xevu fxev rraratg upaig >tctT«, tfiotxvi<rtv fxtav, ev ry aixeta, 
pav TY\g v t fxeTepag tftotxv,<reug, a7rey,axpvv$v\ rvruv. tfe? rct- <5s (pv<ret yv\ ai<r$avoyevu. ro yap X^uov ore rpe(perai, rt 
vuv Iva ro Xjuov ro reKetcv xa) to v v\Karruyevcv exy rt xct- <rvy(Sa(vei; ro dvafiatvetv dva$vyta<rtv aTro t^? rpo<pv t g irpcg 
voV xat T6T0 ecr)v b <rxo7rdg tJ<* Xuv\g. rv\ ravrYig yw cre- 35 ty^v xe<paKv)v avri, xa) vTrvurretv hrev$ev Travrug ' xatorav 
pv\<ret tfe? tva x*5 rtg a7ro'xup^ ruv rotvruv bvoydruv, ort xaravaKu$v\ v\ dva$vyta<rtg v) dva(3atvxo~a 7rpog ty,v xe<paKv\\>, 
ovx ecrt ye<rov. v\ <Te Xuv, ecrt yeccV ro ydp a^vxov ovx rdre ypv\yope?. ev rt<rt tfe ruv X^uuv ecrtv avrv, v\ dva$vyta- 
ex^ ^>X Y ' V *&* Tl ™v yepuv avrv\g. ro <fe <pvrov ix ecrtv <rtg ttoKKv,, xat reug 'oKtyov v7rvuTTX<rtv. b <fe vvcrayyog ecrt 
ex ruv crepxyevuv ipvx%S> ori h avru ecrt rt yepcg ^vx^g' cvvoxn rvig xtvv\<reug, v\ tfe crvvox^ TraKtv v\peyta Trpayyarcg 
aKK' ix ecrt "Qucv, cti icfe ato-$v\<rig h avru. e^epx^rat <fe 40 xivvyevx. o cfe yaKtcra xat xvptug ecrt X^Arv\reov h Tavry ry 

i. £i'7r>i n. II 3. foo-xtpi? P: H 5. a.l<r$oLvsTcu N". II 10. be om P". II l4. te] ^ n. II 20. d — £] «tted — «tTTsp n, 1] 28. 
fyrff N"P"n. II 32. %«y N"n. II 40. W y.ocl hc N"n. 

2. 'it^tv om P". II 7. wxf&M kx. xw<i*us N a n. II 13. \v N". H 17. y post xa\ om N°n. fl 22. fvrov t»j toi*vtjj N: II 23. $ie- 
pevwopsy N: II 27. Ct^] rSv £elw N: II 31. taffcxmtU P". II rpsfofjihuv et 33. tn,Whvou(voov N"n. II 33. rS 7*3 £«w N a . * nEPI HTfiN A. 817 

hc i<-Y,fXYi , rovro icjtv %7csp eTirev 6 'EfXTrefroxXYig , Y,yovv el vetv xou sv ty, fxi\ei toov dppevoov xcu toov $y,Xsoov cpvToov, 
vpicrxeTau ev ToTg (pvToTg yevog $y)Xv xou yevog ctppev, xou oog s7rt toov XJyoov, oti xou y\ fxlfyg toov (pvToov ecjtv ev btot- 
el ecrtv eTcfog xexpctfxivov sx tvtoov toov 8vo ysvoov. Xeyofxev XY\crei Ttvi' dXT^ sv ToTg X^oootg, ots fxiyvvvTctt, Tct yevv\ 
rotvvv oti to ctppev, cre yevvct, elg ctXXo ysvvct, xctt stcrtv fxtyvvvTcxt xou ctt bvvctfxetg toov yevoov, ctt Y,<rctv irpoTepov 
ttfxcpoo xexooptcrfxsvct ct7r' dXXY\Xoov. stcsi yvv evpt<rxeT<%t ev 5 xexooptcrfxevcu, xcu 7cpov[X$ev ex tvtoov dfX(poTepoov Tcpayfxd 
roTg (pvToTg oti e^/et to) (pvTa) yevog ctppev xou $y\Xv, xcu ti sv o wj vx ecrtv ev ToTg cpvToTg. \s ydp ots fxiyvvvTcu 
tcoCvtoos to fxev appev scrt Tpcv/vTepov xoot crxXYipoTspov xou to, yevvi, xa,t cu Svvctfxstg ctvroov fxeTa TctvTa, ytvovTcu xe- 
fXctXXov <ppi<r<rov, to be $y,Xv dr$eve<~epov xcu xctpTcocpopov %oopio-fxevctt. et yw y) cpvcrtg sfxt^s to ctppsv fxerd t« $r\Xsog, 
TcXeov, 7CctXtv bcpetXofxsv &|Tt?!» icoTepov evptcrxovTctt TctvTct xctXoog 7cpoe(3r,, oti &x evptcrxofxev evepyetciv Ttvct ev ToTg 
T* $vo ysvr\ xsxpctfxevct ctfxct ev ToTg cpvToTg, cog sT7cev''Efx- 10 cpVToTg irctpct ty\V yevecrtv toov xctpTcuv. ovbe yctp ecrt t^uov 
TCeboxXvig. ctXk' eyoo ox>x V7roXctfXjQa,voo tovto to 7rpa,ytxa, xep^ooptcrfxevov tov $Y,Xeog st fxr) ev oopcttg cttg « o-vvct7rTercti. 
tvToog txetv. Tct yctp xsxpctfxeva, b<psiXov<rtv eTvctt TrpooTov tovto w ecrt $~tct Tctg 7roXXctg evepyetctg ctvTV xcti cftoo Tctg 
d7rX<2 ev ectvToTg, xou eTvcu xct§ cxvto fxev to ctppev xctGi' iroXXctg ctvTX e7rtcrYifxjxg. etcrt cfe otrtveg Tct cpvTct 7re7rXY\~ 
tturo ^e to $%Xv, xdvTevQev xipvc7,<r$ctt. y\ c% xp<x<rtg ix ecrcti poofxevct v7roXctfxfictv6<ri, xcti ty(v '/ J ctpiv TY\g Xj/OYig ctvToov 
el fxr) frtct tyiV otxetctv yevecrtv. evpe&Y, yvv ev ToTg cpvTolg irpo 15 elvctt hoc, Tctg Svo bvvdfxetg ctg ex sl > iy w ^'* W Tpocpyv 
TY { g xpctosoog xpct<rtg, t\ xctt ocpetXet eTvcu cttTta, TrotYcrtxY) xctt ty,v £7rtTY$eta,v etg to Tpecpetv ctVTct xcti $ta) ty,v fXctxpoTYjTA 
iso.^YiTixy) ev fxtcj oopct' dxXl o\>x evptrxsTcti dppevoTY\g xcti Tvig olxetctg vTrdp^eoog xctt tov xcttfi oTroTctv (2XctcrcCvYi xcti 
$Y,XvTY,g Yjvoofxevcu ev Ttvt tuv cpvToov. el $e T6T0 VTOog y,v, xctpTrocpcp^ y\ Zoor) ctvTuv, xcti crpecpY,Tctt Trplg ctmd y\ yeo- 
TctX*" av T0 <P V70V W TeXetoTepov t» £wk. xou Troog, etirep TY,g ctvTuv, xou ov ytvY,Tctt ev ctmoTg ti nreptTTov. ov $eT- 
to XJZov « c\eTrcti ev tyj olxetct yeve<ret nrpayfxa/rog Ttvog e^oo- 20Tcu $e to cpvTov vttvov $ta) 7roXXa)g ahtctg, oTt xeTrctt to 
Teptxov, to Se cpvTov tovto cfeTrctt ev ToTg xcttpoTg tov hvg; (pvTov ev t>j yy, xctt c^eo-fxeTrctt vk' ' ctvTY\g, xcti ix l%« xt- 
^eTtcti ydp Y]Xtov xcu evxpa,<rtctg xcu tov depog TrXeoV xa,t VY\<rtv ev ea,VToo, i$e 'opov &ioopi<rfxevov ev ToTg olxetoig fxepe- 
Tvtoov belTcti fxctXXov ev ty\ oopa, TY,g excpvosoog ctvTov. ecri <rtv tTe ctt<r$Yi<rtv l%£i, «re xivY,<rtv ctvTorpoctlpeTov, ovTe ^v- 
Se xa,t Ttg dpx^i tys ftzv Tpocpyg toov cpvToov diro TY\g yY,g, X Y > V ^eXetctV tovto cfe ex zi ftctXXov fxepog fxepovg ipvxY.g* 
xcXt TrctXtv dpx r > eTzp& TY,g yevereoog d^ro t» Y,Xf6. etTre <$e 25 xat to cpvTov ovx e^Y,fxiovpyY,$Y, et fxv) c)id to TJ*>ov, to cfe 
xcti 'Avct^ctyopctg oti y\ vypoTY\g tmtoov ecriv d^ro TY\g yY,g, Xooov ovx eoY,fxtovpyY,$Y\ cfta) to cpvTov. xcti nrctXtv edv e't7rv\ 
xcu cfta, tovto ecpY\ irpog Ae^iveov %ti y\ yY, fXYjTYip fxev ecri Ttg oti to cpvTov cfeTrou fxev Tpocpy,g evreXxg xctt fxox$Y,poog, 
toov cpvToov, o oe v\Xtog TrctTYip. dXXa, ty,v xpa,<rtv t» ctppe- et xctt freTrctt cfe TotctvTY,g, ofxoog xa,Td ircXv crctS^pag xcti 
vo? toov cpvToov xcu tS $Y[Xeog ocpetXofxev b K ta,TV7roo<ra,<r$cti «% <rvvex*S x-cu fxr, pctcftoog frtctcpSetpofxevYig, xdvTevSev o-vvtcrct- 
VToog dxX ctXXoo tivi toottoo, otov 'oTt to ' VTrepfxa, t« cpVTov 30 tcu tvct to cpvTov ex"(l Tt xpeTrTov Trctpa. to XJZov, xctt Std 
%fXotov ecrtv eyxvfxovY,<ret X^m, v\Ttg ecr\ fxtfyg dppevog Te xcti txto dvctyxY, xctt Trpctyfxarra, ct-^vx& eTva,t evyevecrepa, toov 
$v\Xeog. xcti oo<nrep ecjtv ev ToTg oooTg oVe yiveTctt veo<r<rog, sfx-^vxotv. dXXa) epyov ev tov X^ooov ecr) xpsTrTov nrctpd 7roov 
ecrtv evTtvQev xa,t y\ Tpocpr, ctvvt fxexpi xcti a,VTY s g TY\g oopctg epyov t» cpvTX. a,XXoog Te evptrxofxev xctt sv tu X^oooo tto,- 
TY,g <rvfX7rXY,poo<rsoog xctt TY,g otxetctg e^och, xcti tots t» 6y,Xv crctg Tctg bvvctfxetg Ta,g sv too cpvTco, xctt aXXctg TroXXag, » 
sxTtQY,<rt tov veoo~<rov ev fxta, oopct' vrrw xctt to o-Trepfxa, tov 35 [xy,v xa,t sfXTraXtv. etTce %a.Xtv b^fXTrecfoxXYig oti to) cpVTa, 
cpvTov. et7re cfs TrctXtv ''EfX7reb s oxXY{g oti Tct cpVTct, sl xcti sx°vo-t yevecrtv sv xocrfxoo Y,Xa,TToofxevoo xooi ov TsXetoo xa,Tct 
veocrcrxg « yevvoocrt, StcTt to yevvoofxevov « yevvctTat et fxv, ex ty,v <rv{X7rXY,poocrtv a.vr\ TctvTY,g c$e crvfXTrXYp^fXiVYig » yevvooTAt 
TY,g cpvcreoog tk o-Trepfxarrog , xctt oti 07rep fxevet e^ clvtov ev X^uov. dX)C ovrog 6 Xoyog dvcopfxocrog sctl, cftort b xocrfxog oXo- 
ty\ dpxy TpocpY) ytveTcti TY,g pi'Qt,g, xctt to yevvoofxevov xtveT TsX4,g scrt xcti S~tv,vexY,g, xcti ix srrctvcrs TrooTroTt ysvvoov XJZ& 
ctvTQ soovto TrctpavTixct, 'ofxoog vToog bcpeiXofxev v7rcXa.fx(3ct- 40 xcti (pVTa) xctt TravTO, dXXoTa, et$Y\. sv exctcrca <$s e'toet toov 

i 

15. h N". U 22. Upat N"P". II 23. t*'t« N"n. II 25. i-o rfc >^tbnmi P". I! 36. h\ om N a P a . II 37. nocris P a . II 38. Srt 
om P". II /a6**] fib tl N"P". II a.ii-u!v N°n. 

1. tw antc 5. om n. II 3. et 6. orctv N a n. U 12. prius m? cum ts mutat P", om n. II 17. iofa N a . II tTdp%u& P*. II 19. 
•ytVerrtt P a . II 20. xttTxi] [/.(vei n. II 24. juicm om N a . II 25. sl fjLr\ — 26. icJyfJLtovpytfr, om P". 

D2 818 n E P I $ T T Q N A. 

(pvruv ecri $epydrv\g xcu vypdrvig (pv<rtxv\, v\rtg oTtdrajv dva,- ipvx%$, itfe 8td$etrtv ftrv\v 8ta,$4<rei ^vxftg. idv yvv xard 
Xu$eiv\, d<r$evi<ri rd (pvrd xcu yvipdtrx)i<rt xcu tp$ivdct xtu £v\- dva,Xoyia,v $uyev ra, y4pv\ rr t g ^vx%S yerd ruv yepuv t« 
pcuvovrcu. xol\ Tivh yev \ey\xri riro tp$opa,v, aXXot 8' *x i ' <pvri, yv\xvv$v\<rercu 6 Xoyog, xcu rvxov ovtfe 8vvv\$eiv\yev 
3 Ttvd ruv tpvruv ex*<ri rt vypov ug pvjTivYiV, ug xoyi, 8ie£eX$e?v a,v tolvto,, yeyaXcug 8ta,tpopcug d7ta,pt$yovvrei 
u$ tryvpvoLV , ug $vyia,ya, xcu oog xoyt 'Apafitxov. 7ta,Xtv 5 tol yepv\ ruv (pvruv. xcu ya,p yepog exoL<rrov 7tpdyya,rog ix 
rtvd 84v8pa, ex ov<ri 8e<ryovg xcu (pXs\3a,g xcu xotXixv xcu ri tSiv ys'vxg icrt xcu ex t>J? \Sia,g i<ria,g. xcu ctolv yevvvfiv] ri 
(ptrpovg xcu tpXoLov xcu yveXov evrog. xcu tlvol ug irtt ro eT8og (pvri, ydvet iv rv\ oixeia, 8LO,$4<ret, dv yv\ rtvt xp° v txj>i 
7tXe?<rrov el<ri (pXotog. xcu rtvuv yev xapTtog V7tb rov d<r$eveia, xa,\ fiapeia, TY^g otxeiag ix7t4<rv\ rotd<r8e 8ia,$4<reug. 
(pXoiov v\yovv evrog rov tpXotov xcu rov (ptrpov. xcu tlvol juv dv$4uv rotvvv xcu ruv xttpTtuv xcu ruv (pvXXuv ruv 
yev y,epv\ t» 8sv8px elcrtv d7tXc%, ug ^u^ao? evpLtrxoye- 10 iv ro7g (pvroTg rivd yev iv 7ta,vr\ eret e\<ri, rtva) 8e &x cv " 
vog ev a,vro?g xcu 01 8eryo\ xcu tu (pXefieg' tlvol_ 84 e\<rt rug ex*t cv8e 8ta,y4wtrtv , chg tpXctbg xoci ri truya, 7tl- 
trvv$era, ex rtroov, ug xXa,$oi xcu Xvyoi xcu (pvXXct,. ra,v- txtov 0.71:0 7:pa,yfxa,rog t» dnoppLTirovrog T6T0 c^tairtva, turtctv. 
to, $e 7ra,vTa, ix evpL<rxoy.ev ev 7ca,<rt, rotg tpvrolg. rtva, ya.p i fxevovcrt cfe tojvto, ev tw (pvru, ort TtoXXdxtg 7CL7CTov<riv 
tuv (pvruv exovcri xtu tolajto, xa,t olXXo, y,epv\, Xvyovg, J£ olvtZ y,epv\ tlvo) y,v) $LOopL<ryeva,, Cog rpfx^ e\ civQpooTtwv 
(pvXXa,, xXa,frovg, olvQy\ xoll &Xa,crovg xcu (pXoLov rov Ttept- 15 xcu ovvxeg. 7tXv)v yevvoovTcu rpfyeg h ev ccvroTg ro7g yepecriv 
xvxXovvra, ro\ xa,pitov. xcu xa,Qoog el<rt xcu iv ro7g Z^uioLg %$ev t^siteo-ov , v\ sxrog ev a,XXoig. kcu v\c\v\ (poLvepov yeyovev 
yeXv\ ofJLotoyepn, ovroo xcu sv ro7g (pvro7g. xa,i sxa,qa, ruv ort ra, yspv\ rov cpvrov ovx el<r\ fooopLcrysva,, elre xcd y,v\^ 
y,epuv rov (pvrov trvvSera, el<riv oyoia, ysXert X^uoV oe dXXa) yovov dcftoptcra,. v\y,7v cfe cuo~xpov e<rri XeyiLV TtpcC- 
(pXotog t» (pvrov 'oyotog etrt (pvtrixug $epya,rt X^coov, 01 oe yya,rd, rtva, ye$' oov a,v^dvercu ro l^cZov xcu <rvy7tXv\pvTcu 
$e<ryo\ 7ta,Xtv oyotoi vevpotg Xuov. oyotoog xcu ra, XoLTta, 20 yer ojvtuv, yv) eTvcu y(pv\ olvtov, dXX' eTvou xa,rd ra) 
rd ev olvtw. xcu rtvd yev ruv yepuv tficupovvTat Ttug ha, (pvXXa, xcu TtcLvroj rd tololvtol rd sv ru (pvru, xdv xcCi 
fxepuv dvoyoiuv, rivd cfe $1' byoiuv, ciov ug eiti. rov 7tv\X^' ovx u<rt <$LupL<ryevt% ra, rotOLvra, yepv\ rov "Quov, xctv xcd 
vrog ycp ev\ rpoxu hcupe7ra,t ht% rvfi yY\g yovov, xcu dX- xoord ytxpov exTttTtrutrtv , ug rd xepajra, tvj? ixdtpov xdl 
XorpoTtug foa, ruv trroix^v. uxravTug b Ttvevyuv xcu v\ xoycu tlvuv X,uuv xcu rpix^g aXXuv, c% tfv) xpvTtrovtrtv 
trdpfc frtcupovvTcu yev itpurug, xcu eltr) yepv\ rovruv tr&pifc 25 eocvrd xcird rov x 61 ^? 1 ^ xcupov ev oTtcug xcu vtto y%v 
xcu Ttvevyuv ooXXug Se frioupovvrou xcu cfia, ruv cjotx^oov. 7tiitrov<ri, xolv xol) to tolovtov 7td$og Ttapoyotov exootri rv) 
byoiug xcu olI tuv tpvruv pi^cu. TtXv^v ov frtcupeTtcu xcu v) Ttrutrei ruv (pvruv. btpeiXoyev %v ehte7v Ttep) ruv Ttpayyd,- 
X^tp elg olXXv\v X^P^ 1 » ov ^ s % P^O 1 **$ ^^W pK&Vi ov $ £ ^wv uv Ttporepov icropv\<ra,yev, xcu ctp^a,<r$a,L d7ta,pi$ye7v rd 
tolj (pvXXa, e\g aXXa, (pvXXa,. ev roLvrcug yiv ra,?g piX^cug ttfta, yepv\ ruv cpvruv xcu ra, xotvd xa,t rdg rovruv tfioL- 
xcu ev ojvTotg rolg (pvXXoLg etrrtv v) trvv$e<rig. 7tdXiv rtvegyj tpopdg. Xeyoyev roivvv ug s7t\ ro?g yspetri ruv (pvruv ecj\ 
yev tuv xaprtuv e\<r\v ex yepuv bxiyuv trvyxeiyevoi, TLveg yeydXv\ b^Lcupopd ev ru 7tXv\$eL xcu ev rv\ oXLyorv{tt, ev rui 
&e ex yepuv 7toXXuv, ug eTtt ruv eXcuuv. ojvtcu ya,p %x wi yeye$et xcu ev rv\ trytxpoTvrti, ev rv[ 6\>vdyet xcu ev rv) 
(pXotov troLpxa, xoli tl btrrpoLxufeg xcu trTtepya, xcu xa,p7tov. d<r$eveia,. rovro fre etrrLV %rt %^^to? ev ro?g yeydXotg 
tlvo, Se exovtri xcu 7tepixa,Xvyya,Td,. ttoLvra, tfe rd trTtep- Sevbpotg ev Tt<ri yev ecjtv ug ydx&, oTov eit\ t*j? <rvxv\g, ev 
yobTOL, eitrtv ex tfvo (pXoiuv. xoll yepv\ yev ruv (pvruv e\<r\v 35 ritriv oyoiog vypa, 7ti<rtrv\, ug x v l xo< > ° S<£Xuv ex t>5? dyu- 
a,7tep eirtoyev, v) tf dxporv\g rov itapovTog Xoyt etr\ foopitra,- 7teXM, ev rttri tfe dpx*y ovo S-> oog ev ru bpiydvu xcu ev tpv- 
tr$cu tojvtol tol yepv\ ruv (pvruv, ra, 7tepixa,Xvy,ya,ra, ojvtuv tu tu Xeyoyevu bitLydig xcu ev aXXoig. TtdXtv etrt (pvrov 
xcu Tct,g olvtuv foa.tpopa.g' 'oitep etrrt Ttavv $v<rxep&, xol\ ro ex ov ftfyv "&?&•> erepov vypa,, xa,\ rd tololvtol. xoa 
e^cuperug to &LcpL<ra,<r$cu rv\v i<ria,v avtuv xcu to %pw/^c6 ecrt ro e%ov yepv\ tyiaxexptyevd,, cvre 'oyota, cvre Tra,. xol\ 
xcu rov xcupov rv\g $Lo,yovv\g olvtuv xcu rdg trvvoxas rdgAOrtvd e%« yepv\ oy,otct, yev, ix Ttra, 84' rtvd Tra, y,4v, ix 
7tepi7tt7t7tTcv<ra,g a,vro?g, xcu ort cvx exovrt rd tpvra, v\$v\ oycLA 84. xcu ori cv84 icri ro7tcg iv Tovrcig upLtry4vcg. t%l 

19. <cou«.tl N"n. II 22. 3i &'] 0' n, 3i' JV". II 29. i°\? N". II 34. n^, h%"\ rim re N°. H 38. ha^t^ t&rHt n. 
10. rois om N". II 17. Y A ora n. II 20. «vrtft N". II 25. iito m tfv n. II 27. 7»v n. II 31. h tS ttA. — 32. o-fjtLnponn om 
n. II 36. ly tu <pvTv n. II 39. fo«.y.ey.?vuu(vsL n. n E P I $ T T S2 N A. 819 

hctcpopct) 8e toov (pvToov h ToTg oixetotg ftipert ytvoorxovTcti Qctftvot. xctt Ttvct ftsv eirt (3oTctvctt, Ttvct 8e kctx&vct. rxe- 
xctkoog' oftoioog cfe xctt Tct rx^ctTct ctvToov ex t« xpuftct- &ov ftev ovv itctvTct Tct tpvTct ToTg TotovToig v7ro7rt7rTovrtv 
Tog, ex Tr,g dpctioTY\Tog, ex TY\g 7rvxvoTY,Tog, ex TY,g Tpct- ovoftctrt. Trctktv eirt <$iv$pct ct7rep exovrtv ex TY\g oixeictg 
Xvty\tos, xctt ex TrctvToov ctkkoov toov rvftfteflnxoToov ctvToTg ptX^g (pnpov, xctt yevvoovTctt h ctvToTg xkctcfot Trokkot, chg 
iv i<roT»jTJ, h ctvfyret (pvrixyj, iv Sictxpiret, h fteye$et,5 rvxctT xctt ekctTctt' TtvoC tV ov. Trciktv el<Av cikkct (pvTct 
h TfXtxpoTYiTt. xct) ei<rt ftev TctvTct TotiiTov Tpoirov, e%\i<ri fterov, oog ehroftev, bivbpoov xcti fioTctvoov rfttxpoov, Tct ke- 
$1 xctt tftcttpopdg irokkctg, xctSoog xctt Trpoeiiroftev. yaftsvct 8ctftvot, exovTct h Tcttg pCQcttg ctvToov 7rokkovg xkct- 

4 K.ct) irciktv toov (pvTcov Ttvct Trpoctyovrt xctpirov eirctvoo frovg, oog Tct xctkvftevct ctyvot xcti (Bcotoi. kctx^ct M eiri 

tuv ifiteov (pvkkoov, Ttvct tfe vttoxcLtoo toov (pvkkoov. xctl Tct s%ovtc* Trokkovg (pnpovg ex ftictg pfCyg xcti 7rokkovg 
rivoov ftsv o xctpirog ctirYioopYjctt tk IStov (pnpov, Ttvoov tfe io xkctfrovg, oog to 7rr\yctvov, ctt xpctftftctt xcti Tct TotctvTct. 
ctTro TY,g piXYfi-, clg Tct h AlyvirTco (pvTct Tct keyoftevct eltrt $e xctt ftoTctvctt ctrriveg ix e%tf<n cpnpov ex TY\g oixeictg 
ftctpyctpTrctt. tivoov $e o/ xctpnrot h fterco ctvToov. xctt Ttvoov ptfyg, ctXkct nrctpctvTtxct (pepovTt (pvkkct. xctt Tivct ftev 
ot xctpnrot xcti Tct (pvkkct xcti ol fretrfto) ctbtctxpiTot ei<rt. xctt xctrct 7Tctv eTog yevvoovTctt xctt ^YipctivovTctt, oog <rtTog xctt 
Ttvoov Tct cpvkkct nrpog ctkky\kct %\xotct, ctkkoov ^' ov. xctt ta Trctpct7rkYi<rtct, Ttvct $ v. « fivvctfteSct §e TctvTct irdvTct 
Ttvct ftev e^ovrt xkctbovg trovg, Ttvai $s \s ToiKTovg. ei<r) Ss 15 e7ri<rTct<r$ctt ei ftv\ frtct <rvkkoyi<rftoov xctt 7rctpct$eiyftctToov 
xcti Tct [tepYi ct7rep ojvoftctTctftsv ev 7rcX<rt Totg Ssv^poig, xcti V7roypctcpoov. 7r<tkiv eicrt fioTctvctt eig Svo ctxpct xktvov- 
(tv%Yi<rtv 7rct<rx°vTct xct) 7rpo<r$e<rtv, oog y\ piX^ct, ol kvyot, crctt, oug to keyoftevov kctx&vov fictviktxov. sitr) $e ctkkctt 
ot (ptTpo) xct) ot xkctfot' xct) TctvTct 7rctpoftoiwTcti ftekertv ctt ksyoftevctt ev TctvTcv fioTctvcu xcti kcix^vct' xctt Ttveg 
<&vQpoo7roov To?g ireptexovri TTctvTct Tct ukkct ftek.Y\. xctt y) ctkkctt ctt ev too yevvctoSctt fxev TrpooToog (pcttvovTctt ev <rx^r 
ftev piZct ^ftertTevet sv Te tw (pvT$ xctt ev ty\ Tpo(pv\, xctt 20 fxctTt trTctxvog, fteTct TctvTct <Je yivovTttt devtyct, ug ot 
xctkovftev ctvTY,v » ftovov pttctv ctkkct xctt ctmctv "C,ooY\g' 'Apctfitxot ftevTekot xctt to (pvTov to keyoftevov y\ktoo~xo- 
ctvTY} ydp TjoYiV ToTg (pvTo?g 7rpo<r<pepet. xctt (pnpog ftev ttiov. ftvp<rivY\ $e xctt ftvjkect xctt o%v>] xct) Tct konroi oftotct 
ecjtv o ftovog yivoftevog ctiro TY\g yv];, xct) ecftv oftotog %kt- frev&pct eig txto to yevog TreptexovTctt, oov 7rokko) xct) ftct- 
xtct dvQpooTTK' Trctpctcpvdbeg be ei<rt Tct ctTro TY\g pCQtf T0 ^ Tcttot eirt xkctfrot, ex toov piCoov avtoov (pvoftevot. xcti Sict 
frevcfpov fikctcrctvovTct, xkctfrot $e, otTtveg ctv^ctvovtriv eTrctvoo 25 t»to Trpeirov Trporcftopi^etv TctvTct, Ivctoortv sig nr ctpct&styftct 
toov Trctpctcpvctcfoov. &x evptrxovTctt $e TctvTct ev ircXrt Tolg xctt rvkkoytrftov' v yctp cxpeikoftev cftepevvctv optrftovg h 
(pvToTg. xctt 7rctktv toov xkctcfovg exovToov Ttvct fxev eirt friYi- Trairi. Trctktv toov (pvToov Tct ftev eirt xctToixtcfict, Tct §s 
vexY\, Tivx cfe ovxU [XcZkkov cfe cItto eTovg ftsTct eTog. xctt xY,7r'ct?ct, xcti hepct ctyptct. ToviTOTpoTroog Se keyoftev o%v*j 
Trctkiv eir) (pvTct ftv\ exovTct xkctcfovg ftycVe (pvkkct, oog ot xctt ctkkct TotctvTct eUv\ (pvToov ctyptct, oti ix eiriv e^ e7rt- 
ftvxYtTeg xctt Tct oftotct. oi xkctfrot Se ot yevvooftevot h ToTg 30 fteketctg yeoopyixY t g. Trctktv toov (pvToov Ttvct ftev Trotovrt 
Sevcfpotg xctt ol cpkotot xcti ot (piTpot xcti ot ftvekot v yev- xctpirov, Ttvct &' », oog hectt xcti Ttvct etchi cfpvoov. xcti Ttvct 
voovTctt ei ftv\ *7r' ctvvi tov xvpov ™v Sevhpoov. xctt Ttveg fxev irotovrtv ekcttov, Ttvci <£' ovx^ x&i twoo fiev irotovrt 
xctkwiv ctvTov tov ftvekov tov h ToTg tfevcfpotg ftY,Tpctv, kk- (pvkkct, Ttvct cV ov. xctt tivoov 7rt7rTtiri Tct (pvkkct, tivoov 
kot r7rkctyx v ct, eTepot tfs xctphtctv. TctvTct cfs xctt cti cpks- fr' ov. xct) Ttr) ftev ytvovTcti xkcttiot, Tir) tf ov. nrepi foct- 
fieg xctt y) rctp^ okov t» Sevcfpv ex toov Terrctpoov cjoixeioov 35 (popctg yiv toov cpvToov h fteyeSet xct) rfttxpoTY\Tt , h dopctto- 
Trecpvxctrt. xctt Trokkctxtg evpirxovTctt ftipv\ Ttvct e7rtTY,c\eict ty\ti xctt dftopcpict, h x? Y ^0TY,Tt xctp7roov- xctt xctxtct Trok- 
eig to yevvctv (pvkkct xctt ctvQv\. xctt kvyot M Ttveg ftpctxeTg kct ecjtv e'i7reTv. Trctktv Tct dyptct Sivcfpct ftctkkov xctpirocpo- 
eiriv, eig to yevvcZv e7rtTY,&etoi ctv$v\, oog eirt toov heoov. Tt- povrt Trctpct Tct XY,7rctTct, xct) ot xctpxo) toov xY\7rctioov xpefr- 
veg tfe xctt ctvQv\ xcti xctpTrovg h ToTg tfivtyotg, xct) Tchkk' Tovig eirt toov dyptoov. xcti Ttvct ftev toov tpvTcov yevvoovTctt 
oTrorct yevvuvTcti ex rTripftctTog, xctt orct 7repixctkV7rTovrtv 40 h Toirotg fyipoTg, Ttvd tfe h $ctkctrrY\' xcti Ttvct ftev h %o- 
ctvTct. xctt Trctkiv toov (pvTcov Tivct ftev sirt Sev&pct, Ttvct TctftoTg, ctkkct tfe sv ty\ epvQpa, $ctkctrrv\' xctt Ttvct h 
&e fterov frevcfpoov xctt fioTctvoov' xctt TctvTct ovoftctCpvTctt TOTrotg ftev ctkkotg fteyctkct, h erripotg <5e fttxpct.. xctt Ttvct 

±6. r«. om n. H 23. 7^05? N". H 32. tuv <y(yfrpw ^ucu N a . H 38. l-xnrifcioi sk ro «jEr/M N". II 41. tsJ pii n. 
9. ixioCi] tts n. / 820 n E P I $ V T a N A. 

fxh yevvuvrai ev ox&cug rrorafxuv, rtvd £e eV htfxvcttg. Kcti verctt ro c-repfxa, xat ro ■reptxcthv/x/xa, u 7repixaKv7rrovrcu , 
Tuv yevvu/xevuv iv rd-roig fyipoTg rtvd fxh yevvuvra,t ev ope- ug o/ xapTrot ruv (potvixuv x&t ruv dfxvyt\a,KuV rtvuv $' 
<ri, rtvd $e ev 7re$tct<rt. xctt rtvd Xucrtv ev ro-rotg fyipora,- vyj. xa,t rtveg xaprroi el<rt (3puo~tfxot xcti xctrd cru / u.jSfjS>jK05 
rotg, ug rd ev t»i yri ruv At&to-ruv, xat exe7o~e xpeirrovug ctfipurot' xctt rtveg Kctp7rot v\fxtv fxh a,(3puToi, ctKKotg b% 
ctv^ctvovo~i Trapd dhhax*- kcu riva, fxev Xjuviv ev roTroig S (3puo~tfxot, ug o vorxvafxog kcu o ehhefiopog dv$pu7rotg fxev 
v-^vthotg, rtvd Se ev "xfi&ixctho!;. kcu rtvct /xh Xooviv ev 8--Kv\Tv\piov , rpo<pv\ <?e rot<; oprv^t. rrdKtv rtveg ruv xapiruv 
roTrotg vypotg, rtva, Se ev fypolg, rtvct $e ev SKctripotg, ug e\<rtv ev $r t Katg, ug o/ kokkoi tk Kvdfxov' rtveg ev -reptxa,- 
-\ trect. ra, yZv cpvra, xarct 7roKv evctKKa,TTovra,i rr\ cfta,- Kv/x/xart xcu ev KefXfxa,rt otov vcpdo-fxari rtvt, ug ev ~~irco 
(popcZ ruv tottuv, xcu evrevQev XP^ x,ctra,voe?v xcu ra)g o^ta,- evpi<rxera,t xcu rotg KonroTg. xcti rtveg /xh ev trapxi eto~tv, 
(popctg ctvruv. 10 ug o/ ruv (potvixuv K&p-roi, rtveg b\ oTov ev otKi<rKoig, ug eu 

5 UctKtv rdov (pvruv rtva, /xev r^ yr\ 7re7rv\y a<rt kcu « ftaKavot, ctKKot ef' ev otxicxotg -roKKoTg xcu Key,/x,ct,<rt xcu 

<ptKovo-i x u p l "C s<r ^ c( ' i dTr a,vrv,g' rtva, §e sv roirotg xpehro<ri o\pa,Kotg, ug rd Kclpva,. xcu rtveg /xh o%eug 7re7ra,ivovra,i i 
fxercLTtSevTat.' b/xotug rtveg ruv KctpTruv Kpetrroveg el<rtv ev ug ol Ka,p7ro) rr\g /xopeag xcu rvig xepd<n, rtveg $e fipctMug, 
ru$e ru T07rco Trapo ev eTepto. xcu rtvuv /xh (pvruv rd ug Travreg ot xctpTro) pt dyptot vi ot TrKetoveg a,vruv. xa) rtvd 
(pvKKa, (rxKqpa, elcrt, rtvuv $e KeTa,' xcu rtvuv /xev e<rx^~ 15 /xev (pvrd o^eug 7rpoa,yovo~t (pvKKa, xcu xapirovg, rtvd $s 
o~/J,eva,, ug rd ruv dixTrehuv xat ruv o~vkuv, rivuv &' ov' (Spct&ug' kcu rvruv rtva, ru x sl /^uvt dKoKo\><%-~t, 7rp)v ctv 
erepuv <5e ko,to, ttoKv eo-x^/xeva,, ug ra, rvig 7revKvig. rtva, 7re-Tav$uo~i. kcu -ra,Ktv rd xpu/xara, ruv (pvKKuv ko.) ruv 
Se (pvrd elo~tv "oKug (pKotog /xetrirevuv. KO,t rtvd ex " ^ 1 KctpTruv Kcti ruv otov Itt ctvrolg v(pa,<r/xdruv Ktctv elo~) foa,- 
$e<rfxovg, ug ot KctKa,/xot, rtvd ^' ov. Kctt riva, exov<rtv (popa,' rtvd ydp ruv (pvruv ev rv\ oIksio, oKotviti elo~) 
dKav&ctg, ug ctl pa/xvot, rtva, <& ec:epYjvra,i dKctvSuv. Kctt20X^- 0at X, 0V7il - Kct ' T ^* F* tv ex-xKtvwtv e\g /xeKctvictv, rtvd $s 
rtvd ex ovo ~ l noXKvg xKa,$ovg, ug v\ dypia, /xopea,, rtva, fr' e\g KevxoTviTa,, xcu rtva, e\g epvSpdrviTa, $td rr]v Sep/idrviTcti 
v. xct) riva, /xev e%«crj hcupopcig ctKKctg e^ uv 7rpo(3a,ivdrt rv,v exxctiovrctv rov depa, rov xexpct/xevov /xerd t» 7rpo~~- 
7rctpct<pvctcfeg xcu e^ uv ix 1 ' r * T0 ^ s ** a,KKo$ev ecriv e\ yeiov. 7rctKtv ra, crx^ctra, ruv xctpiruv, et e\<r)v dyptci^ 
fXYi ex rvig $ta,<popctg ruv piCuv. rtva, cfe ex<Jvo~t fxictv pil^ctv, xcu Stct(pdpuv e\o~t §l<reuV ovcfe ydp -rctvreg o/ xctpiroi elo~i 
ug -\ o~xiKKa,' a,vrv\ $e yevvctrcu ex rov ecfctcpovg, xctt 25 yuvtuSetg, £$e -rctvrsg $td ypct/x/xvjg ev$eia,g. 
dpcttug 7rpoet<rtv, ort v7roKa.ru TrKctrvverctt, xctt dxoKxQvcra, JIctKiv ruv dpu/xctrocpdpuv $evc\puv rivuv /xh v) pita,6 

fioihKov cftctxpiverctt ru Y t Ktu' orctv yctp 7rpoo-fia,KKvi ctvr^, dpu/xctTtxv, ecrtv, rtvuv o (pKotdg, rtvuv ro PvKov' ctKKuv 
ctv^ctvet. vTog cfe ravTvig xa,t ra,g 7rctpa<pvdc\ctg xctruQev ra, /xepvi %Kct ei<rtv dpu/xctrixa,, ug to (3aK<ra,/j,ov. TrdKtv 
ex/xvXJL. TrctKiv ruv x v ^ uv 7 %v ev rolg xctp-xolg o\ fxev ruv SevSpuv ra, fxev yevvuvrcu ex o~7repfxa,rog , rd $\ 8t 
e\o~t Troroi, ol $e & -rorot' xctt -totoi fxev ol ruv crctcpvhuv 30 ectvruv. xctt -rcthtv rd fxh diro ptXJiov exo~7ruvrctt xctt fxe- 
xctt ruv potuv xctt hotxuv cthhuv Trohhuv, ATTOTot cTs ah- TctcpvTevovTctt, rct c% ex tx cptrpn, rd cTe sx ruv xhdfruv 
Kuv (pvruv. xAt rtvuv fxev eicrt Knrapot, ug ot rr\g eKcttctg, v\ aTro ri cnrep/xctTog. xctt rtvct y,h $t' ea,vruv xctrd ut- 
rrs 7revKYig xctt rr t g xctpvctg, rtvuv cf' *. xcu rtvuv fxh xpov exreivovrctt, rtvd cTe sv rr\ yr,. xctt rtvd [xh iv rotg 
yhvxelg xctt [xehir^etg, ug ruv (potvixuv xct) ruv arvxuv' Sivbpoig (pvrevovrcu, ug rd eyxevr piCdfxeva,. ecrt c% (3eKriuv 
xctt rtvuv /xev aep/xot x>xt tyifxeTg, ug tk opiydvov xctt rov 35 o eyxevrpto-fxdg ofxoiuv e\g ofxotct. e<rri Se xcti dvctKoyia, 
<rivr,-rtog , rtvuv oe -rty.poi, ug t5 d-^tvQix kcu ty^ Kevrctv- cthhvi rtg, &' v^g dpirrug <rv/x(3a,{vcv<rt rd clvd/xoia,, ug ctl 
pectg. 7ra,hiv ruv xctpiruv ot /xev e\o~t c~vv$eroi ex cctpxuv fxvihectt /xerct ruv ox^uv. ev $s rolg o/xoiotg, Cog <rvxv) ev 
xctt xoxxuv xctt hefxfxctruv , ug ol <tikvoi, rtveg <5e eK x v ~ o-vkvj Kctt ay*7rshog sv d/XTrshu xctt dfxvybcthr] sv d/xv- 
/u.« xctt xoxxuv, ug a,t potctt. xttt rtva, /xev rovg cphotovg yficthri. ecrt &e xctt cthhog e/x<pvhhto-/xdg ev dhhotg btctcpo- 
ex^riv sxrog, rr{v $e o~apxa, hrog, nva, cfe rd bcrw evrdg 40 potg yeve<rtv, ug dpre/xt<ria, etg dypiav dpre/xto-ictv xcti xaK- 
xctt rr { v crctpxa, exrog. riva fre s\<rtv sv oTg -rctpctvTiKO, yi- KteKcuog e\g dyptihcttov Kat r\ /xopea, e\g Trohhd bevfrpa,. 

7. l\ antc h {■/.. om n. II 13. fttTATtBtrtu N". II 20. Ir^ntj n. II 21. jwejri» N"n. II y.oti rtwt S 1 ' N a . 

8. h post x& om n. II 11. xtdt h X. N a . II 13. [japks N a n, et Al. pofa. )l 32. fth] h± N°. II 35. hrt c% — 36. *vo/*o»* 
om n. II 38. h post a.y.vyfta.XY, om n. v nEPI HTflN A. 821 

tuv bevbpw TtdXiv rd aypid kou. ra, Kr\7tct7cL, koli Ttctv Teug yivovTcti Kr\7tct7cL. ToTtog cfs kcl) ytY\7tov(a, Tcpocfpct rv- 

<£utoV tv Ttpodysi TTtepfxct ofxoiov tw T7tepfxa,Ti e£ ov Toig TVfxfictXXovTcLi, kcu fxctXXov b th" trts Kcupog, » XP^" 

dvecpvri skclctov. Ttvd ydp KpeTtTOV TTtepfxa, TtoiovTt, tivcl Zpcri fxctXXov ol (pvTevTcti. txclXiv tuv (pvTuv rd 7tXe(ova, 

%e~ipov. kcu sk tivuv kockuv T7tepfxa,Tuv KctXd Mvbpa, ntpo- cpvTevovTctt iv ectpi, oXtyct iv xeipuvi kcu (p$iv07tupco, kcl) 

(Bclivovtiv , ug Te6 e% dfxvyfrctXyg fxtKpctg kcu potctg b^cohg. 5 oXtyicrcL iv $epet jxeTct ty,v i7tnoXY t v th KwdcpM. iv oXiyotg 

Tivuv SevSpuv 7tdXiv TTtepfxct ctv doSsveg yevvrta,i r eKhet7tei <5s TOTtotg ytveTctt r\ tciclvty, (pvTetcL, kcl) ovSeTtoTe yiveTctt 

70 yevsr$a.t KctXct cLvTct, ug ctl TtevKctt Kcti ot cpotvtKeg. v st fxv\ ctpcttog, cog iv ty\ 'Pco/jlyi, kato) Tr t vcfe rr)v upa,v. iv 

Ttpoip-XpvTcu cfe pcthiug sk TTtepfxctTog kclkov KctXd BevSpct, A.tyv7tTU c\e ov yivercu r) cpvTeict et fxr) ct7tctjr t» evtctvTOV. 

&§£ eK o~7tepftctTog dyct$v KctKct c\evc\pct. to £e sk 7tovr t pov TtctXtv rtvct tuv (pvTuv sk tuv oiksiuv piCuv cpvXXct itpo- 

yeveo-Qctt dya,$ov, kcli to evctvrtov, iv ToTg Xuoig 7toXXa,KigiO fictXXovTcti, Ttvct Ik tuv oUeiuv Kofxeuv r\ e.K tuv oIksiuv 

evpto-KSTctt. TtctXtv cfevfyov to e%ov TKXr\pov Xictv tov (pXoiov fcvXoov. kcli rtvct fxev 7tXr t Ttov Tr\g yr t g, Ttvct <5e Ttoppu, Ttvd 

<:e7pov ct7toKctS(c^ctTcti' idv Ss <r%io-^jJ r\ p\\ct ctvTov Kctt ty\ ev fte<roo. Kctt Ttvct fxev cXttct^ rk evtctvvi Kctp7to(popZo-i, Ttvct 

T X i<r P^ "Xftw efA@XYi$Yi, ev(popov ytveTctt. ev Se Tolg (potvt- $e 7tXet$ctKtg, clXX' ov 7te7tct(vovTctt ot Kctpito) ctvTooi*, &7to* 

xtr ctv (pvXXct yi 'ipyveg y\ (pXotog tS ctppevog (poivtKog Totg fLevxo-t oe oofxoi. kcli rtvct Ssvcfpct el<rtv evcpopct c\tct 7toXXuv 

cpvXXotg tov Sr t Xeog <rvvTe$etY t , Ivct Ttcog <rvvct(p$coo-i, Tcfxicog 15 xpovcov, cog ctl <rvKcu' tivcl ev iv) Kdpro^popio-tv hei, ev frs 

TtSTtctivovTctt ol KctpTtoi, KcoXveTctt 8e kcl) yi TtTcoo-tg cLVTtxv. tw eTepco ctvctKTcovTctt ectvTct, cog ctt eXcucLt 7toXXxg kXclo\$ 

hcLKpiveTcLi c% b clppY t v ctTto t« $r t Xeog, oti ntpcoTcog @Xclc;cl- Ttpo^cLXXoftevcu, olg kcl) TteptKctXvltTovTcti. nct) tivcl ftev 

v>i<ri tcl TVTV (pvXXcL, cl stTi Ttctpct Tct t» $r t Xeog fttKpoTepct' tcov (pvTcov evcpopcoTepct etTtv ev ynpct, tivcl (Te Ik t« evctv- 

dXXcb kcl) §icl Tv\g evoofricLg. cLXXctxv Se fi Ttvog txtcov y\ t/« fxctXXcv KcLpTto^popKTiv iv veoTY\Ti, cog ct/Jcvy^ctXcLi Kct) 

ht TtdvTcov TVfxficLtvei. tvxov Be Kctt el s\ Tr\g evcobictg t« 20 oxycti Kctt cuyetpot. v\ ^tctcpopct S~e tcov (pVTcov toov clypicjv 

eippevog iitctycLy^ ti ctveftog Ttpog tov $r t Xvv, TteTtcLtvovTcu kcli tcov KY\7tcLtcov cJtcLKpiveTcLi &t ctppevcov kcl) $r\Xecov, ojto- 

Kct) ovTcog ol KcLOTtot, loTTtep oTtoTcLV Tct (pvXXa, tov ctppevog Tctv ey.ctqov clvtcov yvcoptT$etY\ Sta) tcov tcficoftcLTCov tcov svpi- 

tw $r\Xet cLTtcticopcovTcti. tvkcu UTcLVTcog ctypicu sig rr t v yv t v TKOftevcov iv ctvToTg, oti to ju.Iv ctppev e<~t itvKVOTepov tkXy,- 

s\ct7tX<j)$eiTctt TVfjcftctXXovTcu Tct 7toXXct TcCig KY\7tct(cug tv- poTepov Kctt TtoXvKXovcoTepcv, yjtov vypov, kcl) TcLXvrepcv 

KCLig. TCt (ZcLXctVCJtCt TCt7g eXcLiCUg TVfxftcLXXVTlV, OTCLV OfXvZSsig TttTtCLVTlV, KCLI (pvXXct e%ov frlCLCpOpCL kcl) TtctpcL^pvcLcfcLg. 

(pVTSVUVTCLl. TO Ss $Y t Xv £7r' eXcLTTOV e^Si TctVTCL. hei TOtVVV, OTCLV KCL- 

7 YictXlV TUV (pVTUV TIVCL fXeTCtXXctTTOVTCU, COg (pCtTlV, TdV0Y\TLOfXev TCLVTCL, TtcLXlV CfOXcLTcLT$cLl 7tug CLV yvOlYj/XSV 

slg ctXXo sttiog, ug ^ Kctpvct, "otclv y^pcLT^. Xeywi TtctXiv tcl ^vcfpct kcl$' clvtcl kcl) tcl yevr t kclP clvtcl. kcl) ntep) 

ug r\ K&XcLfxfvSri fxeTct^cLXXeTcu e\g r^voTfxov kva to TpcC- tuv (Botclvuv uTcLvrug, Ttoog ctv KcLTcLvor,TUfxev cl et7tov 
yiov cfe Tfxv\$ev kcli (pvTev$ev TtcLpcL ty { v $ctXctTTctv tu^ov 30 o\ TtctXcuot. 7tug; sdv eTtifxeXug TKoitrpufxev Tctg fiifiXvg 
ecrcti TtTVfxfiptov. (pctTt TtctXiv ug b Thog kcl) to Xivov fxe- ttvTcov, ctg eypar^xxv, kcl) b\vr\$e(r t fxev ^tepsvvyiTcu tovTuv 

TcL^a/XXovTcu e\g hepov eTcfog. (3e\wtov cfe to cfriXrjTYipiufreg, rov fxveXov epevvvj Tvv07tTiKr\, kcl) yvoopiTctt ^OTcLvag Tctg 

to ytvofxevov ev Tr\ liepTicft, fxeTctcpvTevofxevov iv AtyvTtTU iXctiucfeig kcl) (^oTctvctg Tclg TTtepfxa, fxcvov ixovT&g, kcli 

v\ iv TlctXcticrivri ytvsTcu fipuTtfxov. uTctvTug ctfxvyc\ctXr\ Ta)g (Bor t $etcLv~ ^op^ycucrct?, -kcl) Tctg \ctTptKctg kcu Tctg 

KCLl pOiCL fXeTcL^CLXXoVTCU CL7tO TT t g ih tctg KCLKlCtg diCL yev t 7t0- 35 (p$Op07tOlOVg. UTctVTUg kcl) tcl ^vtycL fxefct TUV ftoTCL~ 

vtctv e\g to xpYjctoTepov. dXX' ctl poict) fxlv xctpetctg Koitpcv vuv. Ttpog cfe to fxa.$e7v kcl) rdg cLhictg clvtuv l(peU 
ifx(3e(3Xr t fxevY\g Ta2g piX&tg, Kctt bt vcfcLTog yXvKeog kcl) ^V" Xofxsv XY{tY t Tctt ty\v yiveTtv tktuv, ntug Tivd.fxev yewuvtcu 
Xpx TtoTiCofxevctt fieXTtxvTcu' dfxvy$ctXct7 Se Y t Xcov ifX7tY\yvv- ev TtTt TOTtotg-, ev aXXoig 3' v' ht 8e kcu tdg (pvTtictg 
fxevuv cLVTcLig, kcu Kofxeog ha, ttoXXx Ka,ipi evTev$ev iy.ficLX- clvtuv kcl) tocV ptQxg, kcl) Tdg Sta,(popdg tcov %uXwv ko,i 
Xofxevv. ttoXXo, £e (pvTa, ctypta, cfta, Ta,vTv\g Tr\g eTttTex^- 40 tuv bcffxuv ko,) t» ydXctKTog kcl) tS Kofxeog, kcu Tr t v xp Y r 

8. Trpoipxircu N°. II 9. ife — bbfca. om N". II 18. rd om n. \\ 25. @x\a.vTia, n. II 28. ozaTtti n. II .33. -ntpda, N"n. II .35. 
ytozonM N a . U 38. Trit^ijjLZ^cti N a . II 39. •/.ojji.suj? N". II itxQ^WofjLiiv .SjXtikit^i. r.cXf.'! n. 

1. ^rixonx n, 7iy\^ouct N". II 16*. «i om N"n. II xsXXa? bi xX. N". II 24. mhjy.XuiioTtpov N". I! t'J,-/;jT£?cv n. II 27. ^cyyi^T^J.i. 
N". II 40. cxTfJLCJi, y$ «Vjaaiy k<h.\ olypw, P". II ^aA^xro?, % '071S, P". 822 II. E P 1 $ ¥ T Q, N A. B. 

CTOTYiTcL KCU TY t V KCtKtCtV eKctCTUV , tt<*i TCt£ hctfXOVttg, TXUg «T£ eKTSiVOVTCLt. TXOLXlV TO?g (pVTO?g $SVT£ptp TpOTXOO £l>£<7/ K& 

Tivoli' |U£V $ictfxevwiv o/ >tct/37TOi tjvwi/ <^' «, >tcti <V jjv cUTictv VYj<rtg, eg-i >cct< icpeXKVtrtg, #t<; £$-) tfvvctfxig £K TY t g yvfi 

TLVUV fJteV (TY[7XOVTCtl (TVVTOfXUg TLVUV $£ (3pct$eug, epeVVY[<rcU i(psXKOfXeVY\ TO VypoV. ecTL <% TY[ i(psXKV<rSL KiVY[<rtg Y\Ttg £p- 
T£ KcCl TCtg LcftOTYiTAg TUV (pVTUV , KCU fXciXXoV TUV pi'C£oV' X eTct,i *# T07XOV, KOLl TSXs^Tctt TXUg Y\ TXrpLg' Ktti 8lCt T6T0 
KCU TXUg TiVUV fXSV KCtp7X0l fXCtXSct<r<r0VTOLt , TLVUV <5"' «* KCtl 5 00$ E7TL TO 7xXe?CTOV Ctl [XiKpttl fioTctvcu fXLO, tZpct fXLcXg Y,fXS- 

Txug Ttveg dcppocftTYiv 7xpoKttXvvTtti, Tiveg <5e V7Xvov, TLveg <5s pctg yevvuvTou. vk ecri Se v!sto kcCl iv To?g X^uoig' v\ ydp 
kcCl hcupQsLpxtrL, kcu 7xoXXctg ctXXctg cicupop&g' kcu Txug vXy\ iv To?g Xuotg iqt kcl$' ectVTY t v kcu biYipY[fx(v"/[. vx. eg-i <5s 
tlvuv fxev ol KctpitOL ttolwl yctXcL, tlvuv <¥ v. vtfs y\ 7x(^pig el /xy\ iv xpYpeL fxctXiqtt kcu clvtyi. y\ vXy[ 8s 

TOV (pVTOV TKTOO icri 7xXY[<rLOV , KCtL O^LCt TtTO ofcvTEpOO icr\v Y\ 

T> 10 tovtov yevstrtg. yevvctTcu §s kcll clv^&vsi kcCl 07xsp fxctXXoy 

ECJl XSTXTOV EV CtVTU, TXCtpct TO 7XVKV0V. TO yctp 7XVKV0V 7X0- 

To SsvSpov Tpetg !%£< frjvoojxsig, TXpooTYiv Ik t» yevovg XvTpo7xuv 8e?xcti cfvvctfxeoov SlcC te ty\v hct(popclv tov oIkelov 
TY\g yYig, tievTepctv Ik t» yev»? t» vfrctTog, TpLTYiv Ik t« y(- vxyifJictTog kcCl <$lc\ to fXY t Kog toov fjoepoov ctvri Txpog uXXyiXoo. 
v)ig tk Txvpag. ct7xo TY\g yY,g yctp etjxv y\ EKcpvTLg TY t g (BoTct- KctvTevQev ofcvTepct kcu. (pVTov yevevig, tftct ty]v Xextot^ta 
vYig, 0,7X0 t» vSctTog y\ 0-vy.TXYifyg, ctTxo t» Txvpog y\ evoo<TLg 15 eTepv Txpog hspov, Kcti T&XpTeptt vi TeXelooo-Lg. Tct fxepv\ toov 
TY { g <rvfJt,7XY^eoog t» cpvris. @Xe7X0fJLev <5e txoXXoo tovtoov kool (pvrwv oog 'etxl to 7xXs?qov eIctlv dpctLct, oti y\ &EpfJLOTYig ctvTUV 
iv To?g btj-pctKoo^ecnv. el<r\ yoip tv TKToig Tpict, 7XY[Xog, e£ « ty]v vypoTYjTct Txpog Tct ctKpct tuv (pvTuv E(peXKETttL. foct- 
yivsTcti 7xX(v$og o^pctKuSvig, bevTepov vSup, 07xep itri to qs- <r7xeipeTcti ts y\ vXy\ y[ ^etxtlky^ elg 0X00 Tct fx(pY[ ctvTuv' o 
psw Tct o^pctKuSYi, TpiTov to 7xvp to (rvvctyov Tct fx(pY[ clvtZ, tfe TxepLTTevEL, eK%e?Tcti. oo<r7xep tfe ev T0?g fictXctveioLg n $sp- 
ecj ctv $~t' ctvTV 7xXYipu$siYj Y\ tkt» y(ve<rig. Y[ (pctvepucng yiv 20 f^oTYig ty(v vypoTY[Tct ecptXKETctL Kcti tcwtyiv slg aTfxicfct fjis- 
oXYig TY\g svwrsug tovtuv ootxo tov Txvpog sqxv, otl dpctioTYig TctcppecpeL, ctvTY[ t\e KXcpil^ofjoevYi, oTxoTctv 7xepLTTevTV[ , fxsTct- 
svstjL to?? ocrpctKucfecrL KttTct Tct 'Ltfict fJLepY\. Kcti oTxoTctv fAifcfl fictXXeTctL elg q-ctyovctg, XTug Kcti ev TO?g XjuoLg Kcti ev TO?g 

TCtVTCt TO TXVp, TeXetVTCtL Y\ vXy\ T6 VypV, KCtL (TVyKoXXuV- (pVTO?g Tct TXepLTTUfXCtTCt dvct(3ctlV0V<riV dTXO TUV KCtTUTepUV 
TCtL TCi fXtpYi T« 7XYiX^ } 7XpOepX£T&t T£ ^YjpOTYjg EV TU TOTXOO Stg TCt CtVUTEptt, KCtL KCtTCt(BctiVti<riV &7X0 TUV AVUTtpUV £i? Tct 
T« vypOV: KCtl t\tCt TY[V ETXLKpctTSLCtV STXETCtl 7x('*pLg SV TXctVTL 25 KCtTUTSpCt. TOLKTOTpOTXUg St KCtl 01 7XOTCtfK.o\ 01 V7X0 TY[V yY[V 

X^uu KctL <pvTu KctL fxsTctXXoig. Txt^pLg yctp scrtv, 07r« vypo- yevvuvTcti d^xo tuv opeuv. vXy[ ydp oovtuv etcnv 01 vstol' 
TYig Kcti 8spfJt,dTY\g IStu TxepctTt dKoXvQs?. ecrL Se t«to ev ty\ kool otolv 7xXY\()vv8u<ri Tct vcfctToo Kcti crevoxupuvTctL evTog, 
Txeipei T« XtSv Kctt tuv fieTctXXuv eKcpctvtg' ev tu X^oou $s ytvsTcti ektxtuv dTfug 7xepLTTY\, v\TLg <W toV evTog <rvfJ07XLs<r- 

KCti TU (pVTU &% VTUg, OTl TVTUV Tct fl(pY\ YK et<TL (TVflTXE- fJOOV 0"X} C £i T7 I V yW' K& 1 ^™ <pCtLVOVTCtL 7XY\yctL KCU 7X0TOU- 

7XY,yoTct elgev ug To?g XtQoLg, kcll otl ek tvtuv KctTctppoY\ Tif/30 f^ot ol TxpoTtpov f/,Y\ (pctivofJtevoi dXX' eyKeKpvfJofjtevoi Tvyx,tt- 
TXpoficttvet, EK <$E TUV Xl$UV KCtL ' TUV fJOETctXXuV &K e$sL<ri vovTsg. ' -■ . 

KttTctppoYi v[ Ttg ifyug. Tct y&p yJpv\ ctvTuv £k st<rtv dpcttct, 'EKTeQeiKctfxev cfe cttTtctg 7xep\ TY\g yevdreug Tuv'7XY\yoov2 

ndvTsvQev icfe tlvoo ct7r' ctVToov efcepxwTcti, ug d7xo tk 'Qooov kcol tuv TXOTctfxuv ev tu vifxeTepu @l(3Xlu tu 7xep\ fxeTeoo- 

KCtl T« (p>VT6 TXtptTTUfXctTct, &$€ ytVeTCtl e^oSog TLg CtXXY\ &7X0 pUV, E.V U s't7X0fXSV KCU 7XEp\ OSLTflUV OTL 7X0XXctKig tfetKVVti- 

TYjg. dpcttoTYiTog. ev u yoop dpctLOTY t g VKecriv, dix' clvt6 TXctv- 35 <rtv KTOi 7XYiyctg Kttt, TxoTctfxovg, o\. TxpoTepov \SK EtpCttVOVTO, 
TeXug btfev tl e^epxsTctt. $td t«to tjEpsov iqtv, eig o ctv^d- otov ote o-x^tcu y\ yv\ 'sk TY t g. dvctSvfxictcrEug. 7xoXXctKtg 
vscrScti tl i TXicpvKt. kcu yctp to ctv^ctve<r$ctL 7xe<pVKog (fe?- <3e svptTKOfxtv otl Kcti 7XYiycu Kctt TXOTctfxoi xrvXevyvvvTctL, 

TCtl TOTX^, iv 00 dv 7XXctTVV$£lY\ KCtt TXSpctTudtiYi. XlSoL Ss KOU 0T£ A /iV£TCt< <ret<rfXOg. T6T0 <$£ TW (pVTU V (TVfJlftctlVei, 'oTl 

ocrpctKct KctL ta TOLctvTct dst ei<riv iv tcwtu, «ts ttv^ctvvtrtv d^p iv ty\ dpcttoTYtTi tuv fjtepuv CLVTt icrt, KCtl T$<$S TXctXiV 

4. toc? om n. fl 8. ^uXXcc n. 
Codices N a Q a . Tit. 7rsfi t£v h tclis ftoTcLvcLis TpiaV hvi^zuv fii@Xiov /3 N". 

17. O^^ZxhliV N a . ■ li 37. Tl] T£ . N a . 

3. ts N a . II 11. Trapa N a . \\ 12. (jioo&v N a .. II 16. ocvtov N"Q a . || l9 . fi «] x*\ Iv P. \\ -23. t* om N a . II 24. x*V x. - 
25. ■y.XTUTBpa, om N a . II 33. tw ante mfi om N". II 36. cti Q a . n E P I $ ¥ T £1 N B. 823 

<rv\fxeTcv , oti <retT/xog «<5s ev ToTg Toirotg ToTg tpafxfxufrefi fxspuv, kxi $td to tov tottov t% aepog fxeCCova eTvcti th tottx tk 
itecpvKS yivs<r$at, dkk' sv TCTtotg TtvKvoTg Kat o-KkYipcTg, <ru/xaTog TY,g yvfc. <pv<rtg ydp scrt th vbarog vitepdvu |3ai- 
OTtoToi si<rtv ot tuv vfraTUV Kat tuv opeuv. kcu yap <rv/x- vetv v^g yyg, t» <Js depog to vrtepdvu fiaivetv tv vftaTog, 
fiaivet <ret<rfxog ev ToTg TOTtotg TVTOtg, otito vb^up e~t <reppcv kxi y\ t« depog Toivvv <pv<rtg tk iyKX.ttofA.evii tw ki$u dvafiatvei 
o\ki$ot ~eppoi' Tvj <pv<ret $e t« depog t» $sp/xv kxi fyipov S ertavu t» v&arog, k<x) tu oku dept o-vvd-itTeTat' kou ydp 
evecrt to dvafiaivetv sk tJJ? Kov<poTY t Tcg. ots yiv <rvvek$u<rt eKa<rov to oUeTov "ofxctov ecpekKerat, kou <rwaKokov$eT yi 
T<* fxepv\ avri Ka) KaraKvpt£v<ru<ri, <rvvu$^<ri tov toxov, tpv<rtg t» fxepxg tu 'oku u <rvCevyvvTat. ei Totvvv ecrat Ttg 
xa) evrevQev e^ipx^at <*7r' avrt fitaia dva$vfxia<rtg. edv pax 1 * 1 KMcpvi, to fxev Y\/xt~v a\)TY\g KaTa^v-erat ev vfraTi, 
§e o Toitog YiV dpatog, &k dv ifypx^To 'irug, dkk' ug e-ni to $e konrov v7tepvY$eTai, "oTt fxeiCjuv ev avru o dvip tov 
TY\g ipdfx/xv <rvfxfiaivst. e\epx£Tat ydp k<xi evTevQev dva- 10 konti <rufx<xrog t« kt&v. frta, tkto Ttdvra to, frevtya @apv- 
$vfx(a<rtg, dkkd xara ftp&XV' xa) $ta thto k yivtrai Tepa el<ri tuv tomtuv ki$uv. ot ev ToTg v$a<rt $e ktOot yt- 
<ret<rfxog. d-nkug Zv ev ToTg crepeoTg 7r<x<rt t»to « <rvfx(3<xtvet, vovtou \k TY\g o-vyKpto-eug tuv vSatuv TY\g lo-jQjplxg. ytve- 
keyu to KXTa $px"XP tov depu, efcep-xjttrQat. crvvayofxeva, Tou ya,p nxpuTOV dcppog, eTra, <rvfX7ryyvvTd,t VTug otov t: 
ydp t<x fxepvi tktov Svvxvtou t^v yy\v o-xJXj-tv, kou tovto yxka, knrxpov' k<xi ots to v&up \ty\ ypcufxfxu 7rpo<rTpt(3eT<xi, 
e<r)v a,hta, t« <ret<r/xi ev <rufx<x<rt crepeoTg. ev ToTg fxipert i5 <rvv<xQpotXj-t v\ ipafXfxog ty\v knroTYiTcC Trug tov d<ppx, fy\- 
8k tuv <pvTuv k<x) tuv "Quuv <rei<rfxog i ytvereu, dkk' ev pxtvet ts &vty\v y\ tyipoTHS TY\g 6xka<r<rY\g /xeT<x nreptTTYig TY\g 
'cJkkotg 7t<x<rt, k<x) 7rket<rxKtg ev Te ToTg o<rp<XKu$e<rt kxi ev dkvKOTY\rog' kcu %tu <rvv<xyovTa.t to, fxepY\ TY\g ^p&fxfxov, 
veku ko.) konroTg fxeT<xkkotg. ev u ydp <ru/xxTi e<rt 7rokky\ k<xi tu e7rtfXY\Ket t» %pcv« ytvovTcu ktQot. y\ $v\kuo-tg <Jg 
dpxtoTng, e$og kxi ty { v dva$vfxta,<riv dvaftcuvetv' vttokov- oti y\ $<xk<x<r<r<x irotei kx$' exvTY t v •^dfxfxov, vrug ecrtv, oti 
tpCCjei y<xp avTYiV o dv\p. Kat <rvx,vaKtg t»to fike7rofxev, 20 7xa<ra yY\ iK e<rt ykvKeTa' ots w cty\ ev avTY\ ti vfrup, 
oTav (Bakkufxev xpvrov etg to vfrup v\ akko ti (3apv, ko) KukveTat o dyp dkkotu<rai avro. ht 8e XpovltyvroSi tu 
irapavTtKa fivQCC^eTai' Ka) 7raktv orav ftdkkufxev ^vkov tottu t» efX7repieikYifXfxevx vbarog, eiret & c\>vaTat tovto 
dpaiov v\ ^paxp-, Ka) e7mrkeet Ka) » fivQCCjnai. oQev ov 7rapofxotu<rat savru o dv\p (Kvpievovrt yap ev avru tu 
$td Tct <pvkka v KaTa&jerat to Kara^vo/xevov irokkaKtg vSart Tct /xepr, Ta yeuc\, a, ettrtv dkvKa), dvdyKY\ eir) 
%vkov, &$e ha to v7roKet/xevov to fiapv, dkk' oti to fxev25 7rkeov $epfxav$evTa KaTa ^paxp Kat afx<pu 7rot^<rat tttj- 
ecri creppov koi txvkvov, to <$e dpatov' to 8e dpatov Ttav- kov efxcpvrov. t«to £e » o\>vaTai yeve<r$at ev vbavt ykv- 
taTrav i (2v$CCjETai. efitvog o% Ka) t<* avru 7rapa7rky<ri* xepoTg foa ty)v ykvKVTY\Ta y.at ty\v ke7tT0TY\Ta avruv, dkk' 
QvSCCfiVTai, oti /xiKpd ecrtv ev Ttnoig v\ dpatoTv\g' Ka) i$s ev ToTg dkfxvpoTg, "oti Kvptsvst sv Ttroig y\ fy\poTY\g TY\g yY t g, 
tcrtv sv avToTg dvip o o\jvdfxsvog Tavra K\i<pto-at. Karafivov- Kat v\ fxsTafiakkst to vbup slg to sifrog avTY\g, y\ 7rk.Y\<riov 
rat Se, "ort Tct fxepY\ avTuv ktav et<r) TrvKvd xa) treppd. 30 avTY t g t«to TroteT, xat exaTepov dkkoivTai. <rKkYipwov<ra, 
TTav $e ekatov Ka) Ttdvra Ta <pvkka t» vfrarog v7repv^x ov ~ ^ 6 ^ o-KkYiporvig TY^g •yr? KaTa ty^v frvva/xtv v^g ~v fXTtv^eug 
rat. Kat tkto *j<5>] a7t ob^eiKvvofxev. eyvu/xsv ydp oti sv TKToig avTY\g TY t v v7ro<ra<rtv t» vfraTcg, frtatpsT tov 7tY\kov sig ifrictt 
£<rtv vypoTYig koi $sp/xoTY\g, xa) s$og t« vypx scr) ToTg tou fxepv\ -fxtKpa' xat foa t«to ytveTat v\ yY\ v\ ty\ $aka<r<ry 
vfraTog fxeps<rt <rvva7tTeo-$at' v\ b% $ep/xoTY,g TtoteT dvdye<r$at 7tk.Y\o-tdCovra ^pafxfxuo^Yig. %rug xai at TteStabeg, aCiTtvsg 
To vypov, xa$ug TtapsTtsTat ev tu xatpu t» eapog. e$og3Svx ex ovo ~ lv 07r £p dv 7ttptKakv^Yi avrag aTto t« Y\kr<i, ei<ri 
^s kx) t» vfrarog to KtcpiCetv itdvTa Ttpog TY t v iftiav eTtt- Te ko.) fxefxaKpvtrfxevat a7to vcraTcg ykvKepi. fyipatvei yap 
tpavetav eug TY t g t» depog S7tt<paveiag, ucre TtoteTv avrov d ^ktog t* fxepv\ TY,g vypoTYjog TY\g ykvKetag, a7tofxevei 
dvs'px£~$au. ty]v $£ S7tt(pdvsiav ctuT« ou% vTtspftaivst to 0% "o s~tv sk t» ysvcvg TY\g yvig. Kat btoTt evbtaTptfiei o 
vftup' v\ ydp 'ck.Y\ eTttcpdveta avra fxta e<r) fxera t>i? tou vikicg ev tktu tu tottu tu dTtepiKakvitTU , 6 s tax u piC > 0VTa ' 1 
depog. Ka) &ta t»to avst<rt xa) to ekatcv vitepdvu tou40t<* fxepY\ tv ttvjX», xat yiverat evrev$ev \pafXfxog. t»t» os ~y\- 
vo^arog. ei~) $e xat Ttveg ki$ot o^ t» vfrarog v7tepvYiX°vTat, fxeTov e~iv, oti ev tomtu Toitu (2a$v xotkatvofxev xa\ 
frtd to xevov fxovov to ev TtTotg [xeTC^ov ov tuv ev amoTg evpi~Kofxtv 7tY\kov efxcpvTov, koCi t<rtv %Tog piCjx ^pafXfxov. 

1. i<yk <r£tcr//05 N". H 17. h om N°. II 21. to om N'. H 26. «pctiov ubique Q". 
20. fvt N". II 24. -Z. plpri om N". II 33. faXxrT* Q°. II 4l. /3*0s7 N"Q°. 

E 824 IIEPI $TTflN B. 

v} ytvsTctt cfs ^cLfXfXog sl fXY\ kcltcl <rv[x$s$Y\Kog. <rvfx(3ottvst kcltcl ttclvtcl Tporov, st kou to yevog thto e% vbcLTog scjtv t 

8e tsto, oti ecjt bicLTpt$v\ ttfc KtvY\<reug t» ftXfc u' s<pY\fxsv y o slip%sTM e\ cLVTY\g TY\g y%- ug tipug. 

kcl\ fxctKpvrfxog diro vcfctTog ykvKepv. lovtTCTpoTrug voYjTeov Hpog TSToig b<petkofxsv el&evcu oti kou cli (Zqtclvcli kcuZ 

kcl\ 7rep\ Tv]g dkfxvpcTY\Tog tuv v$cLtuv ty\$ $cLkcL<r<rY\g. y\ tcl efoNj ovk ei<rtv ei fxv\ «c <rvv$e<reug, kou ovk e£ vkY\g 

pCCat fxev ydp ttcLvtuv tuv v!>cLtuv l<~\ ykvKepot, kcu ovk 5 d7rkY\g, dkk' fjonrep ecjtv r) dkvKOTY\g d~-a t« vfrcLTog ty\<; 

ctkkug crvfxficLtvei clv~y\ dkfxvpa~Y\g et fxv\ kcltol tov Tpoirov $cLkctr<rY]g kou TY\g i<rtctg tuv ^ct/xfxuv. ctt dvct$vfxtct<reig 

tov kex$svT«>. kcu T6TO fTYj[xe?ov scjtv ct\<r$Y\Tcv oti v\ yv\ yctp ctt dvaficttvovo-cti, otocv o-vfX7rctyu<rt, $vvctvTcu <rvfx- 

fxsv eTTtv vttokcLtu tov vfrctTog, to <?e vcfup virepcLvu e£ Treptkctfielv ty { v cliticlv TY\g tuv $otclvuv v-~ctp\ecog' kcltov- 

dvctyKYjg Kct) <pv<riKug. koLvtsvSsv kou KvptuTspov <rvfx&£- irtTnet yctp dr)p evTev$ev, kcl\ <$pori"Cet tov tottov, kcu 

(BYiKe- TcZ vcfotTt to eTvctt cjofx/tco irctpo ty, y>/. e<ppcvv\<rcLV 10 7rpoepxovTou e£ ctvT* S~tot Tr\g SvvcLfxeug tuv dcjepuv TCL 

oY Ttvsg czcfx/icv sTvou to ttcLvtuv tuv v$cLtuv TrkeTrToV e v to\ tuv <r7repfXotTUV. vkv\ Se dvctyKcttct ecj\ to vfrup, st 

TtktTcjov oY scjt to vcfup TY,g BctkctTo-^g , Kcti 8tct t»to kou kcu ^tctrpopct ecjtv ev tu yevet t» vcy&Tog. to yctp c\vsp%o- 

t-ctxjiicv nrdvTuv SKptSvi tuv vg^oltuv. scji Ss to v$up (pv- [xsvov vk scjiv sl [xy) vfrup ykvwj' to e^e ctkitvpov fictpv 

ctKug VTrepexov TY\g yy\g Kcti keTTToTepov ctvTY\g. kou hd ec~i, kou i o-vvotvctficttvet tw ykvKeT. to $e v7rep(Sct?vov Tttfo 

tSto ctTrehi^ctfxev oti kou to vfrup irctvTug KV<poTepo'v e<~Tt 15 to v keirTOTepov sqt t» vbctTog. o $y\ sctv s<pskKV<r$etYj vtto 

to ykvKV tk ctkttvpav. irk^v kct(3u[/,ev kcu ug ev irctpct- tw ctlpcg, keir-rvveTctt kcu hr\ irkecv dvctftcttvet, KdvTevbtv 

SetyfjcctTi <5t/o <tkvSy\ Tcct, kou Sufxev sv ctvTotg vbup ykvKV ytvovTctt TrY\yctt kou iroTctfKot ev Totg opeo~t, Kctt elg irokv 

Kcti vfrup dk[Jtvpov. fxeTct TctvTct Trpoo-kct^ufxev uov, $u- ^tctTpsxovrt. kou <rY\fxeTov t»t» e<~t to alfxct to dvepxofte- 

uev §e t»to ev tu vbctTt tu ykvKeT, kcu ctvTtKct KctTctcJv- vov etg tov eyKs<pctkov. uo-irep yctp ti Ik tuv Tpccpuv 

treTctt. [xeTct Tctvict $u[xev olvto kou sv tu vfrctTt tu dk- 20 [XSTct Tr\g dvct$V[xtct<reug dvepxsTctt , '4tu kcu etg irctvTtt, 

fxvpu, Kcti virepvY^errctt, Kcti dvct^>Y\<reTctt eirctvu tuv fxspuv Tct vfrctTot. Kctt yctp Kctt ti t» vfrctTog t» dkvxZ ctveici 

t» to(«tk vb&Tog, StoTt ta fxepY^ TVTOv « foct^evyvvvTctt ug [xeT sksivk o efypctvev y\ 6epfxoTY\g, elg tq eTcfog t« depog, 

7& fxepr\ t» vfrctTog t» ykvKepx. eKem fxev yctp ta fxepv\ cg ecjtv dKptfiug virepdvu irctvTog ykVKeog uoWo? Kctt dk- 

i SvvctvTctt viro[xevetv fott, ty l v ke7TT0TY t Tct fictpog, t«t« $e [xvpi. ~rctpct$etyfxct <fe t» koyov tvtov svpY,Kcty,sv sv TcTg 

$td ty\v 7rctx vrv l' To1 ' dvvctvTctt ' Kctt $tct T6T0 b KctTctc\>eTcti 25 fictkctvetotg TrokkctKtg. oTctv yctp to [>$up to dkfxvpov KSL- 

Tc e7me$ev clvtu. vtu <pv<rtKug ev Ty vsKpct $ctkcL<r<rY\ kts TctXet/3>j GepfxoTY\g, ks~-Tvvst tcl fxepY\ clvt6, dva,ficLtvei ^H 

KctTcL<%eTcu Xjuov KT£ ysvvcLTctt ' Kvptevet yctp v\ %YipoTY\g ev dvcL$vfxtcL<rtg, Y\Ttg y\v ev tw so^oupst t<s fictkctvetv, kou dvct- 

olvtu, kcl\ ev TrctvTt o7rep e<~\ 7rk.Y\<rtov T6 o-x^aTog TY\g x u P^ rL T * ttvkvol [xipY\ TY\g dkvKOTY\Tog fxeToc t» vypv TOU 

yr\g. <pcttvsTctt Totvvv evTeu^gi/ ot^ to v$up to 7rct%u ecjtv <pv<rtKX (ifie ydp etrtv eK t« yevovg t» depog), Tvct dKokv- 

V7T0KCLTU T» fXY\ TTCt^eO^. TO "yctp 7TCt%U e<~lV S.K T6 yeVOVg 3Q $Y\<rUTl TY\ dvcL$V[XtCt<rei , Y\Ttg fXtCt [XSTa TY^V CLkkY\V Trpo- 

Tv\g yY\g, to $s ksTnov kou dpcuov sk tk yevovg t» ctejsoc;. x u P £ ? W(J *' - Ta,v 7^ v ^pox^P^^' " 1 irokkctt, KcLTcL7rte\sTcu 

KCLt frtcL T6TO VTTepeX^ TO V$Up TO ykVKV 7TCLVTUV TUV VtfcL- opc<pog, KAVTevQeV crVVcLyeTcU KCLl <rV[X7TY\yWT0U Kttt S7TI- 

tuV sksTvo yctp scjtv vircLpxw TY\g yY\g iroppuTspu. y\Sy\ <~ps<pst kou kcltu <~clCsi to vfrup to ykvKv. kou VTug sv 
Totyapiv syvufxsv oti to vfrup tq TroppuTctTu TY,g yY\g <pv- irao-i ToTg ficLkcLvstotg ToTg dk/xvpoTg scjtv vfrup ykvKv. ctt 
clkov e<ji. kcu to ykvKV t» QctkctTTM VTTspKsT<r$ctt ATrshi- 35 Totvvv tQoTctvou cli (pvofxsvou sv ToTg v&ctcri ToTg dkvKoTg WC 
^otfxsv. kcl\ (pvrtKov tZto sTvou tu p\$svTt <rv\fxstu (pcLvspcv bcpsikxo-iv sx siv TrkrfivirfXQV <Jict ty l v £YjpoTY\TcL. kcli ydp T0 
kou dvctyKouov sysvsTo. ysvvdtTctt oe to v aActc; ev lcjctfxevoti <pvTov $vo ^eTrctt, vkY\g keyu kcli tottov, t>j thtct <pv<rei 
v<fct<rtv, oTg to ykvKV ytveTctt dkfxvpov. VTrepfiottvet £e y\ dpfxcXpvTUV. otclv yxv tcl toiclvtcl Svo nrcLpurtv bfxv, rrpo- 

dk[XVpOTY\g TY\g yYfi eKSlVY\V TY\V dk[XVpOTY\TCL. dTTOfXSVSt ydp K07rTSl TO <pVTOV. OTOtV 3e SVpUfXSV Vk^V TTCppUTCLTU TY\g 

sksivyi fxsv dv\p syKSKkstrfxsvog, tclvtyj $' \s. kou o*ict tkto 40 svKpctiricLg , sTrtKSvr\g scjtv sfXTTohuv yctp scjt tu sTvou TO sv 
vk scjiv sksTvq TY\g yY\g to <ru[xct, ykvKVTY\Tog Ttvog [xstsx^ tottco sTvou /xy) evKpcteT. sti Kotvug &x Evpto-KOfxev <pvTov 

13. kxpiSri -nirtui N". II 21. -spiwfceT&i Q". \\ AO. cW tvto om N a . 

6. xcti t?j ivtx? om N a . II 10. irooioxsTM Q". II 22. « N"Q'. II sk om N". II 30. rpoc^ufu et 31. ■ntc-%uci[~u<n N". nEPI HTfiN B. 825 

h %ta*l, TrkYtv (Bks7rofxev ttots (pvTcv (pctivofxevov iv ctvTy, ydp $spfxcTY\g cX^pY[Tctt tk vo^ctTog, Y[Ttg ctvu 7T\s ix. exsi Trug 
Kcti Ttvct 'Quct, xou e^ctipsTug skfxtv$ctg. \stoi yap ysvvuvTctl ctv xivy[$s(ti, tote 7rpospxsT<xt s-k civty)v irct.pofx.otov Tl vscpskvi, 
ev Ty %tovt, xo,t (pko/xog, kcu ttcXo-cu fioTctvctt Trtxpcti. dkk' okiyov ts vk dspog xctrsxst, xcu o-yxsTcu to ToixTov vypov, 

V} XIUV & T?lTSt TtpO%UpitV S7TI TXTU, AV jttff XCU CTvQsVX^U S(pskxSTOLt TS CtVTO Y[ $spfXOTY,g, Y,Ttg SXTSIVSTCU tU Ty)v OlplV 

Ttg cthict iv ctvTTJ. xctt ctvTYi i<r)v "oTt y) %/wV xorrspx^^i 5 t« v$o,Tog, xctt yivsTctt svtsvQsv (pvrcv. &x sxst Ss pCCctv, 

TtOTS O/Xcio, XctXVU, <rVfX7TY,yvV<ri T£ TCtVTY[V CtVefXCg XCtl OTl Y[ ptX^Ct SV ToTg fXEpstrtV S$pctQsTctl TY,g yY,g , sxwct fX.SpY\ 

o-VQ-(piyysi dyp. 7rk.Y,v yivsTcu xcu dpcttoTYis Ttg iv Totg fxe- ZtY\pY\fx-svct. ix sxst $£ Trctkiv i<fe (pvkkct, %ti fxotxpdv icrtv 

ptTtV CtVTY\g' XCtTSXSTCtl yctp SV TOVTOtg $SpfXCV Tl fXSpCS cLtTO TY[$ SVXpctO-fctg, XCtl OV$E Tet fXSpY[ CtUTtf EtTl <rV/X7rS7TY[- 

dspog, fxsvst te e£ ctuT» >tctl vfrup q-eo-yi/x/xsvov. otclv yvv o yoTct. t»to Ss to (pvTov ctov slg 6fXotoTY[Tct (pvkkuv yevva,- 
dv)p o syxsxksirfxsvog 7ckstovog ysvYjTcu "xkctTvvosug xctt 6 10 Teti, xctt Kctksnctt s7:t7XTspov. tuv <5e kcnruv (pvruv tuv sv 
%ktog TTctpiuricto-YiTcti, ct7xoppY\yvvTctt 6 dvjp o <rvfX7TikY[$stg ty\ yy, s7rsi Tct TY[g yY,g fXSpY[ «Vl <rV[X7Te7TY[yOTCt, xcti T<* 

EV T?J X l0Vl -> KAi <p&iV£TCtt Y[ VypOTY,g Y[ rSO-Y[fXfXSVY[, Y[Ttg fXSpYl S% dvayXYig TVTUV «VI TOiCtUTCt. TCt yW (pVTCt TCt SK 

Kctt (TVfXTXYiyvvTctt fxsTct TY[g $spfxoTY[Tog t» Y[kiov ' xct) %tu Tv]g yy^g o-vfX7rs7TYiyoTct ytvovTctt sx <ry\peuv sv totxu vypu 
(pvovTctt Tivsg ftoTctvcti. sctv $e Yj o TOTTog TTsptxsxctkvfXfxsvog, Kctt KctTTvuSet. ctl yctp o-tystg KCtTSXOVOTlV Ctspct' KCt) OTCtV 

i ytVOVTCtt SV CtVTU fioTCtVCtt Ctkk , Y[ CtVSV (pvkkuV ' CtTTS- 15 7CkY[$VVUVTCtl 01 VSTo\ XCtl 01 CtVSfXOl, 6 Y[klOg (pCtlVSoSctl 7T01SI 

Xupwe yctp ct7r' etuT» v) svxpcto-tct T?ig yvig, y) ofxoysvvig ctvTctg, xctTSTTstysi te fyipcttvso-Qctt xcti o-v/x7TYiyvvo-$cti, xcti y) 
ctUT»j. o$sv ctv$Y[ xcti (pvkkct sv (3oTctvcttg fxtxpcttg fxsfxt- fypotys tvjV yY[g Tctg pCQctg ctvTuv ttoieI' xcti ytvovTctt ev- 

yfXEVCt EVpifTKOVTCtl EV TOTTOtg XSXpctfXSVOig XCt$Ctpug h' CtSpog TSV$SV (pVTCt Xcti [XVXY[TSg XCti V&VCt XCtl TCt OfXOlCt. TTCtVTCt, 

Kct) vfrctTog' iv sTspoig Se fXYJ TotvTotg o-TTctvtct siQ-t Tct ctv$vj « TctuTct yivovTctt sv TOTTotg $spfxo?g xctTcl koyov, dto y) $sp- 

KCtl Tet (pvkkct TUV (pVTUV TUV CTVfxfictlVOVTUV EV TY[ X mi ' 20 f^ 07 ^ *WW TO Vcfup EV Tolg EVcfoTE^pOtg TY[g yY\g, XCtTEyjit T£ 

bfxoiug xctt sv TOTToig TrokkoTg ctkfxvpolg xctt ty.poTg ug s7Ti tcvotyiv 6 Y,ktog, xctt ytvsTctt dvct$v/xict<rig, xct) evtsv$sv crvfx- 

TO TTksTo-TOV « (pCtlVSTCtl (pVTOV. KTOl yctp 01 T07T01 TTOppU (3ctiVSl Y[ CtkkotUTtg sU (pVTOV. OfXOlug KCtt SV TTcXcri TOTTOtg 

sltriv evxpctcrictg' skctTTovsiTctt ydp y\ yrf, i^ v,g /txctxpctv ug s7rt to 7TksT<rov SspfxoTg irkYip^Tcti v) rk tpvvk dTTctpTirtg. 
elcrtv vypoTYig kcu $spfxoTY[g, ctTrsp etr) fod ykvxiog vbctTog. ot cfe tottoi ol ^vxpoi, el kcu qvtoi to ofxotov ttokq-i ttots, 
yivsTctt » 7roT£ v) ykvxspd yvi vexpct, Kctt tote » ysvvuvTctt 25 7rkY\v ek t« svctvTDt. 6 ydp '^pvxp°s **ip tov $sp/xov Q-VfX- 
h^sug sv ctvTYi ftoTctvctt. ev TOTrotg Se SspfxoTg, 'ottov scrrtv ttieXei kcltu, <rvfX7rY,yvv<ri te ta {xspvi ctmov, kcu 6 TOTrog 
vcfup ykvxv Kct) SspfxoTYig TTokkYi, 7Tpo(p$ctvei TTs-^tg sx tuv e-^Y[<riv 7ra<rx ei ^STct TY[g Trpoo-xo-Yig vypoTY[Tog ctvTu' t« yvv 
8vo fxspuv, sx TY[g t\tct$s<rsug t« tctt* fxs^d xcti rk dspcg Ttspt<r<f6 vypv %Yipctv$evTog <rxi^Tctt 6 toVoc;, >cct) s^spxovTct t 
t« iv ctvTu vTTctpxovTcg. v) cfe TTS^ig t« dspog ek TY,g $sp- i£ ctuT» (pvTct. ev TOTTotg <Jf ykvxspoTg, sv otg to vfrup fxii 
fxcTY\Tog scri t« vikfn TY,g sv ixsivu tu tottu. svtsv$sv Kctt 30 £7rt 7roAu <rvfxficttvst x w P i X, e<r ^ a,i 5 oTTOTctv 6 dv)p ty[ yv) 

T* CpY[ S(pskxCVTCtt VypOTYjTCt, ficY[$eT T£ CtVTOtg KCtt Y[ $ep- iyxkSiOfXSVOg $Y,pctV$YI, Y[ VypOTY,g T£ T« vftctTOg <rVfX7TCLyY[ y 
fXOTYig T» dspog. S7TlQ-7TSVc\si "£e KCtl Y[ TTS^tg' KCtl frtOL T«TO KCtl CtVTOg dv\p fXStVY\ SV TOtg EVc\oTSpU T« VcfotTOg, SpEpXOV- 

Tct ^)UTct ug i7Tt to 7Tokv iv ToTg opstrt (pvovTcti. iv cfe ToTg Tctt (pvTct, ug to vicpctp to lctTptxov, jtctl etfrvi fioTctvuv ctkkct 

^ctfXfxotg vtxct, ug 7rpcs(pYifXEv, y) dkfxvpoTv\g, kcu dTrofxsv*- irckkuv Kctt o-fxtxpuv, et <J)j TotKTOTpoTrug ysvvuvTctt. 7rk.Y,v 

o~tv iv ToTg fxipsrt TY,g \pctfx/x\i dpcttoTY\Tsg cfxotctt Trpog dk- 35 ix slrtv sxTSTctfxsvct, fooTi ctl piXoti ctvTuv eltriv sTTiTrokctiug 

kvikctg. 6 Tcivvv Yiktog cvx £%« bvvctfxtv tvct iv ctvTcug sv tyi yy. iv TOTrctg urctvTug sv oig vbup $spfxov t/j£%«, 

d7TctpTL<rY[ xcti fis@ctiuo-Y[ <rvvexstctv i<rictg. tu toi xctt (pvTdiv Trckkctxig (pVTct ysvvuvTctt, fooTt y) $spfxoTY\g tcv vfrctTog 

avTcug ug Tct 7rokkct & yivovTctf si c% xctt yivovTctt, ov xctrd sfytkxsTcu dvct$vfxtcto-sig 7rpo<r(pctT\sg stt) TY\g yY\g, v) frs ^v- 

elfry tcftct xott ^iotcpopct, dkkdxa/rd e v t&Yi ofxoict Trpcg otkkYjkct. XP <L tyvcrtg TY\g vypcTYrrog t» vfrctTog vttoxcItu dTro/xevet, kcu 

4 Tct <$£ (pVTOt c\ iv TY, iTTKpCtVeict TK vfrctTOg ysVVUVTOtl, 40 Q-VfX7TYiyVVTCtl d,Y,p 6 iv T\STU TU vypu. KCti OTCtV 7TE(p$Y) 

\sk ctkkug ysvvuvTctt el (xy) <5ict to 7rct%o«; t« u^ctTO?. oTctv y\ $epfxorY,g t» dspog, irakiv iv t\stu ysvvdTctt to $vtov, \sk 

14. c%\ y.h Q a . H 15. fl iXX' N"Q m . II 19. h] xx\ h N". II 24. iipiniTo; xotl ttppfaii* Q". vbctTos. ox> yfom N". II 28. 
koX om Q". 

18. o2v* N"Q". II 28. il^xrou Q". I 29. mtv tx <p. N". II 39. fdm N". II AO. -irtpffi Q'. 

E2 826 IIEPI $TTfiN B, 

cthhoog e\ fxr\ ev Kcttpop 7rohhtp. cu fioTctvctt <?e ctt fUKpctt, (pVTov kcu ctv^ctvet' ore $e TctvTct diroxoopymo-tv , d<r$eveT 
ttt (pcttvofxevctt ev TOTrctg $ect<pooc\e<rt , ytvovTctt oTctv ctvefxot Tr\ d7roxoopv\<rei kcu to (pVTov. 7rcthtv to (pvTov to 7rpo'i'ov ev 
ofceoog Trveootrtv dvTiitvoidv Te Trctootrt kcu dvTnrhr\TToo<rtv dh- opetrtv vyr\hoTg, el ecrctt eiSog, eqctt irpoxeipoTepov kcu Trpotr- 
hr\hig, kcu e£eyep$Y\ dr\p o ev ctvToTg kcu $epfxctv$vi b Toirog (pvecrepov e\g tctTpetctv' b Kctp-irog <Je b tnthypoTepog e\g7re^ptv 
Kcti yevv,Tctt evrev$ev Trvp, kcu fxerd TctvTct yevvv\$v\ oirep ecrtv 5 »% tlg eirt to 7rohv Tpecpet. TOTrot h\ d7rofxefxctKpv<rfxevoi 
ev too fict$et dptreviKtov, o KctTctfictivei Ik Tr\g thvog t» depog, tk rikw &k elcri Trohhoov (2oTctvoov yevvrrrtKct. bfxotoog edv 6 
Koti ecpe\KeTcti Trvp /xeTd t*v,ipeoog (tkto ydp to dp<revtKicv) ' r\htog fxctKpoTvrrct tv\ v\fx(pct 7rpo<rctyv\ ev tv\ Ktvv,<rei auTou 
To^re ydp ytveTctt Ik t\stv (pvTct. « 7rohhd cfe TctvTct Trpo- kcu KttTctKvptevv\ Tr\g vypcTrrrog, \)k e%ei to (pvrov b\)vct[xet$ 
ficthheTctt (pvhhct, Kct$oog TrpoctTrebetfcoofxev, 'oti r\ evKpcttrtoo (pvhhct kcu Kttpirovg irpoctyetv. xi cfe kou Trept toov (pVTOov 
sk tovtoov Troppoo ecrtv. 'cTrep cfe (pepei Tpocptfxcv ti (pvTov, 10 xpr, voeTv, ct yevvoovTctt ev vfrctpcofrecri Tojrctg; ev TVTotg ots 
hoetvo (pveTcti ev TOTrotg $epfxoTg kcu Kovcpoig Kcti v-^r,hoTg, to vboop r\pefxeT, yiveTctt ti Kct$ct7rep thvg, kcu &k ecrt truvct- 
kcu fxoihhov ev too KhtfXctTt too Tpnoo Kcu tw TeTctpToo' Kcti fxtg ev tu depi Ivct v7rocrwri ta fx/pn T6 vfrctTog. KctTe'xe- 
Trcthtv o cfevtyov 7roteT ti £yyu? Tpocptfx^, heTvo yevvctTctt ev Tcti yctp ctmcg o dr)p ev ToTg evboTepotg Tr,g yr,g, Kcti Koohvei 
Toirotg vipr,hoTg kcu ypvxpclg. kcu itct t»to 7rhr,SvvovTcu Tct Tr,v Trcf/pTrrrct t« vfrotTog dvctficttvetv. el yxv 7rhr i fXfxvpr,cr'^ 
etchi ev TOTrotg ToiMTotg, cftot tyjv eipehKV<rtv t» vypx kcu Tr,v 15 ctve/xog ev eKetvco tw toVw kou trv<r(ptyxfiv\ r) yr\, <rvfX7rietrr\ 
evKpcttrictv Tr]v Ik Tr,g tjepfxoTrrrog t« riht* ev r\fxepcttg %etfxe- Te ectVTcv o efX7repteihr,fXfx(vog dr\p, kcu <rvfX7rr$r\ o ctvefxog 
ptvctTg. bfxotoog kcu 6 7rr\hog 6 efxcpvTcg ozeoog Trpoctyei (pvTct rr,v vypoTryrct, TrpcehevreTctt Ik TctvTr\g Tr\g vypoTr,Tog (pvTtn, 
Triovct' r\ trvfX7rthr,crig yctp Tr,g vypoTr\Tog t»t» ev TOTrotg yhv- \s 7rohv cftctcpepovTct dhhrihoov ev e't%t kcu o-p£r\fxctTi, cftd ty)v 
KepoTg ytveTctt, oog 7rpoetpr,Kctfxev. $tctfxovr,v kcu Tr,v TrcfXpTrrrct T« vcfctTcg kcu ty\v t)epfxcTr\TCU 

5 Ucthtv to (Pvtov to ev ToTg htSoig ToTg tjeppoTg yevvoo- 20 t» r\ht\s ctvooSev. 7rcthiv 7rep) toov (pvToov d etctv ev T07roi$ 
fxevov fxctKpui %povoo trv/xfBctfvei. o yctp dr\p o e[X7repieihr\fx- vypoTg, kcu r) e7rt(pctveict covtuv (pctiveTtu ev tv\ o\pei Tr,g 
fxevcg TVTOtg fitdZeTcti dvct(2r,vcu, e^ofrov cfe fxr) evpttrKoov cftd yr,g xhoctCpo-ct, heyoo oti ev eKetvop too tcttw fxiKpcC ecrtv 
Tr)v l<rx;jpoTY\Tdt toov htSoov eTrctvctqpetpei kcu Qepfxcttvei ectv- dpcttoTv\g. oTctv w e[X7recoov b r\htog Ktvr\<rr\ ty)v ev eKetvop 
to^v, ecpehKeTctt Te to vypov to evct7rohet(p$ev ToTg htQotg ctvoo, vypoTvrrct, kcu $epfxctvv\ tov T07roj' t>j trvfx$cttvi<rv\ Ktvr,crei 
e^epxerctt Te dvctSvfxtcttrig trvv vypoTrrri, fxeTct dvcthv treoog 25 kou tjj $epfxoTr\Ti tv\ efX7repiethr\fXfx(vr\ ToTg evcfoTepcig Tr\g 
crfxiKpoTctTOOV fxepoov toov ev Tolg htSotg. Kctt yctp TrohhctKig 7J5?, 'oTrep $v\ & <rvfx(2ctivet ev otg ovk ex sl T ° (pvTov 'odev 
eSog ecrt Tcig htuotg ivct por\T/[ ctvTotg r,htog otct Tr,g totctg ctv ctvtyvr,, Kctt r\ vypoTY\g tv\ totct eKTcttrei otctxpvv,, ytve- 
7re\peoog. kcu xtoo yevvctTcti e^ ctvToov (pvTov. Se &k dvct- Tcti Ktt-irvog VTrepctvoo Tr,g y^? oog vtpcttrfxtt %\oct£ov, kav- 
ficttvet, edv fxr, 7rhr,<rtov r\ yr\g r\ vypv. r) yctp VTrocrcttrtg t« TevSev yevvctTcti (pVTov fxr) £%ov tpvhhct, v7rctpxov Ik tou 
tyvrt cfeTrcti 7*1? vfrctTog Kcti depcg. KctTctvoetoSoo TotyctpwSO yev\ig t» (pvvd t» (pcttvofxevti e\g tv\v eTrtcpdvetctv tk vbctTog. 
to (pvToV Kctt el ecri 7rhr,<rlcv tcv r\hr€, Tctxeoog yevvctTcU, ecri &e fxeTfyv eKem, hoTi 7rhr,<rtov ecr) Tr\g yr\g, e\ kcu &k 
el 8e ecrtv 6 r\hiog e\g hvtrfxctg, fipctcfvvet. Trcthtv to (pvTov ev dvctftcttvetv Kctt e7reKTetvecr$cti SvvctTcti. rrohhctKtg <5e Kcti ev 
tp y.vpievei to vfroop, i TrttpctxupeT too dept dvctficttvetv, kcu (pvToTg cthho (pvTov yevvctTcti ov tov avtov eicfxg Kcti Tr\g 
Stct T6T0 » TpecpeTcti. bfxoioog kou y) tyipoTrjg "oTctv KpctTv,<rYi, ctvTY\g bfxotcotreoog, ctvev p'tXv\g. KiveTrcti cTe tkto vToog' otto-^ 
dvctcrpecpei v) (pvcriKY\ $epfX0TV\g e\g Tct ctKpct, kcu fivet tov 35 Tctv (pVTov 7rohhoov dKctv$oov ev Triovt vt\cvu Ktvv\trv\ eavTo, 
(pvT* Tctg bcMg h Cov 01 iropoi' kcu cftct t»to a TpecpeTcu to dvotyovTcu Ta fxepr, ctvrov, Kctt dvt/xcXTcti b 'r\htcg Tdg ev 
(pvTov. ctvTcp <rr\\petg, Tre^ptv Te TroteT t^tco, kou Tr\ tfrict (pv<rei elg 

6 JLct$ohtKcp <Jg hoyoo Troiv (pvTov TeTTdpoov tivoov deTrctt, tov tottov toV <re<rr,fxfxevcv $ov\$eictv x^pvy^ /W-em $epfxo- 
crTrepfxctTog hoopitrfxevv, tott* dpfxobtx, vSctTog trvfXfxeTpv kcu Tvrxog evKpctTX, K&vTev$ev ctvjrctvei to (pvTov, oog cfoKe?v vvr 
depog bfxcU. oTctv w TctvTct TrctvTct <rvvTehetr$ootrt, yewctTctt 40 fxttTct eKTetvecr$cti e\g ohov clvto. kcu tovto tfoov ecrt ToTg 

2. ytrArm Q°. II 7. 7*? ora N"Q*. II 10. e\] *& Q*. II 11. kx\ post Gtpy.o7t ora N'. II 18. 7*p] xat 7«p Q". II 29. 7 t»Js 
7»Tf N". II 30. h7rxt t?? 7?? N". II 34. xaraxpanjo-»! Q". 

8. xcti x*Towup(£ij>i] x«T<*xypi£UEi N". II 10. vtyuioevi N". II \2. ijtc^Vtjtc» y.lpr\ Q*. H l4. 7rXr,wjprp<:t et 15. <rvy.Tn(<T£t et 16. 
trjpTrtifcu N a Q". II 21. tjj o-^si] to7? TaVcjj N". II 25. %sottt7,Y l pLpi,(m N". nEPI HTflN B. 827 

ipvToTs Totg s%cvo~i 7tohhdg dK<lv$cLg. tots yovv yevvcLTcu ficLivet Ttpurug ek TY[g hsTtTOTYTog, 07tep qvk s7tE7tdv$Y[ sk 

&0TOLVY1 Y[ hsyOLLEVY[ htVo\uc~ig KOLt TOL TCLVTYI OLLOlCL. 7t<X<TOU TYjg $£pfJ,0TY\T0g. ECTIV OVV CLVTY[ Y[ VypOTY[S (pvhhcL. Y\ 1% 

$k cli fioTCLVcu, kcl) st ti clv^olvei STtclvu ty\<; yf,g kou ev Tts^ptg scr)v cLv$og. otolv §s teXeiuS^ tw bsvTspu etsi y\ 
?y[ yr„ irpoEtvtv sk Ttvog tktuv tuv TtsvTs, ol slcrt crTtEpfXcL, Tts^ptg, ysvvuvTcu KcLpTtot, kol) sk(3ollvei slg Tshog y\ vhv\ 

Vyp0TY[g J£ V&CLTOg, TOTtOg S7tiTYtc\stog, dyp KCU CpVTElOL. KOLt 5 KOLTcL TOV TOTtOV TOV EV CLVTOtg. CLl CLKOLvScU UCCLVTUg s\<TtV 

tolvtol Too 7rsvTE slcftv , ug olv stTvot Ttg, ptQxi cpvTuv. • sk t» ysvisg. tuv. cpvTuv, « lly]v TY[g dVTY,g cpvcrsug. heyu 

7 Tpnthug cfs y\ tuv $evc\puv sv7top(cL AKohvSsi' y\ yctp yovv oti sv tw cpvTu scrtv dpcuoTY\g, kol) ev ty\ dp%Y\ TY\.g 

TtpooLyovn Tovg KcLpTtvg Ttpo tuv cpvhhuv, y, crvvcLfxcc Totg cpvosug clvtov ecti Tti-^tg, kou dvafi&tvsi vypoTYig ^vxpd 

(pvhhotg, Y[ fXS^d T* CpvhhoL. ECTt TOtVVV CpVTOV 07t£p OVK KCU fXET CtVTY[g l2pcL%£lcL C^tOLKpicrig, t\tEQ%OfXEVYI EV EKEtVQ TY\ 
£%El ptXfLV Y[ CpvhhcL' ECTi KOU "oTtEp CpEpSi CplTpcV CLVEV KOLp- 10 dpcUOTY[Tt. TtOtSl yiv TCLVTY\V <rVLL7tY\yvV<r$0U Y[\lOg , K^V- 

itov kou (pvhhuv, ug y) hsyofxsvY[ %pv<roKOfXY[ 1 %pv<rtTtg. tev&sv eWiv clI clkclvScu. $td thto kcu to sTbog clvtuv scrt 

dhhd T& CpVTA CL KCLp7tOV ■ 7Tpo TUV (pvXXuV TVpocLyoVCri, TrvpcLLtOSt^sg ' Scrt yap Y[ ftcLCTtg CLVTUV dpXP\*>lVY[ C07TO TXdJ- 
TC0Wy,V EXVO-l TY[V 7VtOTY[TcL. OTCLV yW EKTCL$EIY[ Y[ $EpLLOTY[g %EOg KCU TXpOXWpOVCCL Sig lcrxVOV. TOVTO $E ytVETOU, frlOTt 
X MTCL CpVCTlKUg TU CpVTU, TCLX vvei X* 1 V ™™ TXS-^tg, pUV- KCLTcL fipcLXV dY,p STtEKTStVOLLEVCg TU CpVTU CLV^CLVEl TOL 
VVTCLl T£ kcU Xjst EV TOtg KhcLC^Oig T« CpVTX, KUhVEt T£ TOV 15 /XSpY[ CLVT6 LLST STttTcLCSUg TY[g vhtKY,g. TOVATCTpOTtug KCU TtoXv 
X.VLLOV tVCL LLY[ dvcL@CLlVYl dx' CLVTV' KdvTEV$£V Ttp 0%W/3 »<T< $EV$pOV Y[ CpVTOV yiVETOU, » Y[ KE(pCLhY[ ECTl TtVpcLLLOEt^Y\g. 
KCLpTtOt KOU CpvhhcL. EV $E TOig CpVTolg CL TCLXVTEpOV TOU 'H %\OA^«(r«< cfs %/JOJOC OCpSlhEl sTvOU TtpdyLLCL KOIVO-8 

(pvhha, TtpocLy^crt, rt voYftsov; cli c\icL$Eostg tuv vypuv eIti tcltov sv Totg hsvopotg. fthsTtoLLEV yctp oti, ucTtsp koivyi scrtv 

TtohhcLt. OTtOTCLV ytV Y[ $EpLLOTY,g T» YjhlX CLpfyftCU StCLcrTtet- Y[ hsVK0TY[g SVTOg, VTUg KOU Y[ %Xot/JOT>]? EKTog. KCLl THTo' 
f€lV TA LLEpYI T» VcfctTOg, CLVU ECpEhKSTCU 6 Y\htog TCL LLEpY[ 20 ECTIV, "oTt vhv[ XP^VTCLl TthYlCiUTEpcL Y[ydV LLcZhhov 7tS7t£LLLLEVY[. 

TYig vypoTYTog, kou (3pcLo\>vEt y\ 7tE7tEtpoTY[g, fttoTi v[ Ttv^tg §e1 Tctvvv tvcL y[ x*- 0£ P 0Tv l$ £V ^dcrt TCtg CpVTolg, OTt Ctl 

T« KCLOTVi *K ECTLV Ei LLYj EV CTVLLTtY^El, KcLl 7tpOY,ydVTOU TCL vhcU EhKMcrt KOU dpcLti<rt TO ^vhoV TK frsvtyv, (3pcLX^ v ™ 

(pvhhct tuv KcLpTtuv t*j Ttpoo-cLyuy^ TY[g Ttohh^g vypoTYctcg. y\ $spLL0Tv\g Tts-^tv EpycCCsTcLi, Kou dTtoLLsvst Tt EKst vypov, 

TtohhcLKtg 8s <rVLl(3cLlVEl CLVTolg KCLi TtlCTY^g, CTtOTCLV Y[ vypo- CpcLlVETOU sfcu$EV' KCU TbTO ECTIV Y[ X^ 0£ P 07v i? V £V TO?? CpV- 
1Y\g Y\ EV TU CpVTU 7tE^ptV XctjS>) KCLi dvcL$Y[ s[\ CLVTY[g CtT- 25 TO??, ECLV LLY[ LLElTjUV ySVY[TCU Y[ 7tE^ptg. OCpElhst (& sTjCU LLE<TY\ 
LLtg 7tVKVY[, KCLl EhKVCT^ CLVTY[V dvjp LLETA T» Y[ht)i' TOTB EV To7g CpvhhOtg KOLl EV TO?g fcvhotg TY[ o\)VCLLL£l. Y[ (jj\ X^- oe ~ 

ydp s^spx&M £K t>5? vypoTYrrog EKstvY[g koli 7ttoTY\g Kcu pcTY,g » cp$£ip£Tcu, eolv y[ vypoTvig SV CLVTY\, Y[Ttg ECJtV EKT*yS- 

K&pTtog KCLt CpvhhcL LLlcL EK$E<rEl. 01 TtOLhcLlo) &S <rCCpo\ TC6 VOVg TY\g y>]?. «£ djZ(pOTEpUV yoVV T0VTUV Y\ XP 01 * ytVSTCLi Y[ 
(pvhhcL TtCLVTCL KCLpTtCVg slvcLl cflE^E^CLlQVVTO. ICTSOV CVV ug %Xo£/3Ct. T«T« CY[LLS10V QTt 01 CphOlOl T« $EvtyoV, OTOLV fy\pcLt- 
CTtOTOLV Y[ VypoTY t g EC71 TOCTYj UCTS LLY[ 7tE7tCLlV£<r$cLl LLY\<i>E (TVfJL- 30 VY\TOU CLVTO, LLshoUV OVT OU, EVTOg ch Eicri hSVKOi. EV TOtg hlvSpOtg 

TtY\yvvo-$cu hd ty)v sk t« dspog dvcLTtTvfyv kcli ty)v olvu$ev yovv llstcl^v tuv Svo xP tj0LKa/x '* >v %?& LK( *' X^ 0£ P 0V ywercu 

. cnt^YiV TY\g e<pehKv<reug t« Y\hi\s, tote y\ vypoTvig olvtyi, slg sv tjj s7ttcpcLV£icL clvtuv. t« $s cr^^actTo? tuv cpvruv Tpeig 

v\v ovk svY\pyY\$Y\ 7ts^ptg , dhhoivTcu etg cpvhhcL' a, ($y\ cvk etcri TpoTtot' tivol ydp clvu 7tpc%up)i<ri, Ttvd koltu, tivoI 

e%A<rtv cLhhov o-kottov eI lly\ ty,v E(pthKV<rtv TY,g vypoTY\Tog, llectov. tol llev iv olvu ektsivcllevcl s%i<rtv olIticlv, oti y\ 

KCLI IVCL UTl KCU 7t£piKCLh.V[XLLCLTCL TUV KCLpTtUV &7tO TY,g 35 (pV<rig OLVTUV CpCLlVSTcU SV TYj EVTSptUVY[ , KCLt shKEt TY[V $£p- 
(TCpO^poTYiTOg T» Ylhtd. « TOtVVV QLLOtug &£? IVCL TOL Cpvhhct LLOTY[TCL, KCU <TV fX7t tsl^E l EV ScLVTY[ TOV dlpcL TOV CVTOL SV 
oocriv ug 01 KcLpTtot' o yovp %vfxog o dvcLtScLLvuv dhhotu- Tcug dpcuoTYirtv CLVTng. 7tVpCLLLi§\SyTCU is, U<T7tSp TtVpcLLLl- 
$Etg, \STOg ECTl TcL CpvhhcC, Ug SiTtOLLSV. TOtiTCTpOTtug ECTtV Y) OVTOLl TO 7tvp EV TCLtg lb S iCLig vhcLig KCLl KVtpL^STCLl. OCTOL $f 
KptCTtg KCU EV TCLtg ShcUCLig, OU TtchhcLKtg qEpL<TKOVTCLt TUV KCLTU SKTELVETOLl, TtSTUV 01 TtcpOl <TVLL7tY[yvVVTcU. OTOLV yctp 
tcflUV KCLpTtUV. QTtOTCLV ycLp Y\ (pVCtg 7tE^plV 7tOtY\<ry, dvcL-40 TtS-^tg y(vY[TOU, TOT£ Y\ VhY] TtVKVXTCU T» Vypi, SV U SCTIV Y\ 

\ 

6. thn N°Q a . II 11. %pvtriVji? Q a . II 14. 7r*%u\« N°. II 25. i\ et «t/^? om N". II 30. 7niy>w&M N". II 33. cw post ni ora 
N". II 39. x*1 ora N a . 

5. toV post x*t* om Q a . II «ut*(V N". II 12. ira.%iw N"Q a . II 20. TrhwiuTipa, <% Q". H 22. rz\ & x*1 Q a . II 23. ixti n 
N". II 30. /xsKmstxi N". II 33. nv« & y.(<roy Q". II 39. 7*0] Hk N«. 828 n E P I HTflN B. 

hteptuvY,. Kdvrev$ev eKiropevercti fxev ro keirrov ctvu, eir&- exrog ev ro?g ctKpoig ctvri, kcu dirotekvvrcti evrevQev. rct 
vctcrpecpei 8e ro vypov irpog ra, jxepYi exefva, ko.tW Ktveir (pvkkct ykctVKct,, nj vSe iriirrvo-iv, ug icfe eir\ ruv ektttuv 
ydp to,vty\v y) olyceict (3a,pvrY\g. ct cfe (pvTct fxetrov ruv <$vo kcli ruv /xvpcrivuv xa,\ ruv kcnruv. oirdrttv. 8s e-yjuvi rd 
e\<rtv, ex*o~iv vrug. ke7rrvvera,i to vypcv, ort y) (pvcrtg TY t g frevtya, Kttt ra, (pvra, (fvvctfxtv t« ekxetv o-^patyug, ytvertti. 
tvKpa,<ria,g yeirvtaXei ry Trerpet, ei<rt Te Kcti ol icopoi fxecrct, 5 Kctpirotpopta, ofxx' v,Ttg <rvfx(3a,(vei, ort XP% T( *' 1 *? <pvo-tg ire- 
Kctt y\ vkv\ s7reKTetveTctt ko,i ctvu Kctt Kctru. ecrt t\e y\- fxev \pei vutTcu ^tottfox^v . otvxvyi, kcu ev ZKctcrY, ir(-Lei KctpTrov 
•ffpuTYi ir(ptg viro to cpvTov , y) <Je bevrepa, ev ry evrepiuvYj,- irp.oa.yei iroXvv. koa. $td t«to rtvct (pvrd Ktti irokkctKtg ev 
%Ttg e£ep%eTa,t fxev diro TY,g yY,g, etri $• Kctt ev ru fxecru- ru ^p« Kttp7ro<pop%<rt. ro Se tpvrov 07rep ec~iv ug v) (pvr- 
T« (pvTX' Kctt fxerct TO.VTO, ytveTctt y) hcttpeo-tg, Ying crvfx- o-ig t« vSctrog, fxdktg xctpTrocpope? Std ty)v eTrtKpciretctv ty,$ 
(Sctivei ctTro TYig ^evrepctg, ix oltto TY,g irpurY,g ire-peug. •% iovypdrY\Tog ctvrk kcu tov irka,rv<rfxov ruv IStuv irdpuv kcu 
<5e TptTYi ire^pig ecrtv ev ru Z,uu' « yap ytverctt ctvrY\ v\ ire- ty)v dTropppyv ruv tbtuv ptCuv. ore Se \o")(X)pa7rotY$Yi ro $ep~ 
iptg et fXY\ <Ji<* ty\v (hcttpeo-tv TY)g (pvreug tuv' fxe\uv ko,i fxov, to.%vvei ts y)~ t«t« 7re\ptg, ko\ Ke7TTvveTa,t y) vypoTYi^. 
TY\V otacra,o-iv tuv -pvrtKuv irpog aXkYika» to, Sk tpvTa)' Kctt. « o-vfj,7rYiyvvTcti' v<5"' 'irug 7rctktv yivEcrQa,i KO,p7ro(popia,v' 
ystTova. elo-t irpog ectvrct, ko,i cyta, t»to .7rkvi$vvovTa,t ev 7rok-- <rvfi,$cttvei. ko,i t»to evp\-TKera,t~ ev ird.o-a.tg Tcttg fiorctvctis- 
koTg Toirotg. ug sirt to irkelcjov $e v) vkvi tuv (pvruv kcLtu 15 Tcttg keitTcttg, dXka, b^YiKcti ev rart kcfxjdvotg. <pa,ioTY,g 8b> 
eKTStveTcti. to, o-xy\fA,a,Ta, toivvv tuv (pvruv eto-iv ev tjj ytveTa,i ev TOTrotg crcpocfpa, Qepfxotg, Kcti ecrtv ev TOVTotg oki- 
-pvtret Kctt tjj 7rocroT>iTi. tuv (T7repfxa,Tuv , to, a,vQvi Se tuv yog Ka,p7rog Ik TY\g vypoTYjog, Sloti etr\ <TTevo\ ct iropou- 
-pvTuv kcu 0/. KctpTrot elcriv ev raug vypoTYio-i Kctt ev Tctig~ orctv yiv (tekYi-rvi v) <pv<rtg Tre-^/tv 7rotYiO-a,t, fxvi exprctvypo-- 
vkcttg. ks?to,i toivvv y) irpuTYi Ktwi-rtg KO,SoktKug ko,i y) ire- ty\to. a,pK\t<rctv ttj vkvi, tots ytvovTctt 01 iropot o-Tev-UTepoL. 
•yptg ev ira)-rt Totg Xuotg, Kctt xk ct7roxoopi<rtv cti' ctuT^20 e7rctva,cjp(<pei yw y) 7rriptg, kcl\ o-vvsxy) to,vty,v irotet y\ Qep- 
ira,\>T(t, to, X^uct. ev To?g (pvroTg w ecjtv y) irpuTYi ire^ptg, fxoTYig, Kcti (pctiveTa,t tote to fxecrcv kevKV ko,\ fuUkctvog ev 
ttrct y) ire7rctv<rtg Kctra, ty{v Tpo<pY,v ctvruv. eKctcrov Zv $(v- xpoofxctTi. Kcti ots t«to TotMTOTpoTrug y(vY\Tctt, tots to £v- 
bpov dva,@a,ivet det, ecf ctv irkYipuSetYi. cttTia, <?e ctVTY, ecrtv, kov (pSctvet yive<r$a,i fx(ka,v, koa ira,v to irkYio-tctQiV tu 
on e7rt fxiv tuv Xuuv eKctcjM to fXY,Kog 7rkYi<rtov eqi t« ItHtM <pcttu' Kctt tSto ecrtv lcfeTv dTro t« g/S/f« ko,\ TY\g irrekectg. 
-tkctTovg, ev tu tpvTU <$e iroppu, on r\ pCCct ctvrH, Y\yovv 25 b% eftevog KctTct(fveTa,i ev tu vcfctrt, cti rd fxepv] ctvrov. 
to irvp KtttTo vSup, <r7revo\<riv etg dva,\3a.<riv , Iva, ^YtfxiMp- el<r\ o-vfXTreTrYiyoTa, kcu 01 Tropot crevot, Kcti d,Y,p &k elcrepxe- 
yY,&YJ to tpvTov. yi $ia,(popa, &e tuv tpvTuvev ToTg Kkdcfotg rctt ev ctvToTg. Se Ik tuv £vkuv tuv kevKuv ftvQiXeTctu, 
icriv Ik TY t g ireptTTY,g dpcttoTYiTog. cTctv ya,p <rvfxirte<r()u-riv ecri hd ty)v crevoTYira, tuv ircpuv ko,\ ty)v irepiTTOTYfrct tyi$ 
01 %u/ao{ / , $epfxcttveTcti y) tpvcrig ko,i <rirevcfei e\g ty)v ireyptv, vypcrviTog TYig $vio*Y\g rovg ircpvg, ucre fxv) i^epx^cti dir' 
xdvrevSev TV7rwTcti 01 KkctSoi Kcti (pvercti rd tpvkkct, ug 30 ctvruv depct. ro Se ctv$og Ik keirrvig fxovcv vk.Y,g ecrtv, orctv 
irpcenrofxev. ctpfyra.i y) ire\ptg' Kcti &td t«to irpoY\ye7ra.i t« tpvrv, ug 

9 To M rct ruv bevbpuv tpvkka, irtirTeiv eqt btd ty,v eiri- ebetfyufxev. evrev&ev yiv fretKvvofxev ko,\ ty)v ct\rta,v <5i' y,v 

tpopdv TY,g o^etctg dpa,ioTYjTog. ora,v ydp ire(p$^ v) vypcrYig rd tpvrd eK<p(pv<ri <pvkkct irporepov, eTra, Ka,p7rovg. 5i 
fxerct TY,g vkv\g, irvpa,fXicfovTa,i, ko,\ fxera, ra,vTct Kctrto-- ev ru tpvru ru (xovrt crevcvg irdpvg ytvercti xp&M' a '- (fM 
Xvctmrt. Kctt oTctv <pa.vY\ v) vkr\ t»j ir(pet ire7rkY,pufxevYi, 35 ev x?ufxa,ri <ra.7r<peiptvu, koa t\tdri <rvfX7rte(avTa,i ttvris ra) 
rore reketug (Bvovrai ra. ctKpa, ruv iropuv a,vu. ko,i foa, fxepY,, e\g kevKoTYira, Kkivet-. orctv <$e e\g evKpa,<rta,v tp$d<rv}, 
ra,vra, e7re\ rd (pvkka, vk exwtv vkvjv, Jrr,pa,tvcvTa,i kcu e<r\ ykctVKov. fridrt $( rtva, <pvrd dvQvi vk ex^o-tv, e<rrtv y) 
iwrrsio-iv. ea,v &e <rvfx(2ri to evttvrtov uv et7rofxev, « 7ri7rret cxhta, ori ug em ro 7rke?crov ytvercti rvro hd ty)v ha.tpo- 
to tpvrov e\g cjepY\<rtv ruv \Stuv tpvkkuv. ora,v 6% 7rd,ktv pdv ruv ev a,vro?g jtxepuv kcCi ty,v ev ctvro?g ke7rrdTY,ra, Kcti 
KtvYio-Y, ro tpvrov ipvxP orr >S * Qepfxa,tvei a,vro v) eyKkeiofxevYi 40 rpa,xvTY\Tct Kcti ira,x^TY\ra,. \sk ex^t $e dv$v\ tpotvtKeg, <rv- 
tktu $epfxoTY,g, ko.1 y) tpa,v(pu<rtg rvig -ipvxP 07 * 70 ? y(vera,i koa koa rd riroig ofxota,. ro <fe tpvrov ro irctx^?? e^ov 

5. t*] » Q". II 8. #] ts N a Q". II 22. tfv N". II 30. <j>x^oa N». 
■ 13. <rviA.[3xtytt ^tvscrSon xctp7ro<popiM N: II 17. gsppo\ N a . II 27. ~\s7TTuiv N: II 32. SV N". II 40. i%u N°. ■HEPI HTfiN B. 829 

<pXctovg EKTefviTou Kcvtd Tv)v JxTsttnv Tr,g vypoTv\Tog Kctt fxsTct $spfxoTY\Tog t« v)Xfov, Wep irr) TY,g iSfctg 7totoTY\Tog. 
7Y t v rvvco$Y\rtv Tr,g $epfXOTY,Tcg. Kct) tSto ecrtv iv ty\ 7tevKY\ -Kctt tvto ipvxP^W icr) kcu $y\pQTY\g' KchvTevQev dTtofxev^rtv 
■xct) tw -cpofviKi. to Se (pvTov to yocXa, iK^a,XXcv e%ei Ti?Q vyporv,Teg Ttveg aXfyctt evSov yXvKe?a,i. $tpfxa,tveTctf t« k&) 
bv tw fxerco. errt <Js v) $epfxoTY,g vTtcKartco irxvpoTspct, v). KctXtct T6 ^Evcfpx, otav 7tporfxsfvY\ e.g CtVTY\V o Y\Xtog, KCtl 
kcu fxsvst eke? 7ttoTv\g. o7toTctv «v ct,pfy\Tcu r, $spfxoTv\g tteT- S VTcog yivETcu o "XpfM>g t» Kctprri rrvcpog bxfyov. ko,) orov 
7stv, crpscpsTcu v) 7rioTY\g Etg ty,v oiKsfctv vypoTY\Tct, kcu rvfx- 7tXeov TtsTtsfXfxsvog yevYjToci, Sta,XveTa,t kcltoX fUKpov to cjru- 

TtnyWTl TXVTYjV CTVfXTtY^et fipoCXetO,. KCU $EpfXO,lVOfX£V)i TOV «5j SCT CtV KCtTa,Va,XcO$StY\ KCU <pOLVY\ v) yXVKVTV\g. SCTTCU 

tgVk yfvsTcu v\ vypcrv\g Xntapa,, bfxoia, ya.Xa.KTt, iyefperctt Tcfvvv b KctpTvog yXvKvg, to) $s (pvXXa, ctuT» kcu ot d^ps- 
T£ dva,$vfxfa,rig d^to TY\g vypoTY\Tog Tr,g sXKtrv^g to ya,Xa, fxcvsg fypof. oto,v $e teXsico$y) v) 7ts7tstpoTv\g , s7r) ttXeov yf- 
EKstvo slg Toig dKpcTv\TO,g , kcu Kartsx^ y) vypcTY\g ty,v 6sp- io vetcu b K&pTtcg TttKpog. tkto M icrt Sta, ty,v 7teptrrr)v $sp- 
Iaoty\t& ty,v <patvofxsvY\v, kcu vtco rvfX7tY,yvvTa,t To yaXa,' fxoTYftctj fxsTo. fipa,x£i<xg vypoTY\Tog. KocTcivctXicrKeTcu ydp 
tpvrtg yofp icrt TY,g $epfxoTY\Tog to <rvfX7tv,yvvetv. cTtotcv Sy\ v) vypoTv\g, Ttotet Te b Kctpitog ty,v $epfxoTY\Ta, dva,fia,fvstv, 
Ti Ss yocXa, 7toXXv\g icr) rvfX7tv\^scog, tots ytvsTcu, 'otcv/ sv kcu icr) ToTe b KctpTtog TtiKpog. ytvcvTcu Sskcu dt 7tvpY,veg 
7u SevSpw (pct,VY\ ipvxog' <rvfX7tY,yvvfxevov ydp fxera, tcwtoc 7tvp&fxcetl>e~tg crict, ty,v 'epeXKV<rtv tw $ep/xv kcu ty,v TteptTTYp 
ifJpxeTcu a,7to t» cIkem TOTtov. koci ivTev$sy icri to KOfXi. 15 *\A)yjpoTY\Ta, kcu vypoTv\Ta, ty\v ivTog KEtfXEvv\v, a, el<rtv oc 
to KOfxiSs to $epfxov Ttpoepx^Tcu iv tw craZeo~$a.i ' c7toTa,v ylvcvg t« b^uSovg vSa,Tog. fxsvet yocp to vypov iv /xerco 
yiv t» depog a.^YjTa.t , crvfX7tY,yjvTa.t ko,i KO.Tapps? sv TCTtco kai Ko.Ta.TtvKrfiTa.i. ko.i lo-xycuvet t* a,Kpa,. to). SevSpa, Se 

EVXpct,TCO, KO.) SOTTtV CfXOlDV VcfxTi. STEpCV Ss XSSTCU KO.I TO, OVTO, EV yv, EVKpXTU) STt IVTt Svlw l TY,V 7tS7tEtpCTY\T0, 7tpO 

xrvfX7tv\yvvTct,i ofxctcv Xt$otg v\ KoyxpXfctg. ots Ss Kctrta, tuv x £i l xe P l ' l '^ v Y\fxspm, oti y) $spfxoTY,g %to,v y 7tXY\rfov 
.crpcfyya, ps?, fxevov iv tco otKstco sfSst yfvsTa,t cog to Xsyo-20TY,g svKpa,<rta,g, yevY\TO,t Ss kcu y\ vypoTv\g (pctvspa) kcu b 
/xevov <rfXY,pfov. to Ss dXXofx/xEvov cog Xf$og i<TTt kolto, to d,Y\p Ka.$a,pog, kcu & Ss?tcu b KctpTtcg 7tcXXv\g vypoTY\Tog Tt 
jpcuvcfxsvov Xtav ^vxpov. Ttcts? c% t»to y\ $epfxcTY t g toicv- kcu Tts-^ecog, cntevSet tots y\ tovSs 7tE7tstpoTY\g , kcu 7tpcst<rt 
Tov sTva,i' otccv Ss v\ ^pvx ^^ 1 ^ocTccpp^, a,7toXi$*Ta,t. 7ta,- Ttpo r,fxspcov x si ^ £ P iV ^ v ' £V 7t<x<rt ycvv to?? Ssvtyotg, oTt 
Xtv tcov Sevfrpcov Ttvd, dXXoiivTcu iv tco ^e^ww, kcu 7toTs Ttpcorov (pvTsv$co<rtv , iTttKparts? to TttKpcv y\ to <rTpv<pvov, 
.fxsv yfvovTou x^- C£ P u ' ^ 078 ^ yXa,vKa,, kcu v (p$sfpovTa,i2S.s7t£i v) vypcTY,g qto,v ev Tc?g aKpctg y(vY\Tcu avtuv, TttTrei 

VTS Tct (pvXXd, CtVTCOV «T£ 01 KO-pTtcf, OTl TA (pVTO, iv Otg Ttsg TOTTdg T«? QVTCtg iv TCO fXSCCO TCOV SevfyoOV , £^ COV SCTl 
TKTO <rVfx(2ct,fvSl EXXVIV i7tCt,VCO SspfXOTYlTO, 7ta,X£? a ' v K& 1 ^V KOCl Y\ VXY\ TCOV KO,p7tC0V, 7tpo(pX^<xf TS %Y,pQTY\g KO,) iTtO,- 
TCttg piX^Cttg vyp0TY,TO, XsTtTYp' 0$SV EV TQ 7tpOoS'jO T8 ETOVg KOX\S$£l TY\ vypoTY\Tl, KO.I »TW yfvETcU Y[ 7tpCOTY\ Tttytg tyl- 

KctT£%£i v\ vypoTYjg iKeivo tq xP^r Kcij ^ iau 7 W "^vxpoTYiTa, fxe?ct, y\ TttKpa, y\ crpv(pVY\. cttTta, Se icrtv oti fxsTa, $spfxoTY[- 
t« depog. ko.) ote 7ta.pct,fiaXXsi v) $epfxoTv\g itpog ty)v ^pv-ZQTcg ko,i vypoTY\Tog icrt 7t&ptg. 'qtocv Se i7ttKpa,TY\<rY\ vypoTY,g 
XpoTYjTa,, co$s? v) $epfxoTY\g ty]v vypoTY\Ta. s^co$ev, fXET& t» ko,) fyipoTYig tk $spfx*, scrtv e^ o,vva KO,p7tog iv ty\ dpx% x* 
^LTtsp sftar^js xpufAa,Tog t« iv ty\ E7tt<pa,vefa, t« $iv$p\s o,ko- svTtsitTog, Sioti y) ysvvY\<rtg t» y.a.pTt* iv ty\ dpxy ^ 1 X°°~ 
Xcv$xvTog. ote 8s <rTpe(peTa,t 7ta,Xtv y) \JjvxpoTY\g ko,) y) p)g yXvKVTYjog* tcov [xvpofia,Xa,vcov « SevSpcov iv tjj dpxty 
fy\poTY\g etg ivepyetctv, ko,i y) vypoTv\g Kartex^t ty)v $spfxoTY,- oto,v (pa,vu<rtv, oi Kctpitof ei<rt yXvKS?g' Kotvcog Se eirt crpv- 
7cu, TOTe to xp^fxa. (pcttvera,t to yXa,VK0V. 35 tpvot Kctt iv ty\ Kpctret ocvtcov TttKpof. ctiTfct Ss icrtv oti tq 

10 TJtKpag Ss yfvsTctt KctpTtcg, ots y) $spfxcTv\g Kctt v) SsvSpcv ccvtoov i<r)v dpa,tcv To?g KXdSotg. iv copa, <Je 7ts^pscog, 

vypoTY\g yk sirt 7tXY,pstg sv ty\ Tts^pst. v\ ipvxp°TY,g ya,p oto,v cortv oi Ttopot 7tXa,Ts?g, exeto,i $spfxoTY\g ty\ vypoTY\Tt, 
kcu y) fy\poTY\g ifX7to$fCxri ty)v TsXstcortv, ko,i vtoo crpecpeTctt Kctt TteTtetpivTcxt oi KO-pTtcf, kcu eiriv iv Tjf dpxy yXvKS?g. 
elg 7ttKp(ctv b Kctp7tog. t»tk rv\fxs?ov oti tq TttKpov sig Ttvp 7ta,Xtv dKoX4$oog eXkei Std ty)v dpcttoTY,Ta, t»to to SsvSpov 
Efx$XY\$sv yXvKV yfvsTctt. Sevcfpa, <$i ora, ysvvcovTa,t iv vSo,ti 40 itipavg, iTttKpotTs? te ^pvxpoTY\g kcu fyipoTYig t» $spfxv kcu 
b^cocfsi, 7totovrt KctpTtov yXvKvv, Sioti to b^ccSsg eXkei vypv, KdvTsv$sv dXXotcvvTctt ci Kctp7to) sig rTpvpvoTv\Tct. 

4. rt N". I 7. Tpttyjtm, N a . fl l4. ^xsj ^ N°. D Z2. t^Xit^s N°. 

1. TriorrjTo? Q°. || 15. xoCi i^TnTx om Q". II 22. tvtv Q a . II 21. 7tspi(xtTtti Q°. H 28. *i Ttpun ora Q". 830 HEPI HTflN B. 

i-rtxpaTU TraKiv 6 v\Ktos fxerd^YtS $epfxo7Y,7os ha 7y,s e<peK- vo7Y\7oS. ev7ev$ev Se -raKtv dvafiatvei 6epjxo7Y\g <pv<rtxn 

xvo~eus 7Y t g 7reptT7Y\s %Y\po7Y\7os ev 7u tnrepfxa^i exetvu, avu, xat f3ov\$eT a\)7Y\ y\ $epfxo7Y\s 7ov v\K{ov e£u$ev, vtxa 

%~rep e<n)v ev 7y\ e7rt<pave{a 7uv Sevbpuv , vtxa 7e % ~\aj- 7e v\ $epfxo7Y[S xa) r) typoTYis ', xa) yivov^at o/ xapirot 

Xpo7Yig 7y)v %Y\poTY\7a, xa) el<riv ol xap-rot lo~xvpcLS crrpvcp- -rtxpou IIEPI 0ATMA2IGN AK0T2MATQN. Jljv 7y ILauovici <pa<r)v ev 7u opei Tu'U<ra{vu xaKxfxevu, S Tovg ev 'Apafita <pa<r) xafXY\Kovs jxy) dvafiatvetv e~u2 

o TY t v IlcuovixYtV xcu Tr]v Mathxry optX^et, eTvai ti $v\p{ov 7as fXYfrepas, dKKa xav (3id<rv\7a{ Ttg, « $eK\i<ri. xa) yap 
to xaKxfxevov (BoKtv$ov, vtto <Se tuv TLcttovcov fxovanrov. %ore Keyerat, e~ret ovx y\v oxeTov, 7cv e7rifxeKv\7Yiv xaKv- 
txtov Key6<ri ty,v fxev oKv\v <pv<riv 7rapa7rKY,o~iov elvcu (BoY, -^avra £<peTvar tcV 7ruKov. us <$' oxevovTog £7re(3v\, tots fxev, 
&ta<pepetv 8e tw /xeye$et xcu t»J evpucrta, -rpotrert <5e xcu us eoixe, <rvve7eKe<re , fxtxpu <Y v<nepov Sdxvuv 7cv xafXYi- 
7Y[ x<x,t7V[' £xei ydp d-TO t« covxevog, uo~~rep 6 ittttos, 10 Kt7Y\v d-rexretvev. 

xara7 eivovcrav (3a$eTav crcpotya, xai d-ro ty\s xopv<pY\s Tw xoxxvyag <pa<rt t^s ev^EXtxvj, orav /xeKKuri tix-3 

eoog tuv o<p$aKfxuv. ta fre xepaTa &x u*~~rep ot (2oeg, Tetv, fxv\ -rotetv veoTTtdv, aKK' ev Tats tuv <pa77uv v\ 7a?S 
dKKa xa7ecrpafxfxeva, xat to o£v xa7u nrapa tsc U7a' tuv Tpvyovuv ev7tx7etv, xa) fXYfr 'e-ruaXetv fXY^r exxoKa-T7eiv 
Xupw 8* av7a Yifxixov -rKeTov exa^epov av7uv, xat fxe- fXY\7e 7pe<peiv avTts' dKK' o7av yevvvfivi o veo77os xa) ex- 
Kava <r<pocfpa etvai, frtacrtKfieiv &e u<ravet KeKe-rto-fxeva. 15 7pa<p^, /xe$' uv dv %7og <rvv^, t»t«? ex 7Y\g veo77tag ixfiaK- 
07av c% Excfapy to $epfxa, xa7e'xetv 7ottov ox7axKtvov. Ketv. yfve^at <$", ug eotxe, fxeyag xa) xaKog, ucre pafrius 
\\vixa o% 7TK.Y\yy, <pevyei, xav i^aSvva^w fx(v£t. £<ri cfs xa7axpa7£tv 7uv Konruv. tktw $e yjxlpetv <pa<r) xa) Tet5 
-\oSjxpeuv. dfxvve^at 8e Kax^iX^ov xat -rpo<ra<poSevov ug ^ctTTct? %7ug u<ne xa) avrdg <rvvex(3aK)*.etv exetvu 7ov$ 
e-r) TerTot/Jct? opyvtag' pacMug <fe XP^ 7 ^ 1 70V7U xat ttoK- Ifitovg veo77vg. 

Kaxtg 7u etfret, xa) e-rixatet ^' ucf d-ro-pyxwQat 7ag 7pi-2Q A/ ev K^t>j atyeg o7av 7o^ev$u<rt, Tyricriv, ug iotxe,k. 

X^S 7uv xvvuv. TeTapayfxevv fxev ?v t»to -roteTv <pa<r) to hixrafxov to exeT <pvofxevov. orav yap <payu<rtv, evSvs 
70 v cupobov, d^apaxp &e fXY\ eTrtxatetv. 07av Se 7tx7u<ri, exfiaKKvcri 7a 7c£evfxa7a. 

TrKeits yevofxevoi xat <rvvax^v7es d/xa 7rctvTe? o/ fxeytT7oi $>a<rt 7tvas ev 'Axata 7uv eKacpuv, oTctv d7ro@aKu<ri5 

TixTtso~t xat xvxKu 7rpo<ra<poc\emTt,' ttoKv yap ti tmtov t* xepara, eis toiovtovs tottovs £px*~~$at uc~e fxv\ pac\tu$ 
tov -TeptTTUfxaros to $v\p{ov TrpoteTai. 25 evpe$Y\vat. tvto $e TToteTv &td to [Xy) exetv u dfxvvlvrax, 

Codices QB a K a N a O-R a S°T-U a r~. Tit. 0«vpt<r/W] v-ipaMgvr S a T a . 

Capitura 1 — 31 loco QK a N a O" capita ponunt 151 — 178. sed prima verba h tj — 12. c<f>8a.\fiuY post c. 176 ponunt 
QO a , utrobique K"N a . II 6. Ma.ihxrji Sylburgius: codices y.y\foKt\v. II 7. p'cya,nrot nrov K a N": ceteri pomioi t»to. II 8. Xfyacn K" 
N a S a T a : ceteri K^erxt. II /3oi" K"N a : ceteri tJ @ot II 9. i^ipst T a . II u,pu<rtot, B a V". II 10. uxmtp — 12. i% om V a . II 11. 
xopv<pa.ix,s S". II 12. T*cYk— 832^ 21. /2£/3i£crS<*i om K"N". II 13. -rsp\ S a . II l4. rtfitxfo B a , V'^% '» ^"- " H- iXMA R"V a : ceteri 
HihM. II 15. w<T*n\ T a F°: ceteri u? sXmt. II 17. irXsrfih B a . II <p(yst T a . II s^mimsI! B a R°V a . H &] fe xx\ T°. II 19. v.oX 
add S a T". n 7toXXS T". II 20. ~u sfost om S a T a . II a.7ro^vx~<-^ M B a . II 21. TSTxp&yphov (A.h h tvtoy V" et oraisso ph S a T". II 
22. TMTvat S a . II 25. «/svofisvot S a : ceteri yvcy.svoi. II 25. 7rpo'ihxt T". 

5. Tov'i t h T". II 8. o l\ to oxsiov S a T a , omisso i-rt@ri, cuius loco o\i:(its<Tsi est 6303 34. H 9- f».tY.poi S a T". II xajuoX/njy 
B'R a V~. II 11. II xvW B a R a V a . II ng om S". II 1/] h t% S a T a . II fx(XXv<rtS a . II 12. isoTTsioci B a R a . II tui om B-R a . II <£a/3£y 
T°. II 13. Tpt-foiw R". II 15. vTOi om T a . II v£0TT£('«, f B a R a V". II 16. hus y.x\ vto; fi(^xi S a T a . H 18. <£<*cr<r<*? S a T a . II 20. xl — 
22. To^vjcictTa,] haec etiam post c. 161 ponunt K'N a U a , omissis m Zotxs. II 21. Hx.Ta.fi.ioY K". II 23. wr? B a R"V a et infra (post 
<;. 161) K". II a.xo$aKh' J j<Tt R a S a T a V" et infra K a U". II 24. towvtov? tov? t. S a , tovtov? tov? t. B~R a V a et K a N a U°. II el<r(px~- 
cQa.i S". II «<r« fi.h pxtiuis B a R a S", h o\% i pdhoi infra K"N"U a . II 25. fir]] fiom U". II ifivionxi B a R'V~ et K". IIEPI OATMA^IfiN AKOY^MATflN. 831 

xa) ha 7o txcveIv touV 707xcvg 'o$sv rct xspaTa d7xs@a\ov. To T?f$ ixx^cfog XeysTcu al&oTov sTvai cvx Ojaoiov t^12 

TToXXct?? <Je XCU KITTOV E7Wr£(pVK0T& EV TGO TGOV KEpaTGOV (pVQSL TGOV \0L7XGOV X^GOGOV, d\\a CTEpECV <W 7TCtVT0? cfoV C9«V, 
T07TW bpctrOcU. OTXGOg O.V 7XGTS &LaKSLfXSW\ TV^Yj. (paQ-) Ss Cjpayytptag O.VT0 

6 'Ev ' ' Apfxevia (pdp/xaKcv Tt (pa<ri (pvso-$ai o Kctkshcu (pap/xaKov slvcu iv To?g dp{croig, kcu $$oar$cu stxi^vo/xevgv. 
ixapc\a\ELov. tvxco Zv, oTccv o(p$yj TTctpbcLhig, xpio-*.vTEg to 5 Tov §~pvoKo\ct7TTYiv (pao-) to opvsov etx) tgov ^vc^pcov \o 
lepeiov d(pid<riv. v\ 8e otciv ar^yyxcu avrt, Xy\tel, cog eolks, (BaoL^stv uo-T-sp tw d<TKa\afiooTag, ko.) vtxtlgv koa etx) ty)v 
ty)v t« dv$pco7xx KOTxpov. ($lg kcu ol KWY\yoL slg dyyEiov a,VTY,v yacrspa. v£fX£<r$aL cfs \eysxai koa tk? ek tgov Mvfrpcov g~kco- 
ifx(3a\cvTsg sk TLVog bsv&pov xps/XGo<r>.v, iva, 7xpoQ-a\\o/XEVv\ \r,Kag, ko,l vtgo o-cpofrpa xaxa (ZaSxg opvTTsiv to, ^svb^pa Tv\- 
xa) vTxspKOTXog ysvofxsvY] vtx' ctvTx 7xapa\v$v] xai vtxo^el- txvto, Tovg o-xcoWxag gocte kcu xaTafiaWsiv avTa. 

piog ylvYfxcu. 10 Qan tk? 7xs\sKa,va,g Tct? iv Tolg TXOTafxclg yivofxivaglA 

7 'Ei> AlyvTXTco Se Tovg Tpoyp^ig (pactv Eio-7xs7c/XEVcvg xoyxjxg opvTTovTag xaTaTxtvstv, sTxstTa. "oTav 7x\v t $cg etrcppv]- 

Stg Ta) CTO/JL.CLTO, TGOV XpCXG^Ei\GOV Xa$a(pEtV aVTGOV TK? G&QV- (TGOQ-IV CJLVTOOV, £^£/J,{iv , Ei$' VTGOg TO. /XEV XpSO, 'sT${siV TGOV 

7a,g, Tcl o-a-pxta, to. ivsxcfxsva To?g pvy^so-LV E^s\xovTag' xoyx&v, tgov <T ocrpdxcov fxv\ a.7XTso-$a,i. 

7\ig <5"' Y\foo-$a,L xa.) /xy^ev fi\a.7XTsiv a-vTovg. 'Ev K.v\\y]vyi (pa,o-) TY l g'Apxa,o K ta,g tk<; xocnrvipxg \sv-l5 

8 Tig sv Bv^avTtu (pa,Q-)v sxLvxg a,lo-$a,vso-$a,i ote (oopsta, is Kovg yivso-$aL, c\\\g$l h' cvb K a,/AY\, kcu (pcovag 7xoLKi\a,g 
xa,L voTLO, TxvsL 7xv£v/A,a,Ta,, KO.L /j,£Ta(2aK\stv Evtivg Ta.gc7xa,g, TxpoL£Q-$at, £K7xopev£Q-$a,i te Txpog ty\v q-e\y\vy]v. Tty h' Yt/XE- 
xa,) otccv /jCsv y) voTta,, ix t» ibclcptg Ta,g 07xd,g 7Xolelo-$o,i, pav si t<5 ETXf^Eipoiv], o-cpotya, &vo-$Y]pa,T0vg sTvat. 

OTCLV tfs (Bopsta, ix TCOV TGfXjGOV. AsySTcU &' V7XO TLVGOV /Xs\l TO KoXoVfXEVOV O,V$LV0V 16 

9 At sv K.E(pa,\\Y,vta, alysg « 7x{v\io"LV, cogsoLKEV, gottxso xa\ Txsp) Myi\gv xa.) KwcW y{vso-$a,i svcofrsg y,\v ty, oq-/jly], o\t- 
7a,\\a, Tsrp 0.7X0^0,, xa$' Y]/J,£pav &£ 7xpcg tq 7xe\a,yog dvTta, to, 20 yoxpcvtov $s, iv t«tw 3s xa,i ty)v ipL$a,KY]v y{vso-$at. 7xsp)\*l 
•jxpoQ-GOTxa, 7XGLY]Q-a,Q-atx i aQ-K*Q-tv EtQ-osxof^£va,t Ta, 7xvsvfj.a,Ta,. TLa,7X7xa,$oKia,v sv tiq-l TOTXGig a,vsv KY t pii (pa.Q-tv ipyaX i £Q-$cu 

10 $a,o-tv sv "^vpta, tcov dyptcov ovcov sva, d(pY^y{tQ-$a,L t>]5 to fxs\i, yivsQ-$cu 31 to 7xa,x°S ofxoiov i\a,tco. iv Tpa,-18 
dys\Y]g, i7xstSdv $s Tig vscoTspog cov tgov txgo\gov 'e7x{ tlvo, txeX^cvvtl ty\ ev tgo Hovtco y{vETcu to dTxo TY\g 7ru^cu fxi\i 
$Y\\£ta,v dva,$Y], tov dfayvfXEVOv $v[xxo-$at, Kai o^tcoKEtv eug fiapvoo-fXGV xa{ (pari tovto Tcvg fxsv vytawovxag ifycra- 
t«t« ecog av xaTa\a$Y\ tcv 7Xgo\gv, xai V7xcxv^ag e7xl Ta i$vat, Tovg tf' inxOwfixT^g xat Ts\scog dTxaWaTTstv. (pao-Ll9 
07x{r$La q-xe\y] tgo cro/xaTL d7xoo-7xao-Y\ to» alfrcTa. &s xai iv Avbia, a7xo tcov o^svo^pGov tc fxs\t Q-v\\syso-$ai 

11 Tag x^uv&S \sydrtv, oTav £%ew? (paycoo-iv, e7xeq-$i£iv txo\v, xa) txolelv i^ avTx t«? ivoLxovvTag avsv xv.p* Tpo- 
7y)v op{yavov, iav cfs fxv] $o,ttgv £vpY\, dii ■o$VY i o-x£iv. TxoWvg &' x i(rK ^> KAl aTxcTSfxvovTag %p^o"^on ha Tpi^scog Q-(pohpGTS- 
dTxoTxstpaCcvTag tgov dypav\wTcov el t»t' d\v]$£g icjiv, oTctv pag. yivETai fXEv ovv xai h Qpaxv\, cx>x * 700 ^ cjspsov, 
ifrcoQ-LV avxv)v t«to TxpaTT^crav, extiWeiv TY t v optyavov' tkto & 30 d\\' coravEi dfXfXGoo^sg. a,7xav frs /xs\t 7xv]yvvfxsvov toV 'lccv 
oTav 7X0LY]Q-GOTL, fxsTa fXLxpov o,vty\v cpa,Q-$ai dit ■o$vy\q-kw '&v '• ^x^ 'oyxov tpa<r{v, ix UQ-Txsp to vcfcop xaL TctXXjt vypa. 

1. o3sv xx\ rd K". II 2. TroXXor? S"T a . U xa\ om B°R a F a et K a N a U a . II 3. kupuu$M S". II 5. Trap&tAiov B a R a S a V a . II tiru) 
3N T atalis de Comilibus: rZro codices. II 6. tptiw F~ a . II 7. ol om. S a T a . II 8. kp@d\Xon£<; T a lT a . II x&^yotcrtv T". II avy.^,yXKojj.hy\ 
S a T". H 9. \,7r(pxo7Tpos B a . II ytojJi.iiY\ S". II a,\irulv B a B. a T a V a . II 12. xoi,Gl\y.eiv a.vrujv ruv oSo'vrw/ S°T a . II 13. £V£%.] i^ipxo^va, B"R a V a . I! 
15. T»? — 18. roi%£i soli habent S°T a . II 17. ioro$ S a . U 18. rpi%'Zi T". II 19. t<* ttoKko. oXxXa, S"T a . II xo.S' l«*^v Yifitpa.i, «,AX« 
?rpo v ; to 7rvaupa. a.vria, B a R a P r " ct infra ante c. 162 K a N a U"'. ii cnim ibi hoc caput ponunt. II 20. ito\.y,g ■a.o-a.i ra, -xpoo-uwa, B a . II 22. 
Tttttuv B a R a V a . II 23. Ta/v a,XXuv kiii tjjv 8. B a R a V a . || 2h. riuj? S". II 25. «tto t«v ottkt^v CY.shc2v B a R a V a . II 26. a.Txoosra.oia,i 
B-R a T"V a . II 27. <pa.o-\i B a R"V a . II 28. tov B a R a , rt V a . II 30. to v op(>vov V a , ro opyxvov B"R a . II i% om S"T a . 

5. <pa,d\v post @a.Mfriv B a R a V". II rov B". II 6. tj«v om T a . II 7. X(^ovra.i T a . II 8. xa,\ — 9- o-xa/Xjjxa? om T a . II 8. op-j<r<x£iv 
t* (J. ^tbvto!,? S a . II 10. <pxo-\] ax\ S a T a . II ^svOjiuW? B a R a V a . II 11. via.ra.Ttimv\ xa.ro, tivo; B"R a V". II £l<x<pspr,<TOj<Tiv R"V a , el<T<popria-uo-iv 
B a S a T". II 12. kfypeiv— 13. xoyxZv om T". II 12. xa,reo-8ieiv S a . II l4. <pa,o\ om T a . H 15. rkrsaQou B°R a V a . II t' ovx oXv, xa.\ ttoi- 
xt\a.g (putvoLs irp. T". il 18. tuiXi interpres: codices y\i. II 19. xvbunov S a T a . II <yiv£oSa:i xxi euZfcs B a R a V". H 20. kv riruj h\ om 
B a V a . II post yvsaQa,i. S a T a c. 20. il 20. -Kzp\ h\ xxtttt. S a ,Ttzp\ xxtttt. <>' T". II 22. ro ju-eAi ^(Wfi^ <5l om S°T a . II 2i. r$ 
om S°T a . II r^! om V". II rxrflu S°T a . II 2k. touto. om B a R a V a . II 25. xa\ rtXloj? om T a . II 26. •yAetrfl*» B a R a V". II 27. 
ttTr' B a R a V". II 28. %poVflat ^ x*\ a7r/b«f <r<pofooripoi<; S a et omissa x*^ T". II 29. ^] ^ ^"^T''- H ^ om i" ^. II 30. «pw^; 
2? a . II 31. •■yxev ?%«/ B"R a V a . 

F 832 nEPIOATMASiaNAKOTSMATP-N. 

20 y\ XaXxtcftx^ ttocl xa.i Ta, dfxvy$a,Xa, xpy°~ l < u ' UTCtTa ' Trpcg irXeioo xa,t $ia f <pcpa, xa,\ Ta,?g fxop<pa,?g xa,\ Ta,?g XP 0AI $' 
ro fx{Xt 7rcte?V TrXetcrov ydp yovov <pa,rtv e£ ctvroov ytve- evtovg ya,p 7rXa,TV7rporoo7r\ig , oorirep cit ya,Xa?, ytver$a,i i 

2\cr$a,i. Ta)g fxeXtTTa,g Xeyvo-tv v7ro fxvpv xa,pir$a,t xa,t ix Ttvoog cfe extvoofretg, \sg xa,Xwtv ex?va,g. 

dve%ecr8a,t ty,v orfXY,v' evtoi Se keyxcrt fxa,Xt<ra, t«5 fxefxv- ILept KtXtxta,v ${ <pa,rtv eTva,t vfrcnog <rv<rpefXfxa.Ttov ,29 

22 ptrfxwtg TVKTetv. ev 'iXXvpio?; <pa,n Tovg Ta.vXa.vrtovg 5 etg o to, Tte-nvty /xeva, toov opveoov xa,\ toov Xonroov l^oooov oto,v 
xa,Xovfx{vovg ex tS /xe'XtTog 7rote?v otvov. oto,v Se to) xvjpia, d7rofia,<p>i, 7ra,Xtv dva,fito?. 

ex$Xr\poortv, vfroop eTtxeovTeg e-^/ovrtv ev X{(3y\Ti eoog a,v 'Ev efe ^xv$a,tg To?g xa,Xov/x{votg YeXoovotg <pa,r\ $y\-Z0 

exXtTvi to Yi/xtrv, eTreiTO, elg xepa,fxta, ex.xea.vTeg xa,i v\fxt- ptov Tt ytver$a,t, r7ra,vtov /xev V7rep(3oXy, o ovofxaXeTcii TcL- 
rea, 7rotY\ra,vTeg Tt$ea,riv etg ra.vtc^a.g' ev Ta.vTO.tg oY <pa.ri pa.vcfog' XeyeTa,i cfe tkto fxeTa.fidxXetv Ta,g X,poa,g W 7 P l ~ 
t^s^v ttoXvv x oovov i **' ytve<r$a,t otvufreg xa,i a,XXoog y)o\> 10 x°S x.a,$' "bv dv xa,\ tottcv y\. cftd cfe t«to etva,i &v<r$Y,par 
xa,t evrovov. y,&y\ ${ Ttcrt xou toov ev 'EXXdh <rv/x@efiYix{- tov [xcu cfta) ty)v fxeTa,(3oXyv]' xa,\ ydp ${vtye<ri xa,\ to- 
va,t Xey\s<ri thto, oocre /XY\hv &ta,<p{peiv o'tvov 7ra,Xa,t)i' xa.i Ttotg, xa,i oXoog ev otg txv »J, tciovtov ty, XP ^ ytver$a,u 
X i Y\TovvTa,g vtrTepov ty,v xpdrtv /xy\ 8vva,Q-$a,i evpe?v. 8a,vy,a,<riooTa,Tcv Ss to ty)v Tptxa, fA.eTO,fieiXXeiv' to) ya)p 

23 Hept QeTTO,Xta,v f/,vY\fxovevti<riv o<petg XwoyovY i $Y\va,t to- Xonra, tov XP^ 7 *"» °^ ov ° Te X ct l JL,a ' i ^ 0JV "*' ° 7roXv7rov9. 
<rcvvig oocre, el [ay\ vtto tuiv 7reXa,pycov dvrfovTo, ix^a^Jjcai 15 to ^e fx{ye$cg oo<ra,ve\ @ovg. tov <?e 7rpo<roo7rcv tov tvttov 
dv a,VT)ig. frto <J>j xa,i Ttfx.oo<ri t«? 7reXa,pyxg, xa,t xrefvetv « ofxotov ex^ eXd<pu>. 

vofxog' xa,\ ea,v Ttg XTeivvi, evox°S t°?S a,vTo?g yiveTa,t oT<r7rep AeyeTct; <Je tivo, ev 'Aftvcfco 7ra,pa,x6ipa,VTa. ty\ <fia,vota,Zl 

2Axa,i o dvbpccpovcg. co<ra,vToog xa,i ev Aa,xecfa.tfxovi xcjlto, Ttva,g xa,i elg to ${a,Tpov epxofxevov e7r) 7roXXa)g Y i [x{pa,g $eoope?v, 
Xpows fx.vY\fxoveveTa,t yev{<r$a,t toctvtcv TrXvfiog ocpeoov oocre oog V7roxpivofx{voov tivoov, xa,) eTri<rY\fji,a.ive<r$a,i' xa.) oog xa,- 
£td <r7ra,vcrnia,v xa,t Tpo<pyj t«? Adxoovoog xp^ '^ 1 a,vro?g' 20Tecrvi TY,g 7ra,pa,xo7rY\g, ecpvjcrev exe?vov oajtoo tov xpovov v\hcra, 
o$ev xou TY,vIlv$ia,v <pa,<rt 7rpo<ra,yopev<ra,t oovT^g o<piobeip\ig. @e@tco<r$a,t. xa,t ev Ha.pa.vTt h{ <pa<rtv otvo7rooXY\v Ttvd t^v32 
25 'Ev K.v7rpoo tyj, vy\<too X{yeTa.i Tovg fxvg tov <rtcfY\pov fxev vvxto, fxa,tve<r$a,i, ty)v <Y Y\fx{pa,v otvo7rooXe?v. xa.) ydp 

26e<r$teiv. <pa,<rt Se xa,t Tovg X.a,Xvfia,g ev Ttvt V7repxetfx{voo to xt^etcftov tcv olxY,fxa,Tog Trpog too Zoovtoo frtecpvXooTTe , 
a,vTo?g VY\<ri&ioo to xpv<r(ov <rv/x<pope?<r$a,i 7ra,pa, TrXetovoov. 7roXXoov cf eTrixupovvToov 7ra,peX{<r$a,t xa,\ Xa,^e?v «^eWoTS 
<Jio &y\ xa,t t«? ev To?g fxeTccXXotg dva,<rxTCov<rtv, oog eotxev. 25 d7rooXe<rev. 

27 \{yeTa,t <Je ex "Xvroov etg MY,cfta,v Ixcriv ev tu S~evT{pop 'Ev Ty\vcj ty, vv\<rop <pa,<riv etva,i <pta,Xtov <rvyxpa,fjt,a33 
<ra,$fxop <rxop7rioov a,7rXeTcv Tt 7rXY,$og ytve<r$a,t. <fio xa)t o jSot- e%ov, e^ ov Trvp dva,7rTcv<n irdvv jxxMoog. xa,\ ev Bt$v- 
criXevg o Jlepcroov, 0T£ cftocfevoi, Tpe?g v,fx{pa.g e/xeve, 7ra.<ri vta, cfe TY\g QpctxY\g ev TO?g fxeTrxXXotg ytveroot 6 xa,xifxevog 
TO?g a,VTV <rvvTa,<r<roov ex^Y^evetV too cfe TrXetcr^g $Yipev<ra,vTi cnrivog, e£ ov <pa,<rt Trvp dvd7rTe<r$a,t. ev <Ye Anrdpa, t^34 
a,$Xov e&iox. 30 VY,<rop X{yov<rtv eTva,t Ttva, e\<rirvoY\v, etg P,v edv xpv^oort 

28 'Ev K.vpY,vvi &{ <pa,rtv *x zv w* 1 fwoov y{vog, dXXa) %u / T/3cti', efx@a,XovTeg o a,v e${Xoortv e^riv. ecri cfe xa,\3B 

1. x*Xi8»xjf B°F a . II 2. xXzt^ai — ^(Wficti om T". II 3. Xtyt S R a F a . II 5. t«? om T°, n7i B a R°F a . II Ta.Xxnfovg xccXov- 
fuvcu? S", T&vXxmois Kt*.Xovphci<; B a R a V a . II 7. IxflAi^wo-iy B"R a V a . II lu<i\ \ii%oi<; cv S a T a . II 8. i\\'nr>\ S a . II v\y.(<TEcC\ ^kttx B a R a V a . II 
9- fco-iy 2%*iv xoXvxponov B a R°V a . II 10. ^tWcct T a . II 11. tive? B a R°V a . II ky] h t? T a . II 12. Xiya B a V a . U 14. Trtpl tjj/ t?£rr. 
T". \\ 16. Sn om B a R°V a . H 17. *Wp pr S a . II 20. rpo<pv S a T a . II 21. <pd,mi vpow/opt-vt-G-Stu B a R a V". II 23. prtfe* B a R", 
pixcK V a . II 23. T( B"R a V°. II fawgytifty V". II 24. w.ciu T a . II <*epl B"R"S a V a . II 25. tij om B a R a S'V a . II t«? om B a R a V". II 
26. SV] 5-e xcCi S'T". II tS om B a R a V". II 27. Y-^^ 1 B a R a V a . II dio Mj xoti ^o-iXtv? Ttipw S a . II 28. to7? a.ln ttcZc-i S a T". 

2. 7<W9a«, w*?] tcu? S"T a . II 3. <%] <% x&l B a . II 4. <tm£X(xy B a R a V°. II 8. t; om B"R a V a . II fsvicrQon T". H TctpotvSpc? S", 
T»y*y8js«f T a . II 9. ^£Tot/3«XA« R". II tm rptxvt V a . II 10. &*4 & h* ts t*to B a R a T a V a . II 12. oTg] tf R a . U %? U B"R a V a . U 
71'vetcci B a R a S a T a . II 13. t* ph 7<*p S a T a . II 15. rifer B a R a . II 16. i\oL<pv S°. II 22. cV post ypipcM V a , om B a R"N a . II xoCl 
7*p tc] to 7*p S a T a . II 23. ^ountiaj K a N a . II t5ie<pvX«.TT£To S a T a . II 24. 7roi,peXi<rGcu xcCl om B a R a . II 26. *Ev — 29. av*7rT£<r56ti] 
liaec infra (post c. 177) ponunt K a N°O a U a , hoc loco ^r". II 26. ri\cu K a N a O a U a , ri,mi T a , tivj S a . \\ riyxpipc*. U a , cruVyp*/*/*» 
iV°. II 27. ^av om S a T a . II c*] cu <p<x.a\ S a . II ttccvu om K"N a O a U a . II post p*fc»s QK a N a O a , post «v*7rTfcr5*i (29.) C^": 77Ep\ 
tSjv hc 7^ av^yfl^sW Trupvv. II 28. Xeyopevo? S". II 29. cttt/vi? 5°, hri» I? T°. (I 30. Ttv* etcrTrywjv] Ttv«? 7"~v B a K a N a R a V". II 31. e*f 
JC«iV«, s i?", om B°V a . II MWt 2?°F°. II f\f/«r0*«, idque ante c, r°. II x*^ om iV*. IIEPI ©ATMA3IP-N AKOTSMATfiN. 833 

sv My\c\(o, kcu iv ^lttokyw 7Y\g UepTLcfog irvpa- Katofxeva,, t$oi. KaTOKc-^avTeg yap, oog sotKev, slg fxiKpd TTrstpovTtv 
70 fxlv iv M.Yi$ia, bKiyov, to o iv Ylttoky^ ttoKv koi o-vtov' ei$' v^otcov 'eTrtyevofxevcov Avjr&vsTcu kcia iPavtYiTi 
Ka$a,pov ty\ <pKoyt' <>to ko,i fxayetpeto, Trpog o-vtco kots- koi xTcog TvvaysTat. <paTi <$e ko,i iv M{Kco 7y\ vy { tco eV44 
(TKsvaTev o liepToov fiaTtKevg. a,/x<poo $' ev b/xaKo?g 707rotg 7o?g ifypvTTOfxevotg 7C7rctg 7%$ yY\g ttcLKlv dva-TrKYtfcofxava, 
koa &k iv v'^YiKo7g. tovto, <fe koa vvKTcop ko,} fxe$' v\fxepav S ytyveT$at. 

Z§,<pavepa, to, <5e Trep) IIafx<pvK(av vvKTcop fxovov. <paTt <?e Uept Ilaiov(av KeyovTLV, oto,v Tvve%e?g tfxfipot <ye-45 

kcu irsp) 'Atlto-vlo-v, Trpog To?g bptotg 7Y\g ' A7roKKoovLaTL$cg, voovTat, evpfrKe<r$a,t TrepLTYiKOfxev^g TY,g yir.g %pvTov tov ko,- 
sTvat riva, Tterpav ijfc v\g to fxev a\vtov irvp & <pavepov icrtv^ Kovfxevcv OTrvpov. KeyovTt $' iv Ty Hatovta, ovtoo %pvTt- 

Kiliirst^av <5e eKatcv i7rt%v$r\ iii cvjtyp, iK<p\oy\iTa,t. Keys- Zetv ty\V yY\v oocre xoXX«? svpvjKsvai ko\ viiep fxvav %pv- 
70,1 Ss Kcu to, efcoo <ty\Koov 'Hpa-KKetoov KO,(eT$at, 70, fxev io o~itf oKky^v. tw &e fiaTtKel tlvo, <paTtv svpovTO, dveveyKstv 
dicl 7Ta,VTog, 70, <Ts vvKToop fxovov , cog o Avvoovog Trspt- hvc ftcoKvg, tov fxev 7pe?g fxvag a,yovTO,, tgV <5e ttsvts' %g 
•xKcvg lcjope?. ko,i to iv Anrdpa, $e <pavepov kcu (pKo- <pa,<rtv iirt ty^ Tpa7reCv\g amco 7rapaKe?T$a,t, koa eV Zksl- 
ycooeg, ov \xy\v yjxepa.g, dKKa) vvKTcop fxovov. eTvat M vcov 7rpu>Tov, st 7t soStst, a,7rd,pxe<rQat. (pa,<ri Sk koa iv&6 
y.a,t iv Ht$YiKov<rcug (pa,<rt -cvpoobeg fxev KO,t Sepfxov eWo- TSaKTpotg tov 'H^ov TxoTafxov KO,TO,(pepetv fiooKta, %pv<rtov 

3Q7roog, ov fXYtV KOtofxevov. to $' iv 7y, Anrapa, 7coTe Ko,t is 7tKY$et TroKKa,, ko.) iv 'iftYipta, <$s tcv KaKifxevcv Qeofroo- 
SKKt7re?v (pvi<ri ^evo^pavr^g eTt' eTY\ eKKaiheKa,, tw <5e ejS^o- pov 7ro7a,fxov iK@px<r<retv ts 7roKv 7rep) 70, %etKY\ p£pv<rtov, 
fxoo iTroveKSelv. 7ov $' iv Ty AtTvy pva-KO, ovTe <pKo- bfxotoog <$e kcu KctTa,(pepeiv. 
yooc^Yj (pcurtv ovts <rvvs-x/\, ciKKa) $ta) 7roKKoov hoov yt- Aey cv<rt <5e koa iv Htepta, TY\g MaKsbovtag a,<rYifxov 47 , 

Z9vs<r8cu. KeyeTot $1 kou Trept Av$ta,v a,vaXeo-at irvp ti xpwtov KOTopoopvyfxevov viro toov dpxaiuv fia,<rtKeoov, 

k&7rdfX7rKY$eg, koi Ka(e<r$at i<p' vifxepag sttto,. ba.vfxa.qov 20 %a,<Tfxa,Toov TeTTapoov ovtcov, s^ evog o,vtcov dva<pvvai 
Se to iv ^tKeKta, irept tcv pvoKO, ytvofxevov' to yap 7rKa,- %pv<rtov to [xeyeSog <r7rt@a,fxia,?ov. KeyeT&t Se t^ia.iTa-AQ 
to? eg") to TY { g t« Trvpog d,voXJ<reoog Te<r<rapaKovTa, cracftcov, ty^v eivcu yevevtv (rifrypov tov ~Xa,KvfitKov koa tov ' Afxt- 

41 to b\ v^pog $t' ov (pepeTAt, 7ptcov. (pa<rt Se tov ev 7y\ <ty\vov. <TVfx<pve7ai yo,p, oog ye KsyovTtv, sk 7Y\g a,fx- 
QpciKYi KtQov tov KcoKvfxevov <nrtvov htaKOTrevTO, KateT$a,t, fxcv TY\g Ko,Ta<pepofxevY\g i^ tcov 7roTafxcov. tovty^v &' ol 
koa <rvvTe$evTO, irpcg eavTov, ooTTrep ty\v TfxaptKviv, VTCogzSfxev d7rKcog <pOTt 7rKvva,vTag KO-fxtveveiv, oi ^s ty { v vttc- 
KOKetvov etg savTov Ts$evTO, Kat e7t ippaivofxevov vfraTi ko,(- <TTO,Ttv ty\v yevofxevr\v sk 7Y^g 7rKvTsoog TroKKaKtg ttKv- 
tT$at. 70 <$' o,vto Trctetv Kat tcv fxaptea,. detTav TvyKatetv, 7rapefx@a,KKetv <fe tov 7rvp(fxa,%cv ko- 

42 Hep\ ^iKt7nng Tv\g MaKefrovtag etvat KeyxTt fxeTaKKa,, Kcv/xevov Kt$oV sTvat <y' iv ty\ %oopa, 7roKvv. %Tog <$' b tl- 
i£ cov to, iK^taKKofxeva, dTroTvpfxa-Ta avfca,vsT$a,( <paTt ko,\ 8v\pcg 7roKv tcov cxKKoov yiveTat koKKioov. el Ss fxv) sv 

&3<pvetv %pvTLOv, koa tovt sTvat <po,vepcv. <paTt <Te koi iv 30 fxta Kafxtvco iKa,(eTo, iStv a-v, oog soiks, $te<pepe Tapyvpd. 
K.V7rpcp Trept tov KaK^fxevov Tvppiav %o,Kkov %[xolov ytyve- fxovcv dr <paTiv o,vtov dviooTcv eTvsu, i 7coKvv Ss y(vsT$a,t. 

1. in.rfci* K"N". II 1 et 2. ^imtxij K-N", •^mctxint B a R a S°T°V a . II 2. t* - t* B a R"V a . II h t? ^. A"". II 3. civri S a T a . II 
4. o l ua,}.p7i; xxi ix h v-^r\Xo7f to7tci$ S"T a , ofia.Xots tottois xoti ix. h a.yuixd'Aois ceteri. II 5. t«.ut* t5~k x&i om S"T a , xctX om J3 a Ii a . II 
7. XtA om K a N a T a . II a.-KoXKund.hs N". II 9- **>\ ra, 'tfr* (fs, omisso Xi^ra.i, T a . h\ om S a . II 11. t* ^J tt*Xiv t)\ N". II o om 
B a R a T a . II 12. Anra.puj rc T". II 13. wtxU B a K a N a R". II 14. Triflixwo-aw N a . II 15. fUmt S"T». II t£ om S". II 16. IxXeiW* 
B°K a N a R°S a . H frvotpcivys <pr\o-\v S a T a . II W om B a K a N"R a . II 17. ro B"R a . II h rp om T a , tf om S a . H 18. nitiBi B a R". II 
19. xvX(f>icsoSa.L B a K a N a R a . II 20. 8a.v[j.a.g-orxro)t B a K"N a R a . II 21. rov T", omissis mox 7rspi rov. II puwx* T a , p6a.xov B"R a . 11 
y/cpevov B a N a R°T". II 22. tagwgnfe N". I) 23. h' om B a R". II 25. cr f ia. ? (XXr\y B a N"R"S a T a . II 26. nSivra. S". II 27. ro <s' 
«.UTO om T". II /j.a,pi(idv B°N a R a . II 28. t»? h pctxtfovicii, S a T a . II 29. a.v^dveaSxi <pa.criv d.-nocrvpiA.a.ra, S". II 30. tt om B"N a R a S a . II 
31. Avy'oy.tvov B"R a . II rvpia.v N a . 

2. i£xrit\<ri] dvizra.% B a R a . II 3. xa\ vrcu? awJkftbu om T". II 4. 7rctXiy om S". II d.va.7rAripuifia, T". II 6. <Tvisx,sis ol opfSpoi B a R". || 
*jLiuivra.i. B a , ^ivovrxi R a . II 9. vTttp rr]v ftidv B a N a R a S a . II 10. tiv* om B a N a R a S", qui mox evpcvra^. II 11. fidi^s B a . II 12. a-vru 
om T a . II 13. ATrifKtdM B"R a . II 14. iTQn R°S a T a , rofyv (omisso tii) N a . II xpvcria, B a R a T a . II 15. ttX^s? N a , om B"R"T a . II 
16. ififipdo-creu T a . || 18. \iysra.i B"R a T a . II 21. itW*T>jv B a R a S a T a . II 22. ' AfAicrrivx] dur]fx.io\> pvcrivov T a , dcrifx.iov fj,r)crr\\'ov B a R a . II 
25. ttXuvwvt»* Sylburgius: codices ■nAvva.vrts. H xai y.ivtvtiv B a R a . II 26. rrjs iivofj.ivr\$ S a . II (pAvcrtcu^ B"R a , (pvcrtujs S". II 27. 7rot- 
ptni2dXtLv B". II $e ru ttvcX pdxov S a . II 30. exxxiero B a R"S a . II ctp-yupy S". II 31. &*t om B a N a R a T". 

F2 834 IIEPI GATMASIfiN AK0!f5MATflN. 

49 $ct<n c% x.cl\ ev 'IvfroTg tov %<*X>toV «tw? etvai \afx- iravTa tcc cppeaTa 2><rre fXY, evMxwQ&i fia^ai ro dy- 
irpov xcu xaQapov xa\ dv(coTov, uxrre fxYi o^aytvcoo-xeoSai T*J yeTov, tk M Qepovg nXY.pxTcu lw$ th cjofxaTog. 

Xpoou irpcg tov xpvtro^v, d\\' ev ToTg Aapeiov 7TOTY,p(oLg 'O 7ropQfxog o fxeTafcv "]$ixE\ia5 xa\ 'traXjk? ctv^eTcuSS 

ficLTLCLKCLS sTvdLL TLVag KCU 7rXelW, dg £J fXY, TYj 0<TfXy, a\- XCLL (pStVet dfXa TW (TeX^VLCt}. XCLL &L0TI £7Ti TY t q 0$V TY t $ 56 

\cog ovx y,v hayvtovat iroTepov e\<rt %aX>ccu *i x? v< r&T. 5 eiV ^vpaxM<rag xpvivvi iqh ev \e:fxcovi kte /xeya\vi kte u<5c«;/j 

50 TcV xcL<r<rLTepov tov KeXtocoV TYjXecrQcLi <pa<ri 7ro\v exovcrcL 7ro\v m <rvvcL7rcLVTYiO-cLVTog M eU tov tottov oxkov 
Tclx iov fxo\v^c^ov. <TY,fxeTov Se TY,g evTY^Jag, %tl TyxeoSai 7roXXtf 7rape<rx^ v vfroop acpQovov. e<TTl M XCU XpY\VY[ TigBl 
ftoxeT xcli ev tw vScltl' x? 00 ^ 1 y°uv, wg eoixe, tclx v - & Hct\ixoTg TY,g ~%txe\(ag, cog Mxax\tvog' clvty, <$"' dvap- 
TYixercLi $$ xcll ev ToTg ^vx^lv, otclv yevYfrat 7ray% ly- pLTTTei vc\cop e\g v-pog e^ ttyix^, %qe vtto tcov IfrovToov vo- 
xcLTcLx\eiofxevov evTog, cog (pa<r(, xa\ <rvvcoSovfxevov tov 10 fx(Xe<r&aL xcLTcLx\vo-$Y,<re<r&cLL to Tre&LOv' xou 7ra\tv e\g Tav- 
tjepfxcv t» evv7rcLpxovTog clvtco $lcl ty)v dr$evetav. to xcl8l<ttcltcll. e<rTi M xou opxog, o? cLyiog clvtoSi ftoxeT 

51 'Ev tw HtLvSeicd eruv e\a(a, xa\eTrai M xaWicjecpa- eTvcu' %ra ydp ofxvvr( TLg, ypa^pag e\g t:lvccx(c\lov efx(Ba\- 
vog' TcLVTY,g 7tclvtcl tcl ipvWcL TaTg \oL7rcLLg e\oucLLg evocvTLcL \ei e\g to vfrcop. eccv fxev \sv evopxY,, e7rnto\cLXeL T0 7XLVCL- 
Ttecpvxev' etco yocp ctXX.' \sx evTog e^ei tcl ^Xw^a. cLcpLYia-i xl$lov' eciv cfe [xy, evopxy, to fxev txlvclxl&lov (Bctpv yevo- 
Te t«<; 7nopQovg co<r7rep y\ fxvpTog e\g t«? q-ecpocvovg <rvfx- 15 fxevov d(pcLvfC,eo-$cLi (pcL<ri, tov ^ avdpcoxov 7r(fX7rpxo-Sou. 
fxeTpcog. dTro tclvtys (pvTov \a,(3oov 6 'HpcLx\Y,g e<pvTev<rev $lo <5>5 \ccfx@cLveiv tov tepecL Trotp' ct-UT» eyyvocg V7rep tov 

'0\VfX7r(cLTLV, d(p' Y,g 0L CTSCpCLVOL ToTg dtj\Y[TOUg &L&0VTCLI. XCoScLLpeLV TLVCL T0 UpOV. 

ecri Se clvtyi Trapd tov 'l\i<r<rov TroTctfxov, trcLftiovg efyixov- A.Y,fxovY,<rog v[ K.clpx^ovlcov VY[<rog diro AY[fxovY t <r\s to-j58 

tc6 toO TTOTcLfxov ct7r/^ovcrcf 7reptcoxo$ofXY,Tcu M, xcll Xyi- TrpcoTov epycLcrctfxevov ty]v eTrcovvfXLcLV e(\Y[^>ev' e%e{ cY 6 
fx(cL fxeyd\Y[ t<2 SiyovTi cLVTY^g Icjlv. dnro TcLVTY,g oe to 20 T07ro<; xvclvov to fxeTccWov xou ^utrocoAX*/?. TcLVTY,g $' v\ 
§vtov \a,(BovTeg ecpvTevorcLv 'H\eht ev 0\vfX7TLcL, xcll T\sg xclWlctyi Trpog xp V(r Lov evpfcrxet Tifxv,v' xcll yocp (pcpfXcLXOV 
trecpoovovg dTr a,VTY,g ecfcoxav. 6(pSa\fxoov eo-Tiv. ecrTi M amoSL %ctX>co? xo\vfx^>Y\TY)g ev 

52 'Ev ToTg irep) Avcf(av fxeraWoig ToTg TrepL Xlepyafxov, b\>cTv opyvLaTg TY,g Sa\do-<rY[g' oSev o ev ^lxvwvl Zctlv dv- 
cl $y, xa\ K.pcTrog e\pyao~aTO, 7ro\efXov TLVog yevofxevov bpiag ev tco dpx&fw veco tov '' ' A7ro\\covog xa\ ev fyeveco ol 
xaTecpvyov ot epyaXjfxevoi £7r' a\)Ta, t« Se crofXDS eiroLxo- 25 ope(xcL\xoL xa\cvrxevoL. eTrtyeypaTrTai $' avToTg "'Hpax^g 
S^ofXY[S(vTog a7re7rv(yY,o-av xa\ vqepov Xp 0V V 'TrcXXw tuv ' AfX(pLTpvcovog 'H\lv e\cov dve$Y,xev." alpeT Se ty,v *H\lv 
fxeTaWcov dvaxaSapSevTcov evpeSvi olg expoovTo dyyeioig yiytSfxevY,g >cctTcc xP v i ~i u ' 0V y vv cLLxog, v,g tov TraTepa Aiyye(av 
Ttpog Tct? u7ro X^P^ XP^ 01 '' cL7ro\e\L0cofxeva, oiov dfX(popeTg dnrexTeLvev. ot cfe tov xa\xov opvTTovreg o^yMpxerTcLTQi 
xa\ Tct TOiXTo^oTTct. Tct^Tct Sy, 7re7r\Y,pcofxeva » Tivo? eTV- y(vovTai, xa\ ot ^ecpapL^ag fxvj exovTeg <pw<ri' 7rapo xa) 
Xov vypv e\e\0coTO, xai 7rpc<reTL Ta ocra tcov dvSpcoircov. 30 ot laTpoi tu> avSei tk ^ccX>c« >cctl t>J TecppaTv, Qpvyta xpwvTai 

53 'Ev Ty ' A<rxav(a \Lfxvvj \stco viTpcoMg ecji to vcfcop c%qe Trpog vtg ocp$a\fxovg. ecri Se avToSt <r7TY,\aLov o xa\eTrai59 
Tcl tfxaTia ovcfevog krepov pvfXfxaTog TrpooSeToSaL' xdv y\a<pvpov' ev M tvtco xioveg 7re7r^ya<riv diro tlvcov cra\a- 

6%.7r\eLco xp ovov * v T( ? vdaTi ea<rY[ Ttg, OLaTrnrTei. Trept ty,v yfxcov. a7roo\\oT M t«to ev ty[ crvvaytoyYi tyi nrpog to e$a- 
'Arxaviav \(fxvY[v JlvSo7ro\(g eq-i xcofxr, aTrexio-a Kw cog cpog' ecjt ydp TavTY\ cjevcoTaTov. 
craStovg exaTov etxojri, iv *j tov ^c^wvo? dvafyipaiveTai 35 'E>t t» X^evyvg M twv dsTwv Sarepov tcov eyyovcovCO 

2. U B a R"T a . I! A. jQ*Ti*y* f rc S", jS«n*wa5 B°R a T a . II 6. x*cnT«5v JB". II 7. po\t(3tiov B a R a T a . II 9. fct B a R", "re 

T". II yhoiro T". II sl KXTd.HXeLOfA.ivou S". II 13. txutjj? ti\ Troimx, T a . II l4. a,XX' ora T a . II 15. 7rpoV N a . II av/j.^(Tpag R a S a , uvy,- 
fitrptt N". II 16. T«6mt tik <p. S a T a . II 20. S^oyn S. II W^wrij* R"N a R'S a . II 21. fatht tyvTsvcocy S". II 24. ^mfiiyov N°. II 27. 
a,va.Y.v.'M/Tuiy T a . II 28. fa&t!A%,}i&m> (otg supra ov) N".- II a,ya,<popu<; R°R a . II 29. tie S a . U 32. pvy.a,To; R°N a R a T a . II 33. h%- 
7ti7>te<.v S". II 34. y.v5r,77oKis B"R a T a . II xtouy N a . II 35. xyx^pa.tysoSoi.1 codices. 

3. x*\ t>7? \TO,7da,<; R a R". || 8. ira,~AMuots R"R a , irihknanf T a . II a.ya.pa,7tTsi S a . \\ 10. 7retioy S". II \2. oy,y.«.cri B a R a , ^pdyy.a.c-i 
T a . II 14. 7rtva,xtoy N a . || @xpv ysvoy.£vov om pr S". II 15. y.x\ ■xty.Tpa.c-Sa.t tov eXvSpunrov rc S a . II \G.i^yoa.v N a T a . II 18. tixyovvrpcs 
et mox bfcoufo* R a R". II 20. v.vxvovy N a R a T a , ttvtiofo R a . II t«u't»i R a R a T a . II 21. Ttyr,v] ng B a R a T". il 22. xoXvy^TO? S a . II 
23. tivsZ, T a . II Msm N". II o om N a . II 24. v«,u, R a R a T a . II 25. 'r.pa.v.Xrt o a.y<p. R a T a . II 26. &uv R a , Lx*v R a . II 28. 
a,7tiy.Tstya,v B"R a . II 31. bs] 7*0 B a N a R a T a . \\ 32. y.hvs; interpres: codices %4m. II 33. kwjvfi B a R a T a . j| 34. ^svoxxtov B a 
R a , <?sy;oT«,ro; N"T a . II 35. *7»t*> B"R a T a . ■. IIEPI 0ATMA3IP-N AK0T2MATQN. 835 

d\iafeTog ytveTat -rapaWa^, eug av crvXvya yevYfrat, ex 'Ev "K.a7T7r aboKta <pao-tv v\fj,tov'6g eTvat yovtfjwg xat69 

$e dXtaieruv tyJvYi yiverat, ex cfe tktuv -repxvot xat yv- ev K/j*!T>j atyetpcvg Kap-to^pop^g. 

-reg' vtoi <f' &KtTi cJioptXovci rrepi rig yvrrag, dWa yev- - <I>a<r\ cfe kcu ev Z%ept<pu toi)? ^dTpct^ovg ix ctc^eivlO 

vucrt t»? fJ,eyd\ovg yvrrag' vtoi cf' etrtv ayovoi. <rY\fJ,e?ov eav cfe elg aWov tottov fxerevex^^o-tv , ctchrtv. 

$e tsto, fooTi veoTTtav i$e\g scopaKs yvirog y,eya\ov. 5 ''Ev 'Ivcfotg ev tw TLepaTi Ka\ovfJ,(vu Ixfivfoa, (pactll 

61 Qa.vixa.cTov cfe tt (pacriv ev 'Ivfrolg rrept tov exet fxo- ytveoSat d ev tw fyp$ ~r\ava,Tat koa ~rd\tv a7TOTpex £i 
Xvficfov <rvfx(3atvsiv' orav ydp ra,Ks)g elg vcfup ko.to.xvSyi elg tov rroTafxov. <par\ 8e xa\ ~rep\ Ba(3v\uva riveg lx~* 
ipvxpav, SKitY^av ex t» vfrarog. Svag Ttvag fxevetv ev Taug rpuy\atg Taug ex^<~a,tg vypoT^ra 

62 <$a<r\ tov Mo<r<rvvoixov XjO.Xkov \afX7rpoTaTov xat \ev- %Yipatvofxevx t5 -roTafjJk' TnTxg s^tcvrag srtt Tag d\ug vsfxe- 
xoraTov sTvat, i -rapajtxiyvv/xevti avru xa<r<rtrepov , dWa 10 <r$ai, xai $at\ tCetv e-~t tuv rrrepvyuv, xai dvaKtvelv ty,v ipav' 
yvig Tivog avvt ytvofxevY\g xai <rvve^ofxevY\g avru. Xey\i<ri xat orav cftuKUvrai, (pevyeiv xcu etoSvvrag dvTnrpoo-uTrug 
tfe tov evpovra ty]v Kpariv fx'f[heva <ft$d£ i ai' $to ra rrpoye- Tc-arQat' -roWaKtg ydp -rporievat TtvagKat epe&TCetv. expn 
yovoTcu ev ToTg Toitotg x J a,'hK0ofj,a,Ta, <$id<popa, to) (f erriyi- tYe ty]v KecpaXvjv cfxotav ^arpdx^ Sa,Ka,TTLCo, to (fe a,\ho 
yvofxeva, ovxeTt. croofjca, Koofitco, fipayxia, cYe cocnrep koa ol ahXot s^aue?. 

63 'Ev tco Hovtco Xeyov<rt t» x^W^vog tcov dpvecov Tiva, 15 'Ei> 'Upa,Kketa, cTe tyi ev tco Hovtco ko,i ev 'PYtyicolo 
evpt<rKeo-$a,i (pooXevovTa,, ovre cLcpocfevovTa,, ovre (Te otccv ytveo-$a,t (pa,<rtv bpvxTxg lx$vg, TovTovg cfe fioCXtcra. ko-to, to, 
Ta, iTTepa, a,vTcov TtXXooctv, ctto-Sa,ve<r$cu, vre orav eivt tov TzoTa,fxta, ko,i to, evvcfpa, x^P' 01 " <~vfJt^cttvsiv ^e 7roT£ ctvct- 
d(3eXt<TKov chva,7capYi, cL\\' oTctv vtto t« irvpog bt&Ka.vQy. %Y\pa,tvofj,evoov tcov %wp/wv KctTci Ttvctg XP° V ^ <rv<-e\\eo-Qa.i 
-roWxg cfe kcu tuv lx$voov \eyovrt ~repiKC7revTa,g Kat nre- Y.O.TO, yY\g, etTO, fj,a,Wov ava.^patvofievYig cftcoKovTctgTYivvypo- 
ptTfjJY^ivTa.g (a,y) a,loSa,ve<rSa,i, ct\\' oto,v vttq t« ~rvpog cfta,- 20 tyito, hterSa.t etg ty\v vXyjv, eha, ^pa.tvofjtevYig c\ia,fj,eveiv ev 
6epfjca,v8ooo~iv. ttJ tKfj.a.cfi, uxrTrep to, ev Tcug (pcoXeaug btapKovvTO,. orav 

64 'H fJ.i\iTTa cfoKe? Tct? TpoTrag <rvifj,atveiv tco errt Ta de avacrxaTTTcovTat ~rptv *i t«, vcfaTa eTrtyeveoSat, tots 
tpya fiabtXetv, co koX ot fJte\tTT07ro\oi <rY\fxetco XP^ VTA1 ' KtvetoSat. (pacri cfe xat nrept YIa<p\aycvtav Teig cpvKTxgli 
Yipefxta yap avTcov yiverat. (foxvrt Ss Kat ot TSTTtysg ytvsoSat tx$vs Kara /3ct0tf?, Tcvrxg 8e t>j dper^ dyaSovg, 
aSeiv fjcerd Tporrag. 25 ouTg v&arcov <pavepcov ~r\Yt<riov ovtoov vts -roTafxuiv eirtp- 

65 Qa<rt cfe Kat tov ex^ov artrov (ftafxevetv axpt evtavv!i. peovTcov, d\\' avTY t g ZcooyovovrYig TY\g yY\g. 

66 Tcv Se ya\euTY\v, oTav eKcroo-YiTat to c]epfj,a, xa@a- Tag ev 'H-reipcp e\a<pvg KaTopvTTetv <part to <$ePio\7~\ 
~rep ct ocpeig, eiric-pacpevTa KaTairtvetV TvipeTrSat yap vttc) Kepag, "oTav d-rc(3a\co<rt, Kat etvat rrpog iroWd Xpw^ov. 
tcov laTpoov <$ta to xp r i°' i l JI ' ov £ ^ va,i T0 ^ eiri\Y,7rTixcHg. xat ty,v \vy/.a M <pacrt to ovpov KaTaKaXvirTetv trtd to76 

67 Keyxo-t <fe Ka\ to TY t g apKTt <~eap, orav 3ta7re7rY\yog 30 rrpog aWa ts xpW 1 ^ wai Kat ta? <r<ppaytc\ag. <par\1J 
v\ c\ta tov x sl t u - u ' va 'i Kct ^' *° v AV XP° V0V £ii£iVV l <pu\evYj, $e xat ty)v <pcoKY\v etefxetv ty\v rrvTtav, orav d\tQ~KY\Tat' 
cLV^aveo-$ai Kai VTrepatpetv Tct dyyeta ev otg av v\. eTvat cfe (papfxaKUicfeg Kat To7g eTTtXYjrTcig xp r i~' i ^ v - 

68 'Ev K.vpY!VYi <pa<rt Tovg ovTag ftaTpaxw d<poov\sg to AeyeTat <fe rrept ty { v 'iTctX/ctv ev t$ KtpKatco cpstlS 
Traparrav sTvat. xat ev MaKecfovfa ev ty\ tuv 'HfxaOiooTuiv (papfxaKov ti <pve<r$at 6ava<rtfj,oy, o TotavTY,v exj-t ty)v 
%upa Tovg crvg eTvat fxuvvx&~* 35 <rvvafj.iv ucre, dv ~rpo<rpav&Y\ rtvt, 7rapaxprifJ<a, ~ri7TTeiv irote% 

2. t&ro» ol 7T. B a R a S a T°. H Ttv^ot S". H xxl om N a S a . fl L yo~rovg B". II 'roi <Y] cTjrsp S a . II 5. noTTttM B a R a . II ^x- 
Xyj N". II 6. (pa.<s-t] t* B". II juoAu/S^v B a R a . II 7. -vy&Mt S"T". II xctToLxstlt; S", xoct*ct%£^ B a R a . II 9. %*Xjcsv] Xoixxov B a R a . II 
11. xxituj S". II 16. (puXevonoc om B a R a . II oZtz (Ye B"R"S a . II olfohvona, oZtz tjs om S". II ere N a S", onoc B a R a . H 18. a,\\'\ xxi 
N a . II 19. tui om N". || 20. ^p^avflwiv B a R°S a T a . II 22. ^eXita N a . II 23. peXittottuXoi B a , ^KittoxmXm N a . II 26. a%pjj 
N a T a . II 2S. TjjpsTmi T a , Tttpe? B a . 11-30. ccV.t» N a . II 31. IxeTvx <puiXEvt\ a.v^Mni^t N". II 35. tov? ovs? <t~? N". \\ ^ovux*? B". 

3. ^>a.c-'i — 7. 7TOTa,y,oY om B a R°T a . II 6. vTtoTp(%u S a . II 7. i%Qvfoa, tivx B a R a N"T a . II 9. tb] (% t~ S". II 11. a,m-wporunt'j> 
B"R a , a.vTnrpo<runrv N". II 15. pwyicj N a . II 16. l%p»Af, tovtov? y.«,Xura, B a R a T a . II 17. 7tot£ xa,-a, tStoy tov tditoi o.io/q. S a . II 28. 
d.i:o\~oX>.u<n B a . H 29. x*Vtjj\ — 30. cr^p^i^? post 32. xpfatftt» B a N a R a T a . II 29. Xvya, B a R a T a , Xv^a, N a , Xa,pv^a, S a . II xa,- 
hvz-Tw N a . I! 30. xp-Jc-j^ov S a . II 31. <j>!ivw R a . II ttjtj'«v B a R a T a . II 32. ZTtihwTixtis N a . II 33. xvpxa.iv B a R". II 35. 7tep%M tjvj 
~ta.ua,vTtxa, irhttsv/ 7toje?/ B a R". 836 nEPI 0ATMA2I&N AKOT^MATflN. 

xcd 1&S rptxag T *? ' ev T( ? ^ufxart dTtofxabav, Kat to trafriuv haKctrtuv, to <Je eu/JO? w? tfsKa. fxv$sm<rt §s o* 
<rvvokov rov troofxarog happsTv td //Avj, #$-£ t^v e7ti<pa- eyxuptot ^as$ovra Kspavvu$(vra, itecreTv e\g ravrviv tyiv 
veiav rcv <rufxarog eTvat ruv dTtckkvfxsvuv sksstvY,v. t«to kifXVY,v. etvai &' ev avry alyetp^g rtokkdg, e£ uv eKitl- 
fre <pa<ri fxekkcvrag Stfrovai Kkeuvvfxu ru ^TtapTtary itretv to Kakovfxevov v\keKTpov. riro tfe kiywiv cfxotov 
Avkov rov HevKSTTiov kcu Taiov <pupa$Y,vat, kou efcera- 5 etvcu KCfXfxt, d7tc<rKk.Y,pvve<r$at tfe ucravei kt$ov, acu <rvk- 
<r$svrag V7to Tapavrtvuv $avaru$Y,vat. keyofxevcv v7to ruv eyxupiuv tftacpe^pecrSai elg rig "Ekky- 

79 'Ev ty[ AtofXY^etct vy,<tu, P, KeTrat ev rco 'A&pta, <pa<rtv va,g. e\g ravrag ovv rag vytrvg Aaicfakdv <pa<rtv ek$eTv, 
tepov rt eTvai th Atofx^c%g $avfxacrov re Kctt ctytov, itept <5e Kat Kara<rxovrct avrag dva$eTvat ev fxict avruv ty,v avri 
to tepov KVKku rtepiKa$Y,<r$at opvi$ag fxeydkag roTg fxeye$e<rt, siKova, ko,i tyiv t» vt* 'htapv ev tyJ erepa. vcrepov t¥ sTtt- 
KcCtpvyx"^ sx^rag fxsyaka ko,\ o-Kkvipa. rvrvg keydtriv, sav 10 7tksv<ravruv snt' avrovg Jleka<ryuv ruv eK7te<rovruv e^ 
fxev r/ EkkY,veg dnto$aivu<riv e\g rov totxcv, Y,<rvxiav sx^tv, sdv Apyxg tpvysTv tov Aaifrakov, kou d<piKs<r$at e\g htapov 
$1 rcov fiapftdpuv rtveg ruv ntsptotKuv, avi7tra<r$ai kou atu- ty,v vy,<tov. 

pvfxsvvg Kctrapa<r<riiv avrovg e\g rdg Kstpakag ctvruv, ko,i 'Ev ty, ^iKskta itept TY t v KakxfxevY,v Evvctv trTtYikaicv 82 

to% pvyxew TtTpuQ-Kovrag ct7toKreiveiv. fivSsvsrat cfe tktk? rt ksysrat stvcti, rtspt o KVKku ntstpvKevat cpctcri tuv rs 
yeve<r$at sk tuv eraftpuv ruv rcv Atcjuqc%g, vavctyY,<rdv- 15 ctkkuv dv$s'cov 7tkY\$og dva, 7ta,<rav upav, itckv oe fxakicpa> 
ruv uev avruv rtep\ ty[V v^tov, t« $e AtoftySovg frokocpo- ruv tuv ditepavrov rtva, totxcv <rvfA,7te7tkYipu<r$at, a, TY t v 
vY[$tvrog vtto rov Atveov rov tots fia,<rtksug ruv TOTtuv rrvvsyyvg x^P^ evufttcig 7tkYipoT, uqs rovg xvvnywr&f, 
eKetvuv yevofxevov. ruv kvvcov Kparttfxevuv V7tc THS o^m-^?, e^acfvvareTv touj 

80 Uapd roTg 'OfxfiptKoTg <pa<rt ra, (3o<rKY,fxara, riKreiv kayug txvsvstv. ha, cfs rovrv t« x a,<r [ xal ' T0 ^ dcrv/xcpavYis 
rp\g. rov eviavrov, Kai t«? Kap-it^g avroTg ty]v yv,v 7tokka-20 icjtv VTtovofxog, Ka$' cv cpacri ty,v dp7tayY]v itci4,<ra<r$ai 
Ttka<rtcvg dvte<r$at ruv Kara^akkofxevuv' etvat b\ Kat rdg rov Ylkovruva TY,g K.opY,g. evpt<rKi<r$at n <pa<rtv ev rxru 
yvvaTKag itokvyovcvg ko) (TTtavtug ev rtKretv, rag Ss ru roitu itvpovg ovrs roTg eyxuptotg cfxottg otg xpuvrai 
Ttksicrag cfvo Koi rpia. cvrs akkotg e7tei<raKrcig, dkk' tStoTY,ra, rtva /xeyctkyv 

81 'Ev Tct?? 'KkeKrptci VY[<rotg, at KsTvrat sv ru fxvxu sxovrag. Kat rovru <TY,fxsv6vrat to rtpcorug itap' ctvroTg, 
rov 'Atytv, <pa<r\v sTvat cfvo dvfrpidvrag dvaKstfxevsg, tov 25 <pavY,vat ntvptvov Kapitov. c$sv ko\ TY,g AyfXYftpog dvrtitot- 
fxsv Ka<r<rtTsptvov rov t\e %ctX>couv, e\pya<rfxevxg rov dp- ovvrat, <pafxevot itap' avroTg ty[v $eov yeyovsvat. 

Xatov rpoTtov. keysrat t^e rovrng Aatbakov sivat epya,, 'Ev 'KpY[rvi kvKKg Kat apKTtg rovg r e%e:?, ofxotug 83^ 

VTtofxvYjfxa- ruv 7takat, ors Mtvu <pevyuv Ik ^iKektag koi cTe Kat rd 7tapa7tkY,<ria, rovrotg Svjpta, cv <pa<rt ytve<r$ai 

K.pyTY[g e\g rovrvg rovg roTtvg Ttapeftake. ravrag tfe Tct? fod ro rov Aia ysve<r$at ev avry. 

VY,<r>sg <pa<ri TtpoKexuKsvat rcv 'Hpi&avov Ttofafxov. ecrt <Je30 'Ev ry $akd<r<rvi ty, e£u 'HpaKkeiuv crykuv <pa<rtv8i: 

Kat kt/xvYi, ug eotKe, 7tkr,<riov rov itorafxov, vcfup ex^a, v7to Kapx^ovtuv VY,<rov evpe$Y,vat epY\fXY,v, ex^av vk.Y[V rs. 

$epfxov' oo-fxvi &' A7t' avTY,g fiapeTa Kat %ctXe7r>] ct7T07rve?, 7tavroc\a7tY,v koi ntorafxcvg ntkurovg, Kat roTg kotTtoTg Kap- 

Kat «Te X^ucv btfev ittvet e^ avrY,g «Te opvsov V7tepi7trarai, ntoTg $avfxac~Y[V, d^tex^av tfe itketovuv Y,[xepur Ttkvv sv 

dkka rttTtrst Kat dito$vY,o~KSi. ex^ ^s rov fxsv xvKkov v, e7ttfXi<ryofxevuv ruv Kapx^viuv itckkaKtg t^tct ty^v sv~ 

1. «,7rofixo'£iv S a . II 2. Sl&pY£?v S". II 3. iAsfivcy H a 2t". II 5. zpovv rc S a , 7ra.v\ov S a R a T a . H 7revxivTLov S". il e^£r*(r3.] ouct.i?incL<s 
N a . II 7. foojj.r,o-ia, N a . II 8. te] ti B a N a R a . II 9. ^oiXa,; N". II p'7%* %ovrct? (jl^cLMv xct\ <svChr,pii N a . II 11. 7ro'vrsy B a R a . II 12. 
a,lp«iu.{wg B a R". U 15. t£v ante toC om B"R a T a . II 16. h\ om S a . II 17. cclmov S". II 20. to\? ante 19. t(ht«v B"R a , om N". II 
22. <tx(*v/b; pr S a . II 25. aJbpia. N"S", ayc>pi» B a . II 28. ort S a . H {jlivu? B a R a . II fywyoui ix. t»js <r. S". II 30. 7rpo<rx£%ai>t|ycij S". II Sri 
& xa\ S a , ht & B a R a T°: II 31. ■KOTO.y.ov xa.\ Zbv} N a . II 32. xa.Xwh N a . II 33. 0.-*' pr N". II 34. ^n] ??•» rc S". 

1. Tpiot,xo<riui)! S". II IW B a R a , utQ-ti S". II fJLY[Sivv<n. R". II Sk xa.\ 01 S". II 3. ccvtoJ S a . II' A. tSto] 0/ B"N a R a . U 5. a.7to<r-Kk. 
SVJ M to cXtzoo-yX. B a N"R a . II 7. facriv B". II 8. a.va.Mva.1 B"R a . U 9- xapv B". II b tjj' hipa, om B a N"R a S a . II 10. W a,vtov% 
om B a N a R a . || 7Ti/\a,o-^uJv tZy \x.7ti<To'vTuiv om N a . II 13. !v ty\ y.a.'kM\ji.ivY[ N a R a , ty, xa,/\v l uivri B". II iVvay rc S a , cchvr, B a N a R a . II 
14. 0] fc S a . II 18. morSt B a R". II 21. U om JV". II 23. ItjWktoi; B". II 24. touto B a . II t<3 B°R a et rc N". II 25. rfc om 
N°. II %>iTfo;] %, B a R a . II 27. tou? t'] out' N a . II 29. to om B*. II 31. Ipr.^ov S". II 32. vtmoUmi B a R a . II 33. fictu- 

fjca.g-ov B a R a . II TthZv om B a N"R a . II 34. TTXtovcim B a N"R: IIEPI OATMASIHN AK O ¥ 2 M AT&N. 837 

$at/xov(av, evtcov ys /xy,v ko\ oIkvvtcov, tous TrpoecrcoTag tcov koa ttIvts croofxaTa appsva. <rpaTevo/xevoi cfe Trapd Kap- 

Kapxyfrovioov d7re(7ra<r$at $avaTCo Xyfxiw Tovg elg avTY\v y^\c)ov(oig t\$<; fxt<r$)sg otolv hafioocriv, ahho fxev, cog eotKev, 

Trhevo-ofxevovg, kou tvs evoiKWTag TrdvTag d(pavi<rat , tva ifrev dyopaXp<rt, yvva?Kag cfe. » ydp xp v °~i° v ^Ji dpyv- 

[XY\ t\iayy£hhco<rt, [xy\cTs 7rhY,$og <rvcrpa(pev eiz' ainoov stti piov sfcscjt Trap' avro7g ifrsva e-^eiv. hrtheyerat &d ti tojh- 
ty\v vy,<tov Kvptag Tvxy ko,i ty\v tcov Kapx^vtcov evdat- 5 tov Itti tw Kcohvetv yjpY./xaTO, et<rayetv avTovg, oti ty\v 

jycovtav d<pehY\Tai. crTpaTetav 'HpaKhng e7rotwa,TO hr\ ty,v 'lfiv\p(av cftd Tovg 

85 'Ek ty[$ 'Trahtag* <pa<rtv ecog TY,g KehTtKY,g ko,i Keh- tcov evoiKtsvTcov TrhovTtg. 

tohtyvcov Kctt T@Y,pcov eTvat Ttva bfrcv 'HpocKhetccv Kahxfxe- 'Ev ty\ tcov Ma<r<rahicoTuv %copa, 7rep\ ty\v AtyvcriKY\v%9 

w\v, dt' Y\g eav Te 'EhhYiv eav ts eyx^coptog Ttg 7ropsvY,Tat, (pa<rtv sTvai Ttva hifxvY,v , to,vty\V &e avaXeiv Kai vrrepxs?- 
TY\pe?<r$at v7ro tcov 7rocpotKWTcov , o7roog fXY\cfsv o\Iiky,*%' TY\v iO<r$ai, koc\ tWOUTW ixffif SK^dhhsiv to 7rhY\$og cocrs fxvj 
yap Xv\fx(av sKTtvstv Ka$' \g av yevYfrat to d&tKYifxa. Trtcjevetv. eTre&dv Se ot eTY\o-tat 7rvev<rco<rtv , s7rixoovvv<r$ai 

86 <&ao-t 8e Trapa To?g KehTolg (pdp/xaKOv VTrapx^ to to edacpog hr' ctVTqy, Kat toiovtov KovtopTov y(ve<r$at av- 
Kahvfxevov vir' avrcov to^ikov' o hsyowtv ovtoo Ta^stav to$i, koi diro<rTspsov<r$at ty)v srrtcpdvsiav avTY\g cb<ravst 
irotsTv ty,v <p$opav oocrs tcov KshTcov Tovg KvvviyivTag, 'oTav scfatpog. Totg cfs Tptocho-t StaKOTrTovTag toi>? iy^wpiou? 
ehacpov y\ ahho Tt Xjuov Tc£ev<rco<rtv, e7rtTpexovTag s.k q-ttk- 15 hotfjcoog cvovg av fiovhoovTat txfivag e^aipetv e^ avTY,g. 
ofy eKTe/xveiv TY,g <xapKog to TeT pcofnivov Trpo t« to <pap- heysTat %( Ttvag tcov Atyvcov ovtco <r<pev$ovav ev co<rrs,90 
fjcaKov friativvai, d/cca [xsv TY\g 7rpo<r<popdg svsKa, d/xa &s oTav 7rhs(>ig *thco<riv opvtOag, (ftepsStt^srSai Trpog ahh.Y\hovg 
oTrcog [xy, <ra7rYi to X^ooov. svpY,<r$at 8s thtco hsy6<rtv dvTt- irolov sKaq-og 7rapa<rKsvaXsTat (3ahs?v, cog hotfjccog aTrdv- 
(papfJcaKov tov TY,g frpvog cphoiov' ot &' hspov ti <pvhhov, tcov TsvfccfKsvcov. tfitov $s <pa<rt ko\ tovto Trap' a,vTotg9\. 
o Kahv<ri KopaKtov <fta to KaTavoY\$v\vai \>7r' avTcov Kopa- 20 etvat' tu yvval-Keg a/^co epyatpfjcevai tiktovo-iv, ko) to 
Ka, yevrdfxevov tov cpapfjcaKov Kat KaKcog S~taTt$efJcevov, 7rai(\iov vbaTt 7repiKhv<rao-at TrapaxjpY^a o-KaTrTVo-t koi 
£7r\ to (pvhhov opfjcY,<ravTa t«to Kat KaTaTrtovTa 7ravo-a- crx&Kkwi Kat Tahha oocovofxovo-iv ac koa [xy) TtKTov<ratg 
<r$at TY,g ahyY\Sovog. amaTg ■ y\v TrpaKTeov. $av/xa c% Ka\ tovto Trapd To7g92 

87 'Ef ty, 'l(5Y\pta hsyto-i tcov tyvfjcoov sfjc7rpY\<r$evTcov v7ro Kiyv<ri ' (pa<r\ ydp Trap' avTotg TroTa/jcov sTvai » to x psv[xa 
Tivcov 7rot[xevcov, Kat TY,g yr\g ha$spfxav$st<rY\g vtto vr,g 25 afpsTat [xsT&copov koa ps7, oocjs t«? Trspav fxv\ bpa<r$at. 
vhv\g, (pavspcog apyvpco psv<rat ty,v xupav, kcCi fxsTa %po- 'Ev cfs ty\ TvppY\v(a hsysTat Ttg vv\<rog Ai$ahsia bvo- 93 
vov <rsi<rfxoov sTrtysvofxsvcov Kai tcov tottcov paysvTcov 7ra/x- [xaXp[xevY\, ev y\ Ik t» avvi /xeTahhx TrpoTepov fxev %<*X- 
TrhY\$eg <rvvax$Y\vat dpyvptov, o c%\ koa To?g Ma<r<rahtooTaig Kog copv<r<reTo, efc ov <pa<r\ 7r«,vT* KsyjxhKsvfxsva irap' 
7rpo<roc\ov t7roiY\<nv « ty,v Tv/pvajv. avTo7g sTvai, sirstTa [xy\k{ti svp(<rKs<r$at, "xpovss ^e <$teh- 

88 'Ev Taig TvfxvY\<rtatg Ta7g Ket/xevatg vy\<roig KaTa ty,v 30 $ovTog 7rohhov (pavrivai Ik t« avvi [xeTahhx <ri$Y,pov, co 
'Ifiyipiav, dg ju.eTct Tct? heyofxevag eirTa /xeytcj-ag hsy>i<rtv vvv sti xpcovTat TvppY,vot ot to Kahisfxsvov HoTrhoovtov ot- 
etvat, (patrtv shatov /xr\ y(vs<r$at s% shaicdv, sk cfe TY\g xovvTsg. scjt &s Ttg ev ty\ TvppY,v(a irohtg Otvapsa >ca-94 
rsp[x(v$x KOfxtovi 7rohv Kat slg TrctfTa dpfxoTTov. hsyov<ri h*fxevY\, y,v v7rep(3ohYJ cpa<r\v 'cxppav etvaf sv yap [xs<rY\ 
&e vtco t»? oUwTag avTag IjSvjoct? KaTayvvvg sTvat wqs avTY\ ho<pog sq\v v-^v\hog, TptaKovTa cjabdg dvs^oov avoo, 
dvTt svog <rco[xaTog $Y\hvKx fofrovat to?? s/X7ropotg TeTTaoot, 35 koi KaTco vhv\v TrotvTo^ctTr^ koa u^at<*. (pofivfxevvg ovv 

3. **& trpoQv/iovpivovi; rc S". II Afe7m B°R a . fl 4. ha.reKu<ri B°R a . II 5. xvpek? S". II 7. xe\ro\vyiw B°R"T a . II 10. ttu^ 
p«xoX»5«vTwr B"R a . II 13. ^evixoV B a R". II 15. ro^evuxrvi S". II \6. 7rpcg ro ro §o.pi*.&xo<> fj,rj 5"ia^cCvat B"N"R a . H 19- o<p\oiov S a . II 
21. tsu — hacriUjjLeioi om N". II 22. i-Tti ro rpvXXov om S". II opcv<ra.vrt& N"S a . II xcti xocTctTrLovra. rSro S". II 27. 7retjU7rX^6ij TC 
N a . II 28. coiv«%5^v«tt om JV". II oXpfjpov N a . II 31. l(Br\pi«,v fierot ra; Xeyo/iivxg exrci ou /xty.^di foxacrty stvxi B a N a R a . II 33. xoya.^ 
om N". II 34. xccra. ywcuxcts B a R" ct rc S". H 35. &]Atx? S". 

2. ii loixev post *l\v N a , om B"R a . II 4. hi] av B a N a R a . II 5. ro B a R a . II ticwyEtv] l%eiv rc S a . W 6. i ?p«.x\fc N a . B 7. 
ruv hoixvvruiv] riruv rc S". II 8. Xtfiv^ixrjv B"R". II 12. a.vrr,; B"N"R a . II 16. XtjVrtut B a N a R". II ev om B a N°R a . II 18. Xa,- 
fte7v B a R". II 19. dihov B a . II 21. xepixKeio-xo-Ai R". II 22. xcd post £ et 23. ccvrcug om B a N-R a . II 23. 8ot,vpd<riov pr S a . II 26. 
8xXei«, B a N a R a S a . H 29. «uwu B a R a . II hetru,] xcd rc S a . II oteXr,Kv8oro<; N a . II 31. fe om N a . U oi ante rvppr\vo\ N a , om B a 
R"S°. II xoxdvtov S", t&kcLv.ov N a , xuxivtov B"R a T a . II 32. rn om B"N"R a . II 34. "-^of rp. <r. Z%w rc S". W 35. xiru om 2?°^" 
R a . U <ir<MTob s <*.Trr{ B a N°R". II vo\/p N". 838 IIEPI OATMASlftN AKOTSMAT&N. 

rovg evoiKovvTcLg "kiywi fxv\ Ttg Tvpctvvog y£VY,Tcu, Trpoi- \i$og~ dfxcL^tct?og , ov vV «ce/W dpSevTct fJLeTcLTeSqvcLi <pct- 

q-tcltS-li clvtoov Tovg Ik toov oIxstwv 7]\evSepoofA,evovg' kcu q-iv, d(p' evog <Ve dcLKTvXv Ktve?<rScu <rvfjL(2e(3Y\K£V. 
dvtoi a.px^tv clvtoov, kclt' evtcLVTov <$' oLWvg dvTtKctSt- 'Ev tJJ tws' 'Opx°ft<£Vioov 7ro\ei ty\ ev J$otooTo?g <pcL-9Q 

ctclvcli TotovTsg. vy\vcu (pcL~tv dXoo-reKcL, *jy Kvvog btooKovTog eloSvvcu etg 

95 'Ev T>j K\JfJLY\ Tvj 7Tep\ TY\V 'ItcL^ICLV fretKVVTCLl Tig, thg 5 TlVcL V7T0V0/JL0V, KCLl TOV KVVCL 0~VVetO-$VVcU CLVTY\, KCLl vXotr- 

eotY.e, SciXcLfLog KctTctyetog ^i(3v\\Y\g TY t g xpWfto^oyov, ktZvtol y,X'jv fisyctv -rotsTv oo<rctvst evpvxooptctg Ttvog v-rctp- 
tjv -ToKvxp^'tooTctTY[v ysvoftsvY\V TTcLpSevov $~tctfte?vcu (poLo-iv, x ovo " / l'> a ' v ~&' "~*S $\ KWYiysTctg evvotctv XctftovTctg frcu- 
ovrctv fxsv '~EpvSpcLictv, vtto Ttvoov $e ty\v 'iTctXictv Kctrot- fjoovictv, dvctppr^ctvTctg ty\v etcr^vcrtv o-vvuxrctt Kctt ctvTovg' 
kovvtoov Kxifxcttctv, vtto frs Ttvoov Me\ctyKpcupctv KctXx/Jte- IfrovTctg $e &icl Ttvoov qttoov el<repxofosvov s<roo to <poog, 
vy\v. tovtov $e tqv tqttov XeyeTcu KvpteveoSctt v7tq Aev- io ev<rvvo7TToog tcl \qi7tcl SecLo-ctoSctt, Kctt exSovTotg drrctyye?- 
kclvSjv. etvcti <fe \eytj<rtv ev sKetvotg T0?g To-rotg -rept ty,v Xctt To?g ctpxwtv. 

K.VfJt,Y\V 7T0TCtfJL0V TtVCt KsTOV OVOfJLCL^OfLeVOV , £tg "oV fpCtO-l 'Ev TY\ Z%CLp$0? TY\ VY\<TOO KCtTctO-KSVCtTfXCtTct <pCL<rtV 100 

tov 7-Xetoo x? ovov T0 sfJL(3\y\S\v -rpooTov -rspKpveoScu )&U etvcu elg tov 'jEX\y\vikov rpo-rov btctKetftevct tov dpxdtov, 
TeXog d-roXtOovo-Qcu. ^a..~.\ct ts ttoWcl Kctt KctXct Kctt So\vg 7Tepi~-<ro?g To?g pvS- 

96 ' AXKifxevet tw ~~$v(3cLptTY\ <pcL<rt KctTcto-KevctoS^vctt tftct- 15 fxo?g KctTs^so-fxsvxg' rovTxg $' xnro 'IoXotK tou 'lcptKXeovg 
tiov toiovtov Ty 7-oXvTsXeict, u--e -TpoTi$eoScti clvto s.7-1 KctTcto-Kevcto-^vcti, qts T^sg Oe?7-icL$cLg Tovg sjr 'HpcLKXsxg 
AcLKtvioo ty[ 7-cLVY t yvpst TY\g 'llpctg, etg y\v o-vfX7ropsvovTcti -TctpctXctfitov eirXevo-ev etg sKstvxg t»? To-r^g sttoik^o-oov , oog 
-TclvTsg ' 1t clXiootcli, toov ts freiKWfievoov fJtcLXtqct 7rcLVToov KcLTcL cvyysvsicLV clvtcv ty,v 'llpcLKXhg -rpoo-^KovTctg hd 

£KS?V0 OcLVfXCL^SoScU' OV (pCLQ-\ KVpt£V<rctVTCL AtOVVO-lOV TOV TO TTOtV^? TY\g TTpog STT-spcLV KVptOV 'HpcLKXscL yevioScU. 

TtpsrftvTspov d-rohoQ-ScLt K.cLpx^ovtoig skcltov kcu etKotri 20 ctVTYi h\ Y[ VY,o-og, oog eoiKev, £KctXe?TO ftev -rpoTepov \x~ 
TclXclvtoov. y\v $' clvto fiev dX^pyeg, too <^e fxeyeQet -tsvts- vovq-tcl S~td to eo-x^f^oLTto-&cu ty\ TxeptfxeTpoo QfxotoTcLTcu 
Kcu$eKcL-TYixv, eKcLT£pooSev $e frietXYi-TTO X^ooSioig evvcpcLirfxe- dvOpoo-rtvu) tX V£l t svfrcLifJooov Se kcu -TcLfupopog efXTpooSev 
vokg, oLvooQev fx\v %ovo-otg, kcltoo$£v $e TLepo-cug' dvot fte- Xeyerctt elvcu' tov yctp 'Apicrouov, ov <pcL<rt yeoopyiKooTctTOV 
crov <5s Y\V Zevg, "HpcL, Qefiig, 'A$y,vol, 'AttoXXoov, 'A(ppo- etvcu e-r\ twv dpx&wv, tovtov clvtoov cLp^cu fJLV$oXoyvo-tv, 
$iTY t . -rctpct $' eKctTepov TTepcLg 'AXKtfxevYig Y\V, eKctTepooQev 25 viro fneyctXoov oaveoov efJL7rpo<r$ev kcli otoXXuv KcLTexofievoov. 
$e Zz<vficLptg. vvv fjtev ovv ovKeri (pepet toiovtov iSev $td to KvptevQet- 

97 Hep\ TY\V CLKpcLV TY\V 'lcL-TVytCLV <pCL<rtV eK TtVOg TQTVt, tXcLV V7T0 K.CLpX^VlOOV eKK07-Y\VcLl TTCLVTcLg TOVg ^^cri^OUS 

ev 00 <rvve@Yi yeve<r$cLi, oog fjtvQoXoyvriv , 'HpcLKXe? 7-pog e\g 7~poo-(popctv Kctp-rovg, kcu Oclvoltqv ty[v Xv\fJLtctv To?g ey- 

ytyctvTctg fJLcLXWt pe? v ^X-^P - "~'\vv kcu toiqvtov oxttz X-°pi° l! > TeTctxScLt, ectv rtg toov toiktoov ti dvct(pvTevY\. 

frtct ro fiotpog TY\g o(rfXY\g cl-tXw eivcLt ty,v kcltcl tov to7tov 30 'Ev fxtcX toov eiTTcL vqcroov Toov AloXv KCtX^fJLeVOOV , ^ 101 

$cLXcL<rroLv. Xsytiri bs -roXXctxov TY,g 'iTctXtctg 'HpoLKXevg KctXe?Tctt Ai-rcLpcL, Tctcpov eTvcu fJovSoXoyov<rt, 7vep\ ou kcl\ 

ttvou ttoXXcl fxvY\fjLo<rvvoL ev Tct?g b$o?g dg eKe?vog e-ropevSr,. dXXct fAv -toXXcl kcu TepcLToo$Y\ \eyx<rt, t»to fr' oti ovk 

7rep\ $\ HclvSqo-iclv TY,g 'lcL-rvyicLg txvvi t» Qeov freiKVVTcu, drcpcLXeg £<~t 7rpo<re\Se?v orpog £K£?vov tov tqttov TY,g vv- 

9Ss(p' ct ovfevi e-rificLTeov. e<rTi Kct\ -rep\ cLKpcLV 'IcLTTvytcLV KTog, <rvfJO(poovli<rtv' ePcLK0ie<r$ctt ydp TVfn-rdvuv kol\ KVfJO- 

3. <LKhoi~ J3 a R a . II ocyTiaa.5i(rrct'/Tcti B a N a R a . % 7. ^my.ir^v B a . II 8. ovctm IpjQpctioxi S". II clv.oinuv N". fl 9- [J.&ciyxpa.i- 
y*y N", /^£X«7xpa,i> B"R". II 10. X-vxxMw B a N"R a . U 11. Ttvot, 7r0ra.jj.0y ~r'p\ ty\v au/xyiy B a . II 12. xa.~ra.y pr S", <rx'Toy rc S a 
xo,Ut ~tui~ N a . II 13. Toy -rXduj %-ovoy om B"N"R a . II <pv'?$a.i S a . II 15. 'o\yTiy.(v'i S". II 16. ~rpo!TTi$eG-$a.i cvjTtj B a R". II k~r\ t~ 
XkhwIu t" B a R a . II 17. rjh "Hpa,- om N a . II 18. fe N a S a . II 21. & om B a R a . II 25. dXxtc-Qivy- S a , a.vTi<r&ivi\- B a N"R a T". II 
ixzTipuSsv] U-y (Ma, B°R a .) kxa,Tipov B a N a R"S°. II 29. 1%'opa. N". II 30. ttovtoi S a . II 33. & om B a R a . 

1. kyLtt^-Ct'' B a . H 2. l\ om N a . 3. (Bsujto7- R a , /Siwrw B a . II 4. (» om S a . H et-] cj' u- S a . II 5. elc-&vcu N a . II 7. «.utJjs 
B 3 , ojjtoI- N°R a . II ZvvoicLv tivo, XxfiovTO.' N a . II 9. to om B"R a . II 10. Xonrov R a . II 13. tov a.p%ov rc N", tjjv a.px^y S a , tSv chp- 
%a.iuiv B a R". || 15. Ka.T-£j<-u,iw- S a . II loXa, lcpixXiov- R a , loXa. -ItyxXiov- B". II \G. u<-e B a R a . II 18. ~rpo<Tr l xo\tcra,y B°R a . II 20. 't%- 
vovcrc-a, S a , l%vovaa, B a N a R a . II 21. kcrxv^a,TicrSr\ R a . || c^oioTJjrci B", o/j.oioti\ti S". II 22. kvbpuiruv B a R°S a . II 'i%vei om B"R a . II 
2A. civrov N a . II c%p£a,cr8a,i B a R a . II 26. xvpixdetcrxy N a . II 28. ~rpo<popa,v R a . II 29. tj om S a . II 31. ^oXoyeHy B"R". II 32. fj.h 
om B a R°. IIEPI GATMASlftN AKOY2MAT&N. 839 

fiakuiv y,x ov y^WTefc ts [xera, Qopvfiov Kat K007akoov opog 71 sivat io KakxfXEVov Ae^kcptov, e^ov kopov ui^Xov. 
svapyoog. ke^yvri oY 7t 7epa7U)$e'c;epov yeyovevat ixspt to etci toOtov tcv kopov %Tav dvafiatvuxrtv 0! MevTopsg 01 S7x\ 
tr7xr,katoV 7xpo Y[[x(pag ydp syK0tfXY,$Y,vai Ttva sv avTu> tk' 'Atyv* otKovvTsg, d7xo$eu>pov<rtv, oog soike, tcI slg tov TLov- 

OtVOOfXeVCV, KCU TOVTOV V7XO TOOV OlKeTOOV "CYjTOVfXeVOV S(p TOV elcTXkeOVTa TXkoTa. eTvoOl $E KOOl TlVCf, T07XCV SV ToTs 

v\[xspag TpsTg $iaTske<rai , ty, cfe TsrctpTYi svpsSevTO, oog vs- 5 civa, [xe<rcv dta<r-Yi[xacriv, stg ov dyopctg Kotvi\g ytvofx(vY,g 
xpov aTxoKOfXKr&Yyat v7xo tcov oiksioov slg tov fcW Tacpcv, •7xu)ks7<r$at Txapd fxev toov Ik t« IIo^vtou IfXTxopoov dvafiai- 
fcctl toov vofxtCpfxevoov tv^cvto, 7toovtoov s^a(pvY,g dvac;Y,vai, vovtoov to, Aecrfiia, kcu X.Ta kcu Qacrta, ixapd <fs roov sx, 
ft&i StYiyelirQcu Toi kooS' eav^ov <rv/x@e@YiK07a. tovto fxev t« 'Atytts Tovg KepKvpatkovg dfxcpopeTg. 

\v Yifjuv (paivsTcu fxv$ooh(cjepov' ofxuig [x(v7ot ecfet [xv\ ixa- Qatrt <fs ko.i tov Ic^pov peovTa, Ik toov "EpKWtoov kcc-105 

pakt7xsTv d[xvY,fxovev70v covto, tuv 7xsp\ tov toVov sksTvov 10 ktsfxsvoov t\pvfxu>v <rx^Cs<r&at, kcu 7y\ [xsv elg tov VLovtov 
7y\v dvaypa<pY,v Txoicvfxsvov. psTv, Ty oVefc tov 'A&ptav sK^dkkstv. trYifxsTov tfs « fxovov 

102 Hepi ty]v Kvfxvjv ty,v sv 'Vxakia ktfxvY\ scjtv y\ Txpo- sv TcTg vvv KatpcTg EoopaKafxsv, dkka Kat S7x\ toov dpx&toov 
trayopsvofxevY, dopvog, avTvi fxsv, oog soiksv, ovk e^oucrct /xakkcv, oiov to, skeT aTxkoo^a sivat' Kat ydp 'idcrova tov 
tt QavfxacjoV 7rsptKsT<r$at ydp Xeyxtrt Tcsp\ ttvTyv \c<p\sg [xev cto"7rXKv Kara Kvaveag, tov $e ek t» no"vT« sktvKovv 
kvkKoo, to v-^/og ovk sharcrvg Tptoov cjaciioov, Kat a\)TY,v 15 Kara tov lcrpov 7ToiY,<ra<rQat cpacrt' Kat (pspxcrtv ctWa 7$ 
eTvat 7'2 cr^r^actTi KVKko7spY[, to @d$og exptrav dvvTt^- 7eKfXY,pta ovk oXtya, Kat Ka7a fxev 7y\v %oopav (Boofxovg 
$Ky,70v. EKeTvo cfe Qavfxdrtov cpaive^at' VTxepKetfxdccv yap V7to 7cv 'larovog dvaKetfxevcvg betKvmcrtv , sv c% [Xta 7oov 
oovtyi TxvKvoov Sevtyoov, Kat Ttvoov sv ctuT^ KaTaKeK/Xtfxevoov, VY,<roov toov ev tw 'Atyia, tepov ' ApTefxtbog \>7to MYi$etag ttyv- 
ovcfev scriv idsTv <pv\\ov etu tov vfraTog spE<jY,Kog, d/\K [xsvov. ETt <^e Xeywtv ug ovk av ixapei:\ev<re Tct5 IlXcty- 
ov7oo KaQapooraTov ecrt to vfroop wcre tov? QsooftEVtsg 6av- 20 KTag KaKvfxevag, ei fxvi emTQev dirE-KXsi. xa\ sv ty\ Al&a- 
fxaCeiv. ixep\ cfe ty)v d7xexov<rav Y,7xetpov avTY,g ov 7Xoku Ketct $s vyicoo, tjj Kstfxsv^ sv tw TvppY,vtKOj 7xs\dyst, ah\& 
Qspfxcv vfroop TxoWax^sv ektxitxtei, Ka\ o T07ro? <*7rctc; xct- ts ostKvvts<rt /xvYifxsTa toov dptcrsoov koa to S7x\ toov ^pypoov 
XsTxat TlvptpXsyeSoov. oti tfs ovcfev cfttTTTaTat opvecv ctuT»jv, ^e KeyofxevoV Txapd ydp tov alytakov ^p\sg <pa<r\v eTvai 
'bevbcg' ol ydp Txapayevofxevot Key>s<ri 7x\Y,6og ti kvkvuv nxotKtKag, TctuTct? h' ot r/ EX\Y,veg ot ty]v vY\<rcv ctKovvTeg 
sv avrr, ytve<r$at. 25 \ey\s<rt ty,v xp<^av kafisTv aTxoToov crksyyt<rfxctTOov oov stxci- 

103 Qa<r\ Tag ^stpY\v\s<rag vr,<r^g KsTrSat fxsv sv Ty 'Ira- ovvto dkstpofxsvot ' ct7ro ekeivoov yap toov x? ovm * Te Kpo- 
kta 7xep\ tov TXopSfxov stv' amY]g t>j? UKpag, og keTtai Tspcv soopa<r&at fxv$okoyis<ri To<ctuTct?; ipYtCpxg ov&' vcrspov 
Txpo 7cv 7xpo7X£7XTooKOTog T07xov Kat hakafxftavovTcg TcTg s7Xtysvo[XEvag. eti fre tvtoov (pavspooTspa <TY,fxsTa keyovxrtv, 
yookr.otg tov Te 7repie%ovTct t^v K.v.fXY,v Kat tov <ftetkY,poTa %ti ov cfta toov ^,v[X7xkY,ya$oov sysvsTO o sKTxkvg, etuVw tw 
7y,v Hoost^ooviav KakovfxevY,v ' ev oo Kat veoog av7oov Tcfpv^at, 30 7xoiyity, ev SKsivotg Tcig 707xotg fxap^vpt XP 00 ^ 01 ' 7Y l v y&° 
Ka\ 7tfxoov7at Kab' v7xsp(3okY,v v7xo 7oov TxsptctKoov Qvcrtaig bSxrx^^v 7ov kiv^vw efxcpavtX^pv^a keystv 07t cvk s<r7t 
Z7xtfxskoog' oov Kat Tct ovofxa7a fxvY,fxovsvcv7sg Kak*<rt 7Y,v ixapa7xksv<rai tov to7tov, 

ixev Uap$evo7XY,v, 7y,v cfe AevKuxrtav, 7y,v c% 7pt7Y,v Atyetav. dkka &' bjxov TxtvaKag 7s vsoov Ka\ <TU)[xa7a (punuv 

104 AeyeTctz cfs [xe7a£y 7Y,g Mev7optKng kcu 7Y,g 'lcj-ptavYig x,v/xa&' dkog cpopewi nxvpog t' hkooTo Svekkat. 

1. €%ov B". II 2. (f hi Ii a . U 3. ■viitt xoiuri^m N". II 9. 7rctpa,Xei7rm B a . H 10. Tc?y] niy N", om B'R". II 11. t^v OIU 
B a R". II 12. h tj) hackU S", T!£u\ Tiiy imXioty B m R". II 15. 2\octtov B°N a R". U 19. M tou Uo,to<; ^xiKhoi B a R°. II iwxos B"N a 
R a . II 21. 7r*p* N". II h\] -voto S". II 21. a.vTyv] h o,jt~ B a R". IJ 24. 7TApx^evr,fx.(yot N a . II xuxya/y TrXyQGs tj B a N"R a . II 26. cttpm<rax 
B a R a . H 28. 7r£7rT4)x»Te; B a N a R a . II foa, y.cLvovTO? B"R". II 30. xa,Kov^(yr,y 7ro<reic>ojvta,y B a R a S". II «uto/ B a R a . II 34. filv fnxopt- 
K?,<; B", ph piTcpix)]'? 7?". II l^optavY^ B a R". 

2. fi(rratfi« B". II 3. xvSptv B". II w? 'iotxe om B a N'R a . II 3 et 10. Uovtov] towoi N". II 4. tx7rX^yToc S". II tm* xou B a N° 
R a . II 8. xopxupaixou? B a . II 9. Toy om N a . II 11. T>jy B a R". II £x/3ocXXety om B a N a R". H &] Jk xocxuvo B a N a R°. II 12. *\- 
Xa,tnv R a , lacunam B". II l4. Toy l\ om B"R a . Il toVw N". II aTrXouy B°R a . II 15. y.o.to, toi "l<rpoi om N a . II tz om B"N a R a . H 
18. \r\o-uiv tZv et kpoy om B"R a . II fxstVta.; B"R a . II 19. TrXaKm? S". II 20. ai^iotXti* N a S a , octyctXi* B a R". II 21. stt\ B a R a . II 
23. <pa.<7\v eTvoti •vj/ij^y? N a . II 25. ^i\fi^t<TfjLO.Tui N", g-^XET^icr^aTwy B"R a . II 26. 7*p ixtivouY B a R°. II 28. iTtt^tvo^(va,<; N a , ixt^svr,- 
fjLhocg B a R a . II Z<?t S". II <pa.vzp'Jna.TO, codices. || 29. Q-vfj.xKo^uji B a R°S a . II 30. h] ol h B"R a S°. II juccpTvpe? B°. II 31. kf/.tp<t- 
rifymu B°R a . II 34. «.KKos B a . II fiueX*» B a - 840 IIEPI ©AtfMASlQN AKOT2MAT&N. 

Trepi fMv ovv rds Kvctvects ov Keyerctt nrvp ctvctreftTretVy Aeyerctt irep) tov ovoftctXJftevov ty\s Actvvicts to'xov109 

irep) <5e rov Trop$fxov tov ^tctXctfitL3ctvovTct ty\v ^txeKictv, etj> tepcv eTvcti 'A$y\v<2s 'A%ot'/cts' xaXK^evov, ev u 8y) ireKexets 
exctrepct xetftevuv tuv t« 7ru^o v ? ctvct<pvo-Y\ftctTuv , xc« t>j? %«,Xk»5 >cctf oxXct twv AtofJL,Y,<fcvs excttpuv xct) clvtv ctvct- 
76 vrVtf «ruve^w? xcttoftevY\s, xcti tov 7rep) t^v AlVv>jv pev- xe?<r$ctt. iv t\stu tu tottu <pct<r)v eTvctt xvvcts oi th? d(pt- 
fictTOS iroKKcixis ty)v "XjUpctv e-Kt<i>e$pctftYiKOTos. 5 xvovftevovs tuv ''EKkYtvuv cvx dcftx\s<rtv , dKKct o-ctivcvrtv 

106 'Ev TctpctvTt ivctytXetv xctTct Ttvcts %povovs <pct<TLV utnrep t\ss <rvvY\$ecrctTtss- irctvTes (fe ot Actvvtot xct) ot ir\Y r 

'Arpeicfctis xctt Tvbeibctts xctt Alctxifrcttt; xct) ActepTtdcfctis, vtoxupot o,vto?s fteKctvetftov)s<rt, xctt ctvbpes xctt yvvcttxes, 
xctt ' Ay ctfteftvcvibctts cfe %up)s $v<rictv e7rtTe/\etv iv ctAA.>j btct tcwty\v, ug eotxe, ryv ctkictv. Tctg yctp Tpudfrcts Tctg 
Ylfxepct tdtct, ev *j vofJUftov etvctt Tctts yvvcti%) ftv\ yev<rct<r$ctt /\Yi<p$et<rcts ctlxfxctKuTKS xct) e\s ixems T6S Toms ctcptxo- 
tuv ixeivots $voftevuv. scrt cfe xct) 'AxtWeus veus irctp' 10 fxevcts, evKct@Y\$ei<rcts fJt-v) irtxpcXs cftsXeicts Tv%u<rtv v7ro tuv 
ctvTots. Keyerctt cfe fJteTct to TrctpctKctftetv tovs TctpctVTtvtss iv Tctts irctrptcri Trpovir&pxpo-uv to?s ' Ax&to?s yvvcttxuv, Ke- 
'HpctxKetctv tov to7tov xct/\e?<r$ctt ov vuv xctToixov<riv, iv yerctt Tcts vctvs ctmuv iftTrpYpctt, Tv' ctftct ftev ty\v irpo<r- 
he to?s ctvu xpovots tuv 'luvuv xctrexovTuv UKe?oV ert 81 BoxuftevYiV &sKetctv ex<pvyu<rtv , ctfxct <5"' ottus fJ^er' exeivuv . 
exetvuv sft7rpo<r$ev V7ro tuv Tpuuv tuv >tctTct<r%cvTWV ctv- ftevetv ctvctyxct<r$evTuv Q-vvctpfto<r$e?<rctt xctT<l<rxu<rtv ct\)T\ss 

107t'/5V "^tyetov olvoftct<r$ctt. irctpct <% to?s 1$vfictptTctts Keye- 15 ctvc^pcts. irctvv <5e xct) tu TrotYjT^ xctKus Trecppctqctt 7rep) 
Tctl $tKoxTYiTYiv Ttft<L<r$cti. xctToixY[<rctt ydp ctvTov ix TpotctS ctvTuv' eKxe<rt7re7rK>iS yctp xctt $ct$vxoK7r\ss xctxetvcts, u$ 
olvctxoftt<r$evTct Tct xctKvftevct MvxctKXct TYiS 'KporuvtctTtcfos, eotxev, tcfe?v ecjtv. 

ct <pctriv cvrrexstv exctrov etxo<rt <rTctc\iuv, xcti ctvct$e?vcti 'Ev <5e to?s TlevxeTtvots sTvctt <pct<rtv ' ' ApTEfttfros tepov, 110 

icropvTt rct To^ct Tct 'UpctxKetct ctvTov ets to t» 'AttoKKu- ev co ty)v cftuvof/.cto-yJvYiv ev exetvots to?s tottois %ctX>c>iv 
vos t<s ctKLV. ixe?$ev <$e <pct<rt ris K.poTuvtctTctS xctrct tyiv 20 eKtxct dvctxe?<r$ctt Keyxcnv, e%xtrctv e7rtypctfxfxct "AtofJiychis 
eTr txpovretctv cLvct$e?vctt ctVTct e\s to ' ATroKKuvtov to irctp' 'ApTefubtl' fjLV$cKoye?Tctt <¥ ixe?vov iKacpu Ttep) tov rpct- 
ttvTots. Keyercti &e xctt TeKevTY\trctvTct exe? xe?<r$ctt etvTov %>]Xov nrept$e?vctt, ty { v <5e 7rept<pvvcti, xct) tstov tov t/joVov 
irctpct tov nroTctftov tov \%vfictptv, /3o>i^VctvTct. 'Po&tots to?S evpt<rxoftevY\v V7to ' Ayct$oxKe\ss vcrepov t« fict<rtKeus "£txe- 
fteTct TKYi7roKeftov e\s tovs ixe? tottovs ct7revex$e?<rt xct) KtuTuv e\s to t» Atos tepov civctTe$r\vcti <pct<rtv. 
fJL&XW <rvvct-<pct<ri irpos t»? ivotxwTcts ruv fictpfictpuv ixet- 25 'Ev ry ctxpct ty,s ^txeKtcts tvj xctKxftevy IleXw/j/ct^lll 

vy\v ty,v x°°pctv. totovtov ytve<r$ctt xpoxov, ucre irctpct Tt<r) fAv tuv iv 

108 Ile^ Se ty,v 'lrctKtctv t/,v >cctXK i w.ev>]v Tctpyctpictv, iy- ixeivots to?s Toirots xcotoixwtuv ftv) yvupiXe<r$ctt 'EXX^vwv 

yu? MeTet7rovT/«, ' A$y\vcLs tepov eTvctt <pct<rtv ''EKKYjvtcts , ev- tto?ov t( ecrt to ctv$os, i^rt cfe ty\s UeKuptct&os ctfjoci^cts 
$ct Tct tov 'E7rei« Key\s<rtv ctvctxe?<r$ctt cpyctvct, ct e\s tov xctTctxofxtXetv fteyctKcts tou? fiovKcftevovs, xcti xctrct ty)v 
chspetov lttttov i7rotY\<rev, ixetvov ty\v iTruvvfxictv i7rt$evTos. 30 ictptVY t v upctv Tcts (rrpuftvcts xctt Tcts <rxv\vctS ix xpoxov 
<pctvTct( ) ofjt,evY l v yctp clvtu ty\v ' A$y\vcXv xctTct tov vtvov cVfcjJiv xctTct<rxevctCetv. x 

ctvct$e?vctt Tct opyctvct, xctt ^tct Tesro fipctSvTepcts Tvyx^vov- <&y,<Av etvctt 6 UoKvxptTos o Tct %txeKtxct yeypct(pusll2 

Tct ty\s ctvctyuyv]s etKe?<r$ctt iv tu tottu, [xy\ bvvctftevcv iv eTrecrtv ev Ttvt tottu ty\s fte<royei\s Ktfjcvtov Tt e^ov %<rov 
ixTTKevo-ctt' o$ev 'EXXvjv/ct? 'A$Y t vcts to tepov irpoo-ctyo-- ct<r7rtcfos to TrepifteTpov , touto c^' e%ez vcfup cftctvyes ftev 
pev£<r$ctt. | 35 fKtxpu c% SoKepoorepov, ets t«t' ovv ictv Tts eiVjSJj XouVct- 

1. u.Y<i7rT£iv N". II 2. 7rupi B"R". II 3. tuv om S a . \\ 7. \a.tpnxfc$ B a R a . II 13. lm(m N a . II 14. Tpim w] irpvTuiv R°, 
TtpuTov B a . II ot.vTVi N a . II 15. <rtyov B a N a R". II oYOfj.et,a-3^a,i N a . II 17. ficf.Xct.xa. R'N"R a . II xpoTuincLfo? B"R a . II 19. «ut& B" 
N". II 20. xa.Ta, om B". II 21. to %*.p' ocvTo7g om B a R a . II 25. cW-^<*ens« B a R a . II tuv @ctp@clpvv om B a R a . II 27. yctpyu.pCcbv 
QB a K a N a R a S a T a . II 29. 'op^avA &va,x£7a$«.i B a R a . II 30. o~vpiov B a N a R a . II 32. ip^a. B°R". II 33. eIXe«rfl*j R a S a , clxs7a8xi N a . II' 
34. TpovcvjaptxiSTiu B a R a S". 

.1. XfysTctt £k -xspt B a R a . II <W&? B a R a . II 6. ftt oi\ Sia. N a . II 7. «■•jtJj? B"R a . II 11. toti 7rovrpi<ri to?s a.%cuo'is 7rpov7ra.pxv<ruY 
S a . II 12. i.fi-np^a.i N a . II 13. tpvyuio-iY N a . II l4. ■cwa.pfiooSeiva.i S". H 16. kxtCva,? N a . II 17. M» t<W» N a . II 18. Trtvxstfvon; N", 
«tuxWAwe S". II 19. xoXttoh; N a . II 22. irtj* — 23. vg-spov om N a . II 24. a.va,Te8eiva.i N". II 25. a3jp* N a . II 26. xpoxxov et 30. xpoxxou 
S". II 26. ev om B". II 29. To7i &ovXofievois B a N a R a . || 30. ela,pivyv B n . II 32. $a,a\v N a . II sSw* om S a . II 33. ^uecr. M Kiy.vy\ov 
S". II «o-T/Jflf o<roy N". II 34. /*sir ^1*072« N m . II 35. ou /tJxpw B"N a R a . II 6u\epoTspov B a R", 8o\urepov S". II W iS". IIEPI 0ATMA5IGN AKOTSMATGN. 841 

<r$cti XP S ' AV £ X wv -> clv^stou elg evpog, edv <5e Kcti devTe- Sptfxeictv s^mv coc^e fjwtfev tuv epreTuv v-KOfxeveiv ev tw 

pov, fxctKKov TrKctTvveTctt' to cfe Trepctg eug e\g irevT^KOvTct tottu Kcttofxevuv ctvTuv. eTvcu tfe <pct<ri Kcti tottov Tivdll6 

dvfyuv v7roSoxw fxeTCpv yevofxevcv StevpvveTcu. i7retc\ctv Tctp' ctvToTg ov Ktctv fxtKpov, dKK' ug ctv e'tK0<ri 7r« c-ctdiuv, 

$e tovtov tov dpt$fxov Act/3>j, eK @ct$ovg ircthiv dvotoovv og <pepei Kpt$dg cttg ot fxev ctv$pu7roi xpuvTcti, ot &' Tiriroi 

SK^ctKKetv fxsTeupct Tct crufxctTct tuv Kovcfxevuv e\u eirt 5 Kctt @oeg bx. i$eKx<rtv ctvrdg i<r$ietv, icf' ctKKo ovSev. dKK* 

to ecfoupog' ug cf' ctv tovto yevYfrou, e\g to dpx°uov irct- ovcfe tuv vuv ovcfe tuv kvvuv ovcJefxtct ToKfxct yev<rct<r$ou 

Kiv <rxY\fxct vi[g Trepifxerp^ Kct$icrctTctt. & fxovov <f iirt dv- Tr\g Koirpt tuv dv$pu7ruv, oTrtveg dv iK tuv Kpt$uv tvtuv 

QpuTruv tSto irept ctvTO ytveTcti, dKKct Kctt ectv ti Terpct- fxctQtv (pctyovreg *j ctpTov d<po$evu<rt, tu $vY,<rKeiv. 
1137rw «tVjS*?, to ctvTo 7rct(r^ei. ev cfe t>j iiriKpctTetct tuv 'Ev cfe ^/KOTov<rcttg TY\g QeTTctKtctg <pct<r\v etvcti KpY,vi- 11*] 

K.ctpx y i° S ' 0V i u > v <pcto-\v opog etvctt o KctKeTrcu Ovpdvtov, irctv- 10 frtov ti fttKpcv, i^ cv pel TotovTCV v&up o tcc fxev sKky\ 

To^ctTTY^g fxev vKv\g yefxov, 7roKKo7g <Te b^tctireirotKtKfxevov Kctt $Kct<rfxctTct Tctxeug vytetvd irotel Kcti tuv dv$pu7ruv 

ctvSecrtv, ucje Tovg <rvvex £ 7g Toir^g i^ri ttoKv fxerctKct fA.fi d- Kctt tuv vTro^Cvytuv, idv ti£ Ttg £yKov jgm? 7rctvTct7rct<ri crvv- 

vovTctg TY x g evucftctg ctvTcv vicMcpiv Ttvct Tc7g b$onropov<ri rptyctg dKKd crxj-rctg ifxfictKvi, crvfxcpveTou kcu TrdKw e\g 

7rpo<r(3ctKKetv ty^v dvonrvoYy. Trpog ^>j tovtov tov tottov to ojvto KctStcrctTctt. 

Kpyvr,v iKcttt (pct<riv eTvctt, ty\v b\ o<rfJt,Y t v ex siv 7%$ Ktcfpov 15 Hepi cfe tyiv QpctKY t v ty[v VTrep ' AfX(pt7roKtv <pct<r\ yi-118 

To7g d7ro7rrt<rfxct<rtv bfxotctv. &e7v Se (pct<rt tov 7rpo<rtovTct, ve<rQctt ti TepctTutieg Kcti onrtcrov To7g fxvi Te$ectfxevotg. ifyov- 

Trpog ctvTY^v dyvov eTvctt, Kctt tovtk ytvofxevx 7rKe7ov dvct- T£? yctp ot 7rcttc\eg iK tuv KUfxuv Kcti tuv iyyvg «fflw S w 

114 fiKvQeiv ctvTYiv to eKcttov, ucje d<r(pctKug dpve<r$ctt. (pctcri i^rt Sripctv tuv bpvt$ctpiuv <rvv$ripevetv .7rctpctKctfxfictv\$<rt Tovg 
Kcti TctVTY\g TY,g KpY[VY\g nrKvptov elvctt Ttvct Trerpctv ctVTO- tspctKctg, Kctt tovto 7rotv<rtv ovrug. i7retc\dv 7rpoeK$u<rtv e\g 
<pVY\, /xeydKYiV tu fxeyeSet. TctvTY,v cvv Keyvcriv, iTretbctv 20 tottov eTrtTr^etov, KctK%<rt t«? UpctKctg bvofxctqt KeKpctycTeg' 
fxev y\ $epog, (pKoyct dvct7re[X7retv nrvpog, X £l ^ VD ^ & e 7 £ ~ °t &' otolv dK6<ru<rt tuv nr cttbuv ty\v (puvvy, Trctpctytvofxevoi 
vofxevx i-K t» ct"JT» T07r« Kpvvov vbctTcg dvctppcttvetv vtu "yu- KctTctvofivo-i Tovg opvt$ctg' o/ <5e cfe&oTeg iKetvvg KctTctcpev- 
Xpi ucje x iDVi wfxfictKKofxevcv fxvicTev c\tct<pepetv. Kctt t«to y\i<riv etg Tovg $ctfxvovg, ottov ctvTcvg ot 7rct7cfeg %vKotg tv- 
<poL<riv xk ATroKpvcpov vcfe fxtKpov XP 0VCV (p&wetrScti, dKKct TTTOVTeg Kctfx(2ctv\i<riv. o <^e ttoivtuv ctv Ttg fxctKtcrct $ctvfxct- 
to fxev Trvp dvtevctt tyiv Sepetctv oKr/iv, to &e vfrup TrctvTct 25 <retev ' ot fxev yctp tepctKeg otav ctVTot Ttvct Kct(2u<rt tuv 
tov p^e/^wvctv, bpvt$uv, KctTctfictKKsiCi To7g $Y,pevti<riv, ot cfe Trcudeg dirctvTuv 

115 AeyeTcti <fe Kcti nrept ty { v tuv "^ivtuv Kcti Mcttbuv tuv dKcvruv fxepog ti To7g Upctfyv dirchovTeg direp-xcvTctt. 
X^p&v KctKtifxevYiV TY[g Opc^KYig TroTctfxov Ttvct eTvcti novTov (dctvfxctcrcv be ti kou Trctpct To7g 'Eveto?? <pct<ri ytve-llQ 
7rpo<rctyopevo[xevov , iv u KctTct(pepe<r$ctt Ttvctg Kt&vg ot kou- <r$ctt. ijrt yctp ty\v X (A) ? a ' v °mtuv TroKKctKtg koKoiuv dvct- 
ovtou Kctt rivctvTtov 7rct<rx^o~i rc7g i-K tuv £vKuv ctv$pct^t' 30 pt$[XY?rxg fxvpicto^ctg i7rt(pepe<r$ou kou tov cTtov ctmuv cnret- 
pnrtXofxevoi ydp crfievvvvTcti Tctx&ug, vcfctTt Se pouvofxevoi pctvTuv KctTctvctKiTKetV oTg tw 'Ef£T«f; 7r^3o T» i<pi7rTct<r$ctt 
dvctKctfX7rov<ri Kcti dvctTrTova KctKKtov. 7rctpct7rKY\<rtctv <Te fxeKKeiv i7r\ Tct fxe$optct TY\g yrj? 7rpoTt$evcti frupct, nrctvTO- 
d<r<pdKTU, oTctv KcttuvTou, kou 7rovY,pctv ovrug b<rfXY t v kou Bonruv KctpTruv KctTctfictKKovTctg cnrepfxctTct, uv ictv fxev 

1. m N". II 3. xr-epowe JB a N'R a . II •yivo^evcv N a . II Ju-upuWflcu S". II 1. tuy 7repifitrpuv N". II 8. 'ii B°R a S a . II 9- *i<r%evi 
N a . II 10. Oupaviov] 7^vjov JS'R a . II 13. owrwv R"N"R a . II i4. 7rpoc-@cL~AXsi B a . II yrpcg Se ^ N". II 15. xpijW? S'. II l%en ora 
N". II tou KsvSpou B a R a . II 16. a,7ro7rTuc r / a«.(TJV S a , a,7roivrla, N". II 17. «.utou? N". II 18. cttr^xAcS'? «utjjv a\p. S". II 19- «uto^>u«: B" 
N a R". II 20. Ta.uT>|5 B a R". II 21. a.ia,7ti/x7rrtii B"R a . II 22. ciia.pa.imi B". II vru — 26. %ei[A.u!ia,~] pro lus B a R a T': koX to hio — 
ro Xevxii (SUb 6 — 8). II 2.3. p*&4 N a . II 24. a>t] to B a R a . II 25. Qepfai B a R". I! 26. %e^Zia. emi S", xpoiai B"R a . II 
post xeifjiulva. QK a N"S a c. 130 — 137. II 27. tie na!l ora S", xaX om N". II Trctp^ tj? et 28. %vpct. xa,Xvy.(w pr S". II 27. ctjtwv 
B a R"T a . II M*j«Ycvv Sylburgius: codiccs \nelZi. II 29. ~-po<roiop.aZ > ap.eioi B"R a S a . II 31. «.j^cctj rc S a . II 33. xccrovTcCJ B a R a . II oo-^y 
oGra B°N a R a . 

3. 7tw om S". II 5. i>X om N". II 6. t£v om B". II o\vi S". II 7. kx t>j? xui B a . I! 8. «.«/joJeuVc/o-j B"R", a,'po^o-d<ri N a . II 
rw om N". II 10. v xaX {£ B°R". II too-outov *N". II u rc N". II 13. ip$aXhr\ B a . II l4. y.a.^-ii B a R"S". II 15. a^noXeui 
B a N a R a . II <yey{<rfl*i B a N"S a . II 16. tj om N"R"S a . II 6e<HT*p(m N a . II 19. vpovtKSww B a R a S a . II 22. TrapctcroJabcriy B a N°R a . I» 
tou? — >c«.t«.c/)£u7«c-jv om B"R a . U 24. K^uorti S a . 

G2 842 IIEPI OAOCMASIftN AKOT^MATQN. 

ysvruvTtu ot Kokotoi, o\>x v7xsp$a,ivov<riv sTxt ty,v %w/>ctv dyopoig to, Kpso, <pspovTuv cLp7raZp<n , tuv c% tspo$vTuv &% 

AVTUV, dkk' otdcLTlV Ot "EvSTo) OTl SCTCVTCU SV SipY\VY\' SO.V cLltTCVTCU. 

Ss fxr) ysvcruvTou, u<rs) TxokefXiuv e<po$ov ouvToTg ytvofxsvY\v 'Ev Kopuvsta, $s TY t g BotuTia,g ksysTou tk? ct<r7rctA.et-124 

ovtu 7xpo<r$oKoo<rtv. Ka,g to) X^ua, fxvj 8vva,<r$ou Xv\v fXY\$' opvcrcrsiv TY t v yr t v, Tr\g 

120 'Ev o% ty[ X.a,kKicfiK^ ty\ stx) Opa,KY\g 7xkY\<riov 'Okvv$)i 5 koi7XY\g BoiuTiocg Txokv 7xkY\$og e^acni?. \ 
<pa.<r)v sTvcu Ka,v$a,pooks$pov ovofxaXjfxsvov totxov, fxtKpu 'Ev A«<ro% <fs ty,$ 'ApKO,cfia,g KpY\vY\v sTvcu Ttvd <pa,<rtv, 125 
[xstZpva, to fxsys$og clku, stg ov tuv fxev dkkuv Zuuv sv *j %ep<rct?oj fxvsg yivovTou kou Kokvfxfiucrt, ty,v fttcuTocv 

0TO.V Tt d<plKY t TO,l, 7X0.klV d.TZSp^STCU, TCOV C% KO,V$dpUV TCOV £V SKStVYI TXOlOVfXeVOl. ksySTCU <$' CtUTO TOUTO KCil SV Aa,fX- 

ek$ovTuv ovfrstg, dkkd kvkXco TxepaovTet; to %coptov ktfxu -pa,Koo sTvcu. 

TeksvTucrtv. 10 'Ev <Ts Kpctvvuvi Tr\g QsTTa,kia,g <pa,<r) dvo Kcpa,KO,gi26 

121 'Ev <$£ KvKkw^Jt TOtg 0/3Ct£l KpY,Vi$iOV IqtV vfioop SXOV SIVOU fXOVSg SV TY\ TXoket. >JTOl OTOCV SKVSOTTSV<TCO<rtV, SO,VT)ig 

o ty\ fxev oipst Kot,$a,pov kcu hcupcovsg kcu ToTg cckkotg fxev, ug soiksv, sktottiCovc-iv , hsp^g h\ TocrovTvg tcov ej^ 

ofxotov, oTctv <!>k TTtYf ti Xuov e£ civtov , -ra.po.xp'^^ ha,- cwTuv yevcfxsvuv dTXOkSiTXSSCriV. 

<p$stpsTcu. 'Ev Se 'ATXokkuvia. ty, 7xk.Y\crtov Ksifxsvvi TY\g tcov 'At-12/ 

122 $ct<rl $s KcCi sv ty\ Kpcocjcovta. 7XO,po, ty\v "Bito,\tcov 15 \olvtivcov x^P&S <po,<r) ytyvs<r$a,i a,<r<pa,\Tov opVKTr)v koa 
%copa,v Tcvg dXio-KCfJcsvcvg Xcoycog 3vo y\-Ka,Ta, £X HV -> xoti 7Tt<r<ra,v, tov etuToi' Tpaxov sk TY\g yY\g a,va,7rYi$oo<ra,v To7g 
tottov Ttva) sTvcu o<rov 7r\s$picuov, elg ov o ri ccv s\<rsK$Y\ vc\a.<rtv, ovtfsv dicMpspxcra.v TY\g M.a.Ks^oviK^g, fxsKcovTspcov 
K^coov c\,7X0$VY[<TKSi. sqt Se koo) a,Wo o,vto$i tspov Aiovvcov <5'e koci 7xa,x v Tspa,v 7XS(pvKsva,t sksivy,;. & Txoppco <5e tcvtcv 
jjcsya, kou koXov, ev co Tf\g ecpTY\g ko,i Tr\g $v<rta,g ovo~Y t g tov x^P^ ^P £ V' ^o.tof/.svov txo.vto, tov xP 0V0V -> W <pa,<r)v 
KsysTa,i, 'otocv fxsv b $scg svsTY t pia,v fxsKXvi txoisTv, e7xt<pa.i- 20 ot KO,T0iK0vvTsg Txspt ty)v %woctv sksivy\v. o <Te KO.iofA.evog to- 
V£<r#ctf fxeyo. <re\a,g Txvpog, ko\ tcvto ixd,vTo.g opdv Tovg ixog eqtv ov TxoKvg, cog soiksv, ctAX' ocrov fxdXicja, txsv- 
ixsp) tq TSfxsvog SiocTpi^cvTocg, oto,v <5"' a,Ka.p7xia,v, fxr) <po.i- TO,K/\tvx to fxsys$og. otst Ss $Si>S KOU <;V7XTY,piO,g, KOA 7x1- 
ve<r$a,i tovto to <pcog, dk\d tTKOTog stxsx^ tov totxov <pvKe Txspt o,vtov txoo, ts fia,$sta,, o ko.) $a,vfxd<rstsv kv Ttg 
uxnxsp kou Tct? a.Wocg vvKTa,g. fxaKicja,, ko.i &svt\pa, fxsyaXa,, ovk atxs^xovto, tov Txvpog 

123 'Ev ¥ R\tfo Ksyovctv sTvoct ti oiKY\fxa, cja.$i>jg d,7xsxov 25 W;£«s Ts<r<ra,pa,g. kocistcu 8s crvvsx^g nep) Avkiocv koa 
oktco fxdKio-Tct, Tr\g TxoKecog, etg o Tt$ea.crt Totg Aiovvcrtoig Msya-Kyv txcXiv ty)v sv Hsko7xovvY\<rco. 

Xs@Y\Ta,g %ctX>cou? T^e?<; Ksvovg. t»to c^e 7roi>;(rctvrec; Txocpa,- AsysToci Ss ko,) sv 'lKkvpiolg TtKTsiv Tct (3o<rKY t fxa,TO, 128 

itaikovcri tuv 'Ek\v\vuv tuv e7xt^Y\fxcvvTuv tcv fiovkofxevcv btg tov evta,vTov, koa Tct 7xXe7cjOt $t8vfX0T0Ke?y, ko,) 7roXX<*| 
i£eTct<rctf Tct dyyeta, ko,i tov oikqv Ka,Ta,T(ppa,yit > ecr$a,i Tdg £s TpsTg r, Te<rcra.pa,g epicp^g TiKTetv, evta, Se ko.) Tre^re koa 
Bvpocg. koa eTxetbdv fxeKkucrtv dvoiyetv, STXtSetfca.vTsg ToTgZQ Txksiovg, sti &e ya.ka.KTog dcpisvcu pa.c\(ug Tpta, r\fXix°o,. 
nxokiTO,tg KO,) ToTg ^evotg Toog <r<ppa,yi$a,g, vTug dvotyovcrtv. ksyxcrt ds ko,i Tdg dksKTcp(c\a,g &x ucnxsp Txapd ToTg dk- 
oi fr' etcrsk$ovTsg evptcrKovcrt t»? fxsv ks$Y\Ta,g om 7xkY,psig, kotg ctxct^ tIktsiv, dkka. fr)g v\ Tp)g TY\g Y\/xspa.g. ksysTou 129 
to v <5e sba,<pog kou Tovg TOix*S vytsTg, utjs fxv\cfsfxta,v eTvou Se kcu ev Uouovia, Tovg fiovg t«? dypixg Txokv fxeyto-Tovg 
vtxo^iocv ka,(3eTv ug Te^v>j tivi Ka.Ta,crKsvaZ ) ovcriv. sTva>t Se d7xa,vTuv tuv sv ToTg konxoTg e$vecrt yiyveo~$cu, kou to, ks- 
<pcurt 7xa,p' oLVToTg kou tKTmg, oi Txa,pa, fdev tuv btou Tv\g 35 pa,Ta, ccvtuv x 00 ?^ Tso-<ra.pa.g ^oct?, eviuv $e kou TxkeTov. 1. ol om J}"R°. II xoXiol B a R a . f| ovx, — 3. ^<Tuna.i om B a R". H 2. <iXX'] x«\ N°. II olx>\crona.i rc S a . II 5. %aXx 
N a R'. II 6. M*.v9ct.po\sQpoY S a , xx.ySa.Xu>XsQpoi B a R a . II 7. y-'"^ R"R°S a . U 8. li-a.npx'-'^ rc S°. II 11. xpW&ax R a R". I 
R". II 15. xpoTuviu. S". xpxg-uviou Tt&pz, om B a R"T". II 21. xaX — 22. tt.x.a.pTria.1 om N". II 24. -iip om B a R"S a . II 30. tou« ifo B a 

II %X~H 
30. TOU? 7T0X/- 

t*? rc N". II 31. xctl om N". II 32. ol V ela-XBovre? ivpicrxovcri om S". II 33. '"va.i post u7ro^|//*y N°, om B"R". II 35. ph om N a . 
1. *x om R"R a - H 3. xopuivtot, N a S a . II 4. to %<~or N"S". II 6. Xvcrolf Sylburgius : codices xoXvctok;. II 10. xpivuvi B'R a . U 
xopot? 'Tvcct h t^ TroXtt ij.ovv' N". II 11. i.x.v'OTTv!>ov<Ttv B"R a . II l4. t\] dl t% N a . II ■TrXqcrta.v R"S a . II et,rXa.vTtxuv S". TctvXxvTtuv Bro- 
daeus. II 16. ovvot.v*.7rr,(iZcrxv B a N a R". II 18. Iju-mj? ante -xzfywlvxt T a , kxovr.s R". II 21. ocros B a N"R a S a . II 2T. 6v\t N". II 25. 
Xixuav N a . II 26. -K-XoTsovncru R". II 29. TeTTxpxi S a . II eviot B a R a S a . II 30. ol xx\ 7. N a . II 32. Tp\? 7r*p' xvtoIc; t?? S a . II 33. h 
tvj -TTV.tovtx R'. II 34. post To"i- B a R"T" ^vpopa — x'<>w (84la 22 — 26.). Xot-tol- autem ihe<n — 35. 7rXeicv hi post Btt.vfjt.tt.<7oi 
V l<-\ (844 b 6.) ponunt. nEPI 0ATMASIP.N AKOTSMATftN. 843 

L30 Hsp\Se t» 7top$fxov Tr\g%txe\ia,g xa,t a,Wot /xev 7t\et<ig §a,<r\v c\ko<$o[xvvtoov 'A$r\va,ioov to Tr,g Ar\fxr,Tpog tepovloi 

ysypd,cpa,<rt, kcu ovTog $s <pr,<rt <rvfx$atvsiv Tspartoobsg. ex t?$ sv 'E\ev<r?vt 7teptexofu>evr,v <rTr\\r\v 7tsTpa,tg svps$r)va,t 
ydp tov Tvppr,vixov itsXa.ytg TtoWoo poiTtf ( p £ P i uev0V 70V X&^xw, e<p' ng e7teyeypa,7tTo "Ar\\'67tr\g to<$s <rY\fxa," , r\v o\ 
' K\vcfoova, 7tpo<r{3a,Wstv Ttpog dfxcpoTspa, tu) dKpu)Tr\pt<%, to- /xsv \sy ov<rt Mtftrct/tf eTvcu yvvcUKco, Ttveg $e Tpt7tTo\efx\i 
/xev TY\g ~%iKs\ia,g, to Se Tr\g 'lTa,\ia,g, to 7tpo<ra,yopevofxevov 5 fxr,Tepa, yeve<r$a,t. 

*Pr,ytov, kcu (pepo/xevov sk fxeya,\cv 7te\a,yovg e\g cnevov 'Ev fxta, toov A('o\« 7tpo<ra,yopevofxevoov vr,<roov 7t"kir\$6g1Z2 

<rvyK\sts<r$a,i , t»t» cfe yivofxevH kv/xo, [xsTsoopov cupstv <rvv Tt <pa,<rt ysv(<r$a,t (potvtKoov, c$sv kcu ^otvtKoo^ri Ka,\sT<r$a,t. 
TtoWoo tQpcfxu) eTtt nta.vv ito\vv towov Tr\g a,voo <popa,g, ovk clv ovv eir\ to \ey6fxevov vito 'Ka,\\t<r$svovg d\r,$sg t 
oocre To?g fxa,Kpa,v d7tsp^rt <rvvo7tTov sTvcu tov fxsTsooparfxov, oTt d^to QotvtKoov Tr\g ^vpiag toov ty]v 7ta,pa,\ia,v o\k4vtoov 
ovx ofxotov cpcuvofxsvov $a,\a,<r<rr,g dvcupopa,, \svkov oe. 10 to (pvTov e\a,@e Tr)v 7tpc<rr\yopia,v. d\\d ko\ a,mig Tcvg 
x.a,i dcppoocfeg, 7tapa,7t\r\<rtov Ss Tctg crvpfxcig Totg ytvofxe- $oiviKO,g vito toov 'EWryoov <px<ri Ttvsg [<poiviKO,g] Ttpccar- 
voig sv Toig dvv7tsp$\r,Totg xstfxoo<ri. kcu TtoTs /xsv d\\Yr yopsv$Y,vcu frta, to itpooTvg 7t\sovTa,g ty)v $d\a,<r<ra,v , r\ <xv 
\otg <rv/X7tt7tTstv ert' d[x<poTepoov toov dKpu)Tr\pioov th? k\v- d7tofia,ir,<ra,v , TtavTctg dTtoKTstvsiv kcu (povsvstv. xa,\ xand 
&oova,g, xa,t Ttotsiv <rvyx\v<r[xov ditto-Tov fxsv <5tr\ys7<r$a,i, y\6o<r<ra,v <$' scr\ Tr)v TLsppcu^uJv to cufxa%a,t (potvlfccu. 
dvv7tofj.ovr\Tov oe Tri o\pet $scC<ra,<r$a,t' TtoTs Ss Sttcra, fxswg 15 Tr,g ' KO,\ovfj,svr,g Alvia,Kr i g •xjjopa.g 7tsp\ Tr)v ovofActCp- 133 

sk Tr,g Ttpog dWrjteg crvppa^sug ovtoo fia,$sTa,v ko.i (ppt- fxsvYiv 'T7tdTY t v \sysTcu 7ta,\a,ta. Ttg <rTYi\r, svps$r\va,t, r\v 
xuk^yi ty)v a,7to\ptv Ttotstv ToTg sjr dva,yKr\g $su)[xsvotg, oocre ot AivtcZveg Ttvog r\v eibeva.t fi i ts\6/u.svoi, s^s<ra,v S7ttypa,(pr]v 
TtoWovg fxsv [xr\ Kpa/tetv sccvtujv, d\\a, TttitTstv ctkotov- dpx,^otg ypa,fxfxa,<rtv , d7ts<?st\a,v slg ' A$Y,va,g Ttvdg Koui- 
fxsvovg V7to frsovg. S7tst<$a,v b\ 7tpo<r7ts<rov to kvjxo, Ttpog ZpvT&g a,VTr,v. Ttopsvofxlvuov <fs <$td Tr\g ~BoiooTia,g, ko,( Ttrt 
07toTspovovv toov TOTtoov kcu fxsTsu)pi<r$sv euig toov o,Kpoov 20 twv %svoov VTtsp Tr\g d7tocfrifJiia,g dvctKotvovfxsvoov, \4ysTcu 
itd\tv slg Tr)v v7toppsx<ra,v $a,\a,<r<ra,v ko.tsvsx$yi, tots <$r) etvTovg e\ra.-x J $Y [ va,i e\g to xa,\v/xevov 'lo-fxyvtov ev (dr)ftcu$' 
Tta.\tv <rvv TtoWoo fxev fipvx/fifxu) fxeya,\a,tg <Je kcu to,- eKet$ev ydp fxa,\tcra, a,v evpe$r\va.t Tr)v toov ypa,fXfxa,Toov 
Xetcug cytvcug Tr)v $a,\a,<r<ra,v dvaXslv xa,t fxsTsuipCC^scrSou e7ttypa,<pr,v, \syovTsg sTvat Ttva, dva,$r\[xaTa, hfXoiYg !%ovta 
xvxoofxevYiv sk (2v$6ov, 7ta,vToc\a,7ta.g <\s %/soct? fxsTa.\\a<r- Tovg pvSfxxg toov ypa,[Xfxa,Toov dpx<u&. o$sv ctvT^g <pa,<rtv 
<rsiv' TtoTs fxsv ya,p Xo<pspav, TtoTs <fe Kvavyv, TtoWaKtg 2$ d^to toov yvoopiCofxevoov Tr,v evpscrtv 7totri<ra,fxsv\ig toov eTtf 
h\ 7top<pvpttpv<ra,v <$ta,<pa,ive<r$a,i. tov <5e bpofxov xcu to Xr^^fxevoov , dva.ypd^cit Tscrcfe tk? <7<%«?. 
fxr]xog a,vtr,g, e~t &e Ttpog TVTotg Tr,v dvappotav, ic$e dxtetv 'Hpa,x\sr,g Tefxevt<r<re K.v$r,pa, Qsp<rs<pa,cl<r<rr\, 

ovcfev spTtsiov \s$' opcZv VTtofxsvsiv, (psvysiv <fs 7ta,vTa, ntpog Yr\pvovsta,g dys\a,g s\doov r\cy 'Epv$sta,v dyoov. 

Tct? vTtoKsifxsvctg v7toopsta,g. \r\yo\<Tog cfe tk K\vcfoovog Tdg Tdg <F ecMfxa.<r<re 7t6$oo IIa,<ri<pa,s<r<ra, $sd. 

hivcxg fxsTsooptg <peps<r$a,t 7totKi\a,g ovtoo Ta,g dva,crpo<pag 30 Tr\$e hs fxot tskvoo too &' 'Epv$ov T£ frdfxap 

7totVfxeva,g, ooqe boKslv 7tpr\<-r,poov r\ tivoov aWoov fxeyd,\oov vvfx<poyevr)g 'Epv$r\' Sy) toc^' ebooKO, 7te%v 

ocpeoov <r7tetpa,fxa,Ti nta.pofxot<ig Ta,g xivr,<retg d7toTe\eiv. [xva,[x6<rvvov (pi\ta,g, <pr,yco v7to crKiepcX. 

1. t?,'] Tflu S a . H 3. xvppwov B"R". II pvfy R". II 6. xx\ om R"R a S a . H 8. rpoau S". H ttc/vu] 7r*y« R a R a . H 9. -wotttw R" 
R a . II 11. oc<ppS ■~ccpa,7rXr\-io</' h h\ to7? o~Ei<r[A,o't<; S". II 12. r.od om S". II <4. Troiuv] xoteiv -kot\ /Av S a . II o-v^^Xetcr^oy R"R a S a . II 15. foi- 
t?oin<x,<; rc S". II 17. c^iv N". II 19. inro tou Uov; R"R". II ~-po<r-i<rw R". II 20. oicoTzpoi S". II <T&/?] i* S a . II 22. ph om R°R". II 
Tpa.xeioci'; R a N a R". II 25. aZ£w rc S a . II 24. xvx\u)/j.hr,v R a . II fitrxXoi-i-tY S", x*TaA*/3e<V R a R\ II 27. imppsw N a . II 28. ouJk R a . II 
VTcopim (pi-jysi N a . II 29. v7rops(xi N". II xAu&wo? R a . || 30. J<r«.?] vxu? N a S a . II <f>a.tyso-8a.i N a S a . II a.vxpopa.i R a . W 32. 7re1pa.pa.Ta, N". 

2. rn* N". II iXtv-tvii R a N a . II '-a.pez^intv B". II 3. y R a R". II h'to7rri<; Tofc -fy.a, r%^Tpo<; ^v N a . II 4. ^\a.wa, B a R a . II v 
6. ot.l6X'MV N a . II 11. <potYtxa.<; om R a N m R". II 14. ■mpa.t^i R a R a . II a.p<.a£a,i N". II 15. ai/<xfc %<Lpa.<; S a , odn f«? R", 
a<vi R a T a . II 17. <tive<ctv£? N", avt-f post lacunarn T". II 18. oiTrtg-etXxg B a R a . II 20. a,ia.-x.tiovp.imv R a R". II 22. •yac] ph 7*p 
B°R a , tik N". II m om S". II *v£upe&Jva< N a . II 23. opoUs om S a . II 22. ipt5/xi? N". II 25. vtio N a . II muirapfaa N°. II 27. 
vipa.xXiv; B"R" et rc S a : pr enim i\pa.y.Xio<;. II t^evk ts vel Tepin-e B a R a et pr S a , Teplvet te rc S". II <pep<re<pa.a.a-y\ B a N a R a . II 
28. 7^5uflve<a? N", Tr,hpvovrixf R"R". II oViikan R a , ariiXoii R". II kpvSov S". II 29. Tct? ^^uacrtjs S a . an forte Toig I ^0.^0,0- <se1 II ir<%<s- 
ct<pa,e<j<sa, B a R a . II 30. kpvSom R a N a R a . II ^ctjUcta vvp<.<pnyevj<; S a , <ya.fi<x,pTi Yvy.<poyevr}<; N a , <ya.pa,pwTtpc<poyeyti<; T a . II 31. ipvStHirj Tafr' N". H 
32. fiXoTO,; B a N a R a S". II <pvTa) R a N a S a , <p^a) R a . II crx<£p<* S". 844 IIEPI ©ATMASlftN AKOtf 2M ATflN. 

toutw ru fatypctfxfxctrt faexupnre Kct\ o rfaog exe7vog Tctt, b y vefvmtriv cttyd nvct, itep\ r\v $ctvfxctcrov ri cpctri 

v Epv$og KdKovfxevog, ko,\ ht atel$ev rdg fiovg ko,\ \sk e% yiyve<r$a,t. (3<t<fCC)s<rct ydp Ik TIr,<^ct<ruv <rctcf{ovg e^ofXYt- 

*Epv$e{a,g r\yctyev' ovcfe ydp ev rdlg Kctrd Atftvviv ko,\ kovto, cV o%/V« voKKov th $eufsvrcg ovre t\tctra,pa,TTera,t 

'lfirtpt&v roirotg ovcjotfxov rb ovofxd tpct<rt Keye<r$cti Ttf Kctrd ty\v iropeictv ovt' ey.rpfaeTAi rr\g bcvov, hhfxevr, h 

'Epv$eictg. 5 crxotvitt) TrpoTropiverctt ri ty,v lepu<rvvr,v e^ovTO?. $ctvfxctcjcv 

134 Trfc <5e Atfivyg ev '\tvky\ ry KaSKovfxevr,, r, Ketrat &' e<r\ Kcti ro $vo KopctKctg etvcti cftct reKxg irept to t» Atog 
fxev, ug Keytscriv, ev tw koK7tu tw fxerot^v 'Epfxctictg kcu tepov, ctKKov cfe [xr,c\eva, 7rpo<rtevctt irpog rov tottov, kcu rov 
rr\g "l-Kirov dKpctg, faeKetva, cfe Kctpx^ovog ug crrctcfiovg erepov ctvruv exeiv ro 7rpo<r$ev th rpctx^Ki KevKov. 
$ta,KO<rt\sg (vi kcu rrporepov KTt<r$r\va,t Keyerctt virb QotviKW 'Ev 'iKKvptcTg 8e ro7g 'Aphctiotg KctKovfxevotg, TTct/occ 138 
avTYig rr\g Kctpx^ovog ere<n <fia,Ko<r{oig byfror,Kovra, farct, iora, fxe$opta, ruv Avra.pia.Tuv KdKetvuv, <pct<rtv cpog elvcu 

ug dva.yeypa.7rr ctt ev ra7g QotvtKiKO.tg tcroptatg), y(ve<r$ct{ ftsya,^ toutk <Je 7rK.Yi<rtov otyKog, "o$ev vcfup dva.Trrfia.v, ov 
tpa,<rtv a,K<tg opvwrig, fa\ rpetg bpyvtctg ro (Bd$og, ry o^pet 7ra.<rctv upctv dKKa, t» Y,pcg, 7roKv ru 7rKY { $et, o Kctfx^a,- 
KevKovg ko,\ ov crrepeovg d><X' bfxotovg rw yKt<rxpoToiru vovreg rctg ftev Y\fxepa,g ev ru cpeyvu cpvKarr^trt, ra,g <Je 
yKotu' ko,\ ora,v civevexQunv etg tov r,Ktov, a.7rocj-epei<r$a,i WKTO,g e\g ty]v a,l6p{a,v rt$ea,<rt. k<u rrevre Y[ e^ r\fxepa.g 
ko,\ y{ve<r$a,t bfxoiovg tw Ila,piu KiOco. yKv<pe<r6a,i cfe e^ 15t»to 7rotr,<ra,vTuv a,vruv 7rY,yvvra,t ro vfrup, kcii yivercu 
avTuv Keyx<rt "Qubict koa olKKo, crKevr,. k&KKicjov a,Ka,g, o eveKev ruv (BovKYifxaruv fxooKtq-a, Sta,- 

135 Tovg irpurvg ruv QotvUuv fa\ Ta,prr,<r<rov TrKevcrctv- TYipxcriv' ov ya,p el<ra,yovra,t 7rpog ctvTovg ctKeg &ta) ro 
rctg Keyerctt tovovtov ctpyvptov ctvTt<poprtTO,<r$a,i, eKatov k&toiksIv rroppu a.vr^g $a,Ka,<r<rr,g ko,i etva,t a.vr\sg a\fxiKV<ig. 
ko,\ ctKKov vctvrtKov punrov e!<rctyctyovra,g , wtrTe ^>teTi 7r^3o? ovv ra. fic<rKYifxa,ra, 7rKetcjr,v a,vrov ^eiav exov<rtv' 
ex^v <$vva,<r$a,t fxr\re fat<$e'£ i a,<r$a,i tov a,pyvpov, a.KK' a,va,y- 20 a.KtZpv<ri yap a,vra, cftg t» eviotvrv. ictv Se [xv\ 7rotr\<ru<ri 
Ka,<r$Y,va,t ct7ro7rKeovra,g ht ruv tottuv ra, re a,KKa, 7rd,vra, rovro, <rvfxfta,tvet ctvrotg ct7rcKKvo-$a,t ra, 7rKtt<rra, ruv 
dpyvpdi otg expwvro Ka,ra,<rKeva,<ra,<r$a,t, Kctt ^ ko,\ rctg @o<rKYifxa,Tuv. 

dyKvpa,g 7rct<rctg. 'Ev Apyet <Je <pct<ri ytve<r$a,t a.Kp{hg rt yevog o ko,-\39 

136 Aeyxcri t»s §otvtKO,g tk^ Ka,rotKovvra.g ra, Yctbeipa, Ketrctt <rKop7rtofxa,xov. ora,v yoip tcfri rax^ra, <rx.op7r{ov y 
KO,Kovfxeva,, e^u 7rKeovra,g 'HpctKKe{uv <rr,Kuv d,7rr,Kturr, 25 d,v$(crctra,t ctvru' u<ra.vrug <%.kou b <TKop7r{og htmn. ko,\ 
dve/xu yfxepctg rerTdpctg, 7rctpa,y{ve<r$ctt etg rtvctg roTrovg kvkKu Trepttoxxra, rpiXet Trept ctvrov' rov cte ro Kevrpov 
epr\fxovg, $pv>i kcu tpvKxg TrKxpetg, \sg orctv fxev ctfxrruTtg facttpcvrct dvrnreptctyetv ev ru ctvru tottu, etra, KO,rd, /xt- 
y fxr\ ficnrrCCtecrdcu, orctv cfe 7rKr,fXfxvpct, Ka.ra,KKvCe<r$a,t, Kpcv dvtlvat ro Kevrpov, kou reKog 'oKcv eKre{ve<r$ctt, rr\g 
e<p' uv evp{<rKe<r$cu VTrepfBaKKov $vvvuv 7rKr\$og, kou ro7g &Kptc\og kvkKu rpex^Tr,g. rd reK.evTa.7a, h\ 7rpo<reK$cv<ra, 
fxeye$e<rtv ctTrtcrov Kctt rotg Trax^tv, orctv faoKetKucrtv' %g 30 Kctre<r${et ctvrov r\ dy.p{g. dya,$ov c\e cpctcrtv etvat v.at Trpbg 
ra-ptXsvovTeg Kctt <rvvrt$evreg elg- dyyela, Sta.KOfxiTxo-tv e\g rdg 7rKr,ydg t« <TKop7ri\s fat<pctye7v clvty,v. 

K.ctpxn^vct. uv K.a,px*lMvioi fxovuv \s voiwrcu ty\v efyt- T»? b Noi^w <r<pr\K<lg <pa,<rtv, orctv <pa,yu<rt T»e%ew?l40 

yuyry, dKKa hd rr]v dperr]v r]v e^m kclto, ty]v fipunv (7rpo<r<ptKYtg &' a,vro7g r, o-dp^, ug eotKev, ecriv), faetfrotv 
ttvrot KO,ra.va,Kt<rKov<rtv. rtva, KevrY\<ru<ri, vreptuSvvxg \sru TroteTv ucje x^zKUTepctv 

137 'Ev tvj UYjcfcto-iot rr\g Kctp(a,g $v<r{ct ru At\ <rvvTeKe7- 3$ tpa,{ve<r$cti rrs 7rKr,yr\g ruv exeuv. 

2. lav&s N«. II rc-Ji B°N°. II 3. kpvOfc B"R"T". II 4, *fye<rfl*f <p*<r t B"R a . II 6. t$ ora N". II 7. ippfa R", Ipx^fa N°. II 
8. It' lx£?yo B"R n . H 9. xncrfiJio-floH R". || uvi <pomn<oy] mm (y»x* T°) post lacunam B"R a T". || 15. mtpiu N a . II 16. Xiysrcu B" 
R". II 18. sX* ( ' 3 y N a . II 19. «AXa, N". II mvTixw S a . II pwTrijy B"R°, pcmw pr S". II u? N a . II 20. to ipySpioy S". II 24. ri? 0.] 
-xept <p. B"R". II 7*fyj* B". II 25. <rvp-Zv B a . II 26. riff<T<tp*f N a . II 28. pr, om B"R". II 29. ui\ o7? rc S". II famv N a . II 30. 
*Vkt« post ttxx?™ B"N"R". || oT*y om B"R". II bfu^Kwm B"N"R". II 32. /liyot i B"R", povoy i piyoy S". 

5. vxomui] <rx&oy i-c S\ om in lacuna B°R a . II 6. post M B a R"T" Xoixo7s 'iSye<ri. H ir&poc S a . II 7. Trpocdycu] ■xlTea-Qeu T", 
om B a R a . II xoo,- om B a N a R"T*. I! 8. t P . to Xewiy B"R a . II 9. dpoto^ B"R a , r*/><tf*$ S a , a.pxnh'oi? N". II 10. «M$«,pui&ui rc S", 
auiupray B"R a . \\ xuxum B"R". II 12. tt*™ B". II 18. cwtv? ty S 6. N". II 23. rJf B"R". II x*Xe«rf5*t S". II 24. T*%Krr*om B"R". II 
25. * v 9;V*o-fi*. S". II bt$(w S". II 26. Khpoi B". II 28. t^ ; ] kx\ rt?« B"R". II 30. n ixpk ct x<a om B"N"R". II 31. Ir*?»/e> N". nEPI GATMASI^N AKOT^MAT^N. 845 

141 $ct<r) zo %Kv$tKov (p&pfx&Kov, u a,7to@&7tTovri rovg &7to$vY,TKetv , e&v Ttg &vTovg xp'v"P V ^V rt f^sfxvpiTfxevov 
cicovg, TWTi$eT$&t e£ £xfi$vY\g. TYipovTt cfe, ug eotKev, ci (p&ye?v. uT&vTug <Je kcu Tovg K&v$&povg vTto ty[<; tuv po- 
~£kv$&i Tclg y\o\ "QuoTCK^T&g , koa K&(2ovTeg a>vTa)g ty\kxtiv om cTfXY,g. 

Y\fxep&g Ttv&g. ot&v cfe tK&vug &v\o?g c$oky\ T£TY,(p$&t Tt&v, K&t ev ^iKeKtct $e' cp&Ti kcii iv 'It&Kio. Tag yctXew-148 

to tov &v$pu7tov &Tft& elg xvTptfoov iyx^ovTeg elg Tag ko- 5 Tcig 8a.vclo-ifA.ov e%eiv to $Y\yfx&, k&\ cv% uTitep t«s n:a.p 
Ttpi&g K&TopvTTovTt Ttufx&T&VTeg. ot&v $e k&i tZto T&7tY\, v\fx?v cLcrveveg Kat fxa.Ka.Kov. eTv&i cfe k&\ fxvuv yevog i<pt- 
to v<pic&fxevov i^t&vu tov &7fx&Tcg, o $y\ iciv vcf&Tuc^eg^ TtT&fxevov , o oTctv $&ky\, &7to$VY\TKetv TtoteT. ev cfe tvJ149 
fxiyvvvTt tw TY\g ix^Y,g Ixfipi, k&i cvtu TtctcvTt $&- MeT07toT&fxtct Tyg^vpt&g (p&Tt kou iv'lcpxvTi bcpetfrta, tiv& 
v&Ttfxov. ytyveT$&t, & Tovg eyxjuptxg & fraKvei, Tovg ziv^g c% &htKe? 

142 'Ev Kxpico TY^g K.vjrpv ocpeuv Tt yevog eTv&i (p&Ttv, o locrcpotya,. 7tep) Se tov Ev<pp&TY\v k&) TeKetug <p&Tt toutoISO 
ty,v cfvv&fxiv ofxot&v e%et TYi iv Alyv7ncp &T7ttcfi, 7tK.Y,v oti t« ytyveT$&t. TtoKkcvg y&p <p&iveT$&i Ttept t& %etkY\ t» ttq- 
Xeifxuvog i&v c\&ky\, cvcfev ipyaXeT&t, evre §t &KKy,v Ttva, T&fxov k&i h&veovT&g i<p' s.KctTep&, uce TY\g hetKY\g ev- 
&ht&v, erre cftoTt to T^uov c\vtk(vy[Tov yiveT&t v7ro t» \pvxov$ T&v$& Qeupovfxevovg &fx& ty\ yfxepa, eTtt O&Tepx [xepag <p&t- 
&Tt07XYiyvvfX£vcv K&t TeKeug &&W&TOV, e&v fXY\ &£pfx&v6vj. vecrd&i, k&i Vii &v&7T&vo[X£vxg tuv fxev ~%vpuv fxv\ $&Kveiv, 

143 'Ev K.eu <p&rtv eTv&t ti yevog dxfycfov, v<p' qg e&v 15 tuv $"EKKy,vuv fxy &7re'xev$&t. 

Ttg TtKYiyY, ty\ cLk&v$y\, dTtoQvyo-Ket. 'Ev Qerrr&Ktct cp&o-) tcv tepov K&Kovfxevov ocptv 7t&v-161 

144 'Ev Mvcrtct (p&cnv ctpKTuv ti yevcg eTv&t KevKov, &t Tct? &7toKKvetv, ov fxovov eoiv 6^&ky\, &KK& K&t e&v $iyv\. 

OT&V KVVYiyuVT&l , &<pt&rt TOlCtVTYiV 7tV0Y,V Uqe TUV KVVUV $10 K&t 'oTO.V (p&VY\ K&l TYjV (pUVY,V &KOVO-UCTt (<p&lVeT&l cfl 

Tct? cr&pK&g o-Y\7tetv, ucr&VTug cVe k&i tuv Kontuv $Y { ptuv, <T7t&vtug), (pevydo-i k&\ ot o(p£tg K&i ot i%ej? k&\ t&KKa 
cifipuTavg ts 7tct£?v. e&v fre Ttg k&\ fii&crYj&i k&i eyytTY\, 20 it&vT& 6v\pta. tu Se fxeyeftet &k eqt ftiy&g &KK& fX£Tptog. 
cicpicLTiv £K tov crofx&Tog (pKsy[x& Tt&fXTtoKv Tt, ug £oik£V, ev Ty\vu (Je 7T0Te / (p&TlV &VTOV TY\ TtcKet K&T& QeTT&Kl&V 
o 7tpoT<pvTa, Ttpog t& 7tpcTU7t& tuv kvvuv , uT&VTug frs &v&tpe$Y\v&t VTto yvv&tKog, yeveT$&i (Te TOV Q&V&TOV TOlOV&e. 
k&) tuv &v$pu7tuv, uce K&t &7to7tviyetv k&i &7toTV(pKvv. yvv&iK& kvkKov yp&ip&T&v K&l T& (p&piX&K& $e?T&v etT- 

145 'Ev cfe ty\ 'Ap&fiict v&tvuv ti ylvog cp&Ttv eTv&t, o (By\v&i elg tov kvkKov, &vty,v k&i tov v\iv , eTz& fxtfxetT$&i 
e7teicf&v 7tpct$Yi Tt $Y\ptov v\ &v$pu7tov e7tt$Y\ eTti ty\v tki&v,25ty]v (puvY,v tk $Y\pt\i' to c\' &vT&$eiv k&) TtpoTtlv&i. ctcfovTog 
&<puvt&v ipy&Xe-T&i k&i itY^tv tci&vty,v uce fxr, c\>v&t$&i c% K&T&cf&p$e?v ty,v yvv&iK&, k&) eyyvTepu TtpoTtovTog 

KlVeiV TQ TUfX&. T«TO <5e 7tCi£?V K&l £7tl TUV KVVUV. fX&KKoV , UCS fXY[ c\)V&T$&l Kp&T£?V T« VTtVOV. TQV fr' VtOV 

146 KctTct c% Xvpt&v eTv&i Tt (p&Ti l^uov o K&Ke?T&t Keov- 7t&p&K&$yfX£vov iydpuv TvitTovT&, K£K£V0VTY[g eKeivYig, k&\ 
TC(povov' &7to6vY[TKei y&p o Keuv, ug eciKev, ot&v cu/toO Keyeiv oti e&v fxev K&$v7tvuTv\, &7toKe?T&i k&) &vty, k&\ 
(p&yy. £kuv fxev cvv tkto » Ttom, &KK& (p£vy£t to i^uov'30 £K£?vog, e&v cfe (3i&tv\t&i k&) 7tpoT&y&yv[T&i to $Y\p(ov, tu- 
ct&v cfe TvKK&(3ovTeg &vto ct KWYjyeT&i k&) 07tTY\T&VT£g $y\tovt&i. ug c\ 7tpoTY,K$ev d ocptg e\g tov kvkKov, &vov 
uTTtep &K<piT& KevK& TteptTt&TTUTtv &KKu l^uu, yevT&- ev$vg yeveT$&t &vtov. 

jxevcv &7toKKvT$&t (p&Tt 7t&p&xpY\f&&. k&ko? k&) TtpcT^pw Aey£T&t 7t£p\ t& Tv&v& vSup sTv&i cpKOi Atog (xct-152 

TOV KS.0VT& T«TO TO Z,U0V. KOVTI cTe &VTQ ' AT$&fX&?OV) , OV 7tY\yY[ &V&cYl$QT&l Tt&VV 

147 AeyeT&t k&i Tovg yvit&g v7to TY\g tuv fxvpuv oTfxv^gZS ^pvxp&, 7t&<pK&Xet cfe uTitep ct Ke$Y\Teg. tovto evopKOtg 

2. \%Ui\<; N a . II 5. 1x%£svt£? B"N a R a . II tb? 5<07rpi'»f ^"ij^^vll 6. xa,Topv<r<rov<ri S". II 7rufA.ua-a.vTsg N". II 10. xvpstu S". II 11. 
^xsiv JB"R a . II i5. xcttu B a R". II ? B a R"S a . II 18. ctm] *,a* B"R a . II 20. t(\ tI B a R", om N". II 22. irpo<nro'<r*t rc S a . II vpte 
ct c>k om B"R a . II 24. vbwi N a . II onep N a . II 25. dpunov — 26. kfyuiw ora B"R a T a in lacuna. II 26. Ipyx&a-Siu S a . II u? 
N a . II 27. TToiflv B°R a . II tt\ tui xvtSh om B a in lacuna. II 28. t/xswr* u R a . II 30/ oZt om B a N a R a . II 31. otttjicwt* B a R a . !l 
32. Tr£pi<rira.<ruaiv B", T.zpia-irava-uvw R". II dXXo l^uov S a . II Ta yevGa.uevov R". II 33. xa.xe7 N". 

• 1. y.en.vpttrpivui B a . II 5. t<? B a N a R a S a . II 8. oWpvvrt pr S a , fjcvpZvTt rc. II 9- ^J & xoCl B a N a R a . II 10. Se om B a N"R a . II 
12. hAnucnit B". II 13. Seupviiivn? S a . II 17. *v N a S a . II 21. rrore om N: II ocvry B"N a R a . II 22. ■nufca N a . II 23. rd om 
N". II 27. pri] pivov N". II Toy vttvov rc S a . II y.oa tov <f B a . II 30. 0iu<nfrou xal Trpvrov^a.^ N a . II 31. Kxxth evS. 7. *ut» B"R a . II 
Capita 152 — 176 sola liabet U". S" autem: iv oiXhu d.vTiypoi<pu r\ ■xpoxtiu&ft\ a-pxv 7ra,<ra, ruv Tra-pa^o^uv o.xov<t{ji,xtuv 'dXenrev a.%01 
t? " iv QtSvvta. de ty,<; 8pcixi\i; kv ro7s fieTcixXotg" (832 b 27.), yvctv oe clyr' Ixeivuv to\ VTroTeTa.^{va,. II 33. Tvivu U a . II xa~KetTa,t rc K a , om 
in lacuna N"U a . II 34. $ om N a . fl oZv 7r»j7»7 a.va,UhTO.t U°. II 35. ira,}Jt<paXet U", 7ra,<pXcl%et margo U°. 846 IIEPI GATMASI^N AKOX^MATftN. 

fxev y\o\j rs xcu "tKeoov, eTrtopKotg 8e Trttpd Trobctg y) §{ky\. v(g, y\ roov KctpTrdov rovg fxev TrsTTcttvsi, rvg &' b/xcpctKooSsii 

airoo-KYiTr-rsi ydp kcu slg b<p$ctKfXovg kcu e\g %e?/Jct<; Kcti eX ei > 7 * < > ^' <Lv$WTctg kcu $pct%vv rtva, xpovov. 
s\g Trobag, dKirKOvra,i rs vbepotg kcu (p$octtg' kcu icfe Trpo- TLept ro ^ittvXov opog yiver$a,t (pa,rt Ki$ov Trctpofxotov 162 

cSev ct7reXSiTv o\jva,rov, dKK' a,vro$t sxovrctt kcu cKotpvpcv- KvKtvbpoo, ov ot svrsftstg vtot orctv svpoortv, iv rop refxsvsi 

rcu Trpog roo vc\ctrt, bfxoKoyovvrsg ct E7rtoopKr\ra,v. 5 rr\g fxr\rpog toov $eoov rt$(a,rt, kcu x$e7rore %ctpiv dre@e{a,$ 

153 'A$r,vr\rt (pctri rov tepov rr\g eKctictg $a,KKov iv r,fx(pct dfxctprdvirtv, dKK' dsi slrt (ptKo7ra,Topsg. 

luoj $Ka,cjr\ra,t kcu TrKsicva, yev(r$a,t, ra,-/p <$£ ctv TrdKtv 'Ev opei Tr,vy(rcp yiver$cu fiora,vr\v KO,Kovfx(vr\v %&-163 

crvcr(KKer$cti. pirtctv, y\v yvvcukeg ectpog dpxofxev^ rolg rpa,XY\^otg 7rsptar- 

154 Toov iv AirvYi Kpa,TY,poov dva,ppa,ysvroov ko,i dva, ty\v rmrt, ko,i vtto toov dvtyoov rvfX7ra,$(crepov ipoovrctt. 

yv\v (pepofxevoov sv$ct Kctt sv$ct xeifxa.ppov hiKY\v, ro roov io 0$pvg cpog iq\ (dsTTctK.ia,g, o (pepei o(peig tk? Xe»yo-164 

EVQ-efioov yevog iri/xr\re ro cfa,t/xovtov. 7reptKa,ra,KY\(p$evroov [xewg rY\7ra.g, o'i &k expcri /xia,v xpoia,v, dKK' det bfxoiivrcti 
ydp V7TO tov pevfxarrog cftd ro.fta.czcttetv yepovrctg i^rt roov rop %oopoo iv Cp otKovrt. rtveg $k ctvroov o/xotov exovrt tq 
Ufxoov yovetg Kctt rooQetv, 7rK.Y\riov ctvroov yevofxevov ro rov xpoofxa, rctg Ko^Kotg TY,g yr,g. ctKKotg cfe xKodfyvrd ectiv 
irvpog pevfxa, e^er-XJ-r$r\, Tra.perpe^e rs t» (pKoyfxx ro /xev v) (poKtg. orot Ss a,vroov iv '^pa.fxa.Ooig $ia,rpi(3xri , ra,vTcug 
Ev$a, to ^e ev$o>, koa err\pr\rev d@Ka,(3e?g cXfxa, rotg yovevriis e^ofxotovvrcu Ka,rd ro xpwfxa,. ^xKvovreg 8k efXTrotovrt <5V 
rtg vsa,vtrKovg. ^pog. erri <5e ctvroov ro br\yfxa, ov rpa.xp koa ifXTrvpov, 

155 Asysra,i rov dya,Kfxa,T07rotov Qstc\ta,v Ka,Ta,rKsvaX > ovTa, dKKa) Ka,Korj$sg. 

rr)v sv dKpo7roKst ' A$r\va,v iv fxsrorr\rt ra,vrr,g rr,g dr7rtcfog ro T» 7repx.vv exeoog t*j ex®v$ rvyytvofxsvov , r) e%io^rt,l65 

lctUT» TrporooTrov svrv7roora,r$cu, kcu rvv^rcu ru d.ya,Kfxa,ri iv t>j rvvxrict ty]v KS(pa,KY]v dTroKOTrrst. &td t«to kcu rd 
frtd, rtvog dcpamg lr\fxv<ipyia,g, oocf e^ dva,yKY\g, st ng fivKotro 20tskvo,, oor-rrsp rov $dva,rov rov Trarrpog fXETspxofxsva,, ty)v 
etuTo 7rspta,tpstv, ro rvfxira,v ctya,Kfxa, Kvstv rs kcu rvyxeiv. ya,crepa, TY,g fXY\rpog $ta,ppY'yvvrtv. 

156 $a,riv oog dvtytdg b rov Btrvog iv Apyei dTrtKretvs 'Ev roo NetXw 7rora,fxco yevva,r$a.i Kt$ov (pctr) Kvct/xop 166 
[tov cttrtov] t« $a,va,r\i tw Btrvt, $eoopivri ifX7reroov. eoiksv 7ra,pofxoiov , ov a,v Kvveg "t^oortv, &x vKa,Krxri. rvvreKet 8k 

ovv vk eiKri rd Tota,vra, ytver$a,t. ko,i ro?g ^cttfxovt rtvi yevo/xevotg ko,tox°^' */** 7^P T< ? 

157 <&ctr) rovg Kvvctg fxovov frtooKetv ra, $r\pta, Trpog rdg 25 7rporre$r,va,t ra2g ptrtv d7repxera,t ro ha,tfxovtov. iv cfe tw!67 
Kopv(pa,g roov MeKctvoov KctKxfxevoov opuiv, dKK' dvctcjpecpetv, Mcuctvtyoo Trorctfxoo rr,g ' Artctg Kt$ov (pctr) roocppovct KaKx- 
'ora.v ctxp 1 TiiToov StooKooriv. jxevov ko,t dvrt(ppa,rtv w idv rtg eig rtvog ifxftdKr, koKttov, 

158 'Ev roo Qdrt&i Trora,fxoo ysvva,r$a,t pafioov ovofxaXo- ifxfxa,vr]g yivsra,i koa (povsvst rtvd roov rvyysvoov. 

fxsv/ t v KsvKO(pvKKov, v\v ot "Cr\Korv7roi rdov dvtyoov ctpsTro- 'Pr\vog ko.) 'lcrpog ot 7rora,/xo) V7r' dpKTcv psovrtv, o 168- 

fxsvoi pi7rrovri Trsp) rov 7ra,p$evtov $ctKctfxov, Kctt dvo$evrov 30 fxev Tepfxctvng b Ss TLa,tova,g 7ra,pa,fXsi$ooV koa $epKg fxh 

i59 rr\piri rov ydfxov. iv <5s ru Tiyptfo yivsr$a,i (pa.ri Ki$ov va,vri7ropov e%Kcrz to v ps?$pov, t» <5e x £l ft£ vo $ 7ra,ysvTsg vtto 
fxooSoov KEKKYi/xevov ftctpfictpiKoog, ty\ XP oa / Ka.vv KevKov, Kpwtg iv 7re^/« rxY\[xa,rt Ka,$t7r7revovra,t. 

160 %v ia,v Kctrex\\ W, vtto $Y,ptoov ovfrev dStKeTrcti. iv cfe rto Tiep) ty,v ®4ptov TroKtv <5uo 7rora,fx4g (pa,rtv eTvo-i, Su-169 

^KO.fxdvc^pop yivsr$a,i (pa.rt Boravr\v rtrrpov Ka,Kov/XEvr\v, (Bctptv kcu "Kpd$tv. b fxsv cvv %v$a,ptg rovg 7rivovra,g dir* 
Tra,pa,7rKr\ria,v ips$iv$oo, KOKKvg &' exei retofxevag, o$sv rr]v 35 a,vrov TrrvprtKovg sTvcti rrctsi, b b\ Kp£$tg rovg dv$poo7rovg 
TporYiyopictv e>.ct|Se* to,vty\v rovg Kctrexovrctg [xy\te ftcttfxc- "^a.v^orptx&S KMOfxivxg. iv 8s Evfioict 6\jo rrorafx&g eTva,i,\1d 
vtcv fXY\re (pa,vTO,ria,v Y\vrtva,ovv <pofielr$a,i. Cov dcp' » fxev rd Trivovra, 7rpo@a,Ta,Kevzd yivovrctt' oj bvo- 

161 liep) Atfiv\v ctfXTreKcg icjtv r\v KctK^rt fxa,tvcfxevr\v n- fxctieTctt Kep/3rj?" b h\ N*jXeu?, %g fxeKctva, Trctei. 

6. 6a.\oi U". II 10. xujA.clpov U". H 11. 7r£pw*T*X£j^fl6VTwv Tt a S U a . II 20. fyuiyc^sja? U". II 23. toi crtnov om K a N a S°U a . II 
6<-*Tp« S". \\ QsuipwTog S". II 25. y.ip<t; /*^ c>. S". II 26. ptyoLXuv S". II 29. £ijX^TU7n» N a , fyXomroi U a . II 30. irtipSmxv S". II 31. 
& om iV". II yevio-SM N a , -ywacrflai U a . II 33. ovbh xnro hptuv K a N a U". II 35. -KV.pa.it^iov N"S a . 

6. *X\'] y.*\ S a . II dil om K a S a . II 7. opst tu ^irui K a N"U a . II 8. spurog K a N a U a . II l4. \v om N a U a . II 18. 'i%iog K a . B 
20. wa-Ktp om S a . II 26. oiippovtt K a N°U a , Tifpuvet, S". H 29- U7r' «.pxTw K a U", W oipxTov N a . II 32. x&5i7TT£vWcu U". II 33. cov- 
/3*piy et 34. <rou/3cc/ii; K"S a U a . II 36. «uo** K a N a O-S a U a . II 37. \^\v om S a . II 38. vrjvevs S". 

* 1 IIEPI 0ATMA.^I«N AKOV5MATi2N. * 847 

171 Tlctpd AvKopfxa, TroTctfxoo yevva,<r$cu (3otolvy\v koyxy 'Ev' ApTefXL^og' Op$urta,g ^ufxu Ta,vpov lqa.r$a.L XP'^-^^ 
ira.pofXOLQV , o-WTskovra,v Trpog dfx(Bkvco7ricLv ctpicjcL. osiov, "bg KWY,ycov siosk$ovTcov <pcovY(v s7rx<ptYi<riv. 

172 Tv\v sv ^vpcLKOvrcug TY,g ^iKskioLg 7TY\yv\v ' Aps$ov<rctv 'Ev A'nooko?s <pctr)v bpctv tv? d<nrcikctKa,s dfXvc\pcos,^1S 
<>td 7TsvTctsTY l p3o<; KiVE?r$a,t k(y6rtv. xcu ov$s o-tTe?o-$cu yv,v dkk' CLKpicfcL?. 

173 'Ei> opei BspsKwStu ysvvcZoScu ki$ov Kctkovfxevov fxa- 5 Tcvs sk(<pa.vTcLS <pa,rt kveiv ety\ bvo , 0/ c% /^^vct$l77 

XCLipcLV, OV SCLV SVpYl TIS, TCOV fXVCTY,piOOV TY,S 'EkcLTY\S ETTi- OKTCOKCLtcfsKCL' £v cfs TY\ SKT&St $VCTQKS?V. 

17&Tskovfx(voov sfXfxcLvv,s ytvsTcu, cos Evfrojros <pY,crtv. ev opei Av\fxa,pa.Tov TifxcLtov rov AoKp\i cLKXOTYiv voo-y^olvtolIIS 

$£ TfXCokco ysVVcXo-&CLi kt$OV 7T0Lp0fX0tQV KiTTY\p£l, Oi TSTpcLKit; CLCpUVOV <pcLTlV ETTi &£KCL ysVST$0,l Y\fx(pa.S' SV <% TY\ SVc\s- 
TY\S Y\fXSpcLS dkkctTTEl TY\V XpOCLV' fike7Teo-$CLt Se V7T0 7T0,p- KO,TY\ cIvcLVY^CL; l3poL$ECOS EK Ty\s 7TO,pOLK07TY i S ecpY t osv SKS?VOV 

Qevcov tuv fxv\ tw xpovco <ppovv\T£cos fJLSTexvo-oov. 10 tov xp ovov $&S"& clvtco @E@toor$cti. M H X A N I K A. \3cLVfXCLXsTCLi TCOV fXEV KCLTOL tpVTlV TVfxftctiVOVTCOV, OTCOV VCOV SV TCO y(v£l T0VTCO TOL 7T£p) TOV fXOXkoV. cXtOTTOV ydp 

dyvosircLt 70 aitiov, toov c% TTctpcL <pvrtv , oto, ytvsTcu frtoL sTvcu <$oke? to KiveToScu [x(ya, ficcpos vtto fxtKpa,s to-xpog, 
Tex v "W irpo; to crvfMpepov tq?s dv$pco7rois. sv irokko?s y<xp kcu tclvtcl fXETa, (3a,pxg Trketovog' yotp ctvev fxoxkv ki- 
i\ <pv<rtg vttsvclvtIov irpog to xp y i ~ l , u < iv ^H^ v ^ots?' v\ fxev veiv ov Svvcltcu tis, thto tclvto (Bocpos, 7rporka,(3cov stl to 
yctp <pvrig ds) tqv olvtov sx^i Tpoirov kcli d7rkcog, to cfs 15 t» fxoxkov (2ocpog, kivsl Qclttov. ttclvtcov tW tcov tolovtcov 

XJpY\rtfAQV fJLeTcLficLkkei TTokkcLX&^ OTCLV OVV $£Y\ Tt TTCLpcL £^£< TY\S CLlTlCLg TY t V dpX^V KVKkog. KOLL T0VT0 SVkoycOS 
tpVriV TTpoi^CLl, frtOL T0 X^kSTTOV dTTOpicLV TTCLp^XSL KCLl cfsiTOLl <TVfA.(3e^Y\KeV' b/C fXeV ydp QoLVfJL&O-lCOTepOV <rVfJcficLiVSlV Tl 

T£X VY 6' & l ° >ia ' 1 ytctkvfxev ty\s texvvis to irpos tcls toiolvtcls QcLVfxcLcrov iSev krronTov, 8cLVfJccL<ricoToLT0v 8e to TdvcLVTiot 

dTTOpiCLS fioYjScvV fjApOS fJLY\XctVY\V. KCt$0L7TSp ycLp £7T01Y\<T£V ytVEoScLL fXET dkk.Y{kCOV. <fs KVKkoS (TVVecryjKEV SK TOIKTCOV' 
'AvTKpCOV 7TQIY\TY\S, OVTCO KCtl £%£i ' T£_^V>J yctp KpOLTOVfLeV, 20 eV&VS yotp EK KlVOVfJLEVCV T£ y£y(vY\TcLi KCLl fJLSVOVTOS, COV Y[ 
COV <pV<TEi VlKCOfXsSoL. TOICLVTOL $( ECJIV EV oTs TOL T£ skctTTOVOt <pV<TlS Scr)v VTTEVCtVTiCL dkkY\kOiS. COCr' SVTCLvQcL SCJIV E7Tl(3ks- 
KpCLTEL TUV fXSiCoVCOV , KCLL TOL p07Tv]v SX^VTCt fJUKpdv KIVE? ^JCL<riV Y\TTOV ScLVfXCtCsiV TcLS <rVfJL^CUVOV<TCtS VTTEVCLVitCOOSig 
$CLpY\ flSycLkoL*, KCU 7TCLVTCL TX^V %<TCL TCOV 7Tpo(BkY\fJLCLTCOV TTEp) OLVTQV. TTpOOTOV fJLEV ydp TY[ 7T£piSX^0-Y\ ypcLfXfXY\ TOV 
y,Y,X^VlKCt TTpOO-CtycpEVOfXEV. £rTl <$S TCLVTOL TO?S <pVQ-lKO?S KVKkOV, irkctTOS^ OV$£V £X0"i>O-Y\, TdvctVTlCt TTCOS TTpOQ-EfXCpCLi- 
irpofikYifXCLTtV OVTE TOLVTOL TTCLfXTTcLV »T£ KEXOOpiQ-fXEVOL ktCLV, 25 VETCLl, TO K0?k0V KOLl TO KVpTCV. TOLVTOL ^£ &tSC7Y\K£V dkkv\- 
dkkd KOIVOL TCOV TS fXCt$Y\fXCLTlKCOV $E0OpV\fXCLTCOV KCLl TCOV kcOV 'oV TpOTTOV TO fXSycL KCLl TO fXlKpoV EKSiVCOV T£ yctp 
tpVTiKUlV' TO fXEV yctp COS frlCL TCOV fXCL$YlfXOLTlKCOV <^Y,koV, TO fXETOV T0 t<TOV KOLL TXTCOV TO SV$V. $10 fXETCLfictkkoVTCt SIS 

8e TTEp) o dioL tcov <pv<rtKcov. TTEpiex^cu cfs toov d7ropovfx(- a,kkY,kcti ta fxev dvctyKcCtov t<ra, ysv(<r$cLL irpoTepov v\ tcov 

1. hwcjfnu K a N a O°S a U a . II 2. a/*jQAuw7r/*5 K"N a O a U a . II 8. t^ukui S a . II xjWupi U a , xi<r<Tr\pi K a N a S a . 

I. «.sTSjUiSi N". II 5. IK. hn Svo TtxTW ~A(<yov<rii S". II 7. Tr\[uipa,Toy N a O a U". II 9- wow\^xnciL S", oraisso l§v\<iii. H 10. u\itu 
%h$& tov xpcvov K"O a U". 

Codices PIY" et hinc inde LB"H a q. Tit. ta pixwx* TtS a.pi^oT(Xov? q. 

II. ccrof TV a q. II 16. 7r*p* njy <pv<rn q. II 27. to] ™ VF a . II /**9»i/**Twy VF°. II 28. t%s a,xopovfi(r>\? q. 

11. Iv] tovtwi h VF a q. II 12. £Tv*J ora W a . H l4. tJt' clvto to Wq. II 7rpocrX*/3ov H". II 17. fi*u^*o-»sdT£p*5 H". W <rvjj.@u,tm 
ti 8u,viMttrtxov W a . II 19. oruy *AA»jXoi? P. || 20. x*\] ip W a . U 23. t^ om q. II 25. ht<rr\Ka.Tov H a . II 26. £X£?voy q. II 27. pivov 
\ii re H". II 2S. *v*7x*j* H a , *v* q+ 

H 848 M H X A N I K A. 

CtKpUV 07T0TEpQV%V, T7,V CS ypctfXfXY,V EV$sTctV, OTCtV EK KVp- IlpUTOV fXEV KV Tct WfxftctLVCVTCt TT£p\ TOV TvyoV 0.770- 1 

TYlS Stg KoTKoV Y\ TTCtKiV EK TCtVTY,g ytVY,TCtl KVpTY] KCtl TTSpt- psTrctt, $10, TlVct CttTlCtV CtKpt^ECjepcL ECTl Tct "(vyct TCt fXsCCcO 
<pEpYS. SV fXEV W T6T0 TUV CtTOTTUV VTTCtpX^ TTEpt TOV KV- TUV sKctTTOVUV. TtfTtf $£ dp%Y\ , §i<X Tl 7T0TS EV TU KVkKcO 

kKov, ftsvTspov Se oti ctfxct Ktvsrrctt Tctg svctvrtctg xtvY,ostg" v\ ttKeTov ctcpEo-TYjKvTct ypctfXfXY\ tov KsvTpov TY\g syyvg Ti\ 
ctfxct yctp slg tov EfXTrpoo-Bsv klvsTtcli Tqttqv Kctt tov o7rio-$sv. 5 clvty, /a"%in KtvcvfxsvYis &c2ttov (pspETctt ty\<; sKctTTOVOg", TO 
y\ ts ypci(p\so-ct yp-ctfxfXYi tov kvkKov dxrctvTug sx ei * s^ yctp $attov KsysTctt hx%g * ctv ts ydp sv eKolttovi XP ovu } 

% yctp CtpX^TCtl TOTTK TO TTSpctS CtVTY,S, eU TOV CtVTOV V6T0V TQ7TQV ?<TOV T07T0V <fiE^sK$Y\, $CtTTOV sTvctl KsyOfXEV , KCtl ECtV EV f<TCO 

spx,ETctt ttclKiv' o-vvsyfic] yctp KLvvfxsvY,g ctvTYi? to Eo--xa,Tov ttKelu. y) <5e fxslXuv sv 'icrw XP 0V V ypctcpst fXstXovct kvkKov' 

TTCtKlV Ct7TY\K$e TTpUTQV , UCje Kctl (pCLVEpoV OTJ [XSTS&CLKeV ydp EKTOg fXElXcoV Ttf EJTOg. CtlTlOV OE TtSTOOV QTl (pspsTCtt 
SVTSvSsV. <)iO, KCt$CtTTSp E?pY,TCtl TtpoTSpOV , VCSV CtTQTTOV TO 10 &V0 (pCpctS f\ ypcKpKtTct TOV KVKKoV. OTCtV fXEV &V EV KoyCO 
TtCtVTtOV EtVCtl TUV $CtVfXCtTUV CtVTGV cLpXW' T* fXEV VV TXSpt TlVl (pSpY\TCtl, £77* EV$StCtS oLvctyKY\ <plpEQ-$Cti TO (pSpOfXEVOV^ 

tqv Xvyov yivofxsvct stg tov kvkKcv ctvctysTcti, Tct <Ys Txspt Kctt ytvsTctt StctfxETpo? clvty) tov o-xJittctTo<; TCOlVO-tV Ctl 
tov fxoxKw zU tov Xvyov, Tct y ctKKct TTctvTct {crx^cv Tct sv tvtco tco Koyco o-vvTs^slo-ctt ypctfxfxctt. ectco yxp o Koyos 
•Kspt Tctg KtvY,<rstg Tctg fXY,x^vtKctg slg tov jxqxKcv. eti 8k ov (pspsTcti to (pspoLtEvov, ov l^ej v\ AB Txpog ty,v KY' 
fttct to fxtctg ovo-v\g TY\g ek t» KEVTpv ypctfxfXYJg jxy\Qev hspov 15 Kctt ts fxlv AT (pspso-Qco 7rpog to B, y\ Ss AB V7ro(pEpso-$CA} 

STEpCO <p>ipEQ-$Cti TOOV (TY\fX£llJOV TOOV EV CtVTYj <VoT&;£WS, ctXX' CtEl TTpog TY,V HT * EVY,VEX$CO L?S TO fXEV A 7Tpog T0 A, Y\ Se E(p' 

to tx fxsvovTog 7rspctTog 7roppcoTspov cv QctTTov, 7ToKKct tcov 6ctv- v\ AB Txpog to E. st ovv E7Tt TY,g (popoig o Koyog Y]V OV Y\ 

fXCtCofXEVOOV CrVfxficLiVEl TTEpi Tctg KtVY\OSig TOOV KVKKCOV ' 7TEpt AB EXEl TTpog TY,V AT, CtVCtyKYi KCtl TY\V AA TTpog TY\V 

uv sv To?g ETTOfxsvotg 7Tpo$KY,fxcto-iv ecrcti §y\Kov. frict &£ to AE tktoi> &x £iv 70V ^°y°V' Qfxotcv ctpct scjt tCo Koyco TO 
rdg svctvTictg KtVY,osig ctfxct Kivsto-Qctt tov kvkKov, kcli to 20 jxiKpov TETpctTrKsvpov tw fxstXcvi, oocte Kctt y) clvtyi bictfxe- 

LLSV ETSpoV TY\g frtCL-fXETpK TUV CtKpcOV , E(p' » TO A, sU T*fX- Tpog CtVTOOV, KCtl TO A ECTctl TTpog Z. TOV CtVTQV Sy) Tpo- 

TTpQO-QsV KlVsTo-$Ctl, &CtTEpOV cfs, E(p' OV T0 B, Etg TM7TlO-fjEV, TTOV hsiX^WSTCti KCtV 07T0V0VV S~lCtKY,(pGYI Y\ (popcf CtLEl ydp 

KCtTCtCTKEVCtQiO-i TlVSg OOCJ-' CLTTO fXlCtg KlVY\OSCOg 7T0XXk? V7TE- SCJCti STTt TY,g SlCtfXETpOV. (pCtVEpOV W OTt TO KCtTCt TY,V hct- 

VCtVTW CtfXCt KlVElQ-$Ctt KVKKcVg, OOQ-TTEp Q\)g CtVCtTi$SCtQ-iV EV fXETpOV (pSpOfXEVOV EV SlJO (pOpctTg CLVCtyKY\ TOV TOOV TrKsVpOOV 

ToTg tspoTg 7rotr\o-ctvTsg Tpox^ovg x&^-^g te kcu o-i^p^g. 25 (pspso-Qcti Koyov. sl ydp ctKKov Ttvct, cvk clo-QqosTctt KctTa) 
ei yctp etY\ t» AB kvkK* ctTTTQfxsvog ETspog KVKKog e(p' « ty\v hctfxsTpov. sctv tfs sv lly,$ev\ Koyco (pspY,Tctt $vo tpopctg 

TA, T« KVKKOV TOV £(p' « AB KtVOVfXSVY\g TY\g blCtfXETpM KCtTct fXYl^EVCt XP 0V0V '> &&JVCtTQV SvSsTctV sTvctl TY,V (popctV. 

eU T*fX7TpOQ-$EV, KiVY,$Y\QSTCtt Y\ Y A sU TCVXtoSsV TK KVkK\S ECJOO yctp EvSsTct. TE$EiQ-Y,g tV TCtVTY\g fttCtfXETpOV, KOtl TTCtpCt- 

TK £<p' « A, KlVOVfXEVY\g T)-|? SlCtfXETpoV TTEpt TO CtVTO. sU TTKY i pCO$EtQ-UV TUV TrKsvpUOV, CtVCtyKY\ TOV TOOV TrKsvpUV KoyOV 
TivctVTiOV Ctpct KlVY\$Y\OSTCtl E(p' OV TA KVKKog TW E(p' 30 (pSpEQ-$Cti TQ LpspOfXEVOV' TKTO yctp <$E$ElKTCtl TTpOTEpOV. OVK 

« TO AB* KCtl TTCLKiV CtVTQg TOV E(pE%Y\g , S(p' OV EZ, Etg Ctpct 7rOlY,OSl £V$sTctV TO EV fXY^Ev] Koyu (pEpOfXEVCV fXY\$SVCt 

TWCtVTlQV CtVTOO KlVY\OSl frtCt TY t V CtVTY,V CtLTLCLV. TOV CLVTGV ^g XP 0V0V ' £ctV "Y&P TiVoU "KcyOV EVEX$V\ £V XP 0VU } 7lV ^ r ^ T0V 

TpOTTOV KctV TTKstOVg COQ-i, TKTO 7TQlY\Q-\iO-lV SVOg fXOVtt KIVY\$SV- CLVCtyKY\ TQV XP 0V0V EvQeTclV sTvctl (pOpctV (flct TCt 7TpOEipY\fXEVCt. 

Tog. TctvTY\v ovv KctfiovTsg v7rctpxcvo-ctv ev tu kvkKco ty)v UQ-Te TTEpKpspsg yivETcti, 8vo (pspofxsvov (pcpctg EV fXYj$Ev} 
tpvrtv ol chtfxtovpyoi KctTctcrKsvoXpvo-tv cpyctvov KpvTTTovTsg 35 Koyoo fXY\$svct xp°vcv. oti fxsv tolvvv y) tov kvkKov ypct- 

TY,V CtpX^ v -> 07TUg Yl TQV fXY\X^VY,fXCtTOg (pCtVEpoV fXQVQV TO (pOV<TCt (pspSTCtl tfvo (popctg CtfXct, (pCtVEpoV EK T£ TOVTUV t 
$CtVfXCtC7QV, T0 $' CtlTlOV CtC%\K0V. KCtt OTl TO <p£pOfXEVOV KCtT' EV$etCtV ETTi TY,V KCt$eT0V Ct(pl- 

1. cTToripSv PJY a q. (1 2. xci%ty H"TV"q. II 7i'«T«,i codices. !l 3. ?/ om VF^q. II xixXoi om PW a q. fl 4. to? hacntct? xirf\- 
(ru; om q. II 5. x*V] xxi tU TV a q. II 6. 1%« u<tclvtuh; H a . II 7. ?p%erai ■xo-koi Pq. II 11, ^«S^ctrw/ H". II l4. xtpi t*? fiif. 
X<tnxxi xivnVei? tU H". II 20. xcd om PFT". II ro/ TV a . II 23. uVfvctvTiw? H°}V a . II 25. te om H a . U 27. roZ ante if add H a . II 
29. S Pq. II 30. o l<p' «] codices lf « o. II 31. u PW. II w PH"VT a . II 32. ^k om P a . 

4. xivrpov] ~PVF a . II 6. h om PVT". II 8. t% ftti^oy P. II 10. Xyj W". II 12. «X om P. II 15. V om PW°. II 16". H] /3 
PW". II 17. ti] bx PW". II 18. T>i/ AE] Ok PW". II 20. rS fitt^on et k*\ om PW. II 21. A] a W. II W\ ?v W". II 24. 
Ttktiviw PW a . II 25. olo-JctTcu W. II 30. Txvrct W. II 31. tm W". II 32. xpoyu] A07W PW. II 33. 7rpoetp7\fihct npoTtpor. u<;z 
P. II 37. to om PW. MHXANIKA, 849 

KveTtctt, cocre eTvctt 7tdktv ctvTvjv oskq tk KevTpov Kct$eTov. cy\ xpovoo v) A0 ty\v X0 ewivex^, ev too-ovtco XP° V0} w 
tcrco Kvxkog o ABT, to £' ctKpov to e<p' » B <pepir$oo tw xvxkco tw fxetXovt fxetX^ovct ty,? B£2 evr,vexTctt to ctxpcv 
£7t) to A' diptxveTtctt <Js TtoTe eit) to T. tl fxev *v ev tw ty^ BA. y) fxev yap KctTct <pv<rtv cpopd "t<rv\, v) be Ttctpd 
kcyto ecpepeTo oi> e%« r, BA Ttpog ty,v AT, ecpepero ctv <pv<rtv ekctTTOov ti ^BT TY\g ZX. h7 be dvdkoyov eTvctt, 
Ty)v fridfxeTpov ty)v e<p' v\ BI\ vvv $e, eTteiitep ev ovoevi 5 cog to koacl cpvcriv Ttpog to KctTa) <pv<nv, to Ttctpd <pv<riv 
koyco, em ty)v 7tept<pepetctv <pepeTctt ty,v e<p' v\ BET. ectv Ttpog to Ttctpct <pv<rtv. fxeCXavct ctpct Tteptcpepetctv c\tekv\kv$£ 
$e $vo7v <pepofxevotv ciito TY\g ctvTY\g trx^cg to fxev eKxpov- ty\v HB ty,; 12 B. ctvctyxY\ be ty)v HB ev tovtoo tw XP° VU} 
cno 7tke7ov to be ekctTTOv, evkoyov ftpctbvTepov KtvY,$Y,vott ^tekv\kv$evcti' evTctvSct yctp ecrctt, oTctv dvdkoyov dfx<poTe- 
to 7tke7ov eKKpovofxevov tk ekctTTov eKX.povofx.tvov' o $0Kei poog <rvfx(3ctLVY\ to Ttctpct <pv<riv Ttpog to xctTct <pv<rLV. et <JVj 
ovfxftcttvetv e7t) TY\g fxeCX^ovog xct) eXctTTovog toov ek tov 10 fxeTXjv ecrt to xctTct <pv<riv ev Tyj fxetXpvt, xctt to Ttctpd <pv- 
xevrpov ypct<pov<roov Tovg xvxkxg. $td yctp to eyyvrepov <rtv fxdkkov ctv evTctv$ct <rvfX7tt7tTot fxovctx^ ^cre T ° B evv\- 
etvctt t» fxevovTcg TY\g ekctTTovog to dxpov v\ to t>k fxeiX^o- yex^ctt o\v ty,v BH ev tu e<p' » X <rY,fxe?ov. evTttvQa, ydp 
vog, SoTirep ctvTtcntootxevov elg txvclvtlov, eitL to fxecrov (Bpct- xctTct <pv<riv fxev yLvercti tco B <TY\fxeLco to xevrpov (ecjt ydp 
■dvrepov <pepeTctt to TY,g ehctTTovog ctxpov. 7rd<rv\ fxev ovv ctv~Y\ d~~o t» H KctQeTog), Tvctpct <pv<rtv <Je eg to KB. ecri 
xvkKov ypct<pov<TY\ tovto crvfxfictLvei, Kctt cpepeTctt ty\v fxev 15 oe obg to HK Tcpog to KB, to 0Z 7rpoV to ZX. <pctvepov 
xctrd <pv<rtv Kctrd ty\v 7repi<pe'peictv, ty)v <Je Ttctpd <pv<rtv oe ectv e~-t'C ) evx$oo<rtv ctxo toov BX e7t) Tct H0. et Sk 
elg to TtKcty lov Kctt tq xevrpov. fxeCCoo &' det ty,v Ttctpct ekctTTcov v\ fxetXjjov t»i?HB ecrcti, y\v Y,vex$y\ to B, ^x^r 10 ^ 
<pv<riv y\ ekd~Toov (pe^perctf fod ydp to eyyvrepav etvctt t» 'ecrctt ov$e dvdkoyov ev d/x<po7v to xctrd <pv<riv Ttpog to 
xevrp* tov dvTL<rxcovTog xpctTelrctt fx&Kkov. oTt 8e fxelXov Ttctpct <pv<rtv. fo' %v fxev tolvvv cthictv d^to TY\g ctvrts 
to 7tctpd <pv<rLV xtveLTctt v\ ekdrTOov TY,g fxeiXovog toov sk t« 20 iV^uo? cpepeTctt $c%ttov to 7tkeov d7texov T« KevTpt ~Y\fxetov, 
xivTpov ypct<povToov Tovg Kvxkovg, ex Tuvcfe Svikov. e<rToo Sy\kov hct, toov elpv\fxevoov ' StoTt <& Tct fxev fxetXpo Xvyd 
xvxkog e<p' ov BTAE, xctt dkkog ev tovtco ekdrToov, dxpL^ec-epct ecrt toov kkctTTovoov , <pctvepov ex tvtoov. ytveTctt 
i<p' « XNMJE?, Ttep) to ctvTo xevrpov to A* xctt eKfiefiky- yctp to fxev critctpTov KevTpov (jxevet ydp tovto), to 6% e7t) 
<rSoo<rctv ctl ^tctfxerpot, ev fxev tco fxeydkco, e<p' oov TA exctTepov fxepog TY\g Ttkctcrtyyog ctt Ik t« KevTpov. d^to ovv 
xct) BE, ev oe too ekxTTovt ctt MX NS' ndi to eTepofXY\- 25 tov ctvTov fictpovg dvctyxr, Q&ttov xive7<r$ctt to ctxpov TY\g 
xeg 7tctpct7te7tkYipco<rdoo , to ATPT. el &YJ v) AB ypd<p*<rct Ttkctcrtyyog, o<rco dv 7tkeTov dTtex^i tou VTtdpTov, xctt evtct 
xvxkav Y^ret eTt) to ctvro o$ev oopfXY\$Y\ eVi ty,v AE, ^Aov fxev fxvj &Y,kct etvctt ev To7g fxixpo7g Xyyo7g 7tpogTY\v ctL<r$Y\<rtv 
oti cpepeTctt 7tpog ctvTY,v. bfxoioog be xcti v) AX Ttpog ty)v E7tiTt$e/xevct (BctpY\, ev oe Tolg fxeydkotg ftvikcf ov$ev ydp 
AX vfcet. (BpctbvTepov <^e <pepeTcti v\ AX TY\g AB, uxr7tep xookvet ekctTTOv xtvY\$vivcti fxeye$og v\ ootrTe eTvctt ty\ o-^ei 
£Lpv\TctL, fod to y(ve<r$ctt fxetXovct ty,v exKpovo-LV Kct) dvTt-30 (pctvepov. eitt be TY,g fxeyctkv\g Ttkctcrtyyog Ttotet opctTov to 
o-7td<r$cti fxdkkcv tv\v AX. v,x$u & r\ A0H, xcti d7to clvto fictpog /xeye$og. evtct &e &Y\kct fxev eTt' dfX<po7v ectTLV, 
T» xd$eTog e7t) ty,v AB y\ ®Z ev tco xvxkco, xct) 7td- dkkct 7tokkco fxakkov eTtt toov ■ fxetXovcov 6\ct to 7tokkco 
ktv d7to t« y\x$u Ttctpd ty)v AB y) 0i2, xct) v\ 12 T fxe^Xjv y(ve<r$ctt to fxeye$og TY,g po7tY,g V7tc tov clvtov /3ct- 
E7t) ty)v AB xd$eTov, Kctt v) HK. ctt o^y) e<p' uv 12T Kcti povg ev To7g fxeLXo<rt. xctt c^tct tovto TtxvctX^Ttv ot dkovp- 
0Z 't<rctt. v) dpct BT ekctTToov Tr? XZ' ctt ydp 1<rctt 35 yoTtwkctt Ttpog to 7tctpctxpove<r$ctt ItrTctvTeg, to te -TtdpTov 
£v$e7ctt £7t' dvtrovg Kvxkovg efx@kY\$e7o-ctt Ttpog bp$dg ty\ ovk ev fxe<rco TL$(vTeg, Kcti /xokvfifrov t*j? (pctkctyyog e\g 
^LctfxeTpco ekctTTov TfXYifxct d7toTefxvcvo-t TY,g dict/xeTpov ev SdTepov fxspog eyx^ovTeg, v\ tov fcykcv to Ttpog ty,v ptX^ctv 
ro7g fxetX^oTi KVKkotg, £<~t be v) i2T lcr>j ty\ 0Z. h otrco -tpog o (SovkovTctt peitetv TtcvtvTeg, v) edv txy cX,ov' fictpv- 

3. ttou W". II 4. 1} /3 e £7 tylpero PW°. II 5. 'ntil W". II 6. ^tp»jr*i P. II 8. /3p«cWp*v W". II 13. y.i~oi ~o ph (BpciKrepo)! 
PW". II 15. X&fru P. II 18. n i**Mir« PW'. II ~o ^ip P- 1 23. to A om PW a . II 29. $ AX - 30. tfpptu om W". II 33. 
■nj»] to W. II' 34. i5] *l PW". II 35. XZ] %e PW", W° addilis h^ bfsfou x '(- H 36 - xuxXouy W". II op -r, P. 

2. t£ ptiX,on om P. II 5. ~b post w? et to 7rao* — 6. ^ucw om W". II 9- tru///3a,iv£tv W". II 12. tw] t ante lacunam 
PW a . II 15. to post us om W". II 17. «] codices g. mox om w. II 18. to xo,t<*. ^uctiv] xcit* <f>spa.y P. II 20. post o^uEiov P xccl 
plpoLfei y\ ^eiXav. item W a , omisso in lacnna y.. II 21. ^e et /xh om P. II 24. tou ouv PW". II 27. a.l'aSr\~iY t* hit. PW". II 29. 
x m % P, kiw-6m W a M 35. tJ P. II to'] ™? W". II 36. ^0%/33-ov PW". II 37. ex^eovTe? W a . II rb om P. II 38. &« W". 

H2 850 MHXANIKA. 

repov ydp ev u fxepog r) ptCa th £uX« ecriv, o cfe 'oCpg ptCa w ro Ktv4/xevov fiapog Trpcg ro KtvZv, ro fxr\Kcg irpcg ro fxr t - 
rig ecrtv. Kog dvmre7rcv$ev. atet Se o<ru av fxelCcv d(pecrr,KV\ tk vtto- 

2- Atci ri, edv fxev ctvuSev r\ ro crTrapriov, orav Karu$ev fxoxhix, paov Ktvv\<ret. atria cfe ecrtv r) 7rpohex$et<ra, ort yi 

pe^avrog d<pehvi ro (Bapog, Trdhtv dvacpeperat ro Cyycv, Trhetov a7rexio~a Ik th Kevrpv /xeiCpva KVKhov ypacpet. ucre 
lav cTe KctruSev v7ro<rrv\, ovk dva<peperat dhha fxevet; r\ 5 diro rv\g avrv\g trx^og Trheov fxera<rrv\<rerai ro kivovv to 
cftort avu$ev fxev t« <r7raprrti ovrog irKetov ri Cyyov ytverat 7rhe?ov rov v7rofxox^ov dire-^ov. ecru fxop^Xog ecp ov AB, 
to eTreKetva, rv\g Ka$ercv; ro ydp cnraprtov ecrt Ka$erog. fiapog Se e<p' u ro V, ro $e kivvv e<p' u ro A, VTrofxoxhtov 
uxrre dvdyKvi e<rrt Karu perretv to irKeov, eug av eh$v\ r) e<p' w :o E, to ^e e<p' u ro A Ktvv,<rav e<p' u ro H, Kt- 
StX^ cftatpov<ra ro Cyyov errt rr\v Ka$erov avrr\v, eirtKet- vtfxevov <5e ro e<p' « T, (Bapog e<p' « K. 
fxevov rov fidpovg ev ru dveo-rrao-fxevu fxoptu rov Cyyov. io Atd ri ot fxercveot /xdhtcra rr,v vavv Ktvov<rtv; r\ oioTi4 

ecru Cyyov op$ov e<p' ov BT, cnrapriov cfe ro AA. Ik- y\ kuttv\ fxcxhcg e<riv; vtto/xox^ov fx\v yap o crKahfxog yt- 
fiahho/xevov cfv\ t«to Karu jc«Ato? eqat e<p' v\g r) AAM. verat (jxevet yap &r) rovro), ro cfe fiapog r) $aharra, rp 
eav ovv g7rl to B v) poTrv) e7rtre$v\, ecjat ro fxev B » to E, d7ru$el~ r) kuttv\' 6 &e kivuv rov fxo"x)\ov 6 vavrv\g errtv. 
to ^e r « to Z, uqe v\ t}l%a Staipov<ra to "Cyyov irpurov dei ^e TrKeov fiapog Ktvet, o<ru dv nrXeov d<pecrv{Kv\ t» vtto- 
fxev v\v v) AM T>fc KaSerov avrv\g, e7rtKetfxevv\g £e tvj? po- 15 fxcxktov 6 kivuv ro fiapog' fxet'(uv yap ovru ytverat v) en 
rrv^g hrat v) A0' ucje rk "Cyyx e<p' u EZ to e^u rY,g Ka- t« Kevrpt, Se crKaXfxog vTrofxoxXtov uv Kevrpov e<rriv. ev 
Qerov rr t g e<p' r\g AB, t« ev fa $11, fxetXju rov r)fxio-eog. fxeo-v\ S~e rr\ vr\i 7rhe?<rrov rr\g KU7rr t g evrcg ecrtv' Kat yap y\ 
sdv ovv d(patpe$r\ ro (Bdpog aTro t» E, dvayKV\ Karu <pe- vavg ravrv\ evpvrarr\ errtv, u<rre Trheiov e7r' dfx<porepa, ev- 
pe<r$at ro Z* tharrov ydp ecrt ro E. eav fxev cvv avu ro $exe<r$at fxepog rr\g KU7rv\g eKarepov rotxov evrog etvat rr\g 
CTraprtov £%?!, Trahtv &td t«to dva<peperat ro Zyyov. eav t§ veug'. Ktvetrat fxev »v r) vct,0? bta ro aTrepet^ofxevr^g tji? koo- 
^e KaruSev r\ ro VTroKet/xevov, rovvavrtov irotel' irhetov yap nrr^g e\g rr t v $aha<rtrav ro ccKpov rr t g KU7rr t g ro evrog Trpdievat 
ytverat t« r)fxt<reog t« Zyyv ro kotu fxepog r, ug r) Ka$erog e\g ro 7rpo<r$ev, rv t v &e vavv 7rpo<rSec\efxevv\v ru crKahfxu crvfx- 
foatpet uqe ovk avacpeperat' Kovcporepov yap ro e7rv,prr\- irpdtevat, r\ ro aKpov rr,g KU7rr,g. v\ yap 7rhei<rv,v $aha<r<rav 
ixevov. ecru "Cyyov ro e<p' ov NS, to op$ov, Ka$erog cfe r) hatpe? r) KUTrr,, ravrv\ dvdyKr, fxahtqa 7rpou$et<r$at' 7rhet- 
KAM. §ix,a hr) cttatpetrat ro N£. e.7rtre$evrog ak fiapovg^s crr t v cfe cftatpe? v\ Trhetcrov fxepog aTro ri <rKahfxv rr\g KU7rr,g 
ETri ro N, ecrat ro fxev N « to O, to ^e S oi> ro P, r) &e ecriv. ha rovro 01 fxecroveot fxdhicja Ktvtcnv' fxeyt<rrov yap 
KA « to A0, ucje fxelCpv ecrt to v KO t« AP ru 0KA. ev fxe<rvi vv[i ro drro t» crKahfxi t^? KU7rr\g ro evrog ecrtv. 
Koi dcpatpe$evrog ovv ri fidpovg dvayKv, fxevetv' e7r'tKetrat Ata rt ro 7rv,hahtcv /xtKpov ov, Kat e7r' etr^ctTw ru5 

ydp ucrrrep ftdpog r) vrrepox^ v\ tk r\/xi<reog t« ev u ro K. Tjhoiu, ro<ravrr,v dvvafxtv ex ei ^9 e v7r o fxtKpov diaKog ko) 

3 Atd ri Kivicri fxeydha fidpv\ fxtKpat Svva/xetg ru fxo- 30 evog av$pu7rx cfvvafxeug, Kat ravrv\g v,pefxaiag, fxeydha Kt- 

X^$-> uTTrep ehex$v\ Kai Kar dpx Y ^, 7rpo<rha(Bovrt fidpog vet<r$at fxeye$v\ Trhoiuv; r, dtort Ka) ro 7rr,c\dhtov ecrrt fxo- 
ert ro 7« fxox^ov; paov cfe ro eharrov ecrt Ktvr t <rai fiapcg, %Xo?, Kat ^o^Xeuei Kv(5epvr,rr,g. r\ fxev »v 7rpo<rr,pfxcqat 
eharrov <5e ecrtv avev t« jxox^. r\ ort airtov ecrtv fxox^og, ru Trhoiu, yiverat vTrofxcx^tov, ro c% ohov 7rr,cfahtov 
"Qjyov [uv] Karu$ev e%ov to <r7rapriov Kat e\g avtcra <Stv,pr,- fxox^og, ro &e ftapog r) $aha<r<ra, Se Kv(3epvv,rr,g Ktvuv. 
fxevov; ro ydp VTrofxox^-tov dvrt <r7rapr(ov yiverat' /xevet 35 » Kard Trhdrog 3e hafxfidvet rr)v $aha<r<rav, ucrrrep r\KU7rv\, 
yap a/xcpu ravra, u<r7rep ro Kevrpov. eTret <^e Sarrov V7ro ro 7rv\c\ahicv. » yap e\g ro TrpooSev Ktvet ro Trhdlcv, dhhd 
rvto-x ^tcCpMg Ktvetrat r) fxeiCuv ruv Ik t« Kevrpov, e<rrt $e Ktvbfxevcv Khtvet, rrhaytug rv\v $aharrav cfexofxevov. errei 
roia rd irept rov fxox^ov, ro fxev VTrofxoxktov, cnraprov yap ro fiapog r,v r) $ahacr<ra, rwavrtov dTrepetcHcfxevov Kht- 
y.a) Kevrpov, tivo cfe fidpr,, Te kivuv Ka\ ro Ktvi/xevov' vet ro Trhdtov. ro yap VTrofxox^v etg rivavrtov <rpe<perat, 

11. i<p'] T9 if W. \ AA] a/3 W. II 13. iTrirekta-eTAt P, bmftjVsr*» W", omisso uterque tftu. H 19. E] p PFF°. \\ 24. 
N2] *l PVT a . II 25. $] M W. II yx£ PW. H 27. r£] t» PVF". II 28. \*s\ Kthcu ^p PVT". II 29. ro % P, n % W. U 
31. <*:%*' VF". II 7rpo<r\a. i uf3civovT£<; P. II 32. \,ihoi codiccs. H 34. ^vyov vict,Tu/$ev l^v PW a . II 35. o\-,t\] ti P. 

2. et l4. a^£9f'>coi codices. II 3. aiViov W". II 5. malim xu.Tct.c;r,<iETcu. II 6. t<?tu W". II 9. t* W". II i4. -xXlov post ctv om W". II 
ivrofiox^ W. II 17. fxlcu, P. II 18. dprportpoi; W. II 22. to] t* W. II 23. j to] « T y o PW. II 25. el PW. II 30. ^ W, 
urjiMv H". II xomHo-Scu P. II 31. ptyQo; W. II 32. xxl — 34. ^cpiAc; add LPB a H a Wcj. II 35. Iiry P. II 3^. TrXewr W. M II X A N I K A. 851 

q $aka<r<ra, <5e IvtoV* eksTvo $e stg to sKTog. t4too t% cLko- s[X7C£7CY\y£v , o <Js <Je? xtvsiv fidpog, to ickoTov, to cfe klvovv 

KtfdtT TO TCkoToV $ICL TO O-VV&S^trScll. Vj fXEV VV K0O7CY\ KCLTO, TO SV TCp LCricp TCVEVfXCt. Sl t¥ OCTOp av TCOppUOTSQOV Y\ TO V7C0- 

TckaTog to fiapog do$vo~a, ko\ V7c' sksIw dvToo$>i[XsvY\ e\g to [xoxktov, paov klveT kcu $o.ttov y) covty) tfvvafxig to o-vto 
ev$v Tcpoaysi' to Ss 7CY\^ctkLov , locncsp ko,$y\to,i Tckayiov, fiapog, v) oiv Kspa-ia, dvuorspov dyofXEvv\ kcu to \qiov Tcop- 

Tv)v eU TO 7CkctyiOV, Y\ &SVpO Y\ EKeT, TCOLsT KLVY\Q~LV. S7C Ct,Kp*6 5 pOOTSpOV TCOisT T» sSooXlX VTCOfAOXXiv ovTog. 

<5s KCU VK SV [XSQ-Cp KSLTCLL, OTL pctCTOV TO KLVKfXEVOV KLVY\CTcU AiO, t'l, OTttV £% Xpiag (BovkOOVTaL foatyafXETv fXv) &pfd7 

A7c' OOKpOV KIVOVV. TCLXLCJCt yap (pSpSTCU TO TCpoOTOV [XEpog T« TCVEVfXOrCOg OVTOg, TO fXSV TCpog TOV KV@epVY\TV\V Ttf LCTTLOV 

&Loi TO 000~7CEp SV ToTg (pEpOfXEVOig E7CI TsKsi kv\y£iV TYjV (pO- [XEpog CJSKKOVTCU, TO Ss TCpoS TY,V 7CpU)paV 7CO&LOUOV TCOLYpOi- 

fdv, %TOO KCU Ttf CTVVSX^? £7Tt TSktg d<r$£V£craTY\ ECJiV Y\ (popct,. [XEVOi S(pLcXcfLV ', Y\ SiOTl dvTiCTTCaV TO 7CYj$dklOV 7COkkcp [XEV 

el Sl doSeveOTClTVI, pctcfict, EKKpOVEtV. C^lCt TS Sv\ TCtVTCt £V TY\ 10 OVTl TCp 7CVEV[XctTl « $VVCtTctt, okiyCtl t\i, V7C0C7Ek\0VTCtU 

7CpVfXVY\ TO 7CY\$0,klOV ECTl, KCtl OTL EVTCtvSct fXlKpdg KtVY\QSO0$ TCpOCtyst [XEV OVV TO TCVSVfJL.Ct, eU OVpiOV 8e KCtSicrTYlCri TO 

ysvofXsvv\g tcoWcv fxsTl^ov to t\tctcrv\fxct S7c\ tw hr%<ktta yivs- icvihctktov, dvTtVTcoov kou fj,o%ksvov tv\v SctkctTTdv. ctftct, 

Tctt, frlCt TO TY t V Ho-Y\V yoovictv S7CL fXsiX^OVCt KCt$Y\oSctl , KCtL OCTCC 3s KCtl OL VCtVTCtl fXCt%OVTCtl TW TCVSVfXCtTl' dvctKkiVMCri yctp 
av [XsiXpS OOQ-tV CU TCSpiEX^Ctl. $Y\k0V &S EK T«T« KCtL Olt Y\V S7CL TO EVCtVTLOV SctVTOV?. 

ttWtCtV [XCtkkoV 7CpOEp^J£TCtl eU T&VCtVTtOV TO 7Cko7oV Y\ V\ TY\? 15 AtCt Tl TCt CTpoyyvkct KCtl 7CEpL(pSpY\ TOOV Q-^fXaTCjOV 8 

K007CY\S 7CkctTV\' TO aVTO ydp fXEyE^Oq TY] CtVTY\ iff%Ul" KLVti- eVKLVY,TOT£pct; TpfXJl>q $S £V$EXETCtl TOV KVKkoV Kvktr&Y^VCtl' 
fXEVOV EV depl TCkEOV V\ EV TW VcfctTl TCpOSLQ-tV. SCJOO ydp v) A V\ yctp KCtTd TY t V d^AC^O,, Q-VfXfXSTCt^dikkOVTOi; TOV KEVTpOV, 
B K007CYI, TO ^ T CTKCtkfXOg, TO 01 A TO EV TW TCkoicO, v) OOQ-TCSp TpO~)(fi^ TY^ dfXCt%YiS KVkisTCtl' V\ TCEpL TO KEVTpOV 
dpXv) TY\g K007CYj?, TO $E B TO SV TY\ $CtkctTTY\. el 8$ TO A /XOVOV, CjOQ-TCSp CU Tpo^iXfCU, TK KEVTpoV [XEVOVTOg' V\ TCCtpct 
« T0 V A fXSTCtKSKLVYiTCtL, TO B &K SCJCtL » TO E * fcTY] ydp v) B 20 TO E7CL7CE&0V , T» KEVTpK /XEVOVTOS, CjQ-TCEp KSpttfXELKOg TpO- 

E ty\ AA. 'icrov »v fxsTctKsxupwog scrou. dkk' v\v skctTTov. %og KvkivSsTcti. el fxev Sv\ Tctxicra, to, TotavTO,, frta, Te to 
ecrctt frv) » to Z v\ to 0. ctpct Toivvv tv)v AB, kcu &% v) to [xtKpoo ct7CTeo-$ctt t» e7cnce%v, cxo-Tcep o KVKkog Karca, ctti- 
T, Kcti KctTcoQsv. skctTTOov ydp v) BZ Tv,g AA, ootts ko,i yfxv\v, kcu Std to fxv) 7cpocrK07CTEtv dcpEcrv^Ke ydp TY\g yv\g 

t} Z T>f? A0* OfXOiCt yctp TCt TptyoOVCt. K&QEQ-TyKOg 8s V) yooVtO,. KCtl STL CO CtV d7CaVTV\Q-Y\ Q-OOfXctTl, 7CCtkLV TOVTOV 

ecrcu ko\ to [xscrov, to stp' v T' elg T&va-vTiov yctp tw ev ty\2S kclto, [xtKpov a,7CTETcti. el t¥ svOvypafxfxov v { v, ty\ svt)sta, 

GctkctTTY] AKptO TW B fXSTctXCOpSL, 'v\7C£p TO SV TOO TCkOLCO S7CL TCOkv YjTTTeTO CtV T« £7CL7C£C%. ETL Yj pSTCSL S.7CL TO @0,pog, 

ctKpov to A /xy) exoopet ov to A. ucrTe [xeTttKLVY$Y t creTcti to to,vtv\ Kive? o klvoov. oto,v [xev yctp ncpog ophov v) &itt[xeTpo$ 

TCkoToV, KCtL £KE?K v) dpXK TWS K007CY\g [XETatpSpeTctt. TO &' V\ T« KVKkoV TOO £7CtTC£<$U0, dTCTOfXEVOV T» KVKkoV KCtTCt CTtr- 

avto Kcti to 7CY\t\ctktov 7C0LEL, Tck^v oTi sig to TcpotrQsv ovtfsv yfxv,v t« E7CL7CE$ov, Iq-qv to ftapog S7c' dfxcpoTspct hctkcttx- 

<rV[X@CtkkSTCtl TCO TCkoitO, 00Q-7C£p EkEX^ ^TCl CtVOO, dkkd 30 fittVEL v) t^LCtfXETpog' OTAV 01 KLVYfCtti, EV$Vg TCkeOV £(p' 00 
[XOVOV TY\V TCpVfXVCtV eU TO TCkctyiOV dTCOoSe? £V$Ct V\ EvSa,' eU XLVELTCtl, UQ-TCEp pSTCOV. SVTEvQeV £VKlVY\TOT£pOV TW 00t%VTl £t? 
TOVVCtVTioV ya.p V\ TCpwpa, «TW VEVEl. V\ [XeV &V\ TO 7CY\$CtklOV TOV [X7Cp00-$EV' E(p' yap pE7C£i SKCtcrOV, £VKIVY\T0V ecTTiv^ 
TCpOQ-sZEVKTat, &EL oloV TL T» KlV)4fX£VV fXEQ-QV VOELV, Ktt\\O0Q-7CEp et7C£p KCU TO E7CL TO EVaVTlOV TY\g f}07CY\g 8vTk{vYjTQV. £Ti k£- 
6 CTKakfXog TY\ K007CY\' TO <^£ /XEcrOV V7C0X^PSI, V\ ofct^ fXE- yoVQ-i TLVEg 'otl KCU v) ypafxfxv) v) TOV KVKk0V ev (popct ECTLV 
TCtKiVELTCti. sdv fXEV SIQ-00 a,yY! , Kat V\ TCpVfXVO, t\svpO /XeQe-35 dsf, U)Q-7C£p TCt /XEVOVTCt, &1& TO dvT£p£i$£lV , OIOV Kai TO?g 

<rrv\K£v' v\ $s Tcpupa. stg TovvavTtov vevsl' ev ydp tco o,vtu [xeH^oq-l KVKkoLg'V7capx sl Kpog t»? ekaTTovag. $o,ttov yap 

vrv\g Tv\g Tcpwpag to Tckoiov [xe$ecty\k£v Ikov. vtco t>j? to-Y\g «V^vo? KLvvvTai ol [XEtXpg Kat to, (Bapv\ ki- 

6 Atd Tt, oq-co ttv v) Kspaia, dvooTspa, v\, $o,ttov TcksT ta vkvl, fod to po7cv\v tlvo, sx*w 7»]V yooviav TYjV t» fxsi^Covog 

TCkOLO- TOp O-VTUI \criu) KCU TOO CtVTOO TCVEVfXCtTL; V\ tfiOTL yivE- KVKkt TCplg Tv)v T» skctTTOVOg, KCtL stvaL 07CSp v) ^LafXETpog 

Tcci o fxev \crTog [xox^og, v7cofxoxfow <& to etfookiov ev tpAOTcpog ty,v fodfxerpov. dkkd [xy\v 7Cttg KVKkog [xet^oov icpog 

1. ixmo »] « h\ ex£?vo PW. II 2. TrXslor P. II 3. aurufcpfa W a . H 7. |8apo? P. II 19. flaXaffffn TT". II 21. tj;] to W. II 
7«v P. II 22. Z] 'ZW. II *] 4 TT", tf P. II 23. *X**t* PVT". II 31. eU to-jv.] f> «V roiy. P, t d fdr. VT". II 39. ttAo?*] a W". 

1. M om W. II 9. ffwi» W. II dmo-Tra P, c-kS, W. II 19- «^ W a . II 20. Keca^txo? W°. II 21. o\ W. II r£ P 
W". II 33. to post y.cti om W. 852 M n X A N I K A. 

skctTTOvct' ctTxsipct ydp ol skctTTOVSS. sl Ss xctt nxpos sTspcv fxctkkov y\ ct7XctpTY\Tcts to ftctpos. Kctt sti vtoo fxkv Svo $dp% 

tj/Sl p07XY,V XVXkcS, OfXOlOOS Ss £'JXiVY\TCS, XCtt Ctkk^V CtV XIVS?, TO TS TY)S T(pEvSoVY\S XCtl TO fiskoS , SXEiVOOS tfs TO 
£^01 p07XY,V XVXkoS XCU T* V7XQ XVxkX KlVXfXEVCt, KctV fXY\ fiskOS fXOVOV. TXOTSpOV OTl SV fXSV Ty\ T(pSV$OVY\ KiVtfXEVCV TO 

tyi d^plcft c%7ttyitoli t» E7xnxsSov , dkk' y, Txctpd to etxitxsSov, fiskos pnxTsi o fictkkoov (7xsptctyctyoov ydp xvxkop 7XOkkct- 

*j oos ctl Tpcx^kscti' xcti yctp cvtoos sxovtoo pclcrct xivvvrcti S xis dcpiYiTiv), sx Ss ty\s x h ?°$ ^ 7 ™ T *J$ Yips/xicts v\ dpxA' 

Kcti xivvti to (Bctpos. y) ov too xctTct fitxpov ct7rTsoScti xcti txclvtcl Ss svxtvYiToTspct xivcvfxsvct y, ypsfxovvTct. y\ Sict T8 

Trpotrxpvsiv , dkkd $t' ctkkY,v cthtctv. clvty\ Ss scrtv y) slpY\~ tkto, xctt frtoTt sv fxsv too TcpsvSovdv v) fxsv X £l P ywsTcti 

fXSVYj TVpOTSpOV, OTt SX t\vO (pOpOOV ysySVY\TCtt XVXkoS, OOCTS KSVTpOV, Y\ $S T(pSV$OVY\ Y) EX T6 KSVTp*' OTOO CtV Y) fXElCoOV 
fXtCtV CtVTOOV CttSl SX^W p07XY,V , XCtl OtOV (pSpOfXSVCV CtVTOV Y\ CtTTO Ttf XSVTpCV , XlVElTCtl QcZtTOV. y) Se 0,7X0 TY,S X £l P°$ 
tXts\ XIV6TIV ol XIV6VTES, "oTCtV XlVOOTl XCtTCt TY]V 7TSpt(pSpStCtV 10 (3okv\ TXpOS TY,V T(p£vScVY,V (3pctX^ *§"**• 

otxootcvv. (pspcfxsvY,v ydp clvty)v xivovtiV ty)v /xsv ydp sls Atct Tt pcXcv xtvZvTctt Txspt to ctvTo Cvyov ot fxstCpvs^S 

X0 7xKctytOV CLVTCV XIVY)TIV 00$SL TQ XIVQVV, TYiV Se S7x\ TYiS 700V skctTTOVOOV XoKkOTXSS, XCtt 01 CtVTOl OVOl 01 KSTXTOTSpOi 

^lCtfJtSTp^ CtVTOS XtVStTCtl. VTXO Ty\s CtVTYiS tV^t/o? TUV TXCtXVTSpOOV ', Y\ frtOTl fJtSV 0V0$ 

9 Atct Tt TC6 C^tCt TOOV fXsiCpVOOV XVXXOOV CttpOfJtSVCt KCt) KCtt TO "(vyov KSVTpOV SCTtV , Tct Ss CtTXSXOVTCt fJtsyi$Y\ Ctt SX. 

kkxofxsvct pctov xct) 6cXttov xtvxusv; otov xctt ctt Tpcx^kscti 15 t« xsvTpov; ScZttcv tfe xtvivTctt xcti Txksov ctTXO ty\s oovtyiS 

Cti fJOSlCcVS TOOV skctTTCVOOV, XCtl Ctl CXVTCtkctt OfXOtCOS. Y\ iCT^UO? Cti TOOV fXSiXJvOOV XVXkOOV Y) Ctl TOOV skctTTOVOOV ' V7X0 

StoTi ocroo uv fXStQjOV y) sx t« xsvTpov v\, sv too tcco xpovoo ty\s ctvTY\s yctp /cr^uo? OcXttov fxsSicrctTctt to ctxpov to Txcp- 

%kS0V XlVSlTCtl X°°P^ V -> ^O-TS Kct) T6 f<rCV fictpOVS S7X0VT0S pOOTSpOV T» KEVTpV. $iO TXpoS fXEV TO CvyOV TOVS XOkkOTXCtS 
-rOlY,<rSl TO CtVTO, OOTTXSp ElTXOfXSV XCtt TCt fXSiZoO Xvyct TOOV OpyctVCt TXOlOVVTCtl, OiS pcXoV CrpS(pOVO-tV ' SV $S Tols k£7XT0?S 
skctTTOVOOV Ctxpi^STTEpct SVJCtl. TO fXSV ydp <T7XCtpTiOV STTl 20 OVOIS TXkslcV yiVSTCtl TO E^OO TOV %Vk0V, CtVTY) Ss ytVETCtl 
XEVTpOV, T« cfs "CvyV Cti £7X1 TCt$E TOV TTXctpTiOV Ctt £X TOV V) £X TOV XSVTpoV. 
KSVTpOV. Aid Ti TO CtVTO fXSyE§CS £vk0V pctOV XCtTSCtTTSTCti 7xsp)li 

10 Atd Tl pclcv, OTCtV CtVSV fictpOVS Y\, XlVE?Tctl TO CvyoV, 70 yoVl, sdv iTOV d7X0TTY]TCtS TOOV CtxpooV EXOfXSVOS XCtTOr- 

H sx°v fictpcs; ofxoioos c\s xctt Tpoxos y\ ctkko toicvto to yvvY\, y\ Txctpct to ycvv syyvs ovtos' xctt sdv Txpcs ty\v yjyp 

fictpVTSpOV fXEV fXstCoV $S T« skctTTOVOS KCtl KOVCpOTSpOV. Y\ 25 EpSiTCtS KCtt TCO TXcfo TXpOT^ictS 7X0ppOO$SV Tij X^P 1, X&TCtyvVYj, 

Zti « fxovov sts T&vctvuov to fictpv , dkkd Kctt sis to ixkct- y\ syyvOsv; v\ cftoTt sv$ct fxsv to yovv xsvTpov, sv$ct 3s 

ytOV SvTXiVYiTCV ECrtV. SVCtVTiCV yctp TY\ pOTXY] XlVY\TCti %CtXf- 7XOVS. OTCO &' CtV TXOppCOTSpOV Y\ TOV KSVTpOV , pcloV KiVSlTCtl 
TXOOSt S(p' ^E pi7XEl, pcttMooS' EiS cfs TO 7XkctytOV » pSTXEl. Ct7XCtV. XiVY)$Y { VCtt 0% dvCtyXY) XCtTctyvVfXSVOV. 

11 Atd Ti.STXi TOOV TXVTCtktOV pctOV Tct (pOpTlCt XOfXiCjSTCtl AtCt Tl TXEpt TH? CttytCtkXS Ctl XCtkifXEVCti XpoXCtl CTpoy- 13 
% ETx) TOOV dfXCtjrOOV, EXOVTOOV TOOV fXEV fXSyctkOVS TpOXOVS, 30 yvkctl ElTiV, EX /XCtXpOOV TOOV ki$OOV XCt) OTTpctXOOV T0 £^ 
TOOV $E fXlXpoVS; Y) BiOTi £7X1 TOOV TXVTCtkoOV OVcfsfXtCtV EX^l VTXCtpXW OVTOOV, Y, SlOTl TCt TXksTov dTXEXOVTCt T» fXETOV £V 
ICpOTXC^/iV , TO Ss STx) TUV dfXct%OOV TOV O^CVCt, XCt) TXpO- TCttS XiVY.TETt &ATTOV (pE^pSTCtl. TO fXEV ydp fXETOV yiVSTCtl 
TX07XTEI CtVTU' EX TS yctp TOOV CtVOoSsV TXisCst CtVTOV XCtl SX KSVTpoV , TO Ss hctCTY\fXCt Y\ EX T» XSVTpoV. ds) 0% Y) fXElCooV 
TOOV TXkctytOOV. TO ^e STXl TOOV TXVTctkoOV ETXt SvO TXTOOV XI- &7X0 TYiS 'lTY)S XlVY]TEOOS [XSiCoO ypct(pSl XVXkcV. TQ <5" ' EV 
VErtCtl, TY) T£ XctTOO X^P^ VTXOXSlfXEVY] XCtl TOO (Bctpsi TOO 1^'ItOO XJpOVOO fXStCjJO SlE^lOV SctTTOV CpSpETCtl. T* Ss tpSpOfXSVCt 
hxtXSifXSVOO' £7x' dfXCpOTEpoOV yctp T6TO0V XVktETCtl TOOV T07X00V $cXtTOV EX T6 ItOV dTXOCJYifXCtTOS T(poSpOTEpoV TVTXTSt. TC6 tfs 

KVXkOS XCtl (pSpOfXEVOS OoSslfctl. TVTXTCVTCt fXctkkcV XCti CtVTCt TVTXTSTCtl fXcXkkoV. OOCTE dvdy- 

12 AiCt Tl TXOppOOTSpOO Tct fiskv) (pSpETCtt CC7T0 TY)S TCpSvSo- XY) $pCtVET$Ctl CtlEl TCt TXklcV Ct7Te^0VTCt ToO fXETV. T6T0 tfs 
VY\$ Y\ Ct7fO TY,S X el P 0l >> K ct ' lT01 KpctTSt ys fictkkcOV TY\ X el P l TXctTXOVTct dvctyXY) yiV£T$Ctl 7XSpt(pspyi. TCttS Se XpoXCtlS S~ld 

4. cZ-tetm PVT". II irepi W. II 5. «X om VT a . II 15. t PW x*\ W. II i6. cxitcLxm VT a . II 17. h W". II w*?t» P. II 20. 
elfcpi]3eVeeov VF a . II 24. Tfo%h PVF". II 25. pu^u) PVT°. II kov^otbcov VF". II 27. an xtmTocil II 34. to] tSv VF°. li 35. vyrexst- 
Y.hov W. || 36, i^Ttpoc P. 

7. i* jusy <t$?$oiv)s r, W°. II 14. «,-tx£Tcti VF a . II 15. airou VF a . II 17. SZttov] fjtsi^oi P. H 23. a7rom<ruj<ri VF". ii 24. -epi 
VF". II 26. pto 7*p to PVF". M H X A N I K A. 853 

ty)v TY\g $a,Xa,TTY\g k(vy,<tlv, ha, to fxeTo, TY,g $a,Xa.TTY\g kl- %X<£, uktts y\ fxia, pcjov eX^st, kcl) ct7ro fxiag hXKY,g tov 
vtT<r$cti, <rvfx(3a.(vsL dei ev KLVY\rei eivcu ko,l KvXLOfXEvaug kolto, %£?/3«, 7ro\v eX^sl ftcipvTepov. tgvto cY ctl $vo Tpo- 

7TpG<rK07TTEtV. TGVTO <$£ dvttyKY, fXcxXtCja, <rVfx{3a,LV£LV CLVToTg %Cl>UeU TtKsov Y\ <J S L7TXa,<r(uj TcL%£i a.'(pOV<rcLL. EXcLTTOV Jctp 

ToTg CtKpOlS. £Tl Y\ ETEpO, EXKEL y) £1 0,VTY\ KCtW SO,VTY,V sTXkSV , OTcLV 

16 AlCL TL, %0~tp CLV Yj jLLCtKpOT£pcL TCL ZyXO,, TOO^riTUJ CtOr$£- 5 TTCtpcL TY\g ET£pa,g £7T lfikY}$7J TO O-^O.S.ViOV ' £K£LVV\ ydp £Tl 
VSCJSpct yiV£TCtl, KOU Ka.fX7TT£T0U CLipOfJ,£VO, fXCLXXoV , KCLV Y\ 'eXcLTTOV iTTCLY^QS TO (Bctpog. KCLL QVTUjg £CLV £1$ 7rX«(K? £7Tl- 
TO fX.£V ftpcfXP, %<TOV <y{lTY,X v , XeTTTOV, TO $£ EKO.TOV 7TY,XUJV (3a,XXv\Tctl TO KO.XujC^tOV, £V oXiyctig TpO^iX/cti? 7TOXXY, ytV£- 
TC&XV; Y\ hoTl /LLOXXO? yLVETOU KCtt \3ctp0q KCtl V7TOfAOXXlOV TCtl $lCt(pOpct, Y, UXTTE V7T0 TYfi 7TpU)TY,g TOV (BctpGVg SXKOV- 
£V TW CLipttQcLl T» %vXtf TO fXY,KOg; TO fX£V yctp TXpUJTOV fXE- TOg T£TTCLpctg fXVoLg, V7TO TY\g T£X£VTCtlCtg eXk£T$O.L 7ToXXuJ 

pog ctVTH, o y\ x £l P «'pf'i olov v7TOfxox^ov y(v£Tcti, to $' io iXctTTU). Kcti iv ToTg oLKQ<^ofxiKoTg tpyoLg pa,$(ujg KLvd<rL fXE- 

S7TL TUJ CLKOU) \3cLpog. UJCje "oTUJ CLV Y, fXCLKpOTEpOV TO Ct7T0 Ttf yctXct $CtpY[' fX£TO,<p£p'ti<rL yctp A7T0 TY\g CLVTY,g T/JO^iX/ct* 
•LJTTOfXOXkM , TOQ-QVTUJ CtVCtyKY, Ka,fX7TTET$cLL fXtxXXoV OTU) i(p' ETEpcLV, KCLl TTCtXlV CLTt" £KSLVY,g slg QVXg KCLL fXOX^OVg' 
ycLp CLV 7TXS0V CL7T£XY\ TOV VTTOfXOX^OM , TOTOVTUJ CLVCtyKY, TKTO <$£ TCtVTOV icri TUJ TTGLsTv 7ToXXctg TpO%i?^£ct?. 
KCtfX7TTE0-$Ctl fXETCpV. CtVCtyKY, OVV CLLpET^CLl TCt CtKpct TOV AlcL TL, ECLV fXEV Tig £7TL$Y\ £7TL TO %vX0V 7TEXEKVV fXEycLV 19 

[XOXXX' ECLV OVV Y\ KCLfXTTTOfXEVOg fXOX^-Og, CLVCtyKY, CtVTOV 15 KCtL (f)OpTLGV /XEyct E7T CtVTCO, OV ^LCtipsT TO fcvXoV, Tf KCtl 
KCtfX7TTET$Xl fXctXXoV CLipOfXEVOV. %7TEp TVfX^CLLVEl S7TL TUJV XoyOV CLJrLOV ' ECtV cYe ctpcLg TOV TTSXSKVV Tig TTCLTcL^Y, CtVTW, 

^vXujv tujv fxctKpujv' ev Ss Tolg fipctXETLV iyyvg to etx^- ^^X^ 1 -) eXclttov (BcLpog sxovTog t» tuVtovto? 7toXv [xa.X~ 

TOV T» VTTOfXGXXTTi yiVSTOU T» YipSfXXVTOg. XOV Y\ T» ETT LKELfXEVH KCLL TTLEQpVTOg ', Y, cflCTL 7TcLVT0j TY\ KLVYp- 

17 AfO. TL TW 0-(pY,v) OVTl fXLKpU) fXEycLXct ficLOY, frltcjCLTCtl <T£L Spyct^ETCtl, KCt) TO (BctpV TY,V T« (Bctp^g KLVY,TLV XcLfxficLVSl 
KCLl fX£y£$Y\ Q-UJfXCLTUJV , KCLL $X7^pig /V%U^CC yLVETOLL ', Y\ ^LOTL 20 fXCtXXQV KLVtifXEVOV Y\ Y\p£fXW \ ETTLKElfXEVOV \v tV KLVELTCtl TY\V 
h Q-(pY,V cfvQ fXOXXOL ELTLV EVCtVTLOl oLXXv\Xoig, £^£i M EKCt- TOV ftctpOVg KLVY^TLV, (pEpofXSVOV cVe TO,VTY\V T£ KCLL TY,V TQV 
TEpOg TO fXiV (BcLpog TO &£ VTTOfXOXXlOV , KO.L olvcLQ-7Toi Y\ TVTTTGVTOg. ETL <$E KCLL yiVETOU <r(pY,V TTsXEKVg' tTs CT(pY)9 

vtleZel. etl c?£ y\ TY,g 7rXY,yY,g cpopcL to (Bapog, o tvtttel kcu fxiKpog ujv fxsyaXct Sl(o-ty,<ti foa) to eTvou ek §vq fxox^of 

klveT, ttglel fxsya,' ko,l fria, to Ktvovfxsvov klveTv ty\ TO,xp- £va,VTiujg vvyKELfxsvujv. 

ty,tl L<rx vsi £Tl ttXsov. fXLKpuj <js qvtl fXsya,Xo,L Svva,fX£ig25 Aia, tl a,\ (pa.Xa.yyEg to. Kpia. tcrc2<riv cltto fxtKpx dp-20 

dKoXov$xri' £lo Xctv$a.v£i klvujv 7ra.pa, ty,v dfycLV t« fXEyi- TYfxarTog fxsya.Xa, (Ba.pY\, t» oXv YiULCvy&s ovTog; « fxsv ya)p 

$vg. scjuj crcpYV s<p' uj ABT, to cfs o-<pY,vov[xsvov AEHZ. to (Bapog evt($etcjll, ko,ty,pty,to,l fxdvov v\ TrXotcrLy^, ett) $ol,- 

fxoxXog cfvj y(vsTO,i v\ AB, \Bdpog <Je to v toO B ko.tuj$ev, Tspov cfs v\ (pcLXcLy^ ectl fxdvov. v\ otl oXfxa, o-vfx@a,{vEt £t>- 

VTTQfxdxXuv cTe to ZA. Evotvnog cfs tktuj fxox^o? to BI\ yov ko,l fxoxXov sTvou ty,v (pa,Xa,yya,; "(vyov fxsv yctp, 'v\ 

% cVs AT KOTTTOfXEVY, EKCLTtpcL T6TUJV XPV Tajl ^X^V' ^0,-30 TWV <r7T0,pT{uJV £K0,C7GV y(v£TO,L TO KEVTpOV Tv\g (pa.Xa.yyog. TQ 
<T7TO, ycLp TQ B. fXEV Zv £7t) $CLT£pcL £^£i TrXciqLyya,, TO t% S.7TL $0,TSpOt, CtVTt 

18 Aia, tl, sa.v Tig Svo Tpox^ct^ 7ToiY,cra,g ettl <hv) £y- TY,g 7rXa,cTLyyog to <r(pa,{pujfxa,, o tw Tyyu) syKELTO,i, ui<r7TEp 
Xoig <rvfx(3a,XXov<rLV EctvToTg iva,vTtujg a,VTa,Tg kvkXuj 7Tspi- ei Tig ty,v £TEpa,v 7rXa,crLyya, ko,l.tov cjct$fxov e7tl$£ly\ ettl to 
@ctXY\ KctXuj^LOV, sxov to a,pTY,fxa, sk $a,Tspov tujv £vXujv, cLKpov Tv,g TrXcLCTLyyog ' ftviXov yocp QTi eXksl to<T6Tov i3a,pog 

$CLT£pOV &£ Y\ 7TpO<rspY\pElQ-fXEVOV Y\ 7TpOO-TE$£LfXSVOV KO/TO, TO.g 35 SV TY[ ETEpcL Ks(fXEVOV 7TXcLcriyyL. 'oTTUjg Sl TO £V Xyyov 7T0XXcL 

Tpox&^&S, icLV eXkyi Tig ty\ dpxY t» kclXujc^iov, fX£ya,Xa, y\ ^yct, tolclvtcl tcl <r7Ta,pT(a, 7roXXa, syKEiTcti iv tgo TotvTCf 

(3a.pY\ TTpora.yEt, ko.v y\ fxtKpa, y\ eXkyto, lo-x v S> 1 ^lotl to ^yy? uv eko.ctx to ^ttl to.o^e ^ttl to o-<pa,(pujfxcL to yi/xltv 

clvto (3a,pog d-jro iXcLTTovog irx^og, £t fxoxtevsTou, iyELpE- . TY,g (pitXa,yydg icri, kou d <ra.$fxog <Ji' fo-« tujv et7r' dXXv,Xujv 

Tou, y\ ct7ro X ei P 0l >3 *l 0» T^o^iXfict, to ctuTo 7roi£? Tcp fxo- tujv <r7Ta.pTLU)v KLVtSfxsvujv , uxrTe <rvfXfxeTpeT<r$cu ttoq-qv fictpog 

1. Bo.Xa.crcr.i — Sa.X<i<r<m<; P. (I 5. ccroy 7 W°. H 6. X&\ x*l W a . H 10. t * %il ? «,*pei om PW°. I! t£ P. II 12. /^«,'XXo? — 

14. xifi-m&ritu ora W. II 2\. xois? om VT a . II 26. vtpl W>. II 27. AEHZ] M^to,l W. II 28. toj] to TV". II 31. t£ VT". II 

32. Tpo^iXtti'*? et 39- rpoxi>Mtx, et b 7. Tpo%iXa<'cuf P. II 34. ix GocTtpov] ixonlpov W a . II 35. rj W". II 36. peyciXu fidpu W". 

1. eX£« om W a . II 4. rn n y, hipx Zhxu tl P. II 5. *•*>! W a . II 6. •#*%*» W a . II 7. xoXJ W a . II 13. to W a . II 15. ^n-' 

auToiJ W a . II 18. y\ r, ts PW". II 23. p(«j% W a . II 26. hfjio^ W a . II 29. h W°. II 31. Sdrepoy W" utrobique. II 35. h Cu7* 
KoXXdi, % X,v)ov W". 854 M H X A N I K A. 

ekKet to iv ty\ 7rkd<r7tyyi Keifxsvov uxrre yivucrKstv, o7av nrsp kv el v\<rav eK(2e(3kY,fx(vat, v<p' uv Kmfxsvuv eU xa twv 
bp$Y\ r) <pdkay\ y\, diro ttok o-rtcLpT* tcotov (Bdpog £%£{ y) TA aKpa at EZ <rvvY\yov7o paSiug cxtto fxiKpdg jV%uos* 
7rkdcrtyP, Ka$a7rep eipY,Tai. okug fxev icrt tZto "Cyyov, e%ov y\v w iv tyi 7rkY\yY\ to fiapcg eitoiet, 7av7Y\v y) xpeiTTWv tcvo- 
fxiav fxsv Trkdqtyya, sv %\ Icra^at rro (2dpog, ty,v tf hspav, TY\g, y\ to ET koa ZA, fxoxkot cvTsg Trotwr ty\ dpost ydp 
ev y\ to <rTa$<xov iv ty) tpdkayyi. S~t6 <r<paipufxa i<TTtv y) 5 eU two,vtiov aipcvTat, ko\ $ki@ovTeg KaTayvv6<rt to i<p' u K. 
tpdkayz, eir\ $a7epov. tomtov tfe ov irokkd Xyya, icrt, xa,i cV avTo tfe thto ko,\ c<ru dv iyymepcv y\ TY,g A to K, <rvv- 
70<ra,vTa, %<ra7r(p i<r7t to) wapTta,. de\ tfe to syyvTepov TpifisTat $o,ttov' 6<ru yap dv 7rks?ov aTrsxy T ^ vTrofxoxkt* 
trrrapTiov TY,g Trkdcrtyyog Kai t« icrafxsvx ftapvg fxstXov ek- 6 fxoxkog, pciov Ktve? koi 7rke?cv 0,7:0 Tv\g l<rx^og ty\$ avTY,g. 
Ket fidpog, tfta to y(vs<r$at ty)v /xsv cpd.Ka.yya, 7ra<rav fxo- ecrtv w to fxsv A vTrofxoxktov, y) cfe A AZ fxoxkog, KO,t y\ 
%kov dvscrTpafXfxsvov (v7rofx6x^° v fxsv yap to <r7rapTtov 10 Y A E. o<ru a,v ovv to K syyvTspu y\ TY,g yuviag tuv A, 
eKa.<rTov avu$sv ov, to tfs fiapog to ivov iv ty\ 7rka<rTiyyi), tccthtw eyyvTepov ytveTcti TY\g <rvva,cpY\g tuiv A* t«to cfe ecri 
o<ru) $' a\v fxa,KpoTepov v\ to fxviKog tov fxoy)\ov t» a.7ro tov to vTtofxoxktov. dvayKYi toivvv o\tvo TY t g a.vTY t g lo-xpog crvv- 
V7rofxoxktov, too-ovtu) eKeT fxkv polov Ktvet, ivTa,v$a, cVe crY\- a.y6<rY\g to ZE a, v tpe<r$a,t Ttkeov. uxrTe eTtei iqtv i\\ iva,VTta,s 
KUfxa, TroteT, K,a,\ r icrY\<rt to Txpog to crcpa.ipuofxa, fiapog TY\g r\ ap<rtg, dvdyKYi $ki@e<r$at (XcLkkoV to Se fxcXkkov $kifio- 
<poika,yycg. 15 fxevov Ka,Ta,yvvTai $o,ttov. 

21 Ata) Tt ot ta,Tpo\ paLov e^a,tp^<ri t»? c$ovTO,g 7xpo<rka,fX- Ata, Tt cpepofxevwv <$vo cpopdg ev tw pofxftoo tujv a.Kpu)v23 
(BdvovTeg (3a.pog ty\V bfrovTclypa.v y\ ty\ "XJitpi fxovr\ ^iky; crYi/xeiuiv dfXcpoTepuv, » ty,v irY\v eKa,Tepov o.vtuov ev$%ta,v fttep- 
tcoTepov cftd to fxa,kkov i%oki<r$a,ivetv tfta, TY\g %etpog tov XeTO,t, dkka, 7rcXka,7rka,<ria.v $a,Tepov, avTog $e koyog ko,i 
Q&CVTO, r, m TY\g ohovTciypa,g; v\ fxcLkkov 6ki<r$a,ivei TY\g tfta, Tt to eTtt ty^ TtkevpcLg tpepofxevov ikoLTTuo hilp%eTa.t ty,s 
%etpog cic^Yipog, ko,\ i 7repika,fx@a.vet civtov KVKkui' /xa.k-20 7rkevpa,g. to fxsv yap ty { v ha.fxsTpov ty^v eka,TTu>, ri Se Tvp 
$a,KY[ ydp x<ra, r) cdp\\ tuov t\a,KTvkuov ko,i TrporfXivet fxa.k- 7rkevpa,v ty^v fxetQjO, ko.i y) /xev fxia,v, to cfe <$vo <pepeTa,i 
kcv kcu 7repta,pfxcTTei. dkk' oti y) cc\ovTa.ypa, bvo fxoxkot tpopa,g. tpepe^oSui ydp £7n TY\g AB to fxev A Trpog to B, to 
etrtv dvTtKeifxevot, ev to VTrofxoxktov exovTeg Tqv <rvva.~*piv tfe B Trpog to A tw o,vtuo to-x^' tpep(<r$uo cfe kcu vj AB 
7Y\g depfxacrptoog t« pciov w KivY t <ra,i x ou>VTa ' 1 JU) opyavu) em 7Y\g Al ira,pa, 7y { v 1 A 7ui o,vtuo to,x u T ^oig. a,va,yKY, 
Trpog 7yv i^a,ipe<rtv. ecruo ydp 7Y\g bcfov7a,ypa,g 70 fxev he-2S &y\ to fxsv A irrt TY\g AA tfia.fxeTpv <p(pe<r$a,t, to tfe B eV) 
pov a,Kpov i<p' u> to A, to Se erepov, to B, i^cupet' b TY\g BT, kcu dfxa, <$iekY\kv$eva,t eKO,Tepa,v, ko,\ ty,v AB ty\v 

$e fxcxkog icp' 00 AAZ, tfe a,kkog /txoxkog i<p' u B AT Trkevpav. ivviv&x^ y&P T ° /Wev A Tjifv AE, y) t% A 

TE, virofxoxktov ^ to T0A' tfe o£ks i<p' » I <rvv- B 7y)v AZ, Ka.t4.cruo iK(3e(3kY\/xevYi y) ZH Trapd 7y\v AB, 

arlng' b tfe 76 fidpog. eKarrepu) \sv 7uov BZ koa dfxa, ka,- ko,i d^ro 7ov E 7re7rkY,puxr$u). ofxotov vv yive^cu to Trapa,- 

fiwv Ktvet. O70,v t% kivY[<ty\, i^eike pdiov 7y\ %etp\ y\ tw 30 7rkYipu)$sv 700 'akuo. \<rY\ apa, v) AZ 7v\ AE, oJo"T£ to A 

bpydvu). £7rt 7Y,g Trkevpdg ivY\veK7ai 7Y\g AE. r) Se AB 7y]v AZ 

22 Atd 71 7a Kapva pacrtuog Ka7ayvv>s<riv avev xX>;yvi? iv eiv\ av ivY\veyfX£VY[. ecrat apa i^rt 7Y\g t^tafxeTp^ KaTa to Q. 
7otg bpydvotg a 7rci\i<ri Trplg 76 Ka^ayvvvat etuTct; 7rokkY) Kai alet tfe dvayKYi av7o tpeper$ai Ka7a 7v\v frtafxe^pov. 
yap d<paips?7at i<rx vi; °1 T ^ 5 <p^pdg Ka\ fiiag. ht tfe crKkypuo Kat afxa v) 7rkevpa y) AB 7y\v 7rkevpav 7y,v AT frfeiri, 
Kat fiaps? <rvv$ki$oov $a77ov av KaTofcat y, ^vkivuo KalKxcpui 35 koa to A ty\v <ftafxeTpov Siei<rt ty,v AA. bfxoiuog tfe <\etx- 
7U) bpydvu). 7, Sioti cvTuog iir' dfxtpoTepa $ki(BsTat vtto Svo $Y\<reTai koa to B irrt Tr,g AT frtafxsTpcv tpspofxsvov. l<rvi 
fxoxkuov to Kapvov, tui Se fxoxkoo pacriug StatpeiTat Tot ydp icrtv y) BJE ty\ BH. 7rapa7rk.Y,pu$evTog Zv aTro t» H, 
(Bdpvi; 76 ydp cpyavov hc Svo crvyKetTat fxoxkuv, v7ro- 'cfxotov icri tu bkoo to ivTog. Kat to B irrt TY\g tfiafxsTpv 
fxoxktov ixovTuv to avTo, ty)v <rvva<pY[V icp' r,g to A. uo<r- ecrat jcctTct ty\v crvva^ptv 7uv 7rkevpuv, Kat dfxa trtsio-tv y\ 

5. to'i QxSpo)/ W". H 6. fyyi &£ !<rf W. I! 7. *£l — 8. <nca,pr(oi om W a . II 10. V7roy.o%h'iov P. H 12. t« cItts] to a.7ro W". H 
13. ht£ y.h] h rS poy t \u W a . II 16. 7rpocrA*/3ovr£? W". II 17. 4" x ? ante T ? W°. II 23. 'i%om W a . II 2i. xzc^oih? PW". D 
26. T8 post cZ om W a . II 34. ac<pt ? ii P. II i, Ict^s v W". II 35. *«r«gf PW". II 36. ifnftorepei W a . II 39. v W a . 

1. ?v eV«» PW a . II 5. xipone; W a . II 9- £i ph Sv ro a, W a . II 11. ™»] tov W a . II t5to] t5 PW a . II l4. evpecif W a . II 19. 

T('] 70 P. II 27. ftksUpiA TT\StU> PW". II T)JV O. t % 0. & )j Sk T?V OC^PB". II 28. TH-fl ^ . II 29. £ 17<ip*->rtTC\ripiiffS'M H a . II 30. 0/OT£ — 

31. t?5 AE add LPB a H a W a q. II 34. &W1 xcd ts A et 35. foWi — 36. ^xfitTpov om ^ . II 36. oc»j f^°. II 38. B om W*. M H X A N I K A. 855 

78 Ttkevpa 7y)v 7tkevpdv xa) To B 7y)v BT hafxe^pov. tti ypafxfxat Ttpos dkkr\kas xa7a 7ry oit&yitiv. dkkd fxr)v 
a/xa apa xa) to B 7r)v 7tokka7tkaTiav 7Y\s AB StetTt xat oti ty)v "ity,v exxvkiovrat, oTav Ttepi to «.uto xevTpov 
xa) y) 7tkevpa 7y)v ekaTTova 7tkevpav, tu avTui Tct%e< <pe- xetfxevot ooti, $Y)koV xat ovtoos yiverat ore yXv "tyi ty\ 
po/XEva, xa) r\ 7tk£vpd fXEtXoo 7ov A ^tskvikvSs txtav <po- ypafXfXYi y,v o fxuXuov xvxkos EKKvkisTat, ote <$e s\a77ocv. 
pdv <pepofxevr\. otuj yap av b^vrepos yevv\Tat o pofx(3os, r) 5 £T7U) yap KVKkos b [xeiXoov fxev e<p' ov Tct AZY, 6 $8 
fxev htdfxeTpcs r) ekaTToov yiverai, r) <5e BT fxeiXu>v, r) cfe ekarTuiv ecp' « tcc EHB, Kevrpov <5e d[x<po7v 70 A' xai 
•Jtkevpa ty,s BT ekaTToov. aTCTtov yap, uxricep ekex&y, to r,v fxev s^sktT7S7at xa$' avTov fxlyas, r\ scp' r\sZl ecru), 
Svo cpopas cpspofxsvov evioTe (3paSvTepcv <pepeT$at t« fxiav, r,v $e b eka77cov xa$' av7ov , r, e<p' ris HK, "tTr\ t>j AZ. 
xa) d[x<po7spu)v lcro7ax£>v TYj[xeioov $o$ev7uov fxeiXuo Ste^te- sav <5>j xtvuo 7ov ekaTTOva, to avTo xevrpov xtvoo, e<p' ov 
vat SaTepov. arttov <Te oti t» fxev diro ty\s dfxfikeias <pe- 10 to A' <5e fxeyas 7tpoTY,pfxoT$u). orav ovv r\ AB bp&vi ye- 
po/xevov <r%e$cv svavriat dfx<poTspat yivovTat, r,v Te ctuT*j vvftat Ttpcs ty\v HK, afxa Kat r) AY ytveTat bp$y\ 7rpos ty,v 
<pepeTat Ka) y\v vTto Tr,s Ttkevpas v7:o<pspsTai, t« <Je dizo ZA, uxrs scrat i<ry\v dst <otek.Y\kv$v7a, ty\v /xev HK, e<p y 
7y]s b^eias <rvfx(2aivet <pepe<r$at exi to «-uto / . crvve-xovptCet wHB 7rspt<pspeta, ty,v h ZA r) ecp' v\s ZY. ti £e to 
yap r\ ty\s Tzkevpas 7y,v e-irt 7y\s cftdfxeTpov' xa) %<fu) av TerapTOV fxepos t<ry { v efcektTTeTat, or,kov OTt Kat okos xv- 
7y,v fxev ofcvTepav 7totr,<rr„ ty,v <5e dfx(3kvTepav, r\ fxev (Bpa- 15 Kkos t<2 %ku) KVKkw i<ty\v e^ekfxPr,TeTat, uxre oTav r\ BH 
$VTspa ecrat, r\ cfe $aTTU)V. a't fxev ydp evavTicJrepai yi- ypafxfxr, ekdvi en) to K, Ka) y) ZY ecrat Treptcpepeta em 
vovTat Btd to dfjfikvTspav yiveT&at ty,v yumav , at cTe ty\s ZA, K%t xvxkos okos e^etktyfxevos. hfxoiuos cfe xai 
fxakkov e7rl Tct avrd £td to TvvayeT$at Tas ypafxfxas. eav tov fxeyav xtvoo, evap/xoTas tqv fxtxpov , t» avvk xev- 
70 fxev ydp B cr^ec^oV kirt 70 avro cpepeTat xctT' dy.<poTe- Tpov ovtos, afxa ty, AY y\ AB xd&eTos xa) bp&r) ecrat, r) 
pas Tct? <popds' Tvve7:ovpiXsTat ovv r\ erspa, xa) otu) av&fxev 7:pos Tr,v ZI, r\ Se Txpos Tr,v H0. clocre oTctv fcojv r) 
b^vTepa yivYirat r) yuovia, totovtoo fxakkov. to A cfe eitt fxev ty[ H@ ecpxj c\~tskY\kv$'Sia , r) cfe ty, ZI, xct) ysvvjTcti 
7Y,vav7tov ' avrb fxlv ydp Trpls to B cpepsTat, r) Se 7vkevpd bp$r, 7raktv r) ZA 7rpos Tr,v ZA, xat r) AY bp$yj 7raktv, 
V7ro<pe'pet avro 7rpos 70 A. >cctl ocrw ctv dfxftkvrtpa r) yoo- 00S 7o £% dpx/,s eTovrat e7rt tuv 01. to <^e yayjTe craTeoog 
via r,, evavTioorepat at cpopat yivovTaf ev$vTepa yap r) ytvofxevr,s to [xeYX^ov tw ekarrovt, cocre [xevetv Ttvd %povov 
ypafxfxr) yiveTat. et <>"oku)S ev$e~ta yevono, TtavTekuos avzserst t» .avrk TY,fxeiov' xtvovvrat ydp Tvvex/jos afxcpoo dfx- 
£tY,Tav evavTtat. r, <fe 7rkevpa V7r' ov$svos xookv£Tat fxiav <poT£paxts. fxr, v-Kepr:r,^u)VTos t« ikaTTovos fxr,$£V TY\fX£tov, 
<p£pcfX£vr, <pcpav. £vkoyu)s tv ty\v fxuXuo <\tepx£^cti. 7ov fx£v fxeiXu) tw ekarrovt 'ity,v bte^ievai, tov c% too fxei- 

24 ' AropslTat ita ri TroTe fxet\u)v xvxkos too ekaTTovi X^ovt, aTorov. ht Se fxtas xtv4,Teu)s ovty,s de) to xevrpov 

xvxkco "tTY,v ejrekiTTeTai ypafxfxy,v , oTav Ttept to a\)T0 xev- to xtvcvfxsvov ots fxev ty,v fxeyakr,v oTe c\e ty)v ekaTTOva 
7pov 7e$u)Tt; ywpts 0% eKKvktoixevct, u)T7rep to fxeye$os av- 30 £KKVkteT$ai $avfxa<rcv. 70 yap avro tw cti5-w Tct%e< <pe- 
7U)v Ttpos 70 fxeys$cs e^;ei, \stuos Kat at ypafXfxat avroov pofxevcv v ity,v necpVKe Bte^tsvat' tw avTtio cfe Tap^et \ty,v ecrt 
ytvcvrat Ttpcs dkkr,kas. ert <Te evos xat tcv avri xevTpcv xivetv dfxcpoTspaxis. dpx~4 <^ £ kr,7nea vfie Ttept ty,s ahtas 
ovtoc; d/xcpoiv, ots fxsv TY,ktKavTY\ yivsTat r) ypafxfxv) r,v avroov, oti r) avTY\ <$vvafxts Kat \ty, to fj.sv fipao\>Tspov 
EKKvktcvrat, r,kiKY,v b skaTToov KVKkos Ka$' avrov skkv- xtvet [xeye$os, tc <ie Taxvrepcv. el <$y, Tt etv\ [xy, 7te<pvxev 
kierat, oTe Se cty,v b fxei'(oov. oti /xev ovv fxeiXoo exxvkie- 35 v<p' iavTv Ktv£tT$at, iav t«to ct^w-ct xcti amo Ktvy, to Tte- 
7at b fj~eiXu)v, tpavepcv. yoovia fxev yap ScKel xara ty)v <pvKcs xtv€tT$at, (SpacvTepov xiVY,$Y,TeTat r, ei avrvi xa$' 
a"tT$Y,Ttv elvat r) 7t£pupep£ta exacrov 7r,s oixsias Stafxsrpov, avrr,v extvetTo. xai eav /xev 7te<pVK0S "h xivetrSat, [xr, Tvy- 
VI T« fxeiX^ovos xvxkov fxeiX^oov, y\ Se t« ekaTTcvos ekarToov, xtVY{tat h\ fxr,&£v, ooTavTuos e^et. xat dcfvvaTcv c$y) xtve?T$ai 
docre 7cv av^ov t»tov efcvTt koyov, xa$' as e£exvkiT$Y,Tav Ttkeov r, 70 xtvovv' i ydp 7y,v avra xtvehat xivY,Ttv, dkka 

h. r, om TV a . II 7. to om W. II 24. sittrspov VT". II 29. l^Xkrsrm rijv ^00.^7 W". II %6np9 W a . II 38. y Sk t» IX«t- 
Tflyo; iXclrruiv om PW". 

7. «uto P. II n if c~s PW a . II Z] t< VF". II 8. &; P. II 1 W a . II 9. » VF a . II y.ivM l<j>' PW a . II 11- 17 AT] cu W". II 15. 
I^X£X^'o-£T«& W". II 16. frtf»$ipsS« om W a . II 17. Z A] 7X W a . II 20. H 0] % S W a . II 24. pfaa] fih W a . II 26. ^] pb W a . II 
27. y.iiX,<» P- II 33. ore W a . II y.a\ hr\ ct 3-'i. y.ivsi yA^Jo? om W". II 35. t?to] t5 PW a . II 36. sl] i\ PW a . II 37. crvywrjoci] 
xivijrxi W a . II 39. auT»] cvjrrjv P. II &XX& rijv tb mmirtogl e'tr{] el PW". 856 M H X A N I K A. 

tojv T6 KtvcvvTog. etv, $vi KVKkog j fxev fxetCcov to A, o $s e£ tto&gov Kat fxtKpco fxetXco rrkevpdv, ty]v Se Tptoov' Ka\ 

ekaTTOov ecp' w B. ej w5o/>} ^' o ekaTTcov tov fxetX^w, fxv, foa tl evTetvsrtv v xcctcc Std/xeTpov; vj to fxev fxeyeSog t>]- 

xuXjo^ttevou ccvtS, (pavepov oti Torovrov Sietrt ty,; evoetag ktKavrag, oircog Tolg rco/xartv cort rv/xfxeTpot; yivovTai 

6 fxettoov , orov ecorSv, V7ro tov ekaTTOvog. TorovTov oe ye yap ytco Stirkartoirksvpoi, tst pa-TY,xw fxev to fxv\KO', frt- 

iur$v, crov fxtKpcg eKtVY,$Y\. "rv,v apa Ti|| evSeiag frtekvr 5 rrviXetg 8e to -rkaTog. evTetvnrt H>e « kcctcc frtdfxeTpcv dkk 1 

kvflartv. dvayKV, Totvvv kcu et Kvktofxevog skaTTcov tov d~ir' evocvTia,', 01:00' rd ts %vka, v\ttcv Star-iraTat' Tacxi^a, 

fxeiXco ooSoiv,, Kvktr6r\vai fxev dfxa ty\ coret, totytov $' 'orov yap -rxiCsvu koctou (pvrtv o^tatpovfxsva tccvtyj, koa ekKo- 

6 ekATToov eKvkirSv,, et fxv,Sev avTog ty\ ocvtyi Ktvv,ret KtveT- fxeva ircveT fxdktrTa. ht eVej&j heT (3dpog SvvarSat Tot 

70,1. cog ydp Kat orov eKtvet, TcrovTQV KeKtvr\rSat dvayKY\ rirapTta (pe'petv, vtcos y,ttcv ircvsrst kcfcoTg ToTg rirapTiotg 

to Ktvovfxevov vtt' hu&tb dkka fxv t v ts KVKkog tocqvtcv 10 sTrtTtSsfxsvrs tk fidpovg v, irkayiotg. srt £e ekaTTov ovtco 

SKtvY[<re to a\)TQ, KVKkco Te Kat ircStatav (ecrco ya.p Torov- tnrapTicv dvaktrKeTat. ecrco yap Kk'tvv\ v\ AZHI, Ka) $1- 

Tov Ikivy^yi), Kat fxeyag apa TorcvTov IkivyiSyi. o/xotoog y/x StYipvrSco v\ ZH kcctcc to B. 'ira $y\ Tpv-T-YifxaTa ecrtv 

$e Kav fxeyag tcv fxtKpcv KtVY { rYi, ecrat KeKtvYifxevog fxt- ev tyi ZB koI ev ty, ZA. Ka) ydp a\ Trkevpa) "trat elrtv' 

Kpos dos Kat fxeiXjjov. Ka$' avTcv fxev Sy) KtvY\Qe)<; oifOTe- >j ydp okvi ZH StTtkaria ecriv. evretvtrt ^ co; yeypa^Tau, 

porovv, eav te Ta-^v eav Te (Bpacfscog' tw avTw cTe rdx^ 15 di-o tcv A en-) to B, eha V to T, eha ov tq A, eha « 

svSvg orYiV fxet\cov rrecpvKev e^ektx^wat ypafifXYiV. "citep to 0, etra ov to E. koi cvrcog dei, ecog av etg ycoviav 

Ka\ iroieT tyiV ditopiav, oti ysKert ofxoicog rrotovriv orav rv- Karacrpe^pcortv akkYiV frvo ydp eyprt ycoviat rdg dpxdg 

vapfxorScortv. to $' ecrtv, et 6 erepog vt~o tk hepov KtveT- tcv rirapTM. \ra m ecrt Ta r-rapria KaTa Tag Kafx-^etg, 

tai ovx, W> 7~scpVKsv, ovfre ty^v avvi KtvY\rtv. ovSev yap to re AB. Kat BT tw TA Ka) A0. koa tc6 ctkka $b 

frtaipepet -reptSeTvat Ka) evapfxorat y\ -rporSeTvai h-TOTspcviv 20 tcc TotavTa ecriv, oTtxToog e^et v\ avTY) diro^et^tg. y\ fxh 

l-TOTipco' ofxoicog yap, orav fxev kivy\ (He Ktvv\Tat vrro yap AB ty\ E0 "trY\' 'irat ydp etrtv at -rkevpa) t»BHK 

toutcu, oiro!' av KtVY\ drepog, rorovTov KtvY\$YireTat drepog, A X°°P^i KC - 1 T ^ '"P^^fxara 'ira foecrYiKev. v\ S~e BH frvs 

%Tav fxev ovv -rporKetfxevov kivy\ y\ irporKpsfxafxsvov , v>c det xji RA' v\ yap B ycovta trv\ ty{ H. ev 'irotg ydp v, fxev 

Kvkiei Ttg' orav $e irep) to avTO Kevrpov TsScortv, dvayKYi eKTog, v\ 8e evTog' Kat v\ fxev B erTtv vifxireta opSY,g' ^ 
KvkterQai det tov erepov viro t« srspcv. dkk' cvSsv yjtov 25 yocp ZB trv\ ty\ ZA* Kat ycovia $e y\ Kard to Z opGq. y[ 

i ty]v avv6 KtvYirtv aTepog KtveTrat, dkk' usrirep av et fxv\- $e B yoovta 'trYi ty\ KaTa to H' v\ ydp Kard to Z cp$y, 

Sefxiav £?%e Ki.'Y t rtv. Kav exy, fXY\ XP* 7 * 1 ^' a ^ T "J^ TavTo e-ret^ btTrkartoTrkevpov tq hepofXYiKeg Ka) irpog fxerov k(- 

TJfx{3aivei. orav fxev ovv fxeyag Ktvv\ ev&efrefxevov tcv jxt- Kkacrat. ucre y\ AV tyj EH 'irr,. to.vty\ <$e >jK0' -rapdk- 

Kpov, fxtKpog Ktvehat orYivrrep ovTog' orav Se fxtKpog, kY t kcg yap. ciirTe v\ BT 'irv\ ty\ K.Q. v\ Se FE ty\ A0. 

Trdktv fxsyag orY : v ovTog. ^w/j^o^svo? <^e sKarspog avTcv 30 ofxoioog $s Kat a\ akkat SsiKvvvTat crt "trat slrtv at Kard 

KtveT avTog. oti $e t« avTcv KevTpov ovrog koi KtvcvvTog tcc? Ka/x-^stg o\to raTg o\>riv. cotrs ^Xov otz tcc T>;/VijcccuT* 

tw avTco Tax^ rvfx(3atvst avtrov Sts^tsvai avTt<g ypafx- rirapTta orov to AB, Tsrrapa roravT svscrtv sv ty\ Kkfvr,' 

\x'f\v, -rapakoyiXsTat diropw) rocptrTtKOug. tq avTo fxev orov cV ecr) to -rkYfiog tcov ev tyi ZH -rkevpa TpvTTYifj.aTcov, 

ydp erri KevTpcv dfx<poTv, dkka kcctcc rvfxfteftrtKog, cog Kat sv tco vifxirei tu> ZB tcc Yifxirr,. uirTe ev tv\ vfxtreia. 

fxovriKov Kat kevKoV to yap eTvat eKaTtpov yJvTpov tcov 35 KktvYj TY\ktKavTa fxeyeSv\ rirapTicov ecrtv orov tw BA evecri, 

KVKkcov ov tco avTco %p>Jtcc.'. otccv fj.ev ovv Ktvoov v, TcravTa (fe to irkviSog oranrsp sv tco BH TpvirYifxaTa. 

fxtKpog, cog SKsivx Ktvrpov y.at dpxv, orav oe fxeyag, cog tccutcc <5e iSev o^taipepet keyetv v, ora ev tv\ KZ koa BZ 

SKeiVti. kkkv to ccuto KtveT aTrkcog, dkk' ecriv cog. tcc rvvaixcpco. et $e jccctcc Sta/xeTpcv evTa$v\ tcc rirapTia, 

25 Atct tj tcc? Kktvag -roixrt StTrkartOTrkevp^g^ ty { v fxev cog ev tv\ ABTA Kktvv, e^e/, tcc Y t fj.trsa slrtv & ToravTa, 

1. Tfl]n' W a . II A. -jt-o xsS 'i?.*77ovo- om PTV. fl 9. x-xtvslo-fct W a . \ 12. y.oCi — l^*j ora W". !l 17. ht W". II 21. 
irrorioun W a . II 26. teuflji P. II hz-o- W". II 28. &k uh W". II 29. fimpit x.] fifyHt *. PW a . \\ 31. h$ bl t5 aZ x^rptu W a . II 
33. t m&fa-it W". II 34. is] ym W a . II 35. ^rftfp» ximoi W". II 36. % P. 

9. c-y-xprd ct 7*&frt£S, 32. i-^rd, 35. vinipr&t PW". II 11. cnrzpTov W". II 13. slcii fati W". II 20. l/ji om P. !! 22. *ptr 
mfixrx Vha. hi^ W". !l 23. B] 7 W". I! 29. bl] hs r? P. II 34. -u £ Q P, to 3£ W". W 35. ri W". II 37. A Z] 5^ W a . M H X A N I K A. 857 

o<ra at ickEvpat d/xcpoTv, at AZ ZH' t«. tcra os, ocra $iug, afpstv frs Tckv\pv\ ^ctXexw?; Kv<rnekeT Zv jn.ty.pu (3pa- 

iv tw ZBZA 7pv7cv,fxara evectiv. fxetCpveg $e elcrtv at AZ o\>repcv eTvai ts Karayayetv Tcpcg ro Tcckv Kcvpicrat to 

BZ $vo ovcrat rvs AB.~ u<rs Kat ro crTcaprtcv /xeT^ov ro- fiapog dvayovrt. riro «v Tcctst 'etc' axpu ru Kv^kuvsiu 6 

rvrco otrcv at 7cksvpa\ aixpu fxsiX^ovg et<rt vi\<; frtafXETpM. fxoktfi&og TcporKsifxsvog v[ o ki$og. Ka$tfxuvrt /xsv yap yi- 

26 Ata) rt ^aXerccorepov rd fxaxpa £vka dx' axpov 5 vsrat (3dpog fxsl^cv v\ el /xdvov kevov be? Ka.ra.yetv rov ko,- 
<pepeiv etci rco u/xu v\ Kara ro fxscrov, arov th papcvg cvrcg; oov' orav os 7ckv,pv\g v\, avayst o fxoktpoog, v\ o rt av *j 
ncdrepov ori caksvofxsvov rov £vkov ro aKpov Kukvst (pe- ro TcpocrKstfxsvov fiapog. urr ' icrrt paov avru rd cly.cpu 
pstv, fxakkov dvTtcncuv Tyj <ra\ev<ret rv]v (popav; v\ Kav % exeivu. 

fxv,$sv xdfXTcrvfcat fxv\<¥ e%>) rcokv fxvjxog, o/xug xak£7cu- Aia rt, orav (pepco<rtv e7c) Qjkov v\ rtvo<; rctirov oVo 29 

repov (pe'petv aTc' dxpov; dkk' ort Kat paov aiperat arc i0av$pu7cot 'icrcv fiapog, i% ofxoiug $ki(3ovrat, idv fxv) E7c\ 
axpov v\ ek fxscrcv, btd to ctvro ko\ (pepetv ovrco pdotov. rco /xscru v\ ro fiapog, akka fxakkov "ccru av iyyvrspov vf 
cutiov Se drt m fce<rov fxiv alpofXEvov cIei ETUKovcpiTet ak- ruv (pepovruv; v\ btort fxo^Xog jxev yivsra,t vrug e^ovtuv 
kvjka, ra, a-Kpa.^ Kat $<xr£pov fxepog ro eict Qarepov ev a.tpEt. ro fcvkov, ro oe (3apog vrcofxo^Xtov, 6 $s syyvrepog rov 
u<r7T£p yap Kevrpov yiverat ro fxerov, v\ Eyjet ro atpov v\ fia.povg ruv (pepovruv ro (Bapog ro Ktvovfxevov, ctrepog ^s 
<pepov. Etg ro avu ovv KovcpCQerat eKarepov ruv a,y.puv elg 15 ruv (pepovruv ro (Ba,pog o kivuv. o<ru yap 7r\eov dTteyjei tk 
To Ka.ru peTcov. cXtco Se ri a,Kpov alpofxevov v\ (pepo/xevov « (Bapovg, roo-aru paov Ktvei, Kat $Xi@ei fxaXkov rov erspov 
itotEt tovto, aKk' axav ro fiapog ps7csi icp' sv fxe<rov , slg elg ro Karu, u<rxep dvTspstfrovrog t» ftapvg tS iTCtKEifxlvov 
%7csp aipErat v\ (pepErat. s^u [xs<rov i<p' » A, aKpa BF. Kat ytvofxevov VTco/xoyktov. sv fxecru b\ VTCOKEtfxevov tou 
alpofXEvov ovv v\ (pepofxsvov Kara ro A, to fxsv B Karu fiapovg, vdev fxakkov arspog Qarepu ytvsrat \2dpog, ov$k 
psTcov avu atpst ro Y, ro Si V kotu psicov to v B avu aipsf 20 kivei, akk' dfxoiug sKarspog SKarspu yivsrai fidpog. 
a/xa fis alpdfxeva avu Tcoiet ravra. Aia ri oi dvicrafxevoi rcavreg rcpog ofciiav yuviav tw30 

27 Aia ri, iav v\ kiav fxaKpov ro avro fiapog, %aks- fxv\pco 7coiv\cravTEg rv\v kvy\/xv\v dvtcrTavrai, Kai ru $oopaKi 
TCurspov (pe^petv i7ct t« u/xov, Kav fxsrov (pepy rtg, v\ sav icpog rov fxv { pov, sl frs fx-/\, &k dv Svvaivro dvaerv\vai. rcd- 
ekarrov v\; rcakat ikey$v\ ug ovk ecrtv airtov v\ <rakev<rtg' repov ort ro trov xpe/xtag Tcavray^ atrtov, v\ 6% op$v\ yuvta 
dkk' v\ <raksv<rtg vvv airtov icrtv. orav yap *j fxaKporepov, 25 rov tcrcv, Kat rcotet crracriv' $10 y.at (peperat Tcpog hfxoiag 
T«. aKpa crakeverat, ucre eiv\ av Kai rov (pepovra yake- yuvtag rv\ Tceptpepeia, rvfi yijc. & yap crt koa rcpog op$v\v 
rcurepov (pspsiv fxakkov. airicv Se t« crak£V£cr$ai fxakkov, scrai ru 'eTctTcehu. v\ ort dvtcra/xevcg ytverai cp$dg, dvayKV\ 
ori «H avrv\g Kivvpeug ovcryg fxe$i<rarat to< aKpa, o<ru7cep 9$ rov ecrura Ka$erov eTvai Tcpcg rv\v yv x v. el ovv fxikkEi 
av v\ fxa-KpoTEpov ro %vkcv. fx\v yap u/xcg Kevrpcv, icp' £<rs<r$ai rcpog cp$v\v, rovro n icrrt rc rvy Kspakv,v systv 
» to A (fxevet yap riro), a\ %e AB Kat AT ai sk roviQ Kara tk; Ttcfrag, xat ytve<r$at ov) ore dvicrarat. crav /xev 
KEvrpov. ocru &' av v\ fxetXov ro 'eK rcv Kevrpcv v\ ro AB iv Ka$vj/xevog v\, Tcapakkv^kcv eyet rv,v Kepakv,v Kat t»s 
y\ Kat to AT, 7ckeov /xe$tcrraTai /xeyeSog. Mbeixrat Se ncdbag, xai «>c *W fxtag £v$eiag. v) Kecpakv) A ecru, '$u- 
7XTO Tcporepov. pct^ AB, fxv,pog BT, kvv\/xv\ T A. Tcpog cp$vy <$£ yiverat 

28 Ata rt eTct rctg (ppeacrt ra xv,kuveia 7ccii<rt tStov tov re $upa^ [i(p' uv AB] ru fxv^pu xat fivipog rv\ Kvv\fxv\ 
rpoTCov; 7cpo<rrt$ea<ri yap (Sapog iv ru ^vku rov [xdkifi&ov, 35 r irug Ka$v\<x(vu. ucrs Itrug Eyovra dcfvvarov dva<rrv t vai. 
cvrcg (Bapovg t» Kahov avvi, Kat ksvv Kat 7ckv,pcvg. ovrcg. dvdyKv\ <& iyxkTvai rvy kvv\/xy\v Kctt tcoieIv tks ncdftag vtco 
v\ 071 iv o\i<rt XP ovol $ SiYipv^fxsvov t» Ipyt (fid-^at ydp Ss?, rv\v Kecpakyv. rZro Se ecrat, idv v\ YA i<p' v\g rd TZ 
Kai t«t' avu skxvcrai) <rvfx(2atv£t Ka$tevat [xev Kevov pct- yevYjai, Kctt ctfxa dva<rrv,vat <rv/x(3v^<rerat, Kat eystv iict 

5. cxtt' i'xpv] u.7ro ixctxpv PW. II 11. ^ om P. II 12. a.hw l\ oti] Ittei^ hiri W°. \\ 13. fi*Tfpa P. II \h. p] y W. H 15. 
t* W. II 18- Uu [xiacv orn PW. II 23. tfpu W. II <p(poi P, <p(pet W. II 2\. us et ij c-xXeucrj? om PVT". II 26. cm om P. II 
28. oti] axa post lacunam P. II oZcrv om P W. II 29. kf e& — 31. xinpov om W". II 34. xotXwia. PVT". 

2. su&i et Trpo? om PVF". II 3. tujx xoiXuvlmy P, y.otXwtv W. II 4. om PFF". II //k/ om W". II 5. r\ £1] £M) PW. II rey 
v.ihy om PW. II 6. a.i $] l^iv H\ P. |J 8. ixmot. W. II 11. /xicru] yJw P. II 12. «tw?] ixd.-Tujy PW. II 13. tQv £u'A w W.- II 
\)%o^o%Kiuii W a . II 15. k-ni-x^ P. II 16. tocxtci W a . II 17. t» kTruuy.(vov — 19. ]G*scu?. om W a . II 20. ofJiw; W a . II 28. xa.Sa.tTor 
W. II 29. opSoy PW. II 32. ivtetx?] tfftt) PW. II 33. wy.au P. II 34. on W. II 36. ixxktvou PW. II 38. iyjt PW. 

12 85& M H X A N I K A. 

T# ctvT^g Irv^ ty,v Kecpa,XY\v re kcu th$ iroSctg. y be TZ ro ie yctp rcpo&pa, fxiya, Kcti to o-<pctyct fxtKpcv uxrirep ov- 
oJretoLV irote? yooviav nrpog rjp BT. $ev Ktvovfxevd ecjf 70 fxev yap a,V7o ko,$' sv Kive?, to &' 

31 Atd Ti pcZov Ktve?Tcti to Ktvovfxevov yi to fxevov, olov i$ev Ktve?Tcti. 

tdi dfxdfytg $clttov Ktvovfxevctg VTrdyovrtv y\ dpx^f^evctg; Atd t( rd cpepofxeva, ev tw fttvovfxevcp vcfctri eU to35 

v\ oti x i a,\eiru)Ta,Tov fxev to e\g twolvtiov Ktvifxevov KtvYirou 5 fxerov TeXevToovTO, cpepcvTctt a,7ra,vTO,; rrorepov oti fxeyeSog 
(3a,pog; dcpcupeircu yxp ti TY t g t« KtvivTog b\jva,fxeoog, kclv e%ei to cpepofxevov, oorre ev b\)rt KV/tXotg etvcu, tw fxev 
ttoXv $o.ttov yi' dv&yKYi yctp fipa,c\vTepa,v yiver$cu ty,v cortv eXotTTovt 700 cfe fxeiZpvt, eKctTepov o,vt)a tusv cLKpoov. Lxnt 
tS dvTwQvfxevx. bevTepov be, edv Y,pefx^' dvTtTeivet ydp kcu rreptrTrcX 6 fxeiXoov cftd to <peper$a,t $&ttcv , koli TrXay tov 
tq Yipefxw. to cfe Ktvifxevov eir\ to ocuto tw oo$*v7i o/xotov d7roo$e? clv70 e\g tov lXd,TTco. hrii cfe TrXaTcg l%£f to 
Ttoiet oocnrep clv el a,vty\rete 7tg ty[V tov KtvxvTog SvvcLfXtv 10 cpepofxevov, kou \s7cg ira,Xtv to clvto Trote?, kcli diroo$ei eU 
KcCi TOj^JTYiTO,' o ydp vtt' hoem dv e7ra,cr^e, t«to <*uto v tov evTog, eoog a,v eig to fxerov eX$Yj. kcli tot£ fxevet dieu 
irote? elg to irpo oo% Ktwfxevov. to ofxoioog e%etv irpog a,7ravT0,g t«? KVKkovg to <pepofxevcv, 

32 Ata, Ti TrctveTcu cpepofxeva, to, picpevTa,; iroTepov *oto,v frtd to fxe<rov' kcu ydp to fxerov trov dTrey^ei ev eKa,rTOo 
kYiyvi y\ Irypg y[ dcpetra,, *j btd to dvTtr7rdr$a,i, y\ fod roov kvkXoov. v\ oti oroov fxev fxvi Kparrel v) (popa, t« oivov- 
T^v poTTYiV, edv KpetTTCov yi TYig \ryycg 7>ig pt-^drvig; v\ o,to- 15 fxevcv vc\a,Tcg Sta, to fxeyeSog, dhk' xnrepexei t>j fia,pvTY\Ti 
irov 70 70.V7' d7ropeTv, dcpev^a, 7Y[V dpx r i v ' tvfi t« kvkKx raxvTYiTog, dvdyKYi v7roXet7rer6cu kcu fipar- 

33 Atd ri cpepeTai 7t i 7Y t v ctyr» tpopav, fXYi dKoX6C%v- Svrepov (peper$cu. fipacfvTepov cfe 6 eXciTTOov KVKXog <pepe- 
7og kcu wSvvTog t« d<pev7og; y\ 3y,Xov ctj eTrot-^re 7ot*7ov 7cu' to ci,vto yap ev 'irco xpovoo 6 fxeyag tw fxtv.poo cjpe- 
70 7rpw70V oog Sd^epov u$elv, kcu 7*$' eTepov' TravsTcu oe, (peTcu kvkXco, otolv cZrt 7rep\ to o,vto fxercv. cocre etg tov 
07a,v fXY\KeTi b\jVY\TO,i TTotelv to Trpooofov to (pepofxevov oorTe 20 eXa,TTcva, kvkXov dva,yKOAov d7roXei7rer$a,i, eoog a,v em to 
ch$e?v, kcu 07a,v 7o t» (pepofxevov ftapog pe7ry fx&XXov 7Y\g fxerov eX$Yi. oroov 8e 7rporepov Kparrei v) (popa,, Xyycvrct 
elg 70 irpor$ev b\>va,fxeoog t« oo<%v7og. to-vto 7rotYiret. Set ya,p tov fxev ev$v, 7ov Se hepov KpoL- 

34 ; Atd t/ »T£ tcc eXa,77cva, »te Tct fxeya,Xa, nroppoo <pe- 7e?v t^ Tct^fT^Ti t« [3a,povg, ooqe etg toV evTog de\ kvkXov 
peTcu pnrTK/xeva,, dXXa, cfe? rvfXfxeTpta,v rtva, ex,etv nrpog VTroXei7rer$a,i nrav. dv&yKYi ydp a.v7o evTog y { eKTcg Kivei- 
7ov pt7T7ovv7a,; 7ro7epov o7i dvooyKYi 70 pnr70vfxevov kcu 25 r$a,t 70 fXYi Kparovfxevov. ev ajvToo b^YJ Toivvv ev co erriv, 
to$\ifxevov dv7epeic\etv o$ev co$etTcu; to Se /xvi$ev V7retkov frta, d$vva,Tov (peper$cu to fxv) Kpcvrvfxevov. etj b\ tjttov ev tw 
fxeye$og y\ fXY,8ev d\'7epe?ra,v h' dr$eveta,v ov nrote? pr\ptv eKrcg' $drToov ydp v) cpopa, tk eKTcg kvkXcv. XeiTreTcti <& 
ovSe dortv. to fxev ovv ttoXv v7repfictXXov TY,g \r"xpcg Tr^g e\g tcv ev7og to fxr { Kpa,7V[xevov fxe$icra,r$cti. dei be eKctcjcv 
u$ovrYig ov$ev vTreUet, to 6^£ ttoXv ar$ever7epcv vcfev dv- Itt tc\ic\oortv e\g to jxyi Kpct7e7r$ctt. eTrei <5e irepctg t» /xyi ki- 
epeifret. vi 071 7orovrov <pepe7cti to <pepofxevov , ocroi' dv 30 ve?r$cti Trcte? to e\g fxertv eX$e?v, jxevet c\e to Kev7pov fxcvov, 
depct Ktwirvi e\g fia,$og; to <fe fXYicfsv Ktvovfxevov ovc\' ctv ct7rctv70, dvctyKYi e\g t«to &j d$poii^er$a,t. 

KtVYiretev cvftev. trvfxfictivei Syj dfx<po7epct TovTOtg exetv. 

1. iW? PFF". H 11. 7r*%oT»!T* P. II 14 *yT»<r7T*<r*i PW°. II 15. xpetrrur f] apeirru P. II 18. tS oi<p(no? om PJT". II 24. 
pi7TT0fA.em P. 

9. ocvtov P. II IX*Vtov* VF a . II 11. ts't£ fihei] TtOlApev el PVT". II l4. ImpLiou P. H 21. oau PVF". II TtoTepoi P. II 2.3. tc«- 
%uT»jn JV«. II 25. & PW. II Tofcv to^ W°. II 27. 6*tw P. II 29. Sk et 30. tli om PW- nPOBAHMATA. A. 05A IATPIKA. ^ia T { K(i ) c \ y,i<2c%\KioovTeg ko\ u7to Ktfxv Tovg 7to$ag5 

LmJLioi 7i a\ fxeyaKat vTtepfioKat vocroo&eig; y\ %n V7tep(3o- ol&vrtv; v\ &d ty]v <tvvty^q.v dfx<poTepoi; o-vvtyikovtoi cfe ot fxev 
Ky\v yi eKKetyptv 7tciov<riv; t»to 6% y { v y\ vocog. Std Kifxov Sid to oKoog /xy\ Kafxfidvetv Tpo(pY t v, ot (Te Ktfichi- 

2 Aid t{ [<$g] tos vocrovg vytdXcvo-iv TtoKKoKtg, oTctv KtoovTeg &ta to fXYjbev ditoKavetv %$ Kafxfiawo-t Tpocpqg. 
TtoKv eK<ZY\ Tig; ko\ evtoov larpoov tciovty\ y\ t/^vvT VTtep- 5 Ato ti toov otto %oXr? voo-yfxaToov ev tw Sepei (7tvpeT-6 
fioKa?g ydp toZvTot om yi vfraTog y t oKfXY\g v\ cnT« y\ Ktfx%. TXtri ydp fxaKicrct ev tw $ipei) Tct o%ia OTto %oKy& ovto, h 

y\ oti evovTiO dKKY,Koig t<* ty]v vo<rov ttoiwto,' e\g to fxi<rov tw •x J eifAwvi yiveTat fxaKKov; yi oti fxeTo itvpeTt ovto- o£ea, 
w o-yet SoTepov eKarepa. ecrt S~id to (3tata etvat, y\ $e (B(a Ttapd (pvrtv. vypaivofxe- 

3 Aid ti a\ toov oopoov /xeTa@oKa\ koi TtvevfXOTO hti- voov ydp tivoov tottoov $epfXY\ (pKtyfxaria yiveTOt' y\ $8 
Tetvxo-tv Y[ 7ravdTi ko\ Kpivvri t<*? vor^g koi 7toti<rtv; y\ oti 10 <pKey/xa<ria V7tep(3oKY\ $epfxoTY\Tcg tcra Ttote? Tovg ntvper^g. 
$epfxo\ ko\ ^vxjpat elrt ko\ vypa\ ko\ fyipat, o\ h\ vocrot ev fxev w tu $ipet fypai koi $epfxa( elcrtv o\ vocrot, ev $s 
T6Toov elcr\v VTtep(3oKoi, i) Se vyeta lcroTY.g. edv Zv $i' vypo- tu •)( i eifxciovi vypot Kat Sepfxai, frio ofcetat ' Tax/oos ydp 
ty\to ko\ "^vfyv, y\ evavTio oopa 7cavei' edv Se. evovTta uipa, dvoipirtv & yap QeKet 7reTTeo-$at frtd to t:Ky$os t» Trepn- 
e^YiTOt, y\ ofxota Kpartg e7rtyevofxevY\ e7teTeive Kat dvetKev. TU/xoTog. 

frta, tovto, ($e ko\ voo-CCptri Tig vyiaivovTOi;, oti /LteTafiaK- 15 Aia- ti 7tots o Kotfxo? fxov-f\ toov voo~oov fxaKirTO, Toy$7 

Kxcrai Kvxo-t ty)v Kpao-tV afxa ydp tois otKeiatg oopatg koi TrKyo-iaZpvTag to?s ^epoTtevofxevotg 7rpco-ava7rtfX7rKY\o-iv; y\ oti 
Y\KiKtatg koi T07rois ovjraveTai. $io $e? ev Totg /xeTo(2oKa?g /xovy\ tuv yoroov koivy\ ecriv OTtartv, oocre bia t»to Ttacnv eTtt- 
fxaKtqa friaKvfiepvav. o 8e KaQoK* Ttept toov oopoov e?pY t Tai, (pipet tov Kot/xov, 'orot (pavKoog e^ovTeg 7tpov7tdp-/)io'iv. ko\ 
ko\ koto fxepog to ovto aWtov. o\ yap toov TtvzvfxoToov yap hio to vxeKKav/xa, TY\g vorv TY\g Ttapo toov $epa7tevo- 
(xeTafioKat KOt toov y)Kikicov koi Toitoov oopag Ttvog elcrt fxe- 20 fxivcov yivofxevY t g TO-xJ-oog vrto t» Ttpay/xaTog oKio-kovtoi. 
Ta(BoKat. &to koi TauTot. e-KtTetvei koi Ttovet koi Kptvei koi Ata ti t» x sl f J ' WV0 ^ @vp£M yevofxevM, eav to eap zTtofx-8 

Ttotei, oocrTtep a\ oopai, ko\ e7ttToKa\ toov ocrTpoov, oocrxep @pcv yivYftat koi vctiov, to $epog voo-ooheg ytverat TtvpeToig 
'Slptoov ko\ 'ApKTtpog koi HKetdg ko\ K.voov, too-Ttep Ttvev- ko\ op$aK[xiaig; v\ oti too Te croofxaTO- eK^exsTOt to $epog 

[XOTOOV KOl V&OT00V Ko\ evcJtOOV Ka\ X sl f^^ vuv K& 1 dKeag. 7toKKY]v g^OVTCt dKKOTplOV VypoTY,TO, KOl y\ yv\ KOl o TOTtog 

4 Aia ti ev Taig fxeTa(3oKa?g toov oopcZv efxirotg cv ^e?"25gV u> av oIkukti, yiverai epvcfpog koi TotxTog otot KeyovTOt 
Xpw$oi; y\ tva fXY\ yiv^Tot crvvTapa^tg (Stacpoptov yivofxe- o/ det vco-oocfetg TOTtoi; TtpocTov fxev ovv o<p$aKfxiat yivovTOt 
vuv toov TtepiTToofxctToov S~td Tu,g fxeTofioKdg. TYjKcyJvYjg TY\g 7tep\ TY t v KecpoK^v TtepiTTUxreoog, eTtetTO, ttv- 

Codices C a X a T a et QK a N"O a rstuvwx. Tit. ^yo-ixoJ TrpojQx^ar* C a K"N a Y a rstw, plerique additis x.clt e&o? cvvcvyMyfc. 

3. i. om C a . II 5. 7r0Xvey.Tr! C". II 8. SoCTepoy zxoLTspct K°, auroc eV kxxTtpo\) x: ceteri QxTspov kxctTipov. II 10. 7r*uo"»o"j K". II 11. 
^/v%pdX xxl SzpfA&i d<r\ x, Ssp/j,xt tlat xc£i •^■j%pc£i C a . II 12. vv om w. II 13. xaci\ r\ QC a K a N"Y a vw. II y h o,vt2 ujpct ttxvv C a . II &J 
fe firj X a et rc K a et margo u. II 15. h\ om C". II voo-^ao-» K a . II 16. ^dp om C a . II 20. Siptt w. II 21. xctl xpivei xcci ■noiii' om 
C a . II 24. Bvbeiuiv v. II 25. ifibm K". II ov om C a K a N a X°vw et pr J». II 26. yvophuv K a N a T a : ceteri ^sro^ivojy. II 27. h t? 
fieTA^oXij X". 

1. xcd] xciX ol X a , om C a . II Aoi^» v. II 2. o C". II 4. i7ro\*u@clm<ri X". II 6. pcZWov X". II 7. oti C a : ceteri Sioti. sed pr 
T" om. II TrvpsTw C a K a T a v. II 9. 8} 7*? C a . II 10. 6epp*trfo X". II 11. al om C a K a N a X a T"v . II 15. n C"K a N"X a T a v. II 
Xtpo; K". II 19. 7rep\ C a . || 21. roj to t7r' cvjtuj margo r. II 22. xcd vouov ^ivr\TM C". II 25. ^iveTiti] ivctytveTcti C°. II 26. i,t) om 
C". II 21. 7teft7tT'jj<jeuj<; X". 860 nPOBAHMATfiN A. 

pero(. $e? ydp vov,<rcti ort to ctvro Kcti $epfxorctrov yiverctt %e<;, xctt reXevruxriv sig (p$i<reig; *j ort Xctfxftctvet vXv\v 
xcti •lA>%pviWTW l otov vbtop kcu Xt$og o fxev Xs?, ro $s kolei ttoXXyiv b ^et/z.wi' , tvcr ctvTcp Ipyov icr) Ttv^ctt rv,v vypo- 
(XcXXXov. ev Te »v dept TrviyY, yiverai $spfxoLivo/xevti t« depog ty\too Kctt (pXsyfxct TrotYpctt; iv fj.EV ovv rct?g x£(pctXct?$ 
$td 7tax°^i KcL - £V Tc % o-tofxct<rtv oorctvToog 7rv(yv\ xcti xctv- orotv vypctTict yEvv\rcti, (2ctpv\ ttoie?, ictv be y\ ttoXXyi xct\ 
fxctrct, ro bs iv <roofxctri Kctvfxct -rvpETog icrtv, iv t\e b(p$ctX- 5 ^pv%pot, o-(pctKeXi<T[xovg' edv cfs $id TrXvfiog fxvi Ttvfcvi, peT 
fxo?g b(p$ctXfx(cti. oXtog be Kctt y\ fxer^oXvi iTjQipA xo-ct rct e\g rov e%oy,evov tottov, o$sv ctt @v\X £ S Kctt ot fipcty/pi 
(Toofxctrct (p$e(pei, orctv tS ectpog vyp* ovrog ev$vg e-it.XctfX- xctt ctl (pSoctt yivovrctt. 

@dvv\ to $epog $ep/xov ov Kctt fyipov. ert b\ %aXexwT£^ov, Atd ri, -ictv fiopstov y(vY\rctt ro $epog koli ctvxfjtoofreg,!! 

eotv Kcti ro $epog eirofxftpov ye'vv\Tctt. ex £ - ydp 6 yXtog vXy\V xctt ro fxeroTrtopov, crvfxcpepet ro?g (pXeyfxotroobeo-i Kctt rcttg 
%v 7V0ir { <TEt T/b Kctt iv To?g o-oofjLct<rt Kctt w ty, yv\ Kctt ctept ' 10 yvvcti^iv; Y[ ort v\ (pvctg iir) $ctr£pct dfX(pO?V VTTEpfictXXei) 
b~to ytvovrcti 77vperot Kctt b(p$ctX/xictt. uxrre e\g rovvctvrtov v\ oopct eXKvcrcto-ct Kct$i<TTY,<Ttv e\g rv\V 

9 Atd ri, idv o X £l ^ v vortog yevYjTctt Kctte7tofx(3pog, ro evKpct<r(ctv ' kcl) Ttctpctxp^ 1 ^ T£ "oytctivntrtv , eolv (jly[ ti &t 

^g ectp ctvxfwpw **' fiopeiov, vorroofreg ytverctt Kctt ro ectp ectvrxg ctfJLctprctvoo<ri, Kctt s\g rov x ei f J '^ vcl ' *?C i>yp<" ctcpt- 
Kcti ro Qepog; Y[ ort ev fjtev tw x 11 ^^ 1 *f* rr > v ^Xeolv Kcti KVWTctt, ex^rsg V7f£KKctvfXctrct roo ^vxei. 
vyporviTct ofJLoicog rct troofxctrct cftctKEircti t^ oopct; vypctiS Aiot rt To?g %oXw<^£(Ti voruheg ectti to ftopetov xcttl2 

ydp dvctyKYi sTvctt xcti ov o-vve^Y,KOTct. xroo ^e sxovroov, ro ctvx^^ £ ? $e'pog Kctt fXETOTfoopov; *j cTi £7rt rctvro peTtei 
eotp ~d/vxpc> v * v znvi^e kol\ e<rySKY,pvvev ctvrct foot rov ctvxf-ioVy ctvro?g ro <roofxct koli ctt oopctt, oorre oo<n:Ep Trvp £7t) 7fvp\ 
ucre rct?g fxev Y.vi<rcttg o roKog b ectpivog e\g EKrpooostg yive- ytverctt. fyipctivofjLevoov ydp roov o-oofxctrtov , Kctt t« yXvKV- 
rctt foci ty]v $epfxoL<r{ctv KcCi rov <rcpctK£Xi<rfXov rov yivofxevov rctrov /xev e^iKfxctQojxevti e^ ctvroov, V7rep$ep/xcuvofxevtov <^i 
tJ7ro x TY\g 'fY,pctg ipvxp° T V T0 Si & T£ & eKKptvofxevY,g TY\g vypo-20 Xtctv, ctvxyKY, htci fxev roig o-vvTvfcetg o(p$ctXfx(ctg fypctg yt- 
TY[Tog, rct cfe Kvofxevot Ttctthtct d<r$evY[ yiverctt koli 7XY,pct otct VE<r$ctt, t\tct <5~e to ^oXw^e? tk? VT:oXEntofx{v<ig Eivcti X" ^^ 
ty)v u7rspjSoXv)v t« ^i/^»? ' o~v fx^>E^Y,KE yctp tote yEvvoofXEVco 'v7fEp$£pfxctivofXEVoov t\e Kctt TovToov TTvperovg o%e?g y(ve<r$cti 
[ev evfiict] Kcti <rvc7Y,vcti Hcd rpct<pY,vcti Iv rr, reK^rvi. ro?g &e ctre v^f , ctKpctr* TY,g %oXy]?, eviotg cfe /xctviotg, oTg ctv fxi- 
ctXXoig, ctre ev roo ectpt &k ct7foxct$ctp$£VTog t« (pXeyfxctrog Xctivot %o>».yi (pv<ret evy' olvtyj yctp EirtTroXctCEt ctvct^Y,pcti/- 
Ty,v V7t£pfioXY\v, o 'o-Vfx(3ct(vsi oTctv ctXeeivov yevYjTctt, ctXXct 25 vofxevoov roov evctvrtoov %u/xwv. 

<Jic6 '^vx^ vvqctvTog, orotv Itt tXct^r, ro $epog xctt Y[ ctXEct Atct rt ro rct vcfctrct fXETctftctXXEtv voo-oobig (pctrtvlS 

r^wo-ct (B(ct, ToTg fxev %oXw^etri xctt %Y\po?g, Sict to /xvi c\i.spct eivctt, ro oe rov depct \s; v\ ort rovro ytveTctt rpo(py, xct) 
eTvctt Tct croofxctTct ctvro?g dXXct ty,v (pvtriv ctvov £X £LV -> 7 i_ £%ovt£? xctt dTroXsXctvxorsg t» vbotrog d7rspxovTcti, t» <5i 
vovrcti fxsv vypoT/irsg, clvtcli cYe XETrrcd, oo<tte o(p$<xXfxicttg dspog \ic\sv; eti vbctrog fxev 7roXXd etcfvi ecr) xct) cftct(pop& 
pY,pct?g dXi<rxovTcti , ot <$£ (pXeyfxctrooheig (2p<xyx°t? koli e\gz§K<%$' ctvrot, dspog de «, oocje xctt t»to atrtov. iv fx\v ydp 
tov Tfvevfxovtt Kctrctppotg. rct?g yvvotify he b\)o~evreptcti yivov- roo dipt <rx £ btv tw <*ijtw <rvfx(2x(vet cftctreXs^v xct) axo- 
Toti hd ty,v vypoTY,rct xctt -^vxpoTYiTct TY,g (pvosoog, ro?g o\ o\ifxwTctg, iv cfe vcfcto-iv dXXotg ' <5io xctXoog froxe? vo<roob\ig 
yepcttrepotg d7ro7rXv$(ctt, orctv d$poov Xv$ev vypov iTmrecv^ q tk vc\ctrog fxeTctfioXvi eTvott. 

xctt bt d<r$svsictv t« crvfMpvTX $spfxv 7tctyv\. Atct r( fxotXXov v\ rov vcfctrog v\ y\ rtov o-(rioov fxerct-l^ 

10 Aid r(, ictv fxsv to $spog avxi&vpw yevviTctt xoti (Bo- 35 /SoXvj vo<roob\g; y, ori 7rXe?<rov dvctX(<TKOfxsv ro vfrtop; ev rt 

peiov, ro &£ fxsTOTTtopov Evctvriov, vypov Kctt voriov, sv roo yctp ro?g o-ntotg V7rctpx ei K& 1 o^ois, Kctt iv roo TtofxotTi ro 
X £ ifA% v i KE(pctXctXy(ott re ytvovrcti Kcti (Bpttyx°i x&l &%- 7tXe?cjov vboop. 
@ip-io'i\ roxisv C"v ct pr 1". II 36. imnloi y.j\ iffpe, C". II votiov] flopsiov C"i> Ct rc T", om N' 

3. </)Al7 / ua,T«, C a . II 5. &ot om C a . II 6. <*»] x*'l pr T", oni N". II 8. ti <Ye l_i N"T". U 12. ttulooL, omisso %'r^aL, C". [I 13. 
o.ficttTcim<n C". II 16. S« et 22. xa.\ om C". II 25. xtifiSn C". tl 29- k\] ph C". II hn^octd C a T a . II 32. iocub\q om C a . II 34. 
r\ post Yi om X". II 35. r, om C a N"X a T a . II 36. tc<? om C a . nPOBAHMATfiN A. 861 

15 Aid ri v\ fxeTctfioXY) votrcochig; % oti 7ta,<ra, fxev y) fxe- Ata, 7', edv tov X £l ! x ^ vo<; yevo/xivov $opeU ko.) tcv\9 
rctfioXYi kou copctg Kctt r)XiKictg evKtvriTov. evKivr,TO, yop ta ectpcg voti>s koi eizo^p^ to $epog Xictv ctvx^pov yevviTcti, 

OCKpO,, 0T0V KCtl 0,1 &pX, (U X&l M TeXeVTCti. <2<TTE KOl CtC 6ctVCtTW$e$ yivSTCtl TO [XeTQTtCOpOV TtctCTl, [XctXt<rTO, Ss ToTg 

rpocpct) erepcti vvcti dXXviXctg (p$eip>s<riv ' ctl fxev yctp opri, TtcttSioig, kcu ToTg ctXXotg Se Svo-evTepictt ko.) TSTapToToi 

ctl Se X7rco 7tpo<r7ts(pvKa,<riV. en Se cocntep y) 7totKiXY\ Tpocpvi 5 %povioi yivcvroi ev ovtco; y\ oti fxeTpi\s fxsv eTttyevofxevov 

voo-ooSyg (rctptty^^g ydp Kcti « fxict 7te\ptg), vtco <rvfxfioivei vSctTog Septvx kotot^vx$sv to XJ.ov vypov ev y)/xTv XcocpcL, 

fXSTo(BoXX\s<rt to vScop TtoiKihy TtdfxctTog xP%< r ® cLl T V ip o( Px<' °°" ov Jfa**bl & T< ? %P l yevo/xevco [tu>] vypu; el Se /xy\, TcX 

Kcti v) T0ictvTY\ TpocpYi Kvptcorepa, ty]$ fyipctg ecy) tco TtXeTcjov fxev Ttcticfict frtct to vypct ehcti (pvost kcu $sp/xd VTtepX^T 

eTvctt Kcti efc, ctvTuiv tcov titicov to vypov yive<r$a,t Tpo(pr,v. tco 7tct$ei, S^td to fxv) KctTcfJ/vx$yvcti. ocra, Ss fxv) T6 $e- 

16 Aict Ti yi tcov vSctTCov [xeTctfioXr] ToTg £%vo"i (p$eTpa.g 10 p\sg, t» [xeTOTtcopx oq-qv eKCet. ctt Se 7tept7Tco<retg edv fxv) 
voteT TtoXXssg sxsiv; yi cti o,7te\ptct ytvo[xevy\ t« vypi Sta, ev$vg dveXcort, Ttept 7tvev[xovct Kctt dp7r,pia,v ytvofxevctt — ovoo 

7Y,V 7CtpctX Y * V i *1 y^eTCtl Sld TY,V TtOiKtXtCtV T» vSctTQS 7TVKVO, yctp 7tp00TCtl CTVVlQ-TCtVTctl c\ict TQ V7t0 T« Ctepog YjfXcZs $ep- 

fxeTctfictKkKo-iv, \ypoTY\Tct e[X7toiet, Kctt [xcthtcjo, ev tco eTtt- /xctiveo-$a,f Sict yctp toajto, koi o(p$ctX[xtctt 7tvpeTcov ntpo- 
TYiSeicog V7tapxovTt 7ottco; o Se eyKtcpoXog vypog' S~to ko,i 7epov y(vovTO,i ev 7to vocrepco Oepei. ectv xv [xy, ev 7o7g ctvca, 
Yl KecpctXv] de) [xctXtcrct. <J>]Xo? Se\ itt ctt 7pixe$ eveirt fxct- 15 Kct6ct7tep eipYrtot, Tct 7tepi77co[J,osta. ev$vg dveXvi, Kct7o^o,U 
Xicro, ev ctuTvf. y\ Se t» 7Q7t>s t»t» vypo7Yis (pOetpuv ttoiyi- Vtscrtv eU 7og KotXictg ct7te7t7a, cmo,, 7V7o <5e ecjt Sv<rev7e- 
7tKY[. ^YjXoT Se eTti 7cov 7tctiScoV vypoKecpctXoi 7e yop el<ri, ptct, frta, to [xy] eKKpiver$cti V7to 7tXr'Qov<; 70 vypov. kcu 
Kct) TtoXXctKig y\ KopvXJjocrtv y\ ctifxct Ttotel peTv, Kctt (pSeTpog ectv 7tctvrcov7ctt, TeTctpTcttot yivovTctt 7oTg o-coXofxevoig' y) ydp 
itXeivg ot ev 70,v7Y\ 7y\ y)Xikio, ex^<rtv. t« o,7te7t7>i V7tccjct<rtg fxovitxco7d7Y\ ecj) ko,) <rvv7ovog yive7ctt 

17 Azct 7t ti7to HXetctcfog fxe'xpi Xecpvpx 01 Tct? fxctKpctg 20 7co crcofxctTi, Kct$x7tep r) /xeXcttvo, X°~^' 

vocr\sg KctfXvovTeg fxoXtcro, dva.ipxvTa.i, ko,i 01 yepovTeg fxocX- Ata, 71, ectv7o $epog iTiofx^pov yevY\7cti Kctt votiov, Kct)20 

Xov tcov vscov; Ttorepov oti Svo eo-71 Tct (p$ctp7iKC07a,7ct, 70 [xe707tcopov, ^e/^u-wv vocrepog yive7ctt; y) oti crcpQ&pa, 
V7tep@oXY\ ts Kctt ^pvxo^; to yctp Xy,v Sepfxov, v) Se copa, vypa, to, crcofxctTct ^e^wv Xctfx(3dvet, Kcti v) [xeTct^oXv] 
a,vTY\ ctfxcpco tovt' ex^i' ^XP^ rs y a P ^h "*' dK/xoio- ert fxeyctXYj yiveTcti e% dXectg 7toXXY)g ko,) ovk Ik 7tpo<r- 
7ctTog x zi r KU)V ' T0 ^vwov yctp ectp ecrTiv. y\ ost ofxoicog 25 a,ycoyy,g, frta. to ko,i tq fxeToTtcopov yive<r$cti dXeeivov, clocrs 
fxev cftctKeivTctt ToTg yep\so-t tuiv ko,[xvqvtcov 0/ Tctf fxoKpog ToTg fxev ytveo-$ctt dvctyKY\ Tct o^ea, voo-Y\fxa,70,, fxr) dpctioTg 
KO/xvovTeg d<r$sveictg; oiov yctp y,Sy\ yY\po,g y) fxctKpd d<r$e- ts<rf ToTg ydp Toi\sTotg ctvco fxoXXov Tct vypd TtepiTTcofxoTO, 
veta, <rvfxfia.ivet' 70 ydp crcofxa, dfxcpoTv fyipov kcu ^vxpw d$potXe70t, Sia, to t«t»? /xev T\sg TOTtvg ex m X^P^ T ^ 
icri, tcov fxev ht YiXiKictv, tcov Se &td vocrov. Se x sl f xoov ^ £ k&tu ZTepxg etvot. 01 >sv ovreg 7tvKvccropK0i ov TtoXXd 
Kcti 01 Ttctyot v7tep(3oXy, erTt ^vxpcTYiTog Kctt %Y\poTY\Tog. 30 TteptTTcofxctTo, frexwTot. ^vx^f^^g ovv Tr,g 7teptTTcoo-ecog 
/xiKpog ovv beofxevotg a.vToTg po7tY,g ytvercti oTov Ttvp entt 7Y,g ev 7oTg avco fxepevt 7ov <rco/xa,7og, co<r7tep 7oTg ctvoo- 
Ttvp) 6 ^ft^wv, Kctt (p$eipet cftd TctuTct. fxevoig o70,v piyuri, . tc£ eipvi/xeva, voQ-Y\/xa,70, <rv/xfia,ivei yt- 

18 Aict, 71 ev 7oTg eXcoSert Tct [xsv ev 7y\ KecpctX^ eXKY\ ve<r$ctt. 7oTg Se dpctto^epotg 7tvpe7cov ytvo/xevcov, 7ovg dito 
tctxv vytoXeTctt, to, S~e ev TO,Tg KVY,/xa,tg fxoXtg; y\ oti 7tXei<rv\g oTte^ictg ytvofxiv^g TtvpeTtg Kctvo-^sg <rv/xfiaivei yi- 
iSctpeTa, y) vypoTYig frta, to yetoSyg eiva,t, to, c% fia.psa, sig 35 vso-$a,t, Sta, to ToTg TotxTotg s<rKsSa,<r$a,t /xsv fxoXXcv koto, 
to KO.TCO d7tox<vpeT; to, fxev \sv ovco eKKptTO, t\ia, to otxo- ntov to crcofxa. to vypa, y\ roTg 7tvKvotra,pKotg, <rvvtcyo,fxev-/\g 
Kexupww&i *U to, kotoo, to, <Je KctTco 7toXXY,g yefxei Se TY\g crctpKog ctvrcov vxo tov x si f / '£ v0 '> $epfxcttvo[xeva, to, 
TtepiTTcoo-ecog ko.i evTYi7tT>s. vypa, TtvpsTcvg TtoteTv. r) yop TtctvTog tov o-co[xctTog vrtep- 

1. t/ l\ l y\ X a T". II 3. xx\ post oTov .ora X". I 7. ro addidit C". II 8. to pr C°. U 9. *fie<rS*.i rijv rpo&v C a . II 10. a.1 rut 

vfrxTvv peToL[3o7\oi.\ C a N a Y a et corr X". II 11. Troixai corr X". II t? v*jfi om C a . II 13. nonue k-TriTrfeioj 1 II l4. foo] i<?t C". II 25. 
iocp om N". H 36. fotx, — 37. tu, y.dru om C a . II 37. 7to>.\^<; 7repi7TTuiosctit;, omisso yifist, X". 

5. xpowi C a . II 8. w&i post Sspfid X a Y". II 10. fj.dowu>pv et 25. ^tfloTrwpsy C". II 13. Trupmf C"X a . H npoTzpn om C". II 15. 

7T£pi7rruiy.a.Tct X", qui ita solet. II 17. M yxp ro C a , Siot o"k to Y a . II 1S. aratwfrotr*! N". II 19. <Tvnouo? C a . II 28. ro et 29. 7ro\X& 
om C". II 32. Yo<jYift«,Tct in margine X". II 34. ^eyc^ev»? pr Y". II 35. ta Sy tc?j C". 862 nPOBAHMATfiN A, 

fictk)<.ovcrct 6spfxoTY\g sctt) TrvpsTog' ETrtTstvofxsvr, Se <$tct to eTvcti TY\g vo<rov; TOictvTv\v $s ovcrctv <p$ctpTiKY\v stKog ettiv 

7rkri$og Tqg svvTrctpx ^^ ctvTolg vypoTY,Tog Kctvcrog yt- avtyiv sTvctt. ev cTs tw $spst, fxctvv kcu KctTE-^vyfxsvcv Trctv- 

vetou. Tog tov cru/xctTog kcu EKkskvfxsvov 7rpog Tovg irovovg ovTog y 

21 A<ct Tt, oTctv sk yY\g aTfXog dviv, Trckvg vtto t« rikw, ctp%ctg vocruv dvctyKY\ Trksiovg /xsv yivscr$cti c\tct te kotvovs 
To rrog koi/xucisg yivsTctt; y, oTt vypcv dvctyKY, kou sTrcfX- S Kcti dTrs-pictv tuv slcrcpEpofxsvuv (kou yctp ol veoi Kctpiroi TVfl 
@pov to hog o-Yifxctivsiv, kcu ty,v yY,v vypctv dvctyKY\ sTvctt; slcriv), ctXA.' «% VTug lo-p^vpctg, <$to ev(5oyi$yitoi. 

oTqv ovv ev skucfst tottu y\ o"tKY\crtg ylvsTctt. voo-uSvig cfs r\ Atct ti /xsTct Tctg TpoTTctg dfxcpOTspctg fxsxpt EKctTov26 

TOlCtVTYl ECJIV. KCtl Tct CTUfXCtTCt <$Y\ TOTE dvctyKY, TTepiTTUfXCt rjfXSpUV CtTt -oQvYIO-KW - l fXCtklCTCt; Y\ OTt CtXP 1 T0O-«TH EKCtTSpct ?J 
VOkV £%£W, UCJE EV TU bspst £%£<V Vkr,V VOO-QoSyI. V7TSp(3oXYl &IE / XSI, Y[ Tg T» GspiAK KCtl T» tpVXP*') V ^£ VTTSp" 

22 Atct t/ ytvsTctt Tct etyi voctoo&yi, oTctv ysvY,Tcu (pcpct 10 (3okY\ Totg do-$svs<rt TTotst Tctg vocrovg Kctt Tctg <p$cpctg. 

TUV [XtKpUV, @CtTpdx u V T&V <ppVV0El$OOV ', Y, OTl SKCtqOV SV- AlCt Tt TO Sctp KCtl TO (p$tVQ7rCOpOV VQcrw^YI', Y[ OTl Ctlli 

<r$svs7 sv ty\ oUsict X^P^ T ^ <pv<rsug; Kcti TctvTct ^Vi (pv- [xsTctfiokcti vocru^Eig; to <Ts [xsTOTrupov t« sctpog vocrubscje- 
<rei EO-Ttv vypct, ucje £7rofx(Bpov kou vypov crY,fxctiv£i tov pov, oti /xctkkov t« $spfxv ^u^o^ueW yi t» •^vxp* $sp[xctt~ 

EVtCtVTOV yivSQ-$Ctt. TCt <Js TOlCtVTCt STY\ VQCrU^Y\ ECJlV vypct VO[XSVti V0CP6[XSV. SV [XSV W TU SCtpt TO ^VXfiQV ^SpfXCttVETCtUf 

ydp Tct 0~U[XctTCt OVTCt 7T0X.V £%£< TO^ 7rsptTTU[Xct, ECTl TUV 15 SV <$S TU [XSTOTTUpu TO $sp[XQV ^VXSTCtl. 

VOCTUV CtlTlOV. - AlCt Tt SV TU ^£l ( awi'l EhctTTU [XEV TCt CtppU^fXCtTCt 28 

23 Atct t/ ot vorot ot %Yipo) Kcti fxv\ vfrctTufrstg 7rvpsTU(}sig r, sv tw $spst, $ctvctcrifxct <Ts [xctWov; v\ oti sv [xsv tu $s- 
elcrtv; r, oTt vypoTY,Tct Kctt $spfxr,v cthXoTpictv TroiovQ-iv; slcrt pst ctxo fxtKpctg 7rpo(pcto-£ug rct ctppuTTY,fxctTct, sv c)£ tu 
yctp vypo) Kcti Sspfxo) (pvcrst. t»to ^' scrt TrvpsTuSsg' b ^efjU-wvt «; TrsTTTtKUTspoi yctp kcu vytsivoTspot r,fxuv ctvTuv y 
yctp TrvpsTog sj^ ctfxcpoTspctg Tr\g txtuv scjiv VTrsp^jQXv^g. 20 loqs stKorug Tct ct7ro fxsCCovog 7rpo<pctcrsug ytvofxsvct fxstXjj 

OTCtV fXEV Zv CtVSV VcfctTOg TTVEUO-l, TCtVTY,V EV r,[UV TTOtOVCrt KCtt CtVCttpSTlKUTSpct. TCtVTO &E T6T0 KCtt E7t\ TUV Ct$\t\TUV 

Tr\v 8tct$scrtv, oTctv <Ts oXfxct v$ctTt, to vt\up KctTct^vx^i xctt oXug etti tuv vytstvug bictKEtfxsvuv bpufxsv' r, yctp ov 

Vjfxctg. ot <Ts ek $ctkctTTr,g votoi kcu crvfxcpspovcri To7g <pv- Xct/xQctvovTcti vocru, r\ Tctxv crvvctTrtcto-t' fxsyctkY,g yctp 

totg' e\pvyfxsvot yctp ctTro TY,g $ctkctTTY\g cicptKVWTcti Trpog cthictg t\sovTctt. 

ctvTct. ctt <y spvcriftcti yivovTctt V7ro vypoTY,Tog Kctt $spfXY,g2$ Atct t( t» fxev (p$tvo7rupx kcu t« x £l H' w ' V0 '> 0i< ^ctvcrot29 

ctkkoTptctg. fxcXkkov ytvovTcit sv Tcttg ^vxpcttg upcttg, t« cfs $spovg ta 

24 Atct ti sv Totg voTotg (BctpvTspov e%«cn Kctt ctc^vvctTu- piyY\ Jvo^Xe? KctvfxctTuv ovruv; r, oti tuv KctTct tov ctv$pu- 
Tspov ot ctv$pu7rot; r, ort s^ bkiycv Trokv vypov ytvsTcu, ttov r, X ^ ^ *5"' $spfxov , to <fs (pksyfxct ^vxpov; sv 

§tCtTY[KOfXSVCV C^tCt TY,V CtksctV , KCtt SK TTVSVfXCtTOg KOVCpOV fXSV \SV TU $SpSt TO "^sVXpCV CtVCtkVETCtl , KCU ()lCtXV$SV ptyYI 

vypov fictpv; srt c^s r\^vvctfxtg r,/xuv sv Tctg ctp$pctg sctti, 30 kcu Tpofxovg 7rctpacrKsvaXst' sv t\s tu x^puvt to $spfxov 

tCtVTCt <fs CtVlETCtl VTTO TUV VOTtUV. cfr,kx<rt <$S 01 ^OCpOt TUV VTTO TY,g Upctg KpctTSlTCtl KCtTS^pVyfXSVOV. 01 <$£ KCtVCTOl 

Y.SKokkY,fxsvuv. to yctp yki^xpcv sv Totg ctp$potg 7rs7TY,yog [xctkkov evoxX^ti t» ^e^awuo? kcu t« <p$tvo7rupx, ori $tct 
fxsv KtvstQ-$ctt Kukvst Y,fxctg, vypov $s ktctv ov Q-vvTsivso-$ctt. to ^.vx^g to $spfxov sicru crvcrskksTcti, o <fs KctvQ-og eq-u$ev 

25 Atct Ti / cippuqxrt fxsv fxctkkov t» $spovg, ct7ro$vY,crK\iTi scrt Kctt xk sirt7rokY,g' etKorug w ot Kctvcroi tclvty\v ty]v upctv 
<$s fxcXkkov ot ctppucpsvTsg t» ^g^awvo?; r, oTt t» x si ! x <* )V0 '> 35 yivovTcti. Kcvrctfxct$ot <Y kv Ttg tvto ctKpt^scrEpov sirt tuv 

frlCt Tr,V TTVKVOTYlTCt EVTOg TUV CUfXctTUV (TVVSCTCtkfXSVCV T« •pVXpokoVTpWTUV T» X^f-UVOg Kctt TUV T» ^fi/X-alvO? X«0- 
SspfXV, Kctt- TTOvivTSg fXCtkkcV, St fXY, TTSTTCtfXSV, TUV EV r,fXtV fXSVUV TU SspfXU, %Tl otfXSV TU 'pVXpfy koVOfXSVOl, CtTTOp- 

avvtQ-TctfXEvuv 7rsptTTUfXctTuv, lcrx^pctv dvctyKYi ty]v dpx^v ptyucrctvTsg bkiyov XP 0V0V £u $ XvovTctt, ty,v kot7TY,v r\[xspctv 

4. ctrjuo? post kiii\ X", om C". II kitA C". II 5. XifxQfas C". II 7. ovi om C". fl 9- iixfuiht C". II 12. (f>vT£i\ <p-jcri<; X a . II 13. 
cxix&imi X a T a . II 20. iy.<poTipuv Y a . II 24. 'rpwju.litx; Y". II tia.\a.c-<rv,s X". II cuptxrtiTcU C"Y". J| 30. & om C a . II 33. JtwAvM y.ml- 
c8<u X". II 34. yh om C a . II 35. y om C"X a l°. II »n margo declit X". 

3. T07rovs U, ttoiovs *i xsTTou? margo U. H 8. cti om X"Y a . II i\ om C a . II 11. (pQeiYOTrupoi C". \\ rj om C"X"Y a . II 16. ki y.h 
t» X". II 18. ta om X". II 19. %aX om C"Y a . II 25. xaJJcoi C a . II 26. 8tpov; & C". II 27. rZi om C a . II 33. hufo p&t M C a . II 

35. Tfa-0 <?' 0.1 Tli X a . \\ 36. 'pVXoXoVTpblTUJI C". II 38. XiuiYTXl C"X". nPOBAHMATflN A. 863 

0V$£V TtcLvXpXHTW VTtO TOV 1^1j;$)tf, Ct &S TW $EpfXOO vfrctTl rYj/XsToV TtOiCVfXeVOtg T«£ fXSTCtXetptCpfXSVCVg , OTt 7to\v EV- 

XpY,rctfxsvot . o\>rpiyoTepoog ^tctyovn. toov fxev yctp tw i£u- xpvc^epoi ot Ttept ty^v toov d\evpoov epyctrtctv vj ty)v tuv d\- 
Xpui \ovofxevoov 7tvKVVTa,i v\ o~<xp£ > kcxi rvcreWerat eiroo to (ptToov. eT$' "oti vypoTepct v\ Kpt$v\, to <fe vypoTepov 7t\(ovog 
6epfxcv , tcov <Te $epfxo\ovTpwTOov v\ rdp^ dpa,t^Ta,i KO,t to Tts-yeoog. v\ &$ev K0o\vet evtct sxstv hvrTtsTtTCTspct kcu svta, 
$spfxov soog t« sfcoo tojt* TtsptrTtdTcLt. 5 Ttpog Kov<poTY\Tct %pv]G-tfA0OTep&i « yclp /xcvov vypoTspa, scr)v 

30 Ttg KctTct7t\drfxctTog dpsTv,; v\ ota, to xvTty.lv eTvctt v\ xpt$v\ t» 7tvpx, dwd kcu -^vxpcTepct. $sT Se to po<pY,fxa, 

Y.O.V l^pOOTO, TtOtoT KCU o\tT CTtV QY[V ', KO.I TO 7tpor<pSpOfX£VOV TO&TOV sTvXt TtO TtVpSTTOVTl, TOO- 

31 Tw <$v]\ov 'oto.v sfXTtvov; v\ sctv Ka,TO,xeo{A,evov t» $sp- <pv,v te ^pax^Tctv 7toiv\rsi ko\ KU.Ta.^vtet. v\ <Ts TtTtrdvv] 
/am d\\a,yY,, IfXTtvov, el cTe fxv\, «; thto sxst v\ xpt$tvY\' frtot, ydp to vypoTepov v) roofxa.TooSzcrs- 

32 HoTct $eT Kcttetv v\ TtoTa, <iei Tefxvetv; v\ ora, fxev s%st 10 pov eTvctt b\tyov S(S'oort, kcu t*to ^vktikov. 

orTofxa, fxeya, kcu ov Tctxv rvfxcpveTcu, t<xvto, Kaistv <$e% Ata, t( ty,v a,\fxooh(ctv Ttxvet v) dv&^pdx^ Kctt ct\eg;3Q 

07toog v) er-xjxpa, ekeT Ttsrv,; xtoo yap >sk scrctt V7tx\a,. v\ oti y\ fxsv vypoTYfta, Ttvct sxst; cpctvepd <Te o,vty\ fxctroo- 

33 Ttg evcttfxov dpeTY,; v\ to %Y,pa,vTtKov eivcu Kctt ty\$ fxevotg Te, kcu ea.v rvv$\a,r$vi xpovcv Ttvd' e\KeTa,i ydp v\ 
eittWY^ 7teptTTooreoog qaXTtKov a,vev srx&pwsus kcu rv\- vypoTv^. to %y\ y\irxpov slr^vcfxsvov s^dyst to b£v. kcu 
ipsoog tv\<; ra,pKo<;; %too ydp dv d(p\eyfxa,vTov s(v\ kcu rvfx- iSydp oti rvyysv/\g, v\ b£vTv,g rY,fxa,(vsi' ex zl 7&P riva ' '°<zy~ 
tpVTtKov. fxv) eTttppeovTQt; fxev ydp d<p\eyfxa,vTov ecrcu, fcv\- tv\to, o x /* ** ° ^ 6 d\g <tvvty,koov e£dyet kou ty,v c£vty\- 
pov Se cv rvfxipvreTa,i' eoog <}' dv vypoppoy, « rvfx<pvreTO,t. to,. foa, t( w v\ kovio, ko,i to vhpov ov; v) oti rTVcpei kcu 
$td T6T0 %v frpifxea, rd 7t\eirT0,, ooqs d7tocrv<petv. ov TY\Ket; 

34 TLoTa, Tefxvetv <$eT kcu TtoTa, KO,(etv, kcu TtoTa, », d\\a, Aia. ti tovs fxev $eptvov? KOTtovg \ovTpu \dr$cu ^39 
<pa,pfxdKoig; v) ta fxev eVt tou? /xa.rx&h-x-is xcii fiovfiuiri 20 txs &e ^EW^if^ d\e(/xfxa,Ti; v\ Tovg /xev d\e(fXfxa,Tt hd 
(pa,pfxdKoo; /xeTo. ydp Siaipertv to, /xsv E7tt7tova,, Tc6 <Te tu; <ppiKa,g xa,t Tctg yivofxevctg /xeTa,fio\d<;; $epfxv\ ydp 
STtiKiv^vvct. Kctietv <Te t& 7t\ctTsct toov <pvfXctToov ku.1 7to\v \vstv osT, v\ 7totY,rsi d^scttsiv ' to $' e\ouov Sepfxov. ev Se 
Ttpc$\Y\fxa, excvTct, Kcti ev <p\sfioo£sri Kcti /xvj svrdpKOig. tw $spst Kct$vypct(vstv' v) ydp oopa, ty\pd, Kcti ov <po(3spa,\ 
te/xveiv <Ts Tct sl; c£v rvvY,yfxsva, xa.) Td fxv\ ev crepeoTg. cu cppTxcti Std ty,v el; d\ectv exK\irtv. b\tyoriT(ct Se koa 

35 Aid t(, edv x&^-ny Tl $ tp-vffi}-, pdw vftaTsTcti y, rt- 25 KOo$oovtrfxog $spovg, to fxev o\oog, tq Ss fxd\\cv, 6 fxsv 
$Y,pco; TtoTspov oTt \stoTspov , odr$' y\ttcv r7tctpa,TTst Kctt TtoTos $spov; o\oog Sta, ty]v ^Y\poTv\Tct, v) <& b\tyoriT(a, KOl- 
TtcisT 7t\Y,yv,v; y, etTtep dKfxv,v fxdWov b ri^vipcg \a,fxfidvei, vov fxev, fxaWov $e $epovg' eK$sp/xa,(vsTa.t ydp S)d t^v 
pcioov ko.1 d7ta.$scrEpa, v\ Sia,ipsrtg; d\\a, fxv,v (pa.pfxctKoo^sg topctv v7to toov rtTtoov. 

6 ^&Xko'?, v\ <Ts dpx*i ^XPP*' J ° * v e ^^5 dfxa, ty, Tcfxv\ Aia, ti toov <pa.pfxa.Koov to. fxsv Tvy xot\ta,v \vst, ty)vAO 

Q&ttov to <pdpfxa,xov TtotsT ty\v rvfxcpvrtv. 30 <5e Kvcriv «, Tct frs ty)v fxev Kvcrtv \vst, tv\v KoihSav b\ »; 

36 Ata, t( &e ko.1 ta fod %*X>t» Kctvfxa.TO, $o\ttov vyia.- v\ ora, fxev ecrtv vypa, ty,v cpvrtv ko,i voa,Tog /xecrct, to.vt<x, 
X^sTctt; y\ oti fxavoTspov ko,i y,ttov roo/xa,TiKov, ev <js ToTg dv v, <pxpfxa,KoocJv\, \vet ty,v kvctiv; eKeT yctp vcptcrctTcti ta 
(repeooTepotg 7t\e(oov v) $epfxoTv\g. a.7te7tTa, toov vypoov' v7ro$oxK ydp erTiv v\ KvrTig tov fxv\ 

37 UoTepov v\ 7tTira,VY\ KovcpoTepa, v\ Kpt$tvY\ ko.1 (3e\Tioov TteTTOfxevcv vypi ev ty\ Kot\(ct, o « fxsvst, dWa Ttpiv TtotY,- 
Ttpog to, dppoorTYj/xctTa, v\ v\ 7tvp(vv\; cJoksT yap Ttnv o,vtv\ 35 raft ti v\ 7ta,$stv v7toxcopeT. ora, £e ex yY\g ty,v <pvnv ecrtv, 

2. S-i^/c/g-i C a . II A. a.p^ra,i C a . II 5. Qsopcv om C a . II post 7r*pj<nr*T*i QC a K a O a X a Y"rswx Ot,k BOH0HMATA (/35»;%*- 
tmx C"Y"rsw, @cr,$r\fi(t.Ttxa, 7rp o@Xyijjux.toi, QO"~) nP02j IA^IN. II 7. *«J ifyura, Troist margo u, x«\ «./ lcJ{>uT07ioirj C", xctt xntyuiTl -kow, 
Y" et, qui Tiom, X". II 8. to C". II 9. Zu7rvov om C a . II 15. a.^Xi^ix.a.Toi tti X a . II 16. a,(p\(^fJt,oi.Toy C"X a . II 17. Zws — cvfx.^Cas- 
t*i om pr X". II <jv[x.(pveTou C". II 19. a.XXa) $£pa.7r£V£iv (pa.p[j,a.i(oii; mai'go X". II 22. 7roX'Aa. margo u. II 23. 7rpo@Xr1pa.Ta, X"u. II 
29- l^xvpov Y". II to jusy f/ X". praestiterit t£ vv. II 30. tpvaiv X". II 31. foa. %*Ax» margo u, %o.Xy.'2 X", •/.o.tw C"Y a . II 34. 
7TTtrs<ja.ir\ C a . II (ZsXtiv Y a . 

1. TToXXch C". II 2. Trjv post rj om C". II 3. vYr>° T£ ? ov X a Y a . II 7cX{ova.<; margo X", ttXIov « Y", ttXLov » C a . II 4. xvXveiv C". II 
5. y.ivov 7*p C a . II 8. 7Tt<ferd,;r] C a . II 12. fxa,<xcrojfx{vo^ Y". II 13. <rvv8Xa<jSij margo u: ceteri o-jvte&i. II 15. b^vTr,? ty\v a,!fxa.rta,v <jr\fxa,'mt 
margo C a . II uva. post o^vTr\TO. C", om X". II 17. Xtrpcv Y". II -^i!x,£i C". II 20. a.XtifXfxa.<siv X a Y a . II d.Xs tfxfxa.it X". II 21. -yeyo- 
fxiva.; C"Y a . II 22. Xovztv C"Y a . II lXa.ia.fetv pr C a . II 24. xi om pr X". II tU~\ ttio<; maigo u, om C a et pr Y'. II ^hAiitiv margo 
u, hXr,<nv C". II koCi om X". II 32. tuj C a . II 33. «o-jjttt* X°Y a . II 34. o?r£p » margo u, v C", « Y a . 

K 864 nPOBAHMATftN A. 

CtV Y[ (pCtpfXCtXOoSY[, TCtVTCt $£ TY,V XClXlCtV XVSL' sU TctVTY[V TOiCtVTCt TY,g TpO(pYtg XCt$CttpSl, dXX' OV TU> TTOiOO dXXcl TW 

ydp r) (popd toov yeooSoov. oocrs clv y, xivy\tikov, TctpctTTsi. nrocroo' oTctv yctp cftct 7rXY,$og cfirsTTTct ysvv\Tcti, tcts Kct$cttpsL y 

41 Aict t( 6% Tcl /xsv ty,v ctvoo xoiXictv Tct cfs ty,v xctToo ctvTvsp y.ctScttpYi. ^tct Svo yctp cthtctg cfKe-KTct ecriv, cfictTo ttoicu 
xive?, oTov eXXs'(3opog fxev ty]v ctvoo, VKctfXfxoovict Se ty,v Kct- ctVTct eivctt y\ Stct to ttovcl. o^ioTrep ov (pctpfxctKov ecrtv xSev 
too, tcc Se ct/xcpoo, otov eXctrvipiov Kctt TY,g Scf^tctg b oTtog; 5 tuv elp^fxevooV ovSe ycip frtct Svvct/xiv KctScttpei. crpv<pvoTY,g 
v\ oti Tct fxsv scri Sepftcl Tct Ss ^vxfict toov (pctpfxctxoov toov Ss xctt 7TiKpoTY\g <rvfx@s(3Y\KS To?g (pctpfxctKOtg xcti SvcrooSict, 

TY,V KOlXlCtV KIVVVTOOV, odcre TCt fXSV cflct TY,V t)spfXOTY,Tct SvSvg TU SVCtVTlOV sTvctL TY, TpO(pY\ 70 (pCtpfXctKOV. TO fXSV yctp 7T£- 
SV TY[ CtVOO KOlXtCt OVTCt (pS^pSTCti £^ CtVTY,g TTpog TOV CtVOO (pSeV V7T0 TY\g (pVQSOOg , TKTO TtpOVCpVSTCtL TO?g VOOfXctVL XCtl 

tottov, xdxe?$ev vvvTY^avTct fXctXtcrct fxev Tct ctXXoTpiooTctTct xctKetTctt Tpo<pY\' to Ss fXY[ 7rs(pVKog xpctTS?o~$cti, slviov os 

XCtl Y,Klcrct VVfXTTSCpVKOTCt, CtV Ss Iv/VpoV Y[ TO (pCtpftCtKOV 10 slg Tctg (pAsfictg KCtl Sl' V7tSp$0AY]v SspftOTYjTOg Y[ ^v^poTYr 

r, ttXsov $o$y, TY,g (pvcrsoog, dvctysi slg ty,v ctvoo xoiXtctv Tog TctpctTTov, ctv-Yi Ss (pctpfxctxov (pvcrtg scrtv. 

TCtVTCt T£ KCtl SCLV Tl TTSpiTTOOfJ.Ct Y[, XCtl S~lCt TY,V $Sp/X0- AiCt Ti TO fXSV TTSTTSpt TToXv fXSV OV TY\V XVCTIV AV Sl, 43 

TYlTCt TCtpcLTTOV TO TTVSVfXCt 7T0AV ytVOfXSVOV U7r' CtUT?, TTpO- OAtyOV <^£ TY\V XOlAlCtV, Y\ Ss VXCtfXfXOOViCt TTOKXr, OVVCt TY,V 

crtcjctv t«? sftsTovg 7Toist. Tct $e ^v^pct ty,v (pvcrtv ctvToov xotKtctv Xvei, oXiyvi Ss Kctt 7TctXcttct ty,v xvvtiv; y\ oioti 

b^lCt fictpog XCtl TTptV TTctSslv Tl Y[ 7T0tY,V(Xl XCtTOO (pSpSTCti, 15 SXCtTSpOV SXCtTSpctg SCJi XlVYJlXOOTSpct', T0 fXSV yctp TTeTTepl 

XCtKS?$SV opfXUVTCt TO CtVTO tyct TO?g CtVOO' KCtTCt yctp TOVg OVpY,TlKOV SCTiV , Y[ hs VKCtfXfXOOVict KCtSctpTlKOV. TO /xsv ovv 

TTOpOVg CtVlOVTCt SKslQsV, KCtl KlVycrctVTCt OOV CCV KpctTyVYI 7TS- TTSTTSpt 7TOAV fXSV OV (pSpSTdl Stg TY,V KVCTIV KCti & hcf^slTCtL 

ptTTOOfXCtTOOV XCt\ CTVVTY\yfXCiTCOV, ACtfioVTCt TY[V CtVTY,V Ctyei Stg TY,V KOlXtCtV, oXtyOV cfs OV XpctTYjSsV StCtAVSl XCtl ytVSTCtl 

bc\ov. cvct Ss ctfxcpolv fxsTsxei xcti scri fxtxTct toov (pctpfxct- (pctpftctKOv ctvTY,g. y\ Ss VKctfx/xoovtct 7Toaay\ fxsv ovvct slg 
xoohoov sk Sspfxv Kctt •^vxpx, TctvTct Se fo' SKctTs^pctv ty,v 20 tovto KpctTeircti uicre (\icfXpSY\-)cti, ^icfXpSetvct he ylveTctl 
dvvctfxiv ctTTspyctCsTcti ctftcpoo, oov7Tsp xcti vvv TTctpctvxsvct- (pctpfxctxov foct ty,v slpyfxsvYiv 'ev Tolg ctvooTepoo cttTtctV oAiyvt 
Yovvlv ot lctTpol fxiyvvvTsg dXXr,\oig. os wrct fxsTct tov ttotov dvctTTtvsTcti slg Tovg iropovg, xcti 

42 Atct Ti Tct (pdpy.ctxct xct$cttpsi, ctXXct fre TTtKpoTepct Tctxp 7rp\v Tctpct^ctL KcfrctcpepeTctL e\g TY[V xvctlv, xcti sxe? 

OVTCt KCti CJ-pVCpVOTepct KCt) TO?g CtXXoig T0?g TOLOVTCig VTTSp- TYI CtVTY,g 0\>VCt/XSL dTTCtySL TCt TTSptTTOOfXCtTCt XCtl TCt CTVVTYr 

(SctXXovTct crS xctSctipst; yi frtoTi i cftct Tctg Totctvrctg o\>vct- 25 yfxctTct ocrct s^ s7Tt7roXY,g scrtv. v\ Ss ttoXXy,, oov7tso stpYircti, 
fxstg xctScttpsi, dXX' cTt ctTTSTTTct scriv; ocrct yctp o^l vrrsp- frtct tyjv /ct^uv ttoXvv xpovov sfXfxsivctcrct xctTctysi 7toXXy,v 
\3oXy\v BspftoTY[Tog y\ '^vxpoTYiTog , fxixpct ovtco Tsg oyKovg, xct$ctpvtv Kctt ysoody\. 

ct7Te7TTct ecri Kcti oTct KpctTetv dXXd fXYj KpctTe?v$cti V7TO TY\g Aid Tt Tctg ctvTctg (pXeyfxctcrictg ol fxev ^v%ovTsg&b 

toov X^oooov 8epfxoTYtTog , evSictXJUTct ovTct v7to Ttov o\>o KOi- vytctZovvtv , ol 3s QepfXcttvovTsg 7TSTT0VVLV; dXX' 01 fXSV dX- 
XiOOV, TctVTct (pCtpfXctKct SCTIV. OTCtV yctp Stg TY,V XOlXlCtV 30 XoTptCt OepfXOTYjTl, 01 Ss XCtTCf^sVXOVTeg TYjV ctxstctv vvvct- 

slcreXQoocrL xctt ^tct^Soovt, (pepovrctt xctS' ovvTrep r\ Tpc(pY\ yovviv. 

TToptg etg Tctg (pXe^fictg, & Trecpbevrct c\e dXXct xpctTY\<rctvTct . Atct ti fxeTct(BctXXetv &e? Tct xctTctTrXctvfXctTct; v\ 0Ti45 

sxTTiTTTei (pepovTct Tct efX7Tot\ict ctvTo?g' xctt xctXe?TctL tovtq ' ug fXctXXov cttv$ctvY,Tcti; Tct yctp 0-VVY,$Y) OOVTTep eiri TOOV 

xctSctprtg. x&Xxog cfs xctt ctpyvpog xcti Tct ToictvTct ctTTSTnct scfevfxctToov ovkItl (pctpfxctxct dXXct TpocpYi ytveTcti, cvtoo 

fXSV SCTLV V7T0 TY,g TOOV X^OOOOV SspfXOTYjTOg, CtXX' ix SV(flCtX v - 35 x< *' ^ ™V TOtKTOOV. 

Tct Tct?g xotXtctig. 'sXcttov be xcti fxeXi xcti yctXct xcti Tct Aict Tt vyteivov to t^? Tpo(pr,g fxev v7T0VTeXXe<r$cti,A6 

1. Iccy C". II si? — 2. T*p*rT£i om C°. II 5. b-Jso; C". II 6. Sfp^x t* t\ addidit margo u. II 7. post xiwvtw margo X a rx 
ftk Sspy.oL. H fisp/A. xoCi ai50; mai - go X". II 11. kiiL^zt margo X a : ccteri xocrd^ei. II 12. codiccs l*v ro 7rspiTTou/j.a,, r\ xx\, nisi quod 
^ om C". II l4. l/ijUSToy? C". II 15. 7totY[o-n Y". II 21. xcuvuv om C a . II xocTocvKivcil^ovfiv C", ax-Eva.l^owjiv T a . II 24. t^vcpwrcpct C". II 
25. sj — 26. xzfalpu om C". II 25. iotelftas om X". II 26. ocrx — 28. kg-t in margine ponit X". II 28. slii C a . II 31. 6\&%5»<n 
C a . II 32. fXifix? (pipET&i i X". II 7te/a(/)56vt«, C". II 33. t* om X". II 35. \jlzv et 36. l\ om C a . 

1. rw] a tZ C". II 2. tote] tote hoc\ X"Y a . II y.c//jatpr[ Y". II 3. oXwip x&\ Y.^ctipr\ margo X a . II 4. ocvtcI om C". II »j] y.cCi 
margo u. II 5. tb C a Y". II 7. t£ lyavT/cv om C a . |l tj? om C a Y". II Tpofyri, C". II 7ri/j.(p6h C a . II 9- ^tonct C" et pr Y". II 10. 
^•jXpoV/jTfi? i? bipy.oryjoi C". Il 16. iq\ poiXXov i[ margo u. II ya.SupTiy.ov Sylburgius : codices na.TupiTiy.ov. II 18. ev ty, yoihia, X a Y". II 
20. b*xp8h Y". II 22. rov; om Y" et f>r X". \\ 24. ra, post xct\ om C°. II vv^KT^ctTct C a . II 25. e| om X"Y a . II 35. tuv 
TctiTU)v\ tvtuiv C a . II 36. fAv ante TO C". nPOBAHMATflN A. 865 

7T0VeTv Se Trkeiu ; ^ ot/ th vorsTv a,i7tov -rsptTruyorog 7rky,$og, yort' Trpoorepo, ydp y.a) ketcrspa, kcu svr^KTOTspa,, ko) 

Tqvto Ss ytvsrot, yviKSL rpo(pY,g v7rep(Soky} y\ ttcvuv evSslo,. EKSs^ar$ot ty,v rpc(p'/,v sk tovtov pdStov ectv dr$eveT ru- 

47 Aia, tl ra, (popyaKo, koi to, -rtKpo ug etti to -rokv yort. ov ydp ev ty\ KOtkio SeT 7ro$ttv ra) rTro rrpurov, 
kol to) SvruSy Ko$o(pei; y) oti a.Tfa.vra, t* SvruSY\ kcu o'.axv$Y,vat re kcu $epyav$Y\vot y.erd ttovqv ru ruya-rt 

TTtKpd OTTSTrTO ect ; $10 KCU 70, (pdpyOKO TTlKOa, KOt OV- 5 70.VT0, 7TS7T0V$£V. 

<ruS-/\' ru ya)p *7T£7tt* slvcu kcu klvy,tlko, yera 7TLKpoTY,rog Aio rt oeT rKoxeTv to) 7rep) ro ovpov rY,yeTo,, cLtcq-61 

(papyaKd ectv. koi sdv So$yj 7rks(u, foacpSeipst. ora, os, ka,y@a,vcvra, ty,v ^pY\nv, el y,Sy, Tri-irETrrot, v\ yv\ yakkov 
kov ytKpo) Sc$y\, S~ta<p$opTiKO, rovra, ov (pdpya-y.a, keye- kcu o-vvep^ug ovpvvro; *j btcrt o-YiyeTov yev ri 7re7re<p$ot, 
Tcu stvat dkka, $ava,TY,(popa. ovS' ora, yv) ru ttqiu ko,- eov y, Trvppov; tHto Se yfvsrcu yokkov &takay@dvovriv. 
Sotpet, ovk sct (pdpyoKO. xa) ydp TY\g rpo(py,g 7rokko 10 y\ Stort svcTrrpcv yivercu drrav yakkov vypov X,poa,g okfyov 
yev tovtq TToteT, edv rrora, So$r„ oTov yoka, skatov, yksv- y\ 7rokv ov; sv yev yap ru rrokku vypu ro r-^Y,ya,ra, 
xog' c%7to,vto, Ss tovto, Std t<3 yy, stvat svttsttto, KO$oipst, Evopdrat, ev Se ru okr/u rd xpuyaTa,, olov y.at stt) TY\g 
kcu rovrotg otg yv\ svTrsirTa, KoScupet, ko.) rovrovg. erri Sporov koi tuv povtSuv ko-l ett) tuv b s a,Kpvuv ruv stti ra,?g 
ydp akka, a,kkotg svTrsTrra, kcu SvrTrsTrra,. S~to ov Trart fihecpapin. rvvey^ug ysv ovv d(pieyevov yivsra,t TrksTov, 
tovto, (papyoKuSY,, dkk' svtotg 'tSta.. okug ydp ro (pa,p- 15 b^iorTruysvov Ss Seyerot yokkov' uce kov y, o,vtq toivtov 
ya,Kov SsT i yovov yy, 7Tsrrsr$ot dkkd kcu kivy,tikov eTvcu, y\S'/\ om ty,v nre^tv, ko,i (poLvsro,i yokkov tyj' dvoKkarsug 
urTrsp koi ro yvyvortov e^u$ev y,kqv y\ sru$sv ty\ KivY\rst ytvoysvY,g koi svoTrrpov evotttov frta ty,v o^LoipsrLV. 
SKKpivst rd dkkorpto,. ori ov SsT ttvkvovv ty,v ropKO. Trpog vyeio,v, dkk' 52 

48 Aid rt rd ysv svub\ ovpY\riKo koi r7rspya,ra, kou dpavtv urTrep yop 7roktg vyteLvvi y.o) roirog sv-rvovg (Sto 
<pvrd; y\ ort $spyd ko,i svttettto, t«. Ss toiovto, ovprjtKO,' 20 koi y\ Sokorro- vytstvr,), ovru koi ruyo ro evttvw yok- 
tax^ 7&P ks7TTvvst y\ svvra $spyoTY,g, ko) y\ oryYJ « ru- kov vyLSLVov. SeT ydp y\ yv\ V7rdpx,stv yy,$sv Trepirruya,, 
fjt,aru$Y\g, sirst koi rd oryuS-/\, otov rKopoSo, Sta, ty,v $ep- y\ tovtov ug ra,x^<7<^ d7rokko,TTsr$ot , ko,) det vrug ex siv 
yoTY,ra, ovpy-iKO, ydkkov y,evroi rvvrY\KTiKa,' $epya $e to ruya, urre ka,y,Sovov ev$vg sKKpivetv rviv TTepLrruriv, 
to, svuSy, rTTepyoro. KOt stvot sv Kivy,rsi koi yv\ Y,psysTv. to ysv yop ysvov rY\- 

49 Atd tl frsT Trpog yev ra. yv\ KO$opo ko,i (povka, Tuv2o7ret, urirep vSup 70 yvj Ktvtfyevov, rr,7royevov Se voro7rcisT' 
ikKuv irqpcTg kol Spiyert y.ot rrpv(pvoTg xp^i^ - 1 4 >ct P'--'-~ 70 -^ £ £xxp iv °yevov Trpo t« &ta(p$apYyat x^P^C 67 -- 1 ' T0 ^ ro 
KQtg, rrpog Ss t* KO$opo koi vyioCo,ysva, vypoTg koi yo- ovv 7rvKvovysvY,g ysv 7Y\g ropKcg ov yfvs7a,t (ur7rsps) ydp 
votg; y\ Sto7t d^ro ysv 7uv yv\ KoSopuv &sT d(pOLpsTv 71; ey,<ppa770V7ai ot Tropci), dpor€ysvf\g S\ rvyftoLvst. Sto koi 
t«to <5'' ec)v vypo7Y\g dkko7p(o, y\v d(poipsTv frsT. ta $Y,y.7t- « SsT sv 7u Y\ktu yvyvov fiaStZeiV rvv(co70t yop y) rdp^ 
>c* Se ko) Spiysa, koi cpvcpva 7otav70., kcu to ^Y,pov yok- 30koi KoytSr, dxora,pyM7at, ko,i vypo^epov to ruya. ytve^at' 
kov t» vypi. 70, Se KO$opo rvve7T^kureug S'eTra,t yovov. to yev yap sv7cg ^toysvst, to S' s7mrokY,g d7rokka,77S7at, 

60 Alo 7i rvycpspst rrpog Tot otto (pksyyo^og vorY,yo7a, urirep y.ot 70, Kpsa, 70, 07nd 7uv E(p$uv yakkcv. iSs 7& 

ka,yvsLo; v\ 07t to rTrspya, 7rspt77ursug dTTOKptrtg koi (pv- cy,$y\ yvyvd &xw~& fiaStXetv' diro yap 7uv a.pica, uko- 

trei "oyotov (pksyyo7t, ucs dcpatp^ra, 7rokv (pkEyya-^uSsg Soyy,yevuv tS ruyorog o Y,ktog d(paipsT, a, Y,Ktca. SeTrot 

UKpsksT y\ rvvovrio. Trorspov Ss rpo(pY,v TTporcpspstv dpx°-35 d(poipsrsug, dkko, yokkov ra, evrog. sksTSsv ysv iv Slo, 

yevu ftekrtov y, vcspov; v\ dpxvyevu, oTrug yY\ 7rpo£^Y\r$e- to Troppu etvai, sav yv\ ys7a ttqvov, vk sctv \Spu70, dya,- 

vy\ko7i y, (pksyyono- £7ri7ri7T7Y\; v\ ovv d7rirx^ot,v7sov sv$vg, ysTv, diro t«t« Se Sta, to Tpcxeipw pclSlov. 
v\ ov7u TTporotcsov' dvakayfiavsiv xp*. ^pu^cv 7oTg po(pY\- Aid ii tto7e 7oTg x^ 7 ^- 01 ^ x *' ~° ' T ^' [J XP 0V v ^upB3 

1. Ttoim C". II 2. «J ? r\ C"Y a . II 3. to om C". II 4. Tnxpct xaCl h~ub\\ X". II 6. ~o C°. II 7. <pic,p<*.xov C a Y a . II 8. cpixc-oi 
X". II ou] oZi C a . II 11. 9&m C a . II 12. «W™, C a . II 15. TM-a, X a . II 16. xtAfn^ C a . II 1.9. timfxm* C a X°. II 28. foi fari 

tujv C". II 33. Xa.yjdc*. C a . II <p>,(^a. -K^iTTuiy.a.TO^ C a Y a . II 3-4. u~s xxi &<p. margo X". II 35. npoTepov X"Y a rt. II <Ye] -y*p X"ru, 

Om C a Y a . II 36. TTpOGS^CibsvyXOTl C". II 37. VnL-lciltTH. C". II Z7T ICTXW.TIO'/ C". v 

3. tjj om X". II *pwT» Y a . II 6. ~-/\fj.Bioi Y a . II 8. xoc\] tj margo u, om C a . II j»W et 9. b% om C". II 10. Zvotttov Y a , to Ivois-pov 
C". II oiTrocv om pr Y a . II 13. xoc\ kz-\ twi p. C". II hocxpvovTouv im C a X a Y a . II 14. /SAe/SapiVj C a . il 15. o,jto] to o.-jto X"Y a , to axito to 
C". II 17. Zvotctov] hi-n-Tpov C a , om Y". II 23. eufiu; 7roi xpivav X". II 30. xod ante xopibvj om C". II 31. Ivto? vypov 6". margo X". 

K2 866 nPOBAHMATiiN A. K. 

Q-v/x(pepei Kcti to $ep/xov; *j oti Tct ^(aeTX* oV V7tep(3ohv\v dpTtaXet. thtk <? eveKev 7tohv Ttvp ev tw croo/xctTt e/x7tote?v y 

yiveTctt vypov; to /xev %v ^vxpov o-vvicrY\o-t Kctt Tp&xwet oTt bhtyov b TtvpeTog Ttvp e%e/. £TTt h\ to xa$ ' Y\/xepctv 

70 vypov, to <5e $ep/xov eKitvev/xctTO? ncu e^ocfov 7tote? tw o^tcttTYi/xa, to [xev itvp to he voTtcfot, eU to q-qo/xo, ejVctyovTct. 

7tvev[XctTt, dpcttovv t*)v crctpKa,. elrt <£e vo<rot ctt fxev d^to Ttvpog, cti (fe dito voTthog. tctTpevov-Bl 

54 AlCt t[ TO -^VXpOV KCU TtOte? KCU 7tCtVet TCt ^J/^eTXct, 5 TCU &£ Ctl fX£V Ct7T0 TtVpog VOTOl VQTtfo, CU $1 dltQ VQTlfroS 
KCti TO Sep/XOV TCt 7TVptKClVO-T&; *] $tct TO CtUTo'; 7!Ot£t fXeV TtVpi' VQTtcfot, yctp fypctivet. 

CVVTY\KOVTCt , 7tCtV£l Sl fXCthhOV fypctivOVTCt. 

55 'Ev TO?? 7TV P £T07g ^OVCtt &? TO V TTOToV W^MIC KCti B - °^ A nEPI 1APOTA. 

k*t' bhiyov. to fxev ydp Ttohv 7tctpa.ppe?, to Sl bhiyov Atct tj ouTe <rt»VTe/voucnv outs xot,Te%ouo"i to 7tvev[X0j 

fx.lv 7tohhctKtg 8e Sta.ftpexet kcu eU Tctg crctpKctg %wpe~t. otct ioytveTctt tdpoog, dhhct [xolhhov dvie?<rtv; *j oti to 7tvev[xco 

yctp Tct ev Ty y*j, edv fxlv KctTct 7tohv eh$Y\ to vhoop, Tta,- KctT£%o'X£vov 7thY,po7 Tctg (phe@a,g, oocre Koohvet e^ievctt, u)Q~- 

pctppe?, ectv $e KctT bhiyov, fipexet [xovov, tq ctvTo Kctt ev Ttep to vcfoop to Ik tuiv Khe-^vbpoov, oTctv 7th.Y,petg ovrctg 

To?g 7tvpeTo?g. to) ydp peovTa, v^ctTct edv Ttg ko,t bhtyov £7riha^Yi 749» otav $e efcehQv] , 7rohvg yiverctt ^ict to ev 

ayYj, o o%eTog eK7ttvet' ectv $e to iq-qv d&poov ctyvj, o7tov o,vty\ {TtthYx^ia. d$poto-$Yiva,t KctTct fx.tv.pov. 

av ctyYj, X°°P £ ?' sKetTO, Ka,TctKeto-$oo dKtvYjTog u)g fxcthtcjct, 15 Atd Tt ovx tcfpvo-t rd ev Sepfxui vSctTt fxepYj, io ctv2 

dKtvYjTog [x-ev, qti koa to 7tvp cpctvepoog, ea,v Ttg fxvj Ktvy, $epfx.ct y; *| cftoTt Koohvet to vcfoop TY\Keo-$ctt, o &e topoog 

KctTctfxctpcttveTctt. Tvpog 7tvevfxct (fe fxv\ KO,TctK£io-$oo, (ftoTt o to KctKug 7rpoo-coKocfofXYifxevov eiriv ev t>j Q-ctpKt, o Koohvet 

ttvefx-og to 7tvp e^eyetpet Kctt pnrTtCofxevov to 7tvp ejr ohiy* TY,Keo-$a,i, oTctv eKKptvvjTcti £td $epfxoTY t Tct. 

7rohv ytveTctt. 7teptQ-Tehheo-$a,t <$£ tovtov eveKtv, oti Ttvpt Atct ti b tcfpoog dhfxvpov; *j frtoTi ytveTctt VTta >tiv*j-3 

edv dvctTtvoYy fxy\ Stboog, o-ftevvvTctt. Kctt Tct tfXctTict fxy\ 20 trect;? Kctt $epfx.oTYjog, d7toKptv\iQ-Y\g oo-ov dhhoTptov eveo~Ttv 

d7toyvfx-vovo-$oo, eoog ctv voTtg eyyevY\Tctt' to cpctvepov yctp ev ty\ 7tpccr(pvQ-£i ty,s Tpo<pY\g Ttpog cttfxct Kctt Tctg crctpKctgi 

Ttvp to vypov Q-fiwvvo-tv. Kond TctvTO, <5e Kctt ev ty, (pvcrei. t»to ydp Tctx,icjct dcpicra/tctt (Jtd to fxvj otKeTov eTvctt Kctl 
e7ti fre toov o^tcthentovToov TtvpeToov TtpoTtctpcto-KevaXetv «5e? e£w e^iKfx-ttXet. dh/xvpog fr' ecrt o^tct ro to yhvKVTctTov 

Kcti eKhvovTct, Kcti Ttvptcifx-ctTct Ttpog Tovg Tto^ctg itctpctTt- Kctt KYcpoTortov e\g tq croofxct dvY\hooo-$ctt, to &e dhhoTptoo- 
CevTct, Kcti 7tepieqcthfx,evov dva,7tctveo-$a,t, "oTtoog oti $ep/xo- 25 TctTov Kctt d7teitTOTa,Tov dTohver$a,t. to n to»«tov ^e ev fxev 

TctTog v\ 7tpo t» t*V hr]^piv efvctt. Kctt ydp o7tov 7tohv 7tvp, t>j kcltoo u7rocrTcto"e. ovpov Kcthetrcti, ev cJe cctpKt tcfpoog' 

hvXVOg OV o\>VY\Q-eTCtl KCtl£Q-$0,t' TO yctp Ttvp TO Ttohv TO CtfXCpOO fre dhfXVpCt O^lCt T*JV CtlJT*iV CtJTiCtV. 

ohtyov ctyet Ttpog ectVTo. t«tk eveKct 7tohv Ttvp ev tw q-qo- Atct t. Tct ctvoo ttyovo-t jxdhhov toov Kctroo; TtoTepovk. 

fxa/tt Ttctpcto-KevctCetv &et, oti hhtyov 6 TtvpeTog Ttvp e^e/, to $epfx,ov olvoo kcu dvepxerctt Kctt ecrtv ctvoo, t«to ^e dvoo 
oocre to 7tohv Ttvp to ohtyov Ttpog ectvTo ctyet. 30 (pepet to vypov; *j ot. Ttvev/xct Ttotet tov ityooTct, t«to <5e 

56 TeTctpTcttotg TtvpeTotg hzt iky\ heTtTvvetv, dhhct Ttvp ev e'v Totg dvoo; y\ Siqti ct7t£7tTov vypov 6 ttyoog ecrt, TQtovTO 
To?g Q-oofxctQ-tv e[x.7tot£tv £io-ctyovTct. o^£? $£ Kctt Totg yvfxvct- h\ ev Totg ctvoo; *j yctp Kpcto-tg ctvoo. 

Q-iotg xpwScti. *j $e "kfx-ipct v\ hvi^tg, hovo-ctfX£vov vitvov Atd Tt Ta? %e?pct<; yvfxvaXofX£Voig [xcthto-Tct lopoog5 

[XY\ XyiT£?v. bta, c5e t»to Kcti Q-v[X(pepet $epfxcttvovo-ct fricttTO,, yiveTctt, ectv Tct dhhct ofXQtoo-xy[AOVU>jX£v; y\ cftOTt icrx^o- 
OTt da-$evY\g b TeTO.pTcttog 7tvpeTog' ej yctp jxy\ vjv do-$evv\g, 35 fxev fxcthtcrct t4tco tw TOTtco; tvtco ya,p to 7tv£v/xct KctTe- 
ovk ctv TeTctpTcttog eyevvto. bpag; o7tov 7tvp 7tohv, hv^vog ^o^ttev tw eyytcra, tov lo-x^ovTog' 7tovovvT£g &e fxcthhov 
ov oSjvctTctt Kctieo-$ctt' to yctp 7tohv to bhiyov Ttpog kctVTo iV^uc/x.eV «tw cfe e^ovTeg ro 7tvev[xct [xahhov KctTexofxev, 

2. av om C". II 6. TtvptKocvra, Y" et margo JT a , TnifMa.iy.a,ra, C". II 7. fJ.a,Xhoi om X a . II 8. sv] ha. r( h 1V. II 10. TtoXhixu; 
h% om C" Y"v. II 14. o om C a . il 15. Uv codices. II 16. i-yxiy? margo X". II 21. V^r<» C a . II 22. &j C". II 23. Xsntinuv C". II 
24. ixXovona, QC"K a Y"i> et margo u. II Trtpia.ufj.a.ra. K". II 25. Qepfxortpog codices : correxit Sylburgius. II 26. xa\ — 27. xxiegSxi 
om C". II 28. Trpoj ocvro oiyu X". II ivexev K a O"Y a x. U 29. 5ioV. C". II 30. uaTtep K"O a s. II ro post 7tvp om C a . II a^E.y w. II 
32. ttgiw C a . II 34. o\] 7*p C a . II 37. «iri X". 

1. sXxei C". II rvro X". II euTroiu C a Y". II 5. voua, codices. II 8. tfrpuiruv Q. II 9- codices cv?>\ a. ovdk. II to om C". I! 10. dv»jcr»r 
C": cetcri «.veicriy. II ro om C a . II 13. fj.era.\a.firi C". II 16. ro vdup xuXvti X". II 17. o om X", o xuXvei rqxscQxi om C a Y". II 23. 
bcfui^a C", i£ixpa%eiv X". II aUcrum to v om C a X a Y". II 35. rvro ^oip C a . II 36. ru\ ra. C". ru — 37. xa.ri%o[nzv in margine 
ponil X". II 37- ipcovroj C a et majgo X". nPOBAHMATflN B, 867 

cTtA XCti TY\ Tpt^OfXEVYj CTVfXTrOVOVfXEV fXcthhoV r\ OTCtV TO iSpVV' CthhvjS $£ $~E? (TVfXfXETpictS XCU TrhsioVOS TTpoS TO 

cthho fxspos Tpi(3cofXE$a,' tyJ ydp xct$s\\si th 7CV£V[A,c(,tos 7roLY,ra,i. tovto £s ovketl ttole? o «■nrooptev, dhhd fxsT 

Kcti Tpi(2ofXEVOL yVfXVaXjfXE$a, KOLL TpifioVTES- CtVTO VCJSpOV , Cthho TY\S rVfXfXSTptCtS ytVOfXEVOV. 

6 Atd ti o ityoos ek ty\s K£(pcthr\s r, ovx o^el y\ y,ttov Ata, ~t dTrorThsyytrojfxsvots fx&hhov ps? o iSpoos r\\2 

TOU EX Ttt <rU)fACt,TOt;; Y\ %TL SVTTV^S TY\S XS(pCthY\S TOTTOS; 5 £U)0-lV STrLfXS?VO,L; TTQTSpOV StO, TO K&T&^Vp/SQ-QcU V7T0 TOV 

&/\ho? cfe fxctvos oov ty\ toov Tptxwv sxcpvrsi. SvrooSsis tfs £cpo; v\ oti urirsp 7ru fxa, yivsTctt o e£oo ityoos eVl to?5 

OL T07T0L XoU TCt EV O.VTO?S ytVETCtl, OrO, fXY, SV7TV0O,. TTOpOLS, COCJE XOOhVEL T« srOO$£V TY,V OOfXYjV. 

7 Aid t( ot yvfxvaXofxsvoi sctv Sia,va,7ra,vra,fxsvoi rrct- Atct ti to 7TY,ya,vov SvrooSsts t«? iSpooTcts ttole?, kcu 13 
Kctiooriv, fxoLhhov iSp^riv r, sctv rvvsx^s; r, $ta) to d$pot- evtct toov fxvpoov; r, otl oov ev ty\ orfxy\ (BctpvTr\s svt, TctvTct 
"QsrQcu $ta,va,7ra,vofx£voov ' EirsiTct tovtov tov iSpooTct s^ctysL 10 Kspctvvvfxsva, Tct?s TrsptTToofxctTtxctts vypoTr,rt xctxooSsqspctv 
vcjEpov r\ Trcthr,. v) <5e rvvs^s dva%Y\pcttvst Cjrrtsp o r\htos. niots? ty,v orfxr,v; 

8 Atd t/ fxoihhov ityovrtv, OTctv fxr) Sta) 7roAAS %poW Ata) xi ttyvfxsv tov vurrov fxoLhhov r, to, 7rpor$sv; *]14 
XpoovTctt tcus dcptSpoorEriv; r, Sioti ot iSpooTES ytvovTcu & oTt sv [xsv too 7cpor$£v scjt totos evtos, sls ^qv et7ro%fT£ue- 
fxovov cft' vypoTY,TO,, cihha) xcu cfta, to tovs Tropxs dvsco- Tcu to vypov, iv cfs too 07rtrSsv &k lcjtv , dhh' stoo ty,v 
%6a,t [xcXhhov y.cu ctpcua) to) roofxctTO, eTvcu; to?s jxev ovv 15 sKKptrtv cLvayKcuov ytvsr^cu. to $' covtq ectiv oontov kcu 
fxr) ■^poofxsvots rvfXfxsfxvKctrtv ot Tcopot, tq?s "Xjpoofxlvots tY oti ty\v Kothttxv y\ttov tfyovfxsv r, to rTrfios. eti <Je oTt 

CtVCtcrOfXWTCtl. fXoLhhoV S~tCt(pvhctKTtKOV ECJl T« itytOTOS TCt VUTCt KCtl T<* 

9 Ata) Tt tov r\hiov fxoLhhov SspfxcttvovTOS tis yvfxvts 07fto-$sv r, to, 7rpor6sv t\ta, to fxoohhov to, tfX7zpor$sv tuv 
y) tovs ctfX7rsxof*>EVOvs, i^povrt fxoLhhov ot ctfX7rsxo^vot; 07rtr$sv ct7rv^vXErQa,t. o7rsp scj\v cttrtov xctt t« tcxs [xct- 
iroTspov oti t«5 Tropovs rvfxfxvstv TTots? sKKcttoov o r\htos; 20 (r^ctXot? l&piv Tctx^ot Kctt fxcthicrct' r\Ktcja, yctp ipvx ov ~ 
v) htoTL Tcts ATfxiScts ^Tjpcttvsi; d[X7rsx°^voLS os TctvTct Tcti. ETi Se rctpxooSscjspct ecjl Tct irspL tov vootov toov irpo- 
%\ttov rvfxfictivst. crQsv, oorTS vypoTspct. 7rhstoov Ss vypoTr,s srTtv ev to?s 

10 Aict ~i ISpirt [xctht~ct to) TrporooTra,; r\ "orct dpctLct oTrtr^sV 6 yctp fxvshos xctTct Tr\v pctx^ w vypctrictv 
xctl vypct fxcthtcrct, tfta, cfs toutwu o icfpoos cfict7ropsvtTcti. 7rohhr,v 7ra,psx^ 

Soks? <Je 7rr,yr\ sTvctt r) Kscpcthvj t» vypx' cfio Kcti ctl Tpi-25 Alo, t/ e<^' a, KctTctKsifXE^ct, &x iSpvfxev; r\ on 5e/3-15 

X^t SlCt TO TTOhV VypOV. 0| T07T0? dpcttOS KO,l IrX^OS' [LOS OOV T07T0S 00 d7rT0fX£$Ct, KOOhVEt SlE^lEVcU TOV ISpOOTCt' 

Sistrtv ctpct Karrd cpvrtv. dvctfyipctivsL ydp covtov. stl Ss $ht(BsTa,i, ShL^ofxsvov cTe 

11 Aia) t/ «t' dQpoov ovtos t« Trvpos /xcthhov ISpovrtv, Stctx^Tctt to cttfxct, « crvfx^ctivovTos KctTct-^vxsTcti fXcXh- 
«t' eXctTTovo? dsi, dhhct Trhsiovos sTrstrcpspofxsvti; ot yctp hov. rr,fXE?cv §e r\ vctpKr,' KO.Ta.^v^is Te yap ecjl to ttcl- 
ev tq?s 7rvpta,Tr,piots ifyxrt fxoLhhov r\ evSvs si etr\ Tor^TOV. 30 $os, x&i ytveTctt sx $ht\psoos r\ 7rhr\yr\s. 

y, oTt to rvfXfxsTpov sxct~ov EpyaXsTOA; ovxxv el toctktov Aid xi oi xo,$evSovtes fxaLhhov iSpovriv; r, Stct ty\v\6 

irotE?, to 7rh£?ov » 7roLY,r£L TrhELov v\ fx&hhov TovvctvTiov, dvTLTTEpiqctrLv; d$poLr$sv ydp to $sp[xov evTos e^shctvvet 

%tl t$ rvfXfXETpov eTvcti IpyaX^TctL to Ipyov. c^ot /xlv Zv to vypov. 

tovto ovx* ^?^ TthE^ov [xdhhov iSpovri, cfid $1 to Trpos Atd T f L to 7rporoo7rov [xcthirTct ityxriv drctpxoTa,Tov\l 

exctcjov cthhr,v eTvctt ~vfXfxsTpia,v, xcti to 7rs7rotr,xos [xr,xsTL 35 ov; r\ otl sviSpooTa, fxsv orct vcpvypct xcti dpaia,, r) Se 

itole?v 7rporTi$sfx{vov fxoLhhov. i yap TctVTo 7rpooc\o7roiE?- X£(pcthr\ tolo,vtyi; vypoTrjrct ,yctp otxstctv EX^t 7rhsi<rTr\V. 

Tctt sls exctcjov xctt s7rtTY,Ssioos £X £iV 7rctpa.rx£VctC£t , xcu c\v\h^rt Ss cti cphs^ss TEivovrou svtev$sv, xctt oi xctTctppot 

v,Sr\ T6T0 spyctCsTcu, dhh' hspov. to fxsv «v ohiyov fxcth- e^ ctvTr\s, xctt eyxscpcthos vypos, xcti ot iropot Trohhot. 

Kov r\ Trohv 7rpoooSo7rotr\re xctt rrctperxevctre to roofxct Trpos o~r\fxs?ov Se cti Tptx^ 0Ti 7rohhot oi Tropoi etn, TrepcttvovTes 

2. TptfiuifM X". II 4. ou-a. et 5. t? om C a . II 7. fy-mx C". II i4. toi)? om C". II 15. 070* C a . II 28. t? ttvco? erro? C". II 
29. iTrupspoplvv X". II 31. el] tl ts Y". II 32. Totjjcra to %'httot margo X". H 33. tu to <r. Y". !l 3A. ■kXeloio, C a . 

4. a.—o^tX^to-a.y.ivotg C"Y". II 5. tov y.oCTcc^-j^oco-Sxt C". II 6. tto^o. C". II 14. vxlrt i\X' C". II 16. >)J rj ctl X". II to om C". II 
c%~\ to X". II 17. <£uXctxTiKsv C", omisso {jlSLKXov. II 18. fy-poo-Qw C a . II tSi o-toSev in margine ponit X". II 19- t»J to C". II 21. 
ty-poa-kv X". II 23. ph 7<*p C". II 26. bufau X a Y a . II 34. pxXXoy C a . II cWpxcvTO/ C"X a . li 36. 7*0 om C a . 868 IIPOBAHMATftN B. 

sfcoo. \skovv sk tuiv kcltoo o ityoos dXX' sk ty\s ks^clXy^s vos' to yctp vypov< hictKpivofxevov 7tXs?ov. (Zctts kXslovi 
yivsTctt. S~lc ityvo-i kcu wjhStov kcll ixclXlcjcl to fxe-ooKoV XP 0V V V zKKpLris. $icl ts tkto kcCl %tl $l' sXctTTcvoov Tto- 
VKOKstTctt ydp TtpooToV to Ss vypov koltoo ps? dXX' poov y, SKKpmg ecjiv. ETi to ykirxpov kou to KoXXcohg 

OVK AVOO. fXeTCt fXSV TOV Vyp* SKKpiVSTCU fod TYjV K&TCi/JLlfyv , fXST& 

18 Aid ti oi ifyZvTsg edv ypvxQooriv y, vfrctTt v\ KVsvfxctTt, 5 Ss tk kvsv/xcltos dfrvvcLTS?. /xcLXicjct Se t£t' scj\ to Xv- 
vctVTiuxnv; KCTspov to vypcv -^-vx^ scjy { dSpocv, sy.KporQev twv. &lo kcCl oi s/xstol toov ityooToov K^cpt^ovrt fxdXXov, 

&K ypS/JWV $LCt TO pslv, Y\ KCU TO KVSVfXOL o\lCV sfcoO yLVO- OTl rVVS^CtyOVrt T6T0 CLTS KCLX'^TSpOt KCtl rOOy.CLTOofrsrTSpOl 

y.svov itycos fod ty,v "^vfyv, tkto sroo ipv%Qsv Kp\v sfcsX- qvtss. kcu otl tv\ fxsv rctpKt Ttoppoo b tokos xto$, sv Z to 
6s?v vypov sysvsTO, kcu KpcrKsrov kols? ty,v vclvtlclv; yXirxpov kcll to kqXXooSss, oocje epyov y,eTctcjY,rctL, ty\ <5s 

19 AlcL TL 7TOTS SK TY t S KS(pcLXY,S KCU TOOV KC&OOV fXOtXl- 10 KClXicL syyVS' VI ydp SV CLVTV\ SyyLVSTCU Y\ 7tXY,rLQV' S'lq 

otcl oi ityooTss yivovTcu Qepfxctivofxevoov; y\ otl to SepfxctL- kcu ^vrs^ctyooyov clXXoos. 

vofxevov scpeXKet s(p' sctvTo to vypov , to <Js vypov ovk N Alcl t/ YiTtov ityvrLv sv ctvToo tco 7rovs?v Y[ dvsvTsg;23 

SXSl OKY\ KCtTCtVCtXirKYJCtl Old TO SLVCtl T«? T07TCVS TKT»? 7J OTl 7T0vivTSg LtSV 7TOiVri, 7T S7T OVY^KCT S$ Ss TTSTtCLYCACtrLV, 
OCJOofrsLS. SKiTLTiTSL VV S^OO. SLKOTOOg VV SKKpivSTCtl TtXsoV OTS. (ASV ydp ylvSTCtL, OTS 

20 AiotTLoi TxcrkvTsg, oTctv 7rctvroovTctL, ifrpxnv; efrsi yctp, 15 ^e scjiv. y\ 'otl TtcvivToov ttsv rvyKKsicvTctL TYig rctpKog oi 

SLTTSp 6 7TOV0g CtLTLOg, OTCtV 7T0V00rLV. 7TOTSpOV OTl KOVtiVTLOV TTOpOL &LCL TY[V KOtQs^LV T« KVSV/JCCLTOg, OTCtV &' AVOOrLV, dvOL- 
/UtSV V7T0 TX TrVSV/ACtTCg Cti fpKsQsg S/XCpVrOO/XSVCtL T«? 7T0- yQVTCti; $L0 KCLL TO KVSV/JOCL KCtTSJXJJ-VTSg yittov ityvrLV. 

povg rvy.fJts/xvyJvoA TXCLOvrL, 7tctvrct/J.(vcov §e rvv('CcvrLV t Aid tl £%] otciv TpoxctCoo/Jcsv, ityoog 7r\eLoov, Kct\24c 

tZrTS fo' SVpVTSpOOV yiVC/XSVOOV TOOV -KCpOOV pCLCV hLSpX^TCtl OTCLV SV KLVYirSL vj TO rOOjiLCL, d\X' OTCtV 7tCLVrOOVTCtL; Y, 'cTt 
70 VypOV. Y t OTl 7tOV6VTOOV /XSV AKOKpiVSl Y\ KLVY\rLS SK TOV 20 TOT£ LLSV OOrKSp VKO TY^ %fi/3C? Y\ CtkXv TLVCS SCJLV V$00p CSOV 
<TVLtKS(pVKCTOS VypX TtVSV/XCt, KCtl &LCL $Sp/XOTYjTct TY,V &K0 dKCCppcX^OCL 7tCtVTCLXo8sV rVVCtSpOL^O/XSVOV , QTCtV §S d(psG%, 
TYS KLVY { rSOOS yLVSTCtl TO VypOV TtVSV/JOCt SKLKOX.Y\S' OTCtV 6% TtXsOV Y\ orOV SJr dpX^lS- COS Ss VKO TY\S %SLpOS , VTOO KCU 
7tCtVrY,TCtl TtOVOOV, cL/XCt KCtL Y\ Qsp/XQTY\S X.Y t ysi, KCU SK VKO T» TtVSV/XCtTOS SCJLV dTtoXYjCp&yVCtl , COrKSp SV TY\ KkS- 
T6 TtVSV/XCtTOS TtVKVCV/XSVQV VypOTY\S yivSTCtl, KCthOV/XS- ^SfycL, KOLL KCLXlV KpoS TY\V KVCJLV dKcXcL/xf-JCLV£l ydp SV- 

vos iopoos. 25 to^. b/xoLoos ovv koXXy.s KLVvirsoos ^rv,s to Kvev/xct evctKO- 

21 ' HoTSpOV &S? /XctXXoV TOV QspOVS TtCtpctrKSVdXsLV TO XcLtxfictVSTCtL' &LC KCLL cti (pXe@SS hctTSLVOVTctl T« Vyp* OV 

ityw y\ t« ^ei^wvo^; v\ ots fxaXXov vypoi kcll %ct,Xe7rJ- (hvctfxsvov s^lsvcll. dKoXct/x(3cLvo/xsvov <5e dSpcov to vypov, 

TSpCl dvSV SKl/XsXsLCtS ySVOLVT CLV , CWCTTS T» XSLfXOJVOS CtV QTCLV dvsSyj T0 TtVSVfXCL, dQpoCV sfcJpXJSTCLL. 

&SOL fXciXXoV, Y\ fXSyctXvi Vf fXSTCL^cX% KCLL TOt KSptTTOOfXCLTCt Ald TL, OTCtV KLOOriV , Y{tTOV ifyxriV SKKpCtyoVTSS l >J 25 

« rVVSKKSTTSTCtl. 7tCf.XlV ^JX^VTCS STL Ttctpd (pvrLV TO T« 30 frlOTL T<X rLTLCt SKLrKOOTctL fXSV TY,V vypOTYiTCt KCtSctKSpet 

yj.L/xoovos. hr^.ov ctpct 0Tt tov Mpovs fxctXXov. Kcu ydp rKoyyos s/XKsroov, srTt tis KooXvrctt ty]v opfxv { v ov fxiKpov 
Tct vypct rv t KSTctL fxxXXov aKctvTct tov Sspovs' frio tots fxspos, oorKsp sv to?s psvfxctn, to sklXcl^siv t»? Kopovs 

OS? dKCLVTXs?V. OLOt TOVTQ OS KCtt oi dpX&LOL 7tCLVTSS TtpcrsVSyKCt/XSVCV TY,V Tp0(pY t V. 

vtcos sXsyov. Alcl tl oi dyoovLoovTss ibpvrt tvs Tto^cts, to 8s 7tporoo-26 

22 Alcl ti otst tov roo/xctTos psovTos Kctt ty,s dKoppov,s 35 kcv y; fxotXXov ydp svXoyov, qtclv kclv i&pwrt to roofxct, 

ytVOfXSVYiS SK TOOV KSptTTOOfXCttOOV « KOV^pL^STCtl TO rOOfXct, TOTS fX&XXoV KCLL T«? KofrctS ' ^VXpOTCtTOS ydp TQK0S, 

ecLv fxv\ d(pLtyoory\; v\ cti eXctTToov v\ eKKptris. otclv ydp ho v\KLcjct ibpwLV. Kctt oi lctTpo\ sv tcl?s dppoocjLcLis y,cLXicjcL 
e<r vypi fxsTctfictXXvi sls dspct, kXsiov yiveTcti e^ sXolttq- 7tspLcjsXXsLV txs kcS&s TtotpctyyeXXxriv , otl sv-^vktcl elrvf, 

7. a% ijpsuvi Y". II v, OTi x&l margo X". II 8. %>*)?] vypov C a . II 10. Ix tm koIuji xol\ trs xi<pocXrj<; X a . H 11. ol om X". II 15. 

COdicCS 0TS TTCL-J<70'iTM. II 1 6. 7ro'yO?] UY Wf C a , OVOJS F". II 7TflVbVTC? Y a et pi' X". (I 17. kxcpVJU^EVXl C°. II 19. <V om C". II 21. 

mfmttTK C a . II 28. *fimr' C a . II *»] i-/. <xv margo X". H 29. Ur\ X". I! r] r) C a X a . II 30. to in margine ponit X". II 34. tx^oi 
Ztux; C". II 37. r) om C a X a . II o-ccv — b 2. haptin? om C a . II 38. pzTitllzXr, Y a . 

2. ts] codices $e. II koym C". II 7. W*i%&t*poi]i xovp-MTspoi C". II 13. codices KnroirixoTs? ^ *tr«i>Kot<rw, II 15. ^ctg-po? C". II 18. 
vxi om X a , qui mox i ***&». II TtXetuj Y a . II 19. 7r*uV»jT*» margo X". II 23. tv om C". II 29. *6«wrw C". II 30. fib om X' 

Y". II 32. prpOLC-L C"Y a . II 37. OtO X*\ fa<rT<L X". nPOBAHMATfiN B, 869 

cocjs dpxw pacftoog ptycvg irc&cri r.at rco aXXoo crcofxajrt. v\ Xov tw sv tfxartco rpsx^Ti. frtd ravrct, <\e y.at ot ttoXvv 
oti KcCi r\ dyoovta eq) $epfxoTY\rog £ fxerdcjacrtg utnrep ev xpovcv Ka&evcfovreg &xjpxcrspo( stcri rodv fxerptov %povcv ko- 
xco (p ofico sk rcov avco tottoov slg rvs Karoo (cfio Kai al koi- $sv$ovtoov' KaraTrsirviKTat yap koi b y.a$svcfcov. 
Xtai Xvovrat roov <po@cvfxsvcov) aXX' av£v\o~ig $spfj.x, loo-Ksp Ata r( ol dyoovicovrsg ISpxri tk? 7rocfag, ro $s irpo-31 

iv roo $vfxoo; ko\ yap d $vfxog Xjcrtg tk $spfxx scji t« Trspt 5 crcoirov «, sv tw aXXco fitoo tcfp^vroov -\fj.odv fxaXtcja fxsv 
rr)v KaphtaV ko\ 6 dycovtodv i cfia <po(3ov Kai fria ipvfyv ro TrpccrooTrov , r]y.tcja <Te t«? Trocfag; r\ oti y) dycovta <po- 
irdcrxsi •> d?\Xa <fta ro fxeXXov. fiog rtg ecji Trpog dpxw spyov, b <% (poftog Kara^pvfyg 

27 Atd r( to nrpocooirov s\spv$pot ytvovrai, «% Itywi <5s; rodv avoo' frio koi coxptoocri rd Trpocrco-ra w dycovtodvTtg. 
vi frid to fxaXXov $spfxa(ve<r$ai, oocje ro /xev ev rco Trpocrooirco Kivivrat Se Kat crKatpovrt ro7g rrocrtv' rrodcri yap tsto ol 
vypov tyi.patvet v) $epfx6rv\g STriTroXdQdcra, ro &e ev ro7g irort io dycovtodvrsg Kat KaSairep yvixvdCovrat' Stoirep etKorcog lclpxcri 
o~vvTY x Kei <$ta ro eXarroov fxev eTvat, 7rXe(oov &e TY\g efx<pvT>s ravra oig rrovicrtv. Kat rptfiovcrt cfe rag %elpa<; Ka-t crvy- 
Ka) TrpovTrapxtVYiS- KaStacrt Kat skts(vovto,i Kat sjrdxXovrat Kat xSsttots r,ps- 

28 Atd t( Ka$evcfovre<; lcfpvcrt fxaXXov v\ eypr.yoporeg; y\ fxicrtv 6pfXY,TtKo\ yap stcrt irpog ro spyov cfta ro ro $spfxov 
ori scrooSsv r) dpx^l ^i ISpoorog, $sp[xorspa <§s to. evrog, oocjs a-vroov Y\(jpo7cr$ai e\g rov irspt ro crY\$og roirov ovra, svcroo- 
Ko-t sKKptvst cftaxeovcra Y t evrog $spfxoTY\g ro Ivrog vypov. 15 fxa,roo§icjspov ' o$ev 7ravry\ StarrovTog clvtv rs Kat t» cli- 
oti det eotKev diroppetv ri t« croofxa-rog, dXXa Sta, ro fxr,$ev fxarog crvfxftaivet ttvkvy,v ko\ iroiY.tXr.v y(vecr$ai Ktvy\<rtv. 
sTvat nrpog irpccrirl:7rrov dXi<r$Y\creTat Xav$avet. <rr,fxetov <$e' fxaXtcra Ss ISpvcrt rovg nroc\ag, ort vrot /xev crvvexodg nro- 
rd ydp KoTXct t» croofxa-rog det lcJpcl. vxcrt, to, 8s aXXa, fxspv\ rov croofxarog dva,7ra,v<reoog Tvy- 

29 Atd rt sv rctg irvpta,rr,p(otg fxaXXov tcp^crtv, orav v\ xavst ralg rcZv crxr.fxarcov KcCt KtVY,creoov fxsrafioXa7g. 
"^X ?* *I gtj T ° Qspfiw * jSot^r^ei e£c<; fttct rr,v tk ^^ok 20 Ata ti sv roig 7rvptarY\p(otg ovre d$poov rov rrvpog32 
irsptcjacrtv (KooXvsrat yap vtto tktou), dXX' svrog KaretXt- ovrog fxaXXov ttyxcrtv, »t' sXcLrrovog dst ytvofxsvx, dXXa) 
fxevov kai fxsvov StaXvsi r<x sv Y\fxtv vypa,, Kat l^podrcb ttoisI rrXstovog; eTretcrcpspofxev^ ydp rd Trvptar^pta, fxaXXov tfyv- 
ijr ctjvrodv. crtv r\ s'nrep sv$vg ££ dpxr\g toctvtcv r,v ro rrvp. r\ ro 

30 Atd rt oocpeXtfxoorepog ecrrtv o lcfpoog, v.dv eXarroov fxsv 7roXv Ik rrpodrY,; ^Yipdv Xafxfidvjcv rr,v e7rt7roXy\g crdpKO, 
s.7reX$Y\, b yvjxvx rpoxdCcvrog yevofxevog y\ b ev tfxa,Ttco ; 25 Ka-t (fspfxa, Katet Kat bcrpaKot, ysvofxevr, cTs rotavTYi reyyei 
v\ ro fxev Trovetv t« fxv\ Trovetv fieXrtov ecrt ko,$oXov, Kat t«? l^poorag. ro Se bXtyov fxaXXov rry crdpKO, dvtev o,vty\v 
b ISpoog cfe b fxera, irovov t« a,vsv ttow fieXrtoov ecjt, Kai re dpa-tot, Kat ra, evrog Kd,$a7rep bpydCst irpog rv\v <fict- 
fxaXXov (fe fxera ttovov t« *ittov fieXrtoov; fxaXXov &' Kptcriv Kat e\ayooyr\v. ktco <¥ ex^r,g avrr\g, S7rstcrsvsx$w 
ecrt fxira, ttovy, b yvfxvn rpoxdCovrog ytvofxsvog. sav yap 7rXsov rrvp koI strSvofxsvov slg fid$og TY,g crapKog fo' 
(xr) TroXXrt crvvrovta, rpox&fY,, « Svvarai idpodcrai yvfxvog 30 dpatoTY]ra, s^arfxtXsi re rd TrpofxaXax^^^ vypa,, Kai 
cov' sv ifxa,r(cp yap ko,v rravv fxsrptoog rpox&vy, to>x^ rd Xs7rrd avroov dTTCKptvov e\dyei fxerd t» Trvevfxarog. 
ISpol Sta ty,v diro t« Ifxarrtov dXeav. Kat evxp^spoi Se Ilorepov ^et fxaXXov rov $epovg TrapacrKevdCetv to33 
ytvovrai 01 yvfxvot rpex^vreg t» $epovg roov ev ifxa-rtotg, ttyw r\ t« ^f^wvo?; *; t« fxev x^ftuvog crvcrsXXofXSVov 
ort oorTrsp dTra-vrsg 01 sv rolg sv7rvovcjspoig roTrctg otKxvrsg svrog ro $epfxov eKTrsrret ko\ 7rvevfxct,ro7 rd sv r)fx7v vypa,, 
evxpx^zp ' e>i<ri ro ^ v * v T0 % KaraTrsTrvtyixsvoig oIkovvtoov, 35 <fto Trdvroov a-vrodv y\ rcov TrXstcjoov dvaXtcrKCfxsvoov ovcfsv 
vroo kcu avTog ccvrZ b a,v$poo7rog , orav odcrrrsp ev ev7rvo(a, beTrai crvyyevxg drroKptcreoog. t« (Te $epovg <ft' dpatdg rr,g 
v\, tots svxp^spog eqiv r\ orav KaraTreTrvtyfxevog r, Kai crapKog eKTrtTrrovrog t» $epfxv y\ttov Trerrerai to, ev r\fx7v 
rreptexof^svog vtto rtvog dXeag 7roXXr\g, crvfxfiafvst [xaX~ vypa' (fto fo7rai d7ravrXr\crsoog. sfxfxstvavra ydp foa ty\v 

3. 707ruiY xxl xZ a.KK'jj cup&Ti. f\ oxi xyujviot, ig\ £i? C". II 5. %i<Tt? margo X". II 7. yAXog C"Y". II 11. codices kXxrrco et ttXsiui. II 
15. xoc\ om C a l\ II 16. on] afcf X". II 17. vGtTOr C a . II 19- Trvpa,r^ot? C". II ora.v] rj orccv ^X a F". II 20. ^%p?J ^%»? X a . II 24» 
w<peXi[A,uira.ros C". II y.xv IX. Ix. om C a . II sXarrov X". II 26. prj et 28. o om C a . II 30. iroXXrj C". II 38. *>.£*? V", qui saepe ita. 

1. fr.ci om C a Y". II kx\ om C". \\ 2. svxp^spoi C a X". II 6. r) et 9. ytnvrxi — 10. i^uiviu!vre? om C". II hoTrsp] ^a X a . II 12. 
KaiX iy.rslvovrcu om X". II £3t'7rw C". II l4. ovrct,] orocv C a . II shar\yxT'Aigzpov C"Y a . II 15. ttxvtoi; X a . II 16. itow.iKvy hx.\ tsw.vy]i X". II 
17. %SV C a Y°. II 20. wSs codices. II 22. i-asi<j<pspou.m] \t:s\ xfxtpoyevx, C°. II 25. xxvet C a . I! 30. ri re C". II 32. &j C'. II 36. xpecZ? X". 870 nPOBAHMATflN B. 

wpav <rri7rsTai kol) vocrorots?. <rY,7rsTat yap nrdv to o-yjtto- ev Ta?g nropetatg aat y\ t« crwya-Tcg crvyKayo^tg irpog to 

[XSVOV V7t' aKKoTptOV $SpfXV, V7T0 <Ts T» OIKSIOV TTSTTSTat. [KY\ SV$V7T0pS?V TO TTVSVy.O, Ttpc<rtcrd<ra. 

sv yoev ovv Tui $(pet to aKKoTptov Ivxjjsi, $to cry,TrsTai Ata ri twv t&pooTwv ytvoyosvwv, ocrw av s7Tt@a'KKY\Tai39 

KctvTa, yaKKov sv avrw, sv _<Te tw %sty,u)vi to oIksiov, Ttg yaKKov, &x °' T * TrKs?<ra twv \y,artwv s7rt(2aKKoy,£- 

<fto « <TY[i:st o %sty,wv. S voi icfpxcrtv; v.at irspt tktov Tavrd spiy.sv tw sizavu). 

34 Atd Tt tuiv tcfpwrwv ytvoyosvwv vtto TY,g svTog $tpy,a- Atd ri twv crwyaTwv ^Y { poTspwv ovtwv t« $(povg *] 40 
<riag r] v7ro TY\g sKTcg 7Tpo<r7rt7TT>s<rY,g, irpcg sviwv t&pwrwv tk ^styuvog \$pwTtKWTspwg <\taKsiys$a t» $spovg; y\ ot< 
(pptTToy.sv; r, citoTt vtto ysv tyiS svTcg $spy.a<rtag oTav sk- t» y,sv $sp*g dpatwv twv <rwy,aTwv ovtwv to TY\g cpvcrewg 
"KtTTTucrtv sk ttoKKx TQXov elg cKiyov , crvcrsKKofxsvotg ixpog $spy,ov » ttoKv KaTsp^sTat; fttaKvst xv to, vypa e\g irvev- 
ty,v TTspio^Yiv TravreKwg Tag t» SspyJi 7rsptoo\g dTrccppaT- io y,a. t« <Te •xj-ty.oovog 7TS7TVKvu)ysvu)v sKTog twv o-wy,aTwv, 
T\s<rtv, sha v\ cpptKY, syyivsrat; sti TY,g crapKog TravTeKwg &ta- ttoKv KaTetKy\y.ysvov to TY\g <pv<rewg $spy,ov etg Trvevy.0, 
ftpoX* yrvoy.svY\g Kat t«. $spyv cftettovTog. v\ cTs eKTog $sp- & frtaKvet t<% vypd. ert Ss Kat th yosv $ep\sg ircKv Txpocr- 
yoacia TxpocTTtTTTOvcra dpato? tov xp^ia Trpwrcv' ehaToev- <pepoye$a, to vypov, t« <5e ^e</x.wi/05 rkvavTtov. 

toV TY,g cpvcrsug $spy,ov d7roKptvay.evcv ty,v <pptKY,v s7rotY,o-sv. Ata ti ot d-iTo t» avTOfxaTov ytvoy,svoi TOtg vytat-<k\ 

35 A«ct t/ toov icfpuTwv ot $spy,oi KptvovTat fisK.Tt\sg stvai 15 voucrw \S~pooTsg cpavKoTspot Sok\sq-iv etvat toov vtto tu>v tto- 
tuv iLvxpuv; y\ oti irdg ysv \c\pcog 7rspnTu>y,aTog Ttvog vu>v; y\ oti ot yXv ttovoi d7ravTK%,vTeg dst to TreptTTevov 
sKKptcrtg sc^tv, etKog <Ye to y,ev oKtyov 7repiTTooy,a, hs.$ep- vypov fypoTspav ty,v crapKa Trapao-KsvaXovcrtv , uxtts Tag 
y,atvsQ-$at, to 3s ttKsiov y.Yi dy,ctu>g, ucrs 6 ^vxpog ttywg KotKtag toov Tropoov vytetvag etvat Ka) ty\ t» Qepyx y]$tcrei 
ttoKKx 7reptTTU)y,aTog o\v etr, <rY,y,eHov' §to Kat y,aKpoTepag y,Y,cfsy.tav Ifxcppcx^tv ytvecr$ai, ot <5"' avTcy,aTot y,\v Trpo- 
T<t? vocovg &y,Ko?. - 20 <rayopsvoy,svoi tcfpooTsg, ytvoy,svoi fr' g£ dvayKY,g, oTav 

36 Aict Tt toov ttyooToov bta Sspfiacrtav ytvoysvoov nrpog v7ro TrKeiovog vypao-iag <rvyxeoy.evoov toov TY\g cpvcreoog tto- 
to ttoKv Trvp y,ttov \c\p\syev ; y\ hoTi y,toi o-<p6&pa $epy,ai- poov Tct $epy,a /ay, TravTeKoog KaTaKay,$avYfcai, dKK eTi 
voy,evcv t« o-u>y.aTog etg 7rvsvy.aTa vypa foaKvsTat, y\ d7roy.axsQ-$at Kat eKKptvetv avTo &vvY,Tai, evKoyoog voq-qv 
eKTriTTTovTog t« vyfk Kai Tax v 7rept%Y\patvoy.ev\s ty,v a'io-$v\- <rv\y,sta (paivsTat. tcts yap vtto irKsiovog vypacriag y\ t» 
<rtv « Kay.@avoy.sv; 25 <rvy.y,sTpov KaTO, <pv<riv ^pvx^at, v\ tz crdp^ <ftcy,@po$ 

37 Atd 7i t» YjKiov y,a.KKov $spy.atvovTog, edv y.v\$sv ysvoy,s\>Y\ ty,v KaKtqY\v Trpog vysiav <fta$s<rtv Kay,ftdvsi. 
TTspi$K.Y\y,a £%w,aev, ttyoOTsg yivovTat Totg \y,aTiotg nrspi- Ata t( tov x^ftvvog \<ypu>Tsg Y\<r<rcv yivovTai, ko\A2 
creKKoyoevotg; Ka) Trspt tktov Tama, epiy.ev too TrpoTepoo. r,y,e?g cx>x dy,otoog TrapacrKevaXetv (3ovKoy.e$&, vypoTepoov 

38 Atd Ti" toov cfcetoov KtvY\<reu>v y,dKKov $epy.atvetv do- ovtoov tujv <ru>y,aTu>v t» ^£:/>t-wvo?j v\ Yt<r<rov y,\v tcfpcvyosv, 
kovctoov, Toov <fs vu>$poov y\ttov, <u Trpog to <riy,ov 7rops?ai3QoTi Tct vypa t« x si , u ^ vo ^ TrsTTY t ys Kat o-vvscrYjKe crcpccfpct,' 
voo$poTspai ovQ-at lc\pooTag ts y.aKKov eKKpivovcri Kat to <)\)crcfiaKvTU)Tepa w. &x V7roKay(3avoy,ev <% Se?v tcfpooTo- 
TTvevyoa, TTpoo-tqdo-tv , ug $spy,aiv\so-at fxaKKov toov Karav- 7T0ts?o-$at t» ^ei/x-wvo?, frtoTi y\ TotavTY\ <ftd$so-tg vytetvY\ y 
toov; y\ oti TO?g (3dps<rtv slg to KaToo <psps<r$at KaTa <pv- o h\ T>sg ttyooTag ey,7rotoov TY,Ket Kat crvyx^? ty)v ePtv srt 
crtv ecriv, e\g <Te to avoo irapa <pv<rtv. y\ \sv t» $epyiv <pv- Te Kat dpatoTepav tov 7rpoo-Y,KovTog ey.7roi.ccv to ts evTog 

' <rtg y\ <pep\so-a Y\y.ag Trpog yoev Ta KaTavTYj \s$sv o-vy.7rovs?, 35 $spjxov aTTOKptvoov sKottov nrots?, oocre y,Y\ dyooioog <\vva<r$ai 

irpog cfs Tct <rty,d cpopTYffscra haTsKs?. wcrs <fta y,sv ty,v tw TrsptsxovTt \fvxp^ dvTtTSTax$at' to Te eKTog vypov 

TotavTY,v KivY\<rtv sK$epyaivsTat, Kat y,aKKov T\sg \hpwrag pa&scrspov 7rapsy,7rs<rsiTai To?g <rooy,acriv, dpatwv twv tto- 
biKpivei, Ka) to Trvevfxct, 7rpo<rtqY,crtv. <rvy,(5aKKeTat <5g t; poov Std to,j tcfpooTOTrctiag ovtoov. 

4. jaaAXov 7t*vt«, C". II 10. m? om C a Y°. II 12. Sij ktionog X". II l4. iTroxptyoipenr C". II 15. sXm om C". II 22. /Spw/Asy 
C". II 24. 7T£pi^ot.ipo^£>'« C", ^r,pct,ivojA.(vv X a . II 27. $xoty.sr C a Y a . II 28. ra-jT* C a . II 29. bj-lvr codices. II 32. irpo\'r£<rtr C"Y a , ixpoi- 
g-M<rir X". II xor' *uto;v C". II 36. (popTifycA X a . 

1. o-u-yxaA^ij X". II 2. ■jxpolqS.o-a, X a Y a , irpo'it?c!)cra, C". II A. rd om X". H [iSTxQcLXKofievoi C". II 5. to,utx C". II 11. xa.T£tXfifiu(- 
rur X"Y a . II 12. rb v°jpor X". II 13. %UftSt^ 31 X a Y a . II 14. yevb^sroi X a . II 18. sl&itti C", h»\foti X a . \\ 24. ipyxcrfa X". II 28. 
V«? C'. II 29. * om X a . II 31. &wtoTUTsp<L X a . II Zr\ "orra. C'. II fc? C a . II 38. 'bnm om C a K a X a Y". nPOBAHMATONr. 871 

T. 02\ nEPI OINOnO^IAN KAI ME0HN. TetwiTAt Svvdfxet tJ tk <roofxaTog okefa $ep<xoTmi /xtyvv- 

Atd Tt 01 fxe$vovTeg $epfxv cvrog tov otvov chxrptyoi fxevog, a7ro<r$evvv<rtv amo' <r$e<r$evTog Se Kat -^vx$evTog 

■ el<rt, xou TcLXto-Tct, dkfcrKOVTat V7T0 TrkevptTt&og Kat toov t« croofxaTog <rvfx(5afvet thV Tpo/xovg ytveo-$at. ecrt <% kcu 

TODiToov; vj ftioTi 7rokv vyplv edv ^vyS^, 7rokv ^vxpov irapa Trdvra to) eipr,fxeva akkog Tpoirog KaTa^v^eoog. 

ytveTat, oocre KpaTeTv Tr,g <pvrtKr\g $epfxoTr,Tog; ytverat yap 5 dvatpe$et>rr t g &e tijV vkr,g, y to $epfxcv eKctcroo TpecpeTat, 

Ofxctov ooo-xep av et e<r$r]g (BefipeyfxevYj etr[ vypoo ^ V XPV^ <rvfx^afvet ko\ to $epfxov <p$efpe<r$at. tovto <fe eiri [xev 

VToog y\ <rdp£ ev<$o$ev. toov d-^vyoov e-rrt th kvyvov ecjt <pavepov (t« ydp ekafx 

2 Atd t/ ix °' <r<pz$'p<X' fxe$vovTeg nrapotvicrtv, dkk' 01 dvakoo$evTog <rvfxfia(vet <r(ievvv<r$at to <poog), em <5e t%v 
d,Kpo$oopa,Keg. fxaktcra; yj ot< *$' XToog bkfyov TreTrooKacrtv efx-^vyoov to Te yr\pag TavTo nxotet t»to kcu toov votoov 
tocre bfxofoog eyetv ToTg vy<px<rtv, v$' XToog oocre <$takve<r$ai, 10 a,t fxaKpat kcii <rvvTr\KTtKat. dvatpovfxevr,g ydp yi kenTv- 
07rep 7ra<rxov<rtv ot 7rokv TreTrooKOTeg; ert ol fxev vr,<povTeg vofxevr,g Tr\g t» $epfvk Tpo<pY,g eKkvetv avTo <rvfx(3afvet. 
fxakkov bp$oog Kpfvovcrtv, ot <Te <r<pocfpa, /xe$vovTeg icf' ey- vypoo fxev yap Tpe<peTat to $epfxov, t«tw Se ov too tv- 
^etpvcri Kptvetv' ot 6% aKpo$oopaKeg Kpm<ri fxev ha, to fxv\ %ovTt, dkka ketoo kcu 7rketovt. frto Tolg vo<r*cri Tct,g elpY,- 
crcpotya, fxeSvetv, Ka,Koog <fe cfta, to fxr] vycpetv, ko,i T&xp fxeva,g vocrovg ko,i 7xpe<r^vTepotg <p$etpofxevv t« toivtov ko\ 
toov fx\v Ka,Ta,<ppovZ<riv, wo toov Se bktyoopetcr$a,t &OKx<rtv. 15 dkkotovfxevov (Sptfxv ya.p ko,i avxfXYipov dvTt kefov kcu 

3 Atd Tf fxclkkov Kpa,i7ra,kooo-tv ot dKpa,Tecrepov TTtvovTeg kt7ta,pK ytveTO,t) crvfxficuvet eKkef^etv o,vto. o-Y\fxe~tov <% 
H oi okoog <XKpa.Tov; TxoTepov <ftd ty]v ke-KT0TY\TO, o KeKpa,- toov elp^fxevoov ecrtv a,\ ytvofxeva,t fio>i$eta,L ToTg fxa,pa,vcret 
fxevog fxakkov eloSveTcu etg irketovg Torvovg ko,i crevooTe- tcv fitcv eKketxovo-tV o ti ydp dv e7ucrd%Y\ Ttg a,VToTg 
pvg, o <fe a,Kpa,Tog y\ttov, oocre SvcefcctyooyoTepog b KeKpa,- toov Tpocpoofrwv vypoov, 7rpo<ra,va,<pepeo-$a,t crvfx$a,tvet to tfe 
fxevog; *j ^otz ekcnTToo Trtvovcrtv a,Kpa,Tov Std to fxvi Sv- 20 otttikov o,vtoov, oog ty\ t» to<xtou eKketyet ytvofxevY\g TY,g ■ 
va,<r$cu, koa dTrefxvcri fxakkov; f-n <^£ crvfXTxeTTei to. konra, <fta,kv<reoog. eotKe Se ToTg dKpa.T07rovfi<rt t»t' eTva,t afrw. 
QepfxoTepog oov, kcu avrog civtcv' b <Ve vSapvig Tiva.vTtov. dov ya,p $epfxcg b oivog fxeTa, TY\g <pvret v7ra,pxpo-Y,g $ep- 

4 Atd T« tuv otvo<pkvyoov to o-Tripfxa. « yovtfxov oog fxoTY,Tcg fx&kkov dva.kt<rKet to. ev too <roofxa,Tt vrrdpxfivTci 
errt to Trokv; y\ oti y\ Kpdcrtg t« <roofxa.Tog e^vypavTO.t; e<poSta, too otKefoo $epfxu>. <fto crvfx@a,tvet t«V fxev vfrpooTrt- 
to, <$e vypa, crTrepfxarca, & yovtfxa,, dkka, to, o-vvecrooTO, 25 Ktg o.vtoov ytve<r$cu, tk? <fe pevfxa.TtKtg, t»? <Te elg ty,v 
nct,] Trooxog I%ovt*. x.otkfa,v. tcL te ya,p konrd ctvToTg vypd Sptfxea, ecrf, kcu 

5 Ata, t/ ot olvopkvyeg Tpefxtcrt, kcu fxoikkov %croo ctv to, elcrtovTa, St dcr$eveia,v t» oUefov $epfxi d7ra,kd ovto, 
dxpa,T07roTucriv; ecrt <fe b fxev ctvog $epfxa,vTtKov, b Se Tpo- cv 7rcu)(pveTa,i. d<r$eveg Se ecrTt to $epfxov tw ty]v vk.Y\v 
fxog ytveTa,t /xdktcra, dTro ^vxpx, Sto ot ptyoovTeg fxdktcra- eTvat toio,vty,v ev Co ht crooXeTctt, K0,$d7rep to KO,kclfxtvov 
Tpefxovcrtv. TrokkoTg S' yj^V) yjicofxevotg fxcvov dKpa,Too Tpo- 30 Kvp ' kcu ydp tovto Std ty]v Tr\g vkr,g d<r$eveta,v d<r$eve- 
<pY,g %a.ptv Tpofxct tcrxvpoi crvvefir,o-a,v , oocre d7rcppt7rTetv crepov ecrt t» fcvktvov. 

T»5 $kft2ovTO,g, kcu too $epfxoo vcfa,Tt kovofxevot dva,t<r$rcroog Atd Tf ot fxeSvovTeg Sepfxx ovTog t« ofvou Sv<rptyct6 

eixpv. Y[ oti ytveTa.1 fxev b Tpofxog Sta, Ka,Tar\>vfa.v , ytve- et<rt, Ka,t TcuxtcrTa, dkt<rK0VTO,t v7ro 7rkevpfTtcfog kcxi toov 

Tcu <?e Y[ 7repttcra,fxevii evTog t» $ep/xi Sta, to eKTog ^Pvyog, toktoov vc<roov; y) "oti to 7rokv vypov edv ^pvx$r\, Trokv 

otov t» yetfxoovog, v\ <r@evvvfxevov tk ko,to, <pv<rtv $epfxcv, 35 ^vxplv ytveTa,t, uxrTe Kpa,Telv Tr,g <pv<rtKr]g $epfxoTr,Tog, 

crfievvvfxevGV fxev too evavTtoo, r, Stct, xpovov, otov yr]pa,g, 7ra,vTa, Se to, vypoTepa. $epfxoTepa, ecrt ty]v <pv<rtv. crr,fxeTov 

*j T)j t« dkkoTptov $epfxv v7rep(BokYi, o <rvfx@a,tvet t<2 ev <\e' $epfxa,tveTa,t fxev yap ToTg eKTog, vypatveTcu <fe «. et 

tw v{kico vj Trvpt KO,tofxevoo. crvfx(3ci,fvei <fe t«to kcu ToTg <f y,ttcv ecrt $epfxa,, kcu dTrcketTret Svjkov oti Scittov cxvTct, 

tw dKpaTco otvoo xpoofxevotg. u>v yap $ep/xog, oTav vtrep- y $epfxcTr,g \ vypoTr,g, uicne ket<p$evToov 'ipvypoov vypoov 

1. oiyo7rco-/*f xah plSr,? C". II 4. ^v%$% xol 7roXu C". II 6. vyp£~\ h rw C". II 8. 7r£pifltvwenv C"X a Y°. II 9- et 13. a.xpo6opixsg C". II 
9. TTtTrox&aiv et 11. 7r£7ro!to'Te? C". II 15. iJ7ro om C". II 16. X£xpa,fj.fA.(vov C". II 17. ol om X". II 24. e%u°/p«.TOU C°. II 28. Tpo-na 
C a . II 32. <jbAi/SoXrr*; C'Y". II 37. t>? om pr X". II 39. Qeppo?] Qsppog tj; Y", Se PH .oi r$ o o7vo<; X". 

■4. -n&pa. add margo X". II ocXXov tooVov C". II xa,T*-v|/u'^E4/?. <^~. ot.vxipe8ei<Tri<; X". II 5. oe] «yap? II 6. ph om X". II 12. twto X". U 
13. 7r\eton] immo %iovi. II 19. -rpofyQv C". H 20. ws h tj? X". II 21. airioy — 23. ci.va.Xio-xei ra, om C". II 26. v<ypa) auTo?? X". II 29. 
hi] ti C". II 33. v7ro TcXevpiT&cs a.Xi<TxovTO,\. X". II 34. to v om C a . II 35. xpxrtT Y". II 36. •^v%plnepa, X". IJ 39- 'h^Sivruiv X"Y". 

L 872 n P O B A H M A T a n r. 

slKoroog piywi t« fXcXKKov ot fxe$vovreg Kcti Tc6 t« ptycvg 70 fxriSe7rore d7roKenretv ttvro, b^trpevtrttt fre ru T07rw hct 

oute/ct 7rctV^ou(Tt 7ret#>i. to /x.»} t^v etvT>}v o-^fv e7rtficcX\etv eV etuTo'. tcuJtov yctp 

7 Atcc tj' o/ jttev TrctTfreg Septxot ovreg ov tptKotvoi eiTt, etv ^v *i t«to 7rpo?; t>;v cptv KiveTv r, Trv c^/iv irpog tbto. 
2£>cv0cu <Je Jcet) ot ctvbpeg ot dvbpeTot $epfxot ovreg <ptKotvot; Atd Ti to% fxe$vov<rtv ivtore 7roKKct <pcttverctt to evlO 
^ <m o/ fxev $ep/xo\ ovreg Kcti fypot (v\ ydp rov dvcfpog 5 bpoocrtv; r, Kct$ct7rep sTpr,Ta,t, Ktvnfxevr,g rr,g o-peoog trvfxftctivet 
sfctg rotctvrvi), ot <fe TrctT^eg vypol Kcti $ep/xot. v\ tfe <ptKo- fXY,$evct XP 0V0V W otvr^v e7r) Tctvrov Yipe/xeTv cptv; ro o 
Tro<rict icrlv iiTi$vfxia. vypv rivog. r, Zv vyporrig KooKvei $fpv\- iv rctvroo XP 0V V erepoog bpoofxsvov biptooirepcv sivou ooksT* 
tixms tlvctt t«? 7rcttt\ctg' evbeta, ydp ng iqtv r, i7ri$vfxta,. dtpy yctp cpeoog bparrctt ro cpoofxevov, ct7rre<r$ou oe nrKeto- 

8 Ata) r( fxe$vovreg fxaKKov $ia,i<r$ctvcfxe$a, rd dXvKct trtv kfxa, t« etuT» ct<WctTcv. ovtos $e dva,t<r$r,rov t» fxs- 
Ktti Ttt fxo")$Yipd v&ctrct, VYiCpovreg $e rrrrov; y\ ort ro lQra-zv XP 0V ^-> iv 00 v\ cpng Y[irrero koli 7ra,pr,KKa,rre ro bpoo- 
oiKeiQV v7ro t» oIksiov itriv dirct^eg, xctt to b/xotoog otctKet- fxevov, eig etvcti froKei %povog iv 00 re r,7rrcti kou 7rctpr,K- 
fxsvov, ra) tfe evctvrtct roov evctvrtoov itriv ctl<r$r,rtKOorctra,. Ka,xeV ootr' ev roo ctvrco XP 0V V t*^ t ^ 7rXe;cvwv dTrrofxevoov 
fj,ev »v fxeSvoov yKvKeTg ev ctvrco XP^ *X ei ( t o«»to yct^ o-peoov irXetoo t\cKe7 eTvou rd bpoofxevct, btct ro rctvrct Kctra, 
cTvog boKet), kou twv tpctvKoov ^u^w-wv ctto-$Y,TtKOorepog rov ctvrcv rpoTrov ddvvctrcv eTvctt ct7rrecr$cti. 

itriy, b cfe vycpoov t^ptfxetg Ktti dKvyAg. TY,g rpotpYig ovv iS Atd ri ot fx,e$vovreg dtppo^icrictCeiv dhvvctrot ettrtv\ rjll 

ireTrefJLfxevYS 0/ 7reptTTooy.OLTiKo\ eTrnroKctCpvtrtv. vrot re w ort oeT rtvd tottov eK$epfxctv$r\vcti fxotKKov t« coKKx croofXOr- 
slcr\v d7rct$eTg v7ro toov bfxotoov, Kctt rov ep^ovTct 7ro<«<r<v. to?, t«to cfe 7rote7v tftd ro irKY,$og r^g ev oKop roo croofxctTi 

9 Aict rt rotg fxe$v*trt trtpotfpct kvkKoo Trdvrct tpctiverctt vepfxcto-tctg dbvv&Titriv' dTrotrftevvvTctt ydp ro vtto tjj? xj-» 
fpepe<r$ctt, Kcti y,oy\ d7rrofxevYig rr\g fxe$Y,g d$petv rtt Troppoo vr,treoog ytvo/xevov $epfxcv V7rc) t» 7repie'xovTog fxctKKov, 0Tt 
ov tyvvctvTctt; Sio Kcti crYifxeTov rr\g fxe$r,g ctvro 7rotwrctt20 ttoKv etrrtv ev ttvroTg to vypov Kcti ctTreTrrov. eri t\e to 
Tiveg. r\ oTt Ktvelrcti v7ro rr\g $ep/xoTr,rog rov om v\ o-ptg tnrepfxtt Ik rpotpr,g, Tpotpr, $e Troitra. 7rerrerou' v\g 7rKr,poo- 
TTVKvctKtg; o s icttpepei Zv &$ev rr]v o"ptv Ktveiv r\ to bpufxevoy" oevTe; bpfxr,TiKOt ettrt Trpog ra. dtppccficrtct. $10 kou KeKevxcrt 
TetuTo ydp 7rae? Trpog ro <pctivso-$a,t rd etpvjfxevct. e7re\ os rtveg Trpcg rr,v Trp&fyv ri\v rotctvrr,v dpicrctv fxev 7roKv, fret- 
kou Trepl Tct 7rKr,criov ovrct o s ia,^evo K eo-$a,t ty]v oiptv trvfx- irvelv <& oKtyov, Tvct y\ ctvrotg eKctrroo rd ctTreTrrct toov ttz- 
fictivet roov fxe$vovroov, Kttt Trept Tct iroppoo /xctKKcv etKog 25 TrefXfxevoov. 

rctvrct 7rctV^e/v. btoTrep eKeTvct fxev oKoog o\>x bpctrou, ta Aid rt yKvKvg Kctt ctKpctrog kou KVKeoov fxerctl^v 12 

$' ryyv? ovk ev 00 ro7roo etrriv bpct. kvkKoo 8e tpcttverctt $ta,7rivo[xevoi ev roig Trorotg vYitpeiv TroTicriv; Kcti bid rt Y,r- 
tpepe<r$ctt, Kcti *k eyyu? >cct) Troppoo, "ort elg fxev ro Troppoo tov fxe$vcrKOvra,t rcttg fxeyctKctig Koo$ooviCpfxevct; r) Trctvroov 
fria. re ryv kvkKoo k(vy,o-iv dtruvctroorepa, etr\ tpepecr$ctt v\ ro ctvro ttirtov etriv, r, 7ra,pa.Kpcvcrtg t» e7rnroKr,g $epfxx; to 
o-ptg. tXfxa, ydp rdvctvrtct TroteTv v pcthov. ecrt $e y\ fxev 30 yctp fxe$vetv ecrrtv, orctv >j to $ep/xov ev roTg Trept rr,v ks- 
Troppoo e7r i$vfxict (rtpocfpct, r\ Se kvkKoo ev cl) Tovvofxa, cr,- <pctKr,v roTrcig. 

fxttivet o-^jttctT/. c^ct Te Sv Tct etprifxeva, Trcppoo « tpepercti* Atct rt t» yKvKecg s7riToKcttrtKi ovrog, ectv rtg /xs-\o 

Kcti sl tpe^pono to syyvg Kcti Troppoo, ovk ttv rctv$' bpcor,. Gvoov *j<5*j sTmrtr, yKvKV, KctTctTrerrerctt b evv7ra,px^v oTvog 
dTtoKetTrot ydp dv ev $ctrepoo X? ovw ctvroov to bpcofxsvov kou y,ttov evo^Xe?; v\ "ort ro fxev yKvKV Kea.vrtKov re ecri 
iv TttvrcZ T07roo, d7roKei7roov os ovk ttv bpoor,. kvkKoo SsSSkou yKtrxpov (i[xtppa.Tret w ng Tropcvg), ro <Je ttvtrr,pov 
tpepsrctt hct ro V7rctpx° v °'X^f JiCt T ^ o^pecog. s<rri ydp TpctxwTiKov' kou to fxev ev7rerr\ TroteT roo $epfxoo rr,v dva,- 
noovog, k y\ fidcrig KVKKog, iv 00 Kmfxevr, bpd fxev rvro Sid fpopdv, £e yKvKvg t^eyet ctvro, t»j iropovg 'efxtppctTToov. 

i. te ora C". II ™] x«6t* C". II 12. ed<r8>\n*u,Tepx C"T". II 17. tlo\i 0! o.ita$£7<; C". H 20. 3u\*t*i T". II 22. xoMxxi; pr C". II 
T^i etyw iSh X". II 23. fc om C. II 24. <rupj3*/r« rr\i t^a C a . II 27. mV X°. II 31. ro e^a, pr X". II 32. te] t» X". II 33. 06 
xcCl codices. II 34. *7roXt(7T£i X". II h om C". 

6. xpovov et V om C". II 7. «v om x. II 9. & om C". II 10. o^i? te ^irTtra x*1 Tra.pvhv.vt C". II 11. ^ttteto QK a O°. II 
7r*p>)A*TT£v K a O°. II 12. *utJ om QK". II tocvtu! QK a X". II 13. to om QK a . II t*u't*? K". II l4. xpovor K°. II eTmi om C". II 
16. fA.S.XKot i\ t» C". II 19. Btppov -ftiofjLtm X". H 26. xot\ cXxpxTog T". om xcti C". II 27. Qun^cLptm pr C", Trmptm margo. II 
30. h om X". II 33. x*t*7t*tt£t*j T a . II 34. rt om C". nPOBAHMATflN T. 873 

oti be ruv a.vu $epya,v$ivruv eqtv v) yi$v\, etpviTcii. eri y,ev %v\ov yKvKW kou pvitrtKov e%ez (ho ko\ kKvQovciv 

b% o yev yKvKvg a,vob K yog , d <Te a,v<rrv\pog ov' o<ry.v\ os ctvru rv)v KotKia,v ol \a,rpoi), o,vty) b~' ecj\ ^vyjpa.. <rv\yetov 

Tta,<ra, $a.pvvet Kecpa,Kv\v. oe' Ttpog ya,p ra,g <r<po<Tpa,g cfta.ppoia.g xp&vrou a,vrv\ o\ 

14 Ata) ti a,7to t« Kex.pa.y.evti yev a.Kpa.recrepK b~e eu$ev \a,rpoi, e^povreg vcpdbpa, kcu a,7to^vK(liovreg kcu ^.vxovreg. 
y,ciKKov 7tovi<rt ty)v Kecpa,KY\v v\ a,7to th a,Kpa,Tov; v\ ort S o-vy@a.ivei <5»j ruv Kpa.nta.Kuvruv rov yev ^uXoV a,vrv,g e\g 
6 yev a,Kpa,rog 7ta,x^yepv)g uv e\g rtg Ttept rv\v Ke<pa.Kv,v tv,v KotKtetv K0,ra,<r7tctv ra, ev a.vrolg vypa,, olvvipa) koa a.ite- 
Ttopovg qevig cvrctg a,vrog yev vk e\o"xiitrei, v\ $e hvvctytg Ttra, ovra,, a,vrv\v $e v7toKet7toyivY\v ev rv, ctvu KoiKia, \Lu- 
cwrov, v) dryv) kou $epyorv\g' o <Te KeKpa.fx.evog ytx$etg %etv ro truya,. ^vxpy.evov <Te vypa) Ke-jtra) <rvyfia.ivet et$ 
KeTtru ru vcfctrt ctvrog e\<rb , vera,t , e^uv be <ru[/,a,, kcu tv\v Kvqtv cpepe<r$a,t. ucje kolt' dycpdrepct ruv vypuv Ik- 
rv t g bvvoiyeug TtoKv rv)g t» a.Kpa.rov, b\)<r7te7trorepog eqtv. IQ Kptvoyevuv b~ta, tk <ruya.rog, kcu Ka.ra.^vxoyivov , etKorug 
rcu re ya,p vypa, ita,vruv b\io"iteitroTa,Ta,, ko,i ra, <ruy,a,ra, a,Kpa,ixa,Kot yivovrcu' 6 yap oTvog vypog kou $epyog eqtv. 
tuv ev ctvrotg hvva.yeuv. ert <fe <rvy(2cuvet ruv vypuv Ka,rct<r7tuyivuv kou eKKptvofxi- 

15 Ata) ri y,a,KKov <jvva,vra,t 7ttetv e\g f4$6ip ot dyvyva,- vuv kcLtu ko\ Ttvevfxa, e7t&yecr$a,i a.vrolg, "ortep yovov a\nto 
t^ot ruv yeyvyv a,o- yevuv, ko,\ poLov dita.KKa.rrovo-tv, v\ ort t» oivov e\g rv t v Ke<pa,Kviv (pepo/xevov rov Ka,pov kou ty)v 
ct exovreg Ttepirru/xa, kou vypov ev a,vro7g ovpv\rtKot yt- IS Kpa,i7ta,Kv\v Ttotet. koltu be opy.wa.vrog ko.) Ka,Ta,-^vxoyev*6 
vovrou' oTtep Ttotet <j s vva,o-$a,t itivetv ko.\ vtrrepov Kov<pug ri 0-uya.rog fria) ra, e\pv\yeva,, Kvercu o vis xpa,t7taKv\g ito- 
tX eiv ^* T ° P^ eyyevetv TtoKv vypov o\vuc\eg. ot yev w vog. e<rrt ya.p v) KpcuTta,Kv\ Xjrtg rtg kou <pKeyya.<ria, Kv\- 
o.yvyva.qot vypot ko.\ 7teptTruya,rtKOt etrtv, ot <$e <y g 7 y ~ yovcra,. Xuxg? <Je yaKKov t^? ye$v\g, ort eKeivv\ yev*eP(- 
yva,<ryevot \y\poi, ucj e\g ro cruya, rxrotg v) vyporv\g v\ qv\<rtv, v) &e Kpa.nta.Kv\ ev a.vro7g %<rt rov ntovov ita,pexzt' 
c\vv\pa) a.cptKvetra.t. ev$vg re vv a.vrt<r7ta, rv\ ipr)<ret v\ <popa, 20 Ka,$a,7tep ovv ko,i vtco ruv itvperuv ot Ka,y(2a,voyevot itai- 
a.vrv\, ko,\ vcjepov eyyevov ro vypov thto ev ru <ruy,a,rt Tp<rt yoiKKov v\ a.Kyi<rt, ita,p' a.vrotg h\ yevoyevot ot a,vroi, 
fidpog Ttotet. Kov<pt<r$evreg t» 7ta.$ovg, a,Kyv<rtv. ra,VTa) ya)p kou eTti rr)g 

16 Ata) rt o oTvog ko\ rerv<puyevvg itote"t kou ya.vtKtg; Y,pcu7ta.Kv\g kcu e7t\ t>?<; ye$v\g <rvyfia,ivet. 

eva,vria, ya)p v) <}ta,$e<rtg' b yev ya)p ya,KKov vib\ ev kivy,- Ata, ri y,a.KKov eyertcXv Ttotel o u<5it^<; oTvog v) to18 

cet, o cfe v\rrov. v\ ucntep ~K.cupv,yuv etTte, "ruv ^w^u-e- 25 u<Jo;/3 Ka,t d a,Kpa,rog; v) ort eyeTv yev yccKi<rra, Ttotet to) 
vuv ya)p rolg rpoTtotg Kepa,vvvra.t" ra.va.vrta, w 7totet ov eTtntoKctc^tKa, kcu o<ra, a,v,ov\ ecj-tv. egt <fe d yev oTvog ko,to,- 
tccvto) ciKKa) ra) yv\ dyoiug exovra,, u<T7tep ko,i tq ntvp KpovqtKog, ro <Te v&up KeTtrov kou \sk clv\c\ig. &ta) yev ovv. 
ra) yev ^Y\pa,ivet ra) cfe vypaftvet, a,KK' » ra,vra,, kcu ty,- to KeTtrov [kou £k a,Y\$eg] eivcu kcLtu btipxsrcu ra.xp , <tta) 
y.et rov Kpvcj&KKov KcCt Ttv\yvv<rt rtsg a.Ka.g. kou d oTvog c% ro yv) a,v\<feg i Ttotet Ka.pb^turretv. d b% KeKpa,yivog Kta.v 
(yypog ydp eqt rv)v <pv<rtv) tk? yev fip&bvripovg eTtneivet 30 &k eqt Ke7trog u<je c\ia,ppetv Tct%u, fria, <Te ro ytKpov exstv 
kcu $a.rrovg Ttotet, t»$ cfe $a,rrovg eKKvet. <fto evtot ruv otvov ty&i/fi ecftv' ra.pa.rrei ya.p rv\v a,'i<r$v\<rtv ru TtKtiovg ev 
yeKa.yxo^KtKuv rv) <pv<ret ev ra2g Kpa.t7ta.Ka.tg eKKeKvyevot ctvrv, ra,g Kivv\<reig ey-TtoteTv, rv\v t' a.7to t» ofvov kou tov 
yivovrou 7ta,y7ta,v. uo~7tep ya.p to Kovrpov rig yev 'crvvcfe- vfra.rog' a.\<r$v\ra,t ya,p a,y<pu yivovra,t. d 8' evKpa,rog ty)v 
heyivovg ro <ruy,a, koli <rKKv\p*g evKtvv)rovg Ttotel, rovg be yev tk vb L a.rog ouo-$v\<rtv oi<pa.vit ) ei , c"tvov <Te ya,Ka.KX itotei 
eoKtvYjovg ko\ vyptg eWKvet, \trug o oTvog, uritep Kovuv 35 a,'(<r$Yi<rtv ' &o v)$eug 7ttvera,i. a.Yjfryg <Je uv d v<}a,pY)g oTvog 
ta evTog, a.TtepyoiCera.i t»to. htntoKa.c;tKog ecjt' ro <5e rodrov eyertKov eqtv. 

17 Ata ri y) Kpa.yfiv\ 7ta,vn rv\v Kpa,t7ta,Kv]v' 3 v\ ort tov Ata, rt ye$vovreg yoiKKov b s ta.to-$a,voye$a, ra) <*Xw*19 

4. xpE^a^EV» C". H 6. 7:ot,%vfjLtpri; ttuji; ui C*. II t«? om X". II 9« tw et 10. tv om C". II huSTtzirro-repa, C". II 11. 7t*vt« X". II 
13. ttoisJV X". II 15. txona ro TrepirrufJLO. C". II 21. t| om C". II 22. |S*pou? X". II 24. %b\\ om pr X". II 25. ij om C". II 26. 
•yap om C°. II 27 et 28. t*-jt* C. II 29. ro X". II 30. faxpvr{pov<; C a T°. II 31. hin C a . II 34. *x»wj'tou? C". II 35. Kiw C°. 

1. ^Xuku T". II 4. «.7ro%'jXt^ovT£? margo u. II 5. be X". II >cpoti7raXou'vTa;v C". II 10. foa, t« <jufj.ot.ro; om C a . II 11. u^po?] "^vxpos 
C. II 12. KpmfJLirjn X". II 13. flfley CY". II 19. « tctuTo?? X a Y a . II 20. v.aX om C". II twuWi margo u, om C. II 22. ra.vra. C. II 
24. u&tpij?] /3*pu? C. II 25. to axpcCTov CX" Y". II Ttois! om CX a Y a . II 28. M fe — 30. ra.yj) om C. II 32. ctuTo/ C. II t*5 
om CY". II 37. pcLxw X a . 

L2 874 HPOBAHMATONr. 

Xctl m /U,0X$Yjpo£ UcWct, VY[(pOVT£$ $' Y\TTCV, Yj 'oTl TOt kv- d^TT 0$VY\<rKEiV KCtTOt^vfyg. Y[ OOCTTEp KCU ct7T0 TOV KCOVEiOV, 
TTYipcL fX&kkCV ^Kct, TC?g fXY\ £7T l$V fXVQ- i, Ttt? <^' £7t l$V fX^Vt Ctg <rfi£VVVfXSVOV KCtTct fXlKpCV Ttf $SpfXX TK CiKElOV. dkkd T/30- 

otctkctvSdvst; 6 /xsv *v Tihicog sxcov bfxoicog tw £7Tt$vfXovvTi ttov sTspov' to fxsv ydp ty\ ^vxpoTYjTt TT7\yvvQ-t to vypov 

SXSt, $S VY,(pC0V XTOOg SX^' ° °^ fXsSvCOV 7Tk.Y\pY,g. K&l QspfACV, 6 $' otvog Tjjf $EpfXOTY\Ti TYj CtUTtf fXCtpctlVSi TY\V 

20 AlCt Tt TC?g fA.sSv^0-t Q-(pQ$pct KVk\C0 TTCtVTCt (pCtiVETCtl 5 (pVCiKYiV $EpfX0T7\TCt. UXTTTEp «P V7T0 T» 7T0kki 7TVpc? KCt) 

(pSpEaSctt, KOU Ylo\ d7TT0fXSVY\g fX&kkoV TYIS fxi$Y\g dptSfXElV 7\kiOV TO bXtyOV 7TVp a.TTOQ-ftsVVVT&l, VTOOS Y\ sv 7c?g O-OOfXCCQ-l 

Tct TZOppoO K &VVCCVTOU; $10 KOU Q-Y]fXS?OV TY t g [xi$Y,g 7VCIWT0U $£pfXOTY\g V7T0 TY,g SV 7C0 o'lVCO, sdv V7TSp@Ctk\Yl. 

(Lvto Ttvsg. y\ ort kivs?tou vtto Tvi<; $epfxo77\7og t» ofvov y\ Atd ti oi fxsSvovTsg dptfroLKpvoi fxdkkov ; Yi "oTt $spfxc]24: 

o^ptg 7rvKVocKig; ootnrsp w otocv vtto$y\ Tig vtto tcv bcpSctk- kou vypoi yivcvTcti' dKpct7E?g w eto-tv, coq-ts v7to fxtKpcov 
fitov, ovo (pcuvsTcu, vtco Kou To?g fXsSvvQ-tv. xcTev yoLp frtct- 10 KivstoSou. 

(pipst, scLv fxsv vttoSyi, KiVYi £s ty]v o-<ptv, ifr' sdv s^coSsv AtoL ti 7[TT0v fxsSv<rKOVTou TcCig fxsyctkcttg KcoScoviQi-25 

7] sq-coSsv dfX(poTipcog ydp to ocvto 7rci<rx ei V o^pig. cocrs « fxsvot; 7rctv7cov. ydp t&vto cthicv t\ KonciKpovo-ig, Tov^iqtv 

QOZSi fXSVSlV TQ bpCOfXSVCV, KCtl TO 7T0ppC0$SV STl fX&WoV ' ETl S7t 17C okY\g '. TO fXEV yctp fXsSvSiV SV T0?g TtSpt K£(pCCkY]v TCTtOig. 
yctp YITTOV KpOLTS? dTTOTSlV0[XEVY\g TY\g 0\p£COg , KCU 7tkS0V TO 7[ OTt &E? Ttpcg T«? VTtVCVg VypOTYjTA SVV7td.pX^ SspfX7 t V; 

oiocc7Y\fxcn, £7tt tw ctKpco TtotE? y\ lyyvg ocvtyi KiV7\Q-tg. dv <$e 15 ctvT/i yctp EVTtETtTog. o.v h\ fXY\ svyi vypoTYig bkiyvi 71 &VQ-- 

Q-(p0^pOC KIVY\TCU KOU OfXCtkoog CtVCO KCtl KCtTCO , 7\TT0V Kp<XTY\- TTETTTOg , » yiVETCti VTtVCg. &10 SV T0?g KOTTOig KOU fXET& T(* 
0~£l TOV TTOppCO. TTCtVTCt $£ dTTOTEiVOfXEVCt KVKkCO (pipETCtl, (TlTiCt KOA T«? TTOTCVg VTTVCOTlKCOTCtTOl ytVOVTCtl V7T0 TY\g Sip- 

ciov ot ctcroi kou Tct KctTctpTcofxEvct. kou t\ cptg xv fri' doSi- y>7\g. To?g Se (X£kctyxckiKo?g kou ro?g fXEydkctg Ttvptctg 

VSlCtV TCtVTO TTCtrX-t C0Q-7T£p dv £1 TTOppCO ECpipETO. O^lOKpipSl dypVTTVlCt, T0?g fXEV OTl KCtTi^AJKTctl TO vypOV , TO?g 8s 071 
<5"' &&EV 77\V 0-^/iV KIV£?V 7\ 70 bpCOfXEVOV' 7CWT0 yttp 7T01E? 20 &K ECJiV 7\ bktyov. (pctvspcv %V 071 Sig 7ctV7ct fikSTT^ioV KCtS' 
TTpbg 70 (pCtlVEQ-SoU. £7£pOV 7COV TTCtScoV. 

2i Aict 7t, <p7ctv dSpocog TTtvcoTi, ^7ipc7£pou ctt Kotktcu y[- Atd 7i ol otvo^pkvysg 7pifxov<ri, Kcti fxoLkkov oo~co ctv26 

V0V7OU, 0T£ 6^6?' VypctiVEQ-$CU fXOtkkoV V7T0 TK TTkSiCVCg; 7\ dKpct707t07C0Q-tV; Ecrt §S fXEV OlVOg $EpfXCtV7lK0S, b 8e too- 

ori t» fXEV 7Tokkx Kcti dSpoov » Kpct7£? t\ Kotktct, dkk' Etg fxog yiv£7ctt fxcLktcjct V7T0 ^pvxp^, ^ib oi piycov7£g fxdktcrct 

TOV CtVTX SpXSTOU T07T0V d7T0L$£g; ECri &£ VypV TOTTOg dTti- 25 TpSfXYQ-iV. 7TCkkO?g &' Tj&^YI XP 00 ^ ^ [XOVCO dKpctTCO Tpc(p7 t g 
1TT0V 7\ KVQ-Tig. 70V &£ oktyOV K.pct7E? KOU 7TS77SI, O0Q-7S X^P^ 7 p°f^l 7E tV^Ujflol <rvvi^Y t <rctV , COCTS d7TCppi7T7SiV 70Vg 

fxivov vypctivEi. $kt(Bcv7ctg, kou tw Sspfxoo v$ct7i kMOfxsvot dvctiQ-SYjcog sTxcv. 

22 v Ald Tl fXoLkkOV KpctlTTctkcOQ-iV 01 SVKpctTOV TTiVOVTSg 7\ STSpOl Se TXTCV TOV TpOTTOV <$iCUTCO[XEVCi, KCtl 7pt\p£Q-l XP^~ 
01 CLKpct70V, 71 frlCt 77\V kS7TT0T7\TCt eU TTkstCVg TOTTCVg KE- fXEVCi KCtl TpO(pyj KpictCi, TTpcg d7TC7Tk7\KTlKdg dppCO(TTlCt<; 

Kpctfxivcg eWipx^cti", KctScnrep ev 7o?g \fXct7totg, kou ecri 6\>- 30 Tikctrctv ' olg 7po[xoi fxev fod 7y\v dKiVY\Q-ictv 7\T7cv Evi7Ti7T70v, 

Q-£^CtyCOyC7Epog' TO Se V&OOp k£7TT0[X£p£Q-T£p0V fxiv, dkk' TTOVOg (% irX^pcg KOU TO (Xt) ^VVCtoSctl TiO-VX^SlV. £Tl T» 
eVg^OC^OV. 7\ <5fOTi EkOC770V TTtVOVQ-lV 0CKpct7CV (Jlct 70 fX7[ <Ju- fX^V 7p0fKM CttTiCt 7[ 1pVXP 0T W (pCtlVOVTCtt ydp, 00Q-7T£p SipTf- 

vctoSctt, Kctt fxctkkov d7Tefx*Q-iv; eTi $e Q-v[X7riTTeiTd kotTTct. tou, o7 te ptycov^eg t«to xctV^ovTe? kou 01 <r<potyot yipcv7eg. 

TCtV70 0~' £<~l 7TpO$k7\fXCt. dfXCpO^ipCOV b\ 7X7COV 7COV fXeV 70 7Tct$og 'pVXpCV, 7COV Sl 7[ 

23 Aid 71 V7TQ T« dKpct70V dlT oSvYlCKOVQ- TV , loiv 7ig TTpCl- 35 YjktKtCt ' S\ oTvog $ep[XCtV7lKCO7Ct70g , CVoS' V7teVCtV7lCV CtV 71 
0~XVCtVCtg TTOkV 7TlYi; KCtl fXY\ TTpOlQ-XVCtVCtVTeg &e 7T0kkoi TCOV 0-Vfx(BctlVOl. 7\ i$ev KCOkVEL ytVEoSctl TctVTO V7TO EVCtVTiCOV, 
<plk07TOTCOV dSpOOV TTokv TTiVOVTSg 'fypoi ytVOVTctl' &0KE? ydp fXY\ COQ-CtVTCOg h\ TTOIWTOOV , OIOV KCtl V7TO TUV TTCtycOV dTTO- 
T£ oTvog 7COV $EpfXCOV EiVCtl 7Y\V (pVQ-lV KCtl 70 Xj>\V , 70 <$£ KCt£70U KOU VTTO $Epfvi, 07CtV TTCtyog dSpOOV 7T0t7\Q-il 70 

3. Xayfl*y« X". II 7- *jW*i X". II 10. 7*p om C". II 11. fxh vttoS?, pb x. C"T". II xiy^ C. II 18. u om X". II W& C'Y'. 

?.XTot,pTuijj.«.Tc*. C". II 19. u<nr£p om C". II 25. ttiiToy C"X a Y". II 29- 'dx.pa.TM TiVoyrs?; »f X°T°. H Kzxpct^iyoi; C a . II 30. toij om C". 
35. ti' oi xitto X". II 7rpo«r%c'ya? et 36. 7r6oi(j%*y«vT£f C" el pr T". II 37. ttiovtei; T". 

1. xoti om X". II xovtov T". II 3. Gepy.oTrji Trr\ynj<n to Ssppoy xx\ vypoi C". II 4. t?, om C'. H 6. vrcii xctl r) T'. II *[. v7rsp^clX?i 
T". II 8. ^J y\ oti SspfA,o\ xot\ vypd\ fjL&WoY yj X". II 13. 7tzp\ T»jy xe<pa.\rjv C a . II 15. cvt^\ ocv C a T° et pr X', ctv rc. II evTrt~-Tos C°. II 
16. xo'X7roi? X". II 17. 7ro'you? X"T a . II 18. toi? ^(..] Txg p. C"X a . II 19. cLipvTrvicf; C'X". II to vypov Gaza : codices t&twv. II 30. 
o~; om C'X a T'. II t~nrTov C". il 31. r,avxd^eiv ^jj. Jw C"T'. utramque particulam om X". II 36. cjv[jL@ctivei T", <svfK^,a,hy\ C'X". II 
37. a7ro v codices. II 38. x*i om X'. • nPOBAHMATflN r. 875 

Sepfxov' oocr' ecrt /xsv tog ux' evavrtcov ro TxctSog ro ctvro Atd ri Txpog rov ykvxvv oTvov rfiico ovra, & yivovra,t2S 

trvfxfia,tvetv, ecrt Se cog vtxo t« ctvri ro ctvro. b <$e rpofxog otvocpkvyeg; v\ ort \sx Utov "XP\xov exjei b ykvxvg, dkk' 
yiverctt fxev vtx' ev$eia,g Sepfxi, » 7xa,vrog dkka, ri otKetov. ctkkorptov; tptkoykvxvg vv /xakkov y\ (pikotvog icrctt b xe- 
(pSeiperat Se tg Sep/xov v\ fxctpavo-et v\ <r(3(o-et, <r(3e<ret fxev xpary\fxevog. 

V7X0 rcov evctvricov, vtxo ^pvxp^ "*' vypx, [Xctpavo~et $e ev- S Ata rt ot olvocpkvyeg v7xo rov v)kiov Sepfxcttvofxevot 29 

fteia, rpo<pY,g, oTov ol kvxvot, %rav fxv) ex^crtv VTxexxa-Vfxa, fxctktcjct x&lpovo-tv\ v\ %rt %(ovra,t Txe-^ecog; ert $'e xa,\ hd 
[XY,tf' ikcttov' v\ vtxo $ep/xi dkkorpiov, olov ro Txvp ev ru ro xa.re-^vx^ 1 ' ^to xott tu dTxoTxky^iott xcu ctt dixovapKCo- 
4\kico xctt ol kvx^ot Txctpa. rco Txvpt. ot fxev isv ptycovreg v-ko tretg rax^ct fxera, r\sg 7rorovg yivovrott. 

•^AJxf^ o-^evvvfxivovri Sepfxi rpefxovo-tv. cfto xoti ro?g Txpotr- Ata, rt ro?g fxeSvov<rtv eviore 7xokkd (paivera,t ro ev30 

Xsofxevotg ro Sep/xov ott (pplkou ytvovra-t' eyKa,ra,Kketofxevov 10 bpooo-tv; v\ ort cu dpxoti rcov o^pecov eo-co /xev KtvxvTO,i vtxo 
ydp ro -^vxpov eto-co ko,i dvrnxepttcjctfxevov "i<rY,Ti rctg rpi- tk otvov, Ka$a,7xep y) okv\ Ke<pa,kv\, xtvovfxevcov Se rcov a\p- 
X&S' X& 1 T£ ? ctpx^fi^V TrvpeTTeiv ro ytvofxevov plyog St %wv * K £J ' 5 t *uto v <rvfx(2akkovo-tv ott o^petg, ctkk' oTov eiri 
h[J*ota,v ctlrtotv yivera,t. ev <^e ru> yv\pa, ro Sep/utov [xctpctivercti fjtepog exctTepov t» bpoofJtevov' foo $vo (pa,tvera,t. tojvtq Syi 
TY[g Tpo(pY\g V7rokei7rv<ry\g. rpo(py\ [xev yap vypov roo Qepfxoo, riro yiverctt xctt eav rtg xctrooSev 7rieo-y\ ty\v c\hv' extvy\<rs 
ro cfe yv]pa,g -^vxpov. ot 8t otvoipkvyeg [xapa,tvo[xivy\g [xev 15 yap ty\v oLpxw TKf. o^peoog, ucre [xy\Keri etg rctvro o-vfxfictk- 
TY\g otKetctg Sepfxoryrxog rpefxov<ri, kclv et rtveg a,kkoi t»to ketv rv\ erepct. y\ fxev «v toio,vty\ Ktvv\<rig i^oodev ytverctt, y\ 
TTctV^outrj bta, rcv oTvov, i rov a,vrov Se rpo7iOV ro7g &ta) £e a,7ro tov otvov io-co$ev. c^ia,(pepei $' vSeV ra,vra) ya)p 
yypotg, dkk' ert rptrog y\v rpo7:og TY { g rov Sepfxov (pQopaig. TXotY^ei otxuoq-kv xiVYi$e?Q-a,. 

%ra,v yd.p v7xep(3a,kkovri xP^vTcti ev ruo o-cofxctrt, 7rokky\ Ata, rt rcZv fxeSvovrcov y\ ykcorTO, Txrctiet; ixorepov 0Ti31 

\q-o, y) SepfxoTYig y\ a$xoQ-$evvvo-tv y\ do~QevY\ TxoteT ty)v otxeiav 20 xa,Sa,7xep ro okov <rcofxa, ev ty\ fxeQy\ o-(pa,kkera,i, \sroo xa\ 
$epfxoTY t ra, v\ tcrx^ofxev' icrt yap otolv fxy) xpctr^ ro xmv y) ykooTra, o-(pa,kkofxevv\ Txrotiet xa\ & $vva,TO,i ty { v kefyv 
ri xtvsfxevts, oTov orotv %vkov fxotxpov xcu fxiya, fxy) evxpa,- $ta,p$pw; v) q-tx oyyco^g ecrtv v) TY t g ykcorrY\g crctp^' jSpe^o- 
roog exv v-S-, to ctKpov rpefxet. yivercu cfe tkto y\ tco to [x(vy\ kv e^ctiperctt' rirov $e <rvfxfictivovTog frta, ro txo.x^ 
exopzvov fxelZpv elva,t v\ rco ro xtvw ekctrrov. <rvfx(Bctivet ro d7xo tk oyx* <k)o-KivY\roTepa, Zq-o, v 8vva,ra,t 3~ia,Kptfiovv. 
«5e <rfievvvfxevov t« Qepfxi (froKe? ydp ottrtov tkto elva,t rcv 25 v\ hort \sre ev roo vypco ^vvctfxeSct ka,ke?v $td rv\v d7XK<rta,v 
xiveioSctt ro?g X^tootg) fxv\ Kpotre?v ty\v c^uViv. o-Y,fxe?ov tf ort t« depog, \sS' orotv etg ro o-rofxa, ka,(Bcofxev vypov; ev t»j 
$ta) ^pvxP 0Tv i ra ' yivzt&i T ° 7xa,Sog ro?g otvotpkv^t v.xt ro?g [xeS^ \sv ev vypco 7xokku rv\g ykcuTTv\g \s<ry\g ix dxptftifxev' 
rxpeQ-$vTO,tg, ort ocvev piyovg yivera,t b rpofxog. to <^e /xv\ dxptftiv ecrt ro 7xrctteiv. v) btort ev rct?g fxeSa,tg v) 

27 Ata, ri b dxpoScopa,'^ /xotkkov Txapotve? rov fxakkov "^vx^ o-vfX7xa,Sy)g yivofxevr, 7xra,iet; TY,g ^pvx^ W **** **" 

/xeSvovTog xat ri vy\<povrog; v\ ort b fxev VY,cpcov ev xpivet, 30 cr^«(r>;? elxog xott rv,v ykcorTO,v to,vto txo,q-x zw ' * 7r ' £,>te< " 
o cfe 7xavTa,7xa<rt fxeSvcov $ta) ro rdg ctlrSY,o-etg eTxnxeTtka,- vv\g ydp y) rov keyetv dpx^ &o ^cti X U P^ T ^ ? f-^Sv\g, 
o-fxeva,g eTvott, i Svvdfxevog ro $apog (pepetv, « xpivet' ov orotv v) ipvxn 7xa$y\ rt, vvfXTXctQ-x^ xouv) ykcorra,, otov roov 
xpivcov <& « Txotpotve?. o <5e dxpoScopa^ xpivet re xctt t\td rov (pofiovfxevcov. 

oTvov xotxcog xptvet, cocre 7xa,potve?' coo-7xep xctt ~%a.rvpov rov Atd ri ot otvocpkvyeg xa,t ot Txept rv\v $a,ka,rra,v %cw-32 

KXctC^o fxevtov ovra, (ptkokoifropov, (pevyovra, Sixv\v, Tva, V7xep 35 povo-tv v)kico; v\ fttort o/ fxev otvocpkvyeg $eovra,i 7xQeoog, 
t« 7xpa,yfxa,rog keyv\ xa,t fxv\ kot$opY,Tcti, rd corct eTxeTxka,- xa\ cLfxa, <rvfx@a,ivei rtvag roTxovg xa,Te r ^vx$ott; $to xa,t 
<rotv, Tva, fxv) dx^cov elg kotbopictv rpe7xv\Tctt' 7xa,vofxevov $e d7X07xkY^ia,t xoti d7xcva,pxooo-etg /xerd tk; 7xoT\sg. ot S~e $a,- 
T» dvTtfrixov d<pe?kov' [xtxpa fre dK^so-ctg ert kiyovrog ovx ka,rriot t\ta, ro det ev vypio eTvat tkto 7XoKo-tv. 
et7reV%eTO dkkd xa,xcog (keye, £td to cttQ-Sctve<r$a,i /xev xa,- Atd ri ol [xeSvovreg dc\vva.rot dcppo^to-taZeiv; v\ oTi33 

Ktog tie xpivetv. 40 <5e? [xockkov rtva, totxov ex$epfxa,v$Y[Vctt t» ctkkx <rcofxa,rog, 

i. u? om C". II VTrerxvrioY C'T a . H ro ttcLHos om pr X". II 8. Trepl C". I! ro 7rup C a T a . II 9- 7rpo%so^(yot? X a . II 11. to om 
C a . II 22. chov] $ X". II 23. Sk] 7*? X". II 25. Mj T'. II to x. C". H 2S. Txpea/BuHpot? X". II Tpoxot T a . II 29. /ioAXw om C"T a . II 
33. 7rapaiv£?] 7rocpoivcuv Jk pr T a . II 34. 7rctpo(ve?/ C°X'. 

1. fhonau ol olvo<p/\vyes C'. II 3. fA.£,\\ov ^J o C'T", ov corr T". II 7. ** prius om pr T". II 10. tzu ph C a , l^uhi X°T*. II 
17. t*ut* X"T". II 19 et 21. ^XSo-a-a. X". 876 nPOBAHMATflN T. A. 

o/ <% $td 70 irXY,Sog Tr\g Sep[xao~iag db\>vaT*<riv. d~ro<r@ev- Tr,v irpoe<rtv t» cnrepfxaTog; rrvvexSxiiSeTai w fxa^tcra iv- 

vvrai vv to diro rr]g KtvY,o~eoog , Sepfxov ytvofxevov vto tov TevSev oo~ov evrr,xrov Tr\g rpopr]g evecri hd ty]v S\T*piv. -% 

ireptexovTog. r) b^iori bei /xev exSepfxavSvivai rig xdrco to- frtoTi -rapaSepfxatvofxeva rr,Kerai fxd\to~Ta' 6 <fe dppocfi- 

Trtg, 6 &' oTvog ctvoo irepVKe pepeoSai, co-~e e-xet ~rotet ty,v <rtao~fxog Sep/xorYja epyaXerat. fxa\t-~a <fe ravra Sepfxai- 

Sepfxariav, evrevSev <$e airdyet. ko\ fxerd T* <rtrta, r]Ki~~a 5 verat, a KtveTrat ev t>j epyaria. o/ <$e bpSa\/xot nai to) 

dppoh<ria~-tKoi, kcu Ke\evov<rtv dptqav fxev ~ro\v b s enrveTv ~rept ty,v ebpav e-rtfrr^cog <rvfx~roveT. \$re yap fxr, crvvaya- 

b\ oktyoV d-re-rruv fAv ydp ovtcov avco peperat, ~re~re[X- yovrt ra ~rept ty]v eSpav eybexerai irpoeoSat, «te (xy, toov 

fxevoov b% xdroo to Sep/xbv xa) to vypov' -\ <fe tov <r~rep- b<pSa\fxoov xaTa$\Y,SevTooV ra fxev yap ~rep) ty,v efrpav 

fxarog yevertg ex tktoov. xcu o/ Ko~rtoovreg e^oveipuTTartv, <rvviovra S\tfiei, otov ex xv~~eoog ry %etp) to vypov, r, <fs 

otj vypog xa) Sepfxbg 6 xorrog' edv w ev tco tottco tktw iOTa>i> b<pSa\fxoov TvvayooyY, rd d~rb tov eyxepaXt. oti <fs 

yevviTcu y\ ~repirToo<rig, <rvfxfiatvei e^ovetpoorretv. <ftd to-vto fxeya\Y,v e^ovo-i to. ofXfxara, ty)v cfvvafxtv xai b to~to$ 

<fe xa) i~r) roTg dppooo~TY,fxao~tv , o<roig yiverai, <rvfx@atvet. avrcov ~rpog yeve<rtv, c^YihoT r\ toov drexvoov xcu yovtfxcov 

xcCi Tolg <pofiovfxevotg xa) ToTg d~ToSvn<rxv<ri <rvfx(3atvei ch<r- ywatxoov roig eva\eifxfxa<rt -retpa,, cog heov to.vty\ hehSetv 

dVTcog. £tV to o-i-epfxa, <tvva.fxtv. -rtova, §e a.fx<pco rvyxjxvet ovtcu 

34 Atd ti veoi tvreg ev^ri fxookhov, orav fxeSvo~Sooo~iv, 15 -ra,vrcov det, dpxog re xai ofXfxara,' cfta, fxev w ty,v trvv- 
^ -rpeo-fivrepot; v, btd to Sepfxvg xa) vyptg etvai ~rokv to epytav xotvooveT TY,g Sep[xao~tag, frta, &e to,vty,v \e~TTvveTcu 
trvppvev yivercu ~repiTTcofxa,, <$id to fxr, dvaki<rxetv to <rcofxa, xa,t o~vva~ToxpiveTa,i ~roX.v etg to <r~repfxa,. tre yap, a,v fxn 
to vypov, cocre v-rspx^Trai' •rpeo-(BvTepoig ie yivofxivotg $ia ~rTov *j, ofxotcog ypv<ret y\ Sepfxoryg, «Te ~rTov ov {xy\ o~vfx~ro- 
fypoTYiTa. ty]v v-rep^>o\Y[V dvTi<r~ra, to o~cofxa,. r, on fxaX- y«v, otov ev tyj xotXta,' dkXa, ot veppot twv aXXcov fxd- 
Xov vTTvooTtxooTepoi elrtv o/ veot toov ~rpe<r^vrepcov\ cfto rovg 20 Xtcra, a,\o~SavovTa,i Sia, ty,v yeiTvia<rtv.* xat avTY, <Te vi tov 
fxev vevg xa,Sv~rv\sg ovra,g Xa,vSdvei r\ bpfxr, tov «p« ex~rt- <r~Tepfxa,Tog -rapo&og -rapa, rovg To~r\ig rtrvg \$<ra< eVjfJViXo'- 
7TT»(T«, -rp)v c\teyepSY,va,t, rig cfe 7rpe<r(3vTepovg ov, xa,Sai~ep to,to, Iko-vy, ecrt Xe-TTVvetV dpatpeT yap, dXX' ov -rpoo-ri- 
iSe tuv efyoSev xtvY\o~eoov icVev rjTov Tt XavSdvei a,vrovg rt Sr,<ri -rXr,<rtaX>io-a,. 

Tig ve\sg. 8r\\ov <fe' xa) ydp o,vto) ol veot ev roTg (3a,Sv- Aid ri xa) ol dppooKrtafyvTeg xa.t o/ evi^x 01 * XP 00 "^ 

Taroig virvotg /xd\i~~a, evxpvo-tv. 25 /xevot dcppoho-toig bfxoioog d[x<porepoi rd ofXfxaTO, irpog cfcvco- 

35 Atd ri to e\a.tov ~rpog Tag fxeScog <rvfx<pepei, xat t» ~riav (S\a,-rTovTcu'y r, "oti ToTg /xev &d \ayvetav, ToTg <& 
SvvaoSat -riveiv to xo-t appo<petv\ r, titort ipv,Ttxov ecri xa) ha, ty,v -Tr,pcoo-iv Td avoo fyipd yiverat fxa,\\cv t« beovrog, 
too -rofxari -rpoob s Q-ToieT'. e-Tic^r^oTaTO, &' ev rovroig, oo~cov to epyov ecrtv dxptfieg' »j 

8' o^pig TotHiTov. xaTa~~~Too[xevcov <fe toov vypoov to, avco tyj- 

A. OS\ IIEPI A$POAl2l\. i ' ^ ~~ 'j ^ * ^^ » ~ -v. 

^. w^.i. xx rt-" kjuxx^x^. 30 poAveTO-t. o fxev ovv a,<ppodiria,<rfxog or,\ov ori tkto 7ro<ei* 

Atd t( o dppob^io-iaZoov xa.i b diroSvY^xcov dvafiaX- roTg Se evv&xotg to, re crxeXr, otfreT xcu cu xotXiai ev\v- 

Xei Tct o/xfxaTo,, xa,Sevb s cov be xa,Ta,(Ba\\et; r, cftoTi a,vco- toi oog xdroo fxeStcra.fxevts t» vyp*. 

Sev to Sepfxov e^to.v dva,o~Tpe<pei Hva, ~rep bpfxa' ev <fe tw Aid ti avSpoo-rog fxovov, ora-v apx"^^ SvvaoSai dppo-A 

vttvco xaroo <rvva,yeTai, 8to peiret xarco; <rvyx\eiovTai <Je cfio-idl^eiv, rj(Ba,, toov cfe a\\oov X^cocov oo~a, rpix&S ex^t iSev; 
o/ b<pSa,\fxoi ~rapa to fxr, virapx^ £ ti voriba,. 35 r) eTTetb^r] xard rdg ri\txiag fxeTa(3d\\ei rd ^coa, e\g rivav- 

2 Ata, ti toov ~r\etoo-iv dppo<$t<rioig xpwftwuv eTTi^vi^o- rtov; pcovY, re ydp (3apeTa e£ o^eiag yiverat, xa) cfao-vve- 

Tara Ivbiboori ra ofXfxara xat ra \o~xia, rd fxev eyyu? rat ex ^pt\oov §y]\ov w cog xa) rd ex yeveTY,g c\a<rea TJuci 

ovra, t«, de -roppoo; -roTepov ort Kai ev avrr, ty\ <rvv*Q~ta -^i\oTt dv, » &a<rvvotTO, o~-rep[xaTiKd ytvofxeva. v ~rdo~X il 

e-rt^YiXoTaTa <rvfx~roveT Tavra t^ epyaria, <rvviovTa -rep) <% tovto Sta ro rd o~~repfxaivovTa typorepa yiveoSat xa) 

2. 7£Vfl/*£N>v C". II 5. Q'ppMaia.1 C". II 11. hmpuirrui C". II 15. lyap^crt C". II 16. x«l v^pvg om X". II 20. xp£<r/3uTWr et 22. 
xpe<r^uT«5 C". II 30. IIEPI ora K'0~s. II 31. post %aX om CX". II 32. a» C a T a . H 33. aieurt-l-he» X". II 37. Ir&oWi Syl- 
burgius: codices o-vvtit&uxrt. II 38. <ruvvcnV] mria. C'. 

1. TrpoouWiv C". II 4. 6epy.eTtsTi T a . II t*ut«, o\ jxoiXi^x C". II 7. Tr;v om C". II 12. tbtiW C". II 13. Uf$ C". II ih TrtW 
Gaza: codices 7rX«'ov*. H 20. fun) X". II 21. t»'t«; om C". II 25. opu' C°Y a . II xuipoTipsi' C a X a . II 28. ocrov codiccs. II 30. ou» 
om C". II 33. ^'vctrat X". II 37. £?* om C'. nPOBAHMATHNA. 877 

dpcuorepct, e£ uv @p)% (pverctt. ^kov tfe Ik t? /xy\ ev rcug 7ckeiu XP 0V0V 7cctpe£ei tcovov. edv re rtg Kivv\<rv\ rt dkko- 

\skcttg (pvecrSat rpix&s' creya,vat ya,p cu ovkat, dkk ovk rptov, rovro tcovcv 7ca,pe^et, cvk ev ty\ ctvri X°°pot ov ' * 

dpcticti. fxr,Se roTg 7ca,i$ioig kcu yvvctt^iv vypct yctp kcu o-vfx@Y,<reTa,i ro!g fxv) opyu<rt 7coii<ri Tt ruv etpYj/xevuv. 
otfX(pu, dkk' i \\v\pa,. Aia, ti vv\<reig Sclttov dtppcb^io-iaXjsriv; v\ friori ot 7C0-9 

5 Aid ri r\ dvv7co<^Y,<ria, \s <rvfx<pepet Tcpog d(ppotfi<rta,<r- 5 poi Kevurepot ot t« <rufxarog vr,<re<rt, 7ckv\pe<rt cfe 7ckv\petg' 
fxovg; v\ ort ro fxekkov d<ppo$t<ricC(eiv <rufx.cn, t\e"i ra, eyrog Kukwtvtv \sv rv\v eU ro crTcepfxct vypoTYtTa, biefyevcu. t\v,kov ' 
6epfxov eTvcu kcu vypov; roivrov Se ev roTg vTcvotg fx.c7.Kkov $e eV< TY\g Kvcreug' i ydp Svvotvrott 7ckr\povg \s<rr,g Tcf/p 

»j ev ru eypv\yopeva,t' Sto kcu T&xp Kctt ctvev epyctcriotg ot dtppofrtviaXjnv. 

&oveipuyfXo) yivovrctt, eypv\yop\s<rt tfe fxerd Tcovis. dfxct tfe^ Aict ri ot v&ot orctv Tcpurov d<ppo<f«rtctZeiv ctpxoovTctt,10 

ro vufxct rotovrov Kctt ct TcoSeg vyporepot Kct) Sepfxdrepot' 10 ctig dv cfxtkY\ru<ri, fxera, tcy,v 7cpd^iv fxt<rov<rtv; y\ foa, to 

(rrifxeTov M, oti x.ct$ev$ovTtov Sepfxoi, ug dfxct rcTg evrog fxeya,kv,v ytve<r$ctt ty\v fxerct^okY,v ; rvfi yctp <rvfx(Bctivts<rr\g 

cvrug e^ovTe?. v\ $' dvv7cc$r,<ria, rivctvriov TCOteT' %v,pctivet vcrepcv dv t $ta,g fX£fxvv\fX£vot, ug ctlrictv y erckrpicto-ctv <pev- 

yctp Kctt -^v^et. u<rr\ eire do\>va,rcv fxv\ Qepftuv ovruv yovcrtv. 

d<ppotft<rtct<rctt eire ^ctXexo^v, dvdyx.Y\ dcrvfxtpopov eTvcu Ttpog Atd rt o! i7nrevovreg <rvve-x£jg d<ppot^i<rtctcjiY.uTepot yt-W. 

rv\v ruv dtppot\i<riuv •x J pv\<rtv. 15 vovrctt; v\ ort ^tot rv\v $epfJt,oTv,Tct kcu ty\v kivy,<tiv Tctvro 

6 Atd ri eKkverctt fxctktcrrct ruv Xuuv d(ppo§i<rtct<rctg 7tcto-xp<riv oirep ev rr, optikict; t^io Kctt rr, Tr\g eicexfivo-Yfi 
(LvQpuTrog; v\ bioTt 7rketcjov 7rpoterctt crTrepfxct Kctrd koyov r,kiKictg eirit\oT£t 7rept rd ctlfroTa, fxeiXu rd jxopict rctvrct yir 
T« trufxctrog; &td ri tVe TrkeTcyov Trpoiercti; v\ oti v^Ktcjct Ik- verctt. ctet \sv ry Kivv,<rei rctvrv\ yjpufxevuv evpoct ra, trufxetra, 
rcoveT rv\v rpotpv,v kcu tpvo-et vypov kcu $epfxov e<rrt ruv ytverctt Kctt 7cpouSo7re7roiv\fX£vct irpog rov dtppot\i<riot<rfxov. 
"Cuuv fxdkicjct; uv ro fxev 7roteT <r7repfxa, 7rokv, ro tfe ty,v2<) Aict rt, orctv ap^uvrctt dtppo($i<rtaX i eiv $vva,<rda,t, o<12 
tpvtrtv <r7r£pfxa,TiKY\v voitt' ko,\ ydp to trTripfxa, rotovrov %pur£g oXjscri, Trpor^pov ^' &k iQ&i Trpo Y,@Y,g vre ol ctvtyeg 
ecytv, eug ctv <ruXv\Ta,i. «Te ctt yvvaAKeg; v\ ort rd ctTreTrrct t«? te %vfV6g de) %ei- 

7 Atct ri t« d<ppot\t<ridXeiv ytvofxlv* tfia, $£pfxorv\ra,, ri povg £%£t (y\ yap o^vripovg r, dkfxvpuTspxg v\ 7rtKpor£p\sg) 
Se (pofiov ovrog ^vktik^i ko.i t» d7roQvv,<rK£iv, eviotg, ora,v Kctt ra,g o<rfxa,g ov<ru<iecjepa,g, ra, h\ TreirefXfxeva, v\ ykvKeTg 
yevuvra.t ev rirotg roTg 7rdSe<rt, tnrepfxct TrpoepxjeTctt; v\ ori25v\ yittov dykevKeTg, koa ra,g o<r/xa,g evu§e<rrepa,g v\ y\ttcv 
•^vxofxevuv eviuv tottuv erepot V7roSepfxctivovTcti, rv,v re oixrufreig; tovto $' etrrt hv\kov ex) Trctvruv Seu/xevotg Kcti 
otKeictv £%ovT£g $£pfxor^rct Kcti bexofxevot ty,v tuv KctTct- tpvruv Kctt X^uuv. d(pa,ipe$£VTuv $j ruv exiTriirruv, rct U7ro- 
•^v/fifxevuv tottuv; ucje Kctrar^vxofxevuv fxev <rvfxfta,ivei, kenrofxeva, ctTreTrrct, oiov &i kcu eTrt rv\g ricppctg dvctku- 
ov $td ro ipvx£<r$ctt fxevrot, dkkd tftd ro 6epfxa,iv£<r$a,t. Qevrog rov ykvKeog TrtKpa, v\ Koviot, Kott o ttyug dkfxvpog. 
Svtkov tfe kou ty\ l'^et' ruv yap (pofix/x&vuv rd otvu kei-ZQ 7rerT£i tfe v\ <pv<rtKY, $epfxorv\g ro cnrepfxa,, o ftiKpcv cv 7cok- 
<pa,ifxeT, rd Se Kdru vypctiverctt, Kct) KOtkict kcu Kvcrrig kv\v e^ei Svvctfxtv' 4k 7cokkv ydp okiyov crvyKeKecpctkctiu- 
kverctt. vttiov )sv ro $epfxcv h fx\v ru (pc(Bu Karu, ev <& rcti. frto oto,v d7rek$Yj, eKkvovra,t oog Itti to rrokv fxotk- 
ru $ctvarcu KctruOev ctvu, e^vypcuvov rv\ $£pfxoTY,rt TcoteT kov kcu Ka/cap^AJXPvra-t' ucj£ d7ce7crorepci ci %vfxci yivov- 
ty]v vs tncepfxctrog tifcotfov. rcti fxdk>^cv, dvctcrofxov/xevuv ruv Tcopuv t\ia, rv\v eKKptcriv 

8 Atot ti ov SeT fxv\ opyuvra, cvre dtppobKrtatCeiv ovre35 a,vri. dkfxvpurepct \sv ot ruv 7ra,it\uv ityureg Kctt 8v<ru- 
ifxeTv «Te 7rrctpvv<r$a,t ovre <pv<ra,v dcptevat; v\ "crt fxr\ op- ^cr^pot tftd ty,v dTrer^iav' Kcti ectv rvx^l roictVTY, v\ tpvcrig 
yuvreg o/xoiug ex^fxev roTg Ik TY\g y>;? dva,<r7rufxevotg, oig cvca, u<rre o\><ru$Y\ e^e/r ty,v v7ro<rct<riv t« ityurog, rtsrotg 
7rpoo-£K<r7rdra,i rt dkkorptov v\ eyKa,Ta,kei7ceTcu d7co<r7ra,<r$£v ; fxa,kkov £7rt<rY\fXctivet kcu ev roTg roTrotg rovrotg fxakicrrct, 
(Ltc&v <fe o $eT fxev e^ctpSvivctt , Kokoficv $e v7cokei7cerctt, oiov fxa,<rx^kv\, ev u fxa,kt<rct Kct) roTg dkkotg. 

2. aXX' om N". II 3. lypoi — 4. £>jp* addiderunt K a N a O". II 5 et 12. awTroJWa C". H 7. tojSVo C"X". II 8. i^ep^a,<rta,i ol 
Sutp'M*fij.o\ C a N a X a Y a . II 13. -^vxu — 14. «va^KJi om C'. II 17. i <tv5pa/7ro<r C"X". II cr%(* C". II 25. ^70.1 C". II irpourxt C". II 
26. Irtpoi —28. tottujv om C". II 29. fih C"F a , fioyov X: H fox,] xx\ cui X"T'. II 31. t» C". 

15. Tiir post Jia om X". II 16. tj post xa\ om C'Y". II 17. httiovvi Y°. II 18. t>7J ty, a.i>Tr X". II 20. 6\Wo-S*i om C". II 21. 
vrph Trj? »j/3ri? C". II 25. ^TTova. ^\we7? C", tjtov ^Xvkus X", Jjttov <x.<yXvxe7s pr Y". II >}] 7r«i»criv i? X". II 28. xx\ et 23. om C". II 
30. ovj ph oi X". II 32. Xuayrai X". II to ora X". II 33. /**AXa/ Y Mn * i X". II 35. ol~\ 5j ol C a , v, oi Y". 878 nPOBAHMATflN A. 

13 Aict tl, edv fxsv ek t» TTripfXctTog t« YifxsTEpx ysvvxTcti Atd t( to d(ppcc\tTict(£iv Y\c\tcrcv, kcu TroTepov e£ dvcty-i& 

70 XJdOV, THTO Y\fXET£pCV EKJOVOV £<TLV, Idv (fs e\ Ctkk\S TLVCg KY\g Y\ SVSKCt TLVOg VTTCtpX^t To7? "C^OOOig; Y\ Y\o\j fXEV ECTLV Y,T0l 

v) fxlpovg y) d7TCKpLT£oog , &x Jtf*dt*p*v» ytveTcti yctp ty,7To- o^ict to diro TrctvTog t» TOOfxctTcg d7TLEvcti to TTripfxct, ooTTrep 

fXeVOOV TTOkkd KCU EK T» TTTEpfXCtTOg. t{ <i>Y\ OVV , EctV fXSV TLVEg (pCtTLV , Y\ KCtl dlTO TTCtVTOg fXEV fXY\ dlTLEVCtL, $ld &S 

TOIKTOV otov YjfX£?g, Y\fX£T£pOV , SCtV <$£ dkkCTpiCV , HJ Y\ yctp 5 TOlXTCV Stg TTCtVTZe, TVVTSiVOVTtV 01 TTCpCl 7O0V <pks(5oOV ', 

a7TCtVTCt 7TpOTY,K£i Y, X$£V. Y\ TTpOOTOV fXEV , OTl XTOO fXEV t^ KTYfi fcv TY,g Y,hoVY,g OfXOiCtg TY\g £V TOp KVY\TfXU> , THTO TVfX- 

YlfJLSTEpOV ytvETCtl, EKElVOOg 0% EJT dkkoTptOV, OTCt ££ Ct7TO- (BctlVSl ytVET$Ctl OOTTTSp $1 ckcV T» TUlfXCtTCg. $S KVY\TfXO$ 

HCtSctpfXCtTOg yLVETctl K%L EKKpiTEOOg; KCtl ckoog &$EV TOOV TCV YlOVg SCTIV, VypOV E^Ocfog TTVEVfXCtTOoSovg SyKCtTCtKSKksiTfXSVd 

K^oocv ^oZov ysvvct dkk' y\ to TTXspfxct. to hs (2kct7TTov kcu irctpct (pvTiv. y\ <$s yovvi tolxtov sU to Kovrd (pvTLV s^chcg. 
to KctKcv iSsvog ettlv oIkelcv, icfs to dkkoTpiov' ov yctp io scri $e k<xl e^ dvctyKY\g yi$v kcu svskcC Tivog, e^ dvctyKYis 

TCtVTO T«TOU Ti SLVCtl KCtt TXTOU dkkoTpiOV Y\ STSpCV Y\ KCt- fXEV OTL Y\ slg TC KCtTCt (pVTLV O&Og Y\$V ECTLV, idv Y\ CUT$Y\TY\, 
Y.OV. CtL <Te EKKpLTSig KCtl TY\^Sig &% Y\fXETEpCt , dkk' STSpct SVSKCt &S TLVOg LVCt yEVSTLg Y\ TuOOV' frld ydp TY\V Y,()OVY\V 

kcu dkXoTpict TY,g cpvTsoog Y\fxoov sltlv. i yctp 'oTct sv tw fXctWcv dpfxa, irpog ty,v /xI^lv t& ^wct. 

COOfXCtTl yLVSTCtl, T» TOOfXCtTOg $£T£OV, STTSL KCtl (pVfXCtTCt yj- Ald Tt Y\ KctyVELCt TTplg VOTY,fXCtT SVLCt TOOV d^TO ^>Xs-l6 

vsTcti, ct cttpovTi Kcti £K(3ctKKcvTiv. KctL oKoog oTct nrctpct 15 yfxcvrog TVfxcpEpsL', y\ oTi TTspLTTOofxarrog sctlv E^chcg , OOTTS 

<pVTLV, ITCtVTct dXkOTpLCt' TTCtpct (pVTLV de TToXkct KCtt TOOV TVVEKKptVETCtL 7rckkYj TTEpLTTOOTLg; TO h\ (pksyfXCt 7T£pLTT00fXCt. 

cvyy LvofXEvoov scriv. el ovv ek fxovov tvtov toov Y\fX£Tspoov Aict ti Tct dcppo^LTLct ty,v Koikictv ^vx si y.cti ^Y\pct(vsi' t \l 

ytvtTctt TJZiov, opbodg dv to sk t»t» ytvofxsvov sKycvov y\{xs- y\ ^xei fxiv, "otl SKKpLVSTctt to Sspfxov sv ty\ fxt^st; typctl- 

TSpOV St\ fXOVCV. KCU SK T» TTTEpfXCtTOg 0% CtV TL Ctkko y£VY,- VEL <$£ Y\ fXL^g' E^CtT fXL^ET Ct L ydp T« $EpfXH E^LOVTOg , E^£p~ 
TCtt, ofoV TKOOkYl^ TCtTTEVTCg, Y\ KCtl SV TY\ [XYjpct $LCt(p$Ct- 20 %ETCtt <$£ "^AJ ^O fXEV 'OV >. fal KCU Y\ $SpfXOTY\g EV TY} OfXlklCt 
OSVTOg, cToV Ct kiySTCtl TSpctTCt, &K SKyOVCt kSKTSCV. Ckoog fyipctLVEl. 

ydp sk &LE(p()ctpfXEVov yivofXEvct ovksti e£ YjfxsTspov ovto$ Aict tl, oTotg cti (Bkscpctptcfsg psovTi, kctyvot; Y\ ^1*18 

ytvsTctt, dkk' e^ dkkoTptov, ooTTrsp rd sk toov dTTOKptTsoov, to ctuTo Kcti btoTL ol (pctkctKpcL', scri ydp fxopict ctfX(p&0 

OtCV TO SK TY,g KOTTpcV. TY\fXSL0V $£ "oTL £K <$L£(p$CtpfXSV0V TCtVTCt TCV CtVTOV. ECTL <Te TO CtLTLOV' OTTCTCtL TTpST^VTEpOV 
TTCtVTCt TCt TOiCtUTCt ytVSTCtt' fXYJ £K (ftCtCpSeipOfXEVCV yctp 25 ytVOfXSVOV fXY, CtV^CtVOVTCtl TOOV TVyysVLKUIV TpLX&V, CtTTCtTiU 
TCV6TCV TTSCpVKS yLVET$Ctl CLOV (XV Y\ E^ » TO TTTEpfXCt, SCtV T»TO TTCtTX^tV EV TctTg kctyVELCtig. KE(pCtk.Y\ ydp KCtL 0(ppvg 

i£ Ittttov, iTTTTog, sdv <Je i^ dv$poo7rcv, ctv$poo7rog. Kcti ctvTo Kcti fikscpctpLg TvyysviKcti TpLXK' TXTOOV (fs fXOVOV EVLOLg cu 

T£ « TLfXOOfXSV TO TTTSpfXCt, »<$£ TTCXV TO EV TY\ yEVETEL TTSpctL- 0(ppvsg C^CtTVV OVT CtL 7Tp£T^)VT£pOLg yLVCfXSVOLg (J)L Y\V h\ CUTLCtV, 

vofxsvov. Kcti yctp vypov Kcti oyKog Tig Kcti Tap^ ytvsTctt. etpYrrcti ev ctkkoig), ctl srspctL 8e fod to ctvTo ctfxcpoo keLTTMTLV. 

TTOTe &E, ($LCt TO fXY,7T00 SX^tV TY\V (pVTLV , dkk' Y\ TCTVTOV 30 Ct)nOV <5f OTi XCtT Cf^sV X? t Tct CtVOO Y\ kctyVElCt ckiyctLfXCt CVTCt, 

fXOVCV TY\g (pVTSOOg, OTl KTOO cfntKELTctl OOCJS ysVET$CtL £*£ CtVT6 OOcre » 7TETTEL TY\V TpO(pY\V TOTTOg' « kct/xfictVXTCtt Se TpO- 

TOLVTOV olov YifXsTg' SK (Te &LE(p$CtpfX£VOV icfs TOLVTOV. frlCt <pY,V SKpSOVTLV Ctl T/3t^£?. 
TCtUTCt «T£ £^ ETSpOV TOOV EV Y,fXLV \STE EK TXTCV <5<£<^5ctp- AiCt TL VpY,TLO0VTEg « o\jVCtVTCtl dcppOO^LTLcU^ELV ; Y\ OTl 19 

fXEvcv y\ ctTskoog sxovTog to EKyovov ectlv YifxsTspcv. 7rkY,p£Lg ytvovTctt ol TTopoi; to 0% 7rkY\psg vypov CV (^SXSTCtl 

14 AiCt TL SV TOJ vfrctTl Y,TTCV cfvVCtVTCtl dcppOcflTiCt^ElV Ot 35 Ctkko VypOV. 

CtV$pO07TDt; Y\ OTl SV VOCtTl &$£V T'f\K£TCtt, OTCt V7T0 TTVpog Aid 71 Cll L^LCtl TK? E^OVTCt? KOokvOVTL yEVVCtV , KCU 20 

T/'>t£TCti, 0'lOV fXoklfi&Og Y\ KYjpog' Y\ <^£ yOVYJ TY\KOfXEVY\ (pcti- dv$p007TXg KCtl TOOV dkkoOV "C^OOOOV Tl dv EXXl) *! OTf Y\ L^iCt 
VETCtl 7TVpi' TTptV fXEV yctp Y\ Tpl-^Lg £K$£pfXctVYi, « T/^£TCti. yiVETCtt fXETctCTCtVTOg TTVEVfXCtTCg' titO KCtl 00(p£k£l TTpog TCt 

ol cTe lx$ V£ S » Tpi-^EL ox £ v°vo~tV' fxskctyx^ktKct. ecri $e kcu d d(ppo$iTLctT/xog fxerd rrrvev- 

1 et L yXv] pr\ C". !1 2. t;v«? om C". 11. r inpov] o erspov C. \\ 15. <f>(pov<rt C a X°Y a . \\ 18. tvtw C"X a . II 18 et 34. 
?77svoy, 21. €77ova. C"Y". II 24. ix. om C a X". II ^ioc^fleipouevM C'T". II 32. iijxsii] r,/u7f Si X". II 33. vts — vte] codices iiYk — itik. II 
34. r,] tz x*\ X", ts C a Y". II 35. ol] otoy Y a . U 36. vcJxti ,xh iSb C". 

2. S\ ante £&j om C a . II 5. toiStov X', to&to C". II ov C a Y'. II 9. toiZtoi codices. H 11. r\ om C"Y a . II 13. ^u^iv C". H 19. 
l\ xx\ r) X"Y". II 24. oTrocrai] oirep xx\ foon X". II 25. ^svo^ivou C a X". II 27. <rj^"n x^ *?■ C°X a Y a . II «,»] xtu C°. II 28. o<pp\>i<x 
X". II uprjcu \i *AAoi? om C". II 30. 0X17«.» ph 'ona, C". n P O B A H M A T fl N A. 879 

fictTcg e^o8ov. et Zv o8c7rote?Tcu v\ bpftv\ ytvoftevcv <*i)tk, « elg l ov Trecpvxev cL7rcxpivecr$cu xctTct cpvcrtv, xcti ttovx eyyivo- 
•jroie? bpftoiv tc cr7repfA.ct, ctkkct KccTct^v^sTcci' ftctpcuvei ftevx to TrvevfAct ejrtov ctvct8etv Trotet, xctt crvvexxpivet clvty\v, 
«v ty)v crvvTovicLV T\i K a.l8oiov. olov to fA.lv \spov eigxvcriv, v\ 8' e^ixftcLQ-ftevY\ Tpo<pv) eU xot- 

21 Atct ti ol ct<ppc8iQ-icL\ovTeg exkvovTcti xcu ctoSevecj-epoi kictv, to 8e 8ctxpvov e\g ofA.fA.cnco, ftvtyu 8' e\g ftvxTYipcLg, 
yivovTcu cog eTri to Trokv; TroTepav 8tct to cLttq TrctvTcov ex- 5 ctifLcL 8e e\g cphe^ctg. bftoioog 8v\ tktojs xcti v\ ycvv} eU op-^etg 
xptcrtv etvctt to o-itepfAct, coc~e olov o\xc8cftY\fxcLTog ctt ctpfto- xctt ct\8o7ct. oig $v\ ot Tropot ftv) xctTcp <pvcrtv t)Qt4m , cLkk' 
victt, xcli tou trcoftctTog ovtco o-etoftevv\ v\ <rvv$eo-ig ecrTt tco v\ 8toL to ct7roTv<pkco$Y\vcLi tks eU to ct\8olov, oTcv o-vft(zictivei 
a.7rekYikv$evcu ti, otov et to cttftct e£ek$ci v\ ttclv o ti ctkko Totg evvov%otg xctt evv^xicttg, v\ xctt ctkkcog, elg ty,v efyctv 
fjcepog. ktw <r<po8pcL eirixcupcv to e£tov ecrt, xctt o ex 7rck- trvppe? v\ TotctvTV} txftctg' xctt ydp 8te£epx£Tctt tclvty\. q-y\- 
kv\g ytveTctt Tpo<pv\g bkiycv, otov to cLftvktov ex tk crcLiTog. 10 ftei~ov 8' ev Ty o-vvscrtct v\ o-vvctyooyv) tk TOiKTK toVou xcti v\ 

22 Atct Tt ol cL<ppo$iQ-LctTovTeg xct) vpY,TtoZvTeg evTetvovcrtv; avvTY^tg toov irep\ tv\v e8pctv. ectv w V7rep(2ctkkvj Ttg ty, kct- 
v\ oTt TtXypovfA.evjov tcov Tropcov vypcTvjog, tc o-Trepftct vire- yveict, TovTotg evTctvSct o-vvepx^Tctt, cocrTe otclv v\ e7rt$vftict 
jfctov ev ehctTTcvt tottco Trkeiovct Te oyxov 7rotei xctt cupet; yevv\Tat, T6T hn$vfxe"t Tv\g Tpr^ecog e\g o o-vKheyeTctt. v\ ^' 
eirtxetTcLt yctp to cubotov eirt Tclg Tropotg. eirt$vfAict xctt cLiro o-trtcov xctt cl7tq htctvcictg yiveTctt. "oTctv 

23 Atct Tt v\ crvvTcLQ-tg yiveTcu t» cLtSoiov xcu v) ctvfyiartg; 15 yctp xivy\$y\ v<p" otwv, evTctv$ct to Trvevftct cvvTpe^et, xcti 
v\ b^tct &vo , frict T£ to fictpog eirtyivecr$cti ev tco oirto-Qev tcov to toixto TreptTTCoftct o-vppei « Trecpvxev. xdv fA.lv keirTov v\ v\ 
opXf.cov ctipecrQctt (vTrofAC-^tov yctp ol cp%etg ytvovTcti) xcti 7rvevfA.ctTU)^eg, tcvtov ej^ekOovTog, ooo-irep cli o-vvTcto-etg Totg 
hcL to irvevfAcLTog 7rknpio-$cu t»? iropovg. v\ tk vyp* clv^cl- Trcuo-t xcu Totg ev v\ktxicL, evioTe ov&evog vypov exxptQevTog, 
voftevov xcl\ fA.e8icrctfA.evov v\ e% vypi yivoftevov o oyxog TrctvovTctt. otclv « xctTcLo-(Beo-$Y\ to vypov. ectv b% fA.Y\§eTepcv 
fA,ei\cov yiveTctt; Tct kictv $e fteyctkcL yjtcv cttpercti frtct to 20 tvtcov 7rct$Y\, hrt$vfAe"i ecog clv ti txtcov o-vftfivi. o/ 81 <pv- 
iroppcoTepco to ftoipog tk VTroftoxkiov yivecr$cu. <ret ^Yikvb^picti vtco o-vvecrctcriv oocj exei fA.lv fA.v) exxpiveo-$cti 

24 AtctTi ol cttypoha-ict^ovTeg r { o/ toiZtoi Svo-cobeig, ol 3e v\ oktyv\v, \nrep ToTg l%oucfz xcltcl <pvo-tv exxpiveTctt, e\g h\ 
Trctibeg ov, xcu tcv xctkovftevov ypctcrov oXjvo-iv. v\ tcov tov tottov tcvtcv. ctiriov &e oti Trctpct <pvo-iv crvvecfcLcrtV 
7rvevfA.ctTcov , coo-7rep e\p"f\Tcu, tcl fxev tcov Trcufrtcov 7rgTT£i to ctpcreveg yctp cvTeg vtco hctxetvTcu ooqe cLvctyxv\ tov toVov 
vypov xcti tkV Ib^pcoTctg, o/ <^£ tcov cLvfrpcov ctTreTTTCfi 25 tkto^ 7re7rYipuicr$cu clvtcov. 7rv\pcoo-tg be v\ ftev okcog Trotet 

25 Atct t/ ev T&p $epet ol ftlv dvb^peg yrrrov SvvctvTcti <p$opcv, v\ 81 cftctq-pofav. exeiw\ ftlv Zv ix eq-tv' yvvvj yoip 
cL^ppotfto-tcL^eiv clI <Je yvvcttxeg fjcctkkov, xct$ct7rep xctt b ctv eyeveTo. ctvctyxv\ ctpct 7rctpecjpcL<p$ctt xcu cLkko$i ttov bp- 
7rotv\TY]g keyei eirt too crxckvfAco " ftctxkoTctTctt 8e yvvctlxeg, fjcctv t>]? yovtx^g exxptcrecog. 8to xctt ct7rkY\cjci, cocrTreo cu 
ttcpcLvpoTcLToi 81 Tot ctvfrpeg" TrcTepcv oti ot opxetg xct$ievTcti yvvcLtxeg' bktyv\ yctp v\ \xfActg, xcti & fitct(eTcti e^tevctt, xcti 
fictkkov v\ ev tco •XjiifA.wvi; cLvcLyxv\ 8e, e\ fA-ekket ct<ppo8i- 30 xctTcL-^vxjiTcu Tcfxjj. xctt oo-oig ftev eTrt ty]v ecfpctv, ovTOt 
<rictCetv, ctvctcnrcLcrcu. v\ oti ctl $epftctt <pvtretg ev tco $epei 7rctQ-%etv exi$vfA.ovo-tv, ocrotg 8' e7r' ct/x<poTepct, ovtoi xctt 
<rvft7ri7rT0VQ-tv vTrepftcLkKovTog tov $epftcv, cti <Te ^vxpcti cfpctv xctt 7rcLcrx £ ^' £( p' biroTepcL <Te Trkelav, tktou ftctkkov 
6ctk7rovo-tv, eqt b\ b ftev ctvY,p 'fyipog xctt $epftog, v\ 81 yvvv) e7rt$vfA.Zo-tv. eviotg be yiveTctt xctt ejr e$ovg to 7rct$og tyto. 
i\,vxp*> k&i vypct. tk ftev w cLvdpog Y,ftctvpcoTctt v\ hvvcLftig, ocrct ydp ctv Trotucrt, crvft^ctivet ctVTctg x&ipzw K&i irpote- 
toov 81 $cikket e7rcLvirovfxevY\ too evctvTtco. 35 <r$ctt ty,v yovv,v xTcog. e7ri$vftvo-tv vv Trotetv otg ttv tclvtcl 

26 Atoc TJ evtci cLcppchiQ-uxCoftevoi x cti P 0VO ' l > iia ' i 0l l XiV ytvY\Tcu, xctt ftoLkkov to e$og corirep <pvcrig yiveTcu. 8tct 
<ZfA,cL 8pcovTeg, ol 8' k; y\ %ti ecrtv exctcrvi TreptTTcoo-et TOTrcg tkto ocrot ctv fxv\ irpo Y\fiv\g ctkkci Trepl y\(2y\v e$i<r$oocriv ctppo- 

3. owanr»'*» C". II 5. ro Ikmtuv C". II 7. ii om X". II 8. tj om X". II Ig&ftj C"X". II o ti] % n C a Y°. II 10. ^i«ro<; C°X" 
T". II 12. Jti om C"Y a . II %\ C". II 13. rftot re C"X"Y'. II 1.7. AiptTAi CY". II iwpjfXiw C". II x*\ om C°X"t a . II 18. ttAjj- 
pacrSsti 7r.'rjy.cLTot; C a . II 28. X^/fi] yaiofto; X". II xo\vfjt.ui X°Y°, y.o^xifji.y.u C°. II 29. roij t£ X°. II 32. VTtzc(3>(L\ono; C°, V7rEp@oL\\ovT0<; 
^ X". II 34. «.vfoo; hv C°X°Y". II 37. hiv om C a . 

1. tsovo; ov C°. II ^iva/^Evoti X°. II 7. iTriTU(pXuj$r!vci.t C°Y a , /xij &7T0TV(p\uj5r!vcu X°. II 9. TO.\>Tt\v X". II 13. tct' X°. II 14 cixc 
Toov ctitiuv x«u hMvoioc; X". II 16. XsnTr, C°Y", Xsttyi X". II 17. 7[vevfA,ot.T'jJOr,; C"X a . II 18. xct\ om X". II 19. xctTiij^ia^ Y°. II 22. 
exxpiWSai eis TovS^e rh tottov. oatiov C°. II 23. ttzc\ X". II 26. (p8opdv C"' II ^uev om X°. II 28. ^svixij; X". II «7rXufoi C a . II 30. 
■xep\ X". II 31. 7ccL<rxtiv — oZtoi om C". II 35. <*v om C". II 36. ^ivsTou. X°Y a . 

M 880 nPOBAHMATfiN A, E, 

StrtctCe<r$ctt, Sid tq ytve<r$ou ctvTo?g ev T>j xpeict T * v * Te P^ KpctTovfxevy\g e^ecpvero To?g fxev ctt Tptx^ to?? Ss 

fxvY\fXY\v, ctfxct he Ty fxvy\fxv\ ty\v y)$ovy\v , Std Se to e$og Tct TtTepa. to he <r7tepfxct yiveTctt ev To?g TOIKTOIS 7tKe?<rT0V 

uxrnep 7te<pvKCTeg e7tt$vfxxcri TrcLv%eiV Tct /xevToi TtcKKct koli TCTtotg kou upoug, oicv ev tu ectpi f v) yap (pvcrtg cu)t3 

kou to e$og ucnrep 7te(pvK0crt ytveTctt. ectv $e tvx^ Kctyvog vypd kcu $epfxy\. Std tolvto he kol) ol opvt$eg Xoiyvot kol) 
uv kou fxctKctKog , kou BcXttov eKctqct tvtuv <rvfx@oLivet. 5 ol xuXot' v\ yap Tpocpr, dfX(poTepotg koltu fxev oKtyvi Stct 

27 A<ct ti fA.ccKtq-' clitx^vovtou bfxcKoyeiv ct e7tt$-jfxxvTeg ty,v dvct7tY\ptoLV tuv CKeKuv, elg he tcv ctvu totzov epx e ™ 
OLfppofrtcrtctXeo-Sou, dKK' « Ttieiv ihe (pctye?v vcfe ctKKo tuv kcu eU o-Ttep/xct <rvyKptveTou. 

TotVTUV icfev; v\ oti tuv /xev TtKelcruv dvayKctictt cti e7tt$v- Atd t/, ectv dcppoStcrioLCyj h ctv$pu7tog, ot b<p$ctKfX0tZ1 

fxiou, evict he kcu dvcupel ths fxy\ Tvyx~tvcvT<%g' v\ Se tuv d<r$evxcri fxctKtcrct; v\ Sy\Kcv oti dTtoKentovTcg t« vypi txto 
dcppohtcrtuv Ik 7teptov<rtoLg ecrtv. 10 ytveTou; TeKfXY,ptcv $' oti v) yovv) ^vxpct ecriv & ydp yl- 

28 Atct ti ot fxev avSpeg t» ^e^wvo?, ctl 31 yvvcukeg th veTcu vypct, edv fxv) Stct$epfxa.vy\ tcl $epfxd. icfe Se?Tctt ty\- 
$epovg opfXY{TtKUTepctt itpcg Tct dcppoStcrtct; y\ oti ot fxev \\eug' KexvTctt ydp ev tu dv$pu7ru u<nrep to cttfxct, 

ctvtyeg Sepfxo) fxaKKov kol) ^Y\po) tol<; (pvrett;, ctt 8e yvvctt- 

■ t \ \ r/ A,\r\,v\ E. 02A AIIO KOIIOT. 

neg vypou Kou KctTeypvyfxevou; Totg /xtv «v to vypcv kou *1 W* ^ l±KJ j.^±^^ 

to 6epfxov ctvTctpKeg 7rpog ty\v cpfxy}v t« x^F-^vog (y) $e tS 15 Atct t/ fxctKpo) fxev cvreg ct TxeptTtctTct ev Totg ofXctKeci 

CTtepfXctTcg yevecrtg Ik tvtuv), Tcttg 8e to Oepfxov eKctTTCv KOTttctpuTepot eltrt tuv dvufxotKuv , Qpctx/i~g £e dK07tuTepot\ 
Kctt to vypcv eqt 7te7tY,ycg frtot ty,v evc\etctv t» Ttvpcg' tvto y\ oti y\ t£ 7toKKy) KtvY\<rtg TtcteH KOTtov kol) y\ t<rxvpct. TOt- 
Se $e'povg. Tcttg fxev cvv crvfXfxeTpov to $epfxov, Tolg h\ clvty\ cYe r\ o-Ttcto-fxctTu^g, 7tcKKy\ Ss v\ <rvvex^ Kcti fxtcu 
TtKecv rk Ikolvv' to ydp ctyctv TtoKv eKKvet Tr\g frvvctfxeug. ev fxev «v To?g dvctvTe<rtv, ectv v\ /xctKpct, dvct7tctvo-tg ytveTou 
Sto Kct) t<* TtcufricL V6 Sepovg KeitTOTepct' o-vfx(Bcuvei yctp 20 y) fxeTco@oKY\, kou i /xoLKpd r) Kivv\<rig, icfe l7t7tuv olvtuv, 
itvp eit) Ttvp (pepetv. btcL ty { v fxeTct$oKy\V ev 3e Tctg ofxctKecriv v\ cfxctoTY\g tov 

29 Atd ti o<rot $epfxo) ty)v (pv<rtv, edv t<rx v P°i &<rt kol) <rxK,u>ctTog » cftctKctfxftoLvei icfe dvctitctvet t& fxepv\, dKKd 
evTpctcpetg, edv fxv) d(ppch<rtct<ru<ri, %oX>( ts 7tpdt<rTctTctt o-JvepydteTctt Ttpog to <rvvex% tW kivyjo-iv etvctt. otolv 8e y 
ctVTolg 7t.oKKctKtg Kct) SKTttKpcv vTtcxupel kou (pKeyfxct dK- j3p&%e?ctv, &td fxev to 7tKY\$og TY,g Kivv\<reug ev Tc7g eTWtecfoig 
fxvpov ytveTou, kcu dKKcxp°x°~iV) *I oti /xerd t» crTtepfxovtogiS i ytveTctt KOTtog' ev $e Totg dvoLVTecrtv fod to ty\v /xeToLpo- 
de) TteptTTUfxct o-vvctTtepx^^l &o *<*•' evtctg tuv Ttvevfxct- Kv\v lcrxvpctv ytve<r$ou kcu evctvTtctv, hre fxev ctvu he 8s 
tikuv tx$'^uv 7tKvvTpov o^et y\ yovY\. dcppo^tcrtctCcvcrt fxev koltu, Ttotei KCTtcv. toiolvty\ &e, ug (pctfxev, ev Tolg dvctv- 
Zv tkto o-vvctTtepxzt&i") oocr' i Kv7tet' fxv\ dTtTOfxevctg he TY\g Tecrtv, ev &e Tctg TteStvclg TWctvrtcv. 

bfxtKtctg to TteptTTUfxa, eKTttKpvTctt v) dK/xvpov ytveTctt. Atd ti ToTg Kentc^vx^o-t kcu To?g Ik tuv yvfxvct<rtuv2 

30 Atd Tt d<ppofrt<rtoLcriKoi cl fxeKctyxoKtKoi; y\ "oTt Ttvev- 30 hctKvcfxevotg eKctTTCvg Te ot oyKot kcli b^yrepou &0K0V<rty 
fxovtuhetg, to cfe crTtepfxct TtvevfxctTcg e^odcg ecrtv. olg cvv etvctt ou (puvctf; y\ oti ctl Te (puvctt shaTTovg (pcttvofxevcti 
TtoKv to TctVTov, dvctyKYi TtoKKctKtg e.7tt$vfxe?v rnTovg d^to- b^vTepctt (pcttvovTctt (o-Y\fxe?ov <Je 'oti fxifx\jfxevoi t«? 7tcppu$ev 
Kct$oLtpi<r$ou' KovcptT^ovTctt yctp. o^i) (p$eyyovTcti) koli oi oyKot eKctTTcvg; 

31 Atd Tt Kct) ol cpvtSeg kol) ct h~ct<re?g ctv$pu7tot Kctyvot; Atd ti y) yct<;Y { p fxovov KeTtTvveTctt tuv yvfxvaZpfxevuv ; 3 
TtoTepcv oti vypoTYjTct ex°vo~t TtoKKYiv; v\ » (to ydp $y\Kv 35 y\ oti 7tKetcjY\ v\ 7tifxeKY\ Ttep) ty\v yctcyepct; 

vypcv fxev, dKK r « frctcrv), dKK' oti dfxcpoTepou ctl (pvcretg Atd t( tc Tticv TeTptfxfxevov ytveTctt Tc?g 7tovxcriv; y\& 

TteTtTtKctt TtoKKY^ vypoTYTOf frtoL $epfxoTY,Tct; <rY,fxe?ov Se ctt hcTi to 7t?cv TY^eTou Sepfxcttvofxevcv, y) $e KtVY\crig $epfxcttvet t 

TptX" 1 " ytdU TLt TtTepct. Y\ CTl TtoKv TO vypcV , KCti KpctTe?TOU V\ Sk CToLp^ « TYlKeTCtl. 

vTto T6 Sepfxv; wre ydp olv fxr] 7roAA>]<; wy\g TY,g vypoTY,Tog Atd Tt 8e t<% Ttept ty,v koiKiolv jtioTa/tct; TtoTepcv otiS 

9. *i — h"] <lI — w» C". H 12. xpeV] z\<n -irpos C". II 15. ra om X". H t» post h\ om X". II 18. oZv\ l<rt X". II rccTf 
C a X a F". II 20. 7*p t<3 ?rup X". II 22. i*y — 23. ivTpu.^ om C". II 32. re om X"Y". U 37. \)^irr\roi TtoKhfc X". II 39. oZn 
7«cp om C". 

3. *£>i C". II 6. sU — 7. <rj^y.pt V era.i om C". II 6. «.pxtrzt T". II l4. IIEPI N". II 15. jAr om K°. \\ 17. oii roiovry K°. II 18. cnreppcL- 
rwGris QC a N"Y a , GTsip/ji.o.Tlitus X", .xiTrepfj.a.TuiOr^ K". II r; om X". II 20. fioixpa, K" : ceteiri paxpoi. II 23. wou rrjy xi'ir,<jti X". II 30. o£u- 
repa X°Y a . II 31. a.1 om C"X"Y n . II 32. puiA.iiA.eyM X". il 36. jerpvjA.pi.im C a . II 37. rfaerM /xr) 5. X". II r\ 5k xmjo"i? $eppi«,iya om C a . HPOBAHMATQN E. 881 

syyvg e<ru t*js Tpocpyg; h %<rco ovv Txkka Ttap sksivyis piitTetv v\ kdafyvTa; y\ oti <r7rao~fxcoc\ec:epov to hd xevyg 
kafxfidvet, avTY, TtokkaKtg kafxfiavet. y\ oti v\Kicya, Ttovs?' ettiv; ov ydp aTtspsiSsTai Ttpog ovSev, uo-itep b fidkkcov 
nafXTtag yap kk ex,et. Ttpog to iv t>j X £l P l &kog. bfxoicog Se t«tw ko.) b TtevTO- 

6 Aid t( ol K07roi fxakkov TtavovTat, oTav Tig tw ekatco $kog-7tpog Tovg dk.TY t pag koa b $ecov 7tapa<re(cov Ttpog Tct? 
vfroop onjfx/xi^ag dvaTpr^Ycrat; *j oti fxdkkov eioSveTai to 5 y/Hpag. $to b fxsv fxslXov akksTat £%wj/ *j fXY\ e%0)V dk- 
ikatov fxsrd t» vcfa,Tog; iav $e avro Kctff a\)To *j, o\>x TY\pag, b $e &attov $e? 7tapa<rs(cov v\ fxv) Ttapaosicov. 
bfxoicog 7tapst<rc\vvEi £ta to iit nrokacrtKov slvat. fxakkov tv Aia t( y) TaxpSpofxta koa stt' dvQpoom ko,\ £7n twv>9 
fxakaTTETai to crcdfxa EtrSvofxevov, eVe: to skatov emi akkcov X^cocov vc<rY\/xaTtKovg 7rote? Tct 7tsp\ ty)v KE<pakv\v; 
<pv<ret $spfxov, Tct &e $spfxa Kat fy\pa(v£t ko,i <rKkY\pvv£t, Kanot okcog o bpofxog KaTa<r7tav c\oke? katoo Tet TxeptTToo- 
Ttpog cfe txs Komg d%vfx<popov icriv *j fyip&crioi Kctt *j <rKkY\- 10 fxaTa, ucnrep b TtsptTtaTog' frto xctl 7xa,ypvovTa,t tco crKekvi 
poTY\g' fxsrd Ss t» vfraTog dvaTpt<p$sv y\ttov jh\pa(vst. ot Ttokka TtsptTtaTovvTsg, oti e\g Tct y.o,too v7tovocre? avco$ev 

7 Aia t( ToTg K07riooo-t Ttpoo-To.TT^o-tv ifxetv, etitep o efxe- Kat y) Tpocpvj Kcot Tct 7rsptTToofxa,Ta,. *j y\ /xev KtvY t cng TO,VTO 
Tog K07too$eg scriv; y\ KOTtog yivsTa.t ocruv $kcofxsvoov koli ttoisi, dkk' y) Ta.^sla, ha, ty]v crvvTovtav koa ty)v d7tv£vcria,v 
•KtsZpfxsvcov KO.I KOTrtcofxsvcov, toivto, 8e vtto tcov eKTog Tivog eK$epfxa,ivst ty\v K£(pa,kYiv, ko.) Tdg <pksfia,g Efxcpvcra, Tdg 
ir&o-Xfii a,v y, tcov sv tco txoofxa,Tt, ko.1 T6T0 friTToog' Y\ ya,p 15 sv ctuTvj, kcli o-7ra,criKa,g toov $vpa$sv 7Xoie"t cfvva,fxecov, otov 
<ra,pKuv v7repTemo-oov ty,v Svva.fji.iv o,vtcov, y\ <rcofxa,Tog fxi- "^v%pg ko,i dksctg ko,i tcov sk tov $copa,Kog, oov EtcrtovTcov 
X^svTog crvxvv tw akku o-oofxa,Tt, yjupav olKeia.v &k e^ov- vo<re?v dvayKouov tov tottov scriv. 

rog, ola Tct TrspiTTcofxaTa ecrtv. TtavTa yap Tct e^Toc; Y\fx?v Ata ti K07ricocri fxsv fxakkov ev To?g hfxako?g y\ ev Tolg 10 

TtsptaTtTOfxsva (Bdpvj KOTtcoSscjepa toov tou <rcofxaTog fxepoov, dvcofxakoig TOTtotg, $oLttov Ss {ZafrfCpo-t ty,v bfxakyv oSov y) 
y.dv' Tv%;/t cra$fxco ovTa avToov ekacppoTspa. <rY\fxe?ov Se tcov2Qtyiv avcofxakov; *j oti aKOTtcoTepov fxsv scrt to fXY\ ds\ iv tw 
elpYjfxevcov ' ol ydp 7rke?ov ftsfipooKOTsg Kat TteircoKOTeg, ekaT- avTco cr^/ifxaTi 7tots?o-$at ty x v kivyio-iv, o o-vfxftatvet ev t*j 
tov 7roi/>i<rctvTe? *j vycreig ovTeg, fxakkov K07rtco<ri Sia to fxv\ avcofxakoo Ttopeta fxakkov; $aTTov Se TtopsvovTat, oti y\ttov 
ty\v otKEiav %copav syjstv tcc riTia ovtco ctxe7TTct. e7rei ^e o 7Tctpco (pvrtv KtvovvTat. sv fxsv ovv too ofxakoo fxiKpa v\ 
K07tog crvvTYifyv 7tois?, y\ cfs <rvvTY$tg TtepiTTCofxd ecrt, tovto apcng Kat $erig Kat ttvkvy\ ecrtv, ev cfe tw dvcofxdkco tov- 
icrtv o tov kottov ev r,fx?v Ttoie?, Ttkavcofxsvov aTaKTcog Kat 25 vavTtov. ecrt <$s to afpetv Trapa cpvcrtv' (3ta yap scrt Ttara, 
Ttpo<r7t?7tTov bcro?g te Kat vsvpotg Kai To?g svTog TY\g crapKog ap&ig. to <fe Ttap e.Ka<rTY\v (Bartv ytvofxsvov fxtKpov Ttokv 
dpaio?g ovm Kat dvscoyfxsvoig. o ovv ifxsTog sjraycov avTo ytveTat Ttapa Ttokkag. 

ov atTtov tov v.o7t\i, eiKOTcog aKOTtxg Ttoie?' ketrtet ydp cfov Atd t( tco eTttTteoa KOTttapcoTepa eyKaTaKe?T$ai Twvll 

y\v ev dpx^l toG tto^ to v <roo/xa. KcitooSsg cf' icr\v b EfxsTcg Kotkcov scrtv; v\ tfid to avTo Kat tco KvpTa twv E7tnteScov; 
v t^ TY\g yivo[X£VY,g sv avToo KiVYiO-scog VTtEpfiokv], dkk' otcov 30 ecp' eva yap tottov o-vva$potCpfxevov to fiapog sv ty\ Ka$sfrpa 
<rvfx@Y[ fXY\ Kakoog spsfxs<rai ' kEi<p$svTcov ydp Ttokkoov <rt- v\ KaTaKktrei ty, $kr\pei Ttote? Ttovov. to /xev ovv KvpTov t« 
tioov, Kat TtEptTTcofxaTcov TovTotg evovtcov, tov tov ifxsTov ev$sog, tovto <fe tov Kcikx fxakkov toiovtov icri' to yap 
kottov ytveo-$ai <rvfx@atvet, Ka$a7tep irti tcov 7teTtkY,pcofxevcov croofxa Y\fxoov scr) TtspKpspscrspov *j sv$vTspov, tcov 6*e toivtcov 
eipY\Tat. £t ovv fXYicY' iKEivotg b Ttovog icr) tov KOTtv antog, KaTa Ttkiov ct7rreTcti Tct Ko?ka *j Tct iTtntEcfa. Sta TavTa 
dkkd to ovTcog tyjjVTag Ttovwat, icr' av TO?g fxvj ijfcatpvcri 35 ^e >tctl 7ct ivStSovTa toov fxv) ivSicfovTcov aKOTtcoTspd icrt Kai 
Tct criTict o E/XETog eiy, tS ko7t« atTtog' X,pY\v ydp 7ra<rt To?g iyKaTaKkt$Y,vat Ka) ivEZe<r$at. 

lfxov<rt y(ve<r$ai KOTtov , yivovTai Ss aKOTtcoTEpot 7roXXo< Aico t/ ot $pax,E?g TteptTtaTot KOTtcoSetg el<riv; v\ oti12 

ifxecravTEg. dvcofxakot elrt; TtokkaKig ydp Tcra<r$ai 7rotov<riv. to o etx, 

8 Aict t/ KOTttapcoTepov icri too $paxj.cvi to <^ct K£VY,g tov ivavTiov elg TovvavTiov TtvKvd fxeTafta^etv KOTtcoosg 

1. £<ri om X a Y a . II 2. Jjxi?-* *utij -k. X". II 6. a.i C". II 10. oLcvy.fyoabi T a . II jj post x*t ora C'T°. II 16. <Ta,aw2i X"T a . tl 
19. xo7rci/j£V*T* X a T°. II 28. «moy oy t« xo7r« «xo7ry? tly.brm X". II 29. <$' om pr T a . II 31. MfSlnuii C"X". II errj/^/o/y C". II 37. 
sroAX* X". 

1. o-7r*<r ( uc4TwS"£Vfpoy T a , a-xcirfJL&TuMiL-epov tm (3pxx''on X". II 3. tjJ* om X". II to-jto C"T", tovtov X". II 12. n om C a X"T". H 
13. T)jy post xx\ ora X". II l4. ix^vax C a . II 18. yh post yxXXov X", om C". II 22. &] 7*? C"X a T a . II 24. hyxku X". II 
28. xomxpoTtpx T". II 30. TpoVoy X". Il 36. in^saSxi C"T", xn^so-Qxi X a . 

M2 882 n P O B A n M A T Q N E. 

icrt' crvvr\6eiav yap ovcferepoo Txctet, o ecrtv axorxov. dfxcpo^v Ata rt ol fxr\ <rcpoc\pa (rvvrovoog rpexovrsg ev ru/ pv6fxoo\6 

£' afxa ix evSexsrat <rvvr,6etav yfve<r6at. avaTXvetcriv; rxorepov ort, Txag pv6fxog dopto-fxivr, /xerpe?rai 

13 Aid ri ot eiti roov Ttxtxuov bxovfxsvot, ocrco av fxakkov xtVY,<rst, rotavrv\ <¥ ecrtv *j S~t' tcrv ovcra, C7xep ol rpcx<*>- 
6er\ o tTXTxog, rovovroo fxakkov <faxpvtf<ri ra, ofXfxara;- 7x0- Covreg 7xcnov<rtv. dfxa w dpx r tf^svot rpaxcXetv ava7xvh<rtv, 
repov <ftd ro "^vxporepov sTvat rov det 7xpo<nxt7xrovra dspa, 5 oocrs ryv dva7xvoY\v h' Wtf ytvofxevY\v, Sta ro r*j tcrr, xtvr,<rei 
c<ru) av ekdrroo XP 0V0V tLrxrY,rai rov croofxarog, oTxep stxi fxerpet<r6at, pv6[xcv 7Xote?v. r\ ort Txacra fxev aTxkug ava- 
roov yvfxvoov 6eovru>v <rvfx(3afvet; ro Se \pvx oi > ^ctxpvov txvgy\ $t' tcrx ytverat ro?g xard <pv<rtv avry XP U ^ V01 ^ itc d 
nxotet. *| <fta rovvavrtov; xat yap ro 6epfxov Txote? S~axpvetv, fxr\ xarex^tv; xa6r,fxevotg fxev cvv xat (BaStCvQ-i fxerpiag 
cTov o rfktog' r\ cfe xtvr\<rtg 6epfxorr,ra rxote?. y\ Sta rr\v vtxo ov<rr\g rvjg rov croofxarog xivr,<reuig, ovx evSykog o pvSfxog 
rov depog 7xkr,yr,v; oog yap o/ ctvefxoi raparrov<rtv ol e£ 10 yfverat' o-vvrovuig Se rpex^tv, cv 7xapaxGk*66ov<Tr\g rr, xi- 
havrtag ra, ofXfxa.ro,, cvrcog 6 dv,p 7xpo<r7Xt7xroov, o<rco dv VY,<ret rr\g a'i<r6-/\oscog , ov Si>vafxe6a crvvopdv rov rr,g a,var- 
6arrov ekavvv\, rocr^rco fxakkov rxotet rr,v 7xkr\yr,v fxakaxr,v. 7xvor,g pvSfxov. ev fre tw fxerptoog rpoxdXetv fxerpov q xtVYtcrtg 

14 Ata, rt rd fxev ctkka, rptftofxeva, o-apKcvvra,t fxepY\, v) <xt<r6Y\rov rY\g dva,TxvoY\g 7xotZ<ra, rov pvS/xov h'Y\ko?. 

<fe ya.crY\p keixrorepa, ytverat; y\ iSe a,vrY\ ex. 7xpo<ra,yu)yY l g, Atd rf ev roo rpox<*X> sl,v £XTvevfxa.rovr$a,t ooxet Y\fxtvYi 

dkkd crtcppore^pa,; ov fXY\v dkk' &x ofxofuig ye xa,\ y\ crapjr, 15 o dv\p; Txorepov ort xtvovfxevot foa, rov rpox^etv rov <rv- 
Sto x,a\ ro 7xpo@kY,fxa ecrtv. okoog ydp ev ro?g yvfxva,<rfotg vex?l ^olg <ru)fxa,<rtv v\fxuv depa, xtvovfxev, o ecri Txvevfxa; 
xa,\ Txovotg fxaktcra, keixrvverat y\ ya,crY\p. atrtov &' ori ra, btoTxep ov cfoxe? fxovov, dkkd xa,) xa,r' dkr^etav exTxvev- 
Txtova, 6epfxa,tvofxeva, r^xera,t, xa,t rd cpvtret racriv e^ovra /xarovrai 6 dvip. y\ Stort rpox&Zovreg 7xpotrxo7xrofxev ru> 
fxakkov. ro Se Mpfxa ecr) <pv<ret e%ov rd<rtV dkkd cfta. dept, t«t« cfe <rvfxfiafvovrog fxakkov at<r6Y,<rtv kafxfiavofxev 
to 7Xtafve<r6ai rdx^^ def rtva ex ei ^^r^ra, eav [Xy\ xa- 20 totj depog cfta rY,g xtvY,<reu)g. elxorug ovv r,fxlv exTXvevfXOr- 
fxvvi rtvd vo<rov. atrtov Se rovrt ort iyy u ^ ^ 1 T ^ rpocpY,g. rov<r6at froxe?' rovro yap <rvfx(3atvet ha rv,v cpopav. 
£7xe) iv okuig v\ TXtfxek^ ovx ecri cpvirei dkk' e7xfxrY\rov, xa\ Atd rf fxakkov 6eovreg r, (Bacj 'tCpvreg Txtixr^o-tv; r\ ot<18 

ov roov avayxatuiv fxepoov uxnxep v\ trap^, xat r\ ruv yv- fxakkov rxptv xtvet<r6ai atptcrtv; ro ydp 6eetv rov fiafrtl^eiv 
fxvao-fuiv xtvY\<rtg xa\ v\ tvj? rpf^eoog 6epfxatvov<rat rY,xov<rtv rovrui hacpepet. 

a,vrr)v xa) rr,v rpocpY\v exTxkeovaXpcrav vefxxrri rotg akkotg25 Ata rt rxore dvaftafvovreg fxev Tct yovara 7Xovovfxev,i9 

fxopiotg. c\to at fxev xaSecfpat rr,v xotktav 7xtatv6<ri, ro fr' xarafiatvcvreg $e rtg fxr.ptg; r, ort orav fxev dva(3atvu)fxev, 
ctkko <ru)fxa keTxrvvuo-tv, a\ he xtvrpetg xat a\ rphpetg rr)v dvappnxrovfxev avoo ro croofxa, xat r\ cr7xa<Ttg Txokkr) rov 
fxev xotktav ke7xrvv6<rt, ro &' akko croofxa Txax^wrtv. <ru)fxarog xai v\ aTxo roov yovaroov yfverat, frio Txovovfxev 

15 Atd ri ex roov fxaxptiov xat crcpG&puv dSuv xat tyofxoov, ra yovara' ev Ss ro?g xaravrert, Sia ro v7xocpepeo-6ai ro?g 
"orav crr\ rtg eix' axpuiv roov Saxrvkujv, creiovrat roov 7xoc}u)v 30 crxekecri, ro?g fxr\po?g a7xocrr,ptCpfxevoL Txovovfxev avrovg. effi 
a\ Txrepvat x<at cnxdrai xaroo 7xpo7xeru>g; r\ Sta rr,v crvve- &7xav ro Txapa cpvcrtv ytvofxevov txovov xat kvixY\v Txapa- 
X e ^ v fccfc) crcpocfporYira rr,g xtvY\<reu)g ovx dvaTxaverat o vxevaXet. ecrt cfe ro xara cpvcrtv ro?g fxev yovacrtv r\ e\g ro 
creto-fxog tw dv6pu)7xu) ruv vevpoov; rov fxev yap okx <ru)fxa- 7xpo<r6ev xkartg, ro?g Se fxr,po?g r\ etg rov7xt<r6ev. ev fxev kv 
rog xpare? r\ ^ajx^ irokkaxtg, fxopioov S~' ov, oTxorav rxoog ro?g dvdvren rd yovara xkdrat e\g rWtoSev cfta ro dixo- 
x\vy,6y\, otov xa) xapSiag xa) alcfofd. afrtov &' ort Txvevfxa 35 crY,pt'( 3 e<r6ai fiovke<r6at, ev ro?g xaravrert cx' ot fx^poi etg 
7Xokv 7xep)"*td vevpa exxaterat, o ovx dfxa ex-^vx^rai r{tfX7xpccr6ev xkoovrat frta ro TxpoTxereg Y,fxun> etvat ro <ru)fxa. 
cravri. rovro ovv <re?ov uxnxep vtxoctxuv rv\ xtvY,<ret xara- Ata rt Txore ev ratg b$o7g roov fXY.puiv ro fxecrov fxdtki-20 
o-7xa re, xat rov ixoppoordru) r\xtcra rxote? xpareiv' ro&rov <rra Txovovfxev; y, ort rxavrog fxaxpov xat evog ovrog, etrrr,- 
<%, a\ Txrepvat, oTov ro?g cpytCpfxevotg ro xdroo %e?Xo?. ptyfxevM <$e, t« fxecrv b Txovog fxaktcra ytverat; <}io xai xa- 

• 

6. xoova) C"T a . II 12. Tijy om X a Y a . II 15. g-HpvoTlpct, X", (ppt<ppoTipa, C". II 17. ptXnra.] xai jitaXt?-* X a T°. II 20. 7tohjt>jt* 
C a . II 23. ou] i\ X". II r] x<d V X". II 25. cUAorpibi? X". II 29. ctyohw xoCi fu.xy.poJy X". II 31. TcpoictTU C a T a . II 33. Yifipuv et 
36. vs/Spa. C". II 36 ly.y.iiiTa.1 T". II 37. Ix^avTi C". II y.a,Ta.o-xxTa.i xoti codices. II 38. %opp<*iTU.TQV C"X". 

3. uo-n-ep X". II 5. «jv>oy.{tv C a X a . II 15. *m'p X a . II 22. y ante ou om C"X"T a . II 25. ph om C". II 26. hi om K"O a . B 
30. /3l/\£<n w. II 33. Iv ixh — 34. ToZ-Tctsbii om C". II <pipi'(eo-$ou X". nPOBAHMATflN E. 883 

TdyvvTcti fxdKiCTct evTev$ev. 6 Se fxripog eori tolovtoV foo ro fxrixog Te e^ew xoll <rTpe(pe<r$a,L a,vco$ev, y\ 6 $copoL^ Ifx- 
xcti to fxecrov olvtH fxctKtqa, TTovxfxev. Tr.tTTTet. 

21 Atd ti oi vypo\ t&pqj 7:viyovTcu 7rcvr t <r <xvTeg koll vtto Ata, ti TrKetcov $0KeT v\ c$og etvcti, otclv fxv\ e$0Te$2$ 
t« KO,vfxa,Tog; y, oTi eK$epfxa,tvofxevov tq vypov dr,p ytveTctt, ^a.otZoofxev 7r6<rY\ Ttg, y\ otolv elcfoTeg, edv TdKKa, ofxcicog 
r.cu x-dei ixdKKov to TrKeov; otolv «V fxr) ^vvyjTcu V7re^ctyetv 5 ep^ovreg Tvxufxev; y\ oti to elMvcu 7rc<rr\ to elfrevcu ecj\ tov 
&d to TrKrfiog, » ylveTcu Ka.Td-^vfy.g, cocje Tctxv eK7rvpvrau dpi$fxcv olvtov' koli 7rKeTov de\ to doptcjov tov coptcfxevov; 
V7T0 tov (TVfxcpvTV kcu eTTiKTYiTX 6epfxv. foo kcu ol ytvofxevoi coCTrep ovv el r,oet otl T0cr*f<Je, 7ce7repci<rfA,evriv dvdyKYj eTvctt, 
IfrpcoTeg ToTg yvfxvctCpfxevag kcu oKcog TcTg 7rov%<rt kcu y) t» xtoo kcu el /xy) oifrev, 005 dvTtnpecpovTog 7ra,pctKoyiXeTcti t\ 
Trvevfxovrcg ejrofrog cocpeKifxoV SioLKptvofxevv ydp kcu K^tttv- ^%*j, kcu (pctiveTcu eTvcu a.7retpog. hi to ttoctov copto-fxevov 
vofxevt t« vy/3« Trvevfxa, yiveTcti. 10 kcu to copi<Tfxevcv ttocqv. qtolv toivvv fXY\ (pcuvriTcu coptrfxe- 

22 Aid Ti Tct <rvfXfxeTpa, tcov <rcofxa,Tcov Kctfivei ts 7T0KK0L- vov, uxrirep ctTreipov (pctiveTcti elvcti, hct to to 7recpVKog copt- 
xtg Kcti d7ra.KKd.TTe1 pctov; v\ cfta, tocvto ctfxcpco; o/xctKov <r$ctt, ectv fxv\ r\ coptcfxevov, ctTretpov eTvctt, oocje kou to v (pctt- 
yctp to <rvfx/xeTpov, tq cfe ofxctKov ofxoTrctSecjepov' ectv vv tl vofxevov fxr\ copi<r$ctt <pa,tve<r$cti dvctyxr\ Trcog direpctvTQV. 
•7Tovr { <rY\ fxepog, evSvg crvfXTroveT to oKov. to Se d<rvfXfxerpov, Atd « Tovg fXYipxg fxctKKov y x Tctg Kvrfxctg K07rL<jO<rtv' i l£i 
ctTe fxctKKov oL7Tr,pTrifxevov , cv <rvvct7roKctvei tcov fxepoov. 15 TroTepov \tl eyyu? t« to7t» t» e%ovTog to TreptTTCOfxct, ucre 
KAfxvet fxev ovv TroKKctKtg frtd tovto, pctov $e d7rctKKctTTeL, ctv v7repPctKKr\ frict Tr t v KtvY\<rtv ty\ $epfxoTY\Ti, <rv<r7rco<rtv ol 
otl 7TcXv Kotvcove? to <rcofxct" etg 7rKetco yctp frtctvefxcfxevov to fXYipoi fxcLKKov koli 7rKetov y\ ctt KVYifxctt; y\ &ict to <rvfX(pve<; 
TTctSog yiveTctt d<r$evecjepcv , cocre evctTrctKKctKToTepov. to $e eivcti fxdKKov t»? fXY^g; fXctKtcjct ydp Trovivt Tr\ t« <rvve- 
dcvftfxeTpcv , otre i kolvcovvv ToTg fxepe<TLv, eKctTTovdKig fxev %«? &tctcjct<rei. koll ydp ctv fxr\c%v e^ovTeg TreptTTcofxct xo- 
xdfxvet, "XjxKeTTcoTepcv M dTrctKKctTTet' o~(poc\pov yctp to 20 7rict<rco<rLV, ofxcog t»? fxr\p\ig xcti ty,v cccpvv 7rcvi<ri fxcLKKov. 
trdScg. f\ otl xctSctTrep 01 (3ovfiooveg ytvovTcti 7rKr\yevTeg cftd ty)v 

23 Atct Tt xottiootl fxev fxoiKKov ev TcTg ofxctKcTg y\ ev ToTg (rvva.pTY\<riv tcov (pKeftcov xcti vevpcov, xroo xctt VTog; eyyu- 
dvcofxdKctg, Sccttov fre fictfrtfyo-i Tr)v ofXctKY,v y\ ty,v dvcofxoL- Tepco Se Tr\g dpy^g 6 fXYipcg. v\ $iotl fxaKKov ev tu olvtco 
Kov; v\ %tl ctxcTTcoTepcv /xev to fxvi dei ev rr\ dvcofxctKco tto- <r%>i / w.ctTz fXY\pcg Tr\g xvr\fXY\g; tovto 0% xoTTLctpcoTepov. >j 
peict fxdKKov , QaTTCv <He TrcpevovTctL, 07r» 'ev tw 'i<rco yjpcvco 25'6tl vctpxcobrig, oocje ttqKv to xctrd (pv<rLV e%cv ev ctvTW', 
eKdxTCov y\ dvctcpopct. ev /xev w tw o/xctKcv fxixpct y) ctpctg Atct ti evtotg, otolv 7rovr\<rco<riv, eKxv\ excpmctv; y\ otolv27 
xcti ttvxvyi, ev cTe tw dvcofxctKco TivctvTtov. to Se Trctp' exct- to <rufxct dxctSctprov y\, y) xtvY\<rtg $spfxcttvov<rct xcti ctKKa, 
<p\v \2>d<rtv yivcfxevov ttoKv ytvercti 7rocpoL TroKKdg. TreptTTCofxctTct crvve^ixfxocCeL fxerd toO l&pooTog; Trct^eoL 8e 

24 Atd Tt xctTct(BcttvovTeg fxev rd xoltclvty\ tk? /XYipvg fxd- qvto. xol\ x^r 1 ^ exovTOL fxc-/$r\p)6g, c\\eTg xdi TTLxpovg xcti 
Kicjct TTovifxev, dvctfiatvovreg Se Tctg Kvnfxctg; y\ otl dvoL@a,L- 30 dKfxvpig, t& TrepLTTcofxctTct exKptve<r$ctt fxev « fivva.TO.L £10, 
vovTeg fxev tco dtpetv tq <rcofxoL; d7ra,v ydp ytveToLt (pcpTtov xct^o?, efyxtpeTO.t Se Std TY t g <ra.pKog xcti e^eKxoT frtd ttl- 

70 (TOOfXCt. CO KV d7TCtV eTTlxetTcU XOLl CO CtfpOfXeV, TKTO fXct- XpOTYiTO, T« %U/*«. x 

Ktcjct TTQveT. y) &e xvY\fxv\ t«to. e<rxa*Tcv ya.p, fxvixcg e%ov, Ata. ti To?g ex tcov yvfxva,<rtcov xcti (pctpfxctxo7TO<ricov 28 

xcti o\>x 6o<r7rep TTcvg TrKctTog e^ei* <Jio <rctKeveTa,L. uxrTe ix ev$vg 7rpo<r(p>lp*<rL Tpo(pr\v; v\ Slctl xct$cttpeTO,i tq <r6o/xctt 

CIOV TW COfXU) TOL (3o,pY\ XtvifXeV, XOLl eTTL TXTCO eXOfteV. T0i-35gVf, KCtl ix dvct7Te / 7Ta,VT0,L 7T0VW, KO.L dTTOKeKpLTOLL TOL 7TS- 

ya,pw koll TTOVKfxev tov cofxov fxctKt<rTa,. KctTa.(3cttvovTeg fre piTTcofxctTct; 

tu efXTrtTTTetv to <rcofxa, Ka.Tco Kctt 7rpoco$eTv TTctpd (pv<rtv 6 Atct ti xa,Ke7rcoTepov $eiv y\ ftctcitZetv; Y t oTi 7rKeTov29 

TT6Vog lcjiv, lo<rTe co fxaKiTTO, efXTTiTTTet xcti o-ctKevei, tovto (poprtov (pepei o Secov; oTctv yap v\ fxeTecopog, d7Tctv e(p' 
irctpexsi tov 7rovcv. v\ fxev w xvrifxy fxevei, to tfe (2dpog o ctvTw e^ei. 6 fre fictfril^oov, oicv ot eTri ToTg Teix^tg dvctt- 
Scopct^ yiveTcu' 6 Se fxr\pog ^e^eTcu Te xcti crctKeveTctt £td 40 Trctvcfxevoi, e7rt$e\g exei eVi tu Y\pefxwTi. 

4. to om X". !l. 5 x*<« C". H 13. 7*p ig-t to X". II 19. ti om C a . II 23. §k om C". II (S. t>iv] jS. y.h X"Y a . II 24. a*flwr*Tev 
C a Y". II 26. ij u.v/x,<])op(x, kKa,TTouY X". II o^a.Xs7 Y". II 29. px^Hrct om C a . II 38 et b 1. \-KfnhTZi Y", &x7ri7TTei X". II 3S. toutw X". 

8. otoe koc\ ug X" II 11. alterum tc om C"X a . II 12. to v ixr\ <p. pj C". II 18. sTvai xcCl y.S.XXoi C", ^aAXov uvxi X". II ts?] «5 
toO? X a Y°. II tou om X". II 21. T>jy om X". II 25. cwrc7? C"Y a . II 30. om to ttw^c? C a . II 39- iauraJ Y a . II C a , om X a . II <wt- 
Trttuo^Eyo^ C a X a . 884 nPOBAHMATflN E. 

30 Aict 7i ex 7oov yvfxvacrtoov « 7teivoo<rtv ev$vg; 7to7epov E7ti7tokv\g d7ta,kka,77£70,i, oocrrep xa,i Tct xpea, Tct e<p$d 
&ct Tty v7ro\er$/iv TY\g <rvvT^sug, eoog dvTL7te(p$v\; v\ ha, twv otttoov fxakkov. We Tct cty\$y\ yvfxvd e^ovTct /3ct<5i- 
to Ttvev/xa, o 7ro(£? o 7ro'voc; e>t t» uyp«; *j &ct 7v\v cft^pav t^etv' d-rto yap 7oov ctp^ct ooxcbofxvifXEvoov o v\ktog d(patp£i\ 
»j y(v£7at ex tS $£pfxa(v£<r$a,i 7tov\iV7a,g; 7rctvTct yctp crvfx- o v\xtcra, freh&t dcpatpio-Eoog, dkka fxakkov Tct evTo'?. exeT- 
fiaivet TctuTct. 5 $ev fxev tv bta. to Ttcppoo eTvat, av fxv\ fxsrta, Ttovx, ix scrtv 

31 Afct 7t s^ovEipoox7txoi stcriv ot X07ttoov7sg xat (p$t<rtoov- ItyuT ctvctyctyeTv, ct7ro toutou $e <$ict to Ttpox^pov eTvau 
Teg; v\ 071 okoog s^cvetpoox7ixoL ot $epfxcL xai vypot; to ya,p pafrtcv. 

tntipfxa, 70V670V e<^l 7v]v (pvcrLV. 70 tojkto Se e£ htw foa- Ata, 7i xcTtooc^Eig o\ fipa,XE?$ 7oov 7t£pt7ta7oov; v\ otj35 

KsifXEvcov fxdkLcra, yivs^ai, oVctv v\ aTto t« uttw $Epfxc7v\g Ttokka xtg . <rvvicra,v7aL xa,) &x bfxakoog xtvovv7a,i Ttsp) Tct? 
t jTpoo-yevv l 7a,i' fxtxpaig ydp po7tv\g 70, <roofxa7a, frsrrcii, xa,t 10 xafXTtag; to fre to<ktov xoToofres. 

Tav7Y,g s<roo$sv dkk' ix e£oo$sv. ol &e <p$t<rixoi xai xoTttodv- Ata ti Ecrv\xo7sg ev too v\kioo /xdkkov $spfxa,ivov70,i vt 36 

Te? htw ^taxEtvT a.f ot /xsv yap xo7ttodv7sg frta, tgv >tc7rov xtvifxsvoi, xat t&vto< tv\<; xtvv,<rsoog $spfxav7txY,g K<rY,g; v) a 
Kctl ty)v xtvvjrtv <rvvTv\yfxaTog $£p/xov 7tkY,p£tg sicriv , ct <$s 7rcto*ct xivv\rig Qep/xatvei, a\W' evta, %/>u%ej, ofov >tctt ex< twv 
A>$t(rtxo) &ta) tov xa.Ta.ppxv xa,) TY t v ytvofXEVY[V $EpfXY,v VTto Tag ypTpag Tct? e\pvifxevag (pv<roov7oov xa,t xtvsv7oov crvfx- 
Tv\g (pXeyfxacrtag. 15 ftaivEt. sl »v EC7Y\xo7t fxiv nxpocrfxevet to $epfxov, Tvpoo-fxevov 

3-2 Aict 7t 70 dptcr7epov crxeXog yciKeTioo^epov 7p't(3ecr$a,t Se fxaikXov $epfxa,tvet v\ xtvvfXEVov (aei ydp to croofxa, tcfiov 

vcp' eav70V ttoKvv %povov v\ to ^iov; y\ 07t 7o7g ^e^tolg Y\fxoov d7fxic\a, Tivct %ktapav d(ptY,criv d(p' ectUT^, v\ $epfxa,t- 
voveTv <fovafxe$a; ev &s 7o?g •ra.pa, (pvrtv v) 7ov dptcrEpov vei tov syyvg aEpa, ooo-Trep &a,Xog Trapoov), vipsfxovv^oov fxev 
o~X£kxg 7prptg efcecrpafXfXEvoog y(v£7ai. 70, <^e 7rctpct (pvrtv v\fxoov $epfxog ytv£7ai 6 TTspts^v v\fxa,g dv]p fria) Tct e\pv\- 
•xortfxeva, %ctXe7rct. t>; <$\ dptcrepa, to, ^ict i$sv E7rtcfY\kov 20 fxsva,, xmfXEvoov Se Ttvsvfxa yivsTai, o xa,Ta r pvx £i v\fxa.g' 

Sld TO fXY t $E7£poog lcTXPSW. TTOV yap TtVSVfXO, "pVXplv EC71V. 

33 Ata) 7i vyisivov to 7po<pYig fxsv \)7tocrskkEo-$ai, ntovslv Afct Tt ol E7t) 7oov r i7t7toov oxy/xevot, ocrw ctv #ctrrov37 
Se ntkEtoo; y\ o7i 7ov voosTv affrtov 7t£pi77oofxa.7og 7tkY,$og; $(v\ b TitTtog, 70<rov7ui fxakkov fraxpvvcri Tct ofxfxa^a,, xa) 
tvto 8s yivsTai v\ frta, Tpo(pY\g vTTEpfiokYiv v\ frta, ttovoov ev- ot TtsC^oi, o<roo ctv fxcLkkov TpEXoocrtv; TtOTSpOV (ftd TO "pV- 
&Eia,v. 2S %pvv Etvat tov 7tpo<r7ti7tTovTa, dspa; to yap -pvx^? &*- 

34 Atct t{ « <5e? 7ru>tv»v tv;v crapxa, Ttpog vyistav, a,kk xpvstv Ttoisi' trvcjEkkov yap xat ntvxv^v 7Y t v crapxa, ixxor- 
dpcuovv; ilocrTEp yap Ttoktg vytEivv] xat 707tog EVTtv^g (oto $o,(pet to vypov. v\ <$id totWvt/ov; to v yap $epfxov 7tctei 
xa) y\ $o.ko,77a, uy(eiv>i), W700 xa,i crodfxa, to et»7rv«v fxak- ISpoo^ag, 70 fre cfaxpvov ttyoog 7ig eq-7i. $10 xat yivov7ai VTto 
kov vytetvov. fre? ydp v\ fxv\ VTtapx^ fXY\$Ev 7t£pi77oofxa., $spfxa<riag a,fX(poo TctuTct, >tcti dkvxa, ectiv bfxoioog. v\ cfe xivvi- 
y\ tout« oog Tct%(c7ct d7takka77e<r$a,i' xat <Jel \\700g e%e^v 30 <rtg $epfxo7Y\70j ntotei. v\ Sta 7v,v VTto t« depog 7tkY,yY{v; uig 
Tct croofxa^a, oocre ka,fx(3avov7a, ev$vg exxptvetv 7v,v 7tep<.7- yap ol a,vefxoi 7apa77ov<riv ot e^ evav^iag Tct ofXfxarta,, o - jtw 
Toocrtv, xat eivai ev xtvvirei xat fxv\ v\pefxe7v. to fxsv yap xat dvjp 7tpo<r7ti7t7oov, o r <roo o,v $o,77ov skavvv\ v\ ctuToj 

fXSVOV Q-Y\7tE7ai, OOCTTtSp V<$00p, TO &S Q-Y\7tOfXEVOV JtCti fXY, XI- Tp/^>J, T0O"«TW fXClkkoV TtOlEL 7tkY,yY,V fXO,kaXY\V, (ft' Y\V yivS- 

Wfxsvov voro7toisi' to (J 1 ' ExxptvofXEvov Ttpo tk (fiacpSapY.vat 7at fiaxpvstv, dpaixfxsvoov 700V t» b^pSakfxi Ttopoov VTto 7v\g 
" p^wp^eTctf. tkt' »v 7tvxv)ifXEVY,g fxev t^ <rapxog « yivs7a,t 35 7tkY\yY\g' 7ta<ra yctp 7tkv\yvi (JiaipsTixov scrtv v\ $kacrixov. 
(oo<r7tsp£t yap sfX(pp 077 ov7at 01 Ttopoi), dpaixfxevY\g c^e <rvfx- Ata, tl &£? tk? fxsv Sspivtsg xoTtxg X«Tpw la,<r$at r TKf;38 

fiaivEi. &o >tct( i cfel ev 7<2 Y\ktco yvfxvov QaclCCeiv' crvvi- (Te x si F Le ? lV0 ^ c > dkeifXfxaTt; v\ 70V7vg /xev cftd Tctc; (ppixag 
cja/tat yap v\ cap^, xai xofxi^v] a7to<rap>v6V7ai, xat vypo7s- xai 7dg ytvofXEvag fxs7a(Bokag $£pfxoo $ei kvetv, 7toiv\<rei 
pov 70 crodfxa, yivs^ai. to ^ttev yap ev7og tiv] fxsvst, 70 fr' dksaCstv (to Se skatov a $ep/xov)' ev cfs tw $epet xa$vypa(- 

1. %iiowiw X". II 4. i\ X". H YiWSoti C"X". H 6 et 7. l^cvnpaiTixol C a X", l^ovsipuiTTixci T". II 8. t?) <pv<T£i C a . II 16. cy.iXo? 
om C". D 18. Toi? Jk X"Y a . II 19- Vc,^ aa.iK\i.^y\ C". II 20. 7r.] ^ivojxeva, X". II 22. to t^? Tpo^r,? X". II 26. tjjv crdlpKot, wvxvovv C a . II 
vysia, 1 / X"T". || 31. A^u/Sivsv C"X a T a . II 35. fxh orn C". II 37. x*i om C". II 38. a7rocr*p>couTai X". II 39. £« ,u.£v£iv C". 

3. fpipEi C a X a T a . II 6. i^raj^/Ei'» X". II 10. toiouto X". II 14. %\iTpa,$ toLs om X". II 18. I77U? to\ C". II 20. xa\ ■^vy^i 
C a . II 24. Tft%togi X". II 28. £7% C". II 29. sfi Tcwra ifxoht X". II 36. 6X1 °' J ^* x '- " 38 - Aou ' e,y C"^ ^ - II 39. I^soy X". nP.OBAHMATflNE.-C7*. 885 

veiv. v) ydp upct fypd," ko,i ov yivovrai (ppTxcu ha, rv\v yevofxevvjs ty\s direpeireus avro?s. ct o^' ev ro?s fxa\aKo?s 

oiKectv. b\tyo<riTict be koi KuSuvirfxos $ep\is, 10 fxev o\us, rois a,p$pots Koirtubets elriv ruv ydp a,p$puv irvKvds rds 

ro Se /xaWov, fxev iroros $ep*s 0X005 foa, ty,v £YipoTY\Ta, K&fx-^ets irotZrtv, 'dre evbtfrvrYiS ty]s fidreus. rb tj 1 ' ctuTO 

3j Se b\tyornia, koivov fxev, fxaWov $e $epxs' e.K$epfxatve- ecrt irpd$\Y\fxa,. 

rat yctp /xd\\ov ha, tv upav viro tuv rmuv. 5 Ata) w irpcs rd rtfxd x,a,\e7rus fictbCCpfxev; v\ <JioT<4l 

39 Ata) ri ot $eovres evrdvus fxct\tcra, \afxfiavxrt rira,r- rrara, iropeia, ejr a,preus xeu $ereus rvvre\e?Tat ; ro fxev 
(x&to,, 0TO.V rts $eovnv o,vto?s virocrvi; v\ drt ravra, fxa,- ovv cXpctt irapd (pvrtv, to $e $e?vai kccto) <pvriv , rb <& 
Xtcra, (ftctcrTrctTai , a. ets rivavrtov re ko,i Irxvpus e\Kera,i irpor$e?va-t /xeroTYiS' ev $e ru irpbs to) rtfxd fictfrCl^eiv 
koa Ktve?Tctt; %Tctv yv $eovros Kctt r<po<fpus u$-6fxevuv ruv 7ro\v to rrapd (pvrtv. 

fxopiuv ets to irpor$ev virorrY, rts, rv/x(3aivet cZfxa, d vti- 10 Ata) ri 01 d<p' Ittttuv y\ttov TziitTWiv; v\ $id to <£o-42 

oirdv els rivavriov, ht <pepofxevuv els rvfxirporSev, ucre v\ i3e?r$at <pv\drTovrctt fxaWov; 

<nra,rts totovtu trxpporepa, yiveTctt, dru ctv $eu<Ti <r<po- 

tydrepov. <T- 02A EK TOT IIOS KElSOAI KAI E^XHMATI^OAI 

Ar\ a v ' ~ t I \ \ » \\ > // 2TMB \INEI. 

40 Ata, Tt tuv rreptira,ruv 01 KctTct Tag oox$ ctKOTrurepoi P*T^ A *" w *v 

el<riv, 01 a,vufxa,Xoi tuv ev$euv; y\ frta) to ty)v <popa)v op$v)v 15 Atct rt v\ KO,$(<\pa, Ttss fxev Tca.^/vvet tuv d,v$puixuv, t«j 

eTva.1 KctTa, (pvcrtv irctvTt tu crufxctTt; 01 ^' ev to?s ofxct- 8e Ivxyaivet; iroTepov oti a,t e^etg §~ta,<pepx<rtv; ot fxev yctp 
Xo?g tuv dvufxaXuv KOiriuo^ecrepoi' to?s yap a,vTQ?g fxeperi $epfxci el<rtv, 01 8e ^v^poi. 01 fxev cvv $epfXot ira.^xyvovTM 
TVS irovds irapex^Ttv, ot S' ev to?s dvu/xa,Xots b^tctfxeptX^cri (KpctTe? ydp to <rufxa, ty\s Tpo<pY,g &td ty)v $epfxct<rictv)' 01 
fxcXXXov etg ctirctv to crufxa,. a,t &e d\ea,t fxa>J\ov Ivxvkvi £' e\pvyfxevot, frta, to &e?<r$ctt eiretcra-KTV $epfxoTY{ros koa t»to 
ruv ev to?; ^vxectv' ro?s ydp e£u fxepeci irXeiova, rov 20 iravxfiw p»d\tcja, ro crufxa, viro ruv KtvYitreuv, ov ftvvctvTcii 
rrovov irctpex^rat, ^to Kctt rvs i^pura.s efxirotvvres iVp^vcti- irerretv v]pefxwTes. *j oTi 01 fxev ir ■epirrufxa.TiKoi el<ri, kai 
vwiv. ct y ev ro?s r ^AJX £<ri <rt<ppcTepctv ty,v crapKO, Trot*<ri Movrcti Ktvrireu; v\ dvct\urei Tctvra,, 01 o*e »; 
Kcti ruv o-triuv eirt$vfxv\rtKUTep\iS' rc?g yctp e<ru fxeperi Aia, ri <)e? irote?v o s ta.Ta<rtv ruv fxepuv, iroie? yvfX-1 

TY t v av^Y\<rtv t» $epfxi iroiivrat, ko,i frvtrxtVYruv ytvofxevuv vctXjfxevos; y\ ori Se? ru oiKeiu irvevfxa,ri Kct$ctipe<r$ctt rovi 
viro t» "^vx^ tov fxev eru roirov Kct$ctip*ri, ty\v Sepfxct- 25 irop^s; 

cictv ctv^ctvovre? ev ctvru , rv\v ^g <rd.pKct crepectv iroiovnv, Aid Tt crvyKeKctfXfxevov (Be\riov KctTctKe?<r$cti, Kcti iroX-3 

& o\>vctfxevot Kpctre?v fria, ira<rY\s ctvTY t s. bfxoius 01 dvdvrets Xot ye irctpctyyeWxri t«to koa tuv larpuv; v\ ori d\ea,iv\i<ra. 
ruv Kctrctvruv eiriirovuTepot Kctt irxyctvTiKurepoi. ot fxev y\ KoiXict SoLttov ireTrei; ovru b\ dXeaftvei fxa,X)\ov. eri <5e? 
yctp dvavrets ty\v brcpvv fxaXicra, xoivri irovelv, 01 £e KOr- ro?s irvevfxari roirov 6 x t$ovcti ets 'ov direpeio-ovrai' vtu ydp 
ra,vrets rovs fxy\povs' ro?s yctp [xv\po?s to ftdpos irdv e/x- 30 v\xtcra, XvirY^rtv a,t <pvra,t. fod tkto yap Kcti \%iat kcu ra, 
rr?irrov kottxs e"tu$e ircxpex^. avu ydp ira,pd <pvrtv viro a,\\a, dirccrv\fxaTa, vytetvdv, oti ex^rt Koihicts els cts diro- 
T6 $epfxk (otct (pepofxevos e.K$epfxaivet. Sto rovs re tcfpurcts Se^xovrai rd irvevfxctra,. eKTera,fxevov fxev Zv » yiverai ko\t 
efxiroiovrt, Kat ro irvevfxa, fxereupiXpvres irxvctivovrt, koa \ia, (eLirctvTA ydp rbv roirov rd <nr\d,yx v & K&rexjei), 
TY{v brcpvv bb\)vurtv' ra, yap <tkI\v\ ^ctXe7ro/? dva,yofxeva, <rvyKa,[x<p$evTos <fe yiveTcti. 

rv\v b<r<pvv KctfxirTvri re Kat dvarirurtv', v<p' uv dvayxa,- 35 Atd ri dvicrctfxevots tXtyyos fxaWov yiverai v\ Ka,$iXp-k 

'Qovrat fxa\icra, irovelv. 01 <y' ev dvTtTvirois irepixarot ro?s <rtv; v\ &10T1 Yipefxxcri ro vypov eis ev fxoptov d$pdov diroKXi- 
re fxvtri Kat ro?s rerafxevots ruv <TKe\uv irapex^rt kottms' vet; <fto kcu rd u/xd ud « b\jvarat bive?r$a,i, dwd Kctra,- 
<rvvTa,<reis yctp efxiroiwt ro?s vevpois Kat ro?s fxvcri, fiictiag rriirret. Ktvvfxevov <fe rb vypbv bfxoius ex eu dvicrctvrai fxev 

2. xx\ om X". II 3. /^v] l\ C a . II oXuii\ /j.x\\oi X a . II 6. pxWct C a . H 8. « om C*. \ i5. tvfaui codices II 16. wttt x«i 
KHTa, C a X a T". II 18. Tot)? — 20. V^a om C a . II 19- l<rx»ov<n X". H 21 et 33. \<r%Mox><ni T a . II 22. ^io-ri^ C", rpvipvoTipcM X". Jl 
23. 2£« X". II 24. 7£vougv^v C a . II 28. l<r%a,niK'Jnepoi T". U 31. xcVoy? om C a X a T a . II 32. j3<«, om C". II 36. ironti y.a,Xi^ot, X". II 
37. T£T*7^evsi f C a T". || 38. /3(*5 T a . 

7. c6-jo-iv M i-o X a . II 10. h& — 11. pxXXov om C a . II 13. iroog om x. II 16. oti om X a T a . II 21. xod om C-T: II 22. $] j 
C"X a . H 23. fc7 om C a . II 26. o-t^x^aAu^vov X". II 2S. <fe} ds xoCl X a T". II 30. ^j-tjawiy C°. II 31. ifyieiv* C", \ 34. cn/yx*- 
^inos C a . ,11 35. x*flt*;«Wflr X a T a . II 37. 6Vvccvt«,i X°Y°. 886 HPOBAHMATGN ^ Z. 

vv y,pefXY,<ra,vTeg, ore ovroog hctxeivTcu' Ka,$tTj.w<rt <fe ev ki- vboop v7t6fxvY[Ttv cricfooTi ry\g ev rS> Toofxctri vypoTYjog, ko.) 
vv\Tet yevofxevot, ore bfxa,koog J%e< ro vypov koa eTKefictcra.i. eKKctke?Ta,t to ntpoTtov; ctvrc <fe to Ttvp bictx&kcl r ° Tte7tyr- 

5 Aict t/ £7Tf to) cfe^tdKctTa.Ketfxevcig fxdkkov eitepxeTcti yog ev rw Toofxctrt, uxritep 6 v\ktog ty,v xtovoc. 

VTtvog; 7roT£oov oTt eva,vrioog e%ovTe<; eypv\y6pa,Tt Kcti KctSev- Atd ri ctTro fxev votoov evioov votZtiv ol 7tkY,Tt<xXpvTeg,k 

Sovtiv; eite\ cvv eypy,yop6reg em rd dptTrepa, KctTctKetvTctt, 5 ctito cfe vyteictg &b s etg vytctCeTctt; v\ cti v) fxev voTog Kivv\Ttg, 
rovvctvTtov e<rrctt eV dkkv\g dpx%S totl TY\g evctvTtctg. v\ ori v\ $e vytetct Y,pe/xia.; y) /xev w Ktvet, v) $' i$ev. y\ Stort rti 
a.KtvY,<rtct o vTxvcg; rd Zv KiVY,TiKct fxepv\ $e? y,pefxe?v , rd <$e fxev clkovti to <£' skovti yivera-i; Kctt apct Tct ctKov<rta> roov 
Sefyd KiVY,TtKcL. cvtoo <fe Ka,ra,Keifx(vcov cTov b^eb^era.t dpxyi SKXTtoov ko,i roov Ik 7xpovcia,g b s ta,<pepei. 
rig eTxeyepTtKYi. Atct ri toov fxev bid TY,g dKov\g kv7xy,puv evtct <pptTTeiv 5 

6 Ata) Tt vctpKoortv ; koa <$ta, ri y&OjtHS koa 7x6b K a,g fxak- 10 Yif/,0.? Txcte?, otov Ttpioov dKOVcofxevcg Kctt KtTY,ptg refxvofxewi 
Kcv; yi oti KctTa.-^pv^tg ecrtv v\ vctpKY,; $td crepyTtv ydp ctifxct- Kcti ki$og dkxfxevog, rd cfe btd ry\g c^pecog Tv\fxe?a, roov nt<%- 
rog yiverctt ko.) fxerdcrctTtv. cto-ctpKOTctTa, cfe rctvra, koa vev- 66ov a,vra, v)fx?v rd 7rci#>i IfXTxctet; a.lfjtoob^tooftev ts ya.p ng 
pcofrecrctTa,, fjod.Kt<rra, cfe ot 7r6cfeg. oo<rre 7rpoob S Q7rote?Tcti inro o£v opuvreg e<r$tovTctg, Kcti Tovg d-ita.yx^l^^ svl0i bpoovreg 
rY[g <pv<recog i:pog ro KctTct^ ( ,v'x iQ ~^ a ' 1 Tct^ew?;. eK-^vxcvTtv. Y[ (^ioti cpoovYJ fxev 7xd<rct Kctt \j,o<pog Tivevfxa, 

7 Aict Tt KctTa.KetfxeSa, fxtv eir\ rd dptrrepd v^eoog, ko,- 15 ecrtv; tvto <Te et<rSv6/xevov vifxTv TvetpvKe Ktvetv. KtvY,<ret Se 
Qevfofxev cfe ixl Tct ftefyd fxaKXcv; iicTepcv ort d7ro<rpct<pev- fxdKKov y\ cJta, fxeye$og y\ hd 7r/\Y,yY,v <r<pob s poTepa,v, tzoicvv 
rtg Ttpcg to <poog ov fike7rofxev; ev ydp tw o-jcotej 5ctTT0U y\ dWotovv ti toov ev y\fxiv. rd fxev ovv fxeyaXa, Ka,t Xeta, 
v7rvog Xa,fx(Bdvet. y) Sioti eypY,y6pa,fxev Ka,TO,Ketfxevot e7n ro?g 7rvevfxa,Ta, tcv TY,g a,t<r$Y l <reoog totxcv tov o,vtov Ktve?, oto Kcti 
dptcrepo?g, koa ctt xpy°~ £l $ "^f^ ^ rco i~p6x H ?~ l -> &5 Z ~ T P° 1 ' T ° vi$vvei to, Tota,VTa,' to, St T/;ct%/ct, irXnyyiv ttomvto, <r<po- 
eva,vTtov cr^r^ct irpo epyov; 7ra,pa,K0,\e? <fe eKctcrcv Trpog to 20 &pa,v, tretet re tov tcttov koa rrcppoo &ict<yt$co<ri t\\ tJj; 7r\y[- 
epyov to <rxY,fxa, fxaKkov. 7*5? b\>vdfxei. hctbtcfootri <fe Kctt rd -ipvxP* ~~~~ppw' $vva,fxig 

yap Ttg ecrtv y\ \pvxP or 'V"' ~wty, fxev »v ot^ <pptTTetv Trote?, 
Z. 02A EK 5TMIIA0EIA5. etpY,Tctt. Tct cfe Tpct%/ct tw 7r/\Y,yYiv nxcte?v txvkvy\v, Txpoc- 

Atd Tt ro?g ^otcr^tw^/voK ctvT/^ctir^awvTctJ cog eTxt to ko7xtovto, ty\ dpxy twv rptx^v, dTcooQe? o,vty,v etg two.vt{ov' 
Ttokv; y, <ftoTt, edv dva,fxvYi<r$<2<rtv bpyoovreg, evepyZci, fxa,- 25 d7xoo$*fxevY,g $e dvdyKY, ty)v Kopv<pY,v jY,g rptxog dvdTrctkiv 
ktcrct <fe rd evKtv/iTct, cTov ipvrtv. y\ $e ^ctcr^avj Trvevfxa, KO,t ytve<r$ctt, <fto o-vfxftatvei fcra.o-Qa.t ctmctg' 7rd<rctt ydp vevev- 
vypv KtvYi<r(g ecrtv. 7xpcx~ip~v w» sctV ^ttovov voy,<ty,' ecrt yctp Kct<rt Kctroo. y t <5s <popd t» cfta, Ty\g dKoy\g Txvevfxarrcg e\g to 
rtky[<rtov. <roofxct avw$ev ko,too ecrtv. cvtcov yv Tpa,x suv ~~6>iv etpvifxevoov 

2 Aict ti, ea,v fxev rtva, tboofxev ty,v X^P^ £ KTetvcvTct Y[ ipo<poov, y\ <pptKv\ ylvotT ctv cftd to, e\pY,fxeva,. ytvovTO,t <¥ 
tov Troc^ct Y, a,kko ti toov TottToov, \sk dvTt7roiifxev to ctvTc, 30 a,vTa.t fxdkkcv too a,kkoo <roofxa,Tt y\ ev t>J Kecpctkvi c\td to 
ectv <fe ^cttr^ttWjitevov, dvTtx&rftLO {*'$<*' ' *\ *be t»to ctei, dkk' rdg evTctv$ct rptxa-g drSevecrepctg eTvctt Kcti to 7rct$cg d<r$e- 
sdv cpyoov tvx^ ro ~~%f A '<X' K& 1 ovtco b^ta.Ketfxevcv uxrre ro veg. TY,g fxev Zv dKOY,g '*<ry,g dfx(2kvTepa,g ctt<r$y,<reoog y[ ry{g 
vypov dvct$epfxctive<r$a,i; tots ya.p v) fxvY,fXY\ Ty]y KtVY\<rtv ircte?, o^peoog, e7rt7r6ka,ia, ko,\ rd ird$y\ yiveTO.i ct7r' a,vTy\g' y) <& 
u<T7tep koa Ttpog d<ppobirtct Kctt ecfoodyv' to ydp 7toiy\<rctv <ppiKY\ toiZtov, ftto koa ct7ro 7tokk<2v koa dvofxoioov yivera,i. 
fxvY\fxy\v eTva,t to e^ov bpfXY.v Ttpog to <pavra,<r$ev 7t<t$og. 35 TY\g <5e o^peoog evctpye<rdTY\g ov<ry\g a,\<r$Y l <recog, dva.koyov xcu 

3 Aict ti, e7tetcfa,v rrpcg to 7rvp croofxev, ipy,Ttoo<xev, Kcti ra, crvfxfictivovTa, yivera-t aW ctvTY\g' bto TctvTct fxev rd ct7ro 
ectv itpog vfrcop, chv ectv Ttpcg 7toTa,fxov, tspHtrtv; y\ oti ro 7ta.v ry\g dky\$eia,g 7ta,$y\ <rvfx@a,ivei yive<r$a,i drr a,vTy\g, ekct<ppo- 

1. Iv om C a X"Y a . II 7. t* ph oZv X a . II 8. bifo-rcti C". II 11. Jtj r, koct. X". II ya.py.uKng X". II 19. to httnlot bis ponendum 
cum Gaza. II 21. post jxS.KKot QC a K a N"O a X a Y a sw addunt: At* t/ a.1 xcLtJifocu riyc/,g ph ■7ra,%\>iov<n, tivoc? fk Wx<mov<tiv; yj ftiti. ro\% 
l^ei? tcc? tou ffufiXTo;. ol y.h 7*p 6spfU.oT£poi 7ra,%v)ion(iU' KpctTu ^dp (h\ C") to <ruj/xa, Tr t s Tpofrjg S'!* tjjv fisp^oTrjTc* ovk a,<fia.ipo-'jp.wov oi h% 
i^v^y.hoi ha, to 5ei"o"3*i £7rBt<Ta,nTov S^uotjjto? ov hvia.na.1 ttIttw tcc? Tpo<j>a)<; fips/j.ovnss. II 25. oti C". II 31. ij ori ovfik C a . II 36. qcZpii 

Om C". II 37. 7!"p0f TO vftuip Gt 7rp0? TOI 7rOTO.fA.3Y X". 

2. vftoop C"Y a . II 3. Toi? o-U!y.a,<riv C". II 8. exovctiujv ha.<p(pei tuv \% Tipovoiaj; x. II 10. xiVcrjjpi? X". II ih. ^ocpog tv 7rv£Vjxa, X". fl 
15. $k post tSto om C". II 19. TroiivTO, ttK^v X". II 24. ty,v o\p%r\v X". II 27. cpQopci X". II 33. to, om C a . II 35. ha.p^zg{pa^ X". n P O B A H M A T a N 2. H. 887 

TepoL <$e TY.g dkyfietag. diro <5e tY\g ctxovi? ctuTct laev », Tr t v Atd ti ty)v atfxufrtav iravet y\ dvSpdxw} ko\ dkeg; »}9 

^' ctV ctuTwv TrpooSoKtav <pptTTc/xeV dkyetvcv ydp ko-kov oti y\ /xev vypoTYad Ttva exet; (pavepd 8e clvty, fxa<rufxe- 

irpooSoKta ecjtv. votg Te, y.av <rvvTeSy\ XP 0V0V tonu' ekKeTat ydp v\ vypoTv\g. 

6 Ata, ti ^etoT^o-et^tteW? dvTtx<~o-fxuvTat, Kat oto,v to &j ykirxpov elr$v6fxevcv efcayet to o^v. koa ydp 6ti 
vpwTO, tduriv, ipxrt, ko,} fxdktcja Tct viroZyyta,; v\ $td t*jv 5 rvyyevv)g y\ b}vTv\g rvifxaivei' $x,ti ydp Ttva b^vTv\ta, b 
fxvy\fxy,v; 0TO.V ydp /xvv\rSv\, Ktvehat tovto to /xepog. To?g %uXo?. o <$e akg tvvtv\kuv efcdyet kou ty)v oPvtyito.. foa) 
fxev Zv dvSpuTrotg, $td to evatrSY\TOTepotg eTvat, Ibxrtv evSvg ti vv v\ Kovta, koa to vkpov «; v) oti cj-vd>ei KoCt v Tv\Kei; 
rvfx^aivet xctl KtvetrSat Kat dva[xifxvY\TKerSat' Tc?g be U7ro- 

fyyiotg iK amapKeg t6 l*e?v, dkkd TrporUcvTat Ka\ dkky,g H - °^ A EK PITOTS KAI SPIKHS. 

aHrSnreug' $to Kat br<ppavSevTa, oti evKivv\TOTep<% avty\ y\ 10 Ata ti ot ptyuvTeg 7rektbvo\ yivovTat; v) btoTi- to attt* 

ctfo-^o'^ tc?£ avev koyt. Kat $td t«to etg tov avTcv tottcv irv^yvvTat fod to ^0%o?, TTYiyvvfxevov be fxekaiveTat fod 
<L,7tavTa ipe?, « av to TrpuTov ipY\rv\. totc yap [xaktqa Kt- ty\v aTr^rtav tS Sep/xv; to <Je kevKov t» Trvpog. Sto koi To?g 
vovvTat, oTav oo-(ppav$uTiv' oo-<ppatvovTai £', oTcti' 7rX>5- nxpeo-ftvTatg //.aktq-a 7rekt$vxTat v\ o-dpfc, oti ik&vJiTW %X st 
Q-tdcooo-tv. 6epfxoTY\Ta. 

7 Atct Tt, e7rei8av Tefxvofxevcv Ttva, tfroofxev v\Kat6fxevcv v\ 15 A<ct jl ol ptyuvTes Ka&evhtv « <5uvctvTctz; ^ ^iorz xctv-2 
<-pe@kxfxevov y\ dkko Tt tcov fretvuv 7rcto-%9VTct, o-vvakyxfxev Teg ot ptyoovTeg fxakkov to Trvevfxa KaTex^Tiv, 6 $e KaStv- 
ty\ btavota; v\ oti y\ (pvrtg v\fx?v kcivy\ a7rao-tv; o-WYikyYio-ev ocov eKTrvei fxakkov y\ e\o-7rvet, uq-e %ctAf7roV ptyuvTa xct- 
Ki/, eTretfrdv Tt toi^tov tdy, tu 7rao-x ovTl 3'd t>jv oiJceic^Tct. oevoetV dfxa yap 7rote?v TdvavTta. dfrvvaTov. 

y\ oti uo-Trep at ptveg Kat a.1 aKoat kafxfidvvo-t T.tvag aTrop- Ata ti ev tu, ^pvxet ofcyTepot ko\ ol doSev^TavTeg 3 

potag xctTct Tct? ohetag Svvdfxetg, ovtu koi y\ o^ptg avTo 20 Kat ol kv7r*fxevoi Kat ot opytCpfxevot; v\ cjt<ppoTepov Trctet to 
irdrx^ 1 w~\ dTro tuv v\^euv Ka\ kv7TY\puv; KaTaysvxeo-Qat; 

8 Aict Tt aTro <pSto-eug ko\ b<pQakfxta,g koi ^pupag ot Ata ti ot d$ky\Tat ^vrptyot ev exovTeg; v\ oti KaSapd^ 
irkYYTtaXovTeg dktry.ovTai, diro b\ vbpuTrog Kat TrvpeTuv koi Kat evirv^g y\ efyg Kat dTrifxekog; y\ TctavTv\ <i>e ev7raSe<-aTY] 
d7rc7rkyfelag ix dkto-KCVTat, iSe tuv akkuv; y\ y) /xev b<p- vto t« depcg, oTav evbiohog Te y\ xeu fxy) ix\\ SepfxoTYfra iv 
6akfxta, oti evKivv\T0TaT0V b b<p8akfxog, xetl fxaktcja, bfxctv- 25<*.vty\' y\ $e 7rtfxeky\ Sepfxcv, av fxv) <\j.vypog. 

tai tu bpufxevu tuv akkuv, oiov KtvetTat dirc Ktvov/xevov Ata t< fxaktcra, Tct aKpuTY t pta piyurtv; y\ frtd crevo-S 

u^e ko\ dvTtf3ke7ruv TeTapayfxevu Tct^ctTTeTcti fxdktqa; v\ TYja; Kat ol Tropot ev avTctg o-Tevot 'ovTeg bktyatfxot ettrtv, 

Se (pSio-tg, oti Trvevfxa <pavkcv Trotet Kat ftapv, Tax^oi c% ooq-e Kat bktyoQepfxot elo-f to yap atfxa, Sepfxov. 

Tct vooj^ctTct TctuTct ct7rT€Tcti TrctvTwv, oo-ct t«t« <pQetpofxev>i Ata ti, eav jtxeTeupot urtv ot Trofreg, fxdkkov pty*o-iv;6 

ytveTat, clov Tct koifxu$v\. b $e 7rky\o-taZuv ToixTov dvaTrvet.ZO nroTepov VTroTrvet fxakkov; v\ oti ev ekaTTCvt ytveTat to atfxa, 

vore? fxev \sv, oti voo-u$eg' ct7ro yJvx e>V, oti eKirve?, vco~e?, kktu, u<^e to akko ev'<pVKToTepov eKketTrcvTcg t» Sepfx\s; 

ot $e akkct eTepav' ry\v avTy t v b\ vctov, oti u dv doSev^o-Yi, Atct, Tt ot 7rct%£?? o-<pobpa ptyZct, TY\g TrtcTvxrcg SepfXY\g1 

TtTU dvaTrve? to&tov oTov el TreTrovSug y\v. v\ b\ ^pupa fxak- w~Y\g; y) $td to fxeyeScg tov Trdx^ Tc ^ V- zv z°~ooSev $ep/xov 

Xov tuv akkuv, otov keirpag Kat tuv toiktuv, cti e7mrokY\g Troppu ytvovTat Tct go-^ctTct, t« <5e efcu ^pvxp^ eyyu?; 

T£ Ka\ yktrxpov to dTroppecv' Tct ydp Kvv\o-fxu^y\ TctavTa. 35 A(ct ti TTTapivTeg Kat ipv\<ravTeg <pptTT6o-tv; v\ oti Ke-8 

$to avTa tu e-irtTrckYig yiveoSat Kat ykt<rxpov etvat ct7TT£- vwTat al cpkefieg ev dfx<poTepotg, KevuSevTuv b% b dv\p et<r- 

tat. tuv $' akkuv Tct fxev ovx dirTeTat frta, to fxv\ eTrt- epx^Tai ^vxpog, b Trctuv cppmetv. 

7rokY { g yiveoSat, tou b% ovto, eimrokY\g, cti Trpoo-fxevet $td Ata ti fxakio-Ta (3ovktfxiu<rtv e7rt tu ^vxei, Kat to09 

tyipoTYtTa. x^Lf-uvag fxakkcv v\ t» Qepug; v\ htoTt v\ fxev fivktfxta ytve- 

7. £u*i<r3?!Tor£pou; Y". II 8. acci anle v.. om C a Y". II 17. r.pw Y". II 19- *' post xxl om X". II ixpoCl C". II 28. ht to 7nEvpa. 
Y". II 30. *y*7TT£i X"Y°. I 32. trlpug X"Y a . II 33. y.wi C a Y". II 36. lisnrc^ te ^WSoi X a . II 37; $' om C". II 38. ht i Trpor- 
fjt.hu C a Y". 

1. r, om Y". II 2. i\ fih rj vyp. X". II fj.ct<r<T^hr\? C". II 4. <% X", ^ C a . || 13. TrpeaQvTtpoK; X". II TreXiovTCU C"Y°. II 15. ^ 
om C"X a Y a . II 20. ol ante bpy. om Y a . II <rpi<pvoTepov X a Y a , wfroTipoi C a . II 28. wVs — $<ri om C". II 29. idi pr, /*. C". II 31. 
sA>.£i7rcvTo; C". II 32. piyouet om C a j£ a Y". II 33. ph 7*p faufef C". II 34. iypov C a . II 39- >! om X". 

N 838 nPOBAHMATON fi. 

tcw &' svfotav 7Y s g tyipctg TptHpYis, ev tfe tw ^vx £l KcCl T V ^* 7l *" T ? tsteuta/ttt frpc&ret T » ovpov <PpittofXiv\ 13 

X^tfxoovt <rvcreKKcfxev)i tb evrog $epfx* e\g eKaTToo tHto $cZt- y\ ott svovTog fxev th uyptf $epfxi 7rK.Yipetg y\ ts Kvtrtg k<x\ 

tov vxoKetxet y\ evrog Tpo<py' tkt» Se ytvofxevv fXctKKcv jStf- ot Trept ctvTY\v Tropct, ezeK$ovTcg Se dspog ypvxpov svsirKYp- 

Ktfxtctv sUog. y\ $' ev ty\ ftovKtfxtct eKKvtrtg Kctt dSvvctfxtct crev' ovfiev yctp ksvov SeT etvctt, cLKK' y\ depog y\ <roofxctTCS 

yiveTctt trjvTY^eoog ytvofxevY\g ev too troofxctTi Stx ty\v tS $ep- 5 7cKY\peg. <Lre w t\<reK.Y\Kv$oTog ^vxp* depcg encoTOog (pptT^- 

fxov tt$pottrtv, v\g pvei<rY,g fxev e\g tov toov trtTtoov tctcov <xvt^ Tetv <rvfx(3xivz%. 

Tpo(pYJ ytvsTtxt tw troofXctTt, edv (>' s7r) Tct; dpx&S tw dvct- Aict ti Toov ptyoovToov f\ yKooTTd, KctSctirep toov /tr-14 

7rvoY\g eK$Y\, dcpoovict kcu dSvvctfxict <rvfx(Bcttvet, d<poovict fxev 6vovtoov, TCTcxiet; ixoTepov vtco tov "^v/ps 7rYiyvvfxevv\ Ktx\ 

Std to efX(pptxTTe<rd<xt tov tov TcvevfxctTcg Tcopov , dSvvctfxict <rx.KYipvvofxevi>i 8vo-kivy\to<; yiveTctt, t»t« <$e <rvfx$<xivovto-g otf 

<£e Std TY t v t» troofxctTcg dTpocptxv Kct) trvvTYj^tv. Tctx^Tctt 8e 10 dvvxTtxt trctxpYiviXetv ; y\ tkv hcTog TtvKvvfxevoov Std to "^vx ^ 

Ktxt dic cKtyoov tti (BoY,$eictt ytvovTcti To7g TctovTctg 9m to et<roo crvppvev to vypov efcyypcttvet tit\v yKooTTctv, Stcirep ow* 

ty\v dpx"h tou irct$ovg s£oo$sv yive<r$ttt. trvcreKKov ydp To fivvctTctt yi yKooTTct to ctvTY\g nroteTv, Kctbdicep efpY\Tctt &tx\ 

ivTog "^AJXPW to Sepfxov Yjfxoov 7cotet ty]v faKtfXlCtV. KCtSct- S7c) TOOV fXeSvtJVTOOV. Y\ $ld TOV dico TK ptftg TpOfXOV dTtXKtiS 

ncep vv ev tw <po(Bco TpifxovTeg Kcti ooxp^vTeg, dcpevTeg tov TY,g Kiv^creoog ovcrY,g ov SvvctTcti Tct Keyofxevct $t<xp$povv 4[ 

r.tV$VVtf, TCtXpXXP^fACt 01 CtVTOt ytVOVTCtt, OVTOO KCtl 01 (BovKl- 15 yKoOTTCt' fttOTrsp KCti TTTCttSl. 

fxtodvTtg, fxtKptx icpotrsvsyKctfxsvoi sfc ctpTY, (3tct KtvY\BevTsg sk Aict Tt tuv ptyoovToov opQctt ctt sv tw troofxcttt t/3t%e;15 

TV\g (pvtreoog, fxv\ cp$ctpevTeg Se ' Tctx&tx v\ dicoKct$xp<rtg y(- yivovTctt; y\ hoTt dico TY\g KctTct^v^eoog to Qepfxov e\g tov 
veTcti. TctvTo yctp dvTvcetve TY t v ts KctT& cpvtrtv dyooyyv, evTog totcov dQpoCCeTctt, eKKeacovTog V Ik TY\g trctpKog tow 
Kctt Kct6tcfY\<riv elg ty,v <pv<rtv. dcpzTvctt iv fxovov <xvty]v -dsT, Qspfxx crvvtcjctTcti fxctKKov, <rvvctyofxeVY\g R opSoTspctt ctt Tpt- 
xct) K<x6ct7cep tuv TCctt^ioov ta dvTiTetvovTct e\g T0V7Ct<r6ev Tct 20 %eg ytvovTcti. v\ Snh 

cricctpTttx' k<x) ycxp TctvTct d<pe$e'vToov toov o-7cctpTtoov ev$vg Aict t/tk ^e^awvo? TpexoVTeg /xtxKKov ptyoofxev y, ecjoo-iS 

'KeixTOOKcttrtv vicTtct. te?; y\ oti o &Y,p o Tcep) to crcZfxct erTooToov fxsv, eTcetftdv 

10 Atd ti ol yeyvfxvtXTfxevot <%<rpiyoTSpoi toov dyvfxvct- cxicct^ <rvv$spfxctv$Y„ vksti svox^Z Tpsx^Toov <fs de) ctKKcs 
g-wv; icoTepov oti to tcIov vico toov tcovoov e^Y\pY\Tcti, T6T0 tfe Kctt ctKKog Tcpo<rTciicTet ypvxpog oov, btaTcep fxctKKov ptyoofxev, 
dKectv 7cxpex^' Sepfxov yctp to Knrctpov. y\ oti evicvicjspct 25 £T< fre Kctt Ktvvfxevog ^vxpoTspog yivsTctt b dv\p' T»to cfe ev 
t* troofxexTct Kctt dpcttoTepct frtd to to tc7ov Kcti to TceptT- T<2 Tpex^tv fxcxKicjct <rvfXTct7CTei. 

toofxct e^pY,<r$cti, ucre bfrev dTcocjeyetv to "^vxog; y\ fod ty\v Attx ti vTcocpctvtrKovTog fxctKKov ^vx^V syyvtepoo t»17 

toov Tcopoov d7coerofxoocrtv TOtg Ibpuxrtv oiov 7coKKct) $vpctt efcv,- v\Ktov ovTog; y\ oti 7cKetoov b XP 0V0< > T ^ T0 ^ fatw d7CK<rtctg, 
pv\vTcti; cpctvepov cfe oti o\>x »5 cvjtyi efyg Tcpog vyeictv kcu wctts [xeiKKov dTcv^vKTctt y\ yy; v\ oti Tcpog vifxepctv y\ bpo- 
ttrxyv <rvfx<pspsf v\ fxevydp Tctoov, yh% dpxtd <pctivsTcttls<rct. 30 <rog TctTCTet ooncep xct^v^, Tctum ^e \pvxp&; >I x-ct) TctvTct 

11 Aict ti cpptTTxri Kctt too $epfxoo Ktti too "pvxpoo Tcpotr- 7ci7CTei frttx to KpATeT<r$ctt to dvctipepofxevov Sspfxov, KpctTef- 
Xeofxevot; cxtotccv yctp Tct evctvTtct tov oivtov etvctt 'ouTtct. Tctt oe cftct ty\v tv y\Kix d7C6<rictv' bto Kctt TcKeTov fxev dice- 
i\ otoTt v7co fxev tou •pvxpcv 7cpo<rx^ofxevot to evTog $ep- %ovto? ov Tci^cTet, eyyvTepoo $e ovTog 7cixTet Kcti TCY^yvvTctt* 
fxov trfievvvfxevov 7coieT ty\v <pptKY\v, V7co c% tov $epfxov to o^toTt /txtxKKov dTce-^VKTXt b TOTcog, 7cKsioo XP 0V0V 70 ^ ^°v 
tKTog yvxpov dvTncspttcrctfxsvov e\g ev kcu d$potXj>fxevcv ty\ 35 dTcovTcg. y\ oti Tcpog Y\fxepttv fxctKKcv Tct eK vvktoov 7cvev- 
(pvyr, etrtt); ootre vtco tov cxvtov ctfxcpoo ytveTctt, dKK' OTe [xctTct t>j? ^v^eoog; v\ YtfxTv froKeT jtxctKKov etvctt ^vxog ^tA 
fxev VTCo t» etrco, oTe oe vtcc t» s£oo$sv. to 7ce7ce<p$ctt Tct <rnict; KevooTepot c% cvTeg b\>o-ptycTepct. o~vt~ 

12 Attx t'i (pptTTt{<rtv ctt Tpixeg ev tw SepfXctTi; y\ otcxv fxeTcv cfe to [xst& t« efxertg fxctKtcrct ptyxv. 

trv<r7cctrootri to oepfxct, etKOToog ezctverTYitrctv' <rv<r7coo<rt c% Atct t{ 7rovxo-tv, otcxv ptyoovTctg Tcpcg to Tcvp (p(poo<rtv"\% 

K&i vtco ptyvg Kctt vtc ctKKoov 7cct$oov. 40ot«,v tfe KctTct fxtKpov x^Mvvo-tv, »; y\ oti oKoog Ik toov evtxv- 

2. tovtov Y°. II 3. fao^do-j C. II L H\ £* F". II Zxxvtn; X a T". fl 5. tzwfJLirtf C". II 12. <rv^Khono<; C. II 17. <pSttp(yTOf C 
X"Y". II 21. a.finuv C. II 26. alterum ri om CX"Y a . II 27. hd t« tjjv Y". II 30. ^ap om" CX a Y" . II 32. tcS htxrcix om C. U 
34. tj)v tppixry -Koiit X". II 35. Inog C. II 39. crvu-7racwi] tnrdi<Tucri C. 

4. «& X". II 8. 7TTa.hi. xx\ -xoteooi C. II 10. ij X". II 11. pvb C. II 15. hou C. II 20. rj hou otxi C. II 22. oti dm C. II 25. x*l om 
CX a . II. l\ om C. i| 27. vtt. pfc -^. pxKkoi C". II 28. b om X°Y". II 36. H] \ ^i* X". II 38. l^x-i X a Y°. II 40. x>,t<tm™ C. II tt% om C. n P O B A H M A T n N H. 0. 889 

r(uv rovvavriov ytvofxevov peyctkyv 7roie? rv)v fxsrctlBckv,v; rv)v yv)v i[X7rv\^ctg Kotp<pog vj ctAAo rt tvvto,ttv\ kou ttcLvto- 

&T7tep sTtt ruv bevtyuv, et fxev Kctrd fxtKpov KdfXTtrot rtg, $ev crvvctyvi rv)v yv,v, [x&kkov cp$ovrctt v) edv ecZ fu{ tvvs- 

&c a,v tfovoT, el c% T(po$porepov xou fxv) Kotrd /xiKpov, Kkuv- <p\Kvtctv. 

ja,t f et \sv ro o/xotov vtto t* ofxoits dnct$eg, ro <fe $ep/xov t« Aid r( e/ ptyuvreg fxoiktca, * xct$ev£x<rtv; v) «Wt< o22 

ptyuvrog ei^u Tvvicctrou kxi Tvvepxerou, ro $e vypov ko,- 5 piywv /xotkkov Kotrexei ro Trvev/xa, v) sKTtveT, o Ss ko,$sv<$uv 

rcuhetTterou kou ro -^vxpov, ro Se evavrtov ri sva,vri\s <p$a,p- sK7tveT v\ stTTtvsT; sva,vriug ?v TtotsT sxetv ro pTyog ru xct- 

rtKov' utts edv /xev p^Xjct/vjj, Kctrd fxtKpov efcepxerctt ro $ev$etv. 

$ep/xov kou yittov 7toveT t edv <5e [xv\ dvct^Ktctv^, TtpoTctyst 

uZXkov. - °^ A nEPI TnJ2niA KAI OTAA^ KAI MJ2AJ2JIA2. 

19 Ata, rt "^vx^evres fxctkkov d-7to ry<; ctvrv\g $epfxa,Ttctq 10 Atct, rt rovg [xuku7ta,g Kukvst rol veobctpra, hspfxa/ra, 
KouofxeSa, Kctt dkyovfxsv; irorepov Std 7rvKvorv\ra, Trsyst »} 7tpoTTt$efxeva,, ko,i fxcikica, Kptuv, kou ud eirtKctra,yvvfxzva,\ 
o~dp£ro Trpoo-Ktirrov $ep/xov; $to fxak&bog epk Sep/xorepog, v\ ort ctfxcpco Kukvet rv\v a,$potTtv t« vypi kou rv)v eira.pTiv, 
H fifcuog yiverott rov $spfxv v) diocfog cfta, ro 7ts7rv\ytvctt viro ro yctp d<py\kKUfxevov s\ksi eircttperou &id rv\v $epfxa,TtctV 

Ttf ^VX 6 * *»f TTOpXS.. TA Tff &■>} UO, frtct TV\V yklT^fiOTV]Ta, KO,TCtK0\kuVTa, KUkvSi 

20 Aid Tt ot opyt^ofxevoi i piyuTtv; v\ oti v) opyv\ Ty fret- 15 e-!rxtpeT$ou, Kct$a,7rep kou rd KO,Vfxa,ra,, uTirep ko,\ v) Kokkct, 
ktct evotvTtov kou o $vfxo<;; ect <Je v\ fxev opyv) dira vt irv- kou rd ^epfxctra, rv\ re yktT^poTVjrt 7rpoTKokka.rcu, kou 
pog' itokv ydp to irvp Kctre^ovreg e'tTu xhtctivovra,u fxct- cLfxa, t>j $epfxorv\rt TVfxirerrei kou irctvet r%v (pkey/xotTtctv' 
ktca, cf' ectv £7r} tuv 7rcttcYioov Kctrctfxct$etv. ot fXiv ydp ctv- &<$£ yctp dcpoupvTiv v\fxepuv tivuv. e^ctyetv Se ftxkovrctt rv)v 
&pe<; (Bka,7rT0VTcu, rd (fe 7ra.tcrict Trpaorov fxev ra Trvevfxa, Trokv <pkeyfxa,Tictv ko,i oi ru dk) Kcti ru o^et Tpi(3ovreg. 
dva,ka,fxfidv)iTiv, eTra, epv$ptuTiv' 7rokv yctp eiTu ov ro $ep-20 Aix ri ev fxev ru ctkku TUfxctrt ctt ovkcti fxekouvctt,2 
fxov Kcti e^vypcttvov epv$ptotv Trotei, eTret ei rtg a,vro"ig Trokv ev oe ru o(p$ctkfxu kevKcti; v\ ort evctvrictv xpdav v\ ovkv) 
T» p <pv%pov TrpoTX^t, 7ra,vT0iVT a\v opyiCofxevot' Ka,ra.T(3e- ka,fx@a,vet rv\ Trporepov, uTTrep ttcXv ro vevoTv\Kog; ev ru fxi- 
T$e'tv\ ydp ctv cwruv ro $ep[xov. ot Se cfetko\ kou (poftvfxevoi kotvt oe rav o<p$a,kfXH rd ek.Kv\. ov fxr)v ide ev ru TUfxam 
rhctvriov. piyuTt re ydp kou ~^vxp6i kou ^Xfin yivovrctt' fxekcttvctt ev$vg, dkk' efc dpx%? kevKcti, ovcfe sv ru cxp- 
eKkeiTret ydp ro $epfxov otvrolg \k ruv e7mrokv\g tottuv. 25 $a,kfxu det fxekcttvctt, dkk' d7raKct$iTTctvrou ru X9^ voo -> % 

21 Atd ri, orctv (ppi^ufxev, ctl rpfceg opSctt Itto.vtcu; v\ dirkug v\ elg ro fxctkkov. 

hd ro ev vypcZ 7re<pVKSVou KctrctKeKketT$ctt; KpctreT ydp t« Ata. rt 6 vctp$v^ ra, KVKku rvs 7rkv\yv)g Tratet epv$poi, 3 

vyp\s ro fidSog t>55 rptxog. v\ cYe <ppiKv\ yiverou v7ro t« ^pv- ro oe jxstov kevKov; rrorepov "ort dTroTrieX^t ro oufxa, Ik t» 

XP^t ro b* £ "4^X ^ KotTct (pvTtv 7rv\yvvTt ro $ep/x6v. orctv fXST^s, Kct$o fxctkica, TrpoTTrtTrrei Treptcpspv^g uv; v\ s<fst stto,- 

Zv [XSTctfictkkvi to vypov, sfc « TrscpvKctTtv ctt Tpix^t kou 30 vtsvctt frtot ye t»to 7ra.ktV dkk' a,tfxa.Tog Tvvbpofxv) ro tpv- 

ira,yv\, fXSTtxfidkkstv etKog kou rdg Tpix&g. slg fxev ovv $v\fxa, ect, Tvvtyofxr, 8' etg rov 7rkv\yevra, roTrov. 
riva.vriov et fxera,^a,kk>sTiv, v\ sv rctvru fxsvtsTtv, v\ eTrtKpctr Aia, ri ru [xev vdp$y\Kt T<pabpa. TV7rro/xevov to fxeTovk 

rv\Tet Trdktv v\ $p\^ rov vypov' ovk etKog <fe 7re7rv\y6rog kou T?? TatpKog kevKov ytverou, ro <>e KVKkco epv$pov, %vku $e 

rreTrvKvufxevi rov vypx rv)v rpix^ tw (Bctpet y.pctrsTv. el cfs spv$porspov ro [xstov; v\ ort o fxev vtxp$r£ fod Kov<poTv\ra, y 

[XY\$CtfXOTS KSKkiT$OU &VVCLTOV Tv)v Tj3i%Ct TU TO Vypov 7rS7rV\- 35 SCtV TCpOcfpO, 7rO,TCt%V\, TO S7ri7rokv,g frtSTKsbctTSV CtTfXCt, uce 

ysvctt, ksiirsra,t scctvctt op$v,v. *j frtort vtto t»1? Ka.ra.^pv^eug 6$sv fxsv sfcsktTrs, ksvKov (pcttvsrctt , » Ss Trksov yk$sv, spv- 

ro $epfxov etg rcv evrog raTrav d$poi\erctt, sKksiirovTog Se Ik $porepov. olc^viTaT^g <fe rr^ 7rkv\yv)g, » rctx^ug d7roKct$ica,- 

T^f TctpKog rov $epfxi Tvvicctrou fxdkkov v) Toip^, Tvvctya- rou ro tksc\xt$sv ctifxa, tftot ro oktyov rs sTvctt ko,i rv\v <po- 

(xsvv\g tfs op$6rspou ott rptx^ yivovrou, Kct$d,7tsp eotv rtg elg pdv elg ro TrpoTctvrsg elvcti' 7rkv\$et ydp fita,T$iv fret rv\v 

3. TrovEr X". II 10. «fe$ om X a . II 12. ^cXjjQo? T". II 22. Trpoxioi C"X". II 24. ftyoQrf X". II 7*0 om C". II 30. ^£T«/3otX»j 
T". II 31. y.od om X". II 35. xexXeirjSou C a X"T a . II JjWjto X", <%vcltou to C a T". II t£ om C". !i t« om X". II o-ypi/ X a . 

2. ewwyti T a . II 4. * om C"T a . II 9. fj.uiXa>Trxi\ rpocv pocra. K°O a . II 11. xpew X". II eirixa.Toiix^v-jy.eia. C a . II 13. t>)v om X". \ 
15. xoctxxocj^octoc T a . II 17. Tf om C". II 18. iie — 19- <\>~Ke^a.da.i om C». II 21. %pUv om C a . II 23. ibe] b% X". II iv om C°. II 
25. i\ X". II 28. ttTroTrJix^ej T". II ex] to kx C a . II 33. to xvxXu Vi T a , to fe irepij; pr X". 

N2 890 nPOBAHMATQN 0. 

irapd (pvtrtv (popdv evsx&yvcu. fod Se tuv <rKkY\puv al TVTTTet. y, oti v) Top^ dkyet & fxovcv TVTTTOfxevYi dkka xa. 1 

•xkr,ya\ Std to @dpog ko\ Tr,v i<ry\Jv Qkliptv ko) $ko<rtv tvtttw-o; vtto fxev Zv tuv <rKkr,puv tvktztou fxcvcv (v7re(- 

TroKrtv. Qktfio/xevov fxev cZv Kctkov yiveToi, $ku/xevcv $e ytet yap $td ty]v <rKkY,poTr\To ovtuv), viro <5e tov vdp$r\Kog 

dpatdv To/xr) ydp ko\ ^taiperig eori fxakaKri y) $ka<rtg. afx(pu ovtyi <rvfx(Ba(vei, TV7TTe<r$a( Te kou ota Kcv<pcTY\Tou 

y,cik\i oe koa dpaiH yevcfxevM t« fxirts, (pipeTOt e\g ovto sk 5 tcv (Bdpovg TVTTTetv fxr\ eiKcvcav, uxre 8t7rka<rta yiveTOi r) 

tuv Treptfc e7mrckr,g atfxo' kotu Te yop 7ri<pvKe (piper$at, 7rkr,yYi. 

xa\ etg to) dpata tw euetv etuTct. d$poiCc/xivti <T evTa.v$a, Ata ti y\ $o-^to koi q Kva$og to, vTruTrta ixavet, r)9 

etKOTug tou a.ff/,a,Tos tovto fxev epv$paivei, et $e a,7roket7rei y fxev dpxoy>eva, 6 oe v<rTepov, evav^ia ovto; o /xev yop 

kevKaivei. Kvo$og ^vxpog, uxnrep koa b 7roir,Tr,g <pr,<rt "ypvxpov £' 

5 Ata, Tt a,i ovkat fxekatvai tuv <r7rkr\vtuvTuv; y\ oti 10 eke -xjxkKcv o^ov<rtv\ r) 8e $ar^ia $ep/xcv koi kov<cikqv. y 
eufxa, frtecpOa.p/xevov ix^t ^'* Ty ' v eK T * <r7rkr,vog orvfXfxi^tv b fxlv Kva$og uxrirep ToTg /xtKpo-^vxov<ri to vfrup; et7retv- 
vo<rub\g aifxaTog koi vbapovg; v) fxev ovv ovkr) to Mpfxa tuxto yap r) "^pvfyg Kukvet efyivat to $epfxov £k tov oi/xa- 
ke7TTov ko,i e7ri7roka,iov icr%«* to <5e atfxa, frtd to vSa,peg Tog e^ e.7rnrokY,g frta, ty)v 7rkV,yY,v (rvvopa,fxcvTog y ko.i oto,v 
ko\ Qepfxcv etva,i fxekav ov, toio.vty,v nrcm ty)v ovkY,v ^ta,- ^kSri to $ep/xov, TTYiyvvfxevov. uxrTrep yap a,v et ejru) ov 
tpoitvofxevov' koa $y) 7rkeova,Ktg y) ovkvj ev tutw ytveToii fxe- 15 7TYiyvvTa,i, ko,i gyyv? tou e£u to 0,'tfxa,, oto,v y\ vttq to 
ka,vTepa,. ytveTa,i oe o~ta) tolvto' S~i' d<r9eveta,v ydp t» ^j- Bipfxa,, KU)kv$evTog Ste^teva.i tcv 6epfxcv, frta. ty)v i^vxpo- 
fxa,Tog KO.Tar^vxETU to aX/xa,, ko,i e£a,Tfxt'CovTog t» $epfxv ty,to, tov ^aX^ou 7TY,yvvTa,t, dkkd Traktv o K ta,x^ra,i koa 
ytveTO,i /xekavTepov. ofxotuog he ko,i Toig 7rpe<r(3vTa,tg ct te e7ra,vepx^ot,t o$ev <rvveS'pa,fxev. v) 3e $ar^ia, Sepfxr) ovra, to 
XP&Teg fxekdvTepot ytvovTat, ko,i oa cvka.t a.1 <rvyyevstg ccvto Trotei'' Kuikvet ya,p 7TY,yvv<r$a,i $epfxr) oxxra,. 
fxeka,VTepa,t y\ veotg' otov v7ru)7rtov ya,p a,VTctg a,7ra,v to 20 Ata, Tt to, vttuttio, $ta,kveTa,i Trpc<rexw<ri to, %ctX>t*, 10 
(rujfxa, ov hd ke7TTQTY\T0, Tcv SepfXO.Tog, dkk' oti to $epfxov oiov Kva,$cvg ko.1 Tct Tota,vTa,; y\ frtoTt ypvxpov 6 x a, ^ y *Q < > 

. EKkekonrev. £<T^; x-ukvet bv to $epfxov efcteva,i £k t» <rvvtovTog] aJfxcnog 

6 . HoTepov o<ra, t« *ut» oUTta,, ty\v o,vty)v e%e< bvva.fxtv V7ro TY\g 7Tk.Y,yY\g, » e^ek$ovTcg Ik t% e7rt7rokY,g ytveTou V7ru- 
eig to TTctetv y\ ov; keyu b% olov eTret t* VTTUTrta, koa 6 tt^oj'. Sto ko,i to,x v fe? irpc<rTt$eva,t nrptv 7ra,yY\va,t. koa y) 
X^kKog e£a,tpei ko,i y) pa,(pa,vtg koa 6 Kva,/xog 6 s ta,fxa,<rufxevcg 25 $ar^ta, fre fxe^d fxektTog (3or,$ei' frta, to o,vtq' $epfxr\ ya,p 
x.a,i 6 TTvevfxuv KO,t r) a,pytkog ko,i eTep' atto,, ty\ o,vty\ v<ra, Kukvet ^vx^$ai to a,ifxa,. 

ovvxfxet, r, 6 fxev %ctX>coV tu lov eTva,t, tov §e iov (pa,pfxa,- Atd t( iroTe, oto,v ev tu olvtu tottu 7Tkecva,Ktg ekKogW 

ku6\, 6 ^e Kva,fxog ko,i o irvevfxuv ko,i y) apytkog tu e7Tt- yevY\Ta,t, r) ovkr\ fxeka.tva, yiveTO,t; r\ 07rcTa,v yevr\Ta,i ekKcg^ 

(T7rcZv e(p' a,vTa, §ta. fxa.voTrja., a.kka, Se h' erepa,g a,lTta,g; nra,v d<r$eveg etri tcvto, kou o<ru dv nrkecva.Ktg, tqo-ovtuj 

y\ to fxev e<rxa>Tov iirrt 7to,vtuv tuv toiovtuv tovto (7rokkd 30 fxakkov' to $e d<r$eveg KO,Ter\,vyfxevov koa vypoTrcrcg Trkr\- 

ya,p Ka,i eva,vTta, TcvTotg, K0,$a,7rep koa to $ep/xov koa to peg; ho ko,i fxeka,v (pa,tveTa,t, ei Tct fxeyaSka, ekKr\ koa 

ipvxpov), Tct Se Trpo tvtuv iSev Kukvet erepa,. nrokvxpovta, fxeka,iva,g Tct£ ovkdg 'i<rx u - T ° ^ 7rokka,Ktg 

7 A/ct ti a,i fxiv a,}^ka,t ovkoi fxekoivcu ytvovTcu, a.t ka,(3e7v ekKog bfrev dkk' r\ Trokvv xp ovov %X eiV ' £c > iV ^MS- 

fre ev tu o(p$a,kfxu kevKou; r\ StoTi fxeTa,fiokkx<rtv ev u Atd Tt TrcTe Trpog Tct vTTUTTta, Tcvg Kva,$\ig irpo<rTt$e- 12 

etv u<ri irpog Ta,g ^poict?, eV ^e tu o(p$a,kfxu fxeka,vi ovti 35 fxe$a,; r\ StcTi, otov 7rkr\yufxev, b TOTrog >tctTcfv//U^eTcti, to 
ytvcvTOt, uxre dvoyKr\ kevKog yive<r$ai. 8e $epfxcv \>7rcx<upei. 7rpo<rTi$efxevog %v b Kva$og, ^vxpov 

8 Atct ti dkyetvoTepa r) 7rkY\yY\ t» vap$r,Kcgr\eviuv <TKkr,- ovTog tov %ctX>tou, frioKukvet to $epfxov eK7ropeve<r$ak. 
poTepuv, eav Ttg koto koycv ckctt^ tvtttuv; evkoyuTepov Ata Ti ev Toig ikatg i yivovTOt Tptx^g; r\ oti ol 7ropoi\Z 
ydp Tqv tov o-KkripoTepov elvai dkyetvoTepav' fxokkov ydp £7riTv<pkYVTai e% uv at Tpix^ n&i 7rapakkdTT6<rtv' 3 

2. to om X'T". H 4. To/xii\ T9 ph C a r a . II 5. xxt om C°. II olvto to lx C: II 6. tc om C". II 12. Zi om C°T a . II 13. ou/ia. 
om C a X a T a . \\ 19- «< altcrum om X". II 25. bia.fieur<ruy.evo<; C a X a . II 26. xpyXXos C", xp^Xo? T". II arro. om C". 11 28. x«J 
ji apv.Xof om C'T a . II 29. ia-vTa. X". II 33. *i <Jk lr] b 9i C". II 37. $ om X". 

, 2. V7r£;'x£t — 3. a.-jT$t om C". II 7. v p\v] o ph T" et pr X". II 8. tJs-epov om C°. II 9. xvaBoc; om X". II £<re X"T°. II 13. 
«nTreXfr & hx X a . II 22. Vwntf X". II 29. f»v9ef(s T a . II 31. tl to.] *vt* C°. II 32. pthiMf CX a T a . nPOBAHMATflN 0. I. 891 

14 Atx Ti o'ib\,ftx kx\ 7xekiooftxTX kxft(3xvts<rtv xl 7xky,- ot< ' ftovov 7xoktovTxt toovX^oooov; ev yxp tcu<; kevKXtg txo- 

yxt; v\ 8Uti kxtx tovtov tov totxov hxtyxkivTX tx vypx, kixt yivovTXi xt Tpfyeg, wtye xSvvxtcv, ocx fty\ 7Xokt\sTxt, 
e\g Tovg irXrptov T07X\sg Txpoo-Ko^pxvTx XTXOTxxKKeTXt 7xxKiv Kevxy,v ttrxetv. 

Ktu ty\ xoKK^tret vypov trvvy\yxyev ; edv <$g xx\ cpKefiia. Atd ti xTyeg ftev ko\ Txpcfta-Tx dftiKycvTXt 7xKe?o~T0V§ 

Ttva, bxyy\, vtpatftog v\ trvvfrpoftYi yiveTxt. S yxKx, ov ftiyitjov trooftx exovTX, av$poo7xog $e xxt fiovf 

eKxTTCV oog xxtx Koyov; Txojepov oti etg to <rooftx xvxKt- 
I. EniTOMH *TSlKON.. ^^, ToTg $ p&ft fc ^ totfhufc T0?g ft *poj3<£- 

Atd Tt tx ftev (3y,TTei, tx o ov, otov xv$poo7xog ftev Totg Ktu Ttttg xl£\ to Txe piytvoftevov tk TxeptTToofxxTog yaKtt 
fiviTTet, fiovg &e \s; TtoTepov too elg xKKo ti Tpiixetr^xt T0?g yivsTXi txxv; y\ oti TXoKvToxmepx etjt toov fA.eya.Koov, ootje 
ixkeiqotg X^oooig to TxepixTooftx, dv$pco7xoo be fr-vpo; v\ oti 10 Txketov ctxx TxepixTooftx frtd to Txkeioo Tpitpeiv; v[ bt' dtr$e- 
eyxitpxkov 7xke?tj-ov kcu vypoTXTov e^et b xv$poo7xog, v\ b\ vetxv toov trooftxToov 7xke?ov TxepiTTooftx yiverxi Kvovtriv 
(Bvijr KXTxppiovTog yiveTxt (pkiyftxTog. a>VT0?g; to <Je yxkx yiveTxt ex tk TxepiTTooftXTog. 

2 Atx ti xv$poo7xoo ftovoo toov X^oooov xtftx pei ho toov Aid ti toov X^oooov tx ftiv, fteTxfixkkovTX tx voxtx,! 
ftvxTv\poov; v\ oti eyxi(pxkcv e^et 7xke?qov xx\ vypoTXTcv, fteTxfixKKet Ta)g "XJ?otx,g Ktu "oftota, ytvertu T0?g eKe?, olov 
&<p' ov a,l tpKefieg 7rKy,povfxevtu tov 7repiTToofxa,Tog ha, toov 15 a,Tyeg, to, <fe ov, otov av$poo7rot; kcu 'cKoog $e foa, ti to, 
ixopoov TrpctevTcu ty]v pvo-tv; KeTtTOTepov yap yiveTttt t« aJ- fxev f/.eTa,fia.KKet, to) Se ov, otov Kopafc, ov ft,eTa,(Ba,KKet' 
fJt,a.Tog tov KO,8a,pov to vcrepov, tZto &i et--t to fux&ev T0?g v\ oov ftev ov KpttTe? y\ (pvtrtg t» vypov , ooo-Ttep y\ tuv 
t» eyKecpctKx 7zeptTToofxa.o-t, koa e<~-t KO,$a,7rep t^oop. ipvioov (Sio ko,\ Kvcptv ovx e-xjet), ov fteTa,$a,KKet; Ktti 

3 Ata, Tt toov T^oooov to, ftev vtxo trttpKtt, Ttt tfe ko,to, o^ttt Tt ovk o,vto, ttKKtt to, eKyova, fteTttftctKKet; v\ oti 
trttpKO, Tttovtt eqt, to, $e ko,t' ttfttpoTepa,; v\ otroov ftev 7TU-20 a,o-$evit--eptt Ttt vitt toov yevvy\tra,vTw; 

kvy\ y\ trap^, fterafyv tov SipftttTog Ktti TY\g trttpKog trvtjeK- Attt Tt to, ttptreva, fteCCoo toov GviKeioov oog £7n7r*v8 

KeTO-t Y[ Uftctg b^tct to to,vtyi eTva,t to Sepftct ttpetjcg (pvtret' ecjiv; TxoTepov oti &epftoTeptt, t«to ^e ttv£y[TiKov; *j oti oKo- 
Y[ 7xeTT0ftevY[ ytveTat 7xifteKY[. ocra, <^e ttptttoTipctv e%et ty,v xkvipct,, to, $e 7xe7xy,pooTat; y\ oti to, ftev ev 7xokkoo XP CV V 
trttpKO, to te ftipfta, ixpceo-Tog, ko/xo, trdpKtt nxtova, ytveTtti. TekeiovTO,t, Ttt Se ev oktyoo; 
Ttt Se a,ft<poTipoog e%cvTa, e7x' oofttpoTeptt TnaiveTtti. 25 Ata) tf to, ftev TttxvTOKO, toov X^oooov etji, toov §e 7X0-9 

4 Ata) Tt ol 7Xtt?cfeg ko,i ttt yvvauxeg y\ttcv ex^o-t kevxviv kvxpoviog Y[ xvvirig; v\ oti to) fta.xpo@icoTepa, ftpa.frvTepov 
toov tivfrpoov, xa,t toov ftev yvvaixoov a\ TxpetrftvTtt^eg ftttk- 7xi(pvxe TekeiovtrSat; eqt h\ $pa,o\>Tcxa, to. ftctxpoftta,. » 
kov; v\ oTt v\ kevxvj ecjt Txvevftarxog efyfrog, etjt <i>\ Ttt ftev ftivTot to) fta,kiqct, olcv iTXTtog tivSpooxov (BpctSvToxoorepov 
toov Txttio^oov ovx evTxvoa, o-ooftarxct ttKKa) ixvxvd, xa\ to, ftiv, oKtyoxpoviooTepov o^i. tcutou <^e axxtov y\ trxKvipoTv\g 
tuv yvvaixoov yittov ^ t<% tuv dvbpoov etg ta xaTaftyvta, 30 toov vtjepoov' ootrTxep yap v\ fyipa, yv\ ov Tct^u exTpitpet, 
yap TpeTxerat' ^Ko? $e v\ KetoTY,g ty,v 7xvxvotyito, Ty,g cap- ovtoo xa\ v\ tov Itxtxov vt^eptt. 

Kog. Ttt <Je toov 7xpecrfivTe'poov xcti toov ypaoov evvvoa,' ftova, Aia, Ti To?g ttKKotg X^oootg to, exyovtt ftttKKov Tet?iO 

yttp, ootrTxep to, 7xa,Katd otxotfoftY\fta,Ttt, b^ietjootrav l%et ty,v (pvtreig oftoftsTat v\ T0?g dv$poo7xotg; v\ oti 6 ftev ttvSpoo7xog 

<rvv$etrtv toov ftopioov. TxoKKax^ ^tttTi$eTat ty,v ipvxw xaTa ty,v bfttkiav, Kct- 

5 Ata, ti av$poo7xog ftovov icxet kevxviv; TXOTepov oti ke-35 $cog $' av 6 7xa.Tv\p xcti v\ ftvjvip $ta,Te$ootriv , vtoo TxoiKik- 
TXTO$epftoTXTov toov X^oooov etjiv , ttftx <Je kxi 7xvevftXToobe- keTXt kxi tx TixToftevx. tx <Je xkkx XJux tx ftev Txke?- 
<?epov; o-y,fte?ov &i, "oti v\ kevxv\ ev To?g ke7XTc^epftoTXTcig trTX Txpog xvto tvto eirtv. eTt be ov TxkYipvTXi oog eTxt to 
ftxkttjx xx\ TxpooTov yiveTXt ftipetriv. *j o~td to-ut* Te, xx\ Txokv b^tx txvty\v tyiv e7Xt$vftixv. 

1. o!5y'/i«.Ta, K a . II ■nohvup.u.xa, X". II 3. 7rpo<rxo$>oyTO, X". II 4. vfpw Y", T£r bfpwi C". H 7. oaot, h \tsito<j.y, fyvaWMi X. H 15. 
<p\lyt<; X". II 21. <r*p^ v7ro adpxot, /jlst. C a X"T a - II 22. t<x.vtw T". II to hipjxa. om C"X'T". \\ dcpeg-u)? X a , tysg-wf C", kcpt^o? T a . II 
23. htwT(pa,v C a X a T". II 24. *p«f<jwj C a X a . II 28. i, om C a . II 31. tGt ca.py.Qi X". II 32. xaX to. tujy X a . II 34. post /*op«a/y C" 
T° to <rufj.a.. II 35. o oiySpumos X". 

4. d^EX^o^evct C a . II 7. & ante -np. om X". \\ 8. TrtpiyeySftevot C a X". II 10. ncKtita C a T". II 11. TcXeicu T'. II 15. t)e ante foa. 
om C". W 18. *] vTt C a X a T a . II 19. «uto T a . II 19 et 32. bfiova, C"T". II 21. ui\ 2><ncep C". II 25. tw ^uiw to), ph T<t%vTor.% 
C". II 27. »] ^ to) C". II 29. f*h] f*h pdtoe» X a . II 35. o] S re X"T a . II 36. x«) ra,] x<tr*, X". 892 n P O B A H ]V| A, T q N I. 

11 A'# t< 01 k£vxo) a,v$pu7rot kcu l-niroi chg hri to vokijt ha.yug, t<% & eu, ofai» a,y$punrog, &4ut| *j ot; t* /*ev 
ykavxoi; v) hoTi Tptcov xpooy,&Tuv ovtuv ToTg ofXfxa,<ri r 7rokka)g fxv[Tpa,g xat TVTrovg ex$i, ag xot\ 7rifX7rka l <r$a,t evtp 
[xeka.vog xa.) aXyurrov xa.) yKa.vx.ov, tu tov croofxa,To$ $vfxsT xoli stg a, «r^^e?*i V yovy\, to\ <& twavtIov.. 
XpoofxooTi **' r ° tou b(p$a.k[xo\i x$V' at dxokov$sT^ tkto Aj& x( skdx^ov fafof*fM toov bfxfxaWuv b a,v$psd*lS 
cJe eV< yka,vxQTV[g. S 7rog e%e; ™ v Xuuy ** T & fxeye$og; v\ $toTt fJt,cikicra, K*T* 

12 A;c* t/va ww o; vavo; ywovTcu; et; <5le fxa.kko,y (pv<rtv e%e; tow ookkuv, v\ c% a,'i<r$Y[Ttg (pvcret to efxirpo- 
x.a$6kov, $ta) t{ ta /txev okug fxeyctka,, to. <$£ fxiKpa,; <r$ev e(p"o yap v\ KivY,<rig, tovto $eT Trpoopav. ocrco cy' a,v 
gyrOt ovtu o-xeTTTsov. $vo &j to, anta,' v, ya.p 6 totto? % *j TrkeTov to c\iacrY[fxa, t%v bfXfxa,Tuv , too-out&j fxcbKhov a,t 
i Tpo(pv\. o fxev ovv TOTrog, eacv *j crTevog, v) cfe Tpocpv}, o^etg tcrovTai ev tu irha.yico. et w ex*w SeT xclto) (pv-r 
sa)v v\ bhtyvi, uo-rrep ko.) y[c%\ yeyevvifxevcov 7reipwv,Ta.i fxtKpxg lOcriv, oTt bhtyicrov $6? jo cfioicrYifxa, etva.t' ovtco ya)p e\g to 
VoteTv, ofo^ ot to) Kvvicfta, TpecpovTeg ev ToTg bpTvyoTpocpeioig. 7rpo<r$ev fxdhicra, 7ropevo-eTa,t. ht §e ToTg a,^kkotg 'C,yotg, eVei 
%crotg [xlv ovv h^TQTrog auTtog, «Tot Trvyfxa,7ot ytvovTO,t. to) X^P^ °^ k e^Kcr/v, a,va.yxcCtov ir_a.popa.v elg ta\ 7rXa.yicu 
y,ev ya.p 7rkctTYi ko.) to, [xy\ky\ e^ovTe? ytvovTai Karra, to foo 7rKetov SiecrYixe to) ofXfxa,Ta l ccvtuv, xat fxa,ktcra, tuv 
tcov tsxqvtcov fxeyeSog, fxtxpo) (fe okcog.. tovtx 8e a.htov, Trpo^drrcov, frta, to fxa.ktcra, 7rote7<r$a,i ty.v 7ro.peta,v kvtttovto,» 

%ti $ta) ty\v crevoTYiTa, tov tott* crvyKkcofxsva.i a.1 sv$eta,t 15 Ata, ti to, a,Kha, XJoa, to. fxev ovx e^ovetpcoTTet, to, ^el6 

Y.a.fXTtvka.t yivovTa.1. uo-7rep »v ot S7ri tcov xa.7rr.t\sioov ypa,t iKiya.xig; TroTspov oTt ovc\sv vtttiov xa,Ta,xstTa,t, s^ovetpcoTTet 

Aofxevoi fxtxpo) fxev elo-i, (pa,ivovTa,i ^' exovTeg 7r\aTY{ xa.) $e vcfev [xy{ vtttiov; y\ %ti ix svvirviaTst to) olWo, hfxotoog 9 b 

QaJ$Y\, ofxotoog 0-Vfxfta.ivsi ko\ ToTg 7rvyfxatoig. o<rot (& &ta) &s ejrovetpooyfxog fxeTa) (pa,vTa.<rta.g yiveTa.1% 

?po(pYig ev$sta.v ciTeheig yivovTO.t, ktqi ko.) 7ra.i8a.picoc^Y[ Tct, Ata, ti toov X^cooov to, fxev K.tveT ty]v xecpaX^v, to) <5el7 

fxehYi exovTeg (pa,tvovTO,i. ko,i svtvg Ifreiv ecrt fxtKpovg fxev 20 ov xivel; y\ ot< svta, ovk ex £i wJ%W*J &iq TctuT* ov xivsi 

ir(po$pa., Q-vfXfxeTpxg Se, ucrrrsp to, MsXitouo. Kvvtcfia,. cu- TY\v Kscpa/kYiV. 

tiov <$e oTi *x Vt o toVo? v\ (pvcrtg 7roie?. Ata, ti a,v$puxog 7rTa,pvvTa,i tuv X^u.uv fxoCkicra,; xo-18 

13 Aia) ti tuv Xjuuv to) fxev e^ a,KkY\kuv ytvsTcti, t* Te,ocv qti t«? irop^g svpetg e^ei <Ji' uv tq Trvevfxa, x&i oo-fxvi 
^* tx tivuv o-vyKptvofxevuv bfxoiug TY\g e£ dpx^ yevscreug ei<repx^ct.i; TovTotg yap TrvevfAarrog Trkv^fxevotg 7rTapvvTa,t. 
AVToHg V7ra,p^o,o-Y\g; xa,$a,7rep ol Trep) (pvo-eug keyovTeg ke- 25 otz <Je evpeig, cr^fxeTov oti %Kicra, bcrcppavTiKov tuv a,k?>.uv 
yovTi ko.) ty)v e£ a.pxvS y^vecriv tuv X,uuv yevecr$a,i, bio, X^uuV a\xpi$£<rT£poi Se oi ke7rToTepoi. el ovv e\g fxev. Tovg 
ta)g fxsTO,(2oka)g xa} fxeTa.xtvY\o-stg t« xocrfx* xcti t« tto,v- evpeig irkeov xa,i Trkeovaxig etcrepx^cci to vypov, ov nrvev^ 
Tog %tu fxeya,ka,g' xa\ vvv snrsp fxskkst 7ra,ktv e<re<r$a,i, fxa,Tovfxevov b TrTapfxog yiveToot, ToiovTovg cfe fxakicra, tuv 
Toia,vTO,g TtvoLg V7ra,p\a,t §et xiVY\<retg; v\ fxev ya)p a,px"i Xuuv ot av$pu7rot ex*<ri, Trkeicra,xig a,v TrTO,pvotvTO elxoTug. 
TravTog epyov fxeytcrov Yifxtcrv yap' to <^e crTrepfxa, apxA- 30 1 oti skax^oi xcna) to [xv\xog ot fxvxTypgg, cocre to $ep- 
tuv [xev ovv -fxtxpuv ocra, yivsTou fxv\ e£ dkkY,kuv, a,"iTtov fxavSsv vypbv to-x^ &vvcna,i irvevfxa, yivs<r$a.t. ev cfe To?g 
%Qia,vTO, yev(<r$a,t u<rrrep e'% dpxw sysvvr.$Y\<Ta,v v\ tk cnrsp- a,kkotg tfta, fxy\xog xarrar^vxeTat 7rpoTepov. 

[xarrog fxtxpoTvig' t« ya,p eka,TTovog xat v) dpx^ ekctTTuv. Ata) ti y\ ykuTTO, ovhevog Triepa) tuv Xjuuv; y\ oti to!9 

cocre lxa,va,i xa.) a.1 tovtov fxeTa.l3oka,i Trpog to yevvY\<ra,i ttiqv ttvxvov, y) <Je ykooTTO, dpocta) (pvcret ecriv, "orrug tov\ 
O.VTU to (TTiepfxa,. OTrep crvfx^xxivei ' yivovTat yap ev Totg 35 ^u^aoi)? yvupiXvj ; 

[X£Ta$okcug fxa,kicra,. Toig cfs [xeiXocri [xetXovog cfeT xou Ata) t{ ta $Y\kea, crvvTa.<ret ovpsT, ta cfe ocppsva, ou;20 

[X£Ta,$okv.g. v\ oti 7roppuT£pov £criv v\ xvcrig v\ tuv $Y[keiuv, xcCt elg (3oc$og 

14 Ai* t{ to, [xev TrokvTexva, tuv Xjuuv, oiov vg, xvcov, xa,t e\g fxv\Kog; [X£TO%v ya.p avtuv y\ fXY.rpa, vfa etya,g ho.) 6. wnoi C. II 10. | om T a . II x*\ wvTtu xati C". II /juxpv T". II 11. oprjyoTpotfoi? C a X". II 13. to, om C a T". II 16. xa^- 
y.iuii X". II 18. tou? 7n>yiJ.oLiov<; X". II ovois T". II 27. xtnjo-eis C°. U 29. Tiya^ om C". II 31. ocx] xx\ octt,. X a T a . II 32. b/enjSrjffoit 
T". II 36. fjLufyvi om X". II xx\ om C a . 

1. Xst/y^? om C a . II 2. <£,-] 1<tov<; C"T a . II 7. &«] Sk C°T a . II 8. TrXe^oy C a . II hona.1 a.1 o^e<? C". II 23. £u%pf~s C", £i>X£?& 
T". II 24. ■xXvpovpims 7ryeu^aToj C a . II 25. ht post cr^£?oy om C a . II 27. ro om X a T". II TnievpxTVjj.iiot<; T". H 30. iXa^ig-oy X" 
T". II 31. ftdir&cu C. II 37. fi allcrum om C". II 38. 4* om C a T°. 


rt P O B A H Mt A t d N t. &93 

|f5 fci/dTJto?. ucrt Ssiictt fii&g itkmvog to sKitefxTtofxsvov hpfxov r\ ivv7r&px6vcrct, Tpotpvj St' evire-^tttv; typctivofXkvclt 
Std ye ty,v dtocrcttriv fJfe fiftpkt* @idt t eia,t Se frvvTstvbv &e %r,p6tspa,t y{vovia,i' ro ydp vypov fXctkctKiv. c\\ tW toov 
iu Ttvsv/xclii. dv$poo7tuv ikdtTu fxiv , fXctkkov <$e tv\s dpxw> TtiTTST CVl 

21 Alffc t{ TUV XjUUV 0<T<Z fXYJ 7TSTZTCU, TtdvTO, ditO^ttkkSi $£ dVTcUq fXO.kkoV StA TO' SkdtTU eTvO.1' TTSTTOfXSVr, Sk 

idg Xeifxeptvdg ipix&g, ^kr)v vog; %cu ydp kSuv d,iro(Bttk- S fxcikttKUTipctv Trote? ty\v t/joja 1 TrdvTct yclp t& 7TEiTsfXfXEV<% 
kst Kctt @ovg. r) oti SspfxoTctTov r\ vg ecr{, Kcti sx. Sepfxov tuv ctTreTTTov fxa,kaKU~epd ecrTiv. Ik ireptTTUfxtxTog ydp 
TretyvKcuriv tu Tpfx&Z ctvrr\; iotovrov ydp scrt to ktitctpov. ftksicjov r, t* dv$pu±ov $p)^ r) r\ iov itpoftaTov. b~r\fXs?ov 
ioov fxev w ctkkuv r) Std to d7to-d,vxso-$a.i to vypov d-Ko- %v to. ydp via, irpoftarta, tuv Ttttkctiuv fxdkctKutspa, e%el 
^tiTXTtvTiv , f[ iriTTEtv Tpo<pr)9 ov dvvdfxivYig Tr\g oizs{a.g $ep- tc% spta.. 

IxoTrrrog, r) Std to fxr,Sh irdtrxetv ty)v vypoTYcrct ty)v ev 10 Atd t( 6t ctv$pu7roi kc\\ o\ opvt$eg o\ Sa<re?g kdyvot2& 

AVTij, Std to ttsttsctQcu KaXug ty)v Tpo<pr,v, iz dTroftdKket sltriv; r\ oit $ep/xo\ kx\ vypo\ ir,v (pvcriV sltri, Se? <fe cijx^ 
idg tplx&S- 07TOTE ydp r\ txWta, ir\g dito(3okr,g ecrtv, tKctvYi <po?v itpog TYy o^e/ctv. t£ fxsv yap Qsp/xov sz>tpivEt, to ^e 
% xtoTY,g Kukvtrcu. irpoficvra. tfe kcu cxvQpooiToi tftd irkY^og vypov eKKpivera.1. focx to o.vtcj t?e kcu o\ %wXo< txvtfpeg' $ 
Jta) ttvkvotyito, TY\g T^%oV d7Ta,t% ecjtv' ov ydp S~tiKverTcu ydp Tpo^ txvTolg oktyvi /xsv Karroo dtpiKvslrcu Bta. tv[v 
4[ ^vfys eU Pd&og, ucre irrfecu iviv vypotYpa, *j ireiptu 15 dvtt,7TYipia,v iuv o~Kskuv, eig Se to\ e7to,voo tottov spx^ttu 
kukvo-cu tyv 6spfx6tY,ta,. "7rokkYi, ko,i sig tnrspfxa, trvyKptveTcu. 

22 Atd H tuv fxev TtpofidTuv fxxkctKooTspcu cu Tpix^ Atst Tt' o a,v&pco'7tog x^ 7Y i v °^ K ^X sr > 1 ^ l ° Tl 7ruyoova,25 

dvcUpV0VTO,i Ttkko/XSVCU, TiOV Se dv$p'j07tCCV O-KkYipoTtpcU', i%£/, U^S Y\ SKs7 d7tskQwO, Tpoty^ TY,g T0tO,VTY[g TtEpiTT000-£W$ 

Yi %Tt tuv fxev itpofidToov ek Tk ETtnto^g TtstpvKcto-tv ; Sto tlg rdg trtctyovdg tpxsTcu; 

fccii dkvTtoog SKo-7toovTa,i, fX£vovtrr,g TY,g dpx%$ ~7IS TpotpY\g 20 Ata, t: 7ta.vT0, to. Xjua, dpTtovg tk? nt6Sa,g e%ei; *j 0Ti26 

dfocupQopov , Y[ ecrtv ev <ra,pKt. t* fxev ovv TteptTToofxttTct &k evcfexeTdi Ktvel<r$cU fxy ecrYiKOTog Tivog, a,v (Xvi oikXr,Ta,ii 
'dvoix^vToov e^tXTfxtXei fxaXkov, to tfe spiov <ra,pKog oiKsia,v eTtet Toivvv Ik Svotv tivoTv KivY,<rtV dva,yKY, ty\ Tropeia, eTvolIj 
ipo<pY,v ka,[x(Bdvet' trdp^ tfs fxa.ka.Kotg KcCi ykvKsrt Tps- 1k ts KtvY,<reug kcu crcttreoog, To,vto, tfs 8vo, Ka,\ txpTta, y\$yi. 
<p£Tcu. cu tfs toov dv$poo7Toov Tpfaeg ez fidfeg 7retpVKV?cu Kcu Ter pcnroSa,, Sioti 7rke{vg' rag fxev ydp Svo Ktve?, o\ S^ 
ffia, Ktu fxeT dkyY,Sovog SK<r7toovTa,t. Svjkov n' S7tt<r7tuv- 25 Svo scjY,Ka,<rtv. kcu ot e^* kcu ta cxkka, tfs %vo ETi' txtuv 
tcu ydp cufxa,. Tpa,vfxa,TtCofxevov «v t» to^ou trvfxfia,ivsi Sk to fxev Ktveira,i, to Se ecjr,Kev. 

clvtov ko,\ ovkovtr$a,t. Sto Tekog fxsv <rv[x(Ba,ivei yive<r$a,t Aia, n Totg /xev "tTtTtoig ko,\ Totg ovotg ek tuv ovkuv27 

rotg Ttkkofxivotg' eug tf a,v dviutrt Tpixsg, <rKkY,pdg dvte- tpvovTcu Tpixsg, To?g Ss dv$pu7totg v; r, Sioti To?g fxev a,k- 
vcu Std to ty\v fxev TpotpooSvi TY,g <ra,pKog sKkekot7tEva,t kotg Zuotg scjt to Sspfxa, fxspog TY,g o~a,pKog, dv$pu7tu Ss KOr- 
TtcL<ra,v Tpotpr.v, sk 7TsptTTufxd.Tuv S' a,vTa,g yive<r$a,i. <rr,- 30 $a,7rsp ira.$og <ra,pKog; Soks? ya,p a,vTr,g to £7ti7tokr,g Korrar- 
fxs?ov Ss' tuv fxsv ydp ntpog fxstrrifx^piixv nta,vTuv <rKkr,pa,i ^vxofxsvov cjepeurepov yiveo~$cu, Ka,$a,7tep tuv e<p$uv dkev- 
el<rtv a,\ Tptx^ Std to to eKTog $epfxov e\g fid$og Shkvov- puv cu ypcuai K&kxfxevcu. eTtei w KaKe?va,i eltrtv ookevpov 
fxsvov s^a.TfxiXstv ty)v tvirsTTTov Tpo<pr\v, iuv Se V7to tdg stp$6v, ko\ to tov dv$pu7T\i Ka,k\ifXEvov Sipfxa, trctp^ a,v etr,. 
cipKtovg fxa,ka,Ka,{' toviotg ytxp s7tntokr]g /xdkkov scj-t to Tpa,vfxa,Titr$evTog tfs v\ Tpt^svTog dv$pu7rov fxsv ty,v tra.pKOt 
G* aXfxa, koa oi ykvKEtg x v f^°{' Sto ko,i svxpooi eirtv. 35 o-vfx(3cttvet 7TVKVxo-$a,t' Sto Y,kkotufxevY\g Tr\g e7Tt7Tokr\g o-ctp- 

23 Atd t{ a,\ fxev tuv TTpoftarruv Tpt^eg oru dv fxctKpo- Kog ov ty\v o.vty,v tpvo-tv kctfxfiavei to, Tpctv/xa,Ta, r\7rep Kctt 
tepctt u<ri, <TKkrip6tspa,t yivovrctt, ctt S\ tuv dv$pu7ruv Ik yeveTY,g' dkkotu$ei<rr,g S' ctvTr,g fxr) yive<r$a,t hi to e^ 
[xa,kctKUTspa,t; r\ oti ct\ tuv 7rpo(3ctTuv, oictv sipr,Tctt jpo- ctvTr\g i$sv txTOTrov, Kct$a,7Tsp Kctt ek tuv dku7TSKtuv Kttfct- 
<pY,v sxov<ra,i, /xctKpdv TY\g dpx*iS d7TctpTUfxsva,i dTpotpu- fxsvuv' kcu ydp cti)Tcti TY\g E7Tt7rokY,g trapKog <p$opa,t ko,i 
tepcu slri, Kcu pttStug s% txvtuv s^arrfxiX^sTa.t vtto tov 40 dkkoiooostg si<r{v. tuv Ss vTrtiQjyiuv Tptfisvruv Kctt vytaXfi- 

h. ttIttstai C". II 6. o C a X". II 7. outZ C a X". II 9. n htt.TriTTW C". II 11. oc-jTri h<x,w(TT£<r8M C. II l6. xuXvei C". II 20. TTfi 
rpoftis om C". II 21. u.diot,<pipov X". II 32. alterum ra om C"X a . II 33. I^ra^iy C Y a . 

6. tw om C a . II 14. hxtoj ph C a X a T a . II 15. aTreipw X". II 29. x.9.Unzp to 7ra^«; X". II 30. auroi? C°X". II 32. ^pcuxi] 
v.^jpUi C a X a Y". II 36. xoti om C a . II 37. *XX. /*>} ^tysadxt S' ccutjjv ?ti X". 894 nPOBAHMATflN I. 

[Aevuv TTctKtv dvcLTrKypKTcLi Ta vevoq-yjkctcl [AEpvi t» o-oofAoLTog Xevkcl tcl cMpfAtLTcL kol) */ Tpfaes clvtuv; dKK' o/Aug ei7ro- 
tuv clvtuv fAsv, do-$svscjEpuv $' y, e£ dpx*6 y\v. eitei $' ecji pyiqsiev clv Ttg $iol t( vo~Tepov ov ytvsTtu dKK' ek ysvETYig )j 

KOU TO hlpfAcL fAEpog CLVTUV, ytVOtVTO T£ UV KCLl (pVOlVTO Tpi- TTOlKlKtCL. Y\ OTl TCL t\sp [ACLT CL TUV CLKKuV "QuUV Q-KKYipcL, CLV- 

%eg (sk frspfAcLTog ydp (pvovTcu Tp(x&\ Ksvkcli $e (pvovTou $pu7rog S\ (pvcrst KsTrTc^spfAOTcLTOv; y\ tf\ Ksvky\ 7tvsv/aolto? 

£td to to hlpfJLcn, dcrSeveq-epov ysyovsvcu tov e£ dpxvf> kcu 5 eq-tiv sKKpiTtg, o kuKvetou 8td ty)v 7tvkvoty\tcl sfysvcu to7$ 

ty]v Xsvky)v do-$svEtjcLTY,v etvcLi Tpiyj*" cLKXotg X,uotg t» hipfAcLTog. 

28 Atct t( sv fjoev To7g ctKKctg X^ooctg StcLfAsvsi ofAotug tcl Atd t/ sv /aev tyi Kevkyi 7roXiou ytvovTou, otw 8e xo-34 
^(Sv/aol $y\Kscl K&t ctppevcL ovtcl, sv <5e to?? dv$pu7rotg \s; y\ Xicli, kk ds) Xevkyi; yi &oti cu Tpfasg ek t» t\epfxa,Tog ettrtv, 
frioTi tktw cL<r$evYi /aclXicjcl tol t\(<$v[AcL' (acvotokcv yctp ecjtv. y) cfe ttoXioL ooo-nep <rct7rpoTY\g Tig toov Tptxfiv scjtv. otclv /a\v 

iv (ie Tc7g £t<k>[Aoig Trctpct (pvrtv to $y\Xv ytvsQ-$ctt kcli ctppev, 10 «v to SepfAco kol/avyi, dvdyKYi kcl) ty]v Tptxco &, EKsm %q-clv 

UICJE /AOlKicjcL etjt TTOLpcL (pVtTtV, T«TO KOLt do-$SVSCJCLTOV. KCLfAVElV OTCLV OS y) $p(\\, fc>C dvciyKY\ TO h(p/A<A. 

29 Atoo ti Totg [a\v liTTTotg kcli To7g 'avcig Ik toov ovXuiv AtoL r( toov Xoow tol [a\v x&^kcl ecjt [AeToL tov tokov^ZS 
(pvovTcu Tptxeg, To7g cfs oLv$poo7Totg «; r, cftoTt y) \sXyi kooKvei , ofov kvoov kol) vg, tcl c% icfev eTTic^YiKoog, otov yvvYi, nrpaftcL- 

&ICL TY,V 7TVKVOOCriV Y[ $100 TO (p$etpetV TY t V TpO(pY>V 3 To7g [AEV TOV, *J OTi %0~CL [ASV TTSptTTOOfAOLTtKcL TTpcLECL, CLTTEpX^^ ycLp 
OVV cLv$p007TOtg 7TCLVT£/\OOg KOOKVSt frlCL TY,V CLO-$EVElCLV T>J? Tpt- i5 EV TU TOKOO TCL KVTTOVVTCL. TOVTOtg &t CL7TO TOOV EV e^OVTWV 

%&$•> T0 ^ ^ "i7T7T0ig &k EKOoKvo-e, &ts(p$eipe Bi. ytveTcLt r, cLtycLipevig, ooqe y) lcrxvoTYig Trotst c\tcL ty,v sfyv tyiv 

30 AlCL Tl To7g X^OOOig CLpTtOl TTobsg; Y\ OTl TTCLVTCg [AEV TOU ipyY,V, OJCTTTEp KCLi OLt cLK£KTOpt$£g » TEKVCTOLl X^kETTCLl, aKk* 
KlVOVfAEVOV oLvcLyKYl Tl YipSfAElV, CVVE^JCLtVE %£ 7T£ptTT00V OVTOOV tTTOOcoX^O-CLt, StCL TY,V CLQ~Lt{cLV. 

f/LY\ ytV£Cr$CLl TOVTO' 07TEp KCLTCL TY,V CLVTtCJOtX^V TOOV TTcSoOV AtcL t( Ot EVV^X 01 T & l* tv °-kKcL Etg TO $y\Kv $lCL(p$ei-$6 

y\v y) KtvY\crtg. «■ 20 pofAsvoi fASTcLftoLKKxn' kcli yoop (poovry $y^Kvky,v t<rx*o-i kcli 

31 AlCL Tl eKcLTTU XP 0V0V TA 'CV CC K&QEvfiEl Y\ EypYiyopEV, cfcvTYlTCL KCLt CLVCLp$p(ctV , KCLl VTOO (r^OC^pOL fAET CLTTtTTT^Q- IV IJOS 
OV trVVEXUS $£'> *\ &0L TO fAYI CL/ACL TTtACCLV 7TETTECr$CLl TY,V KCLl SV To7g CLKKotg X^OOOtg TCL EKTSfAVCfAEVOL. EVCLVTlOOg t\' 01 
TTSptTTOOQ-tv; oi}Jk' OTOLV Tl 7TE(p$YI, K\$(plQ-$EV C^teyetpeTclA. KOLl TCLVpOl KOLl 01 KptOt TcL KEpcLTcL iO^KCn, tftoTl KCLl TCL ^XSA 
TTKeOVCLKtg t\' EyStpCVTCLl, OQ-Ctg •^JVXP '* '° T07T 0g TTSTTOOV SCJl EVOLVTtOOg CLVTOOV SX £ l' <^° o/ fASV fAEtXoO EKTEfAVOfAEVOl IQ-X^" 
TY,V TTtpTTTOOO-tV TOLX^ J&p 7TCLVETCLI KOLt TTOKKcLKtg, v) <$£ 25 CT tV , o/ (Te eKcLTTOO. TO (Ts fAEye$ag jAOVCV 01 eVV^X 01 £ ^ T0 

htcLTTcLVQ-tg eyepctg eo-Tiv. v)$v Se, ovde eUog, t\too to clvol- ctppev fAeTcL^cLKK^o-tV •[AetXpg yoLp ytvovTOLi. scjt tTs t«to t» 

XOLVQ-IV EtVCLl (pOLtVSTCLl. cLKK' 0V&' SVTOLV$CL 7tKs(oO X? 0V0v \ CLppSVOg' TCL yctp $Y,KECL sKcLTTOO ECTTl TOOV cLppEVOOV. *] 0V&£ 
tLVcLTTcLVQ-tg ytVETCLl TOOV KCLTCL (f)V0~lV EpyOOV ' bfr' sl TO EQ-$IEIV T«TO sU TO CLppsV, OtXX' eU TO $Y\Kv; V ycLp Sig 7TCLV TO fAE- 

Yitftov tS fAYi, cfAoog 7rKstoo XP CV0V £o~$(x°~iv "A cLtrtT6Q-tv. ys$og , clKK' stg tq fAY\Kog [aovcv , to &s appsv Kou stg ttKcl- 

32 Aicl t( toov "Qoooov tcl [asv sv$vg clkoKov$s7 To7g ysvvvi- 30 Tog kcl) stg fici$og' tcte yocp tst£Ke(ootoli. etl 8e oog e%ei 

tTCLTl, TCL £' O^pE, OIOV CLV$p007T0g, Y\ JAcKtg, Y\ 0VtM7T0T£; Y\ TO $Y,KV 7Tpo\ TO CLppEV, OVTOOg CLVTCV TOV $Y\KEOg v) 7TCLp$£V0$ 
&QTI TOL [AEV T&XV CL7T0KcL[X\ZcLVEt TO yVOOpiXstV, TCL $' O^pS; TTpcg TY,V yVVCLlKCL' v) [ASV yoXp Y\$Y\ yEVVCLtCL, v) &£ «. Etg Tv]v 
KOLl TOL [AEV CLVCl(t$YITCL T» OOtpEKWTOg, TcL $£ £X sl M^WW. TVTOOV W [A£TCl(3clKKsI' E7t) fAY,KOg ydp TCLVTOLig v) cLvty\tng. 

oq-cl fAsv ovv cL[A(poo e^ei TOLVTcL (Ksyoo £' otov KcLt cLto-$Y\Q-tv Sto kcli" O fAY,pcg sv to " /AY,Kog c}' eTTcp' ' ApTefLtg dyvYil' ug 
T» -U(peK%VTog kcli STTtTeKeo-tv t» o-ufAcLTog), dKoK\i$e7, t& tfe 35 hd ty\v 7TcLp$ev(cLV, o e^e, 8vvcL[AevY,g S~wou. ovkovv etg to 
[ayi otfAcpu ov ircte7 tovto ' &e7 yap Svvolq-$oli, kcu §tcLt<r$cL- ctppev kclt^ to [Aeye$og [AeTcLftcLKKei. « yap elg to teKsiov 

VEQ-$CLl. [A£TcL$CLKKEI. o/ $\ EVVCVX 01 fi ' ? ^V^? TO fAY\KOg eTTltfl- 

33 Aicl ti KevKY\ ov ytveTcLt Tc7g coKKctg X^uctg; xoTepov tfocLcrtv. 

oti To7g fAev cLKKctg vocrYifAcL, To7g tfe dv$poo7Totg ytvsTcu tftcL- Atd tt o/ svvovx 01 *1 °kug vk iq-x^^v 1 >jttov i\(cLg;Z7 

1. filKvi C°. II 4. !x — rptx'? om C". II 5. altcrum to om C". II 6. a.cUizm C". II 8. Sf\\soL xoti cipo-eya, on* X a , S^Xsog x&\ 
SLp<Tevo; ovTd Y a . \\ 9. Wtwv C", om X a . II 11. oiaSevig-epov C a . II 2\. i^eipsroLt X". II 27. (poLive<r$cu X". II »j av«7raucri? — 29. %poiti 
om C". II 30. ^zvtYifjiOLo-i X a T". II 32. to] touto X". II 34. ?%£i clfupuj X". II 39. Mpu-itots ov yiverou X". 

3. t£v] auTwr tZi X". II "Cuoov om C". II 7. 'Vivctoli C a . II 9« <TOLTtpoTy\<; u<jirep 7ro\ix C"X a Y a . II 10. ha-otv om X". \\ 12. ro t 
om C a . I! 13. elov — iyrtiriXuH; om C". \f*ftt om X". II 15. toutoi;] ocrojf X"Y a , quorum X" in margine tou? Keiwst tclvto, %cl- 
XsttoL. 21. G£i>rr t ToLf ku.op<\>ictv X". II 25. 'iKoirru u.v(<JXvpoi iWt. ro X"Y a . II 34. tS to] evre X". nPOBAHMATflN I. 895 

4) Otl fXETaftdkkXtTl Ty]v (pVTlV iv T*f SXT/XYi<rSi Etg TCt CtyOVCt,', XE? £V a\)T0?g, 010V EVlOt TUV l^VUV, TOVTUV $E CvSev XVCTW 

roiavra Se Traig xa) yvvn, uv ic\irspcv ivxsi t^iag, st [xyi exsi y dkk' slg ty,v xoikiav avro?g y) rotavTYi <rvv$ki@ETat 

Tl 0-7TCCV10V yVVY[. V7T0q-a,0-i?, 010V Xai T0?g opVKTlV, UCJS T&"XP XO,) cfis^ipXErai 

3S Ata t/ fxxkkcv av$puircg 7rokkag (puvag d(ptY\o-i, ra xara ty\v ecfpav. o <% dv$pu7rcg xv<rriv ts sp^si xa) vtevov 

Ss akka /xiav, d&tdtpopa ovra tu eifret; xa) t« dv$pu7rov S tov xavkov ug naTa, fxiye$og. <ftd fxsv Zv ro £X*w thto to 
fxia (puvv\, dkkd hdksxroi 7rokkai. fxoptov <rvv$ki$srai to ysuSsg stg Tjj» xvcrtv (S~to xa) pcpu- 

39 Ata Ti be avrr) a,kkYj, ro?g <fe akkoig «; v\ otz o/ fxev Xovrai al d/xicfsg U7r' avri), fod'<% ty]v SspfxdrYira t« ToVa 
dv$pu7roi ypdfXfxara 7rokka (p$iyycvrat, ruv bs akkuv to, <rv/x7r£TT£rai xat Traxpverat fxakkov, ifxfxivst b\ xa) av- 
/xev icJiv, svta, c% 8vo v\ rpia ruv dcpuvuv; ravra c% ttoie? ^avsrai cfta rr,v crsvorYira t» ipviTYtpcg' « ydp Svvdtxsva rd 

(JCETcl TUV (pUVY[ivTUV TY,V frldksXTOV. SCTl <?E koyOS OV TO ldysub\ V7ro<rTY[fXaTa pctcflUS VTTE^iivai, 7tpo\ ctkkYjka V7TO- 

tv\ (puvy o-vj/xaivstv , dkkd ToTg 7rd$srtv avrr\g, xai fxr, ort crpscpo/XEva ki$og yivsTcu. 

dkys?v x^P £i ' Tc ^ °^ £ ypd/xfxara tt&Qyi stti t^ (puvyg. Ata, ti &k spsvysTcu Ta uTo^uyz*, x§e 01 ftosg koi Tct44 

6/Jcotug- 3e ol ts Ttat&Eg xcu to, $Yipta fr/ikxo-iv' ov yap txu xspa,TO(popa,, cvfrs ol opviSsg; yi fttd, fypoTYfra, TYig xoikiag; 
vc% to, Trcubict, (pUyyovTat T<* ypa/x/xa.Ta.. ta%u ya-p dva,kt<rx£Tai ro vypov xa) $iY[$s?Tat' sfX/ucivovTog 

40 Atd Tt fjcovov tuv Xjuuv a,v$pu7rog yivsTat \o~xyo§uvcv\ 15<^g xa) TrvsvfxaTwAvK yivsTcu o spsvyfxog. To?g Ss ko(pvpoig 
iroTspov "oti xa) svsov, v\ 8s tcrxvo(puviaj svEoTvig scjiv; dkkd ota, fA,Y,xog tov avxJvog slg to xo.tu opfxcL to 7rvsvua-, foo 
c% xa) &$' okug 7rs7rk4,puTa,t t5to to /xoptov. yi oti xotvu- xat dTro^ocpxvi fxa,ktcj-a,. 01 opvtSsg <& xcCt Ta xspasrocpopct. 
vs? fxakkcv koyi, Tet <Y dkkct, (puvyg; scji <h r) i<rxvo(pu- « ttois? xSsTspov. icfs spsvyovTat <Te o<ra, fXYipvxaCsi , cfid to 
via. « xaTa, to ovofxa, £V % « q-vvex^ hsfysvat. 7rokkag sx~^ xoiktag xat tov xakifxsvov xsxpvcpa,kov Std 

41 Atd t/ dv$pu7rog yivETat sx ysvETyjg %wXo? f.t,a,kt<rTa, 20 7rokkuv w ytvrrat xa-i ocvu xai xa.ru tu 7rv£VfJca,Ti y\ tto- 
ruv aXkuv X^uuv; TrorEpov ort Irxvpd ruv dkkuv ecti crxskYi psia., xai (p$avsi dvakio-xofxsvov ro vypov 7rp)v sxTrvsvfxa- 
ruv 'Cuuv; herub\ ydp xa.) V£vpub\ xcu TErpctTrocfa, xa,i 'opvi- ru$Yivat xa) 7rot%crcu yi ipvys?v y\ ipocpyirai. 

$sg sxfiTtv, 01 (fs a,v$pu7roi <rapxub\' Sta, t?jv d7rakorv\Tct, Ata, n, o<ra, fxsv Y\fXEpa, ruv X^uuv icrri, Trdvrug xa\k& 

w $xttov 7rYipxvTai iv tyi xiv>\o"et. y\ cfion /xovcv ruv "l^uuv aypta, otra, Se a-ypta,, « 7ra,vrug Yifxspa; xcCi ydp a,v$pu7roi 
vokkxg sx ei XP ov x$ 7 vs ysv£<r£ug; xa-t ydp £7rra,fxv\va, xa,i25 7rcv (patvovrat ayptoi ovrsg xa) xvvsg iv 'Ivfro?; xcu Ittttoi 
oxra/XYiva, xa) bsxd/XYiva, yivsrai. ro?g <5"' a,kkotg sTg xpovog ak>^o$i, dkk' « kiovrEg Yi/xspa icfs TrapSdksig &<f sxsig «^* 
TY\g TskEtursug yiyovsv & b K tarpr\pa,g' ro?g <5"' dv$pu7rotg tto- akka, irckka. y)oti paov ro (pavkov xa,) ysvi<r$a,i iP dpx%g 
kvg o xpwvs yivsrai rvig iv TrkY^st btarptffig, ucrs xtvx/xi- xai fX£Ta@ak£?v Etg ocvrd; v\ ydp (pv<rig &x V vpurY] dkk' y\ 
vuv cftd to d7rakd stvai xa) $pa,vsTa,i rd dxpuTY\pia, iv ru iv rikst ipyu^Yig rvx&v sv$vg. Sto Trdvra, xa) rd Yifxspa, 
rrksiovi XP 0V V ^«w. 30 aypta, yivovrai ro Trpurcv fxdkkov v\ Yifxspa,, oTov TraiSiov v\ 

42 Ata, ri o\ evvovxoi ekxuSetg rag xvvifxag 3 io-x o v<ri xai dvvip 7ra,/x(pct,yov xai ru bvfxu Xuv dkk' do-$evi<rrepct,. 
<Tct,irpa,g; Trorspov ori xai cu yvvaixsg, ot &' svv^x 01 yvvcu- u<nrsp «v xa,i iTrt ruv TY\g rixwis spyuv, %rug sxei xa) i^r) 
xtxoi; y\ T6T0 fxsv <rvfx(3ifivix£v, airtov <% xa) ra,?g yvvattyv ruv TYig (pvrsug spyuv. xa) ydp i7r) riruv irdvr i<r) (pav- 
ort y) $spfxoTY\g xaru opfxa,. <$Y\ko? <fe ra, yvvatxe?a,. Sto kug slpyao-fxiva,, xat Trksiu rd (pavka,, xkivv\ xa) ifxdriov 
«ts ot svvovx 01 0VT£ yjvcuxeg Sa,<rs?g yivcvrat, Sia, Trokk^v 35 xai akk' ortovv. xat fxiv i<rn xa-kdv, ka@£?v scrtv a,7ra,v 
vyporrja. xa,t (pavkov, Ss tpavkov, ov Trav xa) xa,kdv, oTov sf rtg 

43 Atd ri ruv X^uuv v$ev kt$ta, dkk' yi av$pu7rog; y) ori S7r) ruv dpx&MV ypacpiuv xa) dvSpiavroTrotuv <rxo7rs? rd 
ruv fxlv viroX^jyiuv xa) ruv Tcokvuwxuv 01 Trdpot rr,g-xv- spya,' i yap y,v xwxots &b s a,/XY[ ypacpv) o-Tr-tSa/ta, iSe dvSpicCg, 
creug evpe?g elriv; oo~a, cfe fxv\ ro rrpurov, vcrepov <§e ^woto- (pavka, Ss y)v. ofxotug Se xai v\ (pvo-tg (pavka fxh Trdvra 

1. v om C a . II 2. Z%ziC: II 3. »j ^urtj C"X a . II 10. rSv om C a . 12. «\«£» § %4&ft& II h\ om X°. II 15. tS* xXXur ^o/v X„ 
Y". II 18. 11 om X". II 19. n i] r e&to C"Y a . II 20. t(] n C a . II 22. xa\ post 7«p om C°. II y.x\ 0! tynfa C a Y". II 28. om 
X°. I 29. t*] xou to. C a . II 30. ttXssvi C a Y a . II 34. t«] xa.\ rcl X". II 35. ife — ife codiccs. II btaue om C a X a . II 38. woXvoyvxav C a . 

7. fox, ts X a . II 9. (hyu.y.eQa, C". II 11. <yiveTou Aj"3o? X°Y\ \\ 12. xoc\] Ml C a . II 17. *■«>■ ante kit. om C a Y a . II 26. aAA<*%o& 
C a , noCl aAAoSi X°Y a . II 27. 7<v£(r5*i X a . II 32. r?« rfairis ruv 'ia^uv X a . II 33. 7*p om X a . II 37. I<rxs7r« Y a . 

O 896 IIPOBAHMATflN t. 

ttois?, xctt 7t\et6g xou 7r\e(oo, <nrov$ct?a, <■>' e\aTToo, xa,i cv cog Tct evvypct; el $e Tet ctva,p$pa, $pctyjj$ta,, Sv]\ov ort 

ita,vTa, o s vva,Tctt. to <$e v\fxepov (Be\Ttov, to &e ctypiov (pctv- Tct Y,p$poofx(va, TovvctvTicv. TotctvTct 8e oov xa,) Tet (pvcrei 

\ov. (pvcret <fe ov tvj e^ dpxvs, d\\' e<p' v\v oTfxat pctov, ctva,p$pa, fxct\tcra, Y,p$pooTO,t' TY\g <fe %eipo<; to etcroo dvctp- 

irote? cnrtsboiia, xctt v\fxepa,. Tet Se evavTia, *j ^iiroie y\ fxc\tg, 6pcTctT0V. 

xct) ev tio~i Tortotg xctt ev xpovotg, y\ dpTM, *j 7tot£ ev tivi 5 Ata, ti toov X,oooov a,v$poo7tog *j ^aovov *j fxaXtcra, &ct-50 

xpctcrei T» oXtf, ytvovTctt Y\fxepct to. ^w* TtdvTa.. to cY ctvTo crpe<peTa,t; *j oti *j fxovov *j fxaXtcrct \y\tttov ev T*j vY\7rto- 

xat eitt toov x vruv TrctvTcov ecriV ocrct fxev yctp Yjfxepct, xctt Tf\Ti ytveTat, oTe xctt btctcrpecpecr^cti o-vfx(3a.(vei Trdriv. 

ctyptct, » 'KctvTct c\e c\>vctTctt Yjfxep^crScti, d\\' o/xcog etrh ev Atct Tt tuv X^oooov dv$poo7rog fxcthto-TO, xctTrvtXeTctt; *)51 

mut xupct Trpog ttoWo, toioog ex*o-v\, cocre Y\fxe\Y\fxevct xctt oti fXct\icra, octxpvet, *i fre xctrrvicrtg fxerd, cfccxpvv; 

ctypia, xpefnoo xa,t YjfxepooTepa, <pve<r$a,i toov ev ctWvi yeoop- 10 Ata, ti tTTTrog r t7t7tco x <x, ' i ? zl Xe " eitt$vfxe?, ctv$pooTog62 

yxfxevoov. oe dv$pooTtto, xcti o\oog Se t& crvyyevvi TO?g crvyyevecri xcti 

46 Atct Tt Tolg fxev dv$poo7toig ot b/x<pct\ot fxeyd\ot y(- bfxoiotg; » ydp frr] bfxotoog oti TtoLv XJZov xaXov, *j cfe £7n-> 
vovto.1, Tot; o a.\\oig Zoootg ov cpctvepot; *j fttoTi Tolg fxev $v/xta, tov xct\ov. e$ei ovv to xct\ov y\Siov eTvctt. vvv frs 
otct to 7ro\vv XP 0V0V slTC0 f^evetv d(pa,vcttvovTctt xcti ev$v fXctWov ov 7rc2v xctWog *;oV, to x xa,\ov xa,\ to 7\o\>. ifre 
TetvovTO,t, o\ov fr' e7rctvot$vo-i Tct e\xY\, <Jio x evtonoov bfX(pct\ujv 15 Travtv r) *j^ov*j *j to xct\ov y\$v , cTov (pctyetv y\ Trtetv eqtv 
x.a,i ctlcrx^ elo~tv' b Se ctv$poo7rog dTe\r]g e^pxeTctt, uqs y\§iov hepoo xcti dcppofrto-tcto-cti ctWco. dtoTt fxev w exct- 
ecpvypot xa,t ctvctifxot ot bfX(pct\ot dxo\v$ovo-tv. ort 3e rd <?ov tw crvyyevet fxtyvvfxevov fxaXicja, xa.) ^tcra, dcppofrt- 
fxev TeTe\e too fxeva, to, 8e dTe\v\ e^epx^Tctt, o-Y\fxetov cti to, o-tctCei, ctWo 7rpo(3\Yifxct' oti Se xcti xci\\ic:ov, ixeTt d\v\- 
fxev ev$vg o\>va,Ta,t Cy,v, to, Se ircti^tct e7rtfxe\etctg cfelrctt. $eg. dwd v\fxe?g to etg ty,v o-vv\<o-ia.v y^v, oti o fxev xa,- 

47 Atct Tt t& fxev toov t^cooov ctxct^ o%£U£Tct{, Tct <££20Aov, oti e7Tt$v fxovvTeg x^P°H- iV bpoovreg. xcttTot xctt eiti 
TcoW.ctxig, xctt Tct fxev oopct eTovg, Tct &' ote etu^ei', ctv- tcov ctWoov e7rt$v[xioov ex^t bfxoioog' h^poovTeg ydp Y\hov 
6poo7rog fxev dei, Tct &e ctyptct ov TroWctxtg, xcti vg fxev bpooo-t to Trofxct. to fxev ovv Tvpog xp e ^ a,v Til/ * xct\ov , ov 
ttypiog ctxct^, yfxepog <$e TroWctxig; *j ^ici t*)i/ Tpo(pY,v xcti xctt fxct\tcrct e.7rt$vfxovfxev, tovto &oxe? v\$tcrov eTvctt, to cfs 
d\ectv xctt ttovov; ev 7r\Y\o-fxovY\ ydp KvTrptg. erretTo, Tct xct$' ctvTo ixeTt \noog. o-Y\fxe?ov £e t£t6' Soxvcrt ydp v\fx?v 
etuTct a,Wo$t fxev ctTta^ TtxTet, ct\\o$t <fe 7r\eovctxtg, oTov 25 xctt ctvcfpeg xct\o) eTvcti, irpog ty]v <rvwo-(ctv fi\e-^a,o-iv. cXp' 
7a) TrpofictTct ev Mctyvyjtrict x.ctt A//3u*j TtxTet big. to &' vv XToog oocre xctt Y\o-$Y l va,t bpoocrt fx&Wov toov elg trvvao-ictv ; 
tttTtov v\ 7ro\vxp ov ^ t» TotK" « yctp e7ri$vfxe? oTctv 7r\v\- *&ev ye xoo\vei, el fxv] e7rt$vfxvvTeg Tvx oi y- £V ' * ro ° ^ Ttofxa, 
<t$y\, oocnrep ovSe Tpo<pY\g to, 7r\Yipv\. Tct fre xvovvto, y\ttcv xaWtov' et yctp 6 s t\poovTeg Tvx°if^-ev, yi&icv b^ofxeSof. 
o^£ict? e7rt$vfxe? frid to fXY\ ytveo-$ctt ty\v xct$ctpcriv. Aict t( 7T0Ts t« fxev dv$poo7rv Tct efX7rpoo-$ev o s ct<rvTepa,&2> 

48 A(ot ti toov dv$poo7rcov ot dpaitg ex° v ^eg rig bcfovTctg 30 toov 07rt<r$ev eo-Tt, toov c% TeTpct7roc\oov Tct o7rto-$ev; *j oTt 
fipa,xv&tot cog eirt to 7ro\v; *j ot; <rY\fxe?ov tov to bcrovv Trctvra, Tet o^iTroSct Tct efX7rpccr$ev ex^ Scto-vrepct; ot ydp 
itvxvcv elvctt; cog b eyxecpct\og do-$evyg ix evTrvooov, oo<rTe cpvt$eg tov ctvTov TpoTrov Tc?g dv$poo7rotg ex°vo~iv. v) ta 
vypog cov ty\v (pvcrtv Tet^u <r*jx£Tct/. >tcti yap Tct ctAAct d<r$evecrepct fxctWcv de\ o-xeTraXetv *j <pvo-ig elooSev, dcr$eve$ 
fxv) xtwfxevct xctt d7rctTfxtZpvTa,. &to xctt ctv$poo7rog ty,v xe- 8e exctcrov ecrt Ttva, TpcTrov. tcov &s TeTpctTroboov dirctvToov 
(pa,\Y t v bctcrvTctTCV, xctt to ctppev t« $Y,\eog fxa,xpo(3tooTepov 35 Tct o7rto-$ev dcr$evecrepct ecrt tcov efX7rpoo-$ev <5ict tov toVov* 
Sta, Tctg pa,<pa,g. &e? <5e l£e?v xa,t eTrt toov dWoov. vtto yap toov ^vx^v xa.) xa,vfxd,TCOv fx&Wov Svva.ToC ecrt 

49 Aict ti Se, oo-ot ty,v frid TY,g x si P°$ TOftW s X 6(Tl ^ TrctcrxtiV ™ v & dv$poo7roov Tet efX7rpo<r$ev d<r$evecrspd, ecrt 
o\r,g, fxaxpo^tourepot; *j Sioti ta ctvctp$pa, ftpctxvfttootovtoo, xctt to ctuTo 7te7tov$ev. 

7. 7«cp om C". II 9. ixw&i X a Y". II 14. Ipftkm N a Y". H &tpcwa.iwTcu xa.i C", Ifamt xai N", hctpxUoncti y.dX X a . II 15. 
cXeu Y'. II ixa.io^S<ri C". II 18. TiTiKcofiiva, X". II 2k. tx om C"Y a . II 28. boxovrra. X". II 31. toJ tovto C a . H 32. *mw om C". II* 
34. a.7roTfA.i^ovTa, C". II 36. <?oocj>a,<; pr X", Tpocpci'; C a I". II 37. ty,<; et C^i' om C". 

1. twcYp* X". II y, X". II 2. onj ovto. C". II 3. a.vxpQf.oTipov X". II 9- x«7rv»;cri? C". II 11. Tct <rvy^iYr\ post 0/0.0100; X". II 12. 
7:a.i K'O a s: ceteri <ru. II 13. titoy X". II l4. oi -ndi K a O a s: ceterf Twrm. II xa.Xk Y", xa.Xov K"0". H tc tc k. Y". II 15. 7n>cVi» 
QY": ceteri TrS.tra,. \\ 19. x «.\oy om C". II 25. jS^ewty C a . II 29. '{jxTtoocjk Y". , nPOBAHMATttNI. 897 

54 Atd 71 ctv$pu7tcg tuv Xuuv fXct\t<rTct TtTctpvvTctt; y\ ovvctxSevTd, tcl vypct TU $£pfXU, £X7tV£VfX0,TCVfXeVct V7t' 

oti xct) xcpvXJi fxd\t<rct; t»t» $' cthtov ecrtv 07t t» vepfirk clvtov St' o\ty67Y,7ct, elc-nl-nTei xovtd t&s pTvcts. TtoteT $\ 
DVTog 7rep) ty\v xapStctv xct) 7te<pvxcTos ctvu (pepeo-$ctt toTs toV \^o(pov t» Ttvevfxartcs &x Vttcv y\ (3tct ty,s (popcXs r\ to 
fxev ctWots \Juois v) KctTct cpv<rtv ctvri (popct ecrtv eTtt vt<; 7t\Y,$og ctVT*. evex$evTog ycip tov $ep/xi Ttpog op$r)v Ttpcg 
co/xxg, evTev&ev Se e^ dvax\a<reug crx^Cofxevov to [xev ewt 5 tcv eyxecpaXov xctt 7tpo<r7te<rcv7og clvtu, ctvctxXct7ctt e7ti 
Tov ^pctx/tXov xa.) 7y)v xe<pct\r,v (pepeTctt ctv70v, to oe etg Ta,g pTva,g fod to tvs to.vtyi Ttcpxs exrtos gctto t» eyxecpct- 
Tr,v pct^iv xctt 7y,v o<r<pvv, Stct to ert) 7y\s ctv7r\s ev$eta,s \ov Startetvetv. Trctpct (pvrtv isv 7y,s «ctcV x\d<reus (popotg 
etvcti TctvTct 7rctvTct xctt Ttccpd ty,v (3a,<rtv. (pepoftevcv $e ytvofxevv\g £7t) Tctg phctg tu> 7tv£Vfxa,7t, <r<po$pdv ovfx(3a.(v£i 
ofxotug to crufxa, xctt Tct vypct fxepttei eU clvtcl ofxaXug' ytveoSctt' Sto Ttotet tks ^ocpxg. tuv $e ctWuv X^uuv <rvfx- 
ETteTctt yctp Tct vypd tu $epftu. $10 icfe Ttdvv xopvXJL Tct 10 ficttvei fxd\t<rct xopvXJiv t»? opvt$cts frtd to fxct\tcrct ofxoto- 
TeTpctitoSct XJ<ocl , iSe TtxctpvvTctt' 6 .yctp TtTctpfxos r, Ttvev- o-^f^ov eTvctt dv$pu7tu' rjTOV Se y, a.v$pu7tcg 7tcto-)(et clvtc, 
fxctTog dSpocv (pcpd ecrtv, vypuv efcctTfxiXjvruv ti ftctWov oTt Tct 7to\\ct xcLtco ep^et ty,v xecpctK^v Sta) to t^v vc[jly]v 
tov ooofxctTog , r, vypCov ct7te7tToov. &10 Ttpo toov xctTctppuv ct7to tyis yY t g etvctt. 

ytveTctt, ct & <rvft(3cttvei Tctg aXkotg X^uotg, $ta) to ty,v tw Atct t( tcl SctKctTTtct X^uct tuv ev ty\ y^ ftetXco x*i55 

Qepfjw cpopctv cfta,\(XJiv ev cwtu elg to 7tpc<r8ev xcti 07tt- i5 evTpctcpecrTepa, ecjtv; *j oti v,Ktcg xa,Tct6 s ct7tctvuv Tci 7t£- 
orSev. t« 6*e ctv$pu7tv Ttpog opQy TtetyvxoTog ty\ fia.ret, xa,- ptep^ovTct ty\v y7,v dcpa.tpertctt ty,v TpocpYtv; $to xa) Tct xct- 
QctTtep Tct (pvTct, <rvfA,(3a(vet tov $epfxi (popdv eitt ty,v xe- TctxexKeifxevct evTpctcpecrepct ecrtv. TtctvTuv %v tktuv d,7tY\K- 
(pctkY,v ytveoScti 7t\e(<rY,v xctt cr<potyoTcLTY,v. (pepcftevcv Te XctxTctt tcl 8ct\ct77tcL X^ucl. 

iv7ctv$ct ctpcttoT xctt Sepfxcttvei T4S Ttept clv7y,v Ttopvg. cv7eg Atct tl 7t07e 7ct ftev ctWct X^uct 7t\eova,xtg 7y,v pY,pa)vB6 

$£ TOiKTOi $ex7txo\ y(vcv7cti Tuv vypuv fXctWcv Y[ 01 xcltu 20 Tpo(pY,v Y[ ty,v vypav 7tpo<rctyeTcti, 8e ctv$pu7tog ty^v vypctv 
TYig xctpStctg Ttopct. oTctv ysv ov/jl^y, e$vypctv$Yiva,t ftoiWov v\ t%v fyipctv; || oti (pvret ctvQpu7tog $epfxoTctTov ; 7t\e(- 
T« ^ecvto? xctt xctTar\,vyY\vcti, e£u$ev <rvftfia,(vet to $epfxov t cjY,g w xctTcv\>v%eug ^elTctt. 

Tpc(pY,v Te exov xcti <rvcre\\oftevcv evTog, ctv%e<r$cti, ctv^a,- Atct t( 01 evvxxot i ytvovToci (pct\ctxpof; vj ot; 7to\vv61 

voftevov $\ (pepe<r$ctt e7t) ty,v xe<pct\YiV xcl) Tovg ev o.vty\ ex^o-t tov eyxi(pa,\ov; t»to <^£ ov/jL(3e(Bvix£v ctvTolg <$ta) to 
otopcvg' £tg ot»? clxc\cv$ovvtcl to) vypa,, cvto, \£7t7ct xctt 25 fW <rvyyiv£<r$ctt 7ctTg yvvctityv r\ yap yovr\ ecrtv ctTto 70O 
ct7teTt70,, 7t\r,poT a.mvg xct) t»? xa,7a,ppKS TtcteT, xa.) 7t7ctp- eyxe(pa,\\s xupxo-a, Sta, 7r,g pctx sco< >' ^ ia > ™ T0 ^ * Soxvri 
[jlxs hftotus. ev ya)p 7a.Ts ctpxctts 7uv xa.7a,ppuv 70 $epftcv xa.) ot fioes 01 ex70fttctt fxeya,\ct 7ct xeparxct lcrxetv, o7ctv 
Ttpcctvctcpepofxevov tou vypx, Jt<*z Ttvevfxarftiv t»? Ttopts, tji ex7fXY,$uo~tv. froxeT fre r\ olv7y\ cthtct etvcti xcti 071 ctt yvvcu- 
r ex(3o\v] 7cv Ttvevftartcs 7cvs Tt^a.pfxts TtoteT xa,t 7r\ Ttpo xes kcli ot 7tctTSes ix elot (pct\a,xpot. 

tuv vypuv civa.yuyy, c% e<T7t \e7t7a) xct) Sptfxect. S~t& xa.) 30 Ata) tt 7a) ftev ev$vs c\jvclv7o,i &t' a,v7uv Tpe<pe<r$a,t 58 

a-vfx(3a,(vet fxeTo) tuv tt,s xopvXr,s TtTctpfxuv vScltuSy, ctTto- fxeTa) ty)v yevectv, Tct 0% ov; r, ocrct o\tyoxp°viuTepa, tuv 

fXVTT£<r$Ctl. TtCtVTUV t% TKTUV OpfXY,<rctVTUV Tci <TVV£X^\ KCt) fXVY\fXY\S &£XTIXUV; StO a.7ta,VTCt XCtt T£\eV7Ct $Ct770V. 

Ttct$os excv7ct vypa) e<ptcrct7cLi ctmoTs, xct) e/x(ppa.77ei 7*$ Ata, 71 xote fxev ctv$pu7tos 7t\etu 7y\v v7toxupY\<rtvt>d 

Ttep) 7Y,v xe(pcL\v)v xct) 7y,v pTvct Ttopovs' oyxr,po7epa, ydp 7toie?7a,t 7v)v vypav 7y,s ^Y.pcts, 01 Se ntTtoi xctt 01 cvct 7v\v 
ytvofxeva, xa.) Stct7etvcv7ct TtoteT tk? Ttept 7r,v xe(pct\Y\v Tto- 35^Y t pa,v; r, Sto7t 7ctv7ct fxev 7ct "Quct 7t\etcvt 7po(pvi xP Y i rAl 
vvs. OYifxeTov (Te to fxrrt' ex7os r, S~t' ctmuv 7tvevfxct dcpeT- 7r\ ^p^ Se ctv$pu7tos vyp<% fxaWov r\ 7yi h^pcx; 7tcL<r& 

C-$Ctt. SlQ »T£ 7t7a,pVVV70.l V7£ 'o<r<ppct(vOV7Ctl 01 X0pvXJL)V7£g. 0£ 7t£pi77U<Tig ^TtO 7Y\g 7pO(pY,g £<ri, XCtt drtO 7Y,g 7t\£lOVOS 

ot S\ ctv£v xopvXv,g ytvofX£vot btd fxev 7dg ctv^dg ctWtctg 7t\etu. Tet ft\v ovv ty\ vypct ftctWov, Tct $£ ty\ typct 
ytvcvTon, fxtxpdg <5e xa.) £\a.(ppdg dpx*S \ct(36vT£g. ucre ot\£tovt Tpccpy xfo™' $ l0Tl T * / u,£l ' Tu " v X, um e< ^ 1 u<rf; 

1. o oivQpwxo? C". II zwi (LXkw Xuw C". H juaXXoy X", ^otXicr* ante xui C". II 6. t^v xefaXw xoti tov rpJ.xn^oi cwtou (pipercLi 
C a . II 8. ttciW Taura X a Y a . II l4. i om X". II to om C". II 16. re T a . II bpQfo C a . II 21. k^px^YM Y a . II 22. xaTotvJ/u^ifv*! 
C". II 34. xoti T»jy — 35. y.t(pa.>w om C a . II 35. mop^ X". 

3. tov om C a . II 6. t«; om C°Y°. II 15 et 17. eio-iv C". II 15. yXios xecl roi tonretvvvT* *. Y". II 16. x<tra.x.tx\ijj.lyct, C a Y", x*- 
TXxexXeio-^iy* X". II 21. &on C a . I! 26. oe om C a X a . II 27. t* om C a . H i%eti C a X a . II 30. fownou C a . II 3-4. Tff |»jf*i rr]i 
\>«/pxi X". II 35 et 39- 7rXe»vt t»j rpoffi X". II 35. %p»]T*t om C"X a Y a . 

02 898 HPOBAHMiTflN I. U. 

fyipct, Tet o% vypoi. toi fxev Zv ty, (pvret tyipa, Tr\g vypoLg t& vpog Tct <rTr,$r t , $pcLXv$tot n&i d<r$eveig; r, cti r\ xot- 
ftoLKKov e-rtSvfJce? (jctvTr\g ydp evhi^epd el<rt), tcc <5e t*j Kict ^pvXP^ ^'* fxtxpoTr\TcL, cog-e « TreTTTtxr, aXXct 7rej3JT- 
<pv<ret vypd Tr t g fypoLg' TctvTr\g ydp ivfreecrepct xcL$ecrr\xev . TcoftctTtxr,; ot <5e toHtoi vocctxepoi. 

60 Atd Tt opvi$sg xct) ctv$pco7toi xct) tcov Xcocov Tct dv- Atd ti tcl [xev yivsTcu toov X^cocov i ftdvov e£ dKKr\-65 
tyetct <rxKr\poTepcL; r\ oti b $v[xcg fteTdt $epftoTr\Tog; b yctp 5 Koov dKKct xctt ctVTOftctTct, tol &' e£ dKKr t Kcov fjcdvcv, clov 
(pdfiog xctTcL-^vfyg. ccrcov ovv to ctTfxct ev$epftov icrt, xcu ctv$poo7tog xcti "iitTtog; r\ xocv et xoct ftr\ cV errepctg cthicLg, 
dvtye?& xct) $v[xcet§r\' to Se ctTftct Tpocpy. %<rct o% $epfxoo dKK! oti To?g fxev. bKiyog b XP CVOl > 7 W y^ereoog, odtrTe r\ 
ctpfreTctt tcov (pvofxevcov, <rxKripoTepct TrctvTct. yevvr,Ttxr\ upct VTtepTeivei xct) evcfex^cti yeve<r$ctt ev Tjj 

61 Atd Tt TepctTct TtxTcvrt fxctKto-Tct Tct Ttrpcti:o^ct fxeTctftoKrj toov copoov, tuv o% ttoKv r\ yeve<rtg vixepTetvet. 
Tct fxr\ fteyctKct, ctv$pco7rog o% xct) Tct fxeyooKct r\TTov,lQ evtctvrtot yctp r, hxctftr t voi el<riv' docre dvctyxr, yive<r$ctt r\ 
ctov Itttvoi xcl) ovot; r, oti TroKvyovct tclvtcl, otov xvveg e£ dKKr,Kcov ytve<r$ctt. 

xct) veg xctt cuyeg xctt TrpdftctTct, ttoKv ftoiKKov toov fte- Atd ri toov Al$t07ruv ci fxev bfrovTeg Kevxoi, xctt Xeu-66 

yooKoov, exeivcov 8e t<* ftev oKoog ftovoToxct, Tct 3e oog xoTepot r\ toov ctKKoov, ot Sk ovu%e? ixeTt; ri ot ftev ovv- 
£7r) to 7roXu. t* c% TepctTct yiveTctt e7tctKKctTT0VTC0V tcov x e $-> ot' ^* 4 T0 ^epfxct fteKctv, xcti fteKctvTepov r, tcov ctK- 
(TTrepftctToov dKKyKotg xctt <rvyx e °^cov ev tjj e\oc\co Tr\g 15 Kcov, ot 8e 'ovvx^ £x t» frepftctTog (pvovTctt. ot 8e cfrovTeg 
yovr\g r\ ev Tr\ fxi^et Ttj ev Ty v<rrepct Tr,g $r,Keictg. frto Kevxot fod t/j *j oti e^ oov to vypov e^dyet b r\Ktog ctvev 
xct) opvi$eg ctvTd TrotovctV Tct ydp ooct o^i6\>ftct TtxTWt, tb eTttfictTXTetv , KevxctiveTctt, oiov xcu tov xr,pov; to /xev «v 
Tct <Je TepctTct ex toov frtfrvfxoov yiveTcu, oov r\ Kext$og tw frepfxoo e7Xi(2x7TTei, t«? Se bfrovTctg ix e-7rt(2ct7TTet, dt^Kct to 
vfxevt « btcttpetTctt. vypov frid Tr,v dKectv e^ctTfttXjTctt e^ clvtoov. 

62 Atd> ti ri xe(pctKr} cfctcetct tuv dv$pcoitcov ft&KKcv t»20 Aict ri Tct ftev dcpcttpufxevYig Tr\g xe<pctKr,g d7ro$vrr61 
aKKx <roofxcLTcg xct) ov xovtd Koyov, Totg o% ctKKotg ^oootg trxei ev$vg v\ t&xp, tcl o% m; y, o<rct ctvcttftct xct) cKtyo- 
TivcLVTiov; [r] oti xcu toov oLkKoov t* /xev elg bbovTctg ex- TpccpcL, tovto TtcL<rx^'» ciVTe Tpocpr,g yctp frertctt Tct%J, «ts 
&ifrcort xct$' VTtep$oKr)v Tr,g Tpo(pr\g, Tct Se e\g xepctTct, tct eyx^rcLt clvtoov to $epftov ev tu vypco, cov \ctvev &x W" 7e 

<Je elg Tpi%cLg; orct fxev etg xepctTct, \ttov Tr]v xe<pctKr,v "CriV Tolg evctiftotg. TtTotg 6% otdv Te ec^tv' d7tvevcp) X^v ydp 

ex £ i &cL<reicLV exet ydp dvr,KcoTctt' o<rct o% etg bfrdvTctg, 25 $vvclvtcli TtoKv fxctKKov. r\ o% cLhict ev hepotg etpr t Tcu. 

[xctKKov fxev toov xepctTocpdpoov (e%ei yctp Kocptctv), r,TTOv 

c% tcov toiovtoov, otov cpveoov. exovtrt ydp tclvtcl xcl) Tr\v IA# °^ A nEPI $S2NH2. 

toov dv$poo7tcov' o exeivotg TtoKKctxy hct 7tKr\$og, tovto etg Atct ti tuv ctlo~$r,<reoov ex yeveTr t g ftctKtqct Tr)v dxor,v 

xed>ctKr t v ex$i$oo<rtV »<5e ydp vfiev ex ei > °^ £ ^ ^ cvToog TtriptvTctt; r\ cTt dito Tr,g ctvTr\g dpx^ ^vctt frojretev cvv *j 

ucje 7tctvTctxr\. 30 Te djnor) xctt r) (pcovr,; poLcfcL o% boxet $tct<p$eipe<r$cti r\ hcL- 

63 Atd rt oLv$pco7tog ftdvog toov X^oocov TtoKtdg ex^l r\ KexTcg x<rct elfrog (pcovr,g, xcu x a ^ eit ooTdCTcL e7ttTeKe?o-$cu. 
oTt tcc ftev 7tKe?crcL toov X^oocov pvdbct Tr)v Tpix& ctvct TtoLv <rr,fxe?ov S~e oti fxeTct to yeve<r$cu ttoKvv xpdvov eveoi ecr/jcev ' 
eTog e%.ei, cTov iTtTtog, fiovg, evtct o% pvctbct ftev ovx e%e;, to ftev yctp TtpuTov oKcog ic% KctKxftev &Sev, ertct b^e ttots 
(BpcLXvfiict &e eio~i, xct$ct7tep TtpofictTov xctt ctKKct' ov r\ ^eKKtXpfxev. cftct Te to t>jv hctKexTov ev(p$ocpTcv eTvctt, Tr)v 
$p}^ ucTtep cv yr,pcL<rxM<roo ovcfe 7toKixToct. b <5e ctv$poo7tog 35 ctvTr\v <5e dpxw dfxcpoTepoov eivctt xctt Tr\g hctKexTX ((poovri 
cvTe pvdfrct ex ei 7 ^ v ^P^X^i fLcLxpdfitdv t( ecrtv, oocre v7to yocp Ttg xcu Tr,g dxor\g uxntep xcti et <rvfx(3efir,xoTog), pcXc-a. 
T« XP°' v * ttoKvatou. toov cLt<r$r,<reoov (p$eipeTcti, xctt & xct$ t ctVTr\v, r\ dxor\. Tex- 

64 Atd t/, oroig Tot d-tb t» bfxcpctKov xcltco fxeiXovct v\ ftr\ptov <5e eqi xctt ex toov clKKoov Xuoov KctfieTv, oti itcLv- 

2. 7*p] o\ C". II rjj om C"Y a . II 5. on ora C". II 6. o<tu C". II 14. •ymntu X a T a . II W k\a,TTomv c-r. C". II 16. t% ante 
teipt om C°Y a . H vgici om C'X a Y a . II 17. %« om C°X°Y a . II 18. Hwfa C'X a . II 19. » om C a . II 25. bcafi» C: II 28. 

to-jtu Y a . II 29. ovs\ — ovhi] malim «re — are. II 36. codices iok. II 36. ^uocSw, C a Y a . II 37. kaXocivtou C°Y a . 

3. Yca-xxoupci C'Y a , Yoatpoi X'. II 6. xcti post li om C'. II 7. bX^oi?'C"X a Y a . II 9. fUpfh C". II ttcAXjj C a . II 13. »j ol vZy 
X". II 16. Zy\ uv jitkv C". II o yXios to vypov k^oi^ei X". II l7ri/3Aot7rr£ii' C". II 33. elVa — 34. ^zKhifyiJCZv post l<r,w£y X". II 35. «j- 
tt,v om X a r, ayTijy — £i'y*i om C". II 37. xcCi om C a . II 38. foi — 899 a -2. l^uuv ora C". II P OBAHMATON IA. 899 

7ehug ev<p$ctpTog ecrtv y, dpx^ ^S^vUkKacaiov* hctheT yap kivwto, kivuv, sug ctv d7T0fxopa,v$v[, o stt) tuv rufxdTuv scp) 
ov$h tuv cthhuv "Quuv Trhviv dv$pu7Tov, Kct) \stcl $s o~ps to -teteTv, oTctv fXYixsTi $vvvi7cti u$eTv o drjp sv$a, fxh to 

7T07E, KA&A7T£p SipY,TO,L. pshog EV$0, $E TOV dspct. Y[ fA.h ydp (pUVVJ yivETCtl Y[ 0~VVE- 

2 Atd tI ol KU<po) -rovTsg $lo. tuv- ptvuv .<p$syyovTcti; %v[g dspog u$\sfxsv\s vtt' dspog, to $s. (Bshog (pspsTcti trufxtx- 
% $ta, to syyvg ts sTvctt svs\sg slvctt; ol $s svsot hcthovri 5 Tog vtt' dspog Kiv\sfx(v\s. svTctv$ct fxh \sv ds) to cxvto <pepe- 
$id tuv ptvuv tccvtvi ydp a,VTuv ekttl7T7ei To Trvsvfxa, $io. 70,1, <rufx<x, eug dv Ka,Ta,7T£<rvi , eksT $s ds) srspog dv\p. KcCi 
70 tu crofXctTi [xsfxvKsvat. fxsfxvxctri $s,0Tt \s$h elg (pu- -~rpuTov eKa.TTu $c7,ttov fxh kiveTto,i, ett ohtyov $E. $io7rcppu 
njv xpuvTOt tv[ yXuTTv[. izyTspot ko,l ks7TT0TEpa,t a,l tpuvctt to ydp Sottov o£v, uo~- 

3 Aid 7i fA,sya,Xo(puvoi -rdvTsg st<rtv ol $spfxoi t-]v <pv<rtv; Trsp ko,i $iv,7ropY[Ta,i. u<r-rsp v\ ctmvi ciiTict $t' v,v k<x) ol fxh 

v[ oti dvdyKY[ ko\ dspo, Trohvv Kcu ~Pvxpov sv T\sTotg sTvctt;iQ 7TctT$sg KO,t ol xofxvovTsg o£v (pSsyyovjot, ot $s d,v$psg KOA. / 
Ehxst y<xp to -rvEVfxa, to $sp(xov .Trpcg sovto KO,t dspa,, ko,i ot vytotvovrsg (Sctpv. to $s ToTg iyyvg fxvi s7rt$nhov shcti 
irhstu to TrhsTov. v\ $s fxsydhvi <puvvi ytvsTO,i sv tu tioXvv tv { v (puvv { v v, $a,pvTspa,v v[ bjn>Tspa,v ytvofA,evviv, ko,i oKug f/t,vi 
depa, KtveTv, ko,i h^eTa, sv.tu T&yjiug' fiapsTa, $s -\ sv tu hy,oiug £X £tv T0 ^ ptT-TofA-evotg j3dp£<riv, aftTtov oti to y.h 
fipctcfsug. pi(p$£v sv (psp£Ta,t ds) to o,vto, 6 cfs '>po<pog dv[p scriv uQ4- 

4 Aid ti ot Kutpo) TfdvTsg $td tuv ptvuv (pQsyyovT&i" v[ 15 fA-svog vtto dspog. $10 ko,i to fxh s\g sv Ttt-TTEi, v\ die (pu^n 
8td to @ta,tcTsp-v ttveTv Tovg KUipovg- eyyu^ ydp tov eveol ttovtccxvi, uo-irsp av sl to pi(p6h a,fA,a, (pspofA,svov dTrstpug '■■ 
sTva,L Etriv. cfug-arot vvtuv fj,vKTY,puv -ropog vtto t5 ttvev- $pv(p$sLn, ko,l etl slg t\s7tl<t$ev. 

lAcuTog' 01 tolvtol c% S~lo, pivuv (pQsyyovTctt. Ata, tl cd vsYiKLpsTg olklOjL fxd,KXov Y[Xov<rLv; yi oti7 

5 Aid TL EVViKOUTEpO, 70, TY t g tVHXOS} Y[ OTL fA,0,Kk<JV YipE- (AclKhOV dvctKhctrtg ytVETcUl hd Tv]v hEtOTYITO,; hstoTspa,i 8s 

fA,ta, ftta, ty]v t« $£pfA,0TOT\s d7T\s<Tto.v ' £to KO,t ug STTi to TTohv 20 Sto, to dppo,ysg KO,t to <rvvsxeg'. cfsT c% fA,v[ TTavTshug vypdv 
dTopoKToTspa,. o ydp vihtog 6 kivuv. dhh' y,<jy\ %v,pav ha,fA,(3a,vsiv' dTro -rvihov ya,p \sk scjtv dvd- 

6 Ald TL 7T0ppU$£V 0,1 (pUVO.) O^VTEpO.1 <)CK0VO~iV sivO,l' d Kho,<rtg. $10, 7O.V70. ydp KO.I 70, KOVidfA-O^O, fxcXhhov YIX £ T' 

ycvv fA,ifA,v(Xsvoi tks trcpocfpa, rrcppu ovTa,g'Ka,i (3ouvTa,g cqj <rvfA,(3a,hh£TO,i oe trug ko.) -\ dxivY,rta, t« dspog' d$poog ydp 

fp$syy0VTO,l XO,) tfA.OlOV ToTg d7TY[X^^-, XO,) T^ VtX^ O^VTS- luV fA,a,hh0V d7T07Thv,TT£TO,L TOV 7Tpo<r7Ti7TTOVTO,. 

pog (potvsTcu o \pa<pog. etti Ss 7rcppu' dva.Kho,Ta,i ya,p. 25 Ata, ti, ia,v Ttg ttl$ov ko,i KspctfA-ia, Ksvd KctTcpvjrYj kcuS 

VK\SV ETTe) cfcv fA-h EV ^OCpU TO TCt^t/, (2a,pv $£ TO (3pO,OV, 7TU(XO.<rY\, fXohhoV Y\X& T * OLKYIfXa,70,, KO.) sdv <pp£0,p Y\ h&K- 

s$£i fia,pvT£pa,g 7roppu$£V (pa,tv£<r$a,t Tct? (puvag. to, ya,p Kog y sv tyi otKta,; *j oti ettei dvd,Kha,<rtg yi r\xu, $sT TTsptEtr- 
a,v (pspofxsva, TrdvTa, ^>pa,$VTspcv (pspsTOt %ru txv dTrsxy hvifXfxsvov d$poov stvcti tov dspa,, koi exetv 7rpog l o dva,Khtx- 
tvi~ dpxw TrheTov, ko.) Tehcg ttltttei. TroTsp' vv oti ot fiifx\s- <r$Y[<rsTO,L, ttpco-ttTtttov ttvkvov k<x) hsTov; vtu ydp fxdhL<rT<x 

fXSVOi dfX£VY,VV[ TJJ <pUVY[ [XlfAMVTO.t, KO,) h£7TTY[V Tv)v 7T0ppU$£V 30 Y[%Og ytVETCti. T0 fAEV \SV (pplop KO,) h&KKOg £%£J 7Y,V CTZ- 

tpuvv\v; hs7TTY[ cfs fia,psTa, \sk striv, \scfs fxtKpov k<xi dfxsvv,vov vctyito, ko,i ty,v ct$poi<riv, ct $1 ttl$cl ko.) to, Kspdfxia, ko,) 
tp$syys<r$ctL (3a,pv dhh' c£v dvdyKv,. *j cv fxovov cl /xifxv- ty\v 7tvkvoty[to, tuv 7rspLEXovTuv, ucrs s^. dfxtpoTspuv to trvfx- 

fXEVOL $LCt T«T0 fXlfX\SVTCtl, dhhct KCtl 01 ~<pO<p0l CtVTOl 0%VTE- fia,TvOV. KO.) yo,p TO, KoThct fxdhhCV Y[X&' $10> TXTO X-OA 6 

poL y(vovT<XL; 0,'ltlov <Ts oTi 6 dvip o tpspofxsvog TTotEi ' tov ypc- x,a,hKog fxdhi<ra, tuv cthhuv. oti cTe KctTopupvyyJvct, \s$h 

<pOV KCt) U<r7T£p TO TTpUTOV -^pCCpsTTO KiVV,<r<XV TOV dspO,, 35 O,T07TCV Y[ ydp <pUVY[ <pspSTO,l KtXTU 0\>X ^TTOV. OhugSt 

■ ovtu $eT TTcthtv 7ToiY,<rcti toV dspa, dst cthhov kivovvto, sTvot, 7TctvTa,x^ $okeT ko,) KVKhu <psps<r$a,i. 

70 tfs Ktv\sfxsvov. $to o -*pQ<pog <rvveX'tf-> oti det eK$£X^a,i - Ata, fC $e fxcthhov, sdv Karropvfyi 7tg, viX s X '4 £& v ^J^ cii 

35.. -Po-boT X a , -^o^ C. II 36. Hj C°. II 37. tov C"r, 

1. Kmm C a X°Y°. II 7. ph om C». II oXi^»] IXarr^ X". II 8. to] to* X a r. II 9. ^Nf II 13. pnmpi-oi; C a Y". II l4 et 16. 
pi<ph C a . II 14. ty] kvm X". an forte b ti cy? II 16. »*«■*;$ X". II 20. t« post x*\ om r. II 22. 7*p] & Y" et rc X". II 23. 
«Voy X"> II 2 7. ? om C°X a Y a . II 30. h om C a . II 35. 8\ & xoc\ C". 
900 nPOBAHMATflN U, 

r, ort 7tept<reydfxeva fxoKKov etg ovrd Sex^rot ko\ Korexst rtvsovrsg <puv*fxev. e7te\\ Se ra, vea $epfxdrepd ecrt ruv rtpev- 
rov depa; trvfxfiatvei Se koa ty)v 7tKv\yv\v <r<poSporepav yi- fivrspuv koi rx$ ev avroTg 7tdpMg crevurepvg e^st, sKorru ctv 
ve<r$at. dspo exfit ev eavroTg. ovrog Se t» re KtvMfxev* eKarrovog ko\ 

10 Ata r( ro vSup ro \pvxpw £* T * *utk dyyeu eKX^o- t« Ktvivros $epfxn TtKeLvog ev avroTg, $ottov av St' ofx<pu 
fxevov ohjrepov TtotsT rlv \pd<pov; v\ ort $arruv v\ <popa; (3a- 5 v) KtvY,crtg ylvotro rov depog' v) <5e $orruv o^vtpuvorspa av 
pvrepov ydp. v\ S\ Sottuv ofcvrepov Ttotel rov ^ocpov. ro Se etv\ S~td ra 7tpoeipv\fxeva. 

Sspfxov koa rv\ fxovdrY\ri koa ty\ dva<popo KOvcpiZet. itapo- Atd ri 01 yXoiovrsg o£v <p$eyyovrat , ot Se yeKuvregiS 

/xotov S\ "ort kou a,t SaSeg KOtdfxevat dcr$evecrepav rv\v ttKv\- fiapv; v\ ort 01 fxev ySKaiovreg crvvreivovTeg koi crvvayovreg 

yv]v ttoiwiv. ro <rrdfxa <puvov<riv; rv\ re &j <rvvrov{a KtveTrot Tct%u ev 

11 Atd rtroTg Yiypv7TVY\Kortv v\ <puvv\ rpoxvrepo; v\ S~tort 10 a,vro?g dv\p, koi tw £ta) crevv t« crofxorog <pepe<r$ot $drrov 
vypdrepov ro crufxa S~td ty\v dite^av, ko\ ox>x v\Ki<ra Ttept <peperot' S~t' a/x<pu iv ofcsta yiverot v) <puvv\. 01 Se yeKuv- 
rov dvu tottov, S~io koa fiapog ev rv\ Ke<poKY,' vypoTYftog re reg dvevreg rov rovov yeKuxrt koi Kex^voreg. eKTtefXTtovreg 
rtep\ rov fipoyxw ov<rv\g dvdyKY\ ko,i rpoxvrepov etvot rv\v vv frto t«t' evpeug koi fipofreug rov a,epa, etKorug fiopv<pu- 
tpuvv]v. v) fCev ya)p rpoxvrv\g bia) rr,v ovufxoKtov, v\ 8e (2o- vov<rtv. 

pvTY.g ha) ty)v efxtppafyv' ftapvrepo yop v\ (popa,. u Ata, ri ol oyovot, otov 7rothg, yvvaAKeg, koi o\ >5<^16 

12 Ata) t/ fxera) ra) <rnio Ta,xtT<^ 07roppv\yvvTOt v\ <puvv\; yepovreg koi 01 evv^x^t, o£v (p$eyyovrot, 01 Se avtyeg fiopv; 
^ ort KOTtrifxevog fxev roitog eK$epfxoiverot, $epfxotvofxevog v) KO$d,7zep v) ypofXfxv] koi t«, 0KK0 Keitro ev S~to<rrv\fxo, 
8e eKKet ty)v vypdrv\ro; TtKeiuv (fe ovty\ ko.) erotfxorepo ha, *%&) ro) £e Ttoxso, TtKeiu, ovru koi v\ KeTtrvj (puvv\ ev ov 
ty]v 7tpo<r<popov. sX 01 otocpYifxa,. poov Se koi 7totY\<rot KOt Ktvv\<rot ecpv ev q 

13 Ata) ri ct KKoiovreg o£v tp$syyovrot, 01 <fe yeKuvreg 20 TtKeiu. exovruv Zv ruv 7tpoeipv\fxevuv Ttvevfxa, d<r$eveg, Ktvet 
@apv; y) ort 01 fx\v oKiyov Ktvicri Ttvevfxo St a\<r$evetov, 01 ovru oepo oKiyov. eKox^os Se ecrtv ev £iocfY\fxa, l%wv* 
<Te <r(poSpug, TtoieT roxv <peps<r$ot ro itvsvfxo; ro Ss r&xv 0? ecrot KeTtTog &ta) tco 7tpoetpY\fxevo. KOt v\ ott' ctuT» (puvv) 
chj' koa ydp dito q-vvtovk rov crufxorog pntTKfxevov rox^ ytvofxevv\ rotovrv\' v\ <% Ke7tTY\ <puvv\ ofcud, eqtv. 01 fxev %v 
(peperot. (fe yeKuv t£vovt{ov StoKeKvfxevug' 01 8s d<r$s- o-yovot 810, rovra, o£v<puvof elcrtv' 01 <5e avcfpsg t<rxvovreg 
vetg hhj' oKiyov ydp depa, Ktvxcriv' ol <fe e7ti7toKv\g. ert ot^sru Ttvevfxort ttoKvv depa, KtvZcrt, 7toKvg <5e uv fipoSeug ov 
fxev yeKuvreg $epfxov ro Ttvevfxo d<pto<rtv, 01 Se KKotovreg, Ktvotro koi fiopeTov <puvY,v TtoteT. eTtotet ydp y\ re Kezrv) 
ucrTtep ko\ v\ Kv7tv\ Kord^pv^ig eqt t» totk t« Ttept to, qY,$v\, koi v\ rox^To KtvY,<rtg o^stov <puvv,v, uv vSerepov e7t\ t» ctv- 
ko\ ro Ttvevfxo "^vxpdrepov dcptacriv. ro fxev vv $epfxov 7ro-» bpog crv/xfiaivet yive<r$ot. 

Kvv depo KtveT, uqe fipoSeug <pepecr$ot, ro Se ^vxpov 0K1- Ato rt o\ <puvot fiopvTepot v\fxTv elcrt rov x^fiwvog;^*! 

yov. crvfxftaivet Se tgvto koi e.7tt ruv ovKuv' 01 yop $ep- 30 v\ ort Ttoxvrspog 6 dr,p ec?t rore, koi ev v\fxTv koi 6 eKrdg; 
fxo\ ru Ttvsvfxort ovKvvrsg 7toKv (Bopvrspov ovKvcriv. Ttoxvrspt S\ ovrog ftpoSvrepa, v\ Kivv\<rtg yiverot, ucre v\ <puvv) 

14 Aid ri ot 7toTSeg ko\ tcc 0KK0 ruv X^uuv Tct veo o£v- ftapvrepo. ert VTtvurtKurepot ecr/xev tk x^^dovog v\ t« $ep*g, 
repov <p$eyyovrot ruv reKeiuv, koi rovra, TY,g o^vTvtrog <r<po- koi KO$evSofxev TtKstu XP 0V0V ' g '* S^s tuv vTtvuv fiopvrepoi 
S^poTYjog wv\g; v\ v\ <puvv\ ecrtv depog KtVY,<rtg, koi y\ $ottuv ecrfxev. ev y «v TtKeiovo XP 0V0V x*o$ev$o[xev v\ eypv,yopofxev 
'o^jrspo; poov Se koi $ottov 6 oKtyog rov 7toKKov KtveTrot^ (ovrog Se ecriv ^f/^awv), ev rxru dv eiv\fxev (3opv<puvdrepoi 
dv,p. Ktvehot S\ y, crvyKptvofxevog v\ StOKptvdfxevog v7to $ep- v\ 'ev u rivovTtov. t« ydp fxera^v t^? eyepcreug ovrog oKtyv 
fxov. sits\ S\ v\ fxsv slcntvoY\ s<rt ^vxp^ slcroyuyr,, crvyKpt- %pov«, v\ ev ru vitvoo e^tg yevofxevv\ foofxevet Ttpog rv)v ka- 
votr' av ev ovty, ev v)fxTv dr,p' y\ Se eK7tvov\, $epfXov kivy- SvTtvucrtv. 

cTOvrog depa, ytvoir' av v\ <puvv\' eKTtveovreg yop, ovk elcr- Ato rt «c ruv ttqtuv koi ruv e/xeruv koi ev roTgipv-iS 

5. GSrror C a X"T a . II 6. SZttov C a X". II l\ om X: II 15. tym v. II 23. ■nuiy.a.toi X°r. II 26. to om X°. II 31. fyt&tym 
codices. II 33. ct^oto.t^ X". II 37. &j C n X a Y". 

3. r X 5isy C-X". II d.{iTo7g X". II 4. ttXeovo? Y". H 5. QZttov X". II 10. to C a X a . II (rcifA.u.Toi X"r. II 11. </>«,<'veT»u C°. II 13. 
4tt<* C'T: II fyrfifit C a . U 17. ^J y.c\ C a . II ^oltov K a O a . II 18. 0*™] *r« C a K°O a X'Y a uw. II 21. mto O: II ix^oi Q 
X"Y a r. II 23. ?v om x. II 24. siViy om C: II 31. /3*puTlp«, codices. II 37. fivo/i^»! Y: n P O B A HMA T .n N IA. 901 

yjcVi (BapvTepov (pSeyyovrcu; r, bta, 7ry e/x<ppa^tv tS <£ct- (pSeipeTat; ko,i TTavrag etv tbctfxev Ttg <poova.VKMVTa,g, oTov 
pvyyog ty,v ytvc/xivry vtto ri (phey/xa-Tcg; e7rmctTa,<nrcJ yap v7roKpaa.s ko-i ^o/jevm? kou t»? a.hhtg tk? TOi«T»?, ew5ey 
hevfXcLTtov eU clvtoV kou ToTg fxev b e/xeTog r, b TTOTcg, ToTg 7e kcu vr,cretg cvTa,g to)$ fxeheTa,g 7rct\ifxev\sg. r, to <yta,<pSei- 
bte r\ oopa, kcu to TV[XiThr^pu)[xa, TrevooTepov TrcteT tov <pa- perdcLi ty\V <poovr\v iSev eTepov ecrtv r\ tov tcVov bta,<pSetpe- 
pvyya,, oocre fipa-bvTepa, yiveTcu r\ <popd tov TrvevfxcLTog. Y\ 5 tScu kclS^ov to Trvev/xcL bie^epx^cu; bto kcli ct (3pa,yx i ^ v " 
$e fipa,c\e?a, (popa) pa,peTa,v nroteT ty]v <pu)vr,v. Teg oia,(pSeipcvTa,t TO,g <pu)vd,g, cv tw to irvev/xa, ytveoScu 

19 Aid 71 eyyvSev fxev r\ fia,pvTtpa, fxdhhov e^a,KoveTO,i i "xfipov, o Trciet ty,v <poovr,v, dhhd tuj TeTpa.xvvQcu ty]v dp- 
iroppujSev be y,ttov; r, frtoTi r, ftapvTepa, (pu>v/i Trheiu) fxev Tr\pta,v. vtto <$e Tr,g 6ep l ua,rta,g Tr,g T(pobpa.g fxdhtcra, Tpar 
depa, KtveT, xk etg fXY,Kog <5e; TrcppooSev fxev yv y\ttov clkovo- %vveTQO,i 7re<pvKev b T07ro? XTog. &to ko-i yS' ot irvpeTTcv- 
fxev, btcTi £7r' eha-TTov KtveTrat, eyyvSev be fx&hhcv, btoTt 10 T«? «Te oi Tcpobpa, TTeTrvpexoTeg evSvg fxeTa ty\v a,ve<rtv t» 
-irhetcov Yifxlv dr)p Trpog to a,tTSr,Tr l ptcv 7Tpo<T7Ti7TTet. r\ be b^eTa, irvpeTV ctcfeiv bvva,vTO,t' TeTpa~XpvTa,t yap b (pdpvjfc avToTg 
TToppco a,KoveTat, oti KeTTTCTepa, $<tti, to <Je XeiTTov ty)v eU «* t^v Sep/xa,<rtav. cLtto tfe tuiv <rtTioov etKog eTvou to 
[XY t Kog o,v£yi<tiv e%ei. Keyct <y a,v Ttg "oTt kcu Sccttcov eq\v y) 7rvev[xa, ko,i ttcKv kcu Sepfxov' to <5e tozStov evKoycv eqi 
TToticra, a,vTYjv KtvY\<rig. etY, $' c\v t»to, et ttvkvcv /xlv crevov ^ oieptov eX>t«v Te kcu Tpa,xvvetv ty,v a,pTY,pia,v' tkth ^e crvfX- 
$' etY\ to Ktviv TTvevfxa, tcv aepa,. o te ya.p oXtyog evKtvY,- 15 ftcuvovTog etKOToog r) (pcovvi S'ta,<pSeipeTcu. 

lcTepog ecrtv a\r\p (ynve'iTa,t yap okiyog vtto t» ^ev»), ko.) to Ata. Tt, enrep y\ <pcovv\ ecrtv a.Y\p Ttg etr , x;f,fxa l Tt<Tfxevog1'& 

ttvkvov TrXeiovg 7rkY,ya)g Trotel, a.t tcv \po<pov tto^tiv. ISeTv ko,i <pepo[xevog, StaXveTa.i TroWaKtg to o-xy\fxa,, y\ b\ y,-/^-, 

$' eTTi tovto eTTt toov opyavoov' cu yap XeTTTOTepat XppSa.1 v\ ytveTa,i 7rhY,yevTcg th to<»t» irpog ti qepeov, v (JtaKveTcu 

o£vTspa,i etTt, tcov a,hhcov toov ccvtcov v7ra,px^Tcov cLVTcug. clvty^ cihha, <ra,<pu>g a,Kxofxev avTY,g; y, oti a,va,Kha,Tig ecrtv, 

20 Ata, Tt y\ <pcovv\ cfyjTepa, <pa,ivera,i ToTg fxa,KpoTe / pa,v 20 a\hh' » Ka,Ta,Kha,Ttg; ktoo b\ to S' ohov <fta,fxevet, ko,) §vo 
d<pecrYiKcTi, t« o^eog ovTcg ev tw Tct^ew? <pepeTSa,t; to Se /Mpvi cfxoioTxyfxova, e£ clvtcv yiveTcu' irpog bfxctcLV ya,p 
fxa,KpoTepco <pepc/xevcv fipa,o\)Tepov KtveiTa,i. v, oti r\ o^yTY\g ycovta,v Ittiv y\ dvaKha,Tig. tfio ko,i bfxcia, yiveTcti v\ 7Y\g 
7Y\g <pcovr\g i fxcvcv ecjtv ev tw Tct^eo;? Ktve?TSa.t, dhhd, ko\ *f&5 <pcovv\ ty\ ejr dpxyg. 

ev tw he7TToTa,Tov ^po<pov yiveTSou' Tcig oe fxa,KpcTepa,v Ata, Tt tcov fxev a,hhcov Toocov Tot vea, kcu vy\7Ticl b^v-2^ 

d<peTTY,KOTtv de) heTTTOTepa, y\ <poovY\ d<ptKve?Ta,t $td ty,v 25 Tepov <pSeyyovTa,i tcov Teheicov, ol oe fxoTXfit fia,pvTepov tuiv 
bhiyoTYiTO, t» depog t» KtVYfxevti. fxa,pcLiveTcu yap y\ kivyc Tehetcov fiooov; r, 071 ev skclctu) yevet 70 vy,ttiov ofxoiov ecjt 
ctg, fxapcuvofxevog b% b dptSfxcg fxev etg to ev TehevTa,, tw ev clvtco Sr,hei; tcov jSowv $e clI Sr^heiau fccLpvTepov 
<ruifxa, be elg b'ta,TTr\fxa, ev, o ecrnv ev cruifxcLTi heTTTOTr,g. <pSeyyovTO,i tcov dppevuiv, oi be fxoTxa 7a.vTa.tg bfxoioTepoi 
bfxcicog b~e [ko,i] ev <puivr\. etTiv r, Tolg a,ppeTtv' 7a, <Je a,hha, two,vt{cv. 

21 Ata, t{ ko.) ol yeyvfxva,Tfxevoi kou ci d^SeveTg o$v 30 Aia, ti, oto,v dxvpuiSooTtv a,t bpx/tcrpcLi, y\ttov ol %o-25 
<pSeyycvTO,t; r, cti ol fxev drSevetg bhlycv depa, kivvtiv, b pot yeycova,Ttv; r\ $td Tr\v Tpa,%vTY\70, nr poTTrw^vra, y) (pcovvi 

«5e bhtyog t» Trheiovog Sattov <pepeTcu' ot <5e yeyvfxvcLTfxe- ov irpog hetov to eba(pog r\TTOv yiveTcu fxta,, Sott eha,T- 
voi 'tTXvpuog Ktvxri tov depct, b be \Tyvpujg Ktvi/xevcg dvjp tcov; ov ya,p TvvexW- uiTTrep ko.) to (pcog eir) 7cov heioov 
Sclttov <pepeTcu. tq <fe 7a,XP ev <popa, ev <poovY\ c£v ecrtv. fxahhov [<pa,{vet~] cfid 70 fxv) $ta,ha,fxfidveTSa,i 70ig ifXTTO- 

22 Ata, 7t 7aTg /xe^a, t«, o-aia, KeKpa,yoTtv r) <poovv\ foa,- 35 b^iX^cvTtv. 

3. x*\ om C a X a T". II 6. <j>epx xa\ @a.p£i«.r X a T", <popoi xx\ &pa.Giia.i r. II rr,i om X"T a . II 7. y.h om C m . II 12. noppubw 
X". II Xvjxh C a . II T)jv om C'. II 13. 6£ttoi C a X a T m - II 14. si'J el? C a . II 20. x/j u %ote T". II fixxpoTipoi C a T", ^ocxpoTipui ctv 
X". II 22. iMocxpcTepov C a T a j. II <pspefj.eroy om y. II QpxxvTspov X a T'. II oti t\ om y. II 25. t^ ^wjj? et kcr\v om y. II 24. Xsvtotcl- 
toy] eXxTTu tc\ y. II fj.«.%p'cTspoi C"y, fj.cucpoT(puj X". II 25. j\z-nTOTlpoc\ kXxTTur y. II 26. /j.xpxireTXt — 29. <pw% om y. II 27. elg to 
h r \r C a X". * 

1. 7r*'y7£? X a T", isirT' v. II (purenxg C'. II 3. T*f l\ r ikiTXc C°. II 6. to om V. II 9. vTog o totto; C a . II 10. iff\ codices. II 
17. «] »1 X". || &\ et 18. n om C a X a T a y. II 18. oj] r) C a , x*1 y. II 19. o\-x.o-jo r ir — 25. oipxfc] oLxo-jstxi; * k'n *v*xX*cr»?, ov 
KXTXXJ\x<rtg iaTir. toOto 5s oXov x<p' oXov tl( to txQos xpo r otovTXi' xtto •yolp tou xlpog xvxxXxtxi xx\ tov h t£ xotXcv, ovk xtho tov xoi- 
Xov y. II 31. ve^eWiv C"X"T*. II 32. t« & 'ihxtpog — r tx C a X"T a . || ws C a T a . II kXxTTOj X'. II 34. ^*AXov hx to X*u/3*vea3*« 
C a X a T a . 902 n P O B A H MATffiN IA. 

26 Atd t/ Ttorz o aXg, otclv e\g vtvp ejx$Xv\$y, ipocpe?) t% xpwv TtdvTcL. y\ cjxclov -txto Tc?g ccLXayjxc?g xcu-to?^ 

$ oTt o kXg vypcv &x el * ^ ^ ° V7r ° T * Qepjxx exTtvev- v7to toov eKxpvojxe / voov.MippfJ>evcig. X($oig; cv ya,p to TeXev- 

fxcLT&jxevov kcll lolcl ex7t?7trcv rx}C, u T< ? clXcl; to Ss cr;$- tcuov cLipet v\ xtve?, dXXd tq rvvex&* ' '«""< Se tvtx <rvve$Y\ 

Xjfxevcv cLTtcLV ipocps?. ■ dvcLir$Y t Tov cvrog cur$Y\TY\v. yivsr$cu ~itv xivv\rtv. cvtoo Sk 

27- Atd ti TtoTs toov TtcuStcov evtcL, itptv Y t xetv TYy, v)Xt- 5 Kcu. tq. Tteptexofxevcv ocirc%TC:?g .'xpovotg klvs?tcu kct) StcLi- 

xiclv ev y[ racpY t vt'Ceiv oopci cLVTc?g, (p$ey^cLjxevcL xcu rcccpoog pe?rcu e\g dvcLL<x$YrtcL, tw ^e -.rtcLVTt xcu rvvex c ? extvY^rs-- 

etTtcvTcL ttclXlv ojxoLCog $L&yovviv', ecog clv eX&Tj o eloo$oog xcu Ste<p$etpsv.. rvvexfiS Ss ictv ix ev T<£ vvv, dXX' ev tco 

Xjpavog; * <^1 7toXXo\ TepcLTA vojxiXprtv etvcLt. y\Sy\ S' evitu doptrjxsvco XP 0V V V7r ° tk vuv. . . 

XeyeTcu xcl\ sv$vg ytvojxevcL (p$ey^cL<r$cu. fyivri oog jxev --' Aicl ti cl x^putxeyot yjtov dxovovrtv ; v\ %ti tou29 

£7t) TtoXv TCL TtXetCO T£ TCOV ytVOfXSVOOV yiveTCLt XCLTCL <pV- 10 efycVTCg TtVeVJXCLTCg eV Ty\ .xdcr/XYj 7toXv XCLl eU TCt UTdtt 

<rtv, Sto oXiyoLS tSto crvjxftcLLvei., xcu (pviret cljxcl koctclX- %upe! eroo$ev,. coce kcl\ tyi cL\r$v\ret - e7tic\Xov eTvcu ty]v xt~ 
Xy,Xcl TeXetovTcu' Sio xclc dxcvet Te djxcL xcli cpoove? xctt vy\<rtv yiv itotit. Trept. ,ty>v dKov\v, jxdXtcra cf' hx tuv vnvcov\ 
$vvLY;(rt xcLTd ty,v dxcY\v kcl\ Xey.et kcu crcLcpYtvCl^ei. & fXY t v o t\e 'ipccpos dyp \Yi .7ccL$ag .dspog ecj(v. dvTnrcLLCvTog. cvv t« 
dXXd ttoXXclxis cvx dircLpTiX^et Tcl clvtcl, dXXd T&.fxev etrcoSev eWepxercu o ?£pob%v ^otpog, xtxt vito TY t g xtVYicreoos 
%yvLYio~i mpcTepov v\ tovto to fxcptov d7roXv$YiVcu co frtcLXe- j.5 xcu t» ejrooQev ipocpx eKKpve-cu v\ Ka>Y\crLg. 
yeTcLt, T.oTg cfe twclvtiov. tclvtcl fxev w £x dv $LcLXex$£ty --tcL r( tcrxvocpoovci ircLLcieg cvTeg [xclXXcv tj cLvSpsgioO 

crvveToog (d ydp clv dwcroocrt, StcLXeyovTcu)' dXX' otclv y\xyi yi oocnrep kcli toov x si P& v l **« ™v 7ro$oov de\ y\ttov xpcL- 
xtupcg dfxcpch '., d7cocJtSocLcrt to xcvrd . (pvcrtv. o<roig $e efx- T&crt 7rcucfeg cvreg, kcl\ ccrcf eXcLTTvg « dvvcLVTcu ^cLcriTeLV^ 
TtpacrSev : y\ kcltu . ty]v dKCY t v cLL<r$Y t <rLg StcLKptficvTcLi ev ty[ bfxotoog xcu tyiS yXooTTv\g :'ct: veooTepot cv cfvvcLVTcu; edv Se 
^vxv\, "w nrpcoTto KtvMcrt ty\v. (poovv\v kcu TrotKcrt Xoycv, tk- 20 rrcLVTcLTrcLcn fxtKpot wclv , cvc% cp$eyye<r$cu §vvavTcu dXX' 
Totg evlcTe yiveTcu V\c\y\ ^yvLeTrt ttcXXcl kcli c\>vcLfxig Ttg t« y[ corirep tcl $Y\pLcc, §lcl to y,y\ v.pcLTelv. etvj cf ' av & fxovcv 
fxopvi kcll diroXvrtg, jxdXtcjtL jxev jxeTot, ■ vttvcv tivcl (t«t« eTTi t» Irxvocpoovx, dXXoc xcu rpcLvXci kcu ^sXXct. Y[ jxev 

y CUTICV OTl 6 VTTVOg XCU T& rOOJXOLTCL VOO$pOTepCL TTCtet XCU »y TpcLVX0TV\g TOp ypcLfXJXCLTCg TiVCg JXv\ KpcLTeTv, KCLi T0VTO 

ta yAptcL dvcL7TcLvra'g):, el c%. pJ\, xtLt cLXXvy jxstcl^oXyw & to tu%ov, y) Se ^sXXoT^g ■ tco e^cLtpetv ti, v) ypcLjxjxd y) 
XdfiovTCL ToicWTY\v. TToXXd tfe exojxsv ToicLVTcL TTotsTv, cl 25 rvXXcL^Yiv, y) Ss IrxvocpoovtcL chro .tcv jxy) SvvcLr$cu tclxp 

JXlXpOOV- SstTCLl KCLtpOOV KGL7TSLTCL CVKSTl. .OJXCLOOg £%«, 0TC6V rVVcL^pCLl TY\V eTtpcLV <rvXXcL@>Y\V TTpog TY\V eripCLV. cXtTcLVTCL 
\STOO TVXXl T0 N JXopiOV e%OV KCLt dTTOXv$eV OTCLV eTrt7T0XY\g Y\ Se Sl dSVVCLJXlCLV TY\ ydp SlCLVOLCL &X V7TYipeTeT y) yXooTTcL. 

ev tv\ cLir$Yiret oov eKtvY\$Y\ Siclvoicl, kcltcl ty\v dKOY\v tovto tclvto Se t»to kcli 01 jxe$vcv~eg 7rdrxovri xcu ct Trperftv- 

e7TCLVY\X$e KCLt SCpSsy^CLTO. TToXXcLKtg. ■ Se X.CLI JXSXY\ KCLt p\- TcLi' YiTTOV C?S TTCLVTCL rVJX^iCLLVSi. 

jxctTcL. hripxsTcu cvk hc TrpacLiperetog r)jx?V . dXX' ecLV to 30 j Atd t/ y). cpcovYi Tpejxet kcu toov dyoovtoovTcov xcli TCov3t> 
nrpooTcv rrpceXojxevct e'L7rcojxev,vcrepcv a.vev TTpccLipereoog Xe- SeSioTcov, y\ oti refeTcu v) KcxpStcL t« $epjxx efyovTog; djx- 
yofxev v). ctSojxev, kcu « Svvcltcu Ik tk c-cjxcLTog exeX$e?v.. (poTepcLKtg c?e TTcLrx^t tkto* kcli ydp To?g dycovtoort rvjx- 
\ST00 kcu To?g TtcuSloLg, otclv rvfxfiy T6T0 Xe7TTov, ehcL ttcl- ficLtvet kcli To?g (poftxjxevotg. retojxevv\g Se « yiveTcLt jxicl y\ 
X-tv kcltclcyi zli t%v cpvrlv hcCtvo to jxopiov, eoog clv y) copcL 7tXv\yY\ dXXd 7tXe(ovg, corTtep y) tcov TtcLpcLvevevpirjxevcov 
eX$r, IrxprcLt clvto xcu dTtcKpt^Yycu. .. 35X°P^v. 

28 Ai* Tt evtcL "^ocpe? kcl\ KtveTtcu ejrcLLcpvvig, ciov tcl Atd t( ct jxev dycovtcovTeg ficLpv cp$syycvTcu, 01 t?e32\ 

xtficoTttL, .ovSsvcg .cLLr$Y,Tcv KtvvvTcg; xcLL-ot xps?~Tov yeyove <po(Bvjxsvot o^v; v\ oti rc?g jxsv cpofixjxsvcLg kcltcl-^Jx^cu 

TO OtoVf T» KLVOVfxlvK. $£ CLVTO? Xoyo; XCU (p$opoXg KCU 6 TG7T0g 7T£^{ TY t V KCtpcYLCLV , KCLTOO cpjXOOVTOg TOU QspjXOV, 

yr t poog' vtto dvcur$Y t Tov y<xp (p$sipsTcu tcl XsyojxsvcL v7to ooce cXtyov depoc Ktvvrtv; v) ydp Irx^g ev tu $epjxco' ra?g 

. \. h om X". -II 2.. V: om C a . !l .3. iu.~h-ai C a . II l\ om X". II 6. h om J°. II (jiSs^oy.iM X a . II 9. <pS{^sa5cLL C a . II 10. 
'iiWfjiirjiv: coclices. II 16.. .£y, emj C'F". fa§3~rqfofafi& C°Y a . II- 26. ym^ Mtm C a Y: II 29. za\ post ^k om C: II 32. cHrh.y.W: 
codices. II ^Wyrat X°.\\ ■ iy. jv] Imu^ C a , UX a . II 33. l~h C°Y a . 

2. xrOsi,- xl^<j.lm; oixu ri ? C". II 7. fySupe X a Y". II 17. >j om C"X a Y". II 19. £**..— 20. c%va6rr<u om C". I 23. tu} reS 
X a . II 27. iKSvvtt, X a Y'. II 31. foWnw C a . II 34. $] oi C a . nPOBAHMATflN U. 903 

Ss ctvu (pepsTat to $spfxdv, ucTtsp To?g a\<rx^>vofxsvotg' cV xpov; r, oti fcr^cPTcu tov <puve?v, e/XTtcfrifyvTdg Ttvag; ix 
oa<t^jvY[V ydp xdi dyuvtuctv. To?g $e ct\<rx^vo[xevotg avu L<rv,g be iV^uo? ovS' b/xoiag xivq<rsug, fxr, sfXTtcb^iCpvTcg tz 
(pspsTat ntpag to TtpccuTtov' <rY,/xe?ov $s oti e£spv$poL yi- ty)v xivY,<rtv [XY,$evog xa\ e/XTtocfit^ovTog, (5td<ra<r$aL bs?. ij 
vovtcu /xahhcv. <tvvty,xsl ovv xat Ttax^v Ttots? tov ctspa os <puvvj xivY,<rig itri' /xz?Cpv oz <p$syyovTai /XahhOV 01 TY\ 
u (pSeyyovTcu' o $1 TOVtTag fipacJsug u$e?Tat' to oe fipaov 5 iV%ui" xpd/xevoi. ucr' £7r£< dvdyKY, d7to$iaXz<r$aL to ku~ 
h (puvvj (3apv scriv. » hvov, dvayxvi [xsTCpv <p$(yys<r$aL txs lo-^vocpuv^. 

33 Atd t( evYiKoooTepa, r) vv% Tr\g r,[xepag e<rTtv; itoTepov Aia ti Sfc dyuvtuvTsg /xsv /xahhov i<rxvd<puvoL yivov-36 
oo<T7tep ' Ava^ctydpag <pY,<ri, ha, to ty\s fxsv vj/xspag (riCstv Tat, ev <He Ttug /xe$atg y\ttov; >j otj- ditcTthY^ict o/xotdv 
xdi ^o(pe?v tov depa $sp[xatvd[xsvov VTto T» r)hiti, TY,g &s sctl to 7ta$og /xspxg Ttvog tuv svTog, o do\)vaTov<TL xivs?v, 
WKTog rpvx+av ep^etv drtz zKhzhci7tdfcg t» $sp/x% eTvai <$s 10 s/XTto^iCcvTcg cW ty,v KaTa^vfyv ; o /xsv ovv oTvcg <pv<rei 
fxahhov dwvcrov [xv,$svdg ovTog ^d<pv; r, otl cW t« kz- $zp/xog oov hvzi ty)v KaTa^v^tv /xahhav, r) <Tz dyuvia Ttotz?' 
vuTzpt /xahhov dK^trov scrtv r\ <W t« ithripvg ; scri §e Tr\g <pd@og ydp Tig r) dyuvtct, 6 £s <po@og Ka-Ta^vfyg. 

{Av r,[xepag 6 dr)p itvKvog arte -TteitXripoofxevog vito t« (poo- Aia tl e^ooSev e\g rag ciKiag eltraKoveTai [xaKkov ^37 

tog xa\ toov dxTLvoov, Tr,g h\ vvxTog dpaLorepog 3id to dve- ecooOev e%u; r\ otl e<roo$ev o ^pocpog fiia. to d%aveg eTvai 
\r,\v$evai e\ avTov to 7tvp xa\ ta? dxT?vag, <roo[xaT& ovTa. 15 $La<ntaTaL, tocre ou% iKavov EKacrov fxepog dKov<r$Yivai, *j 
»j oTi TY[g [xev r,[xepag Tct <roo[xaTa itpog itoKhd Try foavoiav yittov; ejrcoOev 6% e<roo elg ehd.TToo tckov xai depa- ecrdoTO- r) 
ihxei' ho ovx svxpLveg ecri itpog Tr)v dxor\v. xa\ tw itpdx- (poovvi (Bct$i"Cp<rct dSpoct ep^eTaL, ucjz fxeiZpov %<ra< dxovercti 
Teiv r)[xag itavTa- [xahhov ev 7vjf r)[xepct r, t>j vvktl, xai fxahhov. 

ctvrd 7tep\ Tag itpa^eLg zcriv. "/pjopL<r$z?<ra <fe ai<r$Y,<rLg ^avoiag Aid if ot l<rxvo<poovoi [xzhayxohLxot; r, otl to t5|38 

xa$ditzp dva(<r$YiTov itovov e^et, uxntep efpviTai to vovg opa, 20 (pavTa<rict dxohov$e?v Taxeoog to fxehayx^Kxov zTvai ecptv, 
xcti vovg dxovzt. vvxTog %z TY\g o^pzoog dpy>i<rY,g xai TY\g 01 &e lcrxvocpoovoi tolovtoi' ntpoTzpe? yap r) opfxr) t« heyztv 
frtavoiag fxahhov r,pe[xav<rr,g Tr)g dxar\g itopag /xahhav TY\g b\ivd[xeoog avT0?g, oog SctTTov dxohcv$ov<rY,g TY[g ipvxfts 
dvsooyfxevog, xa$antep TY\g r)fxzpag, SzxTtxcg fxzv 1<tti tuv tu (pavevTt. xa\ 01 Tpavhoi Sz CxravTug' fipaxvTzpa- ydp 
riX°° v ^fxotug, efcayyzhTtxcg b\ fxahhov Ty fttavota, ha to tc£ fxopta TauTot To?g TotovTotg. <rr,[xz?ov £z' otvu/xevoi ydp 
fxr,Tz avTr)v evepyzTv [xr$ vrto Tr^g o^pzug itapzvox^-z?v$<*>i»>2$TatavTot ytvovTat, otz /xdhtfct TO?g <patvo[xevoig dxoKxSvct, 
xa$aitep xat Tr,g r)[xzpag. xai ov tu otvu. 

34 Ata Tt 01 ctyovoi, olov Ttcubzg xai yvvatxeg ko\ ot >j^>j Aid tl ta 7tpd<ra, <rv[x<pzpzi tpog zv<puviav, zrtz\ xa,}39 
yepovTeg Kcti 01 zvvovx^-» o^y <p$eyyovTai, ol <fe ctvbpeg To?g Ttz^t^tv; r, otl kol ta irxopofrct z<p$d heaivei, Ta Ss 
(ZapvTepov; r, fo' d<r$evetav t« xtvwTog fxapiov tov depa; itpa<rct yht<rxpoTr,Tct zx zi Ttva; pvrtTixov Sz tv <papvyyog. 
ahiyov yap to d<r$evzg xtvsi, <% ohiyog t<*%u <pspzTai, 33 Aid Tt ta fxzv ahhct ofcvTspov (pSsyysTat o-tyotyd-AO 
ro <Vs Taxv <pspdfxsvov b£y. r, hoTt itdpag TtpuTog, fo' Tspct ovTa, Ss ctv$pu7tog d<r$svuv; r\ o^lotl zhctTTu xtvs? 
qv yi <puvY, <pepsrat, Tc?g fxzv dyovoig /xixpog, ucrz bhiyov depa, ovTog <% Tax^ ^tspx^ai, to $s Tax^ a^yv Ttots? 
e^ ccutotj to uwv tov ctepct, ohtyog oz uv tjxx^ fpspsrai tov ^pocpov. 

ftt' evpeog tov ctvu (papvyyog' dx[xaXjv<ri §s xa\ dvtyov- Atd 11 dxavovct /xdhhov xaTsxovTsg to 7tvsv/xct >j4l 

fxsvotg btitrTaTai ovTog, u<rrtsp xat eTti tou? opx^-, uctz 35 IxTtveovTeg; ho xa\ ev ratg $r\patg Ttapayyehhwiv savTotg 
xdi Tthsiuv z<tt\v oo$v/xzvog. fipabvTspov avv dttuv ftapvg fXY\ Ttvsvcrtav. ntoTspcv oti to ctL<r$r\Tixcv avu spx^cti alpo- 
yivzTai. fxevuv tuv (phsfiuv; xa$zv&dvTuv yap xaTu' <$to xai /xah- 

35 Atd t'l ol lcrxvd(puvoi ov SvvavTai ^Lahsye<r$ai fxi- hdv T£ exTtvswi xa$evSovTsg >j e\<r7tvh<rt, xat dvr,xcot et<rtv. 

2. vA om C a Y'v. I! 5. ^fltyysTtu T°. H 6. /3 ? a»u C. II 10. Zytd u$e C. H 11. oti] hin X". H 17. to X". I 20. awioVoy 
xh ttow C. II 22. iA.ZXXoy Tripo? C. II 24. t^] y ty, X a Y a , xod t5j C II 29. % om CX"Y". II 36. ^npurepor X". II 38. Wxofyomi 
Sylburgius. 

2. is] & &7 Y a . II 3. ky.Tv. tU ro /3.? 11 7. & om v. II ph om C. II 8. ivffxXngks X". II 9. fti?* X a . II 13. huia C. U 
tta-u) o\xitr<u CY a . II l4. lircu Y". II 24. to7? tsioutoi? txZta X". II 25. <po@vpimi; C. II 27 et 28. npxo-trct, Y". II 30. (pQif/oyrcu 
C. II 32. 7r*xy X a . II 35. iy.7rtyoyTsg Y". II xctl om Y a . II flJpaif X". II <*ijto?j X a . II 36. Zp%£T«.i ru!y (pXsfiuly civyxipovpiyujy a.pa.iovpiyury 
na&&iloyT!uv xcItuj, rjio xct\ [ixXXcy hcmhvff» Y", omissis x&QiviayTzs — 38. £to-iy. H 38. l\i.-Kyi*<n C a , fOsmienfS X a Y a . 

P 904 nPOBAHMATQN IA. 

v\ kol) 70 oufxa, ctv(p%e7ctt eKTreTrvevKo^og, oocre ksvovt&i 7cL AicL 7i [Xe$v6v7oov fxSihhcv cLxoppy\yvv7cu v\ <pcovY\ «5 46 

CtVOO; cLkKOVTI §£ 700 KEfOO. Y\ 071 CpVtT LO.tr fXCg 1p0(p0g Ti? VY\<pQV7C0V; Y, SlcL 70 7rE7rhvip6o<r$CU 7Ct%£0Og Ct7roppV]yVVa,Tl 

ecrtv, cmog <fe iv tw zk7tvz?v yivofxzvog Koohvzt cLkyzlv. ty\v (poovv\v; <rr,fxz?ov $e 70V70V ov7£ ycLp ct %opo\ fxehe- 

42 AlcL 71 S&770V fXZV 'pOCpOVCTt KCtl 7rY\c\6dcrLV ol fXtKpOt 7O0CTLV e£ Ctpicps HT£ 01 V7r0Kpl7tXL, dhhcL VY,C?EIS 0V7E?. ZV C% 

ctheg, /xeCCoo tVe "po<pov<rt kcu 7rY\c\6d<riv ct fxeyahci; v\ $lo7i 5 7v\ fx($r\ 7rhv\p(cjzpQi ov7zg zvhoyoog /xcXhhov cL7rcppyiyvvv7cu 
ol fxh 70,-Xp o-xpipv7cu (ov y<tp tvoXv o <$z? $tzh$s?v tw 7cLg (poovdg. 

TTVpi) $10, 7Y,V fXLKp07Y\7Ct, 01 $t @pO,$Z00g' fXZ?ZpV ydp (p- Aio) 71 7T07E 700V C%V7£p00V (pOOVOOV 7T0pp0O7Zp09 cLkW- 47 

yOV 70 fXztXoV OlOLO-XtcrcU Y\ TQ fXLKpOV. tpClpE? $\ fXZV criv; V\ SlCTI TO o£v h <ptOVV\ 7CV/P SCTl, $CtTTOV C?£ KlVe?- 

fxiKpog fxiKpov, y\ yo,p 7rhy\yv\ fxtKpd, b <Te fxsfi^oov fxeycthct, tcu to) fita, fxcihhov (pspofxsvct, 7cL b% <r<pc$poTepov <pspo- 
fxey<xhv\ ycLp v\ 7rhY,yY\' o h 'pcpcg 7rhv\yY\ zcriv. kcu 7rY,$cL 10 fxevct eir\ Tvhzov <p(psTcu. 

$SfX<Lhh0VTQ l<rXpp07£pOV, a,V7ThY\yY\' Y,770V ycLp eV$L$00<riV. AtCt Tt KOOTZXOVTZg TO TTVSVfXCt fXoLhhOV CUKCVOfXZV; $48 

43 AiO, Tl, SO.V Ztg 7T0hV 7TVp Zfx(3cl?^hv\ Ttg TO CtVTQ fXE- OTt Y\ cLvct7rvsVtrig \p6(pOV TlVct 7TC0pE%£l. ZtKOTUg OVV TflVs 

yzQog dhog, v\ttqv 'pops? v\ cv "potps?; v\ ctl <p$ctvsi kcx- fxcLhhov ctKOvofxsv, %7ctv v\ttoov b ^ocpog v\' v\ttcov ycLp b 
Tct,Kav$£ig Ttptv <rxi<r8%vcu; kcuetcu fxiv yaip tw to vypov ^ocpog, qtav KcLTZ%oofxzv to Trvzvfxcu 

&V CthoO&WCU , IpOCpZ? <Jg TU Q-X}<rl%VCU. 15 AtcL t( TO fXZV (pOOg OV C^tzpXSTCU cflCl TOOV 7TVKV0Oy,A9 

44 AicL t( ol x a ' ~f x vfxzvoi y}ttov ctKovcvtriy; y\ qti to hsTtToTspcv ov kcu 7r6ppoo ov kcu QoLttov, o b\ 'pocpog 
irvzvfxcx h&TrohcuxftcLvKQ-tv, to $e <x7r ohcxfxfi&vofxzvov irvzvfxcx Stzpx&cu; y\ &ot* to fxh (pcog k<X7 zv$e?<xv <pzpz7cu, uers 

TTEpi 7<X COTO. cLSpoCC^ETCU. <rY\fXZ?OV §£' SV ycLp TO?g CO<r\ Ip6- <XV cLvTl(pp<x\v\ Tl TV\V EvSvcopitXV, Ohoog cLTTOKSKhEirTCU, 

(pog ytvsTcu qtixv %tx<rfXY[<rcofxs$cx. to h cL7roha,fx(3a,v6fxsvov Se ^pccpog (pspsTcu kcu ovk evSv SioL to Trvsvfxcx eTvcu; 

TrVEVfXctKOohvSl tXKXELV. £71 <$£ KCU (pOOVY\ Ttg yiVETcU TOOV ^Ct- 20 <fl6 7r<XVT<X%6$EV 'pOCpOVVTEg <XKQVOfXEV , KcCl CV fXQVOV TtTv 

arfxoofxevoov' thto <Je KoohvTiKov t« cLk^eiv. kcu trvfXTrLsl^EtrScu kclt' svQvoopt&v To?g ootriv. 

tLvcxyKcuov T<xg iXKccLg c\t<x<r7roofxevcv t« trTofxtXTog. AicL t( ttots c\ fxsv yshoov7sg ft&pv (pQzyyorrcu, oi50 

45 Atcx 7i t^? (poovv\g, s7rsiSvi pvtrig 7ig s<rt, (pvcriv e%v- <Je Kh<x(cv7eg bfyj; v\ ho7i cLxo 7oov trvv^cvoov c^s?tx % 
<TY\g ctvoo (pspstr$cu; fxcXhhov scriv £\>v\Koog <xvoo$sv k<X70o vi (poovy\, to <y\ b£v strtv cLtr$svsg; ctfxcpoo cfe 7<xv7cx fxcZhhov 

KA700$£V CtVOO; Y] 071 tj (pOOVYj &Y\p 7tg ECJl fXE$' vypv' fitX- 25 70?g KhtX^trtV V7T<xp%£l' KCU yap trVV7£70LV7CU fXcZhhov 01 

pvvofXEVog ovv ov7og vtto tk vypov <p£ps7cu k<x7oo kcu &k Kh<x(ov7£g kcu cLtr$svscjspo( sltriv. 

ttivoo' tS yctp vypov k<x7<x (pvtriv v\ k<x7co (popol. cfto 7o?g AtcL 71, enrsp y\ <poovv] cLv\p 7tg E<r%Y\fx<x7itrfxsvog £^,51 

Ka>7co fxcLhhov cLkovs7cu. y\ 70V70 fxsv v7to tJj? toO "Qxov <pepofxevY\ $ta,hvs7cu 7rohha,Kig 70 <r%Yifxa,, y) $s y\%co, 7j 

<poovv\g fxcvcv y(vs7cu (a,v7v\ yctp fxstf vypx), to $e trvfx- y(vs7cu 7rhviysv7og t» to^«t« Trpcg 7i crspsoy, cv o s ia,hvs70,L > 

@0,?VOV EtT7l KO,l £7r\ 700V cOO^JJV 'pCCpOOV; K<X$(XTr£p OVV Y\ 30 cLhhcL <T<X(p6og tXKOVOfXEV; Y\ 0^1071 tXV<XKh<X<r(g ECJIV, OV KO," 

o-pig, eo,v fxvv cxvcoQev kcl7oo 7rpo<r7rstrY\, 7v\v <xvctKha,trtv 7a,Kha,tng; touto <fe ohcv a,<p' ohov. eTra. to 7rct$og <i<p' 
ctvoo 7rois77cu, K0.7QO&EV he ctvoo TrpctrTrEtrovtrtx cLvEKhcttr$v\ bfxotov' cLtto ycLp 7V cLipog <xva,Kha/ra,i sv tw Kcthoo, ovk 

KCX700, TOS' (XV7QV 7p07T0V j\ (poOVYJ Y\ (pVtTLV SXOVtrO, O.V00 <X7rQ T» KOLhX. 

(pspstr&cti, TrpctrKcpa.tra, tw e^ svav7Lctg ciepi, (BLaZ t e<r$a,i AioL fi evcg 7e ko.) 7rohhcov <p$eyyofxsvoov ctfxtx o*Te52 

fxh i Svva.7cti TrhsLova, ov7a, kooi @a,pv7£pov, cLv<tKh<t<r$£Lg 35 ttrog b (p$6yyog, ov7e £7r\ 7rh£?ov yEyoovotriv oog KorrcL ho- 
<5e b KLVY\$£ig cLv,p ettl 7cvvo,v7iov Y\V£X$y\ K00700, foo ko.70,- yov slg 76 Troppoo; y\ "o7L sKcttrog 7ov ko,$' a,v7ov cLipcx 7rpcoo$s% 
X^ofxzvog tXKovzTai Kcvroo fxahhov. tolxto <fz kcu to 7TEp\ cLhh' « toV oovtov, 7rhv\v £7r\ fXLKpov; ofxcLov <$vj <rvfx(3ct(- 
7v\v y\xu trvfxficuvov ecrTLV, cLvetKhctcrLg 7v\g (poovy\g exl veL 6d<r7rEp ctv el 7rohhoi fxh eTev o\ (3&hhov7Eg, EKctcrog 
7ovvctv7tov. fXEV7ot h($oo ETEpoo, u oT ye 7rhe?trot. ov7e y<xp eKe? Tioppou 

1. a.7cip%tT<tL XATXTrevTnwoTcjY T°. H 2. ^ucrracr^a; C", rpvvtt ktrhpU T". II 3. e^-iy om T". H 7rre7» T°. B ^fyc/^ero? C a T a . D 4. 
o» aX£ 5 ol fjuxpo\ X". II 5. ^otfwc-i X°T°. II 12, \^i\y\ QC'T a . H 19. $ T a . I 22. cuyMTos X°T a , TrvtvpttTo? pr C". II 24. Zw- 
kr QX a . II 31. w C a . II 37. x*™ om C". 

2. 1\oti tu T a . U a.Troppriyrwi C"X"T a vy. H 3. omts\ ot£ i>. II 4. fr« ot\ i% y. H 5. icKi\pi<;<tTO\ y. II 13. rjrrot — r\TTOv T". H 
18. lTroxixXziTo.1 T". II 23. ovrirrvt X a . IJ 27. W^ *& $> C a X a T a . II 28. 0\ t\ C', $* T a . II & om C a T a . II ^ ft om T a . 35. 7»- 
tnitnr T a . II 38. pb om C a . II 39. Troppv6a X". nPOBAHMATfiN U. 905 

cv$ev d<p(^eTat (Behog, «j ov xctTct hoyov, ovre svt&vQa. pdv. b t% dyjp koI v\ <puvv\, cXts rravTaxov <pepofxevv\, $td 
ov ydp evog v) To<ravTv\ <puvv) dhhd Trohhuv. eyyvSsv vravTog ^tairtTrTet Kat daoveTdi. iv c% Totg vypotg at fxsv 
fxsv ovv xctTct hoyov Trohhv) <pa(vsTat v\ <puvv\ (kcu yap o\pstg S~topu<rtv, a\ $e <puva\ ovk akovovtcu v) fxohtg, hs- 
rd fishv\ rrhstu Tsv^sTat th clvtv), iroppu$sv tfe \sksti. irTOTspov ovTog tcv vypov v) tv\$ yv\g, oti ol iropot fxtKpci 

53 Aiet t( dyuvtuvTsg fxsv (BapvTspov <p$syyovTat, <po- 5 kcu ttvkvci kcu kat dhhvihug, utjs ov KuhvsTat v\ 'o^ptg 

fiov/xsvot 8e b^vrspov; kccitqi kcu v) alSug tpofiog Ttg stjtv. ev$v7rope?v. $ta thto kcu $td fx\v Tvig vehx StopaTat TrvKvvig 
»j t^tatpspet %ohv to 7ra$cg; cl /xev ydp al$cvfxevot epv$ptu- "*<rv\g, foa $e t» vap$v\Kog apavi cvTcg y hopaTat. sti tv& 
<riv (v) $t dyuvta ato~xv v *l Ttg ecjtv), ol t% <po(Bov/xevot fxev ol Ttopoi KaTahhv\ho t, tuv &e TrapahhaTTovTeg' &t%v $' 
thxpMCtv. <pavepcv ovv OTt T0?g fxev <po$cvfxsvotg eKhetTret ocpehog eTvcu fxsyahovg, eav /xv\ kclt ev$e?av u<rtv. v\ b% 
avu$ev to $epfxov, utje Ktve? d<r$eveg ov bhtyov dspa to 10 <puvv\ cvk aKovsTat, oTt shaTTU Tct $ia,Keva> Ta ev tw 
vvsv/xa, to Ss bhtycv Tct%u <pspsTat, to tfe Tct^u ev <puvv\ vfraTt tov dspog, utje ov cvvaTat Sex^$ai, cvcfe fxe?vai 
to c%v' Toig c% cubovfxevotg a,vco epx^Tcu to Qepfxov Trep\ Tvy <poovv\v, dhhco fxohtg v\ fxeTa, <poovvig. q ydp <poovvi 
t* tjv$v\. crvifxeiov cfe oti ytvcvTcu efcepvQpoi. irohvv <& ki- dyp Ttg. cv ya,p dira,v to fxa.voTepcv -htTiKooTepov , ctv 
vet depa, v\ Trohhvi bvva-fxtg, to c% nohv fipafreoog <pepeTcu, y*vi kcu oi iropoi oocrtv dpfxoTTOvTeg too c\uovti. &tf &$e crv- 
to 8s fipoccfv ev <poovvi @a,pv. 15 vtTtKooTepov elg civto, a,v fxy c^eKTtKoi oortv o/ iropoi tuv 

64 Aict Tt lcrxvo<pu¥Ci ytvcvTou; v\ cuticv v\ Karrar^v^ig crufxa.Tuv. kcutoi to fxctvcv fxa.ha.Kcv Kai Svvafxevov eU 
t» Tcirov u <p$syyovTat , v\ ucrrsp dircirhvfeta t» fxspovg avTo crvvtsvat. dhh' evta Kuhverat t\ta Tv t v /xotpoTvjTa tuv 
tvtov ecrtv; cfto kcCi Qspfxatvo/xsvot viro om Ka\ tov hsystv iropuv, otcv v\ vshog' TctuT^c; ydp » cvvdycvTat, fxavoTs- 
crvvsx&S pdov cvvsipovcrt tov hoyov. pag *cv\g t« vapSv\Kog, frtd tv\v e\pv\fxsvv[t ahtav. hfxotug 

65 &td ti fxovov tuv ahhuv t,uuv avQpuircg ytvsTai 20 tfs Kat to v$up Kat sf ti ahho toiovtov. ucre ko\ toc\s 
lcxvotpuvov';, v\ oti hoyx Kotvuvet fxovov, Ta $e ahha <pu- <pavepov, cftoTi tov fxav^ Kai fxahaKov v\ avTcv ovTog *j 
vv\g\ ol 8e Irxvvty 00 ^ 01 <poovovtri fxev, hoyov $e ov tfvvavTai Trapairhwu tv\v <pv<rtv, « to fxavoTepov fxahhov trvvdyerai 
crvvetpetv. ek covto' v\ yap amv) aWta rrdvTuv. 

66 Aid ti tov fxev x ei l x & vo '> o^vTepcv <pGsyyovTat Kat Ata Tt ytverat shaTTuv fxsv v) <puvv\ s%aipovfxsvuv,69 
vv\<povTsg, Gspvg c% Kat fxeQvovreg ftapvTepov; v\ oti o^vTspalScfxota §e tov xapamvipai v\ oti efxifxtKTO avTo?g; to c% 
fxev ecrtv v\ t&%ut/jocc, Tct%uT£pct t\e etrtv v\ ct7ro <rvvTeTa- fxsfxtyfxsvov » tv\ fxsv s<rt tv\ <fs «, dhhd vravTvi. bfxotug 
fxsvcv <puvy; tuv tfs vv\<pcvruv Ka\ sv tu x e iy*wvi Tct <ru- cvv iravTaxoQtv sfcatpovfxsvuv <rvvspx£T<xt b/xotug, utt' 
fxaTa trvve<rv\Ke fxdhhov v\ /xeSvovTuv Kat ev tu Ospst' to ehaTTOv ts dvayKv\ Kat ofxotov stvat. 

ydp $sp/xov ko-\ at dhsat $tahvx<rt Tct <ru/xaTa. Ata t( l<rxvo<puvot ytvcvTat; iroTspot fod $sp/xoTv\Ta60 

67 Atd t( v\ ipuvvi vtjaTov TshstovTat Totg av$pwrrotg Tuvlb irpoireTetjepot etrtv, utje Trpo<rirTa(ovTeg e-rrto-xovrtv , uctrep 
<p$eyyofxevuv ; v\ btoTt vrhettjag e^ei tftatpopdg Kat e'tSv\; ct opytQofxevot; Kat yap ovtoi 7rhv\petg a<r$fxaTog ytvovTau 
Tct ydp dhha Xu<x v\ i$ev ypafx/xa v\ bhtya frtahsycvTat. irohv fxsv vv to irvsv/xa arvfxfiatvsi. v\ tftd tv)v "C/civ tov 
ro tfe irctKthuTaTcv Kat irhettjag e%ov tfta<popdg dvdyKv\ ev Sepfxov d<r$fxatvov<rtv, Std to irohv etvat koi fxv\ <p$dvetv 
vhettju XP 0V V d7rcTehel<r$at. VTreQov tu t5?? dvairvcv\g Katpu; v\ fxahhov TovvavTtov 

58 Aict t( v\ fxev o-^tg i hepx^Tat tftd tuv cjspeuv, v\ tVe 35 KaTa^pvfyg v\ $ep/xoTv\g tov tottov u <p$syyovTai, ufirep 

<puvv) hepxtTat; v\ oti t?j? fxsv o-^sug /xta <pcpa v) KaT diro-Khvfcta tH fxspovg tovt^; £to Ka\ Sspfxatvofxsvoi viro 
ev$stav (<rv\/xsTov Se at Te tcv v)htov aKTtveg, Kat oti e^ otvov Kat t« heyetv ovvsx^g pciov cvvetp^Ti tov hoyov. 
evavTtag fxovov bpu/xev), t>?? <fe <puvv t g Trohhat; aKovo/xsv Ata ti t« ^ei^awvo? at tpuvat fiapvTepat; v\ oti 7ra-6l 

yap 7ravTaxo$ev. oTctv ovv Kuhv$v\ KaT ev$etav eKTrtirTetv x^ TS P ^ ° dv\p, irax^Tspov t% ovTcg ftpacvTspa v\ Ktvv\<rtg, 
t\ta to /xy\ KaT dhhv\hcvg sTvat Tovg iropcvg, dcvvaTs? frtc- 40 u<r§ v\ <puvv\ \3apvTspa. v\ tftoTt ^ict tuv tjepvuv fipaov- 

6. wx\ om C a . II 11. rp(<psTO,i to Sk «v (j>w% to%0 X". II 16. tf] xx\ rj X". H 17. <p5(^£TDU T"v. \\ i{\ xa.\ C'X"v. U 22. 
Xfl'74) C a Y a . II 24. x*i y»j^oyT£? om X a . II 25. rS ie Qipsv? X". 

6. euSuwpeTy X". II 10. oux. — 12. (puvft om C". II 13. hiKTMwTspoi X'. H l4. hiim. codiccs. H vvnTMusTtpoi C a Y°v, cvvexTixv- 
rspov X a . II 17. 0-fjny.poTYiTot, C II 32. <rviu.fB«,im Y'. II rj om C a X a Y a . II 33. Gvy.ov C'Y a . II 35. <pHrt*™ C'Y». II 38. r/ %u\jl>Z>io<; 
eno; xl y. II 40. w? j. II oti y. II <t£k2V y. 

P2 906 nPOBAHMATfiN IA. IB, 

repov xoope? b dv\p, <rvfX<ppajTTera,t Se ro 7repi rov cpcLpvyya. ovv ovre irovra, kte det, <%\oV ircWaKtg ydp v) Tpig fx\v 
vto re tk ^pvxpv ko,) t« eTrippiovTog <p\iyfxa.rog. yeyove, ra, $e frivcfpa, i$ev eTrtchiXa, <pa,(vsra.i. otojv re yl- 

62 A<ct t( rd xcucKct ko.) cu yvvcuxeg kou ol evvovx oi vy\to,i t«to, &x ev ttcLq-yi y(vera,i v\v\, ewe) <rvfxfia,(vet y( 

Kod ol yipcvreg <p$iyyovTou o£v; y\ ort ScLttoov KiVY[<r(g scjiv ircTe' frto ko.) KeyeTcu. ro <¥ curtov Karrd <rv/x/3s/S>!>to? ty\ 
y) c^vripa,; ecjt <fe to ctuTo 7r\e(ovog §v<rxiVY\Torepov , oocje 5 tpi^i a\iro$oTeov, a.\\oog re kou et fxv\ ecji rtg <pv<rtg v) Tptg,' 
ot ev dxfxy ir\e(oo <rvve7rtQ-7roovTa,t rov dipa,' %rcg vv fipa,- dWa, t*}? o^peoog nra,$og dva,x\oofxevY\g. ytveTcu cfe, uxnrep 
$vrepov toov fia,pvripa,v Tra,pa,<rxevaX > et ty\v <poovv\v. ev <$s s\ix$n-> &x oiruT^v e^Kcnjf; ry\g v\Y t g to 7ra,$o$' xrs ya,p 
ro?g ira,tc\(ctg xod evv*x°is &* to v eXajrroo £%ew ^a,vr(oog. h ToTg x^ u ?°Ts bevtyotg ovTe ev ro?g ajvotg, dW' ev tj 
rpifxetv Se rovg 7rpe<r(2vra,g ov $vva,fxivvg Kpajreiv, uxnrep efX7re7rpY\o-fxivYi v\y\ <pa,<r)v ot vofxe?g fxerd rd eir) TJj Kptfo 
ro?g do\>va,Toig ko.) Troubtotg, otoov fxajKpov %v\ov \dfiooo-iv 10 vcfa,ra, y(veo-$a,i e7r($Y\\ov ty\v evooSiav, ko,i fxa,\icja, ov tii 
dir a.Kpov, to srepcv a,Kpov cretercu §td to fxy\ Kpa,re?v. do-7ra,\a,$og y kooi poofxvcg kcu oov rd o,v$y\ evoob\\ eo~Tiv. 
fttd tovto ko\ ol irpeo-^tVTO-i Tpeyovcrtv. to clvto Se vtto- cutiov <fe rvig evoofrtag e<TTtv, 'oirep ko,i eir) TY[g yvig' $tx- 
XviTrTeov ko,) em toov dyoovtoovToov kou <po@ovf/,evoov xou Seppov ydp ko,i $ia,xexa,vfA.evYig ovrrvjg, o dv ex<pv<TY\, 7$ 
'tyoovToov cutiov t« rpofjoov TY^g <poovv[g. Tbf ya,p I*^ovto? Trpoorov evoo&eg o^et. rd ydp irvp^fxeva. toj toov vypoTY t Toi 
Tviv <poovY]v Tota,vTY[V, toov TotovToov tto,$oov e'(<roo ireptecjYi- 15 exovroov h\iyY[v evoochi ytveTooi' ireTTet ydp to Qepfxov tclv- 
KoTog toO TrXelcjov, Xotirov ohlyov ov ov §vva,Ta,t Kparretv tyiv. frto ko,i TY\g oXrig yY { g evooSigepa, rd irpog rov y^Xtov 
TY[g <poovv[g' <fto kou treteTcu kou rpifxet. <Jio koa ot Te%vi- roov nrpog a,pKTov ecjiv. txtoov <5e ra, nrpog eoo toov irpog fx&- 
ko) toov <rvvet&oToov ort dyoovtooQ-t fuxpov <yta,XeyovTOA dir' <rvif/,fipiav, %ti yeoocfvig fxciWov b Toirog b 7rep\ ty)v ^vptas 
dpx^i X&) &XP 1 °v ay ^ra,c7oo<riv' fMKp&g ydp ovvvig ko,i 'Apa.fita,v eo-Ttv, v\ <fe Atfivvi dfjofxoo^g kou oiviKfxog. 
TY\g (puvqg pojov Kpa,Tov<rtv. 20 <5e? ydp y,Yfre 7toXXyiv elvou ty\v Ixfxoi^a,, ovrreTrTog yctp 

ecjtv Y[ ttoXXyi, fxrcre ouvtKfxov, « ya,p ylverou dT/jofg. o crvfJSr- 
IB. OSA IIEPI TA ETizAH. ftoutvei ko,) irep) ty^v veoKajvcjov vXyiv kcu to yevog roiavr- 

Aid Tt toov 6vfJoia,fJooiToov y[TTov a,l<r$a,vcvTO,i ttXwiov ty[V oocje e^ezv evcotitav trvv auTjj. chiXo? <Je ro?g a,vSe<riv' 
ovreg; iroTtpov oti dKpamecjepa, Kspa,<r$e?<ra, Y[ dTroppota, tco dpiY t o-t ya,p ev TMTotg ty[V o<rfXY\v. $0Ke? cfe iv otg ojv eV- 
dept Yifrtoov, ooo-TTep y\ <rfxvpvY[ toov lonpoov, y\ ko,) tvvoivtiov 25 ctky^yi y\ Tpig yive<r$a,i, oti icfev a,vev v<fa,rog oTov ts yi- 
siY\ a,v, ucje dpa,ipe?o-$a,t to 7rvp ty\v h<rfXY[V cftd to Ka,ietv, ve<r$ou' (Bpa.x £ ?^ re ya.p y\ vXvi ko,) too evovrt $epfxoo nrb~ 
i} ydp b<rfxvi $vfxioofxevoov. §to ko.) eTrt toov dv$pa.Koov ovk ipa,o-a, ty\v ev o,vty\ ytvofxevYiv drrfM^a, d<piYi<nv. «T£ ttoXv 
%\et, TroppooTepov <Te KO,$a,pooTepov <pa,tveTou kou XeTrTOTarrov to vc\oop <5e? eTvcu • skkXv^si ydp to 7roXv Xioov, kcu o-jSep- 
toOto. vv<rt ty\v $epfxoTY\TO, ty}v evvTrcLpxwxv dTro TY\g Trvpooosoog. 

2 Aict ti a,\ ho-fjoa.) y\ttov evoofreig toov $vfua,fxa,Toov ko\ 30 Tct &e fxerd ty\v Tptv vcWct « 7roXXd ytveTcu dXXa, fxi~ 
roov dv$oov ex tov eyyu?;; iroTepov oti <rvva,7ripx £ rcu TJj rpia, oog et7re?v. kou ea,v 7roXXa.) ytvoovrou 'ipibeg, & iroXv 
b<rfJt,Yi kcu yvig popia,, a, 7rpoKa,TO,pipeTa,t fria, ficLpog, oocjs ytvercu, dXXd TroXXa.Kig fxev oXtyov fri. $to eiKcroog rin 
KO,$a,pd Troppoorepov ytver&t v\ c<rfxv\; y\ ovre iyyu'/ ovo-v\g yivofxew, i$ev a.XXo bpoovreg &icL<pcpov irXw ty\v Tptv, to,vtv\ 
rY\g dpx%S 7rXe?cjov yiveTcu ro piov, mts Xtoov nroppoo; ro ty}v ahtaiv 7rpo<ri$e<ra,v TY\g evoocfta.g. 

fjoev ydp mttoo ttoXv, to <5e ha,<r7ra.ra,t. 35 A^ct r( ra, av$v\ kou ra. $vfxioofA,eva, 7roppoo$ev jttctX-4 

3 AeyeTct' yctp oog evdot\Y\ y(vera,i rd frivtya, slg a,7rsp Xcv v^iov o"Cet, eyyu^ev S~e ra, fxev nrooocMcjepov rd <fe k&~ 
ctv v\ Tptg Ka,ra,Q-KY\\pYi. Trorepov «j* dXv\$ig ecjtv y\ 'ipevfrog; rrvoocficjepov; v\ ort y) h<rfXY\ $spfxoTY\g Tig ecjt kcu rd evooc% 
kcCi el d\Y\$eg, Sta, r(v ahiajv ety ro <rvfA,fia,?vov; %rt fxev $epfxcL, ro <k $epfxov xxcpov, &cje frid fxev t«to 7rcppooripoo 

1. cru^parTflyTcw- tik^rdL y. II 2. uxo re] t# 7roioTr[Tt y. II 5. *i om C a T". II 6. /SpacWrspo? C"X". H 7. @pot,h\iTtpocr codices. II 
9- Sia-Ktp — 11. xpo.ray om C". II 12. 7rpi<i@-jTtpoi K a O a sw. II post TpifjLovair QK a N a O'T a s\vx addunt ha. to /xrj xpa.Tttv. II 31. 
ix. tou I77U? om C a X a T a . II 33. i) o<ry.y\ om C". II 35. htw X a . II 36. XlytToci — 37. K&Tac™»^] hacc post 38. o-v^oiaioi ponunt 
C"X a T a . II 37. av om C a . II 38. M r»V] b\' C a X a T a . 

2. inihikoi X". II 8. TotV ante %K. om X". I) 9. ■nez-pYjtrfjt.hri C a . II <pi5i J' u^octa X". II 10. oX C"T", hu? cx» margo X", oTof 
K°X'S. H 16. toc nxpU Toy riXiov evxbfap* X°T a . II 17. «frl T'. II 18. yocuibr,? ct cvppiM C". II 19. oippocQkv JJ°X a . II 21. r) TioMj 
£5-» C a . II 22. noxocvTcr T'. II 27. pracslat aSi II 2S. inXvfrt C a T a . II 30. fJctTptui cis C a X a . II 33. Trpiy C a . II 38. tSto] tw C a . nPOBAHMATflN IB. ir. 907 

SltovToov dfAtyecjepa, ytvercu.v) 6<rfAv\ toov <rvfA7ra,pe7rofAevoov kcu eiKiKpivv\g dcptKveTrcu covev tk Ka,7rvv. Sto koa rpifio- 

6<rfAoov <Liro toov (pvKKoov koCi tS koottv^, ovTog vbooToocfovg fAeva, v\ttov evoob\ jd avSr,' to ydp yecofteg kcu n Tph^tg 

dTfAX, 7rKv\<rtov 8s qvtcov to, fAefX.iyiA.evcf, ctvToTg crvvoQei ev KtveT, kcu y) fipabeTa, $epfA0Tr,g & <p$etpei. 
oTg ecjlv. Atd t( t& evoob\ &pr\TtKd KcCi crTrepfAcvra, kcu <pvTa ; 1 2 

5 Atd t/ irdvTO, fAciKKov o"Cei Kiv4[Aeva; v\ oti dva,7rtfA- 5 v\ 'oti QepfA-d kcu KeirTa, tol, <fe tokavto, ovpYjiKa,; Tc%X' J 
vr\v\<ri irKetca depa, v\ v)ovxaCpvTO,; $ia,7refA7reTcu %v v) 6<rfAv) yap KeTTTvvet v) evHra, $epfA0Tv\g, Kcii v) 6<rfAv) » croofAaTOo- 
QcLttqv htcv nrpog ty,v a'i<r$r\<riv v)fAiv. b\g, eTret kcu to, fAr) evoob~r\, otov trKopoSa, <ftd ty]v SepfAO^ 

6 Atd t( t« "XfiifAuvog v\ttov 6<r<ppcuvo[Ae$a, ko) ev ToTg ty\to, ipv\TtKa,, fAoLKKov /AevToi ty\ktikcL. QepfAa) be to, evoob\ 
vrdyecriv v\Ktcja; v\ qtl 6 dr\p aKtvrjToTepog ecjtv ev tw ipv- o"7repfAot,Ta,, Sioti 'oKoog v) o<t[av\ <fta 6epfA0Tv\Ta, ytveTat. dKKa, 
%et; wviv dtptKveTrat ofAotoog v) Ktvr,<rtg v) diro t« croofAaTog 10 Ta b\)<roob\ onreTTTci ecjtv' &e? <fe fAr) fAovov $epfAa sTvai dKKa. 
tov ty)v 6<rfAv)v e%ovTog frtd ty,v bv<rKiVY\<rtav TY\g d7roppoY\g kou evTTSTTTa, el ecjai ipY,TtKa, o7rcog ovyKaTiovTa, Ks7ttvvy\ 

. x&i t» depog ev oo scjtv. ra, vypa. 

7 Aic* vi frptfAVTepov otei toov dpoofAovruv em Tetppoog Ata. tl TroTe ol KeKpoifAevoi toov otvoov ScXttov toov dKpa,- 13 
QvfAtoofAevoov v\ e7r\ t« nrvpog, kcu fAoXkXov kcu 7rXetoo %jpo- toov oZpcriv; v\ oti 6 KeKpa,fAevog doSevecrepog t« dKpa.T* ecjtv; 
vov ty)v covtoov 6<rfAv)v e%ei £7rl t^? Tecpp&g SvfAtoofAeva,; v\ 15 to <Je d<r$evecjepov vtto ttojVTOov efct<rTO,Tcu tov l<r%vpoTepov. 
oTi dTreTTTOTepa, ecrTiv v) 6<rfAv\ eirt TY\g Tecppag' &o ko,\ eVra, 6 KeKpa,fAevog eqtv evTreTsqepog t» dKpa,TX. evTreTecfsr 
•xXetoov. to 8e irvp tt&x^ Tre-rTov oovtoov ty\v dVvctfAiv, d\- pov <5e ecpiv vTrap^cu dpTtv&v, kcu eKXa,(BeTv ti toov (aia V7ra,p- 
Koio? ty)v 6<rfAY\V v\ ydp Trtytg dkKotcocrig ecjt. tov TreTTO- %ovtoov. 6 fAsv %v a,Kpa,Tog oo-fAoo$r\g ecjtv, 6 8k KeKpctfA^- 
fxevov. vog ctvocrfAog. 

8 Atd r( yhov oXei toov pofroov oov 6 6fA<pa,x6g Tpa,xvg20 

eqiv v\ oov Xetog; v\ oti fAooKXov oiei r,ov ocra, tv\v (pvvtv * ^n. x^. ^x^^^^xa.j 

d7retKY\(pe ty,v oovtoov; dKcivQoofreg <5e (pvo-ei to pobov eTTt, Ai* ti to fAev vpov, ocrcp dv XF 0Vi 'C v r ra ' 1 ev r V ^^" 

^io fAcXKKov ex° v T ^ Karrd (pv<rtv vfitcja, oZei. [aclti, ^vcrooMo-Tepov ytveTcu, v) <5e Koirpog v\ttov; v\ oti ■% 

9 Atd t( a,l 6<rfAcu eyyt^ei' v\ttov evoofretg kcu SvfAia,- fAev ZvipcuveTooi fAoiKKov xp ovi 'C f Jt ' e ' v ' y l ( T ° & s ^P ov d<rv\7rTo- 
[acItoov kcu dvQoov; v\ oti TrKviVLO^ fAev o~vva,7ro(pepeTcu To25Tepov), to fre vpov 7ra,x vve ' :a 'h 7rpoo-(pa,Tov re ov IfAoioTepov 
yeoofog, ucje Kepa,vvvfAevov d<r$evecjepa,v Trotet ty)v ^vvctfAtv, tw e^ dpxr\g ecji 7ro/Aa,Ti. 

&g b^e to nroppoo KcvrcupspsTcu v) 6^fAv\. fod tclvto, <& kcu Aict t/ to. bv<rooo\ ToTg eSvtb^oKoo-tv ov froKeT ol^eiv; v\2 

TpKpQevTct, t& cLv$y\ d7roKKv<ri ty)v 6<rfAv\v. foa, to <rvvTeTpv\<r6cu ty\v o<r(ppY\<rtv tw <rTofAO,Ti Kovra, tov 

10 IIoTepoy a.1 6<rfAa,\ KOOTrvog v\ dv)p v\ dTfAtg; focMpepei ipavov 7rKr,pr\g v) a,'io-$r\<rig ytveTcu T&xp, ko,i Tr\g ts Zq-w 

ydp, v\ to fAtv vttq t« nrvpog, To Se kcu covev t»t« ytve- 30 weQ' ofx.otoog a,t<rQa,veTcu (to yap nrpooTov cd<r$a,vovTa,i nra,vreg^ 

tcu. kcu nroTepov dTro TY\g cu<r$v\<redog ti nrpog sksTvo, v\ dx' qtoov Ss ct^poovTcu, kksti, oo<T7rep crvfAcpvZg) kou v) e^ooSev r\ 

hoetvoov irpog ty)v oAvftvpiv dcptKveTrcu, de) kivxv tqv TrK/r ofAOta, dcpavt^eTcu vtto t?i? s<roo. 

<rtov depa,; ko,\ el d7r f eKetvoov dTroppeT, etiei eKa,TTOv ytve- Ata) t( TptfiofAeva, Ta a,v$Y\ ov<roooecjepa,; v\ oioti ovf&-3 

<r$cu' KafiTot T* evooSscjovra, hpoofAsv fAciKtqa, ha.fAevovTa,. [AtyvvTcu ty\ 6<rfAYi tq yeooSeg to ev too a,v$et. 

4 i Atd Tt SptfAVTepov oXet fAcLKKov toov dpoofAaToov e7rl 35 Aid Tt toov (a\v TjJow iSev evooMg ecjtv e^oo TY\g Troup- 4 

zecppag QvfAtoofAevoov v\ eV) t» nrvpog; v\ StoTi dTreTTTOTepa, SaKeoog (o,vty\ b*e kcu covToTg ToTg Sr,ptoig' (poxri yap a,VTr\g 

i\ 6<TfAv) e7r} Tr\g Tetppag' Si6 kcu TrKetoov; ttoKv «v kcu t« t& 8r,pia, v\Seoog 6<rfAcL<r$a,i), (pQetpofAeva, bs ko,\ SvtooSyi scjiv? 

ysooSovg <rvva,va,$vfAia,Tcu kcu ytveTcu Ka,7rvog' to ^e Trvp toov 8e (pvToov 7roKKd kcu (pQeipofAeva, kooi civcuvofAeva, erri 

(pScLvei eKKcuov to yeooSeg avTuv, oocjs v) 6<TfAv) KO,$a,pooTepa, fAoiKKov evcoSri ytvsTcu; nroTspov ot; Tr,g Sv<rooSta,g oimov 

3. TcXydw CX: H 5. 7ravrwy Y°. II hcmhXwi C a T". II 6. cnj%a£o>T* X". !! 7. *rco] winri-p C". II r^i Y°. H 17. ?rXe*a» C" 
T a . II 22. </>ya-a & T°. II to & tffol C". II 23. i%ona. C". II 'o%^ faw T a . II 28. omoXXwcri C"T". II 29- ttotsooi\ foctTt C". II iSy.&\ 
C a T a . II 30. q T a , % C a , sl X". II -yfowu om C°. II 32. t\i ora C a . II wvmt C°. II 33. ^tvsaQcti] kwIo-Dm X°. II 3S. <ruv*y«%it*- 
crfiaj X". II 39. ixxasy T". 

15. \%\1 II 24. fansfai X". II 34. txiSfe C a . II 35. mtpUhsos C". II 36. cti™? X a T". fl 37. w£ ora C". fl 33. toXXcI x*\] 
codices 7r0AAc«ct?. 908 n p o b a h ivr A t n n ir. 

dTrer^ta, Tis 7reptTTuya,T0s; Stb Kct) ot ttyuTes evtots xa,) ko.) tovto ^pevSos. dXX' ori fxovov <pv<rY\TiKov ty\s kootu 

sviots TovtTot eltri, yooXi<rTa, <fs oTs yvi cLe) toivtoi ho tuv KOtXtos tuv b<ryv\v e^ovTuv Irxvp&v ctya, kou ovpY\TiKY[V y 

vocuv ytvovTot. kou 0,1 <pv<ra,t $e kou ot epvyyo) ot tuv t<* tTe ctXXa, ctvu rrote?, otov v\ pcttpctvos, koli to. 7rvevya.TO» 

direTTTuv <fo<roo<feis tlriv. to clvto Se oatiov kou t« iv to,?s Y[ ovk ovpY\TtKtt. kootu <$s Tpta, viro.p^et toovto,' kou ydp 

trcopPt ko.) tu dvctXoyov Xeyu <fe dvooXoyov to cLvti <ra,p- 5 bpYiTtKov, kou irvevya, 7rote?, kooi t«to kootu. o Ss toitcs b 

xbs to?s ciXXots IvvKop-Xfiv Xuots. erTt yclp kou evTctv$ct Trept^ to) ctlSo?ct kou ty)v kvctiv tuv toktuv a.7roXa,vei tftat 

treptTTuya, evtots cXireTrTov' thto xv Zoovtuv ts cutiov ty\s ty\v yetTvtct<riv, kou oti TrvevyctTtKos ecriv <jy\Xo? Se ij <rvv- 

tWxruStcts sctt) koo) <p$etpoyevuv trYrrrcyevcv. Sto kou to, tovio, t« ctlSotv. SyXov w oti dcptKveTrou to TreptTTuyct ei$ 

Ttova, KcCi bcra, kou Tptp^es « $v<roocj\\ ecrtv, oti ta yev ttst- tyiv xvtrtv a,VTX y.a,Xtcra, toov tomtuv dyo, tu wevyxtTt, 

TSTOU, Ta) t% OVK l%£i VypOTY\TO,. TO?S t% <pVTO?S CVK tvt 10 ytywyeVOV ITOte? T« H^Jtf TYiV 0<ryY[V. 

-xeptTTuya,. v\ ecrTt yoev ti kou TVTots, oiXX' oti fypa) Kct) Ata, t( to) croyctTO, yv^tfev ethttfoKoTuv dXXa) w[trev-7 

Sep/joa) to) cpvTa) ty[V <pvrtv ecrtv, oocre evireirTOTepa, y\ tx- ctcovtoov oXjet fxoXXov (o KO,Xe?Tou VYjcreioos oZetv), <pa,yovToov 

fxa)s Kcoi « TTYiXoo^YiS ecyiv covtoov; t%Xo? <& kou ty[S yYiS "h <fe &KeTt, %re efret fA,a,XXov 3 »j ot; xiwfxevYis ty\s x.otXta.% 

h to?s $epy,o?s evoochis ovcra,, "^vpia, kou 'Apofita,, kou t<* QepfAorepos o a,Yip ytvofxevos $ta) tyjv d,KtVY[<rta,v <rYprei. to 

evooc% TAKe?$ev, oti fyipa) kou $epf/,a, ecrtv rd cfe toiovto, isirvevfA,a, kou to) <pXeyfxa,Too<)\ 7reptTT00fA.o,Ta,' 3 oTt <fs Sepfxo- 

ct<rYi7rTa,. to) cfe Ztoa, « toio,vtoC ecrt kou Qepfjuou, ootre al ts Tepos ytveTOt, o~Y\fxe?ov oti kou tfr\pa,v irote? q vviqeta, y,oiX- 

xeptTToocrets a.ireTrTot xa.\ <$v<roo$ets o,vtoov st<rt, kou tftcupv- Xov. tpciyovToov tfe $ta) to eXa,TToov eTvoot Yf octjuo^ ty\s twv 

<rYi<rets by,otoos' kou tfia,<pSetpofxevoov <r^7reTa,i y\ vypoTYis, toov ctiticov 7ra,veTa,t' xporre? ydp ty^s SepyoTYiTos »} toov trtTtw» 

<fe »* i ydp ex^tv. $epy.0TYis, oocre fxyfiev 7ra,<rxetv. 

5 Ata) ti to) t%<roocfYi $epfxa, ovto, fxoXXov tWxrooth 1 ! ecrtv 20 Ai«, Tt yi /xa,<rxa,XYi t%<rioh'<ra,Tov toov tottoov\ ttots-8 
% hifAjyyeva,", y\ oti i<r)v Y[ b<rfJoy\ dTfxoS xa,t drroppoY[ Tts; pov oti d7rv*<ra,Tos ecrtv; ecrt <Je ij t\v<root\ta, sv to?s TOtXTois 
% t vv dTy2s vtto QspfM ytveTot ko.1 $ d7roppoY[' KiVY[<rts fJ,o.Xt<ri o, , Sto, to crYf^Jiv ytvs<r$cu v7ro ty]s v\<rvxj-a,s TY[S 
yoip tis scri, to tfs Oepfjoov KiVYrrtKov. to t% ^vxjpov tvvov- vypoTY[Tos' y[ frtoTt dKtvyjTos xoot dyvy.va.cros. 

Ttov <rTa.Tixov xa\ crvtrooXTiKov kooi tpopov tfe kotoo, to 8e Ata. ti qi t« ypa.<r\i oXovres, otoov dXeicpoovTcu yvpco,9 

Gepyov xa.) 0,1 b<ryo\ 7ra,<ra,t dvoo<peps?s Sia) to ev dept te 25 tWxrooMcrTepoi ytvovTctt; Y[ htort tovto err) ttoXXoov ytveTOty 
sTva.i kou to a,i<r$YiTYiptov ovtoov olvoo eTva,i, yv\ kootoo' Trpos oiov o$v kcu yXvKv <rvyyix$sv to oXov yXvKVTepov sy£- 
ydp eyKe<pa,Xcv 7repa,tv\i<ra, \\ b<ryY[ o.i<r$Y[<riv 7rotet. vero. etTO. ttfpoo<ra,vTes 7ra.vTes <fv<rootfe<repot et<rt, to Ss yv~ 

6 Aia) ti, ea,v Tts crKopotfa. <pooy^, to Zpov cXst, ooXXoov pov $epya,VTiKov scriv ' !S~pooTa,s w 7ra,pa,<rKevaXet. 

5c exovToov \<rxppdv btry^v ovk cZst s<feo-$evToov } TroTepov^ Ata, ti toov eyxvpToov koi KvcpoTepoov <fvcrc<ryoTepa, ko,i 10 

i%<r7rsp Ttves toov Yipo.KXstTtQiVToov <pa.<rtv oTt dva,$vyia.Ta,i, 30 fioopvTepa, y) b<ryv[ t» 7rvevya,Tcs; Y[ tftoTt <rvyKeKXeicra,i b 
UQ-7rep ev too 0X00, KO,i ev too <rooya.Tt, eTrct TrctXiv "^svXr tottos b Trept tov Trvevyovct Kctt dveo-7rct<ro,i Ik ty[S ev$voo- 
tfev crvvicrctTcti hte? yev vypov, evTctv$a. tfe vpov, y\ Ik ty\s ptcts, oocre ix evTrws, dXXct <rY[7reTctt Y[ txyds Kctt TOTrvevy.0, 
TpocpYis dvct$vyta.<ris, e$r ov eyevsTQ o.vty[ <rvyytyvvyevY\, yJaWXov ei<roo syKa,Ta,KXstoysvov 3 

Trote? ty[v b<ry.Y[v; ctvr/[ yctp ecrtv, otcov yeTa,(3a,XXY[. y[ edet Aia, w Tct TroXXd toov yvpoov crvvejrityootrou Svcroothi,!! 

xou to) ctXXa, tvto 7roie?v, otra, \<rxvpo,s b<rya.s e%et' vvv 35 evta. Ss Y\t\ioo y\ « x^P 00 » V ° (rctj f^ sv 7 V k lv W h V T ? Tpr\pei 
<fs ov Troie?. ert trvyKptvoyeva, sk ty\s dryifios ovx els to yeTcoftctXXovTa,, X eL P°° 7A ^oiolvtoo, ocra, tfe yv\, TxrctvTioV, 
dpx&iov epx^ctt, otov oTvos s^ o<W, dXX' o\>x vSoop, u<tts s<rt tfs svtct TotctvTct, utrrrsp kou tuv dv$uv, e^ uv ytvov- 

5. HXi] XO.T*, X: II TO C'X°. II 6. 7*p] fe C". II 11. Tl] TBl X", OITl C m . U Sepjjid XCti fyptX. T^V <pV<ftY M T«i t/>l)T<t X m . l4 

oippu.@M C'X". II 15. toL ixMzy CX". II 16. a om C'. II 24. fyopm margo X", t/iopity F'. H 25. Seppor] <j>oph C a . II 2S. poH C". 
1. QvciTMOV C". II 2. xx\ ovpr\Ti>ir}v o\y.tJ. X". II 7. & x&i y) X". H 9- t>)v om C a T a . II 11. ^ijjMTd, tujy ixr\cJb C a . II 12. «X" & 
Y°. II 13. a C a T a . II 20. ^■jo-uedfO.TOi rS* aXKui T*ir<x>v y. II 21. §k Svvuihict. ^.ctAi^* h ToHg toi«toi? j. II 23. u*yp»T»iTo? y : celeri ■natl- 
TfjTO?. II i\ om y. II Jioti] on xecl X". II 2k. ■xpti.Cd C". II oVhttyunau y. II 25. ^iWrai] jiVi y. II i%\ TroKkui toZto y. II 62. o7or om 
y. II xxl — 27. tiTxj rj otj 7r*Xii' y. II 27. iopuxr&nes ante £ito. X", post 7r*»r£f C a Y a . II 31. i.il<rKU.pTOu C a X"Y a . II 33. £?<rui y.xXho* 
X". II x«.TV.x7\£Loy.eioi C a , byKU.Ta.Y.zHXti<ry.iici X'. \\ 35. fjj post i\ et 36. nl om X'Y a . II 36 ocr* — 37. toikvto, om C". nPOBAHMAT^N IL IA. 909 

ra,i ctt evuc)icti, rd fxev rpifiofxevot, v\ $epfxcttvofxevct v\ %v\- Aj<* ri ot fxev iv roTg evTxvootg roTxotg fipctMug yvj-1 

pa.tvoy.eva, <pa.vXa,, oTov rct XevKoXct, rct be oyotct, oiov ra, pa.vwtso-tv, ot be iv roTg KotXctg ko,i eXufrect rct^eug', v\ to 
potfa,. kou ruv yvpuv Sv) ocra, e% rottruv icri, yerct(3cth- yvipctg <rv\7xe$uv rig icrt, trvxixercti $e ro v)pey%v ro &e ev 

- \Myjs.\\c/I\ * \ i\ /> i^ J* ' ' * -K r/. y \ * f ~ / » \ 

Xet, rct oe v oto ro pootvov vjKttrct. kcu ov<ruov\ oe <pctt- Kivv\<ret ov v\ ohug ct<rct7xeg v\ v\rrov thto 7rcto-;££z, otov ro 
tercu yctXXov, otruv ot tbpureg bvtrufretg, xa,) b~td ro fxt- 5 vbup. iv yev Zv roTg v-pv\XoTg frtd rv}v ev7xvota.y o dv)p iv 
ywT$ctt ru ivctvriu, urrxep ro yeXt fxerd r% dXog v ydX- Ktvv\<ret iqiv, iv o% roTg KotXotg yevet. ert be hteT yev fod 
Xov yhvKv dXX' v\rrov. rv)v Ktvv\<rtv dei Kct$ctpog 6 dv)p act) erepog yiverctt, iv 8k 

12 Atd ri ixdvra, ydhhov ol^et Ktvvyeva,; v\ foort dvct- rotg ehut\e<rt [xzvet. 

rxiy7xhv\<rt rov depct; §tovixey.7xertti kv QcZrrov v\ bcryv) irpog Atct rt ot [xev iv roTg SepyoTg roiroig freihot eltrtv, ot8 

rv)v cu<r$v\<riv. 10 $e iv roTg 'pvxpoTg dvtfpeToi; v\ ort ivctvriug roTg roTrotg koa 

rcttg upcttg v\ <pv<rtg e^jet, $td ro hfxotug i%ovruv dyctyKvi 
IA. 02A IIEPI KPAXEEt A«c«lW« ra, X e'ug. dvbpeTot U el<rtv ot rr)v tfrn $epyo\ 

Atd rt Qvipiufoig rd e$v\ Kctt rctg cpetg ol iv rcttg frethol be ot Kctre^pvyyevot. cvfxfta.ivet cTe ntg yev iv roTg 
67rep(Boka,Tg ovreg v) ^u%«? v\ KAVfxarog; v\ frta, ro ctvro; 6ep/xoTg ovrctg Kctre^pvxQcu, r\ig Se iv roTg ^vxpoTg fxre- 
^ ya,p dptqv\ KpcX<rtg kcu rv\ tfta.votct, crvfxipepei, ctt ^e V7rep- 15 SepfxavScu rv)v <pv<rtv. [xeydXot Se ctycpu et<rtv, e/ [xev h> 
jSoXcti e^tcra,<ri, kcu uo-icep ro crufxa, 6 s ta,<^pecp'do-iv, vru kcu roTg "pvxjpoTg fod rv\v iv ctvroTg crvfxcpvrov $epfxorv\rct, ot 
rv)v rv\g cftctvcictg KpcX<rtv. b* iv roTg QepfxoTg hd rv)v iv ru ro7ru' iv ydp roTg $ep- 

2 Aid r( iv ru Hovrco b crTrog ictSeig ev ru "pvp/et fxoTg kcl) vtto t» 6ep[xv ctv^ctvcvrcti. ro 8e 'pvxpg mXrt- 
irokkd erv\ ytverat ctKOivog; y ort e^iKfxaZerctt ro d>^ko- riKov icrtv. ctre Zv ruv fxev iv ctvroTg 'e%ovruv rv)v dp%$v 
rptov vypov fxera, rov Bepfxov, u<r7rep ev rctTg crctcpvXctTg ; 20 rvig ctv^v\<reug crcpotyctv, ruv &e ov KuKvofxevuv v7ro tv\$ 
evtct fxev yctp V7vo t« 'pvxpx, evtct &e ctfxa, ru Bepfxu. efcuQev "pvxjporvTog , etKorug ex} tto\v rv)v ctvfyivtv iTTttfa- 

3 Aid t( iv t>J "pAJXporctrvj x^P^ °i ^ctvtrot fxctWov ^ovTcti. ot cfe nrep) vi/xctg v\rrov §td ro ikdrru re £%«» 
ytvovrcti; v\ friort dvmxepuqvpi ro ipvxog wru rv\v Qepfxo- rv)v dpx^ iv ctvroTg, kcu cftd ro t^? iv roTg 'pvxpoTg trvfAr- 
rv\rct; iv 8e ru Qepet riva.vriov <rvfx(Bcttvet, ra, ettru "pnjxpo- 7rtkeT<r$a.t. 

rtpct. 6 8e Kctv<rog rrvperog ruv e^u Kctre-pvyfxevuv rd25 Atct rt fxttKpofttot fxcXWov et<rtv ot iv roTg $ep[XoTg ro-9 

e<ru $epfxorvirt v7rep@dhX.ei. rrotg otKwreg; v\ frta, ro £v\porepa,v e%e^ rv\v <pv<rtv, ro 8s 

4 Atd rt ot hl$t07xeg koa ot Alyv7rr tot @Xctt<roi el<riv; fyiporepov d<ra,7rtc:epov etvctt kcu iroXvxpoviurspov , rov Se 
% hort vtto $epfxx, utnxep Kctt ra. fcyXa, foctcrpecpercti %v\- $dvctrov oTov o-r^tv rtvct etvctt; v\ frtort 6 /xev $ttvctrog iqi 
pa.tvoy.eva,, r {sru ko,) rd ruv Xuuv crufxctra,; b\}£<rt &\ ko,) "pvfctg rov ivrog Sepfxov, Kctrct'pvx £Tctl ^ ^" ^ 71 "^ T0 " 
a.t rpix^' iXorepctg ya,p £%«o"<v, v\ c\e iXorv\g icrtv utnrep 30 irepiex^rog Kctt "pvxporepv; ecrt 8e b Trepiexuv dv,p iv 
@Xcti<rorv\g ruv rptx^v. [xev ro7g dXeetvolg roirotg Sepfxog, iv Se roTg ^ajxP^ 

5 Atd riiv roTg vortotg fxctXXov $v\XvroKK<riv ctt hxeTctt; v\ \pvxpog, u<re $drrov kcu [xctXXov <p$eipet ro iv c&uto?* 
on ro irXeTov vypov @pctb\>repcv ira,x^era,i; iv tfe roTgvcriotg $epfxov. 

hdrv)v vyporvTctrv)gKpa,o-eugvyporepovrotT7repfxct ytverctt. Atd ri ot iv roTg $ep/xoTg roTXotg fxctKpo@turepot; »)10 

6 Atct rt £v to?5 eXutfect ra, fxev iv rv\ KecpctXvj eXKv\35%rt fxaXXov ro Sepfxov Kcti ro vypov truX^o-tv; b ydp $ct- 
Tct%u uyict(^£Tcti, Tct tfe iv rcug Kvv\[xcttg fxoXtg; v\ %rt jSct- vctTo? v\ riruv <p$opd. 

peTct v\ vyporv\g frtd ro yeub\g etvcu, rd t\e fictpect elg ro Atd ri iv roTg eXubecri roTxctg vTxvub^lqepot ytvofxe$ct;li 

KctTw v7xoxwpsT; Tct |tt£v w ctvu evTxeTxro, b~td ro VTXCKe- v\ friort Kctre-pvyfxevot fx&XXov iv cxvrcig ecfxev, v\ £e Kct- 
Xupv\Keva,t e\g ro Kttru, rct &e Kctru 7XohXv,g ye/xet t>j? rd^v^ig v\<rvxi& Tig Zcra, TxctpctcrKevaX^ei uttvov, o <5~£ VTxvog 
rxeptrrutreug Kctt ev<rv\7xr\s. 40 ev ru v\<rvxctCetv rxctpctyiverctt. 

i. *« om C". fl 3. 5k C". II lx rcui xouruii X". 4, hO. C°. I! pohoi X°. & ora X*. 8. *y*7r/rX»j<n C". D 16. kfcw 
C". II 39.t»T? om C'T". II 40. irtparutrtuf X". 

1. (Bp«.Mus — 9. TBTflt? om C". II 5. h om T". II 9. «W» om C°. II 9 et 16. ol tik h] b Jk X". II 14. Sk om C". D 18. 
■Koimmii C". ii 23. (rjy.T7iKo\ii<]M CT°. II 27. tim om C°. II 32. t5*Trcv] fiXXXoy C. II 35. ro post *a.\ om X". II 38. 07* X". 910 n P O B A H M A T a N IA. IE. 

12 Aia 7i oi ev ToTg TxXoiotg eu%poof, far) u<5ctT0? <5<ctJ- TctTs 1 w^cu? ^ $u<ns e%ej, <5icc to ofxoioog e%ovtuv haKde- 
Toofxevoi, fxaXXov toov h ToTg eXeriv; v\ v\ oopa Kat to <r$at av rax^oog; dvtysToL $e etcriv oi tv]v (pvtriv $epfxoi\ 
evTxvw ahtov; u>%po\}<; <\\ to vfroop nxoteT, oTetv <rv\7Xv\Tai, o hiXct <fe ol KaTsr^vyfxevot. <rvfx(3afvet Svj rxg fxev ev toIq 
•Ka.o-X£i tV aKtvY,r{av' <5io ev ToTg sXoo<fs<rtv vrooxpot. SepfxoTg ovrag KaTa^vx^$at (dpatx ydp tvTog avroTg t» 

13 Aia) t( ev ToTg xeifxepivo?*; xuptoig 7xvtyv\ o-cpobpa yt- 5 ercofxaTog to $epfxov avToov s^oo $isk7x{txtsT) , th$ <$"' ev tcTs- 
uerct; TXoXXa, x.a\ fxaXXov v\ sv roTg cLKeeivoTg; Txorepov \pvxpo?$ hcTe$epfxav$at ty,v (pvvtv hd ro sk t« «ctoV ipv~ 
Std ty)v vypoTvjTa, th dspog; aTxo ydp Trf? a,vTv\g $spfxoTY\- %k? ttvx.vwQu.l T'\v <rapKa, TXVKvxfxsvng <5s evToV <rvq(XX&- 
Tog vfroop $spfxoTepov ytverai t» depog, ooqe kul 6 dv,p vypo- <r$ai to $epfxov, 

Tepog t« $epfx%. v\ «<$e ecrL %v\poTspog 6 dv]p iv ToTg TOTXotg 

roTg rodnts* dXXd ^{veTO-i nxapd tI IvavrUv, tWp o 10 IE - <«* MAGHMATIKHS METEXEI 0Ei2PIA& 

ex ve<peXv\g v\Xiog nxapa to sk TY,g crKiag $tyyave<r$ai. Ata ti <fiafxsTpog KaXsTxai fxovv, toov &ix& fooiipMcSiv 

14 Aid ri ol Trpog fxs<rv\fx(Bpiav olkwtis fxaXXov stcrt fxe- ra, ev$vypa[Xfxa v\ Ik yooviag etg yoovtav dx$£?<ra ypafxfxv& 
Xa,vo<p$a,Xfxot' 3 v\ yXavKA fxlv e<?t to, ofXfxarxa, <$t v7repfio- *i oti fria,fxeTpog Ytxa, hatpeT, Ka,$a,7cep Twofxa, v7roo-vifxa,i~ 
Xviv tv evToV $epfxi, fxeXa,va, <Je foa, tv\v tovtov dnxov<rtav, vei, & rp^etpvo-a, to fxeTpvfxevov; v\ fxev %v Kaszd Ta,g <rvv*- 
ur7rep ko) 'Eu7re<$0KXyig (pv\<riv. Ka,$a,7rep ovv toov Txpogtt $e<retg §tatfii<ra, (Xsyoo &s rdg yoovta,g) Stafxerpog e<~a,i' od 
ctpKTov oIkxvtoov yXavKA Tct IfXfxaTa, sqt too to^ evTo? $ep- y<xp (p$etpei dXXa, StaipeT, Ka,$u,7rep ot Tct q-pa,TtooTiKd (TKevvi 
fxov KooXve<r$at heKTttTSTetv §tu, to eKTog i^u^pov, %too toov BtatpwTeg. v) <Te kcotu rdg ypa-fxfxdg <rvv$era, Tefxvtxra, (p$d- 
Ttpog fxe<rv\fx$plav oIkovvtoov to fxev vypov Stu, to Txeptsxov pef <rvyKetTa.t ydp to ev$vypafxfxov Kard rdg yoovtag. 
$epfxov &K eKTxtTXTet, to <Ts Ssp/xov fxv\hvog dvTKppaTTovTog Ata xi <ftafxeTpog KaXehat; v\ <ftoTt <rtx& y>ovv\ 8tat-2 
eKTxiTXTei, to <fe XstTXOfxevov vypov /xeXav nxoteT' Ty yap t» 20 psT; oo<T7xep «v et Ttg etTxot c^ixdfxsrpog e-tv. k<x\ &td r/ fxowi 
(pooTog a7xov<ria to XetTxofxevov errTt crKOToofteg. v\ ToTg tov toov <rixa, tkto KaXeTxat. v\ ort Kara fxsXv\ v\ KSKafXTrxai 
Xot7x% <roo[xaTog xP ( *>f xa,0 ~ l]> ofxotovTat to ev too o<p$aXfxoo fxovv\ <ftatpeT, at <fe aXXat Kard TxXevpag; 

Xpoofxa; <Jto toov Txpog apKTov XevKoov ovtoov yXavKa rd Ata ti 7rctvTe? av$poo7xot, Kat @dp(3apoi Ka\ e/ EXXYiveg,3 

ofxfxara (t« ydp Xsvkx tSto syyvg to XP^fAoi), koI toov elg"Ta oeKa Karapt$fxwt, Kat vk els aXXov dpt$fxov, otov 
ixpog y,e<rv\fx(3piav fxeXavoov ovtoov fxsXava koa t* ofxfxara. 25 (3, y, <¥, e, sha TxaXtv s7xava<}t7xX^<riv, ev Txevre, dvo Tre^vTe, 

15 Atd t{ ot ev ToTg $epfxoTg TOTXotg <ro<pooTspoi st<rtv »j wo-7re^ evhxa, SoohKa; ov<f av s^ooTspoo 7xav<rufxevot toov 
sv roTg ^vxpoTg; ixoTspov frta to avTo <5^' 07rep Ka\ ot ye- <\sKa, etra hoeT$ev sTxavab^nxX^o-tv; sczt fxev ydp eKacc-og toov 
povreg toov veoov; ot fxsv ydp <ftd ty\v '<pvxpoTv\Ta t« t6tt>s dpt$fxoov 6 efX7xpo<r$ev Kat ev v\ <$vo, Ka\ %Tog a>^Xog Ttg^ 
e7xavc6<rv\g t^? <pv<reoog avToov 6spfxoTspo{ stcrt txoXv, uctts dpt$fxi<rt <Y ofxoog op{<ravTeg axpt toov ^ejtct. « ydp $q ct7ro 
Xiav fxe$vov<rtv eoiKacri, koa ovk et<r\ 1£v\ty,tiko\ aXXa ctv-30 tvxvs 7 e oovto ixotwTeg (patvovrat Kat dei' to <% aet Kat 
tfpeTot Ka\ eveXTrthg' ot <5e ev ToTg dXestvcTg vycpwt <ftd to e7r< 7r«,VTWV «>c c67ro v tu^?, dXXa <pv<rtKov. Txorepov oTi 
KaTedfix^ 1 ' nwx&X ^ °^ °' 1 (pofiovfxsvct toov $app4vToov ra <fsKa TeXetog dpt$fXog; s^oov yap Txavra Tct t« dpt$fxx 
fxaXXov sTxtxetp^cri X^xeTv, cloqe kcu evp{<rK\s<rt fxaXXov. v\ ef<5»i, apTtov TxeptTTov, Terpayoovov kv@ov, fxv\Kog eTxiTxehv^ 
<ftd'To TXoXvxpovtooTepov to yevog eTvat tkto, tk? <fe V7xo t« TxpooTov <rvv$eTov. v\ otl dpx*i '4 <$eKag; lv ydp Ka\ <fvo 
KaTaKXvrfxv a7xoXe<r$at, o%qe eTvat Ka$a7xep vexg ixpog ye- 35 x,at Tpta Kat TeTTapa yiverai frsKag. v\ otl ta <pepofxev& 
povrag t«? ev ToTg ^xpoTg ToTxoig nxpog rig ev ToTg $ep- croofxaTa evvea; r, otl ev bsKa dvaXoytatg Thrapsg kv(Bp- 
fxoTg otKMVTag. kc\ dpt$fxoi d7xorsXwTat, e^ oov <pa<rtv dpi$fxoov ot HvSa*- 

16 Atd t'l,o\ fxsv sv ToTg $epfxoTg TOTxotg <\stXo{ sirtv, ot yopstoi to Txav crvvscravai; v\ oti 7rctvTe?; VTXYip^av av$poo7xot 
<?s ev ToTg ^pvxP ^ dv<}peTot; v\ oti svavTioog roTg TOTxotg koa 6%ovt«? ^ejtct fraKTvXxg; olov iv ^(pvg sxovrsg t» ohosU 

1. IttI] oi h t£ C". II 2. ^] xai C a T". II 3. <rn7rsra,i X". II 9. ro~f om X". H 16". to, om codiceS. H 17. Ino? X". Q 19. ri 
tik — 20. v/.7iiin£i om pr ¥". D 24. t» — 25. opfi&T*. om C". II 29. &vtov C"Y". IJ 31. vr\<pvcri post 32. Qa,ppinui C". 11 32. x». 
Tof^£-v|/'j^5a,i C a . 

1. fo«.xv*ec-5ou C a Y". II 2. a.ihfioi, &]- hon wtiazioi v. fi 3. h om Y". II 6. ix tQ om C". II ino? C°Y°. fl 12. yuvia? X°. II 
19. oti C"Y". II juiyoy X". II 20. ^a^ETpo? codiccs. (1 Ji* t<] hori codices. II 21. oti y\ xara /j.(pr\ X". H rj\ u? C a . II K£X«,7TTai X". II 
24. eI? to,] U t* C a X°. II 28. hujil II 30. mSrrst ttmu? </>.? II 34. tii%i$ Y°. II xcft om C". II 36. T(<rcra.ps? X". nPOBAHMATfiN IE. 911 

dpi$fx%, tktw tu Trkv\$£i ko\ Takka, dpiQfxvriv. fxovoi be roTg v\fXi<r(paipioig, svKoTug dv ai fXE<rai vvKTsg ko\ y) [xe- 

dpi$fXV<ri TUV QpctKUV ySVOS Tl eU TETTapO,, && TO OOVTTSp <rv\fX^piO, d7TVEV[XaT0L eTev. 

TCt WCU&ICL [XY\ b\)va<r$ai fXVY\fXOVSVSlV S7r) 7T0Xl/, fXY\$£ XpY\- AlCt, Tl 6 Y\klOg <5iCC TUV TETpaTrkSVpUV &£%WV K>C EV$V- 6 

criv fXY^svog sTvcu 7rokkx ctvTotg. ypafxfta TtoLsT to. <rxw*>Ta dkka KVKkxg, oiov h TaTg pi- 

4 OTl Y\ yv\ KSVTpOV' ds) ydp OfXOlOt, TtX (pcUVOfXEVCt Y\fxTv 5 'piV ; Y\ OTl v) TUIV 0-pEUV EKTTTOOTig KUVOg EQTl, Ttf <& K0OV0V 

<r%Kju,ctTa,. froKsT tkto eTvcu, idv fxv) diro t» fXE<rv Ttg $Eupvj, KVKkog v) (3curig, ucjs Trpog o av 7rpo<r7ri7rTu<rtv ai T« v)kiov 
dkk' qte fxsv Tpiyuva ote oe Tpa7r((j.a ots be dkkoTa sbo- dKTivEg, KVKkoTspsTg (pcttvovTcu. dvayKcuov [x\v ydp SCJL KCtt 

KEl Y\ yn fX£<TOV Y\fxTv, £1 dlTO TKTUV EVl v)[XO,g $SOOpsTv. OV<TY\g TO V7TO Ttf YlktX Q"X J Y\fA.Ct V7r' SvQeLUV 7tSptEXjtO~Qctl , eiTtep 0,1 

yctp Q-(pcttpo£i$xg TY\g yY\g TctvTo KsvTpov tkth kcu TY\g yY\g dKTivsg sv$sTai. oTctv yctp sv$£?ai Trpog £v$sTav 7rpo<r7rv7rTu- 

ECJOL. YjfXsTg Se ETTOVU TY\g yY\g OLKV[X£V, UCJE VK C67T0 THTtf, 10 <TLV, SV$vypafXfXOV TtOLWtV. Sir) OE TOOV aKTVVUV (TVfxfiaivEL 

dkkct to Y\fxi<rv TY t g biafxtTpov d(ps<rTu<rtv *Y\fuv ToictvTct tSto* Ti-pog svSsTctv yap 7rpo<r7ri7nx<ri tv\v tov pnrog ypa/x- 
ActtvETctt. t/ xv Kookvsi Ttkiovog y£vo[x(v6 t» ha<jv\[xaTog fA.Y\v, v\ ot' « kctfA.7tM<rt, Kcti ctvTctt evSeToli £t<rtv, uxtte Ttpog 

8'tCtfA.EVElV Ty]v TOOV Q-XyfA.CtTOOV (pCtVTCtVLCtV ', EVQELCtV £<TTCtl Y\ EK7TTOO<rig. dkkd <fld T0 d<T$£VsTg ELVCtl TA$ 

5 AiCt TL T» Y\kt\i OfJOOTOVOOg (p£pOfA,£Vti £V TU 'l<TOO "XtfOVOO, d7rO<rXt'C ) OfA,£VCtg dTTO TOOV oypEOOV TVplg TA AKpct TOOV EV$£tOOV, 

&X y) ctvTv) ctv%Y\<rtg kcu (pSto-tg toov q-kioov; y\ otl ItrctL yt- 15 *x 'op&Tcti Tct iv TctTg yoovlctig* dkk' otrov fA.lv ti?? £v$£Lctg 

VOVTCtl Ctl yOOVlCtl Ttpog TA OpOOfA-EVCt, Ctl Ct7TO TOOV dKTtVOOV U7T0 EWTTCtpX^ W TOO KOOVOO, TtOLEL CtVTYjV , TO <$£ koi7tOV » 7T0/£^ 

TctTg \<rcttg 7t£pi<p£p£LctLg; sl &' ctvTctL kcu EfA-fictkkbfA-EvctL dkkct kctvOctvovcTLV cti c^pELg E7ti7ti7tTvo-cti. 7tokkd ydp o\>x 

TC0V6Q-LV dKTlVCtg EV TW TptyoOVOO , 07t£p l%£Tct{ l57TO T£ TY\g bpOOfA,£V £(p' OL, (^LLKVETtCtl Y\ O^tg, otov TCt EV TW <rKOT£L. OfA.0L0V 

vrpcoTY\g dKTtvog kcu tov bpoofAEVt Kcti TY,g o-Kiolg. el <$' ctl frs txtco Kctt to to TSTpctyoovov 7tokvyoovo£t<f£g <pcttv£<r$cti, sdv 

yOOVtCtL 'ItTctt, dvdyKY\ TY\V 7tOppOOTSpOO ypctfA,fA,Y,V T» bpOOfXEVti 20 OS 7tkE0V d<pLQTYI, KVKkOV. OVTOg yctp KOOVtS TY\g toov OlpSOOV 

[A,si"Coo sTvctL TY\g syyvTspoo' .t«to ydp lo-fA-sv. o^iYipYicrSoo w EK7rTco<rsoog, d(pLcjctfA,svtS t« o-^/x-ccto? slg to nrbppoo cu fA.lv 

yi 7rspL(pspstot, stg i<rct b<rctovv 7rky$£i, bpot,<r$co ^e to 0. stg Tctg yoovictg d7roo-xtCp[A.£vctL toov o^psoov fod to d<r$svsTg 

%Tctv «v o v\kLog £7ri t« A 7rpo<rkct$cov to 7roLY\<rY\ Tivct eTvcu kooi bktyctL &x opun, TrkEOvog tou d7rocjY\fA.ctTog yivo- 

(TKidv ev too A, dvctyKYj £yj ty]v dKTLvct £7tl to A 7r{7TTe{v. fxsvi, cti &£ etg to fxlcrov Trpoo-TriTrTKo-cti, dSpbcti kcu tQ-x^pou 

OTCtV &' Ek$Y\ E7TL TO B, Y\ Ct7T0 T» B CMCT^ EVTOg TY\g A 25 \S<rctL, ^lCtfXEVXQ- iV . Eyyvg [A.EV W OVTOg T« (T^^actTO? frvVCtV- 
VEQsTTCti, KCti OTCtV 7TCtklV E7TL TO T fXETCt^, U<TCtVTUg' EL TCtl KCtl Tct EV TCttg yuViCttg bpctV, TTOppU QS CtVVi ytVOfAEVOV 
OE [XY\, SV$£lCt EV$StCtg btXy Ct-pETCtl. STTSL «V LQ-Y\ Y\ A B d$VV CtTVV IV . $10 KCtL Y\ 7rspi<pEpY\g dirctyofXSVYl EvSsTct (pCtLVE- 

ty\ BT, Kcti a,i yuvicti cti v7ro TctvTY\g cti Trpog tu A l<tcu tcu. kol y) <rskY\vY\ v7ro ev$eiuv £oksT 7r£pt£xs<r$cti ty\ by$bv\, 

t<rQVTCti' TTpog TU KEVTpU yctp. El &E T^ TK A, KCtl SV TU sdv fXY\ KCtTCtTO TTkctTOg dkkctKO/rd TY\V TTEptEX^M ypctfX- 

rpiyuvu' koto, Kopv<pY,v ydp Tctvrcttg. uq-t ettei Etg lq-o, 30 fxv\v' cti o^stg 7tpo<r7ti7tTu<rtv. syyvg fxsv ydp wv\g TY\g ntspt- 
b^tcttpELTcti y) yuvict, fxsiCuv scjctL y) AE TY\g ~EZ ty\ A0. (pspsictg o\>vo,vto,i b^to.Kpivsiv o,i o r pstg, oo-u syyvTspbv ' scji 
bfxotug $s Kcti cti a,kka,i a,g Ttovto-tv a,i dito TY\g 7tspi<pE- SctTspov Sa.Tspx ftspvg TY\g TTEpKpspsictg' Troppu b\ yLvofxsvYig « 
psiag dKTtvsg. afxo, b\ b^kov kol otl koto, [xso-yfxftpiav §Lcu<r$cLvsTcti, dkkct SokeT o,vty\ s% t<rv sTvai. b~io ko) sv- 
eka,xi c 7^ v dvctyKaTov eTvool ty)v q-klolv, kol otl ai ETrL^bosig SsTa, <pa,ivsTai. 

tqT£ Ekdxtcjai. fxaktcja yap ko$' Y\fx<2g b v\ktog TY\g [xs- 35 Aict ti ry\g <r£kY\vY\g o-fpctiposifrvg %<ry,g sv$sTav bpufxev,1 

<rv\[x(Bpiag eo-Ti, Kai TrvTyog yivsTai ha te ty,v s\pv\[xsvY\v oTctv y, b~txbTO[xog; v\ %tl sv tw amu E7rL7r£$u v\ o\pig yivs- 
ahiav, kol otl aTrvEVfxaTog' otch' yap foaKpivYi tov irpog rat koa y) t» KVKkx 7rspi(psp£ia, v\v b v\kiog TrotsT 7rpo<r$ak- 
tv\ yv\ dspa, Trvsvfxa, ytvsTat. si ovv dfxa, ev dfxcpoTepotg klov Ty <r£kY\vv\; ote bs t»to ysvono, sv$sla ypafxfxv) £(pai- 

7. 7rstparpct7rl^isc X". II 8. y.i-ioi vl*jp v\y.li ei octvo txtov X". II 9. 'yjfr altcrum om X". II 11. a,rpe^u<fAv C", a.<ps?cZ<rtv X". II 12. 
oJr] ou &Y°. II nuXwei C". II 16. M C°X°Y°. II 25. htrii C"Y". II 26. T] = C°. II 28. to v CX". II 31. h A E] rf •«• i X". II 
32. a.1 antc axo om C". II 35. Trsrk C"Y". 

A. fn|/£0-jy codices. II 5. y om X". II 6. %i7TTu<riy C". II 9- suSeicc X". II 11. trvyzhTWL C". I! 12. y X". II cjuJtxi codices. II 7rpos 
Trjv evOtfciv C". II 13. u.vSevig Y". II 16. knnrd^ov C a . II 17. ex.m7CT\icra,i C". II 19. tvtov X". II to altcrum om C"X°. II 21. tcc C°. II 
25. o\)MCrca C°X°Y°. II 26. 7roppai] ttAsTov C°Y° Ct pr X a , 7r\eiovo? rc X". II clvtuv Y". II 'ievoy.ivov X"Y°. II 28. a7ro C°. II 7repik%ecr8cu 
Sokei' X a Y". II 29. T»jy 7repi<j>(peia.v 7tep:iy}tQ~a,v C". II 30. TTpoaTrfaTovcriv X". II 31. StoxpiWSou C a . II 33. efou om X". II 38. oti C°X". 912 n P O B A H M A T £1 N IE. 

vsro 6 v\ktogi sTts\ ydp dvdyxr\ ro 7tpo<r(3ctkkov ra,g o-pstg rspoo scrctt rr\g FE. scrt <fs crxtd r) fxh BE dvoorspoo ovrog 
ntpog rr)v <r<pctTpctv xvxkov bpcLv, v) $s <rskv\vv\ [<r<pcttposior\g, t« r)kt%, r) $e B Z xctrooraroo' skcfxj.crv\ M, o<rco dvcorctroo, 
xcti o v\ktog bpct a.vrr\v, xvxkog a.v etr\ b vTto t» ykiv yivo- *) k&i vitsp rr\g xe<pctkr,g. 

fxevog. cvrog ovv orctv fxev s\ svctvrtctg v)fxTv yevr,rctt, %kog Ata. xi ctl d-xo rr\g <rekrtvr,g trxtctt fxeiTpg rcov dito th 10 

tya/tvercot xcti cfoxeT 7tctv<rekr\vog eTvctt' %rctv <5e 7tctpctkka,rrr\ 5 ijX«, orctv dixo rr\g a,vrr,g oocrt. xafievt; y\ hort clvoorepog b 
$td rr,v t« r)ktov fxerd@ot<riv , y) 7tepi<pepeta, oovrv xctrd rr,v v\ktog rr\g <rskv\vr,g; dvctyxr, Zv svrog Tttitrstv rr)v oLito rv dvoo~ 
cptv ytvsrctt, oocrs evQsTa, <pcttvsrctt. to cfe erspov fxspog 7ts- repoo dxrTvct. yvcofxcov s<p' co AA, <rskr,vr\ B, v\ktog V. v\ 
pt<pspsg, ort e£ evctvrtotg xeTrou rv\ o^pet v)fxtc(pctipiov. ro <fe fxev \sv dito rr\g cekv\vv\g dxrtg BZ, oocrrs scrctt crKta) v) ro 
toikto ecpouvsro r)fxtxvxktov. dei ydp r) cskr\vr\ xcfi dvrtxpv AZ" y\ cfs drto t» v\ktd'/i ro TE, oocrs scrttt crKtd s% dvdy- 
stjt rr\g cpeoog. dkk' orctv b r\ktog sTtt$cCkkv\, &x bpco/xsv, xcti iQxr,g v,rrooV scou ydp ro AE. 

dva.itkrfaa.t fxsrd rr,v oycfor,v £* t» fxecY, ort e7tt7ta.pefc ) toov Atd rt ev rcttg t» r)ktov htkstyecriv , sctv rtg $eoopr\\l 

b Yiktog exxktviqepov v\fjuv 7tote?rov xvxkov. vroo Se rMfxe- <$td xocrxtvov v\ <pvkkoov y oiov 7tkctrctvov v\ ctkkov 7tkctrv- 
vog Ttpog rr)v oiptv b xvxkog koovov rofjt^ sfjt<pepr,g eysvero. <pvkkv, v\ r\ig frccxrvkovg rr\g erepa,g %stpog sirt rr\v srspav 
fjtr\vosi§rtg <% <pa,tvera,i, ora,v b Y\ktog fjterctfiy. %rctv ydp eTttCev^ctg, fjtr/tcrxot cti ctvyctt e7tt rY\g yr\g ytvovrctt\ v\ crt 
xctrd rd scr^ctrct <rr\fxsict, xct^ a, cftxorofjtcg <pa,tvsra,t, b 15 oocrTrep &' 07tr t g edv kctfJVKr\ evyoovtov ro <ptog, crpoyyvkov 
xvxkog o t« r)kt)i yevr{ta,t, Ttept<pepetct <pcttvera.t r) t« xvxkx. xctt xoovog ytverctt; cttrtov cfs ort b\>o ytvovrctt xoovot, o T8 
ov ydp srt xctr svQsTav scrrt rr\ cpst, dkka, 7ta,pa,kkoirrst. drto t» r)ktov itpcg rr,v 07tr\v xott b svrevQsv Ttpog rr\v yr\v, 
twt» cfs ytvofJtevti, xcti frta. roov ctvroov <rr\fjtetoov t» xvxkx ov- xa,t <rvyxopv<pot. Zra,v ovv sp^ovrcov ovroog ctvooQsv xvxktp 
rog, dvotyxr, fxrjVostcfYi <pcttveo-$a,t. fJtepog ya,p rt t« xvxkov d7torefxvrtra.t, ecrott fxr,vt<rxog e^ svctvrtctg s.7tt rr\g yr\g rov 
xctrd rr]v o^ptv svSvg scrt, t« Ttporspv ejfc evctvrtctg ovrog, cocre 20 (pcorog. d^to t» fJtr\vt<rxov ya,p rr\g itept<pepeta.g ytvovra,t ctt 
t« ka,fjt7tpi dTtorefjtverctt' sWvrcog xcti rd ctxpa. fxsvwtv sv dxrtvsg, ctt <fs sv ro?g t\a.xrvkotg xctt xocxtvotg otov oTtcti 
tw ctvrco, cocre dvotyxr\ fJtrtVoet$r\ <pcttvecr$a,i. fjtdkkov Ss xctt ytvovrctt' $10 e7tt<$r\korepov ytverou r\ $100 fjcsyctkcov bitcov. 
v\rrov $td rr)v t« v\kfn xtvrt<riv. fjtsrocftoctvovrog ydp tS r)kt\s dito t\s rr\g <rskr\vr\g ov ytvovroct, ovre exksi7tovcrrjg ovrs ev 
xoci b xvxkog lv bpa. e7ttcrpe<percti , ev rotg ctvrotg <rr\fxetotg av^r\<ret v<rr\g r\ <pSi<ret, frta, ro fxv\ dxptfietg rctg dnto rSv 
cloV dTtetptg yctp eyxktretg eyXjOopet ctvrov xkt&r\vcti, et7tep 25 axpoov a,vya,g etvoct, dkka, rw fxecrco cpcttvetv b $s fxv\vt- 
ypa.<pr\voti tȣ fxeytcr^g xvxkxg $td rcov ctvrcov <rv\fxetcov ATtei- crxog fxtxpov ro fxscrov e%ei. 
pvg ivoV^eTcci. Atd rt 7tctpr\kiog ov ytverctt ovrs fxecovpctvYvrog to{;12 

8 Atd rt b r\ktog xcti r) <rskv\vY\ <r<pa,tpostt% ovra, sTtiTtsbtx r)ktov «0' VTtsp rov r\ktov »0' vto rov v\ktov, dkk' ex 7tkoo- 
(pctiverctt; r\ %rt rtctvrcov orcov ro d7to<rrY\fxoo ct<fr\kov, %rs ytoov fxovov; r\ t\tort 7ta,prjktog ytverat xkcofxevv\g rv\g oipeoog 
TtksTov v\ skctrrov d<ps<rrtxsv, e£ tnt <pcttvovrcti; uicrs xcti s<p' 30 ntpog rov v\ktov, ctvrr\ <fs rov depog v) crctrtg, s<p' v\g dvco- 
svog fxsv fxopta, <$' s%ovrog, dv fxv) rv\ %poct hctcpepy, dvctyxv\ xka,ra,t r) o-ptg, vr' eyyr)? dv yevotro t« v)ktov kte Ttoppoo. 
rd fxopta, e£ fcr» (pcttvsoScti. ro cf' efc 'tcrv bfxctkov xoti em- eyyu? fxev ydp i<ra,v b v\ktog t\ta,kv<rst, ntoppoo Ss ov<rv\g v\ 
7tefrcv dvdyxvi tioxeTv eTvou. cptg tsx dva.xkotc&rtrera.t' d^to ydp fxtxpov svoTtrpM itoppco 

9 Atd tf rotg crxtdg itotst v\ktog dv(<rxoov xa,t Svvoov dvctrstvofxsvrj d<rSevr)g ytvereu. $10 xou ctkoog ov ytverou. sfc 
fxocxpdg, ctlpofxsvog $e ekctrrxg, srt\ rr\g fxs<rv\fx^pta,g &' skct-35 svctvrtctg rov v)ktov fxsv ovv sdv ylvr,rctt xctt eyyu?, frtctkv- 
%t<ra.g; v\ %rt dvtrxoov ro fxev Ttpoorov 7tctpct}^kr\kov itotr\<rst <rst 6 v\ktog, sdv cTs Ttoppw, skctrroov v\ cptg 7tpo<r7ts<rsTrou. 
rrjv crxtdv rv\ yv\, xctt ctTtstpov cog ctvtcrov vTtspretvet, sTtstrot sdv Ss sv rco Ttkctytto, scrt rocfkrov d7tocrr,vctt ro svontrpov 
fxctxpctv' dst $' skctrrco cfta, ro det rr)v dnto tk dvoorlpx <r%\- cocre fxr,re rov r\ktov Btotkvcrctt fxv\re rv,v cptv d&poctv dvek- 
fxet\i evQeTctv svrog TttTtrstv. yvcofxcov ro AB, v,ktog « to T 6eTv, cfta ro VTto rv,v yr\v (pepe<rQou. vTto Sero\r\kiov ov ytvs- 
xoti ov ro A' v) Se dito rov Y dxrtg, ecp' v\g ro TZ, e^w-40 rou cftct to 7tkr,criov fxev rr\g yr,g ovrog cftotkvecrQou dv v7to 

A. o-jy om C°. II 11. wAxX^na. C". II 13. iy'vno F". H 22. w<?z om C a X*Y: II 29. on C'T: II 31. hifci\ 7<xp t* C°. II 
32. hjjLxhls Y: (I 33. Mh X a Y: II 36. xa,pa,XK^X<x,g C a X"Y: II 37. &Tnprifa\ C a Y: II 38. ihirrw X a Y: 

3. 5 Y a , ?i C: II 6. iruTtpti C a X: II 8. «v om X: II 10. %ttu>y om C a X a Y: II 12. ^u'xx« C a X: II 16. n om pr X: II 
22. Six tuv ,u£7otXa»y X: II 34. a.Au C a Y a , ixXu? X: II «ji-io-iTM Y: II 36. iXiTTui Y: II 37. hoxTov X: II 40. lyro? C a Y: II P O B A H M A T O N IE. iq\ 913 

tou y)\{qv, ctvoo $s fxso-ovpctviov ty\v o^/tv cficto-7xcto-$cti. kcu cr$cti, e£ icov c% dSvvctTcv, aftoTctxoog fx\v cpspofxsvct ty)v 

%\oog icfs ek 7x\cty(ctg [X£<rovpctv{ov yivsTctt, oti y) c^pig vtxo ctvTY\v cl<r$Y\<rsTctt ypct[Xfxv\v , ScXttov cTe $ciTepov cpspofxivov 

ty)v yyv idv \ictv <pipYiTcti, o\lyv\ vfeei sig to svoTXTpov, oocrs kvk\ov dvttyKY\ <pipE<r$cti, e7xel<$y) iv tovtoo fxovcp tw o"Xyi- 

dvttK\oofxivY\ txcLv strtti d<r$svY\g. fxcvxt tclvto, dei KctTctWv\\ct cvto, <rY\fxs?ct iv TctvTcp %povoo 

13 A<cc t/tJj? <rKtctg to ctKpov t» y)\(qv Tpifxstv <pctivsTctt; v 5 dvttrovg foipx^Tttt ypctfxfxttg. 

ydp $y) cfid to <pepeo-$cu tov y\\iov' dtJvvasxov yctp Ktv£?<r$cti N Atct, t{ rd TxiixTQVTct s7x\ t^v yy\v kcu d<pctWc[XEVctk 

s\g TdvctvTict, o <$e Tpoftog Toihog. eTi c% ctc\\og y\ fXETct- bfxotctg yoovictg Txots? Txpog to i7xi7xs&ov i<p' EKctTspct th <rv\- 

P&Q-Lg, 00<T7rEp KCtt T6 y)\lOV CtVTOV. Y\ cfld TO KtV£?<T$Ctl TCt fXElOV th Y\\pCt,TO TH i7XL7X£<$OV; Y\ "oTL TxdvTCt [XEV <pV<r£l <pE- 

iv tu> dipt; Kct\e?TctL tTe %v<r[XttTtt. <pctvepct c% scrctt sv Ttt?g peTcti Trpog op$Y\v; Tct fxev ovv elg bfxtt\\g 7xe<rovTtt, ty\ ko,- 
d,KT?<rt Tct?g iid toov $vp(cfoov' TctvTct ydp Kive?Tcu Kdv vyve- 10 $eTco kcu ty\ BtctfxsTptp Txpoo-KpovQ-ctvTct too iTxnxibtp, Torctv- 
fx(ct. ek T£ ovv TY[g crKLctg s\g to <poog sk T£ t« <pooTog e\g Tctg 7rcie? yoovtctg d<pctWofX£vct <Jia to ty\v fxsv c^LctfxsTpov 
ty)v o-klav <pspofxsvoov dsi, kcu 6 opcg b Kotvog t« <pooTog i<rct t\tctips?v' Tct cTs eU ta 7x\dyict Txi-KTovTct, ov ty\ Kct$erco 
kcu TY\g o-KLcXg <pa,LveTctL KLV6y,evog Txctpeyyvg. v\ yctp clov Txpoo-KptovTct tu> %copiop d\\d too dvooTEpoo ry\g Ka&erv <rvf 
(TKidv TxoiQVQ-iv, v\ cfe <poog, eKctT£poo$ev [A,eTctfictK\cvTcu fteico, <rvfA@ctivei 7Xct\tv dvoo<r$ivTct vtxc t» 7x\Y\y£VTog totxv 

TctVTCt. OOCTE Y\ (TKld CpCtivETOU KLV£?<T$Ctl, 0V KLV\}fAeVY\ CtVTv} i5 elg TWCtVTM <pepe<T$Ctl, Tct fXeV Cjpcyyv\ct, OTl EV CtVTW 
%T0Og, dK^ £K£?VCtl. <p£pOfJL,£VCt slg TOVVCtVTicV TY\g d7XOOQ-£00g £^£\LTT£TCtl, Idv T8 

YipEfJOYI TO ftEQ-QV CtVTOOV SCtV TS KCU T07X0V t^L CtWctTTYj ' T& (}' 

ig-. O^A IIEPI TA A^TXA. sv$vypctjutfjict ^lcC te ty>v kcL$etov o,vty)v elg TOVfX7xpor$sv 

Ald t{ Ctl fUV fictQSLg TOOV 7X0fJL<pQ\vy00V \sVKCtl SV 7r/30O-»JVe%5>5 £KKpOVE<r$Ctl, Kct$Ct7XSp TO?g TE %Vp0VfJLEV0ig TA 

to?? vcfct<ri' Kcu idv iv y)\{oo T£$u<ri, <rKictv » 7XolZq-lv, dW' 20 <tke\y\ crvfx^ct{v£L, kcu cov t«s Ko\v$pxg v<pctp7xct(priv. txcLv- 

% fJLSV d\\Y\ 7X0fA<p0\vlr fTKLCtV 7X0LE?, Y\ <5e (Bct<rig » 7XQIE?, TEg yctp OVTCl eU TOVVCtVTlOV KCtl 07Xl<r$£V £7XL7xi7XT0V<ri, cftd 
dW' Y\\ioOTCtt KVK\Op. TO <^£ ETl $CtVftCtQ-tOOTSpQV , OTl 0V&' TO iVfit^ftV CtVTCt TY\V KCt$£TOV , fJLSTEOOpOV T£ ELVctl KCU sU 
kdv Ti TE$Y\ %V\0V eU TO vfroop £V TW Y\\tOO, TEftVETCtl V7X0 T0VfJL7XpC<r$EV £KKpOVE<r$Ctt ' T<t ydp EVCtVTict c\\OVOTl CtVTv]g 
T» vfrctTOg TCtVTCt. Y\ CV yivETCtl CTKlCt, dW' v)\{tp (ftYipY\TCU 07Xt<r$£V T£ KCtt KCtTOO CTVfJL^CtivSl y{vE<r$Ctl , KATOO cTe <p£po- 
X <rKlCt; £t W <rKtCt ECTt TO fJLY\ opOOfJLEVCV, KCtl V7X0 T« Y\\tQV 25 fJLEVCt fictpVTSpct dv sivj. OVV TOVTOig TXTOO fJLCt, TO?g d<pct\- 

kvk\oo dv opopTo o cyKcg. tHto <% %ti dfivvctTov, &£Ikvvtcu \oftevotg cpopctv <rvfJL(3ct{v£t y{v£tr$ctt. Txpog cp$y\v jjlev cvv 
sv Totg 07XTtK0?g' ifrs ydp to £\ctxtcrov V7xo tv ftsyicjov sv- cvcMTspct olvtoov dcpctWETctt Stct to ty,v fXEv kol$£Tov bixct 
MxETctt o\ov 7XEptc<p$Y\vcti. Tcp fictpst focttpe?v Tct <pepofxevct, Kct$eTovg te 7x\eiovg Txpog 

2 Aid t{ cu 7XofJL<pc\vyeg Y\fJLL<r<pct{pict; v\ c\ict to oog d7xo TctvToeTxwebov fXY\y(ve<r$cttTefxvwttg o,vTttg' 'oTVToig <rvfx^>Yt- 
yJvTpx Txpog tov dspct <pip£<r$ctt dvoo bfxoioog txclvty\; dvctyKYj 30 crsTcti Kct$iTov yLV0fxivv\g Ktvxd ty\v E<pct\<rLV, v\ 7xpoo-EKpxo-s 

C% T»TO y)fXLQ-<pCt{ptOV StVCtl. TO KCtTOO (Ts V\fXtQ-<pCt{ptQV A7XC- TCp ETXtTxi^Op TO <p£pofX£VOV , <Ji%0T0|af?O"^Cti 7XCt\lV VTx' CtVTqg 

rifXveTctt v7xo tov £7xi7xicfov tov vbttToohovg , sv oo to Kiv- clvto <rvfx(2Y\osTctt, oocrTs dvttyKcttov Tsfxvs<r$cti yjx' ttvTY\g 

TpOV Stj'tV. TY\V 7Xp00TY\V KCt$STOV l5<^)' Y\g £<pip£TO. S7XEI ^ sU TWCLVtUv 

3 Atd t( To?g dvtcrov to @ct$og sxovtn fxsyi$£<rtv, ictv fx\v o\<r$^<r£Tctt, Txpog cp$v\v cfs &k o\o-$Y\<rsTcti, \oltxqv c^stctv 

Ttg TO KX<p0T£pCV KLVY\, KVK\tp 7XEpt<pip£TCtL TO ftctWojXEVOV, 35 y(v£Q-$CtL yOOVLCtV TY\V £7X1 $OLTipcp TK 7Xp0Q-7XEQ-QVT0g TOp iffl- 

otov To?g fAE[xo\L@froofXEVCLg dcrpctyct\oig o-vfx(2cttv£i, ttv Ttg txeBv o-y\[xeiqv' opog yctp ig-tv y) cp$y\ toov ivttvT^oov ycovtoov. 
fictWYi to Kov<poT£pov Txpog ctvTov qpi^ttg fxipog; v\ oti to Aid tl b fxev Kv\Lvt\pog dr$£Lg eU ev$v ts tpspETtuS 

@CtpVTSpOV dfrvVOLTQV LQ~Cc\pO[XE?V TCp KOVCpOTipOp, ATXO TY\g KCtL ypcLCpEl EV$s{ctg TOtg bplXoVQ-lV CtVTOV KVK\OLg, §S KOO- 

ctVTYig \<rxvog pt<p$iv; s7xst cfs dvctyKY\ [xsv ixctfXTxctv kive?- vq$ kvk\co 7X£pt<p£p£Tctt, TY\g Kopv<pYig fXEV6Q-Y\g , Kttt ypctcpEi 

3. oXfyri om X". I! &ri/7jrpoy X". II A. -TroivTug C a . II 10. ki\.n\xi&, omisso xay, X". II 20. h tS ijXw C". 22. dn,Vjj.oi,<jToTEioi 
X". II 31. to xd.Tu> X". II 34. tc om C a . II 39. fi^v X a . 

6. <j<pcf,?\XifjLeva, opoiw C"X°. II 9. oZv io-e^aXh C"T a . II 10. t»? C"Y". II 1-4. ovy.^ocivstv codices. 18. £v9u7pa^«,T«, C a . II cLVTut 
Y". II 19- fypovpivoi? X". II 24. OTticrSi Y a . II o-u^/Sjio-etou Y". II 29- vjpQycrsTM tvtci; X°. II 31. inr' — 32. Tzpncbu.1 om*C". II 33. 
k<p' Y°. II 35. &W£>u X a Y: II 36. ^ om C: II 38. h-jxXo? %um X: 

Q2 914 IIPOBAHMATftNiq-. 

7ov xvxkov tw cpifyvTi; xvxkto fxsv dfxcpoTEpct (pepETctt, Atct t( hcttp^fXEvct Tct fxsys$Yi skctTToo (pcttvsTctt ttcCvtaI 

ypdcpsi $' ev too ETTtTTS^to o fxsv xvkivhpog sv$stctg, 6 <fs th okov; yi oti cftttipvfxsvct fxsv dpt$fxov e%ei -rdvTct, fxe- 

xoovog xvxkovs, <ftd to t«? fxlv ev tw xoovoo dvtTovs eTvcti ys$st $e skctTToo scr) tov svog; to fxsv yctp fxsyct too xcvrd 

xvxkcvg, <pspsT$ctt $e dei $attcv tov fXEtXfivct tuv nept to crvve^etctv eTvctt xct) ttotov ti fxsyct keyercti, o <fe dpt$fXog 

ctvTo KevTpov. cpepofxevoov $s dviToog -rdvToov dfxct tcov ev 5 ts Tr&g nrctvTcg fxsys$cvg dpt$fxov fxsiCfiov. $tQ7rep Etxog to 

tw xoovto xvxkoov, <rvfx(2cttvei Tovg e^ooTciToo nkeTTTov ev okov cftcttpe$evToov tuv fxepoov fxetXfiv <ptttveT$ttt' toov cwtoov 

TctvToo XP 0V V twov xctt ypttfXfXYy (pepecrSctt' frto Kct) xv- ydp ovtoov oovtoov to fxev okov TY\V t» fxeyi$ovg s%si fxctk- 

xkto (pepovTcti. ypctcpovTctt Te yctp -rdvTsg t>? ctvTYi ev$etct, kov (pvTtv, tvve^es ov, Tct cfe fxipY { ty]v t3 dpi$fxv. 
xcti ty\S evSetct' xvxkto fxev (pspo/xivY\S ov TrdvTct Tot sv Toov nxepi ty]v xks^pvcfpctv <rvfx(BcttvovTOov to fxev okovQ 

ctVTYi crYifxetct ity\V ev TctvToo XP 0V(j ° yp&<pEt ypctfxfxviv, sts 10 sotxsv eTvctt cttTtov xct$A7tep ' Avct^ctyoptts keyet' o ydp drip 

sv$v &e (pepet ty\v t<rv\v. t» &e xvktvfrpt TrctvTtov tcroov ovtoov ecrtv aitios, £vct7rokctfx{3ctvofXEvos h avtyj, tcv fxvj e\<rtevcti 

toov xvxkoov xctt irepi TctvTc xivTpov, TVfxfttttvsi ta ctfxct to vcfoop hrtkYi<p$ivTos t» ctkkov. « fXY\v dirkoog ye ctfrics' 

tov e7Tt7rec% ev ctvTO?g 7rctv$' dirTOfxevotg crYifxeTct, (pepe<r$ctt xctv yctp Ttg covty]v -rkctytctv Ivy[ etg to vcfoop, eTTtkctftoov 

te \roTct%etg xvktofxev^g cftd to Tovg xvktvfyvg f<rovg eTvctt, tov ctvkov, ei<ret<rt to v&oop. $to7~ep ov keyeTcu V7~' ctvTOV 
xctt Y;X£tv £7~) to e7~t7~ebov 7rctktv ctfxct lxxvkt<r$evTct exctcrov 15 txctvoog y\ cttTtov e~~tv. ec~i 0% cttTtov fxev , xct$ct7~ep etpYrxctt, 

Tov ctvTi xvxkov, oocre xcti Tdg ev tcv e7rt7~ecftd ev$etctg fcrctg o dvip' oinog Be oo$ovfxevog te xcti xct$' ectvTov (pepofxevog 

ytve<r$ctt' tji ydp oovtoov d(p>j ctvTctg eypct-pctv, ovTeg fcroi Kctt fxvi fitctQofxevog eV ev$etctg 7xi(pvxE (pe'pe<r$cti, xct$ct7tep 

te xctt \<roTct%£tg. kytvovTo <5e ev$eictt ctl \>7~o TYig ctvT^g xctt ctkkct qofx/ttt. ~rkctytctg fxev ovv (Bct(pet<rYig TYig Kke- 

ypctcpetcrctt ypctfxfxyg e\g ev$v (pepofxevvig, oocre Stct t«,utoc? -pvtyctg, frtct toov evctvTtoov Totg ev tco vfrctTt Tpv-r^fXctTocv 
Etg evSv dvctcpepotTO 6 Kvktvtyog. cftctcpepet yctp ov$ev, »j y\ 20 ett' ev$etctg fxevoov vtto tov vcfctTog efcepxeTctt, VTTOXoopwTog 

7-pOOTYI YI'^CtTO Kvktvtyog TOV £-Tl7~£cfoV ypctfXfXY,, TCtVTYI $£ CtVTV TO V$00p EtCTepXETCtl' lp$Yfi cfl Etg TO V$00p fict(pEl- 

ikxEtv ev too £7rt-recfu!, Y[ eyxvktetv ctvTo' det yctp '1<ty\v xcti crvig TYig xke~pvtyctg, ov Svvctfxevog Trpog op$\v VTToxoopstv 

OfXOlCtV ypctfXfXY[V TOOV SV TOO XVktVcfpOO <TVfX$Yi<r£Tttt Ct7TTE<r$Ctl cftCt TO 7T£(ppctX$Ctl TCt dvO-J, fXEVEl 7T£p\ TCt TTpoOTCt TpVTTYr 
Ttt ETTlTTScfoV, EkXOfXSVOV T£ XCtl XVktOfXEVOV T6 XVklvfrpt. fXCtTCt' CtTTE<T$Ctt yctp Etg CtVTOV V 7TE'(pVXEV. CTYifXElOV fr' ECTl 

6 AiCt Tl TOOV filfiktOOV Yl TOfXYI OVCTCt ETTtTTEcfog KCti EV$EiCt, 25 T« StpySlV c\wct<r$Ctl TO Vcfoop dxiVYITlCfiVTCt TOV depct TO STT 

Idv fXEV Tig TEfXYl TTCtpd TY[V (2ct<TlV , ytVETCtl EV$£lCt dvsklT- CtVTYS ytVOfXEVOV TYtf xks^Vcfpctg. SCtV yctp Ttg CtVTYig CtVTYiV 

TOfXEVYi, idv cfs eyxktvctg, crKokict', yi oti crvfxftcttvei toov ev tyiv Koobtctv EfX7rkYi<rctg vcfctTog, E7rtkctfioov tov ctvkov, KctTct- 

T>J ETSpct TOfXYI KVKkOOV SV TCtVTOO ETTlTTEcfcO OVTOOV TY t V EyXE- ^pE^ E7TI TOV CtvkoV , 0V (plpETttl TO Vcftop tfiCt TOV CtvkOV 
XklfXEVYiV TOfXYIV fXYJ TTCtpctXElfXEVYlV eTvOOI, dkk' £V T»J fXEV £7t) <TTOfXCt. dvOtX$EVTOg tfs TOV CTTOfXctTOg OVX £V$vg EXpSl 
TTkElQV TYI Ss tkctTTOV aVTY t g dTTEXSiV , OOCJE E^sklTTOfXEVOV 30 XCtTA TOV CtvkQV , dkkct fXtxpOTSpOO VCJSpOV , OOg OVX QV E7TI 
ol fXEV EV TCtVTU £7TtTTS^tO OVTEg XVXkot, Xttl Ty]v dpXW TW CTOfXttTl TQV Ctvkv, dkk' VCJSpOV cfld TOVTOV (pSpOfXEVQV 

£%ovTEg ev TttvToo £7Ti7T£cft<}, Tvp ijr ctvToov TToiYiwcri ypctfxfXY^v dvoix$evTog. TrkYipovg T£ xctt op$Yig ov<TY\g TY { g xke^AJcfpctg, 
£^EkiTTOfX£vot. etti yctp yi yiyvofxevYi ypctfXfXYJ ex toov xv- dvci%$evTog t» ctvkx ev$vg pst hd t« Y)$fxv, cftct to exetvv 

XkOOV ol eiTtV EV TCtVTOO E7Tl7TScfoO' 00~~E Xctt EV$StCt QVTCt EV fXEV Ct7TTET$Ctl, TOOV $£ CtXpOOV T» Ctvkv fXYI &7TT£T$Ctl. 0VX 
ETTlTTEcfoO. Yf T£ TYig ko^Yjg TOfXYIS £^£klTTCfXSVYI ypctfXfXYI CVX 35 ElTEp%ETtM fXEV Zv TO Vcftop Etg Ty]v xks~pvtyctV cflct Ty]v TTpO- 

VTct TTctpd tyiv 7rpooTY,v, dkkct Ty fxsv TTkicv t»? ^£ ekctTTOv stpyfxevyv cttTictv, efcepxeTctt cfe dvotx$EVTog T« ctvkx cJtct to 

CtVTY\g cfteTTYlXVttt cfltt TO XCtt TY[V TOfXY\V OVTOOg £%£& TTpog TOV £V CtVTOO dspct XlVVfXEVOV CtVOO Xttl XCtTOO TTokkYy XEVOOTTV 
CtVTY\V, OVX SV E7Tl7TEc\tO ETTttl, UOCJS 0V&' SV$SlCt' TY[g ydp 7T01S?V T« SV TYj xks\pvcfpct VcfctTOg. CO$\}fXSVCV $£ XttTCO XCt) 
tV$ElCtg VX ECJl TO fXEV SV CtkkiO TO cfs EV dkktO S7Tl7TScfoO. CtVTQ pSTTOV Eig CtVTO ElXOTOOg EXpEt, ftltttfifXEVCV TOV EXTOg 

1. Opi^CVTi KUXXtf ■/.•JKhtt) T". II 4t. TO AUTO 70 A. T". 11 7. TtfVoy — 10. ~jOoL<p~i] <ypoL<p~l)! C°. II 11. fCTOV X a . l6. *UT5/ C". II 

20. iia,(j)(-'t — 21. xvXtvfya? om C a . II 21. Tcu/njv T". II 25. x*\ ~v r J'U om C". 11 29. /tti)]*x4 C a . II 36. t-Xuov X a . II 37. xai om 

]U' X". II 39. oiXXti) S77i77l^U T5 5' \l aXhU X". 

6. oloi et y.-iiCu C"X a T a . II <f>x&-Tcu C a T a . II 8. rijv] tuv T a . H 10. etfcut -7vxi' X a T a . II 13. evfT -l- Sylburgius : codices 
kvz\- II £7rjAs-,/3c» X a T a . II 25. »xflW£>» X". Il 26. 7*p om C". II 21. v.uoSxm T a , y.uhtxv C". II izu\*&uv yip tov C°. II 30. ■•■- 
ttpinp» C a . II 33. Hr5«*S X". II 39. ext«j] tx C". nPOBAHMATiiN I^. IZ. 915 

TY\g xXer^/vtya.g depa, xtv4fJ,evov Te x<xi ovto. ?<rov ty\ b\iva,fj,et w wv\g TY\g po7TY\g ev$ev xou ev$ev, dva,yxv\ xa,) ty\v ypa,fx- 
Too i7roo$xvTi ctvT07 dept, ty\ be dvTepetret dr$eve<jepov ixetvx fXY L v toi<xvty\v eTvcu, r\ frcv c^tcupe? tov tqttov ev$ev xcu evQev 
$id to $td cjevv o.vtov th a.vXv peovTO, $&ttov xou Q-tpoo^po- TOta,vTY\ c$e icjtv ev$e?a,. otolv tfe fiptrYi ext $a.Tepov fxepog 81 
Ttpov pe?v, xa.) 7rpo<r7rt7TTeiv tw v£a.Tt. t« cfe 7Coofxa,o-$evTog dvoofxaXtxv t« 7reptt<ja.fxew depog, ixeTt 't<TY[V ypa,<pei to tz, 
T» covXv fXY\ <rvppe?v to vboop cutiov, oti to vtfoop etrtov e\gTY\v 5 ivTog xcu to ixTog fxepog, dXX' dvcoyxYi 7repupepr,. 
xXe^pvfrpctv iPoo$e? fita, tov depa, i% a,vTY\g. <TY[fxe?cv M ecjt Ata, T< Totg dvtrov to (Bd$og e%ptrt fxeye$e<rtv, edv Ttg\2 

To ytvofxevov iv to,vty\ Trvevfxa. xa,t ipvyfxog. etrtovTog $e xxcpoTepov xivy\ toov fxepoov, xvxXu 7repi<pe / peT<xi to fia,XXo- 
T» vtfa,Tog, fita, co$6v o-vvet<nrtTrTet e\g tov a.vXov avtv, xa,- fxevov, olov To?g fxefxoXtfifroofxevotg drTpa,yxXotg <rvfj,fia,ivet, 
$d,7rep to) exTrtecjd %vXa, *j •xjxXxog ty\ <ytcupe<rt TrteTjsfxevog, e<xv Ttg (Bo,XXy\ to xxcpoTepov Trpog clvtov cjpe-^ag fxepog; vi 
fxevet ctvev 7ra.vTog cLXkx trvvberfxx... exxpwQy ix t« iv&vTK, 10 oti to v (BxpvTepov db\)va,Tov lrrofyofxe?v tw xv<poTepop dnro TY\g 
xa,$<X7rep t«? xa,Tea,yoTa,g 07rtipcvg iv T0?g £yXotg ixxpwvtv. a.vTY\g t<r-/pog pt<p$ev\ eizet b\ dva,yxY\ fxev xtve?<r$a,i, i£ fo-« 
<rvfx^<xtvet c% tovto dvotx$evTog tcv a,vXx ytve<r$a,t b~td t<* oe xa,t iV ev$eta,g cLo\>vo,tov, cLvxyxvi e\g to ivTog <pepofA,evov 
7cpoetpY[fA,eva.. y\ w frtci to,vto. etxog icjtv avtov fA,Y\ ixpe?v, xvxXco <pepe<r$a,t' otov et okoog ti y\v «,ut» c\x{vy\tov hta. fia,- 
% ifyovTog jSicti» depog xoCi 7tvevf/,a,Tovfj,evov. ^Xo? b% 6 pog iv fj,e<roo, to fj,ev 7rpog too dcptevTi e\g to 7rpoo-$ev a.v 
^pocpog i7ri<r7rd,<r8a,t tw 7rvevfJ,a,Tt to vcfoop ctvoo, oocnrep £7fl 15 ixtVY\$Y\ clvtov fJ,epog, to <& vtt' ixetva. irpog tov dcptevTO,. 
txqWoov <rvfA$a,lvet ytve<r$a,t. i7ri<r7roofxevov fre xa,\ crvve^eg iiret <$e xtvetTctt [xev to 7rdv, e%et $e iv fj,e<roo to fia,pog <pe- 
ov clvtco Trdv to vcfoop fj,evet TrieX^ifAevov vtto t« depog, eoog pofA-evov, dvd,yxv\ tolvto txto 7rote?v. 

a.v d7roo<r$Y\ 7ra,Xiv vtt' a,vT6. TY t g 8e dp?$g y,eva<rY\g , xah Ata, Tt to, <pepofj,eva, otoov dvTt7re<rY\, d<pa,XXera,i etg 13 

to ctXXo i% a.vTY\g xpey,a,Ta,t vfroop ev xa,t rvve^eg. evXoyov Tiva,VTtov r) 7re<pvxe <pepe<r$a,t, xctt Trpog ofj,ota,g yoovttxgi r\ 
8e T6T0 ytve<r$a,t' rk ydp a,vv6 icjt xtvY\<ra,iTe ix TY\g o\xeta,g2Q oTt & fxovov ixeivyv <pepeTa,t ty\v <popa,v \v <pepera.t xarrd to 
%oopa,g ti, xcCt t»to Xv/ptv, oog ixetvv\g, iv TrXetovt tfe "Xtfovop, o\xe?ov fxepog, dXXd xcot ty)v V7ro t» dcptevTog ytvofj,evY\v t y\ 
idv y\ ofj,ota, ty\ b\)va.fj,et to Te e%ov xa,) to exofA-evov, v\ to fA,ev »v otxeta. 7ra,veT0.i, otav e\g tov o\xe?ov eX$v\ tottov (a.7ra.v 
\<rov xpetTTov, 07rep ivTa,v$a. <rvfj,fia,tvet' Trvevya, ydp vba,- ydp r)pefA,e? eX$ov e\g w <pepeTa.t tottov xarrd <pv<rtv), xa,$' 
ToV ec;t xpe?TT0V ty\ SvvcifA.et. y\v <5"' exet dXXoTptoov, dvd,yxv\ ht xtve?<r$a.t, ix etg to Trpo- 

9 Atd Tt ta fxopta, toov cpvToov xa.) toov ^oooov, "o<ra, fj,Y\ 25 <r$ev be eJictTo xooXve<r$a,i, dXX' y, etg to 7rXc(ytov y\ etg tq op$ov. 

hpyctvixa,, TrcLvTO, 7rept<pepY\, toov fj,ev cpvToov to cfeXe%og xa.) cnra.vTa, fre d7ro7rY\cfa, Trpog o/j,ota.g yoovta,g &td to <pepe<r$a.t fJ,ev 
ot 7rTop$ot, toov 8e Xoooov xvY\fj,a,t, fJ,r 1 pot, ftpa.xj.oveg, Soopa,^' ivTa,v$a, « y\ xivY\<rtg <pepet, y\v iirotY\<rev 6 dcpetg' ixe?$e Trpog 
Tptyoovov Se bcfe TroXvyoovov VTe oXov »te fj,optov icjtv% ttots- o% j e?a,v y\ Trplg op$v\v <pepeo-$a,t <rvfA,fia,ivei. e7re) Zv to dvTtxpi<ra.v 
pov, u<T7rep 'ApxvTag eXeye, ftta. to iv ty\ xtvyret ty\ <pv- xooXvet ty,v e\g ev$v xtvvi<riv, bfj,otoog xooXvet to <pepofJ,evov 
<rtxY\ ivelvoot ty)v t« "t<r\i dva.Xoyia,v (xtve?<r$a,t ydp dvd.Xoyov 30 kcu ty,v <popa,v a,vv6. uo"irep w iv To?g xa,T07rTpotg tq ccxpov 
7ra,vTa), to,vty\v <$£ fA,ovY\v £iV o,vty)v dva,xcLfj,7rTetv , &cje xv- TY\g ev$eto.g v %vve7re<rev y) o^ptg <pa,(veTcu, xcu iv to?? cpepo- 
xXvg 7rote?v xcu cjpoyyvXa,, otclv iyyevY\Tcu; fxevotg vtoo to iva.vTtov ytveTa,t' tc<to.vty\v ydp yoovta.v dTreoo- 

10 Atd Tt iv TQ?g irxooTQtg det ytveTcu irepKpepY,; v\ qti gcu %<ty\ ytveTcu v\ xcvra, xopv<pY,v. cfe? ydp voy\<tou fj,era>- 
v\ <pv<rtg ix toov ivfrexcfA.evoov 7ca,vTa, Trcte? oog 6\jvo,tov copttja, xtvdfjJv^v ty)v yoovta,v xa.) ty)v <popa.v. tht» cfe yevoftevv <pa,- 
xa.) xxXXtcja,, tq Se <rx/ifA.a, t«to xa.XXtcjov, to clvto o,vtu> 35 vepov oti Trpog bfj,ota.g yoovta.g dvdyxv\ d<pdXXe<r$cu. 

bfJ,0l0TO,T0V. 

11 Atd t(, idv xv'xXog pt<p$%, to v y,\v TrpuTov ev$e?a,v IZ - °^ A nEPI EMTTXA. 

ypa,<pet, 7ra,vofj,evog t\e eXtxa,, eoog dv Trery, v\ ev$e?a,v fxev Ata, Tt ol d<rvfj,fj,eTpct 7ra,p dXX^X^g SeoopvfA.evoi fJ,et- 

to TrpwTov, oti QfA-cioog h$ev xcu h$ev b dr,p d7rop$o?; 't<rY\g Xjsg <pa,tvovTcu r\ xa,$' a,VT6g fxovtg; y\ oti to <rvfj,fJ.eTpov ecjtv 

3. M post to om C a X a Y". II o,vto C a X°T a . II 9. IfATttBg-x Y", Trieg-a, C". II Tri^o^evo? X", Tns^fiwv Y". II 13. el C°X°Y a . II 

l4. t^iovTo? o\> /3ia/« C". II ^Aov C a X a Y a . II 17. 7r(£^o'^£voy C a , 7ru-fyp{vov X". II 18. «7705^ X". II 19. xp(up<*.rou C a , xps^uaTXi ta 
X a . II 20. te] ro X". I! 28. m /x. X a Y a . II 29. tf post h om C". II 34. 0)? 8vy*To'v om C a . II 35. x<*a* C a . II 38. tvfc* C'X a Y". 

2. ^ X: II k. t£ C"X a Y a . II 5. t£ Ikto? ^u C a Y°. II 7. ph pepw om C". II 9. $*M C a . II 15. ^tW C a . II 17. *w»tMI 
kw tmto X a . II 19. v X"Y a . II 25. to ante b P 8ov om C a Y a . II 29. & om C a . II 30. «v om C". II 31. ^n^h^i Y". II 32. k-ni- 
(juiq-oci X". II 33. o<ty,i C a Y". II i\ om X". II 35. on opoi:,j<; itpos «/uria.? a.<pelXte<j8cu X". 916 nPOBAHMATflN IZ. IH. ev, xet} i <rvfXfxerpfa, oti fxdktcra, ev irote?, to & ev dhcxf- *H. O^A nEPI WAOAOriAN. 

peTov fiovkercu eJveu, to £e dcftctfpeTov ekctTTov eVnv, »j £s Aiet Ti X tou? ^aev, ectv ctp^uvTcu dvctytvoorKetv , U7rvo§ 

crVfXfXeTpfa, XctTct T»}v btCtlpOpdv TTokkd TTOte?. KCL$' CtUTet kttfxfictvet KCU fXY\ &\skOfXSV\S$ , T»? ^£ (3\sk0fXSV\S$ TTpOCreypYr 

fxev kv $eupifxevct fxctkkov kctv&dvet irotct ctTTct t* fxeye$v\ yopsvcu, otclv kd(3u<rt to (Bifiktov; *j ocrois fxsv et<ri Trveu- 

ecrC #*/>' ctkkYikct <5e \s. to jitev hv dcftctipeTov ev (pcuveTCLt, 5 jjloltikcli KtvY\<ret$ <5ict -ipvxpoTY\Tct <pv<reu$ v\ fxekctyxoktKuv 

KCtl tj SsUpfct fXlCt itTTlV CtUTOV &Ct TJJV TVfXfXeTpfctV TO <3£ JQJfXOOV, $~t"\S$ TVeptTTOJfXCi, ytVeTcll TTVeVfXCLTlKOV Ct7T£XTOV <Jiet 

drv [XfXtTpov u$ Trokkct ov Qsupfctv irots? irksfu, kcu fxettjj) ^pvxpo7Y\7cL, t\stoi$ otclv fxev kivyJtoli i) Stdvota, kcl) fxv) voJcty} 

<pctfvs7cu tw ev ov nrokkct <pctfvs<r$cu' e%e* yctp t»jv ts tk e7rt<rY t Ta,<ra, Tt, sKKp\ss7cu t»j STspct KtVY\<rst \s<rv\ KctTct^VKTtKY^ 

fxeys$\s$ kcltcl ty\v crvve^etctv (pvcrtv, kcu ty)v th dpt$[x\s kclto, cfto fx&kkov KcL$evc%<riv. otclv $e epefcroocri irpos ti ev ty\ frtOj- 
to dvoo/xctkov tuv /xepoov, Stoirep elKOToog ty,v e£ dfx<po?v 10 vofct, oirep r) dvctyvutris irotet, KtvwTcu vtto 7y,$ $epfxa,v7iKY\$ ttvfy\v «%ov fxelZpv <pctfve7cu nrcLpa, to d7rk\sv xcu ev. 
2 Aiet ti hri fXY]Kog fxcXkkov Tct ^ua, kol) Tet <£uTet cpve- 

tcu; >i oti to fxviKog fxev Tptg cov^eTcu, to Se irka/rog oig, 
to Se @d$og et7rct£; ecri ydp fx%Kog to dnro TYig dp%v\g irpoo- KtvYicreoog »x eKKpxofxevvig vn' iSevog, cocre i Svvxvtcu Ka,8ev- 
oetv. toov oe xctTct cpvcrtv e^fiVToov oTctv ctyi irpog ev v\ ota,- 
vota, kcu fxv) fxeTa,@dkkYi Trokkcix^ iV^u/50T«tT^ «crct, «r^e- 
Tct< xctl Tct ctXXct ocrct ecr\ irept tov tottov t»tov, oov ypefXTf- tov, ucre fxovov T£ cov^stcoi, ko,) offxa, tw irkarret ira,ktv yt- 15 crtg o u7rvo5 £<Tiv. oTctv Se cry kcu olov K07rta.<rYi o vxg, jSct- vofxevov, kcu Tpfrov ctfxa, rw (2d$ei. to Se irkarrog Stg, ko,$' 
icovTo T£ xctl ct^ttct tw fxeye&et. 
3 Hoos to TrpoTepov kcu to vcrTepov Sei XctjSe?v; iroTepov 

ucrirep y)/xoov ol e7ri Tpofcog kcu eKefvoov ol irpo clvtoov kcu 
ct£i ol eirdvoo irpoTepof etcrtv; yi efnrep dpxv ^U ecri kcu fxe-2Q pwet 7Y\V KecpdikYIV OOV ev COVTy KCU TTOtei TOV U7TV0V. HIW- 

fxevYis $e 7y\s **pvx%S ^ 7 ^ <pv<rtv « Ka,$evcfeL' T£ ydp 7079 
fxaktcrct,. 70 $' eypYiyopevcu 7ov Xyv ctfaiov ecr7tv v\ 70 kgl- 
QevSetv. 

Afct 7t ol eptcriKOi koyoi yvfxvacrtKoi etcrtv; v) o7t ex^o~i2 o~ov kcu 7ekos t? irct,v7os, kcu oTctv yYipcuTKUV 71$ eirt 70 ir(- to vixctv v\ r)TTd<r$cu itvkvov. (ptkovetKts w ev$v$ TrotovcriV 
pa,$ ek$Yi kcu irdktv eTrcwticrpvp^ Itti ty\v dpx^v, 70, b\ ey- kcu yap vtKuvTes cftd to x^P slv npodyovTcu fxcXkkov eptQeiv 
yvTepoo ty[$ dpx^S irpoTepa,, 7f Kookvei r\fxa,$ ev 700 irpos 7v}v y.cu vrr^oofxevot 00$ dvoofxcoxovfxevot. kcu 01 ev 70?$ dkkotg 
dpxw ZW& 1 fxcXkkov; el cfe t«to, >cctv 7rpo7epotetY\fxev. locrTrep dyucri tolvto' Sto kou fXcLXof^evoi xct) ^ttv? ovt£? Trokkd- 
£7rl t« ipoLvv kcu eKdcjM 700V oLcrpoov (popcZ KVKkos m ecri, 71 2$ Kt$ v ]S»XovTcti Sta,kvetr$cu. 

yxokvei kcu 7y)v yevecriv kcu 7r t v dirookeiarv 7oov (p$ct,p7oov Ata, 7t 70?$ 7rapa,cfefyfxa,cri %ot<p«<riv a,v$pu7roi ev Tct?53 

7oia,v7Y,v etvcu, ucre 7ra,ktv tclvto, yivecrBcu kcu (pSefpecrdou; pY\Topetcu$ kcu to?$ koyots fxdkkov tuv ev$v/xYifxdTuv; y\ otj 
Kct$d7rep kcu (pcLcri KVKkov eTvcu to, dv$pu7rtva,. to fxev Svj tu te fxa,v$a,veiv x ct 'P* ~ l Ka ^ 7 V 7a, X^i P% ov ^ £ ^* 7 ^ v 
7u dptSfxu 7\s$ clvtxs dfyw sTvou de\ 7vs yivofxsws evviOes, nrcLpcLSetyfxarruv kcu 7uv koyuv fxcLvSdvxcrtv ' ct ydp fcrctcriv^ 
70 cfe 7U etSet fxcXkkov ctv 7t$ drroSefyxt^o' ucre kolv ctuT0i30 ftrTi TctC/Tct xcti £7rf fxepovs, Tct b\ evSvfXYifXcLTct, diroSe^fg 
irpoTepot effifxev, kcu 6efvi av Tt$ ty}v t« eipfxx 70%tv 70ta,v- ecrtv ix twv xct^oA«, ct jjttov ftr^ttfv y, Tct fxipv]. hi oT$ etv 
t>iv £<vcti u$ TrcLktv e7rcLvcLKcLfX7rTetv eTrl Tr t v dpxv tctf crvve- fxapTvpucrt Trkewg, fxakkov irtcrsvofxev, Tct Se ira,pa,Sefyfxa,T<x 
Xe$ 7rote?v kcu det kcltcl TctuTct £%e«v. 7\s$ ydp dv$pu7r\s$ xctl 01 koyoi fxa,p7vpfcu$ eotKoLcriv ' cu Se Std 7uv fxa,p7vpuv 
(pYi<r\v 'AkKfxcuuv StcL t«to ctTroXXucr^cti, 071 v SvvoLVTcu ty]v pctcfioi irfcjet$. eTi to ofxotov fxcLv$dv\s<rtv YiSeus, to <fe nra,pd- 
dpx% v 7 V T£ ^ £l Trpocrarpou, K0fx\pu$ Eipv\KU$, ei ti$ u$ tvttu 35 Setyfxa, kcl) ot fxvdoi to o/xotov cfeiKvvtscnv. 
(ppaTpvTos clvtov dtroSex 0170 Ka - 1 W StoLKptfiovv edekot to Aict t/ prfropa, fxev kcu crparr^yov kcu ^^ctT/^v Xe-4 

kex$ £V ' e ' 1 ^ KVKkos ecrTt, t« §e KVKk\s fxvrre dpx^ fxrfre yofxev Betvov, ctuX^T^v <5e >cct< vrroKptTYiv \s keyofxsv; y\ oti 
irepcLS, ovc\' av irpoTspot etev tu eyyvTspu ty\$ dpx%S eTvcu, tuv fxev v) tfvvcLfXts ctvev irkeovefycLS (icfovv\$ ydp ctoxolctiky] 
i$' fifxe?$ eKefvuv \st' eKe?vot Y\fxuv. scrt), tuv cfe irpos to irkeoveKTziv pv\Tup ydp kol) crpa,TY,yo<j 1. gti] M» h on X". II 5. S om C a X a Y". tv om C»Y a . II 8. xi X". II 11. iZfrt» X a . \\ 13. au|*«T«u C°. II Xs - 16 
■xXoltos om C a . II 19. M r% rpofaLf C a . II 22. hrffotp* C a . II 24. o"k -nuU tSto X". II 25. t/ om C". I) 27. toutc* ■xa.Xn X". II 28 
xzp om C a . II 31. irpoTepov Y a . II kpfxS X". II 33. 7roi£? C". 

3. TTpa^viopirM C a X a i>. II A. to addidit C". II 16. ui\ nt X". II 2k. tovto C"X a Y a i>. II 25. « om i>. II 26 Spunroi X a Y°v. 
spoLTrnpi X". 2S. •juUpwri v. II 31. m C a X°Y"v. v om i>. II 26. %a.ipycriy oi <xy- 
32. y.&pTvpovori C a . II 34. ofioiot ph y.avQi/iyovcni i>. II 36. xpify.&TurTtjt' x&l n P O B A H M A T n N IZ. 10. 917 

Kcti xP v i/ xa ' Tl 'iys dyctQos irTtv o 8vvctfxsvo$ 7rksov sX m -> $ ctypvTrvof strtv, h ctT$ Xy[Te? y) ^pvx^ K * 1 d^ropE?, dkk' ovk 

$£ 8siV0TY[S fXCtkiCJCt EV TW 7rkS0V£KTs7v ECTIV. h Cti$ dsi $£0OpE?' EKS?VCtl fXSV ydp dopiCJElV TTOlVrtV, CtVTCtt 

5 Atct Ti tov ptkoropov tv pvcropos oTovtcu 8tctpspsiv; 7[ 8e OV. 

OTl fXEV Tt HCyiV CtOlKlCt, 0£ 00? 0,01X0$ QElVCt, KCti fXEV AiCt Tl £V TOiS sptCTlKOlS *6K EVSTTIV CtOOkETXtCt; 1 0Tl ° 

oTi tu/j&vvo?, o «5s ojov 5? Tvpctvvfs. 5 rvkkoytrfxos scrt pcttvofXEvos, h okfyots 8s o rvkkoytrfxos' 

6 Atd ti, cXttep ctv TtvE? TTpoikoovTctt, evfocnptftvrt TtTots xcti sdv fXYiKvvY[, xP 0VuV ytvofxivov 6 TTttpctkoytrfxos <$rfXos, 
evtoTe pctvkots ovri fxoLkkov y\ h to?$ r7TOv8cttOTipois y otov ttcti tcrtv o s8ooksv dvctkct(Bs?v. 

QctVfXttTOTOlOS 7\ fX?fXO$ 7[ <TVptKTY[$ fXCtkkoV 7\ dcrpOVOfXOS 7\ Atd Tl 7VOTE TOOV ITTOptOOV 7\8lOV ctKOVOfXSV TOOV 7TEp\ £>9 

pvrXOOp sTvctt CtV j3kA.0JT0 TCtVTCt TTpOSkofKSVOS. 7[ OTl /3tfX0V- (TVVECrYlKVtUIV 71 TOOV TTEpt TTOkkct 7rpctyfXCtT£VOfX£VOOV' 3 Y\ 8lOTl 
TCtt ftEV EViOi TCt r7T^8ctlOTCtTCt fXETctXStpf^SoSctl , 8ld 8s TO 10 TO?£ yvOOptfXOOTspOlS [XcXkkoV XpQtn %[} pUt KCt) 7 t 8lOV CtVTOOV 

/xvj TTtcrevstv eavToTg tos 8vvY,rofxsvoi$, 8tct thto & TrpctTT^rtv; ctKXOfXsv' yvoopt/xooTepov 8s ecrt to toptrfxivov t» dopfcpi. to 
y\ oti h oig otsTcti sKctcros KpctTtcrevetv, TctvTct 7rpocttps?Tcti' fxh %v sv ooptcrcti, Tct 8s 7rokkct t» ctTrsfp* fXETsx^t. 

81 Cttp£?TCtl, KCtl ETTl TOVT ETTEt^ETCtt, VSfXOOV TO 7Tk£?TTOV AlCt Ti Y\^OfX£^Ct CtKWVTEg TCt fXYjTS kfctV TTCtkctlCt fXY\TziO 

ilfxspctg olvtu fxspog, ivct ctvTog ctVTK Tvyxctvst KpctTicrog oov. ttofxtb^ vsct; t\ btoTt to?s [xsv Troppoo dcp' 7\fxm ct7ricrvfX£v, 
o ti «5e ctv Ttvsg s\ oipxfc TrposkoovTctt kou otg ctv trvvsQi- 15 i<p' oTg $s ctTrtcpifXEv, &x vi$6fxs$ct' Tct Ss U77rsp ht cttrSct- 

cQoOTlV, &$£ KpfvEiV ETt b\)VCtVTCti TCt @EkTiOO' ftlSCpQctpTctl yctp VOfXE$Ct, KCti 7T£p\ TXTOOV CtKKOVTEg «% 7\b^6fXE$Ct. 

4\ hdvotct b^tct (pctvkctg 7Tpocttp£<r£ig. 

7 Aid ti & fxh, m Zp&VTcti dvctytvtlo-KEtv, ZTTVog kctfx- I0 « °^A HEPI APMONIAN. 

@CtV£t Kctl fXY\ fi\ikOfXSVS(g, T»? §£ « ftvkOfXEVXg 7T01E? bvVCt- AtCt Tt ol TTOVOVVTEg KCtt 01 dlTokctVOVTEg CtvkwTCti\ 7[ 

<rQcti, oTctv kctfioort fiifikfov; 7\ ocrotg fxlv el<rt TTVEVfxctTtKcti 20 tvct ol fxsv t\ttov kv7roovTctt, ot bs fxctkkov %eti/3wcnv. 
KtvYirsig btct , ^A)XP 0T ^ ra ' <pvo-£oog t\ fxskctyxcktKoov ^u^u-wv, Atct ti 7ToppooTspoo o ctvTog ty\ ctvTY\ (poovy ysyoov£?2 

«5i'«? TTEpfTTOOfXct yfvETCtt TTVEVfXCtTlKOV CtTTETTTOV tflct ^VXp6- />&£t' CtkkoOV CtbooV KCtl jSoCtJV 7\ fXOVOg ', 7] OTt TO dQpOOOS Tt 
T7[TCt, TXTOIS 'oTCtV fX£V KiVY{TCti 7\ friCtVOlCt KCtl fXY\ V0Y\ E7Ttcr7\- 7T01S?V 7\ Qkf$ElV 7\ 0O$E?V » TOTCtVTctTTkctO-iOV ECTIV OTOS 6 dptS- 
(TCtO-Ct Tt, SKKpisTCtl 7\ STSpct KtVY\<riS, b~iO fXcXkkOV fXETCtfictk- fXOS, dkk' U10-7T£p 7\ ypctfXfX7\ 7\ bflT^S » $t7Tkct<rtOV dkkct T8- 
kOVTES 7T0kv TY\V ^lCtVOlCtV Ktt^£Vt%<riV' TlTTCtTctl ydp Y\ 7TVEV- 25 Tpct7Tkct<riOV Tl ypcttpEi, OVTOO TCt <rVVTlQEfXEVCt 7rksOV ItTX^^ 1 

fXctTt%Y[. otolv bs £psf<roo<rt irpos ti ty^v tfiofvoictv, %7rsp 7\ dvct- KctTct tov dpiQfxov t\ oTctv yi biYipr,fX£Vct. dSpooov «V OVTWV 

yVOOTlS 7T01E?, KtVWTCtt V7TO T)?? 7TV£VfXCtTlKY[S KlVY\TEOOS , OVK fxfct yfvSTCtl 7\ TY[S (ptOVY\$ IrX^S KCtl dfXCt tO$S? TOV dspct, 
EKKpXOfXSVYiS V7t' ifrsVOS , UCJE « bvVCtVTctl KCtSsVt^ElV. TOOV $£ UrTS TTOkkctTTkctrtOV TTpOiSVCti' KCtl yttp 7) £K TTCtVTtCV (pOOVTj 
KO/rd (pvriV EXWTOOV OTctV rTY\ TTpoS EV 7\ tflCtVOlCt KCtl fX7[ fXlCtS EKCtCTYjS TrokkctTTkctrios. 

{XeTCtftctkkYt 7TOkkctXYl, "trTCtTCtt KCtl Tct Ctkkct orct 7TEp\ TOV 30 Ald Tf TY[V 7TctpV7TCtTY[V Ct^OVTSS fXCtkiTTCt d7T0ppYiyWV-3 

T07T0V, OOV YipSfXYiriS V7TV0S SrTVJ. £VO$ ydp KVpfi <TTCtVT0$, TOLt, $X ^TTOV 7\ TY[V VY,TY[V KCtl Tct CtVOJ, fXETCt &S O^lCtcrctrSOOS 
COr7T£p £V Tp07TY\, KCtl T& Ctkkct fXopiCt TrTCtr$Ctl 7Tt(pVKEV. ltkeiOVOS\ Y[ OTl %CtXe7TitJT0£,T(* TCtVT>JV Ctb\n, KCtl CtVTYj dpXVi 

ipvTEt ydp ctvoo to KX(pov (pspsTcti, to be (3ctpv koltoo. oTctv to be %ctXs7rov hct ty]v eTTiTctrtv Kctt Trtertv ty\$ tpoovY[$' sv 

W VI IpVXV XWyTCtl KCtTd pVrtV, « KCtQevfol' VTOO ydp EX etm TVTOig 81 TTOVOg' 7T0VWTO0 «5e fXCXkkoV 8tCt(p$Etp£TCtl. 

oTctv 81 ctyj Kcti oTov KOTrtctrYt, o fxlv vkg fX£Tct(3dkk£t , Kcti 35 Aid ri 81 tolvty[v %ctXe7ro)?, t^v 81 v7rdTY[v pct8ttog;k 

ctvoo Tct roofxctTt68yi irpog ty\v KEpctkvjv tovTct 7toie?tov v7rvov. KcttTot 8isrtg EKctTspctg. 7[ oti fxsT dvsrmg 7\ VTTUTYj, KCtl 
86£sts 8' ctv 7\ dvdyvoortg Kookvstv KctSsv8stv. scrt 81 i 8td ctfxct fXET& tt[V rvrTctrtv ikctppov to ctvto @ookk£tv; 8ict 
to voe?v (toptcrctt ydp tote /xoLkkov y\ ^ v X^) dkkd 8td to tolvto 8e eoike Kcti Tct nrpog fxfctv ksyofXEVct rrpog TctvTY,v y\ 

fXSTCtftctkkElV 7\ dypVTTvfct, £7Te\ KCti V0Y t rSig Ctl TOlCtVTCtt 7TCtpctVY{TY[V. 8s? ydp fXETCt rWVofctg KCtl KCtTCtCTCtrSOOS OtKElO- 

4. w? om C". [I 8. f/ixo? % ovppttcriif pr C". II 10. a-Tn^iortpct v. II 11. i om C°. II 13. e o\ ctipehctt in margine v. II l4. 
rwyx*y»| codiccs. II ^pirt^oi v. II \6. @ov\on*i C a . II 21. fvc-zv; om C". II 28. Ixxpvo^^oJff X". II 32. xxi] ^oLvra, C°X a . II Trtyvxei 
T<?'X0-8cu X". II 35. xoti post jW£r. om X a . II 37. tV om v. II 38. f[ ^v%y\ rore fzSXXov C a T'v. 

9. TceTcpA^xrevjximi Y a . II 12. |y om v. \\ 14. on C". II 15. ??-J X". II 21. -noppurtpoi C"X a . II 23. rovavrct, 7rA»<<r<oy codices. H 
o om pr Y a . II 25. li%\>u $ y.&r*. C a Y a . II 28. 'e«. rui ic. X". II 32. ocvrrj C a , xvrti rj X". II 34. Sk o vrovof C". II 36. t^drttK 
Y a . II 39. olxeiordrri X"Y°: 918 nPOBAHMATfiN 10, 

TaT*j<; tw y\$ei irpbg 7y)v /3«A*i<nv. tk <k $y) fjuera, cvfxtpu- kcu evecjiv iv tu /txeyotKu to fXiKpov' xcu t*j $ia,KYr^ei <Mo 
vta,g riV »j ctkta; vyitcli ev t*j V7ra,7Y\ yivov7a,t. 

5 Ald t/ 7j<Ji01' &KWTIV d§0V7UV OCTCt CtV 7rp0e7ritJCtfXeV0l Ald 71 £V T*J &C4 7ra,trUV Ttf jU-£V 0^£0? dv7i(pUV0V ytve- 13 

Tvyx&vocri tuv /xeKuv, v\ wv //.*! £7r<<rzuvTcu; 7ro7Epov oti Tttt to fia,pv, t«t» <^e to b£v v; y\ oti fxa,Kttja, fxkv ev dfx~ 
fxotKKov SyKog o TvyxjLvuv ucnrep o-Kcifa, 'ctav yvupCCooct 5 <poTv eo-Ti to dfxtpoTv fxlKog, el <Je ^utj, ev tu fiapel'' fxeT- 
70 dhofxevov; T6T0 c% v$v $eupeTv. y\ oti v\tfv to fAciv@ct.veLV';, £ov ya,p. 

t»tk tfe cutiov oti to fxev Ka,fx@dv£tv t*jv s7rtcjY,fXY,v , to tfe Aia, fi Kctv$ctvst to fod 7rct(ruv, Kcti SckeT bfXo(puvovib 

Xpy\o-$a,t Kctt dva.yvuptQsiv eorfv. eti kcu to trvvY\$sg y\c\> eTvcu, olov ev tu <poivtKiu Kcti ev tu dv$pu7ru; to, ya,p sv 
fxa,KKov t» d<rvv^$tsg. to?? c£e<nv ovto, ovx bfxotpuva,, dKK' dvdKcyov dKKY,Kotg 

6 Aid ti *j TrapctKctTttKoy^ ev Tcug uc^ctTg TpctyiKov; y\ 10 ha, Tracuv. v\ oti uonrep 6 ctvTog eTvctt SoKeT (p$oyyog, 8td 
tfid ty)v dvufxaKiav; 7ra,$Y,TtKov ya-p to dvufxa,Keg ko,i ev ro dvctKcycv t<roTY\g fVl (p$oyyuv; to §e ttrov t» evog. tojvto 
fxeye$et tvxw *l Kv7TY\g. to $e bfxa-Keg eKdTTov youtfeg. $e tkto kcu ev Tcug vvpiyfyv e^a,7ra,TuvTa,i. 

7 Aict t{ ct dpx^Toi e7TTaxopchg 7roiwTeg dpfxovtag t*jv Ai<a ti ot fxev vofxofi&x. ev dvTitjpo(poig £7roi«vTO, cu ^elS 
v7ra,TY\v dKK' « t*jv vyTY t v Y.a,TeKnrov; TroTepov t«to ipevfiog a,KKa,t u$a,\ al xppM&t; v\ oti ot fxev vofxot dyuvtcjuv y\q-o,v, 
(dfX(pOTepa,g ydp K0,TeKt7rcv, ty\v cfe TptTY\v e^vipovv) *j cv;15 Cov y\g\ fxtfxeToSat t%va,fxevuv koa $ta,Tetveo-$a,t *j ubv) eyiveTO 
dKK' oti y) (^apvTepa, tcxvet tov TY\g o^vTepag (p$oyyov, fxcuipa, kcu 7roKvei$Y\g; %a,$a,7rep %v koa t£ pvfxarra,, xaA to) 
ucre fxaiKKov *j 07rt*T*j d^ecftSv to dvTKpuvov *j »j v*jt*j, £7ref ju-£A*j ty\ fxifxv\o-ei Y\KoK.4$et de\ hepa, ytvofxeva,. fxa,KKov ydp 

to b£y hvvdfxeug fxa,KKov, to $e fiapv paov (p$ey^a,(r$a.i. tw fxeKet dvdyx,v\ fxtfxeT<r$a,t *j to?s pY\fxa.o-tv. &to kcu ot §i- 

8 Aid ti y\ (3a,peTa, tov t*j<; o£eta,g \<rxpet (pSoyyov; >j $vpa,fx(3ot, fxei^Vj fxtfXY,Tty.o\ eyevovTC, &K£Ti e%p<rtv dvTtgpo- 
oti fxeTfyv to fiapv; t*j ydp dfxfiKeta, eotKe, to ^e ty\ cfceta.W (pxg, TrpoTepov t% eTxov. 0,'itiov §k oti to 7ra,Ka,tov ot eKev- 
yuvtct. $epot Exo'p£vov ojvtoi' 7roKK*g Zv dyuvtcrtKug clfotv %ctX£7rov 

9 Atd ti Y\Stov TY\g fxovut\la,g dKovofXEv, ea,v Ttg Trpog r,v, ucje £va,pfxovta, fxiK.Y\ evy^ov. fxsTa,@a,KKEiv ydp TroKKdg 
a,vKov y) Kvpav ctty; kciitoi Trpog x°P^^ kcu -to o,vto fXE- fxsTO,@oKa,g tu svt paov v\ TcTg TrcKKctg, koa tu dyuvtcjy vi 
Kog clc%<riv dfxtpoTEpug' el ya,p ert fx&KKcv to ojvto, TrKeov TcTg to v\$og (pvKa,TTXo-iv. frto dTrhio-Tepa, e7rcv6v ttvToTg t<* 
i-frei Trpog 7roKKvg ajvKYrrdg, kcu ht r\t\tcv etvat. y\ oti Tvy- K fxeK.Y\. r) &e dvTttrTpotpog dirKw' dpt$fxog ydp eo-Tt ko,\ ev) 
XtLvuv <fi\Kog tk <r^07r» fxaKKov, 'oto,v Trpog a,vKov y\ Kvpa,v; fxeTpelrat. to &' o,vto cCtTtcv ko,i btoTt Tct fxev d^ro TY\g 
to tfe Trpog iroKKig ajvKYfrdg y\ Kvpa,g TrcKKdg «% *j<5iov, oti trKY\vY]g ovk dvTtcTpotpa, , t£ c% t« x°P* dvTtcjpocpa,' c fxh 
dtyavCtEt t*jv uc%v. yctp V7roKptTY\g dyuvttjv\g kcu [xtfXY\TY\g, b tfe x°P°S y\ttov fxt- 

10 Ald 71, el Y\t\lOV Y\ dv$pU7T\i (pUVYj, Y\ CUVeV Koy>f Ctc\oV- fXEtTcU. 

to? ix ifttuv itjlv, otov TspsTi^ovTuv, dKK' a,vKog *j Kvpa,;3Q Atd Tt Y\t\tcv to dvTttpuvov vt^trvfxtpoovx; v\ cti fxdK-16 

y\ {sP eksT, sav fxv) fxifXY\Ta,i, bfxoiug v\8v; « |U.*jv dKKa, ko,\ Kov tfidc\,Kov ytvsTa,t to trvfxtpuvsTv y\ ctav Trpbg ty)v trvfx- 
t\ia, to spyov ojvto. *j fxsv ya,p (puvv\ v\huv y) t« dv$pu7rx, (puvtav at%; dva,yKY, yap ty,v sTepav bfxotpuvsTv, ucje c\jo 
itpovo-TiKO, $1 fxa.KKov to. opyctva, tcv o-Tcfxarrog. §to y&ov Trpog fxiav (puvv)v ytvofXEvat d(pavtXjiQ~t ty\v ETspav. 

dKVElV Y\ TEpETlXetV. AlO, XI 7TEVTE XK a,t%CriV dvTltpUVCt; *J OTi &X *I ttVTY\lT 

11 Ata, t( *j ct7T*j%otji<rrt, o^vTspa,; y) oti eKo,ttov, d<r$£V£-35 y\ oSfx-puvog ty\ o-vfx-puvict, uo-rrEp ev tu tfid Tracuv; ekeivy\ 
tjipa, ytvofxsvY\;- yap sv tu (3a,p£T dva-Koyov, ug v) c^eTo, ev tu cfcsT. uo-TTEp 

12 Atd tituv x°P^ v *I @a,pvTEpct ds\ To [xeKog Ka,fxfiavet; «v *j o,vty\ etjtv dfxa, koa ctKKv\. ctt c% sv tu t\td ttevts Kttt 
av ydp $EY,Ttti ciccti t*jv 7rapctfX£Q-Y\v trvv %^/X*j t*j fx(trY\, fria, TETTctpuv ovk sxovtriv %rrug, utjs &k sfX(paiVETcti b T$fc 
yivsrctt to fxsQ-ov b$sv y\7Tov ' sdv &s t*)v fXET7\v Ssov ctfxtpu, dv7t(puv)i (p$oyyog' & yap scjiv b av^cg. 
-JstKd « •ytv£T«.<. v\ "o7t 70 fictpv fxsya, ecjiv, ucje Kpa,7£pov;40 Ata, 7t y) tftct -rao-uv o-vfxcpuvta, ct$E7cti fxovY\; fxttyct-lSr 

3. a.i om C a X n . II 7. tSxo C a T". II hi ora C a X'T°. II 12. & om X". II oijmXov F". II 13. a,pu.oyfc -komtss X". U 23. Zfct 
X". II jMifuw C"X a Y a . II 29. rtfon T a . II i, «yflp.] r^ w8p. C a . II 31. pj ora C a . 

2. firnu C a . II 4. r, om C a X a Y a . II 5. h\ i C"X a Y a . II 8. a-poVv margo X a . II 12. c-jpfy C". II 17. «ytvcVwt m X". II 
19. tVyiwro C a . II 22. h a.puoyta, C a X a . II ^era.SaXXft X". II 23. ^ ro7g] yroi. C a X a Y a . II 24. hro&no X". II 37. « om Y a . II k?w 
h tu cLnct. X a . II 38. tsvtoLqw X". nPOBAHMATflN 10, 919 

foQsart ydp tclvty^v, ctWv\v oe ^sfxtcLv. v\ oti fxcvv\ s£, dv- Atd ii ^tTtXcLQ-fcL v\ vy\ty\ ty)s v7tcLTY\s; y\ Ttpoorov fxsv23 

TKpOOVOOV SCJt Xpp&OOV, SV OS Tols dvTKpOOVOlS KCU TY\V STSpcLV OTl SK TOV Y\fx{oS0S Y\ X°P^ "^pCLXXOfXEVYI KCLt cXv\ (TVfXfpOO- 

ECLV CLo\\, TO CLVT0 TtOiS?; Y[ JCtp fxicL TpCTtOV TIVOO TOL? dfX- VKcrcL <$ld 7tcL<rOOV; OfXo{oOS Ss S^Sl KOU S7t\ TOOV (TVp{yy00V Y[ 

(pOTSpOOV SXSl (pOOVCLS, OOCfS KCLl fXtcXS dSofXEVqS SV TCLVTYj TY[ yctp &ICL T« fXECTK TY[S (TVptyyoS Tpv\[XcLTOS (pCOVYJ TY[ $1 cXy[S 

(TVfX(pCOVlcL CL&STCU Y\ (TVfX(pCOv{cL, KCLl dfXCpCO CLcfoVTES' Y[ TY t S 5 T»fc CVptyyos CVfXipOOVE? $100 7tCL<rUV. STl SV T0?S CLXXoIS TW 

fXSV d<J0[XSVY[S TVJS OS CLvXKfXEVY\S 00<r7tsp fxicLV CLfXCpCO d^Q-tV. 0~t7tXcLcr{cp C^tcLcrTY^fXcLTl XcLfxficLvETCLl TO fod 7tcL(rC0V, KCLt 01 

<5i0 fXOVYj fXsXcp^TCLl, 0TI fXlCLS EftSl X°P^ (pUVYlV Tcl dv- CLVXOTpVTtOU VTOO XcLfxficLvncriV. OfJOofooS OS KOU TO &ICL TtSVTS 

TKpOOVCL. TCO Y\fXtoXlCp, OTl Qi TCLS (TVpiyycLS dpfXCTTOfXSVOl SiS fXEV Ty)v 

19 AicL Tl <$£ TCLIS CLVTKpOOVOlS T0VT0 fXCVCUS V7tcLpX^l V V7tCLTY[V CXKpcLV TOV KY\p0V EfXTtXcLTTKQ-l, Tv)v OS VY[TY[V [XSXfil 
OTl fXOVCLi iQ-OV CL7tEX^0-l TY[S fXS<rv\S; Y[ W fXE<roTY[S 0fX0t0TY[TCL 10 Ttf YifxfoSCS dvCL7tXY\fiiQ-iV. OfJLofoOS 0% KCLt TY[V 0~ld TtlvTS TU> 
TIVCL TtOlsT T00V (p&oyyoOV , KCLl EOIKSV Y[ CLKOy) XsystV OTl Y[ YifXloXfu) KOU TY[V $ICL TSTTcLpOOV TOO STtiTpftOp SlCL(TTY[fXCLTi 
CLVTYI KCLl OTl dfXCpOTSpcU EcrXcLTcLl. XcLfX$cLVX(rtV. ETl 01 SV T0?S TptycoVOiS ^CL\TY[pfotS TY[S fo-Y[S 

20 AlCL Ti, SCLV fXSV TiS TY[V fXE(TY[V KiVY[Q-Y[ Y[fXOOV, CLpfXOCCLS STtiTcLQSOOS ytVO[XEVY[S <rVfX(pOOVVQ-l &ICL TtCLCUIV, Y\ fXEV frtTtXcL- 
TCLS CLKKcLS X°P^y **< XP% Ta ' 1 T< ? opycLVOO, « fXOVOV OTCLV 0-fcL VCTCL, Y\ Ss YlfXtQ-StCL TOO fXY^KSl. 

KCLTCL TOV TY t S fXSTY\S y(vY\TCLi (pGoyyOV, XVTtE? KCLl (pCLfvETOU 15 AtCL tt, SCLV TiS ^MhcLS TY\V VY\TY\V S7tlXcL^Y[, Y\ V7tCLTY[2k 

CLVCLpfXOCJOV, CLKKcL KCLl KCLTA TY[V clXX.Y[V fXsX0OC)lCLV ' ECLV $S fX0VY[ <)0K£t CLVTY\X^V, Y[ OTl 0\)fX(pVY)s fXctXiCJcL yfvSTCLi TCO 

TY[V XlXCLVOV Y\ TtVCL CLXXoV (pSoyyoV , T0T£ (pCLiVSTCLl 3lCL(pE- (pQoyyCO CL7tO TCLVTY[S Y\X^S $100 TO <TVfX(piOV0S EtVCLt, TU 

pStV [XOVOV, OTCLV KCLKsfvYI TIS XP^™' *l EvXoytOS T«T0 CTVfX- Zv CTVV CLV^CLV Ecrb CLt TOO OfXofcO (pCLfvETCLl fXOVOS , 01 $E ctXXot 

(3cLlVSf, TtCLVTcL ydp Tcl XP^°" ta fJ*ZXY\ TtoXXcLKiS TYj fXSCTY[ $tcL fXtKpOTY[TCL CL(pCLVS?S. 

XpVlTCLl, KCLl 7tcLVTES 01 CLycL$0l 7t0lV\TCLt TtVKVCL TtpoS Tv)v fXE- 20 AiCL rf [XSQ-Y[ KclXsTt&U EV TCLIS CLpfXCVlCLtS, TOOV $S OKT0o26 

<TY[V CL7tCLVT00<ri, KCLV CLTtsXQoOCTt, Tct^U ETtCLVSpX^VTCLi, TtpOS W> tcTTl fXSCTCV, Y[ OTt STtTcLX^P^ ^CLV CLt dpfXOvfcLl TO TtcL- 

<Ss CLXXy\V \LTCOS i^SfxfcLV. KCL^CLTtSp EK TCOV XcyOOV SvfoOV E^OU- XCLIOV, TCL <JE ETtTCL S%fi fXEQ-OV. 

psSsVTOOV CTVVc\sQ-fXOOV \iK SCJiV XoyOS "EXXv\VtKQS, OiOV TO T£ AlCL Tf £7t) TO 0%V dTtCL^OVQ-iV 01 TtXstqOf, TtOTSpOV 0Tt26 

KOU TO KCLl, SVIOI $S iSsV XV7t)4Q-i <$tCL TO T0?S fXEV dvcLyKOUOV pcXoV OJrU CiQ-CLl Y\ ficLpv; Y\ OTl X £ ?P 0V T0 ^ ft&pZOS, dfXCLpTfcL 

StVcLl XPV "^ 1 TtcXXcLKtS, Sl EQ-TCLI XoyOS, T0?S <Ts fXV\, OVTOO 25 $S SCTl T» X £ ^P 0v0 ^ Kp&QS. 

KcLt toov (pQoyytov v\ fx(crY\ oocntsp o-vv^scrfxos ectti, kcli fxcL- Atoo t{ to dKtcjov fxovov vfios e%£i toov (lIq-QyjToov, kcl\21 

XtcrcL toov kclXoov, $icl to 7tXstc7cLKis IvvTtcLpx^v tov (p$oy- ydp sdv %\ cLvsv Xoyov fxsXos, ofxoos sx £l vQ°S' dW* 

yOV CLVTYIS. OV TO XPUpCL OVCJS Y[ 0Q-fXY\ 0V<fs X V t U, ° i; £ X £l ' *J ° Ti X ^" 

21 AlCL Tl TOOV CLOOVTOOV 01 (3dpVTSpOV CL&OVTSS TOOV 0%V VY\Q-iV ££« fXOVOV CIJ^, Y t V 0. -^OCpOS Y\fXc2s KtVE?, T0iCLVTY\ 

cloovtoov, sclv d7tcL<fooTt, fxcxXXov KcLTcLcfvtXot yfvovTcLi; ofxofoos 30 fxsv yctp kou to?s clXXois VTtcLpx £ i' Ktvs? ydp KOU TO 

OS KCLl TW pvSfXU 01 EV TOO ficLpVTtpop 7tXv\fXfXsX\iVTSS KCLTcL- XP^f Xci ' T7 l v C^iV " dXXcL TY[S E7tCfX£VY\S TOO TOiOVTOp "^0(pOp 
OYiXot fXcZXXoV. TtOTEpOV OTl TtXstOOV XP 0V0 ^ ° T ^ fioOpSOS, CLiQ-ScLVOfXsScL KIVy\qSOOS. CLVTYj OS SX^l QfXCiCTY{tCL SV TS 

ovtos os [xclXXcv cl\q-qy[Tos; y\ dti sv TtXsUvt XP 0V V "xXEfoo toIs pvSfxo?s KcLt sv ty\ toov <pSoyyoov toL\si toov cfcstov KOU 

CLl<r$Y\criV 7titpSX^, TO OS TCt^U KCLi cjrv XcLvScLvEl <Ji£* TO ftcLpSOOV, ^K EV TY\ fxi^Sl. dXX' Y[ <TVfX(pOOv{cL OVK £%£i Y[QoS. 
TCLX°S- 35 SV <$E TO?S dXXoiS Cl\qSy[TO?S TOVTO OVK SCJIV. CLl Sl KIVY[- 

22 AlCL Tl 01 7toXXot /XclXXoV CLcJovTSS TOV pvSfXOV <rooQi(TtV QStS CLVTCLl TtpcLKTiKCL^i sWtV, CLt OS 7tpcL%EtS Y[SoVS Q-Y\fXCLQ-{cL 

v\ ct oXtyot; v[ cti [xoLXXov Ttpos svcl ts kcl) v)ysfxov#, fiXs- scjfj. 

TtVQ-l, KCU (3cLpVTEp0V cLpX 0VT ^t &S £ P% ov T« CLVTV TUy%CC- AlCL t{ VCfXCi KCLXvVTCU OVS CLchcTlV; Y\ OTt 7tp\v E7tlcrcL-2S 

vwtv; sv yap too tclX £ i % dfxcLpTiot. 7tXs{oov. cScu ypcLfXfxovtcL, v\$ov tovs vofxovg, %7toos pv) sTttXcLSoovrcu, 

6. uicnrsp xxi jjcito X a . II 7. toL arrtrpcoia, rpui^i X". II 13. ty>,i yAvw om C". II ik. xoti %p^mi] Y.ixpv,7&i C a X a Y". II ot«v x*ra] 
on C", omisso mox ^mrcLi. II 15. (pfasTiu hcLfpogoi X". II 25. slj ovx pr X". II 38. pa&ov C a X a T". 

2. wiaeus T". || c-vixcjiconcn T". II 8. £i,-] on «tj C a . II 10. hd ri\i C a T". II 12. ot\ el C a T". II 15. ^»X*? C". II iTrt/SotXi) C° 
T", l7n/3*AA>; X"v. II 17. o om C a . II 18. awa.v^cr8xi C a . II ^atWcti ou piw; C a . II 23. 'nrcLfocnv X". II 26. J^o? om C"X a et pr 

T". II 31. TX V v] xal Tjjv X". II 32. b[J.OlOTCLT% T a . 

R 920 nPOBAHMATflN 10. 

u<T7rsp sv ' k.yct$vpTotg srt elco$a/rtv; kol) toov vcrspcov iv cpboov ^poTctTY,, dpxofisvx 8e koll \Y\yovTog fxa,\a,KcoTspct; ots $k 

TCtg TTpcOTcLg T0 CLVTO e.KcL\eTCLV 07TSp Tcl? 7TpOOTcLg. TCpotyoTOLTYl Y\ KlVY,TLg, K&l y) (pOOVY, O^VTSpcL T« (pSpCfXSVIS. 

29 Aid Tt ot pv$fxo) kcu Tct fxs\Y\ (poovY, vtcl y\$stlv scl- foo kcl) X°P^& 1 ZTrtTstvofJLSvcti c$VTspcv (p$eyyovTO,i' $O,TT0V 
ksv, ol $s X" ^ 01 », d\\' &$e ta xpwficLTa, Kctt cll oTfXcLt; ya,p y) KivY,Ttg ytveTcu. v\ he (poovY, v\ dspog y\ clWv TtVOS 

Y\ OTL KLVY,TSig SiTLV COTTTSp KOLL CLL TTpafcsLg; Y\<$Y[ $S Y\ fXSV 5 (pOpa' TY,V dvcL fXSTOV TOV TTCpOV o£vTa,TY,V &eT ytVSoScU. 

evspysicL y)$ikcv kcu ttcisT y$o$, ol &e X ^ 01 K< *' 1 7< ^ XP^~ vt-e el tvto (xy\ Tvfx$a.(vet, &k clv s'iy\ (pcpa, Ttvog. 

[XCLTCL & 7T01YTIV OfXClOOg. AtCL Tt, ea)v fxkv Y\ fXeTYj KIVY,$Y„ KCLt CLl olWcLL %OpcWt 36 

30 Ata, Tt ifrs VTto^oopicTi i£e V7T0(ppvytcrt vk ecriv ev Tpa.- r)xx°~t (p$eyycfxeva,i, sdv 8s clv y\ fxsv [xsvy\ toov £' clWcov 

ycpblCL X°? lK0V > V ori VK £%£< CLVTiq-pOCpOV. dW' dlTO TKY]- Tig "KiVY,$Yj, KIVY,$sTtcL fXOVY] (pQtyySTCLi; Y\ 071 TO Y,pfXOT$CU 

vy\<;' [Xiy.YjiKYi ya.p. 10 scrtv clttclo-clk;, to c% ex^tv toj irpog ty,v fxsTY,v d7Td.Ta.Lg, 

31 Ata. ri ol 7Tspt Qpvvixov y]tclv fxooWov [xs\o7Toto(; v\ kcu v) Tcl^ig v) .sKa,crY,g Yi$y\ St' sks(vy,v ; ApSevTog w T6 clItlm 

&LCL T0 7To\\cL7T\cLTLO, eLVCLL TOTS TA [XsKy\ SV TCLL; TpcLytO- TOV Y\pfXCT$a,L KCLL T« CTWg^OVTOS' OVY.STL OfXOLOOg (pcLiVSTCU 

fttcug toov [xsTpcov; v7rcLpx^. fxta.g 8e cLvapfxocrv M<TY { g, TY,g Se fxeo-YS fxev4<rv\g, 

32 Aicl t{ &LCL 7tclo-<jov KaXeLTcLL, ctXX' ov kbltcl tov cLpiQ- evXoycog to kat clvty\v eKheLTTOfxevov' Tctig yctp cLXXcug 

JXOV Bi' OKTCO, CO0-7Tep KCLl &ICL TSTTapOOV KCLl $10, 7TSVTS; Y\ OTl 15 VTTCLpXSL TO YipfXCoScLl. 

STTTa) Y\TO,V CLt X ?^ 1 T0 ^PX^^ ■> '&' ^h-^V TYjV TpiTY,V AlcL TL TOV SV (pOOVYI O^SOg OVTOg KCLTCL TO oXtyOV , T01>37 

y Y.epTTcLv$pog ty}v vy\ty\v 7rpo<rs$Y!Ks, kcli s7t) t«t« sk\y}Qy\ £lo) $s (ZcLpscg kcltcl to 7tc\v (to /xsv ya,p fia,pv $LCL TO 7T\YJ>$og 
-tcltoov cl\\' & $l' oktco' fo' eiTTa. ya,p y,v. fiapv, to Se o%v &l o\iyoTYiTa, tclxv), spycv fxdLWov clftsiv 

33 ALCL Tt SVapfXOCTOTSpOV CL7T0 TOV O^SOg eTTL TO (BctpV y) TO, O^icL Y\ TO. ficLpSCt, KCLi 0\tyOl TCL CLVCO ^VVCLVTCti CtfrstV, 
CL7T0 T« (BapSOg S.7TL TO o£v ; TTCTSpOV OTL TO CL7T0 TY^g CLpX^ 20 KCLL OL VOfXOl CpSlOl KCtl 01 O^sTg %CtXe7To} CL<TCtL §LCL TO CLVCL- 
ytVSTCLL CLpX e ^ Al \ "h y&O fXSTY\ KCLl Y\ySfXCOV o£yTCLTY] TOV TSTCtfXSVCl sTvcLi; KOiTOL e\cLTTCV tpyoV TO o\tyOV KtveTv Y\ TO 

TeTpcLX°P<ht' to $e »>c etTr' ctp^g chw' cltto Ts\svTY\g. v\ on tto\v , cocrs kcll cispa,. y\ i tclvto ys c£v(pcovov sTvcLt (pvcei 

TO (ZcLpV CL7T0 T« O^SOg ySVVCtlOTSpCV KCLl SVfpCOVOTSpOV; KCll TO o£v CtSsiV , CtWcl (pVOSl fXSV 0JrV(p00VCL CL7TCLVTCL $l' 

34 Ata) ti big fxsv Sl' o^slcov kcll 8tg $icl TSTTcLpcov « <rvfx- cLT$evstav, tu fxv, $vvctT$a.i tto\vv klvsTv ctspct d\X o\iyov, 
(pcovsT, $)g hcL 7Ta,o-coy $s; y\ oti y\ $tg fo' bjrsioov ov $)g $lo,25 o $' o\(ycg tclx^ (pepeTcLL, sv Ss t<2 cl^slv to ofcv $vvd- 

TSTTCLpCOV SCTIV, TO $S &ICL TSTTcLpCOV KCLl $LCL 7TSVTS. fXSCOg TYlfXSiOV. TO fXSV ydp T(pO$pCOg (pSpOfXSVOV TcLXp (pS- 

35 Aia tl y) $lcl 7Tcl<toov kcl\\lo-tyi crvfxcpcovia,; y, otl sv qstcli , $to to o$v Svvctfxscog o-v\fxsTov. Sto kcl) ol sktlko) 
%\oig opoLg o\ TO,VTY\g \oyoi slo-lv, ol &e tcov clWoov ovk ev b"jrj(poovoi. kcll epycv to, clvco ctfreLV' tcl b*e ftctpea. ko,too. 
o\oig; e7re) yap $nr\a,<ria, v) vy,ty\ TY\g v7TctTY\g, oTct y\ vy\ty\ Aia. ti pv$fxcZ kol) fxe\ei ko,) %\cog Ta,Tg <rvfxcpcovtcLig38 

8v0, Y\ V7TCLTY, SV , KCLL olct i) V7T0.TY] ($V0, Y] VY,TY\ TS<T<rcLpcL, 30 X& 1 ?* " 1 ^^VTSg; Y, OTL TOdg KO.TCL (pVTLV KiVY]TeTi ^Ct^JO^SV 

kcl) dei cvrcog. ty x ; he fxeTY,g Y)fxio\LcL. to ydp Slcl ttsvts kcltcl (pvTiv; ty,[a.sTqv 8s to ta TTcLtbia. ev$vg yevofxsva. 
v]fxto\tov vk ev o\otg dpt$fxoTg ecrtv olcv ydp sv to s\olt- X^P eiv cLVToTg. $td 8s to s$og TpoTroig fxs\uv xa,ipofxsv. 

TOV, TO fXSlXoV TOTOVTOV $e KCLt eTl TO Y\fXiTV. Sl<~e 0\>X pV$[XOp 8k X&fy ^ ^ T0 yvCOptfXOV KOLl TSTCLyfXSVOV dpi- 

o\cl irpog o\ct TvyKptveTai, aXX,' s7ts<~i fxepv]. o/txoicog &e Sfxov ex siv ^ k<m KtveTv YifxcXg TeTcLy/xevcog' otKstoTspa, ydp y) 

KCLl eV TCp SlCL TeTTtXpcOV g%£< ' TO^ ya,p eTTtTptTOV icriV OTOV 35 TSTCLyfXSVYj KtVY]Ttg (pVTSl TY,g aTCLKTOV, OOCJS KCLL KCLT^ (pV- 
TSfXsTv KCLL STL SV TCOV TSTTCtpCOV eTTLTpiTCV ecTLV. Y] OTl TIV fXCtWoV. VY]fXeTcV ${' TTOVOVVTeg yap KCLL TTLVOVTeg KCLi 
Te\eOOTCLTY] S^ dfX(pOTs'pOOV ZtcL, KCLl OTL fXSTpOV TY,g fXS\tO- ST$tCVT£g TeTO,yfXeVCL TCoCo[XSV KCLL CLV^CfXSV TY,V (pVTtV kcl) 
SlCLg $10, TTCLVTOg T» (pSpOfXSVX Y] KCLTd fXSTOV KlVYjTtg T(pO- 7v}v $VVCLfXlV , CLTaKTCL $1 (p$SipOfXSV KCLt S^iTTCLfXSV CLVTY\V 

1. 7*6up<™? C". II 12. to om C a . II xSh pi-ym -pcvyu&iAig X°. II 15 et 2k et 26 et 35 et 36. Ttmpw P. II 17. vjjttjjt C". II 
TbTw X". II 19. O.--0 n o%iog om C a X"Y°. II 21. ^«rdttt C". II 22. vApekxofa C a X a Y a . II 23. Wo X". II 25. ovj oife C a X a T". II 
28. aAX ; ? C". II «*J o-j X". II 7CLVTK om C"X"Y'. II 29. h lfa% 8l7rXw<rfe X a . II lv% C a X a Y°. II 31. 7^] fe X". U 33. ^J rzl II 
to^ om C"Y". II 36. tipd 0] t' littifd? II 37. e|J n l£ Y a . 

2. (pzivouirn X a . II 5. xoi wdw Y", tuJy -noiui C". II 6. tjvo? rpopd X". il 9« xivrjSij om X". II 10. irus om C". II 22. te C° 
Y a . il 24. x;v£("v xoXuy C". H 25. *' o^odj h\ >.d^o? C a . II h — 28. o%jfum om C a . II 27. i-jxuxdl X a Y°. II 30. £ om C"Y a . II 

34. T£TO.7 ( U£V0l X". nPOBAHMATQN 10. 921 

<u ydp vorci tyis t« ruyctTog & xartd cpvrtv Tafyeug xivy\- Aid ti &tg y,ev &' b\reiuv v\ b~tg &td TeTT&puv « rvy,- 41 

reig etrtv. rvycpuvtct <fe %<x,i/30 / ttev, oti xpdrtg ecrt Koyov <puve7, $tg frta, 7ta,ruv <5e; v\ qti to ytev bta, TtevTe lcr\v ev 

eXpvTOdV evctvTtuv irpog otKKYiKa,. b y,\v w Koyog t*^i?, Y\y,ioKtu Koyco, to <$e $td TeTTcipcov ev e7tiTptTu; ovtcov b% 

v\v <pvrei y,$v. to <5t" ycey.pciu.evov tov dxpctTov 7ta,v y\oiov, Y,y,toKiuv Tptuv e<n\g dpt$y,uv y\ s7ttTptTuv , 01 cLxpot Ttpog 
ctKKug Te xctv a,tr$Y\Tov cv dy,<pc7v Totv ctxpotv ejfc tcrov ty\v 5 a,KKY,Kvg ifreva, Koyov efyriv' \&Te ydp eTttytoptot «ts TtoK- 

bSjva,y,tv exot ev ty, rvy,<puvict b Koyog. Ka,7tKa,rici erovTa,t. to £e b~td 7ta,ruv eTtetb^Y, ecriv ev <ft7tKct- 

39 Ata) Tt Y\bt6v ecrt to rvy,<puvov t» by,o<puvov, v\ xcti rtco Koyco, &ig thtk yivoy,ev)s ev TeT pa,7tKa,riu Koyco ctv etev 
to yev dvTtcpuvov rvy,<puvcv ecri frta, 7tctruv; ex 7tctiouv 01 ctxpoi Ttpog a,KKY,Kovg. uctt' e7te\ rvycpuvia, evKoyov 
ydp veuv xcti dvfrpuv ytverou to dvTtcpuvov, ot btecrcZrt To7g e^ovTuv <p$oyyov Ttpog a\KKv\Kovg ecri, Koyov be ct yev to 
Tovotg ug vy,ty, Ttpcg v7tdrtY\v. rvycpuvta, <$g Ttdra, y^tuv 10 otg <>ta, 7ta,ruv b x ta,Kety,y,a, e%ovTeg Ttpog a\KKr\Kig <p$6yyoi 
a,7rKov <p$6yyov (<fi' a, <5/, e"pY\TO,t), xa,\ tktuv y) bta, Tta,- ep^ovcriv, 01 be to fog hd TerTccpuv y\ <ftg &ta) 7r/vTe cvx. 
<ruv YcftcrYj' to oy-ocpuvov Se cItiKovv £%« <pQ6yyov. y.0,- excvrtv, ot y,ev Stg <fta. txclctuv <rvy,<puvoi etev a\v, ct &' 
ya.criXovcri <^e ev ty\ dta) 7ra,<ruv crvy.<puvta,, oti y,a,Qa,7rep ev STepoi «, ota, to, eipY\yeva,. 

Totg yeTpotg 01 7t6<ieg exovcrt Ttpog cvvTcvg Koyov lcrov itpog Ata, ti, ea,v Ttg •^/y\Ka.g ty,v vy\ty,v e7ttKa,$Y\, y\ v7ta,TY\k.1 

tcrov v\ Svo Ttpog ev y, ko,i Ttva, a,KKov, ovtu xa,\ 01 ev ty\ 15 y,ov% Soyet v 7tY,xeTv, v\ oti y\ vea,TY\ KY\yovcra, ya,\ y,a,pa,tvo- 
crvy,<puvta, <pS6yyoi Kcycv exovcrt xtvY\creug Ttpcg otvTovg. y>evv\ vTtaTY, ytveTa,t; <rY\y,etov <% to a\7to t>j? vita,TY,g ty)v 
tuv y\v ovv aKKuv <rvy.<puvtuv a,TeKel'g a,t Qartepov yarta,- yea,TY\v Bvva,crQa,t cicfetv' ug ya,p cv<rv\g a,VTY,g cocfyg vea,TY\g, 
<rpo<pa,t etciv, etg v\y,tcrv TeKevTucrctt' frto ty\ Svva,yei ovx. ty,v by,otoTY\Ta, Ka,yfia,vov<rtv ani a,VTY,g. eitei b\ y,a,\ y)x<4 
Xcrcu elcriv. cv<rcu cfe avtroi, $ia,<popa) ty\ alcrQycrei, y,a,Qa,7tep cooy, Ttg ecriv, a.<pY\ ecri <puvr]g TY.g vea,TY\g K.Y,yov<rY\g, v\xog 
ev Totg X^P^i * v 7 V wr&^vew ycelZpv a,KKuv <p$eyyo- 20 oov arvTog rw TY,g v7ta,TY,g <p$oyyu xtvet, elxoTug ty\ 
yevotg ecrtv. ht <fe V7ta,TY\ crvyJ^aftvet ty\v o,vty)v TeKevTY\ v by,otoTY\Tt ty\v v7tartY\v y) vy,ty\ froKe? xtveiv. ty\v ycev ya)p vea,- 
tuv ev Tolg <p$6yyotg Tteptofruv e^etv. y\ yap c^evTepa, TY,g ty,v t<ry,ev ov ytveira,i e7ttKY\<p$e7cra,' ty)v <5e v7tartY,v <wty)v 
vea.TY,g 7tKY,yY, tcv depog VTta,TY\ ecrtv. TeKevTucra,>.g %' elg bpuvTeg a,y.a,Ta,K.Y,7tTcv ovcra,v, xa,i <p$6yycv a,vTY,g dyMovTeg, 
to,vt6v, ov tccvtov TtotovTcttg, ev y.a,\ ttotvov to epyov crvy,- to,vty\v otoy,e$a, y,x^v citep eitt TtoKKuv Y\yuv crvyftaivei, 
(3a,tvet ytve<r$a,i, xct$a,7tep Tolg VTto ty)v uc\y,v ytpovvnv y,a.t 25 £<p' uv y,v\TZ tu Koyiry,u y,v\Te Ty a,tr$Y,rei b^vvc6y,e$a, 
ya)p ovTot to) cnKKa, ov Ttpora-vKovvTeg, ea,v elg to,vtov x,a- etOY,rcti to a\xpt@eg. eTi el TtKY\yetrY\g TY,g veartY,g y,a,KtrTA 
TO,rTpi<purtv , evtppaftvovrt y,a,KKov tu TeKet y\ KvTtovri evTeTcty,evY,g rvy,fia,tvei tov "Cvyov xtve7r$a,i, ov$\v a,v e%i 
Ta2g Ttpo tcv TeKovg b x ta,<popa,7g, tu to ex cftacpopuv to aa,vy,a,crov. xtvY\$evTcg be 7ta,ra,g Ta)g %op^ct? rvyxivelr$cu 
xoivov, y^irTov ex tov &ta) Ttctruv ytver$a,i. to tfe y,a,ya,- xa,i tiv' y,x°v ^otetv ix aKoyov. Ta,7g ycev vv .a.KKa,tg b Ttj? 
SCC^eiv e^ evctvTtuv <puvuv. <fta) tclvto, ev ty\ foa) 7ta,ruv 30 vea,TY\g <p$oyyog dKKoTptog ecri xcti Kv\yuv xoa dpxvpsvog, 
fxa.ya.SiZcvrtv. ty\ &e vitctTY, Ky\yuv b otvTog. » ntporTe$evTog ty\ lcfia, a,vTY\g 

40 Atd Tt Y\$tov dx.ovovrtv dfrovTuv ora, dv TtpoeitirTd- xivvtret, exetvv\g b s o%a,i TtarvT ctvTov etva,i ov$ev anoTtov. ecrcti 
ytevot Tt>%wo"i tuv y,eKuv, y\ edv y,Y\ eTttrTuvTctt', TtoTepcv <fs jttet^uv y, b xotvog tuv Kontuv x^P^v ^%o?, qti a,i ytev 
oti y,a,KKov b^YiKog ecrtv b Tvyxctvuv urTtep rxoTVt, oto,v VTto TY\g vea,TY\g xa,$a,7tep ur$e7rcu y,a,Kctxug YiX^ctv, y) 
yvuptXurt to d^oyevov, yvupiXjiVTUv be Y\bv $eupetv. v\ 6ti35 cTe vsctTYj 7ta,rY\ tyi a,vTY\g b\>va,y,et, isra, civtuv rcpofrpoTctTvi. 
rvy7ta,$r\g icrtv b dxpoa,TY,g tu to yvupiyov ctcfovTt', rvvct^et urTe etxoTug xcti To £evTepe?ov a,VTY,g xpeiTTov dv e'tY\ v\ 
ydp ctvTu. ctcJet <fe 7ta,g yeyv\$ug b y,v) cfta, tivo, dvdyxY\v to tuv a,KKuv' urTs xa,i fipa,X£tctg xive7r$a,t, ug a,\)TY\g Te 
Ttotuv tovto. yeyevY,y,evv\g. 

1. a,q x<t\ C°. II kvfout X a Y; II 5. \l «rou t^v] i|ts3dn fk C". II 6. h om C'. II h om C"X a T a . II 7. ™] T^y Y a . II 9- o*i] 

cnoy C". II 10. 7rpo? tijv uTrotTijv X". II 12. h\ om C a X"Y a . II 16. Trpo? tou? xurovg X a . II 19- ^a-^fiop* C a , hoopSopa.y Y". II 20. S.K- 
>.oi C a X°. II 22. fevTtpa,] 8a.T{p<t, C". II 23. tsXsvtuo-o, C a X°Y°. II 29. Tijy C a Y°. II fixyMv X a Y", ixahhti C". II 38. tCto Troi^y X". 
h. %] % xa\ C a . II 5. idh a.XoyoY C a . II 7. reTpa,7T>-.AQ-ion X". II 9. <$>&Yiui X"Y a . II l4. -^iXoLg C a v, fftot Xjj^i»? X". II post 
i7riAot/2*i QC a O a Y a vx r| u7r*T»|y bnXa.$r\. II 17. StWcritai — 18. \a,ij.@a,vovci)i] ^vyovrt C a . II 21. xwtiy foxt7 X". II 22. ou C a . II 26. fi] 
f C a X a Y a . II 31. i C a X a Y". II 37. «'jto?? Y a . 

R2 922 IIPOBAHMATflN 10, 

43 Atd ri r\cficv rr)g fxcvufrtctg i<r)v ictv ng Trpog ctvhov^r\ b^v clrctt r\ ftctpv; ctc%<rt yiv b%v fxcthhcv, Kct) iv u> a<$«- 
hvpctv ct$r\; r, ort ncZv to r\8tov fxtx$w y\t\tovt iv icrtv; 6 triv, dfxctprctvov<rtv. 

Se ctvhog Yjcftuv TY\g hvpctg, uicre Kctt y\ u>c\y) rtrru) fxtx$^rct Atct rt ot dpy/Ctot E7TTctx6pcfovg 7roiovvTsg rdg dpfXo-Al 

y\ hvpct y)$iu)v ctv itY\, eiret ro fxsfxtyfxevov t« d/xiKTcv r\cYtov vtctg rr\v V7rctry\v dh>' ov rr\v vy\Ty\v KctrehtTiov; y ov ty\v 
icrtv, idv dfx<po?v ct/xct rr)v cttr$r\<r{v rtg httfxfictvy\. oTvog S v7rctTr\v dhhd rr)v vvv 7rctpct/X£<rr\v Kcthov fxevr\v d(pr,ptiv Kct) 
yctp r\$tu)v t« b^vfxehiTog frict ro fxefxTx$ctt /xcthhov ctvrcTg ro TcvictTov frtctcrrtfxct; expuivTO cfe rr\ etrx&Ty fxerr, t« eV* 
rct v7ro rr)g (pvtrsoog fxtx$evTct y\ v<p' r\/xu)v. scrt yctp Kcti ro b£v 7tvkvv' tfto Kctt fX£<rr\v ctvrr\v 7rporr\yopsvtrctv. y\ ort 
b oTvog fxtKrbg e£ V^eog kcl) yhvKsog x v r^' &K^ct tfe kcl) r\v t« fxev ctvui Terpctxopcfov rehevrr), rov cfe kcltui dpxtf* 
ctt olvu)$eig poctt Kcthovfjtevctt. y) /xsv ovv tochj Kcti b ctvhbg Kctt fxerov eT^e hoyov rcvco rujv ctKptov; 
fxtyvvvrcti ctvroTg tfi' bfxoicTr\Tct (Trvevfxctrt yctp ctfxcpto yt- 10 Aja rt ot iv rpctyucftct x°P 01 ^' v7ro$wptcr) v$' u7ro-48 

veTctt)' b $e rr)g hvpctg (p$oyycg, iirettfri « Trvevfxctri ytverctt (ppvytcri ctchrtv; r\ oti fxehcg y\kictcl sxovrtv clvtcli cti dp- 
y\ y\ttov ctiQ-Qnrov v\ b toov ctvhtov, dfxtKTOTspog icrt ry <ptovr\' fxcvtcti, ov freT /xcthtcrct tw X°PV> ^ og <& *X ei *l / a ^ v v7r °- 
rroiujv c% tftctcpopdv ty\ ctttrQwet y\ttov Y\c\vvet, KctQctirep eVl (ppvytcri TrpctKTtKov, $to Kcti ev re tw TY\pv6vy\ y\ e^otfog Kcti 
tuv XPftuv etpY{rcti. en 6 fxev ctvhog 7rohhd ru ctvT* y\x& *1 e^pTrhtcrtg ev rctVTY\ 7re7rotY\Tcti, y\ $e VTofruipicri fxeyctho- 

KCtl TY\ bfXOlOTY\Tl O-VyKpVTTTEl TUJV T« W<^« dfXCtpTYlflCtTUlV, 01 15 TTpeTrkg KCtl crcttrtfXOV, tflO KCtt KtQctpwc\tKUTCtTY\ ECj\ tujv dp- 

8k TY\g hvpctg (pQoyyoi ovrsg iptho) Kcti dfxiKTOTspot ty\ (puvv\, fxovtuiv. rctvrct <}' ctfx<pu) X°PV h^ lv dvctpfxocrct, ro?g t% d7ro 

KctS' sctvrig Qsuipv/XEVoi Ktti ovreg ctvroig trv[x<pctvY\ 7rotxtri <rKY\vr)g otKetorepct. EKsTvot /txev yctp r)pu>u>v fxtfXY\Tctt' ol t\s 

tr)v rr)g u)$r)g dfxctprtctv, Kct6ct7rep Kctvoveg ovreg ctvruv. 7roh- r)yefXoveg ruv dpx&iwv fxovot Y\rctv Y\puieg, ct cfe hcto) ctv- 

hu)v cfe ev ty\ uifry dfxctprctvofxevoov, ro koivov e^ dfx<po?v 6pu>7roi, u)v icrtv b x°P 0< i' ^ 10 KcLl dpfxoCet ctvru) rb yoepbv 
dvctyKctiov x e fy ov ywetrSctt. 20 Kctt v]<rvxiov v\Qog Kcti fxehog' dvSpu>7rtKd yctp. TctvTct $' 

44 Aict rt ruv fxev srrrct /XE<ry\ Kcthetrctt, tcov <5s oktco expw oJl cthhctt dpfxovtctt, v\Ktcrct fre ctvroov y) V7ro(ppvyicri' 
vk ecri fxerov; y\ ort s7rTctx°p^oi Y\trctv ctt dpfxovtcti ro 7rct- svSovrictcriKr) yctp Kctt ft&KXiKr^. Kctrct fxsv Zv TctvTrtv irct- 
hcttov, Tct tfs ETrrd tx^ fterov; ert e7ret$r\ roov fxsrctfcv roov trx°^v ri' TrctQrrrtKci c% ol dtr&svstg fxixhhov tujv frvvctTuiv 

CtKpOOV T0 fXEtTOV fXOVOV dpX^l T & i<? lv ( ec T l ydp 7UV &CtTSpOV Si<rt, t\tO KCtl CtVTYj dpfXOTTEl TCtg X°P°?S' y-OUTd tfs Tr)v V7T0- 

' tuv ctKpcov vevqvtoov ev Ttvt c\tctcrr\fXctTt dvd fxstrov ov dpxv), 25 buiptcri Kctt V7ro<ppvyt<ri 7rpctTTCfxsv , o «>t oIke?ov icri X°PV' 
tovt' scrctt fxstrov. eV« tf EcrxctTct fxecrcv icrtv dpfxovictg ecrrt ydp b X°P°$ KY\c\svrr\g ct7rpctKTcg' evvctctv ydp fxovov 
VEctTYj Kcti vttcLty], Ttsroov tfs dvd fxstrov ot hotTrot (pQayyoi, Trcxpsx^ott oig Trctpscrtv. 

wv y) fxs<rr\ Kcthovfxsvr, fxovr\ dpx^ & $ctTspcv rsrpctxop^, Atd t( tuv rr)v trVfxrpuivtctv TrotiiVTuiv (pQoyyoov h tw49 

friKctiuig fX£<rr\.Kcthe7Tcti. tuiv yctp fxerctfcv Tivoov ctKpoov ro fictpvrepu) ro fxcthctKoorepov; r\ ort rb fxehcg rr\ fxev ctvTov 
[xeq-qv r)v dpx*i fxovov. 30 (pvret fxcthctKov icrt Kcti r)pefxctiov, Tr\ tfe T« pv$/xx fxt\\et 

45 Atd rt ot Trohho) ctcfovTeg Q-tSQtSTt fxcthhcv rbv pv$fxbv rp&xP ^** KtvrfrtKcv; STre) cfs b fxev fictpvg (p$6yyog fxct- 
y\ ol bhtyot; v\ oti fxdhhov Trpbg evct ts kcu v\ysfxovct /SAe- hctKog Kct) r\psfxctt6g icrtv, b tfs b^vg Kivr\TiKog, Kct) tuv 
ttovci, Kct) fipcttfvTspov ctpx^Tcti, u)crs pcLov t» ett5T» Tuy- tclvto fxehog ix^Toov s'tv\ ctv fXcthctKU)Tspog b fictpvTspog iv 
X&vx<riv; iv fxsv yctp rtv rctx ei Trhstoov ytverctt y) dfxctprtct, Tctvrto fxshst fxcthhov' y\v ydp ro fxshog ctvru fxcthctKov. 
trvfx(Bcttv£i cfs rco Y\yefx6vt 7rpo<rexetv t«? rrohh^g' IbtctCcfxe- 35 A/ct Tt 'itroov 7rt$uiv Kcti b/xotuiv idv fxev 6 ereoo^ x.svog60 
vog tfs ovtfe)g dv ctvrcov cficthctfxipEiEV VTrspctpctg to 7rhr)$og. v\, 6 cfe erepcg stg ro r\fxt<rv cfictfxecrog, cftct rrctcrujv trvfxrpoovst 

iv tfe rotg bhtyotg fxdhhov cftcthdfX7rx<riV cfto Kct$' ctvrxg iv v) r\xu\ r\ ort tfi7rhcttrtct ytvercti Kctt y) i-K rov rjfxtreog rr)g 
AVTotg fxcthhov dytovttpvTctt y\ Trpcg rov r\yefxovct. ht t« >c£vk; ti yctp cfictcpipet tvto y\ eTrt toov o-vptyycov; ^o- 

46 Atd ti £7rl to ofcv d7rctcfovcriv ot 7rhsTcrot; r\ ori pcXcv kei ydp r) $clttu)v Ktvrjtrig l^jrspct sTvctt, iv $s rolg fxsCQttn 

1. Mv] cXxioiw X a . II ti? om C a X a T a . %\ x*l T". II 3. tfslu, C a X'T a . il 8. h eTm o C", «w i X"T a . II 9. «* om C a T". II 
12. Tarv] rJy aiV^r^y C a . II 17. kxt' chjt»? X"T". 

5. y.a.Xowivry ■n&yj.yt.taiw X". II 6. t»j k<x%tirv\ t>j' y.(<ri\ C". II 12. $x,h om C"X"T a . II 23- &] •yoip C°. II 29. ro post ou om 

X". II 34. CCVTO C. HPOBAHMATflN 10. K. 923 

@pa,$vTepov 6 dv,p d7rctvTct, Kct) ev ToTg Bi7rKct<rtoig totxtoo, ctvcttvsrctt kou KctTctyvipcto-Kei' Tct $e (Zpctfreoog ko,) kojto, 
kou ev ToTg ctKKotg dvctKoyov. <rv/x<poove? $e Stct 7ra,<ruiv Kcti Koyov. fo' v\v fxev iv cthtctv Tct fxev (3pa,x v fii& Tct o% fxa,- 
o tfi7rKct<rtoov d<TKog %pog tov v\fxt<rvv. . Kpo(Btct ecriv, ctKKog ecjoo Koyog' e7re) tf' ecji 7ra,<riv "opog v\ 

t» <r7rlp[xa,Tog TeKetoocrig, dvotyKY\ ToTg fxev fip&xvfiiots cXtto, 1 ^ 
K. 02A HEPI 0AMNOKS KAI AAXANOAH. 5 * ^fa i V£yKs7v ^^ 7o7? ft ^po&otg TToKKclKtg, 

Ata) ti to cLXvkov vfrcop T& /xev creKtvct <Je%eT«w, to locje to, fxev d<r$evecjctTct cXttcC^ evey-KOi ($10 dvctyKv\ ctvctt- 

$e 7tpa,o-ov »; v\ vri t» fxev d<r$eveTg ctt piTott, t« Se l<rx v ~ ve<r$ctt)' kou tktcov t& fxev Svvctfxeva, evtctvTu hreTetct etvctt, 

pcti; to cfe l<rxppoTepov d7Tct$ecrepov. Tct $e, uxnrep to i7T7ro<reKtvov , tw vcrepcp het, utnrep Ta) 

2 Atd f( KsyeTcu "fx(v$Y\v ev TroKifxoo fxvrr e<r$te fxvxre Mvbpa, Kcti to, <pvTct. 

(pvreve;" v\ %ti ko,toAjvx zi T * <roofxctTct; $y{KoT t% v\ tov 10 - Ata) r( creKivov , ectv Ttg Treptopvfyxg fxexpt koltu 7rpogS 
o-TrepfxctTog <p$opct. tovto $e vTrevctvTtov Trpog dvBpetctv kcu Tctg piTjxg 7rept(3a,KKvi toov Kctxpvbtuv, eTrct ctvu$ev t^v yv\v, 
Bvfxov Ta.\)Tov ov tu ylvet. . kcu VTug ctpSvi, 7rct/xfxeye$eig yivovTcu ctt ptT^cti; r, frtoTt to 

3 Aict ti evtct ctv$og eX^vTct ctKctpTTct ecrtv, otov <riKVog KO.xpv$tov $epf/,ov ov ko,i <rofJt,(pov KO/rex^ |Wev otvvoKkov 
Kooi koKokvvSo, Kcot poa,; v\ &k a,Ka.p7ra,, dKKa, tclvto, Kctp- pp> Tpocpviv kcu & 7rpoteTcu ctvoo, TreTTet cfs $epf/,ov ov, oocre 
Ttog e<rTtv; ireptKcLpTriov yw ecr) to dv$vv, 6 ^e criKVog Trepi- 15 7roKKviv ty { v a.v^vi<rtv ytvetrScu; 

Ka.p7rtov. Ata. ti, ea,v Ttg rdg KoKoKvv$a,g evSvg fxiKpa,g ov<ra,g9 

4 Aid ti toov (pvofxevoov t<* y,ev e\pa,va,, Tct <Je cjjfxa. Kpv^vi Ty yy v\ t«? viKvovg, fxeiX^g ytvovTcu; *j frtoTi ta 
fipooTct,; v\ otoov 01 x v f A, °' ftV £V @ V S e&oobtfxoi, tmtoov Trvpoo- irvevfJt,a.Ta, kcu 6 v\Kiog tyipcuvovTa, dcpa.ipvvTcu ty { v ctvfyi- 
6evToov yKvKvrepot ytvovTctt vtto t» 6epfAAs, o<roov $e evSvg, <rtv, Kctt rig oyKovg eKctTTovg fxev 7roi%<rt ttolvtoov, crtcppo- 
Kcti chfxd ecfio^ifjtct; 20Tepovg M, oocrTrep Kcti toov tfevfyoov Tct Te ev 7rpo<rv\v(fxotg 

Ata, Tt Tct fjtev eipctva,, to, oe oTTTctvct; v\ oti tol fxev koli eKoooecrt Kcti to, ev KotKoig kou ecpvopoig (rct fxev yctp 
vypoTepct « to<t6Tov, rd $e fyipoTepa, » fxdKKov typctv&wou [xeydKct ytvovTctt Kcti <rofJttpa,, Tct Se fxiKpct kcu 7rvKvct)' 
fre?; e\po'fJtevct cfe TrdvTct vyporepa, kcu fXctKctKOOTepct. ta t% ev tfe tjj yv\ KpvcpQevTct evctvTtct irct<rx^Tct evctVTtoog diro- 
v\ttov vypa, ctv 7rvp'j)$Y\, ytveTctt fyip&- ficttvet. ofxotoog Se Kctt to, etg dyyelct TiSefJoevct, ctikvoi elg 

6 Atd ti Se rd fxev ctfipooTct ecri Tct <% (BpooTct; v\ fria, 25 vctp$v\Kctg KotKovg v\ KctKv7rTv\pctg Kcti potcti Kcti fxv\Ka, elg 
t»£ X v f x '*' ; ; o<ra, ydp kcu chfxa, dTreTTTtg exei kou TTvpvtteva, p^uTpct?, t«« fxev fxeyctKa, o-ofupa, $e, 01 8e fxiKpo) creppoi 
fxv) fxeTctfictKKet, dfipooTO,. oroov Se ftpooTog fxev x v r %0 ' ; ctv^ctvofxevot, fxv) etg dvTtTVTrov. cttTict <Yk v\ Tpo<pv) TrKetoov 
l<rx v pQT£p°S ^£» TcrjTet v\o\j<rfxctTct ecriv' rd yctp ev fXtKpoo ytvofxevv\ tfict to fxv\Te d7T07rve?<r$cti fxvrxe %v\pcttve<r$cti' to 
exovrct ttoKKy^v Svvctfxiv toov (SpooTuv v)8vvTiKct toov ev 7roKKu. ydp dTrocjeyov KOoKvet TctvTct xct<r^eiv. 

7 Atd Ttva, cttTtctv Tct fxev fxe'xpi o-KepfxctTog toov <pvTuv3Q Atd ti Tct crTrepfxctTa, toov frpifxeoov <pVToov tytfxvTepotiO 
Kjj, eiTct eveyKovTct ctvcttveTctt, otov v) Troct Kcti Tct KctKov- ecjtv v L cti ptTju Kctt tc* <pvKKct; v\ frtoTi eK T» <r7repfxctTog 
fxevct Xcc^ctvet, ta <5e », dKKd TroKKctKtg <pepet; Kcti toov ytveTctt S,7rctvTct, Kcti etg Tct aKKct t\t$oTctt fxepv\ ht t«tv, 
fxe^xpi crTtepfxctTog T^uvtuv ta fxev TroKKd hreTeta,, to b\ otove) evv7rctpxovTct, ug <pct<rt Ttveg, KcCt 01 X^ft 01 *<*' *' 
i7T7To<reKtvov too vtjepco eret <pepei Kctpirov, Kcti eveyKctv e£- h<rfxcti, eTre) Kct) ctt ocrfxa,) tfrtoi ytvovTat ctfxa, Totg <T7rep- 
ctvctiverctt; v\ cxTrctvTct fxev fxexpi thtou dKfxaXet, eoog dv 35 fxcttrtv c%7ra,<rtv. et %v ex, t»t» kcu Totg ctKKotg v) tyifxvTVig 

KCtTct TO 0-7TepfXCt dKfXctTvi; eTTet KCtt 01 CtV$p007T0l fXeXPl VTTCtpX^^ evKoyoV KCtl CtVTO v7Tctpxstv {XctKiCJCt. 

rptctKovTct huv e7ri^octo-tv , ot\ fxev tu 7rKv,$et ote Se tv\ Aid ti ctt pctcpctvi&eg ctl KeKTctt b s ptfxvTepcti; v\ otjH 

7ra,xvTv\Ti. oTctv tfe fxv\KeTi o\>vY\Tcti cpepetv, wcnrep eKet, ctl fxetTpg <}td tov XP QV0V ireTTefXfxevcti fxdKKov; 

1. Tbw C. I! 3. torWw C a Y". II 6. c0w* X". II 11. iiJfytxt F a . II 13. eatuk C". H 17. w/*«i xoci fyuri C". II 18. ttuh- 
fioi eu0u? X". H 29. w ly ttoXXu] ttoXXuJ X", 7ro?\kuJ)/ C"Y a . II 31. eveunyxonoi, x. II in/tAtTtd C a Y a . II 33. ht&M QK a N a O a X°, 
tyiTia. C'Y". || 35. »y x<t\ x*tcc QK a N a O°Y a x. 

5. oXr/xw Ts in°i*.w CX"Y a . II 7. tyin* CY a . II 8. to om C. II 11. 7r£ P t/3*A>, CY a . II 12. apcV Y", «ptut X a . H l4. 
■xpocriETou C°X a Y a . II ov om C. II 18. i(j)Xtpotra,i C. II 20. h om CX a Y a . II 24. iTjftoi Y a . II Tt9i[it8«, X". II 25. xo&inrrtpaf 
X". II pox\ CY a . II 26. xufyw CY». H 27. i^U& C. II 29. 7*p] a^ X°. II 31. t* om X a . II 34. «8w« CY a . 924 nPOBAHMATflN K, 

12 Atd Ti y) KctTtTtctptg ovk i$sKet pcttfioog iv To?g ipyctTi- to ATrot^eyeiv THTvg xct) t& TtvevfxctTct Tp(<p£t t& Yjvtyifxevct; 
ixotg yiveT$ctt •)(ijop{oi<; {ntoKKoi yctp TteTtetpctvTctt Kctt ptC^ctg t« <Se cfictfxeveiv ctiTtov to ex eLV tpo<pY,v ioofxevoov tuv ptCoov. 
fX£Tct<p(povT£g kcu T7t(pfxctTct KotTct@ctKKovT£g' ivictx* y&P kcu yttp £*" Ttg d<p£Koov ty\v fiKdtrY,v, oTctv KttpTocpopYptOTi, 
KvriTsKe? fxcZKKov toov pofroov), dKKct <pveTctt fXctKttrct i^ti kcu dTtoTefXOov 7tepiTct^Yi Kctt KctTct7tctTY[TV[ ty^v yyv Ttep) Tctg 
toov Tct<poov, oTt d(3ctTooTctTog 6 TOTtog icr{v. itept <5e $q t«t« 5 ptC^ctg, Ttpootfxovg ohtei Ttxmg, cog 6\>vct/x(vcov crooQerQctt tuv 
kcu 'ocrct ctKKct TotctvTct, i~et KctfBelv oti *x cxTtctvTct ex ty\<; ptCooV ov yctp ecrctt t(xvc; toov irpoeTelccv. QcZttov <& ctvTot 
&VTYIS vKyis ytveTctt xcY ctv^eTctt, ctKK' evtct e£ ctKKoov <p$o- toov T7tetpofx(voov chtovti xctpTtov $ict to ttoKv 7tpov7tcipx^ v 
ptZg Kcti e£ dpx*l$ yiveTctt Ktti ctv^ctveTtu, olov ot <p$e?peg t« epyx ty\ tpvtret Tet? piCjxg, TO?g <fe T7tetpofx(voig $e?v yi- 
Kcti ctt Tpix^ w f$ Too/xctTi <\ict<p$etpofx(vY,g ty\<; Tpo<pY[g, ve<rdctt t«to 7tpooTOv, iv y\ 7teptTd\eig dKectv 7toie?v, ootre tco- 
Kctt cttt to yjtpcv ex^Tog. uxnvep w kcu toov iv Tco/xctTt 10 ZetrSctt Kctt $cZttov evtevctt fiKctcrov. $to Kcti iciv ng x BL ^~ 
evtct ytveTctt ix 7t£piTTcofxctTog Tpo<pY\g, thto <T itjiv ctTxe-\>tct, vog <pvTevTY[ TTtepfxct tixvov iv TctKctpiTXOtg Ktt) ctp$Y,Tcu 

Kttt « fXY[ StfvVCtTO KpttTY[<rctl Y[ <pV<Tt<;, TCt flSV 7rpOX^ipOTCtTCt QepfAU) KCtt ek TOV Y[KtOV £K<pepYI KCtt 7TCtpct 7TVp) Tl$Y[,' TTpOOl- 

et$ KVtrtv Kcti KotKtctv ct7toKpiveTctt, e£ evioov <fe XJoct yiveTcti, ftot <r<poSpct ecrovTctt, ectv cog exet ev To7g TctKctpotg elg ty)v 
$10 Kcti ctv^cLvovTctt TctvTct ev yvpei Kctt vocroig, ovToog ev ty[ iKvxfj,evY[V oopctv e\g ty\v yY[V <pvTevcrY[. 

yv[ Tct fJtev eK 7Te7refXfxevv[g TY[g Tpo<pY[g yiveTctt Kct) ctv^cL-ii Atct t'i ctpc^evscnv ecoSev v[ vvKTog Y[ S~eiKY t g; iroTepov tvctlS 

vsrctt, Tct tfe eK 7feptTToofJt.ctToov Kct) evctvTioog ex^Tcov. y] Se fxv, o Y[Ktog cLvctKoocrYi; Y[ oti, lctv y Sepfjoov to vScop, ^tct- 
yeoopyict TxeTTet Kcti evepyov 7tot£t ty\v Tpo<pY,v' e^ v\g trvvi- <p$£ip£i Tct ctphofxevct; 

CTTCtVTCti 01 Y[fJC£pOt KCtpTtoi. 00 fJt£V OVV £K TOlCtVTY[g yiv£TCtt AtCt Tl Tct £VOO<}\ VpqTlKCL, KCtl CTTxipfXCtTct KCtl <pVTCt;i6 

Y[fJ0£pOTY[TOg, Y[fJ,£pct KCtKetTCti i\tCt TO Ct7tO T6%V^; 00<peKe7<r$Ctt Y[ OTl Sep/XCt KCtl eVTteitTCt, TCt <fk TOiCtVTCt OVpY[TlKCt' t&xv 

docntep 7tctitf£vofX£Vcf ocrct <5e (ay[ SvvctTctt *i Kctt e^ ivctvTioog 20 yctp Ke7tTvvet y\ evxtrct $epfxoTY[g, Kctt y) o<rfXY[ « troofJoctTooc\Y[g, 
e^ovto? crvvitrctTctt, TctvTct ctyptct ecrt kou »x e$eK£i yivecrQcti £7tet Kctt Tct fXY[ evoothj, oiov crKopocfct, cftci ty\v $epfJ0OTY[Tct 
ev yeoopyY[trifxoo. y) ydp yeoopyict tpepet ctvTct 7tctic\evacrct' eK ovpv\TtKct, fxctKKov fxevToi trvvTY,KTtKct. $£pftcl <fl Tct £voochi 
yctp <p$opcxg yiveTctt. oov KcCt y\ KctitTtctpig itrtv. trrtepfxctTct, Sioti oKoog y[ otffxvt <ftct SepfxoTYjct Ttvct yiv£Tcu' 

13 Atct t'i, ictv Ttg ptMpcuviScov, oTctv fxctKttrTct ctKfxctCoocrt dKKct Tct ovcroocfYi a,7t£7tTct icrTiv. <^£? Se fxv[ fxovov etvctt 

T? X^tfiUVOg, d7tOT£fXOOV TC6 (pvKKtt 7t£pi<TCt^Y\ TY,V yY,V KCtl 25 $£pfXct dKKct KCtl £V7t£7tTCt, £i £<TTCtl VpY[TlKCt, 07t00g tTVyKCt- 
KCtTCt7tCtTY,<TY[ OOCTTS d7tO<TT£y£iV TO vSoop , CtVTCtl iv ToJ $£p£l TlOVTCt K£7tTVVYI Tct Vypct. 

ytvovTctt ct7tK£T0t to Ttctx^t *I oti T« fxlv fXY[ <p$eipeT$ctt to Atct xi $cZttov iKKctvKe? toov Kctxoivoov TCt eK TtctKctio- 17 

"XsptrsTctx$M cutiov, kooKvov to vSoop TY[7tetv; y\ tfe Tpo<pv[, T£|OK TTtepfxctTog, oiov TpteTxg Y[ hertg, y[ Ttt e>c toov TtpoTtpct- 
»jv ctvoo d<piei slg tov (3K<xttov, siTepx^tcti elg oovty\v, ootts toov; y[ oti oog £7tt toov X^cooov $cZttov Titipfxct <pip£t to dK- 
dvctyKY, ctuTiii' fX£tXoo yiv£T$ctt Y[ d<ptlvctt 7tctpct@KctcrctvxTctv 30 fXctCov, KTCO KCtl TOOV TTtSpfXCtTOOV TCt /xsv Ktctv 7tctKctid i^riK- 
ctKKctg piXjxg, coT7tep Ttt KpofXfxvct; Kcti ydp TctvTct, edv fxctTTcti ty,v Svvctfxtv, Tct <fe dT$ev£TT£pct <>id to ht e^eiv 

fXY[ Ttg £KT{KYI i7t(T£lCt dKK* £CtTYI TOV ^e^WVCt, 7toKKct7tKcL- 7t£ptTTO0fXCt fXY[ 0iK£?0V , TCt <fk fX£TCt TOO XpOVCO ITXVpOTCtTCt 

Ttct yiv£Tctt. Tct fX£v ovv KpofXfxvct toov 7tctpct(2KctTTctvovTcov d7t£Kv[Kv$oTog tov vypov' S&TTOV OVV TTtlpfXCt <p(p£t. TO b% 
icriv, y, <% pct<pctvog «, cocrs dvctyKYj civty\v yiv£T$ctt Ttctx&ttv iKKctvK£?v t«to icrtv ht ydp t» KctvK* to TTtepfxct. 

<5iC* TO TtcZTCtV KctfX@CtV£lV TY,V TpO<pY[V. 35 AiCt Tt 7tY,yctV0V KctKKlTTOV Kct) 7tK£?TT0V yiv£Tctl, £Ctvl8 

14 Atd t{, ittv Ttg TtKvxg Y[ KoKoKvvSctg Tt£pi <pp(ctp <pv- Ttg ixcpvTevTY, eU tvky,v; ix<pvTeveTctt c\\ Ttept tov tpKctov 
TevTctg, oTctv copcttot coti, xct$etg elg to <pp(ctp dTtocreyctTY,, Ktti 7t£pntKctTT£Tcti TtYiKco. v[ oti $£pfxoTY,Tog <f(ovTcti ctt pCQu 
yivovTctt &t hvg %\w^ot; Y[ (ftoTi y[ T£ dito t» u^ctTo? dTfx)g t» 7tY,yctvov kcu dKictg (cfto kcu ty,v T£<ppctv ictv Ttg 7t£pt- 
ypvx°v< ra ' x ^' jei ^P*^ 60 "^*' K& 1 7rctp(x£L SctKKovTct, Kcti (BouKKyi, ovivctvTctt), y) <fe tvxy\ $epfxv\ itrtv. <$y\Ko? <5e Kcti b 

2. isyfaQcu C a T a . II 3. tnrlppct Y". II 10. I^svts? X". II tuv om C". II 17. eu^oy T". || 19. ripsTtpa, C°. II 20. vtcu om C". II 
21. cvv(<?cmtv.i C a F". II a Uku C a Y a . II 27. Itc^tov X a . II 32. IxTiXX»! C". II tyina, C°Y a . II 33. xpoiJ.voc C". 

6. l& C a . II Trpoeuujv Y", TtpotUTiwv C". II 8. tjj om C a . II 11. aiyJou X", o-ixuou C". II 13. *iyj»[ C"X a . II Iv] avv C a Y a . II «Vj 
m X". II 17. ttp*ru^ar» X". II 23. nva. om C". II 29. nj »A C a Y". II 33. oZv anlc toC C". II 36. t»?] h\ C". II 38. iszp&iM C 
Y". II 39. x«l om Y". II b om X a . nPOBAHMATQN K, 925 

071-0? TtCLVTUV §ptfXVTCLT0g UV , KCLl 6 TTOkvg KO,7TV0g. e%£l V0$ KCLi TO, TOlCLVTO, Sspfxd fypct E<rTlV YipEfXtt. §£t §S T0 
%V T0tCLVTY[V SspfX0TY{TCL KOU tKfXcL§CL oTcLV KCLl Y[ TStppcL, UCTE fXskkoV §CLKpV0V 7T0lY[Q-EiV §Y[KTtK0V KCLL vypoV sTvCLL KCU yki- 

sl ekelvy\v ovivYi<rtv, dvayKctTov kcu ev ty\ <tvky, fxdktcrct evq-Se- <r%pov. §to kcu to tkcuov ttoieT §a,Kpvsi.v, d<rSsvY\ e%ov §%- 
vsTv, o<ru y, xCev Tstppct, >sk sTrtppsT, to 8' ct7ro T%$ (Tvky^ cLei qv §ta, ykt<rxpoTYiTa, ydp kcll ksTTTQTYiTO, 7rcLpa,§vvov ttolsT 

ETTippsT, *K dvcLkKTKOfXEVti T» vypV TYj (TVKYl. S TOV 7T0V0V, KCU TYjV (TVVTY^IV Std TOV 7T0V0V. TO §£ KpOfXfXVOV 

19 Aid t{ evict, tuv (pvTuv ds\ kevov (pspst tov KcLvkov; toiclvtyiv e^/et ty]v §vvafxiv ucrs kcu to vypov kcll ty\v o\t- 

*i UV cLvctyKYj- Cikko (pVSlV fXl§Ct CtVTOV SspfXYJV KCLl kE7TTY]v KCLL yki<TXP& v eTvctl. UXTTS 

20 Ald TL eV TYj 'ATTIKYI Ol fXSV Ctkkd KCLpTTCi ykVKVTCL- 7TpO<r(pEpofASVOV fXEV, §10, TO TY\V drTfxi§CL TOiCLVTY[V SLVCLL KCU 

Tot ytvovTcu, to §s Svfxov §pifxvTarrov; kcutoi kcu t«to Kap- (rvva,(pisva,i vypoTYjTct, kETTTviv , ttoieT §a,KpvEtv, erQtofxeVti §s 
ttos Ttg ecrtv ... utts ov 7roXv vypov Tct, (pvofxsvct, e%ei. 10 vi dva,Svfxia,Q-ig §iivo-ct ...to §s <rKopo§ov Sspftov fxh kcll §ptfxv 
o<rct fxsv %v (pvcrst ykvKea, ecri, §ta, fxeTptoTYrrct t» evvTxctp- ecrt kcu vypoTY[TO, ex s h *M.' « ykirxpov ' §io ov TTOteT §ctr- 
Xovtos vypov, oTdv d7tct,y^ o ykios to 7r\e?crov, to vtvqXei- Kpvstv. 
TtofXEVOv pctciLug 7rsTTETcu' to ycLp TtoKv spyov 7re7Tctv$ct,t, to Atct, Tt Tct, fxvpTct, ev ty\ X £l P l QXtftevTct, yXx>KVTepct,23 

§£ fXeTptOV pa,OV. UCTS ytVOVTCU Ol (pVOSt yKVKstg yXVKVTE- YjfxTv §0KST sTvcU TUV fXYj TsQklfXfXEVUV', Y[ KtX^cL-KSp KCU CU 

poi. ev $e TcTg cpvret fypoTs ts kcu /xy} yXvKstrt Kdp7rcTg 15 pcXysg TerpvyYifxevcu tuv fioTpvuv yhvKVTepcu eto-i tuv d^pv- 
ksL7rsTcu §t okLyoTVjTct, to oIkeTcv, T6T0 $' ecTLv Y t Ktcrct, ykvKV ' yY\Tuv 3 v7ro yctp tk ykevKxg ovTog (pvcret Y[<$ecg cu fxev ts- 
dtp&tpsTTcu ydp o Y\ktog to ykvKVTcnov kcu KovtpoTiXTOv' TpvyY,fxsvcu p&ysg ucnrsp iotKcurtv Yi$vo-fxsvcu (dvcnrksu yctp 

%TOi t% &K eXXVl TXSptTTCV vypOV, UQ-TTSp 01 CikkOl KCtp7T0i. EttTl KCU £%uQsv), CU $' E7TI TUV (3oTpVUV dvY[o\)VTOl. OfXOiUg 

21 Aid TL ykYiXUV KCU T<* kstpiCt, KCU Tct, KpOfXfXVCt, TCt, MV KCU E7TI TUV fXVpTUV (pVOSl ykvKEUV KCtt TY,V ykVKVTY[Ti% 

Kpsfxdfxevct, v7ro Tdg TpoTrtxg dvdsT; v[ svv7rct.px^ ctvToTg 20 exovtuv svTog. unrTrsp cu pcZysg w, qtolv SkKpQy, dvtXTrtfx- 

TpO(pY[ cnrETTTOg, Y, TOV /XEV X^fiUVCg CV 7TETTETCU $10, TO TTkcLTCU drKO TY\g eVTOg ykVKVTY[TOg KCU eJtuSeV §lCt,(pCt,iVSTCU 
•$AJX°$> ^ 71 "^ $* T ^ TpOTT&g 7r£TT0[X£VY[g foct, TY[V UpctV Y[ ykVKVTEpct OVTCt. 

a.v%Y[<ris yLVETcu; ctvTvi oe S~td to fXY\ e%eiv sTrtppvav Tct^u Atd ii tuv te fxvpruv Tct ekctTTu d7rvpY\voTspd, e<tti, 24 

fxcxpctivsTcu. ov yctp Ttva, exovcra, dpx* v ^ 7LVa - e7rtppv<rtv kcu sv ToTg (potvtfy kcu eirt tuv fioTpvuv, evSct $' cu fxiKpcu 

dmo^Y\pa,ivsTcu , uo-Trsp ^KvScug §tct, to 7rokkYiv TY\V ^ww 25 pctyeg vk ex^o-tv v[ skctTTtg 7rvpY[vctg; y\ 6tct to dTsksQ-Tspct 

ytvEtrScu <rvfx$cuvst tov cTtov fxsvstv kcu Tct%u dvctrrpsxsiv. eTvcu ovk %xei d7roKSKptfxsvov; Tskog yttp 6 irvpY[V txsi to 

22 Aid ti to KpofXfjrvov fxovov cvTug TrsptTTug §a,Kvst tu trTrspfxa,. §td t«to oe kcu ekctTTig et<rtv, ug ovto, 7rapct(pvo,- 
otpSctkfxu (§10 Kcti Tvvofxct (pctcrt tovt £%£ii> clvto, ug ty,v §eg Kctt dTek.%. kcli Y[TTov §e ykvKsct tuv exovtuv 7rvpY[va,g' 
KcpY,v TToteTv <rvfxfxvetv), y\ §e opiycLvog ov, &§' ctkkct §ptfxea, dTrsTrTOTepa, yctp scrtv, Y[ §s Trs-^tg TskEtutrig ecrtv. 

ovTct; KcLt ydp to dvdpptvov fxdkkcv §clkvov i TroteT ofxctug 30 Aid ti tuv TrsptKcLpTriuv tcl fxsv 7riKpoTspct to, Trpoglb 

§CLKpVElV 7rpo<T(pSpOfXEVQV, TQ §£ 7XpO<r(p£pOfX£VOV KCLi KCLTO,- TY,V piCctV £%£f, OIOV <rtKV0l, TO, §£ TTpog TO CLKpOV TO CLVU, 

TpuyofXSVOV. Y\ OTl §LCL<pCpcLi TTokkcU dKOkovScVCriV EKCLCrOtg CIOV CLl ftcLkcLVOt; Y[ OTl TUV fXEV TCLVTY[ CtTTETrTOg Y[ TpO(pYl 

TUV OptfXEUV, Ct TTOiEl TY[V iOLO,V EKCLCTX OVVcLfXLV; TO fXEV OVV 010, TO ETrtppstV KCLTO, TY[V pLictV OSi TCt OE t,Y,pct (pVCTEl SCTIV, 

dvcLppiVOV §ICL TO SspfXOTEpOV sTvcLl fypcLVTlKUTEpoV ECTTl TY\g UCTS dTTCLyOfXEVti T» ykVKEOg EK TCV CLKpOV KCU TrSTTEfXfXSVOV 

ytVOfXEVYig U7r' CLVTOV (TVVTY^eug , £7T£} TTCiET ys §CLKpVOV 35 Y[§Y[ JZY,pcLtVETCLl, KCLl k£l7TETCU TO 7TlKpOV U<r7TSp o\ dksg; $Y[- 

EtrSiOVTl' 7rpOO~(pEpofXEVQV §£ K, "oTl \iK d7TCLTfXtXst drT CLVTCV pcUVCfXSVCV §E fXctkkOV TTtKpoV yiVSTcLl, KCtSa,7TSp skcUCtt KCtl 

k£7TT0V Ti' ^YipOTEpOV yttp ECTl KCLl SspfXOTEpOV. Y[ §£ opiycL- fiO/kcLVOl TTCLkcLVtifXEVCLt TTiKpcLt ytVOVTCU. 

1. SjotjtnjTsps? C". II 4. to 8"' — 5. \-KLi-pii om C". II 10. post lcriv x lacunam.litterarum ferme triginta, margo X" fcue Xei- 
ttsi »f otl «7p9? lx£?voj XsivTog T£ y.oc\ ^po? l?i. II 7toXv to vyph C". II 12. to alterum om C°. II 17. 7*p] o\ X a , om QC a O a Y a . II 
19. yX&«v C". II 20. xpsuy.oip£v(X, C a . II 22. ra? om T a . II 30. xa\] m C a X°T a . IJ mxopivov C". II 31. rpM^o^syov C a T a . II 32. y] 
xx\ C°. II 36; S om CX a T a . II 37. epj-yavW C a , opiyxvi; T a . 

2. -xouiam K a . II 7. oc-jtov om K a . il &rt\ o?rsp K". II 11. ^Xi(j%py\v X". II l4. ticxu jjpv C a T". II 15. sl<n ru/v] smv % T°. II 
16. riUot; <p6<rst X", ^wTei r\hv<; C a , <pv<rsi ntidf T a . II 18. xvr\ot<roi X a . II 20. ot«.v bv C a T a . II * flAi/S? C a . II xvAwiTrXxTdt T". II 21. 
tov X". II 28. xx\ ante SJttov om C a . II 30. pixpcTspoc £%« t* -npo\ tjjv piZ,w C a T". II 32. ruv] t* C a T a . II 33. h% oti fypoi C"X a 
T a . II 36. xct\ om C a T a . 926 nPOBAHMATflN K. 

26 Ata) tt evta, @ka,<rT&vet \£K evTY, yy ovto, dkk' Jktet- t&vclvtigv clvtuv fyipcuvofxivuv , to $e (pvKog tyipcLtvet dkfxv- 
fXYifxiva,, Tct 8e Ketfxeva,, otov ot tuv Kptvuv KcLvkot xa,t <rxo- pov ov. « tavto mv crvfxficLivet eixt Te TY\g fxvpptVY\g ovcrt xcl) 
pocfa, xa,) xpd/xfxva,; y\ OTt ex*°~i Tpo<pY\v a.7xa,vTO, ev a,vToTg, xetfxivoig ToTg (pvkkotg. 

dkk' ix ev d<pupi<rfxivu totxu \s$ev (pvTov; y\ Txepvitria, ovv Ata, it ol crixvoi TxeTXoveg aptcjoi yivovTdt ev toT? ekoo-32 

ecrn TY t g Tpoffig y\ TxoTatra, (3ka,<rTOLvetv. $Y t kov $i' kou ydp 5 hrt 7xet}(oig, ovcriv evvypotg, olov nxep) 'Opxofxevov kcli ev 
kcu cu (TKikXcu kcu ot /3oX/3o) TctuTo 7xoxvtriv. clv^etcli cf' AlyvTXTu; ^OKei cr' evvtyog clvtyi y\ XPpct, etvcu. ecji h Tcc 
exclcjov » tco ex elv * &XX' oTctv 7xe<p$yj kcu 8ta,vefXYi$y. e%ei ekcocfvj evvcfpa,' ot cfe <t(kvoi clvtoi vypoTepof $to KcCi ol xv r 
fxev %v xcu ifXTxp otr$ev, ctv^eTcu M, otclv y\ upa, ek$Yi ev *j nxcuot (pa,vkot ettrtv. itoTepov "oTt e\g (3a,$og foa) trxk.Y t poTY\TO, 
thto ytveTcu 7reTT0v<rYig upa.g, otov xoCt to, tuv xpoKohikuv TY t g yY t g dva.yKoZovTa.t <pvTevetr$a,i; v\ yctp 7XY t ku$Yig kcu Tre- 
thd. avvexeg cfe wtsTj, oti &k eTxippeT a,kkv\ Tpo<p4\. iO&ct? fxdkicja, ytveTcu crKkYipa,, oi'$e e\g @a,$og (pvTev$ivTeg 

27 Aict Tt TTOTe Tct trKopotfa, kcu to) KpdfXfxva, 'dtru c\v £v\- fiekTtxg. Y\ hoTt fypcLV Se7 etvcLt ty\v yr t v $icl to clvto etvcLt 
poTepcL ipvTevYiTcLt, TotrovTco fiekTtco ytveTcu, tcl Se cLkka, vypov tpvvet; vtoo ydp cLVTi<r7rcofxevov ent to fxerov Y$et. jj 
ve/pw; \ oTt ttclvtcl tcl TOtcLVTcL fjLcLkt<rTcL vypcL<ricLg e<rTt ^e ekcobecjipcL fxev (3a,8e?cL Se Tpo<pY t v \<rx^t x&t ^td to (3cl- 
TrkYipvi; evKpcLTa, ovv yiveTo,i tovtov tov TpoTxov <pvTev$evTcL. Qog Tr t g 7^5 xcu $ta, tov totxov, kcli ix v7rep(2cikk\!<rcLv $ta, 
KcLt oTt YiTTOv <r^7reTa,i, otclv tyipa,vQevTcL (pvTevSy. 15 to %Y!pa,tve<r$a,i ty)v yY t v 7ra,ktv. 

28 - Ata) ti TxoTe tcl <rKopoSa, ko\ tcl Kpofj.fj.va, fJLova, tuv Ato, ti to TXYiycLvov SvcrcocJeig Tovg ttyuJTCLg TXOtei, >cct)33 
(pvTcov Ketjjceva, $ka,cjdvet; v\ frtoTi vypcL<rta,g ecj\ 7xkypYi xcl) evia, tuv fxvpcov; v\ oti ocrcov ev tjj oo-fxvi fia,pvTYig evi xa,\ 
Tpo<pr t g; y\ TxeptvcricL w ecj\ TY\g Tpo<pY t g v\ 7xoti<ra, (SkcLcjcLvetv. ^pifxvTYjg, tclvto, xepcLvvvfj,evcL Taug 7xepiTTcofj.cLTtKo2g vypo* 
§Y\kov $e' xcl) yclp cli crKtkkcu kcli 01 (3ok(3o\ tclvto 7xoti- twi xcLxcohcjepcLv Txotet ty]v 6<ry,Y\v; 

<rtv. a,vPeTcLt ^e, ot&v y\ wpa, ekfr/j exdcjco. 20 /\ia, t/ to TxviycLvov fta.crxa.vicLg <pa,<rt <pcLpfj,a,xov eTva,t;3k 

29 Aicl ti tcl tw ^vxpu vc^clti dpSofxevcL ykvxvTepo, y\ yi cftoTt (BcL<rxa,ive<r$cu $oxov<ri kdfipcog ecrQtovTeg; y\ vtpopco- 
to) tw $epfJL.co; TxoTepov oti eyxcLTcLxketofJievov to $epfxov dk- ftevot Tiva,g Sv<rxepeta,g xa,\ 7xep\ to) 7xpo<r<pepofxeva, vTxoTXToog 
fxvpcoTepov , wcrTxep KcCt to dkfxvpcoTepov $epfxoTepov, to h\ e^ovTeg; eTxtkeyxcri yovv, oto,v TY^g cLVT^g TpanxeX^g tYta, ti 
ykvKv evcLVTtov, co<r7xep \pvxpov. Tpocpvi 8e ToTg ka,x<Cvotg 7xpo<r<pipcovTa,t, fxeTcL$t&ovTeg, "Tva, fxvj (3a,<rK0,VYtg fxe." cltxclv- 
to vypov, kcl) 01 X v ^ ^ VT£ v$ev. 25Te$ «1/ ^teTct Ta.pa.x^ ^Cov (3pcofxa,Tcov TxpotrotcrovTcu to btho- 

30 A(* Tt tcl <TKopoc\cL o%et fxcXkkov eyKcLvkovvTO, y\ vea, fxevov vypov *j <rzTioi', v<p' uv y\ xcLTa.ka.fxficLvofxevcov y\ dxe- 
ovTa,; y\ oTt rewv fxev ovtcov eti 7xokv vypov dkkoTptov evov fxvfxevcov jxeTecopi<r$evTcL tcl criTta, <rvve^lixetre xcu to) txvfj- 
d<pa,tpeTTO,i ty]v $vva.fxtv clvtuv; otclv <£e 7xe7xa.v$Yi, exxeKpt- fxa/xa, vtxo tuv vypuv Txovovg ko,i cjpotpxg 7xa,pexei. to txyi- 
fxevx y\8yi t«t«, ToTe "rip oTxetcLv e%e( obfXYiv. o.vty\ Se ecnt ya,vov mv 7xpoe$ecr$ev , $epfxdvTiKov ov tyi (pvcrei, Yipa,tu<re to 
(pvcret. hfxotug h kou 01 a,kkot K0,p7xo\ ol 7xpo<r<pa,Tot 30 fexofxevov dyyetov to, criTta, xa,t to a,kko crufxa,. foo e^u- 
ovTeg v$a.pecjepoi. $10 xcl) tcl xpofXfxva, y\ttov frpifxia, to) $ev to eyxcLTcLkcLfxficLvofxevov Txvevfxa, <rvfx(2a,tvet. 

veUTepcL. Aicl ti y\ optya,vog efxfia,kkofxivYi tu ykevxei ykvKvvZS 

31 Atd ti tuv fxvpptvuv fx\v fxvi TeTO.piX^vfxivuv to, fXvpTO, TxoteT tov otvov; efx(Ba,kkovTcu &e <$vo xoTvka,t e\g tov dfx- 
dTxoppet fXcTkkov tuv (pvkkuv, TcLptx^ofxevuv 8e tu (pvKet (popia,. v\ oti efccupet St' uv y\ cLvcjvipoTY t g yiveTcu, to vcfa,- 
to) fxev (pvkka, dTxoppet, to) &\ fxvpTO, xk dTxoppet; v\ ctTct- 35 Tubeg kcu to TpvyuSeg dvcLcfexoftivvi tf, fyipoTYiTt elg clvty\v; 
piX^Tuv fxev ovtuv ovTug ex £ t ftta, ty)v <pv<rtv; otclv ya.p <TY t fxeTov <5e ot< e>t tovtuv to cLvcrTYipov' 01 yap oTvoi yittov 
7xe7xcLv$Yj, dTxoppeTv TxicpVKe Tet fxvpTa,. T6T0 cfe « <rvfxfia.t- fxa.ka.KOi, Iclv vfrup 7XcLpcLX £ $^i XM £&v zv tyj Tpvy) Txketu 
vei xei/xivuv, dkkd, fxovov xukvet y\ txfxdg t« (pvKxg fxeTa,- XP 0V0V ^°"V Ti5, K *' ° Tctl ' ' K0L ^ <ri ykvKv, Yiktucri Tct? tja,- 
ficLkkeiv to ev tu fxvpTu vypov. to) cfe (pvkKa, d7X07xt7XTei (pvka,g 7xokvv XP 0V0V > Kai ° ^"kM dcpcupeT to vcfcLTuhg xcu 

2. ra, h\ K£(aeva om C". II xxl (rxopocYa. om C"T". II 3. xctl oiwna. x.po/j.pv«, X". II 4. »5 — 6. 7roi?cny om C"T". II 7. ir£p<f>6ii 
X". II 15. fyipctvfai y\ 4>vTHu5»f C a Y". II 17. @7\«.t?<Lvei Ktipzv». C". II 19. ol om X a . II 30. ol post kclI om X". II 33. fwpiiui C°. II 
37. i om C a . II 38. y.ei^vov X". II i\ om C°Y a . 

2. pjwij* C a . II 4. mkiol C". II 6. 'in Y". II 7. fr&wes C"X a Y". II 11. olvtov Y°. II 12. ts om X". II 25. ^v C"Y'. II 26. 
*7roTSjU¥j<ieW C. U 27. Ktti om X". II 28. v^puv xcd ttovov? xc/X C a Y a . II 32. epfyavi? X". U 35. Uvrrw Y". II 37. ru X"Y a . 


nPOBAHMATfiN K. KA. 927 

70 Xonrov <rv[X7rerTei. TctvTo tfe tkto Troie? Kctt y) optyctvog' Tctt to vypov vtt' ctvTcov, o Ty\7reTctt vno tov $epfiov. kou 
Pvipd ydp Kcti $epfxv\, cocre eiKOTCog hctftsvst. ev too ctpTco »1/ dvctXi<nt,ercti to vypov vtto tov dXog, Kcti 

36 Aid t( ctt fxeXcttvcti fxvppivcti 7rvKvo<pvXXoTepoi etTt diroTrve? e^oo. tfto Kctt ot scoXot ctpToi KOV<poTspoi elcri tuv 

toov Xsvkcov fxvpptvcov; v) oti dypicoTspctt to yivog; TY\fxs?ov $spfxodv, ypvxpohspot ovTsg. sv tfs To?g fxy\ y\XiTfxevoig thto 
tfe cti yivovTcu ev To?g dypotg Kctt yjKtTTct fxeTctftctXXovTtv 5 to vypov 7rXe?ov lvvTrdp%ov Trote? fictpvTepvg ctvTtg. 
vtto Ty\g eTrtfxeXetctg. to. <5e ctypict irctvTct 7rvKvo<pvXXoTepct' Atct ti ol fxev r ^A>xp° l ctproi ctv (2pex$svTeg c%-^>oovTctt6 

hol ydp to Ijttoi' 7reneiv tov KctpTrov e\g Tct tpvXXct y) Tpo<py\ dXXy\Xcov, ov TvvexovTctt, ol tfs $spfxo(; y\ oti ol fxsv \pv- 
TpsTrsTcti. XP 01 f*sTct Ty\g dTfxt&og d<pid,Tt to ev ctvToig yXto*xpov 

vypov, « s£sX$ovTog i KoXXodvTcti (to ydp v$ocp tp sfipex- 

KA. OSA nEPI AAMTA KAI MAZAN KAI TA OMOIA. 1Q fo^ ^ vpc J Tepo ' v ^v), tl Sk $e ?l xo\ &ou<r/ Ttvct yXt- 

Atd t( y\ 7rTio-ctVY\ kcu to ctXevpov eXctiov eTrtx^ofxevov TXpoTYvrct. "oTctv fxev w fiefipeyfxevoov ttvToov y) ctTfAg e^(y\, 

XevKOTepct ytveTcti; Kctrxot to eXctiov irvppov. y\ oti 7rs<pVKS to fxev Sspfxov t^tctxvs? t\tct XsTTTOTyrrct, to tfe KoXXwfreg 

fxtyvvfxevov tco vypw dcppCQetv ; thto <fe y\ XevKOTv\g. v\ $e Tvvsfctov ctvToo kcu fxiyvvfxevov tw vypco 7rporepxeo-$cti 

[M^tg Tpnpet kcu KivYi<rei. [xiyvvxctt Se [AcLXXov to?$ <rco[Xct- Trote? ev ctvTO?g. 

tiko?$' ev cfe Totg e-^Y\[Xct<rt t»to <rv[x^>ct(vet, ho Kctt Xsvko- 15 Aict Tt tcov ctXevpcov Tct ctX<ptTct Xct[X7rpoTepct e<rri,1 

Tepct Trotet. toov $e dX<p(ruv Tct TeXevTct?ct; v\ oti to [tev ctXcpnov 

2 Atd t( y\ eK tov 7rvpov TpocpYJ juoctXiTTct dpfAoTTSl to?$ KctTrvpov ov 7rept$pctveTcti , olov [XctXtrTct 7rcto~x^ 7rXe?<rTov 
<roo[Xct<rt Kcti [xctXXov Tpo<piixog y\ v) Ik toov KptSoov; v\ StoTt xp ovov KOTTTO[xevov, to cfe [xctXctKov kcu XeTTTov ctXevpov, 
[XSTpictv exst yXt<rxpoTYiTct; $e? cfe ty^v TpocpYiV e^etv t»to* o ec;tv evTog t« 7rvpv, eK$?J(3sTctt TrpooTov. Xct[X7rpoTctTov <$e 
7rpoo-<pvvctt ydp <$e? kcu 7rpo<rKoXXY$YiVctt too <roo[xctTi' ou 20 ecrtv sv dfx<poTspotg to svTog. 

cttTtov to yXtTXpov. dXXd ipctOvptoTspov' cfto ctt TSTptfXfxs- Atct t( y) fxsv fxcXQx ocrco dv fXctXXov Tpt<p$%, 8vtr-8 

vctt cripocfpct fxcXQctt Tpo<pi[xooTspcti toov dTptTTTcov. foctxupyiTOTspct yivsTcu, o ^e ot^oTO? svritctx^pyiToTspog; Y\ 

3 Atd Tt toov fxev dXevpoov Tct TrpooTct, toov cfe dX<prrcov cftct to Tpi<p$y]vcti <r<poc\pct to cjcug fxiKpoTepov ytvsTcti; to 
Tct TeXeuTct?* XttfxirpoTspct; v\ BtQTt to fxsv y.cnrvpov ov tts- tfs yXttrxpov tomtov scrtv, V7ro Ss t» irvpog 7rctvTO$sv s£y\- 
p'$pctvsTctt, to cfs fxctXctKov sv$Xt(2eTctt; XctfXTrpoTspov hs sv 25 py\Tctt to vypov T6 ctpTX, cocrs ipct$vpcoTspov yivsTctt t« vyp\t 
dfUpoTspotg to evTog. e^ctipe$evTog oXcog, otrco dv fxeiXXov Tpi(p$y\, cftd to ev ty) 

4 Atd t( ot apTot XevKOTepot (pcttvovTcu ypvxpoi ovTeg y\ Tptyet fxiKpofxepecrspov yey ovevctt' to tfe 'pctSvpov svireTTTo- 
$epfxo(; y\ cftct ty\v ctvTYiv cthtctv TpoTrov Ttvct Kcti tq sXcttov Tspov scriv. y) &e fxcXQx oo-co ctv fxdXXov Tpi.<p$Yi, yXtrxpo- 
XevKOTepov t» 7rpoo-<pctTts to TrctXcttov; cthiov yctp Tr]g fxe- Tepct ytvsTctt tov vypov jxsfxtyfxevov to ife yX(<rx? ov °v* 
Xctvtctg to vbcop, t«to cfe ev dfx<poTspotg 7rXe?ov 7rpo<r<pctTotg 30 evcftcttpeTov. ta Se TotctvTct Svo-TreirTct e<TTtv ' §e? ydp to 
vcriv' XP 0VI X>°} X 'Z V01 '> ^ ^'* T0 £^*T/*j^eiv XstTrsTctt sXctTTov 7rs<p$Yi<ro[Xsvov S~tcttps$YiVcu slg fxiKpct. 

to s7rt7roXy\g. s^ctTfxiX^si t\s t« fxev eXcttx v\ 6 XP 0V0? *I ° ' ^'* ^ V l*" iv l&ct(,ct TptfiofxevYi eXctTTcov ytveTctt, to9 

v\Xtog' sk cfs toov ctpToov ^jxoftevoov to $ep/xcv efyov -pv- 8e crct?g fxe?Xov; v\ oti to fxlv ctXcptxov fipsx$sv Kcti Tpi- 

Xpw y^ v ovtcov e£sXv}Xv$sv, sv t\s $sp/xo?g vcrtv sTt svscrtv. (Bo/xsvov o-vvi'Csi Ty t» vypx koXXyiTsi Sid to dpctiov sTvcti 

5 Atd Tt ol dvctXot ctproi TrXsiovct crctSfxov sxovcri toov 35Kct) x ov fy ov > ro ^e ctXsvpov fxsTscopi^sTcti tftd to ttvkvov 
Y\Xi<rfxsvoov , toov dXoov ctvT0?g 'icrcov vTrctpxovrcov; siKog t\e etvctt <r<potfpct; Tct yctp TrvKvct TptBofxevct SspfxctivsTctt, $sp- 
y\v TWctvTiov' ol yctp ctXsg 7rpo<rKsivTcti ts Kctt BctpvTspot tk fxctivofxsvct Ss Kctt 7rvevfxctTovfxevct fxeTeoopiZjSTctt , Kct$ct7rep 
vSctTog eltrtv. v\ oti %v\pctivov<riv 01 oiXsg; S~to Kctt crcoX^sTctt vtctt v) <rdp^. 

ctTYiTTTct T* TSTctpix^^ v ^' dvctXiTKeTctt ydp Kctt fyipctive- Aid ti tfe 7rvpovfxevov to TTcttg fxe?Xjv yiveTctt y\ y\iO 

1. op«7*yj? X a Y", opr/ccv/f C". II 3. jLfjp/vcti C". II 6. 0.37* C"Y a . II 7- xe6p7roy xa\ £i; C". H 11. 7ni<r<JiLiY\ C a X a . II 12. Xsvxots- 
pov Y a . II 18. oTi C a . II 24. ^*-poT£p«, C". II 25. cjz to xKz^oi fia,Xa,Kei X a . II Xttjj.7rpoT01.Toy C a Y a . II 36. fft} ykt C a . H 39. T*pi- 
%evoy.£y& C a Y a . II a.ya.typa.iyeTcLi X a Y". 

4. Sk om C a . II 5. TtXsig-oy wTta\p%oy @a,pvr{pv$ air»? %oisi X". II 6. apToi tt.va,@ps%S{m<; <2-v|/wyr«.t Y", apTOi a,ya,^psxS{yT£? el a^oyr*» 
X". II 11. «u-nSy om X'. II 15. Xa.pTrpoTO.Ta. X°Y a . II 21. hiux^roTipa. C". II 22. ij om C". II 23. {UxpoTspos Y a . II 24. 8k 7X.] 
7ttp 7X. C a Y". II 27. fA.ixp»T£p{g-£pov C". II 34. apsuov Y a , ut solet. II 36. acpoftpa, s7va,i X"Y a . II 38. xa\ om C". 928 nPOBAHMATflN KA. 

fxaX^a; r) oti l%ei vypov & Kexupio-fxevov, oocre efyevat $ep- fxlv Trpog t*jv 7rpoorr\v epyartav tov troofxaTog xe<p$e7<ra,, 
fxatvofxevov fod ty\v Tpr\ptV e\ k $epfXcuvofx(vt{ Trvevfxa yi- oog be irpog to TeXog Kat tv)v ho b^tctb^ox^g ytvofxevr,y dire- 
veTat, ex. $e tov irXeiovog vypov dvdyKr\ yiveo~$at TrXetov TTTog; toicovtoo oY ecrt KcCt toov ribeoov too irXelcra. Tet fxev 
irvevfxa. ydp Xnrapd KcCi yXvKea, kcu Trtova *joVTct, S~ox.e7 zTvcu 

11 Atd ti T6 fxeXtTog KoXXriTtKooTepv ovTog r\ t» vfraTog, 5 yevo/xevotg rifxTv, tcovtco $e ecrn TravTa t& Tpotptfxa xai 
to too fxeXixpaToo <pvpco$ev ooXevpov T pa,$vpooTepov yiveTcu, ovk cLTxe-KTO, kcu eznroXacriKct, ev *j civ r\ otacpopa' oocri 
otclv e\pr\$v\ r\ 07rTr\$r\, r\ to too vfraTt; r\ dtOTi to fxev vtto evavXov eTvai t*jv bvva/xtv, eav Ttg avToov 7rXr\poo$ri K&t 
rov Trvpog 7rr\yvvTcu kcu crvvicraTai, to vfioop, to $e fxeXt fxr) Tct%t) eKXnrri Tr\v a'i<r$ri<riv. ov yap fxovov ev t*j koi- 
avvtcra, fxev dXX' e7rifcr\paivet, $10 [xclXXov 'ptx$vpov Trotet' Xia evovToov yiverat r) 7rXr\poo<rtg , aXXa kcu btct,$o$et<rr\g 
*j ydp \pa$vpoTrig viro %y\pa<riag yiveTcu. 10 t*js Tpo<pr\g ev aXXotg fxepetrtv. r\ ov fxcvov tovto amov, 

12 Ata, t/ 01 btTrvpot apTot 'pvyfievTeg « ytvovTcu q-kXy]- dXXoo xcu to t*j <pvo~et evta, o-v/xfxeTpa, eivcu kcu ovxelch 
poi; r\ %ti ex ei TiVl * £ ' v &VT00 ° wpog yXvKvv Kat yXt- r\fxtv; TravTO, yap ra, TOtavTO, frta, to kclta <pvtrtv eivai 
°~Xpov yyfxov, og etrtv avvt K<x$direp 'pvxyi o-r\fxelov h(' fxoiXXov 7rpoo-teTcu Toi croofJiaTa, too &e Trapa <pv<rtv r\TTov. 
tyipcuvofxevog fCev ya,p oXoog KevcvTat, votioov b^e eK<pverat. coXXa Te aXXri Kpa<ret dpfxoTTet, oiov ro fxeXt rcug f/,e- 
tov ovv X°H* ™™ evvirapxovTog Kat ev tw clXevpoo kcu 15 XiTTatg katco <pvo~tv eqtv ooq-e 7rpoo-<pepeo-$cu fxovov' kcutoi 
fxdXtg-a, toL KabapooTarroo , qatTog yevofxev>i t« ciXevpx kcu do-Qzvetg ye elvt ty\v 6\>vctfxiv. ooo-Te $e? Xenreiv to dvaiXt- 
rpt(3ofx(vov crvfxftaivet avTo. o-r\fxe~tov he' hpo/xevov yap cxofxevov, aXX' etvcu dvctXoyov to 7rXr]$og Trpog Tr t v \o-jqjv 
Sta^XJjopriTtKooTepov yiverai. 07rT00fx(vti fxev «v to TrpooTov t» Tr\v d^ro toov dv$poo7roov' ooq^e ocra toov ribeoov toicivta ecjt, 
apTss, To 'psaQvpov kcu eXacppov t« ^e vypv t« £k t» ap- frtd fxev to ev t>j <pv<ret r\TTov virapxfitv r)£ea cpcotveTat, 
tqv aTraTfxCQet, kou tov aXevpov to dxppoobecjaTov dno- 20 oXtyov Be xpovov' eVra 7rXr\pot T&yp. toov &e KaTco <pwtv 
Katerai. e^atpe$(vTog <& kcu Tptfiofxevx %aXtv tov cjatTog, det Movrat, oo<TTe Kat 7rpo<r<pepofx(voov trvvexoog bt avTa 
to Te tov dXevpov XetoTaTov kcu tov vypi yXitrxporaTov & toov ri$iq-oov, aXX' hepoov ryxTov 7rXr t pwTai. 

XetTrofxeva fxiyvvTat fxaXXov eavToTg, foa tc to Totavra Aia, ri ra avrd o-vve$tCpfxevoig Te rfiea cpcuverat Kat 14 

KcCi fxaXXov yeyovevat, Ka) $ta Tr)v Ttvpoovtv' fia<pr\ ydp Xiav crvvex^g 7rpo<r<pepofxevotg &x »!^ct; to ^e e$og ec;t to 
*] /xTfyg avToov bfxoia yiverat, oo<rre yiveoSat to vTTepov 25 TroXXaKtg koI <rvvex&g rt Trotetv. r, oti to fxev e$og e^tv 
Tpt<p$ev qcug ofxotov too erpofxevoo aXevpoo. kou ydp eKetvo, %eKTtKr\v Ttvog ev r\fx7v Trotet, ov 7rXr,poo<rtv, to fre crvvex^g 
Tpi<p$(vrog t« cjanog kcu Xet<p$(vTog t» XeTCTOTcir* aXevpv 7rpo<r<p(pe<r$at ti 7rX*;/)o? t*)v eTrt$vfxiav, Kat Ka$a7rep aatov; 
KcCt t» yXttrxP ™™ vypv, irvpoo$\v KoXXoobeg yiverat Kai e<rTt ydp ti kcu r\ e7rt$vfxia. at fxev ovv e^etg yvfxvaZp- 
dve^tKfxacTToV to Te yoop yXt<rxpov o^vo-^iaiperov , Ka) to fxevcu av^ovrat Kat eTrtbt$oa<rtV ta <£e dyyeta craTTofxeva 
7rvKvlv ov$ev $i' avTov TrpoieTat. vypoTooTov ovv t«to, koa 30 ovfiev fxeiX^oo yiverat. hoTrep to fxev e$og ov yvfxvao-tov 
hd Trvpog 7xa<rx^ aprog <ita t* e\pr\fx(va' e%wv h\ dei av£et Tr\v freKTiKr\v efyv tq 3e crvvex^ 7rpo<r<pepofxevov 
vypoTriToo « yiveTat o~KXr\pog. cr&TTet fxev kcu 7rXr\pot Tr\v e7rt$vfxtav, r\g 7rXr\poo$ei<rrig 

13 Atd T ; t Tr\g Tpo<pr\g koli Tr\g tyipag Kat Tr\g vypag *k(ti 7rpo<rt(fxe$a, av^et Se i$ev oovTr,v b^ta, t«, 7rpoeipr,fx(vcx 
iviotg $vvd,fxe$ao ttqXvv XP 0V0V XP^ '^ 1 ■> °* ov 7 V 'i m f x ^ ^) Tr\g <rd%eoog. (ti to e$og ov too det r\o^vveiv r\o\> e<TTt 
Tpo<pr\ e\ dX<piToov KoCi aXevpoov kcu Totg olvotg Totg avcrr,- 35 {XvTret ydp v.at ta ToiavTco, eoov rtg <rvvex^? ^otri) dXXa 
poTg Ka\ vfraTt, Totg 8e ov b\>ydfxe$a, kcu TavToo r\bioo-tv tu t*]v dpx*i v tv epyx r\b(oog r,fxdg 7rpo<rieT$at, kcu 7rXeioo 
%q-iv; r\ OTt Tct fxev eo~Tt toov 7rpo<r<pepofx(voov extTroXacrtKd x? ovov b^vvao-$at Tamov Trotetv r\ do-vvrt$etg ovTctg. ev 00 
KcCi Tpoiptfxa, oocre KcCt qtoov Kevoo$oo<rt, Tr\g 7rpooTr,g Tpo<pr\g %v kcu t»to Xv7ret rib\j ov, ev muTy xat t<x ctXX* r\Bea. 
dvaXoo$ei<rrig ht evecrtv ev tw troofxaTt TroXXr) bvvafxtg, oog crvvexoog ydp ytvofxeva r\ 7rpo<r<pepofxeva dfx<poTepa XvTtei. 

6. i'ima.i v orAi X". II 7. r> ante to om X". II 11. S-tcwrupoi C". 1! 12. h aZxS tiv* K a O". II 13. e^iv] ru X". H xa.Mm K" 
O". II 15. rin] tvt' C a X a Y°. II 18. av ora X". li 20. ixopw&repor C". II 23. >jmrL(tk» C a X a :\\ t* C a X a Y a . II 24. j6«^^ C: II 25. 
hpoiot. ante r\ X", post ju.^1? Y a . II •ysvla-Qcu X". II 26. k-^/o [lvi uo\ v^pu C". II 28. 7rucw5ky xcct xoXXcohg C". II 36. >j'§ioy codices. 

1. Tre^SsTtra. X: II 6. hxtpopx C: II 8. bfebrn X: II 9. *k om C a . II 1-4. *ftto£« X: II 16. te C a X a Y: II 18. »ri C° 
Y: II 20. Ttopifri C: II 21. M -rl Y: II 26. «x* X: II 28. m C a Y: II 34. ?0o? ohm (oZ™ Y') m tl ntim CX a Y: II 36. 
to v C a X a Y: nPOBAHMATfiN KA. 929 

cttrtov Se ro fxv) drxeipovg Vi/xctg ev ctvroig ckivctfxetg ex stv Ai«, r( b'xovtyog rxXetov vSup cfexsrcti v\ ol nxvpo) e^21 

rdg ftsKTiKctg kou 7xoiv\riKctg, dXXct 7xs7xspcto-fxevctg, ctt rvy- uv b roiovrog eyevero xovtyos; v\ ori ctXevpd xw? etrriv b 

xdvovrctt rov <rvfXfxerpov ctvroug (thto yctp o-vvex%g ecrtv x ov fy $> T * & ctXevpct TxXetov Mxsrctt. kcu ydp ytvsrou b 

ctl<r$Y\rov slg s7x($o<riv) ctl fxsv 7xXv\p%vTcti, cd $e do\>vctrvo-iv oyKog ^txXsiuv v\ b ruv Txvpuv ' <re<rctKTcti ydp kou rd ev rotg 
evepystv. 5 Txvpolg. tou §e TrXetu x w P u irXetov. Kct) riro kou %n e^st 

15 Aid r( ro /xsv crcug ytvsrou rptfiofxsvov Xsvkov, v) $e 8epfxoTY\rct kcu rd ctXevpct kcu b x ov fy°S' T0 ^ s $ s ppov kcu 
fxaCct fxeXctvrepct; ixorepov ori fyip&ivercu fxaXXov ro erxt- eXKet /xctXXov ro vypov, kcu e^ctvaXto-Ket efcctrfxtCpv. 

TxoXv\g ev ru dXcptru, oiov ev vypu $epfxov, o Txotet rv\v Aict n ro ctXevpov Tptftofxevov fxeTCov txoXv yivercu »]22 

XevKorvirct,; v\ b^ict ro 7xe7xvpu<r$ctt eXKet ro vypov elg ctvro, ro ctXcpirov Kctrd Xoyov; v\ ori ro fxev 7xoXv vfrup frexercu, 
fxeyctXo/xepecrepov ov. 10 to <Je oXiyov; hct, r( cfe cfsxsrcti TtXeiov; fxctXXov ydp etKog 

16 Atd r( rd dXcptrct fXctXXov tw vfrctri crvfxfxevet tpv- to ctXcpiroV TxsTXvpurctt ydp, ro <5e A7rvpoV fxaXXov b% 
pofxevct v\ ru eXctico, ovri yXicrxporepco; Kcttroi koXXy\tiku- fyipov ro 7re7rv pufxevov. v\ frtoTi TpiSpiv fxaXXov ^xercu ro 
repov ro yXio~xpov, ro $e eXcuov t» voctrog yXto~xporspov. ctXevpov; t«t« <5e cttrtov ro fxtKpofxepecjepov eTvcu. ucnrep «v 
*j %ri Xe7crorepov ro vfroop, uxrre eWepx^rcu etg a,7xav Kct,i bo-cnrXao-iov ecri o\)vct,fxei rv\ fxtKporv\ri, To<rct,vTct,7rXdo-w Be- 
fX&XciKd Txotet, crvfxcpvercu re fxaXXov kcu <rvv8Xt@eTcu 15 ^£T<*i to vfrup. koXXv\ yctp <%p%nu ru v$ct,ri, oocnrep kcu 
irpog ctxXv\Xct,, Kcttroi OXifiofxevct, kcu X u P l? 7 ^ rpr^peoog. , 'EfX7reb s 0KXv\g fxerviveyKev ev roig HepcriKolg et7ru)v "ctXcptrov 

17 Aid r( ol arpnrroi aproi kcu 01 crtpoSpct, rerptfxfxevoi vcfart KoXXv\o-ct,gy kcu dvctXto-Kei 7roXv tfid tkto. 
pv\ywvrct,t; v\ on ol fxev arpnrToi oia, to drvvoeroi elvctt; v) Atd r( <$e Kcti TreTrvpuifxevov ro crcttg fxeTfyv ytverctt v\23 
ydp rpi\ptg crvvcfei' 7rpou>cfo7ro(v\vTcti ovv ro pv\yvvcr$cti. eri v\ fxcXCct; v\ ori ex st vypov ov Kexoopto-fxevov, uocrre ehevcu 
dftiyeg kcu ttoXv exowt to vypov. «r <5e rerptfXfxevoi crtpo- 20 Sepfxctivofxevov, » Trvevfxct yivofxevov, kcu » b\)vd(xevov efyevcti 
frpct Xtctv elcr) tyipo) cftct ro oXtyov £%siv vypov $ep/xcttvo- bfxotuig Kcti ev rvj fXctCft cfict rv]v TTVKvor^rct tk crctirog; rrv- 
fxevuv ydp Trdv e£epx s rcti. oocre ctfxcpco c^ict ro 7roXv vypov kvov yctp rb sk fxtKpofxepeo-repuiv. cttpei ovv, Kcti Trotel rbv 
e^tevcu pv\yvvvrcti' 7roXv yctp ev fxev rolg drptTrrotg dxXoog oyKov. eri Se kou 7rXetov e^ei to vypov, e\ ov QepfXcttvo- 
erecrtv, ev $1 roig rer pifxfxevotg Trpbg ro vTroXonrov. fxevx nrvevfxct ytvercti' sk 8k rov TrXetovog dvdyKV\ ytveoScti 

18 Atd r( Kxcporepov ro cpvpctfxct ytvsrctt v\ ctfxcpco, ro rs 25 ttXsiov. 

vypbv Kct) to ctXcptTov; Trorspov ori fxtyvvfxevoov irvevfxct Atct rt 01 Trept rv\v tuv <rir(u)v epycttrtctv, 01 /xev 7rep)2i 

crvyKctTctKXsisrcu; v\ ori vtto t» Oepfxv tS ev roig dXtptroig rctg KpiSctg ctxpoot ytvovrcti kcu Kot,Tctppo'tko(, 01 tfs irsp) t«? 

e^ctTfxtX^sTcti t« vfrctrog, oocre sXctrrov ytvsrctt ro fxsfxiy/xs- irvpovg svsktikoi; v\ fooTi svirsTrroTspog Trvpog rv\g Kpt<%g, 

vov; Se dv\p, el kou fxtyvvrctt, ov$ev ctv KViporepov 7x0101' $io7rep kou ctt drroppotctt; 
eX si 7*F (BdpogKct) dv\p ev rw dept. 30 Atd rt ctprog, ectv fxev rig ctvrov oTrrcL, o-KXv\porepog26 

19 A:* r( fxerct tou dXcptrov nxtvofxevov ro yctXct kcu ytverctt, ectv fre rtg ctvrov x^ lcLlv y-> vyporepog ctxpt rivog; v\ 
yXvKvg tpcttvercu yXvKvrepct; rxorepov rxctpd rb fxv) yXvKV ori oTxrufxevi ctvr* ro vypov eKTXopeverctt; crKXv\porepog ovv 
fxctXXov tpctiverctt; ro yctp ctXtpirov & yXvKv. v\ ort evcJtct- ytverou' e7xt$spfxcuvofxsvov 8s to vypov crvcrrct^ev c\tctxstrcti 
rptfisi to ctXcptrov £%ov yXvKvrv\rct, uxrre TrXstovi X? avu ? V ^ xo T ^ rxvpog, htb vyporspot ytvovrou. 

ou<r$v\<rig. 35 Atct r( rd /xev ctXevpct ^vxoftsvct vyrrov o-ctrrsrctt, t*26- 

20 Atd t( vyxrov ctKpctrov (pcttverctt ro ctvro rxofxct fxsrct $s aXcptrct fXctXXov; v\ ori rct fxsv fxiKpofxspv) ov dtctXstTrei 
T« dXcpfrts Txtvofxevov; rxorepov v\ ori Kepctvvvriv ctXXo ex ov %oopctv , kou rct (Bctpect rv\ $Xr\pet rd TxXetoo eXctrru) Kctrs- 
fxer ctxXov; v\ oti dvTKppdrrei rco Txofxctrt kou dtpctvtCst, x u T0 t<rov; rd fxsv *v ctXcptrct dcfpct scrtv. \^u%o / u.£!>& kv 
dvrtcTTxuv slg ctvro; sXctrrui ytvsrctt, tocre to eXctrrov o-vfX7xi(Cei ro TxXeov. t» 

1. h M 70 C a Y". II 2. wyxavoucri C. II 8. 0] ov C", om T". II 11. cvpQxhzt C. II tpvpou^a, T". II 15. rz om CY a . II 16. 
K«,\ om C. II 18. on om X"T". II romxo\ CX"T a . II 19. Trpo^oTvo^ncici euv tuj C"T a . II 21. vypov om T". II 25. re om C. II 
28. t« om X". II 29. ttoi^ codices. II 32. Trorspa, X", Trorepa. ?v C, 7torepov «v T a . II 33. hh&rpfyet C. II 34. ^eiui C, irXiu T". II 
39- a.vtto~7rcov T". 

3. TrXstu C. II 10. iuL ri\ «.Irtot, T". II l4. ocra, Tr\y<TW CX a T". II Suv^st M X a T". II 15. mXXrn X". II 22. »v om CT a . II 
24. ex. tou C, enoi^ov T". II 26. tr*Twy T". II 27. o,%vpot C"T". II x&r&ppoirtiioi T", xxrocpporirtxot CX". II 35. "^u^^Ey* C. 

S2 930 nPOBAHMATflNKA. KB. 

§s otXevpa, V7rdpx £l ysv ytKpoyspn ov7a,, cocre ov $td tvto ev To?g drKo?g a,rrprTa, ytvercti, ctclv rcpotyct (pvrnQcort, Kcti 

•^V^ETOW, dXX! TvO, V\ K0V(pQ7epa, KOCL yrf\ (TaTTYlTCll $10, 7Y,V 70, EV T0%, AKpt^COg TTepLTrooy.OXLtpfJievOLg C0rctV700g; Y[ &10TI 

QX?^pLV fi&pvTepov yotp (pvrei to ctXsvpov th dX(pLTti scrtv. rn7rsTO,L y,ev Ktviy,sva, 7ra.vTO,, to, $s 7rXr,pn dKtvnTct' dbv- 

vovrov yctp a,vsv jceva KtvnQnva,t, toovto, 8s TrXnpn- 
KB. 02- A HEPI onOPAN. 5 A ^ T / ^ ^ ^Trpd ^ ^p^p^ < oTvog tti-S 

Aia, t( ty[v oTrcopotv xxnepov y\ irpoTepov (pa,ycvriv ovk Kpog (pottvs7cti 7riv6y,svog; r\ oti ty,v TrtKpoTYiTO, e^ei n ra,- 
dva,Koyov 7oig a,v7o?g 6 oyKog 7r\g TrXnpoorecog yjveTcu; n irpoTY\g r\ toio,vtyi; to ovv s7rty,evov S7r\ t»j yXco77n, yuyvv- 
oti @a,pv7spa, scriv y\ oTroopa, 7cov q-itiocv ttoXv. br\Xo? ^e kou ytevov tco 7roy,a,7i ko\ biotx^oyevov, TTLKpov Ttoie? to Troyca,. 
T«, rvKa,, sctv vcra.70, $pooQr\' teXsvtouo, yap ey,e?TO,i. sctv ctvTo Ss ko,Q' o,vto jjttov (pcttvsTctt srQt6y,svov $td to 7roX- 
fxev ovv TrpooTa,, cftd ftctpog ko,tco 7ropsvoy,eva, evpvxcopta,v 10 Xuv ct7rrerQcti Kct) etg yuKpd ^ictveveytnrQcti tov toiovtov 
ctvco 7roisT, oo<TTs pct^Lcog 3sx l eo-Qa,i tov oyKov tcov riTtcov. xvy*6v. 

dva,7ra,/\tv os etreXQcvTct Tct rtTtct, $td tq y,n koCtco (pipe- Atd t/ta Tpctynyana, ebecrsov; r\ evsko, t« nrteiv iKct-6 

Q-Qcti, Tctyp t« dvco Kevv 7rporXa,y,fictvet. vov; v ydp yoovov ttotsov 7r\g b~L\pn? %cLptv TY\g hri To?g rt- 

2 AtCt Tl TCOV yKvKSCOV OVTCOV OfJtOlOTSpCOV YifUV Y\ TOOV cfpt- TtOig, dKkd KCU fXSTd TO (TlTtOV. 

jxscov, Qocttqv 7rkY\povfjisQa, v7ro tcov yXvKscov; stKog Ss Y t v 15 Ata, ti Tot oTTTd K&pva, ^vxQivTa, xstpco ytVSTO,l, KO,ll 

7]ttov viro ydp tcov o/jtotcov y\ttov r,v etKog 7rXv\povo-Qctt. y 6 ctpTog $s Kcti o (Bdkctvog Kcti 7rc?\hd tcov TotovTcov, Qep- 
oti &x ofJtotoog tq Te dyyetov 7rkY,pxTa,t t«,%u, e£ « 7rX,Y\p4- y,a,vQevTO, Ss Tra.Ktv fieXTtoo; v\ hoTi '^AJxQevTog yJev 7re7rr\- 
{jtsQct, Kctt to Tps(pofj,svov, dxx' svioTS v\ fjcsv KOtXto, 7rXr\pr,g ysv 6 X^f^^i dva,xhta,vQevTog h ttaXiv ^g?T*i; r) 6% ricfovr] 
scrtv, olov tcov b^f^pcovTUV, to $e $t\pog ovfrev r\TTov sq-tlv. cv ytvsTa,L hd tov x v y*° v - 
ya,p tw to,vty,v eTvctL 7rXr\pr, 7rctvofJt,sQa, h^pcovTsg, dXXa, tw 20 Ata, tl stt\ tjj d7roXa,vost TY\g O7roopo,g, oTov cvkcov ko,iS 

EKOtCTOV TCOV TOV Q-C0fJtO,T0g TO OtVTCO 01KS?0V eO"!rctKeVO,t, KO,t TCOV T0V6TC0V, Y\ oTvOV etKpetTOV $e? eTTLTrLVeLV n VG%0p;- TO.VTO, 

otocv btstva, d7roXd@Y\ iKa,voog, tqts Tra.vofXsQa, b^t^pcovTsg. bs svo,vtlo,. vj ot; r\ oTrcopa, Kcti Qspfxr\ scrt Kcti^ypd fod 

KCtL 7TSLVC0VTSg 0% OOQ-CtVTCOg. 7Y\V ysVSTLV, SX^l ydp 7T0Xv TTVp KCtt vypoTY\TCt, COCTS Old 

3 Al& t/ QcXttov 7rXripv[A,sQct ct7ro tcov yXvKsoov v\ d-xo /Jtev to Trvp oiov XevLv 7roie? o ^u/^oj strco, oirsp s£oo 70 
7cov $pLju,euv; r\ "o7t Qd,77ov TrotvofxeQa, STrtQvfMvTsg 7ccv yXv- 25 yXsvKog ttolsl. y\770v bs l%ei b^vva.y.iv kou Tct a,XXct Tct 
Kecov; r\ cog fxev r\ KOtXta, 7rXr\p^7a,t, V7co Kcti r\fxe?g vttq 7cov a,Kpoc\pva,. to be 7Y\g vypo7Y\7og 7rXY t Qog dTre^ictv ttols?. to 
yXvKecov; ovx ofJt,oXoye?7cti' 07t be r) e7rtQvfMct Qd,77cv vtt' yJev w vboop fod 7r\v ipvxP ' TY i ra ' o-ftevvvst 7r,v Xjriv, 6 bs 
ctincov 7rXrip\s7a,t, t«t' dv efri Xsyjtsqv. r\ 07L r\ y,sv sTrtQvfKLO, oTvog frta, 7r]v QspfJto7r\70, cog siri to ttoXv' oorTrep ydp Trvp 
cog dTrXcog ei7re?v ecri jdev svfrsLO,, ko,i 07ctv fxr/\KS7t sx^^v svms Trvpog, edv r\ sXa,77ov, d(pcttps?70,i 7r]v trxvv. fictX- 
7po(pr)v r\ oXiynv; t<* ixsv vv b s pLy,ea, vk scrt 7po(pLfJca,, dXXa,3Q Xov bs 7y\ Qspy,o7n7t 7rs7T7tKog scrt 7ng vypo^n^og, Kcti b^id 
Tpocpnv y,sv oXtyr,v !%«, to bs 7rspLTTcoy,ct 7rcXv. etKOToog (Bctpog Kct7ctKpct7e? 7ov 7r,g Xjrecog e7rt7roXctry,ov. 

ovv TroXKct 7ctv7ct "Cr\7ovyev erQtetv, Kctt ovk sy,7rt7rXdy,sQa> Atd 7L 7cov trx&hw yXvKV7ct7cti ctl (ytx& erx^y^s-9 

ctV7cov 7nv s7riQvy,Lctv, foo, 70 s7t 7rporbs?rQa,t 7po(pY,g, 7a,v70, va,t, ov7s bs ctt 7roXvrx^?? o^Te cti drxibsTg; r\ &LQ71 ek 

^e y,n sxstv 7po<pnv. 70, bs yXvKsa, ct7rctv7d sr7t 7po<pn, yXv 7cov TroXvrxtbCov $ta,7rs7rvsvKE koa efctKytctKs yte^d 7ov 

Kctt dTro [xiKpcov 70LV7C0V 7roXX.r)v •Xa.yfia.veL to rcoy,ct. o7otv 35 vyp* to 7rXe?crov t« yXvyJcg, ev bs 7&?g y,sy,vKvta,tg ttoXv 

ovv d7roXa.@n 7roXXr)v 7po(pr,v, ^ks7l b\)va,70,L srQfeLV b\d 7o to vc\ct7coc\eg ecrt &id 7o ycr) r\7y,tKevctt. ctl b~' £rxi<ryteva,t 

y>n v7ro(pepeLv. stK07cog ovv Qa77qv V7T0 7cov yXvKscov TrXn- y>ev, yn slg 7roXXd $e, dy,(po7spoov 7ov7cov sK7og strt 7cov 

pxptsQa,. 7ra,Qny.a,7cov. 

4 Aia, 7i 7ot TrspLKapTrtct ko\ Tct Kpsct, Kcti orct 7otctv70,, Atct 7t 7ct?g Ka,y,tvotg %r,pcttv6y,sva, Tct rvKa, rKXnpo- 10 

7. imXoyos C a T a . II 8. toXO t&/v vvrUai X a Y". II xx\ om C a T a . II 14. 0/x.otofA.spulv C a . II 15. h om C"T a . II 16. ?v om T". II 
1S. xoirwM, C a . II 21. mto C a . II 22. «,Tro\xvr\ C a X a . II 26. J om C a X a T". II 28. n om C a T a . II 30. ht X". II 36. octtoXx^ 
X". II »jr«yr<u C a .T a . 

2. 7repnrTUfA,ot,Ti£oiA,zvois X", ■ntpiTTOjfia.T^oy.iioii; T". II 6. v, om X". li 7. ovv ZTti jAv t>j ^Xu/c<7y\ C a . II 8. Tr£y.a.TL T". II 18. 6u- 
fios, a.vxx}M8£nos $k %utxi C". II 31. xpcCTEi C a . II tm TrJ; l£l<T£ui<; litntoXa.tTfji.Siv X". II 33. ovts xi] ou<J\ 0,1 C a T a . II i\ om C". II 
35. Ktew C a T a . II 36. torfttptinu C a T", Irpuiim X". II 37. & om C a T a . II 39. •^pvyjfient C'X a T a . II ra, om C a T a . IIPOBAHMATftN KB. KI\ 931 

Tspa ytvsTat, sdv "^/vx$r\ ev tt\ xa/xivu, v\ &v sfcaips^evTa. TrpuTr, ty\v e%o/xevYiv dsi tclvtov 7roteT; footcep ov<rr\s avTr,S 
^X^V' 3 V ° Ti *" fi** 7 V KtiftwV s^aTfxtX^si ttcZv to vypov crvvsx^S xa$a7rsp ftta 7rkv\y^ trvvexsT Tracrats yiveTcu. ~o 
V7to t» $epfxov, sfyu c% 7reptecjr,xus 6 dvip ^vyjjov xukvei tfe ev sv) %povoo yivsTat, ucrs <rvfjc(3a{vsi Tr\v Te 7rpuTY\v xa) 
to vypov efyevat xa) <rmcra<r$ai; fxaKkov ydp E^aTf/SCsi. ty\v s<rxa>TY\v dfta XLvsT<r$at. o tfs dr)p « 7rd<rx si thto, ot* 
scri tfs to) fjcsv ^v\pd <rxkr,pa, to, tfs vypd ftakaxd. 5 vt scrtv ev trufxa <rvvsxss, tu Trokkds 7rdvT0$sv avTtKpi- 

11 Ata) t{ Tcapa) ra) crpvcpvd 6 oTvos xat to vfrcop tpatvs- crets kaftfiavstv, a,i 7rokkdxts xuKvov<ri ty)v TrpcoTYiv xa>) 
Tcu yKvxvTspa, otov sdv tis (3aKavovs r, ftvpTa r\ ti tuv vsavtxuTa.Tr\v xtvr,<rtv, t*ji» ts $dka<r<rav ov 7rotovo~t tovto 
T0V6Tcov t^taTpdyr,; v\ elkotus, Ka^direp xtu sirt tuv ctKKuv; t\ta, to (BapvTspav xat tW>rxtvr,TOTepav ctvv* sTvai. 
Trctv ydp to a,vTo nrapd to evavTtov ftaKKov cpaivsrat, ol Ata ti to> TrkoTa yiftetv froxeT ftdkkov ev tu ktftevtS 
tfe tuv evavTtuv %vfjCo\ dvTtxetfJcevoi ttus sltlv. v\ oti, xct-iO r\ ev tu Trskaysi, xai $si cfe $aTTov sx t» Trskdyovs irpos 
$a7rep eVl tuv fiaTrTOftsvuv , v7ro tuv crpvcpvuv v\ ykuTTct T>)v yr,v r\ diro ty\s yr\s sts to 7rskctyos> r, oti to- irksov 
TrpohepyaZeTat xa) tovs iropovs dvotyeTat, u<TTe fxakkov vcfup dvTspetcfet fjcakkov kx t» oktyov, ev <$e tu hktyco cfe- 
frttevat to ykvKv; xai yap t& fia,7rT0[j.eva< tovtov evexev §vxe, cfta to Kparretv o-vtov fxakkov; u$et ydp ko<tu to 
7rpo@pexov<rtv ev tols crpv<pvo?s, tu c\tepyao~$ev fxakkov <\{- vcfup avu$ev. ev fjJev ovv tu ktfxevt okiyr, ecrtv v) $akao~crct, 
%ecr$at ty\v (3a<pv\v. 15 sv Se tu irekdyet ^a$etct. ucre koa a,yetv irkeov frofcei ev 

12 Atd tl ta ykvKea, y\ttov cfoxeT ykvxea. eTvat Sepfxa tu kt/xevt xat xtvr\creTat •ftakeTrtJyrepov tftd ro fie&Vxevai 
cvTct r\ oTav i/^i%5>j; TroTepov oti dfta £vo al<T$r\<rets yivov- yJakkov xa\ y\ttov dvTepeicfeLV to vcfup. ev tu Trekayet cfs 
Te» dfJC<po7v, uqe r\ T6 Sepfjcov exxpovet Tr\v erepav; r\ oti rdvavTLa tvtuv ecriy. 

xa) to yksvxos $epy,ov' ucnrsp iv Trvp yLvsTai stti Trvp. A^a tl, oTav tl pL(p$ri e\s Tr\v SakaTTav KVfjcaivwav,^ 

xukvei ovv y\ SspfJcoTYis. r\ "otl to Trvp dcpatpeirai Tct? t$vva- 20 olov r\ ayxvpa, yakr t vY\ yiveTai; r\ StoTt TcraTat v) Saka-TTa, 
yets d-irdvTuv tftd to klvy\tikov sTvat. eyyvTepu w t« fxe- tu (pepoyevu, y,e$' » dv,p <rvyKaTacpspsTai, 'bs £7r' ev$etas 
ra@akkstv scr\ Sspfict ovTct, dTrc^vxfievTa, cfe ecrv\Kev. kutu (pepoyevos Kai h>Tav$a e7rto-7ra<r$e)s <rvve7rt<nraTai to 

13 Atd t{ TroTe to, a-xvpa t<* ftev <rxkr,pd TrsTTei, Tct Ik xXcty/ou klvw ty,v $akaTTav; 6 Se Kkvcfuv ty\s $akaT- 
cfe 7ts7rsyfKsv& ov <rv\7r£i; r, oti tco dxvpa, $spfKov ts xai ty\s ovk avu$sv ko-tu yiveTat dkK sTrnrokr,s' ov kvfeavTos 
oteov scrtv; ty\ fxev iv $epftoTr,Ti TreTTet, tu cfs ok-xov eTvai 25yakr\vr, yiverai. hi <rvvi\i<ra> v) $aka<r<rct sls Ta cftpcravTa, 
tov IX&P& T0V <rr\7rofXsvov ^xsTat, cfto « rrr^irst. tu cpspofxsvu ${vr\v 7rots?. v) cfs cffvr, KVKku cpepeTat. sttei 

14 Ata, t{ t* o-VKO- fxakaKa Kat ykvKea ovTct kvftaive- t\s v\ ev$s?Oj t« KVKkov kuto, <rr,y,siov ct7rTSTai, t& tfs kv- 
Ta-i t»^ otfovTas; r, btd ty,v ykt<rxpoTr,Ta. 7rpo<rspxercti to?s yaTa. £7r' sv$s ; tas Ko^r\s tpspsTat, <rvfJc@aivoi av avrd tov 
vkots, Kat 7rapsfJC7ri7rTSL fod tuv dtfovruv sls Tct fod fxs<rov s^uTaTOV Tr\s $Lvr\s KaTa TrtysTov c%7rTE<r$aL, tfta> te t* 
foa to fJcakaKa sTvai, kcu, crvr^Jtv 7rotsT Tax^S &te $epftd 30 elpr\fteva Kat t\td ty,v tt,s <yLvr,s (popdv, r, 7rpo<rri<ra. a7ru$eT- 
ovTa; Taxa> t% 'i<rus ko\ <fid Tr)v <rKkr\poTY\Ta. tuv Keyxp&- Teti avTa. aKVftov^s ovtos tov ko-t' o,vty\v tottov, 7*- 
fxitfuv sv tyj txtuv KaTspya<r{ct 7rovi<ri Tax^oos ol otfovTss. kr\vv\v ev ty\ pr^si avTr\s o-vfxftaivst y{vs<r$aL, oti cvyKO-Ta- 

@ds dr,p tu evex$svTi xaTu, dvatpepoftevos xai u$uv 
KT. OSA HEPI TO A.4MTPON TAfiP KAI 0AAATTAN. g m Ty> ^W*. tinrep Tro^okvyoT amr\v r\ ydp Troy- 

Aia tl to xvftct ix sTriyskcL sv toTs (3a$s<rt Trskaysrtv 35 tpokv^ vypv u7r' depos ko,tu$sv dvu$ovfxevov scj{v. Trofjicpo- 
ctXA.' sv toTs fxixpoTs xat @paxs<riv; r\ otl to fttxpov vypov kvj? tfs 7ra<ra- ks{a> xa) yakv\vos ecrtv. <rv\yeTa. tfs tuv eipr\- 
(pepoftevov fxakkov tfiaLpsTrai v7ro ri TrvevyaTos v\ to Trokv; fxevuv ecri' fxsTsupos ydp v) xarrd to evex$zv xaTu $dka-TTct 
2 Alo, tl toj xvftaTa TrpoTepov cpoiTa, eviote tuv dvsfxuv; ty\s Trept^ ytvsTat fttxpov vcrepcv. 

X oti Trpos Ty dpxy ^ou Trvsvfxa-Tos v) ^ctActTTct u<r$sT<ra, Aid t{ sv'lots irkoTa. $sovto. sv ty\ ^ctXetTTjj svfrlas xa- 5 

3. ora C a Y°. II % irp%tt C". II 13. Him X". II 20. f om X". II 21. trfo*?» X". II to C"Y a . II 28. W/ ora C a . II 

29. fooi Ttjjv] xa,\ Jt* tuv C". II 31. xs-y^w'^ 4 " X". II 39. 8dL/\x<r<rct, X a . 

4. ly.% kxI xiv£~<t8al C a X a F", Ipctj xwivyiaScu rc Y<*. U 8. zivxl xvtS X". II 11. 7rpo? X a . II 13. xxtuQsv Y a . II l4. ctvu C°Y°, 
koLtuSev X". II 19. t» om C°X°Y a . II QiXovna.,- X a Y". II 23. weXot.yiov Y a . H 6a.\oi<r<rti<; Y a . II 27 et 29. y-^ToL to cv^mv C a . II 28. 
<V X". II 31. 7*w}yi, C a Y a . II 33. o om X"Y a . II 34. x*.te*ep X a Y'. 932 nPOBAHMATftN KT. 

TctTriverou xcti dcpcLVYi yivercu, coTTe fxv\<fe vctvctyiov dvct- kol\ t* dXv^d tcov yXvKecov; noTepov oti TTVKvoTtpov $ 
TrXetv; v) qtclv dvTpco$Y,s to-kos ev tv\ vtto ty,v SdXctTTctv yy $dXctTTct kcl\ fxdXXov Toofxct; tcl &e toiclvtol v\ttov ^aj- 
pctyv\, ctftct els ty)v $clXclttclv xct\ e<rot) dxoXov$et ty\ tov %etcu, coTTrep kcu SepfXcttveTcu fxdXXav TcocrtKcoTepct yctp 
irvevfxctTos (popcj; ofxoicos $e kcl\ 7rctvTv\ (pepofxevY\ kvkXco tou $epfxov c\tct ty]v ttvkv ] oty\tcl. v\ otj Xt7rctpooTepct v\ $d* 
(peperctt kcltco. t*stq $' ecrt t\~tvos. Tct Se 7rep\ M.eTv\VY\v ev 5 Xclttcl; $10 kcu ov T(3evvvTt ty\v (pXoyct. ofxoiug 8e xct\ 
tco 7rop$fxco Ttdo-x^ pev t^ to &* tcv f%v (yivovTcu ydp ctt eVi tuv dXXuv. to be XnrcLpuTepov $epfxoTepov. v\ qti yv\g 
frTvctt vtto t4tov) kcu KctTctiriveTcu els fivSov $td Tctvrct te, ttoXv £%£J, ucre typoTepov; to $e %Y,poTepov SepfxoTepov. 
kcl\ oti SctXctTTct ts $<x$eicL xcti yv\ VTrctvTpog fxexpt Troppu. Aict » v\ $aXclttcl evltOTrTOTepct t« 7roTi/x)f, 7T<*;£u-8 

cpepovTtv ovv e\g tclvtcl ctTroftictCpu-evcti ctl frtvcu' Sio ovk Tepct wtrct; Xetztote/jov yctp to TroTtfXov tS dXfxvpv. y\ ov 
dvcLTrXet <xvTo$t Tct vctvctyict. o §e pif yivercti, otav Trctv- 10to v XeTTTov ctniov, dXX' ev$vupicu tuv Tropuv 7rXeTcrcti xcti 
Tctftevov t« 7rpoTe{tov dvTi7xvevTY\ Itti Tr\g $cLX<xTTY\g peovTY\g fxsyicrcti . elcriv ; to fxev kv TXOTtfxov ttvxvov c\icl Xe-KTOfxzpetctv 
tw TzpoTepu TrvevfxcLTi , fXctXtcrcL cTe otolv voTog dvTi7rvevTY\. ecji, to $e dXfxvpov fxeyctXct £%£i Tct hctxevcL. y\ oti kcl- 
dvTnrveovTct ydp dXXqXoit; tcl pevfxctTct TrctpeK^XifteTcti u<r~ QctpcoTepov v\ SclXclttcl; yy fiev ydp bx ecriv, y\ $e ctfXfxog 
Trep ev toi<; 7roTcLfto1<; , kcl\ ytvovTcti ctt $~ivcti. (pepeTou <5e (5ctpe7ct i<rct vcpicrctTcu. tcl Se TxoTifxct yeoo$Y\. clvtyi $e ev 
eXiTTOfxevYi y) dpXA '?%$ KivYi<reoo<; ctvooQev i<r%vpd %<rct. eTiet 15 too fxeTct^v (pepofxevYi dvctQoXxTcLi Tctyp. 
vv eU TtXciyiov ovk ecriv bpfxcXv (dvTooQehcu ydp U7r' dXXvi- Aict ti ev to?s ftopeioig evfriOTrTOTepct v\ 6ctXctTTct v\9 

Xoov), dvctyKYi eU (BclQo? oo$el<rScu, oocre xcu o ctv Xv\(p^ vtto ev toU votioi?; v\ oti ev tjJ yctXv t v^ xpwfxcL e%ei v\ 6ct- 
ty\<; frivYjg, dvdyxY t <rvyxcLTcL<pepe<r$cu. Sio dvcL<rifxct tcl Xclttcl\ Xnrctpov y<xp evecriv ev tw dXfxvpw ^vfxoo. o-rj- 
7rXo?ct iroiovvTcti' r,chi yap opQov TroTe fxivYifxoveveTcu kcl- fxelov $e' eKKpivercu yctp eXcuov ev TcCtg dXecug. evblcts 
tcL7to$£v. 20 ovv vtTYjg kcl\ dXeeivoTepcts ty\<; SclXolttyji; fod KovcpoTr\Tct, 

6 Aid t( y\ SclXclttcl XevKOTepct v\ ev tu Hovtw \ v\ ev eTrctvQet clvoo o tomto? "xpfxog. ToTg $e i3opeiotg v\ttov frtd 
tco AlycLico; 7roTepov fod Tr\v dvctKXcttrtv Tr\g o^pecog ty,v yt- to "^vxog. ecrt Se to vcfcop evcfto7TTOTepov tov eXcttov' to 
vofxevriv d7ro Tr\g $ctXctTTrig e\g tov depct; 6 fxev ydp Ttept yctp eXcuov xpoofxct £%£f, to cfe vfrcop d%poov 7rctpefX(pctt- 
Toy Uovtov dr\p 7tcL%vg kcli XevKog, oocre kcli Tr\g $ctXctTTrig vofxevov <rct(pe<repctv Trotet ty,v efxcpcto-tv. 
v\ e7rt(pctveicL TotcLVTri (pctiveTcu, 6 $e ev tw Alycttco KVcLvvg 25 Atct ti Xov<rctfxevot tyi SclXclttyi $attov ^YipcLtvovTctt,iO 
fod to fJcexpi Troppoo etvctt xct$ctpog, uxrTe kol\ v\ $clXclttol \2>ctpvTepcL ov<ty\ tlov TroTtfxcov, v\ oti 7rcLXVTepcL kcl\ yeoo- 
dvTctvyov<roL TotcLVTYi (pcLiveTcu. v\ oti 7r<x<rcu ctl Xifxvcu $v\g v\ $dXctTTct; oXtyov ovv ex^vcrct to vypov ty\pcLtveTctt 
XevKOTepcu ty^ SclXclttyis; o <Je IIovto? e<r\ Xtfxvco^vig Std Sattov. 

to v 7roXXxg 7T0Tctfxis els olvtov pe?v. ctt £e XtfXVcLi frictXev- Aicl ti tcl KVfXctTcL dvefxcoi\; v\ oti <rr\fxetcL ecrt 7rra/-ll 

xoTepcu ty\s $clXclttyis kcli tuv TroTcLfxcov' ypcLcptart yw ot30 fxctTog e<rofxevov; e<TTt ydp to TrvevfXct crvvcoTig depog. v\ 
ypctcpetg T»? fxev TTOTcLfxtg w%p*£, ty\v tfe $dXctTTctv kvcl- £iol to det 7rpoco$etT$cu yiverctt; 7rpoco$et cfe » Tvvex^S ttco 
vectv. v\ OTt fttd fxev t» TroTtfxov c\tepx^Tctt tclxv y\ o\pts, ov to Trvevfxct, dXXd dpx^^ov. to fxev $y} TrpooTov ut- 
Kcti vk dvcLKXctTctt Trpos tov depct, di:o $e ty\s $clXcltty\S Trep 7rpoefxcLpdv$r\, ctXXo cfe t»to TrpoecoTe xcti dXXv\v ttv- 
ov; «t' dvco dvctxXcLTcu foct to fxr\ Xelov eTvcu to vftcop' xvoTriTct v\yctyev kol\ d7refxcLpdv$Y\. cocre $y\Xov, %tclv yi$y\ 
k&tu o% dTTOKctfxvet ^tcLoiX^Tct' oto fxiXcuvcL (pctiveTcu. ev3$T0 7rpoco$ovfxevov Trctpy, oTt vfcet Kcti tq kivw' dpx® ftevov 
8e Tots XtfxvoodeTtv e7rnroXY\s ovtqs tv xot^, x&tco <3f t« ydp tkto 7roze?. 

dXfxvpv, » cftepx^ctt, dXX' dvcLxXctTcu Trpos ty\v ctvyv\V Atct tl to xvfxct 7rpoex7ri7rTet tov TrvevfXcLTOs; v\ 0Tti2 

frto (pctiveTcLi Xevxvi v\ eTrtcpcLvetcL clvty\s. o\>x cLfXcL TrcLverctt to TvvevfXcL [to] Txveov xctt v\ SdXctTTCt 

7 Atd Tt v\ $clXclttcl rk 7roTifXV vfrctTos Y\TT0V "^XV&i xvfxctivQVTct, dXX' vcrepov v\ SdXoLTTct, evfrexsTctt TO XI- 

2. t,jv om C". II L 7r*y t9 X". II xvkXo* CF". II 5. p(<mr X"Y a . II 6. -yap] ^ C. II 8. cu i\ 8. C a Y». II j3«d£?« ts C a X a 
Y a . II x*i h «fi C a Y a . II 11. TtpoTtiM Y a , %oTspov C a . II SocXaLrj<r^ X°Y n . II 12. voVfl? C". II 18. dv*^* C°. II 21. v\ post r\ om 
X". II 22. aiffiu C a Y a , <xly&\u! QK a s. II 24. fl«X«a-<m? Y a . II 30. wv C a K'. II 31. xu«y*(«r C a . II 32. wotj>« « <J. X". II 34. x\£- 
t*j C a . II 39. nTTuii C"Y'. 

3. u<fB C. II 5. xa\ om C. II a\ om CY a . II 11. ttjxvov om C. II X£7TT0Tlp£(«y C. II 16. t\ om Y a . II 18. !<riv C. II 22. 
es-x» C. II 26. overa C. II tu -KOTifJiui CX a Y a . fl P O B A H M A T fl N KI\ 933 

VYpttV 7TVSV/X0, <p$a,pY\VCU 7TpO Ttf y£V£<rSa,l ttl<r$Y\TOV. UXTE « Ct7TctVTCt£ EU^Oi Ti? CtV, Y\ t% $<XkO,TTO, OVT£ IpVXptt OUTS 

TrpoTspov to xvfxa, 7rvsv/xctTog, dkka, to /xev ka,v$ctvst to $£p/xv) <r<pot\pa, e<t{v. ovts ovv to dncnveov ^v^pov anc' 

Se ov. *) ov%i tcl TTvevfjua.Tct cX/xa, 7rctVTct%ou ttvsT, cLkk' ttvTY\g scri, t\ia) to /xy\ ■^vxpotv sTvcu, tne "^vp^eTcci Tct%u, 

o$sv v) &px*l TrpoTspcv; ctfxa, tfs ttvsT xou ty\v 7rkYi<r{ov $ct- tfta, to fxv) $spfXY]v eTvou vtpobpa,. 

ka,TTO,v xlveT, ojvtyi tfe ty)v exo/xevYiv' xou "iroog olv ev£e- 5 Aia) t( ev TcTg fxsiZpcrt 7rekctye<ri tSpcufvTspov xct${-il 

-%pLTo nxpoTepov to kv/xo, ek7t{xtelv. v7ro yap ty}$ $a,ka,<r- tra,Ta,i KVfxaTa, y\ ev TcTg jSpct^eViv; v) oti ek TY\g TrokkY\g 

CYig KO,) Ol>X V7T0 Ttf TTVfV^ltCtTOS Y\ KLVY t <Ttg y) $<XTTOOV TCV KLVY\TEOOg (3pO,cfvT£p0V XO,${cj CtT 0,L 7TO,V Y\ EK TY\g 6kiyY}$; EV 

ttspcg y) ty)s $a,ka,TTYig. $e ToTg fxey&koig TxekcLyeo-i nxkeiwv y\ a,fX7rooTLg yiveTcu y) 

13 Aid t( ev tyi $a,ka,TTvi fxoikkov veTv fivvoovTou yi ev ToTg ev TcTg (3pa,x^tv. &$sv ovv ctkoyov to 7rkeTov (3ptttfvTspov 
%0Ta,fxoTg ; yi oti 6 vecov cisi eTTtc-YiptXjafxsvog ev tw vbarrt veT, 10 KO,$icra,<r$a,i. 

iv £e tu <rcofxa,Tu$scrspoo fxakkov a,7rocrY\p{X 3 £~$a,t 6\>vcLfX£$ct, Alo) t{ to ctk/xvpcv vboop ^vxpw fxev ov 7totl/xov,S.& 

voo/xctTooc^EcrEpov M scrt to $a,ka,TTLOv vcfcop tov 7toto,/xU' 6ep/xa,ivo/xevov cfe /xoikkov y{vsTou ttotl/xov , xou $sp/xov Ss 
TraxvTspov y<xp stri xa,t /xoLkkcv OLVTspEtfrsiv frvvafxsvov. ov xa,t cLtt o-ipvxo/xsvov; vi $loti slg to evo,vt{cv ctxo tou 

14 Aict t{ ttote ev tyi $a,k&TTYi irketoo %pcvov frictTEksTv eva-VTK 7TEipvKe /xeTa,(2ook>.eLv; ectl c% to ttotl/xov tu cik- 
ovva,VTa,i yi sv tco 7toto,/xoo; y\ hoTi to ttotoC/xlov vfrcop f$ /xvpco o,vtlke{/xsvov' ko)l $sp/xa,Lvo/X£vov /xev a.(ps\psTAt to 
ksTTTov sctlv; fxa,}~Xcv «v 7Ta,peicrc}vofXEvov TTviysL. dk/xvpov, ^vxc/XEVti tfs v<p{cra,Ta,L. 

15 A*ct Ti y) /xev $a,ka,TTa, ko,sto,l, to 3s vfrcop ov; y\ Alo) t'l to, 7rpog ty\ $a,ka,TTY\ oog ex) to Trokv t/5ctTetl9 
xasTai-fXEv k&keTvo, y) Ss $a,ka,TTa, y\ttov trplvvvo-L to nrvp ykvKea, [ut^ctTct] dkk' &x tikfxvpx; v) ^ict to v TTCTifxoorepa, 
foa, to ki7Ta,pooTspa, sivai; o-y\/xeTov b\ otl kL7ra,pcoTE / pa,' o,tto cfLY\$v/xsva, y{vs<r$ai; ^ttj^eiTcti 8e to eyyvTepov Tv\g $a,ka,T- 
ya,p Tuv clkoov £ka,iov a,<pa,ip£TTa,i. yi ko,l y\ttcv §vvo,vto,l 20 TY\g /xcikkcv. 

ol TTopOt cLp/XOTTELV TU 7TVp) $10, TO TTO^XVTEpOl SLVO,l, KO,) AiCt « TO 0,k/XVpOV vfroop &K O,7T0ppVT0V ECTIV; Y\ $lOTl20 

fxakkov ys &y,, o,ts kcu toov cLkoov £vv7ra,px°vToov ; uxrTTEp to /xsv \3apv crcLcn/xov, to cfs cLk/ivpov (3a,pv; cfio kcu t& 

W TO fypov TOV vyfil YjTTOV <r@ScrLXOV, KO,) TO tyipCV fXO,k- $£p/Xo) /XOVO, TOOV cLk/XVpuV VcfoOTOOV O,7T0ppVTcL ECJLV. £^1 

kov kojto, koyov xctvcTLxov £<ri, xo,l ETspov STspx /xoLkkov, yap xxcpoTYjTa, lv covToTg, y\ xpa,TsT TY\g xa,To) ty,v cLk/xv- 
too syyvTspoo t» $ep/xx eTvcol, tc fyipoTspov Ss Ty $a,ka,TTYi ' 25 piba, (2a,pvTY\Tog ' to yap $sp/xov xovtpoTspov scriv. sti Tct 
a/xcpoo « TctuTct /x&kkcv v7Ta,px^' fizv a,7toppvTa, c\ly\$sTto,i ha, TY\g yY\g' y\$x/xevoov h\ a,s) fxcC- 

16 A;ct tl cLtto /xsv TY\g $a,kciTTY\g ovx a,7T07rvsT eoo$ev kicra, v<p{cra,Ta,i to ttolxvtootov kou (3a,pvTa,Tcv , EKKp{vera,t 

IpVXpW, &K0 « TOOV TTOTOJ/xiov; Y\ %Tl Y) /XEV BcLkOOTTcL tfs TO KXtpOV KCOt KO,$a,pcV' ECTl yup TO fXEV otkfXVpoV (3a,pV, 
ECTLV EV cLvO,7T£7TTa,fXEV0tg TOTTOLg , 01 tfs 7T0TO,/X0t SV CTEVoTg; TO Ss yk.VKV XM<pCV. ^LOTTEp ECTL ykvXEA Tct d,7TCppVTa,. Tfl 
1\ fXEV OVV cLtTO TY\g $0,ka,TTY\g OLVpa, slg TTOkvV T07T0V <rx{- 30 <J' CtVTO CtfTiO^ ECTt XOA ha) t{ TO cLkfXVplv V$00p Xtv4fXEV0V ■ 

o\o,to,l, oocrs eIvo,l a\<r$svY\g, v) t% a.7ro toov ttotco/xoov a\$pooog xcu fX£Ta,(3ookkov ykvxvrspov yivsTat' x^cpoTspov ya)p xa,) 
<pspsTa,i xa,t fxakkov tcrxvet, cfio fxaikkov sLKOTtog <pa,{vsTa,t tL<r$EVEtj£pov tfio) ty[v klvy^iv y{v£TO,i. 

^pVXpoO. Yl i T«TO ECTLV CUTIOV , dkk' 01 fXEV TTOTOL/Xc) ^JV- Aio) f( EV TY\ AtfivYI ECtV opV^Yj Ttg TTCtpa) TY,V $cLkO,T-2\ 

Xpot slcriv, i) tfe $a,ka,TTa, «Te $sp/XYJ mts ^pvxpct; ylvETctt Tctv, to nrpooTcv ttoti/xov, sT$' dk/xvpov y{vsTctt Tet^u, sv tfs 

&E Y\ ttVpO, XCtl Y\ CtVctTTVOYI $£p/XOUV0/XSV00V Y\ ^pVXOfXSVOOV 35 TO?? oikkotg TOTTOtg YYTTCV TTOLeT TCVTO ; TTOTEpCV OTl TO /XEV 

toov vypusV oTTOTEpov yap ctv tovtoov 7ra,<rxx\-> ££a,£povTa,i, TrpuTov to V7rapx°v vcfoop sv tu> tottoo xctt to tt e7ts[x (Xevov 
sza,£pov/xsvov t>£ t« v$a,Tog 6 a,Y\p o yivo/xsvog tpipETcti, o vtto TY\g yY,g sq{v, otolv t% xp cvt<r ^i *l $a,ka,TTa, TrpotrbLYi- 
ecrtv ttvpct. to /xev w oltto toov \pvxpuv ^pvxp cv etxoToog' $xfXEvv\ cfia) to 7rpo<r<pa,Tov sTva,t 7T0tET dk/xvpcor£pov ; ev h 
ttTTOTTvsT, to t)s o)tto toov crtpotya, $ep/xoov a,7T07TVEov "^jvx s ~ r °7$ ^kkotg y\ xx sx£t y) 7rokv vSoop Sia) to fxv) '^Y\pa,{v£- 
Tctt xctt yivsTou \pvxpov. Tovg fxsv ovv 7T0TO,/xcvg ^pvxp^? 40 <r$a,t tov tottov. 

9. t%va,TM X". II 12. <rufic(.Tcoc>{<?£pov pcZMev & X'. II 16. «r] Vk X". II Trxpsicrrhvofj.evov C". II 22. cXxXuv C". II 26. & om C" T". H 
29. iv post Ig-ty et 30. fy et 33. ov om C". II 35. n ^vxopivw om X". II 38. -^vxpov om C a X"Y". II 40. 3,-*.na* ^vxpv; X". 
1. svpoi om C. II 5. QpxihTzpa, X". II 9. *X«Tw om C"X a Y'. I! 13. viro C'X"Y°. II 16. tcp-g-xTxi C". II 21. tl fc to X". tl 

24. *\ X". II 26. itr;$V[l{yUY X". II 38. TrpicpOCTOY C a . 934 nPOBAHMATfi^ KT. 

22 Aid r( rcvg cXhocg $a,rrcv Tyxei to dhfxvpov vfrup v\ $epfxorY\ra,, Ka$a,7rep ot cXheg; ofxoiov ydp e%a,v$Y t fxa,ri. v) 
to TroTLfxov ; v\ frtori ro fxev TY t Ke<r$a,t ect to vtto t» vyp\s frt' a,hhY\v cttriav ; el ydp cv frid tvto ko) eiti ru yhVKeT 
$ep[x\s elnovTog friatpeTr$a,i, uce vypov etvat; » TYiKet fre y\ [xcXhhov, \sk ahoyov $ep[xorarog ydp. 

rd, chug [xv) frvva[xeva, eirievcu, v\ to, \srug uce fxv\ $iy- Ata) ri to) KVfxa,ra, Trpcrepcv tpoira, eviore ruv ctvg-28 

ydvetv. fxohtg fre rv\Ket ra, pafrtug frteQcvTa,' to) fr' eTrtovra, 5 fxuv; v\ frtcTt Kai rehevra, vcepov; ro ya)p Trpurov Trvevfxou 
(BiaZpfAeva,, ravra, ra,x ica ' frtatpeT. ovk et<repx^ai fre to) u<ra,veL 7rpofrtaKveTa,i t» u<r$evrog KVfxamcg' d<ptKveTraL fre 
hiav fxeyahofxepv)' VTrepex^ yap ruv iropuv. to) fre fxi- ovx. ccvro ro Trpurov u<r$ev, dhh' de) v) u<rig yivercu tcv 
xpo/xepecepa, friepx^raL i ^pavofxeva. eci fre to fxev ttotl- exofxevov. 

fxov heTrrov, to fre dhfxvpov 7ra,x J vTepov. uce ro /xev pa,- Aid t( a.1 KV[xarufrecjepaL ya,T ceppdi yivovrai Troh-29 

friug frta) TYtV \e7rT0Tv\Ta, frtafrvvov fxohtg rv\Kei, rofre el<rep- 10 haKig ovru <r<pofrpa u<nrep v\fra<pi<rfxevai; xa.) v) fdev xv- 
%era,t fxev v\ttov fre frta, to fxeyahofxepecepov eTvai friaipeT, fxaTufry\g yv) ceppd, v) fre dno$ev xa,vvo$. v\ friori v) fxixpa) 
xai fitaZerai QcZttov. afxfxog & 7roppu$ev ex^dhherat vtto t« KVfxarcg, dhhd v) 

23 Aia t( tc vfrup viTTov <paLverai hevKov, eav xivv\Tai, fxeiCfiov fxahhov, uxnrep xdi rv\ xeipi fiaKkeiv iroppco ov 
otov xa) v) (pptxYi; frio xai v OfXY\pog clpxofxevov <py\<A toG to ekocxt^v fxaXicjdc frvvarrcv. e-TreLTO, ttoKKuv xvxcofxevcov 
7rvevfxa,Tcg "/xekavei fre re 7rovrog V7r' a,vri'.' v\ frta) frvo 15 ra, e\ax^^> efXTrLTrrovTa, ttvkvoT. v) fre rov xvfxarrog Xod* 
cdrlag, eyyu^ei' fxev rv\? o^pecog ov<rv\g, frta) ro frttevai rvy (pcovrog xfvv\<rig efra,<pCCei, xtve? fre ixeri. frLa) fxev ovv ro 
o\piv fxa,Kkov Y^pefxivTog, XLVK[xev* fre [xv\ ev$v7ropetv ro fre ra, fXLxpora/ra, fxv\ Troppco frvvacQcu 7rv\fra,v, ex fxtKOcov <r<po- 
frLcupaveg KevKcv <pa,ivera,i. <$i' » ya)p fxv\ frtepxeroct v) o-pig, frpa, o-vvreSeiraL' frta) fre ro iroWa.Ktg KiveT<r$ai cvvex^ 
fxeha,v <pY\<rtv eTva,i. frio ko,l 6 <Lv\p 7roppco$ev fxekag <pa,i- yLvercii 7rL7rrov<rY\g ctfXfxov, ecog ctv <rvvapfxocrY\' fr^a) fre ro 
verai, 6 fre iyyv^ XevKog, Kai $a\a,TTY\g ro /xev eyyvg "2Ss xvfxa, ro TeXevraTov efra.cpC^eTa.i, xa) ro v)pefxa, vypov <rvy- 
Kvjkov, to fre 7rcppoodev Kvavcvv kou [xehav. 7roppco$ev fre, KoXha,. v) fre Troppco %Y\pa, re %<ra, frLtcjarai, kcu Ik fxeiXji- 
KLVOvfxevY^ 7rcog TY { g cpecog, Kai rw frLava,Kha,<r$aL a,$piov vcov ecjL ht$tfrtcov ko.) dvefroccpicjog. 

rv)v o-piv, edv v)pe[xv\ Tcpcg ro <pcog, Kivcvfxlvov fre fxv) frv- Ata, rf t*;? $aha,<r<rv\g rd ccvco rcov ev rw (3a$ei »^30 

va<r$a,L. fxvpcorepa, Kai $epfxorepa,; ofxctcog fre ko.) ev roTg <ppea,<ri 

24 Ata) rt ev roTg $a,$e<ri 7rehaye<ri ro kv/xo, ovk e7rL-2iroTg Trortfxotg ro e7rt7rchv\g dhfxvpcorepcv t« etg @d$og' ko,l- 
yehcc, dhh' ev roTg fXLKpoTg; rrcrepov otl ro fXLKpov <pepo- tol efrei ro xa,Toorepco' fiapvrepov ydp ro dhfxvpov. v) friori 
[xevov vfrcop friaLpeTrat vtto rov depog fxolhhov v\ ro Trohv, o v\htcg xat b dv\p dvdyei de) to ehacpporarov d7ro rcov 
frio $paverai Trara^cav fxahhov. ev fxev vv rco i3a,$eT Trohv vypcov; ro fre TroTtfxcorepov de) K\s<porepov, fxahhcv fre diroi- 
tg Ktvtsfxevcv, ev fre rw (Bpax^T dhtyov. yei dno rcov eyyvripco tottcov. cocje kou TY^g $a-harrY\g 

25 Ata, ti oi Trpcg vcrov tottol dhvKcorepa, rd vfrara, 30 d7ro rcov e7rnro}3i\g ko) toov Trorifxcov dvd,yKY\ ro heLTrofxe- 
ex^LV, v\ frta- ro rv\v $aha,Tra,v v7ro vorov u$eT<r$ou v7ro vov dhfxvpcoTepcv eTvai, d<p' oov dvY\Kra,i, v) d<p' cov [XY t $ev 
tv\v yviV Kepavvvrai; v) eharrcv ro yhvxv. frtd t»to <^e xdt $ep[Xorepa, rd olvco' 

26 Atd rt rcov vfra,Tcov ro dhjxvpov Ittl tw yhvxeT ofvco ro ydp dhfxvpov $epfxorepov t« 7roTtfx\s. frto xdi <pa<rt ri- 
fXcZhhov eTTLTrohdCeL v\ Ittl tco avcjv\pw; Trorepov otl fxa.h- veg rcov vtpakheniCfivruv Ik fdev rov 7rortfx<s "^patvofxevov 
hov ex^ yw o yhvKvg, ucrTrep v) dcjcupig; v) ctl (3apvre- 35 xdi 7rv\yvv[xev\s h($\sg yive<r$a,i xdi yv\v, ex fre TY\g $a,hdr- 
pog Kai yhi<rxporepcg o yhvv.vg, u<r$' v\ttov [xiyvvrat, fxv) vifi rov v\hiov dva$vfxia<r$ai. 

(xiyvv/xevog fre ecptcjaraL. Aid ri rvs $a.hdrrv\g rd irpcg ry yy yhvKvrepd ecjiv;3l 

27 Alo, tl ohug e<pLcjarai yeufreg ov; v) ya-p clxeia, <popa, v\ friori ev ty) xivvtTei [xoihhov ectv; Kivovfxevov fre ro dh- 
xa.ru. nrorepov ori fxdhhcv ex^ yw b yhvKvg; v) fria rv\v fxvpov yhVKvrepov yfverai. v\ otl Kdi ev ru fiaSei dhfxv- 

2. vyS v Stppv C a Y a . II 6. t*%i<t* & feup? C". II 10. tijv om C'T a . H 11. b\ y.x\ hx X'. II 15. peX*u'y« C a X a Y°. II 17. 
/xi)] hl to iw C". II 22. to C a Y a . II 30. Trpo? -voi votov C". II 34. ^aAXov om C a Y a . II j^«riJrX*r« C a X a Y a . II 36. ^ om C a . II 
37. furpbjuam X a Y". II 39- otj — ij om C"Y a . 

2. r, C a X"Y a . II 9. 7*?** C a . II 11. tpfU, yi c\ a,Trufa Y a . II 12. nlppu C". II 15. Xo^uJvtc? X: II 17. ru. jwotxpoTaTa pnj X", 
fxrj ra, fj.a.^.pora.xa, Y", fxij ra, y.ixpirara. C a . II 22. a,YefiJa,g-o? C". II 26. rS a. X a Y". II 29. /S*5iTgpo» codiccs. II kfyvripu codices. II 
32. Sepfj.ora,ra, o,yu X". II 35. ^eveVflat C"Y". EPOBAHMATfiN KF. 935 

pooTepdv ecrt to vboop, Tet 8s Trpdg ry y>j v\ttov ecri (2a6ea. to crpoyyvKov o~xv\/xa, spxsTcu; tovtov yap to eo~xaTov 

Bto koi Tolyxifia.6ri dKfxvpd ecrt Ka) i% b/xofoog yKvKea. ofxotov, v\ $e 6aKaTTa, ttclvtyi KtvZva, bfxofoog 7rept6pavet. 
thtk cY ahtov oti fiapv ov to dKy,vpdv (pepeTat fxaKKov Ata, ti evta-x*, fcw ?i$ opvfy Trapd ty,v 6aKaTTav, ro37 

e\g fid6og. f* sv TTpunov TroTifxdv ecrtv v&oop, eT6' dK/xvpdv ytveTat; v\ 

32 AlcI t[ y\ 6aKaTTO, fxdvov toov vfraTOov KaeTat, to, &e 5 oti avTv\g ecrt «jj 6aKaTTY\g ty\<; b^iYiS^tryig V7rd ty)v yv\v to 
TSoTtfxa, ko\ TroTafXta v; iroTepov oTt yry 7roKKv\v s%e<; b\- vooop; etKOToog w rd Trpundv ecjt yKvKv' eKa<ppoTepov y&p 
Kovrt be ot aKeg. v\ &oti KnrapoC; b\Ko? b*e to ev To?g ecrt to yKvKv tov dKfxvpov, ko\ y\ 6a.Ka.TTa, e%e* ti tov 
c%Ka<rtr vcptcrdfxevov eKouov. yKvKeog, o fJU%/Sk> tJ y>} fx.c7.KKov eTr nroKd^et. to <$e dK- 

33 Atd rt ev Tatg Kffxvatg ctfXfxog & yfveTat y\ v\ttov y\ fxvpov foa, to ftapog kou foa, to Tfxv\TiKov etvat koltu (pe- 
h ty\ $o,KoCtty\ kcu To?g 7roTa,fxo?g; y\ oti ev ty\ 6o.KcLtty[ io percu. ehe w %Toog ehe ko,to. t&s (pKefiag Ik ty\s v\7refp\s 
•Serpat yfvovTat, kcu y\ yv\ eKKSKavTat fxaKtcra; v\ $e afx- pet eirt tv\v 6a.Ka.TTav to yKvKV vfroop, etKoToog av enrtTro- 
fxog ecr) Tterpa. hpv\yfxevYi e\g /xtKpa, kcu eKaxtqa, fxdpta. Kv\g etv\ ty^ 6aKaTTY\g, v\ fxtywTat o,vty\. dvotx^evToov $1 
^v^X^tcu cfe foa) ty]v irKv]yY)v toov KVf/,aToov. ev b% TOtg KtfA,- toov iropoov, vcjepov t\ta, 7rKv\6og to oKvkov KpaTovv toivto 
vatg ov ytvovTat b/A,o(oog ireTpat Ka6apat, ovcfe 6pavovTai rrav Trotet. o~vfA,fiaivet yap TrecppayfA.evoov toov a,voo irdpoov 
ofxotoog btd to fA,v) ytvevSat KVfA,aTa bfxoioog. ev pk To?g 15 aKKviv bfov lCvjTeTv tq eTrtppeov' dvotx^evToov Se evTav6a 
TtoTafxolg fxaKKov, oTt ty)v fxev yv\v KaTa(pepovrt, Tct? ^e irav cpepeTat, Ka6airep eirt toov t» crodfA.aTog ' tyKeftoov. 
Trirpag ty\ 7rKYiy^ 6pam<rtv. Ata. jt v\ ^ctXctTTa, vcra fiapvTepa t» TroTifAX v$a.TogoS 

34 Atd ti, oTav v\ KifA.vY\ v\ K07rd<rvi v\ fyipd yevv\Tat, fxaKKov icrtv evcitiQTrTos; TtoTepov BTi Knrapoorepa; to $1 
diroKaeTat b crtrog ev tco Trecffco fxaKKov; iroTepov oti to eKatov eTrtxvQtv Trotet fxaKKov evbfoTrTov. exovra H ev 
vypov to ev ty\ KifA.VY\ aTraTfA,t\ov ty\ dTfxth 6epfxafvet tov 20 «-ut>j Knrog eUoToog fxaKKov evMoirTog ecrtv. v\ ix airav 
depa, oocre eKaTT\ig koi drQevecrepKg irotet tk? 7cay\ig v\ ev to eKatypoTepov Kat evfrtoTrTOTepov; ovto yap to eKatov 
Totg KoiKotg ko\ TrporeKodhrt Toirotg; v\ eK vtfi y>i?, u<rrep eKacppoTepov t« u<Jc<,to?, evhorrToTepov Se v. v\ ovk evbto- 
KeyeTat, t& ^pvx^ <*'PX £Ta ' 1 x *' KavOavet el<rb\>ofA,eva; fy\- TTToTepov ecrtv, dKKa, (patveTai; to yap 7roTtfA,ov vboop diro 
pag w WYig TY\g KifAvv { g, c\ta TrKefovog totcov v\ ipvxpoTV,g t>7? yv\g v\ d^ro pevfxaToov ecrfv, v\ b\ xvjyvj orvva^>fv\<rt fxeTd 
7rKefoov 7rpo<r7ri7rmra, 7rv\yvv<rt Kat dTroKaet fxaKKov. ev ok 25 t» vfra-TOg Kat yv t v, oocre tw fxvi Ka6apd etvat Tat pevfxaTa, 
ratg TotavTatg x^P cL ^ T * '$**?& *-aToo6ev yfveTat, uxrTrep trvyKa-rayet ty\v yv\v Kat tKvv. clvtv, %v ecr)v v\ ahfa tov 
ko\ tioKe?. Kahot v\ yv\ 6epfA,v\ t» x^ft^vog' dKKd ha to v\ttov etvat evbfoTrTov. 

tcpvypov etvat KaTe^pvKTat to £7rt7roKv\g 6epf/,ov to ev t>j Ata, Tt ot veovTeg ev tt\ 6aKarrYi Ka-Trapo) yfvovrat;39 

yv\. to yap vypov «te «tw Trdppoo ecr)v cocre fxvi -pvx^at, el yap oti Trovirt, Kat ot TpoxfCpfxevot /cr^upoV xovkch ttq- 
$td ty\v evivav 6epfxoTYiTa, ev Totg vypotg, «ts vToog oKiyov 30 vov Kat « Ka7raTTovTat. v\ oti « Trag Trovog Trotei KaTra^tv, 
tlocre fxv\6ev \o~xpetv, frtd to btdfipoxov efvat ty)v yv t v. oTov dKK.' b fxvj 7rotoov q-vvty{qv; v\ b% ev ty\ 6aKaTTY\ b^taTpi^v) 
w ha, ty)v "pvfyv cmJtS Q-vfxfiafvet eirt KpvcraKKx ireptTra- Kat oKoog boKet (BpooTtKooTepxg 7rote?v Kat Ka7rap4g' 6epfxv\ 
Tetv ko\ otKe?v. Te yap ecrt Kat fypd v\ ct7r' avTv\g aTfxfg, 

35 Atd Tf v\ 6aKaTTa dKfxvpd ko) TrtKpa ecrtv; v\ ot< Ata, ti Uao~a Ktfxvvi TroTifxog Z<ra TrKvvet koa pvTTTet 40 
ev ty\ 6xKaTTvi TrKeixg elortv ot ^u^aot; Kat yap to dKfxv- 35 t«, tfxaTta; TrKvvet fxev yap to yKvKv, pvirTet <$} to Trt- 
pov Kat tq TrtKpov afxa (patveTat. Kpov, afxa oe ovx otov te exetv TavTa. v\ ov too TrtKpov 

36 Ata ii ta ev ty\ 6aKaTTY\ ocrpaKO, Kat Kf6ot crpoy- etvai &6ev pvirTet, dKK' v, yKt<rxpoTYig pvTrTtKov; ho ko\ ta 
yvKa yfveTat; v\ oti bfxofoog 7rept6pavdfxeva Ta ecr^ctTcc e\g aKpoKOoKta ko\ %<ra, fxv^oo^vi TotavTa. oocre Ka) toov Trt- 

2. <^«*«fe C-Y*. II 5. fxiin C'X". 7. » ™\ d C". II ri om X*. H 8. 5,\wt C a Y°. II i^ly.^ei Y°. 14. eu] ohl\ CX° 
Y". Q 19- a7ro/ta.i£Tcu et 25. a.Tro-/.a,Ui C", qui ita solet. II 20. tJi «.t^^i] tuj a.rn^t C*. II 21. tv? ir <*?(*$ ito\£ X". II 29. vtik codices. II 
31. «/Spo%ov C a X". II 34. u7p* C a . II 35. ol om C a Y a . H 36. <j>ot.mna.i Y". II 38. 7»wrai X". 

3. 7r«fA C a X a . II 7. clXuxou C a Y a . II 8. a.Xwov C a Y". II 12. &] ouy X". II 13. h*\ ti xA. X". (I olAuxo"/ C". H TbTO X a Y". II 
14. v£v om C a . II Tropwy a,m X a . II 18. ai^iWTo? kgivC". H 19. k.i;i^vx$h C a . II 24. 7??] -y*p X". II 26. vX»Jv C". II 28. Xma.oo\ 
et 32. Xnra.pvs C a X"Y a . H 29. *] oi X". II Tpo?<;a£o>£voi X'. 

T 936 nPOBAHMATflN KL Kd. 

Kpuv o<rct tovtx fxerix^- ev 8e t>J Kf/xvvi tclvtyi <rvfxfie- V7tepCe<rLg ecjiv *i dvct@oKY\ tcov 7tofX(poKvycov; to fxev ovv 

(Byiks t«to, ootje ty\$ vrtpcobvg dvvctfxetog to /xev TttKpov sk- vfrcop olvto $epfxctfveTctt TOTe ov$ev y\ttov y[ tov '^vxps, ctl 

KeKctv<r$ctt, sfxfxivstv <$e to Kntctpov kol\ yXivxpov. tovtco §e 7tofX(poKvy sg cups<r$ctt ov Svvcivtcu ofxofcog <Ji* to tov 

fxsv %v pvTtTsi, 7tKvvsi §s tw TtOTffXco ctvTr\g. Ttptt%OVT& dipct etvctt ipvxpov, dKK' eKctTTxg T£ Tct /xe- 

41 Aid t{ to yctkYiViZfiv tys $ctKctTTYig Ksvkov (pcttvsTou, S yi$Y\ cttpovTcu vTto t» ipv%pg $Ktfi6fxsvcu, kou S~ictK07tTov- 

to $e KctTcttpopov fxiKctv; y\ oti to v\ttov opcofxevov fxeKctv- Tog tS dspog Tcv/p $ict7tf7tT*<rtv. tiocjz eKctTTxg ts tco oyKco 

Tepov /xctKKov (pctfvsTcti; y\ttov $e (pctfvsTcti to Ktvnfxsvov kcu tco 7tKr,$et yfvovTcu tov xj-ifxuvog, t« w $ipKg t&volv- 

t* Y\pefxwTog. y\ wn to fjisv focupouvofJLsvov KevKov, to 8e Tiov. ■/, <$e VTtipCstrtg yiveTcu 8id to 7tKr t $og koli to fxiys- 

fjLY\ hcupcuvofJLevov fxiKctv; y\ttov $s focupoLiveTcu to kivov- $og t» d(pp&. 

fJLSVOV. 10 AtOL TL TO fXSV QspfJLOV VtftOp pVTlfro?, TO <& TtZp $Sp-1 

fJLOV OV OV, Y) OTl TO fJLSV Ttvp TtOtSl TtVSVfXCt, COCJS 6yK0l\ 

KA. 02A HEPI TA 0EPMA TAATA. ^sptTsfveTttt ydp tI SipfXct. y) & KcLfX^tg pv^fg ifa 

AtOL Tl TO $SpfXOV V$COp, BOLV SltlKS-XJpiCTfXSVOl COtriV SKOLICO, Ald Tl TUV dyySLCOV 01 7TV$fXSVSg $SpfXCUVOfXSVOV to08 

jjttov Qspfxov scji KoLTcLX £ ofxsvov, tov sK&iti $epfx* ovTog; v\ vfrcLTog, ecog clv yj ^vxpov to vcfcop, QspfxoTepoi sIq-lv, t 
fool to Ksolivsiv 6Ki<t6olivsi kcu y\ttov evfivvei', 15 fooTi "ipvxpov /xev eTi ovTog t« v$ATog eyKcnoLKKeieTcu to 

2 Aid t( tcI vfroLTOL ev Toig (ppeoL<ri fxeTa, fxe<TY\fx[3p(oLv $spfxov kou cLVTnrepucjcLTcu et<rco, KcoKvofxevov sfyevcu, otclv 

yiVSTCU T6 6sp\$g SspfXOL', Y\ frlOTl TYjVlKCLVTCL Y\($Y\ KSKpcLTY\KS $S ^lcL$epfXCLV$Y\ TO eVOV vSlOp, OVKSTl CL7tOCJsyOVTOg CLKKcI 

to 6spfxov tov olspcL', 7rpo fxs<TY\fxi3pLcLg <Js to Sepfxov Kvei ^LcLTtveovTog kcu eKcLTTovog yLvofxevM t» 7tvpog ^vxpoTepog 

70 ^VXfiOV KCU 7tOLVei' &X *W* <& 7teitOLVTCU KCLL KpOLTei, yiVSTCU 6 7tV$fXY\V, OfXOLCOg UXTTtSp KCU TOL iSdKoLVSLOL' KOl\ 

et^A' otglv e7tixpovf<rYi. 20 yctp tolvtol t« x ei ^ vo ^ Qep/xoTepcL v\ t« $epxg $lol to ey- 

3 Alol ti to vfrcop SepfxoTepov Ivlots TY\g (pKoyog yivo- KcLTcLKKefe<r$cu to $spfxov sv tco x ei ^ vl fLoXKKov % sv tw 
fxsvov « KOLTOLKcLsi tol ^vKgl, y\ <& (pKo% KOLTOLKcteL', v\ oti $spei VTto t« Ttepiex^vTog oXspog ovTog "^vxp*- 

71 fxev (pKo^ KeTtTOfxepig, koll to oLTt cLVTY\g TtvevfxoL, to Ss Alol tl to fxsv vfrcop Xjov ovk sK7tcupKcCCst, to <5e9 
vfrcop fxsyoLKofxspig, cocj-s vk slv&jstcu; y) Se (pKo^ koll to eTvog kcll y) (poLKYi; kcutol Kov(poTepov to vfrcop tmtcov, tol 

OLTtO TCOV 0LV$p0LKC0V Sicl Ke7tT0TY\TOL SL<TLOV ^lCtKvSl. 25 <^£ KOVCpOL pctOV phpCU TtOppCO. TtOLet <$£ KCU TO dpyvptOV 

4 AlOL fl TO fXSV vfrcop TO XJoV OV TY\KSl, Y\ $£ KOlKlOL TCLVTO, KCU TbtTO KOL$CUpOfXSVOV' &0 01 SV TW CipyvpOKOTtsfco 

ty\ksl; TtoTspov oti to^ fxsv $spfxov to sv ty\ KotKioL sL<ripx e ~ KctKKvvovTsg Kspt\cLtvov<rtv to yctp $LOLppL7tT%fxsvov trvyKctK- 
Tctt foci Ks7tT0TY\Tct, to 8s vfrcop vk el<ripx^cti Slol 7tctxp- KvvovTeg Kctfxfictvov<ri tol KeL^pctvct. v\ <jloti Ttotet fxev tov 
ty\tol; v\ Sloti Kcu Tct ctKKct KCoKvet TY\Ke<r$ctt to vypov; eK7tct(pKct<rfxov to $epfxov e^ctTfxffyv kcu ^LctXjfxevov Tct 
&$ev yctp sv vypco TY\KeTcu. ev fre t*j kolKlol to vypov elg 30 ctvTiKpvovTOL ty\ kcltol <pv<riv clvtv (popa; to fxev »v vfrcop 

TY\V KVCJLV VTtOVOCJW '&TCO Kvei. frlCt KOV(pOTY t TCt KCU KeTtTOTYrtCt &K CLTtO^LCtCeTCtl , COCJS OVK 

5 Alol tl tcZv dyysfcov 6 7tv$fxv\v ov kolsi evovTog tov dSpofC^eTctt 7toKv $epfxov, dKKct Ttplv dKi<r$r t vcti (p$ctvet 
vfrctTog Kcti CeovTog, dKKct koli <pepx<rt tov 7tv$fxivog sxo- Slolko^olv to dst 7tpo<rsK$ov. ?ct <5e sxovtcl sv ctvToTg 
fxsvoi, s\ctLps$ivTog $e kolsl; r t oti <r^ivvvTttt to eyyLvofxe- (rcofxct, otov toI po(pY\fxctTct v\ 6 ctpyvpog, &lol (Sctpog to 
vov $epfxov ev tco itv$fxevt vTto t« vhctTog; §lo koli « tij- 35 <rcofxctToetSeg £%ovt<* TtoKv, Kcti dvT0L7tco$vvTct &cl to dTto- 
KeTctt t* TY\KTct, ctv fxv\ ypo(pog efX7ti<r^. fitctCe<r$0Lt fifct, efciovTcg d7to<r(pctLpfCeTctL y\ clv KpcLTY[<rY\ to 

6 Alol ti ix VTtepC^e? t« ^e^wvo? bfxofcog kcl) tov $e- Sep/xov ov ydp &fei<ri fod TtvKvoTYftct, dKKd KpctTsT, scog 
povg to vfrcop, ov fxovov 6/xofcog $epfxcttvo'fxsvov , dKKcc Kcti olv v7to tk sTttppiovTog Sspfxx dTtoppKp$Y\. yfvsTcti c% TtKviyYi, 
fxctKKov Kctt ofXOLcog $spfxov ov, kcll s.tl fxoiKKov; y\ frtoTi 13 &k cotrtg, foct tq TctXP <pip^$ctt to $epfxov KctTco$ev ctvco. 

5. ^Wai C". II 6. xxrdipepoy X'Y a , xctT^spo^Evoy C. II 8. on C. II 19. re X"Y a . II 21. (pXz@os X". U 22. r*J ^aXXc» t* 
X°. II 32. ow a,i\ C. II 35. xoCl om C. II 37. fart^? X". II 3S. xaX om C. U 39. r\ om C. 

1. ajuroX»! X". II 3. ro om C. II 4. a.XX'] «.XX* xot\ X", «XX* xoCl ro margo X". II £X*ttv? te] eX*TT?<r3*t C a X a Y". II ru 
fie^i^t X a . II 6. £X*TTbV0*t tw CY a . II 7. 8k om CY a . II 18. cWraWoj X". II 19. o^oioii om C. II 20. >j Ix t» X". II 23. 

itu.Trx(pXoL^ei C. II 27. xaXuiWTe? C. ' II c-j-yxaXuovrf j C. fl 38. a.7roppi(f>i} C. IIPOBAHMAT&N KA. KE. 937 

10 Atd t/ rd fxev okiycv xpovov iv ru $epfxu fipexo- ro vfrup ko,i ro ^pvxpov kvofxevotg ko,\ ro $ep/xo\ to i>7to 
/xeva, dvctfre?, rd $e 7tokvv ervfXTtiTtret kou y(vera,t pvtra,; tou Ttvpog xpqrtfiov ro <$e vto t« ?jX/ov <Jict Tflv a<r#g- 
*] <J;ot< to v $ep/xov lx 7te7tv\yoTcg vypov 7totet, «c 8e vypv vetccv tjj? $epfxorv\Tog vfrerepcv tvtuv Ttcte?, dkkd vyp&ivet 
Ttvevfxa,, rd $e TtvKvd dpa,to?; ro /xev w Ttpurov $epfxa,?- uxntep to TY\g trekviVY^g <pug. 

vov rd 7te7tY\yora, vyporepa, Ttote?, ko,\ i% vypuv Ttvevfxa,- 5 Aia, ri to ev ru v)k(u $epfxa,v$ev vfrup ovk dya,$ov;l& 

V07roiw oyKYipa) Ttote? WKxJfa? orav £e fxdkkcv $epfxa,(vv\ v\ ort ra, ipvx c/ / xsv <*' ptyw Ttctet; 

ro rt(pt\, dpcttov Ttotei, uere d7t07tve?ra,t v\ artfxtg, ko,i to Ata, rt ra, ev Ma,yvv\<r(a, kciI ra) iv 'Arctpve? $ep/xd\6 

vypov fy\pa,tv6[xevov ervfXTtntretv 7toie? t»? oyKovg. ervfXTtt- Ttcrtfxa. eertv; y\ frtort i/xftdkkei vbup 7tke?ov a.7toppeovrt ru 

Ttrovruv Se pvrvrcu ro itlpJ^ Mp/xa, Ttdvruv. y $e dvu- $ep/xu, ov v\ fxev dk/xvporY\g d<pa,vCCeTa,i , v\ <fe $ep/xoTv\g 
fxdkug, rctvTYj pverov yivercu. 10 $ta,fxevei; 

11 Aia) ri VTto ruv $ep/xuv vbdruv (x&kkov v\ v7to ruv Aia, rt iv Ma,yvv\<ria, ra) $epfxa, r% fxev $ep/xd eTvou\7 
ypvxpwv 7tY\yvvvra,i k($ot; Ttorepov ort ty\ t» vypx i^kei- i7ta,v<ra,rc, dk/xvpov Oe vp ro vfrup; v\ Ttketov htex}J$Y\ cXfxa, 
\pet y(vera,t k($og, fxoikkov §e v7to t» $epfvt q t» -^vxp* '*pvxP° v ^t ra)g 7tv\ya)g dkkorpiov, koa iva,7ter(Be<rs tiiv 
irJkentet to vypov, KO,t d,7tckt$xra,t &y\ £td ro $epy,ov, ko,- SepyoTYiTa,; y) $e yv] dkyvpa, yev y\v, $epfA,v) Se «, &ta) to 
$a,7tep kcu , ~EfA,7te8oKk7\g <pv\<ri ra,g re 7terpa,g kcu t»5 ki- 1S 7tkr\$og t» vfra,Tog t» iyfioikkovTog. cfA,otov %v <rvve(3v\ ru 
$ovg kcu ra, $epfx,a, ruv vbastuv y(ve<r$a,t. y\ ro $epyov bta, TY\g Te<ppa,g vfrctri Y\$\ifA,evu' kcu ydp t«to frta) $epfA,Y\g 
d7tokt$ot' Ka,t v7to tk ipvXP* ^ e kt$vTa,i &io) to ty)v vTtep- v\$v/A,tvov iKe(vY\v yev ko,t arpvx n •> Kct * twro "pvxpw yive- 
@okr)v t» Tra.y* ro vypov dva,ki<rKK<ra,v o~KkY\pvveiv', S^kov ra,t, dkyvpov je kcu TttKpov frta) ty)v Te<ppa,v icjiv. i7te\ 8e 

w eK TYJg V7tepfiok.Y\g kou to ditkug. ro Ttpotrtov Y\kkoTptufxevov icji, bi ctkkY,v a,hiav eKpd,TY\<rev 

12 Atd rt iv ru $epyu v$a,jt ea,v rov Ttcfra, ex? 7l $> 20 ^ $epfA,0TY\g ivwa, iv ty\ y>j rqg r pvxP^ ry ' T0 ^ T « vba,Tog &t 
xpeywrcg yev Y\<r<rcv ^oKet elvcu $epycv, idv £e kivy\$yi, hktycTY\ra,, ko,i iyevero 7ta.ktv $epfA,a,. 

$epfA.orepcv; y\ u<T7tep kou i7ti rov <rufA,a,rog, ia,v iv ru Ata, rt ra, oka, ruv Sepyuv vfra,ruv dkfxvpd; y\ ^iqtiIS 

itvevfA,a,rt rpox^Q^ rtg, de\ 6 7tpo\'cja,(A,evog dv)p ^pvxpore- ra, 7tokkd ha, yY\g v\$e?Ta,i erv7tTY\ptuo\g (o\\ko? 8e v\ oo-fxv) 
pog' e\g <5s to Ttoppurepcv elrtuv [xaikkov d<r$a,vera,t. a,vruv) KeKO,vfxevY\g M; y\ $e Te<ppa, 7Xo,vtuv dk/xvpd koa 

13 Atd ri iv ru v\k(u fxcXkkov v\ ty\ <TKia, rd $epfxdlS$et6 oX^et. <5io kou <rvyKa,et 'irug uo"itep o Kepa,vvog. Ttokkd 
"ipvxer&t; Ttorepov ort ro $ep/xov to -eka,rrov vTto t« itkeio- w $epfxa, eertv dtto i7ti<rY\/xdv<reug Kepa,vvuv. 

vog <p$eiperou; y\ oti iv fxev ty\ <TKtd ro ^vxpov 7tepie<rv\- Ata, rt ra, $epfxd kwpd tepd; v\ ort d7to ruv tepu-19 

Kog Skifiet to ivov $ep/xov kou vk ia, i7te%teva,t, u<r7tep koa rovtuv ytvovrcu, $ei)i kcu Kepctvvx; 

ro?g $vY\<rKov<rt Ttote? to n ^%/oov 7tpc<rx^^ov' eyKana,- 

Kkeiet ydp to v $ep/xlv ko,\ Kukv'et i^tUt' ko,\ %kug rovSQ IiK °* A ^ 1 T0N AEPA - 

Xsty-oovog c%7ta,<rt <rv t u(Ba,ivet rd e<ru$ev $epfxorepa,' iv $s Atd ri iv ro?g do~KO?g ro?g 7te<pv<rY\fxevotg iva,7toka,/x- 

ru y\kiu ovfrevog dvTt<ppa,TTovrog <pepera,t ko,\ $drrov dito- fia,vo/xeva, ra, fxekv\ Ttovov 7ta,pex£t; Ttorepov <$td rvtv Ttiectv 

kentei. t« depog; uorTtep ya,p cvfte ro?g e£u$ev 7tteQtS<rt rov d<TKov 

1 4 Atd ri ro iv ru v\kiu $epfxouvofxevov vftup ucre kae- ivcJi^uo-tv o dv\p , dkk' &7tu$e?, ovru kou rd ivrog iva,7to- 
<r$a,t &k ecrtv vytetvorepov; Ttorepov oti Sta, ro ^vx^o-$a,t;'iS'ka,fx^a,vofxeva, $kifiet o dv\p. v\ hort @ia, Ka,rex£ra,t kou 
ko,\ ert irte\ ro o-u/xdrtov <ppirretv itotet; v\ Ttcte? fxev ko\ 7te7tikY\ra,t; efcu Zv 7ta,vTv\ op/xuv Kartd <pv<rtv 7tpo<ra,7tepei- 
rovro, dkkd kav 7tokka,Kig kovY\TO,( rtg, vocepov icrtv; ro $era,t Ttpog ro ivrog d7teikv\/x/xevov <rufxa,. 

fxev ya,p $epfxov okug TteTtTtKov iert KcCi £v\pa,vTiKcv, ro 8e Aia, ri iv ro?g eke<rt ro?g 7ta,pa, rvg 7tora,fA,ig ytvor-2 

'pvxpw ^ctkrtKov, ucre d/x<pu rtote? rt dya,$ov. frto Kcd rou ot Ka,kcv/xevot fiv/xvKOt, cvg fXv$okcyv<rt r&ipxg tepcvg 

3. Ix tou TtiTiinoTog X a . II 9. <^fl»| C a . II <Wp/**T* X". II *] wf C a . II 12. ^v%wi X". II M. H - 17. Xi5»T*» om C: \\ 18. 
£jp*(my C a . D 21. wm foy.u C". W 22. I*v & b X". U 24. ttiiw om C'. (I 28. to — 29- ™& om C". II 30. to om X". II 31. 
h — 32. a.Tro\efaei om pr T". II 32. x*\ et 34. r« om C". 

1. X« 0i uly«; T°. || 4. to om X". II 7. t* «* P T*y£J C°Y'. W 11. t«] t* X". W 13. x*l eh k.*i<;$ec-e &Y a . W 15. <rvfi(3oUm O. II 
16. ii$v[j.(vov C a X a T". II 18. Tf] Sk C". W 23. ciyQeiTU X". II 25. <ru-yx*r«t C a X°. II 28. 6eiv x*j xepxwS om C°, x*\ om T". H 
32. vxpexowi X". II 38. 7rep1 C a X". 

T2 938 HPOBAHMATftN KE. 

eTvcli tov $eov; ecjt 8e to ytvofxevov ^o^pog ofXOLog <puvv\ xaei foa ty\v 7Tct;£UT*iTct. *1 $e avTv) ah'ta xa\ $loti ra) 
Tavpx, oocje a\ ficeg vtu <$taTt$evTat dxw<rat u<T7rep Tavpx eXu§v\ tk fxev y/eipuivoi; ^pvxpa, t» §e $epovg $epfxd. v\ 
fXvxufxivM. v\ oti o<rot 7roTafxo\ XtfxvaXji<rtv elg eXv\, v\ ocrct Std tv\v tov v)Xtov <popav; tov fxev ydp x^^ovog iroppu 
eXv\ XtfxvaCpvTaL, n v7ro $aXaTTY,g dvTixpovovTai , v\ to yiveTai, rk <5s $epovg lyyvg, 

Tcvevfxa a\<pioi<riv d$pouTepov, ev To?g TOLVToig yiverat thtoj 5 Aia rl tys vvxTog al$p(a jxaXXov v\ fxe$' r,fxepav;l 

cutiov cfe oti al xotXiat ty6 yv\<; ytvovTcu. %Tug ovv xXv- v\ xat tov TrvevfxctTog xat TY\g Tapax^g ° v\Xtog atrtog; 
Xjtfxevov to v&up, fria) to evetvcu pevfxa h ty\ TotavTv\ Xt- toajto, ydp xivv\<reug Tivog yevofxevv\g <rvfx(5aiveL ytve<r$at. 
fxva<r{a, diru$e?Tat tov depa fod cjevov e\g evpvTepav xot- cutiov Totvvv to $epfxov. oTav ovv thto fxv) 7rapv\, v)pefxel 
Xtav, oTov et Ttg e\g dfxtpopea xevov xctTct to cjofxiov ttolo? to Trav, xat atpofxevv tk l|Xftr fxaXXov v\ tovvclvtiov' xa\ 
•^jocpov, fxvxv\/xaTt ofxotov ytveTcu' xa\ yap v) fxvxv\<rtg &ta) iotcj " fxv\7roT > ct7r' v)7refpx" t«t' icjiv, "otl « 7rXeicjv\ xtvv\<rtg, 
tSto ytveTcu to cr^v^itct to?? fitxrtv. 7roXXag <Je xou arroir^g exe? ' v\xtcja av ti fxevot xcu <rvqa,tY\, /xv\ ofxaXv ovTog xcu 
<puvag 7roii<rt to, o-xw&to, toov xotKiCov a,vdofxa,\a, ovto,, xpa,TWTog t» o-vvtcjctfxevd. t« fxev ^Vj x eL ^ V0 ^ ^ $<x\o,ttcu 
eTrei xou a,fxcpopeoog tov 7rvvc\a,xa, eoCv Ttg dcpeXoov Stct, tS to;«tov, t« <^e Qepvg v\ yv\. 

Trv$fxevog Tpt(2v\ eKxoov e<roo xcu e^oo, et Tpt\pet frta) t» xa,- Ata, ti, 'oto,v ^ta,x v $^ r° vypov etg &<rx\ig, ov fxovovS 

Ta,$v\fxa,Tog, ypocpov Trotel, u<je cpevyetv to) $v\pia,, oto,v oi 15 to vypov ^xstou 7ri$og fxera) toov drxoov, dhXa. xcu 
o7roopo<pvKa,xeg xa,Ta,<rxeva,<roo<rtv o,vto. cthko 7rpo<r\a,/x@a,vei; v) 'otl ev too vypoo evv7ra,px si dv^p; 

3 Atd t/ dv\p *X vyp°$i &7rTOfxevog t« vfrooTog; tuv tTog vv otolv fxv\ ev tu 7ri$co evv\, & tfvvoOTcu exxptve<r$cu tftd 
ydp aWoov v$ev t: ovx vypov, dv as\wra,t. v\ &<rri tq to /xeyeSog t» m$v* ex ydp t» fxetZpvog x A ^ £7r &oTepov ex- 
eo"%<*tov civtoov ctfxa,, to ^e eiriTre^ov exa,Tepov &x srspov; $\?-^jcu ot&v xou vypov xcu Trvevfxa,, Gocnrep xcd ex tuv 
ta fxev w ctWa, (3a,pvTepa,, ^e dv)p £ peTret xa,TOOTepoo 20 <T7royyoov. otclv <% fj\.epi\v[Tcu etg fxtxpa., ex$/\t(3eTcu ex t» 
t« e<r%aT». c%7rTeTa,t /xev Zv, oti i$ev fxeTa^v, & (Bpex^Tcu d<rxi fxeTa, t« evovTog, o%<r$' v\ t» cte^o? x 00 ?^ KSV ^ yivercu, 
oe, otz a,et avoovev t» voctTog. oto xcu t»? a,<rx*g xcu eTt ctAAo vypov oex^Tcu 7rtdog. 

4 Atd t'i fxe<roov vvxtoov xou fxeo-v\fx(Bpia,g fxaXtcja, evfria, xcu fxooWov ext t« oivv t«to ytveTcu, otl TrXetoov dv,p ev 
yiveTcu; v\ btoTi v\ vv\ve/xia, ecjiv depog <rToL<rig, e<rTY\xe <Te tu oivoo eveo-Tiv v\ ev tw vo^oltl. ofxoiov Se tovtoo xa\ to 
fxdKicja,, oto,v xpa,Tv\ v\ xpa,Tv\Ta,L, fxaxo/xevog <Je xLve?TO,i. 25 to,vto dyye?ov Tr t v Te xovictv xcu to vfroop x^P^ &y<a,, 
xpcvre? fxev ovv fxa,Kicja, fxe<roov vvxtoov, xpa,Te?Tcu &e /xe- %<rov exctTepov X 00 ? 1 ^ eyx^ofxevov. eoLxe ya,p ttoXXo, eTvcu 
<rv\/x(3pia,g' rore fxev ydp v\Xtog TroppooTctrroo, tote o\ ey- to, tfta,xeva, t>5? Tecppoog. arre tsv XeirTOTepov to vboop t\ta,- 
yvTOOToo yiveTcu. hi apx^cu t<* Trvevfxara v\ Trepi eoo v\ b\>vet fxaXXov xai <rv<r<raTTei v\8y\ oocje 7rvxvv<r$at, xai hd 
7rep\ hvQ-fxdg, Xv\yet $1 to fxev eoo$ev, oTav xpaTv\$Y\, to to Trap exacjov toov fxepoov elvai tv\v <ra^LV (jxaXXov yap 
8e ct7ro b\><rfxoov, "oTav 7rav<rv\Tai xpaToov. <rvfxftaivei ovv 30 Q-aTTerat xctTct, fxixpov <raTTofxevov a,7rav v\ d$poov), tktoo 
Tct fxev fxe<rv\fx@piag 7rave<r$ai, ta oe fxecroov vvxtoov. <% yLvofxevv v7roxaTa(3aiveLV tv\v xovLav' afxa Se xa\ v\ t(- 

5 Aict t{ v7ro<poo<rx4<rv\g eoo xai rj<5>] Tcpui fxaKkov ecjt tppa e\g ctuTy)i/ c^e%£Tcti to vypov foa to e%e:v xotkiag. »1 
^pvx 01 * *I T ^ ? vvxTog, eyyvTepu ovTogv* v\kiov vtfxuv; v\ <% fiaXXofxevv\ Tetppa elg to vfrup $epfxv\ wr* Tefxvei o,vto 
oti Trpog vi/xepav tyovog xa\ Trdx^i TriirTeL, TctuTct be ecji xa\ efcaepo?. xa\ 7r poTepov cfe vbaTog eyxv$evzog xa\ vcje- 
•pAJXP^' uT7rep yv pav$evTog t» 7rctVTo<; T07r« vypu 'ipvxpw 35 pov xoviag efXTriirTKQ-Y^g to avTo yiveTat, ucje xai to v&up 
yiverai xaTaipvfyg. e%oi av xoiXiag xa\ foaxeva avTo ev avTu. v\ i to vSup 

6 Atd t{ ev tu Hovtu xa\ i^u%*i fxaXtcja xa\ 7rviyv\; to bexofxevov ty)v xoviav, dXX' v\ xov{a to v&up; to yap 
tj c^ict ty\v 7raxvTr,Ta t» depog; t» fxev ydp x zi l x & v0< > °v XeTTTOfxepecjepov etxog eivat to el<rtov. eTi xai ex t^ 7T£(- 
t\vvarat tfta$epfxa{ve<r$at, tov tfe $epovg, oTav $epfxav$v\, pag frqXov. oTav yap eTrtTraTTvrrat v) Tecppa, xa$' ov av 

1. ifu(0i tpunj C". II 2. @ou\ C"T". I axaacrtv C"X". II 4. IX»)] IX X"T a . II einMpueTtu C"T". R 5. b b\ ro7 f C. II 9. tcouX 
C a X a . II 13. ttuvcW C a . II ay X". II l4. et] aou C". II 19- & om C'. II 26. xpare? C a . II 31. Werai X". II 32. UTro^acrxoucrjjf 
T°. II 37. \^Jx« et 7ro'7« C". II 38. 7*p om C a . II 39. 0e>u? ^ C"T a . 

6. Tr,g om C a . II 10. s cwrXijpj C a . II 11. ay Tl pho T a , ctv tj fxevu X", MTiuivoi C". II 1(5. JioVt X". II o om T a . II 17. ?«j 
C", ttt T a , h >\ X". II 18. kKQXi@tTou C". II 19- xat ante Ix om C". II 23. wXliW» o a.r\o X". II 27. to vaup om C a . II 28. cw- 
c-arT« T°. II 36. <?x« C a . H 39 et 939 a 1. hmKnyw C". IIPOBAHMATQNKE. 939 

tottov ETrnrcLTTYiTcLi, slg thtov trvppsT ro clKKo vSoop' ifrei t»t» Ktv\sfX£Vts vwo tov &spfxov ytvsTcLi, 7r£<pvKe 3s to ttvo 
tfs ~o evclvtiov, e(%ep y\v ro vfroop to ^e^ofxevov. v\ & trvfx- clvoo (pepeoScu, yocLt ro TrvEVfxct elg ro ctvoo sftcLtftC^sv, elxep 
fictivei tovto, edv TrpoTspov £yx v &^ to vftoop kcli <r<po$pct to Te Ktvovv eU to clvoo &eT kcl\ to Kivdfxsvov ovtoo 7rs<pVKs 
BicLfX£<roo<rYi' dKK' edv ot&v e7rifiKYi&vi, v7rspx £ TTcLi. edv o <pspso-&cLi. vvv tfs tpcLivsTcLi Ko^yiv ty,v <popctv TroDSfxsvog. 
ttTCct^ V7rsp%v$y Kcti e7rt7reo-yi v\ TscppcL, Y[6\ <rvfx(BcLivsi' v\ 5 Atct ti to d<p' eoo 'pvxporspov V ~° d<p' EQ-TrspcLg; »jl5 

yctp T£<ppct Y t V freXOfxivYI. TCtVTO b% T»TO KCtl OTl 01 fio&V- OTt TO fXSV lyyVTSpoV fXEQ-OOV VVKTOOV, TO <% fX£<rYi{X^>ptCL<;% 
VOl TY[V £K@\Yt&EHrctV k\ CtVTOOV yv]v & M-XJjVTctt' EOIKS yctp £<TTl fo Y\ fXe<rYlfx(BptcL &epfXOTCtTOV Std TO EtVCtl iyyvTctTov 
£>} CtYp Ttg 7rpOKCLTCLKcLfxficLVOOV TOV T07TOV KCtl tfld TOVTO YlKltS, CLl <$£ fXe<TCLl VVKTES 'pVXpOTEpcLl &ld TO SVCLVTtOV. 

fxr) b K ix £< r$cLt. Atct ti ctl WKTsg toov vifxspoov sv TcCTg dKscttg Trvtyvi- 16 

9 Atct ti o dvjp Trctx^Tspog uv tov (poorog htepxz~&i 1° poTspctt ; y\ foct tyjV ctTrvotctv; ot yctp ETYio-tctt Kcti Trpotfpo- 

&d TOOV tJEpSOOV; Y\ t\iOTi TO fXEV <pOOg KCLT £V$sTcLV <psp£Tctl fXOt Tctg VVKTCtg 1\TTOV TrVEMQ-iV. 

fXOVOV, tflO KCLi <fld TOOV CtpctlOOV OV cfiopct Y\ 0"pig, 0'lOV AtCL Tl TCt EV TO?? CtCTKoTg CtCTYfKTCt <pVQ-Y\$sT<Tl, KCLl EV 17 

xio-qpttfog; £7rctK\ctTTov<ri yctp 01 Tropot' ctKK' ovk ev tyi ToTg irepnroofxctTiCofxevoig; y\ tftoTi <r^7reTcti fxev Kivovftevct, 

vcthoo. b cfe ctYJp ov kooXvetcu hct to fXYi ev$V7ropeTv ov 'ctTrctvrct ^e Tct 7r\Y\pY\ ctKivY\Tct, rctvTct $e 7rXYipY\. 

(fjpx^cti. 15 Aict ti TY\g ctt$ptctg fxcXXkov ipvx ot > y( V£TA ^ 1 e7rtve-iS 

10 AlCt Tt CtYjp 'pVXpog /*W ytVETCtl cflCt TO Ct7rT£<T$Ctl T» <p£kOOV OVTOOV, TCt <$£ CtCTTpct KCtl OVpctVOg $EpfXOg. 11 OTl 

ftfrctTog, dtvypog ^e », kclv <r<po<fpct Ttg cpvcrct Etg to vcfoop &$sv ct7ro<-sysi sv ty\ ctl&ptct ty]v ctTfXtcfct, dkXct ^icc^gTrai * 

tZt-s KVfxcttvsiv; oti $s 'pvxpog, c^YiXoT fxs&tcrctfXEVog' "pvxei ev o> roTg £7rivE<psKoig d7ro<-eyercti; Kcti ftopetoov ye >j vo- 

ydp dTro toov vhctToov. v\ oti \pvxpos ft£v 7rE<pvKSV sTvcti Ttoov otd to olvto' 6 ftsv ydp vorog ctysi TO TG{«TOV, o Ss 

Kcti $£pftog, uxrs fxsTct^ctKKsi ty\ d<pr\ « ctv Ttvog ctTrTYjcti, 20 d7roo$eT. kcli drfXiXetv c% (pctivsTctt fiopsiotg fxctKhov i\ vo- 

vypog <Te VKert foct to KX<poTepog sTvctt' kcli ovfre Trore e\g Ttoig, Kctt ^z^wvo? >j $ep\sg. >j Trctpd to dvofxotov; y\ oti 

to (3cL$og t« vfrcLTog epxsTcu, dkX' de\ tov E7rnrsb\ cXttts- Sspfxs^^pvx /^^ *$* *J drfxtg; 
tcli, k&v $tcLtY{rcLi kcltoo' Kcti to vcfoop sTi KctTooTspoo <p£- Atct ti dv t p o eKclttoov SspfxoTspog tov *irKsiovog; ct/19 

pSTCLl, 00C7S fXY\7T0TS Eig ficL$og lEVCLl. y<tp (TTfiVO^W^Cti dKsSlVOTSpcLl. Y\ hoTl KIVeTtcLI fXcXKKOV 

11 A/a Tt b £K toov 7rofx<poKvyoov kcli xcltoo&ev dvtoov \s25"~oKvg, yi <5e KtvYio-ig TroteT %pvxpov; <rY\fxeTov tfe tovtov, oti 
tfiepog E^epx^TcLt; v\ fooTi iK E7rifxevsi to vypov, dKK' oKt- Kivtsfxsvct •vi^%£Tcti rd $spfx<L. 

<r$cLivst to vcfoop; to <$' etti ty\ 7rofx<poKvyi kcl) eKclttov Aicl ti vfroop fxsv kcli y>? <rY\7rsrcti, dr,p 8s kcl) 7r£>^ 20 

icriv % ucrs <\icLipsTv. i <rY\7rsTcu; y) "ort $spfxoTcvrov ytvsTcu to trYfirofxsvov cXttclv, 

12 Atct Tt o dv\p vk dvcL7rifX7rKv\<ri, to oi vSoop; kcli stg Trvpog^ <fe ov&ev &spfxoTspov; y\ oti "pvx&wcu <fsT 7rpoTspov, 
tov dspct yap fxsTcLTt&sfxsvov t\t£pov. y\ oti uo-TTEp ov<fe o 30 to <fe 7rvp det &ep/xov, b 9 dv\p Trvpog TrKypvig. crY\7reT<u 
Kt&og; ov yctp ttcLv ecjtv dvcL7rKY\<-iKov, dKKct to yKt~xpw & *& £V &epfxov, dKKct "pvx&sV yv\ tfe kcl\ vtfoop kcl\ dvjp 
<q vypov. kcli &epfxa, kcli ipvxpd yiveTcLt. 

13 y\ oti b dv,p clvoo (pspsTAi; o yctp d~Kog otclv /xev Atct t( rd E7rtvE<psKct dKsstvoTspcL toov cLi&pioov; xo'-21 

KEVOg Y\, KCLT0O CpSpETcLl, OTCLV <fs <pVtTY\&Y\, CLVOO STrtfXSVSi frlct TSpOV Uig 01 dpX^Ol eKeyoV, OTt TA CLCrpcL "pVXpct; Y[ KlCLV 
TO TtSTOV dvcL<p£p£lV. £1 <Te AYip dvcLKXtyll^Sl KCLl KOOKVEl '& T6T0 ys UT07T0V, dKKd StOTl dTfXi%Et; £7rt<rY,fXCLVTE0V <$£ QTt 
KCLTOO <pEp£<r&CLl, StCL Tl ficLpVTEpOl yiVOVTCLl CpVTYi&EVTEg; KCLl SV VY\VE[XICL Y[ tfpOQ-Og KCti Y\ TTcLx^ yivSTcLi. "oTcLV fXSV OVV 

irwg, ot£ fxev ftcLpvrepog ecriv, sTrifxsvsi, Kt<poTspog <$e ysvo- ctl&ptct yi, tfictTrvsT to &spfxov, v<p' ov dvcLysTcLt to vypov, 
fxsvog KcLTcLtpspsTcLi; ucje 'pvxpog h dv\p' tftb kcl\ bpotrtX^ei dtpiefxevov to vypov 

14 Aict t( o dv\p \sk clvoo (pepeTcLi; sl ydp tcl irvvSfXctTct diro rk &£pfxi. otclv <fs s7rtvs<psKov y\, dTrotrsysTtLi , Sio i 

1. n-ro C a F". II 2. t« post y&up om X°Y°. II 3. la/ --poTspoY om C". II 10. o om C°T°. II 13. xurvripifos X", xi<r<ripifo<; C". II 
xu C". II 16. Ta] tl ju.ii C a X°Y a . II 23. xxTunepov C". II 24. £icn«wi C a . II 25. iw i h' xlpos C". II 26. oXiaSxm Y". II 28. hzpui 
Y". II 30. o om C". II 33. 7 *p] & C. 

1. t«t*] tS C°Y°. II 3. ts om X". H 8. rti nXi* C a . II 10. b^rfc C a . II 18. ?*] re C". D 1.9. fih om C". II 23. o ijp iXxT- 
twv C a . II 31. xxl Uatp om C a Y a . I! 37. «^»' C a . 940 nPOBAHMATflN KE. Kq\ 

yiverctt Spotrog icfe Tr&xw ovroov eTrtvecpekoov. rrept vv rv { v yap rrve^triv), ot $e vorot %\pog, otf *jttov ecrv\Ke rd 7rep) rov 
yv\v vrroyAvov ro tjepyov xoiei rv\v dkeav. ctepct. nrpog oe rovroig 6 y,ev vorog vypog, roo <¥ vypu o 

22 Atd ri ev ro7g v\pv,koTg roov o?kwv p dv\p btevpnriXjzt, ctvoo roTrog dkkorptog etrrtV ho %tt%v ^tctkvera-t rd ev 

kcu ydktcra, ratg evhiatg; v\ frtori b dv\p 7rokvKevog rtg ctvrtjo trvvttrrayeva, vypa.. Kat ra, vypd rrkctvvvxiKct etrriv, 
icri rv)v trvyKptcrtv. orav ovv ctptyirctt eitroo pelv, trvy/odpet 5 ooere ov yevoov ev ravroo roirto trvyye$irrv\trt kcu rv)v rov 
o kt roo otKv\ya,ri dr)p Kcti trvcrekkerctt. rovrt <Te trvyrri- depog Ktvwtv. Ktvttyevx b\ y,v\ ev rctvroo nrvevy,ctra. dkkct 
vrovrog roo %povoo TrokvKevoorepog ytverctt b efyo&ev, Kctt <rvy@a,tvet ytvecr&ai' ecrt ydp nrvevyct depog KivYitrig* 
Xoopttv 7roKKv)v ttrx^. elg rctvrv\v -w rr]v x 00 ?^ KtTrret o Ata, rt vorog rrvet yoera. 7ra,x vi A v \ 1 ^ 07 ' *I /*w3 

tK t« otKv\ya,rog dv\p, oov 7rKv\<riov, Kcti <pepera,t e\g rctvrv\v rrctx^ ytverctt 7re\peoog ytvoyevv\g, yoerd <Te rv)v Tre^ptv Kctt 
Tifv X^pw &* T ° Kpeya,<r&at Kttt rv\v ri Kevi (pvcriv yv\ 10 ttjv diroKctQctpciv v) yera,@oKv\ e\g rivavriov yivera-t; evav- 
SvvctrSctt dvrtcjv\pt\etv. Kctrd rroKKa, <Te avri yepv\ thtqu rtov b~e rto fioppa, vorog ecrtv. $td rctvro $e ko,) yerd rv\v 
trvy@a,ivovrog, e7rera,t a,vroo b 7rKv\triov btd rv)v Trpotro^ptv' xtovct ^^ vorog. oKoog Se ko.) v\ x ioov X£t ' ^ X<&*iCp 
etrct rroKhK ejrooSev <pepoy»evx 6 ftev etroo roirog rroKvKevog kooi ro vtfoop Kttt rrcttra, v\ rotavrv\ diroKa,($apcrtg rrtyeoog 
ytverctt, b Se ej^co nrvKvorepog, Kcti irctKtv ejfcooSev ettroo <pe- trv\yetov ecrrtv. bto Kttt fxerct rov verov Kctt rctg rota,vra,g 
pera,t. Kcti rctvra, dKKao-trovrcti. 15 x,etfxa<rtag Triirret ra, irvevya.ro,. 

ixta, rt a,t rpoirat Trvexrrtv, *j otct ro ctvro o xau c:4 
K<T. O^A HEPI TOTS ANEMOT^. J pmt jfa^ ^ y< £ p t5 ^ Ka ) j ^Kctrrct ^percti 

Aict rt b KcttKictg yovog roov dveyoov e<p' ectvrov ctyet Kat b dv\p' eW ora,v dvrt7re<rvi koa yv,Kert o\jvv\ra,t rd d-iro- 
rd ve<pv\ ; *j ort d<p' v\pv\Korepoov roTroov nrvet; ecrt yap ra, yeta, 7rpoa,yetv hta, ro y,v) ttrxvpdv ex^tv rv,v dpxh rv\s 
itpog eoo v\pv\Korepa, roov Trpog eTTrepav' trv\y,etov $e ro ryg 20 Ktvqtreoog koa <popa,g, rrctKtv dvra.Trodtfrootrtv. 
•gpog etr7repa,v SctKdrr^g yeyeSog kcCi fictSog. Trveoov $e ctvoo- Atd rt ctt rpo7rcti Ik t*j? $aKctrrv\g ettriv; *j ort v\B 

6ev e\g rivavrtov ypa,y,yv\v rrotet ry\ <popa. ra, KotKa, rrpog Sa,Ka,rra> 7rKv\trtov; v\ ort eva,vrtov ecrt rv\ dTroyetct v\ rpo- 
Ti|v yv\v exovtrctv. irpotrTrtTrroov §e, oog e'tpv\rcti, rotg irpog nra,ta,, KO,t ecrtv v) rporrcttct otov dvcttrpo<pv\ d7royetctg. v\ $1 
erTrspctv Vffi yvig roTrotg, Kcti trvcreKKoov rd ve<pv\ frta, ro dTroyeta, ro Ik rv\g y^ Trpog rv\v 6ctKctrra,v Trvevya, ytvoyevov, 
rv\g ypctyyv\g <rxv\y^ rf eKet~$ev dvctKka<ret eir a,vrov ooQei25v) &s rpoTrafta, v) tkt« TrctKtppotct. oocre dvctyKv\ eK SctKctrrv}? 
ctvrct. rrotet b% yovog tvto roov Konroov tw t»$ yev v\pv\- eTvctt. [v\ v\ $a,Kctrrd e<rri\ frta, to e\g rv)v 6aKa,rrctv dSpottrSvf 
korepxg t»? &' eva,vri>ig etva,t roir^g, nrpog «? e.K t« Kctroo&ev vctt rov pvevrct depct; t» cfe yv\ etg rv)v yv\v t»to <rvvicrcttr$a,i 
$ err' ev&eictg rv)v <popdv yivetr$a,t <rvy(3a,ivet, rd Kvpra, Kat t» dva,Ka,y7rretv drrtov a,trtov, ort v\ $ctKctrra, ev KofKtp 
7rpog rv)v yv)v ex^<rv\g, oorre dvctKKcttrtv yv\ ytve<r&ctt rov ecriv' b <fe dv\p, cixrTrep ro vfroop, pet det e\g ro KotKorctrov. 
7rvevya,rog tw yv\ rrpog rv\v yv\v e^/ouo-*i? depa, ex^ v TW 30 Ata, ri ot eKve<pia,t vfrarog yevoyJvx Sctrrov 7ravovrctt;6 

rekevrv)v tvi? cpopctg, ev oo ovcfe ve<pv\ etrrt Trept rv)v yv\V v\ "ort at Kotkia,i trvyTriTrr^trt t« vecpvg, vb K a,rog yevoy,evov, 
rotg b% Wrrov Koikotg Kat tw drirv\ktoorv\ tw yv) eTvctt vypov. ev ctig *j dpXA t» rrvevyctrog trvvicra,ra,i; 
oocre » <rvvtcra,g v\rrov Ka,ra,<pa,vv\g ecrtv ctvrv ttoioov t»to o Atd ri ix ot ctvro) ctveyot 7rctvrctx^ vertoi ettrtv; »j7 

7roiei. ort ix °' 1 <*uTOf 7ra,vra,x* ^pog opv\ dvrnrvextrtv, dkk' er&- 

2 Atd ri fiopea,t ylv erv\trtot ytvovra-t, vorot <$e ov; v\ 35 poi KeTvra-t 7rpog erepa, opv\; oTov ya,p nrpog dvctvrv\ y,oktg 

yivovrctt yev ko,i vorot, dkk' i trvvex^-, ort rroppoo v\yoov peovroov, evra,v$a, v<picrctrai ydkkov rct ve<pv\, ov dSvvctreT 
*l dpx^ T0 ^ vorov ecrtv, xnro fte rco fiopea, otKxyev; ert ot ert rrpooo&elv ctvrd dveyog. v<ptcrctyeva< <Te kcu irteXjiyeva, 
yev erv\tria-i ^opea-t Ka&ecrv\Korog rov depog nrv(ov<rt (Oepovg pv\yvvrau 

13. efouj X'. II 21. 6u.\<£<T<rr\s s. II 22. t? ts <pcp£ C". II 26. pow s. II tS om C° et pr T a . II 28. «j» cpopdy om C". U 30. 
?X« C". II 31. ovbs n^Chri s, cii^y t<p v C. II 7rep'i] Trpif X". II 33. o-uvi?-*/ s. II ej % ob T a s, *) » C". II 36. votjbj o\>X ihz C". \\ 
37. Toir (Bopictv C. II ?ti] eVt X". II 38. ETJjeriot C"s. II Bipov? «yctp •niivci.y om S. 

5. y.iwi C. II 6. dKka. -Trye^ctra. C. II 9. tjjv om s. H 12. Kod post Sk om X". II l4. -zoi om X"T". H 17. xct\ om X". U 
6atX*cro-<* s. II 21. fl^Xotcro-Ti; T's. II hi\ oti orxr s, oxi cXtom X", btccv CT". II 22. t5*X*crcra C"S. H rf\ J) C. II 23. ovno^iccs T", cino 
•yxicts C. II 24. SxXcca-c-ctv s et 25. (tdXu.crcrr,s et ubique similiter. II 26. rj r\ .SdXx,TTci i?-i om C". II 28. «.iViov om CX a s. I! 29. 
xotXoTspor C. II 30. «jiwyAw C. II 31. r) om C'X'T a . II 33. ikiol — 34. Travrax» om C. H 37. TTJe^o^ev* T"s. HPOBAHMATQN Kq". 941 

8 Aid ri cti fxev Kct$a,pct\ Svosig svStstvov <rY\fA,sTov, ctl et /a,y) Std Tovg i7v\<rictg. vvv Se ovroi KooKvovrtv. y) oti 
Se TeTa.pa,yfA,evctt xei/xepivov ; v\ oti x^ftuv ytveTctt <rvvt- eTxt 7xct<ri fA,sv wifAaivei ToTg ctcjpotg Svofxevoig v\ e7xitsKK)*~ 
^ctfJLsvd kol\ 7xvKVdfA,svx tov depog; otolv fA,sv ovv Kpa,TY\ 6 trtv, &x y\kicjo, <fe e7t\ txtoo; Sy\Kov iv oti 7xvsvfJLctT0L fJLcC- 
%Ktog, StctKpivet kol\ cu$ptaXst clvtov, otolv Se KpctT^Tctt, Ktcja, e-ni. tktoo koli fA.sT olvtov. iTxst <% nxviysi, kcu txvvo- 
eitivE<pY\ ixoteT. sdv fCsv ovv lr%vp& y\ v\ <rv<rTct<rtg, sv$vg 5 fA,ctTct stKoToog etx' clvtw ta $spfA,oTcLTct kiveTtcu' o Ss voTog 
^fA,epctg yiveTcti 'xei/aoov' idv Se d<r$eve<rTEpct, {jly\ nxctvTct- $spfA,og icjiv. stce\ Ss sWicjai fjLctKtcja, ek toov hctvTtoov tU 
vcuri Ss Kp&TKftsvYi , tq <rvvi<rTctfA,svov e^ooQeTtcu Txpog Ta,g rct evolvtiol fXETct^ictKKEiv, Txpo Kvvog Ss ot TxpoSpofJLQi nra» 
<%<rstg. ivrctv&a, Se (jlevsi Std to 7ret%uTtf,Tov sTvctt tov Tcspt <rtv ovTsg fiopsctt, stKOToog fjLsrd kvvcl voTog icvet, i7cei&vi 
tv)v yv\v dspa, rov "Xj-if^obvog. tcljqj <fs <rvv(cjctTcti kcu 6 e7ci<rY\fxcttvei /Ltev, eTCtTeKKwi <fs roTg ctcjpotg. t$ <)s iTcio-vr 
aKKog Std to s^stv dpx* v kol\ spsi<rfA.a,, o Se^etcu kolHO jxcuvetv icji fA,ETcL(3oKv\v tov dspog tcoieTv fA,sTa,@dKKEi Se 
<L8pot<rsi to 7xpo<rtov Ka,Qa,7csp op$pog' ooo-xep ydp iv rpo7cv\ tcclvtcl elg rovg ivoLvrkg y\ rig £7x) ^s^ta, civsfMg to, txvstS- 
ivog clvTtcjcLvTog ko.i ot ookXot fxsvovtrtv, ovtoo kcu in tov fA,a,TO>. etxsi <fs fiopsag slg Tovg i7xt$E%i\sg fxsTa.^ctXKst, srn 
dspog. $10 Tctx^ K& 1 s^a.icpvYig ivtoTs ytverxcu kcu iTxtvl- cXv ccvtco Xoitxov eU votov y,sTa,Ba,Wstv. sqt <W kcu y\ fxera, 
<pe\ct. otav w 0,1 <\v<retg TeTa,pa,yfA.evcu oo<rt, <rviy,eTov icjtv Tctg %stfji,sptva,g TpoTxdg 7xsvTEKa,thKa,TY\ voTtog, frta, to ta? 
Itrxjopov oti ov KSKpctjTYiKsv 6 %\tog TY t g rvcjcursoog , txoKvv 15 f^sv Tpo7xa,g clpxw *W* sTvctt, kweTv <fs tov y,<xt o,vty\v 
Xpovov iva.vTMfJLsvog o,vty\, uc;e stKOToog scji o-vcjypcu tx\sov. y,a./\tcyct, cLspa, tov Y\Xtov, sTva,t <5e iv TctvTcug Tcug TpoTtctTg 

KCtl Y\TT0V cfs i<TTl <pO@EpOV , OTAV TXpOX^^O.VTOg Y\ OTCtV TXpog VOTOV. KetCct7XSp W KOA Tct CtTx' dvctT0Kv\g KtVOOV dTXYf 
g£ EVC^ictg TOVTO <TVfA,(3YJ. iKEtVOOg [XSV ydp EOIKEV tio<r7XEp KtOOTCtg dvsfJMg YiystpEV) %TOO KOA Tofc et7T0 fA,E<rY\fX^)pta,g KIVOOV 

V7XoKstfJtfA,ct ti sTvctt, xtoo <5e dpx^ <rvcjct<rsoog. voTtg systpsi. ovk evSv <Je d7xo TpoTxoov txoieT t«to fyd to 

9 Atd ti KsysTctt "« TroTe vvKTsptvog fiopsag Tphov iketo 20 (Bpa,x^ctTO,g 7Xot£t<r$cti rdg jX£Tctcjct<rstg tots, dKK' iv ty\ 
<psyyog', v y\ $iqti d<r$svY) t& 7xvsvfJt,ctTct too dnxo TY\g ctpwx^, TxsvTEKctiSsKctTy, <\tct to tov XP 0V0V t»tov trvfjtfxsTpoog e%e<v 
QTcti' v\ WKTeptva,', <rY\fxeTov yotp oti « TXoKvg o Ktvv\Setg dv,p, ty\ KctTct ty\v ftsTa.cja,<rtv 7xpooTv\ <pa,vTct<rtct' oKov yctp iqi 

TO TY\VlKCtVTCt 7XVEV<rctl, OTS oKtyYj $spfJt,0TY\g VTXYlpXW "h ^S fLEpog SVO-YjfXOTCtTOV 6 EtpY\fJt,svog XP 0V0 $- 

bKtyvi oKtyov iKtvet depct. TeKevTa, <5e iv Tpt<ri vctvTct, Atct H i^xt 'Clptoovt ytvovTcu cttoKot fJtctKtcja, ct\ y\fJt,e-\.<S 

KOU TA iKdxiO-TCt iv TY\ TXpO0TY\ TptCtfri, UCJS KCti TOVTO TO 25 pctl KCli dKCttpiCtl TOOV 7XVSVfJtCtTO0V ; Y\ OTt iv fJL£TCtfioKY\ Ctt\ 
WEVfJLCt. TXOtVTO, dopKTTsT fJLOtKt<n U , <F 'ClpiOOV dvctTsKKEl fJLEV iv 

10 Atct ti o (Bopsctg ixvKvoTspov tcvsT y\ o voiog; y\ oti o dpxy OTXoopctg, frvvst <Je ^e/^wvo?, oocje cftct to fJLy\7xoo tlol- 
fjLEV (Bopsctg ystTvtoov ty\ oiKXfJLEVYi « KcLvSoLvst oKtyoxpo^wf $scjdvcu fjLictv- oopcLV, dKKd ty)v fjLsv yivs<rQa,i TY\V Se TXCtVS- 

U)V (cL/JLCL ycLp TXVsT KCtX TXapscjiV), cfe VOTOg VK d<plKVsT- oScLl, <\tCt TCLVTO, dvctyKYj KCt\ T& TXVSVfJLOLTCt dKCLTOLCJCLTCL 
TCU SlOL TO 7XOppOO$SV TCVsTv. 30 sTvOLl <\ld TO iTXCLfJLCpOTSpt^ElV TCfy e£ EKCLTEpOtg. KOLl %aXe- 

11 Aiol ri o voTog y\ttov fxsTct x ti V- z P lv ^- l > vvKTctg tcvsT Tcog Sy) KsysTctt kcl\ Svvoov kcl\ dvcLTsKKoov o 'Slptoov Sid 
% ftsS' Yifjispctg; y\ oti kol\ TY t g vvKTog o Y\Kiog syyvg icjt ty\ ty)v doptcjictv TY\g oopctg' dvctyzYt ydp TctpoLX^Svi sTvcu kcl\ 
tcpog votov %woct, kcli dKssivoTspcu cLi WKTsg iKsT y { tcpog dvoofjicLKov. 
apKTov ctl vifJLspcti; uo-Te 7coKvg kivsTtcli 6 dv\p, kol\ ov$ev Atd t{ o WKTspivog (Bopsotg TptTcCTog K^ysi; TxoTspoylk 

tKOLTTOOV Y\ /JLsO' YjfJLEpcLV CtXX' Ctl QspfJLOTEpcti Y\fJLSpOLt KOO- 35 OTl ^7X0 fJLlKpdg KCLl d<r$£V){g dpX%S> V rptTY\ fk Kpi<rijLLOg', 

Kvxtrt fA,aKKov 7XvsTv, fy\pa,iv6<ra,i Tdg vypoTY\Tctg. y\ oti dSpoog v\ SKXUtrig, oo<T7X£p toov iKVEcpioov; TctX^Tct w 

12 AlOL Ti ETXt KVVl 6 VOTOg TXVsT, KCtt T«TO OOQ-TXEp Tl CtKKo Y\ 7XCtvKct. 

yivETcti TETa,yfA,svoog; y\ Sioti $spfA,ct tol k^too, t« Y\Kia Txoppoo Atd T ; t (Bop^oLi txKeTcjoi 7XVEM<ri toov dvsfJLoov; Y\ SlOL to15 

OVTO?, OOCje 7X0KK.Y\ Y\ dTfXig yiVSTCtt; KCtl 7X0KK0l Sy\ STXVEOV, TXpog TXTOO Ty)v OiKXfA.£VY\V TOO T07XO0 V7X0K£Tr$a,t OVTl V^JYiKop 1. plcrei? C. [I euhvov T'. II 7. 5% om C". II 11. y.a.U xov s. 13. &o] bio xx\ C". II 17. 7rpo%siiJ.a.acirra.\ s. II 18. y.h om X". U 
20. fappixs C. II 21. <pUrio<; s. 23. JA/yj om X a . II 27. o /Sop^ - Jn om C°X a J a s. II 31. hi. — ^ipx? n om C°X a T a s. II 
39. wxO X: II tik X a . 

1. iry\atov? s. H 8k om C s . II r\ — 23. xpom] hacc cap. 32 ponunt codices. II 6. r\S^xt C a X". H /taAi<r* om s. II 7. hiy.ot 
S. tl i\. voto? C". fl 17. a.vot,roXuy.s. H a.i:riXiu>Tm X". II 23. eucrviy.oTEpoY s. II 24. w*tb# C". II /i^Ai?-* a.lo>.o: C". II xl om s. II 26. 
**fj^ G>. II 28. fetivQtu s. II 31. te X". 942 nPOBAHMATHN KC^. 

xct) e\u) Tponruov xct) 7rhv\pet X l0V0 $-> % ovSeTroTe evtct op% Tehet $e e1oo$e ytve<r$cti fxeyctg. &o xct) TrctpoifXi<xC,ovTcu 
heiTret; to irohv %v vypcttvofxivoov toov TreTrviyoToov 7roAAct- "cLpxo/u,evx ye vo'tk kcu hv,yovTog fiopecto'.' 
xtg irvevfxct yfveTctt. tovto $e i<ft fiopectg, to ex toov dnro Atct Tt irpoteTctt t» ^ej^wvo? &-no T%g eco T* Trvev-2V 

TY6 cxpxT* tottoov irvevfxct. fXctTct, t« $epovg tfe xct) d<p' eTirepctg; vi otl otocv fxvixeTt 

16 Aid t[ ot votoi Txvewt fxtv xeipoovog xcd ectpog dp- S xpctTvi 6 'v\htog, d<pLefxevog 6 dv\p pe?; Svvoov tz ovv xctTcv- 
XPfJoevx xcti fxeTOTroop* hv\yovTog, el<r) <5e xvfxctToetc\e?g xcti henrei ve<pY\, d(p' cov ol Cecpvpoi' xct) o<rov ctv l7rctycL*f% 
<rvvecjpctfXfxevoi, xcu To?g ev Atftvvi b/xotoog ^ajx? 01 M oi sxetvotg To?g ev too xctToo v\fxt<r<pcttptoo otxovtrtv, eoo$tvov 
(2opecu evTctv$ct; v\ fooTt 7rhv\<rtov tov rihtov ovTog dvctyxvi trvevfxct ytveTcti. TdvctvTict w, oTctv 8vvyj ev tw xcLtoo 
xtve?<r$cti Tet irvevfxctTct; b 8e vihtog t» xeifuovog irpog vo- fxepei, exetvotg Te Ce<pvpovg irotyrei xoo) evTctv$ct £ooQlvqv 
tov (pepeTcti, xct) th fxev ectpog dpx^fxevi tS 6i fxeToiroop^ to Trvevfxct dirb tov e7rofxevti depog ctvToo. <5ict t»to xctv xcv~ 
TeXevToovTog v\$y\ $epfx&tvei, to <fe $ipog irpog fiopectv <pepe- Tcthct(3vi cthhov ctvefxov, fxeCQjov ytveTctt cttpofxevov, oti 
Tcu, exemg <fe dTrohetTret tks T07r\ig. $epfxog o£ ecjt t\tct to irpo<re$Y\xev. 

fxiyvv<r$cti to irvevfxct too xcvrct Ai@vy\v depi $epfxu ovti' Atct tl ol xvveg Tct txvvi %xi<rTct evpt<rxovrt !Ce(pvpov22 

xcti frtct tovto fxeyctkoxvfxm voTttetv nroiei to Sepog, ifx* irvlovTog', n hoTi fxctht<rTct <rvyxet Std to <rvvexe<rTctTQS 
TrtTTToov etg ty]v $ctkctTTctv. 15 etvau tuiv dvefxoov xctt fxctXttjct v7ro ty]v yr\v irvetv\ 

17 Atct Tt b voTog ^vtroo^Yig', y\ %ti vypct xcti $epfxct irotei Atd ti, oTctv dcjepeg StctTToocrtv, dvefxx <rvifxetov; v\ oti23 
tjx <rcofxctTct, taut* $£ <TY[7reTctt fXtthtTTct; ot Se ex TY\g vtto tov irvtvfxctTog tpepovTcti, xctt irpoTepov exet ytveTcti 
SctkctTTYig votoi dyct$o) <pvTo7g' ex $ctXctTTYig yctp ctvTotg irvevfxct y\ irctp Y\fx?v; Sio xctt dcp' » dv tott* tpepoovTctt o\ 
TcpoTTrtTTTet. xctt TY\g 'ATTtxvjg too QptctTtco Trecftoo ctntov, dtjipeg, ev thtoo xou to irvevfxct ytvsTctt. 

8ioTi dTre^Ajyfxevog d<ptxve?Tcti. cu tY epv<rt[2cti yivovTctt 20 Atct Tt fxeyiqctg vecplhctg toov dve/xoov b "C/cpvpog c\yet;2^ 

V7T0 vypoTYiTog $epfXY\g fxev dhhoTptctg M. vi StoTt ex Trehayag irve? xctt xctTct Tv t v $dhctTTctv; ex iroh- 

18 Atd ti ctve/xog ytveTou irpo toov exhet-^eoov ug Tct hov vsv xctt trvvctyet. 

TTOhhct, dxpovvxov fxev irpo toov fxetrovvxTtoov exher\peoov, Atct tt ot e-irt Tehet ctve/xot fxeytcjot; >j ot< oTctv d$poot25 

fxe<rovvxTtov §e Trpo toov eoooov; vi fooTt dfxctvpxTctt to Sepfxov ex7rvev<roo<rtv, bhtyov to Sepfxov; 

to dTro TY\g <rehYiVY\g <5td to irhv\<rtov vjSyi cpopctv eTvctt, ev 007S Atct Tt, eetv irept irvifxepictv ht\p irvevTvi, v&oop ytve-26 

yevofxevco etjctt »5 exhet^ptg; dvtefxevov ovv 00 xo/retxero Tctt; vi oti xct$' cv etv *) v\htog totcov tS xoo-fxv, Tct ev- 
dv]p xcti Yipefxet, ircthtv xtvetrctt xcti yiverctt Trvevfxct T*i5 Tev$ev irvevfxctTct xtve?; §to xcti q toov irvevfxctTcov nreptcjtx- 
biptctiTepov exhet^peoog b^ptctiTepov. o~tg Jtevrcc t>jv t« yhK (popdv ytveTctt. e7re) £' ?j ttrvifxeptct 

19 Atct ti vo^to? ovx dpxofxevog dhhd h^yoov veTtog; fxe$optov ecyt xetfxuovog xcu $epovg, oTctv <rvfxfivi tov v\htov 
•jroTepov oTt 7roppoo$ev Tvvctyet tov depct; ytveTctt <fe <rvvt- 30 xctTd ty)v vjfx?v tpcttvofxevyv Itrvifxepictv VTrepftefihvixevcti v) 
TTctvTog to vcfoop, TWtTTctTctt 8e vq~epov V\ dpxetctt. v\ "otl dp- exhetTretv t» dxptfiig opx xcu etvctt fxcLhhov ev To?g X zl } x& ' 
XOfxev\i $epfxog etjtv b dv)p ert btct to ex toz»t« ehv\hv$evcti, ptotg, <rvfx(3cttvei t»? ex t«t« tou /xepovg dvefxxg Trvelv, uv 
eTrixp^viC^ofxevog fre ^vx$eig <rvvt<rTctTcti fxcXhhov etg vfroop. etjt irpunog hr\p, cov vypog <pv<ret. ovTog <fe t» v\hU fxcXh- 

20 Atd Tt b voTog, orctv ftXv ehctTToov v\, ctt$ptog etrrtv, hov ev tu jgofxtpuf fxepet tov xotrfx^, xcti xtvZvTog Tct ev 
oTctv <fe fxeyctg, ve<pooc)\g xctt XP 0VlU}T£ P°S> ^oTepov, uxrTrep 35 ctUTw irvevfxctTct, Tct %£ijU.wvo? epyct <rvfx(Bcttvet yive<r$ctf 
Ttveg heytirt, cftct ty,v dpx^; eav fxev ydp ct7r' ehctTTovog, tovtoov <Je £<tt/v o ofx(3pog. frt Se sTretbvi v\ ttrvifxepict e<rTi 
ctt$ptog, ectv <$e diro 7rhetovog bpfXYi<rv\, ve<pehooc^Y\g. v\ oti xct$cnrep ^g^wf xctt $epog t<roxpctTY,g, idv oTTOTepujiv ctvToov 
ehctTToov dpxopevog etrTtv, uxrTe ov Trohvv depct u)$et, e7r) ti 7rpo<rTe$vi, ev<rv\fxov ty\v po7rv\v irote?, xct$ct7rep exl toov 

1. r, C"X°. II 2. Xsfcereu X". II v^a.WfA.tm X". II 6. Se] fe *a\ X". II 7. tv t? XjjSujj C'. H 8. o/ro? om T". II 13. I*pi C a 
X"T a s. II 19. Spxa-iuj T a . II 25. fjfc om C°. II 26. isyopiwv X a T's. U 31. to Zfap] toy aipct s. II 32. ix] bt toS X'. II 36. 

£7r' S. 

4. Vk om T". II Iri om C". II 5. cuv om s. II y.a,T0L\i7T% C a , x&TcCKznrs"» T". II 6. ui\ oZ C"T a . II 9. Ixii C. H ttomjotj s. D 

t«ut* X". H 14. oTt C a . II 16. j| om C"X a T a s. H 18. tottu s. II 21. xx\ om X". II 23. «n om C°s. II 24. to om C a . II 26. n 

om s. II lyraOfl* C a . II 28. It7£(3»j lcnj/tfot* C'. II 34. t* ct 36. >j om C". II 37 et 38. xa.Sa.Tfov s. II 37. »<roxp*T& T°s. II cttwW- 
pos ovr s. nPOBAHMATflN Kq". 943 

WctX^vrwv Tv.yoov. ixet $e b k^fp ex Te Tr,g xetfxepM tol- tkto <5e to xoTXcv TY,g ypa[Xfxr\g Trpog tov ipavcv kai ovk 
^eoog icjt Kctt vypcg (pvcet, 7rpo$e$elg iv ty\ \<r-/\fxeptct po7rr,v eir\ ty,v yv\v iffv, ooctts iiri ty\v dpxw 7rvsoov i(p' savTcv 
Xetfxoovog hrcirpe. Kctt ofxftpov' 6 yap cfxfipog xeijAoov ecjtv Tct vs(pv\ ctyet. * 

ciKeicTciTog too irvevrctvTi 7rvevfxa,Ti. Atct ti aoiro fxev TY\g $aka,TTY\g ovk <x,ircirveH £w0£v3O 

27 Aid t( o voTog kcu b evpcg SepfXoTepot ovTeg toov ivav- 5 \pvxpov, chro $e toov iroTafxoov; r, oti r\ fxev SakaTTct iqtv 
Ttoov, b fxev t» ftopvi, b <$e t« Xecpvp\s, vSaToofrecrepoi sltiv; ev dvctTreTrTafxevotg Torroig, o/ Se TroTafXot iv qevcTg; r\ Zv 
KdLiToi $td 'pvxporrja vtioop e^ depog ytveTat. & yap hou d^ro T/,g $akoLTTr,g avpct e\g iroKvv tottcv vki$vcotcu, oocje 
to dTrooQsTv tov (3opectv ivTevSev yiveTat to) vi(pY\' b yap etvat d<r$svyg, y\ <$e cltto toov 7rcTa,/xoov d&pooog (pepsTcu 
l^ecpvpog kcu b evpog dir&yso-iv a,fX(poo (bfxotoog yap Trka- kcu [xakkov lo-xyei, <ho fxakkov eiKOToog (patveTat 'pvxpct. 
ytci), kcu ol a,kkot <5e TroovTeg, oSev Trvecvo-tv. iroTepov oti 10 r\ » tht' iqtv cttTtcv, dkk' ol fxev TroTafxot •pvxpot e\<rtv, 
civTnrepuTTctTcu to \jsvxpcv elvoo fxakkcv, otolv y\ efcoo tc r\ &e $xka,TTO, VTe Qepfxvi \STe 'pvxpct; yiveTcu $e r\ ctvpct 
Sspfxov /xakkov; y\ trrt fxev ti kcu foct to oQev irveovcnv, koli ctircKV0Y\ dep[xcttvofxevcov y\ 'pvx l o[xevoov' biroTepov yctp 
a,l$p{xg elvctt; Kctt yctp evpog o\k YyOig ecrtv. v\he Se y\ "XjOopa, ctv txtoov Tra.o'XY\, e^ctepxTctt, e^aepovfxeva <5e t« v^a/rcg b 
irpog eo-r.epav Kehctt, Kctt "Qecpvpog. dkXct koli fooTt nrpo- dv\p ytvo/xevog (pepeTcu, o ieriv ctvpct. to [xev w diro toov 
Tepcv Sep/xctivofxevog b dyp, uovirep Kctt Tct vfrctTct, Tctx^ct 15 -pvxpoov ^vxpov etKOToog diroirvet, Ta $e diro toov o-tpotya, 
Kctt fxaiktcja, "pvxsTat. (pepsTa,t vv b /xev diro t« evpt dir 1 Qepfxcov diroTrveovTO, •^/U^stc» ko,i ytveTcu "pvxjpct. t«5 fxev 
dvaTokYig d'/\p Qepfxcg, b <Je diro t« vot« diro fxeo-Y\fxfipictg. iv iroTa.fxtg "pvxpxg cLiravTctg evpot Ttg ctv, v\ <Je QctkctTTO, 
otolv hv ekQoovtv e\g tov •pvxpoTepcv tottov, to,xp 7rv\yvvv- kt£ "pvxpa, «ts $epfXY\ o-(poSpct eq-tv. «te Zv to diroTrveov 
TOLt Kcti o-vvio-TavTat e\g vboop. ko\ fxctkkcv b evpcg iroiel ^vxpov dn a,VTY\g eg-i, $td to fxv\ "pvxpdv efvctt cr<po$pa,, 
vfroop, cTt diro t» r,ki\s fxcxkkov cpepet tov depct, Kctt bfxo toog 20 «T£ ipvxeTctt to,-)Q), <5ict to [Xy\ $epfXY\v eTvctt o-(po$pa,. 
Bepfxov. b &e voTog kY,yoov v$a,Too$Y\g, oti "pvxpog b irpoo- Atct Tt b ^ecpvpog evhetvog Kctt Y\$it7c$ froKet eTvctt ToovZi 
Tog (pepofxevog dvjp diro TY\g $a,ka.TT'/,g , b Se TekevTcttog dvefxoov, Kctt oTov koli r/ Ofxv\pog ev tw 'Hkvrttv TreStoo, "dkk* 
&ia,$eprxog oov diro TY,g yY,g KCfxiXei. v\ & fxovcv twt' a,mov, a,\et "Cecpvpoto Sta.irveUctv d//,Ta,t;' y, nrpooTOV fxev oti e^et 
dkk' oTt Kctt fxeiXoov kv\yoov b voTog ytveTctt; 3~to Kctt y\ ty\v tov dspog Kpcto-tv; «Te yap Oepfxog oorrep ot diro fxe- 
7ra,potfxia, e\g avTov "dpxcfxevov Te votou." <ot Se [xelXpvg 25 o-Yifx(3pta,g koli eoo, »T£ \pvxpog ooo-irep ot dtro Tr,g ctpKTX, 
TpvxpoTepot. ooo-Te Trr,yvvet vcTepov to, vs(pv\. r, <5i<* touto dkk' ev fxeQopiop eV; toov -pvxpoov koa Qepfxoov irvevfxd,Tcov' 
vSctTooSeqepog r, dpx^y-^og; yetTvtoov tfe dfxcpotv TY\g Svvctfxeoog olvtoov Kotvoovei, Sto kol) 

28 Atct t( oi avsfxct tyipctivovcrt ^pvxp^i ovTeg; r\ fricTt evKpctTog icrt Kctt irvet eapog fxaktcrct. sti to, Trvevfxarrct 
aTfxtCeiv Trotcvctv o/ \pvxpoTepct; $td ti (Te fxolkkov r, b 7repttcrctTcti r\ e\g TdvavTtct y\ e\g Tct Ssfyct. [xsto, ovv tov 
Y,ktcg; y, Sioti dirayiio-t ty,v aTfxtSct, b Ss Yjktog KctTctksi- 30 ^opeav nrveoov (s7rt Ssfyd ydp o T07ro?) evScKtfxst, ooo-irsp 
iret; vypcttvet fxev isv fxctkkov, fyipa.iyet Se y\ttov. nrctpct ^ctXe7rov nrpdog. Kctt ctfxct 'oTav^ etTro^e^acrjj, evSia, 

29 Ata, ti b KatKtag fxovog toov dv/fxoov icp' eavTov ctyet efcoSe ylvso~$ctt ug iirt to nrokv. b Se (Bcps'a,g x ei ! x zp i0 '> 
Tct vscpYi, ooTTTsp Kctt v\ Trapotfxict ksyst " skKOOv scp' ctvTov ctvsfxog. \y.at o d7TY,kiooTY\g <5e iv TOO [XS0~O0 oov toov 6spfxoov 
uo-7rep KcttKtctg ve(pcg." o/ yap akkoi, 'o$ev dv irvsooo-iv, Kat toov •pvxp^ TrvevfXctToov y\ttov ctvToTg KCtvoovet. dirr,- 
ivTavQct dvacrekkcvTtv. iroTepcv 0,'nicv oti dfxct b evavTiog 35 kiooTr,g fxev yap irvsoov Tct irpog vot« irvevfxa,Ta, Kivet (ev- 
Trvet; y\ &z av ikavSavev, dkka, 7rs(pvKe to Trvevfxa, KVKk>s TavSa, yap r\ fxeTaqactg amv icrtv), kivoov $e « fxiyvvTat 
ypct[Xfxr\v (pspsvQat; ot fxsv \sv a,kkot Trspt ty\v yv,v 7rve\so-iv' otvTcTg. b h\ Tj.<p>vpcg Kat KtveTrat vtto toov voTtoov, Kat 

1. rjf? om C". II 8. IrreuSsy xa, yl<py C"Y a , IvreC^y toL vtyr, k% iipcg ^tyeTtti S. II 10. oSev] o<rot C". II 12. fooi om C"X a Y°S. II 
13. jffc] n C a . II r\ y\ «y? X". II ik. xaitr<u s. II 7rpo'r£po? Y°s. II 15. o om C". II 17. *»jp] o «tijp C". II 18. ^uxpoVctToy C a s. II 
25. 7£ C a X a . II 26. •^\>%cot(oov s. li o.Tttn;rflnu C". II 29. r\ om Y a s. II 31. yfa om C". II 33. «tuTwy s. II 34. wo-ntp o x<x.ixict.<; C a . II 
•yap] 3k s. 

1. nonne tk't«? |j xa\ om s. II 2. !<£' auToy Y", \n avToi C". II 6. o o\ 7;ot*ju.o? C a Y a . II ?-£poi? C". H 10. b om C"s. II 12. 
xaV] y.x\ r, s. II 18. bSk ip. ^s codices. II 19. '^Xf°y C a X a , "^vxpog s. II vtytxJpct om C"s. II 22. xxt ante oiov om C a . II 23. eUi 
Y a s. H ha.iiyiv<iii s. II &o¥/i«u' C". II 2k. ^rs s. II 26. d>X — 28. I<r« om C a X"s. II 28. xcti] ho xa.\ C a X°Y's. II 29. el? t«] 
tTTl toI Y a . II 30. niicy s. II tuttos X". II wjttou 7r£p\ s. II 33. Kok o — 9kk a 3. «Tvat om C a X a Y"s. 

u 944 nPOBAHMATGN Kq". 

nrvioov Kive? Tct (Bopeict' TekevTct ydp evTctv$ct y\ 7repto^cg o fxev ovv voTog Kcti (3opea,g eK toov e<p' eKctTepct tottoov 

toov Trvevfxdrroov. $10 toov fxev ty,v TekevTY,v twv cTe ty,v dp- TY,g th y\\(ov (popctg 7rveovcriv, ol &e ctkkoi fxakkov Ik t« 

%piv e^XjOOV ev ctvToo ftiKctioog Y,$vg ecrt koa tioKe? eTvau.] ko,t dvTtKpv. 

32 Aia, t( e7T{ kvv\ voTog 7rve?; y, osi Itti 7ra.cri fxev cty,- YioTepov to Trvevfxct cLtto 7TY,yY,g Ttvog (pepeTai ucnrepZS 
fxa,(vet To?g ctcrpotg b\>ofxevoig yi eTtLTeKhsscriv , *x Y,Kicrct cTe 5 to vboop, k<xl TctvTY,g «k. ecriv dvooTepoo clvto evex$^ai, y, «; 
Itt\ t4too; brjkov «v "otl TrvevfXctTO, fxctktcrct £7rl tktw kcu KctL TroTepov ct7ro evog cTY { fxeiM v, cvko Trketovog tottk; evict /xev 
fxeT ctvTov. e7te\ (Te Trvtyet, Kcti TtvevfxctTct etKOToog £7r' ovv ecrTiv o/toLO, ct KctL Ittl toov vbarroov crvfx$a,(veL y(vecr$cti. 
ctVTU Tct SepfXoTctTct KiveLTctL' o c% voTog Sepfxog ecrLV. e7ce\ to te ydp vfroop, otocv e\g to KctTctvTeg (pepY{ra,i y ScZttov pe?Y\ 
81 — xpovog. (p. 941 b 4 — 23.) otocv ev too hrtTreb^oo kcCl b/xa.kco kt/xvaX^. bfxotoog (fe Kcti 

33 Ata, tl 6 Xjcpvpog 7rpog ty,v betkviv Ttvei, Trpooi be «; 10 to, iivevftctTct' eTri fxev yap T0?g ctKpoig ko,i To?g v^Yiko?g 
y\ cuTLog fxev ecriv oog Ittl to 7rokv toov 7rvevfxa,Toov b Y,kiog clei ev KivY,rei b d%p, ev 8e To?g KoiKoig Yipefxe? 7rokkctKig 
dva,Tekkoov kou bivvoov; cTctv ya.p vypov ovto. tov de'pct foct- KctL et7rvoz«, yiveTcti. fai eitL Tolg crcpcSpct v-^ykoTg opecriv « 
6epfxa,(voov t:(tty[ koa $LO.KptVYi, e\g Ttvevfxa, $ia,Kp(vei' ectv y(veTcti Tct 7rvev[xaTct, olov Ittl too A^w k&l ToTg ctkkoig 
Se y, 7:vevfxa,Too(\Y[g 6 d%p, fri fxakkov eKTTvevfxctvtTcti vxo To7g ToiovToig. o-vifxe7ov <^e' ct yctp ctv K&TctkenroocrLV oi 

T8 Ylk&S. OTCtV fXeV Kf S7r' dvO.TOk.Yj Y[ Y,klOg , 7ToppOO i$L 15 TU) TtpOTepCO £T£i SvOVTeg , ev p LCKeoS a( (pa<TL ^LCtfXeVOVTOj TU> 

t« X^ecpvpx' a.7ro yctp $vo-/xoov Ttvelt. 'oTctv he 7repi to $v- vcjepuo. ^kov xv otl oocnrep diro TZY^g Ttvog ko.l y\ t» ttveu- 

v«v Y\chi, tots c^LaKeKOLfxevov eq\ to Trvevfxa, Tekeoog. diro fxctTog (popa, yLveTO.1. e\g to a.vco ovv VKeTL hvvarvctL SuKve?- 

$1 ftecns Yi/xepctg ko,\ Tcpog ty,v $e(kY,v crvfxfxeTpoTa,Ta, tx et v^ctL. Sia, t»to w eitL To?g v'^Y t ko?g tkto o-vfx(3ct(veL. ofxotoog 

7T^o? to OLct&epfXctvaL kccl OLctKpLVcti. OLct TctvTct oe Kcti o o ctv Kai eizi tov vdctTog eiY,' ovTe yap vooop kctppov OVT$ 

dTTYikLOOTYfi TTpcJt ctpxeTctt 7Tve7v' tov ydp V7rep yY,g depog20 Ttvevfxa, e^ctLcrtov ev To?g v\pYiko?g (patveTat ytvecrSa.i. 

TY\g WKTog ejruypa,tvofxevov koa ty\ y>j 7rkY l crta.crctvTog cfta, Atct tl 7tot£ t« fxev vot\s TrveovTog yi $ctkctTTa, KVctvectcTi 

(Bdpog, eooQev cfictKpLvoov ctvTOV o vikLog tov ko.S' ctvTov KLve? ytveTctt, tov cfe fiopeov Xocpoo^g; Y[ otl o ficpectg y,ttov ty]v 

TrpuoTov. to c% d^ro t!s Yikks TTvevfxa, dva,TekkovTog evTevtiev 8akaTT0,v TctpctTTet, to $e dTa,KToTepov ct7rctv fxekctv (pctt- 

d7rYiktooTYig KctkeTrcti. veTctt. 

34 Atd 7i cttpofxevrs T« Yiktv KO.t ctvfcctveTcti Kctt 7rt7TTet25 Atct Tt ol votoi fxiKpd fxev TrveovTeg « TrovicrLv e7TLve^piv38 
ta TTvevfxctTct; y\ oti to TTvevfxd sctlv Y t Toi T» depog yi t« \y,tol <rjvv£c/>£iav], fxeyctkoL cfe yevofxevoi eTrtveffio-iv; v\ frtoTi 
dvctX^evTog vypv KtvYicrig; ccvtyi cfe oTctv ^t.£v ekctTToov yi, fxtKpot fxev TrveovTeg » hvvctvTctt Trokkct vecpr, 7rote?v; oktyov 
Tctxv KO.TO.vctk(crKeTcti vtto t« Yiktts, oocre & ytveTcti Trvevfxct' ovv tottov ko,tio-xovo-iv. oto,v cTe fxeya,kot y(voovTO.t, 7rokkd 
otccv c% Trketoov, KtveTrai fxakkov t« Y\k(>s dvctTetkctvTog' b d7Too§so-i, $10 Kctt b^owcri ftakkov e7rive<pe?v. 

ydp Yikiog dpx^i ~uv KtVY,creoov ecriv. 30 Ata, ti o fxev fiopectg dpx°/xevog fxeyctg, kviyoov Se fxt-39 

35 Atct tl o TJcpvpog TYig BetkYig 7rve7; yi a,7rctvTct Tct Kpog, o 31 voTog dpx°fxevog /xev fxiKpog, k^yoov Se fxeyctg; 
TCvev/xctTct t« vikfts c^tctxsovTog to vypov yfveTcti; tote yap yi ozi o ftev i3cpea,g i-yv^? Y t fxoov, o cfe voTog Trcppu; 6 fxev 
trvvecTYiKog , oto,v yi t» Qep/xv b\jva,fxig TrkYicriaXtf, efyxTTTei. «v ot&v a,pfy\Ta,i, ev$vg Trap ' Y[fx?v, tov cfe ctTehd Trokkov 
6 $e "C^ecpvpog d(p' ecr7repa,g Trve?. eiKQTOog ovv TY\g 3eLk%g XP 0W -V &PX 7 ! focto-KeftctvvvTcti, Kcti 7rpog Yi/xcog fxiKpcv ePi- 
ytveTctf tots ydp o vikiog e\g tov toVov ctvrk d<ptKve?Tctt.35 KveTrcti ctvviig to TrpuTov' TY,g Se TekevTyg t» fxev ctLcrQctvo- 
Kcti o t3opectg KctL o voTog (fia, tkto TrkeLcrctKLg Trvvtso-tv, otl fxeQa,, tou $e okoog ovk ct\cr$a,vofxe$ct. oocrTe eiKOToog o fxev 
70 evctvTLOV vtto t« evctvTLov Kpa,Tovfxevov ko,t ev$voop(ctv dcr$evr t g 7ra,vofxevog (dcr$evY,g yap yi TekevTYi TravToov), o b\ 
YiKtqa, c\vva,Ta,i S~ia,fxeveLV , dkkd /xakkov Ik tov 7rkctytts. «* TYig yap TekevTvig «x/t< ct\cr$a,vofxe$ct ctvvt. 

8. 8epjj,oTepct s. II 1(5. 5"u'vov X"s. II 18. cru^^ETpi/TaTci C"Y", (7Vjj.fx.STpioTr[Ta, s. II 19- SepjxoiYcci s. II 21. 7rX»jcr(ctcravT* s. II 22. 

CtUTOV hcLHpiiUll S. II 27. 'tXoCTTU) C a . II 29. TTXiid) C. II Y.L$TCU X a Y a S. II 32. TCTSJ TTOTtpOI C"X"Y"S. II 38. TT^cnoU X". 

1. !xxT£p5v S. II 7. *«^ Om S. II (TUjU/Sct/vct 7(W5«.i] (ficiivtTXi criiju/Soc/vEiv Y"S. II 8. TtoTe Y a , itoTtpoi X"S. II 9. «fca.Xe? Y a . II Xi- 

y.riT>'^ *• II 11- 7foXXctJci? ypepzi Y°. II l4. y.ctTa.X(7rwcnv S. II 15. tu vg-tpv foa.fA.zvovTts s. II 16. cvWou S. II 17. £'V] xou sU s. II 20. 

(pxiveiSxi 7i'vsTc*i Y°S. II 21. f5*X«,crcrci ct 23. t5*Xcccrcrcty s. II 23. u.tcw.t'otcktoi S. II 25. ph om S. I! 26. r\TOi <ruv*c/>eic4v X", om Y", 
qui in margine «vtI tou crvmfpeixv. II 27. pxpx s. II 28. ylvunxi Y a s. IIPOBAHMAT Q N Kq~. 945 

40 Aict t( « fxsv KoXiroi slri, TpoTratai ytvcvTai, « Ss dv&- osoog ov<rv\g S7ri7rvsv<rri (oopsag, 7rcXXv\g ccutu vXv\g V7rap- 
TTSTTTafxsva 7rsXayY\, £ ytvovTai; v\ <5ioT* stg fxsv tks KoXmg X* "*!* 7TY\yvv<rt Kat xeiy.u>v& Trots?. Sto XeyeTat "el (3oppag 
psov i Stao-TraTat to Trvsvfxa fxaXXov, aXX' d$poov stti ttoXv 7ty\Xov KaTaXv^sTat, avTiKa X.SIIJL-WV? Ss 7TY\Xog kcu cXoog 
(pepeTai, sv Se To?g dvaTrsTTTafxsvotg e£ dpx*S Te et/ ciVo- Tct vSaTa U7to t» votm y\ fxaXicra y\ 7rXsicrd>ug ytvsTai. 

ysat ev$vg Stao-roovTat fxaXXov, Ka\ orav psco<ri, tovto xot- 5 Atd t/ eVj [xsv too votoo t&xv$ (3opsag, E7r\ Se t«tw47 

<r%outn Std to TroXXaxy fyzTvat opfXY\<rat' ecrt ydp v) Tpo- voTog ov Tct%us ferflr«rtf«; v\ oti tw fxev syyv&sv too Se 

irata aTroysog dva.KXa.0-11;. nroppoo$sv v) acpt^tg; v) ydp c'tKY\o-tg Trpog (3opsav vjfxoov. 

41 A<ct tt Xsysrat "dpxQfizw Te votv kcli XviyovTog (3a- Aiet ti Tct Tvvevfxarta, -^jvxP* *5"*» o^toi <*7ro N TY\g to048 
plao; v\ frioTt 6 fxsv (3opsag, $id to vTrstKstv v)fxa.g avTco uspfix <rvyKivY\rsoog ; v\ ov TrctvTug v) viro tov $spfXM Kivyo-ig 
ttcti etvctt ty)v o'iky\o-iv Tjpog ctpKTov, sv$vg fxsya ttvs?; dfxa 10 $spfxv\ ytvsTat, sav fxv\ TpoTrov Ttva ytvYvrat; dXX' edv fxev 
yap apx ercu Kctt 7rape<rTiv. Sto Travofxevcg v)Sv 7rve?' ToTe dopooog efX7mrTY\, Katet avro to dcpiev $epfxv\' edv Se Sid 
ydp d<r$evY\g Trve?. Ss voTog &td to 7roppooQsv vcyspov fxsi- cjsvv Kctt >cctTot pttKpov, ctvTY\ fxsv $spfXY\, Se v7ro t&tk ki- 

'QjOV dcplKVSlTCtl. VKfASVOg dY,p, OlOg CtV 7T0Te TVyX^VYj TXpOVTxdpX^i TOlCtVTYiV 

42 Aict t( sv Totg voTtotg ^ctpvTspov e%«<r< xctl do\jva,Too- ko,i ty<v k(vy\tiv dirsTsXsosv , wrirep koa eV) tou crodfxa,Tog. 
Tepov ot ctvQpooTrct; v\ $ioti ejr oXtyov ttoXv vypcv yiveTctt, i5 (pcto-t yctp Ik t« ctui» Oepptov Kctt "^ajxP 0V yfi&S nrveHv, t»to 
hciTYjKOfJtevov &td ty]v dXectv, Kctt Ik TrvevfJtctTog KtcpK vypov $s ovk dXv\$eg, dXXa, to fjtev efyov $spfxov det. crYifxeTov 8e 
@apv' sVra, y) c\vva,yug dTovet. to e^yv? Trpoo-ctyctyovTt toiovtov <pa,tve<r$cti. foctcpepet <Je v) 

43 Aiot t/ sv ToTg fiopetoig (3pooTiKooTepot v\ ev ToTg vcTtoig; sK7TTOortg ctvrHs. edv ptev ydp fod 7roXXv dcptoofxev ^ctvoV 
v\ btoTt ^vxpoTepa, Tot (3opeta,; Te?, $epptov (pa,(vsTa,t ha, to ctvrii ctl<r$ctvso-$cti, edv Se Std 

44 Aict Tt VOTOg 0V TTVet K<%T CtVTY\V TY\V A.iyV7TT0V Tct 20 ^SVV , CTCpoSpOTepOV ytVOfJteVOV CO$eT TCV TTXy^OV depct, KdKSt- 

irpog OaXctTTctv, »<$"' o<rov v\fxspa,g hpofxov Ka,t vvKTog' Tot ^e vog tov sxofxsvov. ipvxp* Se ovTog tov dspog kcu y) K(vv\<rtg 
vTTsp Islsfxcpeoog Kctt dxccrxovTi Spcfxov v)fxspa,g kcu WKTog ccvvtt ^vxp& ytvsTcci. fXY{TCOTe Se kcci e7rl toov TrvevfXccToov 
XccfKTrpcg' KoCt Trpcg so-7rspocv ov ttvsi, o<rov 8vo v)fxspoov Kcct to otuTo o-vfx(3a,tvst, Ka,t Sta, cjev* v) 7rpooTY\ KtvYjO-tg' etT eKet- 
vvktoov Spofxov, tcc <5e 7r^3o? ioo Xt(3eg irve^o-tv; v\ StoTt koiXy\ vov fxev S~tY\veyKev, ETepog Se dyp eTrtppei. Sto kcc\ tov /xev 
Tot HotTw v) AfyvTTTog ecjt, Sto v7rep7ri7TTei ccvTv]g, ctvoo Ss kcu 25$ep)sg $spfxct, tk Ss ^e^wvo? -^vxpcc Tct 7rvevfxcCTa,, oti ev 
nroppoo v-^jYiXoTepot ot T07T01. eKcCTspco TOtcvTog o dvip 6 7rpov7rccpx^v e7re\ oti ye OVTS 

45 Aict ti 6 voTog dpxopevog fxsv fXiKpcg scri, Xviyoov Ss ccvTog vcp' sccvr^ Ktvtfxsvog o dv t p vts v7ro t« $spfxx Kpa,TX- 
fxeiX^oov ytvsTcu, o Ss (Zopsag dvaTraXtv, Sto Kat v) Trapctfxta fxsvog (pspsTat TavTyv ty,v (popav, Sv\Xov cv fxovov tktoo oti 
Xeyet ev 7rXe?v dpx°[*£vx Te votov Kai Xv t yovTcg fiopsao; v\ $spfxaivst Tct irvevfxaTa TrXetovog tov $epfxcv svovTog, dXXa 
S^toTt irpcg apKTcv fxaXXov v\ Trpog fxsrvtfx^ptav clxxfxsv, 7rvs? 30 Kat avoo scpspsTO. to yap Trvp toiovtov, to Ss ^vxpov 

' Ss o fxsv (3opeag dxo Tv\g apKTx, 6 Ss voTog ct7ro tti? fxe- -xctTw xe^wce (psps<r$at. Tct Ss TrvsvfxaTa TrXciyia stKOToog' 

o-Y\fx$p(ag. stKOToog ovv o fxsv dpx°f*>£vog ev$vg o-(pcSpog S7re\ ydp to fxev avoo to Se KaToo fiiaCtTai, Ka\ iSeTepov 

Trpoo-KsiTai To?g ttXy^iov TOTTctg fxoiXXov, Ka\ fxsTa TavTa KpaTs?, fxeveiv Se c\>x 0l0V Te » "XdcfiV tj^i/ cpopdv eiKOToog 

fxeraXXaTTet to rcpoSpov Trpog SKsivxg. o Ss voTog TivavTtov yivs<r$at. 

dpx°^vog fxsv To7g npcg fxso-Yifxfiptav oIkvtiv syKstTat, siret- 35 Aict ti ot votoi sv ty\ Ai(3vy\ \pvxpof, oo<T7rep Trap 49 

^oti' Se TrapaXXajrvi, Tclg rrpog apKTcv Xafxirpog KaTaTrvs?. v)fx?v ct (3opsai; v\ TrpooTov /xsv S^td to eyyvTepoo sTvat v)fx?v 

46 Aict t/ XeysTai "sl S' o voTog (3opsav 7rpoKaXs<rosTai, Te KaKSivoig Tag dpx&$ twv TrvsvfxaToov. sl yap, oonrsp 
avnKa x sl !^ uv '" *I StoTt o voTog TotvTog ecrtv oiog vecpeXag etTrofxev, Sta cjevcv ytvsTat Tct nrvsvfxaTa , Tc?g syyvTspoo 
Kat vSoop ttoXv <rvvatpsiv; oTctu ovv TotavTY\g TY\g ytaTacrd- i^u^oVepct eVTcti Std ty]v <r(poSpoTY\Ta TY\g Ktvv\<rsoog' elg 

2. r, ora X a T a s. II £t? /j.b om Y". H 3. piuv X a Y a s. II « om s. II *XA' om Y a . H Wt to 7to\u Y". II 6. TtoXhcLxo? Y". II 7. 
i-Ko^mt; S. II 21. 6a.Xa.<ro-cLy S. II 22. fj.i[M<p£0(; s. II 23. o"crov] 0116"' oaov s. II 26. oi totcoi v-^yXoTepoi X". II 27. t& /J-ixpo? S. II 29. X(- 
7ST0.J Y". II 32. <T(pob K p£<; X"Y*. II 33. %Xi\o-ion; S. II xoc\ om J 7 ".s. II y,€jd h% TctvTa, s. II 37. 7rpo<SKci,X(o-c-eTcu X", ■Kpoo-x.ct.X(<jiTtti Y". II 
38. o-n X". II ve<p(Xoi? s. 

2. QoppcZv s. II 5. Tar» X"s. II 10. I*v trpoTepiv tiva s. II 13. oXov S. II Tv^iveiv s. II 17. & xoCl ii X". II 18. tut^omwe? X". II 
23. ixeivw s. II 24. ph 6".] fxrfev b>. X a . II 29. %"*« s. H 35. Xv&y X". II 5%. y om X a Y a s. II 39. ^xpoTepov . s. 

U2 946 IIPOBAHMATflN Kq". 

•yctp to 7roppu 7rpo\'ov<rYig &ct%en"cu. $10 xou 7rctp' v)[xTv ol $vypov iv Ty vvxTi h<xxp(ve<rh<xt xou xtveTrSat to Trpui vtto 
\3opectt ^p^XP ^ ori syyJTtpw x° u 7rctvTe\ug Trpog Trj ctpxTU t» Y,\fti, xctt TrpuTov iov eyytcrct T» Y\\tov. TrcteT <5e thto 6 
olxvfxev. Y,\tog xou Trpo dva,To\Y t g' $to ctvpctt ovx y,ttov irpo dvovro- 

50 Ajct r( ot vorot ol fypot X.OU /xy) v$ctTu$etg TrvpeTubetg; \v t g irveovcnv. eVej^ w xa.) i<p' eavTov eXxet o Y t \tog Tct 
Yi oTi vypoTYiTct Sep/xviv dWoTp(a.v i/xTrotxo-i ToTg <ru/xct<rtv s 5 vypot xcu xtvel irpo dva,To\Y,g t« x^puvcg vypov ovrct tov 
el<r) ydp vypo) xct) Oep/xo) (pvret, tkto £' ecr) irvpeTu^eg' nrctp' Y,fxTv depct, $yi\ov ug xou i<p' eavTov ctv eXxct, uv 
6 ya,p irvpeTog vtt' d/x(poTepuv .tktuv icrtv VTrepfioXvig. oTctv iv tw xoctu Y t /xt<r(paiptu, xcu fretXvi ixetvotg o y,/xTv icjtv op- 
fj\v ovv vtto Tov v\\(ov a.vev vfrctTog Trveum, to.vty\V ty { v 6'pog. ucre o-vfxficttvot av tov vtto tov yiXiov Trpo dva.To\v\g 
rdfyv, otclv c% ci/xa, tu v$o,ti, to v$up xctTor^vx^' nctp' v)/xuv i(p' eavfov e\xo/xevov depa,, tovtov ToTg xoltu 

51 Aict t( ol eTYicricu to.vty,v $>\ tyiv upctv de) xct) too~vtoi iQyeveoSctt Zecpvpov xcu $et\Y,g irveTv. o (Te iv tu Trap v\/xTv 
7rveov<rtv; xctt&tct Tt \viyovo-Y\g T*j? v)fxepag \Y t yovcri xcu TY\g ;££</>?, aw, T *fc ^ 00 Otuvcts <rv/x(ict(vet, o Se iv tu (sepet, Tvig 
vvxTog « Trveovcnv, Y[ t»to fxev ^ia, to ty,v x i ° vcL TY{xofj*evY t v $e(\Yig Yjfjuv. ote yap 7ra.p YifiTv 6epog, exel x el ^ v ^ti, 
7ra.veo-Qa,i vtto t» Y t \iov Trpog eo-7repa,v xa,i ty]v vvxto,; o\ug xcu y\ vifxeTipa, $et\Yi exeivoig opfycg. xa,6' \v exeivoig fj,ev 
8e TrveovTiv, "oto,v 6 Y\\icg xpaTeTv xa.) \vetv dp^Yjcu tov ctvpag e^ euctg^ crvfjiftatvei TrveTv, YjfxTv Se Zetyvpxg ^tcuTctvTcl 
Trpog $cpea.v 7rctyov. cipxofxevov fj.lv ovv ol 7rpo$pofJLOt, vfa iSToTg 7rpoetpY t fj.evoig. t» Ss bipovg xctt euctt fxev ov Trveovo-iv, 
$e Xvofxevov ot eTYiO~(cti. oti e\g fyipoTepov eTi tov 7rctp' Yifuv depa, o v\\tog dva,Te\\ei 

52 Ata) t( o l^ecpvpog \etoTctTog Te tuv dve/xuv xou ^pv- ha, to o\tyov XP 0V0V ctv?w diroyeyovevcti' 'Ce<pvpot 8e ov 
Xp°$i k<X') $vo upctg TrveT f/,ct\icrct, lctp Te xou fxeToirupov, Trveovo-t <$e(>.Y t g t« x^fAuvog, oTi &&' ev tu xoCtu Yifxt<r<pa,L- 
xa.\ Trpog eo-Trepctv Ty^g Yifxepctg, xcti Itti ty\v yvy f/,ct\to-TO,' s ptu euoi TctvTY t v tyjv upctv frta, to, TrpoetpYifxeva,, oSev o Yi\iog 
vj "^/vxpog fxev S~td to TrveTv diro TY\g $ct\a,TTY t g xou 7re$tuv 20 e<p' eavTov e\xuv Tct vypct tov Trap' Yifjuv Xj<pvpov TroieT. 
dva,7re7rTa,fxevuv s y^ttov yXv ovv 'ipvxpog t» fiopecv $ta, to Ata, Tt o XJrpvpog ev&eivog xa,i Tifricrog boxeT elvou ruvSH 
d<p' vc^ctTog 7rvev[xa,T0Vfxevti xa,i fxvi x iovo $ irveTv , ^vxpot dve/xuv; v\ otl ev fxeQoptu eo~Ti tuv Qep/xuv xou •ipvxp w ' v 

$e $id to fxeTa) x ei pu va <i x-P 71 T ^ y>\(ov xparfkvTog, 7rvetv. 7rvevy,a,Tuv, yenvtuv 8e dfX(po7v t>j? ^vvdfxeug ctVTuv xoi- 
xou fxeTOTrupov, oTi ovxhi xpa,TeT o y\iog m & ydp ucnrep ev vuveT' frto evxparrog ecrtv. o $e d7rY{\tUTY t g y,ttov xoivuveT, 
yv\ VTrofxevet ty,v v\y,v, dWct 7r\avctTcu hct To e(p' vypv /3e- 25 uv ev tu fxeru tuv o,vtuv. d7rY t \iuTYig /xev ydp Trveuv ta 
^Yixevou. xou ofXct\og ha, to o,vto' ov ydp drro opeuv TrveT, Trpog votov 7rvevfxa,Tct xtveT (evTctvdct yctp >' fxsTacrcto-tg ciutw 
v$e fitq, TYixofxevov, d\\d pctcyfug urirep cV ctvXuvog peuv. ecrtv), xtvuv 8e » fxtyvvTou ctVToTg. o cfe t^e^pvpog xct) xiveT- 
Tct fxev yctp Trpog (3opea.v xou votov opetva,' Trpog er7repa,v c% tcu viro tuv votuv xou ttvIuv xtveT Ta fiopetct' Te\evTct 
VTe opog «Tg yYi ecrtv, dWct to ' A.t\o.vtixov 7re\a.yog, ucre ya,p evTa.v$ct v\ Treptoftog tuv 7rvevfxctTuv. <$to tuv fxev t^v 
e7r) Tv\g yY t g (pepeTcu. xct) Trplg eo-7repctv Sk TYig Yifxepctg TrveT 30 Te\evTY,v tuv 8e ty,v dpx^,v e^uv iv ectVTU foxctfug y\c\vg 
frid tov T07rov TOTe yap 6 Yi\iog TrXYicriaZei tw tottu. xct) icri xcti SoxeT eTvat. 
TY,g vvxTog 7rctveTa.i &td to ex\ei7retv ty)v t« y]\(v xtv^rtv. Ata, t( a.\\oig a,Woi tuv dve/xuv veTioi, oTov iv [xev56 

53 Atd ti, orctv 6 evpog TtveT, fxeCCju (pdtveTou Tet 7rctvTct' s ty\ 'Attixjj xcti Tcug vYi<rotg 6 'E\\Y,o-7rovTtctg fi ev t 'E\\Y\- 
r, otl "tcxpuo^ecrctTov tov depct 7roieT; <T7tovtu be 6 (2opea,g xctt ev K.vpY,VYi, Trep) AsV/Sov c% voTog; 

54 A<ct t( tov fxev x il V' w ' va ' itpwT d^ro TY\g eu Tct Trvev- 35 y, ottov ctv ct$poio-tg ve<puv s ivTctvBct vtiup; ivTa.v$a. ydp y\ 
/xctTO, TrveT, to c% Sepog $et\Y t g xou d^ro c\)crfxuv v)\tov; y\ 7rvxvuo-ig dSpot^ercu, %ttov ctv 7rpoxct6CCeo-6ctL ex^i . $to xct) 
otl a, YifxTv crvfx(2ct(vet t» Qepvg, TctvTct t» ^e^wvo? ToTg to iv ToTg ope<rt fxdWov vet yi "ottov dv to TrXrfiog vTrefcjLyetv 
evctvTtov TYig yY t g Y)fxi<r(pa,ipicv otxvtrtv, yi/xTv Se t» ^ez/^wvo^ BvvviTa,t' 7repixa,Tct\ctfxfictvo/xevov yctp TrvxvcvTou' $eT 8e 
Trpui xcti d(p' eu Tct Trvev/xctTct TrveT S~tct to tov depa, Jtco- tovto yeve<r$ctt. xctt iv TctTg evfrtoug /xaWov vet. iv 'E\- IIPOBAHMATQN Kq". KZ. 947 

Xyio-ttqvtco fxlv ovv dvoo$sv 6 (Bopsctg ttoXXo, <rvvoo$s? vs<pY\, $v<rpiyov ydp to$e. xa,t <pepofievoi vtto th 7cvEV[A.cnos ttoXv 

irpog $e ty,v ' 'Attixy,v xcti Tctg VY[<rovg 6 'l?,XXY l <r7rovTia,g, oo<r- ex7rY i v(XpvT0,t. fxe^d <5e t<* vbarxa, sioo$e Txvevfxarxa, y(ve<r$a,i 

Txep vXyiv e-/jjov' xctt ydp Txepucrarxa,!. to, 7xoXXoo ex t» (3o- oog to, txoXXo,. 

peov. 7xep\ Se Aecrfiov o evpog xcti o voTog ex t« 7xeXa,yovg Ata, r( ol (Bopscti fxeyctXot tov "X^si^oovog ev To7g ^jv- 62 

cpspovTeg TxoXXd ve<pY[ 7rpocrfidXXEi ty\ X^P *' 70V ctv ' 70V 7 P°~ 5 XP& toTrotg E7riv£<psXoi, e£po <fe cu$ptoi; v\ oti ctju-oo ^vxpoi 

7rov xa\ S7x) toov a,XXoov. elri xai fxsyaXot, syyvg Se fxdXXov ^vxpot, utrre <p$a.~ 

E>7 Aid xi XeyeTcu " fXY\ xot' o/k vrTXsipov $sto~Y[$ vscpog v\i<ri TXY^yvvvTeg Txptv ct7rooo-cu to, ve<py[' Xtclv Se Txa.y^, fxe- 

dXX A7ro txovtov xst\Jioovog % $epeog Ss d^x' Y,7xs(poto fxsXat- vovcri frtd fia,pog. sfcoo <Ts too fxsy($si spyaXovTcu fxdXXov 

VYi?'" Yl frlOTl T« fXEV %StfJlOJVOg Y\ SctXctTTCt $spfXOTSpct, UXTTE Y[ TW "V^U^W. 

ei t: <rvve<rTYi , SyjXov oti outt ' dpx%$ l<rx v pd,g <rvveo-TY[xev ' 10 

faih ydp h h* ™ dXsstvlv etvcu toV toW. toG cfe $(- KZ " °^ nEPI * 0B0N KAI ANAPEIAN. 

povg Y[ fxev $ctXaTTa, "^pvxP&i x *' Ti * txovtio, Txvsvfxarra,, vi Ata, Tt ot <po@vfX£voi Tp(fV6<rtv; y\ Sid ty,v y.a.Tct.^Aj^tv ; 

$s y>\ SepfXYj, uqs s't ti a,7ro ty\$ yv\g cpspsTa,t y frtct, fxsiX^ovog eyoXetTret ya.p to Qepfxov y,a,i q-vctsXXetcu' &q kcu cu KotXtcu 

d,px^ 0"ovsqY[' cfteXvS-/\ ydp cov , et doSeveg r t v.. Xvovtcu ToTg TroXXoTg. 

58 Atcl il ev TY\ 'Apxa.bta, v-^Y[Xy[ vo-yi to) fxev 7rvevfxa,Ta, 15 Ata, t( ovv ko,\ (fi^poocriv evtot, xa,Qci7rep o/ fxeXXovTegl 

v$ev •^A>xP 07e P ai ™ v ft&pd' ro % a,XXotg, otcov <5e VYivefxta, »j xoXaJ^ecrScu; & ya,p efrei Karrar^vx^l^voov. Y[ &k ev to,vtco 

XCU ETTtVSCpsXa,, •^VXP&i OOQ-TTEp EV TOtS OfXO,XsQ-l TO?? sXOO- TQ7T00 Y[ XO,TO,'^V^tg X0.1 Y[ $Ep/XOTY[S, 0,XX' Y[ fXEV lv TOO eTTl- 

$E<rtv; Y[ oti kcu Y[ 'ApKcifrta, ofxota, ytveTO,i To?g eXoocye<rtv m 7roX>K, ev$sv exXstTrei ro Qspfxov, v\ 81 ev tw evTog, uxtts 
& ydp ijQii s^cfovg ro?g vS~a,<rtv etg $a,Xa,TTO,v, &to kcu (3ct,- eK$epfxa,tvet; <rY\fxs?ov Ss. ko,i to Xvs<r$cu ra)g KotXta,g. dvcti- 
pa,$pcL 7roXXa) o,vto$i lcrtv. %to,v fxsv Zv v\ a,vsfxog , d,7roppt- 20 fypcuvofxsvx &} t» Kvptov tottk to tityog. ofxotov 81 eoikev 
TrtZst ty)v e.k TY,g yY,g dva,$vfxta,<rtv , ov<ra,v ^vxp&V o.vto, ooo-Trep ro?g Y\7rta,Xi<riv, ot dfxa, tw ptyw <>f^do<riv' i<$e yap 
$s to) ■7rvevfxa,T0, x ^pvxpa) &ta) to e67ro TY[g $a,Xd,TTY,g 7rpo<r- 6 txvTog iS ' eks? Toirog ^vxstcu ko.) $spfxct,tvETcu. 
(BooXXetV ev Se rcug VY,vefxicug dvKra, y\ ATfxtg d^ro t« Ifx- Ata, Tt sv fxsv To7g $vfxo?g etg to svto? dbpoitpfxev* t»3 

fxevovTog vharrog irote? to ^vxog. Oepfxx S~td$epfxoi kcu $appa,Xeoi, ev 8e To?g tpofiotg dva,7rat- 

69 Atd ti, dv sco$sv 7rvs?v o,p^v[Tcu, ^iYjfxspsvEi fx&XXov ', 25 Xtv ; v\ &k slg rov oovTov T07rov, dxxd ToTg fxsv opytCpfxsvotg 

11 frlOTt dpX°^ V0X > T« V\XV6 0~<pO$pOTclTY[ Y[ CpopO,, $10 EKTEt- TTSpi. TY,V KO,pcfia,V, $10 KcU $0,ppY\TtKo\ XcCl EV SpV$Y,fXO,Ti XO,l 

vetcu Toia,vTY\ KCct-. <rYjfxe?ov 81 oti l<rxvp#> ~\ <rvcja<rig. Trvsvfxarxog 7rXY,pstg, ctvoo TY\g cpopcig vvY.g, ro?g 8e cpofiov- 

60 A.td t( fiopectg ty,v Y\fxlpa,v /xsv Xa,fX7rpog, ty,v ^e vv- fxevotg xo,too crvfxcpevyovToov t« cufxctTog xcu rk $epfxv, &o 
xto, TrtTrTei', y, StoTi ytvsTai a7ro 7re7rY[yoTog veTou, otojv xa,t Y[ Xvcrig tuv xotXtoov' e-ret xa,\ Y[ TY[g xa,pota,g 7rv\o\[<rig 
dva,$vfxia,Tcu cfta, tov yiXiov, TrtTrTet <5e vvxTog, oti o\>x "k 30 o\>x hfxota,, dXXa, To?g fxsv oog ctv fod ty,v sxXEf^tv txvkvyi 
ctvTYi yevecrig, dXXd TovvctvTtov Trote?' Tdg ydp vvKTa,g ex- KO,i vvyfxa.Too$Y\g, To?g b\ oog dv d$poiCpfxsvov TrXetovog $ep- 
Trve?, Tctg cfe Y,yJpctg yittov. fxov' cfto Kai to dvaZeiv xai to optve<r$ctt tov $vfxov xcti 

61 Ata, t( Td dpaxvict Tct txoXXo, otoov <pepY\7cti, txvsv- Tapa,TTs<r$cti, xctt ocrct ToictvTa, Xsyovcriv » xctxuig dXX' ol- 
fxctTog E<rTi Q-Yifxsla,; TxoTspov oti spyaXsTctt o dpctxvY,g ev xstoog. cip' oiiv xctt cria, tovto to <fr\pog, etxsi tq ye fypov 
rct?g ev8(xtg, cpepeTctt ^e cfict to -^vxofxsvov tqv depct <rv- 35 7rTverv xat o <rctv<rctpi<rfxog xcti Td TotctvTct ytveTcti Sid ty]v 
vtevcti Trpog ty,v yviv, to <fs -^vx^cti dpx*i %e^wvo;' <r-f[- dvct<popctv t» 7rvsv(xa,Tog ctfxct xcti $epfxv. xcti to dtyog fte 
fxelov vv y\ <popd toov dpa^xviuiv. v\ oti fxeTct Tct vfra.TO, xcu fryXov oog sx$epfxaivofxsvov tov o-oofxctTog. 7rw^; ovv b a,vTog 
t»? ^eijU-wva? y(vsTa,t toov dpa,xv(u>v d$poa, yi <popa, sv TO.?g TOTrog dva.fypatvsTcti dfxcpolv, oo Sf<poofxsv, xa\ tw <pofiov- 
evcyictig spyaCpfxsvoov, hct tq sv too x el y*wvt fXY[ <pa(vE<r$ctt; fxsvoo xcti too opyiCpfxsvoo; o <)s <po@og oTt b^f^YiTtxov, xah 

7. i[T:zipoio X"s. H v((po? om X a T"s. II 8. Sepov? X a T a . II 9 et 12. 5a.Xct,o-<rct, 19- 8x7\oi.<r<rctY, 22. BaXoia-o-r,? s. II 10. r» codices. II 
12. t* om X". II 13. 5ict to fjLsi^oios s. II 14. tl ante foeXv&ri X". II 16. vsp\ s. II v xx\ ixtYicpi-Xx Jj *p. s. II 26. dio] focn s. II 2$. 
xtto tou 7r£7r. X". II 38. h Sk Txlg s. II 39. Ip*jx1£o[a,Ivov F a . II [trj om T m . 

1. ttoXuv X'T a . H 2. 7rr£%«, s. II 5. i-TrtYSipiXoi? X°, IttI vscplXxi? T a s. II 11. aySpiay T a . II 19. tx?] ax\ tx? T". II Y.othxs S. II 
21. ot] ri s. II h-^iQo-iv s. II 2\. 8v[iS s. II 26. xx\ ipvfypxTcx; margo r. II 38. x[i<pcj X'T a s. 948 nPOBA II M A T 11 N KZ. 

nl ev TctTg TpoTXoug irihvtriv ov$a,yx ydp vtu t\i-pu<riv. kcu koltui ;£e?Ao<;, dhh' ov to o,vu$ev, koltu Kpiy,o,Tctt \) pirrei' 
ct^dyuviuvTeg <Te o-pdcfpct' <fto Kctt StOLKhvXjJVTai kcu erxtp- to $s KctTu$ev avu Txctpd <pv<riv, dhh' vtxo tov $ep[xov ctvui 
po<pi<rt, KO,$o.ixep Ilctpyivuv b vxokoity^s. y\ tistois y.sv \sk y,peyeT' « v<pctip\s[xivts <W to -^vxeirOxi Tpetxet. kcu h ToTg 
ecjt ht-pog, dhhd fypoTYis ixs<pevydTcg t» a,iya,Tcs, o$ev kcli $vy,oTs <Te $td to olvto d7X0KpeyctvvvTctt to -//tXoi;. frqhov 
ooxpol) <rY,yeTov §e to y,v\ TXivetv ixchv , dhhd Kctt (Bpox&t- 5 <Te Itxi tuv 7xeu$(uV <rvv$e7 yap els ty)v Kctp^ictv to $epy,dv. 
<rcu. ol £' ev to,Ts Tpo7xa,Ts fxeTa, txovcv. $to bfpuo-t kcu ol Ata, t( ol <po(Z\s[xevot Tpey,\s<rt, kcu fxoihicjcL ty)v <puvY)vl 

yihhovTes KoKct^eoScu' kcu i$ev cltotxov. ev $e to?? 7rcAe- kcu tov <ruy,ctTcs tcHs %elpa,% kcu to kcltu %s?Xo?; y\ frtoTi 
fxtKoTs evtot KoCt .tuv dv^pstuv, otolv $ta,<rKsva<r$uo-i, kou Ik tovtov tk to7tx EKhetTxei to $epy,ov ev u y) (puvvj, to 8z 
Tpifxovrtv H/C e^ecj-viKOTeg dhha, Sa.ppwTeg' uv etu$o,o-t fxa,- %e?Xo£ kcu toLs •x/ipa.s, oti evKivr\TOTO,Ta, ko,i yikicjo, evctifxa,. 
mtyovv to o-tvfxa, 7xha,TeT vdp$r.Kt, el <fe yv\, tolTs x s ?°~ lv 10 kou 7xpoievTa,t fxev ty)v xoh^v, q-vq-txuq-i $e to) a,l$oTa,, Txpoisv- 
cLva,$epfxa,vQivT£g. ectKs <5Vj fod ty]v b£yTY\Ta, kcu ty)v (pcpttv tou fxev tftd tc o-vvty\keiv to KO,Ta,@ouvcv $spydv, cLv 0,0-7:000-1 
T6 Sepfxov dvuyaihia, Ttg sTva,t Txspt to o-ufxa, Toiptixjjo^g. ^e, oti efcuSev (pofiog' etg twcwtiov >sv y) (pvyv[. 

4 Ata) t( ot tLvbpeiot oog eVi to 7roXu (pthoivoi; v\ oti 0/ Ata, tt 01 (po(3cv[X£vai kcu foypuo~t kcu ptyuctv; Ta,vTctS 
dvbpelot Qepfxot, r) <fe $£pfxoTY,g Tvept tcL cjy\$y\. evTctvSa, ya)p &£ £VO,vt(o, to) 7xo,$y\. y\ ptyitri fxev ~Pvxofxevoi, S~i-pyuo-t 8e 
Kcti b (pofiog (pcttveTa,i, ytvdftevog KctTcfpv^tg Ttg. ucje 7-ept 15 $epfxa,tvdfxevoi; frioTt ev tu <pofieto-$a,t to $epfxov eKhetTrei 
TY\v xctp^/ctv >jttov fxev fxivet, Tolg £s tiy^cL "pvxo/xevYi. ovot Kctt to vypov Ik tuv ctvu T07ruv. ^>]Xo? $e to xpufxct KCtl 
w tov TTvevfxovct sxwiv evcttfxov, $epfxov e%«o"i t«tov loo-Ksp ctt KOthictt' to fxev yap 7rporu7rov ooxpov, ctt fre KoihtAi 
olvufxivot, utje \s "p\'x £l "h (pa,VTcto-ict t« <^£ivtf. 01 3e TOtVTOt evioTe hvovTctt. fria. fxev ovv to eKhetTtsiv to Sepfxov sk tuv 
y.cti (ptho7rdTou. v\ te ydp tk ttotS eTriGvfxict ha, ty,v tktov ctv^^ev to v pTyog ytveTou, frtd (Te to vypov 13 St-pa,. 
t« fxcplx $£pfxoTY\Ta, £c~tv (eipYjTou $e Tfept a,vTcv ev cthhctg) 20 Aid vt tov T£ (poftx hv7ry\g Ttvog ovTcg kcu ty^ dhyv\-9 
K&\ t» Tra.vc-iK^ v\ £7ti$vfXict. o Se cTvog $epfxog fxev ty\v (pv- bovog, ot fxsv dhyivTeg dv&fiouo-tv, ol 31 (pofivfxwot ctuT-u- 
<nv, 7Tctv£t <5e t^v $i\pctv fxcthhcv toO vt^ctTog, kou fxcthtcrct <rtv; y\ 01 /xev dhyovixreg KctTixoviri to TXVEVfxa, (frto d$poov 
tuv a.vTuv-* <y( v\v a,iTia.v, EipY t Ta,t ev ahhctg. <\to kou ot ev e^iov fxsTct <puvY\g s^ipxsTcu), tuv <Je <po(3ovfxevuv Kctri- 
ty\ nxepiTxvevfXcviOjj kou ot fxouvdfxevot dfx<pcTepot e7xi$vfxov<riv "^vktou to cufxa, ko,i to $spfxcv koltu evY\veKTa,t, o Trote? 
otv\s' KO.tT0t tuv fxev <ftd ty,v $epfXcto-ictv $epfxog b Txvevfxuv, 25 7xvevfXctTct. 'v\ ovv evY\veKTctt fXcthio-Tct, evTaiv$a, Kttt ixoteT 

TUV <fe <fld T%V TCtpctXW' Ztet \SV Ol CtVTc) Ug hxt TO TXOhV CtVTCt. fr.O KCU d7XO'pOp^O-lV Ol <pc(3\SfJ*EVOl. y) <^£ (pUVYi Ecrt 

tu yivEt Si\p , /\TiKc\ Kcti dvfrpEToi, otvtf Se ot £i\PY\TiKot E7xt$v- <popct 7xv£Vfxa,Tog a,vu Txug KO,t tfid tivuv ytvofxivY,. TOV <T& 

fXYlTlKOt, 01 <Te TQMTOl (plhOTXOTCtl, UVcLyKOUOV ug E7x\ TO TXOhV T«£ dhy^VTOLg KCtT£%£iV TO TXVEVfXO, 0,'iTlOV, OTl TctTg EVVTXap- 
7XCtpCtK0h0V$sTv dhhYihCtg TCt? (pVCEtg. $10 KCtl 01 QiVUfX&VOl X 0V!rct ' 1 ' ^F^ V @'Vi$£iOUS <pVQ-et £V$Vg TXCtVTEg 7XCt$0VT£g ctvev 

dvSpEioTspct tuv fXYj. 30 hcyio-fxov xpuf^s^a,, Kct$a.7xsp Kctt Tct cthha, XJua,' to, fxsv 

5 Ald Tl fXcLhlO-TCL TY t V dvftpElcLV TlfXUTlV 0,1 TTOhElS , OV ya,p KEpcLCri, TCt h\ QO%Q-l, TcL h\ OVV^IV dfXVVETCLl. TXpog <% 

(BehTicrviV h<rcLV tuv dpeTuv; v\ oti ^ta,TehY<riv v\ 7xoheydvTeg tol dhyY\/xa,ToL 7xclvtol y\ t& 7xheT<rTct fiorfieT y\ $epfxcTY\g. o 

^ 7Xohefxisfxevct, clvtyj 8e ev dfx<poTv xpwty-uToLTYi eqtv. ti- TXoteT b koltexuv to Txvsvfxa,' $epy,a,ivet ydp Kcti eKTxiTTet 

fxuxrt <fe i Tct fiihTtc-a,, dhhct tcl cLVToTg fiihTtcrct. to cLhyYiya,, <rvcrihhuv evTog to $epfxov tu 7Xvevy,ctTt. 

6 Aid t( ol <po(3xyevot fxdhicra, TpiyMtrt ty)v <puvY>v y.cti 35 Aid t( ToTg (pcftxfxivoig cti Koihtou hvcvTctt Kcti ovpvi-lQi 
rdg %e/]o*S kou to kcltu %e?Xo?; v\ £iqti EKhsrpig eo-Tt to Tiurtv; r\ to 8spyov to ev y)[xTv ecriv uq-txso X^uov; t«t' ovv 
vcl$og $epy% ek tuv clvu totxuv; frto Kcti uxpturiv. S~td fxev <psvyet o ti av <pc(3Y\$y. e^u$ev »v ytvoyivuv tuv te vtxo 
ovv to ek tou cjY^g y (puvY\ TpifXEi, 'psvxoyivts u kiveTtcli. TY\g dyuvia,g <po(Buv ko,i tuv todstuv, Kai sk tuv o,vu$ev eig 
byciug 8e kcli ctt xfip v >' £*■ t« qv\$\sg ydp Y\pTY t vTcu. to <& ta kcltu kcu sk tuv £7xt7xchY\g Etg tcl ivTog, EK$spfxtuvoy,Evoi 

3. bti' T". II 5. u%oos X", 'Igu' u%pi'Ztn margo X". II /3ps%r<rctt s. II 6. b\-ptuj<ri s. II 7. toTj om s. II 9. fici^st s. II 10. vap- 
»»l5i s. II 11. &e s. II 16. ■pvxoy.im? s. II 20. tcvtov s. II 23. h «AAoi? £(p»jrai s. II 29. oi om T". II 36. Tct? add t. 

1. ^ X"T"stu. II 2. 7repl S. II 5. cruvwSei' s. II 6. Y.oil p.aX\q& Tps^Ktrt X". II 7. tc2? om X". II 9. svxt\r\TOTctTos S. II 10. 8e jcol 
t* X"s. II 12. ipio s, omisso ^a/So?. II 13. tV^ivcu xa\ p<yc?cn s, fiyulai y.ot\ ^c?<rt X". II 18. oijy om X"T a s. II 21. ol fte] vhz s. II 
23. iSoij? X". II 27. toW. X". II ^ivojuivav s. II 29. £^u X". II jc.ct5o'vTe? c. II 30. xa.$a,Trv s. II 31. 7<*p om X". II xlpctTa s. II 34. 
ruq-iXXn X". II 37. ots X"s. II Jv om K"0"s. II 38. kx\ ante ex om QK"s. II 39- ro s. II koLtco — to, om Q. IIPOBAHMATftN KZ. KH. 949 

$s ot irspi ty,v xciKtav tqttoi Kcti t»|v xvcrtv o s taKvovTctt, xcti ytvsTai Kcti oljQXctjG^. ytvsTat tfs ToTg cty.oKa.qooi; XJjoti ttKsiu 
TtcSsviv avTcls svTpsirsTg. koa yap toj a,vY,$a. kcu to, d^tv- ra TrsptTTUfxaTct a.xpi Ttvog Ky\^o,ti t» s\u$oTog (2ra, ota, to 
$ta, xa,) oto, ipy\7txct y $spfxavTiKa. bfxctug cfs Kat to, irpcg 7roKKY\v a,KctTO,xupicj-ov sv avToTg vKv\v vxapxsiv sk tk Trpo- 

Ty)v KOtKtav IpdpfXaKCt, TO, XCtTU $spfXaVTtX<X' KCU TO, fXSV TSpOV (2iOV, v\g TY,K0 fXSVY\g V7T0 Ttf TV fX<pVT\S $SpfAM, Ka$Ct7TSp 
TUV sl?SVSX$SVTU)V /tXOVUV KVTIKO,, Ta) tfs KCtl STSpcLV TVVTYj- 5 X<- 0V °S 7T0KKv\g, pSVfXaTO, Cttya) TVfxfiatVSl ytvsT$at. 

£tv irctst, otov to TKopofrov sig to Itspov. to avTo $s ToTg TctH- Ata ti ko.to, &jo fxovag aiT$v\Tstg d,Kpa,Ts7; Ksyo/xsv,2 

TOtg v\ sk tuiv s7rnroKv\g $sp/xctTta s\g TOVTovg Tovg Tcirovg olov dcpYjV xat ysvriv; v\ frta. Tctg oLtto t4tuv ytvofxsvag v\$o- 

crvvixva, bpcZ. vctg v\fxTv xa-t ToTg a,KKotg Z,uoig; o,ts w xotva) x<ra,t dTi/xo- 

11 Atct t( ot <po(Bv{Xsvci tvtttuti to, cticfoTa; sixog yap Tarrat slcri, Sto xat fxaKtc-ct y\ fxcvat sTrovstb^iqot sl<rtv. ucrs 

Y,V TWCCVTIOV, Ttf $SpfAM Stg TXTOV TOV TCKOV d$pOiCofXSVt$ TOOV 10 JOV V7T0 T0VTU1V 7]TTUfXSVCV •psyo/XSV XO,l dxpaTYj KCLt AKO- 

<pofi*fxsvuv, dv(sr$at avTcl. v\ ot tpofivfxsvot txs^ov &7ra,v- Kacrov stvcu <pa.fA.sv, tftd to vttc) tuv xstpiquv v\t\ovuv v\t- 

Tsg uTTrsp ptyivTsg stTtv; sKKsKcnroTog iv sk tuv sTmrcKY^g Ta,<r$a,t. 

T» $spfAM <rv<r7ru<rtv. cfto kcu (Bo{A,(BvXioC(pcrtv ci bstvug ftscito- Ata) ti ctKpctTslg KsyovTcu kolto, Ta.g s7rt$vfA,ta,g fA.ovov,Z 

Tsg.' cfoKsT cfs <rvo-7ra,v to s7ri7roK%g xat tq c\sp[A,ao tuv pt- wt\g TY t g aKpa,<rta,g Kat Trspt ty,v opyY\v; v\ oti axpctTY\g fA,sv 

yivTUV, O.TS TOU $spfAM SKKSKptfASW' t\tO K&t <pptTTX<riV. TV- 15 STTiV TTCtpa. TOf KoyCV Tt 7Tpa,TTUV KOU o\xpctTlO. Y\ TTCtpa, 

cr7ra,Tai cfs xat y\ otx^ tw a,18otx a,vu, xcu <rvvs<psKxcvTai tcv Koyov a,yuyv\, sIti cfs a.1 fxsv s7rt$vfA.ta,t ug S7mra,v 
kcu oi opx^ avTolg tvttsKKc[xsvuv. $o,ttov 8s <paivsTai slirstv Trapa tov Koyov, tu tfs opyat fxsTa, Koyv, &X W KS ~ 
1x1 tuv a,<ppot\tTtuv ' o yap <po(3og sKKptvst, Kat 7roKKotg KsvTavTog t« Koyt, a)KK' ug t^Y\KuTavTog tov 7rpc7rY\Ka,xtT- 
tuv a,yuvtuvTuv Kat tuv 7rspt<po(2uv TvyKivst y\ TY,g ycvY\g fxcv y\ ty\v atTia,v. 

TrpcsTtg. 20 Ata, t( ty)v fxsv syKpa/rstav xat ty,v Tu<ppcTvvY\V 1x14 

- tuv vsuv Kat ttKxtiuv /xciKtcra, sfcsTaTofxsv , t^v tfs frtKcuo- 

KH. 02A nEPI 2O*P02TNHN KAI AKOAA^IAN, KAI crvvYy stt) tuv ttsvy,tuv; \ oti « fxaKtcja, Sslrat Ttg, sl t»tk 

ErKPATEIAN KAI AKPA^IAN. W&tM, fxdKKov $avfxa%otT o\v * tuv svcxvtIuv; 6 fxb 

Ata) ti ivtot KcLfxvtiTiv, oto,v s$tT$(vTsg aKcKacjug "Cy,v ovv 7rsvY\g sv7ropta,g frslrou, 6 <fs vsog kou TrKovTtog oltto- 

fXY\ a,KoKa,trug hcuTuvTat, otov Atovvrtog 6 Tvpavvog, sirst 25 KavTsug. 

ev ty\ TroKicpKia, s7ra.VTO.To ttivuv oKtyov Tiva, XP 0V0V 1 euOvg* Ata, Tt yjtcv dvsxcvTcu frr^uvTsg y\ TrstvuvTsg; 7roTepovS 

£<p$irtarsv, eug TraKtv stg ty\v fx($Y,v fxsTsftaKsv. y\ fxsya, 0Tt Kv7TY,poTspov; TY,fXs~tov tfs tov Kv7TY\poTspov , oti v\t\icv to 
fxsv Tt kcCi to s$og srriv sKcoTTotg' <pvTtg ya,p Y,cfv\ ytvsTat. tftypuvTO, Trtstv v\ ttsivuvto, <paystv. to tfs svavTiov tu >i^e? 
xa,$d.7rsp av lx$v; sv dspt v\ a,v$pu7rog sv vbaTt tftaTsKuv Kv7TY,poTspcv. v\ frtcTt fxaKKov Ssrrat to $spfxcv t» vypov *j 
tpavKug av '(tx^-, «tw xa) ot to, s$y\ fxsTafiaKKovTsg x&~ 30 T0 tyiP 0V w Xfifi^* *1 0Tl ^volv v\ frtipa, S7rt$vfxta,, 7tot« xooi 
KsTrug dTra.KKctTTxrtv , xat tc 7raKiv stg tol sIu$oto, sK$sTv Tpc<pY,g, v\ tfs ttsTvo, svog fxcvd, Tpo<py\g; 
<ruTY,pia ytvsTat avTctg uTirsp slg <pvrsug xaTaTTa,Ttv. sti Ata) t( y\ttcv xapTspovfxsv frfipuvTsg v\ TrstvuvTsg; Y t 6 

t% XcCl TVVTYiKTiKo) ytVOVTat, StU$0TSg Tpo<pYI XP%°~@ a ' 1 ^&tpl- frtOTl KV7T0VfXS$a, fXaXKov; TY,fXsToV tfs TY\g K.V7TY\g Y\ YlfroVY} 

KsT ty\ toia,' fxv\ Ka.fx(3avovTsg yap ty,v s\u$vlav urirsp oKug TtpocfpoTs^pa,. sha 6 fxsv tft-puv cfvoTv svbsqg, Tpo<pY\g ts kai 
fXY, KafxfidvovTsg btaT@svTa.ii cv fXY\v dKKa, KO,t to. TrsptT- 35 xaTa^v^sug (a/x<pu ydp sxsi to ttotcv), b tfs ttsivuv $0,- 
TUfxaTa, Tpc<py\ fxsfxtyfxsva, 7roKKr, dtyavf^sTat, a,vTd tfs Tspv fxovcv. 

STmroKaZst fxova, ovto,, xat <pspsTa,i slg ofXfxaTa, y\ ttvsv- Ata, t( ol xaTct ty)v TY\g d<pY,g v\ ysvTsug v\$ovy\v, ovl 

fxovct' TrpcTsvsyxafxsvctg cfs Tpo<pv,v xaTaxspavvvfxsvct vbapv\ ctv VTrspfidKKuTtv, dxpaTslg KsyovTat; of ts ydp irspt t* 

2. £uTpo7rei'? QK a , £\)Tpo7rri<; s. II xnSu. x et margo X", an<o"* QY a , 5,n\<iG-<t, K"O a S, lioaa, t. II 3. ip. xob Bepp. QK"O a T a . II 5. 

fiovov X°Y a . II 7. i7rnroXu!v QspfidvEi S. U tou? om X". II Tpo7rov$ X". \\~ 10. tts T«Toy rov tottov t« Qepfxv X". II oLSpo^opsvoi S. II 13. 
/3o,u|2yA/£y<riv Y". II 16. c%ua, X". II 20. ■Kpoa.kcK; s. II 27. /xe^iSnv s. II pETificcWev v. II 28. toi X". II 2Q. y.aftmepMt\ X's. II t«- 
Xouv s. II 30. 'iuyjii X a . II 31. tiuSoTuis s. II 32. euiToi? •ylveTtu s. II 34. \§ioc\ y,fcioc X". 

6. juo'»*? ftvo X a . II 10. to Y"v. II 13. As7£T«,; s. II juet* Y a v. II 14. t^? om S. II 15. ttsci tov Xoyio-fiov s. II xcu\ aocl i\ X" 
Y°sv. II 16 et 17. 7rep\ S. II 17. *t Se «,1 hpyoct s. II 20. Ttjv post y.oci om Y a sv. II 22. d] ettI s. II 26. Trorepor s. II 27. c%* s. II 
28. oY^jOVte? s. II 7rotuv v. II isetvoivT^ s. II 29. Mtxi ficZXXov s. II 31. povov Y". II 34. Sue»- Y"v. II re om Y a s. II 38. AejcTtoy s. 950 . nPOBAHMATQN KH. K0. 

d(ppcfrt<rta, dKoXacroi, cl re rcspt Ta,g TY,g Tpo(pY,g clttoXclv- psvc/xsv, olov ol dXisTg Tct t^AEctTct* Tpo(pa,VY t g ydp o xtv- 
rstg. tuv cfs Karrd ty,v Tpc(p-]v dir sviuv fx\v iv Ty yXuTTY\ 3vvog. srt 7ra,pcLKa,TaTi$evT0,t fxsv ug Itt) to 7toXv ot £7n/3«- 
to y\$v, a\-K eviuv tfe h tu Xapvyyi,^to kol) QtXo^evog ye- Xevofxevot xa.t drvyvvreg, frcLvetQfn $e ct ev-ropwTsg' freivo- 
pcLvv (pcLpvyya, svysro sysiv. ot $e kcltcl ty\v o\ptv xcli ty,v Tepov $i scrt tov dTvyj,vTo, y, tov svTvysvra, dStKsTv. 
dxov)v ovxsti. y, tfta, to rag 0.7:0 tovtuv ytvofxiva,g Y,$ovdg 5 Aicl t\ svtctg $txa,<rTY,piotg ToTg yivsrt fxa.XXcv y) TcLtgZ 

xctvdg_ sTvcli xfxTv xcli roTg a,XXotg "C^ucig; clts vv 'ao~a,t xotvoLt (Jia,$Y,xcLig •^Y t <pi\svTa,i; y, oti yiv^g fxsv ix ecrt xcLTa^svcra,- 
d.TifxcTa,Ta,i slo~t Y.a.1 fXcLhtcrcL y, fxovcLt eircvetbtcroi, uo~ts tov o~$cli, dXXa, to ov d7T0(pa,ivsiV &ia,$Y\xa,i tfs 7TcXXcl) '^svftsTg 
vtto tovtuv y,ttu(xsvcv -^iyofxsv xcli dx.pa,TY\ xcli dxoXa,crov y,$y\ e%Y,Xeyy$Y,<ro,v tftrct*. 

Xiyo/xev tfia, to vtto tuv yetptcruv Y,t\ovuv y,tto.o-$cli. cvcruv Atd ti y\ nxevia, ~ra.pd roTg ypY\o~ToTg ruv dv$poo7ruv 4 

Se toov a,io-$Y,<reuv icevTe, Tct te clXXcl TJua, diro 8va jxcvoov 10 fxoLXXov v\ ~Ta,pa TcTg (pcLvXctg ecrtv; y, tfta, to vtto ttavtoov 
tuv 7rpoeipY,yJvoov vi&eTcLi, xarrd $e ra,g a,XXa,g y, oXug ovy fxt<re?r$a,t xa,t e^eXa.vveo~$cn Trpog rig e7rieix.eTg xcLTcLtpevyet, 
v\c\eTa,i y, xa/ra, o~vfx(2s(oY\xog tkto nra,o~yet. bpuv fxev ya.p 6 olofxevY, fxa.Xtcra, nrcLpd Tcvrotg o~coTYipia,g Tvy/tv xxi bicLfxet- 
bpcZv, y) xa\ bo~(ppa,ivofxevog, X/xipei oti dr:cXcLvei' xa.t otclv vcLt' el c\e Txpog 7TovY,pxg eX$ot, ix dv frtcLfxetvat ev ty\ clvty[ 
7TXY,poo$Yi, ic% Tct TOictUTct Y,c\ea, ctuTw, ooc~7Tep &<Te YifxTv \\ tS SvvcLfxet cLvrvg, dXX' y, xXezTetv v, XYjiXz<r$cLi, uv ytvofjJvoov 
TO.ptx* o&fXYi, %tclv acfvjv eyufxev tov (pa.yeTv. otclv &e ev- 15 »x ctv et; etvcLt clvty.v Tra.p' aroTcTg. y, oti t«? eTTtetxeTg cte- 
SeeTg oofxev, Y,$ia,. y, <h tk poch det Y,tfeTcL. tcli tcov dv$poo~oov aptcra, av clvty\ yjpr^cLt, xcl\ y\xictcl clv 

8 Aj* r( y,ttcv xa,TeyjiV<rt tcv yeXooTa, TTapcvToov tuv v(Bpto~$Yivcu vtt' clvtoov. xcL$d,rsp %v rdg tuv ypYjfxcLTOov tto,- 

yvooptfxoov; y, oTctv crcpocfpa, efypTvifxevcv y ti, svxlvyitov ecrtv; pcLxa,Ta.$Y t xcLg irpog rovg e~TtetxeTg Tt$ifxe$a,, cvtoo xcCt o.vty) 
y, &' evvota, et7TeTv fxdXXov yeXoTov, oocrs xtveT. VTep a,vTY,g c^ctTctTTETcti. *; oTt $Y,Xsta, Xicra, diTopuTipcL scrtv, 

20 OOCrS TOOV STTiStXUV SsTtO.1. Y\ OTl O.VTYJ XcLXCV OVO~CL TTpog TO 

K0 02A IIEPI AIKAIOSTNHN KAI AAIIvI\N. v ■» * *\ D . ' » '- . n > x SS / 

IVU. \J*n. ur.ri tiuviuu^innn avax j^nni\n. XCLKOV OVX CLV sXuOl' Sl ya,p TO XCLXOV sXctTO, 7TcLVTCL7TcL0~lV 

Atct t( fxetXovcg ovTog d$iKY,fxa.Tog, ectv Ttg (BXclttty, elg dv c\vo~ia,Tov rnf. 
to fxeTZpv dya,$ov, TY,g c% Tt/XYig ovo~Y,g fxetXpvog dya,$ov, y, Atd t{ iy b/xoiwg cli dhxicLt fxe['(vg Trep) Tct pv\fxa,Ta,$ 

ZOOV ypYifXcLTOOV dcftXiO, fXcXXXoV (foxeT, XCLt 01 cLC^tXOl fXcZXXoV XCLl TCL CiXXcL, OIOV fXlKpoV eiTTOOV \iK dv KO,) TO d7T0ppY\T0V 
efvcLl (foXMCTl TTept TCt ypYifXCLTO. ', Y, (flOTl CLtpivTCLi TCL ypY,- 23 etlTCl, dXX' SVCL 7Tp0^g KCLt TToXtV, U0~7Tep bfioXoV d.TTO- 

fxcLTO, fxaXXov TY\g TtfXY\g, kcli 7TcL0~tv e<rt KotvcTcLTcv , y, c\s o~TepY,TO,g KcLt tclXolvtcv ; y\ oTt d~To fxst"Qjvog d(fiKia.g evta, 

Ti/XYj bXtyotg, kcl) bXtydxtg <rvfx@a,ivei y\ ypr,<rig a,vTY,g. sXclttu ecjt h' d<fvva,fxta,v. 

2 Aict ti 7rapa,x.a,To,$YjXY,v (JetvoTspov d-rocrepeTv y\ fro,veiov; Ata, ti ~TO,pa,xcLTcL$Y,xY,v cLtrypov d7rccrepY t <ra,t fxtxpdv y,\ 

y\ %ti cLtcrypov dhtxeTv (ptXov. b fxev tv ty,v ~ro,pa,xcLTa,$Y,XY,v ttoXv $a,vsto~a,fxsvov; y, oti b ty]v 7Ta,pcLX.o,Ta,$Y,XY,v d~rccrspuv 

d7T0O~TSpUV (ptXcV dhxsT' CV^Sig ya,p 7T0,pCLXCLTa,Tt$STCLt fXY, 30 TOy UXoXct,Soi'TCt sTvcLl CLVTOV S7TlStXY\ sfo,7Ta,Tc2; Y\ OTl TWTO 

TCtcrevuv. » h\ to ypeog, « (piXog' « yap c^cLveiXjsi, ea,v y\ (pi- xdv exetvo ~ToiY,o~eiev; 

Xog, dXXd $i$uo~iv. v, oti fxeTTpv to dfriKY.fxa,' Trpog yo,p ty\ Aicl XI a,v$pu7Tog fxcLXto~TcL 7ra,i<fetcLg /xeriyuv l^uuv', 

"Cyiixicl kcli ty)v 7Tt<rTtv 7Ta,pa,(3a,ivei, c^i' y,v, si KCLt fXY,cfev erepcv, dTTcLVTUV dhxurcLTov ecriv; y, oti TrXetcrx Xoyi<rfXK v.eKCtvu- 

cVf? d7Tiyeo~$cLt tcv dcttKeTv. sti to fxr, roTg 'to~otg dy,vvso~$a,i vyiksv; fxaXicra, w ra.g Yifrovdg ko,) ty)v s-jcfcLtfxovicLV 's^tclksv ' 

(pcLvXoV b fxev ovv sc^uksv oog (piXu, b c^g ct7r£o-T^3"/]o'£i' ug 35 tclvto, &' olvsv dfoxicLg ix scrtv. 

sy$pov' b (fs cfo,vsi'C > uv ovy ug (ptXog sfruKsv. ht tuv fxsv Atd ti b -rXxTog ug e~r) to ttoXv ~ro,pd ToTg (pcLvXotgl 

y\ t\oo~tg (pvXa,KY,g KcLt d~To^oosug ya,ptv, tuv Se KO,t U(pe- fxaiXXov y, rcTg e~rteiKio~tv ecrtv; v\ StoTi TV(pXog uv ty)v tW- 

XetcLg' yittov <Te dycLvcLxrifxev d7rofia,XXovTe; , el 'xip^og Sy,- voiclv £ &vva,TO,i Kptvstv icfs o,ipsT<r$a,i to fisXTtcrcv; 

3. c^i] te Y a v. II 4. '/'jyjro s, ~'jx'tch v. II x*ra] x«,\ X a T a sv. II 6. 0Z1 om T a v. II iauiv kchui X a T a v. II 7. w? v. II 10. -rig 
ct,lc;fy<TEis S. II e\i-b Su'o fj.r\fuJv S, a.-ro$vOfj.w T", ol-to $vo jj.om margo X'. II 12. opulr fih S, bp£ ph QT"v. II om X". II 13. x«i 
post $ om QT"sv. II 18. ifypfA.lw T a s. II 19. tivdui, T a . II 31. 1W£« s. II 37. ™ T" et margo X". 

1. of\ el s. II 2. w? om T"s. II 5. an iv Ividi? et mox ^^/^ovtscj? II 9. W s. II 10 et 12. vep) s. II 13. -rorr.ptM s. II 'ix&y 
X"v. II 20. t£v om s. II 23. -rep\ y^^r^ T". 11.25. sfaoL-y T a . ll N 7rpoc>(3a? X". II 0] y.VA s. II 30. ru \nroKv,@onL pr X a . II i^ 
■xa.--£ra.L codices. II 31. v.aX codiccs. II 37. ^scXAov om X a T°s. nPOBAHMATflN K0. 951 

9 Aict 71 tftxcttorepov eTvctt vevofxtcrcti ro?g TerehevTY\xo<rtv dhxwrog d7ro^py\(pt<rct<r$cu oog ix dhxet v\ ri fxv) dhxwrog 

jj ro?g T^oortv eTrctfxvvetv; v\ 'ort ot fxev Tfivreg c\vvcttvT cXv xctrcv^Y\(pi<rct<r$cti oog dhxe?, olov ei rtg cpevyet Bovheictg v) 
txvro?g eTrctpxerau, b cfe TerehevTY\xu)g ixert; dvc^pocpovictg. rvroov yctp exctcpi ovroov, a, xctrv^yope? ctvruv, 

10 Atd Tt vyictivovri fxsv b crvvoov icfev vytecrepog ytverctt, fxcthhov ctv d7ro\pv\(pi<rct<r$cti ehoifxe$ct v\ fxv) ovtoov. xoltcl- 
icfe Irxupcj) v\ xcthu etg rdg e^etg e7rtcfiSoo<riv i$(v, frixcttu) 5 ypY\<pi<rct<r$ctt. ecrrt ydp, orctv rig dfxcpicfo^ , rd eKctrrco 
Se xctt <roo<ppovt xcti dyct$co; v\ cftori rd /xev dfxifxv\rct rct roov dfXctprv\fxctroov ctipereov. freivov yctp xcti ro t» frovhov 
Se fxifXY,rd ry -^vxy' dyct$og cfe rv\ ^XV> vytv)g cfe ru tog ehev$epdg ecrt xctrctyvoovou' 7rohv cfe tfetvorepov, %rctv 
troofxctrt' WiT^erou ovv x&lpeiv bp$oog xcti hv7re?<r$cti. b 68 rtg t» ehev$epov u)g frovhov xctrcf^Y,<pi<rY,rcti. ert tfe edv b 
vytet crvvoov ixert' i ydp ev ruj ri<ri x^P-^ 1 W ° vytv\g" fxev rvx\\ eyxcthoov b £e dfX(pt<r(3v\roov vTrep brwv, ix ev$vg 
i$ev ydp riroov ttoiCi vyietctv. 10 olofxe$ct Se?v dirocfivcti ru eyxcLhxvrt, dhhd v(fxe<r$ou rov 

11 Atd rt cfetvorepov yvvouxct dTroxreivctt r ctvtyct; xcttroi xexrv\fxevov , eoog ctv xptQy. rov ctvrov cfe rpd-xov xcti £7n roov 
fiehriov ro ctppev ri $(\heog (pvret. r, frtoTi d<r$ev(crepov, oocre irheiovoov, orctv lcrctTvi ro 7rhv\$og roov re (pctcrxdvroov d$txe?v 
ehctrroo dhxe?. v\ ori ov vsctvixov ro icrxvpiTfo-ftcti nrpog ro x-cu rdov fxv\ bfAoXoywroov, oocrTrep ote e\ dpxw b ftev eW 
irohv v\Trov'y xctket b £e d7rvipve?To, ix olof/,e$ct 3eTv rov vofxo$(rv\v Trpor- 

12 Atd ri rrore rif (pevyovrt ev tw cfixctc-qpiu) ty\v Se^tctv 15 rt$evou roo eyxcthwrt, dhhct rov (pevyovrct xvptov eTvou, eoog 
trctcriv cftfroctrtv; v\ c\tort eTrctvtTriv fiihovrcu; TrheovexrivTog ctv v7repoxv\v rtvct %x\\ ° d&xoov. bfxoioog cfe xcti e7r\ ruv 
w t« cftooxovTog ty)v crdtrtv ru cpevyovrt cftc}oct<rtv. eT$' chg Ttptruiv, e7ret$Y\ ifreftictv v7repoxv)v t<rcto-$ei<ru)v roov •^pvicpoov, 
e7rt ro 7rohv ot (pevyovreg Trctpctcpvhdrrovrou' e7rl befyd cfe xctrct x^P^ etctrev b vofxo$erv\g exetv. ert de roov ftev d£to- 
tl (pvhctxv) yiverou, edv b cpevyuiv ex\\ ty { v ev Se^tct crctcrtv. hoyoov dftctprv\fxctru)v fteycthou xctt ctt xohctcretg elcriv, oocre 

13 Atd ri rrore, orctv roo (pevyovrt xcti roo frtooxovrt (pcti- 20 dotxoog ftev xctrc\r^y\(pi<rctfx.evotg xctt fJtv) yvovcrtv ovk erriv 
voovTctt ctt ipY\<poi 'icrctt, b (pevyoov vtxct; v\ ori b ftev (pev- e7rctvop$ovcr$cti xcttpov hctftovrctg' dTrohvcrctcrt cfe irctpd to 
yoov ev roo dyu>vt fxovov dxv\xoev ctvrov Trplg o\ Set ctvrov 7rpo<rY\xov, el fxev *Tcog evhctfiwg oocre ftv\$ev ert Trore dfxctp- 
d7rv\yope?<r$cti, xctt rovg fxctprvpctg 7rctpct<rx(o"$ou rrpog r& re?v, ri ctv xcu fxeyct v\fictpTY\xoTeg o/ xptrou eiv\<rctv, tomtov 
xctTY\yopv\fxevct exeoSou, eirt fxehhovcrtv u)(pehv\$v]vcti; & pct- ctv$pu)7rov d7rohv<rctvreg Sctvctr^; el c\e ri e£ vcrepov dftctp- 
btov tfe ro [xctvTsv<rcto~$ct( rtvct uv c\e? ctvrov 7rctpct<rxevctrct- 25 rctvoi, bt dftcporepct ctv ctvrov xohd^ecrScu dfyo?. v) "ori dcJi- 
trSctt v\ /xctprvpctg v\ athho rexfxv\ptov %rt i$ev dStxe?. roo cfe xoorepov fxev ecjiv dvbpog rctvrct dcftxe?v <x vyrrov eixog ecrtv 
cftooxovri ecrtv liroog (Svhercu, xcti Trpo t» ty)v $~ixv\v xhvyrev- dfrixoog eyxcthe?<r$ctt; ro fxev yctp d£txe?v xcti fo' hpyv)v 
<rct<r$cti, evcrYiO-ct<r$ctt rc Trpctyfxct, xctt y^y\ xexhv^xorct, rrhct- xctt ol» (poftov xcu fo' e7rt$vfxictv xcu <5i' cthhct 7rohhd yi- 
ardfxevov o rt fiovherctt 7rt$ctvov, xctrv\yope?v ctvrov. bpoov t\v\ vercu, xcu £ fxovov ex Trpovotctg' ro be dhixoog eyxcthe?v cog 
itctTct Trctvrct rctvTct ehctrrvfxevov b vofxo$sTv\g rov (psvyovrct, 30 to Trohv sx irpovotctg scriv. ootrs sttsi tcrcu ctt r ^Jv\(poi yeyo- 
Trpo<re$ero rw (pevyovri o rt ctv ot btxctcrctt dfx<pi$o'fct[<ruxrtv. vctcrt, ro c\e dcftxoog tov eyxcthwTct eyxcthe?v xcti rov (pev- 
dhhd /xv\v xcti t»t' ctv rtg ibot. ev ydp ro?g (po(3otg ovreg yovrct dS~txe?v, (pctvhov xptSevrog rov d&ixoog eyxcthovvrog 
rrohhct TrctpcthtfXTrdvticriv uv ctvrig ecfet el7re?v v\ TrpaJ^ctt, o\ ro vtxctv roo (pevyovrt b vofxo$erv\g direvetfxev. ert cfe xcti 
tfe (pevyovreg dst sv fxsitocri xtvBvvotg oog S7r\ ro rrohv Tuy- ctvrot ovroog sx^fxsv rrpog r\ig $epcfirovrctg, uxrre orctv V7r&* 
XctvtiTtv ovreg, uxz' el 7rctpcthifX7rctvY<rtv uiv fre? ctvrig, etirep 35 7rrev<roofxev rt ctvTMg v\fxctprv\x(vctt xctt fxv\$\v dxptfieg ex<*>- 
sfycrovvTcu ro?g hxctiotg, fiqhov ort el ftv) irctpehifXTrctvov, fxev, dhh' ofxoog ctvTtg V7rohctfx@ctvcofxev TreTrpctxevou, ovx 
expctTovv ctv. ert cfe exctcrog v)fxoov fxcthhov ctv 7rpo(hotro t» ev$vg eirt ro xohd^etv epxofxeSot' xctt edv fxv\$ev fxcthhov 

3. £i»uto7; T", om s. fl 4. «•yiaiysrr* s. II 5. x*XX/o; T", x&KAion s. II 8. hpQws %<x,fpeiv s. II 10. tvtwv "y«p X"v. H 13. cti] !t» 
X*T"s. II 16. *Ti X a T°s. II 18. to om T". II ■xsprfvXoLrTonciu s. II 20. 7roT£ om s. II eVa/] otxi xx\ X"T°v. H 21. a.1 om X"v. D 
24. 7i X"T"s. II u(psXr,S*io-BoS*i T"S, d)(psAriSrio-eTa.t X". II 25. nxntvtoScii X". II 3ij S. II 29. JSouA>jt«i S. II 30. tscutx om X". II 31. 
crs X"s. II 32. elbn s. II 33. iei s. II 37. ti\ T a s. II t» - bi. n om X'. 

1. v* om s. II tj — 2. «.foxs? om s. II 1. /j.* om X"T". II 4. eAoptS* T': ceteri tXci^eSct. II $. Iytvx^ X"T"s. II v-xep n ouSy 
S. II 13. kxctXei s. II 16. i%ei. s. II 20. x«,\ ^i^/vouo-iv T". II 21. to om T"S. II 23. oi xptTxi ^aapTjjxoVe? s. II 24. «^apTocy» &' &f*- 
<f>0Tepu/i s. II 25. ctvTM yuy xoX. X°T". II otiJ ^ti codices. II a.oncc!iTepoi X"S. II 33. «TTty^sy T". II 36. o^o/o/s X a T"s. II uTroXa^/3*- 
yo^tfy X". 

X 952 nPOBAHMATflN K0. 

8vvufxs$cx e\eT<ir<xt, dcpiefxev toajtyis TY\g cLiTi<xg. sTi fxelXoo koti ov Xt<xv fxeytxXcug Tifxupicug Pe(BoY\$Y\K£v , toTs Se e£ 
fxev dfrtKeT o e>c 7tpovot<xg d&xuv y\ b fXY\ sx 7tpovoi<xg. b dvcxyxY\g xotvuvovrt ty^ s\g to ("jclXclvsTov etrobov kcu ty\<; 
fjisv Svj rvKocptxvTuv de\ sx Ttpovatxg d<ftKeT, o Se rtepov ti dvcLfxt^sug fxsy<xX<xg Ttfxupitxg (pavepog errt K<x$irT<xg To?g 

dftiKUV T<X fXSV $1 (LvctyKYtV TcL ^S $1 (XyvOicLV, T<X Sk Q7CUg KXilCTtiTlV. STl &£ 01 fXeV SV ToTg VTU KOlVOtg %Tl tu> /3»Xo- 

sTv%ev dfrtKsTv clvtu rvfxictTcrei. otclv 8e fr<xt ysvuvTcu <xt 5 yivu strtsvcu KXsTCTovTsg KcLTcupcLveTg a,7c<xrt ytvovTcu 'oti 

•^JqcpOt, 6 fXSV &UKUV KSKptTOU V7C0 TUV YlfXlTSUV SK TCpO- (pCLVSpOl StTlV, U~e 7CSptysV0fX£V0l 0V$S KCLpTtiTfXOV STl X A P i? 

votcLg dfoxeTv, b $e (psvyuv v7to tuv XotTtuv <xv dhxeTv fxh eTttetKetg etvcLt SoKetv (ZvXovt cu, ug fx<XTY\v cLVTotg ov itpog tvg 
« yJvTot ye «c 7tpovot<xg, uce eite\ dfrtKsTv fxstXoo xsKptTcu yvavTcLg 7tX<xTTer$xi oti eTtieiKeTg e\rtv' KcLTcupcLvug vv y^ 
b frtuKuv tou (pevyovTog, etKOTug b vofXO$STY { g vikcXv SKpive 7tavY\poi frtcLTeXxriv ovTeg. ol $s evt fxovu (poivepoi ysvofxevot 

TOV TCL eXcLTTU (L&IKOVVTCL. eTt $£ de) fX£V dblKUTSpog S<TTIV 10 vprjg Tfc£ cLXXxg S7tt^tp^<rt 7t£i$£tV, ditoTto-cLVTeg ti, "oTtug fXY\ 

b fXYi oio/xsvog Xclv$clvsIv w dhxsT x<x\ ofxug dhxuv, y\ b KXT<X(p<xvsTg cLVTtsg 7toiv\T"/]' $to & 7t<xvTsXug dv sTsv 7tovY\po\ 
olofxevog X<xv$<xvstv. b fxev ydp dbUug Ttv\ syxcLXuv ovx (Ticl t/Ak£, dv$' uv b vofxo$sTY,g 1\cxttu cLVTolg tcl eitiTvifXta, 

OteTCLl XcLvScLVSlV TVTOV OV Q-VK0(pCLVTS?, 01 <^' <xk\o Tl d$l- STtOlYiOSV. STl <$£ TUV dfXcLpTlUV fXCLhtqd, aXo-%VV<iri TYJV 7TO- 

KOVvTeg ug S7t\ to 7toXv oiofxsvot XcLvSctvstv 'ov d$tK0v<rtv Ktv <xt sv To?g KotvoTctrtoig <rvXj\oyotg ts kcli <rvvo$oig ytvo- 
htfXj-tpovQ-iv dfoxsTjy ucre d&KUTepot dv KptvotvTo ot £iu- 1$ fxevcu, urTtep kcli TifXY,v (pe'pov<rt 7toXv fx<xXt7T<x <xt ev tu 
KOVTeg y[ 01 (pevyovTeg. koivu evTcL^tcLt' KcLT<x(p<xvsTg y<xp fx<xXicrcL $t<x tuv toktuv 

14 Aid Tt TtoTs, s<xv fxev Ttg Ik $<xX<xvetav KXsipy y\ sx kcli txvToTg kcl\ ToTg <xXXotg. <rvfx@a,ivst w « fxovov tStct tov 

7tcLX<xf<rTpcLg y\ i^ dyopcig y\ tuv tomtuv Tivog, Qclvcltu Xy\- d7toXsrcLVT<x (3XeLTtTe<rSct,t eK tuv toiovtuv Tivag, dXXd kcl\ 
fxurcLi, sclv he Ttg 1% oUtcLg, $t7tXxv TY\g d^ttxg th KXsfXfxcx- Ttpog ty,v TtoXiv XoifropfcLg ytvsrScLi. &o kcli tov KXe\p<xvTcL 
Tog dTtoTtvet', y\ oti ev fxev T<xTg OiKtxtg (pvXcL^cxt OTturovv 20 Tcug fxeit^ort Tyfxicug eKoXcire tuv e^ oiKt<xg Ttvog d(psXo* 
e<riv' xx\ y<xp b~To?xog trxvpog xcu KXs?g scrt, K<xt otKSTcug fxsvuv. sti n kcli b e% otKtcxg Ttvog dxoXerag ev tomtu 
TO?g ev Ty o\ki<x 7t<xriv eTttfxeXeg erva 07tug ruXY\Tcu tcl TOTtu Tvyx&vet uv, "o$ev p<x$tov fx^Te 7t<x$avTcL fXYfte x^- £X)a *' 
svavTcx. sv fre tu ficLXcLvsiu, kcli sv To?g ovtu KotvoTg ovriv r$(vTcx VTto tivuv, otKOt ovtcl to dTVXVficL (pepetv. TU <$"' Yi 
urTtep to ficLXcLve?ov , ptx^tov tu (SxXofxsvu K<XKxpys?V i$sv te d7toxoopv\rtg spyu<j\g yeyvfxvufxsvu, TtporeTt Se x^- £V &~ 
y<xp trx^pov exovrt itpog ty\v (pvX<XKY\v ot TiQsvTeg dXX* y\ 25 Xsr$cu v7to tivuv V7t<xpx £ t To?g 7toXXo?g, o 7toXv bvrxzpz- 

TO CLVTUV OfXfXCL, UTT£ (XV fXOVOV Ttg TtCXpcL^Xs^ , STti TU (TSpOV e<Ti TY\g dTtuXsiCLg. $10 KcCt VOfX0$£TY\g fXSl'Qtig CLVTO?g 
KXSTtTOVTi Yl$YI ytVSTcLl. $10 VOfXO$£TY\g 0\>X tKCLVOVg OVT<Xg XY\fXt<Xg SVSypcVpSV. hl Se 7CCLp<X7tXyriCL TKTOtg TtoXXd (pCLl- 

YiyY t rcLfxevog etvcu (pvX<XK<xg, tov vofxov <xvT0?g sTterTYpev vovtcli vevofxo$sTY,KOTsg, oTov kcl\ sdv fxev Ttg dpxovTcL kcl- 
d7t£iXwT<x T(pa$pug ug ov (3iurofxevotg e<xv tz rcpsTspTC^uv- Kug ehtYi, fxeycxXcx t<x sTttTifxtcL, s<xv &s Ttg ifouTYtV, ovSsv. 

TCLt TUV dXXOTptUV. STl <5fi Sig fX£V TY\V OiKlCLV S1t\ TU KSKTY r 30 xcLl KCLXug' o\eT(Xl ydp TOTS V fXOVOV Stg TOV ctpXOVTCL E^tX* 
fXSVU ecTiV QV TIVCL (XV @kXy\TOU e\r<$£X£<~$CLl , KCLl U fXY] 7tl- fXcLpTCLVSlV TOV KCLKY\yopWT<X, dXXd KCLt £(V Ty]v TtoXlV v(3pt- 

(TTevet eircpeperQcu' tu Se ev tu $<xXcxvetu $efxsvu ti ovx Xsiv. tov (Xvtov ie TpoTtov kcx\ tov sv tu Xifxevt KXe- 
sfcsq-tv i$ev<x kuXvtcu Mrte etrtevcu, YTe e\reX$ovT<x fXY\ TtcLpd -ctovtcl » fxovov tov \$iuty\v (BXcL7tTsiv, dXXd xcxt ty\v TtoXiv 
xXs7tTY\v to (Lvrt.lfXcLTiov $st$cu dTcobvvTcL <xV dXX' ug » (LtTx^vetv. bfxotug is k<x\ ev To?g ctxXotg, » Kotvvi 7C6 rvvep- 
(BxXeTcLi, ev tu clvtu tj t£ V6 kXstct^ er$Y\g kcl\ yj t» fxsX- 35 xoLLe$<x. 
XovTog dTtoXXvvcu dvcLfxefxiyfxevcu KeTvTcu. bto b vofxo$sTY\g Aicl ti sv ToTg $iK<xrTY]ptoig sdv frcu ysvuvTcu "p^SoiiS 

TU y.SV SKQVTl SirfrsjrcLfXSVU TQV KXs7tTY\V KCU CLVTU Y\fX(XpTY\* ToTg dvTlfrlKOig, (pSVyUV VfACL', Y\ OTl 6 (pSVyUV V7tO TOV 

1. hyd/jLsSx s. II 8. l™ om T: II 12. i ph •/*?] */*«? ^e T". II 13. «XXct T a . II 15. «v] x<& h T a s,$k xoCt £t X". II xoU 
y X a T". II 20. iTirtitm N"T a s. II 22. <rufy s. II 23. Sk om s. U &<x\t(<a X". H 25. ttfax vitt fvTMrjt txovctv s. 8 26. l~t$\{^n iV*» 
'. II 29- ol-EiXvtTt s. II 30. £i?] el s. II 33. tltreXSom s. U ~eywXL~-Y l t X", -EpmXi-Teit S. ll 34. IfioCTiv s. II o\~o8oinct, s. II 36. 

a,tAfJLEjJA^jA.{fO<, $. 

6. -EOfymuevoi o\ib% x<x,p~i<rxov S. II 9- •jNo/Ji.em S. II 10. o-u;] ug m S, oit X". II 17. xa\ ante to7? om S. II 18. oi~eKoL<x<LVT% 
N". II 21. h ~'2 toutu X"S. II 22. /xyjhe N a T°. \\ pf ~OTt K a X". II 2k. ^erfnn.tu^ltot S. II 26. a,-a.6e(<K N". II «Vio — 957 a 1. %£?- 
pav fi ty]< om N a T a , quorum N" illa A. O^A — xs&tabat (953 «10- 957 a 35) alio loco (fol. 205.) habet ab alia manu addita. H 
27. te -X"°..|| ~tpi~?^g-ta, s. II ~oXXa, a.t fa,(yunxt X*. II 29. JiWnj» om S. II 30. oi>jt<*i ,y. II 31. xaT^opffvT* S. t<nev 
T' nPOBAHMATQN A. 953 

(TiooxovTcg ys$sv 7ti7tov$sv, dhh' iv To?g t<rotg ctvTu y\o\ sftshhs pcthctfioov yctp dTts-^vyfxivovg iv tw vy<pstv xct) <rioo7tv{hovg 

viKO,v 3 ftixpco fxsv ithsioov ito$stg hcthtcrTspovg Ttots?, eti $s 7theioov 

16 Atd 7i hti fxev xho7tv\ $ctvctTog y\ Cvjftict, iiu $e v$pet; pv\Toptxovg xct) Sctppcthiovg, itpoiov7ctg <fe Ttpog to 7tpct77eiv 

ftetZpvi «<r>j dfoxict, TijUY,tTtg ti xpvj 7tcoQelv vj d7tc7?<rcti; y, dto7t hctftvg, ht cfe fxdhhov Tttvofxevcg vfipicjctg, eitei7ct fxctvtxxg, 

70 ptev vfipi'Ceiv dv$poo7ttvov i<r7t 7tct$og, xctt itctvTeg Ttheov y 5 htctv $e Ttohvg eKhvet kol) itoie? fxoop4g, uicntep tw «c Ttcti- 

shctTTov ttuT» /joeTexpn, to <fs KkeTtTeiv & 7uv dvctyxctioov, $oov eitihY\itTovg v\ xct) ixofxiv^g 7o?g fxshctyx^^Tg ctyxv. 

xct) 071 o KhiitTetv eTttxstpw Kct) vfipiCstv dv TtpothoiTo. Lxritep cvv o etg ctv$poo7tog fxsTct^ahhst to v,$og Ttivoov k<x) 

Xpooftsvog 700 otvoo Ttcroo Ttvi, ktoo kol$' ekxcjov to v\$og el<r( 
A. OSA IIEPI *PONH2lN KAI NOTN KAI 20*IAN. „- ^^ 'fc y j p ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Atct 7t TtctvTeg ocrot 7teptTTo) ysyovct<rtv ctvSpsg yi koltol 10 ToicvTog (pvtrst sVw, b fxev hcthog, b cfe xeKivv\fxivcg, <Je 
<ptho<ropictv Y[ 7toAniKY)v y\ 7toiY,<riv y\ Texvctg <pcttvovTcu fxs- dpidctKpvg' itcis? ydp Tivctg kcu 7oiov7vg, $10 Kct)"Ofxr,pog 
KayxohtKot ov^sg, xcu 01 ptsv %T0og oocjs xcti hctjx(3ctvE<r$0Li £7toiY\<rs"Kcti fxs <pv\<ri frctxpv Tthooeiv fieftctpvifxivov ofvw." xcti 
7o?g dito fxehcttvv\g x°^S dppoo<r7Y,fxct<riv , otov XiyeTcti toov ydp iheY,/xovig ntoTe ytvovTcti xctt ctyptci xcti <rioo7tv\hoi' svtoi 
Te Y,pco'ixuv Tct Ttsp) 7ov 'llpctKhsct. xctt ydp sxstvog sotxs yctp ctv ct7to<rioo7too<ri, xcti fjicthtcjct 7oov ptshctyxohtxoov ocroi 
ysverdctt 7ctvTY t g TY t g (pvrsoog, Sto xcti 7ct ctppoocjY\ptct7ct 7oov 15 sxcjct^txci. Ttots? 3s xcti (pthYiTixovg otvog' o-yy.stov 8e oti 
s7tihYi7tTixoov ctTt sxsivv 7tpo<rv,yopevov ot <Lpx<*>i0i tepctv vo<rov. ttpoctyeTcti 6 Ttivoov xcti too cj-optctTi (piheTv, oO^ vycpoov cvfr' 
xctt y\ Ttept Tovg TtcttSctg excjctvtg xcti v\ Ttpo t^? dcpctvireoog av eTg <pthY\<retev v\ hct to sTSog y) frtct ty]v Y\htKictv. fjtsv 
iv Oirjj 7<2v shxoov sKcpvrtg ysvo/j,ivv\ t«to $v\ho?' Kcti yctp Zv oTvcg ov 7tohvv XP° V0V Ttois? itspt77ov , cthh' ohiycv, v) <& 
7V70 yiveTcti Ttohhotg cttto ftehcttvv\g %oX5??. <rvve$Y\ <Te kou (pvrtg ctei, eoog 7tg ctv y\' 0/ fxev yctp $pct<re?g, 0/ Ss <rtoo7tY\- 
A.v<rctvtyy tw Aolkoovi Ttpo 7Y\g 7ehev7Yg ysvi<r$cti 7ct shKv\ 20 hoi, 01 cfs shsv\ftcvsg, 01 $e frsihc) yivov7cti (pvrst. uxrs &J- 

7ctV7Ct. S71 (fi 7ct Ttspi KiCtV7ct KCtl ~BshhepO(pOV7Y l V , OOV 6 hoV 071 S~tct 70 CLV70 TtOlS? T£ oTvog KCtl Y\ <pV<Ttg SKCt<T7CV 

ftsv iKcjct7tv.cg eyivs^o ttctvTshoog, o <Ts Tctg epvj/xictg ifriooKev, 70 vfiog' itctv7ct ydp xct7epyct%s7cti 7v\ 6spfjooTY\Ti Tctfttsvo- 
ftio *Toog i7toir l <rsv v OfA,Yipog "ctvTctp i-jts) kcl) Kstvog ct7tv\x$sTo ftsvct. o Te <^ %u/*o? kcu y\ Kpctrtg v\ r%% fjLshcttvvig %oX?ij 
7tct<ri $eo?<rtv, v\Tot o KctTtTteSicv to ' KhY\iov oTcg dhctTO, w itvevfxctTtKct icntv' <Jio xcti 7U 7tvevptct7oo$v\ 7tct$v\ xct) 7ol 
Svftov xct7ic\oov, TtctTov dv$poo7toov dheeivoov." xcti cthhoi <?e25 VTtoxov^ptct fjoehctyxohtxd ol lctTpoi <pct<riv eTvcti. xct) b 
irohhci 7uv Yipwoov oftot07tct$e?g (pcttvov7cti TcvTOtg. toov cfe oTvog <Je 7tVEVjULctToo$Y,g ty^v tivvctftiv. ftto §v\ i<rTi ty)v <pv<ri9 
vg-spov 'EfjLTteftoxhyg xctt IlhctToov xcti ~%ooxpctTY,g xctt erepoi ofJLotct o tb oTvog kcu y\ Kpctcrig. <h\ho? <fs oti 7tvsvfJLctToo$y\g 
trvxvot 7oiiv yvoopiptoov. S7i 8s 7uv itspt 7v\v 7totY\<riv ot Tths?- 6 oTvog icjtv o dcppog' to ftsv ydp shcttov $spptov ov « 7roie? 
cjot. 7tchho?g ftev yctp 7oov toiytoov yivsTctt vc<rY\ftct7ct dito dcppov, b <fs olvog Ttohvv, xcti ftcthhcv o fxihctg t« hsvK0v t 
7v\g 7otctvTY,g Kpctcrscog 700 <rcoftct7t, 7o?g &s v\ <pv<rig $Y,hv\ 30 ot< $spfjto7spog xcti, <rooptct7oo§icjepcg. xcti <$td tSto Te oTvos 
peTtYcrct Ttpog 7<x 7tct$v\. TtctvTeg <y J bv oog shts?v d7thoog sl<ri, d(ppo$~t<rtctcjixvg d7tspyct%sTcti, xct) op$oogAtovv<rog Kct)'A(ppo- 
xct$ct7tep ehex^i toicvtoi ty,v <pv<rtv. <fe? $v\ hctfie?v ty,v <)iTv\ hiyovTctt fxsT dhhv,hoov sTvctt, xcti 01 ftshctyx^Mo) ol 
cthictv ntpwTov iitt TtctpctSeiyfJLctTog Ttpox^pi^ctfxiwg. yap nthe^rToi hctyvoi sl<riv. Te ydp d<ppo$t<rict<rptog 7tvsvfxct- 
oTvog Ttohvg ptcthtcjct (pctivsTctt TtctpctcrxsvctCstv Tctvrtvg ctvg 7oocfv,g. <rv\fJLs?cv <Ts 70 cti£o?ov, ug ix fjuxpv 7ctx^ictv Ttotst- 
hsyofJLsv tk£ fLshctyxohtxcvg sTvcti, xcti 7thst<r7ct y\$v\ 7tois?v3S7ou 7y]v ctvtycriv fttd to ift<pv<ra.<r$ctt. xcti sti 7tp)v fivvct- 
tttvoftsvcg, oiov cpyihvg, <pihctv$pco7txg, ihsvifjLOvctg, hctptovg' tr$cu Ttpo'ier$cu cntipfxct, yiveTcti 7tg y\£ovy) i-Tt) 7tctt<r)v Z<rtv, 
dh>' &xi 70 fxiht iSe 70 ycthct icfs to vcfoop «<^' cthho 7oov %7ctv iyyvg ov7sg t« v\$etv £yoov7ctt ta ctlcfo?ct <5i' dxohct- 
70tov7oov ovbiv. tcfot cf ctv 7tg 07i 7tctvToSct7tig dTtepyctCeTctt, crictv' yiveTcti cfs <fy\hov <ftd 70 r.vsvfxct frisfyivcti $tct 7uv 
$soopoov oog fXE7ct@<xkhsi tk? TtivovTctg ix 7tpo<rctyooyY\g' ntct- Ttopoov, &' oov vcjspov to vypov <pipe7ctt. v\ 7s sxx^tg t» 

3. xXoV»» s. II 13. fj.eXu.iw om t. II Ki^onAi, t. II 18. Oirjj] t? X a t. II 21. @£X7\£po<pujrt0L X". II 23. xsw?] cvTog t. II 24. 
aio? t. II 25. xocrihr t. II xoCl e: cixhot t. II 26. ypuinr t. II 27. i><?(pur t. II 28. Sk Offl t. II 29. 7«wyrai X". II 30. te/Xij /. II 34. 
Tbra? /. II 35. 7to«? X". II 37. to v alterum et xt% to Ztiup om t. 

2. <s\iiu — 7r?^iu X"t. II 4. oTcipv; t. II 5. lx om t. II 7. xjW — 8. »?5o? om t. II 9. a./\7\os — 10. eoT/V om t. II 9. t* 
om X". II 12. TrAuveiv /3e/3*pt;jU£voy X". II l4. 7*p aZ] ouv X". II 15. 8k anle xcil om t. II 16. «c t. II 17. QtMost t. II 25. uttoxov 
SpiotKot X". II 31. d.<ppoh<Ti<*.<Tixb<; X". II 36. tj?] tiJ? t. 

X2 954 nPOBAHMATilN A. 

<nrepfxctTog h Toug bfxtktcug kcu v\ phpig v7ro t« irvevfxct- ty\Tcl Trpog tq fxetrov, ovtoi fxskctyxoktKot fxsv e\<rt, (ppovt- 
Tog u$ovvTog (pctvepov yiveo-$ctt. urre kcl\ tuv e$eo~fxctTuv [xurepot M, Kctt y\ttov fxsv sktottoi, irpog 7rokkd <Te $tct<pe- 
kcl\ ttotuv evkoyug tclvt' ecrtv d<ppoSt<rictcrtKct, oo-ct ttvsv- povTeg tuv ctkkuv, ol ftev nrpcg TTcttSsictv , ol <fe Trpog Te- 
fxctTuSyj tov 7rep\ Tct <t\Sc?ct nrcte? tqttov. $to kou o fxe- X va,l >-> ot <$e irpog TrokiTeictv. 7rokkY\v <fe kou e\g t«? KtvSvvxg 
kctg oTvog ovSevog v\ttov TatovT\sg dTrepyctCsTctt, 0T01 kou ol 5 7roie? $tct<popdv v\ toiclvty\ efctg tv eviore dvufxctkovg eTvcu 
fxekcoyx°^- lK01 irvsvfxctTuSstg. Sqkot <Y etrtv eV htuv fxev To?g cpofiotg Trakkxg tuv dvcfpuv. ug yctp ctv tv/juq-i 
o~K\Yjpo) ydp ol 7rketovg tuv fxekctyx°^Muv, kcu ctt <pke- to crufxct e^ovTeg Trpog ty]v TotctvTY\v Kpct<rtv, $ict(pepov<rtv 
(Beg e£ex*<rtv tovtk <Y ctirtov ov to tov cufxctTog 7rkv\$og, ctvTot clvtoov. y\ Se [xekctyxoktKv] Kpctcrtg, uxnrep kcl\ h 
dkkct t« TrvevfxctTcg. frtoTi. <Ys vcYs 7rctvreg ot fxskctyxokt- Tcttg votrotg dvufxctkxg ttois?, %tu kcl\ clvty) dvufxctkog ecrtV 
ko\ <rKkY\po\ ovcfe fxskctvsg, dkk' ot fxctkkov KctKoxvfxot,i^ cre [xev yctp *\,vxpct ecrtv urTrsp vSup, cre cfe $epfxv\.» ucrs 
ctkkcg kcyog' -Trept ov $i e£ dpxKS 7rpcetko[xe$ct $tek$e?v, (poftepov ti otclv etTctyyek$y\ , edv fxev \pvxpoTepctg ovcY\g 
oTt h ty\ (pvcret ev&vg b TotXTog %vfx,cg b /xekctyxokiKog TY\g Kpctosug tvx\\, Setkov nrote?' TrpouSoTrsTrotY^Ke yctp t% 
KepctvvvTctt' $spfxi ydp Kcti ^vxp* Kpctcrtg ecrtV Ik txtoov <po(Su>, kcu b (pofiog kcltcl-^vx^- ^Yik^rt <Je ot 7rept(pof3oi' 
ydp tuv Svo?v v\ (pvrtg cvveo-TY\Kev. (fto kou y) fxeKcuvct Tpefxovo-t yctp. edv <5e fxdhkov SepfXYj, elg to [xeTptov kcv- 
^oX>j Kct\ SepfxoTctTov Kcti -$AJXP° ra '' T0V yiveTcLt. to yap 15 Tecjvpev b (pc(3og, kou ev clvtu kcu &7r cl$y\. bfxctoog (fe kcl\ 
ttVTO ircto-xztv TrecpvKe tclvt ctfxcpoo, olov kcu to v&oop ov Trpog Tcog kcl$' v\fxepctv dSvfxtctg' TroKkcLKtg yctp '^TOog e%c- 
\pvxpov, oftoog ectv tKctvug QepfxcLvQy, otov to Xj.ov, Ty\g /xev ucre \v7rs?o-$cu, ecp' otu $e, &k ctv exotfxev etTreTv' It\ 
(pkoyog ctvTY\g &epfxoTepov ecrt, kou ktQog kcli <riSv\pog $tct- <^e evQvjxug, e<p' u <f\ « ^Xov. t<* $y) TotctvTct ttclQy] kcl) 
Ttvpct yevoftevcL fxcxkkcv $epfxd ylveTctt ctv$pctKog, ^vxp^ Tct Trctkcttct kex$£VTct KcLTd fxev rt fxtKpov ttclo-i ytveTau' 
ovTcL <pvo-ei. etpYjTou <fe o-ctcpeqepov Trept tvtuv h To?g 7rep\ 20 7rd<rt yctp fte/xiKTctt ti TY\g Svvdfxeug' oo-otg <$' e\g fictQog, 
TTvpog. kcl\ y\ X ^ ^ ^ [xekcttvct <pv<rei \jsvxpct x-cl\ «>c ouTOi ^' »jo>j Trotot Ttveg etcrt Tct y\$y\. u<nrep ydp to etfrog 
iTTtTTckcttug ovcrct, qtclv fxev ovTug ex\\ &g etpY\Tcu, ectv eTepot ytvovTctt w tu 7rpo<ru7rov e%ew, dkkd tu ttoiqv ti tq 
v7rep(2cLkkY\ h tu <rufXctTi, dTroTrkY^ictg y\ vctpKctg y\ dQv- 7rpo<ru7rov, ot /xev Kaokov, ot <fe cttrxpov , ot <fe /xy\$ev e^ov- 
fxtctg TTOte? y\ (pofiovg, ectv $e v7rep$epfxctv$Yi , Tdg fxer Te? nreptTTov , «TOf <Je fxetrot ty { v (pvtrtv, «tw kcl\ ot fxev [xt- 
ufyg evSvfXtctg kou eKcrctcreig kcu eKCecretg ekKuv kcli ctkkct 25 Kp& fxeTex^vTeg Ty\g TotctvTY\g Kpct<reug fxe<rot etcrtv, ot & 
TotctvTct. TO?g fxev w 7rokko?g d^ro TY\g kcl$' y\fxepcLV Tpo- Trkyfiovg y\&y\ dvofxotot To?g 7rokko?g. edv fxev ydp crcpotyct 
<py\g eyytvofxevvi icfev to v\$cg Troie? $tcL<popxg, dkkct fxovov KcLTctKopYig y v\ efyg, [xekctyxoktKot e\<rt kictv, edv §e irug 
vo<rv\[Xct ti fxekcLyx°htKov d7retpyct<rctT0. otrotg <$e h Ty KpctSutrt, TreptTTot. peirovo-t <Y , ctv dfxeku<rtv, eirt ta fxet- 
(pvtret trvvecrYi Kpctcrtg toiclvtyj, ev&vg vtoi Tct y\$y\ yivovTctt kctyxoktKct vo<rv\fXctTct, ctkkot 7rep\ ctkko fxepog t» croofxou- 
irctvT0<\ct7rct, ctkkog kclt cLkkv\v Kpoio-tV otov ocrotg fxevZOTog' kcli TO?g fxev eTrtkYjrTiKct d7rocrY]fxct(vei, TO?g <Ve ct7ro- 
TTokkYi Kcti ^pvxpd hvTTctpxzt, vu$pct Kcu fxupot, ocoig S~e TrkYiKTtKct, ctkkotg <$e d$vfxicu to-x^pcti v\ (pofiot, To?g cfe $ctppy\ 
kictv Trokkv) kcl\ $epfxv\, fxctvtKOt Kctt evcpve?g kcli epuTtKoi kictv, oiov kcli 'Apx^hoou <rvve(Bcuve tu McLKe^cvictg fictcrtke?. 
KcLt evKtvY\Tot TTpog T*? $vfx*g Kcu Tctg e7ri$vfxictg, evtot <5e cutiov <Je TY\g TotctvTY\g Svvctfxeug v\ Kpdctg, oTrug ctv %xy[ 
kcl\ kctkot fxctkkov. 7rokkci Se kcl\ cfict to eyyu? etvcu t« ^pv^eug Te kou $epfxoTY\Tog. \pvxp 0T ^P a ' h^ v 7&P ovcct tov 
voepov to7tov ty,v SepfxcTYjct Tctvrv\v voo~Yifxcto-tv dktCKOvTctt 35 Koupv <yv<r$vfxtcLg TTcte? dkoytg' S~to ctt t dyxovctt fxctktcrctt 
fXctvtKO?g v\ h$v<rtctcrtK0?g, o$ev ^iftvkkctt kcu RctKtSeg kou ot To?g veotg, evtoTe <Je kou 7rpeo-fivTepotg. 7rokko\ <fe kcli /xerd 
ev$eot yivovTctt Trctvrsg, otclv fxv) vc<ry\fxctTt yevuvTctt dkkct Tctg fxe$ctg <fict<p$e(pov<rtv ectvrng. evtot Se tuv fxekctyxokt- 
<pv<rtKYi y.pcto-et. MctpctKog <5e o XvpctKXQ-tcg kcl\ d/xetvuv v\v kuv Ik tuv ttqtuv d$vfxug ^tctyovrtV crfiewvcri ydp v\ tcv 
7rQiv\TY\g, q't eKcrctiyi. ocrotg <Y <tv e7rcLv$Y\ ty\v ctyctv Sepfxo- om $spfxoTY\g ty,v <pvo-tKY\v $epfxoTY\Tct. to $e $epfxov to repi 

4. jttE7*? t. I! 5. rfrroy Tto\{i Toiovn? xtt. X". II c*ov? X"S. II 10. <mXr,<poo\ t. U x<Lrc<.KMx i f JL01 X". I! 11. fos^thQeti X". H 15. Ssp- 
fiortiTii xxi ^vxporirr\ X". II 20. &] xx\ t. II 23. a,T<J7rX*j£fxy t. II 30 et 31 et 39. o<rxf t. II 35. kccv t. || 36. [Bxxxfos ^T" " 
38. ju.a,AotKfl5 t. 

2. Ixtottos t. II 3. Ti-octhiAf X". H 9. hc\>to\ t. H 10. v*p om t. H 19. «yfvovTs» X". II 20. cV om X". H 21. 3-' om t. R 23. 
ircpoi Ttvej "/tvonou X". II 32. rui rr^ ^axe^sv/a? X". HPOBAHMATQNA. 955 

TOV TOTtOV CO <ppOVKfXeV KCU ik.7t{'CofXeV TtOie? EV$VfX0VS. KCtt Alct t{ KCtT iv{ctS fXSV TOOV E7ttrTY\fXU>V E$iV £%«V ^ £ -2 

$td TtSTO TtpoS TO 7t{v£lV EtS fX£$Y\V TtdvTSS ' ?%GU<n 7tpO$VfXCOS, yOfXEV, KOLT ivictS <Te *; Y\ KCt$' orctS EVpETiKOi irfXeV, E^tV 

oti TtctvTcxg o oTvog b-Ttokvg Evek7ticfcts 7tote?,-Kct$ct7tep v\ sxstv keyo/xe$ct; to yap evpirKetv A7to e^ecos.' 

veoTv\s tvs TtctTc^oLS' to fxev ydp yY,pcts o\jrek7t{ icjtv, y\ oe Atd t/ twv Xucov b ctv$poo7tos <ppovtfxcoTctTov; rtoTepovZ 

veoTY,s ik7ti$os 7tkYipv\s. elr\ Se tivss bkiyot ovs TttvovTcts 5 oti fxiKpoKecpctkcoTctTov k&to, Koyov tqv rcofXctTos; y\ oti 

Svr6vfx{ctl KctfxftttVOVrt , $td TY,V CLVTY\V CtWiCtV §1 Y,V KCU CtVCOfXctKcOS ikctX^TOV; SlOL ydp TOVTO KCU fXlKpOKeCpCtkOV, 

fjLEToi tx; TtoTKS ivUs. orots fxsv w [XctpctivofxevQV t« $£pfVA kcu ctvTiov ol ToivToi fx&kkov toov fXEyctkoKscpctkoov (ppovt- 
cu d$vfx{<xt ytvovTctt, fxdkkov eLTt&yXQVTcLi. $10 KCU 01 VEOl [XLOTepOl. 

>j kcu 01 7tpso-(3vTOLi fxdkkov dTtdyx^tctt' to fxlv ydp Ata, ti boKei r)fxTv Ttketoov eTvcu y\ bcfos, "otolv [xy\ £i<5o-4 

yyjpctg fxctpctivet to $epfxov, tuv 8e tq Ttct$os <pvriKov ov iQTSS 7tocrvi tis icji ftctbiCoofxsv , fxdkkov y\ 'otolv s\c\otes, ictv 
koli olvto to fxoLpcuvofxevov $epfxov. ocrotg $e r^Evvv/XEvov, tol ctkkct bfxotoog Tv^cofxev ex^vtss; y\ oti to etSevcu [7torY]] 
i^<x{<pvY\S ot TtksTcjot cftoLXP&vTcti eolvtovs, oorTs QctvfxdXstv icjtv sihsvctt tov dpt$fxov; to ydp ctTtstpov kcu dvctp{$fXY\Tov 
TtoLVTctg cftd to fXYi$ev 7toiY\crcti rvjfxeTov TtpoTepov. ipvxpvizpct tolvtov, Kcti Ttkeov de\ to ctTteipov t» coptQ-fxevov. ucrTtep w 
fxev Zv ytvjBfxevY\ y\ KpoLcrtg y\ ctTto Tr,g fxekctivr x g %oX^?, co<r- el yfrsi oti toctyi&e ecj{, Tte7tepct7fxevY\v <xvty[V ctvctyKY} sivcu, 
itsp e\pY\Tcxt, Ttotel dQvfxtrxg 7tctvTocfct7trxg, 6spfxoTspct 8s vrct iStTcog st fxv\ ol£s TtocrYi tU ecj-iv, dog dvTicrpecpovTog 7tctpoLko- 
EvOvfxtctg. foo Kct\ ol fxev TtcuSeg evSvfxoTEpoi, ol Se yepov- yiXsTctt y\ ^//U%vf, kcu <pct{vsTcti ctvTY] sTvcti ctTtsipog, eVeJ 
tsg o\)o-$VfxoTepot. ot /xev ydp $epfXo{, ot Se r <pvxp°{' T° T0 7too-ov copto-fxevov ecri kcu tq copto-fxevov 7to<rov. otolv TOt- 
ydp yvipctg KctTct-^v^g Tig. o-vfxftctfvet c% crfievvvcr$cti e^ct{- vvv fxv\ <panvY\Tctt coptcrfxsvov, uxntEp ctTtsipov ho^et sTvou, &td 

€pVY,g VTtQ TE TOOV EKTOg CtiTiUV, COg KCtt TtCtpct (pVCTiV TOL 7tV- TO TO TtECpVKog cbpt<r$OLl, OLV [XY\ Y\ CoptTfXSVOV , OLTtEipoV etVOLU, 

+poo$evTOL, oTov 0Lv$pctKct vcfctTog e7tixv$evTog. ho Kctt eK fxe- 20 koli to cpctivofxevov [xy\ cop{cr$cti (pctive<r$ctt dvotyKYi Ttcag 
$Y\g Ivtot sxvTtg frtctxpuvTctt' y\ yctp d^to ra otvov $spfxoTY\g dTtepctvTov. 

£7te{o-ctKTog Ecriv, v\g <r@svvvfX£VY\g crvfxfictwei to 7tct$og. koli Atct ti TtpevfivTepoi fxsv yivofxsvoi fxctkkov vvv l%o/A£v,5 

fxeTd Ta dcppocfto-tx ot 7tke7rToi d$vfxoTepoi yivovTcti, o<roi .vecoTepoi c\e ovTeg Sattqv fXctv$<xvofxev; y\ oti 6 $eog opyctvct 
Se TtepaTcofxct 7tokv itpoievTcti fxe^d tov Q-TtspfxctTog , ovtoi ev ectvToTg r,fxtv bebcoKe o\jq, ev oTg xpvjrofxeQa, ToTg ektqs 
EV$vfxi)Tspoi' KotcptfyvTctt ydp TtEptTTcofxctTog te Kcti 7tvsv- 25 opyctvoig, crcofxctTt fxsv x £ Tpct, '^XV °^ v * v ' ^T' yip K *' 
[XctTog Kct\ $epfxx v7tspfiokY,g. ekeTvoi <& d$vfxoT£poi Ttokkct- b vvg tuv (pvosi iv v\fxTv coT7t£p cpyctvov VTtctpxw ctl c% 

Kig' KOLTCf^VXOVTCtl yxp d(ppoc\i<rido-CtVT£g btct TO TWV IkOL- Ctkkctl E7tlCTr,fXCtt KOLt TSXVOLl TUIV Vlp' YlfXOOV TtOlvacOV EKTiV, 
VLOV Tl d(pCLipE$Y\VOLl' cfy,ko? Ss T?TO TO fXY[ 7tokkY,V TY\V d^top- &S VVS TOOV (pVTEl. K0L$0L7t£p OVV T*J X £l P l * K £ V$VS y£VO- 

poYlv ysyovsvfxi. us w iv Kecpctkcttco elrtelv, frtd fxev to dvco- fxevot xpufteSct ^ikTtcjct, dkk' oTctv y\ (pvrts ctvT^v E7CiT£- 
fxctkov eivou ty)v bvvctfxiv ty,s fxekctivY,s x^W dvufxctkoi 30 ke<rv\ (jtpo'iovry\g yctp rr,g vikmctg y\ x s 'P ftctktcrct b\>vctTcti 
etrtv ot fxekctyxoktKo{' kcu ydp ^vxpot rcpobpct yivETcti dxoTekeTv to ectvTY,g epyov), tcv ciutoV Tpoitov Kctt b V0G5 
Kctt $epfXY,. c\tct 8e to y\$o7toiog eTvctt (Y\$o7toiov ydp to $ep- tcov cpvrei « sv$vg dkk' 'eTtt yy,pcog r\fx?v [xctkicjct ntctpctytr 
[xov Kctt ^vxpov [xctktcjct toov ev YifxTv icjiv) urTtep o oTvog veTcti koli tote d7toTEkE?Tctt [xctkicjct, dv [xy, VTto Ttvog TtYr 
TtkEMV Kcti ikctTTcov Kepctvvvfxevog tco rcofxctTi Ttotft to Y\$og pco$vi, Kct$ct7tsp Kcti tcc ctkkct Tot (pvret vTtctpxwtO" vcjepov 

TtQMS- TiVCtg YifXctg. CtfXCpCO cfe 7tVSVfXCtTlKCt, KCtl oTvog Kct) 35 &£ TY,g TOOV X £l P^ V ^VVOLfXSCOg VVS TtCtpctyivETCtl Y[fX?V, OTl 
y\ fXskcttVOL X ^' £7r£l &' ^T' Kotf EVKpCtTOV sTvctl TY\V dvLO- KCtt TOL T» V« opyctVct SCJl TCOV TY,S X £l P 0< >' £c > 1 l^P V * fi^ 

fxctktctv Kcti Kctkoog itoog sx £ tv, kcu "oTtov Ss? SspfxoTspctv opyctvov 'sTttcjYifXY, (thtw ydp icjt xpv< rL l Ji - 0< >-> xct$ct7tsp ctvkol 
sivctt ty\v $ioL$sriv Kcti Ttdktv "^vxpdv, v\ twvscvt/ov fod to ctvkv\TY\), X £i P^ v ^ e ffo^ct Tuv (pvrsi cvtcoV r\ <Je (pvrtg 
v7rsp@okY\v sxstv, 7teptTTo\ fxev elri TtdvTeg ot fxekctyxoktKo{, olvty\ ts i7ttrTYjfXY\g TtpoTspov, kcx\ Tct vtx' <xvTY,g ytvofxsvct. 
& $tct vorov, dkkd hd <pvnv. 40 cov <fs t* opyctvct TtpoTspct, Kcti Tdg chvctfxstg TtpoTspov eikoS 

9. ol om t. || 23. t* om t. 11 28. &] xxl t. H 36. svxp&Toi] hipockoi t. II 37. 7r^] 7r£p t. 

4. <ppovipclra.To; l. II 5. y.ctKpoxe<px\uiT«,To; t. II 11. " 7tsotj om X a t. II 13. to tie aimipoi X". II l4. rfiei] elfoi X". II Jt» om X"t. 
16. eivixi] oTov t. II 17. otxi om X". II 19. to alterum om X"t. II Trecpwe? t. II 21. «.TripxToy X a . II 27. M- t. II 33. /3IXti?-* t. 1 
39. 71 X"t. y56 IIPOBAHMATGN A. 

eyy tvsT$cti y\[xTv' TovTOiz ydp xprjfxevoi e^tv kctfxfiavofxev, sjr vysiag ctkkoTf cv$\v ydp syiveTo % t'o evctvTtov t*t», et- 
xctt s-Yfii o/xotcog to sKaccv opyavov itpcg ctvTo ' Kai dvct- 7tsp y\ amr, sxicr,fXY t . «toj kcli stci otKtag ifrev 7toiY,Tstsv ctv 
Ttctktv, uog rcc opyavot Ttpog ctkKKkct, vtqo tcc opyavct Ttpog TivavTtoV vkJclv : sv akk'/\ t(x v % sk t»tk Ttotr^T^Tct, nXviv tbg 
ctvTct. o fxev ovv vovg hd tavty,v ty\v ahtav 7tpsT$VTspoig fxepug, olov r\ fkvtiky, vTto^fxa, sk TtpoTX^fxaTog. i£ skOt- 

%tiv yfxTv [xakkov syytvsrcti, fxav$dvofxsv <fe ScLttqv veooTe- 5 Tepv ydp ytvsTcti tftTToog, y, TVV7t$efx(vH r x <p$eipofxevov. 
ooi ovTeg 3td to /XY[Mv Ttcc e7ttcaT$at. oTctv Se e7ttcoofxe$a, Aid Tt tqv (f)ikoTC(pov tqv pYj-efog QiovTcti cfia<p(peiv ;9 

OVKSTl OfXQLUOg <JwdfXe$a. ^VVCtfJt.S$Ct <fe eX^oSctl, XCtSctTTSp Y[ OTi fXSV (plkOTOtpOg TtSOi CtVTCt TCt Su\y\ 700V 7tpayfXXTOOV 

Kcti fxvYfXovevofxev fxakkov ctg ctv euo$ev TtpuoTov svTvyxct" foctTpifisi, o <fe itspt Tct fts7sxov7ct, olov fXSV 71 iciV dtft- 
voofxev, siTSiTct 7tpoLovTr\g Tr\g Y\[x(pag vksti ofxofuog cJtd to Ktct, o <fe uog ct&Kog o <feTva, Kctt o /xlv Tt'y\ Tvpavvig, o §h 
xokkoTg svTSTvx^vcti. 10 otov ti q Tvpctvvog, 

6 Ald Ti dv$pU07tU) TtSiCSQV [XaKkOV Y\ akkOO "C,U0UJ'y TtO- AiCt Tl 01 AtOVVTtCtKQt T£%V?TCM U? S7LI TO 7tokv 7tQVY\- 1C 
T£O0V UXTTrsp IlkctTOOV NsOKXsl CtTLSKpiVCtTO, OTl dpt$[XeTv [XO- pOl SiO~iV ', Y[ OTi f\KlTTCt koyOV TOLptag KOtVUOVXTt 8lOt TO Ttepl 

vov sniqctTcti toov akXwv ^cooov; n oTt $svg vofxttst fxovov; Tctg oivctyKctictg t(x v <*>$ ?o ncKy fxspog t% jSi« sTvctt, Kctt oti 

% OTl fXlfX%TiKO07CtT0V \ fXctvSctVSlV ytXp ^VVCtTCti tflCC THTO. SV CtKpctO-iCttg TQ 7TOXv T» jSi» slcfiV , TCt <$S KCtl SV CtTTOptCttg', 

7 Atct Tt ov x&ipopsv $soofxsvoi ovcTe eKxtXjivreg o7t to j.5 dfxtyoTepct <& (pctvXoTY,Tog Txctpcto-KSVctcjtKct. 

Tptyoovov <Juo opSctig "urctg sx^ ^ct? evto? yoovfctg, cvfrs toov Aict t{ ot «£ dpx^ Tlk fitv kcctcc to o-oofxct ctyoovtctg\.\ 

tt.XkOOV TOOV TQL6T00V i$SV , s\ fX% TY[ $SOOptCt, OLVTY, <Ts OfXQiOOg Ct$\0V Tl 7rpQVTCt^CtV, <TQ(ptCtg Ss i$lv eS^KCtV ; Y, 071 STilSlKOOg 

kqtv Y[dtstct Kctv ei Tpt<Av opScttg >j 7rksto<riv "tTctg e<TX iV - ^KK £ei t»? KptTag, ct Ttctpd hccvQictv ecjiv, Y[ fXY[$\v x^P 0V ^ 7 ^ v 
oti 'OKufXTTict htKUofxev , Kcti 7tep\ Tvig vctvfxctx^ 7 %S ' &v ctyoovtqcov etvctt v[ KpetTTag; et <Ys scfst T0(ptct tvs TxpooTsvov- 
^cckctfxtvi, x ct ty [ u ' e '-' K0 ^ f^sfxvrtfxevot kccl eKnCQiVTes T0t-2<jTctg ccyoovtXeT$cct Kcti &$hov 7tpov7e7ctK7o, Kpt7<2v ct-J' yTtopw 
ctvToc, ctKK ov TclvctvTict ToTg ToiovTotg. Y[ oti Itll fxev Tolg ctvTolg. sTtt <5e toov yvfxviKoov ctyoovoov CtTtCCVTOg STTl Kplvctiy 
TctxToig x A ' m l^ zv & yevofxevoig v[ ovtiv, S7t) 31 To?g KctTct ty) c^st /xovyi $sctTctfxsvov. ert <fs 6 sj? dpxvs kcct<xtksvcc- 
(pvTtv ohg KctTct ctX.Y[$sictv $eoop(ctg y[$ovy[V, clg ex^ti [xovy[v "Qoov ovk IjSkXeto TotctvTY,v dyoovtccv 7tpc$sTvctt ToTg v EKkY[Ttv^ 
%iuv TtoteTv, Tdg $e Ttpafcetg ty,v dito w tvjx^xxlvqvtoov dx' e^ oov efxeKkov TTctTstg koli ex$pctt fxeyctkctt stst$cci' otov 
ecvTuiv. dvofxotoov ovv iToov tuiv Ttpct^eoov, Kctt Tct dTtofictt- 25 ol ctv$poo7tot, oTctv Tig Y[ eKKpi$r, Y[ 7tpoTcfex$y £tg ti ^oov 
vovTct ct7r' ctvToov ytveTctt ta fxey kv7rY,pd T«t <fs Y[$sct' <pev- Kct^d to Toofxot d$Kt,fxd7cov, « 7tdv7v, yjctkeTtoog (peptTiv i<% 
yofxev <fe kcu frtooKOfxev Kct$' y\$ovy,v Kcti kvTtY[V ct7rctv7ct. - slg ex$pctv y.ct$Lt;ctv7cti ToTg Kptvwtv, V7tep <fs th (ppovtfxooTS- 

8 Atd ti y-expt vyetotg 7tpotyfA-ctTevovTcti ot tctTpot; povg r, [xox^ypo^eptg eTvctt 7oTg KpivovTt fxctktqct cpyiQv^cti 
iTX v ctLvet yctp, eTtct s.k t«t« fyipcttvsi, ehct vyetctv e7toLY[Tev, Kctt dyctvcta^ovTiv. T7ctTtoocyeg <Te Kctt fxox$v,pov to tqiovtov 
eTtct ev7ctv$ct ecjY- ftoTepov »>c sqt c\>vct7ov sk tktov yeve- 30 sctv. sti &s <$sl TY\g dyoovictg tq ct$kov Kpst770v sTvcti. e.7t\ fxsv 
T$ctt ctkko; vi sl c\)vctTov, ctkkYg sTticyfXYig, ytctt scctt o Ttg ydp toov yvfxvtKooy d$kr,fxd7oov to d$kov cupe7oo7epov Kctt fiek- 
& vyetctg 7toLY { Tei dkko ti; el cty ytveTctt Ik toov svctv7toov 7tov TY,g dyoovtctg' Tocptctg £s ti dv ct$kov fiskTtov ysvoiTo; 
Kcti toov fxsTcifcv, d>Y[kov oTt dppoocsT, Y[ fytpoTspog v[ vypo- Atct ti ctkko voeT Kctt TtoteT ctv$poo7tog fxctktcct; y\ qti1l2 

TZpOg Y[ Tl TOiKTOl'. TtOteT <fv[ eK \PvX°V? Y,7T0V Tpotyct, KCti TOOV SVCtVTiOOV Y[ CtVTY, S7tLT7Y[fJ*Y,; Y[ OTl Q fXtV VOVg TtokkooV 

Tekeov obtfi $ep;xov Kcti cixft ^Y,pov Y[ vypov fxeTct^ctTvov ix 35 ectv, y\ <fe opejrtg evog; 6 /xev w ctv$poo7tog tuo vu ta TtkeTca, 
roov evavTtoov, r, fxeTafcv, eoog ctv ek$Yi elg tq VTtog £%ew, o "Qj, t* <fe $Yjpict opefcet Kctt $vfxoo Kcti e7tt$v/xtct. 
X\v t« vyiatvetV s.k te toutov ov 7te<pvKev dkko ti ov y\ to Atct ti <ppovtfxot Ttveg KToofxevoii xp^p 1 ^ 01 foctTekwtVylS 

fisTct^v. bvvaTat /xev ovv 7totr,Tctt o exoov. cbg ydp i\k$ev, TtoTepov cti too e$ei xpZ> v ?ctt; y\ cfta. to ev ekTtifo r<Ju; 
dvctkvTctt <tvvctTat Kct\ d%ek$eTv, i /xy]v y\ ye t(x v "A tovtov oti y\ cttT$r\Tig Kctt y\ Siavotct too ypefxeTv ty,v "^vxrpii 

sctv. ds\ ydp ^skTtav. wcs icfs etkkvi, ovts ctvTYi 7toir[Tei 40 svspysT' o xcci v\ S7ticr\fxr\ froKeT eTvai, qti ty\v ^pvx^ v lcjWiV 

2. to] v.t>\ t« X". II 6. vuig codices. II 11. teiGin X". II 16. opStls t. II 17. Trfl «« x. II 18. ^8e~* margo X", ifta, X"rtux. 21, 
ov 01» t. II 22. o-KU)( t. II 25. «.mjaolujv — 26. a.vTuv om t. II 29. Ix, t« tvtv t. II 31. tk] tjj? t. II 34. b% X". II 35. X$ksw\ tISoy t. 

2. cIalxs t- II *v om t. II 4, Ttpoc-yJ^ctTOi X". II 6. foouptpov t. II 13. to om t. II 21. o.vtS t. II 22. o om t. II 24. yfaoScu 
X". I! 30. i^unio-sug t. II 34. ? — 35. \qU om X"t. II 35. hog] moig X"t. II 36. xou ante Svfiuj om X"t. II 39. otl\ Xsiwsl n dpw 
Tflic4UT)j. Aid Ti ol @xQ£u>s xa\ r^Lfct xcttiejftorns ovfth krj7rnov opulaii; y margo X". nPOBAfiMATflN A. AA. 957 

xtv\sfxivv\g ydp xct) <pepofxevY\9 \sre ttlr$ir$rxi «Te. tittvoY\$Y\vcU vypx. y\ ort 70 eKctrrov Sepfxov <p$etpera,i vto th 7tKetovag-' y 

b\jvctrov. foo xcti rd TtcuSta, xctt ol fxeSvovreg xctt ol fxctt- o $e d<p$a,Kfxog rpt<p$etg TtKetco Ka,fx(3dvei $epfxorY(tct ry\g h 

vo/xevot dvoYirot' Std ydp ro 7tKy\$og- t« $epfx\s rov hvirxp- rv\- ptvt. $td r\sro Ss xctv rtg <xvrvy fy]v ptvct rpfpy, irctve- 

ypvrog %KeirrY, x(vY t rtg ctvroTg xctt r<poSporxry\ rvfx(Bctivet, rctt 6 Trrctp/xog. 

Ky t yovry\g Se rxvrv\g ifx<ppovitjepot ytvovrcti' drctpdx* 7*P 5 Aj& T ' / T< £ * vt d<p$ctKfxop dxpt(3irrepov apcortv v\ rcli>2 

\sry\g ry s g (fixvoixg fXaKKov e<ptcrctvcti Svvctvrctt ctvry t v. ot r ovoTv; v\ ori TrKetovg \sra,t xtv^retg roTv bvoTv yivovrctt, oiov 

h tw xct$evSeiv hvTrvtctCofxevot tcra,fxivY t g rv\g b K ixvoictg, xctt <toTg atecrpctfx/xevcig; \sx\sv /xta, y\ xtvY\rtg, rov be evog d7rKY[. 

Kct$' orov v\pefxeT, ovetpoorr\sriv. fxciKtcrct ydp h rotg xntvotg v\rrov \sv dpoortv dxptfiicrepov. 

y\ ^vxfl xtveTrcu. 7reputjctfxiv\s ydp t». $ep/x>s ex rov ctKKov Atct rt dpyiCp/xevot fxev r\sg d<p$ctKfxig /xrxKKov e7rt$t-3 

rcofxctrag elg rov evrog rdrtov, rore 7tKei<p\ xct) r<pobporctrv\ 10 (foctrt Ttpog ro epv&ptcZv, cuTXvvofxevot S\ rd cora,; y\ Stdtt 

xtvY\rtg v7tcLp%et, cv% corirep o\ ttoKKo) v7rcKctfx(3<xv\sri rore ot fxev xa.rcvpvxovrtft h ry ttlSoT (h d<p$a.KfxoTg ydp alScog) 

r.pefxeTv xcti xct$' a,vrY t v eTvdt, xct) fXctKurct 'drctv /xr t Sev 'tcfuriv ctvrtfikiTreiv ov Svvctvrctt; xctt y\ S~etKtct xctrcfpv^tg 7/^ ecjti 

hvTTvtov. <rvfx(3a,(vei Se r\sva>vt(oV Std ydp rd h '7rKe(<rv\ xtv4r ■svrctvtict. fxs¥iqctrctt b% slg rivctvrtcv rco ejX7tpo<r^sv ro oTft^ 

<rst stvctt xcti fXYicfe xctrct fJAxpov xpefxeTv, &vbe (fictvoeTrSart <rSev. ra) be oorct dvrtxeircu' $to xctt fxci\t<rra, epvvptucrto 

bvvctrctt. ev 7t\eto-rY\ cfe xiv/\ret t orctv yfocj-a, 'xa,Qsvb\i, slxc- 15 cuo-yvvofxevot. ev be rco xvY t $srr8ctt. S7t} ro ctto-&Y t rix<jorspov 

roog so-rtv, ort rors fxctXtcra, xcu ttKsTctov Qspfxov ctQpoiXerctt xctt xivY t rtxoorepov v\ @ov\&etct oog d,$tx\sfxev6' (po(2\sfxevoig yctp 

slg rov etcfjt tixov. on (fe ev ry xtVYi<refovo-ct y\- ypvx^ ov 'evra.v$tu sxXeiTtst fXctXtcya,. 

fxovov virctp dkX" cvb~' ev roTg vwvotg b\>vctra,i (ftctvoeToScti, Atd rt Qa/tip\s xa.rctKY t (pUvrog-'a(p$ctKfJji o erepog dre-A 

xdxeivo o-YifxsTov' h -ydp roTg fxerd rry 7tp o <reo~t v rCov rtrtoov vitet fxaKKov; y\ frtort sx rctvrov ^prYivr&i ccl dpxcti roov 

vnvoig Yxtqct e$tV- evvTtvtd, opctv: rore cfs- fXctKtcja, (rvfxficti- 20 o<pSxKfxcov; 6ctrep\s ovv xtv\sfxiv\s xcu "v\ xotvy\- dpx^i xtvsTrctt, 

vet xtveToSctt ctvrY t v $td rv,v eireireyexSeTrctv rpo(pY ; v. ro re exetvy\g cfe Xiv\sfxivY t g xctt o erepog. Kv\(pSivrog ovv dctrip\s % 

hvTTVtov srrtv, orctv SictvoYfxivotg xctt rrpo ofxfxotrcov rtGsfxi- xtvY\rtg xiVY\rsi ctvrov, lotjs b\>vctrcu drevtX^etv fXctKKcv. 

votg VTVcg s7riK$vi. frto xctt rctvra, fxaKicra, opufxsv c\ rtpctr- Atct rt ol sx ysvsrtfg rv(pKot \s yivovrctt (pctKctxpct; v\5 

ro/xsv y\ fxiKKofxev y\ $\sKojxe$cf Ttep) ydp rcvroov fj.ttKtcrd, 0*1 7rY\fxcttvei ra, cfXfxctra, vyporY\g cvra, 7roKKvi h rw Ttept 

TtKeitjctxtg Koytr/xo) xct) (pctvrctrtcti eTttytvcvrcu. xct) ot fieK- 25 rv\V X.etyctKvv rortco; b^to roov pevfxctrtxcov elg t«? otpSctKfxvg 

rt\sg (BeKrtco rd hvTtvtct opcori Std rctvrct, %rt xcti eypyyo- rdg re Ttept ravg xpordcpovg (pKi(3ctg xct\srt, Ttvxvwreg r\sg 

poreg Trept (ZeKrtovoov Stctvoxvrctt, ot <5e x s ^p ov v > 7 *i v ^tcivoictv rcov vypoov 7rop\sg, x<xt ^v\srt rv\v xe(f)ctKY t v, Stctrifxvovreg ro 

v\ to rco/xct (ftctxeifxevot yjipco. xcti yxp y\ t» roofxctrog Stct- ev ctvryj Sepfxct. eVei \sv TrYifxctivet r\sg h(p$ctKfxxg ra h ctvry 

Sertg 7rpog rv t v rcov hvTrvtoov (pavrctrictv rvfxfiKYirtxov' rov Treptrrcofxa, ytvoptevov, xcoKvot ctv ctvr\sg rctvro Ttsro e^ dp-- 

ydp vorovvrog xcu ctt ry t g foctvota.g 7rpo$iretg (pctvKctt, xa.) 30 x%5 y(ver$ctt, TrKiov rvviqctfxevav h ctvrv\. eTte) <5e sx 7t&- 

ert (ftd ry t v h tw rcofxctrt rctpctxw h\srctv v\ ^vxy] ov Sv- ptrroo/xctroov $pt^ (pverctt, rcvro Se h rr t rcov rv(pKcov x&- 

vctrctt v t pefXeTv. ol <Je fxeKctyxoKixot Std tkto e^drr\srtv h <pctKY\ ex yevery t g ecjt ttoKv, elxorcog \sx strt (pctKctxpot. 

roTg VTtvotg, ort TtKstovog rY>g Sspfxctrixg avrY\g fxaKKov rov Atd rtol s^o<p$xKfxot xctTtviXjvrttt fxcLKKov; y\ 'drt rct-6 

fxsrplov y\ ipvxv sv nwwet, r<pocfporipa,g bs ry\g xtvyrsoog %J<r& TtpornttTtrst irpog rd Trposxovrtt; 

\sr'/\g i Svvctvrctt xctSevSeiv. 35 Aia, rt etg fxev rd (fefyd dfx<poripctg rctg 'oipetg ctfxtil 

b\ctcrpi<petv ovvxfxe$x, xctt e\g rd dpicrepa. xct) Trpag rvp pTvat, 
AA. OSA HEPI O*0AAMOT2-. ^ £ ^ ^^ £ % ^ ^ ^ h(? ^ ^ j| ^ 

Atd rt rptipctvreg toV o<p$ctKfxov 7rctvofxe$ct roov rtrctp- ro Sefyov xa.) dptcrepcv dbvvctrovfxev; o/xoicog <5e xct) elg ro 
fxoov; y\ ort dvct7tvoY\ rctvry yiverctt rco vypco; bctxpvei yctp xctrco xct) elg ro dvco' ct/xct fxev ydp e7t) taijto bvvct/xeSct, 
6 o<p$ctKfxog fxera, t/\v rpTptv 6 b% Ttrctpfxcg fod 7tKY\$og 40 X°°P^ ^ e y * *1 ° Tl ** o-petg Svo vrttt o/xotcog e\ evog <TVVY\p- 

1. ?t £ h.\ ife ^. X a t. II 3. to om t. II 12. ore codices. H 19. vpisvtt X't. \\ 26. x<x.\ cl l 7 p. X a l. \\ 35. B^s om X". H <%- 
fXTM X a Y". ' 

1. T8 add v. || 3. Tfify om t. II 7. pia] polXXov t. W 9. fjitix^ct X a Y a t. II 11. tS a.\$olu> Y a t. II 12. <Wv*t*j X'. II t»? om 
tv. II 14. etrr«isWoA X". II 15. xi^so-Ssti] opyt&aioii v. II 16. xlwm»toi.tov Y". II (po8vy.svos v. H 23. ij om X'Y°t. II 34. TrooTTiirTtt 
t. II 37. c% ante eU om t. II 3S. kptqiph xcci fofyh X°t. 958 IIPOBAHMATO-NAA. 

ty\vtcli; orcL Se toiclvtcl, ctxpv ScLTep* nmfxevv dvccyyiVj Scl- /xevctg ypdcpurt ToTg o/x/xctri, Slctmrufxevr, y\ o-ptg dfxfikd 

tepcv AKokovSeTv gVl tclvtq. tw yctp hepu cLKpu v\ dpx^ bpct, ytu g% dSpoug ixpcrTxtTXTet' yuvinv cfe /xtKpdv TXC&rcL 

octTepov ctKpov. el w to ev clSvvcltov d/xcL elg TctvctvTtct Kt- i£ dvdyKY\g 7xoteT /xtKpd ypdcpetv. 

veTrSctt, dSvvctTov Kcti t*s cp/etg. Tct /txev ydp ctKpct e\g Atd Tt bcpSctkfxtdrctvTeg evtot b%VTepov bpurtv; vj ^tct9 

TdvctVTtct ctv kivoTto, el tq fxev ctvu to Se kcLtoo kivoTto, y\ 5 to dTxoKeKcxSdpScLt ta cfX/xcLTcL; 7xokkdKtg ydp y\ efcu txv* 

M dpxn djxcpoTv ctv dKokvdotvi' 07xep dclvvcLTov. y\ Se Stot- KvoTY\g dTxorTeyet ty\v o-p/tv, dTxoSctKpvrcLVTt cfe kverctt. frto 

$po(pY\ ecrt tuiv ofXfxctTcov Stct to dpxnv exetv t&s rcpcttpctg, kcli to dTxoSdKverScLt <rvfX(pe'pet, oTov Kpo/x/xvcv Sd^epov Sl 

Kcti fxexpt tk crpecperScLt e\g t* clvu Kcti KctT-oo kcli e\g Txkd- ixokifxtov, oTov optyctvov. 

yiov. OTctv vv ex^o-ctt ug ctv b/xoiug e^otev ty\ Slret dkkv\- Atd Tt tjj fxtct l-p^et dnxctSerTepot; v) StoTt ekctvxov y)IQ 

kcttg, Kcti ev /xeru t« eixt to ctvu Kctt KctTu KtveTrSctt, Kcti iO^vxv 7xdrx£t, ^T 5 ekctTTOv to nxdSog. 

etg 7r\ctytov Itxi tov otvvi rY,fxex6 ectvTuv kdfiurt ty\v o-ptv, Atd t( ToTg httrTcLfxevotg o\jo (pcttveTctt; y) Siqti ovkII 

ctvTctt fxev ctotct<rTpo(pot ts Kcti fxcthuTTct akivyjoi ty\ Seret' dcptKvelrctt e7ri to clvto rYj/xeTov eKctTepov tuv b/xfxdxuv v) 

orcLt $e e7tt Tctvvt (TYfxeiH kcL^urt Tdg o^petg, dStdcrpccpoi KtVY,rtg; uxnxep ovv Svo opctv to $}$ opctv ofeTctt v) ^vx^- 

fxev etrt, hctcpepxTt §e dKkykuv. Kctkot Kpv-KTeTctt t« fxl- ojxotov Kcti e7u tuv cfctKTvkuv TY,g e7tctkkd%eug' 8vo ydp 

kctvog Tt k/xi To7g ctvu fictkkwt Tct kevKct, ciov jucekke^Tctp- 15 to ev o~0Ke? ug $}g dTTTOfxlvY, evt. 

fxot' eTepoi $e etg to Trkctytcv, u<nxep ol fxctvtKot,.ol Se elg Atd ti ov $tct<pepcvrtv ctl cti<r$y<reig ctt ev ToTg tfehcTgl? 

rng fxvKT^pctg, ucritep Tct TpctytKct 7rpooru7rct Kcti cl ^pvipvot' tuv dptrTepuv, ev cfe ToTg ctkkotg 7tcL<rt Kp.r" • t* ^e\\tct; 

o-vvvvv yctp to fikefxfxct. orot &e fXY$ cfxctug, y.etfxevlov tuv TTOTepov btd to eScg, oti evSvg ofxotug dfxcpoTv eStXjfxeSa, 

rcpcttpuv ertt tclvtu rvjfxetu £%m Tet? oipetg, v) ofxoiug fxev atrSctverSxt; ta cfe -hfyd tu eSet SoKeT btctcpepetv, e7te\ eSt- 

xei/xevuv fXY\ e.7xt tu clvtu $e, ci>T$t frtecrpcifXfxevvi elrtv' Sto 20 rSeirtv dfxcptcfe^tct yivoVTctt. v\ oti to fxev ctlrSctverSctt txcC- 

y7ro/3Xe7r»(r( Kctt rvvctyart tcl. ofXfxctTct. rxetpuvTctt yctp Itx} rx^tv Tt erTt^ ta 6% tiefyd c\tct(pepet tu 7rotY,TiKooTepcL eTvcLt 

tclvtov KctTctcjYircLt rxvftcL TYjv rcpcttpctv. ucts tov fxh eurt, Kctt dtxctSecjepct tuv dptcrepuv. 

tov oe rXYifL&TtZpvrt tuv ocpSctkfxuv. ectv yctp fxy) kclt Aicl t( ev fxev ToTg dkkctg KpetTTu ta befycL, ev $e 13 

clvto rYfxeTov TeSurtv cli o-p/etg, dvctyKY\ SterTpdcpSctt. - ur- TcLtg cLtrSv\reriv ofxotcL; v) <>toTt tclvtcl fxev ofxoiug eStXjtfxeSct 

vep yctp Tolg v-Kc^ictkk^rtv v-ko tov ocpSctkfxov [to ev] iivo 25 kclt dfxcpoTepct tu eSet; ht tq /xlv cttrScLverSctt 7xctrx*w 

(pcttveTctt (kcli ydp eKetvotg KeKtVY,Tcti v) dpx*) , kcli TovTotg ti ecrtv, v) cfe tuv Sefyuv hctcpopd tu etg to 7X0teTv kcli ovk 

ofxotug. eav fxev ovv clvu kivy\Sy\ o ocpSctkfxog, tq Txepctg elg to 7xcirx^v. 

kcltu TY\g oipeug yiveTctt, ectv Se KctTu, ctvu to Txepctg. ev Atd t( to yvfxvciXerScLt drv/xcpopov Txpog ofcvuTxtcLv; ^14 

evt $e cxpScLkfxu fxeStrTcL/xevu KtveTrSott fxev to opu/xevov oth ^Y,pov 7xoteT to o/x/xcl y\ yv/xvctrtct, urTxep kcli to clkko 

$0KeT Otd TctvTcL clvu y\ kcltu, oTi kcli 7[ o\ptg , Svo Se ov 30 rufXcL; y\ Se fypoTYig rKk^pvvet tq Sep/xcL 7xclv, utre kcl) to 

(pcLtveTcLt, clv /xy\ ovo cLt cpetq urt, kcl} StcLrTpecpet. Itx} ty\ Kcpv,. Sto Kcti ot 7xper(2vTctt iK o£v opurtV kcli ydp 

TotcLVTYi fxev tu eTepocpSdkfxu yiveTcLi, urTe Svo (ptxtve- tuv yepovTuv rKkvipoSepfxcL, cl/xcl $e kcli pvrcL, ucje Itxikcl- 

rScLf kcltcl ty\v Sertv Se ytveTcLt tu /xy\ kclt^ /xerov tov kvTXTeTcLt v) c-png. 

ofXfXcLTog KeTrSxt. Atct t( ot fxvuTxeg (BkeT^rt fxev &k q$v, ypctcpovrt ^el5 

8 AtcL Tt ct fxvuTxeg fXtKpcLxypcLfXfxcLTcL ypcLcpcvrtv; cltc- 35 [xtKpd; kcl(toi to fxtKpov b£v (3ke7xovTog KctSopcLv erTtv. ^ 

txov yetp to [xy\ cQj cpuvTctg TxoteTv epyov o%v bpuvTuv. txo- StoTt drSevv, e^ovTeg ty)v o^tv rvvctyovrt Tct ftkecpctpd etg 

Tepov oti fxeyctkct (pcttveTctt tcl fxtKpct, edv y\ eyyu?' ot $e fxtKpov; dSpocL ydp e^KrcL v) o^ptg fxdkkov bpcX, dvcLTxeTXTOu- 

ixporctyovTeg ypctcpvrtv ; y\ Sicl to rvvdyovTctg ta ftkecpctpcL fxevt cfe t» o/xfxcLTog StcLr7xa,TcLt. Std fxev %v ty\v drSevetctv 

ypctcpetv; St' drSevetcLV yctp TY\g 'o-p^eug, dv /xev dvctTxeTXTct- rvvdyovrt to fikecpctpov, Std (fe to Ik fxtKpcv bpctv jxtKpov 

2. txutS t, to xiro X". II 4. x*1 om X". II 5. ay x/ysiro] dyTixivorro codices. II 6. cbtoXb&j /. II 8. sl$ post xsd om X". 
xX*7i* X"t. II 12. KcLxXia-TO. t. II ixmjm t, xaimxi X". II l4. t?] ts t. II 20. y.r\] x«\ X". II 22. t*uto Y", txvtS t. II 23. u^ 
•yeip T". II 25. utto] y~ X". Y" quid habeat, non liquet. II Toy om t. II to h om X"Y"t. II 27. o om Y". II 30. tciut» Y a t. 
31. Wi X". II 33. »] x*\ t. II 36. to] ™? X"t. 

2. 7rpoff7THrT£»y X". II fJt-xxpoiv X". II 4. cfSxXfioa-Aneg v. II 5. a.7rox£x«p5oct X", xexxpSoci t. fl 12. i^e\ X". D 13. 'opxt ante ri 
Om X". II 24. iQ^ofieSoi hpoius X". II 29. «^* X". II 30. <rxX>;poT>i; X m Y a tv. n P O B A H M A T £1 N AA. 959 

/xeye$og bpurtv. orov cfe bpurt fxeye$og y totStcv kcli ypa,- Tepot /xev at o^psig rvfX7ri7rTdra,L, K0,$d7rep keynrtv ol nrsp) 

<povnv. 70, qtttiko,, 7a,pa,xw 7rctpex vTlv i eiretSdv <fe tyi fxtd $eu- 

16 Aiet ti ol fxvuireg rvvooyovTeg Tct fikecpapa, bpurtv; q pu/xev, rcpog evSeTctv 7Y[v o^ptv, urTrep Trpbg kclvovcl, fxoikkov 
oV dr$eveictv TY[g o^peug, urTrep kcll ol Trpog tol iroppoo tyiv <pa,iveTOLL tg ev$v. 

%etpa, TrpordyovTeg, ovtu kcu tol fiketpapa, nrpog to) eyyvg 5 Ata, t( 6 K0,7rvog Tovg b<p$a,kfxovg fxaikkov cfdKvei; $21 

irporTiQevTai urTrep •xjelpa,', t»to <fe nrovirLV, iva, d$pouTepo, oti fxovot dr$evec;a,TOL; de) ya)p to) eru t* rufxarrog dr$e- 
vi o'*pig e^ivi, cft' e\a,TTovog efyovra,, ko,l fxvi ev$vg e£ dvct- vecrasra.. rvifxeTov cfe oti kcl) to ofcpg kcl) eKorrov tuv tyi- 
ire7rTO.fxev6 e^ivra, ha.rTra.rS'^. bpa, cfe yi irkeiuv fxeTX^pv. fxeuv tyiv fxev e%u rapKct & cfdKvet, ty]v 8e evTog, otl ctpouo- 

17 Aict t/ e\g to Trkdyiov Ktvvrt tov b<p$a,kfxbv « <pa,ivs- to.ty[ tov rufxoTog kou fxakicr' e^ei Tropvg' cll ydp o^peig 
Ta,i cfvo to ev; Y[ otl £7r< t>j? a,vTY[g yiveTot ypa,[A,[AY[g v[ 10 ha, tlvuv iropuv eKTriTTTWLV, ucre to eru §Y[Ktlkuto,tqv ct7ro 
dpx^> ^vo cfe <pa,iveTcu TAVTYig fxeTa,(BokkvrYig ovu y, kcltoo. TY[g rctpKog d7ro7rt7rTei. bfxotug cfe kou to KpofXfxvov, ko,) ora, 
elg <$£ Trkdy tov ovcfev frtacpepet, eov [xyi kfxa, kou clvco. tl okka, cfoKvet Tovg b<p$okfxovg. to Se ekcuov [xdiKtrra, tuv 
&j eTTi fxev TY\g o^peoog erTtv urTe <pa,iver$ou to ev Svo, clv vypoov, otl XeTrTOfxepe^ctTOV to&tov ^' ov elrlvvet ^iet twv 
Troog TeSoortv ot btpSctKfxo) Trpog a,kkvi\ovg, Ittl $e toov a,k- TropooV 7o &' ojrog ev <pa.pfXctKoo tyi a.k\Y[ ra,pKL. 

kuv ctlr$Y[reoov ovk erTiv, y[ kcll Ittl TY^g d<pY[g ytveTcti ty[ 15 Ata, tl b bip$a,Xfxog fxovov tov rdofxo,Tog, a.r$evec:a,Tog22 

eTra.Xka.^ei toov ^clktvKoov to ev $Vo; eTri <\e tuv clKKoov ov oov, k piyoT; y\ 'otl Trtoov ec^tv 6 b<p$ctkfxog, ra,pKog'<Ts iSev; 
yiveTO,i, oti ovre ejroo a,7roTeivofxevoov a,trSa,veTai, ov$i <$vo. 70, $e tolclvta ctptyo, ecjrv. ov ya)p ^>j ot; ye irvp erTiv ij 
yivercLL $e cfia) t«to hoTrep kou eirt toov ctctKTvkoov ' /xifxeT- o^ptg, $ta) t«to » ptyoT' « yctp tolvtqv ye ecrt to irvp wo~7e 
toll yo)p ty]v o-tpiv. $epfxa,ivetv. 

18 Aia) Ti t» fxev ct^A» roofxcLTog tol ctptqepa) a\r$evec;epa,, 20 Ata, tl froKpva,, eav fxev Kko,iovTeg a,<pioofxev, $epfxo(23 
7oov 8e b<p$a,kfxoov v, d,kk' bfxoioog bzy; *j ot< Tct fxev defya) eg-iv, eoov <}e irovovvTeg t»? b<p$ctkfxovg SoLKpvoofxev, ^pvxpot; 
too ttolyitlko) eTvoLL $ia,<pepwL, tu ^e tto,$Y[Tlko) « S'La,<pep'tirLv; Y[ oTi to fxev a,7re7rTov ^pvxpov, to <fe tt eTre fxfxevov Sepfxov; 
a.1 cfe o^peig 7ra.$Y[TLKo,i. y\ $e fxa.ka.Kia, okoog 7ra.ro, eqw i£ a,7re^piag, kol) toov Tovg 

19 Aio) tl tv[ o^pet nrpog fxev to, a.kt.0, a/ievLCovreg x e ^P cv b<p$a,kfxvg ttovwtoov a,7re7TTov eqi to &a.Kpvov' cfio ipvxP°' v ' 
§ia,TL$efxe$a,, irpog cfe Tct x^- u P ct ' ilcttl ttooo^y[, oTov koix^^ 25 <Jict t»to xeti o/ larcpot ofovTou rvifxeTov eTvou fxeyaikv[g vorov 
KO.L to) TMTOLg ofxoLO,, fiekjiov; Y[ oTi icpog fxev to kevKov kol) Ttig ipvxpxs icfpooTa,g, tou? cfe $epfx*g T6va,vTiov ct7ra,kka,KTi- 
fxekoLV YiKLrTO, SvvcLfxeSa, oTeviZetv (a,fx<poo ya)p kvfxaiveTOLt nxg. otolv fxev ya)p yi to TrepiTToofxa, irokv, ov c%jvoltoll to 

7Y,V O^pLl'), Tct <5fi TOiCtUTCt TOOV Xp u M' C ^ T00V ^ TDV %X £l T0 ^~ ^TO? SepfXOV X£TT£/V, OOrTS d.VO,yKY[ 'k^U^OI' EU^Cti ' OTCtV cfl 

toov' cftb fxerptoog v^g o-^eoog cfia,TL$efxevY,g iSe e^a.Svva.rifxev bkiyov, Kpa/reT. ytvovTttt ^e «c toov 7reptTToofxoLToov ctt dp- 

a,vTy, fiekTiov cfe Sta,Ti$efxe$a,. Tct^ct cfe Iroog KoAoLTrep Itt) 30 poorTicti. 

toov roofxctToov r<potyoTepov TrovwTeg x s ?P 0V ^X, ^^-» 70 i u,£ ~ A'* ^ ttots evKtvv[Toov ovtoov toov cfefyoov fxepoov o24 

<rov Se (ZekTic-a, Sta,Tt$Y[ri, tov olvtov Tpoirov kol ty)v o-^piv. b<p$ctkfxbg b dptrTepog fxcXkkov tov Sefyov rvvoCyeToLi; tj 

TTpog fxev yap cjepeo, dTeviXovTeg Trovvfxev o,vty[v, irpog cfe to) oti Tct dpirTepa) TrdvTO, vypoTepa, toov Se^toov er^i, Tct cfe 

vypa, fxvifevog dvTLippoLTTCvTog » hcLTrovZfxev. Tct cfe x^P^ vypoTepa. fxoikkov rvvoLyerScu 7re<pvKeV eTra, e\g to frefyov 

qepeo T£ fxeTpioog, kcu vypov ev covToTg lkovov. ho (3ko,7TTei 35 fxokkov d7T0TekeTv &vva,Ta,L, tov dpirTepov cfvvoLfxevov kol) 

T£ v$ev, kol c\LO,va,yK0,'Cei ty { v o^ptv nrpog Tvrotg etva.L §la to xa,$' clvto. 

tyiv t» xP ( di u,a,T0 S y-P^Ttv rvfXfteTpov exstv 7rpbg ty,v o-^ptv. Alo) t/ dfxcpoTspot xctTct dr$evetd,v tlvol tuv bcp$a,k-25 

20 Ajct tl Tct [xev a.kka, dftcpoTepoig ToTg b<p$a,kfxoTg fxuv hcLKeifxevoL, o T£ fxvu-p/ koa b TrperftvTvig, b fxev £yyj? 
fxctkkov bpufxev, to &e ev$v to Ittl tuv cjixuv tu ev) nrpor- Trpordyei, a,v tl @ov'kYiTa,i \8eTv, b $e Troppu d7royei; yi otl 
a,yovTeg irpbg to, ypa.fXfxa.Ta, fxxkkov KO,$opufxev; »j dfx<po- 40 &x bfxoio, Y[ dr$eveLct TTOLpeTreTcu ctvToTg; b fxev yop irper- 

8. &f£&<r* &i54trxixff5ctt X°t. II 9. T9 om s. II 12. a,w*] x*rw X". II 16". IgaXXocggi codiccs. II 18. &S.ir£o T". II 26. t* om t. II 
29. iali X°t. II 31. c<pefcoTs-?a. T°lv. II I-^sv v. || 37. xpiffiv Y"lv. II 39. ia fe] t<* c\ F". II 7rcoffa7*7ovT£? t. 

A. (pa.ivsra.1 om X"Y a l. II 8. asouflTATav Y"st. II 9. &i yHp 'b^psn om t. II 10. tcocoui «xt. u<re oti e|w t. II 11. x*i po»t h\ om 
t. II 15. o om Y a v. II ctfffievsV*™,- om X". II 18. toisto' Y". II 24. <Tio'ti v. 960 nPOBAHMATflN Ai. AB. 

@vTqg ctvTo l$e?v d^vvctTog e<ntv ov $vj <rvfX7r(xTet v\ c-^tg elg ovs to vypov dSpoC^eTcti fxctKtcrct; ctttrxwofxevuv §e e\g 
o,vtu, d-Kcayei to Seufxevov, ctTe Kcti fxctKtcrct fxeKKuv o^pe- to 7rpc<ru7rov epxeTctt v\ vypoTr,g' $10 Kcti epvSpiutriv. rd £e 
crSou' iroppu <fe <rvfX7ti7tTei. o cfe ctvTo fxev bpct, Ttolct <Je 7tpo<ru7t<6 vjKtcra, fiocSog epset to) urct' kou <pv<rei SepfxoTctTO, 

KO?Kct KCtl 7T0?a, E^/^OVTO. Ttf OpUfXeVX, MUfJ ^VVCtTCtt KptVetV, KCU eVXpOCt, Idv fXr\ d7rr\pTr,fXeV U TTOppuSeV Y[ TU \Lvx el - 

dKKd Ttept TavTO, dit •ctTarrctt. to) <fe KclKct kcu to) e^xovTct 5 810 kcu evxp^<rctTov tuv ev tu TtpocruTtu fxopiuv. ucre otccv 
fXctKi<rTct tyj etvyr, KptveTcu. TtcppuSev /xev w « fivvcLTcu tv\ <rKe$ct<rSy\ y) SepfxoTY,g, f*,a.Ki<rct l7tntoKv[g v<rct ev TVTotg itote? 
ctvyij KctTO,fxctSe?v itug ■ e7tt(BctKKei e7t\ tq bpartov ' eyyvSev epvSptctv. 
$e fxctKKov KctTct<pctvr\g ecrtv. Atd t( to, uto, ev tv\ SctKctTTvi pqyvvTcu To?g KoKvfx-2 

26 Aict t( toov X^uuv ctvSpu7rog r L fxdvov v\ fxccKtTTa, foct- ftuxrtv; Ttorepov cfta) to KctTexeiv to Trvevfxa, 7rKr t pifxevov (Btct- 
<rrpe<peTctt; v\ oti y[ jxovov v\ fxctKtcrTct e7rtKr\7rTov ev Ty veo- ioX^ercti; v\ el tbt' cttriov, e$ei koa ev tu dept. vj oti fxv\ vrte?- 
TV\Tt ytveTctt, OTe kou b K ia,crpe<pe<rScti <rvfx$a.(vet 7ta,<riv; kov c\ictK07tTeTcti SoLttov, kcu dito o-KKvipoTepv v\ /txctKctKOv ; 

27 Atct ti ot ctvSpuTtot fxovot tuv ctKKuv X^uuv to) o/x- to Zv 7te<pv<rv\fxevov y\ttov v-itetKet. to) $e ujto,, cZ<r7tep tfm* 
fXdTa, Bta,<rTpe<povTa,t; TtoTepov <$ta) to eK&xto-Tov StoCcrTvifXoi tcu, vxo tov Ka,Texe<rQcu to Ttvevfxa, efx<pv<ra.Tcu, u<rre to 
eivcu Tuiv bfXfxctTuv, kcu e7r' evQet&g, uxrTe evfrviKov <r<po<fpa, vfroop, <rKKY,poTepov ov t» a\epog, ntpoo-TUTtTov hta.K07tTet, 
ytveTO.1 to fXY[ KctTupSufxevov. y, btoTi tuv oiKKuv fxovcjxpoct 15 Atct, Tt ot KoKvfx@Y[Tcu o-Ttoyyovg 7tep\ to) UTO, KCtT0t,-3 
to, ofXfxa.Ta, ecrt fxcXKKov' et <$*' y,v ev xp&fxcx rt t» ofxfxos- oovvtcu; y\ tva, y\ Sa.Ka.TTa, fita, lovtra, fxv\ pv\yvvY[ to) uto,. 
Tog, vk y,v ha.crpocpYt. *j ^ioTi /xovot ev tu yevet eTttKviTtToi «tw fxev yap « ytveTcu, uo-itep dcpY^fxe^vuv, 7tKv,pY[. 
ytvovTcu tuv X^uuv, v\ ^' eTtiKv^tg <fia,<rTpo<pY,v Ttotet, oto,v Ata, ti b ev Totg u<r\ pvitog TttKpog ecrtv; y, $i6ti ttyugA 
yevYiTcu, uo-Ttep kcu tuv ctKKuv fxoptuv' oLKK' evtotg b^e ^ 1 c&Ttpog; ecrtv ovv dKfxvpov <ra,7tpov. to $e <ra,7tpov dK- 
7tot,VTeKug ytveTcu v\ $ta.crpo<pYi, orotg to dppucrv,fxa,. 20 fxvpcv TttKpov. 

28 Atot, Tt Ttpog tov Kvxvov ko,i Ttpog tov v\Ktov 7tpocrY,<rct- Ata, ti ot <ntoyyetg 6 s ta,TefxvovTcu to) uto, kcu TovgS 
fxevot, TY\V X&P& ^P T0 ^ (puTog fxoLKKov bpufxev; v\ oti to fxvKTY,pa.g; v[ oTtug ev7tvtt<repot uart; toivtyi ydp efyevcu $b* 
&7to tv y\Kiov kcu Kvxvov cpug 7tpo<r7t?7tTov fxev v\fxuv Ttpog x&? to ntvevfxa,. dva,Tefxvov<ri Se kou tov TOTtov kcu itpog 
TY\v o-^tv do-Sevecrepctv 7tote? &t > V7tep@oKv,v; <pSe(pet ydp avTol €V7tvota.V Ttovetv yap <J>f <pa.<ri /xolKKov avTovg ev tv\ b\)<r- 
kcu t& <rvyyevY\ ty\ v7tepfioKY\. elpxSevTo, <fe i>7to t^ x el " KKvofq,, tu fxv) o\)va,<rScu 7tpoteoScu SvpoCQe' oto,v $e uvTtep 
pog TY\v /xev o-^tv ov 7tY\fxa,(vet , to <fe bpufxevov bfxotug e<r\v ejrepa.<ru<ri, KtcptXovTcu. a,T07tov w et fxv) 6\jvo,vtcu Tuy%et- 
sv (puTt. $io vi fxev [xaiKKov bpa,, to <?e bpufxevov b$ev y\ttov vetv dva,7tvoY t g KO.Ta.-^vfceug x^P LV ' dKK' eotKe tovto dvcty- 
bpctTctt. KcttoTepov eTvcti. r, evKoyug b Ttovog ntKetuv Kovtex^^, by- 

29 Atd Tt x £l P H- £V x*' ^»? btctcpopdv exet irplg Tct $e- KMfxevuv Kctt cfictTeivofxevuv; cpcttveTctt <fe kcu ctvTofxa,Tog Tig 
QO, Tct dparepct, ofxfxct 8e kcu dKovi ov; y\ oti t& crotx^tct 30 etvctt cpopct tcv TtvevfXctTog efcu' et $e kcu e'(<ru, <TKe7tTeov. 
Tct elKiKpivr, dfoctcpopct, ev <fe To?g Ik tuv trotx^v v\ frta,- eotKe <Jg* bfxotug ydp dvct7tvor[v 7totovtri To?g KoKvfx(3r\Tct?g 
(popct; ctvTctt Se ctt ctirSr,<retg el<r\v e^ eiKtKptvuv, r\ fxev o^ptg Ke@Y\Tct KcvtctcpevTeg. ov 7ttfX7tKctTa,i ydp ovTog t« vcfctTog, 
7Fjpog, y\ <$' dKov\ depog. dKKct TY,pe? tov depct. fxeT& fitctg ydp v\ KctSecrig. bpSov 

ya,p QTtxv 7ta,peyKKiSev etrpe?. 
AB. OSA HEPI OTA. 35 ^ tf hm ^ ^ TKcL Kev' ovreg &^<rtv; j fci e7 t\6 

AlCt Tt TCt UTCt OVTCt dvcttfXOTCtTCt TOV 7tpO<rU7tM, OTCtV T» CtVTi 7tCpV TU TtVeVfXOVl KCtl TY, dpTY\p(ct Y[ O,K0Y,; <TY[fXe?OV 

a.i<rxp v uvTctt, epvSptct fxctKt<rTct; TtoTepov cti etg to Kevov 8e, oti dva.Ttrp^vTa.t ko,\ yivovTO.t eveot. Sepfxcuvofxevii Zv tv[ 
fxctKtcra, TtopeveoSctt 7te<pVKe to dKKoTptov vypcv, ucre otav Tptyet <rvvTY,KeTctt e7t\ Tr,v dpTYipictv d^to tcv Ttov* Ka/ruSev 
frtctKvSvi V7to TY,g SepfxoTY\Tcg, y\ yiveTctt cti<rxvvo/xevoig, <rvv- vypoV o irote? tv)v jSJj^*. 
epxeTctt elg TctvTct; v\ $iqti ewt To?g KpoTctcpotg eTrtKetvTctt, 40 Atd t( to dpicrepov ovg Sclttov <rv/x<pveTcti ug eVi to7 

1. *oVv*to» X". II 4. xcd] $ T". II 7. t**/3*XXEJ om t. II 10. n post jjcom om T". II 13. hocarpfyeTou t. II l\. £^«.1] 0X01 t. II 
21. TrporxyJm t. II 25. xcti toL om /. II h\ om T a t. II 29. tx om T a v. II 30. c ft uara X". II 31. hoLtpopct t. II 39. r\ X". 

3. QcpfioTrjTa. X"t. II 6. tvtovs T". II 7- kpvSpoi X a T a t. II 18. o Ibylis codices. II 23. xocl om t. II rcHi totcooi T a rsu, tuv t'o- 
tcoy t. I! 31. 7*p om X"T"t. II 34. irxpeixXiQff T a t. II 37. xvxnhripvvTXi T". H bvHtf t. nPOBAHMATilN AB. AR 961 

txoKv, 070.V Tpv7xv\$y; Sto Kcti ctt yvvcukeg to fxev ctppev to SeTrctt tov vfxeva, ko,) KuKvet tov ^pdcpov' elcrtevctt. edv ovv 

$s $r\Kv KO.Kov<n tuv utuv. Y[ 'oti Tct dpiTTepct vypa, Kctt VTug e%ovTo<; ct-^YjTcu TYj? cLkoyJs ug crKctKevetv, fxdKKj' dv 

$epfxd fxaKKov, <rv[x<pveTat 8e ta TotcWTd [xctKtcrTct. oto (SKa^etev Txpog dvTt7xTixT0v ydp y\ 7xKriyr) yiveTat, kcu 'i 

Kcti sv (pvToTg ToTg x^ u P°% r\ <rv[x<pv<rtg' kcu ta tuv veuv Txpog vtxsTkov to tou TxvevfxaTog. to 8e Sepfxa, ka) Tyv fxv\- 

b% ehKY\ fxaKKov <rvfx<pveTat r\ to) tuv 7xpe<rfivTepuv. <rvi- 5 vtyya, dcpecravctt tuv crypeuv $r\Kov. ucrrs txqvov [xctKtcrTct 

fxsTov h\ oti vypd fxaKKov kcu oKug $r\KvKUTspa> to, dpi- xtu 7xotsT, kcu Tpav[xarxtX i Qi ctv. 
(TTepct. 

8 Atd 4 Totg fxh ctlo-xwo^votg 1k 9 c% t* n Zto, sTXtfot- Ar - oSa nEPI MTKTHPA. 

vt<rtreTcu, ToTg <5e opyiCp/xevotg ot o<p$ctKfxoi; r\ oTt v\ /xsv Ata, t< o 7XTap/xog Kvy/xov fxev Txavst, spvy/tov 8e ov 

ctlbug ev o<p$aKfxoTg KctTcv\/v^ig Ttg fxsTa (pdfix, ucjs sIko- 10 nxavst; r\ $ioti cv th ctvri tqtxx to 7xd$og eKctTepov, dKK* 6 
Toog ct7roKei7ret to $epfxov ths ocpSctK/xxg' xooptl^o/xevov $e elg ftsv spvy/xog KotKictg, o <5e Kvyfxog tou 7xsp\ tov nxvevfxova, 
iqv deKTiKWTctTov (pepeTat tqtxov. TotvTog Se 6 ev ToTg (tKpotg KctTct^vfyg Kctt ctTte-^pict Txvevfxarxog kcu vypv; Kotvuvicrt <$s 
tuv utuv 6 yctp ctKKog ocruch\g. opyiCcfxevotg $' eTzctvep- ot Ttept tov eyKecpctKov to7toi tu Txvevfxovt, otov Totg u<rtv. 
XeTctt to Sep/xdv. [XctKto-Tct 8e ytveTctt (pctvepov iv TOtg (pctvepcv be' ct/xct yctp eveoi kcu KU<po\ ytvovTctt, Kcti a.1 vd- 
o(p$a,K[xo7g <5ict ty)v xP° /av ^ <rctv XevKYjv. 15 <rot ctvTnrepttcpctvTctt ctt t» wtoV tU Tct t» nxvev/xovog TrctQvi. 

9 A.ta) ti 6 vix^g o ev To7g ucriv, ectv Ttg "^ocpwq, Txctve- evtotg <Je TKctKevtari to vg @Y[X £< > eyytvovTctt. to Se ixep) tov 
Tctt; % oTt 6 [xeiX^uv -^dcpog tov eKarxTU eKKpveTctt; iXTapvvfxevov totxov etvctt TY^g ptvog Kotvuvtav tw Txvevfxovt 

10 Atct Tt, ectv elg to Zg vcfup eyxvQy-, eKcttov Txpocrey- SyjKoT y\ ctvct7xvoYJ koivy\ Zcrct. ucrs TXTctpvvTctt [xev QepfXcttvo- 
XeovTctt, « 6\)vct/xevx t« evdvTog vyp* e^eKSetv &' a,KKx vypv; [tevM ctvvs' tu <Je <rv/x7xct<rxetv o kcLtu ToVoff, ev u ecftv p 
TxoTepov hct to e.7Xt7xoKY[g ytvecrScti to eKcttov t» vBctTog, Kctt 20 Kvy/xog. v\ oe $ep/xct<rict txIttsi. $iq o%pg ts Txctvet Kvy/xov 
frta) yKto-xpoTYiTct ctvrt exeoSctt to v$up efyovTog t« sKcttx, Kctt v\ ct7xvev<fict, ectv Yipe/xctict y\ y\ Kvy%. sK$sp/xctivet ya)p 
Ivct avvefciYi tq vSup; y\ Ivct oKi<r$r,pov tqv uTog yevo/xevov to nxvev/xa, KctTexoftevov. uqe Kai ev tu 7XTctp[xu v\ a,VTi- 
e%eK$Y\ to vfrup; to yctp eKcttov KeTov ov Txotet oKi<r$ctivetv. KctTctcrxertg yevo[xevY\ t« TxvevfXctTog tvto TxoteT, Kcti otKeiug 

11 Ata) t/ »ittov uto. pY\yvvTcti ToTg KoKv[x(3u<rtv , ectv y\ eKTxvevrtg ytveTat, Kctt eK tou ctvu T07xov dcfvva,Tov ya)p 
ixpo<reyxeu<rtv elg to) uto, eKcttov^ v\ tov [xev pv\yvv<r$at Tct 25 TXTapetv y,vi eKTxveovTO,. y\ iv 6p/XYJ pYiyvvcrt to eyKctTetKYj/x- 
uto, eiprjctt TxpcTepov r\,ctiTtct, to 3e eKcttov eyxvQev e}g to) [xsvov txvsv/xo,, o txoisT tqv Kvy/xov. 

uto, ty)v vcrepov QctKctTTctv ct7xoKt<r$ctivetv 7xoteT, Kct$ct7xep eTx) Atct Tt, ectv Ttg /xeKKuv 7XTapvv<r$cti Tpt^pvi tqv o(p$a,K-2 

tuv e^u tcv crufxctTog crvfxfictivet ToTg dKrjKtjixfxevotg. oKi- y>ov, y\ttov TXTapvvTctt; r\ hoTt to 7xoixv tov TXTapfxov $ep/xd- 
<r$ctm<rct h\ 7xKr { yr)v bf TxoteT elg to 'evTog t» wto^, frtoTxep ov TY\g t<V eo"Tii', r, &e TpT\ptg $ep[xoTY\Ta, TxoteT, r\ ftta, to txKy\- 
pr\yvv<rtv. 30 <riov etvat tuv o(p$ctK/xuv tov totxov u TXTctpvvTcti, dcpctvi^et 

12 Atct t{ tuv utuv dvcttfxuv ovtuv fxaKtcja, ot ctto-_xvvo- Try exepctv, ucrTxep tq eKctTTOV nxvp vtxo t« TxKetovcg [xapctt- 
[xevot epv$ptu<rtv; r\ eKctcjov elg to Kevov eKctcrx fxctKtcrct (pe- vofxevov. 

peTcit; boKeT Se tov ctL<rx'<Jvo/xivov dvu Sepfxov <pepe<r$ctt to Atct ti &tg TXTctpvvTctt ug hixt tq txoKv, Kctt &x c%7xa%Z 

ctTuct. e\g %v to KevuTctTov F.pv$pta.v TxoteT. to ^' a,UTo v t»to y\ TxKeovctKtg; r\ SioTt %vo sltrt fxvKTr,psg; koM eTepov w bts- 
Kcti stx\ tuv yvct$uv. ht Se Kcti qti KeTXTOTctTOv to hepfxct 35 crx^ctt to (pKefitov, $t' » Txvevfxct peZ 
to TxepneTctfxevov, fxctKtcra, Sr] (pctiverctt <5i' ctvTct. Atct Tt Txpog tov r\Kicv (BKe r <pa,vTeg TXTctpvvvTctt /xctKKov;& 

13 Atd Tt ov$s)g x&f^/xevog to isg crKctKevet; r\ oti oT£ v\ Sioti KtvsT $epfxctivuv' Kct$ct7xsp ovv TXTepcTg StyyavovTsg. 
Xcurfxdrat, sfxcpvrctTctt Kcti y\ /xr,viy^, St' r,g aKxei; <TYi/xeTov d/xcpoTepct ydp to avTO 7xot%<rtV ty\ ydp KivY,<rei $epfxatvov- 
<sY' Y\y.icra, ydp dKwirt xct<rfA.oofxevoi. to ydp Txvevfxa,, ucrTxep teg sk tov vyp* Sattov txvsv[xo, 7xoii<rtv. t»t» <^e v\ s^ooog 
Kctt Karxd to cjdfxct, Kcti elg Tct uto, evTog Tiopevdy.evov, e£u- 40 TXTapfxog. 

1. ctt om X". II 5. ^aAXox trjjac/n$£T*i om X"Y°t. II 17. Jw'n Y". II 13. U om t. II 19- ovTfl? X". II 23. l£(xfoi J°t. II 25. 
irporfAlnxrii T". II uta to Zhsuov Y"t. II 26. $ om F"t. II 21. eLiroXio-Sht» X", oKi<r6ebivety t. II 31. ti ZtW OMMfkiiW t. II 38. r\s\ oZ 
Y a t. II 39- wflTrepvf, omissa xx\, t. II 40. xoi-u Y"t. 

1. hotyi Y"t. II 2. xv codicibus decst. II 3. eu om Y". II 5. ^Aoy om X a Y"t. II l4. rVi« Y"t. II 19. ri t. II h £ om X" 
Y't. II 21. XJ| Y"t. II 23. taop&m Y"t. II 29. n X"t. II 34. oti X". 

Y2 962 nPOBAHMATflN Ar. 

5 A*ct 7i kvyyct -rctvei mctpfxog xcti 7rvevfxct7og e.7rirx~~ h, l0V i wc/e **' o irrapfxog tov 7rep\ t*jv xe<pctkY]v tottov, ot< 
cns K*i 'o%og; v\ o7L b fxev 7r7ctpfxog, $lo7l dv7L7repi<r7<x<rig vyicuvei xcti $vvct7cti 7re77etv. oTctv yctp Kp<X7v\<rY\ v) h 7% 
icri Totj jcctrw 7rvev[A,ct7o?, Sxrirep <xt ctvu (pctpfxctKsTou irpog Kscpctkri $epfxo7v\g 7v\v vypo7v\7ct, to ~rvev/xct ToVe yive7cti 
7v\v k<x7u Koiktctv; v) Se ctTrvevntct 7ctg d<r$svsTg kvyyctg, nr7<xpfxog. $to k<xl 7ovg eK$v7 { <rK0V7ctg klvovcl 7T7ctpfxtKu, tog 
%7L vi fxixpct bpfxvi t« 7rvevfxct7og Y[ dviv<r<x, u<T7rep TrepL 7Y\V 5 ea,v fX7\ toutw $vvcov7&l 7rctrx eiv i d<ru>7ovg ovtas. tvne ug 
@%X < ~> totv ~i$ Kot7ct<rxy ■> ~rctve7ctL, c\J7co Kcti ev7<xv$ct xcti crYifxelov vyet&g 7ov dppucrx xcti tepu7<X7\s 7om 7rpo~KVvx<rtv 
xct7e~irct<re xcti xct7eirvtfce xcu <rvv<X7re$L<xr<X70. to t% o^og ug tepov, xcti (pv\fxv\v dyct$r { v irov6V7cti. 

irctvei, 07i 70 ~repie<~og vypov xcu xukvov d^repvyeTv e7rveu- Aict 7L ctv$pu7rog 7r7<xpvv7cti fxctXicrct 7uv ctkkuv £wwv;10 

fxct7u<re 7yi $epfxct<rict. e<ri y<xp epvyfxog fxev, oTetv nrvevfxct- nro7spov 07L 7ovg iroptg evpeig e^«, cV c£v 7o irvsvfxct xcti y) 

7u$r\ 70 h t*j ctvoo xoikict vypov xcti 7rs(p$ri, y) tfe kvy^, 10 pvfxv\ e\repx~~ctL; 7V70Lg yctp 7rkv\pYfxevoLg nrvevfxovrog nr7ctp- 

OTetv V7T0 vypv x&7eXYj7cti nrvevfxct -repmov 7repi tov 7rveu- vutcm. ot< eT evpeTg, crvjfxeTov 07i 7\XL<r7ct b<rcpp<xv7ixov 7uv 
jtxct7LXov 707rov. t«to y<xp bpfxuv xcu fXT) cfvvctfxevov dictxo- X^uuv. dxptfiscjspoL tfs ol ks~r7o) iripoL. el ovv etg fxev 70vg 

■^cti ~"~ct<rfxov 7T0LeT, b <Je <r7r<x<rfxog omog xctkelrcti kvy^. evpelg irXetov xcu TrXeovctKLg el<repxe7cti to vypov, ov nrvev- 

Kctt foct 70V70 piyco<rctv7ctg "Kvy^ Xctfxfictvei, o7i to ^pvx°$ fx<x7*fxlv\i b ~r7ctpfxog yivs7cti, 70i*7XS cfe fxctki<-<x twv Zcooov 

70 vypov -roie? <rv<-<xv Ik t» Trveu^actTO? ptl' 7repi\ctfxfictvo- 15 ol ctvdpcoxoi e^Ktr/, ir\eL<-ctxig ctv ~r7ctpvvv70 etK070og, o<roLg 

fxevov Se 70 ctkXo -r7\cf(2' v y\ KivYi<rig Kvyfxog e<-Lv. ek<xx i ~oi ot fxvK77ipeg, u<~e to $epfx<xv$ev vypov 7ctXP £%&- 

6 l\l<x 7l evioig vbtop *^A>XP° V Trpo<rx^°^ v [k<xl] ~rpog to vcti t)vvct7cti -rvevfxct yevofxevov' h cfe 7o7g ctKKoig ^i* fxr]- 
-rpoTOOTrov, YiviKct cttfxct pei ex 7<2v fxvx7r,pcov i y\ ctv7L7rspii<-ct- xog xct7ctipvX£7cu ~rpo7spov. 

Tcti eiroo to Sepfxov; «.v «v £7n7roA*i? 7vx\\ cujxct, e^vypctL- Atct ti ot fxtv ctTro /xeroov vvx7wv ctxpt fxe<rY\g vifxepctgll 

vei fX<xK\ov. 20 ovx dyctSoi nr^ctpfxoL, ot t% d~ro fxe<rY\g 7\fxsp<xg ctxpi fxertov 

7 At* n 70V fxev 7T7ctpfXov $eov yytfxeOct etvctL, 77 t v Se vvxtZv; t\ o7l b fxev -rrctpfxog fxctkkov froxe? e7r/tr^e?v rovg 
@VX cl ' V 7 W MpvXjM ov ' 1 ^ 10 ' 71 £*■ 7 °v Qzwr&Tii 7uv -repi dpx o f^^? **< h 7t\ dpxyi &o "o7ctv fxeWoo<ri,v dpx°f^hoig 
ilfxoig 77\g xe(pctk7\g, o$sv b koyL<rfxog e<~i, yive^cti; *i ot< t* crvfx^YiVcti, fxctki<-<x d7ro7ps7rofxe$ct t« 7rpct77eiv. »j fxev ovv 
fxev ctkkct ct7ro vocrtfVTwv yiverrcti, tkto tfe »; 7\ug xctL to ct7ro fxeroov vvx7tov otov dpxK Ti"' &to evkct@v- 

8 Ata 7i 7pr\pctv7eg tov bcp$<xkfxov ~rctvofxe$ct twv irtctp- 25 fxeSct ~r7ctpeiv, fxv\ xookvgoofxev CopfXY\fxevov. irpog SeikYig cfs 
fxoov; t\ o7L dvctTrvoLct 7ctv7r\ yive7cti 7<2 vypw; t\<xxpvei y<xp xcti Ittl fxe<rctg vvK7ctg oiov 7ekev77i 7ig xcti hctv^iov exeivco, 
b bcp$ctkfxog fxe^d 7p7\ptv, b $e 7r7ctpfxog fo<x irkrfiog vypo- Socre ev 7<2 hcxv^ioo tciutov cttpe^eov. 

77\7og. y\ Q7i 70 ekct77ov Sepfxov <p$eipsTcu vtto t« -rksiovog, Atd 7i ot 7rps<rfiv7cu %ctXe7rw? 7rTctpuvTct<; iro7epov ot 12 

o Se o<p$ctkfxog 7picp$e)g -rkeioo k<xfxfi<xvei $spfxo77\7ct 7r\g h Tropoi <rvfX7re7r7C0Kct<ri <Ji' cvv to 7rveVjU.ct; y\ 071 ctiperv Tct 
7y\ pLvi. eW TctuTct cfs >tav TLg ctv7r\v 7t]v plvct 7pi-<prj, 7rcti>e-30 ctvco &xe7i Svvctfxevoi pct§Loog, erra fiict dcpictrL x<x7co; 
7<xl b 7T7ctpfxog. Aict 7\\ ectv 7ig d7rvev<-Lct(vi, t\ kvy% -rctve^cti; y\ ^oril3 

9 Aict t/twv ^aev ctkkoov nrvevfxcOrcov cuV^o^ol, olov tpv- y) fxev vtto xct7ct^pv^ecog yive7cti (cfto xcu ot (pofiv/xevoi xcti 
tj7\g xcti epvyfxx, ou% tepcti, y) cfe t« Tnctpfxi tepoi; -ro7epov ot piysv^eg kv^riv), xct7exofxevov §e to -rvevfxct ex$epfxctLvei 
07i 7piuv 707rcov ov7cov, xe<pctkv\g xcu $cop<xxog xou ~%,g xct7co tov evrof; T07rov; 

xoikictg, y) xecpctkv) $eio7<X70v; e<T7i £e (pvrct fxev d~ro 7v\g3S Aict 7i ot xcocpoi ex 7oov fxvx7Y t pcov &Lctkeyov7cti cog e7ri 14 

xctTW xoiktctg -rvsvfxct, epvyfxog t?e t»j? etvw, o tfe mctpfxog to ~rokv; v\ 07L b -rvevixcov e<~\ 7V70Lg -re7rov7\xcog ; t»to yctp 
7Y\g xe<pctk7fi. hd 70 tepuna/rov ovv etvou tov toVov jteti to ecriv v) xucpo7v\g, 7rkY,pu-Lg t» T07r« tk -rvevfxovixv. ovxovv 
Trvevfxct 7o ev7ev$ev cog tepov Trpo<rxvvi<riv. v\ 071 ct7rctv7ct 7ct pctStug v) <puv7\ (peperrcti, dkk' ucnrep to 7rveU|ttct 7uv ~rvev- 
~rvevfxct7ct <rv\fxctiveL 7ovg eipvjfxevovg ^oTrxg fiekriov sx m &$ <~luv7uv y\ d~$fxctivov7uv tli' dfivvctfxictv d$poov, V7ug exeivoig 
e7r) 7o -rokv; fX7\ c^ct^wpyvwv yctp xvcpiX^ei 70 -rvevfxct &e-40*j c^wvyj. /Sict^eTcti ovv xou cW 7uv fxvx77\puv. fiictCpfxevYi 

1. -rxptf t. II 2. ou om Y". I! oti t't. II 4. ™)e Y". II 15. avvtg-cxv Y". II 21. ^kv om t. II 30. S>} Y". 

2. t.ittzi X". II 8. t/ o a,v$p'j)-o<; pxXXov ~T(*.prjT<t.i tSjv tixiyuv "Quuv y. II 11. -£v xWwv T^unuv y. II 12. «yatp ol he~ro~opoi jr. II t\ 
oZv om y. II 15. «Txo/re? y. II o<joh;] jj en y. H 17. $vvoi~8xt y. II 20. jusVa Y"t. II 23. eur] oZv xx\ tius X°Y°t. II 31. *u<n* Y". U 
32. r\ ia.\v om I r °. II 33. hV] x*\ l. II 37. x»^'rr? X". II 39- tx«fo« X"Y°. nPOBAHMATflN AI\ AA. 963 

<$e ty\ Tptipet -roteT tcv y\%ov. ecft Y*/> ~\ ^'* r & v pwuv &*- o>"~~o KATA^pv^eug ek ptyvg kai hv~TY\g ka\ <pAp\XAKetAg TY\g 

KeKTog ytvofxevY\, otav to avu TY\g ptvog e\g tcv ovpAvov, v\ avu fXAhtc-A ytve<r&Ai. Sepfxog yAp uv <pvo~et o To~rog, oTctv 

<rvvTeTpY\TAt, KoThov yevviTAi' uo~7rep ku$uv yAp v7TY\%eT, ™ ''<*''' a-\>v%&y { , » 7rpo<rteTAi to TrvevfXA ttav, Ahh' u<r-rep Trofx- 

KATOo&ev c-evv ov~cg. cpohvyAg -roteT' $10 kai to -rvevfXA KATA<r%ov<rt TTAveTAt 

15 AiCt Tl fXCVOV TTTApiXOg V\fxTv KA&eV$OVrtV CV ytveTAl, S (sK&epfAAtveTAl yaip TOTTCg), Ka\ TO O^og, &epfXAVTlKOV ov, 

cLhh' ug elirftv ctTrctvTct iypYiyopccrtv ; y\ oTt 6 fxev TTTApfxog -rpo<r<pepofxevov. tov $yj &epfUA <rvfx^Atvovrog attq &epfXA<rtAg 
ytverAt ka\ v7to &epfxx Ttvcg KtvYpAVTog tov tcttov txtov d<p kai t» eyKe<pAh\s, tuv avoo tottuv e\g tcv irvevfxovA crvvTe- 
« ytverAt' $to ka\ clvAKV-TTCfxev irpog tov Y\htcv, otav (3cv- Tpv\fxevuv, &epfvk rk -rvevfxovog ovTcg, y\ te -rpo t« -TTApfXOV 

hUfXe&A ITTApetV' OTl KA&eV$0VT00V Y\fXUV AVTtTTepttO-TATAt TO KAT0%Y\ KAl Y\ AVOO&eV KATAKpVCtg hvet TO TTA&og. 

6ep/xov evTog. bto ka\ ytverAi Tct katoo &epfXA toov KA&ev- lo A<ct Tt ot ovhoTpt%eg, ka\ otg i-rlc-pA-TTAt to Tpt%tov, 18 

ftovToov, ka\ to -rvevfXA to 7rchv AtTtov i<?t t» efcovetpuTTetv cog e~Tt to -rohv <rtfXOTepoi; *i etirep y) \shoTY\g iv ~ta%vty\ti, 
v)fXAg. etKOTug %v ov -TTApvvfxe&A' ATTAXKAyevTog yap tov y) c% 7rA%vTYjg fxeTA <rKhY\poTY\Tog, <rKhYipov fr' ov to AtfXA 
6epjxcv tov Ik r TY\g Ke<pA\v\g, o KtveTv 7re<pVKe to Ivtav&a &epfxcv, y) Se &epfxoTY\g ov iroteH 7reptTTooo~tv, to c% ootovv Ik 
vypov, « i^Aeptfxlvi ytveTAt o nrTApfxog, ka\ to o-vfx^»Atvov TreptTToofXATcg, 6 8e %ov$pog octcvv, evXoyoog av eKKet^tg 
irA&og etKog /xy) yfve<r&At. ATro^pocp^ct 8e fXAkXov y\ irrAp- i$etY\ tv fxopk\ o~Y\fxetov 81 to t* 7rAt$t& ttavta etvAt <rtfXA. 
vvvTAt, ka\ epevyovTAt KA&evfrcvTeg y\ eypviyopoTeg, oti e.K- 

$e Pf XAtvofxe^ t5 nrep\ ty]v KcthlAv rdW» iv Totg ^Trvotg fxZh- ^' °^ A nEPI T0 ^ T0MA ^ 1 TA EN ATT ^ 

hov eK7rvevfXATX<r&At <rvfx@Atvet T* 7rep\ avty]v vypA, 7rvev- AtA tt ot fXAvxg e%ovTeg Tag chovTAg cv fXAKpo$tot\ v) 

fXATVfxevA c% e\g t»? eyyt^A Tomg (pepe<r&At. Ivtav&a ya,p oti tcc, fXAKpofttA nrhekg e-/)nrtv, otov t<* Ap<revA toov &v\hetuv, 
ka\ Q~vvA7roo&eiTAt vtto t» ev tu vttvoo ytvofxevx TrvevfXATog. 2QAv$peg yvvAtKoov, Trpo^ATA 7rpofiAToov. ot ovv ApAtooftcvTeg 
KA&eKTtKOOTepog ydp evTtv v\ TrpoeTtKooTepog o KA&evfroov tov co<r7rep av ehATTOVAg e%d<riv oc^ovTAg eotKACtv. 
irvevfXATog, bto ka\ <rv~-ehhet to &epfxov eVnK. o c% kat(- Aice, ti ot ofrovTeg \<rxvpoTepot toov o~ApKoov cvreg ofxug2 

%cov to -rvevfXA oo&eT katoo avto' TrApol (pvtriv ydp e~~t tw t« -Lvxp* At<r&AvcvTAt fxcthhov; y\ oti e7r\ t«£ Trop^g ~Tpo<r- 
irvevfXATt y) katoo (popA, S~to kai %ctXe7ro / i' e~~t KATexetv to 7re<pvKA<rtv, ev oig ohtyov ov to &epfxov tc«,%u vttq t« -puxpv 

-TVeVfXA. TO C^' AVTO AtTtOV KAl TOV KA&evhtV Y\fXtV eo~TlV. 25 KpATtSfXeVOV ~T0ieT TY\V AhyY$CVA' t 

vo~Y\g yAp TY,g eypY t ycp<reoog Ktvv\<reoog, tavty\% <F ev ToTg a\o~&y\- AtA Tt tcv -pvxpcv [XAhhov a\q-&avovtai ot obovTeg v\3 

TYiptotg Y\fxoov ytvofxevY\g fXAhto~TA ev tu> iypY\yopevAt v)fXAg, t« &epfxv, v) $e o-Ap^ t£vavtiov' iroTepov oti y) fxev crct^ Tbf 
$Y t hov ug kai Y,pefxwTuv v)fxuv KA&evfrotfxev av. i-re\ $e to f^e<m kai evKpATcg, ot $e ofiovTeg "pvxjpot, u~~e t« evAVTtov 
fxev nrvp kivy\tikcv e<TTt tuv ev y)[xTv fxcptuv, tdvto 8' ev tu fXAhhov Ato-&Y\TtKOt' y\ frtoTt heinuv ircpuv eto~tv, iv oig fxt- 
vttvu evtoV Treptt-~ATAi, hnrov tov -rep\ ty)v Ke<pAhv\v to-tov 30 Kpov to &epfxov, u--e Tct^r) -tao-xww vtto t» eVctvm; y) Se 
ov eo-Ti tq At<r&YiTY t piov, r)pefxoiY\ av fXAhto~Ta> Y\fxuv TOTe ta