Skip to main content

Full text of "Aristotelis opera"

See other formats


];"f,,EISENHOWEH LI8RARY 
3 1151 02440 6021 

m, SCHOLIA IN ARISTOTELEM; COLLEGIT CHRISTIANUS AUGUSTUS BRANDIS, 
EDIDIT ACADEMIA REGIA BORUSSICA. V. ^ ^ BEROLINI 

APUD GEORGIUM REIMERUM 
A. 1836. EX OFFICINA ACADEMICA. ^ f^ 


CiJ. 

^f( (p^£. • ♦ w ft PRAEMONITUM. % v^uod sperabamus fore ut opera a nobis in Aristotele posita quattuor contine- 
retur voluminibus, id iam fieri non posse intelligimus, abundante in omnem partem 
materia: restant enim indices, restat commentariorum bona pars, cum aliorum tum 
quae Syrianus in aliquot Metaphysicorum libros scripsit. iis igitur omnibus quin- 
tum debetur volumen: cui cum praefabitur qui haec scholia collegit et digessit, de 
consilio suo totaque scholiorum ratione dicet quae nunc dicenda habebat, jiisi po^^, 
valetudinem subinde tentatam inerti balneorum otio detineretur. # %•• {. ^** 
EIS TAX RATHrOPIAX. 
nop*TPioT EiSArarH (»). 

\Jvro^ xvAyKctiv, Xpv^rxopiS, Jt, el^ Tviv tvov TTApoi ' Kpic^oTikei f^j* ^ t* <iV{x^e^-^-noTA xoivui^ oiXXoi fJLy\ ISiu)^ nvL ^q-t ^l yeva^ 
xATYjyopiuiv ^i^xr^Kxydxv rS ^vwccti ri "yevo^ jc, rt ^M^opx ri re /a oiov t C'?'"'? ^"^05" ^^ 0^0^ xvSpuTro^, ^ta(j)op* ^s 0«)^ '^ XoyMOV^ 
et^o? ^ Ti r^jov ^ Ti <ro{x^e^v[y,o^, elV rs r^iJ' rwi' opi<rfji.Ciiv otTro^oiTiV r^toi' ^e orof f 7sX*<^txo'v, (rvjuL^e(Bvixoi; ^l oTov v XsujcoV, «r {xiKxv, 
^ oXw?' et^' Toi Trepi ^Mipe^reuK; ^ oLTro^ei^eui^ %pY\(Tiixv^(; vtrvig rvjf t xafle^^efSC. rwv /x, yv x«.9' Ivof fjjovn Jtarij^opy^eVwv iS^ietcjjejset 
rvTuiv Sewpiot,^, ovvrofMV (roi TTOLpa^oinv TToihifxevo^ 7reipa,(rojui.o(,i ^io(, S ra 7/vi] rw raurcc xf' TrXeiovuiv nxrviyopell^, rwv ^' «.u xj^ TrXeio- 
i3pocx,/wf, wTTrep sv ela-ccyuijYi^ rpoTna, rx Trxpx rot^ Trper^v- vwv, twv jw,' ei^tov ort roi jm? etS^, si ^ jtj^ TrXeiovwv jtaryi^ojseTS, 
r/poi? £7reXdeiv, rcov ^ ^xSvrepuv XTrexofxevo^ l^yiryifj.xTuiv, t-«u aXA.' « ^iottljgpoVwv rw ei^^et xXXx rCo xpiSjJM fxovov ^ «V- 
^' xTrXtiq-ipujv <rvfXfA.eTpuj^ q-ox<fX,ofJ.evo?. xvrixx 7rep\ yevulv re SpujTro^ eih? cuv xj^ ^^uKpoCm^ ^ I[Xxtu3V0<; xotrij^opeT^, o'i i 
^ sifJ^wv 'P /A6V eirs v^ic^vpiev eh-e ^ sv fmovxig •^piXcug eTrmixi^ tlS efS^ei S^Lx^ipacriv otXXijXtuv olXX* rCo <lpi6fjLcS' -r S\ ^ujovyevo^ 
xeHrxi, sire x^ i5(|)e(;-v]xorot iruifjLxrx eq-tv >j x<ru)ft,XTX, Xj Trorspov 10 ov xvSpuiTrv )t, 3oo§- x^ tTTTry xctrvj^ojDeT^, ot ^ix^spv^ri ^ rto er^et 
yjjopiq-x ii ev roT$' atoJi^roT^- ^ 7rep\ rxvrx v^ei^Corx, 7rxpxirv[(ro- xXkv(Ku}V ctXX' y^' '"'? oipiSfuS fjLovov. t3 ^' ctu l^v ^ixd>epei 
fjLXi Xiyeiv, ^xSvtxtvi^ ilirYi^ rv^^ roixvrv^t; ^rpxyfixreix^, x^ aXXvj^- f yivo<;, ort f /a ^i^iov xctfl' svo<; fLovv etSVj', y ec;rtv T^J^tov, xctrv;- 
fjLeil^ovo^ ^ofJLivvi^ ePeTX(reu)i;' f S'' o^ru^ Trepi xvruJv re x, rttfv yopei'^, Jt, rtljv V7ro f elcJ^o?" xrofiuv, ui^ "r yeXxc^ixov xvSpuTnt 
TrpoxeifJLivuov Xoyixuirepov ol TTotXottot ^iiXx^ov, x^ t»tu)V fJLxXiq-x fMovn )t, rtov x^ fiLipo<; xvSpurTrwv t ^e 7evo$- yp^ IvoV €i'3V$' xxrvi- 
ot ex Ttf TrepiTTotry, vvv (Tot TreipxrofiLXi. ^etxvuvott. 15 yopei'^ dXkx TrXetovtov re )t, ^tot(J)epovrtt)v rw effj^et. ri^s" ^'' xv 

2 "Eotxe ^^ /A>1T6 '^ 7evo5' //tvfre '^ enj^o? otTrXwf Xiye3C' yivo^ ^ix^opx^ Xj ruiv xoivCe^ <rvfi^e^v[xoT(jov ^ix^ipei 'p yivo^;, ort sl 

^ Xiyel) )t, i^ rtvttiv exovrt<)v Trt»;^- Trpc?' tv ri x^ Trpo^ otXXvjXy^- x^ iH^ 7r\eiovcjov x^ hx^epovrujv riS eiS^et xxT-/\yopSv'^ ott «S^totAopctt 
aSpoKri^' xot9' (rvi/x,ottvoyM.evov f 'HpotxXet^wv Xiye'1) yivo^ ex r% )tj rct xoivCo^ (rvfjL^ef^vixoTX, otXX' yx iv toj rt e^t xxrviyopel!'^ 
ct(j)' svoV %e(rett)$-, Xe^tij S'^ rv 'HpotxXeyf, ^ rv TrXvffly?- rtov ej^ov- ctXX' ev tcm oVoToV rt e<;-tv. epturvjrctvrtDv ^ nvuiv ri ec^iv ixeivo 
roov Troo^ 7rpo<; ctXXvfXy^- rviv otTr' sxeivy olxeLorv\rx, x^ x7rorofiLV\v 2Q xotfl' y xxrv\yope\.1} rxvrx, f yivo^ xTroxpivofjieSx, rx^ ^\ hx- - 
TY^v otTro rtov aXXtov ^evwv xexXv\fi.ivov. Xrye^ iJ^s x, xKkoo^ 7roLkiv <popx; x^ rx (rvfJLl^e^vixoTX yx X7roxptvofJLeSx • j? ^ ev rCS ri sc^t 
yivo^ VI exxc^v rvjV yevi(re(jo<; xpx^i etre X7rh tS rexovro^ etre xctrvj^opeT^ tv v7roxeifJLivii, otXXot fixkkov sv Ttd Trousv rt eg-iV, 
otTTO ry roTry sv w «§• yiyovev • yrtt) ^ 'Ope^-vjv /xev ctTro Tctv- ev y) rca kpuirxv TroTov rt e<;-iv xvSpcoTro^ (j)otju, ort koytxov, Xj 
ToLkn (pxfJLsv Ixetv 'p 7evof, 'TXXov ^\ ot(|) "HpctxX/y^', )^ TrotXtv iv rw TroTov rt ec^tv xopx^ (pxpi ori fiikxv ^cpt 6"^ 'p jw.^ koytxov 
IltWotpov fx, 0j]3<*i'oi' sTvctt T yivo<;, TiXdrcjovx ^\ 'AflvjvotTov ^ ^ 25 hx^opd, -^ ^\ fiikxv <rvfx^e^v(xo^. orctv ^s ti i^-iv xvSpcoTro^ ^ 
■>) Trxrpt^ *PX^ ''''^" f 9"! Tvii?' exoti^y yevi^reux;, U)(r7rep Kj 7rxTv\p. epu)T'/\SCofJLev, X.^^ov x^roxptvofieSx ' v\v cie xvSpcJTrn yivo^ "T ^tuov. 
ryro ^\ toixe 7rpo-)(jipov eTvctt f (rv\ft.xtvofJLevov' 'HpctxXeTiJ^ott y) tiic^-e 'f /* ^tj^ TrXet/vttiv X/7e<3C '^ 7evof ^tot^-eXXet eturo otTro^ rcDiv 
Xe^ovrett ot ix ^/vy?' xxrxycfJLevot 'HpotxX/y^- )c, K.expo^ri^xt ot xotfl' svo^- yuovy rtiiv drofjLCjov xxrviyopafJLivujv, -^ ^s S^tx^epcvrcov 
ttTro KixpoTro; x^ 01 mrcov ot^Xi^-sTf. ^ ^rporepov ye covofJLOL(3^/\ rCo srfj^et ^tct(7-/XXst ctuf ctTro tc?v ti)?' sieJ^ttiv xxrv\yop»fjLivu)v vj ce^ 
yivoi; v\ exxq-v Tv\i; yevi^reu)^ ^PX"^-, l^ ^^ rotvrct x^ ^? ^rkvfio^; rCov 30 l^cov. 'p ^s iv rw rt i(;-t xxrvpjopeiSC x^piK^'' *^'^ *tJ twv 
ctTTo fjitx<; otpx^?, oTov ry 'HpctxXeyf • xcpopil^ovre^ x^ X7ro rCov ^ix^opCov x^ rcov xotvij (rvfx^e^v^xorcov, x nx iv rw tl ec^tv otXX' 
ttXXctJV x^pi^ovTe; ^Xfuv 'p oXov xSpot^rfnx 'HpotxXet«5wv ^evo?. iv tu) ttoTi/v rt kq-w 1] ttCo^ txov scpi xotrvi^opsT^ '^xtt^-ov cov xxrv^- " 
xkkcog S'\ TroLkiv yivo; kiyerxt cS \)7roT<i<rTeTXi 'p et^O(;, xxS' yopei'^. vciev xpx Trepirrov ^^\ eXXeiTrov Trepiixet v\ rS yiva^ pv[- 
o/totoTV]Tflt tVtD^- rvrcov slpv\fi,ivov • ^ ^5 ctp%v] rt$- i<f t 'f rotyro 6eT(rct UTro^ptttf))) r^^ ewoix^. f <5 e eT<^o$' Xiye^J) y} ^ iTrt r% lxot<;-y 
7^0$' Twv u(f>' ttOro, ^ ^oxeT Xj -e 7rk^So<; Treptiyjav irxv t u(|)' 35 fiLop^y\<;, xxSo eipv|3 'VpciZirov /a eT^^of «.^tov rvpxvvio^o^ '" kiye"^ 
xvro. rptxd^ yv ry ^/vy? keyofiivv, 7rep\ rv rpirv Trxpx roT?- ^^ eTi^o?' )t, 'f u7ro 'f otTro^J^oflsv ^evo?', xttfio elcoSxfiev kiyetv 'fv jw? 
(j^tXoo^otljois- Xo^of. b )t, T)7ro7pot(|)ovrsf xTro^e^coxx^rt, yivo<; mxt xvSpco7rov ei^o^ rv ^wy, 7evy$- ovro^ rv ^toy, 'f ^e kevxov ry 
X^ovre^- T x^ 7rketovcov ^ iJ^ttt^ljepoVTcjJv rw et^et iv rt? rt si;-t xf^^f^^^og e^og, f ^s rpiycovov rS ^vf/Attrof sT<5'o$'. si ^s ^ 'p 7^0? 
xotrvi7opy/ASvov, oTov t ^wov. rttiiv y) xxrv\yopyfJLivu}v rai /x, xttS' x^ro^t^ovre^ rS et^^ efJLSfjLV^fxeSx, eWovrei; ^ x^ Trkstovcov ^ ^t*- 
kvoi; kiyerxt fxova, co^ rx xrofxx, oTov "i^coxpoLTv^^ )t, yros- )t, ryro, 40 (fjepo^vrtov tw ei^et ev rCo ri ecft xxrviyopvfxevov, x^ f eiho<; ^xfjLSV 
Tx cie x^ Trkeiivcov, co^ roi yivv\ x^ rx et^vi ^ ttt ^t*(j)op*i 39 rct 'f vyro 'f ctTTo^ofisv ^evo^-, el^ivxt XP'\ °Tt S7re\ ^ 'f ^evo?' rtvo^ ecj-i 

—— yivo^ X) "V sTSo^ rivo^ sq-iv sT^^o^ kxocrepov kxxripv^ xvxyxv^ ev 

(*) addit A: tS <|>e<Wflf t? fjLx^vi TcKo^Tivv rS XvKmoyJrv. xpk"^ ''"^^ dfxcporipuv koyoi? xr^p^t^ dfxcporipot^. x7roMox(rtv yv -^ 
6(ii i\fjLUi (ruiJivpcLTTs. ii^o^ ^ wTtof, sT^o^ i<;r* '^ TXTTOfxevov v7ro f 7/vof , x^ tf T 7^vof 

A 2 ElX TA:^ KkTHTOPlAX. 

£V Tw ri sq-i x*Ti]7opeT3. tri ^\ ^ yrwf, h^"o<; sq-i -p >cp TrXsiOvoov juevov. ra ■yt) Trpo ruiv el^ix.eararoov o^XP'' '^ ysvixcorxrn dviovrot, 
)c, ^ix<pepcvrci]v ri2 dpLdfxw sv rw ri I9-1 x,ot,rY(yopv'ju,evov. aXA.' «.ur>] ^sv-zj re Xeye^} 3Cj eio^jj i57raXX>]Xot, w^- ' Ayc(,jjJjii,vcov 'Arpst^v;?' 5(j 
jM, oj aLTro^DiTi^ r3 elS^MCjoroCra xv etij, ^ eg-j />tovov eT(5'o$', ^nsri ak UeXoTrlS^i; x, Tavr*Xi(J'i55- :c, 'F -reXeura.Tov AioV- *^' fTrl jw. rwv 
)t, 7/vof «t «S"' «,>iX«.i eTev av :t, rwv jmvi elc^iKCjoroircov. ixa^si; S' yeveccXoyLoov eli; hoi xvoi^yiKrL (({)spe eiTreTv -^v Aia) rv^v (lpx']v u^ 
Slv elij f Xe^pyU.evov' rSrov rov rpoTTov. x.a6' sKoicfYiv yiaurv\yopMV S e7n rp TrXetg-ov, STrt S^ roov 'yevCov j^ rCov elSwv i% nruo^ ^^XI^i-* 
Igpi r/va Yevocwrara x^ TraXtv aXX» el^LKijorocroi,, Kj fxeroL^fJ twv y ^ap e^-t xoivov ^evo^- Travrwv f ov, yo^s 7roi,vrx ofj.oyevyi k»,8' tv 
'^mKuoTdiroov x^ riJov elSLKOordroov aXkoi, a x^ yivvi j^ eLS-/\ Xeye'^ -r dvcoroiroo yivo^,, co; (f^vja^lv 'ApiiT-oreXv]?. aXXa Keicdio,, coTTrep 
Toc aOra. ^(^-t ^s ^evtjtwrarov w,eV , UTrep y;t av eti] aAAo STra,- ev raTs' Karv]7optai?-, ra Trpcoroc S^e^KOC yev/\ oHov a.pxo^^ SsKOt, TrptJo^ ' 
vaiSejS>]>coV ^evof, et^tjcwrarov (5"^', ^efl' y>c av etij aAAo UTro^s- )cav S^yj Trxvrcc tli; ovra, kocX^, o/awvu^w? (tjjvij-t) Kot,Xe<reL, y (Tuvco- 
/Svjjcof eT^of. ^sra?i) (J^e rv yeviKcorocrn ^ ry elSLKCjorocTa oiXkoi,, 10 vu^wf. ei //- y) *]i' >coivov Travrwv 7^05- 'e oV, trvvcorSfxtjog av 
(* ^ 7£v>3 3^ et(5S] ecp. rdt xvroc, Trpo^ oXXo /ueWoL ^ aXXo Xa/A- 7r«i'r* oVra iXsyero • ^exa «Js ovrcov TtZv vrpfjorcov yi xoivwvia k^ 
(ixvojuLevoi,. yevs(^co Ss sttl u.iSl<; xccri^jopioi,^ trxtps^ '^ Xeyofxevov. ryVo/x,a fxovQV,^ ^kstl ^i^v ^ k^ 'f v X070V '^v >cp rilvojuot,. SsKOt, ^ yv 
1] y^rta £<;-< ^ x. aurij Yev^s", ujro^ S\ raurvjv sc^l f iTcjofj.a,, 3Cj i57ro ra ^svijcctjrara, ra Ss ei^Jtxwrara ev a,pLdfj,to fxev TLvi ei^rtv, y 
T trcofjiot, 'f ifx-^x^^ crcofxx, v^' t C^°''i ^° <^^ '^ C^^v Xo^t- ^vjv dTreipco • ra (J^s krofxot,,, ojrrep y\v fJp' rai et^xwrara, ocTreLpoi,. 
Kov ^t2ov, r/cf)' (ivSpwTro?-, VTro Ss rov xvSpcoTrov "^uoKparri^ x^ 15 (^to ax/" '^'*''' ^ISikuotcii.tuov a,7ro ruov yevLKUorot,ruov K&,rLovTa,^ TTtx,- 
nXarwv 3^ 01 K^ fxspoi; otvSpcoTroi. ocXXcc Tiircov ri ju, ycrta 'f ^e- peKeXevero IlXarcov 7raveSC-> KcLTLevocL Ss ^Loi riJov Sloi, fxs<m 
viKiorot,rov sc, yuovov ^evof, (J^s ai/S/JWTros- f eifj^tjccurarov 3Cj ^ovov SLocLpSvroi,!; roug elSoyroLOL; SLat,(popau^. rat, Ss kTreLpot. (J)>]crtv lav* 
eT^o?* t (5e crcjofxoi, sHSo; fx r^^ ^(riot,^, yevo; Sl rS sfi-^vx^ <Tuo- fxvih\ y) ai.v yevs3C r^rcov s7rLi^'^fXYiV. Kot,rLovroi,^ jx yv sts- rai elSl- 
fxooTo;. dAA(* Xj 'P ^fx-^/vxov trtjofxot, sTSo^ jw, r» crcofxocro;,, ysvo; KcoToi,Ta, dvocyKYj SLot.LpSvroi,^ ^tcc TrXY^Sv; Xsvcxl., oivLovrct,^ Ss el^ rd, 
^s r3 ^uoa. TTciXiv -T ^wov sTSo; ju, r3 eu-^vx^ <rcofxot,ro^., yevo^ 20 yevLKcorara, dva,yKY] cruvatjSsTv '^ TrXvJflof et^- tv (Tvva,yuoyov 7D 
^"'e rv koyLK3 ^co». 'T Ss KoyLKOv ^tjoov slSo^ ju, r» ^cJn., ysvo; S% riJov TroXkcJov etf yutav (pvtTLV ■v etSo^, Xj Itl fxa,Kkov f ysvo^' rd 
t3 dvSpuoTr». Ss avSpcoTro^ sTSo^ ju. t3 XoyLK^ ^coa, ■^kstl Ss 3c, S\ k^ fxspo; 3Cj jcafl' ^>ca<;-a rivavriov el; ^rXviSo^ dst (J^iatpeTf Hv 
yivo^ rcov k^ fxspo^ dvSpco7ruov, dXXd fxovov slSo;' :c, Trav 'p Trpa rY\ fx yd t3 st^s^f fxsTiHTict, ot TroXXot dvSpcorroi elf, roT$- Ss x^ 
rwv drofjMV 7rpa(rexC^<^ Kci,TY[yopiifxevov eiSo; a,v etYi fxovov, VKerL f^epo; 3c, kocS' tKOiz^ai sH^ Ka kolvo; 7rXsiii;. SiaipsTLKOV ju, 7^) dsi 
^s ^ ysvo;. uocTTtep yv y\ Qtria, dvuorxrco ytra rc^ fiY\S\v sTvai 7rpo 25 f ;cafl' Ikolc^ov, (TvXXY\7rrLK0v Ss 3c, svoTrotov t xotvov. dTroSeSofxsva 
otxtrvfi yivo^ it\v f ^evixttjrarov, arco 3c, dvSpcoTro^ slSoi; civ ^s5' ^s r» ysvni; sc, r? eiSW^- rt sc^lv sKa,Tspov oLvrciov, 3c, ry /a ^evyj' 
yx ^(fiv a,XXo eHSo; vSs tl tuov rsfJLveSC Svvafxsvuov el? eXSY^ svo<; hvro^ ruov S^ slSciov 7rXsLovuov (ocet 7J) st^- 7rXeiuo slSy\ y\ rofx-/\ 
dXXd Ttjov drofxuov (arofxov ydp Xsye^) ^coKpoLTY\; ^ IlXarwv ^ ry yeva?), ro jx yevo; de\ r3 el'^^^ Ka.TYiyopei'^ 3^ 7ra.VTa, rd s^rdvuo 
'AXKL(iiocS-/\i; 3C, ryrl 'p Xsvkov), fxovov dv eLY\ slSoi; ^ 'f t^/arov rCov VTroKocrco, ro S% eHSo; yrs ry TrpoTey^q avr3 ysva? yrs rctiv 
tiSo^, K, c^i; e<pxfjt,ev, 'p st(J^xwrarov. rd Ss fxecra, ruov ^ 7rpo 30 sTrocvuo • vSs y) dvTLc^pscpeL. SeH 76 y] rd 'lto, rCov 'ltcov Ka.TY\ya- 
tivrcov 'eLY\ dv efSvi, rCov Ss fxer' a^vrd ysvY\. uic^s ravra, /x exei peT<3C, ^5- 'f xp^f^^^'^'^°^ "^ 'L^r^ra, y\ rd fxei^uo rCov sXarrovcov, 
Svo %s(TSL^, TY\v re Trpo^ rd Trph ojvrCov, >iOt,S' vjv slSy\ a,vrCov sTvai uo^ f ^.'^ov r3 dvSpuoTra , ra, Ss sXarrui ruov fxsL^ovuov VKiri' 
Xrys^, Tv\v rs Trpo^ rd fxsr' a,vrai, xaS' y\v ysv/\ a^vrCov sTvat Xi- VKirL yd 'p ^wov stTrots' <*v sTvai oivSpuo^rov, uoTTrep -fv oivSpuoTrov 
yel). T* S\ XKpa, fiiocv ^ixei %iTLV ro re 7D 7evixc<;Varov rv]v e^L^roL^ av sTvai ^wov. Ka,S' uiv ^' a,v f eTSo; Ka,TY\yopY\'^, Ka,r' 
fx Co^ Trpoi; ra, v^' aOf 'ix^t %eViv, yivo; ov ^rcLvruov f avwrarov, 35 sksivcov sc, t ry etSa; yivo; e^ dva,yKY\^ Ka,rY\yopY\S-/\<Te'^, 3Cj f rw 
ri^v Ss u)<; TTpo; ra, Trpo aury yxeVi 'ix^i-, dvuordruo tv ^ 7rpuoTY\ yivni; yivo^ oLxp^ t3 yevLKUordrii. el yd dXY\S\<; f fv '!^uoKpa,rY\v 
dpx^i '9 '«5$' e^oifxsv, V7r\p yx a,v stvj a.XXo s7ra,va.(ie(i-/\K0i; yivo;. elTreiv a.vSpuo7rov, fv S\ clvSpuo7rov ^ctiov, f ^e l^ctiov VTia,v, dXvfie^ 
Xj 'e elSLKuorarov S\ fxiav ^x^' %sViv, rY\v uo; Trpo; rd Trpo aury, sc, fv '^uoKpa,rY\v ^wov stTrsTv ^ ^Tia,v de\ yi '^'*'i' i^rocvuo Ka,r'/i- 
tSv eqriv SiSo?. r'\v S\ uoi; 7rpa<; rd fxer' au'p vk dXXoiav ex^', yopnfxivcov rCov v^roKoirco, 'f ju eT^o?- >cp ry drofja KOirY^yopY^^JitTsl), 
dKXd 3^ rCov drofxuov slSo<; Xiyel). dXX' slSo; ju, Xiye'^ rCov dro- 40 f <^£ 7/^0$- 3tj >cj^ tv eiSv; sc, x^ ry drofxn ' f S\ ysvLKUiTxrov Xj 
fxcov cd; TTSpLixov a,VTa,, slSo; Se TraXiv ruov 7rpo avrS co; 7rspLSXo- >^ Ty 7evy§" >; raiiv ysvCov, el ^rXeiuo sly\ to, fxiffat, k^ uTraXXvjXa, 
fxsvov V7r' oajtCov. d^opi^ovra.L roiwv 'p fx ysvLKcoTATov yivo^ druo^, \j k^ t3 e'LS\i<; ^ >c^ ry dro[Xhi. Xiye^) yb "V fx yevLKuira,Tov k^ 
yivo^ ov yx e^-tv sT<5"o$', 3^ TraXif, tJ^rsp yx a,v sly\ dXXo s7rot,va,- 7ra,vTuov rCov v^' a,vf ysvCov rs )c, et^J^c^v sc, drofxuov, f Ss yivo^ f 
^s(iY\KO^ yivo^' 'f Ss elSLKcorot,rov slSo; iiruo;, eL^<; ov yx e^-t 7rpo r3 elSLKCOTara k^ ttxvtcov tCov elSiKUTdiruov 3C, drofxuov, f Sl 
yivo^, )Cj slSo; qv vk av SLeXoLfxeSoc erL sl; etSv^, ^ k^ 7rXeL0vuov 45 yaofov sT^J^o^" >c^ Travrwv rctfv drofxuov, f Ss drofxov s^ svo^ jxova 
3Cj ^ta(|)epovrajv rco dptSfxco sv rcS ri sc;-l KOirY^yopsl^J). ra, S\ fxitTo, rCov x^ fxipo^. drofxov S\ Xiyel) i^wxjoarvjf Kj thtl f Xsuxoi' 
rCov a.Kpuov v7rxXXY\Xd re kxX3tlv eiSY\ x^ yivY\, x, 'iKXc^ov a,vrcov x^ yroo^l TrpoTLuov "^co^povicTKii vlc;, el fxisvo; aurw siv] '^uoKpoLTYi^ 
elSo^ eTvcu ^ 7/^0$' ri^ev^), Trpo^ alXXo fxivrai Xj oAAo Xa,fx(2a,va- vlo^. olTOfxa, Se Xiye'^ rd tOLot^vTX^ 0« e^ ISiaTvirtMV cnJvitptiKSV nop^TPioTEi^AriirH. 3 

^xaq-ov, uv To ASpoiTfJLA »K XV stt' xXXm Tivoi^ TTOTs T xv^ yivoiTO f S\ ypvTTov ^ cnyu,oV sTvcti vj xexpwo^r TTct)^ j^ eTnTsiveJ) Xj dvis^. 
ruv xJ/ f^^po^' «i ^ '^ooy.pdrd^ IhoTv^re^ y;t ai/ STr^ xXka Tivoi; Tpiwv av slSwv T^ii^ S^ia^opx^ Sscapi/fjJvuv^ x, twv //, ycwi' x^fTWV 
Twv Kp u/flc?- 'yevoivr' eiv al c(.ijtxL au [x4vToi tS aivdpcJTrv (Xeyu) tuv ^s a^^wptg-wv, ^ TroXiV Tofv Axupii^ciiv tCov pL vcrcov xxQ* 
^ TW xoivy) l^ioTviTe^ yevoiVT' *v oci auT*! eTrl ttXsiovwv, fxaXkov avta^ toov ^s xj!' (rufJi.^e^vixo^, TraXLv tuv kch,6' aiJTa? ^i*({)opc2iv 
^^ IttI Wvtwv twv >4j^ />i.e/!o? dvOpcoTrctsv, xctQo olvSpooTroi. TrepisyJ^ S *' ^^ eiVi xa5' «5- ^ixipHfJLeQa. to^ ^evij ei?' t* srfj^ij, al (J^s >c«9'a^ 
yv -^ ^ xTouov v7ro t3 sifJv?-, t S\ etS^o^ vtto t3 yeva^. oXov 70^ Ta ^iccipeQevTcc eifJ^oTroja^. otov Twv xafl' auTa? ^ta(|)opaiv 7ra.(Tuv 
t: 'P 7^0?", 'P (5"^ «.TOfxov fJiepoi;, 'p ^^ suJ^o?- jc, oXov k^ fjuepot;' dXkot tCov ToiyTwv tv ^wy ycrwv, efJt^pvxa ^ odiSvfnxS, koyi)(S Xj aXo^tf, 
fuLipo^ ja ctXXy, oXov «J"^ »>t aXXy aXX' fv aXkoi^ • iv ^ ToTf ^.e- flvvjT? Jt, aflavaTy, i^ jw,' tS kfji^pvx^ ^ aio9>]TtJt» ^ta(|)o/)ct (n»c7-aTt>t>f 
ceiTi 'f oXov. TTspl /A yv ^evy? Jt, el^?, jc, ti 'P ^evi^twTaTov ^ Tt icj"t tvJ?' tv ^ctiy ycria^" tc^i yd f "(^cJoov viria, t[JL-<pv%o^ aX^v^ritiY^' 
•^ el^xtoTXTov, Jt, Ttv« i) 7^>] Tct auTa x^ elS^ij, TiVa re tc* ctTo^, 10 i^ ^^ ''^ flv>]Ty ^ ctflavctTy ^acjjopct, ^ 11 tS Xo^hc? Te Jt, ctXo^y, 
\. 7ro<r»xijo^ T$ yevo^ Jt, t eTS^o^, e^P^iS- ^iaupeTtKiM ela-i tS ^c/y ^tacj^opai* (S"!' etvrujv y) to, yevvi el; Ta 

3 'H S^M^opai (Js KOivcS; Te ^ tcS^tc*;^ :^ li^iAiTaTX Xey^^ci). xol- ei^vi (J^tacpy^uefla. ctXX' avTot 76 ai ^iatpgTixal ^iacbooai Ttt>v ys~ 

vCo^ jw) 7*) ^LX^epeiv sTepov eTipa Xeye^) 'p eTepoTvpn haXkdTTOV vuv <njfX7rXvjpu)TiKaA yivov"^ 5t, cruc;-aTj>tai tc2v ei^wv • Tifjuve'^ yd 
ottcotSv vi 7rpo<; lau-^ v\ 7rpo<; aXXo • ^LX^epeL Y> ^wjtpaT»]^ IlXa- f C^^ov t5] Te t? Xo^ix? 3^ tv ctXo^y ^ia(J)opa, k, TraXiv tv\ Te tS 
TCjOVOi; Tvi eT£poTv\TL, 5^ av^ff exvTv 7ra,L^o; Te ovto^ Xj dv^pcoSevTO^, 15 flvv]T? 3tj tv aflctvaTy ^ia(f)opa. ctXX' ai //, t5 Xo7i>ty i^ t» 6v'/]Ttf 
^ evepySvTo; tl vj Travcra^evy, ^ ctei 7S ev TaTf t? ttu)^ tx^LV ^a^opxi <rvcpa,TLKctL yivov'^ tQ dvSpuTr», ai 6'e tS XoyLxS Jt, tv 
STepoTvicn Seuipei'^. I^cjo^ ^e ^LXcpepeLV Xeye'^ tTepov eTipa, OTav ctflavaTy tS flev, ai ^e t? flvv]Ttf j^ tv ctXo^y Tctiv aXoycjov ^cocjov. 
dX(^pi^(^ <rvfJi(^e(iviKOTL -r erepov tS sTepa ^La,(pepvj. aixi^pt^ov aru) S^h Xj Tvj^ dvujTXTU) ^<ria,(; ^LXLpeTLxCov v(tCov tvj; ts efjc-^vxii 
S\ <rvfJL(i£(iviKO(; oTov yXxvKOTvi; vj ypvTroTv^; v^ vXvl e>t Tpa,vfxa,TO(; k^ dApvx^i ^ixcpopA^ 59 t% aic3v]Ti>t^5- Te ^ ctvaio^vjTy, 05 ^ tfjc^V' 
evTKippuQeHirai. l^LolTOiTx ^e ^LX^epeiv 'hepov eTepa Xiye'^, otxv 20 x°^ "^^ ^ aX^v[rLKv\ 7rpoTXv\^6ei(ra,L t^ ycrta d^reTeXe^rav -r ^uovj 
elS^OTroLCo (S^tacj^opa S^lolXXocttvi, oiTTrep otvdp<jo7ro(; 'iTrTra el^oTTOLw vi ^s tfx-^^vxoi; >t, dvaiSfv^roi; d7reTeXe<ra.v ^ ^vtov. e7re\ yv ai 
^LX^opa, ^Levivox^ t^ t? Xo7i>ty ^roLorvjn. Ka,doXv y} vv TroL^To, a.vTAL Trui^; [x Xvjtj^fleTo-ai ^tVov^ crvc^aTLKXL TrCoq ^s ^La,ipsTLKa,i^ 
^LXipopd; sTepom 7roieL 7rpo<ryLVOfxivv[ Ttvi* ctXX' at ju! ^toivclff ^ eicJ^oTroiot 7ra,<ra.L KeKkviv^J). ^ tvtwv 7S fxcCXLc^a, xpsta elf ts Tctj 
l^u); ctXXoTov TToiy^rtv, v\ ^\ \^La,iTa,Ta, atXXo. tCov yb ^La.^opCov at ha.Lpe<reL(; tCov yev(2v ^ ei^- Ty^- opL<rfJiJ^, ctXX' y tCov j^ crvfjL^e- 
j5) d.XXoLov 7roLH<nv, 0,1 ^s ctXXo. at jw) yv 7roLS<ra,L otXXo elS^o^roiol 25 ^^J^oV dxu)pii^cjov, y^' STt fxxXXov tujv xt^ptcrCov. ai; ^v\ x^ opL^o- 
x6iXy]v1}, 0,1 S^l dXXoTov aTrXCS^ Sia,^opoi. tCS yb ^cfcti ^La,ipopd fjuevoi <j)0C(ri, ^cc^opdt eq-LV J 7repL<r<reveL 'p etSo^ t3 yiw^;. yb 
7rpo(reXdS<ra, vi tS XoyiK» aXXo e7roiv\<rev j^ eT^o; tS ^c/y e7roiv\<rev, otvdpwTro^ tS ^ton 7rXiov sxci -^ Xo^t^tov j^ -^ 6vv\tov • 'f 7<) l^cSov 
;5 cJ"^ Ty jtiveliSC aXXoTov fjcovov Trapct 'p '/\pefji.Sv e7roiv\Tev, Co—e v\ p. »Te vS^h tvtu)v ecfiv, e^reL 7rodev av Tot ef^vj %oTsv ta; S^LOi^opoc; ; 
aXXo v\ Si dXXoTov fiovov e7roiv\<rev. x^ ^ Sv tx; aXXo 7roLH<ra,; vTe Se 7ra.<ra.; ta; dvTLKeLfiiva.; ^xet, sTrst 'p au'^ dfjia. t^eL rd 
ha.^opd; oCl ts ^LocLpiTei; yivov'^ tCov yevCov el; tc* eY^v], oT Te opoi 30 dvTiKeifieva., ctXX' 00; d^iS^n, ^vatfjLSL y. 7ra.ra.; tx^t Ta.; tCov 
d^roSi^ov'^ sjt ^svy?- ovTe; ^ Tciov tolvtcjov S^LoL^cpCov k^ Ss rd; O^' a.vf (J"i*(f)opa$-, evepyeici ^s vhfJLia.v. ^ vtcjo; vre e^yx ovtcjov 
dXXoLV(ra,; £TepoTv\Te; fxovov <rvvic^a.v'J) x^ a,l tS ^roo^ exovro; fxe- tl yive'^, vre ta dvTLKsifxsva. a.fxa. 7rep\ f au-^ tc^XL. opt^ovj S^e 
Ta,SoXai'. a.vu)6ev yv WXiV dpxofxivi») pv\Tiov tCov S^La,^opCov ta; ei,vTv\v )tj yTw$-, Sia,^opx s^-i f >^ TrXsiovwv k^ ^ia^epcvrujv ria 
jw) %wpic^(X5- sTvai Tct^- ^E dxu)picpi;' -r pLyi >tivsT3C ^ '^ vipefxeiv eihL ev tCo ttoTov ti si^i Ka.TV\yop\ifxevov' -v y) Xoy lkov ^ 'p flv>]tT 
^ 'p tJ^iatVstv 59 'p voo-sTv, Jt, oVa TyTOt?- 7ra,pa.7rX-^<rLa,, xwpi^-a^^SS Ty dvBp<j07rv xa.T^yop^ixevov ev t(m TroTov ti e^^tv a,v6pu}7ro; Xi- 
ec^LV, 'p Sl ypvTrov sTvai ^^ crt^o^v, v\ XoyLKOV ^ olXoyov, dxc^pL<r<^. ye'!), aXX' y>t sv Tcjy Tt s^t-iv. ti fx ydp ec^iv a.v6pcj07ro<; epwTU)- 
tCov S\ dxu)piq-u)v od \x VTrdpx^n Ka,6' olvtol;, oll S^e x^ <rvfx^e- fxivcjov vjfiCov ot>tsTov sittsTv ^tSov ttoTov ^s ^c^iov 7rvvda,vofxivu)V, 
iSv]>toV' ■r pL Y' koyix^v Ka.6' «,vto VTrdpx^i- tcS dv6p(jo7rtjo, ^ 'p oti Xo7i>tov Jt, 6vv\tov, OLKeiux; d^roScjoTOfxev. tCov yb ^rpxyfxdrcjov 
flvvjTOV, ^ T eTTic^-^fxv^^ eLVOLi SeKTiKOV, f ^e ypvTrov ^ (TLfxov eTvai i^ vXvt^ Xj ei^; crvveq-cjoTCjov, vj dva,Xoyov ye uXvj ^ ercJ^ei t^v cru- 
)^ <rvfx(ie(Bv\xi^ j^ y jta^' avTO^. ai fx yv jtafl' aire 7rpo<rSira,i ev AO c^a.<rLV eyjiVTCjov, cocr^rep dvSpLa; e^ vX-/\; fx tS xaXjty ei^; 
rCo Tv\<; ^<ria; Xo^cji Xa.fx^cxvov'^ x^ Troiycnv a.Xko, oll ^s x^ <rvfx- S\ tS <p(v\fxa,To^, vtco koll a,v6pcj07ro<; xoivo^- re ^ st^ijtoV e^ 
3e|3vj>toV «Ts sv Tc2i t% ycrta? Xo^cjj Xa,fx^clvov'^ yVe TroiyTiv ctXXo vXvj^- ja ctvaXo^y <rvvicpv\Ke tS yivv;, sk fiop^v\; S^s tv^ S^LXcpopSi^. 
dXXd dXkoTov. J^ at fx- >ea9' aOTo^^- y>t e7rL§^ixovTa,i 'p fxaikXov Jt, -^ S\ oXov tSto, ^.(^ov XoyLKOv 6vv\ti}v, a.v6pcj07ro;, cii<; cxsT ctv- 
T vjTTOv, at S\ x^ <rvft.^s^v\KO(;, Koiv ctxwpic^-oi wcriv, e7riTX<riv SpLX^. u7ro7p«(j)yo"i ^s ^ vtu), ^iacbopa ec^i f x^^P^^Cf'" Trecpvxo^ 
Xa,fx^<)Lv\iTL ^ ctvs(riv yTs ^ 'p 7/^05* ^aXXov j^ v^ttov K<t.Tv\yo- AS rd V7ro -p au^p yivo^' ^ XoyLKOv y) j^ t ciXo^ov 'Fv oLvSpcoTrov Xj 
psT3 V av ^ 7^of, bfTs ai tw yiw^ ^ia<j)opat, xafl' a.^ (S^iaipsTS* 'ft' Tttttov, ovra v7ro 'T aO-r 7^05* 'P C^ov, xtopt^si. dvo^LSoaLn 
u.vTa.1 fx ydp ctcriv ai f v sxag-y Xo^t-ov <rvfi7rXv\pS<raLi, -v S\ eTvoLi S\ j^ yTco, ha.^opd ec^LV otvo ^LaL^ipeL Ikcc^^ov. dvdpuTro; yi Xj 
ixclq-if 6V Xf "V <tur «T6 0Lve<nv ure eTriTaciv eTrL^exofievov sej-iv^ "i^rTro^ ti^ pi, 'r yivo<; y ^lsv/^vox^ ' C^* 7*^ 'Jj '5/*^~^ ^ "' *'^'^o*i 

A2 4 - E12; TA^ KATHrOPIA:^. 

dXXct -r XoyMov Trpoq-sBsv ^Lscj-vjTev yifJtZ<; «.tt^ sxsinov. k, XoyiKoi Koivov ^l yevd? ^ ^iA^opS,<; ^ TrepiexnxoV sl^v. Trspi^ti 7 

e<r[xev ^ vifxst^ i^ o\ deoi' aXA* t Qvvi^rv 7rpo-s$h S^si^iirsv •/jfxaC^ T^ ^9 ^l ^M^op^ sl^v], sl ^ fxvi ■^avta oV* t* 7^vj. '^ ^ XoyiKoVy 

«tt' sxsivuiv. Trpoa-s^spyaX.oixsvoi ^s roL 7rsp\ rY^<; ^iA^opS,; [xvi f el ^ fxvi Trspiexsi t* aA.07* uiTTTsp -^ X,'^ov^ aXkoi Trepiex^i a,v- 

TVXov <ba« ruv yjjiipiC^ovrtjov ra. vtto -^ au-p 7/vof eTvow ti^v (5^oc- BpuiTrov )tj fleoi', «Trep eg-lv erfJ^ii]. otr* Te jt*T>]7ope~2) rv yiw^ w^ 

^opdv, dXk' OTTep eU 'f' eTvctj (n»/*|S*XXe3 it, etf -^ Tt ^v sivai, x^ 5 ^eVy?, oc, rm vtt' *ut et^J^wi/ KxrYjyopsH^J). ccrcc rs rrfi ha^opa.q 

rv 7rp(ly[X(xro<; eq-i fxepo^. v yd -r 7rs^vxsva,i 7rksw ^LX^opd u}<; ^L«,<^opX';, x^ rS s^ auTvJ?- el^c^n^ ■KixrY^yop-f^^<Ts'^. ysvM; re yi 

tc^-w dvdpuTrv, el k, Idiov dvQpw^rv. em-oifxev y) «V rCov ^Mm r^ ovro^ rv ^can, (xk; yiw^ xotTvj^opeTS vi va-ix ^ t "ifx-^/vxov Xj -r 

ja TrXeTi' 7rsd>vxevai rai S^s uvf, x'^p'^X°^'^^'' "^ clvSpwTrov dTro rCov aX^v\rii<.ov • ctXXot x, rcSv vvro -^ ^clioi' eti^wi' Trdvrwv xaTvj^opeT^ 
c^opo 

vv aiv el^oTTOLoX S^iat.^opM, oa-xi "irepov eT^o; 7rovS<TL, ^ o<tal ev rw vov ^e :c, '^ a,VALpeSevro<; vj t? ysva^ ij t% ^La^opx^ crvvavxLpel^C 
ri ijv eTvxL 7roi,pxXaju.^ctvov'[). ^ Trepl jw) ^iowjjop*? a,pxe'i ro(ra.vTX. 5c, Tot V7r' etvrd' u<; y) fxvj ovro<; C«/« «x ^q-ii' 'iyrTro^ v^\ aVflpo)- 

4 To ^e TfJiov ^LO(.LpS(n rerp<xx^<i ''9 7^° /-toVw Ttvl etS^et 0^^- tto?-, «tw fKY[ ovro<; XoyL%H il\v lc^ou ^c^ov '^ XP^^I^^^^^ XJyiti, 
]343v])tev, ei JO w,ii 7rAvri, ti<; a.vSpco7na t lotTpsueiV ^ 'T ysufxe- 15 Ti^iov (5'^ t? ysva^ 'T e7r\ 7rXeL0vu}V xa,rv]yope'i^ 'l\7rep -^ S^La^opoi ^ 
rpew' 3C, TTocm <rvfx(is[ivjKe rt^ slS^sl., sl ^ fxvi fxovt^i, tx><; rt2 -t sI^o; :c, '^ Idiov x^ -r cnj^jSejS>]>toV' 'T ^y) C^'"' ^'^' <^vSptJti7rii 
a,vSp(jo7rcc 't eTvott ^tto^l' jc, ^Vw )^ Trotm jc, TroTe, wf xvSptJOTrtc oc, TTTTry 5c, o'pve» 5c, otpetjo;, f S's rerpx^rav e^ri fxjovtjov riJov TeWct- 
wotm 'p ev 7>]'p« 7roXiy<3C« rertxprov ^e, ecj)' y <Tvv^e^pa,fxv\x,s f pocf 7ro^<i<; exovroov, 6'1 a,vSpco7ro^ S7r\ fxovcov rtJov drcfxuiv, x, 'p 
[XDVui vL 7ra.vrL ic, otet, <jo<; rCo d.vSpcjo7ru) '^ ysXa,c^Ly,ov ' y,d,v y) fx-/\ p^pe^eTi^-ixoV e;n t» TTTTry //.cVy ^ tcSv xJ^ f^spo^, oc, 'f (TVfx(ie- 
ysXa, otet, otXXct S\)V0LfxeL yeXxc^MOV Xe^eJ, » tcjj otet ^eXav otXXoe. 20 ^vjjto?' ofxoico^ S7r' sXxrrovcov. ^s^i Ss ^owjjopots- XxfxfixvsLV, aX<; 
Ttjo 7red>VKivxi ' rSro ^e ctel a.vrtM (TVfi^vrov v7r<ipx^^-> '^? ^ "^^ Tttttcjj rifxvs'^ 'p ^eVo?, y Tot^- <tVfx.7rX-/ipu)rLK(X^ rvfi v<Tix<; rS ysmg, dXXd, 
T 5^peu.eTi9-ixoV. TotuTot ^s ^ xvpioo; T^tot ^xctlv, otl ^ otvTi9-pe(|)ei • Totf ^LXipsTLKX;. en t ^eVo? ^rspiixsL rviv S^La^opdv ^vvxfxsL ' rv 
ti TL yb TTrwos-, ^^pe^eTi^-tJtov, ^ eTTi xpe^eTiqrtxoV, 'i^rTro^. y) ^wy f /a Xo^ixov f (Js «-X070V cci (5"^ ^icKJ)opc(.l y 7rspLixv<Ti. 

5 ^■u^^f^^'*''?" «^'e' ec^-iv 7ive2) ^ d,7royivs'^ X^P''^ "^^ "^^ '''* J^^^- ^" "2"* M- 7^'»'^ Trporepx rujv v^' avrd S^LXipoptjov , Sio 
vTTOKeLfxivv <f)9op«4. hxLpii'^ ^\ etV ^o • 'P ju, ^ ocut» xcDptc^-oV 25 (TVva,va,Lpei fx xvroi^, v (Tvva.va,Lps'i1) ^i' dvxLpeSivro<; ^ tv X,(jov 
ec;-i, 'p ^^ dxuipi<^ov. ^ f^ vv KxSev^eLV %6t)pt9-ov crvfx^efiYiKO?, -t <Tvva.vaipeiTXL f XoyLKov x, 'p oiXoyov. xl Ss ^LX(popa,\ VKiri (Tvva.- 
^l fxiXav eHva.L dx^pi<^(j>)? tCo KopxKL )c, tcJj AtfltWi <rvfx^i^-/\KS, vxipS<TL f yivo;' kxv y) 7ra,<TXL dvxLpeStoiTLV, vtria l/^^/^jp^o?- cttc9>]- 
^W3 (5^^ e7rtvo>]6-<|Vou j^ xdpot^ XeuxoV ^ AlSio^^p d^ro^aXtJov ty^v tlky^ e7rivevo>]3, vjTtf y\v t X,<^ov. trL t [x yivo<; ev r<2 ri ec^LV, y\ 
•X^oidv X^^P^^ ^Sopaii; rv VTroKeLfxivv. opiQovl) ^\ a.v'^ ^ vrvo, ^\ ^LX^opd sv rtx Troiov tl ec^iv, txx; etpv]3, xotrvj^opeT^. eTi ^evo? 
<rvfi(^e^v\KO^ eq-iv ev^ixe'^ rco avrLO v^rdpx^vv x^ fXY[ vTrdpx^i-V' 30 ju, ev kolS' 'iKXq-ov sl^o^;, oTov dvSp(jo7rv f ^(Joov, (5^ct<j)opat ^s 7rXe\.v?, 
^ yVe 7evof e^ftv yVe ^towj^opot vre ei^oi; vrs 'l^lov, dsi ^i e^-tv ev otov X071XOV, Svvirov, vv jcj s7rLc^fxv\^ S^sktlkov, di<; roov dXXuv 
wroKSLfxivtt) vtpLc^dfxevov. C^f^wv ^LX^ipeL. Kj f fx yivo^ eoixev uXvj, fxop<pv\ Sts v\ ^ict<f)opa. 

6 'A<|)opto^'vTtov ^e 7raivru)v rCov TrporeSivrcov, Xiyu) ^^ yiw<; Trpotrovruv ^e jc, aXXtov xoivttiv rs jc, i^c«;v ru yivsL jc^ tv\ ^ix^opa, 
eu^f ^LX^opa,<; l^iv (TVfx^e^vfKoro^, pv\riov riva re kolva ^rpoirec^LV dpKei rorxvrx. 

xvroi^ j^ Ttvot T^tct. xoivov p, ^v\ Trdvroov ^ x^ TrXeLOVoov KXTv\yo- 35 revo^- ^e ^ eTh^ kolvov fx ^j^yiri 'p k^ 7rXeLovuov, tjo^ cTpjj^, 8 

peiS^, tJo; eXpv{l}. dXXa. f /x yivo^ ruiv V7r' xv-r ei^t^v rs ^ tc*iv xaTvj^opeTSC * eiXvf<j)5to ^\ ^ ei^o; co^ eH^o^ fxovov, otXX' tJx.' 'b 
drcfxcov, Jc, v\ ^LX^opx coiTxvrco^, f ^\ ei^o^ rcov V7r' xv-v drofxoov, cJo<; yivot;, xv7rep vj 'p xv-r jc, eT^o^ k. yivo^. kolvov Se xvroT^ jc, f 
T ^\ 'l^lov rS re e\'^^ v sc^lv T^lov k^ rcov vtto f ^(^0; drofxcov, f Trporepx sTvxl cov Kxrv^yopsi'}), jc, ^f oXov ti eTvoti sKcirspov. ^lx- 
S^k (rvfJi^s^v\K0<; ^ eifj^ctfv Xjdrofxuv ro rs y) ^t^ov 'i^rTrv rs j^ <j)/pet ^\ v\ f p, yivo<; TrepLixsL rx ef^, rx ^\ eiS^vj ^rspLsrx^^ ^ >^ 
/Soo5' >totTV]7opeT3, ei^ttjv 'ovrcov, ^ rSS^s rS 'i^r^rv jc, rvSs rS (ioc;, 40 7rspLixsL rx yiv/\ • eTri 7rXsiov y) f yivo<; rv slSv<;. 'irL rx yivv\ 
drofxcov 'ovrcov. '^ S\ xXoyov 'iTr^m ^ ^oog KxrvfyopsT^j) jc, rcov k^ 7rpor>7ro>teT(3C ^eT, jc, S^LXfxop^coSivrx rau<; slSo^roLoT^ ^xtpopau; d^ro- 
uJpo^. f fxivTOi SL^o^, otov xvSpcoTTO^, Tcov xp fxipo? fxovcov. f TeXeTv rx el'^, o5ev x^ Trporepx rv\ ^vctsl rd yivi^. Xj cruvotvou- 
06 i<3tov rv rs slov^ v si^lv lolov j^ rcov vtt octtp xrofxcov, otov t pvvrx, xXA v crvvxvxLpv fxsvx • slov^ jx yo ovro; Trxvrco^ sc^l Xj 
yeXa,c^LKOv rv dvSpco7rv ^ Tciov >t^ f^ipoi;, f ^e fxiXxv rv rs eTdVf 7/vof, yivv^ S\ ovro; v ^rxvrco^ e^-iv sT6'o^. Xj rx [x yivv\ crvvco- 
rcov KopdKcov Xj rcov k^ f^ipo?, <TVfx^s(iv\Ko; ov dxi^pi^i^ov, x^fAS vvfxco^ Kxrv\yops'i'^ rcov v^' xvrx slc^tjov, rd S\ eTtJ^ rcHv yevuv 
xtvelSC xvSpco7rv re x^ l^r^rv, x^^piT^^ °^ <TVfx^s^v\Ko;. dXXd VKin. trL rx [x yivv\ 7rXsovx^si rvj rcJov wr' xvrx slStjiv ^rspLox^y 
vpoY^vfxivux; jw, Tcitfv drofxcov, >^ Sevrepov ^\ Xo^^ov x^ rCov Tepte- rx S\ eTSv\ rcov yevCov TrXeovot^ei TctTs- oIkslxi^ S^ixcpopxT^. 'iri vre 
Xovrcov rd xrofxx. t eT^o^ yivoLr' dv yeviKcorxroy vre t yivog el^KcorxTOV, nop^TPioTEi^ArnrH. 5 

9 Tevai; ^s ^ ISia kolvov jia t 'iTreSC toIV er^etnv • st y) AvSpcc- tQ sl^^ x^ ryji; S^McpopSC'^ ^ t» ^fvy?- Siccipspsi, 7rpoBip-t]fJLevov kq-\v 

TTQi;^ X,<J^ov, ^ et atvSpooTTO^, ysXac^ixov, x^-^ stt' Htyii; KdTvf/opsiSC £v t^ SKsivcov TrpoV ctuTo^ ^ix^opx. rs(r<rclpuiv Sv Xai,[ji,(iaLvofxsvuv 

■T ysvoi; Tujv sl^uiv ^ 'P T^iov twv auTS [xsts^ovtoov drofJLWv ' stt' tS ysvn^ Tpo^ roi aXXx ^i«(j)opaiv, rpiuiv ^s T% ^M^op».^, ^o 

X<Tv\<; yi ^o olvSpuTTo^ Xj o /35^ C^ov, ^ "Avuto^ k^ MeXvjTOf 75- ^s rS sl^;, jUiiaC^ ^\ tS i(5fy Trpo^- 'p <ruy.^s(ivpio;, ^dxct lcrovS cu 

XoLc^Mov. xoLVOv ^s Xj "V (Tvvuivvfxu]; KciLTYpi opst^^ f ysvo^ TuSv 5 TraTXi' uv roLg TS(r(roi.poi,^ , ou ■/iirxv rS jsvni; Trpo; rct aXXa, 

OVASLCiOV SIOCOV, ^ f lOiOl' OOV XV V| tOiOl'. dLXCpspSL 0£ OTL f /X ysVO^ (ptJOLlTOLVrS; XTrSOSl^OLfXSV. 

TrpoTspov, yjq-spov ^\ ^ 'l^lov ^sl yi f"'*' K^^^i ^"'* ^LoLLpslSiC Kotvov tol'vui' S^LXcpopoC; X) sf^; ■T Itt' fcnjs- f^srsx^SQ' *»'- 12 

^iot^opctiV ^ l^ioL^. 59 'P jw.^ ^evo^- kJ). TrXsLOVUJV sl^cZv x*TV|7opeT3, SpuoTrM rsyiSTr' \'tyi; fJLSTSX^T^LV ol y<^ fJLspoi; otvdpuTroL, it, T^Ttf 
tliv scf\ ysvoi;, ^ Ss 'l^lov h/o^ sl^u^, » eq-tv t'^tov. Jt, f //- r(^iov d,v- X071X? (J^toKjjopcc^. xotvov (5'e x^ f ctet TroLpslvoLL toT^ fxsrsx^^TLV ' 
TixaTvryopeT^ » eif tv t^S^iov, -^ ^^ ^evos- yjc dvTLKct.ry^yopeLl) • yre ^ 10 otet y) ^tojcpaTvj^- XoyLKo;, x^ aet i^ctotpotTJjf oivdpuTro;. 'lS^lov (5"e 
et ^toov, AvdpcoTro;, vrs sl ^cfov, ysXxt^LKOv • sl ^s kvSpu)7ro?, ye~ ^Lcti^opu^ ^ -r sv ri^ ttoHov tl xotTyj^opeuSC, ^L^ii? ^s "^ £" '^'? "^' 
XoLc^LKOV, Xj sfXTratXiv. %tl v ^ 'l^lov TrotvTt tw slSsl VTrctpx^L S ic^iv • kw y) olvOpuTro? cjo? ttolov tl XoifJi^oivvQ, »x «.TrXuj? *V 
sq-\v tSiov, K, yUoVo) 3^ «ei, 'P ^^ 7/^05- 7raL.vr\ fA, rCo sihi a av v] eivj ttoiov, otXXct xaflo tw ^evet 7rpo(reX8ycrM.t al (J^tctcl^opat vTric^Y^- 
ysvo<;, 5C, otei', y fxsvroL x^ fKOVoo. stl ra. \k X^Lcf, (lvoi,ipvfA.svx y ctvva- ctm cxvto. stl y\ \k S^LXcpopx sttl ttXslovcjov TroXXoLKL? slotiov Ssijo- 
vaLipst ra, ysv/[, rai ^s ysvv^ aivaiLpyfJi.svoi, (TvvctvonpeT Tot er<^vj wv e^-tv 15 peTJ, oo^ t rsrpATniv S7r\ ^rXsic^ujv ^wwv ^tot(j)epovTc<jv rCo sl^sl, 
lo^tot, ti^i^e 3^ tSv ecj-tv 'l^lo, dvxipVfJLSVcov ^ ctvTot crvvotVflttpeTS. 'p ^l sl^o; S7r\ fxovwv rcZv VTro 'p si^o^ otTO/AttJV ec^-tv. tri y^ ^tot- 

10 revy$- ^s ^ (TVfJii?>s^YiKoro^ kolvov 'f iC^ ttXslovcov, co; SLpvQ, ^opai Trporspot, rv kolt' otvT% el^;^ (Tvvxvxipsl ^5 'f X071XOV 
>tctTV]7opeT(3C otv rs rCov x^P^T'^^ ? *" '^^ "^^^ oix^P^T^^ ' ^ T^ otvotipeflev f v oLvQpcoTrov, o^s avSpui^ro^ a,vot,LpsSs\i; vk otvvjpvjxe 'p 
'p KLVslSlC x^ ttXslovuiv, 3t, TO fJLsXoLV K^ KopoLKCov Xj At fltOTTCtiv xott XoyLHAV, ovTo; tS dyysXii. stl ^LOL^opx jjL (TvvTiSs^J) fJLsr' olXXyii; 
TLVcov li-^x^^^ ^LOL^spSL (36 'f ysvo; rS (TVfjiiis^Y\Koroi;, oti f ]a 20 ^io«J)opot§- (f Xo^ixoV y) 3t, Svyitov itvvstsSy\ sl; VTroc^oLCTLV- rv otv- 
7e'vo$- Trpo tc*iv etf^tSv, Tot ds crvfJL!is[B-/iKOToL rcov sl^<2v vc^spoL ' Ka,v SpcoTrv), sTS^o; ^l slS^sl y (TVvriSs^J), coc^s tlTroysvvYi^TXL olXXo sT^o? ' 
y) dxijopic^ov XotyU,|Sotvv]3 <rvfJi^s^v\KO(;, dXX' Sv Trporspov scfL tv\ tli; {x y) 'LTTTro^ tlvl ovca ctvvslctlv sl; v^fXLOvn ysvvv\<TLV, 'IrrTro; ^s 
^vTSL 'p iS (TVfJL^i^Y^KS rS <TVfJi^s^v\Koro<;. ^rS pi yeva? S7r' 'lcTYfl d^rXcoi; ovu) (TvvtsSsI; vk (*v otTroTeXecreiev v\fjdovov. 

rai fx.sT^ovr<tj otet fjcsrix^^i '^^ ^^ cnjyU^e^vjtoVo^- s?» e7r ' iVvi^ • Atct(j)opoi c^e )c, X^lov kolvov {jl ex»" 'f e7r' iVv]?- />ieTexe<3C 13 

i7riroL(TLV y) Jt, avsiTlv s^tl^sx^^oll v\ tcov (TVfx(is^Y\Korcov fxsSs^L^, 25 v7ro rCov fxsrsxovrcov ' S7r' 'lit'/\; 7J) Tot Xo^ixot Ao^tvcct x^ roi ysXx- 
v\ ^e Ttt?v 7evct?v yxeVi. :^ Tot ju, <rvfJL^s^v\KOTct, S7r\ rCov drofxcov c^LKoi ysXoLc^LKoc. Xj f etet Xj TroLvA ^roLps^ivxL kolvov dfx^o^iv ' kxv 
7rpov\yiifxsv<joi; v^iq-Vl), rtx S^s ysv/\ x^ rd, sl^v\ ^vitsl TrporspoL rCov y) koXoIBcoSyI (JtVy?, otXXoi Trpo^f f 7re(|)r»ce'voti 'f ctet Xe^^e^), 
droficov vtlCov. x^ tol [x ysvY\ sv rCo r\. sc^l jtotTvj^opeT^ Tttiv vrr sttsl x^ f ysXot^c^LKOV rCo 7re(j)U>ceVcti ^x^' "^ *^^i otXX' «X'. '"'? 7^~ 
otuTot, rd ^e trvfx!is(BY\KOTaL iv rCo ^roiov tl sc^lv v\ 7rCo; 'dx°^ tKOL- Xctv otei. i3*iov ^\ ^LX^opoL^ otl olvty^ fx sttl 7rXsLovcov sl^Cov Xiysl) 
q-ov ' TroHo; yd AlSio^f/ spcoTv\Ss\; spsK; otl fxsXoL^, v\ 7rca^ ^X.^' ^^ TroXXdKL;, otov 'f Xo^ixov e7ri dyyiXv x^ S7r\ dvSpcoTrv, 'f ^s i'^iov 
'^uiKpaLTY\<;, spSL; otl Kcf,Sv\J) Y\ 7rspL7roLrsli. s<p' svo^ sl^v; h scpv fS^LOV. 5t, v^ jw. (J^tctcfvopot ^7re3) sKsivoL; cov y\v 

11 To ^ yv 7evo$- vj Tt?v dXXcov Tsrrxpcov ^LX^ipSL s^lp-^, irvfx- S^LXtpopoL, y fXY\v x^ dvnc^picpSL' rd ^'e fcJ^iot otVTixotTvj^opeT^ tnv vjv 
jSejSvjxs (5^6 K, rCov «XXc«)v tKcm^ov ^LX^spsiv rCov rsrrdpcov, oig-s T^ct, ^iot 'f ctVTi9-pe(|)etv. 

Trivrs jx ovrcov, svo; S^s skolc^v rCov rsrroLpcov ^La^ipovTo;, rsrpOLKLi; Atot(|)op* S^l x^ trvfx^s(Bv\Kori kolvov fx f eTrt 7rXeiov£*iv Xi- 14 

Tot 7revTe, eixoiri 7ive<3C (J^ict^j^opotf Tct^- 7r<i<T<x<;. dXX ^x ^'^'^'^ ^X^'5 35 ^eSC, xoivoV S^l ttdo^ rd dx^pi^T'*' <rvfx(2s(iv\Korct, f ctet x^ TrctVTi 
dXX ds\rCovs<ps^Y\;KxroLpLSfxiifXsvcov,XjTCovpL^ofXLa,XeL7rofxivcov TrpoireivoLL' ro rs y) ^i^rvv dsL 7rpo<TSc^L 7rd<TL Kopx^L ro re fxiXoLV 
^'ic«j)op* ^iot f Y\S'-/\ sIXy\^Soll, tCov Ss rpLcov Sviri, rCov S\ rsrrdpcov ofxoico;. ^iot(j)epy(ri S^s otl y\ [x (5*ictc|)opct TTspLirxsL rd £lSv\, y Trepi/- 
Tpi(n, Ttov (5'£ 7re'vTe rirpoL^n, SeKOL ott 7roL<TXL yivov'^ S^LOLcpopoLi, rir- x^D ^'^' Treptsxei y) f X071XOV f v oLvSpcoTrov Xj 'fv ct^^eXov • Tct 
croLps^, rpsig, ^o, fJiIoL. 'f jw, •yb 7/vof ^ ^LOLtpipsL rY\; ^LOL^opaL^ Xj S\ <TVfx^s(Bv\Kt3ro(, rpoTrov fxiv tlvol 7rspLrxsL rCo sv 7rXsio<TLV eTvoti, 
ry SL^<; x^ rS ISi» Xj rS <TVfx(is^Y\KOTO<; eipvj^ • ritrtTxps; av ott 40 rpo7rov S^i tlvol ^rspL^xs'^ rco fx-/\ svc^ <TVfx(is[Bv\Koro^ eTvott ^exTDtct 
^tot(j)opott. Y\ ^Lcc^opai Ss 7rY\ jx Slsv^vox^ tS yiva; eijjvj^, ots 7r-^ rot V7roKsifxsvoL dXXoL 7rXsLovcov. 59 vj jw, ^iot(|)opot dvs^riraLTo^ Xj 
^LOLcpipSL f 7evo5- otivTiJf sppiSv\ ' Xolttov Si, 7rY\ ^LOLcpipsL rS sl^^ 39 otvotveTO?-, Tot ^e (rvfx(is(iv\K0TOL f fxoLXXov Xj f vjTTOV s^rL^ix^'^' 
tS Uin X) rS <rvfx^s^Y\KOTo;, pY\SYi<rs'^, )t, ^iVovJ rpsi^. ttolXv -v sTS^o^ ^ dfXLysH^ /^ ctt svoLvrixL o^ioKJ^opott, fXLysi-/\ S' olv 7rors rd svxvrioL 

7rv\ fX ^LXCpipSL TV\i; ^LXCpOpSi^ ^PP^Sv\, OTS 7rv\ ^LX^ipSL V\ ^LX^opd rS <rVfX^S^Y\KOTX. rOTXV^ jX Sv ett K0LV0TY\TS^ Xj Ctt l^LOTY^TS; TYJf 

HiSy? eXe^eTO • 7rv\ Ss ^ict(j)epst f sT^J^o?- ry yiva^ ^pp^Sv\, ors Trv^ 45 ^LX^opai^ ^ Tttiv olXXcov. 

^LXcpipSL -f yivo^ rS sl'^; sXiyero. XoL7rov yv, 7r^ ^LX^ipsL 'f sT^J^of To ^e sT^J^of 7r^ ^ hx^ipei yivv<; j^ (J^iot^opcit?-, slpv^ ev w 15 

rS t^ty Xj Ty (mfx(ie^v\KOTo;, pvjfli^cre^ • (Wo yv Xj «u^ ott S^ixcpopxi. sXiyofxev Trvj 'f 7/^05- ^LXcpipei rCov xXXcov ^ 7rv\ vj Sixcpopx Slx- 
f ^6 iS^iov TTvl ^iow|>6p6i t3 trvfx^e^vjxoTo^ KXTxXeL^S-^(Te'^ ' 7rY\ Yi «j>epet rCov xXXuv. Xoittov, tty^ hx^ipei rS i<5iy 3^ t? cvfx(Bs^H' 6 ElSTASKATHrOPIAS. 

noTO^, ^viSviire^. siSVs" ^s yij i^y aoivov ■r dXk^^Xcjov avTiMTvf^o- x*i' dxi^pi^o'' ^ (^s^ 7^ £»'*' 'P 07roxs'yU.evov, Tv* Ixetvw « inj/AiS^), 
pstl3C * £1 T^ oLvdpooTTo^, yeXccc^iKOv, ^ ei ^eXctcT-ixoV, M^pooTTO^. t* «J^e cv fx^s^vpiOTA vc^epo^^evv^ 7rs(pVK£ 3c, S7ni<n(jo^Yi [eTrsnroS^ico^vi 

'T ysXctq-MOV S^S OTl X^ T TTS^VKSVOOl ^sXotV XyiTTT^OV, TToXXcCiU^ A] Tl^V (jjuVlV IX6i. ^ T? JM. eiSVf l^ ^ST0%11 Itt' iO'!]?', T? «J"^ 

'/«Tv \v,\\\3jv ■?• 3>v ^/ ^^ ."i> n n I -,\)/ ■t'>3)j/ \*^ti 'fl/ f 

Sipi^J. xoivov 0£ lij^ f STT iTVj^ SIV0U ' STT KTYji; Ts yO TTccpsc^i T* 6io*i avfJi\6siiviK0T0i;, xav ot.-xjbopiq-ov >j, yx CTT jirv]? ' Xj yi AiSioy 

ToT$" fJLSTSX^(Tl, Jt, Ta '/O^J* WV iq-lv rfJlOC. ^M^SpSL (5'£ f sTnJ^O?' t5 5 AlQioTTOi; 'ixfll OLV rv\V XpOlOtV ^ a.VSlfXSV/[V Yl STrLTSTCtjULSVVlV ytj^ jJLS' 

Ihin OTi 'T ju. stS^o^ §\jvol1) x, olXXcjov ysvo^ sTvoll, 'f ^s iS^tov olXXcov Xaviav. XsittsJ (J^s ttsjoI l^n Jt, <rvfx(is[iyix,OTO^ sIttsHv • Tr^y) f 
etvaLi f^iov dovvoLTov. ^ '^ ju, sT^o^- Trpoiitj^sg-vj^te tS i(5\y, f «J^s TfJiov r<Jiov tS ts sffJVf ^ t>J$- ^j«.(|)op«5- ^ tw yiw^ S^isvvivox^v elpvj^. 
sTnylvsToLi TiM st^sL' (S^eT ^ oLv8poo7rov eTvoci, Tva ^eXoK^ixov v]. ^Ti Koivov (5"v^ tw i^w :^ tw arx'^p^^T'^ <rvfi(is(iviKon -r aveu 17 

T y} sXS^oi^ otet svspysU Trdpsc^i tcji VTroKSLftsvco, '^ ^s tiJ^ioV TroTS ^ rtUTcJiv yU--i UTrog-vJvoti exeTvot, e<|)' wv flswjosT^ • w^- ^ ttveu T? 76- 
^voLfJLSi ' oLv6pcjo7ro^ ja y) fltet svspysU '^^cjOKpoLTvi^ scfl, ysXS. S^ 10 Xolc^ikS vx ^«^''t"*^ *v6pw7ro<-, «Ta)?- y(5"^ avsu tw [xiXvA>o<; vtto- 
VK dsi, KxlTrsp otst 7r£<|)uxwV eTvoti yeXoLc^iKo^. irt. tlv ol 'opoi ^id- cfctivj liv Aiflto^^. Jt, c>}<T7rsp Travrt jc, aet 7rcipeq-L t iS^iov, yrw :t,'p 
(bopot, 3C, otura S^ioLcbopoL kc^iv ' tq-i ^s ei^v^ jw, 'p utto t ysvo^ sTvat, dx^jopLc^ov <TVfA.(is(iviKo^. ^isv/ivoxs S^s ori -T ju, t^iov svt yu-o^vw Trot- 
^ -^ i^ TrXsLovcov ^ ^ixcpepovTLov rc2 oipidficf ev tc2 rl ec^i Kctrvjyo- p6<7-tv ei^fj^et, ci^ f ^eXoci^-ixov otvflpwTro), f (5'^ dxij^pi^q^ov <rvfJL(Bs(ivi- 
pvfievov, Kj o<raL roioLvroL, ISia S^l f fjLovct) x, 7rrt.vTt ot, otet 7rpo(reTvoti. xo?-, ofov f fiiXxv ^k A.l$i07ri fxovov dXXc^ ^ KopoLKi 7rpo<yec^i ^ 
16 Et'(5v$' (^s 3^ <rvfjL(ie(iviKOTO^ koivov ja f e7rt 7roXXcJSv KOLrvp/o- 15 oLvdpoLKi, Jt, e(^evct) x^ (*XXoi$- Ttirtv. ^to f ju i'(^iov dvTiKcii,rv\yopsi'^ » 

peiSC 1 <T7rclvm B\ cd olXXoll KoivorvfTS^ ^iol t TrXeTi^-ov otXXvjXwv ii^tv f^iov Jt, ^cptv e7r' iVvj^-, f ^s dx^^ptq^ov crvfi(Bs(BviKO^ vk dvri- 
^isc^oLvoLi ro re <rvfiL^e^V[KO^ ^"^ 'i' «rv^^^iSvjjcev. 1'Siol Sl sKOLTspa, ^totTvjYopsT^. Jt, twv ju. t^iojv eTr' i^crvj?- vj fjLsrox'^-, tl^v ^^ <rvfi^s- 
rS ju sl'^^ -r sv rCo ri s<q-i KoLTviyopsHSC ^v s^-lv sT^J^o^-, rS Ss crvfi- (^vikotoov vj fx fA.oLXXov v\ ()\ vfrrov. ei(rt ju. «v ^ olXXoli Koivorvirsg 
^s^v\K0TO<; f sv TcJo 7rolov v\ ^ru)^ ^x.'"' ' '{j "^ skolc^v^v ycrtotv evo^- /a ts 3t, i^toTvirs^- ruSv sipv\fiivcjov, otXX' e^oLpKS<n 3t, a.uToc.i 6i$' S^MKpi- 
ei'^^ fjLerex^Lv, crvfiL^s^v\KQTCiov ^s 7rXetovcov, rcJov re ^^tcjpt^-wv 3t, 20 o^iv re oturttiv 3t, rvj?' koivcjovIol^ 7roLpxc^oL<nv. 
Tuov otp^t<;pt£pwv. 3^ T« ju e{^v\ ^rpoeTrtvoeT^ roov <rvfL^e(2v\KOTCjov, 

nPOAErOMENA 2;tN ©Eni TH^ ^IAO^O^IA^ HOP^TPIOT (*). 

'Ezret^^ 7rdvroL rS dyoiQS e^te^ vtj kolvo^ Travrcjov opoi; sc^l f ctvrvji; dyvovfLivv\i;, ^ei r^v (pv<nv oLvrvj^ etTreTv iJTrotot rvyx^vei • 
dyoLQov (dyoLdov yi Xiye'^ ^id f oLyxv QisLv stt' olvv ^roLvrctif), t tv\^ yi hoL^cpv ^vcrscjo^ ^idt^opov ^ 'p dyoL^ov. Stcjo ySv 'iTr^m 
^£ dyoLSov e7r\.TcJL<nv ^Xoi, oflev 3t, ypoLfXfJLOLTiKciov ^rou^e^ TrapoLy- dyoLSov f otXrvjv eTvott 3tj 7ropsvriKov roT^ 7ro<riv, dvSpcjo^m S^s dyoL- 
yiKXvcri, fi.v\ Xiysiv dyoiSic^epov ^ dyoLSooroLTov (^tot -t sv fuS, Xi^ei 25 Sov f otvotflpeTv ot 07rcjO7roLfjLev ' fJLovo^ yb rCov ^cocjov oLvSpcoTro^ dva- 
^o Xj smroLTiKttirspaL, dXXd Xiysiv fLxXXov dyctSov (^vo yi Xi^en; fj,ift,vv\<rKe'^, rCov dXoycjov fJLVv\fiLv\v exovrcjov fiovov, oo^ (^/]XoT kvcjov 
svroLvSx elri) 3t, fidXic^oL dyoLSov, orrsp eTriroLriKCjorspov 3t, r» yU-ctX- rS 'O§v<r<ricjo^ ' Apyo^, ^vXol^ol^ tvjv fi.vv\fJLv\v s\; SiKOcn ^rvj. y 
Xov ei;-LV, rvrii X*P"' "^ S"'*' M- KOLTOLcppovSfiLev 7roXXoLKi;, rS S^s Totufv S's fi.vv\fiLV\ x^ dvdLfjLVv\<ri; ' fiLVV\fLV\ [x yoLp e^-i fjLOVvj vS, dvd- 
dycXiSS y KxroLcppovSfJLev. ^ oturot ^ ot rot kolk^ ^iOL^rpoLrrofJLevoi fivv\<ri^ ^e d^roXXvfLivv^; ftvv\f(.v\; dvoLviooin^. 3^ v\fjiei^ jtx, yrwf • 
«X ^ KOLKd ^ioLTrpoLTTov'^ aXX' v\ dyoLSoL' ySv loLrpo^ sXxoTf 30 S^ <piXc<ro<po^ HpoKXoi; /SyXe^ Iv roT? ei$- ^at^wva v7rofiv^ftOL<n 
crcoftOL ^Xe(ioroficJov, yx sXxw^rat 7rpoSifJLSVo; ctXX' u7tao-af (in- ^X^"' ^ ''* dXoyoL dvoLftvv\<riV. V7rep(ioLivei yap, ^v\<ri, rv\v eKeivoov 
XofjLevo;, 3t, c^ovev^ eyxsipsi tw cjjoVw yx ^5" «J^ovy opeyoftevoi;, ^ttjvjv -p dftSTcl^rroorov t% yvooreoo^ • 'p y) (J^ioi ^ravr?- ftsfJLvvjS^ 
(tXXot (5^ot f 7rpo<ryivoftsvov ctvrcJo l^ aury KipS^o^, oTrep skswo^ oLvrd s^ ^i^ s7rtXav9ctvS(3C U7rsp rY\v SKsivoov (f)vViV 117-tv roTf ^ 
dyoLSov vofti^Si. TTXvroL yv ry dyxSS I(j)te3, otXX' vj ry ovrto^- dvSpooTTOn; Kpeirroriv v<riv yx "imdpx^^ rSro. s^nXoLvSctvs'^ ^\ ^ 
dyciSS v\ rS vofu^ofJLiva , ttolvtoo^ ok dyciSS. sl yv 7ra,vroL rS 35 rot dXoyoL ' ^sivoi? ydp ttots TrspiTri^rrei, x^ rd ^rporepov croLivovroL 
dyctSS I(})te3, av ^SixS'^ fJLoiXXov dyoLSov, ryry ftaXXov s^is^) • /^^ XP^^"^ vXolkts^i Kj dypiodvei TrpoV ryV Trore crvv^Ssi^, w ^vJXov 
w^- ^ 'p fJLxXXov Sepfxov fjLOLXXcv SepfJLoLivei 3t, -^ fJLaXXov -^xp^^ o" iTriXavflaveJ s^ dvaLfJLiftvv\<rKe^. ori ^x^' dvdfJLVv\<nv , ^ijXov 
itdiXXov ^lAJX^i-, yTco 3^ ry ^otXXov dycuSS fjMXXov 7rxvroL e^is'^. xdvrsvSsv, sk tS ftv\ oftoioo^ sl^ <rvvv\$sioLv dyeS^ roo 7rpoopxSivri 
v\iJLei^ yv SidTrvpoL ^ SKftoLvei^; spoLc^aLi ^iXocro^ioLi; yivofteSoL sft- ^ roo 7rxvrv\ ^ivco' Sdrrov y) Iv crvvv\Ssict yivsf) rS ^rpoopoLSivroi;, 
rroLpctyiVOftsvov v\ftLV l^ olvtvj; dyaSov rv^; (})iXoiro(j)ta$-, 3t, roiryrov 40 d^ ipvXoL^oL^ ^v\XovoTi rv^rov .nvoL x^ Si' olvtS Xx(^cov dcpopftv^v 
oVoTov s^'r\Xoo<rsv IIXttrt«jv,/ ^rept aury et7ra;v ori rotyrov dycuSov dv aLftvv\<r eco^. 7rXv\v s\ x^ s^n dft^oripoov scj-iv dvaLftvv\<ri^, dXX' yv 

> >/i/ '/ '»'\/i '' '/y \v\ /i\5/i~ >\%> ^x /^,'/.'^'^**^^/)/ _\ ^ ' / 3 \ \ \ 

en; oLvSpooTm^ are v\Xaev nrs v\^ei Trore ooopv\lisv ex, Oev. olXX oioLcpopoL n^ sc^iv e7rt ju. 'yo oLvopoo7ry <ruv rv\ OLVctfLvv\<rsi sc^i 3^ t 

sTret^^il '^ ot7aSov rvj^ ^tXoo-o(j>ta$- ^vwvai y ^va^fv r^f c^vtrsco^ <ruvato9av6<3C ct^TyV rvji; dvctftvv\rsooi;, e7r\ ^\ rwv dXoyoov vKiri 

- Tyro* v^\ y) <ruvaio9ave3 IjteTva ori otv6yUvvfc3v] • io<r7rsp y) v\ 

(*) Cod. Paris. Reg. 1977 f. 1 - 19. 45 q-^l; opS. ftiv, vk ^h cfk ori opa, vtu^ x^ S7r' sKsivoov kq-iv. 'i^si^sv nPOAErOMENA TH^ *IA0:^0*IA2 nOP^TPIOT. 7 

vv koyo^ oTi Trj^ ^Mtpopv <f>i/irewf 3t, f ilyxSov S^ixcpopov. ^iot, xc(,S'' Ofxvipov, tv^ opiiTfJCH^ vf^uei-v^oti/ ^ t^v \<*.TpMY^v oopia-avTO (pi~ 
TVTo Sv XP'^ ^ ■'"^?" <|)jXo(ro<|)i«5" T"'^v ipvTtv elMvAL. ftXX' iTTBiS'?! ko<j-o<pMv aru)fj.xTU]v, Tr^v Sl (piXoiro<pUv MTpiKviv •^x^v. dXX 
roLVTViv Xijopig opi(TjjiS yvtSvAL tf ^va,Tov (ot y) opi<rfjLo\ dvctrofjuiu u MTpoi^ ^dXkviXo^ ii^e lcpl ^ei^h<?. 

ii avaTTTv^Si^- eliTi tlov ^v^rem), ^eH liTro tS opKTfiS ap^tcSC ' ^U «Xkov ly^oov oanTfxov dvcCipspvTi tw IIXctTWW elpYifJLsvov ev 

roMVTYiv yd dvctyKyjV xAT-^vTviirev o koyoi^. rS 6's opLTfxS Trporpr^fjui, 5 Qec(,iT-^TU) (*)' ^viirl yb SKeHTrv ^ikoiro^Mv fieyii^viv fJMirMviv Krk. 
T n kq-iv. ix TiiTii Sv ^eH oip^ot,SlC-> ^? thi^ev o koyo^. ri^ ^\ c HpSi^i^ e'. ^epe ^ikdujfxev stti ty^ s^vjyviinv oivTuiv (twv 

opiirfJio^, sv krepf Seuipicf. evfJieveM rv 'xpeiTTovog 7rccpc*,c^Yjirofxev. opirfJMv). Trpujro^ roiwv opiirfxoi; ig-j t% ^ikoro^Mq sx rS xa- 
HpoC^i^ ^'. dXk' STreiS^vj j^ «utoI oi a,vai,ipSvTe^ ty^v ^Cko- Sokn VTroxeifxsvv , o kfywv, yvuirt^ ruv ovtu)v ■/[ ovTOt, sq-iv. x^ vx 
(ro(j)i«v, dTTO^ei^c^i ^vkofxsvoi ori vx ^q-iv, slirccyairiv cxvTYjf {y^ y:> l'xw \x siTreiv ev Troiu) irvyypa[fXfxa,Ti o lIvdoi,yopcc? slttsv *ijtoV • 
dm^SL^i^; fxipoi; <f)tXo<ro(J)i<t?), rvra x*/">' dcpsvrs^ ■v si ec;-iv, «tto 10 vSl ^ KO^rikLTre <rvyypcLfXfx<xr<x, «XX' 'oTrep roi<; aXkoL<; t« (rvy~ 
tS tl sq-L TYJv dpx'^v 7roLV\<rofXS$at,, x*/"'' ^tfi»""? tol? dvxLpsw ct,VTYiv ^pet^yM.otr», rSro sKeivui ot fXA$viToi,i. 

£ir7ni^oi,Ko'<riv ofxokoySvrs^, otl tSto sTTLT-^^evircxvre^ fxS,kkov vifxl^v (pviTLKo^ 6's QoCvoiro^ ^ 7rpDoi,Lp£rLKYi X,^"^ ^9"'»'? otav rv\v k^ 

KO(,ToC^vikov ctuTiji' 7re7roLY[K,cii,iri ^id rcov d7rohi^eu)v. *i 59 «5" <f>'1*^"' ^"^JTlv ^u^v ^uvre^ dKokcti^oi)^ tv 3tov fxerepxf^fxsB^x. Yi^vkofXY\v 
' Kpic^oTskYi<; sv rCti Hporpe^rrLKw sTnyeypoi^fXfjLevcx), ev 00 TrporpsTrsi ^s mrujv dKSrcLL rCov koyijov Kkeofxfiporov • Sro; yb ksyoov (An- 
TK? vsa^ TrpcV (j)jXoiro(|)i*v. ^yitl y) Stcjo<;' s\ jw. ^Lko<ro^-/\Tsov, 15 tholog. 7 471) 

(})tXo(ro(J)V]T£ov , ^ s\ fxvi (|)iXo(ro(f)'/]Teov, (j)jXoiro(j)ijTeov TrctvTw^' EJTra^- "ijXjs j^aTpe'' KXedyu^poTo^- 'A^^P^Jtiwrvjf 

otpoc <pLkoro<pYiTs'ov. tSt^ ic^LV, e\ pi, Y> eq-i, TrotivToo; o^eikofiev Vjkcir' d(p' vyp-/ikS reixso; e\^'At^YjV, 

^Lkoro^ew, ycT'/]?- «t3t% • ei ^l fx-^ sc^i, Xj 'vr(jo<; ocpeikofxev ^viTe^iv co^iov Stl 7roi,d(jov 6ot,voi,Tif koi,kov, dXkd IlkoCrwvo^ 

ttCoi; vk %<^i (j)jXoiro(})t«., ^tiTyvre?' ^e (j)tXo(ro(()tfyuev, eTreti^vj f ^vjtcTv gv f Trept '^pvx^'' 7/'*)"'/^' dvxks^oCfxsvo^. 

euTiat, rv\<; ^Lko<ro^i<xt; sc^iv. ^ x^ Tpei^ S^l cdriat,^ ^si *7ro rS ri 20 eyta ^e rdvoLvriot, sKsivci) ^v\fxi, S7re\ iiTco; • 
ei^-tv ap^oi,3C xrk. (*). et fLv\ ypcxfxfxa, IIXaTwvof e^i^v e7rs^Y\crsv spu)Y\v, 

HpdPi; y'. ^evrepov "i^virei^u} TroBev eLpv\^ opiiTfxo;. opiirfxo^ y\^-/\ kvypov tkvirai, (^ia 7rokvK-/\^eot, ^sirfLov. 

ro'wvv eip-/\^ co^ sk fxsTot,^opA^ t-^5- tcIjv opoQsiricov. 7rci,kAL y) tv rSr' ^q-iv, ei fxv] uKpskT^dv\v sk Tikcirijovo^ rpo7rov eu^utat,^, Trpoe- 

Net'Xy dvLOVTo; Jt, (rvyxiovro; rd; dpapot,;, fjpr-/\v d^roq-cLiTLV clvtS KpLVOV av fX'/\ eTvoct y\ koi^ku); etvat. ^9-tv yv ti^- 6«v«T05' 1^u}v\<; Ttvo? 

TroksfxoL eyivovTo k^ (povoi 7rsp\ ty^v ^LixvofXY^v rl^i; yr^;. s7rsvoY\ira,v 25 xpetTTwv, ov v\ ^Lkoirocpiat, fxekerAV aet s7ro(,yysXks1). 

Sv opoSsirtoi rivoi. Trpo^ o^koorLV rtJov tottoov, jc, e7r«U(ravT0 rS tto- Ilpa.^t; c^'. y ytto^vcv Kkeofxl^poro^ «XXa x^ ol [^TaiVxoi 

ksfxsHv S^LO Xj dKcxivai, fxsrpov xexXvj^ Trap' auToT^- 7r«p« tv|V c^s- ^ikoirocpoi, oTcv KXsofxi^poToi nve^ ovre;, rv]V <piko<ro<pioi,v VTrekot,- 

p-/\rLV rS <povH' Koi,ivoo y) T <povsvu). yToo; Sv iL^ 01 s^-/\yY\Tou roov (^ov fxsksTY\v etvxt rS ^vcrtKS SaLvdrn' ^to Jt, Trivre rpoTrvi; extkoya 

^vireoov optrfxoi, rS ^ixaiy 3t, rijf dvTic^po^v]^ c^oxoi^^of^svoi, vts e^ixyu>yvi<; iypoo-^ciLv. hiKe ydCp, ^Y\criv, ^io^ fxoLKpw (rvfi7ro(rioo, 

skkei^reiv Sikairtv yVe TrXeova^etv Krk. 30 sv w ^oksH evoox^^ '-5 '^'^X'^-> ^ Troop' oVyf rpo^rn; Xi/e^ ^ (rvfx- 

(rokoiKt<r fxo^ b's eipvj^ 00; <rtjov koya oL\Kt<rfxo^. Trocrtov, 7roLpx roirvrv; rpo7rv; yivov'^ x, «t evkoyct spayooycxi, 

TY^v vyistoLv y fio'vov \oLTpog Trotei, dXkd ^ sk tvxv\? jive^J), Xi/e^ ^ 'p <rvfX7roiriov k^ yrivrs Tpo7rv<;, % ^td xpetav fxeydkv^v 

00; etpvilj ev Tw 7repi Alpe'<reu)V. ol^voo KXToLkooiiSiroLV, oTov TroLpvirioL ^ik» S^td %/JoW • vtto xapaf 

''t7repsi^v\<; pviroop irvvv\yopoov ^pvv/\ rY\ Tropvv], au^o- yi dvic^oLv^) ol ^ikot ^ kvel) 'V irvfXTrocriov' v\ S^td rvi; sTrsnrKujfxd- 

fnevoe; sv roii; eauT? koyot; 'ort vk hretire rv; ^iKXq-d;, s^rirpe^s 35 ^ovtol^ jc, aiX%popp-/\fxovSvTc»,; Xue^ ofxoioo; t irvfXTroiriov , vj J^ta t» 

T^ TTopvvi S^toLppvl^oLt Tv^ x^TtJovoL;, Xj roTS ^d TY\<; roov fxoi^cov 6ioL? vsKpa, x^ voo-w^J^vj swa,i t« TroLpoLTtSifxsvoL, v\ ^ta, cr^roLViv s^eirfxdroov, 

elXsv «uTyV* *I '^"* yU-elSvjv Xue^ f irvfXTroirtov. k^ tv; a,VTV<; vv Trivre rpoTrv^ 

^ roiSrov oTov ■rv AvKvpyov i5 HvSioi, 7rpo<rei7rev (Herodot. ^tvov^) Jt, evkoyot s^a,yooya,i, yi hd xpetav fieyatkviv KOLTxka,^S(ra,v, 

1 65) • W5- ^rpoiriraL^ev v\ Iluflt* Tivt d^ro^r^oL^au sxvtv vTrep rY\i; i^ioL^ 

Y\kSe; (jo^e AvKvpye efxov ^ron 7riova, w\ov. 40 7rokeoo<;, ^Sopdi; rvj Troket sTrtKetfiivvi; ' 'oTrsp 7re7roi-/jKSV Mevoi- 

^^1^00 ei ire Seov fxoLvrevirofxou vjs vt, a,v^'pa,. ksv^ d7ro<r<pa^a,; laufv V7rsp rvj; i^ol; TToLrpi^o^ 5t, <roo<ra^ olvt^v. 

o^eT eifS^evat OTi t^ eicrtv optc/AOt rvj<; (|)iXo(ro(f)t«5' ^ yTS 7rkeiv<; y\ ^td r^^ s7ret<rKoofxx^ovroL^ rvpdvw^ ^ ava7xa^cvT«5- Y\fiL,a,<; v\ 

vrs eka,TTV<;. Trparreiv a,\%paL y\ kiyeiv ra, d^roppv^ra,' vroo 7?v JIvSoLyopsiov 

*rtve^ 6's Trpoc^tSiairt x^ aXXov optirfxcv 'i(ioofJLOV • ot y) \aTpoi, yvvatov v7ro rvpoLwv <rv%sS\v ^ dva,yKaC,ofxivY\ e£opx>f<^*^ "^* 

XaXxea ^/'^«''swv dfxsf^afxevoi, vk l/A7raXiv xpi^cea x*^£twi"*5 *7rojOflv]T«, rSr' lc^i tv\v oL^riav eiTreTv ^t' ^V vk eoSiytri Kvdfxv^ 

(v]V y) «UToTf Wv TOI KVOLfXV^ ^OLyietV KSCpakoL; TS TOKT^OOV), i<pv] (*) cf. Ammon. in Porphyr. f. 4. e<i. Venet. 1545. atque 

David. (*) Immo in Phaedone p.6l. 8 EI^TA^KATHrOPIA^. 

'^'^clyoifju Av vi eh-oijiu." (*) n ^\ ^Ayew dvcc^^xcC^ovTOi;, Trc^kiv rsxvMg ^ sTrit^Yj^Ai^ xoXcO^ovre^ t^^ ^iXotd^Ui; tl/uieXv<riv soi- 
ehrsv ^''em-oijLU av ^ ^dyoijixi'' riXo^ vv aivct.yXroi^oiuLsvii Svow 6cl- xckti toT^- fjiVYic^^pin t% n»]veXo7r>]§-, oirive^ ctur^ cru^^eveSC f*'^ 
repov TrpoC^ou^ ^ ^ccyeiv ^ etTrsiV, iJLcii,<rv[<TcLfjiivv\ r^v koLvrYj^ yXur- S\)vxfxevoL viyaLTrccv kolv rou^ 6epoi,7rct,ivxi^ Avrii^ avyyeve^C- 
reiv dTrirefjLev tio^ opyoi,vov ^iaXejcTy ^ yevcreu}^, ^ evrevQev xm- ^nXofxivv^ r\ oixo^Oytuxij yvuovAi e\. opQo^ o ro~xo?-, >t6cP*l3 

}^0fjiivyi fJierviXXoi^s -rv jSiov. yj ^iai fA,cLKpoiv vocrov xwXuytrocv eTri 5 ^dpvXXiu). 

mXv opydvct) XP^^ "^^^ ■*/'"X^'' '^'? <rcjoft,ot,ri, evXoya)^ ^eT l^a- yrw rpco^el^ ri^ sv TroXifKw vtto ^lXv t^v[ "oivrov fL e^e- 

yeiv xvr-^v. ^lo ^ o IIXaTwv y>c OLTro^ix,'^'}) ^ ^mry\rMOV rv\^ trduxroi,. rl fioi fUXei, oitrm^ eKelvvj ; eppirco" oLv^rv pi ti^v I^mv 
loLrpiHvl^ 00$ TroLi^oLycjoySv roi vorYifxcLroi, ^ TroiSv eyxpovi^eiv, dXX' ■»^X*1'' i'^'^^^,, dcrTriS^oi, ^s t "i^iov a-ujfioi, xoLXiiroi,^. ^ aXXof ^l- 
aTro^eXS^ 'P X^^P^PT"'^*' '^ (poLpfioLxevnxov, w sxp^To 'Apxjyevijs- •^virc*,^ tipvi ^''dTripxofxa-i ^v ovov fiv Trorlirou" ovov t (rw^ct x«Xe- 
w? i^poLroTrehv 6epx7revct)v. ^vjA S^e Xj ZSo(j)oxX% (Aiac. 578) 10 <ra$. ycj 'f VTiVo-e Trnrire 'vv 'Avcc^dpx» 6vXolkov • *u'f v y) 
"t? TrjsoV ictrp» (ro(|)? dpvjvew sTruo^xg tt/joV rofxuivri Tpa.ijfxcf.rir ij 'Avo^ctpx'"' ^ /"-'1 Trrttrjjf Troril' 

hd TrevUv ^ naXoo^ ^-/iirlv o &ioyvL$ (175 Bekk.) npa^j?- 6. ^xTOf opicrfxo^ rvj^ ^LXoiroipioi^ s\<; HvdxyopoLv 

Xpv\ Trsviv^ ^svyovroL ^ ci? fJieyxKvfrea, Trovrov dvxyofievo^, o Xiycov oLvr^v ^iXioLv iroipioi,^. 

piyrTeLV ^ TTsrpCov, Kvpvs, kolt' v\Xi(iaLrcov. IlpSL^L^ i . S^LxipsirL^ rv\g ^LXocro^ioL^;. . . ri S^LxipsirL^ x, £7ri- 

v\ S^Loi Xv\pov ' wrTrsp y) sksi v\ fJLi6v\ sXve '^ (rvfjLTroiTLOV, vrco^ 15 h^cdpsrLi; :^ VTro^LxiperL^. 

xoivroLv6aL evXoyco^ eq-i tivol olv^v e^oLyoLyew ^li^ Xvjpov • ^S^sv ydp S'Lct,Lps'i'^ (y 6scopv\rLKOv) el^ rpioL, eU ^vcrLKOv, fioL6v\fJLOLrLK0v^ 

e^i X^po^ el fJLvj ^vcrLKvf fJiidvj, k^ y^eV eg-i fJLi6v\ el fJLv\ TrpooLLperi- 6eoXoyLKOv. Kj eiKorco^. 

KO? Xvipo^. Kj roLvroL ju, Trepi ryry • o fJiivTOL IIXwtTvo?' Trepi euXoyy OLTropvrL ^i nve^ otl el TroLvroL fioLvdoLvofJLSv x, Tct ctvXct x, rai 

e^oLycoyvi^ ypcL^SL fjLovo^L^Xov, k^ ^S^s Ivol rcov Trivre rpoTrcov rv- tvvXoc Kj roi fJLiiroL,^ ^Loi ri fJLv\ TroLvrx xctXet 3 fjLoLd^fxoLroL, dXXct 
Twv aTroS^ix^^J) ktX. ^XStl Se Jt, ol ^Pcofxcticov vofioi fiL-/\ Trporepov 20 fiovoL roi fxiiroL ecr^erepicroLTQ "T kolvov ovofxoL ; ^ XiyncrL nirv 
Tx^y\ TroLpoLMovrei; rai rcov s^ciyovrcov eonjry? (rw^ccTct, Trplv a,v cdrioLi; ^o, fxiav fx otl txti<rL roi fxoLd^^fjLOLToL -r oipoLpo^ rcov a,7ro- 
OAKiircovl) K^ rcov TroS^cov. ^ec^ec*)v • Tcturoe. ■yc» fxoLvdoLvofxsv dKpL^cio^, roi Ss olXXol e\.K»X,ofuv 

olXXo^ opL<rfxo<; rv\<; t|)tXo(ro(j)irt.^ ix rS Troppco olvtv\i; riXa^ fxaiXXov v\ fxoLvdoLvofxev , Slo ^ o (j)iXoVo(j)05- MoLpHvoi; t^y\ "erSe 
XoLfJiJ^OLVoff,evo<;, o Xiycov olvtv\v ofxoicoTLV 6s<2 k^ f (5Y»v«.-pv etv- ttcxvtcx fxcx^v^fxcxrcx ^v." S^svripoLv Ss otl roLvroL y^Mco<; fxaLv6oLvofiLSV,, 
BpcoTroo' ev y) roo @eci.Lrv\Tco roo S^LOLXoyu) (p. 176) o IIXotTtov 25 TrcL^ovre^ ^ rcov Acoro^oLycov ' yeviroCfxevoL yd olvtoov y 6iXofxev 
Srco^ xvTvlv tiopiiroLTO. oiTropSiri S^i TLve^ OTL Trco^ ^vol"^ ^LXoiro^D^ olvtcov d7ro<:pfy<XL., otXX' kxofiLe6aL olvtoov co; Xcotv. ^ ^v\<r\ ^ 
ofioLD^ Tu 6scf ysvi3C ; ^9 XiynirLV otl s^reiS^vl tx^'- "^* X*P*'*'''*I" IIXotrtDV vrux; • a y) av lx?(rot v\ -^vx^ Xol^v], ^riKVLTrroL Xj 
pil^ovraL 'p fleTov oi y) 7roj*jr«.t rpj^rirttfs' f Setov x*f *'*7'*iP^Ty<^'i ct/A6Toe.(^*Tc«. (|)iXeT YiveSC, coir^rsp rvvoLvriov, ^v\<ri, "^^vx^^ (^ioLLOv 
rco aiyoL6co, roo ^votTCxi, rcS yvwc^Kw,, co<; S^vlXo^ -^ 6eo\ Soorv\pei; tiS^h tfifLovov fi,oL6v\fxoL. Xj^Apx^f^yi^? SiTTDre (ixp^oLpcov STrLi^oLv- 
eoicov, 6so\ Si ye ^roLvroL Svvolv'^, 6eoL Ss TroLvroL XiraLirL. 30 rtov roLL<; '^vpaLKinraLi^ vk t^vye 6scopv\fxx tl yscofJLsrpiKov koltol- 

UpoL^ii; ^^. s^reiS^ fx'^ '/\pKi^v\ o IIXocrtDV siTreTv rv\v (j)iXo- ypdcpcov, otXX' t(pv\ '^^tolv Ke^oLXoiv k^ fXY\ roiv ypxfxfidv" rSr' tc^i 
(To^iaLv ofxoicoirLV 6eco Kp f (Sl^votf v oiv6pco7rct), ctXXoc ^ tv rpo7rov TroLpoL t>]V ks^olXv\v x, fiv\ TroLpoi rv\v ypaLfxfxv\v. Xj txvtol tx^^ ^ 
rvfi ofxoLcoirsoof 7rpo<ri6v\Kev e\.7roov ''''o fiLoiui<rL<; M ec^L Sikollov )c, o<rLov TracpSiroL Trpx^L;. 

yevi3C f^ (j)povv((rett)f, k^ raLvraL yLvcoiTKeLv" ^ips rpioL rivot ^v\- Tlpx^L^ lol. rv 6scopv\TLKS el; rpiac ^LOLipe^ivTo^, en; ^vcrLyJov 

rv\<ru)fJLev, 7rpcorov ^x Slo, tl 7rpD<ri6v\Ke rco S^LKOLico f 'ocrLOv, Sevrepov 35 ftaL6v\fxoLTLKOv 6soXoyLKOv, fxovov rS fix6v\fiLXTLKS rijv ^LxipsirLV vvv 
Sioi ri re<r<rcf.pm viruv dperiov Bvo fxovcov efivv\<Sv\, ^Lxauo<rvvv\$ Kj ot e^v\yv[T(iX 7raLpxSLSoaL<rLV, cJo^ av rvrv crvfxfxirpco^ txovro^ 7rpo<; 
^povv\<reui$, rpirov mx ri eiTrs x^ rctvrct, yivcorKeiv." el<rxyofxiw;' scp' oT; s^iTTcofxev tv\v vTroSioLipsirLV rS fxx6vjfxoLTiKS. 

Hpx^ii; Y\. 7rifi,7rro<; opnrfxoi; rY\; (j)tXocro(})ia.5- eV 'AptT-or/- hxLpei'^ roiwv eli; ri<r<rxpx, sl; dpL6fxv\TLK^v fJLii<rLK^v ysufxerpixv 
Xv\v dvxyofxevo^, o Xiyoov aurijv rixw re^voov Kj s7ricfv\fLv\v ern- dq-povofjloLV. ^ eixorttjf. 

e^v\fxcov ' sv y) rv\ f/p rv\v ^v<rLKV\v Trpxyfxxrsiav fleoXoYix^ eTri- 40 dTropSinv otl ei y\ fxaa-LKvi 7rsp\ <rvfXfxsTpiav Moyycov kxtx- 

yeypxfxfxevv\ (1 2) erp>i3 xvroo o opL<rfxo$ iro;. v^ elKorui^ ex yive^ ^ dirvfxfxerpixv, Trui^ Trspi rd<; %i<rsL; rcov dpL^ficov Xiyviriv 
rv\$ v7rspox^? ^t^? ^iy^d-> ^^ ^ ^^ "^^ ^eoXoyLK^ ^rpxyfXAreict, avTv\v KxrxyiveS^. ^ XiyvcrLV otl fx^Trors rv\; jc^ Tlv6xyopxv 
Srcoi;. ^LO Kj dTTOpSa-LV otl ^ia rt romTco eTrxvx^L^rXxa^Lxa-fuS Ki- fxaa^LKvj^ rxvrx sipvj^ ooi; diiXoripxi; yVvjf , ^rif y Trpoa^^roLe^J) 
XP^dt ^ Xiyva-L rvra xlrix^ 7rivre. vXv\v v\ (p6oyyii;, otXX' aurot^ rot? xiasi; rCov dpidfxoov dsupii t^ 

<pv\r\v ' ApLi^oriX-/]^ ev d^roipdiyfxoLn ori ocroi reu^ xXXcu^AS ftovoL^. ^xai. y> *^'P»' ^rxpLOvrx <J^tct x*Xxsty ctx?(rai fiiXvg rivo^ 

■ ^ dpfxovix^ eK ruov 7rXv\yoov roov a^^vpoov d^roreXnfxivuiv, ^ e7ri- 

(*) T. 1 et 2. r] malim £2. apud 01ymplo(lorum in Phaedonem rpe^jev auroT? dXXd^ai rv; XKfxovcx^. rS S\ fiiXv? vSh ^ttov tS 
(cod. Paris. Reg. 1822) ii thoifjLL iii, et mox ^ ^«^oi/ti «». _ avry (J)uXaxfl/vrof e^rirps^pe ^rdXiv avtoH^ rctf a-^vpxf dXXoL^eu. nPOAErOMENA TH^ $IA0:§0*IA:$ nOP^TPIOT. 9 

TV ^\ fjt.£Xy<; £7r\ nroi^ TTApxi^^Apsvro^ scfcl6fxvj(Tsx^roi^7rpura,^ clpx^rcti r^ Koa-fia, Xj Xsye^ vjdMo^. (ysXoM^.yd aXhi^ h-jroi.'^- 
cr(j)upA5- ^ ra,<; ^BvripoL^^ Troiov Xoyov t<r/jiv yrpo? d^Oi^Xcc^, x^ ra ysXXe^J) xoiTfxslv «iJf^- a,no(TfJco<; uiv), ^ oXiyai; xO(r/>teT, Jt, Xsys^) 
fuisXvi, it tcg a,piuioviKOV Xoyov d7rsypo(-4^ct,ro, r^^Xoyn? ctvm^ xchS' clxovofXMOi;. sy>ixXS(n S^h. ol HXccruivMol rv[ roia,vrv\ ^Mips<rsi 
avrv^ cvyKpiva,; %ttiplf r% vXvj^, w^ s^ys crvvs(iv] roMvrviv av*- rs(T<Tot,pc(, synXvjfxccrcc, Trpurov on svv^sfxiS, S^iaipscrsi 'p 7/vo^ svi 
Xo7t*i/ aLpLUu,(jov sv o^{6at,^oii; v} cnvXoi^ eivoci, f ccuf «v fxsXo^ 5 slosi savra 7tcLvrv\ roivrov sc^iv... osvrspov syxX-^fna. ori sv yos- 
sTrsreXs^TO. • ■ /Ai* ^MipsTsi rai. si^-/\ Trspis^^si aXXviXai, • otl ^ ^Mipssrei'; S^i&xpi- 

rvfv finTMYiV svpov 01 &p^xs; co^ olyoiv iroXsfiinoi ovre^' v^yi Tsuig yjLpiv s7rsvo4^6v\Ta,v. . , rpirov liyy.Xv\fXA ori yx, dsl ictv 0X17^5 
■>^^i^ aL7roy,Xsiii(Tci, f Sspfxov sv rw (^ocdsi ^pifxvrspov auf TroteT, xoo-^eT, Xrye^ oixovo^ixof, ei ^s ttoXXv^, TroXiriKO^. . . rirctprov 
o6sv ytj dvfxco^si^ eIt\ jc, TroXe^jxol r^ /3ic(. tk depf^S, x^ o'px,*I9"ttO' iyxXv\fJi.cii. orl el ^Cofxsv otTro ry ;ro(ry twi/ wcl^sXyyaeVaiv rai<; t^eig 
(5's (J^ta rotf sroifxa; oLTTo^vyix; rwv fxsXctjv eq-L y) jcj TTuppip^ios- 10 S^Lct^LpsHSC, rw >) ^vrt, w(|)eXeTv ^ oXiya; ^ ttoXXv;, Xv<rot,LfJLSV oiv 
Trxp' oLvroZ; opx^^TL^, o.sc;-lv hoTrXo;, H^ ^ e\pv\fA,svov rw TroL-^r^ vrcti; Tra^TcfJv r£xvv\v ^ s7rLc^v\fxv\v ^LOLipvvrs^' TraiTA ^5 rixvv\ ^ 
(II. 16 617) "Mjj/3J0v*i.r«X'^ '«e" «^^ ^ opxtjcrijV 7int,psovrct,." dXXci £7ricr^fxv\ «rxoTroV. £X,ei ^ gv«, £^(|)eXeTv % 0X17«^, v\7roXXii;. raLvrv\v 
K^ sfx^(xrYipict fxsXvj e-1 Trap' auroTf. rv\v ^s ysitifxsrpMV svpov rv\v S-LctipsTLV tii; kcx^kco; i-)Qi<ro.v a,7ro(TSL<r(lfxsvoL ot IIX«.ra)Vi)coi X/- 
At^wrrioj, (jo<; x, dvcorspoo eYpv\J),, Sl(X, t «viovr* '^v NsTXov «ru^xeTv ^y^riv Irejoctv Q'La,ipeTLV • ^LcxLpvTL r.oivvv -p TrpctJtrixoV et?- J^uo, ei^ 
rot opodsTLct, oLvriJov. rvjv ^s dq-povofxioiv svpov ILaLXS^ouoi w<; jt*9«- 15 vofxoSerLnov x^ Slkck^lxov, ^tort Trpouinxog (pLXoTo^o; v\8(2v m 
pov oIkSvts; dspoL ' d,vct,roXLKo\ ^ ovrs; rv\ 8spfxorv\ri rS v\Xiii S7ro,vop8oorv\<; Jt, vo^iy?- ri8Y\TL Kafl' yV (S^sT ^i^v ryf su ^LuoTovroi,^,, 
eXVTL X€7rrvvofxsvv\v sroifxco; rvjv drfxiSai,' rpim y) KXifxct,ro^ 39 sTrLrifXLcc opi^si pT; Se^i vTro^ri^rrsLV rv<; fuivj efJLfieivoivrot,? roHg 
' AXe^oLvSpeioL 'A^pLKvj jc, IlepcrtV. 7rpoe)tre9eT(ri vofxot?. dXXai ttoSsv ori ' KpLc^oriXvg v\ sl; rpioL ^LOLi- 

d^ropvTi nvs; otl Trdvro, ra, fx(x8-/\fxo,ro, ^eT^ r>J$- rCov My- pe^rif, Tro^ev S\ on HXoltcovo? vf fij ^V, Wflsv ^^ oTi y TrpoTis'^ a 
(ToSv e7rL7rvoio,;., Slol ri fjuo, fJLOV/\ Xeye^J) fxiiTLKv\; 7rpo^ 0, ^oLfxsv 20 HXmtcov rv\v sl; rpio, rS ' KpLc^QriXv^; SLO,ipsTLV\ 'Aptc^oriXii^ 
ori TO,vTv\<; fxovvji; spyov 7roLdv\ •^v)(/\<; \o,3C> ii^ Toofxo,ro<; ' S^lo Kj v\ roivvv jj sl; rpia, SLo.ipsTL<; S^lol rd,; yey pa,fxfxevo,<; o,vrw roLa,vTa,<; 
<j)iXoa"0(j)t* fxeyic^-/\ fxvTiKv\ ti<; 7rddv\ "^/^ux^ lcofxevv\' oSev Xj 7rpo,yfio,r£La,;' Sla jx y) ■v v^Slkov yeypoLfXfxeva, xvrtjo sIt\ rd 
larpLKv\ ypvx^ov Xeye^). cn ^s ia^ -^xoov 7ro,dv\ v\ fxnTLKv^, <pa,Ti v\8lko, 7rpo<; Eu^vjyU,ov ^a.9ijri(v, x^ olXXo, 7rpo<; '^LKOfxauxov Tv 7ra- 
TTore '^v HvSxyopav 6eoLTdfxevov 7ro,LSa,pLOV s7rofxevov Kopv\ avXiiTv\ rspa,, ra, fxsyoLXo, l^LKOfxoLxtoL, Xj Trpo^ l^tKOfxoLxov 'fv uiov r* 
e7nrpi^o,L o,vrv\ q-pi\pa,L rv; «uXyf, jcj tS fxs\i:<; S^LAcpdapivro^^SS fJLLKpdlSLKOfxaxt<^' >' ^toL 6% 7roXifiKov yiypa,7r'l)(ivru TroXirixog' 
eTToLVTev au^pv ry epav. yeypct,fXfX£va,i Ss aurw et^rt 3t, 7roXirsMi haLKOTtai 7rsvrv\K0vra, 'pi/ 

3^ ^uvecTios- o\ (f)iXo(ro(})05-, ysvofxsvo; vcfspcv 'K.vpv\vv\^ dpiSfxov, a,<; TvvsypoL-^JOLro sktS 7roXXv\vyv\v7rspLsX6£l!v crvv^AXs^- 
e7riTK07ro<;, ^ap^apcov £7rLc^o,vroov rvj Kvpv\vvi S^lol tlvoov fX£X(jov OLvSpco rco (BoltlXsZ . . ^ips Ss Y\fxSL^ SLTrcofxsv V7rsp \ApLc;-OTiXti<; 
erps^pe mra;, 3t, cpsvyovrs; SKO^rrov dXXv\Xiii; fxv^Sevo^ Sloo- on kav TvveypoL-^oLro -/^dLKd, y ^iaipsT el^ tolvtol <f i^poLKnKov,, 
Kovro;. 30 ctXX' oTcJ^ev on f vofxoSsnKov iCj S^lkac^-lkov Sly^ksl Si' Avrciov, ettsi 

HpoL^L; i3 . XeKreov rv\v haipeTiv r? ^rpoKTiKV' rSro -yS roTf auroTf droTroi; TrepL^rsTSvl) Xj ol y pofxfxoLnc^oLi. . . s^rdSoofxev 
fjLOvov XeiTreL tv\ ^LaLLpeTEL. SLatpsi rotvuv rSro q ' ApLc^oriXv^^ el^ koLvroH^ tol tu avn xp^o-a ^ttvj Ilufla^opy, 'f Trdvruov S\ fxdXLcp' 
TpioL, el; v\6lkov, olKOVOfXLKOV, ^roXinKOV yi 7rpo,KrLKog ^lXoto- oXaxyveo Ta,vTov... dXXdijTrtiXeLSc^-LVOfxodeTeHvKji^LKOL^eivTrS 
^o; dv6pco7re\.a,; '^X'^? KOTfiLelv £7ro,yysXXofxsvo; y\ oi^' saury y) av olKStorspov ravro, 7rpa,x6£iv\ v\ ev 7r(iX£i (*). 

EPMEIOT *IA02;0$0T nPOOEfiPIA EIS THN EII^ArOTHN HOP^TPIOT TOT i-OINIKO^ (f). 

MsXXovrot,?- v[fxd,; oLpxe3C (j^iXo^ro^^^l^ctJV Xoyoov dvoLyKauov ec;-i 35 e>c rS rsXu; v\ d^ro TvvoLfx^orspcov . . . 7roLpoLXoLfx(ia,vov'^ yv Tv\<; 
fxa,6sLV ri TTOTs £c;-i ^iXoTo^io,' (J^eT y) 'pv dpx^f^^vov ry. 7rporepov (|)iXocro(|)t'a?' optTfxoi TroXXoi' ttoXXoI y) 7ro}Xa,XLo<; (jopiTO,vroroov 
fxa,6£iv n ov ru^xavsi • yrco ^ j^ T^rvSaiorspov dvnX'/\-^s'^ rS TrdXai o,vty\v. Xvo, o\ fxv\ rol; ^LXoLrioL; dKO^ipn (pLXonfxioL^ iv ria 
Trpayfxaro;. fxo,v6o,vo fxsv ^e ra TrpaLyfxara, Ik tOjv opiTfxiJov. ^ 7ra,povri S^cofX£v tyKXv\fJLOL, rv; sksl Sis^iovrs; opn;, d7roxpv[ 7r£VT£ 
TTiJo; Svvo.Tv Sl' opLTfiS fJLOL^SLV 7rpoLyfxo,, dyvonfxsvit rS ri s(^lv vj oXiyco TrXsia^ e7reX6ew. Svo ju. yv eicrlv ex ry UTroxet^evy, §^0 
opiTfio;; opLTfxo; rotvuv lc^-i Xoyo; Tvvrofxo; Sslkvv; ty^v tS 7rpo,- 40 Sz sk ry rsXa;, v^ trepo; £k tv\; v7r£pox^; y\v ?%sj Trpo? ras' aX- 
yfxa,To<; ^vtlv... opLTfxog Ss Xsys'^ d^ro fxsro^opa,; rcov sv ro7; Xo,<; rs^a,;, Ic^lv vv 7rpcoro<; opLTfjfi^ Sto;, (|)iXo(ro(j)ta e<r' 
•Xtep^oL^ opcov... ol yv opLTfxoi Xafx^aLvovl) y\ £k tS v^roKeifJLSva v\ yvuTL^ rcov ovroov v\ ovtol e<^tV. 'f v\ dvn rS »0,60, 

— lc;-£0v S\ DTi y ry Toofiaro; x'^/"'^''^^? '''% ^X% *& *I 

(t) Cod. Paris. Reg. 9Gi f. 357-370. ea(Jem prope Ammo- 

nius habet f. 9 et 10. (*) In haec verba desinunt Prolegomena. 

B 10 EI5 TA2; KATHrOPIAS;. 

ij^yX'^ Xwp^^O rS (TwjULXTO^' ou y) ^iXoirufKiiToi \^x*' ^ f^ Xo^ro^Mv ofioioo^nv eivxi $ei2 k^ flecV ^itt»^ e.-xjei toL^ svepyelai^, 
60WATOV 'W ToSv (TufxctTuv eri TrepieTnfTiv 'ipuTcc, Xj mruiv sivai raf ja yvcoc^iKei^ tvov ovtcov Trdvrcov^ Toti; &s. TrpovoYiTiKoi^ ijuofv 
<^(t(ri T* (j)ot(vo^eva Trepi tv^ tol^h^; a-KioeL^ ipoLvrxiTiJidTA. tuov Y.a,ra.^eeq-epcjov^ eiKorcjo^ -/i ^iXotro^iat, ^ioupe':'^ e\<; -r QeoopYiri- 

HvdoLyopai,^ ^TlTiv on ipiko(ro<pix ec^i ^iXuc crocpM^, Trpurov xov x^ 7rpctxny.ov ^ioi fx tS Seciop-/iTM5 yivcorxofxev t« eVr*, ^i* 
Tw TTOLpoL Tovf TTotXouoTepoK; STTii^oi^ aLfxoi.pTYffX(t.Ti.' eTTfi^v] yb S ^l tS 7rpot,KTixS TrpovoHfJceSat, TcSv xacTOi^^eec^spcov. 
hcemi cro^ov covofjioi^ov ^rv vivnvotSv eTnovTot, Tr/y/y^ cov elf >]V Hj x^ ^flijtof laurw vOyay^- nSvjinv otom Xeyi\ (Carm. aur. 9) 

* Kpx,'^Xo%o<; Xsycov "Tpiouvocv fo^^Xof ij Kv^epv/frvy cro^ov' x^ ^KpATeiv <5'' eifli^eo rjSfiJ^s, yat,q-po^ /x Trpctin^x ^ TJTTfV i^ (jjiXoV)]- 
JTOivir-/}^ "eTrei (To^Of vjpctpe rejcrwv" ^ "ev ct^wf cro^i'/\^ vTrodvj- ro^." x, TrctXiv oVorav 'liroKpxrvi^ (ad Demon. § 16. ed. Bekk. 
juLOcrvvvicnv 'Afl^Vt|$','* yitsfltVijCi W" Trpocrviyopiacv tocvty^v stti tv Ber.) "key-i^ "«<$■ ,a fleyg- <j)o3», rv^ h\ yoveli; rifJLOL^ ry? (5'e <j)tXy? 
^ccv, wf ^oVov SKeivov KockeiS^ cro^ov -^ 6sov. 10 at%wy." 

jjLscrov S\ Tvrcov (t3 deoXoyiKS ^ r« (^uo-ioXo^ixy) 'p.^a.flt]- etTToi <5's (xv ccKOirfiov jc, t^t TrepiTTSvovTOi, fxopioii; ncri tS oivev- 

ftemHav, eTrei^vj ^ }t^ ^v<ri.v fj^crvy syjn rct^iv. rSroM rwe? ruiv hS^-,, otov s^a^ojcruXov vi k^dx^i^poi,, co^ ry?- xf^ ' ATroXkcoviev 'h 
Trockxi TrpoeroLpocv rS <pva-ioXoyiKS, 01 fjc y^ YiXaLrcovc», fvoc,) i^iri., Troivin/iv Tiyocvrai,^. 

Tflt^ [(J^/a^- sv rvj "^^X^ ^<^^ v7roKSLfJLSvai,i; sTnyivcocTKcofxev yitol dvai,- sfxwj^d'-/] sv r^ o^(5^«o-xa>aa (rv} ra»v (5'ejca KXTYiyopLcov) ^covcov 

fjufxvvjirKcofxeSai, rai sv rotf J«td' tKXq-ec SscopSvrs^, o^u rivi ij xXt- IJ rtvwv Trevre (0 ' ApLc^orskvi^) dyvcoc^cov vjfjuv vcrcov sv ty^ (rvvY[Ssiai,, 
fjLOLKt rit) fxaLSYjfxoLTLKi^ XP'*'/^^'''" * "' ^^ ^ ' Apic^oTskviv Tvjv ^eV'/]V ^cvy? (S^iacljofla?- erdV?- ioty jcj (rvfL^s^Y\KOTo^. yv <^iXoVo(f)o? 
T«%v aura? aTrevet^avro. . . ^LoLLpsiJ) av v^ (|)tXo(ro<|)ia, wf y^&yi Yi.op^vpLo<; ^LkacvSpcojrco^; oLfxct, TrcLoov x^ ^ikoiroi^co^, sypoL-^s rSro 
npvjj), SL<; rs SscopYjTixov Xj Trpaxrixov. . . o^ia ri « fx-/i ei§- vrkeiovcc t jSijSAiov, ^l^xitkcov ^fxoC^ n irYifioLivei skolc^vi ^wvvf. 
«XX' eif ^Vj- Tvrv ^l oLlrioLi elcrl ^uo. eTret ^ keyofxev ty^v ^l- 

ESHrH^i:^ TOT SO^nTATOT ^IAOHONOT EI2; TA^ IIENTE $liNA5 HOP^TPIOT (f). 

Kai f Trpo^ cocp^keioLv fxvi fxovcov rcov oixetwv fxaLS-/]Tcov dkkoL 20 irfXLKpor-/i<; TroLYjirsi, ia<; sk mrv (rvfx^vlvaLL sttl -r vTrncorepov sk- 
Xj ttxvtcov tcov Trepi koyni; sirTniSaLKorcov jc, oj-at copxL thtok; STrev- Trstrs^iv, fj.-!] dfxci,SsLaLV rcxvrvy y\ aypoixiav Trait; tl<; KxrYjyop'^(r'/i, fxv] 
rpv^covTcov (rvyypoL<pYiv tlvol otxeiav (nj77pa<j)eiv fv ^i^oLiTKoLkov yrpog tv[^ rpLOL^o^ tt,vTY]i; \j rcov koycov, er/e 7rpe<r(ievei aLvrov 
iulXXic^ov re TroLvrcov KxSs'c^viKe tcov Kockcov Kj rc^ ovtl fleo<f)iXe- aXXw^- y) ^x °^°^ '^^ ^9""' oLvS^poLi; TroLxeH^ nvai^ ovrxe; 3^ t(2 ovn 
(^ATov, f S^e Kj r-/\v rCov 7rcLkxLCjov irvyypoLfxfiaLTcov eiryv e?v]7*i- d-zjSsLi; vt, a^a^a^-y?- Trpo^ tol rvj^ v-<pvjkoTaLTvii; (pLko(ro(\)ioLi; Seco- 

rtJOV TrpO^ TLVOL fLOLSvjfXXrOL dirOLCpSlOLV ypi^OrVl^aL rS i^ fXOLKpoko- 25 pVjfJLOLTOL Sfxf^L^XiroLl Xj TTpO^ f V^0<; TVrCOV rOL^ ^lOLVoix^ OLVTCOV 

yioLv, olKSLOTspov Ss sl^rsliv d^okeirxici^v, Trpo^ t (roL^scfspov fxsroLp- dvoL7rTsp(JoiTxi, ei ^vj Trpo^- f (rx^s^ evtrvvoTrrov re jc, irvvrofiov 
fvSfxi^aLL Xj svirvvoTrrov dv^pog dv sly^ ^^Xov ^ioLTTvpov KSKrYifxsva rv]V (3t(ra<|)eiav vc, rv]V fioLKpokoyictv ft.ST0X^rsviT0fiev. rSro yi) Xj 
frpo<; Tvjv rCiJv fxoLSvfrevofjJvcov (r7rv^-/\v rs ^ s^rLfxsksLoLv, ^KJVirxaXy (^'i^airxaXixo^' rpoTro^ ei:^i, f ^iac rcov (TvvrofJLcov jc, (roL^dov rv]v ^'i- 
re drsxvco^ dkY\SS<;, ^ fiLV\ rcov OiKeicov fxoLSY\Tcov fxovov co^ OMeicov S^oLTXoLkiXv rcio fi.aLSY\rsvofisvit) sfXTroisiv. jc^ c)'-/\ ty\; spfXY\vsioL<; dTTxp- 
dvTL^rom fxsva fiek(Jov , «XXa ^ 7roLvrcov. roLyoLpSv -r tolStov yj 30 ^ofxoLL. (poLcn tcjov ^i(J'a<rxaXwv tlvs^ Trpcorov [x tol ty\<; pYjTopLKY\; 
vifxerepcf. wflevorvj^- coi; kvarLreks^ elov^ioL k^ rifXLOV i^ 7roXXv]V co^s- ^rpoyvfxvaLirfioLToL rn? eltrxycoyiKH^ ex(5'i^a(rx6iv, x^ fjlf^ tolvtol tol^ 
Xetav rciii; sSskacn Trpo^svSv, io^Sy\v ^siv, eiri pt ypi^ov x^ crKoreL- Trevre ^covol^. yf syco spv^irofiMi, Xpx ye, w <rocpcorxToi, co^ slcrx- 
vov ol TTxkxLOL e^vj^vjTat s^Y\yY\(rxvTo Trpog 'p rCov ttsvts ^uovujv ycoyLK^<; r»; vsa^ )Cj rwv 7roLY\rCov apn Trs^rxvfiLsva^ rrpo? tv\v 
fLxSYifix, Jc, fLY\ (is^xfLfxe'vov okco^ vircLpyjiv sl; vSv, dkkd, xara- evKokcorspxv x, (rvv^SY\ (*), ra fLvSco^Y\ o^vjXovori, 'sfx^L^ctH^ovTS^ 
SoXSv ^vvxfievov jc, fxdkicpx n^ sl<rxycoyLKcov koyiirfiiit;, sKnkxi 35 rSro Troieire, ottoo^ fxvj Sokcocrvp^e 'tv koyi(rfxov xvrcov vtto tCov 
vv «ut» oia riva axaXvj(})V]v jc^ rroppco ^ra d^roppiipXL. h\ y rvjv rvjs" <f)iXo(ro(|)ta§- Secopvjfxxrcov, x^ on (J^eT Trporspov tx svKokcorepx 
TVXJScrxv u^sksixv Trpo^svsH roH^ svrvyxoiviiirLV , ei x, dirxcpe^, fxxvSoLVSLV ^ nrs rd Trokvirxs^eq-epx; TrpCorov yj TrpoiTYJKOV sc^i 
oiXX' vv y fjuovov «ut tt^oV t evcrvvoTrrov x^ (ra^ec^epov fxsSxpfxo- fxxvSxvsLV npv viov rvjv TrpoTrxL^eixv i^tol rv]v dTraLpiSfjLv^cnv rCov c^ol- 
(Tei, «XX« Xj i^ 'T eyx^pSv xvty\ oUoSev Trpoire^rLSYiireL nvx, vcj w X^^^^^i "^*?" (Tvkkx^x^ vc, ra$- ks^ei<;, x^ rors 'P ypx^sLv, sltx rvjv 
^vov T«UTt, aXX« Jt, K^ ks^LV spfXY\vsv<reL roV ^r^vre ^covoli;, si<; 40 ypxfXfJLOLTiKYiV Te%vv]V eKOL^oLcrKe^C, ^ fier' «urvjv rvjv pvjroptxvfv, 
fjjffov 01« Tiv* KpxTY^px koya roi^ vioL^ 7rpoSeivxL rvjv tolxvty[V x^ rore rvjv <|)iXoiro^tav. ei raura av sLTroire, koyicoTxroL, dTTO- 
^i^aiTKxkixv , OTTCog d^Sovco^ xfxx Xj dxxfxxTco^ ot Sekovre^ en koyvjiTofxau ii^ 'T eyxcopSv Trpo^ vfxoL<;. K^fvvfLsrspovkoyov, a^o- 
rvTV dpvcov'^. ei ^'e Xj ttxvtv^ <rx^Y[ rvjv oTJY7pa<|)vjv vj ^fxeTs'px ^cotxtol, /^' ra TrpoyvfivxTfJLxrx rvjv ctxoXtf^iav exp^^ ^/**f ty\^ (t) Cod. Bodl. (Barocc.) i't5 f. 119- 137 b. (*) addendum videtur Mx<rKx>Jxt. ^IAOnONCr EI^ TAS HENTE *12NA:^ nOP^TPIOT. 11 

pvjTopiKvi^ X7roi,po[8pcivq-ov S^MTvipiLV x^ oXoKXvipov fxdSyifioi, EKTrXvi- rijxiuTepa, ruv (ru^iSejS>i>corwj', o S^l opir{xo<; XTro va-iiov elXijTr^, 
pvv ryav 'V oXov opyot,vov rr^'; p-/\TopMvi<; ' fJpy^ra, TrpoyvfA.voi- vi 6's vTroypoL^Yi xtto (Tu^jSejSvixoTwv, S^ioi rl VTToypoi^iMV opKTfxov 
a-jUiATOi, sKMoia-KeLV ctuTwV vjuiv 7rpo(rv^Kov ^v r-^V ^ixipBriKv^v TT/yvy Xiyoixsv,, Trpordrrovre^ -r x^"p°v "^ xpeirrovo^^ '^ (n»;u3e3>1>«oV 
*froi r«5- rpL(r>iot,lhKat, q-ota-ei;, ^Treirat, rv<; o' rojJtM; rS Trepl evpe- S^Xovon -T rvlv VTroypx^viv Treptexov rv^^ vrUq rvi^ "rv opi<ry,ov 
treco^ jixoi,dT^luiot,ro;, ^ rore roi; l^eat,; rS Xoyv, k, fxer' xvrt^^ t» 5 sx^s-vi^, ^ y XeyofA.ev opnTfxov v7roypa,^iy.ov; 
7rep\ u.e9o^ hivorv^ro;, \) oi7ro7rXv]pu)<rat,i. oXoKXvipov fioidvifJLot,, ^ t<;-sov ori <pat,(ri rm<; oktu eTvow rv; ^AipeTiwj^ rpoTry^, oTov 

fJI^ 'p dTroTrXvipoitrxt oXoKXvjpov fxa[6vifxo(, oiTraipxeSC Tvi<; rCov Trevre dTro ye'm; el<; er^ij ktX. 

Sccvuiv (^{^cKrxaXictf. ctXX' y Kat,Xu}; (J)are* eyiio S^l y ra^iv (f)>]^i ad p.la 5. co^ TrpoV T^v ^vtnv rS Xpvcraoptv ehrev o ^iXo- 

Tvipew e7r\ rcov toivtmv fjLai,Sv\fJii>iTU)V, etXX' exetvo 7rpoTiSe3C 7rai,v- cro^oi; f 7reipot,<rofji,xi, SkH -r c^patj^vpjltti^ j^ TroXirtxouV »1 ^>]/aoo"iowj 
Twv ct<j) ' tf rai Trdvrat, roi Xoitti^. fiai,6'/ifxxTa, tlpSsvav^J), oTrep eq-i 10 Trpot^ecriv evot.%oXeu3C oturov. . . aipeTat,\ TrpCol) 8iviyv[<reui^ croK})ijvctot, 
*? Toiv TT^re ^oovcov fjLoiSvjfict. ' rSro y) 7ra.vriov kn^w ei.<rct,yu}-yij ^j arvvrofjiiat,^ trepxL o'vo, 7rLSai,vorv\<; ^ rcSv ovofJLoirujv eXX-^VLcr fio^; . . . 
Mat,<rKxXiat,. . . Kctt ^vifju ori x^ fxAXXov Trpo rwv TrpoyvfxvcLcrfxd- 'Vei/)ctcro^at ^tci /3paxewv." rvro fJcerpLaiX.uiv (f)tXoVo(j)0? etTrev. 
rwv eKMaiiTKeSK '^o^sl • v ^ rpoTrov trvvreiveL rrpo; rviv ^LccLperi- iij t TretpctcrofxaL oiovet Tretpccv TrotijVo^ett TrpoV r>iv <r^v ^vtnv • oiv- 
xviv rexvviv r3 'EpfJi.oy^vif<; k^ rai XotTra, otury <rvyypctfA,fxciTa, • x^ 6pu)7ro; y) v\v XpvcrxopLo^ <^pai,rviyioi,i; fjLoiXXov vi Xoyoi<; evot%o- 
ev rvrot?- «yD eYxetv^ opot x^ ^LXipetreL^, orcw Xeyv\ 'A^Qmo^iSXiifJLevo^' v^l y^ v^ XoyLcoroLro^; 7rctw. 
(rvTV ydp e\<TL roi 7rpoyvfJLvdL<rfJLarcii, TrovvifxaJ), opo<; fxvda... ctTro r% Xe^ecog- hrTui<; XeyeJ) v^ ilcroL^eLOL' viyH^ai-r fxvi- 

Kotl rotvrot ja Trept rw ^e^iv 7rpo ruJv yvfxvcf,irfx<tTU}v eKfxccv- ko; rv[<; ^pdireux;, ca; ej^et rot TotXifvetot (kxv yd eucj^pot^J"^ eiirtv, 
flctvetv rot?' e' (f)tovctV • eTret oe Trpo 7r<L<rvf M(*,<rKct,Xict,^ rr/VYf re ctXA.' yv ^tct f fK^KO<; dcroL^vi eicriv), vi ^Loi rviv 7roiOTV[rat. ty\^ X^^etof, 
^ e7rLi:^v\fxv[<; Te<r<r<xpcl rtvot e^v(pr»]3, et Iq-t, ri ec^L, oVoTov ri Ig-t d^ ^x^' "^* 7rpoeipv\fxev(t, 'ApLcforeXeLOL. 

ii ^tot rt ec^L, Md^ofxev Jt, Trept otvrtJv rtvct et^riV, epfxv\vev<rot,vTe; 20 la 15. elKorco; rujv HepL^raLrvirLKcSv efxvv\fiovev<rev. e^rei^vi 

TrpuJrov ri 't ^ioL^opov re^vfl i^ e7nc^v\fxv\?. otTro V7roXv\ypeu)^ HXa^TcoVLKvi; eyevero, e/3yXero (S^eT^ott eotu^fv Xj TtS 

co^ ^v\<t\v v\ 7pot(j)*>f. ApLcporiXei 7ra,pv\KoXv8v]KOTOL, 07rep iv rcS ISieo trvyypoCfxfxoLTi l^et- 

X, re-)(yvy ja exeiVttJV rCov TrpOLyfxcircjov ^xofJLev cov ct>tpt,S^ tv\v ^ev eiTrtov "jc, t. ^otX. ot ex r3 tt." IleptTrctrjjrtJtot ^e sXeyovro ot 
xotrctXv]^/'tv tf xejcTif^eflot ori otet etcriv. rtvot S\ TOLvraL; tol <ru- 'Aptq-oreXtJtot, e7rei^-/\ 7repL7raLrSvTe^ rai; (rvw<riaL^ \j rai^; S^l^ol- 
fjLOLTiKix. sTTLq-vifJLViv ^s eKeivcov u}v Kj KXTxXvppLV AKpL^vi txofJLev2S (TKOLXioL^ eTroLvvTo Tv\ 7rpo<; fv MoLiTKaLXov ' AptcfOT^Xv\v ott(5'ot'^ sp 
ori ctet xnrcLpx^TL. TroTot ^s rctvrot ; rot fletot, ypotvtot. et ^e rtt; ejtetvy TrotpctXot^oi^ef otu-p k^ fxv\ roXfxcovre^ eyKxQs^pv; TrotetSC 
etTTot Kj 7rep\ lii^povofxici,;, TrtJoi; Jt, otvr*] e7rti;-v]yU,v] Trotpct tlvcov cvofioL- raL<; a-vvainaL;, nXctrtovo^- 7repLLOvro<;. olXXol ^s ^oto"tv ori -^ev^e^; 
^e^; d^roXoyvfxevoi TrpoV olvtu; eLTrcofxev otl Kvpiux; fxrs-xv/\ sq-i, ecj-iv ryvotvrtov y) evotvrtyro oLvriJo ' ApLc;-oT^Xv\<;. otXX' etvrcv 
(T^otXepot 7otp, s7rLc^v\fxvi ^e KOLTXXpi^T^X''^^ ovofxoU^s^J), yx ^vt ^e ...to? ^Xoi et^ 'fv rct(|)Ov nXctTttivos- 'Apt^^ore^y^- e7ri7pot^jttof 
xotfl(j rots- ^'/]r>f(ret?- Trept rot oivSpcuTrLVOL (rcofxoLTOL TrotetJ • xctrct^t- 30 crvjxov ' Apic^oTsXv\<; l^pviraLTO rov^s IlXotrtovo?', 

ve3 y) Trept fxe<riipoLvv\fxA Xj oivrLfxe<riipoLvv\fxaL, k^ Trept ^rpo^roS^LiTfx^^ dv^po<; ov yr' ottveTv roicrL KOLKom Ssfxii;. 

Jt, aivoL7roMfji^<; tiq-spcov, Xj Trepi rx; Tre^ia^ (*) ir^xipx;, Jt, Trept la 16. TrotXtv ^otjte -v yevo^ TTaLrpi, vi ^oL^opiii yvvaLixi, -^si^o^ 

TrXotvvjTct?- J(j otuTv n?v ^w(5^toixov xvxXov. vtw, f T^^tov otcS^eX^l^w, Ji, f (rvfifBe^v\Ko; rw l^ s7nyoLfx(BpLaLg 

'X.pvcroLopLoi; et; rv^; ev ^Tcofxvi eKKXv\iriaL; tJov ^iXov e<Ty^ {Tu^^eveT* Ix y) a-vfx^sfiv^Koro; «tt sTnyoLfJL^pioLL. f d,7rXco<; <XV[- 
'pv (})tXoVo(j)OV nop<|)vptov 'fv $oivtxot fv ^ot9»]r(iv IlXtorivy. 35 ynctivet Ts<r<TaLpaL, f Kvpiu)^, t» jtctfloXy, f fxovaLxCo<; x^ f d^roLKi- 

SLTTcofxsv S^s Jc, o^pov Tv ci^py. . • ^v]T;f(rt<jyLtev ^s ^ rot XoLTrd, rot XcDf ryro y) o rpot^txof (f^vjcrtv "otTrXy? fxvSo; rv\<; dXv\QsioL^ ^cbv." 
Trepi ry opy. eio-t (5^5 rctOrot, Wflev etpvj^ opof, TroSev Xct^3*fe3 la23. 'HXtotf (5's e^v\yv\rvi; rcov e^^covttiv evt ^rt?otvTci? 

opof, 7ro'9sv (Tvvtg-ctJ o^pof, TroTofreXeiofopof, nVviJ^^Jft^^opfrotvTf dpKeH'^ TrcxpcxhiyfxaiTL, Xeycov 'fv 'AxtXXeot n>]Xet'(5^v]v jw) (J^tcJ 'fv 
TrpdLyfxoLTo^, ri <5^ict(j)epet opof opiiTfJiS V7roypciL^v\? Xj UTro^pct^txy 7rpo(rex,Ji 7ra.repaL 'fv nv]Xe'ct, Atotxi^^J^viv ^s (J^iot 'fv Troppuj AtctxoV, 
opKTfJtS. 40 Jt, $StttjTviv jit (J^tot ri)v ^rpoo-exJi ^roLTpiS^aL rj)v <l»Stotv, ©erretXov ^^ 

tuf eTTt r^f v<iXs^piKvi<;' uetX6"*|/txv] ^otp e^T-tv ^^ Trept fv votXov ^tot rv\v 7roppco Trtxrpi^oL rv\v ©errctXiotv. 
xotrot^tvoyuevv]. '^ljite IZ»!. kolvw<; f [xiXoLv (rvfx^s'^v\Ke TrSCcrt KopxpLV AlSio-^/tv 

co<; Y> 'OXvfXTfiXndpo; (fjtXoVocf^Of ^Xe^ev ort SoLVfxoLc^ov vi s^svco jc, Kclp^covL. 
ij)Uirif s^s\jps fXY[xdvv\fX(X, h^LOLV ^rXarva-oLv Xj TrXyrov v7roKpLvo- 1 b 34. Xe^e^ ^ eHS^o^ Jt, vi fiop^"^, coiTTrep ^ ev ^oiviiTTXi^ 

fxevov 'iv^sioLV. 45 "EvpiTri^; ^v\a-\ ^''TrpcoTov pL si^o^ *|tov rvpoLwi^o;." dXXai jxv\v ^ 

d^ropva-i rive^ rcov spK^Mcov Xiyovre^, el «Lpa. y\ va-ioc If^i aw^dv\^ (v\ o-vvvfi9eiot ?) ryro otuT ^XoT, -rv evfxopipov evsiS^ 
■ 3"v]Xy(rt (X/yy^rot?) j^ -rv aifxop^ov ^irei^vj. 

(*) an TrXcfyA*?? 1 b 38. ^LOL^clKhi^ri nve^ 'h Xoyov co^ «J^iotXXvjXev ovra • Iv 

B2 12 EI^ TAX KATHrOPIAX 

[XY>Tw opi.gr fjLtZ t5 ysvn^ si!^^ 'kfMi-^fxovs,v(Ta.fX£V., sv ^s rw opi<rfxt^ sTri tuJv Trpo^ tl S^eKTEO, £cp.v vj ^mXXyiXo^ ^£~£i5' '/jTrec «7ro'/3Jv»iT05' * 
TV et^^ yevu^ efi.v/\fxovzv<TciLtjiev. dyvoSn ^"s ol tolQtoi on fxS^Xkov tcfi (Js 6^a,XXyiXo^ ^'ei^L? otov ttS fisvei HXcItoov (*). 

TA nPOAErOMENA TH^ *IA02;o*IAS AHO ^fiNH^: AABIA TOT OEO^IAE^TATOT KAI 

©EO^PONO^ *IAO:^0$OT (f). 

Oi TuSv Tvji; (|)jXocro(j)i'*5- Xoywv ep(iSvTeg 59 tvi? sk tvtujv r?TO Xdi^ovTe^ oo^ ofxoXoynfJievov,, (j)«irlv ori el oelPofJiev sk t){<; 
j^^ov^S- OMpcti S^ccxTvXu] yevardfxevoi, TraV») r^ t3 ,St'y ^povn^i x*'~ vfxm ^LcCLpea-eui^ fjLVj ^vdfxevcL eTvcoL to, fxepy] tvj; (|)iXotro(|)tcit5-, 
peiv elTTOVTBt;^ (Tw^povi nvi fXdVM Trpo^ tvth? sXoi^vvofxevoi^epov'^^ 5 S^VjXov on w (fvvic^c*,'^ i^ ^lXocto^m. (JjoktIi' ^v otl koM' vfxa^ vj (pi- 
i^ rv^ Tuiv ovtu)v emc^Yifxyi <rvvTOfxui^ OAiToov "^vxci^yuiyScL 'tv XocrocpM ^La^Lpit'^ el^ QeuipvjTLKOv Jt, Trpccxnxov, -^ SeujpvinKOV ttoIXlv 
ipuyrci,' £7rLc^^fi,yi ^s toov ovtuiv ec^Xv ij ^iXo(ro(J)i«, co^ (Tvv Qeia elt; jua,6-/ifictTLxov ^v^TLoXoyLxov x^ SsoXoyLKOV el apcc av txvtoi, 
/xot,$Yi(Tofxeda,. £7re\ toiwv Xj vjfxoC; <ro(po^ i/Jwf k^ 7roXX-/i TrpoSv fxU dvccrpe^^/ofxsv, S^viXov ori y crvvi(^oi,'^ rl (pLXoTo^U. (pxcnv on 4 
C7rl tvtov ^L-^X«,<re 'h tlyuJvoL,, <pepe ^ ^epe Xolttov tvtov vtto^- fxa^QYifxcCTLKov «x. ^ic^i fxepo^ t^^ ^LXoa-otpU^, oo^ ^ IlXarwv ^o- 
(Toofxedx, fXYi y 7rat,pov ^irx.epe<; e^TLXoyLl^ofxevoL, aXXa, TTpo; t= 10 ^o^et* ^ 71) biTo^ t fJi,a,$Yjfxa,TLx,ov » ^o^d^eL fxepo; ty^^ ^lXoctq- 
Trepa,^ r% 6eix; eTra^yyeXia,? a,vTyi<; a,7rO]iXs7rovTei; 7ra,vT», fxox^ov ^ia,^ dXXci 7rpoyvfxva,<rfxa, n, ijo<r7rep yi ypa,fXfxa.TL>c-/i Kj y} p-/(TopLx.v[' 
sXoiTTOva,, ^ ^evTepov u,vfYJ; Y^yyi<roofxeBa,. ^oxeiM fxcL fxLxpov dva- o$ev x^ tw ilKpoa,TYipiia i7reypa,ypev ^'clyeoofxeTp-/iTo^ fXYj^)^ eltriTco" 
/3*XX6<3C TYiv eyxvxXov e^Ypj-/i<rLV, ' ApLcfOTeXxo7; ^reLSofxevoo $e<r- f ts ^v<rLoXoyLxov civa,Thpa,7r'^, ^a,<ri, (5":« rS hvTipa i^rLX^Lp'^- 
[xoi^, co; 6'ei £V sxoLe^ca %e^'oV 7rpciyfxa,n rtx Te<r<r(xpa, TO^vra, ^'/]- fxxro^ r? X^yovTo; on rct ovrot, iv poY\ ■Xj-d^ro^ppo^ el^riv. 'f ^l 
retv Ke^o[Xa,LOL, el ec^i, ri ig-ti'., OTrmv ri iq-\ Xj-^lo, ri i<^L. 15 SeoXoyLxov dvxTps^riKrLV vtuk;' (pa,<r\ y> oT' ^d 6sm aio^/fcei yx 

Hpa.^L^ crvv 6etJo ^evrepa,. Ka,6cl7rsp iv r^ Trporspcx, BswpM v7ro!BxXXov'^, ra, aioJifcrsi fA.-/i xx9v7ro^a,X?\Jfxsva, yvootrsL «x "^tto- 
V7re'XPfJL,e6a,, iXSoofxev ^ r^^ Xoya^ t<^v ^aXofxsvoov dvsXslv ty^v TrvrrTMcTL, Ta, Ssm a,pa, dyvooc^a, eltriv. rxvrx /w. iv tvtol^, sc^l ^\ 
v7rot,p^LV T% ^LXocro^ia,? iKdoofxsSa,, iijT^tuiv t^v d,va,Tpo7r-/[vu^ e\.7reiv on TrspL tS 7rpa,KnxS ^S^h elp'^KX(ri.v, 07rep dvTL^^a^Lpei'}) rta 
mv re iip, TTOL^croofxsSa,. TrpiJoroy fx i7rixsipY\fJia, rCov dva^rpe^rov- SsoopYjTLKu- x^ S^yIXov on yjt tivelXov 7ra.<ra,v t'\v ^iXo<ro^ia.v ' Xa y) 
roov Tvff ^LXo<ro^ia,v ic^L tSto. f ov toov ofxoovvfxoov ic^i, rocofxu)- 20 x^ f 7rpa,KTLXov fxspo^ ic^i rvi; (pLXocro(pia,^, . . 
wfjCa, opui » Kxdv7ro(io(XXov'^, ra, opti) ^Yj Ka,Sv7ro(ia,XXofxeva, yvoo- f r^Tooprov i7rL-x,^\.p-/\fiLa, rcJov a,va,Tps7rovToov rv^v ^LXocro^ia,v 

<rei, »x vTroTriTrmtri, f ov dpoi dyvooq-oy si^lv . . . ^lttoo^ vTrxvroo- tStov txsL ^v rpo^rov. '/\ ^iXocro^ia, y\ yvoo^i^ ic^Lv y\ vk tc^i yvoocn^ • 
usv, T^Y^ re iv(^a,<reL KexpvifJi-^voL x^ ty\ dvTL7ra,pa,q-a.(reL. lc^eov ^s on x^el [x^k tq-L yvoocrL;, ^'v\Xov on iire i7nc^-/ifXY\iq-\v i^re rfxyv^' TroLtra, 
evc^dreoo; epyov icp, "T ix (ia,X(Si^o^ o(,vty\<; :^ evSeui; iK TrpooLfxioov yd rsyyY^ x^ iTrLc^Yjfxvj yvcJocri; ic^LV yLVoocrKSLyd rdvTTOKeifxevx olvtvI 
dvxrpe^reiv ry^- ^i' iva^vria,^ Xoya^, dvn7ra,pxc^d<reu}^ S^e -v ^e^a,3C 25 7rpdyfxa,Ta,. el S^l yvcocri^ e^-iv, ^ fxspiK'^ ic^Lv v\ Ka^SoXv. oc, ei jw,' 
JM. -rv Xoyov oo^ dXvjSy,, ^sl^oa §\ auv^rv y.v\^a.fxi^^ KATcn^XdTrTovTa, fxepLK-/i it^L, xeipoov iq-L roov dXXoov re-xyoov iKetva,L ^ xaScXii 
'p TrpoKeifxevov.. . yvoo<reLg el<riv, tx^Ta.L Ka.SoXn Ka.v<3va,^' x^Yi'/\ ypa,fXfxa,nK'/i x^ vi 

■V S^l ^evTepov iTrLXeipvjfJM roov dva^rpeTrovToov rviv (piXocro- pY\TopLKv\ x^ '/\ pv\ropLKYj x^ y\ la,rpiKY\ ^x^^j-i Ka,SoX\i Ka,vovxg. el S's 
^LOLv Trpoepx^'^ rSrov '■ev rpoTrov. ra, ovra, iv povj x^ d7roppov\ sl<ri x^^-P^^^ ^~' '^'^^ a,XXoov rex^oov, Troo; Xsyere a,vTY\v reyy/^v TS-xyCov 
^ c^dtreoo^ ^^efiLoC; rvyxdvticrL ' ^Sdvei y) 'h' Xoyov dfxeL^SivTa, 30 ^ i7ric^'/ifXY\v i7rLc^Y\f^oov ; ei S^s kxSoXh icp, yvujtn;, t? Ji/va^ <rv- 
rd 7rpdyfxa,ra,' x^ yi %e^oi' -n-po rS p-/\Sv\va,i Tf Trepl ojvtuov Xoyov c^^v^a^L' x^ ^^Xov ivrevSsv. et kxSoXv yvujtrL;, Ka^SoXa <rvfx^e^vi- 
dfiei^cv'^ ra, Trpxyfxxra,. x^ ^spaa-L 7ra,pcl^eLyfxa, tolStov, otl ko; i^L' x^ yd v\ yvtjotng crv fx^s^Y\KO^ n ic^i (7fOLOTv\; ydp ic^LV, y\ 
oocTTrsp iv 7roTa,fxco iv Ti2 a,vTto v^a,n v ^va,Ta,i tl<; ^ps^ocL ^\^ ^s 7roLOTY\;, 10; fJi.xSY\<rcfxsSa,, ■crvfx(Bs(i'/\KO<; ic^Lv)' rd ^s Ka^SoXa 
■rv TTO^a,, Y\ oo<r7rsp trepoL s^rLreivovTe^ ty\v dTropiouv XsyacrLV, ori <rvfx(2s^-/\K0Ta, iv fxspLxcti VTroxsLfxsvto y ^va,^) Seoope^i^C' ^ y) 'P 
a^l d7ra,P ovva,Ta,L n^ iv rw oovrcti vS^oon (ips^o(,L tv TToSa,, ixsLVH 35 kolSoXh Xevxov v ^va,'^ iv kvkvoo fXLvtxi SetcpeS^, i^rei yx oo^eL- 
rv vSoLTo^ crvvTOfJixog Tra.pepxofL.sva x^ dXXn i^repxof-sva, vroo Xj Xev iv dXXu) tlvl 6eu)pe73C, oTov iv XidV/ ^ -^LfxvSiu) v\ iv ydXxKTL. 
rd 'Trpdyfxa.TO, iv povj x^ d7roppov\ ovra, c^a^treoo^ vSefjua^ Tvyx<^ ^i dpa, av v\ (^iXoo"0(J)i« Ka,6oXhi yvoocnt; icpi, ^viXov ori iv fxepLKt2 
wvi ytj SviXovoTi yvootrei vx ^TroTriTrTntri. . . y ^W^ vTroKeifxivoo Ssoopei^, oXov iv '^ooKpdrei, ivUXdToovi, ev 

rpirov S^e i^rix^ipi^y-o'' o' dva,Tps7rovTe^ rv\v (|)iXofl'0(j)iaj' (J)«.(ri 'AAxijSiod^'/]. ei S^s » SeoopsHJ) iv •u^roKSLfxsvoo, Sy\Xov otl uk ^g-iv • 
TVTO. rd yivooarKOfxevx etioSvjVei UTr^TnVrycriV, w^- Xj HXdroov 40 rd y) a-vfx^e^v^Kora, fx-/\ iv v^roKSLfxsvco Ssoopvfxeva, yx eiVtV. Ta,vTX 
(Tim. p. 47) ^>iXoT Xeyuv "0 ^ ^fxmpyot; t-^iv Xj dxov^v vjfJLiv ju. yrot, ^9-i Si dva,Tpipa,L aurwf arux; ktX. 
eSoop^a'a,To,'Lva,^idTaTU)V'^Tv\q ^iXoToc^ix^ yivo^Kxropdooa-ufiev'. Upx^L^ a. iiTOL 6's (ol TreLpxSevTS^ ty^v V7rxp^iv dveXsiv rr^ (t) Codd. Vatic. 1023 et 1470, Marcian. 202. (*) desinit Commentarius. nPOAErOMENA TH5 ^IAO^O^IA^ AABIA. 13 

d)LXo<ro(bM^) elfflv ol TLvppcoveioi. . . Trpog in; aTrc^vra, o HXaTOov sTrei^Yi biv ri ^lXoo-o^m spt^ei Jt, VTroKsifJLSVov jc, tsXo^, k, skx- 

ii ' Apic^oTsX'/}'; S^s h nvi TrpoTpeTTTiKijS avtS (TvyypdfxfJicCTL, iv rspov raTuv S^irrov, w; fipvj^, (TrpoTex^^? ^ Troppvo), tvth X*P"' ^ 
ta TrpoTpsTrel) r^; vea^ ^iXocro^e^iv, Xsyei ori eire ^ikoiro^-^reov, aXXni; T^cnrcipct,^ ^X.ei opa^... xvryi ^ Sv vj attq ^Mipia-eu)^ Xv<n? 
d)iXoiTod>-/iTs'ov, eire [xvi <^i.Xo<To^YiTeov, ^LXo<ro^'/\Tsov, Trabvroo^; ^s ^ S^eLKVV^roi, ^i* ri t^ e\<rLV ol r% <pLXo<ro^M<; opLcrfxoi' i^ ^\ ai.pi- 
AiiXoro^rireov. rnrec^-LV otl el XeyeiTL<; ^/j etvoiL (f)tXoiro(|)ta.)', 5 fl/^vjrixvf i^^n' avr>]. .. Trpooro^ reXeLo; <ipL$ju,oi; o ejtros' s<^i. 
a7ro^ei^e<ri ksxP'']^ ^'' '*"' o,vc*.Lpe<L r-\v ^LXo^ro^Mv ' el <5s dTro^ei.- Hpoi^L; yj . l<^eov otl ^ aXXy^- iWo opa^ QeXvcri TLve^ STreicr- 

Pe<rL K£Xi°^3» ^Y[Xov on cpLXo^rocpeli' /^.'^Tvip y) rcJov ^Tro^ei^eijov v[ ^spsLv tv\ (pLXotro^ici,, tvot, jw, Mrpoi, ?v* ^s trepoL. ^ -yc) ictrpot 
^LXorocpi»,. - fieXXovre^ rr^v ol>ieioi,v T^)(y/[V <rejUivvvoi,L, >(^ •rv 7roiY(T'/[V xpvcreoi, 

HpSi^i^ e'. lc^iov S^l OTi K) tQ opa st, ri!|5- ha(.ipecre(jo<; fisjmVYi^ X*^'*^'^'*"' ^cn,TciXXcii,<r<rofJt.evoL,,opi'C,ovTe^ XsyacrLV on (pLXotro^Msc^LV 
HXoircjov, ^ r? /a opn sv ^oi.iS'pct) rw S^LxXi^ycii (p. 237) Xsycov 10 MTpLX.-/j -^x^^v-) loi,TpL>iYj Ss sq-L (pLXo<ro<pioi, <rwyU.»rof. . . trepoL Se 
CTL "cS" TTou, fMoc ec^\v <ipx*l "^^ iiciXcS; [BnXeveSC-, '^ sIS^svxl Trspi. oiXXov opLcrfA.ov £7reL<r^spovTs; rvj (pLXo<rod)ioi. Xsyycn, ^iXocrocpiot, 
OTH 19-lr 13 <rKs-4/i<;"... rvi^ ^e Sic(,ips<rec»; [xsfxv/(j) sv t<2 ^ocjjic^-ji sc^l fxeyi<^y\ fwrLK-/[' Stcjo y^ UXoirtov kv rw ^ctitJ^ww (p. 61) 
rw BL»,XoytJo. °p'^Od «.^rYiV. 

svvsot, Tivti y,s^dXot,iot, 7rc(,pot,^Sofxsv. x^ ^rpuorov fxsv e<^i xs- lc^sov on ol §\)o (cpi<rfxo\) ol «tto tv v^roKSifxiva x^ sx. ty[<; 

&<lX<i,LOv ev iS Xsyofxev ri ec^LV opLTjXQ?, Sevrepov Se ev cl> XeyofLSV 15 eTVft.QXoyLct,<; el; fv HvQoiyopoLV <ivot.^spov'^. tvto S\ yx 'ixo/^^v 
TiSLot,(bipeLopL<rfJLOi;opi{XjV7roypot.^y]^yi)V7roypot,(pL>^opL<rfAS,Tpi- S^e^i^AL d.7ro H.vQcxyopeiuov crvyypo.fxfxclTijov' y>c eTroiv^creyi:) <rvy- 
rov sv w Xiyofxsv 7rcQsv Xiye'^ QpLcrfno;., riTo(,pTOV ev ca Xiyofxsv ypccfifia, 1IvScx.yopot.<;' tXeye y) on v ^>JXofxot,i ev ai/'TJX,oi? rct 
TToSev Xot,fx^oLVOv'^ ol opLCTfxoi, 7rifX7rrov ev ih Xiyofxev ^roHo^ riXeLo; sfxc(, x.ot.rot.XiTrsliv {a.-^vx'*' ^s sKcjCXei rcx (ii^Xioi,) dXX' ev sfx-^v- 
yi 7ro7o; <ItsXyI<; opi<rfxo; ^ ri; yj KOiKiot, k, rt^- vj u^t^sia. rS opitrfAS, x"'?' ^^■ol sv toH; fxot,QYiTou;, q'ltlvs; k, spcorcjofxevoi ^Vav^ aTTO- 
SKTov ev 2 Xiyofxsv 7ro<roL opicrfio\ ty[; (pLXo<ro^iot,;., t^S^Ofxov sv u) 20 KpiveSC, ip S^s jSij2Xt'oi/ y. ^ cjo; tXeyi n; rCov HvSxyopeioov.) w 
Xiyofuv ^ia ri roTSroi eicnv ol ty[5 (|)iXo(ro(|)ta.$- opi<rfxo\ k^ fXYire Svvav'^ hS<x^ci.i fxe rd, ^L(BXiot,' cl.XXot. ^ «ei 3^ oiXXcii. 7rep\ ruov 
TrXeia; fx^re eXdrTH;, oySoov ev ti Xiyofnev ty^v tol^lv ot,vTUJV., olvtoov (pSiyyofJi,ot,L, f Si ys jSi]3A.t'oi' rd «.i3r* de\ Trepl tuov ot^vrwv 
hvot,Tov ev w Xiyofxev rivs; s^svpov n); opL<rfJC^<; Ti^rn;. XiysL, 3^ y hjva.'^ 7rpo<; f epconjofievov d7rQKpivot,3C. . . fXYi^s ydp 

Ilpa.pL; cp'. lc^iov otl opL<rfJLo; Xiye^) d,7ro fieraLcpopoC^; ruov n; oli^u} rd 'Kpv<roL 'Ettyi olvtS etvoLL., dXXd tl; tCov H.vSoLyQ- 

£V Toi; yYi^ioL^ opioov Y\roi opode<riu)V. ol y) dpxot^oL eKOLripxv dfxe- 25 peioov erroiYi^re tolvtol ^ TrpoV riyU.iii' ^iypot,yps -^ ovofxot. r» oiJCEty Sl- 

rpioLV eK^svyovre;, ty[V re TrXeove^ioLv x^ ty[V fxsiovs^ixv, ecpsvpov S^oLtrKOLXn. SsiKVVfxev S'e on vtol ol cpOL r3 IlvSct.yQpii elcrLV ix rwv 

rd opoSicrLOL, 'lvol S\d r^rujv rciov y, olKeicov d7roXxvoo<n roov ^s d.X- HvSoLyopsioov • ^ y) l^^LKOfxoLxo; (eT<; S^t iro; rCov HvSoLyopeiccv) 

XQTpioov d^rirx^jijvl). . . ti); (J^ijXoT 3tj r^ nu9t* Xiya^rot. 7repi AvKvpyn Xiysi on JlvSoLyopoL^; iirco; copi^ero rviv (|)iXo(ro(f)ia.v, ^iXo<ro^ioi, 

vofxoSirn re ovro; 'a^ (piXoirocpv (ot y) 7rcCXcf.i ^lXqcto^ol v^ vofxa- l^-l yvQxrL; rm ovrcov ^ ovrot. sc^iv, ^ 7rdXiv, yvcocn; Seicov re ^ 

6e1) '/i<roLv) • 30 dvSpcoTnvoov ^rpoLyfxoLTcov, oc, ttxXiv, ^iXocro(pM sc^l ^iXo<ro^M. 

YiXvSe; oi AvK^pys efxov ttotl ^riovoL vyiov. ot Ss S^vo ol sk tS riXa; el; fv IlXdroovoL dvoL(pipov'^. .. S's sk 

^^u) V) a-e Seov fJLAvrev<rofxxi y[1 x^ dvSpoL. tyI<; VTTspox^^ opo;, Xiycov on ^LXo<ro(pioL £<^\ rixv^ tsxvCov Xj 

aXX.' ifX7rYi; <re Seov fxoLvrsvcrofxoLL u) Avy^pye. . i7ncf/[fXYj e7rLc^'/ifxoov, el; -rv ' ApLq-oriXY\v dvoLcpips'^ • yrco y) exa- 

O^^-a^si Ss ^x ^^ dyvo3<roL n KocXi^rsi oLv^rv jc, SeofxivY^ olXXy[; vo; OLVTviv cpi^e'^ ev rvj juif^ tol (pvcTLKoc (1 2). 

IlvSioL;, aXX' 'lvol hi^-/\ dfxcp-^pLc^ov rvj r» fle? ^v<reL rv^f rv olvSpo;, 35 UpoL^L; S'. lc^iov S-s on KXeofx(iporo; n; vofxil^cov on 

oSev Jt, s7rL(pipSL "«XX' efX7r'/[; <rs Ssov fxoLvrev<rofJLOLL"... co^ ^ vj HXarwv tv ^vctlkov ScxvaLTov XiyeL tv <piXo<rQ^ov fxsXsTaiv, pi-^oL^ 

7roiY[<rL; SYjXoi Xiyy<roL s7r\^rS dyoLSS "fleoi S^ooTYJpe; soloov", S7r\ koLvrv sk ry Teix^^? sTeXevrY[<re. Trspi y <|)V](rtv KoLX}dfxxxo^ 

0£ ry yvcoc^LKV aeoL os re ^tolvtol iroLnv, e^n os m ovvoL-ni Usoi vrux;' 

^i re 7rdvrot, (Wvav3". 'h olv-tv S-zi rpo^rov ^ riXsio; ^iXocro^o; eiTrcov "^Xis X*~f" "KXsofx^poro; 'AfiiBpoLKicoTY]^ 

To^i; rpL<r\ tvtol; X'^?'*'^'^^?^^'^-) Xiyu S-^ rt^ dyocSt^ ^ rw yvu)- 40 ^'Xar' d(p' u-v/zviXy reix^o; sl; dtSY\v, 

q-iK<M 3Cj T<M (^varuf. «^iov yri ^tolScjov SoLvoLTi/ kolko'v, dXXd JJXoltoovo; 

TLpd^i; X, . 7To<roi 3(j TroToi ty\<; (|)iXo(ro(|)ta$' stcrtv opL<rft.oi; £l<r\ ev -r 7rep\ ■v^uj^vjs- 7^«/*/**' dvoLXepdfxevo;. 

^e yroi, Trpooro; [x Xs^yoov (pLXo<ro^M Iq-i yvoo<rL; rujv ovrcov '/\ Trpo^ rSro Ss eL7rev 'OXvfx^rLoScopo; ^LXo<ro^o; 
ovr« i^-iv. Sevrepo; oe, £(5-1 yvcocrL; Ssioov rs x^ dvSpw^rivcov Trpcxy- ei fJi,Y^ ypdfXfJM llXcxroovo; ifx^v i7riSv[<rev ipcoY[V, 

fxccTuv. TpiTo;, fxeXirvi Sxvdn}, TiroLpro^, ofxoicocn; Sew >cp 'p 45 . v\Sy\ Xvypov tXv<roc ^iv 7roXvKV[SioL hcrfjtjov. 

Svvci,Tv dvSpoo7roo. 7rifX7rTo;, rirxvv^ rexvoov ^ i7rLc^'^fxY\ s7rLq-'/\- UpoLpL; lol. i7reLS'/i IlXarwv tv[V ^LXo^ro^ioLV fxeXirv^v 

ftMV. tKTo;, (})iXoo-o(f)ta si^t ^lXxol cro^ioL;. . . v[ ^LXc<ro^ioL Sv, co; Savdni copicroLTo, vofJLi<roLvre; ol '^toolko^ on Sdvarov fv ^v<nKOV 
^'/'iSv 'b ovofxx^sl) ^ v^ic^Y[Ke 3^ ey TrpurDi; ry)v VTroLp^iv ^x^t. Xiyei, 7rxpoL$i^oL<nv ^fxw rpoTTV^ nvd; kxS' v; evXo'yu); n; dvcx^Lpe^t 14 EI^TASKATHrOPIA:^. 

kxvTov^ ij K^ya^nv on eTrei^ o ^io^ aVfXTroiriw ju.syd[kit) toMe, jmcov sttsXQovtuv tvi ttoXsi tw ^q^ui vtjtwju.evo^ o ttoXitvi^ afowp»! 
S^iiXov oTi xa,6' o<rv^ Tpo-n-v^ t cru^Trccrjov (JiftXt/eJ, yi^ Toa^TH^ £A\jtov. TvJoTfX, fji, htu]^, icp/ov ^e oti 'irspoi tive^ Tpsi<; TpoTTV^ 
TpoTm^ tk; sxiXo^^ux; eocvtj' avcLipsl. x^ 'i'ipt wg- (jjaTi', x^ £^ Tpo- 7rcit.pcn^L^oA<n Kafl' y^- eiJXo^Yw?' rt^ dvAipei solvtov, <|)a.crl ^ ori i^ 
jry^ (J^totXT/sS T (TVjiXTroinov. ^i' tvSsixv yoip (ipujjudTuyv svXoyu}i; ^uvi (pvasi TpiTT-!\ hc^iv v^ y) (^pi'^^ e«rtv ^/xeVvj ^XStpiqT]' i^vix* 
dvicrdvl) ol sc^iujjULsvoi x^ ^mXvs'^ '^ trvjUTroa-iov' iSToo^ av Si' h- 5 yv e^-t «5- sv r^ apiV*] C'^»} '^ sv ty^ jxs<tv\ x^ opZ eau-rv fxaiXXov 
^SMv ■/^pviixoi.TVdv svXoyu)^ ti<; iiva,ipsi lauTOf, ^aXofxsvo^ (xv\ xccTd- sTn. -t "xjsipov s)CK)dvovTOi, svXoyu)^ dvxipsi kot,vTov. TroXiv o^vixa 
^aTravoSC ^fro Xtjity, «$• ^ Qioyn^ (175) Tyro ^jjXoT ttjso^' rt^- ev ri} ■xjsipic;-v\ ec;-\ X,uyS{ ^ opa lavfv aet ev Tot<; clvtoH^ ovra j^ 
Kupvov Ttva vrw Xiyuv, fxvj^sTroTs sTri ri^v a,pic^v\v fxsTspxofxsvov, svXoyu^ dvxips^i solvtov. 

Xpyi 7rsviv[V ^svyovTot, ^ if ^e^axvfrea TrovTOV tolvtol /x ev tvtoi^. 

piTTTeTv ^ TrsTpiav Kvpvs kat' ^Xt/3aTwv. 10 Hpoi^i^ t/3 . xp ry?- ^rwVxyV f^^^iiq"^ tv^sicL eq-tv :^ rwv 

iqr^ov (J'1 ort ryro » XeVei ori S^st 'fv TrsvvjTOt, oivxipeiv sot,vTov, dXXet opd^suiv ciTrXvic^icx. 

^et 'TrcxvTc/.y^ 'fv 7rivv(r<x crTrsipsiv y^ kv dJ^cxroK; 7rirp<Xi<; Jt, ev 6a- -rv aufv Tpoirov x^ ev rw <ivSpu)7rui fXMpco xotrfxu) ovrt. x^ 

X<i<r<TV[, ei ^— IV eiTreTv, oVwf ry >ayU.? eXeuflepwS^. TraXiv ^tcxXvs^ TV A-/ifXOKpiTOV, TXVTot, SsoopSv^J). 

'^ (rvfXTToriov ^iix t x<XMX'^f^'*' ^'''** tj ^*)A.»]r>]ptw(^v] ra /3pw^ara, Hpa^ii; 17 . ^q-tv eiTreTv ort (5^a ry TrptJOTM oivc»,§'L7rXc^(rix<rfi3, 

ii roiiJTuiv cvTuiv tCov (ipuifxclToov ctviV^O eTj^LOYws- ot sc^LCjofxsvoi 15 T« Texvvj rexvwv, jSafriXeT 7roi,psix,ot,irs ty,v ^tXoa-o^iav, (5~tci S^e t3 
Xj (J^aXt/s^) 'P <rvfiL7ro<rLOV vtooi; vv k, r» <ruifxa,TO^ xcHKOx^^Jfxii ovto<; ^evTipn d.va,§i7rXct,<rLat,<rfJiS, tS S7ric^-^fxv\ e7rLcpv\fxcov, Seu\ 
vij ave7nrv]^siy 7rph^ ^ §i^at,3C, to,^ ^vx^oi^ aipsTii^ evXoyoo<; (iotvxvTOi S's rirxvcxi xarax/Jijcrwtw?" ^ TrSicrcu at otXoyoi Xi- 

Tt^" otvatpsT laufT' ^aXofxevoe; ty^i; vo<m <l7rot,XXot,yv]Vcit,L. oQev >tai tl^ yov^J), xvpMi; 6's at ^ta 7rvpo^ epyot,^ofxevxL 7rot,poi -t /Saiveiv Trept 
xuvixo?' (fjiXoVotjJO^ v\fii^v\po^ uv 7rpo(rviXdsv 'lyXtavw rw (iot^triXsli fv auj-ov auiro;- sq-LV y\ Kot,fXLVO^, 7rot,p(X t oiTfxov tlvcx a(})tevat. 
Xiyoov auTW 20 Hp^^L^ iS\ x^ TraXtv w^- eTri ry 7pi(j)y vj^yv ry aiXviy fxcxTO^; 

v\fu<rv fXH TiSvv\xs,f §' v\fXL<rv ^ipxs'^ v\u3<;' rS Xryovro^- ^''ot,vQpoo7roi; yx ot,v$pco7roi;, olvdpcoTro; ci' ofJLco^, opvLV 

0'ixTSLpov, 3*c"iXeO, xuvtxflv •/jfxiTOfxov. (*) yx opiv, opviv (5'' ofxco^, S7r\ ^Xn j^ y ^^'X'/ xaflvj/Asvijv, Xtflu) rs 

Tvric^i xJXevirov v\ Tva TrspioS^evSiJo v\ Tva «J)0V6k9«. ^s eTTre Xj w Xi6w jSaXwv (J^iwXeire". Xe^ei §s ort suvyx"? wxTepi^ot, xoi,- 

Trpo^ itv^rv S-/\fJi,ivviv ev vapSv\xL, pi-^at,^ xi(T<rY\pLV, etf^ovsuo-s . . . ^uXov ^e x, y 

dfJL^OTipn; a^HteTf x, nXyrtDva x, ^oi,iSovroi,, 25 ^uXov ■tv vocpS-/\xat, exctXscre, ^'Xov j^ ^'tori ?uXoei^eV eq-tv, w 

-rv jw. ?r' sliropouiv, ry (5"' d,7roXsL7rofiLSvo<;. ^Xov Sl ^lotl vx tc^i q-spifnvLov coir^rsp rct <tXXa ^Xac. 

TrdXiv AaXi»s3 t crvft7ro(nov h,di Trepic^cccriv rivot, l^xi^v • Xj -yS rw Il/Ja^if te . <*px^ ^ Tripot,^ v\fjuv ysvi^co Ti.vScn.yopcxi; • ^ 

sq-idTopoc; e^at,i^vv\^ v\ dppcoc^i^irxvTO^ v\ dxviroLVTo^ (f)t'X« ctTrwXeiav y) rw av^J^pi <{)tXtov ec^i f etf eauTv iTuweuetv ^ ri^v dpx^t^ (Tvvol- 
dvi<^cit,v1) 01 sc^LcofjLSVQi )^ ^ixXvs'^ 'p (rvfXTro^nov • vtuh; y v 3t, i(^t5t% Trretv rw 7ripoLTi. 

Tivof 7repic^<x<retjo? xxTOLXxiiiitrYi^ evXoyco^ n^ avatjOsT laurov. oSev 30 TroXXoi^ dvoLfioLSfxoHi; xixpv\T<xi ti^ 'lvol yvia ty^v (|)iXoiro(j)tav • 

Xj HvSxyopeioL ti<; yw-^, vj ^ ©savw Xeyoft,iv/\, xpaLTv\Se(<raL V7ro SiXsi <y) 7ivai(rxstv ra?- ^rivre yvux^Lxd^ SWxfxsi^' cio"i (5's au^ 
Tw ev StJteXta TvpoLwa Xj spuiTU)fxivv\ 6\d ri v rptjoyv^nv 01 HvSol- aioJvjiri^- ^ctvTOLcrioL cio^cx ^lcIvokx x, vyf. 

yopsioi xvoLfjm^, eXsye ^^^ayoifu av >j SLTroifu". x^ jraXtv exeivy ic^eov ori 'OXvfuno^uipoi; vrco Xiysi rv\v dvd^cxnv v\ rv\v 

X^ovTO^^^Kxyv ^dys', ^Xe^ev "eiTrot^ av v^ ^dyoifju", ^Qru) xatol- yvuiinv Ty{(; (|)iXo<ro(|)ta5-. 7rpcoTv\ eg-tv xH^dv^in^, ^svripoL cpoLVTOLiriaL,, 
^xw<raL Tvjv yXco<r(rxv ersXsvTv\Ts. TraiXiv ^lolXvs'^ f crvfx^roG-LovSS rpirv] ^o^a, rsTc/.pTv\7rsipct,, txTV\ yvcon^, s^^ofxvi s7rLc^-^fxv\, oy§ov\ 
^id fJLiSv\v ' X, y) fxeSvovrcov rujv ec^ibofiivuiv svXoyui^ ^olXvsI) 'P fxvJ\fx-/\, swdrv^ (ro^ioL, v\^ ec^\v 's^e^n^ y\ ^iXoiToipioL. 
aVfX7ro<nov' arco^ nv evXoyco^ dvcxipei laurov Ti<; v/vixaL tXS-/\ iv hd tvto §s ricr^roLpi^; etcri ^ioL^opoLL rcov opLiTfxcov tv\^ ({)iXo- 

T(Z eXoLTu) y^pcf, ^ ap^v]3 Xv^psTv 3t, 7rapa(j)poveTv. TrctXiv ^iaXueJ iro^ioL^, oti ri<T<Tcxpcx dpiSfxo^ 7r<xw vj^v Tiyuios- Trapot roTf Ilvfla- 
T cTVfXTronov v\nxcx o\ ec^vjifxevoi dpxov'^ /a*X£<3C otXXvjXotf ^ yopeioi^, cog 3^ aurot ofxvvovre^ sl^ "rv HvSoLyopoLv (J^vjXycTi Xiyovreg 
dSifurd TivoL 7rpo<; lauryV ^ia7rparrs<3C * ^rco^ nv svXoyco^ n^ 40 "vai yu.ot 'f v dfxeTipcxi^ -^jvxou^ TracpaL^ovTaL rerpxxTvv ircxydv devda 
dvoLipei lau-pv v^vtxa xpaLrv\SeL<; utto 7roXe^tc*;v ava^xa^e^ dSifuroL ^V(Teco^." 7r-/\yv\v 6'e r% dswxv ^vireux; sxotXecre 'TV riircxpx 
Tiva S^iXTrpoL^oL^C ^ fLY\TpoyxfLv\iTXi v\ ^a^eTv ri rwv v Sefxircov. dpiSfxov, s^tslS-^ sx ruJv rsinroLpcov q-OLXsicov crvvic^xl) rd v^fxirspx 
rrciXiV (J^oXue^ 'T <rvfi7ronov ^id xotvijv Trspiq-xnv • x^ y) xoiv\<; crcofUKTx. . . ^ cTrsKJ^v^ ri<T<Txp<x cicri rct tj-otxeT*. . . v\ s7rsiS'v\ iu 
"Trepic^oC^rsu)^ xxTxXxliii(Tv\<;, oTov efX7rpv\(TfiL5 v\ s7rL§pofXY\i; jSap^a- ri(r<rxpi<; slnv at dpsTxi rvj^ "^A^Xvf?", oTov dvSpeix S^lxollo^tvvv^ <ru>- 
pcov, otviq-avj 01 ecficofisvoi \j evXoyco^ (J^taXusJ f crvfXTTocnov' AS ^pO(rvvv\ ^povvint;, v\ cTrei^-^ ri^TTxpx dpiSfJiiog crvvTiSifJLevo^ fji^ 
«Twy euXo7«? Ttf dvxipei laufv ^iot xotvvjv 7repi<^x<riv, orav TroXs- Tt?v Trpo aur? otTrorcXeT 'tv S^ixx dpiSfiov. 

- — • - Hpai^i^ icp'. e7rsi§v\ ev roi^ TrpoXx^vnv s\pv\xx}xsv dpiSfXv\- 

(*) Anthpl. 9 i37. Ttxvjv airtav ^txvuyirav ^ict rt t^ elinv ol r^?' ^iXo<ro({)ta5' opi(r/Aot, riPOAErOMENA TH^ *IAOSO*IA^ AABIA. 15 

ivToiySa, kA^cvTSi^ ci e|>i7>]r«tl a<|>o/)yu,v5V ^ipx^^d ^ ^M^aXknTi Xsto fxspo<; eTi^cci t% ^iXoto^m? oiXk», Trpo^^vfxva^a-fxu, ti, uTTrsp 
TTSoi Twv ApiSjxOiv Tujv ovTcov otxp^ '^^'^ ^SKotS^o^, ■no.i ^aiTLV OTL Yi Ypa^jttoCTix'/] x^ -/j p-/iTopL>f^. . . os ' ApK^OTsXYj^^ vTroha^Lpit f 
fxovai^ ksjs'!) TTccpoi -v fx^SLV J^ ^ •/] fxovai<; k^' cV aiv 'YsvriD apL- QsoopviTiKOV s\<; ^vcrLokoyLKOV fx<iQ-/ifxc(,TLxov ^ SsokoyLKOv. . . -r ^g 
6fxov (bvkaTTSi 'p «tJ'P sIS^o^-, ofoi' 'p «Tra^ rpta Tpiot,... tvtoov fxa,$YifiaTLKOV fxsrov sc^l t5 (pvo-LokoyLnS jc, SsokoyLxS w^ x^ rwv 
yrw^- IxoVrwv kf^ofxsv otl yx ^q-if v^ yuoua?- xpLSfxoi; dkk' dpx^ 5 ^'o fxST^ov ^ ^l^ ^ia>Xo'v lc^-iv ofxoi(jC(; rw (|)u<rioXo7ixw it, duXov 

dpLdfJiS.., sl olp» »V •/) fXOVOL^ SK tS SVOLVtIh <TVVTLSsfXSV/\ fXsiX^OVOI, fXOLUX; rw Ssoko^^LTlW' U><; Sip-/\^ yOI,p^ f fXa,6-/lfXa,TL>l0V T^ jX VTTO- 

dpidfxov a,7roTsks\. •^Vep '7rokv7rka.(naX,ofxivf^^ ^Xov 'otl yjt s^iv q-onrei evuXoi' sq-i r^ ^^' sTTLvoia, ouvkov. f ^s Qsoko^yLKOv s^ ajvar^- 
a,pLdfxo<;' Kj T^ otTTct^ yUi'* fjuix sq-iv, fxia, ^s x, fxia, hio. TaJvTO, >f/]f v—spov sq-LV v^s ^5 ^W^ eTvcti yp -^ (|)i»cnoXo7ixov, S7r£i^>i 
j^* TTspl Tvii; fxovd^o;,, v\ ^\ h\}a,^ ksys^) 7ra,pai 'V ^\Lsva,L x^ ha.7ro- y 6'Si a,7ro tuv 7ravTY\ svvkoov svSsooi; sttl to, 7ra.VTYi a,vka, spx^oK^ 
psvsS^ • 7rpcoT-/] Y> Y] ^TJct^- ^isx'^?'-^^^ sa.vTY\v SK TYi<; fxovcl^o^. . . 10 £7rci 7ra.'yofxsv o 7ra.^<rLV o\ 7rokvv xpofoi' ev (Tkotsl o^ict^ovrec x^ 
ii^e^ov ^s oTi are yi ^a,<; Kvpico^ sq-LV dpLdfxoi; ' Kjy^ oo^ sfxdSofxsv^ svSv<; 7rpo<; 'fv •/jXisv SscopSvTSi;, oi7roTv^kSvTa,L ' HTCO^ yv v 6si 
01 dpidfxoX 7rokv7rka,iTLa,X,ofxsvoL s^ ' sa,VTd<; fxsi^ova, dpiSfxov d,7ro- ctTro rwv Trotvrv] svvkoov svSiooi; S7r\ Td 7rd.vTY\ clvka, spx^SlC' 
rskSiTLV Y\7rsp ruvTLSifxsvoi eauroT^-, y\ ^'e ^vd<; ^ (TuvriScyaevv] Kj »rco -yS y\ 7roi-/\!TL^ (Hom. Od. 11 314, II. 5 386) a.\vLTT0fxivY\ 
7rokv7rka.(TLaX,0fxiv/\ 'pv «.tjfv dpLSfxov dTroTskH. . . o ^\ rpsL<; dpL- ksysi 7rspi rS 'S2ry x, 'EcJ^ictXr» rctOra.* ""0(r(rct.v ev 'Okvfx^np 
6fxo; vToo^ iavofxd(3^y\ dTro rS drsLp-/\<; rig sTva,L x, ctPcotrctTroviiros". 15 fxsfxa,(Ta,v Ssfxsv, a,vra,p S7r ' 0(T(Ty\ n^/jXiov eivoeritj^uXXov, Tv' ^pcn,vo^ 
vroo S\ kiys'^ S'Ld 'f fx^ S-vva,^ a^v-rv s\; io-ct ^iaipeTSC- dfx^a.-?^ sly\." j^ >tp /x f (\)a,Lvo fxsvov rSro kiysL ori o *'S2ro5- 5^ o . 

UpaC^Li; i^'. t^eov ori rsTpd<; kiys'^ oiovet €.^pot,V(TL^ (so^paV H<pLa,kT-/\<; Y^SikY\<Ta.v Sswo.l cp-/\ s7ra,voo dXk^koov, (iukofxsvoL fA.Y\- 
TL^?) S(Ta„, mriq-LV sS^pa^ia, 5t, fjLovLfxo^' \cfiov yi otl rsrpdyoovov x*''^'^^^^ ^^5" «'/'*''°'' *'''"^o''' dkkY\yopLKoS^ ^s votifxsva, rasoTO, ^y\- 
'XY^fxa. Y\ rsrpdt; d^rorsksi., ^ b\ rsrpdyctivov %^/w.* ^io, 'f )tp Trokka, kSnv otl svSsoo<; skslvol d^ro r(jov ^vctlkijov v^ 7ra.vTY\ swkoov 7rpa,y- 
fxip-/\ Tv]?- 7% a7rrs5C SxxTfxoxksvrov sc;-lv. . . 7rsvrd<; h\ kiys'^ 20 fxaroov s7rL r-/\v yvuo<TLV roov Ssioov s^iik-/\S-/\(Ta.v s7rLTY\hv<Ta,L. . . Jtj 
ofov £V )c, 7ra,g ' x^yi o 7rivTS dpLSfxo<; diro rs t'% fxovcl^o<; crvyKSLj) o nXcj^nvo^- r?ro ^•/jXoT kiyoov "7ra,pa.^oriov ro\.<; vioLt; rd fxa,Svf 
x^ TYf TsrpcL^oe;., Y\ h\ rsrpd^ 7ra,? kiys]) y\ sttsl^ ri<r(Ta,pci s^ktl ra, fxa.ra, 7rpo<; crvvsSLiTfxov tyji; diToo/xoCrv ^VTeoo^, hi' oov ty\v dcoo- 
cpoLxiia, l£ (Mv TTctvra roc <Toofxa.ra. cru^jtsij, y\ s7rsL^-\ o ri<T<Ta.pa. fxa,rov ^vitlv yLvc^(TKii<Tiv. ' 

dpiSfxot; fjp toov 7rpo a,vTS (TvvTLSifxsvo^ rY\v ^SKclha. d^rorskst. . . stl ^e, wf ^a.(Tiv ot nufla^ojocioi, ^La, rSro fjuovov kiys'^ fxa- 

s^dg h\ kiysl) otovei s^L(Td^ 7ra.pd t s^l(tS3C tci^ o^kslol^ fii- 25 8Yifxa,rLKOV, s^rsLS'-/] sv r^ (J^iavota tx^i 7y\v uVap^iv • ^oVvj ^b ■/] h\d- 
psTL. . . sTrrdq b\ kiys'^ olovsl crs^rrd; 7ra,pd 'V (Ts^diTfiLov ^ rt- voia fxa.vSa.vsL ' o yt> vS^ d^rk'^ Trpoir^oXvj TrcLvra, yLVoocTKSL. 
fXLOV 3t, ^ sTrrd dpLSfxo^ rifXLOt; e— iv, oSsv 3c, s^rrci, sitlv v\fxipxL Hpa^^Lg k. tq-cov qtl 7rivTS KStpatka,La, e%o^ev 7rsp\ rS fxx- 

TYf siiS^ofxxh^o^ Xj sTrra, ol 7rka,v/\TS^ dq-ips^ jc, eTrra <^oovY\svra,. 8Y\fxa,TLK5 etTreTv. Kat ei^i f TrpCorov KS^a,ka,Lov ev w ksyofxsv 

o'\ sirrd dpiSfxo^ kiys'^ K.a,Lpo^ Jc, 'AS-/\vd, Xj Ka.Lpog y. s7rsLh-/\ 7ro(Ta, x^ TroTa eicri ra sYh'-/^ rS fxa,8-/\fia,rLKS, ^svrspov ^e ev oo ki- 
K^ rSrov ■-h Ka.Lpov at v\kiKia,L ' i^yd ro^ s^o^ofxoo fxY\v\ ohovro^vS^TLV 30 yofxsv ^La, tl ro^rctvra, ettrt, rpirov sv w kiyofxsv r-/\v ra,^LV aiJrafv, 

01 ^rciL^st;., Xj riJo s^hofxoo svLcnvroS dfxsif^aTL rv<; oo^ovto.^. 'A8y\voC Tiraprov sv ct> kiyofxsv rivoov s\tlv svp-/]fxa,Ta,, TrifXTrrov sv oo ki- 
8\ kiysj} eTrei^'/], oo(T7rsp fxvSsvvTL rv^v 'Aflvjvixv 7ra,pSivov sTva.L Xj yofxsv riva 7ra,pa,KSLl) raTOLi; Toi<; slhscTLV. 

dfx-/\Topa, (sK r% Kst^oi,kv\<; yi rS Alo^, oo^ fxvSsvbiTLV., s^v^kds), \c^iov ori ri<TTa.p<L slctlv sl^v\ rS fxa,dY\fia,TLKS , dpiS fXY{rLKY\ 

fv avfv rpoTTOv )c, o t^^ofxo^ d.pLSfxo^ fxovoi; sk toov 'ovtoov svf^ fJLHcTiKY] ysoofxsTpia, dc^povofxia,. . . \c^iov ^e ori -/j a.piS fxv\TLK-/\ Xj 
T% o^SKdho^ »rs rixre^ x^ 7roXka,7rka,<TLa,<Tfxov e^ (i'XXy dpLSfxS, 35 y\ fxaTLKvj ^rporspsvnTi rv\? ysu]fxsrpia.g x^ dcfpovofxia,c, 67rei(5^ ^ 
vrs riKTSL Iv-ff r-^f hsKclhot; x^ 7rokka,7rka.<TLa,T fxov olXkov dpL- pl dpiS fXY\TLKvi jc, v\ fXHTLKY\ 7rsp\ -r 7ro(Tov T hLoopLiTfxivov Jtara^tve^), 
6fxov. . . oyhodi; ^\ kiys^J) otovct dyohvd^ 7ra.pd ■v hvo cLysLV ' xyyi '< ^^ ysoofxsrpia. x^ y\ dc^povofxia. Trspl f ttoiTov "T <Tvvsrxi<;., rifXLOo- 
h\xoTofj.i!fxivY\ ipx^^b *XP' "^^^ fxov(L^ot;. . . (tIto^ kiysj) Trxpd 'f rspov ^e li^-i f 7roirov t ^LcjopKTfxivov rS (TvvsxS<; tto^tS. . . ^ic^-i hfs 
crsisSiC,. . . swd^ 6\ Xe^e^) Trapa^ 'p ev ^ viov ' ^ y) at»rvj 7rokka,- 5c, aXXvjv atrtav ciTreTv vrooi;. dva.koysl [x v\ dpLSfXY\TiKY\ rv\ fxovoiSi, 
7rka.TLa.X,0fxivv\ tva, viov dpLSfxcv cpipSL Ka.8' v^stlv fXLoC^ fxova.^o^ ^^ v^ ok fxacTLKv^ ty\ hvochL., vj ^^ ysoofiSTpia, Tvjf rpLa^L., v\ ^s dc^povofxix 
d^ro rS swia, atxp^ "^^^ fxovooS^o^, oTov h^ svvia, hsKa,OKroo. . . opa, rY\ rerpad^L ' Trpo^ a.vai,koyixv uv rvj?- ra,^soo^ roov dpLSfX(jov sktvi- 
vv 7rw; svvia, TroXXaTrXacria^o^evo^ yc^ 7rpc(ia,TLV d^a.ipsTLV <Ta,vTo vc, Ta,vT-/\v r'/\v tol^lv. jc, y) v^ dpiSfxv\TLK^ fxcvcL^L dva.koyii 
Trat^SL fXLA^ fxova.ho;. hsKd<; <5s kiys^J) otovct hsxa,^ tli; v(Ta.' ^ Trcpt f Ka.S' ai5-p 7roTov Ka,ra.yLVOfxivY\., 'p hi\ Ka.8' au'p 7ro<Tov tvri 
Y> ^«** hix^'!) YJ TTspiixit £v sa^vrca a.7ra.vrcii,<; rv^ TTpq ctvr? ec^iv. ■/] hs fxyTLK-/\ r^ hvo^i dvctkoysi' ^ ^ Trepl 'p kv %i<rsi 
upLSfxa;. 45 Trotrov xara^tve^ , y\ h\ %i<rL^ 'P skdxi^i^ov sttl h^vo ka.fx^a,vs% 

Ilpa,^L<; lS . tcj-eov ori a,Xkoog o Hkdroov 'p dsoop-/\TLKov ^iai- vj h\ ysoofxsrpia. dva.koysT rv\ rpLcLhL • 3^ ^ v^ ysoofxsrpia, 7rspi ra, 
pSL Xj akkca^ ' ApLc^QTskv^^ ' i^Y> o TikcLroov vTroh^Lot.LpsT 'p Ssoo- STri^rsh^a, <p(Y\fxa,TX Ka,ra,yivs1), Trpoorov h^s %Y\fxot, 'P rpLytuvov sc^iv • 
pv\TLKOv eif ({)ucrioXo7i>tcv Xj SeokoyLKov, t S-s fxa,Sv\fxa.TLKOv vk v\^\i- vre yb /xia. ypajxfxvi vrs (Mo d^rorskS^n %v\fxa,. ^ h'\ dc^povofxicx, 16 EI^TA^KATHrOPIAS. 

dvttXoyei r\ rstpdi^i,' ^^^i a,q-povifua, Trepi Tot bpdvM (rw^ctToc ^fxei^ tyi^ >iXso? oTov axyo^ei' »(5? n i^^sv" iire yi (TuiC,e% 
x£tTot,7iVe3, Traiv c^\ (Toofxa, rpLx!] SLccq-Arov sq-LV tx^i y> M>^°^ ^^'^'^•> ^^^'^^'«'Vov ryj^ yaycrix^. Iq-sov o-s otl eiirl /a/xP' t^ vvv ^i- 
^dSo? Xj Trkxro^' 'ix&q-ov S'£ rartjov vtto ^vo opccv 7repiex,e3, *(«( ^Xm fiycTLKA. Trdvv 6^1 tru^3«XA.e3 rcu? ■v^iJX*^^ rcov dkoywv 
$vo TTepdrA ^xej e| uv TrepLSX^'^ i^iY^ ^^ (xyiM^; Mev x, ev$sv ^vjXyo-j t« 7rpo(iot,ra, sTrofxeva, r^ TroLfxsvLx,'^ (rvpLyyi u<r7rsp vtto 
TTspLexed-, ^ 'P Trkaro^ ofxoloo? Trepiexe!), ^ -p ^a^o?'), ^^V^ <^^»'*- 5 t% (|)a)V>5? i^^w/^ei/*. OTi ^e 39 r^ ■(//vxjl ''wi' X07JXWI/ C'/^»' 
7e3C s^ 0^^ *!'^" 7re/3*Tot • e» (J^ TyTWf rdv s^ reWocpcc '^ivov^) • (rvfx^aXks'^^ ^vjko^i i sv TroXe^uw (rdXTTLy^ r-^v ■v//ux^'i' ^ie^sipyo-*, 
:^ ^ -^ gv /u-epo? xoii^dV lcj-i Twi/ ^o' 'V yd TTspx^ rS TrX^/.ra^ ^ ra SsxrpLnx ^s opyAVA ^viXS^ri rviv 4^X'^^ x*^^^''^* <5''* '*' 
evpl^TxsJ) dpxvi r5 fxix^^ 3^ rQ ^dSn^. ttolslv (xvrr^v -/ifWveSC. 

i(5-eov cTi Ti^i' oipLSfA.virLKviv ol Wlviks^ svpov efXTropLKoi ovre<; UpS.^L^ kc//. Iq-sov ori (Jmkti rive? oKrco shoLi t^V ^LciLpsrLKQ^ 

i^ hofJisvoi rCov dpLSfjLcov s\<; tkV ^'^(pii?, rriv ^s fJLy^rLKYjV ol ©paxe^* 10 rpoVv^. . . sc^l ^e sIttslv ori Qk elcri Kvpiu}<; TpoTroL hcLLpsrLKo\ OKru 
SKsi:6ev y) YtV 'Op^evV, oVi?- Xsysl) evpyjKsvxL ti^V /iycrixvfv • ©pa^ dXXa: rpeL<;. 

^ 'Op^ev,;. sTrsvovi^rs S's £fii^a.r-^pLct, fJLsXri ^Lsystpovrct Trpo^ Upa^L^ kj. tXS(^fLSV Sv ^ em-a}fisv rviv ha,Lps<TLV rv Trpx- 

Qvuov a,vrH<; u)<; dyxv cvroi,^ 7roXsfjLLKV<;' ^ ^ 4^^^^? a,7roKXsiM<rcii, ktlkS. a,XX' lc^sov on -^ TrpaKriKov aiXXuo^ S^LO.LpS^rLV ol 'ApL^cre- 
"V Sspuov iv Tw jSaflei ^pLfvirspov xv^ 7roLs7, oSsv x^ SvyM^SL^ Xi.kc\ Kj oiXXu]^ cl UXa^rujVLKoi ' ol y) ' ApLcfcrsXLKc\ sl^ rpia, *y'f 
eia-i X. 7roXefJL.LKo\ rv^ jSiot- tw SspfxS,, x^ o'px^T"tO' <5''* ''*«■ ercifxn? 15 §La,ipSTLV, etf vjSlkov, slg clKOVofiLKov, eV 7roXLrLKQV. 
d>vyd<; roov ^sXwv 'iq-iy^ 't, 7rvppix^o<; 7ra,p' a,vro1<; opx'^(rL<;,, lc^scv orL ev jx ra^ Twf IloXirixaii/ crvyypdfxfxxrL tva, (TKOTrov 

sc^LV evo7rXio^, x^ T slp-^fxsvov rw 7roivir^ (II. 16 617) "Mvj/JioV/j, ^X^' ^ ° 'ApLc^orsXvi; x^ HXdrcov dfxcporspoL y> XsyacTL 7rcog 
r«x* ^^v <^^ ^ opXW^i^ ^^P ^ovra,." Tv)V (S^s ysco fn^rpiajv Jdyv- ^sl ^lolksl^ TroXLV ev ^s rto 7rsp\ ^roXirsia,^ hcl^cpo<; eq-L Jt, 
TrnoL evpov e? av*7x^$-* x^y^ rS NeiXy (rufexw? avioVrp? it, rviV (r>co7roV ^ '-l £7ri7pa(})vj. ^ ^i f^ e7ri7pa(j)V]', ori ^ UXdrujv sviKiZ^ 
AhvTrrov eTTLKXv^cvro^ (Tvyx^^fTL^ "^^v cpcdecricov eyivsro ^hp- 20 s7reypa,4j£ IloXrsia,v,- S^s ' ApLc^oreXv[^ ^rXvjSvvrLKco^ IloXLrsia,<; ' 
Xovro ol Alyv7rrL0L sl<; fxo(,xyiv ^ scpovsvcv dXX-^Xa^;, x^ XoL7rov ^s <rK07ro<; sc-l S^id^popo^, orL fx 'ApLc^ors'Xvj<; Xsysi 7rco^ s7ro- 
exeiQev e7revov\<Tajv iiirpov ri S^l' y efxerpnv rviv yvjv x, eKxc^a f XLrsvovro cl dpx<J^oi, olcv ol 'ApysHoi, ol Boiitiroi, ^e JlXarwv 
iStov stbvXdrrsro, 07rsp fnirpcv ot, dKa,Lva,v 'exdXvv hd 'T fivi kou- XsysL 7rc<ra. sl^v\ TrcXrsLcov x^ 7rCo<; ^eT TroXireueSC. raSira, \x ev 
vetf, e<^L dtoveveLV, e^reL^vi §1' a,vrS sc^ep-^d'/i<ra,v rS Ka,ivsLV x^ ^o- rvroL;, ol H IIA.arwfi^cot Xa,fx^a,vov1) "^^^ ^La^Lpsasco^ Xsycvrs^ 
veveiv. VTU) tvj^ yecofmerpia,^ f£ dvdyKV\<; dvs^dvv\ ^ xp-^^TLfxcv.lS Itl . kolkoo^; '/\ Trapytroc ha,ipe(TL^ ^X^** ^^e^rore y) ysvc<; ei§- rpia 
rv\v ^e dc^povofjda,v 01 XaX^^aToi • X)Y>svrc2 KXifxxn ev w ei^rli' e'L^v\ ha^Lpsf^, dXXd Trdvruo^ eV ^vo. 

tfVot xx6a,po? sc^LV y/3avoV ^ dvscpsXog, 3C| evxepco? sks^lQsv srre- UpoL^L^; kS' . Xa,(iofievoL cl IlXarcowxot rvj^ 'ApLq-creXLKvi<; 

TOVjtrav Tviv 7rep\ tuv vpa,viuiv (rufxdrcov Mta,crKaXia,v '^roi rviv ha,Lps<Tsuj<; rS 7rpa,KrLKS, 'ipx°vd ^ ^LO^LpScri '^ TrpxKTLKOv et? (Mo, 
dcrpovou,ia,v. eV vcfxoSsTLKOv ^ ^lko^c^lkov jc, ryro evXoycoi;. 

i<q-eov OTL TV[ dpLSfxviTLKvi i^ Xo^ii^iKv^ 7ra,pdK£L'^. .,Tvi S^s fVd- 30 ryro ^s aTjrd', ^'/\fu ^v\ -^ vofxoSsrLKov x^ ^LKXq-LKOv, 39 Trotv;- 

(TM^vi i\ lwXo<; fJUi^TLK'^.., Tv\ t\ yewfxerpich v^ ^eai^ato-ta. . . ^ett»- ri^? xlvLrrofxsvo^ XsysL otl M.ivui<; x^ 'PxS'a,fia,v6v^ d^sX^ol 
^cucria. X^eJ Tra^o^ 'h ^a/rfiav 'v\toi, ^ fxspL(TfXDV t% 7%. r^ ^s ^crav (dfxiporspoL y) slxov 7ra,rspa, ^v Ata) ^ /x Mivujg v\v vofxo- 
dc^povofxia, v\ (T^a,LpLKvi 7ra,pdKSL% dXX' v^ /x dc^povofjda, 7rsp\ fxova, 6hv\g (5s ''Fa,c)dfxa,v6v^ ^LKa.q"/\<;, rSro aXvLrrofxsvc^; ctl ^ vofxo- 
Tflt vpdvLoi, (Tcofxa,ra, Ka,ra,yivs'^, v\ ^\ <r^a,LpLK')\ 7rsp\ 7ra<rav tr(j)aTpav ^srLKOV ^ ^LKa,c;-LK^v d^ro svo<; rS ^rpxKTLKS £rsx6vi(Ta,v. ^v\(r\ h% 
KcnTxyivel)' Xeyei yi rd crvfx^alvovra, £Kdc;-v\ (r<pa,ipci,, eire o'<fpa- 35 TrocXiv ori fi Mivui^ Trpe^r^vrepo^ v\v x^ '^v xP°vov, h^\ ^PxS^d- 
xtvvj elvj etre ^vXlvv\ etrs XlSlvv^, <TK07rS<rcu ra, V7ra,pxovra, Tratrv] fxa,v6v^ fxera^ysviqspo^. 

<r(j)aipa, y fnavov rv\ ypavia, lig Qso^ocrLog sv tol<; (npaLLpLKoH^ ^ta- fxa,So'vrs<; yv S\d rcov TrpoXxliovTuiv tl e^^ivvj (j)tXo(ro(j)ia, IX- 

Xcnfn^dvsi. KOA 'iq-LV v^ (r^XLpLK'/i dvXorepa, r% dc^povofjua,? u<; Bcofxev Jt, STri f o^roicv tl ec^iv. 

^MXxfx(idvii(Ta, 7rsp\ tv\<; tCo Xoyu) 6scopiifxsvv\<; (T^a,Lpa,<;. lc^iov fxxSovrs^ av 07rmv tl £<q-\v v\ (j)iXo(ro(J)ta, tXSoofxev x^ fxa>6u- 

^e OTL (})v]o-tv 'OXvfXTrLoS^copot; cd<; ruiv /x aXXcov fiLa.6'/ifjjxrLKoov 40 fJiSV "^ ^lx ri e— iv. 

ei^wv fxixP'- tS vvv ^vXa.rre'^ Xei-^oLvcv, oTov rvj^; dpL6fiL'/\TiKv\<;, raura /a ev raroL^, ev ol; (Tvv 6sCS x^ rd TrpoXeyofJLevx Tv\<; 

rrfi yeitifxerpia,^, rvjs' dc^povofxioL^' TrspL ^e r^? ^yirtJt^ <j)V]<rtv (j)iXo(ro(|)ta5". 

nPOAErOMENA 2;TN 0Em THS nOP^TPIOT EI^ArarHS AHO ^ONH^ AABIA TOT 

0Eo*iae:Statot kai oeo^pono^; $iao:so$ot. 

M/XXovre^- crvv 6sCo dpx^^ tS 7ra,povTo^ (TvyypdfJLfJLOLTog oktoo ovra, ^'/\rvi(TCfxev. xE(j)aXaia S\ Ta,vTeL X/^ovS ^lctl t xvpo^ 
rd tiooSoTo, v7ro rCov £pviyv\TCov ^vjret^ Ke^dXa,Lcx ■vv dpLSfJiov ttxvt^ tS Xoya 's7rsx>i<TLV • ujcTTTsp y) i\ KS^aXv[ t Kvpo? ttxvt^ nPOAErOMENA TH^ nOP^TPIOT ElSAFlirH:^ Ano $nNHS AABIA. 17 

tS l^iuv knsyei ^ion iv olvtyi sl(r\v cd alSi^a-eig, ^ ^loti tv^v ^a<n- imypx^'^ ovofA.ci ipfialH ^ iv^o"^ dvS^pog, Tvoc ^iot Tvjg tl^tomqictg 
"keviJG-av Tujv ouS^asixjv, ^yjjuil ^yj t-^v opxcnv, a,vTYj tyjsi, fv «.u-rv ry liv^pog S^sk^v -^ nxpov avtS (pot^ivviJ) crvyypccfJiiuLci,. x^ TpiTov 
TpoTtov ^ TAVTd, Toi Ksyo/uLSvat, ics^a,XaLiot, f xvpog Ttot,v^g tS Xoya S^s Tponov ^ive^ voSov (j-uyypa^fxfxoi, ^i' aX%poxsp^SLat,v, cug otouv Tig 
ty(ii(riv. s\<r\ (J^e, tug sl/!»i3, rct onTtx) Tot,vTot, xs(\>a}.Aia, oTov o crxo- ^nXofxsvog nopov sa,vTw nspinoLvi<rot,^ noiY^(TV[ trvyy pa^fJLfJia, o^ 
Ttog,, 'p 7vvf(riov, vi odna, Tvjg sniypa,^vig, vi slg Tt* KS^a,}.a,La, ^i.a,\.ps- 5 iniypa,-^v[ oipya,lii Tivog hvofji,a,, onsp ^ in\ tS lismqpdTn ^a,a\ 
<rig, vi Toi^ig, ^i^a,irxa,'kixog Tponog, v[ vno ti fhspog a,va,<popa,. y 7sv^i3^. x^ <^ XsyiKriv oti JIsL<r{qpa,Tog yy^v\v ^spofisvvg Tvg 
nepiT-rv ^d ti noLSvTsg TxvTa, ^vjTStrLV, aXXa ^ahifJLSvoi npodvfio- ''OfLvipv qixng vi^ahi^O-/] <rvva,ya,ys\.v avTJg, x^ ^v} tx)pL<rs fji,L^iiv tlvo, 
rspng Tng a.vxyLViv<rKOVTa.g dnspyxtra,^. jc, «^^^ f v trxonov ^vjTStrLV, rolg ^spatriv aura» 'O^vjpijcyg <q{%^g, ^ koinov 01 noXko\ ^j' a,l^po- 
ensLS^vi trxonog iv <rvvTOfJL.w nspiiysi noLVTO, ra, iv ru» "koyw ke- xsp^sLa,v tn\a,TTOV qiyivg jc, uJg ''OfJiv^pn ovTxg ini^spov a,vTM, 
yofJLSva, J^ s^LV TLVoi iv Tw d,va,yLvw<rxovTi Ti.dv\<rL, ^vjKovotl not,VTa, 10 xsp^og ivTsvSsv npotrxTwfxsvoL. >i^ TeTa,pT0v S^e Tponov yivs'^ vo6ov 
ra ev tw koyuj ksyofxsva, ^e^i npog fv cTKonov xnevdvvs^' -^^ <rvyypa,fjLfia. ^l' svvoLav tS oIksIh SiS^xcrycoLkv. x, -^ nokko\ noiStri 
Tv a-Konov dyvoujv oxvvipoTsptvg im f <rvyypa,fj.fxa, tpy^el), txjo-nep (rvyypdfifia,Ta,, x^ ^lol tvIv evvoLxv t^v npig '^v MoL<rKa,kov 't' 
(u fjcaxpoiv oSov dnLovTsg k, dyvoSvTsg nS inipyov'^. ^ dnkujg ovofLO, tS olxsin inLypd^ijcri. Mx<rxdkv, onsp ^ 01 UvSAyopsLoi 
ansLV "Vv irxonov dyvoSiv solxs TV(pkiS ^xSl^ovTi ^ nokkd fioyj- ino\.v\<ra,v • Xj '^ a,vTo\ noL-^<ra,vTsg to, 'X.pv<rSC ''Envi insypa,-d/xv v 
6Svn' ^ '^'' 'fv <rxonov dyvotxiv vx in\.<qa,J) ri dva,yLVtu<rxsi, dkka, \$ ovofxa, rS oIksih Ma.<rx<xk\i npog rifJLY^v olvtS. insL^v[ vv iwg sfpvQ 
pofJLLi^si, ndvTOL rd iv rw koyuo ksyofxsva, ft,a,Tviv ksys^. svkoyujg nokka, sl<rL voSa, <rvyypxfXfxxTOL, Tvrv yapLV dvoLyKxiujg C^rsTJ x. 
Bl Xj -^ Y^p-^rLfxov ^vjryo-iv, insL^vi ixv yLVujtrxvi tKOLqog t ix rS T yvvi<rLOV, 'iva, yvujfjLSV s\ dpa, olvtS s\<r\v ^ oLkk». ^La^xpivov'^ ^s 
<rvyypa,fJLfxa,Tog dva,^vofxsvov YSvi<nfxov, npoSvfxorspujg dvoLyivtu- ra, yvvicna, <rvyypa,fxfJLa,rx rvj re vkvi Kj tuj s^lS^si, ty[ vkv\ y! r^ 
<rxsi T irvyypaLfLfxa,. x^ tv^v XLrioLv S^s rv^g inLypa,^v\g svkoyujg (ppa,<rsi y\toi raug ks^s<rLV, sfS^SL ^i, mrsqL roHg SsujpY\fJLa,<n. x, ^ S^iot 
l^v\TS<rLV, insLS^v\ it, Ssksi v\ imypaL^v^ <rvfx^ujvog slvoll tw <rxonw jc, 20 rvjg (ppa,<rsu}g o^ tujv 6sujpv\fxxTUJV yLVujcrxofxsv e\ cLpa, olvtS s\cn. 
fv crxonov iv crvvTOfxta nepLiyetv , mv uj^rnsp imysypoLnl) nspi rS noLv\(ra,vrog y\ y • s\ ^ evpujfxev rv\v (ppd<rLV Xj rd 6eujp-^fxa,ra, 
OvpoLvS, sneL^v^ nspL 4pa,vS crxonov tysi hoXa,^s\.v. dkK av nok- <rvvv\6Y\ rw dvSpi, yLvujtrxofxsv ori xvrS iqi -r trvyypxfxfia,. svko- 
koLKLg 3C, d<ra,^v\g svpL^rKS^) vj inLypoL^v\, \jj<rnsp 'Apic^orikY^g sypa,- ^ojg Se VjY\ eig ra, Ks^a,ka,La, S^LxipstrLg ^v^re'^'^, insL^vl yLvtxj<rKOvreg 
yfjsv 'AvoLkvTLKX, ^nkofxsvog nsp\ irvkkoyL<rfiujv imypaL^fjoLi, insL^-j] ra. iv roig >te(^*X*ioig ksyofxsva, dxpL^ujg f okov yLvuj<rxofxsv' Xj 
nspi <rvkkoyL<rfJtS Sia,ka,fx^a,vsi ixsL' insL^vl av nokkxxLg d<ra,^v\g 25 ^ uj<rnep yLVuj<rxovrsg ix noiujv fxsp<jjv <rvvic^x'^ oivSpujnog dxpi- 
evpi<rKe'^ vi imypoL^v^, euXo^ujg C^reT^ ij airi* rvjg imypoLcpvig. ^ujg f okov yLvujcrKOfxev, i/rujg rd iv roTg KS(pxka,ioLg ksyiifxeva, 
evkoyujg ^s Xj f ^vijiriov ^vireT3*i, ineLS^Y\ yLVuj<rKOVTeg on yvv\<njav yLvuj<rK0VTeg dxpL^iSg 'p okov yLVuj<r»ofiev. svkoywg S^s x, ^ rdpig 
iqi tS dvSpog f crvyypa,fxfxa,, ^i* f d^iwfxa, rS dvSpog npoSvfxo- ^y^rsi^J), 'iva, fJLvj rd ocpsikovra, npwrov dvayLvwcrxs^ rsksvrauoL 
rspwg auf a,va,yLvwcncofxsv' x, y) TToXXoi 'dx slctlv Ixolvol xp7va,L dvayvtjjfxsv ^ x^ v iv&vriov rd o^sikovra, reksvraua, dv&yivuj- 
ELTS xa,kiMg iyvcn ra, iv rw <rvyypa,fxfxa,n ksyofxsva, sa-e v, dk}^ 30 crxe^ npwra, dva,yvujfxsv. svkoywg Ss ^ Ma.<rxa,kLxog rponog 
d,yxnv\fv ^^yv^ t dxokii6v\<rxi rvj ^o^^vj tS dv^ptig. vj S^lx rSro ^y\rs'i'^, wx yvwfxsv noiw ^LS^xcrxxhxw rponw xsf^p-^ • 3^ -^ cug 
^vjreT^ f 7vv]o-iov, 'snsL^f^ s\<n ^ voSx <rvyypxfxfxxrx. yivs^) ^s iv roTg e^g fxx6v\cro fiLs6x, nokkoi s\cn Mx<rxxhxo\ rponoi. svko- 
voSov <rvyypxfifxx x^ rs<rcrxpxg rponag' ij ^^ <5i' ofxwwfxixv, jc, ^wg <5^ 5t, vi vno ri fxspog dvxcpopd C^re?^, 'lvx fxv\ vofjLicrwfisv rx 
rxvTv\v SiTTVfV Y\ '^ S^l' ofxwvvfiixv rwv <rvyypx\}jXfxsvwv v\ S^l' fx vno -t 6swp-/\nxov dvxyofxsvx vno 'P npxxnxov dvdye^, rd ^s 
fjLwvv fJLLXV rwv crvyypxfxfxxrwv. ^ ^j' ofxwwfxixv fx rwv <rvy- 35 vno v npxxnxov vno 'p dswpv\Tacov. . . 

ypx-^Xfxsvwv, txjg orxv svpsSwcn Svo nvsg ofxwvvfxwg ksyofJLSVoi HpoL^ig ^'. 'M.xSovrsg rx siwSorx xscpxkxLX kiys^, ikSwfiusv 

ij TtOL-^crv\ pL efg crvyypxfxfxx nsp\ '^vyi^g Ss 'irspog crvy- x^ ^v^ri^iTwfxev xvrx ^ eTri rS nxpovrog crvyypoLfxfxxrog, oxtuj ■rv 
ypxfXfjLX nepi ypxvS' tqts ^ Slx rv\v ofiwwfuxv rwv <rvyypx-^x- xpi^fJLov hvrx. dkkx npwrov nspi rS (TxonS S^ixkot^wfji^v. Iqiov 
fiivwv voSsix yivs^) rwv crvyypxfxfxoLrwv • vo^i^^e^ "jS 'p rs/ry on trxonog x, <rvfxns(pujvv\1) x, S^Lxni^wvv^l). ^ <rvfins^ujvv\1) u,iv, 
exsLva sTvxL jc, f ixsivn niTii. ^i' ofxwwfxixv ^e rtJuv crvyypxfx- 40 insL^vl nxvrsg ofxokoyScnv on crxonov iy^sL nepi riiuv nivrs (bouvwv 
fxxrwv, cug orxv evpeSwiri nvsg S^LX^opta ovofxxn ksyofxsvoi jc, ^iaXa|3eTv, »iroi «"ejoi ^eVyg, ffCjSi e^^g, ffepl ^i«.^OjO«g, Trepl i^^iy, ;rspt 
noLv\<rw<nv dfxcporspoi crvyypxfLfxxrx ^v xv^ <rxonov sy^ovrx, oTov <rvfiL^s^-/]KOTog, x, rSro mc^Sl) vn' xvrS' x^ -^ xv-rg kiysi iv rio 
xfi^OTepoi nepL "^^vy^vjg, jc, ^vj inLypx-^wcn ro. 'oixsTce. ovofxxrx itpooLfiiw 'otl dvxyxauov ic^LV stTTsTv ri 7/vog x, ri sTi^og x, ri (J^i*- 
dkkx fiovov -T tS crvyypcLfxfxxrog ovofxx, rors ^ioi ri^v ofxwvvfxixv (popx jc, ri 'l^lov jc, ri <rvfi^s^'/\xt3g. S^Lxns^pwv/^l) Si, insi^ ol /* 
Twv <rvyypxfifxxTwv voSsix yive^J) • vofxi^e^) '^ 'V exsiv» rS xkka 45 kiyacrLV on y Si' xkko n SixkxfiL^dvsi nspi rtiuv nivrs ^wvwv sl fJLvi 
eivxi 3C, T ry xkkv f e>csivy. x^ Ssvrspov Ss rponov yivs^) viiSov S^i' xvrxg, raric^i ^ei -^ nxpx<^v\vxL v^fxJ.v 't eg *i3rwv dvx^vofJLS- 
<rvyy pxfxfxx ^ix ^LkonfLixv v\roi xsvoSo^ixv, cJg orxv rig d^xvvig ^ vov yji-^<rLfLOV, 'irspoL S\ kiyacTLV 'on Slx rxg KxTv\yopixg 'ApLqo- 
6vre>;vig ^akofLsvog noLv\<rxi ^f o\xsioy (ruyypxfXfxx dvxyLVwcrxe^ rikng ^Lxkxfx^xvsi nsp\ xvrwv • insL^vi ^ 'Aptc^orikvjg ev roug 
% C 18 EI^TA^KATHrOPIA^. 

Karvj^opiows ffepl TttLvnav tujv ovtwv ^ioikAju^Avei, elg S^e tyiv twv Tnriqi 'p <rix)iJi,cc, jmii ^ el^ujXa el^wXov lix£t.v. elS^^^jkv ol eiS^ujkov 
0VTU)V S'i^a,(rx.xkMv irv^^clXkov^J) -iijuuv au (jjuuwai (^iai -^ tvjv (^ixjvwv ti^v eixoVa l(|)»] • t? 'i^ (nuimATog eqiv €}<,Tvn{ufJioi,. Iqeov ^l oti 
^YlkSv'^ to. npayfXATa.), TiSTH fjipiv nepi tujv nivTe ^wv(uv hor- nop(|)vpiy ^aflvjTiig ^v o 'lcLfji^ki-foi; • Trepi tuV, (|)ijut ^'<i t? IIop- 
kxf(.^o!,vei, eTTeiS^yj av^ (TVfx^olXkovl) vifjuv elg na.<ra.v ^wv\v vn^ ^vpiyj :c, t« 'loLfx^kiy^y, eXnev vi TlvSiot, "^vfiyg o I^vpog, ffoXv^ctfiijs 
t>]I' (^tXocro(j)L«.i' y^rav. w(rnep ^^ ol ypot^fjLfjLoi.TMol enevoYio-ctv t* 5 o ^oTvi^," TToXu^aflv} kiyv<ra, ^ Tlop^vpLov, dn^ <^ ^omxvjs ^v, 
oVtu) /i/pii TW Xo^y i5(j)' * Trao-flC Xs^ig 'EXXijviJcvj avct^eS, jc, wirnep evQav ^'e "^^vpov '^v ^ldfiL^kiyov, vtoc, ^ "^vpot; ^v evflyv ^\ «ttrfv 
01 pvjTopeg e7rev3>ia'«.v Totg ^exctTpeTg qd^ren; v^' xg nSiv nokiTMov kiyei eneiS'Yj nep\ t« flsTo, evvj^^oXeTTO. . . evkoywi; ^s Eicrct^uj^i]» 
^>lTV]^ct ctvotYe^, 3C| ivcrnep enevoYi<rev o ' ApiqoTikviq, Txg §iy,x x^ y Trept EiirctYou^^g eniypx^pev, ivoc ^et'^v] oVi ^pobqix,wTepov «p 
xot,TYjyopixq u(f)' ct; noivTot, Tot oWot aivciye% iiTw Jtj Tracret (J^wvv^ <rvyypct,fLy.cc x, otj oturv^v tv}v ei(rot7(w7i^v ^t^J^ocjTtet v^uag. at «yS 
VTTo Tv^v (})tXo<ro^tctv yo-ot uffo Tctg nivTe ^wvoig dvoLye^. 10 TOictO^ eniyp(*,^cii, ^Yifu ^ii xl avei» r^g npoSicreujg, ^poLqixwTe- 

V fjuovov otvSpainog iqi koyixog dikkai ^ kyyekog x, ^cdfmv, pov nAptqwTi f (rvyypccfifxcx,, olov UkxTwvog ^a-ifj^ujv, nX.o(Ta»vos 

dnopScri ii Ttveg kiyovreg oti vk et<rt TrevTe yiwvat (jxwvotl 'AXxt^icKj^vig • ctt yi /Jp Tvjg npoSi<reujg vtpeiriv ^ fieiixxriv Tivx 
xkkd 3^ ^g • e^t 7ot/) 7evog, eTfJ^og, ^toKf>opot, <rvfx^e^Y\iiag, X^iov el(rxyv<riv, oXov nspl ■\//ux*IS' "'^P' iip^irifJLujv vifjLepujv (*). 
yVtoucJ^eg ^ i3*tov ena^riuJ^eg. npog yg ^(ftv eiffeTv oTt ffept (pwvujv ' EkSwfxev 6s vt, efft '^ ^v^Vtov. icj-eov otl ex, nokkwv ^etxvu^ 

lcfiK koyog, fux Si (Jxjuwf e^t f r^tov ycrtiu^J^es vt, f T^v snv<rLw- 15 ^vvjctov nop(|)upiy t n-otpoV <rvyypxfJLfJiX • ^ '^^ ^ ex tv npooifjlv ' 
S^eg' eire ^ vcnw^ig e^-tv etTe eTryo^tuu^J^eg, T^tov kiyej). enei x^ npog yb 'X.pv<rx<3pLov tlvx vnxTov''PujfJi-/]g TToteT^ Tv^v n-poo-^j^tw^vvjcrtv, 
T«Tov -rv X070V ffXeioveg Tuiv g^ (J)ujvujv eicriv eq-t •^ trvfi^s^Yixog npog ov :c, ev aXXotg auTy (rvyypoLfjLfi,x(ri npocr^bwveH (**). ^ ori 
yiwpiqov tc^i ^e dy^wpic^ov, ctXXot fjtxx (j)ujvi^ iq-t j^ f fwpLqov ^ np f^if^VYjD tS <rvyypclfJLfxxTog rvTH ev ctXXotg aOry (rvyypclfXfJLXcri. 
d-j^wpLc^ov. 59 oTt (rx^Yiveixg svtxvSx (JjpovTt^et, -oVep lO^tov auTy • v^ -^^ Tptujv 

Upx^Lg 7 . MaflovTeg itvv 6ew fv <Txonov rS nxpovrog <rvy-2Q ovtwv rponwv xxS' yg vj d<rx^eLX ^tvej, oJg ev tuIi npooLfiiw fJM- 
ypxfifixTog ^kSwfiev x^ eni tp yjpY^^rLfjjiv. Iqiov on f yijiY[crifjLov tS flvjcro/Aefla, av-pg Travu Tvjg <rx(pYjveixg (ppovri^eL. 
nxpovTog (rvyypoLfXfJLXTog rerpxy^ig eqiv • jyjvjVt^ov ^]^ -^ jrapov icj-^ov otl -r nxpov trvyypxfjLfix ^tatpeT^ etg S\jo rfJLi^fxxrx, ^ 

(TvyypxfXfxx eig tvjv v^yUujv xvrwv cruvyciav (xotvujvtKot ^ap eiTfxev 01 ev fx rw npwrw rfXYjfxxri kiyei ri eqiv txxi^ov rwv nivre (bujva)'y, 
xvSpwnoi ^ 6|a77eXXo/x6vot sauToTg ^ix rYJg (Jjujv^g Ta rS vS yev- olov ri eqi yivog, ri ec^LV eTi^og :c, Tct e^vjg, ev <5'e rw ^evripu^ 
vi\fJutTX' oSev Xj ^wvvi kiyel) nxpx 'T (j)ujTi^etv, ^wreg -^ exx- 25 Tfxi^fxxTL nxpoLSi^win tvjv xotvujviav auTujv y^ roig ^LX<\>opoLg. . . 
l^vro 01 xvQpwnoi), x^ elg rxg xxrv\yopixg 'ApLc^orikng, x^ etg TLveg ^ekiya^rLV ori eig rp\.x TfXYifxxrx hxLpel rviv nxpS<rxv npxy- 
ttxcrxv TY^ (})tXoiro(j)iav, x^ eig Tag d^iaXexTtxag fxeSo^ovg. fxxre\,xv, x^ ev jx rw npwrw rfxvifxxn nxpxMS^w^rL ri ec^LV kxoLcp} 

(rvfx^xkkej) ^s twg elpvi^ t nxpov <rvyypxfifxx Xj elg rxg rwv nivre (J)«jvujv, ev ^s ti^ ^eoripw kiyei tv^v xoivwvixv auTujv, 
^aXsxTtxotg fxeSo^g. dkkx npwrov einwfxev ^tct ti kiyov^j) ^ix- sv ^s rw TptTtu Tag ^LX(popxg. vcj et jw, ev aXXtu toVio nxpeSiS^ 
XejcTtJ^ fxiSoS^oi, ^ n^oirai eto-t, ^ tv^v Ta^iv avTiwv vc, yTo» kiyw-3Q rv^v xoivwvtav auTiuv ev aXXw S's rxg S\x(popxg, xxkwg xv skeyov 
fxev nwg <rvfx^dLkke]) t rrapoV <rvyypxfxfJLX ^ sig Totg (JtaXsxTtxotg onv ^e xfLX xotvtovtav jc, ^LX^opxv nxpxBi^wTi Xj ev rw xvru^ 
fu$d^g. i(^iov ori ^ixkexriKj ekiyovro enei^vi ev rw ^xkiye^ ronuj rx Svo nxpx^^wcrL, ^'^kov oTt y ^vdfxeSx r^rv rpix rfxvf 
fltvs(J)aivovTo • 'ev ^ Tw ^Lxkiye^ vc, (J^tvfpyv vc, S^Lwpi^ovTo :t, otrro- ^aTa siTreTv. x^ ^^ f/p 'f elnelv xoLVwvixv kiysL ^LX^opdv, ^ tto^v 
^6tgc<rtv exiyijjvivro ^ t^ xvxkv<rti. st<ri ^s ricrcrxpsg x\ ^LxkexTLXj yp f stTrsTv ^LX^opxv kiysi xoLvwvixv. 
fjLiSo^oi ' tc^i i^ SixLperoivi opiqMvi xno^eLxrix.vi Kj dvxkvnx-^. 35 'Effst^J^v^ xopov ey^eLv rwv npooifdwv vpnifxeSx (ndvrwv ^ xojooj 

wjt xkY\Ssvsi nxvTwg Xo^og ex rwv fxepLXwv rx xxSoka eqi rwv e(J)' v^juTv ttXvjv tijuv dperwv), (rna^xioTipwg npog Tyj 

KavovL^ujv • f -i^ kiyeiv oTt xvSpwnog tv^v xcctuj 7^v xtveT, 

T;rrog tv^v vcc^tuj 7^v >«veT, >rav ^px l^wov r^v xaVuj yivvv xtvsT, . ^*^ ^"""°" ^" ^^' E'V<»7^7-) 2-H7r.7E7P»7rr«., xx\ ^^ofZiri tlh, hd u 
, >-i fi / '/ '^ t /^ 1 »/ c . ~ 4, \ )/ ,/ , a.Trpoa-^iopii;-ivi tTTE^peciI/ey, EiVa^o/'/)] • aJvjXcy 7<tp TtOTtpoy vxuuxrMSs ^ 

V» xkYidsvsL' vre -vu xpoxo&eLkog vre djoiVLp -p opvsov nrs .,«, « r f^ rr 

M(J)Tvog Tv^V xaTuj 7^uv xtvycrtv, dkkxriiv xvw. ^ 40 (**) Ainmon f. 17 b. IlUctmXo, h -ri? Xpu<raopr« (0 Hopf ), xal 

Ilpagtg ^. MaflovTeg jc, 'Pv <rxoffoV j^ 'P xP^a-Lfxov, tkSwfxsv i^-^iiJLzm avrcS toc ^a5)i>«Tct £j£'>,(r£y <V«pr^<r*« t<j Trup t?? AtVy).?, xed 
^ erffuj^sv Tv]V xlrixv Tvjg e7rt7pa(J)^g. [(^e^ov OTt enLyiypxn'^ 'p t^eS^^/^Ji^re. T«r(w tw xpo^c»' eupio-xei ^pva-aopLo? t«? 'AptroT^^»? K«t»j- 
TTttpoV <rvyypxfxfxx liop^vpia 'Elixxywyii, Yiop^vpiv rS ^oivixog 'iop(a.i xttX \s^\ oX^ah -Trxpmoy^&u i-^KxiTrrc^i. triXo7 Sy ru Uop^pvpte^ ix(7 ont 
t5 fxxSvirS nXujTtW Ty AuxoTroXiTy v^ ^l Avxdnohg ev At^uVTu, "yp*^*^ J' "''l^^^^'/ ^*^ f /^^; 'V^PK^e "^ Trvp, ixflery, ei ^\ f^H kip^cra, 

anv. Trepi « sipvj^ OTt y nokkag ALyvnrog, snv^v ds rexv\, fxiyx^ < . „ , , ,1, , < , , , v ,> A 

, \ / t\ 1 / t / '/ 1 ~ < /i> t ~ rotnjy U.op(f)vptof vx ifSvmTo riui VTOg-pi^l/xi, 'y^xfei Avrt2 ro ^l^Xloy T^ro 

racreL. nepi nfT» os kiyei Hoptbvpiog on Tlkwrivog xxQ vjuag , - > / ~ tt% ' /r . rr-v ^ \ s s ^ -.<;>' »./ 

r ' rr r ^ = '"'£X rci/y £ip»;^£ya(y rw llA(*TCDyi (tort. nX(»iT<yw) xitl Tai/Ti (nj^XE^a? (rj^jeoloy, 

etijxsi ^ tti%TJvo^/va. OTtTrsp ev <rujfxxn ^v, ^akofxivwv ^i Ttvujv ^jt^ ^« ^OrcJy TcJy p^s^rc^y lXfi:Jy. Porpbyrii Chrysaorii et Davidis 
avctfle^ ttUTiu eixoVa ^(J)>j oti ctpxet ^ot f ex tvjs (Jju^wj eriS^wXov, imagines babet cod. Yat. 1023. nPOAErOMENA TH^ HOP^TPIOT EII^ArnrH:^ Ano $«NH^ AABIA. 19 

dyijjvoi.q vrto^^rojjuisSof,, stt' AVTriv x^iKOfxevoi T^g pp XsHpxg X/- drropSTi (5"/ nveg \iyovTsg ^ict n' 'Kiyei "j^pvia-ijULYiq yVvig, xcti- 

p£U)5 TYjV s^yp^Yi^riv. xvrvi to(wv ■^ Trpoyieifjiivr\ Xe^tg, ^yifxi i^v] f toi sh\.yiQv\ lug f yji-/i(ri.fjLov TrapxiTvia-iv snM-^e'^. ^ioi tSto ^ T 

rrpOoilLUOV, S^lTTYJV tySi TY^ TTCtpxS^OTlV SV lA, TW TtpUJTM TtpOOlHllUJ diVAyKOUOV iTOi^ev. 

rpM TLVot noLpoL^l^wri, 'ff (Dionov 'p y^p-^inniov x^ 'fv Tponov tjjs snei^Yi 6% kfJLVY^Yifxev a(r«(J)Si«5, ^ipe S^i^oL^uj/uLev noQev ij 

^iS^OLiTxxkioLg, iv (^s TtM hvTspw npooi/uLiu) atTiag TLVOLg TTxpxSi^wTi 5 a,<roL^eM tixts^. yivel) toiwv vi d^rdi^eut v\ dno T^g Xe'^eujg v\ 
Twv he^SYiTojuLsvujv. OLno rujv fleiwpvj^ctTwv. Xj dno [a, QeujpYijULXTwv, wg ey^si t« 'Hpct- 

TJjv ^Ipiv TYiv aiyyekov tmv Qewv 0a.u]uotVTo; BvyoLT^pA tke- xkeLTa • TctuT* «^^ ^0L$eoL x^ S^eivoi vndpy^ei • nepi ^ tujv <rvyypa(,juu- 
yov, dXKYjyopDiujq voSvTeg ty^v ^iKoro^ixv Xj '^^Jpiv t^v (^iko^ro- fiXTUJV 'HpotxXeiTy eYpvQ M^ ^xQsog Ko'Kvfx^-/iT3. dno S^s Ke^eujq 
tpixv Ksyvriv eHvxi • uxrnsp ^ y\ '^Ypig fxvQsve^J) nxpd ToTg noiYjToug yive'^ ^iTTujg v^ d<roL^six • vi <^ ^ix 'p fiYJxog Tv^g ^pxtreujg yivel) 
ayyeKog eTvxi tuov Ssujv, vtuu ^ -/i (f)iXo(ro^i* xyyeKog sqi t5 fls? • 10 X(roL<\)ei<^, tug ty^ei rx TxK-^veix (kxv ^ ev^pcn^v^ e\<riv, xK}^ »v 
xvTY[ ^ dyyiKKei v\fMV rx Qslx, etys yvujtrig Osiujv rs x^ d,vdpujni- ^td 'P yit^xog da-x^v^ s\<riv), v\ hx ty\v noioTVjTX rv^g Ks^sujg, uig 
vwv kq\ npxyfxcxTujv. QxvfxxvTog Sl Qvyxripx xvtv\v sKsyov, sfSL rx 'Apiqoys'veix • yVog -^^ i^ vj^^novov x, kv<re<rxyfxsvov (J)v](n', 
ifTeL^vi dp-/Yi Tv]5 (piKoiro^ixg -t Qxvfxx kciv. Ttolog S^s novog Y\^vg i^ kv<rs<rxy fxivog »x ot^xfJLsv. ri ^s dno 

xKKujg Ts ^s Xj iC^ ^ Hiv^xpov ^pvi nxv^g omi nporujnov xKKujv tQto ^siKvvsiv kmj^sipSfisv, vifxwv evnopvvrujv t3to xvr 
Bifxevxi TY]Kxvysg' M •^ tx tujv oixujv nponvKxiX Kxfxnpx sTvxi. 15 dno tujv dpyvjyujv k^ npoqxTujv Tvjg (piKo^ro^ixg ^sTgai, nX«Tiovo's 

ot^iov ^l l^virvi<rxi ^ ti vrtag knoiv[<rxro rvy tU^lv o Hop- ^vjfxi j^ " Kpiqorshig. tvtujv ^ o pL eig ty(v d<r<l^eixv hai tujv 
^vpiog riMV nevre ^ujvujv, Tvric^i hx ri npujrov ip ysvog Wyiks ^pxcreujv noieTv knerii^S^ev^rsv, o 6% trepog hd tujv Qeujpvjfxxrujv, 
Xj ^svrspov r^v S^iX(popdLV, rpirov -T sTS^og, reTxprov -^ Tf^tov Kj tx fx '^ ' ApiqoTeKiKX Qeujp-^fxxrx evyepvj elriv, v\ ^s ^pxcng ^- 
Ttifxnrov 'p <rvfx^e^YiKo'g. dKKd npo rarv oKiyx rivx stnujfxev ^rxoKog • * jw- ei vovjtreig, ri kqiv svreKeyeix k^ no<rov ^ hjvxfug.^ 
i^ujQev. 20 v^^ect Xj s^X^p^ (pxiverxi <roi rx Keyofxevx' wq-e yv vi (ppx<rig sq\ 

Tivlg xlnujvj) r-^v dpyY\v uj? KXnulg tyjcKrxv • <J)*(n yxp, el t ^^epvig. rx ^s HKxrujViKX Qeujpv\fxxTx ndw ri hj<ry,oK<i eln ii 
tv ofxujwfxov kc^i, f ^s OfxujWfxov xopic^ov, xpx f ov dopiqov y ^^^epvj vc^ xnKujg elneTv noL<rvig ^o^^vig '^e^ov kfofxevx (oTi S^i kqt 
&sT ^l TYiv dpyv^v dno dopiqujv noiei^. npog ^s t3to (pdfxev on rSro xKviQsg, (rx^sg kx. rS ^vx^ sjtai^v] egvj^vf^rct xpfxoXsiv xvrd 
vx tt^Lv ofxujvvfJLOv 'p ov, iug 3t, vji^^vi khiyQ-/\ kv roig nporipoig, dK}! npog x j3yXe3), y\ is ^pxng evyepvig ^ ofxxKvig o^ xnKulg elneTv 
(t(j)' £vo'5* ri y etcri Tct ct(J)' svog, rsKsiujg ev TctTg K*TV]7Dj3ictts 25 IlXaTujvjjtv]. 

&.<rofxsQx. in ^i ^x<ri, ^id ri y Tfpoirxi^s 'f ctvct^xatov r3 ovrog; h' Ofxv\pog ^ix fxvQujv rviv l^xv (j)iXocro(f)iocv kS^iS^x^s' rvrv t\ 

ij Kiyofxev npog rSro rpeTg xlnxg. npog t'-)v ^pdtriv npocriyujv Ttg y ^vvx^J) rx j3(*l9v] xxTxKx^eTv rvig 

ndKiv ^vjTytri Tiveg ^tct ti dvxywii>i eTnev x, yj^l ^txctiy ^ ^tctvot'a.5 • xKKx '^ rd ^px^ivTX ^ xKKx rd fxeQepfiryevofxevx )^ 
dyxQS vi yjpv\<rifnii. dJKKvp/opixv. nepi rvni S\ 'AnoKKufviog Tuavei); eTTrev "0 n-ctvTct 

^vjTycrt ^i Tiveg ^x n elpi^xojg rujv xxrv\yopiujv Kiysi ruuv 30 eiTTwv x, n^avTa <riy\^<rxg." o^ix rSro yivujtrxujv IIKoltujv t ^olQog 
nxpd ' ApiqoriKng' v\py,ei ^ ruJv KXTY\yopiuJv elnew. xxi nvig rujv Qsujpv\fixTujv nomiKov, nxpexeKevero fxvi dvxyivuj<rxeiv r^g 
^x(riv on npog dvnS^ixc^oKYiv xKKujv eTnev 'ApiqoriKyg' jSyXe^ ^;^ veyg -rv' Ofxvipov, 'ivx fxvi rY\ ^poitrei npo<riypvTsg oivjfivfcrov^ 'pv vy» 
^'eTgat on <rvfx^xKKe'^ elg Ta; >caTV]7opiag 'ApiqoriKifg jcj vx xK- sTvxt x^ r^v ^px^nv ^ yTujg knifxsivuj<riv 'iyovrsg • dyxnx "jS* tujv 
Xu)V typx-<ps ^ x^ Oeo^pxqog 5^ 'Ev^Y\fxog nep\ xxTv\yopiujv x^ viujv y\ dxo-^ <ruj^eiv tujv olxeiujv ^i^x<rxeiKujv tv\v ^ujvI\v. 
fxifxY\<riv tS oiJteiy h^xcrxdKn. xxxujg ^\ Sroi knsKvtrxvro • ei ^;^ 35 otXXct fx^v 'p TOiSrov -/^-^xto TlvQxyopii • yTog -j^ fxxQsTv ^y- 

ainx^ crvfx^xKKsJ) roug KxTv\yopixig 'ApiqoTiKag, ^ nd<rxig ToCig Kofxsvog Tvg yvv\Tiwg Xj voQujg lyovrxg npog 'pv ctuTiwv Md<rxxKov, 
*xTYp{opixig (TVfL^dKKs'^. tSto ^s t^si slnsiv 'on kx rS fxeij^ovog rng viag dsi v\pujTX noix xv 'i^oisv kvvnvix, yivuj<rxujv dni tujv 
QiKsi ^eTgat 'oTi noCtrxig roLig xxT-/\yopixig (rvfx^xKKe^J), sl ^ TaTg fxsQ' v\fxipxv kvQvfiY\(rsujv jc, jctvvjcrewv yivs^ rxg wxrspivdg (bxv- 
'Apiqorihig (*). ^vjTy cn ^s ^id ri 'p nKsiqov fxipog rS yjpv^^rifxa rx<rixg • Si n ^ npov\pY\^ v\ ■^yi^, tSto ^ v\psfjMVTog tS <rujfxxrog 
itpoirx^s rS <rxonS. 40 (j)avTa^c3. ^e^e ^yv oTt ei ^vvjcriwg Ttg Ij^et Trpog Tct dvxyvuj- 

fxxQujfxcv n kqi hx\.pe<rig x^ opi<rfxog x^ ctTTo^S^et^ig x^ dvxKv(rig. <rfxxTX, [(S^v^XoT v\ wxrepivv\ ^xvrxtrix xyyeKog v<rx tujv fxeQ' v\fxi- 

dnopS<ri M nveg Kiyovreg ^tet ri Tvjg ^ixipicreujg npoirx^s pxv ^vKevfxxTujv. TLKoiTujv S% yvulvxi 'T roiSrov jSyXouevog y 
Tv opKTfxov, xxiroi kS'siyQv\ 'on QsKei ^ hxipe^ng rS opi<rfJiS npo- fiovov ^i' d(rx<peixg tujv Qeujpv^fxxTUJV dKKx x, cJ^io^ <rvfxno<riu)V tv\v 
repevsiv. neipxv knoieiro, yivujcrxujv rors 'fv kpuurujfxsvov rxKv^Qsg kx(\)xiveiv 

jraXtv dnopScn riveg ^ix ti T^g ctvaXwixvjg yx efxvv\fxovev(rev. 45 oTav oTvog xnxKvvvi ti)v xxp^xv ^ npog 'p -^evS^og xtveTii^^ vtwj^eXij 

(*) Ammon. {.23.b. thU ^i ^acriv «turor tipvix^ycti xx\ tU T<ij'Api- '^^^pyt*'<^^J' 
^riXv? K«Tvi7opr«?, «5 xx\ tU Tct? 'ApxuTv xpvi(njitw»o->if tH? tbtcw rui "^^^^ss ^s X/7yo-t, Tt -yS dfx^e^xKKsro rSro oXwg, ii tc^i yivog 

ifk^ing ^itimi yi'Ji<Ti<iH. ») ^KX^opd, on Kiyei 'on v\S\JvoifXY\v noiv\<rxL xvTviv ffotxiX>iv, ^vjtwv 

C2 20 Ei:S TAS KATHrOPIAX 

ei ^qiv vj [M\ £<;■<; x*i ipAjUiSV, vau ajUi^e^aXKsTO nctpoi Toig nat^ twv otYujccoi/ to, ^noiQkcc To^ig xctSok» Tfiiywg •/^apKrdim.evoi, 

XctioTg e! eqi ysvog x^ ei^og' tkeye <^ o 'Avn^evyig /nYi etvAi ysvog on vk sv •^ikaug imvoioug el(Av dXk' vcpeqyine, k, otl y (rwyu.ccr* 
fx-^TS eH^og' ^vi(A '^ xvSpujrtov opw, oivSpujrroTYiToi, ^l^%opw^ \nirov d,kX (l<rujfJiOi,Toi, Xj oti npo tSiv nokkiMV ela-i otj ev To^ig nokkoig Xj 
opiu^ InnoT-^To, Bb vy^ opSS, wqe yv yjc eqi T KcnQohi. kvipijj^eg Sl en\ roTg nokkoig, <pe'ps Toi TVTOig dvTiKei^evcL no,po.Qi}JLevoi ^ oLKpi- 
T TOi^TOV. 5 ^eg el<70[JLeBx. 

KOiXuJg iy^ei o opiirujag o ke^mv ■^ Kadok» ev Ta dpiQjuiw kat a.vTiK(t. vk okiyoig npodeuupioig elpv(KOTeg 'j^ujpviinofJiev en' avTYpt 

&!Sog, vno nokkujv ^e [xeTerfoixevov. ''^^ Xegii/. 'iyei (i\ rd, T%g rvvrcc^eujg vTujg • ^'(Tuvtoimv croi nctpd- 

OTi ^e dvxyKoiioi ^t^T-^iTig vnlpfei {elTS d<TujfxifjrcL elinv eire ^oirw noivfxevog'* 
rpi-j^vj ^iag-ara), (rxd>sg sk tS kiyeiv Tivdg ndvTcu ra ovroc crcu- «^iov sqi ^'/iTvicrxi n ^M^ipst knivoM rvfg "^ikvig enivoict.g. 

fJLctTai eTfcti, wcrnep oi i^rujVxoi', «ViJ^/jeg ^vj^eveT? ^ irn-cc/jroi cctto 10 ^tot rt apcc rwv Ile^iTrocrijrixu)'!' e/^v^pnj ; ^acrt rive; ort oi 

^pog ^ nirpvig K^ Tviv noiv\<ra/' vtol '^ y^e rvjg npo<ry]yopiccg Tvjg Ilepirtcx.rviTiKOi elg tvjv (^ictXocrtxijv o^vripujg sxlvSvto' Bikujv Sv 
ipikoirocpixg efJLskov, el fJivi ori S^m fjieyaikopp-/]fJio<rvv/iv rwv ovofid- rccu-TPV rtoiv\crc*,i sfxvYiTc(,TO ctvrujv. a,kkoi Si <poia-iv , srteio'vi drto 
rujv ctvTviv eKO<rfivi<raiv ' ^ai<r\ "^ tv ({jiXoVocfjov fjiovov rtkif<nov, vrtokvi-^jeujg UkccrujviKog ekiysro, vj^vksTO soivrv ^eT^oci 'Api^o- 
ycMfvflv ^acnkix,, fjuovov svrvyji]. j^ fjuovov ju, rtkvmov KOiSo roTg rikei rtctpct,Kokiid5vTci,, ortep sv rolg crvyypoifjifjiaiinv v]^iikvi$-/i o^eT- 
eccury ocoxeT^ ^ ocXXy y «S^^O' ''^'^'' ydp sqi rtkMcria,, el ^ roc 15 gcti. agtov ^e ^vjryfcrewg vrtaLpyei Sid, ri Ilepin-ocrvirixol exccXyvro 
fjidikiqai Kj tQto a noipujv Koupog evoSevire, Kopov ry rtopi^eiv fJivi ot A/JifforeXixot. (pamv ori ^icc ryro UepLrtaiTviTiKog sKOikeiro 
tyeiv ryg Tr^yryvrocg (J^etxvi/ujv. ^oVog (J^e /SctcriXet); xctflo tujv rto~ Apic^orskvig, erteiS^vi rtepirtOLTujv rccg <rvvii<riaig ertoisiro t-^ rtpog '^ 
ksfxiujv srtiKpoiTs^i, SvfJiH TS x^ srtiSvfJiioig' t3to '^ ^oinkiujg sqi SiSc^<rKct,kov cdS^o^i' ^k snkfJiX^^^TilikoiTujvogrtepLovTog sv KoiSiSpa, 
reKfJi-^piOV. fJiovog Ss svrvfvig kccSq tvtujv ecjjte^ ct ^ (WvccJ, ^ rtOLsH^ rccg cruvyo-tccg. oikkoi S^i ^oiinv on -^evMg sqi, T^vaivriov 
rocurot ^W^ wv e<f)te3 • e(()te3 -^ oc/oerijv otei npocrrtopi^eLV. vroi 20 ^^ ^vocvrtyro auriu. rokfiujin S\ ol roiSroi kiysiv n • y^^e «^ 
»v S^iyJSev iTvyKeKpoTvifjiivoi rviv pL, yvujcnv yijifiiaiirteTvi ^ evTekv\ v^vajvTiSro oiVTuj, dkkl Ucre^sv ocij-t v otet, lug (J^vjXoT 'p etg Tv roicpov 
xiKTviv'^, kiyoneg an^ctvroc rcc ovrct cruj fJiOiTct, elvoci, f Trocjs' ocuroTg IlXccrwvog ' ApLqoTskag srtiypcLfXfnci. '^^^wy.ov^ApLqorikvig — Sifjngj" 
$s Ssiov ksrtTOfJispkg iruJfiM SiOi ffocvrujv ^ivfxov tSto S\ f rtoip' Kc*,Tx^Qujiri nvsg Hop^vpia kiyovreg on vk ens^vikSs na,<ri 

ocvroTg oViov, tv[V Ss X,^v\v vnepiyinraiv. sneiSvi S\ roioivrvi ^vfrvj^rig roTg yiven • rt<xpvix.e '^ rcc rtivre yivvi TLkcirujvog (Sophlst. p. 249)' 
3^ oc^^i|3oXtoc rtoipd roTg noikxioHg yiyovev, ' ApiqorskiKujv ^ n?.oc- 25 (Jjvjcrt ^]^ o IlXccrwv Trevre ^e^vvj eTvou rtdvrujv ruJv ovtujv , ^crixv 
rujviKUJV x^ IlvSayopiKujv ksyovrwv rujv 'ovrujv rd ju, cTvcti ct^rw- rctvrorvjrot krepoTviTai xivvicnv qdi<riv. rocurcc yv, (J)cc(rt, ffccpvjxc» 
(jicLTOi roc S\ rpifv] hct,qaiTdi, rcuv S\ ^rwVx^juv rtaLvra, roi ovrot o Uop^vpiog. y fJiovov S'\ tccvta, dkkd ^ ^repot rivoc* kiyii<n -^ 
cru/yuocrot eTvcci keyovrwv, Svikovon ^ rd etS^ x, rct 7/vvj, ^ipe iC^ ori ev rotg ^viTLKolg (Jjvjirtv ' ApLqorikvig yivog eTvoct rv^v uXvjy, 
rvjv avv^Svj SiSoicrKOikioiv Sei^wfiev rocg rtpoKSLfJiivoig ipujvdg dcroj- ryry (J^e yx e^vvjtjvj. dkkd fnv^v jc, rwv Trccpct roTg ypoifjifJioinKoHg 
{jLxrat, j^ Ig roii/ryg Xo^yg. 30 ^eviiuv yx efiv^3vj, Tvriqiv dpcrevixS flvjXuxy ■dSeripv. 

(^ipe ^ rijv wept ryrwv (5^oxycrocv ^ict(J)(jovt'ocv ' Apiqorskvg ^ 'P (5s ocTrXwg TeTpci,yyjg koifx^a.vs'^ • koifJL^clve'^ -p xupi'u)g ^ 

IlXo^rwvog slrtujfxev, vqepov §\ ^ auryg SicuT'/\<rujfJLev (*). u5g xaflo^y ^ u5g eruj^e x, ocvrt ry fJLOVOLylv x, drtoiKikov ryro ^;^ 

Sia.(popd rcov nXarcjuvixuuv Soy fLcLrujv yx o^Xi^vj yiyove. nvsg auro' (Jjvjcrt x^ r^a^txog^ "ocn^Xyg yuuflog rvjfg dkvjSeixg 'i^v.'' 
"p rtiuv nXarouvixijuv ekeyov on x^ t5to (pa,fjiev 'p n^po^ ffoXXwv eTvax, ^a^rtv ort rtxkoii eig xwyw.ag sfxsfJiipLqo vj 'Arrixvf. rtoppo) vv 

KOiSa kayuj rta.pd rtu fleu)' ret rtdvrai ^-/ifxinpyei'^. oikkoi S\ ekeyov 35 ^evog rof nX.ar(wvi ej^-tv i^ 'Arrixvj, npo<reyv\g S\ ij ^t'a nJuv Kujfiujv 
ori >^ ryro (J)ayttev ffpo ffoXXcJuv on el<ri nveg i^^^at ailfiuffo^^aroi, . . . em ^;^ HivS^dp» ryvavnov ^eT X^etv on ntWa^og /i 0v)|3aTos 
X070V /xvj iyjd^roiL ai3vj(riv ^e', iwv xar' etxova rtaivra, S^fXLnpye^i o keyofxevog noppuj tfsi -^ yivog dno rvjg rtoirpiSog • y «^^ ^v otffo 
fleo^g. oikkoi S\ ekeyov nvag t^'eag aiSvjj-tv fx^ eyv(ra.g eTvai, uiv 0vjj3ouv, otXX' otn-o^ xu//xvjg rvjg twv Kuvox6(J)aXtJuv. 
jtar' eixoVa rrotvra Svjfxivpysi Seog' tkeyov -^ eTvoj. KxSokiKov ^tvwVxovreg rijv rotgtv dKpi^sia.v Svva.^ rvj SiSoicrKX^ai '/jt.- 

^yv etg ov oc(J)Oj3tJjv S-/\fLiiipyog Seog ^vj^yjs^eT tT rta.p' v\fjuv jSav, 40 ^t^ei^, ^ipe okiyov tv koyov rtep\ oivrvjv rtoiVja-ujfxeSa,. ^vjrvjrsov 
Xj Ka.SokiKov dvSpujrtov etg ov dipopujv Seog S-/\fJiinpye'i tv rtxp' ^fjuv S^ ofa ^evvj ff/iora^ijcre^, apa roc x^ (pikocrofpixv viTd>C^ crvv^Seio.v 
oivSpujrtov okujg oe to, roixvroi rtpovrtoipy^eiv Tv\gv\fxujvyevs<rsu}g. 6\a . . . dfxiksi thto tt.vf yivuj<rKU)V crvyypacpsvg ^elcnovTUJV S\ v\fxujv 
Tvro yv f rtpo rujv rtokkalv Sia,<popov sipanvsro. Sio jc, 'AjOi^orc^Xvjg en^t f 'Itjuviov rtikoiyog' (pv\<riv (1 24) "eIj^o«.€V ev rvj Sspio, t^v 'Kni- 
l^o^c ^vj ^o^c^etv f npo rtokkwv, rvroig fxv\ crvyKoiTa,TiSifievog' yroi Soifxvov." rtpoxipenKvi S\ v^ roia.vTv\ %ing • ^ (J^ict ryro etrtev "cttrioV 
<yS dSvva.fxia,v tS Sein SsiKvyacnv, atcJvjVewg aO^r SsH^ kiyovrsg. 45 rcuv," oug Sv\kov e^toVrouv en't 'p dpiqspov Sifofxsv rijv 'ErtiSoifxvov. 

(*) Ammon. f. 30, i». .Veo/ *^ ?Tt ,r.p\ mC™ Jox?<rt/ 'Api^or.'x,, ^"^f^' ^i nveg el dpa, <njfxrtepiikx^sv 0' o>i<r/^o^g ^ro; (ry 

x*\ nXccTwy iiix,<pu,m,' fxh Y*p 'Apt?-crlXijf «xa'p»?-« ««J™ m uM? 7^«s) ^ -r rta^pdnkdrwvi KxSoka yivog, kiyw (J^ercts iSixs. dna 
iiixi <l>yi<riy, J^ XImVo/» %uifL^<L. SvQ Si\ rponujv yivw<rKOfxsv on y Trepiikx^ev aur/. nPOAErOMENA TH5 HOP^TPIOT EI^ATi^rH:? AHO $nNH^ AABIA. 21 

l^: (J^JTW -r siS^og ' 'keysl) '^ "^ £"^os 59 /^op<p''^i w^rnsp x^ iv x^ t y.s(Tov rSro 'p ^aiov, roi ^s aXXa no^vrx sk rnrixjv eiVt, x^ 
^oiv((r(rot,ig 'Evpim^yig (pyi<rt ^^npojrov y, eiS^oi; k^iov rvpa,vvi^og." Ss t fxSXKov x^ f vfrrov ^ix<pephiin t kvolvov rS dhipysog Xj f 
dKkoi fxry h ■/) crvrifSei* rSro auf ^>]Xo~, fv evfxop^ov eu£j(5~^ xa- npxnvi^ov x^ oXujg rot, roixvrx. f wv fJiSXKov Xj t »}ttov ei^Vg 
XycT* ^ 'pi/ oijuiop<pov <5H^creio^. Xe^eJ ^s ^ eT^J^og t vTroroi,<r<rofx£Vov ivoiXku^y^v « TTOieT. xaxwg <5'£ yVoi enskv<xc(,vrQ * avvdye^ ^ ex 
roj 7e'i/ei. 5 TWTy Ty ^07« f eTroti rauTO. nd,vr<u 'j^pwju.ot^roi,' vno6ii <^ ori rS 

<pepe okiyx nepl r3 ^io» ^ l^vjo^vra 3^ ^vrS l^vjTyi^TOivreg <p(X,iS t dkapysg aS^lv S^M^^pei el fxvi }i^ 'V fxoCkkov Jt, rirrov,, Tautv 
K<iroi,noi,V(ru)fJiSV r^^v dsujpMv, ev erepc/, rat, sk touv HkoLnjjviKujv kpa, ^oiiov it, aihipysg jc, Kvat,vov. y yu.ovov ^^ xp ryTO, dXXa Xj 
<ivrm$efjt.evot, ^L^drKSiv evrpeniX,ofxevoi. ^ia.ipel'^ roiwv f £fi-\pvy^ov K0t,6' trepov koyov vk tc^: ^ ai,kvfisg tug -^ fxoCkkov x^ v^rrov y noiei 
eig ^wof "Qwo^vrov ^vrov. ^ ^vrov sc^i f sy[pv rpeHg ^vaLfxeig,, ei^g ivoikkoiyviv. ., ryj av yvwirei kneipoi eltriv, w fiviv rv[ ^v^rsi. 
rv[V 7ei'i]Tixvfi', ri\v ot^v^yiriKYjV, rviv 6penriKv\v. . . ra.vrccig nv ra\g 10 not,peqLV Hop^vpiog rv\g ^evrspoig ^mpicewg naipa,^t}j(rtuv 

rpi<r\ ^vva,fj(.s(riv el npotrskdi^ rig ct'L3-/}rig, noiet f Qwoipvrov. qti rviv S^iS^xcrKxkMv, ^pvjfu rv^g ksyatrvjg rot ovrot, tj yujpLqa, v^ d^ytxjpLqa, 
(J^ Ij^ei aDijo-iv -^ ^ujocpvrov, <rct,<psg iK rS iv T0T5 v^atnv v^^ofxe- eTvai. effeK^^^ ^\ a x^ ■^ ^'s^ov ravrv\v ine^v[k6e, ^spe ^ IXXiffes 
vov eg*ffXw(^ ^ Kccpcpei dvtijjvrog (rvqskks^. ei eTTi mroLg i's dvccnky^ptxxnufxev ^roi v xaxwg ej^ov skiy^ujfxev, npuJrov [xai,6ovreg 
yive'^ Kivvi^ng, yivel) -^ C'?"»'' "^^ ^M^spei acrU ycnw^yg x^ <rvfx^s^-/\K^g inacrnuSyg. 

ijj<rnep oikv\deiot,g npo\'(^ot,fxevoi ol ra IlXaTujvog npecr^evovrsg 15 ^ fx Ukxrujv /SyXe^ sTvxl rsa-<rxpxg ((Tu^u^i^ag), Xo^ixov 

^oy fiot,rot, 'Apic^orekLKV]g inikot,fx^oCvov'^ ^Loupdtreujg' ^cccr) -ju orL d6ct,VArov X) koyLKOv Bvvfev x, otkoyov 6vv\'?v ^ xkoyov d,6oivxrov. 
evavTi* at,vrw Xj roig kkkotg ^6syysJ) 6 'ApLqorikv\g <pa(rxujv tv\v Tag Ss evavTiag ^vjiriv atruc^aTyg, koyLKov oikoyov, 6vifrv <l6<tvoLrov. 
urMV (5"iaipeT(^ eig ivot,vrLorv\rot,g , ei^e ev KaTij^opiaig ^v\(n fxv\ Xj npoe'<pepe tv noLv\rv\v keyovrai, ori %iv olkoyov afiavaTov ev tio 
tysiv ot,vrv\v ivot,vrLorv\rat,. ElXaiTTvog (Je Jt, Tviv aiTiav ^Xe^e* (j)'/]<rt keysiv "ij <^' d6oi,vat,rov kxkov iqLV." 'ApLqorskv\g S^l rpeig eTvat 
«^ ^LKOt,iujg VK iyfsi v\ v<ricf, ivoivrLorviroi, Ka6o vk eqtv iv vnoKSi- 20 ^yXeJ* y (J^ej^e^ '^^ 'p (i'Xo7ov aflaVaTov. cwj^ axoXyfieTo noj3<|)U|3t05* 
^evio, xvrvj «^ uVoxetytevov vndpysL' roi ySv ivoivriot, notvrot, iv rpsig '^ eTvcti ksysL' aruj ^ kc^t' d,pyv\v inv\yysikot,ro TolgHepLnai,- 
vnoKeLfxevuj ovrot, rvjv fxo[y/\v TfOieT^ • «Tio -^^ 'p \pvypov 3c, f 6spfxov rv\rLK<i(g XKokiideTv. . . twv IlepiTraTtjTixijuv ot nXarcjuvixot xaTeu- 
Ivexev rS vnoKeifjiivv fxdypv'^ • /3aXe3 'i^'' "iKoicfov rS aXXy t vno- reki^ovTeg rvjv So^oiv, dno^eT^oiL ivepysici, vndpyeiv ev roTg 7/vm 
Ksifxsvov Xa/3eTv 'P "^vypov ^ <rnev^SL fxsra^dkksLV ■v 6spfxov slg neipuJv'}) rdg ^Loicpopdg, 'P ^vdfxeL noipoiiriifxevoi. 
■^yyypov, . . Tpirv\ dfJM,prioi dvA^ve'^ ' ApLq-orskei, ori (|)-/]<rt n? fleTov 25 ^LX^opoi iqtv eT^ag. opLtrfxog vk ecjL Ylop^vpia ' ^id tvto 

rijjfxot, eTvou. . . dnokoyv\(rdjuievoi av vnsp rvjg rtu v 'A/»90TeXixtJuv kf/ei ag ^ opL^ofxevoi, ^ « Xe^ei opil^ofuiau, wot, ^et^») oTi tujv !!•- 
h\oiLps(reujg, ^sps xp tvjv Vifxerepxv inot,yyekiot,v tv\v tujv nXarcuvi- /3i7raTijTiX(lov e^iV. 
xijov iKdv\<rujfxedoi. otXX' eupt^rxe^ iv nokktJig riuv ^L^Tdujv ^ xat' <rvv^(Tfxo^ 'p 

T tfx^^vypv S^LctLpeTI) etg f ^ujov jc, stg ^(uo(f)urov Jt, etg (f)U- xp ffXeiovwv )t, ^ia^epovTwv Xj rw sTS^ei, tvc^e av (TvwnoiKae'^ rw 
Tov • Xj el /x v\ f <pvfv yaifxai.Lnereg, keye'^ no<x, ei ^e v-^Lnsreg, 30 dpL^fxw. 

^ev^pov, et ^e fxs<rov, 6cxfxvog. yx ^9: (5"^ (jiven-tXviTrTog i^ TOLxvrv\ -v S^s yekoiqiK^v dvoiiperLKov iqi ra dvdpujna oivPoivofievov ' Kj 

^oiipsng. v\ u5g yiria etg <rvfx^s^-/\Koroi (^iaipeT^), oTov dv6pujnog '^ dno yskujrog Kokd<rsLg noipd UspiroiLg i<psvpi6v\(roiv. 
eig av^J^pa jc, ^uvaTxa^ raura -^^ y ^ioi<pipeL iC^ tv\v yiTtav, aXXoc (j)ajw, ^s npog raro ori npujrov fxsv i<^i ^ dkkoi ^io* ^eXa- 

JtJ- ra (rvfx^e^y\Koroi, (pv\fXL S^s xp rd i^eyovroi fxopLOi' aruj '^ ^ t^ix^*, uj<rnep lc^opsT 'ApL(^OTskv\g iv rvj nspi X^tiujv nsp\ ra ipujS^ia. 
raXvjVog <pvi<rLV 'otl y^ev ^LOi^ipSL -T yvvauov ra dv^pog ei fxv\ x^ 35 ^evrepov ^'s yx ev nSi<n roTg ^tooig ofxoiujg ivepyei v\ aikoyog "^"yj^,, 
rd ixj^pioi. ewei o<pei.ksi vj OXax>j ry xi/vog Im tto^vtcuv T(Juv ^twiuv ^tifxeiv, 

Taroig rivsg ivxvriafxevoi <poi,(rLV otl y TTavra ujv ra axj3* ineiS^vi tyei dvdpujnog fxvat,g )c, veupa w(rnsp kvwv • ofxoiwg ^ 
nenspoiqoiL, rarwv x^ rd fx4(roL. l^ ^ ■^ fxekxv x^ "T ksvKov nsne- fxvKv\6fxog ra ^oog Xj yjiefxsTi<rfxog ra Tnna. 
poiqxi, rd ^s ev fxe^ru) y^pwfxoiToi. dndp&vrd iqiv yrs -^ Xe^eig eTrsl ^s elp^KOLfxev rdg tS ^Lkoirii^a KOLVwvlxg x^ ^ioL^opd^, 

fxoL OTL ^SKxrpix ^yXeJ aura keyeiv Tdk'/\vog * xav y) ^eKxrpix 40 ^ipe x^ v\fxeig npo(revnopv\<rwfxev sripag KOivwvixg x, ^a^bopotg. 
eT^Y\ ksyv\, d.k}! av nokkxi slirLV ai ^LX<popai. npog rSro ^'e dno- txvta «fj^ei Xj v\ napStrx 6swpix. crvyKxrxnxve'^ ^s avTvj 

koyafxsvoi ^x<rLV otl rpix eWi rxvrx nxvrx, f ksvKOV, -v fxekxv <rvv 6e(jj x^ v\ npxyfxxreix rS Ilopcpvpia. 22 EISTA^KATHrOPIA^. 

ESHrHSlS 2TN 0EQI TON AERA KATHrOPIQN AHO ^QNHi; AABI A 
TOT eEO^IAESTATOT ^IAOSO^OT (f). 

Tiuv 'ApLqoTekiKMV dpyojuLSvoi Xoycov eu^§ sk Qvpwv ^iKa cino t» oupsciapyv, iug IIX*tu)voco1 Xj 'Afi^oTeXtJtoi, ^ ajro r?}? 
Tw 'AptqoreXst ^Lctnpa^iuiuLsSa. k^ tyjv (|)i.X>]v (tuTtu (tvvto^mv cvvo-' rroLTpi^oq t3 a,ipe<rLOLpy», wg K.vpv]voCiKOL Sl' 'ApiqLnnov Tv Kvpvf- 
•<^SL (TvvTOfXMTOLTyi nspL^oCkwjuLev ' avvo-^Lg ^^ ^ <rvvTOfxM (|)tX,ce. raiov. ctXX,' iTrei «jt tlxpL^ixSg ^vdfxsSot, noLpoLKoXndsHv To^tg \syo- 
T^ 'ApiqoTfKei, HvSoLyopsLw kolt' oXviSeLav ysyovoTL Xj tv[V HvSa,- juevojg ei ^vj npwrov yviujxsv ri eqiv otXpecLg, ^epe nporepov nspi 
yopv (Tujjnviv elg r^v YetTov* ^pcnyvkoyiaLV /uLeTAyoLyovn. ^excc ^/ 5 AVTvig e^lnwfxev. cupea-ig eqLV oivS^pujv a,qeiujv S^o^ol npog eoLvr^g 
ri<TL y,s^OLkodoLg nspLxksiofxsv avrS ti^v (|)iXo(ro (j)t«v. jg np(urov sqi (TVfx^iuwvrwv, npog ^s aXkm; ^iflKJxjuvyvroiv. xaXu); cTTrev dvS^piuv 
TiuF S^SKX ^Loi ri VTiug (uvo/ulol^v} ij 'ApLqorekng ^LkoTo^ioL, Jlepi- x, yx dv^pog • Ivog ^ dv^pog ^o^a, xipec-Lv v noLeX- fleVj; -^ rore 
noLrvirLK'^. dkk' eneL^vj rSro juepLXOv ^ acJ^iXoVocl^ov, ^LkoaoLSokn yivsd, wg 15 'HpaxXetry otl na,VTa, JttveT^, ^^ HapjULSvi^ otl %v -t 
•p (^jXoVo(f>og, T* xoLSoka ^viTsiSu), Slol rivag kj noiag alTia.g ov ^ otxtvvjTOV, -^ 'AvTicJevyg oTi yx e(;-jv dvTLksysLV • flecrig 7*/) e<7t 
ujvo/LLoL^via-xv al x^ (|)jXoiro(J)iav a,lpe<rsig. ^svrspov rig ij ^Lxipea-Lg 10 n'«/3*<5'ogog .vnokviypLg evog riuv >tp (|)iXo(ro(j)t«v yviupi/unuv. "T S% 
Tiuv 'ApLqorekuciuv <rvyypxfx{xariuv nokkwv ovrcuv, yjLkim fv a^etwv 5(^ *ut xctXwg Trpocrjcei^, tv' (oo-iv a^idloYot ^ emcpf^oveg* 
dpiQjUiov, tog (j)>]<rt nToXeyua.Tog ^iXot^J^eX^f^og ctva7pa(|)i^v aurujv eav ojo iu<rLV elxoLLokoyoL 3^ ot^eXaToi, y noLVTLV y^e reyvviv y(5'e eTTi- 
rrvLYitrxfJLevog ot, 'pv j3iflv otury ^ r-/jv <Jiadecrtv. rptrov nodev S^eH ^vj/ajjv. rrpog eauryg (nj^cf^ouvyvrujv ^ Trpog otXXyg (J^ia^j^wvyvrtuw • 
apy(e^ ruiv 'ApLqorekLKiuv avyypafJLfJLXTiuv. rsroLprov ri ■r rikog eotv '^u Jt, npag eauryg ^ ffpog (*XXyg (nj^<|)ioviji)o-iv, y n^otyo-jv xipscTLv 
avTiuv. vi) eneL^-^, on» dpy^vi x, re7.og, ^^t tl ^ fxera^v, nefnnrov 15 ctXXa f otvrtjcet^evov rv} xlpea-eL, rvreqL KOLVYiv swolav • j^apaxrij- 
^ifreuju) Ti'g 'i^ ^era^t) oSog. 'ixrov noHov ^ei eTvat ^v dxpoaTV[v h^ pi^ei yi rvjv xipetTLV (rvfJL^iuvix ju^ i^LX^iuvixg, x, yjt Iv roTg rvfS- 
K^oaiv ^ 7V(Ju(nv. t^^ofxav noxov ^ei eivxi "Tv e^ij^vjrijv • fxviS^l ^^ ctlv dvQpiunoig ctX,X,' ev ct(f etojg ^ ot^ioXo^oig. ^ raura jm. Trept r^s 
«rog ex^svyeriu ri^v ^olitxvov ilx -^ d^iwfix rS e^'/iyv]TS, ctXX,' atpeVeujg, S^ei $s el^evxL otl >tp Iffrot rponng 0'vo^ctCoO *i >^ <pi- 
euSvvxg ^lS^otiu onoHog sqiv, oySoov k^ f ^Sog rijg ^pxTeiug xvrS. kocroi^ixv ai/ieVeig. ^ ■i^^ otTTo ry xipeTLxpyfii, lug nXaruiVixoi ^ 
tvxrov Six. ri dTOL^eixv sner-^evcrev vSl '^ ^v (^vasi roiSrog, 20 'A/3i(foreXixoi, ^ ctTTo T?}g nxrpiSog rS oXpetrLxpyv, ujg KupvjvaVjtol 
w; (J^ijXy^riv at 'ETTtc^oXai aury cra<j)eTg y^rat jc^ 01 ToTrot x, ra Me- o^ia 'ApLq-innov x, 'E/JerpteTg «J^ict Mevei^vj^ov 'pv 'EpsrpLSX, ^ Ms- 
riiopx nxw (ra(j)^ ovra. ^exarov rroira x^ rtva ^eT npokxfJL^xvsiv yxpLxoL Slx Tsp-\piiuvx x^ EuxXei(5^v ryg M.syxpsig odsv x^ M.syob- 
iraveg 'A/JKforeXixy |3i|3Xty. Taijra nxvrx rQ JJpoKkn keyovrog pM-/] (pLkoTo^ix, ij 'HXiaxot ^iot ^at^J^wva -^v ctn^o r^g ''HXK^^og. x. 
&Tv npokxfJL^xveLV dpfofJLsvvg riuv 'A/JKforeXixtJuv (ruvra^^aruiv yru» jit otTro rijg tv xlpSTixpyH nxrpitog. ^ otTT^ ry roVy Iv m Totg 
|y T^ (n>vavtt7vu)(r6i, crvvrxyfxx ^e ryry npoxXeiov ^i^ npoqids^v- 25 ^iarpi^ag eTroiyvTO, ofov ^rujVxot S^l^ rijv ev t>) 'Arrix^ noLxikviv 
Tog, ^/pe ijyUeTg sx hxLps<rsiug rivog npo^ixifxsv ^ rijv airtav. i^ (5e cfoav, ev i] knxiSsvs Zijvwv KiTTieug, yj^ 'EXeotrijg x, Ti.xp- 
SialpeTLg npoeL<riv vriug nepLsrfv^rx. v[ ' ApK^orikvg <|)iXocro<f)ta ^ ^evtcJ^eiog d/x^orepoykuxrtrog, nspi u stpvjD (Dlogen. L. 9 25) 
ovofxot^e'^ Xj v^iqvpte • x^ snsLS^v\ ovofxct^s'^, ^vjry^ev Six ri yrwg " ct^(j)orf/!07Xujrroio fxsyx (Jevog yx dkxnxSvov Z-^v(uvog." dfx- 
vavofJLxSviTxv xl x^ <j)iXo(ro<j)tav xlpi^rsig x^ S^lx ri HspLnxrviTLxvi vi ^oTspoykiu<r<rog S^e exXvjfljj y;^ ori ^aXexrixog vjv wg KiTTiei/g, Xj 
t3 'ApLqorihig IxXvfflvj <f)jXocro<|)ia. iTrejcJ^i^ S\ x5<f)e9Jjxev, ^ jcafl' 30 ro^ aurot otve^rxeua^e x^ xxretrxevx^ev, etXX' on rv\ ^ujij ^xksxri- 
axurvjv v^eqvpie vofnu reyyvi Xj smc^^^fxvj, ^ x^ npog ^fxxg wg Sl- xog jjv, xkkx jx ksyiuv xkkx S^s ^poviuv. spiurvj$s\g i^ Srog nore 
^ttxTvj. l7ret^>j yv xafl' eaurjTV v^it^vpcsv, ^ dno rtov reXetujv iTrl un^o ry rvpoLwa rivsg eltriv 01 fxxkkov In^ijSyXeuovreg rvj rvpxwiSl 
TX otreXvj Xj fxepLXiurepx "/wpeH, >] dno rwv drekiuv en\ rd rikeLX" xvrS, ryg cS^opu^j^opyg l^ei^ev h% neL^eig dvskiuv auryg ^LS^SJipv]' 
^ }^v[r3fJLev rtg vi dpyvj, ri f rikog, rlg vi fxerx^i) o^J^o^g. ^ yrwg dyxSov 'p evofXL<re 'p -^evirx^ S^ix rviv rv rvpoLVW dvxipscTLV. Xj 
jS et xxQ' exvTi^v et ^e Trpog vjfxxg, ^vfrSfxev rig dxpoxrvig ^ rig 35 n^ oixetco nors ^K^acrxotXti) UxpfxeviSvj '^v kiyovn -v ov x^ -^ sTS^og, 
e^viyvp-^g. snsiSvi S'e ^xipicrswg <rvvrxyfxdrwv sfxv^-/jfiev, Iv Ix t% svepyeixg nokkx rx ovrx, <rvvri$vi<rLV Ix re<r<rxpoL)tovrx 
^ roTg (TvvrxyfjLXtriv ec^i j^ Xe^jg Jtj ^javoia, ^ia jjl r^v Xegiv C>1T«- snLfSLpv^fLXTiuv on ev t ov, dyxSov vofjuTxg rw olxsiiu ffVfxfxxyeiv 
fxe.v ri f eTiS^og r>jg ^px<rewg )c, (J^ia ri t>]V d<rx(peLXv enervjS^ev^re, ^L^xirxxkijj, xat ffore «"aXiv riu aurtT (ruv>)7op(Juv (^KJ^a^rxctXu) otxt- 
&tt ^e rvjv ^ittvoittv no<rx x^ noLX ^eT npokxfx^xvsLv xe^xkxix rwv vvprov keyovTL t hv, S^lx nivre inLy^eLpvjfxoLTwv xxrx<ntsvxC,SL ori 
'Apiqorshig avvTxyfxxrwv. rxvrx sfSL v] nxpS<rx Bswpix. 40 dxivvjTov f cv ofg dvrsLnsHv fx'^ (J\jv>jfieig 'AvTL^ivvjg xuvixoj 

npturov xe(j)aXttiov vjv rwv nepLxksLovrwv rijv ' Apiqorikvg dvxc^xg e^x^Ltre, vofxi<rxg \%vporipxv slvxl noL<rvig rv^g Slx koywv 
^LkoTo^ixv f 'C,'^r'-^<rxL x^ noiag x^ rivxg rponng wvofJLOL3vi<rxv xl dvnkoyixg r>jv S^lx riiuv Ip^ujv dno%L^LV. »rw fx x^ dno rS ronv 
y(^ <{)tXo(ro<j)tttv tttpeireig. Xj ^T ei^^ou otl x^ snrx rpomtg • Xj <^ rvjg (rvvairixg. ^ ctffo rJjg Iv roTg (j^iXo^ro^^j^oig IffixptVeujg, uJg ol 

— — — l(j)exTixot • yrot -^^ otxaraXvj^/^tttv So^x^ovreg eneifov rxg kiJ<rsi^ 

(t) Co<l<l. Vatican. 1018 et 1023. 45 Tiuv npordtrewv. exkvfiv] x^ rpinag v] tttpecrig tturcuv, eneiSvi rpLnkxg \ AnO^ilNH^AABIA. 23 

enoiQvTo T*5 dnopMg • ipujTwjUievoi -^ elre 'ii ^^f x^ aSaWTo; ^ >5 yx ^^iv dyccOov, ^ yVe xoti/vj yVe tdl* ^ia,7rpoi,xTsov. y -^ ^v «rctp' 
flvvjTy^, l'X670V OTt ii flvvjTii ^ dSctvctToq ij djULtpoTspx ij Mhepov. otUToT; T jx <|)«i^ 'f <5^£ eyKSxpvixjxiviuv etvat (Od, 11 443), otXK* 
ex?tifi9ijcr«.v ^s :^ aLnopv\[XATiKOi hd, 'p dnopm fxovQV x, fxv\ knikvs^. v^v nccp' etvroTs t^ "ein-^ jcj «yw.(|)a^Vi ^""^' ^ '^"'* o^ei^'* ^/tffiis" 
«rot (^s avTixeiv^ to~5 IlpujTcit,yopeioig' ol '^ UpwTcx^yopeioi raXij- (II. 7 196). *fTV] Trpu/rv) aiTL*. hvTepct, ctiri» ort dvai(5'^5 ^wof 
Seg enpe^rBevov^ 'keyovTeg on -r ^oxSv sxaq-u» dkviSec, eqiv (*). S o xi/ouv, effervjfJ^euov ^s it, «vrol ri^v dvcci^eMv^ v tv[V y[e\.pova. Tvii 
ekeytei ^\ o IlXaTiwv IS^M Ixarepyg, r»? jw. ecj^exrtxyg ev r(x) ©eat- od^q dkXd t^v KpeiTTovoL' ^ittvI '^ ^ dvoLiS^eLoi,, vi fx xpeirriwv r^s 
r^Tcw Xryouv Trpog aun); «ro»; "xaretXvjcjjoVeg "KiyeTS fx^i eTva,i ou^g vj ^e y^^sipojv,, "^Ve otvS^poLg fxiyct, crivs'^ vi^' ovivY^cri'" tcx,vtv[i> 
KOLTotkv^iv, vj u,v[ xareiXvjtJjore; ♦ et ju. xaretXvjcf^oVe;, l^v tqi xdLTcl- y v ty^v dvcxi^eiOLv eneTv\^emv tv^v xpsiTTOvot, od^g, oTov uXaxry vrs$ 
hvfil/ig' 61 (5^6 fxvi KOiTeiKvi^oTeg, y nsiSofxeSoi, vfxiv fxv\ KOLTstKvicpocrLV iC^ twv dXKoTpmv rvjg aurcuv (|)tXo(ro(f)tag. rptrvi atrta oti. (f^pypvj- 
QTt ^f^tv (tKaTaXv]%//ta." Tvg S^s HpujTxyopeiag ekiyyei ev tw ry 10 tmov C<V°*' ° >tu*wv ecppvphiv ^h x^ aurol rt* ^oyfxoLTOt. r^g (j)tXo(ro- 
Ilpujra^opy haCkoyw Kiyujv yrwg, ort "vi/AeTg, ui Ilpwra^d^pa, X/- <j)iag «J^jci rouv a7ro^eige(juv, ^ ^c^a e^povav en\ tvtio ' ^oi,iv\ <^ av 
yovreg xowciug «J^oga^etv cre dXv\Sevofxev v\ \}/s^j^ofxsS(*, ' sl [x '^ vi Tvy^v\ npog 'Ayri^iv^v -rv npO(^ctTv\v Tv\g «.ipiarsiug TavTv\g VTW^ ' 
dX'/\Ssvofxsv, crv ^psvS^v^,, Kj IS^ tqi ■>psvhg ' et cfs ypsv^o fxsScc o-y "ewea 'S-v\ npoiv\y.a. ravu^Xuij^ivag 0^*17^5, ryrov ^' y ^voLfxan ^ot,' 
aXvjSevovTog, toV TraXtv ^qi r ypsvS-og. -^/svS^v^ yv koIvts aXvjflevvjg Kisiv xvva, hj(r(rv\Tv\pc(," (II. 8 297). on, (f^vjo-t, roiravrag aurty 
Kav re ipsv^v\, n<lvT/\ ^\ -^/ev^v^." ^ ejrctYei Xe^wv ort IlpouTaYo- 15 avfxcpopdg snv\yctyov, ^ yx v\^v^S-/\v olvtS Koi,rai,^dXxi -r ^povv\fit.<u. 
pag •v/'ei/^e3 xavre d\v\Ssvv\ kcLvts -^sv^v\^. ^s 'Apic^OTiXv\g ^l' cxvtv\ Vu^ v\ Tpirv] auTicx. TSTcLprv^ ^\ otl ^LXxpiriKOv ^wov xvouv 
Evog >i t3 aury snLysLpv\fii,a,Tog skiyy^si^ 6\d -t d^iwfioi r^g oivri- ^vwcret Jtj ot^voia -r ^ikov )tj ^ dkkorpiov opil^ov • ov ^;^ ^tvojcnta, 
(baff-ewg * ei -^ ot y} ndvTcx ^//eu^v} (J^o^aCycrtv ot ^'s noLVToi, otXvjflvj, vOyUt^et ^t'Xov eTvat, x, et ponxkcv em<f)epoiTO, cv ^s dyvosH, eySpov,, 
dvri^oLcng 'p rotyrov, v^inors 6% v\ otvTi<j)acrfg ffTJvaXvjfler/et • y(5s -i^ Xj ei ^sksa,p sni^spofxsvog sl-/\ • yrwg yv x, yroi ryg j(a emTvj^e^ 
ndvTOL dkv\Sv, v^\ ndvra, •^sv^'^. To(,vTv\g ^s rvjg ot,lpi<rstxjg svofXL<rc(,v 20 rrpog <f)tXo(ro(f)tav (f)tXyg sv^fxtl^ov ^ svfxsvsHg s^iypvro, ryg ^\ dvt- 
rtveg Xj "hf nXarouva eTvat ^Ld ro KS-j^pv]^ etxa^txoTg npo(rp'/\fia,<ri, mTv^^smg dnv}.cf,vvcv ^kv\v kvvSjv kat' auriluv vX.axTyvTeg. ^lo Xj 
kiyovrot, '^^okw fioi" 39 'Tcrwg" x, '^"raiya," x, ^'^vnokot,fx^a,vw." dkka, IlXarujv ev tw Topyicb ^v\inv otl 'iysL rivd (ro<f)tav kvwv ^m- 
Tcxvra, fx nXaruiv ^t' dKpi^sLot,v sksysv, yre ^e dKpi^v\g e<f)S- xptvetv cpikov dno sySpv. Jt, f ^tciKpivsLv ^\ dkiSsLOLV x^ ypevS^ 
KTLKog ndvTwg vrs e(f)SXTtxog otxpijSvfg. ffXvjv yx e(f)exTtxog ^ovy (f^tXotro^y. yrwg Jtj nifinrog rponog. ^xrog (^'s Tpono^ 
Ukdrwv, iqL ^ nokkat,"/» dKStroi,! olvtS kiyovrog \j dnocpxLvofiiw 25 otTTo ry re^Xyg, wtrnsp ol 'H^ovtxot • rAog -^ ttJuv ovrtov t^v v^S-ovvjf 
QTL tksyev, wg K^ 'fv noiv^r-^v., ev p. tw ^oLiS-pw ori v\ 4''^')(v\ noCrci, skeyov ' wv r^g (f)tXo(ro(f)tag xaT^p|6v 'Emxypog, w <rvv^Kfxoi,<rsv 
dSdvoLTog, J^ ev rto ^ai^J^wvt otl d^a^fxcLvrivoLg ^et ^eirfxoTg tv\v Mevav(^pog. yrot ^^ ot 'Emxypeiot :t, fxiy^pL twv »pot,viwv'(qwv tvs9 
So^oLV TxvTv\v iyovTOL nepL rvjg dSabvoi,<riai,g rvjg "^vyvjg etg (XcJV npovoiat,v, '(vot, fi'/\ npot,yfxoi,TA ^(^ t SeHov nepiepya.X.ofxevov to, r^St. 
livaLL, Kdv roTg Noyuoig ori dkv\Siqspoi, tx vvv keyofisvot, t3 tv\v Kpvj- fxefwv^ ^s rvjg (J^o^vjg )Cj Mevav<5)3og Iv roTg 'EnLTpinairLV, v\viKa ^v\<rL9 
Tv]V vvjcrov eTvaf ev Kpvfrvj i^ rotg ^LOLrpL^dg snoLsHro' y '^ i^^ty 30- oT^at Too^aurvjv Trpog (ryg?) flsyg a^ctv ^oX^^v 

Jrt (rKYiVY\v Twv aury ^LOLkdywv rag 'Aflvjvag n^oieTi^ (J^ta ra cruyU- twg dyot,Sov rs x^ xaxoV xaS' '^fxipcuv 

^oLvrx sm ^ojxparei. Xj ev r^ noXiret'a (pv^irLV ori fxLSwTwfxsSot, vifxsiv sKdqw (TfXLKpov y\v. 

Kr\pVKat, "^Tivropog fxsyoi,ko^wvoTspov,, og dvcc^dg e(f)' v-\l/Y\kS ^v\- yrot ^Xe^ov r^og eTvai rvjv v\^ovy,v, y riiv at^p^siv ^vjflev rvjv ^* 
fiot,Tog dvai,^o'/\(rsL wg jw, hiKOLLog svS^OLifxwv., oc, ei Xaflvj rravrag a^f^pofJ^to^t^ouv ^ akkwv v\S^vnat,SsLwv, dkkd tv\v (x^^oXtav rouv «'afltjuv 
dvSpwnag rotyrog ouv ^ ^oi ryro (tcJ^ixog vofXLCofxsvog fxoi,(^Lywro, 35 ^ xaraffvj^artx^V , rvjv xafittfcwcrav rvjv •^''^yviv wc^s fxv\ rtc/,%sw 
^e acJ^ixog aflXiog, j^ ei Xa^vj ndvrxg dvSpwnng TOLvrog wv Jt, S^Ld ot,l%pov Tt ndSog. i^\ ^ V[hvv\ rikog rvjg (f^uVewg • y^^ ^^ ^id 
Tyro (J^ixaiog vou.LC,ofi,svog TLfxwro vno ndvrwv. ens^irsLvx ^'\ dv tvtq svspysi jj (f)i»o-tg Tva i^f^^ou/Aefla, otXXo^ <rvvinks^ev v\^ovv\v rv{ 
rdg yjp-^creig rS IlXctrouvog rotg xarao^xeija^yo-ag ori yx vjv e^e- 6vep7eta oTa ^skect,croi,(rot, Xj yaY\Teo<rai,<roi, v^fnaig h' aurvjg npog 't 
KTLKog, 61 ju.li OTL npokoyog vvv ' ApiqorekLKwv npoKeL^J),, by) Ukot,- enifxoySov rcuv svspysiwv • enifLoySov ^ fx-/\ ffetvouvra lcS^tetv ^ 
Tujvtxijuv. nifxnrog Tponog v\v rvjg snwwfXLag rwv k^ (f)iXo(ro(f)tav 40 ^vj ^Lypwvroi, niveLV. vj i^^ovvj yv yx 'iqi rikog, dkk' 'ine"^ viTOi 
aupiirewv dno rv rponv Tv\g C^^Jjg, wcrnsp ol Kuvtxot ^iko<ro(poi. crvfxnkeKel) rvj k^ ^virLV svspysict, w<rnsp '/\ crKid rtw Iv (f)ouTi |3a3f- 
Kuvtxot S'\ exXvjflvjo-av ^a Ti<r(ra.pci,g ainag • v\ i^ hai, f d^Lxcpopov ^ovri. yroug x^ ^xrog Tponog. 'i^^ofiLog rponog rwv k^ (f)iXo(ro<f)i«y 
Tijg ^uivjg, snsLS'v\ Jt, aurot otd^ia^f^opt^av Iffervj^suov, oJg 01 xuvsg, atp/crsujv ovo^oweig otTro^rivog cru^j3e|3vjxoVog, wg otlleptTrarvjrixoi 
o^vjju.ocia l(Jt'etv jc, ot^f^pocJ^fl-tot^ei^, Kj dwnoS^sroL nspLnoLTSiv., Jt, Iv dno rSlikdrwvogK^nspinxTovrvlv (rvvii<rio(,v noLHfxivv ^Ld^r dfxctrvi 
fftflotg Xj Iv rptocJ^oig xafleui^etv. ryro S^ enoiav ry <f)tj(rei xaXy ope- 45 '^'vyyl t cwfxai, yvfxvoG^sLV. Jt, rouv dvSpwnivwv dva.ywpv\(raL,vTog ^iot- 
7o/A6vot • IX670V -i^ oTt 61 dyaSov eqL, hl kolvv\ j^ i(J"t'(* TrpotTre^^ • «^ej^e^ rvjV %ok'^v xvrv "^neimnncg vlog rijg Ilpujru/vvjg ot^eX^ijs 

ry nXotrouvog • yx Inryj^ave <^ tv\vlkxvtx nxpwv 'ApLqorikv^g • 

(*) cf. loh. Philop. et Animon. f. 6 b. fxerxcfxkelg 'p v\v vno ^Lkinna iv Maxec^ovta in\ -v nxihvcrxi 'tv 24 El^ TAS KATHrOPIA^. 

vlov ccvtS 'AXs^av^pov, ov rtaptiXA^wv nTujg snxiS^evas rr^v /Sacrt- hy.ii (p. 980) nspi tmv vofxm dven^orm fxsivdvrm cu; oipA (bfl*- 
Xixi^i' sniq^ixviv (JU5 sniKsysLV tv 'AXegav(5]30V, vivUa, fxvi^sv m(\>^- vycri Tivsg vnojxv^iuLaTa avtwv eikvjtporsg. ^io ^^s SsH sk tijjv vno- 
Jiijcrev, on (rvijULspov y» e]3*(riA,eO(rfle., v^eva ']^ svspysryi^ra,. x«t fjLvyi^oLTMwv niqS^ roig ' A.piqorshig So^xg ujg S^iopduja-iv vnousi' 
nors r3 ' KpiqoTshi^; slnovroi; on knsipoi. yiotrjxoi x^ Avifxoxpirov,, vxvruiv. rulv (5e vnofxvv\fxa,TLviwv t* fx fxovosi^r^ ra, ^s noiyiikai,, 
eniS^oLKpvcTixl ^aa-L -rv ' Aks^^xvS^pov slnovra, "yt^' svog oXy KOTfxn S fxovoeiS^ fxsv, iug evofxl^vi "^ ^^?'- ^^pfxvjvsia,q vnofxvvifxa.nKov (5ia 
^(^jfjfl9»n' sniKpaTY^(ra,i" eksi^sv ^\ vnoqps^a.g o 'ApiqoTsKvig ^ot- rijv d^rx^siav ,, npiv •ypd^pa.i tv ^iKotro^ov 'AfXfxujviov slg av-r 
^ej rv^v Xo^Kviv rS '^neva-inna (Tvv 'isisvoKpoLrsi, ^ dfx^orspoi vnofivvjfxa, x^ ^eTgaj dt< ^ npooifxiov eyei o^ sniKoyov jc, tt^v npsna- 
ehsyovro HspLnaTVjTiKol roHg ronoig S^tacl^spovTsg ' ol [x '^ sKaXSvro (Tojv tv^ sk^otsi dnoLyysKiav • rx S^s noiKiKa,,, cog ra, npog 'EvKa,ipLOv 
Avxmi IlspLna,rvinKo\ ujg oi 'ApLqorshKoi,, ol Sl 'Axx^vjfXLa,KOL a,vr{jS ysypa,fxfxs'va s^^ofJn^Kovra, ^L^ha, nep\ "^vfxfxiKTUJV ZvjTvf 
JIepLna,rvinKo\ ot rS SevoxpaVyg. riu XP°^^ ^^^^ °^* (rvfx^a,ivsL, 10 fxdrm Xujpig npooLfxim ^ sniKoyujv k, rv\g §ia,Lpsirsujg. rm ^s 
ePs7.Lns ^ ■T cvofxa, rQ rcna i^ sKOLkdvro IlspLnaT-^TLKO^ y^ujp^g rS (rvvTa,yfXATLKm ra, fxsv sIiTlv a,vTonpo(rujna,,, * k^ dKpoafianKoi 
AvKSLOi ot ' ApLqorehKOL, rm ^\ SsvoKpa,Tsiu)v e^ihns 'p rijs kvsp- Ksyovl), ra, S^e ^LaKoyiKa,, a, ^ s^ujrepLxd, Keyov'^. ^ ujg p} avro- 
ysia,g ovofxa, ^ skoXSvto ' Axa^YjfXLaKoi. TlspLna.TvfrLKo\ yv skoXSvto npoTUjna dvriKSLv'^ roHg ^LaKoyLKoHg, wg ^s oiKpoa,fxa,TLK<x: dvnKSLV^ 
^% ;on Kp nspLnoirug s^YpjSvro,, d,KK' on ^LS^s^avro rvjV %oKyiv tS roTg e^ojreptxoTg. ndvrsg ^ dvSpujnvg uj^sKeHv ^nKofisvog o 'ApL- 
nXotrwvog ^id fxi(rv ^nsvnnnM k^ nspLnoLrag noLHfxivii rdg s^vj- 15 qoriKvig sypx-^s x^ npog rvg snLTvi^siiig r^ (|)i>t0(r3(|)ia. I^ otjtet» 
y^irsLg. Kj vroi sI^tlv ol srrra, rponoL rvig snujwfxixg rm k^ ^lKo- npo^rujnn • ^lo x^ dKpoa,fxa,nKd Ksyov'^ , ujg S^sov oLvrm ndvTa,% 
(ro<J)t*v a,lps(rsm. dKpoa,<ra,^ • o6sv x^ ^v^rLKvj 'Axpo^atrig, snsLS''/^ ev^oKifxsiv ^oksi o 

AevTspov v\v KS^aXa,Lov rm nporsdsvrm f eiffeTv n/iv ^iat- ' ApLqorsKvig fiaXLc^a, sv a,vTvi, itj (J^eov avTvig ndvrag dKpod(ra,\S^ 
peinv rm 'Apti^oreXtxwv (rvyypa,fxfjut,rwv y^LKim ovrm fv dpiQ- mg 'ifovrag snL ^Xo<ro^iav enLrv\^siujg. sypa,\Jys S^s iij npog dvs- 
fjLOV, ujg 'Av^povLKog na,pa^i^uj(TLV o rvrn svSixa,Tog ysvofxsvog S^lx- 20 nLTVj^sing npog (pLKoiro^ioLv rd ^LaKoyLKa. ^ ev fx roTg dKpooLfxa,- 
^j^os. rm Toiwv'ApLi:^orshKm (rvyypa,fxfxa,Tm ra, fxiv eln fxe- rixoTg are ^v] npog dv^pa.g fxiKKovroLg (|)iXo(ro(|)eTv S^LOLKsyofxevog 
pixd rd S^l Ka,6oh{ rd S^s fxera^v. fxepLKX ^l Kiyov^) yj^ dnKujg nLSavoHg (*) K^pv^ KoyoLg. Ka,ra,a-Kevd^m ^e rv\v d6a.va,(ria,v rv^g 
rd npog 'iva, yeypxfxfiiva,' ^va-^v ^ k^KaSohKOv npoLyfia. npog '^^'oyj^g Kdv roHg dKpoa,fxa,rLKOig S^l' dvayKaqLxm Koym KOLra.- 
%va, ypdLypoLi • vruj ^wv vi nspi xocrfJLV npayfxoLTsia, kol6oKlk'/\ V(ra, (TKSva^eL,, ev ^e roTg (J^taXo^txoTg ^Ld nL6a,vm slKorujg. (|)-/](rt -^ ev 
npo(rns^mv\^ 'AXe^av^puj rw ^oLtrLKeH' dKKa, fxepLKa, Kiyuj 0(ra,25 roTg Trept Yvyivig dKpoxfxoLTLKoHg on y\ ^^v/jyi a,(pda.prog' el i^ v\v 
nep\ evog Xj fxepLxS j^ Trpog ?v*, uj(rnsp a.\ snLqoKa.\ olvtS • a,l -p ^6a,prv\^ 'i^si fxdhi^a, olvt^v (p6sips^ vno rS sv rto y^pa, dfxoLv- 
BnLq-oKa.\ npog tva. s\(t\ ysypoLfxfisvoLL, dg sv oktuj |3((3Xotg (rvvv\yoL- pS^, rore ^s dKfxa.l^eL rS (rujfxarog na.pa.Kfxda^avrog • (xxrnep vv 
yev 'Aprifxm rig /j!p 'ApLqoriXv\v yevofxevog. k^ Ka,6ohi ^s Kiyov'^ na,pa,Kfxa.t^SL ore t= (rujfia, dKfxoL^sL' -t cfs ore ^eT (pdeips^ dKfxd- 
o^roLnepinaivrm rm fxovosL^m ^La.Ka.fx^dvsL,,uJgv\^V(rLKv\'Aicpoa.- ^ov a.(p6a.prov' v\ ypv^^vl dpa, oL(pda,pTeg e^t. ^ yrtog jw. ev roTg 
(Rg <j)U(rixouv Wvrtuv, ^Cj v\ nepL OvpoLvS, Jt, f Tre^i reveVeaig jcj 30 dKpooLfxanKoHg • ev S^s roTg ^totXoYiJcoTg (|)v](rtv yrcug, on v\ "^vyji 
^9o/D*g, 5t, rd M.sriujpa, ndvrm rm sv ruJ fxsroLpiriM ronuj cruvt- ctflavarog snsL^^Y^ oLVTO(pvujg navreg ol dv6pujnoL jcj (rnivoofxev Jiodg 
qitfjLivm. rd S^s fxeroL^^v, ca-a. fx'/\re nepL ncnvrm fxvire nepL svog roTg KxroL^^^^ofxivoLg Jt, 'ofxvvfxsv KOLr' oLVTm, y^elg ^s rw fxv\^a,fxvi 
dXKd nepi nKeLovm ^iaKiys^), ujg vi lc^QpioL' ^iTrv\ ^l a,vTv\, v\ jw, fXY\^a,fxujg ovn a^niv^SL nors v\ ofxvva-L kolt' olvtS. o Ss 'AKi^oLV- 
jroXirtxvf, ujg olI IIoKltsIoll, a.g \qopv\asv sk rS noKK^v y^v^v nspLsK- ^pog (**) a.Kh/\v ha^opdv KiysL rm dKpooLfxarLKUJV npog rd ^x- 
fleTv OLfxa. 'AKs^av^puj ^Aa-LKsL, ctg SK^i^ujKS k^ ^otj^eTov ^LOLKoa-ioLg 35 KoyiKOL, on ev jx roTg dKpoaLfjMriKoHg rd ^okSvto, a,vTuj KiysL ^ 
jrevr>])tovra va-a,g tv dpLSfxov ' ^u^rijci^ ^i, ujg v\ nspi ^vtujv ^ ra, dh/\6vi, ev ^s roTg ^taXo^txoTg rd dKKoLg ^oxSvra,, rd -^sv^yi. 
Zumv LqopioL. rm Ss Ka,6ohi ra, fxsv sla-LV vnofivv\fJLa,nKd rd S^l dKh to 'AXs^av^pe, l^iv stTreTv Tr^og olvtov en yx iqL rSro (pLKo-^ 
(TvvrayfxaTLKd. x, vnofxvv\fxa.rLKd /x KiyovJ) sv oTg fjuova. rd KSipd- a-o^a • -v ^^ -^jev^og y} sKi^ d(poLvia-aL ^s '^ dKv\6sg y 6sfurov ' 
hxLa dnsypd^v\aav ^'iya. npooLfxim k^ smKoyujv jc, r% npenva-v^g sy[6pog ydp fxoL xeTvog dvv\p ofxuig 'Ai^ao nvKv\a-LV 

iK^oq-sa-LV dnayysKiag (*). 'T ^e rS vnofxvv\fxaTog ovofia napaAO o^g xev ^rejsov fx ksv6sl sv\ ^psaw oKKo 6'' evinrsi (11.9 313). 

UXdrmL xeT3 ev ri} 'Emvofxi^L, avvo^psL iia-v\ rm vofxm • (p-/\a-\ -^ rSro ^s sTnsv 'AKi^avS^pog snsL^v\ rijv KoyLKviv "^v^^v jSyXe^ ^6ap- 
■ — rv\v eLvai, o ^e ' ApLqoriKv\g ev roTg ^taXoyixoTg fxdXiqa ^OKei xvj- 

(*) Simplic. f. 5. u7rflp»}/*(XTt)<» 0-* TrpflfUTroV^^^riycixeiavx^tlTi-XEisv* purreiv rv\v d6avaa-iav rv^g -^/ijyvig' "va ?v fxv^ %vi eKiyyovra -tv 
(idaam (rvArct^ey h ,pLXo(TO(poi. Z, t* /.kv ^ovoaJ? l^/y^ ^? kb?\ kvi, t.vo? 'A^K^-oreaviv, Sld rSro eTns roiauVvjv oLOL^popdv. ^ ^Laips(rig rm 
xnrouiu,yyi(nionx, Ttl i^k ■zoMtXct,, u<; Trspi TrXiiovujy. S^oxe? Jk Toi t;7rouv»juec- > / T^Vi\/ /t\~.i l' /i/ 

'^ V , ,.- vv * ^ X .,.\ ~ , , , „ V !, , 45 auron-flOiTtuffciJV ;(^ rv)V (JttttjOe^rtv 7tve3 rvjg (i)iXoo-o(l)iag, 7rfloc-i&eu,sva 

T«X(» UtJ X(X.VT*I (TTraOJI? OC^K* tlVOLL, OLO VOt TrKfVVTOLL XTT OLVTCuV TO, Tu (plXo- ' ' i ^ I 

ffoipH io'^f,La,TciL. fiivToi'AM^(!LvipoiTdv7ioiJLvyifjLXTixiii(rvfjL7te(f>vpi^zv(i(f}yi(rlr ————— 

euoct K(»\ jitjj Trpof ivx axoTtov (ivoc^f pecrfiaf iio xaiX Trpof avTtJiocfoXjjv TVTiuy (*) TriSocvoi'?] olva^xoc^-ixorf, h ii\ To7i k^urspLXoti TriSavoTs? -.»»-.. 

(wroc7/xocTix(i toc ^Tspoc AeV^^fioct. cf. loh. Pbilop. (**) cf. Amraon. f. 7 b. i^fW AnO$nNH5AABIA. 25 

t3 "KoyMv v{roi opyoLViaS' rrjg "^ ^iXoiTo^lxg eig (5\jo SiAipnjuJviiig jnsyctXu,, t* ^e rw vluj OyU.wn;yu,a) tw Tfarpl, ^ Xd^ov^ NtxOyWaj^t* 
Toi a.vronpo(ruiitA slg rpia, ^mpsi'^ ' rvriuv -y^ roi /nJv slri flscwpv]- fxixpcC. nohrixa. ^s lug -T' IloXLrMov (rvvrai,y^A, ev lo ^lS^cCitxsi 
TMot ra, ^\ 7rpoi,KrMot roi S^l KoyMoi ^roi opyoi,VMoi. o^ 'iKOi.qov nujg ^eT nohrsvs^^ xdv rM ^svrspw hyw r5 HohrMS oivriKf^si 
rvrm s\.g rpiot, ^mpsi'^' ra, ^ SsujpYjrMoi slg rpict, ^MipSvl), slg r^ noXiTsi* IlXarujcog a,rs o fxoqoiy^w v<ry\ r^ nohrsia,- sv ^ rouq 
Avcnol.oyMov luMSvjiMcriMV 6soXoyMOv, roi 6^1 npai,x.rMat, slg v\Smoi, S Ilohreioiig » h^a,<xy,SL nvjg ^s^i noXirsvs^, dhKa, nSlg ol npo a,vrS 
OMOvofJiMoi nohrMoC, roi KoyMoi slg roi npo rvjg fxsSo^, s\.g a,vrr^ snohrsvTa,vro avdpujnoi. dhka, fxv^v -k^ OMOvofXMa, sItiv a,vrw ^s- 
rrlv fJLsQoSov ^ s\.g ra, vnoSvofisva, rv^v fnsSo^ov (*). ra, vv ^vtTMO, ypa,fn,fjLsva, ^L^Kia,, uiig t OlKOVofJi,Mov cruvra,yfJLa,, \j nspL crvfL^nxi- 
rv 'ApLc^orskag vj nsp\ rujv cru)fJLa,rLKujv sqiv v\ nspL ruJv <l(rujfjLa,rujv. (Tsujg dv^pog Xj yvva,LKog, ev w KiysL sx rscrcra,pujv <^s(Tsujv (Tvyxz- 
^ et jM, nsp\ dTujfiolrujv, ^ nsp\ ruSv y^sLpovujv rujv (TUJfJLa,rujv '/[ nspL xporY^^ -n' sv iyovra, owcoi', na,rpog npog rsxva,, dvS^pog npog yv- 
rujv xpsLrrovujv. ^ s\ ju) nspL rwv xpsLrrovujv rujv (rujfia,rujv, lug 10 vxLxa,, Sscrnorv npog (J^s/Xyg, siTLOvrujv npog s^LOvra,g,y :c, uig sYpvQ 
'«j nsp\ r^g "Vv^^vig a,vrS npa,yfA,a,rsLX • ^ yi "^jvy^ri vipeirrujv rS v\fjuv sv roLg rv\g Jlop^vpiii sl(Ta,yujyv\g npoXsyofnsvoLg. a,vrY\ x^ v\ 
crojfJMrog ne^vvcsv sLva,i ' sl Sl nspi •j^sLpovtuv rS (Tujfxa,rog, w? ro^ tS npccKTLicS S^LxiperLg. -r XoyLKOv ^ a,v^ slg rpia, ^iXLpsT^), elg rat 
itsp\ rujv XpujfJMTwv a,vrS ^■/\r-^fj.a,ra, • ra ^]^^ yi^pujfxa^ra, %sipu) npo rvjg dnoM^eujg ^ynv fJisSoS^, ^ eig a,vrY\v ri^v dnoSsL^LV, x^ slg 
rujv (Tujfxdrujv Ka,6e'qy\KS, Ka,6ori ev a,vro7g s^sl t eTvai. y\ h\ nsp\ ra, vnoSvofxsva, rv\v dnoSsL^LV. ij rd, ^ npo rv^ fjis6o^ k^ r^g 
rd (TujfJMra, xvrS (pvtTLohyia, vj nspi rd vn\p rv\v (TskY\vv\v., wg ra. 15 *7roi^6t|ews eio-ii' aT re KxrY\yopia,i x^ -v nep\ 'Ep^vjveictg Jt, rd npo- 
vpdvLO, (TujfJia,ra, ^t, v\ nep\ ryrtjuv ^v\rv\(TLg, nep\ 7«X.«^iy, Trept dc^puiv, repa, 'AvaXurtx*, rd S^s a,vrY\v rY\v fLs6oSov rvjg dnoM^swg SiS(ji- 
itsoL Y\Xiii ^ crsh^vY\g • y\ nsp\ rujv vno (rsh^v/\v, ^ rvrujv y\ nsp\ rd cTKovra, eiirt ra, Sevrepa, 'Av«.Xuri)Mt, rd S\ vnoS^vofjisva, a,vrY\v rv\v 
Ka^doKa rvjg rujv (Tuj fJidrujv ({juVeiDg, oJ; rd nep\ Teveasujg x^ ^6o- dnoS^ei^LV eio-t rd ToniKoC, ai 'Pijropi^c, rey^va^i, ol l^o^LqiKoVEKey^Oi 
pa,g X,Y\rv\f^a,ra„, y\ nep\ ruJv fxepLKuSv • ij sl y} fxspLKujv, y\ sfx-^-\rfujv x^ ^ nsp\ notjjrix^g. nsvre ydp sltlv slSv\ rujv croKkoyLcrfxuiV., dno- 
ij d-^vyujv ' Xj sl p} kfx-^vfyjv., v\ aX^Y\rujv v\ dvoiLj^ruov ' ^ ei /x 20 (J^etxrtjcog, SlxKeKrLKog, (To^LqLKog, pY\ropLKog, noiv\rLKog. k^ etxo^rojg, 
■nep\ dva,i^v\rujv ifx-^v-j^ujv, tug rd nepi ^vrujv a,vrS XY\rY\fxa,ra, ' eneL^vl ^ «.i nporoi^reig o6ev Ka^fx^oCvovl) nevre elcriv' vj ^^ naivrv[ 
ei 8\ aX^v\rujv., ^ rSro ndhv \ nsp\ rwv kx6oKh., ujg xl nep\ rujv dKv\6eLg eto-tv at npora,TeLg, Jt, n-otycrt fv dnoS^eLKTLKov, v\ ndvrv^ 
Zwujv oivrS 'I^OjStow, sv6a, ^LO.Kiye'^ nep\ rujv sv roig ^wotg na,6v\- -^JSvSeLg, x^ noLScri 'fv noLv\rLKov, 'rv fw6ujS-/\, y) ttij ^ aXvjfleTg ffjj S\ 
[xdrujv., nsp\ y^pwg Xj vsorv^rog, nspi a,v^v\(rsujg jc, fxsnu^rsujg' -v^eD^eTg, x^ rSro rpLfuJg' v\ ^ fxSXKov dKY\6svsi v\rrov Se ■^/svSs^., 
rxvra, ^^ Ka,6oKii sIt\ ^ 7r*o-i roTg XwoLgvndp^^sL' ^ a,v Ka,r' lSia,v., 25 x^ noLet 'pv ^iaKeKrLx^v crvKKoyi(Tfxi:v, v} nKeov sy^si -^ ^psvS^og rS 
tjtjg rrept r^g Ka,6' vnvov fxa.vrLKY\g' a,vrY\ ^ fxcvoLg roTg dv6pujnoLg dKY\6Sg, Xj noLst fv (To^lc^lxqv,, v\ sniiTov sysi t dKv\6\g r(u -^psvSsL, 
vndpysL. sl S^s ndhv nsp\ rouv vno (TsKv^v/y a.vrS ^vTLoKoyLxuJv x^ ^roteT^fv pv^ropLxov odev Xj qa,(TSig na,pd fxovoLg roTg pY\rop(TL ^i* 
^v\rv\fxdrujv, rd pi vn\p rY\v yvjv ic^i, rd $\ sv rY\ yvj, rd S\ vno 'P egio-a^etv -^ dKY\6\g x^ -^ •v//eij(J'og. ^V <]^ exreKei fjpsixv y\ qd6fxv[ 
r-\v yv^v. Xj sl IX vn\p r^v yijv, ojg rd "M.sreujpoKoyLxd aury, h6a, riu reKrovi ^Lcnxpivii^Ta, ra, sv6sa, dno rwv xoifxnvKujv, Xj noipa, roTg 
^LcnKeye'^ nepi rvjg Kanvuj^g drfxiSog x^ a,vyjxY\pujhig,, nspi ^pov- 30 oiKoSofxoig ^ ^a,pvKhov S^LOixpmv ra, op6a, dno rujv xexXtyu/vuiv, 
T^g re Xj dqpcnnv^g ^ ve^uiv ^ nepi riuv Slxrrovrm KOjuiv\riuv, ^o- yrw Xj ^ X071X51 opyxvov S(TX rvjg ^iKo(TO(pia,g ^xxpivsi f dKv\6\g 
huv re Xj a,lyiuv Xj rujv xKKujv et^wv. ei S\ iv rv[ yv\, u5g v\ ne^L x^ f •^evSog x^ 'f dya,6ov Xj 'p.xaxov, Tva fxv} •^/evS^ S^o^a^^rujfxev 
6a,Koi(r(ru}V Xj nora,fiujv Xj nvpjuJv npa,yfjia,reia. ei S\ nspL rujv vno fiY\S\ xa,Ka, SLOinpoi^ujfxs6a,. 

Tiijv 75]V, log v\ nspi ruSv <Tsi(Tfxujv x^ fa,<rfxclrujv a,vrS "C^v^rv^cTLg. x^ ''E.nsL^Yl noKKd ovra, rd 'ApLqorehxd ^i^Kia, ^yvujfxev oix 

rxvra, ja Trept rvjg ^V(TLoKoyLK^g rS 'Api^oreXyg, ra S\ fxa,6Y\fxA- 35 rvjg SLapecreujg, Xj S^d rSro vx Ttr^ev rt' [x npwrov ri ^s fxsri- 
rtxot a,vrS (**), u5g rd 'On-rtxoc: Xj MY\ya,VLKd a,vri^ ^L^Kia, ys- nsLra, ri S\ vc^driov fxsra^y^SLpLTifxs^a,, ipips rpirv^v rLvd ^ijr>fa-u)- 
ypa,fxfxiva,. 6soKoyLKd Se\ u5g rd Merd rd ^v^rixd nep\ dpfv\g fxsv, rig v\ dpfv\ rouv 'Apic^oreXixiijv cruyypa,fifidrujv, ri r rAog, 
^virv\fxa,Ta,. a,vrv\ jw) v\ ^iaipeo-ig riJuv fieujp^Tixujv, TtJijv S\ npa,KrL- rig v\ fJisra,^v oSog. ra,vra, S\ ^v^rSfxsv y fxovov S^d 'f nKY\6og 
Kujv rd fxiv smv Y\6LKd rd S\ Dlxovofuxd rd S\ nohnxd (***), oivrtuv, dKKd Xj Sid rv\v S^ia^^ujvia^v riuv dpy(a,iujv. ol ju. ^]^^ tKsyov 
^fitxa pi ujg To^ 'RvS-/\fXLa, x^ l^LKOfxoifia, rJ, re fXLxpd Xj rd fxsydKa,' 40 ori Sei dno rv\g ^V(TiKY\g dp^a,^, 01 S\ dno rYJg Xo^ixijg, dKKoi i^l 
rd ^ -^ Tixi TTotTpl npo^Tipujvet Nixo/tctp^u), Xj Ksyov^) '^Lxofxdyj.a, dno rv\g ^^ix%, trepoL S\ dno rvjg fLa,6v\fxa,rLKV\g. Botjfiog ojS 

— . ^i(5'ujviog dno rv\g ^v<TiKY^g Kiysi, 'AvSpovLKog S^ ''PoSLog HepL- 

(*) Simplic. f. 3. b. t* ^\ Ttipi rm tv a.7riht^Lv {nrohofiivc^y, w? ol rra,rY\rLKog, o evSeKarog SldSoj^^og rvjg 'ApLqoreKng XoKvjg, dno rv\g 
T^TTot xdLoi Xo<i>L^i>io\''-E,-Ktfx,oL x*\ 0,1 'VnjofLK(^L xixya.L. cf. Philop. ^ UyLKY\g sKsys, rwv S\ marujVixcS^v ot jw) ot;ro' rvjg v\6LKv\g ol S\ dno 

(**) Simplic. f. 3. m Jk itctSjjuaTixoL o7x <y£&/urrpix<t Tf auTo; ^e- ,^ ,y. ^ ^\/ \ ■> f ^/y. />'..„; 

^ ^ ^^ v^^, 'r-r .' 45 Tujv uaoviuartxujv. )q Travreg rag otxetag (joPotg xareo-xeua^ov oi 

Cn Simplic. f. 3. T.~v Js Tp*KT.Ki;v rd ^h ^5..«', ti, ri re Ntxo- ^ ^^^=""5 °" ^^et azro T>,g^v,flix^s apx^^, ^Xe-yov ort ^et nporspov 
ndx^LOi x«i rd EwS-„>£.* xcl\ rd l7nj^ct^o>£v« jt.£7*X(*, T«i Jk oMOiCfcLxd, M(rfx^(Ta,L rd v\6y\ npoxa,6a,ipovra,g rY\v ■^yY\v dno rwv ^oy^Y^pujv 
T» ^l TruXtTixoi, cJ? e< oixovojUtxo^ xx\ TroXiTtxo^ £7ri7£>§«tji*jtt^voi X.0'701. y\6ujv. . . ot ^e ctTTo r^g ^uiTtx^ Kiyovrsg ^slv dpfs^ sKsyov ori 

D 26 Ei::^ TkX KATnropiA^;. 

T"* (})U(nxa fJMkaxiuTspoi el(nv oJg crvvTpo^at, e» tccu^wv ■v^yjXcccjJtJu- %yiei tv(ii ^dyvwa-iv. a/uToHg (J^s toT; TsXsiofs 1'ojxev ^ ^a.S>|/>i*Tix>], 
uevct ij<J)' i^yUciuv, otov (rdpxsq (j)Xe|3e; v€Op*{ • x, oTt oi ictTpot *p)(,o- {jjtrnep yXifxct^ Tig Jc, yecpvpat, ^M^i^oi^yTa, vifJi,SCg dno timv ndivTy\ 
fjLevoi T>}s 6epc(,nsia,g dno twv jmxkAxwTspm otpy^ov'^ ^cLpfxctKwv • evuXwi' eni toL nc>.vT-/\ *uX(* (*). t^to h\ not.vT{ug oXoi' TifJLSVog vi 
•^ oTi fJLoihqot, ^oxst ' ApLqoTsXvii; svc^oKLfJislv sv Toug (pvj-ixcug *uTy 'Apic^oTsKag cjjjXoo-o^I)!*, ^ (5's Xoytxvl Toiyjj ^{kyiv ^pvpsZ 
npo(.yfJioi,Tsio(,ig. HTMg ^ yVot. oi ^e hiyovTsg oti ^sH dno tujv fia,- 5 'Ev t5j na^pva-vi npa,^sL l^vir/ifrvjfJLSV f sktov x^ 'i^BofJLOv xe^t*- 

6vifia,Ti}iiMV otpyi^s^ ^aAv oti ^st Ta.vTa, npujTov oivayLVujrKSLV ^ia, 'Ka.LOv... tc^M tolvvv o ^ cl>(.poa,T-/jg jcj^ tvjv ^uj-ijv TSTayfxivog Xj ^uj- 
T SoLppog Tujv dno^sl^sujv' TavTa, ^ xvplvjg fJLa,v6a[vofj,sv^ T(* ^s xpog xo(Tfiog, Tva, ^La, iJt, TY\g sv olvtiS TOL^sujg T55V fxioLV tS noLVTi 
el)t()G^ofJLev ^nep fjLa,v6oLvofJLSv • yij oti ev TVTOig ^i^a,a-Mfxs6a. nwg dpx^v yvw. . . M tv s^viyviTviv fjLv\ ex noLv^g Tpona ^Lcli^e^ Jt, Xe- 
^'eT fJM,v6aLvsiv, oti ypafjLfJLLxaig dvoLyxaig, vk d^LonLqicx, npocrwnwv ysLV otl navTujg dhvjdsvsL d.p'^cC\.og ov e^vj^eT^, aXX* na.VTO.f^ 
dvanoLvofJLevov jg ^la HKoLTmoL enLypd-^avTa, npo tS fjiMcreiii iO snLks^ysLv^^^c^tiKog dvi^p, ipi'KTipa, S\ v\ dhA^dsLx" (**). ^s^ av^rv fJLYj 
"'dys(fjfLiTpv[Tog fjLv\h\g eiViVw." 01 ^s Xe7ovTes OTL^si dnh Tv\g (rvfxnd%eLV a,Lpi(rsL tlvl, ninovdsv^Iafx^XLy^og' vTog ^ npocrncl- 
l.oyLKvig oLpye^ s<ba,(rKov oTi opyavov v\ KoyLK-^. %ujv to7 IlXaTwvj, crvv^^tiJ^rL tw 'ApLqoTiKsi otl vk dvTLkiyei t^ 

Tikog Tijg 'ApiqoTshKv\g (j)iXotro(j)i*5 -^ yvu)va,i oti navTm HkaTmL ^ia, Tag l^iag. (JeT av^rv fjt,vj dvTLncL%eLv ocipecret, uxrnsp 
fjua, ifflv dp-fv\' dnohsKTiov ts ^ fjLaCkkov sn\ ^sS-r slpv\fiivov v\nsp 'AXi^avS^pog' arog <^ dvTLna,%m ty^ d6a,vxcricf, Tijg "^J^^xvjg Tvjg ko- 
sn\ ^a,(rLkiujg, wg nxpd t(u noLv\TY\ "yjt dyoL6ov nokvKOLpaLvivi" (*). 15 713*^5, Ta,g slp-/\fj,ivag p-/\(rsig sv tw Tpiro) koyw tw nsp\ d6xvoL(rixi 
el <^ ii oLfxx 6sog a,fxa, KO(r/xog, dkk' Sv Ka,T' alnAV npovnoLpy^si Tvjg ■v//vx,% 39 dno^sLKVVii(ra,g otl sqLv ddoLva,Tog v\ "^v/vl nsLpal) 
6sog tS Kocrfxa, yij vk sk tS xvTOfioLTif KOcTfJLog, dkkd Tf 6sav na<rav c^po^-z^v nspic^pi^SLV. 

?Y6t a,mov... Xa s^Y\pTv\fxivoi el(r\ ndrrsg o\ vno^e^v\KOTeg voeg (01 navToiijui' npxyfxxrm d-^OLfievog 'ApLqoTekv\g navoLpfJLOVLOV 

rm' (rdtoLLpm) tS svog tS KLvSvTog tv\v dnkoLvvi. sl ^s speTg, X) ^lx siS^og koym snsTv^S^sv^rs , (rvfxfA.eTXfxop^m ds\ T^g koyag to^i^ 
Ti "vv vSv kiysL T^^v npujric^vjv dpfv^v :t, fiL^ cxv'^ f a7«.floi', uj; 20 npa,yfxa,ri. ^lo sv fx ToTg fxspLxolg, ^v\[xl ^s Toug smqokaug, sqi 
HkoLTujv; snic^xcro oti ii fJip t* ^v^rLokoyLKX 6sokoym sv6vg ev avvTOfxog, xoLVog xfxx jc, 'i^Log, KOivog fniv, EnsiSvj vS^ev ^LA^ipsi 
rv\ MsTot rd ^vTLKd npa,yfxoLTsi(x, svkoytjjg fv vSv <pv(rLKixJTipa,v snLqokLfA.auog y^a,pa,KTv\p rvjg KOLVvjg oLOLkiKTV vj f syypx^ov SLvat 
dpy^^v ^nsv, ensl oTSs ^ otu^fg ^ dyx6ov tv\v fxiav tS ovrog dpyv\v, npog oLnoLVToLg, t^Log ^s, Tvoc fXY\ slg IS^Lujn^rfJtJ^g ifxniiTujfJLSV. Slo Xj 
ujg ^XoT -^ Ttpooifuov rv^g 'Hfli>c^s otUTW npxyfxxrsioLg sji^ov vrujg '"KpfLoyivv\g sv rv\ 'PtjToptJt^ riy^vv^ (j)>]cri ^Wa, kolvx xaLivujg x^ ra, 
*^na,<rx rifyv^ ^ na,(ra, fii^o^og, iri S\ npa,^\.g rs ^ npoa,ipsirLg2S kxlvx KOLvujg"... dkkd x^ SpLfxvg sqLV otl ^^ SpLfxvg eqLv, S^vikoL 
dya,6S TLVog e^ie^ ^oxeT." ^io Xj x,a,kujg dns^v\va,TO t dyxdov, v cilvtS fUA sniqokv\. /^^ ^]^^ 6a,vaTov '^ujKpcf.rvg vns^^sk^m 'A6'^vijJv 
nclvTa, s^isl). '\.c;iov ^e oTi ocel 6sokoyijjv a 'ApLqaTikv\g (f^ucrtoXo^eT* Xj ^Lxrpi^m sv XaXxi^i dvsKa,ksLTa vno 'A6Y\va,im sna,vsk6sLV, x^ 
£1 -^ :^ rrspt XLViifxevA v\ cpvTLokoyix ^ dKivv{rx v\ 6eokoyix, otXX' fxvj nsLSsLg dvriypx-^sv tfTiog "v fKY^ nsicruj 'A6Y\va,Lhig S\g dfxaprsiv 
»1/ rd dKLVY{Tx ^v\fXL rm Slx xLV^a^sujg sItlv xltlx' ujcrnsp dva.na.- s\g <pLko(ro^La.v, na,p' ofg ojyv^ sn' c)yiyY\ yY\pa,a-KSL, ovkov S'' eni 
h.v nXotrwv ttsl (j)ucrioXo7uji/ 6sokoysL, nxvTay^ na.psyKVKkm f 30 ovkuj" (Od. 7 120). Slx ^s rS crvKov S"' sn\ ovku) v\vi^xTo rig 
BoyiLO. rm l^m. crvKo^oLvrxg nokkag ovra.g 'Aflvjvjjcrt x^ dsi ^syoftJmg xvrvg ^ 

Hifxnrov xs^dkxiov ^i/ sv w e^v^rSfxev ^ nVsg ot-I ^st«.^u fx-/\SinoTe Xij^ovTctg. ev S\ rcug fiera^v, (pY\fx\ S\ roug ^Lrraug 
o^oi. M S\ elS^ivai ori nivre elr\ ^x8fxo\ TY\g (J)iXo(ro<j)ioe.g, koyLKV,, lqopia,Lg, dxpL^^g ^ ^Lv\p6pujfJiivog, onep f/Ldhqx dpfxoXei ri\ Iqopict' 
v^diKvi, (pva-ix^, fxa.6v\fia.riKv^, 6eokoyix. a,Kpx pu ev rvroig ^o, v ^ tqLV u5g en\ r<jjv cLkkm s^uj6ev enLyieLpv\ra,L, vtuj x, sffi TYJg 
koyiKYi X, flsoXo^ia, fiirx Ss rd koLnoL. x, rvrvjv rd ja nepLppxv- 35 Iqopixg. ev Ss ToTg Kx6okii, sv fx ToTg S^LakoyLxol^g ToTg s^wTspxoTg 
rvipioig \j 6sLUj<rs<rLV soixs, rd Sl nporeksixig ^ xvroug TctTg foi-^- a^xcpvlg ujg npog rvg t^uj ^iXo(ro(j)i*g ^Lxksyofxsvog, lug S\ sv ^iot- 
(Tso^i. nepippxvrv\pioig p! <^ i} flstu/crs^nv ^otjtsv ij vjSixvl dnoKxSxi- XexTtxoTg, noLxikog roug fUfXY^a-ea^iv, 'A(()/30(5iT>jg cvofix rifxvujv Xj 
pvTX Tv\v "^vyviv rm fJLoy^dv\puJv S^oyfxxrujv, 'ivx rerxyfiivY^ S(rx yixpirm d.vxfieqog. ev ^s ToTg xx6okv roTg xvronpoa-ujnoig, ToTg x^ 
xx6xpx v\ yi Kx6xpx npoa^ofukv^CY^ rY\ ^Lkoro^icx' v\ ^ Totgtg Trpog dxpoxfxxTLKoig, x^ ju, r^v ki^LV da^x^v^g. yivs"^ ^\ v\ da^d^SLX ^d 

Tiu svi, v\ ^s xTx^ix npog Ttu nkv\6si. nporsksicx, S\ toixsv v\ ^va-Lxv\' 40 

el -^ 59 dxiv/\Tx X.v^rSfxsv sv tvj flsoXo^ta, xLVHfxsvx h\ sv tJj (f)U- (*) Amraon. f. 9. S^io xoti Evrocxrwf oJius»» xTto rm TroXvTpoTre^f x»- 

(TtoXo^t*, dkk! »v XLVv^(rsujg xnrLX rx 6s\X, x, s>c tiov XLVHfxivm slg Wfjibcjji 'mX to, xxtx fj.iM xtCl y.o)ir,i xtvri^rLr KtniiJieyx, kolL Stc^k; M Tti* ax/- 
tvvoLXV epiofxs6x rZv vov\Tm ' •r '^ d^xvsg sx rS ^xvspS Txjiq-/{v v^rrov xcei a.t\ wcretuTwf ^wcrav xpxv, x*'» (W) kxtu, Tofxp^^^f^ey u7rEp^*e^ioy 

TToS'* xifj.TTtLY. si "iiip oiSpoui (SvXniSetrifisv ik tuv ccofiaiTm TJj TrpcuTrj tui 
mdiTOJi «■px? 7rpo(r/3*X.£(V, yo»,(r«i/t<.£v «v xiixe/vriv (rcUju.a «Tvai xaI iirxyifJ.XTi' 
(*) Sinaplic. f. 3 b. teXo? to/vuv x«i t^? T?h t5 a.yJpe? (pLXo^rocptxi; trfi*». ho (pna-D/ HXujtIvoi; "TrxpxioTiov to7? y(ol? tx fixdrifjiXTX Tpof av/s- 
KXTo. fih To tiSog ii ^lx tuv «.prrwv TsXsilwcrij, xara ^l t^v ymaiv ij M t)iv 6tfffJiov t?? a.acufj.xTii (pua-ecui," 

ji*ioty TaJv Ttd.iTiin ipx*if ■nxpai^efivi • kx\ '{xp oiJfv «uTijy iTriimfionKui kx\ (*) Ammon. f. 9. l^tiyipisioi o^e/Xsi xptnjf «7r*5)j j Tui Xr^ofiirci/v 

k(Tslix(T6ri, x9kl hXfJLvpx Tji (pur^ i,re^oy\(Tti "«x iyxQor TroXvxeipxrtx," vTrilipxsir. XnO iCl^HX AkBIA. 27 

rw ovoudTOTtoLeiv, lu; orav X/yvj KdtyiyopUg y rag stt' syK'k'/ifXAri a,Tjyoig rS viKia, u-s voScc dTto^ccXkov^J) ' cus '-j^ Aiog x^ ^ccnhKog o 

S(xot,g, iws 'ddog^ dXkoi roi yEViKtJrarcf, vjg sQog tipvra, ael v,cf.rv[yo~ ds-p? r\v ^ct^a-ikixujripaLv rujv cd^-Jia-sm ^yipi^uj^svYiv ty^ei, (j)v]^l 

psT(^ ^ fxviS^eTTors UTToxac^ * ^ xstl^aXwTv ^ n-vj^otXiwfv ^ ttts- «Js rviv h-^iv. ori ^s /SacrtXixos o ccsro^g, ^iiXof 'p ^:^ diksiv au-w 

piurov, ojg i^i/tKot. X/y»! (*) * ^ TraXii/ ronvg, u5s i^vijca X/7VJ y f Tr/pag flf/jcrtyU.oaoi' I Ji'eiv ffors. »tw )t) 01 KfXTOi tw 'Pifvw TTOTa^w npi'- 

TV TrsfljeYovTog xafl' nspisyjs'^ -^ nspLsyofJLSvov ujg wplirot^ro ivToTg 5 vyri Ta yv^trM rsxvoi, Xj ti^v voSsmv ralv ^ps^wv s fJL^cikkovr sg ^ 

^viTMoig^ dkkoi 'f snLi{sip'/\jJi.ct 'p ffoXXtuv enLysLp-f^ijJirwv nepiSK- slg dcrniS^ct, rot ^p/tf^v) a,^LSC<nv sv roHg vS^oi^a-L, ^ cxrai, ju. auTiiov ns- 

rLKOv yt} epjUL'/ivsioi,v, wg -/ivixo!, ksy/i rvlv axaXXturrjg-ov Xs^iv ev Tof pL(TUjQw(rLV sk rS v^xrog, ^V/jo-ia vofju^ovrsg sxrps^acnv, ocra ^e 

nspl '''EpfXYivsicng. aXkoi ^ aXXwg a(ra(|)vf5 e^-iv * cinopojv ^^ ■dn euflug xaTajtXvtJiwcnv ex rv psvfJMrog rS norcnfnS, wg voSx riySvl) oinok- 

7T]v XucTJv Tiflvjcrt noLpdkkvikov, dXX' emirvvoCnrsL ^svripdv x^ rpiTvjv kv^. 01 ^\ HvQxyopSLOL x, r^g eniryi^siag \j rvg dvemTij^eiys 

oinopioLV, Xj »T(ju5 ^Loi rvjg kviTSOjg rvjg rpirvig ccnopiccg kvsL r'/iv io npog rvjV oLvrijjv ipLkoTo^MV ^l' ovsLpoLrvjv nposyivuxTKOv dvsKpLVOV 

npwr'/iv dnopioLV. ev S^s tvj S^Lc^voia, «» e|iV*3 "^^ ^dLVOfxiva, ^i^ ,^ oLvroi fJ^ ^ nokka, 6v^a,3^ TToTa eT^S^ov oveipo(,rx, 3^ oVa jw) evo- 

B^a-wnet del ^ xaTava^xd^ei Ts); d,Kpocf,rdg sk Tvjg evc^pyeixg rwv fxL<ra,v en-iTvjt^sia eTvai, et(re^s5(,°'^o ^" "^^ 5C°^^ ^'^^" '"'? ofxoiKotM, 

(pot,LVOfJisvwv ' yi) rd, ^si-^Qsvrcn, auvrw ^lo, rS koyy snL<r^pci,yij^SL ^lx r^g S's ivenLrr^hing dns^dkkovro fj^ ncLiXY^g r^g ffepiyo-tas, ^ rS 

r\g rwv nxkat,Lwv fjLat^prvpicng, ori Srw (J^oxeT ^ 'HpaxXetTa» 59 'Eytt- koinS KSVorcicpLov noL-^travrsg ujg » epl dnoLyofjiivwv ^ rsSvswrwv 

Tre^oKksH' 39 Ta UTTsp (|)U(nv C^tujv mgvS auTa ex Touv xp (j^vcTiV, 15 ^Lskiyovro. oQev Kai Tig rvro naQwv Ig auTwv XetXewv Aaxe- 

^io del 'Apic;-0Te^yi5 Qsokoywv ^vcrLokoysi, wtrnsp dvanahv ^aifxovLog nvp v^^s r^ %oXv] ^ TroXXyg s^QsLpsv. ^s nXariov 

nXaTujv det ^vtrLokoywv Qsokoyst, navrskwg na,psyKVKkwv f hd Tvjg fxiQvig ^KpLVS rvjv yvYi<rLorvira, rwv snLrviS^siwv ^ ^vf. . . wtuj 

^ayu,a rwv l^swv. . . dkkd ^vtrsL wv (ra^-\g snsr'/\^6v<TS tvjv dcra- \^ 'Anokkwv f ko^ov rwv fJLavrsvfJMrwv snsTvi§sv<ye • neipag ^ 

<j)eiav (**). erreTvf^eucre ^s a,vrv\v ^id rpstg a,lria,g • ^ ^;^ Kpv^swg %cLpLV rw KpoicTw ^i^wKSV d<ra.^vj yjpv^cTfxov. . . v^ toT; 'ASvjvaioi; 

yijlpLV v\ ^oKLfxatriag vj yvfwatTiag. cnsp ^^ ToTg TroivfraT; 01 fxvQoL 20 'fjp'/[<Tfi^g s^oQv\ "reTj^og rpirroysvvj ^vXivov ^wol evpvona, Zevg" 

3^ ToTg lepeucri rd nxpansroL<Tfxara„, rSro rw 'ApLqorsksL v[ d^a,- (Herodot. 7 141). ^ T0T5 '^akafXLvioLg e^tiSYj yjivi^TfJLog kiywv 

<j)Sia, fxovovay^L enoLyovrL -^' Op^LKov exeTvo "dst ^' d^vviroLin (***), "w fleia ^aXayUig dnoks7g vjS^s riKva, yvvaiKwv" (ib. 142) • aS^vikov 

Qvpag (5'' sniQs^s |3e|3v(Xoi5," ^ 'p ofxoLov n/Ttu "xa)to(f)pa^eu)V §\ S^s noiwv yvvaLKwv, rijjv l^iwv ^ rwv vnsvavriwv. 

^s^-^wv ilara, Xax,vv(evTa nspL<TKsnirw<Tav dpafvaL" Jt, f KaXXi- E^ roivuv xe^aXaia ^eT npokafi^aLvsiv, -vv iTKonov, r xpvfirt- 

fxdfSLOv sxeTvo (In Cer. 3) "'fv KotkaQov Ka^novra, fafxaL S^ipKSjs 25 fxov, rvjv amav r^g smypa^ylg, rv)v rdgiv rvjg dvoLyvwtTswg, rvjv 

^vvaTxe;, />lv](5'' aTro ry riysog fX'/iS'' v^oQsv avya<Ta3s." y^ 'Api- C15 rd xe(|)dXaia haips<TLV, ^ ei ^vvfo-iov ry <|)iXoo"o'(f)y -r ^i|3Xiov. 

(foreXv)? syKah^fxsvog vno 'AXs^avS^pa snL rv^ eK^oTei rwv avrS ^vjfrviriov ^s tv (TKonov ^ ors KVjpvrrs'^ vno rvjg snLypa,^vlg, snsL^ 

(TvyypafXfxoLrwv "^ sKS'iS'0'^" (f^vjcrt "3^ yx excJ^ecJ^o^," tttvtTTo/ASvog Trdvra Trpos 'Tv tTKonov dcpop^, wg (pvjA Xj nXdrwv (Phaedr. 

rv^v dcroLcpSLav. ojg xai ns rtuv IluSa^opetwv ex^g f fxovo^L^kov p. 237) "tJu TraT, fxia ec^\v dpf^ rS Kokwg ^nkev^Ta^ -^ sl^ivai 

f Trepi TtJuv dXo7ujv npayfxa,rwv vavayiw nspLine<Tev ws ra, anop- 30 «"ept 'ora sqLV vi cTKi^Lg, v^ rS navrg dfxoLproLvsiv dv(LyK'/\l' Kv\pvr- 

pv\ra s^cpfv\ToLfi.svog... 'iva, ol [x dvemrvjiJ^eioi Trpos (|)iXoo-o(j)tav xa- re^ i^s <TKonog vno ry{g emypa^v^g, ujg ev rto ;rept Tuj^^s tdv 

TOvujTto-ujvS , n-pog vg 'iqLV elnsw ^''nS (psvysLg fSp' vwra, jSaXujv rtu ffcpt Oupavy xdv rvj nep\ TevicTstag :t, ^Qopag. fxdhqa ^s 

xaxos tus ev o/xikw"... vrw ^yv vc, ot deroi Kpivv<rL rv\v yvv\(TLO- l^v\rv\riov 'fv cTKonov ore ff,v\ vno rvjg imypa^p^g KVjpvrre'^, ore 

rv\ra v^ r-/\v voSsiav rwv vsorriwv Iqwvrsg ^^ ra vsorrLa dvnKpv ncLw d<TA^v\g sqtv ^ emypatpYl ^ dns^svwfxivv\, ujs ai "Karv^yopiai 

ry v^Xty, oVa fi'/\ d&KapS^OLfxvKri ^uvav^ dvru)7rv]crai ffpos rdg 35 ^ '^ ffept 'Ep^vjvetag. 'p ^^ fpv\(TLfLov l^v\rY\riov cJ^id 'p crvvrovwri- 

— — pyg 7ev/i^ rys dxpoarag oTov ^iksap opwvrag npo<Tyivofisvov 'p 

(*) quae desunt inter vcrba Xl-yjj et v, pete ex Aristotelis |g ^^.^.g y^ip^og npog spwrLKv\v ^LaiQscnv. fxoLhcfa S^l t fj^-r\(TLfxov 

Categ. 7 p. 7 «. , , , . , , , , , „ „ X,v(f/\riov ^l^ rd ioKSvra, ptrvjv ysypoLcpQaL Mkix, (ug ol Tonot 

(**) Siraplic. f. 4. OTL 'joLp »)c MomioL A07» to ao-<td)£; aur? to7? \ 5 v > /y. \ /v- ,\ , \ 

, , , V V V < / .. ' ^ fl ~ i. 'T'* aura avacrxsuaCovres x^ xarao-xevaCovTss, '/i sm xaxuj, ujc ot 

<TVYipci.f,ilJ.oL(7L* tTrt^tnro, i<roL<ri /xh x*i ei ixcTpiiDi ao^w -TroLpcuceMativ av- ^ ^ / / ^^'i t'3 

»d^£voi, o^i7roXX;iyl/..^arv«XjxT.Hr:y3bV<rVApi^OT^X«?lp/*v,v««,^?^i'^°^^ ^P°^''^ MacrxovTss dTrarvjs. 0;r^p u5v iViV 

oXiVa/y TToXXdxK o-uXX«,/3Jy Trctpa^iSoyai ocra wx ay ti? ev TroXX*?? Tcfpiohi^ ciTTsTv OTI 39 ot ToTroi STrt Kakw eypa^v\<Tav' yvft.va<riag >^ fJ^pLV, 

V&i^o,^t. ^rjXoy ^i k*\ i^ aiy iy of? l/3aXj55)i <Tci,if>ic;-XTi)L IMct^ey, «i? £y toi'; iva Qh^Ofxivvj Vj "^VJ^V] ex TUJV e(|)' SKXrepoL enLfjeLp'/\fLcLrwv dno- 

MrreaJpoi? xa\ Tot? ToTrixor? »c<*\ t*?; 7y»;o-/a»; auTb IIoXiTEiai?, aVEp hd, 'yewvfo-v! -p r^s dkv^Qsiag (fvujg. dXX' yc^s 01 :^o(|)i(7ixot "EXe^xoi sn\ 

ri xoivcVepoy T^~y^ee^p»,/.«^T^y a*,/,^f.pfly iTaTy^^rXa. ffuyo.JTe. t^ Jk Sb'va- ^^^^^ ^ v ^^^/^^^ ^^^^.^^ McL<TKacrLV' i ^^V dnar-^TWfxsv dkt 

. , 4 , ^ , , , , . , , 45 iva uv] aTrarvj&ujuEV. yrcu yo yC, ol loLrpoL OLooL<TKii(Ti ra, ovikY\rY\piat, 

Xtipa? maXo^ov, of eTriiroXai? 7rpoo-)ix£t, jtA£T fjTrpETreta? *7roTU7r«/:4£yo5 • xat , '^ ^ 5\v\\ /\v\\>/ ~3 ^v- 

>x./.^,~ /»\ '^ s\>^\ ~ y ^La YPyirLV aXXa cria (f)TJ7V]v. tv]V c^s atrtav rvis es^i^pa^brs C>1- 

tog £?-t Ti? Ta/y (j-unyietKTjjLiyw/ ApKroTtXfi Trepi tov ETri^-oXixov %a.paxT»,pa ^~ '^ t 1 ' 1 f^ ir r i^ "3 1 

%po7ouoio?. r'/\riov x, ors Kv\pvrrsL "Tv (TKonov, fxcLhc^a. ^s ^^vjrvjriov tvjv sm- 

(***) Iramo clcilJ^a; luveToro-i. cf. Lobeck. Aglaopham. 1 p. 452. ypa^v\v ors d<Ta(pi^g sqiv, ore ovofiMronoiet o'ApLc^orikv\g, ujs ev 

D2 28 , ElX TA5 KATHrOPIA^. 

KoLTviyopMig iij iv tm Trepi 'Ep^v]i'ei«5. ^ y^ otccv Xey*i xcLTviyo- tyjteov w; dvccTOjuLijg Toi^iv 'iy^ytrav • ixig <^ ij av«.To/-t^ ruji' ev |3a9a 

pujtg, y r*s err' iyKK-^fJict.cn ^Kccg, (xig eflog, (|)j](nV, aXXct r* ym- imopiojv dmnTV^iv noiv/JLSvyi tyiv Ixaq-y XP^^^*" Jtoipiqri^nv, yriw lij i^ 

xwrara (ug Iflog ^;j^ovT* *el xar;j7opsT(^ ^ jJivi^ijiQTB vnoKei^. eig r» yuo/si* hcdpe^ng tmv 'ApiqoTsXag crvyypxfjLiuMTUjv dpiqri. f 

Xj TtdXiv Ttep\ Tonujv » to nspng tS nepUfovTog kolQ' o nspisy^e'^ f ^e ng o Tponog Tvjg ^i^oLcniaiXMg y ^viry^ev, wg x^ «ajtS dvojTspu} 

nspLSYOjULSvov, wg "kiyofxsv nepis^s^ ■h' oTvov vno rvjg r? y<.spa.fx\.H S slpvijuLsvy, ots e^v]r»yU,ev rt f sT^J^og rijs <ppoL<reujg tS 'Apic^oTihig. 

evS^oSsv imipoLvsiAg, dXKot xxvova, 'rv noXKujv xolvoviuv nspieKTiKOV. tolvtx tfei ^ vi na,pS<r(x npoC^ig. 

Xj notkiv -v nepi '"EpfJiV[veicig Keyujv » Tviv ii^ XegiV kpfx^vsMV Keyei, 'EnsiS^y] ti^ fv Ti.ocici.vim nxg Xoyog, oiv dny\ Toi epyct,, fJM- 

dXKci r*s rijg •«^uj^vjs iwoioLg. iv oTg ^vjrvjreoi' Jtj t" yvYinov ^t* Tociov tl vofxi^s'^ x^ ksvov, (jjepe spyw npoKoL^ojfJLSV r? ^L^Kia rujv 

TYiV ywofJLSVYiv vodsixv voSsvov'^ 'p r* j3ij3Xi* nsvTcty^wg (*)• yj <^ K.ccTYiyopitjjv t^ etujflor* ^yitsI:^ inl eKolq» 'ApiqoTeKiKS ^i^Kiv, 

^i' evyvix) fJLoavvYiv fxoLdYiTwv r* oixeT* (ruyypoLfJLfJLOLTOL roTg oijcstotg 10 "Tv crKonov, f j^^pvjo-i^ov x^ r* l^-^g. yj^ etg toivuv e^o^^ev sivol; o 

^i^oLTKoCKoig dvoLTi6svT(x)V, wg r« IlvSxyopii k^ ^ujKpdLTHg iniypcL- cTKonog tujv K.XTv]yopLujv dKKct, nKsiag • oc* o^^ r« cVr*, toctStoi 

dtofisva, ^i^Kix, fXYj oVr* '^ujKpccTng ri HvSxyopii dKKd '^uJKpcL- ^spov'^ Xj TKonoi. TpiTTX S^s Td ovtol, (pujvoLl voi(fjLXTOL X, npd- 

riKUJV K) TLvSoLyopmujv. yj S^lol ^iKoTLfJLioLV j3*(riXiX7]V • 'Io|3*r»g -yu 7^*t*. oi jx av nepi ^ujvujv elp-^KXTi 'tv iTKonov, wg ' AXe^oLv^pog 

tS Al^vujv ^OLciKeujg crvvoLyovTog tol TlvSaLyopv x^ IlroXeyaaty r* X) Eui^*6iog, ot ^s nspL voYjfioLTujv, u5g TlopcpvpLog, ot 6's nsp\ npat,- 

'ApiqoTsKvg , TLveg KxnYiKeixg yjdpLV r* tv/ovtol (TvyypoLfJLfmTcc 15 yfxoLTujv, ujg 'E^^Tvog. 7r*vreg ]u, (TuvetfjwVvjcr^v ffcpt tujv S^exx 

"koLfJL^oLVOvTsg iKS^pvv ^ ^(TYinov ^i* noLpoL6s<reu)g veujv nvppwv, tv* nctTYiyopLujv eTvxi tv cTKonov, dKK' ol ^jl uJg iK^ujva fxsvujv fuovov, oi 

5^o~ev ^ijflev ro^v e>t r? j^po^vy agioTrt^tav. ^ ^i' ofJLUJWfxiccg (rvyypa,- ^s wg v^squxrujv, ot ^e oug vonfxsvujv. k^ ^k tqLv slnetv otl ovofJLOLTt 

^sujv vi crvyypaLfxfJLoLTUJV YivnofivYifjLoLTujv 3t, (rvyypcccpsujv fxsv, oti fx Tpsig o\ (TKonoi, epyuj 6's elg' yoe -^ dKoKnSeT txvtol dKKviKoig' 

y jUoVog "^TxysLpiTYjg 'A/Jtq-orAijg iKoXeiTO dKKd iij aXKoi 'Api- y ^]^ "oni/ ipujVYi, k^ voY]fxaTOL nxvTujg, S^id roJg d(TYifJLvg {f)ajv*g • v^e 

(^OTeKeLg iysvovTO in\ xvtS, ujg o noLi^oTpi^rig k^ imKvfxviSog (**), 20 on» voYjfxccTct, exsT x, npxyfxxTx, ^t* 'pv Tpxys'KaL^ov ^ tVffoxiv- 

^ //^' TOLVTOL, Vjg ^L^OL<rKCLKog'AKi^OLvS^pog' e^ei ^ CXV^fV oXoV ^ev- TOLVpOV, VOl^fXATOL OVTOL dvvnOLpKTOL. dKKoL Kj X^ r*g *tTt*g S^LOL^i- 

Tspov ovTOL 'ApiqoriKYiv. ndvTujv Sv tvtujv (TvyypoL-^xfJiivujv, vDfxi- pa^TL • vS y. <^ tx vo^fxoLToL, SsS ^s 'T noLpoLysLV r* npoLyfJLOLTX, 

^ov^ tS I$T*7etptr» 6U'*t. dKKoL x^ S^l' ofxujWfxioLV vnofiVYjfxct,TUJv "^vyvig ^s r*g ^ujvoLg. yj^ etg oLpoL xar' ^vryg o crKonog dKKd 

yive'^ dnoLTYj, tS ' AXe^oLvS^pn fxvi fxovov r* ' ApiqoTiKvg vnofivv]- nKsiag • ^ ncLvTocrs n/rotg eKK\iTL yL^ dvSsKKHcri -rv 'ApLqoTsKviv 

fjLOLTicraLVTog ^L^KioL tS '^ToLysLpiT» dKKd Kj tujv olKKujv, Kj vofxi- 25 npog KaLTOLcrKSv^v Tvjg l^xg ^o^-/jg. ot y} '^ KsyovTsg otl nsp\ (|)(jj- 

^ov3 noLVTOL r* Tot^ur* un-o^vvj^^r* etg r* tS "^^TxysLpiTy ye- vcuv fxovov, ix T^g inLypx^yjg KoLTXcrKevoL^hKnv otl KxTviyopiau 

ypoLcpSoLL ^t* f inicrvifxov tS dvSpog. ij ^lol f exXo7*g eTv*i ivofxi- iniyiypoLn'^ f ^L^Kiov, KOLTviyopioL ^e iqL 'T koltol rivog dyopeve^ 

Syio-olv olvtS eTvoLi tS noL^(roLVTog r*g exXo^ag ^ y}(^t rujv npujTOTV- viyav Keye^, t S^s Kiye^ (|)ujvif e^tv • Trepl <pu)V(jiv olpoL o crKonog 

ffcwv (TvyypoL^iujv. ^ ^' o(f)pt)v xrijVeujg ^svorrpsffijijv ]3i|3Xtujv rtvsg rujv K*r>]7opt(ijv. )t, ort jc*T*;t^p»i3 TujKiye^), "ofxujWfxoLKiye'^, 

AiTYifxoi ovreg cru77/)*(f)sTg, (J^t* f ^o^oli ^evonpensTg eTvoLLX^ tololvtol 30 (rvvujWfxoL S^s Keysl)," f S^s Keye'^ ^ujvy^' nepi ^ujvtjjv cLpcx o (Tko- 

Ij^stv ^L^TdoL, iniypoL^ov ovofxoLTOL (TvyypoL^eujg ivSo^n. htuj ju, t" TTog rtwv K^rij^opicov. x^ noLhv iK tS S^ieKsTv cLv^rv tol KsycfJLSVA 

yvYi^TLOV. TV!» ^\ TOL^LV ^YiTviTiov H npog roJ av0yuotost(5'iji, ^rig sTpvQ etg (Vo • (jjvj^rt 'yS' ort rcuv ju. Ksyofxsvujv r* /x x^ crvfJLnKoKviv Keye^} 

yifjuv OTS iKeyofxev ort ^eT ri^v KoyLKViv npoviyei^ Kj flp^ tolvty^v rd ^s clvev <rv fxnKoKvig, ^ ra jw, a,vev (TUfxnKoK^g etg S^skol ^LSiKe 

T^v yiSlkyiv 5C, yrwg i^s^ijg, ujg sTpvQ, dKKd, npog tcx ofxoLosiS^Yi T*giv KOLTYiyopioLg ' *t «v KXTviyopioLi nspi ^ujvujv etcrtv ujg e>t tijjv Ksyo- 

^v]r>]T/ov, Xo7tJt« oVrog r» /3i|3Xty, ffoiav t*^iv l^j^ei 7r/3og rot KoyiKcl, 35 /Aevujv ^'/iicraLi -^ sTvxi • -^ ']^ X/^e^ ^ujVYjg npO(rpvifxx. ol ^s Ke- 

Yl npog r* ^v^tlkx f ^v^riKov. Tvy S"s eig r* fjuopix ^LxipecrLv ^vj- ^ovreg ori ffspt npxyfxxTujv o crKonog t(jjv KxTYiyopLujv, kxtx- 

(TKevoL^iKriv yrujg, ori roTg s*UTttjv eoLKujSs nTspoTg x^ t-^v nxpoi- 

^ ' , , / , , " ^ / , wtav a yi KeyeTe KXTXcTKevxi^ovTeg otl nepi Aiujvujv, tx xvtx 

^xfiuXTX n Apt?-(iT£'X»f, uix uh »j ouumuix • ^s^ova^rt 71x0 xot^i Irgpoi y ^ ,, , / , \ -•/ 

,. ' , ♦. X / i. V V « ^ V . ' .1 (fcaiisv Trpog jtaracTxsijiiv oTt TTspt n-pa^uarujv. (bars ori K*T>i70- 

AptiroTlXgtf wr T* cuffpxfiiA.XTX oJ<t T»iy Ojtta/yujuiay tiv£? aofjn^Txy Kfi^o- '^ ' / /?\ \ \ \ 

TiX«f. JeuTlp* Jk r To/y <run9<*.^LiJLdrm iiJLUJivf^LioL- ol -^dp fixS^Tcci airS ^" P"*' inLyeypxn% f^^e x*TV]7opsi;^ x^ XcVe^ kcxtcI TLVog ifujv^g 

EuSijjaef K*t *«yMt? xct^ ©to^pafof xotT^* ^i)Aoy t» JiJacrxaAK '^e^^^xcfiri- '^^^ov (TYifxxvTiKYig npdyfxXTog ' nep\ npxyfxcxTujv xpx cTKon^g. el 

x*(n K«.T>)7op/it? Kttl irep) 'Ep/Ajjysi*? x«i 'Ay*XuTi>«^'y. ri ^k TpiT»j ToiotuT»; ^e KeyeTe otl KXTXKsy^^pvQ rui' Keye^), x, -r rt I91V ycrti» e^;-! Ki- 

iifiv. TlToXtiJ.x7oy Tcy <pLXcihX(pov -Trdn l(TmiaKifXL (pa.a-\ -TTBp^ Td ' ApKTOTe- »yaj„ ^ "'^evTspXL vcrixL etcri" Kiyujv nsp\ npxyfXOLTUJV xpx 

XiKci avrip(if,,.xrx ktX. Simpl. 1.1. 7roXX<i^7*P ^>?'^^i ^**^ vo'fi* /3./3A/* ^^g^^/^^ ^j ^v ^^/^^^ ^^/^^^^ j/^^ ^^^^^^^ ^^v Xe^oVeva etg ^vfxne- 

KXT bteTyoy uotXt?-* Tcy %p'oyoi, ct£ ttoXXo^ T&/y Qxa^LXiujy ■Ksp^ T«f /SijSAio- ,,, /\j\>/ ■\'v\3„>~ / \ 

./ »,-y. ™. x.v , «00 /.~ /. 45 7rA.67ju.ev* Jo etg r* «vet» crvfxnKoKYig, jq eg *urujv xara^ei t«s 

e»)K(*? cTTrBeiX^cn^Te? 7roXX« xpucriB toc X7ti^eycufA,ivx Twy /3ij8Xifii/y &/y«yTo. CI. / «, c ~ /c \ , / ^ t\ ~.. > \ / 

S'm Tc f 46 xar>]7optag, tvto vifxiv crvvciaei' tx Keyofxevx y) OLSiKev, a r* Xe- 

(**) £7rtX,'^|t^uflof alius codex. lege kTtLKKv fivSo? vel mKXjieeW 'y°'^** ^* '^^ Keyofxevx npdyfxxTcl eto-iv Trepi npxyfxxTujv xpx 
jttuSo? coll. Diogen. L. 5 35. crxoffog rwv Karjj^opKjuv. ot ^i Xe^ovres ori ffepl voYifJLOLTWV, ^«cri AnO *i^NH:^ AABIA. 29 

npog ry; npiMTag on viKO^e vijMV dfJi^orepot, Xj ol XeyovTsg Ttspi rtoi, onsp v^' aww 'I«^/3Xt)^a» S^oxst' sv^roHg Txono^g rujv JlKa- 

npdyudrtxjv uovmv sTvm "tv (TKonov j^ ol Ksyovrsg nspl (pwvuSv^ tvcf. rujvog S^ioiXoym nxwg ^i^hv tva, j^yXe^ eTvow <Tv.onov. yraig, \u€, 

ra ueir» ryraii' ivc)i.^m% r* i/ovfyuara, tJg j^ 1^*77 AXovr* Jt, sinofxsv^ (Txonog rS /3ij3Xitf rouv Kartj70/3j(juv nep\ ^(juvuHv Iq-l (r>]- 

kPjtyysXKousvA' sPaLyyiWnTi ^ fMVAi aX ^wvau^ £^ce,yysk'Kov'^ [jLa.im(Twv npa/yixcLTcit. ^ia, fxs<Twv vovifxaLTm. oiV^ snsi^v^'^^'"!^^- 

^s fMvwg Tct npciyfJi.at,r»., roi S"s vo^fJLArct. o^ s^ixyysKKiia-i Jt, lg*7- 5 Kpdrvig nspmxrsl" ^ dnXuig naiTcx n$orcf.<ng (jjouvvj e<7£ crvifxcivrix-^ 

ysXXovl) (*). rvrwv yrou fJMyjifiJvm o-^i nore kniysvofjievog npdyfjMrog S^ioi fxiav voi]fi.cLrog^ nspi ^s rwv nporc(,<Tsm sv riu 

*I*u/3>.jYog ^KvTs ryg xvS'pa.g r% re npog aXK-tihjg qcxTSMg Jtj r^; nsp\ ''EpfJLVivsMg SLotXccfi^oLvsi, sinwfjisv aKkujg f)/ cTxonov <rxo- 

ffpog Tv 'AoKfor/Xvji', "Ksym Srojg * fidyj^^s lu a,vSpsg fJLvj fJiOLyo- nog rm K.&r'/]yopLm nspi oLnKm ^mm TVjfJLctLvniTm oLnKai npcu- 

juLevoi^ j^ aKyidsxjsrs fA.vi aXYjdsyovrsg, Xj ypsvS^s^s fJL^ ypsvSofisvoi • yfjLOLra. S^iai fJLiTn oLnKm vovifJLoLrm. «XX' snsL^^vi jc, 'P ovOyU.* xa,S 

ofjLoiov «vS noL^srs ujg ai/ eLTLvsg oLvS^psg sdiKoLsv opiirxS^^^v oLv$pujnov., 10 aO'p Xj 'p pvifjLO, ^moLl sItlv oLnKau dnKoC <TvjfjLa,lvii<ra,i npa,yfxa,ra, 

i, jw) sfnoL oLV-rv ^wov fJLovov, S^l KoyLxov, S'£ 8vviTov, (J~s v« 3C, Siai fJLi<ni dnKm vovifJLOLrm, nsp\ S^s 6vofJLa,Tog x^ p^fJLa,rog evra,v6a, 

snLq^fxvjg S^sxTLXov, fjLVjSslg Ss ■v oKov svuj<Ta,L SvvviS^ OTL ^wov KoyL- y ^vitsH dKX sv tm nsp\ ^'EpfJLVjveia.g, sLnujfJLSV oiKKujg 'pv crxonov ' 

xiv Swi^rv v3 Xj kmqvifJLv^g hxTLxov. wrou; vv x, O^etg ^ nspL ^w- crxonog rS /3j/3Xiy rm KxrviyopLm nep\ rvjs npujrvig Si<rsujg rm 

vm Kiysi fJLOvov, ^s nspl npa,yfJLOLTm, S^s nspi vov\fxa,rm, kvov a,nKm ^mm rm <rvifxa,LVii<Tm dnKoC npolyfjLa,Ta, §ioi fJLi<rm dnKwv 

ffolvra, fJLHPa.L x. slns^iv otl ^ nsp\ ^mm j^ nsp\ vov\fia,rm x^ nepi 15 vovifjLOLTm (*). na,KoLL -j^ crvvsKSovrsg ot ovofJLa.roSi]) mofjLairxv •^ 

rpa,yfJLOLTm. kpujrai^ujcraLv -^ ol Kiyovreg nspi ^mm fiovov ori jw, oLvSpujnov, f ^s el rvy^ot 'innov, 'p S^s rpifsi, -p S\ vlxo,, /a^ ffpoir- 

no\.m ^mm; Xpa, rm <la-^fjLm; tf ^^na (ypoLfJLfJLOLTLxm ^^ ccv'^), SiopLTSLfJLSvoL nota, <r'/ifJLa,(vsi fjiovov ^ nola, y. xaXSv'^ rxvra, rv^g 

a,KK<3i rm <TYifJLa,LViiiTm npdyfiLaLra,' vx oLpa. nspL ^mm fxovov npujrvjg Si^reuug rw dnKwg nrujg ovofxoL<ToLL tol npoLyfJLOLra,. vqepov 

dXKai ^ nspi npa,yfuirm. ol S\ nep\ npa,yfJLa,rm fjLOVov Kiyovreg §\ kniyevofJLevoi trepoL o<Ta, [jl evpov npoir<rvifJUiLivovra, fjpovov, pvifjLa, 
£fujroL^uj<ToLV Xj oLVTOi, nujg SL^a.a-xeL cpLKoTo^og ra, npa,yfxa,Ta,;20 kxa.KeTa.v, ocra ^e y npoa-Ti^fJLaLlvovra, '^povov, ovofJLO,. aX Karvj^o- 

^a-xruXio y^pujfxevog; a Sv^nn' fnepLxov ^ Si^na rSro Jt, dcpLKo- p(a,i nv ra, nspi rvjg npujTv^g Siasujg ^tjryo-jv, ujg SLpv\^, ^ tf nepi 

(ro(bov • ^LKoxoLSokn ^ <pLK<}TO(pog, rd Ss xa,SoKii vx kvSiyisl) touv rijg Sevripxg Siireujg, mriqLV ovofioLrm Xj pvjfjLoLrm. otXX' 

3^{jypt5 Koya ^LS^d^oLL ^Ss rio SolxtvKuo' cLpa, vovificcra, S^iS^a^Txei kneL^Y^x^rd ovofLara, rv\g npwrvig Sia-eujgaineLpclelTirdx^ fjJpog, 

iP dvcLyxv\g. o\ ^ nepi vo-j\fLairm Kiyovrsg slvoh fv Txonov kpuj- a,\ iS\ xa,rv\yopia,i ujpLa-fjLivai sWi (pixa, ^ ^v dpLSfJLOv), efnujfJLSv 
roiSuja-oLv nspi nolm vov\fKclrm; rm S^LOLxivm Jt, fxv] knoyiyfiivmTS yrtug, ori <rxonog rd j3tj3Xiy riwv K(X.rv]7opjiJuv S^LOLKoLfJL^dvsi nsp\ 

T0T5 npoiyfJLOLO-LV, v\ rm knoyjnfJLivm roTg npxyfxxrLv ; n Sv\nii nspi r^g npujTv\g Ssasujg rm dnKujv (pmm rm a^vifJLOLLViia^m dnKa. 

rm fjL-^ kno-fvfxivm, knsL vxiri v\ ^lKoto^m sqL yvuJTLg rm ovrm npclyfiLa,ra, Slo, fxiav dnKm vov^fiairm, ^ rvrujv vx ei^JX(jur«rouv, 

dXKd rm fJLv\ ovrm, dKKd nsp\ rm snoyjsfLivm ' ix dpa, nsp\ y» drofxm, y fxspLxujv, «j^ vna,KK^Km, dKKd ysvLxujroCrm. 

vovifjulrm fjuovov dKKx Xj nepi npa,yfxa,rm. el Ss nepi npa,yfxa.- Aevrepov vjv xe^oiKxLov t fjpv\TLfLOV. nS f^v\TLfxog v\ na,pS<Ta. 
rm, l^ dva,yx-f^g x^ nepL ^mm hcCksys^' ixiri av nspL (|)ouV(Juv30 npa,yfiLa,re[a,; roKfiLuj KiysLV npog (|)jXo(ro(|)iav • ttXi^v y fp-^crLfjLog 

fjLovov vi nsp\ npxyfioLrm v\ nepL vov\fxa,Tm, dKKa, nspL ^mm Jt, uJg a,vTv\ v\ ^LKoTo^ia,' ^ v\ ipLKoa-o^ia, ^ yvujTig kqL ndvrm rm 

mp\ npa,yfJLairm x^ S^d fxia-m rm voY\fxairm • £xdqv\ '^ fxovdSi v\ ovrm, 39 -^ na.pov ^l^KIov ndvra, rd ovra, nspLi^sL • vn^ '^ rdg 

KoLnvi ^dg tnsl). dKK' otov kx rarm, rpeig (S^ogtfirtv eLva,i q\ cxa- ^ixa, xa,rv\yopUg ndvra, rd ovra, dvdys% x^ ti dnotpdasfvg f 

(*) Simplic. f. 5. i'xXflj Jk n^p\ Tm i-K\<:„ yoniJidrc,, (X^-y^tr.v sTy*. rii XPlV»" h^^°^ ^« Trapdvrog ^L^Kia^^rwg.^ el fxii ^v j npuirv^ Si- 
ffxoxw). ei 7*p 7r£p\ rSy Hxol -ftiQv h t«toj? o Xo^o?, rauTec 5-k i,^tpoi x*1 35 crig rm dnKm ^wvm, v\ Sevripa, ax dv v\v • el fxvi y\v i\ Ssvripa. 

hnorif,iXTLHii, -Kipi ior\^d\uii dv uri o Xo^^ei;. otl Sk 7rep\ Tut Xe^of,i,imy k(f(, Sia^Lg, OVOJULOLTO, K) pv\fxa,ra, VX dv viTOLV ' raruJV ^e fXY\ ovrm npOTOL- 

C<x.<j)ui aTrev o 'Apt?-OTeX»i?' Tct Jk Xs^o/iev* m\ Xexrd tx tor\fj,XTX 65-tv, w? ^^^ ^^ ^^. jtpo^dasujg §s fXY\ iiTV\g OvKKoyLTfJLog ax v\V CTvKKo- 

x«\ Tor^^To-^Kor, IJiH«^xTX. ^1V« ^^ "*! ri, TiXB<iTtpoy i.yTLXxf,fio.yc. ^^^^ ^s ,/^^^ i„i^,^^Lg «'x ^v cl?ro(^et'|e(^5 fx^ S<rv\g dnihnov 

uiivi, uy sv irp'Jiroii Kttr' iuriy l?-j •yv4/u»iv 'Arf)co5i<rt£Uf ' K>.iPci,y^po<;, i.p- ,\ \ v \ v\ / ^ c\ a 1 ^ / -v >-, 

. . , ,. „ l „ V ^^ / . \j e r j OLV ra, opyoLva, r* (3tot.)cfljrtHoc., ev fx oeouptot OLaxpLTLg rouv ct.X>i- 

v»iy fivat Xi^ibiy tj)? ao^jxh? Trpa-yuaTfj*? t»to to fiildhioy xtA. Id. l. 5 b. . ' . v . .. y\ . . 

" %\. ■ ~ j. /^. v^- ^ " \' -~. ' A>'?- X. - = >i. TT-.A.',,., ^«. 40 &(juv Jti rouv ■a/euoouv x, v\ sxKoyv\ tx rouv aXviOouv a,nsxKoyv\ os 

rri? S£ a.uT>)< t^evrre mSy}<! xxl AL^^xioi AXt^xyvpog. oe iiopcpupiof axo- ' o ' 1 1 r' 1 11 

-noy e^yXL r» iQt/SAta <f»;<r\v Iv re rcS -rpo? TeioiXsLoy xxl 'ey ru >ixrx 7r£U(riv rm ■^JSV^m, kv S^^ npd^si MxpLTLg dyo^SS Jt, xajt? ^ eJcXo^Ji 

xcd (t7ro'xpi(rtv 7r£p^ raly nxrri^^opvfA^iyeuy' xZtxl M el<ny xi x^TtXx^ (f>a>yx\ xi [x rouV dya,Sm dnsxKoyv\ o\ rm xOLxm' 61 fXY\ v\V f SeujpY\riXOV 

anfACurrLxxi ruv ■n-px^ifj.XTiuy x»flo trjj/AotvTtxoti' £iVtv, ctXX' u xxSi Xi^eL? ^ ^ npa,xrLxov, v\ ^LKoTO^pia, vx ^v ei fiiv\ v\ (pLKoTO^ia, v\V, 'P 

k-KhSi' xxdo fAy 7^p Xe^st^, 'ixXx, 'ix^^^L Kpx-if^xreix,, $., Iv r^ 'nepi rS ^^^^^^.^,,-;:^ ^^ ^^. ^ ^^^,,^ ^^' dno^pdcrswg %pv\a-ifxij J^ r\v rd^iv, 

XoTx ?-oix£i'&; T£ Qeo^pxqo<; *v«.xtv£r xaX oi ■ntpL xvroy fey^xcporet xrX. 

■KpoqriSyiCL ii\ xo^ rx rS Bori6S Hop^p^pLog TroXXrif a.7%ivoi'a; '^ifxoyrx xixX (*) Boethus p. 111. ut igitur concludenda sit intentio, di~ 

ei? To (tuTiJ TetvovTa, xtX. Id. f. 7 6. x«,\ toiut* Tor? 7rep\ 'AX^^avSjoov xaX cendum est in hoc libro de primis vocibus prima rerumge- 

'Epfi7yoy xx\ Bo»iflov xix.1 Ilop^uptoy Joxer, x*\ Mo? 'let^/SXtxo? ETrfv/^iji^t^et nera signijlcantibus in eo quod signijicantes sunt, dispositum 

xcd XupLxyoi cx^r^yiQeL, x*i oi yjfj^irepoL Mda-xxXoi d-TroU^oyrxL. esse tractatum. 30 EI^ TA^ KATHrOPIAS. 

on «'sT TTpovjysH^ -^ nnpov ^ijSXiov nxv^g a.Wa XoyixS |3i^Xiy, PijSXioig ^ X/yeiv oVj "ws elp>|3 sv Kotrvj^o^ittis" (*), i, ex ry )i^ 

sneiS^ jc, i^ TtpujTYj Se<ng tmv dnXwv ^ujvwv ndvTujv npoYiyei'^. f(J)' ^viKov aury ypct,-^ct,i Tvg sTccipvg *vto ofjnvwjjict, |3j|3Xi'* k, )(^ij- 

oT; einoJiuLSv ^ t-^v outmv t% Im7pa.(})55i5. s^ roivui' l7ri7pa.(J)*i (ra,^ r^ ffspt npoSdrei, Xj ex tQ euflwas iJ^siJ^ijujc^ow etu^ roTs *At- 

<J)epov3 ra napovTog j3i]3Xiy * oi jw, '^^'' sneypa-^jcx^v Kar>i7opiou, u5s rwoTs egrj^yircus • TS<T(roi,pdxovTcn, <^ /3ij3Xiu)V eOpefievrouv Iv noX(t,i(U% 

«-trps ' Apic^oTekvig, ol S^s nep\ rcuv Karvj^opjwv, wv rivsg Iraipot 5 ^i^hoBvixxig tujv ^AvctXvnxujv x^ ^o tujv Kar^^opiijuv, Ti(r<rctpot, 

T» ' Apic^OTsKvg, 01 ^'e «"epi ^eyat, revouv ry ovros, ws nX(jurivos /*ovov rtJuv 'AvaXurwijuv e^Jt/Jivycj )tj sv riiuv Karij^opiiJuv. Xj el fx.y[ 

oivTiKiyujv raTs xarvj^opiais, oi (5s Trpo riJuv Tott^juv, («s 'Apj^vras ^vjjcnov ijv -t^ n^apov (royypciifjijjia,,^ ay,s<^oCKog ^v jraca i^ Xo^ixi^ 

TapavrTvos, oi (J^s Trepl riJuv KaSoXy X070UV, \ug' A^pccqog A^po- npccyfxccTSM. "^vpMvog {a, '^ ^iKo^ro^og eniypa,-^s tm ^ai- 

^(Tieug Usptna,TYin)cog. voc» (5"^ TraVas '^ tS ' ApiqoTihig' o^ ^puj ($at^(juvi?) vofleuo^evio tjtto rivos Ilavamy "ef^e IlXarujv" 

sriypd^ujv otl Karvj^opiai, sv^sIkw'^ on o\ "koyoi <J'j' oIxsmv i^^uv 10 xrX. (**) e^tu o^e', ^vjo-iv (5 vifiiTspog ^i^acrjcaXos, e7n7pa(|)ou raTs 

r^^uo-av 76ve(^ onep Toi npdyfxajTa. i/Tuj Kj 'Apiqsi^vig ya.piv fxa.p- lLa,TYiyopMig ' ei yttv] ' ApiqoTshig ysvofiv^v,, -^ SinKoog yros, ^ <ro- 

Ti»p(juv T(ii vnsp rouv TSTToCpujv sniypa,'\ps Tys Xo7ys yrw, Kifxujv, <J)lv]v ajtapijvov s^sifj,a,To voa-^iv sfJLsllo." VTwg ^ 'p ^v^Viov. e(J)' 

MfXrt(x^-/j;, JlepiJcX^, ©eytu^ojcXijS * 5^ ° ^^<^t^v sniypa,<psi yrujs, oTs slnujfxsv tyjv elg to, fnopia, ^iaipscnv. e\g Tpia, Toivvv ^Mipei^ -p 

roj37tas, ^ai^J^ujv, *aTi^pos. 01 ^s smypoi^ovTsg nsp\ TuJv Ka,TY,- napov ^t^Kiov,^ eis rcts jcarvj^opias, ryr/^iv ets'avTys rs)s oc^ou- 

yopiujv vi nepi tujv Fevouv ry ovros >i Trepi rouv KafloXy h)yujv ev- 15 vas, Xj ets ra y(j>Y]cnfjt,oi, npog Toig iia,TYiyopia,g' -r npuJTov '^ ^'^ 

^ijcvuv^ ort 01 X0701 ^i' otxetav d^ivsMV xa,TQniv syivovTo rduv reXeuraTov Tfxvifxa, •y^-^cnfia, ^iM<rKei npog ToLg KXTYiyopia,g, nX^v 

irpa,y ft.a[T(jjv ^ »y\ T^^uo-av ysvi^ u5s auroc rot npdyfJiaTa,. viko, y ra aura. sv ih ^ tm npujTiu Tfji.-^fjLa,Ti sx.sHva, to, yijp-^nfjia. ^i- 

^\ ^ TY^v npo Tujv Tonujv sniypa^^^v • ei ';^'' ^ e^ov ty/v tol^iv sni- ^a.<Txsi ujv ^hfiiav sfofiisv npo^trxh/jtnv ex TYJg o-vvYidsia,g , Trepl 

7pa(j)V]V 7roij}o"ai, a's ev tvI Msto, to, ^vcrtxct,, ctXX' exeT euXo^ous • ofiujwfiuiv, nepi vnoxeifji,iw, nspi xarij^opy^^y • iv ^e rtTi' reXeu- 

X. ^ fMvxig tns'^ raTs ^v<rix(ug 3^ yttoVa, np h% na,pov |3i^Xtov y 20 Tat(i) Tft,-/]fta,n exeiva, touv y^pYi^rifJiojv ^i^ol^rxst a x^ sx TYJg otjvjj- 

yu,ovoov npoYiyeH'^ rouv Tonujv ocXXa ^ aXXwv. oT(^e <5'e ffacas ras ^eias ^ivujcrxo/^ev, n-ept npoTip», nep\ tS a,fji.a,, nsp\ tQ sfstv, nsp\ 

imypa^oig 'AptqoTiKY\g eniypd^siv, 'KMTvpjopia.i, Tonot, d.KKd x^ xivvjo-eous. yx ^/3yXvf9>] ^ ffavra rct 'fjpY[(nfji.a, ev Ivi fxipet elneiv, 

Ti]V Trepi Oupavy ^ K.orfna. a,vTY\ )c, yi oXtm ttjs e7ri7pa(|)3js. e^ Tva ^vj ra npoTiKsta, fxsi^ova. noi^^rvi rouv dywvujv (***). ^ yifxs7g 

oTs itnoifisv "T yv^mov. ^vijcriov toivtjv sx tS na,Ka,iS t na,pov ^i- yv Tva ^v) roc npooifita, fJLsi^ova, nof^<rujfjt,ev, tujv ^ npootfidujv aXig, 

pXtov ocTTo r5]S ^poLTsujg j^ rijs (J^eivorvjros rouv evSvfjLYjfii,a,Tujv ^ ex 25 Itt' aurys <5'^ rys dyijjvoLg Kotnov yiujp-^crujfiLsv ^ rvjv Igvj^vjtriv tvj? 

TV ovo^oKfi yue^v)](3^ a.\rfv tS noLpovTog /3i|3Xiy Iv <tXXois aOry Xcgeous. ev ryrots Xj to, npoKeyofJLeva, rouv Karvj^opKJuv. 

EIS TAS KATHrOPIAS nPOAErOMENA (f). 

'■'Ort gg 'xe(j)aXata jrpoXv]7rr/ov Trav^s 'Apig-oTeXixy /3i/3Xty, ^oftivYi vi ■^/^'/vi vno tujv evavnujv Koyujv d.noxv-/[ 'p ocXvjS/s, 1^5 ot 
(TxoTroV, y[ji-/[<nfi.ov, ra^iv, l7rt7pa(j)v]v, (n>77pa(|)/a, (^iao-xsuv]v vjrot nvpix^oKot Kidot r^ na.pajTp\.-^si dKK-^ujv 'p 7rup. yjpvi(rtfi.ot ^ ol 
oixovo/i.t'av ry Xo^y, ^v ^ h^a.<rxa.h.xov ^a,ft,sv Tponov. TavTo, S^l ]So(f>i<7ixol 'EXe^j^^oi dnaToCv h^dcrxovTsg yj^ Tva dna,T^<ru)fjLsv 
Xj xe(j)ocXaia Kiyov'^ uJg sv /Spaj^eT rv^v ^iavotav rouv ^i^Kiujv nspt- 30 aXX iva fXY\ a.naTvi6ujfxsv, ujg Jtj ot larpoi Xj r<* O^tetvot ^ rot ^- 
xXstovra, uxrnsp ty ev roTs Ci/o'? ^ xe(})aXv^ Iv j3pax,eT fxsyiQst •v KviTYiptuj^vj ^t^a,<rxii<rtv vnsp t» Tot jw, IX/iS^ roi ^e tpvysw • ^ yf 
xvpos rJjv ^wujv rto rcts attSvjcrets noLcrag Iv lauTV] ej(^eiv. 'pv jw, co^j^Kfixoi eXe^j^oi sntyeypa,fXfxivoi elcriv, ujg ^s eKiyyjsiv a.vTvg. 
vv (Txonov npoKvinTiov Jt, ei ^^Xos, uxrnsp ots vn^ Tvjg sntypa,^^g ri^v ra^iv l^ri Tyrois ^vjTy^ev, y Trpos Toi dvofxosi^v] (vj^fj^vj <^ tfji- 
XY\pvTTs'^ ujs sv ToTs Trepi •ijvfY\g, hd -p Trpos au-pv opav rot <*XXa fLSV a.vTv[V, on npujTv\ y\ Koytxv\, S^svTipa, vj Y\&tx'^, TpiTY\ v\ (J)ucrixvf, 

xs^dKoLia, (fxix ydp xp ELXarouva otpj^vj ec^i tS xaXous |3yXeije,2^ 35 . 

«■ept om ecAv v\ oTtrv//ts, y\ tS nartg xtv^vsvstv dfxa,pT0Lvstv), ^ia- /*a c- v r c z. \ > v v\ /« .» \ / ,. ^ r, , , v 

<J)epovruJ5 ^^1 ore /ivj^xvjpurreg U7ro rvjs e^ri^pacj^vjs, ujs ev rots ^«,, 3-1^^ K^tT^^.pra? aura HaXiJy, ?v<t j.,^ u7rovo„Va;/.« t5 'Apxvt£.'h ^n,- 
npOTipotg 'AvaXurtxoTs 3^ roTs uq-cpois. 39 f %pv\<nfXOV ^e na.v- ^ovEvttv «cutov, aXXjjv l7n>j§*^tiv rxovo?... dAAct xai d (nrv^xioTepoi tSy 
TOLfH ^vjrvjr/ov U7rep ry cruvrovys notv\<T<xi mg otxpoaras * (J^ta^e- iToLipuy olutS di? yiri<Tiov oLTrs^i^xn-o to /SiiS/.iov. 
pifvrujs ^l noLhv ore ^' tvjv aXXws (J^oxsT nepiyeypoL(pQon t jSijSXtov 40 (**) Anlholog. 9 358. cf. Wjttenbach. Polymath. 2 p. 83. 
UJ5 rd a,vTd dvxcrxevoil^ov ^ xara^xeuc^ov, u5s Iv roTs ToVois, ^ ^***^ SimpHc. f. 8 b. TtyU^fxi im<rvoxnti iTtu,, tb )c<*t' ,iyp<t h^. 

\ \ ^ f.A t>~.^j ~ jt^i / / p»I"'*' Jcot^ <>7rwf t»)v tj Trpof t^v eX()y «rxoTrov xP^oi'' aTro^rXjjfis^ri xaXi/? xoi 

X, TTpos xaxy 7S7pa(j)9ai, ws ev rois -§o(f)i(7txots EKiyvoig Tponag "^, v ",, , > ^ /v- ^ C: ,. ^ \ . . 

, / t ->, vv^/ / 'w \ . / t / r/ ^, T»!V Trpo? ctXXjjX* (TuvtXEiity 5l<t(rw;»<7i, ^oi/SviS^ov 3tt((rfi(ti you(Ta<ri Tct xjAot- 

ctffarvjs viu.as (Jtoao^xy^riv. 'io-/[<rtixoi ^p Xaol Tonoi py\tsoi iva, flXi- 1^,^ „„ ^ ^^ - v ' s ».v . ..^ > ^ . ,a 

w„w. /3 ,p. 3 r\r I I r o r < Aaiot xaTot tov \nToiJi,yii\y.a.Ttxoi TpoTrpv. x*i ffjj avTiXs^b^riv auT<ij tiv^? afif- 

TbyTS? T)jy Jiaipeffiv, 0/ jLtiv <wf 7rAfoy«^»(r*y juetTJjy, ol Jk ci? TreXXet TroLpiu- 
(t) Cod. Urbin. 35 f, 21 i. o-«y, ws KopywTo* xa\ 'AfivivoJ^wpof. nPOAErOMENAAAE^nOTA. 31 

TeTclpryi vi jjlchSvhjlatiki^, stA t^toic, vi 8eoXoyix-ri), dXKoi ri^v npog ev t^ nepi OvpAv^ k, ev tw nepi Yy^vjg. ev ^'e toT; Tojrotg y^ev 

rai ouoei^vl, el "KoyMov ^, Tijv npoq Toi koyiKcl, el vfiiKOV^ Tvy npog tvtmv ^y]kov • (rxonog ia, -yS' ctUTtu evTc(,v6A t^v ^MkexTiKvjv /jJSohv 

ra, vfimd. i* epY,g Tviv imypct^viv ^v(TYpreov, kxQoKv jm, ore juvi nApoL^iS^ovcti, vfriq, oj; chaitoi; ^vi^ti, nep\ ncnvToc, eqi tw npoTe^^vTog 

KvipvTTv\ 'Tv cTKonov, onef eqiv ev Totc, npuiToig Kj vq-dpoig 'AvaXv- npo^X^^juLXTog Ig ev^o^wv (TvlXoyLqiKVj. el (5's nepi na.v^g tS npo- 

rwtoTg, ujq eipvi^, jmdXic^ot, ^a ore ovofJLciLTonoiel ev tv] emypoi^vi, wg 5 TeSevToq eqi^ nponQe'^ ^' ^fuv y /ulovov *Xi]6ij aXXct Xj ypevS^, 

ev Toug KoLTVjyopMig, ev tw nep\ ''EpjUL-/]veioLg, ev ToHg Tonoig, ka- noHov evroLvSai, -^ "^^p-^a-ifxov -, f yvuJvcti fxeSohv ^C v\g Xj Tct -^evh^ 

rvjyopioLg Keyujv v roig en' eyKh^jULOLTL SiKoLg aXkdi tol yevLKwTctrc^, (TvWoyLO-wiuLeQct. oLv^^g vv npoiwv f fjiv\(nfxov h^a,'^ei, tv\v npa,- 

u>5 ctel KOLTv\yopiifJLevoL j^ fiL-/[^enoTe vnoKeifievoL (*) • Xj nepi epftvi- yf/LOLTeioLV eKeiv/iv npog rpioL yjpv[(rLfLeveLV \eywv, npog yvfA.va,crMV^ 

veioLg, rviv dno^poLvcrLV wg epfJLvye^ivcTOLV fjLovviv tv X070V, rv^v yvwc^LKviv npog roig evrev^eig, npog raig k^ (j)jXo(rocj)iocv fjLeQo^g. ex rvrm 

^fjuvv ^LclSecrLV • jc, noLhv ronng roi xxdoXa vcf ol noWaL fjLepLxai 10 roLyaLpSv S^vjkov wg y^, */"•* ^'^ (TKomu aie\ 'p ^(^pvjTLfAOV dvct^ct^ive'^. 

stny^^eLpvifjLOLToL AVOLyel) • ronog yi f nepLefov, olov ronog fLiv, ei t? ev fJLevroL raug KoLT-/iyopioLLg x, roTg nep\ ''EpfJLviveioLg OLfJLcc Tt« (TKcnw 

evoivriu 'P ivoLvriov,, ^ tim evxvriuj f evc/,vriov • imy^eipv^f^c^ ^e, ei t» x^-v ■f^vfLfJi.ov ttvacJjctiVe^. 

Qepfiov (ivoj(popov, '^ -^vY^pov Kxrujcpopov, el f kevKov ^LAKpiveL, f Tiveg w-/f5i^o-av rQ noLpovrog (TvyypoLfiLfJLaLTog tmv KoLr'i]ycpi(x)v 

fuJhoLV a-vyKpivei. rviv yv/i<TL0T-/jTOL ^s, ct y) nohkoi fxvi ^vc^fxevoi rpir^ fv cTKonov eXvaLi, xctxiiug ei^oTcg, ojcrnep ' Aki^oLv^pog Xj 

KpiveLV npoLyfJLoLTOL Tvi d^iomqic*, Tujv (rvyypaL<piujv, xpiva^ri tw ^o- 15 EvqoLdiog nepi (pvjvwv ^olA ■rv (Txonov fJLOvov, Ik tw K(tT»]7opi'co§ 

yfjLOLTi. nodev ^e voflevov^ Xj x^ nocmg Tponng, eipvj^ vi§'vi ev elTct,- inLypoL^ps^ T ^L^kiov enL'/eLp-/i<Tci,VTeg' ei '^ oiyopeveLV, ^oLcri, -r 

7t«7^. Ti^v elg ra, Ke^dkaLLOL ^LaipeTLV ^viTSfA,ev wg d,va,TOft,v\g y[oj- 'KeyeLV eqi, ksyov'^ S'e olI ^ujvai, npo^'/^ov wg nspi ^wvwv eqiv 

pojv eneyvTOJV ev roig ^L^XioLg t% ex^Aiwcrvig txaLcfov Ttwv ev ^a,SsL (rxonog. JlopcpvpLog (Je nepi vov\fuurujv, dno rQ ^tct twv vo>]^ctTt«v, 

fjLopiwv, noiav yjpsiav nxpsfsi rw oXu>. y ^vjry^ev ^'e ^i^cto^jcctXj- fi.e<Twv ovTtuv ^wvwv Jt, npa,yfj.a,Twv, x, tuuv npayfKdrwv vifMV rv^g 
Kov Tponov »0,6' 'ixoLqov ^L^Kiov (JU5 ev t?} o\a,<Txsvvl nspis-jfofLSVov, 20 ^vwo^ewg ^jct Ttiuv vov]yactTcuv napLc^xfxiv/ig olts ^-/i fjLOvwv mrwv 

v^£ fu/y, u5§ loLTpoi, vno ffoTov fJLSpog VI fxopLov dvaye'^, oJ; ev tvJ c^ct^^cXXovTwv ot, l^ct77eX.XoyU.^tuv, wpfx-/ifjLivog, Xj r3 ewovifjM- 

^LpsTSL Twv ' ApLc^oTshtg ^L^kiwv ^sS^kwfxevov. rv,v ra^LV ^>]Ty- tjxci^ ravra, rd, ysv/\ eTvcti (*). ^EpfJuvog 7C fjLviv nepi npayf/Loirwv, 

foLSV ^itt ^o aXrixg, Iva, fi.v\ T0T5 fJLsi^ocTL npwroLg ey'feLp-/\TwfLev v\ jt, a,vfg dno rS fJLVj S^Laxevag cTvctj Tctg (pwvdg dXKd x^ npayfLO,- 

roTg ^eofJLSVoig erepwv (TvvrayfiLxrwv. h y^eipov ^e xa,i rSro sl^eva,i rwv de\ ^epofJLevag vna^/Ssig, x^ rS eqL Xj rS ovrog 0T5 (Tvvey^wg 
oTL nolXdxLg rw crxonw '^ fjpv\<TLfJuov dva,(pa,ivs'^ x^ ^ emypoL^v^, wg 25 'Aj3j<70t/X>]5 evravQa, xefjpv\^ (**). ev6vva.g ySv ndvreg ^e§\jj- 

xctcTJV • yre ^;^ TTcpt (|)aivcuv fxovov, ypoLfjLfJLOLTLKOV y) epyov t5to ' v 

C) Porphyr. f. 2. h 'ApxroriXy,, xccr^yorax, lu Tiv<i Mn Si im^inrxi ""f vov\fxdrwv, rSro ^ y nep\ -^jvyv^g • ^yVe nsp\ npayfxdrwv 

oroLi To otxtrov tIAo? ?i*ieji ro ^tvoVfvoy ^* utto ^uVea/? ^ «^fl T^^VTif, cJcrTTJp /«vwv, T^g npwrv\g ^ TVTO ^^tXo^ro^^lotg. Xj OTl ■T ^L^liov rSro 

orav iTTo t^? ^uVea/j to >c«T*iSX»i6kv (nrip^x ^ct'» >t»v>iflkr xa\ iTroreXtcrflky dpyv\ rvjg Xo^jxijg, ^jo nepi (Ijujvtwv, y^ (|)jXoo"o<|)iotg, ^jo Xj wept Trpct- 
(j>ipB hxo? XTeoTeXrirxL, hxt i;ifv//ux»v 7£v>;T*t xctl rct i*iv/*<tT«. ^% I/a- 30 ^^ctTwv , ^ ^^5^ 7.5^ ^^p^ ^ ;j.cpt vov)/ictTUJV. X, OTt yjc/rt ffepl 

^,;ji», T,)y ^l^jciv lyTEX^Xfav 7rpo<r,7o>ucr« «,ro TS^atf tJXo? to oiKsrov ^j,^^^jy^ ^^;^„^ ^^^ ^^^J VOV]/.tc/TujV 5^ npa,yfJL(irwv , dlU noLcrvi 

i(bLKOu£ioy ro a^Ttipuet iu,-d^xoy (tTroreAtcriti rcH^ov* uTro Jk to dv^fli*vT07rot5 / /ft t ^ \ ^ v > -v /1 ~ ^v^.^ > ~/i '/ « -» ' 

., r ^ , Z ^ , , , i vr» ,. . J ' \ Totaurv] fJLovdoi ^ Koinv\ ova,g a,xohioei, cjVjXov svrevdev. vre ot npwroi 

oray e xaXxo? ct,vapi«? ^ev^jTat, evreXejjetay etvttt to ewoj ra avojoiavTOf to • ' 

TrepireSev iiTro rS TexviT« to? %«Xxu/' «uto? •yctp (» 'Apt?-.) eTrOi^jce ro r^? 

lyre/.ept^'*' ovo/i* l7r\ tcTv Tflt«Twy ^ij ov ly rJii (ruv^ifie/cc... f. 2 6. ro «y (*) Porphyrius Trpo? Treucrtv xetl i-rroxpmy f. 2 ^. sTre^ aTropoy ipXLVz- 

T>f? xaT>!7opt'a5 ovo/*a xei^uevov ly t>j ffvytiSsM Itt^ JixaieXo^ra? iXe^xrtxJ)? rat jLiot r/ Trorl l?-i ro Xe^c/tevov, TroTepov ^a;v>i ij vpoiffiA n vo>)jM.a, t?T(> 

T^j Jtd Xo7a;y jt^ijvuffea/? Xa/3ci)y auro? (0 'Api?-.) ra? rwv Xi^zouy -vSy (rvi- fxoL a-x<puf iTriS^eT^ai 7retp(t$>iri. — IJet /ikv (rwTOfiCiii XTTOxptyourSoLt fji.£ vpoi 

fiXyTixuy KXTX ra/v 7rpa7/*(*T(»iy a^opeutrei? xar^j^opia? Trpocrji^opeucrEy &;9£ r>jv ip'j^TV\(rei ort TrporiytsfAivujg (rtifixlytTXi rd yoxfiXTX, xard avfifit^r]Xof 

xao-a a7rX>i Xt^i? (r»)/*avrtx>i, ora» xard t5 sv[fJi,xiyofiin Trpa^/iaTO? d<yo- Jk xal rd TTpd-^fiXTX. eTtei ^ TroXX^ 7rep"l TsJy Xp^ofiiycuy k<rii >j ^^'Tijo^t?, 

peufijj re xai Xexfij!, Xe^erat xarti^opio. TrXeioyx xd7w 7rep\ rcJv Xf^ofiivu/y el-TttTy /3»Xo/iat • xa\ ^dp "^^uKrL^^iytii Ilept- 

Dexipp. A /3. Tfi xaT>)7opta, r xyTUnTXi, tj cLTtoXo^^loL, tbto ro oyo/*« TrartjTixof 7rapaXX>)A»f l7rixetp>jo-et? 7rep\ tc«;v X.tr^ojjLiyojy dvre^rfrao-ey, » ;*ijy 

T^raxev ^ JtdXexro?, ft/?-e eixera;? «v rtf aurov (rov 'Apt?-.) atrtdfl-atro Trepl /*tdf rtvo? auTOTeXaT? xT[t(priyXTo, dXX' laofjLXxvyrx? x(pr]xe Tvf Xoyv<;. 

OTL ^ev/^ei Iv ro(? oyo/tatri. TroVat, cy SeXeuxe, 7rpo? Taur>iv r>iy xlTixyxTTxy- (**) Porphyr. f. 4 ^. apa «v ^rdvre? eo-^dX>icray 7rep\ t>jv TrpoSeo-tv t^? 

rinreif (pipovTxt U7rep ' ApirorfXw?; xdi rauraj ?^e0 vo>f(rat ?x re rci/v ' AXe^aV- riJ/y xarvi^opti/y •^vuKreujg; — ishxiJi,'2(;, aXXd xa^ Bo>iflo? ev roT? e i? rd? xot- 

Jpy xai Ilop^upi». . . J^nxvu^ri toivuv »! t?? KXTt\<^opixg l7ri7pow^>) ort xal rd Trs^fopixi e\pr\Ke raura xa\ 'Ep/tTvo? ^pxxiecg. — ei7rk rd 'Ep//i'vw, i-nei-ntp 

fivr\ xa\ rd ei3>i xal tcxvtuk; tx kxSoK*i xara^opeirai xard Tuv\)(p' lauroiV «ird (^)^? Jid ^px-)(,ioji eip^0"6ai. — Xe^et ro/vuy 'Ep/iiVof -TrpoKt^^rBxi vrt 

ovTuiv, xal ai cti/tavrixa^ X^|eif ai xotvdi xar>i7opeuovrat xard Tix^rSv tuv Trepi tuv Iv r^ «^uo^et 7rpc«/rci/y xa\ '^evix'jjTxrouy '^evuy (i '^xp viot? wpoa^rixva'» 

u TroreTa^/A^vcKv fjLtptxSv Xe^e;»;». x*r>j7opiat uvofA.oiaSria^xv XTto tS xar>i7fl- 'J ''■'^'' ToivTCifl' SiS^ao^xaXia), «re rivef at' Trpcurat xa"i ^-ot^^eta/S^etf rcl/v Xe^oju.^- 

peueo-flai, oTrep l?-'i Xe^e^rfiat xard rtvos u7roxei/*6w. xaXwj djtt* xal /Spax^cw? yc</y hx^opxt, ug rov Xo^^ov ervai Joxeiv 7rep\ tSv tv Xo'7v fispSv, (iXXd 

IS^iJa^e* xal ^dp eiVep dXX« rtvi)? xdl Tffs cruyTOfAtaLi (ppom^ior^ Tvoi, /t») eij jUitXXoy Trepl r»? xafi' gxafov ^lvo? Tc7y oyTwy eixeiaf ecy la^Bi^ivrn tuv Xt^e- 

T>iy *wT>jy To7f TrpoetXjj^oo-iv XTreipixv l/tTr^ffw/tey. /*6'i'y xotTJj^opi*?. 32 EI^TASKATHrOPIA^. 

xotXujg "i^Atrabv ot 7(epi ^mijjv /mvujv eiTtovTeg -rv crx,oTrov • "ksys' aXK' y(5'£ x^ roig odncng • ^covuji' ju- -ju ^^yij^, v^g S\ vovjfJLdirm, 

roxTAv '^ nsp\ noiujv ^wvujv^ OL(r-/^fxm -^ crYifJMvn>iijjv ; 39 enet fxtt\ rwv itp(ir^fi.tlrm h\ Seog, knep rpia,, Seog vSg ^pv/j^, ei ^ avrv- 

nepl oia"^fJiujv (ypoufjLfjixrixotg <^ au^ fieyJ^riKTi , nctp' oTg vakv noLpaywyoL iqi iij apyji^ vnoqdireig ^ia, rSro X^ovJ, Oyuws htii- 

^ioi^spet, r3 '^OfJLyjpog 'V (rKiv^oL-^og, o<rov en\ r7\ xki^rei), nepi (TJ]- ^ipinn :t, x^ -^ oLvronoLpoljwyov • Seog /x, ^^ a,(p' sxvrS tfei ^ sTvai, 

fjL&vriKwiv OLpot,,, uJcj-e ^za rSro i) nep\ npoi,yfJiot,rujv, Kj ^m raurot. Xj 5 v5g S^s Jt, "^vyj^ »k a^' sat,vralv dXK dno SeS, Xj /x vSg oixivvirog, 

nep\ Tujj' fieroL^v vovjfJLoirujv. vre o\ nepi npoLjfJLOLrujv "Keyerujcrcw vj S^s •4^v')^yj oLvroxivyfrog. » rpirfg nv <ry.onog, tug y^^vi t^oLfisv, 

i^ ^fjLiv ^ Sroi, nujg rxvroL ^i^ol^si (jjiXoVotl^o?, S^xktvXw S^eMwg aXKa, ^ npa[yfxa.ri ^ ovoft,a,ri. ^g. ^ ■^Ksri fujpa,v 'i^si f "kiyetv 

vj "Koyw yijpujfiLsvog; ctXX' snel fu^-^-r npujrov (fJLSpiKOL'^ra,roia,vra,\ ori crKonog rcdg Ka,rvjyopiaig nepi ^ujvujv uug eKipujvafJLsvujv vj nepi 

T S^evrepcv apa* ii ^ioi rSro Xj nepi rujv "Koinujv ^o ffKonog. vovjfioLTUJV ujg voMfLsvujv v\ nspi npoLyfnoLrujv wg vcpsqviKorujv • dK}^ 

v^i ys 01 nspi vovifJLolrujv • ipofJLeSoL -^ oLvr^g nepi noiujv vovifjLxrujv, 10 wcrnep nepi tujv xxrvjyopiujv na,<ri crvfA.ns^ujv/Q <rKonog eiva,i, 

Ttjjv SiXKevujv, oTov rpoLyeKoLcphi vj InnoKeyroLvpa, v\rujv snoyiVfiLivujv xolv aKKog olKKo nepi mrujv svevov^rev, HTujg x^ nepi ndvrujv afJLa, 

roig npdyft.aLcrt.; ^ snsi fivj 'p npujTov (^xin -^ vi (piKocrocpia, yvuj" w; vj^ shi^^^^Svj, (pujvuiv Kiyuj jc, npa.yfLa,Tujv x, vovifJLa.Tujv, ^lkalo- 

(Tig ruiv ovTiuv dKKoi rJjv fJL^ ovtujv), "V ^svrspov oLpa,, Kj S^lx rSro repov ■w '<rKonov Kiysiv. aXXa nep\ jw, rvrujv yrtog. yjp-^crLfJLov ^s 

i. nspi npa,yfL<irujv sc^i, ^vjKov ori x^ nspi <pujvujv Jt, nspi vovjfJLO,- t noLpov (rvyypoLfifJLO, npog rv^v svpsTLV rvjg sv roHg S^tlv dKviSeioLg, 

rujv spfLviveviiin /^ olI (pujvxi ra, vorifjLOLTO,. el jjl '^ fiova.Lg -^vyijug 15 elnep al [jl nporoLretg sk tujv anKujv ^ujvujv, sk rvrujv o\ crvKKo- 

§ie^ijjfJLev, nepLr^g av vpi rujv ^ujvujv o-j^Kog, svSvg dno ralv vovf- yKTfiLOi, eg (uv a,l d,no^eL^eLg a.1 f aX^fisg v\fuv i(|)0(5^a^y(rai npog 

fjLOLTUJV (TuyyLVOfJLivujv vjfJLUJV dKK^KoLg • ensLS^vj S^s na,pa,nsra,<rfiLa,ri Tyjf rwv ovtujv yvuj<rLV. yjp-<i<rLfLov yv, wg S^i^eLK^), h npog ^iKotro- 

rvruj KiyjpvQ rw (rujfioLn y\ "^^v/jyj, (J^eTJ oTov nvog nopSfJLsm rS ^mv fxav'/[V, a,KK lug aur-zj vj (|)iXocro(j)ta npog rvjv rujv ovrujv yvuj- 

koyn, w roL dyufyifJLa, rvjg ha,voia,g dKK-^KoLg S^La^^L^oLcrofJLSV. iixav (Tlv. jc, dKKujg, ori olI KOLTviyopioLL rd ovra, nspLKKsin<ri ndvra,. tqi 

dxpL^ujg dns^YivoLvro vtol, dKKd ra,vTov n nsnovSa,<rLV uj<rnsp a,v 20 nspL ryry it, ig dno(pa,<reujg snLy^sLpvjcroLL, s^ a k^ vj roL^ig dvoL^oLv^- 

ei TLveg rpeig 'Tv avSpujnov opL^^ofJLSVOL jjl OLVtv slnv\ Cwof ^ <re^ rS napovrog ^L^Kia. spSfxsv "yo on el fjLv\ a,l xoLr'/\yopioLi, ^Ss 

KoyLxov ^s SvY\rov, fjLv^S^sig S^' oKov rSro, ^i^ov Koyixov Svv\rov Jt, npoTOLiTLg' el fjLv\ a,vTv\, i^\ <rvKKoyL<rfJi^g^ sl fjLvj vrog, y^S^s dm- 

tp ii nepi ^ujvujv <rxonog x^ nepi vov\fiLa,rujv x^ npayfJLarujv. ctXX,' ^eL^ig • el fJL-/\ 0Lvrv\, vre ha,xpL(rig dKv^Sujv Jt, -^ev^ujv, ilre sxKoyvj 

Xvx fjLv\ svog ^L^Kin rpsig arxonvg KiyoLfjLSv, ^ olvtuj 'loLfJL^Ki^yf^uj [jl tujv dKv\Sujv dnexKoyv\ ^s rwv •^/evSujiv, k^ noLKiv rujv dya,Sujv Xj 

dneipv]'^ iv roTg irxoffoTg rujv IlXarcjuvog SlxKiyujv, fv crxonov elnuj- 25 kxxujv • ei fJLv\ rSro, (rvve^siKv\nTo mruj f Seujpv\TLxov Jt, npxxrt- 

fjLSv tujv 'K.XTv\yopnxjv nepi ^ujvujv dnKujv <r-/\fxxLVii(Twv dnKa, npx- xov, y^ rvroLg (pLKo<ro(pM, x, rxvrvi f svS^xifJLOVsiv ujcj-e ei fJLv\ 'p 

yfjLOLTOL S^Ld fJLi(rii dnKujv vov\fJLXTujv tijjv y^ rviv npujTv\v Si<rLV, ^ rujv KxTY\yopLS!v j3tj3Xiov, sv^XLfiovix yx v\v. sl ^\ tvtujv dndv- 

rvrujv ix sn\ fJLspag, vk elS^Lxujrxrujv, yj^ vnxKK-^Kujv, dKKx tujv tujv xltlov, ujg sSsifSv^, a,vro, nxvnxjg on ^ rv^v npujriqv^v eiKvf^e 

'^evLXUJrdLTujv. ^ujvujv /m, dnKuug irvifjLXLvairuiv dnKoC npxyfLxrx, tx^lv, eYye x^ xt dnKcu (J^wvai, nx<rv\g rvjg rS ' A.piqorihig ^lKo- 

inetJSv\ Xj f "^ujxjjar>]g nepLnxrei" ^ujv/\ fxiv eqi <r-/\fixivii<rx 30 (ro^ixg. 

jTpoLyfJLxrx ^d fjLiirv vov\fjLOLTujv, ^ ndiirx nparxcrLg 3t, na,g <rvKKo- 'EXSivcu S\ Sei ort eg yeyo'vAinv intypx^xi rJjg npxyfjLxreloLg 

'ytiTfJLog cucraurujg, y 'yuivrot Xj dnKujg. rujv >^ r;^v npujTv\v ^s raurvjg, Karv]7o/3iat, oug ' A.pLi^orsKv\g ini^px-^e, nepi rujv Kar^ 

fl/crtv, ineL^v^ ^ Sevripx Simg, v\rig slg f ovofJLX ^ pvjfjLO, rdg ^uj- yopLujv, ujg ot IraTpot aur» 'ApLqoriKng, nep\ rujv Sixx revcuv, ujg 

»(*g ^tatpeT ^ nepi rvjg cvvSiireujg n/rujv hxKxfjL^dvet, nepi tuv 't aXKot srctipot olvtS ndhv (iypx-^xv ^ ^ yrot xp C^Xov ry (M*- 

»rspt '"E.pfJLv\vsixg ^LSx^ei, it, 'in ra, (rvfjL^xivovra, nepi sxxqv\v «fjoivjjv 35 crxaXy rotaura |3t/3Xia), Trept rixiv Tevujv rS ovrog, tug IlXwrTvog 

Tej^voXo^eT, a Sv\ ypxfxfi.xrixo^ig otveT^* 6% npoxeifjLsvog irxonog dvnKiyujv raTg Kanj^optatg (*), npo rujv Tonujv, wg AS^poLc^og 

rtspi y^evog ryrwv tv Koyov TrotsT^, aXXa nept rvjg npujrv\g ic^\ 'A^poS^tirtevg rw rd reKevTcux rujv Kxrv\yopLujv crvyyevujg 

Bicreujg^ olvtv\ ^i iqiv v\ xx$' tx(t,qov rduv ovrcov dvo fJLXc^xi. oTov 'iy(eLV npog t^ ToVyg (**), n^epi ruJv K.xSoKn Koyujv, u5g 'Apj^u- 

(TuveXflovreg dvSpujnoi roSe [jl rvy^ov iMVOfia,iTxv'innov roSe S\ olv- rag Txpavnvog, og yL np^ 'Apic^oriKag yiyovev XlvSxyopeicg 

Bpujnov, Xj xKKo fJLiv n vlxx xKKo S'^ rpiy^eL, fivj npocr^LopLiroLfJLevot 40 

ori -P p} f^ovov <rv\ft,xivet T ^' y, In-et ^ xv^ rv\g hvripxg iqi (*) Simplic. f. 7 b. ot S^k irEpl, tuv Teyujy TS^Onof i? yrcpl r'Xi £^ixcL 

6i<Teu)g. aXX' inetSvi Xj rx ovofnxrx rvjg npujTv\g Siireujg xnsLpx, Teiui kTny^cLifjonc?, ua-Trtp xx\ HXcutlyc^ ^oxsT h rri -Trpo? aMTcii ivu- 

aX S\ xxrv\yopixL uJpLiTfiiivxi, Sixx ydp, npocrKSL^ Slx tSto t y ^«^''f > 7^?»? fot ■Trpd^jiy.xTx a,<popui(ri fA.ovbY «tAA' i -Ttph toy Xo7»?-(xoy 

Tujv ent fJLepng x, otra £2*15« ^^^ ^ rpiTTg (TKonog, kxv et ra 

V / i I i >_/ \/ 'w^',;-CJ oimplic. I. 7 0. »v T\j'/,'Mv t;-jy «nip tt€T* t*? K*t»)- 

Qvrxrptrrx, dtujvxL <bv\fju x. npxyfJLxrx K.vov\fJLXTx^ iideY>xK0-A5 ; ,.» v , /v ^ /, , , v\. . 

^ ^ j / r/ \ t \ » / / ,-, f yopixg tvOu? Tx ToTtLKX TxPoLf (iiidXtx, «XX KSpx^og c Acppohnevi 

AySsi ravra aXXviXotg, tva k,, 01 cTKonoi ovou.xTt iulovov rpeig uuiri, . » ~ / „ v , ~ s /y ~ . . 

' ' ^ ' ' \ *'*'? '^'^^ yvvicyiuiv TreptTCXTriTixciiv '^p^ovcni iv tw w£pl Ttt^Ewj T»)f Apt^o- 

npdyfxxn ^\ etg- yrs ^' ^ao-a (ptj}vv\ vov\fA,x ly^SL, ^l^ rxg dcrifx^g .^^^^^ <f,LKoao(pfxi fJLSTd T.)y tZi KxTnyoptSv /3//3Xo/ ti^L ToTrtxJi ^iXtrxt 
«})wvctg, y^ Trav viv\fxx npxyfxoL, Aa -^ tnuv^x-^og x, rpxyiKxcpog, tstxx&xi. A nPOAErOMENAAAESnOTA. 33 

tuv (*). VM^ S'£ waVa? Yj 'Api^oTdkag smypoLtpvi, tyjv y} j3' ^ riiv gyUTTctXtv ^ rj Mst* ra ^vcixd- xpstrrw -^^ ra xA^t/Xy rwv /^- 
7' ^ <J^', 0« y} Kot,TYiyop(o(,g imypdtpujv svStUwl} wg ol X0701 pjxwv o^o-to ra ai'^ia riuv <|)6(!cprwv ao^sv ryro -^^ npotqATXi, 
^i' lyuv dTrot^-yye^TMviv onsp Tot npa^j/u,oi,Toi. ysyovoLO-i i^ hx aXkoi oljUL^pw ^s dXriSv] • dXk' ivTadScc jw, eio-a^w^ixu/rspov r* rrpog i^^ag 
7rep\ otKkaiv etcriv , oi <J~£ rrepl KxT-^yopLwv yj nepl rcwv revwv vketl npwTA ^a^sv , ixsX «Js r* rv]' (})i/crei • Tsksorrspa, ^ e>ceTva ruTv 
ry ro aXX' on oi Xo^oi xot^Tomv slA riwv npo(,yju,oL,TUJV 39 »;c avra 5 vuv jixoid^fxccTA ' npwTA ^ '^ t^ (pvast, ra KccSoky , rw ^/"'''''V ^^ 
eio-iv ilkkot nspl oLVTwv. VTUjg jc, 'ApLqsl^vig i%uv juLat^pTvpwv Toi sju.not,kLV • Ssoi,<TdjxsvoL ^ Tt^ xdSsxcLqa, o-^s nors r« xaflo^X» Trpo- 
vnsp Twv y insypa.-^s Kijulmv MLkTLcl^Y^g Qsju,Lqo}ikyig nepixX>]g^ ^aXko^sSa,. yi 3t, orj tyjv na^Sokii tyiv avtyiv ka,/x^clv£L svTa,vda, iL^ 
«rwg 3C, nXartov *at'(3W, TopyUg, ^ to, fJLOLO,. 'Apt^oreX^g ^s r?] Meraroi*uo-i)c*3t,rv5'A7ro(5'ejxrj>t>i', aXX,'evr*u5ctjari^vc^a(})at- 
oT^ev clfJL^w, 5t, iJp TY^g npoSsa-SM;, oTov nsp\ 'Ep^*]veiag, nsp\ trspsujg 39 O^epo^evvji («^io ^ eTraiveT ry)v npMT-/iv , v\ ^ hvTipa, r^ 
TuY^5, Trept Oijpavy , 3t, ex-pg rJjg npoSsasujg, oug evraijSa 3^ IttI 10 emvota) ev (^'s r^ 'An^o^J^etJtrixv^ 3^ rvj' Mera ra ^v^rLKO, ty^v xvpttwg 
Twv £?^s 'AvaXuriJctjov Xe^ei ^ Tomxcuv scj rwv ofxoMv. vlvco, ^\ ycrtav ri^v voepav, vj v^ ^svTspa, npog Y\fxag' w^e y nspLmnTSL avn- 
3t; T31V nJlwrtVy, ^Lo[ Ts TY^v npoSsTLV , x^ oTi juLYj noCv ov Eov TjTTo «jjccirei, y^s vo^flov ^ta tSto t ffapov ayjyypa^ixfJLa,. dkk' y^' ori ^({)ij 
xoCTYjyopiav ava^e^ , oTov '^ cnjyaeTov y reXeT vno xa,TYiyopla,v , sl Td npog ti a,fj.a, eTvai • w «^^ saTjry ^oyjjui, sTnev dkV snd[xsvov rw 
jt, y,a.So nspa,g vno to, npog tl Tsksy -^ otl ■/[ inLypa,<pY\ xvt-/} dpjxoQsL opLa-fxw twv npog ti tw ksyovTL fxdvov -^ "iTspov t5 koLnS kdys^, 
To~g nXarwvixoTg ysvsa-LV, y roTg IlepiffarviTDcoTg • ^av ^ -i^^ v 15 vy} ^s sxctTspov t3 koin^ • ^ici ^;^ Ty ro 3t, xsipa,kYj Kj ^toov 3^ Trre- 
jJiTta; fxerifeL 3^ raury 3^ flarepy ^ jcivvfcretog 3t, ^aVeto; , y Trav pov 3^ opvig 3^ Trvj^J^aXiov yt^ nkoXov npdg tl a,fxa, ovTa,. v^^ oti rv)v 
^s cv yirta e^tv -^ Troiov -^ noa-ov y\ olkko tl tmv ^sy.a, 7evouv, aXX' KtVvjo-iv vuv [x s\g s^ ha,LpsL, iv ^s tw nifxnTw rvjg (j)uo-i>cvii5 etg ^. 
loUa,<TLV aX y.a,TY\yopLa,L c^pxTSVfxaTL ■^Lkiujv dv^pujv slg ^ixa, Ixa- a,vTS '^ svpY\fxa, vqepov f fXY\ eTvai ri^v yivea-LV 3t, ^Soptiiv jcivif- 
tovTa.piag ^L-/\pYifxivuj. vijca 3^ t-]v npo tujv Tonujv imypacp^i^v • ei o-eig , uJo-7rep 3t, ev roTg Merewpoig ty\v o^lv x^ ijcnofxm^v (pY\a-LV, iv 
^ X. iPov T^v TOL^LV inLypa,^Y\v noLY\a-a,L, ujg ev r^Mera ra ^uo-tjca, 20 «Se rto jrept "VvyYJg x^ ela-^ofY^v vc^epov <p svps ^ ty\v sla-h- 
ccXX' l>ceT ^ixatwg • notvTm -^ twv ipva-Lxujv ^ ^'vwv airiog vy g • ■)^y\v. y^ otl 'i(pY\ f imqY\tv rvjg em^vjyuvjg npdTspov , 3t, rvjg ai- 
V i^ ^Y\ X) ruuv vnspxoa^fJLiujv. ivTAvSa, ^s y • y -^ aiT3 fxdva,L npo S-J\a-eujg -r atrflvjTd^v -^ ^;^'' ^vdfxeL, d^' y y\ Xucrig, ^va-LXYJg iq\ 
rujv Tdnujv, dkkd ^ t Trepl 'Ep/>tv]vetag 3t, ra 'AvaXurixa. vixa ^s npa,yfxa,Te'\.a,g, ineL^Y\ nav ^vvdfxei iv uXvj • el^^x^ iv -^^vy^YJ, dkkoi 
3t, TY\v 'ixTY\v yrs -^ x^ ndvTujv ruJv ovtujv at xarv|7optai yrs a-yJa^Lv kx^iia-Y\ npog f a-ujfxa,. Xj ori fx v voSov, ex ruJvS^s dno^i- 
"Kdyoi. Ka,TY\yopia,i Sl keyov'^ y^ toVn-ep vj in/vv(fieia /SyXe^ rocg 25 hLXTa,L, 'p 3's 7VV5V10V yrwg, affo ry avveqpafifxiva npuJTov rjjs 
sn iyxkY\fxa.a'L ^xag, dkkd ^la t ysvLxujTarov sTvxl ^ ccel ct^o- dna,yyskia,g x, rvfg ffuxvorvjrog rtwv vo-/\fxa,Tujv , a navrayp l^ia ^ 
psue,^ xar (*XXujv, y';^ TJS-oxeT,^ n-ore'. otxeTa 'Api^oreTwyg • ccffo ry roTg Iratpoig aury ofxiuwfxa, yeypa,- 

rvvfo-iov ro na,pov a^vyypa,fxfxa, 'Api^or Ayg , ccXX' y volScv, ei f^Sa,i a\)yypa,fXfxa,Ta, • dno rS [xv/\ixy\v a,vTQ nois^i^ Xj iv sripoig 
£v jS) raTg Ka,T'/\yopia,Lg ofxujwfxa, x^ a^jvujwfxa, nctpa.^^o'^ fxlva,, ai3ry crvyy pafxfxaa^LV, kiyuj S^ rS na,povTog a^vyypccfxfxoLTog, ovo- 
ev ^'s raTg 'PviropixaTg riyvaLLg 3t, nokvujwfxa, ^ sTspujvvfxa. • 6X,si 30 fxa,qL xot,TY\yopia,g xv-f xakSvra, • octto tS eijSvva,g oSvoll naa-i roTg 
i^ rd ^' X) vvv, ineL^YJ dvrixeL'!) ra, /x ofxujwfxa, rdtg nokvujwfxoig, 'ArrixK^aTg, vtj Travrag ryro ex j3 /3i/3Xtujv eupeflevrwv rvjg aurvjg 
rd Ss o~C»vu/vTJyU,a roTg sTspujwfxoig (ruJv ^ dvTLxsLfxivujv fx\.a, y\ vnoSia^eujg yvi^a-iov fJLOVov inLxpTvoLi, uja-nep ix fx tol ^" Ava,kvTLxcl, 
yvuJTLg), Xj oTi vvv fjudvujv ofxujwfxujv 3tj o-vvu)VTjyau)v vt, napujwfxujv wg '"'A^paqog IqopeL. x^ Htl dno rS ixtg rS na.povTog ^L^kin dxi- 
l^evflSv], ^iori -^ /x ev ofxujvvfxujg tujv / ^evtov xarvj^opeT^, raura ^aXov sTvai rvjv 'ApLqorikyg <|)iXo(ro<J)tav. x^ f [x ^vvjo-iov ix tvtwv. 
^e oTjvwvuyatog riwv otxetujv el^^ujv, 3t, ocffo rvjg noLdTY\Tog napujwfxujg 35 'H Ss etg rd KS<paka,La, Siaipsa-Lg yrwg. etg rpta ^iaipsT^ 

roc fLeri-fjiVTa, noLO,. aXXwg ^i, otl ivTOLvSa, jw. rvjv XTOfxov ia-iav ^ na,pov ^i^Xtov, stg roc ffpo rtov Karvj^opiiwv vjroi etg rd npooifXLO. 
irpMTY\v xakil ty^v h\ xaSdkov ^evripav , iv ^s rvj ' AffoiJ^eixrixvii jt, rct npo tujv d,yujvujv y\ 3t, nporikeLO, , slg rag KxTY\yopixg avrdg 

^ ^ ^f^yv ryg dyujvccg 3t, ra op^ia rvjg vnoSia-eujg, stg ra p^ rocg Karvj- 

(*\ Siroplic. f. 8: x«\ <yota x(xVApxuT*f toV ccvtov ^w o-xoTrov /3(- , * ^v > ^ / v />. >, ,> 3 <:! ^v, / / 

^ V X ~ -rr /, ' / r n .-.1 • ^,.r, j L yopMg, a, dYi sntkoyujv eysL rapLV. a,kk sv ix tuj npujTujTtxY\ixa,Ti 

$Xioy -Ttspi Tuv KxSoXv Xo-yiyv eTri^poc-vf/e. Boelhius p. 112: Jrchj- , , , , n / -- / \ ■!» ,J / 

Z«.- efm/n duos composuit libros quos Kcc5o').« Xo^v. /n5cr/>)./^, ^^ ^''^^^^? ^J'^'^""' ^/^/3«XXo/^evujv ratg xarvj^optaig, ^ ujv y^^e^tav 

quorum in primo haec decem praedicamenla disposuit ; unde ^^H-^v dno rijg oTJVvjfletag ^vti^o-iv ev rw fxia-u) rdg xa,T-^opia,g 

posteriores quidam non esse Aristotelem huius divisionis h^aa-xst, ra, rs ■unapY^ovTot, oLVTaig S^ta, tujv IS^lujv vt, ra otg vndpfei 

inventorem suspicati sunt , quod Pythagoricus vir eadem ^^d rvjg (^iaipeVeujg • ev ^s tw TsksvTa,iuj ansp iv raig xa,TY\yopia.ig 

conscripsisset ; in qua sententia lamhlichus philosophus est ^^^^ilraL, t-^pfxev h\ 39 aTfo' r^jg (ruvviflet'olg fjJSTpia,v ryrujv ^vtJcriv. 

non ienobilis, cui non consentit Themistius, neque concedit ,_ , ~ 1 v\ ~ ' t ^ j,, \ \ «\ , ^ \ r,\ 

j 45 y a-vvA-d/s os TavTa, na,vTa, ofjta, a,KKa, to, u, npoerafe ra, os fxe- 

eumfuisse Archytam qui Pythagoricus Tarentinusque es- ^ \ ^ ' > \\ --v -■/ \ > ~ 

set quique cum Platone aliquantulum vixisset, sed Peripa- ^'' ' r r P P r . ^^ y P ^ r 5 

teticum aliquem Archjtam, qui novo operi auctoritatem ^^<r<i,yofxivoLg iyivero ^ trvyy pxfxfxa,. dkkd ^ iv rw fxepicrfxq 
vetustate nominis conderet. rsfVLxdv tl nsnoiY\xs , rd na,VTY\ ot.yvu)qai, npoSsLg x^ OLaa.^a.g , iv« 

*E 34 EI^ TA^ KATHrOPIA^. yu,)j Sopv^ov Toig dKpoAToug sfXitoiy^<Tv\ sv roTg xyMiTiv «.^vcu^ct Ttvo. vs^ «ffsipouv ovtcuv, tmv ^l ypctjmjuuATtxiV mnepATiuLsvuiv^ ofiolfjJi 

npo^spujv. n '^ otS^sv a/AuvjTo; toutoui', ti |3ou^s3 ta ofxwvofx», Jt, tuji' crvXX«.|3i«i' j^ tmv ovojULXTm , xa,SoTi avfjinXoKj TavTO, ne- 

ij <rvvujvvjULoi, Yi nxpMVVjuLA, 7] f y,ot,6'vnoKSifJisv>i >] yx sv vnoxsLfjisvuj ; nspxTfxsvujv, yx i^f^^vctTo f nsnspo(,<rfxevov tw dinslpijj nc(,pi<ru)6rl'> 

^(H TOLVTX av npo^L^A^msi avToi,. fS^ h\ Totg xctTvj^opia; snccyei TO, vcti, sl fji.-/i nohXoLKig ocvaxuxXijfi^, » •ysvofi.s^vov Tt^t ofJuuWfJL» 

XoinaC, y TTctvTi] olyviuqx ty^ iruvvjflsi*' TotyTo ^;^ '^ *^*, f npoTS- 5 utt/^v] • «(J^sv -^^ «.XXo Toi 0fJu>jWfjLA ei /aii avctjcuxXvjirtg tuuv auTiui» 

pov 3tj ui^epov, T* oivnKsifievoi, , v[ xiVvja-jg, np Ij^eiv nspi. wv ax, eqi ovofxxTwv ^icLtpopMV npAjfJLOLTujv' Jt, onsp sv Xoyon; ■/] oc^(|)t|3oXt(t, 

A«X(t|3£Tv yUv^ nposyujiTfLsvujv tujv xctT>]7opj(juv • » "j^ ^(JuvttTo ffpo TyTo ev ovofiot,<nv ^ o^tuvu/xi*. ^cj-i Tot'wv Tct ofjLujvvfjiai, eg dvoCy- 

auTwv ^j]T5\(ra{ yre nsp\ tujv a^vTMsifxsvujv , noTtxfyjc, elwSsv av- xvjg jj^ a,nsipa,' f -^^ tw dnsipuj crvvsxTat,6sv otnsipov Xj xvto. Tpi» 

nxet^^, iffej^vj ^v) ti' Tr/jd'? Tt syivujiTKOfJiev npo Trjg tujv y,ct,Ty\yopiujv ^e Ta ko.SoXmujtcxtcx ofxujvvfjict,, h, ov, ti • xi^ TraWcjuv ^;^ Tciuv ov- 

^icS^acTKaXia; , ^vj^J^s ti oifjLot,-^ no<roLyujg npo tujv npog t<, /avj^s ti 10 tujv (j)£/3e3 TauTa, }<^ jx nXctTwva 'p h, xp 'A/JKfoTeXvj 'p oV, 

npoTspov ^iai 'T olvto', ^jl^ts fJLY^v nocrcxywg ^ tfeiv npo TYJg tS yi^ ^s Tyg ^TMiymg f n. iiTwg tS 'ApiqoTshjg dnoSsi^oLVTog ev 

tfsw eniyvoj^elcrYig xoLTYjyopioLg. ToiyoLpQv dvoLyxoLiujg y.a,y,eivaL Tolg '^o^iqi.Ko^ig 'EXsyyjiig oTi Jt^ tqi tcx ofxujvvfxa, x^ eg ctva^xvj? 

nposTx^s icj TOLVToL fxsTSToL^s, ^ et fxsTpiujg yvuj<nv oLVTujv dno T% Xj knsipa, , hicf,Tpsne'^ vj tujv ivcxipeiv cxvto, ^ovXofxevujv olvcli- 

(rvvv\6eiaLg tfou.sv (*). ^TyvvnaL • Tiveg -^ dvaupeiv oLVToi ^ykovl) hfyoLg TOLVToig. . . 

p.lal. "'O/iwvu/ia." aTTO tw n ec^iv 'Apt^OTe^Xvjg OLp-j^e'^ 15 "XryeJ" :^ » XeVovJ... uug /a tvioL ^»'kov'^ 'Attlkw tdst^ 

rvjg ^i^cxcTkaLXicxg , xaTaXiTTujv '^ et tc^LV t^tol lug <roL(pBg yI ujg noL~ wg Sl t ctXvjSsg ej^et, Tva sv^ei^vf^ ujg Tct ofxujwfxa. noW^ fxiv 

piknov svTOLv6oL (S^tct 'p elToLyujyLKUJTepov. eTvat Totvuv tol ofxujwfxcf,, sqi npccyfxcx^n sv (Ss ovoyaaTt xtX. 
Tva fxvi v[ Td npcLyfxchTcx dvujvvfxoL' tujv <^ npoLyfxctTUJV tim asi 71- 

TUJV OfXUJWfXUJV a,na Tuj^vjg dno S^LOLvoixg 
X^ fXSTX^OpOLV y^ fXsSs^LV OV 'j^pOVLKV^V eVVOLOLV 

npog tv ■>,■><./ 
a(p £V05 

noLYinxH oLina noLpa,oeLyfxoL- 
tlkS fxv/ifjLYiv skm^a, 

»[Tt?(t7roT57ra.p£X6ov- ^TLg oltio tS fiiX- 

TOf ttfiy, uji 0XCL1 rig Xono?, cti? ot*v tij 

|iiy»Ij(.toy£v(wv'AX£^<tv- 'iKTtiuxg oy,oioy 

Sjaw oiofj.xa^f[ tov vIoy •^snoSxi ovo[j,x(ryi 

OLXITV 'AXt^«Cv8pOV 'AXf^XV^pOY 

XOLT dfxcpoTspa, 

ui oTctv fiyri[jLoyeu'jiy x*l iX- 

iril^ciir hfjieioy XTro^tiireaQxt 

OYOfixayi roy uioy' Ay^-i^xv^poy 

p.lrtl6. "t(j(jv "Keyofxsvujv... crvfjinX." M^ Ta, Ofxujwfxa, ■x^ j^etov TKonov, dpyiofxevog Ty\g S'LS'a,<TKa,'kia,g Tpsns'^ sn\ tyjv SlOApe- 

crvvujWfJLa, Xj noLpujWfJiX, ujv iKOLqov sniiT^paLyil^s'^ tt 'laLfx^ki- 20 nv tujv "ksyofiLsvujv v^ tujv ovtujv xtX. 

4»TAOnONOT EIS TAS KATHrOPI AS (f) . ''E.nsL^v^ TY\g 'ApLqoTihjg evTog s6skofisv ^eve,^ <})iXotro(|)ta5, 
^e'p£Ttvotvi/tTv <rvfJL^a,kkofxsva, slg tolvtyiv ^viTviTujfJLSv. e<^L 0% tolvto, 
tsKO, f V dpL^fxov, npujTov no6ev tx ivofxcxTa, tujv (J)tXo(ro(j)ujv atp^- 
(Tewv, SevTepov Ttg vj S^LOLipeng tujv 'ApLqoTekLKujv <rvyypaLfXfxa,TUJV, 
TpiTOV no6ev dpKTSov tujv ' ApLqoTskLKujv crvyypa,fXfia,Tujv, TSTOLpTov 20 

Tl T dvOLCpXLVOfXeVOV VifJUV fJp-ffLfXOV SK TYJg 'ApLqoTskiKvig <pLko<TO- 

(*) Siropl. f. 9 : f *' ay /tt^ xolI rxxJrx Trpourx^e rv Trepl ts?» xxrv.^^opiuy 
XbT», n iiat T« ^ij kxxs7yx fjnrx rx? xxrriyopiXf eTnjYct^Ey ; xTTop^axg i 
TlopfCpioi Xuet xxKuJi; t^v XTreptxv, ori ix£?v(t fih TrxvreKui xy/ut^x ^y 
XTTO T?f awtiSeixi;, rvruy 3k iyvoixi; f,th i%o}j.iy Ttvaf xtX. ^ 

(t) Codd. Paris. Reg. 1843 f. 21 et 2051 f. 126. (jjtag, nsfxnTov nvx tx oLyovTO, sm tolvt'/iv , tKTcv nujg ^^T nxpx- 
(TKSvxcra,^ tov dKpoxTOfxevov (pLkoTo^ujv koyujv, t^^ofxov n -^ sT- 
S^og Tvjg 'Apt£f OTeXtxvjg dnayyekiag, oy^oov hd. n ^a.iveTa,L ^Lko- 
<TO(pog d<Ta,(peixv snLTYi^sviTxg , twxTov notx Ssl j^ ffoo-a npoka,ur 

^XVS^ SKOLqa TlMV 'ApLqOTskLKUJV iTVyypoLfXfJLOLTUJV , SixXTOV nOLOV 

SsX SLvoLL f V e^v]7ou/tevov auTa. eneL^YJ Toiwv dnvjpidfx^^irxfxev 
TOLVTA, ^sps ^vjTyvTeg tKxqov ojg olovts vifjuv eqlv iTAcpvjvicrujfxev. 

IlpujTov [X yv ovofnaXovJ) a,\ tujv ^ikoirocpujv a,lpi<Tsig dnonvujv 
snTOL ' vj 'p ctTTo tujv xlpeiTLOLp^jfjMV, wTnsp OL Hvda^yopsLOL kiyov'^ kxI 
TLVsg 'EnLxapsLoi ts Kj Avj/iwcptTeiot Tlv6a,yop\i Kj 'EnLKvpa ^ Avjfxo- 
xpiTit Tijv (t/Jj^vjv Twv cupitreuiv Ixa^j-vjv onxfijfra^^vwv, vj dno tJjs rr*- ^IAOnONCr. 35 

rpiS'ogr<MVKciroip^(tiu,imv,wTrrepviKvpi/\vcCMvi<^i\oiTo^[oi,\eysJ)^yj £vepysUi(;, ol.S'ic«,^€^o(,f^svQi avrov ivvojixoi^v\(rciv VTOng,, ol dno rv 
dno rS ron\i hda in«.i^evov, ojcrnsp o\ 2§Tu;Vxot, knsio'Yi ev rij qoS, nepinoLTV. ^LS^e^aivro ¥k o ^svoKpxrrig ^ o ' Apic^oriXyig , (jSV sv 
enoi.l^ovr^noMlKrj^.otreevrv^AvKelijjAvKeLoix^olii^ rY,v'A}ta,^-/i- Au)tei'it> jw, enai,i^ev<rsv ' Apic^orskyig , o (J"£ JSjevo^tpaTtjg Iv 'A>c«-(5'>j- 
uioLV e^yiy^^^/uLevoi^AxoLS^vijuuCiKol d,nor3 ronii T^^vnpotryiyopioi.veXct^ov. fxici,' vqepov ^e Totg \k o rdnog e^ehne, x^ oJvofxci^Yicrcuv dno r^z 
^ dno T» ckJVe TYig Cu"^? uxrnep ol Kvvmci (pihxro^oL o'irmg Kvvsg 5 evepyeia,g rQ ^LS'ot,<rKOiXii UepLnoirYiriKoi, ToTg ^s vi evspysioi,, x^ wvo- 
tuvofJLcl^^ovTo S^LcH 'V nai,pp-/\<XLciLc;LKov rs ^ eksyKTLKov ' iM<rnsp '^ o kvujv ixcMY\crc)LV dno r5 rdna 'Axoi,S'Yijui,oCiKoi. ^ dno rS rshsg t^s ^iko<Ta- 
tysL •f' ^LOLKpLTLKOv Tijuv OLKsiwv dno Twv dXkoTpnxjv, vTw 3Cj »TOi ol (})iag, log 01 ^HS^ovLKoi ' yTOJ ^]^^ eXsyov rskog eTvat rS |3iy rviv yi^ovt^v, 
^Lko<ro^oL enoivv, jc, Tvg ju, d^iag ^iko<ro(pMg i^sy^ovTo, Tyg (5"^ ^-j^^hvYiV S^sravTYiv '/iv vnokoLix^o[vi/<rLV olnokkoi, ksyiu ^rvivrtOL.- 
dvx^iag Tijg (j)iXsiro(|)iag ^ /-tii ^vva^fxivng irfg yivs^ ^Lko<rd^u}V Byjtlk^v, dkkd tyIv nokkYJv T^g •v/^u)(^-/ig dno(,6sLAv. 
hiywv eSiwKov. ^la -^ 5v nccppYjiTLctc^LKov x^ f o^LctKpivsLV «,uT«g Tyg 10 'EneiS^Yi roivvv e\pY[KOi{xev no<xoi,yyjg :t, noQev oti Ttwv ^Ckocro- 

rs SvvoijuiJvyg K) yuvj ^vccfxsvyg Se^c(,^ (pLko<ro^ici,g kdyag^ rvru ^m oupicreLg luvofjici^yi^roLv , (pips ^ tyiV hoiipecrLV tojv ' ApLqorsh- 
tvsKoi KxiVLKol iuvofA.cC^ovro ' oBev 3C, nXa.Tiwi' i^y\ " eysL M tl ^ xujf <rvyypcxfjifxdrwv noL-^crujfisv. Tvnxjv roiwv rd fxiv iqi fxs- 
Kvujv ^Lkii<ro^ov". VTiu ^ 01 Kuwxol ^Lkd<ro^oL dwnoc^dkTUjg pLKcl, rd ^s Kct^Bdku , rd ^s ;u,sTagT) twv kxSo^h jo toJi' kJ^^ uepos. 
iXsyflepiaCoi^Teg ^x/sifoV Te ^ hyikeyfov Ta Te o'/)fliwg jc, Ta yttij ^ l^j fxepLKd fk. ocra, npdg «vag 1(5^1«. yiypoi^ev, v\ inic^okdg y\ 'irepot, 
»T«jg exovTa. nefA.nTov kiye'^ dno rS rpon» rv\g iv rw (pLko<ro- iS roLxvrcc (*), xafioXy ^s iv oTg nep\ ry\g tCjv npot,yfA.drujv d)v<re{ug 
^eTv ^LctKpicrswg , iu<rnep ol i<j)exTocol <j)tXoVo(f)Oi, ot t» tiwv (pLko- C^TeT, ojg v\ nsp\ Tvjg "Vvyy^g, ij nepi Tevi<reiug ^ *9opag, »j wep) 
(ro(j)«jv oXiyg dvdfJt,oi,rog vj^huSy\<tc»,v oug wepi Tijg tujv npcvyfMrm OvpccvS • ^eTa^u ^e ond<ro(, nep\ i^opiag ^iypoi-^s' ravrot, f^ Sv yre 
<j)U(rewg ^*iT>iVavTeg, » ^vjv xaT(x»p9a»xoTeg • eXeyov -i^^ »toi ffav- ^pog Tzvag dnorsLvdfxsvog l^ia, i^iSsro, y /ai^v «(5"^ xxSdka elcri. ruiv 
rskiug dKOiraikYppiAV ewxi ^ /*>j^eva /a;j^'sv ^iv^/jirxeiv. yg ikiyy(^eL S^s fiera^v elcri x, yeypoifJLfjLivai avriu Hohreuu et/A<|)i T«is / iij 
^ ^l' a,kkiuv nokkiuv lcryAjpiuv re x^ dnoS^eLKTLKOJv o nXaTujv, xe- 20 (J^iaxoa-iag ycrai, dg yVe rrpo^g Tivag [(Jla yiypa,(pev yVe xa,Sdkif (>j 
;^p-/j3 ^s ^ Toi Toti/rfi) Tivl ikiyy^yj x, ex t« auTy ^oyfut,rog opfxiu- i^ 'ASy\vc(,iiuv nohTeia, vj twv (S^eivcJljv, et Tuxoi , Ka,Sdkii vx, aiv ei>j) 
yu,evo5 • ^v\t\ '^ QTL vfJLSig iyviuKOTsg na,vrskv\ dno^a,ivs3s etvai typa.-^e ^s Tva oi evTU7)(^avovTcg ^aeT' olvtov divSpiunoL x, Kpivovreg 
dKa,Ta,kv\-\pia,v vi y • et jw, »v yx iyviuKdreg, » (J^i^Try mqevirofxevvfxiv xp Tt jm, o'p6iJijg inohrevovTo x^ ri ^^ yj(^ yVwg, Tot ^ 'ikiuv^J) rd 
dno yvoiSiuv dno^a,LVOft,ivoLg • ei ^s l^vcuxoTeg, dpa tqL Ka.rak.Y\-pLg. ^\ ^vyiu<rL, ^ TauV^j uj'(|)eXtjijv3. Ta jw, y v fJLepiKa ^ /w^Ta^u y^aLLpirix), 
tksyov ^\ IxeTvoi /a^i eTvai Ka,ra,kvppLV riu koyiu rnriu fJ^iufxsvoL. 25 tJjv (J^s Ka.Sokv rd fxiv iqi crvvrxyfia,TLKd rd S^s vnofA,vv\fJiat,rLKd. 
£1 fJiikkei, eTvai Ka,Toikv\-<pLg, M f ^tviw^rxov i^apfM^SLV riu yiviucr- vnofJLVY\fJut,rud ^e Kxhlvlj ra,vrai, ev oTg rd xs^oikxLa, fidva, im- 
xofxiviu. ei Ss fxikksi l(f>apyUo^eiV, ^eT f 7ivuj(rxOyuevov e^avat re ypdc^ov'^. Iqiov '^ otl 'P na,kaiLOV s^l rig npoY\pY\TQ crvyypd-pa,^, 
^ aet iu<ra,vTiug 'iyisiv, v\ ei KLVoiro f 7ivaj(rxOyU,evov, crvyKLvsi^ k^ rd svpLorKOfJisva, xp yLtcpog auToTg etg tijv t« npoKSLfiiva dnd^SL^Lv 
•^ 7ivuj(rxov 3C, na,pa,KohiSsiv ayTtw. ei Totvuv Ta npa.yfjLa,Ta, «')( tqY\- (rvfji^a.kkdfjisva, KS^a^koiLiu^iug dnsypd^ovro, nokkd ^s iP dpfOLLQ- 
xev (*XX' fltel xiveTJ ^ KLVHfxivoLg auToTg y ^vvxraL <rvyKLVsi^a,i tc jc, 30 Tcpujv |3tj3Xtujv vov\fJLa,Ta, ekaifi^a,vov , Iva, rd pi opSiug efovra, Kpa,- 
<Tvva,KohSsiv v\ v\fA.sripx "pvj^^, dvaiyKv\ dKa,ra,kY^ia.v slvai. otl fx tvviuctl rd (5s fxvi vriug i^skiy^iuTLV ' vqspov fiivroL roi^LV nvd 
vv xtveT3 T» npdyfxarx jc, otet Iv poJj jc, dnoppov\ ic^, rvriqiv ev pv- ctuToTg ininpo^ivreg ^ Kotkkei hoyiuv ^ dna,yyskia,g dTKY\TeL ^a,L- 
(TSL 3C, fieroi^okvj, opSiug e^oiiTKov' oSsv kou. Ttvog Ttxjv dpya,\.iuv slpY\- ^pvvxvreg vcpxLvov rd <rvyypoifxfxa,ra,. Kj ra,vTy\ ^tevvjvoxc to, vno- 
Korog OTL etg fv oivfv nora^fMV yx tc^L h\g ifx^y\va,iXjnpdgfv oivtv fxvv\fxxra, riuv crvvTOLyfJioiTiuv, rd^sL re ^ Iv spfxv\veia,Lg KOikkei, 
rdnov, s^v\ npdg oiv-rv trspog tw ovtl o'|eta tv\ ^La,voict, lug v^' dna,^ ' 35 Ttjuv ^l vnofxvv\fxa,TLKujv rd [x fxovosL^Y\ ra, ^\ noLKika,, fxovosL^v^ 
ci,fxa, '^ riu KxSeiva,L -^v ndS^a, ippvy\ oivriu •r vSiup npiv elg a,vf f jm, Iv ofg Trept svog Ttvog n^oteT^ t'<jv ^vjTvjtriv, fjLoikkov ^\ tjjv raJv 
Xoirrov l/x^^vat (ruj/Aa (*). twto fx yv, txjg einov, opSiug s^v\txv, otl xe(j)aXatujv avayuvijtrtv , noLKika, ^\ Iv oTg rrcpt n^oXXouv. ^ noihv 
^l 11 •4^yv\ 31 Y\fxeTipai y ^Va^ TyVotg na,pa,KokiiSeiv, tSto ■pevS^ov'^' rwv <rvvTa,yfxa,rLKiuv ra, fiev iqi (J^taXo^txa Ta S^e a,vronpd<Tiuna,, 
uniS^eL^e <^ o HkdiTiuv otl at <Tnv^cua.i Tti^v •pvfjiuv « fjudvov y xa- ^LO^koyLKd ju, oVa tpa,fJLa,riKMjg ^Le<TKeva,c^a,L k^ nevcTLV ^ dnoKpLCTLV 
rorrtv auTuuv etir/pj^ov^, aXXa x^ rw raj^et T>jg xtvvj^reujg auTtuv40 n"Xctovujv npoTiuniuv, oivronpoiriunat, ^s oira yiypa,<psv d^' ka,vr3. 
^SoLVMTOiL npoa,na.vriu<rL x^ nriug avTtuv dvnkxfji^xvov'^. ^xtov dvo- xaXcTJ ^s ra ju, ^iaXo^txct x, l^uJTcptxa, ra ^e avronpdiTiuna, Xj 
/**tO ^ *''''' ■^'^'"5 (TujtttSejSvjxoVog, tug oi otrro ry nspLndrv. insL^vi d^LiufxaiTLKd y[tol dKpoxfxa,TLKoi. ^ (t^tov ^ijT^trat ri ^^ ffore yTwg 
•y^ Hkoiriuv i^v\yiifxevog i^dS^Ll^e, Sikiuv 'p eauTV criufxa, yvfxva,- iuvofiioM-/\Txv. Ttveg ju, yv OTt roi (S^taXo^txot 3c, l^ujTeptxa iKdksTa,v, 
^siv tug dv /AV] dSsviqepov ^e^ovisg ifxno^iuv yivoLTo raTg •v^u)(_txaTg In-ci^J^ij 'pv i^S^tov cTKondv yx l^y^XuJcrcv Iv auToTg dXX' tug l^ dXXaw (*) A.mnionf.6: Iluppwy... el? tov auTay TroTajtioV ^jjcri 8W l/t/3^yat (*) Ainmon. f. 7: /*Eptxi« /Akv Jy l^iy o(ra Trpo'? rtv* iJ/it, •y^j^aTrrai, ar« 

djit»;%<*voy ... o J^ /*«6»)T^f auT» "HpotxAetTOj ETriTeiWv to dTOTrov lAe^ev iTri^oAott , « oVot tpu/TrtSe\g \jtio 'AXs^dv^pv tb MaxeJ^oVe? TrepiTi /3<«(rtA£«'«« 
cTi w5^^ «Tra^. xdt oVws S^ei" Tct? XTroLnixi 7coie7<T$xi ^ej^d^ixs. 

E2 36 Ei:S TA^ KATHrOPIA^. 

7rpo(njj7Tm (Ivxnl.xTTei, r* tv/ovtol. tSto ^l ipsvosg iqiv • iguj- x^ kv k^slvoic, ■KVfji'^^ i,Tto^z\.^z<n ic, avXKoyKrfJioHg , hjXB%Xou,ev ^\ 
repiKO, ^ tuvofxa,qa,i S7tzi.^'-r\ npog ryg eninoXa.lujg <TvviivTa,g 75- avryg a,'^voiiv dv^KOoi tuji/ Toi^Tm vndpyj^^VTeg^ko^yiuv ^ ^m rvro 
IP^^T^I)-, e'rtiT-/^ev(T'MTog tS (pLXoa-o^a sv AVToTg ^poia-LV tb <ra,(p£qe- apcx, dno ryjg Xo^jJtJjg a,p-/iTsov, npoxo<rfx-ri!ra,VTxg pi, ra, lauTujv ^f^ij 
pa,v )c, ra,g a,no§'ei^£i.g »y, dno^eiKTmdg,, /jloCKKov Ss mdavag e^ ev^o- !c, ^y^a, TYJg •/iSLxyjg npay/xxreMg. juf^ S^s tv^i' XoyLKviv Iriov en\ T^jV 
^ouv, ra, ^s a,Kpoa,/xa,TLKa: wg a,v h'eov olvtmv a.Kpoa,<ra,^ f v cna- 5 ^fljjtvjv, Jt, yrcug avriXvjTrreoi' ruui' ^v^tlkujv,, )t, yusr' eKelva, r\uv fJLO,- 
^rt.Toi' rs Xj rw om yvY^<TLov epa,q-^v rijg (pL}^o<ro(pia,g. ruiv Sl flvj/Aarixwv, 3c, yruug sVx.ot-roi' ruui' SsdXo^jxwi'. Tera^pTov kni tvtol^ 
dxpooifJiariKm ra, fJiiv eqL 6eu)pyiriKoi r* ^s npa,KTiKai ra,^l opya,^ ^•/jrijreoi' ri -v r/Xog sc, '^ ai'a.(|)a,u'd'^svoi' i^^Tv y^pyiCLfxov eK rvjg 
wxa, 6e(jup-/jTLKa, fx o<rx nepl rvjv S^LO.KpLTLV eysL rS dXYjSSg v^ -^ev- 'Apic^-orsXiJcvjg (|)iXocro(j)i«-g. x^ "kiyofJLSv otl f av£ve)(6^vai efft rvjv 
^g, npa,KTLKoi Ss ocra, nsp\ ty^v rS a,ya,8S ^ rS kcckS. <1}X EneLS'v\ kolv/]V dnavrwv apy/iV k, ^vujvai otl fjLia,eq\v aurvj d,<rujfLa,rog d,fJL,e- 
f QevjpyiTLKOv vno^verai tlvo, uug dXYiByj [jl, ovra, fJi-/\ ovra, ^e aXv]9v], 10 p'/\g dnspiK'/jnTog a,nepLopLqog a,nsLpoS\Jva,fxog a,vroa,ya,6oTVjg • y «yS 
X, T npa,KTLKOV ofjioiojg r(u rS dyxdS Keyjnurfieva, ovofjiaTL fjiviovTa, fiovov dyadov. iqiov 'p otl axrnep hevKov Keyofxev f S^eS^eyfxivov 
dya,6oi, tsL Y^fJia,g opydvH rivog rS ^iaKpivovrog rd roLOiVTa,. ri ^i <rwfxa, ty^j \afxnpoTY[Ta,, \evKQT-/\Ta. ^\ a,vr-/\v r-/\v noLOTYira,, hiTUJ 
iifj ryro ; dnoS^SL^ig. naXiv ^s rCJv 6eujpY\TiKtjjv '^ fi ^eoKoyLKOv ^ ^ cTrt rvjg «^afiorvjrog • dyaSov -^ 'kiye'^ "V S^sS^ey fxivov crCjfxa, rv^v 
^^\ fJia.6Y\fxabrLK0v np cfk ^v^TLokoyiKOV , vc^ tujv npoiKTLKSSv f /x y\6l- dya,6oT-/\ra, vc, f fxeriyov xvTYJg, dya,6oTY\g ^^s oTov H<ria, jc, vna,p^is 
xov f (Je oiKOVofxLKOV f Se fxa,6Y\rLK0V' jc, tuuv opyoiVLKaiv rd fx elg 15 rtg yira.. Hifxnrov em rvTOLg 'C,Y\T-/\<rM fxev riva, rd dvayovra, eni 
rd nepi rSlv dpywv rvjg fxe6o^, ra. ^e etg ra, nepL tujv dkXujg elg r-/\v eipY\fA,ev/\v apfj/\v Y\fxa,g , vjrjg v^^iv sk rv^g 'AjOi^-ore^Xyg ^awe'^ 
rv\v fxi6oSov <rvvTehiiVTOJV , rY\v dnoS^eLKTLK^v Xiyu). ensL^Y) '^ y\ (f)iXo(ro(|)iag. vc, kiyofxev otl npujrov [x v\y\6lky\ npa,yfxa,reia,, ensirot, 
dnoS^eL^Lg (TvWoyL^rfxo^ enLqY\fxovLKoi, S^eH npo rhm fv KaSoXn a-vk- fxer sksiv/\v vj nspL ruSv (pva-LKwv, vc, yroug y\ fjia,6-/\fxxTLKi^, Xj ia^/^a,- 
^.oyio-fJLav elMvai. dkk' a,vro '^ rS a-vXkoyLa-fxS ovofxa. ^vjXoT yj^ r-/\g snLTHTOLg a,vTLk-/\-\pofj.e6a,TY\g6eokoyia,g.'EKTOv^Y\T;]a-ojfisv nujg 
inkSv ri dkkd <rvv6sTov' avkkoy^v yclp tlvujv kiiyujv a-Y\fxa,ivsL' 20 ^el! napa.a^KSvaa^a^ rov dKpoaa-ofxsvov rujv ' ApLqorekLKujv avy- 
vkSv npo sKsivn SeL fxcii6eLV rd d.nka, e"^ wv a-vvriSev'^, ravra. Si ypa.fxfxa.Tujv. jc, kiyofxev ori fv nsnaL^svfxivov rd '^6Y\-i^ r-^v 
cicTiV ai nporda-SLg. dkkd ^ a,vTa\ e| ovofxarujv 3c, p-/\fxa.TuJV ' vkSv '^^'^y/iv KSKa6ap fxivov • fXY\ Ka,6apov ^p Ka,6a,pS sipdnrs^ » 6sfXLTOV 
Sti ra,vra, npofxa,6e7v. rd ovofxarcn fxnv ^rd pY^fioira, ^icS^a^yo-iv «i Ilka,Tujv e(p-/\rev. E^S^ofxov Y^fjuv npiiKeL^ ri ■^ eTd'og r^g dna,yye- 
'Ka,rY\yopia,L , ra,g S^e nporoireLg 'i' nepL^^EpfXY^veioig^ yv S's xa6okii kia,g rujv ApL<^oTekLKujv .a^vyypa.fxfxcirujv. ^ kiyofxsv ori ^LOi^s- 
crvkkoyia-fxov rd Hporspa, ' AvoikvTLKOi. ravra, roiwv a,l dpyjXL% pcvrujg (|)iXo(ro^og spfi-/\vsva-a,g ^oiivs'^' ev jw. '^^' roTg dKpoa.fxa/- 
T^5 fxe6ohi ei(n. ra hs Asvrspa, 'Ava,kvTLKa, a,vrY\v '/\fxa,g Sih^a^SL TLKolg k^ jx ra, vo-/\fj.a,ra, nvKVog sc^i k^ awsc^pa.fXfxivog v^ dna- 
Tvjv /xi6o§'ov,, mric^L fv dnoS^SLKriKOV a-vkkoyia-fxov. dkkd ndhv pY\rLKog, x^ 6's r'/\v (ppa^a-LV dnipLrrog S^id rY\v rvjg dkY\deixg svpea-iv 
iucnep ol la,Tpo\ ra larpLKa na.pa^LSovTeg roTg ve^Oig fxa,6'/\fxara, re jc, (ra<|)viveia.v, %c^i h'e on'/\ x^ ovofxaro^erel, el S^ioi. sv Siysro^ig 
fxifxvY\v'^ cvv roTg cij^l^eXbCi jc, rtwv SY^-/\T'/ipiujv vnsp rS rd [x 'sks7v ^'La.koyLKoHg, a Trpog ryg nokki/g ai)rw yiypa.n'^, x. oyK^d ^povriX.ei 
ra, H ^vys^Lv, vruj KdvTa,v6a,, sneLSY\ ol cro^l^i^ai npa.yfxa.Ta, na.- 30 TLVog 5c, nepLepyiag ki^eujv jc, fxera,(popciig, ^ Trpog ra rouv keyov- 
psyya-L roTg rvjig dkv\6eia,g evperoug, cro^jji^ixoTg ri(rl a-vkkoyLO-fj.oHg rujv nporwna, a-yiY\fxaTL^SL f SLciog TYJg ki^ewg, jc, affX(ijg cra ^07« 
ttun)g e6ikovTeg na,pa.Kp^e^, ypafpSL :c, rSro (f^iXoVo^ljog,- Tva OL^e KakkwniQsLV ISiav. ev S's raTg Imc^oXaTg (paive'^ Ka,rwp6wKUjg 
^evyoifxsv avTvg. ^ kiyovroiL vtol kkkujg avfx^oCkke^ rY\ fis- tv snLc^ohfxam ya.pa.KTY^paj , ov v^ a-uvrofxov sTva,L SsH k^ a^oi^YJ Xj 
QoSuj, wa-nsp sl ng eSeXv^crag SLSa^ctL nwg SeH koyag a^vvra^oii, dnY\kka,yfxivov naa"/\g nepLa^KekSg crwfieVecug re ^ (|)^acre(jug. ' O7- 
npwrov ^Lik^y] nspi ovofxa,rwv ^ pY^fxdrwv ^ rrpo sKsivwv nep\ 35 Soov X,v\T-/\a-wfxev ri o'Y\noTS roLOiVT'/\v da^oifpYJ ^LSoia-KOikiav e^vfX^Aiirev 
Ttuv a-vkka,^wv jc, 'irL npo sKsivwv nsp\ rwv qoiy^eiwv ^ kiye'^ (j)iXoVo(j)og. ^ kiyofxsv, Ka,6clnsp sv roTg Ispoig Kiy^pY\v'^ no.pa,ne- 
ra, jx c^OLysla, x, ai cruXXa|3at jc, rd ovofiaiTa, v^ rd p'^fJLa,ra, rdrfxaa^LV vnsp rS fXY^ ndvTcxg vjVvj ^ ryg |3s^vfXyg evry7X,avciv 
dpy^a,L ry^g fxeSoSa TY\g wa^nep Sei koyonoLeiv , rd Se nsp\ aurvjg roTg wv yx tc^LV ol^lov rvyya.vsLV , yra» ^ " ApLqorikv^g npoxx- 
rY\g koyonoLLciig nsp\ a,VTYigrY\g fxs6oSii' slS' dna.pL6fJi'^a-aLTo Xj rdg kvfXfxarL TYJg avrS ^Lkoa-o^ia.g Ksy^pYQ ty\ da-cc^eia,, Tv* 01 ^ 
rS koy» xttxiag, kiyoLr' a,v yrog SLeikiydaL v^ nepL rwv akkwv AO a-nySa,7oL Sl' av-r tSto fxakkov stl rdg ka,vTwv a-vvTsivwa-i -p/vy^oig^ 
Vwv avfx^akkofxivwv ry\ fxe6oSuJ. roLoiVTv\ '/\ ruJv ' ApLqorehKwv 01 (5e pa6vfxwg re vc, yjxvvwg roTg rociiroLg npoa-Lovrsg koyoig vni 
<rvyypa.fXfxa,Twv SLa,ipsa-Lg. ryjg da-a^siag Slwkwv'^. »t(ju :c, ot noL-/\ra,\ nkoiTTna-L fxv^ag, oikkoi y} 

Zy^TY^a-wfxsv rpirov nodsv oipKriov. dKokv6ov [x y\v dno ryjg y^^(paLVOfxsvovSoKSvTsgkiysLV,dkka,SsrujovTLKpvnrovreg'V'^ 
ijfiix^; dp^a,^ npayfxa,rsia,g, ujg dv nporspov ra, savrwv Yi6y\ Koa"- ^vjttv tv noLY\T'/\v rSro a,v vnika^ov evvoiiv yi ^yia^iv, otl Kpovog 
^vjVttvreg yroj tujv dkkwv svrg ysvw fxs6a, koywv(*). dkk' snsLSviAS ryg eg avrS TLKTOfxivvg uteTg KarinLvi re ^ ^fxeL (rSro '^ dvo'/\rov (*) Simpl. i.Zh'. Ol vy 'TrpcuTrii; Tfi? oiiro rSi ii8iKi!ijY KOiTxpTi<T£Ui, «x ra? «,{tTO(pvit? "Tttpi tuy onuY knoicc?. Ammon. {, 8 b'. (poiuh OTi wpw- 
ccToS^Eixrixws a,XX' 'opSoh^cn^KUi r* ^S*! TrajsoiXet/x^ctyoyrft/y tj/xuy Jtar* Toy y,h opSobo^x^LXui; eiHvoiL nTO o(petXofieY xtA. ^IAOnONOT. 37 

eqiv), y(J'' ori ol $£o\ fxoi^fsvvffi (tmv iroitwv ^ ziy[ rvg f^ [xoiy^^c, aiv- ^evi} ^ £Woy\fxxrMx, o9sv x^ o Tlop^vpiog eirtev "ycisv apct, nepirrov 
flflu/ffyg jcoXa^foSC Ssoig ^l AvrA crvyyijjjpslv\ dXkot, ^y^ov ori ciXka, ad^s eXkslnov nspiiyisi y^ r3 jsvng p-/\Ss(<rct \)7toypa,^Y^ rvjg ivcoiag, 
usv rivdsqL H^ 'V KSKpvujusvov dkyiSvj, otKka, 6's rot cpAivojuLSVA. oSsv (juq-e x^ o crxOTTog avrw nsp] julovujv vo-/ifj.cirujv" . ^ rcivrx ju, txcxqoi 
iL^ioc, kq\ u-/\ rot roMvrei, Trkc(<rfA,xrc(. spptJ!^uj^ roug •^^vy^aug rwv ksjy<n, Jt, ^axS<n ^ix^wvs^v, rw S^s ovri orj y ^La,^wvS<riv c}.kkat noLV- 
vsuuv u,no(,koug iicroLLg ^ hjiTfxsroLSsrMg syjJ<raLg nsp\ a,vr<L' ^ ha, 5 rsq a,k'/\Ssvii<Ti,, nkY^v y rskslwg a,kk' sx fxspag' Mcrnsp -^ s\ rpsig 
rSro ruSv noLYjrujv ry; rspa.rujo^sqipag dvxnkdrra^n fxvSag, 'iva, opi^ofxsvoi nvsg "^v clvSpwnov tikyiSvi ^ sfnuxTLv,, v fjLYivxjrsksLov na,- 
gg OLvrwv 'p atnic^ov tywiri. ^ta rSro roiwv o ^iXoVoejjog d,<ra,^sLa,v pa,h^ovrsg ke^v^TL • ^(ps ^ s^ vnoSscrswg ks^^sLV rLVoi '^'oivdpujnog 
iner^^sv<rsv, ujg slp^^xoLfJLSv. s^l "C^wov",, 'akkov S's ksysLv "iikk<x, koyLnov fjLovov dpKsl", 5c, kkkov 

^^nofJLSvov S\ evvoLrov sc^l X.vir^raLL n<ira, sc, nola, ^et npoka,fiL- orL Sv/irov,, i(^y na„vrsg <ik-/iSsvv<n fXY\ ksyovrsg rsksLOV opL<rfxov. 
^oLve^ rYJg eg^j^-iftrswg nct,rfg 'ApLc^orshKS /StjSXty. ilxrnsp o ro- 10 ^i<^LV nv crxonog svravSa, rw (pLko^ro^puj ^ia,ka,^eLV nsp\ ^ujvujv <rvf- 
gorvjg, s\ rvXYj, (nconov rLva, eyei npog ov ^a.kksL y^ y Ss\sl tv/j^Iv, fxa,LVH<rujv npcLyfxa,ra. ^LaL fxerujv voYifxoirujv. on ^s ^ u.vcLyv.Y[ fv 
»rw5 59 ypd^ujv n npog -^ rekog d^opa, KdKsiva crnhiS^a,l^SL rvyslv. ksyovra, nsp\ evog rwv eipvj^evcui/ SLva.L ■^v cTKonov <rvvdysLV :c, ra, 
^si yv rSro ^vjreTi' orL nors sqL. hvrspov en\ nlruj, ri y^pYicTLfxov koLna, ^uo, roAjr'^ M^ofJLSv. ore S^l nsp\ ^ujvujv ksyw, nsp\ d<r-tf 
t^ofxev ex rS <royypclfXfiLa.rog , e\ fXYj <rvva,va,tpa,ivoLro rw crKonw • fiwv (pYifii y\ <rY\fxa,VTLKwv • dkk<x nepi d<r-^fxwv y <p-/ifxi, nepi ra- 
sn\ nokkwv ^ rSro crvfJL^a,(vsL, wrnep dfJLsksL sv rw nsp\ "Vvyjyjg 15 twv -yo »d's sTg koyog roHg ^LkorotpoLg' nspi <rYifJLa,vrLKwv oipa,. <rv\- 
a,vro'Sev rw iTKonw crvfXfxxvSoivofxsv otl y^p-^nfxov sqL nspL -^^vYYig fxci.LVH<rL os cxv 3 npa,yfxa,ra, ha. fxscrwv ^y^Kovotl vo-/\fxclrwv • '^ 
snecrKs^SoLL. rpirov rig y\ ke^Lg. rsra,prc,v rlg v\ odrix rvjg sniypx- keywv ri npciyfLa., r-/\v nspL avrS npwrov svvoLa,v eyjjjv rors 
(j)5i;, s\ fx-/\ x^ a,vrY\ npo^Y\kog eivj, ujg sv rvj nsp\ Ovpa,vS y\ sv rvj auro ^Y\<rLV' wqs nsp\ rwv rpLwv npwrov ig dva[yKY\g ^La,ks^s^. 
nsp\ Tsvscrswg x^ ^Sopaig. nsfJLnrov s\ voSov y\ yvY\<TLOV rS ^Lko- a,kka, o-/\ jc, 01 nspL npa,yfx<xrwv kiyovrsg s\g fxs'<rov sva.yi3w- 
<ro^ii ' nokko\ -^ oLvrwv <rvvTiSevreg sneypa^ov rw rS 'ApLc^ors'- 20 <ra,v. snsLS^vi roiwv ^ riirwv rot y} sv •»/'jX^ sniVoicf, ftjovov I91V, wg 
kng ovofxa,rL, »g skeyKreov sk rS sl^g Xj TYJg vk-/\g' sHS^og /x av v} f rpa,yska,^og 3c, InnoKsvrxvpog Xj o<rx roLa^vra,, rd ^l Jt, ovrws 
noLXikia, rwvvoY\fxoLrwvXjY\ sna,vSS<ra, roHgkoyoig dkY\SsLa,, vk-/\S'£Y\ v(ps<^wra, ec^Lv , y d-/\nii nspi rwv sv ^pLky] enLvoicc Keifxivwv ^lo,- 
^poLngx^ Yi rY\g dna,yyskia,g ^L^a.<ryMkia,. 'ixrov ^sT 'C.V^'^ ''^'^'^ ^ ka,fx^a,vsLv spS<n -rv ^Lko<ro(l)ov , dkkd, nsp\ rwv ovrwg ovrwv Xj 
e\g rd. Ks^dka.La. ^Lcf,ips<rLg • wrnsp -^ sns<rKSfxfxivog 'iKaqovrwv v^sc^-/\kotwv. ravrx Y\fxa,g ^L^a,^SL y rw S^axrvkw smS^SLKwg ori 
rS dvSpwna fxekwv rs x^ xpSpwv, Srog opj^ a,v s\^si-/\ x^^v s^ a,v-23 roSs /x ^vkov roSs S^l (e[ rv')^-/^) kiSog, dkkd 6\d (j^iuviov rimV 
rwv (TvvTLSifxsvov, 'okov 'pv oLvSpwnov, Qrwg x^ rd, Ks^a,ka,La, rS <r-/\fxa,LVii<rwv a,vra, ^ux fxi<rwv voY\fxoLTwv. dkkoi fXY\v Xj npog mg 
koyt{ ^LskSwv s\g a, ^LY\pY\1), oLpL^a, jc, «ufv etcre^ fv koyov. Aexoc.- ksyovTa,g nspL voY\fxxrwv fxovwv sTva^i fv <rxonov spSfxsv ori rob 
Tcv sn\ noL<n S^sT l^Y\rsTv ipv s^Yiyafxsvov rd 'ApLqorikag <rvyypxfx- vo-/]fxa.ra, npxyfxa,Twv etcrt voY\fia,ra, jc, ^L^dcrKwv a,vrd rdg cty^ 
[xa,Ta, onoTov ^ei sTva,L. jc, kiyofxsv otl ^eT jc, oLpLqa, s\^iva.i a,v^v fxa,LVii<ra,g a,vra, ^L^a.<rKSL ^wvc/Lg. wc^s rj a,v rjg sjttoj twv rpiwv, 
a, fxikksi e^v;7eT(^, eTi^aj fxivroL x, ^ifxcppovx OLV^pa,' 'p ju. "^ na,piqY,<n 30 e^ dva,yKY\g ofLokoy/\<rsL x, rd oikka, <Wo. Kcxkwg roiwv v\fxsig <ro- 
rY\v rS (f)jXo(ro(f)y ^ja.voj«i/, f ^s rY\v sv roTg ksyofxivoLg dk-i\SsLOLV vskovreg kiyofxev otl crKonog eqiv svravSa, rw ^Lkoro^pw ^icxksy^- 
l^sra^ej • y ^si ^^ wcrnsp SKfisfXL^wKivoLL solvtv ncxvrwg, jc, dvi- SY^vaL nepL (fjuui/wv cr-/\fxa,LViirwv npcJLyfxa,ra, S^id fxi<rwv voY\fxa,rwv. 
X,fi^ TJ a,v kiy'/\^, Xj crnv^cO^SLV SKeTva, ndvra, Kpa,rvva,i * e^vj- Jt, rSro eiKorwg' 'r -^ npoxeifxevov ^i^kiov x^ r>jg koyix,Y\g npa,yfxa.- 
yei'j) (jjg dkY\Sv\ ndvra, xdv fx-/\ vrwg eyjfi, dkkd M 'iKa,<^ov Kpivovra. Teia,g Xj na,a-/\g ' ApLc^orshKYJg ^Lko<ro^ia,g eq\ npwrov. tui; /* vv 
^a.ra.vi'C,SLV, sninpo^sv 'ApLqorikyg Sifxsvov, e\ rvyjf^, rY\v dk^SeLav. 35 npwrov Tvjg koyLKYJg npa,yfxa,reia,g nep\ ^cui/ijui' MdcrxsL , ous h\ 
vTwg Sv £^-/]7sTc^ j^pvj 'fv s^-/\yiifxsvov. nporjyvfxsvov x^ rv\g a,kk'/\g 'ApLqorskLKvjg ^Lko<ro^ia,g rwv ovrwv 

'Akk' insL^Yj tS rwvKoLTY\yopLwv ^L^kia ^akofxeSa, dp^a,^, noLsi]) ^ia^ipsnv, rvric^L rwv npa.yfx<iTwv. sk Ss rvTa ^v^ov on 
(pipe rd, fUKpov dvwrepov s\p'/\fxiva,'C.v\r'/\<rwfxsv, x^npwrovrv <rxonov. ^lo, fjJcrwv voY\fxa,rwv' rd -ju ccxpa, S^L^aLrxofxSva, x^ ■r fxi<rov Ig d- 
Iqiov roivvv 'otl ^LY^vi-z^S-iirxv ol s^'/\yY\ra.\ nep\ TiJrv, ol ju- nsp\ (pwvwv va,yKY\g <rvvMa,<rKei. aXX' 'iva, Xj dxpL^ic^spov rS <rxonS dvnkx^uj- 
e\p'/iKOTsg sSiksLVTV (pLko<ro(pov S^LOLka^sTv 01 S^snsp^ npa,yfxclrwv oj ^s 40 fxsSa,, (pips rwv ohyov 'ifxnpo3sv s\pYjfxivwv dva,fxv'^<rwfxsv. ski- 
nepi voY\fxa,rwv. x^ Kpa,rvvn<rLV 'eKac^OL rd v<p' £a,vTwv ksyofJLSva, tx yofxsv ori r% (|)j\o(ro(|)tag ^uo ei^j fxipY\, ro rs S£wp'/\rLK0V x^ f 
TLVwv rS ^L^kia ki^swv, 01 ja n'epj(|)(jui'(jui'Xc70vre5o'rj(f)ot.t'vs3<^'*'pwv npa^xTLKov, x^ otl -^ S£wp'/\rLKOv ty^£i nspl r-ZjV •A,a,Tclh/\-^Lv rS -^sv- 
rdg (fxjuvag orot.f kiy'/\ ori rwv ksyofxivwv rd ^ x^ <rvfxnkox'/\v ki- ^g x^rS y dkv\SSg, f ^s npa.KTLKov nep\ rv\v ^iaLKpL<nv rS re dya,SS 
7s3 rd ^\ oLvsv <rv fxnkoKv\g' 01 <5's nspi npa,yfxoLTwv, 'ori rxvra, x^ rS kolkS. dkk' sneLO''/\ nrwv £Ka,r£pov vnoo'ij£'^ rivd jx (jJg dkv^Sii 
^aiVeJ S^LOLLpwv oroLv kiyv\ ori tcui' oVrtoi' r«/x Ka,S' •unoKSLfiiivii A% fx'/\ ovto, dh/^Svj, tlvo, (5s uj? dyaSd fx-/\ovra, dyaS<i, 'iva, fxvj a,na,- 
TLVog kiys'^, sv -dnoKSLfJLivw S^l v^evi l^jf oj (Js nsp\ vov\fxdirwv, 'otl twv^J) ■un a,-urwv ol dvSpwnoL, ^sT auroTg rjvog opyoLVH S^ixxpLVovrog 
fji^ T nk'/\pw<ra,L fv n£p\ rwv ^iKo, xa,rv\yopLwv koyov ^Y\<r\ "'nspl a,vrujv ra, roLaLvra,, 'iva, w<rnsp yvw fJLY\ tlvl x^ kavovi "/^pwfxsvoi ra, 
rwv ^ev^i)!/ txava ^ ra,\ira.r yi\'Y\ ^\ ^v^onri ^'/\<r\ rd vqepo- fJ,y\ s<pa,pfxoXovrat, dnwSoTvro. rSrO S'i sqLV ^ dnodSL^Lg. a.kk ei- 38 Ei:^TA:^KATHrOPIA:S. 

^evou "j^pYi ori nepl ty,v twv ysvojULsmv •^svzriv re ^ 7to\.v\<nv^o '^/opimv, sv aXq vj iTpiuTv\ ^s^rie, tmv dnXujv <|)wvujv yijulv nccpai^oj)' 
TLvwv kq\ XpsM^ SsujpUg Tz x^ npd^ewg, ij dvrinenovdoTMg t^jfviri fxer ix.em ^l f nsp] 'Ep^vjveLa.; dvoiXe^ojuieQoi,^ ev m jc, nep\ ovo- 
r* <Wo npog «XXviX*' t ■^^ rv srepv nepAg rw krspM yivs'^ '^PX''] f^ix,ru}v ^ pvifxAriuv x^ nep\ npordtrem' eHra, rai TrpwT* 'AvctXurtx*, 
i) vt t5 srepv «-pfvi tiu ErejOco 7ivs3 nspa.g. aXX' tvcc vifjuv vi ^t^«- ev oTg tv x,a,6oXii <rvWo'^i,<s'jj.ov tqiv svpsiv, ^ vriug vqspov ra, 'Ano- 
(TxaXi* ard^sc^ipo, "yevvQ, <pepe yjp'/\(TwixeB(f, na,pxSe'yfJt.ctTi. ^ake- 5 oeMrixa,. ccp nv ev roug K.xrviyopioug nepi ncL(rwv ruuv (Jxuvujv 
Txl Tigsoi,vrw KxroiiTKevoira^iKwkyfiouQoiXnvgyij^pyXiig^ a,vefiwv ^iaXeye'^ x^ n£(ra,v vifxiv ^ujvviv svravQa, na,pa,^l^wiri.v ; , ^ S^t^na ' 
ij hfJi.^pii, mreqiv opo^-^v, o TOi^rog <ry,onsi ori fxsriwpog v\ opo^v\ ansipa, ya,p eij-f, ra ^' aneLpa, snLc;-^fJLVj v nspiXafx^xvovl) , coq-e 
fxeveiv » S\iv^<re'^' ^eT roivuv rtvtuv rwv oyiiivrwv a,vT'/\v • raOr* ^' olo, rSro a ^jaXvj-v/ze^ nepi, ncncnjjv tujv x^ fn.epog aXX,' e\g >ca9o)w» 
av etev o\ riii-fOL. dXK^iva, vtol qw^rL, M defxsha, npoKXra^Kv^- TLva,g avaywv ^wvdg, ^ Tavra^g wx doplcjiig aXXct tlu rv\g hy.<ihg 
flijv*{ avrwv. oilX' 'iva, ravra, xa,ra^Xv\9ijj<ri, ^eH rviV yv;v opxI^XL, 10 apLSfxw nspLy.ex'KeL<rfxeva,g • vno ^s Txvra,g dvdiyov'^ na,(ra,L. wcrnep 
Stm ja 6ewpwv vip^aro ^ tino Tv\g opotpvjg, ^X'/)^e Si napa, ty^v opugjv ^;^^ o\ ypafxfuxTLycoL rag Xe^et; rauTag vno TLvag o'xru) ^evijcag 
rvjg yvjg. ^khv dvocnahv iv rv\ npa^SL apyiej) fC opvrreLV t'\v yv\v, xoLVorxrxg (rvvsKa^ov , ovofxa, pv\fxa, fxsrofy^v atpdpov d,vrwwfxia,v 
6pv^a,g ^e x«.T«.j3*XXei rvg defxshag, en'1 roTg fle^eXioig ry? roij^^yg, npode^nv in\.ppv\fxa, <rvvh<rfLOV, k, oTotv ^v^nore TLg smvo^trsLSv vno 
en\ Toig rolyoig tv\v 6po(p-/\v, x^ slg rv\v apyj^v Tv\g 6swpia,g ereXeu- ^iav Tarwv a.va.ys'^ , arw 5c, o\ ^lXocto^oi na,vra, tol ovto, ^vko- 
rv\<rsv v\ npoC^Lg. vrwg Sv x^ ivra,vda, sn\ rv\g ano^ei^ewg. insiSv\ 15 fxsvoi S^LS^a^ai, insLS^v^ ra, x^ ft-spog a,nepikv\nro[ el<n, crvvdyovrsg 
-S a,nohL^Lv s\^sva,L ^akofxsQa,, v\ ^s oino^eL^Lg (rvhkoyL^rfxog rlg anavra, nspL£KksL<rav rs x, nepLeypa-^av vno nvag Mko, ^wvdg. 
S!^i, npo ineivvig a,pa, X,'^Tv\Teov rig o a-nlSg crvkkoyL^rfxog. ctXX,' XajSovre; 'j^ (et ruj^^vj) tv\v "^wKpdrv^g ^wvv\v :^ IlXarujv ^ 'AX- 
in^et^^vj o' otn^Xag Srog (rvkkoyL<rfxog vk 'iqiv dnkvv npoCyfxa, aXXa xi/SiafJ^vjg, vno xaSoXixwrepov eto^og a,v!\yayov rvy cLvQpwnog ^w- 
avvQsTov, uJg 39 auTo t ovofxa, ^vjXoT (crvkkoy^ ydp rig iqi koywv), vvjv, ofxoiwg x^ riuv y^ fJ-ipog xvvwv vno ev si^og -v r» xvvo^g, ruuv 
^si cLpct, fA,a,6sLV itpwrov ra, eg uuv (TuvTiflev^, raOra ^/ eij-tv «1 20 Jtp^/joog TTrn-ujv , otov jSja^vflv ^ BaXty, vno rijv rv^inna. ravra, 
7tpoTd[<rsLg. aXX' en-et Kj a,v'^ ^rvyxeLV^J) eg vnoaeifxiva y^ y,a,rv\yo- navra, ra, eltJ^vj (TuvaYa^ovreg etg tv tl }ia,6ohx,wrepov (rvvv\ya,yov 
pnfjiiva, iy vnoxeL^ y} ra. ovofxara, xarv^yopeij) ^e t<x pv^fxara,, im- 'P aXo^ov . ofxoiwg ^'e ^ aiyyekov ^ dv6pwnov vn<i rt arvvayayov- 
ffKenriov apa, iij nsp\ rvrwv. dkkd, Xj ra,vTa, (rvyxsiv'^ sx twv reg ev eTrotvjo-av f X071XOV. naXiv f koyLxov k^ f aXo^ov etg 
(TuXXa^ujv, otXX' aurot xafl' avTo^ y(^£V (Tvj^atvtfa-iv, wqs nepi tv- sv (rvvayayovreg inoivi<ra,v t ^wov. eTra (rvva,yxy<iVTeg nkcL- 
roiv i^\v (})iXoVo(j)og ^vjrvjVei • n^ept -i^ roijv a.<r-/\fxwv s\p-J\xa,fxsv 25 ravov Xj <rvxv\v jcj xvnapLTTov Xj rd^ x^ fJi-ipog ei^S^vj olvvj^aYov vno 
ujg «($■£ efg auTLu koyog. a,p Sv in\ rwv ovofJiOLTwv jc, rtJijv pv\fxa,rwv sv ysvog f cjjutov. o^otujg (5'e (Tuva^a^ovreg ix,Lvyg 5t, o^pa x^ 
i^(rifxe6ct,', kiyofiev oti v, dkk' inixsiva, npo^v\<r<ifxs6a,. snixsLva, ra, akka, ra, ofxoLa, TVToig dvvpjayov vno sv yivog -r l^wotpvrov, 
^s Tvrwv a,\ <rvkka,^a,i. ^vjrvjVo^ev »v nepi (rvkka^wv ; kiyofxev fxi(rov rv ^iuy it, rQ ^vrS , eTret^v^ yre xlvQv'^ x^ ronov ujg ra, 
OTi H^l ravrag. vxvv ei x, rijuv ovofidrwv k^ twv pv\fji,drwv ini- C^V* ^^^ A*''!" dva,i3v\ra, wg ra (pvrd. ra,vra, ndhv rd, rpia,, 
xsiv* ^a,hvfxs6a, 39 nspi <rvkka,^wv vS^lv ^Laks^ofxsQa,, dvdyxvi 30 kiyw ^v\ f ^wov x^ f ^v-ev x^ -^ ^wc^^jjurov, crvva,ya,yovTsg eig rt 
cTvat Ti iv fjii<rw a,vrwv. kiyofxsv roivvv qtl tc^L npo rvrwv v\ npwrvj xolvov inoiv\rav t 'ifx-^vyjjv, Xtflov ^e x^ ^vka, crvvayayovrsg Xj rot 
Bi<rLg Twv dnkwv (jjujvcuv • etfS^evat -^ M otl v\ ^uVtg yivw^rxvcra, rvroLg ofxoia, dvvjyayov vno 'p d-^vycv • ^ aijfltg 'p 'ifx^pvyov ^ 
on xoLVwvsw vf/^eXXev 'p C'?"*' '^■^o? t^wxsv a,vrw (jjwvvjv, Tva ^id d-^^vyov <rvva,ya,yovrsg a.vv\ya,yov vnl f crwfxa,' eTra •<\jv'fv\v ^ 
ra,vTv\g od (})ujvat (at jcoiviwvtai ?) <rv\fxa.ivwirL ra, sa,vTwv vovj^ara, ayyskov jc, ra Oyttoia ryroig vno t d(rwfxa,rov' slto, ravra, (rvva,- 
^ (njvsXfloWeg dv6pwnoL oroi r-^g aOrvjg ^jSyXovTo xotvujv^irat jroXi- 35 ^a^ovreg oivvjYa^ov etg t-\v ysvLxwrdrv^v v<ria,v • rauTvjg ^^ dvwrs- 
retag <rvvi6svTo npog ocXXvjXyg ro^e ju, (ei rvy^-/]) ovofndC.s^ ^vkov ^ pov trspov v^iv i<^L. ndhv (rvvayayovrsg a,pi6fx<iv, ^nv\yy x, rpi- 
^s Xtflov, \) Tv\v fx ^(jujcparvjg (|)ujvv)v rv^^rM rivog y^riag eTvai (Tvj^av- nv\yiy , ocvvjYa^ov vno %v ysvLxwrarov, r^v ffoirorvjra . TrotXiv cruva- 
Tocjjv, r^v ^e nspLnarsHv rvi^r^i TLVog ivepyeiag. x^ rvro fxvv -^ (Tvj- ^a^ovreg Xeujcov jc, fxikav x, ypa,ff.fxaTLxov x^ inL<^v\fxov ^ 6ep[Jiav 
uja,LV<:fJijevov dna,ra,L (jjujvai ovOyua^ovTai. x^ ^evripav ^s inL^okv\v 39 ^pvy^pov dv/\yayov xoivwg vno h yevuxwrarov , tv\v noLOTVjTot,, 
eni<rxvppav on raug /* rwv (j)ujvtwv (Jvva^ ^rvvdnrs^ a,p6pa,, yjiovoL 40 ^ aufltg ^s^lov jc, dpLqspov ^ ^tXov ^ iy6pov vno rd npog tl. ^ 
^s vyi, raug ^e yjnivoL ju, crvvrdTrov'^, dp6pa, ^'s y • x^Ti>i jx ixdke^rav nahv o<ra, iv r<{nw rivi kiye'^ eTvat, oTov ev Aujcetw ev 'AxaS^v^fxiet, 
ovofxara, onv rd a,p6pa,, rd, cie offy yjovoL pv\fJiara,. 3c, kiyovl) jcp v\ iv dyopa, vno rvjv nS xar-/\yop\.av dvacpipov'^. x^ ora ^"e vno 
r^v npwrvp/ inL^okv\v npwrv\v 6i<riv i%v\xivaL at ^wvai, x^ Sl tv\v riva yjovov dvayov'^, vno tv\v nori xarv\yopia,v iqiv, oTa, h\ dva,- 
^vripav 6i<rLV ^svripa,v. roiwv crxonog e^i riw 'ApLqoriksL ^lo,- xsl^ v; xaflc^ec^, Otto ri^v xeTc^, [ora, h^s vnoS^sS^i^ jc, wnki^ 
Xa^eTv y jrept ovofndrwv dnkwg x, pv^fidrwv, dkkd nsp\ rvjg npw-AS vno f ej^etv, o<ra, ^s rifxvs^ v\ xais^, vno t na<rysiv, ocra, ^s 
T*j5 6i<rewg rwv dnkwv <j)UJV(iijv (Tvj^atvy^rcJijv ocTrXa npa,yfxa,Tx ^i* xatetv *| rifxvsLV, vno t noLSW. e^ryov av y^riav, ffoiov, «"o^rov, ffpo'5 
fxi<rwv dnkwv vo-/\fxaTwv. x^ x^ ix rvjv flsujptav yrujg otvaXuovreg rt, 7ry, nori, noLSw, na<rysLV , jcsT^^, 'iysLv. x^ [x rxonog vrog, 
skv\kv6afjt,ev napd tv\v npwrv\v dinv. v\p^dfxe6a ^ d,no rwv Karvj- 'f ^e ypv\<rLfxov a,vTo6L ^v\kov • ei ^;^ *fX^ ''^S Xo^txvj^g icfi npay- ^lAOnoNOT. 39 

fxxreixg ■v Taiv K.AtyiyopLujv jSi|3X/ov, ^ S\ "KoyiKYi , wg slp^KafjLeVj elg r«g xaTyiyopMg *ur«g, ^ eig ra juf} Toig KcLTrp/opUg. t ^s npi 

ri/juv S^MKpivsi "T tlh/iSsg a.no t3 i//£u<5Vg Jtj f ilyai,6ov dno tQ kch,kv^ tojv xa,T-i]yopiMV (Tm fJL^aXko fxevov yi/juv Iqai. slg rvjv tmv Kxr/iyopiwiv 

otpx uvu^dKKsl) '/ijuLLV T npoKsifJiSvov ^i^Xiov. dXkoi ]ui.^v 3^ Yi Tx^ig ^'i(^oKTx«.Xi*f. ujcrnsp ol yeuj fJLSTpAL npo r% tujv ypa,fj.fjuKtx)V fleto- 

ojuTodsv Yifjiiv d,va,(pa,ive'^ , stpjjxorcuv ^fjuuv otl i[ npujTVj fl/in; rwi' pvifj(,a.Tujv ^L^a.rKaikia.g ^LMiTKVirLV '/\fJi.ag ri itfi (rv\fjLSLov x^ ri^wvto. 

ctTrXouv (buivwv npo'/jye7'^ rwv ovofMLTujv jc, pYifA,aiTujv, to, ^s ovcfia,Ta, 5 jc, rt eiJSgtix, wg av trufJL^a.Xkofisva, a.vTo7g yj slg rvjv rvrtwv ^L^a,<r- 

x. ra p'/[fJLa,Ta, tJjv dnXuijv Xo^ouv, yroi (J^e riov (rvXkoyLiTfiujv tujv xaXt'av, yrui :^ o (pikotro^og svTOLvda,., snsL^Yj tfJLekkev sv r-jj rwv 

KOLQokv^ Stol ^s rujv arrofJ^eixrtxuuv (rvkkoyL<rfJLujv • rrpo rvjg ragewg xarvjYoptwv h^a.<rKOLki(t, fJLVY\fjLoveva-eLV Xe^ewv rtvwv i^yuiv «Tvwg-wv, 

Torvuv ryrcov jc, T |3t/3>aov ryro TreTroii]^. Zjjrv]re'ov (J^e rt ^'/Iffore Ka- ^ta t3to nsp\ olvtujv npoS^L^oL^rKSiv 6sksL, Tva ^etg-/] tv X070V ^ 

rY\yQpia.g sneypoj^s^^L^kiov.ksyofisv To\.vvv 0TLsnsypa.-^sTuj cvo- (rvvTa,pa,rTSLV , sltol S^lS^ol^sl nep\ avTujv tujv ^skol KOLTviyopLwv,, k^ 

fjLoLTL TVTuj T (rvyypa,f^fA,a. vy^ uj(rnep sv (Jixag-vjjSttu noLKikkeJ) olvty] iq vc^epov ev tuj T^kei S'LOLks'^e'^ nep\ tujv f/p rag ;carv]7optag. eTreiavj 

y^ (|)ujvvf, tf ^]^^ npoKsiJ) «urw pYjTopsv(ra,L , dkkd, fA^aCkkov §L^oC^a,L ^s ev riiu MoL^rKSLV rag xarv|7optag sy^Y\(ra.TO ke^eri tl^tlv ^k £7- 

«■epl yevujv Kj et^W, ^ fia,6s7v ori rd ^ elS^vj roTg auroov ^eVecrtv vuj(rfJLsva,Lg, ^LO.h/i^s'^ vt, Trept auruyv. aXXa I^vitvitsov tl ^'/^noTt 

■unoKSLv'^ , rd ^s ysvvj KarYiyopsll) tujv slSuHv solvtuSv, ujqs ra. ja, ^ A^* raOra Trcpt riuv Karvj^opttl^v e(5T^a^e. v^ ksyofJLSV otl ruuv 

oLTOfJLO, fiLOVOV vnoKSL'^, TO, S^k uffaXXvjXa , THTsqi Ta, npo a,vTujv, fjL xar' (f^py^/y sfJLVv\fA,ovsv7e npokoL^wv ujg na.w dyvujqujv el av 

rolg ju) npa a,vTujv vnoKSLv'^ , rtuv (5'e fJLsroL^v ravroL Ka,TY\yops'i'J), ^5 j^ ravra cruv auroTg era^e , ^f npooifHLov sKTsivs^ (rvve^oLLVSv ' 

r* ^s 76Vixujrara fJLOvujg xarvj^opetj. snsL^^vj toivvv oll ^skol (puj- e(pvkx^ev olvtx rotvvv ev ru» reXet wg olv eyvuj(rfJLevujv ev rvj crv- 

voLi rujv yevLKUJTOLTujv eicrl Jt, fiovov xoLTYjyopSv'^ fJLv^^evL vnoKeifxe- v'/\6si(f,, y yuiiv (J^tvjpflpuj/Aevvjv ej^^ovrwv ri^v n^epl aurwv^vtucriv oflevvtj 

vat, (J^ia rSro Karvj^opiag snsypa,-<pev. fXY\ npoS'La,ka,^ujv nspL avrwv sy^pv['ra,ro ntroLg sv r^ tujv xarvj- 

'El^iva.L ^s ^si otl sv raTg n-aXataTg |3f^Xioflvjxaig rtwv ^ 'Ava- yopLujv h^a.(rKa.kici, • ndvrsg ^ a.v6pujnoL fjpuJv'^ x^ rvjv o-uvvjfleiav 

Xvrtxiiuv fJL ^L^kia, eupvjv^, rtjuv S^s Ka,TY\yopiujv S\>o. f ^jl trepov 20 tvj re oLfia, ks^SL j^ rvji nporepa, Kj rw tQ xLV^fJLOLTog ovofxa,ri. ff*- 

evfe Tv\v snLypa,^'/\v (yrujg ^i ^^/i' tvjv apx,>l>') "rt«v ovrutv ra pa,^uj(reL rotvuv dKpL^ujg riva, nori sqL rd vn olvtujv (rvifxaLLVO fieva,. 

jw, ofxujvvfxa, kiyel) rd S^s (rvvujvvfxa," ' f ^'e tevrepov , onsp vvv riveg S'l slp-^xoL^ri npo(rysypoL^da,L vo6x vni tujv ^akofJLivujv dva,yi- 

vfofxsv npoKsifxevov, eLfs. rvjv em^pacfjviv rotaurvjv, '''' ofxujwfxa, ki- vuj^rKstS^ ryg ToTryg fSp rdg Karvj^opiag euflewg* dfxiksL ro» vcj f 

7^3 ujv ovofxa, fxovov kolvov, ^\ opog ry\g yo^tag trspog". npors- npoKsifxevov /3tj3Xt'ov yrcug snLypoLcpa^TL Hpo tujv Tonujv. vroi ak 

Tifxv\^ ^l rSro wg tol^sl ^ npa,yfia,TL nkeoveKrSv Jt, noLvroLyv 2S ^ ty\ svspyei^x jc, rvj' ra^et dvrLxpvg fxdfpv^, elye e^\^a^a otl ruJv 

na^ripa, fv ^ A.pi(^orskv[v K'/\pvrrov (*). otl ^e ^vvja-iov rv (j)iXo- ja o'vOy«,artiov j^ riwv pY\fJLOLrujv npoY\ys7'^ y\ npujTY] 6iTLg tujv dnkujv 

(To^v 'P (rvyypxfXfJLa, ndvrsg afxokoyQ<ri • tj^atVe^ -^^ 'ApL<^orikY\g (pujvujv npocrsfujg, ^lS^ol^tksl ^l sv pL raTg Karvj^optaig Trept 6i(reu)V 

oLv^rg sv noL(rL roTg aur» /3i|3Xi'oig fxsfxvY\fxivog riuv evra,v6a, 6euj- tujv dnkuiv (pujvujv , sv S^e rw nsp\ ^EpfXY\veia,g nepl ovofxcLTUJv re 

pv\fxoLru)V • sl roiwv ^-/[(rofxsv vo6ov eTva,L f ^L^ikiov , KdKeliva, ndv- v^ pv\fjj,rujv • oug-e sKOLrepa, syov'^ dkk-^kujv uj(rnep creLpai, rig, Xj »r£ 

rujg (Tuvvofleucroyaev n/rto , vj sl IxeTva ^vvjVia , ^ rvro rJvjXovori 30 npo sxeiv» ^va,ral rig aXXo dva,yivuj(rKeLV ^ r«g Karvj^opiag vrs 

(Tvv auroTg. S^et ft.ivroi sl^ivxL otl rd evpYjfxoLTx rujv KXT'/\yopLujv fi^ ravra, aikko v\ ^ nep\ 'Ep/xvjveiag, jc, au^^g Xo7og Te x, v^ ra|i5 

»x ^i^iv aury aXXa TrpoOVvjpj^ev, ij ^'s ryrcuv (Tuvra^ig vnapfeL xvrQ. (LyjpL ruJv ^svripujv 'AvaXurixtwv (^rvriqL ruJv ^ Kno^sLxrLKujv) iqi 

AiaipeT^ (5'e f ^L^kiov etg rpia, eig rd npo tujv KXTYiyopLujv, rd o(peikovrx npokiys^ naL<rY\g 'Apt^oreXixvJg (|)iXoo-o<j)tag ( ). 

SXOAIA STMMIKTA (f). 

AESinnOT. TToXXag j^ dneipng <rvyypx(pdg etg 'p ^L^kiov fog KXTX^i^kv^v'^. . . . ^e^ov ^;^^ xaravevo^vjxa oug yre nkeing dv- 
tQto dkkoL re nokko\ j^ fxdkLqx TLop^vpLog, eW vqepov 'laifi^kL- 35 TLkoyixL eig sripoLv vno6s(rLV ysy ovx<rLV yre fxsi^ng dySjveg xsxi-' 

(*) Simpl. f. 8 b: ig-opu ^i "A^poLq-oi kv rS ittpl ri{q T«^£a;? T&Jy 7:zv<rLi >ca.\ a.-rronpL^TLi Parisiis 15-43 4; ^»,a7rX(>ci« Ji5*<rxaX» tw fx.£y(i)M 

'ApiiroTiKvi cvyypoLixiJKiTCiiY 'otl (pipeTXL xx\ dKKo tSi Karvj^opii/)' /SijSX/oy (txoXm ei? ToLi' h. k. Venet, l499 f. ine(]iti reliqui, 'i^riyt\cni (TvyBsS 

ui 'Apii^-oTlXaf, 5<oe,\ avra e» ^px)Qj koCl (ninofA.01 xxrx t^v Xe^iv xotX hxipi- tSv Max xaTjj^opiiTy aTra (^«i/v^? AxfS^it t» fleoi^iXsg-otTa <pLXooo<pii in co(i(]. 

(re(riy 'oXir^XL'; hx(pBpoy.svoi, «.px«iv ^k «xi'"' "Ti/y ovTwy to /a^v I?-!". TrX^flo? 3"^ Valic. 1018 et 1023 ; As^iTrTr» <piXoa-c<pv nX5t.Twvi>t» tw ei? Tot? 'A. x. 

^ix,<t/i iKXTipvTo xvTo xvxy^xcpu' «^K T(J jSpoixu JtitTec Tijy X£|iy «rTrev, ws xitopLMi re xai Xu(r£wy in cod. Coislin. 332; 4>iXo7r«yw £ts ras x«t>i- 

nnofic^i iax^ov tuv £7rtjieip»)^otTft)y IxTifiE^nsvoy. cf. Ammon. f. iib. '^opixi in cod. Paris. Reg. 2051. 

(f) excerptaex Ammonio, Boetho, Davide, Dexippo, lohanne (*) Simplic. f. 9: £' 5^^ xxi uto 7r(j?oy /*lpof T»i'f 'Api^T^Xv? (pLXocro- 

Philopono, Porphyrio, Simplicio. quorum Ammonii Hermiae (pixi 7ro5t? ti? /iafleiV , ir,Xov oti utto to ipyxvLxov t?? ^etp Xo^ix?? Trpo.if- 

f. commentarius in Aristotelis categorias editus est Venetiis a. fjLxreix? iihMTXi to TrpHJTov 'i-ni%\icx yiipoi ij 7r£p"l Ta;y x-k^kQv ^uvuv Sl- 

1545 8; Anicii Manlii Severini Boethi in c. A. libri quattuor ^xa-xxXix, fi Jk Xo^ixij Trao-* to ipyxvixov 'tg-L fA.ipof Ttjf <pLXoffo<pi*i, tixmtf 

inBoethi Opp. Venet. 1566 f.; Ilopi^upta et? t«s 'A. x. e^jj^jjri? xsit* el iixvivsi te x«1 xt q-dSfxxi tSv TeKTovcin re kolI olKo^ofiuv, 40 El^ TA^ KATHrOPIA^. v/ji/^ y [xovov Totg ^^rwVxoTg ^ nXotrojViJtotg , o-aKsvsiv smy^^eipStri rog, aijTog ev ro^ig rfpoa-^KiKn ronoK; r* ry 'Apyvry TrxpAyoiyMV 
ravrctg roig 'Apj^oreXyg xaTv\yopMq^ dlXai x^ avrol^g ye rolc, ne- IxeTvo. re vospujg (rvvz<T7(a,p[xiva. l^vjzrXoicre 3^ rijv (njyu<|)c«vi*i' rojv 
ptflrarvjriJcoTg Trpog £a.t)ry$, roTg jm, fjLoXkov k^iy.vei^ raTg (J^iavotoug Tr/jog «uro^ ry 'Apiqorskag indS^ei^s, Kj eim ri ^ui^iuvov ^f, 0X17* 
TAvS^poq v7reLK-/i^o<n, roTg ^' euTropuurepoi' Xustv olofji.ivoig ra, ncnp os x^ rccvTA, x^ rSro vn o-^lv v\ycLye roTg [^iXoju,xSe(n, /jlviS\ rviv - 
eripm oinopiifj.svx. ' 5 atrtai' rijg ^tct^tuvtag dvs^srxq-ov xxrciKL/uLna,vijJv , eixoVcus, ^tort 

I^IMIIAIKIOT a' f. 2. n^oXXoi noXkoig xot^rs^xXovTo ^povrl- ^ccivsl) na,VTct,fv rw 'Apyvrci, xxroi.KoXiids1v ' ApLqors^vjg pyXo- 
^(*5 etg T rwv KarvjYopiuuv rS 'ApL<^orekyg ^L^kiov , y ^uoVov ort ^evog. :^ As'^Lnnog 6% 'la,/uL^k'.yii ^ a,v-rg jw. -^ r? 'Api^orAy? 
npooijULOV sqL rv\g oXvjg (JjtXotrocJjtag, er^rep aur ^ rvjg XoYtxvjg i<;-tv |3ij3>.ioi' (Tvvrofxaig s^v\yv\<Ta,To., npov^yy/uLsviug (5s r^xg nXojriVy ctn'0- 
«tjox^ npa,y/ia,rsia,g , iS ^s X071XI] r^g oXvjg npoka./j.^oLVs'^ ^txatwg /3t*g wg iv ^La,koy(^ nporsLVo/xsva^g aurio ^LxkveLv nporiQe'^., y^sv ^i 
<})tXocro(|)tag, otXXa ^ otl Tponov riva, nsp\ dpyjMV s^\ tmv npwrwv, wg 10 ^^e yrog %shv roTg nop(|)u/3ty Kj 'la,/i^kiy^ii npoqsQsLKwg . . . (tv/h^v- 
sv roTg TTCot rS (TKonS /JLa,Sv\(To /j.s8a, koyoLg. clkkoL ^'s kolt' clkk-^ op- ksvuj //.svtol roTg evTev^o/A.evoLg /j.v\^snoTs rcwv TLop^vpia Xj 'Ia,/Ji- 
fjLv\v rdg nsp\ rSro -^ ^t^kiov npa,yfj.a.Tsia,g nsnoiv^v'^, ol ^ a,vT-/\v P^tX" >tara(|)pov>](rai (rvyypa,/i.fxa,TH)v sn\ niroLg roTg ^(oXtxoTg, 
uoVjjv njv ks^LV sn\ 't cra,^sqspov fJLSTa.Ssiva,i npo$vfJLv\SsvT€g, ouc- a,kk slnsp kpa, ujg eto-a^uj^^ jc, 7UyU.vacrttt) ryrotg xp^f^^i^ Trpog 
Trefl ©em^tog eu^j^paiJ^iig :^ errtg (tXXog roLSrog, cl ^s ^ rotg ev- a,xpL^eqspa,v rtwv exetvotg roTg dvS^pclinv slpv\fjLSvujv xoLrdkv^LV. 
voiag ju- aur(xg (J^s /».ova.g ipLkaig rotg U7ro ry 'ApLqorskag nporsLvo- 15 apistOT. 

u^vag crvvTOfXMg a,noxa,kvnrsLv eirn-s/i^arav, uxrnep sv rw k^ SIMIIAIKIOT a f. 9 ^. dnopSiTLv ol nspi fv Ntx/cj-parovl»!. 

TTsviTLV 3C, d.noKpLTLv ^L^kiuj nsnoi-/\Kev Iloptfjupiog. a>iXot cJ^s npog rt c^jjn-ore n-ept rujv xari^^opttuv etffeTv npoSsfxsvog v nepi a,v- 
rvTOLgyi'C.-/\T-/i/LclTm s^v\-^a.vro fJLsrpiwg., ujg 'AtfipofJ^tirteijg 'AXeg- rwv euoug a,kka, nepi rJjv ctX?;ujv (S^t^^acrxet , rwv re ofxwvv/jLtuv ^ 
oLv^pog Xj 'Epfjuvog Kj octol tolStoi' mv ^ Ma|i/>tov e^u) rt'9>]/>tt 'pv crtjvujvuyuujv jj^ na,pujwfXMV. npog yg xaXujg rjTrvfvrijirev IIop^i/- 
AlS^sTia p} rS 'la^/JL^kiy^ii /xa,S-/fr'^v , iv 6% tm etg rotg Karvj^optag 20 P'0S "" 'tafi' Ixac^vjv ^^e^ov npa.y/xa,reia,v Seujpvjrtxi)v npoypoLcperou 
\}no/xv/\/xa.Ti ndvra, ^e^ov rw ' Aks^oLvS^pM <rvvdcra,VTX. rtvsg /xsv- rLVX npog (rx^vivsLxv rsivovra rujv s^vjg, ujg sv ysuj/xsrpicf, ol opoi 
roi Xj ^xSvrspxLg nep\ axJ^p (5'toc.votatg e-j^p-^^rxvro , uJo-Trep Sxv/xol- ^ 7x x^nu/xxra 3<j rot ottrvj/Aaroe. . . . on ^s y^psLuj^/ig e^iv 55 rwv 
(Tiog BovjSo''^. otkkoLg S^s '/\py.s<rsv dnopixg /xovxg ypd-^xL npog rd. o/xwvvfxwvnpokv\-^Lg.,s^-^kuj(rsv'Av^povLx.ognpora.'^xg'"'ruJvkeyo- 
"Keyofxevx, onep Ayxio^g re Trerrotvjxe 3c, ytter' xv-ev 'NLx.oqpxrog rd fxsvu)V rx [x dvsv crvfxnkonvjg kiyel) rd, h\ /if} (rvfJLnkoxv\g, ^ tujv 
rS Aaxia vno^akkofxevog., ^eS^ov tl npog ndvrx rd. elp-/\fJLevx y^ 25 *"£" crvfxnkoxvjg ofxujwfxa. y. kiye'^ ujv ovo/jlx /jlovov x,olvov". cucfe 
V ^L^kiov svqoL<rsLg xo/iiCeLV ^Lkon/xii/xevoi, x, «'(J^s euXa/Stug otXXa XF'"^<^*IS ^ rwv o/xujvvfxujv ^atve^ npo'kv\-^Lg hdi re rd elpv\fxiva, 
«,aTX(\>opixujg /xaXkov 3c, dnv\pvSpLxxoTujg. nkv\v ^ rvroLg fjLpLg ^ ori, nokkvjg S<rv\g d/x<pL^okixg s'lts yivog t oV slts fxv\, sx rtMV 
Xj ori npxyfxarsiuj^eLg rdg nokkdg rwv dnopLujv npos^dkovro 3^ ofxujvvfxujv x^ crvvwvvfxujv ^tvujcrxe^. 

ort kv(rsujg re rujv dnopLujv d(\>opfxdg 3c, cxXXujv TroXXtJuv re 3^ xa- AABIA. sneLSvj crxonog at xarvj^optat, f S^s o/mjvv/xov xa- 

hujv 6eujpv\fxoLTUJV roTg /xer xvrag ex^e^uj}(,a.<rL. IlXujrTvog ^s 30 rvj^opeT^ rujv xxrv\yopLujv, ndicrx ^s KXTv\yopix ruJv vn auri^v et- 
fxiyxg sn\ rvroLg rdg npxy/xxrsLujhc^ipxg e^eraVetg ev rptcriv '^'twv cruvujvuyuujg xxrv\yops7J) ujg yivog siSyg, 6\d rSro ' ApLc^orikv\g 
okoLg pt^Xtotg roTg rrept rtjuv ^evcjuv rS ovrog snLysypx/x/iivoLg rw nporxTTsi rvjv 6\^x<rxa,kixv tujv q/xujw/xujv )c, ituvujvv/aujv. xdv to- 
rcjuv Karvj7opt(Juv ^L^kiuj npocrv^yxys. /xp h\ THTvg ndvrujv vj/juv roLg npoTxrrsL rx o/xujw/xx rujv ctvvujvv/xujv, eTret^vj 3tj t ev rujv 
Tuuv xaXtJuv airtog Hop^vpLog e^vj^vjcrtv re evreXvj tS |3tj3Xty 3t, ruuv ovo npov^ysi'^. 

svi^d(Tsujv nx(rujv kv<rsig vx dnovujg sv snrd ^L^kioig snoiv\(rxro roHg 35 SlMUA. a f. 10. icfcov ort ocr* [x x^ t ovo/ix kolvujvSvtx 

Ts^xkita npoiT^ujvv\8s7TL, nokkx x^ rujv I^rujVxtJuv exeT ^oy/JLXTwv S^LXcpipsL k^ t^v X070V, rxvrx xaXeTJ o/xujvv/xx, cxrx ^s dvdnxhv 
yC^ rv[V xotvujvtav rS koya npo(rLc^opujv. /Jp tStov te Seiog 'id/x- x^ [Ji fv koyov kolvujvsH ^LX^ipsL S^s x^ f ovo/xx, rxvrx KxkeH^ 
^kiyjog nokvqiyov )t, «Tjfg eig tvto f |3t|3Xtov Kxrs^xksro npxy/xx- nokvww/xx, oTov rS dvSpujna opL(r/JLog sTg, ovo/xxrx S^s nksiovx, 
rsixv, rd fx nokkd roTg Iloptjjfpty x, sn xvrvjg rvjgki^sujg xxrxxo- /xipo\f/ ^pofg 3c, ei'rt tolStov rd S^s xxr' x/x^uj xotvujvyvra, rore 
"hiSujv, TLVX ^s sxsivujv snLxpivujv x^ ^LxpSpuJv dxpL^ic^spov juf\S crv- AO ovo/xx )c, Tv X070V, xaXeT^ <tvvujvv/xx, ujg xvSpujnog ^ iTrn^og xoi- 
qikksLV rvjv ujg ev %oXaTg npog rdg evqd^rsig /xxKpokoyixv, nxvTxy(S vwveT 3c^ rS ovo/xxrog rS ^ujh x^ rS opL(r/xS • 'C.wx ^ x/x^uj ^ «crta 
&\ rv\v vospdv Ssujpixv sxdc^uj <)(^s^ov tujv xec^xkxiujv snLTiSsig, xxi n 'i/x-^yog xl(TSv\rLxv\, )c, (Jiot rSro (rvvujvvfxujg otyUtjJoTv T ^il^ov xa- 
' Xj xkko npog ryrotg fji'/\(rL/xovruj (Tvyypdfx/xxnnpoc^LSsig' 'ApyyTn rvj^opeTJ. ra (5'e yuvjre x^ f ovofxx /jlv\ts k^ 'Tv koyov kolvujvSvtx 
^ rS HvSxyopLxS vc, npo'ApLc^orikvg ry\v sig ^ixx rujv npwrujv ^e- xaXeT^ ix sTspujvv/j.x, 'iqi S'h x^ t otXvjSsg trspx, ^ /xdktqx orxv 
vuJv noiv\(rx/xivii ^Lxipe^TLv ev rw ^L^kiw nspi rSndvrog 'sxsivogeni- 45 ^vjcJ^s vnoxeifxevov iyujcn xolvov, wg ij dvd^o^cig ^ vj xarotjSacrtg rv^v 
ypx-^ps, )t, rdrs yvujpi(rfuxrx xvruJv hd nxpxBsLyfxdrujv svxpyujg KkifxXKX' rx ^ tolxvtx fxxkkov xv erepujvvfxx kiyoLvro. 'iqi ^i 
<ra(()vjvt^ovrog )c, ragtv vjv exycrt ffpog xkkv\kx, 3c, rag kxt eLd\oLX- tlvx vc, ra n-/\ {x kolvujvhvtx xfxcpoiv nv\ 6e OLXcpepovrx, ujg rx nx- 
tpopxg sxdc^ii 39 rd vnxpyovrx xvroig xotvtug re ^ i^t'tog enL^eixvuv- pujwfxx keyofxevx , oretv dno r^g Xeuxorvjrog kevxov kiyv\^ Xj SXOAIA ^TMMIKTA. 4i 

affo^ TTJg ypctauanxyjg ypxjULfXATiKov. nivTS vv Tnrm I» r^g Sioii- "o/3ov ^s xaXtw" x^ ev rw rfe|3i ^EpjHYiVsUg (c. 6) "lo ^9(1) t3to dv- 

fl/(rsw5 dvxipavsvTojv, oucun/yuwv cruvwvUjU.wi' ;roXuwin>y«>ttjuv Irspu)- Ti^oto-jg. 

vvam 7rot,pwvvuuov , t* t/ji* yuofct vuv 7r«peXcc./3ev 'A/Jig-oreXvjg, ^SlMEIA. ct f, 10 ^. Xffnin rrp^g tSto oti t ovojxcl Tpifwc, "ki- 

rd TS ofJuuwfJM X* Toi avvufvv/uLoi, ^ Tct TrxpojWfJLa,. odrUi ^s ^i' xg ysl) ' -v [a, '^ iJijXoT t Kvpiov, -r Sl -v 7Tpo<rv]<yopMov, 'V S^l -r Jtoivujs 

jievTs ovTujv i» T^i; ^Mipsasujg tuIv qvojuloltujv tmv dva^avsvTwv, 5 sn\ nav fxspog Xoyn S^mtswov, xa5o nXarwvct /1 xaXoTg, JSjevo(|)(Juvr* 

ojuiwvvuwv noXvwvvjULUJV TvvujvvfJLUJV sTspwvv/iiojvnoLpujvvfjt.{jjv, fxovoL ^s XOJV0T5 xej^-^crSai ^oLfJLSV. y^sv yv droffov ovo/x« vtjv Xs^e^S^ '^ 

TeJ T/)i« vuv rroLpsKoL^sv 'Apiq-oreXv]?, r« 6% rrolivwvvfjLof, TroLpvixe xoivwg sm noLVTOL ta ft-ipri tv Xoyv SioLTS^ivov. Boy\$og ^s ^iywg (pYjiA 

Xj Toi kTspujWfJLOL, oTi Tiifa ju, 3^ ryVotg ^oVojg ev tw nspX twv Ka- t ovQfi.oL "Ksys^, to re npoTcL^iv olpSpn 'koLfjL^oLvov, o ^ l^wg ovofJLOi, 

rviyopiwv syjp-/i<TObT0 "Koyw , Td.fa h\ wc, sk rwv ^o Tvrwv pa^ioLg "ksysl), x^ rp e^' a7r«vr«. tol tS 'Koyii qoifsict. hoLTsivQV. 

«<rv]5 Tiiig TiJuv a,vriKSifJLSVu}V auroTs ^vuKrewg. 10 ^ f. 1 a. fiovov ^s f ovofLaL kolvov eTvau (J);j(rt roTs ofJLWVVfJLOig, 

f. 10 ^. ev To7g noLpwvvfioig (rvXkoyic-ff.oig ii<njyrjx^siv a\ rv ftjavM nor\ pL -^ sv <T-/\fxcJi.ivovTog, oug oVav fLovQV sTvcti Xiywfnsv 
^MksxTiKol noLpoLxsXsvov'^ , twg XV sn olKKo (j-/jfXALVOfcsvov ipw- -^v nQa-fLov, norl 6'e r^v npog trspQV dvriiJ^ia^oX^V , tug or«v t^a- 
Twv enxydyv[ ^ ovofJLX, otov el' rig spwrS, ei o ^'Tujv xv^pslog , ei tjov fiovov tfSLv XiywfKsv lvri.hxc^iKkovrsg wg Trpo^g firwvx. >(^ 
rvfoi dv^psHog wv, <rvyf^wpYj<rofJLSV. xxv ^' ipwrS, ei o a.v^psiog tSto ^s x^ vvv f crYjfLXLVOfLsvov napsiXYin'^ 'v fjLovov, u5g npog -rv 
ev-^pvf^og, ^ au-p <rjyf^wpYi<rofJLsSA' a,\-/j6sg yxp. el ^e crvvxyxyYi 15 r^g yo-iag X070V tlvTi^LxqsXKoft.svQv, cnep ^ (ratf)^ ffotsT r>)v eijpe- 
oriofjTwv sv-^fog,ivTXv6xTViVOfxwwfxixVTS o.v^ps\.ii^LX<:;siKx^ (Tlv twv Ofcwwfxwv, f Kj sv u5pL<rfJLivov ti, -v ovofjLOL, fjiovov sTvxi 
3^ hT^xi TYiv dv^psixv, >i7»v rijv ev^pvfiav, ori xKKwg ^, in\ rS fi- xolvov, y^ npogsv wpL<rfxivov ri, npog -rv opLTfJLOv, dvri^ixqeKKs^. 
rwvog aKKwg S's in\ t3 tyIv dv^psioLV sfovrog KiysJ) • wc^s ra 'f 6% kolvov nc^hv )t, aur noKKxfwg Kiys^) • ij -^ 'p etg fjLipv] ^tai- 
irpoLyfjLoLTX wjpiwg, ifj. ra, ovofxoLTOL, noisT r^v ofiwwfilav. Kj '^ psrov, wg ij xKvjpafiifiivYj yvj' vj ■r d^tatperwg eig xolvyjv y! fpYJ^nv 
OLV-rg in\ touv ofxwvvfxwv ffotsT^ rv^v Ma<ryLxKixv, (ruvaxoXyflyv- 20 npQ>ieifcsvov «x afLX ^s, wg ^Xog ij 'iTrffog xotvo'g • ij t iv 
twv auruuc tw crxonw evSvg. npox,xrxK-/{^si ^ l^LVftevov, xvBig S^k elg t xotvoV dvanefjLnofxevov, 

AABIA. siTrousv Trpo r? rt' s^t t si eq-tv. sixorwg ^s C^l^v- uJg r Siarpov • ij t d/^a <lS'ia,Lpirwg elg fpYJinv noKKwv ipfpfjLevov^ 
fxsv "V el eiftv, inei^-^ Tiveg inifeip3<TLV dvsKsTv rd ofxwwfXM, ^eir w<rnep v^ <J)u)V*j. yrwg «S^s ^ t ovoyua xoivoV r oTg ofiwvvfioig oLna<riv 
Kvvvreg otl yx etirt raura . . . rS 'ApLqoriKag ^ei^avrog ori el<ri vnxpfov jc, dXXotg a^a SvvxfJLSvov vnxp^ou d^LXipirwg -v olvto. 
rd, ofxwvvfxx roTg ^^^otj^tcj-txoTg 'EXs^j^otg ij ori e| dvd^xJig etcrt nei- 25 ^lo ^ 'AffJ^povtxog nctpacppx^wv -r rwv KxTviyopLwv |3t]3Xt'ov ofjLw- 
pwvS «vsXsTv Txvrx Koyw Toiyruo fpwfxsvoi. <px<r\v ori f ofxww- wfxx ^■/[(Ti Kiye^ wv ovofix txvtov )^ -y^ ^ 'P ovofjLX \. Koyog 
fjLov npxyfxxKjf ovofxx inL^ife^^rS ofxwwfxv x^-rv opL<rfiov xvrS' ^ta rvjv d<rwft.xrov ^v<tlv dfLepiqwg nxpsi<ri roTg ffoXXoTg. «Tro- 
rd Se ^ «UT ovQfJLX ^ tv «i5fv opLTfjLov inL^sfofxsvx <Tvvwvvfxx pSn Se x^ npog f koivov hvofxx rwv ofxwwfjLwv Kiys^ 01 nep\ "rv 
el<ri' rd ofxwwfxx xpx <rvvwwfxx. "k^ ri rwv xKKwv ec^xi, rwv '^Moqpxrov. 

ofxwwfxwv crvvwwfJLWv ovrwv; npog yg KiyofJLev Xucrstg Svo . . . 30 ^ f. 2. ^^ffsutrtffTrog S^i, wg ^xnv, vjpKsTroKiyeiv^^o SlKoyogUi 

fxp -T si iqi T ofxwwfxov sKdwfxev vcj sn\ •r ri ic^i, rauTV stTreTv trspog." Kxiroi el'rLg vrwg dno^oivj, x^ rd <Tvvwwfix ofiwwfix %«t*' " 
^ STrl 07ro7pa(j)75g . . . (rx^Yivi<rwfLSV nv sKxqviv Ki^LV v<rxv iv tv\ jc, ra ofLwwfjLX <Tvvwwfxx. vjfjuv -^ 3^ roTg iTrn-otg ovofJLX kolvov 'P 
vnoypx^vi. "oyUUJvuyu«." l^n evQiwg ix Gvpwv 'layUjSXi^etog ^iwov, oi ^s Xo^ot ^rspot, xafio «vflpwffog )Cj tWog^ %at vvi* (Tuvuj'- 
a^Konog dvx^xivsl) . . . dnopS<ri rtvsg ffilug (|)iXoiruvro/>!.og wv vu^ov ofxwwfxov. ^ «"aXiv SxKxmog kvwv x^ fsp<rouog x^ t 
'Api^orsXvjg nspLrrx vvv Kiyei • ^pKSL '^ slniiv ori ofJLwwfJLct, sl<nv 35 ^wov ■vv xvfv efii<n Koyov, 3t, e^at r« ofiwvvfLX crvvwwfix, ^ori v 

WV OVOfJLX KOLVOV. t*^0 ''!>' OfLWVVfLX, K^ TT XUVa, dns^odv] XVTWV opi<TfJLog dKKd K^ 

AMMX2NIOT f. 16. Iqiov oTi evSvg iK npooifJLiwv -rv TKonov -^ ^wov. dvxyKxix biv ■^ k^ Tbvofxx npo^-^K-/i. <5^e Xo'705 <rvifjLxivei 
tS ^L^Kia dvsKYipv^s * ^Y[<r\ ^ " ofxujwfxx Kiys^)" 'p ju stTrsTv ju )c, 'pv iv raTg -^vi^oLg KoyL<Tfxov, crvjfjLxivsi 6% 3t, tv iv^ioLderov >& 
ofxwwfxx (TvifJiodvei, rd npoCyfxxrx, "T ^l Kiye'^ rxg (|)U)vag. fleuj- ty^v evvoixv, <rvjfLOLivei ^s ^ f v npo^opixov ^ -tv <TnepfjLxrLKov , crvi- 
pyv3 ^e l| Yjfxwv rx npdyfxxrx ^ix fxi<rwv vovjfLxrwv. rviv ^s rcov 40 fJLXivsL ^s x^ fv sxa^w nepiviyYiTLXov 3Cj opLqLxov. Koyov ^s eTffe x. 
ofxwwfxwv ^ifJ^acTxaXiav ^i' ofxwwfxwv (j)u)VU)V inQLv\<Txro. vf opicTfiov , tva x^ ty[V vnoypx^Lx-/\v dno^onv nepLKcl^v\, ojrtg x. 

f. 16^. Kiye% rtpo<rvnxxiiqiov npoLyfxxTX,'ivx vrwg v\' ofiw- roTg 7s'veo-t roTg dvwroLTw x^ roTg dro^fxoig icpxpfjLorrsi, opL<rfxw fxv\ 
wfLX Kiys^) npxyfxxrx wv ovofxx fxovov xqlvov. v\vixx «Je SLnv\ ori ^vxfxivoLg ffepiX>](|)9'l^v«i, hori vre rwv dvwroLTw ^svtiuv 7SV05 eqi 
Kiye'^, ^vjXoT OTL Xj nxpx roig nxKxLoTg rvvofxx (pipe^J) 3c, yx «ur? Kx^eTv isre twv drofJLwv ^LX^opxg, v\ ^\ vnQypx^v\ ty\v 1^lotv\tx 
eq\v v\ Totaurv) $ing rS ovofxxTog' 3c, ^^ 3^ IlXdrwv ifLv^^v^ xvtOjv A5 rvig >i<rixg dno^L^S<rx x^ in\ txvtx (p6oi!vei. ^\o ^S^e xnKixig eJne 
j^ 7rotviTii5 Kiywv nep\ rwv Aidvru^v "tcrov ovofj-x sfovrsg". orxv fv xp TiivofLX Koyov xKKd 'fv r^g yiriag Koyov, ^lotl pi, vnoypx- 
^^ auTSOvoyuaroflsrvJ, Xs7stx«Xu), wgivToTg^AvaXurtxoTg^Pr. 1 1) ^ixog Koyog rvjv t^torvjra rvfg ycrtas dcpopi^si, ^^ opLqLxog 't ri 

F 42 EI2; TkX KATHrOPIA^. 

tjv etvAi kxdiqv 39 rv[v icrlcw auTjfv. vv TJyog r^g »a-Ug jc, fv eqiv drro rvyi>ig S"s dno ^invoMg' iig re w xo^' o/aoiotvjta *, 'w 
opiqiKov X0701' ^ -^v On-oYpctclxxov 7rep(ei^>j(j)ev. ouq-e jM-*'''*)'' cTt*- ex rJjg dvoikoyUg k^ tv d^' kvog j^ Trpo; ev ol navreg iVov^ rpo'» 
7.?« TTotXiv ol nspi -fv ISMOcj^pccrov ulg ev ^''v>] r^ «<n'« ^oxyvri "Ks- noi . . . rQrov S^l tv rponov ot /x (Tuvi^-v^av rw a(j)' Ivog , 'f 0^0» 
yew rvjv oyi*(«vu/*tav ru» 'Apiqoriket. rSro xaXcVavreg tt<|)' Ivo; 5c, rrpos ?v* 01 (^'e y^s ev ro^ig ofxmvvfJiOii 

£. 2 b. npcg roArY^v rv]v dnopixv dnxvriuv Iloptjjupio; Trpuj- 5 x(irv\pidiuiAiv , dXK' v^e ev roTg cruvujvu^oig aXX,'. ev ^eVo) enflefav 
Tov u^ ^yj(n juLyjS^s ev n£(nrSro yeypoic^SoiirollgdvrLypatpoig' f^-^re rwv OyUcovu^ujv re x^ truvujvu^wv ^ta f 'koya jULeroyJ!\ rS (wrS 
•^ ■rv Bo»]6o V et^J^evat, og (bijo-t ^eixvvvM -rv 'Apt9ore7.v5V rtva ecj-t ra larptxa xaXeT^^ xotvwg r« ^ix^opai, npAyjmctrot, , U7eiag rs ffept- 
OyUww/Aa, "Keyovroi, ''ofjmjwjUioi, Xrye^ — X0705 trepog'' ^ s^iJ7i/- TTotiiVei rv]; aur^g u^ieiva xaXeT,^ ra wruj npo(rxyopev9evrx xoi" 
fjLevog Se Bovjflog xx6' exotqyjv Xegtv 'p r% yirta; nxptikeXoLnev viug npoiyfjiaira, . . . itrtjjttXvjarav ^ ffo^^Xot, uTv jc, 'Arrixo'5, '^va 
uj; v^e yeypctfJLfJievov. x, 'AvfJ^powxog (5^s noipxtppoi^ujv ^f ^i^kiov 10 rponov xaraXe^ag ofA.ujwfA.iuv fv x^ fA.era,(popdv ^ )i^ avaXo^tav, 
(fjjjTi "rouv <*vcv <rvfA.n\oKY^g keyofx^ojv ofjnuvvfA.OL jw) X/^eJ uTv ^ <rjy%ect,g 'f v x^j:- fA.era,^opd.v rw k^ dvaXoyiav. 
ovoiia, fAjovov ra,vrov , ^e >(^ riivofxa, Xoyog trepog" v^fA.eig ^e, AABIA, Tva S^s yvujfxev vno ninov rwv ofxiuvvfxwv dvdye^ t 

(f)>|0-tv nop(buptog, eTTei^-ii :^ '^EpfJuvog ^ ^Ci^bV 01 TrXcT^oi ujg Trpo^r- nxpx^eiy fJLO,, (jjcps einijjfxsv rv^v ^ioiipsiriv rwv ofxtuwfxwv. rvriuv 
y.eiu.ivv tuj oouj €vreTTJX,^xa(ri rS rijg yo"tag ovofxcnrog , jc, dvcuy- rx fxev etcrtv an^o rL»)(^»]g, ujg orav rtveg ev S^ix^opoig ronotg ovreg rtjS 
xaiav "ksyofxev rv\v npo^YjKviv. r5 '^ koyn x^ rojv cffa^uj^-j^v (rvifxa,i- 15 aurco ovofA.a,rL ovof^cu^ojvj) . . . aXX' ^^s ^apog ofxwwfxov cTvat <5't/- 
vovrog 39 'fv (TvkkoyLtTfxov x^ na,<ra,v iia.rdi^a.<rLV ^ dno(pa,(rLV, el fx')l va^ • (J^iiXoT -i^^ fivjXuxijjg jx eK(lnuviifxsvov rYjv ndk-fy, dp^rsvinwg ^s 
itpo<Tex,eiro -r n^g «<riag, Trcug av dneKpivAro v r3 opi<rfAS ^ 'f rijg f xri<rfA.a, , ycS^erepujg ^e f lfxa,rLov . . . aXX' »i'e 'p ap^a ofxiim)' 
\Jnoypa,^Y[g, ra oiXXa TYifxaivofxeva, rv koyv; fA.ov' ^-/iXoT -^jS' -? ^svyog rujv TTrn^ujv -^ ra on-Xa, Trapa /a 'PwjUatotg 

laiJ. AES- ^ff^' ^ nepirror-^ra, eyxakSin r^ un-o^pa^fjij, a^iov 3^ rc^ OTrXa, «"apa ^'e'EXXv]0"t f C^iJ^og . . . fSf' rd ojxMWfLa, ii^ cru- 

ryro snL<rKe^a^. v\pKei ydp, (Jjao-iv, cin-eTv ^'^ofxuiwfiov kiye'^ ujv 20 viuvvfjix 3^ na,pujwfxx, ujv tKO.i^ov e^Y^kv Tv 'la^fx^ki^sLov cTKonov, 
ovofAxn fxovov KOLVOV, ol ^s opoL trepoi'' dkX ei fxvj npo<rere9-/\ "0 Tfept ^ujvujv dnkujv ovrat, cr'/jfxa,ivii(rujv dnkoC npa,yfxa.ra, 6\a, fxiim 
S\ x^ ryvofxoi koyog ryjg vriag" , evvj^v rd aura ofxujwfna. 3^ cruvw- ooTrXiwv vovj^arwv, epfej) ' ApLqorsk'/\g v^ eni aurag rotg KcLrY^yo- 
Wfxa, dnod>a,ivsiv . . . dkkd ^i) roTg cXXiffujg ^j^civ rv]v UTro^pa^vjV ptag. etXXa jrpo r^g mrujv (J^i^ao-xaXtag ^a,Lpei ra, keyofxevcn stj 
Tujv ofxojvvfxwv kiyncn ffiJijg a,v dnavr^^rujfiev; ^a.<r\ ']^ ujg et f ra, 'ovra.. 

ofxtuwfxov tfx cv fxovY\ rY\ ^<ri<t, eqiv dkkd ^ ev rroiiw 3^ no<rw 3c, roTg 25 ^IMIIA. |3 f. 4. ev ^x ruj x^ nev<nv x^ dnoKpLinv "fv rYJgUl. 

etXXoig 7/vea-t (39 '^ en exeivwv ofxujvvfxujg 'iqtv exneXv), nujg ev «(Tiag X070V xfi) s^a,KiieLv" (|)vj(riv Ilopcjjupiog • "au-fg ydp eqLV 
Tuj kayui ry oftujvvfXhi einev "0 ^e xj^ rvvofia, rvjg yo-tag koyog" opiqaiog." ev ^e rcw ffpog re^otXeiov "»xeri" (Jjvjo-l "npo<rvna,Kiiqiov 
Atttve^ -^S eXXirrujg elpY\Kujg, e'iye sv lna<n roTg ^/vco-i rvjg Oyauj- Jt, 'fv rvjg «(Tiag • y -^^ xaflo '^xacj-ov ec^tv 'sn\ ruJv <rvvujvvfxujv, 
wfxixg yVvjg Xo^og yrog rot ev rvj' ycrta ^oVov ofxujwfxa. nspLopi- aurog e^iv aurwv Xo^og, otXXct xaSo xoiv? rivijg fxsrifSL ndvra," 
ll^ei. npiurov ^ vv vk ev S,na,<n roTg dvrLypd^oig -f "0 S^l koyogdO ^ hixe vvv rY^v y<ria,v fv/j iTvvd-^ai rio koyw, ujqs tv X070V r^5 
r^g v<ria,g" npoirxei^, ujg Xj Bov^flog fxvYjfxoveveL sc, 'Av^J^po^vixog. ci ycriag -fv opL<rfxov cTvai, c*XXa x^ 'f eL^og dxSiraL Ka.S' eqiv iKaqov. 
^\ 3^ npoa-Ksifxsvov eivj, ^idri n-apot roTg nkeiqoig Srujg eupto-xcj 7S- cLvSpujnog ^ ^ Tn-ffog crvvujwfxd sqi yi^ 'f ^wov, x, Xo^og ec^tv 
ypa.fXfxevov, dkk' opQiug ye tfei npo<rKeifxevov. aurwv au^fg xjl' TSro.f v fxivroi xa,r' ixcTva xafl' a fxakiqa. 

'AMM. f. 17 b. ^YiTYiriov §^1 ri ^-^nore fXY\ einev "tuv ovo^a vriujvl), x^ 'fv oLvQpujnov ^ xf -f v '(nnov • aXXog <;^ sKo^ripa nirn 
fxcvov KOLVov, ^l Xo7og r^g ycriag trepog" dkV "0 xp rvvofxx 35 koyog. k, au-fg (5^6 wpocXflu/v " xav uVaxyvj rig" (|)V](rt "f r^g ycrtag, 
Xo^og r^g ycriag trepog'' S"Y\kov ujg rvjg «o-iag dxairofxeQa, « rvjg i^Wg ovofA.oi^ofxivYig dkka. 

SlMIIA. P' f. 3. elujSa.ri ^s evrxvda, yevofxevoi ot c^vj^v^rai rvj^g ri^v sxoLqa vna,p^LV, oTov av ctvj xoivorcpov, (J^vjXyVvjg yo-i'ag." 
rsJg rponng riuv ofxujvvfxu)V dna.piQfxs^i^ , jc, kiyacnv ori jcJ^ ryg icfcov fxivroL orL vvv sv roTg rrXctc^-oig riov otvri^pa^ujv yruig v^ 7pa^>j 
dvujrdruj rponag ^LfuJg kiye^) rd ofLujwfia. • roc jw- ^otp ec^iv dno ^ips^J) "<ruvujVuju,a S^s kiye^) aiv ro re 'ovofxa, kolvov 3^ xp ry- 
TUYvjg, wg 'AXe^av^pog re Ilaptg ^ Maxc^J^ujV, rot S^ dno ^a- 40 vo/^a Xo^og r^g yo^iag aurog." Xj Ilop(pvpLog Ss ev r<^ )^ nev- 
voia,g . . . rivsg ^e', tuv ^ 'Arrixo^g ec^t , 'f v x^ fxera,^opdv rponov (Tlv ^ dnoKpL<nv arujg %ypa.-^sv • S\ 'idfL^ki^/og 'jfujp^g ra rvjg 
cig rau^fv cLyovreg ruj x^ dvakoyiav , tva, rponov rujv ofxujvvfxujv y<rtag ''<rvvujwfxa, kiye^) uiv ro re 'ovofxa, kolvov X) x^ ravofxa. 
-fv <rvva,fx^orepov (panv. eni<TKi-^eujg <i'giog Xo^og eqi' kiyei koyog aurog." en-eo-vj^vjvaro S^l on ev ivioig dvrLypa.(pOLg a ^i- 
-^ JIop^vpLog oTi, oVav /a -f npdyfxa, ex,vj 'Lhov ovofxa,, aXXujg (J'e pe^ 'f "^ 13 xij^ ravofxa, koyog" x, ori npo<Tvna,xMeLV M. YjxokaQyicre 
x/xra,f^Y\<TY\rai rig 'en cxvra aXkw 'ovofxa,rL fxera^ipwv ^ ryrto 45 ^e ^ rjf 'Ia/A|3Xt'j^y 7ptt(|)Vj 13 '^vpLO.vog. ^ 'AXe^^av^J^pog (J'^ 
3(^uj'u,cvog ujg xeifxivi^ en a.vra, »x av cr>j ofiujwfjua, rig evra.vSa. (^'ivjvej^.Sij ffcpt rv^v 7ptt(j)>]V yrw ^pa-v/zag "'crvvujwfui, Ss kiye^) ujv 
nOP*TPIOT £.8b. Yj nkeiag etcrt ofxujvvfxwv rponoi ; — ro re ovofxa, xoivoV ^ Xo^og r^g y^rtas aurog." ffpotru^raxyciv 
jrXeiyg. — riveg yroi; — wg pL dvwrdru) elnsiv, ^o, cov /^iv Si, ^ auro^g (^>j<n, J^cTf "0 xji' ravofxa,." *^XOAIA ^TMMIKTA. 43 

la7. nOP*. (Lv re npoqsQvi xdr' ovofxct, hyog ry^q ya-iag, oiv rs •v rrpZyfjLc*, fisSs^iv ev roiq TfApoivv/uLoiq' o '^ ypc(,iiJi.juia,rixog yx 
^11 7rpoqe6^y etXXa /ulovov X^v]3 "o S^l \oyog o ctvrog" ^ov ori ovofMra? fiovii fxersyji r% ypcit,]u,juLai,riK^g clKKot ^ aur^ t% 
rrpoTvrroiKvarofjieSa, x^ 'T x^ rvvofxct. Mv a,7roS{^o^ -rv Xoyov, Xj re^^vYig, ^ o dv^peHog r^g aper^g. ^e^i §% sm rSJv ffapwvuuouv 
oriKoyov -rv rvjg v(riot,g y^-zi s^ctKnetv' vrog yctp ec^iv^o opiqiKog. C^reiV ri f npwTov ^ ri t a,n* eKeiva nctpujvofjioirfjievov. , . 

SlMIIA. /3' f. 4. eniqvia-xi a^iov ori rerpcuy^^g ^? a.\)^ ofjuu- 5 L5b. rujv S^l ncLpvjvvfJLm oiv enj, ^ijo-lv o nopcjjujsios, :c, t» noirpiO" 
Wfjuv rs ^ (Tvvujvvfiov Xeys^. wfJUKoi Jt, ra (n<7>:pirixa ^ r« vnepdeTiKO, Jt, rci un^oxopii^Hta. 'f ^e 

4 iJ. oiKeiorepujg ^s o 'Apt^oreXij; oT^i^wvuyu.* x/xXiixe ra Trao-iraXo^f)! :^ 'f -^cjjt x^ 'T |3t'-/](|)f, aTrep ncKpd.yujycL riveg eKdheTxv^ 
(tOv rw ovofA.c(,rL ^ 'W opi<rfiov tyijiVTci 'fv aiJroV, >f7rep oi ^rouVxoi »x aiv eiv[ na,pMWfjLoi,' M '^ fjir^ t au-p aTrapaXXoxrujg cr»]/Aat'vejv 
ret noXKcx, oifJiA ^iy^ovrot, ovoficcTct,, MgHcx,pig x^^A^e^oLvS^pogo xvrog, ra noipvjWfjLOi,, tolvtol ^e v^h noLpyjXkoiyu,ivov <rtjwatm r? j]', 
^ arrXtus ra noXvvjWfjLX Xeyofxsvcf, ' rvroig ^ v^ crvv npoSerig y^ 10 rvret^i rv\ eoivrS, ^ ry jStvi j^ ry natra-ctkii. 

dpfjLorret r3 a,vrS xotvtvvixv <rvifict,[vtiTX, wg -v <rvfLnepinxrelv ^ eipvixoog rotin>v o 'Apig-ore^Xv]; Trepl o fjuuvv fjnxjv ^ tn/vcwvujuwv 1 » 

(Tvqpxrsvs^. dns^ihv ^\ X<r<jjg elg -f rS xvrS ovofxxTx elvat • ^ ^ nxpiuwfjmjv, nap^xs riL re erspojwfjioi, k, ra^ noXvujWfJLOL, rd, j*^^* 
#^ ^ 'AptqoriXyjg ev rw nep\ JIotvjTtKYig crvvwwfLX einev etvxi noXvwwfM,,, ^ioTt a nxp\.qvi<n ra npdyfjixrx,, fnovov ^s rdg U^eii 
(MV nXeiuj y} rd ovofixrx Uyog Se o auro^g, ofa ^ ec^t rd no- nXviSvvst, rd ^l srepMWfjLx, S-ioTt a rag x^ dptdfxov dneipvg aXXoJ 
hjnjWfJLX, ro re Kujniev Xj Ifxdriov Xj 't tpoLpog. *XX' vS^h kronov, 15 Tag J^ yevog <rvifixtvva-ag ri X/geig ^txtpsTJ) Td vvv. x. tjiivroi 
4»](riv Uop^vpiog, rvjg %p-rfl-swg ^ ^tr^v sf4<Tv\g %pT^ra^ -h clfxcpM rxvrx nxp^JKSv, oJ; stpvQ, ^tort Xj pyjroptx^S /AaXXov ^ 
'Api^or/Xij sKxrspw, snet^vj Xj iyet rtvd X070V eKOLrepov. x^ '^ ra noivirtKvjg eq\ nepiepyUg, dXX' y ^jXoo-o^c^y flewpiag, ujg etpvQ. 
jrXeiu) ovofiarx npog ev ^epofneva, iug xi'uiv Xj cfvXog, tt aurv n^Xvjv xaXwg ty(ei xdKetvx rotg nxpa.hvjcpdeta-tv elg luxv h,xipe<nv 
tfovrx X070V (n(vi«VTjyU.a av xXvjfletvj. x^ fnevrot ona X0705 crvfineptka^m. '^neva-tnnov roiwv iqopeX BovjQog rojat/rvjv ^jai- 
av-^g 3C, 'p ovOyU.a onyvovo/ta^e^, iri Kvptwrepov av xXvjflet'vj avvuj- 20 pe<nv napxkcnfii^aivetv rd ovofLxrx nd,vrx nepikafx^oLvyrav. rtuv 
wfxx, wqe 'p fxiv eqt avvwwfxov, ens\ nokkd ovofJLxrx h ri npoC- ^ IvofJiArujv, ^v\a-i, rd pi ravrojwfxcl sqi rd ^\ srepujwfxx, x. 
7yua crvvovofxoO^ei, -t ^e, enet x^ -rv koyov arvvovofxoL^ei x, rvvofix. rwv ravrwvvfxujv rd p, ofxwwfxd eqt rd ^s avvwwfJLO,, iC^ rijy 
x^ ^ta rSro onn /x «"epi ^evwv vjrot rwv rd ysvvj a-vjfXAtviia-ujv <J)W- riuv nakxtuSv cnjvvjfietav dKVovrujv vjfxujv rd avvujwfxa,' rujv <54 
fwv ij <rnii^, xpeix rS ^evrepa a-vifxatvofxiva, S^tort rd yevYj x^ srepujvvfiujv naktv rd fxev sc^tv l^iujg erepu/vutta rd ^s nokvoj- 
rSro V <rvifxa,tvofxevov avvujvvfxuog rwv elS^wv xarvj^opeT^ • hQx S^l 25 Wfxx rd ^e napwwfxx. dkkd nepi jw! rwv olkkwv dnoMB^o'^, rro- 
itepi rdg nkeiag ^wvdg v^ o-Try^vj x^ rv)v nokveiS^yj eKxqn ovofxX' kvwwfJLX S^i eqi rd hd^opx jc, ttoXXoJ keyofxevx ovofxxrx kolB* 
(Ttav, wj-nep ev rw nepi Tlotv]riKvjg x^ rw rptrcw Trepl 'Pvjroptxvjg Ivog npxyfxxrog, orav efg ^ av-rg avrwv vj koyog, wcrnep aioa 
(c. 2), rS srepa crvvwwfjuu Ssofxs9x, onsp nokvujwfxov "^nev- ^i^og ^oLo-yavov fxcLy^atpx' srspww fxa M sqi rd ii roHg ovofxxcn 
crinnog sKxksi. Xj y xaXwg Bovjflog n'apaXeXe't(f)5at tu) 'Apt^o- Xj rotg npayfxart x, roTg koyotg erspx. 

Tskei <})vjo-i ra Trapa roig vewrepotg Kahifi,evx avvww fiM ^ ra 30 f. 6. ^ta ri Ss 'Apyyrxg napakskotns rxvrvjv r^v nepi 

roiavrx nokvwwfix arovwwfna, xahifxevx, d,nep "^nevrinnog skol- tiwv ovofjLxrwv ^tiJbKrxaXiav ev rw nsp\ rwv Kadokn koyw ; ori rd 
Xet nokvwwfxx. y <jo napxkikstn'^, dkk' sv otkkaig npxyfxxreieug, ovofxarx (pvasi x^ y dsrsi keyaatv ol UvSayopstoi, x, rd ofiujvvfiet 
ev aig ^v oixeiog Xo^og, TrapetXvjn'^. x^ ra nokvwwfxa, nxpa.irSv'^ u5g Ivog ovofxarog npig h> npayfJLX 

1 « f. 5. rpiwv Se ^eTv riw otTro rtvog noipovofiix^ofxivw ^xa-i, tS re xp ^vrtv keyofjLiva. 

' npayfioLTog rS d^' y na,pwvofxa,qoLi, x^ rS ovofJLxrog, Xj ^ti fxdvroi 35 AEjsJ. eS^ei npi rS nep\ rwv x,oL$oktKwv Xe^gewv x^ 'Apyyrxv 

T? dvofxom r% xaraXvf|eujg, on-ep xaXeT «'riwtriv 'Aptqorskvjg. kiyetv, ag v\fLeig xarvj^opiag ovofia.i^ofxev, roLvrx npoeikvj^ivou. 
nrwretg ^^ rcuv ovofxcLTwv eKOLkav ot TraXaioi a fjtcvov rdg nivre vj yUvjffore aS^s x^ vSv ^tvej -tv UvOayoptKov vj rotaurvj Slaiperig' 
roLvroLg rdg vuv keyofnivxg, d,kkd x^ rdg noLpxKStfxivoLg eyKkicretg, enet ^ ipvarei (J^topt^ovJ rd ov<}fJLoLTx xet^S^ roTg npcLyfxxri, ndicrajv 
offotyg dv tfwcrtyyifxartrfjoig' oQev x^rdgvvv Kakdfxivag fxe<To- rvjv dvwfxakioLv rviv nep\ ki^ewv na,paj.r5v'J). dkkd rxvra, p, vnep- 
Tvjrag nrwa-etg ixaXyv, ouiv rvjv dno rS dvSpeia nrwrtv rv^v dv- 40 rt6ifxeQx, enetS^vj f TotSrov yivog rwv ^vjrvjtreujv rrapd rwv rdg 
^peiwg Xj dno rS xaXy rvjv xaXiug. «rw S^l Xj dppeviK^ rig ^v IluSa^opixag vnodireig 6xvfxxl^^vrwv dnxireiv npor^Kev. 
(tvroig nrwrtg dna ovofLxrog flvjXuxy, ujg dno rvjg ypxfJLfxxrtKvjg iSlMJlA. j3 f. 6 3. x^ 01 nxkatot Kvpiwg fx keyofnevx rd Sidla 

ypxfLfxxrtKog, x^ flvjXuxvj dna dppevixS, wg dTro rS 'Ake^xvS^pa ' koya a-v\fxxtvofxevx tkeyov, Kxrxy^pv\qtKwg Se Xjrd St* dnkvjg X/- 
vj 'AXe^dvcJ^pcia. ffrwtrejg ^s x^ rxvrxg tksyov ^d v rau^fv ns- ^eujg, ^e Xo^og eTrel x^ avfxnkox^v X/|6ujv npocpipe^, sMorujg 
novBivxi raTg Kvpiwg nrwreri x^ tv fxerx^^v^fLxrirfLov rv\g kxtx- 45 ra keyofxevx Stxipwv (0 'Apiqorikv\g) twv Kvpiwg keyofxivuDV 
Xvj^eujg. .. 'Apiq-or/Xvjg ri^v Sixcpopdv rv\g nrwrewg ^ rijv xp npwrov efivv\rQv\... ^s Bovjfiog fjiovx keyofxevx x^ a^v^fxxivofLSVx 
ravofxx nporv^yopixv, rd ^o rxvrx fxovx (J^oxeT roTg nxpwvvfxotg rdg vovjVeig etvai (j)vj(ri nxpd roTg dpyxiotg' a ^ exvxi f dXvjdeg Xj 
dnoStSovxi. dXX' 6» rwv nxpxSeiyfxclrwv ^kv\v enoiv\<r& x^ r^v x^ t ypevSog ev roTg npxyfxxriv dXX' ev hxvoixtg x^ rdig rS va ^ego- 

F2 U EISTA^KATHrOPIA^. 

^oi;, UJ5 :i^ av-f g 'Apicj-orihvii ev tw rtsp\ "Tvjyic, (3 6) ^i^a^a^xei. AMMf2N. f. 25. S^ioi ri r^^v ycriai' saoCkea-ev »k sv us^o^tst^/vo) 1 e 

aXKdi Xj ij ^ioCvoiX ^i* ry Xo^y crvjyUctiVeJ. olxeiorspov vv "Keyo^evc», Xj ^5^ un'ox£i^svoi', eiYe uffoxei^ roTg (rvix^e^Y{KQ<ri npog vndp^LV • 
Tag X/ge<s \i^eiv raic, <Tv^[xaLvrMcLg xaflo (r)j^«mx*s. - ISIMIIA. /3 f. 8. auf g Sel; f ovo^ua t5 kv vnoKeifxevi^ eiKO- 1 <» 

1 a nOP*TP. f. 11. 'p xj^ cru^n-Xojc-j^v Xe^e^ ^i%uji;' ra ^ y> TU15 't^ Xeyw npO(re'8viKe. :c, ^evog ,u rS ev vnoKeifji^w ^ IV rm 

' x^ avfxnKoKYiv oca tru^TrXexTixu) ejxnepieye'^ a-vv^irfxw^ oiov 5 na.peka,^e^ ra ^i etl'^^^^ (J^jaeJ^opag rwv h rivi rojv 'koiniuv Xujpi- 
"^^wKpxrvig Kj nXarujv" ra ^e x^ (n»ja7rXo>«ii' Xe^eJ 0(ra o^w ^y<rag. noXKxj^wg <^ Xe^e^ 'f ev rm, ij ro ye eka.yj.qov ei/^exa- 
Ttpo^ipel) npdr^fxfx.ra, S^ia, 'T trepov (rvju,^e^yiKeva,L rw kripw.^ oiov %iMg. .. £. 8 b. Iqeov (5's ori sv rw rerfLprw rr^g ^UfTixvjg 'Axpoa- 
"]Su)xjoaT>]5 nep\.na.re\.r <rewg (c. 3) t ev rivi e\g OKrw ^ie^ikev 'Apj^orcXvjg, r3 jw. sv 

AES. ^a,y} ^vj ori jULcvyjV avjunkoKyjv rviv f/p (TVfxnkeKriKV yjpoviu fxvi^e fLVv^eig okujg, lo-oug pi} ^iai "T fx^nu} ri nepi rv fJiovM 
(TvvS^ecrfxv Ttpo^opaiv ksyovreg ro7g l^rwiKoHg ina.Kokii83a-iv, cuv 10 eirreTv, f ^s sv vnoKeifievw awa,-^«,g riu ev vkvi. ^ •t a,yyeiov ^ 
aLpyjxiorepog 'Apiqore^kvjg j^ r^ rtwv npea-^vrspaiv cruvvjfleta XP^~ ^ '^" T°^°v awvj-^^e 6\x f fx-KinM rors r-ijv-fl^iatjjopctv eipvjx^ai. 
fiievog, omveg rijv riov nkeiovujv fxepixiv rS koya a-vv8s(riv a-vfxnko- nOP*TP. f. 15 ^. TToera vv a-y^fxxivofLsvx rS %v nvi Ka,rv[' 

Kv^v uivofxA^ov. V S^s kiyeiv ori jJp a-vfxnkoKvig a,vdpwnog v\ pi8fXYira.g ; — evvea. — rtva raura ; — t» uj$ ev roffu», f wg ev 
pSg, S^ujTi (rvvdsa-ig sn' auriJuv scp. avkka,^ix)V x^ c^oiyieiujv., Xj aut» d,yysiw., f wg ev oXto, t» yaepog ^ t wg ev roTg fJispea-iv., "^ okov 3^ 
V xaXujg Xe-yeJ • y «^ ri^v tujv ^ojj^eiujv iruvflecnv aXXa rvjv rwv 15 f ujg ev rw ^evei, t= eT^og x, f ujg ev riu e^^ei, f 7/vog :^ t wg Iv 
fxepm rS koy» 01 na,kouo\ avfxnkoKvlv ovofxtfX^nTi. reket, Xj -1= ujg ev tuj Kpa,rSvri x, f wg ev r5} vkvi, -v siSog. 

1 a SlMIIA. j3'' f. 7 ^. ri(rtv ^cJ^o^e rSro roTg TTposipvifievoig fxvl AABIA. ratjra rc* evS^eKO, a-vjfixivofxeva, rS h nvi vno ri]» 

■ otxoXy^eTv • Sio yi^ vnofxvvifJLa,TiKov eSo^e -r a-vyypa,fxfxx. -r S^s yj^ ttS Ka,rviyopia,v dvayei 'ApiqoTskvjg. . . dnopSri Se rtveg rpeTs 
«TCDg ^j^st, «XX' sneiSvi nep\ tujv an-Xtijv 3c, 7evjxiijv Xe'^eujv vjv a,nopia,g. . . eira ffjoKTiv ort Svvx^ X"^?'? vnoc^vjvxi avfi^e^viKcg • 
(TKonog njjv rx (xnka, Jt, ^evtxot npdyfnxTX a^vifxxivna-wv, npo rS 20 t^y -yo i^ eiJuj^J^ia rS fx-/ik» cru^jSejSvjjcog ytra, KXTxkei-^xrx ■^ fxvikov 
T^v eig ra ffXeTi;-* hxipea^iv aurujv ffoivjVaiJ^, (jjvi/'tt ^'\ rv(v slg Sskx,, fxevei ev ru» atcjvjrvjptto >] rtw xijSujrtcij. Xwtrt raro c^^tacjjopoi, f* 
(«v yx jj^v nksiovx evpsiv, ryjv etg rot skxy^iqa npokx^stv sSoKifxxa^ev, IlXarujv on vk ey^iupiSvi rS vnoKeifieva • fiercl nvMV (^ kenTuj» 
tuv VK vjv etg skairTovx a^vqsikxi. x, -^^ smqvifioviKov -/jv ryro, 3c, vi dTfoppoiijjv yjjjpsi npog -/j^ag, ujg iJ^vjXoT vj k^ fxspog xvrS l^^vav^ng* 
^exag ev rvj rsrpci^i nepiiyel)' rd. ^ ev ^o rpix rea-TXpx cruvficvreg ev ^]^'' rii? SsvS^pw vk i^vaiVeJ ^ta -f rrXetova eTvat r-i^v ela^po^v r^v^q 
w ^ijca noiSfxev. x, rvjv rerpa,^x nxkiv e\g Svot^x cruveTXe. ra S^e 25 expov^g. (J^e 'Api^oreXvjg f ^taxovtxov airiaj rS dspog., ori w 
rira^xpxrxvrxsqiVva^Mv^a-vfL^e^-^KogXjf Kx8okv Xj^K^ fxipog. koyw sqi ^iopafg jc, cJ^jvjj^^vjg, nruj x^ oXorfxog. (Je nXwrTvog ra 
rci <^ oVra ^tatpeT^ (5't)(,<JijS, sTg re rct kx8' xvrd eTvat ^vdfnevx ^ 'Apiqorikng jc, IlXarujvog cruvaYa^uJv (J^vjcriv ort fiera^dkke'^ 
yavj^evog erepy ^eofxevx npog vnocqaa-iv, a,nep x, ycrta xaXffvJ cJ^tot-^ ^epog ry ctepog ev r^ eu'uj^t'of v^ '^^' euwota fxeivxa-x ev rto ^vfXcu 
egapxeTv laTjroTc n-pog t eTvou, x^ eig ra ev sripoig ucjje^ujra, arrep •yevva ofxoMV sxvrvj sripxv noiOTVjTX fieTx^xkkaa^xv fxipog rS 
3^ aVfx^e^viKorx kiye'^ Sid -f ev Irepoig avfi^e^viKivAi. 3c, ty^ofxev 30 ctepog, :^g aicjavoyttefla. ■doefdx h\ rujv cJ^o^ujv rvrwv kat' xvrvlv 
e\g ^o rijjv Hkx Ka,TviyopiiMV Tviv Sixipeanv ' xl '^ evvix a-vvxipSvl) otXvjfl-zjg, «iJ^e vj nXarujvog vj kiynTx dnoppoixg' vj '^ dnoppoix 
ev T(^ cTu^^ejSvjxoTi, 3^ tfcri* TtpMTv^ rwv xkXwv dnvipi^fnv^. v^ ra- a^wfia, nav^g Se crtuyuarog fxix vj x^ (Jjutrtv Kivvirig • ^ -^^ jcv^ov ^ 
roui' ^^ eKclrepov v\ eig nkeiovx rd v^ exvf rSro SiSwa-iv lauro, eni ra dvuj pinei, *j /3apu 3c, xaruc r-^g cJe ei3(juiJtag ry yU-vjXy 
jj eig tv fxovov. 3^ cS^ta r^ro aXXvj ^tVe^ (ru^u^ta, x^ xvrv^ ko- nxvreg ofxorifxwg x\3xvofxs8x xf^ xuxXov. (3'-^Xov ort yx ctpxeT 
71XVJ, Ty xafioXy 3^ ry xj^ fxipog' wv a^vfxnksKOfxivwv dkki^- 3S dnoppoixg ein-eTv ^ovov. vo's vj 'Apiqorikag fxovvj dkvi8vjg' \S^ (^ 
Xotg eg ^ ai rracrai ^tvov^ avfxnkoKxi, ^eiv Se ev avraTg da-v- ot X,°^P'" 7rXet'ova opvrrva-i -tv ^op^opov en\ -t nkiov al^dve^ rwv 
qxTOiV «(Tujv, rtiuv ra xvn^xa^KOvrx avvxyaa-wv, rv^g re ev vno- dnoppoiwv, x^ ^a-wSsig ^e roffyg nxpiovreg pxKei cppai^xvrsg Totg 
Keifxivw Xj yx ev vnoKeifxivw sc, r^g kx8' vnoKeifxivu X) v kx8' pTvag, Kxinep dvxnviovreg, rv^g ^a-wSixg yx x\^xvofxe8x, xrt 
vnoKSifiivit, Txg koinxg ria^a-xpxg 'Apiqorikvig exrtflej* -^ ^;^ SivkiSsia-wv rwv dnoppoiwv x, KxSxpS rS xipog y^wpSvrog npog 
xttSokii ycrta e^tv, vj a^vfi^e^v^Kog fiepiKov, vj xafloXy cnjyu,j36- 40 i^/**?' ^^^ "^ rS likwriva fxovov dkvi8sg -r noiS^okov 'TV dipx' 
^vptog, vl fiepiKvl va^ix. xkk' ensi^vi 'ApicforeXvjg ^' ovofxd- nkxa- fixrwhg ^ -r kiysiv okov 'pv ev fxirw dipx noiS^ sn\ rwv 
Ttt)v davvYi8eqipwv rx eipi^fxivx e^vjXcju^re, ^cT raOra fxerxkx- yvnwv rwv xijxvofxivwv sv xkkxig noksa^iv drdcpwv a^wfxdrwv. 
^eiv elg rx vno rS ^ikoa-o^v keyofxsvx. -f jw, y v cruyuj^ejSvjxog ev at rpeTg yv xfnx ocX'/j9eTg eicrtv • etXX' efft p!! rwv ^xvkwv oa-fxwv 
vnoKeifxivia SKxksTe, ^iori yuvj bv xvroKpxrsg eripa cJ^eT^ npog f ev XP^'* '^*' dnoppoiwv, en\ S^s rwv ctxpi|3ujg orfJt.wfxivwv ctpxet 3^ 'p 
auriu eTvai, tvjv ^e y^rtav x^ rviv rS <rUyU|3e|3vjxorog otffocj^a^riv. . . 45 hioa-fiov rS dipog, kn\ ^\ twv fxia-wg dpKSi Xj ^ /AsrajSoXvj rS 
f. 8. Ti ^-/jTTors ^e ^-/j K^ f avv/[8eg syjpvia-xro rolg a^vifxxivofxivoig, dipog. kxt' ^o^sfxixv Ss rwv So^wv xl noiorviTsg dno rS vnoKei- 
Kx8ok» «(Ttav kiywv x^ fxepiKov cru^/3ej3vjxog x^ rx koinx; vj ori fxivn etg vnoKeifxevov fxerx^xivaa-LV yi <p kv rw xvrw vvv ei(ri, 
^i' e/t<J)avTwcwr/pujv ovofxdrwv vnoypx(\)^v hixcpi nxpxSi^wKe; kxv rtw kv w e\(r\ kxv riu eg y, Xj Jiacrjro.^vjVe^) xvrvi eaur^s vi I^XOAIA STjMMIKTA. • 45 

noioryii; • vj sv «XKia 59 aXXoj vvv, enei^vi rrxvroi, yu,£ra^t) rwv §vo y yuovoi' w xpidfji^fji.ev, oJs (TuxoelxftVTart Ttves, «XX* ^ f dpiQfxV' 
vvv eql xpovoi; fxeTog, iv sxsivvJ tm ipovw s<rov'^ yjMplg VTToxeifxew. f/.evov. 

evriv S^l ij dno erspwv hjCAi rttvra,, ori vk eTnev 'Aptqorel-vjq AMMflN. f. 31 i. 'P ^c ««■Xw; Xrye^ rpifujg' ^ t kxQoXv, 

^vml) TUi}pU eTvxi rv ev w ^v, dKkoi rS sv w eqiv, ona ^s «.v >; ij a5g "kiyofiev ^''dnXuiq naic, ivSpwnog" aivrl rv kaSoXh • >j f fxovt/.yjuq^ 
naiirvig, sv vnoxsifJL^uJ sqiv. 5 wg 'p "affXwg /0.0^0$ Tijg «Xijfletag ^(j)u" dvri rS « TToixtXos^ ») f 

XlMJlA. 7' f. 1 a. «.nopSoriv ot Trepl TV AaKiov ^ tvto Trpo? xupiw;, wg orxv 'K^ujfxev '^'xnXijjg dpsrvi" dvri rS Kvpiwg «psTJj. 
"T fA,vj tJs fiipog Ksys^ t sv vnoKeifxsvui). . . ra.vrv[V ^v^ rvy ino- v, '^ %v ^s Xr/s^ T-ptj^ujg, ^ 0X105 v\ ra,vrarv\g x^ v\ krsporvjg. 
pictv Xvwv nop(f)upio5 ^irrov, <pvinv, sq\ f vnoxsifxsvov y fjLovov i^IMIlA. y f. 2 ^. etffcui' Tt yx %t x«9' uTToxstjUevy, m rtl s 

;t^ rtig aino rvjg ^To«g «XXa ii^ tw 5 npsa-^vrepvg. ij Te -^^^ a.noiog sqi 'Ksyei, ori '^ (rui/oon/^uj? o^ ef ru) ri eqi xarv]7ope'ti^, tvto 
uX>], vff ^voCfJLei xaXeT 'Apt^oreXvis, npiZrov sqi rS vnoKsifjisw 10 sqi 'p xafl' un^oxei^^ Xc^e^^. rSro S^s ei^iv, 'oroiv fv "Koyov fv 
a-v\fx<ii,ivofJisvov, i) ^svrspov, KOivuHg noiov >) l^wg utj^t^a^. Otto- opLqiMV dno^i^ovreg rv vnoKSifievit ^Lot rS KxrviyopnfJLevii dno- 
Keifxevov <^ itj fa.KKog sqi Xj '^ujKpoLrvjg roTg smyLvofxsvoig v^ ^L^wfiev. 

xxrviyopiifievoig KoLr' OLvrwv. noKKd nv, ^v](ri, rouv eyymfxsvwv f. 3. Tive^ ^\ a.v^ rSro «trjwvj 'p ^Tepoe etp>]^ "T x«9'lJ 

wg ja npog -r npwrov vnoKsifJLSVov sv vnoKSifJLSVM eqiv, oTov nxv vnoKSifJLiva Ka.rviyopiifJLevov rS y xartj^opsTJ • k^ ^^ rS dvdpwna 
■^pSifJLaL ^ noLV 'XvjfJiC' ^ nd<yoL noiorvig ev vnoKSifxsvw e^t r^ npiurvi 15 xarvj^opeTJ f l^wov cug ^ioy, k^ t yjnjjfxci. rS KsvkS ujg yjnufxaLrog. 
vKv\, yj^ wg fxipvi xvrvjg oVra ^ dhjvoLr», fu)p\.g «urvjg eTv«i • eTrt x«i ^v\<nv HopcpvpLog ori ^irrvl v\ snivoM rS ^totf, v\pL rS KOLroL- 
^s rS ^svrspa vnoKsifxsva y Trav •^pwfxa, vh\ nZ<raL noiorv\g sv rsrxyfxsvn, v\ ^\ rS dKOLroLroLKra. KOLrv^yopst^) yv f dKOLrxroLKrov 
vnoKSifJLSVw, aXX' ore fxvf (TVfxnKv\pvjrLKxi eto-t rvjg «crtag. t^ ySv rS KOLroLrsroLyfisv», 3C, rxvrvi trspov sqLV. fisvroi 'l«^/3Xij^os 
KevKov en\ ju. rS' epia sv vnoKSLfxsvuj, sn\ ^s rv\g 'fj.ovog aK ev vno- "y ra 7^vj" ^v\(7\ ^Wujv vnoKeLfx^ujv xarvj^o/JeT^, «XX' trepoL ^id 
Keifxevuj, dKKd (rvfxnKvipoi rviv a^rixv ujg fxspog. 20 raura^ orav ^ Ksyujfxsv '^ujKpdrvjv aivSpujnov sTval, a 'fv yevLKOv 

AES. ^V' "^ vnoKSifxsvov (Jjttv jc, k^ rag dno rv\g ^roag x^ x^ atjrov (poLfxsv dvSpujnov sivoLi, aXXa fxereyfeiv rS yeviKS.". . . f. 3 ^. 
ry; npe<r^vrepag, sv^^rKsyofxsvov npuirov vnoKsifJLSVov, u5g vj knoLog \qsov S\ ori jc, 'AvfJ^povtxog ^ aXXot rtvsg y yu/vov r* iv rc^ ri ecfi 
uXvj, ^v SvvoLfxsL crujfxoL ' ApLCforsKvig (pv\(riv, ^svrspov ds vnoKsi- KOLrv^yopafJLevoL kxS' vnoKeLfxeva KaLrv\yopsl^a.i (j)«o-tv, «XX« vtj 
^aevov 'p rroioV, xoiviog v\ l^ujg v^iqaL^ ' vnoKsifxsvov ^ ^o yxK- olKKol, ofov -t fJunTLKOV k^ 'ApLqo^s'vv Jt, t 'Aflv]v«Tog xjl' ^wxparyg, 
xo^g Ki "XujKpoLTv^g roTg syyLVOfxsvoLg v\ Kcf.rv\yopiifxevoLg KoLr' auTiov. 25 Jt, tVwg exeTv* co"* KOLrvjyopSvrsg rtvog exeTvo eTv*i Ksyofxev ctvr 
•r <^ vnoKsifxsvov k^ npog n Ksys^ s^oksl, rtvt •^^ vnoKsifisvov. onep Ka.rv\yopSfxev' ^oL^i^eiv pL "p Ksyovreg 'fv I^wxparvjv y Ki- 
v\roi b\ dnKujg rujv ytvofxivujv kv OLvrw ^ KOLrviyopafxe'vujv oLvrS, yofxev |3a^'^etv eTvai '^v Z^ujxparijv, 'AS-/\vouov ^\ elvoLL Keyofxev Xj 
v\ ioiwg' dnKwg pL ^ vnoKsifxsvov noLcn roTg yLvofxsvoig x, KOLrv^yo- ^lKo(To^ov. j^ oitol ^v\ rarwv x^rvj^opeTJ, Xe^oVrujv vjfxwv roLvra, 
pafxsvoig ij npwrvj vKvj, ricn S\ vnoKeifxevov yLyvofxevoLg sn' a,vrS exeTv* eTv«t, x, xj^ ry vnoxeLfxsva pvjflvjVe^. 
^ KoLrv\yopyfxsvoLg o')(^«Xxog x, ^wxparvjg. 30 AES. Trwg an^avrvjVw^ev roTg ept^txoTg, ot t« jui^ Orrap-li 

AMMfiN. f. 28. xaxt^yo-i riveg fv opLTfjLov,. ol /x ex rS nKso- fovrcx rwv KOLrv^yopnfxevwv KoLfx^oLVOvreg u5g Keyofxsva. KOLr' OLvrS, 

va^eiv, ot ^\ ex ry eXXetrretv. noiS^ri npog rw vnoKeLfnevw ^v rvjfg *7ro(f)«(recog or/XXo^teryuov ; otov 

1« AMMS2N. f. 31. najvrcxfS roTg \x dno rvjg (|)U)vvjg, mreqL rw atvSpwnog rS ^wxparyg xafl' vnoKeLfxeva xarvj^speT^, xp (J^e ry 

'xafi' vnoKSLfxiva x^ y x*6' vnoKSLfxsw, 'p XsVe^ dno^i^wa-L, roTg dvSpujna KsysJ) -v fxv\ stv&i "^wKpoLrviv, vkSv ^ xj!' ^wxparyg p»)- 

^\ dno rS ovrog, Tvreqt rw ev vnoKSLfxsvw x^ yx ev vnoKSLfxsvw, 35 Ssiv\ aiv ^ fJLvj eivxi '^wKpdrv^v. naXiv ^ v^ npog ryryg UTroXo^i^o- 

'p e^tV. fLsSa, vf^ ujg ot ^tujVxoI KsyH^TL rv^v rwv dno<pa,(rewv vne^a,ipe<riv., 

1J6. ^IMIIA. 7^ f. 2. Xe^et yv ort r* oLrofxa,, ra,vra, S'e ec^L rd dK^ ujg 'Apiq-oreT.vjg ^L^a,(rKei rv\v rwv kolt' a(ria,v vnaLpfpvrwv 

fxv\ refxvofxevoL ^iacpopoug ^ ^d rSro fx-^re yeveL fJLv\re eTo^et ev Xvj-v/^iv, vjv exeTvot y na.pa.(Tw<ra.fxevoL noLpa.Koyi^ov'^^ ra, fxv\ vnxp- 

ovra, «XX* dpiSfii^ fxovov, u5g ev tuj dpLSfxei^ t ev i-fovrcx, ra,vra, yovra, u5g x*r' ycriav npocrKoLfx^xvovreg. 

vv Ka.r v^evog vnoKeLfxeva Keye'^ • y ■^ sj^et ri fxepLKwrepov savrwv, 40 AMMflN. f. 32 i. ri ^s *Oriu /SyXe^ 'p "u5g x*9' vnoKSi- 1 i 

y x«r>]7opv]5VjO-ej ujg x*o vnoKeLfxeva. fxeva; oLvn ra a^TLWowg v^ npxyfxoLrLKwg. et 7«p ri k^ ra katvi- 

AEg. Xoiffov roivuv e^tv axpi/3ujg (^ieXe'(2^ ri nori sqi f yopafjLsva k^ <rvfx^s^-/\Kog KOLTviyopsT^, ax ava^xvj ryro o^ x^ ra 
a.rofxov x^ ev a,pLSfxw. drofxov jx av Xrye^ yj( u5g f d^Laiperov 3^ vnoKeifxeva Keye^ • oTov ry ' Aya, fxs'fxvovog npa,yfxa.rLKwg KOLrvjyo- 
afxspic^ov., «XX' ujg t /avj ^sfpfJLevov rofxv\v ysvag etg ei'^vj yu,v](5i peT^ vj^ (jt5g xafl ' un-oxei/Aevy dvSpwnog, rS S% dvSpwna aiTLwS^wg [x 
eiSWg eig r« x«fl' ev dpLSfxw ^Lwpiirfxsva, • gv (Js ?x*<70v rcov «ic^^vj- 45 x^rvj^opeT^ 'p ^ioov Kp (TVfx^e^v]Kog S\ v Tpi<rvKKa,^ov' S^id tSto v 
Twv Ksye'^ y xp p*v S^wxfXLV, dKK' ort ffixvr* etg ^t«v veuei p, ^wov xarvj^opeT^ xp 'AyoLfxe'fxvovog, yx^t (J^s 3^ -^ rpi(TvKK«.^ov. 
»(rt*v. CTrei (5^6 n'oXX*x,iJug -^ ev Xrye^ x^ yeveL ^ eiS^ei 39 x*r' «X- f. 33. «t Ka.rv\yopia.L ^ rrXarog €J(,yo-i x, jSaflog, ^«''^og p, ri^v 

Xyg rponag^ nKeiova, d^opi^ei vvv ^v, '^ ««r' dpiSfJuov Ka,fx^dvm elg rd fxepoiujrepa, a.vrwv npoo^ov^ nKoLTos ^l t^v elg ra, nKxyict 46 EI^TA^KATHrOPIAX 

ueTclcfcta^iv, oTov '(vat, |3*fio; ju, X*/3»i5 yrw tvjv vo-mv jc, t <rujfA,(t ^ i^ cvcfOLTix^ vj S^ictipsTimi, Xj to, 7/fi] hrrci, Toi jw? vn ' aXXv]Xct 
^ 'p ^im-ypvyjBV :t, f ^wov jc, yrtu; e(|)e^%, ffXaro; (J^e, orav SisXi^g r* ^c yj( Ott' aXXviXa. . . soiv 'p ^ieXw f ^(^ov ei; y^epa-ouov ^ ^w- 
TijV {/(Tia.i' £15 (TijjjULcit, Jt, ooTiufxxTov. 'ApiqoTsXvig »v jcavov* 3t, ry ^pov, siTct f y^i.p<ToXov eig tvxLjuiov, olov a.vSpMTrov 'innov, i^ eig dvai- 
ffXaryg k, rw jSaflyg yjjmv dno^i^iuTi, vvv ju, r? /Saflyg, e(j)e^v]'5 ^e ^ov, oTbv fishTTav oixpiS'a, ^{eXw ^l k, 'p tvv^pov eig hcifuiov, oTov 
r5 nl.a^Tvg. tqi (J"' o xavcuv yrog • orav np(uTov ^evTepn xao vno- 5 'Kct.^pctK.a!, Qvvov op^ov :^ roi tomvtol, ^ etg oivccijLici,, oTov (TY^nvxv 
xet^eW xoLTYiyopYJ'^ ^ ^evTspov Tp'nv^x$' vnoKeifjJva xarvj^opijfj, reuflKii^a Kc>,pot,^ov. . . ^et (Js Jt, ryro Imtfa^^, uus (|)>]iriv Euf^-afliog o 
Tore ^ 'p npixjTov tv r^iry xafl' vnoKeifJLevy xoi,rviyopvj6yicrs'^. ^iKoa-o^og vnofu/v\fiMTi(Tat.g ToiqKxTviyopMg, cti otxv X/71J o'Api-^ 

1 » AMMS2N. f. 34 b. XvjfJLfJLoLTtoC Tivot, npotTXaLfJL^ctvei y^pvjo-ifiat, ^oreXvjg "riJuv ^e ye vn' oLKXvikoL vSlv x.ujl.vei r(*g avrag eTvai," 

*aur(w sarofjLevoL npog rijV npox,etfJLSvviv ^iS^oLa-xaLUxv ' ineiS^vl >^ aX oti nepl tmv ^ianpsTixiMV "kiysi, tJ Trepi riwv cru^arixcijv * ai «i^ a\>- 
xxTviyopioLi ^ ysviKOJToLToL sla-i yevv[ ^ e^ sx»,qv\g a^etpa, rtg 'sy.^s- 10 ^artJt, fLspv\ ela-iv, tuo^nep T tfx^yov x^ -t ai(3>]rtxoV rv ^twy • 
^o^ ri«v uffaXXvjXcov yevMV, xolvovol S^toLxpiTixov svtolvQol vjfjuv noLpoL- fLspvi "^ rccvra, ^iwy ^oxsi sTvat u5g TVfJLnXvjpujrixai olvtv, sdv rig 
M^tjja-iv d>Lkoa-o(pog tujv ts noLVTVj sTspoysvujv x^ vnccKk-^kMV xxi dxpt^ujq Ssujpvia-vi • ai ^s hxipsTix^ xvpi^g ^iaL<popxi sItiv ujg S^ix- 
Avja^iv ori rSiv sTspoysvujv ^ fJLvi vn' a,W-/\Kai, rsrccyfjLsvujv noivrtug ^opujv el^wv noLVjTtxxi, 

'^repxi 3C, at ^ia.^opa,\ a,'( re avqa,riXj Xj al ^mperixal. . . xaXcug S''^ ^^IMUA. 7' f. 4 b. %pvi ^s Xj rSro ci^/vai ori "rtjiju sreptuv 

"riu stS^st." npoa-sSv]xe, rvriqi ru» npa,yfjLa,ri, '(va, rag va-nuhig X»- 15 ^evdTv" aXX' v "rwv Irepo^eviuv" ^H vna,va,ytvtua-xeiv. 'Ep/x-Tvos 
^tufjLev ^ia,^opaLg. ^s sTepa,g riu ei^ei ^yXe^ eTvai rag S'ta,^opoig nuv fxv^ vn' aXXv]X* 

- ^IMIIA. y f. 3 b. iv rvrotg ^sov elneiv ri y^ogji^ ri sT^og yevtuv xKk' sriptuv, hori, ^ij^nv, tc^i rivat yevv\ »;( vn' ctkkvikit 
X. ri ^a<j)opa Xj riva, ^ea^tv sfva^t npog oLkkvika, eTg re ereporv^Ta, fxev, kfx^tu ^s vno %v a.va.yofi.eva.. . . fxsvroi Uopipvptog rtuv srs- 
ii xoivujvioLv. 'p roiwv yevog ksys^) y. nokkoLy^ujg, ujg Xj sv rvj sla^a,- pujv ysvaiv srspxg rw et^et rag ^ia.^opa,g elpvi^xi (f)vi(n, S^iort riuv 
ywyvi i^vikuja-e Xj i^i^x^ev 6 Uopcpvptog • 'p S^l vvv na.pa.kvi^6sv 20 vno ra, trepa. 7/vvj ei^tJuv 'irepaii sta-iv a,l ^ta.^opa,i. 'irepa. ^ yiwi 
yivog sq\ 'f x^ nkstovujv Xj ^tx^epovrujv ruj eiS^e: sv rtu ri iqi, ^wov x^ snLc;v\fJL'/i' x^rQ ^ ^toy eT^S^og eg-iv oLv8pujnog, Tv\g S^s snt- 
}co!,rv\yopHfJLSvov. sT^og S^s f x^ nkstovujv x^ ^La.(pspovTujv rw dptdff.!^ ^^f^^i ^ /Aycnxvf, >cai eicrtv 'irepxi tvtujv a,\ ha.^opa.i. tuqs sly\ av 
ev ruj ri 'sqi xa,rv\yopv ftxvov. ^ia.^opa, ^s i\ x!^ nksiovm Xj ^La.(pe- kiyujv ori rujv sripwv ^eviuv Xj fJLvf vn' 0Lkkv\ka, rsra,y fxivujv ai>^ 
povrtav rtu eT^et ev rto oVoTov eTvat xaLr-/\yopiifxivvj... tujv ^e ^ia- ra ei^v\ ^'LOLipopa.i 'irspoLL. xdkkLov ^\ Xa^ujg rag ei^OTTotag ax»etv, 
^opujv at jw. ysvujv eitrtv at ^e ei^J^iwv • rS jx av yivag ai /a avqoLTL- 25 (wg ^ cLv-rg UoptpvpLog npoiujv a^toT. 01 ^s nspi 'f v 'HixoqpaLTov 
xai, oa^cu x^ na.vfg kiyov'^, ai ^s ^tatpertxat, o^rat hv\p-/\fxivu}g jjl, fjLa,TaLLokoyiaLV iyxa.kSa-LV iv rvroLg. 

XOLT a,VTS y kiyovl), ofJtS ^s ;racrai. rS ^s sT^g ela-\v olI elS^o- ^SlMIIA. y^ f. 4 i. o.ItlujvI) §s Xj ev roTg vn' oLkkv\kx yive-ib 

itoLoi x^ fJuovoLi, ujv sxa,qv\ x^ f d,VTL^tv\pv\fxivov rtpog 'ixoLqov riuv a^iv. ^^otoll tS xarvj^opy^/vy" <py\a-i '^^^La.^opa.i, roa-a.v'^ x^ rS 
ix^ujv d.^opiX,e'^, dki^ yj^ a^a naTxi, tua^nep ^s eL^v\nkeiova.npog vnoxeLfJLivn eVov^." ovtujv o^ t/zraXX^Xtuv rS ^tww x. rS koyLxS 
tv 7/V05, yrw Xj nokka,i ^tx^opcci npog sv eT^og avvTekSa-iv. ^^ 30 ^ti.'y, eTrettJ^vj rS ^ujh ^ia.^opa.i slaL ro re koytx^v Xj "V dkoyov, 
^Epfavog rag avfJLnkv\piurixdg vx «^toT (J^tatj^opag xaXeTv, otXXo^ niug oTov rs rS koyLxS ^iwy '^ ju- eTvat koyLxov ■r S^s oLkoyov; dkV 
fjuvag rag (J^taipertJtag. ctXXa niug rvjv ^ta(j)opav x^ ^La,^spovru]V ^jl Bovjflog ev^g tv\ dnopM fjLSTOLypoLcpsLV ^^ty rv\v kipLV yrwg 
T(« eiS^et kiyofJLSV X) f sT^og x^ SiAipspovruJV rt« dpLSfJLw;... f. 4. "^wc^e oTXt rS vnoxsLfJLiva S^ioL^opai, totolv^ x^ rS xa,rv\yopiifJLivy 
trspa, ^\ yivv\ iq\ x^ eT^vj x^ ha,^opa.L rd roug xa.Tv\yopioLLg S^ioL^i- 'ia'ov'^'' at ^^ ry fJLspixuoripn ^ta(J)opat Xj rS okLxujripv eVov^, olt£ 
pavroL, (uqe xa,S' sxa,c^v\v xArv\yopMV Xj yivv\ ot, sl^y^ eTvat vt, ha^- 35 rp fjLspLxujTspov rS oktxujripn nspti^ovrog, ei x^ fJL^ ofiLoiujg xa,Sohi 
<J)opag. X, rJTraXXvjXa ^s ^cVvj twv f trspov vno -? 'irspov i(^tv, iwg eTrt rS xa,Tv\yopiifiivii ujg in\ rS vnoxsLfJLivv kiyov^) ' 'P ^;^'* Xo^t- 
vnh f ^tuov f Trrvjvov yj^ UTra^XXvjXa (5'e cuv fLV\^irspov i(^LV vno xov dvQpujna /x Travrg xa.rv^yopiCJ), ^tuy ^e vxiri na.VTog, dkkot 
'T trepov, (jug ^iuov vt, snLc^vifxvj. . . riuv yv sripwv Xj fxv\ vn clkkvika, riuv X,^ujv rd fjiiv ic^i koytxd rd ^'s aikoya.. ei ^s fjiivsi, ^vjcriv, 
^evtiuv kripa,g eTvat ^ta^opag (|)vjo-t Jt, rag ha.ipeTLxa.g Xj rdg av- v\ avrvj ypa.ip'^, npoa-exriov rvS "y^J^ev xtuXuei rotg aurag eTvoi ^ia- 
«^•arixag. 40 (popoLg •" avfJLninrei ydp nore rSro' -p ^;^'' ^vvjtv Xj rS ^uj» ^tx- 

*IAOnONOT. Iqiov ^\ ort S^lttvi vj ypoL^pvi \ujv srspoys- ^opoL iqL Xj rS dvQpuInn. x^ fdptg ruj BovjSJ) rvjv dpfvy rvjg k-J- 
vujv" Xj "rJjv sripujv yevujv," Jt, jqsvj ei^evai ori f srspoysvijjv ini- asujg vnoSsi^aLvn. insL^vj '^ rS ^tify ai ^ev eiiri ^aiperut, (J^atjvo- 
rafl"iv rijg riuv ysvujv srepoVvjrog na,piqv\a-L, x^ yrcug yt^oVa jSyXeJ pat, uJg ry ^wa 'f ju, X071X0V 'f ^s aikoyov x^ Qvvffv x^ dSciva,Tov^ 
^v\kSv rd vno rag ^ia(j)opyg xarvj^optag vjroi aura roi yivv\ • 'onep oll ^s avc^a,TLxxi, uug rS ^iwy rt) rs x13v\tlxov Xj -r dip' sa,vrS xi- 
dnkSv re )t, ^i^a.tov' f ^\ ''''sriptuv ysvwv" a^o^pov ujg ev fjLsa-tjrvprt iS vvjrov, ai jw. ^iaipert^ ry xa,Tv\yopyfJLivv S^ta^cpopxL y ^£0-0,1 rvS 
rS ^vikafxiva xeifxevov Xj OLfx^u) rot, yivv\ neptkaL^sTv ^vdfxsvov. vnoxsifxivuj vndpfaa-LV (^ ^ ^v\x^ oX dvTLxeifxeva,i ' el <^ -v koyt- 

AABIA. /J^ f f xavova ry |3aflyg ep^^e^ it, ini f v xolvovol ry xoV vndpyet rus dvdpujnuj, y ^vjVy Xj 'p otkoycv), at fxivroi cvqa.- 
nkoirvg. x^ inet^vl t nkoLrog al Slxipopxt notSa-i, (Jirrat ai ^ia^opat, rio^ ry x,a,rv\yopaftJva ^ta,^opau Xj rtu vnoxeifxivt^ nZa-a^i vndpfaTt • ^XOAIASTMMIKTA. 47 

•^ -^^ alSyp-Mov iLj 'p 'ivMsv xiviijiA.evov ^ oivdpixjTrM Xj roT; otWoig ^hyoi; a^ioT. o ^l 'E/j/aTvo; "'dnapiSfiii^a-ii; yV i^i" (|)v]0-i, ":^ brVe 
twoig vnclpvei. "T ?v "^y^sv xw^ua" eipyQ ^ioi 'T /xy, TraWg ijndp- SiAipsTLg yre fA.spLar^og • ^S^lv 'jo oXov !»■' aurujv yre uj; YeVog yrc 
Yetv aXXoi rag cruc-arwag ^ TixJv S^MipsTixwv rag otxeiag rto jui.s- xKkov Tponov o^Kov, aXXa npog [a, tch, tS Qsi» 'la^^Xi^j^^y sk tujv 
piKUjTipix). . . £.5. xofXsl S^s 'loljUL^hy^og rag j^ <roqoi,Tma.q tS aur? pyjTsov otl 'T a,^' kvog wx dno Tvig ytriag "KvinTsov (bfrcog <;^ 
^evyg ysvLxotg, Toig S^l ^LXLpsTLKoig slS^Lnotg. 5 y tmv ^skoi, t/iv d,nct,piQ [xviinv dXkoi ri^v rwv Iwea Troivjo-o^Aefla), 

nOP*TP. f. 20. oT/^at /5) (J^i* tSto noXXvg iiyu.aprvj(^ vo^i- juLoiXkov ^e awo r? ovrog, ojrep svToi,vSai, jw, TroXXaj^wg XsyofjLSvov 
Citi "^v Tonov, ycj ^Lop6SvTOi,g (j)vj<ra: fJLvl "oVai ry xarvj7opy/>!.ev» eig rag ^exa xct,Tv\yopUg 'AjSi^oreXvjg S^iAipsH^ i^yXeJ, oc, eixoru>s, 
^LoLdtopAi, Tocrav^ ^ r» UTTojcei^ueW eVov^," aXX' ifxnoikLV %<Toi,i snsL^ nspi Xe^^eoo; (Tvj/Aavrw^; ev ryrotg o (TKonog, sv ^st^Msto, 
tS vnox.sLfxsvii, rocraOj x^ tS y,aLTvf^op^ixsvii ^crov^." e^u) ^i Tcf, ^utnxa (E 2) wg a^' Ivog ry ovrog ra ^sko. sv tcc^sl npocty- 
d>yM sp aijry tvtv, sx tS iving <poivot,L ^ notKiv TraVag, ri)v XuVjv 10 ^ejai ^vj(n, rrpu/rvjv ej^yVvjg ra^^iv rvjg ytriag ^ Trepl ai5rv]v rwv 
T^S dnopUg kxjui^oivs^. aXkixiV (rvvTO(.TT0fxsvm. o ^e 'EpyuTvog a^cjjiPaXXovri lot>tev et 

AES- '^'* *P* ^LOp9ui)Tsov T^v kd^LV, fjLSTxqps<povTccg im Too-aura e^i rei 7evv]. '^poi^sL ^'s yrwg* "(J^io ei jw) ^oVwv rwv 
TcivcLVTioi, TYiV dnotpxtTLV, \jTwg wqs o(rcf,L tS vnoyiSLfxsw, rotrav^ v^ ksySv\(rofA.ivwv etVtv at <rv]yU,a(nai, rco-aOra av eiv] roi npujTOt, yivvi, 
tS KOiTYCjop^Jixsvii' yifxoCpTY]^ '^ vj ^LOpdwiTLg. Tocra.v'^ ^e ^ at ;tarvi70/3tai • et ^s vc, aUa rrap' auri*, «'(5^^ o 

1 i AABIA. dnopSiTLV otl Sioi rt dvujTspov fJL^ sns^v\k6s noLcrvi tvi 15 Xo^og exeTva ^iwSeT^, >tatro< tS 'ApLqorikag noLVTxy^S rw nk-^Qei 

'^^' ^iOLLpicrsL, OTS ^L-/\psL Toi ksjofJLSvoi, ^ Toi ovTOL; x^ kijofJLSv oTi TMTw yi^pijj fxivM TMV ^evwv, )c, brr€ npoqLSivTog yre d^atpavrog, 
dvoLyycoLLUjg TsksvToLioLv scpvkx^s ry)v S^LOLipsiTLV tolvtvjv, "lvo, Xvfgv] fx dkk' syKpivovTog dsL rv]v etg «J^exa ^Lci.ips(rLV, ujcrnsp Jt, etg Ti<rcrct,px 
■^ npuJTOv TfJLvjfxoL etg -v^iXv^v dna.pi6fJivi<rLV tujv KXTviyopLuiv, olp^vQ rvjv ryrwv (Tuvat/jecnv snoLvi^raTo." dkkoi ^s nokkol npog olvtvIv 
^s -^ hvTspov aurvjg r^g dxpL^Sg ^L^oLirKaLt.ixg. uj<rnsp ^ ol a.pLqoL dfA.(pL(r^viTVj(rav, avToQsv xarviyopSvTsg r^g etg TocrSTOV TrX^flog 
mJuv ypa,<piwv npo Tvjg Tsksiag fiopcpvjg Tvjg ^l^ rtuv "^^pwfJLOLTujv 20 ^LXLpicrsujg, ujirnsp 'Afivjvo^wpog ev ru)' Trpog rdg 'KpLc^oTskvg ^ 
dfxvh'pdv svvoLav napifov'^ tS ypacpvjcrofJLivy ^la rvjg (TKLa,ypa,<pia,g Karvj^optag snLysypa.fXfj.ivM /3ij3Xtw, ^oVvjv «J^s rviv etg rocryrov 
^l Xeuxo7/3a(|)tag, yrw Xj o 'ApLqoTik-/ig. nkvjSog ka.ips(rLV s^^stcI^Qovtl, x, Kopvyrog ^s sv otg npog 'AflvjvofJ^w- 

1 b SlMIIA. y' f. 5 A. rptx,"J'5 '■'55 <rv\fxa.(riag a.vTujv tujv olvsv pov X) 'ApLqoTikv\v snsypa-^e. ^ ot nspi ^ Ayxtov Ss ^ 'PV Ntxo- 

truun^Xoxvfg ^tvo^eVvjg, -^ >tf^ rvjv ovo/>tacrtav jWo'i''']i', oTav ytrtav Xe- c;pa.Tov, ujcrnsp npog to. xkka, ndvTa. %s^ov, yru) jc, rrpog tv[V ^lcu- 
yujfiev, v\ dno tmv vno^sLyfxdTujv, 'ora,v kiyujfxev olqv kvQpujnog v\ 25 peirLV a,vTeLp-/\Ka,<rL . . . f. 6 b. a,kkoi ^e xar' a.kkov rponov a.lnujv'^ 
Innog (rSro -^ Ti^v ujg sv TvnoLg ^ ^' ait^^Vewg ^oLLvofxivviv vno- rvjv nspLTTOTviTOL. oi ^^^ n^ept ^svoxpdrv^v ^ 'Av^povLKov ncLvTo, tuj 
ypa^v\v (J^vjXoT), v^ Tpirov k^ rdg npoysip^g evvotag jc, fx-/\^inuj Ka,$ ai5f )<^ rto npog tl nspLka,fx^a,veLV ^oxyo^jv, uJt^-e nepLTfv eTvou 
TsyvLKcLg, <rnsv^(ra.g ^s ^^v\ npog rv\v dKpL^vj reXetoVvjra, o fx Ka,T xvrng To^rSrov tujv yevujv nk^Sog. akkoi ^e etg yj-tav Xj 
'ApLqoTikv\g svravda, pj hd tS ovofxa.Tog Xj vno^siy fxa.Tog s^v\- <rvfx^s^v\Kog S^La.Tifxva^n, )c, yroi ^e txvtov nujg hxS^n roTg Trpo- 
Xujire rd yiv/\, kiyujv "e^t ^e y^ria. jx (x5g ruTro» etn^eTv oTov a.vSpuj- 30 repotg Xe^eiv roTg ra <rvfx^s^v\Kora. npog tl kiyv<rLv wg aXXwv dei 
TTog iWog, jroirov ^e otov ^nv^ Tpinv^yy," x^ snL tujv oLkkujv ovtujv, x^ ty\v n(noLv kol6' clvto. p-/\Tsov av kolvv] npog dfx^orspa,... 
<u(roLVTUjg, sv ^s roTg rrept exa^^y Xo^otg Xj tv\v Ivvoiav rvjv ffept f. 7. aXXa ^ia rt" <pa,rLV ol rrept t=v Ayxiov "ryg <rvv^i<rfxvg 
a,vTU)V dvsysipsLV neLpa.'^ • o ^\ 'ApyyTa.g x^ sv tv\ npujTv\ sv6vg na.pikinsv, el Xe^geig ^ yroi a-v\fxa,vTLKxi ; y -^ (S^vj oL(rv\fxoL." v\ ort 
h^a.(rKakich einujv t ovo^a ^ t vno^eLyfJLa. npo^slg s<p' sKclcpj, yre npov\yiifxivv\ oLvrujv e^tv v\ cr-/\fxa.<ria., dkkd <rvcrrv\fxa.ivii<rLV. . . 
env\ya.ys x^ ty\v k^ evvoiav l^LOTv\Ta. ... f. 6. dkkd rvjv TOfxvjv 35 snL^v\TS<n ^s Xj tu aipQpa. nS Ta-fSY^^rs^. ^ n-ept ryrujv ^s o au^pg 
ratrrvjv rv^v etg to, ysvLKd yivv\ ysvofxsvv\v ri cp^rofxev ; xpa, ^ia,i- koyog • )Cj 'jj^ ravrx oTov <rvv^eirfxoi ein rd yivv\ npo<r<r'/ifxa,ivovTeg, 
penv ; Xj nujg dv eLv\ ^iatpetng, et fx^^rs ujg yivog etg et^J^vj ha.Lpsi'^ TO ts dppsv )C, t 6v\kv dopiqujg ' y -yS' rt sqL (S^vjXy cn • ^io 3^ dopLqa, 
fx^re uSg o^Xov etg fxipv\ ; yrs <^^ e<^i ri xoivov tujv ^ixa, KOLTv\yo- KxkeT^J) nxpa. tlvujv. dXX' at dno^a.<reLg )c, at qep-/\<reLg oll re ^iot-- 
pKjuv, offoTov f ov OLOVTa,i Tiveg i] 'p rt', efnep fxv\ sn' lo-vjg noLvrujv ^opoi rujv pv\fxa,Tujv syKkiirsLg sv rivL Ta,y6v\<rov1); v\ npog tSto 
Ka,T'/\yops'i'^' yivng ^s fx-/\ ovrog ySs ^Lacpopdg sTvoll Svvoltov, Ka,6' 40 ai^-rg 'ApLqoTskv\g sv roTg vnofxvY\fxa.<rLV dnsKpivojTO' vc, -p ev roTg 
dg '^ 7evog ^iaipeflvjVe^. dXX' ^^\ okujg etg fxipv\ hoLLpeil) • y ^;^'' MeflocJ^ixoTg ^ ev roTg '^Tnofiv^fxa.n Xj ev raTg ALa.Lpi<rs<n Xj sv 
tqi Ti KOLVov arvyxpLfieit. f fv opL<rfXQV tStov vnofxsvov. x, oXujg sripi^ vnofxvv\fxa,TL o smypoL^s'^ Tla.pd rvjv Ae^iv, onep el kox 
VTs ujg ofxoiofxepv\ etvj «v Tivog fxipv\ dvofJLOLo. 'ovtol, yre ujg dvo- nnv y ^oxeT ^vvjtnov 'Api^oreXyg, dkkoL rivog eqL navrujg tujv 
fxoiofxepvi' eire <]^ f ov rig f okov <pv\(r\v eire 'p ri, ofxoiujg 'iKOLqov dno %okv\g, iv ryrotg Trpofletg rdg Ka,Tv\yopia.g sncCysi "Xe^w ^s 
ov )c, Tt XeVeJ • xatroi roTg dvofxoLOfxspinv yj^ vndipfSL ^ rd fxipv\ 45 raurag (n)v raTg nrujcrs^rLV aurtuv vjVoi iyKki<recrL," raTg rs dn^o- 
xaXeTcC^ ri« ry oXy ovofxccTi. a,p' vv roTg sm c^poLTioig eoixev )] ^a^re^rt Xj Toug cfsp^^iren )c, roTg dopiqoLg <rvviTa,^ev olvtwv ty^v ^i- 
^mperLg roTg >cp Xo^j^^yg <rvvreTa,yfxivoig, wc^e uj<rnep Xoj^y Xoj^a- ^oLarKa,kia,v. 'ic^i ySv 'p dvvffocJ^ereTv rvjg aurvjg Ka.Tv\yopia.g >;g 5<j f 
70V, yrwg rvjV fx H(ria,v egvj^eT^^ rwv y<rit«v; ... raura jw) 'id^yU- -onoh^i^- Ka,6ahi ^ iv ryroig 'i-^a^ra.i, 'V sTv«,i a.1 dnocpdcrsis Xj 48 EIS TAX KATHrOPIA^. 0,1 ^-e/jvfcrejg, sv rw roi Ivrat, oiyciipsiv, eixoVoj; Itt' exeTva a.vxTtifJL- o/ul.h (TvveTct^sv avtujv n^v <5't(5*ct.(r)caXiai', ifTOJtrsi^ rat^ i^xXiVets 
ffov^) ef oTq aI 'i^eig sltA k, at xaracjjairet;. "aXXa f sv' ^«.(n oVo/^a^wv. ^at ^>] yv f dvvTToS^STsiv t5j5 auT^g xarij^opLag y\g k. 
"xj ■^ juovaig k, 'P a-vijULelov thmc, yjc 1'^a» ninTSi twv MTtp^opiMV^ .,, t» uffo^J^efJ^e^iS^, x^ f dvAnvs^iv Tyjg rS tysiv xxrviyopiccg, wqs x, -y 
f. 7 ^. T« eiSVg (Tvvvip-fifxsvii x^ SiAKSxpifJLsva ovrog, x^ rv ^a, ovo- wnXi^. x^ at oino<p»,a'sig av rvTUJV eVovJ wv ^ ou, )ioi,roi,^o[<rei.g, 
juLOLTog "f (rvv/\pv\ij.ivov ^ («g oi ^riuVxoi (|)a(rt -^ xs^!iXix,iix}Ssg ^v[- 5 x, Ta dopiqc*, rnTwv wv ^ ra vjpiTimsm' xolSo'}.» -^ ei' ryTa» tyjjiTi 
"^vrog, rv c^t opKTfJM ^ SixxsxpijULsvov, ev rw olvtw av slv] yivei f eTvat ai (ino^x<reig x^ qspvi<rsig, sv tuj rai dvttip^j jxsvai. {x^ sTvxi. 
ro re ovoixat, ^ o opi(r/JLog. ^ 15 uX^ ^'^ Kj f etS^og, dpyjt,\. ycroi rij? eijcoroog apa eff' exeTva d,vaLnefjLnoiro rd, sv ?|et ovra ^ xaracj^acxo- 
<njv6erii yo-iag, yViat x^ oLvrxi el<n, xaiv fXY^ evrccvSx nctpsh/j^dvi- fisvoL. x, vsxpog av thth sqxi v Xj -r ^wov, Xj ^ rv^^Korvig rv 
(Tctv. x^ nepi rS (rvjfiei» ^s ra aura x, dnopsw oTfioLi ege^t x^ sni- olvtQ y v^ e^ig. Jt, eTrt tmv aXXuuv OLv^rg hoyog. 
hje^. ^sknov Ss ^oLnv ol xXeivorspoi rujv e^viyvjruiiv oy,uijwfjLoviO nOP<i>TP. f. 4 i. ol ^s dvrs^Ksyov dQsrSvrsg olvtujv (tujvH 

T gv dnoXsinsiv x^ rdg Ssxol xxT-/jyopixg, uxrnsp x^fov ruuv ^'1 xoLTviyopLujv) rvjV S^Mips^riv wg noWct, na.piel<raLV jc, fi,-^ nspiKxfjL^oL- 
ofJLUJVVfuuv VTS Sixipsng d^uopirfLSVvi iqlv vts slg sv yevog dvx- vKcrav, ij x^ ffaA.ti' TrXeofa^yj-av. — riveg eicrlv iroi; — ct nspl 
yojyvi. ot Se ye rpiroi, Xoin^ot ot avraXXa^yjV airtiw^evot . . . ot 'AQvivoSujpov XjKopvSrov, o't ra ^virnfJLSVx nepi rwv Xs^sujv xxSo 
StwVxoI etg eKdrrovx crvqiKKeiv d^iSn fv rtwv npwrujv yevujv Ki^sig, oTx rx xvpix v^ rd rponixd ^ otra roiaura ((^'tatjjopa ydp 
dpidfiov, xxi rivx sv roTg eKxTro<nv vnviKKxy fxivx nxpxKxfJL^x- 15 eqt Ki^eujv xaflo Ki^SLg eitn), ra rotavra av npo(pipovrsg Xj noix^ 
i'«(rt. TTOtvv^ «^ rVjV rofiLV\v e\g ri<r<rxpx, elg vnoxeifnevx x^ noix jc^ e^^t xarvj^optag dnopSvreg v^ fnv^ evpirxovreg eKKiny] (j^acrtv eTvat 
jTwg ^j^ovra x^ npog n ttiu^ Ij^^ovra. x^ hv\Kov ori nKeTqa nxpxKei- rv\v ^aipetrtv ujg dv fJLVj nx<rv\g ^wv^s (rv\fJLavnxv\g etg auri^v nepi- 
7(y<n... f. 8. xoivvj Se npog nxvrxg Xryetv (^eV) on ra.g e\<rxyui- KxfL^xvofi.iv/\g. 

yixdg npxyfKXTeixg yx l'^ei npog dxp\.^eixv ^iaxetaeWg drraireTv AES. et Si ng e\g t nwg tyjiv ^rvvrdTToi rdg nKeiqxg xarv\- 

V i^ vno^ipii<ri tvjv dxpi^siav at riuv npujroneipujv dxoxi. S^evre-TQ yopixg, onsp ol "^raiixoi noiS^nv, sniSsixriov auroTg ori nKsTqot, 
pov ^e', on Sv<rxoKog v\ sniy(eipv\<ng rag ^evtxwrara; tujv ovtujv nxpxKsinii<n rujv ovtujv, rd re ev ronuj x^ rd sv Xpovw ^ xar* 
S^ixcpopdg v\T0i rdg <rv\fJLXvnxdg auriov Ki^sig SisKi^, x^ ^ta rSro dpiSfxov no<rd x^ x^ nv\Kixov ^ t vnoSeSi^ 3ij aXXa rotaura' 
y^p'] fJLuKKov <rvvxyujvi^e^ rv\ yxKsnorv^n rv\g sniysip-/\(rewg, dKKd bSlv '^ ri rwv roiiirujv nspLiys^ sv rw nwg sypvn. 
fxy\ xxxo^/pKujg xvr^ npo<r(\>LKovsLxe7v. rpirov Se Slv KiyoLfisv on "^IMIIK. S' i. \. snsL^ Sl x^ rwv dnKuiv ^ujvujV s\<ri rivsgii 

\. navTsg ot xKKwg dtsKofJLSvoL fJLe\.C,o<rLV av un^aYOtvro rotg e^xXvj- 25 atrtvcg, xav an^Xat enrt, aXX av nos <rv\fj.xiviinv aveu r>j5 npog 
fioL<nv. dKK-/\Kx <rvfinKoxv\g, ujcrnep ot (rvvSe<r fxoL ^ rd dpdpoL jc, ai Trpo- 

AES- Trept S\ ry evog, ujg »x tqLV e^w mnrov tujv xaTv\yo- 6i<reLg, §lx tSto sTns "rujv x^ fJL-/\SsfLixv — v\ noniv" 
OLwv, noKKxyS dv ng dnoSei^SLS. x^ '^ ujg dpyj/\ tujv dpLSfJHuv Xj AABIA. rS Ss 'ApLqoriKag •ypiKvjy dnxpi6fxv\<nv noLvia-XfJLSva 1 h 

c/ t/ ~ / fl/Ti^" '' ^~ 'V'"/^/ \\5/ \ «^/ r\\ /26. 

u>s fJLsrpov vnxpypv ro:g npog n (rvvTxypv\(TSij' jc, et TLg xrujfjLxrov tujv xxrv\yopLujv, ort oexa, Xj rv\v atriav ^yj npoojsvrog olx n 
^ >cafl' lairpv 'pv dpi^fJL^v TLSeiv\, ^rix aiv eivj vi fxovxg. s\ Si rt; 30 ^exa, ^ipe ^fteTg Xj rvjy airiav npo^ujfJLSv S^d ri ^ixoL. Seixwfxev 
S^irhf dpi6fJuov vno6oTTo, tqXL x^ v\ fxovdg sv Svo yii'env, errt ju, tujv ^s rSro ex ^LXLpirsujg roLXVTv\g. f ov J| ev UTroxet^evcu >) »k ev 
xp (rvv6snv dpLSfiv\Tujv ev roTg npog n, eni he tujv vov\tujv sv ^a-i<x vnoxsLfiivw' Xj e\ fx fxv\ sv vnoxsLfiivuj, noLsT rvjV va-ixv, e\ Ss iv 
raLrrofJLivv\. s\ ^i rig avr^v ^ fxipog norS vofjui^oi, ujo^nep x^ 0' vnoxsLfKivw, v[ xaS' lauf i/\ y xafl' lauro. x^ ei jw, xx6' sxvro, vj 
'AXipxvS^pog, t<^XL 5C, ev rto ffoirw a^aa. ryro fxivroL oKujg nxpx- fiepLcj-ov v\ d.fxipLc^ov. Xj ei jm, fxeptqov, ffoteT f norov, ei ^e dfiipi- 
xpye^ v^fxxg' nxvrxyS ^ trepov sqL ^ nipxg ^ '^ opLi^ofxsvov vno 35 qov, noLsT f noiov xxv ^ Soxv\ t noLov fiepLqov eTvXL, ^tarigvuXvjv 
rS nipxrog' x^ v\ fxovxg yv dpyivj ^ Trepag aa-x rS noav vx xv eiv\ sq\ fJLspLc^ov. ei ^e v xx6' exvro, v\ ^ia^ig eqi fJLOVV} x^ noiei rd 
noa^ov... nxhv nvsg snL^^^rSn rx xpSpx nS Txy6v^cre^. e^i h\. npog ri, v\ x^ %inv xKKujv voeT^ ^ TroteT rdg Xotn^dg l^ xarv;7o- 
X, nep\ TiiTujv xvTg Koypg' a-vvSirfxujv -^ sysL hvvxft.Lv sn\ pixg. rsa^crdpujv ^ nrujv xnKuJv xxTv\yopLU)V, va-ixg noaS noiS 
dppivujv X, 6v\Kiujv ijp rS jcj -^ vn^oxet/Aevov Trapa^vjXyv dopt^^cws • npog ri, ex rvjg a-vf).nKoxv\g rvrujv xl XotTrat dTTOYewtwv^, ig 
^ ^ dJpLqx TLVsg xvrx xxKSn ' f [x yxp n vnoxeifxsvov nxpi- 40 va-ixg jc, norS f Try x, nori, e^ ycrtas x^ notS ^ noieTv ^ ffa%eiv, 
^iTt, f/^ h^l rS xppevog aijvrxrro fxevov xppsv n ^v^KoT, fjp he rS i^ irixg jcj rtJuv npog n f eysLV :c, f xeT,^. ho x^ dnopSTiv ort 
fljjXeos ^ijXu TL' nxpvjx"^ hs f rohe dno rS nvog, avvex^xivsL h'l nujg Kiyof/Lsv ort dn-XaT ai hixx xxTv\yopixL eicrtV, eiVe oct ria-a-oir- 
onorspovSv tujv xp6pujv f xppev v\ t 6v\Kv iv rij cruvraget, auT h\ psg fnovcu ei^rtv dwXaT, at ^e e^ (rvvSeroL ; ^ Kiyofxsv on awSimg 
xx6' xvTo sqLv xa-v^fxov. dXX' ai d7rocJ)a<rei5, cf^acrt, x^ xl c^sp-/\rsLg xvrxg xxKSfiev ^tori tfx^xTLV aw6ireujg vjfuv eicra^y^rtv, eTrel 
rd re dopLqx x^ xl syxKirsig xx6' exxqv\v xxrv\yopixv iv rtvt raj^- 45 xvtxl xnKau eicrtv y <^ xxrv\yopix t iv ronu^ eTvxi x, f svyjpovui' 
flvjVov^ ; Trepl ^v\ rvrujv ^iKnov au-pg 'Apt^oreXvjg iv roTg 'Tffo- h^d ^^ rSro dnxpsfx^oLTOLg ovofxxnv wvofxxa-ev xvrx 'Apiqori- 
fxvv\fxxnv dvshih^x^e • TrpoSets "^^ rdg xxrv\yopixg cruv rats nrujo-e- Kv\g, tva fxv\ rto icJ^eXxei^ npoa^ujnov (rvv^sriv riva ei^rotYvj, otov -p 
(Ttv aurtuv ^ rdts dn^ocf^a^recn ^ roug qspi^a-ea^t jcj toTs dopic^oii notsTv x^ -v nx^eiv ^ 'p ej^etv ^ 'p xsTfS^, xnep dnxpifx^xrx e\nv. ^XOAIA. ^TMMIKTA. 49 

irtsi^'^ S^s lUL^ yivog -r ov rwv ^iKO, xATyi^yopiuuv, ^vavIj ^ ra^LV alXo sT^og ruTf rrpog tl^ Toi S^s rrpxyju.a,Tot, tw si^ei xpiVe^, y t^ 
■unoS^sye^^ nporspa, ^ y crta oug vTroxsiiu.svDv noia-i, Ssvrspa, ^ vXv\ • kvQpiunog ^ jc, ^Sg x^ Xnnog koivy^v tyjivrsg ri^v vKy^v (Ji«(f)0- 
Tiorov, snsL^Yj ^ i^ ai-eiiJ^eog uXvj nporspov no<r3^, rpirov ■^ noiov )c, pov eTfJ^og l^j^ycriv. aXKoi (|)«cri, ^j* ti /a>| hjo ai xarviyopiot,i., vixiot, 
Ttf TTflo''; Ti nporspov, insL^yi ^ '^ xafl' au-^ r? ev ^(ecrei nporspov. )c, (rvjLi^s^-/iKogi x^ 'ksyo/nsv or: y ^va3 f (n(^^e|3v]xo5 7/V05 
«tXX' ei raura arw, nporerxx^ roi e^ »o-i*g ^ TToo-y ruui' e| yo-iag 5 sIvxl tujv svvsct' ^o^enors •^ dno ruijv slS^wv rwv dno ysvyg jtttTa- 
ii noLS ^ roi i? ycn*5 ^ noLS rujv e^ yo-iag ^ npog tl. 3^ roi,vrot, yofxeviuv ra /a xotfl' *t)r« r* ^e x^ avfx^e^Y^Korai, evpi^creis, otXX' 
jw) ev ryroLg • e(|)' ofg /^^ ttiv ^Lcdpea-LV tijjv xxTYiyopLujv ^ f ffXi^- *| Travr* xafl ' otura, ujg roc juiipvi rvig y (rtot.g, ij nxvrx sv ^eVet, 
flog, ort (J^exot ^ «re TrXety; yre shoCrrvg, cwg eS'ei^oi,ju.ev, (pepe rag cwg toc ^/pvj ry noXkAnXatriv, f ^Lnkainov, f rpLn}.oi,<nov, f re- 
elixj6viot,g a,nopiot,g <l>s'ps^ x^ tujv Ka^rYiyopLujv a,nopY^<ra,vreg elnuj- rpan\a,<rLov' ejt\. (5'e rcui' evvea, xa^TYpjopLujv ra, npog tl /jlovqv iv 
usv Tfltg hjtreLg a,vrS)V. dnopSin roivvv ol jmeLove^iav a,vrujv y,a,rv[- 10 ^ecrei ndvra, sl<riv. Iri ^id ti juLyi [xia, xxTviyopia, "V ov ^itsi nSCv 
yopSvreg otl ^Loi ri /j.yj sv^eKO, al xa,rvjyopia,L, npoqiSsfjLs^va rS ^lyimv ; k, "ksyofxsv otl » ^vva,^} f ov yivog eiva,i tujv ^ena, x*T>]- 
iy^e^ ; Tt' ^■^nore -p rS [x noLeiV f na,%SLV dvrsrx^e, tS ^s b-j^slv yopuxiv . tvth ^s oti aXria,L ejpvjfj y\[mv ilvwrspu}. 
-T exeo^ yxerc; Xj "kveL rSro ^vpLa,vog, keyujv ori vno f xeH^ 'AMM. f. 38. efreOfletf ^iaicpiveL -rv <rx,onov r3 nponZLfJiivvla^. 

dvtlys'^ ■^ t%e^, sfjjfxev ^e fxiav >ia,ryiyopia,v -v xe^i^ ♦ 'p ^^ efj>- ^L^kin rS e(pe^v{g, keyw ^vl tS nspl '"EpjxYiveiag, otl iv rvrw j* 
uefoj' ev Tw eyjiVTL xeT^. otov syjt TLg ^axrvkLov ^ i^ariov v\ vno- 15 ^i^oKrxet Trepi dnkSlv ^cwvcwv, ev exetVcu ^s nepl x,a.Ta,^<l<re{x)g Xj 
tviiMxra, • Totvroc ev tm efovTL xeT^. oCKkoL dnopS<rLV ecurciov v,a,TV(- d,no(pa.<reujg. 

yopSvrsg, ^lk. ri [xvi ivvsa, a,l Ka,rviyopia,L, rS noLsHv x^ rS n<l°/ieLv Z^IMIIA. ^ f. 2. em^i^itrou ^\ a^lov ort r^; xocTot(j)oio-ea)5 

vno 'V XLvel^ dvayojxsvujv ; d,[x^orepa, ^ xtiw^, f noiSv ^ f fxovvig iyujpL<re ra,g dnkag ^ujvdg, dkk' vy) Xj rvjg dnotpoL^reiag, 
itdyov. Ttpog (^a/xev, »5^ y^v xivvi<riv xiveTJ 'p jroiyv, xtvet^ x^ f elnujv '^'ixaqov S^s ruSv elpvifxsvujv iv v^e/xLO. x,a,Ta,(poi<rsL keye^^^^ry] 
TTot^ov, sJ^s Y^v y,iv/i<XLV xiveT^ 'f nd^^ov, Ta,vrYy dvnS^pf :c, 'f Trotav. 20 ^e npog dkkvika, Tarujv crv/xnkoKvi xa,ro[(pa.<rLg yive'^." rSro Sl 
oTov 'p nvp dsp/xa,ivsL' w xafio Qsp/xa,ivsi ^/'Uj^e^, a(^s TraXtv y\ yjujv inoLv\<rs ^lotl at dnkcu ^ujvou xa,ra,^d<rsujg dv /xoCkkov ^a,VTX<rixv 
xa,do ipux^i Qsp/xaivs'^' xa,So'kii -^ ^^sv tujv qvtujv xx6o noLsl! x^ noL-/\<ra,Lev y\ dno^a.rsujg. 

7td%ei, v^\ xa,6a ndyeL x, TToieT. aXXoj ^e, hd ri /xv\ oxtcju ai xa- 'AMM. f. 38 h. ra, nokka, tujv ^L^kiujv ^ ^oxSvra, xot,kwg 

rv\yopia,L, rS noLeHv x, rS noi^eLV vn^ rd npog tl dva,yo/xsvujv; npog t-feLV yx e^ei f "*i ot7ro(j)ao^ei" otXXct yttoVov 'p "ev n^e/xLo, xoLra,- 
^a,/xev OTL 'p noLSv oc, '^ nd^ov ruJv npog tl, 'P ^'s noLeiv ^ f 25 ^acet Xe^e^." ei -^^ xaro^^l^ao-iv y <rv\/xa,iveL v^s/da, tmv xa,rv\yo- 
itcl%SLV rot dna.ps/x^a,Ta, y npiig tl. kkkoi ^i, Sld ri /xy\ "^g a,l pLwv, nokkuj /xakkov li^l dno^a,<riv, insL^^/j (JeTJ Jt, rS dpvy\rLxS 
xa.TY\yopia.L, rS s^^slv 3c, rS xeTcS^ vno rd npog tl dvayo/xsvujv ; y\ /lopm, 3Cj /xaCkkov vnonrevixei rtg noLsiv rtvot rcJuv a.kkujv xa,rv\yo- 
a,vrvi (5~H kvrtg, otl -^ tfov v^ 'p xei/xevov tujv npog tl, f os tyjsLV pLwv xa,ra,^a,<rLv eTvat -/^nep dno(l>a,(rLv ' na,(ra, ^ ^oxeT xarocAacrtg 
yu f xeT(2^ ra, dna,ps/x^a,Ta, y npog tl, dkkoL ^i, ^ia, n /x'f\ nsvre y\ dno^a.<rLg ^roi dkv\6eLot,v v\ ypevSog crijyuaiveiv.. T^oxeT TrpoVxet^), 
ett xarv]7optaj, oug FaXijvog, »o-ta, noa^ov, noLov, npog ri, npog n 30 ineL^-/\ y na,vrujg y\ xa,ra,^a,ng dkY\6svsL, «^e «'avTcwg y\ dnotpxtnq 
Ttujg eyjiv; npog ^a,/xsv ori y (5\jva3 t ffpog ri «"cjug ty^ov ysvog ypev^el), oTov iav sinoi ng '^rps^/jxj y\ y rpeyjxj'" inei «v ev TvroLg 
etvaL tujv koLnuSv xot,Tv\yopLU)V • ev y) roTg wg ysvog eig ei^v\ ^LALpn- ^va/xei npo<rvna,xHe1) f e^uj, tvth fjxpLV etne "^oxeT." vj nv rvro'^ 
fxevoLg tfx tqi ragig y^^ f nporepov )c, f S^svrspov, ini S^s tujv v\ otl nape^ex^J) (na.pe'kxe'^?) f iJ^oxeT, vj otl ir(pdk/xoi, ig'! xotXXt- 
(rvv6erujv xa,Tv\yopLujV iqi rot^tg* nporspat ^ a,\ e^ uricng Jc, Troiry ypa^Lxov, y\ on dvri rS yrw cJoxeT 7rao-i. 

TtJuv c^ y'o-tag ^ ffoiy x, at e^ yo-tag 3^ Troty rtJuv e^ yj-tag 3Cj ffpo^g 35 SlMIIA. ^' f. 2. raSira, \xZv x^ nep\ ki^eujg eip'/j'<Ju). ei &i2a 

TL. sl ^e Tig etTroj rir<rc(,pat,g xa,TY\yopia,g /xovov, ycriav no<rov noLov rig dnopei norepov ra, cdSv^nxa, /xoya, x^ ^evvijrtxot (^teTXev sv rv- 
itpog n, rotg ^\ sg u5g jerLxdg vna rd np'^g n dvdyeti^, pv\Teov roig 'ApLc^oTskv\g ^ dny\pL6/x-^cra,To, v\ ncLvra, rd onujaSv ovra,, ^ 
OTi sn\ TcJuv ffpd^g rt •ypLkv\ ying iqiv, in\ c)e rujv komujv eg xa,rY\- okujg norspov dkka, iq\ rd vovjrot ys'vv\ i^ rot at<Ji]rot, ^ rtvot y} rd 
yopiujv yx tqL •^tkvi %eVig otXXc^ X^rLg /xs6' vkv\g, viria, yp norS, a,vra, rivot S\ rd trepa,... o\ ^'iTa.vra, dnopSvreg vna,kk(lrreLV 
vria, fxp noLS, iria, /X^ ruJv npcg n. atkkoi, ^la ri /XYi Tsra-ot,psg AO soixot,rL Ty\v vno6ea-LV' cug -^^ «-ept tujv ovtujv npoy\y>i/xivujg rS 
eti xa,r'/\yop\.a,L, («5 <J)'/jo'iv nXwrtvog, yo-ta rrocov «"otov ;rpog ri; (JjiXoo-o^ljy ^K^aa^xeiv cTra^^eXXo^evy, yrcjug Trpoa^ycri ri)v otwoptVv. 
oti -i^ Xoiffai ex TY\g <rv/jLnkoxv\g THruw syivovro. x^ kueL au-pg ZSlMIIA. ^' f. 3. dnopSa-L S\ ^.Ttpog "Tv nsp\TY\gva-ia,gkoyov2a 

kiyujv OTL xoLV rvv6sroL uirLv, ctXX' yv dnkyj vj voY\ng olvtujv, dkko re IlXujrTvog 3Cj ot nspL tv "NLXoqparov, nujg sv yivog y\ vria,; el 
^\ ei^og rS dnkS napa, f rvv$ST0V 3c, dkko •t' <rvv6srov' a,kko •^o «ju xoivov ri sc, rijg vov\rY\g 3Cj rv{g attjijrijg eivj, Trpo d/x^ow tqa,i ^ 
avSptuTrog etvai jc, «tXXo "v/^r^vi £»'ai, aXXo ruj/xoLn eTvai 3c, dkko 45 d/x^oiv xaTY\yopv\6-/\re'^, 3c, Sv\kov ort yre a-uj/JLa, yre druj/xaTov 
dv6pujnuj eTvai. erepot ^a^ri, ^ia, n /xv\ rpeTg ai xa,rv\yopia,L, ycia tc^a,i, 'Iva, /xy\ f a^uj/xa, 3c, da^w/xoLrov yiv^ x^ '^ da-uj/ia,rov Xj 
norov noiov; ra, <^ npog n otxetwg vk-/\v /xvi tyovra. iv ryroig 6sui- a^uj/xa,. npog ^y\ roLvra, ^va,-^ jx Xj rd nporspov elpy\/xiva, kiyeiv, 
peTJ. n^pog yg (pa;/xev on xdv oixetujg OXvjv /xy\ e^ujiriv, otXX' yv ori Trepi r^g atejvjrixvjg 3^ tjjucix^g yo-iag X0705 3^ rvjg ev T«ur>i 

G 60 EI^ TA^ KATHrOPIAX 

^(avavjT^g, wg :c, 'Apy^yrxg o t*ut*]5 ap^xg ry\c, S^iS^aa-xcthcig ^iopi- nxvrujv fjt,c(,h.c^d sqiv sv vnoqdcrei, aTOjuot, oiv sfv] x. » Koivd. o 

l^ej) cr«.(J)iwg 'Ksym. .. f. 3 ^. o fJLevroi. Bov]9og TauTO. /x nccpeX- [xsvtoi 'lctfx^XLy^og sm(Tx,Y,nT£i tlu ' AXe^oCvS^ptu ojg a,yvoQvTi nujg 

KSiv svTxvQot, Toi ^yiT-^jULoi,Ta, /3s/Xe3 • fJi.vi <^ eTifou nep\ Tvjg vov)tij5 'ksys'^ £VToi,vdx xTOfxog vnx. . . {. 5 i>. S\oi tI sv Jx ToTg ^uirtxoTg 

yo-ictg Tv "Koyov. "fjioCKkov ^\ ^^ei" (pvin ^''npo^rxnopeiv, oti ev cik- (Phys. Auscult. 1 1) Tct x.oivoi npoTctTTsi, evToivQot, S% to. x.oi,S* 

'kotg T5^v ycrtav ^iekofjLevog elg TpeHg aXXujg ju. t^jv tjXv]V a.XKwg ^\ S txccqc*,; vj oti ^ixwg keyel) -t nporepov Xj -r oevTepov,, ^toi t>} (j)u- 

V et^og olXXojg ^l 'p (rvvat,fji(poTepov ycrtav k^e^ eXnev, evTcwQct, crei >j u5g Trpo^g ^fJt^g,, ^ ry fjLvi^eTepat, tyjiVTog. ha, tSto npoe^^x^s 

Sl fA.lCtV Tlfle^ KOt,TVjyOplot,V TY;V tf (TtaV. TlVflC yV T*UT}]V, ^ n-UJS CtUT^ nspi TMV VnOKSLfLSVWV. . . fJLSVTOl 'Aks^AvS^pog IvTaOSce. J^ T1J 

rci; T/jag uffoTa^ei Tag ^>] xafl' '^vct XdVov ksyofJiemg;" dnavrwv ^vcrei vqspct, tc^ xxdoKv twv xx$' txxqx sivxi ^i^tovsixeT, dno^ei" 
Sl npog rxvTX o BovjSog tv t^5 npMTvig vc-Ug koyov Xj t>} uX*] :^ ^tv ^ ^^eftixv xo^t^uuv ^s^J^ov. 

Tiu (TvvQfria st^xpfiOTTeiv ^yjcriv... %Tit) fi,sv' <J)ij(nv o Bo>]9og 10 f. 6. aXX xvdpwna y, dvAipeQsvTog av/fpvjv^ oi XTOfJLOi *v- 

"ij tjXij ^ T (TvvdeTov vnxf^rfov'^ t>] t>js ytrtag Jtarvj^opta, '^ ^s Spwnoi )c, ^wy dvxipsQsvTog o xvSpwnog,, y fKevroi xvcLnxkiv npujTOt, 
stS^og TYjg ^ vcTMg ex-^g ^g-at, 0(J)' krepxv S's nsa-ei'^ KXT-^yopixv, ^s t>j (fjuire: ra (TvvxvxipSvTX /x. yU.>j crvvxvxipH fjievx ^s skeyofJLSV. 
vproi t>jv noiOTVjTX tj noroTY^rai, >j aXXijv Tivo^." Totvfx ^l ksyovTX nujg Trpuj^ jw, ai ocTOf^oL ycrtai ksyov'^, ^evTspxi o'g t« etS^vj x, Tpt^ 
'«' Bo>]5ov ir(J)aXXec9at' (f)>j(riv o nop(|)i/piog, oTi -^ otvTtf^taipcflsv Tij ra ^e^v^j; 

uX>j eTi^os 3^ »(rta oivjfi^v vno 'Api^oTeXyg, Tyro TfoioT^jra jc, ciXXo 15 AESJ. rt av elnoif^ev npog Tng nepl avrS tvth xfx^Lir^viTvv' 

Tt T(juv (TVfjL^e^YjKOTujv (pYitriv' '^ '^ noLYiTLXov vcTMgvcrLuJ^eg,, ^ ragy yU>jffOTe y^J^e cpvcrsL npoTspx v} roi xxSoka twv xxB' 'ixxqov,, 
§loi tSto ■ticTiX' Xj^ "^ (TvvSsTOV x^ 'p ei^og fKcCkLqx v^rix... S\>- aXX vqspx; v\ cTKonSvTsg xxpL^ujg svpoLfJLSv av rai xfjLcpLcr^viTV- 
vx-rv S% t5 fJLYi fJLVYifjLOVsvcrxi tS sl'^g ^ tvjs uXvjg xltlov keyeLV Xj yueva wg ofxokoyHfx.svx auryg kxfK^cLvovTxg • otxv -^ Ivog sxa^y 
T T)jv Ttjuv KaT>j7opiuuv npxyfJLXTsixv xp tv[v npoyeLpov v^ %olv\v t3 npuJTX ^vcrei ksyujcri tx xxSok», nxvrwg ^s noLhv vqspx vnori- 
koyn fJiYicrLV TToieTi^* -^ ^e T>jg vkv\g ^ Ty ef^g ovofJLCt, )^ rx vno 20 SifxsvoL rx xxS' txxqx sTvxl x, t>j ^uVet nporspx, y xaXwg ujg sv 
ryrwv (rY\fJiXLvofjLsvx yx vjv roig nokkoHg crvvi^SYj, xkk' ol jw,t>jvuX>jv apx,^ kxfL^xvacTLV xvf onsp ^elj) xnoM^swg. smnokxix S^i ic^t 
ot ^s 'p eTfJ^og fjLxkkov y^rixv keyacTL. "ffoljg yv," (|)>j(rtv o IlXujTivog, Xj ra ToiaOra enLyeLpYifi,xrx. xolvS jw, ovrog xvclyx-/i ^ xrofJLOV 
"rJi rpix en' i1r>js kiyov'^ ytrtot;" eTvat (ev -i^ ToTg xotvoTg Ta clrofxx nspLiye^)^ xrofjm^^ ovrog y 

AES. nXujTtvio Tto nX*TujViJC(xj (pLko^ro^w xvrLkiysLV yxke- nxvnxjg f xotvov, eiVe -e xolvov em ffoXXy vndpyeL. ^>^Xov ^^ 'ori 
ffov yruj ^xSiujg vinopvjxoTL. . . dkk' el rxHg xvrot^g vnoSirs^riv 25 ^ xxS sxxqov xxrxTx^j^^Sivrog slg xv-r rS xolvS x^ avfjLnkvipSvTog 
'Apic^orekvig expYiTo xTg Kj IIXujtTvos, eTj^ev ou> rivot, ^oxSvrx rx xvrS ty^v vcnxv eqiv xrofxov • o y!) rig xvSpwnog iij xvSpujnog sqLV. 
elp-/ifJLivx koyov • vvv ^e rai exeivw ^oi^vrx wg ofJLokoyiifievx "^jevS^og ^s f kiyeLV ujg dvxLpa fxiva rS xolvS y ndvrujg 'p xrofJLOV 
npocrkx^ujv Stxyvjvi^s'^ vnsp ' Apiqorikvg. dvxLpei'^ • et -^^^ ev Tyriw eyei -v xolvov tyjv vcrixv, ev tuj SLxreiveiv 

XIMIIA. ^- f. 5. npuiTxg /* rag XTOfJLvg vcrixg eSero,, hv- £(}>' oXa ra vn' xv^ rerxyfLivx, o txvtyjv dvxLpwv dvr^p-f^xsv svSvg 
ripxg ^\ rxg xoLVxg ^ otTrX^xg, hoTL npwroLg roig crvvSiroLg x, otro'- 30 x^ ry xotvy tvjv oX>]V UTTOf^acriv. yrujg ju. yv roTg Trept 'AXe'^av^pov 
^otg, insLTX ToTg xnkoHg JtotvoTg em^oLkkofxsv, ^ oti ev ttj drofJLw ^ Bo>jfiov • ToTg ^s aXXoig IlepiTraT^jTixoTs eniyeLpS<Tiv d,noxpivs^ 
Xj Tijv xoLvvjV ^y^sLV 'T ewxL ^'/[criv. npwrujg pL yv y^rta ^l^ tSto y, %P'''l, ^eixwvxt S'^ e^vj^yyuevyg rd Merx rx ^v^tlxx npo<TYJxsv,y ort 
«irofJLog X/ye^, xvpLujrxrx 6"^ ort xxS' xvtyIv xvtvj ec^lv >j yo-ta, r« xoiva 'Apiq-OTe^Xvjg npoTxrrsL ev ty, tujv at(J>]Ttijv Seujpict,. 
ttt h\ xkkxL xxS' vnoxeLfJLivvig xvTY,g kiyov'^. ficlhc^x ^i eqtv 'AMM. f. 43 b. ol^lov ^s ^vjT^crxi svrxvSx noiuj rponuj xe- 

aurvi yo-itt, oTt x^ ro vnoxsl^ >j yirt* '^xpxxTv\pi'C,e'^,, xvty\ ^s 35 X/"53 ^iXLpicreujg sv r^ vcrici,' ruJv ^^ ^LXipa fjJvujv rx fi ujg yivog 
vrtcxeil) Toi4 ]u) ojs xxS' vnoxeifjLiw xvTVjg keyofiivoig, ToTg eifS^ecrt elg ii^^ S^LXipSv^, wg -r ^wov elg koyLxov x, xkoyov, rx S\ ujg 'okov 
X, yive^ri, roig ^\ wg ev vnoxeLfJiivuj xvr^ hitl, roig crv fK^s^v\xo(rL. eiS /Ae/)>j, ujg f (rujfj.x etg X^Tpag x^ no^xg Jc, xs^aX>iV )Cj rx kotncL, 
x^ xkkujg S\ XV 'p xvpLUJTXTX ^ npujTujg ^ fjLOLhqx ty, drofjnx) x^ rx ^s ujg o fxujvv fxog ^ujvvi etg ^id^opx (rY\fiMLVOfxevx, ujg o fJLvg 
crvvSiruJ vrix e^xpfiuorrsiv kiyoig. eig re tv SxkxtrcTLOv iy -pv ^ij^ev^. xxr' y^e^tav yv riuv ^LXipi- 

dkk' sns\ ^ rrpog rx nsp\ TYJg npujTYjg y^rtag slpY\fxivx nokkd^^ crsujv tJtujv ^LXLpsH t-/\v y^rtav eig t£ tv\v npujTv\v JCjr^jv ^evripxv... 
eqi rx dnopiJfJLevx, Xd^ujfxev ncLhv rivx txvtol eqt x^ riveg xl npocr- "ri «" (pxfxiv; otl vx t^tv 'okujg ^LcdpecrLg v\ ivrxvSx '/jfxHv nxpxh- 
(popwg xvraug enxyofJLSVXL XvVeig. y Mds-xst ^ix rvrujv, ^xcri, ^OfxivY\, rx^Lg ^e fMVY\ ruSv xnY\pLSfj.Y\fMivujv. 

ri ecfLV v(rix, dkkx ri ^x t<^iv... d.kkx ^ix ri, (J)ttcrtv, evTauda /1) 'AMM. f. 44 b. ^lx ri ^e yx sTns (*) "'hvrspxi v<rixL ki-2» 

npujrY\v ^irixv t>jv cu^y\t\v kiysL, dkkxfS 6\ ^evripxv wg fj^^ t>jV yov'^ tx eTo^v^ ^ rx ysvv\ xxSokv," dkkx etnev "ev ofg erj^e^riv ai 
dcrtufJLxrov rerxy fJiivY\v ; . . . o fxivroL 'Aki^xv^pog ^ '^ vo^j-pv j^ 45 npi^l) ksyofxsvxt vcrt.xt vnxprjfvcrtv" ipSfxev ori nxw xxpL^ujg' el 

yujpLqov eioog xrofxov vcrLXv ksysojxi (pvj^riv j<^ ktujs otxctov t^to 

rto nepin-ario, eijrep rd xolvx i^\ eqLV okujg xxS' exvrx iv vno- (*) p. 2 a l4. Porphyr. f. 22 b. h 0^?, ^»j(riy, tthcTLi <u vpuTXt 

c;d<ret, dkX iv roTg drofxotg t-^ei- t eTvxt. ei yv ra y^ujptc^x eiS^vi iaiou Kf^ofAemi vndpx^^rt. :^XOAIA ^TMMIKTA. 51 

»05 £im roi yi»y\ it rai sByj, ertsi^rtsp h tous otKKcug K(tTv\yopMig pujSsv SoxSv fxSXXov ^ uJg «^* \^ ^ s.Tspov avvctrrohiKvyjQV. . . 
Ettrl 7£vvj 3C, SL^yj, oTov sv Tu^ itoiw yivoc, ^^ XF"^/"* ^'''^°S "^^ '^ ^^^" ^* ^ ^* "'''*'' '^^ 'Ksyuijfxsv iv vnoiisifA.svoLg raTg ffpuuTcKS ytrictt; T* 
xoV 3ti 'P fxsXAV^ shousv v7roXot,fj.^dvsiv Toig ^svrs^pccg vnxq sTvc(,i oKKai, eTfoci, oTov noa-ov Ttom rrpog rt x^ t* XoiTT*, Toiaurix sivAi Xj 
jq iv ToTg (rvfi3s3vixo(ri. ^ioi tSto y r» tv/jbvtcc eY^yj sTrrsv, rot vrrctpy^ovToi, vovitsovoToC sqi Toi rrpujTct, aXK vy\ to, rtsnovBaTct, 
d}X sv oTg s\'h<riv suplcrwv'^ ai irp(ul} ^(TMl. (rv[fxsnaTsov ^s ycdv- 5 vfi^vi ^ ^iot,}isifA.svci, oTov XsvKOTrjTat, ^ 6spfA,0TY,Tct, • r* ^;^^ TtsnovSoTOt, 
rauS* OTZ a jii' yx ig oMsUq ^o^v^t; npo^spsj), sTns Xiyov^) ('hv- v^ ^taxsi^ei'* ^ Jtf tclvtoi, 'Ksyofj.svct, 39 *ur* Xo^u» i^ ovofixn 
rspxi y(lp"^v^<Tiv "ytriat XiVov^)"), a <J~£ i| OLXstag <^o''|v)5 npocps- d.KviQsvs'^. 
psi, y XfVe: 'P Ksyov'^, dKK' vndp^iTLV. AABIA. «tuj tw 'A.pLc^OTiKi{g (JeigavTO? ort «'ctirt ToTg ffctp' 

2a SlMIIA. ^' f. 6. Totg «criag (J^ieXiwv etg npwToi^g ^ ^svTspoi,^,, £Oi,VTYiV yjisUv ncnpifs'^ -/j oLTOfxog yo-i*, jc, ort yaii ya-vjg Taurv]; 

■ ^ rrepi tujv nptuTUJV slnujv, s^g nspi rujv S^svrspwv snotysi, aig iv 10 ^Slv tujv aXXwv vcpiqoiJJ), sniTsivujv o 'AcppoS^Lirisvg 'AXe|av(5"po5 
B^e^Ti Kj yivscTLv dcpopi^s^J), SL^etri ia. roig rujv aro^cuv nspisKTi- r^^v slg ^lKooto^mv xoi,LvorofJL.Mv, nsipoij) Kct,Tai.(rKSvctX,SLV ori ^ 
KoTg (ravToi, «y^ v]crai,v ocl npuj^ yiriai), ^evecri Sl roTg Tyriwv tujv «JjuVei nporspa. kc^\v vi a.TofiLog v^rioi, ncLvrujv. otl 'p iruvavajpeT, 
ci^iuv, dxpL^ujg TOAJTOi, npo^sig "lvo, fju\ noKKoLfujg ruJv sl^ujv ^ e^etgev aufg 'A/ij^or^Xv^g, ori ^s y cruvavaijseT^, noi^pxS^siKVvsi 
ysvujv KsyofiJvujv slg aKKai, irv\fw,LvofiLSvai, dnsvsySuJfx.sv. ^ '^ o ai^^s yrwg • "i^"' ^vjtriv, "o K.aflo''^» vfXiog dvaijjeSeis tv tjvoc ^Xjov 
Xlop^vpLog sv rvj sliTai,yujyYl noKKd crvifJLaLVOfJLSvot, rS SL^ag ^ t3 iS vk xvsTKs. npog o ^a^ev ori f xafloXy ^lttov, '^ jw) yeriKov, ujg 
ysvag dnsKoyi<rai,ro. "^ rtxg olvBpujnog ('f ^;^^ naig ds\ %stikov), 'P Se sviaTov k, xar' 

2d f. 6 ^. 6at,vfJt,ai,qov nujg eK rujv elpvifJiJvtav ^AVspd Ksysi yivs- a,vr-/jy rvjv ^vcnv Ksyofisvov, ujg f dvBpujnog vroiriypiKov Ksyofji,evov. 

^ rd vvv not,pai,ypoi,(ps'vrat,. nujg ydp, ei S^svrspxi »<rlat,L rd, sl^v\ ^ oXov y v f xafloXy, y 'p <^stikov KsysL. dKKd ^ trspov eyujpffsjf 
rd ys'vv\, sk ryry ({javepov 'f rd ^ Kai.6' vnoKstfxivv (rvvujvvfJLUjg ev v\Kiuj' v\S\)vt^6v\ o^ o v\Kiog na[<rDt,g rctg l^iOTv\ro(,g ^s'^at,^ tQ koi,- 
xaTv]7opeTi2^, ra Ss iv vnoKSifJisvuj ofJLujvvfiujg; rivot. S^l x^ j^peiav 20 SoKn v^Xty, offep irri ry dv^pujna dhjva^rov' a^sig ^ dv6pujnujv 
rcjSjTcu ToTg vuv KsyofJLsvoig na.pifs'^ ; apa yv fii.v\ sn\ rd npo tvtujv nxirxg rxg l^Lorv\rxg r3 kxSoK» dvdpujna S^s^^x^ v\^vt^6v\ ^id "r 
dvx(ps'psL -rv Koyov, iv ots ^Xe^ev (1^10) "orav Hrspov kx6' eripa xKKov ju. etvat ypxfMfiXTLKov dKKov ^s Ixrpov ^lo Xj KspfjLX dv- 
KXTv\yopvQ ujs >ta5' OTroxetyUevy" jc, rct eg^s; sn\ <^ tujv rotyrujv ^pujna rvg k^ fJ.s'pog dv^pujnag sTnsv o HKxrujv. ^ raura ja iv 
cuvujviYAws '<! xarvj7opia ^tve^. vj ^ dn^ rvjg S^ixipsireuig tujv rvroig' dnopsT ^s "^vpixvog arujiri Kiyujv "et f xafloXy (ru^|3e- 
jtpujTujv 3t, ^svrspujv v<rLujv rSro dno^siKw'^... f. 7. fJisKKujv (J^e^S fiv\Kog iv rvj drofJLuj a<rix, vtpiqx^ 'dqxi Xj f fJLspLKOv <rvfjL^e^v\- 
rVjV xlrixv dno^L^ovxi r3 rxg drofJLng airixg npujrxg etvat, iTret xos iv rvj xafioXy y(rta. 

nxvTX v\ Kx6' vnoKsifiivuJV xvrujv X^eJ ^ iv On^oxetyuevais auraTs *IA. "ra ^s xKKx — sc^iv" dXKx TToTa; y^J^ev (y^ TTapo^ r^v 2» 

eqiv, fjLsKKujv S^s k^ dnoKoyicrfjLov TToti^crac^ ry ras ^svrspxg a<rixg v<rixv Xj f cru^|3ej3v]xos * ryrwv ^e dvujrspuj sfJLVv\Jv\. Ti av 'p Xe- 
euXo^ws y<rtas sTvxiy on (^vjXy^ri rvjv Trpcurvjv airixv, kx6' vnoKSi- yofJLSvov; (rx^v\vsixv ^nKofisvog noivjcrxi (Jt' snxvxKv\-<psujg, rw fJLv\ 
fjLsvv,g xvTvjg Ksyoftivxg, vnofufjuv^^msi hd rvrujv v\fJM,g niug rd^fi y^pv\<rx^ svxxipujg x<rx<psLxv e\pyx<rxro skujv svKxipujg ^' av 
Kx6' vnoKSLfisva KXTv\yopsi'J). ^v, et yrw «'povfve^xev "ui^e rct xKKx noLvrx" Kx6iug ^ npoiwv 

2a 'AMM. f. 46. tujv ^s tQ ovofMTog fisrx^L^ovTUJV rx ju. ofiiuj- eyjp-^<TXTo. skswo ^s j^ ^Lrroypxcpixv o "^LfxnKiKiog (Jjvjciv. syuj 

"' wfJLUjg fj.srxS'i^u}iTLV, xnsp eq\ j^ crnoLVLX, rx S^l nxpujvvfnujg, ^s raro fJLxKKov SLnoifj,' xv nspLT^v ^ nxpsKKov, sksTvo ^' y, otXXa 
cfJLujvvfJLujg ju, u5s ij ypcf^fJLfiLXTLK^ yvvv\ dno rv\g ypxfj.f(.XTLKvjg jc, v\ irvfJLnipxiTfxx Kj |3c/3at'uj(rtv rujv nposipv\fiivujv dncLvTtuv, wg o tvJs 
fJHi(TLKv\ dno Tvjg fJLhKTLnvjg, nxpujvvfxujg S^s, xnsp k^ wg sn\ f noKv3'> dno^si^sujg /SyXe^ rponog. 

et(rtv, ujs dno rvjg ctv^petag o dvSpsTog x, dno Tv\g ypxfxfA.XTLKvjg o SlMIIA. ^ f. 8. ^vo ^s ^et^etg ryry TToieT^, rvjv f/, dno rv\g2a 

ypxfxfixnKog k^ dno rvjg KevKorv\rog o Xeuxog, x, ocra rotaOira. Trpog 'p xrofLOV yivog dfjLcpoTv ^^eVews, ti^v S^l dno Tv\g dvxKoyixg. 

2a ^IMIIA. ^ f. 7. dnopixv Kvsl vvv nspL tujv npujrujv acTLujv. f. 7 ^. Jc, tSto ^s vk a|iov nxpxKinsTv, otl ^ttr^ro^pa^ia Tig2i4. 

'eTTe 'i^ ^vjre iv un^cxei^evtw et(rt fXT^rs kx6' vnoKSLfJLsva rtvog Xe- iv rvroLg crvvs^v\. a^\v ^ 'Apt^oreXvjg ix nspLrrS roTg KoyoLg 
7ov3, ^ia/A({)t(r|3viTvf(reiev xv ns fJL^ nore y^e etcrtv oXuis * no6sv ^p 40 npoqi6v\<rLV, dKK' iVujs ^|uj nxpxyeypxfJLfj.evv\g t% aXXvjs 7p*- 
etvraTs f eTvai; ryro os Kvujv ^vjtlv cti y yu.ovov aurai Trap' ^vjg ol ypx^ovrsg rd ^vo etg f e^a(|)iov svsypoi-^xvro. •r Ss 
gaurujv sy^iiri f eTvot, ctXXa jcj roTg aXXois Tra^ri nxpsyain rvjv e|vjg ec^tv, uj^s nxvrx rd xKKx kx6' vnoKSLfxevujv rujv npujTujv -^ 
tJjro^faariv • ra re y) Jtotfl' vffoxeiyuevy Xe^o^eva :^ rot iv UTroxei- ycriijuv Ksysl) v\ iv ijffoxei^evaig auraTg ic^iv, iw^s fxv\ acrtjjv 
fxivuj ovTX dno rS vnoKSLfLiva tysL f eTvai. raura hs kxtx- tujv npujrujv ycricuv otfj^vvarov rtuv xKKujv tl eTvat. otXX' sn\ rx 
crxeuct^tjuv, f /a eTi^os iv roTs droftoig ty^siv 'p eTvai ws yvujpifxuj- 45 g^JJg ireov. 

Tspov TTapiixev, oTov fv avSpujjrov iv roTg xj^ yuepog otvflpujVoig* 'p (5e 'AMM. f. 48 Z». ai TrpiiuS ycrtat un^oxeiv^ rrixciv, ctXX' yj( 

^evog, xatrot- (s^oxyv xj!' ry ei'(^g ^Xic^a xarvj7opeT(^, y^ev ^rrov ojuoiujs* roTs y, '^ npigvnxp^Lv, rariqi roig <rvfiL^s^v\KO<ri, roTg 
h rcCig drofJMg acrixtg sysLv f eTvai, ryro ctffe^^^ei^ev uJs ^ rtop- ^\ npog KXrvjyopixv, rariqL raug Kx6iKa acrixig. 

G2 52 EI2; TA^ KATHrOPIAS. 2*5. ^IMIIA. e f. 1. 'Apj^vras o ThjQAyopsioq » npocis^J) Tvy fxsv sc^iv 'iKxqov sksivm v juspog eqiv, sv VTroKSijiLsvio S^s v^svi eqiv. 

wvi irpoKSifx^Yiv Tujv yViwv ^to.ijoecni', a.}X aXh^v avn T*urv]5 toSjtix. (v. 29 sqq.) yv ^(J^i ■npoTsrdrf^a.i, cwg «J^oxeT ritn', XuViv 
exeTvog syKpivsi. . . juxpTvpsH ^s jc, 'A/JHfore^Xyjg ev roTs «.Kpi^sqa,- ty^ovTO, arropia^ rtcog Trepl ycntui/ ^spofJLsv/ig • etra yrcug e7ri^)(^6*t, 
roig sxvtQ avyypa.fx[JLa,in tavtvi 'j^ujfx.svog r^ ^MLpstrsi, iucnsp Iv oTi v fxovov ToXg ^(TMig •ona.pfsi -^ fjL^ sv vnoKSifJLsvuj stvai xKKai 
re rv[ ^vtriKv^ 'Axpoa.(Tsi Xj ri^ Mera ra ^vtriKO,. tCjV fiSVToi 5 >t, a.XkoLg, M<rnsp Toug ^ia,<^opa2g' rwv oe ^svrspwv ytrjouv 'p jw, 
nufl«.7o^ei(jui' y^S^eig a.v npo(roLTo rxvrviv r^v S^MipsiTiv rixlv npujrm sT^og k^ tS a.TOfJLH- Kxrviyopsl'^., -r ^s ysvog k^ tS elSVg ^ rS 
Xj QSVTspujv ycTiouv, on roTg Ka.6o'\y 'f npujTwg vnapfSLV fxa,pTv- a.rofJCis. y ^•/)i' <Tvva.ps<rKSL roig aKpi^sc^spoig vj Toia.vTV[ rv^g roi.^eu)5 
pSa-i.^ f ^s t^j^oLTov sv roig fJLspiqoig a,noXsinii(n, 5c, ^iotl sv rollg fJLsroLSsing, aXka. r-r^v ' Apiqorshig fjLoXkov syKplv^inv. 
tt.nXy<:^a.roig rVjV npujrviv ^ KvpiujToLTVjv ^<rla,v dnoriQsvl), dXX tJj^ 'AMM. f. 55 b. v ^ yruj ra sv vnoKsifxsvuj sksyovro ra. tug 

log vvv Xrye^ sv roig <rvv6sToig x^ oLlSlvjToHg, ^ ^iori rd, ysvv[ ^ 10 fJLspv\ vn^Lpfovra, IV rm, tvts<^lv sl ^ sksyovro h tlvi siva,L rd 
ra, si^v] ovTX vofA.i^yinv, dXK' y^,' <rvyKs^oLXa.Li{fJLSva, roHg fiupiqoug ^rvfJL^s^vjKora,, dXK y}( cug fxspog sv oXtu* ei ju. -^jS' nS,v t tv tlvi 
enivoLoLig. nujg av o 'ApLc^orskvig, KOLiroi yLVuj^rKaiv x^ rv^v kolt' dvxyKv^ •vjv .sv.vnoKSLft.svM, jc, to, fJLspvj rujv vnujv sv tlvl hvra, (if 
'ApfVTAV rvjg yeriecg ^La,ips<nv, yx kfpv[<ra.TO vvv a.vrv^', ^ ort rijg -^^ rto oXto eio-tV) kv vnoKSifxsvuj av vja-xv vvv ^s, rS sv tlvl koj- 
"KoyLKvig npa,yfA.a.TSL«,g oIkslx fJLoCXKov vjv a,VTV\ v^ ^LOiipsng ; 6oKLKujTspii ovrog, f jw- u5g ev vnoKSLfxsvuj sqi, f 6's wg fxspog iv 

2*7. 'AMM. f. 49. 7rot>50"a^evog ty,v k^ jSaSog ruuv yo-ituv ^LOLipsnv, 15 oKuj, ■^ ^\ ko^t' olKKov tS h tlvl rponov. 

rvri<:;i rv\v a,no tujv a,TOfJLujv sni tp eTi^og sc, dno rvTH snL f 7/vog, AES. aXX,' ei /^vjre vna, sqw vi ^ioL^opd fJLv^rs (rvfjL^s^-/jKog, 

Xj elnujv rvjv jw, sTvou np^rv/v rvjy ^s ^svripoLV, rvjg S's S^svrdpoLg rvjv olKKo .S^ .va-ia,g jc, <rvfJL^s^vjKOTog, ^^d sqi ^/a(|)opoi Tpirov. noLvrat 
jw. fjLOLKKov v<ria,v rviv Sis vjttov, vvv noLsT^) tyjv x^ nKdrog a,vrujv ^ rd ovtol vj kol6' vnoKSLfxsvM sq\v ^ sv vnoKSifxsvuj ' ij •^ yo-iaj 
^ioLipsnv K^ noLpoL^oKviv, Ksyuj ^ij eTcJ^og rr^og eTtJ^og ^ OLrofxov npog sl<nv v\ <TVfx^s^Y^KOTa,' s\ av sv fxv^^srspuj TiiTwv ra,KTs'ov rviV ha,- 
d.TOfxcv. 20 ^ojsav, nS KOLTOLrx^ofxsv <xvrviv ; sln [x av noKKa,\ npog rSro Kv~ 

i.SOb. Iqeov ori rulv KOLTVjyopyfxsvujv ra, [x k^ ^vnv koltv^- (rsLg, ag fxiKpov vqspov spuj' npuJrov ^s ^nKofJM uja-nsp d.^iujfxai, 
yopsTJ), ra, ^'k na,pd ^vaiv, rd S's k^ avfx^s^vjKog. kp tpvaiv jx tl npo6s7va,i d<p' S rag dnopioLg x^ rag Xucreig KpivsLV Svvvia^(ifxsdoL, 
av KOLTVjyopSvl) ra. a-vfx^s^v\KOTa, timv »nu)V. ^oksl Sv\ roTg ^eivoTg jrejst r^g tujv ovtujv \qopia,g oLppvirog yiyvs^ 

2h SlMIIA. e f. 1 ^. nop(|)uj3iog ra l^ia, \x SKOLqn tujv ysvujv v\ rv\g (pvasujg dcp' srspa ysvag eig 'irspov ysvog fxsTd\3a,ng, ds\ 

"' nct,pa,SiSo3a,i ^v\nv vn^ rS ' ApLc^orsKvg, ^ ay\ rd Koivd dnKulg2S tS fxia^a ^La.Ka,v6<lvovTog v\fxa,g, oTov 'p ^vdfxsL snLTujvvaLuiv. i^ov 
rrpog rag aXXag xarij^ojjiag jc, ra YSlo, ^hKsI) na,pa,§L^ova,L' rpi- Ksyuj eni tujv dv6pujnujv v\ tujv olKKujv "C^wujv sv roTg anspfxoLat 
fujg ae Xe^ec^ f '{hov, f fx noLVTL [x a fiuovuj S\ vncCpyjtv, iwg 'p dsujpnfxsvujv • vrs vaia, a^snuj slaiv, 'sri ydp sqLV drsKsg, ars ri 
oinav rw dv6pujnuj, f ^\ fxovw fx y Travrt S^i, wg rtu aurtu 'p evspysi<x rw arujg SxivxfxsL avfx^s^v\KS, TsKsiorv\g ^^ rSro • Xei- 
ypoLfxfxa.TiKOv, f S'^ x^ fiuovuj X, noLvri, onsp ^ Kvpiujg sqlv fS^iov, ns'^ roivvv fxsaov tl dKKo eTvat tujv anujv, rS rs svspysict ^dpe 
ujg riM oLvdpujnw f ysKxqiKOV. rx av fxv\ fxovuj vncCpyjJvra,, ra,vTa, 30 dv^pujna x, rS ^voLfxsi. oLVfg rotvuv ec^t XoYog x^ Trept r-^g ^to- 
Xj Koiva, e^t rrpog ra aXXa ^eVij, orav Travrt fJLSV, fJLv\ fxovuj S'^ ^opdg' 3C, -yu avr>i t fxsaov t^SL noiorv\Tog jc, aaia,g' Slo x^ avv- 
vna.pfv[. TsKsL etg 'p eTvai x, f woioV eLva.i, sc, yroug ec^at aK sv vnoKSLfKlvuu 

3a7. f. 2 b. dnopv^aeie S'' d.v rig nujg vk tcqoLi ycrta ev vnoKSifJLivw, Slo ^cT npoqi6sva,i etg fv opov rS sv vnoKSifxivw 'P a^sv a-vvrsKSv 

oTccv vwg v\ ev rvj "^^vfji], "^^f^ ^\ ev a-ujfxa^ri, at S^s lMa,i k^ HKol- slg rvjv aaixv rS vnoKSLftsva • 'p ^ si^og 'avvrsKst tl x^ v\ SixcpopoL. 
ru)va ev rtu vw; v\ ay^ wg ev UTroxei^/vtw svvncLpfanv, ah\ ujg35 knsitv^ roivvv txvta nposiKv^cpxfxsv, dvxKx^ujfxsv rag Xuff-eig rtijv 
a^vfi^e^viKorujv eoixao-t fxs6s^si, dKX wg aa-ioL ndpsqLV sv srspa, nxKxiujv ^iKoao^ujv nspL TV\g ^ia.^opa,g. fxia. [x So^x ysvoLr' oif 
«(Tia, af^ ujg ^epyg rtvog ev oXto rarujv svovrujv, dKK' wg rvjg svrs- v\ noLOTv\roL Ti6sfxsvv\ tv\v S^ixtpopdv, noLOTv\ra S^s anujS^v^ x^ avfjL- 
KsfSLxg Xj r5jg xar' svspysLXv aaixg sv tv\ k^ SvvxfXLv vno^ofvj x^ nKv\pujTLKV\v rvjg aaixg' d.KKv\ ^' v\ fxsaov noLorv\Tog jc, yj-tag tv\v 
ev rvj xrsKsi ipvasL swnxpfaav\g fujpiqujg, oiov sv vv\i Kv^spv^ra. ^\a^opav vnoKa.fx^oLvaa-x , xoivoV riva a^v^safxov nxpsfofxsvvy 
, . . SKsivo h\ dnopia,g ol^iov, nuJg 'p fJLv\ sv vnoKSifxsvu) x^ rd olKKx ^^ roug y. ycrtaig rr^og rd anuj^v\ avfjL^s^v\Ko'TX, roTg S\ avfx^s^vf- 
Tv\ anct, vnxpfpvrx KOLvuJg, af ujg avfi^s^v\KOTog ri (J^etxvu^; a xon npog rdg aaixg' vj -^ (pvng yx sv6vg fxsra.^xivsi dno tujv 
y) Kxr OLVf f sTvxi tv\v xoivojvtav SsiKVvn ruJv ycrituv. rrpog cvavrttuv e^t ra evavrta, ofov dno rujv ^ujujv in\ rd ^vtol, dKKd 
^oL&iv 01 ana^ouoTspoi tujv e^ijyTjrtuv otl v\ aX^v\Tv\ aaioL avfx^o- x^ fJLeroL^v rivx fxsTv^vXw^v, rijv tujv ^u)0(|)ura)V, (ruv/c^ijcrs rvva- 
pv\ng rtg e^t noioTv\TUJV Xj vKv\g, jc, OyUy [x nxvrx a^vfxnxyivra yujyov dfx<porspujv ruiv XKpujv x^ avfxnKv\puJTiKv\v Xj a-vvSsafxov 
fxixv noLsi Tv\v atiJijrvjv yo-tav, fujplg §\ txxqov KoLfx^xvofxsvov 'p 45 «uriwv npog dKKv\Kx. ^ ivT0Lv6x roivvv tujv ^ioL^opujv ysvwv, oTov 
y, noLOV TP ^\ noTov iqi KoLfx^xvofisvov, v\ ri xKKo. va^ioLg )c, avfx^s^v\Korog, fjJa^ov ri sqoLi, xp fxsv rivag ujg fxsrifov 

3» f. 3 a. iv vnoKSifxivM iKiyofxsv a rx ujg fxspv\ sv TLVL vndp- dfx<\ioripujv Tarujv , kolt' dKKag cfs ujg xsfujpiafxivov dfx^oiv. 

' fovra,, dKXd rd fxv\ ujg fiipv\' ujqe ra, fxipvj ruiv anujv iv oKio olKKv\ S'' dv ysvoira So^a, rujv Ksyovrm fxvj fxovov avfJLnKvjpwTiKv,v ^XOAIA STMMIKTA. 53 «Vctj r^5 ycr/*5 ts)u ^(^'loKj^o/JaK «XXc^ Xj ^e^o^ wur^g, vjtoi }(^ f^v KStfXBVii [x k^ovl), y fxviv smv ^orUi • y •^^ et^ 'p etvAL dkX' £15 -P 
ejULnspihvi^lyiv t3 vnoKSLfxivii dsujpafiEV/jV, ^uspvg ycrai/ rvjg x^ f tglov^s sTvxi (Ti/yu.jSiJcXXov^). tf fJLSvroL iirs <nj fx^s^-i]y(.ora, eiVtV, ort 
£«5^05 yirtac, i^^ (rvvaXkoLHfLSVYiV TccTg ffept t uffojcetycsi/ov '^Jitsitlv, crufjL^ciKkov'^ slg ^trixv r^rwv knsp sIS^ottolQtl. ^lu, rSro ^v hq^ 
wqs nsp\ '^ a.u'^ ^%siv rtujg aA)r-t\v 5c, (J^iartfle^o^ ^La.^op[i3g. bo-Asi sv VTtoiiSLfJisvw ' 'T ^^ sv vnoKSLfJLsvii) iij j^wpt^e^ avsv TYJg rQ vno- 
Ss fioL fitjS^afJnIjg dXyiSsg slvcfA t t-/jv ^LX(popa,v xaS' vnoxsLfiivv 5 KSLfjLsva (pdopoig, '^ S^l ryjg ^xc^^opAg tolov^s clvsv ^dopoCg w yjjjpi- 
xaTi]7o/3eTo^ • yre. y^ Tiivofj.A vrs fi/ Xoyov tvsqi r^g hoL^opSCg ^e^. ctXX,' yJs '^ dyojpiqov <rvfJL^s^YiKog, ^myi av ng, X"^P'CO 
xaTJj^opeTv tQ vnoKSLfJLSVv. avsv ^QopSig. aXka, kxv fi,-/i XOJpi^YQ rQro, a,vs<TLg Ofjnug x^ em- 

AABIA. rvroLg roig dnopoLg sv<)(^sdsig HopipvpLog vk ivctp- Ta.(TLg nsp\ a.V'^ Qswpsf^... d.vil'^KY\ «v noLor-fira. vtlw^ ty\v OLOt,- 
KYias fi.scrY[V tlvcc cpiva-LV slnsHv »0-10.5 x^ TVfx^s^YjKorog, x^ tccvtyi (popdv sTvxl iTVfJLnh/ipijJTLK-^v rijg ya-tctg, yj fK,sTY\v noLorY\rog Jt, ycia.s 
irapoLSs^ rdg ^L(*,^opxg, luTnsp ol svs-jfQevrsg nspi tQ <puj-vg dno- 10 kolvov tlvo. (Tvv^sTfxov nctpsyjofLSVv\v raTg ^ vTMLg npog rd. crvfA.- 
pioLLg, tSjv i^ (Tujfix ^ (pujg Ksyovrixjv rwv S's <lTwfxa,Tov, fxsTY\v ^s^y^koto,, roTg Ss TVfx^s^Y\KOTL npog rotg vTMg • y\ ^ ^VTLg »x 
TLvd, ^vTLV snsdsvro slnsTv 'e (pujg dTujfia,ry k^ TMf^arog. knsL^Y^ dfLdiTiug dno tmv evamwi' slg rd svavria, fxsTa,^alvsLV ^l\sT. . . 
'p dfJi(poTspijjv Tojv a,Kpwv fxsriyjiv y] eg 'lth- a,VTwv fxsriyov y\ totxv'^ ^ Sv alpiTSLg yivoLvro dv nsp\ rijjv ^Lx^papijjv • ypi]TifXYi 
fxdWov tQSs Y\rTov S\ tQSs, j^ tQto ^Lyyjg, TpLrra,g tks^ysv ^vai Si eq-tv yi nspl a,vrujv dswpia, npog oKy^v ty\v twv kolv{jjv K<XTY\yo- 
rdg SLa,(popoLg' yj fxoCkkov ^tmv y\ttov Ss. <tv fJL^s^YiKOTO,, wg t ko- 15 pLijjv S'LS'a<TKa,kioi,v. 

^LKov '/] olkoyov fxdkkov '^ VTict raSjra, lug TVfxnkYipQvra, rvji' *AMM. £.52. TLvsg yv npog tQto <pa,TLV otl rpLTToC sItl twv 

vTioLV Kdv Tijj opLTfXM nxpxka,fx^a,vofxsva,, 0X17005 §'s o^^/3e|3jj- Sia,<popujv rd eT^ij, :c, ctt /a • a,VTU)V eicrl fiakkov varicu Y\nsp <rvf»r- 
Kora, (jug sv rw onolov tl KOLTY^yopnfisva,' fxia, -^u rQ TVfi^s^YjKO- ^s^-ziKora, a,l Ss fxdkkov crvfx^s^Y\Kora, Y\nsp v<ria.i, ctt S\ fxiTujg 
Tog Ka,TY\jopia, v\ noLorY\g. e^ icry S's htio, x^ TVft^s^YiKOTa,, wg '/\ nujg syHTLV, ujg a,^Y\kov sTvoll norspov TVfx^s^Y\Kora, fxdkkov a,vrdg 
kv nvpl dspfxoTYig Jt, i^ ev ^lovl ksvKorv\g • cug -yO cv nsnonjjfLsvuj 20 SLnujfxsv y] yTixg. . . otl S^l ^Tia.L sltIv ofxokojHfxivujg al S^LO.^popa.i, 
<rujfxa,ri yTia,L sItlv wg TVfLnk'/\pQvra. ty\v ^tmv a.vrijjv, uig Ss sv Sy^ov [x sk tQ <rvfxnkY\pujrLKdg sTvoll avrdg slSwv ^ yTLujS^ujg 
dnoiuj TUJfxxTL TVfJL^s^Y\KOTa.' TOTS i^ ^ 'yivov'^ ^ dnoyivov'^ yuj- k(Xt' auraTi/ xa.Tij7opeTfl^. .. yroo k, vvv ynag ^ oTS^s rdg S^lol^o- 
p\g ^Sopdg tQ vnoKSLfiivn. ors -p sv rtu nvp\ y\ 6spfK3TY\g, sq\v pctg, vk dva.'ysL S^l awctg vno ty\v Ka,rY\yopia,v rijs ycriag Sid 'p fiYJ 
^ria,, snsLS^Yj dSvva,rov snLvoY\SY\va,L nvp ^Lya. SspfxoTY\rog • oTaf ^s syvuJ^ rw nokkw dvSpujnuj. 
kv (rL^^iipuj yivY\^, TVfx^s^'/\Kog sqLV. fxaCkkov ^s <rvfx^s^Y\Kora.2S f. 57. (rvjyaat^vei ja ovv a.vTiM "V ''''roSe" ■r vnoKsifxevov 3b 

y >/\CJ / -V / \t3. 5/1/ _l/ / r\/i, /3 / <■/ ~5\3,»_ '>,/« 10. 

■y\nsp UTLa. K) Yi sv KVKVM KsvKorY\g Kj •/] sv Atoton^j fisKa,voT'/]g ' 71- osi^smg yxp sqL TY]fxa,VTLKOV. yrw yuv a,v^g sv tyj ^vtlky\ (1 

vs^) i^ K) dnoyivs'^ X"^P'S (pSopdg rQ vnoKeLfxiva, xaSa (p'/]TLV 6 sqq.) r^v vkY\v vnoKsifxsvov KxksT' oLfx^io <^ ujpi<rfxivc)t., ^ '^ 

Hop^vpLog' ^''ori Svva,ra.i" ^YiTLV^^^snLVOY^SvjvaL iCj KVKVog fjiika.g k^ toS^s ujg Ssi^SL vnonlnrov, ^ y\ vkY] ujg y\ a.vr^ fxivnTa, noivrujv 

xopa,^ ksvKog jc, AlSio-ip dno^akkujv T'/\V yjpoiav yujpig cpSopoig rQ rwv ev aurvj rpsnofxivujv. . . 'f Ss r\ r^g kX. tQ vnoKeifxiva yrix^ 
vnoKeLfiiva. okujg «Js BokQtlv html eTvxi Slo, ^ na.rfg kvkvh f 30 otl vnofxivsL Jt, » c^eTrat nvog, ^Si sqLV sv vnoKSiuiivw, dk)^ ccvtyj 

sT^og T-/jV ksvKOTY^ra, sTva,L k, tQ Kopa.Kog ty\V fxska,via,v. rpLrra,\ Sv ■unoKsifxsvov na,Tiv sqi ^ TYJg svoTYiTog alria,, mriqL ^p tv TY]fx<^i- 

0,1 ^La^opoii Kcnr' o.^ijrQ Tvva.yov1)." dkX uj Hop^pvpLS, dvri^oiTLV vsl, ujg roSs f ^vkov, oSe dvSpujnog. ^? yv t\ -t fxspLKOv S'Y\ko'i'' 

^OlQtLV Y\ ^TLO, Xj t" TVfX^S^Y\KOg TU) SV VnOKSLfxivU), Tijg ^S CtVTi- OifX^UJ Ss ksyOfXSVOl,, ToSe TL, f fXepLKOV vnOKsifXSVOV S^Y^koT, (pYjfJU 

^oiTsujg vSiv sqL fxirov. ty]V a.T0fJL0v >jTia,v. .. S^i ys nXarwi' t toBs ri ini rQ KOiSohf 

SlMIIA. s'' f. 3. pY\Tiov vv npuJTov nsp\ SLa.(popxg, ri sc^lv. 35 skoLfx^a.vsv d.va.yKa.iujg ws ujpLTff,ivov, lug sn\ tujv ISsujv (eksys ^^ 
X) yoip TLTL 80KS1 ^ia,^opd eTva.i 'p 'y^ujpi^SLV ne^vKog rd vno -r a.vTdg iv vna,p^si ^ ■dTia.g sTva.L), f ^s roio^VfJ^e errl ry xaS ' iKa.c^ov 
a.v't yivog • k^ Sv\kov otl ujg npog 'p yivtg a.vrY\g, HTUjg v\ ^LoiKpLTtg TaSjra, ^ tksysv dopLiqa. S^id -r fn^ sTva.L sv c^oltsl, ctXX.' iv povj Xj 
dnoSiSo'^. fxivroL Boirjfiog Trpog '^ sTSog Kvpiujg <p'/]TL Tvvroirre^ dnoppov] f eTva,L tysLV. 

rY\v SLa.<popa,v dk"^ « npog f yivog, ^Lonsp ^ nokka,KLg dvri tQ iSlMnA. s f. 5. 'kcxkuJg SLnsv ori na.Ta, vTia, S^oksT to^ ti 

efSng na.pa.ka.fiL^a.vov'^ cd ^LoLipopxi, x^ TVfxnoLTAL ja ofJiQ pY\SeTev a.v 40 <rY]fxa.LveLV, Siori ty\v sripujv S^o^olv dnoLyyikkei ^ tyIv dvujfxa,kia,v 
nspL tQ yivng, kolS' saurvjv S\ sKa.q'/[ x^ jx tujv v^ laur^fv, xctd' r% iruvJiSetag, ijrtg rd dvofxoLO, npa.yfxa.Ta. ofxoioLg '^/[fxcxTL ki- 
{jjv dv kiyv^, K^ ndvTujv pv^Ssi'/] clv, k^ Ss tQ yivng ^Sa.fLwg' gscuv elcufls nokkdKLg TY\fxa.ivsLV. ^ -^^ svra.vSa, nLSa.v\v ^a.vra,Ti9.v 
i^\ ^ fxop^uJTLK-f] ic-LV \K<ic:^ tQ yivng. i^Lsv^vo^y^s ^^ r? SLS^vg, ifxnoisT. 

OTL '/^ (Jia(J)opct iqL fip tQ yivag, k^ eqLV ■^ fx SLa.(popd fxop^'^ ng f. 6. x^ ri kiyofxev To'Se ri ty]V oLTOfxov i^Tiav; norspov K^3b 

tQ ysvag, 'p S\ yivog ujTnsp vnoKsifievov npovna.p'ysL. 'iqLV av v\ 45 "V :^Sog v\ T'/\v vkv^v v\ ^ i^ dfxcpoTv; ■^ ^'^TOfxev k^ noLvra,, dkka, 
S^La^popa. <rvft.nkY]pujTLKv\ «(na? dnkvc^epov, ujg rd slSv\ ^ ra yiv/\ JtJ^- jw. tv]V vk'/\v, Ka,SoTov vnoKSLl) ^ st; ivipysLav y\ksl tQ ^iy^^ f 
TUfi.nkv]pujrLKa, VTia,g kiys^). .. f. 3 i. Slo rd [x sTSv] ^ rd yiv/\ SL^og xp -^v nXar(x>va, ^ ^i) 105 i^^Lc^a.fi.ivYiV rv\g 0LKSLa.g ^vTsujg, 
wg vnoKsifxeva, ^evTspa,i f^cria.i kiyov^^ a.\ S\ ^10.^0^0)1 Ka£' vno- h^ i\ a,v '^ eTSog, Ka.So'Tov ujptc^xi ^ h ic^Lv dpLdfJLuS' ^ ^]^^ Boj- i 54 EIX TA:^ KATHrOPIAX 

6os 'p £V xp To^i^s a(|)opL^ei. €i ^e rig Ti^v uXijv w; xopic^-ov vtrav jw, wv «S^og* a(|)' v\g opfijuvijimi aXkoi Ttv^? x, o /^pyot? IIXwtTvos 
jnvj^cCjuLujg To^e Tt elvai (J^vjiTiv, avciLfJLVv[(j-o{xsv aufv uj; y Trspi 7^5 dvTiXEyaa-LV, eqi TotavT»], XP"^0 ^^ X070J5 roi^JToiq. -v fxv^ eTvoi 
a,%er\i vk^i; eqXv rrapuuv X0705 etXXci t^; ij^ ^eciv Ix'"''*]? ^P°5 fxvj^lv »<ria, evtcvriov em rm xo(,6' 'ix.xqai, y<r{ujiv eq\ niqov, rv^q rz 
'p Zi^oq. -^ ^s (TvvSsrov S^viKovort, onsp eqi ^r krofJLOV, eni^efsl) t arofxn jcj t% el^Myjg jc, 7evi>c>i5, r^ snAjMy^ ^e^eiyfJt.evov' oXu>5 
rohe... oX-/j (J^s i^ e^f^oo^og y\ a,no twv XeyofnevMV em rccg ycriag k^ 5 ^ yx e^t oe^eijfievov, npog S^s r3ro eig rponog, avTiXo^iag ^cvotTO 
^ T»g Ilufia^o/Jeitfg ^j^e^ aXvjfleiag, eTret^ii (rvfJLipvvi ra, Xsyofxeva av uffo/AVTJjiraj ti^v ffepl t» xaQohi (MacntaXiav. . . f . 7 ^. Trao-i ju) 
To~s npoLyfjLctiTiv sri$evro.f xj^ (5's Tyg <nJv6riKriv aXKiug 'ksyovrxg av rccvrct, rcc evetvrnufjLctraL sna.x.okvSsi roig kv o^pyij^ f xa>tov x^ f 
sTvai Tflt fJLopiOL rvjg Xe'|e(ug (ikkorpiuig nposi(nv, dnonmrv^ra, ryjg fXY[ ov a<f)opj^o^eVoig, fxdLhqa, <5e nXtuTivc*) )^ ToTg OL^J.oig ToTg arro 
*PX*1S ■^•^" xaTjjYopjujv, a(})' ^g MpfirivJ) xxr' a,\y\6eia,v. (igiov ^^s T^g evujcrewg dpyijifxsvoig' iiroi -^S 'p Sv i, Tot^aflov iv OLpyv^ nporh- 
^vjTsTv xf-^ Tyg vnoqa^a-iv Movrag roig e{h<n x, yevecnv,, ei pvjflvjtrej 10 Gevreg, eneiiroS^nu^eg o^eikva-i noielv "^ d,n$ r\g ^ucipe<re'jog rrXvJfiog, 
Ta(5^e eTvai • ^ «^ ^ Xpva-innog dnopei nepi r^g l^exg, el roSt ri Xj f xaxov x!p avfi^s^rixog sniywofxsvov ^ fA.vj^a,fJi(jjg nporp/vfjLSVOV 
p-/jdvja-e1). (TVfJLna.pa.h/inreov ^s 3^ T15V o-uv^^iSejav tujv ^tuiVjcwv nspl dno^xws^. 

Touv 7evtxtwv 7rot(ii)V, fftJug ai Trru/oretg. x«t' auTsJs »'|50(J)c'|5ov^, Xj A.\BIA. fftwg Xe^eJ vi va\a, fJLVjS^sv ^iy^^eiv eva,vriov; sv '^ rw 

TTtwg vriva, ra, xoiva, na,p' auToTg "ksys^, )c, onwg na,pa, rviv kyvoiav nepi Tsvsasujg ^ ^QopoLg (|)ijo-t roi c^oifsia, fxcLyst^ otXXifXoig, '^ 
Ty uv] rracrav ycriav TO^^e Tt crvi^uaiVetv j^ '^ rrapct tv yrtva cro- 15 rrup tio u^art 3tj ^v dspa, rvj yvj. x, kvsi 'AXe^^avcJ^pog kiym "y 
«btiTja» 7ive3 yrapa 'f ^(vi^* T^g Xegewg • oXov ei' Ttg lcftv ev 'A9v(- xaSoXy sauToTg fxa,fov'^ ra, qoifsia, • y ^>]Vy ^ x^it^ -^ o-iiu/Aa, 
votg, yx s<7tv ev Me^ctpotg • ^;^ a.vSpujnog yrig eqiv, » ya,p eqi rig akka, noiorv\g noiorv\ri, 6epfM)rv\g •^vfjporv\ri Jt, O^poVvjg ^vjpoVvjTt." 
xotvog, ujg riva, ^e OLV-h ekd^ofJLev ev rw koyw., ^ na,pd, r3ro f ^s ^uptavog eniKpiva,g nkeov <\>v\Av "«(^'s >tp rvjv noior-/\ra, fxd- 
ovofJioL rvro l%ev X0705 wTtg xXvjSeig. 'p au^f ^s k^ en\ rS^e rv X^O^ ^*" J^ctuji^etg Xv](J)5eTsv • y "y^ dfJnkkS^ v\ 6spfxorv\g ^JAjy^po- 
ffOfbia-fJLOLrog sqiv. eyuj etyut, cn) yx cT^ oLvSpwnog S^e' elfxi eyw, 20 tvjti Ttvi, eav ev jrupt 7^v]3, v\ sv v^a,ri -^vy^porvig 6spfxorv\ri., sns\ 
etvdpwnog aipa, cn) yx eT. ^ ']^'' STri rQ^e rS co^ia-fxoLrog f ju, e^uj v\v nors evpeCv x^ nvp "^vfjtov. dkka, xdv (pSsi noiorv\g TrotorvjTi, 
ii (Tv sn\ rujv drofxujv keys'^, S\ oLvSpuinog en' v^evi ruSv ev fxe- ujg ev ctn-otto (ru)fxa,ri, ^eT rore a,vrd ka,^m' rors -^ j^ avfx^e- 
pei. .y^ovev yv vj Trapa^uj^ii cJ^ioTt tio yrtvi ujg Ttvt ej^^pvjcraTo. ^vjxoTa etirt vc, ^tvovj jc, dnoymv'^ y^j^pig (pdopag rS vnoKSifx6v... 

3S *AMM. f. 59 b. v\ fxsrsyva-i tcjuv Bia^opujv, rd jx eto^v] evep- TpiTV) dnopia,, e\ f fxaXkov jc^ f v|ttov yx eni^sye^ y\ va-ia.,, nujg 

yeioL, rd ^e yev/\ elre ^vdfxei x^ Ty g IleptffaTvjTixy 5 etre evep- 25 'Apicf OTcX'/]g ev Ttw n^cpt reveVcoug )c, $9opag Xe^et 'p v ot^pa ^rrov 
ysici, Kp r^g IlXaToovtxyg, ra,vrv\ ksyov'^ f rrotov ffcpt ycrtav d^o- 6spfXQV ujg Trpog ffup, ycrtai ^l roLvra,; Xj kvei 'AXe'^av^pog X/- 
pt^etv • at '^ ^ta(|)opat ev tio ono^iiiv ri sqi x.a,rv\yop3v'^. yujv "y xaSo ycrtat f fidkkov 3c, 'f ^ttov km^syov'^,, dkkd >cp rr^v 

3S :SlMnA. s' f. 5 ^. rujv pL yv ^svrspujv ycriiiuv tv^v noiorv\ra, noiorv\ra,." ^s '^vpixvog, on hS^s xp Totg n-otoTvjrag -r fxoCkkov ^ 

yirttafJV] <})»]<rt ^ Trepl ycrtav *? noiov d(popi^eiv, mrec^i nepiopi^eiv \j f v\rrov km^iyjiv'^, kdv vriuj^eig kv\^6uja-iv • sxdo^v\ ^ nksiqv\ kv 
nepiypd^siv, rv ^s Xeuxy auf tSto yw.ovov ffoioTvjTa. ^io jc, Xcu>cov30 Tto otxetiij VTroxci/tcvto, Jt^ y Tto fxdkkov x^ virrov ha^spija^iv s\^o- 
jM. avcTj y<rias voet^, f os ysvog x^ f sidog a,vsv aroyuy ycrtagy ov- nsnoiv\vD y) rauTa 5^ v^pecrcig etdujv ctcrtv. v; x^ aXXws, oti f 
va^ fleujpcTiS^. )^Tot /Acvec^t /A/pv] (Tu/ATrXvjpujTtxciTviisyirias, Tct7^vi vjttov, OTrep f /taXXov yivofJLSVov, yx k^dq-vi rS oixcty et^s» S^ 
:^ Ta eiS^, 'P ^s XeuxoV yx ^qiv. dkk' kne\ Xj v\ ^ta(jjopot ti^v rS dv\p nvpog 6epfxarv\ra, km^e^afJLSvog dnujksas f dv\p eivxi. 
y^g va^ioLV d^opH^va-A eiS^noisllv S^oxe^i Xj yioLpa,xrv\pi^siv rdgva-ioLg 'AMM. f. 60 ^. y^e Tavra (f nokv x^ f okiyov) kvoLvrioLS» , 

> ~ ~'/i, y ■^ / <,\ .^ y ~/M«, ~\„,'^^/i\''^^ ' "x '»^'>' / N^-» v30. 

ev Tiw noiuj, a^tov ^vjTctv Tivt jw, Ty Xeuxy, Ttvi oe tujv ^cvujv Xj 35 e^t n^oira, oiori f fxeya, cx fjuxpujv noKKujv cruve^vjxe j^ tp TroXu 
ei^tuv at ^tatjjopai ^tci^vj^xairtv. ■ ex TroXXtuv o'Xt7ujv. x^ ^ei|et fjuxpov vc^spov on y(5's TToircc kqtv 

3b f. 6. ctXX' OTt ju, vna,ptfet f /avj^^v cvavTiov cTvat TaTg ycriaig, otXXa Trpog Tt. ctXX' yv et )c, xp trv^j^^aipvjff-iv, ^vjcrt, ^oiv\ Ttg auTot 

■ ^eigatg av ex ruJv^e. ■ kvxvria, v^ ' ev 7/vog otct vnordrre'^, 55 Jtoa-d cTvai, y^^^sv v\fjuv hoia^et • otpxeT -^^ v^yttTv n^pog 'f ^cTgat on fxv^ 
^\ v<rioL y^ev Ij^et otvtt)T/pw 7^05 kv 10 UTroTaj^^flvjVe^. ^ Tot ju. fJLo'vv\ TJj ycrta vndpfst f fxv^hXv evavTiov, er 7« ^ toTs d(pu)pta-fJL6'- 
svavTia ^eVtv ?j(^ei ffpos (*XXv]Xa, 11 ^e y<rt'a (t%sTo's c^^t ^ y^ev40voig TToo-oTg tvto vnxpy^et. d^ujptrfxhtJL h\ noa-d kiyva^tv oa-a, 
npoa-oell) rv\g x^ tv]V evavrtujcrtv %ea-su)g. %rt rd ju, kvaLvriaL npog ujpia-fxsvv\v riva, tfva-t noa-orv\ra, x^ fxv\ rvj npog trepov %ea-ei ki- 
aKkv\ka, dnovevet,, vj Sl y<rta xafl' auTv^v <vptqou. fxivrot *Apt- Yov^. t S^l fjuxpov )c, fjidya, X) nokv x, o'Xt'7ov dapiqa,. 
coTcXvjg ctTTo Tvjg knoLyujyv\g ruJv npujrujv 3c, hevripwv va^tuiv f f. 60 ^. f hoxei kvra,v6a, y f npornoivfxevov <rv\fxoiivst dkkdZB 

V\\ ' / ■> .^ ■) r /\^ i»/-f5 \* / ^ \' //t ~T\\\ '/^ '^- \ 33. 

yUvjoev evavTiov ctvat Tatg ycriats xaTa<rxeua^6i. . . 1^0^. a,no- f a,fjLera,neic^ov re Xj a,xa,rxoerov. rovro os t tOiov t(o Trpo 
pSiri (J^e Tivcs, TrtJijs yx ^c^iv evavriujo^ts cv rv\ tja-ix; nujg yS -f X071- 45 at^Ty a^tv axoXyflov, Xj ig exetvy ^i^e rv\v yivea-tv rS kiyovro^ 
xov ^toov Tto 01X0700 yx tqiv kvxvriov ; ffpos (J)vjirtv 'ldfj,^kifo^ rv\ y<rta ^v](5'^v cTvat evavTtov • cv rnrotg yi 7r/(J)uxe 'p fxxkkov ^ -? 
oTi (Jta(J)opa ffpos ^ta<J)opav Ivavriy^, t ^s.oXov yx etftv ivavTtov, ^ttov 7tvci^, ev ofg 3t, vj evavTio^rvjg. )t, tvto yj( dnkujg' y 'jS oira 
^ on *? , Iffi^ej^^o^/Agvov toi kvxvrix yx Itj-tv av'? IvavT/flv.;...:-!".-?. 1j li^tv IvavTi*, ^^ej 'f fxxkkov sc, 'f ^ttov, ctXX' oVa tujv Ivavnujv 2;X0AIA STMMIKTA. 55 

nE(\)VK£ fxlyni^ oXKyiXoh;' -r -y^ o!.priov ^ '^ rtspiTTov, evoLVTM aXk' sl Siot 'fv ^iuxparvji' ^ o avSpojnog ^ t ^ojai', y x*fi' cfJT 
oiTo., yx sm^sy^e'^ 'f jxaXKov ^ f vittov, snsio^Yi y^s ^iYfUc^ «■/- aXXa Kp (j\)fx^sp-/f<,o<; \}na,pfsi Tvroig, Siori roTg uff' ctvra vnccp- 
d>vKsv' vre ^ap e^iv atpnov apTiv {xSXkov xpTiov yre nepiTfv ne- y^et. t (5's ef oipi$iuLw npoa-y.ei^ ^vikSv oti, el jix fv alvdpwnov xot- 
Oirry uSXKov nspiTTOv "ksvMV ^e eiva.i i.sye'^ kevK^ iuloXKov floXy rjg Xa/x/Sara, y>c eni^^ey^sj) TclvxvTiou, el oe tv ev TiM^e kv- 
XevMv, ensiO^Yl tuS fxikoLvi ne<pvx,e jmiyw^. . . t^eov ori ra evav- 5 Spvjnov, oTav ^tux/jarvji/, em^ej^e^. . . f. 1 ^. npo3eTeov tw Io^loj- 
riat, rekog eiVt, 'f ^e /ui.S.kkov yy ^rrov oSog en\ T* Ivavrt*. . . aXXa ywart r-^g yVta; -t ya>^ >tp <njyu,/3e/3»j;<og rilvoLvnat, ^e^^et^. npoSe- 
roiVTX xp nXarujva tjJLfxeiTx keje'^ • y^J^e 'i^ aSpoov -^ ^vo^k; yCtera- reov o's )^ -r Jtj' '^^*' ^*' ^^^^^^V /Af^^^l^oX^V, tva ra 67rt rouv ^evwv 
mjfJa an'0 r? evavrty etg f Travrij evavrtov, aXX,' o^Jul' rtvt Key^pvQ, ^Tropvj/Acva yUii noLpx^sy^MfjisSoL. naikiv ^\ t-)[V voyity^v v<rMV ensi- 
x, 7tve3 ^rrov kevKov ^ tri rirrov x^ yriw fji.eka.v. 'Aptq-orekvig S^s (rot,yiia-LV evraCSa oJg yU,vj ent^^sfofLev-^v rdvxvrioi,, dkkot 'p aun? 
(j ffavra ra Ivavrta x^ nXarwva 'ifxfJLecrx keyei, clkX oT^e ^ 10 pvireov, ori y ffept IjceiVvj; vuv o X.0705 aXXa Trepi T>]'g keyofxsvvji,. 
a,fiS(rx Ivavrta, ei otj (J^uo fxovov,, xprtov Xj nspirrov, x, voa-ov x^ aXXa rtvog, ^a^riv, evavria ^Xtog I91 (J^exrtxo^g, og 76 Iv evt ef^et 
v^eiav. i*^' ^f"' "Jiravriog ; . . . ^ta Tvry rS ISnufJixrog ^ IxeTvo (Txcpujg 

33 ^IMIIA. e^ f. 8 A. (tTTopvjVete ^' av rtg, ei fxxkkov koyiKog evSsinwl), ijig i^ ««^^», ^ fxolkiqx »] a,rofjt.og, vnoKet'^ navrxfH 

^^' V fxakkov eqtv aivSpwnog. ^ npixJrov p, v x^ r^v v(?-ia,v syiet t na,(n, ^ Trept aur/^V ^ Iv aurvj ra (i'XXa vndpyst, oc, t?^evt rwv 
fjLxkkov koytxov aXX(* xp r-/^v ^^iv vj xp rvjv evspystxv. snstrx 15 (iXXtuv t enthx,Ttxov npo<reqLV ' y(J'e -^ Trpog r-/^v oMsiav vnoqa^TLV 
yS^ev aironov raig ju, <rvvTpsy[ii(ra,g roTg er^eyt TroiorvjTocg, oTov rviv gauToTg e^apxeH ra, (ruyaj3ej3vixoVa • ^ia v^\ vnoxei'^ y ^evt, otXX' 
koytKYiv Irrt dvSpJnii i, ri^v dspfjiorvira, en\ nvpog, ^5X,s>^ 'tp /a*X- erepag vno^dSpag npoir^eil) • S\o »(^e (^'e^e^. raura rdi svavria. 
kov ^ 'P YiTTOV, y fJLsvrot f ei^og avro. 'AMM, f. 64 ^. ^sxrtxov S^s tujv evavTiujv, tva (J^et^vj rvjv ^u-4» 

4a 'AMM. f. 62 i. (J^ia Ti ^e yuvj («(TTrep eTri rwv aXXiwv t(^wv va/*tv ry Trapa fjJpog S^sy^sSi, ra evavria' « '^^ etne ^^X^^ 7(}i 

' ekeye npog tm rekst "yx Utov Sl rSro rijg »o-tag, snstS':^, el x^ 20 Ivavrta, vjv -i^ Iv rut' aurai roi fxay[pfji.sva, akkoL ^eKTtKov, Tva rviv 
t:(L<r'/[, (jjeps, vndpfet, y fxsvrot ye fn.ov'/\, vj ^yv /xovvj jw. y rracrv] (5i*va/Aiv, u5g etTrov, ev^J^et^vj^. 

^e'," »T(xj Xj evravda nenoivixe \j eTnsv ori vx t^tov rvro v<riag, ei f. 65 b. entkvs'^ rviv anopiav ^tyjug, xarci re ri^v X67o/a^vjv4« 

Xa narv[ vnap^et • j^ yj f ffoerov yx entaey:jlj f fiakkov x^ f vjr- avrirrapaffacrtv jc, tvjv evc^acrtv, avrtnapaqairtg ju. yv e^t f xara- 
Tov. keyofJLev wg Ivap^sg ov Ix t(wv elpvifJLevwv rSro xarsktnsv • (J^e^a,^ jw. rvjv dnopiav, ^sH^ai ^e ort Xj yrujg sfvira vh\v kvfjLai- 
enst^vl '^ irvvvifjLfJLsva eqiv, wg eTiTov, tcc napaKoknQ-^fiara, x^ y[ko- 25 ve^ f ksyofjLSvov • svqacrig ^i sqi f fJLV]^' oXwg Tviv dnopioLV 
hiSet noLVTixjg f fJLvl eTvai rt fnakkov ^ vjrrov tim /avj s^stv evavriov, S^e^a^, aXX' dvarp^at avTYJv u5g /avi yrtog Ij^yj-av (ug v^ffof'^'^*!» 
I^etge ^s fJLtKpw npoTspov fJLYire rvj vricf, fJL-^re rw no<rvj vnapyetv f. 67. Jt, xaXtwg npo^rsdviKe '^x^ rv^v savrvlg fJLsra^okvjV."Ad3. 

Tt Ivavrtov, vj/aTv Kariket^pe rSro irvvayaysLv ^ npo<rvnaKS(rat, IxeTva -lio y xj^ rv)v gaurouv fiera^okviv enth^e^ov'^ rd evavria, 
ort y /wvv] yo-t* vndpyiei f fxvi im^e^e^ 4 fxdkkov j^ y ^ttov, Xo^og, (f)v](ri, ^ ij (Jb''^^, aXXoi tim 'p npayfJLX fJLera^dkKe^* v^ ^i 
dkkd X, Tto ffoo-iu. 30 7e yo-ta aurvj y^ f noiov fJLera^dkhicra ^SKTtKvi rujv evavrim 

SIMIIA. C f. 1. f ^oxeT «•aXtv nporKsifjLevov Iv^eixw^ ori ysysvvQ. 

v^e rvro Kvpiujg Y^tov scfi, ^oxeT ^s T^iov ^ia f /.tovvj rv} y^rta wa^- iSlMIIA. C ^- ^- ^^^ npujrov rv^v atrtav rvjg roC^etag eupeTv, 4* 

'•/ iiV''^/ TN^^"'/» ■?■/ \ / '/t\ j\ r\>*t\/ \ \ — 1\>/ 3//1 -1/ ^ '' 20. 

j(^etv. a/^a os evoetxvuj f ooxet ori yj(^ otovre f xuptcug loiov errt ot y\v oevrepov f no(rov fjip rvjv y^rtav eraj^ovj. Asyv<rtv yv ori 

tujv npujTUJV ysvuJv Xa|3eTv, ^td ty^v dnkorvira ^^kovort x^ rviv okt- (rvwcpiqarai ruu ovri f no<rov (dfJLa ^ ov rt scp., ^ evSvg ^ ev vj 

xorvjra r(^v npwrujv ysvujv. rujv ^\ evavriujv l^t ^exrixj^ vj yo-ta, 35 n'oXXa otva^xvj avf eivat), x^ ort ra nketqa xotva s:^i rvj re y(ria, 

yj^ dfjLa ^vikovDTt ' v '^ S^vj dfjLO, ti^airo dv ri rd evavria. .. et^ '^ '^«V ^°'^'^-> "^'s 'P fA ^X^'" ^vavriov Kj f fxvj sntS^s-j^s^ f fxakkov 

kn\ jw) TiJiiv dkkujv yx tqtv, vj H rtg v<ria y\ drofxog dvd fJiipog i^ f YjTrov (Kairoi f noiov dfx^orspa ravra sy{si), x, ort, npoY^ 

rdvavria ^eys^), ^y^ov otl to^tov pv]flv]o-e3 r-^g yirtag, yj( ujg n^avrt ^eT^) f dnoiov ^tac^afv rvjg Iv aOriu eyytvofxsvv^g notoTYfrog, x^ 

(xpeTrrov >^ ry rravrt x, fiLY\ fxovw l^i» f ftovu^ ^ fHYi navri' rd ort rujv fx dkkujv dvatpsSivnuv yx dvaipeil) vj yirta, ei 'p ^taqafv 

^ X^ta (rvqekke^ j^atpycriv) otXX' uJg fxovuj vndp-^ov. j^ Iv tcu 40 xaraXetVoiro, ryry ^\ dvaipsSsvrog (Tuvavvfpvj^ y\ (rujfJLariKvj H<ria • 

itifinrui h\ ruJv Tofftxiuv (c. 1) yrujg f 'ihov ^tujpi<raro. ^iqt S\ w^e crvveyyvg sqt rv] v<ricf, f no<rov, npoqiSet S\ ort ^ Iv raTg xi- 

i^ i(^ TV]V oivri<7po(})v]v avf SewpeHv • el '^ v<ria kc;\ f yivog, eqi rt vv\<re(riv vj xp f noiTQV xtvvj^rtg, rvriqiv v\ augvjo-ig ^ fxsiujTig, I771»- 

noLVTUjg Xa^eTv vno f yivog sv arofxov, rau-rv uffapj^ov tujv rlpai eqt rvjg xar' ytriav, rariqt rvjg ysvicrsujg ^ ^Sopag, ^nsp yj 

ivavriujv ic^\ ^SKTtKov, et re tv ov Kar' avf rdvavria ^iyijs^, v<ria dkXoiuj<rtg, x^ notorvira ncra xivvjcrig. xairot ^\ l^^ug ycra r^g 

f rotSrov icftv, tS^iov yv txjg IttI /io^vvjg rvjg drofta vcrioLg $eujp»fxe- 45 yciag ^ no<rorv\g dTXvi 7fa,pd rvjv vcritw iqiv • «"spt «^ rv\v v^riav vi 

4avov. Tot ^\ napa^eiyfiara em rv rtvog dvSpujnv npoet<rtv,,, ^o- fxera^ok^ rvjg notorvfrog yive'^.,. fxivroi 'Apyyrag fjp rv^v 

' xy crt ^e J^ oti ^evrepat v<riai ^eKri^ij ruJv ivavrimv ewat • uJg -j^ bo-tav -p n^oio v Ira^sv. . . iv S^s rvrotg navrog eqi ^viTe^tv r3 ^tko- 

^wxpotrv]S d^pujv ^ (ppovifxog^ yrw Xj avSpojnog ^ 'p ^u7oV iqtv, fxaSiug 'ij^ovroSi £'S ''i ^Kinujv Ixarepos pi f notov npoira^sv 6 66 ElSTA^KATHrOPIAS;. 

^s T rroirov;... o 'Api^or/X*]; npwry^v vcmv vnodsjULevog Tvjv (rvv- tS npo^opMS 'Koya i^viTlv' o '^ svS^LoLOsTog ^Ss rtoarov oXa>§ sqlv^ 
Serov ^ <r(x)juLoi,TUYiv ^i* 'P yvojpLjuLwrspxv £iva,L TOLXjrriv r^ (Tvvvi- dXX slnep apa, aql ri, ^Xov ori noiorvig eq\ rvjg -^ux.^, einep 
Seicf, TiJ hexTMVj, elxoTujg Toi,vTvj 'p noa-ov (rvvira^ev wg olxeiorepov ^iddsa-ig eqi Tvjq i^x*lS ^ ^^'5, AaiJsiris S^e it, 'i^ig noiOTvftec,, u5; 
^ yvwpijmvrepov x, rvi ^Mqdirei Tvjg toiavtvic, ycria; <Tvvvna,py(ov. £l(rc/xe6a,. npoTeTijxvi^ ^\ o oipiQfJLog rS 'koyv, eneiS^ ^i' a,vTS 
iij vSlv 6a,vjuia.cfcv exoiTepov olxeMV r^v rd^iv dnoSe^ivxevxi TAig S fxerps^'^ o Xoyog. 

ettUTO vno6da-sa-i. . . yiWj ^s -^ S\a,ipea-ig a,vT-/\ vx e\g siSv[ tS SIMIIA. ^^ f. 8. vSe o 'Apic^er^vjg ii^ -^ xoivov t3to no<rovA» 

noav dXK* slg Sia.(\>opAg • stSvi ja -^ rtf noaS 'p /u.£ys6og ^ ^ nXvi- tpa^ivs'^ slniuv -tv Xoyov, aXV ori x*r«/AeTpeT3 (ruX>.a/3'^ ^pa,fe\.ii. 
flog, ^M^opoA S\ -^ (Tvvefeg x, S^iMpiTjULevov. -^ '^ fxeye6og noa-ov vj jua,xp£. rSro Se ^acrjv yx a.vra,pKeg' bSl '^ o "Koyog xa.6o 
eqi avvey)g x, 'p nX^6og noa-ov SiujpLa-fxsvov. Xoyog ^er/jeT^, vSs v^ ^pa^ysM a-vWa,^-'^ xa.6o a-vKXa,^^ fxffrpsi,, 

Ab f. 5. enLSia.ipsa-LV rS noaS noisi'^,, -^ ^ en 6ea-Lv syovrm tmv 10 ctXX' ori sv %povM n^ksiovi vl sXctTTOVi^ wqe o yjiovog oiv elv^ o fJLsrpujv 

ev a,vTuj fJLopiiuv Ksyujv sTva.L, -f Sl s^ »x syovtijjv 6sa-LV. Sia,^^pei 'Tv %povov., o skdrrujv "rv fxsi^Qova,,, o r^g a-v'k'ka.^vjg -rv rS Koyn. 
^l xvTVj T^g nposLpvjfjLevvjg' vrs ^ ra, <rvvsyvi rd, a,vraC kqL ro7g >(^ a-vfx^s^vixog av v\ cnjXX«.|3ij 'fv Koyov fxsrpsJ.. npog hv^ Ta.vTii 
8e'a-iv i%va-iv, «XX* roi ^ sh 6ia-iv kfovrujv noLvrujg x^ avveyvj i^t, ^via^iv o Hop^vpiog on yx snsLS^vj ^pa,%st yjpovw XrysJ v^ ^pa.yei^x 
rai. S\ avveyvj y noLVTwg 6ea-Lv s%sl' o ySv %povog avvsyvjg fJLsv cruXXa/Svj, Sia, rSro eqi ^pa,%s'ia., aXXa tvj £a,vrvig ^vosl sysL r^v 
eqLV, V uiivroL ruuv 6sa-LV syovrujv. dvoLna,Xiv S\ na,v ju, 'p S^LUjpLTfJLsvov 15 ^rfJUKporvjra,, ofxoiujg S\ ^ vj fxa,x,ptl' x^ <^ vi ix qsvnfxsvvig rv^g d,p- 
Ep yx eypvrujv 6ia-Lv eqiv, k fJL^v n£v "V e^ yx syovrujv 6ia-LV tf^J"»] TV]pia,g ■Si' oXiyorvjra, nvsvfxa,Tog X^e^ ^pa^yeLO,., v^ S\ evpvvofxivYig 
ii ^Lwpia-fJLivov eqiv notkLV -^ o ypovog Ig yx eypvTUJV 6sa-LV ujv yx S^id ttX^So; fxa,xpd. ujqs vi p, u5g jSjSaj^eTa ^vasi ev ^pa,ysL ypivui 
tcL S^LUjpia-fxivog. Xeyc^, -/i Se ujg fia,xpa, sv fiaxpw. SvvoLfv (5's ^ rviv (^vasL ^poL- 

Ab *AMM. f. 68. tS avvsySg noaS nivre ^v\a\v ciS"»], ypafxfxvjv xCloaj h> fxttxpw ypovuj npoevdyxa,^ Xj rvlv (pva-eL fxa,xpdv ev ^px- 

enL(b<jLvsLa,v a-uSfxa. ronov ypovov., rS ^s S^LUJpLa-fxsva Svo, dpL6f^iov2Q ysL' rvru) ^ Sia,(^spsi fxsrpixcg ^v6fXLxS' ^ pi. ^^ roTg x^ (pvTiv 
K, "koyov. fxvixsa^L ypvj])., o S'\ svaXkdrrsi raig ^vasLg sxxrspa • orav ^]^ fxs- 

4j iSlMnA. ^^ f. 5. snsL^vj (J"£ ^ 'W X/^ov t5 SiujpLCfjJva noa^S ra|3aXX>i 'f (J^axruXixov fiirpov £lg naAUJVLOv pvdfxov, roug fiaxpaug 

Ay^<r\v eTvat, "koyov dxvc^iov v ^ kv Sixvoici, dkkd 'Tv kv r5} ^ujvv]' wg ^pa,ysia,ig x^ dvdnaXLV kviors XP^lS- ^ ^^ f^^fptx^og,, sotv (J^evjflei';], 
vrog yoCp kc^i 'p noa-ov. nSCg ^ koyog e^ ovofxdrwv x, p-/ifxoLrwv rd c^oLysia. fxeTa,^a,kkeL,, olov 'f ^vjpov ^spov ksysix^ 'fv Ai(juru(rov 
avvsqvixe., noLv ^s q-oij^^sTov Xo'7» ix (ruXXa|3uji', noCa-a, ^s a-vkkoL^vj 2S ALovva^ov. sl vv ^Lsqvjxsv kni rvrwv f (pvasL ^pa,yv o^ t ypovw, 
yoovoig KOLTXfxerpeHI)., Xj Xi""''^ ^ fLa,xpiM ^ ^poLysi, ai 6% fJLOLxpoLt. ^ rw ^poLyei ypovw a-vkka,^-/\ ^pai,ysia, keye'^, dkka, rw ^paLysiOL 
itpog rdg ^poLysioLg eyva-i koyov ov Svo npog 'iv, -v ^s tv ^ Svo etvai kv ^pa,ysi ypovw kiys'^. 

doL^fuog, S\ dpLdfxog noa-ov SiwpLa-fxivov, (juifs Kj koyog ^LwpLa"- 'AMM. f. 72 ^. 01 ^x na,koLioTspoi noCa-oLV dnkwg kni^xvsLAVSaS. 

fxivo^.,. ^c iv rv\ SiOLVoi(i, vS\ ffocroV o^X^ju; aXX' ij ivep^eja ^ knineSov xoL^kSa-LV, sv dvd' svog kiyovreg' dS^Loupopov '^ xvroHg 
jt(l6og vj '^ awa^fx^oTspov, oug 'loLfx^kLypg ^vjcriv • fxivrot Hop- 30 e7ri(})avsiav vi kninsSov kiyeLV • ot S'\ vswrspoL y noLo^av ifficf^aveiav 
^votos TTotov au^fv eTvat kiysL. inineScv xxkSa-LV aXXa r^v dnorsTa,fxivi\v fiovov ' yivog ^ Ya^a^at 

Ab *AMM. f. 71 ^. OTi ^LwpKTfxivov noa-ov (0 dpidfxog'), rSro Tv\v knL^a.veia,v. 

' xxroLO-xevcL^ei. y -^o ^j^et, (J)vj(rt, xolvov 'opov npog ov avvoLnreL rd SlMIIA. t,' f. 5 b. kmc^vla-oLL S\ ol^lov, nwg rai rS a-wfxoLTogSaS. 

fvipLOL ojvrS' ■vv ^ S^ixoL dpL^fxov el ^LikoLfxev elg (5Hjo nsvrdS^oLg, fxopix xolvov opov tysLV ypa,fJLfxv\v ^v^a-LV v\ knL<^aivsia,v. tqi <5's onv 
exdqviv svp-^TOfisv ^wpLa" fJLivv\v x, olxsiajv ty^arojv nspLypoL^-^v y^^ 35 "jt, knK^OLVSLa," yiypa,n1)' x^ ^ xoLVog 'opog rwv a^wfxairwv kni- 
yoLp sqL fJLOvag exoLripoig avv/]fxfiivvj T0T5 fxip^a^L ^ 6\' sxvrvig rvjV ^aveia nxvrwg kqiv, vjg Twv knL^OLVSLwv ypa,fifxv\ ^ rwv ypoLfi- 
(TvviyeLaLV auroTg yxpL^ofLivv\. x^ knL rS knrd dpL^fnS ofioiwg' ^i ^cjov a^vifie^iov. i [x av lIop^pvpLog kmq-^a-OLg "gift" ^v^a^i "rtva rcuv 
<^ Terxprvi fxova.g y^e^tav rouv rpix^wv yre npog sauri^v yre npog qspewv a-wficlrwv, a x^ ypa,fxfJLv\v ri^v a-vviysLOLV 'iysL. x, -yS 
ftXXv;Xa5 (TVvaTrrei, otXX' iv l^(X x^ a,vrv\ 6ewpei'^ nepiypa,(pv\. wqe cwfiOL agtoT ctxyeiv ''Epfxivog y 'f (pvTixov (va-ia, ydp) dkkci 'f 
StwpLO-fxivov noTov dpi6fJiog. 40 fJLa,6v\fjLa,rLxov, U^ •^Lkd.g rdg n<Jivrv\ ^ta^arag re ka.fJL^dvs'^^ 

45 AABIA. rpirov (^e^i ^vjT^irat) ei ryrcov fxovwv kqt yivog (f xa,iTOL 5c, ra fxa,6-/\fia,rLxd a-ujfxa,ra, y ypoLfxuy\ d.kk' knmiS^w fxoL- 
■ TTocrov), vj Xj rv\g ponv\gy wg ^v\a-i JlkoLTwv x, 'Apyyrxg ^ IlroXs- 6v\fia,rLxw ^La^ipe^i'^. fx-^nors ySv ^d tv\v qepsdv sins ywvioLv • 

fidiog dqpovofiog. dvTLiliqsiks S\ oc, np v ronov ty\ kni(pa,vsi(i,, (jjg ra -^ qspsd nxpoLkkv}.oL knins^oL x^ ypa,fxfxv\v Ywviaxi^v o^vaTrrs^ 
fxv\nw ^ei^(jov ort ronog kni^oLVSLX kqiv, onsp ^stxiaxrtv iv rv] <i»u- aXXvjXotg. 

c-Lx^ (4 2)^ i^ nXarcuK :^ ot dn' olvtS "Tv ronov a-wfxa, eksyov 45 'AMM. f. 72 l>. S^id rvjv im(\)0Lvsia,v Xj npog ypa,fXfiv\v (jvvd- 

cTva» rpLywg ha.qa.rov. ■ ffrei rd rS a^wfia.rog fxipv\. knsL^v\ ydp, ujg slnofxsv, pvsia^a, v\ 

46 *AMM. f. 72. in^si^vi X0705 fxiv kqi npo^opLxog S^l kv- ypa,fifxv\ noLsi tv\v km^pdvsLxv, 'fv SloupSvra 'f a-wfxa, x^ rvfv km- 
' hdSsrog, sv "^^yvi Sswpnfxevog, hd rSro kma-v\fxa,ive'^ otl nepi (jjaveiav ht xp^a,^ dno ypa,fxfxv\g ^ ravTvjv oiovei kma^jpovroL :^XOAIA STMMIKTA. 57 

rtoieiv sm^clveMV, k^ ^i' ctvTvj^ rifA.vm ^t VTToxslfxsvov. ^qs enst^Yi ^^ '^ a-a^iMg x^ 'ApiqorsXvig sTttsv ori rot rvjg '^pai.ixfxy^i ppjct h 
x«fl'oXviv laur-<)v v^ sTncpdvsiot, rsfxvsi f <rS)/Jicx,, dvc^ynii] Kj k^ f rw snins^ia ksHJ). Jt, oXwg el rot 9s<nv syj^vrat, sv ronix) rriv 6s'(Tiv 
TTeflag oLvr^g, Xs^uj ^vj Wv ypo(,jULfjL-^v, (Tvvdnrsiv roi r3 (TujiuLOtr- sysiv IjSyXero, ou;t ai/ x^ r^ rS rona jxopM sKsys ds<nv svslv ' ou 
Tog axpa. "P ^v s{r\ o ronog sv tw toVu), Tv« jmvl en' olnsipov ronng npo ro- 

5a SIMITA. ^' f. 6 b. s'yx.otX3(yi S's ot nspi fv Aaxiov jc, Ntxo- 5 ffujv ^rjrYj^TujfA.ev, aXX' wg en-i^avei* tuV o ronog sv rw cnuucxri 

' qpoLTOV rvi ^Mips(Tei npMrov ju. ujg fJLYj ^sovrMq x^ ^ fisjsQog no<Tov r-ty Ssctlv eysi, vnsp sqiv 0)5 sni^xvsM. iL^ ctv^rg 6^1 'Apii^orsXvig 
X67j/(r>) • nviKUov ^^ t^si rSro "ksyeiv, no<Tov 6s fv dpiSfjLcv, f S^l "ws f eTva-i" ^yi<tlv "Ix^t tx fA.xSyifjLxrLK0L, ovrujg 3^ -^ ksISxl 
KOivov ?j olXXo ri 71 ofjLwwfjnjjg rw svi rujv sIS^ujv nocrov jc, ai»f ovo- tth. . . . fxv^nore ovv onsp y^ roL^ig ec^iv ev rotg ^iujpiTfJiSvoig, rQro 
[jLclX,eiv. dlX snei8-/\, xav k^ f ny.eiqov ^ ju, irTJvex,£S n-^XUov '^ >] Se<ng ev riitg cTvveyJcnv. . . x^ koltol re rcxvr-f^ r\v iVvoiav ovtt 
^\ ^iujpKTfisvov nocTov, aXXa 3^ uffaXXaTTei noXkd.x.ig. . . aXriujvl) 10 avaYxatov nd xei^ r* xsifievoi, ujg sv olKKuj' 5^ •^ Qsng noLpoi ■^ 
^£ 3t, '^ elg ^vo yeve'^ r^v ^Mipscnv • eS^si -^ fSp ^v a.piSfLov x^ 'p Seiv, oTfJLoLi, jc, l'e^ 'KeyofJLe'vvi ri^v exrao-jv (TvifxoLivei. 
fjLsysSog rpiTov eT^og rclrreiv ^ ^dpog -^ rv^v ponv^v, ujg 'ApyvT<*.g, Xm.UA. v( f. 3. snK^vJTOLL ^s cLltov ori x^ y} rviv npiurv^vS» 

^ ujg vqspov 'ASvivo'^ujpog ^ragc 39 IlroXeyUaTog fxoLSvifxoLTiKog. ^icL\.ps<nv nsvre \x. ^v TvveyY^ ^vq ^s ^iujpi<TfJLivoL, ii^ ^\ rviv hv-^' 
aXKoi pviTsov ori vi jSapi/r'/;? noto'rvig sq\v ujg v[ nvxvorvjg 3t, nctyv- rspccv rs'rrct.pa, ja ra Ssnv sypvrcx, ypoLfXfjLvi sniipoLvsieL (TujfxoL ro- 
rv\g, vyi x^ "r noTov dKKoi xip '^ noiov Kj roLruroLg dvrLxslfJLSVOL. . . 15 nog, rpia, ^e ra fx-/i ey^ovroL, dpLSfJLog ypo'vog Koyog' "wv ^vo uiv" 
f. 7. npog o\ YLopvQrov 3c, Tlop^vpiov, rviv pon^v k^ ^Apvr'/iroL ^ <|)'1(riv 'la.fx^KLXog "'rc^^iv eyeL, dpLSfxog 3t, XP°vog, Koyog ^s nujg 
xy^JjoVvjra Seujpufxevujv no<To'rviroL Kiyovrxg, (f)v]0-i rviv ponviv fxvi jx syeL tx^lv niug 6'e yx ey^ei," <pvi<TiV, "ujg sv roTg npo rvrujv ^iuj- 
eTvai ^OLpvrviTOL 39 KH^orv^roL dKKoL fxirpov ^apvrvirog 3t, xy(|)or-/]- p<9*t. uj^e 3c, olKKvi rpirv] yiyove S^LoLipecng, kolS' y\v rtwv nocTuJv 
Tog... xcjvujs fiL ^vi nepi rS nocrQ roLvroL ^La.nopsiJ) 3c, yrujg ^ja- Ta /a eyei tx^lv rd ^e vk eyiei. ^ aXXvjv ^\ rerclpTV[V edjegvjs 
Xue^* xar' iiJ^tav h\ nepl sKOLqn rujv elhujv rS notrS hixnopSvreg^O npoqiSvi<n hia,ipe<nv, kcx,S' viv tujv noTujv tol [xiv s<^i npovjynfxivujg 
Trepl rS dptSfJLS npujra hiaipiifisvoi Kiynnv ws aXXvj ^ev ri; sc^i tto^to,, octo, xafl aOra sc^i roiajvra,, ujs dptSfJLog ^ fxiysSog ^UTpo- 
rov dpiSfxov ^vTig kcjlS' vjv e^iv wpiTfxivog 3c, nocTog ^aLpvrovujg, vog Xj ra, roiajOra,, wv f no<rov sv riju tl icj-i Ka.rvjyopsl'^)' rd hl 
ctKKvi ^s Ka,S' Y,v '^ TToo-oV auru) aopi^ujs 3c, o^vrovujg vndpyei... >tf cTVfi^e^v[Kog, ocra, Ka,r' a,KKo rt nocrd sXvai KiysJ). . . ^oxeT xSVj3. 
vf f. 1. OLfxSLVov XcTujg, ^aTiV, 'AvhpovLKog enoivi(Tev, lhia,g ju. noi{- ravra, 3c, vj xtvvjo-ig fxeriyeLV rS noaS, dKK' yx eTvat ttoctoV. ^ ^otxe 
(ras xarv]73pt'a5 'fv ro'nov sc, '^v yjpovov, vnoroL^ag h\ avrdXg '^ n-y 25 ffoXXvj «5 ayU,(|)i|3oXta yeyovivxi nep\ rvjv KiVY^cnv, e\'nep 01 u} vno 
3^ 'p n-ore. ^ 3^ TTpoi; rouro pvjriov ori aXXv] ^ev ei;-(v evvoia rou '^ ?''/'05 tj tturv]V ava^ecJai <pa,(TiV, ol hl vno nKeiovag KOLTviyoploLg, 
j^poVy xafl' vjv eqi hLaq-i^fxa, %povog, aXK-/i h\ rS nori, kolS' y^v v[ ev atg oeuipetj • sc^ y) ev nomM K\.vvi<ng, ujg xv^-/iiTig ii fxeiujmg, k. 
%s'iTig tujv sv rw ypovw Seujpel'^ npog -rv ypovov. Xj en\ ronv h\ ^v tm noiw, ujg aXXotujcrtg, 3Cj x^ roVov aXXvj, 3^ ^ij K.Ka,r' v<tmv' 
^ rcuv ev roVto au-^g dpfiLO<Tei Koyog. hionep ' ApiqoTiKv\g opSujg ccKKoi hi TLveg f hvva,fxei x^ evepyeia, KOivujg en\ noivrujv tujv ys- 
dKKayS IX TiSvi<Ti rd noroL, dKKayS h\ rv^v Trpog ra n-ocra rauTa^O vujv Seuipyvreg rvjv xtvv^oriv IvreXe^^^etav ycrav rS klvv\tS v\ Kivv\r<3v, 
%i<nv KOLriroL^ev. . . v\ {.16. na,peiKv\n1} v\ hevripa, ^Laipemg, ><^ rv\v ApLqoreKng dnohomv, koiv^v eTvoLi timv hixx yevujv ^ol^tiv 
W96 rag vno rvjg npoTipa,g napa,KsL(pSei<Tag hLa,^opdg npoqeSvjvxi, ol hs ev tw noisHv sc, fftt^^eiv xvty,v KarardrrHm' IlXujrTvog h\ 
Xj xttXeT^ v\ roia,vrv\ snihLOLipsmg, hsvripx rig ouira rS xvrS yi- xvr-/\v kxS' a,vrviv npo rS noLsiv 3c, n(l,%sLv, ujg 7/vog TJ^iov, rijv xt- 
vyg hiaipemg kxS' eripoLg ^itttjjopag. vv\mv dcpujpi^Txro' fxivroi 'ixfx^Kiyog no<rov xvrv\v sTvoll jSyXe^. 

y\ f. 2. ^-/ireTv h\ ol^lov ri -^ Simv tyov. a,pa, wg riveg oTov^, 35 AABIA. ujg 01 na,poifXLa.X,ofKSvoi (jjttcriv, oXuj x, 7r*vrt Ks'yov-5t9. 

TpLUjv rovTUJV (^'eT^- 'p fleViv 'iypv, rov re roVy ev 10 xeT^, ^ rov rsg ka,^ipeiv ra, dyav ^iequjra,, Tvriqi roTg ivavrtoig eihem rS 
rd fiLopLX (TvwndpysLV dKKd fxv\ rtuv sripujv yLvofxivujv rd trepx nocrS, -p }x oKov sm rS cTvvsySg ToLTTovrsg, •r h\ nSCv sn\ rS hiuj- 
tt(j)ttvt^6(^, 3C, ry <Tvviysia,v ^ dKK-/\Khiyia,v eysLV npog ttXX'/]Xa; y\ pi(Tfxevis. 

T ju, (TuvuB^ttpj^eiv dKK'/\Koig rd fxopia, noLvrujg itpocreivxi ^eTroTg ^IMIIA. vj f. 4. xaXXtov io"ujg npo rvjg rS^Apiqorihig s^ep-5b 

Bimv tyym, f hs ev rcnw eTvai ou n^ttvrujg yre k^ rv\v <pvmv tujv 40 ^tto-tttg txac^ov tujv elhuJv rS no<TS npoyeLpLTclfisvov Ihew onujg yx ^^' 
Ttpxyfxxrujv ovre k^ ry,v rov 'ApLqoriKng napd^omv; rd ^^ fxv] eyei evttvrtov, 3c, offujg rd hoxSvrx eTvtti ev extt^q-uj ef^ei rov nocTov 
§ieqy\Kora, nKeovayfug, oTov y\ ypAfxfLv\, ev ronu) jw, ovk ei^iv,.vjqs evavnujg y kxSo nocTov vndpyei tturio «XXci ko^t' d,KKv\v Karv\yo- 
Dvhs ev ronuj re6-/]a-e3, fleViv S\ s^y^eiv Kiye'^. k, 'Api^ore^X-/]; S\ ftttv, v<p' v\v vnoLye'^. xvriKX v\ ypxfxfxv\, kaS' qctov fjLiv sc;i 
ou)^ dnKujg etne Simv typvra, xvrd ev ronuj dKKd npog xKKy\Kx ypxfxfx'i^, vhfxixv ej^ei svxvriujmv, kxS' o<tov h\ noid ypxfjLu.y\, 
Tijuv ev tturoTg fiopiujv. . . Ikxc^ov ovv tujv cTvvsyujv nocTujv uJg 'iysi 45 x^ ro^Tovrov ■r evSv ^ 'p Kvp^tv sysi nep\ t')\v ypxfjLfKv^v Seujpov- 
({)uo-eujg, OTJTujg eyei v^ rv\v oixetttv SeViv. -^ ^ <Twfxx sneihv\ ev fJLevx. ndhv y\ emcpdveia. . . xKKd ri xv KiyoLfxsv, SLTig^^ns- 
Tonu) sqiv, iv ronuj 3c, tvjv Simv tysi, v^ h\ snLcpxvsLX sv rw fl"uj'- pLT-rv x^ xpnov evxvrix Kiyoi, rS dpiSfiS hvo eiS^vj rttura nSifxs- 
fJMTL, v\ h\ ypa,fifxyi kv TV]i IffKJjttvettt, t hs <Tv\fxfiov Iv r^ ypxfxfxy vog, ^ civrS hl rS nocrS -r jw) crvveysg sTvxi ^xctkujv 'V hs hiujpicr- 

. H 58 EI^ TA^ KATHrOPIAX. 

ixevov^ Xj TAvra, ivg smvrM ri$£fj,£vogi »j x^ kni T^g oucrtag y\ etg t ^z nXy^pig eqi roSrov. o fxv\ iqi xafl' olv-t «XX* npog trepov 
rai svxvrM xei^sva S^ixip^ixtg. r? '^'" ^iJa 'p jw. hojixov f (J^s xko- dvcL^spel), b^£v\ rvrujv tuSv npog a (lvx(psp£rat.i sqLv kvoLvriov lij 
70V ^f, ^ T jw. fli'>)'fi' 'f ^s dSxvxrov, iCj ojULiug <nJV£yjJipo\)[X£V rjf "^ ^e^aXvj xe^j^po; Trpog tijv juiytpoiv oivoLcpsps'^, ^ yjt 1'g-j 'p yu,e'7ot 
yiri'* yu.vj(5'ev eTv*{ evot^vriov • aXXo ^otp If^t 'P n^ept TJjf y(rt«v Xj nepi rw fXMpw evocvriov. iu.'/inor£ Sl OLjjL^mv Xi^siv ori » naLu-«,v xvri- 
■V noiTov $£ix)pm evoLvriw<riv y^ rotg n£p\ xvrai noioryirxg (Tu^/Soa- 5 QsTiv «feTXef dno r5 noaS 'ApLqoreXvig' v ^^ Xj tv^v j^ -^ npog 
vov, Jij dXXo f oivryi 'tvj ov<ria, yi rw noa-iu juvi sTvoli svavriov.», ri, «XXot julovviv r-f\v x^ n? evoLvnov. 

«yU(J)t(rj3*]reT3 yrtwg fx-^nore xp f af^jo k^ f xctrw rijv evoe.vrta»trjv f. 6. Seiop^rtxcurepov (S^e T0T5 ctpvj^evoi; Trept ry Tro^rtf e;rt-6a 

kTfi^eyel), knep ^ er^jj ij yu.ep>j rhi ronn S^ox^Z f. 4 3. *XX' ot ^ PaXXwv SeTog 'ixfx^hy^og, navrog, ^vjcrt, rrotra' xoivi^ evvoLOL 
v^s eTvoLi (fjucret 'p otvw ^ 'f xoriu vofxi^viriv, vXkoL h^ rv^v npog roia.^e eq-tv. ttoo-ov OTrapj^^e: f ^ioLLpe-rv elg iwndpy^ovrix /uLspvj' 
v^fxdig %e(TLV fleoupeTi^, otol 'F Offep xe(|)aX^S vjfxuiJv avto Xeyaa-i "^ 10 roOro ^]^ eTTt TrXvj^yg Kj fxsysdug iwiraurujg (J^iaretvei. ryrtf .^e 'P 
^s uffo ryg n-d^c^^as xartu, ^ 'P au-p aVw ^ xarw rt^flev^ xj^ rotg ^ oipL9fx,virov eqi f ^s fX£rpvirov, ^ kxAr£pov Xeye^ 3^ dopiqwg 
S^LX^opag %eVeig. ^ ^vjXov or: yx av eivj yrtwg ivAvria, • y 'j^ ffaig Kj ivpLTfxsvujg. \ 

vndpyei rtu avrw v^ rav^h rot ivoLvri». el cil f avou x^ f xartu IIOP*. f. 33. d,no rvjg x^ f v ronov iv rw avtu 3^ xocrou 60 

y x^ 5CeViV olXXa xf^ rviv Ty TTavfs SioiqoLcnv "KoLfx^oiviKrL, rvjv rs ivavrttotreiwg lotxa^rt fv opLO-fxov etXvj(|)cWf 'p '^'' ^LeqviKsvxL npuj- 
dno r3 fxeav npog roi nepxrai, x^ ty^v dno riZv nepa.rwv npog f 15 roog ev rcnuj ic^iv, wqs iv fxovw rw ronw clvj a,v v\ cvavrttocng. 
fxsTov <pv<rei -y^ ^ia(|)opa raura^ aXXa ^ npog r^jrag pv^reov lug dXka, nwg 'Ep^Tvog affvjvrvjercv; Xe^tjov ori 'p avtjo 3^ f xaro) a 
'p avu) 3^ xarcu y ronov cv\fxa,ivei dWd, ty^v t3 rrS xarvj^optav, ronov <rv\fxa,\,v£i aXka, n3, ojirnep v^s f y^Ssg ytJe f oLvpiov fjpovov 
w(rn£p "V ySsg Kj <rv\fX£pov y yjpovov dkkd f nore, rarec^L f xp aXXa nors. 

fjpovov • ravra, <y^ ^ riu 'Av^J^povtxti) ^oxeT. fx^nore (5e Xj f (xvw SlMITA. vj £. 6 b. ri av yx dvrinsLlj f avco rtw xarco ; vj tJ 

^ f xaroo Tonv ^La,<^opa,i el<n ^ 'p ')^8\g ^ 'f a-^fxepov xpovov, y 20 xaflo ffo^rov avrtxei^ ; n^otroV 70/3 i^^t xaSo inL^poLvsLO, ^ (J'!)^^ (J^toc- 
yuivTOi xa,6i noa-ov ronog ^ XP°»'°S ^'x^' Tyro, aXX' y. y^ <^c(,a-Lg, xp ^e ryro ^^efxiav e.y^L dvriSsa-Lv. dkk' ct apa,, xad^ 
Tvjv ^cViv 3^ 'p roniKov l^wfxa,, on£p iv tv\ tS n5 }iAry\yopM napa,- npog ri v] xaflo tt? vj to dvuj npog f xora» dvriS^a-Lg yive^J) • tijov 
S^e^ol), ^e xp Ttt UTTo rv\g xivvjVctog fxerpa,' ^ «j^^ r<inog x^ -^ npog ri riva, ^sy/!) ivavrtw^riv, iMO-nsp 3^ ■r n3. ^ clpvj^ TroX- 
Xpb'vo5 ev {x Ttw no^riu x^ rvjv haqa,a-LV fxovv^v na.pa.^^ov'^, xj^ fxsv- Xaxi; or: nokka, rS!v ovrtov xar' (iXXo ^ aXXo uttd S^toLipopovg 
roi f V r^J^tov y^a,pa,>iTv\pa, fx ronog iv rvj r» ff? xarvj7opi(3t., ^e 25 ava^ej xarvj^optag. a,fxsLVov ^s Ya-ujg ksysLv ori wg npog f Trav 
•^ovog ev rv\ rS nore. wqs xaflo n^Ofrov roVog yx Ixst f avto xarto ^ev iqLV icp' ra, jSapog ty^ovra, ^sps^, txvto ^e e^' rot 
^ '^ XfltTU), aXXflJ xaflo roLov^e noa-ov. it5<pa,, x^ xarto ^cv I91 x^ f xevrpov 'p fxsa-ov, avuj os 'P n^epl 

5 i ^IMIIA. vj' f. 4 b. eHra, 'V a,vT x, in-t rS nokkv Xj okiyn hi- f fxea-ov 3c, f n-ept f Ksvrpov ' iv a-^a,ip<x ^ -^ xdrm ^ avtu 

' xvvo"!, ffoXXyg jw. iv rvj' xto]u*j Xe^tov ^ iv Tto oixo) tug ffpog xu/^vjv yroog fietopcT^. 105 (Je Trpos vj^(X5 xarto jt>i, rot vno rvg vjyU,e- 
^ oTxov, okiyng S^l iv rw »<^ei ^ rtw 6exTpuj lug npog a,vTa,. . . 30 ripng no^ag, dvuj ^e ra vnsp rvjv Y\fxsrspa,v xe(|)aXvj'v. rs/rtuv yv 
eTra xa,ra.a'x,eva^ei ex nepLva-iag ori, xavre rroo-a vj x(X.vrc yU-vj, yx yrtug ix^vrujv, ra ^ ^pog vj^ag keyofx^va, avcu jc, xarw fxovujg 
tqLv ivoLvria,. ^eixvutrt ^e au-f yrtog. 'p yu/^a 3^ fxixpov 3^ ffoXi) i^^t Trpog ri (<rvfXfX£ra,^akk£L ^^ sKxqor^ 3c, y'x e<;-t ^r/crci), rct S^l 
\j okiyov yx ^(^t xafl' aurot otXXa npog tr£pov dva^epel), rd ^\ iv rw xoa-fxuj, xxSotov jx v\prv\^ auroTg i^ etXXvjXtov 'p eTvai, npog 
roiavra, «x tc^iv iva,vria.' rd ^ iva^vria, xaS' avrot ii^i ^ iTTi r^g ri iqi, Kxdoa-ov ^e rvj aurtov ^ucrei roiavTO, iqLV onoia, keye'^, Xj 
oixctag ^va-eujg u<f)/<7vjx6v. eTr* •r au'^ 3^ ^ta rvjg cig d^va,Tov 35 ^^enors fX£Ta,mnT£i, v^ tujv ivavrtwv iqL ^£xtlko[, x^ vj nke^iqov 
dna,yujyv\g dno^eiKVva-iv. ^Lsqv^KS, ravrvj evavrta ic^iv. tof^c bS^s kaSo npog tl iva,vria, iqiv, 

5* f. 5. fxv\noTe ^e, ^v\a\v 'idfx^hyog, riw 'Av^povtxw ^ 'p onep i^oKSL ksye^ nporspov, v^' ort fxakkov kaSo noa-ov iqi, 

30. / \ v\^^i\^'T' '/ r I ■> 'iiv\ ' ^ I _ ■^ \ ^ ■> I >ii>''j ~ vv / \ 

ue^a 3^ fXLKpov x^ f 7roA.u 3^ onyov a fiovov npog rt e^iv aAA.a 3^ ravrvj n^pog ri s^lv vj eva,vTia,, a,kk a^ucptu ravra,, Xj f ffpog rt Xj 

noa^ov dopLqov 0Ta.v ^ kiyujfxev fxiya,, noa^ov dopLqov ^v\k5fxsv f ivavrtov, ev ailrtxl^ (ru^^vjcrcj rtw TTocrto Ti« h^ -rv ronov, iC^ 

(y -^ ^vjXtf^ rroVto vj nvt fxeyiSei fxeya, icpv vj Tro^rtw nkv\SeL nokv), 40 rttg e\pv\fxeva,g ^La,<popa,g aXX' y kxSo noa^ov. (J^XoT ^s ^ aurog, y 

orav ^s /AcT^ov 3Cj fxiKporepov kiyujfi£v, xp rvjv ^pog aXXvjXa ^^i"- tu7 Trocrio eiTrwv ctXXa rS noaS £Tva,i rvjv ivavrtorvjra, 3t, s? rtw 

(Ttv SetupeT^. (3 ^e y£ 'ApLqoTik'/\g k^ f ^'po''^ ri fxovov f ^e^a ^ ronuj dkka, ffcpt f v ron-ov, 3t, yx cTvat dnkujg dkkd ^OKetv vna,p- 

'f fxiKpov iSsujpv^a-sv, uja-nsp IlXwrTvog x^ 'f ctffXtJug fxovov f -p X^'"* "' r '""'^^o' npoa-^Lopia-fxoi tra^oug ixcTvo ifxcpa.vi^aa^LV. . . 

jrpo''? Tt ^e'7a otvri r? fxeCC.ov kiys^ai (f)V]criv. elnovrog ^s rS f. 7- ffoXXvj (5'e )tj «"epi ron» yiyove rtuv ^ogacyttarwv (^ta(|)opa* ol 

'Aptqorekiig ori fxvj sqi xafl' a,v^ Xaj3cTv otXXa wpog trspov dvoL-AS [x '^ k^ "f npog ri ^a,a-\v au^fv d(pop\X,£^' kolSo i^ nspLSKTiKov 

(j)cpc3, rSro yx ey^i iva,vriov, iviqa,VTa,i rtveg ffoXXc* Xj iv rolg ic^i rS a-ujfxa,Tog vsvov^'^ tJg roffog, f ^e nepLiyov npog f nepiPfo- 

npog ri evoLvria. kiyovreg eTvat, ofov rvjv iTTiq-vj^vjv rvj dyvoici. ^ rv^v yu-evov kiys'^ ujg npog ri' ol ^\ haqvifxa, aufv eTvat kiyovreg no<rev 

dpeTY^v rv\ K«,Kic*,. fxi^nore Sv, (f^vjciv 'l<lfx§ihyog, ekhnujg etpvj^), eTvai ^a.viv ctXX' y rrpos ri, Xj -^ owia ^e ^ f xari*» 01 p, iv r<M ^XOAIA ^^TMMIKTA. 59 nxvri dTroUiTriiiri x^ svxvrU tVJTot t'5sv3, oi ^l irs evctvTiA rctvTA 
eTvai (Tvyy^wpSTiv, yre £v rw Travrl oXuu; v(psq-a,voi,L 'ksya^nv eTvai 
i^ Twv npoi; Ti, wa-nsp 'f Ss^iov Jt, dpiqspov. ol ^l nv6ct,yopsiDi 
'vv Tonov nspAg a.TtaivTMV uvm rujv ovt^v t|)acri, r^ ^ ^^^^* 
TOJv^v ruj 'Ap^^oreXet "kiysiv ^oxSvrsg, rw d^s a^w^jSeT nafxnokv 5 
^M^spaa-iV jw.' -^^ -^ nspctg rS nspisy^ovrog, kcx.6o nspis^si. ^ 
itspis^oiJLSVOv, ^v Tonov sivxi ^V[<ri, (^to f v e^ujr*ruj vpctvov y^s 
d>ii<nv sTvcti iv ronM' ol (5'e 'f sxdqn raSv ovrujv nspctg stvcti "ksyvffi 
npv ron^ov, fv exa^tf eioVs o/3ov, ev lu idpuj :^ uc|) y ai^fX^e)? 
ro^^TTOv Xe^ovreg. 10 

6a f. 7 ^. ei (5"^ ^ fjLoXkov juLsll^ujv o Kauxotcros, ^rrwv ^e 

*^* "A5uj5 xrt-l eri ^Vrwv o 'Tyu.vjrro';, >ip -p dopic^ov <rvyy^ujp:,^a-oi 
»v rig imS-sys^ ^ 'p tToj-ov 'P fJL^kkov x, f i^rrov, ujcTTrep x^ 
Ivavriujo-iv • 'p -^ ya)i rrpo's ri ksyo'jusvov fxsyct, dkkc. Kci,6' auf 
dvTMSil) rw xccB' «t)'^ ksyojxsvbJ fxixpw. jc, yrujg 'Avo^/Jovixog 15 
Sloi.rciiTTs'^' UkwrTvog S^s y(5'e sTvaj oXujg tt/jo''; n [xsyct ^vio-iv, 
otXX.' dycvptag nokkd-Kig dvn r3 fxti^Qov '^ jxsya, ksysiv rifxag. 
6a BOETHUS p. 151. nullus enlm numerus allo numero 

21 . . .... 

nec magis nec mmus est numerus: nam ternanus si qumario 
comparetur, nec magls nec minus est numerus, et rursus 20 
ipsl tres sibl Ipsls comparatl nec magls nec mlnus sunt tres. 
nec tempus quoque habet allquid magls et mlnus. 
6a ISIMIIA. v{ f. 7 i. 'f no<Tov xado no<Tov ixsrpv[rov iqi, f S^s 

' fxsTpvi^ev nors p, roTg a,vroig fxsrpoig fxsrpsl^ ns^vKS, nors ^e 
TrXetoo-iv ^ eXarrocTiV sqi S^s t pi} roHg auroTg fxsrpoig fxsrpii-2S 
fxsvov iVov, 'p ^s nksionv v\ ikoLrroinv dvKrov. t dpx norov kx6o 
noirov, Yrov re ^ aivicrov ksys^) • jtctflo «i^^ n'otrov, fxsTpy]Tov, Kcf,6o 
^s fxsrpvjTov, rcnvra, olvtm vncLpfSi. v^^ v^ roig aXXotg f fLS~ 
rpoig sTvoLi S^id ■r nocrov vna^pysi. . . f. 8. 'Ap%vTc(,g Ss k, xv^rg f 
iVov i) dvicrov i<5'tov rS norS Xeyujv, ev nkyj6si Xj fxsysdsi flewpsT- 30 
«Jot-i (pYinv oMJT x^ ev ponv], yre 6% vcrtcL yrs ffoiorvjri r»rujv Ti 

/<V ~'»' J\\5/ \'/ 'i/V^T^T-^V 

ncn^psnsaJ^. rpiy^ojg nv xvrg f irov x, aviirov acpopiQs^ x^ rag 
r|3sT5 t3 norS S^ix^opoig. o fxsvroi 'Aks^a.vS^pog axoXtfflwg tw 
' Apiqoriksi TY^v pon-\v vk iv norw n6ifxsvog dXk' iv rw Troiw, Xj 
CTrl tujV ^a,piujv 'p Trov Xj kvnrov y Kvpnug kiys3a.[ ^yicnv dkka, 35 
xa,raypv\qiK(jjg. . . roLvrai, rS ' Aks^oLvS^pa x^ ctuT^ ki^si >c^ nokv 
kiyovrog, oi veujrspoi rwv i^YiyvjTujv rpia, yivv\ rS nocrS xp fv 
'Apyvrav ndifxsvoi y ^i* '^ crvjfxa, fxsrpviTv f ^a,pog (j)atnv :jv 
'^'' av 'p «.tif rS crojfxarog x^ ry ^oLpag fxirpov vvv Ss nokka,yS 
vneva^vriojg eysi f rS <rwfJia,rog fxirpov x^ rvj; ponvjg. <iO 

6» dnopScn S^i nvsg npog rd vn' 'Apiqorikag slpvjfxiva,, sl f 

' ou,oiov X, dvofxoiov fxvi iqi nocrS TS^lov dkka, noiS, nSSg ofxoia, fxs- 
yiQy\ kiys'^ • Oyaoi* ^ rpiyojva, x^ TsrpcLyma, typfxsv na,pd ro7g 
ysvofLirpaLig dva,yeypa,fifjiiva,, ^ o^vjXovori x^ dvofxoio,. fivjnore av, 
ijjcrnsp roig noiolg t Ttov vna,pysi x^ '^ crvvvnxpy^ov avroTg nocrov, 45 
arcug Xj T0T5 rrotroT; f ofxoiov Jt^ 4 ev ctijroTg rroiov. . . {.8b. insi^ 
^e evrctufla' ha,p6pSv Tiop^vpiog inifsipst, rw 'AvSpovMw xarct- 
xoXyfiJjv, Ti^v hvoia,v rS re kvog ^ T1J5 fxovoiSog x^ r^g qiyfxvlg, y tJjv xcct' lSia,g ksyofxivwv dkkd, tujv xar' «i3^ij(riV ^ (^iavoiav 
ivapyujv, nspi ujv Xj i^ na,pS<ra, npo6s<ngnpa,yfLcf,rsvs1), cjjsjse ^ 
i^ueTg T0T5 ksyofxivoig na,pa,xokii6-i]<nsjfxsv. 

6' £. 1 b. nvsg jw. ^svyovrsg rdg enat,yofxiva,g d.nopUg rvfCa 

>t\/i/ 'u ~/j,5/ /1 )~\ 36. 

a,nooous\,<rv\ tujv xa,rv\yopiujv ret^ei, a,ra,xrov (poKTiV aurwv tv]V 

^iS^xTKa.kUv 3tj >ip f eTriTa^xoi' t^S ^ia,pi$fxv\irsujg rvy/jxvsiv, »» 

SLfJ^oreg w; eig j(,f'/'o»'*S dnop(oi,g rxOra, kiyovreg ifxnlnrycriV ol 

i^ yrw Xe'7ovreg x^ rviv tujv ovtujv <rvvTa,^iV npog a.kkv\ka, avow- 

pS<ri 3C, rviv rS koy» npog sxvrv ofxokoyia,v. ^eT roivuv ev raget 

Travrujg aijriuv r-]v hSa,<ry,a,kia,v ksyofxivv\v vnoka,fx^a,vsiV, ^irriiis 

^s «(TJjg T^s ra^eujg, rvjg jw. xf' ^J^'''''»' ^9 T^iv eKa,qv\g rujv xarvj- 

7opjiD^v t?(n«v, T^s ^'s «'/305 SiSa,<rKa,kia,v 3^ ri^v v\fxsripav dfxa,6MV, 

'iva, opov ef^^ei TroieTcS^ Tvjg n a,pa.Sc<r sujg x, /Ui^ vuv j^ r^ xp ({juViv 

ra^^gsi 7r/!05(pvJ(3^, a.v6ig S\ tvJ ffpog ^i^^a^rxaXiav. Kvpmjripa Sl 

Ivrog rS h^ ^v<nv, sMOTujg rv\v v<ria,v npordTTOfxsv, ensiS^vj npujry\ 

navrujv tujv ysvcuv ecj-i, xar' a.v-e -r elvat 6sujpiifiivv\ x^ roTg akkoig 

rS sTva,i cdria, yivofxivv\. ^ tujv aXXujv »v xarv]7o/)iujv ri^v ra^iv 

xara re rv\v rS eTvai ^vnv dnoSoriov ^ x^ rvjv npog r\v v<ria,v ' 

oixeiorvjra, ujt^e ro^ jw. <rvyysviqspx npog rv^v v<ria,v npordrrs^, 

ra, Ss dkkorpiujTspa, vqspa, dna.pi6fxsi^. ei roivvv nporira.Kl) rai 

xafl' aura tujv npifg n x^ rd ujg iv vnoKSifxivujv ro[^ei npovndp- 

yovra. ruJv ujg irvfx^e^v\Korujv imyivofxivujv, (J^vJXov ori npov^yeil) 

f noiov rujv npog n. Xj tv\ vcrict, S\ otxsiorepov, wg ^ ot nspi 'fv 

AnKiov iyKa,kScri. . . f. 2. fxa,pTvpsi Ss rY\ rchqSi x^ aso^g 'Apiqa- 

rikvig' oTS -p sv dpyv] Siv\pl6fxsiTo rdg Ka,rv\yopia,g, npoira,^s rS 

npog n f n^oiov. ei ^e rig adriav rv\g roia,vrv\g ra,^so)g dnoStSoivi 

f fiv] fxera,^v na.pefinTnTov f npog rt ^iaxon-rciv rvjv n^oicrvjTot 

dno rS noisTv jc, ffa^^siv, (rvfx^vv\ ovra, a,vrv\ (x, -^^ rv\ noiOT-/\n ^ 

'p Troiav ffoisT x^ f na,yov ffa^si), fxa,6iTuj x^ yrog wg vre Svva,fxig 

VTS ivipysLO, yrs noiv\<rig vre xtvv)cri5 TroivjVeisv dv ti etg grepov yre 

TTafloi ri U(J)' srepy, ei fiLV\ npoKa.ra,pyoi v\ rS npog ri nujg syjivrog 

%i<ng <rvva,nTiicra, Si' o\KSiorv\rog 't noiSv tw ndyovn, ujqs ^ /* 

^va,t^ noisTv -v S\ Svva,^ not^siv. tSsi «v ^ otkkujg nporera.ydat,t 

rvjv rS npog n %i<nv ujg xoivvjv 3tj crvfxcpvvj Xj fjip rS eTvai dsujpa-' 

fJLivv\v ' 'p '^'' eTvai sysi iv rto npog ri nujg sysiv, ^ Sid rSro npo- 

ripa, tujv in^ixrvjrujv %i<rsujv e^iv. Xj na,pd rd SoKSvra, S\ tuj 

'Apiqoriksi roiSrog ic^iv dnokoyi<rfxog' y ^ ivvosi ty\v iv rui 

xtvsTv 3C, xivsTiS^ rv\g ivspysia,g %i<nv npog rv\v Svva,fxiv, Ka,6' y\v eg 

otva^xvjs nporira.K'^ npocrsyujg ruJv nodvrujv ^ na,%ovrujv rd npog 

ti' ujc^s yx e^J^ei ^ia ryro fn,era,Ti6iva.i rv\v rv\g noiorv\rog xarvj^o- 

ptav u^^epav. dk}^ ^S^ 'AvSpoviKOV dnoSeKriov rd npog n [xp ncL- 

<ra,g 6ivTa, ra,g Ka,rv\yopixg, Sion %i<ng sq\ s^ na,px<pvoiSi ^otxs* 

npov\yei'^ i^ v\ (rvfx^vY\g rujv npog n %i<rig rujv iniKTY^rujv %i<rsujv, 

wg 3Cj rto 'Apyyrci, SoksT. ra.vra, jw, yv t^opvjtJuj n'spt tujv k^ ra- 

|iv (Jiatjjoptuv Soyfiarujv. . . f. 2 A. ^s Tlop^vpiog na,pa,qY\va.i rvj 

iC^ fv 'ApKfors^Xvjv Ttt^ei j3yXo^svo5, ex crvvoSov ^v\<ri rS no<rS k^ 

rS npog n rv\v yivs<riv sysiv 't noiov, ujcrnsp otkkoig ri<ri vt, Efxne- 

^oxXsT (J^oxeT, ctTro rvjg iva,pft.oviv rujv qoiysiujv xpatrsujg rag ffoio- 

H2 60 EI^TASjKATHrOPIA^. 

rvjfrxg «va<J)atvom. ^ Itkarm ^l ^ioi tujv vj/uuoXIujv x^ ^iTrXacnwv ^i' viv cdnctv etnev 'Apy^vTctg' ev ^e tiJ S'iS'cit,(rxatXM rpiryjv *uto~s 
Xj iniTpiTujv x^ eTToySoMV Xj tujv To:yru)V eTrt ra Tfocry xp f npog anovs^ei ra,^LV S^ix rera-apccg odrMi;. . . Sevrspov Sv xe(po(,'kxiov 
ri Qswpa/Jismv "Koym r3 rs (Tuj/Jixrog f roiovS^e sTSog )c, rrjg •^Ja)' dncLpi6fu.Yj(ro(,^ rx eX^vi rCJv npog tl. Mko, rolvvv eL^Y^ tmv npog 
^yjg (Tvvic^viiTe t xp roicLvSe noiorvprot, (l(^ujpi(rjui.ivov. 59 "^ ^t- eyffo- tj, raurorv]? dviiTOTviq ysvs^TLg /JisQs^Lg v^s^TLg neHtrig KpiTig 6e(ng 
pov rS h>yy x^ ev/JiVj^avov d^LOV enot,ivy pyireov Ss otl sv /a roig 5 cicrv/A./^eTpM, yj npcg t ysvog oivx(popct. sn\ rS no(rS it, /navv rv^v 
dnoTsXs^r/JiM^n x^ rolg (rvv6eroLg ij^sv oineLKcg ^ vrujg nfSiro. dno~ S^LccLperLK-^v e^vkx^e tol^lv ' ApLc^oTsXvjg. . . Svvoi-rv ^s txvtol, Xj 
ysvvai^,, ev /livroi rotg aXrioLg ai,VTUjv "Koyoig kx6' evu)(rLV Xj x^ dvTLTsrcky/jisvujg SieXew ^ refVLKujg,, orxv njjv npog tl ra jw) tj^i/Ver, 
fjuxv dipyv^v Txvrx ndvrx nepiife^ ev npo<r-^Kii(ri^ ra^ei. u5s Trar^p x^ vlog, rd, 6's rvj^*], wg ^Skog ^ Ss(rncT'/ig, rd S\ 

6« 'AMM. f. 81 ^. nepX Ss rvjg vno(^(i<rsujg xvruJv rxvrX (J)*- riyy-^, wg snLqvi/xv^ enLqvirS enic^i^/jivj, roi S^s npoxLpicrswg, ujg 

' fjuev. rivsg Si ^x<ri /jlvjSsv sTvai tujv npog tl <pvTei, aXXct dvx- 10 ^Xcg ^ikn <p\.\og. Svvx-fv Ss vno ravTX rot ri(r(rxpa d.vxyxyeLV 
n\A(r/xx exvxi rxvrx rv^g ■^/j.eripxg S^LXvoixg, "kiyovreg on irujg rx SiKX rcc Xsy^Psvra npwTcv. sv oTg x, t h^evrepcv Ks^dkxLCv. 
«X tc^L ^virei rd npog n dWd 6i<reL... Sroi SsvKopBujgkiyacrLV' rpLTOv vjv Ke^aXxiov f ^v]TYJ<rxL nep\ rvjg vnc>.p^eujg xvtujv, oipx 
aruj >^ Uyvujc^xi rxvrx rv\ «|)ucrej, uJg j^ rct /n.Qpix rS <ruj/j.XTog ^v(rei e\<r\.v, v^ vj/^eTg noLS/xev xvrx; SLa(popoL <^ So^xl yeyovx^riv 
ev yi<rei nvi r% nphg «XXjjX» BeujpeTI). . . nvlg Ss sk §'La/Ji.iTpv ol /a ^;^'' nxvrx rd ovrx npog n eipifxao-ji', ol Ss d/xcporspx, \j 
TiiTCLg tyovrsg ndvrx rx hvrx npog n tkeyov ujv ets vji' Ilpujra- 15 nxvrx rx ovrx npog n Jt, y^sf tmv ovtujv npog rt, 01 Ss TLvd jw, 
7ojp«.s crc^Lq^^g' tksys ^ Srog on ^Ssv rwv npxy/ixTujv JjpLir- npog n nvx S^e y npog n. JlpujTxyopxg ju, (ro^Lc^-\g ndvrx rx 
/xivv^ ty^ei ^•Sctlv. Slq ^ tkeyev on 4k tqi nvd •^evSvl kiyeLV ovrx npog n eTne, koyuj roLiiTM y^puj/jLsvog. eKxqcv, (pvj^rl, npog 
Ixctq-og -^ xp T (pXLVo/isvov xvT(^ Xj SokSv dno(px(ve1) nsp\ tijjv xkko nxpx^xkko/isvov rvjv oIksmv dnckx/n.^clvsL ^v<rLV ^ rpcl- 
irpxy/JLXTujv, VK ey^ovTuJV uJpL(r/ii.ivv^v ^vitlv dkX sv rv^ npcg v^/xxg Xv^kog rv^g nspic^epxg /xikxg ruJ ev crxLx op(uvTL /xikxg (jjaiVsJ, 
^/<r« 'p exvcu hfovrujv. . . rSrov Ss ekiyyei jw- ^ 'Apj90TeX.;jS 20 rw Ss sv ^ujtl opulvn YjkLosLSvig Kj (poLVLKSg opx^. x, '^ nvp v nx(ri 
ev rw rpirtu koyiu rvjg Merd rx <tv(rLKX npxy/xxrsixg (c. 4). . . 6sp/xcv • rw ^^ ^t/Xco dsp/xov, ryj Ss (rxkx/xdvSpcx y 6sp/xov ^Sh 
ekiyysL ^ JlkxTUJv ev rw ©eajr^ru) toT ^Lxkoyuj, xv^v rSro rw x/xlxvtuj. t /xiki y nx^ri ykvKV' roTg '^ MTspLujtrLV y ykvKV. 
npo6i/xsvog ekiy^xi... xkkoi Se nxpx mTng hp6ujg SLnov on rwv npcg ^x/xsv on npujrov eicrt rx npo[y/xxrx ^ «ruj ^rpog ^repo»' 
rrpxy/xoCrujv rx /xiv eqi npog n rx Ss xvrx kx6' xvtcL... KoXuJg nxpxi^xkkcv'^' rx ^^ •^puj/xxrx vvK^g /xiv eto-j fjiuj/xxrx, opxrx 
M TLVsg dnsLKX^a^TL rx npog n nxpx^vxnv, cXLTLVsg wx \hixv 25 Ss yx etcrtf. eKiy^pvfro Ss x^ Ssvripuj koyuj kiyujv vrujg. xl <jiu- 
t-^criv vnoqX(riv dk"^ ev (J)uroTg ej^yirt f eTvoci. aTretxo-^yirj ts (Tlx^ timv npxy/xxrujv eiKoveg, kiyuj Svj rx KxronrpLKX sTSujkx, 
xvrdi Xj ToTg xvrepeiSa^rLV xkkvikx ^•Jkoig' rJrujv ^ rS sripa opujvn /xiv etcri, /x'^ opujvn S\ yx etVtV. xkk! xij-TgkoyogXjnpog 
xvxLpedijTog yx tqxi f Xotrrov. rxvrx' nptJjrcv yxp e\.<rL rx npxy/xxrx, x^ rors yivov'^ opxrx. 

AABIA. snsLSvj rx npog n kiyel) x, Md^TKe'^ Xj 'iqi x, 7/vog T»roig TrettS^etg Ilpujrxyapxg SKi^pv^ro rxTg /xsyxkv^yopixLg roug 
ec^L "Kj (TvvxpLd/xeT'^ roug ^iKX Kxrviyopixig, l(rxpid/iLX rvroig Ke(px- 30 rpKri rxvrxLg, ^ctcxujv hfruig ^"^nxvTujv yjivj/xxrujv /xirpov av- 
kxix ^viT^^^ruj/xev. nep\ ryjg emypx^pvig xijtujv, nijjg SslsnLypd^pSLV, dpujnog' wg ^xivs^) rx npxy/xxrx, vrujg jc, e^tv -^ ^ox?i' exct^u) 
itepi rS npog n evLKujg ^ nepi ruJv npog n nkvjdvvnKujg. 'ApL- dkvi6ig." y nepi rS xvrS elpvQ nxvrx, dkkx t jw, nsp\ r? 7ivuj- 
qorikvig nxvrxfS xdv rcCig emypxcpxig kiyujv "'npog n Se rd crKovrog, otj /xirpcv nxvrujv y!jpv\/xxTujv xv6pujnog, t Ss nspi 
ToixvTX kiys^J)" Kdv roig ISiotg "tfj^jov Ss tujv n^jso^g n." enetSvi yivujcrKO/xivn f kiyov "oTx (pxivs'^ rx npxy/xxrx tclxvtx Xj sqLV," 
S\ SiSx(rKe1), ^vjrijVuj^ev ffoi^uj rponuj Ki^/^p-zf^ SL^x^rKxkixg, xpx 35 f Ss nspi ryjg yvujcrsujg x-urvjg f kiycv on f SckSv sKxquj otXvj- 
oTuj Xj Ifft tujv aXXujv KxrvjycpLujv ij sripvo; iqiov on dne^evuj/xivv[ 6ig. . . xkkoL M (pxiTLV on ^Sev tujv ovtujv npog ri' '/j -^^ ^•o^ng 
nxpx rvjv eiujfluTav xvruj Kiy^pvfD SiSxirKxkici,. . . rpiig roivvv So- nxvrx xx6' xvrx snoi-/jiTe, rx^sujg ruJv npog n /xvi (ppovri^rxcrx, 
|at 7S7ovacrt rrept rijg rx^eujg tujv npog n. 'AvSpovLKog ju, -^ uj(rnep riKTujv ivTi6-/iTL rxg ScK^g rvl cpc^p^Yi /x-^ ^pcvriirxg noix 
'Po§Log rekevTxixv dncvi/xet roTg Trpo^g n tx^lv, kiyujv cdrixv Ss^lx ^ n^ota dpLqepx, dk')! v^/xHg vqepov rijv ju. cJ^e^tctv tjja^ev rviv 
roixvrvf/. rx npog n vkv[v oixetav yx ej^et • Trapacj^uac^t «yS^ eotxev 40 ^g dpK^epxv. npog ^x/isv on ^ ra^eujg e(|)|30VTi(rev jj <pv(rig • r()t 
olxeixv <pv(rtv /xvi iyji^rvj dkkx nsptnksKc/xivvi roig tyv^TLV oixetav ^;^ vypx c^oty/ix sv /xicruj ruJv ^vipuJv srx^sv, Tvx <r'jvifv^ x, 5^*]- 
pt^^av • at S\ ivvix KxrvjycpixL otxetav uXvjv eyv<rtv ' etxorujg y v /xxtTC,v\^ «uroTg, x^ f ^^n^ajO ctet ev roTg (Je^ioTg, vi rx vpxvLX ne- 
rekevTxixv uj^eLkov tyeLV tcL^lv. 'Apyyrxg ^e T«p«vrTvog re- ptiyei rx vnocrikvivx, inei ei /xvjSev vjy rtwv ovtujv np^ig n, dvvipviro 
rxprviv dncvi/xei xvroTg tx^lv, ineL^vi ^(rix Xj notov Xj no(rov kx6' «v ^ vj npovotx' v\ '^ npovotx rS npovon/xiva iq\ npovcLX, Jt, vj 
xvTx etct, Tct Ss npog n %enKx etrt, npovpjii'^ Ss rx kx6' sxvtx^^ yviuirtg rS yvujqS iqi yvw^rtg. xkkoL 6% nxvrx rd, hvrx npog n 
rujv Iv %i(rei • npujrov ^ yiverxi rtg xv6pujnog Xj rore nxrvip, eTnov, ineL^vi rx npog n oixetav uXvjv vk tyet dkk' iv rxTg evvict. 
npuirov yivej) xpL6/xog x^ rore ^tnkxirtog ujg dpt6/xcg. 'ApLc^orikvjg xarvj^optatg QeujpeT'^. Xj vS^sv rujv 'ovrtxiv npog n, insL^vi ^S^lv 
tf' ev rv\ dnxpt6/x-^<ret rerxprvjv «uToTg Xj au-^g xnovijxei roL^tv^ [xovujg npog n dkk' vj npog n ^ ycrta, ^ rrpog n x^ no(rov, vj npog :^XOAIA 5TMMIKTA. 61 

Ti ii noiov. 'ApiqoTsXvii S^l Twv oVrtwi' T» jw,' TTpog Ti r* ^s y ^IMIIA. 6' f. 4. snsi^Yi yv 7ro>.uei(5'i(; Iq-d' i^ twv irpii Ti sig 

jrpog Ti. tTspov dvAfpopa,, Sioi, tvto lix v\pKS(r£v elnsiv ^"otcc xvto, xrTsp sqiv 

6» AABIA. aur^j S^e sqiv v[ -^sv^Yig V7Toypx<pYi Kj IlX*rajvixvf, STspm sTvcci Xsys'^" dlXot jc, "vi orrwcryv dXXujg npog %Tspov sy^sr" 

■^VTivoi, KdT^^syPev sv To^q ii^ fispog a,VTo'g. THTsqiv shs x^ ysvMviv TfTuj^nv vj a,voi,(popoi sIts k^ ^otik{v, vi aiJ'* 

ISIMIIA. 6^ f. 2 b. in\ T^v X/^Ji' Uvrsg X^w/Aev ori opov fi, 5 oXwg i(^ nTixla-iv «Xkoi aiWov rivai rponov, lug stpv{!). s2rs bv likd- 
dno^L^ovoti Twv npog ri d^voLTov v^v (rwv '^ npujrujv yevwv opvg rwvog slrs xKka TLVog o opog, y k^ S^LopSujTiv tyiei tv^v n'po.J>jxv]v 
dnoMovou dfxvffjxvoy v\v ^iot rdg slpvjjmsWg npoTepov airi*g), (5^4 ' T'\v rS "iCj onujtrSv dKkujg npog trepov" dkka, [xipog sqi rS opa. 
vnoypot,^YJg ^e rivog tv(v v^ixerspct^v twoictv dvoi^Kivetv r^v (rvvoi,pjuo- (rct({)V]vi^£i «J^s *unp o 'Apiqorskvig S^ioi, rijjv no(,pct^eiyfj,ciTix)V tujv 
^yiTccv roTg fl'po'g ri S^vvoi^-tv vjv. Xj rQro noisH, rw Tlkcf.rmi x^ enot,yoixsvix)V. . . o fxsvroi Bovj^og oXoi' |3ij3Xtov ypoi,-^a,g nepi m 
rviv dno^o(Tiv rviv npwrviv dxokii6ujv, wg ^vjj-ii' o BoviOog • keyej) 10 Trpo^g « ^ jrpog rl nujg t-^ovrog, ols^ tv opov dno r3 IlXttruiVog 
^ K. TLkotrwv VTiag vn' aury dnoSvvAi nepi rujv npog ri, 00** dno^eS^o^ f^XP'' "^ '^oi,nsp eqlv sripojv eTv«< keye'^" t Ss l^^g 
etura otnsp sq-lv krepwv sTvoLi ksys^). k^ oug eojxev, snikskviqcti rwv vno r3 'Apiqorskng TrpoenceTt^ <5\op9u/creu)g '^vex*. Iolks Ss okwg 
vno t3 nXorwvog slpvjfJLSVUJV Bo>j9o'g' y "^^ «J^ij sfnoifii av ori. p, dnoSeSo^ opog UTro t3 dnoSsSwKorog, cratj^jvic^fijvat S\ Siot 
viyvoei, ekkoyifxog dvv\p ysyovwg. ori '^ y ri^ ^iy^^ ^ph ^k- rwv napcCSsiyfUrMV. 

kvikot, d,kkoi Tw eTvcci rd npog ri 'j^oi,poi,KTVjpi^ei, ujg x^ rw 'Apic^o- 15 f. 6. dnopet IlXujrTvog, ri'g v^ sv noCcri ryroig xoivoVijg, apct 

riksL SoKsT, ^vjXoT/x :^ ev IloXjreia (4 p. 438) ksywv "aXXa fxsv- ysvLK^ Tjg, ^ Kctr' akkov rponov, k^ ri^v eig ev avacjjopav ; . . . 
roj, ^v S'' syw, o<ra ys ec^i roLOLvrot, oTot, mcni xvrx [x noLct, drrc*, trspoi, S' xnopSrL norspov vnoc^xtrig sqiv vj %s(ng cuvtv\ v\ ovofKci, 
iroi3 rivog." x, sv "^oipiq^ ^e (p. 255 d), ^yXvjflejg rp trepov fxovov truvsK^spofisvov. dvot,yKvi roiwv vj fxv^SsfKMV %e<rLV rwv 
auTiwv Trpo^g tj ov effjiJ^eT^aj, yrwg (})vj(riv "orj nep Av trepov >j, ovrujv etvaj, vj rjvag //- v^sqot,vot,i rjvag Sl dvvnoc^oLrvg ■unat,pyeiv. 
(Tu/x^eJSvjjtev e^ ava^jcvjg srspM rSro au^f onsp e^lv eTvaj." 7rXvj-20 ctXX' otj y. y n^To.v %s<rLV dvoi,Lpsrsov, ^vjXov sk t3 ^eTv wg rvjv 
fluvrjxwg ^e etn^oVrog r? 'Apic^oTskng ^''npog tj ^e ra roioivrci, vcrMV vc, ffotroTvjra x^ n-ojorvjra )c, rwv kkkwv ysvwv tKoi,qov, arwg 
keyel)" o\ nep\ -rv 'AfoCiKov j^ ^ujrt'ujva tovfSvja-av yuv) tuo-Trep yViav ^ rvjv %s(nv ev roTg yo-j rlQe^, nokkviv y^peia.v ^ auri^v noi,feyo- 
X, yo-iag ^ nocrov o^ n^ocra 3^ Ivjxiyg 3^ TrXvjfluvrjxujg ksyofLsv, vrwg fxev/\v. . . f. 7. aXXot c^jot ri, ^ot.<riv , 'ApLqorskvig h re roTg 
ii en\ rwv npog ri -v npijg ri ^ rd npog ri ksys^, dkkd fxovov EvSvjfxioig 'HfljxoTg (1 8) x^ sv rvj Meroi rct ^virLKd (E 2) rotg 
rrXvjfluvrjJcujg. . . f. 3. rxvrot, ^e em^vj^ravreg yroj ryg n^aXatyg 25 xarvjyopiag sKnQsfisvog v fKVv\fLovsvei rwv npogr^, elnepx^rSro 
rwv Karvj7opjiJijv e^vjYvjrctg atrjujv^, Bovjflo v ^ 'Apt^wva Xj EvcJ^uj- f ^evog ofioiwg v(psqot,vot,i roTg ctXXotg svofjuirsv ; vj ort ona fivi 
pov Jt, 'AvS^povLKov >y 'A9v\voS^wpov, fx^re hiLqv\croi.vTcii,g fxi^re sni<rv\- npov^yufiivwg nspi rwv ysvwv ndvrujv koyog, vk ctxpj^oXo^eT^ 
fXY^vcXfKsvHg, dkkd ^ roTg ovofJt,a,(n irvyKSfyfxsvujg j^pvjira^uevyg v^ nspi na,VTa,, dkk' exetvojg XpY\ra,L fJLahqa, wv (J^eT^ n^pog f npoKSi- 
Ivixujg sK^spovTot,g sviors "T npog ri, t3 'ApLqorskag nkv^SvvTLKwg fisvov. firwg ^e jc, otj rd npog ri s.v roTg aXXojg ^eveiTjiJ Otjjecj-vjvce, 
«el npo^spofxsvn. . . rnriig Ss ryg Xo^yg [x Hop^vpLog ujg dpe- 30 ^ja rSro <rvv auroTg SewpeiJ), Ka,v fxv\ rrpovj^y^evvjg srvje fiv/jfivig. 
(TKOfxevog avaypatpej, os lot^fxpkLy^og fxa,y^eroi,i <pvjo-i f rojy- erj ok 3^ arujg ffepi rvjg Jcojvvjg >c^ rvjv %ecrjv vnoc;a.<reujg a.nopii(nv. 
rov 3^ ffpog -rv opBov X070V 3^ r^v rwv na.koLiwv <rvvYfisLai,v •" x^i^ vk el enivoel'^, (jjatrt, ra x^ ^sVtv, vj^cJ^vj ^ ^c^jv. . . tjvcwv o\ 
7ikY\6vvTiKwg 3^ Ivjxwg aur^ XP^S' "^S ^vjXov aTro rtlijv 'Apj^uretwv cij^pt yUe'v rjvog SLa.fxsveL v\ %£'crig, eTrot, na.ve'^, wg ini r3 opcj^avtf 
T£ 3C, Tijuv 'Apj^oreXjxouv Xe'geujv, 3^ wv Bovjflog 3^ oj c*XXoj fXLf^jJ- a.f^pi OKTWKxiieKot, irwv • dcp' y ']^'' av a,p^v\^ riKreLV, VKeri >mc- 
yttevot Ttfg jraXajyg n-pocjjepov^, in' Tcrvjg dfi^orspoLg y^pwfLsvoi ToTg35 XeT^ o'p^avog... ryrujv «v dnopnfisvwv nspi [x Tv\g vnoqa,<r£(ag 
ovofx«,<rL... ^eT cJ^e ^vjre rvj rvj^g (njvvjSetag dvwfxa.kicf, npo<reyeiv 'fv pvjre^ov 'ori, w(rnsp at noLOTY\Teg xp rviv a,vrwv ^vo-lv ywpig rwv 
v3v "rv ^akofxevov k^ ri^v ^v(nv rwv ovtujv S^LALpeT^ rdg Ka,rv\yo- crwfxdrtav vo\ifxeva,i d<rwfxa.Toi emv, yrwg x, ai ^eVejg xp ty\v 
pia.g' 3C, -^ nokkd ^ Ivjxct ovra rv\ <pv(rsL nkv\dvvTLKwg ksys^J), ujg aOrtuv ^vtrLv x,"'P'? 7'^'' (Tvvderwv voiifieva,i d<rwfxa,roi elirLV ' "koyog 
'Aflvjvat 3^ 0vj|3aj, nokkd 6's ffXvjSuvrjxot ovra rvj ^vcrsi evtxujg ^ap ec;-j xa5' lauTv y\ ^ecrig. .. f. 7 ^. » xaXtJug ot iSrwVxot vo- 
Xe^eJ, u5g qpct-vg Xj <|)uXvf. ^ «uTg S^l 'Apt^oreXvjg ev (*px>]40 p^ycrt rraVvjg rvj^g xp ^LX^opdv lSioTY\rog dnv\kko[y(jSa,i rd npog ri 
fxiv (c. 4), 'ora,v Tocg Ka.Tv\yopia,g dnv^pL^fxslro, Ivjxtug fiakkov nwg tyovrci., Slotl ns^vKS <rvfx^a,iveLV jcj dno(rvfx^a,iveLV fXY^h' 
SoKei keysLV, wirnsp 3^ ra, npo ot,vr3, "ijrot ycriav crY\fxxivsi vi noirov fiioig fxerA^okvjg nep\ a.vra, yevofxe'vv\g. ypevSog '^ rSro ksys^), 
v\ noLov vj Trpo^g tj," 3^ na,kLv"npo'g ri Ss', oTov SinkcLcnov, v\fu<rv'" insL -x^ rwv npog ri yivs'^ fiSTot,^okv\, wg ns^vKS roLvra, fiera,- 
evraOfla Ss nkv\SvvrLKwg rot, npog tl ksysi, ori <roi,ipe'qspov rSro |3aXXetv. . . ffepi Ss r3 ri kolvov ini na,vrwv rwv npog Ti ro(ra,v- 
iqi npog rviv fxoidvicrLV. 45 rvjv iyjivrujv S^ix^opxv, rivlg kviKTi keyovreg ori slg fxioLv ofi,oiorv\Ta- 

'AMM. f. 83 b. rw kiye^) S\ ifjpv\cra,TQ wg dnot,pe<rKOfxevog Xe^ewg dvaye'^ x^ crvj^ao-iag tcJ^torvjra. 
rtu Xo^to* etroffct -^^ TToXXot ^et'gei tcw opiTfxw dKokndSvrot,, ^ f. 5. ^tc^ ri Ss eTnsv "^9* S\ Xj rd ToidSe rwv npog r»; »]6J2. 

oiuTs *XXov fl^cret opiirfxov. ineiSvi rwv KXTYjpidfiY\fxivm rd pi, Xj iv tyj noior*j;rt vjv, wg g^tg iy 62 Ei:STA:SKATHroPIA:§. 

^idQeci^ ^ al'<3rv)<rt5 \j ertii^-^fxv^^ xafl' otrov rroi*, ii ^\ Biine, npoq ^oY^ocrt^wf TAxtrol ^vi<nv aXKoi XeX^jSorws ^aXo/uLsvoq xetxiVctt 
'f xeTi^ (ru77£ViJus Ej^et, yttvvjuoveue: ^e auroif ws 59 sv T015 rrpj ti' aTro^oQsvTat, opicrfxov,,, Iqiov S^e oTi ooroi "KEyaTL fi/ nXarcuv* 
ri ovTOJV, S^iot t5to Xj tSjv npog Ti eins ra toiol^s. TxvTot, ^ yrcus opi^s^ r» TTpos ri Xj sv tw "Ksjs^ sTspm ois^ aufv etvai 
rot rtsp\ T^v "ks^iv. 01 ^s ZSriuVxoi avfl' svos Yevys «^" ^ 'W Tiiv rcuv Trpo^s ti vnoqoiTiv^ (n)xo(j)avrtf(ri '«' ({)iXo(ro(|)ov • X) ^;^ an-o 
To^TTov ryrov apSfJtSv'^, ra jw.^ ev roTs rtpoq Ts. nSsWsg, to, ^s Iv 5 rcuv sxpy^fxivMV iv r(x!' TopyU (p. 476) £9* ^f^Jvai ori tJx,' '''V ^^" 
rots rtpog rt n^cjos sx^cn, ^ rct ^ rtpog Ti a,vTi^mp3(n To7g x«,$' ys^ d.KKat tw etvai sTspujv aura fjxpcii,y,TvipiX,si' ^ri<r\ -p "si etft 
aura, rct ^s Trpo^s ri jrws tyjiVTO, roTs ^tp ^'^«fjop*''? ^pos '''» t" rroi?v, oivoiyKV] ri sTvat :^ 'p jra^^ov" elvai '^'' eTwev, y Ksys^. 
jS! KeyovTsg -r yKvtcv x^ rtixpov Xj Tot tomvto, x^ oixa, roioj(r^s ^IMIIA. 1 f. 2. i^^eov ori 'Apj^vTxg TisTujv rcJuv rtai,pot,xo- 

^an5vj(n , rtpog ti ^s rtwi; syjiVToi, oXov ^s^lov , rtoLripoi, Xj ra Xy9v]/x.arouv f ^ r«^ evavria srti^sy^s^ rtapvjxs, noiiToi ^ eTTi rvjs 
Totaura* k^ ^Loi.^opaiv S^s ^acri ra xarot n sTS^og y^a.pxx.TfipL^o- 10 y^rias 59 em Tvjg rtoLOTvprog [xvv[fxovsv(Ta.g aurou. 
ueva. tjj(rrtep yv (tXXvj riuv xafl' ot.vTtii 1'vvoia ^ (»XXij rcJuv xp f. 1 i. ccn^opvj^reiev itv ns rrijus ^ a.psTv\ 3t, i^ xaxia nJuv rtpo'qC^i 

S'Lot,d>opotv, ^Tijjg olKKot, ^ Toi rtpog n eqtv, olKKot, ^e ra rtpog ri tl ' v yot,p rivog eTvai, ofov rv (Trtv^at,iv jc, t? (})aJ>.y, fxsSs^sojg 
rttxjg tyovTOi,. a,vTSqpot,fxfJisvyi S^e eqt timv trv^vyLujv '^ UKoKaSiX, , , olKK v '^(^strswg ^yiKtuTLKov... x,ot,6o<rov ix rtOLOTYiTsg, evavnai eio"i, 
f. 5 b. e\ S\ Ssi (rx^sqspov fxsTaKot^^sTv rai Ksyofxsva,, ^npog ti ji* xafloVov ^s yu.eo"orvjres, ff^os ri. 

"Ki^iKriv ocrai, >iot.T' oixeTev -j^xpxKTYipot, ^L(/.y,sifisv(l rtiug drtovsvsi rtpog 15 f. 1. "tf rtoC^TL S^s." y '^ ^vi riu S^LrtKxrita vts tm rpirtKoi,(rit^6h 

sTspov, rtpog ^e rt ttujs sy^ovTX otrot, rtecpVKS crvfx^oLiveLV tlvl x^ yuvj yrs rtiuv ffoXXaTrXaa-tcov »^svi. 
(njfJt,3ot,ivsLV dveu ryjg rtsp\ ct,vr<>i fJi,sTat.^oKylg ^ aXXoKwo^eous» /^* f. 1 3. f jw. ^oxeT Trpo^tSvjo^iv yj^ lus /*>) ertL^syofxsvn jw. ^o-64 

^ \\>\>/Tl/ '/MN^ II ■>' ~ ^Xs^TN/Ort-JlT^»' /^/v.>v/ '^i\V 20. 

rv npog f sKTg ct,rtopKertSLV. . . ori os x^ roig rtpog rt Trcws syvirLV xyvros oe ertLos-^SaJ^, a,KK ujg apj^atav ao^ot,v s^viynfxsvog. f ok 
ava7)t»i 5^apaxr^pa swrtdp^SLV roig vrtOKSLfxsvoLg, ixavtus Bovjflos fxoCKKov ^ -r vfrrov ertL^sfel) x^ 'P ofxoLov fxaXKov '^ ofxoiov t 
drte^eLps. Kj oivrodsv S% npo^v\Kov rSro • y ^;^'' ej^ei ^vnv aurvj 20 fxaiKKov t3 aur» eldng fisreyov, ^ ^rrov '^ vfrrov • '^ (S^e ofxoLOv 
xafl' auri^v ij ^"^05 trspov %eVis u(|)t'(7a(^, aXX' avayxvj aurvjv ev riiuv ffpos ri. d.KKai rSro ja (rot,^sg' nujg Si avri rS elrtsHv jc, avt- 
ruj xp SLOt,<pop<iiv '^apoLKTYjpL evvrtdp^fSLV, ^s j^^apaxrvjjo yros on^w <Tov fi,a.KKov \j v\ttov (ei ^]^ dvLcra^irspov, ic^\v clvLcrov v)'^v] ffpoa^eiXvj- 
jw} ffoioVvjs e(fiv, cus '^ KsvKorspov <rvv rvj j^pci* roi5rov, ortn Ss (pog f fxa,KKov), rtuJg d.vL(ra.irspov fxaiKKov ^ vprrov sTnsv (22); 
3ro(roVvjs, u5s sv n? ffXelov j^ fia.Kporspov, onv Ss xtvvja"is. . . aXXa vj ^ia t et^ruvvjSe^ejoov r^s Xe^eous au-^ '^ juip rS fMKKov ot,vL(rov 
3G ffeoi Tvjs dxoXyfltas iirs («s ot ^^njuVxot Ksyvn, rw [x npog n 25 npoYjyot,ys. nSSg nv x^ -t rjrrov ertY\ya.ysv; ^ ori v^ f fxZKKov dvi- 
jroas ^j^ovri 'f rtpijg tl trte'^, rw Ss npog tl VKen f npog ri rtiug <ra,irepov x, yittov eTva^L' Xj'^ fxoCKKov ofxoLorspov Xj virrovKsyofxsv, 
Iyov, is$' tus Bovjflos difxvvofxsvog aurys tcw ju. rtpog-ri (|)V](ri ra orav ofLoiorspov hv ri aKKa nvog rSro "T ofxoiorspov srtLrsivvil) X) 
■Ttpog ri rtiijg sfovra. ^rvva^KoKnSsTv (yp^^rS rtpog trspov rtwg ej^eiv, dvirQ. Kj a,KKujg Ss 'loLfi^h^^og £^vj7sT3, oVi rvjv ert' clrteLpov 
ra.vT(X. npo<rsiKv[^s x^ t-\v otxst'av SLa.^opa.v), rw Ss rtpog ri rtojg rS dvKTou rtpooSov evSeiKWfxevog ilvL<ra,irepov a,v-v rtpo<rriyopevirsv' 
sYovri yxeri rct npog tl (rvvdnrs'^ • y <;^ Trao^iv vrtdpfstv roTg rtpog 30 y -^^^ iVa^ ryro vSs fxsya, nors yivel) dXX' dsl ^s't^ov, yrs fHLKpov 
ri rtpog trspov re Keye^ rvj ^sVsi 3^ rviv SLa,^op(X,v rv^v otxsiav dXX' del virrov xp rv^v ert' arteLpov npoS^Kviv re Kj d,^a,ipS(rLV. ertL- 
Iysiv. dXX' cLfLSLvov dvTa,KoKii6sTv dXXvjXois raura KsysLV. (^vjtxl Se a,^L0V otl yx sTnsv iira.iTspov dKKa, dvLiroiirspov, Slotl yj^ 

66 f. 8. ^^ rv^v qcC^TLV x, ri^v Koi6L(rLV fxv\ rtpocrrtOLVfLsvog eoixs ofxoiwg ^S' oKtug' -r ^ Xcrov tv eqLV oTov edv v\ ev rw l'<r(jj, fleou- 

^^rtuVxv] Tivl (Tuvvjflet'* <rvvirts^, vSlv a,KKo v\ t vrtOKsifxsvov psT^ f fiaiKKov 3c, vjrrov, tus ev rto dvtcrcii. v^ sivj av ^vjrvj^rsijus 
cTvai voju,t^cuv, Tas ^s TTspt auf SLa,<popa,g dvvrtoc^a.Tiig v^ynfxs- 35 d^iov, ^ia rt ev jw. rw oyu,ota) jc, dvoyaotti» ofxoitjjg t ^aXXov 3tj ^rrov 
V05 xai jrous ^j^ovra aur* dffoxaXtJuv, cJs sv roTg vrtOKSLfiivoLg fiecujseT^, ev Ss tm toruj vt, dvitruJ yj^ oft.o\.ujg, 

tyovrci, au^f ryro f jrcus ^X^"'*** ^'* raura (Js u)S rta.pa,(\)vofxe- 'AMM, f. 86 b. ei ec^i tl fxa,KKov Xj v\rTov dvKTov, ^c^ai xai Ti6i 

vijv raTs dXXais xar»i7optais rvjv ry Trpos ri sTreicro^icufJ^vj vOyat^yo-i, fxaXKov vt^ Yfrrov 'Ltrov f «^ ^rrov dvKTov fiaXKov ec^tv '{(Tov tS 
xaiTot rtpov\yiifiLevv\v ii(ra.v 3ij y^ SLa,^opa,v otxet'av 6eujpHfxsvY\v' dvitra fxaXKov, ujtrrtep "r v\ttov KevKov fxoCKKov ecfi fxeKa,v rS fxo£K- 
cturvi ^;^ y,oivorv\g eq\ ^ia Travrcuv ^ivjxycra rcuv re evavrtcuv 3^ rujv 40 Xov Xsuxy. ei yv fxvj evSeye'^ rS iVy fxSiKKov sTvat ^(rov ^ vjrrov 
ojrw(ryv ^ia({)epdvrcuv, 3^ njuv oXcuv ^svcuv Xj rcuv un-' a,VTai Ttra.y- (^ ^ rS iVtf e^eK6ov ertL 'p ffXe'ov v\ srt\ "^ sKot,TTOv VKsn iVov), 
txivm ' v\TLg ei fLv\ rta.pv\v, ^iecTraJvj dv rtdvra. drto rtdvrujv. x, v^ «(J"' a.pa. a.vL<rov fxaXKov Xj v\rTov ec^LV • scfi ^ 'p dvij-ov qepv\(ng 
ufl' Tts eqL %e(rLg sv slosl vc, /.0710 u^ps^^cu^ra. fxa.KKov 3c, a^opLqiA, hk evavrtov ru> icw. fxv\rtOTS vv v\ Ka.refjpv\- 

6ft 'AMM. f. 85. 3t, oo^ai \x rtuv K,a.Tv\yopLuJv ertLSefov'^ rd, evav- <ra.TO evTa,v6a,, eijsvjv^ujs T ot,VL(rov fxoiKKov x^ f ^rrov sTvai, yx 

Tia, ^ rd ev a,vroug (rvvL<^a,fxsva, rtpog n eyji^TLV Ivavriorvjra • oVai 45 dKpt^oKoyv^troifxevog, ^ xp rtpo^7\Kv\v rtpog rivwv vqspov rSro npo- 
Sl vSsv ifii<rLV Ivavrtov, y^s ra Iv aurdTs npog tl ertLSeyjiv'^ rvjv <rsTe6v\. 
evamoVvjra. , . ^vjrvjre^ov (J^ ffcus tvjv djjervjv vc, r^v kxkmv tijjv SIMIIA. i'f. 3. drtop^^treie S* dv rig, fxv\rtore yx T^iov twv6> 

/ ^/ \\J / \\5/ ••/ «/> / \.v> ,-u J'*^/ 5~t/ >1.«\\2S. 

xrpog Tt Ksysi, 3^ rvjv e7ric7vjyu.vjv 3^ rvjv a^voiav; Keyofisv ort w rrpog ri t tvjs avri^/Jo^pvjs • a y> yuovix» aurto vrta.pyiei ot,KKa,X) :SXOAIA 5TMMIKTA. 63 

oXXots 7roX,Xo~5* 1^»^ eiTi xaXov i^i, ij dyxSov vnolpy^ei, iij si n o ^s Tot.OT» «.jtopoJv oiyvosi oti ^tX'^? tvtujv 'iKciqov Xrye^, ^ ws 

dyxSov, ^ KOtXov. Ta,vTVjg ^s t^5 drropUg tlxiiovTsg ol ju, rrpog f ^vccfjLei Xj uig ivspysU^ wtrirep ^ '^ v(|)«.i'tv jc, 'f fv(k<w :^ Itti 

■»,, 7rxpa[^eiyjULoi, eviqAv^J) uJg Z^TiuVxoig fxoCWov dXK' vy^i Ilepi7Toi,TV]Ti- t3 jjcJ^jj ovTog Ijulxtih "KeyeJ). . . 'AnoXKujviog il o 'AXs^*v^peu5 

IP^ xoT; dpea-Kov, di t ju. xaXoV f (J^t' ctuf ci.lpeTv "KeyiKn, -v ^s dyot,- «xaraXXvjXous ^vitriv elpyj^ twv ^vo Tteipn^eiyjxaiTUJV ty^v dno^O" 

6ov f xv (J)virjv, J^ (3ia ryro, ei rt ju, x*Ao>', :^ oi,yo(,tjov evlivg eivoLi S <nv, oloti ony jX ei.py\xev y^ *) "P'? ^T' ^TTepot, eyei, noKKwv yxp 

rlSev'^, VK dvoinotXiv S^e' ty^v ySv vyeMV dyat,Sov [xiv ^atj-iv lug k^ eqi nTepd vk opnSwv," ona ^s "y)( ^ ^wov xe^xKYiv t^jiei, noKKa. 

AvTiv ^ {ui^iKifJt,ov, Kt/Xov ^s vxeTi wg ^j' olvt a,lpeTov, opyctvn ^ tmv ^mujv KetpxKvlv vx 'iyei'' ^eov einetv^''no'KKct,\, <^ xs(|)*X*i 

jiKeoveKTvifJt.cit, ov. Tivsq ^s rocur»]i' jit dnoS^oKijiLOL^ittn ri)v hqoLinv elmv t? ^wwv" wg ixeT "ffoXX* -^^ nrepd vk opviSwv" evKoKov ^\ 

ug tf npog t/jv dnopioLV dKKd npog f napoL^eiy/jLot, yevojuevviv. . . elneiv on oLjULt^nxj pi nctpct,^eiy ixct,Tot, noLpsSsTo Td nKeovoL^eiv x^ sK- 

f. 3 b. /uL-^noTe tiv dxpt^sqepov dKveiv ^et t3 elpv^fxsva • y ^^' eXnev 10 KeinsLV, ^ ^m tvto fJLv^ dvTiqps^siv. .. f. 6. o ^s 'A.piquiV roMv- 

on TOL npog n cmwnclpyiiitnv dKKyjKoig, wg f (pwg x^ o tjXjos ^ ^i tv^ dnopixv Totg eipv^fievoig enoiyei. e\ nSCv npog n lug npog iTepov 

BepfMTvig K) -r nvp, vS's on f sTspov sqiv onsp f tTspov, uj^rnsp n dnoKsKvfjLsvov solvtv npog n KsysJ), oTov o noLTvjp npog vliiv, o 

-p kolKov ij -v dyxSov, dKK' on npdg nvot, Keye^) r* jc^ olvtx npog Sl Kocrfiog vosv dnoKsKvfnsvov koLVTS tyiji (y ydp sc^i n t3 KOCfJLV 

OLVTd KsyofJLsvoL' 'f jw- -i^ Trpog 'iTspov dnoveveiv x^ npog tTspov Ki- eKTog), vk ^qoLi npdg n o KdtTfiog' KxiToi Tiiuv ffpo's n ec^iv wg 

ye^ 'p iiSog sc^lv olv-t t3 npog n' t* ^^ Jt, exeTvo nplg o Kiye'^, 15 «^ f nTepov nTepiuT3 nTspcv, yru»s Jt, 'p Iv Kda-fxw KotrfxwTv Kj "^ 

t/ «/<^ \\ \ »\»/ ->,»/t\ 'V. / 3~ ~\\3>/> «, \tv\~t/<-/ ,V, 

ouotojs KsysoX, npog f npog olvt Ksyofievov, thto ioiov twv npog ev 7>] ysMT» j^ f e f cLspi, oLepujTn. npog ovi tvto pv\Tsov on Ki/,Kwg 

n noLpoLKoKvSvjfxcii,' oKujg <^ r* oiKKot, rd cTvwndpyovTcJi. v^\ Kir^e^ e\.Kv(n'^ iv dpyv[ f nS,v npog n dnoKeKvfxivov npog 'iTepov Kiye^. . . 

npog a,KKv\Kci,. dKKcf, ^iol n ' ApyvTng, KOLiToi fxvjS^v sKolttov t3 'ApiqoTiKvg 

6J 'AMM. f. 87. dvnc;po^Vi ^i iqiv olovsi iVo<7/}0(j)vf* 'p ^ am dKpi^oKoyvfxevog, nchpv^KS t3to "V t^LOV twv npog n 'f ffjsos dvTi- 

' na,pd roTs TrccXctioTs 'f ^^<tov a-vjfxoLivsi, wtrnep 'p dvnSeov dvn t3 20 qpi^ovTct, Kiys^ ; 

Itro^Seov Xj dvnoLVsipoL vi lcrovfJLivv^ dv^pdcn, x^ d,VTiyeipa, 'fv fiuiyoLV SlMIlA. / f. 4 ^. "t? ^;^ ^ nKdtov" ^ion nvd nKdto, VK7a8. 

<paLpL ^cIktvKov ^id -^ Xcrvy $vvoLfxiv sfeiv roTs clKKoig. \<Toc;po^v\ efovTa, nv\^cxKiov, wg tx fxiKpd, r* Kujnaig oLfix iy ipsTTOfxsvoi, ^ 
Bi iqiv OTOLV fxv\^sv fxaKKov T 'iTSpov t3 'sTipn KcxTv\yop^J) v\ SKSiVO \Svvd fxsva,, Kai nvot, rcuv iv roTs noToLfxdig nopSfJLsiujv,^ ujv rct /i* 
t3 Komv, oTov o no,Tv\p v^sv fxoCKKov npog vlov Kiye'^ ij o uios rrpos xovroTs oufleT3 r* i^s ^otVojs ^teXxs^. 

'TV noLTipoL. r* vv npog n npog dvnqpi^ovTct Kiys'^, oTov o S3Kog2S TpiTov noLpoL^SiyfxoL nSvitn ^wov j^ xe^aXifv. ^ sn\ TVTVla 

^ecrnoTV ^Kog 5Cj o ^etrnoTvjg ^vKv S^etrnoTvig. nKvjv tv\ nTuj<ret Sl ofJLoiujg ujg in\ t3 nKoiv ^ t3 n'/\^cxKiv nepiTTevei t ^(wov r^s 
ivioTe eXne ^oitrsiv rvi >^ Tviv Ki^LV • ineiS^v^ <^ npog yevLKvlv dno- xs(J)*X^S * noKKd ^^ ^wot, KecpoLKviv vk ^i%ei, ous twv iv dxKoLTTv\ 
^i^ujKe, (Jiot t3to in^yoLyev on v fJLovov npog yeviKv\v dKKd x^ npog nvevfxoveg ^ Kondihg ^ oqpsat, ndvTct, j^ KXpKivoi ^e. 
olKKviv dnoSih'^ nTujtnv tol npog n. f. 5. idv ^s fxvf oixetws dnoS^oS^, otXX' o §3Kog dvSpwnovTa 

6h SlMIIA, t'f. 4. x*X(jus V "« ^o^si" eTnev, einep §id Tvlv 30 KiyoiTo, nepiOLipvfxivujv tujv olKKujv t3 dvSpuinv ^ o hornoTv\g 

' YlfjLOLpTYifJLivv\v Tujv ovofJLOLTm dno^otTLV tTvfx^oLivsL ■V fx^ S^OKsTv dv- nepioLipsS^trs^, Xj S3Kog yxin v^l npog cLv8pi»nov pv\S-^(re^ bSl 
nc^pi^sLV. eqoLL 'oKujg npog n. 

6h f. 4. ^9« '^ ^ oXXi* TtTeptard » wx eitrlv opvLSsg* tujv <^ 'AMM. f. 90. u^fs ^ ini tvtojv, ineiS^vi fxvj oixet'* yiyovev 

' nTspujTujv Td fxiv ic^L <rct,pKonTepat, rd ^s KoKeonTepoi, rd S\ %iC<3- ^ dnd^ong, vSs v^ dvnc^pocpvi iruj^s^ • « <^ npog Yirov inoLv\(roLfxsSx 
mepa,, wv rd %i^onTepoi, fjLovoL opviSig slnv. 35 tv\v dndS^oTLV in\ nKiov <yS' » dvSpujnog. 

7tf2. f. 5. riwv avriXe7o'vrcjui' rivss evSvg ^iOLcrvpvin ta ovdfJLXTOL v 2IMIIA. l £. 6 b. ^OKei ^s 3tj 'ApLc^-OTiKvjg rd npog n kfut,lb 

xecj^aKou^fv Xj nv^^xKmj-tv Xj nTspujTov. ^ exetviuv ju, t^ei x*r*- r>j ^vtrei eTvoLi, ^ S^lx tv\v dfx^L^oKixv t% «"epi ryro ^o^gijs -p * 
^poveiv dK"^ snei^v\ <rvvi^v\ tujv i^v\yv\Tujv r^s (f)fXo(ro(|)cursjsy5 "(J^oxsT" Trpo^sts vj ^d 'p Kj notKxi Tolg (fjjXoco^^j^oJS ryro ^e^oy(Sxi 
dvnKiyovTxg «tjtoTs noKKujv i^ xaXcuv Koyujv itrfxov dvxKivv\<rxi, (iy <^ 'ApfVTxg, ujg eip-^'^, t3to 'iS^iov tSeTO tujv npog n, x^ IlXot- 
^d t3to Xj e7co ruuv dvnpp^treujv crvvTOfxujg fxvvifxovevtruj. Xj npuj- 40 tujv dpeirKOfxevog xvtiu ipxivel)), ^ orj 'ifei nvd hopi<TfXQV, noTS 
Tov fx dyvo3<rLv ujg yx ifpT^o-XTO TVTOLg roTs ovofxoLcnv, dfpi ^\ )t, n'ous dKviSsg eivxi SxivxD f Keyofxsvov. f ^\ dfxai, tuj ^vcrei 
■nxpx^eiyfLXTog vni^eL^^ev oTcf, «v v\v, ei exsjto toTs SexSsLcnv vn' npotriSvjKSV, insiS^vj noKKxyujg t3 dfxx Ksyofxivv, wg xv^tg npdCujv 
OLVTv npxyfiA<rLV ovofxxTa.., "Evi^wpog §\ o 'AKX^v\fJLOLiKog iyKOt,- inL^ij^ei, 'iv n twv irvjfxxLVOfxivwv iq\ 'p tv] (pv<reL oLfxot,* ^vjXoT^f 
XsT ujS y crvvTdTTe'^ t nTepov tw nTepwTw' -p /u, -p nTepov ivsp- t <rvfxne^vKivxi dKKv\KoLg ^ *irj* eTv*j otXXrfXiov ^ dn' dKKv^Kwv 
yeict, Kiye"^, f ^^ ffrepcufv ^vvxfxsi uJs ^vdfxevov nTepwSv\vxi • ei 45 vipTvj^ ^ <rvveL<rd,yeLV re a,KKv\Kx Xj crvvavxLpeiv. 
^^ svspyeict, yivoLTo, v nTepwrv otXX' inTspwfxivov KiysJ). ofxoiwg *AMM. f. 91 ^ irA twv nKsic^wv eTnev dKv\S\g eTv*!, hteL^Th 

h\ ^ eTTt ry nv\^aMv hop^X^s^, orj y npog nvi^xKLwrv dKKd npog ini rivm oiKhav fxiKKei dTtopeiv, ^okJvtwv fxvj ol/jm ttj ^virei 
nenv\^xKiwfxivov dv KiyoLTo, ^ 15 xs(J)«Xi) Trpos xexe^*X(jDytUvov. vndpy^eiv. 64 EIS TA^ KATHrOPIA:^. 

76 SlMIIA. i' (.6 b. ^ jw) t5J$ exXsl-^eo)^ emq-^fxvi ^ta 0*Xy Tcov '^ tujv eTrt^tjrwi' erfLqi^fxvi v^evog tqtu^ wqe v§\ tc;Ai oXwg, 

'^'vqepov v\kQev Eig TWg "EXXvjfctg, >] ci\ ixkei-^it; avrvi Jt| '^ enic^vffv dvAipeSsio-vig ^s Tr^q eniqYifxviq jxevei ^ ejnqYiTov' kav '^ ^lo: pcy- 
TTpovnVipyjBv, dXkai tSto y} evxpysqepov tiva S's to. 0X17^ iq-lv $vjui.ia,v dno^aXojfxev noTe ri^y Tivv ovtujv 'yvujtriv, ^^'Iv vittov fJLevei 
l(j)' luf oifxA Tw eTnqv\Tw '/[ emq'/ifJivi i^iv; r* avev uXvjs, r* r* oVr«, onep eqi rd emqyird. ^ ^ i^ ev fMCM^ irpoTepov [i. 
vovprd, S.fxa, r^ kxt' evepyeia,v diei iquj<rvi emq^^fxvi eqiv, ehe ^ ev S KixTV\ycvQ[xev M<reujg, vvv ^s dvenAi^viTOL t^tm ry ^ixqvifxcCTog 
tjuTv ic^t rt5 roiavTvi ael «-Vcu fA.evbi(ra, ujg ItkujTivw ^ 'la.fx^kiyjM ea-fxsv. a.vTg ^l enl tQ TeTpo(,yujviTf:tS rS KVKk» ^eiKwa-LV oturo, 
^oteT, elre ii ev tw xctr' evepysLXV vw, emg x, r>)i' vo'-/](riv exeiVijv ju.vf7ruj -i^ rore eupefleWos «.tjtv, oCyacjjijSo^Xios Xe^coi', ei tc^LV em- 
emq^fxviv tkoLTO xaXeTv. ixjvx^ ^s ^ ^tct riiv rwv xotvwv vnoqA- qviTcv, emqifxvi [x ctury bTrw eefj, 'p (5^6 emifvj-pv e^iv. eqi Si rerpct- 
cTiv eipj}^ r>]V eg d,d>oi.Lpe'(reujg • o/xa "^ ri] un-oq-acret ryrouv Jt, '/i •yujVL^rfxog Kvyck», otclv tw S^oSevTL xuxXa» TeTpa.yujvov 'L<rov <Tvqv[- 
imqvifxvi eqiv. dkviSsg S^s ^ en\ tujv dva.nk<x<Tfx<LTU3V ruJv re ev rv\ 10 trujfxeSa,. rSro S's KpLqoTekv\g fxev, uig eoixev, vnm eyvujxei., 
d>ciVTX<rM X) ruJv rexvirujv • ccfxa. <^ '^ifxa.Lpa. x^ emc^^fxvi rv\g yj- na.pd, ^\ roTg IIuflctYo/jet^Dig vpjpY\^a,i ^v\<rLV 'lct.}x^kL'jfog, wg ^v\kov 
fxa,ipa,g. Blx ri Sv npotrsSt^ne -^ "y\ en' ^Sevo^g;" v\qtl TLVsg dvjp^iv eqLV dno tujv "^s^^th r5 IlvSa.yop£iv dnoS^si^eujv, og «vcuflev x^ 
ii rdL KxSokv ^ rd vov^rd Xj rd onuxrSv enLVO\j[xeva. 15 otl, xdv v\ ^LaS^oyv^v na,pska,^e ty\v fxsSo^ov rvjg dnoM^eujg. ot, vqepov «5^/, 
ra,vTa, ev ty\ ^vireL, rdg emvoixg «urwv vqepov ekd^ofxev, Jt, hdt ^v\iriv, 'Apy^Lfx^S^v^g ^l^ rJfg AvK0fxv\^ ypa.fifxv\g, x^ 'NLKcS'v\fxog (*) 
rSTO<rvfx^a.iveLx^en\TiiTtuvnpovndp')^eLVTY\genLq'^fXY\g'^snLq-i\Tov. 15 ^i* Tv\g ISiwg rerpct^cuvi^yo-/]; jtctXyyttevijg, Jt, 'AffoXXcjuviog ^lo[ 

Ib 'AMM. f. 91 ^. '^ yv eTTicfij^fv rv^g enLq'^fxv\g nporepov av TLVog ypa.fxfxv\g y\v aunpg fx KoykioeL^Sg d^ek^-/\v npo<ra.yopevei, v[ 

"^^' etvcw ^o^SLe jjjuVet • emc^rv ^ fxv\ ovrog enL<^/\fxv\ yx tqLV, emcp^- xvty\ S\ t^ NixOjttvjiJVg, ^ Kaipnog S\ ^lcI TLVog ypa,fifxv\g v\v 
[xv\g ^\ fxvj y(rv\g -t emqv^^rv S\)va,1) etvcti. dfxekeL ^a,<r\ ©ctX^v tv dnkujg ex, ^Lnkvjg jtivvjo-eijag xctXeT, akkoL re nokko\ noLKikujg -v 
MiXvfciov nporepov emq-^^rxL ty\ aXrici, Tv\g ceXvjviotxvJg sKkei-^sujg, npo^kY\fi,a. Ka,Te<rKeva,<ra.v, ujg IxfL^h-^og Iqopsi. jc, S<xvfxa.qov 
xa,Ta.voY\<ra,vTa. cri ex rS v\kiii v\ <rsk'/\vv\ ^sy/^ '^ ^uJg, ^lotl a,v^o- 20 on rvro fv nokvfxa.Ss'qa,Tov skxSe Uop^vpLov, og "(JjctiVeJ fxsv" 
[xivv\ ju) rvj dnoqccTeL rS v\kiii •^ ja ns^ujTLTfxevov fxspog e-^eL npog ^-/icrLV %tl sqL TLg dno^SL^cLg, Ka,So sqi %v\fxa rerpoiyujvov KVKkuJ 
^o-uctg, ^vTLKUJTspn ovTog Tore rS Y\kiii, f ^s KspxroeL§\g a,vTv\g na.pa.^a.ksw ujcrnsp x, aXXct '/.''^fxa.ra,, Ka,Tsikv\n'^ S\ v^enuj y^s 
\a d^ujTLc^ov vevei npog dvxToka,g' endv ^\ yevv\^ dvrLnpo<rujnog v\vpv\1). keyna-L S^s" (j)V]o-i "riveg ruuv f/p ' ApL<qorskv\v evpevv. 
ckv\ ruj Y^duj, K^ S^Lcifxerpov otur? dnoqa,<ra., rore na,<ra, (J)oori^e3, fn,'^noTe av opya,VLKvi rig evpe<rLg eysvero rS Seujpi^fxa,Tog dkk' yx 
oXv] okuj Tio i^Xtto npo<r^a.kkii<ra, (okv^v S\ keyuu XjK^ ^ npog '/ifxag 25 dno^eLKTiKv\^ 

eturvjg veveuxog fnspog) ' v\viKa, S\ d.p^v\^ fxeLS^ tv\ itvvoc^uj tv\ npog 'AMM. f. 93 b. uxrnsp vv em tujv evSvy pa.y.fxujv I^^Vvjcrav, 

^ v\kLOV, rore ncxkLV f [x ne^ujrL<rfxevov veveL npog dvarokdg rS ^v^tStl Kj em rS KVKk» itujg ^varfv ru) ^oSevri xuxXu) 'ltov re- 
^Xtv rore dva^rokLKUJTip» ovrog, f S\ ot^wri^ov x^ Kepa,ToeLS\g npog rpayujvov evpew. rSro ^s nokkoL ^v\rv\(ra,VTsg yj( svpov, fjiovog ^s 
hjTfLtig. evTevSev roivvv ensc^'/\<re tv\ <rskviVLXKy\ exXet-v^et, cri 'Ap'/^ifxv\S'-/\g tp o^vve^Yug dvsvps, f fxivroL dKpi^sg yj^ eupe. 
hnei^dv sfii.ni<rv\ elg -^ Ka,kvfxevov <rKia,<rfxa, rv\g 7%, ry v^Xty k^ 30 AABIA. emq-v^ry ^s ovrog 5\jvot3 emq^^fxv^ fiv\ eTvat • v]<ra,v 

xotflerov oturvj ovrog ev rio wo 7V5V v]/>(.iO"(j)otiptto, 7rot%ei, vj (TVfx- ^ ra, dqpa, npo rS &a,kv\v dc^povofxv\Ta,i. npog <pa,fJiev otl v\Ta,v 
^xiveL a,vTv\, na,vT£kv\ lxXei-*//iv, tujv ctxrtvcov riov v^Xtaxijuv fxv\S^a,- ra, a.qpa, yj(^ oug en^t^vjrot. Jt, yrojg jw, dno rS "/jpovn' dno S\ rv\g 
fxujg ctur-^ npoT^akkvTujv. dfxikei, el fxvj ev na.vTekv\vuj fXDVv\, ^vTeujg yrtwg "0 otTTo xuxXw reTpa.yujvLTfjLog'" y\ -^ ^vTei rerpa,- 
rSro y <rvfJi.^a,iveL. et rotvuv npujrog ©aXvjig enec^v\Te rvj Tek'/\- yujVLTfxcv yx enL^ef/^, elye fivj eqLV enLqv\Tov, vj eTrtq-vj^fv ^ueV 
rtotx^ exkei^psL, ^Y\kov ort npo olvtS -t jw, e^rtg-vj^fv v\v, kiyuj (>\ ■y\ iS e<qLV, enLq-/\fXY\ §\ avrS vMnuj ec^iv ' "V §\ ^''etye tqi" npoTKeL^J) 
(rekv\VLa.Kv\ ^xXei-i//ig, enLqvifiY\ S\ «urvjg yx vjv. ^lo, f eni tujv 'Apiqorikvg )(^povcuv d,kv\nTov eTvat 'fv rerpa,yujvi- 

Ib f. 92. raura eTjre ^ict ra otTTo rtvog re/vv]g npoayofxeva.' Tfxov rS xuxXy. 'f S\ v^inuj £ipv\^ ctvrt ry yVoo svpv\'^. 

^roturot ^;^^ y npovnvjp-z^ev dkk' afca, rw Ix rvjg ri-j^vv^g npoa.')^Sv\va,L SlMIIA. l' Ll b. v\ ^s aOvnrtg dvaLpeSeHTa, -v at^vj-fv y 7» 

«^ eTvat s^j/^ei' rd [x <^ (pvTLKX npcvndpfeL Tvjg efft^vf/ivjg. <rvva,va.Lper dvaLpeSivrog ^ notkiv kxS' vnoSeTLv rS ^wa otvat/seT^ 

7» nOP*. f. 40. ev r^ fMTLK^ 'f ^ TraXai ry ^LeTLa,i\i ^ia,qv\- i^ Xj v\ aOv]0-ig* ^wa <y^ 'l^lov Xj ev ^ioio v\ a,f^-/\TLg • ett^vjrct S\ eTvai 

' fiATog vjxyov 01 fJMTLKoi, vc^epov S^s dfiekv\SsiTv\g rvjg eva,pfxoviii y xwXueS rct otTrXa Tujfxara, eg tov -r ^otov. eHra, wTnep en\ Tv\g 
fjiekuj^ag, x^ xafl' vjv f «J^teo-taTov ^La,c^v\fia, efiskuj&etro, ^Kin rS emq-/ifJL-/\g x^ rS enLqv^rS e^eiKvvro avroSL nporepov eTvaL 't snLqv^ 
TOtyry otT^vjO-tg e^t ^ta^vjyuarog. . . ry xuxXy rerpa,yujvLT- rov, jc, y fiovcv dno rS Tvvava.LpsTv fHl fxv\ Tvva.vxLpsT^ ^i, yrwj 
fiog eqi ^vjrv]^, oVoTov eCv]reTro napd roTg TraXatoTg, yj^ evpvl^ X) en\ rS uQv^rS ^ r^g attSTvjVeoug. x^ >^ ^ ^ aT^vjo-tg oifxa, rw 
^i- nuyg, v\ el x^ evpvj^, wg ^ao-i Ttvsg, otXXa enL 'A/Ji^oreXyg 45 ai;3fj]Tixio i^i, rariqi rio ^toio, y ^g au^vj^fv npovn^Lp^^sL, wTnsp 

vma eupvjro. 

SlMHA^t ' f. 7.^ on -p Iwc^vj-fv o^uvavatpeT rv\V emq-^fiv\v, vl (*) AuxofjL^:^ y^Xfx,xri x«i Nixo'VO E^"t««Jff ^*Mf x«i Ntxo- 

S\ emqnfxv\ -v sniqv^-rv y <rvvxvALpeT, npo^v\kov ^oksIl' dva,LpeSiv- /imjJ>j? Siraplicius in Aristot. Phys. f. 13 b. ^XOAIA I^TMMIKTA. 65 

TflJ aVX* irMfj.oi,rcii, d^' wv '^ ^i^ov, TTpovTrdpy^si r^ (py<rei npo t3 pouTQv'^ vvv ot s^YiyvirAL . . ori ^s julvI v<ryiq srriq-^jULVig ^vot.rv sTvoLt 
ysvs^ 'f ou3r,rcv. 59 f smqvirov, ol jj, x^ rv^v STtirvi^siorv\ro. ^oVvjv Kpivovrsg 'f S'v- 

7l> 'AMM. f. 94. dvoLyxvi oLiJvjrS avxLpn yJva <rvvot,vot,ipsl.^ Jt, va^rv <rvy)^<jjpQriv 0xsi, ^^ rvjv oIksmv (pv<riv npog 'P yivuorxs^X^, 

' "T (Tiw^a, <r<jijjULxrog ^s dvxipsBsvrog yUVj^Js sy^vy^ov sTvaL, sfx^^vfii o\ ^s rvj' SK^oLrsi 6'oxLfA.oil^ovrsg y rvyy^ujpQriv, soiv julv\ noLvrMg 
^s fJLvi ovrog [Xv\^\ 1^<mov eTvotj, ^tuy cfk xvxipsdsvrog yvi^'s a'lJ-/j- S fxsWv^ slg tpyov svoLpysg npoyjMp{rsLV. opoL vv onwg oironov n%- 
<Tlv sTvoll' sv ySv roTq ^ojoig vj 0LT3-^<rLg f sTvoll tfSL' aitJvjTK yi» yiirLV o\ ytpivovrsg yi, 'r ^vvoL^rv xj^' t v oLV^-ev roTg apj(^«ifijg rponov^ 
dvoLLpsSsvrog »d^ oLi^-^rig sqoLL^ wg sh^SL^OLusv^ ^lotl ndi<roL afaJvj- x^ rv^v cnoLOLvSv snLrvj^SLorviroL, wrnsp ^iXwv^ dnopSvrsg ^l 
mg sv ruijfJLOLrL zyjSL ■r sTvoll :c, nsp\ jjlovqv auf dsujpsTJ) • r* 'yu npog olv^ vvv x^ rvjv ALo^Mpn svvololv, clvtvj rv^ sk^oltsi t ^- 
drvjfJLXroL sxns<psvys -noLroLv ctiJVirLv, fx-^rs «.tjto. «.L^Jvjcrej vno- va,tv xpivovrsg, Jt, tJq svqoLnv npog roLvr-/iv KOfxiX,ovrsg ^ 'p 
mrrrovTa fx-^irs S'sx.rLxoL ovra a,l3'^rswg. y /^vfv 75 ^ oivrL<:fps(psi • 10 emq-vjTi' wg iTTi^vj^fv eTvaj ^^^ yVv]; erri9-/{/x>]5 • si ']^'' kJ^ ryg noL- 
tJ '1^'' dviLLpsSsirvig eti^JvjVewg dvciLpsT'^ Xj r attJvjrdV. rt S'^- Xatyg '^ £5(^01' acj)op/-fi^v ojqs ^vol^ ysv^^, rvro I9J ^vvoLroVf 
irors ; e7rei<^ii ffai/ /i ^(»7of sfx-^v/ov, ndiv cjs sfx^pv-j^ov riMf^a,, » «XvjSsg ^ dv slvi -v vno rS 'Ap^orsXyg pvidh ori fJLVj yVvjg rvjq 
rroLV ^£ (r(ju/>ta v;'(5'vj ^ sfx-^Vjfj:v ^ C"}'"'^ "■*" <^^ irw/Aa at<3'v]ro'v snLq-^fx-zig xctr' svapysLccv sqL -^ snLc^vffv ^vvdfxsL. dX}! »^sv rQro 
wqs 3^ ^wa dvoLLpsSsvrog y^h xivXvei nXsiovoL olIXol sTval, olov npog r-f^v rixJv npog ri <rvvvnoLp^iv ' ^^si <^ -v ^ ^vvoCiULSinpog -^ 
nvp, v^ujp, yviv, yXvxv, nLxpov yL^ roL roLOLvrcn,. 15 ^vva.fxsL neipct^cf.kXsLV f Ss svspysia, npog ■v svspysict,, x. yru>5 

SIMIIA. / f. 8. XP'-! fxsvroL yLVUjrxsLV orL »x dpsrxs'^ raroLg oLfxct, XsysLV rd npog rL. vndpfSL hs oLvroTg rSro, ^Lori rvv d\- 
rotg snLy^sLpvjfxcf.rL • ^lo x^ rvvs-^^uijg t» ^oxsTi' nporsS-/ixs. npo^-/\Kov Xi^OLg Xj s^ dXKviXujv sqiv. 

^\ XsysLV npog r-^v ivqoLrLV xoLVujg jx ori fx-/\ iirv\g snLc^v\fX'/\g fxv\^s SlMIIA. x f.l. sni [x rujv oXujv (rujv ^svrspujv vrLwv^ notkLvSa 

cd^-^rsujg rd /x vnoxsifxsvct, slg yvujrLv roTg snic^'^fj.orL x^ at^jvjrj- ^'ta(|)atfs3 f fxv\ sTva,L npog ri' ^ oLvSpujnog v Xsys'^ rLVog cLv- ' 
xoT; eTvat » xuj'kvs'^, sniqv\r<x i's yx- %tv ^Ss aicJvjra ^Ss yvujqc(,20 Spujnog y^s jSyg rtv^jg |3yg vcfs -r ^vKov rLvog ^vKov vrioLv ^ 
oXoug. ^sXnov ^s oLv-rg ^ npoLyfxxrujS^^cfspov sv roTg Mera ra ex,^"'' ^*^' *^'^*' ^' fxivroi -^ oLvdpujnov vj 'pv |3yv rjvog Xiyofxsv 
<^vrLx<x (7 5) nsp\ rvrwv §'LoLroLrrs'^, sv oTg ^v\ri ^ol /x svspysM xrv\fxc(,, wrnsp fv dypov, y xccSo slrlv dno^i^ofJLSv, dXKd xolQo 
0Ll^v\rd roug svspysich at<.3fv(cre(n, ra ^\ ^vvdfxsL raTg ^vvccfiSL." rvfx^s^-/\xsv auroTg xr^fxoLrLV sTvxl. d}X snLqoLrsujg ol^lov, ^Lot 
reKsioripoLg vrv\g rvjg kj^ rcxvroL ruSv dnopv\Qsvrujv Xvrsujg jc, S^so- n, rSro ^x slns Xj eni rvjfg drofjua yrioLg rv\g oXv\g ; it, -^^ ln'1 rau- 
fxivv^g rv\g nsp\ r(Juv ^varcuv hoLxpirsujg, dve^oLXero vvv oLvrviv iug 25 rvjg (Jl/vafv v\v slnsTv ori rtg oLvSpujnog v\ oTov ^Xog rtvog ijv, 
£ia-a7(j(J7i>c'(^v noLHfxsvog ^iS^oLrxoLXioLV, rag ^s dnopioLg riS-/\rLv OLfxoL ujg xrvjfioL rS olxsin ^srnora. d}X Trujg TS^lov evpuov uug airofxov 
fx ori ^vjrvjTixog ujV vS\v d(piv\rLV d^ispevvv\rov, oLfJLOL S^ ^ M(psXi- 'p rLVog ri, fxv\ ty^ov dxoXaSov rv\v xoLrv\yopixv, rvrui npors- 
fxov vofxi^ujv npoxsxLvvj^ v\^v\ rv\v S^LOLvoLOLv rujv dxpooLrujv Kj npo- f^v^rcxro. 

noLpsrxsvoL^. l<qeov fxsvroL oKujg fx-/\ eTvat nors BoLrspov ruJv npog f. 1 b. ^lol rSro, 'lvcil fxv\ evpeQvj rig vrioL rujv npog n vroL,Sa 

ri fx-/\ vfj. -Kj TV srspn ovrog* v\ y) rv^g rsKv\vv\g ixKsL-^Lg -/^v /x j^ 30 irspov opirfxov OLvrujv oLnooioujrL fv KsyovroL on s^l nx npog ri 
Ttpo 0aXy, snic^Yffv ^"1 »x v\v roTg^^EXXvj^Ti npo @olK3' et ^\ ^oLp- oig -^ sTvoli roLvrov sqi rui npog ri nujg 'i%SLV," vxsn 'p K^s^ npog 
^oLpotg rirtv vjv snLcq'/\rov, vjv aury x, snic^T^fX'/\ noLp' sxeivoLg, oi^e trepov dKKa, 'f eTvat roTg Trpo^g rj dnoS^yg... o fl npujrog opog ro 
>] oLfji.(puj (5'eT eTvai vj fX'/\^srspov. eoLxe S's npog (J^iajSoXvjv ry opy ri e^^iv y;t dns^ujxs r<jjv npog n, o S^s ^svrspog Xj rvjv ycrtav d^uj- 
T(«v n^po^g ri roLvrd.rs x^ rd snofxsvoL r>iroLg KiysLv, S^LopSujroL^ piroLro. x^ ixsTvog ju. vx dvnqpi^si npog f opiiqov' y '>^'' et'rj npig 
oLv-rv scpLSfxsvog, sv^SLxvvfjLevog on, sdv fxv\ ^v\ rig rd npog n 35 trspov Kiys^J), ensL^vj srspujv Kiyov^) jc, ra 1'^lol jc, rd fxip-/\ (y ^ 
SLvcLL roLXvroL oTg -^ sTvoll rct,vrov sqi ruj npog ri nujg s%slv, y<?e- ^eXa^ixov dvSpwnhi Kiys"^, ncLhv ^s '/\ yjSLp rivog Kiys^J)), rSro 
^ioLv s-fSL dvoiyx'/\v iJre i^ rvvvnxppLg oLvrwv iirs f fxMV sTvccl npog n e^iv • yrog ^s dvnc^picpSL. ro^vroL /a y^oT; aXXoig e^v]- 
i^vnv rijuv ffjOo''g ri. ^vvol^v ciis ^ npog rag dncp'/\rLxoLg roLvroLg ^vjraTg r5 ' ApLqoriKag ^oxeT' o S's xpLrLxujroLrog '^vpLoLVog. . . ov 
dnoosi^SLg svi<qoL^... f. 8 b. nujg 6\ (poLri, f atijvjfv jc, 'P effi- avfg dnoSi^ujrLV CApLqoriKv\g opLrfxov), oTg f eTvai raTJToV sqt 
cpjfv xpLvSfxev; norepov rv\ emrvj^eiorvjri fJLOvv\, wrnsp ^iXujv sKs- 40 rw npog ri nujg ^^slv, IroSvvxfxeT jc, x^ Uop^pvpiov nS nporipta.^ 
ysv, xoLV fx'/\rs vj fX'/\rs fxiKKv\ yive^ a^vrS sniiq'/\fX'/\, ujrnep f ev og x^ rvjv 'iwoLOLV dno^i^o"^' y^s «p ra OLvrd dnep sq\v sripm 
ruj 'ArXavTixa nsKoLysi ^vKov xoLvqov sqLv orov scp' sccvrw jc, >tp eTvai KsyofxsvoL, ^l' olKKo ri e^yeL rSro v) (^ia f eTvai cxvrujv rau'0' 
Tvjv laury cjjucriv; v\ kpa, rvj dxwKvruj snLr'/\^eLor'/\n xpLriov roL f eTvai rw npog ri nujg vfSLV. Xrujg h\ -^ ^LOL^opd, sv rvrw s<^, 
ToioLxtTeL, xoLSorov ni^vxev vnoninreiv snL<q^fxv\ Kj xl3'^rei xolS' xcnSorov sxsTvog jji, dno rS Kiys^ 'p eTvai ivshsi^oLTo uJg dno 
soLvroL, fjLv\Sevog ^oLvepS xujKvfjLOLrog evLqoLfjJvn ; v\ rarujv ^x voi- 45 svcLpysqspa, yrog 6'\ dno rS sTvoLi x^ f Xe^e^ u5g a7ri3 atriuj- 
rspov, f (5s Iffii^vj^^v KiysJ), otolv snLc^'/\fx-/\ ccvrS v\ v\ fxiKKv\ ers^ Ssc^ipa. 

Xj fiiKKv\ rv\ sx^xrsi xpivs^ f ^vvoLrov ; ctXXoi riiv /x snixpLrLV AABIA. dnopsT ^l o 'AXe^av^)3og Trpog rxvra,, on ncxpd 

Tvrujv ujg rvjg nspi Smvoltujv ^fjxKenujrtLr-/\g flewptag sfjjfxivvy na,- Svpcg npovjKSsv v^ XuVig rvj^g dnopiocg • v\nopii\d'/\ '^ snL rvjg dnKujg 

I 66 Ei:^ TAS KATHrOPIA^;. OTi VI xs^dX-i] ^wy xe(|)ctX>j, vvv os sm rvjq opujfxi'v/]g xec|)*X5jg Xe- npog ri, « opiCOi ^* fxsrsy^ovra, kqi, ^vjXoT t TrXv^fiuvrjJtuj'; eipvi- 
Xu^, ^r/g eq-lv em fxspMi;' ii ^ kxSoXh KS^aXyi dopccrog. ^lo i^, rvjg rS ysvag avrwv Imorviroq jUMg y (Tvjg. . :' oXtwg '^'' y^s (5\>- 
a,v-rg Xeysi "kxKTLV aXXvjv • <|)v](ri 'j^ "cruXXeXurtti yU.oi jy -^ TT^piJoT. vw^pv oT/Aai Trepl rvjg ^s'<Tswq oLvrwv slnsw ori npog ri nujg sxsiv 
Tov, snl rv^g opujfxsvvig xecj^aXvJg Xe'Xu3, virjg sqiv sni fxspng. ei 5 aXKo npog aXko x^ rSro Ssujps^iJ), uxrnsp x^ -^ rS sr/sii^ itouTviyopici, 
"p gJ' Tig x,s<pxkvi jUL'^ sqi rijjv npog rt, vS^s vj dnkwg x£(j)*Xv] njjv vx kv rw syfsiv ri «.urv^v Xe^e^ aXX' ev rw clkko ri sysiv: (roL^i- 
rtfios Ti, sinw (o(rot, -^ riiuv sndvw Kobrviyopsvl) ^ rwv vno>t.a,Tw\ qspov h\ Ta,vrYiv ty{v swoia,v ^vikSa-iv o rs rS ^A.yjii-<S opiTfJLog,, ki- 
:^ ei i5 oLnkijjg x£(j)«Xi^ vy, ecj-l rwv npog tl, sSs vj rig x£(|)aXv], ^lx ywv "ofg f slvm Tct.vrov sq-i rw npog otlSv nwg s-j^slv" ^ o 'Api-> 
Ti^v aurv^v octriav." xcti (})ctyu,ev vjyaetg ff/sog f v 'AXe^otvo^pov ori qwvog x^ o KvBpov\.>iv o Xryiuv "otg f eTvat rcturov sqi rw npog 
oa-QV dno rvjg kv<rswg cry, yx sqcHL sv a-^fJLcLLvofxsvov rwv npog tl t 10 trspov nwg sysLv" wg ^ sn\ rwv fisrsyjvrwv rv^g rS npog rt %s- 
^ot Tijv npog -v yevog dvx^popotv, o dvujrepu) rifxiv ^sS^slkJ)' Aivol^tv (Tsujg J^ H^ tojvty^ d^op^^ofxsvwv slp-/^ rSro, sl Xj ^'vva.roii nwg 
<j^ rtio ^ fJLSpiKw fxvj vndpysLV^ rtu ^\ Ka,So'kii vna.pysLV, t^ov v\ r\g x, sn^ a,vrvjg d,Kiis^ rvjg ysTswg' -^ -^^ ^va,L rwv x^ npog n %s- 
ypai.ju.fxxriKvj fxvj 5<ra, twv npog ri. ^i' sa,vrY,v, ^ia, 'V 7evog rtwv (rswv Ta,vrov sc^l tw trspov npog trspov nwg sysLV. 
np^g Ti kiys^ swa,i. ri »v dnopsig tyjv TLvct, [x )ce(|)*XviV ^vj eTvoM 'AMM. f. 101 l>. vnokvi-\f/LV svravSx rvjv dfxv^pdv ^ d^i-Sb 

Tujv ffpog Ti, rvjv os Ka,dokii rwv npog tl siva,i- ot ffept A/A/>cujvtov 15 pa,Lov yvwtriv (p-zitrLV, rv]v otov ookvi(Tlv' vj Os snLq-/]fji.vi ^vujo-tg ec^iv 
^i <j)ct(rtv ori ^^\ sn\ rvjg ctTrXtug (5\jvanpv etTretv rtVog ec^t Ks^a,kvi, a,nra,Lqog x^ vnokvj-^ig dfxsra,nsiqog. 

ev\ rouv Ofxoiyxiv C^wv, kvKV j^ xwo^g, ^xrrvig ^ nspLqspSg. o p,. SlMIIA. k f. 4 Z». o /^ ' Ap)(^vrag, u5g :^ nporspov elpvj^, 8 i 

6\oi,xpirLKWTa.Tog '^vpLXvog, otl vS^sv ^Lo(.^spsL vj npwrvi ■unoypx^-/l yf rvjv aa-tctv svSvg rdrrsL r-^v noLorvirA.., x^^Ev^wpog 61 rw 
TJJ5 ^eurejDctg ctXX' ^ s^-fyvi(rig sqiv sripa, r^g eripa,g. ^lo, rt -yti Trept rv]g ycrtag Xoyto tv Trept rvj^g noLorYprog koyov, x^ fxf} rSrov f v 
TcJ ffpo'g ri oV* aura affep e^lv erejotjuv sivaLLkiys'^', snsL^-/j f eTvai 20 ffept ry 7ro(r5 crvvs^svy^SoLL (j)V](rtv rvjv ']^'' y^rtav ayua rtu Troiio ^ 
gj^et ev tv] npog trspov %i(rsL. ^ ^loL ri otg "T sTvou sysL ev ty, npog nocrw cuvu^l^tc^a^, f/f!" Si ravrot, rv^v ypoviK-^v rs ^ roTrtJtv^v )tc*- 
trepov %i<TSL; snsL^Y[ a,vrd dnsp sqLV sripwv eTvat kiys^). dkk\ rviyopLa,v na,pa,ka,fx^avs^' na,(ra,v ^^ ^<ria.v nS rs sTvoll x, nori, 
£i apa o^acljef^epa v^ IlXarujvixvf, snsL^vi npo^rKSL^) 'V kiys^), d(ra.- ^vjXovort tv]v atnjv]rv]v. . . nwg Ss jc, o 'Aptc^oreXvjg 6't3^si fj.vi ncLvrv\ 
<^eqr/pa ^e i^ 'ApKforeXtxv], sn dfx^oripwv rwv opwv kv\nriov, rvjg amflavwg f/f ra, npog rt ra|at f noLov; y\ npoira,^s fx rv^v yo^tav 
nXarujvi/tvjg Xj rvjg 'ApicforeXixv^g, ^ eTrt Ivtjg opa 'p ^''kiys'^," sn\ 25 rS nocrS, S^lotl rvjv vnap^LV a,vrw na.piysL' 'p ^\ noTov rw npog 
As rv^g 'Aptc^oreXiJt^g »j^ yrujg, ofov npog ri sqLV o<ra, aura a.nsp tl no<rw rv]V atrtav £Vot(ia»crt rS eTvat, cccj)' y ot X0701 na.pa,yov1j, 
s<q\v sripwv eTvai Xeye^, tva Xayu,|3avv]g eTrt Ivisg opy, otov xe(J)aXv^g cx ^e r»rujv ai noLorvirsg tyjV vnoc^a,<rLV ka,fx^a.v\j(rL • vt, arcug vj 
^ ^(w» rv)v jw, KS^a,k^v rvyov rtvog ka,fx^civsLg, VKirL ^s 3^ t» rrpog Ta^tg smnkiKsl) rwv Ka.rYiycpLwv. «x dno^h/jTog 6'i sqi ^ vj ^rpog 
kiye^) d^ioHg npog rv^v xe(f)aXi^v Xeye^^* ei ^;^^ 'p "Xe^e^" en't r-^v Yifisripav h^a,<rKa,kia.v rsivH<ra, aXria, rvjg rctgeujg. .. Trept 6\ 
Twv ^vo 'opwv vov]6v] l^j^^vo-a 11 vnoypoi^Yi rS IlXctrttJvog, Kp^ ^tte^ 30 rv]g snLypa,(pvjg ^Yir3<n, ^ta. rt rrept rroi? k, TroioVvjrog eniypa,-^sv ; 
*VT^ ycJ^fiv tlronov. dkkd ^ rvj 'Api(foreXixv] otronov tns'^ vno-^ oipa. ra,vtv s^ dfxcpolv ^vjXy^, ■/] v^ ja noiorvig t syofKSvov Jt, avrv^v 
7pa(j)v], et en-i Ivog opy Xv](|)9etv] ^oVov vj dno^ocTLg. i6\ M (})V]0-iv rv]V IS^LorviTa, ^Yjkol, np ^e Trotov t fisriyov ;... i ^oksl (5s ry 
'Apicfore'Xv]g otl ^auXvj TTctvrujg vj i5;ro7pa(|)v^ nXotrujvog. 'ApLqorikijg v^ e7ri7pa(()V] eTvai (y6\ ■^ errt rtwv ciXXujv snoiviire 

8« SXMIIA. x'' f. 3. Tivss Tv vOv dKpL^iqepov dno§o6ivTa opitr- rSro), dkka, ypa,^iwg dfxa,prvjfxa, rSro vnoka,fx^o[vii<rLV o\ nspi 

' fjuov tStov sniysLpScrL ^Lc*,<rvpsLV, ujg 'p opic^oV ev eaurw n^apaXa- 35 '^v'Ax,*txoV ic, 'fv'AXe'^av^pov^ V7r£^vv]yUario-^/vov'^'" au-^ eup 
^ovTOt,, ra, t\ npog tl cpLQofKSVov, otg t eTvai, (j)V]0"t, raurc^v e^i riva wg fxipog Ka.ra,roi^a.i. s\ Si rig k, ujg xaXiug sniysypa.fx- 
T<J n^pog n nwf^y^siv. dkkot, Xj dtra,^-^ rv^v dno^o<rLV snoi-/i<ra.ro, fxivw (rvvviyopsiv jSyXoiro, ^ raufv sps^i <rv^fia,iveiv rvjv n'oiorv]ra vjj 
ujg 5tj Bovjflto 5C, 'Aptc;-tjuvi (J^oxst* offep x^ auf KaKia, opttrfiS i^tV. t= n^oiov, otTr' aury ry 'ApLc^orikijg nLcj-nfxsvog tpv X070V, cg ev ro^is 
^Lonep 'Apiq-ujv wg eTri (roLtpic^spov fxsra,ka.fx^<lvwv "rd npog ri SsokoytKolg (Metaph. 6'' 14) y xp rv^v n^oiorvjra yuoVov 'p dnk»v 
Ttotg eyovTx" <|)v]crl "txvtoC e^-iv, otg -^ eTvai rauTov^eq-t rui' TTujg 40 rdrrsL dkkd ^ '^ noLov, x^ 'p ndSog au-p r^g yo-tag rSifxevog* 

V _V'/ »\'/ V\\\»iV\/ > ^/^ \ tA /« f,\ V O ) ~ / j \ \ f \ > ~ /1 / \ \ ,C\ J 

ej^eiv ffpog srepov. v^ «rujg os v^ Avcspovixog affO(3tou)(rt. rv]V (is TraSog (3e f /x, ev riu na.%sLV sc^l t cjs ev roj TreTrovoevai, x^f jx sv 

affoptav ju, 'Aj^aVxog Xuiuv ^'/[crLV v f opi^ov ev rtl!' opiw nxpsLkvi- rw na.%SLV rv]g rS na,%SLV e^t xarvj^optag, t» cJ'^ ev rtw nsnovSivau 

^QoLLy dyXot, 3tj Ttu ^svripw npog tl ofxwvvfxwg au-fv Ksypv\^a.i y\ noLorv\g sc^iv... f jx yv ovofxa, rvjg ffoiCTvjros ^OKsi npwrov 

<j)V](riv otvri rS npog otlSv nwg ^^slv. ^va,'^ ^i rig KdKsivo kiysiv, Ukairwv nsnoivjKivAi, ujg au-rg ev ©eairvfrtp (p. 182 a) sniirri- 

onep Xj nporspov, wg ra ^evixujrara ^ otp)(v;7ixujrara ^evvj ^i'45 fjuiive'^ x^ napcLyeL f ovofxjcf. nsnoLYiKivai... rwv 6'\ na,ka,Lwv ol n* 

eauTtiJV ctva^xvj cra(})V]vi^e^, are fx-/\ tyovrcL tl Ka.SokLKwrepov dvi^pav rdg noii}rv\rxg rskiwg, 'p n^oicv crvyyujpSvrsg Siva,L, wtrnep 

^i' » >^ vofiov Tig auTiJuv TroivjVeS rv^v dnohiTLv. kvvtTL ^\ Jt, yru) 'Avrii^evvjg, o^g n^ore IlXotrujvi 6ia,fx^i<T^v\Twv "cu IlXarwv" ^(|))i .:. 

Tv\v dnopia,v.,, rct fLsriyovra, a,vrd opiQofxsvog x^ rvjv fxiSe^LV "Trrn-ov ju, opuj, iVn^orvjra (Js y;^ optw." 3^ og eT7r£V "Ij^eig p tu Tffffog 5xoaia:Stmmikta. 67 

0/3*3 '^^^^ '^ ojuLfxct, w S^l \rtrtQTv\q flsiupeT^ i^inM xsxTri<rM" x^ AEg. 6AVfxaX,(t) ^s Touf ^twVxwi' j^wpt^/rTWV Tag t^sic, dno 

(IWoi cis '^a-dv rivsg TctuTijf Tvjs o°^''1S« o' ^s riva^g p. AVYipav ttoio- tcuc sxtwi'' d^rwfXATA -^ fxvi na^pa^syJiJLsvoi xctfl' lauTa, ciTav 
TvjTag Ttvag (5's xa,T£Xlu.n<ivov. rwv ^s vnoqcta-LV xvraug ^l^ovtwv epz<^sKiiv ^sov »], ini rctg roiccvrag ^ixh^-^SLg tpyov"^. ei ^\ v^' 
c\ ^ TTcl<Toi.g YijSvTo ottTWyuaTyg, ijjTnsp oi dpyMoi, o\ 6% rujv [4, a,\ noLor-^Tzg dvsv rujv noLiJov, »S\ x\ 'i^SLg a,vsv rujv extuji', vS^b 
dirojjULclrojv d^rujjucf^riig rujv Ss cra)ju.xraiv crujyU,«.Tixa.g, uxrnsp o\ 5 at ^LcccpopciLi avsv rv vnoKSLfA.sv» ^ecjupvjSijVov^, akXoi tw opiq-txw 
^Tai'iitoi. ^<au(|)jcrj3-/jTe't'3 ^s Jc, TtfTo noLpcc naicrL, norspov,, lucrnsp savriuv Xo^o) arvjxnXYipwcrvin ra^ vnoxsiju.svct. 
roig vnoxsijULivoig rQ slva,L oXtml ettrt ^ tv noLoig eTva.i, arwg ^s x^ ^IMIIA. yf f. 6 ^. aXX.' aTOTTov, (jja^rtv, affo tv u^epv -^ 

avrctAg rS iivai roLa,vra,Lg r-t^ olItmv snL^iparLv, a,vTO(rvqa,roL ii<ra,L nporspov ^L^^acrKSLv scj aTTo rQ ofxoiujg dyvoyfJLivv, Xj f aut" ^t' 
^ slg savroig svspySraL, -^ aXXtov aiTtiui/ (S^eovJ et? f eTvat, xaxeT- lauTtf dno^L^ovAL • ei «j^^ noLorvig fxiv sc^lv ^v ^^(^et ttoio';, noiog S\ 
vai xKkujv, x^ rSro sn' oLnsLpov, noWri ^s ^ijTvja-ts e^t x^ r\.va,g 10 l'x,ujv tv^v 7roidT*]Ta, ctiJTii 81 lavTvJg dns^odv]. npog vg pv^riav 
y^p')^ ^rLuj^sLg noLorriTOLg riSs^ x^ rivag y TotauTac; ^ia Tt -ju ^ta oTt ^y^ oTovrs tujv npujrii^wv ^evtwv Ijc nporipujv noLSi^ rviv ^i^a- 
^ ij auTvj ycra vj "ksvKOTY^g inL ■^Lfxf^vSia Xj •yaXa.xrog STnxj^-/ig o-xolXiolv, »Ss ^vva-^v x^ r^v sv rvi ^vcrsL roLpLV dno tujv npscr^v- 
•yi^ovsv; sns\ h\ y pcl^Lov sq-L S^LOLnpwc^L,, SKaXuv /a av rv^v noLorv^Ta, ripwv Jt, atTtwTepujv noLsll^ rvjv nsp\ auTtwv nxpolSocrLV' v^lv 'ydp 
Xj s^iv ol dno Tvjg '^rooLg, o\ 6s dno Tvjg ' AKa,S-/ifiMg d.no rS £5(,e- sqLV auTwv npoTspov, dXK' dno twv vj^Tv npo<rsy(sqip{xjv ^ ^vwpi- 
(S^ Tag e^eig sKrd sKclhiv,, ujTnsp ra svvo-/\fLaTa fisSsKTO, a,no rS ts fXMripujv dvajKv^ TToieTi^ rv^v vnofivvicrLV' yvwpLfjnurspov ^s ^npo- 
fjLsriyis^ st, Tag nrujj-SLg rsvKrdg dno rS rvyy^ays^ Jt, jcaTvj- crsy^iqspov Vifuv rv\g noiorvirog 'p Troidv, eiTrep tijv p} noior-/[Ta ^ 
yop-/ifiLa,Ta Jt, (rvfx^df/Lara, dno rS a-vfx^s^vinivaL. 59 vj /^ dpyvj dva,LpScri rLVsg u5g fJLvl utjje^ujff-av oXwg, 'p ^s noLov ^h\g avaipet, x. 
rS lvofi.a,Tog rS sktS dno tluv egeujv na,pi^y^Sv\, vqspov 6% snL^Li- 'fv /a TTTTrov opav ofxokoysH 'AvTL^iv/ig, rvjv ^s \nnor'/ira, fivi opav, 
rsLvs rvvofxa, ^ eTrt Tag ^(eVeig, oTov npo^oXviV Jt, jcaflitriv, sm rs x^ f jj, o'(()9a>i^oTg opa^, oj ^s "KoyLcrfiLw KaraXafjL^dvs'^, ^^ t^ 
rdg xiv^Veig, oTa li^tv vj nspLnoLT-/i(rLq., sni rs ra.g crvvdirhig sx xi- 20 ev atTty Ta^ei npovp/s^il), f S^l ujg dnoriy.scrfjid tnsl), ^ 'p fiiv 
vvjo^eujv^ ^irrsujv /carac^oLcrsLg, o^lol t^ opj^vjcrig eiv]. 01 8snpo(rs\a,fx- sqi crujfxct jc, crvvdsrov, t ^s dnXSv jj^ acrujytiaTov. fJLcnprvpsi ^\ yi 
|3avov ^ Tag npog rl nujg syJroLg xLv^^rsig, oia, vi syyyirLg vt, vj IlXaTujv rv] aca^eta rS rvjg noLorv^rog ovofJLarog, sv ©eaiT^Vot 
tyiyycrLg, j^ sri Tag ffpog Tt rrujg syjJ(ra,g yicrsLg, oTa v\ dna,T'/\, )t, (p. 182 a) "kiyujv "iVujg.yv v\ notoTv\g ct/A* dXKoxorov ri (J^aive^ 
Iti. Tag ev ^evei tujv ycLV^^rsujv Jt, ^^eVeujv, ag Srs xivvjff-eig jStfXov^ ovo/u.«., 3tj t? ^avSaveig dBpoov ksyofJLSVov.". . f. 7. 5^ ei 'Api^o- 
eTvat Tiveg yre %iirsLg, olol '/\ a,v^ rSro Kc^ropSw^rLg x, vj av-v rSro 25 TeXvjg /^ vt, tc^ sKrd ^ Tctg svspysiag nspi v\fxag dnoksinei, 01 ^s 
df>.apria SsajpeTJ. :^ ot ja ctTTo Tu^^v t^sujv fi.i^pL tujv evep7eiujv eg 'Axa^>]^tag dfJL^orspa eKzog, 01 S\ ^tujVxoI toi jw, exTct Trspl 
d^LScri fjLovov 'f Ix^^v rsrcLySaL, 01 ^s npocr\afx.^av<i<rL x, Tag rrei- v^/^ag Ta ^s svspyv\fxara vtj Ta noiv\fiLara sKTog, crvyyiavrsg rdg 
crsig. os 'AvTtVaTpog snsKTsivsi f ovofxa rS sktS fxiyjpL rS kolvS hjo ^ogag, (ryyU,(|)ujvujg eauTcu 'ApicfOTeXvjg crvvvl-^s rv\ noLorv\ri 
(rvfj,nTujfxaTcg crujfxaTujv ^ d^rujfxarujv, oXov rS n vjv eTvai. "x^t [x f noLov ujg ovra dfjLcporspa nspi '/[fxag. ruJv ^\ "^tujlkujv rw\g 
[npujTov'i\K^napa%v\fLarLcrfJiavd.norSi'ys^sK'^vsKh/\Sv\,v(:;spov^rpLyujg ^ noLov d^opLl^^ofxsvoi, rd p, hio <rv\fjiaivofJLeva kninkiov 
^s KvpLov £(5'o^e f ovofxa rS sktS k^ fx'/\ otvaxexXacS^ d.no rS KaTv\- rvjg no\aT'/\rog \iy\iirL, t ^s ev v\roL rS Ivog ^epog crvvanapri^SLV 
yop'/\fxarog. 3^ eT ti jw. ^^tg vt, ffotoTvjg, Travrujg t»to vt, sxrov* avTv\ (pacriv "KiyacrL <^ noLov xafl' ev [x iry\fjLaivofJLsvov nav v id^ 
enLnKiov h's ■^ Ix^fv Tvjg f^eujg, ujg elpvjj. v\ S\ 'ApLqoriKag nzpi ^La^opoLV, etre xivyytAevov eivj eirs syofxsvov, 3t, eire (5\/(ravaXuTaJ5 
Tyrujv ^(i^a vt, ruSv naKaiujv s^l roLavT'/\, d<rujfJMTa ra Ixra eire euavaXurujg sysL' x^ rSro (Js y fxovov (ppovLfxog vt, nv^ 
ncLvra Stol vnoKafx^dviKrLV dnKvqara ^ v^ rv] ^v<rsL npwraiS nporsivujv dKKd x, rpiyujv noLOL' xafl' 'irspov ^e, xafl' yx/Ti 
noLvra, vt, ujg ^os fxipv\ exetvujv ujvnsp rd sktcI, atria o\. fxovov, rdg KLvv\(rsLg nspLsKafx^a.vov dKKa fxovov rdg %iirsig, ^v\ tl^ wpi- 
^ TaOra yx egujflev dK^ sv roTg ex,ytriv sfxnspLiypv'^ ndvra, c'pi9- X^ovro "^ l%ofxsvov k^ ha^opav, 01 ^x dnv\pTi(rfxivuxg x^ r'/\v sKcpo- 
fio\ Kj Ko'yoL TLVsg £v vKv\ ravra ovrsg. dpLSfxag [x o\ IlvdayopsLOL pav avrujv vt, tv\v smvoLav eicrt Toiaroi, ot ^\ vk dnv\pri(rfiiivujg' ^ 
3^ Xo^yg ev rv] vK-/\ ujvofna^ov rd ama ravra tujv ovtujv ■/] ovra, mrvg fx napv\rSvro, rvg S\ dnapTL^ovrag st, sfxfJLOvag ovrag xp 
ii ujg dv o\ vvv (^ousv, rd sKrd' o\ S'\ Xj Koyag d^rujfJLa^mg vnori- '40 ^La^opav noL^g sTifievTO, dnapri^SLV ^s xp rv\v SK^opdv sKeyov 
flev^ ravra., nap' Sg sripag d.si, rag Ss sripag ovrag x^ TrotxiXta T«g rY\ noLOTv\Ti crvvs^Ltrvfxivng, ujg fv ypafxfnaTLKOv 3t, fv ^povi- 
Tcuv ovrujv airiai (Jia(j)opat 3^ rujv npujrujv qoL-y^siujv 3t, rtwv ex ry- fJLOv ' . Srs '^ ffXeova^ei irs sKKsinsL rnrujv sKdrspog napa rv\v 
Tui>» ruyKpLfxarwv O^J^t^^av^. dLd^ioi S^i sWlv o\ dpLSfjLo\ Sroi Jt, Xo- noLOT'/\ra' ofxoiujg S'\ 3t, ^iKo-^og 3t, (jjtXoivog. ot fiivroL nspi 
yoL, ujcrnsp Jt, v\ vK'/\' a\ fKivTOL xtvvjtreig auru7v 3t, ev ctXXv^Xoig rvjg svspysiag tolStol, uj^rnsp o-^/ocpayog x^ olvocpKv^, tyovrsg 
SirsLg 3t, rd^SLg fj.sranTUJTOi rs st, yx dtdLOL • uxrnsp (5e cttjje^uureg 45 fiLipv\ roiavra S\' U)V dnoKavvcTLV vrujg Kiyov^) • ^lo 3t, et ^ev «5 
£VvndpyH(TLV o\ hfyoi, v^inuj pvSfti^ovrsg -^ ijnoKeifiLsvov 3t, %vifxa- o-^0(pdyog, 3t, ^iKo-^og ndvrujg, ei ^\ cpiKo^pog, v navrujg oyf/o- 
Ti^ovreg, aXX' ujg ot ev tuj (rnipfiLari Koyoi y^ crvfx^s^v\Kog otovel ^ayog • effiXeiTrovrujv «y^^ rujv fJLSpujv S^l' ujv o-^ocpayeH, rvjg [x o\f/o- 
kvvndpyvcrLV otxpaTvfruJS svovreg. ({^a^tag dnoKiKv'^, rv\v ^s ^iKo-^ov t^LV vk dv-^pv\KS. rpLyytg vv 

12 68 El^TASjKATHrOPIA^. 

rS XsyojULsva vj noioT-^q k^ -^ tsKsvtouov notov (rvvdncipTi^n np^g d^opi^oiTO, yjt "iqiv VTtAp^Lg avtwv Ttwg '^ S^-)l ^ ■Yj^ST^pa, ^^ig 

'p noiov Sio K, omv opli^Mvl) TYiV noLQTYiTO, %i<T\.v noiS, yrcjug ajty- ^q-ai X"^P'~'1 ''b ^ I^^Tzyojj.iv/\ xaS' kxvT-^v; sl 6% brws rig avrvjv 

qiov tS opH wg tS TpiTn noiS napaXcciJi^civofJiivii • fJiovxiMg y} '^ 'kccfx^dvsL wg 39 -^fxiv nc(,p3crc(,v x^ ujg ixsTzy^ofxivf^v iv Tolg noLOLC^ 

v[ noLOTYig liyel) xot,T' avT^g ryg i^griJoVxKg, r/)ixw5 S's noLog... 39 yrwg kipixivt^v u5g rujv fxsTsyrpixivojv ylvs^, sqcCL ccvtuJv vi 

f. 7 ^. '^v jw) ^<rnxj^-/i Kcyov Tvjg noLOTviTog £V Totg Merot Toi ^ucnxa 5 dX>]5"/]g uffo^-ao-ig. . . f. 2. ydsr xpc^ -^ notrov trv fx^ctkXsl) slg rj]V 

(^14) 'A/)i9-or£'>w>]g c}.niS'u)>cs, -rv ^s svvoyijuLoLTLMV svToivSo!,... vnoc^cca-LV avTS, wg S^okSo-I Ttvsg tS Hkci^Twvog dKHSLV, dkX tqtv 

01 TTepl -^v ' AvS^povLyiov vi^iav ^k dcp' ^g s-)(»<rL S\jvd/usujg aJvofxc/.^ d.fxipLc^og nspL ra crwfj.a,Ta fj.spLQofxsvog. 

axiTtig (noLHg) d.}X dd)' ^g tpna-L' ryg '^^ sv npog rag fJLsXkiio-OLg 'AMM. f. 106. ^icc. rt 6% npocrxsL^ t "jca-fi' ^k n-oio' rivsg ki- 

t^SLg ^-LaxsifJLivag yrwg y.xksl!^. ic^ ol '^TuJixol ^l >(^ rag «urwi' 7ov3;" ^^ i^ict -^ (^i' atf^w spsvSog ^ ri)v ^t* c{)o''j3oi' wipia.<rLV. y ^;^ 

OffoSea-eig ri^v olvt^v av dnopiocv npoa-ObydyoLsv rw kiyovTi koyw 10 Trotoryjreg ctu^, snei^ri fxY\ kpsv^icci ^ Lu-j^pia-L ot ott^J^e^evreg it, ^o- 

;4^^ noLOTYjToL, nocvToL, Toi koLnd, kiys^' rag -^^ noLOTviTccg £>cr* jSvjflevreg kiyovl) ((pSdvsL '^ Tyjv npoa-/iyopic(.v ^ fA.STx^okT^), aXK' 

XeYovreg bToi in\ tujv -/iVMfJLSvujv fJLOvm sKTd dnokeiniHTLV, im ^l YipvdpLc(,Kivct.L x^ ujy^pLcK.y.iva.L, Q ^SdvsL t-zjv npocr-/iyopix\'. x^^o^l 

rwv )i^ (mvo(,<p-^v, oTov vsujg, x^ inl rwv h^ S^lolc^olctlv, oTov c^poiTS, vno rviv noLOT-/iTci, dvcf.ys'J) r nccSog rSro ^Ld -^ avro, d.kk' vno -v 

fiYlS^sv eLva,L sK-vv fJL-/iSs svpi(rx.s^ nvsvfixTLKOV Ti sv in' a,vTujv TtclysLV' y ^^^^ ncl%ovTeg kiyov^) dkkd nsnovSiva,L fxovov. 
fjiviSs 'iva. koyov sypv, ujqe ini nva, vnoc^aiTLV ikSeHv fJLLa,g t^swg. 15 AABIA. rpirYi aXria, (r-^g ra^eujg) otl scisL koLnov 3tj nsp\ 

T ^\ TTOiov Jt, iv roTg ix <rvva,nTOfiivu)V fiewpetj ^ iv roTg ix Sls- r% Troior-zjrog ^iaXa|3eTi/ fjp' rpeTg Ka,T-/iyopia,g Sia, ryg kiyovra^g 

qujrm. .. el fJiivroi roia,vrY\v ng ri^v vnoSecriv wg d,ne^svujfj.ivYiv fxvi eTvai ^vrsL r-zy noLor/jTa, dkkd r^ SiaSL rujv drofiujv tne^ 

T1J5 2$r(wV)t5]g a,lpi(reujg fXY\ npo<rSiypLro, 'iqiv l%vpu)g dnofLclye^ ti^ rng kiyovra^g 'Vo^at ykvKV, vofLuj nLKpov." Tsrdpry] alria, ori 

lug.yre xarara^ig yre ^^eVig yre iniKTVjrog crvvS^s^ng vre a,kkY\ rig eSei nspt noLOTYjTog Sia,ka,^s'iv wg insLyiJ(r-/]g rvjg <^YiTYi<reujg S^lo, ryg 

roiavrti (nifJLnkox'^ na.piiyeL TLvd noLS vnoqa.<rLV' ofxoLov ydp iqL 20 kiyovrag fj.-/\ eTvai xaS' atJrag rag noLOT-/\Ta,g dkk' iv ty] npog tre- 

rSro rix)' ex rS fjLY\ oVrog ra oVra na,poLye^ ^ ex rS fiLY\ ^uTvrog jsov %i(reL ■^ eTvai ej^eiv 'f ';^'' fiikL y xaS' a.v-? ykvKV, ^xcriv, 

T* ^cuvra* oXoig '^'' npujrSpyov tl ypyjfjia, iv exa^a» e^tv y\ vcria, x^ a,kka, npog tv vyioLivovra,, rw ^^ iKTepiKw nLxpov (pa.ive'^)' f nvp 

v^^vqepov iniyivofJLevov a,kkoLg. yos 'p ttoioV yv yrcug vnoc^oL^rLV y kaS' auf Sspfxov, y -^^ n^acri Sspfxov, y Sv,ni! -^u 5C, rvf (raka,- 

t^ei... {. Sh. ol dno TYJg 'Epsrpia,g dv/\pHV rdg noLOT-/\rci,g oug fia,vSp(X,' ^Ss Yjhog na,<rL ^ujrsLvog, roAg '^ vvKTspirL cTKorsLVog 

y^(tyu,w5 iyjicrdg riKOLVOv yciuufJ^eg, iv S\ roTg Ka,S' tKoLqa, ^ cnjv- 25 (^oxeT eTvai. nsfxnT-/\ airta ori e^ei jc, rrept r-^g noLOT-/{Tog crvvrofxujg 

Siroig vna.py4<ra.g. jc, ^LKala.pypg Kk dno r-^g a,vrY^g oLlria^g -r ju, S'La,ka.^s7v Sl' 'AvTLjiv/jV x^ ryg rrepi aurov, kiyovrag '^'a.vSpwnov 

^cwov (ruvej(^tjupei eTvai, r^v S^e a,iria.v olvtS ">^vj(^i^v dv/jpsL. ii &eo- opuj, dvSpu)noT-/\ra^ ts vy opui," u5g dvoLLpSvroLg ty^v dnkujg noLO- 

Ttofxnog Ss ^ fl ykvKv (rujfJLO, Sid rxvra, dns<p-/\va,ro <rvvsq'/\Kiva.i, rY\Ta.. .. d.kkd npog tSto X,Y\T'/\crujfiev nwg SLa.LpelJ} y\ noLOTY,g. ot 

Tijv ^l ykvKVTYira, ^Kiri' yre -^^ <rujfJLa,ra, yre d<rujfj.ciLTiig sSsvro {jl u5g ^evog a.vT-/\v <pa,crL (^iaipeTc^, ot S^s uug ofA.ujvvfj.ov ^ujv/,v. ol 

eTva,i rdg noiorYjTa,g, -^JLkdg S^e fxovoLg evvotag aurctg v?reXa^j3avov 30 jw. ^;^'' Xe^ovreg iwg ^eVog etg eTfJ''/] S^LaLpel^, eksyov ^ia rpLujv im- 

^ia,xivujg keyofxiva,g xa,r' vSefxLoCg vno^qdcrsujg, ^ov dvSpujnor-/\ra, yeLpv\fj.(irujv, svog fx rS kiyovrog "ev /x yv eToog ri^g n-oiorvjrog," tp 

vi lnnorv\ra,. . . k' f. 1. ^iknov yv etg ixeivv^v ikSelv rv\v vnoSerLV '^ stS^og naivrujg yiveg' hvripa, ori na.vTa,yS Mko. dna.pLSfieHI) 

ijns aTTo ry 'e-y^e^ na.p<Lyei rd sKroL, w^rnep 01 'A>ta(5'*/]^i>coi lupi- rct ^evixtjurara uug dv Xj noLOTY\Tog yivng ii<rv\g • rptry, In^et nore 

(ra,vro ex^rv f olov re sy^SoJ^ a,vf a,nodovreg, vx a,no TY,g ervfio- [x yevv^ xaAetJ aura, nors os )^ eLdv\ wg vna.KK-/\ka.' ra. y) 

koyiccg xvrS na,pa,ka,^ovTsg -^v koyov koyLKulg •^ 'p tolStov slpv\1) 35 vnoLkkYjka, vno ev yivog rskS^rLV. ol ^'1 kiyovrsg otl ujg ofxujWfxog 

d,}X vy^ npoiyfJLOLTLKuig... ol (5's ^rwVxot riwv y} crujfxoLTujv (Tuj- ^ujvyj ha.Lpsi'^ sksyov yriwg, ori Xe7ei awg 'Apii^or/Xvjg "^91 

fji(t,rixa,g rujv Ss dcrujfxoirujv dcrujfxoLTvg^TvoiL kiyiKTL rdg noLOTv\- (5s ■/] noLOT'/\g tujv nksova.yujg ksyofxivujv" ^ Ss nkeova.yujgki- 

ra,g • <r^cCkkov'^ 6's dno rS i^^eTj^ ra airia roTg dnoTsknfxivoLg ye^ ofjLUJVVfxa tjjiiuvvjg. dkka, Jt, ra^iv ineS'si^a,ro ra, etovj • npo- 

d^ sctvruiv ofxoii(rLX sTva.i, ^ dno rS xolvov koyov rv\g aXriag ini rerax^ '^^' -/^ e^ig ruJv koLnuJv, iv 6s roTg wg 7/vog etg slov\ ^LOiipy- 

re rwv <rujfxa,rujv Jt, inL rujv darujfJLaLTujv vnoriSe^. . . r'),v os 40 fnivoLg yx sqL roi^LV svpsTv. roivra, ju, yroi, 6's '^vpia.vog ^vko- 

'ApLqorikng nspi r^g ffoiorvjrog S'o'^a.v ivg Sa,vfxa,<ria,v noLcrwv dno- fisvog ujg ra, d^' svog x^ ff^og ev (S^iaipeTcS^ ri^v noLOTv\ra, etg ra, 

«pivofxev, Y\ y fxovov a,<rujfxa,rog ii<ra, -/\ noLorv\g oixyopevel), a.re slo-/\, a,fx<poTSpa, a.noosysl) ra, enLysip'/\fLa.Ta., x^ ra, wg ofxwwfxov 

rctig ^LOi^opoug xa,r' a,VTY,v ^LwpLcrfxivwv rwv crojfxoiTwv, dkkd >i kiyovrx r'/\v ^Loiips<rLv 3t, ra (wg yivog kiyovra, ^ioiLpeT^' fxi<rtt 

ara,v /x Xe^^e,^ x^ ra.g noLorv\roig eiTrvj ryg ffoiyg, Xo^yg eTvai rag ']^'' ovra ra d<p' kvog x^ npog sv ofxwvvfxwv x^ ^sviiuv, (Juvav^, ^v\(ri, 

Troiorvjrag ^LOpiQel) rag slSonoLSvroig ra, noLa,, ora,v Ss iv roTg 45 roTg riiuv a.Kpwv ovofxa.(riv ovofxx^e^. ^''l 'AXs^a.vS'pog ^nkofie- 

TToioTg auroTg wapeTvai Xe^vj, ev vk'/\ rore auryg y^ pp rvjg vkv\g vog rvjv n^oiorvjra oug ^eVog etg el'Sv\ Sia.Lpel^, dnxvra npog rx ^o 

^LL%vpit^e'^ <rvwna.pyeLV, s-ypvra.g f^ivroL xa,S' soivrvg vnoc^a.<rLV... enLy^eLp-/]fxa,TOi, npog fx 'P TrXeova^uug, ori yx eTrt ofxwwfxv (pwvvjg 

f. 1 b. ei /A yoip rig aurag ■j^wpicfa^g., uxrnep rdg i^^eag IlXccrwv, aei koifx^oive'^ • vvv 'j^^ im rS na-pwvvfxwg ofxujvvfxujg srspujvvfxujg :^XOAIA -i^^JfMMIKTA. 69 

axoe.Toco/xaifcJug sikyin'^^ yi xeTJ vvv eni cnjvcucy^y }ict,T-/j'yopMq. "KsysJ) civvAfJLic, x^ d^vccf^M. el /x, yap, tug ol "^^nxJixoi aino^i.^oA(Ti^ 
yroig f^ npog-'^ TtpwTov sjrtxsipyiiut.a'' lipoq ^s t= Xeyov otl toL^iv ^'yvAjuig iqiv >] nXsiovoov STTOiqiKYi (ryfxnTujfJLcCTwv, (jJg ij ^p6vYi<ng 
ineS^slPoLTo, X^si otl ta^iv insS^sl^oLTo « Ty^v >i^ f Tvjg. ^v^rswg tS ts (pponimvjg nspinxTsw Xj t3 ^povifxujg ^ictXsys^., t^rov'^ k^ 
KOLVov noiot i^ ofJMujgr dXK' vi t^ig tujv hoinixJv vjg rLfinjjTspcc ti/ tolStov ^iopLTfJLOv jcj ai vvv 'ksyo fxsvoLL cl§vv(X,fxixL ^voLfJLSLg' x^ 
npb^s^kyi^ ^toTL fJLOvLfxojTspot, Yi t^tg Tolv Xswuuv 5C, sl^onoLog. 5 'p oLL dTsyvMi nXsiovoi, S'LxnTijjfioi,To(, snL(l)s'p-dirLV. sl fisvToi jcar' 
8i' 'AMM. f, 106. nuig nXsovdySJg', thtsc^l x^ r* lug acj)' li/og aXXvji/ ^lcltoi^^lv tujv '^TaiiKwv KsyoLTO ^'vvccfj.ig v} nXsLOvwv snoi- 
ii npog tv., aiW yj^ wg- ofinjjvvfxog ^ujv/\. qnc/i rvfji.nTujfio(,TUJV x^ y.o(,Tci,y,pa,TS(ro(, tujv vnoTX(rrofisvMV svsp- 

^IMIIA. X''. f. 2. IS^iujg ^s ^ ra ofiujvvfJLOjg Jtal ra rvvujvv- ^etijui/, Jt, iiTujg s(pOLpfiOTTSL o tQ HkujTivn opog* jc, ^;^ :5 >«*^-* 
fJLUjg KsyofjLSvo'., nksovoL.Yfig Xe^s^ u5g ^Lcccpopujg "ksyo fj.svx.- TdVTot, d^vc/,fJiM arot, i<^ "^v tujv "^tmixwv opov K<ifci,y,pcn,TSL tujv oIkshuv 
roivvv ^uVa^ VI H^ 'T KOivov sipv](3^ uug x^ nksL(ivujv ksyofnsva,,, Jj 10 svspysiujv, \^ cn fJLsroLL TsyvoLL, oug a,v dnoninTnrccL t3 jSs/Honoig 
fJLoikkov x^ "V (Tvvujvvfjiujg Kj >i^ ^icttpvpxv ksyofJLSvov. <5'>]XoT ^s ivspysiv, ofJLUjg roiaurai slnv d(p' ujv 'f sfov ^vvci^ o- ovvcl^. tug-s 
ttuf g snaLfya(,y(x)V sv- jw. yv- sioog (Jtj ijyj. sv r-/\fxci,ivo fj.svov) noto- at TOio(,vl) a,Qwa(,fXLct,i nspis^ovl) sv tv\ x^ tv^v noiOTr^tOL, ovvcxfxsi. 
TYiTog ai 'i^sig ^ ^iOiSsrsLg ksys^ujroLv." .(J^oksT (^s roTg nsp\'Aks'^- sl ^l iij ti^ 'Aptc^oTskviv 't nokkat,yJjjg r^g ^voifxsujg S'iskujfxs6o(,., 
ctvS^pov '^ nksovocyujg ^uva^ xvpiujg im r55g noioTviTog slpvj^, wg Xj yriwg o tS nXairiW Xo^og Jt, In-t r^g §\jvd[fJLSujg ruj^rsl) Jt, IttI 
yx ycr>]g ef fxovw tw slpyifxs'vu) ys'vsi, iv to slnv at ^^e/g x^ ai (5'ia- 15 rvjg a,ovva,fxixg. .. f. 4 A. aXX' rcrcjug ^jot ryro ratg ^vatfxsrtv a,t 
B^rstg., dkkai jc, iv raug a,kka,tg xa,Tviyopia,Lg' iv ndra,tg '^ to, ^eV/j noiOT't\fsg yx i^ira^^vrt., S^toTi f iS^tov r'/\fxa,ivofxsvov rujv ^vdfxsujv 
3^ ra sHS''/^ notoT'/\Ta, ry\fJLa,ivst t'/\v nsp\ Ta,vTa, uji' e^l ysv/^ v^ er^vj, aXX' «)(,' 'P tf^otvov na,paXa,fK^a.vofxsv. . . f. 5. ettrt ^ ai noiOTv\Tsg 
iZrnsp 'p Trepl tJcrtav TroioV ^ rcuv akkujv rt ysvuiv • r»ro »i' iv- ^vva,fxstg, jcj (J^ia ryro notv\Ttxa,i, y fxsvTot npujTUjg TrotvjriJc, »(5^^ 
^et^aiS^ ^akofxsvov slnsXv "iVt ^s >J ffotorvig rcui' n-Xeovax^iwg ksyo- fxovujg notSrcxt... rvjg '^ noiOTv\Tog ^^iov '^ ^topi^siv rag ytrtag 
fxsvujv" stnovTa, 6s tSto t\v ^talpsrtv nof/\ra,^ » rvjg nokka,yujg 20 Tipog aXXv(Xag, ^ ^ npog saurctg ^(^'loi' 'fjxpa.x.Tvipa. ifxnots7v, j^ f 
otXXoi rvjg xvpiujg ksyofxsvv\g noiOTv\Tog Tvjg ujg ysvog TuJv §s'xa, Tvjv ivs'pysLa,v n-ep\ f oTov jc, '^v yia.pa.xTv\pa, (rvvTsivstv, ujrnsp y\ 
ysvujv. dkk' i^Lc^oLVvrtv ol d.xpi^s'(^spoi ruui' i^'/\yv\Tujv wg y xaXtug noror'/\g nsp\ -^ orov fxovov ivspysi., ^ v\ ^ria, nsp\ -p Qnuj&eg euJ^og 
ksyov'^ To, ys'v/\ jc, ra sl'$v\- noiorv\Tsg sTrat ^ TToia iv raTg iJ^eW Tcra^. ctXXa raOra ^x dno rS nknTbi tujv i^-/\yv\Twv nkvriujg 
xa,T'/\yopia,tg. .. f. 3. npoS-/\xv\ roivvv ycrtag c^ti' o Tv\g notoTv\Tog na,pc(,ysypa,^du). 

koyog jc, ctsl tju'g (njfJL^s^'/\xog Qswpvfxsvog ^ dnscfspv\fxsvog rvjg 25 f 5. ori /i 'p TrXeovaj^ilug Tvjg noioTv\Tog «)( u5g ofiwvvfxujg 

tvTujg bVtag, j^ e^(|)a(rig ef^JVg ^ etxtuV ry npoTspv koya jc, tug slp'/\fxs'vov na,psikv\n1), ^vjXoT 'p "ev fx, «i/ eti^og n-oiorvjrog'" ei S'^ 
iTspog i^' sTspuj intytvofxsvog, oTov inixTv\Tog re j^ 'i^ujSsv i^'^xujv rig j^ Trpog v ysvog sTva.t jc, rvvujvvfxujg xa,TY{yopsL^ ^tkovstxsi 
stg To, fxsTa,ka,fx^aivovTa,. o ^s rotSTog koyog o x^ rvjV Troiorvjra ^iot tv\v Tou^tv, ixksys^uj -^ fxsrov tujv ts rvvujvvfxujv jc, ofxujvv- 
xvpiujg 6eujpvfxsvog xotvo'g iqt rtuv fxsTPforrtxjv cxvtS elS^wv, j^ fxujv,' f d^' svbg, y fxovov int Tvjg noicTv\Tog dkka, x^ ini twv 
aura' ^s rd ys'v/\ xa,6orov e^t ^sVvj ^ie^vjxei/ ctXXvjXuji'. . . ot (J^s 30 aXkujv ivvs'a, ysvulv ' »^e -i^ ejfsTva xvpivug eq-l ^svvj, v^' u5g yivv[ 
Z^tujVjcoi -^ jcotvoV rvjg noioTv\Tog 'f eTrt rtui' rujfioLTujv ksynrt 3\a- tujv vn' xvra, xa,Tv\yopsL'^, ra^sujg y<rv]g na,vTa,yS npujTujv jcj 
^opaiv SLva,L ^ri<i,g vx dno^ta,k'^nTv\v xa,6' aurvjV ctXX' etg sv vo^vjytia' ^svTspujv... dkk' inst^^/^-TSTpa.S^ixvlv t<jjV «roiorvjTwv ^ixipsnv^Apt- 
Xj l^iOTv\Ta, driok'^yiira,v, yre y^povuj »re is^uV siS^onotnfxs^vv^v, qoTs'k'/\g na,pa,Ss'^ujxsv ifx^a,\.viirxv ri jcj S^vxS^ixov npo tS rsTpa,- 
dkkat Tjj s^ aur-^g roiyrorvjrt xa,9' ^V Troty 0^t9c*3 ysvsrtg. iv S\ StxS, M tvjv dxokadia^v ix(pv\va,i rvjg Siatpirsujg, dno tS ^a,StxS 
rvTotg 61 fx'/\ oTovre x^ "^v ixsivujv koyov xotvov eTva,i (rvfxnTwfxa, 35 tjji' dpyvjv rioiv\rclfxevov, ixjrrisp ^ o nXarujv na.pa.xekeve'^ >{f ra,g 
(rwfxoLTwv Jc, drwfxdrwv, vxeri 'eqa,i ysvog v\ rioidrv^g, dkk' BTspwg ikcLTrova,g rifxvstv dpidfxyg riporspov, sl rr^j hjva.Tov. tujv ^ 
/5} en-i Ttui' rwixdrwv hipwg Ss in\ rwv drwfxdrwv a,vTv\ v(pi- notoTv\Twv at fiiv slri (pvnxj 0,1 Sl imxTv\Toi, ^vnx^ ^ at )cp (pv- 
(^vjjce^ jo vn' olkka, yivv\ Std tSto ra.y^B^re'^. rvTH i)\ ht dro- nv iyytvofj.sva,i ^ ctet evyo-ai, emxrvjroi ^s aX e^toflsv dnorsknfxe- 
Ttwrepov kiye'^ 'p ^vj 'i^^^eiv •onoc^a.nv rctg ffoiorvjrag, otXX' etg ev vai j^ ^v(ifxeva,i dno^a,kks^. x^ r^rwv jx eqwra,v ai '^^sig Xy 
vov\fxa, xvrdg xa,ra,k'/\ystv. . . o h\ nXujrTvog -p jcoivoV r^g Troiorvj- 40 ^i'a,dirsig rw nokvyjjovturtipw re ^ ikiyo'/jpoviwTipw j^ §vra,no- 
Tog ^vxfxtv eTvai edsro, cttj)' v\g 'p i-y^ov Svva,'^ ct hjvafj)' ndratg ^k'/\Tw re j^ sua7ro/3Xvjrto (J^a<|)s/3»(rai • rtuv S\ ^uitijcuTv notorvi- 
•^ i(po(,pfxcXeiv rSro rautg riTpxcri notoT'/\rt. .. f. 3 i^ ^9ctl ^vj yv rwy ai jw, ic^wra,v J^ f ^vdfxsi ai Sl ii^ f ivspysict, at ^ jc^ f 
rroisrvjg Svva,fitg npoc^tSeTra, reug »ria,tg fxsr' a,vra,g 'f TroiaTg eTvai, Svvo^fxii xa,Q' a,g- iniTv\Sstoi ripog rt ksyofxsSa,, rwv Ss xa^r' ivip- 
(ruvv\fXfxiv'/\ npog a,vToig St^ (ruyysvsixg, -r §\ fxer' aurag ■tiSsv ystxv 'P jx ^ict /3a'5yg, OTrsp ti^ rdg na,6v\Ttxd,g noiorY{ra,g vndpysi 
v(VTOv ifx^alwra,, Stori j^ «^ iriiyevvv\fxa,Tixov tyet. dkX el v^ 45 (JirrtJu g • ^ r^ro kiyofxev v\ dri^ rS ricl6og i fxriotsTv roTg a,l3a,vo- 
^vxfjug Toiaurvj, ^v\r\v o IlXwrTvog, at dSvva,fxia,t vxin 'irovl) fxivotg, v\ drio rS OLvrdg dno no[6big iyyivs^. .. T Ss imnok^g 
itotoTv\rsg' ci Ss noiOTv\rsg j^ aurat, 4x s^a,pfxorei jcf^ ffao-ujv o Ig-i rtuv xar' ivs'pysta.v riotorv\rwv, wrrisp f ^vj^^ct jc^ ij f^op(pv\, 
rvii noLor'/\Tog ^topirfjuog. itpog ^^ rSro dva,yxouov Stski^ rtujg ^rig icp. ^Jj/Aflt- ifx^^pvyji 39 yjiwfxa,^ y xa^o^ X/"^/** dnkwg (v\0^v\ yi 70 EI2: TA^ KATHrOPI^:^. 

insivo rtpoeiktiTr'^) aXXa xaflo t^v ^optjjijv (rufjf.nh/ipoi, Xj tt^itxl al sTvai jc, /car' eH^ci; ^Lcu^dpovTO, Tivot.^vj^fj' xouXysif ej^civ tvjv kJ^ '^ 
emTroXvJg Aouvo^usvoci k^ nspL^ypa^YiV sjji^a^ixsig. f^a.Xkov k^ v|Ttov SM(pofjxv, Xj na,pa,^siy^o(,Ta:, sncnyoi.sv ty^v fJL£fju\piv 

8b ISIMIIA. X^ f. 6. ffaVag Toig T^vxq sffiqi^/^^cig vvv TrpoTVjyo- x^ ty,v opyviv ^ ■rv flu^^v, einep tf)v]o-tv o ©eo^cj^pctig-os ei' tw nsp\ 

29. /\~5/ / ^.c^-r^^^w^^ ■>> ^vvi^Nv-vc ^~ 

peutre xcct* tz xoivov tv]? eTri^vj^iig <s-i]fXMvoy.svov. nccuujv kj^ t fxctKKov it, ijttov s^j^siv Tyy oj«.(popav :^ ^>j sivai o^oeioij* 

8i ^' f. 6. ^ ^ voiTijVctvTfs Tmc, a.ns^oXov Tctg snic;Y\fMq,) 5 o^oiwg oe Jt^ (jjiXio. x^ eijvoi* eTrtTCive^ 3<j avtej, :^ aX.Xo cTi^^os Ix*- 

wa-Tfep e^' i\fx(uv ev IlaXaicj-tvv^ ffpoxexotj^u/g Tig IvXo 7015 vifJvj Xj Tcpa ii^tv, wfA.0T-/ig ts ^ QY^pioT-^ npog opjT^v, im^vf^U ts Xj epujg 

voa-^^rctg ndvTujv knikd&STo, ujg ^sy^^voa fX^ ty^v avaXrppiV oAjSig (jjTavTojg (J^ie^v^xe, ^ xaflcXy Ta S\jiT^yifJi.oTSpa, tJjV naQwv eniTSt- 

slg ypa^fjLfioiTK^S <poiTYi<ra,i. ij vn' aXka S^s alnH <TVfA.^a,\,vsi Tyro, vofxeva, slg akko fxsTx^alXei sTiJo;* — ei Sv javTaksyoi, pY\Tiov 

u5s effl T? nkYjysvTog tv^V xe^aX-^'v. ^ Offo (papfxa^Kwv S^l enika,- oti, et f fxakkov ^ •r ^ttov }cp -^ a,opiqov Ocj^t^a^ Tv^g vkY\g, ffujg 

fle'!^ avvi^ noLVTm, .u5g roTg /.^' 'AvTu>vtvy ry 'PujyU,atwv ^pa- 10, av eTev eT^J^vj Te :^ (J^iacjjojoat, x^. yu.v](Jsv (tXXo T^g ^a^ow-eujg u(|)i- 

rv;^? .Ilapflcis noksfiSin cnJve^Yj en\ |3oTavjjg Tivog e^J^uj^J^, ojg c^a/ievvig;". .. etg Tyvavnov (5s ryToig IlXwrTvog a.ncpujy "ei 

'Apiavog IqopYjirsv sv roTg IlapSjxoTg, ffXv^v ori IxeTvoi XP^vm ndkiv xcivov" (|)V]o-iv "i^i ffaVvjg noioT-ziTog '^ eTvai yjj^pa,;<.rY,pa, s^^ujSsv 

ctffexar/<fvjo-av eg 'f ^tp <|)yVjv, o<rQi Tt€piea-ujSYi(ra,v, oiveXaty ffd^ta- yo-tag x^ -v' effi^ivo^evov /^* rvjv yj-tav. etg '^ ffujg ^iaxeTo^ -^ vno- 

rog zvnopY[<TavTeg' t3to ^ hc nsfnnTuj^reujg evps9-/i r3 ndSag xsifxsvov, ^ia rinksiuj el^v^ na.TapiSfnei'^ naoTYjog, ^|ig 3^ oio^- 

BoY,Qviu.a,. i5 6e<7ig;"... (, 8 b. atricuv^ (S^e riveg 'rv 'ApK^ore^Xvjv ri^v (Jiafleo-iv 

9a2. 'AMM. f. 108 a. ff6(|)ij(riujyiie'vvj (J^e' ^vjo-i, TVTsqiv slg (pviriv sni tQ okiyoyijpoviii Ta^avTa,, T-ry (rvv/j6sLa,v avrol na,px(pspovTsq 

aeraSXvjfleTtrct ^ «,vtv[ (j^vtng ysvofisvvi ^icx, fv <rvveSi<rfJLOv, ry wg f ffoXi»x,p2viov (J^vjXao-av, uxrnsp jc, au-^g rvjv ca;vv(fleiav effl .r^g 
ffoXXy ypoVy.- - ■: - • - ■ • e^£u>g sf^apTvpxTo. sni ySv rJjv dSiakkoLXTujv sy^Spujy ksysiv 

SlMHA. k' f. 6. ra)(^t} ^ 3^ raura fJLSTX^otkkei sni 'f evav- slujSa,fJusv ort ^ioiSscrig vj(5"i) ysyove, ^ en\ tuSv sirxippujfxevujv vocrujv. 
Tiov, ei w.>] rig (J^iot X,P°''*' '''^^^"S ^u^riujfletv] ev ryroig, r-zjg re voo-y 20 dkka, ty^v \a, <rvvf[Ss\.a.v napaiTvjsov ujg »x ev ffao-i Tvyfa,vii<ra,v r» 
aviary ^evoyaevvjg ^ r-^g uYeiag (J\/o-affo/3Xi(ry, ori yre haSs^reig akv[S3g • sv oTg Ss Tvy^/avei, sv T\iToig fjLOVoig enifnapTvps^ Ta,v- 
dkX sPeig »]'^v] rotg TOMvTa,g npo<rv]}isi xaXeTv. orj ^e ai fJLCvLfioL rvjv cl^lov. Jt, yru» rv]v ^iafleo-iv ctvri r^g ^^ewg slujSafJLSv na,pa,- 
itoLorvjeg 'i^sig ettrt, TtLqS^ dno r-^fg o-uvv]9etag. Xa//.|3avejv, iffej^S^vj eig ev eT^J^og Ta,vTct, (rvvTsra.x,'^. ^koH ^s vj 

9a4. f« 7' C'']'^^^ ^^ 'AXe^av(5)3og, rt' ^LacpspsL y\ ^L<lSs(rLg a.vT-/\ ^ ^iaSetng 6ecrjv rtva xar' eT^J^og, v^ ^e ?gig ivep7eiai' ry sxovrog^ 

M egig (wv wer' o'Xi7ov epsL naMuJv x^ ffafivjrixtJov ffoiorvfrouv; v^ -^^^S sfofxsv<i, ^ (S^ia ryro vj ^ e^uj svfJLsroLnrujTog v\ ^s SvcrfJLoyksv- 
SspfJLorvig OTOLV svfJLSTa,^kv\Tog vj, ffa^og (j)v](nv «yrvjv sTvcill, "r (5'e rog. Eu^J^ujpog ^s iyxaXeT ori etffujv i^J^iov eTvai rvjg ^La,Sereujg 'f 
evfxsTOi^kY\Tov ^LclSe<rLV,vvv xaXeT, y^^povL^ofxeva S^s roi n(LS-/\ naSv\- eOxtvvjrov, (jjvjo-i ffaXiv eiffep sT^v\ al e^eig ^ ^iafleVeig (9 a 10?).' 
Tjxotg ffoioTvjrag yivs^oii <j)V]iri, ra ^s fjpovLX,ofisva ^ (J^uo-xtvvjra yxeri -p Tcj^iov eVai f s\jKivY\Tov rvjg haSscrsujg. . . (tgiov (5s ^ rv^v ruuv 
?£eig vOv xaXeT. riVJ yv ^ia(}>epyo-iv al e^eig a.v'^ -^' ^LaSs<rsLg tujv '^tujUujv <rvvY,SsLxv ndvrujv nspL ra, ovofxciLTa, ravra, KxraLfxaSsw' 
■naJSv\TLKUJV sy.eivwv noLorv\TU)v Xj tujv ffaflujv; kvujv Ss rY\v roictv- 30 (J^oxyo-i yi yrot ricriv d.va,na.kLV tw 'ApLqorekei rv\v ^LclSerLV rv\g 
T*jv X,'^Tv\<rLV ay^pg "/xvjVore" ^v\(ri "rviv ^giv ^ rv]v ^LclSscrLv sn\ t^sujg fxovLfiujrspav vj^eTiS^. 'p ^\ dcpopfx^^v jw. sxej rvjg roia.uTV]5 
raTg r^g i/^X^S ffoiorv]^iv otrat i;nxrv]roi jc, egijuflcv Jt^ S^Ld^L^OLcr- ijffovotag, y fxivroL x^ f fxovifxujTspov v\ fxv^ na,pa, roTg ^rwVxoTg r, 
xotXtag l77ivov3, ^/'''1 ^dLrreLV." iffel ^e sviqa,To auno rct rvjg tvtujv efXvjff^ (J^ia^jjopa ctXXct xar' (*XXag ^ia,Ss<rsLg • ^ 'jS rctg j5) 
Bpdreujg napa^eiyfxara,, SspfxoTv\g 3^ •^u^jg 3^ voVog s^ O^eia, y'x ^gcig snLTsivsJai ^a.<rL ^va,^ 3c, dvis^, rdg S^l ^iafieVeig ctvcffj- 
^vra •^vfj.K.d, KOLVorspov olvtov (J)vjo-i roTg na,pa,^siyfxoL<rL xpvjo-aiS^. 35 raryg eTvai 3c, ctvaveryg' i\o 3c, rvjv svSvrv\ra. r^g pai^^v, xav euyu-e- 
^ 'p "otov SepfJLOTv^ra," kiyoi dy .ujg jVpi/.rljl' jirov SspfiLQTv\g' ujg <^ rot/3oXog v] ^vva.fxsvY\ xoLfxnrs^, ^LclSecrLV cTvai ^ao-jv /iv] '^'' otvs- 
ratjra evxtvvjra, yrujg 3Cj v\ ha,Se<rLg^ roturvjv ^e rvjv kv<rLV yx flijvai vj snLTaSYJvaL rvjv svSvTv^ra,, fXY\6's ej(eiv 'p fxakkov v\ Y\rrov, 
dnohsfjivl) ot /Aer' av'T?v igvj^v^rat. . . f. 8. Ss Hop^vpLog "v^ (J^ioffcp cTvai (J^iafleo-iv. yrujo-i ^e 3c, rotg ctperotg ha.Ss<rsLg cTvai y xp 
TtpoirKa.Lpog" ^v\(r\ ^'^8ipfictv<rig naSogeyi^Kra, apa, ye v\ a,vTv\ av eivj 'p fxmfxov l^iujfxa, dkkd k^ t otvefftrarov ^ dveni^SKTov t3 fmk- 
T^ ka,Ss(rsi, v\ rv ju) tfovrog rujfxarog 3c, sndyovrog aXXio '^ Sep- 40 Xov • rag S^s Tsyyag -^tol (5Y»o-xiv^ryg yVag ^ yu.v] cTvai ^ixSicrsLg. 
fjLxive^ etv] otv (J^iafleo-ig, ry SspfxaLVOfxsva 6e yrwg ujg /.tv| (xv ^- 3^ soixatTL r^v fx e^iv iv rto nkarsT rQ eT^g SsujpeTv, ty\v ^'s ^lol-, 
vx^ otkko Sspfxavai ncLSog av eTvj npoiTKbLipov 39 iff^.oXt-yov 6s'p-_ Ssriv iv rw riksL t3 sT^g ^ ev ruj fjLclkLc^a,, sTre klvoTto ^ fxera,- 
fjLitvcrLg ' wqe ffafiyg jut cTvow. smTacrLV t^v (^iaSea-iv, vjrig ov eivj ^ ^akkoL, ujg t svSv rY\g pci^^, -eTre 3^ fxv\. fxakkov ^s sy^viv 
na£v,TLKv\ noLOT'/\g, enira,<riv oe rv\g ^iafleVeujg rvjv ^giv 3c, fxahc^a, ixeTvo snLq^<ra.L, fi'/\ -<] ffapa roTg ^rujVxoTg %eVig v\ aurvf it^i ty\ 
ffa6vjTix--^v noLOT-/\Ta,. el ^e rivcg iffiXa/i^avov^ r^g ^iaipeVeujg45 ffapct 'Api^ore^Xei (J^iafleVci, xjl' '^ cuavotXKrov ^ J^uo-avctXurov ^w- 
it^ •'^ Iv ffoXXflt ffOjyVvjs, offep ^(^ei, {tXXa ra ffoXXa <rvfx^opy<rv\g c;a.fxiv/\ ffpog rvjv ^gjv. otXX' y^J^s yrtug fl-uyu^^cuJ^yiriv • /x '^ 'Apt- 
eig £v 3C, Iv eTi^^og riSsfxivv\g Tv\g ^gewg vc, ha.Si<rsujg, hori f fx sm- qorikv^g ty^v d^i^XLov vysiav ^lolSs^tlv sTva^i (j)-/](riv, ot (5s ctffo rvj"? 
reive^ t^- ^^ ctvieS fxovav iv ri] ■aur-!] ((^jorvjrt, x^ kiyoisv ^va-vv ^TooCg rvjv vyeia,v, onujg otv lx>]v ^ (Tvy/^ujpS^rL %icnv sTva,t ' (pipeiv .^2;XOAIA ^TMMIKTA. 7l 

^. T r^q tPewglomiULoi'' t*; ^'^.%^reig raug snLKrvirDig KxroL- yuyutjcoc ^ o tyjV imryiS^siorYira yJv/iv ej^wv XryeS 59 p >I^>] jcar' 
cfaVefTi Yafl*xT>i/3t'^e(3^, t«s <^2 ggsig rxig e^ soLvnnv ivspysia.Lg' ivspyeMV. . Xj rSro 6% iTTi(rit\fJU>,vricv ori^ xxv Xsy-/j1) rvro f xi^ 
aSsv yd£ Ypovn iul^ksl ^ t%vV sI^ottolSvI) a.1 t^gsiq Kar' a^Ts/g, t^to- ^jvc^fxiv sih^og rroior/irog, d,}X ovofxa, TTOLorr^rog y>c eq-iv a(j>' Y^g xa- 
rvjTi (5"/ Tiw 3t, Yacaxrij/K. . . oionsp ol I^TouVxot ^tarstvytri rag XcTJ xj^ ^vAjuuvTroiog... x^ rSro (5's eTri^acsws a^tov, ori y 
epeig Koivorspov ^ Ifft rag svKLV^rvg dg Xe^ei 'Apiq-oreXvjg ^ta- 5 7Txa-ct,.^vvo!,ju.ig a(Js iTTLTYi&siorYjg 7iZ<rot. rS slg otlSv fxsra^aXksLv 
6eVeis, ^ raurag ij^yO ffoXu (J^ievvjvoj^^eWi rijg ^eVewg • v^ '^ rS avr/j . TtoLor-/\g Xe^e^) >cf -^ eTcS^og ryro rr^g TiOLory\rog aXX' i5 eig r-f^v 
ilvaijKAU^oLvovrog rijV O^etav ^^ig xaSiVeujg :t, ffpojSoX^ Jtj rtuv xar' ivspysLot,v itoLor^g kyvtroi,, k, ort ev ra?g cj^utnxatg rxvrALg 
rctyrujv %s<rsujv n<ivrv^ ^ieq-yjxev at jd '^ a.pp\C^OL x^ a.7TctysLg etirt, ^voljulsitlv at ^vcriJc, dpsroLL ra.rrov'^ 7Tsp\ "^j^^Xyjv vcrcci, Jt, at cuj- 
rag (Je «rujg vcpsqyiKsvAL (Jjatrtv.cutfe: d^sSsLO-xg 6'lciljulsvslv octov e(j)' juLarLK^ x^ f fJLxXoLKOV Jt, (TxXvjpov SswpnfjLSVoLL^ jc, at ^tj^ .T ovvccfA,- 
koLvrxig S^jvol^, "T sfxfxovov i^, laurouv ^ rv outetv Xo^y TtOLpsyji-' 10 (j)orepov cv roTg TTVKrixoig ^ S^pOfJLLKO^ig, ujg-e x^ noLcrcci xl^vvu,fiSLi 
u.iva,g. ^Loi, roLvra, ij^s onujirSv Sva-a.vdCkvrog <^sirig 'ksys'^ t^Lg na,ps'k{(^Q-/\(rcJLV. . . nspX ^s rYJg roL^sujg cYxaXytri TtJuv ei^J^cuv rijs 
Trap' auroTs' ^t -^ i^ujQsv t^jfSL f ^(ravaVwurcv, .wtrnsp ^xktxj- Ttokorv^rog- i^si ya.p, «Jjatrt, npwrov fJLVY\fJL0Vsv(roLL rwv SwaLfJLSuiv 
hog iv ^a.KrvkYiQpcL dlv, vk olv sfyi iv t^si r% roiavrijg Ka.roc.qci~ rojv ^vo-lkujv, xafio Trujtrijtot yj ^pofiLKoX ymvra^i riveg, sW Srvjg 
(Teujs* (*X^' £1 t^<p' sa,vrS. rvjv ivspysLXv na,ps\oLro rS etvai f rag ix fj.sksrv\g y^ h^a,(rKa.kia.g inLyLvofxsva.g raTg (jjv^rixaTs oYjvo- 
tolMs.^ rors a,v sl'/\ iv 'i^si, wcrnsp nY\kog slg oqpa.KOV fJLsra^a,- 15 ^s^riv ^geig :t, ^La.Si(rsLg d.va.^L^dL^a.L. . . i, kb.. a.kkoL ^\ rviV ^v- 
kwv • OLV^g ^ a(j)' caury roLCcros yiyovsv. dkka, ravroL /x arujg <rLKY\v roLvrY\v ^vvoLftLV wg f ^vvoLfJLSL rvjg vk-/\g iK^syofjLsvoL,, dno- 
u7opv]<3uj, 'P ^s. ^a,Svripa,g iv rvroig ^sofxsvov ifx^ki^sujg exsTvo paiTi n-izjg noioTY^g ic^LV jj SxivoLfjug rv^g dnoin uXvjs, xairoi dXXvi ju, 
e^iv, ixpa Yi t^Lg vk akkYj «s c^t rvjg ^LxdsTSwg nkriV rS npo<rsLk'/\- y\ (pvcLKvl ^vvxfxig., akko S^s •^ rvjg {iXvjg dvv(lfx.SL' y\ pu ^ npoifi- 
<biva.i '^ fjLDVLfJLCv 5C) ouiTxiVvjrov. rt av nori ic^L rSro f nporsCkY^- ^a.<rig rS er^ag i^iv, vj (5e qipY\<rLg x^ Snuj cTrirvjt^^eiorvjg dX^a Jt, 
(jjcvai; norspov h\ciL^opa,g npo^T^KY] YJypLkYJg %eVeujg, ij nkeova,<rfJuog 20 Tcwr-r\g eri keinofiivYi: dvoLfJLVv^LufJLev ^s x^ otl ^v<riK'/\v ra,vrY\v 
rtg aXXog oVoio^ryv; ... f. 2. oSev opflcwg 'Apx^urag f ev ^^et fietg ^vva.fXLV exnev 'ApL!^orik'/\g rvjv v^^J^vj npo'/\yiifJLiv/\v slg f pc^ujg ri 
iiS^og rY\g noLorY\rog -^pKi^Yi tvtm k, y cruve^euge ^er' oLvrS rvjv rrot^irai vj na.Sslv. S^k 'EvSwpog aXrLa,'^ (jjg tm nporipi^ raufv 
^lolSs^tlv, vS^l (jug ^vo Ta,vra, <rvvY\pLSfjL'^(raLro, ^vre ujg vno rY\v v ra ro t eT^og r^g rroioV/jTog • at -^^ ^vctly^ ^vdfJLSLg si /*. svyus- 
0Lvr'/,v tolPlv ovtol tS siSVg, orrsp :5/u,sTg ikiyofJLSV nporspov, yre ujg raxtvvjroi ruj^ujtri, (^iafleVeig scov'^.^ et (^e fJLOVLfJLOL, t^sig. rSro h's 
ha.^ipovra.. dkX Srog ijl t'^ raLvror'/irL rS efSyg fixkkov npotriy^ujv 23 ^KopSujg elp'/]^, rS 'ApLqorikvg iv ja roTg nporipoLg dpsrct,g x^ 
inl rS kvog ctSVg fJL£fLivv\KSV, 'ApLqorikv\g ^e yx e^t^a^ /a y(5'e inLc^'/ifJLa,g XajSovrog. .. dkka, nwg ' ApLqorik'/\g stnsv ori SpofJLi- 
av^fg rvjs roiavrvjg VTrofisVecug, TrXvjv i^spya.<Tfnav riva npocfi6v\(Ti xo\ kiyov'^ y tuj (J^iaxeT^Jat ffwg dXXa ru» ^voLfJLiv 'ifeiv rS no^- 
yu na.pa.^siKVv<TL ^ iv rcu evt avniuv TrXvjflog. «rai pa(5fujg; '^ ^;^^ yU.vj(5'e oXujg avrag (J^iaxeTiS^ olronov vnovciiV' 

9a ^IMIIA. fx f. 2 ^. fJLera.^i^'/\Ksv in\ 'p ^svrepov Tvjg noio- eyvTi ^ rS nwg ej^ovrog ^lolSsitlv. v\ x^ fx ty^v rS eL^vg SlolSs- 

*'TY\rog ,sT(^og, k^ -r ^va.fxsi ^ r-zjV emrvj^J^sioVvjra, ^ wg atjro^gao (Tlv rS rsksiv y ^idKSivroLi rfujg, yrs ujg evxtVvjrov yrs wg yu/- 
(Ijvjo-i, x^ ^vtlk'/\v SvvxfiLLV Yi dSvvoLfxia,v kiys^J), nokka. jw. rvj S\)- VLfxov ^j^ovrsg r^v hdSecTLV, x^ (^e rvjV inLrY\hLorY\ra, hdKSLv'^. . . 
vcLfiei <T'/ifxxLm(rY\g, ujg sipvj^ nporepov, vvv ^e f x^ rvjv inLrv^^eio- f. 5. dXXct (J^id ri' r-i^v rS na.Sslv ri vkstl ^va,fuv dkk' dS\Jva,fiia.v 
TYira, r^v (pvTiKY,v ^/\kii<rY\g. ^irTv\g S\ S'<rv\g ra^vrvjg, r^g ^ dnkwg ^^vi sTvai; vj airpg ev roTg Msroi rot ^<nxd (^ 12) rSro ^si- 
7~^g ^e H^ npoKon'/\v tlvol SswpnfLivv^g, kclS' '/|V '/1^'/^ npo^a.v/\g iqi Kj kv<rs ^isXujv rd, [x iv rw noLeHv rd ^\ iv rw 7Ta.Si\v, x^ T(x» [x noLSVf 
Irvfxog Y\ C7rirv]o'eior'/jg, ujg ev rio nvKTLKw ksyofxivuj, raJrvjv vuv 35 f ev Ircpio »1 trspov noLSLV dno^g, rw ^s ffa^^ctv f 0(j)' Ircpy 
na,pa.ka,fx^c/.vsL. ^io rw noLY\<Ta.i tl vjTraSsTv^ "pa^iujs" npo<riS'/\KS' -ncLysLv v\ 'irspov KOLVorspov fxivroL S\jvoLfxig in' dfLcporspa, ra.vrat, 
rSro -^ rvjg hjvdfJLSijjg TY\g npoKSKO(pvioLg 'lS^lov iqLV, onsp x, evapt- ^iareivsi. .. f/f.^ (5e rag ev^a^reig x^ (J^iaXv^reig xoLLpog olv sivj Xj ejUOt 
SfXv\rov "unaLpYjsi. k^ '^ ol dno rvjfg Z^rodg «"pog jw. rdg riyya.g ini- rdg vospujripoLg riwv i^viy^rujv inL^okdg nspi Tvjg (|)U(ri»^g raTjrv|5 
rv](Jsiorv]ra ^ovvjv a.nskinov rvjv dnkwg yruj^rt Ssujpiifxiv/\v, npog ^voLfxsujg 7fa,pa,ypaApsLV, rig ri e^t kiyovri x^ iv TKTi fieoupsTJ Ttiuv 
^^ Tttg dpera.g T'/\v d^iokoyov npoKon^v sk ^vcreujg npovna,pyieLV 40 'ovtujv. eqL S^s KOLSokn rSro -v yivognxcnv vnoLpyov rolg onujirSv 
dne^'/\va,vro, vjv x^ ot dno rS Ilepirrary ^vtlk'/\v dperv^v iKcLknv. rsksLHfiivoLg' y ^]^^ oXoug an^o r? drskSg in\ ■v riksLov na.pa,yive- 
^vj n^ore h\ y ^vov sTrt rcJuv dperujv dkkd x, in\ rujv reyvuSv t'/)v rat ri, si fx'/i fxiTv] SvvoLfiLg naLpeiv\ 'enLh^Scra, p. ■r ivS^esg etg re- 
ex (pviTsujg inLrY\^SLorv\rx Ssujpv\riov. . . f, 3. dXX' 67r6i(5''/j 'p (5\>- Xetwcriv, ^sypfxivvi ^b tvjv dnonkvipujiTiv dno rS rekeLordnf. 
crn^aflsg ry evrrafiyg reXsiorspov x, '^ v^ieg ry vo^ruj^i^yg fioCkkov k^ {. 6 b. fx-^nore ^lt^v itS^og d^va,fxia.g ^lol ryrujv Ivi^^etxvu^, 9 « 

^vTLv, ^td ryro ^-/j roTg jx tv\v ^va.fJLLv roTg ^e T'\v dS\jva,fxiaLV 45 ev ju. '^ >tp qip'/\<riv, ujg -^ voTwo^eg d^vva.fJiia,v tysL rS fXY\ ncL%siv 
(xno^s6ujKSV. yx im nxvrujv ^i eqiv ovofxoLra, Ksifxeva, oTg yujpi- pciMujg vno tujv rvyovrujv, y ^vva.fJLLV etys ^ vyLSLVov t os li^ 
^sj vj iniTv\hioTv\g rvjg ivspysixg' e7t\ jw^ry Truxrtxy k, m/xry 3^ sT^J^og vipsqujg, ujTnsp 'p fxa,ka,Kov d^va,fj.ia,v tyfsi rS fx\ ^(X^Cug 
^pofiixS )t, ^pofxiujg KeyujpLc^a.L ra, ovcfxa,raL, ypa,fxixa,rLKog (5'e ^ ^iaipsTiS^, yrws '^ <TKkY\pov d^vxfxiav tyei rS pcxhiujg ^iaipeTi^. 72 Ei:^TAXKATHrOPIA^. 9a 'AMM. f. 111. oixpL^Mg §1 einsv vtto rwv rvyjvtwv to, ^opdv... v^ f. 1. ^oixe ;rw5 arsXsg sT3^g eTvai r^g-TrafljjrwvJg ttoio'- 

xiyisiv», yU-<5 ndi%£i.v^ oHov \tno ica,vfxa.rog yj avijxv vi dnXijjg ot(j)' m rvirog f na,6og, v rsheiorYig sqlv '^ naM-/\riKvi noior-/\g. {Mirnsp yv 
y ns'(pvxs nd%SLV ra, v^^lslvo,' ndSoL '^ af vno ^l^ng '<] nvpog J] >] ^ia,Ssing r^ t^si crui/£?rXcot'/j, nrujg ^ svravSa, ■r ndSog r\na,S-/f 
aXXy rivog roLiira. «J^^ noiorv[ri a-vvs^sv^^sv.. . "ker^ovrog t\ rS 'Apiqordhig, wVffep 

9a SlMIlA. iul' f. 7. ys'vcg rpirov nakLV ki^^SL noLor-f(Tog, ivrL 5 ra, okL^cyjpovLa. yjnufxara. dno ndSng vtVe^, brwg j^ rai noXvypo- 

' tS el'^g rw yivsL yf/ja-ausvog, -^ jc xvpiujg jivog slmuv. xa,v /^ vlo, dno rS a,vr$ crv fx^a,[vsL, a,Xoyov vofxi^QvtXLV ol nspi ^tv Nix^ 
fXYj 'p av(juT«ru) 7/vos sqiv, wTnsp y^ ankwg noLor-/jg vj f crvfx^s^ qpxrov f navra, ra, y^pMfxara, ndSng k^y^LVOfxiva yivs^, ^ t'^ 
^vpwg, a.yXa, ^ a,v-T "^ivog slg eUvi 0Ms7a, oLa,Lpwfxsvov, jivog ^s hqa, ra: (rufx^vra, jc, y(nw($^>j, wixnep -r rijg yiovog... s\<r\ M 
Tijjv vnaXkY^^MV ksyofiivivv yevujv. elg ^vo ^iaLpeH f rpirov rSra riveg 61 ra,g a-vfL^vrng ra,vra,g noLOT-/jra,g y ^xtrLV sTvxl ndSYj vj 
yivog, slg re rctg na,S-/[rLY.a.g noLorv(ra,g k^ r^ naSvi, oTg koli^ov fxiv 10 ffaflvjriJtag noLor-/ira,g a.kka fxipY\ vtlmv i^ virixg. ^vjkov Sv on vroi 
sqi T TTotoi' onuj(rQv... naivruig ^i rig ^ kvra,vSa, snL^virvjcrsLS nwg «(J^s r-/iv apx,''/i' na^paSi^ovJ) ra, nspL rwv (rvfjiipvrwv y^poiajv vinopv^ 
nporspov ja rvjv ^LclSsariv x^ rviv 'i^iv £ya.pa,xr'^pL<:^s rw svfxsra^okM fxiva,. ' AvS^povLKog Ss o^|iy fxvj ^Laipii^ ra,g na^SvjrLxoig noLorv\raA; 
TS ^ Sv(rfxsra,^o'k(jj, vvv S^s rvroLg .avroHg ra. nclS-/\ ^La,xpivsL ^ rag slg t efumiSLV na.S-/\ Jt, e\.g rp Ix ndSvg crvvi(^a,^, dkkcx n<i<Ta.g tu; 
na,Sv\rLKd,g novorv\ra.g ; :c, eipvQ ^ x, kv ixeiKOtg rivd,. npog T&vrY\v sx, ndSag (rvviqa,fxs'va,g na,Sv\rLxdg eTvai, t ^l ndSag noiv\Tixoug 
TW ^^Vvjo-ti', OTL kxsL p} tPsLg K) S^ia^Si^TSLg rdg kx ^i^(X,<rxakia,g x^ 15 slvai (rv-fx^aivsLV a,vroug • 'p '^^ Sepfxov Sspfxaivsiv Svva,^), dkkd 
^ipujSev kyyLvofxivoLg napa,^i^ijj<rLV wg ^vcrxLvv^rug rs sc, svKLvy^rag xa,So(rov eig akka, noLSL, y Troia aXXa n-oivjriJta xaXSfxsv a.vr(i, 
TsksioTv\Ta,g, kvTa.vSa. ^s na,Sv\rLxdg noiorY\rai,g ^ TraSv; ra ^v(rsi. oTov y Sspf>.a. dkka, SepfiavTLxa,, dnep v^S^v^ npog tl, xa.Sclnep 'P 
ei U Tw fxv\ dpxsi raJora,, ksyi^uj x^ vvv crvvTOfxujg. ' xauq-ixov )c, f xavqov x^ ra, OfxoLa,. Sio Sspfxov fxiv kqi ^ fiv\hvog 

9b AABIA. ol knLfxskSjg rps'(povrsg rdg nspLc^spdg Sak^g nepi- hvrog SepfxavrS, SspfLa.vrLxov os vxiri' no^d ^ x^ ■r n(jjg tyeLV 

^^' nkixii(ri nouiikat, %pujfxa,Ta, eyovra,g kvroig nepLc^epew^nv, Tva oTa 20 aXX' v x^ ^ npog tl kiye'^. npog S^vj rSro xa,k<jjg :v\nopY\fxivov 
Biikov'^ XoHev rd TeySv\<rofxeva.' x^ y;c d.noTvyya.v'd<rL rvjg kkni^og. p-/\riov on ra,g a.l3v^<re<rL yLVOfxiva,g nxSv\rLxdg noLorv\ra,g y xafioVov 
xai rig yvv^ AlSiona, srsxs fi^rs AlSioni (rvyysvofxs'vv\ fiv\rs AlSio-^ kx noLSvrog TLvog )t, ;ra%ovros (rvvicfxvl), x^ rSro ^s^i Ssujps^iv, v^l 
y(ra., dkk! kv rw xa,Lpi^ Tv\g (rvvacria,^ AlSiona, ^a,VTa.^s'i(ra,. npov\- xa,Soirov npog dvTLqpi^ovra, kiyov'^, dXka, -^ dnkSv x^ dnkwg ^ 
7eT3 yv v\ ^a,vTa,iria, k, rouv kx. yevsrvig. et^og rS na^Sag a,vt xa,S' ccvf voeTv wg noLorv\Ta,, fxv\^£V k^Or- 

'AMM. f. 113. etTroiv ra y^pujfxa,ro(, na,S-/\rLxdg noLOTv\Ta,g2$ nrofxivvg rvig rS noLSvrog slg atrp kvspysiag j^ crvX.sv^^swg. . . 
eTvai, Tuj dno ndSag kyyivs^ a,vra,g xa,ra,crxsvd^si ^ ^ei>cvy<rtv f. 1 b. ^ja(f)e/3y<n S^l al rpt^ noLorv^reg au^ rujv jw, npujrujv, wgiij 
yrcog tyov. 01 ^o|3v]9evre5 ydp, ^v\<r'\.v, wy^pLuj<rLv rS ^Lkia difiia,- ILop^pvpLog jc, 'la^fx^hyog ^ao-iv, ori IxeTvai /x kx h^a,<rxa,kia,g 'P 
T05 riii ^vcrei xa,ra,^svyovTog kn\ rv\v olx,sia,v nv^yv^v, tv\v xa,p<^'\.a,v, riksLov syjnrLV, aijj Ss ^vtrei vna,pyH<rLv. fK-/\nore ^\ x^ (^vctlv 
oj; dxponohv l^ypoiv, rv\v nv\yY\v Tv\g ^w^g ^ hd rSro rekevTa,ia,v na.psikv^n'^ kv Ixetvai; onsp Sspfxorv\g jc, -^/v^Lg ^ rd roLa,vra,, y\ ^e 
rtdvrwv ^SsLpofxivv\v' ei <;^ ^ ra KO^phakxii fneva, X,^ ^ ^vo ^ rpelg 30 ^ia,^opa, tujv kvra^vSa, [x xp na,8og eTvai, sxeT S^l x^ hclBecriv ^ 
'^fxipa,g, dkkd (5"ia '^ eyieLV rdg dpTv\pia,g dn' a,vrv\g-ii(ra,g. fda, t^LV. ruJv ^s ^evripwv ^La,^ipeL x,a,So(rov kxiiva,i fx kv rw ^votfxsi 
Se x,pa,<ng noLsi jc, "^ np^<r"Ka,Lpov ujx,pov ^ 'p Ix ^evervjs • IvfJ^eta ^;^ kSswpSvro ^ knLr-/\^SLorv\rsg Y\cra,v, ccvj) S^s kvrskiysLxi fxakkov e\<ri 
a,lfxarog yivs^), w<rnep nXeovs^ia, difxa,rog ^ '^ |)c yeverv\g kpvSpov x^ xar' ei^og n vj^vj v(|)e(7Vjxa(ri. ragiv ^'e eT ng noSei fiaSeHv 
TToieT :^ -^ npoirxa,Lpov. cxvtujv, p-/\riov wg v\ kx na^Sag x^ fierx^okvjg ei^onoiia, dnokeine'^ 

9a ^SlMIIA. /* {. 8 h. knLqa,(re(xjg Sl jc, rraXiv a^iov nwg vno iS rSiv npujrujv Xj a,vTO(\)vS)v noLorv\rojv, 'o(ra,L ri e\(n xolt' kvs'pyeLa,v 

Tv\v noLOTv\Ta, ragag ra, na,av\, emep Tpirov, SLdog noLOTY\rog na,a-/\- v^ oirai x^ (pu<nxv]v ovva,fuv npujruig cruviqrav^ 3^ f x^ xtvvjciv 
ri3c, TroioVvjreg, (jjvjcrt, ^ na,S-/\, ofiujg vi^spov (10 a 9) "ffo^flv; pi," srspoLuj(rsLg, fxivroL 'Apyvra,g. toi-xe nporct^cu-T x^ 'p ndSog 
<j)V|(rl 'Va roiaura Xe^e^, Troiorvjreg^^s w." :^ -^^Vivsg ju. oTov^ IXXi- sTc^^og rvj; noLor-/\rog rS x^ ^vctfXLV x^ Y(rujg fxakkov rSro 'iyei 
Ttujg etp-^i^ f "ffoiorvjre; Sl y •" keineiv <^ -^ »x eicrt na,Sv\rLxa,i, koyov. . . f. 2. dkkd ri nori Ig-i 'P TTctfiog rSro, ^'/jreTv cI^lov. 
u5; eTvai ju. a,vrajg noLor-/jTa,g, na,Sv{nxa,g ^\ y • a,khoi ^\ kn\ rau'^' 40 kiye^) ^^ ndiSog v\ ^ dvcLpertxov Tv\g v<ria,g, ujg vj (rv\>pig <rwfia,Tog 
oiov^ ^ipsiv auf V ra ffaflvj )c, Ta,g na,S-/\rLxa,g noLOTY\ra,g, xalroL ^Sopdv kna,y<i<ra, rw (rv\nofn.ivuj, y\ '^ ryruj dvriSerov "T <rvviyov 
<ra(j)oug vrujg hopi.'Qov'^. dkk' 1'irujg wg vnomnrov -r ndSog vno ^id rvjg fxsra.^okv\g kv rw h^ ^i/Viv 'p vnoxsifxsvov. . . knsL^-^ S^l 
TijV 7ra6vjrix'i^v ffoiorvjra xara ri ^rvfxnTujfia, ctvrvig npi<rxa,Lpov, rdg nc(,Sv\TLxdg noioTv\ta,g etg re "^/yyj/^v x, o-ujyu.a ^ieTXs, ^eT CtJTsTy 
yruj; au'? vnora.Tre^ a,vrv\ (Jjvjcriv. 'AXe^av^^pog (J^s.yi^k X,'^reiv si ai kxc^d<rsLg x^ opyx\ Kj rd roLa.vTa, Tv\g "^yyvjg kq\v fS^LO,, ij 
ot^ioT et rd na,Sv\ vno r-/\v noLorv\ra, • auf 5 '^ 'Apiqorikv\g ^ 46 KOLvd x, ry ey^ovrog. ei rotVuv dpi<rxei auriu kv rw npujru) nepl 
fxovov rdg na,SY\nxa,g noLOTv\Ta,c, dkka, ilj ra, na.Sv\ vno t (tv^r eT^og "^^yyig (1 1) dno rS <rujfxa,Tog wpfxvj^ rd TOLa,vra,, wqs nok- 
eTa,^sv, sinujv "'rpirov 6^ yivog na,Sv\nX) noLor-/\reg x^ ndSv\'" y «^ Xoxig jx euxtv/jryg yivs^ v\fxdg npog opy^v, xa,iroL fuxpwv oWwv 
svkoyov s\g Ta,vrv dysLV a,vra,, fiikkovra, kiysLV avrujv t^v Sia,- tujv napo^wovrwv, nokkdxLg §i, Kairoi fxsydkwv 'dvrwv, ^vj ^XOAIA XTMMIKTA. 73 

Jtivai^, oTAv u^ ofyoi -^ (TMfJt.* fJLyj^l ^ d^' sxvth Ttpo^ 'f rtoiQoq f^opLO. wg hepoyev^g cr^xifia, ^vva^ ^ ouutujv rtapsiunirtTsiv, oI*t 

Ylpsdi(riuLevov • ei toiVtji' ryro yrwg %,oj, t5i5 •v//u5(^^g elTre r* ffa9>i eicni/ ctt (Trtoyyiai Xj K(T(rYipi<; Xj f epeov. 

i{^ 'T ertMpATvv Avryig ^ TrXcova^oi' ei' tw iruffleru) ^wio. ^IMIIA. v f. 3. rtXvipuxraq ^s t« s^lS^vi Tvig rtoioTviToq srt^yoi,-iOa 

10« IIOP*. f. 47 ^. Jj /A0/3(f)--i <5'jx,wS ^^tO rtoi,poi Tw'ApiqoTi- ysv "toraig ju, yi/ Xj aXXo? ai' ^*fei>i Tportog rtoioTV{Tog" y^, «Ji^g 

^^'Xef >t*d' £V pl '^ (TviiJLMvofJLSvov Tctg yo-iu/cJ^ei; />top(|)o^5 "^H^i-, 5«*^' 5 ^i>vOiro(|)oi' eTjXctjSeictv sv^SMvvfA.svog, wg Tiveg oiW^, yiJ^s oti ^it- 

'iTspov ^\ r« £rt\ Totg ^trnjjS^s^nv siS^s^nv srti(pot,Lvoiuisvot, j^ yi^ Toig S^ioLipsTog o rtspl rwv rtpwrujv ysvujv X0705, aig aXXot, y^\ oTi rotg 

irtidixvsUg TvrtiufXATA, xctSo >t«.X* re 'Keyo/u.sva, ^ svjuLoptpo^. toi, S^M^opoig ev^etxvuS xotfl' a; Xoytxov jc, aXoyov 5t, r* *XXa fiewpeT^ 

et'3'>], y^ei' cActTrrou.efct rouv yortio^J^ouv. ffoio. r« «(riou^»! Xj S^MipsTMoi, tiZv ysvSlv' yo^tcti 71*/} eto-ti' cxeTi'* 

^IMIIA. / f. 2 i. i5 "^^ '''^P^ tnoLqov jULop^yi S^iy^Mg Xe^e^ ^otXXoc, otXX' y Troiorvjrcs • el ^^ ffoiorvjres ijo-otv, yjt oti' yrci>5 ei? 

rrotflci Tiij 'Apt<7oreXei, xotrot re rct ^iTlwS^vi sfS^yi ^ ^tj^ rot Tijg eTrt- 10 e^^otrvjv rot^tv drtsppi^y^TOLV. 'Av^povLKog S^s rtijxrtTov e\<T(X,ysi 

AxvsLoLg rtOLOL TVrtDJjuoLTot,. vvv av dswpsHI) y kj^ f yinuj^eg sTS^og ysvog, sv to Totrret yU.otvoriiiTct Xj 7n>xvoT-/]Toi,, xy(f)or>]rot ^xpv- 

(ySi yoLp iq-L rtoidryig -r to^tov) otXXct ii^ f srtL(pa,ivofj.svov ToTg T>jTet, rtcty^VTv\Tct, XsrtroTviraL., y r^jV ii^ ^v oynov a.Woi xxdo oiipaL 

VTLUJ^sTi rtspl TYiv srtLtpoLvsLOLV stS^scTL, xol6o xcikoL TLVO. X, svfxop^ci, 'KsyofA.sv Ksrtfv etvctt 3C, T? v^oLToq XcffTOTepov. Trotct yoLp, (Jjvjo-t', 

'Kiyou.ev v\ ^iTeL^Yj ij oLjULop(poL. oti -^^^ TOLOLv^ jULop^oLL rtOLiiTVjTsg 'ksyojj.sv rtdvrct Tot TototijTct Tw irto rtoLorv[Tog sTvott ottJrot* ofJLOiujg 

sItlv, olXKoll /x Trotpot '^ XP^I^'*' ^ '^ X^y"'*-» srtLqvi<Tcci S\ cL^LOV 15 «S^s :t, -p «J^tot^jjotvsg 3t, f o-xorctvov, cu^e, (J)V5<rtV, vj otXXo rt ^evog 

a^rtore ^ cxctVwv rtepLsy.rLKOLi, kxv /jlvI rtpoTivQ rvro 'loL/x^l.iyjog. rtOLOTVjrog thto Qstsov v] (Tv^svxtsov olvtx rotTg rtoL$viTLxoug' tw jw) 

Tivsg Si TV]V ^ y.op(pY;v snl ry.^iwy ^iwvy XcT-eii^ vofJLL^acTi., -^ i^s ^^ rtoLSeiv tl -r (Twfxct, tvtvjv 'ixoLqov tolStov yey ovsv, S^ioL^ipsL S\ 

'VvJiuLOL rtspi rS o^pvfy ei^S^yg, yrs >tj^ ri^v TsyvLKYiV itvvyiBslolv kol- skslvujv ori rtccSvg vk eto-tv sfxrtOLVjTiXj oLv^l). 'Evi^ixjpog ^\ rviv 

Xtjug yrc ti^v tujv rtoXKSlv ypviTLV srtct.Wa.rrsL ^ tolvtol rct o'vo- rtoLyyrviroL x^ 'Ksrtrdrvira, slg trepov roLTTei yevog, rotg Sl aXXotg y. 

fJLOLTOL... TLVSg S^ T^V fJLOp^YiV SrtL TIJJV ^VTLKIJJV a.Kiiii(Tl fJLOVOV, 20 Ot ^S TrCjSl fV 'A^ALKOV TOLVTXg jJL Ctg f TSroLpTOV yivog TclrTiiCTl 

^ ^oxsT Ta.vrv\v Tv^v ^d^a.v sv roTg s^vjg rtpons^ o 'la.fJL^h- (rvvertofiiva,g rw fJLXVw x^ rtVKVi^, £KSiva.g S\ fJLxXXov oLmrrs^ 'pv 
y^og wg y "ksyofJLivYig rvig yttopcjjvjg CTrl rwv fJLa.dvifJLa.rLKMV ^ oXtog 'Api^oTe^Xv^v ^olitlv sv tw "icrujg Sl vt, aXXo yivog" otg ev rvj rtspi 
rwv 'x.vjfJLoLTujv, Jc, ^tct ryro'' (pvi^TL ri^v n-cpt exot^ov fjLop^pvjv slpvi- Tsvi(Tsujg vc^ ^dopalg (2 2) roi SspfiiM vt, rS^pw x^ "^"^Xpw ^ H^j/Jw 
^, (S^iori wg evuXog ctg 'p oLTOfxov xa,TsroLyvi' euflurvjrot (^^ ^ (rvvirx^sv ' el<r\ Sl ctu^ |3otpu (f, 3 Z-) xy(j)ov, o-xXvjpov fxa^KoL- 
KaLfirtvKdrviroL cj^vjff-tv 'lotyajSXij^og rvjv xotvvjv cfft rcuv ysujfJLsrpLxujv 25 xov, rpoLyy XcTov, n^otj^^u XcTrrov. otXXot rrujg av rig roLvra, rtOLpa,- 
%vifxccrwv Xj srtl rvfg ^op(j)^g etpvji^ Trotorvjra, ^ Slol f xoivov ^ Si^XLTo ft.viS'svog vrt ' otury Ksy ofiivv svog ^cvyg u(b' o rotOrcc 
^totreTvov srt' oLfxcpw x, £rt\ fjLop^ujv vt, ^^v^^otrujv xoivoug opwfxsvov Ta.ySv\(Te'^, a5g ev /* riu ffptwTio t^ig vjv x, hdSecTLg, ev ^s rto ^eu- 
3^ rtepLTrevov £Ka,ripii tf^a xctrctXc^CiS^. oturvj fx ya.p, ^v\(riv, ripu) ^v<tikv\ SvvoLfXLg x^ irtL rwv aXXujv ; ^iXrLOV yv Kiysiv tv ri, 
vj ypa.fLfJLY\, KaSoTov iqL ypa,f(.fxv\, rtOTov iqLV, y\ Ss svSsla,, kolSo- ori x^ f (lXv\6sg el(Ti rtveg Kj olXKol rpdrtoi, yg ev rv^ Merc^ rct 
(Tov ic^\v evSeHoL v\ KOLfxrtvKv\, rtOLO, a.v vov\6e[v\' x, v\ irtL(poLveia,, xct- 30 ^urtxot ((5^21) oug ev rsKeioripct, rtpoLyfxoLrelct, rtOLpoLS^iSujcriv' iv- 
6d(Tov fxiv sqLV irtL^a.vsLOL, rtoirdv, xoLdocrov Ss irtirtsS^og irtL^oLvsLOL, roLvSa, Ss oug cv ct^rot^uj^^ Tyg fioLhi^oL Ksyofxivag ipidsro. 
rtOLdv. Kj irt\ Tv\g fxop(pvig S^i, ^v\Ti, raSjra, ujo"oturujg ^cujpeTJ. f. 3 b. raro eTrtsv irtSL&'vi tlvo, fl rta,pujvvfxujg Kiys^), wg lirtoiOa 

/ fcj/i/ \C ^/ ~-.\)//lJ^/ ■^l/5/M« / c/ \ / 28. 

fxv\rt0TS yv v\ evavr'/\g j^ v\ Ka.fXrtvKoT'/\g ypoLfJLfxujv olv etvj xoto Aeuxorvjrog f KevKOV, svlol os ofxujwfjnuq, oug rpLyiuvov x^ rerpoL- 
OLvroig Jt, Efft^otvstoov, fJLOp^^^g (f. 3) S\ y xotS' oturo', otXX' ct apot, yujvov ^ rouv «.XXujv o-j^vj^ctrujv tKOLqov' ert\ -^ ryrouv rpiyujvov 
K^ iTVfx^s^'/\xdg, Ka.6o<Tov, OifxoLL, 3t, f ^(vj^ct Trcpt^ei v5 yaop(|)vj. 35 5tj v\ rtoLOTv\g Xj f fLsriyjiv kclKslI). 'in S\ irt' iviojv /x xfx^drspOL 
ei rt S\ cLKKo raroLg ofxoLov roTg cuflcVi 3t, KOLfxrtvKoLg, rtpo<TiSv\KS, ujvofxa.qa.L, wg ypa,fxfxa,rLx-/\ )t, ypoLfXfxxTLKdg, irt' iviujv S^e v6iTS- 
Toi IXtxoci^^ ij xouvoei^ X) ^otxocK^vj X/700V Ttjijv <^v\fLarujv 3t, Tot pov, ujg y\ rtpog ypa.fxfia.rLKv\v srtLTv\SeLdTv\g x, xctr' a,vTv\v ev(pvujg 
roLXvra, oLrtep pxrv^v ?x,^* ■^'1" <j>"Viv e| eufieog 3t^ rtSpL^spSg, ujg ^LOLxsifLSVog, irt' iviujv ^s f Ircpov /.toVov ujvdfxa,qa,L, ■v rtOLOv fxiv, 
Xj ot ysujfxirpa.L (pa,Tiv. wg irt\ rS rtVKTLKa ^ SpofXLKV' a,vujvvfX0L -^ ctt irtLTv\SsLdrv\TSg' vj 

'AMM. f. 114 If. iKiyero S^l ^ Trpojijv ori 'p jot ^vJ/Aot cTrt 40 '^^' TruxTixii ^ SpofJLLKv\ a.1 kolt' ivipyeicLv eliTLv irtLqv\fiaLL, dd)' oov 
OL-^-o^yujv 6sujpsL'^ v\ <j)a,vTot9ouv, Y\ ^s fH.op^-/[ srtL ifJL-^p-oyiyjv vjyoi rrux^ vt^ SpofJLsig ol rtOLOL Kiyovl) ' "' "^^ Truxrtxoi ii SpofXLKo\ ryg 
(Jjutrtxouv, 3t, ori ei 31^ sfft a.-^vyyjv rtore (pipoLfJLSV f rvjg fxop^pvig S\)va.fxsL ffoiyg crv]fxa,iviiiTLV, a.rto iKrtiSog v\g tPairLV tpsujg rta,pujvo- 
ovofiuoL, Ka.ra,'yjp-/\c:;LxujTspov tSto rtOLSfnsv hdi 'f fxifJLv\fxa, slval toov fxoLcrfJLivag. 'iqi S\ offy rvf jtt e^ei xeTJ ovofxa,, ujg r^ a.psrY\, rw 
ifxypv^yujv. S^l Ka,T' a,vTY,v ffoiio yx/rf aS^s (^ Kiye'^ ivdperog, Se (TrtaSoLLog 

lOa nOP*. f. 47 b. rtVKva, [X '^ Kiye^J) ru7 rct fxdpLO, crvvsyyvg 45 yx otffo r% a,psrv\g rtapiuvdfxaqai, aS^s ivdpsrog, w(Trtsp aSl 

'«tXXvjXouv xsTi^ ujg fiY\S\v krspoysveg (TiufjLOL fisTa,'^v olvtS rta.psfx- iyypafXfJLoLrog drto rvjg ypa,fXfiLOLTLKY\g. irt' iviujv S'\ Kj rta,pa,KKa,r- 
rtirtTSLV (5\jvot(^, ujg ?j^et ifft Ty yjpv^rS 3^ ry (TL^^^pa Kj rouv rtoLO- thtlv ctt roov ovofxdrujv <rv\fiLOL(riou rtep\ tv\v toov rtpa,yfiJ,Tiijv «S^vf- 
Tvjrujv ryrouv crto/-ta.Tujv, fxa,vov §^1 tuj ariug olvtS ^Leqv^KivoLi Toi Xoo<rtv iJ^tct r^v otvoUyttotXtav Tv^g X/JvjVetog • <)S^ <5txaiog ^tj^ ju. f ovo/Aa 

K 

I • - ■ ' 

I 74 Ei:S TA^ KATHrOPIAS. aino T^g ^xijs nxpMvoinxqAi, x^ ^l rci npoLyjuLaT», dno T^(i ^t- '^yifxcf^ckv eni(rjviqa,Txi. . . (jJo-cturujg Kj nep\ tQ Xsiy x^ TpArfioc, x,10a 
KAioruvYig, Se ^t/tats cuvo? K^ jw, Tvjf Xe^iv affo r-^; ^ixafocrwvjg linopeHv ^wanpv ^ Xue<i' r* Yinopvifxsvci. : Eu^J^cupog (5's xnopei rt " 
uxrnsp Xj fV(|>poaa(vos otTro r>}s evcj^poo-ui/vjg, )ij^ (^e ro. npa,yfxxT<x, ^Y^noTS t^ ]a /^tot.voj' Xj ttuxvoi' x^ XeTov Jtj rp.otx^u fleViV (TYifJLaivSLy 
»x ^5(^si napASea-iv. ^ict, tolvta vv na,VTa, npo(rsQYix,s t" 'ij onw<nv bKSTi S\ x^ r; xAfj,nv'KoTvig x^ vi svSvrviq; npog o pYpriov... o\ h\ 
aXKwi^ oin' a,vTwv" dvYjyccye ^s raOrot. v) eig f fj.v\ xsi^ rctTg 5 rrept 't^v Nixog-pot-rov jc, r^v fiavoTYiTcf, x^ nvKVOTYiTot, noiOTi/\TO!,q (piko' 
rroioTY](nv 6vofA.ot,Tcit„, ous eni t^mv ^vtTMwv ^vvct^fxeiuv,, y\ elc, T't\v vsikS^ti S'slkvvvoi,i^ t nvp fjLxvov sivot.i na,poi,n6efjt.svoi x, fv olepct, 
crvvYiQsMV fXY\ tf^<Ta,v iv XpYi<TSi f tTspov, uig eni TY\g apsryig k, tyjv <5~e yYjV nvKVY\v, y k^ Becs-iv dkha, x^ ncioTYiTO,. , . eniqY^<ra,i Ss 
Ivocprry. x^ ^yjKov oti sn' oKlyov /* TavTa, (nifjninTei, ra, ^s a^iov ttoTov tS qepsS (rYjfjMivofJt.svov dvTiKSi^ tw. fia,vw • si jia -p 
ffoXXot na,pwvofJixqa.i TcCig noioTY^iriv d^ wv vfet. f noia, eXva,i. t Tpiyji\ ^a.c^a,Tov, ^ eni(po[vsia, tvtm x, Y\'ypa.fJifJi.Yi a,vTlKsi^' sl 

10 a SlMIIA. V f. 3 ^. '^ 5C'ii/"'* 01 ^ruuVxoi ty\v roKTiv TTotpe- 10 ^'s f tX^poi', "^ craSpov a.v sIy\ ryrto otvrtxs/^vov * ei ^s '^ ^U(r- 

'j^e^ XsVyiriv, wtxnep k, ri^v ^erot^r) riyv (TJj^eiwv ^toK^oKTtv* ^tonperov, ei [a, ^ia, ty\v (tkXy^potyitck, ty^^st tQto, "r fixKot.Kov a,vTw 
^io ij ev8e~a,v opi^ov'^ ypAfJLfi-/\v ty\v elg a.Kpov TSTa.fJi.£vv\v. ii}X otvrtxst^, et ^s S^ia rvjv nvKVOTYpra,, f a.pa.iov' x, siv] av riu /Aotvto 
yrtjug otvottpeS-^Vs^ y^ ft.a,SY\fJLa,TiKYf »(ria,, vjrig a,KlvY\Tog ts eqi )c, Kvpiwg » f (^epeDV otXXot f nvxvov dvnxsifxsvov. (f. 5 i) IlXtw- 
«."KKoiwtrswg xrot^rtjg, ^ (J^iot tSto Xj rcttrsujg, dnY\KKa.y fj.£V'/j. . . rtvog fxevToi yx otgtoT (5i/o (rv]^a.tvOyti,svot. ri^g ^avorvjrog ^ ttuxvoVi]- 
f. 4. ei ^e rtg ^trrot ^(vj^ara vnorSoLTO, ra jw. cl<TwfJi.a.Ta,, twg 15 rog otxaciv, f> ^ vwo np Trpog tl t (5e Otto f Trotov a.va,yofJLevov... 
TiSig l^sxg KvxKv ts Xj twv olKKwv '^Y\fJM,Twv nXarujv <|)>i<n, ra oi h'e Z^rwVxot ^vccfXLv y\ fJLoiKKov xivvj^rtv rvjv yw.av(x;rtx»]v Jtj nvKVW' 
OE oug flrepi rotg <rwfjj*,<n fiepLt^ofxsva,, Xj TpiTO, ok kolt a,KK-/\v tlvo, tlky^v rtoev^, r-/]V fj, eni to, stw ty^v os eni ra, egw, x, rvjv [x th 
fj.eTa,Pv <bv<riv twv Te l^ewv x, rtiuv yivofxsvwv, tne'^ li^-/\Tsiv sl SLva,i rvjv ^'s tQ noLov eTvat vofxi^v^nv ainav. otXX' y(5ev raura 
aKKwg jw.' ^c^t rct <i<rwfxxTa, ^vf^ara (iXXtwg (5"^ roi crwfxaroeL^Yi, ro~g vuv KeyofxevoLg eviqccj), twg a,v fiYj nep\ rwv ev ty\ ^vrsi 
^ et x^ 'fv xotvoV Koyov dfx^orepwv tvtwv vvn ra ^(vjyuara Xe- 20 ei^J^cjuv aKKa nepL TYJg enL^rxevoLqLx^^g fxa,vor-/\Tog TYJg x^ ^LoLqxTLV 
7^3 ^ kj^ ytwvov 'fv en\ twv (rwfxo^Twv Qewpnfxevov... nepi S^l Qewpnfxivi^g eqL vvv o "Koyog. ot ^e nepi 'h'A.yjxixov na.pxLTvv'^ 
rvjg fxop^^ijg inL<rKenTiov ci xp f noLov 'X/ifJ.a' vj ^op^v] utjjK^a^), x, etg f rrpog ri otva^etv rvjv fj.avoTY\TX ^ eig trspov tl nsfxnrov 
wg TLVsg oiov^, ^ ^tot r?ro cruv^a^ev aurv^v rto '^Yjfxa.TL' vre ^ sT^J^og Trotorvjrog* d,KK! v^\ eig rotg ffaflvjrtxotg aiJrvjv rtfieoccrtv, lug 
Tt« 'Av^povixij) ^oxeT tSto hts dKY\6sg e^iv. y S^OKS^i [x <^ ^lotl 'Avt^povtxog, otXX' eig rotg sv rtu rsrot^riu" ^eVsi. . . irrel (5V rtveg 
'p X^f-oi' dnKwg slnwv rv)v ^optj^vjv vy^ dnKwg eTnev dKKix t\v 25 evraufla v^ tv nspL ^oLpvTYjTog Kj x»{|)orv]rog K<iyov sneiTY^yoLyov, 
nepi hca,qov vnoLpy^aroLV fxopcp-^v • v^ -p sv THTOLg dKpL^oKoyia, hi- dva,yxY\ vc, ffept rvrtjuv iKiya, ^LsK6siv x, ^otvat ori 'p /a xp f v cfafl- 
c^ffw auTo^ (ra(j)iwg oItt' ctXXvfXwv ^? ^x ^ %^l^ na,piqY\TLv wg fxov ^a,pv vc, xy^ov rv} pon^vj nKsiovt x, sKolttovl y^pwfisvov norov 
KOLVQv Ti Kj nKsioTLV vna,p-/jiv kolt' dpL^fxov Yj Ka,T e\^og S^ictcpepHTL, a,v elvj, eiTrep Xj 'ApyvTOLg Iv eT^J^og tS norS x^ tyjv ponY\v jc, tv 
Tvjv ^e fiop(p-^v evhiKw'^ u5g fjp Twv Ka,6' tKa,<:^a, Twfxojrwv ^v- qa.6fxov d^wpiToLTO... oTot, av tvtwv fXYjrw noTw (rvvroLTTe'^ 
crtxtJuv ot7roreXevriJtj(rav. 30 dKKa, tw yjxpa.KTY\pLXj tw noLw, norepov ev aXXtu ef^ei rarre^ 

10 a f. 4 ^. ^ Trspi tS fxajvS re ^ jtokvS ifoi a.v rtg np^g t\v na.pa, ra elpYjfxeva, TerTa.pa, rvjg Trfliorvjrog, wTnep 'Kv^povLKog ts 

'otiriav tS 'Apt<7oreXyg dvTLKSysiv 'p ^^ ha,qdTSL twv fxopiwv dn' vc, IlXujrTvog uffoXa^^avtfcriv, y\ heqLV v^ sv a,vTd twv Terrdpwv 
dKK^^Kwv Yi rvj onjve77Tjg 6eVet f fxoLvov vj x, f ttuxvcv d^opi^e^ npoT^L^a,^eLV; rSro ^e ec^L TOLcpeg, ia.v nspi avrvjg rvjg ^a.pvTYi- 
Tv]V AvjjUOxptVy OLLpsTiv |3spaioT* x, -^p sxeTvog (Tuvtovra eig rau^fv rog v^ xy^j^orvjrog ^viwcJ-^ rt'veg etcrtV. . . f. 6. ^oxeT ^/ tltlv VTwg 
Toi OLTOfiLa, TwfxoLTOL TvvLqxv T nvKVOv ^vjcTt, hLqo^fievoL ^\ otXXv]- 35 noKvyjJV eivxL f rv]5 noLOTYiTog yevog wg Tra^raig raTg xarvj^optaig 
Xtov 5^ /Asragu TroXXtu xevco h,a,Ka,fiL^a,vafxeva, ^ dpOLLOv dnspya,- Tvvvna,pysLV • eTvai y^* rocg /a yo-ituiJ^eig, t«g dvdpwnoTYiTO, ^ I$uj- 
^ei^. raijra S^i iqiv oLTona,' sl i^ yjvw^J) vj uXv] ^ •<rvfxna,6-/\g iqi KpxTOTYpra,, rotg ^s sm ry TTocry, oTov ypxfxfXYig ty[v euSurvjra ^ 
TTpog eaurv^v x, ^t' oXtf noLoC ic^L rot rroia, (J^v^Xov ori^ rot otpaiot ^ xayan^uXorvjra. . . rvrtuv ^e rot jw. ru7 <)(^-i^fxa,TL fxovw r% Ke^ewg 
Tct TTuxvot (J"!' oXwv j^vtWyUeva TVfLna,6Y\ iqi npog laura* (5 (J^s roTg s^tjjaLvei rv]v ffoiorvjra, uJg v^ otv^pwrrorvjg Xj v^ I^u>xparorvjs, yx 
^LOLc^'^fxoLTi TY\v oLirioLv dno^L§>jg inLyevvY\fxoL noLet f noLov rvjg h^ 40 ovra Trota, ra ^\ oKwg ^S^ u^/^vjxsv yre ej^st rivct S^lolvololv, u5g y\ 
%eTLV QsTewg. npog Sv\ txvtoi, ^vitlv 'ixfx^hy^og "(5lrt=v (f. 5) iwn-oxsvrauporvjg it^ sv j^eiyu.tuvt vj rsrri7orv;g • rt's 'yS^ a.v yevoLTo 
sTvat riQefJLev "r fxxvov x, nvKvov, f jw. sv roTg ei^J^eo-tv, o vcj (S^t^oXy rtJijv ^av] ovrtuv Trotorvjg TOLOL^e tolvta nxpeypfxivvi; nepi S\ rwv 
ndpsqL Kj ■dTLwSeg iqL yi t^swg fxaXKov oixsTov 6ewpii'^, onoiov t olKKwv pv\Teov rag jw. iv noLOTY\Ti ^LXcpopdg noLorvjTog yuovv]g sTvat 
uavov Tv otepog Xj ry nvpog, kxt' Qtlolv auroTg UTrapj^ov • (x.XXo oixstag, rag Ss em riuv dXXtuv xarvj^opituv Qewpnfxivag, i\g Av 
S'^ iniKTv^TOV ^ s|wSev u5g ev '^■^fxxTi SewpeT^, offsp ev roTg rnoy- 45 Ixacj-vjg xarvj^optag un^apj^ujfri TvfinKv\pwTC)y tS olxsi» exxqv^g 
7015 ^ Tij xto-^rvjpci tjvaive^.". . rvjg ^e Av^fxoKpiTV So^Y\g ^te^vjxev Koyn, fx'/\SxfiLwg iK^xivsLV dno rvjg ev exaqYj l^LOTv^Tog ini f Tvjg 
etuTV], sffst^ii » wspt rvjg ev qoiysioLg fxxvoTvp-og ^ ffuxvoVvjrog (Jla- ffoiorvjrog ysvog.., dKK' sns\ ^ Tct? dnopia,g vcj rag Xutrflj rtui/ 
rirxK^ TXVTOL, otXXot ffspt raurvjg vjrig Iwl TaT$ fxop^cdg ^ roTf dnopiwv ^isKv\KvQxfxsv, KxKwg dv "iyoi ^ rotg QewpY^TLxwTipoks :^XOAIA :^TMMIKTA. 75 i7fLqd[<r$Li rS 'Ioi,iuL^'k'')(jJ Ttepl tS TSTotpry sH^g Tyjg noiorviToc, npog (vg f Xsvkov Kj f yu/Xai' vno t yjpwfxa,^ '\ vno dvnS^ivipyjiJiivA, wg 

-^ <rAd>sqepQv a,vxypd-4^a,i... £. 7.' enel ^ Txvra, nspl rS rsrapra ^M<xio<r\JV^ Jc, dS^ixia, •uno dpsTY^v jc, holkmv, ^ t^Ss ohojg dra^ov^ 

5C, rsXei/rony ^fWg r>]5 Troiorvjro^ Si/!>]3, x*^ws oiv sy^oL ryg Im- vrro f ^fvo; rw ctura Ysvog sTvaj, ujg t ct^afioV :t, ^p xa,x,ov' ^ia, 

YeipvjVavrag a>.X(jos ^isl-iiv ra. Yevy) rvjg TToiorvjrog lqop^iTa,i, i^ x^ '^ rwv ^exa ^i-^xya-i xaryjyopiijjv. 

rl rS oiKpiSSg napa.Xkcirry<nv, sniqyi<ra,i. HKujnvog [jl vv ^mps^ 5 nOP*. f. 49. viirav rivsg o'l TviS^Lna.Lo<rvvyi^K s§l^o<ra,v sva.v-iOb 

r*g u, (Twuarog ff^oiorvjrctg rag os yvyyjg Ksjixjv, v noLorvirog x^ riav etvaj r-/]V aoi>ciav, aAAa rv])/ /X evavriav egiv aviwvv^ov eivott, 

dk^SsLav noiHjusvog yraig ^ia,ips<rLv, aWa, ^L<iqa.<rLv juLtivviv napa,- r^v S^l a,^Lx'Mv qsp-/]<rLV SLva,L x^ py^ t^LV • rag -^^ '^^eig ■K.a.ra^a.ri- 

o^eixvug rouv ev otg ec^iv v; n^oiorvjg. .. t. o. xafl o/.y Ot na,<Ta.L ai ;tujg oeiv npo<ra,yopsvsLV, rag os ^epvjireig apv>]rijciwg. 

TOja{I0 ^La,Lps<rsLg a.vo'MSioi sWlv cug xlJ^ 'P Trpdg rj ju.a,Xkov a,}X y SlMIIA. ^ f. 1. ctXXa S^ia, ri stnsv "et e^jv vi ^jxajom/v*] 

Kaflo n^ojorvjreg ^La,Lpvfxsva,i. yp ^s fv ^syav iD^iorivov cTJten^re^ov 10 rvj cti^jxta eva.vriov;" S^La, ri -^ f el' f vnoSsTLKOv ; v\ orj rjv^g 

3t, ^v 'Apj^oreXijg ev aXXojg kx,riSsJ} §La.ips<rLV ' ^vo y) ^vvdfjLSLg :t, y ^rvvs^fwp^^v r^ ^jxajoiruvvj evavriov eTvaj ri^v dS^LxioLv, dXKa, tyjv - 

otovel a/JX'^^ ^^''^' "^'l" i"' ^°'^'^»*''5'' '^''I'' ^^ na,6-/irLKyiV, Ty'ru)vra:g [a, ivavriav tl^iv dvaiVu^ov eXe^ov, ri^v (^s i^LKiav qspvjiTLV' rotg "yS 

jw} ev dXoyoLg d,\oyiig riQ-/i<TL rctg ^s ev Xo^j^coTg XoyLxccg, oTov r^v ^gcjg }<,a.ra,^a.rLxwg Mv npo<ra,yopsvsLV Jt, rotg ^ejSvjVejg ctpvvirjxujs • 

ev Tw Sspjuw rS 8spjUAva,L akoyov, koyLyi-\v (5s rv^v ev r^ larpLK^. y >caXujg rSro kiyovrsg • ^ ';^'' ^^ejg ot7ro({)arjxu>g npo<ra,yopsvousv, 

' S^LO ^ rv^v jix svog eTvaj juovn noL-/\TLKY^v, rv^v otkoyov • yxerj -^ )t, r» 15 wg rvjv rvj iruj(|)po(rvvvi ccvrjxej^evvjv oiJtoXao-tav, Jt, qspY\<rsLg y.a,Tay- 

^JAjpAL sfSL VI 9epyU,flrv]g rv^v S^vva.fJLLV. a.1 ^"l koyLT^ rcuv evavrtoiv <pa,rix,wg, u5g rvjv TVfpkorvira st, y^ujkor^/ira.. Xj rSro [t d,kv\Sig' 

eto"! nccpsKTLKai re :^ ^vuj^jxat' airtov (J"e orJTrag Xo^og SvikoH ro fxv\nore os ma, rSro sTnsv o 'ApL<^orik-/ig "ei 'iqLV v\ ^ixa,Lo<rvvY\ rvj , 

re npayfxa, j^ ri^v c^-epvjrjv oaitS, nkyiv y^/^ojuoiwg, vol djuipoTi- d^LKia, svavnov" on inix} riva, sql rd, svavna, noLpa^i^wKS, ot, ori 

flujv sdiLijusvog, dkkd rS pi. kolS' solvto, r? kpsirrovog, rS S^sk^ k^ dkv\SsLa.v ^y^ wg ivavria, rxvra, dvnKSL'^ dkk! wg t^Lg vt, i:^ipv\~ 

<rv^^s^v\Kog, rS ysipevog, (jj<rnsp vysioLg j^ voVy vj la.rpLK-^. y\ S^s20 crjg. b^jo Jt, dKpL^iqspov sTnsv 'Kpyyra.g... f. 1 b. ri Sv, s'l' nveg 

ha,ipec-Lg olvty\^ (rvvojuokoyii^J^^pi 'ApLqorikag etvaj, » ^v^v eTTj rvjv npwra, yivv\ svavna, riSsv'^, ujg -^ rau-rv ^ SoLTspov, v\ rdgS^jo 

npujTujv ysvwv rvjg noLorv]rog na,psLkv\fXfxivv\, tWg ^s y(^s STrt n'ojo''- (rrj<70JX,tag, wg ot IluSa^opsjoj ; v\ i^s SKilva, npwroL' » -yS' S^vva^-rv 

rv\Tog okujg. j^ ^sH rdg napd rolg nakoLLoig ^La.Lpi<rsLg juv] fxsra,- nos roTg IIuSaYopstoig dpicrKOV f nokkd sTvaj rd npwra,. . . x^ 

(bipsLV dn' oLkk» yivag etg ixXXo, ocXX' sni rarwv s(p' wv sl<rL na,pa.- ccvr as tSto ^vjrv^reujg (i^iov, ^ia rt rv] Troiorvjri oXujg vndpyet 

^sBofxivoLL ^vkclrrsLV avrdg... £.8 6. ol 'i^rwLKoY ^s noLbrv\ra.g 2S Ta.va.vna., nspL ii<na.v fx-/\ Sswpnfxsva.; x^ pvjriov, oTfxa.L, ori rdvoLV- 

noLor-^rwv noLS<TLV sa,vTwv noLSvrsg Ixrotg ^^sig^ y ^iov"^ <^ »KirL rta <Tvvvna.pysLV dkk-/ikoLg dSxivoLTsT. ^tve^J^ »v a,vrd ^ dnoyive- 

rwv rdg S^Lacpopdg nxpsyii<rwv' hts ^ lauraTg at TToioVvireg dkk-/\- ^ otva^xv], j^ ^iot tStq ev fx rvf ycrta i^Afxwg SswpiCJ), ev ^e tv\ 

kwv ^Lacpipa^TLV. ol S^s dno rvjg ' Axa,^-/\fxiag S^LX^opwv S^LoL^opdg noLorv\rL fxcckiqa, uJg ensiTo^Lw^si. .. f. 2. dkkd ^Ld ri rd fxe- 

^vjryvreg sn' dnsLpov s^inscrov. sniqY^<ra,L ^s jc, rSro ypv\, et naTL tol^v yre otXXv^Xoig cc;-tv svavna. iirs roTg oLKpoLg; otl ^<:^a,i sv\ 

noLorvig Svvd'^ ysvi^ vTiwSvjg ^LoLipopa,. 30 nksLova, avnKSifxsva, Xj HKiri 'sqa,L sv Ivi evctvrtov, eav v\v^Td fie- 

10 j f. 8 ^. 5^ npwrov TvlV evoLvnorv\TOL npoysLpi^s'}) wg-vncipyif- ra,^v svaLvna,. 

(TOLV rw noLw, ''''vna.pysL Ss Xj svAvrLorv\g" elnwv, x^ ^v Ka.i tvv- f. 3. xarairxeua^si noLhv sk rvjg enoLywyvjg f npoKsifxsvov,iOi 

^eTfnov npoSlsLg ^lotl ^ a,kka, vndpyovra, snoL^si, wTnsp -v f>,.S.k- f /a Xsuxov rcuv TwfxoLriKwv na,pa,^sLyfxa,, f S^k ^lkouov twv -^pv- 

kov 5C, -^ virrov ij "V ofioLov.- "xj^ 'P n-oioV S's sTnsv ctvrt rS k^ tv\v %lkwv nponSsig • sKoLrspov '^ rvrwv npog dkka, re 0fXQSL^y\ Tvy- 

noLorviTa,- B-^koT ^s rd 'ena,ySivra, vnohiy fxara. 35 KpLvofisvov k, npog lavro^ Xs^e^ snirxTLV Xa/x/3aVsiv v^ olvstlv 

AABIA. S^s 'ApyvroLg KaSokLKwrspov -r T^iov npoaiywv (|)V]- yj,wv ^ ksvKoripa, yaXa,KTog av pv\Ssiv\, it, 'f ev riu TwfxoLTi rwv 

crtv 'in vndpysL rv} noiorvjrL 'lS^lov '^ sniS^iys^ rd svxvria, vj q-ipv\- dvSpwnwv ksvKOV v\ f ev raTg "^vyoug ^kxlov kj-Trpeiovrog tS 

TLV. Kj ryroig tvvcI^sl o ' Api^oreXv^g • npoiwv ^ dficpL^dkkeL el y^^pova avf npog lauf sniroLTLV jc, averiv ka,fi^oLVSL. . . f.3^. r/cr- 12. evoLvria, vj ^ixaiotnjrv] rvj dhKia,. Tapsg ai stViv oLlpiTeig nepL rvjg en^irareuig ^ otveVewg riJijv rc n^oio- 10 5 ■ riwTLg, yre -^ roTg >^ '^ %v]y«,a rroioTg, ofov rw rpiywvw x, Terpa,' 
"yujVio, yrs roTg fxiTOLg y^pwfxa.TLV, oTov nvppw v\ wypw' S^kov ^s 2;IMI1A. ^^ f. 1. »re (5'e rraVv) r^ 7roidrv]rj vndpyei v^ evav- 40 rv]ra»v Jt, rwv noLwv v^ 'jo oi /x ^ rotg n^oioVv^rag noLToLg ^ rcc TToiot 

(S^^Sci^ '^ yUaXXov 3(j T" ^rrov dnQ^oLivovl), wTnsp IlXujrtvto ^ 
(xXXoig (J^oxeT IlXarujvixoTg, (J^iori Trav svvkov enL^iyeJ) 'f fxakkov Kj 
ort y(5's raTg x^ rotg a,kka,g at<Jv]Vsjg sv fisTorv\TLV, oTov ykLOLpw v\ f v^rrov, rvjg uXvjg T fJLoCkkov sy^T-/\g jc, ■■? ^rrov ^ict rv]V Tvficpv- 
rv[ TY\g fxiTv\g XopS^^g unv\yv\Tei. ^ rSro etxorujg, eiTrep eva.vna, rov a.vry\g d.nsLpLa.v. (*XXv] ^i eqi ^o^ol vneva.vna, Ta,vTv\, Y\ng ev 
etfi rd nksiqov dkkv^wv ^Leqy\KQTX. 45 ^x raTg noLorv\TLV auraTg, oTov sv ^LKaLOTVvv^ x^ ksvKorv\ri, •yS'a,fxwg 

AABIA. 59 fJLYi rig vo/u,tVv] ori ffavra rd eva.vrioLvno tv yivog sTvai -■? fxdkkov Jt, 'p v\rrov (pv\TLV' SKcLqY^v ^ okov n sTvai vc, ka6' 
dvoLyovll^^QpS»^ ip tStq 'Apiqorikv^g sv rw nsp\ dvnKSLfxivwv ha, koyov sqoLva,i, 3^ S^^d tStq fxv\ smS^iys^ 'P yU(*XXov Jt^ f ^rrov • 
koyw (c. 10), ori rd evavrtV rpiTTcC' ^ -yS' r5rfo ev ^evog dvdyov^J), sv (5e roTg fxsriyjjTLV eTvai eniraTiv ^ oIvstlv' nkarog •y) 'iyyTLv 

K2 76 Eis; TAS KATHrOPIA:^. 

aX [JLsro^Al^ Xj 01 jw) [xaXkov fJL^riyvcw oi ^e -^rrov, Xj (J'*» .t»to x*9o fxSXkov ^ *ittov Xeye^, txvtix, pjjfl^Ve^ fnaKKov • soiv ^e ^ij 
X, at Igets otVTal vo/AifCovJ -^ iuloCKKov jc, -^ ^TTOf efft^ex.^'^' ^**^" ^"""^^X^Si '^ p>lH<^s'^ '^ ^Tepov t« krepH jxaXXov. b'x k-m^eysl) pH 
Toi Twv noLwv ovTujv Taiv enihyjiiJisvijjv. TAvry\q ^' £oixe Tijg S^~ vv ^ Tpi-^iuvov ^ev t? xvnhj Xoyov, Kj S^ioi tQto vk aiv elvj t Tpi- 
g^S 'A/3i<70Te'X)jg juLvv]/iiovevsiv orav Xeyvi "^ixatocrufv] -^^ ^ixato- yujvov r3 rsrpxyujvif juloCXKqv xi/xXog. 

crvvYig el l.eyoiro jxSXKov, xnop^treiev olv Tig" x^ ecjje^^S oe oi- S f. 6. aXX* ttws T^iOi' T^g ttojoVvjto; 'f o/^otov x, avo'^9101' eTvcti'lla 

xoLioa-vvYi ^ ^iiiOLioa-vvyji y Travu jUiOLXkov x, i^ttov Xe^e^." t* ^e ^v^crtv; ij oti, lug elpvi^, nbXhoLXLg enei<TOLxro'i; iqiv vj noiorrig, Xj 
xolt' avraig 'keyojjieva, noiai, dvx/uLcpLir^Yir^^Twg eniS^e^^^^e^t /xxKKov aix tQto oiov nc(,pa.y(^pujiTiV noieli vi xa,r' oaityiv Mivwvia,. ejta^ov ^;^ 
^v\<nv ' ypa,jULjUMTix,{jjTspov >p 'irepov 'eTep» Keye^ fxa.Wov x^ Bi- tmv ^evwv l^Uv tyei^ t^s xoiKwvias x^v ^vtiv k, Ta p^ Ka,r' vtUv 
KXiorepov \) vyieivorepov. ora,v ^\ X/yvj ^''\u(ra,vrujg ^e jc, ypa,[j.- xoivtuvyvTa Ta,VTOT-/pri <rvv^i^"e% 6\ori -^ avT ^tVe^, 'f (Je >tp 
[JLariKY^v X, Tag aXXag Bia,Si<reig (p. 11 1)," xoiVOTepov Tag Igejg 10 TTOiroTvjTa rcrov, ^ ^e ii^ noiorv\ra, ofxoiov uig '^ eneL(ro§iuj^Yig ij 
^LoLdeasLg eKOLkea-ev,, vj<xnep x, ev rotg npo tvtOjv noia, ToLg noioTY^- noiOTv\g yx %iv oKov x^ jrav, onep eqi f ^ej^oyMevov, aXXa ffepi -^ 
T«5. TpVij ^^ a(pe<ng '/\ rojv ^^twVxwv, on-ive; ^ieXofJLevoi yyypXg a,vf syyive'^ y^a^pa^xTY^p rtg nspi r-/\v ycriav, onep tv)v jULoioTY^Ta, 
ra,g OLperaLg dno tujv /JLe<rwv rey^yujv, Ta,vra,g vre eniTeive^ Xs- noiei' 3C, -^^^ o'^oi3T>;g e^lv ^ rS a,vrS eiSVg snsKTo^^ujS^^g yU,/6e|ig, 
yv<nv vrs wie^, rag Si fjj<ra,g riyya,g x, sniTa,<nv x, aveo-iv H- wg ^s^sm^ iv rw Ilajs/Aevi^v}, ^ d,vojULOLOTY\g '/\ rS erepu. 
j^ec^ai (bacriv. Tujv Sv t^eujv x, twv ttoiujv ic^ Tvng ra, /a wTe 15 Xuei yv tvjv a,nopMV TauTvjv (J^ij^tCg, xafl' evajw, t/joVov ^eixvugll* 

snLTsivsl) vre avte^, Ta (^s d/uL^OTepa, eniS^ey^e'^. rsTa.prv\ S^s sqi sni nxvrujv rwv roLi/rujv ra, fx ysvY\ npog tl Ksyo/xevx, oTbv ti)v 
^o\a, v\rLg rd,g ^ dvXag x, kolO' aOt(*g noLOTv\Ta,g tkeye /xy\ sni- snLq-/\/xY\v rS sniq'/\rS, Ta S's sfS^Yi ^ t«; kxQ' lna^qov VKin tujv 
^cj^e,^ 'p fj.SCkkov X, 'p Y\rTov, roig Sl svvkvg x, Twg.xaT' auTotg ffjscg ti. .. f. 6 b. tKaqog ^ dno TY\g Ka,$' tKa,c^a,' noLorY\rog Tvjq 
noivg snio^sy^s^. ^ia.^spsi (J~s auTij Ty\g npoTspa,g v\:^o]^a,,' o^loti otxetag ksysl) noiog x, vk dno Tv\g Ka,$' oka, oTov ypa,/JL/JLoi,riKog jw) 
lxetv>| v^e/Xia,v d,vTL^La,ipe<nv tujv diJkujv enoLeHro npog Ta,g evv- 20 otrro ypa,/j./xa,rLKY\g, Apiqa,py^og 6% ypa,/JL/ia,rLKog. dno t% 'Apt- 
kvg. sipLqoLvsi §-1 Hop^vpiog Ta.vrY\ rvj ^o^v\ wg « xaXcJug dvkng 9*PX*^ ypa,/j./xa,TiKYJg x^ yx otTro r^g Zv\voSorv. ens\ vv dno rutv 
noLOTv\Ta,g rLdsfJLsvY\' skslvo.l -^ «(rtai etcrt, ^Y\<ri, x, ^ia t5to xa6' ^xa^a n-oiot keyov^J), yx dv eTev tujv npog ri o\ kol8' tKa.qa,' 
yVe aVeo-iv yrs sniTa,<rLV sm^s^^ov'^, wcrnsp ySs a,kka.L v<ria,L. . . y -i^ Ksy s1) '/\ ypa./j./xa.TiKv\ 'ApLc^xpyjd wg npog ri, ens\ x, avTi- 
f. 4 b. npog ju} Twg otTro Tijg !§Toas -^ jw. <rnv^ouov yivog ^i^XLov qpi-^SL 39 pv^S-^^rsJ) 'Apic^a,pyog ypa,/JL/jLaLrLXY\g ' Apiqa.p-/og, onsp 
kiyovTAg, -^ S^l /JLi<rov enira.nv Xj dveiXLV sni^i^/s^, dnopv\<ra.L 25 aTOTTov. §^svripa,v (5's XuiTiv snxysi, on y^ev xwXuei -^ au-f ev 
<*2iov ei fjLY\ t/ujv rY(v dpsr:/\v skksinujv Ss x^ (Tuvacrxvj^riv v\ r'/\v (^Lxrtv eTvai xaTvj^o/staig, orxv fjLY\ kolt' a,vf dkkd kolt' dkko x^ 
(j)U(rtv tjTTov av ei»j ^rnnSouog. Tcrujg S\ spS.n r-fy dpeT-/\v \i<Ta.v a,kko <TY\/xa.wo /xsvov yivvQ vj dvacpopol... yue^vToi 'A(|)po^i(rieu5 
enic^v\/xY\v e^ eavT^g exeiv -^ na,yLOV. . , Ttyv ^s a.kku}V re ruJv 'Aki^a,v^pog snL /xovujv ruJv npog n <TVfJL^a.ivsiv oie^ rSro t Tiva 
^TOuVxtwv koyog drsk^g ^oxeT, ft,v\TS rujv dpsrujv t drsk\g fX'/\Te tujv npog ti Xj vn' a.kkv\v Ka,Tv\yopia,v dva.ys^, ^lotl r'/,v dp/Y\v 'f 
rujv otkhuv rsyyiMV "T riksLov 6ea,<rclfxevog • j^ «^ ei ja ev koyw 30 Trpog ti Qak eT^ev otxeTov vffoxet^evov, dkl! sn' a.kk'/\g Ka,rY\yopia,g 
fxovui s9eujpeiro v\ dper-i^, ■rv koyov t^/^ujv j^ t^v smq^fxv^v »x «v f eTvai si/^sv. y yu,vjv tqi ys aXvjfieg tvto • x^ '^ sn\ na,<Tujv rujv 
eniTsivoiro (sTg <p dkv\6v\g koyog, dkv\6Y\g Ss dkY\6Sg koyog /xoCk- Ka,TYjyopiujv rSro SeujpeHI) • eTret 'yS' y^ ^'' "^'^ ^9"' ^<^2 dnkSv ^Ka,- 
Xov »x ^<7iv) • ct S^k tvjv enLqv\fxv\v t/wv ekkeinoi k^ ty^v <Tvva,<TKv\<TLV 90V Ttwv ka,fx^Avofievujv, a,kk' ev <Tvv9iruj ^vitsl crvvrirxKl), »Slv 
^ Tijv (pvcnv, ^TTOV av eivj ^xoiog* u/cj-e ij TeXet* Igig yx ex fxii- 9a,vfxa,qov el tKxqov Ka.r' a.kko fxiv tl ruJv sv eaurtw Otj)' trepov 
vujv Tujv 6eujpv\fxaLTujv <Tvviqv\KSV, dkka, Xj s-k ^vTsujg x, (f. 5) e^yg 35 ti ^evog vnoTa,TTs1), Ka^r' xkko ^e ucj)' trspov. 

eivj av aXXog (iXXy SlKOLLorspog' x^ sn\ Tv\3-^e jx-koyog sTg jc, f. 7. tuuv ^ixa. yevujv ra. ^ Ticr<Ta,pa, nepi ujv v\^y\ (J^iriXSev, II* 

au-pg <TVfxnkY\piifJLSVog vno TuJv 6sujpv\fxaLTujv, v\ ^s cTvva,<TKY\iTLg okiKatrspa, ovra, x^ nksiova, 6sujpia,v snL^s'/ofj.sva,, noXkujv '/i^iiu^ 
Ka,9' v\v drskvig ypa.fXfxa.rLKog flstwpeT^, TroieVf fxakkov jc, f vjttov koyujv vno rS ' ApLqorikng ' nsp\ os tujv Xoittiuv Xe^lei et x, v(psi- 
iv Ttw ^Xipijpuj rponuj Tvjg ya6Tox,'?g rS a.vrS koya. . fxivujg. dkka. ^vva^rv vjv x^ nsp\ ixeivwv nokk^g slnslv x^ KOi.k^g 

11 a 'AMM. f. 119 ^. oTi Ss yx eTri ffatrvjg T^g xatijYo/^tag otp- 40 koyag, a/sxeT^ ^i, tug ev sl<TxywyY\, rw ty\v evvoiav auTiov na,pA- 

fM<Tei •T kiysiv fxoCkkov x^ v\ttov inL^iys^, (^vjXov e^ twv Tivsg qY\iTou, 'iva, e^/w^nv ol vioi rd dnkoC etg Tct otxeTa ^evvj avayovTsg 
Trept Ta,vTa, dnopSn, fxvj ^akofxevoi ^lkolioctvvy/v S'LKa,Lo<rvvY\g eTvai oixeiwg n^oieTi^ Tag xaTvjYo/Jtag, onsp ev dpyj^ ^id rutv na,px- 
fxZkkov X, vjTTOv, Xj vyeixv vysioig jc, rd Toia,vTa.. dkk' ju- 'Api- ^eiyfxoLTwv inoL'/\<Tev. t(5'ta fxivroi nepi SKdi^v r»rwv ax/)ij3etg 
qorikY\g v Si'^p9pw<Tev v^fiHv -rv nepi t4twv koyov, '/\fxslg h\ nspi inoi-/j<Ta,To koyvg, nspi /x rS noislv x^ Traj^eiv ev tvj n-sjjt Tevi<TsoiS 
OLvrwv rxvrot <pa,fxsv. 45 x, ^9opoCg, nspi 6s rS nore x^ nS iv rv\ ^v<nKY\'AKpooL(TeL (f.73), 

11 a SlMIIA. ^' f. 3 h. dno^eLKWcn ^l '^ rd yj/\ft,a,Ta. fxvj ini^i- tv9a, x^ nsp\ yjicvy x, Tonn rskiwg iSi^a^s, nsp\ ndvrwv ^\ iv rvl 

yj^i '<*fio^"^°'' 9ewpv\fxa, npoka,^wv, noM ini^i'/ji^ ■^ fxaXkov Xj M^rd rd $u<nxa r»g TskswToLTvg nsnoiv\^ koyvg • at -^ ot^X*t 
'f ^tT6v ^ n-oTa y • oVa jw. -^ inM^/e'^ -rv rS npoKSLfxivv koyov, ;^ [x t^v <rvifxa,vriK-^v a,vrwv ki^iv iv t? X071XVJ npa,yfxa,reict. h^- ^XOAIA ^TMMIKTA. 77 

)^y'^, K^ o^£ Toi a-rj/uLALVo/xevoi. iTpxyfA,cf,Tct' ev tv^ Mera r* $ycriJcoi tvtmv Ixa^a, unritep tijjv npoTspujv, nxpxMiig. vnsp ^s 'Api- 
olxemg. npujTov ^'s iv TVToig e[xvvi[j.ove\)<Te tQ noiely x^ 7rai.')(^eiy, qoTehjg a.noXoySv'^ XsyovTsg Toi fji, ev Tsug xoivaug ewomg /aii 
OiOTi,, (|)*(nV, y^ rv^v notOTYiTO, f noim eqi x^ nd^eiv eixorwg vv ndivv vneikvnxfJLeva. txvtch, oc.utv Sl^x^m ^i' dx.pi^eia,g, o<ra, S^l 
juf^ Ti)v noLOTTiTa. ev9vg npoe^Kyidvj. kxltoi x^ k«,t' ^tmv eqi noieHv, vneiXvjnl) Kj ^ctvepx vjv, Tnvra napvlxe S^ioi t (pdvepj^ eTmi. ^viko^ 
wcrnep t yew£v ^ olxoi'ofA.e7v, ^x^ noa-oTvircCy oug f dipLS/JLeHv. x^ S ^s Xj xv-r^ X^ywv "^i« 'p npo<pavvi eTcctj ySev vnlp olvtuiv Xrye^ 
npog Tot npog ti ^s olxeiwg ejeL^ einep 'f noLeiv Xj 'p nai/^eLV npog v\ cxroi, ev apx''? ipp^^^vj.". . f. 1 Z». dnopQa-i ^e TLveg x, ^Loi ri « 
Ti eqiv. KctkXLov av XeyeLv ori npog Tcf.g TeWotpag Kat,Tv\yopiot.g crvvvjype tv nepi t3 ej^ejv "koyov Toiig dnkoug xxT-/iyopiaig dkkoi 
olxeiuDg ey^ov f noLeiv Xj Trct^eiv, tJg npog vnot^p^LV svepyeioLg Xj nx- /iJLeTot.^v nept otm>tcjyaevujv j^ nporepa ix^ vqepv x^ tQ otyuot :^ xiv»]- 
flyg, tixoTiJug f/p Totg Te<T<Tct.pcf.g trvfe koyv. . . o [xevroL 'Kpyiv- creujs j^ o.XXw»' Tivu>>' ixvv^fJi.ovev<r<t.g VTUjg tvjv tQ t^j^eLV ^L<i.ipe<nv 
7*5 X, 'p ^j^ejv X, -^ n-y npoera.'^e tQ noLeiv x^ 7rct%eiv, ^ tjji/ cttnotf 10 effoivjVotTo ; otXXot ^ kvv<rLV trepoL xotXcug, oVi '^ ^x,^iv tco ff» x, 
eirrwi' yrwg. n^or^ <rvvTa.^a,g uJg Trejot 7r]30(|)oti'uji' eTffe ya"/)(5'si/ a,kko ^eTv Trepi 

'AMM. f. 123. Tiwv Ka,TVjyopLwv oti yuel' eitriv otTrXotT, ott (S^e otury ksyeLV... f. 2. aXX' ei '^ noie^iv -r evepye^iv n<*.pi<;vi<j-i^ ^iai 
. x^ (rvvSvaTjmov j^ crviuinkoK-^v raiv dnkwv -r eTva,L tyyi<TL. x, otTrXotT n f ^evog yx evipyeLa,v /xSXkov Tidsixev etXXot 'p n-OieTv ; ei iJ'^ :^ 
^ev eitriv ott elpvi/xsvai Ts<r<rapeg, ^ re tJcrtot Jt, f rroa-isv jc, 'P noLOV ^ evepyeia, S^Loi tQto olKSLorspa. rJJg Troiifo-euug, hm 'f k^ Kivv^^fLV 
^ rct Trpo^g rt" xj- (ru^7rXox'/iV ^^ rijg ycrtag npcg yutotv tvtwv ij 15 efx^a,Lvei a.k)^ y f /Ap' tvjj klvvi<tlv., ui<rnep v\ noiv](TLg, t^si xivvi<Tiv 
npog ea.vTViV 0,1 koLna,i g^ yivov^), oTov e^ ycrtotg x, nocQ f nQ k^ Qs'^ ev yevo^ ev rotTg xotrvj^OjStotig • ujcrnep ^ rd. oikka. nepi rvy 
nore, e^ «(Ttotg Xj Troi? f noLslv x, Trot^^etv, eg «(Ttotg x^ rwv rrpog «(Ttotv, yrui Jtj 5^ K\.v^<TLg sv v\Xjf noLeiv ^ 'p ncl,%eLV eqiv afxcp^ii 
Ti f ey^eLV i^ f xeT<^. Tvot (J^s ^ ryro yvaxnufxeSa., kiyM Svi ori ^ ev Kiv^^irei. dk)^ ol Toi.vTa, ksyovTsg, uxrnep IlXujrTvog, y TotTs 
ctt jw, xupiaig Ka,Tv\yopia,i TscT<Ta,psg elcnv ott elpY\fxeva.L, a.1 S^s Xoiffott 'ApiqoTekng vnoSs<re<Ti npo<)Qiixiv1)' exeTvog '^^ -p npMTujg noiQv ^ 
l^ Ix T"^g npog dkk-/{ka. Tnrujv <rvfinkoKv\g 7tvov3, ex r^g ^LOLLpe- 20 xivwv otxivvjrcv eTvoti (pv\(TLV' ^la tQto x, f ffoteTv Trotp' cturio xej(,w- 
cewg ka.^u)fxev rd elpvjfxeva.. . . dno^g ^s o 'ApL<^oTeky,g tujv piqa.1 tQ na<^eLV, jc, yj^ 0(J)' h a,fx^uj Tera.K^J) ysvog ' ux^e yre etg 
Te<r<r<ipujv Ka.Tv\yopLujv rvg koyag x, ryg opyg x^ rot rrotpotxoXyfii]- ev dfx^uj Txvra. dva.ysLV '^py\ dkkd ^vo dcpopi^e^, uj<Tnep ^ 
]ua.Ta,, TuJv koLnujv e^ yre ryg opLiTfJMg dno^s^ujKev «re tv\v eig 'Apiq-or/Xvjg otvrot y^ujpig ^Leqv\(rev. yrutg /ji y v o Bovjflog o^ 'lafi- 
Tot ef^v\ ^La.ipe(TLV, wg i^^ujv hjvafxsvujv ex T(jijv pv\9svTujv Tvroig |3Xi)(,og Trpog rvjv dnopMV svsq-/\cra.v Tv\v ev ysvog d.^LQ(Ta.v tv\v xtvvj- 
£niq^<ra,i. ^eT yv v\fJLdg sKaqii fv opicTfxov dnoSQvou x, rvjv eig rct 25 (Tiv ry re- ffoieTv jc, t? n^ot^^eiv TrpouTrortSei^. IIopcj^T/piog S^e <pv\<n.v 
e'L^v\ h\a.ipeTLV. " tv TL<n S^oKei rvjv K\.vvi<nv sni re tQ noLsiv ^ tQ noj^eLv f>ia.v x, 

II i SlMIIA. ^ f. 8. nepL fxsvroi tujv koinujv rpiujv, tQ re nQ X) (rvve^^vj eTvcti, u5g €7rt rouv xp nkv\yv\v xivvj^reujv, oTov pi^peujg Xj 

ry Trors 5^ ry ej^eiv, oiot f Trpotpctvv; etvcti «pjj^rtv wcjsv otXXo ?rept ujcrecug' otot y) vj ry piffTyvTog 'P ^tjXov KLVv\<ng, roicfurv] 3^ vj tv 
aurouv v) 0(rot ev dpyv\ eTpvjJ. .. ctXX' eTret rctijTot TTot/Jot Tuj'ApL- pLnmfievy, vc, oTct i^ uicng ry tuSyvrog, tolxvtv\ ycj ^ tQ uj^nfxevv' 
qorikei xotrotnrecj^povvjj, Kxkujg a,v eyjii ra. na,pa, Uopcpvpiuj jcj 30 (S^to x, yxtot x^ cruve)(^o^g sKxre^pa, ' f Ss stvai y 'P otu-p eyeL npog f 
'la,fj^ki'fw nep\ ottJTiov ^iXoTe)(w/yU.evot Ka,T0i.fia.9e'iv. 'p ^s Tr? j^ ttXvjttov ^ 'p nkvfTTOfxevov, dXkd tQ ^x nkv\TTOfxiw ncC9og ^ive^), 
Trore ^a.<TLV, uxrnep x, ra. npog tl, fxv\ eTvoti tujv npov\yvfxivujg en\ tQ S^l nkv^TTovTog noiv\cTLg.". . Xryuj S^vj tijjv k^ nkv\y/\v x, ujcriv 
Tiiuv npa.yfxa.Tujv ^eujpa fxivujv dkkd Tuiv ev a.kkoLg enLyLVOfxivujv ' vS^s roTg Z^rujVxoTg <rvyyujpeLv nepi y S'ia.TskQfxev a.vroig S^Lacpepo- 
tQ ip nocrQ vnoKSifJLivn j^ tujv in' olvtm Tonv re x^ xpovv, imirv- fxevoi, uSg -p ffoiyv nekcLcrsi rivi TToieT^ d-^ei' ^iknov <^ kiyeLV 
viqal) 'p rry 3C, 'p nori, (pxcriv, wcrnsp x, rot Trpd^g ri fxv\ eTvoti. yre 35 wg y ffctvrot nekci<Tsi j^ a.ypei noLsi, dkkd xf- rv\v 'enLTv\hLorv\Ta. 
h% f nQ Tonog eq\v vre f nors o X£ovog, ctXXot jrpouVotpj^ovTog ry Woiyvrog Trpog -p na.'^ov yivs"^ v\ noiv\<TLg, x^ ujg nokka. otvct<|)(Jijg 
ToVy Xj yjpovv, ^ra, sripv ev tvtuj ovrog, nQ sTvou kiye'^ f iv ^pa,, dnep a.na.vreg imq-oifxeda.. . . f. 2 ^. y ^eH yv crvyy^ujpeTv 
Tonw tv ^ TTOT^ 'p ev Xpovuj, ujg ^(juxpotrvjg iv AvKeiuj vjv x9ig. lug v\ Kivv\crig nepLiyei rctg noiv\creig x^ nsi<reLg x^ <rvva.nTsi a,vTa,g^ 
^oxeT (J^e yLtovacKS^sg 'p eTvott n» Xj fxvf inL^^i^e^ S'La,^opa,g. . . npog dkk-/\kag k^ fxioLV <rvvi'/^eLa,v, ^^l oTi kolvujvsT Tv\g V(ria,g np^g 
f. 8 b. na.kLV S'^ dvTLkiyyiri riveg, 'p ^roieTv x^ 'p n^h^eLV npog a.k- 40 dfx^oripag, v\ 'ori fxepi^e'^ etg ctvrctg, Xj f /x dno^a.ivsL noiv\<rLV 
XvjXot Xe^e^^ ^iikofJLSvoi eTvoti ^ fxv\ eTvott Trpo^g ri, otXXot fxv\ lS{a.g rcJuv ev oturv| f i^l rrotflog* ;^ Trotvrotg «yo ryryg ryg rpinag xotvcv 
Tivoig xotrv]7optotg, ujg o 'Api(;-oreXvjg ^v\<riv. yx op9ujg ^s kiyn- tl yive^) vj xi^^vj^rig ry ffoieTv :^ Trot^^etv xtvvjcrig ^e ry noLQvrog Xj 
(TLV... f. 1. eyKa,kQ<n M TLveg ruj ' ApicjorikeL lug okiycj, elpv\- na^^ovrog KeyujpL<^a,i, uJg fxi<Tvi ii<ra. dfxcporipujv jc, ctTTo jx tQ 
xoTi TTepl tujv I^ xotTV]7opi(jjv, Xj fxv\Te Tv\v <pv<rLV oturiuv ■^rig i^tv noLQvrog npo'iQ<Ta,, eig ^\ t na,%ov iva,nepya,l^ofiLivv\ t ntt,9og. (wg 
vnoypa.'\pa.vTi, fiVjTS etg rotg ^totcjjopoig S^Lekovri, Kairoi (Jiivcfpv ov, A5 av f klvQv x, KLVHfxevov §\jo vnapy^ei, vrujg x^ f noLQv jc, 'P na,%ov 
ujg TTotp' vjyttujv etpv]3, t [x nQ eig rotg ry roVy ^iot(|)opotg (J^ieXeTv, S^l^/j] ^LU)pLqa.L. dkka, Ta,vTa, /a dpKeiruj npog TlopcpvpLOV vitol Ta,g 
'p ^e jrore etg rctg ry yj>ov\i. x^ on fx ikkinujg sTp-^l), npo^v\kov Xj vn' xvrQ na.pa.Te9ei<Ta.g ^o^gotg dvreipv^fXiva,' o S^l fxiya.g nXwrt- 
e^ cuv 'ApX^JTa.g nep\ a.vTujv fxa.KpoTspov ^L^diTKei, rd i^iot ^ vog ndpa.LTsl^a.i ^v\<n -pv 'ApLqorikv^v rijv xtvvjcrii' ev 7e'vei n9ivcu 78 Ei:^TA^KATHrOPIA5. 

^ix 'p dTsXvj "Ksye^ ri^v y.ivy\<riv svspysiccv... f. 3. ^rt ^s ^si eTi'*^, t?(5'^ TeXsi«(Jitt (j^vjiTjv eturi^v clXX«-p;rj3*7yUot.y l^oj^ot^eTs. .. 
ffeifiSfi^ &so^pclc^w ' nTw ^ -^ ^oksH fi^ y;^iupi^s^ Tf^v jcifvjo-iv f. 4 b. TTspi ^s' tlvmv ysysvvQ ^t^tyio-li; ei klv^osl^ y^pvi "KsysLV, oTov 
T^S svspysiAg, sivcti S\ tyiV /a >civy\(nv 5t, ivspysLAV iws av ev «.tJt>) t>]V re aOviff-iv :^ ty^v T^q "^tJX^^ vo-ziitlv, ag ^oks^l TL<nv vk olvsv 
TTspLsy^ojUsvvjV, ^KSTi [xsvTOL ^ T5^v svspysLxv Kivvi^nv ' T>iv y) Ixct^tf fx xivvjcreiyg, « ya>]V xiV/](reig eTvoci, €176 djULspLqoi etiriv, aJs ev ToT; 
ycriocv Jt, 'p cixeTov sT^og svs'pysiAV stvcfA hicLqv, /uLvi acrotv TctuTijv 5 rrspl Tvy^vig (3 5 sqq.) ^s^slk^, ^'vvjo-j; (5's 7r*o-ot /uspLc^vi. sl ^s Xj 
xivijctv ^ 'j^ 11 TsksiOTV[g ^ iv ToTg vovjToTg ^ ^vosl a,MvvjToig ev ,tm vQv vi ts aOvjcrjg ^ i^ i'o'^5-is sttltsXSv'^, vcfs HTojg av eTsv 
eTvow y Kexu/Xu^. eio-l (J~s ^ ev T0T5 cti^^ijroTg ttoXX*! ro(ot.u3, oTov KLWirsLg, otXX* svipysLcLi av opdoTspov kxKoivto. M.sXiinni ^l slnov- 
VI y^ 4 "XvijuLot, tS dv^pLAVTog ' 'iqvjKS ^e 'f 50*]/^* >^ t^v xvTviv Tog TTavrs t3 yLVOfx^vn ai,pyviv slvccl, (pvi<r\v 'ApLqoTsX^^g (Phys. 
Te^tetdrvjra. sl ^s eis tojvtov npo^si ij evipysia, Tv\g xivvfcrews, Auscult. 1 3) fx^ sm nctvTMV timv yivofjisvm 0Lpfv\v sTvcti t3 
yx eS^si, avvctnTSLV oLVTctg, ^^e -p irspov rS srspif ysvog noLstv. ei 10 npoi.yfJLOiTog, otXXa ry xpova jm< sTvoll o.pfv\v, VKiri fi\v ^ r» 
^e Tjg T5^v \K svspysLoLV 'f KLVsi^cti ^v[<ri npo^dWsLV xj' 'P cruvTC- npdyftctTog... £.5. x^ fxcthqct yrw (ruve^eu^/xsvov Orr' aury '^ 
ToLy^dxi npog 'f auro'', t ^"s svspysiix, x^ -r X^f^oL tQ iv^pLdivTog x^ noLslv tw nctyeLv ^Lct tijv npog a.vf %d<rLv, iug nspl dfJLcpoTspujv 
Tvlv sKOLqii svTsXs'y^SL0Lv Lq<^fievov npog 'f S\>voLfJLeL Xs'ys^ ^^'^pi^~ '^vct Trojyjfl-at^ X070V ipv 'A^i^oreXviv, x, ei fi,v[ Tv\g ^SKoLo^og ruuv 
fxsvov olvtS, oiXX' «x,' ■''^5 KLV^<rs{xjg rijv evepyei</.v, diyvosT arog ort ^eviwv dpLdftog dnviTsi ^ixLpsT^, wij9>jo-av ctv riveg ori eis ^iav rot 
'p ju! svspysia, dvTLriQsl) npog 'p ^vvoLfJLSi ^tS otreXtfg ecj-i reXeio- 15 (J^uo dvctysi KaTviyopict.v, v\ otl ^ (ju; ^evog XoLfjL^oLvofJLSvov noLsTv 
Tv\g, %s<rLV ts npog 'p Ivavrtov 7rpoo-eiX>](|)ev, v\ fJLsvTOL svspysiat, k^ tv\v Ka,da,pijjg noLv\<rLV lc^xfjLSVov Ksy^ojpLcfOLL reXswg tS noL%SLV 
«,vTv\ Ka,d' sxvTy\v sqLV dnoKvTujg npog »^h sva,vTiov \syofiLSVv\, ^ ^ '^ SspfxoLivsLV Xj ■v^uj^eiv na,ps'ka,^sv ' Apic^oTiXv\g yj^ wg tol 
v\TLg ^ Tw svspysici, vri napsfei t^v Te\eLOTv\Ta,. .. £.Zb. dKka, opdx na,pa, TOig ZStcxjVxoTs "ksyofisva,, oLnsp ujg slg trspov psnatrxv 
^ 'p rijv evspysioLv en\ fiovojv keysiv .twv noL-^<reujv dvs^srac^ixjg ej^ei r>]V K\.VY\<rLV, dkka, kolt' olvt^v t^v npwTnpyov airiav Tvjg 
"kiyed ' ^'■^^ T^ noLcra, evspysia, noiv\<ng, v ^^ S^vj Xj v\ vov^crLg, tfre 20 xivjjo-etu; v\TLg ev a.vTw tm sX^ei Tv\g 6spfJL0Tv\Tvg ^ •^vy^poTv\Tog 
Tta,<ra, noiv\<rLg svspysLOL, sl<r\ ydp Tivsg ^ na,dv\TL^ noLv\<rsig. sk npovna,pyeL • vtuj ^ ^ KoLSapwg noiv^crLg t<r'^ Keyu)pL<rfJLev/\ ndvTv\ 
^s Tyrouv crvvoLKTiov 0« IlXcurTvos Xj ol ookkoL 01 otffo r^g tJjv t? Traj^eiv. dk}J vS^s t3 6epfLa,ive^ iy ^JAjye^' tolvtol eqLV dnsp 
iSrtjyVxcJuv (rvvY\Qeiag slg tv\v 'ApLc^oTskng OLLpscTLV fisTOL^spovrsg f vnnx Ka,k3<ri k^ ty\v npog t SspfLOAVOv %s'<rLV Bsojpv fisva,. dkkd 
HOivov ry TroieTv v^ na,%SLV eTvai rotg KLvv\<rsLg, aroi crvyyivirLV eig <rv\fta,LVSoX^ fjL jc, roiaura riva otTro tujv ^ujvujv tvtujv yx av olv- 
rxv^ Kivv\criv ts 3c, svspysLOLv, ^ t>jv noiv\<rLV y Tv\p3<rL KOLda.pa,v 25 TeinoifLSV, v fi-/\v Ta,vTa, ye eTvai tol ev rio n<L%eLV vno 'ApiqoTi- 
dnv}.ka,yfJLevv\v r3 nadag, eTnsp fx^ KLVY\(rsujg a,vT-/\v opuJcrL. ^ ^ri kng ridsfjLsvoL' ujg -yu ecj-i xafiapa noi'/\<rLg a,kkv\ na,pa, rv^ psnv<ra.v 
fjJvroi TViV dpyy^ rvjg KLV/\<rsujg y Tv\p3<rLV dKivv\TOV, uug 'ApLc^ors'- slg f rra^^ov Xj dfJLLKTog na,VTv\ npog olvtvIv, Qrujg 'iqi ^ Ka,6a,pd, 
Xei ^oxeT* ^ «^^ oroCrV o\ SrcuVxoi ^ioL^opdg ysvujv ksyuj<ri 'p eg TrsTcris tv\v ev rw ndyovri fjuavov nsLcrLV nspLsikv\<pvTa,, fLv\TS dva,- 
auTouv xiveTc^, lu; v\ fxa,ya,Lpa, f rifJLVsiv sk t% olKsiccg tysL kol- (popa,g fxv\TS %s'<reujg fiv\Te (rv'C,svl^eujg npog tv\v noiv\<rLV s^oLnro- 
ra,<rKSvvjg (x^ <^ v X^M^ ^ "^ ^TSog v\ noiv\<rLg snLTskeTI)), -f ^s 30 ^evvj • tu^s y(5's opda, «(Js uTrria roLvroi sqLv, wg rolg l^rijuVxoTg 
^r saury evepyeiv ri^v Kivv\<rLv, wg olI tj^uo-eig ^ at iarpix^ Svva.fieLg xaXeTv tSog. .. £. 5 b. dkka, ^lx ri, ^a,<riv, vy^ sv ^jl ysvog -f 
Ti^v noiv\<rLV dnspyd^ov'^' xarajSX^jflsv -^^^ 'f crnspfjLxt, dvoLnkv^poT xiveT<^, sT^v\ ^l r^ry ^o, f xiveTv, onsp tolvtov sc^ltw noLSiv, 
rvg olKsiag koyng jc, snLirnoLj) ty\v na,pa.KSLfJLs'vv]v vkv^v ^ ^LOLfJLop^oT y^ f oftujvvftujg rw yivsi xiveT,^ ksyoftsvov, iv uu 'f ncl%eiv' ujqe 
rvg ev olvtw koyag. dkka, fJLv^v sc, f d^' solvt3 rroieTv, e^i xoi- ^tav Ka,Tv\yopia,v eTvoLi r3 xiveTiS^, ctXXo^ f,Lv\ S^o r3 noieTv ^ nd- 
vtws f* otTTo i^as opfJLY\g noieTv, trspov Ss dno koyat^g opftv\g, ^ 35 ^^siv ; XuVis ^l rvru ^ npo^sv jw, snshiy6v\ ^id nksLovujv, x, vuv 
TrXarreiv xaXcT^, ryry Ss tri sX^LKujrspov f kolt' dpsTv\v svsp- ^s keyi3uj, ori ev tm xiveTi^ y nspLiys^ -f jroicTv, crris rcts 
7cTv, — orav yv raCira ^iaipouv^, ryvavrtov dftdpT-^fta, noL3<rLv v\ Ka.6a.pdg ka.ft^ctvsi noLv\<rsig, ftovov ^s 'p n<f.%SLV nspLsikv^n'^. y 
omp ev ToTs tftnpoSlsv nctvTOL ^^ roLvra, 0(j>' sv o<psikov1) yivog (JVtva^fv yv ^evos sTvai 'f xivsTi^ riuv noL^^ixsujv, wv vS^ vkujg sv rw 
rera.y6a.L, ^lotl sv tiw rroieTv Travra y xaXws eis nokkd yivv\ S^lo,- sTvoll KO.Tv^yopsT'^. . . nspLirna, ^s rvg nokkvg elg 'f :^ Iv raT; 
Kpiwn. . . Kj rvjg KLv/\creujg, ^-/^crLV 'laift^kLyog, y xaXous ot 40 noLi^ire<ri KLV'/\<rsLg ri6s^ -f vofjLi^siv uj<rs<ri ^ fj.oyksia,ig rdg noLv\- 
^TcuVxoi otvriXa^|3avov3 kiyovrsg f otreXsg sn\ rijg Kivv\creujg crsLg yivs^, dkkd fJLv\, wg roTg na.ka.LOLg e^oxei, t>j ^a.c;v\piuj 
eipvji^, «x, ori yx ej^iv svipysLO.' s<^i i^ noLvrwg, ^a.<riv, svip- (f. 6.) ^v<t,ftei ^ t>] enLrv\^eLOTyfn r3 noiSvrog Xj noL%ovTog' rd 
yeLOL, dkX tyeL f n'aXiv x^ waXiv, vy 'iva, d<piKv\1) e\g evipyeLa.v, ^ w63vtol ^ 'ikKOvra, ^ rd tololvtol <rvfjLfjLiKroL eqiv t^ rs r3 
tcfi '^ »]^>], otXX' Tva epya,<rv\Ta,i nv trepov, sc^i ftsr' a.vTv\v. noisTv sx rs r? ndysiv. slre Sv ty\v oLlrixv r3 noislv ^ t3 nd- 
ra,vra, jut, yv ot I^rtuVxoi kiyvcri' nwg ^i, ^v\<r\v 'loLfjL^kLyog,45 %siv slts rvy fJLop^v\v ^ctKpivoi ris cus sripxv, bSsv OLvrvjg tir^) 
^vafv driksqov svipysLa,v "kiysiv, v\ na,vrwv sgt rskswToLTv\ ; xoivoV ^sVos. dn^ S^s rv\g a,vTv\g a,lTia,g ^sixvvl) 'otl ^ 'f vosTii^ ^ 
Ttva ^s rponov sv rw svepyeTv sqwara, (f. 4) 7rX>]6TJVs3 k^ f rraXiv 'f opa.^ rv\g t3 noLsTv sq-\ Ka,Tv\yopixg, d.kk' y rvjg r3 no{%eiv. . . 
Jjj »raXiv;... S^l nXcurTvos y^^ ti^v xivvjcriv ctreXi} <rvyywpet f. 8. ^ (J^iJXov ori oo-a Trors i^t ^ on-oT* eT^»] rcuv eiXoVcuv ^cucuv, :sxoAiA 2:t]vimikta. 79 

roiraTjr* ^ roMvrcn j^ iv rw noim S^ictipopct, sqiv eiivi x^ rY,v noay Se(g, f TTorl x^ nS l^Ug enoiviTxrc Ko^ryjyopMg • o yJvroi 
roiaAJTYy svspyeMV, nsp\ wv ev rcug nspi ^wwv IqopMig ^Mpi^fxei- 'Apyvrc(,gx^ 'AvS^povixog dxoXaSujv ru» 'Apyyra,, rw ^ y^ovM -T 
iS^ elujSdjuiev. . . n' {. 6. ffct/JarvjpsTf ^s ^ei x^ nore opSov sc^i x^ nors (rvvroL^ctvreg nu ^s ronw f nS, vrwg edsvro rctg ^vo xccrvi- 
nore vnriov t evspy>]juLA »; not,6og. avrMcx, f ja Xvnsiv opScv ro^ig yopMg, ^vXd^ccvrsg rvy ^sy.ci.^cn, x^ aroi rujv ysviuv. Sei ^s r»g 
roXXoTg (JoxsT, 'f ^s hjns^i^ vnriov. » ^viv oisl rvro (rvfx^oiivsi, 5 snofxsvMg rw 'Apiqore^kei Ssi^cti npwrov [x ori rv noav o y^povog I91 
w<rnsp sm rS rvnrovrog Jt, rvnroixsvv • sv^sfs^ •^ fxv^ asl crvvsi- x^ ronog, ineirct ori -v nors x^ nS ^ fjpovov x, roVov aXt^a, %ecr\.v 
va,L Tf "kvnvvra., oXov tv dnoSccvovra, vlav^, el en' ctvrw rig \v- npog fjpavov ^ ro^TTov ^Xycri, ^ ori aJ^id exa-iv elg a,pSfxov rm 
noHro • ev^e-yeD ^\ oc, fXY\ XuffsTi^, e\ fi-^ apa, vi (pa,vra,<rM, noi7\- ysviXiurarMV napxkafx^aLve^. fisvroi UXwrHvog cxvvrcLrrwv ju, 
ri-AOv aca, x^ OLvrvi, aXriov knifxsvei. Hqi ^s x, orav x^ ncxv(Ta,fxevii f Tror^ rw fjpovw, nivre Xr/cov rotg n<L<Ta.g xarviyopMg, ^<ria,v 
rS noiSvrog no[%ei f nd^ov, en\.fxevd<rv\g rv\c,ha,Se<je\Mg, wg eni 10 ttoctov novov npog n xiv/icriv, JicpsiKev vj rS noTQ ^^''ccti -tv (f. 2) 
rS vno nvpog Sspfxa^tvofxew x, ^* rvjv dvaywpviinv rv nvpog eri ^povov v] rivog aXkvig raiv nsvrs rnrujv xarviyopiijjv, sl fxvj fxs'kkoi 
noL%ovrog 'P Sepfxaivs^. Slr-rv ■^ -r ndysiv, ^ \x r\u noiHv rskiwg y^ovog rdjv ovrujv sx^ctXkst^. dkk' ori jw) nocrov a,}rev 
trjvvjprvifxsvov, -r S's k^ rv^v hc[Ss<riv Ssujpvfxsvov. iVtug ^e x^ ev- ^iJke"^ eTvxi, s^-^kiAxrev iv roTg nsp\ rS no<r5 ksyujv. .. £.2b.o 
Ta,vSa, iv^ov <rvvsXsvx1) f noiSv, v^roi vj ^a,vra,irM v\ f s^ouflsv ^s 'Apiqorskv\g nsnsicrfxivog pt sTvai "vv yjtovov sk rvjg evepyeia,g 
eyyivofxevov nvp. roTg vv npa,yfxa,<riv d.kk' y raTg ke^eriv ev rv\ 15 aOry, d(ra,<pv\ S^s rY\v v<ria,v a,vrS opixiv, nokkayvl jw) sn' au-fv 
rvrwv enixpicrsi d.xckaSsiv xa,kov. nokk-/\ cis v\ rouv roiyrouv s^ep- v\kSe, nors fx ujg sn' dptSfiov jtiv/jVsaig, ffors ^e uug sn\ fxirpov, 
ya,(ria, napa, roTg I^rujVxoTg, oiv ecj)' v\f>MV sc, v\ ^iB^AcmaXia, jc, ra norl ^s u5g eni xiv^crscog, Trorl 6'1 ujg en\ v\pefxia,g' Xa^wv ^^ r^v 
nkeTqa, rujv <rvyypAfXfJLa,rujv enikekoinev. wg crvvsyY, noC<ri nponinrii<ra,v ewoia.v, sv rw yivsi a.v-tv ISero 

\\b f. 6 b. fxp h\ 'p ffoisTv X, ndysiv \x ' Apic^orrskvig f xsTi^ exsivci» ev 10 'p cruvsj^^sg x, '^ ttvjXlxov ryro ^s v\v 'p nocrov. . . 

' TsSsixsv, ^s 'Apyyra.g '? sysiv... f. 8 b. ^skriov ^s h' dxpi- 20 f. 3. ^^ K, opicTfiog «vry oixsiwg dno^shl) dpiSf^g xivifcrewg 
|3siag d(|)opi^Eo^ T xsT(^, uxrnsp jc, 'Bov\Sw ^oxsT* e<|)' wv -^^ ars rracrvig Xj fxsrpov rS sv xiv^<rs\. nporspa x^ vqs^pv (Phys. Aus- 
'p TToisTv ire f rra^siv npo<rec^i xa,S' v\v xsTJ Ss<nv jc, xa9' »]V rs- cult. 411). Jtj Xy' Tag na.ka.Mg ^s ^d^gag ij a,vrvj svvoia (f)atvs3 
rax^ Tagiv, raOra fJtavov (pr\<r\v etvau rv\g xa,rv\yopia,g, otov f rS y^ovv • ij «^u xivv\(ng ^ xwv\<rsujg ri, »]'rot ^(^ouptcfov «^ dyjjpiqov, 
£cp\xevai vi xolSvj^ sn\ dvSpMvrog 'keyay.svov v\ f dvaxsTc^ r-zjv -pv yjpovov vnoka,fi^a,vi{<ri. IlXarouv jw, 'p f ttoiTov ri^g xivvjo^sws 
eUova,' e(j)' :^^iuv ju. ^;^ svspysia,v rd roixvra, <rvvefx<pa,ivst, en\ ^s 25 siffujv 'pv y^ovov, dyujpiqov ri a.v-fv vnsSsro r-^g xivjjVswg, 0£o- 
riJuv d-^yujv vrs f noietv Sre t na,yetv sv^sixvv'^ rctvra,, dkka, (ppa,c^og ^s <rvfx^s^v\xag ri* x^ 'Aptq-or/Xvjg dptSfxov slnujv uug 
juovov xaSa,pujg f xsTi^. eTrst ^s a,vuj jc, xarw r^nog crvveni- ywpicpv sSea,Ta,ro, ■^vixa, S^l t^iv v\ na,Sog xivvjcrewg Xe7S(, uJg 
vosT^ X, %eTLg Tvvent^aiveJ) npog rtvag ronvg ev rto dvaxeTd^ jc, dx,tuptV<V ^ av^fg 'syjpv\Ta,ro. dkkd rvrujv p, ujg ^td 'p dxpijSsg 
xaraxeTiS^, ^s7 vosTv wg xa,S' auf ovrog rS xsTo^ nporspov snsi- rvjv Eio-a^w^ixiiv npa,yft.a,rsia,v vnsp^a,mvrujv yx lcj^aTrrs^ vuv. .. 
(rv\kSsv ■^ %eTtg npog f avw x^ xaruj, ujTnep Xj na,pd rdg a,kka,g 30 f. 3. b. 'Apyyrag ^s x^ 'Av^povixog lMa,v rivd (pvTiv rv\v rS ypow 
xa,rv\yopMg naps^vsro dsi np Trpog ri. Sifxsvoi, ofiS rvrw <rvvsra,^a,v 'p norl wg Trepl 'fv y^povov v<ptqo[- 

11 i p f. 1. fj^ Ss f xsTtiC^ dfxcpi^okog v\ ragig sq\ rcuv XoiTrcuv fxevov a,vrd '^ rd npov\yvfxeva, rv\g vnoqcxTeujg npujra, y^evvi, 

'xa,rv\yopiujv Xj ^^ 'Aptc^orskv\g a,kkore ctkkujg fxvv^fxovevet rv\g nep\ a. rd akka, v^iqct^, npoxei^ ctvrw ujg dpyv]ytxujra,ra,ka,fXf 
ra^eujg, ev dpyv\ fx f nS x^ norl npord^ag rS xeTo^ x^ rS systv, /3aveiv. cffel roivuv ju, yjpovog rS nors S^l ronog rS nS xxr* 
vc^ara, ^\ ncLvrujv Sstg f TroieTv Vu^ n<i%stv npoiwv ^s 'f TroteTv ju-35 a.v'^ f eTvai nporira.x^, eixoroug auroTg oug npo-/\y\ifi.ivotg yiveTi 
■x^ na,%eLV nporiSv\Ti, f ^\ xet^ nporcLrret rS nor\ x^rS nS, oTg XP^3'> napaktnujv ra, ev aurcTg nepteyo fxsva, u5g Ssvrspa, sxsivujv 
auf nporspov vnira^s. .x, ra aXXa ^s akkors akkujg rtSv\Ttv. ovra. .. orav wv 01 rrepi IlXujrTvov jc, 'Av(5)3ovixov f )(^6sg x^ aupiov 
evtore ^\ x^ ev rw «.vrw ronuj evakkarrujv (j^aive^ r^v rcbqtv ' cv x^ nipvTi fxipv\ yjpova kiyujTt j^ ^id rSro d^tujTi tm ypovio 
ju yj ru) ^avai nspt /i ry Trors x^ rn nv x^ m eyeiv akkujg Tvvrera.yua.t, q>-/iTofxsv vx sivai a.vra, fxepv\ ypovv xkka, %sTiv 
^a.ivej) ^opi^ouv, ev §\ rw ensx^tv^ysH^ sripujg S^topi^sL r^v rai^iv. 40 nepliyeiv rwv ev rio xpovw ovrujv npayfxoLrujv. .. f. 4. jc, Bojjflog 
dXX.' v6s sni tujv nporipujv xarviyoptujv, c(j)' ujv 'fv ffoXiJV TroieT^ ^\ aXko [x -tv y^povov vnoriSs^J), oikko S\ 'f fxsriyov ypov» x, ev 
X070V, (j)aive3 rijpujv rv\v a,vr-/\v roi^tv, dkk' onv jw- 'f Troio v ^po- yp°vw, x^ eTvai ju. eviawv x, ^vjva yjpovov, evauff-iaTov ^s k, fxv\- 
rarrei rS npog ri, cv ak rio h\a,npa,y fiareve^ nep\ a,vrujv 'f viaTov fxeriy^ov yjtovv • ujTnsp a,kkv\g xa,rv\yopia,g ^povviTig, Xj f 
«"pog rt rS noiS' x, oXujg v^xfxS nept rv\g ra^sujg rouv ^svouv vh- x^ ^povv\Ttv, oTov €91 'f (jjpovsTv, aXXv;g, o^ 'f fxiv sc^i notorv\Tog f 
^iav airiav Api^orcXvjg d7rs(|)V]varo. fxivrot 'Apyyra,g fxsr' 45 ^\ tS notsiv, aroug x^ yjdvog ^ 'f x^ ypdvov §^iiqY\xsv. inet^ 
airiag tv\v ragiv rouv xarvjYoptuJv dnoS^g (pvkoLrrei tyjv a,vrv\v ev riveg hc rvjg rS npa[yfA.a,rog dTa,^eia,g ^teqv\xdra, ra^vra, etg rauf 
roTg ffXaoo-i, ttXvjv ort jc, aijfg ^c^jv onv rvjv rd|iv evaXXdrret. . . <rvyyivTi, ksyi^uj ri x^ npog rvrvg na,pa,fxvStov, on f nors Sir- 
f. 1 o. iqiov as ori jx Apicror/Xvjg fv ypdvov x^ fv ronov rv rov sqt, f ju. yjpdvog 'f o'e tfJ/ujg ev y^pdv(^... f. 4 3. rvjv rw 80 , Ei:STA:^KATHrOPIA5. 

j^poVy <pva-iv 6eojp^nK(jijTspov na,paL^i^g o ^ldjx^Xifoc,-, f" '^97^- oiTioTAsxjTS, ^e r* xivy/-tev* ei; ty^v h totTw 6sa-LV... f. 8. ndhv 
Tdv ndhv vpjSfxovct, npotq-a,'^, og ^via-LV oTi eq\v o %povog "xtva<nos ^s o at3f 5 dvvjp f Troppoj jc, e^^ug eig f 7r/!o'g rt dvxysiv 0,^101^ 
TLVog dpidjuiog vj k^ xa,8' okuj ^LAqv\jui.a, ToCg tv navrg ^va-Log" y Tonixov tfovTo, ^? vnoxsijusvov, 'AvopcvLxog S^l slg '^ n3 Tl$-/i(nv 
TYiv ' A.pLqoTiXng ^ tmv '!$T{uai<jjv So^a,v eig to.v'^ avlXa,fj,^a,vm^ a,vTA, oicpiqa, x^ Tonov ovto,. ^ sHnsp '/j tS Tonn ^LX^opa, sni' 
ijjg TLVsg oIoi'3, SiOTi ^ 'Ap^oreXvjg ctptfl^ov Kiv^aswg sTva,i. (j)V]o"i 5 vtpaTva-a, (jjcttVeJ kv cturoTs, eig T nv juloCIXov dvaKTia, dXV yx 
•TV xpovov, TMV S\ '^Twixijjv Z^vujv /x TraVv]; ctTrXujg xLVviasojg slg tTspov ysvog. 

S'LX(^Yjiu.a, '^v fjpovov sins, Xpva-innog Ss ha,qr\fJi.a, r^g tS xoa-fxv o- £.2 6. en\ ^s ri^v Xojttvij' x«.r*]7o/3ictv Tr,v ry e^^"' ^ovre; 

xiv^a-sujg' y -^^ <5\/o opt/g eig rctu-^i' o-uvxnTSi, a,Xk' tva, opia^f/.ov npwTov na.hv nspi Tyjg rct|6w5 ^yituIiulsv' ^ ^'KpyvTag fju fl^ 
TtOLSi'^ x^ i^tot^ovrot r»rov napa, Totg rwv ol,XXujv a,no(pxa-sig' y '^ t^v ^a^ia.v x, rec arvvvndpfovTa, rijf ycrt'* rvfv re noiOTYpra, jc, ttoo^o''- 
ETffe xtvvfrecug a^pL^ixov Tvjg nda^Y^g., wa-nsp 'KpiqoTskv^g ct(|)ujpi- 10 rvjrot jcj /^^ To, npog n scps^^g rvjv rw ^j^etv xctrvj^opiotv riflvjtrt 
(Totro, otXXct Kiv^a-sujg Tivog. .. £. 5. yi} hixs, ({)V]crlv 'lct^jSXt- Xe^^ujv "/^' «S^e roturot ct rwv errixrctrcuv %/crjg • cfjctvepov ^^ ori 
y^og, dno rvjg nuflot^ojOixvjg napa^oa-sujg y^ Hspina.TYfrix.Yi ^ogot :^ ct x/jctrvjtrtg, onoHov a,v vj, rivtiuv en-ixrctrcuv otffo TavTojuLOLTV 
7ra,pxTSTpot^da,i • v Ss outlov otl nsp\ ry a.pLSfJi3 x^ rvjg xivv]<reajg tJtto roturctv evri." /^* ^]^ tv^v npog aXk-^a, s^La'a,'C,^a'a,v %eVtv 
y ri^v durviv ^^^ov ot vsujTSpoi npog ryg n^otXotiyg ^vaiyuvjv, ctXX' 01 otxetoog evo/Atrev eu9ug rvjv rwv emxrvjrcuv ^eVtv S'L'/ipidjuvi^ yrujg 
jw! ayj[xl^s^Y\y,OTa, cturct vOyU,i'^yo"t vc, egujflev sns[a'a,x,Ta, QsujpSa^LV, ol 15 'iyjja-oLv avyysvSjg npog e>cetvv]v. ^e ^e 'ApLqoTsXYig -t e^ ecturw 
^l ujg ytrtuj^fJ^v] vovfrtv. ejteTvo [msvtol 5otu/x,ot^uj rvjg 'ApiqoTsXvg naCv a.pyY]yLKujTspov olofxsvog SLva,i t3 s^ujSsv npoa-yLVOfJLSva )c, en'*- 
«7X"'°^'*S> ''''^5 'b etufg cttrt'otv rS" j(,P°i''^ npoasyvi rv]V "^uj^^vjv ktyith, ensL§^Yi to, [x aXXct ffotvrct ^evvj v] ev yct* vj ev ysa'sa'i rtcrtv 
Iflero. . . 39 ot ZSrujVjtot S\ na,paXa,^ovTsg fv opLa-fxov XsyovTO, f ovrct a,(p' eavTujv rtvct /xolpa.v etg t eTvott anfx^aXks'^, 'p ^e egaj- 
jtafl' oXy ^idqYifxa, rvjg r? ffctv^g (|)U(reujg, na,psrps-^a,v -rv Xoyov 6sv sysLV oXov )Cj eTTtxrvjrov rrept viyuotg ^tve^, ^tct Tvro reXeurctTov 
em 'p ^LotqYifxa, rvjg xtvijVeujg^ ^ nkvifxfxsKSa-LV htol, ^torirwv 20 otuf rtflvjcri. .. )Cj IlXctrujv ev ©ecttrvfrto (p. 293 5) t ej^etv 
IIu5ot70pet'ujv -r Sidqvi/xa, (pva^ixov ^ ev ^ucriJtoTg Xo^^otg, )c, ei (f. 3) ctn^o t3 ^texrvj^iS^ a^a^ujg S^isxpivsv slnwv "y roturoV juloi 
VTiug rtg /3y?iotro xa.ksHv, sv roTg a-nspfxa^Tixo^ig, ujg noTs )c, Ko/)vy- (j^ctive^ f xexrvji^ rto sfsiv". . w^e ^ x^ IlXotrujvct rore ^tve^ 
rog o-^ps TVTo vnujnTsva-sv, y\ wg dxpL^sqspov a,v rtg eirrot, >cp t sysiv, ota,v syxpa,TY\g y\ syijjjv t3 sy^ojxsvH, ujg orctv xpa,Tvi 
npoTspng koyvg Xj rwv a-nsp/xoLTixujv tvtujv "koyujv ryg r% oXvjg rv]V nspLqspav, ujTnsp 'oTa,v nsplxsil) -rv S^axTvhov, tots kiys^ 
xoa^/xixY^g ^va^eujg, ev y\ x^ y\ •^uj(^v^ nspika,/x^a.vs1), f ha,qY\/xa,25 t^fSLV oturov. x^ ^x sqiV.dnokvTog svspysia,, «re a.kkii npog otkko 
di^opi^o/JLSVujv, bToi a'a,<pujg /x ux sfjia-i hsks^ onoiov ksyna-i ankujg, a,kka, npog a,kko etg ea.vf xpa,Tv\a^Lg nokkw e>t|3e/3uTce. 
^toufvj^et, eotxotcrt /xivToi /xakkov f tujv a-uj/xa,ToeLhujv xtvvjtrewv Troto-ujv rujv «.XXujv xctrvj^opiwv. (^ctive^ ^e Xoittov ^ Triiog tujv 
<rw/xa,ToeiSsg Siaqv\/JLa. vnoka,/x^a.vsLV, y\ uja-nsp ypa,/x/xosiSig tl o/JMVv/xujg ksyo/xivujv sysiv Siiq'/\xs f ovrwg ^evog ry t^/jsiV vTs 
\VTO dno^oLLVS^, nokkY^g dToma,g /xsqov lOtct Ssixw'^ ev roTg ^]^ f t^iv tysLV y\ noiOTv\Ta, v] noa^oTv^ToL nspiiy/^ kv oturw, ottruj- 
■nspi yjpow koyoig. y /JiivTOL napd roTg dp^/j/.ioLg yrujg eipv]^. ..30 yU.otrct ^ TxvTa,, yre f ujg ot^pov ej^ezv vj vlov ty(^siv y\ xexrvji^* 
i.5b. "-? S\ XSiov olvtS S^id nksiovujv 'Apfvrag noLpaS^iSujxs. x^ xT'/\/xa,Ta, {x ^^ x^ tolvtx a^uj/ioLTixd ctXX' y nspisyj/iLsva, s^uj6sv ^ 
vS\v OLTonov Xj ^tot rvjv rcuv Ilufiot^o/Jtxujv a^vyypoL/x/xa^Twv cnavLV nspiifovTO,. x^ eotxe /xia^ov nujg eTvctt t ej(^etv ry xexr^e^ :^ r? 
o^vjv otury ty\v nspi rvTv na,pa.6i^ ki^iv... f. 7- eTricfvjt^oti ^e xotfl' '^|iv «J^totxeTi^^ ^ ju, '^^' ^xO? ^'s ^ ksvxoTv\g, X'jjpi'C^'!) d,no 
oL^iOV ort Xj nXctrujv xivy/jLivv\v xa,T' dpi6/xov slxova, tS ottcuvog rouv ^^ujfiev xrvj^otrwv a, y nspixsi/xs6a,' v\ c)\ a^uj/xoLTixov sqi ^ 
eTffe tn» y^povov, lug /xovaSog t3 xlujvog d,pi6/xov fv "/jovov Seotcrct- 35 ^^ujflev, xwpi^e^j) tujv e^ujflev '/\ S\ (ru^/3e]3vfxot(rtv vjyuTv av/x- 
/xsvog. )c, /xv\noTs vc, f 'Ap)(,^reiov cturocjjue^epov yrujg dxvsiv oti (|)ueTg y(rott )^ yx snixTv\TOi. tolxvtv\ pi vv v\ tS tfSLV X^LOTY^g 
eqi xtv»]<reujg rivog dpL6/xog, yj^ ujg kkkov ju, "xpovov Tv\g xiv^asujg eqiv... £.Sb. dnopiou S\ nokkujv Xj npog ryro yeyova.a'1 -^ yivog' 
^Xycrvjg a,kkov Se t3 dpi6/xS, dkk' uJg Iffi ry otury ndvTujv x^ ^ IlXujrTvog dnopsi kiyujv ^^nsp\ S\ t3 sj^slv, et '^ sy^sLV nok- 
pv\6svTujv. ka^^/jjjg, Slo, tl y jrotvreg ot Tponoi et^rcturvjv rvjv xoLT'/\yopia,v 

ilb f . 7 It. (S^oxeT S\ [xp f norl t nv toltts^ ^iot t-/\v npog^O ctvctx,fl-^Vov3;"... f. 4. ot ^yv ex rvjg ' Ax,a,Sv\/xia.g opLO-ot/ievoi -r 

' a,kkY\ka, thtujv a-vyyivsia,v ' ujg ^ Tonog ^ xpovog a-vyysvsig ex^fv -r oTovts e^/^s^, npog ryg ^vjryvrotg x^ n tS t^/i^SiV (rvj^cti- 
et(rt', ^erpot ovreg (*^(j)uj avvsxnxd rvjg ^eveVeujg, ju jcj^ 'tv vd/xsvov kiyaa-iv (inei^ nokka,'/jSjg -^ tfSiv, ujg ^ 'A/3tc;-oreXvjs 
07XOV h S\ x^ rvjv ry eTvoti ^tot^^cto-tv, 3c, ry otiiJuvog a,/x^uj rvjv re SnupLO-e), npog ryryg yv napdiSeiy/xa, invjyov, ex-rv kiyovreg SLva,i 
k/xa, Xj o/jlS awY\pY\/iivv\v d/xipsLa.v svsLxovia-a,VTa,, yru» ^ '^ noT\ oTovts ty^e^ yrujg wg vj (jjjOoVvjcrig ej^g^ ^""o i^ djpovi/xn, ^iot 
^ '^ Try iru77evijug ej^ei Trpog tiXXvjXct. ev vqipuj (5'e Tsrax'^ -t nS AS tS na,pa,hiy/ii.a,Tog tyjv vnoypa,^Y(v noLV/xsvoi ^ a,/xa, rot dkkoTpLOt. 
Siori Xj Tonog 'nipa,g tmv yLvo/iivm etft ^ wg nspLifujv rd <rv\/jLa,Lvo/xsva, tS t-^SLV dnoxpivovTsg. ^ 'A/iK^oreXvjg yv, orctv 
otXXcc yrojg fletjupeT^, vcj (J^tort npov\ysi'^ ^ f TToteTv rouv xLvn/xi- rS tysLV nokka,y(^ujg keyo/iivy tolStov 'P x^ yivog t-^eLV ijnoka,iti- 
vm, roig S\ xiva/xivoLg fjpovog uj'g /xirpov a,vTwv (TvviQsvx'^, /3ccvei mv ^ vnoh^it:^ ^ wnUt^, ^id rv na,pa,^siy/xa,Tog nxv t :^XOAIA^TMMIKTA. 81 

aA.Xfl nXviSog tmv 0fj.(x)vufjt,(x)g Xsyofi^mv an-ea-xsuacraTo • ^ '^ rvjg v.no(poLa-eMg diryvvnapKrog • sl '^ aXvjSsg 'p vjfjiepot, sqi^ -^evS^oq 
Xtjopi^s'^ dno xTVjfXATm. . . f. 5. a,x.pi^£(^spov ^s o ' ApiqoTsXyig f •/ifxipa, »k tqiv. sl yv Tracrt rolc, si^snv s^pxpfxol^si o tmv uvti- 
iv Tw rsTApTw Twv MeT» t«. ^vrxma, (c. 23) toT; tv sj^eii' KsifjLsvojv htyog, » (|)(juvv]'g eg-l j-/ifJMvofxsvix,, dXk^ ysvng slg st^vi 
<TVjfjL(X.ivofJi.svoig sns^vikdsv. .. £. 5 b. tujv ^s dno t% ^Toag agiyv- sc^iv ij S^iMpsTig, sinsp if^ ofJLiuwfiijog xKKot Xj avvujvvfjuug xatyi- 
rm slg ■r nujg i%siv dvaipspsLV f ^dxsiv o 'Bo-/idog svavt^'^, vts 5 yops^ij) f dvTMsifisvov. npog S^v] tcwtcl o 'lcifjL^Xiy^og (fjvjcrjv oug si 
elg f nujg t)iov '/lynfxsvog ^slv i/rs eig Ta npcg ri, ccvot.ysLv xvto, fJLvi ofA.mvfA.og vjv o opog, v]V xv rw ovri xomg "koyog x^ xomv ysvog 
I6ixv S^l eivoLi x.oi,TviyopMV • sivot.i {/, '^ %stm-/iv ccvt-/jv, rpiyjug ^\ ncLvrm rwv dvnKSifjisvm • "eTrel S^s 'p fA.vj ^vot,^ nspi -^ ay^ 
fxdkiqai, 3t, ofA.vjwf/,(jjg rvjV %s<nv ksys^' Tf\V ix y^ sTvcti sv lauTw crvvvnaLpfsiv k, npog -^ au^p oiXKvog fA£v" (pvjTiv o 'loCfi^hfog 
Xj KOi,d' sxvTo, rvjv Sl npog 'irspov, rv^v 6"s srspn npog solvto. vi "6ewpe?9 sv rolg npog ri a.XKojg ^e ev xoi,Tx^ct<rsi ^ aTTotjjairex, 
p, bv sv sat,vTw 5eca/3eT3 Jtp '^^ "'"^5 ex°'''^*5 °^°^ ° npo^s^Xv\fxsvog 10 ^ aXXw; sv roHg Koinolg rm d,vrLx.sifA,svm, xkvjQsvsi o £| dpYji\g 
(%s(ng ycLp eqiv olvtQ npog savtov), vj ^s npog trspov v\ rm ks- koyog '^ ofj.ijjWfA.a!, sTvoi,i roi dvTMsifASvat,. ^io" (})-/]« ":c, vifA,at,prs 
yofxsvm npog ti. Noto^/jaTog, wg npog sv ysvog ot,vrm rviv dvTikoylot,v noLiifA.svog." 

Ha f. 7. '^vfji.nkvipujSsvrog rv nspl rm S^sxcc xct.Tviiyopim koya, o fA.dvroL Hop^pvpiog yivog fAJSCkkov ^ au-^g "fi^^Di ^ h^ rat,vrv\ 

'o 'ApxvTot,g npoqiSvjinv ori i^ rm olkkm y,ot,TviyopLm dnoc^xcTLg fA.a.kkov psnuj, ^^skoy^i d>oi(rat,g nL&at,vS TLVogrv^v ofUjjWfdaLV ■kv- 
nk^v rvjg i<ria,g nsp\ 'p ot,vTOfA.at,rov Sstxjpsi'^ j^ cd^'/{Tov, Kj y nsp^. 15 pSvrog, irs au^pg svvom nkv^v rS 'ApLqoTskng slnsiv '^nspl Sl 
"f xaSoka 3C, fovjTov • ypot,<^si ^s arujg. .. {.1 b. siroi, ohyci, rm AvrixSLfAJvm, no<roi,y(jjjg elouSev amTtfle,^." xaiToi -p Tro^ra- 
7tsp\ crvvdstrsujg slntxjv rm dnkm <pmm, dnsp o 'Apiqorskvig sv y^wg Xj sl ^ ysvog >]v, Svva^rv slnsl^v • slrs ^ rpiat, sXrs rsrrat,pot, 
Tw nsp\ ''EpfA,vivsioi,g ^L^kitu mtsta^sv, sm rsksL Ss rvjV slg ^sko, sl^sv ei'^»], rpLyiuJg vj rsrpaiyjjjg dkvi&sg slnsiv amxeT<^, OTrep sc-i 
^L<A,ips(TLV rm ysvm tug oixetav TaTg dpyjug ^ tvJ eTrjt^vj^vi ujpL- no<rci,fjjjg • v y> f no<ra,fuJg svSvg t\v ofA.ujwfA.ov (S^vjXoT ^mviv 
<rfA.svot,Lg ^(rioLLg, Xj ^ia rSro ev dpi6fA.{jj jj^ Tto ffavTi dpi6fA.M dno- 20 a?^Xa f nokka,y(jjjg fiovov kiye^, fA^ fLSvroi eTvai. . . ^a,ivs1) ^l 
^etxvuff-iv. fA,svroL 'ApLqordkvig fA^ ra,g Ka,rviyopLa.g s^stol^sl ra, Xj ra, nspi dvrLx.sifj.svm 'ApLqorikvjg sx rS 'Apyivrsia ^L^kia fA,e- 
oijtetwg sy(^ovra, npog a,vra,g, wg aunxa fxoLka, sl<rofj.s6a,^ sqL ^e Ta,ka,^m rS nspL ' AvTLxsLfj.ivm snLyeypaLfj,fLivri, onsp sxsivog » 
ra,vra, nspi dvrixsLfxsvm slnsHv x, Trept nporspn x^ vc^spii Xj nspi <Tvvira,^s r^u nspL Fevujv ko'ytu, aXX' i^ag npaLyfxoLrsixg vj^iuxrs- 
rS oLfjM, >ij nsp\ rm slS^m Tv\g xivvjVew; j^ nspi Tvjg rS 'i%SLV ofnxj- jc, -yu tv]v hoLipscrLv oLvrm 'Apyvra^g vruj<r\ na,pa,^ituj<rL. 
wfj.ia,g. dkkoL xoLvSJg npSJrov nsp\ a,vrm X,'^T-/iTiov, ri ^v\noTS 25 AABIA. '"Epfjuvog ^s o Trpo tujv ToTrcov snLypa,-^a,g rdg Ka- 

kn\ rw riksL rm KaLTvjyopLm ravroL npo<rxsL'^, Ji^ Ttva "/jpsia^v Tv\yopiaLg aiTtav X^gi TotauTV]V, ori ^aXsyvnxvi ij npoxeifnivvi npOL- 
noLpsy^pfA.sva,' rivsg [a, yaLp, m Jt, 'Av^povixog sqt, na,pa, rvjv npo- yfA.aLTsioL, 'ipyov ^e rvjg S^LaksxrLKvjg nsp\ dno^aLvriKov etXeTi^ ko- 
6s(rLV rS ^L^kia npotrxsHjaLi ^ol^tlv vno TLVog ra.vroL rS f tujv 70V Tt^ OTJVV]7opeTv tiJi avTi(J)acrei ^ ToTg dvTLxsifAJvoig' ^lol rSro 
KoLrvjyopLm ^i^kiov Upo rm Tonm enLypa-^oLvrog, vk evvoSvreg vv x^ Ta dvriKeifieva, rm kotnm npoiraL^s... qipv\<rLg §l\ slg 
vroL no<r'/\v yjpsioLV y tvj Tottix^ npa,yfA.a,TSM fAovov dkkd ^ tuj 30 ^gtv i^inore vno ^v<rsojg ^ ri^v^g fA,eraL^oCkksL (tv\ '^ npovoitx, 
nep\ rm K.oLTv\yopi(MV koyuj e\<ra,ysL ra, slpv\fj.iva,. kkkotg ^e vSsv dSwoLTov). npoiroL^s ^s rd npog ri sv ToTg dvTLKSLfJi.ivoLg tug 
ij Hopcpvpitjj) dpi<rKSi npog <ra^'/^sia,v <rvvreks\.v ra, 6eujpv\fj.a,roi, fj,a,ka,KujTspa, x^ v\rTov fj.a.^/jifJLSVx sv ToTg dvrLKSLfA,ivoLg, wg j^ dfA,- 
ra,vTa,. <j)t|3aXXe(i^ el eicrtv dvTLKsifA.svaL <ruij^ovra, a.kkv\kx. dkkd rSro 

II j f. 8. vSsv t^^SL KOLVov yivog npog 0Lkkv\ka, dkk' ofxmvfiojg f*, ^siKwnv 'AXi^avS^pog ori dvriKsifASva,, og Xj Ta Xa|3<^oei^ 

'avTtxet^ Ta xotvuj'? dvTLKsH^ ksyofjsva,' <5to x, 'AptcfOTeXv]; ";repi 35 ^vka, na,pcL^SLy fLO, ka,fA.^ccvsL, oltlvx fj^ dvTLdiasujg Ttvog cruj^^ei 
0£ tujv dvTLKSLfjJvm" ^v\<ri, ^''no<ra,-/jjjg siu)6sv dvTLrids^'" -r '^ otkkv^kx, a vj y, <rvv^6sLa, dvrv\psLg xaXeT, ^ noLv\TV[g dfj,ei^ovra,g. 
''''no<ra,yjjJg sluj6sv dvriri^s^" rS ofj.ujvvfA.ii. TLVsg S^s rm Hspi- 'AMM. f. 126. on S^s vk tqLv dnv\prv\fA£vov f rfA.v\fA,a, rSra 

na,T-/\rLKm yivog ^(jjacxov etvat f dvTLKS\.fA.svov, ^lotl xoLvog opog rS a^KonS rm KaTvj^optujv, tjug Tiveg svofj,La'a,v, (5^X,ov ju. x^ ex rm 
dnooi^ol) rm dvTLKSifAivm roiSrog^dvTLKsifxevxkiye^^oa^aLnep^^T elpv\fA.ivm, Kj ig avry ^s t? cruve)(^ys tvJs (j^po^cewg' "tv -^ ^aJv 
a,v'^oLfA.ax^KOLVujga'v\fAa.LvofA.svovrSoLVTSnpa,yfA,XTogx^npog'i'oLVf40 irvv^sTfA.ov eipvjxujs ev to» rikei rS rfiv\fj.aLrog rS npo rnni ev 
l^ui6sv e^sTaL^ofA.eva ovwnoLp^aL y ^vva^." rSro S^e toTs rirpaa-Lv rvruj 'h> ^i env\yxysv. etjsvjxujs '>w ev sKsivtti "uTrep jw, yv Ttiuv 
ET^eiri rvjg dvTifl/creujg yj^ vndpfsi • sni re <]^ rijtjv evoLvrim d^voLTov npoTs6ivrm ysvm ixava rd slpv\fAJvx" vvv sv tv\ dpy^v] rvT\i 
Ta at^Ta a^a 3^ >t^ f auf x, v; a,vf ksvKov eivai j^ fA.eka,v, 3c, k^ (pvjo-iv nepL os rm oLvrLKSLfievm' wqs 5^ sk rvrv ovj/wvj vj rv 
rot npog n S^vj dvvnapKTx eqi rx dvTLKeifj.evx npog -^ au-f e^eTa^o- crxorry <rvviy(SLX. npuJrov ^\ h^OLa^KSL nepi tujv dvTLKSLfA^vm ' Xj 
^aeva* « •jS' oXovrs -^ xvf npog -^ xv^p fn.sl^l^ov a,fxx eTvat x, tkarrov, 45 «jjo Iv Toi n^ept rS noav koyt^ fA,vi^fA,v\v rvrm enoL'/\a'XTQ, vjViKa. 
v§s fv OLvfv rS avrS a,fj.oL ^ea-norviv eTvat x, S^Skov. dXX' v^s tol k^ tkeys (p. 5 15) f fA,iya, rw fA.LKp(u dvTLKsi^ »j^ uJg rx svxvtlo, 
l^iv Kj qipv\a-LV (f. 8 b) nspi 'T olv-t 0LfA.x avwnoLpy^sL • y ']j^^ oTovrs k^ dXX' ujg Ta npog n. jSyXe^ Tot'vuv ^lS^ol^xi svrxvdx no<Ta,fjjJg rx 
'hi xv^h o^^xkfAjov o-^LV sfeLV j^ TucjjXt/TvjTo. dXkd X, v\ xxroL(pxa-ig dvriKsifj^va, kiys'^. . . X>v\Tv\riov t\ ri ^nore ria-a-xpx fjdvx rd. 

L 82 EI2; ta:^ KATHropiA:^. ei^vi t(vv oivTMSLjuJviuv 3t, yre nhsiovcc vts IXaTTovi*, Xj Tig i^ aiTt* 9>f/x.vi. t;^i/ (5'£ «iTton/ thtv 'ysypcc^psv 'Apj^uT*; li' 0T5 rag (^ia(|)o- 
rvjg TotAVTvig xvtSjv ra^siog; Tvct yv fjA^wjJiiv ha, n Tsa-a-ctpa, pa,g tmv tc^ to, rtpog ti xvnKeifxsvMV napct^^S^ixxnv. . . f. 1 b. Iqsov 
aovA^ slnMfJLZv yrw. ri* dvTixeifMSvci ^ u5g Xd70i avTixnv^ >) tug S^s oTi jx ^ Kpic^oTsh^g fxscroT-^Tcjb twv npog ti y nApct.S^so^oMSv • 
npdyfjiXTX • rct ^s olg npdyfJMTot, oivTtxsifJLSvai, ^ sv %s(rsi tivi ^s 'ApyvTccg nsp\ ccvtwv tcI^s yiypoi,<ps. . . ei ^11 39 'A/Jjg-or/- 
fleujpyv^), oToi' r* ffpo^g tj, ^ ot^sTcl slinv • 3^ ei ol^stcx, sl(nv, ij 5 Xv]g />n^ (Tvvsyiwpsi toajtv[ tvj fJLS(TOT'/in, ^Loi,(pspsiv oiv sxns t-)[V v^ 
fuLSToL^otlXsi eig ttXXvjX*, wg ra evama, 0^01' 'Ksvmv ^ fjJXxv, -r npog ti xvTl6s(nv rvjg k^ ■r svctvTiov st, rw /x,--i iffj^ej^e,^ yU£(ro- 
^ y fisTOt,^o(.}Xsi, ulg (fepvjcrtg :^ ^2'Si o""' o"^'? ^ rt((|)XoT>]g. ujg rvjra. Sloi,^spsL (5's rouv efavrioji' ra ffpog rt rw Tpono^ r^g xarij- 
Xo^7ot ja yv (xvnxejvS xaracjja^rjg ^ ctwo^cljairjg, ofov ^ujjcparjjg ^optag ' to^ p. '^ npog tl ct,vTa, clnsp sc^i, npog olIXviXc*, 'ksys'^ 
nspLnoLTsH, ^Suixparvjg y nsptnoLTsl!' wg npoL^yfjLOLTOL ^s ^ %eVjv oVwcrvv ra ^s evavna dvTixsi'^ fisv, » fxsvTOL aivTLqpscpSL npog 
evovra otvrtxejv^ ra Trpo^g r<, ofov nxTvjp ^ uiog, ^egjov stj otpji^-e- 10 aXXvjXa. .. (J^eT kv r>]v tujv Trpog tj dvTiQsa-LV (ruva^uj^ov ruuv 
po^v, eTTJi^viuij ^ en-j^viTo''^ ujg npoL^yfJMTOL ^s 3^ 5(eVjv fJL')j sy^pvroL vnoKSLfJLsvojv voeTv ytAera rjvog amfieireujg, i^ dX>.v]'Xujv 3c, fJL^ eg 
^ fiSTOL^dKKovTOL eig cllX-/\\(Jt, tol, ivoLVTioL otvnxejvj, ofov 'p /^e^Xav aurJj" v ri^v ^jacjjopdv Xa^|3avy5-i]g • ^li^ tSto ^ tol ^ svxvTio(, - 
^ 'T XsvKov Xa "t 8spfjLov Xj 'p -^v/jiov' ujg npc/^^yfjLCLTO. h\ 3t, 0L%sT0L IgujSeT aXXvjXa, ra ^'s n^pog rj ejt rvjg Trpog aXXvjXa olxsLOTviTog 
>ij fJL^ fJLSTOL^oCKKovToL slg olKK^Xol t^Lt, x^ qspYicrtg. . . d,no tujv fxci- t-\v sTspoT-/(Ta, crvvctysi. S^lo k^ ta [x fiaXkov sfx^cdvsi tv^v sTspa- 
Xajcojrepujv nJuv dvTi^snv eyJvTwv ^P^oltq, Ksyuj (S^vj twv npog tl' 15 rvjra, wg f hnKcinov npog 'p vifxL^rv, rct S^s i\TTov, ujg snLqYjfx'/i 
TOLVTd ^ Tw dbVTLKSL^ » yuo^vov V ^QsipsL olXKy^ol dXkd, 3C, o-uvej- TTpog 'p sniqviTov, TA ^s y<5's oXujg ^eiJ^ov, ujg oi \'(roL npog ccXXvjXyg. 
crAepej. .. hvTipdv tol^lv tfst 15 tujv ivavnujv dvTi8s(rLg, otov 0(ra yv dvnfieo-jv tyovTcL ry dvTLv.SLfxivH Xe^e^ ttTj-^ OTrep lift, 
Xeuxy ^ fxikoLvog' l^vpoTipoL ydp nujg sqLV yj tvtwv dvnSs^ng, tolvtol twv npog rt I^jv w(rnsp t fxsiX,ov clvt tSto Ksys'^, tS 
^ioTi y fxtivcv y (Tuvejir^cpej cL'k\-/^c/t, dkkd ^ ^BsipsL' ry ^;^ svcg dvTLKSLfxivn kiysl), 3t, f ttu-^ Trpog [x t fxsl^ov, npog §s trspov 
noLpovTog y^ vnofxivsi 'p ^repov • ^ slg oXkY^cf, fxivTOi ys toSjtcx 20 eXarrov • ^jo y^'e fjLa,yY(VLY,Y[ -^ tolavt/j dvnQsng. 3c, t op9ov ^"^ 
fXSTOL^oLkksi, oiov dspfjtav Xj -^JvyjKiv, ksvKOv ^ fxikoLV. Tpvcvy 'p ruVretv ffpog '^ un^nov -r TvnTstX^ ujg Trpo^g tj dvTinsL^J). S^io ^ 
e-jfiin TOL^LV TA xolS' t^LV Xj qip'/inv' x^^ vi T\iTwv dvnSsng l%v- ' KpLc^oTih/^g 'p TrojeTv vc, 'V Tra^^etv snL^i^/s^ ra IvavTta slnwv, 
pOTspat, sqi Tvjg tuIv svoLvriwv dvrtflcVeujg • rot jw. ']^'' evavrta fxsTOL- avra ^ yx ^(jjvj sva,VTicx slvcxi dXXv^Xotg, Iv sKOLTiptu ^s tturiJuv cTr/- 
^ctXXet etg «Xk'/\koL, vi ^s qipving vhinoTS fxsTO^^dkksL eig r-i^v ^etgev IvttVTtwo-Jv, ujg Iv rtu XeuxatVetv :c, fxskoLivstv 3c, Xeuxtttve.^ 
Igjv y^s <^ Ix 7T;(|)Xy rjg dvx^ki^SL xarot 7C 'fv (jjutrjjtov -^25 x^ ^eXtttve^. 'Av^J^povjjcog ^s yx dvnSsTOL fxovov dkkd jc^ svoLvnas, 
TS-^viKov X070V, ei ^>( TTtf flet* ^voLfJLSL tSto (rvfjL^oLivvj. s%aLTYiv 'p rroteTv 3C| '^ noL%SLV dns^v]VOLTo. ^ ryro ^s smqvicrAL ol^lov, ort 
?j(^y(rt rot^tv r« }cp dTrc^^ljttcrtv 3^ >tttTtt^({)acrjv dvnxsifJLSvoL ' <r^o- tol jx npog rt ffpog (iXXvjXtt kiysl), Tcf, ^s Ivttvna aura /x an^ep 
^poTipoL '^ ryrujv '«i dvnSsng, (J^jort Im ndvTwv twv ts ovtujv ^ l^ftv, Ivavrta, THTiqi tol tvJ Ivavrtujcret nspLs-^ofxsvoL, axrnsp -^ 
u'<] OVTUJV ^ttttpeT^P dXvjSsg ^ -^ -^sv^og. ksvxov 3c, f fxikoLv, npog (*XXv]Xtt y kiys'^, f ^s Ivttvnov aw 3<j 

11 J f. 128. dyoiSov sVTOLvSoL "kiysL y '^ uVepyVtov (ryrtri ^;^^ yx30 yj^^t ro^ nsptsyofxsvtx -vn cxvtS xp rd n^po^g tj Xe^eS 3^ y^l Jtf '^ 

dvTiasiJ) -^ X.0LKOV) dXXtt '^ Iv ysvicrsL s^ (jjflopi*, oVep l)(^et Ivttv- svoLvnov • dvTSLTclysL -^ kkh/^a, k, (ruvu(|)e9'/]3ce. ^ Irujg ryiv 
rt'ov '^ xtt3to'v. (^tr-w -^^ '^ dyoLSov, 'p ]a 3tttfl' olv^t -^ ^nwS^wg olltlov i^ xoivvi Tv\g sva,vnoT-/\Tog sv roTg Ivavnotg (TvvvnoLp^ig. Nt- 
vndpfov Ssw, onsp y^ev e)(,6« Ivam^ov • rvf y^rt^* ';jS' yiJ^ev l(ftv evav- xic^poLTog ^s ^sixwvai vo/xt^et ort rd Ivttvrta n'pog dkkv^oL kiysj}, 
riov 'p ^s >cp crvfx^s^Yjxog ■v npog dvn^LaLqokYjv rS xolxS ksyo- vx dno twv vno v ivoLvnov dXX' aury ry Ivavrty noLVfxsvog ty^v 
fxsvov, kiyw ^v] '^ Iv v5/>uv, (jucTTrep 3c, -^ (pwg slp^xoLfxsv ^ittov. 35 snL^/^sipYicnv. 
11» ^IMIIA. r'f. 1, "ij 07ruj(ryv aXXujg n'pog ttura." (Wva^ />ii^ *AMM. f. 130. rcuv ^;^^ Ivavnujv rot ja kf <nj^]3e|3v]>cog 12<. 

m* rag Trrujcretg fxovov etpv]oJ^, Trpog ag oLnooiooi) IxoLqov tujv vncLp^yst tw vnoxSLfxsviu, tol ds xolo olvto. olol /X yv ry nscpvxs 
npog TJ, dXXtt Xj npog aurd tol koLfx^oLviifJLSvoL, wv y\ dno^'o(rLg yivsoX^ s^vjkwcrs ta x^ crvfx^s^vixog vncxpfovTcj, tw vnoxstfxivw, 
yivs'^' y ^;^ ndvTOL yrujg Xe^e^ ujg ryro I9J, «'pog aXXvjXa Xc- ^lo, ^c ry "xar>]7opeTi2^" rd xclS' olv-t "vndpfjjVTcn,, t ^\ xol6' 
7S(3^, wcrnsp 't- hnkdnov 3^ 'p ^^j(ru :^ i^ ^Trjc^'»]'/^^] • ^xac^ov ^;^ 40 ttuf ^ttov, tug xvTitg ^vjnv Iv t>j 'ATro^J^ej^cTJxvj (Analyt. 
ryrujv sqt, npog dkko kiys^), xolS' -/^v Slv nTwnv vj dnoh^ong Post. 14), f ^ /x.cpog ^tve^ ry opKTfxS tS vnoxstfJLivn npx- 
sxsiva yivDLTo. xdv fx-/l x^ nTwnv ^s yivoiTo vi dnii^ong, wcrnsp yfxoLTog, ujg f X.^^ov, 'p koyLxov (tolvtol '^ xolS' olv-t vncj,pf>in 
•^ fx^a, 3^ fuxpov, dvTixsifxsvoL >^ rd ffpo^g rt dXX>]Xotg, y ^cj!' riu dvSpwnw, x^ sv tw opLTfxw olvtS noLpoLkoLfx^oLvs'^), f i\ y 
nTwnv dno^i^ol) v^i ecfi rw Ir/py 'T tTspov, dXXa yuovov rrpog 'f Iv rtu opL^rfxw t vnoxsifxsvov noLpoLkoLfx^dysl), wg f OLpnov Xj f 
iTcpov kiys^). vd\ 'f Ifftcf^j-pv ^ 'p atcSvj-fv 3^ 'p vovffv ofxoiwg, 45 nspiTTOv, nfxoTY^g 3^ ypvnoTvjg. 

y^e «XXo rt riiuv toivtwv ixsivm iqi T(Juv rrp^g ot kiysj)' 'p «j^ SlMIIA. r' f. 2. U7ct*g ^^ ^ rocry ju, 'Apt^for/X^jg y^svl2» 

cTric;-^]'?^ yx ttu-f ttXXy l^fiv dXX' ttury akko ' npog '^ t-]v snLq-^- sTvoLi fxi<rov <p'/j(ri, xoJ.tol dpervjg 3^ xouctag opuuv fxs^roTVjToi,, u5g 
fxv\v kiys'^, yj^ ort lc^t r^g inic^Yifxvig, dkk' ort «ury Ifftv yj snL-* ^ihq-o^og. o\ h\ loLTpoi, nspX r« crwfxoLToL sirnii^OLxQTsg, Xj nok- I^XOAIA^TMIVIIKTA. S3 

^■«5 ^SsvTo jULSTorviTctg vysMg ^ vo<rv iv tm nXxrsi qps^oju.svag fjArmv ^ixxioXoysl^ cu; sIujOativ ol dpyxioi, xxv VTtalrioc, ^ T15 
r^5 vhrepoic, Trxp' o(,vro7g "KsyojjJvYfi Kcx,rc»,qa,<Tswq. . . rwv ^e yTroypcc<p-/j, y^pvj^ civrr,, orctv ju-^S^sv x,ccra,^\o[nryi npog oi -^^pw^ 
sfj.fj.s'(n>jv YfToi jus^Tujrwv (kiysl) '^ Jt, yrw?) ra, /a ttXsiw sysi ra, o^io h {a, roTg nsp) rS noaS |3y>w>]9eig 'p K*ruj rw olvuj svxvriov 
fxstra,, rai nXsov \'<ru)g aXh^Kwv S'Lsq-/ix,ora, r^ (jjvcrei, lug ini r» ^sH^xi, sfjpy\(Tcii,ro rw opw ujg ajv dno rvig h^ ronov sva,vrnx)<rsujg 
'ksvKv Xj fxsXa,vog sfpriJ)' noXka, yap sqi ra, sv fisa-uj rvrwv %poj- 5 dno^ovrujv a,v^v rwv nps<r^vrspwv' £vra,vQa, fj.s'vroi, kv rvj nspl 
fia,ra,' ra. ^\ sv fUivov ha. rvji/ syyvr-/[ra, ry\v npog aXkv^a,' rS rwv ivxvrmv ^i^a,<maXici,, y x-^pyt!) a,vrw wg dVw ^ npoppvidsvn 
«j^ 6spfiS Xj "^^XpS f ykiapov fj,ovov fi,i<Tov. rwv ^l iv fxscroj r« fnvi ovri ^s d.vvna,vr'\.iu. rvroig vv o\ dno rvjg l^rooCg e^^pifcram 
fj, wvofA,a.<rfj.s'va, tyjsi ra, fis<ra,, wg sni rwv slpYjfisvujv, ra, ^l «xot- na.(ri, Xj ro^ig a.KKoi.g ^iopicrfJLOig roTg nsp\, rwv eva.vriwv 'Apic^ori" 
Tov(}fj.a,qa,, rv[ Ss dno^d^rsi rwv a,ycpwv ^vikvfKSva,' '^ -i^ fnsraJ^v ksi x^ no^a,g -/jKokiiQy^crav, insiva rdg d^opfidtg «uroTg ^s^xorog 
rv dyxSS 5t, xomS y;c uJvo^otcr^, kdysl) ds irs dyaMov bre xa,xov 10 sv rw nspi rwv ' Avrixsifisvwv <rvyypclfxfiia,ri, ag iPsipyclcravTO 
(y ^ rS d^ia,cpo'pii avofxa, vno rixiv vswrs^pwv ereiS-/]), ^ rS Sixa,iii iv roTg a,vrwv ^i^kioig • ^ <^^ ^ r*g i^sig iva,vria,g vnska.^ov ujg 
Sl ic) rS dhixv 't fxscrov dvwwfiov iqi, t^ S's dno^a,<rsL rwv a.Kpwv kxeivog, oToi/ ^p<ivyi<riv d,^p<jv/\<riv, 3o rd xa,rviyop-^fj.a,Ta., w<rnsp 'f 
ovofj.d^s'^. .. £.2 b. dkk' insL^ cra.fpyivsia,g srvysv ^ rS 'ApLc^o- (ppovsw k, dc^ipaivsLv, :^ rd.g fxs<ror-/ira,g, otoi/ -p ^pov'ifJLwg v\ d^po- 
Tsk\jg ks^ig, 1'^wfxev ^ o<ra, rw ronw npo<rs^spyd'^ov'^ ol xksivo- vcug. r»g fxivroi noiSg ^ nwg iyiovra.g vxh-i eva^vriyg vnska,^ov,, 
Tspoi rwv i^viyv\rwv. rwv ^ ^rwixwv fxsya. (ppovHvrwv in\ r^ 15 dkk' iva,vriwg t-ysLV v^ rSrov rvrw, dkkd fxscrwg, ^ d>po'vifxov 
rwv koyixwv i^spya,<n<x,, ev rs roTg dkkoLg x^ ini rwv iva,vriwv rw d^povi kiya^nv. idv ^s nore x, ksywfisv rSrov rvrw ivxvriov 
crnaS^cil^iicri S^SLxwvai on navrwv ra,g dcpopfiag 'Api^or/Xijg ma,i, ini ra, dfxscra, noiiifjisSa, r^v crvifJMcriaLV, c«g (boKriv. xvpmi- 
napsysv iv Ivt ^L^kiw nspi 'AvTLxsLfisvwv insypoi-^sv, iv w x^ ra,ra, fx uv ini riiuv t^swv x^ rwv '^icrswv x. rwv ivspysiwv ^ rwv 
dnopLwv ic^\ nkvjSog dfXY^a,vov, wv 'ollyvy ixsivoL fxoipa.v na,ps- rvroLg napa,nkv[(r'iwv v\ iva,vTivj(rig flscupsT^* hvrspov S^s wg iva,v- 
Ssvro. x^rd }x dkka, iv sWa.ywy'^ na,psfx^a,ks'iv vx, svkoyov, o<ra, 20 riot ksysl) rd xa,Tv\yop-/\fJL,a,ra, x^ rd xarviyopv fxsvdi nwg exsivoig. 
cis crvfx^wvwg 01 ^^rwVxot rw 'ApLc^orsksL ^Lsra^a.vro, ravra, pv\- npo<ra,ysi ^s dfxw<ryinwg npog rd ivavria, x. -^ (bpovifjiwg i, ddtpo- 
riov. opa roivvv nakxiS nsp\ rwv iva.vriwv xarx^s^kv\fis'vii, S Xj vtug* oXwg S^s iv roTg npclyfxa.<rL rd iva,vria, Sswpei'^, x. v\ A)povv\- 
tfxnpojsv ifxv/\fj,ovsv<roi,fxsv, on oo-ot e^li' iv rw a.vrw ysvsL nksi- cng tv\ d<ppo(rvvv\ dfxe<rwg vrwg eva.vria, kiye^), yj^ ^^s rij^e. 
c^ov dkk-/ikwv ^La^^epovra,, vjijfluve fv apov ' Apic^oTs'kv\g iv rw nsp\ TOLa.vTv\g ^s iicrv\g rvjg 'l^rw^ixvjg S\^a.<rxa,kia.g, l'^wfJLsv nwg a,vrv\v 
rwv 'Avnxsifxsvwv, nokvei^wg ^a,<ra.vi<ra.g avrov x^ '^ el iy rd 25 dno r^^g ' ApL^^orekng na,pa,^o<rewg nct,pe<rn<l<ra.vro. Srog ^ iv tuj 
ha.^epovra. iva.vria, iqiv, ine'qv\cre, ^ el ■^ S^iacpopx ivxvnorv^g nsp\ ' Avnxsifxs'vwv tv\v S'ixa.LOcrvvv\v npog tv\v d§'ixia,v iva.vTia,v ki- 
mxi ^vva.'^, Xj el v\ na.cra. ^iot^occrig sc^lv v\ ^ nksiqov ^ta(ps'pii<ra., ^st • » ks'ys^ S^s -rv S{xa,iov rw d^w iva^vriov ^v\<riv, dkk' ivAV- 
ij sl ra.v^TV rd nkslqov dnsyavra. rw ^ nksi<qov ^La.^spovn, ^ riwg ^taxeT,^. ei h\ yi^ rccvra, iva.vria, (pv\<ri, ^rrwg pv\$-^irs'^ 'P 
rt'g •<5 dnoqang, Jt, nwg rS nksle^ov dnsysLV dxaqs^ov wv dronwv iva,vriov v\ ^ xa.S' a.vrd rd iva.vTia, pv\Sv\<rs'^, ol^ov dpsrv\ x^ xct- 
^a.v£vrwv npo<rk-/\nTsov n rw ysvsi, "(va, vj opog rd nksHc^ov dns- 30 xioc, xiv/\<rig c^dcng, ■] rw fxsriysiv ivxvriwv, 0«^ 'p XLVvfxsvov rcu 
lovra, iv rw a,vrw ysvsL. x, rivx ryrio aronx 'insj), x, ei srspo- lcr>]xort x, -f dyaSov rw xa.xw. iv oTg i^^x^s ^id ri rJg n^otyg 
rvjg iqiv v\ iva,VTiorv\g, x^ el ra fxakiqx trspx ivxvrix, olkkag rs ■dx Sinsv ivxvriag • STrel ^;^^ x^ f^SToyv\v ol noLoi eicri S^ioi^opoi, vx 
%Sv\xev ikiyyyg nksiovxg. yjpv\crxfxiv<i ^\ ofxwg rw opw rvrw iv xv 'P fxsriyov ofxoiwg » fxeriysi kiyoLTo, dkkd fxaXkov ixsiva 
Tw nspi rS nocrS kayw (p. 6 a 17) fJp' 'V ini(r-/ifx-^vx^ ort nx- fisriysi, Jt, nxpwwfxx, sYnsp xpx, dn xvrwv sTvxi, cug otrro rij; 
Kottog opog, 01 otTTo r^'g ^roag nxpxkx^ovrsg xv^ iyjpv^<rxvro, 35 ksvxorv\Tog f ksvxov. insL av v\ ^povv\cng t% d^po<rvvv\ ivxvnov, 
■T ^ crxSpov xvrS nxpx^SLxvvovrsg, nsipwfxsvoi S^s okwg kvsiv rx vx xv Jt, ot fxsriyQvrsg pv\Ssisv ivxvrioi, dkkd fxeriysiv ivxvriwv. 
ooxSvrx xronx. fiivroL Nixo^potrog oitrtd^ ort fivi fxovov iv el (5s x, rxvrx rtg (f. 3 h) xxksi ivxvrix, ^iski^, ^v\(riv, o^ei- 
Tio xvrw yivsL (f. 3) rw yjpwfxxn f ksvxov v^ fxikxv, x, ykvxv ksi, v^ rd \j, keysiv xnkwg ivxvrix, rx ^s rw fxeriyeiv ivxvriwv 
X, mxpov iv rw yyf>.(jJ, ^LXXio<rvv/\ S\ Jt, d^ixix l^ ivxvriwv ye- xexkvj^ ivxvrix. ovrog S\ ^vvxrS 'p xv^r x, x^ d<rvvSsrov ^wvv\v 
vwv ' rv\g [x i^ dpsr-/\ rvjg ^s xxxix 'p ^ei^og. ot.ur>i ^\ v\ xpsrv\ 40 etTTsTi;, oTov ^povv\(nv x^pocrvvv\v, ^ ^i' opa, oTov efftq-jiavjv dyxSwv 
\^ -/^ xa.xix rponov fxiv nvx ix rS xvrS yivag' t^ig ^ dfx^ow 'f ot, xxxwv X) v^sripwv, x^ rv^v d^po<rvvv\v xyvoixv rwv xvrwv, ^i}- 
^efog 5t, noior-/\g' rponov ^s xkkov i^ ivxvriwv ysvwv r^g [x '^ rScn nirsp<iv iqi rd. x^ rx dnkx fiovov v\ x^ rSg opag. Xj yt 
apsrvjg ^svog f dyxSov, r^g S\ fxoySv\p'ixg f> xxxov. -^ ^s dyx- Xpv^nnnog €(piqv\<n, fxinors rd npo<rv\yopixd Xj xnkx fxovov eqlv 
S^v 3tj xxxov xvrx yivv\ ^oxsi, s\ fxv\ xpx iv Trotorvjrt Jt, raurot ujg ivxvrix, rd S\ yx ec^iv nokkd ^^ iv Ti/roig crvfJLnepikxfx^xvofiev 
iv yivsL. fxivroL ys 'Aptc^orsXvjg nokkxyS (JjcttVsJ -^ dyxSov x, 45 x, /-^^ xpSpwv ^ fjp' <rvvM<rfxwv ^ aXXoJV ^ fxopiwv e^v\yv\rixwy, 
-p xxxov fL-/\ ojg yiv/\ xkk ojg ofiwwfxag (j)UJVot.g Ttfist'g. rSro ^\ wv ''ixxc^ov elg 'hf rwv ivxvriwv koyov dkkorpiwg xv nxpxkxfi^a^ 
pokkoqov fiiv iqi fxipog wv 'Aptc^ore^vjg iv Tw koyw to7 nep\ twv voiTO' ^to rv\v ^ (jjpoVvjcrtv r^ d(pporvvv\ ^v\(r\v eTvxi ivxvriov, fv 
svotmorv]ra)v v\nopv\<r£v agtov ^'s efft ffotvrujv rtJuv rotyrwv ^vjrvj- §\ opov tw opto ^xin ofxosiS^wg ivxvriov eTvxi tpv\<riv. sn' exswx 

L2 84 Ei:STA:^KATHrOPIAX 

■\ 

Sl rtowfjLevoi rY^v dva^opdv, x^ ryg opy; >tp av^vyUv a,vnTi6sci,iTiv. xa$' vjv ra. ^ ev •ysvsTi ysvujv sla-iv svavtm, rot §^1 sv ^bvsctlv 
ravTA ^s napoi rw 'ApiqoTsXsi npwroj S^Lwpij-l), oia-vvSsTov ^ ^vj sl^ixiv, r* (5's sv sIos^tlv V7r' olvtS (f. 4 b) rS 'ApLqorsKng ncf.p%- 
d^iSvri ivoiVTiov sTvoii rw rS svccvrin cpoj, oTov rry (ppov/j(rLV fXY[ XsXew^ Irtu? sv raroLg aig y ttc^vtyj npa.^^jfxd.TSLw^/i. 
sTm svavriov rr^ dyvoiot, rujv dyaSuHv jCj xaxwv Xj ^Ssrspwv, ctXK f. 4 ^. T (5~£ "ii' tu " npoa^asLj)^ 'lvol t oLxeTov fxopiov X*yu,j3a-12<i 

£t «pa, ><J^ cru^TJ^t*!', opov opw dvrLTLSsmL, x^ svct.vriiig XsysLV S vw^si', sv w syyivs'^ y^ g^jg* y '^J^ sl tlc, fXYi sv ro^ig noa-LV o^SoCk- 
rvTng Tuji/ svot,vTiwv SLvgt,L npoL,yix(urm. ^L^korsfysi S's nspL niTixjv fMc, sysL,, 's(^sp-t^ o(pSoL,'kfiwv, aXX' st riq hv t(u oIksIuj ronw fXY[ 
snLnks'ov, lug "koyoc, opiqLKog koyw svot,vriog iqiv, socv Tw ysvsi tl fxsTsi.k-/i^sv ofXfxxTvjv. auTg os ^iot ^pcxfsujv a'vvskci.^s ncxvro., 
vj svoLvriov, vj rcuc, ^icx^opcug, r^ dfxcpoTspoLg, oTov sqi rS koXS ■t [x ns^vKoc, x, ^ fj^opiov sv w 'syyivs'^ ii t^Lg, ofxS ^vjXw/o-ag (^ict 
opLTfxoq, sl HTU} ryxfoL, a-vfxfxsrpia, fxspaJv npog oLkh/ika,' totiw tS "Iv w ns'(pvxs" 'TV S^s y^povov x^ ^v ronov -^v snL^dkkovroi,, ^ 
ivoL^vriov da^vfxfxsrpiot, fxspwv npog oi.k,kyikot,, Jt, 'ic^L rw yivsi Y[iQ rd, dkkot, rot, a-vvsfxcpXLVOfxsvoi, sv tm "ots ns'(pVKSv" vndpfSLV 
ivxvrma-ig. dkkat,yS ^s raug ^LOC^opcug, oTov ksvicov yipivfxot, ^ia- avvskot,^s' ^ '^ >ic(,$yl>iov 'sy^sLv ^ oug npoay^KOV iqLV tysiv, oTat,v 
xpiTLxov o^pswg, fLskcxv ^\ yijpijjfxcn, a^vyxpLTLKOv ' iv '^ riiroLg ^ fXYi^ccfxujg vna,pyYj, rore iv qsp-/ia^SL ksys'^ SLva,L. S^Lti TLVsg tm 
y, ysvog 'p auTo', ic^ ^s rdg S'LOt,(popdg iva,vriuja-Lg. sl'p-/iJ) hv nujg sxp-/\fxsvuj rvjg i^sp-/\a-sujg koyuj npoc^LSsa.a^L '^ x^ ujg ns'(pVKS • x^ -^ 
koycg hoytx) ivxvriog iq(, 39 ol TY]g^ixia,g c^s ^■/\kujTLX0L koyoL iva,v- drpayj^/jkijg ksyofxsv rng ^pacyyrpa.yY^yig, insL fxvi >tp ^va-Lv tyyja-i 
rioL ^croi'^. dkkd rcxvTa, jx dpxiivrujg fxsypL rSS^s npoYiyiSuj • ^ls- 15 r^g rpa,y;Y^hig, y^ dnvpprivov ty\V poidv wg iko[rrovot,g rS k^ (pva^LV 
kovTog ^''l rS 'ApLc^orskag ra, ivxvria, slg rs rcx dfxsa-a, Jt, ra, ifx- rag nvppY[va.g s.yjja^a.v, tyjv tS k^ (pva-LV ika.rrujTLV (^g rS nxvrg 
u.sa'cx, Ka otfxscraLf [x keyovrsg sksIvo, mv i^ dva,yKY^g Sa,Tspov vna.p- qspy^a^LV ovof).aX,ovrsg. vy^ dnkuSg S% sTnsv otl nspL ra.vtv yj t^Lq 
ysL rw ^SKTLKw 3^ ava yuepog na,psqL rw vnoKSLfxsvuj, sl fXYi rwv x^ yj qspv^a^Lg ksys^), dkka, nsp\ Ta,vTov tl, ^lx rYJg rS t\ npo- 
(TVfx^vixiv SLY\, ujg Y[ SspfxoTYig Tw nvpi, d.kkd ruiiv a^vfx^s^YiMrujv, S!'^K-/\g ivS^SL^dfisvog nwg nspi Tau-^v ksysL ' x^ ^ rdva,vTia, nsp\ 
yive^ koyog tmv ^fxsa-ujv roLSrog, otl iqLV dfxsa-a. iva,vrM, iv 20 TauToi', s^lye rxvrov ic^i rwv iva.vTiujv ^sktlkov ' dkk! in\ /x Tujf 
oTg 'P trspov i^ dva,yKvig vncf.pysL nspL f 6'sktlkov, 'sfifxsa^x ^s, iva,vriujv y n^avTcug nspL ra^v^rv kxt' dpLSfxov vnoKsifxsvov rd iva,v- 
wv VK i^ dvot,yKYig f trspov. slnovrog S's rS ApLqorskhig tyi tujv tlcx 'sc^iv, .. f. 5. ^ot,vspov ^-^ av ix nirujv otl rd iirujg dvTLKsi- 
axpwv dno^pc^Tsi rd fxsa^ot, ya,pat,KTYjpL^s^, dvTLkeysL Nixoc^-paTog fxsva, jc, ofiLOLor-/\ra. TLva. 'sysi npog rd iva.vrix ^ dvo fLOLorY\rot, ' raC 
wg el Yi dno(pai,a'Lg f fxsa^ov S^Yjkol, jc, f yx a.v8pujnog Jt, vy \nnog rs y) ivxvnot, nspi f auT vnoKSifxsvov yivs^ ns(pvKsv, oTov nepl 
fxea'o'r-/iTa, ^vj^oJcref "^a av" (j)>]crt ^''npoa-Ks^i^, iv rw at.vTw'25 '/\ vysia., nsp\ rSro jc, '/\ vocrog* i -p nsp\ rd cL-^vya. dkkd nsp\ 
ysvsL ka,fx^a.vofxsvi{ rS fxsa-a iv ujnsp icfLV acvrS ra. a.Kpa.'' dkk' rd ^wa.. oucrauTcug ^s Xj rd k^ qspy\a-LV 5t, '^^lv dvTLKsifiLSva.. . . 
V npoa^noisil) rat^vrat, ksyujv otl Sts a.Kpa. ic^LV 'innog x^ a.vSpuj- ^ia.(pipSL ^s a.vrujv, ujg etpvj^, rw ra, [x iva,VTiot,, kxv iv rw at,-uTw 
nog vre ivat,vriot,' nspi «^s dKpujv Xj iva,VTiujv y\v koyog. awg ^s s^lS^sl iqiv, dkka. fiY\ jc, iv rw a,vTw na.vTwg rS s^i^g fiopiuj, rd 
'ApLqoTEkv\g iv rw nsp\ rwv ' AvrLKSLfnsvwv j3ij3Xt(w H^^/fTYia^sv, s\ ^s >tp c^spY^a^LV x^ t^LV jc, iv fxopiw rw at,vTw ^nks^ sTva,L. . . rd 
SaCrspov dno^xkwv rig fxv\ Ig dva.yKY\g Sa,rspov ka,fc^a.vsi, dpa, iqi 30 ^s npa.yft,a.TLKwTspa. nspi mrwv wS^s' nwg 'idfx^h^yog na.pa.li- 
Ti TVTwv dvd fL^a^QV, v\ y ncLvrwg; y) ty\v dk'/\SY\ 6'o^a,v d.no^a,- ^wo^lv. sv ^oyf>.a. kolvov twv ts dpyaJ.wv iqi x^ TcJui' vswrspwv ■t 
"kwv VK i^ dva[yK'/\g •4'SvS'vi S^^a,v ka,fj.^a,vsL, a^^h \//eu^>} dkv^SYi, fiY\ sTval ivxvria, rd k^ qs'p'/\a-LV Xj s^lv ksyofxsva,' y fx'/\v 'stl slg 
aXX* evloTe e» r^g ^o|>]S Tawvjg v\ eig ^r fxv\^sv okwg vnokot,fx^a.vsLV l'6\ov ysvcg dvTLSsa^swg '■p k^ c^spvja^LV jcj 'i^LV ol na.ka.LOL Ka.rsrcx^a.v, 
^ eig Imc^vf/Avji' fxsra,^dkksL • S^o^v^g S^s dk'/\SSg jc, \^eu(5^g ac>'iv ic^LV wa-nsp 'Aptc^oTeXvjg. ciTt ^s sc^lv a,kkY\, S^vjkov yivsj) ^LskofxsvoLg 
dvd fxs'a-ov, v\ »x dyvQLO, a^s inLc^'/\fi'/\. etVi ^''s x^ ot,kkat,L ^tatjjojjat 35 noa^a.ywg t^tg ^ qs^pvja^Lg ksys'^, x^ h^ noia. fi,a.kiqa. a'Y\fxa.Lvo'fisvx 
Twv (f. 4) Ivamcui', wv jc^ aufg npoiwv i^o.\pe1). mrwv S^l fxx- v\ rwv xafl' t^tv x^ qs'pY\a^LV dvriSsa-ig yivs^). kiyaa^LV Sv ujg Ka.B' 
kLc^x l^avvfcJvj, Tvjg dfKia-a k, Tvjg ifxfxia-a, otl sk t»twv 'P npog 'iva. jw. rponov l|ig ksys'^ '/\ ivspysLa, rS iypvrog jc, 'syofK,sve • ?|ig 
rd aCkka. dvTLKsifxsva. ^'La.^ipov rwv ivc(,vriwv na,pic^y\a-i' jc, -yS' npo- ^^ Ifxa^ria kiye^J) ora,v ja' ej(vj -^ S^s 'iy^'/\1) vno t? ej^^ovTog* jc, I^lv 
x-eO y.-/\ noCa-L roTg npoaSari Ka.S' 'iKa,c^ov rwv dvTLKSLfi.ivwv ins^sk- onkwv sTni na JlkoiTwv in\ rS sycvrog rd onka.. Ka.S' srepov S'l 
QeTv, roTg 6^ KvpLwra.roLg a,VT(jjv fxovoig, svsko, tS Tag ^pog dk- 40 rponov t^SLg kiyofisv rdg imKr^Tag nQLOT'/\Ta.g ifxfiovag ysyoWLO(,g 
k'/\ka, ^\a,(popa,g avrwv nccpa.S^sT^a.i. ^sl^sl ^s otl ra, ria-<Ta.pa. rcxg rs ^va^LKdg rd.g x^ Tiyvot,g ^ Totg imq-^fxa.g, Ka,S' dg x^ skti- 
yivY\ rwv dvTLKSLfxivwv dkky\kwv S^LSVYivo-ys ' jc, offtjug fx ra. lug Trpo^g xot ot iv auTatg kiyov"^. ^ ^getg kiyov^) x^ rSro x^ ai riksLOA 
ri rwv iva.vri(X)V S^ix^ipsi, S^sS^vikwKSv, onwg ^l olfi(pw ra^vra, rwv (f. 5 h) dpsTa.i' x^ '^ koya dvdk'/\-^Lg sn' ot,VTwv Sewpet'^. eVi ^\ 
oJg xj^ qipY\a-LV jc, ^gii', (^'/ikwa-SL, rd 'l^lo, sKclqwv npoSsig, x^ tqts t^Lg kiys"^ v) (|)U(n>cv] xaTacrxeuvf, oTai' sfxfxovog y\, wa-nsp a-wfxct,- 
Tv\v 6'ia,^opat,v ty\v npog ry\v wg Ka.ra.(pa.a'LV jc, ctffotjjacrtv dnc^si^su A5 TLKOt,g ^^eig Xj •^vyLKo.g jc, dpsra.g sk ^va^swg y\ Ka.Kia.g sni tlvwv 
xoi,kov S^l dv SLY[ koLnov 3C, rd rS 'Apyym na,pa,Si^ nsp\ ryjg rwv voSfxsv. jc, x^ ^va-LK-zjv ^^ ^vxfXLV auTiji' Igiv ks'ys^a,i cjjaa-i, ^ 
IvavTttyv S'Lot,(popaCg 'iyovra, arwg... iv hs rvrcLg ra, \x dkka, a^vfx- Txvrv\ tvjv c^ipY\a-Lv ctvTixeToS^, n-zipwTLV ycrav a.vry\g. tvLOL h\ y tvjp 
{j)(juva Trpog Ti)v 'ApLqorikag na.pa^'oa'LV, y\ hs Tsksvra^ia, 6'La,^opa, ^va^w/iv SvvxfiLV ka,fx^xvs^ iv tvJ t^s tPswg x^ qsp^^a^ewg dvn- l^XOAIA^TMMIKTA. 85 

6/cra (pATiv, aXX* juoCXKov n^f ic^ f npujTov (rvi/u,ccivojU£Vov pviSsi- dvvjTKOvTog '^pojfA.eSa, rw ovofjiart. nolXvj §^1 r(f,p<irfY^ h^ roig (J)w- 
<ra,v, ^rig nApot "V tfziv 'i^ig wvo^oicr'^' x^ '^ x^ -rv 'X.pvorinnov vdg sqi roig qspvirMcig' ^i^ -^ t? ct Jt, av npo^ras^ofJLivwv cwrwv 
' Kpiqori^Kei knojuLsvov qspviTiKoi, Xiysiv ra,vrot, oixat, dvAipsH nccpsjm- ujirnsp a,amog k^ dvsc^Log, crvjui^o(,\,vsi nors jw, roug a,no^o[<re<n norl 
^alvovra, tyjV tS tf^ti.v ^v(nv, if^ dnXujg aiWorcLv efji^a,ivv\ t ^s roTg ivAvrioig <rvju!,^\.p£^ avrccg.., noXXvig S\ vcrvig Tvjg «vuj- 
nscpvxog. Xj ors nscpvxsv, ujg sfpvj^, nporepov, x^ oivrUsi^ r^ 5 jxa,\ia,g Xpvinnnog jji iv rolg nsp\ rwv qspv\TfKUiV "Ksyofxivoig 
aino Ttf sfsiv "ksyo [jlsv/\ 'i^si vi qip^irig. v^ y jjlovov noioTv\rujv a,l sns^^Kdsv a.VTv\v, 'ApiqoriKsi S^l a rSro npovxsLTo dXKx fjiovov 
qsp-/\irsLg dKKai ^ svspysLujv, wg v\ TV<pKorv]g rijg ry op£v ivsp- ^lsKSsIv nspi tujv )t^ tv\v t^LV \^ qipv\(TLV. ytaiv Kiyv\^ av qspvfn- 
ysia,g jc, -/^ fujKorv\g t^5 r? ^a,S{^SLV. aKKujg Ss Kiys^j qipv\iTLg v\ Kujg noKKoi Kj ruijv ivavriujv x^ tujv dnotpXTLKUJv, «XX* S^sH raig 
iTtvcna, rvrn y ^vva,'^ ^ysLV, iv tm ^vva,fji.si SsujpHfjLivvj, v\g iv qspv\rLKa,g rujv s^sujv dLvnBicrsLg k^ fi' oIkslov rponov Ka,fx^a,vsLV' 
^vTLKoHg (1 7) fJLV'/\fiovsvsL ' f yclp, S^va,1) tysLV k^ o ^vvdfKSi 10 £9« ^s Srog r% inL^a,KKv<rv\g t^sujg ty\v oiKsia^v qipv\TLV iv tv] 
iqi, f/,Y\nu) ifov ivspysitx, iv qspv\<rsL xvrS sLvai Kiys^J). fjLV\noTS dvrLdiaSL Ka,fJL^clvujv. yivs^) ^s nep\ A aLV-v vnoKsifJLSvov v] re 
^i, ^v\t\v 'loLfi^KLf^oc, » xx$' tv ri <rv\fj.a,Lvofj.svcv rvjg t^sujg tv\v roLa,vTv\ 'i^Lg ^ ^ dvridsrog a,VTv\ qipv\crLg, »)(, *;"•* '^^'■> o^o" ^^P' 
dvriSecnv o^sH KoLfx^clvsLV rv\g qep-/\iTsujg, dKKd k^ noLvrx' vruj ^^ o^doLKfxov rv<pKo'rv\g, nsp\ k. v\ o-\pig. 

tir'^ TsKia, npog dnoLcrag rxg t^SLg noLcrujv t<jjv qepv\Tsujv dvri9s<rLg f. 6. ^ei'^*? ori olKKo ic^\v t^ig ^ aXXo 'p tpLv tysiv, 3612* 

KOLVuJg rs yrtutrl x, sKclqv\g npog £Ka,qv\v dvrLrLSsfxiv/\g, oTov rvj^rS^s 15 aXXo c^ipv\<rLg x^ ^ qipv\<rLV tfSLV, x^ ofnujg 'p t^^LV tfov x. qipv\<rLV ' 
TY\g qep-/\Tsujg npog ty\v^s rv\v t^LV x^ Tv oIks7ov clvtujv rponov tyov vno rv\v a,vT-/\v dvriSsnv sqL rv\g t^sujg :^ rijg qspv\<r£u)g, nL- 
oKujg -^ Tv\v difSLoLv rS nscpvKorog tfSLV, x, ors nitpvKe, c:;ipv\TLV c^J) t3to S^iot noLpxS^eiyfJLoLrog ' x^ <^ '^ npoLyjLMi, 'p vn^ rvig xotrot- 
£Tva.L p-/\riov. noKKa.fyJg ^s rS tfsiv KsyofJLiva noKKoLfujg x^ v\ ^acrsujg ^v^Ka fJLSvov vk tqi K0LT0L(px<TLg. 

difSLO, Xj v\ <^ipv\<TLg ^itJ. sc^l ^i ng qipY\TLg jc, a,KKv\ na,pa, rv\v f. 7. KiysL av otl rd /x npog ri aLvrd a,nep iq\ tujv dvn-i2b 

^vTLK^^v, Kiyuj S'e xolS' y\v im ruJv ne^vKorujv iKiyofnev x, ors 20 x£ift,ivujv Kiy^l). Sre ^s ij o-^Lg rvcpKorvjrog iqiv 'o-^Lg (xj tSto 
ins^VKSTAV, v\v ILpvTinnog y\Slkv\v Ka.KsT' dfirujv ^^ it, dvvnoS^s- npo^v\Kov), dKK' vS^s v\ TvipKor-^g oypsuug TV^KoTY\g' o^SaXfnS ^ 
Tog K) dvoLpLqog Tv\fia,ivsL [x ^ \I/lKy\v dvalpsTLV, Tv\fA.a,ivsL S^s Kj sKa,rspov, x^ y\ t^Lg jc, v\ qipY\TLg. 

na,pifi(pa,Tiv tlvol, ors ^ >tp qipY\TLv yivs^)' vre ^ dyirujva, ^ 'AMM. f. 133 ^. x^ vruj (jl npuoTov tS^SL^sv dno rS <ra,^eqipii 12» 

^Sv ipSfJLVv, ure Y\fJLaig otolv KaujfxeSa, dvvno^img, x^ dva^piqvg x^ ofxoKoynfxivu, Kiyuj «J^vj dno rS tv\v o\}jlv fxv\Kiys^Tv^KoT'/\Tog'' ' 
HTS rng opVLSa,g Srs Y\fxa,g xfxa, rw v\fxipa,v ysvi^' dKKa, ^sT2S o-^lv sltol vqepov ^eiKVVTL x^ dno rS dfxcpL^oK», otl vS^l v\ rv- 
Tvvefx^a.ivs^ rS slSLTfxiva x^ ors sWltIj r'^v <qipv\TLV ovrog ^^ ^Korv\g o-psujg Tv^Korv\g Kiys'^' rSro ^^ S^OKSiKiys^ "y^s *X- 
tdag dpLqoLv Ka,roL tlvol mpxv rsra,yfJLivv\v, vno -v tSog tvv ora,v Kuog vS^xfiujg v\ o\pLg npog a.v-T Kiye^)" dvr\ rS,, ujg S'' dv ovafxot- 
fX'/\ iv rw Xpovuj Tw TeroLyfxivM dpLqv\TY\, » ^vTeujg tfx^oLTLV ronoLv\Tv\g, v^aLfxujg npog f dvrLKeifLevov Kiye'^. ^y\Kol roiwv v 
ciKK' tSng K^ rY\v qip'/\TLV dvoLLpeu elTLV nv difeLOLL oll jw, tujv (j)u- "v^aLfxuig" ort kolv re npig §'otlk'/\v v\ a,KKv\v nruuTLV dnoS^wg' v§^ 
TSL 0,1 Sl Tujv x^ tSog, )t, dvoLtpiTeig iv olg txoLqa, Kj ni^vxs ^ 30 i^ i^ ^■^'S '"'if ru(J)Xor>jri sqLV 'o^pig. wTa,vTUi)g vS^s ij TVipKorv\g 
aStTlj. noKKxKLg S^s vx tSag dKKa, xaLSv^Kovrog dnonrujTLV ifx- Kiys'^ rv^KorY\g o-p/sujg. . . Xj «u^ jx Sv oLi fxspLyi q^p-f^T^Lg ofxoiwg 
^<x,LVSL Y\ qip'/\TLg, ujg inL rS olkKv^tov ^SLnvstv, ora.v na.psfx^a.ivuj- tm yivsL x^ dno^oLTiv Tv\g t^£ujg Kiyov'^. et na S^h ^vp^S^iv^ qe- 
fxsv OTL y xa.Sv\xovrujg dnv\vTv\Tsv vrs x^ np inL^diKKov roig tSeTLV. pv\Tei rtv\ xeifxevov 'ovofxa,, uug y\ dnv<rioL rvjg 'o-^euog rvcpKujTig ovo- 
tqL x^ dKKujg '/\ qipv\TLg ruijv ofjiujvvfxujg Ksyofxivuuv x^ ■^ ora,v rt /^«^0 vj -{j rS ^uj-rg dnaTiot, Txorog, « rvjg d.nnTLOLg Tv\g t^svog 
yivog oKov fxY\ v\ ns^vxog rt 'ifstv, iqspv^^ KiyofiL£V ixsiva fXY\35 xxTv\yops^1) f tolStov hvofxa, dKKa, rS ndSag rS na,pai f Ssxtlxov 
ni^vxsv s^siv vrujg rot ^vrd iqspvj^ Kiyofxsv aLlSl4<reujg ruS ysvofxivn, y\ kKKv rtvog ent<rvfx^e^v\xoTog rvj dnnTici, Tv\g t^eujgy 
fxv\ nscpvxivoLL tfSLv cCCH^f^cTLV. v^ oTa,v <5s rd iv tm yivet rd fx '/\ wTnsp f Txorog na,pd f txlol^slv sfpv]^), 55 ^s crxLd imnpoSsTig 
jr£({)rj>cora tfSLV rot ^'s fXY\ ns<pvxora,, iqspvj^ Kiye^) ra, fxv\ ne- iqL ^ujrog, '/\rig iv rw dipL v\ dnKujg sv rw Sta,^aLvsL crvfx^OLivei, 
(pvKora,, ujTnep iv ra» yivet rulv ^wm dTnxKx^ o-pjsujg. ^ y\ uig "HpujSLOLvog ^v\crt, noLpa, f %iSstv inifet ^ Y\fxijjv "T el^- 
fxaXKov rSro Kiyofiev (f. 6) uig int rS npog ^ioLV d<p'/ipY\^. xv- 40 vau, y\ tujv npoToSujv x^ rulv noKKujv ivspystuJv inifst. x^ v\ rv- 
piujg 6s qip'/\TLg Kiye^) inL tujv ne<pvxorujv fx tfSLV, fJLv\ ifpvrujv ^KujTLg S\ 'iTujg noLpa, f tv^slv, j^ rv^Kog olovs\ rv^og, 6 ini- 
S\ Tors ors n£^vKa,TL )c, ors s\ujSa.Tt x^ ivsqv\Ta,vro 'sfsLV Svi x^ KSKa.vfxivoLg rdg 'o-^SLg 'ifujv ("xsi/sal 7«|d" ^v\tlv 7T0L'/\Tv\g 
dvriSsrov rv\ t^SL SsoupsTJ. Xj v\ iv rvroLg dvriSsTLg KiKKv^^ v\ iC^ ''''vnoTfxv^yov'^ onujna,i"), («5 ^ nv\pog noLpd f nY\S(xi mfcruj nvf 
t^Lv Xj qip'/\TLV. . . 3C, rSro ^l Iqiov ort iviors pi y qsp-^nKd ovo- pog, cJs Trapoc t oxi^uj okvv\tuj OKVY\pog. siKOTujg oLpa, r<x rotoLvra. 
fxa.ra. qipv^nv ^jjXoT, ujg '/\ nsvta, rYjv qipv\TLv tujv fpY^fxdrujv 3t, 45 tujv opyoLvujv sTvoll Kiyov'^ x^ vy). rujv t^sujv ndSv\ '^ tujv vno- 
TvcpKog qipY\Ttv 'oipsujg' iviore Sk qepvprLKd ovofxaLroL y qipv\TLV KeLfxivwv aurwi' sItl rcxtg t^eTt x^ «;^1 a,vrujv rujv t^ewv. 
(SSjXoi* f -p dSoLVxrov, qepv\riKov tfpv f yv^fii.a, rvjg Ki^eujg, y ^IMIIA. r f. 7. Jc, npujrov jw) rwv d,fxiTujv ivxvnwv fwpL-l2i 

Tv\fxa.ivsi qipv\TLV' y i^ in\ nscpvKorog dnoSv^TKSLV sTto, fX'^ dno- ^wv rd x^ t^Lv ^ qip'/\Tiv, dfxcporipwv rwv rS dfxicm rponwv 86 EIX TA^ KATHrOPIAX 

sfJLVYifMVSvce, rujv re ev ■UTroKeLyJvio ovTm (f. 7 ^) ^9 tijjv xafl' ^oa,<nv yjc etvai ^ap (|)acriv aTrojSXijTvjv t5^v apsTvfv. »]TOi yv xot- 
vTtoKZifXBva "KsyofJisvwv, slnm "Iv otg ffsitjjuxs ^tVsiS^ vi ouv xarvj- vorspov fv (miiScuov eCkvi^sv, y f v Tag re'k£Mg dpsrag tfovra.^ 
'^opei'^" noi,pc(Aeiyfi<tra, Ss rwv ^ sv vnoKsifJiiviti u^isiav )t, vocrov aihXa. f v k^ eutljiJtav ^ fJLs'Ksrviv 3tj Trpojtorr-i^v '^ Xo^^ov fjiovov <rnif- 
nccpsSsro, sv (XMfxari 'yivofxsva.^ rwv ^s kcc6' vno>isifi.svii nspirfv ^c^Xov^ y\ iVwg yTwg xivsTiS^ Xs^sj rY^v dpsTvjv iL^rnsp sTnsv sv ro^ig 
X, aprwv, H^ rS dpLdfiS "ksyofjLsva,, -/1 wg swov nporspov, -p ^y^a, 5 tfJLnpo^sv (p. 8 b 31), un-o fisyoCkv ncldi^g >5 voVy (TWyaaTjx^g, 
<5iaij3sT(^ x^ TV dpTi'y dpLBfJiS. . . vj ^LX^opa: uv twv xJ^ ?^iv Jt^ Xvjfljjg syyivofiiv/ig, yjaksnwg ^^ x^ y pciSiwg ra.vrot, (TVfLninrsiv • 
qspvicTLv npog Ta svavnct, y^ -r dsl Xj -r nors yivs'^ • i^ ^;^^ twv ^ 3(^ ^]^ :^ auf g sv roLg ^ucriKoTg (7 3) fiLOVLfiLwrclrv\v r^v aipsr^ 
dfJLSiTMV evavriujv ^'la.^pspsi rw ixsivwv ^x s| dvaYx^g dsi jravTijog sTvai fia,prvpsL. 

Bdrspov vndpysLV r(xJ ^sxrLKw, oTov ^ vyLa,ivsLV v) voirsw, rarwv ^s 'AMM. f. 138. cmi^cCtov ^\ svra,v6cJt, ksysL y -rv rsksLov ^ 

VK eg dvotyxYig dst ffavTcov, dkkot nvivv nors' ^ ^ crxuXa^jtJOV 10 sv e7riq->{u.>] -^ nakov syovra,' isroc, ^ d,fjL.era^^kvp-ov sysi tijv ?giv, 
vSsrepov tfeL • twv ^e £fiifJL.scrwv, ori SKsivwv ju, i^snors Ig dvdy- a,rs ^vi fi-yj fiovov ori xakov vj d,per-/j st^u/g, dkkd 3t. ^ioTt xa,kov. 
KY^g 6o[repov vncLpyj.L rw ^sxtijciu, tktojv ^\ nors eg (f. 8) dvccy- y t^tov toivuv X^si fA.sra,^a,kksLV dkka^ t=v opdo^o^a,qLKov ' nroc, 
x'/j5 6ccrepov vnaipyeL dcj)' y ns<pvxe, tivwv ^e ^ dff' dpyyjq. d,kka, '^ fLera,^a,kkoL dv in^t f (|)aTjXoTsj50v na,pa.koyL'QofjiSvog 3t, drra- 
jtdxstvoov otg (f^UiTst f 8V t57rap)(,s', <5~J0t(rsi tu!' ^roTs x^ tio d(})tupt- Tw/xsvog vno fJL0f6v[pwv dv^pujv, ^ S\orL xa,kov y\ dpsr-/\ fjLY\ sni- 
fffiivw ' Ijtstvojv fi, ^ ndvrwg de\ -^ 'irepov, riirwv S^s tlvujv nors, 15 qdifLsvog. 

xdxsivujv ju, dcpujpL^Tfiivujg 6c>,repov, sn\ nfrojv ^s y>c d<pujpLfffJis'vujg ire -^u rv^kog yevofisvog Tig ffdXiv dve|3Xs-v//s, }<^ taTpixovl3« 

dXX' onorepa, trvy^ev. elnovrog S^s 'KpLqorekag uJg dva,yxollov ye koyov Sv^kovori Jt, ^vctlkov v^eig nore rv<pkog wv dvs^ks^sv, 
^v rravTt 6a,rspov vnapysLV, ^oksH ricrLV d(ra,<pSLa,v sfJinoLsHv np et fji-i] cnpa, Kara, riva, fletav skka^fi-^LV. 

noLvri npoffKsifJLSVOV. « fJLV\V sysL ^e yTwg, dXX' dvTi(5~ia9oX>]V ^SlMIlA. r £. 8 b. Tnrujv ^s npoeLkv\fiLfxevujv pcf^Lov koLnov 3t,l3a 

Six<ra^^ npog f tktIv dvayxatov, cJg ToTg (rvfJi^vrov tykiffLV £V20 Tag Nixo^-paTy d,nopMg kvsLV, og <pv\ffi fxv\ dxpL^ujg ra,vr-f^ dno- 
rujv hxivriwv, y ffdiri ^i. ri nv, st d,no ysvvJ\(rsujg syysvoLro y\ ^eSo^ tvjv (^ia^opav fxvjre '^ rd sva,vria, ncLvrujg stg dXkv^ji, 
opacjg, (wg stt ajvupujnujv ast, y)(,' ^9 ^''^' TyTcuv strj vj sgig y\ y\ fxsra,\ia,kkeLV, OLori a,no ffnndxin a (pauAog ^ivsj, fivjre na,(ra,v 
qipv\ffLg, ^ v^sv ^ioicrsi rujv dfiJcrujv svavTtwv ; Tt ^s, si' Tig Xs^oj qsp-/i<TLV dfxsroi^kv^rov elvai stg ?^iv • 3^ '^'' ejc 7re(|)ijoTicr^evy 3^ 
(;5g In"! pL, rujv fKv\ ns^vxorujv rd k^ t^LV 3^ (^ip-/\(TLv yTcug dvriKSL^) uJnkKTfxiva x^ Y\fi.ipLS(TfxivH yivoLro av sffKorLT fj^ivov ^ dvonkov ^ 
wg Ta tfxfieffo, svavria, • ^Mrspov ^ s^ dvct7x-/]g • In"! (5's t(juv v]'^-/] 25 yvfLvov, x^ sk tujv c:^sp'/\(rsujv auflig yj tgig. cLronov Sv rd dfx<po- 
ns^vKOTdJV u5g Ta afxecra,' 6a,repov ^^ l^ dva^^jcvjg; Xi/si toivuv ripoLg vna^pyovra. ^LaMpiveLV, x^ rd [x npO(TvifxeLV rw sripuj rd h\ 
ii rdg rojauTag Tra^rag dfx^L(T^v\rv\(reLg, sripav ^ia^ojodv avTiuv rw koLnw. npog S^vj ravra, pa%ov kiyeiv tug npoysLpov stkv\n1) -^ 
npoqL^eig, 'ori rd, jw. svctvna, sna,fJLsi^e'j) Iv ToTg (J^sjcTixoTg, t^eujg dva,no^k'/\rov eTvou n/jv dperv\v' Kj 'p &eo<ppa,qog nepi rvjg fisra,- 
S^h 3C. ^spvftrscug y ^vva,-pv etg a,kkv\ka, fxsra^okviV yive^ • rvcpko- ^okvjg avrvjg tJcav(jug dni^sL^s, Xj ' ApLqoriksi ^oksl yx d.v6pujneL0v 
rv\g jw} -^ l^ o^/zsujg ^'vs^, yjcsTi fxivroi ^ dvdnakiv. o6sv k, o 30 sTvai f dvaTro^Xjjrov • sri (J^s 3^ ot i^rujVjcot Iv Koupo^g x^ fiskctyyp- 
ILp^jffinnog sQ-/\r-/^(rev st TU(|)Xyg pY\riov rag vnoyy6ivra,g, Svva,- Xtaig jc, kv\6a.pyoLg sc, Iv (jjajo^ajcoov kv^-^ecTL crvyyujpS(TLV dno^okvjv 
fxivng Sh SK na,pa,Kevrv\ffsujg d,vx^ki^pai, jc, l(j)' wv r(X ^ki<pa,pa, yivs^, fxs6' okv^g rvjg koyLKvjg s^sujg, 3^ at^rvjg rv^g dperjjg, xa- 
xEJcXsjirS * rvj^g ^]^ ^vdfxeujg ycryjg loix^ai ruj xAroifxsfxvKorL xiag f>t y'x dvrsLiTa,yofxiv/\g, rjjg (js ^s^a,Lorv\rog yjxkujfiLivY^g ^ sig 
Ti)g o'(|)6aX//tyg vj tc« xcuXuo^s'vtu opav ^ia, n na,pa,nira,<TfiLa,, y >jv kiy^KTLv s^iv fxi(T-/^ oi TraXaiot fxsra.nLnnIiT-/\g. rSro y} yr 
d(j)aips9/vTog y^sv xujXusJ opdv. (J^io y^s dn-o qepY\(Teujg stg s^iv 35 yrtug • dronujg Ss ek rujv x^ t6og qspv\Tsujv rdg Imj^sipjjrstg 
v\ roLXvr-/\ yivs^J) fLsra,^okv\. ka,ft,^a,vsi ^e vOv qipv\(TLV rviv jcp Tr^- noLHfxsvog, jcj ^epvjrtv stg g^iv fxsra,^dkksLV cpviiriv' o ^^ d,vdpLc^og 
pujTLV sK '^ rY\g roLa,vrv\g yx l^iv sndvohg en\ rvjv ggiv. J^ dvonkog, x^ cruv>]'fieiav ovrsg Iv (^spvfrsi, paSiujg fj.srx^dkknffnf 

13a f. 8. na,pa,^siyfia,ra, S^l rujv roLnrujv ka,fx^dvsL rd fl ofxo- eig rdg ^^sig, o jw- dpLq-^Ta,g o (5s onkLcrdfJLSVog • o ^e 'Api^orsXj^S 

22. A / «t/ \/_ ^^i^'j_/0/ t 53\ ~3^V/1 3^-(>5\ ^i/ \(.r. \\ / 

kayafxsv», oog u^tsiav jc, voctov, ra os a,fL<pL(Tpv\ni fxsva,, ujg (rna- vk sm rwv eg eflyg akk sni rwv ^v^rei ty^ sPlv j^ rv\v qipv\<ra> 
S^ajLOV ^ ^aOXov • aTro [jl, ^^ ^oivkn, (j)V]trt, riveg oiov^ crrry^aTov 40 na,pika,^ev, l(f)' wv ^ xvpiwg v\ y^ e^iv jc, c^ipv\(TLV dvridetrig kiysj). 
ysvi^, dno St (rrry^S^aty <pa,vkov d§vva,rov, jc, a,vf£ [x f 'irepov y^pY\ffwfLs6a, av auroTg roTg ' KpLqorikng npog -r^v ^LKoqparov kv 
ryrujv ^ta TrXeiovujv Ka,reiTKeva,(Te, kiywv on ea,v o <pa,vkog etg -p rw nepL rwv 'AvrLKSLfiivwv xvrog <p'/\TLV wg ai jw. ^ep-^Veig rcJuv 
PeXriyg (t^vjS BiarpLQag, sl n cTfXLKpov em^w^reL, dsi is (TfXLxpdv y^ ^vctlv kiyov'^, at S^s rwv Iv sSst, at S^s rwv Ka,rv\yopv\fxdrwv, 
sniS^oTLV ka,fx^dvwv j^ snLn/^S^SLorspog yivofLsvog, sn\ rcu reXei re- at (J^s dkkwv nvwv, rv^kdrv\g ja rtjov cpyTSL, yvfxvor'/\g ^s Iv ^^st, 
Xs'ijug dv fLsra,^a,koL jc, stg r-^v Ivavrtav '^^iv d,noKa,ra,qa,iv\ "Idvn-sp 45 dpyvpia ^s v^ ^^ip^i^t^ twv Iv yjpv\Te\. na,pxyLVOfxivwv, eto-t ^''s jc^ 
^-i) XP°^1' f^fiW*!^'" ^^ Jfy^^P^^v -rv ypovov ^ dn^oflvy^o-xujv, vj ;rdvu d'XXaj «fspvjVsig nkeioveg. ^ Ivtwv jw.* qspv\(rewv yx ^^iv dna,kka,y{, 
yeyY\pa,Kwg' o ^ roiSrog yx ej^st Ifft^oiriv (f. 8^) reXetav. ryro Ivtujv (5s ^^iv. ffoXXtiov ^e ovrujv rv\g qep-^Tewg rponwv, ^ svog 
fi, ^ yrcug au^s xarsiTxsvacrs, f (S^s dva,na,'kiv ol iSrujVxot y ^j- rtov xj!' (|)U{riv, STrt rwv x^ ^vffLV yeyovvia,g rvjg npog rdvoLvria, :s;X0AIA ^TMMIKTA. 87 

(J^wwfxjpag, y>c efjpY^v e-A ToJv (v f. 1) aXkoTpiiuv TpOTTujv TtxpA^e- thto wg r» '^wxpoLTHq jc, inl twv svavtiojv :c, im Tijjv ii^ KO^Toi- 
povra o-oxsiv iXi^yeiv -^v Xojov, iXka. tc ja ffX>jp'/j mp\ twv qe- ^c(,<nv ^ dno^Ao-LV elq nApdS^eiyjULcn, nxpodvi^S^Tog, juiSTx^otg sttI 
p-^crsujv 'koyov tc^iv tx, te t3 'ApK^OTsXixS jcj tS XpvirinTreiv jSijSXitf qepvj(nv ^ t^iv tw avtm rtaihv oLvtX t3 KVViSia if^vf<t,To, eig 
}jtfM^ctveLV, TLVc^. <5'£ ^ 'lc^fx^hyoc, 7rc(,peypa-\psv, ty^ovTcf. yrujg. IxeTuo dvxipspujv tyiv iTU tSjv ajuLct, tvj yevv^asi jULyi^Tspav iyJvTm 
nilXa.yjTji; tS Hysiv ksyo/xsvv, ws v](^vj Trccps^ei^cifxsv, '\ cfsp^ing 5 SlcItcl^iv, xjulx pu inX tS olvt3 ttolvtol em^ejjtvuvoci ^nXoixsvoc, uJg 
^LciTelvsL [X im itcLvTcx Tcx (Tyjfxc(,LVo fxsvcc tS sysLv, vkstl fxsvToi x^ inLqvifxovLKwTspog thtv, otolv vi ^voLTov, xfia, ^/, iva-nsp slw9e, 
snl ncivTcx to, ivccvTM' dnujksU <^ fcrov vi c^s'pyi(rLg' ujqs vk ^v tS y,c*,Toi.^povsi twv noLpoL^SLjfxoLTujv, otav v npoCyfxoi clXyiSsg vncLpyy^ 
kcckS ysvQLTo qspYi<rig, otl fxri^s dnujksLcc tiolkS ysvoLTo aiv vi |3Xa- fx-^noTS ^i, ^(xcriv, v^\ o otvSpujnog sP dpyyig tysL ty^v o-^lv, u5g 
^spS, aXX' (xydSS v^ xpyi^rifxa • v '^ o voctv \ nevictg dnccklxyelg sysL ty^v oL^yiv, h^\ yjn^fxsvog evSvg cxvty^ ^(xivej), tujg y ^javotg>] 
pYiSei-^ a,v dneqepv]^ vocm ^ nevic*,g, ctXXa fxaXXov uJg vysioLg v\i(i Tot ^Xs^oLpx, vi fxaiai, Xj dnofxoL^vi, }(^ S\ tvIv d^viv svSvg oifxoL, tm 
nhjTH dcpdipeSsig. dycxSS [x qdpvi^rLg vj Tv^Ur^g • dya,Sov '^ vi necreiv tS eguj dspog nXvjpSvTog ouSlofxsvov -p ^kscpog >tWet. £i 
o-4^Lg' d&Lci,^opH Sl vj yvfxvoTvig' da-Ldcpopov o^ -^ IfxdrLov k, S'ts ^s jc, tSto, inl tuth dpfxo'(rsi ksysLV on ocfioi, T(jS yivs^ av-h 
dyoi,Sov S'ts v.cf,y.ov. ^lo qspY[<TLg ihfxicx dycxSov dXk' ^tol xccxov dfxcpo^Tspot, in' oi,vtS -^svi^vi sqiv. iboLvspov vv on fxovcx -^ dkviSlg 
^ d^Lc/i(popov. ^ dya,SMV ^s qs^pv^ng yevoLTo a,v v^tol t(sjv ndvTujv -^" -p -^sv^og ^LO.Lpst, ora, wg xxToi(pa,(rLg :^ dno'(pa,(ng ctvn^cet^. 
^ Tujv nksiqujv. ^KLqa, ^s ^-/i^rLV 'ApLqoTskvig T(vv ev t^ i^^X^ 15 (f. 2) sl $s tSto, ^LX^s'poL a,v tmv oikkujv TpLuSv sl^wv tS dvTLXSi- 
dycxSuJv Xj npoa.Lpi(rsujg iyofxsvm ysvs^ qs'pYi<TLV • y^elg -^ Xe7si fxs'vv. ^ ol dno rSr.g '^ToSig ^\ ^u%vpi^ov'^ on ^S^^v tujv >i^ dno- 
&iKa,LO(Tvvvig iqspvi^, j^ o slnwv otl snLc;a.fxa.v v^s\g (ps'psi, dno ^anv ksyofxsvujv v^svi iqLV Ivamov • ^v -^^ «v t?} dpeTVj IvavTwt 
rvlg a,vTv{g ivvoiag eLpv[x.e. fxakkov yv nknTH So^vig nfxvjg, tujv vi vvc dpeTvj ^ t^ Ka,xi<^ ivavTia, v\ y y,a.y.ia., vno ja Ti^v vk dpeTv^ 
roLVTUjv, Xj fia,kiqa, twv nsp\ Txg xTVjcrsLg xakvfxevujv dyaSuJv ^ t>j$ xa,xia.g nLnTVc-zig ^ akkujv nokkujv (^ '^^' '(nnv ^ kiS» ii 
eiff-lv a,l qepvi<TeLg ' 6\o Xj sksoL x^ olxtol inxxokaSS^n Toug nksiqa.Lg 20 na,vTujv tujv nsp\ Tvy dpsr^v), vno Ss tv^v xa,xiav i, Tvjg dpsTv^g x. 
c^epvicrsTLV. o fxe'vTOL ' ApLqoTe'k'/ig tujv ^v^tlxujv qspvia-sujv vvv t^v tujv oikkujv ndvTUJV. ^o-^ yv evl ndvTa, iva^vria,, >i Td xvTd tv\ 
dvriSeiTLV npog Tvy tujv IvavTiwv na,pa,^e^kYixev. dkka, tcxvto. [x dpsTv^ Jt, t5J xa.xici, ivavna.. el fx-^ ij dpsT'/\ tv\ xa,xia, ivcxvnat, aXX' 
dpxvvTujg ' £|5]g o\. fxsTa,^a,ivsL in\ tojv Tv\g xa.Ta,^a.(Tsujg dvnSe^TLV, '/\ y xa,xia,, (rvfx^'^(rs1) ^ rnv^cxioLg fxicra. ivoiVTia, sTvxl ^ d)a,vkoig ' 
r^v §La,^opa,v a,vTv\g tv\v npog Ta.g dkkag dvnSs^rsLg na,pa,^L^vg. a,Tonov S^s tSto, ic, fxakLqa, si ^ Ta olvtol, ^ fj.'/\ ii -r ^oTv Iva»^ 

13 s V f. 1. on fx Ta,vTa, tmv dvnxsLfievujv iqi, x^ a. fxa,kLc^a,2^ nujv, v^' o [x na,VTa, Ta, ■vnoninTovTa, noioTY\Ta,g slvou, ujg-vni 

■ dvTLxeifxsva,, npo^'/ikov • dva^ipenxa, '^ fxa,kLqa, dkk:^kujv ic^\ ^ T^v dpsT^^v ^ t*/jv xa,xia,v, v^ o ^\ x^ noLOTv^ctg iL noid, ojg "vno 
dcrvwna,p'xTa,, v\ fx xa^Sokn dno^a,TLxv\ tvj fxspLxvj xa.Ta.^a.nxv\, tvjv ajseTvjV x, ti^v xa,xia.v • -ono Ta,vTct,g ^ yi noLOTv\Tsg ii noid Xj 
^ o\ xa,Sokii xxTX^anx'/\ TY\ jxspLxv\ dno(pa.TLx^' ol ySv 'Xtuj'lxol ivipysia,i Jt^ n-av onSv ic^iv. Xj tqi tSto dnsfxcbouvov. yrujg 
fxova, Td dnocpxnxd ToHg xxTa(pa,n-/co'ig dvnxsH^ vofxi^a^TL. r/\v jw. yv ^ na,pd ToTg ^TUjVxoTg ^LujpL^r'^ Ta ts Ivavri* x. tx dvn^a,- 
(5e ^Lx^opa,v a,vTujv T'/\v npog a.kkng TpcnngTtMV dvnSs^reujv <ra,^(jjg3Q nxujg dvnxsifxsva,. o S\ NjJco^paTog aiTja^ xavTaO^a, kiyujv 
na.pa.^\^uj(rLV ix tS ini fxov'/\g Ta,vTv\g Tvjg x^ dvn^a.crLV dvnSi- fX'/\ T^iov eTva,L tujv x^ dvn^xiTLv dvnxsLfxivujv -v ^La,Lpe!.v 'p dkv^Ssg 
creujg r/y [x dkv^Svl r/\v S\ ^l/ev^vj etva^L tujv npoTa.<reujv. ka,fx^a,- ^ 'T •\pevS'og' yVe -^^ fxovoig aVe ffacnv auToTg vndpyeL, y fxavot^ 
vi3uj(ra,v S'^ a,t xvpiujg dvnxsifxsvaL npoTcLcrsLg, ujg iv tuj nsp\ fxsv, on ^ ToTg ofxonxoTg ^ ToTg dnofxonxoTg koyoig -uncipysi 'p 
'Ep^vjveiag (c. 7 sqq.) (Jiojoi^e^. im ^s tuJv aXXujv dvnxsLfxivujv Ig otva^x»;; 6a,Tspov, oTov "vij tijv 'A^vjvav tnpoi^a, rd^s, a fxd 
V ha,Lpei.'^ ToivTa,' vre ^ TuJv ivavnujv ^ y. dk'/\Sig ic^i 'p (J^e 35 tjjv 'A^vjvav vx tnpa,^a,," dkkd ^ ToTg Sa,vfiM,qixoLg, ^v\cri, T 
•^svhog, vrs tujv npog a,kk'/\ka, keyofxivujv, Srs tujv x^ t^LV x^ aut^ •ono.pysi, ujg "jtaXog ^e o HsLpousvg," Jt, ToTg %|/exTixoT5, oTav 
<^ipv\(Tiv dvTLxsLfJL.ivujv. rSro S^s nLqS^) [x sc, ^lo, nxpa,^SLyfidTujv, "^(pa^vkog i<qLV, » ^xvkog iqiv." vx dpa, fxovoig vncxpysi ToTg >tp 
«■i^-y^ ^e ^ dno^sLxnxuJg HTujg. rd x^ rvg rpeTg rponvg dvn- dvn^a.(rLV tSto, aXX,' v^s ndcTL, (|)v](riv • at ^ slg 'pv fxikkovra, 
Ksifxeva, a,vev <rvfA.nkoxv\g kiysj), tujv ^\ dvsv <TVfxnkoxv\g keyo- y^povov iyxkLvofxsva,L npoTa,<TSLg vrs dkv\SsTg el<r\v yVe •^psv^iig S^id 
fxivujv y^sv farVe dk'^SsLa,v vrs -psv^og crvifxaivsi ' ^ ^;^ 'f dkv\S\g 5c,40 r>iv tS iv^syofxivv ^vinv' vrs ^ -r ^o-J va,vf>.a,yia. aXvjSeg yVs 'f 
f -psv^og iv npoTacrsL na,vTujg I91, ndcra, (5'e npoTa.<rLg koyog, ^\ vx eV^, dkk' onorspov tTvys. npog hY\ Ta,vTcx tvsqi fxiv, djaert, 
X070S ev (TVfinkoxvj tivJjv tujv ^e aXXujv vSh x^ <rvfxnkoxv\v kiysLV on TSTTiLpujv ovnav ruJv dvTLxsLfxivujv rS svog 'iS^lov tSto 
y.iys'^, dkh iqLV dnka,, otov kevxov fjJhxv, S'Lnka,(rtov i\fU(rv, 'o-^Lg y npog ndvTa, dkk' ujg npog Tot Tpi'a dno^i^ujxsv ^ slnujv 
Tv^koTv\g. ''Wujv TSTToipixjv 'p ev fxspi^sL 'p dkY\S\g 5^ 'p -^svS^og" v xa.Sdna,^ 

13 i f. 1 ^. TTujg &s nspL "^ujxpdTvg kiyujv, ots fxvin(jj, ^v\(ri,^ tSto dne^Y\va.To, dkX in\ fxovujv tijjv dvnxeLfxivujv tSto inoiv\<Te. 

' ni^vxsv tysLV 'o-^lv, dfi^orepa, •v/zeu^-^ l^t', j^ '^ opxv ^ '^ tv- Xujp\g (J'^ TyVwv, ^a,<ri, ndka,i kikv'^ txvto, ev roug i^v\y4<^S(ri 
^kov sTva,L ; a^a ';^ tijj ysvi^ 'fv ^uotpaTvjv nicpvxsv opav, Xj tS epv tS d^mjfxxrog tS d^opLl^ofxivii 'p d^iujfxa,, iqiv dk'/\S\€, 
svSvg in' a.vTS f [x dkv\Sig ic^i 'p ^s •ypsv^og. kiyviTi ^s npog v\ •psvS'og' v <^ 'v ofxonxov oTovrs dkv\S\g eTvai jj ■>psvMg, dk}! 88 Ei:^TA:^KATHrOPIA:§. 

evapKSiv pi VI emopnsiv sv ToTg opxon; SMog, dh^Ssvm S^s -^ -^sy- S^vo axKO, ^divs'^ svavtU, w; t^ tlv^psM vi ^pa,<rvrv\i; ot, v^ ^slKm, 

^s^ iv avroHg y^ oTovrs, xoiv nsp\ aXvjfliiuv ofJLO<TYi ric, ^ -^svS^wv. ^ r^ ^siroTviri v| rs vnsp^o\vi ^ -^ sKKsi-^ic,. 

^ -r flauyaaq-txof ^\ nksovd^ov rw SaAJfJitf.ri napoi t^ d^nvfxtx, ot, f f. 3 ^. Nwoifparog S^s aXriS.]) sv jxiv^ ori arsXwg ^iyjsi vj timvIA» 

■xpSicriKov rw uoviuw yre aLk-/fisq sqiv v\ -^svS^sg, aXkci. ofxoia, £va,VT\.wv S^iAipscng'. y -p npoirs$vi>t,sv ori x^ oiS^Ld^opov ai^iacjjopco 

di},YiSs(Tiv vi •ipsv^sa-Lv. a,}X a,vj) ju) dno rv^c, ^rcuVjt^g a,npL^sia,g 5 o^vtmsl'^, onsp sv [Ji, rw rwv 'AvriX£jyU.£VUJV ^L^Xiu^ npotrsSviKSv, 

^qujcrxv 0,1 'KvrsLc, • Li-^nors h\ a,nho'ixujTspov snsKSs^iv S^sXrw Xoyoi' elnujv eTva,i tlvo, rponov a,vnSs<rsojg tujv /tvjre aiya,Swv fxv\Ts xrt.xuj7 

'p -^ OU.OTLMV "vij r^v ^ASvivSCv" ilrs aXviS\q yre -^l/svS^og ^vikou . . npog ra, fj.v(rs (iya,S(ji fxv\rs j{a>ca, wg eip'/]^ nporspov. dS^La^^opa, ^ 

jtspL S^s rujv slg "^v fjiskXovra, (f. 2 6) fjpovov dvTKpxrswv ot [x a,vra, bn sx,a,'ks(rsv, uug oTfjLO^L, ^lo vsujrspov vjv f r? d.S^La^opa ovofj.(t^ 

"^njj^KOL rd avrd, S^oxLfxd^iiinv a.nsp ^ snX tujv dkkiuv • ujg -^ na,pd rujv ^tujVjcujv tsSsv. £vra,vQa, S^ aurujv vk sfA.v^^Yi, ^iori 

rd nspl tujv napovrujv ^ na,pskvikvSoru)V dvTLKSifjLSva,, arujg Jtj 10 a.fx^Lr^viTv\<rLfj.ov v\v fxv\noTs y ^ovov d^idtpopov d^\a,^opu] dkka, 

rd fjLskkovra. a,vrd rs ^aert ^ rd fJuopLa^ aurujv • v\ ^ ^^ ttr^) jc, a^iacjjojsov xaxu» avnjtej^. . . trspov ^\ auTLa^ o au-^g dvv\p 

dh^Sig scfLV ij -^ vx IV^, ei ^eT vjroi -^sv^v^ ^ dkv\Svi etvai* uipi^ nsLpujfxsvog i^ dya.Sov dya.StS ^SLxvvva.L ivxvnov r^v i^ ^povifj.-/p 

<^ xar' aura ra fjiikkovra.. ^ et jw. sqL va.vfJLa.yiia. a.vpLov,y dkv\- nspLna.rv\<rLV Tvj ^povifJLv\ qdtrsL iva.vria,v ^viri, ^ rv\v ^povifJL-^ 

6sg slnsTv oTL t(r1), s\ ^\ fJL-^, eVS -^sv^og 'V slnsTv on ^cr^. >iroi v^S^ov/^v tv\ ^povifJLV] kvnv\, x, rakka. rd TOLoLvra. (f. 4), dnsp ^ 
lcr^ v\ yjc eo"3 • vfrot apa dk'/\S\g v\ -^sv^og Sxrspov. ol [xsvtol 15 iva.vnwg ksys^ ^oxsl. dkV ix s^lv sva.vria. (rvfJL^povSvra, npog 

JlepLnaLn/^TLxol tv\v pi dvTi<pa.(rLV rvjv slg 'T fxikkov dk-/\Sv\ v\ -^sv^vi f v eva (rxonov jc, 'P ev rikog rS oLfxtpuj noLSvrog ifx^povujg. el S^h 

eTva,L ksyairL, norspov ^s %<r'^ fJuopLov aurujv dk'^S\g Xj norspov Jt, sqLV okujg iv raroLg evavriujcng, ujg ^x dya,SS npog dyaSov i^tv 

•d/sv^og, a,k'/\nTov sTvxl rv\ <pvrsL Jt, a^arov rv\v (x ^^ dvn(pa.crLV dkk ojg ^eVy rrpog fxi<rov ojg '^ nspLna.r'/\<rLg npog qa<rLv sc, wg 

ed> vnvotrSv yjiova y xujkvsL ki^^s^ t v\ %<r'^ v\ vx ttrl), rouv ^' v\^ovv\ npog kvnv\v dvnxsL'^. ^v\T'/\<roL <5^' av rtg <^ia ri xaxiM jw- 
eixnspLsyiOfxiv(xjv ev a,vrv\ fxopiujv exdrspov, oTov f eV^ v\ »jt IV^ 20 xaxov dvnxsL'^ Jc, fxi<rov. fxi<ruj, dya.dov S\ dya,Sw yjt evavri»^; 

dcpujpLTfxivujg en\ jm, tS noLpovrog x^ noLpskv\kv6oTcg "/jpov^ '/\^v\ Jc, pvjriov otl t /a dya,Sov tv iqL x^ dnkSv, "T ^'e xax.ov noLxikov. 

eq\v dk'/\Sv} vj -^svS^tj, o<ra. ^s nep\ rS fxikkovrog dno(pa.ive1) v\^v\ ju, f. 4. eTrt S\ rujv trvvsLk^^fxfxivujv iva,vnujv (Ta.vra. M iqi rdUo 

ifx sqLV v} a,kv\av\ 'ij Y/euovj, siri) os v\ tolo, >j roia. raura fx av arofia,, ujg orav ksyuj ^wxpa.r'/\v vyLaivsLV, ^wxpa.r'/\v voceiv) 

dpxsiroj npog fv NiJtocj-parov (rvfj.nkv\pwSivTog M noLpa. KpLqo- im tvtwv ux ivM^^ofxivwg dk}^ dva.yxa.iwg Sarspov fx<jvovvna.p'/SL, 
rikag rS nspi rvjg rujv d.vnxsLfiivwv ^tacjjopag koy>i, xaXujg av 25 ryrwv ^e -v npwrov 'ApLqorikv^g jw. xolS' vnoSs(rLV 1'Xa^e, '^ ffav- 

ej^ot 5^ ra 'Apx,^ry Trejst oLvrS iv riw n^ept 'Avrtxet^evojv jSijSXiw rag u^taivetv x, n^avrag ksvxvg eTvai, f fji^ eg dkkv\kwv '/\prvl^ 

dpfirvna, rwv slp'/\fxivwv ovra. napa.ysypa.(pSa,L, x^ fxakLqa, ori ravavrta w<rnsp ra ffpog tl 8v\kwv. » crvyfwpv\<ni<rL ^\ o<roi 

»^6 fieTog 'idfx^h^/^og dno Tijra r» ^L^kin n roTg vnofxv^fiacTLV rdvavria dpfdg sSsvro, oT re akkoL x, ot 'HpaxXetreiot • ei 'jS' '^ 

evira^^s, ^ T<rwg »>t vikSev etg auroV • ^ ^^ dv avf nap^xsv o t trspov rujv ivavriwv inLksi-^f/SL, olfoLTO dv ndvra d^avL^ivra ' 
ry 'ApLqorikvg nspi ' As/nxsLfxivwv ^L^kiov inLrxs-^afisvog. s/sl 30 ho jc, fiifx^s"^ rw ''Ofx'/\puJ ''HpaxksLTog slnovn "ujg eptg 'dx ri 

^^ yrwg. ^ewv e>t r' dvSpwnwv dnokoLTo^" ol^/j^^rs^ ydp ^-/fL navra. 

13 1 f. 3. Taura roTg ffept rouv evavnujv elpv\fxivoLg npoc^iSv\TL, f. 4 ^. rtveg /a ujptc^Wg r-zjviJ^e rijv <|)povv](riv, 0^0 v r-i^v l^o- 14« 

36. / '/ / \ '/y ~ ~/i/\\i ~>~5,/v / >/•?•/, \19. 

yjpv\<rLfuiL Dvra npog re rv\v okv\v rwv xarv\yopLwv aewpiav jc, Trpog kwvog, tv\ avra a^po(rvvvi, SLnsp yevoLTo, evavnav etvat <pacrt, jc, 

Tv\v Tujv roVujv svpsiTLV tqL M ravra, otl tuj [x dyaSw xaxov r/iV rSM u^etav rvj avrS ixsivn vocrw, dkX y ri^v Tt»)(^yirav r^i 

itdvrwg ivavriov, riu S\ xaxw nors fxsv dyaSov nors S\ xaxav 35 TvyiS(rv\. y fxivroL 'ApLqorikv^g ^rwg UoLxe riSe^' <5^o ev ^eva 

^evrspov eri y>t dvayxv\ rS sripa rwv ivavnwv ovrog Xj f trspov fxovw x^ iv ef^et rw aurto SLns yivs^ rd ivavria. ^ 'idfx^kLfpg 

ndvrwg sTvai, inL fxivroi timv drofxwv navrwg yjt e^iv • rptrov otl ^\ dxokijSwv ^vjo-t fJL'/\ kiys^ x^ ^sl^lv t^^vSs tv\v ^pov/\rLV rv\M 

rtepL vnoxeifxsvov f avf v\ ru7 7/vet v\ rai sldsL iqi ra ivavria, x^ T'^ d<ppo(Tvvv\ ivavriav, fxi(rwg S% (ppovv\<rLV d^poTxIvv\. xav ini 

riraprov ort rd ivavria v\ iv rw avrw yivsL iqLv v\ iv evavnotg rivog (5'e rwv drcfxwv wpLTfxivwg rd ivavria "kiy/i^, dKkd >^ dva- 

yivsTLv v\ avrd yivv\ iqiv. mrwv S's rS fx npwra f ori a7a9a? 40 ^opdv n^v iTn rd fxi^a. 

«ajtov Ig dvdyx'/\g ivavnov iq\ <5'i' inaywyv\g rv\v niqLv inoL-^raro. . . 'AMM. f. 142, ^ta n ^s £lp'/\xu)g nsp\ ravrv "^ sH^si vj yi- 

f. 3 i. ev ^^'e Tcw Trept ' AvnxSLfxivwv ^L^kiw npo(riSv\xs roTg rpo- vsl" y npo<riS'/\xsv "'^^ dpLSfxw;" 'p '^'' raurov, ujg ikiyofxsv npo- 

rrotg ryroig tujv evavrtujo-eujv y^ f v rwv fxv\TS aYaScuv fx-zfrs >ta>t(juv rspov, v\ yivsL eqi rauf v v\ eL^L v\ dpLSfxw, w<rnep ^ 5^ erspoTv\g, 

itpog rd fx'/\re ct7a6a fx'/(ce xaxa, arwg ksywv f Xeu>tov toj fxi- yivsi [x ujg dvSpwnog Xj Xnnog, eitisL S\ ujg '^wxpdrv\g ^ Il^warujv, 

Xavi x^ f ykvxv nS nLxpw jc, f o|u tw ^apet jc, r-/]' Jtivjjcrei r'<5v45 api5^(w ^s ujg aop ^i(pog (pda-yavov fxdfaipa x, rd roiavra. 

qaTLV ivavnSa^. dkka 'iv nwg evt ^ojteT ivavriov eTvai, vvv S^l kiyofxev yv on ^ ujg fxokoyj fxsvov rSro napvjxsv, ujg v\fJLwv ^v- 

rcu 5{a>tu7 Svo <pv\TiV ivavna SLvai, ro rs ayaSov Xj t dvnxsifxevov vafxivwv rSro npoTvnaxSTai, v\ ineiS^vl ei ^ Trept rav^rv rw dpi- 

ncLxov, ujg rv\ SpaTvrv\ri vj re dv^peia x^ v^ hikia,, ^ rw dyaSw Bfxw xa.rayivov'^ rd ivavrta, d^X v^/i h^ -t au^f fxipog. i^XOAIA^TMMIKTA. 89 

14» :SlMnA. v £.5. rccvT/iq S^s ryig ^at/)/(reajg o l^iKoqpctTog 'AMM. f. 143 3. Iq^ov §■£ otl -v jw! TToiKMOTepov ^ ItA s/m-Ua 

"^"KccjUL^dvs'^, dvvTtapyiTov }Jyiuv 'p TplTov sv avT^ TfXYJfxcc' fx^ '^ -^vyjMV ^ sn\ a,-^\)fwv simSs Xsys^, 4 ^l rrps^r^vTspov sn\ {xo- 

eTi'a.1 Tiva, svxvtioi, ainsp sq\ fxovov ysv/j, y)(^t S^s x^ sldvj Tivog v) tlvimv. vm tmv sfx-^vyjjjv, 

avTMA 'ySv T dyciSov ^ ■t xolkov vno tv^v noiQT-/iTcf, to.tts'^ jc, SIMIIA. u f. 7. xaXeTi/ ^s slwQoL^nv o\ vsujTSpoi, ^ ToiSToviAa 

j]TO£ T>]v 0Mds(nv 71 TVji' sgjv, a,KKwq os nxv svo(,vtiov vjtoj un^o Ti 5 npoTspov crvvsnL(pspoju,£vov jl jult] crvvsnLipspov os, i^ oTjvocvatpav jCL 

Twv «J^/jf* 7£mv T(f.f^'f[<Ts^ X, ^q-aj TravTuug vtto ^evog, Jt, fxcLT-f^ ^v) (Tvva.vo.Lp^dfxsvov M, knsp 'ApLqoTsKvjg <rvvsKot,^sv sv tm dm- 

eTpij^) '^ «UTa ysv/i eTvaj, »] egou tcuv <^exa xaTvj^opiiJuv £91, Jt^ <;-ps'(j)ejv k^ tvjv t^ eTvaj axoXy5>]o-iv. y>t dvTLc^ps^SLV ^s sTns S^loti 

ooTeXi55 %ai 1I etg (J^ex* ^LO(,ips(ng. to.vt7\v ^s ty^v dnopMv xaXiJug yj^ wcrnsp wtwv twv ^vo ^qi '^ ^v, yToug ovTog tS svog sc^l Toi (Wo. 

o/5^v]5eTo-av ot Trept -^v nop(|)Tjpiov Kvhtl, Ksyovrsg timv ivctvTiwv 'AMM. f. 144. qoLy^sla, S^s xot,KS(nv ol ysujfJL^TpoiL -T crvifJLsloviAa 

\<:\c/ •5' \v\''/ ^ ''^ ^■^^^'/««^ \ \3j/ \\ -vv /v,«./i 39. 

Ta jiX ofxwwfJLcx, SLVAL Tct, os ay^ ofxwvvfxc(,, Xj otl to, /a ^vj Oyttiju- 10 tvjv 'ypxfxfx-ziv tvjv smq^oLvsLOLV 3^ to, roLctvTot, qtoj ryjg tujv peajp*]- 

wfJict, ^LsiKsv sig rs ra, v^ %v "ysvog rsra.^^fxsvcL Jt, etg rd vno t», fjMTUJV dnoSsi^sujg npoKoLfJL^oLvs^ slujSs, S^LxypoifJLfJLccTOL S^s ctVTct 

Ivama ysvvj, ra; ^e ^e ofxujvvfLujg p,) v(^' sv ysvog ovtcx, x^ tc^ fleiwpvf^aTa, ^ em twv ^pa/AytiaTcov ^'e to^v ja Xe^gewv TrpoTepot- 

TToXXouv S^s Ksyofxsvx, ^LOTL soLKS ydvvj Toig a.^' svog ofxujvvfxoLg, aX <rvKKcx,^oi,l, twv ^s ctvKKol^ujv rot qoLy^sM. -^ olv'^ jc, en-t rm 

dvroi ysvvi (pyi<nv slvoll. tolStov ^s ^ 'P dyciQov ^ ■^Kdxov ofxuj- Kojujv spSfJLSV npovpjSv'^ fH: ^ tol npooifXLoL, axoXyfleT^^ -^ npo- 

wfxov <^ -^ clyx6ov, . . ©ed^tf^pa^os S^s ev rotg savrS TomxoTg 15 nctrctc^ctcrLg, sltci, yj xaTai^aa-ig • TvroLg S^s tnov"^ roi ^i'/[yv\fxc*.r<x,, 

rd^s <yiypx(i)sv, dnopwrspov trL noLSvroL tv Koyov • "errei (5's svxv- sircx, ol (*7iwve5. rcLvra S^s noLvroL tvj Tot^et fxov/j '^ npoTspov 

TLOLi. rujv svoLvriujv at dpfoL, ^viKov otl ^^s ev Ivt ^evei TauTa, s^qhtlv, vts (i\ tv[ ^vtsi i/Ts rtS %povt^. 

Y.cx6cLnsp ih\ -^ ilyxSov 3c, '^ xaxov ^ xivvjTLg Ji, qoLng. slv\ ^' av ^IMIIA. v f. 7. TyTov ^\ 'h rponov dKKorpiujTOLrov sTvot,(iAb 

3^ u7repox,ii 3t, sKKsL-^^Lg svctvTia, ys Xj dp-^ai, ^ ^hg v^ qsp-/iTLg." ^vjj-t rvig ii^ ■^ npuJrov TvjfJLOLTictg, vy^ ori yx 'ic^L npujTA tw ovri ' 

npog ^vj rchvrcL ^-/fLV 'loLfx^KLfjig. 20 tv] ^vtsl rcc (^sKtlc^ol j^ TLfXLujrspot, (f. 7 ^), otXX' oTt y ffavu (Tl;- 

14<r 'AMM, f. 142 if. ri yv; ^sT npo^sTvou roug Mkol xot,rviyopia,Lg vsidLc^a,L f nporspov sn\ ruJv ron/rujv' rvg ySv na,rdpa,g jL S^i^ot,- 

rojg sTspag hjo, rr^v rS dyaSS ^ xaxy, uig fxv\>isTL ^exa eTvat o"xaXyg, xatToi TLfXLUjrs^pag ovra,g, yx sluj$a,fxsv x^ rvro nporipag 

rd,g }cxTYiyopia,g dKKix ^ujSskol; ^afx yv otl ra,vTa, ysvv[ sxaKs- KsysLV, y(5's (rvfxns(pVKS f Ty nporipa ovofia,, uug sn\ rujv olKK(uv 

Tsv y x^ 'P av^ TvjfJLOi,Lvofxsvov roug a,KKo(,Lg xoLTVjyopioLLg, Ksyuj (J^vj eTj^e TpoTTiwv. fxvinors ^s y ^lol rvjv Tvvi^6sL0Lv dKKorpiujroLrov etnev 

ujg >ia,6' oLvrd TiJrujv TJcjje^vjxoTcuv ujTnsp ^ at xaTV]7opiai, dKK' 23 eTvai tv npOTsp» jc, ui^epy fv rponov rSrov (ev -^ tvj Tvvvi9siOt> 

ujTnsp ^ nXaTouv ysvvi tujv ovtujv sTns ra, nsvrs exeTvot, (J)V]^t noKKanLg npujrov f TLfjuujrspov Ksyofxsv'), dKX ori -^ nporspov yL 

^vj 'p ov rv[v Ta,vrorv[TaL ty[V srsporv^ra, rv[V xiVvjTLV rv[V c^a,TLV, vqspov sv ToiotuTVj ^TJO^ei jSyXe^ eTvai ujg sv xpovw jc, dpLSfitS 'p 

S^Ld 'p ev TTatri T0T5 yiri SeoupeTi^, y;^t S'^ tm oLvra xa,6' avra, ev jj^ hjo x, ev Koyuj t npooifiLOV ^ '«^ S^iv^yviTLg. 

TavTOL v(ps<^'/ixsvoLL' iiTuj ^YJ :c, 'ApLqoTsKvig svtolvSol ysv/[ sTnsv 'AMM. f. 145, nsfxnrov npoqi6v[Ti rSrov' ^^ rsroLprog,l4b 

sTvoLL f dya,6ov jc^ f xaxov, yj^ oug a.uToc xafl' auTO. dKK' uig evSO oug eTpvj^, dKKorpLog v]v touv t? npoTspv TVjfjLOLivofJLdvujv, snsi^-^mp 

ndTaLg TcCig xa,rv[yopiaLig SsujpnfJLSva,' tc^L ya,p tl jc, ev ycia dya,- dno rvjg v[fxsTspa,g npooLipsTsujg ^ yx dn^ rv[g ^"UTsujg tmv npotr- 

60V 3C, xaxoV 3C, ev noTuj Xj sv noLw Xj Iv TaTg dKKoLLg xa,T'/\yo- yfxoLrujv vnv^p-^sv. . . tqL ^\ ^ nsfxnrov ruj ^svTspuj ivoLVTiOV • 

pia,Lg. . . dxpL^oKoynfxsvoLg S^s y(5's svoLvria, '^ dyx6ov ^ '^ xaxov sxsivn i^ fivj dvTLqps(povTog xf r^v rS sTvai dxoKii6v\TLv, fxv\rs 

^av^Ts]), dKKd x^ qipv\TLV s^ ^^iv ocvTixeTiS^. ctiTiy ovrog rS sTspa tw srspu), rSro x^ dvrL<^ps^SL 3^ airiov li^i 

iAa ^IMIIA. v^ f. 6 b. s^p'/\Ta,ro 3^ rw nporspuj (o'ApLqoTsK'/\g) 35 tv sTepy 'p irspov, oTov na,r'/jp X) vlog' ravra, ^^ dvTLc^pi^et 

26. V ~ \-v>/ ^/ \) ~ / 3\«\w _\''iii ,j.\ \ ^ -v 'i//i «/ ^\-.\ /i~\ 

sv Te Tou rrept Tv\g vTiag Koyuj 3^ ev Totg rrpos ti, eiffouv f yo npog a,KK'/\Ka, x^ t'/\v th etvai oLxoKnfjv^TLV onorspov yj «.v rsav\, v 

cTricpj^fv Tvjg snLqY\fxv\g nporspov dv S^o^slsv slvchl (p, 7 23)." ^lo, trspov navTUjg dxoKn^sT. sqL fisvroi f trspov ot,Triov rS KoLnS, 

tSto yv ^ Ty nporipa noKKoLyuJg KsyofJLsvn tvjv ^LOLipsTiv TroieT^, noLTv^p (jjvj^i rS vlS. 

y ndvrag rvg rponag na,pa,S'LO}/g (3^ dKhig ySv yx oXt^yg ;rpoq-i- ^IMIIA. v f. 7 i. jrevTC fx nv OLv^rg svroLvda, rS nporipalAi 

A \ 5 \ 3 Vl ^ \ t — A / 3 ->- \ / ^ t / ,/« \ / 'V /fl '^ .T'^ / N •T'* 1 / \ .^.^ /.- \ 22. 

ovjo-t 3C, auf g ev a,KKoLg 3^ ^TpaTouv ev tvj Trept nporspa x^ vqspa 40 Tyg rponng s^sbsro, ^fv x^ -/^povov fv Kp (pvTLV tv xp Tagiv fv 
fxovo^i^Kui), dpxSvra,g ^\ npog slTa,yujyv[V ^ Tyg IxTeflevTocg olofns- x^ ^vAfuv tv x^ aXriav • ^v[Kov ^\ ori oTayujg ^ npujrov, ro- 
vog. ffpouTov jot •;^^ rponov rS nporspn 3c, xvpLujrarov •rv x^ yjpovov Ta^vra^fuJg av k, '^ vqspov Kiyoiro. . . Iv clKKoLg ^\ npirspov Ki- 
eTvat ^v[TL, xa,6o 'T npwrov tio fjiovuj npsT^vrspov 3c, noLKaLorspov ysi v^ f fxspog ip Iv rw opLTfjLuj tS npdyfxarog, onsp oug uXixov 
Kiyofxsv, rifjua, TL^ivrsg rccvrx rd ovofJLOLra,. Kiys'^ S^s xvpiujg oTfxa,i KoLfx^oLvofxsvov olltiov sv tw nifxnruj rponuj 'nspL%s6v\Ts1), 
f IX npST^VTspov sn\ tujv sfx-^pvy^ujv, 3^ fJLOLKiqa, dv6pujnujv, xa,6o 45 tu!' xvtm jx rponuj ujg vi vKyi tw oKuj snofxsvov, y fiivroL dvTLqpi- 
Tiv^OLyopajv l^ouxpaTyg npsT^vrspov Kiyofxsv, f (5s na,KoLLOTspov (psi x^ rv\v rS eTvai dxoKii6'/\TLV. Kiysi ^e ^ 'p TeXog nporspov re 
kn\ Touv d-^v-fjxjv ^ Tcov npa,yf>,a,T{uv, ujg .rd Tpmxd tujv HspTi- sTvoll Kj yvujpLfjujjTepov a,vroTg, xav vqepov vj rvj ^vTsi. sv S'^ T0T5 
xcwv na,KxL0Tspoi <pa,fxev Xj ra,vT'/\ nporepa,, MeToi Ta $yo-ixa (^' 11) yTu;s '^ nporepov Xj vqspov ^icc.ipei3... 

M 90 Ei:^ TA^ KATHrOPIA:^. - Ub 

24, f. 8. XsVe^ Si nporepov ^ y^ ^v(Tlv ^ vcriat,v oa-cc avtcc (a iv^i- 
ai/su ccKKm etvou, exeii/a os ctfeu totcov ^*] evoex,^J ^V 
rpoTTM Jt, nXo.ruji' ej^p>)tra.To Jtj «vfc evTaJuScjt,. yruj /a yv exei 
ryg ry npoTspa Xj vqspif Tponag iln'/ipiSfxvj<rxTo, Xj (J^jj^Xov ori ns- 
pisyjiv'^ hi TVTOig oi iv rauq yMTv{yopicug z\.pv[fxhoi^ o ^a, iC^ yjpovov 5 
X, x^ Ta^iv ^ i<^ ^vAjuuv iv Tu» Trpu/rto, ra ^e «^ (jjuo-jf ^ 
ouTMv iv Tw i<^a,rw. c\ julsvtoi nsvrs rponoi ol iv rcug KXTviyo- 
pUiq a,v(tfSYfov'^ eig roi a,Vixira,Tiu ^eVvj yrcug, o [a. y^ "j^povov elg 
TYiv nors KATVj^yopUv, o ^s xj^ (pviriv ^ '^ crvvai,vxipsiv ix [X'/\ Tvva,- 
va.ipsi^ ^^ ^ xj^ ^vxfxiv ^ >i^ cdrictv vno ra, npog rt, o ^s 10 
x^ Ta^iv vno f xeits^. ovjAov os on j^ t vqspov sv roti; a,vTxig 
s<r1) xa,TYjyopMLg iv oug x^ t= nporspov. k, o [^rpa-ruji' ^e o Aa,fA,- 
•ipaxvjvog iv rvj nspi rS Hporspii ^ '^Tqspa fJLOvo^i^Kw noKkag a,nv\- 
pSfJLv\(TcLTo rponng,, vg vofxiCoj ^uvotf v eTvoti vno rng nivrs rvg iv- 
ra,vSoi, ksyofJLsvug dvxya^ysHv oTov fxspi<Tfxov iicsLvm ovrccg. vno 15 
JM, 'yS 'p Tto yjiovuj nporspov roLy^dvjre^J) 'P drsKsg r3 reXety ^syo- 
fisvov, Biiri iya,Tov iv na,<n f rsKog • 'f h\ a.vf jc, vno rvjv ra^iv. 
STi S^l vn' a,fJL(^w ra,vrot, ^ o rvj a^t* Xj ^vvcnfLsi jc, r^ (jjucrst 
nporspov eg-ti/, y e7ri9>jyU.v] nporspov, oTov fi.ova.^og v\ ^a^og ^ ttXv]- 
fiyg -^ ajOTiy ^ nspirrQ • rxvra, ^^ y(5'£ a,vTLqps<pSL h^ rviv rS sTvxi 20 
ctxoXi/^vjo-ii', uxrnsp yS^l vj iniqv\fLv\ ajvnjjv. npwrov ^s Jt, rw 
j^ovu) 3tj rvj «^ioi,, ujv f ipyov nporepov, oiov f a,ya,6ov rS )(,a,xS' 
T jM, yj Cijjrv\pia,g f os cpbopxg ccltlov, npwrov os t SLva,L ra 
^Qsips^ x^ Xpoviu Xj a^t*. npwrov ^s rvj (f^ucet ujg j«,ii dvTLqpi- 
<pov xj/ r'<iv ry eTv&j o.koXhSv^o-lv, onsp ^vxtv eLva,L Sa,Tspn fi'/\ 25 
oi^rog, uj5 ronog TujfJutTog jc, (TujfJLa, y(^pujfio(,Tog. ofxoiujg ^e )jj et 
6a,Tspov iv 6oi,Tspui nstpvKs yive^, oTov '/\ vtria, ntiS Jt, Tfocy. yruj; 
^% Jt, f xj- ^viTiv nporepov rS napa, ^vitlv (f. 8 ^) 5t, o vOyU.os rv\g 
na,pa,vofjla.g Jt, v\ t^tg rijg <^sp'^(Tsvjg. vno ^s f rij ot^t* nporepov 
Xj 'p ^vdfjist, roirroLTo oiv roi rw TLfHLUjripuj (Tvyysvsqspx, ujg f 30 
TTocrov rS noiS nporotTroiTQ a'v, ^loti -p j* notrov fiepog rvjg ycria,g 
f os noLov y. Jt, ei f" jii fiersy^eL yevecreujg j^ (poojsotg, cug o 5(po- 

_S M 5/ t c / \ \ C\ \ \ M >/ 5/ C\ "^N 

vog, f 06 y, ujg o ronog, ^ f pi '/^ujpLqov f ds a- xvsv ju, -yu 
a,k3>)(reujs eTvoc.{ rvjv "^^v^^v^v d,^va,rov, oivev ^\ inL6vfji,ia,g eTvott 
Syva,Tov. Jt, t> d,fj.ep\g rS fiepLqS ' d,p'/v\ '^ ofjLQLorspov cju^e 3t,35 
xuxKy T y,ivrpov. ^ -p fjLoCKKov rS nporspa fJLsri^ov, wg 'V dtS^Lov 
fj, rS dya,6S v (f)6*jOfv ^e ry xocxy, 5t, -p apriov ^ai^og -p S's 
nspLTfv rpLa^S^og. st^ et f ja ^evet "/^povov rLvd 'X' o^s y fxsvsL, oTov 
cTujfia, iiLvv\<reujg vt^ xpovy. vno ^s f ri\ Ta,^eL nporspov sl'/\ a,v t tS 
fi.era,^v npoTspov, vqepov S^s f rS fJisraJ^v vqspov. vno cis f rolg 40 
dvTLqps^iitTLV, ujg otiriuj^eg, nporspov d,v eXv\ f qoLf/iov • x^ '^ a,v 
x, f fxepog rS oKa, tug f nenepx(TfJi,evov rS dneipa. ^ et 6drepov 
ix, Sa^ripn, oTov o j^ocXxog ry dvopidvrog ' vhxov i^ x^ yro; a.mov. 
OTL ^e Jtj f otu-p xocr' dKKo 3tj a,KXo ^ nporepov ^ vqspov eLva,L ^vx- 
rov, 3tj otufg o ^r/sotrujv eve^J^et^ocro, tv '/jiovov Xj f v ronov npo- 45 
repa, 3<^ vqepa, dKKviKujv ^eixvug. 

f. 8 ^. 'S.pvjtToifxevog st, ru» oc^ct ev roTg ffejat rujv TTjsog tj "KoyoLg, 
etxorwg ^ n^e/Ji aury npori6s^ Md'>ca,i. fxp hs f nporepov ^ vqepov TaLTreL -p a^ot, (S^iort dvriKSLj) np^g exeTvct, wg ^^vjXot 'p rv\ 
dnotpdtTSL avTujv ^-/iKS^' S^lo ^ nporepov rS dfxa, <^sSov rSg 
dvTLSsrag exetvujv rponag ^ yi^ rd^Lv nujg dnvjpLdfJL^ri^Ta^ro r^v 
otur>]V. 

Ssvrspov Ss <Tv\fjLXLVofisvov rS a,fia, ri6v\<Tiv onep ru^ ^sv-iAb 
rspuj 3t, Tw nsfi,nruj rS nporspa st, u^ejjy <Tvifjt,a,LVOfis'vuj dvri6viKSV 

5 / 

etxorujg. 

rpiTov rS a,fia, <rY\fjLat,iv^fJi,svov na,pa.SiSuj<rLV, oifJi,x Xiyujv rotl45 
iK rS otury ^eWg dvTL^v/^pvifxsva, dKK^i^KoLg. dvTLhv\pv\^ o^k "Ksysl) ' 
ra, K^ ((j> f. 1) r'/\v fiic(,v j^ ri)v oturijv ^La^ipstTLV dva,<pspofxsva,^ 
evog ^]^ ^qLV ors ysvag nKsiovsg yivovl) ^LoupstrsLg, ett ja ^ lo-o- 
qoi-^ujg, ujg orotv rciuv <TujfxoLTujv rot [x 6spfxd rd Ss -^v/pd Ksyuj- 
fxsv, v\ ra, \x Ifx^pv/a, rot hs d-^v/a, • ^ kxKSctl ra.vTa,g inL^LO^- 
pscreig • ott Ss t nporspov ^i'/ii<ra.L 3t, ■ijqspov, ujg orotv -p sfx-^v/pv, 
rotufv ^e eiTretv f 'C.'\'°^i ^LsKujfxev etg 'p nT'/\vov ^ -p /sp^TdXov ^ 
svvSpov ' 3tj ;totXyo"t roturvjv ^ry ^ufy vnoS^Lxipe^riv. dvTL^LcJLipetTLg 
fXSVTOL iqLV 3j K^ TV]V otur'i)v 3t, pctv To^-^v yLvofxev'/\ rujv Ci\XLpVj- 
fxa,Tujv dvridetTLg, ujqe ruj [x ifx-^v-/uj 'p cl-^v/ov dvTiSL'/\pYi^, ex 
r^g otur']Jg ysvofxsvov rofxvjg, ro7 (5e tttvjvu^ f ne^^ov 3t, f £vu(^pov. 
Jt, ^jtct^ov Sl TiiTujv etg eiS"'/] noLhv rsfxvs'^, . . ryrto Sl ruj afJM 
h'oKsl fxv\h\v dvTLKSLfxevov nporepov x. vqspov na,pa,Seh^i^^. Ksyei 
S\ 'la^fx^hyiog dvTLKsi^ mruj rd x^ nporspa,v ^ vqspav yivo- 
fxeva, S^LO^ipsTLV. 

(j) {. 1 b. tqL S's a,fxa, st, rot ev rw oturoj roVto iyyLVOfxsva,\Sa 
dKKvjKujv, ujTnsp 3<j nporspov )t, uc^epov sKsyero k^ ronov rd -^ 
ev Tio oturtjj ronuj Xj iv rw oturiS ctY^stty ovrot dfxa. KsyofJLSv 3(j 
ofjtjn, f os a,fxa, rto ofji^ uj<Tot,vrujg Ksys[}' vj o^vj ct^ot noKsfxog 
re Soifia, K^KoLfxjog'Aya,Liig, ipv\<T\v' O fiYipog. . . fx^^nors Ss »Ssv 
mrujv riJuv elp'/\fxevujv at,fxa, Kvpiujg ^vx^^v Ksyetv, ei fKv\ dpa, nKa,- 
TLKwg' Sre -^ sv rtu oturuj ronuj S^vo o-ujfJLot,TX sTvat yrs xetcSi^ 
^votrov, Tvot Xj oLfxa, Xe^vjJ Kvpiujg. Slo 3t, ffotpvjxev oturct 13 'Apt- 
qoTeK'/\g. . . fxv\noTe Ss iv tv\ Merot rot ^vtlk^ f nporepov ^ 
vqepov K^ ronov d^popi^s'^, nporspov [x x^ k^ ronov Ksyujv •r tyj 
uJpL<TfJLsv'/\ dp/v\ x^ ronov nXv\<rLa,Lrspov, vc^epov S^s 'T nporspov iqi 
f 3tj otyttot K^ Tonov rw nporspuj mruj x^ ■uqspw dvTLKsifxevov, scp. 
^e 3t, olKKo a,fia, k^ ronov, ruj k^ ronov /ujpLg dvriKsifxsvov. el S^ 
rtg dnopei Slol n fiv\ noicrL r^roLg ins^Y\K6sv 'ApLqorsK'/\g, dp~ 
KSL KsysLV OTL OTO, npog cra,(pY\vsLa,v oturtu tujv (p6a,Ta,vTujv '/ipfxorre, 

roLVTcc §Lujp6ujTS, To, nspLTrd nxpxKLfxnavujv S^td ■^ r^g slcroLyu)- 

~ / 
7vjg (TVfXfisrpov. 

ifxv'^fxovsv<TS fx rijg xivvjtrewg st, ev rtu nep\ rS notrS Koyw, 15« 

ctt Ss nepL rS noielv x^ na,%SLV Ka,T'/\yopia,i yroog eL-zpv <Tvyyevujg 

npog Tv\v KLV'/i<TLV ujg 3t, ^evog ct^cJjoTv ^o^lotJ rvjv klvy\tlv y roTg 

TV/pTi rujv (j)j?too"0(J)ujv. eixoTujg yv 3t, «"ejjt xivvjo-suig ^LtxKsys'^ 

ra, eio'/] rvjg KLVv\<rsujg S^LOLipafj.svog, rnrsqL rvjg fxsTa^oKYJg • hojvo- ^ 

rejsov -^^ xivvjVeujg sTnsv dvrl r^g ^srotjSoXvjg • inetS'''/! (f. 2) ^^ iv 

rollg nspL ^<Tia,g Koyotg t-zjv drofxov vcrioLV k^ ty^v eotuT% fJLsroL^o- 

Xvjv eXe^e ^ej^e,^ rct evotvrto,, siKorujs ^otijset^) Tvjv fxeTa,^o'Kviv. V I^XOAIA^TMMIKTA. 91 )i £l3^>j ^s KOivorspoi, sTrtsv y -^^ ^ox.si oi,vt{u yEvog eTvAi yj jULSTa,' juiMr/iv ii<rot,v eg dXkonua-sojg x^ ^SopSiq, jumXKov ^l ocrrXijV atrai»* 
fioXvf, ^V S^ioLipsT iv rw TtsfJiTrru) rvjg ^viriH)]; 'Ajtpoa.(r£tu5 £^5 re ri]'? "yS aXXojwcrstug S^MipspsL orov 'p Troo-oi/ ry jroi» ^isvvivoyfs^ r^; 
'Ysvsa-iv ii (bdopaiv >i slg rxg cLWcLg jULsroi^o^kctg, obg xiv^<rsig koiXsT, ^s <popxg, on yx dnoXsinsi ronov wg roi f^spojjisvai,, s\ ^\ sm- 
aLvPvjiTtv u.sia)Tiv dXKoluxriv ^ rY(V k^ ronov julstol^oX-^v. dXKat, Xa./x/2am ronov nKsnxj rS Ig dpyyjg ne Oiv^ofxsvov vj dnoKsinsi -^ 
rig pi '/i v<Tioi, Trjg Kiv^aswg ^ rig opog aur^g, ^ sl ys'vog sq\v v] 5 fxsiiifxsvov, v\ sniKv^ig :t, dnokvppig (f. 2 Z») ra ronM iC^ TOfx,- 
y, ^ r* aXX* ffe/)! ctur% dKpi^vl SsujpYifjLo(,ra, iv aXXojg egviratfaj, |3£j3>j)to5 y^vel), npoYiynfjLsvujg S^l yj it^ ■r no(rov (TvvicfOil) xivYi<TLg. 
TYig &v<Tiy(,Y\g ovtol npccyfJLOLrsixg otxeTa* ^LXLps^Tsig ^i TLvai,g aur^g fjLsvroL IlXarujv Tracrai' rijv xar' sT^og ^ioL(popoLV fxsvovrog rv 
noLpoL^sS^MKSv, vj<Tnsp sTujSsv iv roug slcroLjujyoug yivs^. vnoKSLfJLsvn iug dKKoTov dXX «x,' ^5 olKKo noLV^TOLv dXKoiuj<TLV Ixa- 

'AMM. f. 147 b' ^YiTYirsov ^s rivog 'ivsKSV ivroLvSoL rcxvrY^g Kstsv vnsnLnrs ^s OLvrv^ x^ v^ 0Lv^Yi<Tig Xj 11 xp noiorYiroL fxsroL' 
ifxv^^Yj. TLVsg ja 5v slpY{KOLiTLV OTL insL^Y\ rujv xoLTYiyopLwv oLL rS 10 |3oX)f. fxvinors h\ ^ xv^YiTLg X) fxsiujiTLg iv fxitrix) rY\g rs ysvi- 
noLslv yL n<l%SLv y.LV^<TSLg yi<tolv, y(^£v ^s sTns nsp\ olvtwv, S^lx tolv- <Tsujg jc, ^Sopaig v^ rv\g dKKoLUj<Tsujg x.oL6sqYiitoLrov ' ^ «^^ kolSo^tov jw, 
T>]V rviv odrioLV ivrxvdoL '^v nspi rv\g xivi^crsujg noLSiJ) Koyov. fxv^- i^<rioL ^<rioLg npo^YiKvi yivs^) ^ dno^oK'/\, ysvi<rsL Xj ^Sopf solxs, 
Tfujg 7a/3, «JjacriV, v\ /x xivYi<rig iqL ysvog, sTS^v^ S% rv\g KLV/^<Tsujg k<xSo<tov fxivroL fxsvovrog rS oivrS sT^g ^ fxsroL^oKvl yivs^), dK- 
aKKoi, re ffoXXa ^ -^ noLsTv x, 'r n(L%SLV. rLv\g fx Sv yrto TTfpl KoiujTLg fxaKKov I9: 'p crvfx^oLmv. oT^J'^ fxsvroL ^ nXarouv rv\v " 
rvrujv S^LUjpi^TOLvro, vx dno^sxriov Ss ^v tolStov Koyov » '^ iS a,v^Y\<rLV Xj /x.£iwiriv ^ Trpo 'A/Jj^orfXws iv rai (S^exarto riwv No'^a)V 
npoY^p-/\^ (j)tXoVo(f)os nsp\ rS noLsTv x, noL^SLV nKiov n rujv Ig (p. 893) ypci,^ujv arwg "jt^ fxv\v crvyxpLvofxsvx xvrujv olv^cLvs^J), 
dpyv^g slpYjfxivujv slnsTv. aKKujg rs x, ujg iv dpyjug iKiyofxsv, -e hdxpLvo fxevct, h% ^Sivet rore ora.v v\ xaLSsqv\xvM roL^Lg sxolc^mv ^lol- 
jw) xiV£Tv vno 'f 7roi£Tv dvdys'^ ^ 'p xjveTt^ vno •r n(L%SLV, (xvrv\ fxivvi." a,v^g fxivroL y;^t g^ fxovov dKK' oxruj noLsi rd ruJv ^v<rL- 
fxivroL Y\ xivY\<Tig vxirt • y yotp iqLv '/\ xivY\<Tig noLsTv. iKiyofxiv re xwv xjvijo-fujv ei'^»|, npoqLSsig rvroLg ri^v (Tvyxpi<rLV Xj ^LoCxpLTLV 
ort at xLvv\iTSLg y xoLrv^yopioLi sI<t\v dKK' oSog elg raig xat,rv\yopiaLg. 20 ruJv (Tujfxctrujv, snofxivY\v ^x rY\ x^ ronov xLvv\(reL, vx ol,KKv\v ^s 
ri »v '/ifieig Kiyofxsv; otl uscrnsp ruJv npoKaL^mTujv ^ujvujv rY\v S^l- nct,p' a,vrv\v yj-av. Kafx^avsJ) ^\ rS 'ApLqoriKvg ^Lxo'qpa.rog 
^a,<Txa,Kia,v inoL-^^raro ^lo^ 'P fxsfJLVY\fxovsvxiva,i aurujv Iv rvj rujv wg n xaKujg S^Lacpopov rYJg a,v^Y\<Tsujg r^v dKKoiujcriv ^j* rS noLpa^ 
xa,TY\yopLMV Ma,<rxa,Kia,, sru) ^Y\ xdn\r^gxLv^iTsujg ipSfxsv ifxvY\- hiyfxarog dnohi^avrog rS x^ f rsrpdyujvov ^ rS yvujfxovog 
fXQvsvirs -^ rvjg xLV^<Tsujg Iv rw n"£pt rY\g ^criag Koyuj. na,pa,Ss<rLv, ujg av^avofxiva fxiv, y fxivroL d^JKoLafJLiva' ^LnKSC yoCp 

SIMIIA. (J)^ f. 2. iyxaKsT S^l l^Lxo(^pa,rog ori Iv [x rv\2S ^y^ctlv sTva,L rd, %'i\fxara. . . t^si ^s iwosTv otl j^ a^v^dvs^ Sv- 
^ixrix»] 'AxpooL<TSL (5 1) rY\v yivs<TLV ^ r'),v (J)9o/)av y ^i/XfiS ^Tvat vafv Iv r^ a,vr^ f^op^^ fxivov ^ rY\ a,vrv\ noLorv\rL, x^ fxiysSo^ 
xLV/\(rsLg, ivravSa, Sl ^ avrg slg rdg xLV/\<TSLg <rvyxa,rapLSfxsL. fiovov yLvofxivv\g rv\g ^La,^opoCg, ujg ora,v rS 'AXe^av^/jy sT^og )t, iv 
xalroL poL^Lov v\v Tvvopav otl npwrov jw, elxog v\v xoiviwg ivravSa, ir^l^evfJ^o^vv] ^a,xrvKii yivoLro ^ Iv ti^''aSu) elgxoKo<T<rov'AXe^clv^pif 
ruj ovofxoLTi j(/)>)Vaii^ rvjg xLV'^<rsujg dvr\ rY\g fxsra,^oKv\g, insl %Yifxc(,rL3ivrL. 

"'rau'p Ivraufla, ujg iv sl<Ta,yujyY\ x^ r-zjv xexparvjxmav cTDvyi^eiav 30 f. 2 b. olKKol ng yvujfxujv Jt, rrojg f rerpa^ujvov ajv^e'^ rv\l5» 

>/ ~>/ <■/ \\\ > -^ jx. ~5. / / ^.fl/— _~ '' i/ v\VV' /t/ 30. 

e-j^^p-z^iTOLro ruj ovofxoLTL, vc^epov os sv r'/\ 5>uo"ixv| Axpoa,<Tsi npov^ya- nspLosiTsi rn yvujfxovog, croLcpsqspov oia rvg a,yeu)fisrpv\riig pY\rsov. 

fxsvov nsp\ TVTii noLVfxsvog Koyov -v dpicrxov solvtw S^oxLfxoL^si, rsrpa,yujvov %Y\fxa, xaKsT'^ f roig ricrcrapa^g nKsvpcCg re Xj yujvloLg 

roL yLVtjfxsvoL ^ (pSsLpcifxsva, fXY\ a^iujv KiysLV xiveTi^, ^iori v\ xivY\- io"a; dKKY\Ka,Lg sy^ov, oTov v oL^yS'' rvm ^LXfxsrpog v\y^Suj vj /37, 

cTLg rujv iJ(|)e<7V]xorujv l^tv. fxsra^dKKsL ^s ^ ravra, Jt, IxsTva • Jt, slKv\^Suj in\ rv\g a,^ rv/ov crv\fxsLOv f e , :^ «J^ia ry e ono- 

^ih xoLvv\v iSsro rvjv fxsrx^oK^v ixsT, x^ rY\v yivscTLV ^ ^Sopdv 35 rlpa rujv a,y' ^^ na,pa,KKY\Kog vf^^uj vj e^', S^lix 6% rS y\, onsp iq\ 

vxirL xLVY\TSLg dKKd, fxsra^oKdg dcpwpicraro. 19/ov ^s otl Av\- xolvvi rofxv\ rvjg rs ^La^fxirpa x, rvjg dfSsi(r'f^g napxKKv^Kv, onoripct, 

fxoxpLTog dpfdg ruJv ovrujv rag drofKHg vnoSifxsvog fJL0V'/\v rvjv x^ rtwv a/3 7^ na,pa,KK'/\Kog v^^j^Suj v\ v\S . x^ iv rw OL^yS' yjjjpiu) rs(T- 

ronov slTY\ys xivv\crLV' ^ «yS ra dKKoL^fJLSva, x^ ronov v\ysTro xi- (ToLpujv ovrujv rsrpanKsvpujv, rS xa, x^ tri ry /3x ^ ^l ^ ^'■> 

veTcS^, Xavflaveiv ^e Iv rc« fxv\ oKx rd fxip'/\ ronov dfxei^eLV dKKa, rerpoLyujva, iqi rd ^vo a,x' xo, dnep noLpa,nKvipujfxa,Ta, Kiye^) 

riva, d(^a,VY\ '/\fjuv hvra,' S^lo fxova, S^oxeTv x^ ronov xiveTc^ ra40 uj; crvfinKv^pSvTOL f oKov %Y\fLa, fSp rujv hjo rerpoLyujvujv npo'/\ya- 

aic^vjra (TvyxpifiMra, fiera^^oLvra, ro'nov ix ro^na, v\ oKa, ofxS, vi fxiyv\v ifovrujv ra^LV S^La t ujpKTfxivov. roLvra, Sv rd c>\jo na,pa,- 

(uv *v fxipY\ aiiJvjra xivvj^ ryg otX^vjXujv fxera,Ka,fx^a,vovra, ronng, nKY\pujfA,a,ra,, f ax' xa, fKp svog rsrpa,ywvM onomSv yvujfxujv 

\ug rd v\fxmvxKiH x^ rY\g <r^a,ipa,g fxipY\, otolv nspi a^ova v^ <7po(|)V] xaXet^Ju», x^ otl rw rptru) «^ojj^^etw eoixe 'p %Yifxa, (f. 3) *'t, ori 

yivv\J). nXorujv o^l (Tvvl^ujv ori noKKd tujv XLvafxivujv y x^ ro- yvujfxoLrsvsi x^ xpivsi f KoLnov Xj '^ d^poLLpyfxsvog ofxoLO%Y\fxov rco 

nov xiv£T3, ujg ra SepfJLOLLVOfisva, Xj Ksvxamfxsva., ^svrspov eicrvj- 45 oKuj rw Ig dpfY\g 'p xaraKeiTro^evov «'oieT, ^ npoc^LSifxsvog ofxoLO- 

yoLys rY\v dKKoiuxTLV uig sripav rv\g x^ ronov Jt, fJLVfrs xp ctvri- 5C>)yW-ov rw oKuj ruj l^ dpyvjg. insL yv rsrpdyujvov iqi t" xara,- 

fxsra,qa,<rLV fxspujv fXY\TS x^ r>|v ruuv oXujv sxqoLcrLV yLVOfxiv/\v. KsLn<3fxsvov d^aLLpafnivv rS yvujfiovog, ^y\Kov otl xoiv TSTpa,yujvu^ 

'ApLqoriKm S\ y^ r^v xp noirov npocriSvpisv, uig fx d^iSari nvsg, yvwfxujv npoqeSvl, rsrpojywvov yivs^) 'p oKov, rS fx noLS fxivovrog, 

M2 92 EI2jTA2;KATHrOPIA5. 

TBTpotywvov ydtp, tS S^s ttocv a,fJb£i^ofxevn^ l^s^^ov '^ s^ skttT- Ksvrpov Yi 715, wirnsp iiS^s vpwog k^ affocj^aff-tv qdtrsMC, htjxXco 

rovog. ei »v [xiTS a.i5^c]u£vov yUvfTe jULsnijuievDV ■r TeTpciyujvov aX- xiveT^ • ^y^ei -^ 3^ i^ ^«crig yx IXa.Trova r^g xjvvio-eujg evipysMv^ 

Xotwciv VTrojixevei, (^vjXov cug *XXa.i jw) XLV^(reiq «i >if ctv^v^o-iv :^ wg ^vjXoT f ^vj^J^s aiJrijv eTvai r-^V xi'v>](riv qoiceujg reXewg dvcups- 

juLe(uj(nv, aXKal S''^ cd y^ aXkoiujnv. elnMV S^l nepi ruuv aXXcuv fieicrvjg. . . f. 4 ^. oug fxevToi svccvtIov stS^og tviv q(f.<nv oijulai dvn- 

/ulstcc^oXmv ujg svoi^pywg S^ioLcpspa^ruJv dXXvjKojv, sni Tvjg aXXoiuj- 5 Sereov r>]V re rrpo rvjg KivyjTsojg ^ /^^ ri^v xivi^irLV, Txy^oL ^s x^ TYy 

<r£(jo5 ainopMV eTvai <j)i](ri, fxv^noTe 'p aXkoiv ixsvov ^ xp «■^^l" ^*"" ^'' *T^^*f t"*] xivijVei. :^ exeTvo ^\ jul^ not,pwjm.ev C^reTv, ^ia rt fJLS- 

TOjg xiveT^ xtVv]triv avrtju rcu aXXotyiS^, Mirnsp Xe^yct riveg x^ ra|3oX'/]'5 yo"/]? ev roTg ^evvvjroTg npoLyjULX^rL xa6' Ixa^vjv tmvkolty^- 

Tonov xiveTt^* »rci ^l Av\fJLOKplTM KOLTOLKoKiiSSvreg jc, nepi tujv yopLwv, x^ Tsra-ccpctg fxovoLg acjjoupicravro rciig fxeTOL^oXa.g, yctav 

otKKwv tt^(j)io-|3v]ryiri Kiv^creujv. norov noLov 5c, iVi f ff?. . . (S^s juLOLhc^oL SxvjulolI^uj, nSig Kp tT' 

f. 3. i) 01 nep\ AvjfJLOKpiTOv S^l x^ vqepov ol nepi 'Emxypov 10 tottov Kiv'/\rLV l^vreg h^ yjpovov yx ISeoicravro, et fiYi kpa, xivv]- 

rag OLTOfJLng anoLSeHg ^ dnodig vnoridefjLevoL tujv oIXKujv noioT'^Tujv (riv "/^pova rifleig ^ f^povov yjpov<i KsyeLV dvoLyxoL^Yj^reJ). nulg Ss 

noLpoL rd, '^fxojTcf. v^ rv^v noLcxv a^jrujv (rvvde^rLV, snLyive^ Xsyynri ouufg 'ApLqoreKvig sv rw rptrii) rv]? ^vrLKvjg (3 1 p. 201 8) ira- 

ra? olKKoLg noioTviTOLg, rag re ocTrXa;, otov 6spfJuoTYprcf.g ^ Kslotv^- cjjujg eiTrwv "uui^e xivv^o-ecug :c, fjLsroL^oK^g eqLv el'S''/i TocroLvroL (xrot, 

TOLg, ii rotg yl^ 'j^ujfJLoLTOi, ^ ryg yyfjmg. el 6"s ev r^ noL£ (rvvSs(rsL tS ovrog" ofj.ujg vt, ev tw nsfxnruj T^g npoLyfjLxrsioLg IxctVvjg Xj 

Tujv droiuLUJv TOLVTOL, Xa v^ aXXotouo"ig aurvj xar' atJra av-etv] fJLe- 15 svtolvSol vxstl ^exaL dKKoL rs^r^roLpoL s'l^'/i xLv/iirsujg dnxpLSfJLSi'^ ; 

ra^oXv]. i^ (5^8 TToia (rvvSe^rig xvtwv Xj fxsrdSs^rLg vt, ragt; yx aX- effeifj^vj ^s sv rw nsfxnruj Tvjg ^ucix^? 'Axpoa^rewg x^ ra? xlnoLg 

KoLfoSsv v\ ex, r^g (f^opag x, rv}; ronLKVjg KLV/jcrsujg sqLV, ujqs ^ aX- dno^L^ovoA npor\.Ss'^ 'ApLcfOTsK'/]g ^l' oLg ev roTg ixXXoig ysvscrLV 

KoLUJCTLg TY^ (})opa Y^ OLVTY[ \ ncLpoLKoKvSS^rci, ToLVTYi Kj TOLVTYig TL. b" ^Y^irLV SLVXL K\.v'/\(rLV Yj fxeroL^oK'/iv, npog fx exetVyg ryg dnoKo- 

15* f, 3 b. uj(rnsp rivag rujv xarvjYopKwv, yrujg vt, r>]V xivv](riv yLcrfxag snsLpoLSviv n KeysLv sv roug slg exetVvjv tv]v npoLyfioLrsMv 

' snLS^SKTLKYiv tS svoLVTia Ssa^rdfxsvog, dnKujg ju- rvj' xiv^Vei rv^v '^pe- 20 5(oXaTg, Tva ^s fXYj roKfiYipov rtg -/^^vjrat fj,s Klolv oLKpcLvroL yoLpvo- 

fxioLv SLval (pYiirLv svoLVTiAv, » rv^v ifaViv xaXcijv dKKd TYJg KLV'/\(rsujg fxsvov Aiog n^pog opvL-/jx, Sslov k^ JlivS^oLpov (Olymp. 2 87), sSe'Kuj 

dno(po(,(rLv Xj qspYj(rLV, raTg ^s kolS' tKccqoL KLVv](rs(ri rag kolS' txcLqa, vt, fv dpLc^ov tujv olvtS ^afivjrwv fv 0eo(|)pac7ov emiJeT^ai raTg l^aTg 

xivvjcrsLg, ysvstrsL [x ^SopoLv, au^vjVei o^e fxsiuj(rLv • auj 'ju >tp o"u- snLvoMLg (rvfx-^YicpL^ofxevov. KeyeL ^^ sv tm rs^r^rcnpscrKOLL^SKclruj 

X^vyioLV dvnSsTOL npoYffSY\(rciLV. v^ ^s y^ ronov, fxioL slvoll S^okSctx, nZv (|)ua"ixujvyr(jug • "ffept (5'e KLV'/\(rsujg tv ja xoivov jc, xaSoXy X070V 

ri av s^/jiL svoLvriov, y\ KOLSoirov [x xtV'/]0"ig xp tottov rv]v x^ tottov 25 y yjxXenov d.noh"QvcxL 3t, etTreTv ujg Ivep^eia rig Iq-tv otreX*/ig r? ovvoi- 

-/[psfxicuv, K(xSo(rov ^\. lvavrtujo"6ig eicri romxat (Ivavrtov ^]^ f (*vuj ^et ovrog ^ tolStov kolS' 'ixxqov yevog tujv KOLTY\yopLujv, :t, ^tarvjg 

r(ju xar(ju), x^ ryro vt^ xtVv]crig eijpeSvjVe^ evoLvrioL sn\ ^pv Ivavrtov at(J'/]Veujg ^e^ov (j^atVe^." (*XXo^ rcxvTci, fx y^ rvjg ffoXXv^g (TVvvj- 

roffov. .. f. 4. ^v]rwo"i (S^s jc, Im r'^g yevs<rsujg vc, ^SopoCg rtvag SsioLg ruiv (pLKocro^pujv Y\nopY\fxivoL dKpL^eq-spoLg XjnoLp '/jfxujvx^noLp' 

avraTg Y\pefxiaLg dvnSeriov, ^ KeyacrL tv\ [x yevi(rsL t')\v tw fX'/\ olKKujv TvyyjJLVsTuj ^vjrvjo^eoug • fxi^nors ^s a^\ dnopioLg ol^lol rvy- 

sTvat. yrujg ^e vc, t^ [x 0Lv^Y\(rsL vi x^ drsKsg v\psfxioL ctvTtxet^, 30 fdvacrLV. 01 fxivroL ^rujVxot ^ia(j)/peiv dKK'/iKujv v^ySv^J) '^ fxiveiv 

rv} (5"^ fxeLuj(reL '/\ ii^ 'T riKeiov. IlXujrTvog S^l s^i(^Y\(rLv ort dnocpoL- 'T v\pefii,elv f '/^(rv/jxi^eLV f ccxiv/jreTv -v ctxtv/jTt^^eiv • ^eVeiv ^]^'' av 

crsujg eqL rS xiveTc^ v^ ^P^P*^ ^o" *^<5'^ f'' 7^"^* *XXto Y\psfxiciL. pv]9vjvai ffpog fva XP^''^''^ dKKcx npog tv Iveq-^jura ^ fxiKKovrx' 

15 J f. 4. (3 fxivTOL Bovjflog ty\v dvnxeLfxivY^v v^pefiioLV ty\ x^ noLO- fxiveLV «p Kiyofxsv "r Kci,riyjiv fv auTV "f^povov v^ kolS' I^lv ■t ^^ 

' rv\TOL KLVY\creL yx ot^ioT Troiorvjra eTvat, ah\ ty\v k^ fxiyeSog, a^s KOLTe<^v\Kog fxefxsvY\KivoLL Kiyofxev. yjpujfxeSoL ^i, ^OLcn, x^ Ifft rS 

rv\v kolt' ycnoLV, ivoLpysg Kiyujv rSro slvoll sk Tv\g y^ ronov olKo- 35 fxv\ klvsI^ tw fxivsLV, ujqe KOLTOL^yjpv^qLxujg slnslv av rtva jcj eni 

yov ^ Tvjv kv Tonuj v\pifxv\(rLV ronov xaXeTv. w fxivroi y^l dno- tujv d^rujfxdrujv t fxivsLV dvTL rS fxv\ xtveTi^. kolvov [x av noLV- 

(j^ao^eig rwv xar' a.vTaLg xivvj^reujv rotg v\psfxia.g slval crvyyyjpsi, tujv twv (rujfiOLTujv t fxiveLV, f (Je ^pefxetv, (j)aa"t, fx'/\nore X,ujujv 

dKKa, %i(rLV eTvai r'/jv Y\pifX'/\crLv x, rv^v Kiv'/\crLv npog re -rv yjpcivov jc, Ic;-! (rvfxnrujfxa,' KiSog '^ yx v^psfLsl. ^iwujv h\ Jc, ^ '/\(rv'/jiX,eLV^ 

f gT^S^og, xa6o Slv rvfj/^ KLvafxeviv n v\ v\pefji3v. "eoixe ^ap" ({)V]cnv 'p dxLVY\rsw vc, otxivvjri^^eiv iTTt ruuv (ruufJLdrujv Kiys'^ « 7re(|)uxe yttij 

"0 j(^povog (|)uo"iv e)(^eiv ujc^e ctet peTv x^ etg erepoTa fJLsSiqoL^. Sl^ 40 xiveTtS^, ocvrt rS fx-/j xiveTiS^ Ss Kiys^). 

^'vj ryro crvfxnoLpvixeL noL(rY\ KLV'/\(reL y^ Y\pefxicL. v\ [/. av xtV'/]0"ig f. 5. Kat Trept rS t^yeLV eixorujg ^t^ao"xei, ^ioTt Trepi rtwvl5A 

ofxoiujg t^yeL npog re -rv fj^ovov jc, fT ronov''. . tolvto, (x Sv ysvujv ^LoXeyo fxevog t' ^evog rSro cvvrofxujg na,p'/\KSs. rsKsv- 

'Bo'/jSog y^ r'/\v scxvrS dyyjvoLa,v o\OLKpivsL' fXY\noTS Ss yre v\ KivY\- rauov Ss riSsLxsv olvto, S^lotl k^ sv roTg yive^rL tsKsvtollolv olvtu) 

crLg yre 15 Y\psfx\.x ^eVig rrpog y^povov sqw, elnep dpLSfxog xivvjo-eujg ragtv auf g dnoo^iiujKe, rS 'Apyyni /S^ rotg Ti(r(roLpa,g rag ;rpuj- 

yjiovog. dKKa, II^v^tslv oifxoLi ol^lov Slol ri tv\ KLVv\crsL fXY\ ty\v 45 rag ty\v tS tyeLV xarvjyoptav rot^avrog, ujg et/Jvj^. Xe^ei ^e oyaou- 

<7oto"iv dvnnSefJiev ujg eT^J^og etS^ei. riJtjv ;rapa IlXarujvi rS ovrog vvfxov eTvat f ^j^eiv vc^ o'xra)((Jug Kiye^. . . vc^ ort t ex^etv ryro 

7ev(jijv X, v\ KivY\crig eqi x, vj c^ao-ig. .. :^ vj q-ao-ig aurvj yx dnocpa,- cruvotxeTv (r'/\fxa,ivsL ' x, '^ x,'Oyu,'/]pog rdTrsL 'f ej^eiv eTrl ry oixeTv, 

crtg l(7i rvjg xivvjVeujg • y ^]^ x^ dnocpa^crLV KLV'/\(reujg ic^'/\KS npog 'p "o'i (5"' sty^ov xotXvjv Aa,KeSoLifxovciL, 01 ^' eTj^ov 'Apxa^'vjv" *'<'''''S ^^» i^XOAIA ^TMMIKTA. 93 

^ijj-i, 5t, clWoi TfonoL svpsSsiev rS tysiv • o^ -^^ «u-^g Iv ro\.q Msr* ^ouxs 3t, yx ev ry\ rS ysvag rd^si. xXk' ori y} yyl t cws 7/1/05 I91 

Ta $ijj-j>c« (^23) l^'^r-/i(rs, ^ iyuj xvrS sfivyiSl-/jV sv r^ rS s)(si,v '^ vxJv ^Lo(,ipiiju.svov, SviKov skswo ,a '^'' TtApdi^SLyfxa, STt^ys 'f- vno- 

xdryiyopU. 'C.Y^Tvirsov ^ nwg rvjv SicLips^TLv rS sysLV u5g noXKct- ^sS^sy^SaL ■^ MnXi^,, ra, ^s svra^vQoi, r^ o(,vr>] HxrYjyopta, vnordij- 

f^wc, \syofxsvH nsnoiyQ (sl ^^ rSro,, nujq ysvog 'p Ij^ejv ;) x^ sri irej f ^ rot i^^ofji.sva. 

^svrzi ^i' '/[v xlrMv in\ riu rshsi. rocijrvjv rvjv S^LxlpsTLv napoi^S^s- 5 

EIX TO OEPI EPMHNEIAX. 

ANJ2NTM0T TIN02; (*). Hpo r^; r (TX^vivsUg hdo(, nspl rS no[vrvi ypsv^Sg ^LOiXsys'^ a-vWoyLjfJiS,, u5g rraVr» 

sXnoifxsv ra, slujdorct, npo^yirs7^ xs(po.Xcx,LX nporsXsLct. etVl ^s nsnoL'/ifJLsvo(, Xj sninXct,qo(,. . . Xj nsp\ jw) rS S^fJLLnpyLKS y^cls YjfJLujv 
ro(,vro(,, rig v[ vnods^rig yitol cTKonog rS nccpovrog (rvyypc(,fXfxct,rog, X0705, xaXwg roHg ^LXoa-otpoLg eipvj^eVoi', r( jw.' ^g-i -r QsHov, v-k 
-f y^-^a-Lfxov, rivcL rcc^Lv sfSL npog r^ cllXct, r^g XoyLxyjg npciyfxa,- X<Tfxsv, ri §■' »>c tqLv, knLc^difxsSoi, • eg xno^daswg ydp, y>c ex 
rei*$ cnj77f)«/A/x.ara, rvji' cttnav rJjg Im7p«,(|)%, si ^V/jcrioi' sqiv 10 xotracJjoKrewg rct ry flsty yLVw<niofji.sv. . . Jt, si jw! X070V ffoieT; 'fv 
'Aj2t(7ore'Xyg, rig i^ slg rcc xs(|)aXaia ^LO(,ips(rLg, rig rponog iJ^i- ipujr'/]fj.o(,rLKOv jc, '^ nviTfJLxrLxov, oirLvsg ^ciisv S^LOL^s^phKriv aXh/iKwv 
(J^a.ff-jtaXixog, rtg yixpci,Kr'/\p, x^ vno nolov fx^pog Jtj fjLopLov rvjg sl fxvi rvj (lnox.pi<rsL, kolSo rw jx ipui)r'/ifjLarLx,iM roLyjsHoL tns'^ v] dno- 
({)tXo(roc|)tct5 dvoLysl). (Txonog roivuv sqi rio noLpovTL (rvyypoLfjL- KpLcng, wg noLpoL MsvoLv^pw (Meinek. p.275) "y/, rpo^Lfmog cra 
ju,«.rt (J^iaXs^S^i/at rrspt r% npujry\g (rvvQi<rsu)g rujv k^ rviv S^svrs- npog 8s(mv 'OvYi<TLfJLog vvv 'i^^^ujv 'A/3/5orovov r'/jv •^oCKrpLOLv 'iyvifJLSv 
poLv Qs'(riv dnKuJv (^ujvujv rYJg k^ t >LOLrv\yopMov si^og rS dnocpoLV- 15 tva.y^og^' npog b rcxfsicx y\ cinox,pL(ng slnovrog '''^noLvv [a, Sv" iv 
rixS Koyn yivofxsvv\g. npwrv\g S^s Ksyuj, S^lotl rpsHg sl<r\ SscrsLg ^ -^^ rvj dnoxpi^rsL rS ipijjrYifjLxrixS « fJLOvov roTg (rvfi^ohxo^g inip- 
hjo (rvvSs'iTSLg, npujrv\ jjl Ssrig olI oinKcJu ^ujvoll r(MV ^skol xoLrv\- pv\fjMTL ^voLfisSoL Xpvj^, oTov ruS voLi y\ rw S, dKKoi x^ rv\ KOLroi,- 
yopiujv, SsvrspoL 6s'(rLg 'p nsp\ spfjL'/\vsioLg (ri6v\(rL ^^ '^ ovofxoL ^ '^ vsv^tsl ^ dvavsv^rsL rvjg KS^oLKv\g. in\ ^l rS nvTfJLxrLKS fJLsyoLKvi 
pvjfjo, dnKoCg sTvoLL ^ujvoLg, Jt, opi^sj rt' tqLV ovofJLOL ^ rt ^c;-i p^fioL), 5c, rsKsioL yivs^} y\ d,no^o<rLg.' 

rpirv\ Ss<ng rp nspL (TvKKoyLTfJLujv. .. fv roivvv (rKonov'sysL ^i- 20 kolKSctl ^\ o\ jjl ^rwtVtoi fv dno^xvrLKov (Koyov) d^iuj/jLOL, 

odL^oLL nsp\ dno^oLvrLKS Koya fxovn. Ksyofxsv ^s fjLovv, ^lotl nsv- ipv ^e xXvjrtxoV npo<rayopsvrLKov, fv ^'s s-uKrLKov dpa,riKov, x^ npo- 
rayiujg Xo^og, svKrcKog KKv\rLKog npoc^oLKnxog ipwrYjfxxrLKog c^lQsol^tl raroLg olKKo, sfc^'/], ^iciLnopv\rLKOV, ofJLoriKOv Y\roL dnofxorLKOv 
x^ dno^oLvrLKog. ori ^s Trevrs sto-i Jt^ y nKsiovsg, iK ^LXLpscrsujg o^ KxrofxorLKOV, "vnoQsrLKOv, sxQsriKOv, QoLVjuLOLqLKOv, d^Y\yYjfJLOLri- 
(5^stJtvt»3 «rtug. r-^g KoyLXY^g •v^vx''1? *' hjvoLfxsLg S^Lrrou, olI fx X,^- kov, ofioLOV d^LujfioLrL. hoLnop'/\rLKQV, I91V spujr'/\TLg oLvrS npog 
riij ctl 61 yvujqLKa,i. jc, Slo, jx rujv yvuj(^LKujv voSfxsv, ^s voSfxsv 25 a,vrov, ox^s -^ "Aaog npocrvjKQs ri nor' dyysKujv a,pa,;" x^ "ui fioi 
dno(pa,LVOfxsQoL, )t, ^tvs^ dnotpavriKog • Sia,, S^l rujv ^wrtJtouv ops- iyuj ri ndQuj" ofxorLKOV ^l ujg f "i^u) vvv ro^s youot," x^ "voll fXA 
yofLsQaL, 3^ opsyofxsQa, y\ Koyn v{ npa,yfia,rog Y\npoL^sujg' dKK! sl fx ro^s 'p (r>c5i|ffrpov" Jt, "y fj,d, Zy[v" A.ysKa.sr -onoQsrLKov o\ wg f 
hiyii, noiSf^sv -rv ipujr'/\fxoLrixov, sl Ss npchqsujg, ^ xK'/\rLxov, sl "uTToxstcJu) v\ yv\ (rv\fxsiii Koyov syyicrcn, npog 'pv v\^.lov" ^ A"/]yU0(J'£v>j5 
h\ npoLyfxa/rog, si \h xpsvrrovog, fv svxnxov, ei (5'^ j^eipovog, fv "st rot^vuv ^ihnnog Tccvrv\v ^%e tv\v yvujfxv\v uJg foXsnov f noKs.- 
npo-a,xnKOV. ujqs nsvrs sI<t\ fJLOVoi ysvixoi. sl S'^ svpi^rxov'^ ^ 30 ^sTv 'Afiijvatcig txa^rL rocrxvra, inLrsLy^Krfxarx" Jt, ra, s^vjg. ex- 
(tXXoi 7rot.pot roTg ^rwVxoTg, oTrivsg st(rtv yroi, ixQsTLxog, ixKsi^uj Qstlkov ujgT^^rvlvtKQs^riv (pa,(nv olysujfxsrpa,i. Qa,vfxa,qLKOV os, lug 
svQsla, ypa,fiLfXY\, vnoQsnKog, vnoxsi^w rv\v yv]V Ksvrpks Koyov t^fSLV xaKog fxoL ndnnog w fxv\rsp." d^v\y'/\fia,TLKov ^\ wg '^"'iXioflev 
jrpogfv npojvov, dKK(x j^ aurol eig TiJrag dva.yov'^. fxs (j)/pu)V civs^ogKixovs^r^ri nsKoL^Tcrsv" ofxoLov d^Lwfia.ri wg 'wpa,\- 

^LTTog iqiv o dno(pa,vrLKog, ^ )totr'/]7opixog y\ vnoQsTLKog. ^sj y\ rvfv^ sig ryg /3tyg" )t, f ''dyoLQov f TLfxav ryg ^ovsTg 3t, <rs- 
sKhnsg vv Xj drsKsg ic^L t vnoQsrLKOv, Jt, ^io. rSro npov\yh:fxsvv\g 35 |3eiv ryg vofxvg." ofxoiov S^s d^LwfxxTL SLp'/\^ 3t, yx ot^tujyCtot., ^tort 
auf crnvh^vig y» a^ioT ^LKocro^pog. . . fxovog oLvQpwncg crvKKo- f ot^tuj^ua noLvrwg dKv^Qsg sqLV. . . ol S^s IlvQoLyopsLOL, clg ^iKov 
7iC^3i ^9 /^''1 't) "^"^ ^^^*» ^*^^ ■^* aXo^a, (J^idVi rot jw. xpsirrova, rS noLvra, -uno rvjv ^sxd^a, dvdysLV, npoqLQs'oL<ri nsvrs, raurot <5V sio"i 
dvQpwnn dnKvj npo<r^oKv\ ra, npayfLara, 'ltojitlv. . . to, ^\ fj^ rd roTg ffsvrs r^juv IIsptTrar/jTixijuv, ^sxnxa, ovtol dK'/iQsia,g x^ -^sv^g, 
'AvaXyrtxot (5~iaips't3 eig rd, ToniKa '^tol r'/\v SlolKsktlkyiv, iv v\ 3t, vk sl(r\v olKKx (rv\fJLa,ivcfxsvx • fx ^^ nv^TfxoLTLKog 3t, ^LOLnopYi- 
fxsQs^ig iqL rS -^svSvg, Xj sig ryg "^ocpLqLKiig ''EKs'y)^iig, iv 40 rixog ravroi sl<ri rw ipwr'/\fJLa,nKw, xolQoKlkv] '^ iv roTg rpi<rLV 
oTg nKsov ec^t f -^svS^og rvjg dKv\QsioLg, 3t, sig f nsp\ lIoL'/\nKY\g, ipwrvi^rLg, y ^kollov S'^ dno f>.spLKwv nvwv KiysLV oLvnjJv 6\a.^o- 

poLV. fjL 7{v(rfJLa,nKog xotvujvsT rw S^LxnopY^fXAriKw Ka,Qo iv rais 

(*) £|»i7i<rf! <ruyTo/*c.;TctT», -m^ cxiperoirt, di to Tesp\'Epiimict<: Cod. ^^'^'^^ ^^"' '-l fpwTvjcrtg, ^LXcpspsL S\ ndhv kxQo au-pg ^ npog trs- 
Coislin.. 160 borabyc. f. 1 -96. pov Ij^et r^v ipwrY\(rLV, S'^ h\a,nop'/\rLxog npog laurov. . . 94 * EI^TOnEPIEPMHNEIA^. 

r«,iJTov kqi ^ tf^EV ^ia(J)/p£i imypd4^Ai rtspl 'Ep^y\veMg rS fX£fA.VYi^ avtS iv roig yvvi<rioiq ctvTV ^i^lioi^' iv^r^MsTo. 
^ rrepl drto^avTMS loyy. 0,1101 ^s ^ot.<nv wg Sk^ ■^ yiAlog r^g ra; *ucn>ca npayfJLarsM ^via-lv ori "Tctvra, p} wg iv rvj Ig vnoKst- 
iriAyyelicig imysypan'^ yTwg • y^s '^'' ^f Tot tqmvtcc d<Ta,<pvi , /x.evy ^ xariiyopHf^sva npa,yy.AT£ia -^fjuv £ipv(D" x, on et ju,-^' ?v 
npayfxara cra^)^? spfj^veva-cu. nliiv yx ocXvj^w; )ve7yo"t • TOvctv- T npoKeifxsvov ^L^Xiov, (rvlloyKTfA.og y>c e^iVeTo, «ruXXo^icr^ ^J^s 
Tiov -^ i5(vw x*^*»^'^''!'^' '*^XP''l3' 't) *^ '^'* t AXog inayyslictg vrujg 5 /aii oVtos »(5's dno^ei^ig ^v, a7ro(J^ei'geujs ^s /^1^ kV*); ti -p ^i*- 
iniypa-^sv., a>.X* fxS.Wov (rvfx^wvH r^ <r>ionw vi imypci.^vi. xplvov iv p, rw SsMprirLKw fxspsL TYJg ^Lloo-otpictg -p dh^Ssg dno r5 
(TKonog ydp iqt rw npo}iSLfJi.svw crvyypafiLfiLaTL ^^dnpLTLV noLvi(ra,L -^sv^Hg, iv ^e tco npaKTLnw "T dyxSov dno rS xayiS; yvv\(riov 
TiSv d\vfi(^v npoT(i(TSMV dno rwv -^sv^wv, rSro ^e npog r^ <ra- vv 'ApLqorsliig ncf,vTafoSsv ^si-Kw\ dno rs rS fap^KT^^pog t% 
(})V]vei* i^tV, y[ h\ cra,(l>v,vsLo(, npog r^ spfjcvivsici, iqiv. rpia, ^s ^ijXoi U^sujg l%vS Tvyya,vovTog, ^ dno Tv^g nvv.vorv^rog tmv voJi/A*rujv, 
'^ rvig spfKvye\.ag ovofjca,., riiv iisiicfXKwnL(rfxivv\v inctyyeXickv, wg ^ 10 ^9 ««"o rvjg rif^v^g riuv Gewpvifxclrwv, iij dnh r^5 npog rdg aXkctg 
rm pviTopwv, ^ tyIv dKoiklwnLc^ov, ^ng vj r-^V yvujqiKViV vifjuSv npxyfj.a,Tsia,g <rvf»,(l>ujvicf,g (ksysL -p p^^ fXLKpovorirSTo fA.iv, wcrnsp 
^idSsiTLV spfJivivsvsi Sid rS dno(poLvrLKS Uya v] r^V CwTtx^V ^to^ iv roTg ' Avc^lvTLKolg SLpvQ, htuj rirciK% ^ dno rS drslvi yivs^ 
Twv aUwv ^' loyujv. ^ inLyiypoi,n1} -^ |3i|3Xt'ov x^^-p hvrspov r-iV XoYixi^V d^vipvifA.ivvig dn' avrvjg Tv^g ncf.p4<rvf, np«,yfX!*,TeicL(g^ 
(TvifJMivofJLSVOv viTOi. x^ Tviv dKxKlwmqov ^pdcTLV' v\ ^ npoi.yft,ci,Teicf. ^ dna rS yeypcc(pSa,L kripoLg k^ l^vilov 'ApLc^orilyg ofj.o^vvfca, 
AtXoVotf^o; afjux, >y S'LOt,leKTLKvi S<toi, y npo<rnoLsi'^ rv^v KeKO(,}lujnL- 15 <rvyypclfifj,ct,rc«, x^ ^ipe^ iv avrolg dvrl p, rwv Kctrvj^opiwv -^ 
(TfJiivviV ^pd^rLV' fxivog ydp., ({)V](rtv ®soi^pa,c;og., rS loya %i<rsLg Ilept Xe|cujg, ctvrt b\ rS nsp\ 'Epp/jvetot-s -p Ilept jcccra^^ctVewg ^ 
EY0VT05 TYiv y} npog r»g dKpoardg rv^v ^e npog rd np<iyfLcit,rcii,., dno^dcreMg. HepX ^s r^g eig rd Ks^dka.Lcf, ^La,Lpi<reujg, rav^v o^ 
rviv jw) npog ryg dKpoa,rdg noLV(ra\ k^ p^ropsg S\u^Kii<rL, rviv <$£ npog slnsHv nsp\ rvig slg rd fxopLa,, ^a,y} otl slg nivre rfx-^fiara, -v na- 
Tot npdyfJM^ra isfLt^<ro^0L. imyiypa.n'^ yv Trept 'Epfi'/\veia.g wg pov ^LaLps^l) <rvyypafj.fj.a,. 

lpfj.vjvevujv rd rijs ■v/^f X*IS vovf/ictrot, n'otocs ^olc;/\g ettrtv, en-e otXvj- 20 *0 ^e Ma.iTKa.y.LKog rponog rerpafujg iqi, ^LXipenKog opi- 

6Sg etre ^psv^g. Ilept rS ^vvjo-t» 'AvS^povLKog ''Fo%og dfj.<pL- qLKog dno^LKTLKog dva,\vTLKog. 

pAXei /Aovos 'keyofj.evog sv^iKarog ^LdC^ofpg rv^g' ApLqorikvg ha,- 'O ^s fapaKTvip l%vog ^ ttocvu d<ra^v\g, xPnd ^' *^tw y^ 

rpiQ^g. irTs\ ^^ 'Aptcj-or/Xvjs ev rccurvi rvj npa,yfj.a,reicL ^v\<r\v ujg rivig (jjotcrt |3oKr>c*tvujv rv^s ryrijov fj.eTii<ria,g v,fMV (y ^^^ av 
art To^ Iv T^ (})ujv5| tujv Iv t^ '»|'^X^ naS-^fxdrujv 'eq\ crvfn^oka, okujg stni ri nspL ryrujv) dk)^ ujg hi^gujv T^g yvY\<ri\jg rvj^g (jjtXo- 
Twr' ?civ oti ^ujvott rot rvjs "^^^X^ i^a,yyikkii<rLv, eLra, na,pa,Ka,- 25 (ro(j)tas ipac^ag tujv voSujv, oTg (rna^vi Jt, fiskir'^ ndvra, Xvjffrot 71- 
Tiujv (j)V](riv oTi "«■ept ja yv ryrujv Iv riu Trept -^j^g vi/aTv eipv|3," ve^. Ets nolov ^e /^cpos dva^ips% Iv raTs nporsksixLg tujv 'Ava- 
'Av-S^poVtJtog otvcyVag Tot vovifja,ra naS^fj.a,ra, rv\g -^vfjig KaXSvrog kvTLK<MV fj,a,Sv\<rofj.sSa. vvv S^s fujp-^^xujfj.sv etg rijv lgv]7'/j(riv r^g 
avry x, nxpa,nifJ.novTog v\fj,oCg etg -f ffepl ■v/^ux^S, c""* iyKV-^^ag ki^sujg., 

IjteT ^ /A51 <rvvL^ujv onujg ravTa kiysL, dvayKOUov wy\Sv\ tujv S^jo K) rsksLSJ) SeS XoflT'* 'f ""sp' ep/Avjvetag. 

irpayfxareLijjv, ra,vTv\g re ^ Tijg nep\ •^vfvig, voSev<ra,L r/iv sri- 3Q inANNOT TOT ITAAOT (*). 'JlkoyiKvi npa.yfj,a,Teia, Ti- 

pa,v, Jt, ^eTv ivofj.i<re ravrvy dSereLV fxaXkov v\ iKeiv/\v Tv\kLKa,v- kog sfSL rvjV eupvjcriv r-^g ocffo^ctgeujg. npo'/\yst'^ ^\ raurvjg v\ rS 
rv\v S<rxv ^ fUyeSog vo'/\fj.ol,rujv 'i'j^v<ra,v ^ ocgtw/Aa. ^a,^ ^s npog dnkS crvkkoyL<rfj.S yvuj<rLg, ^ raurvis v\ nsp\ npord^reujv yvu)<rLg, 
au^Tv oTi >cav /avj Kvpiujg iv t^j» ?rspt ■>^vxvjs kiyei rd vovifj.a,Ta, ra,vTv\g ^\ v\ tujv dnkulv ^ujvulv ^L^aTKakia,. ^i^d^ag av nepi 
na,S-^fj,a,ra, rvjs •v^X^iS' ofiujg p} (|)avracrtav na.Sv\rv vSv iKeHcri raurvjg ev raTg Karvj^optats vvv napa^i^ujcri rdg npord^rsig, 
A'/\TLV yrujg (3 5 sqq.) "tJ fj.VY\fj,ovs-uofj.sv otl -^ fjiopiov rvjs ■^/'TJX^^ 35 aTrives wvofidSiY\<ra,v S-la 'P ffporetve^S^ UTro rujv <rvkkoyi<ra^a,i n 
jcafl' 'p eTvat ifjifn.sv, dnxSig, S\ na,Sv\rLKog vSg (})Saprog, ^ |3yXo/xevujv roTg npo<rS'La,ksyofiivoLg. nivrs h% 'ovrujv n^v rS koys 
dvsv niTV y^ev voeT'" -^ otTrafleg ^v\kovoTL fj.opLov bSlvrujv ivravSa, sISujv, nepi wv Jt, iv dkkoLg eipvjS, Trcpt fjovn rS dno(pa,vTiKS iv- 
npa,yfLdTUJV voeT y!jiijp\g rS na,Sv\TLKS vS vjroi r^g ^a,vra,<ria,g, v\v ravSa, ^Lxka,fj.^xveL • tSto ya,p iqL S^sktlkov dk'/\Ssia,g 5c, -^sv^g, 
riva, vSv ju) eipvjxev ujg 'sv^ov sxycrav Iv laur^ -p yvujqov Xj rccvrvi jc, un^o rSro rskScTLV at ccffofj^etgeig. nepi (J^vj ryry y n^avf g otXXoc 
^ia(f)/pycrav r^g atc^vjcrewg, >ta9o vj jw.' aiSvj^rig ffcpt rd ixrg ivep- 40 /Aovy ry eiS^s aury ry xarvj7opi>cy ujg (rvfx^a.kkofj.iw tt,vri^ elg 
yei, 11 ^e (bavratrta dno r^s ai^S^^Veujs, Haflo vj jw, ai^^vjcris I761- rvjv ocrro^cJ^eigiv • t i^ tJWo9eri>toV IXXiffss Jt, ^iot ry xar>j7opi)ty rg- 
pofiivvi nep\ rd, 'evhv ivspysi' d, ^ '/\ ai'c3ivi(ris eguj KSLfj.ivv\ yivuj- ksLVfiLSvov, ^lo rSg ja xarvj^opi^tyg crvkkoyL<rfjj)g dnkujg <rvkko- 
(TKSL, ivhofjjivv\ Tvjg l>teivujv na,pii<ria,g npog 'f ivepy^<ra,L nspl 7icr/iyg kiyofj.sv, ryg ^l vnoSsnKag Ig iJn-ofleVeujg <rvkkoyL<rfVdg. 
(Xyjrd, TiiTuJv vj (|)avra(rt'a. . . ci §\ 'p voeTv yx aveu (j)avra(rtag, (TxoTrog yv ri« 'Apiqoriksi elneiv nepi rvjg npwrvig <rvvSicr£wg rwv 

^ ^e (bavracria //^' noiSag, -^ voeTv cipa />^^ TraSyg • 5^ (^ict ry ro rot 45 

vovjVara ffaflvf/iara r5jg ^//vxvjg Ixo^Xecrcv. wVs s^ X/J^' 'Av^pov^>fu) ^^.-j ,j^^^ ^iXo<ro>« t« 'IrccXff d^ t^ Trfo^ 'Ep^>,v£r(»? (paulo infra 

ctxoXyfleTv x, xarvj^opeTv vofietav r^g npoKeifj,ivv\g npxyfj,a,Teia,g. rS wph i^ x(ii,\ vp^MTv tSv <pLXo(70(j)uy n'Irx?^ eigTOTrspVEpiim^^ApL- 
(*XX(DS re (j)aive3 r TrapoV <rvyypa,fifj.a, ^vvjinov 'ApLqorikag dno trorihvi h.ho(TLi kirkoiJLOi) Cod. Paris. Reg. 1843 f. 62. ' EI^TOnEPIEPMHNEIAX % 

dnXojv d)mujv rijs kJ^ 'P x,XTtiyopiKov sTS^og tS (ino(pcit,vTt,K3 "Koyn suj^-^ >] spujTYj^rsi y\ «XXij» rti» tmv slpvjfjjvm^ aXX' ecffo^avcei Xj 

7ivo AiivJis • Trpu/rijs «J^s sTTroi' «"/jo; am^ia^oXyjv roui' (roXKoyi.T/JLSlv. }J.ov/i^ vjTig X0705 dTTo^ccvTixoq x^ spfxviveia, roTg naikciLioTipoiC, (wvo- 

l^t (5"^ xxTYiyopLxov jw) er<^05 r? a,no(pot,vTiKS 'Koya t (ry)yu.aTvov ri fJMqcii • cljx^w '^ npsnovTO, o.uru)', ro' rs aTro^onVei^ ^ kpfj.YiV£veiv-, 

rm yjndpfei \ if^ vndpfei.., oJg '^ ^iuxpar»]? nepincLTei,, ^ujxjjct- oSev "^TAyeipiTyig nep\ ''Epju.viveUg tyjv nepi aur? npa,yfA,cf,TeMV 

Tti5 y nspmdTei' vnoSsTMov ^s f a-yj/JLcuvov riVo? ovro? ri %tv »] 5 eKotketrs. 

VK tqLV, 5j rivo; fJLvi ovTog n sqiv ^^ »>t iViV, oug -^ st otvQpamog e^i, AEONTOlS TOT MArENTHNOT (*). "^Clcrnep (lvc*,^a,S fiol^ 

^cJudv e^iv, el otvSpojnog e^i, Kidog y>c scpi, ic, ei ^■/] s^iv oTi TLcn yjpMfJLSVog 'ApLc^oTsh/jg fip rvjv nApxS^oSeHa-xv ev rat; K*r>)- 

Iq-tv, si yCM^ ^i^tv oTi VK Iq-tv ^Xios vnsp yyjv. yopioLLg Seujpiav vvv nepL rcuv ffporcttrstuv (J^ictXe^s^, wcrnsp Jt, ev 

Ta sf^v] ry "koyii nevTs "kiyynnv sTvoll 'Tv. a,pLdfxov, svktlkov roTg 'Ava^Kvnxolg nsp\ cvKKoyLtrfvS • ov -^^^ X070V syet, opog npog 
rpoqa,icTLKOv xKvitlxov kpwTv\ft.a,TLKQv re it, dnocpa^vTLxov. tSto 10 npoTxinv, t3tov tv X070V iy^ei Xj npoTxtrLg npog crvKKoyLcrfwv' 

Se 'p aarotj^avrixov slS^os ex tmv yvujc^ixMv ts x^ KoyiqLKMV rjj^ uj^rnep '^ vj npoTa,(ng eg opujv avyjtci^, «rou ^ crvlXoyLcrfLog 

■^jvyvig ^voLfjLsujv nposKviKvSs • ^ -i^ «t ^ ^vou^ixaL etVi j^ ^07»^, «Tro nporoCreujv KSxpoTvQ. evTa,vSa, vv uj<rnsp y^ ^cnSfiov nep\ 

Tujv TTJg ■^"X^ ^vciLfi.eu)V, a,l ^s yvuj:;iKa,i rs x^ kKoyoL, jc, at ^ TrporaVsuiv ^LO.Kiys]) • ryro ^ap e^iv aurw (TKonog. 6\o x, TTspt 

^iiurt^ n-aXtv x^ KoyLKa,i, cu S^l ^ujtlx^ ofjLOLwg x^ a,KoyoL. cuv arra- Koyn tyIv S'L§'a,(rKa.Kia,v TroteT^, aXK' S na.vTog • 7revra)(^iJus '^ 
(Tujv ^voucj-ijcv] et^i Svva,fLLg vQg 5t, Xo^tjcv], x^ ecjje^vj.; vj «J^iavota, jc, 15 Xo^og, Trpocfaxrijtog eiJxri^cos >cXv]ri>cog epwrvj^art^cog 5^ otTro- 

jrpog THTOLg v^ ^o^x. auj roLvvv /^ovai rouv a,KKujv yvujc^LKa,i re 5c, ^a,vnKog, nspL y jc, dno^avTLKS fJLOvv ^ia.Kiys'^' ev '^ ryrio 

KoyLX^ ^vvdfiLSLg swa.L Kiyov'^. ri^v M ^e (j^avrao-tav j^ /^^ raurvjv fKovuj ^LO.Kpivs'^ ^ ccXv^flsg d.no tS -^sv^g. oti Sl fAOva. nivTs 

rv^v <iL^-^(rLV yvujc^LKd,g ofioiujg TcCig a.KKa,Lg yLVujcrKOfJLSv, y fiviv s^lS^vi Koyog sy^SL, ^etxvu^ yroug. 

^e Xo7i>ta5 ccXX,' ujg eTpvQ dKoyhig • noCv '^ ■r' sv roT; dKoyotg ^ujoLg AMMi2NI0T (**). HoKv pL iv (ro^oT(ri jcyx ctvouvu^ov 'P 
sTvat nscpvKog svo^-ziKov ujg «x a,v sTvj KoyLKOv. at ^i 7S KoLnan 20 jrept ^EpfjLVjvsioLg tov 'ApiqoTiKng ^L^Kiov, Tvjg rs nvKVQTv\Tog 

^vvdfJLSLg dg l^ujTiKag Ka.KSfi.ev, ^nKvj^rig iqi x^ npoaipecrig Xj npog hsKO, rujv sv aurcu na,pa,h^ofJLivujv flswpvj^ccrujv x^ rvjg nepl ri^ 

ra,vT<x,ig SvfJLog x^ inLSvfdoL • av^ rot'vuv j^ opsKTLX^ kolKSv^), yvuj- Ki^LV ^(TKoKioLg • ^lo Xj noKKwv egvj^vjrouv ffoXXat ffspt au'^ jcars- 

c;-i^ ^s ^^a.fiLUjg ' y ^;^^ iVacrt ri rouv ovroiv, ccXX' wg X,^mv v<rciLi ^Kv^vfa.v ^povri^sg (***). ei M ri Xj vifisTg ^vviSsivifj.sv slcrs- 

opiyovj) a,VTujv, ^ at jw, oug ^ujujv KoyLKujv at (5~e ujg dKoyujv. vsyKsHv nsp\ rv\v rS ^i^Kia <ra,^vjVSLOLV, dnof/LVVjfJLovsvcrxvTsg tujv 
l^ujujv /A -^ Koyuiujv t^ujTLK^ Ts x^ opeKTLKYj ^voLfjLLg oLV sfvj v\ Ts 25 egv]7>]creujv rS Ssia v\fiu)V ^Kj^acr^caXtf HpisKKi! rS IlXarujvixy S^LOt,- 

^iiKving Xj v\ npoaipsng, dKoyujv ^s SvfjLo^ jc, snLSvfxM. x^ fJL'/\~ ^ojfhi, tS slg oLKpov rvjg dvSpujniv/\g cj^uVsoug rvjv rs s^v]7V]ri>cv]v rcJuv 

^stg ;5^ouv otVtJuj ujg noCv SvfjLov sy^ov ^wov ^ inLSvfiiav oucraJroos ^okhvtujv roT? TraXaioT; ^vvxfJLLV x^ tv\v inLqv\fjL0VLKv\v rvjg (pv^reujg 

y X071XOV ecfai S^lo, tSto, dKK' sIMtuj otl f fJL KoyLKOv rsKeLorcLTov rujv ovrouv KpicrLV d<rKv\<ra,vTog, noKKv\v olv tuj Koyiuj SetS y^^apiv 

ov tujv olKKujv ^uiujv n<i<ra.g iv sa.vTuJ <rvKKa,^ov tysL SxivoLfJLSig, f ofJLoKoyvi^roLLfiLev. dpyjl roivvv v\fjuv yLyviSluj Tv\g i^v\yv\(rsujg v\ 

M 76 aXo^ov 5C, dreKiqepov tujv KpeLTTovujv iqipv\1) ' oLv^a,vofLev 30 rouv nivrs xscjjaXatwv i^v\yv\<rLg rujv npoKoLfjL^oLvs^ rvjg rS pv\r5 

<^ ujg (pvTOL, X) SvfJUifJLsSx oug a,Koya, x^ tpv elnovra,, Xj ujg ci^^s- coL^v\vsio(,g siujflorouv. Xj Kiyofisv rig rs v\ npoSe<ng rS nspl *Ep- 

Koi ^a,voijfi,eSoL. niTujv roiwv noLVTX ra, rS Koyn eL^v\ nposK-/\KvSs fJL'/\vs\.a,g, 5c, rtva ty^ei t<Ii^lv npog rd olKKo, rv\g Koyixvjg rS 'Apiqo- 

rujv Svva,fieujv, yujpLg rS dno^oLvriKS ' o S^i ye dno^oLvriKog y riKag npa,yfJLa,reia,g <rvyypoLfA,fJLa,Ta,, rig re vj atrta raurvjg avrvjg 

rouv ^4"'"^" "JS s'/"l3 npoeK-/\KvSev, i^s ^ rvjg /3yXvfa-sujg v^^ tujv r^g nepi 'EpyUvjvsiag iniypa,(py\g, x^ ori yvv\<riov iqi -^ crvyypa,fifta, 

atXKujv vMfJLLoLg, dKK clvtujv rouv re KoyLKujv >c, ^vujc^t^couv ouVau- 35 

rujg. ^ si jw. dKviSvig, ^tavot'ag av etv\ tpyov (rvfJLnKsxofJLivv\g riu (*) ^vrrofiog l|)i7»io-j; t« 7i:tp\ 'Epjttrjyewc? extpujYiiSsiaoL 7r«pst Ta Mitu- 

Kpsirrovt, 61 <5s ^eVujg t^^JJV, rw ysipovL <rvfJLnKsKOfJLivv\g a,VTv\g, ^'fw ku^ A.iono<; t5 MctYEmivS Cod. Paris. Reg. 1917. diffcrt haec 

£1 ^\ noCvTv\ -^sv^g {(rvfx^a.ivsL ^ aurc^ rSro), rv\ tn isipovL «^ in^pressis sub Leonis commentariis noraine. 

, '/ , / \ t c\ / f ' ~ ~ j / t V /A (**) Ammonii Hermiae in librum Aristotelis de Interpreta- 

(rv^;rXs>co^sv-/, e^tv. >c, , ^ jcpetrrujv arra^ujv vyg s^tv, ujg stpvj^, ^.^^^ eommentaria Venetiis 1545. 8». 

vj h f/f^ tStov ^La,voLX,^ 5^ rri ^oga /^ raT^rvjV, 59 pf raurvjv^O ^^^,^ ^^..^^^^ (Gommentar. in librum Aristotelis de Inter- 
4)cftvracrta, jc, fAiyjii a,l^-/\<rsujg. tvtujv dndvrujv, ^ujTLKtllv re pretalione editionis primae (I) et secundae (II) Oper. YeneU 
X/7UJ >c, 7vciJ9txouv, ncivrx rd rS Koyv siS^v] npot^ov^, -^ ju. dno- 1566 fol.) II. p. 283 : Aspasius quoque et Alexander sicut in 
4)avrix9g ocXv]flsiag >c, ■^euhg Mcl<rKa.Kag ouv rcwv npoirsyiujg stpvj- aliis Aristotelis libris, in hoc quoque commentarios ediderunt. 
fJLivujv, rd r olKKo, t^v ^KKujv ioh ^ yvuf<reu^g iqiv dKK' '^•P-281: Alexander in commentariis suis ea se irapulsum 
> /,-, ~^T \ / ) / t j \ .V j ..x A ., causa pronuntiat sumpsisse loneissinium expositionis laborem, 

opegsujg fjLOLKKov x. Kpsirrovog a.LTV\(rsujg, ujg sni rvjg suvvjg, vj 45 / ^, ° .. . ,• -j , 

, t. i \ \. I \ t , \ -i / t / \ quod in mullis ille a priorum sententus scriptoruradissideret.,. 

Xetpovos,^ ujg ^srrt rvjg^ Trpo^ageujg x^ ujg em^ KKv\<rsujg, o^otujg 59 -^^ ^ ^gs .. huius libri expositionera nos scilicet quam maxime 
a,KKujg im Tv\g ipujTv\<reujg. rvrujv roiwv dnavrujv rt^v sicJ^cCv ri a Porphyrio, quanquam eliam a ceteiis, transferentes Latina 
av avj dKv\Sig ; ffavrwg vMv, yrs ft,v\v •^evMg, knit. y ni^vxev iv oratione digessimus. 96 EI^ TO nEPI EPMHNEIAS. 

tSto tS 'ApiqoTshvg, 3^ sm nSC(n tIc, y[ sic, ra jce(|)aX*i« ry^e r? [xivov vj f ^Lel^svyfA.ivov^ 3^ X/^y ^sojulsvqv, I^ vTTofl/ireu)? ^^01» 
|5ij3Xty «^jotiperts • 'f ^;^'' iTn^vjtai' n-pog ri j(|3vf(n//.ov «i' eivj riu rv]»' Trt^iv, »]rjs auraiv rag TrpcJrct; vnoSiiTsig nxpaSsyioLTo. npog 
(J)iXo(ro(j)eTv ^a^kofxsvw -r ffepl 'Epyu,v]vei«5 ^t^Xiov, vi npoSsTig xvtS hv t^v tujv vno6s(rswv tvtmv xar*o">teuv(v, ei jw. sTspwg ng vno- 
(|)ctveT(r* vijuuv nspispyov smS^si^si (*). rig av vj npodsTig aurvj; fierixio %pMTO (rvXKo'yi<rjui.ijj, ^SYi<rsi ndhv krepxg xvtw nxTOi- 
tSto i^ dvxynvi npo twv otXKujv dcpopi^s^^ Jc, npog tavtviv r« 5 cnteuvjg npog Try niqiv tvjv sv olvtw vnoSsasujv, x^ npog IxeiVvjv 
l<|)e^v]5 knccvTot, jvvsipsiv. Xvx ^vj t5to ^ivjpSpijjfxsvujg ^Xuj^uev, avx- srspag, 5t, ryro eig kneipov, ei ^i.' vnoSscrsujv sSsKoi rac vnoSs<rsig 
fjLv/j^^voLi 'j^pYj tSjv slpvjiu,evwv sv ToHg npoXcnjx^a.voixivoLg Tvjg <rvva,- x.pccTvvsiv • el §s' ys fxiXket, TsKsicc ^ dnpotr^svig ^ <x,no%L^ig "yivs^ 
myvujtrsvjg tmv KoiTviyopnjjv. .. f. 4. KOLKSiri ^\ ol '^tmmoi tv [a ^vikov ori xoLTvjyopiKS (rvKkoynrfiS %psiot, tS 6iyot, Tivog vnoSstrswg 
dno^at,vTiKov koyov <l^iujfxx, -rv S^s svktikov ApccriKov, f v ^s xXv]- snayyskkofisvy <^ npoxsifjLsvov §sLxvvvot,i. S^io 5t, ryg ja >carij7opi- 
Tixov nporxyopsvTMOv, npoqiSsvTsg TVToig irspcf, nsvrs koywv eio^v] 10 xyg oLnkijjg nrujg ovofxoXofxev (rvkkoyitrfji^g, ryg Sl vnoSeTtx^g -v 
<rx(p(jjg vno Ttvat, rcuv dnvipiSfxvjfjisvujv dvx^spofxsvoi,. ksyntn ^^ 'V jw, okov tSto Ig vnoSsarsujg crvkkoyi<rfJLyg, dnkwg ^' yxsTt, npog 
uiv Ti ^Tvot,!. ofxonxov, otov Iquj vvv To^e ycuct,, t ^s sxSstmo^v, rw jc, akktug r*g vnoSeTMOtg <lno(poi,v<reig ix. rcuv KXTviyopiKMV tv^v 
oTov ii^oj svSsXcn yp<f,[Xfxvi v^^s, "f- ^s vnoSsriiiov, oTov vnoxsijuJ yivsriv ty^siv clkkv\g ^ npog a.kk-/iv xotrv]7o/)wvjg npoToi<reujg ^ 
Ti^v 7^v xivTpov eTv*i r% tS viki» <r(pxipc(,g, f ^e ofxoiov ot^tw- <l}cokii6iot,v vj ^ixc^ot,<nv <rvjfJi,ot,ivii<n, <rvvS^iii(rot,i ot,vTtjig npog dkk-^kot^g 
fxxTi, oTov wg wpxXs'^ v^ Tvfj/\ Iv roTg jSiojg. xnsp xnxvrx ^s- 15 v\ rw trvfxnksKTixw vj tw S^ix^svxtmw npo<rxyopevofxivw (Tvv- 
y.TMai, ovTX -^sv^g re x^ aXvjfleiots vnxyoivro a,v T(m a7ro(f)avri>ta), ^i(rfXM npog f ^va ^oksiv sivxi 'W Ig avriuv (rvyxsifxzvov ko'yov. 
ry ju, hfJU0Tu<S tv\ fjixprvpitx, tS 6sin nksovo[<ravTog Tvjg dnocpxv- S^ix txvtx Toivvv t xxTvp/opixov eti^og tS dno^xvnxS koyv nokv- 
(Teoog, TV S'' ofxoiv rtw d^iujfiXTL rvj tS ujg sni.TXTi.xS snippv\fxx- npxyfxovsi fxovov ' A.pLi^oTikv\g. eqLv yv v^ npoSstrig Tvjg npoxsi- 
Tog npoSi^Kvi. nifxnrov ^i tl npog T^Totg sTvxi (pxn t= snxnop-/i- fxivv^g npxyfxxrsixg, wg <rvvskovTL ^dvxL, hxkeySvjvxL nsp\ rvjg 
TMtoV, orov Axog nxpst^i tl nor' dyyskujv xpx; onsp svxpyujg^Q npujTVjg trvvSiirsujg tujv xnkujv (pujvuSv, rvjg k^ -^ xxT-/iyopLKOv 
Txv-rv ov Tvy^fxvsL tw spujTVjfJLXTLXuj, nk^v OTL nporiSvin ri^v Trpo- sTSog tS dno^xvnxS koy\j yLVOfxsvvjg. ksyuj 6's -t npujrvig, ^oTi 
TXtTLV Tvjg spujTi^trsujg. ncCkLV ^s tS dno^xvnxS koya ^vo ovtujv j^ ryg (rvkkoyLtrfJLng v^ crvvSetrLg r(juv xnkujv spydl^e'^ itujvuJv, v 
sl^ujv, Xj tS fx xxknfxdva xxTv^yopLxS tS ^s vnoSenxS, xxTv^yo- fxivroL v^ npujTv\, dkk' v\ ^lx rvjg a^jfxnkoxvjg tujv x^ tv\v npujTvp 
pLxS ju, tS <rv\fxxivovTog n rivi vnxpyieL v\ ^y^ vnxpyjsL, oug orav <rvvSe<rLV yeyovorujv koyujv dnoTekvfxivv\. S^lo ryg aTrXyg ryrys 
slnujfxsv "^ujxpdn^g nepLnxTSL, ^tuxparvjg y nspLnxTH (KXTv\yo- 25 koy^ig x^ pL T'/\vh rvjv npxyfxxrsixv xvr^g kxS' auryg SsujpiHv 
pSfxsv ip f nepLnxTeiv tS '^ujKpxTng nors [x xxTX(pxTLKujg noTs ujg dno(poLV(rsLg fxovov snL<rKi^s'^ x. yj^ ujg npoTOL<rsLg, Iv ^s roTg 
^g an-o^j^otrijctjug), vnoSenxS ^^ ry <rv\fxxivovTog rivog ovrog ri eqLV 'AyxkvnKolg ujg fxipv\ Ttuv <rvkkoyi<rfxujv nxpxkxfx^oLvujv xfxx ^ 
7\ VK 'iqLV, v\ rivog fxv\ ovrog n »x 'icfLV v\ n 'iqLV, ujg otxv etnujfxev ujg nporoLcrsLg slxorujg d^Luj<rsL <rxons7v • ujg -^ npoTSLVofjJvag 
"gi xvSpujnog sqL, Xj X,^ov s^lv, et xvSpujnog s<^i, kiSog vk eqLV, el xvTvg vno r(Juv crukkoyi^rxSxi n ^akofxivujv roHg xoLVujvolg Twv 
fxv\ ^cfiv v\fxipx, vvIq sqLV, et fxv\ tc^Lv v\fxipx, yx IqLV vjXiog vnsp 30 koyujv, VTujg ol nxkxLol npoTOL<rsLg enovofxc^anv. 
yv\v," f xarv]7opjxov '/\fiiv fxovov SL^og tS dno^xvnxS koybi nxpx- f. 5 b. sn\ niTOLg yv r^g l7ri7pa(|)ijg 'f amov snL<rKenTofxevoL 

Si^wiTLv 6 'ApLqoTikv\g iwg auroreXeg x^ ')^pv\(rLfjLov npog rag otn^o- kiyofxsv, ri nore xpx Kxkujv 'ApLc^oTikv\g spfxvjvsixv yroug sns- 
Sei^sLg, T ^e'7e •onoSsnxov tug IXXtTrsg ov ^ S^eofxevov ndvTujg TV\g ypx^ps 'T ^L^kiov nsp\ ^Epfx-/\vsixg; y '^ ^v^ ^ xv^^g xxSoLnep 
&M tS xxTv\yopLxS TekeLOTv\Tog vSxf^ npov\yiifxivujg d^Loiv\ n- A'/ifxv\TpLog -t nsp\ koyoypx<pLxv\g ISixg ^L^kiov <rvyypoL-^xg, x. 
fxv\g. 61 «yS un^oflerixol <rvkkoyL(r fxo\ Tvy xxkiifxivv\v fiLST<ik-/\-^Lv 35 yrog xv^ snLyp<t^pxg nsp\ ''EpfJL'/\vsixg, x^loH xxkeiv spfxv\vsixv tv\v 
v\T0i npo<rkv\-^LV dvxnoSeixTujg kxfx^dvovrsg, sviors S\ x, '^ <rvv/\[x- koyoypx(pixv\v ISixv, ujg Sv\ nsp\ TXVTv\g sv rcu npoxsLfxivuj ^L^kiuo 

~~ OLxks^ofisvog. p'/\Tsov yv on rvjg •^v)(y\g rvjg v^fxeripxg SiTTxg 

(*) Boeth. II. p. 283: Uterque (Aspasius et Alexander') Ari- ' / iv ^ v <:i v v <:\ v v v \ > 

^, , y . . .• . . Ai , eX^^o-vjg dW^e/g, rag /x 7vcoc-i;tag rag ds ^(jurwotg rotg 3C, opexn- 

stotelem de oi-atione traclasse pronunliat. . . sed Alexander y , / /t / t\ s o /i> \ / 

addit iraperfecte sese habere libri titulum : neque enim desi- ""l^ ^p^fxsvxg (ksyuj 6s yvujqLxxg [x xxS xg yLvujcrxofxev txxqtr? 
gnaredequaorationeperscripserit; multaenamque, utdictum'5''^'^'' ^*^'^''' """^ ^^ Sictvoixv So^xv (pxvrxtrixv x, xi^-/\(rLV, ope- 

est, sunt orationes. sed adiiciendum vel subintelligendum pu- trixag as xx6 xg opsyofxs6x twv dyxSwv, v\ t(mv 'ovtujv v\ tujv 

lat de oratione illum scribere philosophica vel dialectica, id So-xyvrujv, oTov ]3yXvi(r:v Xe^to npoxipsiTLV Svfxov x. emSv fxixv\ 

est quae verum falsuraque valeat expedire. . . ib. p. 284: ^d y} rirTxpx srSv\ tS koya rd nsp\ tv otffo(/)avn)co'v dn^ Tuiv 

sed quod addidit illam interpretationem solam dici, qua in ora- ' _ ~. ^ -^ / ,r\ ■^ 1 -^ ■> » ~ r,^ <■ \ 

^ . . -,.* . .. ,4 uuic opsxTiKujv dvvxfxsujv nposp-jFov^ Tv\g ■J^vyyg, ax xvTv\g xxS xvT^v 

tione possit veritas et laisitas mvenin, ut est enuntialiva ora- , / ,, , \ \ ,., , , ^ ,, a , o^ ^ 

tio, fingentis est, ut ait Porphyrius, significationem nominis ""' ^?'^"^*'', "-^^" T' f^T. ^"'"^f "/^^*'^, ^^ cru/./3aUe^ So- 

potius quam docentis. atque iUe quidem et in intenlione libri '^*'"^'* "P°^ ^ ^"X^"' ^^^ °pi^sujg, ^ vfrot X0701' nxp' xvtS ^vjtv- 

et in titulo falsus est, sed non eodem modo de iudicio quoque ""l?» ^o^Sxnsp eni tS nvcrfxxnxS x^ kpujTv\fxxTLxS xxkafxiv» koyv, 

lilMi errat. ^ npxyfxx, ^ ei npxyfxx, v\tol aury Ixetvy ruj(,eTv s^isfxivv\g npog EIX TO nEPI EPMHNEIAX », 97 

tv X0705, luo-Trsp im rQ xXijmv, vj rivcg Tra.p' ccvrQ Trpx^eujg, ■^^X^S* ''j"^"*' <^^ °" noXkAyS iv r^ Trepl ypv^^yji; tyjifxev tvjV (|)cti'- 
:t, Tctvrv]? '^ u's Trapa xpsirrovoi;^ wg eTrt t^s s^X''??' ^^ "^? jrot/3* rcccMv Tradv]rix.ov vSv vno rS (piko<ro'^ii x,xkiijm.£V'i]V, vSv ju. uJg 
yeipovog, wg im t% xvpiwg y,aX\i fxiv/iq rfpoq-cc^eMg • yCtofov (J^s f ivS^ov ev kct,vryi f yvwc^ov ty\i(TciLV y^ ra,vr-/i ^M^ip^cracv rv^c, atcjvj- 
dnoibcivriKov c/.no rwv yv{xiqiy,ajv, x^ e^t rSro s^ccyyeknxov r^c, crscug, ori xnep vj cti.'cO-/i(Tig e^uj xeijULeva, yivuj<r>iei ^eofJievy\ ncLvrixjg 
ysvoiuievv]q ev ■/juTj' yvwTeaig raiv npa.yfxa,rMV dkviStjjq v\ (j)owvOyU.e- 5 rijg exe\,vujv nctpncTMg npog f evepyvj^rcti nspi ccvrx, rarujv v\ (j)ctv- 
vojg, ^jo ^ fMvov rSro S^exnKOv ec^iv cik-/iSsia,g yj ypsv^g, rujv (Js rancn, rSg rvnag S^ia, rwv ct,l3vi<reu)v dnofxa,PcLu.evY\ iv savr'^ tysi 
a,kl.ujv ^Sev. rSro rolvvv t srfj^og rS koya f d,no(pa,vrixov epfuivi- x^ [x-/\ ^eojuevvi rujv s^uj xeiju,evujv Sijvoi,^) npo<T^aXkeiv {^io xdv 
velctv a^ioT xxksllv o ' Kpn^orekv^g ujg spju,v\vevcv rvy yvuj<nv rv\g roHg vnvoig rujv al3'i^<reujv oivevepyv\rujv fxemcrwv svepySjuev x^ 
■\f/vyvjg, inei uv, xcnSaLnep av-vg iv roig npooi/ixioig ipet rSSe rS (pa,vra.ij-Mv), na,Sv\rixov ^e, ^ion iXp iu,spi<Tju.S nvog x^ SiAc^a.<Te{ui 
j3t/3Xiy (c.4 p. 17 4), ettrt jw. i, Irepoi koyoi nxpoi fv dno^xvnxov 10 ixa,c^ov yiviu^Txsi, drs dy^ujpiqov ^TwfuLxrog ey^Ta. rv^ re ^<tmv Xj 
()c, '^'' '/\ svy(y^, <\)v\<Ti, koyog), 6 ,^s dnocpxvnxog rvjg vvv BsujpMg, rv\v ivepyeiOM ^ *PX^' ''■'? ^'^* '^'^^ a.\^-^<Teujv. dnotpaivojmevog 
^id rSro iniypa.-\l/e t ^i^kiov nspl 'Ep/xvjvsiag, u5g y^lv S'ia,(pepov Sv sv roTg nsp\ -^^vfv^g o 'Apiqorek'/\g a.vev rS na.Sv\nxS ryra vS 
ij wrwg imypacpeiv v\ nepi rS dno(pa.vnxS koyn. Hpog ^s f ^vij- ^'/\^sv ruiv ivroivSx n pa.yiuio[r ujv voeti/ r'/\v '/\u.erepoiv "^vv^v, ^l' wv 
(Tiov sTva,i rS (pikoTocl)» f ^i^kiov, »is\g '/j^luxts ri£v nspi ra, crvy- (pv^nv (p. 430 a 23) "y /uivv\jUiovsvojUisv ^s, on rSro y} dna.Qs'g, o 
ypai/iA.juaira, rS 'Api^^orskag i^TnaS^a.xorujv d/m^pi^xkslv, sig re v 15 ^s na,Qv\nxog vSg (p8a.pTog, ^ oivev ryry vS\v voeT" x. egijg 
mSxvov dno^ks'nujv rvjg ina,yyskMg Kj etg rv\v svts^/vov jc, xexo/ji- p. 431 b 2) "ra [x av ef^v] f vo'/\rixov iv roTg ^a,vrcl<T[JLa.<Ti voei" 
•\f/ev/xe'v'/\v x^ rw (piko<To^w <tvv/\6'/\ rujv iv oivnu na.pa.^i^o/xsvu)V Xj im ryrotg (p. 432 a 12) ^''ra, ^s ^v\ npujra, vov\/jiOira. ri ^iot- 
Bewpv\/xa.rujv ^iaiSsiTiv, k, rv\v npog rdg oikkctg xvrS npoiy/Jia,rsia.g <Tsi rS /xv\ ^a,vra.<T/JMra, eTfat; v\ isre ra, a,kka, ^<x,vnl<T[xa.ra,, dkk! 
0/xokoy'MV, nk'/y 'Av^povixa rS 'PoSia (*), og sv^s'xa.rog ju, '/\v dno hk a.vsv (pct.vra,<T/xa,rujv," Svjkog oiv si'v\ x^ £1» exetVotg rd vov\/xoi,rot, 
r» 'Apiq-orsk'dg, dxii<Txg os a.vrS xoikSvrog iv roTg npoa/xioig rSS^s 20 na.8y\/xa.ra, npo<Ta,yopsvujv rvjg ■^'^vjg. (j^ottVe^ S^s ^ in\ na<rat,g 
tS ^i^kin rd vo'^fxa,ra, na,8'^/xxra. rv\g •4^vyv\g jc, npoqi8svTog wg rvjg ■4^v')(vjg rctg ivepysia.g xoivorepov t rS noidng 'ovofJM sxreiviav. 
nep\ rvra el'p'/\'^ iv roTg Trept -^pv/vjg, <J'ict f /Jiv\ (Tvvi^e^iv onn rvjg dnopMV ySv (pv\criv iv ixemig 'eyieiv ra, na,d^/xoiroi rv\g "^vyvig 
nspi "^^vyvjg npxy/xa,rsia,g ra, vo'/\/xa,ra, na,8'/i/xa.ra, rvjg ^//uxvjg norspov iqiv anoivra, xoiva, x^ rS 'iyovrog, v\ e^t ri ^ r^g •4^v'fv\g 
kxtlkecrev o (pikoTO(pog, dva,yxouQV iu^'fl>i rujv Svo npa,y/xa,reiujv, 'i^iov a,vrv\g' 'iLjimxp\.vujvra,nepirY\gdnQp'Mgim^epei(^.kQZ.a5) 
Txvrv\g re oc, r^g Trept -^pvy^^^g, rijv erspxv voSov dno^'/\vx^ rS 25 "(|)atvs3 ^s rujv [x nkeiqujv »Sev a,vsv tS <TUJ/xxrog ndyeiv i^ 
'A|3t<7oreXyg, ^ <5'sTi' ivo/xi<Te Txvrv\v ddereHv /xa,kkov ij riji' n-sjat jrotsTi', orov opy'\.^e^ Sxppeiv kmSv/xeiv, okwg «icJafSc^. /xdki<^9, 

^'s ^otjcsv T^iov f voeiv e\ ^s 'iqi x^ rSro ^ai/roKTta rtg v\ /xvj a,vev 

C) Boeth.Ilp.2SA: Andronicus librum hunc Aristotelis ^<^vTxcrMg, wx sc^sxs^ ^^\ tSto a,vev <rw/xxrog iivxi." Xj'in 
esse non putat, quem Alexander vere fortiterque redarguit ; ^fpo raruiV iv t(^ npooi/xiw rijg aurvjg npxy/xxrsixg (p. 402 a 7) 
quem cum exactum diligentemque Aristotelis librorum et iudi- 30 "sTri^vjryyasv ^s flsu»p>j(rai x, ^vujvai rvjv re (f)u<riv xvrvjg Ka t^v 
cem et reperlorem iudicarit anliquilas, cur in huius libri iudi- tJj-tav, sTlS' oVoe, <tv/x^s^v\xs nsp\ xvr-^v, wv rd pi t'^ia rraflvj r^Jg 

cio sit falsus, prorsus est magna admiratione diffnissimum. i ~ f ^ ~_\iv '■'*' ~ y / !\»','. <■ ;'«.,,„.." 

'^ , P , , ° Y/v)(^v]5 stvai ooxsi, ra os xoiva J^ roig ^iuoig 01 exetvvjv urrapX^'" 

non esse namque proprium Arislotelis hinc conatur ostendere, ^, t- ^.^^ / , \~i ^c^i'~ \ / -v/ \ 

j A • . . 1 • • • • ru • t • 1 • . 1 ot "^" «'/jAog scTi Ka rvjg koyixv\g vjuoiv -vf-uxvig tvjv vovj^riv ksywv, iC. 

quoniam quaedam Anstoteles in principio hbri hums de mtel- \ / / /n i ~ > / > \ 

lectibus animi tractat, quos intellectus animae passiones voca- '^ X"^P'5 ymiTo 4,avr<*<rtas, na,6vi^ xxksiv y 7ra/,airy/xsvog, h ^ 
Vit. , . his Alexander multa alia addit argumenta cur hoc opus ^^ t"^v swoiav hkovon rvjv nposipv\/xsvv\v, dkkx ^id -r npovndp^fSiV 

maxime Arislolelis esse videatur. ca namque dicuntur hic quae 'sn xvrv\g x^ ')(j>ovov sxxqv\g ivepyeia,g rv\v a,yii<Txv in' aurvjv ^- 

sententiis Aristotelis quae sunt de enuntialiva oralione consen- vapv, rau^fv 61 etjrsTv rS rekeiv "^ drskeg, npog ^ioixpi<riV rvjg 

ti.int. iUud quoque quod slilus ipse propter brevitatem pres- iy,py,Ug rS vS rS xvrorekSg xxk^/xiv^ ^ ty\ ^<t'm crvv^po/xov 

sior ab Arislotelis obscuritate non discrepat; et quod Theo- v > / « ••/ ? /i-v \ j J \ ' \ \ 

..... . .,., ^ ^ TVjV svsp7siav exovrog, uxrnsp a,nxov\ vt, x/xiyv\ iL fujpiirov nxvfg 

phrastus, ut m ahis solel cum de similibus rebus traclat, quae , ^ ... i ,^ \ .^ , / .^ 7 r ,\ 

.,. ^ 1 A • .... 1 » . . * . • ru„ ^ A A r ^^ <ra»aarog stvai. rnrov vjuujv fv v»v xnocbaivsTj, aixxpivujv xvfv 

scuicet ab Aristotele ante tractatae sunt, m libro quoque de Al- r" ' 'r r ^i r 

firmalione et Negalione-iisdem aliquibus verbis utitur quibus '^^o ^^ ''^^'^S nxSv^nxS xxkv/xivH x, r^jg ^xvracriag, u5g ikiyo/xsv, 

in hoc hbro Aristoleles usus est, idem quoque Theophrastus v^x/xujg ^ix^ipovrog. ^ia ^ rS /xe/xv%^ v\/xa.g '(.'^tujv rv\v atrtav, 

dat signum hunc Aristotelis librum esse: in omnibus enim de '^ p^ /xopiov rvjg •^^v/Vjg xafl' o 'f sTvai 'syo/xev dnaSig, -rv S^s nx- 

quibus ipse dispulat post magislrum, leviter ea langit quae ab Q.^rixov vSv ^dxp^rv sTvat (|)vjcn, ^ r^V vo^vjcriv v\/xwv npog tStov 

Aristotele dicta ante cognovit, alias vero diligentius res non ab ,- , /i % v _ •, / ^ ,. /^ ,/ > j, ' ^Ti -A. 

° . ' ,° , .45 (t)9apfv ovra crv/xnsnksy/xsvviv rvjg AvjSvjg ivsiv xno(bxivs^ rvjv 

Aristotele tractatas exsequilur. bic quoque idem fecit. . . addit , , , ,/ ^ , t , ,-, / //, t / ■v 

, • A • . 1 • 1 j 11 • atriav. »x apa <3txatujg o Av(3povixog vooov vnwnrsvcrsv sivai rv 

quoque hanc causam, quia Anstoteles quidem de syllogismo ^ ^ ' ^ ■»< -<. o' 

scribere animatus nunquam id recte facere potuisset, nisi quae- ^^^^'^^'^^ -p |3i|3Xt'ov. Aowov yv v\/xw rwv i^ dpyv\g nporsdsvrujv 
dam de propositionibus annotaret. '^ nxpaMvxi rv^v e\g rd xe(pctkxix rSh rS ^i^kty ^ixipecriv. cig 

N 98 E I S T O n E P 1 E P M H N E I A :s;. 

r£(riTa-px roiwv Ivctp^yujg ot,vrS rjULYjiuicirat. h'Mip^ y-svti ^ f /x npijjrov dTtoosiPsujv, rcnc, a.vrL^ioi.ipiijULsvi3Lq roT; aC^uu^aciv., ^ov ry? re 
ec^i Ttspi rwv Apy^uJv rS a7roi|)avTix» Xo^y. xa.Xw cs a.py[^a.q r5 opKrfjmg, ux; slpvj^, 59 t* a.iTV5^a.Tot. 3t) Totg vnaQersig, affooei^sujs 
a7roc()avTiJt« Xo^y ra iTVfx^x}Jko/ui.£va, npo(; rvjv ryra 8ih'a,<TKaXia.v., ju. vifJ'*] S£oiu.sva,g avev cis ra,vr-i]q eiXvi/.-i^u.eVag, wg ev tw npairio 
w<rnsp a.py^a.g a.v slnon; •yeujfj.srpia.g rin; rs opag st, ra a,\.r-^jxa,ra, <ra.^wc SiwpiqoLi ruJv 'AnoSsLycrLKm' ([>• 72 a 15). >i^ roTarHq ju, 
Xj Ta; xa.l.ii fJLSva.g xoivag fwo.ag, arrsp ' Aptqorshi]; sv ralg 5 vj )c, rrXsiovag rponag t= flelvS^ ksys^' vvv 61 'Apjq-oTeXvjg oivrirS 
Ka,r-/iyop'a.Lg (p. 14 « 39) q-oij^^sTa twv cLxypa.fXfj.a.rivv npoTo,- ^Lop>.(ra,^ a.vrw 'j^^py,'^., u;? ov]XoT e7rjc|)fpiuv •r "ti ovo^a vcj ri 
yopsvsLV Yi^iwcrsv... ^ 6s Ssvrspov rS j3ij3Xi« x.s(pa,Xa.Lov na.pa,- pyjfja," rS ri s^lv opicrfxov vifjuv npo(.pa.vsqa.ra. <rYjfJLa.[vovrcg. 'Ano- 
^6'u)Tiv 4jfjuv ra.; a,n'kiiqa,ra,g npora^osLq., sc, eq-aj nspi nporacrswg pvjceis a.v rLc, oia. riva atriav sv Travri rw ^L^kiw rwv Karvj^o- 
vjTOi clnodioLvirswq iP vnoxsLfJLSvn ^ KxryiyopafJLSva' T Oe rpuov piwv nspi dnkwv (|>ijl)Vujv npa.jfj.a.rsvira.fJLSvoq svra.v8a. ndhv nspi 
ra.q n^rwv (rvv6srwrspa.g Sidi r'/[V r5 npoirxa,r-/]yopVfJLSVii 7rpo<.uv]- 10 ovofxa.rwv x^ p'/]fA.a,rwv nporiSsl) ksysiv., wv kxdrspov ci^-^ov ori 
xv]v, Xj sqa.1 nspl npora.(rswg '/itol J.no(pa,vrswg s^ vnoxsifJLSVM x^ arr^wvj sqi ^wv/]. npog p-/\rsov wg aff^^ ^wv/\ jc, ovofxa, vt^ pvj^a 
xaTV|7op»yu.sW 5C, rpiTV npo^rx.arvfyopyfj.svii ' T ds rsroLprov ra.g Jtj (|)acrig vc, cpog rw fx vnoKSifisvw ra.vra, e^iv dkkrikcig ry\ S'b 
/jp rpona npora.(rsig. rQrov vv fv rponov na.<rL roTg ciS^siTi rwv %s<rsL fxov/\ 6ta(f)spyo-iv, w<rnsp 'p <rnspfxa, 5t, Kxpnog x^ -/j dva- 
7ipora,<rswv sns^^skSwv ' ApiqoTs'kY\q, x^ aino^Y,vcc^ 6a.pp-/\<ra.g wg ^a.<ng jc, v^ xarajSao-ic. . . orav 6s a.v na.kLv sxa,rspa,v rwv roinrwv 
VK sl<ri nkeivg ryrwv a,vTi(poi.<rsig., nspag knLri6v\<rL rY^ npa.yfxa.rsM 15 (|)u)Viuv fx-/\ ka.fx^a,vwfxsv a,vTY,v xa,8' olvtyjV dkk' wg fxspog ii<raLv 
^pa,yv. npog 61 olvtw rw <rvfxnspo[(rfxa.rL t3 ]3i|3Xi» yvfJLva.S^i]- xa,ra,(pa.(rswg y\ d,no(pa,irswg, rors ^olitlv auT-,^v xaXeTv d.^iSfisv, 
<rsra.i ri na.pd tavto, npo^kY\/xa,, otKsTov scj a.v-f ryj npox.Sifxsv/\ ujg ev roig l^vig <ra.^wg ■/\fxa,g 'ApLqorskY\g 6\6'x^sl . orxv 6s u5g iv 
flsuipi*. T»TU)V nv nposLkY\fxfxsvwv wpa, koinov Yffjuv sm rY,v s^vj- <rvkkoyL<rfxw na.pakxfx^<ivofisvxg im^ryionwfjLsv, opyg a.vrag ovo- 
'YYicrtv TYJg ks'^swg y^wpsiv, y,v <rvvsqpa.fxfxsv/\v v<ra.v ifjL(pa,crswg fxa,^o f^sv., wg sv rolg npooifxioig pYiSY,<r?^ Twv'Ava,kvrLKwv. htw S^s 
re k, nokvvoMg •ysfn.vcra.v, v^ vno j3paj(^et'ag na.pa.kkxyYig a.nav 20 x^ nXarujv iv rw ivva.Tw rwv 'Hsofxwv (p. 878) rag dnkd.g (j^ujvag 
iviore 'P vov]^* e^aX^aTTyo-av, Jt^ iv nokkoHg rwv dvTiypa.(pwv vj^v] ejca^ec-ev opyg. . . ^ 6s rwv Ka.r-/\yopiwv /3t/3Xi'ov yaovoi' n-epl dnkwv 
rSro nenovSvXa.v, d,na.<rav s^vjg s^oxifxa.<ra.fisv na.pa,Ss^ npog ^ujvuuv v^^j,ag ioi.^a.^sv, Koev nokvnpa.y fiovY\rav r\v rwv 'cvofxa.rwv 
^icLyvwtriv TY\g dxpt^sqspa,g slva,i 6'o-'x.V(rv\g ix6c(rswg. npog ra, pY,fxa,ra, ^iatfjopav, v|g nokkY\ fj?^^'^ ^P^^^ "^'^1^ SswpMv rS 

16» f. 9. npo)iSi1) fxiv, ujg iksyofxsv, rw ' Apic;orsksi na.pa.63va,i dno(pa.vTtx,S koya * 6\a, y) ra,VT-/\g ryg On-oxei^s^vyg iv raTg d.no- 

' Yifjuv TY\v ^t^a,(rxct.kMV rS a,no(l)a.vrixS koyH' insi 6is nd.<ra, dno- 2S ^a.v<rs<rtv opng rwv xa.r-/\yopiifxsvwv ^ia,y.p\.vofxsv. 6\a, rSro vvv 
«l^avff-ig e^ cvofxxrwv Xj pvj^araiv 'iy^st r-/\V ysvscrtv, ujg orav sl'nw npoy^stpit^s'^ rYy nspi ovofxdrwv ^ p-/\fx<x,Twv SswpMv ujg av npo<rs- 
^ujxparvjg nsptna.re'i, dsT Ss na.VTO.fS ra. dnknc^epa. npoytvw<rx,s^ ysqa.TYiV Sra.v ty, npoxsifxsv/\ npa.yfxa.TSM. ^td. ri ^s, ^aJ.Y\ rig av, 
Tuuv eg aurtJijv injYxei^sl/ujv, ^ta h/\ rSro npsnw6s:^XTY\v dpy^-/\v nkstovwv ovrwv rwv na.pd roTg ypa.fXfxa.nxoHg ksyofxsvwv rS koya 
iToiei^ TYJg npa,yfxa,TeMg rvjv r% vnap^swg rS ovofxa,Tog x^ rS fxspwv fxova, tolvto, vvv na.pa^i^o'^ 'ht^-^i '^o '^^ ovofJLO, vc, '^ pYJfJLct,; 
p^fjLa,rog 6swpia,v, 'f «^ ^'^6s^" vvv dvr\ rS opi(ra,^ na,psik-/\n'^, 30 StoTi, (pY,<rofxsv, roLvra, fxova. S^iy^a, twv oikkwv ncLvrwv ^vva,'j) notslv 
hiyofxevov /u. ^ xar' aXXtJuv (rv]^aivoyu.sWv svTa'7Sa ^s tv opiir- a.no^a,vrtxov koyov, ujg oTa.v sinwfxsv dvSpwnog vyta^ivst' nspi 
yuov, onsp iksyofxsv, <r-/\fxa.Lvsi. on 6s x^ nksiova.g rponag f Ss^ Tarwv av fxovwv ' ApiqorskY\g iv raroig noislj) ty\v (rxs'-\ptv, a l^ 
X^7s3, (J^avepoV* rag re "^^ vno6s'(rstg 6s<rsLg nokkdxtg npo<ra.yo- dva.yx-/\g iv na.vT\ kciyw dno(pa.vrixw na.pa.kxfx^dvs'^ 3t, apxsT 
pevofxsv, wg ora.v sinwfxsv xsiSw f 6sa.Tpov ^y^SiV rocrov^e ri npog ty,v ysvsnv rv^g d.nkY\g dnocpoLv^rswg. inic^'/\cra.i 6\ a.^tov ori 
rrXvjSog, xeicJuj 6s 6sxa,nY;yiy fxsysSoc syjstv, vj |3acriXeTjeiv ri yv35 rwv Spvkknfxsvwv oxrw rS koya fxspwv rd fxsv ic^t <r'/,fxa.vTixa, 
noiY,TSi ; xOjkSusv 6s 6s'crstg vc, rag na,po(.6o'^iig vnokvf^eig rwv ^vrswv rtvwv y\ d.nkwg npoTwnwv y\ ivspystwv vj na,Swv y\ rivog 
yvwpifj.wv Ttvog x^ (f)iXo(ro(J)tav, oiov t na.vra, xivsi^ jc, i^aVsujg ryrujv rvfxnkoxYig, xa.6a.nsp cvofxa. re 3^ dvrwwfxia, v^ pYJ/xa, x^ 
fji.Y\6a,fjLwg ra, 'ovra. fj.srsysiv, w^rnsp 'sksysv '"Rpci.xkstrog, y\ sv fxsroy/\., dnsp :c, yuoVa Sxjva.v'^ dpxs'<ra,i npog dno<pa.vrixS koy» 
sTvai f ov, ujg sfJoxsi napyaevi(5'v]. flsVsig 6s ksyofxsv ^ rag oyuo- ^EVstriv, ujg orav sTttuj^sv ~'$wxpoLTY\g nsptna.rsi, v) iyw nspt- 
'Koyia.g '/]roi ffporacrcig, uJg ^y\ x^ t ksyofxsvov na,pa, roTg xoivoTg 40 Trarijj, y\ rpsfwv nspLna.Tsi., y\ ^ujxparvjg rpsywv iqi, tS fi, 
dkkY\koyLX dva,ds^ ksyofxsv Xj 'p dva.na,kdXTa,i rvjv ofxokoyioLv. ujg vnoxsifj.s'vy rS 61 ujg xxTY,yopiifxs'vii kxfx^xvousvn' ra 6\ 
dkka. 3Cj ra i)r-Lpp'/\fxxrx rx Bsrixx xxknf/.svx 6sTsig xxkScn rtvsg., rxvrx [x S <rY\fxxiviiTt, %s'tiv 6^s' rtvx rS xxrY\yop>Jfxsvii npoc t 
otov yxf/.YjTs'ov niqsvTs'ov. eri 6% ksyofxsv SsTStg x^ mg optTfxSg vnoxsifxsvov ^-/^kSTtv, wrnsp rd nkiiiqx rwv intppY\fxxrwv. . . rx 
uJg npovndxei^evag rwv d.noosi^swv si -yo at aTToo^st^sig arro tujv jm. ^vtswv k^ npoTwnwv y\ evepystwv v\ nxSwv '^ TToiag TVfxnkoxvjg 
yo-iujcoug UTrapj^ovrtJuv roTg npxyfxxTtv intrskSv'^, rvy 6s yrixv 45 npo^rwna npog ivipysixv ^ nxScg TY\fxxvTixx nxvrx 'Aptc^ori- 
hccxqii rwv 'ovrwv ol &piTfxoi T-/jfA.xiviiTiv, slxorwg npoiJnoxsl^ ^sT Xvjg etg ovofxxrx ^ixipsi x^ p-^fxa.TX, rx pL h^ yiji^vov ksyofxsvx v\ 
r«5 opiTfJuSg rwv dno6si^swv. k, 'dri t^th xoivorepov fl/creig a^iot MrY\yopiifxevx iv rxig nporo^TSTi pY\fxxrx xxkSiv, rd Ss avsv 
xctXeTv 'Aptc^oreXvjg dnkwg dnxTxg rxg xfxiTng dpyxg rwv yipova keytifxsvx v\ ty\V yjpsixv nkvjpSvTX rwv vnoKSifxivwv ovo- Pi:^ TO nEPI EPMHNEIAS. 99 

fjMTai,. To, M 7? ev jJivi^STSpMg fwpcLiq THTwv napxkAiuL^xvo- ovTujv TLViuv Kj aTYi^ujv, et juyi Tig i^^u^V cjjxvsitj Tvjq pyjirswg ex.eLVY,g 
uevai,, xa,v aX)ttug Trpotrx/uji/^ TOAq npoTa.(re<n^ f vnapyieiv v\ f^vj npo<rey^eqe'pa, i^yiyii](ng «oev evci.vT'.cv eyjdiTa, toT? vvi/ elp-/iu.evoig. 
■drTclp-)(^eiv >) ffore ^^ nSig ^ no(ra.mc, vna.py^ei -^ Ka.T-/jyopiifjLevov tw f. 14. iC'17»i3 os na,pa, roTg egvj^vjTaT; t? 'Apiq-oTeXyg tiW 

U7roxejM,£i'uj o-y]u.ot.LVoi'T*, >; Tiva, aXky^v auTuuv rrpog a>.X>]/.a %e<nv., Tponov ^Mipel^ i^ an^ocljauo-jg ei; tvjv xxTa.tpxTiv jcj eig t-.^i; otTTo'- 
y^'^ xup'ujg a?ioT Atepij t? Xo^^y xaXeTf. uj<rnep -^ T-^q vewg at /x 5 ^a,cnv. i, oi jw, eLkovTO XeyeLV at5Ti^v ujg (pivvy^v o^u/vu^ov eig 
o-avt^eg ei^rl Ta xvp'.ujg jui.epv], yofx^oi ^e k, Xtvog Jt, fftTTa <rvvSs'- ^LXtpopot, (Tyifxa.Lvou.eva, ^LaLpei^., }ia,da.nep o ' A<ppo^\<TLevq 'A.Xe'g- 
ereujg atVTujv Kj Tijg tQ oka svw^reujq tveycat, na.pa.Xa.fx^^^vov'^., fv avSpoq., oi Ss u5g ^evo; eig eT<5'v], xxQxnep o ^Lko<ro^og Hopcpv- 
otv-TV Tponov ^ Tiw ^0701 (TvvSecrfJLOL x^ a,pSpa, x^ npo6e'creLq x^ olvtci ptog (*). y^eig «yu sTo\fii.y\<rsv elneiv ^ia.Lpel.^ a,VT'^v ujg ckov elg 
To, enipp-/ifJia,Til yofj.^ujv tlvujv fjpsLa.v a.ncnh/ipS<n' fxe'p-/i Ss yx /^^p^li ensmep »re eig ofJLOLOfxepsq ujg oKov ^a,'.ve^ ha.LpiifJLSvyi 
oiv keyoLTo d^t/catujg a ye fL-/\ Svvxv"^ <rvvTe6s'vT0L xccQ' solvta nXeiuj 10 (nokky) 'yo v^ SLa,<pop<x, Tv;g xaTa(j)aTeujg ffpog ti^v a!TO(j)ao"tv) yTe 
epydcra,^ koyov. Xc'^^ ix av Txvra, y fxspyi., ke^eujq 61 fiepy]., v;g 3(j etg dvofJLOLOfJLepeg' » '^'' av ex.a.Tspov tujv fxspuJv exaXeTro tu7 Ty 
Xo^^og au-fg ^uejoog, xaSaTre/J ev ToTg n^ept TroivjrtJcvjg (c. 20) cipvj^. .. oX» ovofxaLTL. '^ ju, yv otAvjSeg orrv) sfSL., ^ wg vj tw (J)iXoo-o'(|)y 
^ix^£'psL Ss "Kayoi; Tyjg Xc^^euig, OTt yttev eqL nhi^pujfix npo-/]- xpxTel! Ilopcpvpiii io^a,, TrpoVovTeg Kp xxipov emoei^ofJLev., e^v)7t/- 
^yu.evujg tujv o-vj^atvKo-tov ra npoLyfxATX ^ujvujv, vj 6s ncnTujv fxevoi Tng a.noc>L8ofxsv\ii; aiJTtJuv yrapa t5 'Apiq-OTe'X«g opKrfJLiiq. . . 
(tffXuug tujv na.pa,Xa.fx^a.vofxs'vujv etg t-/jV o^iaXejtT-ixviv, ej^^etg ^e 15 et ^e' Tig dnopoivi nuSq ^y^L ^ -p tw koyn yevog. vj ^uivvf, act tvjv 
Ty koya rvjv rrpog t--^v Xe'^iv (Jia(|)opav jc^ TJrro IlXaTujvog ev Tto a,VTviv a.lTMv fxvy[fLv\g ^^.'ujj wg o(j)eTXov k, au-p ^t' opL<rfJi3 hv^uj- 
TpiTw Tvjg IIoXiTeiag (p. 392) napxSeS'ofie'vYiV, ev otg ^vjo-t "ra 6-^vaj, pv;Te'ov otj (f^ucrjoXo^ta Trpoj-^xov y,v nep\ (f)ujv^g 6\xkeyj6yi- 
ju, ^-*) Tvd'^» 7re'pt eyjruj Tekog, tu Cis ke^swq fip tQto <rKenTe'ov, va.L., Slotl fxovyjc (pv<reujq eqiv Hpyov y[ ^ujvvf, KxQoLnep 'p dpav >L 
\m vifjLiv a. re ksKTeov x^ ujq key.Teov navTekwq i<rxefxfxevov ^c^xi." f axyejv ^vtrei ya,p e<rfxev (J)ujvvjTj)eot', Xo^og h\ x, d,n<i^ct,v<nq vU 
oj ujv d-/i/.og e^t A070V \x ty,v ojavotav xa/kUJV, Ks^lv ds ty^v a,na,y- 20 to, rauTvjg etcvj, xaTa^pacrig k, xnc(px<rLq., (puivat ^ev rtveg eto-jv, 
yskMv, ehe h\<x tujv a.va.yx.a.iOTa.Tujv ywoLTO fxepujv, ovofxoLTcq re a.kka, npo<rkx^Qcra.L f dno TY\q r\fxeTepa.q evvoMq eiii orrojeTo^ ^ 
^ p^^fxxToq, Ka,6' vjv d ev npocpopA Jt, i<5tujg keyofxevoq fleujpeT^ ^o- TOiujg »j TOtujg 7rpo<|)e'pe(^. c^io vt^ i^tot, Tig d.noveve[xv\i) auToTg rrpa- 
705, ei'Te 3^ ra Xoirra f>i.epy\ na.pa.ka.fx^ciLvoL tQ xoLVOTepov keyofxeva yfxa,TeM noLpa. Taq ^vcrLKoLq., v^ koyLKYi xexX-/iyu,e'vv], ujc;re fxviS\ 
koyv, Taiv-tv ^s eirreTv Tiig rrpog KOLkkoq y\Sv\ vt, n-otav o-uvTa^iv aTr^wLug eivai tvjv <pujv/\v tQ ^^.o^y, uxrnsp rivsg vnokoLfx^aya^ri., 
<ino^kenii(rY^q epfxy\veMq. tw fx nv dno Tv\q 'AcppoGLina.Soq e^vj- 25 7e'vog • y 'i^"' o?ov re ^v tQ yevaq (pvcrei ovToq 'p eT(5~og fx/i eHvau 
yv\Tv\ SoxeH vt, ra enLpp-/\fxa,Ta, ovoixxtx eTvai, xa,6anep Jt, rag <pv<rsL. dkk' el'nsp oLpaL., T^g x^ tv koyov <pwv-liq tv\v dnkujq ^ujvvpf 
dvTujvvfxioLq Jt, ty^v Ka.kii fxev/\v na,px ToTg ypxfXfxxTLxoiq npo<ry\yo- p'/\Teov ysvoq eTvai, Trpog fLivTOL tv koyov ayfv ev vk-/\q Toipei na.- 
piav y fxevTOL ^a.ivej) tQto koyov Tiva £)(ejv, Slo'tl rd fx tujv pakxfx^ave^ tyjv <pujvy,v epSfxev, onsp x, au-^g 'Api^OTeXvjg ev 
snipp-/\fxa.TuiV aS' Slv vnonTSv6sLSv ovofxoLTX eLvxL. . . wc^e f fx tio nefxnrw tujV TTspi reve'o-sujg ^4"*^" otrro(f)atv6j (c.7 p.786 b2 1), 
jU.epDg T-zj^g affo^j^avo-eujg y\ hvofxx navTwq y\ pyjfxx eTvai j(p-/], b fxe'v- 30 rag x^ tvjv (J)ujv-/]V ^\a(f)opag tujv ^ojoiv enKrKsnrofxsvoq. dk}^ y 
Toi 1? pvj/Aa rravTujg e^t T-^g npoTX<rewq fxe'poq, OTa.v fx-/\ auToflev ^evog xvtQ Tvyfavei., wq ^ia tiuv l^vjg eq-ai <ra.^sc;epov. -fv M 
tQ vnoxeLfxeva x«TV)7op^3 "^5 evepyeixv v\ nxSoq vj dnkwq vnoLp^LV ye ^vjTrfVTa ti tfv tQ koya f yevoq; dvxfxifxv/\<rxs^ ypyj Tvjq iv 
V] avurrap^tav tQ vnoxsLfxeva (rv\fxoLVXL o(|)eTXov, aXX' Ivexa tQ K.XTv\yop:xLq na,px§e6'ofxe'vv\q tov notrQ ^LXLpecrewq. np:<rexTeov 
<rvva,pfxo<ra,L f KXTy\yopafxevov Ttiu Offoxeiyue^vu) napa.koLfx^avv]'^. Ss (**) uJg cv ToTg TeTTxp<ri ToTg dnv\pL6 fxv\fxevoiq ix tuuv katoi/- 

OTL S^s txvtx op6wq ks'yofxev, Syjkov Jt, eg xvTy^q TYiq npo<ry\ycpixq 35 

Tujv aXXujv tQ koya fxepwv keyofxivwv napd -r ovofxx Jt, -p pyjfxa. (*) Boelh. 11 p. 286 : Porpliyrius ait sese docuisse species 

T^v pL i^ dvTwvvfxixv wq ovofxx ScTccv tf (f)uVeujv TtviCv aUa npo- enunlialionis esse affiinialiouem ct negalionein, in l.is com- 

/ t •. .^ '/ , /y \ V V t / mentariis qiios in Thcoplirastiim e(Ji(iil. .. p. 287: niilii quo- 

<rwnwv oLnkwq arwq enovofxal^an, Jt, t-zjv fxeToyY\v wq fxsTsya- ' ', .. . ' ^ 

, , , , / / , \ \ <. / , \ ,v, , qiie vidclur qiiod Poipliyrii sit sequenda senlenlia, ut affir- 

crav au,(poTepujv, ovoaarog re &)y\ui Xj cv]u.aTog, ei Jt, fxoLkkov . , . . ... 

, \^ \ , T 1/ o r </ ' o ^ malio et negalio coinmuni enuntiatiouis geiiere supponantur. 

dnoKhveL npoq ty\v X^loty^tx rti^v 'py\fxxTwv, yjpovwv tlvwv a<rx ^vr h^ loannes philosophus: T,)y ^.h iT<,><t,T.v d., ^ivo,- ^Aa/3., r» }i\ 
XwTix-/]', -^ h\ oLp6pov uJg <rvvxpTwfxsvov ToTg ovofxxri Jt, t-,jv ava- Xo.Tra ci« 5t*(|)op«,-. 67roi')iff£ ^k Tffra 'ncn^i, rx ^en, o-uva-vt/V-^? xar»,^». 
<j)opav 7rpog exetv* ej^^ov. 7repi oe npo6i<rewq v\ inLpp'/\fXXToq vj pSvTai Ti', olxduji il^Zi. o-uvtiwinw? &i tg-i» sTav ro •yfvo? t» o:x£ » evo- 
<n)vSi<rfxa ri ^eT ^ Xe^^eiv ; tjuv t-/\v ju.' ujg ofxoiwq ovofxoLTwv re Jt, /^^^^^ ^*^ ^* 0^10-/*« ^ucTaMu/o-i tJ otuTJ €i'/5ei. £t Ss i Joxci r»To rf 
pvj^c^Tujv npoTXTTOfxivy\V VTwq 'enovofXcLlan, ^ S\ wq TOLwcrh nof,.^upr^, «^h fiau/**?-oV- Io.xe 7*0 Sjo?, iVTrep Iv i'/Ao.?, .Vv. xaUv 
Totg pvjfjLa<n <rvfinkexofxsvov. f v clc wg T»g xnv\pTi<rfxevaq trvv- 45 ^ ' ' ^ ' '^ '^ ' ^ ^ ' ^ 

;^/ -v/ t / tAv \ ,, „ ,. . /*kv eXs-ylott. 

(jeovra Aa7»g. evcYireLq os ev Ti<n 'fv ApLcroTekv\v crvyyfwpeiv 60- /*»v c^ -,/ tt oqt c • • nu-i , o«„.,,, 

^ ' , 'A. r (*»j ^oem. 11 p. 287 : byrianus vero, cui Philoxenus cogno- 

xavra J9 ra rra^vra xoLVOTspov fxipv\ tQ koya npocrxyopeve^, ho- men est, hoc loco quaerit cur proponens prius de nejjalione, 
jrep ev Tt^ e^vjg IpeT tjv* tujv fxepm tQ koya <rv\fxxvTLxx eTvxi ujg post de affirmatioue pronuutiaverit. 

N2 100 EII^TOnEPIEPMHNEIA^. 

heq^pujv TYiV d-pfyy 7toiy\(r<lfxtvoc, o 'Apic^orsXyiq aivemv sni. r* d^ioi KxXeiv ofxonxjfxaTa, riuv vo'/ifj.ctrix)v aXkct. (jVfK^oXo, k, j-yifiiia,, 

rsXeioTspA 3^ arro rwv fxspMtjurspwv sni ra. ohxMrspcc. x, rct •ypo.fi.fx.cLra. rwv ^mvimv oucrayrujg. ^M^spsi h\ -^ ofA.oiujfji<it, 

16a f. 15 b. ijv jw.* dyioXiidov k^ ra, STryiyysXus\'a, rvg opKTfxac, rS crvfx^okH, KciSocrov t= ft o fnoiuj f>.a, r\v (pvo-iv civr-)iv rQ npdyfiia^ 

' kpyjg dinoS9va,i r5 ovofjLaroc, x, th pvjuarog* d.}X sns\ i naa-a, "Ks- roc, y^ f Bvva^fv dnsMovi^Qs^ jSs/^O^ ^9 ^^ %'" ^^ 'hl-'^^ ^^'^ 

gjg DvofJLO, v\ pYJfJia, (yi <^ olcryifioc, oTov ^plrvpi i^ (r)iivS'a.-<poc ^Ss- 5 [j.sTa,n'kacra.i ' '^ ^ sv rvj' slxovi ysypa.fxfxsvov r3 I§uj>cpary5 

Tspov TiiTwv) 3C, ^ix^spna-L Tot ovofJLciLTa, Kj TO, p-^fLaro, tmv a.<rv\~ ofxoiu)fA,a,, sl fx-/] Jc, -r ^a.ka.Kpov x^ f crifjiov jc, 'p s^o^SxXfJi.ov^e-j^si 

fji,(x)v ^MVMV xp -r (r-/ifj.a,vrixd, rmvv sTvai., nporspov ■/ifxa.g o Api- th ^ujxparyg, ^kst' a.v a.vrS Xsyoiro sTva.iofj.oiMfia,. f ^i ys 

qorikvig ^i^dtTKSi ^id rvrwv riva, sq\ rd npo-/]jiifj.s'vu)g 5c, npo(rsyyjg (XVfx^okov yjTOi (ry\fxsiov (dfj.^orspa, y^ o ^iko(To^og av-r cvofJLOL^si) 

vrr' eLvrujv (T-/ifJia.cvo fJLSva,., :t, on rd vorifj.a.ra.., ^id Ss thtixiv fA.S(Twv ^ okov s^' rifAAv ty^si a,TS x^ sx fxoV/jg vcpLqoLfxsvov Tyjg YifxsTspa,g 

rd npdyfxarx (*), ^ vS^sv trspov ^fiv nxpd ravrx smvosw fxs- 10 snivoia.g • oTov rS nors M (TVfijBaXXsLV dXkyikoLg ryg noksfxSvrag 

(Tov r5 re vo^fxxrog ^ rS npdyfxxrog, onsp ol dno r^g l^rodg ^vvx^ (TVfx^okov ^vxl jc, crakniyyog dn-/{fy\TLg x^ kxfxncL^og pl-^ig, 

vnoTLSsfxsvoL ksK-vv '/(^MV ovofJidl^sLV. rxvTcL TS ?v nxpaSoSyi^TS^J) Ka.Sc/.nsp (jjvjo-li' 'EvpLn'i^y\g (Phoen. 1392) '^sns\ 8' d^si8-/\ nvpcrog 

^id TMV vvvL keyofxsvMV., ^ npoY\yiifJLs'vu)g sv rtVj rwv onw(rSv lug Tvp(ry\vLKy\g crxknLyyog -/(fog, (r^ifxx ^oiviii fxdyy^g" hjvx^ 

'ovrujv y^pyi C^reTv ry\v dk-^Ssixv x^ -t -^svS^og, vnsp wv vvv yifjixv y\ ^e rig vnods'^ 3c, hpxrog dvxrx<rLV ic, ^skng dcpscrLV x, olkkx 

(rxr\//:5, norepov sv roTg npoLyfxxcrLv y\ roTg vo-/ifxx(rLV y\ rcug (ptx)- 15 fxvpix (*). 

voug Y\ sv Svo rLcr\ tvtujv y\ k^ sv noLcri, jc, sl sv (pwvaAg, noia.Lg f. 19. rocrxvrx [x hv nspi ryjg oky\g rtvv ksyofxsvu)V svvoixg 
rxvrxLg, norspov roTg ovofxxrL j^ roTg p-/\fix(rLV y\ rolg sx, niruxv sfofxsv ypx<pSLV. avuxSsv S^s nxkLV roTg ^ix rS p-/\TS ksyofxsvoLg 
<rvyKSLfxsvoLg koyoLg. ^ hopL^-z^rs'^ ctl rd fx ovofixrx jc, tx p-/\- Tta,pa.KokisSSvreg, )c, s^Lc^xvovrsg roTg enLc^xTswg a^LOig, kiyo- 
fjLOLTX (pwvxi sl<nv Ankou, fx-^e dX-/\SeLXV fxy\re -^ev^og (ry^fxxiVhi- [xev npuxrov y. ujg yre arro ruiv npa.yfxxrujv yrs affo rujv ypxfx- 
(Tou, wg 3C, sv roTg npooLuioig eipvj^ rwv 'Ka.TYjyopLujv. . . ryrwi' 20 fxa,Tu)v y\p^xTo ryjg nspL rnrujv ^L^x^TKxkixg, dkk' dno rujv (j)w- 
tfrwg iy^ovrwv, hxpSpSvrsg Y\fxsig rd vno rS (pLkoa-ocpif ncLpa^L^o- vuxv, wg npoKSifxsvov rSro 'sy^wv sv ryjSs tyj npxyfixrsix t sni- 
fjuevit "keyojuiev ori rerTctpx ravrx noLpxkxfx^ccveL S^lx rarujv wg crKe^x^ rag x^ ^v dno<pa,VTLKov koyov KXTY^yopiKdg ^wvdg. 
YjpY\<rLfxx npog r-z^v npoKeifxe'vy\v SeuipioLV, npdyfxxrx re x^ vo-/\fxxrx 'sneLrx otl vk etnev "eLcri /x Sv a.1 ^ujvxl tujv ev ty\ "^vyv^ nxSy^- 
Xa 'irL (jjujvag x^ ypxfXfJLCJLrx. . . rarwv ^s tujv rsrrxpujy rx fx fxxrujv, TarsqL rujv vo'/\fxxTujv (rvfi^okx" dkkx "ra sv ry\ <pujvyi" 
hjo <J)uo-et eWL ^^(rLV o 'ApLc^ors'ky\g, rd ^s (Mo flcVej, (pvcrsi y} 25 crvveyyj noLwv rY\voky\v nep\ ovofxdrwv x^ p-/\fxdTujv Mx(rKa,kixv (**). 
rd re npdyfxxrx ^ ra vo-^fxxra, SecreL ^s rdg re ^ujvdg ^ ra slnujv '^ l^ *PX% "'^^^ ^^^ '^'' 'ovofxx :c, ri pyjfxx" sns\ ravrd re 
ypxfXfJLXTX. S^iXKpivsi ci^s ra. <pvcrsL raiv SecrsL kxvovl roLnru) fpui- x^ o s^ xvtujv (rvyKSifxevog koyog Tpiyujg Ssuxpii'^, y\ sv Ty\ ■»/'UX.'5 
fxevog' rd nctpd noLcri rd xvrd 'ovtol, (py\(ri, ravrd eqi ry\ (pv^rei, k^ ra dnkZ vo-/\fxa.TX 3c, tv ev^La.SsTov KakSfxsvov koyov, y\ iv 
rd h\ fxv\ napd noC^ri rd aura ovra, rxvrx t? cjju^rej eto-li' dkkd xvrw ro7 sk^ujvsH^, y\ sv ruj ypaips^ (ksyofxsv ^^ x, rcui' 76- 
Ss(rsi. Xj rSro etjtorwg. . . ^uxvxTg rs '^ dkkoLLg jw, '^Ekky\vsg 30 ypxfxfxsvujv f [x siva,L 'ovofxx f h^s pvjfix ^rv ^s koyov) — sns\ 
dkkxLg Ss $otWeg, At^uVrioi Sl aXXaig Xpujv'^' dkky\ -^ dkku) roivvv rpLf vjg, onsp sksyofxsv, SewpeTJ) ra, 'ovofxarx ^ rd p-/\fxa,rx, 
ykwr(rx, ^Y\(r\v v\ noi-/\<rLg (**) • ^ ypa^^n^ri ndhv Sl' dkkwv 3c, a 's(p-/\ S^slv Ss^, y\ sv rw vosT^ y\ sv rw keys^ yj sv riw' ypd- 
xkkwv ypxfxfxdrwv tKOLc^og rdg solvtwv (pwvdg. . . ra ju- vovf- ^^iS^, ^'* ■^^■^° s^^-wg sTns, rx sv rvf (pwvv\ (rvfx^okx siva,L rwv sv 
fxa,ra, ofxoLwfxxrx xdksi rwv npxyfxdrwv, rdg ^e ye ^wvdg yjc rv] •v//ux,''5 vov\fxa,Twv, a nxS-/ifxxrx avryjg sTvai <pY\a-L, ^lx tyjV elpy]- 
35 fxevy\v xar' dpjdg aXna.v, 3C, rx ypx<pofxsvx ruiv ev rv\ ^wv^ crvfx- 

(*) Boeth. II p. 289 : intellectus vero ipsi nihil aliud nisi |3oXa eTvai ndkiv. y\ av rarn ^xf^LV arw npovpfxye "vv koyov, "rd 

rerum significativi sunt: antiquiores vero, quorum est Plato |„ r^ (pwvy\" elnwv, y\ fxdkkov rS ev^ei^x^ u5g aUo i^i cpwv^ 

Aristoteles Speusippus et Xenocratcs, hi inter res el signifi- ^^^^^ v ^^^-^^ v^^^^ ^^ -^^ ^***^^ n ^^ ^ ^^^^kov el'a.L k, 
cationes intellectuutn medios sensus ponunt in sensibilibus re- 
bus, vel imaginationes quasdam, in quibus inleUectus ipsius 

origo consistat. el nunc quidem quid de hac re Stoici dicunt, (*) Anon. Coislin. o7oi <rviu.^oXov !?•« Ka\ (mfjLsiov tipijv»;? tj 7roXi[iv 

praetermittendum est. . . Id. ib. p. 292 : et imaginationem ro rovZcrht y} foiuati «v«.rs?»'*( to ^opv >t*t (raXTTjirai. xcu Trapx /Lch rfA,7) 

Stoici a rebus in aniniam translatatn loquuntur, sed cum ad- dpri^fji cr>ja£?ov to a.(i-7r(x.l^i<r6(iLL «AXjJXaf, TroLpoi ^k X(x.pxxrivo7i to xpATij<TXi 

iectione semper, dicentes ut in anima fieri consuevit. «AAjjAivy t^? ^e^ixi xsipog. 

(**) M. Ephes. iixXoti; '^oLp oyijxx^Ti, )t«i pr;fj.x(n xx\ ypoi.fj.fj.xTuv xot- (**) Boelh. II p. 291 : quaerit vero Porphyrius cur ita di« 

pxyiTr,p<ri %p-ZvTXL 'hhoi, dxXon; AlyjTrrioi y.x\ «AAot? "EaA>iv£?. . . xerit "sunt ei'go ea quae sunt in voce," et non sic "sunt ergo 

' AXi^xv^poi mtfxrxL Xi^^ouv oti TraJ? rx vor.fj^xrx Trxpx icx<rL rx xvroc; TrspL voces;" et rursus cur ita "et ea quae scribuntur," ct non dixe- 

7o6p r'Zv xurSv irpx^^fidruv ^x<popx elai vorifjLxrx irxp r/fitv. Kxt tpxfisv rit "et literae." quod resolvit hoc modo. . . p. 292 : sed Por- 

•:rpc? rSro ori ia tcxvtojv t'2v ^ix(pop'juv vor,fii.xTajv ro aArjSEf fj.ovov Iv x-jroTi phyritlS oe utraque expositione iudicavit dicens etc. 

vixXifj.fv KvpLojg v'oYifA.x. cf. Boelh. II p. 2Sk. (*¥^^ j^^q Magent. xl '^oip <pecvx\ (f)v<rsi, «%1 Si to ovofj,x kx\ to EI^TOnEPIEPMHNEIAX. 101 

oKujg -^ 6s<rei y ryj (pujvy] dnXijjg Trpo!r-/,xsi, a.}X ovo[xci.ti ^ ffapa n-a^ri Ta avm, (J^to ^ (|) Jra. '^ ^ »V T ATT A ei' rtu "T ATT A 
pYjjuLa^ri. TrS^n 7Tct6-/ifu.xTa, ovto, t>js •^v^q ogt/Toviwg ava^vou^sov (*). :t, luv 

16 a f. 20. aXka, '^ e^s^g ri nore jSy^s^, 'p ^yj stjsvjt^ Tct (^ot- TaiJTa, <J)vjcrii', OfJi.onufMTc(, (roi^yrot, Sl Xs^et Ta TrafljjjuotToc. T)]5 

' j^eTa (TVfx^oKa, eTvat Tiwf ei' tv} (|)(juvv]' ^jjTe Ta ypxjuLfjLxrcc, aXkct, "i^^X^^)-) '^" ^*' ^* ^o''6-/i/ua,ra, rr^g ■^vyjig Q{Ji,oiM[xa,Tci Iq-tv (nvcuv 
ra 'ypa,(po[xevai, (*); "keyofJLev av ori rpifjjjg,, onep elpvj^, ^ tujv 5 ^i kc^iv ofJLOLUJiuLccra,', v\ ^Yjkovori, rwv npa,yju.clTujv), — raSjra, np<i~ 
ovo^aTuuv 3ij Tuuv pYjjULa.Tujv keyojJLevMV, tujv vonjuLevujv tmv ex(puj- yfxara, e^i, (|)-/](nv, ovra Trapa watri Tct auTa. (J^w j^ evTauSa 'p 
vnfJLevujv rwv ypa,(pofJLevujv, ra, re ex^ujvvfJLeva, (rxifx^oka, eTvai TATTA ev tm ^^npa,yfxctrx vj^J^vj TATTA" o^vrovujg a.va,yvujqeov, 
Ttfle^ T(i)V voHfxevujv x^ ra, ypoL^ofxeva, tujv eKc^^ujVdfxevujv. x^ iC)» nponepicrnujfxevujg, uj(rnep'^'Epfjj!vog,'[va,Tekei.a, (^^ollvyjI) rS^Api- 
vruj fxev, eX rig ujg nepi tujv ovofxa,rujv Jtj tluv p-/ifxa,rujv ex^sy^oiro qorekng yi ^\^a.crKa.kM, ra, re ypctfifxoLra, Jt, ra? (pujva,g dno rS 
f keyofxevov ' el S^ eni noC(ra,v oLnkujg ke^iv enrelve^ tvjv Qeujpiav 10 yUvj Trapa Trairiv eTvat TauTa fleVet eTvat xaTairxeija^ycra, ot, r«. 
ot^toT, p-/irsov ori ypafj.fxa,Ta, Xj <^(jiy^e\a, kiye'^ H' ^ ° ypoL^ofxevog voYifxa.ra, x^ ra npaLyfxa.Ta, (J)ucre{ dno r3 to, «urct eTvat nxpa^ 
kKoiqii tujv qoLyeiujv rvnog, keye'^ <^£ 'Jj 'l i-K(pujv/ia-ig xxO' v^v tnx- na,<riv. 

qov ^deyyofxeda. iC) kiye'^ jx en' dfX(poTepu)V kxa^repov ruiv ovo- f. 23. S^ionep o 'ApK^orikv^g ^rujg eine "Trcpt (ruvfle^riv ^9 16 a 

fxdrujv, dXkd, 'T' ^ rS ypoLfxfiarog ovofxx npOYjyvfxivujg -fv ^i' ^iaipenv ■v dh/iSsg ^ -p ypev^og," (puvderLV ^x xakuJv r^^v xaTa(t«- * 
au^vjVeuiS dnorehjfxevov ya.pa,xTYjpa, (r-/\fia.lv£i, 'p ^\ rS qoiyein 15 <riv S^LXipe^nv S^s tyjv dno^a,(riv, eire ev ^pvyjxoug enLvoia.Lg eirs ev 
t\v lx(|)(juvv|(riv, ^ia 'p tysLV qoiyov rtva ^ ra^iv, (()vj(rtv o Atcvu- npo^opLxolg koyoig Qsujpotvro. y\ f^ Sv dk-^SsLO, j^ 'P ■v//su(5'og ff(/v- 
(Ttog. ot^X' ij jw. ex(|)a)vv](rt5 yx (iv kiyoLTO crvfi^okov sTvxl t? o'vo- roug ;rcpt (rvvSs<rLV yj ^La.ipe(rLV, y fxivroL na,(rx <rvv8e<rLg yj ^Lxipe- 
fXATog dkkd fxipog, o fxivroL ya.paxTY\p ^lx t en\ rvjg otur-^g ex- crtg 6xripH Tarujv sqi ^exrixY ^ "^ ° svyofxsvog yj oikkuj riv\ 
cf)(juvv]Vcuj; xkkujg enLVoe^i^ Jt, xkkujg etjcorwg xv eivxL <rvfx^okov koyuj nxpx tv dno^xvrLXQv -j^pujfxsvog <rvvTl6-/\<rLv ovofxxroC re i. 
kiyoLTO. ^id Tvro yv yre qoLysix sinsv iirs ypaifxfxxrx, eneL^vi^Q pyjfxxrx, fx-/iSev fx-ijrs dkYiSsg fx-^rs -^svS^og kiyujv aXXot (J^cT rvjv 
tujv ovDfxxTUJV rarujv sxxrspov (pipej) Jt, sn\ TYJg ex(|)ujvv](rccus, f <rvvds(rLV y\ t-/\v ^LxipsrLV vnxpyiTLXYjv etvxi, rvriqi ^Y\kujrLXY\v tS 
jM, xvpLujrepov, 'f rS c^OLyein, ^ ^\ xoLVorepov, ^ rS ypxfxfxxrog, xkko xkkuj vnxpyeLv y\ fXYJ vncLpyeLV, onep nep\ fJLovov "TV dno^xv- 
dkkx Tx ypx^ofievx, 'ivx (pxvspujrepov y\ t keyofievov ryg rvnng rixov SeujpH^ koyov. y ^vjv »S^s x^ fv dnocpxvTLXov koyov y\ tv- 
rujv c^oiysiujv (r-^fxx^ivov. cTra rv]V xlrixv l^-^g enLcpipei r? rvfi- fSrx ruJv ovofxxrujv npog rx pY\fxxrx <rvfxnkoxY\ rikeLov noL'/\7ei 
^okx etp-^c^ rag re (pujvxg tmv voYifxxrujv x, ra ypxfxfxxrx t(juv2d fv X070V, ryrec^riv dk'/\SYJ y\ -^svS^y^' dfxiksL xl rS ovofxxrog nruj- 
(j)UJV(Juv, 5tj fleVet eTvxL xfx(puj, rxg re (pujvxg x, ra ypxfxfxxrx • <reLg riu eq-L <rvfxnkexofxevxL y^ev yre aX,vj9s5 yre ypevS^og <rv\fxxi- 
rSro M eqL T fx^/i^irepx a.vrwv nxpx nxrLV slvxl tx xvtx' (()-/](rt vh^tlv, d,kk' Y\roL y\ tS sqL crvfxnkoxY\ npog rx x^ rijv euflcTav keyo- 
■^ Xj ujirnep b^^k ypxfJLfLxrx nxpx nx<rL rx xvrx, Qrujg y^s (puj- fxevx ovofxxrx, y\ ev rxHg nkxyixLg vj Trpog rw xxrY\yopiift.ivuJ 
vxL xl xvrxi. Jt, aytta S^lx tvth (JvjXov snoiY\<rsv otl ^lx tvjv 'yjpsixv <rufx(popY\<rLg tujv xpxavrujv npog yiye<rLV xvrorskSg koy», ujg orxv 
tujv (jjwVLuv Xj TX ypa.fxfixrx fLV/\fXYig Y\^iuj<rev uug npo^xviqepov 30 SLnujfxsv '^ujxpxrvg sc^i f» |3tj3Xtov. S^vjkov vv otl f dkY\Ssg 3t, f 
tyovrx t SirsL, Jt^ ^-/^kSvTX Y\fJLiv onujg 3^ at ^ouvat xf tyjv npog ypsvS^og nspL fiovov fv dno^xvnxov koyov Ssujpsl'^ x, TXTVTa cT^vj, 
ai5T« ofxoLory\TX kiyoLvro xv eTvxL crvfx^okx tujv vov\fxxruiv, (jijg r-zjv re xxrxcpxcLV x^ rvjv dno(px<rLV, vnsp ujv npoxei'^ vvv x-vtm 
rxvTX tujv ^ujvujv, tSto ^e npoc^iSY\<rL, f nspi ruJv vo'/jfxoLrujv k, npxy fLxrevirx^. ujcfs fxxkiqx xxropSoT y\ rS ' K.^po^L<rLiujg e^vj- 
TuJv npxyfxcLrujv, on rvrujv exxrepov (pv<reL, S^l^ 'f rx xvrd slvxl yY\<rLg npog rSro kiyy<rx reiveLV rvjv nxpxS^oSeHcrxv rujv npxyfxx- 
nxpx noL<rL. kiyeL '^ "ouv fxivroL rxvrx <rY\fxe7x npujrujg," rxvrx 35 tujv it, tujv voYjfxxrujv ^ rujv (pujvalv Seujpixv. rxvrx fx y v txvtyi • 
Xc7ujv TX ev rv] (j)ujvv], TnreqL rd rs ovofxxrx ^ rct p-/\fxxTX' ouv ^ei ^l s^LqdveLV ori fXY\ nx<rxv dki^SeLXV ^Lko<ro(pog nspi <rvvSe<rLV 

yv npwTujg rxvrx <rv\fxelx sc^l (kiysL (5^s rtSv voY\fxxrujv' <rv\fxx\.- ' 

m \\ { 3 j ~ \ \ / > / ^. ^ ., ~ "1 1 '^ i^ ^ (*) Boelh. II p. 294 : sed hic duplex leclio est : Alexander 

vej y) vn xvtujv x. tx npxyfxxrx, y fxevroL npo<reyujg xkkx 6lx ) ' , , . « 

, ^ , V / / 5 / ^ \ / ''-1 enim hoc modo legi putat oportere quorum autem hae primo 

uecTujv tujv vo-/ifxxTUJV ' rx fxsvroi vo-/ifxxTX hxstl olx usrujv xk- . 1 -i • • 

' / 5 \ / \ f > nolae, eaedem omnibus passiones animae sunt, et quorum 

Xujv <r'/ifxxivs% dkkx npujTujg ^ npo<rs-yu^g) — u>v roivvv npwrov^O eaedem similitudines, res etiam eadem." (vulgo "q. - notae 

<rY\fxs\ov sqL Tx ev r^ (jjwvvj, ryreVj o-vj/xavrtxa, lug arvfx^okx sunt, eaedem — et q. hae sim. sunt, res iam eaedem "). . . 

ovra, rxvrx vo-/jfxXTX eqL, nxS-/\fiXTX ovrx rv\g ^vyv^g Xj ovro, Herminus vero huic est expositioni contrarius, et magis hanc 

— — ■ lectionem veram putat, ut ita sit "quorum autem hae primo 

p^jn*. xolL (TYifiuov TbTW oTi liti [j.h Tuf ^ui^'Xi sg-iY tvpeTi (pc^niv, vxiTi ^k notae, hae omnibus passiones animae sunt; et quorum hae si- 

IvxpSfiov xoLl ri 'otofjLO. y\ 'prifix. militudines, res etiam eaedem." ut demonstrasse videatur, quo- 

(*) Boeth. II p. 290 : unde illud quoque ab Arislotele rum voces significalivae sint, vel quorum passioncs animae si- 

fluentes Peripatetici rectissime posuere, tres esse orationes, militudines. . . sed Porphyrius de utrisque acute subtihter- 

unam quae scribi possit elementis, alteram quae voce proferri, que iudicat et Alexaudi'i senteutiam magis probat. cf. I 

terliam quac cogitalione connectitur. p. 211. i02 EIS TO HEPI EPMHNEIAX Ej^etf ^ ^idLpsriv dTfo^xtvs^ (notcc -^ av ely) (TvvSsinq vj oici..p€(ng dnXaiq -^ot^iMV, o'i ^ affo d-^vyjijjv noXKdKiq yivov'^ (rtuuarojv. 

IttI roTg rovjroTg 7r*p* IlXarujvJ, K) auriw fjLSvroL rw ' ApiqorsKsi ^Lci,(ps'pSL y> o -^po^oq ri^'; (jjujvvj^c uug ^fvog elfJVg, ^ -^otpog julsv sqi 

\sy oiui.sv/iq aXvjflsias t*^5 x^ r*i^v vnoi,p^LV raiv hvrwg dnKnqnrwv ffXvj^vj afjoog «icj'-/]r"/j axov], (|)u)V'/i ds -^o^pog s^ e^-v//Jj(_y •yLvo'jULSvoi;., 

avrwv dswpii/uLSi'vig, vj rvj'? )<^ ry)v vospaiv aurwv avrtXv]-v^iv u(j)£q*a- orav ^ia r-zjg <njg-o^vjg r? flu/paxog skSXl^o^jusvo^ dno r3 nvsvfxovo^ 

fJLSv/ig, ncKTYig re Trpog f -^svcDg <x,vtl$s(Tswq s^r\pv\fxsvYiq\ vmp 5 o enrffvSTjfleig a-zjp npo(Tninrv\ ddpowq rvj KcfX^i fLsvvi rp^xysM dprv^- 

vjS )t, ttr>T5 Ev re rvj SsoXQyLx.v\ (Mefaph. 12 9) ^isiksK^ npc(,yfx.x- picf, x^ r^ vnspwci, v\tol rw yoLpyapswvi, j^ S^lou rY,g 7rX*/j7'^5 dno- 

reict, 3Cj ev rw rpirw /SijSXui) (c. 6) rouv nspi '^v/vig), dWo. t-/\v reX^ riva -/jj^^ov aij-zjrov xara riva op^vjv r-^g -^vyY^g' onsp £n\ 

iv TOLig XsKTLKOLHg v(pLqoLfJis'vYiV Kiv/\<rLV,, vjTLg is^sixD Twv 'ksx.TLKwv rwv sfinvsvqwv nxpoL rolg yuyo-ivtoTg KcCkv fnsvwv opydvwv (rvfx^(i,\.~ 

nJyrwv nsp\ fiovov ^v dnocpoLvrLxov koyov v(p'.qc(,^ ^vvct,fLsv/\. vej, oTov avXwv vc, (rvp'.yywv, rvjg ^Xulrrvjg k, tujv o^oVrujv ^ 

TVTw re yv enL:^v\roi.L j(p-/j 5t, ori ra ovofJixroL olvtol, mrsqL kolS' 10 y^sLks^wv npog ^ r-zjv o^jaXexrov ava^jtaiujv ovrujv, Trpo; Ss rv\v 

SOLVTCL, ^ rd py^fJiXToL slnwv roTg dnko'ig solksvoll vo-/ifJLcf.(TL., noLpOL- dnkwg (pwvy,v » ffavrwg (TVfn.^a.WofLSVwv... 'f (5s">t^ (ruv6-/j>cvjv" 

S^EiyfJLOLra rvTwv ncipoLSs'^ ^akvjSsig snv\yaLysv '^^oTov o oLvSpwnog y^wpi^sL auf (t cvofxa.) rwv (pvcrsL crv\fxavTLxwv (pwvwv roioLvraL 

vj T XsvKOv, OTOLV fJLVj npoqsBy\ tl" ujg /^ ovofJLOL f oLvSpwnog koL- S^s sI(Tlv al tujv aXoyujv ^iuwv (pwvoLi. 

|3(juv, u5g <J'e p'ij^a f Xeujcov, xolitol ^osv v\Trov rS kvSpwnog ovofJLOL f. 27. dXk' snsi tolvtol noLvroL xcLvd sq\ rw ovofj.oLTi npogl6a 

eivcu ^oxyv, ujg y k^ 'pv slwSoroL ks'ys^ nsp\ rwv pv\fiLcirwv Sio- 15 to pvjficf, (xdxs7vo '^ (pwv/\ <Tv\fA.oLVTLxvj x^ (TvvS-/\xyiv), npoqiSs'^ 'p ' 

pnTuJov (TvvcilplS fJiv\<Ta.i f ksvxov roTg p-^fxarLV a^tujrag, dkkoL x^ "aveu )^/3ov»" npog S^d.xpLTLV rwv p-/\fxc(,rwv. -^ Ss cLvsv ypovd » ryro 

Tv Tratrav (f)ujv'/jv xxrviyopiifisvov opov sv nporoLrsL noLScroLv pvifxoL (Tv\fxcLivsi f fxv\cs'nors fx'/\SoLfxwg y^po'vov <Tv\fxoLivsLV, dkkd -v fxvj 

xoLkst^ SLOLTXTrofxsvov' nspL a <TOL(ps(^spov spSfLSV s^-/\yii fxsvoL fv n^pccff-vj^atveiv y^povov. x,o.kwg av o ^Lkoro^og Ylop^pvpLog ens<Tv\- 

jtep\ rv pvifxoLTOg koyov. el Si rtg dnopo'.v\ nwg o 'Apiq-ore^Xvjg ^vjvaro cvofxxra. fx f trvjuepivov 5Cj y^Ss<TLVov i^ nspv<TLVov ypovn ^- 

etne fxv\Ssv fxvjTS rwv cvofxoLrwv fxviTS rwv p-/\fxoLTwv dk-/\6sMg v\ 20 Xoirixa ovrcc., dkX ujg olvtoSsv <Tv\fxoLivovToL yjplvov riva -L »yI 

"^evoyg vnapysLV Ssxnxiv, xolltol (roL^s'cfoLTOL rwv rQ npwrn no.pa. npo<T<T-/\fxoLivovroL, xa.Scf.nsp rd p-/\fxa.roL ' thtwv '^ zxct.cov npov\- 

roig ypoLfxfiXTLxo^ig ksyofisw npo<Twn'd p-/\fio.Twv navTwv v\ d.k-/[- 7yyU,e'vujg fx svspysLav riva ^ TraSog crvj^atvei, x^ Ssvrspov b\ ko- 

6eiav v\ ■»//e{j^ffs ^vjXyvrouv, wg orav eiTra» nspLnarw, ^ rwv rS yov 3t, fv y^povov xa9'ov svspyslv vj ncLysLV (ru/xj3ej3vj>cev, w<Tnsp -t 

Sevrepn., cug f nspLnars^ig, jc, touv rS rpini., ccra sni rivog ujpi- nspinarw npwrwg ju, r-/\v roLavSs rS (Twfxarog xiv/\<TLv o'/jXoT, Ssv- 

(Tfxivv keye"^, wg f vei v\ ^povra v\ dqpanrsL., p-/\rs'ov otl y rd ^S repuig ^e' 7C fv vuv yjpovov. Slo :t, npo(TT-/\fxaivsLV -rv ypovcv p-/\S-^(rs'^ 

pvjfxaroL avra xafl savra sc^l ra rviv dk-/\SsLav vj f ■^svSog <tv\- ra p-/\fxaTa sv rolg nspi auru7v Xo^oig, ujg av rrpog tuj srepoV ri npo'/\- 

^atvovra, akk v\ rwv roLarwv pv^fxarwv npog ra ovcfxara rwv ynfxsvwg (T-/\fxaLVSLv'iy^cvTa'>(jrviVTSy^povii fx-^vvrivw<Tnspsnofxsvv\v. 

7rpo<Twnwv, £<p wv keyov'^)., <TVft.nkox-/\. f. 27 l>. f Ss "v\g fxv\Ssv fxipog e^l crvj^avrixoV xsywpL<Tfxi- 

16« f. 24 b. f ^'£ ^dnkwg vj x^ y^povov" rt TTore jSy^e^; Xe^at vov" rwv sx nksL<ivwv ovofxdrwv (TVfxns(popv\fxivwv cpwvwv iLaxpi- 

' ^ on f [X dnkwg C/juatvoi av f d.opiqwg, dnkwg i/rwg etffetv .30 vei f ovofxa, ujg orav sl'nw ^wov koyixov Sv/\tov' tuj •^^ roLiirw 

rpayika^og '/\v v\ rpayika(pog sqiv vj rpayika^og ec^ai, ^ Ss x^ koyw drsksl npog dno(pav<TLV cvtl nd.vra rd akka sd)o.pfio<TSL. 

yjiovov f fjp 7rpO(Jv]V'/jg rS y^pova xa.S' hv v\v v\ e^ai, oTov rpa- SLa(pipi/TL o's rd o'i'o'^ara tujv rotyrujv koywv, ort ryrujv ^ rd 

yika(pog vjv y^Ssg -/j nipvcTLV, v\ tqo.i avpLOv vj etg -^ l^% erog. ^ep'/j (T-/\fLavTixo. cq-t >caS' saura ksy()fxsva, -^ Cw'oi', ''f Xo^dco^v. 

16a f. 25. OTi ix slxorwg npoTsrifxv\'^ f ovofxa rS pv^fiLO.rog sv rvj f flv/jrov, tujv oe cvofxarwv vSafiwg rd fxipv\ (Tv\fxaivsL, xaSdnsp 

' ^a,(Tx,(xkia, ^avepov rd ^x ^ ovofxara rdg vnoLp^sLg (Tv\fxaivn<TL 35 v\ av crvkka^vj sn\ rS av&pwnog ovofLarog, dkkd (rvT<T-/ifxaivsLV u 

rwv npayfiarwv, ra Ss p-/\fxaTa rag svspysiag v\ rd noL$-/\, npov\- kiys^) roTg a^tXotg rS ovofxarog (TvvraTrofxiv/\ fxipsnv, y uevroi 

7«v3 Ss rujv evep^etwv ^ tujv ffaflujv at un-ap^cig. cv Ss rw dno- (Tv\fxaivsLV. 

Mofxivw r» ovofxarog Xo7a) napsikv\n'^ v\ fx (pwvv\ vkv\g syycra f. 28. sm ySv rS Kakkinnog ovofxarog '^mnog^Safxwg rvi-\f>» 

"Koyov npog re -^ ovo^a 39 -^ pvjfxa x^ rv ex ri/rujv crvyxsifxsvov fxaivsL -r roiovoe ^u7ov (*), x, raura cv rw xakog hnog koy(u^^' 

X070V, wg 7evog T'^g x^ T ovofLa (J^ujvvjg (*), ffpog ^LOLxpLTLV rwv 40 (Tv\fxavTLxov avrS rvyyavov vSs sv rw inaxrpoxikv^g, onsp iqi 

: veujg 'cvofca k-/iqpLxv\g, -r xih/\g' ydc in' clkki^ rwv roiyrwv »(Je- 

(*) Leo Magent. ^lpe yy ity.et<; Udq^v Xi^ty xetTxXeTrToXoy^a-cvfisy. vcg ' dnkwv ydp etVt vo'/i/>tarujv (Tv\fiLavTLxd rd roLavra ovofxara, 

xoLXcui etTTE </)wui »cai « ■^/0(poi;. . . sci/^i/vig-Eov Totw» Tcf~Tijt. Ti* kTrixiio*!- ■ 

.^aro, ou To ovon* t5 ovo^*^fl/itv« W\v oyo^<f, x«,i utto rci Ti-pc? ti «v*7«- cr£^m»iv 6);XukJ?, Jioti ^ttev (^o/tiXei, i5 ts «,7roXav« t» Ixwa (/ji/ro?- xxl 

T(»t. . . ^io OL fA.h (p6(rsL tAi-^ov T* evoVara w? t^? f jVea;? ovt(* ^Yj.uvf.'^- rot v^v ^j appEvoci;?, tjjv 1% -^.vxviv SijXvxir?, w? tov {Ai kXXdfXTronct olvt^v, 

fittT(t xcd. ci? itpo(T<pooc.ii Tjj t« Trp<iyi^XTOi <pv<T£L TLSiixevcL. xct\ TTflXiv ol T«v ^i kXAXfnrofihr.v ' xxL T^q T:orctf,cig (ip[,mx'2?, Tv,v 8i 6oLX<f,<T(rxv SyjKv 

fA.h SiasL iXe^^iov tx ew^a,-:»,, hio i^iv ixd^cu excti^-ov Trpa-y^o, hvoiu.ii.1luv d/f xuJ?, ^iiiti xxvtol<; slah-x^rxi fiVpscvTa? siV aiiTtiv. 

/3«X£Tar 01 Bk otl Cno tS vofxoSirM rS imq-xfiiw tjjv (pC(riv raJv -Trpa^yfxd- (*) M. Ephes. o^iov to KdXXLTnroi ci<rpovofu,v rivof i'vo/,t«, 0? xoci xspi 

Tftnr %po(r^opci/i eTTiTiflfvraf tov juky ^oip jj^^iov ippmKUf ixxAccrs, tjJv S^ t?j ctv&jTaro» (r(pa.{p(t( eypcL-^t. Ei:S TO nEPI EPMHNEIA>:. 103 

KOLV ^ox,vl TLVA Jt^ TrjJ' 'ks^iv ovvSetnv sj^eti', ujrnsp ol 'koyoL twv 601; ruui' ovofmrwv v^xjulSj^ ^vj^ro^sv xwihjeLV &xoLqov avTijjv ol- 

aw^BTMV eio"! ^y^wTLKOL tQv vovifxxTujv ii^ ra npcTSpov nepL ry- xsiov slvoll rij ^v<rsL t3 ovoua^o/uLsvii • xaSansp -^ elKOVoLg ivS'^- 

Twv SLwpLiTfj.svcc. yj^ nXeiovxg elvxL rS olvtQ dvSpwnn, vX-/ig ju, »0-0.5 «^tcwf^opy, 

16« T* /x ruj;' dnXwv ovofxaTwv fx^pi^^^\ ^OKvi^nv ej(^£i ry /cafl' j(^aXx^g ei rt/x,"' '^ |uXiV>]5 ^ Xi^.Vyjg, na,TaLq h\ eyjJ(rxg ty^v npog 

' snvTai cTYjfjLOLVTixoi SLvai, Tot, ^E Twv ^LnXwv (^xvToLTixv fJLSv Tivot, 5 a(,vtv fJLOioTYjTA,, f c avfv Kj evTxvSoL, Tponov y^ev xwhjSL rvjv *u- 

n<i.peyei tv (ryifJLa.iveiv, onep ^ KpLqoTskY^g "jSyXsc^" ^nsv, y fLSV- t-\v ^vitiv ^l' otlXwv x^ xKkwv ovofLd^e^ (tvWol.^wv, fuai; x^ rij; 

TOL Xj ii^ d.\-/[SeLa.v tvto epya^e^ ne^pvae. xp tQtov vv fv jca,- olvtyji; yViag xar' olKXyjV x^ aXXvjv eVvojai' ex 7Tao'uui' o'V)yu,aivo^ev>j5, 

TOf* ^LOLqYitrofJiSv nohkaxLg IvofJLOiTOL, koywv ^loi, twv aTjriuv sx- wa^nsp f a,v$pwnog ovofjLOi Xj f fi,s'po-^ Jt, f ^poTog (TYjfLOLiveL rau- 

^wvnfJLe\'wv Tolg ovofLXCL iTvkkx^wv, (jug sni t3 l^eoinokig Jt^ roi', dkkA tp /x xa9' o avaSpeT d OTTwn^e, f ^s xolS' o fLepLc^Yfi 

'HXtyTToXjg. 10 e^^eL ^wvy^v, 'V ^s x^ ty^v elg ysvsiTLV r^g ■^^X*!^ Trrwo-jv vc^ t=v iv- 

16 a f. 28 ^. xavraO^a ^YjTYJircti k^iov nwg rb Iv JLpaLTvkw tsvSsv fjLokvcr fnov ' y[ >i^ wg npog t (TvvSstov, olvSpwnog fji, x^ f 

" "!^wxpoLTyg dywVL^ofJL£i'ii npog fv 'Ep^uoysvYiV ksyovTO, 9eVet to: h\a.pSp3v t\v ona, yj olvw ty^eiv ryg wna.g, fLspo-^ h\ wg fLefnepL-' 

ovofj,a,Ta, sTvxL X) SsixvvvTog aura (|)uo-ei, LLyypiQs'^ Slx tJtwv o-/^eV-/j y^pwfxsvog T^oni, ^porg os wg fJLop-^g x^ fJLOLpY^Tog, 6\o ^ -r 

'Apj!7orc'>.v)S fJLYjSsv twv IvofULTwv sTvxL ^uo-ei. 3Cj pYiTSOv OTL f ^''scieLfiafiev dqeai, fiopTol" <J)»]o-jv o KvpY^vouog ((^alllmach. fr. 271). 

(J)Uff-ej o^Ly^ixig keye'^ nxpx roTg (pvTSL eivxL tx ovofJLXTX ^tara- 15 ei os txvtx opSwg ksys^), d^YJkov uug hx xno^s^ofxsSx -rv ^jaXexrtxov 

|a/xeVot;, ofLOiwg ^s x^ f SsasL ^Lywg nxpx Totg Ssctsl xvtx ^vxl ^io^wpov na,(rxv olofiLSVov ^wvy\v <r-^fiLxvTLXY^vslvxL,iLnpogniqivrdTV 

TiSsfxsvoLg. .. f. 30 b. ^Yikov OTL (rvvTps-jfSL f ^evTepov rwv tS cpv- xxkscrxvTx twv sxvtQ tlvx olxstwv tw crvkkoyLc^Lxw (rvvM<rfinsi, 

<rsL crYifJiaAvofJLs'vwv rw S^svTspw twv tS SscrsL ' TX ^ vno r» ovofxx- xkkx fjLY,v Xj xkkov xkkw crvv^sarfiLw ' noixv ^ "i^n^riv xl tolxvJ) 

toSsth TLSsfJLEvx ujg ja oixetLog ey^ovTX npog tx npxyfjLXTX oig JceTv^ (|)iwvat (rYifJLXXixv cpv^rswg Tivog v, nporwnn, xxSa.nsp tx ovofJLXTX, 

<pv(rsL XV xxkowTO, (jug Ss tsSbvtx vno Tivog Sscrsi. o toIwv sv 20 vj evep^Ciag '/; na.Sag, xxScLnsp tx p-^fjLXTX, yxksnov x^ nkdcrxL. 

rw KpxTvkw '^^wxpxTYjg, ^lxltwv tw re KpXTvkw Xj ro? ""EpfLO- eneL hs trspOL t fleVet riuv ovofnxTwv s^opi^SLV snLy^SLpScriv, w^rnep 

yeveL Six^spofxsvoLg xno ^LXfLSTpv nspi tS (pvrsL sivxl tx ovo- o UxTpaAog hag xpsiog, Txg svya.g yjuiv x^ rxg xpxg nxpx^spovTsg, 

fLXTX Y\ SecrsL, ^e\.xvv(rLV ou? yre yriwg e^t fleVet twg '^'EpfjLoyevvig ev xlg tx IvofJLXTX Y\fJLwv ksyofLSVx vj w^skS<rLV svxpywg Thig ovo- 

yj^Ih (sLvaA i^ sv auroTg x^ ■^ ^v<reL x^ f.hevTspov ry. <J)uo-et o-jj- fJLX^ofJL^/vg vj ^kxnrv^ri, xxltol TYJg <rvvSr,xYjg dvSpwnwv jji elxoTixig 

fjLXLVofJLSvov, K) fxxhqx TUTOLg (5t' wv TX xxSok» Jtj dnkwg Tx23 npog xvSpwnng ysvofisvYig, dvSpwnwv Se npog Seag^Ss fiLsyjpLg eni- 

T^LX Twv npxyfJLOLTwv (r'/]fxxLVOfJLSV, (juc XV wpLcrfJLSVYiv x^ YjfjLiv xxTX- voixg v^iqx^ S\JvxfisvYig, p-/]Tsov 3tj npog THTiig ort koyLx\ig vifixg vtj 

kvinT^v eyovTx tyjv ^vcriv ' npog ^ f xaropSwv x^ ri^i' npwTf^ auroxtvvjryg un^oi^vjVavreg oi fleot nokkwv npcL^swv xvpLag etxorcjg 

rcui' ovofJLXTwv SsiTLV, snL Twv xxS ' "^xa^a n^aio-OfJ^aTrcug fierx^xk- xxTeq-/icrxv. . . s^^g ^s ryrojg snLcrxs-\fjwfJLeSx tv rvkkoyLrfiov ov 

ke^ netpvxoTwv, Tvy^Y,v ^el! xxkeTv ryj (pYffJi-i] a-vvspyov) i/TS htw o 'A(ppo§L<rLSvg s^-/iy/iT-/ig sxTiSsJ)(*), xxtxitxsvx^slv ^oxSvtx fJLO- 

(j)uVet ujg 'HpaxXeirog sksysv sivxl'^ xvtx jc, SeVej, ra ja nokkxSO voog eTvat ^v<rsL tx ovofnxTa, x^ Txp-^fnxTX' rx '^ ovo fJLXTX, (j^vjo-i, 

riuv TiSsfjJvwv rcTg xxS' sxxqx x^ x^ f (popTixov tSto t vno tS x^ tx pYjfixrx (j)ouvat, at Sl (|)u)vai ^vtrsL, rd xpx ovofxxrx x^ rx 

'EpfJLoyevng keyofj.evov Ss<reL, xxl 0(rx fievroL ty^v xl^lov iTYifJLXi- p-/ifLxrx (pvrsi. npog rxvrx rotvuc pYirsov ori rx ovofJLxrx Xj rx 

vhitl ^vcriv, x^ rxvTX Secrsi x^ f hsvrspcv rwv rS SeVet o"vj^ajvo- pvjyuara yj^ dnkwg xv ksyoLvro slvxl (|)ujvat, dkkx x^ rvjv uXvjv. 

fJLSvwv. y^ev yv npog rxvrx S^LoL^opov yde o 'Apjcj-ore^Xvjg ev ri/- f. 33 l/. et o"s -^ ovofLX Xj <rvfL^okov k, ofj.OLwfj,x rcx.vvrpv 16 * 

rojg ^LXTOLTTsJ), ksywv vSsv rwv ovofLclrwv sXvxl ^vctsl' rSroAS d^iSfxsv xxks\v, » SxvfLXqov ^i(^XL y^ f fx drxonwg rsSsv fLOVwg 

^ aiJTaii' an-o^l^aVxct '^ (j)uVet onep snpscr^svov ol '"Rpa.xksireLOL, TVfL^okov, f <5e x^ koyov, wg jx ^vxfJLevov s^ xkkwv vt, xkkwv 

xxSdnep jc, nXar^jji', vx xv yo' xv-eg nxpxLTY[<rclfLSvog irwg xvtx o-vyxel^ <rvkkx^wv, eoixog roTg crjfL^okoLg, oug ^\ rv] ^V(rsi rv 

xxkecrxL (J)uVet, ujg o SeTog agtoT HXaVojv. ov^XoT os rSro ev nok- IvofLxX.ofxsva npoirvixov, ofxoiwfxx x^ y crvfx^okov. xkkx rxvrx [jl, 

XaTg rujv npxyfixreiwv sxvrS, rvfj.ipwvx c^eLxwvxL roTg npxyfJLX(ri w<rnsp nopnrfxxrx k-/inTsov sx rwv slpvjfxsvwv, cuvad^ovra roTg ev 

rd ovofjLxrx nsLpwfievog, xxSxnep ev jw, rvj ^rtxv}' 'Ajtpoaoret 40 KparuXtw (p. 430 sqq.) Trept rS ovofLxrog vno rS '^wxpxmg 

(2 6 et 4 7) 'P rS xvrofLclrv ovojulx k, -r ry xcvS, ev Se roTg Me- nxpxosh^cfxeyoLg' yy -p sxs7vog T ofOyUa fx(fXY\fxoL (|)v]0-jv eTfat r^g 

reujpotg (1 9 et 10) f r^g •^exdoog x^ f rS vstS. ^ oo-a fJLSvroi sxxqa ^crixg, ^lx (J)ujv% evxpSpa, rxvtv ^^ etffcTv ex ^otj^eKJui' 

riuevrx xvtv ovofxxrx KTfxev, ujg t rvjg evre/wej^^etag efft ry etoyg v^ <rvKKxpwv xxTe<rxevx<r fxsvov, w<rnep rx pYjfLxrx rwv snxxo- 

)] T ry op» enL rwv xnkwv ev roTg iruXXoYJtr^oTg (|)tjuvi«v ^ 'f r» kaSSvrwv (TnrsqL rwv vnxpyovrwv) raTg ycrlxLg, fUfXYifxxrx sTvxi, 

%Yifxxrog em TYJg roLxr^s rwv npordicrswv crvfxnkoxYjg, Xj sv xvrw 45 Xo^of Sl tv eg ayu.^oTf, rS re ovofixTog Xj rS pYifxxrog, crvyxei- 

rarw rw nspL Epfx-/iveixg ^L^kiw t ry dopiqn ovofxxrog »] f r» 

(topt^y p-^fxxrog ^ -p r^g avrj({)aVeujg, VTr^auTtf reSevrx crx^i- (*) m. Ephes. h hi 'Aki^xy^pcf ^tjVet fiivof cLvroi <pri<ri. cf. Ma- 

q-ara (J^vjXoT rv^v nep\ rvrwv rS (pikoiro^v itoLvoLXV. . . T ^e ffXvj- genl. f. 5. 104 EI^ TO HEPI EPMHNEIA^. 

/xsvov, w; av jc, «u-^; ^id Te tvtujv ^ tujv ev Tw^^oipiq^ (p. 261 exctqa twv TfpcLyfXATm ovofia^^Ofxsva, T(^q ^s ctXkxg TtTwasic, ovo- 

sqq.) p-/iSsvTwv npo tS ^KpiqoTshic, fjiovat. t3 'koyiJ wpiwg fA.e'pv\ fA.a,Tog, iito t3 fj.eTx%-/ifj.a,TiirfxS Tviq evSsMq •ywofxevcLc,. Ty\c, fji, 

-r ovofxa. ^ T pYifJLc^ eivc/A TiBifxevoc,. ^v ^evTepa,q TTpotqciJ^ So^v]g o 'Apic^oTsh/iq, x^ tnovTxi je ccvtm 

16 a f. 34. '^ «5"^ "(juV ^^ev eqiv ovofxaJ" 7\ ccm Ty ihic, elpvi^, Trai^rsg o\ a,no tS HepindTn, Tvig Ss npoTspc^g ol dno Tvjg ^TOoCg 

'^^' wv -^yocpMV »^£i; ec^LV ovofjLO, (*), yi kcht' tkXef^iv r? (jjfl/^/iaros, S \^ uJg TiiToic, AKokaQQvTsq ol tviV ypa,fXfxa,TMY^v fxeTiovTsc, Tsfvviv. 

Sv Svipiujv ^^sv d)$syfjia, sq\v ovofxa,. y -^ ^vfffy keyoi a,v fxv\ eiva,i 'keyovTiuv ^s npog oturyg rwv Hepina.TYiTiKujv (^q Toig /x a,kka,q 

ovofxa.Ta, tujv d^wvuJv Taiv dkoyujv ^wujv keye'^ ^ vi fxev n; Ter<ra.pa,g sMOTujg ksyofxev nTwcrsic, ^ia, 'p nsnTuj><,eva.i dno tv\c, 

\)ka,y,v[, v^ h\ fosfLeT\.<Tfji^c, y\ fX'f[Y.v\Sfxoc,. TavTO, e^-/jyvia-a,fievo(; ev8e[a,g, ty^v S^s evSeMv y^ rtW koyov nTuJ^riv ovofxcl^eiv (^xcttov 

TTspl ^ TuJv koLnuiv liS^sv npoqidyicTL, tS TS ^ujvJi X) tS iTYifxxvTLxi^, «5? dno Tivog nscrS(rxv', (^vjkov <^ oTi na,(ra,v nTujTLV dno TLVog, 

wg npo(ba,vujv kUv ovtujv, npoysLplX.el) ^\ 'tv nepi tS dopiqa ovo- 10 dvwTepu) TeTo^yfxeva ylve^ npocr-^Kei), dnoxplvovl) o' *7^o '^^'^ 

fx^Tog koyov. !^ro*g uJg dno tS vo-/\fxa,TQg tS ev ty^ •^uj^t} ^9 oiVTVi nenTujKev o 

16a tSto vvv ey,ivY\(rs -^ 6eujpv)fxa,, ^li:tl eujpa, p! 59 rag TOLav- -^ ev lavroTg tyjifxsv tS i^ujxjsaryg vo-/\fxa, ^■^kuicra.L ^akofxevoL, 

^°'r«5 d)u>vdg nxpxka,fJL^a,vofxeva.g nokkdmg ev raTg dno(pdv<rea-LV, f '^uj)ipa,T-/\g ovofxa, npoipspofisSa,' xa.da.nsp ijv ■^i' a.vujSsv dcpsSsv 

(«5 0Ta.v elnujfxsv yx avSpujnog nspLna.TsH, ^rJevog S^l ovofJLXTog ypa^cpeHov Xj opSov na,ysv nsnTuj>isva.L ts ksys^^) x^ t-^v nrujcrLv opSY\v 

Y^nji)fxeva,g vno tujv na,ka.LOTepujv. h^dcnieL Toivvv k^ TLcri tujv 15 eyv\xeva,L, fv au-pv Tponov Xj ty\-/ euflsTav nenTuj>csva.L jw, d^LSfxsv 

wvofxa.<rfxsvujv ^ujvujv vnonTSvSs^isv a.1 aural sTvai, ix-/\ S(ra,L •a.o.t' dno Tvjg svvoMg, op8-/\v ^s slvxl S^La, f dpfsTvnov Tvjg k^ ty\v Ix- 

dkv\Ssi.a,v a.1 aurai, x^ nwg SiKa.iov aurag ovofxd^sLV. ^ujv/\<tlv npocpopag. dkk' sl Slo, tSto, ^a,<r\v ol dno tS IlepLna.Tii, 

16a f. 34 l>. h\<it TavTO, -r o^Xov tSto dopL^a, ovofxaTci, icekeveL ty\v svSsmv nTujcrLV a^jyre xaXeTv, crvfx^v\<Ts'^ x^ ra pVifxxTa, nTuj- 

a,VTdg npocrayopsve^, ovofxa,Ta, fisv, ^lotl, onsp sv roTg s^Y,g pv\- crsjg sy^sLv Xj ra enippv\fxa,Ta, ta fx-/\c)s xkicrsujv dvey^e^ necpvxoTa,' 

6{cre1) nepi avTuJv, tv nujg (rY\fxa,ivei ^ raura, oTov ■^ nspi f uJpL- 20 raura ^s sva,pyujg a,Tona, Xj raTg vfiutv a-vTuJv napaoo(rs<rL fxa.yo- 

(Tfxivov a,na,v ujg tv, oXov f vx, kvSpwnog f nepL fv avSpuJTrov fxsva,. to, a,VTa, os keyeiv dpfxo^reL 5(j npog rSg yevLx.cv tl ovofxa, 

anav ujg sv >ca,T' a,vv tSto xa,S' navTOt, x.oivov tl eyeL, f fx-/\ vnoTLSefxsvag v^dn eKeiva nenTujxevaL'^' >ia,S' exaqovovofxa,keyov- 

etvctL onep avSpujnog' dopLqa S^e, S^lotl •r vn' aurcuv (r>]^aivo^£vov rag* «re yi aiao^a^acn ri noTs sc^lv xakScTL ysvLxov ovofxa,, yre 

ȴ vnap^iv TLva, npayfJLXTog (Tvifxcit,iveL, onep roT; ov(:fia,<rLV eSog, el tv\v evvoLa,v aurvjv rwv ovoyaarcuv x^ jcotvuug >ip na.vrg xaTY\yo- 

dkV dwnap^MV, Siri re ofxoiujg x^ fxv\ S(Tlv e(papfxo^n(rav. 25 pnfievov keyoLev, YSlov tl tS ovofxaTog epScnv * au-^g '^^ e^cti ko- 

16a nepi TY\g xarr' suSeTav ^tvoyu-evvjg rwv ovofxa,Tujv npo^opoCg yog )t, eni rwv XotTrcuv r» koyn fxepuJv, ujc^e 5c, ra xaki^fjceva, Se- 

' eiujSe na,pd roTg ffaXatoTg ^»]reT(^ noTepov nTUJ<TLV avTvp npocr-^xei fxaTo, rwv p-/\fiaTujv xolt' evSeHav epSfxev npodye^ nTuJTLV, ^ 

jcaXeTv (**) *i y^a^iijg, dkka, Ta,VTY\v jw, hvofxa, ojg xar' aurvjv ruuv dkkujv tujv keyofxevujv nepL tujv tS koya fxepijjv exaqov 

■ ujo^avrwg. ^lo, TavTO, [x av rvjv HepLna,TY\TLX-/\v nep\ TiiTujv hd- 

(*) Boeth. II. p. 302 : quidam enim pisces non voce sed 30 raptv npoTLfX'/\Teov. 
branchiis sonant, et ut Porphyrius autumat, cicada per pectus f^ 35 ^, ^^V^ ^^^tS-g 0' (f)tXoVoc|)og iTTecrvjp^Wro nop{|)V>ogl64 

sonitum mittit; quorum omnium nihil est nomen. Leo <•/ \ ,/ > > \ \ v-, ^ t / j-,-,» j\ / \ 3. 

V vv <=*• ^/ . V „ , , , , , V „ „ or: f ectv ax a.vTL navtg eLkv\nl) p-/\fxaTog, a.kk av^ ixovov f 

fi,ptW iK i^Lv 'ivo^x xx\ fjcii xoLXBhu.L hxo, xx\ Xicv xoix xoi XoLyroi moL, ^^^" jf o^vrog^ffapv,7/./vov x^ TVjV vnap^LV^ <rv\fxamv kafx^ave"^, u5g 

hoiJLdL(nv' irepoL ^l ho^t<Ta,y on tuv fouvm tcov Svptc-jy «x £Tfv o»o^*, oTra /^^ i^ ™ ovofxaTog auroreXii TTOtyv X070V, p^^ Ss Tuiv nTUJ<TeujV 
76 IttI XIovto'? (^*^e» /SpuxrSjito» xoLi fBpvx^i^Soi-i, e7r\ Xu>ic»v cipueir, >t«.\ 35 skkLnvj' nokka, yap s^i pvjfiaTa, <TvvTa.TTOfxsva, raTg nTujcrecTL >u 

(7vpiT:^eLv IttI ocpBcog, ^Xvx^itScm l-rri 7rpo/3*Ti;y, fxvx£<rSctL k-rA (SouIy, i-rrL noiSvTO, koyag dk-/iSelg v\ -i^evSetg, ToTg S\ ovofxacTL (TvvtcItts^ y 

xopujvQv xpcL^Hv, kn\ -^Xc.ukoj x,HK«./3rCe.v, l7r\ i,Jo'vo, ^hLv, l,r\ opvLSc.y ^y.^^sva,, ujg -^ fxsTafxikeL, oHov Su;xpa'ret fxeTa,fxikeL, xaiTOL 

- . , , , , „, , ; - y , , , , "^ 2iujxpa,TY\g usrausAet acruvrajtrov. ev otg jc, npO(TLc;oaei tv\v 

>j^ jjjj.j'y^ Tiuv Z§rujV>ctwv 6La.Ta^tv nspL rtyv xxTv^yopufxivujv opujv iv raTg 
(**) Zeo Magent. x«,1 xapaT)ip»iTE'oy oti o 'Apt^-oTlX»-.- ■")» Euflera.v''" npoTcl<TS<rLv Scrav TOLavTv\v. -r xaTv\yopii fxsvov -r\Toi ovofxciTog xa- 

ovoy.01, xoi.Xs7, t*? 5'k TrXa^tw? TrTwerei? w? «.Tro t» ovojtiocTo? 7rl7rT4'>cur«,?. oi Tv^yopsij vj tttuj creujg, Jt, thtujv sxa,Tepov v\tol TskeLOV ic^LV (jug >ca- 

8k :STaiikol K«,1 ot TSToi?- ixoXvfisvTef fpa.fA.f^a.TLxo^ t«? TrevTe ■TTTcicysii ovo- TVjyopiifxevov 3Cj />^' r? Offoxsi^evy avrapxsg npog yivscTLV dnodxxv- 

F-^X.^^^.^ ^'«J', <^*(riy, jiT^ tS^voVoctos xa\ ^ eLSzU ^zce xcA cl Xolttxl' ^^ujg, ^, ekhnk ^ npo^^x-z^g TLvh (5^eo>svov TTpo^g T reletov ffot^^ai 
0^0» ev£vo«y TTrTroy xx\ xipvcui; ei-KOv hnroi;, x«.i to voy!fj.x fieTiTrecrev eig (bai- 
y>iv. TWTo ^i <p(MLv XVTOL hxipipeLv tvSeliM ■rrXxytcov ucriTep 7*p, cbri(Ttv, 

£t' Tt? xxTX<rx,<iv ypxcpelov pi^^^ei «uro xa\ itiTrTojxe, xxl ei ^b hpSov iridot, U^eTXt TiTiicrii?, omp xtottov. hi ^e Trreicrei? xxXvclv ot (pLXo<ro(poi i 

Xi^^feTAL cpSij -TTTMcrt?, ei Jk 7rXa7ioy, TrXa^ia TrTo/trt?, ?tw >c«i IttI tS vori- fjtovov tol? Trccp* toi? '^pXf.cfici.Ttxotg xaXw/ilv«; -TtXx-^tM^, a.XXaL xol\ -Ttdcroi^ 

fAXToi;. XeT^trt Sk vpU «utb? ol UepntXTTiTLxoi otl Twra/ t&? Xo'7&; jcoi ti} Tot? Trapa^wyoi? xal tv? (rxvifiXTt<Tf,i.vf, otev to S-i^xaiov x«1 S-ixa/i«/f xa^l 5i- 

|D»i'/A«, TrTwo-t? £?-/y, dXXa x«1 to e-Trippnficc to /t>i§^k xXicrty i7nhxofjt.evov e^KL- xxtoTepov xa\ S^ixaio^TaTo? xa^ o J-ixaio? xal Travra tc^ TotauTa. i EI^TOnEPIEPMHNEIAX 105 

xaryiyopiiu.evov. av [a, vv ivojuctTog ri KcnT/f^/opvfiisv dnofpavTiv tnjvvjSsiag tSSv elg S^ifxov TrXstova xfjnx, '^•^ipiiTixctTA dcr^epovrm' 
'jtoiYi^ KXTyp/opvjiux Xj (rv]u/3*yUct nAp' xvTo7q ovofxxQz^ ((Tv\fxa,mi o ycLp roi jpcf,fA.fxcireyg -^ i^, npQrov twv ysypoi^jULfJLsvojv •v//v](J)icr- 
'S a^(j)uj TocuToV), (JU5 '^ nsptnctrei, oiov "^ojxpcnryjg nepinxrsl' a,v fxcj^rwv dvctyivujTxwv tm S^yifJLuj rc rs ovofxa, tks^^e tv yeypcicpo- 
^s ffrujVeu/g, nxpoi,<njfi^AfJioi, ijjTOLvei nxpoLxsifJLSvov rw crUjUjSa- rog x^ ^rv noLrspot, v^ f npai,yfu>, Jt, fv ^vjfAOV, oTov "Avj^uoc^eVijs 
juLciri 30 ov oTov ncipxxoi,Ty\'ycpv]fA.x, ojg ^dy^jsi f fjLsroLfjisXst, oTov S A'/ifJLo3sv<iq HoLtoLvtsvq •^■^^tT fJLciL slir^spst rotovSs" -^ fLsvrot ^ev- 
"^wycpoLTSi fisroLfJLsKei' 'V ^ ^^ fA.sroLfJLsXell) crJfiL^oLfxot,, -r rspov v\ ^ rpirov, el yTwg 'irv)^ev, sfAcpoLviQijjv svs^siyivvro fxcvov 
^s fA,STafxsksi, noLpoL(rufx^oLfJLOL, y ^vvoLfxsvov ovofAxnTi (TVVTxy^Qsv ujg 3C, aXXo Ttf auTy dv^pog ava^vwVsJ ■^Yi^tcTfxat,, rw npo rv^g 
dno^oLVTtv spyoLToL^, oTov '^ujxpoLTet fxerxfxsXet (uSsfxioL ^^ tSto dvciyvwcrevjq olvtS "Ksystv npog fv ^vjfxov 'Va jx olWx tt^ tol olvtoi,, 
dno^xvTtc), aXX.' tfVe xXViv ent^s^oL^ ^voLfxsvov, wg f nept- '^''^^^K^d ^^ tj Tai^e." Sto jc, ev rw Topyia, '^ujKpoLTvig (p. 526 c) 
jrarty neptnxreHg neptnoLrsl, irs crvfXfAsroL<^yifxoLTt3vivat ro^ig 10 rvj xvty\ TOLvrv\ Xs^si f^py\<rcifxsvog rotg kv r(jj hv\fjn^ dvyy poLcpofii- 
oiptdfxoHg' ujQ-nep ^^ Xsyofxsv Tnra) fA.STXfxsXet, yrou >c, n/roig votg AVTyjv dvs8-/ix,sv. 
. fxsrc^fisXst. . K) noLhv, aVju. -r rS ovofxxrog xccrv^yopHfAevov ^iv\^ f. 39. v\ ^ TeXeia, t3 optTfA^ rS pv^fxoLTog dno^oTig eii] avl6J 

TtpoSl^xYig nrujTsujg ovo'fA.cirog rtvog npog -^ noiY\crct,i d,no^a,v<rtv, napctnkv^iriujg rcu dno^oBsvTi tS ovofxiLrog opu), ^ujv)\ crv\fxxvTMvi 
tkoLTTOv Y\ xct,TY\yopY\fxct, Xr/sJ, ujg syist -^ ^tkst Jt, '^ euvoeT, oTov x^ tvv9y,xyiV, npoTTv^fixivncroL Xpovov, v\g fxspog ydei/ <rv\fxoLivei yjx)- 
HKoltujv (J)iXeT* ryVtu «^^ npoqeQlv 'f TtVa, oTov AtVva, 7roteTl5 pig' ctre 8\ cruvTOfxioLg tuv spxqvjg o ' Aptc^oreky^g, otol xotvd v\v ruS 
wpi<rfxsvv\v dnocpoLvcrtv ri)v IlXaVuiv Aiwva fptXsl. olv S's f rvjg py\fxoLri rtpcg ■^ ovofxoL vnsp^oig ujg ^§v\ pv\Sevrct, sv tuj t? ovolm- 
JitrujiTsujg xoLT-/\yopvfJLSVov y\, t ^eofxevov srspct, TvvrcAy^Y^vcxt n\oL- rog Xoyw, dno t3 xolQ' o ^toL^s'psi •v py\fxoL r3 ovofxcxrog (^txcbipsi 
yict, nrujTsi npog ■^ 7totY\Tat dno<po.vTtv eKxrrov y\ nxpoLTVfx^oLfioL ^s rw npoTT-/\fxau.vstv yjicvov) noteH'^ ry\v nepl ol-utv ^tS^oLTxoLkioLV, 
X^e^, ujg e)(^ei 'P /xsXsi, orov 5(«>tpaVet AXxi^ioL^g fxsXst. tolvtol d}X et rSS' yrujg ej^ei, ri ^y\ Ttors rfpoqiQs'^ '^ "y fxipog ^S^h 
^e noLVTOL xoLkSTt p-/\fxoLTOL. K^ TotoLVT-/] [X y\ Tujv ^Tunxujv nspi TV- 20 TY^fxctivsi yjjjpt.g" onsp Jt, sv Tiu "koyuj Ttf ovofxoLTcg noLpei\y\n'^i 
rujv ncA.pdi^oTtg • '^^y^-eTg ^\ crvyxecpoLhoLtafxevoi tol nspi rS ovofxoL- "ksysSuj rotwv npog roLvry\v ry\v dncpioLv exslvc "T Hopdjvpieiov, 
rog p-/\6evroL rw 'Aptqoreket keycfxev ujg e^ai f x^ rv\v vvv noLpoL- wg enrt ^0701 rivsg sx pv\fxoLrujv Tvyxeifxevct ujv rd fxepv\ TvifxoLV- 
^OTiv xvpiujg ovofxoL cpujvvi Tv\fxavrixv\ x^ tvv$-/\xv\v kvev ')(£ovn,, rixct, e^ii', aura keyuj to, pYifioLTOL s^ ujv 01 koyoi TVvriSev'^, oTov 
^g fiY\^'sv fxspog Tv\fxoLvrtxov xefujptTfievov, wptTfxsvcv ri T-/\fxoLi- orav stnuj f ^oLSi^stv xtvell^ eq-i'' '^ -^^ ^xSiQetv ^ ■r xtvel^ x. 
VHTOL Xj fjp' rS eqtv v\ v\v vj eqoLt dk-/\SeviiTOL y\ ■\pev^ofxsv/\. dkka, 25 f sqt rS oka koya fxep-/\ ovtol Ty\fioLVTtxoL ecft xx$' solvtol. Xvot, 
hai rivoL oLlrioLv vx sg a/3)(^vjg ' Apicfors'kvjg rSrov dno^e^ujxe rS vv ^taLxpivv\ rd py\fxoLrot tujv toi»tujv koyujv oTg rd akkoL fJLipv\ r» 
ovofxoLTog ■vv optTfxcv, ujqe fxy\Ssv svv^stv ff X070V ft-v\Te rai, optTfxS rS p-/\fxoLrcg scpoLpfxorrsi, ks'yuj S^s ■r ^ujv^, ■v Tv\fioLV- 
doptqoL avofxoLToL fx^^rs rdg nrujTSig; <poL[x ^i/i ori nokkoL sc^t noLp' ftxv], f x^ tvvS-/ixy\v, f npoTT-/JfiaLiviiToL fjiovov, OL-urvjy dvcxy- 
aiJriw T« ovcfxoLTcg Ty\fxoLtvofxsvoL. Katujg 3tj svroLvQoL npoqsSsixs ry\v S^toLcpopxv. dKXoi jtujg » Tv\u,<td,- 

16* f. 38 ^. r-^g fxsvrot pv^Tsujg f "Xo^og ^e sc^tv ol-vtS tol jxSO vstv y^povov dXkoL npcTTY\fxaLivetv t^Y\ f p^f^oL; y\ ^tori TY\fxaivetv 

' olXKcc x^ roL <xvT<x" Xeye^) fx nspt rS 7tpo<pspofxsw xoltx rtvoL fxsV sqtv, ujg 3t, nporepcv eks'yofxev, -T npov\yiifxevu)g ^vjXyv ri, 
TtrujTtv ovofxarog, ori g|et tT optTfxov, ov sxoLksTe koyov, x^ jw- TtpoTTv\fxanvetv ^s t Trpog rul npwrujg ^■^nft.svuj x^ ^sijrspov koyov 
roL oLkXoL fxy\^sv ^toLcpspovroL rS eg dpy^g dncScSevrog optTfxS rS x^ aXXo rt (rweya(|)aiVeii' • ra S^s py\fxoLroL npov^ynfxevujgix ivspysioLg 
ovofxoLTcg (3t, '1^^ tStc <pujv^ T-/\fxoLVTtxy\ x^ TvvS-^x-/\v oLVSV y^povu, 'i-fstv rtvdg yj nclS-/\ ^y\kujT0Lt ^akofisvct ^SsyyofisSoL, ryg S^l npo- 
v\g ft,y\Ssv fispog Tv\fxci,vTtxov xsyujptTfLsvov), nksovcxTcxvrct, h\ ri/rii 35 TovroLg yjpovng raTg svepysicLig v\ roTg nxSsTt, xa,S' yg sTva.i kiyovj) 
Tvi ^ia,xptniTY\ rag TrrujVetg otTro rS xvpiujg ov<3fxoLrog ^ioLcpcpa,, rw v\ ysyovsvai vj ^ts^, /a^ mrwv wTnsp ^rvvava^atvofxiwg opwfxev. 
rdg jw) nrwTstg julp fxova rS 'iqtv v\ y]V v\ 'ic^at ksyOfisvag fLV\nuj e^vjg ^s Xotffov ^ rY\v Tvvra^tv v\v sv raug npcroLTSTt xarsfst 'p 
roieTv reXetav aTro^^jjavirtv, ^to ft,-/\TS •ps\jS's^ fXY\TS dk-/\Sevetv, rw pvfyU.*, StSaTxet ■/\fxag 'AptqoTek-/\g, ks'ywv "jcat 'iqtv de\ rwv 
S\ cvofiLari y^ fxovov zv rt rwv pv\fxaTwv dpxeiv npog T/y yevsTtv xaS' srep\i keycfxevwv Tv\fxeicv'' rSro M sc^tv ort rv\v rS xarv\yo- 
ryjg reksiag dno<pavTswg (*). eTXv^ff^ ^s Xj dno r-^g 'Arriscijg 40 pnfxiva ywpav det xarakaft^oLvei rd p-^ftara ^ «j^t ri^v rS -ono- 

• ■ xetfxevn. Xj rSro elxo^rwg • ei ^]^^ evepystwv y\ na-Swv sttrt Tv\fxav- 

...(*) Similia apud Leonem Magentinum. M.Ephes. it^ns^i^-vai rtxa, ravra Ss yjc 'ic^tv dnoXskvfxiva x^ xa9' laura 'u^eqwra 
fi,h «XXa, xam -ca. aura" jcpjjo-st^weyo? Arj^oo-flEnxw %a.pci,xTripi • exem? ^ap dkk' s<p' trspa rv\v dva^opdv t^^cvra rd svspySvra v\ ncLyovra, 

:• ii^i.Th-nio,"^j^<.piAZi,zT^r.^in->^<x\\im\^^^^^ S'y\kovo'rt npoT^xov a^roTg dv sIy, ^ xarv\ycpiit3i, ixeivwv. Sru, 

V7io6i<Teuy ct5V/i7>;T«f x»TixXta.7r»y6iy, Iv uh tm Trocorri CiTreSeVti xcti 'c.riropct, ,^ ^\ \ t _,, / \/ r. 1 n^ -^ r ■> ~ ^ , ^ 

, , / v V ^ > \ ; ' / , v' ~ ... / * V ~ '^S (d £ 3(^ nXaTuji' Trsot rvrwv dtararref) keywv sv rw ^ocbtqvi 

,,/• .< /1/ V /!'•> ' ~ V V ■ -r- fl v-. ' ' ^' (p. 261). .. ai wv xaxeivo djavepov, ori npo rS Aptcorskag evct, 

TptTjj u-KoOi<rti, ju>i flsX&jv ev xsvst? tov xaipov pvi<ry.£<rBoLi, i>,eytv un; roi ^*^ ^ T r ' r r t ' 

et^Jv* T^? 7r«p«fl-»,5 OTrcfieVs:.;? Afifto<tHyrii ri, 'dxkot, xoLr^ roLvri, xa^ ^°'Yo>' ^^vai ^v\Ttv (0 Hkdrwv) -rv svog npdyfxarog ovra Tv\fxam- 

T*Atv u7r£to-£px£T«i. >tov (ryTO ^;^^ f '''' ^Y\lSvrci rt"), sns] ^ ra dvapfxoqwg £j(,ovra, 

o 106 EI^ TO HEPI EPMHNEIA:^. rvTo S^s eqi ra, e(j)e^>;; aXXvfXoig elpviixim ovojuLOLrcc yy.ipf.c, pyiy.cc- av yLVOf^svx i(^ 7Tot,pci,<)(^vif^ct,rL(rfxov Tf dno TuJV pYifjLcirixiv. tmv knX 
rog ^ p-^/j,a,ra, %Mp\g ovojucx^rog, cr>i/^-*iVst Trairujg, dlXct, nXeiova, rQ ii/e^ujrog /^ovy "Keyofxevujv' vjqe xvpMi; p^fxct, rvro sTvcti -^ 
^ y tL enL rS ivec^airog y^pova "Keyo jJLevDV ^ ujpiiT^/vov rieryjjuitiuvov. el S^ 

16 J f. 40 ^. ^ 'P oiei ^8 y uar-^v Ttpory.ei'^ ev rw "59 t^LV dei y,(lvTOL,\)Sx TLg a,nopoiy\ ha, ri fx-\ eg apX'*?? '^*? ^LX^opoig rxvTAg 

' rujv xc(,6' krepa "KeyojuLsvujv irij^aov" rSro 'p f-Mhqa, rviv ISLorYira, 5 npocreTiSeL rw Kojm rS p-/ifxa,rog 'ApiqoTeXYig, y>t eKhnT] ip{- 
TtJuv pYifA.ctTMV e<j.(pa,VLl^eL, enel Xy ovofJi.a,Tcl tlvo, vSh xiuKvei xoe^ crof^ev Yifj.eHg, ycaSanep 'Epf^vog^ f v i^ ^PX'!? oino^i^ofA.evov X070V, 
T^^oosTc^ TTOTe, u5g 'p ^wov t? dvQpwna, dXk' ixfTv* yTe rwv fxo- a.hkx nXeiova, sTvai Trapa tu7 (|)iXo(rc(|)to Jt, t? pv\fxa.rog ra, <Ty[fxaL- 
VW5 5C, asi xa.r-i]yopnfxevMV eqiv, are xa.o savra, OLy^a, rLvog xa.TY\- vofxeva,, j^ aKM ix a-Yjfxaivofxeva fv s| a,pX'^g a.nodLOOfxevov sivai 
'yopiifxeva, p-^fiarog, oTov rS eqtv y\ iJx sq-j, rekeiov ne^vKacLV ep- 'kayov, akko (5V Tt «J^jo. tluv vuvt npocfLdefisvuxv ■^v (j)iKoVo(f)OV u;ro- 
•yd^s^ koyov, ra, <5V 7S p-^fxara,, rY\v olxeiav crJ^ovTa ^VAfXLV, 10 7pctc|)Siv • rpLyjM^ ^ ^ pvjfxa, napa, rw 'KpLqorikeL keyofxevov 
fxovujg ^ asl xa6' kavrot KarY^yopsH^ <TVfL^s^'/\-x.e. supvjcrsis. 

16* f/p ^s tQto vnep^aLg -^ "« fxepog y(5sv crY\fxaivsi fwpig" f- 44. napa^g y\fuv ^lcI tmv nposLpY\fxiv{uv '^v rS py\fxa- I6b 

' wg Ixaviug rvyiov s^Y^yYiTSijjg iv T0T5 Trspi rS ovofxarog elpY\fxs'voLg, rog opLO-fxov (*), xou^cTspov re ot, stfJ^jxujrspsv jSi/Xs^ ^lo, t\jtwv 
kn\ T koLnov fxsra^aivsL, xai {Jjvjitj tujv xaS' srspn ksyofxsvujv e>.neLv onujg lyiicrL ra p-/\fxaTa npog t (njyaatvsiv ri a.k-/\6Eg y\ -^ev- 
£\pY\aX^ a-Y\fxavrLxa, sTv*t rot p-/\fxaTa, 'ViJuv xa6' vnoxsifxsva '^ Iv 15 oog. vjc^"'/} [x xa^' apyag, sv oXg nsp\ rY\g npog ci.kk'/\ka ^sVswg toTv 
vnoxeLfxevu)." rSro ^l ^lotl rwv pY\fxaTujv, w<rnep 3t, twv ovofxd- Te npayfLaTUJV Jt, tujv voY\fxaTujv jc, rujv i^ujvujv xoLvwg ^Lskeysro, 
rujv, ra. jw. wg xar' ^criav vnaipy^ovra roHg ujv xaTY\yopSv'^ Jt, (rvfx- slns nepL nacrwv ruJv dnkujv (pwvuiv ujg soixatrL rolg avev (Tvv- 
nkY\pujTLX(X «utujv ovrct, ksyov^ xarYiyopsi^, onsp sv t*i5 KarY\- 6s(rsujg y\ haips^reujg voY^fxaa-L x^ brs clkY\6eiag iJrs •^svoijg siirl 
yopiaig ekeyero xa6' vnoxsLfx^, rd -^s ojg crvfx^s^Y\x(3Ta, T0T5 asxTLxa, (ra.<ps(^spov (5's vuv au-p xara^rxsvoLTai ^yXvjflslg S^id 'P 
UTroxstusvotg, onsp sv vnoxsLfxevuj nporayopsve^. . . 'iva Sv otfxcpuj 2Xi osT^at f fxdhqa ^oxSv sv raHg dnkoug (jjujvaTg dk-^6sLav (5^s^s^ 
rd s'i^Y\ TYJg xaTY\yopiag ffapa^-vfcrvj, ^id tSto sinuiv otl de\ xa- JC, -^v^og, ip p-^^a Xs^uj, fXYjSsrspov TiJrujv cr-i^fiaivsLV • 'p ju, -^^ 
T»)7opsTc^ (|)iXsT Ta p-^fLara, snviyayev vTujg, otl nors /x xaS' erspov rS koyn fxepog, f ovofxa, ^l' ixsivujv npofSLpLcrcxfxevog 
vnoxSLfxsva nors ^s wg ev vnoxeLfnevuj. dkk' avTY\ fx y\ s^y/yvjiTig s^si>cvu, xav on fxahc^a (rvvdsrov '/\, ujg -f Kakhnnog yj -^ rpa- 
dpfiocrei rr\g ypa,ipy\g irujg syJcrY^g wg nape6sfxs6a, xadansp ev yskacpog, irY\fxavrLxov [x ujg (|)uo-su)g Tivog v\ ivvoiag, » fxevroi 
T0T5 rrXst^oig dvriypd^oLg evpicrxofisv. el Sl x, vru) rivsg iSskoLSV 25 dkY\6Sg y\ -^psvSyg, sav fXY\ ri clvtw npoqs6Y\ pYifxa. 
'iyew Tv^v 7pa(j)vfv, "x, asl tujv vnap^j^pvrwv crvjyu.ewV sc^iv, oTov rujv ,f. 45. Jt, TyTo cnjXXo^t^o^svog snaysi "y^s -p ^^ stvaA y\ fi.Y\ 

xa6' vnoxsLfxsvv," xa,6oLnsp cpLkoa-o^ogTlop^vpiog <pY\(riv, ipS- sTvai . o-vj/xsToV e^i rS npccyfxarog (**)." 'eqi S^s rSro xaratrxsvvi 
fxev evTav6a 'T xa6' vnoxsifxivH napsLkyjcpdaL it, avTt rS iv vno- dno rS fxdkkov nspi rS fx'/\ ^i-ye^ rd pyjfxara f dkyj^sg »1 1 

xsLfxsvuj' elwSe <^ 'iqLV ore f ev "onoxsLfLivuj d^La^opujg xaksHv ■ 

xa6' vnoxsifxiw. tvtujv fx vv r-^v nporspav ypacp^^v re 39 e^vf^vj- 30 (*) Boiah. II p. 306: hoc in loco Porphyrius de Stoicorum 
criv aIpsTs'ov. oti ^\ ^ <Jnoxsifxsvd nore yive^ ^'^fxara, u5g -r (|)i- dialeclica aliarumque scholarum multa permiscet, et ia aliis 

, , ~ j /v «N , ^ . ~ > . /^ / > » \ \ /, vi- ' quoque huius libri partibus, id est in exposilionibus, idem 

KocromeLV sv ruj f" (piA.oirotpeiv ujmshfxov sqi x, rp paoLCSLV sv 3 . , . , ,. ,. , 

\ ' ' ;,, ^ ^/ f , t t/ , , < lacit; quod mterdum nobis est negligendum: saepe enira su- 

Tc^ f i^oMC^eLV^ XLVSL^, i^L, ^ OTL TOTe «x "^S pnfJ^^Ta akk ujg ^^^^^^ explanalione magis obscuritas comparatur. - Quae- 

ovofxara, sv roHg koyoLg napakafx^ci,vs% ho ^ -^ ap6pov avrwv stionemdeArist. verbis Xqr^^rL v*p. . . ^p£>),(r£y ab Aspasio 

npordrrs'^, SLp'/\^ npoTspov. 35 pi-opositam vid. ap. i/oe/^. II p. 307. 

16 J f. 43. Tv\ ^La^opa ^y\itl fX'/\ xe7^ ovo/xa ev rvj crvvv]flst'a, (**) Boeth.l p. 220: "neque enira esse signum est rei aut 

^'^•TyTsVt Tv; to^oV'/]Ti Ty ctoptVy P*I>tros ^v sxsi ;rapa -^'wpicr/^tsVov, ""« ^^^^" q"od tantum valet tanquam si dicam, id quod dico 

A ) jsv / ' > ~ V ~ > . / / '5/ \ ' currit, non significat esse ipsum cursum aut non esse. . . ne- 

ijv ioioT-/\Ta, ej^pvjv ryg tijuv ovOyuaTcwv narspag tdtag Tivog eTriu- . ° . *^. 

, , ,^ ./ ,\>/ >^/i/ >~>\ que enim quodlibet verbum ita praedicatur ut signum sit rei 

WH.tag aRcjocrflW* ovinea ctvfg ovo/um «.vruj rioi/xsvog apLOL avr .,,. , ,. i 1 > . r ? tt 

' J r/ t / / j t / X mius de qua praedicatur, quod est vel quod non est. laem 11 

KaXsTv ccopicrov pyifxa, on ofxoiwg, cf^vjcrtv, i^ cnSv vnapxei, 39 40 ^ 3^3 . ^^^j ^^^^^ ^jjjjjj -^,^^^^^ ^^^-^^ signu,„ est rei esse 

cvTog 3t, fXY\ ovTog^ 'p vncxp^fSLV dvTL rS dk'/\6ujg xar^/^yopsH^ vel non esse," tale quiddam est. esse, quod verbura est, vel 

XauSctvcjuv. non esse, quod infinitum verbum est, non est signum rei, i.e. 

16* xat ^Yi^ri rd ju) sn\ rS ivsc^wrog xpova keyofxsva, onoia nor «ihil pe>' se significat: esse enim nisi in aliqua compositione 

16. .»'»■ / c/ i^f^Ji'/^^'/ non nonitur. vel certe omne verbum dictum per se signihcat 

av ouiri npoTujna, py,fxaTa xakeiv, olov t u^iotvu) 3t, t u^taivsig j.-uuit i »^ v. ^ r^iuuiu uiulu p ^ o 

v\t / , .V n .vj ,/ T^i//-.^'^^) ir quidem ahquid, sed si est vel non est, nondum significat. . . 
X. f u7iatvsi, evscujTog os ra sv nkarsL oV.kovori (>t{/ 'y) f axa-45 ^ .^. ,,.. ., 

•^ , / / ,/ /1 / cv^ rv / \ \ \ neque enim signum est verbum quod dicitur rei esse vel non 

picuov keyofxsvov iirs noLYJ^raL tl i^rs j>6sy^a:^ ^varov), ra oe tv ^^^^^ ^^ ^ ^^ ^^^ di^jt„,. ^,^^ ^^ -j ^^^ ^^^^ ^gj ^^^^ ^^i ^^n 

nipL^ y[j>ovov npo(Tcry\fxa,ivovTa (xaXsT<5s nepLp rov re napsky\kv6oTa, gsse tale sit, tanquam si dicam rem rpsam significare esse vel , 

\j Tv fxskXovra wg ^v ivequSrct, nepLsy^ovra) nrwrsLg pY\fxar<ig, cjug uon esse. atque hic est mehor intellectus. EI^TOnEPIEPMHNEIA^. 107 

if/svS^oi; ' sl 'yS' ra aiff/oei^iqi^A ^ xoivorepa Ttuf pvuuLXTwv, x^ slg yfl' (jug k(Tii\fx,09 »fl' ojg o/j.mvfJi.ujg v.aLrv{^op\ifxsvov x^ TiSv irpctyfJM- 
* ?ravr<t ro^ a>wXa amXvsJ, au'? ffj30(rsx,wg -^ uffojox.s»' ^ /"•'1 ^wi/* aXk' v^sv sqi, ^vi<t(v, yre aX^jflsg »rs ^psOiJ^o?, '^"npoc-T-^fJLa.ivsi 
vrtdpyisiv a-/]fJM[vovTot,, xx6' laura 'ksyo fJLSva, fji-] aXvjSeust ?] \//eu- os (ruvds(nv tivck,, vjv a,vev twv trvynsifjLsvujv tjx, sc^i voTjo-at." tQto 
^s^, ffo>k>kiu (J^y^TTtf fjM^Xov Toi, aXka. pT^fjia,TX »x (iV tl ^iyoivTO hi sqi, fnipoi; ^l yivs'^ (rvv6iTSMg, oTov Tvig Xs^i/o-vjg 'f oV sqi, 
rvTUJV. ctXXot fji.r,v el 'f npwTOV, ^ n? ^svrspov apa,. ira,vTMV ^s. S rtspi vjv <rvv6s<Tiv f aXvfisq SsuDpsHJ) jc, f -^svS^og, viVTivx (TvvSscnv 
yMKn^a.vsi Tuuv pvifJLoirtjjv a.pyosi^ic^spa, x^ iiOLVorspa,, jcj eig d ^avra dusu r(juv Tvyxsifxivwv, Tnriqi tujv ATrXwv, vx tqi 6swpyiTa.i. f 
TO, olkkx tlvxkvsl), f sqi i, f yx ec^ii', aTTsp eTi/ai xaXsT 5c, yu,vj jw, ki/ ksyofisvov Svjkov ' f 6% 7Tpo<rTii]fJLXivsiv t» ov r-^v (TvvdsTiv, 
«TfOi, («5 df kxoLq-n Tvjv p-/ifJixrujv slg raJora, fX^ fJi.sroyuJv dva,kvo- Jt, y r5ro ^ovoj' d,kk(X, Jt, rtjui' ctTrXtJuv eKa,qviv uj(TOt,vTUjg ipujvujv, hk 
fjJvy K, $a,ripii rvrujv, tujv fl wpiTfJiivujv eig 'p s^i, ruJv a d,op\.- somsv etp^c^ xp -^v rpoirov y,a.6' hv skiysro -^ pvjfjLO, npo(T(Tvif/La,iveiv 
qwv slg 'T y>c £<7ii', oTov rpiy^si, - rpiy^ujv sq\.v, vyia.<.vst - vyia,ivujv 10 y^povov, dkk' dvri tQ npog sripuj rivi (T-r^fxa,ivsiv, rnric^i (TVfjinks- 
eqiv, y Tpifst - rpiyujv vx 'iqtv, vy^ vyta.i.vsL - vyta,ivujv ^x, sqLV. KOfJisvov kripuj tlv\ <rvifjia.ivsLV <Tvvds<TLV o^SKTLKviv ^^vi -^svS^ig 3tj 
ei Toivvv Txvra. vrujg syovra. fx-/iSh xa.6' sa,vra, <rvifxa,ivsL dkYidlg dkvi$sia.g, vjg <rvv6iTsujg M rd dnka. nposnLvosl^. ei ^i TLg fiiv[ 
vi \l/sv^og, nujg dv 'iyoL koyov rd vqspa, Tarujv jc, f vn^ipysLv npoTiotro Ta.vr-f^v t3 npo(TTV]fjia.ivsLV r-^v e^vpjviTLV, nsL^i^uj rto 
okujg vj fL^vntlpysLV iC^ rviv t^jtujv fjLsra^Tiav <fi]fxa,ivovra, h^v^Sv tl ' Kks^a.v^pw kiyovri ^id rS "aii-f j«) -^ v^iv sqt" iu rujv ed^sPvjg 
dkviSsg vj ^psvS^og ; . . . f. 46. et jji yv yr^jug sy^oL f ^v^^f-v ujg na,ps6i- iS nspt rS tqL ^Lakiys^ ndkLV ^v 'Aptqorik-/iv, /utf} -r slns^iv ^d 
fis6a, "y(Js -^^ •r eLva,L <T'/ifJiem sqt rS npclyfJixrog vj fxv^ sTvoii" rvjV fii^TH nspi t3 'ovrog, (jug y^s ryrt/, orav xa,6' 'sa,vr kiyvQ, Svvot,- 
elpvifjisv/iv e^vpj-ziTLV fxovv\v auf >ia,6L<^uj<ra.v svpvj<rsLg. sl h"' ujirnsp fJisva cvjfia^ivsLV n dkvj6sg v\ \psv^og, x^ kiysLV cri t 'iqiv vj yL ■v i^k 
(fjtXoVotjjog ypa,^SL HopipvpLog "y «^^ f slvou cnjyUeTov sqi t3 'sqLv (o xv-rg -p nsp\ sKa^ripn koycg) au^p xafl' lau^p ksyofjisvov 
npdyfia.rog vj fxv] eTvat," ei i^ npoiujv sni rvjv nporipoiv ypat,^vy re dXv;9sg fxiv tl vj ^jjsv^og (TvjfioiivsLV y ni^vxsv, ovofiiOi ^i Ti oV, 
Xj e^ify-/i(nv ^ips"^, kiyoL dv nsp\ navrujv xoivtug rujv pv\f».drujv otl 20 uj(Tnsp Jtj rd oikka, p^^fxxra,, ^va,fxtv iyst npov\y\ifKivujg ju, <Tv\fiia.v- 
Cv\fxa.vrLKa. fxiv sqLV ujTnsp s'Lpv\J) tlvwv, dkl! vk dkvjSsixg v\ ■v/zeu- rtxviv rvfg t3 'ovrog fxe6i^sujg v\ ^epvfirewg, U^ ^svrepov ^\ koyov 
Svg, uj(Tnsp s^-/\kujiTS 6\oi t3 ''dkk' sl tc^LV v\ fx-/\, inuj (Tv\fxa,ivsL." k, xa,T'/\yopnfxivy rtvog npog vnoKsifxsvov <rvfinko>cv\g, oTg npo^^tdi- 
TiiTn os r'/\v XiTMV SL-/\ oiv oinodLavg OLa, rn aos y) f siva,i vj fxv\ fxsvov rsksLOV rs noLsi fv koyov yCj <rv\fxa,vrtMV '/\ «Avjasiag *| 
elvat (Tv^fxsiov sc^i t3 npdyfxoirog'" rSro ^i sc;tv, v ya.p sqt (Tv\- -^sv^g. 
fjiOivrtKov f p-Tjfxa, Ka.6' lauf ksyofxsvov t3 vna.pystv v\ fxv\ vnoip-2S f, 47 b. ^t' viv [x av a,lTia,v » >i^ rdg e^ dp-yvjg vno^i<rstg i6b 

Nt55~T\-l/ ~ '/ 53/ / / -r\^ \>/ \t/ \ / /41\ \ ' 1 / Vv 26. 

ystv f vn oivr» ov\Kiifxsvov npa,yfxa,' onsp st STrotet, rors fjuovujg fff tpv rrept ovofxa,Tog j^ pv\fxa,Tog koyov ( _) nspt a,no<pa,Tsujg oix- 
vy dv ^SKTLKov -^sv^vg Kj dkv\dsia,g' o «^ slnujv nspLnoirsi s<t'/\- kiys^) ^ xar«.^ot(reoug, 'insiTO, nspi dno^dvTeujg Kj Tsksvrouov 
fxoive fxiv TLva. svipysia.v, tirs os dkv^6sg ri nspt oivryjg sTnsv i/rs nspi koyn, dkk' dvTLqpi^SL >tp rv^v nspi aurcuv h^a,<TKa,kia,v rijv 
\f/ev^og, sa,v fxv\ tl npo(qe6v\ vnoxsifxsvov, w vna.pyov v\ fx'/\ vna.p- ragti/ xaS' v\v nsnoiv\^ aurtjuv sv rw npooLfxiuj rShs t3 ^i^kin rvjy 
yov f nspina.Tsiv noL-/^<TSL koyov dkv\6vi v\ •^sv^vj. •x' Sv "«(Js -^ 30 dnoipi6fxv\(TLv u5g napa,^o6v\vxi ocpsikovrujv, s'tpv\'^ nporepov. tujv ^I 
T SLVXL v\ fX'/\ SLvxi <rv\fxSLov ic^L t3 npoiyfxarog" 'l<tov sc^l tw otl rp pvjua KxS sa,vf keyofxevov yx iqi <Tv\fxa,vrLKOV are ry sti/at f , . . . , ' • n- 

^ X c , , ^ ; r/ t , altenus secundum participationera. . . vel certe ita mtelligen- 

itpa.yfxa., TarsqL f vn xvra <T'/ifxa,Lvoixsvov. onsp vi xaraebacng , . j •. • -j -l-i * • •i.-i 

^ ' ,, ^ ir r •> r I r = dum esl quod ait, jpsum quidem nihil est, non quoniam niinl 

e'LU)6s <Tv\fxa,iveLV, «re t3 fxv\ iiva.L, 'onsp ^v\k3J) ^td rv\g dnocpd- gignificet, sed quoniam nihil verum falsumve demonstret. 

<Tsujg. Ta,vra, [x nv xotvtiug Trepi Travpg eipvj^ pv\fxa,rog ' f ^i ys 35 (*) m. Ephes. a.xopS(Ti tjke? 'ou ttd ri o ' ApLt^-oTiXti? MdaKcuy Trspl 

"y^' a,v f ov ei7rv]g aun? xafl' sau-p •^Lkov" slv\ di/ Jt, xp T'/\v egvj- ?^«7« ^ Ji^«(rxei xcu -Ktpi (piAjv^?. .. xat" ^«.jLtey ort i; (pouvYJ fA.S,XKoi (pwio- 

yv\<riv rxvrv^v KciiroicrKSvaic^LKOv dno r3 fxSCkkov t3 /.tvj^sV Twv ^"'^'"^^ ^?''^ « '^"^*''^? Trpot^^aTf/a? • q -ycip <pcu»i .^•jVs., h fk Xo^/of $i<rsi. 

'pv\fxdrujv dkv\6eixg eXvoit ^^ %//eu'(Jvs h^eKTtxiv. nwg ^' dv yivotro ^^' ^^ f^l' ^\ '^*^ ^«V.^TauT^r x*\ ^dp ^afyol, xx\^^K66cit, ^a,\ 

^ , / \ 5 \ v\ \ / /-, -V V <\ 7r*iriy a.-aXw? u.i</. i<^i tbciiyvi u? 'ip^-ioi <b\i(recu? Zcra,, o Jk As^yo? « ■nc/.pa, irSicny 

ryro, exetvy xara(7xsua-ixoi' si uvi dia fxe^Tn naktv ra sclv, o .,,»vs/,, * \ s ^ , .'/ ^ 

^ ,\^,/ />\\-.c / ..^ " '"•'^'^'"^1 0'" "*' oe^rei' aXXa? 7*p Trotpoi Z,a.piA.xrc(.ig xai erspoi; ■Kctpx Tsp- 

na,pv\yuevov a,no m ovrog navrujv sci xolvov TuJv pv\iuxrujV; l£vig40 ^„~ e' »■/ -, " ~ -r- , v , ^. j. ' j. « 

r "I ' ~ r ir^ ^ Cs i^ fixyoti. £i Oi ri? tfTrri, tt^jk; vi ot xcnfjimoX vcixpyiyrcnt cioicpipvcTaiii (puiyoni, 

^\ sndysi t "au^ ^ ^' vh'iv s^tv." (*) kiyst ^s vhh SLva,L -p ov ^.^«yj„i 0a.rpdxv? i opytv, Xe>/*£v e*Ti xc^fi.x?? dhUc rSro- In ^dp 

"•^ — ^LCiy 0,1 (pouyoil cpucjEi, SrAov x«i Itt^ rSv ^ui^^Sy iTT^ Tarctiy fi.\y •^d.p ^(^■tn 

(*) Boeih. II p. 309: Alexander quidem dicit est vel ens fupeiV ^aiyr^y, ixin 6'k iyxp6poy }ca.\ tj oyofix tj priLLA (TtjfiXiYvcTa.y. i fiom H 

aequivocum esse : omnia enim praedicamenta, quae nulli com- TffTo, aXXa, •koCi ioirpiioy Trxlhg ^r,XS(Tiy ori (pva-et m^y a,t <pcuya.i, dAX* /*iv 

muni generi subduntur, aequivoca suntj^et de omnibus esse opya.yoi ^o/witix* X^-yovTe? Erwti, IrEpt* ^k SixXtjtTixot, xa\ ^ouvii<; fih ■tveu- 

praedicatur. . . Porphyrius vero aliam protulit expositioncra, fJ.c>jy 6a/p«| iprtiptet tpot%£«'A, iii«XexTix* ^i im'i'Kuirri<; yXaSaa-a, o^ov- 

quae huiusmodi est. sermo hic, quem dicimus "est," nullam t£?. iia,\ a.vroi tl o 'Api^-oTsXij? Iv t)? 7r£p\ Z(i/wv 'I^-opjit? (49) ^ro"^ jttil 

per se subslanliam monstrat, sed semper aliquam coniunctio- srvoii ti^v cpouy^y yiva t? /07« dXXot fA.£XXoy uXiif Xe7oy l7r^X£tv uA»( '^dp 

nem vel earum rerum quae sunt, si simpliciter apponatur, vel ^ivEToti rco Xofco. 

02 108 EISjTOnEPIEPMHNEIA^. 

TtApaXyj^Sevrwv elg TtcipoLc^a^nv r^g l^ioryirog rS "koyii r-/\v e^v]7v]- crvXkoyi<rfj.w TTapxk-yi(pSeL<ru)V rtporatrsujv o 'ApicforA,v]5 r^ ^ fJLei' 
(TLV 7Toiviu,evoL, f ju, ori K, ^(Dvri a-/ifJLa,vrLyiyi 7ra,p>.ey.ev wg itpo- ^ovi avyy^ujpeH,, r^ keya^rvi itd.v opya,vov na,(r-/ii; <J)U(njt% ^vvd- 
^avYJ Xt'av Koiv Tot(; opL(rfxoi(; rvjv r3 Xoy» /xepujv -/j^v] ncLpeLXv^fx- ^eujg ^yreL eHva.i,, ryjc, c)'s ekarrovoi; emkoLiuL^cLve]),, rv\i; Xe^yo^vjg 
jU,eW, -r ^£ kj!' cnjv9v]>cv]V vvn nxpxkekeH^Sai.i ^afxev u5g yviupi- cpya.vov eTva.j fv X070V rvjg (|)a»vv]nxv]5 Iv v^yuTv ^uva^cujg. 
yu.ov- re ov Ix rujv rtepL t3 ovdyuarog u)g )cj^ a^uvSvjvcvjV ovro; e\.pv\ixe- 5 f. 51 Z>. ori [x yv x^ o-uvfivjxvjv Xo^og vtj r* ryry /^ep*], rol7« 

vojv, eni S's tS p-/\fxa.ro(; wg o^ot^ujg eyiovro^; na,pa,kekeLy.f^svov, Xj re ovofxa, 3t, t» pyifxa,, Slo. nokkujv snL^sosiKl) • dkX sneL vc, op7«.- 
ojg o'Xi7ov vqspov svK0i,ipujg npoq-ed-/i<rofxevov fjp f a.va.LpsSY^va.L fv vov auTv eTvat c})a^ev r^g rujv ovofxoirvjv ■/} raJv npAyfxoLrujv <ri/\- 
^onSvTO, '^v civTLKsifxevov y,a,ra.crKSvaXsLV koyov, otl y ^ecrei l^tv fxa,cria,g, ri Trore' sc^l f -fjpujfLsvov a.vrw w; opydvuj py\reov. ^A- 
aXka, ^uVei, rdya, ^s ;c, wg vno ryjg s^yjg S'La,^opa.g nspLsyofxsvov. vspov ^-/^ otl vj ^La.vo-/\riK-/\ -^vyj^' fiovy\g '^ Ta,vrY\g epyov "V Xpyi^ 

16* f. 49 b. elnujv ^e -T fispog rS koya <ry\fxa.vTLx.ov sTvoll uig 10 koyuj. nujg S's ^vva.l) y^ (rvvS-/\xy\v ujv opya.vov eTvctt ^v(ri>iy\i 

' (jjaciv, otX^' yj^ ujg xa,Ta,<pa.(rLV, wx effvi^a^ev otl ^S^e ujg a.no<pa,- rtvog ^vafxsujg, el ro» ^a,LV0LT0 Sa,vfxa,qov ^La. fv ksyovra, kocvovoi, 
cTLV (*), ujs ov npo(pxvsg otl fXY\ a^tujv ra. fispy\ rS koya dswpsiv (pvcrsL eTvat Trav ^vcrLxyjg ^va^fxsujg opyavov, vnep^vy\ Ta,vTv\v 
ujg xara(|)a'crefg aX^ ujg dnkoCg <pujvo[g, nokkw ^vjrry fxSikkov uig epSfxev eTvat rv]V Xo^t^txviv re jc, TsyyLii-/^v Iv Yifxxv 6\)va.fXLV, are Xj 
<ino^X(reLg a,vr<t na,pa,ka.^sl!v vx a.v nors (^.^LujcreLev, ensL y(j clvxyxy\ y^ujpicj-/\v na.vTg <rujfxa.Tog ey^cra.v H(na.v. TaAjra, (5's ort vcj aurio 
kv r>] an^ocf^airet nepLeys^ ^ ty\v xa,Tdi^a.<rLV. 15 Tw ' ApLc^ors'ksL SoKSvra, keyofxev, ^y^o7 ra, npog rw nspa,TL rS 

16* npog tSto Sv <rvvra,>iTeov -r "ctX)v' yy\ rS avSpujn^ (rvk- ^evrspa ^L^kibi Ty\g ^uo-txvjg 'Avcpoao-eujg (p. 199 20) nap' 

"ka^yj fxia." rSro ^s nakLv y.a,Ta.(rx.svaX,wv f rujv a,nkwv <pw- a,vrS keyofxeva, nepL rS ra, a.^koya, ^u7a ^tavotag ec^sp-/\fiLsva, fLY\ 
vujv to, fxipv\ fxv\^svog SLva,L xa,S' eaurct (rv]yu,avrt>ca, vcj rvjv xa,- x^ r^syyy^v a.kka, x^ ^v^tlv evepyeiv, ujg a,v Ty\g re-yy-/\g ex TLVog 
rx(rx£vy\v a,no tS fxakkov xavravSa, noLiifxsvog. ^^s <^ sv rw vnsp Ty\v ^vctlv TSTa,yfisv/\g sv ■/\fxiv ^vvdfLewg npoa,yofxev/\g. 
fxvg, (py\<rL, f vg <ry\fxa,vrLxov, dkkot- ^wv^ eqL vvv fxovov. tSto 20 f. 52. ' AypL ryrujv ' Apic^oTeky\g na.pa.c^^^<ra.g ■/\fnv ra, re 

^' liftv OTi f vg xa,S' saLv^ fx ksyofxsvov crY\fia,iveL "rv yptpov, orav qoLyeta, rS koyn (*), f ov0yU,a ^Y\fLL )c, t pYifxa,, x, ^v l^ auroijv 
^\ (wg fiepog a,vf rS fxvg ovofxarog Xa/3v]5, TravraTractv l^tv a,<rv\- <rvyxeLfxevov x^ xotvujg ksyofxevov koyov, l^ ujv nacra, S^LoCksxrog 
fxov, 5C, "vuv," onep sc^lv ev rw Sewps7^ wg fxspog, <pwv/\ sqL fio- sysL rvjv ^eve^rtv, £|^; x^ ra, Ig dpyY^g ^LwpL^rfxsva, fxsra,^a,ivei 
vov, v^sv hoi^epiKra, fXLoig rwv d.(ry\fxwv. Xotrrov snL rvjv rS <ino<pa,vrLxS koy» Sswpioiv, ov sksyofxev tv ri 

17 a f. 50 b. (rvkkoyi(rfj.cv sksyysL tlvo, hd, rurwv 'Apiq-ore- 25 eT^og eTvai r? dnkS koya, xaSansp f v xk-/\rLKo'v, 'fv eujcrt^coV, '^v 

■ kv\g ^SLxvvva,L ^oxSvra, ujg Xo^og y SsrsL sqiv dkkd ^v(rsL. rig spwTv\fA,a.TLK0V, fy npoc^a.xrLxov, wv t-xa.c^ov a,vTOTsksg sc^i x^ 
yv <rvyXoyi<rfiJog', koyog, <pv\<nv, hpya.vov Ig-i rvjg (pwv/\Tixy\g sv xa,S eauf <rv\fxa,vrLxov dnY\pri!rfxsvv\g ^La,voia,g. . . f. 53. «J^trr^ 
i^yuTv ^vvafxswg ^v<reL v<rv\g (**)" ^l^ a,vrS ^yv <r-/\fxa.ivofxsv dkkv\- -yu ycv^g rv^g rS koyy '^srswg, xa.Sd, ^iwpL^rev (jji^oVotjvog @eo- 
koLg ocra, ^akofxeSa, ujg ovrog opyavn. noCv cpya,vov ^v^rLxvjg S\j- ^pacfog, ryjg rs npog rag dxpowfxs^vag oTg )c, crv]yu,at'vet rt, vc, 
va,fJiSwg 3C, auT (jjua^ej, xa,Sa,nep o<pSa,kfxoL fx Tv\g Iv ■/\fuv onrLxyjgSO ryjg npog ra, npa,yff.a,ra, vnsp wv ksywv nelcraL nporiSs'^ rng 
hjva,fLSwg opya.va, ovrsg ^v<rewg el<rL x^ y rsyyv^g tpyov, wra, ^s dxpcwfxsvag, nspL [x t-/\v '^e<rLV. a,vrS ty\v npog ryg dxpoccrdg 
rvjg dxaqLK^g, ^ dkko tl fJiopLov a,kkv\g. koyog dpa, ^v<reL l<;-tv, ^tara^ivov^ noLY\rLx^/\ 3c, pv\ropLX'/\, ^lotl epyov xvToug exksys^ 
v^sv sx TYJg v\fxeTepa,g e^ywv enLVOLag. ^vo rotvuv ycrtJijv rwv Iv rw ra, (refxvorepa, rwv ovofia,rwv dkkd fnv^ rd xoiva, x^ S'e^^/\fxev- 

1^,,., .,|,., : ^eva, )c, Ta,vra, eva,pfioviwg ^rvfxnkexeLv dkkv\koig, wqe ^ia ry- 

(*) 5oe/A.II p.310: sed quod a(Jdldit orationispartessigni-35 rwv Xj rwv rvroLg snofxevwv, oTov <ra.^v\veia,g ykvKvr/\rog ^ 
ficareut dictionem, non ut affirmationem vclnegalionem, Alex- r(ijv aX^wv ISswv, stl re fxaxpokoyiag x^ ^pa.-yykoyia.g, x^ 
ander ila dictura esse arbitratur etc. - neque tamen patet ^jnpoV TraVrwv 7rapaXa/>t|3avo/>teVujv, oTcrai re tv ct)tpoarviv x^ 

ex iis quae ad h.l. explicandum ex Alexandri et Por- »_i~>-,^, .> ^ ^ a^ /i / " ~ \x/ , _^^,. 

. .^ ... , . , . e>c7r/wV]Pai x^ npog rvjv Treifluj Yeipujflevra syeLV. T-/\g os 76 npog 

phyrii commentariis satis prolixe Boethius affert, ^ / ~-,/ / <.',/, / > 

, , „1 . >. 1 ■ . Ta npa.yu.a,Ta, ry koyH vsrswg d)Lko(ro<bog npo^/^ynfxsvujg.sffi- 

alterutrum vv. vei negationem legisse, quae ipse / / > a, ^ t ^ r r n 1 

Boethius in versione atque expositione exprimit. ^° M^O, ^" re ^^/ev^og^ ^LeUyywv y ^ dky\S\g dno^eixwg. . . 

(**) Boeth. II p. 3l4: Plato vero in eo libro qui inscribitur ^ ^'^^ l^iffaW otl ^v opLcrfxov rS dnocpavTLKS koya S^id tvtwv 

Cratylus (p. 388 sqq.) aliter esse constituit, orationemque dicit dnoS^iow^nv, vS^sv npor^e-/\SsLg xa,Ta.<pa,rewg i, dno<pa,(rewg npog 

supellectllem quandam alqueinstrumentumessesignificandires rv\v ryrujv (^i(i~a(r)caXtav, onsp iv roTg egvjg (J^o^^gag rt(rl n'oteTv ^/- 

eas quae naturaliler intellectibus concipiuntur, earumque intel- '■ 

lectum vocabulis discernendi. quodsi omne instrumentum na- (*) Boeth. II p. 315 : species quidera orationis multae sunt, 

turalium rerum secundum naturam est, ut videndi oculus, no- sed eas varie partiuntur. at vero Peripatelici quinque parti- 

mina qQoque secundum naturara esse arbitratur. sed hoc Ari- bus omnes species orationis ac membra distribuunt. . . perfectae 

stotcles negat, et Alcxander multis in eo nititur argumentis, orationis alia est deprecativa. . . alia imperativa. . . alia interrOT % 

raonstrans oralionem non e$sQ iustrumentum naturale. gativa. . . alia vocativa. . . alia enuntialiya. EI^^TOnEPIEPMHNEIA^. - 109 

Sw>t£v civTolg yjTtovosw ori -tv twv ojutxjvv/nojv (pmwv slg roi (tv^- TTujg a.v (ruy>tpcit,Qeivi Siy^ct th OvvaTTTixS <rov^i(rjxii ; n-oXXoociS H 
uxivofj(.evoL TpoTTov ^iAipef^ 5} a,7ro^a,v<nq eig re ry^v xATd^ct^nv Xj ye tyjv ^ynfxiv/iv twv TTporc(,(re(jjv «^a. tw cnjvM^rfxw jjLerctppvSjuu' 
r^v dnocpoicrLV, aXX' vy) '^v rwv ysvujv slg rot efS^yj. xcniroi rig a,v e»j ^ofJLev yrwg (ju^s ^vjxeTJ ^ oivroreXvj etvcci npog oinoipxv^nv^ r^ S^l 
OjSKruog (bujVY,g ofXiuvvfJLy fiyi^efjloiv koivy^v ^vtiv (rvifxot,im(TY\(;\ ^voLfxei. nepieyeiv tv cnjvBe^rfxov,, y] f rw cruvS^eirfXM lcro6\)vxfMV 

17a f. 54. o'icA Tiirwv S^irrYiV e7vot,i <l)Yi(n tujv 'Kojmv ty^v ^miTii', 5 x^ rSro enippYjfxoi, npoq tyjv lnofxiv/\v tijjv nporoLcreixjv Xj cturorsX^ 

' rr^v jw, oLvrujv xa9' aiJryg oTov ot,vro(pvixjg oLvroig evvnci.pyii(ra.v,, fxefxevYjKvloLv (rvfx^ve^, y.a,Sa.nep tyei v^enirQ nponeifKevv. 
yca,S(inep en\. rS ^wxpa^rvig nepinxrel, rY;v ^l 6ea-ei rm e^wSev {. 55 b. npoSefxevog ^ioi.XeydYJva.i nepi rS a,no^a,vri>iH "Koya 17 a 

«uroi5 iniyevofxevYiv vno t3 ^i' ocut rSro xa,\vfxivy (rvv^e^rfxv, x^ rwv rvm sl^'ojv, }ioi,ra.^a.<reujg rs Jt, oino^a,(reujg, snet^vi m- 
xadctnep en\ ra ^wxpar'/]; xctflvj^ k, Hka.rojv nepina.reH' ^vo tojv exa.repov -t fxsv ri tyei xa.rY\yopiifxevov f ^s vno>ieifxevov.y 
^ ovrag eva.pyijjg evravSa, 'Koyijg, fv '^ujxpa,r-/ig xaSvj^ k, fv 10 S^La,^opa,v rivoi, rvrujv Y\fjav na,pa.^iS'uj(ri, (rvfx^xk'Kofii.evY[V a,vT(^ 
TiVkaiTujv nep\.na,rei, o xa,i crvvS^etrfxog sfx^XY\6e\g fxea-ov ujtrnep npog rijf ^idpSpuj^nv tujv e^e^^g pYidYirofxsvujv. \eyei ^ ori fV 
(rvvS^s7v S^i' sa,vry fj.s<ns x^ svSv eS^o^e. f v xvfv <5'£ tyvcn rponov p, xa.rY\yopvfLevov opov sv rY\ npoToi(Tei nSicra, a,vcLyxY\ pyjfxa, sTvoLi ^ 
Xj ol vno6srixo\ nJ.vrsg Ksyofxsvoi "koyoi.' ^ -p sxeTvoi sx nksiovwv nrujtnv p;^f^a.rog, iVwg ^e nore Jt, a.opLqov pY\fia., xa,6(lnep sv roug 
fxsv sl(nv dnkixiv koym, svnfxsvoi ^e vno rS (rvva.7fTixS npo(ra.yo- oino(px<rs(riv, onep eoixs <rvfxnepLeikYi(pe'va,i tm p-^fxa,Ti ^L^i n^Tm 
pevofxeva (rvv^eo-fxn. . . rS ^s xvpiujg ei^^g ocro; koyn, Xj ^lo, tSto 15 o 'A/Si^oreXvfg, yj lug npoY\yiifxevujg pi, nep\ xxra,^o[<reujg §La.keyo- 
<pv<reL nporepa ovrog tS fiYi (rvvM<TfXM f ev ^j^ovrog, o fxev rig fxevog na,pa,kekoLneva,L, f v o^e vnoxsifxevov y ndvrujg ovofxa, ^ 
kq\ xa.rd^a.<rLg o ^e d.no<pa,<ng. tqi M ng Xj TY\g xa,Ta.(pa,<reujg nrwnv ovofxa.Tog »| dopiqov ovofjia., dkV tc^LV ore ^ Xo^yoi' s» 
npog riiv clno'(px(nv ^ia,<popcl., v >i^ -^ h (ofxoiujg -^ sTg tujv koyujv nksLOvujv ovofia,rujv crvyxsifxsvov. . . aXX' yj^ yriw ksys'^ rxvTct, 
rvrujv kxoLTepog, v^sfXLa.g e^cuflev ^ovjfleiotg ^eY\6eig npog rv^v 'ivuj- (ra,^ujg vno rS 'ApLc^orikag S^iot f <ruvrofxov TY\g sna,yyski.a,g. 
(TLv) dkkd xj' '^ npujTov • y '^ ofxoiujg npwrog koyog mrujv sxa,- 20 slnujv y^ (rcc^ujg t nspi rS xa,TY\yopiifxivn, Y^vi^oLTO fxovov f >^ 
Te^og, dkkoi nporipa, rv]g dno<poC<rsujg v\ xa,Ta,^oL<rLg >i^ rvjv dnko- fv vnoxsifxsvov, elnwv "^ ^^ o tS dvSpujna koyog, sdv fxvj f tc^iv 
Tvira, rvig ki^sujg, Slotl f dpvv\Tixov npo<rka.^Sra, fxoptov anocpx- v} f Qx sqLV v\ v\v v\ tc^oLi v\ tl tolStov npoqsSvj, ynuj koyog dno- 
(TLg yive'^, npovcpeqoLvxL Sl dvclyxv\ f v ty\v npo3-^xv\v S^eyofievov ^xvnxog." dkkd S^lx ri nep\ fx rS xxrviyopiifxivii kiye^) Six rv- 
rS sx rY\g npo^icreujg dnoTeknfiiva. Slx tSto jx av >ij o 'Apic^o- tujv uug dvev mm fxvj a.v yevofjJvv\g nporxreujg, nep\ Sc tS vno- 
Tikv\g vrujg eTnev tvx npuJrov etvxi koyov dno^xvnxov, ty\v xxtx- 25 xeLfxiva f ofxoiov y npo(^i6e'^, xxitol Ofxoiujg exxripa mrujv rvlg 
^xiTiv, sTtx ty\v d.nD<px<riv, f '^eTro." y nspL r? svog dkkd nepL nporx(reujg Seofxivv\g, >Lj pY\6ivrujv v[S-i] mrujv sv roT; npokx^S^nv., 
rS npujm kiyujv. S^i' xv-^ S^s tSto kfyov t^siv virS'A<ppoSi(rLiujg («5 «re f ovofix, xxv v[ (rvv6srov, Svvx'^ (Tv^fiY^xi n dkv\6sg ij 
So^x nepL rvjg dno(poLV<reujg ^oxei, fi^ (TvyyujpSrx yivog xvr-/\v ^pevS^og pvifxxTog %ujpig, yrs f pvjfix Siyx vnoxsLfxiva rivog, cwg 
eTv*i xxrx^X(rsujg ^ dno(px<Tsujg' nujg yJ.p, sv ofg f npuJrov Xjf sSLS(ly6Y[fxev sv tuj (TVfxnspxcTfxxTL tuj nsp\ rS p-^fxxrog. tqi ^ 
tig-epov, f ryrujv xoivujg xxrY\yopHfxevov i<^xi yivog; v\ Txvrv\v 30 av npog rvy dnopixv rxvTYy dnopSvrxg kiysiv xnep <pY\rLV ^iko- 
tyacn ty\v tol^lv s? x^ f dno^oLvrsLg sTvxi " (ofxoiujg '^ xvrujv <TO(pog HopcpvpLog, ujg sv rw xxTY\yopiXM slS^si tS dno^xvnxS koya 
Ixxripx SexnxY\ -^pev^g re x^ dkY\6e'xg) dkkx xa,ra, n (TVfx^e- f xvpog eyetv fjbxkiqx tv xxTv\yopi/fxevov npog tv\v vnxp^LV y\ xw- 
^Y\xog e^iwSsv, otov tv\v tujv ki^eujv xnkoT-/irx. rore Ss t?v elpv\- nxp^ixv TY\g dno^oLVcreujg (Tvifxxivov • Sio x^ ivrevdev okog koyog 
fxivov xxvovx yujpoLV tyeLV kiyoftev, orxv xxr' ctuf f xoLvuJg xx- xxTv\yopLx^g ovofxx^sl), k, f dpvv\Tixov fiopLov iv rctig «7ro(|)«.(re<nv 
Tv\yopiIfxsvov tyyj<n f npujrov x, f Sevrepov rx vn' xvro. rSro 35 ujg xvpiujripia mruj npoqiSsfxsv, Tvx rv^g xxTX^x(rsujg xvxipsdsi- 
jS Sv nokka,yS Slx nokkujv dnoSiSsLx'^ • svrxvdx ^e xxTv\yopSvrsg crv\g S^lx rvig dvxLpirsujg rS xvpLujripa tujv ev ctur^ fiopiujv y\ drto- 
T^v dno<pxv(rLV xoLVixJg xxrx^dcreujg Jt, dno^dcreujg, y kiyofxev ^X(TLg yivvQ. ^ Sl^ tSto nsp\ fxova rS fxopia ryry iroieT^ fv 
T^v pL xxTOL^x<TLV npujTY^v dno^xv<TLV eTvxi rijv S'e xno^x(TLV S^ev- koyov ev mroig 'ApLqoTik-/\g, ujg mm y^ujp\g dno(pxv(Teujg ax xv 
ripxv dno^xvTLV, dkkx t" npuJrov v^ f Sevrepov, ous sl'pv\^, )i^ ysvofxivv\g. fX'/\noTe Ss npor^pvic^epov y\ rolg npoxeLfxivoLg f ki- 
T^v dnkorY\rx Tiuv Xej^ewv vov\riov. rS S\ 'Apie^orihig (TXcpujgAO ysLV ort ev oTg jx nepi rS ovofxxrog v\v hoyog, ins(Tv\fxv\vxro ws 
kiyovrog ori rujv nxpx rvy xxrx<px<rLv x^ rv]V dno^xnv dno(pxv- oTov xv Xvjcf^Sv], ax xv yivoLTO Siyoy pv\fxxTog xvrxpxeg npog f 
Totujv X07WV txxc^og (TvvM^Tfxuj noLvrujg eTg eqiv, snLQY{f/\creLev xv noLv\(rxL dno^xv^TLV • Xj -^ rpxyikx^og, ^Y\<Ti, (rvifxxivei fxiv ri, 
Tts Ti spnfxev nepi m koya m keyovrog ij/wiy vnsp yvy ovrog anuj oe xkY\(jsg y\ -^svdog, sxv fxvi f sivxi vi f fXY\ eivxi npoqeOYi 
v\fLipx iq'\,v ;" yre ']^ xnkSg vrog koyog are <rvvSi<rfXii npog tv\v v\ xnkixJg y\ >tp ypovov. ^ natkLV iv oTg S^Lekiyero nepi rS pY\fxxros, 
%vixj<nv ^xivel) S^ev^^eig. npog ov pv\riov otl iVo /u, auroreXet; dno- 45 ra aufa ^ n^epl ryry ini<rv\fJLXLvofxevog tkeysv, ujg ax tqLV xvra.p- 
^xvreig (TVfxnkxxv\vxL dkkY}.xig np^g kvog koya yive(TLV (TvvSi^Tfxa xsg xv^ xx6' auf keyofxsvov npog dno(poLV<rsujg yive<rLV. ivrxvBa, 
yujp^g ivepyeich Xvj(j)9evrog dSvvxrov f ^;^^ "^^Xto; vnep y^v il vxin npocrsridvi^^Siyx ovofxxrog" (xvto6sv '^ okoyog^kiyy^sro 
ic^iv" ai5roreX^5 ov rtu ^^vjfxipx iqiv" xvrorekeT Xj xvrm ovn Sid rxg koyoig vnoxsifxivoig yjiixjfxivxg nporxireLg) xkk on ficvov » 110 EI^TOnEPIEPMHNEIAS. 

'iOiict' ^ kripv rivoi;, w Trpoqi$£fj.£Vov x^ (pjvTLSsfJievov -^ p^fJM ^o ^sujpSvJ) tS kvog "Koya ^i*(J)op*t', julU ju) x^ -t dnlSv XjxnjvSs- 
itoiv\<T£i TY^v oiTTo(pxv(nv TYiv f siva.1 vj 'f yu.v) eivAi, (rvjfJLa,i.vii(rav. ev rov sx. nXeiovm aTrXiiuv Xoyujv^ l-fp* ^s x^ f npwrov y^ ^exjrepov^ 
6's ToTg fJLsr' iy.eHyoi, noi,pai.^e§'ojixemg nepXXo^^a S^MKeyQeig, x^ eiTfuiv npoYjyiifxevMg /a ev roHg dnXoHg, ^ia rnTijg S\ Jtj iv rotq (ruv6eToig, 
oTt' eq\ (rnfJt,c(,VT^i\ ^wvvl jxippg i%v<rci. (n^fxa.vriy.ov., onep xoivujg ix r^g noiOTViTog ^viKovori rm nporoL^reujv, rvrs Karci(.^»,rixS XeVw 
vnaipyeiv toI(; TeXeioig oc, T0T5 aTeXsVi X07015 ekeyofxev., JCj fiSTct^ S Jt, a.no(pxrt>i3, Tvjg TOMVTYig ra,^ewg a.va.^a,mfj.evY\g • ffepl (5'/ ^e 
^a; Iffl Tiji' SeujpMV rv^g a,no^oLv<reujg oc, tJjv ra,vTY\g el^Sjv., iua-nsp t>]V ir-/j^a.a(n«.v ^i* i^ ^tf '<' sv jc^ f» TrXvjSog tujv <r-i\fxa.ivofLevwVy,. 
^sl<Ta,g fxv^ rig vnoXa.^Y^ Tvg opiqixyg Xoyng xre crvvSeTifg ix, nXeio- f. 59. ra.vrY\v nv ty\v aino tCjv (TYifxxivofxevujv OsujpiifxivYiv iv rcug 
vujv cvTctg 3^ (rYifxxvTLKHg fXLoCg (pv^rsujg vnapy^^ovra.g ovva,^ noielv npoTa.(rs<rL ^ia,(popa,v na,pa,S^,g v\fjuv ^tct Tyrujv tva, "Koyov a,nD^a,v- 
<lnod)XV(rLV., ^l<^ tvto vvv Ta.vTX npoqLS-/i(ri, nepi uiv i^iv nuj (j)ai- tlkov elva,i (jjvjo-i, avpiujTepov ix tv zv o"v)/AaivovT», ^svTipujg ^s Xj 
ve3 ^LSLksy fxivog, ine\ <Js oKujg opL^rfxwv iv T^roig nenoiYiJ) fxveia^v, 10 t=v (xvv^icrfxw f sv ixeiv Ksyofxevov, noXkyg §s ryg noXka, a-/[fxa.i- 
Sroi M el(riv ix nksLOvujv ovofxolrujv (rvyxeifxsvoL koyoi nepi rv[V vovTag Xj fXY\ Iv, >j Tvg ao-uvoeTyg. ev ^v\ TiiTOLg <rvvh'i(r fxw ju, 
ycnav rS olvtS npiJ.yfxa.rog cj-pe(pofiivujv, x^ ^Loi tSto eTg sjta^og ^va X070V axy^cov y fv iv fxova,Lg TaTg ki^erLv inixTYiTOV efovra, 
TbTiuv, ffoXXJjg ^e npa.yfxa.Teia.g ^ TyTy ^eT^ dsujpia,, nore ju, ex TVjV ^viwcTiV iJ^ia f v (rvv^s<rfxov na.pa.nk-^<riujg ru> ^a.y.ikkuj, og S'Loi 
rujv <rvjxns^opY\fxivujv ovo/ndtrujv v<riot,^ fud (rvifxccivs^ x^ eXg eg fv (rvvif^ovTO, ra, nksiova, ka,y^a,va, ^e<rfxov eXg kiyel) £Tv«,l, wg oVav 
auTwv dnorekeil) koyog nore ^s yj^ etg, a.va.^a.kke'^ rY\v thtujv 15 elnujfxsv '^ujxpa.TY\g xa,6-/\1) 5c, 'AXxjjSjatJ^vjg nspLna.Tsi, y\ ^ouxpaTvjg 
na,pix§o<rLV slg rsksLoripa^v tlvo^ npa.yfxa.reia.v, vjg ep70v e^l r<ji xaflvj^ Jt, 'AXxi/StacJ^vjg xafiij^, -^ ^wxpaTvjg :^ 'AXjcjjSjacJ^vjg xaflvj^ 
ovT» Y] ovTA (ntoneHv. ^Lonep ev re r\u e^Mfxw Xj iv tw oy^oui (nxvreg ^^ 01 htuj ksyofxsvoi nkeioveg ovrsg nspi jmvyjv tvjv Xe|tv 
^t|3Xia» Tvjg MeTa Ta ^uiTtxa ttoXuv nsp\ r»n noLY^^rs'^ koyov (*), eyii^rL tvjv e^(|)aiV0yaevv]V ^ja fv <rvv^£<rfxov tvuj^nv), dkkoi rug iv 
'f jw) 7evog, Tva oTvveXovTeg ejTTouyaev f xe(f>aXajov Touv ev exeivojg TOig vnoS^TLx.olg xa,kbifxivoig <rvkkoyL<rfxolg x^ t <rvvY\fXfxivov y\ 4 
7ta,pa^e^ofxivMV, uXvjg ev tio opi<rfxw koyov 'iy^sLv d,no(pa.Lvofxsvog, 20 ^je^eu^^evov ksyofxsvov na,pa,ka,fx^a,vofxiviig, oTov "et fleog ot^a- 
Tv^v ^^ ^L<x^Qpaiv, Xj fx<xkiqa. tvjv e^^aTvjv ^ fx<ivuj rw opLqw npa,- 6og, a,l'^iov f n^av" x, "vjtoi ajlJjov '^ n^av vj ^evvvjTov." TrXetoveg ju- 
yfXATL i(pa,pfxoTrii<ra,v, slS^onoiov yive^ x^ ,reksLujTLXY\v Tvjg olxsia.g ^ 39 wtoj ovTeg cuvfjeovj kJ^ ty\v Xe'^jv, 01 fx vno rS <rvva,nTLxS 
OXvjg, yi^evog sT^joy jJ^evjfleTo-av Trpog tvjv ^vwo^jv ty,v npog a.vTY\v • y ksyofxeva (rvv^ia-fxv, 01 ^s Orro t? ^ja^euxTjJcy • aXX' eyjtKri ri nkiov 
^ npog xsyujpL^rfxivov tj k, xafl' aO'^ u^e^vjxog j^^^st T'/^v ^vouiTjv, tujv npo£LpY\fxivujv ori tujV iv auroTg na.pa.ka.fx^a.vofxivujv nk£iovujv 
otXX' e^j f eTcS^og <Jja6eo-tg Tig T^g npo<r£ySg uXvjg, to' Te jcafloXy ot, 25 npa,yfxa.Tujv y\ dxokiiSia,v i] ^idqxinv (rYifxa,ivd<rLV. au-v vv rSro -^ 
vovjfv Tvjg vovjTvjg Xe^OyaeV/jg vXvjg, TarJfv ^s etrreTv T^g x^ 't y£VL- tv tl ov e^iv vn' auTuuv <r'/\fxa.LvofX£vov, vj dxokaSia, auTvj tujv npa,- 
nwTspov enivo\ifxivY\g x^ -^ cua!i-/\rov, x^ xa.S' ixxqa. rng xa,r' au^p yfxdrujv vi vj h\dqa.<rLg. nsryg y} vv ^id ra,vroL, hvripujg ki^s^ 
hxriSs^ ns^vxvMg. ^ia TauTa Totvyv rs opLc^Lxog koyog etg T sv ej^eiv vno TS'A.pLqoTikvg pvfriov, /j!^ rSg 'iv tl xxTYjyopiifxe- 
vx ex ^La^xsxpifxivujv npoTspov 'insLra, <rvvskSii<rujv dkk-/\ka,Lg IS^io- vpv xxS' evog vnoxsLfxiva <rY\fxa,ivovTa,g' wq£ eTvai -r ksyofx^vov 
r^m <rvyxeifxevog, x^ tujv xa,6' 'ixnqa, npa,yfxa,rujv 'ixoLc^ov 'iv. 30 oti etg X070S dno^a,vrixog iqLV vj tv ri xa,S' Ivog xa,rv\yopuJv xx- 
17« f. 58. i<7eov OTL ^vo mrujv eg ava^xvjg Trepl na,VTa, ko- ra,^XTLxujg, vj dno^<XTLxujg x^ ^lo, tSto ksyofxsvog xa,TYjyopLxog, 

'yov Ssujpnfxivujv (**), ki^eujg rs Xj (r-/\fj.<x<ria.g, nep\ [x t:jv Xe^^iv vj ^(eViv fjda.v vno[p^sujv S^vo (r-/\fxa.ivujv, v\ x^ d.xokiiSia.v vj x^ ^l^- 

— qaiTLV ifx^xivofiivYjV vno tujv ra,VTv\v r-]v ^vva.fXLV iyj^vrujv <rvv- 

(*) Boeth. II p. 318 : quae autem causa sit ut una sit (oratio) ^i<Tfxujv, x, kiyujv vi rivog ovrog ri iqLV vj rivog ovrog ri «x iqi, 
ipse (iicere (iistulit, sed in libris eius operis quod /iera ra (pucrixdi 35 x^ S^lo, tSto keyofxevog vnoSerLxog. 

inscribiUir expedivit. Theopbrastus aulem de affirmatione et f, 60. ein-wv ^l nokkvg etvai Xo^yg Tyg nokkd (rY\fxa,ivovra.g\l . 

negatione sic docuit, defmilionem unam semper esse orationem „po<ri6-/\xs '% fx^ 'iv" ^id Ty^g Trepl rwv xcc6ikii Ttvo^g dno(boLLVo- " 
eamque oportere continuatim proferri: illa enim una oratio / '--o^^^-iv^n / \5\ / \ 

j. . . 1 * • . • . , /. . . fxevag. sksivol u. y) nokka. u, <r-/\fxa.\.vii<rL x. a.vTOL npa,yixa.Ta.. ra, 

esse dicitur, quae unius substantiae designativa est. defimlio t \ ^ />/ \ ~ 

autem, ut v. gr. hominis, animal gfessibile bipes, una est ora- '"'° "^;^' ^^*^" , ""'?) ^ ^ia.kiyov'!) dv,^cpspo'fxsvx, np'o ^i ys rwv 
tio per hoc quoniam unum subiectum i. e. hominem mon- ^^ '^"^^"^" '^nv [^-^v (|)uViv t^v h^ ndvrujv ixeivujv xa.rv\yopnfxivviv, 
slrat. si ergo continue proferatur et non divise, una esl oralio, J**^ '</*' '9 /^^* 7tve3 TrpoTactg y\ tS xa.6okii TijTa xa,Tvp/opS<ra. tl. 
et quia continua dicitur ct quia unius rei substantiam mon- ai M ye ofxujvvfxoL ^ujvou fxovujg nokkujv sl<r\ <rv\fxa,vTix^ npa,- 
stiat. sin vero quis dividat et orationem unara rem significan- .y^aTwv, xoiv? ^^ en' auToTg uSevog- ^ ^ dv ^<ra.v Ofxu^vvfxoi 

tem proferendi intermissione distribuat, multiplex fit oratio. i ' i\ \ m \ t c , -, / , „ , / ^v -"a t 

/*5x ^ ... TT ,^.r. .,.,.,., ^ . . (bwvat. duvafv os x. oug (J)jXoo-o(bog Ilop^bupiog egvi^eiS, wg 

(**) Boelh. II p. 319: quid sibi velit haec expositio, paucis ,^ s ^ , , / J , ^^ '^^ / , l 

exponam: mullas enim confusiones multosque in orationibus ^ ''^''^ ^'"'''^'^'' ''P-^^f'^' ^"^; °/"W X/"^/^™ ynox,SLfxevuj v, 
errores hic locus optime intellectus veraciterque perceptus su- ^(^T-^^y^P^l^^vu} TtpoT<l<rsujv dxasLV tS '"nokkd, ^ fXY\ 'iv," 'ori hxScri 
slulit. et haec est expositio, quam nuUus ante Porphyrium M" ^"^^* xaxeTvat crvj^atveiv, oTov ■^ kiyncra. "C'?^»' X071X0V ^vvjf v 
cxpositorum vidit. nspLna.rs^i" 4 ^iuov, 'p X071XOV, 'T 6vv\tov, nspina.rsH. dkkd Ta.vTa. *W' 16. Ei:S TO nEPI EPMHNEIA^. 111 

napeKri^pQvi npoq 'P tv ri Ttspiypoi^pcti f eg avruuv (rwi9«/-tei'5»' • rvju r5 ro^e Trpog ryro Jt, TraXic otryj ju.ovlju!.cc aurct uJg ovrt* ev(5'et- 
^jo^ ^taw sivxi ^AjULSV Txvrviv t'^v nporxiTiv. . . dXka, nujg o 'Api- xvu^ (pcC(ng. t^twv ^s yj [a. dnXvl sqiv a,no^ciLV(ng, cTov rl KciToC 
c^orihfig rvg noWat <rviixa,ivovT(tg Xoyng dnctpiSfJCHiuLSvog Tng re Tivog vj ri dno nvog, '/[ ^s ex ryrouv <rvyx.SLiLLsvYi, oTov Xoyog ris 
6u(xJVVfj.ov TLVOL 'TV opov Ij^ovrag x^ rng d-TvvSsnig jJLOvag napehcL- vj^>j <TvvSsTog. 

^ev, Jiv iv u^sTspf TSToL^ov^J) X^JJpc^ ol K^ jjLOV/iv TYiV "ks^LV rvjv ha. 5 f. 63 b. TOLvrcf, /a hv S^lol f npo^ci.vsg v noXXyjg eniqdcrsiugila 

TwV' njv^siruujv ^cwcrti» ^j^ovreg; ^ p^^T^^v otl j^ Krot rwv noVkci, a^M' nyj ^s ^lohtsl tx (J^ta ryrwi' "ksyaixsvx tojv okiyw npoTepov" ' 
\. fji.v{ tv sItl TYi/uLoiLvovrm, dkk' ^x^tl ^l' o /u.ujvv fxioLV dkkoL <^ia t slpv^fisvwv "%: ^s sTg koyog dnofpoLVTLxog ^ o Iv (J^vjXwv vj o (TUV- 
ivspysia, nksiovoLg eTvat k^ r>)v ks^LV Tvg roi hd^opdL npxyfioLToL ^'sTfxw efg, nokkoL S'£ ol nokkoL ^ fxvi tv yioiTvv^sTOL" (p. 17 a 15) 
(TjjuatVovrag opng. Xj tujv 'iri npo Ixeivujv "^c^t (5's efg npujTog koyog dno^oLVTLKog xa- 

17« f. 60 ^. fJLskkiuv ^LOL rwv s(ps^^g S^l^oltxslv nspi re dno- iO TxtpoLTig, sTtol clno^oLTLg" (p. 17a8), ol^lqv enLTxs'-^oL^. pv^riov 

' ^dvTSixjg 3^ Trepi xaratf^ao-eujg 3^ dnotpoLTSujg Kj trL dvTLcpaLTSujg, vv otl rvjg ^ta(|)opas rouV Xo^ixjv koLfjL^oLvofJLivvig, cwg j^ nporspov 
ens\ sv knoLTi nJTOLg ■^ ryjg (pccTsujg ovof^a. nxpakcifj.^xvs1), S^lol sksyofisv, vj dno tmv ks^sm' vj dno tmv TvifJLOLLVOfJLsvujv, Ji^ r% ^ 
ryro slKorujg npo rv^g exetvouv Sl^oLTKxkMg rvjv rv^^g <j)ao-ea»5 ^vvotav «tto^ rouv Xelewv (S^ta^Jjopag ^otyVvjg tv jw) eg Ivog ii^ ri^v Xe^tv utto- 
u<|))j7cT3, xai (pYiTLV sTvoLi TOLvrviv ovofxa,rx vj pvjfxc(,Tct, tug /ac/Jvi xsLfxsvif jc, eg Ivog y.a.rv\yopiifxiv\i flertxwg ^ dpvvjTimjjg TvyKsifKS- 
T» otTrocf^amxy Xo^y koLfx^oLvofxsvoL. x^ ort raro yroug cj^ei, o-a- 15 vov, elre npoTKc(.T'/iyopo7ro f s^lv elre ^ yu,v(, :c, etre npoTKSOLTO 
dnjjg e^'^ki>JTe, t3 ovofJLOLTog rvjg (pdTsujg rvjv airiotv eu^g snoLyoL- rponog rig e'irs fj.v\, x^ dnkujg elneTv xxroL(poLTLV . fxovvjv ^ dno^oL- 
7u/v. eTrei^i^ 7ap, «jjvjo-i, ^vjXoT fJLSV tl TarMV sxarepov, y fxv^v tlv fxovv\v, tv ^s cruvSerov ex ^o xara<f)aa-eujv -^ an^ocjjoifreujv, ^ 
aXvjflsg vj -^sv^og, ^lol S^vj tQto ^XTLg jw. ovofj.dLC,oLro olv ^LKOLiujg KccTX^XTeujg Xj dno(pATSujg, ov Tvv^eTfxw tvoL KSKkviKSv 6 'Api- 
ujg T'/jfxouvov TL itj ^ouvov, y ^v^v d.nocpoLVTLg olts vS^srepov SvikSv c^orikv^g, )c, ev aiiroTg nci.kLV roTg re dnkoig kioyoLg 3<^ roTg (Tuv- 
Tujv xjTro r^g dno^dvTSujg ndvrujg TvifxoLLvofxsvujv, ksyuj Svj f 20 SsTfxw t ev cx_eiv ksyofxevoLg Sswpnfxsvvig rv^ig x^ f }cara(|)arixi3V 
ttXvjfieg vl '^ •\psvS'og. rSro ^e', f yai^ (J^eTv 7rpo(rxcI(^ rvjv arro npo- vt, dno(pccrLxov S^Lcc^opoCg, Tvjg Ss ye vno rwv TvifJicLLVOfxevwv Slol- 
SsTLV TV[ npoTviyopicf, rvjg ^xTswg eni rS ovofxoLTog ^ rS pv\fxa.Tog, xpiTswg rwv koywv Tv\g [x noLHTv^g tvoL Tv\g ^s nokh/g, rpeTg tcrov'^ 
s^kwTe ^Lx rS "(fjitcig tqw fxovov" elnwv. eiroL dfx(po7v oLfxoL rwv koywv clI avrifleVeig, dnkS npog (ruvSsrov, npwra npog vqs- 
rdg oLLrioLg dnoSeSwKe, rS re npoTv\KeLV auroTg t rvjg (pxTswg pov, kvog npog nokka,. Sl' wv [x vv skeyev "''eqi Se sTg npwTog 
ovofxoL Xj rS fxv\ npoT-^KSLV f rvjg dno(pxvTewg, (Jia rS ^^eneiSv\ vk 25 Xo^og an^o^avrixog ' (v. 8), rv\v x^ t npwrov )c, vqepov rvjg kxtol- 
tqiv elneHv wruj, S^kSvroL ri tv\ ^wvvj" Xj rwv l^vjg rvroLg, onsp ^a.Tswg npog ty^v dnocpoLTLv napsSi^ ^LOL^opcLv, svS^eLxwfxsvog ori 
eqiv, eneLS^-zl ^ ei T'/\fJLOLVTLK'/\v tlvwv npoLyfxoLTwv sfiiTL SlJVOLfXLV, fxcvag Tarvg dnkSg ovrag Xo^yg xupioug dl^iSfxev rvjg ry Ivog npo- 
dkk' oLvro ye kolS' oiv-r rarwv sxoLTSpov iiSsfiLxg d,no(poLvTswg sqL Tv\yopLxg, rw npoqLSsvoLi "ot S\ kkkoL noLvrsg TvvSsTfxw etg," («5 
TroivjTDcov. eLTOL npoqiSviTL Tng TpoTmg xolS' vg dno^oLive^ elw- av » ^voLfxivwv v\{xwv dnkwg tvx rwv koywv sxeivwv rivot ovofJLoC- 
BoLfxev. . . ev ^e 76 rvroig dno rwv rponwv Tv\g yjp'/\TSwg riiuvSO ^eiv, ip Ss xolvov Tv\g xoLToL(poLTswg npog tv\v dnoipOLTLV, otl OLfx^w 
fltn^ocjjavrtxiJljv Xo^oov S^LOLxpivsLV avtol ncx.kLv snL')(^eips'i ' eneL^vj -^ v\ eiTLV dnkcu dno^poLVTeig, kolS' x^ o^LoLxpivov'^ rwv TvvNTfJLW f 
vno TLVog epwTv\Sevreg 3c, jrpog rvjv spujTv^TLv dnoLvrwvreg dno^oLL- ev lj(,ovrujv. ev exeivoLg av npoc^LSsig, S^l' wv 'ekeyev "iqL S^s eTg 
vofxsSoL, v\ 3C, ^vj^J^svog epourouvrog aurot npoekofxsvoi roTg nskoLg npwrog koyog a7ro(|)avrtxog vj cv S^/jkwv v\ 6 TvvosTfJLw etg, nok- 
e)t<})vivai rv^v '/^fxerspav ^iavoiav, S^h -p ovofxoL v\ •^ pvjfioL slnujv koL Ss ol nokkoL Kj fxvj tv" rvjv Ifft rtjuv Tv\fxoLLV0fxivwv ^LcCLpeTiV 
xolt' vSirspov rvrwv dno^poLivs"^ rouv rponwv, ^oLvspov wg ^repa 35 v^^aTv noLpsSihi rS re Ivog koya ^ rtluv nokhsjv. sv Si ^e roTg vuv 
«v e'Lv\Ta.v ra,vra. rY\g dno(poLVTewg. npoxsLfxivoLg ty\v xp f dnkSv 3c, t= TvvSerov ha.ipeTLV avrouv rra- 

17* f. 62. dnoSeSeLy fxiva (J^vj rS otl v\ <j)a'crtg trspov ri eqL rvjfg pa.SiSwTLV, au-p rSro Ta.(pii^ara, hopL^Qofxsvog otl iC^ ty\v dnko- 

20. »1/ >/ //1 t>. /1 V \\ / _ Vj/_'/l \»tj/. .V ^/ \t\ 

an'o<pa,V(rsujg, yxsri npoTeBv\xsv ApLqorekv\g rvjv n-pog rvjv jcara- riira OLa^pspaTLV vj xara<pairtg vc, vj ano(poLTLg Twv TvvdsTfxw f ev 
^ao"iv v\ rvjv dno(pa.TLV v\ ty\v dvri^oLTiv xvrvjg SLa.(popdv ujg npo- ij^ovrwv koywv ty\v <^ xoLVoripoLV ksyofxivv\v dno(pa,VTLV ^Lskwv 
fj^avvj Xt'av yo^av o -p^ yU,vi e^iv oXujg dno(pavTLg, nwg dv nors eivj -'tO npwrov etg rvjv ctn^Xvj^v x^ rvjv TvvSerov, naXiv ty\v d.nkY\v eig ty,v 
ica,Tx^oLTLg vj dno^xTLg, uiv sxxrspov dnocpxvTig sqLV'; KXTX(pa,TLV hxLpst x^ tv\v dno<paTLV, ujv ty\v npog dkk'/\kxg tx^lv 

17a Sv\kov ^B OTL -T C(7uj cv Tw "-^ fjL ovofxx v\ pvjfxx (poLTLg tc^w tfxnpoaiev na.paS'iSwxe. 3^ e^iys tv\v tol^lv rvjg ^L^xTxxkixg riuv 

' fJLOvov" rS 'ApLqorikng eTvat Tv\fxxiveL r'/\v SiTLV rS ovofxxrog rvjg hxLpiTswv ivxkkaJ^a.g ty^v [x ^LXcpopdv rvjg dnkv\g d.no^xvTSWi 
^ao-eujg eTri rouv otffXouv, CTrep ikiyofxsv, iv ralg nporoLTSTL ^w- npog tv\v tvvSstov nporspov >jv vj^Tv nxpoL^g, im ^s ravTv\ rx 
vwv, insLx^npo TS'Apic;^oTik»g nxpdUkoLTwviTifxxiog (p.^9)^^ Ttporepov elpv\fxivx nsp\ rvjg ra^ewg v\v s^^tl npog dkkv\kxg vj 
XP^3 rixli ovofxxTi Tvjg ^xTswg, dkk! in\ fxovwv rwv onwTSv xarvj- xara^^J^a^rig ^ '/j dno^oLTLg, rsksvrxixv npo3e\g ty\v dno rwv o^jj- 
yopnfxivwv rd ySv 'ivvka, s^iS^v] Tx iv yeviTSkXj^SopXTv\vvnoqx- fxXLVOfxivwv S'La,(popdv rS kvog koya npog rSg nokkag, wc^s arwg 
(Ttv 'i^/jiVTX ^ec Tv\v crvve-j^Yi psvTLV ^svysLV <pv\Tiv, af^ vnofxivovrx eg dp^^g siniiv, tS dno^xvrixS koya 6 fxiv sqiv dnkSg as 112 EI^ TO nEPI EPMHNEIA^. 

avvQeTog sk nXeiovu^v Xoym, Xj tS dnXS o /uisv npi^Toq o Sl ■/[ dno^^xvc-eijjg tolStov ^Slv slniuv • ^dqi '^ ri/rcjov twv ovofxdTwv 
^svTspog, X. SKaTspoq tvtmv o /a fTg, o sv (rvifxdivwv, o Ss ffoXXoi, ixctq-ov evpsiv jcj not,poi tw fletorarw HkaTwvt. xsi/Ji.ev6v, uJVffsp 3^ 
noKKa, <rvifxa,\.vojv, ihv\ a,v e^o^e ra ai5ra nolXxxLg nspi timv rd ffXa^a rujv sv TisTOLi; nccpcx^sS^oiJisvixJv nsp\ timv dpy^ujv tS dno- 
avTujv slp-/]xsva.L (*). y ^ei Ss ois^ ^v opi<rfxov rvjg otTrXvig ctTro- <pa,vTLx3 "koya 6ea)p-/ifjMTix)V svpoic, a,v nol.Xa.y^y] ts na.p' a,vTM (S^is- 
ibdva-sujg, ^ wg (pousv cLv Tivsg, vnoypa,<p-^v, sk Tvjg xa,Ta.^X(rswg 5 <rna.pfxsva, )t, ^ia^^epovTixjg iv rw l^o^Lqvj nxpa,S's^ofxsva, /Jp ry; 
dno^l^o^ X) Tv\g dnoipdcrewg, ^ict 'f ks^ys^ vno tS ' KpLqoTshsg nolXug jc, 6a,vfxxq»g Xoyag T^g nsp\ tS !rvyxexpa,fxsw rio om 
"oCTT^ affo^cl^avo-ifg s^i rt xara TLVog ^ rt affo «^'og' v^ naXiv fx-/] ovTog. . . enLqr](ra.L h\ fjpy^ otl sv rv) tSjv npoTclcrswv d,na,pL6- 
"(tiyfi^ (r-/ifxa,vTLxyj nspi rS vndpfeLV tl -/j fx-/j vnapysLV, toi' ra fx-/feL ^'dkofxevog o ' ApiqoTsXvjg dno roui/ ysipovujv sn\ ra xpsiT- 
txiv etfl-t Bv^ovoTi xa,Ta.^oCirsLg Toi Ss dno^d,<rsLg' onsp TLvlg -uno- rova. npodysLV -^v "koyov x^ oXov dno qepv^ireMV, snsL^vi Trpu/rag ju, 
Xa/SoVrsg y ^eVog slvo^l Tr;v dm^a,v<rLV svofiicra.v, dXXa, ^mv/iv lo na,psSwxsv rag -^svSslg npoTa,<rsLg, sn\ S^s rai/ratg rag aXv^SeTg, 
ofxujvvfXMg elg ^Lotcpopa, <r-/\fxa.ivo fxeva, ha,Lpv fxevY{i> ra vn' aurvjv. jc, ev raTg ■^pev^s^ri nposra^s ty^ -^evSr^ dno(pa,<rLV Tyjg -^evS^g 
ratg -^ oixtMvvfxoLg (jjoii/aTg npo<r-^x8a-LV at dno tmv <rv\fxa.ivo fxsvwv xara(|)acrewg, (J^tort )t, >] aTroeljacrig aur-,^ xa^' a,VTY{v yeipujv lc^} 
vff^auruji/ ^L^a,<rxa,'kla,L, Sid 'p raurag fXYiS^efXLxg xoLVv^g ^vasujg TYJg xa,Ta.^a,<rswg, ^epv^creujg Trpog aurvji' 'iyjd^ra, koyov. 
SLVXi ^Y^wTLxdg, Y]V ot opL<rfxo\ (Tvjyu.aiVycrt • '^f pl -^ cpLo-fxov TYJg f. 68. eTret Ss Snuj ^r dxpL^sg eV/^ev o rvjg dvTL^o[<reujg opL<r-i7a 

dnod)OLV<reujg eyjofxev vf^vj ^la tujv sfxnpoSsv na,pxSsS'ofxsvujv, onl5 fxog » ^;^^ YirvyScra, ■v/'£U(5'v^g dno^a,<rLg dvTi(px<rLV noieH npog rvjv 
tcfi koyog sv w T dkYi6svsLV yj -^svSs^ vna.pysi. TvyS<ra,v dkvfiv^ xa.Ta,^a,<rLV, v^' ^ rvySira, dh/jd-^g dn<i(p&<rLg npog 

17« f. 65. effet ^s T ci vncxpysL tlvl \ fxvj vndpysi wg x^ rviv TvyS<ra.v •^evSvj xa,T<x^a,<rLV ' rig -^ ai/ri(|)a(rxeiv siTrot TTjOog 

fjuovov fi/ evei^-ujra ^(^poi/oi/ Trpocr/jvsxJ, at os a,no^a,v<reLg vc, >c^ f v fi/ etffoi/ra o a,vapujnog C,ujov si^l ti/ ksyovra. o a,v6pujnog OLn^jg 
ita.pskv^v6oTa, K, 'fv fxskkovra, ksys^ ofxoiujg Svva.v'^, Slo, tSto ^x sc^l" Sl^ t sTvat rviv [x xa,Ta,(pa,<rLV ctXvjfivj rviv ^s aTro^^fjacrtv 
itpo<ri6Y[xs 'f "ujg ot xpo'''^' ^i-^pwb-' 20 '^svS% vj ;rpog fr eiTrofra "o a,v6pwnog rsTpdnvg sqi" ■rv ksyovrct, 

17» f. 65 i. ^>iksj) fx S^LA Tifrujv na.pot,^Sva.L ff opLcrfxov rvjg ctv- "o a,v6pujnog kidog hx sq" ha, f efina.kLV eysLV rdg npordcreLg; Sid 

Ti(pa(rsujs 3^ stffstf or: sc^t yaa^vj Jtaracpa^reiug vc, affocpaereujg ( ), thto npoqil3-/i<rLV sixorujg rivag otetyJ, xpvi ra,g a,vTLxeLfxeva,g xctra,- 
§^LXLpii<ru)V dei ro re dkv]6sg x^ f ypsvSog, ujc^e TY,g Ircpag a,VTUJV (pa,<rsLg k, otTro^jja^retg, otl rag vnoxstfxevuj re riw auriw ypujfxsva,g 
•>psvSofXSVY]g dkY\6eveLV rv^ srspajv, vc, £fxna,kiv. npog Ss ye rSro x^ fv aufv aury vtarvj^opycrag xa,rY\yopiifxevov, onep sS-i^kuxrsy 
npo^rkai^sTv l^ ctva^xvjg 'iSsL otl eqL fxcty/\ -^pevSSg re dno(pa.<reujg 25 etTTujv "rvjv tS xvtS x^ ra ojvrSr 
Ttpog dkvi^Yi xa,rx^a,<rLV vcj -^svSSg xa,ra.(pa,irsujg npog ct^vjSvj ctn^o- f. 69. jrspt mrujv av o ' A.pLc^oTskv\g rsksLorxTX jw, si' r^I74 

<j)acrtv. Tva »v ryro yr(jug s^ov STrtcJ^st^vj, ka,fx^o[vsL S\jo dvTL6s<rsLg, tujv '^o^pLqLxwv ''Ekeyy^ujv snLypa,(pofxsv/\ npayfxareicx heikex% 
fxia,v IX dno rwv npccyfxxrujv ayriJijv, sTspa.v Ss dno rvjg vifx.sTspa,g rng rs rponag affavrag Ixrtfis^svog, rpL<rxa.iSsxa, ovrag, >ca6' yg 
ffepl rd npa,yfxa,Tat, snLxpi<rsujg. ol <ro<pLqa,L rag ctvsTrtq-arujg auroTg SLcxksyofxivag nsLpuJv'^ na,px- 

17« f. 67. raurvjv tv\v fia,y/\v rvjg xara(|)a(rcujg Trpog rvjv otTTo- 30 Xo^t^CiS^, ryg re na,pd rv\v ks^LV s^ ^ ryg enrd rng ncxpd rvjv 

" ^a^riv dvrL(pa.(rLV ovofxaX,SLV o 'ApLqorskv\g ot^ioT ujg dv rcuv fxopiujv (^tavoiav vjroi eguiSsv dnkujg rv\g ks^sujg ijn' aur^jijv ka,fx^a,vofxsmg, 

ccvTYJg TdvxvTLa, ^a^crxovrujv dkk-/\koLg x^ t otXvjflsg jc, f ^pevSog, x^ rag sksyyjig aijrijuv napa^SiSag. sv Se ye TiiTOLg svog rponn rS 

ccvtg Tiivofxa, aurvj rSro TL^sfxsvog, uJg ^'/^kcyi ksyujv "jc^ sc;-uj ctv- Trapa rvjv ofxujvvfxia.v fiv/\fxovsvara.g, og sqLV sTg tujv na,pd tv\v ks- 

ri(pa,a'ig rSro" xatroi vts sni xa,Ta,(pa,a-sujg yrs Iffi dno^a.a^sujg giv, ct^ioT f v ofxoLov vifxdg rponov x^ rag akkag a,na,VTa,g S^LOpia-fx^g 

35 na,pa,Tv\psLv rag dva,yxa,iiig npog rv)v dxpi^vj rujv otvrKJjacrxyirtuv 

(*) Boelh. II p. 324 sqq: sed Alexancier a propria sententia otXXvf^vatg npordasujv dvri6sa-LV, na,pa,iTv\a-(Xfxsvog ujg yx ov Iv xatpcu 
non desistil, nec alio quam ceteri tenetur errore: ait enim hic ,^ j,{;^ .^^^,^ nxpoLMova,L rv> ;rspt ryrujv dxpL^okoyiav. svoykv\cre!g 

quoque apparere non esse senus afiirmationis et negalionis w/ -,^^ , \ \5/ >~3/ 

^^..'^ . ..,„., . ~ o^ TTavu xa.Kujg Sins cro(i)i(rtxag rag axatpyg aurujv svcracrstg, 

enuntiationem, quoniam ita m dennitione enuntiationis affir- ^^ <:\ jm > / v -, w / \ \ 

matione et negatione ut parlibus usus est. . . non videns quem- '^/'^T/^^retu^^eg ^ y(Jsv c^ycrag, oy}.ov hs fxovov x^ nspLokxv\v fxa,- 
admodum una definitione et divisionem fecerit et naturam ^° ^*^*^ ''°^S "^^ ^X^" na,psy4<ra,g, Slotl sv roTg cro(J)iq-i>coTg skiyy^oig 

enuntiationis ostenderit. sed hanc expositionem, quod adhuc evoykSa-i fv a,no§sixvvovra, Xj yjc Iwcriv av-pv v\ 'tv dxiiovra, r-/,v 

sciam, neque Porphyrius neque ullus alius commentatorum vi- dX:/,6sLav evpeiv. dkk' snei rd nep\ tujv dpyuJv rS dno^avTLxS 

dit. Aspasius eliam consentit Alexandro. XoV SLsnspa,vdfxs6a,, mroig S-yj s(ps^^g rd nsp\ rwv nporota-eujv 

^ (**) M. Ephes. ^-Kof^i Tiv« i'r. ^i' ^ amav, /.IXXc.v ^iJx^a. Trep^ ^^^jy^ ^„> ^yj^^^ ^^^-^ snL<rxs-4/uifxs6a,. 

, ; .. , , . . vv , , , V , , '^^ 1.70. ApYs/j u, yv £VTSv6ev t &£vrspov ra StSXty xe(faa-17a 

ALTLX?, C./V TrpcvTri £9(v, ETreio»! e^hjjuoveu^te xccTxcfxxa-euJi xxi XTSocpxcrs!»)?, r/ ' 'V, I ^ r I ^i t ^^ 

l| ^v o-^yxeLTXL ^ (ivT.^*^.?, J.oi tSto c6UT,iv «K aTrvjp.fl^rVtTo. a£UT£>(» ^*'""' °'''P ^ ^'^i^iOfxsv sivat Trspi rJTv Ig VTroxet^sW 59 xarvjYopy- 
(tiTiU, 'tTsu^ii iihiig Tc2i -nxKxLw kfj.yr.aSfi tQ Ttji hTKpdcreu? 0V01X01.T0?, xaX F'^'^^ npoTa.asujv v\ dno^cxvasujv ' M ^s ^e v^^ag npo r^g IgvjYvj- jMt 
iriXo)/ oT. ctuTB £5-1/ evptjixcf,' A^^e. ^ctjj "^^w twto a,ni(pxaLf." (rewg rijuv ^iot ry pvjry ksyofxsvwv dswpvja-oLL rd npog xa,Ta,vo'/\aw ^H EI2; TO nEPI EPMHNEIA5. 113 

Tv y.e^ctXa.in nctv^g dvdyxaua. TAVTOt, S^s iq-i npwTov yJv^ nvcc y nag, ^vo fA xa^oXy, o nag y^ o vSsig, §vo S's jxspMoi (*), a Tig Kj 

TpOTTov £K Twv Y.a.To.^cf.^rswv THTwv ncLHfxsSa, Tctg dTTO(po(,(rsiq, ^ nag... £.72 b. sl [A. jLi.yi^sigTujvnpoj-S^iopia-iunjjv npoa-yc^oiTOTtx 

tns\.TaL nwg av Xx^oLfisv ix ^iaipscrswg oincx,irctg rxg sP vnoxsi- vnoxsifA.svuo.^Xsys^^rinpoToi.crigdnpoTSLopic^og.^oTova.vdpvijnogvyMivsi' 

fjJvn 3tj xof.Tviyopnfjt.dvii npoToi,<rsig., 'iva, Ba.pp3vTsg clno^a.ivujfxs6a, sl S'l npo<rS'iopia-fj.ov Tiva, s-fsi^ ^fVO ^ npoTa,(rig npocr^iwpKrfx^vj. 

wg ^K av slv\ yi^ tSto twv npoTa.rsiuv f siSog a,Xk-/] napa. Ta,vTa,g 5 a,KX sl [a, twv xaSoXa slr^ o nporSioptcrfiog., 'Keys'^ ko^SoXh, sl S^s 

Totg npOTo^crsic, ^ sn\ TVTOig nvsg julsv sl(riv iv avToug olI dvTi- rihV fJLspiXijjv., fjLspiKYi.. . 6\ci,(pspii<ric)'sT(jjv Ka,Q' txa,qa, al fj.spii(jT^ 

(pa,Tixw>g dXh/iKaig dvTiKSifJLSvoLi, Tivsg (51 olI o^oKSroLi ju. dvTitpa,- ToLg fx xa.6' txoLc^a, sm Tivog svog iupKrfJLSVv nois7^ tvjv «.no^oLvcriv., 

crxsLV xl^ dX^^dsMV ^s yx dvTi^a,(rxy<ran, x^ mxig Ta,g ixsivixjv npog oXov '^ujKpa.Tvg, ra.g S\ fispixoLg, sl jc, npog tv t\ ^ksnacrai dno- 

dXK-/ika,g d.vTi6s<rsig npo<roLyopsvTsov. on [jl yv vi Ka,ra,^a<rig f ^amiVTo., fLv\^\v ixJpicrfiLSvov <r-/]fioLlvsiv,, dW ini rivog rS rvy^pvrog 

dpv/iTixcv nporXoLpSa-a, fJLCpiov dno(pa,<ng yivs'^, (poLvspov n3 o's 10 Svva,^ dX-/idsvsiv, wg otolv slnujfJLSv "rl; a,v6pujnog SiKaiog sc^iv" 

TY^g xa,Ta.(poLrsu)g avf 6stsov, Xvx tvjv dno^a.cnv noiv^a-MfJLSV, Kj ^id, vcisv ^ fJLoXKov '^MxpoLmg fo.piv dXv^Ssvsi v[ npora.a-ig i^ nX*TW- 

ri t3to, S^iopia-aS^ xp-/}. ^vifxi tclvvv ujg 4 rw vnoxsifidvw a.v'^ vog ^'ApicfslSy. ^ionsp op6ujg o &so(l>pa,qogTYiV ixxad^ix^ac^a, ujpi- 

(rvvraxTsov dkXd TM xxr-/iyopiifjLsvuj. . . f.71. mrujv vrujg iyov- a-fA.svYjV xaXsl, ty^v 6s fjLspixviv dopiqcv. x^ dvTiSiaipsl'^ npog y} rviv 

rujv s^vig inirKS-^ujft.s6a, rdg ha.ips<rsig, d^' ujv oXcv ts tv dp^S- d.nkwg Ka.SoXn vi Ka,6' 'iKac^a., npog ^\ rvy Ka.6ohi wg Kct^okn ^ ue- 

ao V Tcjui' e| vnoxsifJLsva Kj KOLrvjyopnfjLSvii nporaasujv IXsTi'. Xj 15 piJtv]. roiavTv\ [x av vj dno rS vnoKSifJLsvn tujv npordrsujv SioLipsa-ig • 

rrpoTspov rdg ytvofLsvag iv a.vraug d.vTi<pa.rsig dpiS fL-/\ruj fnsv ' ^a,- dno Ss ys rS Karv\yopiifxsvi{ Tavra, noLvra, rd rsTTOLpoL sio^v] rpi- 

vepov i^ ori cd npcrda-sig S^inXa.ring ia'ov'^ rujv dvTi^a.rsujv. insi n\a.ria.^SaX^ pv\Tsov. sns\^dvcCyK-/\'fVK«,Tv\yop>ifJLSvovpv\fiia.siv(ii, 

vv 0,1 nporaLa^Sig olv^ Svo ts fx.ovcv opag syinn., tv vnoKsifxsvov x^ f ^ s pvjfxcc npoa-a-v^fxaivsiv i\syofxsv f^p<:vov, o ^s f^povog 'ka,fx^<I,vs'^ 

fv xar-/\yopiifisvov, x^in r-]v %£a-ivrS xa.TYjycpi{fxsvii npog^^vno- rptyujg, x^ 'r na,psXvikv6og, 'r ivsc^og, '^ fxskkov, SY\kov ori tujv 

KsifjLsvov, X, y^si' dkko noLpa ra,vraL, na,<ra. dva.yxv\ 5c, ra.g ^iaips- 20 TeTTotpujv slS^ujv tmv npvra.crewv txa.qov rpifujg noixikksiv dni tv 

crsig a,vru)V v\ dno fxovv yiyvs^ rS vnoKSifxsv» v\ dno fJLOva rS xaTv\yopiifiivii ^varov. . . f. 73 b. ins\ S\ sKOLqv\v rwv i^' nsrwv 

Karv\yopiifxiv\i v\ dno tJj; yjsasujg rS xa,rv\yopiifjLsvii npcg fv vno- dvTi6srsujv rpifyjg kafi^avs^ ^vvol-^v x^ rdg rpsXg vkag, gg yi 

KsifJLSvov. kdyuj ^\ %d<TiV, xa6' v\v xa,Tv\ycpiifxsvog y\ dsi vnap- rpiaxovra, yivs^ cvfL^aivsi rdg n<i<ra.g a,VTuJv dvri6s<rsig, ujpiT- 

yijsi TM vnoxsifisvuj, ujg otolv sYnujfxsv -^ vikiov xivs^i^ v\ fv a.v- fxsva ovrog rS vnoxsifLsva. ravraig S^s Xcrag d.voLyKv\ yivs^ rdg 

Qpwnov ^iucv sTvai, v\ hSs nors vn<j.pjsi, uJg orav sTnujfxsv tv 25 i^ dopic^ vnoKSifxsvn' Ka,6' £K0Lqv\v '^ tujv wpia-fisvuj y^pwfiivujv 

vikiov kqoLvoLi v\ "fv dv^pujnov nrspujfv sivai, y\ nors jx vnap-fsi nor\ tuj vncxsifxsvuj t dpvv\Tixov fxopiov rw vnoKSifjLsvw npo^s\g ty\v 

S'^ y;^ vnapysi, tJg OTav slnwfxsv tv %wxp<l.r-/\v ^a^Siv Jj dva,yi- 

vwcrxsiv. ravrag S\ rdg %scrsLg xakSnv, oTg ifxskv\a-s r^g thtwv (*) j^eo Magenf. x«>ve? Jk rc^y T:poTxcrs<vY Xi^^ovroLi olZtxi, ?7«v vi 

rsfvckcy.ag, rwv npcraarswv vkag, x^ ^vai avrwv (pan tv\v jj, t/? xx\ ^ i tt*?, 5ia ro iti rd fzspixoi xii(.0Y<iL iiya.i tSi xxSoXv xx\ iiiit 

dva,yKaia,v tyjV Ss dSvva,rov rv\v ^l iv^sy^ofxsv'/\v. x^ rvrwv pi twv 30 tvto xet\ ^ riV xitpcin Xi-^/rrcu r^f tcxc, xai ^ i tt*? tj?? vMi. ol h\ Hha^ 

lvof>J.rwv '\ alria, npc^pavY^g, okwg ^\ Kaks<rai rdg ^scrsig ravrxg ^'^'''f /*'' '^P^^ ^° /*^P"'*' ^**^ '<*^'''^« i.TrolBKi^xnB<; iXXd -nph J7r*p|<y- 
i\ ■>y.' ■■/ - i / ^- ^ ' ^ f ^*^ <i,W7rccp^iAy Tr]y uh t/? uytot vsiroyx T?f 7r«f, xa.6o fi uh Ttg aepixijy 

vkag v\pLwrav, on roLg vnoKSLfxsvoig raig nporaa-sa-i npayfiaTt , , ., y l ... ., < ' .7 S 

,_>,,,y^5 . ,/ ,y , sia«7s» VTTCtppty, ij S^k tt*? TravTfAJj' vTrctp^tv o 7*0 Xt^fyv "Va? «vSpsoTre? 

(TvvavamaLVovfj, x, vk a,no Tv\g v\fxsrspag otvitretuc v\ xarviyopLag - / . .. / ^ ,* / .,,%., ', ^ ^ ■«./ y., 

' '-'^ iJ •" 'I r^i '' 1 1 r ^ Aeuxo? £?-i TravTet? tw? oLyapunrv? XEjei siv*j AEuxvf. tjjv ae vffsii iXsyoy 

dkk' dn avr^g r^g rwv npayfxdrwv kafx^c/vovl) (pvaswg. . . vno- ^^fp,,^ ^jv^, ,.~j ^ ^^^^ ^^g^ ;■ ^^, ■ jj,'^ ,r*vTf A<? «vuTrapl/av eWoL^isi (i 
KSLfxsvog iv Tv\ nporarsi v\tol Ka6' SKa<^a ic^iv v\ Ka6oky' Xj sc^lv dfJLS- 35 ^«p Xl^o/v "sJeW *v5p'jD7ro? Xevxo? I(j-iv" a.ya.ipsH to Xeoxoy oltcc TravTwv To/y 
Cog v\ ^iaipsa^ig. fliav ju. yoLp, ojg iksyofxsv, sTvai X^v) (pvriv tv\v vno ctvflpa/Trw), i\ H'' i Traf" sia-ct-^si jweptxijv Ttva U7r*p^tv ^ap Xi^^wy "i TtS,? 
rS vnoxsifxsva a-v\fxaivofxsvv\v, KaScLnsp x, ty^v vno rSxaTYiyopyfxsvn, *''5p*'-»-«« ^evxe?" «'VaV' Tivaf dySpcuTrvg s:vce,t Ksuxv?. xa,\ Xonroy x<t,Tt- 

v_ /^ 1 / »' ''*«./ / l\V V ' L /- ffxsvoLLOv Txg xxSoXv uri xxSoXv tmv uta.v ervat dXtSri tvi Sk sTioxv 

etnsp fiikkoi fua,ovrwgsivaivinpcTaa-Lg' Tavrv\vdsT-/\v fXLav (pva-LV j ^ , ,„.7 ^i»^/* «-f^ «»►«-» «-/xjiwti TT,y os tT6p»v 

, ~ ,/ / , / ^«s^ A /i> c \ / ytuJl?, Xe^ovts; cti ^ "avflpa/Trof Xeuxo? e?-»v" iffoSlivausi' tJi "t)? avflpa/Tro; 

oLvayxaLov vjTOL xarx Tivwv nksiovwv xarv\yopSLoX v\ xxa svcg fxovn . , , „ t .,„;. v . » „ , ^ '„.» v, 

, s , c\ V .y. /iJ . \ / / \ t Aeuxo? £?-iv, ti ds avepa/^ro? Xeuxo? »x eq-iv icro3\/va.^£7 t^ bff£?av9p4/7ro? 

vnoxsifxsvd ' Xa ei IX siv\ Twv xa6 svog fxova xaLTv^yopafxsvwv f wgAO ...,,^' '^,>' .^^.' ^, '. .' , / v / ^ > '» ' < s.\ ^ % 

I a r- I '/— 1 1 r I" = /^SMXOi eiriv. TauTa? 7«p ^ajtisv xtipov«f tjjv t(? xai tvjv »3e<f, ij tfk T15 xal 

uffoxsi)A£vov napakY,^6sv, oTov^^wKpdrvig y\ Ilkdrwv, ^^kov on Ka6' }, i^si^ avTi^aTiKi;? dvT/x£ivTai, Itti Jk twv dvTt(^a,Tt>cJ? oiyTtxstf,Liyouy r fA.(oL 

iKHqa^dc^aLYinpoTaa-ig^el^sTwvii^nksiovwv^oTovoLV^pwnogv^l^wov, a.Xi\Sr,g r, Jk sTepa -vI/evJ»)?' x«i XoiTrov «pa ai xxSoXv ftri xxSoXv Trpo- 

xaflo^Xy • Xj noLpd ravra, hk Ic^lv. e\ ^s Kadoka eiv\, dvayKauov av-h Tao-ei? ti«v fi.ixy sxvaty d>.»j9»f T»jv h\ sTspxy •<psv^r! Ji* ro iVoJt/va/xiTv Tar^ 

^Toi %« npc<r^icpirfxS kiys^ v\ fjit} npc^S'i0^a-fxS. npocrhopicrfxoX ^''P'"^ ^^' '^P''^*'^^^*'- *vaip?vT£f fv t^? nxaT:.vixi)f xi-^ofisy ht^ 's-t^ t?? 

'>/<7><\ // / ~t /i\^/-. ^«^"''i'? 'Jcpc^ifi.XTsixq ix 'J7rdp^£t? xdl drjxxp^ixg r>iT?u£v, dAXd xxSoXv 

ksyov^) OLOVSL npoa-p-/ifJ.ara tii'* crvvTarrofiLSva roLg vnoxsLfxsvcig, os 45 ; v . > ^ v v ^» ' r- » ^ ^ ^ 

^ ^ . ^ ,/' „ X , \ \ 1 ~/i L ■> , "*' fJ.spixx, XXL Stx TVTO Ki^yofisy tx fxspixx Xsipoyx Twy xxSiXv. Xuuv vv 

X, d-/ikHvra, onwg s-^si ^ Kar'/\yopiifjLevov npog^rnkYdogrwv a,TOfxwv ... ... v - .. „^ ^ .. , ^ .x , , » 

^'^ \t vt ApnroTEA»,? TJjv fvirao-tv Toiv nAa.Ti/vi>c'^v Xi-^st tvto Ae^a/, ori xi x*- 

Twv vrt^ f U7roxsi>si'ov, sIVs wg ^ndp-^ov slrs w; /a^' OTrapx"" S'oXv f,^ xxSiXv <rjyxXnSs!>v<Tt htd ri i<rohyxf,s7y rxtf x^'po<^^ rc2y yrfo- 

'kafi^avcLTO. ^LO x^ rsrrapig sicn 'vv dpi6fxov, nag Jt, a^sig, rig 39 Tao-ewv. 

P 114 EIS TO nEPI EPMHNEIA^. 

Ig oiopiqn rtoiv\<rH(;^ ouq-e <5\>o i^ k^^ofXYfliovTcL •yive^ r*; Ttda-cLg tuji; a.no^Aive'^ fxvi elvxL Avroig kv:i.vrU(; • y -^^ hvoivriov 'p crwu- 

«tjTiflecrag Ts Jt, oivri^oL(rsi,g tmv npoxsLjuJvwv y^imv eq sniiTxsypiv napy^siv cl}.'kY{koi.ig. . . ori /a av xctr' ^oeva, rponov npo<Tyiy.si ToTg 

npoTo[(r£(iJV. ciW' snel "-ev (lpL$iu.ov oi.vrwv no!.pct.a£^{xj><,ot,ixsv, cx,xa- anpo^roiopiqoii; f tujv evavriuuv oyofxa,, (ra.^wg ains(pYiva.TO ^:ot 

Xy^oV sqLV s^e^yig snKrns^a,^ rivsq iv roug a,nY[pi$jXY\iJ,eva,tg a,v~ tvtwv a ' ApiqorskYig (*) • nore Ss' sq-i ra. ^■i^fKSVOi elvai Ivotv- 

riQecrs(nv ou a.vTi^a.rixw; a.WY{ka.ig a.vrix,sl^sva.i npoTa.(rsLg, Ttves 5 ria., xa.Xo7g OiYfpSpwcrsv o (jjiXoVo^og Hopcpvpiog. y ^;^ asi, <j»]tn', 

^£ y, :^ TL'veg jw- a.1 npog dkk-^kxg %s(rsig tSjv fXY\ dvTLKSLfxsvwv tw x,a.Ta,<pa,<TxoyJvu) sc^i tl ivavnov, ^Oe ty\v d.no^a,<rLV ^vva.tv 

ctvri(|)*Ttxtug, Tig §s ij npog exarspxv rtuv ev aurotTs npora,TSix)V dsi ks^SLv dh/iSsvs^ x^ t5 ev«.VT.iy rw xa,Ta.^a.vSs'vrL, dXka, nore 

dvTi^a,rixSjg ^a.yo^svY\. . . i.Jk b. 0,1 npoTa,(rsig a,v'^ ^osnors i», /x h^ t3 ivavrin, nor\ 61 k^ qsp^crswg, ttots <3s xar' yoereptf 

crvva.kYfisvv<ra,i, nors (5e :c, (rviuL-^svoofxsva.i, 3c, ravrv] ra. £va.VTia, Tnrwv, dkl^ dva.ioew fxovov f e\p-^fxsvov ^id TY^g xaracjjao-eiug. . . 

fxifMifXSva,i, ks'yoivro av slxorujg evavriaj. (5Y/va-fv (^s Xeyeiv ori 10 f. 81 Z». (5"(a ravra ev /.x roTg npoxsifxsvoig o 'Apic^orsk-zig roTSrov 

^ wg TY^v nksic^Yiv dkkY^kujv d(psc^ixjcra.L ^ia,qa,criv evavriai npocra,- sns(rY\fXY^va,To fwvov, otl fx-/\ Sixxlov xaXeTv aurag evavriag, xav 

yopevov^' rd ^ sva,vr'<.9, nksHc^ov aXX/^Xuuv oieqY{xs rtxjv vno f evavnwv npAyfia,TMV 'yivoLvro nors (5V,Xujrixai" npciwv ^s y^ori 

om3t 7evog, yr^ju (5e ^ au^ n^po g dXXvfXag syyiTLV , e(7rep 5^ A*- <3'uvaX'/59ewfl-(v aXX' ux dvTL^a^TxuirL xa,Ta,crxeva.crou nsipoLTs'^, 

a,nif,cri ^Y\<rt roTg vno 'p V7roxetyU.evov drofxoig f» xaTvi7opyyU.evov f. 82. ^vjreT jw, (^ta ryTcwv o 'Apj^oreX-zjg ei ujTnsp rw vno-i7b 

vna.pyeiv, v\ oe iioevi. rag oe ^e fxepixag xakHTiv vnsva,vT\.a,g oug b xsifxsvw npoqsosLg o xa,Ta.^>a.TLxog npoTOiopiTfxog irepov eioog 

vno raTg sva.VTia.Lg Terayfxevag xdxeivxLg dxoknQncra^g' ora.v y) v\ dneLpyaTa.ro nporxTeujv, aruj Xj rw xxr-/\yopi{fxs'voj (5i/va3 npoqe- 

srspa, rcuv xx&cjk» dkv\6sv-/\, rors ^ ij ^^' oLvr^^v Tsrxy fxiv/\ fxs- 6sLg erspxv dnepyxTx^ nporxTiv. dnocpxivel) ^e fx'/\6£ rY\v dp- 

pLXYi npora,Tig dkv\BevTei wg tnov fxs'pog xvTYJg iiTa, Kj nspisyofi,sv/\ y;/\v v^ic^a,^ roia,vrY\v xa.Ta,^XTiV oXov t-\v ksynTxv "ffag xvQpuj- 

vn' auTvjg. ^io ^ vn^aXXvfXyg xxkvTi rxg rs xxrxcpxTSig, rvjv TTog nav ^wov e^t", (Jbn o rSro ksywv zxxqov rwv k^ fJ^spog dv- 

fxepLxvjv ^ TijV xxSokv, Xj Totg dnoipxTmg ofxoiwg. x\ [x »v x^ 20 6pujnwv xnxv sTvxi ^iuov ^'/\Ti, x^ '(nnov x, ^Sv ^ rx xkkx na,vTX' 

fUpog ■d^' XV dvrtxeTc^ Trpog dkk-/\kxg xvpiujg ksyoLvro ' ffoTov yi ujqe d^vvxrov dk-/\SsvsLv fv yrtug d7rc(|)V5vayuevov. etxoVtog vv 

auraTg eT^J^og xpfxoTsi TujvdvTixsLfxs^vujv; el cie rxg dvTi<pxrixujg ^-/^ti fiv^Ss ysvs'^ dv Tojaurvjv xxroL<pxTiv, xxr' skksL^piv tSto 

ranjTcug dvTDistfxs'vxg ^vjrot^vjg, tvpv\crsLg dvri^xTxvTxg raTg xa- Xe^ujv ry dkv\QY\ (**) • v^sfxix '^ xxrcl^xTig dkv\6Y\g tc;xi, ev ^ 

Qokv Txg x^ fxspog f/p rvjg x^ f noiov dvTiSsTsujg, THTeqt tv\ jx tS xxr-/\yop\jfxsvii xxSoka f xxQokn xxr-/\yopsi'^, Tvrsqiv sv vj 

xxQokv Kxrx^xTSL TYiV fxspLXY\v d,no<pXTiv, TV\ oe xxdoka d,no<px- 23 Tvvrxrrs^ Svvxfv rw x.xSo'kii xxT-/\yopiifxs'vu) -rv xxSo'kii npoT- 

<rei T51V fxspLx-/\v xxrx^xTtv, ujqs x^ f UTroxetyUevov ^txypxfxfxx ^toptTfxov. . . jroXXcil^v ^e ^vvxfiivujv yivs^ nporxTsujv sx ty\^ 

rdg ^ixyujviov SeTiv npog dkkv^kxg syyTxg tujv npoT^iujptT fxevujv ^txcpopii TVfxnkoxvjg tujv npoT^topiTfi<xJv npog ts -rv vnoxeifxevov 

nporcxTsujv, Txvrxg dvn^oLTxsiv dkk-/\kxig' ds\ '^ av^ ^ixipSTi opov sv rvj nporoLTSL Kj "Tv xxTv\yopvfxevov, slxorujg txvt-/\v npoe- 

I '^/IVV^I^V'. \~ '/ t<\<%\3 /\ / / \5\/ I ~t-vi / / 

To Ts xkvflsg JCj t ■^svoog. Jc, Tdro etxoToug^ ai [x 'f) eva,vTixi x^ j^^etptcraro ^vvjv, x^ OLsypx\ys tujv vytujg ksyofxsvujv nporxTsujv 

vnevxvrixi x^ 'p notov ^ix^spnTxt f Trotrov f xv-x" s^yiiTiV, xl ^e30 ty\v kxxrspu^ twv opwv tv nxg npoT^iopt^rfxov crvvrdmiTxv' o ^ 

vndkkv^koi x^ ^ noTov ^ia.^spnTxi t notov ^ xvt tyvTiv, xv^) sv rw npwrw ^i^kiuj rwv ' Avxkvrixwv xar' d.pfxg rS nsp\ svno- 

^e xar' xfx^w fxxfofisvxt rekeixv 'eyjdTi t-/^v Trptjg dkkY^kxg o^tx- pixg nporxTswv xs^xkxi» (p. 43 l> 17) ^topi^e'^' nsp\ '^ sxko- 

^opxv, ^to dS\JVXT0V xvrxg v\ <rvfji-\pevS'e^ v\ Tvvxkv\SsvsiV . . . yvjg rwv xxSokv nporxTswv ha,ksyofxsvog, iv xTg f xxTv^yapafxe- 

{.Ibb. nepi jx Tarwv nkeiw rvjg d^ixg sv^iXTsrpi^sv o koyog' okwg vov nxvri 'ins'^ rw vnoxSifiL,svu), snY,yxysv "ai)'? ^s f snofxsvov w 

^\ nsp\ aTyrouv tijuv dno^xnxwv npoT^iopLTfiwv, otx ykx^vpw- 35 Xvjffre^ov oXov ^Trei^". . . ort //i slxorwg TXVTv\g fxcvv\g oug d.y^p^^cpf 

ripxv efovrx Qewpixv o (J>tXo(ro(j)og nxpxSi^wTi Ilop^uptog, neipx- nxvrxfv xxTx-p-/\^\.'C,e'^, fxxSoifxsv xv evvovjtravreg hn rsrrxpwv 

Swfxsv etffeTv, npoTenivoSvreg ei n ^vvxfieSx jc, aurot Trpog rvjv vtwv, oug e^vjfg emJet^o^ev, rwv de\ -p/evS^ofxsvwv npora^Tswv, S^o 

, (r«<|)ec;-epav rfept xvtwv ^L^xTxxkixv. d,nop-/\TSLS ^ cLv rtg nwg \x xxtx^cLtswv b\Jo h\ dno^oLTewv, rwv jw) xxSo'ki! rwv 6's x^ 

ex tujv npoT^LwpLTfx^wv xxrxcpxTewv rxg dnocpxTeLg noLSvreg fxepog, Stx fXLxg Tvjg xf -r noTov >i x^ -r noLOV rwv xkkwv Tefxvo- 

V reTg xxTv^yopnfxevotg., wTnsp 'ifxnpo^ev vi^LSfxev, TvvrxTTofxev 40 rspxg, ^ raTg XoirraTg rptcrt tv\v npo<pxTLV rS ds\ \psvSe^ (wg 

Tag dpvYjTSLg, dXX' auroTg roTg npoT^topLTfxoig, o't ksyov'^ fxe'pv\ 

tujv vnoxeLfxevwv, v rwv xxS' ai/rvg keyofxevwv dkkx rwv wt- (*) Aspasii, Hermini, Alexandri, Porpliyrii hoc de loco sen- 

nep el^onoL-/\6ivrwv vn' xvrwv. tenlias vidc ap. Boelli. II p. 338 sq. 

17« f.80. TroD-g ^e Xe'70v3 fxv\ sTvxl ^ ivxvrixi TY\fxxivsLV Si (*'') ^»^''^*- " V-^^^- ^erba aulem Aristolelis Iioc modo 

7. s / ~ v^ ., , \ -» 5^, -N. / ,. sunt et ad hanc sententiam ducunt. in his praedicalis nuae 

noTS evxvnx, tvto ■/\Ovi nokkx rotg ePvj^vjratg npa.yu.xTX nx- A5 . ,. , . ... . , ,. • , • , 

, , M ~ t / > ~ \ ■»- \ , / y sunt universalia, his adiicere universale aliquid ul universale 

peve. u,Y\nore ae rcttg pv\TeTiv avrxig npoT<bvsg vi f keyeiv ort ■• , • i* j^ . . i. ., 

^x =rT',i ' praedicalum universaiiter praedicetur, non est verura. noc 

|3i/Xe3 IX 'Apt^or/Xvjg rdg dnpoT^iapic^iig nporcxTetg Tvvxh/\- enim esl quod ait. . . noa est verum. . . non est verura. - 
flevetv dXXvfXatg, iwg ^^at Stx rwv k^vjg ^xvspov, ^ Stx rSro elxo- similia I p. 230. EI^iTOnEPIEPMHNEIA^. 115 

eltyofJLZ^A ncit.fisfjl<rv\(;^ Yi^ah^Svi :t, rag aXXctg roig Tcx.vTy\ ofxoiiuq peiv f aXviSsg x^ t= -^svS^og, aXX* raTg /uLspixcug ty,v civtyjv hyj- 
vjfMpT'/i/ui£va,g rS xcCTakoya ralv vji.Mg Ttpoc^spofxsvujv nporxTsujv (raig ^vvcufuv avvaXYiQsusLV sni r% kvhs^fofjiivvig tjXvji;, i^' ^s 5^ 
^Mypd-ipM.. sl '^ S^Si ^ T-^v nspi thtujv TsyvoXojMV dapi^ujg l/CsTraj (Tvvxk-i]Ssvii(rcti Ktf.TskaLfx^a.vovTo ' aiX-/fisvsiv ^ kfM tv[V 
^teosuvifcrai^ ^ '^ iba,ivofJi,svov nepi avTwv \sysw., Ixxai^exa •^svo- rs sqiv a.v6pujnog "KevKog a.npoor^iopiqov xxroL^a.(nv sni rivog 
fuLsvag svpYiTOfxev npoTOL<rstg sk Tvjg ^MvofJL^g tmv npoT^iopiTfiwv 5 ^sps tmv ^xufluJV Xa,fx^a.vofxevYiV x^ r-/y hk ec^iv oLvSpMnog Xev- 
xolS^ SKOLTepov tmv rijg nporoLTeMg opujv. xog clnpo^r^LOpiqov anotpxTLV im rivog rujv AlSLonujv, Xj T-ry eqiv 

175 {. 88 d. ^ rd.g ju. ^iaL^yujvlag, dg y.a,Sohi uJg xaSoXv ey.aXs- dvSpujnog yiaXog en\ rQ^Ay^XXeujg vj t3 Ntpstwg ^ rviv vx, ^iqiv 

' (Tsv ivg syj!ra.g t\v erspoLV tujv nporaTsujv /t«.floXy 015 xct^o^y, dvSpujnog xaXog sni r3 QspTiTH. tolvtol roivvv arw rS 'Apic^o- 
<J)7jirli' dvrL(pa,Tixwg a.vTLx.sH^ npog dXkvika,g (*), rarec^^LV dsL (J^tai- rskag dno(pa.ivofJLs'vii (*), jc, dvTKpSeyyofJLevujv npog olv-^v xXeivujv 
peTv -^ dkviSsg 5t, '^ -^evS^og, rvjv re Y.a.Soka x,0LT0L^AcrLV jSp rvjg 10 re jc, sfJLOL Ts^oLcrfJLiuJV dv^pujv, npocvixov dv s(v\ ^LkrspoLV oLfxa. 
fjLspLKvig dno^diTSujg ^ rv^v xoLSoky dTToipa,TLv pp 'rv\g fiepLnvig x^ al^o'.OTepa.v dnoLvrujv rviV dkviSeLav vjfJLOLg vpjV[Ta.fxsng, onsp Kj 
xxTOLipoLTSujg, oLVTdg 6^1 Ta,g KxSokh' wg Ka.8okii nporaTSLg fxvi- avroi snLTVjSsvsLv vifjuv napax.skevov1), fiLvj a(3«.(ran9(jug '^ Ssuj- 
-xert dvri^aTLxuJg dkk' ivavTiujg dvTLxsl.^ npog dkk-/\kag ^La -^ pi;"* napekSslv, dkk' kniTxJ-^pa^ rvjv rs rS ' ApLqorskag ^to^ 
avfjL-^JSvSs^ dkk-/\kaLg km rvjg kvSsy^ofxsv/\g vk-i\g, k^' v\g rag fxs- voiav , xaS' v\v a^ioT Tvvak-/\SevsLV dkk-^kaLg rdg dnpoT^Lopi(pig 
pLxdg 3^ uffevavna; ksyofJLSvag Tvvakv\SsvsLV a.kk-/\kaLg ava^xv] 15 nporaTSLg, 3c, ra napa tujv dvTihararTOfiLsvujv avruj nep\ rvrujv 
^ja -^ exarspay avrujv dk-/{Sv\ stvai, orav v\ avTt(|)ari>c(Ju<; avTY\ ks^yo fxsva. . . f. 92. sl ^s TLg d^Loi-/\ r-^v dnpoT^LopLi^ov dno^aTW 
fxayiofJLevv\ xaSokv nporaTig ■v//su(^v]3, w^e x^ fKv\Mva rponov fk.d- nor\ \k t^ fispLx^ dno^aTSL Tvvrpsfsiv nor^ ^s tv\ x.aSohi (napo- 
%s^ ravrag dXk-Jjkaig. S^Y\ka S's ravra ^La rs nxJv vno rS gurovijug fx ^^ kafx^avofjisvii rS sc^lv kv rw ^'^avSpujnog ^ixaiog yx 
^ikoTocpii naparsSsvTujv napa^SLyfJLarujv, 3t, k^ wv v\fi.sig nporspov £9:' raufv (pSeyye^ ru> a^slg dvSpujnog ^ixaLog kqiv, o^uroVutg ^s 
nspi ai5rujv ^LskY\kvSaff.sv. sl^svaL fJLSvroL y^p-zl ori ypaips'^ avri20 riu y ndg dvSpujnog ^ixcLiog kqiv), npwrov p, w nsiSeiv dkkd vojulo- 
tS dvTL<parLX{xjg x^ d.no(pavrLxu)g, T-/\ftaiVovrog, ujg ^v\tlv ^Lko- Sstslv '/\y.iv ksyoLro dv, eneLra pv\Tsov npog avrov ujg vx oiS^sv 
Toipog Uop^vpLog, rS ' ApLc^orskag hd rara noiag xaraipaTeujg y\ ''^kk-/\vLXY\ yjivJTig km rskag f ^<;-jv (j^gurovs/yotevov, s\ ^ sv olc^^y^'- 
npog noiav dnoipaTtv d^JoT r-\v dvriSsTLv kafi^avsLV, otl Tv\g ujg nors yujpa ty\ dpv^Tsi vnoTSTay fiivov ' ei av fiokoysi x^ av-rg 
dnocpoLVTsujg, knsinsp, ujg <p-/]Tiv, sluiSaTi jc, ra ujpLTfxsva p-zj^ara ^apvvofxsva rS ei^-j rY\v dnpoThopiqov dno(paTLV rv\ xaSoka '^ av^p 
naksHv xara^aTSLg, rd ^s dopLc;a dno<paTSLg' Xj vnujnrsvTsv25 ^Ssyys^, dsi Ss ^apvrovsl^ *i5f ava^xaTov kv rdXg roiavroLLg 
av Tjg, si fJLY\ npoTsS-/\xs f dno^avrixujg, nspi ri^g avriSsTsujg ruJv nporaTSTi, ^v\kov ori Tvv^pafxsi'^ ty\ tS xaSoka dno^aTSL x^ dv- 
TOJtfTujv ^ujvujv yivs^ -Tv koyov. ^'^ov S^s ori ra knayofxsva Ticj^airjv noL-^Tsi npog tyiV olxsiav xard^aTLV, ravra fx av tujv 
(TvvdSyTi fxdkkov rv\ nporspc/, ypa(pv\' dno^avnxulg ^^ ksyoivro dvTL^Ssyyofxsvujv rw' ApLqorsksikoyog' fx^nore ^s ^wa-rv npog 
dv dvrixs7^ x^ rSro ^ at kvavriai, dg ujg xaS' srspov rponov txaqov rujv kmysLpv^Ssvrujv dnavrdv. 
Twv npo avTujv dvTixsLfJLSvag napsSsro svSvg ' ApiqorikY^g. 30 f. 98. affopvjo-ete ^' dv rig nujg okujg v\^iujTev o'Apic^orikvjg 

17 J f. 89. tujv kx Tvjg (^tatpeVeuig rS vnoxeLfxiva yivofxivujv rv\v rujv nporaTSujv raTujv dvriSsTiv npoTayopsvsLV dvriAaTLV, 

26. >\ / / / ■> t>, A,> / / \ u / •> \ ■> I \ \\ 1 1 1 tv/ 

oxTUJ nporaTsujv riveg ^ev SKrtv at avnipaTLxujg avTLxsifjLevai xatroj (Tuva/wvjoeusjv aurag oto^evog, rvjv os avn^aTLV opiQofxsvog 

npog dkkv^ag, rivsg (Js ai S^oxSaaL [x dyn^paTxsiv a fxivroi dv- kv roTg 'AvaXurtJtoTg (Anal. Post. 12 p. 72 12) dvriSsTLV vjg 

TL^aTxaTai, napaSi^ujTLV v^fjuv (pL}.oTo<pog o^La rarujv, rag [x aSsv fxsra^v xaS' avT-/\v, x^ kvKarv\yopiaLg (c. 10 p. 13 6) ^/v- 

^ta7um'yg, ag xaSoka u5g xaSoka .npoTayopsvsL ^ta f sj^siv t-/\v 35 roj, kv oTg ^iixpLvs ra slf^vj riwv dvnxsLfxivujv, elnujv on oTa wg 

kripav rutv nporaTeujv xaSoka u5g xaSoka, fxdy^e^ npog dkk-^kag xara^paTLg Jt, dno(paTLg amxsj^, S^ia^ipei tujv x^ rag ahXa^ 

ttVTjc|)art>cu7g dno^aLVOfxevag, tv\v nag xara(paTLV rv\ a nag dno- dvTLSiTSLg dvTLxSLfxivujv ruj km fxcvujv TiiTujv e^ ava^Jtvjg 'p jix 

^aTsi Xj rviV aSsig dno^aTLV tv\ rig xaraipaTSL, jc, ^tj rag xa.S' aXvjfleg slvai f c)£ -^sv^ig' nujg av ravra navrayS ^LOpLC^ofxs- 

Ixaqa, rvy iSwxparvjC Xeuxo'g e^j Tvj' ^^ouxparvjg Xsvxog ax sc^i' vog sv raroLg ^^lujts tv\v dvriSsTLV tujv <rvvak-/\6svaTujv, ujg etv- 

Totg ^E ys dnpoT^iopic^g, ag x^ kv raroLg xaSoka fiY\ xaSoka ^Q rog ^v\tlv, dkkv^kaLg nporaTsujv, tujv dnpoT^iopiqujv kiyuj, ka- 

7TpoTv\y<!psvTsv, a kiyujv dvn^aTxsLV dkkvjkaLg' acis -^ aet SiaL- XeTv avrt'(j)acrtv ; Trposjn^ujv ySv "oTai ju- »v avrjiaVejg tujV xaSohi 

SiTi xaScika", kn-/\yaysv "'oTaL h\ kn\ ruJv xaSoka pL fxv\ xaSoka (*) Boeth. II p. 340: ait illam esse oppositionem contradi- ^i» „5^ ^V ^ r-^jg rxiTujv dvnSiTSujg dvn<pdTsujg xakafxivY\g. pv\- 
ctoriam, quaccunque dicit non esse universaliler rem univer- 
salem, contra eam quae rem uuiversalem universaliler proponit. 

atque hoc estquodait: opponi autem affirmationem negationi (*) Boeth. II p. S^iS : Syi'ianus tamen nititur indefinitam 

dico contradictorie quae universaliter significat ei quae non negationem vim definitae obtiuere negationis ostendere, et hoc 

universaliter. . . verba igilur se obscure habent, sed sententia mullis probare nilitur argumentis, Aristotele maxirae recla- 

manifesta est. mante. 

P2 116 Ei:STOnEPI EPMHNEIA^. rsov Sv npog rviv ^r,r-/\<nv iwg f dvojxcl t% ctmcl^aireujg nore ^a, epycKTMg t Qsujpyiixct, noi.px^i6iii;. fxia,v '^ sTvxi '^vi<n nporoLXiv 
nApaXa,[j.^a.v£i knX yua^^vjg xaroKJJotVeiug Kj a,no(\)cl(TSMC, S^MipyiTwv r-/^v Ifi -j^pwy.ivr^v )tp 't^ o-/5^^,a,ji'o/x£i'oi' vnoKHfjJvw 3t, Ivl xarvj^opy- 
asl ■V aXvjflsg :t, ■r •\//s{)i(5'o5, («5 <^v]XdT ra re ev raTg Karvj^opiatg fxsvw., are >caSo^y wg ;caSoXy elv] clrs jxvi o^oiwg, rnrsqLV elrs 
pv^Bivra, 39 ev roTg 'AvaXurjxoTg dnoSiS^ofxsvog rvjg ai-ncjjao-eujg fxspLx-/j slre Jt, dnpoa-ct^opn^og, vj 5c, xafl' ^/ca^a, ei ^ ^)^ reSeixs 
opog, rrors ^s xotvoVepov noicraLV oinXwg dvnBsinv Ka,ra.(pcciTSujg Kj 5 rcJui' xaS' ^Jta^a na.pa^^sijixa.rct^ia, rifnjjv. 

dno(pa[(rsu)g riu xvrw vnoycsifxsvw x, rw aurw xxryiyopa^svw f. 102. f (^e "y ^ap ff^i Ttg aVSpuuTrog TTrffog" SLp^<3faijU,oil8a 

yjpwfxevwv. ^-/ikol ifk s^s^,c, Xsjwv iwg « ffaira a^tvjflvig v^ -^/sv^-^g ^oksI ^m 'P ^uvatJai TTore ^ rag yriw 'koijx^o.vofxevctc, npordasig 
<lvri(poi,(ng, rauTf "ksywv rw y Trao-vjg ocfri(|)a(reu;g '^ jx rwv /xo- fxv\ noXXa, (TY\fxa,\.vsiv a.Wa, tv., oravroTg ?v rivi opicrfxw na.paXa,fx- 
piwv <lh/i6svsLV 'p S's ■\psv^s^ dvclyx.Y\. ^ojvofxsvoK; nXsioTL npa.jfxa.n, rw rs ysvsL (j)V]^t k, raTg SVxcpo- 

176 f. 99 ^. TraVaig inskdwv raTg dvrLSs^rsn rwv npordcrewv 10 paTg, tv rig ovo^a fl^ f ru)(^ov. xstcjuj <;^ rw ^iow rw X071XU)' rt^ ' 

''ApLc^ors^kvjg w(rnsp nopLcrfxdi n (xvvdysL., x^ na.pa,h[^w(XLV y\fjlv ^lo, 6v/\rw rw vS v^ £nLc^-/ifx-/ig S^sxrLKw kclvov ovofxa,., wcrnsp ^ika,^sv 
r4rwv ori rrl fXLO, xa.ra.(pa.(rsL fXMV fxov/jv dno(pa.crLV fia.y^s^ S\J- ' ApLc^orsk-/jg, LfxccrLov ' d,p »i', oraf slnwfxsv scj-lv lfxa,riov ksvxov,, 
vArov, nksiag S^s fua.g dSvva,rov. . . rSro yf ncf,pa,o'Lhjg rifxw on y fXMV a,kka, nokka,g (p-/i(rofj,sv slva,i rxvrrjv rr^v npora.<rLVi y(^a- 
fxia, d.nocboiiTLg fxioCg xa,ra,<pdTswg., ^ r-\v a.lria.v sna.ywv rS TVfx- fxwg, snsLS-/i sx, na,vrwv ofg jtsT^ f IfJMrLov ovofxa,, fiia, rig (pvT:g 
^oi,.ivovrog, "'P '^^' a.vro" ^rjTiv ^'^dno^rJTa.L hsH rr^v dno^a,Tiv onsp 15 vj rS a^vQpwna crvfinkripS'^, x^ ra,vrov sc^l f ei^eTv "ec^iv lfxa,riov 
xa,r£(bri(Tsv v^ xara'cf)a(rtg x^ dno rS a.vrS." ksysL os t auf [x i? ksvKov st, "l^-i ^wov koyLKOv, Bvrirov., vS Jt, effK^vj^vjg S'£KrL><,ov 
xa,rrjyopvfX£Vov.) . dno Ss rS tt,vrS rS vnox-SLfxsvii ' nposiprjl) -^ ksvaov" rSro 6's rauTi' rw sc^lv xvSpwnog ksvnog. w(^£ ^x. d,v 
nckkdKig en x^ vnoKSLfxsvw rw a,vrw ^ Ka,r-/iyopiifX£vw yjir^^ ksyoi nk^mg npora,T£ig tv rL xa,r-/iyopijjv rS riSsfisvhi ovofA.a,rog 
dvdyx,rj rdg dvrL<pa,rLKwg dvnx£ifxivoi,g dkkr}^a,Lg npora,TSLg. etra KOLVwg sv a.na,Ti rotg TVfxnk-/\pSTL tv ai'T=i' opiTfxov. rig iv hio- 
wtrnep d,va,fXLfxvr\crKwv r\fxS,g rvig YSfo^e^fvjg dno rS vnoKSLfxsvnTS) pLTfxog rwv npora,crswv etj) wv hk svhsys^ ^ rsBsv ci,vriy.govof)i.<i 
^Lcupicrswg rwv npordTswv "i] rcuv xaS' sjcaq-a rifo^g" c|)V]criv"v| yU.iav spya^TO.^ npora,TLV st, ecj)' wv^waroV; ori ecj)' wv ja y?c 
dno rwv )ca,Soka rivog, r\ wg Kadokn r\ ujg fxr\ KrxSokv" kiyoL (5'' dv svhsys^ fXMV ysvs^ r-/\v npora.TLV, ra,vra, ha,K£Kpi^ dkkr^wv 
'p j^ "^ Twir Jtafl' ^xa^a" nspl rrjg dvnSsTSwg rwv Ka,S' SKa,qa, dva,yK'/\ (*). . . "y ya.p sqi rig dvSpwnog 'innog." onwg 61 yu 
^ijXovori npora,T.£wv, t ^s "*| a?ro rwv xa.Sokii nvog" nspL na,Twv rSro f Sswprifxa, TVfx^a^kks^J) npog r-/\v rr^g KVpiwg ksyofxsvr\g dv- 
dnkwg rwv Ka.6okLKw vnoKSLfxsvy^ 'f^pwfxsvwv., "si^ rvrwv f /x "v; 25 rj^a^rccog SswpM.v ., ^LhdTKwv kn'/\ya,y£v "ujg-e y^s sv ra,vra.iq 
wg Kai,$okii" nspi rwv npoTSLwpLTfxsvwv, f os "r\ wg fXYj jtafioAy" ctva^Jtvj rvjv jx dk-/]Sr\ rr\v Ss %//eu(5v5 avri(|)airii' eTvai," rawv ki- 
Ttspi rwv dnpoT^iopiqwv. £ira, rwv xa,S' tKa.qa, na.pa,Ss\.yfxa,roi, 7(juv rw tu^e yc»e ev raTg rojauratg dvrL(pa,T£TL raTg cfxwvvfxw 
nctpaiSifxsvog ^lo, rS "oTov tc^L ^uixparvjg Xsujtog, y>t sc^l '!$wKpa.r-/^g '/^pwfxiva.Lg vnoKSifxsvw r\ Ka,r-/\yopiifxivw dva.yKr\ rvjv ju, tujV npo- 
ksvKog" np\v ra riuv dkkwv npora,ir£wv nApa.^£iyfia,ra, sna,ya,- ra,Tsw.v \psv6's^ ry\v ol dk-/\S£vsLV. x, rSro £\.Ko'rwg. 

7eTv, s^v]7sT3) TTpog rtVog ha,KpLTLV elpvj^ ^ hiiv -^ aui? dno^yi<Ta.L3Q f. 103 Z». rerrapujv roivuv ii(Twv iv raug npora.TSTLV dvnSi-i?,a 

\j/i "■/ /i c /i \,\«jVfv _.\\5\.v< /i\/ /**\ \- / c\ ~ ^ 2S. 

Tjjv ctno^>a,cnv onsp xoeretpvj^rsv vj xaracpa^ng, 3^ (p-/\TLV eav os <rewv x^ rr^v a,no r» vnoKSifxsvii 6ia,ipsTiv (^ )., ovo [x rwv OLa,yoj- 

aXko Ti i\ dn a,kkii f oturo,- ay^ vj a,vriKSLfxivr\ dkk! ec^cu sxeivvjg 

kripa,." rSro ^i sclv on ia,v dkko ri dnod)-/\(Tr\ r\ dnodjxTig xa- ,^^ „ .•,; tt o/.t i, • ••• • . a • . r> 

' \ vA / t r I ji I T ' (^) Boein. 11 p. 347 : huic expositioni. . . et Aspasius et Por- 

rr\yopi/fxsvcv, 59 ^vj xar/c|)V5^sv vj >taracf)a<rjg, oTov r^ ;tara(|)a'- phyi-ius et AlexancJer in his quos in hunc librum ediderunt 
crewg ewycrvjg 'dvSpwnog Xeuxog ec^iv" vj a7rot|)acrig ei eiTroi "ctv- 35 commenlariis consensere. . . Herminus vero sic sen-tit. . . 
Spwnog (JiKaiog »k e^iv," yx l^ai aurvj r^g etpvjueVvjg xaracbaVeujg quare praetermiltendus est. 
'/\ dno(pa,Tig, dkk' kripa, nctp' iKsiv/^v. (**) Boelh.U. p. 351: est inter philosophos dispulatio de 

18« f. 100 b. X, oVt ai svavrt'at c^Uat. kiysi h\ dkka.L na,pd ''^''""' "I"^^ ^'""^ ^;^"'''' "ecessitatene omnia fiant an quaedam 

9. \ j 1 ~ 3 / ^i / «\ / , V •p',7\ ,, casu ; et in hocEpicureisetStoiciset Peripateticisnostris mas;na 

rag avricpartjtcxig avrixci/xevag o»]/.ovori. yL riveg eti7tv au'J, . , 

\ .,, \ , .v,/, \ / \ .^, , .V c /1 / t contentio est, quorum pauhsper sentenlilte explicemus. . . /0. 

4 xoiVi. K, evrauSa j<^ sm rwv ecf)eg-/,g pr\Sr\TOfxsvwv vna.KHOfxsvH AQ p_ 352: i„ eo autem quod possibile esse dicitur, est quaedam 

rv SLprj. inter Peripateticos et Stoicos dissensio, quam hoc modo paucis 

ISa f. 101 ^. nposinwv on rvl fiLO, Ka.ra,(pa,(rsL fjiia, fxdysl) dno" absolvimus. cf. p. 359. Anon. Coislin. kyrccvSx ^vXsTeii ^t- M 

' (jjaiTig, rig nori iqLV ^ fxia, KxrdpxTLg x^ r\ fxia, dno'(pa,Tig, npo- >^ocro(pog ^e7^xi hi ^mX'xtt£tm to (i,vTi(pxTMoy i^i'.ufA.x, (iXXct (mvtj^spijcj? 

c^iSr\<n O^a rvrwv, ^h'/\ p} ^ (iic^ ru7v npoka.^ovrwv noipa.hSg ^fx7v ^**^ ^ ^oV^-^^t.kcJ?. yroLSi ^k^rgjo otl Tu,y TrxXxic^Jy riyi^, £'(T7,ep kx\ ril^ 

\ \ / V i\ ' '5" "1 co/ t\ ^ 1 / , , ,^ vici/y •KoKKoi, avyti^^OLSvTei; tI^ xt^-poXo^yix xx\ Try uu.xpu.iyi/iy elcrx^^ionet,^^ 

rr^v n£pi ryrujv evvoiav, ot wv ek^ysv iqi os sig koyog a,nod)xv- A5 / ^ /, ' , \ ,' , r, , ' ' 

\AtA^-i~At v\/ .?. i^\t\\cM\\ V iipd^TKoy fA.t! Siyxi iybcx^^ixsyor, i^Xot TrdyTos, tiyxi xxl '^iyiaSxi kp xyx^intif • ' 

Tixo.c »1 gv oviAuiv VI (ruv(3ecrucij sig, nokkoL os a nokka, )t, u,vi ■ - v ' _i ' ^ - ^ / " , ' " / 

' f c\ I o I I v -yap ffwxToy, cpxai, fvfeiy ro fA.eiA.oipxfA.Byey, xavrs <70j<ppoyr\(jiiiq xxvTi fA,») ' 

Iv^ vj 01 c^^uv^eroi," dkk'Jv iKSwoLg^ fx alvirrofxsvog r^v 6La.(popdv g^^ ^^^ ^i^,„,, i,,;^,, ^^^-, ^- xvTe^cricy, S yrep\ rh kyi^of/imy kxto^ 
tS re 6V0S 3() T^i^v nokkwv koywv, evrauScc (5e /^' nXsicvog ins^- -jiyiTXi. El^ TO nEPI EPMHNEIAX 117 

vlwv, -rvjg TTaCg npog TJjvy- rrag ^•■nfg-rig npog rYjv v.Sslg^ rpiryig S^s- wa-nsp £lKotC,ovr(f.g nspi ruijf sK^yio-ofxsvwv. npujrov jx yotp, wg o 

T^g rujv dnpoir^iopiqujv , ^ in\"ravra,Lg rr^g tuuv x*9' 'ix,o.qa,^ Tijuiaiog ij^ag e^i'(^'a^e x^ av^^g o 'ApLqoreXvig dsoXcyuJv dno<pAi~ 

ndvv npoTsxrLKwg ru, y} rpioi, rwv iv roug nporiiirsTiv d,vrtSs(rewv ve^, ij npo ryrujv o Hai^pfJi.svi^yig, ^y^ o nai,pai Hkciriuvi fxovov 

eid'-/\ K^ noivfx y^poyov ou.v.iugty!£i\^'^r\<n npog f ^Mipsiv f aXvjdsg aXkoi v^ o sv roig oi^eeisig 'ins<nv, v^sv sqi na(,pa, roig BeoHg vre 

^ 'p -^svf^og ^ (ruva,XYj$svsLV., Xe^w S'-)i rotg rs- S^iotywvivg Xj ra,g 5 na.psk'/\\vSog vrs [xsWov. . . f. 109 b. rvrujv av aruj^ sy^^cvrujv 

'dnpo<To'iopiqiigy rdg Ss xa,d' 'ixdqa, •dixiri. ji-yvs^w S's -rijuuv o pYirsov rvg $svg '^/LViJ(rxstv [x naivra. rd '^is'yovora. ^ rd ovra, ^ rx 

yjyog sni juiXg rwv slp'/jjULsvujv rpnjjv dvrL$s<Tswv., Xva. x^ on'/\ ^ia.- s<roy.sva, -/j jULeXkovra,, rotg $solg npotrv^xovra, rponov rQro §s sqi 

^spniTLV a.vrujv xp 'pv slpY\jULSvov rponov aX xa.$' sxa.i^^a, npora^trsLg fxta, x^ ujpLirfJisvY\ Jt, dfjLsra.^a.ruj yvujtrsL. . . v ^ ^-/i irijfxna.pa.dsiv 

yivvQ <b<i,vspov, rwv a,vrwv dpfxo(ra,L v\fxiv ^-/{kcvorL ^vvxfiivujv rY\ psvrsL rwv npa.yfxa.rujv r'/\v ralv Sswv yvujiTLV dvs^ofxsdxkiysiv, 

jrpog rvjv S^ioixpKnv rwv xa.S' txxqa, nporoCaswv dno rwv koinwv 10 v6's siva.i ri sn' sxsivwv y\ na,pskY\kvSog y\ fxikkov, «(J"^ kiye^ sn 

^o dvrL$i(Tswv. . . f. 105. rSro f 6sujpY\fxa, -v vvv vno r3 'Api- «.tjtwv, ujg sv TLfxa,iw na.pSLkY^<^a.fxsv (p. 38), 'f '/jv >) f iqa.i., 

qorikag xivafxsvov ^oxsi fx sTva,L koyixcv (*), x^ a,k'/\6sta,v S's npcg fxsra.^ok'YJg rivog ovra. crY\fxa,vrLxa., fxovov ^s ■i' eqi, x, rSro y f 

noivrx rd fxopLO, rY\g (pLkoTo^piag sqlv dva,yxAiov. xa,ra, rs '^ rY\v <rvva.pL6 fxJ fxsvov rOj rs y\v jc, tw sqXL yi dvrL^La.Lpi{fx'svov auToTg, dkkd 

ij6LX-/\v ^ikorocpMv nd(rxv dvxyxY\ npo(rka,fx^a.vsLV cug y na,vra, sqi f npo na.<r-/\g yjpovLXY^g sfi<pa.rswg snLvoijfJisvov y,'^ oirpsnrov xvrwv 

rs Xj yivsl) l| dvxyx-/\g, dkk' sqL rLVX 5t, s^' '/^fxiv, snsinsp xvpLoi 15 x^ a,fxsra^kY\rcv <r'/\ficCivov, onsp jc, o fxiya.g Tlxpfisvi8'/\g na.vr\ toj 

npd^swv rivwv ovrsg, Jt, s^' ■Y\fxiv ov ski^ y\ fXY\ ski^ ra2s rtvd V0Y\rw vnixpfSLv dno^alvs'^ ' "y -^^ sy\v v^ sqxt" <pY\<riv "ifiS nav, . 

Xj npd^XL vj fXY\, rdg p, sna.Lvsrdg rdg ^\ \psxrdg slvxl tujv re 'iqi Sl fxJdVov'' x^ h y^p')\ vofxiX,SLV orL dva.yxa.ixv 'iPsi rv\v 'sx^xtrtv * 

npoXLpirswv jc, riuv npoi^swv kiyofxev, jc, nporpinsLV jw. Tvg nikxg kiyofxsv svSsyo fxsvx, ^lx f vnc 6sujv yivw<rxs^ ujpirfj.ivwg • y '^ 

d^iHfxsv sn\ rdg xxkxg ^ dyx6dg npx^SLg, dnorpinsLV Ss sx rwv ^Lon yLvuj^rxnriv xvrx ol $soi, Slx rSro d.vxyxxiwg sx^-^rs'^, dkT^ 

ivxvriwv. Xj fxivroi 3c, npog <pv<TLokoyixv f^-fftfxov ^xlv^ t $sw- 20 snsLo-/^ ^v/tlv syovrx iv^s-yofxivv^v x^ d.fx<pi^okov nipxg t^si ndvrw^ 

pY\fxx ' '^Y^rYiTSL i^ X, ^vTLokoyog sIts ndvrx i^ dvclyxv\g yivs"^ y\ roiov vj roHov, S^lx rSro T»g 6syg sl^ivxL dvxyxaiiov onwg sx^y\ts'^. 

rx yLyvofxsvx, sirs rivx dno rvyj/\g x^ ix rxvrofj.xrM. v^ npog Jc, sqL f xv^ rvj ^x <pvTSL tvJ sxvrS iv^syofxsvov, r^Y^^syvwTSLrwv 

rv\v koyix'/\V fxi6o^ov wTXvrwg' xv^ ySv rSr<^ sc^i ^ vvv ^'/\ni- Sswv vxeri xcpLqov d}X wpLTfxivov. . . snsi ^i rivsg'$px<rurepov 

fxsvov, eire nxTX dvri<pXTig d<pwpLTfxivwg ^ia.ipsT 'p dk'/\6\g x^ f dvxc^ps<pOfj.svoL nspt tvjv ^Y\rY\TLv rS npcxsLfxiva $swp'/\fj.xrog o^iov'^ 

ypsvo^og, sirs 'iqL ng x^ dopiqwg rxvrx ^LXipSrx. ixrstvdfxtvov ^\ 25 ^sixvvvxi fx-/\S\ rolg dsoig wpiTfxivY\vvndp'/jJTXvyvwTLvrwv ivS^s^y^o- 

T $swp-/\fxx Kj in\ rv\v npwrv^v <ptkoTo<pixv evpY\Tsig' l^v\rY\Tsi -p fxivwv, y^pv^Tfjj^g nxpc^ovreg '/\fxiv nsp\ rwv fxskkdvrwv dfx<pL^dkwg 

5C, $eckoyog x^ rivx rpdnov vno rvig npovoixg ^LXxv^spvx^ rx iv dno^v\vxfxiv\jg, ^v\riov npcg xvrvg xnsp o fxiyxg ^-/^Ti '^vpixvdg, 

rw xoTfxw npxyfxxrx, ^ eiTe nxvrx wpLTfxivwg x, e^ dvxyx-z^g ort npwrov j^ s<pLqxvsLV ixpViV uig xkkv\ fxiv sqLV ij Tiuv 6euui' ^viu- 

^iyvc^ rx ytyvofxsvx, xx6xnsp rx in\ rwv xiciiwv vna:pfovrx, v\ Ttg Xj voY\Tig, kripa S'\yj rvjg npo^v^rtS^og ivipysix. 
tqt nvx 3C, ini iv^eyofxivwv ix^xivovrx, wv rv\v yivertv in\ fxe-30 ' f. 111. enxvxyovreg ^\ 'ev kdypv sn\ rv\v i^'^yv\Tiv rwv vno 

pLxxg ^'/\kovorL oc, aXXoTe xkkwg iy^Txg xlrixg dvoiysLV dvoLyx-i].., rS 'Apiqorihig sv r^Jrotg keyofxivwv, npwrcv pi dxdkaSx eTvou 

f. 106 ^. a.yvosiv fx bo'sv rwv cvrwv rug $s^g iv^iys'^, rx <pY\TOfxsv rx ^td mrwv nxpx^L^dfxsvx roTg dkiyw npdrspov slp-/\- 

nxvrx nxpxyxyovrxg rs ^ ^LXxoTfjSvrxg, vSg rs na.vrskwg dfxi- fxivoig (*). skiysro '^ npoTsyiyjg nsp\ dvriSirswg xxrx<pa.TSwg 

ysig npog vkv^v cvrxg, fxxkkov J^e, et yjp-/i -r dxpi^i<^spcv <paivxL, k^ "^^ ^ dno^oirswg vx ds\ S^LXipifTwv ro rs dkY\6sg jc, tp "ipsvS^og' 

vnsp rv\v vcspxv xvr^v l6\drYjrx rY\v ovrwg sxvrwv vnxp^LV iS^pv- 35 TyToig vv dxokndwg npoqi^v^Ti noix xxrx<pxTig npog noixv xno- 

fxivHg. iirs ^ xvrdfxxrov ipSfxsv mxi rwv ovrwv rvjv (pvTtv rs <pxTiV dvrixsi^ arwg wc^s hxtpeiv ja «uTag aet to' rs dkv\$\g \j *? 

X, rx^iv, «Te Tyg flcyg evXo70v v\ dyvosiv xnsp nxpa.y\iTLV vj oug •v/^cO^og, y fxivrot d(pwpiTfxivwg dk"^ dopic^wg. nxpx^^wrt S^l 

rtvxg dcpspsnovag xxrokLywpsTv rY\g rs 7vujo-etug avTuuv x^ rvig ^lx- npwrcv [x rx xcLVwg vnxpycvrx raiig rs ^ixywvioLg xvrid>oiTSTi 

xoTfXYiTswg (**). . . TyTuuv av xxrx rs rdg xoivdg ^ d^LXqpd^ag Xj rvj rwv xx6' 'ixxc^x, kiywv ort nxTxtg auTaTg vnaipyeL 'p dcpw- 

Twv -^vywv ivvoixg o fxokoyv fxivwv ovtuuv, ^ ev to7 ^sxxrw rwv 40 ptTfxivwg rxvrx fxep\X,SLV x^ fv eve^iwTa ypovov ^ 'fv nxpwyyi- 

l^ofxwv (p. 900 sqq.) ivxpywg dno^sS'siyfxivwv, vre dyvosiv — ^ 

T» vjfxirspx Tyg Ssag ^vvxfv vrs ddpLc^cv xvrwv 7Vuo(rjv /j(eiv, (*) Boeth. II p. 353 : in affirmationibus contingenlia pro- 

' ■ dentibus verilas quidem et falsitas in incerto est: quae enira 

( ) Boeth. II p. 352 : non incommode neque incongrue Ari- vera sit, quae falsa, secundum ipsarum proposilionum naturam 

stoteles de rebus altioribus et fortasse non pertinentibus ad ignoratur ; necesse est tamen unam veram esse, alteram falsam. 

artera logicam disputationem transtulit, cum de propositionibus Porphyrius tamen quaedam de Stoica dialectica permiscet, quae 

loqueretur. cum Lalinis auribus nota non sint, nec boc ipsum quod iu 

(**) *wTTfT«j To MeyaySpEisv ''Too"«uT»iy th; fisaf a^fiy fl-^ijXijy" xaWoc quaestionem venit agnoscitur; atque ideo illa studio praeter- 

^1?? codex in marg. mittemus. 118 Ei:§ To HEPi epmhneia:§. 

WTct, (rSro jAp iqi f sni riuv ovtwv x^ tujv yevofxsvMV r-f^ dno(pci(ny aXvjSvj' sTvm vj ^svSvi" TtporvnaiiiiojULevy ^yikovoTi rSf 
xarci(pxcnv vj r-)lv dno^aanv aX-/iSyi -^ •^sv^vj stvcci), nporspov f/, d^wpnTfxevujg, Xj rSro slKOTujg. 

ori rcug ^Mymioig rSro vnctpy^si, Sio^olcniujv, a,g x,o.So}.ii wg xccflaX» f. 114. ^ix rS '^^Apot," crv\fxci,ivsi u5g f>c r-^g a,vcL'^y,Yf, TouflSi 

jrpoG-Yjyopsv<Tsv ujg £-)(jJ(Tu,g tyiv arspoLV ruiJv nporccTsuJv xaSoXii, nposikyifxixsvujv dvccLpsl^ (Tu^jSatVst t svSsyo/Ji.svov. insp £15 
ensirci, npoqiSslg ori Xj ini tujv xxS' tKccc^cit, nporcLTSwv ^ a,v^ 5 rp-.ct, o'i.-/]p-/ifA.svki n? [j. "ks^B^ u5g sn\ f ffoXtj, oXav ■^ "ysvs^ clvSpuj- 
(TviJL^ci,ivsi onsp -1) sni tujv ^\o(,yujViaiv ' rSro '^ ^nks^J) '^''^wTnsp nov nsvta^ocxrvkov yj sv yrtpci nohS^ {(Tndvici. ^ ra, fJLvi irux; 
sXpYQ". . noLvv S^s dxpi^ujg T 'i^iov tujv nporacrsujv, nspi mv t-^ovra.)., t= ^s wg sn' sXarrov, oTov -t crxcLnrovrch Svjo-avpa) nsp\.- 
X0705, dcpopil^ofisvag ini tujv xa,S' sxciqa, Kj fj.sXkovrujv sTns, ^ia, rvy^sXv, np ^s e;r' IVvje, 0^0^ '^ kovTa.^ Jt, fjLYi kovTa,^ -^ ^a,oi<Ta,i 
tS ^''juLskkcvTujv" -r sn\ rTJg ivosy^ofJLsvYjg uXvjs ka,fx^a,vofA.svov <tyi- Jt, ^vj ^a.^i(Ta.i. x^ nspi ^ -r wg sm ■r nokv hSsj^pfJLSvov sy^vTi ^vo 
fj.a,ivujv. aXko yoLp kqiv, uig a,v^g sv roTg nsp\ Tsvs(Tsujg 39 iSopxg 10 rjfot ama, yj rs (\>vcrig 3t, -^ rs^-j^v/j • rifv rs 'p ^■vinv ujg sn\ '^ nokv 
(2 11) ^iopi^s'^, -^ fjLskkov napa, f scrofxsvov 59 f jw. i(TOfj,svov f xa,ropSS(Tav opujfisv iv roHg olxsiotg d.norskscTfJict.q-i (jd, ^ ripara, 
noLvrujg ix^-/[(TOfJiSvov (T'/]fj,aivsi., ujg orav sXnujfxsv sqai ^(Sifiujv y^ (rnavia.) x^ ra,g rsyyag iviors ju, dnorv^yjx.vd^Tag ^id "^ psvqov 
Sspog YJ ^xXeii/^tg, f Sl fiskkov f ix.^'^va.i jc, fj.-/i ix^Y,vai ^vva,- ryjg vnQxsifLsvY\g avrcug vk-/ig, ujg im t nokv fJLSvroi xaropSSv 
fjLSVOV, oVov fiskku) ^aS^i^siv, fJLskkuj nkssiv. snayyskkofisvag... nspi Ssf in' skarrov svSsy^ofisvov Svo tolvtol 

18« f. 112. ^iiks'^ jw) ^id thtujv na,pa,qvj(Ta.i r\ ^o^^y^ tyJ dvai- iS syja^Tiv., *l rs rvyvi x^ 't avrofiLarov. ^ia(\)s'pHTi o\ d.kk-^huv. 

pyirvj '^ iv^syofMSVov, Tva ujg oTov rs ic^i xpa.rvvSsi(Tav olvtyjV ^is- f. 115. sl Ss Irspog r^rujv wpiTfisvujg dkyfisvtTSi (*), rwlSd 

Xe^y^vj. rvg ^\ npo'i:^afj.svi{g ravr'/\g ri^g oo^Y\g Sio, rurujv vno- ^s rY\v srspav nporacTiv rjjg dvn^cJLiTsujg iMpi(Tfxsvujg dkY\Ssvsiv 
xpivofJLSVog ujcTnsp kY\fJLfj.aTLOV n npuJrov kafi^avsi, on r-^ /x, s\nsro y\ avaipscTig rS ivo^syofLsva., ^avspov on olyj/\(Ts'^ 'r iv^syo- 
'dkY\Ssict Tujv koyujv ens^ dvayxY\ ty^v vnap^iv tujv npayfj.a,rujv, fisvov ix ruJv ovtujv., ro rs dkko x^ ^ oTov xsvrpov a.vrS, '^ onorsp 
ruj ^\ -^svSsi rYjV dvvnap^ioLV onsp avriS jSaXe^ f "si -^^ nacTO, 20 srvy^sv, onsp tka^s jx dvn rS ivhsypfjLsva navrg ' Kpic^orskY\g, 
xaroL^oLcng y\ d.no^a(Tig dh/\SY\g y\ -^svS^Y^g, x^ anav ai'a7x'/j vnap- sl ^s ys siyi nva vnoqa^Tiv, ofxoiujg dv iyivsro y\ ^x iyivsro • 
ysiv Y\ fJLvj vncLpysivl' 'ineira, opfj.a,'^ [j, d.no rS d^iujfxarog TYJg rSro -yu ksyofxsv onorsp' srvysv -^ ^vai -^ ysvs^, onsp QSsv fj.a,k- 
dvTi^dcTSujg, ksyujv ori dva,yxv\ ruiv xaS' txac^OL x^ iv^syofxsvujv kov i^rujg y\ fj.Y\ «rcug sysi -4 Igej, in\ jm, rS ysyovorog ^Y\kovon Xj 
itpordcTSUJV in\ rS fJLskkovrog ypova kafx^avofxsvujv rY\v srspa,v y^^-/\ sv vnoqacTsi ovrog .le sy^si ksyovrsg, in\ Ss rS ysvY\crofxsv» 
* aXvjfleusji', insi^Yi vrs dfxcporspa.g dfxa, -^sv^s^ Srs dh/\SsvsiV 2S ^ s^Si. 

dfx^oTspa,g oLfJLOL ^voltov. rarujv ^l ip fxsv, on yx d.h/\Ssvv(TiV f. 116. p'/\rsov ^s npog ra.vT-/\v rY\v iniysipY\<riv on '^ e;t|3eTl8»| 

a,fJL^u}, "ksys^J) ff-acfxjug iv Tifroig ^id rS ''dfi(puj '^ y-y^ vnoLp^si ^Y\xog vvv x^ y^S''/^ ysyovog hx dh/\S\g npo rv^g ix^oLTSujg ksysiv on 
OLfxa, sn\ roTg roiHTOig'' rvrsqiv, al -yo rojau^ nporacrsig » nsi- • tqai navrujg ksvxov y ^]^ insiS^YiO ypovog slg 'p sTvai av'^ dns- 
<T0v1) T au-f raTg dnpo<T^iopiqoig, rcJXg im TYJg iv^sypfxsv'/\g vh/\g xoLrs:^-/\T£, o^a rSro o'is^ y^pY\ i^ dvayxaiag au-f npoxara^okYJg 
kafJL^avofJLSvaig • ixsivag [x ^^ crvvah/\Ssv£iv iksyoy.sv, ravrag cis 30 ^e^oveWj. ujqs rujv npoksyovrujv nsp\ olvtS u-y^ ksyujv on eg 
(TWaXv]Seuejv a^uvarov, Tva fXY\ f avf afxoL rw avrw x^ {)napy/\ dvayx-/\g sqai ksvxov dkY\Ssv<TSi, dkh ^ okov rSro iv^sypfJisvuj^ 
yL fjLY\ vnaLp^yv], ojoi' ru» ^^cyxparej x^ ^ AoucraoJ, r-/] £|-/]g 5t, ^ fx-/\ avr sx\:3-/\crsoJ^ ksyujv. si os rnro, d'/\kDV on ovmfv viv avf Xj 
"Kovira^. 'P ^e, otj y^e ypev^s^ OLvrdg dfxa, Svvarov, iv rotg fxv\ exp^vaj • y -^^ av akkujg v^^.-^Ssvs -^ ivh^s^yofxivujg av-^ ix^vj- 
e^e^g npM'/\<Tei. <Te^. fA.Y\ roivvv d.no rS vfd^v] eXjSavrog t Itj fiskkov xpiVSTuj<Tav 

18« f. 113. 'P npoeipY\fJLevov kYifXfidnov xparvvai ^akofxsvog 35 01 raura Xeyovrog, a^Xa (pvkarrovTeg av-^ fx^^nuj e>cj3c/3vjxog 

''ApiqorskY\g, cn rY\ dh/\SsM rujv koyujv sns'^ -i^ vnap^ig tujv ^vjretrujcav ei Q^' i^ dvdyx-/\g ix^-^<Ts1)' ^ i^ t^ii<ri rSro imct^e^i- 
npay fiaTujv x^ ruj ypsv^si vj dvvnap^ia, <^ja napa^siy fxarujv im- ^ai, ujg av^r -/^fxdg cracpujg ' ApiqoTskv\g iv roTg s^Y^g ^i^oLpsi. 
S^sixw^n rSro yroug sy^ov. f. 116 Ij. insiS'')\ nposikv^n'^ pi} npog dvaipscnv rS ivh-yofiivaiSb 

18 > f. 113 ^. ^ionsp (p'/\Ti "y^ et l^j Xeu>cov -^ y ksvxov, aXvjfleg •v rag nporacrsig, n£p\ ivv koyog, d(pujpi<TfX£vujg ^iaipstv 'p dkvt- 

' Yjv ^dvai v\ dno^avai" ^i^acrxujv -^fxdg afxa, ^ja rS fXY\ slneiv 40 Ssg ^ t= -psv^og, tka^s ^s rSro Sid 'T fxv, S'vva^ avrdg cruva^. 

dh/\Ssg iqi (pavai, dkk' aXvjfisg -^v, onsp iv roTg l^vjg (Ta(pijjg npo- h/iSsvsiv dkh/\kaig, onsp iksysro ^id rS ''afi^uj <^ y^ vndp^ei. 

^■/\<rsi, oti y fxovQV xar' av^v fv ypovov xaS' ov exjSatVej ra npd- dfxa, in\ roHg roinroig" (p. 18 38), '/j^varo Ss ng vnajrrsvsiv 105» 

yfxarcf,, )c, tJt^s^^vjjtev dh/\Ssg sqi ksysiv nspi avrujv on arujg s-y^si vx dvayxouov v\ <Tvvah/\Ssvsiv aiJrag y\ ^iaipsiv 'f dkv\S\g x^ 

ujg iyei, dkkd 3^ npo rY\g exjSaVecog dh/\S'/\g iqiv vj nep\ auruTv \pev^og (ivh^sys^ <^ ^ (TVfx-^/ev^e^), Sid rSro vvv nporiSsl) ^sH- 

7rpoppY\(Tig, dvayxa\.ujg rvro npokafx^avujv ujg i(TOfxevaiv avrw yjiYi- 45 

(Tjwov TTpog r'/jv dvaloscriv rS iv^syou.ivH x^ t-/;v oXviv rvig ecbo'^^'» hj- f¥\ d ;i. it -jcc » . * ~ -j 

r' "r s j r A. / ^ ^^ / i5 r (*) Boeth.U. p. 355: putaveriml autem qumam, quorum 

va/ijv, oJg f).aSY\crofxsSa, crvviy^ov. rSro yv iLcrnep ix crvkkoyicrfxS Stoici quoque sunt, Aristotelem dicere in futuro coniingentes 
crvvdyujv, dxokvSujg inayei '^'''ujc^e dvayxY\ rY\v xardcpacnv y\ tyIV: nec veras nec falsas. . . sed falsura est. EJ^ TO nEPI EPMHNEIAX 119 Pix.1. ori yos a-v/uL-^euSs^^^vvA-tv Tctvrdg rccg TTporxcrsig, onsp »re dkriSvi rv^v de srspctv \psvdiYJ xp nxira.v u^vji', aXkcf, x^ rccg xaS 
ovivYiji ri 'fi' yruj \sysiv xlpii/uLevt3v npog t sWciysiv t sv^syjfxs- exxqot,, w ■y\xohJSsi 'p sxno&ujv jiyvs^ f svSsyofxsvov, ixxrxiono- 
wov, aX.X* >o u,Xku)g iqlv oiivvxrov' ^sfj^S-i^as'^ '^ ^ xctr' aurijf viav ri^g (|)ucrecju5 x*rv|7op>f(rez ^aXsvrMHg Y^jxxg noLy^a-da-r\g Svikov 
TY^v vnoSsa-LV -^ xv-r npajux x^ a.vxynxiujg Sii^ouvov 3t, d^vATov- 'p lug et yavj^ev e^iv ec|)' i^/u.ti', jj.clr-^v sniyeipY^a^oiA.ev pyXeueiS^ 
sj(,ov r^v tx^AO-iv. <|)>](riv s^v 105 y(5^ tSto sv^iys'^ XsysLV ori xl 5 nspi rvjv vk iv Tvj s^na-ix rv] YiijLsrspci, xsifxsvujv, Xj^ofxoi.ov ri noiv[a^o- 
kaS' sx*^* Kj ivSsyJfxsvxL npordasig k^ tv fxsWovrx y^povov fisv roig ^nksvofA.svotg nwg dvxrsikoL ri fx-/\ dvxrsLkoi -/jXiog. 
cTVfx-^svSov'^ dkh/ikxLg, onsp ia-YifXYjVS ^ia rS y^' ujg yisrspov ^e f. 120. nxpxo^g -/ifjuv S^id rwv npokx^ovrujv oa-x 'ins'^ xav-l9a 

dkyjSs'g, ens\ npuirov fiiv ^•/^a-LV dvaip^a-ofxsv 'T d^iujfxx ri\g dvTL- vxrx roXg dvxLpSa-L t sv^syofxsvov., ori ■^ fxxrv^v ^-dksve^, fxOr- 
(bacreijog, dcp' S nda^xg npodyofxsv rdg aTTOfJei^etg cug ovrog ivxp- tyjv syysLpslv okujg roug npati^sa-i, Jtj oa-x n/roLg iqiv dKoknSx^ Oiov 
ysqc/.rij' npog S's rvroLg a-vfx^-^as^J) f npxyfxx xfxx fx-^rs 'ias^ 10 T fxxrYjV alrLx^xi rivag uig a-vfxnparrovrxg -/ifjuv yi d.vTLnpArrov- 
^Ld 'f ■\pevSs^ rYjV .kiyaa-xv eas^ aur x,xrx^xa-Lv, ^ nxkiv rag, -fxxr-/y inxLvsiv rivag wg dyxS^g -^ ^iysLV uug xaxyg, jcj ovo- 
ia^s^ S^id ■V •p^evos^ ty^v kiyna-av fx-t\ eas^ auf aTrocjjao-iv, ^ara x,svd etvai ra nckvSpvkh/irx rxvrx, r-^v dpsryiv x^ ty^v kx- 
wqs ^ eVec^ auT e| d,voiyxY^g st, fXYi eVso^ eg dvoiyK-/ig, S ri av xiav (nS -^ owv re raOra y^ujpav sysLV, fXY\hvog ovrog e(|)' Y\fuv,, 
ety] TspxTUJ^iqspov ; Tva ^s rSro o^jvxyoLyY]., dvxfxifxv/\a-KSi Yifxxg dkk' i^ dvxyKY\g Y\fxuJv, wg exeiVwv Xo^og, sn\ -^ rci^e nvai, 
rS k-/ifXfxxTiii rS kiyovrog on ty\ aXvjSeia rwv koyujv '/\ tujv npx- 15 npxrrsLV xyofisvujv; xnsp ^-/[kovoTL 3Cj ivxpyujg xkoyx x^ -rv oXov 
yfxdrujv exjSacrjg axoXy^eT, x, y x^f fv eveq-ijura [xovov yjpcvov dkkx rujv dvSpainujv xpoYiv dvxrpinsi ^iov), nporiSs'^ h\x rs/rwv 3^ Itt' 
yi y^ ^v fxikkovrx. el yxp ng nposmujv on TeySY^a^eJ) xvpiov svSeixg iP aurvjg rvjg svepyeixg ro7v npxyfxdrujv enidisli^xi on ri 
nxi^ov ksvKov 5t, fxiyx ctXvjfliog npokiysi, ^ei xvpiov rsySYJvxi nxi- iqLv iv roTg aa-i tp ivcisypfxsvov, k, ev rtViv ec^LV, or: ax Iv roTg 
^'ov, cu d.fx^orepx rx nposLpY\fxivx vnxp^si. a-iujn-/\a-xg av f ry- d^iSloig dkl! iv fxovoLg roig iv ysviasL x, (pSopx -^ slvxl sy^a-LV. . . 
roiv dxokiiSov, on j^ ro7 -p/svSs^i tujv koyujv tns"^ f rx npxyfxxrx 20 xnep ivSsLKWfxsvog 'ApLc^orikv^g sinev ori ctpX''! ^^' '^"^" ia-ofxi- 
fXY\ vndpysiV, wg vf^J^vj nporspov x-vrw nxpx^s^Ofxivov,, Xfxx tvtuj raT vouv vt, ctffo r» ^i^ksvs^ ^ ctffo r? npx^xi n, tm pi ovofxxn rS 
Ssujp-/\fxxn 'f snofxsvov rw nxpxksksLfxfxivM avvxysL kiyujv "ct S^s ia^Ofxsva im tS fx-/\nuj jx iK^s^-/iKorog, S\jvxfxivi{ S^s IxjSvfvai ei 
^vfre ^^at /Avfrc ^vj e^ai aijptov, yx av civ] Tofforep' eru)^e"(v. 22), fx-/\ n Kujkvasi, xoivorspov vvv y^pY\a-xfxsvog, S^lx ^s tS npx^xi 
TvriqLV, ei (5e a-vfx-p/sv^ov'^ xl rotaO^ n^jDoracretg, dvxLpsSY^as'^ fx n ^vjXtuv t raTg xpydlg syysip-!{a-xi rvjg npd^suug, onep nporepov 
X, yruj '^ svS^syofJLSVov, dvxLpsSy^a^s'^ hs hx t xfix dvxyKxiwg rs 25 iKxksL npxyfxxrsvs^. iv ria-i Ss ruuv ovriuv ey^si rY\v vnoqxa^LV 
SK^xivsiv 'f npxyfxx vt, d^vxrov eysiv rvjv sx^xa-iv. f iv^syofxsvov, avvrofxuig iS^iS^x^sv slnu)v on iv roig fXY\ ds\ ivsp- 

ISJ f. 118. a-^iyyujv iv ryrotg tv ndvrx koyov 'Apiqori- ySa^i, Txirtv ^' eiTreTv roTg Tror^ jw. Sa-i nors Sl fXY\ vti (*). 

■ Xvjg (*) tS ts nporeSivrog l^ ^pyjl'^ npo^h^fxxrog dvxfxifxv/,a-xsi, f. 122. ^irrov eTvai (pY\Ti 'p otva^xaTov, -r p, -^ dnkwg ^19« 

xai Tivx Tx ins^ x-utuj ^s^styfxivx npoqiSYin, v^ xronx rxvrx Kvpiujg ksyofxsvov, onsp Iq-t 'p ctet vndpyov rw vnoKSifxivuj wg 
Kxksi, xxiroi fXY^^inuj hl^xg on eqiv xronx, raTg re at3ro(j)veVtv 30 vS'' iS^J^c^a^vat y^ujplg x-urS hivxfxivw, ry xsi Y\Toi x^ -rv xnsipov 
swoixig tujv -p/vyyjv dnoypujfxevog, Jt, oog svSvg inx^ujv tyjv kxtx- '/Jpovov kxfx^avofxivn oug in\ tujv xio^iujv, oiov orxv kiyujfxsv Ig 
(Txeuvjv tS xronov eTvat fv dvxipiiv nsipujfxsvov f svo^syo fxsvov ko- dvxyx-/\g xivcToS^ fv vjXtov vj rS rpiyujvn rdg yujvixg ^o opSoug 
yov ov ikiyysi o\yoSsv, vvv fx im^siKvvg oarx tns'^ xvruj dov- '0"ag cTvat, y\ tujg xv vnxpyY\ f vnoKsifxsvov, ujg orxv sfnujfxsv eg 
vara, oXt^ov S^s vqspov 3^ ra -p/sv^uig elkvjfxfxivx sxvriS ^LX^dk- dvxyK-/\g roS^s f nvp Sepfxov eTvat vj fv 2S(juxparv]v ^cuov eivaf f 
kujv. . . ^ix rtfriuv yv rewg nxpx^L^Sg rx snofxsvx dSvvxrx roTg 35 ^'e y tolStov, dkkx fjp' [x npoa-^LOpLTfxS rS sujg av vj f KXTY\yopii- 
dvxipSa-i f ivi^sypfJLSVov, (j)vjo"lv uug ei' rig d^ioiY\ nxa-xv xvricpxa-tv fxsvov vno rS ksyovrog nrujg auf ej^civ xky]Ssvov, xnkuig ^^e yxert, 
x^ ndvTX ypovov ofxoiujg eystv npcg -v hxipsiv t ctXviSsg ^ ^ ypsv- eire «id^tov efvj t uTToxeiyuevov eiVs cpSxpTov. . . f. 123 ^. xvdyxri 
(5'og, 3tj yai^ /^ovov rotg ^ta7ouviyg, ag xxSoka oug xxSoka xxketv nxvrwg xvpLov vj ^cve^l^ vj fx'/] yevi^ vxvfxxyixv, y fxivrot ^ie- 
stujSsv, dipujpia-fxivujg sysLV dsL rvjv jw, sripxv tmv nporda^sujv kovrsg x^ t trspov fxovov fxopLOV rvjg dvrLcpda-sujg slnovrsg da^^x- 

40 XcJug affo^l^avy^ueSa ort Ci^-at ffavroug vj yx ^^at nxvrujg. ^Y\kov xpx 

(*) £oe//t. II p. 359: nos secuti Porphyrium cum huius <]is- °" ctva^xvj rvg Trept tujv sv^syofxivwv xnocpxtvofxivag koyag (onsp 
pntationis expositionem coepimus, id quod prius dixit in sin- ecrvj^vjve rvj xvxtpia^si Tuiv xxpujv, tS dvxyxxin kiyu) Jtj rS d^v- 
gularibus et futuris, ob hoc dixisse praediximus, quod facilior vary, iHv i ja ixdksasv ds\ ov, ^ ^c otet fXY\ ov) fxY\ ndvrujg tysiv 

sit intellectus disputationis, si haec nrius in sineularibus ner- 2>. i ,.. ' ->■ ' 1 / ' ■ ^ / '1 /; ~ '' T. 

' . . ' t^ I »u " ■• b ' ii"uo pv-i ^ srcpov /xojjtov rvjg avricpaj-ciog ^(biuflio^uevcug a/.v]&euov, onsp yiv 

spicerentur; de quibus sineularibus diU";entissime praelocutus, ,^ n 3^. > ^ i ~ > , / , / >-,,> >/ v , 

i„ . . ,., . ,.» I- .• . j 1- 45 f ep aoYvjg vjuiv eig sma-xs-d/iv npoxsifxsvov , xkk wroi xfx^oi 

nunc de umversalibus universaliter praedicalis ct de his quae ^ rA.i^ i ^ t r 1 ■> ' /1 

in eis fiunt contradictiones loquitur. . . Alexander autem in ~~" 

singularibus el fuluris dixisse eum arbitratur, tanquam si diee- (*) Boethus 11 p. 364 sqq. Philonis, Diodori, Stoicorum 

relur in his futuris quae in generatione et corruptione sunt. ipsiusque Ai'istoteIis sententias de possibilitate exponit. 120 ' EI^ TO nEPI EPMHNEIA5. owotcDS ^exrj»» %//et/<5Vg re ^ aXvjfisi*;, W!; ra n-epl rwv cnorsp' qsv pvifXA yi^ tS vnoxsifxivH ano^c>,(rMfx£vov ^ ri^v aWtjjoKnv 

^ruyei' kvhyjifxsvwv oino<poi,ivofiLev(i, yj ''P p^ trepov fiSXkov aXvj- 7roi»v rto /a OTroxet^/vu) r* aura oVra TV^fjtvaa-i^ r^ fiivroi 

Ssvsiv ne^vMc, -r ^s '^Tspov •k//eJ']'e(^ fxoiXKov, »re ^eWoi -f aXvj- %eVei S^M^spa^ri nujg aXki^XMV. •r ^yv v /Sa^t^ei /cafl' law ju) 

fieijov ael al-/iSevov yre t ■^svSofxevov ael ipevSofxevov, onep sa-/j- 'ksyofxevov aopiqov £iv[ av pvj^a, uug sv tj Qsujpiifxevov x^ ^Slv fis- 

fxfye ^M Ttf "tf />ievroi vjo^v] dXvjSv] -^ ■^yevS^Yj." ^'v5>.sv ^s ori em jx 5 po? Kafl' avf o-/ifxa.vrMov Ix^ov, naSdnsp efpvj^ nporepov. sv fisv- 

rS ujg im '^ noXv "keyofxsva -^ 3t*rai|)*(ris sqiv v\ fxdik\ov clk-/i$-i}g, roi tv} a7ro(|)airei r^ ksjhia-^ '^u}xpo(,r-/ig ^ ^xdl^ei, vy, o.v eijroi- 

sn\ h\ tS wg sn skarrov v) affO(j>ot.crig. ^ev dxpi^okoysl^^ ^akofxsvoi -r y |3aoi^ej p^^a etvai dopiqov, 

19 j f. 124. ffavTOcJ^aTTuJg ksnrvpy/iiraq tyv «J^i^airxaXiav rwv e^ a^J^a fxaXkov p^lfxci, xafl' aOt» ^ ujpicrfxs'vov, t5 o'l ■unoyisifxevs 

^' vnoKSifxsva vg xa,T-/iyopiSfxsvi{ nporoi<rsujv, wg wpia-fxe^va hvrog t» (ino(pa,rtxix)g xaTv^^opy^evov, x, (Jia Ty dpv/inxS fiopia dia,xpivo- 

vnoxeifievy, npoqid-/i(n ^t* Tyrujv ori oVai eitrlv exeTvai -^v aLpiSfiJv^ 10 ^evov aff' aiJry, u5g evrauSa fx-/\xsri jw. u5g tv aXX' ujg ^uo ka,fx- 

rora.vra.g erspa,g a.vclyxv\ ylyve^ npordirsig e^ vnoxsifxsvH naCkiv jSave^S^ t «x, ^Tiaii^ei, r? a,pv/\rLxS fiopia 'T S^iaxsxpi^ -p vcaTvj- 

Jt, xa,TV\yopiifxsvii, aXK ■^xsri ujpKrfxsva ovrog ra vnoxsLfxeva dkk' yapnfxeyov a,no rS vnoxsLfxsvy sfx<pa,i,vovrog. fiYinore 6s ^"ijvafv 

dopiqa. . . Tva (J^s fx-/\ Tig vnokd^oi fXY\^' av "yevs'^ rY\v <lp%Y\v y\ keysiv x^ ori ev riu "(iveu ^s p-/\fxDurog yS^sfxia, xa,rcl^aLTLg yoi 

TrpoTa.<nv eg vnoxsifxsvn fxo'vy rS, Siori, u5g eipv^lj.nporepov, rY\v dno^a.(ng" (v. 12) f rS pY\fxa.Tog ovofxa. xoLvorepov erXvjTr^ >tara 

mav npoTa,(rLV sv ypY\ tyj^iv t vnoxeifxevov 39 Iv 'p xarY\yopv^fxevov, 15 re tS wpLtrfxiva Xj rS dopiqa, ^L^da-xovrog jw, t? 'Api^^or^Xyg x^ 

tv (5's y rou ovofxa.ri d.kk(ii tm a-/\fxat.Lvofxs'va), onsp h-)^ vndpfeL rw onep ci/jvjj Jt, npo'rspov, otl npog -t ysvs^ dnocpavrLxov koyov S^sH 

dopicu) cvofxa.TL (ev '^^' dvaipSv T viro rS {upLO-fxsvv SY\kii/xsvov roTg 7rotvra»g pv^yU-arog, e^eTrirvjfJ^eg Ss vvv ndkiv rSro npo^svrog sv rY\ 

vap" au-P Trao-iv scbapfxoTTSL), S^la tSto TiS-/\a-i re ty^v evvoLa.v TYfi flsoipfa riuv eg dopLqu rS vnoxsLfxe'vii npora.(r£ujv, "va, yU,vf rig vno- 

roiaurvjg dnopiot,g ^Lkoa-o^og, dva,fxLfxv/\a-xujv' Y\fxoCg rS ev SsH Xaj3v] Ta doptqa, ovofiara,, nspi ujv vvv npoasyujg koyog, dpxsiv 

sTva.1 'P xaiTY\yopvfxevov sv ty\ fxLa,.xa.Ta.(paLa-sL k, jcafi' svog ks'ye^20 st, xa6' auTct ksyofxsva. npog ysvsa-LV dno^dasujg, snsl ^ cjjavra- 

vnoxsLfxsvn, 3^ snL^sixvva-LV vndpypv rSro jc, ratg e^ dopic^a vno- a^MV anorekSa^L rS na^pankv^a^iav ovvafXLV ey^eLV raug dno^aa^ea^LV, 

xsLfxiva nporda-ea-i, rio eiTreTv ev yotp nwg a^Y^fioLiveL x^ f dopLqov onep sv roTg s^vjg a-a(ps'iqspov napa^waSL. . . kxfx^aveL ^e rujv 

ovofxa,, y napekxovrujg 'P 7ru7g npo^elg dk)^ vnsp rS sv^si^(X^ fx a.vsv npoaSLOpLa-fxS v rdg xaS' zxaqa dkkd rdg dnpoa-Siopiqag, 

ori y (pva-LV fxiav a-Y\fxaivei, xaSdnep 'p ujpia-fxsvov. exem -^ sl rwv Ss fip npoaS^LopLa-fxS » tyjv x^ fxs'pog xard^paa-iv dkkd ty\v 

fx^ ofxujWfxov eiv], y\ tw ysvsi ev n a-Y\fxa,ivsi y\ ruj sldsL vj rw 25 xafloXy, ujg ry avrS ^-/^ovirL koya vc, S7rt rguv napa,kekeLfxivujv 

dpiSfxuj, rarujv S\ txaqov ujpiqai • 'p ^s dopiqov vy^ aruj, xdv Ttporaa^eujv s^apfxo^ovrog. rvjg fxivroL xadoka xaTa(j)ao-sujg, rvjg 

EVixcug at,ur irpo^ipujf>.ev, ax dvSpujnog kiyovreg, dkka, xolvuj- ts uJpLO^fxivov syaa-Y^g tv vnoxsifxsvov vt, rvjg dopLiqov, ax eXajSe 

vtav uo^vov 7rpog a.kkY\ka, navrujv tujv napa. f a-Y\fxoi,LVOfxsvov vno ty^v xvpiujg dnocpaa-LV ty\v dvTL^aTLxujg ast 7rpog avrY\v dvnxsi- 

ra (jjpiTfiiva, xar' av'^ rSro f fx-/\hsv auTduv sTvai onep excTvo. fxivY\v, dkk' ujo-nep skiyofxsv nporepov, rvy ^oxSa^av \x snafx^o- 

^o ^ kiysL Ivixiug "'P ^e aopKfOV." rSro 'f ovofxa, eixorujg avou- 30 repi^eLV x^ a-vfxc>2eiv rvj rs dvTL(paa-xaa-Y\ x^ rv\ eva.vri(i,, fxdkkov 

wfxov exdksasv (*), svStLxvvfxsvog 'f ^epvjrixov a^v-r ^vjXwv rS a"/\- fxivroi rY\ dvTL^aa-xaa-/\ Tav^tv ^vafxivY\v ' tololvJ) '^ v\ re "y» 

lxa,Lvofxs'va vno rS uJpLO-fxiva ovofxa,rog. . . kiys'^ h\ rSro Sv^ko- sqi nag dvSpujnog" (v. 17) 5tj v) "»x l^i rrag yx dvSpujnog" (v. 18), 

v^n Ttepi T% dnkac^dr'/\g xara^dcrsujg Tvjg s^ vnoxsLfxiva fxovov ^ fx r^ "» 7rag dvSpujnog sqLV,' v\ ^s ri] "y 7rag yx (i.v9puJ7rog eq-t 

30 xa,TY\yopau,iva, nep\ v\g Kj npoxeL^) avrw vvv ^L^aa^xsLV. ujqs a Tauf v ^SsyyofxivY\. rSro S^i, ^Lori ax vjv npoxsi.fievov nat,pah\^ovaii 

yiDv\ C*ireTv ^rtiijg av s^apfxoa^SLS rSro v\ raug sx rpira ^rporxarvj^o- 35 vvv na,kLV tvjv avri(j)arixv]V rtJuv nporaa^sujv dvriSsa-LV, dk)^ sniTVj- 

pafxiva xdTa^da^saLV \ raTg fSp rS rpira. dkkd nuJg k^yjg rareig fivjva.^ fxovov on npoY\yavJ) a.1 e^ wpLO-fxiva rS vnoxsLfxiva npo- 

snL(pipsL dvsv pY\fxaTog ^vj^e^iav SLva,i a fxovov xa.ra^pa.a^LV dkkot, raa^SLg riJJV e^ dopiqa. afLO, <5's Tcrujg jc, (S^i^a^at v^^ag (f)iXoVo(f)05 

ii dno^c>,a'LV , slnsp rag dno^cxa^sig ex ruJv aopt^ujv 'a^vfx^aivsi v\\3akY\S-/\ ori Kj al roLav'^ nporaa^SLg a^vvrarroivro dv raug dno^or- 

yiyve^ p-/\fxdrujv ; vj pY\riov, onep 'AXe'^a.v^pog (f)V)(rtv, on t dopi- a-sa^i. ^cT 6s S(pLqaveiv on dxpi^vj iv raroig 'Apiqorikv^g napa^- 

40 6'eiyfxaTa na,piSsro tujv e^ vnoxsifit.iva ^ xat,TY\yopafxiva npora,- 

(*) Boeth. II p. 373 : recte nullam differentiam propositio- «^^wv, "l^iv dvSpwnog" slnt^v ^ '"sqi ndg dvSpujnog" dXk' a xaSc^- 

num de infinitis veibis fecit: infiuila enim verba tunc sunt in- Trep nporspov sksysv, "li^iv dvSpujnog ksvxog" (*) x^ "li^iv dvSpujnog 

finita cum sola sunt, si vero cum infinito noniine iungantur aut xakog," cCl ^crav ex rpiT» npoa-xarv^yopafxiva npoTdasig. 
finito nomine, non infiuita verba iam sunt sed finita, cum ne- 
gatione tamen in tota propositione intelligunliir. si ergo, 

quemadmodum Stoici volunt, ad nomina negationes ponentur, (*) Boeth. II p. 374: numerum propositionum quas nos su- 

ut esset "non homo ambulat" negatio, ambiguum esse posset, pra quoque descripsimus, ipse subiecit (Aristoteles), etinfinitas 

cum dicimus "non homo," an infinitum nomen esset, an vero quidem prius, post vero contraiacentes. et si quis adillarever- 

finitum cum negatione coniunctum. titur et hic intendit animum, in quo vel nostra vel Aristotelis EI2:TOnEPIEPMHNEIA^. 121 

19 S f. 127^. (*PX^3 ^ ^^ evtsvSbv 'P rpirov rS j3i/3Xi» xscjjo- ojxoiwq rctig x^ fJ-spoq, uug ^fJLTTpoSsv ^napUaLfxzv, yccS^ svog fxiv- 

^^' Xctiov, omp sXsyofJiSv sTi/ai Tre/sl rwi' ex T/}iTy 7rpoa-Kctr-/iyopiiiJi,evii roi ^ r» «ut? xoi,rviyopQvTsg avroiq ^ xctr' svspyeuiv v^ kxt' sni- 
TipoTMSMV. ^si ^\ K, £V Tyrozg np\v ^iatracjj-^a^aj to. i57ro t3 'Api- voiolv dei ^Mipstv stHOTcug ixsr sksivv ^«./ji, to rs aXv^Bsc, Jtj f 
qorsXag "KsyotxsvcK,, rtpwrov YijmS^g snKTKs^ot.^ riva, rs rponov sni i^euiJog* <lva,y)i-/j '^ tmv ts ovtujv it, rSJv [xy[ oVtiuv ^xa^ov -^ sTvott 
rvrm rwv nporcl<TSiuv sk tvjv xa,rx^cf.(rswv noiSfxsv ra,g dno^a,- 5 rxifov xvSpwnov ^iKctiov >] yu,>i sivxi. S^viKov ^s ori x^ ra,\n-/^ ry\v 
(TSig,, 39 nujg aV XoL^ovreg oLvroig /uip rvjg npo<rYiKiiiT-/]g oiKpi^eiat,g evvoMV QeujpSvrsg t*s nporctcrsLg nsp\ wv Xo7og, X) f sni nKsov 
crvvsXujusv o(,vtujv "TV noivra. (ipLSiu.ov (*)... £. 128 b. rnrujv npo- *) sn' eKa^rrov clh/jSsveLV sn' olvtujv "Keyo/xev, ujcrnsp Xjoroivrv 
"KviSSsWujv snLTKS^pujfxeda, kpvig roi ^Loi T-^g snT£Ssicr-/ig p-Jjcreujg vno tivSpujnii Ksyujfxsv sni nKsov sTvat f ^4^°"* ^^^^^ '^ a,KKo ^lo, tvth 
rS 'ApLqorsKag Ksyoy.evx, svTa,vda, [x ndw d,<ra,^ujg Jt, h' a.\vL- (rv\fLa,ivofxsv v[ ori e<p' ujv fx v kvSpuinog d.KY\S\g x,aT'/\yope'iv, sm 
yfxoirujv pr^Ssvra.., npog §\ tm nspa,rL rS nporspa /3i|3>.iy rwv npo- 10 raTujv x^ f ^wov, v fxsvroL tfxnahv. .. f. 131. KoLnov snLTxe-^uj- 
ripujv ' A.va.KvTL-x.uJv (c. 46) ^LvipSpujfxsvujg nxpa,^Lc>'ofxeva,' oSsv x^ fxeSa, el ujTnep eyiicrLV a,l dnKcu nporctcreig npog rdg e>c fxeTa,Si- 
Ka,^ovTeg cl s^'/p/viTou na,pa.>coK»Svjira,L rs T0T5 S^La. rarujv vno r3 crsujg, yrujg e-j^ncrL Kj «[.(fspvjTtJC, npog xvTa.g ncxKLV ra.g bk fxera,- 
tbiKoTo^ij KsyofxsvoLg v\^vv/^Sv\(ra.v 5c, S'La,(ra.^v\ira.L a,vTa,. rwv ^v\ fieVeujg, rnrsc^LV el ujcrnsp v\ dnKv\ xctTacjjoKrtg sn' 'iKa.rTOV sqi 
yLyvofxsvujv sv roug vvv npoyceLfxsva.Lg v\fXLV npoTa<rs(ri Svo a.npQ<T- rvjg dopiqov £X^Tv\g fr xa.T-/\yopiJfjLevov dno^aTeujg,, Stuj x, v\ qepv\- 
^Lopiqujv dvTLcpciTeujv rvf/ \x eTipa.v ■x.a.KeL o ' Aptc^orsKv\g ctffXiji', 15 riycvj dno<pa,Tig sn' tKa,TTOv e^LV a.ijTv\g, ^ ujTnsp v\ dnKv\ dno- 
rv^v vjpLTfxsvov f xxTY^yopnfxsvov tfiiTa.v., ujg x.a,r xv-r rSro Tvjg ^a,TLg snL nKeov eqL rvjg vn' a,vT-/\v reTa,yfxivv\g dopic^a xot,Ta,^a,- 
sripa^g dnKaqipav ycrav, rv\v ^s s.Tipa.v dopLqov ^La, f d.opiqov <reujg, aruj 5c, v\ qepv\TLxv\ xa,Tx^ot,TLg. eqi S^s ryTy noiv rvva.vriov 
SLva.L "^ ev a.vTY^ xarv\yopiifxsvQV (^). fxivroL erouipog a,vr3 0so- dK-/\Sig^ ijrs y) y\ dno^cxTig y\ c^spY\TLXY\ rv\g dopicpi sn' tKa,rrov 
^pa.qog ovofxoll^eL «uti]v sx fKsra.SiTeujg., ^l' v^v sgvjg 'ep3fxzv aX- dKK' em nKiov, vre y\ xa,ra.^a,TLg snL nKiov «XK' en' eKcxrrov. ori 
rictv. . . sxTLSifJLSVog vv sn\ S'La.ypoLfXfxa,rog rdg npora^TSLg, onep 20 S\ rSro arujg e%SL., pcxtiujg ^ei^ofxev. 

ii v\fxsLg vnsroL^xfLsv, Xj vno rv\v dnKY\v xa.Tot^a.TLV ra.^a,g r-/\v f. 133. sTr* npLV ^t^d^^a.i niug ^ifmg X/yov^ (rujv npord- 

dopiqov dno^a,TLV, dvxyxxiujg KoLnov vno r-/\v dno(pa.TLV r-/\v anKv^v tsujv aX «.mflecreig), nporspov. snL nxpa,^siyfXArog v<pv\ye^J) nors 
riSv\Ti rY\v dopLqov xa.TcL^a.TLV' ^lo jc, exaXsTev a,vra.g ©eo^pa.- Kiye'^ npoTxa.rY\yopsi^^ ec^LV, onep £xa,KeTey ovofxa, v\ pvjfxa,, 
qog ex usT*5eVs(jug, on fiera.riSeL'^ a.vrujv sv tuj ^La,ypa,fXfxa,Ti, ^lotl pvjfxa, ftiv sc^lv OLre npoTTvjfLouvov %jpovov, vh\v ^\ xujKvei ^ 
Y\ ToL^Lg. 25 ivofxot, ot,v^ xot.Ks^v x^ rv\v ewoia,v xxS' >)V sKiyofxsv na.Ta,g ra,g 

f. 130. rtyU.stvoi' (J^s Icruig X, r«.Tg evvot^otig tS 'AjJiifOTeXyg axo- (r>]yuam>c«g ^ujvocg ovofxa,Tct, npoTctyopeve^. Xj ^S\ iirujg snv\- 
KaSorepov dno tujv npa,yfX(/.TUJV ntc^^ ^ en' eKxrrov sTvat ri^v 7^75 t-^^v xa,TXTxevY\v t3 S^L-^ujg Kiye^ ra,vra,g ra,g avrtfleVsig, 
avsu npoT^LopLTfiS KsyofxivY\v dcpLqov xa,ra.^a.TLV rvjg dnKv^g dno- dKKa. vvv fx uSg Bv^a raTV ovrog x^:'^ fxiyeSog rv\g sa,vr3 vosp£g 
ActTeujg. e\' rtg p. ydp eqiv « ^ixa.Log otvdpujnog, yrog 8ixa.Log a.v- t^sujg f (rvfxnipot.Tfxa fxovov sTne, fxa,KKov ^e t dxoKnSov tm 
Spujnog ^x eqtv » fxv\v sTrtg i?>c s^-t (5tJcaiog dvSpujnog, v\^y\ jc, ^^tv.BO TVftnepa.Tfxa.ri, enctya.yujv ''uj^s ^ta rSro" (Kiyei ^s f ^tj^cus 
y Sixa,iog dvSpujnog. snL y3v rS oKujg fxv\ hvrog dvSpujnv dKv\Sevei Ksys^ rdg avrtScVstg) ^WsTra,poi, ra,vret, ^9*1." sipv\^ ^l tvto 
fx v\ dnKvj dno^ctTig, ■v//su<5's3 ^\ y\ dopLqog xa,Tot,(pa,TLg. v\ Si ys x^ eKKet-^Lv t3 fxopLoc' rirrot^pa, '^ fxopia, Xj rirrot^psg nporaTstg 
Ttporipa, snLfSLpv\Tig., y\ k, a.vtg 'ApLqoriKv^g npog rw nipa.rL t3 sItl ruJv Sxio dvTLSiTSujv, rvjg rs dnKvjg )c, rv\g dopLc^u) xa.rv\yopii- 
TtpujTH tujV ' Ava.KvrLxuJv (c. 46) (jjaivs^ y^pujfxsvog, snL jw, riov av- fxivuj y^pujfxivY\g. s^e^g h\ Xj tv\v xctra.Txsvv\v o-a^iug sna,yei tv 
Ti<pa,TxiiTu)V dKKYiKa.Lg nporcxTeujv, onep ev sxsivoLg vniSsro, svo- 35 ^tyuig svravSx Kiys^ rdg avrtfleVstg rag rto aurco vnoxSLftivt^ 
^ujTSL, sn\ ^\ Tujv Tvva.K-/\SsvsLV nors ^vva.fxivujv y npofyjp-/^TSL. fjpujfxiva.g (*) s^ TiTTa.pa. aurwv ^i^vse^ fxopLa., h' ujv ^Y\<ri 

'oKujg ^s f^v\ ecjjt^avciv otl rag dnpoT^Lopic^g snL §'La,^cpujv [^ t3 

< / ~ "' ^ /....,. «'i„/3=,f=,„ .,«.^«1«,./PV„^,.<:„ (*) Boeth.Il p. 'i7S: ait Herminus tribus modis cum infi- 

u/roxctyaevy fxepujv ctfxot, ovvxfxsvxg a,Kv\asvsLV xa,rcthctfxpctvoftev .... 

nito noniine proposiliones posse proferri. . . sed hic longe a 

tolo intellectu et ralione sententiae discrepans has interposuit, 

dispositio discrepet dih'genter agnoscit : nos enim et contrarias quae aut ex utrisque infinitis aut ex subiecto fierenl infinito. . . 

proposuimus et subcontrarias, Aristoteles yero solum conlra- nos autem Porphyrium sequentes eique doclissinio viro con- 

dictorie sibimet contraiacentes opposltasque proposuit. sentientes hoc dicimus, esse quatluor propositiones, quarum 

(*) Boelh. II p. 37-4 : quod autem dicitur perobscurnm est duae quidem ex finitis nominibus sunt, duae vero ex infinitis 

et expositum a pluribus incurate, quorum cum iudicio compe- nominibus praedicalis. . . id. p. 384: est alia quoque simpli- 

tenti enumerabo sententias. cior expositio, quam Alexander post multas alias expositiones, 

(**) loannes: xot.Tti^^opifjLmg opog to » 7rp{5(rX«,jtt/3av4/v (x.py»iTtxoV in quibus animadvertit, edidit hoc modo. cum sint, inquit, 

|tA(?pioy i TToieT xTto^pxTMov aLKXi jti^SiXXov xctTX<pci.Ti>coy, xxi xctToi.fctTixoi qualluor propositiones, quarum duae sunt infinitae duae vero 

ix, a.TcXui;, olKK ^\ ol Tcepi Qio<f>pxiroy iX fiiT(tU(T£(»ii; Xe^Bfl-iv, a.opigoy h\ simplices, duae, inquit, infinitae aequaliter se habent secun- 

'Api5-oT^>.»i?. dum affirmationem et negationem ad privatorias, duae vero 122 ElX TO nEPI EPMHNEIA5. 

"X/yw ^s on 'f tqiv ^ Tui ^ixctiu) npo<rx.e!,crs'^ vi tw v Smxiuj^ Xj sn' 1'Xattov «A.vjSsusjf, vTujg tyvtn x^ ai anloA. (Tvvs^a.khsTO 
T» sH^, ef ofs ^ ct^toT UJ5 Itti Tv i>tTsfleWo5 ■^t*7paya^oe.Tog Tvjv xpa, vjyuTi' t* npoXYj(p6iVTO(, nsp\ tvji; dKoXnSixg timv npoTa.<Tnuv 
T£ S^ixipopxv tmv npoTX(r€ujv JCj Tijv dxoXaSictv fleutpeTv. TotuT* ^ Trpog Kct^TAvoyjiTiv Tvjg pYfewg t5 ' ApiqoTshvg. oI^S^ajixsv av oti twv 
vv S^yfKcx,, nl-YJv oti 'P "uxfS ^ vj xno^ciing" crvjuaLVSt «.utp f w^ex^ e|'/]7V]TiJuv ot dxpi^sqspei ypoL^ncri Xj hspxv s^-/pj-^(nv Tyjg pvjVswg 
'p no£v T55V aTro^cJ^cttnv, 'p **}x ^9"'i'," ^ ''^i? ^mc(,iw npocmsKrei) ij 5 TauTvjg, vj jc, jxSiWov oips(rxs^oi,l ^acrjv a.TS «"oXXw d,nhic^ipA 
Titt y ^txaiitj, xxSotnep 'f ^jv* (J^ion^ejO f ju, Troivjcrci ^o xaTa(j)a- yo-v] T^g npoeipvi^svYjg st, yx ava^xa^yj-v] ^^«.ag, offsp ai5Toi c{)a(ri, 
(TSjg, -^ <J'^ ^'0 oino^o[(Tsig, sns\ S^s j(xsTa^v tS ts slnsw f axo- ^avTSuet^ tvjv «J^javoiav t3 'Apic^oTsXng • d^iS(n -^ xaTa(|jao"JV ja 
Xyflov, («g skiyofJLSV, tw crvjULnepo[(rjuo!,Ti, -r "w^s (5^tce. t«to Trr- )Cj dnoc^tcinv [x-/\ Tctg dnhdg Xsys^ npoTcLa-eig, dXk' aiJ-f 'p jcaTa- 
Tapa TauTa 'ic^xi," ^ Tvjg xoLToi^rKSVYJg tS ^o sTvcci avTtfleVsig (J)aTtxov eTiJ^og T(ijv npoTx^rsMV ^ '^ dno^xTMOv. twv S'\ tstto^ 
^ TSTTOLpat, «uTouv T(* yitD/3ta, <|)*!(rlv "oTv Tot /* (^'0 ffpog TV[V xcxTci- 10 pcuv fxopiwv Tujv ^\jo dvTide'(reujv, Tvjg ts ctTrXvjg ^ Tvj^g ex fJLerccSi- 
d>x(nv ^ dno^OLcnv tujv dn\wv t^si xp f (fOij^^yv oJg al c^epvjcejg, (Tecog, Ta ^ ouo Ta e;t ^eTafleVetog yTwg ej(^ei Trpog au-^ 'p sTd^og 
rd ^s ^'0 y," ^'/'«7705 A JtsXatv^ ;^ 'pv Auxo^^j^pova ^vfpuv ex- Jt, tvjv ^vvoLfJUV Tvjg xoLToicpct^rsujg x^ dnocpoL^reujg u5g at qepviTiXj 
fjujuiijuevog, noWd Si npa^yfiocTOL. ToTg l^vj^vjTaTg noLpx^uiv, ti npoTxireig. nuJg ^s ty>i(nv IxsTvat; otTrXwg /a xaTa^l^cto-sig -^ otTro- 
/roTS swosiv tSto "T pvjcrst^J^tov spSjuLSv; ^yifJLL ^vi oti tvjv ^ta nKeio- cpoireig v Xsyov"^, f cis cXov tSto cj-epvjTt^ xoLToLcpoL^rsLg x^ d.nc- 
vujv eni^e^siyjULSvvjiv v^jM-Tv tujv npoTctcreujv dxokudioLv aiviTTe^ ^ta 15 (j^ao^eig uxrnsp Jt, Te^vewg oLvdpujnog dnkujg jjl xvdpujnog y Xe- 
TVTujv ^iKo(ro(pog, xoLTOLcpoL^nv [jl Kj dnocpoLTLv xxkujv Tag dn}.oCg ^e^, f <J~s okcv tSto vsxpog dvSpujncg 'kiys'^. tStov «v, cpAcri, tv 
npoTOL(rsig tog ctpj^^eTuffyg, insLSvi au^ npojkoL^S^rou x^ Twg xaTvj- Tponov 's-j^a^n 3t, ai Ix fjLST0L6i(rsujg npog oLVf f xoLTOLcpcLTixov jjj 
yopVfJLiviig Tctg otpvvjiTstg noiS(n Totg Ix fJLeTOLBi^rsujg. kiyuj S"s oTi dnocpoLTixov eT^og • y ^ap ei^rtv olwXiog xoLTOLipx^rsig vj otTroc^acstg, 
Ttuv stpvjuivujv TiTToLpujv fA.opLujv Tujv Svo dvTiSireujv (npceipYj^ y) otXXa f oXov tvto dopiqoi xoLTOL<poL(rsLg ^ dopic^oi dno(pd(rsig. TOt. 
'p "(x»9S (^tot T?To TSTTXpoL. Tot,vTaL 'ic^xi"), THTuiV vv Tct, [A, ^0 20 ^s XoiTTa ^o fxopioL, TOL Tvjg ctrrXv^g dvTi6i(rsujg, yx 6)(^et wtou rrpog 
^'kovoTi fJLopiot,, kiysi $e rdg Ix fJLSTcf.6i(rsujg npoT&(rsig, npog ty^v f xaTa(|)aTixov x^ f otff o(|)aTixov eT(J"og • auTO(|)ueTg 'i^ eTvai Tau- 
xaTa(|)a(rtv ^ otTTo^acrtv, TVTic^i Totg dnkdg, t^si xp f t^aySv, Tag xoLTOLcpoLcrsig i^ dno^dcrsig x^ dv&i Trpoe^vjxvjg Tivog npo<ra,yo- 
ctVTi TV xp oTj<;-oij(_iav 3c, dvotXoyioLV, uig at <;-epvj(rsig • TyTs^iv oti psusc^ ToTg ovofJLX^n TVToig ^voLfiivxg. tolvtol ja o sxsivujv koyog, 
ov ej^«(ri c^oTj^ov :^ Ta^tv jc^ ctvaXo^iav at c^epvjTDC, npoTcL^reig rrpog « ^ijv l/^s' 7S sno,ysJ) xolv nokv 'sy^iicroL 'p nidoLvov vj l^vf^vjo-ig • 
Toig dnkdg jcp 'p Ifft TrXeov auTtiuv ^ Iff' eXaTTOv eTvai, t^tov jc, 25 (tTOffov <jS' vj7?yu.ai (ra(|)t«g |3o(JuvTog tv ' ApiqoTikvg oti vosTiS^ |3s/- 
ai Ix fJLSTxdi(rsujg. 'Vot cS^e ^o" (j)vj(nV "w," ^^Xov ffaXiv oti ^uopta Xs^ tol, svTavdoL ksyofJLSvat. Ix TuJv slpYjfiivuuv sv ToTg 'AvaXuTixolg 
Ix Twv Tsrrctpujv. n^oTa ^s av eiv; TavTOt,; ^vjkov oTi to. koina nspi auTtwv tutujv, ej(ovTag YjfjLOLg Tcf. nsp\ Tvjg etp»iyu,svvjg Ttwv n-po- 
ffapa Tfl^ npoTspov slpyifJLivot,, tvts^iv oti dnkou npoTcktrsig tfj( ?^«crt Tao-suiv dxokvdioLg fJLoCkat, evot,pyixJg npog Ttu nipxn tS npuuTv /3t- 
xp f qoifSv ujg ai c^-spvjo-stg • OTTsp aufg n^po ^poLfiujv Ivs^J^stgaTo ^Xtv Ttuv 'AvaXuTixouv noLpoL^sS^ofJLiva,, onsp ^ auroi cruvoyiioXo- 
^tot T? y, "tc^ ^s <J\7o »" slnujv. otXXot ffpo g Ttvag y;^ ^^yo-iv at 30 7? cri, Trpog ju. TOLVTot, fxvstv, oikkv^ M Tivai, tS 'ApiqoTikvg hcl- 
dnkaX npoTdCcreig x^ 'p c^oiySv u5g ai (^epv^cretg; *| ^^Xov oti wpog voieti» T(« ovn otffo/Aavrsuei^. dkkdnpogrl, cj^afvjg otv, crvfx^xkei'^ 
TOL koind noLp' auToig ^o ^o^pia touv TSTToLpujv, THTiqi Ttpog Tag i^^Tv t si^ivaLi tvjv slpvjfxivYiv tujv npoTx^rsujv otxoXy^tav; (J)vjyu.i <J^ 
Ix fxsTxSiiTsujg. sniSi^eixl) ^^ ^ TyTo npoTepov oTi yj(_ cug e)(tf- oti ffpog Tvjv yiyvofjiivviv nokkaxig Iv ToTg <rvkkoyi(rfxdig tujv npo- 
nv at (fepvjTi^ rrpog Totg Ix fjt^STOLSitrsujg x^ f Im TrXeov auTiwv >i Ta^reuiv ^eTaXvj-»//iv. . . f. 136. ^vjTvjo"eie ^' av Tig Trspt tujv ctvvSstov 

35 syiiicrujv fv xcxT'/\yopvfxevov dnkujv xaToL^oLcreujv, Tfujg en\ tvtujv 

simplices ad easdem piivatorias se similiter non habent hoc tv\v dopic^ov Y{roi sx fxeTxQicreujg keyofxivviv xocToicpxnv noiv^rofJLev, 
modo... dicit autem Porphyrius fuisse quosdam sui terapo- ^^^ ^afl' ix(Xqov Twv crvvTiSivTUJV ovofxcxTUJv -p xcLTviyopy[xevov 

ris qui hunc exponerent locum, et quoniam ab Hermino et v »/ _ , 1 , n /., ^ <■/ jc. > «, \ ~ 

^ . '^ .... „ Tvjv at,pvY\<nv nxpoiKxfipci,vovTeg vj ev ti sg auTwv, x. noiov tvto, 

Aspasio et Alexandro exposiliones singulas proferentes multa ,, v ^ ~ > 1 \ -v \ i / . \ / « v 

.. ., , , .,,. ... ,. ., ,. (xicrs yuvi ooxeiv affoxXvjpujTixov eivai fv X070V; (favim toivuv ujg eiTe 

contraria et m expositionibus male ab illis editis dissidentia rep- / \ / ' ' r '/ 

pererunt, arbitratos fuisse librum hunc Aristotelis utdignum^° '^«"^* ^* (TvvTsSivTcc xo>.t' vcrUv xcx^TYiyopoivTo tS vnoxsifxivff, 
esset exponi omnino non posse, muUosque illo tempore viros xctSdnep sm tujv wpitrfxivipv, s'iTe ^ %v n Ig auTtwv x^ <rvfx^e- 
totam huius libri praeteriisse doctrinam, quod inexplicabilem |3v]xog, twg oTav eiffujyuev "0 ^(wxpaTvjg dvdpujnog kevxoc eqi" 
putarent esse caliginem. — Leo Magent. o-Kug h\ tS cactx^TciTaj ndvTUjg x/»1 "^ xaLTYiyop\ifxivn nponde^ t^v aipvvi^nv, 'ivoc t-]v 
lleXXS H^o^B, rr,p^crxi xx\ inA rjy a.uri\y dyccXh^xy, xa\ ihuy d/i ty ^^^^^/^^^ ;rotvjVuj/tSV xaTa'(|)a«V ;rpo'g aVav, oJg h ^ xaTVj^op»'- 
Xo^ioi h/va-ir xl ?-£p»iTtx«i Trpof Totf ivrXct? Yadde tbtoi' x*\ a/ ^it uErot- ^ >\5i,/ \j/ \\/f / 

-, 1 • -1 T • .s '/ < , . , & . , 45 uevov auTvjv ePaxyovTeg, Jc, a fxovov npoc f ixopiov ui Tvyya-vei 

Sscreui; vel simile aiiquid). &/?•£ t»iv ■nporzpxi «p/tvjystotv, »i» yjpfxrtyeu- ' ^ 1 1 1 1 ^ n 

(Tctfiey OLHsXvSticrxyrei ru TsXXu, ori ofxotui e^si ij axeXbfijjo-i? iTri ruv '• ^* 

■KfBcr^c^citrfJLiytay TtpordcLy u^ tTh rui a.Trpocrhopi^uiy, ix<roi,ri xotr* <rxsToy ^- 137. iTrsi ^s yey p<l<p6oU ip<i,cr\v h TtokkoTg Twv dvTiypcl-i9b 

>i^otfl-x£o-5<itt. (poov oTi T e<7tv v| Tt« cxvtipujnuj npo<rxsi<rsj '/[ tuj vx ot,vapuifT(a, EI^TOnEPIEPMHNEIAX. 123 

el^evcti XP^ oTi xaiv Srixic, r\ ypA^-^ £X*I (*)' '^ oLvdpujTroq, onsp noTs" vt^xk; dKnqsov, y^ *^5 naa-iMV rwv )i^ ^tdfxeTpov rfoTe 
(bvjcrlv d)iko<ro(bog U.op(pvpiog, y^ "^? vnoxsifJLSVov xKK wg xaTvi- iruvaX^jfleuyinjuv (tvto '^ d^vcCTov) «XX' uj; tivSiv eg «uruji/, 
yopvusvov, dvTi t3 ^"ixaiog ii Xsvxog slXvi^Sxi (})>fcro/;i.ev, w? iA oTov twv dno^dirsixiV <TvvctXv\SswTMV sn\ rvjg ev^sfoij.ivr\g uXvji;, 
rijg TfpoToicrsujg tjJs Xf^yVv)? "o KaXXta; olvSpujnog sqiv" wg SLpvQ, r^g fx^rs dvdyxciUg fx^TS dS^Jvdrii. k, rctuTa (Toc- 

19* f. 138 &. oTi ^s Tviv e\pviixev/iv twv npoTclcrewv ctxoXyfltav 5 <^(ug evpv[(T0jxsv y ^iopiQofJievov fxavov «XKol ^ ^svKVwrct. fv 'Api- 35. ' npoTspov TS nxpsS^lSy vifXiv o 'ApiqoTsh/jg lug sn\ npoTcicrswv c^oTskt^v npog tw nspxTi t3 TtpvjTH tujv 'AmXuTtxiuv. . . aXK 
dnpocr^iopiqojv, ^:' wv sXsysv '^wv to, ja ^vo npog ty^v xoLToicpoLcnv sl M fJLvj noLpspywg dxpooi^ twv vno t5 'ApiqoTsXag "Ksyo- 
5^ dno^OLtnv tpsi h^ -r t^oiySv wg «i qep-^a-sig, Toi oe ^uo y" fxsvujv, ol,]^iov oTyU.«.t ^vjt^iT*» ^id nV* M.iTiai' en\ fxo'vYig t% dvTi- 
(p. 19 Z» 23), 59 vvv sn\ Tvjg dvTicpoLcrswg Tvjg xxSoXn xo-tol^cx,- Sscrsujg Tvjg xaSoXy Ka,Te(,^o(,<rsujg npog tvjv fjLspixYjV dno^oLcriv 
creujg npog t>)v fJLspMVjV dno^acriv toL avtol i\fJL£g Sewpelv dl^ioi ^ 10 ofJLOiwg tyeiv (|)V]crt tuTv npoToLcrsvjv ty^v dxoXaSiccv tv[ sni tujv 
y^£v sTecov, (roL^Slg i^^^Xuxrev enxyxyujv 'VXvjv v-)^ ofA.oiujg rxg y^ dnpoT^iopiqujv. fxv^noTe nv ujg sni ruuv vno\o\.nujv avTi(|)«(rsujv, 
^ioifJLSTpov svBeysJ) (TVVOLh/iSsvsiv, sv^eye'^ ^e noTe" ^i' » Xsyoi t^s re fispixy^g KaLTX<poL<reujg npog tv]v xcLSohi dno<pOL(rLV ^ T^g 
av -^ ^LoLcpopov TuJv ^LoLypxfJLfJLoLTujv, Ttf Te en\ TuJv dnpo^r^Lopic^ujv Tujv xxS' Hxxc^oL, fJLvixeTi (Tuj^ QfjLsvvig T^5 oLVTvjg dxoXaSkOLg' sn\ ja 
iL t5 sn\ Tujv 7rpO(r^L'j)pi(rfJLs'vujv npoToL(reujv. xaS' exoLTepov [x '^ -^ Trjg Tig ij v^eig dvTi^clcreujg v^s evS^eye'^ S^eHpan tv^v affXvjv 
auTUJV >(^ ^ioLfJLeTpov crvfiL^xiveL TeTXj^Soii Txg xxTct^cta-eLg aXXv]- 15 xaTac|)a(riv tvj; c;spy\Tixv\g dno<pclireujg y\ en\ nXsov v\ sn' 'iXoLTTOv 
X«t5, Tv(v «ffX^v Xe7uj Jc, rv^v sx fjLSToLSs^rsujg, v\ tv\v dnXviv >c, tv\v acrctv. vts -^ ei Tig oLvSpujnog SixxLog, ^^ v^e\g «<5^>cog, yVc el 
qepY\TixviV, K) TaLg dno^x<reLg ofJLoiujg' «XX' en\ fjL tujv dnpoaS^LO- fJLv\^e\g oL^Lxog, v\^v\ Tig ^ixdtog' n ^^ elndvre^T^v fJie<rv\v ifOLev 
oiqujv x^ Tv\v ev^eyjifJLevv\v uXvjv T«g Te x«T«(J)«(retg (rvvoi^kvfisvsLV ggjv. wqe vx tc^iv u^SfJiIaLv dxoXvSioLV dvxyxoLoroLi. el ^e Toig 
(fcXXvfXaig (TUfL^xivei 5^ Tag dno<pat,(reLg oLre Toug fjLepLxctig la-o^j- dn\S,g npog t«s ex f/LeTOLSecreujg naipa^aXkoig, Toug jw. dnocbcC^reTi 
voLfJLy^roLg, en\ S\ timv npocr^LujpLiTfievujv, nspi ujv vvvl «vtio Xo- 20 Tag xoLTOL<pX(rsLg enofLsvoLg svpv\<rsLg, vxsTi fisvToi rag dnocpd^reig 
705, T^g xolSoXv xaTOL<poL(reujg Xj Tv\g en\ fiephig d.no^oLcrsujg, rag raTg xara^J^acreinv. ei jw, -^ yuvi^elg fxvj ^ixcLiog, ^^Xov u5s rr«g rc 
ju. xara^j^^Veig (Tvv^Xvjfleuo^^t oicJ^vvaTov xolS' oloLv^v\noTe uXvjv, 3(^ tujv Jcp /-(.fpog ^x«c;-og ?<7«i ^xajog* v ^vjv et ^91 rjg ^xajog, vj^vj 
rotg fisvTOL dno(pX(reLg irvfx^oLiveL <rvvaLXv\SsvsLV x^ fxov/\v ty,v sv^s- ^evjo-ci fxv^S^evoL eTvoLi fiv\ cJixaiov. y yuvjv aXX' ^S% en\ tujv xolS' txoLqat, 
yofxev/\v • eTret -^ riuv dvSpwnwv 01 [x ^ixoLLoi ei^riv 01 ^s d^Lxoi, ol tv^v elpv^fxivvjv dvxkoyioLv npoj^tjjpS^roLV svpv\TSLg * t^v jw. «i^ ctrrXvjv 
^e fxs'<rv\v 'dyjdTLV 'i^LV, ^oLvspov ctl noL^roLg <rvfx^-/\irs'^ rag npoxsL- 25 jtara^j^a^nv )t, rvjv ejt fxsTOLSscreujg dno^oLcrLV dvTiqpi<peiv dkkv\koug 
fxevoLg dno^OLcreLg dkv\SevsLV, » Trcicg dvSpujnog SlxoLiog, v noig «v- irvfx^xivsL (^ujxpxTv\g <J\'xaiog eqi, '^ujxpai,Tv\g v ^ixoLLog vx 'iqiv), 
Spujnog oL^LXog, v nxg dvSpujnog y ^ixaiog (**). f vv "iv^ej^^ej ^e tv\v fxevToi qspv\TLxv\v dno^cx<rLV sxoLTspoLg OLVTijiv sn\ nkiov cTvai, 

■ "^ dkv\SeveLV en' «ury x^ tv\v fxs<rv\v ^^iv xcuS' vnoSsiTLV 'iyovTog. 

(*) Boeth. II p. 377: uncle Alexan(3er quocjue dicit scriptu- f- 140 b. npo^0.vsg f ^iot rs/rcuv noLpaLMofxevov Ssujpv\fx<t.'i9h 

rae esse culpam, non philosophi recte (iicentis, et emendandam 30 ^v\<ri ^ TocroLVTOLg sTvoll dvncpoLirsig x, CTrt riuv ex roiry nporxoL- 
esse scripturara. sed non eum oportuit confundi, si pro homine rv\yopvfxiv>i npoTclcreujv dopiquj xJnoxsLfxivuj %pujfxivoLg, ocrou ^croLv 

et non homine iuslum et non iustum intulit: haec enim exem- t j^ t / ,v. c /• vs / m ■»• = ~ /ij 0? 

«t eg ujpicrfisvn th vnoxsLu.sv». ovo os v\itclv sxsivoll xolo ixaLqov 
pla sunt potius quam proposilionum nccessitas. . . non ergo , i<r, \ _.\ \ t / , v/ f /i> 

. j, j ' , • T .1 • .• • «■floracreujv eidog t kL- t v vffoxetw.cvov ovo/xolCo/jlsvov, olov x«b 

oportuit Alexandrum conturbari ahosque m hac scnptione, m ^ ^ ^ \ / \ \ / y ^ .^ .^, 

qua nos philosophus exercere voluit, sicut Porphyrium et Her- '^'**'^* ^ d^topLc^oL v\ xxBoki^ ^v, im fxip^g ^o »'Hf' ^ <^^'b' ^^ 
rainum non turbabat, qui dicunt exempla hic esse finiti praedi- ^5 ic, n<xp<x^eiyfxcxT<x, ncxpiSsTO TuJv rs ctffXiuv ic, TuJv sx fxeTci,Si<Teujg, 

cati et infiniti, in quibus quodlibet praedicalum sit, aeque accipi vx oLvSpujnog (^ixaiog ec^iv, vx kvSpujnog ^xaiog vx tqiv «u^ 

oportere. . . hanc quoque scripturam (p. 19 1> 29) emendandam jJ^yXat y! e| cto^tVy t3 vnoxeLfxiva. yx AvSpwnog y ^xouog iqiv, 

esse Alexander opinatur, faciendumque esse hoc modo, sicut ^^ ^Vfipuj;rog ^ ^ixxLog ix 'i^LV ol^^ ^ d^ptqoL v^tol ex usTaS/- 

prius quoque exposuimus: est enim hoc loco et ho« e^si iusto \ ^^ 5 / /-, ,^ t , t m ^ / .k^. 1 « ^z, , 

. • . j- w 7 .-11 . .L • • ^^^'^ ^ ^H «optq"^ ffaXiv ry un^oxeiu/vy. vj cTs X/?ig r) v\ xkkau 

et non lusto adiacet (^ju/g^o : est enim hocloco et non est hommi ^ \\5/ / t,^v>'' 

adiacet). sed ordo quidem tolius sententiae diligenter exposi-^° ^' ""P^f ^ ""^ avSpwnog ujg ^inoxsifxevov tl npoqeSivTog^ ikkini- 
tus est, sive illa scriptio sit sive illa ; neutra enim mutanda est; 9^/"'*' ^X"* '^ 1^^ nkv\psg. VTUjg. av tyiOL, clKKxi ^% ^^0 dvTL^d^rsig 
et una quidem plus habet exercitii, allera vero facilitatis, sed ctvrtxcivS, TVTiqLV eg dvnxsifcivujv TipoToicreujv yiyvov'^, npog ^ 
ad unam intelligentiam utraque perveniunt. 5?x aivSpujnog u5g vnoxeifxevov Ti ncLpcLky\<l>8sv iv raTg 7tpoT<Ji<re<ri, 

(**) cf. Boeth. II p. 385 sqq. id. p. 3S9 : Herrainus autcm 
hoc aliter sic exposuit. similiter, inquit, duas facient opposi- 

tiones quattuor propositiones, si fuerint duae simplices, duae (*) Boeth. 11 p. 391 ' utuntur enim hae propositiones sub- 

infinitae, determinatione tamen adiecta. hoc autem sic mon- iecto, id est, non homo, ut nomine, praedicato vero eo quod 
strat. . . atque hoc quidem Herminus non recta expositione est iustus : hoc est enim quod ait "aliae autem ad non homo ut 
dicens ordinem turbat. ad subiectum aliquod additum." 

Q2 124 EL^ To nEPi epmhneia:^. 

npoqsS^Tog (t-uTi^ (tm VK oi,v$p(i)7rog^yiKovori)TS T£Ka,r-/iyopiifx^ yj^ vyMivm eqiv . aino^a<riv ;) ars rS 'ApiqoriXac v^h roivrov 
Xj tQ npoTxaTYiyopiifJievv, x^ xxrviyopii/JLevii [XYiwpicrfxsvii vixtopicpi, Sia, tujv 7ta.p' xvtQ "kzyofxevwv facjjtttVovrog. u-^nors Sv roug 
npoiniXTYjyopiifxsvii Ss yj x.a,Tx^ATix5 vj a,no(pa,rMS. p-/ia-e<nv a.ijra,7g rQ 'Apic^orey.ag npo<r(pv£qspov ^ '^ Xeyew ori na,- 
20a f. 141 if. Tivsg pL Tujv eg»i7>ja'*^/vou>' tQto "^ y^wpiov vni- pa.Svg iiixw raig Ig dopiqa tQ vnoxsi.fJLSvii avri(f)*crgis, nporspov fi, 
' "Ka^ov "ksysiv fv ' ApiqorsXry Siai raTUJV orinsp ev ralg npora,<rs<n 5 sni riZv dnXaqctrujv npordiTSixjv tQv I^ vnoKSLfjLsva ^ xarvj^opy- 
T*Tg avri ra tqiv aXko ri pv\fxa. npoima.Tv\yopa fxsvov eyj^i^ra.ic., oiov fxsva fjLOVcv, S^iai oe ruuv npoirsywg nposip-i]fxsvojv Xj sn\ tujv ot 
f ^xSi^eiv 71 -T vyixivsiv, wg ev Ttug aivSpwnog Sixa.Log vyixivei, rpira npo<ry<.a,ry\yopafX£va, ^ ev 0^? na.peSsro a.v-f na,pa,c>'£iyfxa,<n 
avdpujnog iixxiog |3*(Ji^et, ij «.vtjj ^t^ve^ TaTv npora,a-eujv rx^ig t sqi "Ka^^aiv nporspov jw. oug xa,TYiyopa'fxevov, ^i' cSv ekeysv "e^jj^ 
re Xj lixokaSia, y^nsp ervyya.ve ^ em rwv T %* npo<rxa.rviyopa fxe- ax cLvSpujnog., ax ^ic^iv ax avSpujnog" x^ "eVi nxg ax oLvQpwnog, ax 
vov s^j^acrujv, na.vra.ncx<riv dncnkaLVujfisvoi Tvjg rs TQ'Apiqorskag 10 e^i na^g ax a.vSpujnog" (p. 19 ^ 16), ^i' wv o^s npoasyujg naips- 
^ixvoixg ^ rijs tujv koyujv tturwv oixpi^sixg • yrc «i^ o ^ikocro^og Si^, k^ ujg npo<rxa,TYiyopiifxsvov, ev oTg tksysv "arj3 ja av Svo 
^ctive^ T^5 TOLOLVTYjg npoTXcreujg noipxS^siyfxaTX vjfjuv na.pa,TiSsfxs- dvnxsLv'^, akkxi Ss npog 'T ax a.v8pujnog., sqi S^ixoLtog ax a,vSpuj- 
vog, are Iv^e^e^ noLpa, f ^iftv a.kko ri pvifJLa. npo<rxa.rv\yopa fLSVov Trog, ax sqi 6\xa.iog ax oLvSpujnog, eqiv a S^ixoLiog ax oLvSpujnog, ax 
yiyve^. x^ tQto a fjiovov Tvj^ApiqoTskei ni<^ev<ra,L ^el nporepov tc^LV a Sixxiog ax xvSpujnog" (p. 19 ^ 36), nporiSe"^ Snx Tvrujv 
re (raL<pujg elnovTi fJLOVov f ^<7iv ev roug Toia,vToug npora,<re<ri 15 ^i^a^at i^^ag ori v^ en\. ruiv nporoLcreujv tujv avrt ra ^q-iv a.kko ti 
7ipo<Txa,rv\yopei^, j^ ev roXg ' Ava.kvrixoig (1 1) opov jx eTvoLi dno- pv]fxx ey(a<rujv a npo<rxaLrv\yopa fxevov (raro -^ £l'p'/\'^ oti a(Jt/varov) 
^xivofievuj TV etg ov ^iakve'^ y\ npoToi,<ng, rov re xa,Tv\yopa fxevov dkka, xa,r-/\yopafxevov, a&picj-to fxsvroi ndktv ruj vncxeifxevuj XP^~ 
^ -rv vnoxeifxevov, enaiyovri Se npoq-iSsfxsva ^ Sicnipafxsva ra eTvat fxsvujv, rQrov Ssl fv rponov yiyvs^ rag <lno^cl<rsig ov eyivovro x^ 
^ fiiv\ eTvat, ^ fxv\hvog a.kka pY\fxa.Tog na,pa, raro fxveiav noia- tQ e^-tv evepyeM xxrv\yopafx.eva. . . f. 143 Ij. soixsv l| dpx% ^" '^"''S 
fxevuj • aXX* ^ vifJLSig ev roHg s^vjg hvxpyujg dnoSsi^ofxsv, onsp jc, 20 na.pa.S'Siyfia.TL t uYtatvetv pvjfxa, 6'Lxkv<ra,t sig rs rY\v vyia,ivu)V fxsro- 
npoTspov enY\yyeika,fxeSa,, ^t' ujv o 'ApiqoTekv^g ^Y\rY\<Tei nore ra, yj/^v 5t^ t et^-tv. eTra npujrov na,pa,SifL£Vog na,pa6'siyfxa,ra, npcrai- 
r^ta 31) J^twpig xa,Tv\yopafxsva, Svvol^ crvfxnksxofisva, (lkkv\koig fxiav <rsujv l^ ujpi<xf}.sva ra vnoxsifxsva, a'g yvujpLfiorspa, x, o§v\yv\<ra,i 
noiY\<Ta,i xa,TV\yopia,v x^ nore a. trspoi Ss ye vnskoL^ov X,'^rs\.^ Yifxag Svva,fxsva, npog xa.ra,vo'/\(nv rujv l^ dopiqa vnoxsLfxsva, end- 
^id rvxiuV (*) . £1- wcrnep ev raig evepyeit», f^ ec^i npo<rxaLTv\ycpa- ^et rag l^ Ijcetvujv yevofxevoLg jc^ dopic^uj yjiujfx£va.g riu UTroKet^/vu», 
^evov e^j^acraig tQ xarv^yopafxeva ovofxarog, ofov ry ^ixaiog, npo-25 nspi ujv v\v avrw npoxsifxsvov ksysLV onujg sn' aurcJuv ex rujv xa- 
rarr^fxevov f dpvv\TLxov fxopicv a noiei dno<pa<Tiv dkkd xaroL^a<nv ra(|)ot.crewv yiyvov'^ ai an^ocjjaVetg. (J^vjXot cis en\ riirujv fxovov ty\v 
ex fxeraSecreujg tv\v dvSpujnog a ^xouog eqiv, aruj x^ ev aTg 6\jva- atnav dnoSioag tQ fxvj dkkov rponov yiyve^ rdg dno^d^Teig, 
fxeL nspisye'^ f 'eqiv ev riu xaTv\yopafxevuj p'/\fxaTi, ^akvofxeva rQ slnujv fxevroi fxv\ yjr/^vaL rvjg ndg ax avSpujnog vyiaivsi ksyeiv 
p^^fxarog sxeiva, xaSa Jtj nporepov ekeyofxev, -elg re rvjv otjtetav dno<pa<nv tv\v a ndg dvSpwnog vyiaiveL, rv\v airtav ryry npoqiSv\- 
«.urt^ fxsToyvlv Xj T 'iqi, nporaTTOfxsvov nakiv rp dpvY\Tixov fjuopiov 30 crtv euflvg enayujv "f <^ nag a f xaSoka crvjfxaivei dkk' ori xa- 
Tvjg fxeroyvjg a noLY^<TSi dno^a<nv dkka xara^aTiv sx fisraSi- Scka.' orinsp o tl ^x 6-/\k<ii rw ^Lkocrc^w, Sia rulv nporspov elpv\- 
<Teujg' v\ ^ '^ kiyacra nporacng ^'dvSpujnog j3a(Jl'^et" rav-t-v ofxo- fxevujv napeq'/\crafxev, f pv\<rei6^iov avT raro e^-/\yv\<Tdfxevoi. 
koyafxivujg ^Siyye^) rvj ^'^avSpwnog ^aSH^ujv eqiv." ^v^relil) ^e, f. 144 i&. fxikkujv Iv roTg e^vjg o 'Api^ore^Xvjg napahSovaiiaa 
^art, ^id rarujv et rvjv dvSpwnog a j3a(5i^wv sc^i xara^^anv xaSoka riva ano^acnv dxokaSQ<Tav xaSoka rivi xaracpaTsi ty\v 
pv^riov nakiv ex fxsTaSi<Tsujg dkk' ax dno(pa<TLV, ars tQ npo^k'/\- 35 dnkvjv rvj sx fxeraSi<reujg Jtj rvjv sx fxsTaSi<Teujg rv\ dnkvj, npo- 
fjMTog d]^ia oTfxai ^v;r^Veujg ovrog (rtg i]^^ dnoxh/jpujcng wqe rvjv kafx^avei ha rarwv eworwg :t, ^Lopi^s'^ ori, xaSdnsp sn\ rwv Ig 
fx dvSpwnog a Sixaiog sc^i xara^aTLV xaksTv, tv\v ^s dvSpwncg vncxsLfxiva x, xaTY\yopafiLiva npord^Tewv rdg xa,Soka ujg xaSoka 
Ivavrtag npo<Tv\yopev<T£ Xj <TVfx-\J/£vSs^ dkk-/]kaig dn£^Y^varo, rdg 

/«N T. ...f TT r„^r. j 1 •. 1 •. . !• • • . • (5'£ ctvn(ba<rxy(rag ffpog «vlrctg (TuvaXviSeuetv ctX?vvi>taig, Iv otg eXe^e 

{*) Boeth. II -p. 392: dubilabit autem aliquis an sicut ex m- \ , c\ f '/ \ 

finito verbo fieri affirmatio non potest, sed semper negatio €x ^° "<^;° ^*^^*5 A* ^Xmv^ re afxa dkv^Sfig sTvai, rag S\ d,vrixeifxivag 

hoc praedicamento fit, ita quoque si eadem propositio solvatur «^ratg evSiye^ £n\ rQ avrQ" (c. 7 p. 17a 23), Tv aurv rponov x^ 

in participium atque verbum, an ex infinito possit affirmatio Ifft rwv wvl npoxsifxivwv etg eni<Txe-^iv npora<T£wv rwv npc<Txa- 

fieri participio. . . id. p, 393 : participia autem vel nomina si rY\yopa<Twv -f eqi rdg pH xaSoka rdg fXY\6'efxiav 'eyacTag nepi rag 

sint infinita, posse facere affirmationem, et ideo quotiescunque ^^^ ^i^x^cjpdv d^ioT fx^re <njvak'/\S£x^£iv norl dk^kaig fx-^r£ <rv\- 

a magnis viris infinitum verbum et duae neffationes in svllo- ,,' i \ , \ .^ y .y. , -•/ w / \ v\ 

° , . , „ ,. ° ,. \ kj uatvciv rag e;rt ra avra cTvvrpe-iSLV atxa dvvau.evag, rag os fxa- 

gismo ponuntur hac ratione deiendilur, quo dicatur verbum ' , ^ > \ » / \ j^-v / 

infinitum pro participio esse positum, quod participium nomi- X"/^^"*? ^P"? *^^*S avTicJ.art>curg ^cruvrpexciv ffore akk^k^g, 
nis loco in propositione praediealur. ' et id quideih Alexander «^'^ '^ ^""^^ ^v^kovon crv\fxaivwv -p xf ^o^vvjv rv\v £vh-yjifxivY\v vkv\v 
Aphrodiseus arbilrabatur ceterique complures. « f;:.;;'(j vndpysiv avraTg t o^vah/^Ssvsiv. ■^fJLsTg fx av, u5g ctpjjS, t^^ivjpvj- 
EI^ TO nEPI EPMHNEIA^. 

jui^vujg XKiioiuLSV -r "yrs a.'Ky]Seig kfXA «rs em tQ u,vtS^' f jw, hdjm- noiaq 6% d^vvctTov. . . noiujv Yifxdiq re ffpoff-sjtTtxuuTfpy^ nfoc, t 
^dvovTsg en' avTwv twv "Koyiuv, f ^s eni Tujf (ry\fxa,ivofJLiviuv fJL-^ npoyeipiuq av^fw^iiv xno tS nspL TivAg tmv npoTXTsojv <n>y.~ 
vn^ «.vTtwv npaiyiu.xTujv. (rvyU./3«.ti'£i ^s Ta,vTa, rJVTpsy^sLV aXXvj- ^a,ivovTog oTi Jtj sni, na,<rixiVTa!v ofxoMg ksyojULevaiv w<ra,vTojg tysi,^ 
'koig' 'et -^^ 0,1X0, tt,\Yfis1g ol 'Koyoi, jc, tx sv ctuToT? xaTy^^opy^efa npoa,ysi fv "koyov wg sv epvjT-/i(rei KeyofJLivwv twv npoTO,(reu)V. . . 
Tiu avTw OLuci. vnapyyiTi,, i, f a,vo[na,Xiv. jc, ^ij^oi' ot: tw «^* 5 ens\ av T0J5 ei/«VTtocg (TVfA.-^svS's^(l'K'kY(Ka,ig dvxyxYi, t*] ^' ivoHTicc 
cTvai *X>j9eT$ Tvg Xo7yg amov ^i^vej '^ t« npdyjULa^To, (Tvwndp- npog ty^v o,n\r^v KXTOLcpoLinv a,no^o,(rsi Ta,v-fv eKeyofxev (j)5£77e<^ 
"^sw. sTspoi ^s ys 'f "yTE," xaiTot (J^ig noLpoKvic^Qsv, na,psKx.sLV tyjV sk fjLSTOLSsirsujg >iaT0L^a,<riv xp Tvg na,po,^s^ofxsviig nepi. T^g 
vnoKx^ovTsg ^l' ilfJL(poTspujv, Ttf TE oLfJLO, Jtj Ttf Iffl T? arJTy, «xoXyfliag tuji' npoTOL^rsm xavovag, ^i» ryTO Kj TauT>]j' (rvfv^sv- 
7ispiypd^s^o,i (j)acn 'p )(^aj3axTV]pi^ov tvjv a,VTi8s(nv twv tovhtujv ^^^ olvtvj dvoLyxa^ov, onsp tfx eveMfeTo yiyvs^ sni Twv xx& 
TfpoToLrsojv, dfna, ts ^ aXv]9eTg (K/fav^ eiv<JLi., (J^ao-iv, ai npoTcL- 10 ^xa^* npoToLGSujv. sn' ixeiViwv jw, -^ t-^ xaTa(|)a(rei ^ia y«,ov>i 
creig fJLy\ sn\ tv xvt3 KoLfJL^a,vofLsva,i, oTov no,g xvSpujnog oin»g, OLVTixsij) a,no(po,(rig, yj d,VTi(poL(rKV(ra, npog auTvjv, iwg svavria ^s 
v^s\g Xnnog Sinng' ^tj ffaXiv sni tS o,vt3 (a, aXijfleTg, y ft.svTOL y^sfcio,- twv $s tv\ >ix6oK\i xo,TO,(pd(rsi fiLO,yofiLsvwv ^o ono^o,- 
xfxat,, uJg OTav Ksyujfxsv nog a,v6pujnog snL rv XpvirS Ksyoftsm cretuv vi [x hoLVTio, npog olvtyIv S^yiKov otl irvfiL-^sv^rs'^ o,vty\, ^ yj 
yevag ^ixaiog, y^eig oLvdpiunog en\ tv (riS^-zjpS KeyofLevn ye'vitg §{- l<ro^vva,ft.3(rx olvtyj sk fLSToSireujg Ka,Tcl(po,rLg, ij S^l otvTKJjaTJxtijg 
xatog, xaiTOi t? Te 'Ap^oTeXag kolt' <lp%oLg nopoSovTog Y\fKxv noiag 15 a^vTYJ fLa,yofLev^ <lK-/\8ev<reL. Slo (pY\<rLV a,KY\8sg eTvai 'p y noCg otpx 
olPloX olvtlksH^ dKK-/\Ko,Lg npoTOL<rsLg, oti Tag t? avTy x^ tS chvtS o,v8pujnog <ro^og. dKKa, nspi tujv KoLnujv Ka,Ta,^a.<rsujv ti spSfxsv, 
)L To, s^Y\g TVTOLg, jc, T^g x^ yjiovov s^oKKa,yY\g nspL ju, tvjv ^vrtv TYJg ts clnpo^r^LOpicpi jc, TY,g sni fxspag; 

xol6' tKxqa, fletopeTt^ h}va,fLSVY\g, sv Ss roTg xafloXy yujpa,v ^Ss- f. 151. jrpog jw, tw <TVfxnspa.<rfJLa,Ti rS Ssvrspv xe(f)aX*iy 20 a 

ju-iav syjir-/\g, s\ fxvi fxsKKoLfxsv roTg fxvdLKO^ig nKai(rfia,<rL ')(ji-/\<ro,^ na,pa,hSng Y\fCiv rag e^ diopiqii vnoKSLfxsvn nporoL<rsig, sveS^eiKvvro, 
npog d,va,TponY^v rujv evxpyojg dnoSeSeLyfievujv. 20 ujg x^ ev exeivoig enecrY\fx-/\va.fxedo,, ort, ra, dopLc^o, ovofJLO,ro, vno- 

20a f. 145 b. Kxr' dpfog [x rY\g 6eujpio,g rSiv ex Tpiry npo^rKOL- nrsv6sLSV [x olv dno^o,(rsig slvoll, y fxsvroi x, tfTtug sjv^rL, Sl ujv 

' TY^yopnfxms npoTOLrsujv eSLSoL<rKOfxe8a, onujg s-j^hctlv oll oKoll olvtwv tKeyev a,vsv Ss pY\fxxTog ^Ssfxia, KOLTa,(pa,crLg (c. 5). ev Ss' ys rv- 
dvTL(poL(rsLg t% npog dKKY\KoLg ra^eujg re jcj ctxoXyfliac, x^ na,pe- roig Sltty^v tj/aTv ^LOLc^^opoLV tujv npoTO,<reujv nporspov re no,po,^g x^ 
^olKKsto ra, fxopio, aiJrujv rrpog aXXijXa, v\ /x kol^oKh dnK'^ kolto,- s^i^g enoLya,ys(v fiLsKKujv, rvjv /a xj^ t= wpL<rfxsvov x^ cMpLqov tujv 
^oLcrLg npog ty^v sni fxsp^g sk fxsr&dscrsujg dno(pa,<rLV ujg snofxs- 25 uffoxei^aevujv, r-i^v $\ k^ f wpi<rfxsvov jc, dopiqov ruJv xarvj^opy^ue- 
vvjv 3(j snL nKsov avrvjg ytrav, y\ (5's kolSoKv sk fxsra,8s<rsujg Ka,Tx- vwv, eixorujg vjvXajSvjSv] fX'/\ f y dno(pATLKov fxopiov <rvvTSTO,y fxsvov 
^a^Tig «■pog rvjv <lnKY\v dno(px<rLV ujg fv oLVfv rponov 'iy^cra.v ro^ig rsovefxa,crLV svrolig dopiqoLgvnoKSLfXsvoigXjTo^ig p-^fxoL<rLV svroT^ 
npog oLVTYiV. vvv Ss na,pa,Sibuj<rLV Y^fjuv ' KpLc^oTsKY\g rdg no<rov d,opiqoLgKO,TY\yophifxsvoLgnoLY\<rY\rujv dnKvc^spujVTLvdgvnoKo.^slvori 
[X T auf syH<ro,g nporxcrsig, snofxsvog fxsvroL dKK-/\KxLg, vkstl Kj xvra, kol6' o,vTO,Ksyofxsva,rd,dopLqa, ovofLOLTO, Xj rd dopiqa, pv]- 
oXv]V avTt^ao"iv ffpog oXvjv no,po,^a.KKujv, dK"^ ujcrnsp eipv]^, fJLLoCg^ fxoroL S\jva,1) noLsHv dno^o,<rsig. vc, rv]V ^svouevvjv (xv evreuflev ctffa- 
^ovvjg npoTa,<reujg npog fxioLv nporaL<rLV r-/\v <rvfX(pujvioLv 8sujpujv. . . rY\v sv6vg la.<ra,TO, sm^si^oLg o<rov 8isq'/\Ka,<Ti rujv d,no^aLTSu)V. ^Y\<r\v 
jx yv ApL<^orsKY\g na,po,Ssiyfxa,Ta, fxova, nxp&6sfxsvog Y\fj2v tlvujv av "at S's x^ ra dopLCfO, dvriKsifxsvxL ovofxoLra, x^ p'^fxo,TOL" sKhnujg 
dKoKvdacrujv dKKv^KoLig nporo.Tsujv dn'/\KKa,yY\ rS 6sujp'/\fiaLTog' olij-p Sid <rvvTOfxia,v dnoLyysiKog' yrs ^^ rivsg oll dvTLKsifxsvoL s]'p'/\'^, 
M ye Y\fxirspog Ktt,8Y\ysfJLujv jc, svspyiTY\g xavoVag v^^Tv noLvv ts-^^vl- yrs rtViv dvTLKsifxsvaLL. v Ss nKvjpsg rv\g Ki^sujg slv\ av, ai Ss ^uj- 
xyg nopsSiSv, kol6' yg oTov re naLTY\ rY, npors6si<rY\ nporarsL rvjv^ vat at >i^ ro, dopL<^o, ovofxoLTO, jc, pY\fxoLTO, avTixst^svai raTg >cp ra 
ctxoXyflycrav supsTv. effst -^ at nporoLTSLg jc, ujg oXa: 8eujpSvJ) ^ ujpLTfxiva, ^o^gatsv a,v auriuv sxstvujv tujv ujpiTfxivujv SLva,i dno(poL- 
fxipY\ syiiiTL, rag dvTL^iTSLg aurcjijv sKoLfx^a,vev y\ dno TYJg nsp\ rd (Tstg, ai jw, rtwv ctopKfOuv ovofJiOLrujv ^ujvoll d,no(poLTSig aTOLi oLvev 
fxspY\ auTouv 8eujpiifLivY\g SLO.^popoig y\ dno rvjg nspi oXag aurag. pY\fxa,Tog, at Ss rtuv dopic^ujv pY\fxa,Tujv dno^poLTSLg o,vsv ovofxxrog, 
knsL Ss §vo [X riMV nporoTsujv rd fxip'/\, re iJTroxet^evog opog ^ ujg rvjg ovrwg dno^oLTsujg e^ dfxcpoHv TVfinKY\p3^ o^eLKiiT'/\g, ovo- 
x«rv]7opy^evog, ouo ^s jcj ra rrept oXag aurc^g ujg 'oKa,^ ^euj-'^*' fxo,Tog rs x^ p'J\fxxTog. y fiivroL, ({^vjct, ^ ovrcug sItlv dno^oLTSig. 
pnfLSvx, To re noLov aurcjuv )c, f ffotrov, rsrpofmg <rvfx^a,ivsL jc, <rvKKoyi!Qe'^ rSro svoLpyujg sv Sevripu) %'/\fiLO,Ti. 
'Kafi^a.ve^ rag rtwv npordTeujv dvri6iTeLg. f. 152 b. Tvvsfv\ fx efpY\v sTvat ra Sid rvrujv Keyofxsvo,2Qa 

26a f. 150. axoXyflov e^i ryro t 6sujpY\fxa, rw npoTSfujg na,pa,- roig nporspov Sip'/\fxivoLg nspi ruiv d,KoKhi6iiTijjv dKK-^a.tg npoTcl- 

' SsSofxivuj, ^ h' sKsiva Ka,fi^dvovTY\v niqLv. nporspov p} -^ sSi- (Tsujv, Iv ofg ^Xe^sv "ctxoXy^yo-t Ss au^ •"' Trapa^^g /^ vjpv sv 
aaeTxev vjyuag Trota aXvjSeT xaTa(J)oc(ret TvvaKY\dsvTei dnocpoLTLg ^^ sKsivoLg ri^v dKoKn^ioLv ruJv e^ ujpLTfxivn rS vnoKSLfxivn npora,- 
ofxoiujg aur^ j^ t Troirov syiiTa, • vuv (5's SlSoltksl noia,g fx dnKY^g tsujv, sv TvroLg na,pa.6'iSujTLV onujg jc, ai dopLqov sfyTO^L -rv vno- 
Ka.ra,^a,Tsujg \j/svSofjtivY\g r'/\v sn\ tmv a.vTujv opujv 59 >tf -^ au-p Ksifxevov dxo^Ka^STLV dKKY\Ka,Lg. dKKd, ^LiKo-^s 'P 0T^i'SX,£g rvfg 
noirov Keyofisv'/\v sk fxeraMeTsujg Ka,r<i^o,TLV dK'/\6svsiv ctva^xv], Ma,<rKa,Kia,g npoTs^ujg ja y\ SioLKpiTig tujv dopic^wv ovo^ucItujv re Kj 126 EI2: TO nEPI EPMHNEIA^. 

^vjuarwv oiTti rwv dTrot^dtrswv, rfpo sxsivn S^l v\ ^i^ctTKxKicf, rwv ^e TTcikiv nepi rS avrS ^ixK^ysl) Ssojp'^juia,rog, y ravroXo^wj', aiJ'' 

V7T0 rujv xotrct d)(jtcrsijuv oLn^kwv -^zv^o^ivixiv, ai iopiqov tfV(X(t.{, tv ori nporepov y. nepi rujv xnXnqoirm ^isXeysro rrporotcreajv, vuv 

y.cnrvpiopyi [xsvov e^ otvayxv]; aXYjQsviia-iV' onsp yjv a.vrLxsifx.svov [j.ev ^e nepi rwv ex rpim npo(rxot,r-/iyopiiiuevH. rvyiov jw- ^]^^ v^\ 

nujg roT; nepl rrjg dxoXnQMg slpyijuLsvoLg., avyyevsg ^s o/xwg npog rSro oXoyov f snL^el^ixi xo-fl' sKccrspov riwv nporai,(rsu)V siS^og fv 

ctvroi X, noLpaXAu^oivov nporoicrsig ra,g jw. i^ ctya^or£pc«v rcuv opvjv 5 aufv rponcv yiyvojnsvYiv rvjv £ipv]^ev>iv ruuv a,no^a,riKijjv Xo^wv 

u5pi(ryU£V(juv, rctg iJ^s e| wpKrjxeva fi rS vnoxsLjxsvn dopLq-a Ss r3 ha,x.pL(rLV' dXk' sl (J^eT '^ lyuol ^a,Lvo[xsvov "ksysLV, ^LcLks-fQeLg npo~ 

/ >3~'»'/i'v t~ J-^' V __\~\j// /5/ /<;\ 

xarviyopii/uisvH. fxer sxslvo, av julsKKujv vifxLV na,pa,OLOova,i r-r^v rspov nspL rujv npog epujry\<riv rLva, yLyvofxsvwv a,pvYj(rewv., nore y, 

axoXyfliW, ojg elpvj^, riwv cg dopiqa r3 vnoxeLfxsvn npora,(reojv, olov re a,vra,g crv[A.nksxojjL,eva,g raXg spujr4\!rs<rL noiY](rxi xa.ra.^a.- 

dva,yxa,'njjg npog rs rd, npoka^ovra, ^tj npog ra. sna,ys^ fJLsk- crLV sx fA.sra,ds(rsMg dkvi$yi, nore S^s y, /3yXe3 -r oko^spsqepov 

kovra, nspi avrujv rwv dopiqMV S^LSiksx'^ (pixjvwv, noiav tyv^n h'v- 10 sikvifxfxsvov sv SKSLVOLg snLh\a,p$p{jjv enLqcnrixturspng YifJLoCg noLY^^rai 

voLfJLLv. ^LO ^ fjp ra,vra, slKorwg 'f dxokiiQov sxeivoLg dno^i^vg npog t fi-/j npoyjsipujg dnoxpLva^ ^lo, fxLa,g dnoxpLcreMg npog ri^v 

npoc^-idYjcri onujg 'inov'^ d,kk-^ka,Lg au dopLc;ov eyijj(ra,L -pv vnoxsifJLSvov ysysvi]fxsvYiv spujr-/ja-LV' ^ ^^ ^vi x^ orav ^oxoi-/} /1 sLva,L fj.ia,, x^ 

nporoL(reLg, ^ npwrov pL snL^r.YifJLO.ivs'^ on a,kko ^^og ruJv roLnrujv dh/iSsLxv fxivroi fx-/\ •/] fjLia,. npog »v rvjv ryry xarccvo'v]i7iv, ksyuj 

rrporoL^reujv na,pd, rdg Ig ujpL(rf).ivH rS vnoxsLfxiva • t -^ "«(J^eui* os rS rig y\ fXLO, ha,kexrLx-/\ spujryia-Lg x^ rig y\ y fiicc, npoy^sipag 

ixsivixiv" kiyei nsp\ ruJv uipLrfxivov sfjdcrujv -^v vnoxeifxevov, ujv 15 eypY^v s-ysLV rug xa,vova,g rvjg S\a,xpia-sujg rY\g rs fxiag ^ r^g ■ti fXLa,g 

nporepov na.pa,Bi^ujxe rviV dxokaSiav. nporaasujg, slnsp y\ §La,ksxrLxvi spujr-/\a-Lg npora,a-ig rtg eqi • honep 

20 6 f. 153 ^. dxok'd6ov :cj rSro "V $eujpY\fxa, roTg nporepov ■/\fJLLV hixev dvaka,fx^a,vsiv vvv rvjv nepL rS 8eu)p-^fxa,rog riiTV cxi-^LV o 

nxpA^eS^ofxivoig' ^LOLkey^SeLg <^ nepi ruJv knofxivujv, rau-^v ^s 'Apjcj-ore^Xvjg. ^v]XoT ^s uja-nsp a-vfxnipoLa-fxa, ryraiv snaiyujv rv]V 
ein^eTv ffeot riwv (rvvaXvjfleuyo-iiuv d,kk^a,Lg nporoLO^sujv, 6\S'a,a-xsi oLoaa'xa,k'.a.v rS nore y fp-/\ ^lol fxLa,g dnoxpirsujg dnoxpiva,^ 
■*\fxoLg ^ict rvrujv ori ela-\ nporaa^sLg rLvsg ^oxSa-oLL [x sTvoll S^Lxcpopoi 20 npog rvjv spujrv\TLv, kiyujv "et yv vj epwrvjcTig v^ ^LOLksxrLXY^ dnoxpi- 
Xa (rvva,kv\8svsiv dkkv\kaig, xa,r' dkY\8sLa,v fxivroL ihfxia.v tjjia^a.L asujg sqLv a,YrY\a-Lg" (v. 22). 

TTpog dkkvikoLg S^ioL^opoLV, nkvjv nspi rv\v ki^LV. roLa.v'^ M slcrLV a,\ f. 157 b. sna.yovrog ^s rS'ApLqorikiig -^ '^kiyuj S^s ev yx204 

fxsra.rsQe^La^oLi, onep oLvrog ^vjiri "roc rs ovofxa,ra. v^ ra, pY\fJLa,ra," sav ovofj.x sv v] xei^evov (*), ^vj v\ ^'1 tv rL e^ sxsivujv," svlol jx rivv 
raric^i rd rs vnoxeifxeva, :c, roi xa,rv\yopiifxeva,, tug ^v^ko^i rd na,- s^Y\y/\ru)V ^vnska,^ov a^vvrarre^ ctuf npog 'p "eotv fx-/\ h ri v\ 'V 
pa,re6ivra, nap' oLvrS na,pa,Miyfxa.ra.. . . kiys'^ ^i rtg k^ sripa, 25 sx tujv nokkwv a-vyxsLfisvov," u5g oiv ^-/^kSvrog Slo, rarujv rS ^l- 
fxsrdSsa-Lg rwv ovofxoLrujv x^ rujv pv\fxoLrujv, ^ rujv ujpLrfJLivujv eig Xocroc|)y nwg nors (^eT tfSLv f sv exeTvo '^ ex rtuv ttoXXiwv avyxfi^ 
rd dopLqa, fi.era.^a.a-Lg, vjrtg na.vra,na,a'LV s^a,kka.rrei rocg npora,- ksyofisvov, ori na.vrujg [x sv ovofxa, ty^siv, y fxivroi rw ovofxoLri 
<rstg* aXX' ycJ^ev ryro npog ra, vvv vno rS 'ApL^^orskng na.pa.^L- fxovov sv ccw sIvxl y^pv\, ujg oroLV kvi(pdv\ ofxujvvfxujg oLvriuv xoLrvi- 
Mfxsva,. nc/,vv ^e dxpL^ujg rv\v ruJv ovofxa,rujv fjJvov x^ riuv pv\fxa,- yopnfxsvov, a.kka, npov^ynfxivujg rw a-v\fxa,LVOfxivuj. x^ ofovl) f Xs- 
rujv fxsroLSsa-LV rdg oLvrdg <pvkoLrreiv t(p-/\ nporoLasLg. . . '^ -^^30 yofxsvov fx-/\Mv ^La,^ipsLv rS nporepov v\^y\ pY\divrog "otov sTrtg 8eiv\ 
dno<pa,rixov fxopiov a.vT xa.8' OLvt fJLsroLndifxsvov na.vroLna.CLV t lfia,riov cvofxa, Lnmi) x^ a,v6pujnuj" (p. 18 a 19), rot, olvto, naXiv 
sPoLkkoLrrsi rdg nporda^sig, x^ rw fx vnoxsifxivw crv fnnksxo fisvov ftepi rujv ocurujv Xe^et^ vnokoLfx^oLvovrsg. cifxeivov ^s fcrujg Xj 
TtOiei xa.rd^a.a'iv e^ dopiqa vnoxeifxiva, ruj ^s xa,rv\yopiifJLsvuj roig snL^epofievoLg fxdkkov a^vvx^ov f kiysiv on (J^ig ry evog ^vvj- 
jcctrotf^ctcrtv sx fxera,8ia-sujg, rw M ye tqiv vj iv r«Tg npoa-^iujpia-- fxoveva-a,g sv roTg nporsymg npoeipv^fiivoig, ^t' wv re ^Xe^s "'^ ^s 
fxevoLig nporda-STi rw npoa^hopirfxu) noisi dnocpxa-iv. sl ^eWot 35 ev x^ nokkalv v\ nokka, xa,8' kvog," x^ 7rct.Xiv ^i' tuv e(|)e^v]g In^vj- 
ye {^ rS opa, w sv ry\ eg dpyvjg npora,a-ei rvyyavei o^vvrsrAyfxe- ya,ysv sa,v fXY\ tv ri v\ ^^ sx ruuv «"oXXiiuv avyxsifxsvov" rS fx 
vov, fxsra,ri6siY\ rig oturo, x, yruj fiivsi y\ a,vrY\ npora,a-ig, 't py\fxa, nporepov ujg svepysicj. re na,pa,kv\^6ivrog iv rv\ nporoLCsi ^ ofxo- 
dopiqov eTvctt •? fxsra.rs8iv, dkX y xct^' a.w f dpvv^rixov fxopLov. koynfxivujg rio npa,yfia,ri svog etvott o'(|)et'Xovrog, ry ^s vqepov wg 

20* f. 155 b. na,pa,M^ujxs /x v\fxi!v ^ nporepov o cjjtXoVocjjog rY\v ivepysLci, [x y Xv^cf^fieWog, avyxs7^ fxivroi ix rtuv nokkwv rwv 

' BidxpiO-iv rv\g rs ovrujg yVvjg fxidg npordasujg ot, rvfg cS^oxyVvjg jw. 40 Ive/J^ei* nc(,pa,kY\(pSivrujv D(psikovrog, sl fxikkoi fxia, eiva4V\npo- 

etvott yutotg (*), fLY\ fxivroi ^ aa-/\g, iv oTg tksys ''^fJLLOL M ic^i xa,rd- TOLO^ig, npog a,fx(poripa,g rS svog rotg ivvoixg ra,vrx vvv dnoSxo^uj- 

^a,a-ig x^ dno(pa,a-Lg Y\ sv xolS' svog a-v\fxa,iviia-a," (p. 18 a 13)' x^vvv (rLv, e^ c^/JX^S ^t- <^'* tS "kiyuj S's 'iv" ^lS^olo-xwv wg npoxsi'^ 

cturcw ryg nspi rS cJ^tg npoppY\9ivrog svog na,pa.^Sva.i ^Lopia-fxag, 

01 ujv os ecpePvjg enL&spei ax eotv ovouct ev v\ xsifxevov, fx-/\ v\ os 

(*) Boeth.TL p. 404: multos talis loci huius caligo confu- ,^ ,, >^ > / n 'A c\ .. ^ \ /, ' / , , \ 

,..',. . . j u A • . . 1 j- u . j. 45 ^v ri e? exeivouv, otg u, ra svog na,kiv ixvv\txovsvujv, y uevroi Trept 

dit, ut digne exequi et quod ab Anstotele dicebatur expedire ^ •> ^ t = r '/ ' / r 

non possent. nos aulem supra iam diximus magnae fuisse cu- 

rae apud Peripateticae seclae principes diiudicare quae esset (*) varias h. 1. explicationes vide apudBoeth. p. 405sq. cum 

una afilrmalio vel negatio, quae plures. aliorum tum Porphyrii, quem Amraonius secutus esse videtur. EIX TO HEPI EPMHNEIA^. 127 

Ttf auT», wTTTsp vrroXx^oi otv rig, svog opa S^MXsyofj.evog^ ^ S^m- vsycrctL c^jvofJLol.oyvfxsv dXv\S\q ^vm ■^ yipujryifJi.£Vov t>]; dvTLcpx- 

qsXktjjv TTujg ^ svag nwg (J^ i^X ^^°^ oi,tjt5 Xvj(p6svTog noXXoig <r£wg f/.opLov, slts Kara^ATLKov sIts a7ro(f)*Tucoi' £i'ij • noXkdKLg ^ 

OLVTi WJ«S SLVM (jVfi^ot,lvsL Totg npoTOLiTSLg, oXkot T jw, Xfyujv nspL epujTujfjt.sSoL, 3C, TVjV <lno(pxa-iv, OLOV OLpoi, ye vx tqLv v[ •4^')^vi aflot^ 

^ t3 ovTivg svog h/i^SsvTogopn ^oufvj ts j^ (rvjfJLoi,(riA, f "ioiv ovofJLOt, vxTog; ^t* ^h rS slnew y x^ t? oivoi,vev<roLL o.nofxa.yiofJLeSot, y, 

tv v\ Keiu.svov" 'p <5'^ nsp\ tS eTepa tQ xJ^ t-^v ^ujv/iv evepyeiA f S npog tv^v spwTviTLV, ofJioXoySfjLev ^s f KoLnov Tiig otm(J)a.(rsuu5 fJL,o- 

nkvidog tyjiVTog, t "yU.vl -^ ^^ 'iv tl ig sxeivujv." ioiv -^ evog TLVog piov sTvoi,l v dkviSsg.* sl ^d ys oXvjv TLg T551' xvT[(poi,crLV iv tyj ipM- 

rsSsvTog vnoxeifjLsva i| xoi,Tviyopiifi£'vH ovofJLOiTog, Jt, ?f ti npoCyfxoL, Tvjra Xryoj, 0^01' apa ys vi •^vyYj cl6oivoi,Tog eqLV vj tf; «J^a ^ Xj 

cv^uaiVofTog, yiiv] ^ sk twv nokktjjv tmv Kai,T-/\yopv\6svTwv aury vj yTou ff dnoKpLvo fisvov vj f vat XeysLV ^ 'p » • aXX' st /vt a,pe<TKOLTO 

vnoTsSsvTwv xvTw tv Ti iTvyKsifJLSvov, ^KSTL fJitaL, Yj npoTOLCTLg, dkK' Tv] Kc(,Tx^x(rsL, f vai ipsi ^ auTVjv npo^Y\(rsi rvTuj T5]v xaTaejja- 

oVov 'P ffXvjSo? T(juv KOLTviyopvjSsvTujv V] uffoTed/vTcuv. OTt (5"^ T«TO 10 CTLV, "val dSdvaiTog iqi' X^tuv (^vj npoqLdsfjLsvvig i^ TV]5 (xaTa(j)oc- 

iq-iv |3yXe3 "Ksysiv, <ro(,<l>sq(X,To(, S^riKoH S^l' wv na,pcf,TiSs'^ nocpoi,- crsujg «.^"vjXov Trjsog noTspov tQv fJLopiujv t^5 v\pixjTv\fjiSvv[g olvtl- 

osLyfxdTujv 'pv '^'' oLvdpujnov wg ev Tt vnoKsifxsvov Xa/3(juv xarv]- ^a^reuig t vat twto aTrox/x/Ji^), ei (J^s t^ otffo(|)a<ret, to' Te y affo- 

^opsT xaT' avT? npoTspov y} nXeiovctg otfxcx, (pojvd,g (rv\fxot.vTiKdg KpLveT^ ^ auTVjv rraXtv npo<rS-^(reL tyjv dnocpxcrLv, "y, yx ^c^tv dSoi- 

iTp»yfJLc/,Tujv kolt' vcrioLV tS vnoKeLfxsvn Ka,r'/\yopvfxsvujv x, TVfx- vaTog" ksyujv. x, Toiaurv]v jw? eTvat' (f)V]o-i ti^v (S^iaXsxTtxvjV l^uiTV]- 

wXexeiS^ aXXv^Xotg Trpog Ti]i' ysvs<TLv t5 opL<rfxS olvtS ns^VKorujv, 15 (Tlv • nvcrfxa.TLKv\v ^\ npog v\v 'p jw) vat 5^ 'P » jujpoLv yx ej(_et, Xs- 

vqspov Sl rrXetovag jW/ TTotXiv (X/^a (|)(juvag dXkd <rv\fxc(,vTLK0i,g ruJv ^sojg (J^s a,kkv\g, iviors S^l ^ Xo^^y nksiovog ^sT toi epiuTujfJL^VLa 

yC^ <rvfx^s^v\Kog vmxpfovrujv ru) vnoKSLfxevuj x^ ^td rSro crvfx- npog tvjv dnoKpi<rLV' ^LS^aj^dvjvoLL ydp tl nspi TLVog ^tikofxivujv iqiv 

^ve^ npog dkkv^kcf, fxv\ ^vvoLfxemv, vc, <pY\<rL rvy \k iK tS svog y\ nv<rfxa.TLKv\ ipujTv\<rLg, oTov nore Y\kSsg; Ti'g xaXv]; rry otxsTg; 

rJffoxst^eW X, Ttjuv <rvfji.nks'Ke^ neipvKorujv KaLTY\yopvfxdvujv npo- noSev ^vjkov ori dSoLvarog v] "^vy^^', S^l^ ri y\ Ma^vvjTig Xtflog tk- 

TOL<rLV y TvJ <j)WV^ ^oVoV OtXXa Xj TV\ S^VVOLfXSL fxioLV sTvAL, OTAV CrVfX- 20 XSI 'PV criS^Y^pOV ; Xj jX TYjV nV<rfXXTlKV\V ipUJTV\<rLV ipujTUJfXSVOg KV- 

nks^oLvreg otXXvfXotg rd nokkd exsTva tQ svog vnoKSLfxsva kat-/\- piog ic^L tQ dnoKpivoL^ onsp av efle^Xoi tujv npo<roLpfjLOTTSLV rv] ipuj- 

yop-^<rujfxsv, ty\v ^s ye Ix rQ svog vnoKSifxivv Xj touv fiv\ nsipvKO- rv\<rsi 8vva.fxevujv, dvoLpL6fiv\Tujv rvy^oLvovrujv, vj dkv\devujv ^v]Xo- 

Tujv crvfxcpve^ KOLrv^yopnfxsvujv fiv\^snoTS yiyvs^ ovrujg fxioLv, votl y\ )t, -^svhfJLevog' o ^e ye rv\v S^LOLkeKrLKv\v ipujTv\<nv ipujrujfxe- 

KOLv YjfJieTg rv\ ^ujvv\ <rvvs\.pa,vrsg npog a,kk'/\koL rx <rvfx^s^Y\K0TOL vog ava^xa^s^ T^g otvTt(f)acreoug, v]g fxopiov eqiv y\ yeyevv\fxevvi 

(jug 6'v\ tv TL oLfJLO, noLvroL tQ vnoKeLfxsvv KOLTv^yopeTv inLyjcipY\<rujfjiSv ' 25 ipujTv^cng, v\ t-/\v KOLra.^a,(rLv dnoKpivoL^ y\ rv\v dno^x<rLV, vt, aXXo 

yrou -^ 3^ rY\v nporxcrLv <rvfx^Y\<rs'^ tv\ [x <pujvv\ ^oxsTv fJLioLv eTvoLi, noLpa, raLvroL v^iv. tvtwv hv vrujg iyjvrujv etxoVtog <j)V](rtv o 'A.pi- 

rv\ S's hjvdfxsL fJLY\i^a,fLuJg fxsrsysLV rQ evog. vc, TauTa yTu» ^LopL- c^orikv^g u5g einep y\ ipujTv\TLg v\ «J^iaXexTixvj dnoKpi<reujg ic^LV o^lty^- 

^cfxsvog H^oLfJiS iv raroLg (f^aivs^ kiyujv ri nspL ofiujwfxv Kxrvp/o- crig, w Tvjg rvy!ii(rY\g dkk' v\roL rvjg nporx<rsujg, rariqLV xvrQ rv 

pnfxivv v\ vnoKSLfxivv, xvrulv S^l tujv kxt' ^<rixv KXTY\yopvfxivujv Kxr ivipysioLv vno rQ epixjrY\(rxvrog slpv\fjJw fxopiv rvjg dvTi<poL- 

npoTspov, ujg eipv]^, noLHfxsvog fivsixv iv^siKvv'^ oti S^LXcpopujg 30 <rsujg x^ nporx6svrog rw ipwrv\6ivTi npog imKpL^nv, onsp yiyvsj),, 

S\jvxv'^ Kxrv^yopeT^ tQ vnoKeLfxivv • nors [x '^ v rv] cpwvvj fxovov wg ikiyofxev, Irxv o ^pwTY\fiivog 'p vat d.noKpivvQ v\ ^ Kxravsv(rv\ 

dkkd J^ ToTg (rY\fiXLvofxivoLg ujg nokkx KXTv\yopQv1) ^ t? ytttav otXXa »^ ^xripa fxopiv r^g dvrLtpoLcrewg rQ kxt' ivipyeLXv ^ fjLvj pv\Siv- 

nokkxg noLQ<rL nporcl<rsLg, nors ^\ >tp fjLav/\v rv\v <f)tuvv]v 'p nkv\6og rog vno rQ spwTY\<Txvrog, ^vvdjxsL ^s ifxnspisyofxivii tv\ ipwTY\<rsi, 

'iyjirL x^ fxixv ovTwg noiQTL np<iTx<rLV (*). u5g ^Y\kQ<rLV xl dpvv\TLKj dnoKpi^rsig • ^ia tvtcuv y) Ttu keinofxivuj 

20 J f. 159 A. (J^iT^fv sTvat (f)atriv ot rraXaiot TV]g epwTvf^rewg •¥% fxopiw Tvjg avTi<f)aVeu)g nxpd rv\v ipwrv\(rLV dpi<rKe3xi ^xfjisv, uJg 

■ sT^J^og (**), 'p /A TV]g (5^iaXsxTixv]g 'p S^h rvjg KxkyfJiivv\g nv<rfxxrL- xv BvvdfxsL nporxSivTL npog iniKpLcrLV iv rvj ipwr-^<rsi. npog yQv 

Kv\g. Xj ^ixksKTLKY\v jw. ipujT'/\TLV sTvxi <pxTL npog v\v tqLV dnoKpivx^ T'/\v fXY\^XfHjjg yevofxiv'/\v ipu)Tv\TLV (S^vjXov ujg v^efjlx yivoiro xv -^ 

'p vat »1 'p hf yiAovov elnovrx x, TVfx^okLKwg kxtxvsvtxvtx fxovov xnoKpiTLg. 

v\ dvxvsvTxvrx, oTov xpd ye v\ "^y^^ x6dvxrog; xvrxpKeg ^^ f. 161 A. in^si ^h (rvjm^xivei nokkdKLg >tp ndvrx rd Tv\fxxL-2Qb 

npog 'V dnonkvJTXi tv twto spujTvjcravTa ^ f xaTavsijor^ai ^vov40 vofxevx Tvjg lj3ujTV]0"stug tv]v xvty\v dnoKpLTLV aXvjS^ rvyfdveiv, ujg 

v\ dvxvevTXL, OTXV onsp axoXyfiov si^i, t trspov fJiovov r-^g ctvTi- efft T^g xpx ^s Atag sfft 'iXiov ic^pxrsvTS; ^ en't Tv\g xpd ye 

^xTewg fxopLov o ipwrwv kiyv\ • hx ix ^ rQ vxi elneiv v\ kxtx- ^uixpaTvjg Xsux^Jg ^x^wv iqiv ; OTav ttytttf^uj tvj^vj vnxpyjivrx 

' rw Z^tuxpaTsi, ^ia TyTo (S^ti^airxujv v^fjJxg fiv\ Jtp tu^v^v aXXot x^ 

ri-^vy opSxg n^oieTi^ Tag xnoKpiTeig, npoqi6'/\Ti 'V "«(5' xv y\ dkv\- 
(*) V.20 b i.7. Leo Mase/it. to ^s'"L<rc^i" Trpoa-iSsTO hti, rty UXd- ,. ,, , ,, r/ /' .^«j ,\ ,/ j / / \ .v' » 

., V , v~ "'/ A ^ ~ , /, / .^^ ^^i-) onsp avvrxKreov rw vkxv eLv^xnoxpLTig uxxnpogrxvrx. . . 

Toiva AiyoYTX jtttj v(:lcaj6'jj<; to fiixepov Ktkrvf/opiKiBcj.i x clt ol n xvSpcuTrv, tv „ ,f^ ^\ , ,^ \ / ' , \ ,, / , \. , \/ / 
'Ar,.-.^/>v, x-.t-r,.- '„.. x." .^c j «. <_ - c ^ " f'P'l3 os auTuj n'spt tvtujv srrt TrXeov sv tvi oy^J^ovj BiBkw rrg To- 

(**) Boeth. II p. 407 : interrogationis autera secundum Peri- ^^^^^ npxyfxxreixg. dkk' ineL^vi dfx^iT^v^rQTi npog dkk-^kag nep\ 
patelicos (luplex species est. Tvjg ^taXexTixvjg ipwr^^Tewg o re dno rvjg 'Acppo^LTid^og i^v\yv\- 128 EI^TOnEPIEPMHNEIA:^. 

TYig Jt, 6siog 'I*^|3Xjxo?, o ^ A rtpoxeiiuLsv/i yoj^svoq pvjVet ^ a-s^. x^ ^ a^ol£%slv h{<Tei 'Tv yrw; 07roX*yU|3avowT«., ^ ot^jot- 
rt^iwi' t5 STspii /Mvov fJLopi» Tij5 otmtjjaVews eTvaj T-i^v iS^jaXs- vovjr* 'ke^^siv npog t(m dSoXs^s^iv v^itttpshiovTa, Twa. Xj^ [jJiTtua,' 
KTJjcvji' spixiTYiO-iv, Ss Tolg 'ksjoiJLSvcig 7ttp\ AVTY^g £v TM TtpooLfUM xf ^]^ ilgiwx/Jotrys «' T£ olvQpMTtog 5C, -^ Xeuxo'; aX»]flw5 x«rv57opij- 
Twi/ 'AvaXunxuj'!' (p. 24 a 24), 39 agiujv otur^^v T^g oXvjg otm- crotVTes ^ 'P (rum^(J)OTeoov olXvjflwg xaTT^YopijVo/Aev, ori eqiv aV- 
d)aVew5 epu/rvja-iv -cTvai (eVt Top, <j)>](riv ev exeivojs, ^i ^jaXejcrixii 5 6puj7ros Xsvxcg. aXk' sl nxvTA ra KSfjjjpiiTfxsvMg xaTifj7opy/*ev* 
npoTXcrig nvvSdvofJiivw y} kpwT-/[<ng otvrj^aVeuJS, (ruXXo^J^o/ievu) ^ o-uvre9evra xarvi7opeT,3^ ^uvarcv, eav npog tavti^ tvJ cruvflero» 
6'£ ISj^pLg TV (bajvDueW ^ evfJ^o''^»), (jjavepoV l;c tcJuv npoTspov eipvj- Ka,TviyopU kx^wfxsv naXiv -r ksvxov avf >ca9' auT r? Z^wxpaTyg 
w.eWv cVw^ ^jajri(cro/<tev T)! ot;w(|)jo-|3)]r>fo-ej • >car' evep^ejav /i -i^ xarvj^opy^evov , ^evjo-ej waXjv e| (lfA.^OTspujv riuv xarvj^o/JJiwv, 
«p Irepov yaoVov ^opjov rvfs dvTt^dasujg epujToi^ xP'^-> ^' /^f ^^o' ^'5? '^^ crvvSeTH jc, t^s ctrrXvJg, ^ictv ^i^vec^ ty,v oXvjv xarvj^optav, 
ffpog errog otrravrav -f vai julovov •>) -f » a,no-KpLvofJi.svog, ^vdfxsi 10 wV^ Xe^e^ orj eViv :^ujxpar>ig avflpujTros kevxog (*), it, r?TO 
<Je' 7e ^ -f tTepov npoTSive^. ^k a-neipov, onep sqiv evapywg a^^oke^vvTwv. ndhv el -f fJUiirL- 

20J f. 162 b. ctXXa Ti ec^-jv onep e^e^^g ujs ev nopitrfJiciTog ra- xos ^ 'f Xeuxo^s x, -f ^a,^iQix}V y /wVov y xeiMpKrfxevixig aXka, ^ 

^^' gej npoq-idYja-iv 'ApLqoTelvig, oiiua, Se S^kov Uywv ctl v^\ ^ tI 0,^.0, xa.TviyopSv'^ ry Zgujxparys, exv npog rj[ crwflerfo U ryrujv 
ec^jv ipiuTYia-ig eqL ^jaXejcrjjcvf, Jt, TtVi Tyra» ine^ ct|joT; . (jjavcpoV Ka^Tviycpia, -p XevjcoV «•aXiv au-f jcafl' at>p xarvj^opjfcruj/Aev, epy- 
<^vi ori roTs elpvjjULevoLg nep\ rvjs epujr^VcuJS rvjs ^jaXcxrtJc^s ori eq-JV 15 yM.ev on fxvcnKog levxog /3a(5\'Cu)V Xeujco^s- 5^ ffaXiv ry fxniTLxS, 
dnoKpia-SMg ajrvja-js, yj Tujg npoToLTewg yi da.Tepii fiopi» TY\g im- ei rvyjii, xa,d' ttv-r jcarvi^opvjflevros, fM<rLX.og ksvxog |3a^t"J»' 
4)oto-eu>s. ei -^ rojaurij ^ vi ^lo.Isxtdiyj ipMTYia-Lg wqs §LSova,L jc, Xeujcos fxaa-Lxog • x^ to^vtx, onsp a,VTog ^Y\cri, ffoXXajcis nsnke- 
snLTpsnsLV TM npocr^ia,XeyofjJvoi onorepov aV /SyXvj^ rijs dvrj(})a- 7/teVa, u5s rrpos rtu d,hXe%el.v j^ d^La,vo'^Ta, yiyve^ t^v xarvj^o- 
creujs /Aopjov dnoxpiva.^, 11 ^e ry rt e^-jv ipMTYi<ng y rojavrvj, piav. ryrojs (5's (*XXo Ti rptrov aroTrov npoc^LSsig, tQ opwfjJw 
dlld, Mxcrxa.lia.v ^ vcp^yYiTLV rvjs ry npdyfJia,Tog ^vo-ewg dna,i- 20 (f^vjirt xarvj^opeTc^ tux,oV -^ ori ^wxpclT-/\g iq\ ^ ori aVSpujffoc, 
rycra, ^a,vepov ort vj tv ti ii^iv ipujTYjcng yx (itv civj ^LO.kexTLx^. i^qe ^e-^creL keyeiv jc, ori opwfLevog '^ujxpciTYig olvSpiunog iqi. Xj 

20 J f. 163 ^. ctn-wv ev roTs npokoL^ScrLV ori tujv (J^ia^jjopujv x^^ ry 7ra'Xtv ry ZSujxparys 'fv [x a.vSpwnov j^ f ^iVyv i^ta Ixarcpov 

^^* aury xxTYiyopy^fJLXTVJV tx ^ ^vva,^) a-vfJLnksKS^ ^ yatav rivot Ig dfxe^fxnrojg xarvj^opvftreis, yxeVi /AeVroi 'f cg ct/A(|)oTv, oVep cc^iv 
dnoLVTwv Ka,TY\yopia,v noLetv rd ^e y Bvva,'^, ^ fXY^^eva, v^/aTv xa- (iVSpujTros (J^iWs * (tXo^a ^;^ raOra j^ na,vrclna,<rL na,pe\>iovTa,, 
vova, iv ixeivoLg na,pa,^»g rvjs Tyrcuv^iaxptVetjus, ocXX' euflus /^ts^*- 25 eijTcp evap^es ori rov re ^utxparvjv a,v6pwnov cTvai dvdyxYi jc, -rv 
/3ots cjrl rvjv (S^KJ^acxaXtav ry 6ewp-^fxa.rog npog onep -^v excTvo xpvj- a,v6painov ^ino^a,. 

(TLfxov, keyuj ^vj 'f /^--i ^elv fxiav rroicT^ dncxpLcnv npog ty^v /iv^ f. 165. ^ia Tvrwv yv Ifft^et^as otva^xaTov ovra fv ffcpt Ty-2l4 

ycrav fxioLV ovriug iptjjTY\crLV, ^yXc^ Xotrrov ^iot rvrtuv f ev exetvoig tujv ^LopLTfxov, e^g auf v na,poL^^uj<n Xeym ori rvjv xarvj^o- 
noLpa.ksksLfJi.fJLevov npo^eiva,L. j^ Xa/3u)v ujs ofxokoyiifievov otl tujv pnfxsvojv KOLra, tivujv ujroxei/^cVujv, d ixa.Xscrev "^^i^' otg xarvj^o- 
K^ rS a,vTS Ka,TY\yopY\6evrm nXeLovujv ovofxoLTujv re jc, npa,yfJLOL- 30 peTi^ <rvfx^a,iveL," Tvrec^L, v^ rwv vnoxeifxemv xol6' ujv roc xarvj- 
rujv rd y} ^vva,J) Xj avvTidifxsva, dXK^koig ^ txJVn-cp cnj/>(.(j)uo'/4eva yopiifxsva, xarvj^opcTc^ <rvfx^a,ivsL, — cx ryrujv yv riuv xarvj^opy- 
tv TL noLsiv dnoLv 'f e| aOrtJijv xxTY\yopv\fjLa., wcrnep sksyofisv ini fxsvujv ra, fx xa,6' aOf xarvj^opcTJ ruiv oixctouv vnoxsLftJvMV, rd 
rS ^ujov (^tVyv v\fxspov, rd ^s y ^va,'^^ iug in\ rS ksvxS jc, ry ^e Kp <rv fi,^s^v\x<jg, nep\ ujv npwrov noLel'^ fv X070V, circ oLfx^u) 
/3a(3t^civ, ot^ioT C^rcTv rts vi ^La^opoi, tStq ^d lc^iv, Ti 'f airtov ry iJn^oxei/AcVy x^ crvfx^e^v\xog xoLTv^yopnfxeva, Xa.fx^dvoLTo, sirs 
T^g TOLa.vTV\g ha.^opa,g, jc, ^iot rtVa airtav ra^e fxiv tlvx crvfx- 35 f fx trspov rS vnoxsLfxsva jc, ev lu f etvai n^e^Jjvxatriv 'ey^SLV, f S^l 
<j)ve3 ra <^£ y. . . ort ^e sqLV a, (rvvri^e^ dSwdrwg 'iysL, ^ei- trepov rS krepn, xctr' vSsvct, rponov fda,v xa,Tv\yopia,v non^cmcrLV. 
xvvcTLV ini vno6s<r£Mg crxvria, tlvo, "kxfJL^oLVinrv^g tv\v [x reyvv^ yx f. 165 b, jc^ oXtjus otva^xvj ras (^ja^cuxrixujs slpy,fxiva,g vno2lt 

dxpL^uxTAVTX, f (5^6 Y\6cg inLeLxwg ^LXxeifxsvov, offoTos.^oxeT ^e- ry 'Apicj-oreXys iJn-oScVeis tne^ ciXXvfXais. sfre -^ ry aury 
yoviva,L Si/iwv rw ^ujxparei yvMpLfxog (*). vnoxsLfxevn ^vo crvfx^s^-/\xoTa, xa,Tv\yopiyivTo, ndvrujg ^ otXXvjXwv 

20 J f. 164 5. ^ict ryro na,piqa,g v\fJiLV 'T dvoLyxdiov rS XLvyfxiw ^O x^ <rvfJL^s^Y\xog xarvj^opvjflvjVov^, xdv 'f pi ^a-LUj^sg vj '^ ^^ 

' 6sujpv\fxa,rog, S^eixwaiv oaa, tne^j) drona, roTs yrujg vnokoLfx^a,- avfx^e^yjxpg, f jw, (nj/A/3c/3vj>cos ry yortujcJVs xj^' ^uViv xarvj^opvj- 
vyff*!, Jc^ (})vj(rtv "et ^ap, ^ort excJLTspov dkY\6ig," to npoavna,xi/sLV 6v\as'^, f ^e ycriujcJ^es ry avfJL^e^v\xoTog noLpd ^vaiv, oTov olv- 
y^Y\ tujv i(5i\'a xarvj^opy/^vujv, — ci yv (S^ia ryro "cTvat ^cT j^ 'f 6pMnog rS kevxS tm ovtl x^ a-vfjL^e^Y\xog' elre e^ otpj^vjg Xa/A- 
<rvva,fJL^u}" jc, ryru) ;raXjv iJ7raxyo/t/vy ry otXvjfles, cTvat ^st ^oLvoLfJLSv f trepov rujv trv/An^XvjpyVrujv t-(}v xarvj^optav Trepi vjg 
^ f (rvva/t(})OTepov xa,rvfiopv\fLa, d,kv\6ig, nokka. drona, avfx^^- 45 ^Y\rSfxev, slts fjixa, iqiv slts /avj, t? Xoiffy xj^ avfJL§s^Y\x$g xarvj- (*) Anon, CoisUn, olovinroKeiTaLLTHTcS^AfL^oTi^^eiX^iJ^CDv^axvTeijf {*) Boelh. II p, 409: erit igitur praedicatio, bomo albus 

fi^ T^v Ttp^vrjv ciXXcc «^ccuXof, a.'^ct,5oi hi Tolf TpsTrot?. albus albus est, atque boc in inflnitum. EI^TOnEPIEPMHNEIA:^. 129 

yopiiiuLSVov, dvccynvi nporspav etX^(|)flat avf tS yTTOKSifxsvii xa.8' ^aivojmsvog, ^i' cuv ^yitiv "^^ otav jw. hvonaip^fY^, ast yx dXy^Ssg" 

flnJ-p x*TV]70j3>]5£v • otv-T -^ tQto eqL f i'0'i' ^YiTilfJiEvov, noTE T» vn^o^t^eti' jw, i^yawi/ 0(p£LkovTwv £V Tw ewndpyj^ (dvTidsrig ^yiKo- 

t^M KXTYiyopvidevTA ^ (jvjuijrhtxevTa ^vvn'^ xaTvjyopsl^. ^ fJt,vj~ voti i\ sv riji npoxeiiULSvw npog 'p ig et/sj^^S xaTVj^opvjfleV • t»to <;^ 

ffors y^pvi TYiQ pyiTSwg v ^ta^cujtrixuj; dxKeii' aXX* ^ vj X.eVeti' avrt v)^vj s\pv\fX£Vov Kj ivTavdct ■unaMaa-oojui.sv), wg (5's axoXaflov ryTu) sm- 

ry KAL na,psil.Yi^6xi, wg jc, nccp'^OfxyipM t= "iis veo? ^s naXaiog" S ^epsiv f dsl, ryrs^iv eg avaYxvj; yx aXvjfls? aXXii -^evS^og 'p 

ivTi t3 X) veog ^ TraXaiog, jc, wg £tuj5a(rii' eVia twv <Tvyyp%fx- ^\.a,Y,pi6y[va,\. rvjv cvvSeTov KxrviyopUv, -f^v S^l trepov tv Xs^ovra 

^arwv eniypoL<psLv ol dpyjjuoL, NixoxX^g v; Autrt^^aaj^^og )c, ^aKj^ouv y.-/i iicrv\g dvTLSstrswg ev rolg ol/uloi. Ka.Tv\yopvfisi(n tv^v hdnpKTiv 

vj nepi '^''^yvig, y» avri^ia^eXXovreg aXX' Ixarepto tcuv ovoyuarujv ttUTwi' %ujpxv sfSLV y» ael aXvjSeveiv h.a.^s^^a.LHfx.svog aXX' Ir/jS» 

xaXeTv vi^'iV '^v X070V inLrpenovrsg, iug sTvat f ' Xe7o/Aevov it, >tp rivos «J^eT^^ hopL(TfJiS,>ij '^v eXe^j^ov su^t); e7ri(})spwv, 'fv ^' Oixv[- 

r3 ttur? 3^ Sdrspov x^ SaLTspa. ri iv f outlov tS [x^ ns^vx,iva,i 10 pov (y ^ okov rSro) noLvirviv eLva,i "kiyojULev, hori tqLV a,vrS i\ 

ffvvhjd^C^e^rd. iiTw iia,Tviyopii[A.eva.; otl na.vTa.na,(TLV dnvipTv\[xe- noLV\crLg,. dnkwg ^\ sTvai y keyojusv, sne\ '^ ?9tv djULe^Tiug rS 

rvjv ttXXvfXwv tyiii^TL rvjv ^v<tlv, vno hxtpopag sviors rekSvra. xct,- 'O/^vfpy yixrv\yopiijUL£vov ax s^axKs^ npag -rv ev tv\ noLv\(TeL ''0[jlv\- 

rv\yopLa.g, 39 xipvtti^ aura npog dkkv^ka, ini rio [xUv ipya,(ra,^ pov dkkd npog awv '^v cLv^pa., Srog ^l bx eg-iv. . . d>xvepov S^l 

^v(TLV d^vvoLTOv. wg £1 TLg f ecfi f sTri ry "' 0[JLv\pog noLv\rv\g l^iv" avrt ry ^v 
21 a f. 167 b. rxvra, nsp\ tujv xp (TV[JL^s^v\xog xttrvfyojoy/x/vujv 15 etX^(f)9ai Xe^oi, KxBdnsp 'f -/jv avrt ry %i nokkdmg o\ naXoLLoX 

' >L (TvvBvd^s^ [xv\ ns^vy,OT{uv hopi(rd[JLevog, ^ etffujv ori ^ia raro na,pa,ka.[JL^dvii(rLV , u5g in\ rS rl v\v dvri rS ri eqi x^ en\ rS 

yj^ dnkujg dk-/\S£g -r (TKvrevg d.yoLSog, Taricjiv yx aet dk-r^Sig, opL<T[A.S f rt vjv eTi/ai avrt ry rt £91 rw npdy[xa.ri 'P eTvai, \. 

eneL^v\ nore (TvvS'pa,[JLe'iv avra. a Sa,v[xa.c^ov, ina,y£L "aXXa ^wov f 'iqLV a,vt Ka,S' avf Ka,Tv\yopei^ rS '0[JLv\pa (Tvyfwpv\(TeL na,pd 

^inav ' a ^ K^ (TV[JL^e^v\Kog" hjvdfjiei keywv 'ori rd ^\ [i.v\ xp ra ^oxy vra tuj' 'ApLqoriksL (*). 

(rv[j.^e^v\Kog dkkd xafl' aura Ka,Tv\yopafiLeva, (TvvriSe^ npog a.k- 20 f. 170 b. dnorsivs^ fx S^dksH (0 'ApLqorikv^g^ npog rd iv r(u2i» 

kv\ka, )^ fiL\.a.v noLSiv Ka,Tv\yopia.v avva,rov , a,kk aas ra^vra, wg Z^o(pLqv\ :Cj npog rtu nspa,rL ra ne[A.nra rvjg IloXtrstag n^spi ry /avj 

trvy^ ka,[JL^a,VQ[j(,evo(,, a^s x^ rv\v rvyS<Ta,v (TVfiLnkeKOfJLeva, npog sTfai ^o^a^fov f /-ivj.ov iJffo IlXttrujvog X.67d/Aeva. S^el [jlsvtol sl^ivou 

a,kkv\kx rd^LV a '^ ^v\ rd '^S^v^ iv rv\ kripct, rwv Ka,Tv\yopLMV 'otl nokkccg iKetvog rS [x-/\ ovrog ra^eig v\[JLiv na,pa,h8iig, ^vn\prd- 

elkv\[X[JLiva,, ^ Ka,r' evipyeLOJV v\ k^ ^vva,[XLV, ndhv ky\-ipo[xeSa,, 'iva, ovra,, raufv ^s elneLV vn\p ^^og dnav (y 'j^'' av aXXujg npov\ye rd 
[xv\ dSoke%ix)[xsv v\ napikKovrd tlvo, ksysLv dvoLyKoul^ujfxsSa,, 'onsp 25 re etS^vj n^avrtt yMpLqa, re rvj'; vkv\g x^ dfjupLqa,, j^ in' i^droLg a,vrv\v 

e^t ndkLv d^oke%eiv. rv\v rracreXujs avetiJ^sov uXvjv ry k^ tv\v ersporv^ra, Ssujpafiiva ^ ^i» " 

21« f. 168 ^. ev raroLg ^'/jrsT^ f dvTLKei[xsvov Qeujpv\[JLa, rio ffavrujv tujv ovtujv 7rs(j)uxoro5, y 7rttj3'^arrov rsry ovro; eTvtti ^ttt 

'npo^reyjjjg napa^sS^o^xivoj' nporspov jx '^ s^vjrsTro nor£ rd t^ia ryro ksyo[xiva rS f ^evvjfv (Ty\[xa,ivovTog k^ rv\v v(pS(TLV rv\v xp -v 

KXTY\yopii[xsva, jc, d[xa, Ka,rv\yopv\S^va,L ^volJ), iv ^i ^e ryroig ^y\- 'ovrtug ov x^ na,(T¥\g [xsroL^okvjg vnspi^pvfLivov, rS in\ ry\g vkv^g ko.- 
rsT^ TTore ra ttyU,tt xttrvj^opvj^evrtt ^ Ksy^MpL<Tfxivujg Kxrv\yopv\- 30 TY\yopafxiva (J^ia rvjv affoffrujo-iv ndvrujv rwv elhijijv k^ tyIv Spvkhi- 

fl^vai Svva,^). KxksH ^i TLva, Ka,rv\yop\.a,v rv\v (tvvSstov iK ruJv a,fJLa, fxivy\v a,vofxoiov a,VTY\g npog f npwrov ofxoLory\roL'), x^ tv ri tujv (Ty\- 

Ka,rv\yopv\SivTwv, dnkujg ^s rY\v dnkv\v Xj avsv npo^v\KY\g rivog Xe- fJLOLLVOfxivujv rS fx^ ovrog kiyuuv etvxL t iv i^ciroLg rujv cLkkujv Kei- 

yofJLSvvy, ^otl na.vra.yS aX npo^ia-eLg dnoqsva(TL 5^ [xspLKujrspa, [xsvov -r in\ rS [xv\^a,[xv\ [xv\i^a,[xujg ovrog ksyofxsvov, rSro ^ oippv\rov 

7toLa(TL rd vno rwv vno[xsvovrujv rdg npo^-^Kag ^v]Xy/>teva, otov ^ «(J^o^ga^ov sTvai ^ii^ypt^^s^, ^iori f pv^^rv v\ ^o^a,c^ov dpL6[xv\rov 
orav elnovreg ^toov npo^uj[xev ryrto -^ koyLKov, eHra, -^ flvvjroV, 35 If^-iv, 'onep ^ npo^ev ikiyo[xev, Jt, r^ pvfo-si v\ r^ ^(i^v\ kiye"^ eTvat 

eTrtt 'p ypa,[x[ixrLKov, eTra, olkko tl ^ aXXo • ^avepov '^ 'otl xxS' pv^^rv vj ^ogtt^ov, x^ 'iqi tujv npog tl k^ t^v npog tv\v pY\(TLV ^ rY\v ^o^xv 

EKdqY\v npo^-/\KY\v [xspLKujTspov svpv\<TO[xsv yLyvo[xsvov 'p <Ty\[xa,Lvo[xs- 5(;sViv, kiyo[iev sTvtti rocSrov. insL av tujv npog ri rS eripa ovrog 

VDV. honsp (pY\(T\v "dkv\S\g hi sc^lv stTrsTv k^ tS rivog ot, dnkwg" 59 f ^rspov sTvai dva,yKouov, tqi ^\ y\ pv\(TLg ^ y\ ^o^a, Ka,S' 'j\v ki- 

rariqi, koA' a nova[xs6a, tv\V (Tvv6erov Ka,Tv,yopia,v, x^ ryry jc, ^e^ eTvtti pvj-rv vj ^o^ac^ov, 'i(qa,L dpa, ra,VTY\ oc, f [JLy\^a,[xujg ov iv 
ttveu r-^g Trpoi^-ifxvjg aXvjfisg -p xarv]7opy/>ievov etrreTv (*). 40 olvtyj tv\ pi^^rei tv\ nsp\ olvtS Kj rv\ ^o^^y^. '0 re av Hkdrujv dvikey- 

21 a f. 169 b. v(^epov S^\ 'pv pL elp'/ifxevov Kavova, nepi rS nors a xrog rttOra yrujg dnQ<pa,Lvo[xevog Xj 'Aptg-oreXvig opflujg vnoka,- 

' ^vtt^pv (J^ittxpifi^vtti rd dfJLOi. Ka,ry\yopy\6ivroi, opdwg eipvji2^ dno- ♦ (*) p, 21 ff 31. Anon. Coislin. "iyci TiruY ri rixitl a,7tXus dXriSis 

(*) Leo Magent. ei h\ Trpofffljfffst t^ ^&jw to XoYtxoy, IjitspixEUfl-ey liriy £t7r£iV." to tj' oi t^jj^ifTixi a.n\ tS o/*b 'Ka.i.i^dwi, ro h\ dyrXdSi 

0.1x0 ' To 7«p ^woy Xcytxov t« X071X* jjLova. ^ua. SvjXo?. ei ^i hi -jrpo- dni rv xupt<;. ^ju,£?f S^k to a.idxa,Xit, xx8o ri to fxepinoy cviy,a,inL, t« ^\ 

c6r](r£i TO flwiTov, hi IjttspixEvfl)) to l^cSoi' M^^wl 7*p x«1 rdi Njip»!i3'<*? x^f^^ jW£pt^op,6ya/y jitepixa '^mira.L' ro i\ «.ttXw? to ojm,w, xa,8oTi to ofiS 

GmToL ^o?* Ao^ix* tTvcti • tVo'p»)Ti»i 7ap h t>) Xdfic^ N»jp»ii&« fupefi^ytti TcoXXd ^ei Iv kxvru, ro Sik ttoXX* ^ov xafioXtxwTepoy tS 'o>ific(> 'ixono?, 

flttySfftty. uifi To dicKui tS Tt' x«floXixajT£pov. 

R 130 EI^ TO IIEPI EPMHNEIAX 

|3u)v wg slKog Timq fj.-^ na.pctnD\ii8vj(ru,vTxq tw /3«,flej rvjs t5 a-ics^pM^eQoi, noTspov rig sqi )c, xXkog n»,pa, T^Tng rpoVog, a-vyye- 
TlKdTuJvoq S^LavoMg oivjSvjVcti OTi ytYueiSi^ tujv ovtujv (p-/i(n f fx-ti^x- vv]5 jx toT; elpvifx^voig x^ ev a^Xoig vtto tS 'ApLqoTsXng Iv tvj tujv 
fj.iug ov, £1 "ksyoiTo pvjTv v] iS^o^aq-ov, k jcafl' cv gipvjxa^ev Tponov npoTd^rswv dsujpM nxpeiXvjim.jUL^vog, ev ^s tvj vuvi npoaSLjULSVi] npa,' 
dK^ ujg ccvTodsv vnoqAiTLV £j(^ov, 5C, ^ta TyTO "k^yojv /j.-^ sTval aXvj- yfj.a^Tslct, «'apa.XeXsi^^/vog, -^ v§a,ixwg. a^ivin fi '■^ ol nkitcoi 
&kg T (poCa-Ksiv VTujg ov 7t7V£(^ f /iv) ov, ^o^aq-ov eTvai "ksyofxs- 5 twv I^v;7v]Tujv t? 'ApiqoTskag tStov sivxl tv vncLpyovTO, Jt, Iv 
v^v, w5 5C, avet» t% Trpog v\fx.ag <^s(TSwg vnoqacTLV ej^ov, oVoTov etvai ToTg 'Ava^uTtxoTg (1 8 sqq.) npo t3 avayy.a^H v^ t3 svSsyofx.ivii 
a^toT 'f kp Tv^v sTspoTYiTOi, fxyi ov, onsp xa,Tcf,xsxspfxa,TL^ (|)V]trtv jcaTV]pt9^v]v.evov, (S^ojtytn ^e' ^ot na,VTa.na(Tiv djULa.pTDLvsiv Tvjg ts 
£v naiTi ToT; V(Ti ^ y rrap' I^XaTTcv eTvat t5 vcuptwg oVTog. aj(,P' «^v^Setag x^ Tyjg tS 'ApiqoTskng (J^iavoiag* y ^ap ec^tv okujg Tponog 
TVTujv npo-^yaysv o ' ApiqoTik-/\g tv^v Sewpiav twv sk TpiTH npo(Ty,a,- f -onapysLv., akkcL tujv npoTc/.(Tsujv ^LY^pv\fjLsvujv etg ts Tag aveu 
Tv\yopiifxsv\i npoToL(rsujv, nokkdi /a v^/^tTv ^ xaXa napa^vg nsp\ lo Tpom/ x^ Tag /jf^ Tpcna -^ vndpysLv s\.^onoLs\.v ^r^fa Tag aveu 
ctrJTUJV fleoipvf^aTa, (^^''^ag (5'e ToTg noXkoig fxv\^Sfv.av avToTg eTTt- Tpoffy npoTa^rsLg, a.no^ksniuv elg Te tvjv napa^s^ofK.svv\v npoTspov 
Gsivai TOLpLV, ujqs ^ia twto ^ ctn^o^vjvacJat Ttvag T3ffo/xvvjyu.aTi>cu/- ^K^^airxaXiav Tv^g a.vTL6s'iTsuig Tuiv avsv Tpona dnocpdTsujv npog 
TspQv SLvai 'f |3ij3Xiov Y\fJ.sig fLsvTOL Ka9' 'iyaqov Tuiv xecfjaXatwv Tag xaTa(|)aa-etg, ev oig sksysv ^''snsL ^\ sqi Jtj t xtncLpfov dno- 
npov\yiifJLSvujg snsfJLskv\8vjfxsv tS snLS^si^ai tvjv TvvsfSLav Tv\g dxo- (f)aive<S^ ulg fx-/\ vnapy^ov" (p. 17 a 26) v^ Ta l^% Ts/Totg, x^ T 
Xtf^iag. aXX.' eTTi Tag txf' Tpona npoTa^rsLg yyjpuJfiLSV. 15 vnapysLV v^ fX'/\ vnapysLV Tag dvTL^sTSLg sksivujv tJjv npoTa^TSujv 

21 o f. 171 A« vifxoCg ^s ys, sl fxskkcLfxsv ^Lv\p8pujfxsvv\v sy^sLV ty\v yiyvs^ dnocpaLVOfxsvog, Taufv S's slnsiv y^ ^ slv&,l x^ fXY\ SLvaL.^ 

*"tujv vuv napa^shofxsvujv npoTOL(rsujv yvui^nv x, paov TrapaxcXyfleTv xa5' o Xe^e^ o-a(|)(jug k, ev TyToig v^ avTKJjaTtJcv^ dvTi6s(TLg ^t^veiS^ 
ToTg On^o Ty (})tXo(ro^y Trept ai/T(jijv ksyofxsvoLg, npoka^sHv y^pv\ Tvjg tujv avsv Tpona naTuSv npoTaTsujv., eiVe svspysM f sqLv s-yoLSV 
rujv pY[Tujv s^v\y^(Tsujg rl ts sqi rponog., ^ ei nsnspa(Tfxsvog avTuiv sYts x^ ^uva^et, tcuv f/p Tpona fx-/\ d.vsfOfjAvujv Tv^g TotauTvjg dvTi- 
dpidfxog ^ '^fxiv yvujpLfxog, no(Tvg ts jc, ffotyg exX/ye^ Tponag o 20 8sTsujg dkka. x^ T»g Tponug avThig dkk-/\kaig dvTLTL^sfxivujv. ^io 
'ApiqoTskvig npog Tvjv ^i^a(TH.akiav tujv^s tmv npoTaTsujv, j^ ^ia jc, o ' ApLc;oTikv\g ev TyToi tuj Ks^akaluj napaS'QvaL npoTL^ifxsvog 
Tiva, aiTtav TVTyg jc, vk akkag, x^ nvj tujv Kaknfxivujv vkujv ^ta- Tag /jf) Tponn npoTaTSLg tSto npujTov v^^lujts "(^Yirsiv nspi avrwv, 
AipvTiv ot napakafx^avofxsvoL rponoi ToTg ovofxa^nv avrujv ovofxa- rig o rponog Tv\g dvTKpaTiKYjg avrujv d.vTL^i^rsujg, wg isrs slnujv ri 
l^ovLSVoi, Xj sl fXY\^SLg napakiksLn'^ rponog tujv o^sLkovrujv sv tv\ nporspov nspL rponujv, vrs tS vnapfSLv yi^ fXY^ vnapysLV xotvcv ti 
npoKSLfxiv/\ Tujv TrpoTa^recjuv dsujpM napakv\^dv\vaL, tlvol ts rpiinov 2S npcg rag rpomtg syovTujv. S^ia rs yv TauTa f vndpfSLV v ^ovceT 
STTt ru)V ToiyTujv nporacrsujv sk touv KaratpaTsujv noLSfxsv rag fxoL rponog Ttg eTvat, x^ otl avf tSto rpcncv eTvat ^afxsv 'fv (ty\- 
dno^acrsLg, onsp 'i^afxsv npujrov snLTKinrs^ nspL avriuv fv fxaivovra onujg vnapy^sL f xaTvj^opy^evov ruj vncKSLfxivuj- nujg 
'Apiqorikv^v, 3Cj em rracn TT^Jijg av sk ^LaLpi^sujg tkujfxsv 5c, ra- av syjsL kcycv tp vnapysLV avf rponcv ovofxa^sLV fv (J^vjXujTtJccv T^g 
Tujv ru)V npora<Tsu)v nacujv tv dpi^fxov. rponog [x av sc^i ^ujvvj tS vnapysLV noLCTv\Tog; jc, cti tv\v ts npoKSLfxsvv\v nspi ruJv npo- 
<rv\fJLalvii<Ta onujg vndpysi t xaTvi^opy^evov Ttu un^oxei^evto, mv 30 Tao-ewv npayfxarsMV jc, tvjv ev ToTg 'AvaXuTiJcoTg jrept tujv (Tvkko- 
-^ rayjujg, orav kiywfxsv v^ o-eXvjvvj Taj^ewg dnoKa8lqa'^, y\ '^ yiTfXMV drskvl eTvai ofxokoyvi^TOfxsv fxv\TS sv rnTOLg dnavrag r^g 
Kokuig ev Tto '^ujKparvjg xaXwg hakiys'^, v\ f Travu ev riu KaSoka jc, npayfxarsLuj^sLg rponvg TrapeiXvjcjj^at XeVovreg, ^-vjVe Iv 
nXaTOJV Atujva rrctvu (})tXeT, v] t dsl sv rw o v\kiog ds\ klvsH^J). SKsmig sk naTwv rujv nporaTSujv napa^sSo^ tujv (TvkkoyLTfiLujv 
dpiSfiLog ^s aurcuv ^V(Tsi jw. y>c eq-iv dnsLpog, y fx-^v (^e nspih/flTog rag ^eveVetg, dkk' sk fjiovujv tujv /x^ rpona, KairoL rS 'Apiqori- 
ys v\fuv, ujTnep v^\ tujv Ka8ohi vnoKSLfxivujv vj Karvjyopiffxivujv, 35 Xyg sk naTulv dnkulg ruiv nporaTsujv nomfxiva rv\v ^Laipz^nv sv 
dvapi6 fXY[rujv re chjtujv ovtujv. rirrapag ^s fxovvg o ' Apiqorikv\g ejcetvotg, ^t' ujv ^v\Tiv "effet ^s naTa nporaTLg sqLV vj rS vnapysLV 
napakafx^avei npog rv]V flewptav tujv juip' rponv nporaTsujv, fv vj rS e^ dvayKV\g vna.pysLV v\ rS sv^iys^ vnapysLv'' 

dvayKcuov, fv ^varov, fv kvBsyofxsvov, vc, eTTt rnrcLg fv d^vva- f. 177. /SyXe^ yU,ev, ujTnsp ikiyofxsv, sniTKiypa^ S^id TV-2la 

i ■>! /i^ / N>'>.~i/ ~ / / /3.V-.1/ ,/ /<x^ v38. 

rov, ojg ovrag KaaokLKUJrarng re vcj oi,vrv\ rv\ (pu^rei tujv npayfxa- rujv rtva rpcffov e>c rujv jJip rpona xara^aTeujv ^t^veoJ^ XP'^ 

Twv oijcetoraryg. rtva jw, yv ^ia^opav syeLV ^aks'^ f Svva^rv npogAQ rag dnc^aTsig' onsp cis dv rig n^ept avruiv nLdavcv eTvai vnika- 

T ev^eyofxsvov, jcj ort f jcuptujg S\ivafv ovofxari fxcvov ^La^ipsL rS |3ev, yx vjv d.kv\6ig, kiyuj hs f napank-/\Tiujg ra7g avev rpona 

evSsy^Ofxivn, f ^i ys dnkujg S^vvafv snL nkiov kiys'^ rS Kvpiujg nporaTsn jc, en't Tnrujv yiyvs^ rdg dnocpoL^reig. rSro npoka- 

ev^sy^ofxivn, ^La ruiv k^vjg avrS ^LS^aTKOvrog ■/\fi.dg rS 'ApLqori- ^ujv ^LskiyysL np\v iJ(|)V]7vfcra(^ OTrwg ej^ei f dkvjdig. syiyvovro 

Xyg etcrOyUe^a. vvv ^i ys ujg ruiv avTuiv 'ovtujv sniTKs-pujfis6a ^e tujv aveu rponis KaracpdTeujv tHjv ^iya npoThopLTfxS ksyofxi- 

7rv\ ^ioiTiKTiv 01 Tponoi risjv vkuiv, snsL ravrag S^iv^pSfxsv etg ti)v 45 vujv at dnocpdTSLg rS dpvYirLxS fxopi» nporarrofxiva- rS h/i(p8ivrog 

dvayxaiav jcj d^Juvarov jc, svd^sycfxiv/\v. pvjTiov nv ori rdg fx vkag iv raTg npcrdTeTLV v^ Kar' svipysiav vj ndvrujg ^e xj^ §\jvafxiv' 

ev avrvj (j)a/x fleujpeTi^ rv\ ^vtsl tujv ev tvJ nporaTSi napak-/\- rSro yv Mkwtl fxv\ ^vvdfxevcv npoyujpeiv 'em t(uv f/f} rponv npo- 

^8ivrujvnpayfx«,rujv... L 173. rarujv ^^(pavepuivhvrme^vigini- raTSujv, KaraTKevd^eiv npcrepov Sid nksiovujv neipujfisvog ori EI^ TO nEPI EPMHNEIA^. 131 

oVriJDS eqi 7rL$a,vov^ Tv* ju,-^ nvsg rwv vqspov rwv Xoyojv rvrwv rctg dpv/iirsig a-uj^mn f agtcu^o. rijg tivri^c(,TeMg, /Ji.i^r£ otyoa 
daiJiTcivreg iL xa^tujs £%£lv ouijr^g vofxiiTa.VTsg xar' ixs7vov w ctX>]fiag fj,v\re xfxa, -^sv^eig nors yLyvofj.svAL. r3 ^s (TvvciXvfie-ueLV 
rponov o\-^$M<ri yL kn\ rvrm rwv nporxirsujv yiyvs^ roig amtj^a- snL rS S^vvctrS x^ sv^sy^ofxevn x^ -p eTmt x^ fx^ eTvoi,L ^x^spiiiTo(,g 
crsLg. d>-/i(r\v vv, sl -^ rujv (rvfJinXsx.opi.svujv dXh/jkxLg ^mvujv jc, nporo.trsig r-f^v odriot,v dno riZv npci.yfLcii.rujv ct.vrujv dno^^ujcTL.^ "Ko- 
TC porcLcTsujv a.v^ npog dKh/ika,g dvrixSLv'^ at «m^acrsig, oTa.L x^ 5 yov a.vry]V npoTaiyopsvujv, ujg Xj Hkxrujv sv TopyM (p. 465) 
-p SLva.L Xa iiYj eTva.L rdrrov'^, S^Lot jw. ^pa,yvXoyMV sWLneqspov "iyu) S^ rsfyv^ i xaXuJ o a,v vi dXoyov npxyfxa,.". . sl^^oLi fjLsvrot 
ot,v-v dna.yysiKag, ^aXofJLSvog S^s slnsTv, sl ^^ rujv (TVfLnenksyff.s- j(^-/^ otl fJLOva ju, rS sTva,L dna,psfji(pa.rii p-/ifxa,rog sv rvj f/p rpona 
vujv dW-^ka.Lg ^ujvujv j^ npora.(Tsujv yLyvofJLSvujv a.v'^ dvrMSLv'^ a.k- npora.TSi KSLfj.ev\i dva.fX(^L(T^vir-/irujg Kp fjicvov "^v rponov ^i^ve^ 
XifX.«.i5 npog "V noLYjTa,L dvrL^a.iTSLg, oTa.L k^ t sTva,L x^ fj.yi sTvxi vj dn<i^a.Tig, dkk' y rsksia, vj roLa.vry\ nporacng, ^Lori xpsia, npog 
r^v dvriSscTLv iyHTLV. vj fiakkov yruug, 'iva fj,-/i nksiova, e^ujQsv 10 f v oLvrorek^Yj dno^a,rLxov koyov pv]fj.xrog y^ rv^ opLc^Lxv^v na,pa, 
Trpotruffaxs/etv dva,yxa,l^ujfj.sSa,' ei rujv (TVfj.nksxofj.e'vujv, rnrsqL roig ypa.fj,fj.a,rixoTg ksyofj.svY^v 'iyxkiTLV npo^spofJLSva , wtfS vj 
(Tvv^va.ll^Qfj.svujv, npoToCiTsujv npog r-z^v yevsTLV ruJv amcjjacreujv avroSsv r» ^iqL SsYicrofj.sda, xc(,r' svspysiav ksyofj.sw, slnep ujg erti 
OLV^ dkk-^ka.Lg- avrtx.eiv^/, ocrat xj^ f eTvai Jt, fj.-/i sTva.L ^LO.xpivov'^. rpira rLVog npoTujnv noLoifj,sSa. rvjv dno^a.TLV, v;' rivog a.kka SvvoC- 
Xj np\v -r dKokaSov ena,ya.ysTv, on x^ enL rujv fjf' rpona npora,- fxeL f e^jv ev eaurw nspisyovrog. dkkd rSzo p} xa.Sokii nspi na.- 
cTSujv SsvicTSL rSro yrwg ^^Xslv, euflt)g aurto Trapafle^aevog ra, napa,- 15 (Twv eipvi^ rujv a.vroreku)V dno^avTeujv' en\ Si ye ruJv fxf' rpoTtn 
Ssiyu.a.ra, rujv avsv rpona, nporepov p. ruJv evspyeict, -f sc^lv syii- ksyofnsvujv a.vrS fj.ovii xpsix rS sqLV vi xa,r' evspysLa,v sxcpspofxivif 
<r(juv, eTTt Ss ra.vra.Lg rujv hjvdfiSL, Xj ev raTg svspysicf. ^ IqLV vj s^ujSsv rYlnporoLTSLnpoTvna.xiiOfj.svii... £. 181. sl Ss ng dnopoivi 
evycrajg nporoL^a.g rviv e| vnoxeLfiLsvii x^ xxr-/iyopi{fj.s'vii, rarsqL nspL rujv npoT^LujpL<Tfj.svujv i^p' rpona xa.ra,(pa.Tsujv, riva, rptinov 
rv\v sx rpim npoTxa.rYiyopafJLSvii, Ssixvvtlv sni na.Tujv ft.-/\ akkujg eni rarujv ffotvjreov rag dnocpoLTeig, norepov ruj npo(rS'Lopi(rfj.<^ *1 
Tv]V aTTo^cjjaa-iV yLyvofxev-^v e\ fxvj ru7 'iqL '^ dpvY]rLxov <rv fxnka.xsiv\ 20 rw rponuj rvjg dpvv^TSujg iTVfxnkexofxevY\g, eneiSvj o 'Apiqorekv\g 
fxopLov, sn\ Ss tujv sx rpira npoTxxrv^yopafxsva x^ ^LsksyysL rag wg iffi dnpoT^LOpic^ujv rvy nspL a.vrujv noLTa,v nonoiv\1) ctx^lv, 
oiofxsvag yiyvs^ rY\v dno^oLTLV rvjg dpvv\Tsujg ft.v\ npo rS sqi ri- paoiov dna,vrav ort aS^l snL raruuv srepw rtvt Trapa "fv rponov 
Sefxevv\g dkkd, npo rS xa.rY\yopafLiva, ujqe keys^ rY\g aivSpujnog oLvrv\v crvvroL^ofxsv' i^sT '^ rag nporoLTSLg dkkd fi^ rag opag ewxi 
ksvxog eqLV dno^oLTLV rviV oLvSpujnoga kevxog eqLV. e\ '^ S^ujTOfxev, qep-/\rLxiig' e\ Se fx-/\, h^ '? xvpiwg ndkLV hjva.^fv ^ evSsyiofxsvov 
(j)-/;(ri, 'p d^iujfia, rvjg dvn^poLTSujg, o fxokoySvrsg x^ navTg a xv rig 25 rv\v dvri^oLTiv TVfx^-/\Ts'^ crvva.kv\SsvsLV, ona x^ rdg sva.vria,g x^ 
Xa|3v) ^eTv Ti^v xaracjjairiv dkY^SsvsLV ^ r-/\v dno(pa.TLV, Ss-^TSLKjra- -¥ sn' iVvjg svS^sypfJLSVov TVvrpsysLV aXXvjXatg Tvfx^a,ivsi' o ^^ iv- 
rwv rujv nporaTsujv, rvjg oivSpujnog ksvxog sqL ^ oLvSpwnog a kev- <^e)(_e3 ffavn, raro nxvrwg {x iCj a navn x^ naTa,v rS evSefo- 
xog ec^Lv, en\ rS ^vka ka.fJL^a,vofxs'vujv r-/\v srspav dkv^SeveLv, are fxs'va ri^v hvoLOLv, ensL axiri svhyjifj.svujg vna.p^SL noLvri, iviore Sl 
dvn^arLxujg dvnxsT^ ksyofxsvujv x^ crvfx-^svh^ fiLv\Mnors ^- Xj a^svi... f. 182. et S^s ^v\roiY\ rtg rY\v ^''svSsys^ fLv\Ssva, dvSpujnov 
voLfJLsvujv ujc^s sns\ •^svS'-/\g ofxokoyafxsvujg y\ xoLra.(poLTLg v\ ksyaTOL 30 Slxxldv eTva,^" norspov xaroLcpoLTLV v\ dno^oLTLV fp-/\ npoTOLyopsvsLV^ 
^ ^uXov aVSpwTrov elvai Xeujtov, avaYJtvj rv]V an^ocjjaciv aXv^fleueiv rvjv xoLracpoLTLV ofxokoyafxsvujg dnoxpLvafxsSa,, S^Lon o rponog a,vsv rijg 
k^aTOLV T ^uXov oLvSpujnov sTvxl a ksvxov. s\ av rSro svoLpyujg dro- dpvv\Tsujg TrapetXvjTr^. x^ npog rY\ e\p-/\fxivY\ sn' aA>r<jjv ruJv npct- 
nov, Svikov on rYJg avSpujnog kevxog ec^LV dno(pa.TLg ic;a.L y\ oLvSpujnog yfxoLrujv (J^et^^ei fxa.prvpa, nira nape^ofxeSa, f v ' Apic;orekv\v xa,- 
kevxog ax sqL, rw e^tv a,vrw TVfxnks'xaTa, r dpVY\rLxcv fxopiov. kSvra, fx sv rvj npa.yfxa.rsict, rujv 'AvaXurixtwv (Prlor. 1 10) rag 

21 J f. 178 b. ra,vra, av arujg eyovra, sn\ na.Twv rwv aveu rp^na 35 '''' ev^eye'^ fxv\hv\ v\ fJLv\ na,vri" ^ "dvclyxY\ fxv\Sev\ v\ fxvi nxvri" dno- 

-^^'npordTswv snLS'si^a,g sm^spsL "wcfs ei ^"^^ na.vra.yS, x^ rS Sv- «jjaVctg, Si' v\v s^YJg spSfxsv a.\ria.v, MdTxovra, Ss Iv auroTg Ixet- 
vaTv eTvai dno'tba,TLg i(qa,L a -^ Svva^-rv sTvai dkkd 'V ^uva-pv fJLv\ votg ori ax etVtv ovruig affotjjatreig aXXa;tara(|)ao-eig. . . Iv/Ayvrvj 
eTvai," cradjujg /x sx rvjg o^oiorvjrog rvjg ffpog rotg aXXag Trpo- npoxsLfiLsvv\rSnepV'Epfxv\veia,gnpa,yfxa,rsictr«,gdvrLSs(rsigrujvnpo- 
rdTSig (TvkkoyiX.s^ d^Luuv on x, l;rt tujv fjip' rpona rY\v dno- roLTSujv k^ rdg na.vroia,g SLa,^opdg npoSsfxsvog na,pa,^va,L v\fxiv o ^l- 
Aa,TLV noLY\TOfisv rS sc^lv dkk' a ra rpona nponSevreg rvy a,pvv\- 40 XoVocfjog etjcorojg f v xvpLujra,rov ucfjvj^vjcraro rponov tujv dno(px- 
(TLV, sndyujv Sl fv 'dksyfov rujv yrujg vnoka,fx^a,vovrujv sx rS tsujv ev ^s' ys roTg ' Ava.kvnxoTg rag yeveTeig rwv TvkkoyLTfxwv 
ertLMpAL rY\v ^ta<|)opotv rwv fif rpona rtpordTSwv x^ rwv xvev S'LS'a.^a,i v\fiLa,g rtpoSs'fX£vog na.pa.ka,fi^a,veL jw, ffao-ag rag npora,- 
rporta, on en\ ^ rwv aivsv rporta rag >tp f %i :^ ax tc^L fxa^y^o- cretg rtsp\ wv rs ^ e^ ujv ot TvkkoyLTfxoi x^ f jcaracjjartxov, 
fxsva,g dkk-^aLg rtpordTSLg x^ rag rtapa^shfxsvag rtporspov ^lo- onsp a,vrog ^y\tl %Yifxa,, ^iori wpiTfxsvov n ^akofxeSa, Tvva.yeLV 
piTfxag ol^Varov v) oruvaXvjfleueiv v\ TVfi-^^^vS^e^ dkk-/\ka,Lg, ert\ 45 ev roTg TvkkoyLTfxoTg, f S^l uupiTfxivov Ig ujpiTfxe'vwv rtpora,TeuJV., 
h\ rwv fjip' rpona xa,rd re f ^va,'vv ^ f ev^s-ypfxevov at rSrov wpiaX^ Ss fxoikkov SoxStlv olI jtaracjjatreig tujv dno(pa,Tswv a,r£ 
fv rpo^n^ov dvnxsifxsva,L ax dvrL(pd,TxaTa,i dkkv\ka,Lg dkkd Tvva,- sl^stlv dva.koySToLi, x^ Sl^ rSro paov sn' aurtuv na,pa,xokaSafxsv 
kviSswTa,L Ka,ra,ka,fx^oLvov'D, at Se ^e rtporairraTa,i rwv rportwv raTg o-uXXoyi^iJcaTg ^ dTvkkoyiqoig rwv rtpordTSwv TVfXrtkoKa,\,g. 

R2 132 EI2: TO HEPI EPMHNEIA^. 

. -^* 

xctXei- ^s auTwv roJg ja xarotcjjaVeig r»; S^s an-o^ttVet;, v [xovov rrpordirsLg sv Ti^ ^ixypoLfjifJLATi )(^ r^v rrpoT^^Kna-ct.v tcI^lv syid^/nsvoi; 
H^ Tvg npo<ThopL(TfJiiiq noiii/uisvog Tvjv tolclvtviv olvtujv ^ixipsnv, snLTx.inTs'^ omuc, tyjdiTL rvj; npoi; TavTxg a.y,ohi^Uc, aX >eoe,fl' exoc- 
otXXot ^ OTi (TviuL^Aivsi Toic, kv EKsivoLC dno(pot.<Tsig u5g sik-^fxfxsva.c, c;ov TMV aXkwv Tponwv npoTa,(rsLg. . . S^lcc - tvtmv tolv^tv ^6iy~ 
rai/u-Tv (pdsyye^a.l tltl tmv ovTaig xno^aiiTswv^ Xsyuj S^yj tmv dvoiL- js^ to ts S^vva-tv Xj 'P sv^sfo fisvov dna,paXKoiKTUjg TL6sfj,svoq, 
pacriuv. rov rs rponov xfjM ^ 'pv nporS^LopLcrfxov fv xa,Ta,(pxrLKoy, 5 ^ijXoT y, y fj.ovov tm Svvxfv eTi/«t sne^ c^oIitkmv "■? sv^sfofLSvov 
o5s strag, onsp (jjvjcrt nspi ocuriJui/ o (|)tXotro(})05 'la^|3Xi)(oc, cj)i«v>i' acat, ot.XXo'. npoqLSviiri "x, ryro exafo) dvTLqps^SL." 
fjL, )ta,TX^a,TLxoig ^vdfJiSL ^s d,no(pa,TLxo[g. . . cu^e ySsrspx rwv f. 186 A. rotijroc. yTuu; ev roTg noopScn S^La^roi^a,; ct^toTj^ sn\22a 

npoLyfJLxrsLujv sKhn^g, onsp vnonTsvcrsisv Av rig sv fA.y\S'sTspci, riuv ^La^ypa.fxfj.a.rog., o sKo.kecrsv vnoypacpviv ijjg vnoTSTa,yfis'vov rvi 
npctyfxcLTSLiMV na,pa,^L^Ofj,sva,g opiuv roig sv ty^ sTspcL ixjg dno^OLcrsLg nepi cwrS ^LS^a.a-xa.hc^ x^ vn' xvrviv ysypa,fjLfA.svov., Sswps^v v\fJua,t; -■•_ 
slKvifJLfJLiva,g., dXV sxxrspa, 'f npoa-vixov stS^og r^g SLSxirKa,hxg 10 tv[v slpvifxsvviv vn o^vtS tiwv nporctirsujv ccxoXyfliav, 3tj dp^oLfisvog J 
etpvKx^ev o^ApLqOTs^Kvig. dno rvig dnhi\g rS Svva,TS Ka,Ta.ipa,crswg scps^vig d,na,pL6fJLsX'^ raig '; 

21» f. 183 h. dhK snxvskdiufJLSv slg rvjv s^^vpjv^TLV rwv s^vjg vno dno rwv oLhkwv rponojv Ta,VTv\ knofxsvAg. slto, npoa,ym rviv ^t- 

'tS 'ApLq-orshig na,pa,^e^ofJLSVwv., Xj ksywfnev otl dva.XoyMV TLvd ^a,irxa,ha,v Kp tv]V a,vTv\v ojTnsp a-ehSa, rS S^iaypoLfjLfxoLTog, nd' , 
^svjfLLsrpLK^^v dj^Lol^ yifJLoig Xa,fJL^a,vsLV sni re rtof a.vev Tponn x^ snL pa.ka^wv ty^v ex fA.sTa,6sa-saig xa,TOL^oLa-Lv rS SvvxtS, to^vtvi noL" 
Twv f/^ rpQTTU nporoLirsujv, "Kiyujv ori vy tfyscrL tol^lv sn\ rwv dvsv 15 hv s^s^vjg Ka,ToLXsyeL ra,g dKohi^aroLg xp rSg KoLnvg tujv rponm 
rpony rd vnoKSifjLSva, Xj ra, KaLTVjyopyfJLSva, npa,yfJLa,T0L npog f npora^a^sLg. sltol s^s^vjg fLSTSLTLV snL f dna.pL6fJLs'i^ roig x^ rvlv 
SLVOLL Kj fJLvf sTvoLL, TOLVTviv snL tujv f/p Tponv 'f SLVOLL tSto 3C, f yU,>| sTspxv oshSa, tS SLaypoLfXfxoLTog npoTOLa-eLg. sns\ 61 y yeyovsv 
eTvcM npog rvg rponag e^etv. . . , xotXy^ri Ss ^ rxvrag sv roug fJp kfxefxnTog nSia-a, v\ slpvjfJLsvvi rwv npoTdasujv -Ixflecrtg, ei Kj nL6a,vvi 
rponv npoTOLO^ea-LV sk fJLSrx^srsvjg, dnha,g (J^s rotg ^'j(^ot ryjg dpvv^- eSo^^ev a,v eTva,L roTg dnkac^spoLg rviv Slo.vololv Slx rdg elpvjfjLSVxg 
trewg f eTvxL nApoLkoLfJL^xvna^ag, "^ujKpxrviv Sikxlov sTvxi^ §vvx~ 20 atTtocg, npoT\.6e'^ fx Six tujv e^e^^g f vjfJixpTvjfJLsvujg sv xvt'^ skts- 
rov. fJiivTOi 'ApiqorsXvjg r^v ^pxyAjXoyixv ^ ev rwrotg sniTVi- 6sv enxvop6ujrxSX^, nporepov S\ vjfJLxg s^lc^clvslv d.^LoH sv tm sktS' 
(JWiwv r^v jx xnhvjv xxroLcpxa-Lv ^lx tS Svvx"^ sTvxl fjujvov a^v^- 6svtl tujv npordia^sujv hxypdfiLfJLxrL onujg pj iyjda-L rd^sujg xl rS 
fjLxlvsL, TVjv Ss SK fjLSTxdsa^sojg hx rS Svvx'^ fJLvj sTvxi, kxtx- xSvvxth npoTxasig onujg 61 xl rS dvxyKXia, 'ivx kj ^eoirx^ 
hfxnxvujv vifJLiv xnep xv sSskwfjLsv npxyfJLxrx vnoKsifxsvai rs ^ 6vv/i6uj fiev o tl nore sqLV sv r»Tiu f v}fxxpT-/jfxsvujg s^^^slv. 
KXTviyopvfxsvx rvToig vno^oihKsLv. ■ rxvrviv 6s rijv ^oKJyopav tcov 25 ; f. 187. Slcc rvriav rxg ju, rS dj^vvxrv npoToicsig Kxrx^x-22a 
cn/Tt(potcre(jt)v, rvjg re xnKv^g yij/^t k^ Tvjg sk fxerxoersujg ( ), jc, rtxotg re x^ xnofxriKxg xKoKyaujg eKKSiojxi (pvjin Jt, vnorsrxyj- 
eni tujv KoLnujv rponujv x^lol SeujpeTv, rS re svSsy^ofxsvhi x^ rS 6xi rcug rS 6vvxtS Jt, tS svSsy^QfjLsvn KXTX^xriKXig re x, dno^x- 
dvxyKxin Kj rS dSvvoirii. :^ tqi ^xvepoi rx nsp\ xvtujv Ksyo- rtxoe.Tg nporoia-sa-L, rujv dno^cicrsujv sn' svdeixg 6iaLysypxfjLfxivm 
fxsvx, nKv\v OTL f "x*rot(f)ot(rtv 61 Kj dno^xa-LV rxvrx noLSvreg" rxTg oixetaig xaTa.(|)otcre(rt, ^ oKvjg fi rvjg xnKvjg rS x6vvcltv dvri- 
(p. 22 a 9) Trept tujv rponujv Ksys'^. 30 ^xa^sujg vno rxg xnKxg sKsivujv dvTL^drsig rsrxyfxsvv\g, oXvjg ^'e 

22« f. 184 b. rvTuj re yv yrcog snLqv\a-xi yjpv\, x^ ori fJi^ '^ kx- rvjg sk fJLSTx6ea-e(jjg. vno rxg ex fxsTx6sa-£ujg, dhK' (jjo-nep (})vjo-tV, 

' TxpL6fxvja-x^ rxg k^ f^g slpvifxsvng rponng dvn^ia-sig npoc^i6via-LV dvTsqpxfxfjLsvujg, Tv{g dvTLqpo^v\g nspi fjuovfy dsujpnfisvvig rviv rijg 
^^xKvjSeg, yx dKvfiig^' sv6sil^x^ v\fjLLV ^nKofxsvog ujg sla\ pL Xj noLOTv\Tog roi^Lv, 6loti rcCig fx SKsivujv Kxrx^oiasrLV 'inov'^ xl rS 
oLhKoi xvxpi6fxv\T0L rponoL nxpx ryg slpv^fxivag ria-a-xpxg, fv 6v- x^vvxtu dno^xasLg, roug 6s dnocpxasa-LV xl KXTX^oirsLg, vj re 
votrov, 'pv ev6sYOfxsvov, tv otva7xaTov, tv x6vvxrov,, dpKsT^) 6^35 d6vvxTov sTvxl xnKvj Kxraicpxa-Lg Kj ^ x6vvxtov fxvi sTvxl xxroi- 
ryrotg Trpog tv\v tmv nporxcrsujv ^L^xa^KxKixv 6lx rviv elpv\fxiv'/\v ^xrLg sk fj,STx6iasujg. kxv ^ qspv\TLKujg KsyijfxsvxL ^OKula-i tlo^lv 
sfLnpocJsv XiTixv. dnoKKivsLV npog "^ eT^og tujv dno^dasujv , xKK' ofxoKoySfxev ujg 

22a f. 185. OTi fx nspi r^g otxoXy^tag rduv /^ rponn npordTsujv etcri t oKov tSto c^spv\TLyi^ KxrxcpdasLg' 6lo ^ -^^tujtrev sn' xvrutv 
' Koyog sv rvroLg, ^xvspov rsTTxpujv 6s ovtujv rcjov rponujv, rS fjuovujv snLTv\fxv\vx^ tSto o 'Ajstq-oreXvjg. rotg pi Sv rS d6vvxfn 
6vvxtS, tS sv^ey^ofxiw, nspL ujv Tv\g rs xotvcovtag ^ r^g iJ^tacl^OjOag 40 npordaSLg svrdKTUjg, onsp sKsyofxsi^, sKTsdsT^xi ^-/^a-LV, vxirL 
ev roTg s^vjg ^LxKi^e^), Xj sn\ rvroig rS dvxyKxiv ^ ry d^vvairy, fxivroL rxg rS dvxyKxia, rxg ju) tv^v dvricpxa-Lv sn' xvrS noLva-xg 
X, Kx6 SKxqov TuJv TSTTxpujv 6sujpiifxivujv npoTxa^eujv, 6vo ju. Toov nporda-SLg, oXov tv\v xvxyKouov sTvou xnKv^v Kxrdipxa-LV Kj yx 
xnKijjv 6vo 6s Tulv SK fxsTx6iasujg, rxg rS 6vvxtS rirrxpxg dvxyKcfXov ^vxl xnhr\v dnocpxTLV, Ksy^ujpia-fxivujg xKK' yx sn' 
ev6eioLg. xKKv\KxLg SKTsdeT^. . . arvfi-\pev6cv'^ -y^ dKh/\KxLg, xl jii 

(*) p.2ibi6.M.Ephes. h^L ^rx^Ly'cpSi(,6ouchri^.6u;Kac/^''f' t'^''} ^^ ^^^*f ;r/>0TaWtv knifxsvxL, j yx c^va-yxaW 
K*\ ^^ hpoicrQ^L- vuy yip tv%o\ h^ ri Z^ujp ix h^rxL, \h ^\ xi^y, ri ^^*'*' 'B ^ dvxyKxTov fxv\ eTvxL, x^ rviv xvxyKxixv vKv\v, xl 61 r«tis 
ijJa/p ri KXTtX6[iv T»? <tv(t7*7)) «OroV, u? Ixf» Xoyoy 7roi£(V tw? 'Wh? ettIto?? ^** ft-^Txdiasujg, v\ yx otva^xaTov fxvi sTvxl ^ v\ xvxyKxlov eTvcti, xp 
ji*«p7«p('Tajf, opxQt\7tTXL. rv\v d6vvxTQV. 6lo Kj sKdKsasv xvrdg svxvrixg, «J^^.^v owVtav 39 Ei:^TO HEPI EPMHNEIAX 133 

retg otvev Tporm rag (jviJi-^evhfxivv^c, aXkv^oLic, ivoLVTMg itpoirot,- ev tlu S^MypdjULjuiATi tujv fx^Tport^ npoToia-eujv, wqs jULvi^ef4,Uv ev 
'yopsvousv. avjurpsv^Qv'^ yf a^Xvj^aj; xj!- rag sipvj^ev*; vX*s *i OLVToug sTvxi fxy\TS ^m^ujvmv fx-/\TS aTa^ion', dXXa 'p ol.ov hat,- 
in' evflst*? iKTsSsiTM tS ocfa^xaty TfpoTaasiq. jc, Ttpoq tSto kolQ' '^paLfXjJLit tstol'^ fxivux; s%siv. C^tsT^ S^s npujTov tv\ dn^Jyi t3 ^v- 
sTspoLq Tivotg dxilvovj) (rvvoLkyjSsvviroLL • nathv -p «.t /x Toug dnXoug vxtS xaTa^acrei noloiv tujv TSTTOLpujv tv dvoLyKOLiH npoToicrsujv^ 
knofisvxi, y^ t^v d^vvxTov vh/iv (crufaXjjflevycriV aXkvikdig onsp 5 tmv ^vo tujV dnkujv x^ tujv ^o tujv sk fJLSTOLQsrsujq, 'ins^ pvj- 
^^vjtrlv ' ApiqoTs"KYig, onsp xvoLyyiauov ic^L fiv} sxvoLt, t3to hk sqiv Tiov. x^ ^stxvuj OTi vts uig npoTspov ikiyofxsv, T-t^ «■TrXi^i' a.no- 
dvot/Yxouov sTvou), at S^s Tcug ix, fxsTai,6i(TSU}g k^ t-)\v dvaLyxauav. tj)acriv jQsii ujg snofxivvjv tvT^r^ vnoTOLTTsw tijp i?x ctva^^caTov etmt, 

22 fr f. 188. '^v \x dxohiQov naLpoL^Svau .npoTspov Tviv £|% /3y;9v]- yVe tujv jtaTatj^atreojv v^STipxv, oikkoi fxov/iv ty\v ix, fxsTOLSiTSUJi 

' (TOfxivY^v TYJg sKQicrsujg tuIv npoTxrsujv S^iopSuj^riv, Xj efftfJ^eTgat oTi dno^oLiriv tv^v wx dvoLyxouov fxvi etvat, in' svdsMg KSKrofxivv^v Tvi 

"^fxeLpTvifJiJvujg t^finnv iv tw npoTspov iKTsSivn S^ioLypoifXfJMTi *tlO soLVTvjg Kot,TX<poLirsi. x^ ex TyTouv cruva^ej oTt tv^v dnXvlv dnoipot.^ 

tS dvo!,yKot,(u dno(po[(rsig • yTs ^]^ tvjv dnkviv e)^pv]v (TuvTSTaj^^flat crtv vno tvjv iK fxsTOi,Si(rsujg tS SvvoltS KXTOL(poi,(ri,v npO(T'^KSi tolt- 

ttUTaT? dnXaug twv aXXtwv Tponujv npoTct^rsnv, (xXka, Tcug ek fxs- tsiv, in' svSsixg x^ txvtviv i(rofxiv/\v tv\ oixeia xaTatjjairet, aTS 

■ ra^eVswg in' svSsixg tv\ kxvTvig KXT(X,(poi,crsi, iiTS Tvy iK fisTcxSi- twv hXkujv Tpiwv tS otvayxaty npoTOL^rsujv ^'^vj Tsra^y fxivujv iv 
(rsujgToiAgiKfxsTaLSi(rsujgdkkoi,TougdnkaAg,in'svSsMgKjTXVTv\v Toug npo<r-/\KiiiroLLg avToug yjjjpoLig tS ^My poifxfxat,Tog. . . on S^s 
knofxiv/jv Tv\ oIksm KXTX(pot(rsi, x^ vtuj TrpoJcTvat tx ^id tvtujv ks- 15 tv\v yx otvaYxaTov eTvai dnkvjv dna^oLinv v KcCkujg vnsToLpxfxsv 
yofLsvoL, oTi etxoTuug v\ /x cx fxsTOLSitrswg tS dvoLyKccm otvTtcj^atrtg xaT' dpfjxg tv\ ^uvafv sXvoli dnkv\ koltx^olitsi, ujg dKokaSS^rxv 
vno T^v dnkv\v TiToLK^J) tS Te ^uvaTV x, tS dSvvoLTii dvTitpoLtrig, v\ ^l olvtvj, SsMWtri npokoL^uov unrnsp kv\fiLfxoLTLov oti tv\ dvoLyKouov 
dnkv\ vno Tvy sk fxsTcLSirsujg' npoirv^Si ^ ■^ qti npov\yiifxivv\v sysLV slvoll dnkv\ dKokaSsTv dvdyKVj tv\v Svvol-vv sTvoll • ^ xaTaj-xsuot^et 
Ti^v Tagtv T» (J^foVi. dk}^ l'irujgo'ApL:^QTiky,g /Af^f iniirv\fxi^voL^Tvi <^ OLVf t'^ slg d^voLTOv dnoLyujy'^ f^pujfxsvog, tStov -rv Tponov. 
tiTd^M Tvjg eg «PX^? yevoyaevvj; ixSicrswg tujv tS dvxyKxla npo- 20 el i^ fxvftns'^, «J^vjin, tv\ dvoLyKoLiov sTvoll t^ ^vvol-tv sTvoli' vj dno- 
TcLcrsujv, ujg tujv inLcfOLTLKujTipujv svSvg (TDVopujvTUJV Tv\v dKokaSov ^aL(rLg oLVTvjg dKoknSv\(Tsi v\ a ^vvol'^ slv(XL' in\ Travpg "p y\ ty\v 
auTcuv skSsctlv, tjjv olItiolv Y\^(uj<rsv dno^SvoLL Slcl thtujv Tvjg ts- KXTOL(pxirLV dkv\SsvsLV dvoLyKv\ v\ Tv\v dnc(poL(rLv. dkX ei 'inoLTo 
rxyfxivv\g olvtijjv dKoknSUg. ins\ ^s tstu) trvvsT^sv otl y^pv^ Xj tv\ ctva^xaTov sTvou y[ h Svvafv sTvoll, insLS^vj tclvtv\ t.s ^ tij iito- 
r^ft^ujv tujv nokkujv noivi^roLSoLi tlvol hiyov dnonk\<r(i,L ^fxoCg, otl §vvoLfxJ(rvj cf,vTv\, ty\ «x sv^sf^ofiLsvov sTvat, axoXyflsTv ikiyofxsv ty\v 
roLVTviv dvcLyKY[ ty\v tol^lv syiSLV roLg tS dvoLyKOLLa npoTx^rsig iv ty\2S dSvvoLTov sTvau, (rvfx^v^crs^J) (rvvaLkv^SsvsLV dkk^oLLg ty\v ts dvcxy- 
dKohiSM Tujv fxp rpona npoTOL^rsujv, x^ ^i* TaTO npo rS otl f xaTov eTvai ^ tvjv dSvvoLTov sTvoll , onsp iqt noLvrsXijjg kkoyov, 
^LQTL noLpa,h\^uj(rLV. dhkoL Tiva, ^v\(r\v sTvoll tv\v olItIolv tS vnoTS- 'ins^ kpa, yjpY\ tvjv ocva^xaTov etvat ty\ (Kiva-fv cTvai. TyTbf yv 
ra,ySa.L raug \x d,nkcug rS ^vvoltS Kj tS d^jvoLTH npoTOLiTs^rL Ta,g npoh/\^SivTog ^slkw'^ pa^wg oti y xaXwg skiyofxsv T'/\v vk dvxy- 
SK fxsTa,Si(rswg tS ava^xaty, TaTg S^s ex fxsTOLSirswg rdg dnkoLgi kouov sTvai otxoXyflsTv tvJ ^va^rv sTvai. 

OTi, ^v\(riv, evavTtwg t dS^vvoLTov rw dva,yKaiw dnoM^ol), t au^eSO f. 190 If. rwv vv rpLwv rS dvoLyKodn npord^rswv ikv\ksyfxi-22b 

SvvdfxsvQV, f ct,vf IX a,VTa, Svva,^ kiywv ^lotl sko^ts^ov. olvtwv vwv tJg y §vva,fxivwv tns^ ty\ ^va,-^v eTvai, xaTaXetVeJ fiJvY\ vj 
aet (juVauToig sysi jc, dvsnl^SKTov iqL tS ivxvTia, "T [x ds\ cv, 'p yx ccva7xaTov fivl sTvoll iK fxsroLSi^rswg dno^oLing' wqs Ta,vTv\v 
Sis dsL fxvj ov, ivavTiwg S^l dno^^o^, ^toTi oTs ffpog tw eT/|3io olvtv\ 'ins^ pv\Tiov, Ka,SoLnsp rvj » ixtva^-rv sTvoll dnk^ dno(paL(rst 
rwv Tponwv thtwv f sTvoLi riSsfxsv, dnkv\v noLSvrsg tv\v TtpQTOL^nv, dKokaSiiv ikiyofxsv tvjv ocva^xaTov fxv\ cTvai xaTat^acrtv ex fisrx- 
rtpog Tw sTipw f fJLv\ sTvat ToLTTOfisv X, noiSfxsv npoTA^rLV iK fxs-3S Siarswg. ^ ^xvspov otl tvjv yx ocva^xaTov cTvai ocnrX^v dno(paL(riv 
ra.Si(rswg' o '^ ocvayxaTov eTvai, TyTo dS\jvoLT0V fxv\ sTvoll, ^ o fjLSTOLSvi^rofxsv in\ tv\v "/ujpav '/\v iv tim nporipuj S^iOLypoLfXfJtMrt xoc- 
dSvvoLTov sTvoLi, tSto dvoLyKouov fxY\ sTvoLL. et yv TavTag Tag tS rsiysv i\ yx ocva^xaTov fXY\ sTvoll, na,<Ta,g Tag npoTa,<rsig nx^roLig 
dSvvaLTa npoTOLiTSLg ikiyofxsv^ <J>v](nv, dKokaSsTv TaTg Ty ^voltS ofxokQyag noiSvrsg. 'iva, ^s fLv\ Tig UTroXocjSv] oTi xafl' ov rponov 
3ij Ty iv^sy^ofxivv, rxg ofxoMg xvToug k^ t dnkSv vj f ex fxsrx- iS^siKWfxsv tvjv yx ocva7xaTov eTvai fX'/\ ^vxfjLivY\v 'ins^ rvi Sv- 
Sicrswg syyKrag, rS apa ctva^xaty ^n^Cii^ auToTg <rvfx^'/\(rs'^ Tocg 40 va^v sTvai, Ttpoka,^ovTsg otl tv\ dvxyKxTov sTvat ctxoXyfleT vj (Jl^vaTV 
Ig evavTtag, oug auTog ^vifri, x^ TauTa ij^ytrag, rvric^L roug sTvxi, x^ tv xvtv rponov ^slkwvxl (5\jvafv fi-i^TS ty\v yx dvxy- 
fJL dnkoAg Txg iK fxsroLSi^rswg , TaTg ^e ex fxsTa,Si(rswg rdg xaTov fXY\ eTvat ^vxfxiv/iv olvtvj ocxoXyfisTv, npoqlSv\n '^ "TyTO ^^ 
dnkdg (*). ocXvjfleg Xj k^ tS dva,yK0UQV sTvxl." y ^;^ ^ti (rvfx^Y\(Ts'^ xTonov sl 

22 i . f. 189 b. ikiyfs^ IX ^lx tvtwv y\ nposLpYifxivY\ rwv rS dvxy- to» /x, dvxyKouov sTvxi f ^vocrev sTvxl kiyoifxsv ^Trci^, rw S^s S\J- 
' xaiy dno(pdL(rswv ^KSsng, x^ nxpxhih'^ vj ccxpijSvjg auTiuv Tocgig 45 va-w cTvai 'p yx ctva^xaTov fJLv\ sTvxl • (Tijfx^-^^rs^J) jw, ^ (Jioc txvto, 

ocxoXyfleTv tw ocva^xaTov eTvat 'p fxv\ dvxyKouov fJLv\ sTvxi, tSto gs 

(*) M. Ephes. Tivks ^\ tJv e|»)7>,Ti;y 4,ol(t\v u? hxmxi Xi-^et txvtol? ^'^' %'>' *ro7rov, dkkx x, otXvi9eg- o n^ ocva^xatav i^^i rvjV "''«F" 
(toJj 7tpoT(l(reii;) t-X sml kolI t'2 firi iivxi Tspo7i<T%v,K'Jji;. ^if, TyTO yj(, olov Ts ^ ctvuTrapgtav ocva7xat'av i%siv, xkkx Ttf- 134 EI^TOnEPIEPMHNEIAX 

Twv ifTujg elpijjuievm slxoTujg dnops: ^j* Tiwv e^e|^s o 'Apt^OTe- £^vipYifA.svcu ^cTa^oX^S, ^i stnsp eicn yt^* Xd^y, ot, auTcis eivtti tcwv 

Xij5, noTspov tns^ priTsov t^ ava^xctTov sTvat t»)V ^vctfv eivow dvTLKSifxsvujv 0(XQ'kQ'^v^(TOfx,sv. hjsi av opQixjg sxsmg T'/^v ctTropictv, 

ij /A11 ?ff6c!^, ^ioVj ayU<f)u>, ja eTvat aX>]95i TauTa oifj.yjya.vov, exa- X070V evTauSa 7rapeiX>7(|)9ai "Ksywv -rv ^javoyjTtxoV, ot, aTTo tQ ats- 

Tspov ^s avTiwv Mq^s xpccTvvsLV., •V /A ^ia TJig eig ctfJlfvaTov ctn'*- XJg ini t TeXetov npoiivTa, ^ otTro tluv npoTdasujv sn\ Tct cnjyw,- 

7W71J5, -^ ^s eTr' svSsixg • :c, <J)»](rlv '^''oinopYiiTsis S'' kv Tig. S nspoL(rfJiat,TX, oto; e^iv Y,fJi.^Tspog, otXX' s? fv vospoV x, >tp /xiav ctn^Xijv 

22 i f. 192. Xvouv D^v dnoploLv, Tijv ofjux}Wfxia.v aiTtaJ t» ou- svspysioi,v Xj oisL eq-uj^rav affavT* opwvToi, Tct ovra, 0^0^ cTvat etv^ 

' vaTy TYJg S'oxv(r-/ig twv "Koywv evavTtoTvjTog, xafl' vjv ^ffe^^ itu/a- affo(|)aiv63 tv twv Bsvjv v?v, s^YipYifjisvov ts TTavTeXwg t^? vX>]5 

|3atv6t TM (lvayK(X.i{xj 'f (J^ufa-fv ^ ffaXtv f/.-^ tns^ y,ci,T' aXX»iv ^ t-^ «(Tta (Tvv^pQfxov iypvTO, ty;^ svipysLOLv, fjL-^noTS Sl y^e Trpo- 

kvtS Km oX\y\v hvoLOLv. tS -jS S\)voiyT3 f jit eTvat ^vjo-iv yjS^yi ov cr-^yiSL ^ipsiv sn' sksivujv f t3 hiyhi tvth ovofjt.01, • v?v ^^ auTs 

xa,T' svspysLOiv, wg oTa,v '^v ^ot,Sil^ovToi, 'KsyujfA.sv ^vva,^ ^olS^lI^slv iO^ApLqOTsXvig d^LoH npO(TxyopsvsLV , Kcii nn ^ t5 vS crsfiLVOTspajv 

ii f V ^Xiov (J^/fao^ (|)(«Ti^e(v vj jctveT^^, f ^e xj^ ^vvxfJLLv )c, em- e)(^etv svSsUvv'^ (pv^TLV. 

TYi^SLOTviTot, fJLo'vov, wg 0TOI.V "KsyujfLSv fv jcafl-^^^uevov ^vcJL^^ ^ao{~ f. 195 b. snL c)'s thtuj t ^'a,fx<pw S'? d,h/idsg slnslv f S\J-23a 

^SLV iCj "TV ^a,Si^ovTX (Vvac^ fJLY[ fia.S^i^siv. ctXXa tS ^ }cot,T' vaTv eTvai jSaiJl^etv >[ eTvat" «J^ix^Lug ypa.^s^ ^ot,fisv' ^ -^ VToug 

evspysLcnv f ju. eTvai (ru/i^ueg tio npa.yfii.a.Ti tw ^uva^^ a.vf Xe- tws s^sSsfxsSa., y\ cIvtl tQ "(J\;vafv" f fJLYj olS^vvatov. et /w. yv 

yofi^io, Xj sl^onoLov auT», f ^e snixTYjTov Kj vx dsi na,pov tw ii ypoLcpoLTo f (JVvaTov, ot,vTo6sv tqxi X0705 ffejst t3 e^ *PX?S ^P^' 

vnoKSLfjJvt^. Xj t3 y, <TVft.^v3g )c, et^offotw, wg elpvj^, tujv uffo- nsifxsva, ctl t» tw ^vvo^tS ovofjLa, xafl' IxaTepas tiaI^v ^vvclfLSwv 

KSLfiivtov f ju- eTvat ar^tov j^ ev XL^mg npdiyfiLa.crLV v^Lqdfxsvov, KO.TYiyopsHI), TYJg TS xxt' svspysLot,v 5^ t^s xaT' en-iTvj^J^eioTvjTa, 6\o 

UjS f XiV6T(^ XUxXll» fV Vpa.VOV ^ TIjV 7^V eV TtO fLSTW TSTO.yPa.l Wg fJt, ica.TY\yopiJft.SVOV TY\g KXt' SVSpySLOLV X^ TYJg XXt' SnLTVlS^SLOTYjTX 

t3 ffavfs ^ f eTvai fv fleoV dyxSov f ^^ yx oiifi^iov ju y^'' Itt' ^ttoito av Tiu dva.yAa.iw, u5s ^'^ x^ sni Tvjg ■ho.t' snLTY\^SLOTv\Ta, Xe- 
, oTi^twv 6swpiJfj.svov vnoKSLfJLsvwv, 'iwg fjJvTOL av (juo-i Ta un^oxei- 20 yofA.svY\g )c, (J^ta twto sna.fx^QTspLX,V(T'/\g xa.Tv\yopvfLSVov vxin av 
ueva, cTvwncLpfov a.v-OLg, ws oTav KiywfLsv toSs f n^up (5Y;- aiJTiu ^rrotTo. jc, TyTto ctxcXyflov ei^t t I^vJs snLtpspofLsvov -r "(jucj-e 
vac^ 6spfLa,LVSiv Xj ty^vSs Tr,v y^Lovx ypVj^sLV, t3 XoiTr? ^vjXa^J^vj <rv\- snsL tcu ev /^epei t» xafloXy ^ffe^, )(j t(u e| otvctVxvjs ovTi ^Tre^ •f 
fjt.XLVOfJi.ivhi t3 x,xt' svipysLXv t3 fLY\ <rvfL(pv3g Tolg vnoxsLfJiivoLg ^vx^ slvxl, y fxivTOL nxv." sl ^s dvTL t3 ^vvxtov ypoLcpoLTo f 
SswpvfLsvy sn\ twv ex hjvxfxswg s\g ty\v svipysixv fj.eTX^s^v\xo- fLv^ xovvxtov, eivj av wtrnsp xnoKoyixv txvty\v tlSsl^ vnsp t3 tv^v 
Touv, wg sKiyofJLSV sn\ t3 tv xxSv^fLSvov ^vvx^ ^x^i^slv. t3 25 jj, yx a^J^vvaTov eTvat TSTxyfLivv\v sxtxl vno f ^va-rv eTvat >(^ 
M ^' oty 6«"' XL^wv npxyfLcLTwv "KsyofxivH f ju SswpsHSixL <pv\TLV sv "V e| dpyvjg hdypxfLfLX, ty\v ^s yx ctva^xaTov eTvai fLSTXTcl^xi 
Toug nxvTcLnxcTLV s^v\pv\fLivxLg TY\g vK-/]g ^trixLg, u5s tvjv ot^afloTvjTa )c, ctvr' auT^s SeTvat t^v vk dvxyxouov fj,v\ slvxl. KiyoL o^ av on 
rwv Sstjtjv x^ Tv\v vovjcrtv, t S^s exetvy npo(TSfwg s^Y\pTY\fjLivov x^ v^s- f jw, yx dovvxTov slvxl dfxcpoTipoLg crvfL^wvsL TOig t3 S\/vxt3 itv\- 
cfvjxos ev <rwfj.x<rL ju otXX' a^XoTs ^ yuvj^ev Ij^y^riv evavTtov )c, Jtf!' fLOUvofLivoig, xxSxnsp )c, f yx otva^xaTov /xvj eTvai^ ^lo xfL^w 
yuovvjv Tijv xvxKw xiv/\crLV d.sL xLViifjLivoig, n<i<rv\g ts Sv/\Tv\g ^u^e- 30 txvtx vnsTx^a.fj.sv tw ^vvxfv sTvxl y^ f ^svTspov ^LxypxfXfLX, 
psixg s^'/ipY\fxivoLg. nxKLv ^s t3 i(^ SvvxfLLV f ju eTvat ^vjiTiv ofov t fxivTOL yx ava^xaTov eivai Tiu ju xaT' snLT'/\^SLOTYjTX ^vxfv 
fxsTx^otKKsLv eig tj^v svipysLxv, iJs oTxv Kiywfxsv t»v n^aTc^* ^v- crvvx^ov, t3 (5'e xa^' svipysLXv Kj <rvfL<pv3g ToHg vnoxsifxivoLg dnx- 
vx^ <^pxTV\y£LV, XV fXY\ TL xvTw Twv E^ujflev sfLno^wv yivY\J), TP ^ov, slxoTwg sywpi^TXfLSV T^s ''■pos f xnKwg ^vafv oJxoXyfltas. 
^5 615 svipysLxv /x v^inoTS dySv\<rofLSVov, xxt xvf ^s fxovov f f. 198. dxoKnSoTSpov sv THTOLg )c, ^etupvjTixcuTepov ;rpo>]76T(5^23« 

ouvot/Aet f etvai sypv, u/s efft tvjs eis xnsipov TOfXYjg twv fxsysowv 35 a^iot Tas Ty ava^xaty npoTxcrsig sv rw oixypxfXfxxTL twv x^ Tvg 
Xj nxvTwv xnKwg rwv trvvsy^wv ^ t5^s eTTt f TrXeov npoo^is twv xKKhig Tponng npoTxcrswv, 'ins^ ^s sxsivxg TxvTXLg y yuoVov oTi 
dpLSfLwv. TOTxywg tolvvv KsyofLivv t3 ^vxt3, tx [x twv crvj- xoLVOTspov sKiysTo sTvxi f S\jvx-tv t3 dvxyxxi», ii Wsl fv TrejSi 
fixivofxivwv xvr3 sns^xi <pv\<ri tiu dvxyxxiw, rd ^\ fx^ lins^. TY\g dxoKvSixg auTtJuv ^LxKsyofLSVov npovnoTiSs^ ju Xj u5s ij^i^- 

23a f. 193 l/. "'ivLX ^fxivTOL ^vvxj) x^ Twv x^ Txg dKoyag ^vvd- fxsvov Kxfx^dvsLV f et^J^txujTe/Jov, smcrxinTS^ ^s nwg thtw (5\^vctfv 

' ^6i5 xfxx Tx dvTLxsifxsvx ^i^x^." Twv TS i^ d^pvy^wv xl nx- 40 tns^ f xoLV^Tspov, y yuevToi ifxnxKtv, xKKx ^ oti f ju' dvxy- 
Sy\tlXj ^vxfLSLg svxpywg snxfx^OTspil^vcrLV, otov f Ifxxnov ^lx- xxlov toTs XL^ioLg twv ovtwv x^ SsioLg npo^rv^xsL, f (Js ^vvxT^v, t3 
rfxv\SY\vxL Ts )c, fLY\ ^LXTfXY\SY\vxL ofLoiwg ^vxTov, )c, TtxSv xKoywv dvxyxouv ^ia(pipov, Xj f sv^sypfxsvov dno TYJg vKvjg dvx^KxqoL- 
l^wwv xl noL-/\TLXj yx eio-t fL0VY,psLg x^ xxTv\vxyxx<rfLivxL, w(rnsp wctlv • ev txvty\ ^ x^ hx txvtyjv ■/] x^ ty\v snLTvjS^suiTv^TX ^vx- 
en\ t3 nvpog x^ TY,g yj.ovog sKiyofxsv ^x^trxi '^^ips slnsTv S\)- fug, xts nclvTX syvcrxv hjvdfLSL, xxt' svipysLXV h\ vhiv. r h\ 
vxfxsvog X.VWV Svvx'^ x^ yuvj ^aiJtirai, TaTs ffpoiTTriTrTytrais auTco 45 <i^vvxTov )c, s^w ninrwxs nxvTsKwg twv ovtwv ' v ^ xv sKiyera 
^xvTXtTLXLg snofLSVog. . . sni ^s tou v fleiiuv tit sp3fLSV ; wirnsp dno- slvxl d^vvxTov, sTnsp eTj^e tyjV olxv^vinoTS slg tx ovtx ndpo^ov v\ 
psi 3t, 'j^Xi^xv^pog' ^ ^;^ y'x eTvai f/f.^ Koyv Txg ivvoLfxsig xvtwv ev t% vKy\ y\ sv ty\ TXVTY\g dfxvhpoTipaL ty^ qsp-^TSi. '/[ ju ■^ ^^"l" 
^^ijro/Agv, etjre/J ei^rlv wpLcrftivxi 39 *ei twirauTws tyvcrxi, ncl<rv\i <ris dvxyxxix npog ty^v yivs<rLv, eg auT>j5 -^^ vj eig t eTvai TtJijv EI^ TO HEPI EPMHNEIAX 135 

yiyvoiuievm usrx^oX'^, t ds a^vxtov v^sttots xv elg f ^vctfv dvxyxvi ccvf k, TsXea-^popYiSh ysvs^ xar' svs^pysixv otvdpmnov 
usrct^dkoi. ^sv[(rsi Sv Tvj y, dvoi,yyiouov sivxiy vnai,p^Lv dtS^iov trv\- ^vj^ycrt o^s ra, a^|3Xj(rx«vc^sv* rm sjuL^pvm. I^^arvjv S'l 'iyjitnv 
ixa,iv\ja-^,, rwv aXkm rponujv a.xoXvdsHv,, wq vnoysypxn^J), rxg ev ro7g atri rx^iv ra, x^ ^ovv\v ucf)S(;-vjxora ri^v ^uWyaiV 5^ jJLY^^e- 
dvMpiiTxg 'T ^yj eTvctJ, tyiV re y ^vvcfrv yU.-^ sivcfA k^ ti^v vx. sv^s- nore dy^Syivcu slg svspysixv ^vxfxevat,, ujg vj sn' xneipov to^i) touv 
foixsvov ujj sivxi X, rv[V «(Mv*tov ^i) eWi, ti^ (Js avctYxcaov ^^ 5 (njv£)(^i«v Kj ij t» d,pi6fx5 a,v^Yi<ng ' evspysia, ^ -^ v^snore yevoiro 
sTvoti Ti^v y (Jijvctrv sTvcti ^ yx evS^eyojuLSvov sTvott -^ tv)v ct(5i»v*Tov «v ti ctvTcuv xneipov, y [xevroi sniKsmsi ev avrolg vi npooSog v) T^g 

, eTvcti. <5SfXj| (J"^ SK ts/touv :^ Ttwv dvTMeijxiviuv avTAHq '/i dx.ohi- hct^ipsTSiug vj rvig cfu^vjcTECju;, 

6m. . . npo M ys TVTd w(Tnsp Xvijul/jlcItiov ri npo'kx/ut.^a,vsi ori f. 201 3. crvjji.nsnh^pixi^ jw, v^ hS'a.(rKa,\\.a, rm i^ ctp)(^55S23» 

TiJ (buVei nporspa, rvig ncf^r' eniTviSeioTv\rtt, ^va^so»? v^ svepyeia,. Vjfxiv a,nvipidjuvjiui.svMV rerrxpujv rQ /3t/3Xiy xf(|)ct}vcti(jL»v, Jt, f nepi 
rSro ^'1 Ka,Ta,iTy,svcCC,ei wq nopi<rjua, ri x^ rag yewfJiSTpaq sx. TiJuv 10 'EjO/^vjveictg, ujg sfjioi (|)ctive3, f npotrvjxov ctrreiXvj^e nepag. ra, yi 
s\pv\fxsvwv npog r-\v xotTairxeyjjV '/^pv\(njucv crvvxyujv, ori f dvay- scps^vjg vnonrevuj vjTOi jul-/! sTvcti yvvjinx rS 'ApiqorsKng (*) ciKKa, 
KOAOv ini ujovn rS xctr' ivspyeia,v ovrog BsiupsC^. sc, rSro eixorujg. npoc^sQst^ vno rivog tujv /ulst' olvtov, dno^ksnujv npog T na,vra,f^ 

23a f. 199. sl'Svi ^s a,VTd y^ujpiqd, ovra, rvjg vkvjq a,vrosvspysia.g rm kccvrS crvyypa,/uL/xoLTujv (pa,ivs^ fv ^iXoiro^ov rd, svavria, 

7TpoTa,yopsvo/u,sv, »' (J^taxpiVovTe; tv^v svspysMv rvjg v(ria,g, xaSctnsp S^o^d^ovra, ToTg Sid nJrujv 'Ksyo/xsvoig, vj ^e^pacj^flaj fx vn' olvtS, 
X. en\ rwv crvvSsTujv, d}X vcnuj^ avrd xp tcilvtviv dnocpaivo/xs- 15 yvfxva,(rai S^ /xovov /SvXvjflevrog rvg svrvy^dvovraLg npog rvjv eni- 
VQi. Sionsp sv ruj A tujv Mera ra ^vtixol rag hvrujg 6sng rv\ xpicnv tujv ni6a,vujg ju. y /xsvroi oiXvjflcug "Keyo/jJvujv "Koym, ^ 
»(ria <j)v](rlv svspysixg elvai. x^ '^ sn\ rm /xstol^olKKs^ ne^v- T:a,pa.nK-/\iria, noiSvrog rw noLpxSovri r^g dvcxipslv S^oxSvroLg ty\v xi- 
xoVuuv, i(j)' ou V ^ 'f ^voL/xsi 6eujpe'i'^ ^ 'p xafl' t^iv x^ f xar' vv\(riv ^(reKeyxrvg Koyvg, onep fcr/xev on ^ nep\ rm npog ri Sia,- 
evspysia.v, eneiyo/xevv\v opuS/xev rv\v^pL Svva,/xiv slg rv\v ?|iv, rv\v S^s XcYo/Aevog ev Karvjyopiajg nsnoiv\xs (c. 10), SC m snsyisipsi xa,- 
t^iv slg rv^v svspysioLV- oug sn\ reXbg oixeTov ^§\v -^ a,vrv\g %qa,i 20 Ta,<rxsva,^siv ujg v nclvrujg ol/xol tvJ ^vcrsi rd npog n, dKKd npov\- 
o^sKog dvsvepy^rn /xevH<rv\g. Sid txvtol S^s o ' Axpxya,vnvog <ro- ysij) rv\g fx atcJvjireujg t aicjvj-fv rvjg ^' smq^^/xv^g f iffj^vjrov, 
^^g enippxni^wv r»g nsp\ 6em wg dv^pujTToiiS^m ovrutv nxpa roTg x^ raura ^ja ^poiyijujv ev rw SevripM r^g <&utrucjjg 'Axpoa^rews 
TroivjraTg Keyo/xivag /xv6vg, en-^ya,ys npov\yy/xsvujg \x nsp\ 'An^- (c. 8) cra^ujg rs k/xx x, dxpi^wg f nspi rS <rvwncipy^siv rd 
Kmog, nspi « vjv xvruj npo(reyiY[g o Kdyog, x^ cfs fv aufv rporrov rrpog ti 6sujpYi/xx Sixpdpujtrxg, Kj rvjg Kv^rsujg rm slpv\/xsvm sv 
3C, nep\ rS 6siv noLvrg dnKuSg dno^Xivo/xsvog, "yre «i^ dvSpo/xiv\ 25 Karv]70|9t'aig nxpx^^m v\/juv rdg d^op/xdg. Sio Xj "Tv <J)jXoVo(J)ov 
xecjjaXvj xp ^uTa xexa<;-at, y /x dna\ vujrm ^e Svuj xKaL^oi d'i<r- Hopcpvpiov vno\x/x^xvuj noLpxirv\<TX^ rvjv e^vj^vj^rtv rSSe rS 9e(x»- 
(TVTiV, y noSsg, y floot ^yva, y /xy,Ssx Xaj^vyfevra, ctXXa cj^pvjv pv\/xa,rog. el Se (J^eT Xj v\/xxg sf^oLvrxg tv\ <rvvv\6sici, Xj ravra, ujg 
Ispyj Xj d6eir^xrog tnKsro /xSvov ^povritn xd<r/xov knxvTX xaraicr- e<rTniSx<r/xivA tw 'ApiqorsKsi (f)povTt'^og rivog ot^tiiuiraj, pv\riov ori 
(rnrx 6oYiri," Sid rS lspv\ ^ r-/\v vnsp vSv aXvirrd/xsvog aXrixv, npoT\.6sJ) Six rarm eni<rxi^x3xi n 6eujpv\/xx npo<rvixov r^ npo- 
y(5i tujv <rvv6ivTm rag /xvdvg nxpa/xeKv\<r<xvTm rS nxpx^Svai 30 fieVej r^g npoxei/xivv^g npxy/xxrslxg. ycrvjg -^^ xarxcpoLcrsujg rivog 
ToTg dxpouj /xivoig a,vrm oL^op /xa.g Si' m dniqY\<r\icri fx roTg x^ f oc^vjflyg, oiov T^g ^ujxparvjg ^xxiog sqi, x, rxvrv\ Svo \}/svSujv 
^Xivd/xevov Ksyo/xsvoig, l^vjrv\<nf<ri Sl Tvjv otXvjflvj vc, vno nKxT/xx- nporx<rem /xxy^o/xsvm, rv\g rs dno^oL<rsujg xvTYJg r^g '^ujxpxrv\i 
rog sxx<^ rwv /xv6m xlvi<r<ro/xivv\v hxvoixv, ei /xy\ rvyoisv v\Ki- ^ixajog yx %qi, Xj rvjg xp rS xvrS vnoxsi/xsvn f svxvnov riw eg 
fltwg Sixxei/xevoi rdg -^vyxg. nujg ^ dv6pwnoeiSv\ rd eg vpxvS dpyvig xxrv\yopv\6evri xxTx^xirx\icrv\g, oTov rvjg Ksyiicrv\g '^ujxpoL- 
^ yvig ehe rm e/x^xvm sire, ujg o otXvjflvjg Kdyog, rm vov\rm 35 rijs a^ixdg eqi, eniCv\re7 noripxv tujv •^ev$'ujv /xxKKov /xoLyjs^ 
K, Tiuv vnsp rvTMg xpv^im aXnm Ksyd/xsvx tyjv yivscnv 'ifSiv, pv^riov rY\ dKY\6si, norspov rv\v dnocpxinv v\ rY\v rS svxvriv xxrx- 
Tig ^l dvi^s^) x^ f ^Xivd/xevov dxiJsiv xUoHx vpxvS vt, ryr^jov cpxinv, Xj dnocpxivsl) (r^oSporipxv stvxi rvjv ^oj^vjv rvjg dnocpx- 
kxro/xxg, ^ r^g 'Atf^/so^S^iTvjg ig aur^juv stg rvjv 6xKx<T<rxv pi(p6iv- <rsujg npog rv\v xxrx(px<riv v\nsp t-% tS svxvria xxrxcpoLcrsojg, Xj 
rm yivs<Tiv, nxiSm S\ xxrxndcrsig x^ xvdig s/xirag, x^ocrx roTg ei ■v^eu^vjg fx vi e^ '^fX^? xxrx^x<ng elv\, xl ^s /xxyo/xevxi npog 

emnoKxioripoig eni^ov\6SvTeg yrujg dns/x(pXivovrx nKxTTV<riV ol 40 : 

fiOSoi ; TTcS^g Ss rdg sn\ 6sm Ksyo/xsvxg /xi^Sig v nxpxnKv\Tixg rvj (*) Leo Magent. l^ Sr opfxdfttvot uys? Xiyvcrt ftrj t« 'Apt^oriXvi 

rS apxvS npog rvjv ^vfv /xv6svo/xivv\ /Xi^Si vov\<TO/xsv; otXX' snxveK- eryoti Ttciyiftx to xsju.ttto)' TftfjfioL. b ydp t>j ^ucnxjj 'Axpoda-ei xetl If tois 

6uj/xev dSsv slg rxvrx e^i^v\/xev cJjek^oT rm nxiSxpim, rm Iqo- To-KixoTf rjjy xxTd<f)X<nv Trjv 'tmnky ?%acrav ^4/n5y, txvtyiv Al^ei 'iyxnictv 

. pixv ^ya/xivm r«g /xvdag ^ y (njviel/Tujv -^ xvev h\jv<i/xeujg x\ ^^ dM^^^^i >cxTx^d,TSi. dXK^ xod h txh Uxx KaTwpr*»? '& To/VlAei t?« 

'>/./•> j^ hixcrxxXixi TiJy dnixstfximv ftviTiSi VTcocrl Xs^si "tc^ '^xp u7toi/y£iv ^cnxpa,- 

r nnn iJJW / \T\ /m-\\ / tfv/ TVJV T(5 yO(r£?y 5i</Xp«T'/)y eyolVTW £?-iV." TTMf VV TOLyXniX 'ky TU TriftTlTl^ TfXtl- 

23a t, iOO 6. eff eviojv «.evroi x., diaxptve^ x5 fv vpovov vj ol/- „„ j-x.' v > j. - ~ "■.-. . ~ , <- ,",<, 

• va^ig r^g svspyeixg, ^ « Travrujg r^ei aurvjV i;rei7o^u/vvjv, wrnsp ^xXc^i re x«1 Td kittxsip^ftxTx h' uy tSto xaT«(rx«v«C«» <^*^/"^ ^'^' ^*^ 
iffl Twv iv yevitrsi' v '^ iTTsi^vj s/x^pvov SxtvdL/xsi o xv6pujnog, ^^v\ svoLvdTptTrTx. 
136 EIS TO nEPI EPMHNEIA5. 

fatAJTviv oikviSewLSv, ajVauTwg. ^w x^ OAj-vg tlfx^orspA ev rw npo- rSJv KArviyopnMV. Xj ev rcCtc, ^umeug /asvtoi nx<rit,ig npa,juoi,- 
^'K-/lfXAri re'$eMev ix>g y^sv ^M^epovrct,, nore ju. X/ywv noM ^g* rsMig ^i^vsi^ nno^xlve'^ roL eva,vrU ex, rwv evAvriujv oirs wXsi'- 
«XvjSi^S ypsvM ^o^vi evotvTi*, ffOTa (J^e noripa, ^v[ rwv -^ev^iuv c^ov an"' auTwi' ^ie^i^xoTwi' it, oVtwj' ojpiTjuevu^v, Xj sYnore •yiyvoivra 
evavrM tvj dh/idsu 'T au-p (J"s a,no^oi,ive'j) 39 Trepi t% an-ifleo-sius sk twv ^ETa^u KSLy.evwv, x, affXws jw) utto t^5 tk yLyvoiu,svH a,no- 
rvjv jtafloXy npord[irsa)V, cc; svot^vriccg npo^rvpjops-oofxsv' ^lo Xj ^oxeT 5 (})ao-eu»s tt^ (J"^ vno tvJ; tv ivctmy ffpos ctuT xaTowfjaVewg (J^jjXy- 
*v(t7>c(X.iujs xjvsTv 'p npoxsifxsvov 6sujpvjfJiai,, hS^dj-xujv orL y fxa.rv[V fxevm, oTov f "Ksvkov ex, rQ (j)«jy, (^n-Xcws p, ovrog y Xsux» ttij 
ttVTcts vipL5ft.ev evavrioi^g xctXsTv. ^ vvv [x tujv elpvifxevujv fMvm ^s fxeXavog, yiyveSlxi <j)vj(rtv cnjTct sg sxeivwv, y x*9' e;<eTv* (nj- 
otvTifleVeujv nenoivQ fivsioLV, npog Ss rw reXei fxv/^fxovsvsL x^ rijg /x*lvs3 (*7rX(jus Offo t^s a^no^dusixjg rS yiyvofxevii, oilXoi Ka,S' 
Tixiv xaJSohi npog roig xp fx^pog otvTJ^eVeoos, wc^s sTvctt t npoxei- n^ t5 evxvrin fxsrefv<rLv, u5s «>' t% ctn-o^^otVeuJS ^? «'*pex^''^15 
usvov eis T-iiv a,no%ipLV ori v\ tjJs ctn-ocljaVeujs Trpos Ty)v >tttTa(j)ttO-JV 10 xafl* ttUTijv ttjv TTttVTeXyj Trpos tijv KXToi^a^crLV S^LXipopdiv. Xj a,vTO- 
fxa^VY, Tv]g re evavTtas, £(f)' wf ^vttTV svttVTt^ttv eivoLL rvi kxto,- 6ev fxevroL crvfXipMVujg roHg ev 2So(|)ic7^ n^apot IlXaTwvos elpvifxsvoLg 
Aat<rsi (ino(ba,(rLV, ^ sTrl noLvrujv Tvjg aivTL^a,(rKhi<rvig npog ol,vtv\v otTTo^^cttve^, fxv^ eTvtti r^ ovri f fxv^ ov iva^vriov nepi r\xJv ivavTtwv 
fxsil^ovx tyisL ^Ldiqa,<rLv npog (l'kh^Xa,g tujv svavTtwv xttTtt(j)tt(rsujv xLVvi<rsujv x^ fxera^^okm ev n^ nifxnTM r^g $ua-£x^s 'Axpoo^<rstjjg 
^La,<bop(xg. otl 6% elxoTujg^ vre ra,g a.npo<rSLopiqvg ev TyTots ^Te (c. 5) ^LOpi^ofxsvog. <rvv<x^SL ^e rvToig ^ 'p npooifxiov rvjg To7ri>t% 
Tots uffcvttVTtys nat,ps\a,^e, ^loL tujv e^g >tp x*ipov enL^si^ofxsv. . . 15 npa,yfxa,reia,g, vneva,vria, npo<ra,yopsvov Tot «/'vTicl^ttTixtijs ctXX^^Xotg 
fxsvroL fxiya,g ^uptttvos atpiqa, x, fiewpvjTixu/TttTtt Tavrv] rvj ^v^- dvTLKsifxsva, ws y TeXetttv rvjV npog aXKv\ka, svavriixxrLV tyjtvra,. 
Tvi<rsL ^LVfr'/\<rs, r<l rs np<x,yfxa,Ta, onuig sfSL ^v<reujg ^ t^s '''pos '1>' \^ «" cxvra^pKeg roig e^Lc^dvsLV ^va,fxivoLg npog rvjv enixpL^rLV 
oikkviKa, Sla,q(t<rsujg fxdiXa, eva,pyu)g em^eLKVvg, Xj raig xojv*g rijs nspL Ttfrwv otXv]flet*g f evrvy/^dveiv rollg elg rxvra, na,p<x, t5 
■^fxijjv ii *vTO(f)TjeTs lvvot*s crvfxcpujvng roig XeyofxevoLg <lno^a,ivujv, Becrnsa-in ixetvy dv^pog yeypa,fxfxsvoi.g • otXX' enei fxovviv rviv nepi 
X. rujv eni'/^eLp'/ifxclTUJV txa,qov av^v Ka,Q' oiv-T j3*cr*vi^ujv x^ ^Lv\p- 20 ryrujv sm<rKe-^LV npoSsfxsvog ypa,^sLV y xaTaYive^ Trept r^v rvjg 
Bpujfxivujg ^L^cl<rKUjv rt rs opSujg ^ rt nLSa,vujg fxsv y fxsvroi "ki^sujg a,vTvig crttcJMjveittv, ujqs <lnonkvj<ra,L ^ 'fv nokvv oiKpoa,TV[V, 
ax/Ji|3u>g ev at,vrol!g napxS'i^o'^, ^ en'l.zr*o'i rov re QeLOTa,rov Hka,- neipa,a-cfxe6a, ^x ^fxeHg Xj r\/ni rS 6sujp'^fxa.rog x^ ^ au^fv ToTg 
rujv* fxdpTvpa, na,pa,^ipujv sv roj ^ocf^ic^v) (p. 237 sqq.) ot7ro<j)at- npokct,^S<rL rvnov noLv^cra,^ ri)v l^vjYvjo-iv, iv fxivroL roug enLq<l- 
vouievov rv\v a,no^a,<rLV irepov fxsv tl rvig Ka,Ta,^a,(rsu}g <rvifxa,LveLV, <re<rLV ^Sev ej^ovrss nkiov smvosHv ruJv na,p' sKsiva Ts6sujpvifxivu)V 
y uvjv evxvriov npog a,vTv[v, iLOTL. ev. jw. evt evttvriov (y -^^ oi^Lxog ij 25 y ffttptttrvj^royaeStt x^ err' ttOrujv Ivtore rujv ki^sujv ra, t3 oivS^pog * 
<})i)ing, -locfe jr)wetov* Ivt n'ot^(r*t nokifua.), v^ (^''s to fisyxka dno- Ixetvy 7|3*(|)eiV. 

<j)*o-ts, offep ev ^o^t^^ kiysl), x*9' ^v 'f y ^/7* ksyofisv, vSh f. 205 ^. r^s ^s ^^egsujs rvjs "et ^ rct ju. Iv r^ {})ujvvj"23» 

fxaXkov T Tfxixpov vj t* tVov ^tfXoT ((5^10 Xj Iv r(w lxr(i) r^s IloXt- *vTt ry st ^vj el/jvjj* y y) nposLpvjfxivy TLVog aXriauv a,no^\^uj(rLV, 'iva, 
Tsixg (p. 491) nksiovog snifxsksia.g M^ kiyujv rotg sppujfxsvs- x^ y^ujpa,v Hyv^ atrtoXo^txog (rvv^s(rfxog, dkkoi rv^v fxiSo^ov v^v^- 
qipa,g <pv<rsLg npog 'V fxvl ^La.(p6a.pviva,L tujv ^rfxiKporipujv, x, otn^o- 30 ^eT^ rvjv x*6' vjv KpLvSfisv raig fxakLt^a, fxa^y^ofxivag npoTcl<rsLg dno 
6\^g Tvrv rv^v a^lriav, a,ya,6(^ ydp ^v\<n Ka,Kov svoiVTLujTspov ^ rtu riuv atrtcjov auriuv opfxujfxsvoi. t Sl sni rikei r^s pv\<reujg sijsvj- 
ttvj <lya,6w, mriqi riw XotTrcw tujv vno rvjg ot7ro(|)o(fcreu)g ry xttxy fxivov, f "xj et ^g-t ^ttt Ka,6' onoripa^v v\ eva,vrLOt,," TOLa,vT't^v ifei 
(rvjfxa.ivofxivujv, ei ^ n^apeTJ tvto ujg Ivap^eg j^ srXvjn^^ 'p /av^ ha,voLa,v. tqi ^gtt TrsjDt rtvog roijv ot^ttfluuv, oTov o-uxl^joocn/vvjg, a.v-^ 
oiyxSov otvrl ry yuvjTS xttxy «.vjre a,ya,6S), Xj a,vrS fxivroL rS^ApL- •rvro (lno^a,ivofxiv'/i otl tqiv a,ya,6ov, kkkvi ^e v\ kiya^ra. otl yx tqiv 
qori^hig rvi reksLoripcK, na,pa,^o<rsL rvj sv ru» (J^exaru) rvjg fieoXo^txvjg 35 a,ya,6ov, rpirvi ^\ ij kiyatrx ori tqL KOt,xov. crvfx^xivsLV nv (|)V](ri rvjv 
npa,yfxa,Teia,g (Metaph. 10 4) nsi6s^ vifxaig ctgtcJuv, nksic^'/\v etvat re oino^a.(rLv rvjv kiyii(ra,v vi o-uj(j)po(ruvvj oiya,6ov yx tc^L, Kj tv\v tS 
^ulqa,<rLv rS eva^vria npcg 'p eva^vriov ctXX.' y r-^g ot7ro(j)oto-eu)S Trjsog tv\v Ivttvrty xttTtt(j)tto"iv rv^v kiyatra^v v^ cuj^/jootjvvj xttxoV eqi, norl (Ji. 
xttTot^j^ao-tv a,no^a,Lvofxiva, ^t' ujv ^v\<r\v "Ittsi ^s ha,^ipsiv ev^ifs'^ ^ttt^iJuveTv Trors ^\ <rvvTpiyijsLV cikk'^ka.Lg. ens\ '^ tujv Ivttvrtujv reJ 
otXXvjXwv rct ^t«(j)6pDVT* rrXeTov Xj skxrrov, tqL rtg ^ fJt,eyi(^v\ ^ia,- fxiv sc^lv tfxfxs<ra, ra, ^\ a,fxs<ra,, s\ pL tujv sfxfxi(rujv Iv*vtiujv sfvj rct 
<})opot," X, TttUTVjV ksyujv svavriujcrLV x^ o<rat, e^v\g raroLg enL<pipsL, 40 Ka,Tv\yopafiLSva., yx otv ocxoXyflvj^rvj rvj dnocpoLtrsL v\ rS Ivttvr/y xa/r<L- 
'K(XTa,<TKSvc/X,ujv y Ka,6cLnsp evra,v6a, koyLKUjrepov vn\p rS yvfxvai- ^a,<rLg (a ^ -^ a kevKov ^'^vj otvot7xvj eTv*{ fxika,v), el ^\ rwv oifxi- 
(rot,i rvjv '/\ft.STipa,v wg eip'/^ ^tavoi*v, ctXX' In" a.-uruJv ovtujv tujv <rujv rttufv <rv\fxa,ivii<rLV v\ re <lno^a,<rLg vtj v\ rS svxvria xa,ra,<pa,<rLg, 
npoLyfxclrujv, otl v\ tujv Ivavrtcov ^i*(|)op* jae^K^-vj tcIjv (iAAujv x^ ot*v otrro^jjatvujv^ ;rept rtvos tcijv :rs(|)uxoTu»v (^'ej^siiS^Tijvlv^VTtujcrtv* 
^Lot, rSro rekeia. vt, a^\v tfvcra, e^ujripuj «urvjs ^vvcxfxevov ne<r€.v. wcrnep ^ "P nepLT-rv ev6vg yx oiprLov, aruj -r yx aprtov a,v<xyxv\ ne- 
VTU) ^s Ka sv K*Tvj7opt*ts f y ^Ka,iov vt, f yx (X^txov y(^/<rov tcparo 45 ptrTv sTvtti. I(f)' (juv yv <rvvTpi'/a<rLv v\ re a.no<pa,<rig Jt, ^ ry Ivttvriy 
eTvttt ry ^Lxa^ia Xj rS oiSiKV, evctvnujv ovrujv Jtj rvjv ffXstf^vjv otXXvf- xxra,^a,<rLg, aKiri [x ^vttfv oijs Itti ^La,^opujv CvjrsTv noripa, a.vru}V 
kujv ^Lclqa,crLV a,^eq'/\xoTujv, x^ roTs ttXXois Trota-tv IvavTiots vn<Lp- lc^iv v\ fxa,kkov fxoj/ofxivv^ npog rv^v Ig dpy^g Ka,T<L^a.<rLV' eicri ^ 
"/eLV l^vj >^ -fv xno^e^ofxivov tturtJuv opi<rfxov ev rt^ <rvyypa,fxfxxri kfx^w rponov rtvot yu.t'a r^ ^vct/ACi* «tgioT ^^ ^vjreTv aurv} ^ fua. EIl^TOnEPIEPMHNEIA^. 137 

iC^ r\v ^voLjULiv^ iC^ Ti niSXKov yuaj^s^ ry\ ig a/sX''!? Jt*ra(|)acrsi, ^ olovsi pi^vi rvig dndryjg • fXM ^ o/AoXo^yyUevcug twri^ x^ iupiir 
Tfcrspov KdQ MOipaTKSL f VTTcipy^ov •/] Jtao o xaTacpatrxsj f yU,fVvj. anarujjusooi, /x yj f ayaooi' j^ pKapepov vj xaxov o^ y>e 
^i^ xiTtdpyov. (Kov npog rriv Xsyva-a.v nporci<nv "o Tpta kpriog ec^i" M^eXifA,ov '/j » ^vjXcufv un-oXa^jSai/ofTsg, otXXa rravTuju t»tuuv 
fxdyov'^ -/l rs XsynTd o rpU oiprioq yx s^t :t, ii Xe^ytra o Tpia i^PX'! A''^* "^ vo/AicJij^vai au'p ^i^ dyxQov. ra,vrv[V ^e ti^v tijs 
nepirrog Iq-i, 'p aw'? iryijiLaivacrcci a,jUL^ya^' ^'^rsH av f y>c apriov 5 an-arijg o^py^^,, y^rig sc^i, noLpoLqvjccii vjfuv ^i/kojJLSVog t^ct,ro sTvat 
TVTO X, nsptrfv y^ ri fxSCKkov {xciys'^ npog t a,priov, norspov a,\)r-fy e^ ^g '/5 yeve^ng, ry^ hs ysvecnv sk tujv dvrmsLjusvwv elvai, 
xafl' y)c apTiov ^ xafl' nspirrov. rnrsqiv sk nuv oIksiwv roig ymiMSVoig c^epyjoreujv 3c, dnocpoLireojv 

23 J f. 206 b. rvjv ivvoia,v OLvrvf/ a(f)' ^g opjULuIv'^ ol "ksyovrsg sv ro rs ^^ Xsvxov eg s? Xeujcy ^iVsJ Xsvxov, ^ oLvdpwnog Ig yx 

' ratg Trspl twv Ivavnwv ^o^oLig r-ty cr^o^porcLry^ Ssivpsl^ riMV avflpoin^y, jc, Iffi noLvriuv dnkixig rujv yiyvofJLiviuv ujcroLvrvjg. ujqs 
TiporXiTsiMV yU,a5(^'/]V, |3yXs3 npwrov ^LdL^oLkstv clvrLS\x.s'iv npogiOXj vi dnoLryi, cj^vjcri', n^spl TauTa ^ i^ "^^''''/''•^''"J ^'"*'''^'"''''*S^ Xj ^i* 
TVTO nsLpujiLLSVog X0705, ^ cJjjjiTi ^>j eTvaj uYisg rujv ivccvriujv ^o- roLvra, vi xvpLujroLrv] ixcLfv^. 

^wv xpir-^pLov -r ffspl Ivamwv affocj^aiVso^ npay/xcirujv' rvjv y^v f. 208 b. ev r»rw tw TpiTw snLy(eip^ixa,ri ra, sva.vrixXa,^ujv23i 

^o^a^ycrav on v] crujcppoa-uv/j dyoLBcv ^ rv^v ori vj dx,oXoL<ria, xa,- rS a,vrS xa,rv(yop>jjjiSva„, mv rujv d,ya,Sujv rivog auro'' rs ndhv 'P 
Hov dno(pa,ivs^ jjl nsp\ sva.vriujv rcuv rs vnoKsijULsvujv ^ rtjuv dya,dov Jt, f xajcoV, Karacj^aTiJtJjg rs ^ afffl(})aTiJC(Jus, "JS ^*<^ 
xaTijYopy/Aevujv, y [xsvroi dXk{Xa,Lg sva,vrioLg sTvai, ^ioti au^ jtx/ 15 ra,vra, rsrra,pa,g yiyvs^ Trporacrsig, (Juo jw) aXvjSsTg, rvjv '^ a^a- 
aLixa, rvy/jaLvanv dh/jSslg, olI ^s evoLvrioLL v^snors iTvva,kv\Ssv\i(nv 6ov xyoLdov ksyvcroLV x^ rijv f dyoAov y y.a.-KOV,, ra,g ^\ koLndg 
(okujg ^ rd, svoLvrict (TvwnctpfSLV dhjva,rov) • aXXa jULa.kkov xpi- ■v^sTj(5'sTg, ag Xj npoxsL'^ na,pa,^a,keLV npog dkk^^koLg,, njv 'p dyoLQov 
vs^ ^sTv rctg Ivavnag (^ogag >c^ f IvavTtaig ffspi ruijv aurcJuv affo- vx, dyaSov Jt, rvjv f dyx6ov xolxov, sk rS x^ rotg ctXvjSsTg nsi- 
^a,ivs^ npa.yfxoLrujv, ujcrnsp sfvcTLV vj rs xxroL^Acng 5t, vi ccffocjja- pa^ (ruXXo7i^S(^ T jc^ rocg ■^svS's'ig. snsl ydp sqL rtiuv dkviQwv, 
cTjg, tug ^La rujv s^v\g snLfSLp-/jfxoLrujv xa,ra,(rycsvoL(ra,L nsLpa.Ts'^. 20 (jjvjtriv, vj ^jl xa,$' olv^t dkv]6vig vj S^s it^ (TVjUL^e^vjxog, jcad' au^p jw) 
"V S\ "siTS ffXsiyg eire fxia, sqiv" SLpvQ nspX rujv -^ dyx6ov dyx- vi ksyniroL f cc7afiov dya,6ov, y^ o-u/ij3sj3vjxog ^s vj kiyacrx ■r 
60V 3^ '^ xajcoV KOLKOV sTvai Xs^ycTiJuv, ^Lon nksivg fisv elnv ujg dya,6ov y xa>cov, ori yx oLvroQsv aurvj rtdvjcri 'p dya,6ov dk)^ dvan- 
^LX^opcLg fpujfJLSVOLL ToTg TS uffo^csi/Aevoig Xj roTg Ka,r-/\yopiifLSV0Lg, peT fuivov f ocvri>cst/Asvov, avpLujrspov slnujv av ori ^<fi ^l' oLkko 
^ ^o^a.Lsv S"' oLV 3t, fxioL sTvai, y fjuivov x^ f cruvaXijflsueiv ocXXa )c, aX>j9»jg, eirrsv ori jcji' (ru^j3ej3vj)cog, Ittsi yU»] t(S dvoLLpsiv 'p rvfov 
ujg ocTTo /Aiag npo(ra,yofievoLL ^uj^g re x, ^iaflecreujg. pvjreov S\npog25 rujv na,pa, f dya,6ov %ysL f otX'/j5evsiv, ctXXo^ Trapot 'f fidy^s^ 
roLvra, ori ot d^LSvrsg ri^v rouv svxvriujv xxroLcpoLireujv fxd,yv[V xpx- npog f uJpLirfLsvov xvruj noksfiLLov. ixdf/^ ^\ r^ jw. xafl' at5'p 
rsTv rv^g ocvrt^arixvjg y (jjvjiryci raurag Ivavrtag sTvai (J^ogag, rag ctXvjfleT 15 k4yv(TX f dyx6ov yx dyxQov, rv\ ^\ h^ (TVfx^s^vjKog, ujg 
Trspt ivavriujv dnkujg npayfixrujv dno^XLVOfxsvxg' » ^^ ^vj x^ rag aurog (|)ij(riv, dk'/i6sl v[ ksyacTX f dyx6ov kakov vj Si rvjv xafl' 
«■spl rujv evxvriujv rx evxvrix ^A<TK»croLg, d.kkd rdg nspi r3 xvrS auf ocXij95j dvxipSTX xafl' au-p •^sv^s^, ^ i^ rv\v k^ o-u«.j3s|3>j- 
roi evxvrix (J^oga^ytrag * au^ 'p at riw ovri Ivavrtujg ^ogoc^ycrai. 30 xog dk'/fivj dvxLpScroL x^ <TVf>,^s^v\Kog .•^sv^s'^. kx6' xv-t y} i^ 

23» f. 207. ^svrspov IX rSro snL'/^sip-/\fxa„ nxpxhih'^ npog 'p '^sv^s'^ v\keyv<Tx f dya,6ov yx dyx6ov, k^ (TVfx^e^vjKog S\ vi 

npo-Keifxevov vjfjuv npo^k'/\fxx, napoL^a,kkov koLnov rv\v dvri<poL(TLV ksy^irx -f dya,6ov xaxov. '/\ ^s kx6' av^ ■^ev§'ofxivv\ fxoCkkov 
Ttpog rv\v ruJv Ivavrtujv Kxracpxrsujv dvrids(TLV, nposLcrL S^s rSrov •^svS'e'^ rvjg k^ (TVfx^s^Kog, ujcrnsp yy 17 xafi' lauT dkv\6svij<roL 
fv rponov. snsL^'/\ ^akofxe^x eupsTv Troia rwv ■^^svS^ujv S^o^iJuv iqiv fxoLkkov sqiv dkv\6i]g rv\g k^ cru/t/3s^vjxog, are rvjv ycftav auri^i' 
VI fxdkLqx svxvrix rv\ dk-/\6sL, -/pujfxevog ivxpyet d^LujfxoLrL rcw sv 35 ry npoLyfxarog lx(|)atvyo-a. ij (5s fxdkkov ■v/'SU(5'vjg nksov ^Liqv\Kev 
£vt IvavTLOv sTvai, <Tvkkoyit.s'^ ori v\ dnocpxirig ic^LV v\ fxciih,qx no- dno rv^g dk'/\6Sg v^nsp ■/] i\rrov ■^sv^'/\g, ^ ^id tSto fxSXkov ful'//^ 
ksfuoL npog r^/jv KxraiipxcTLV. ins\ ^^ aLnsipoi &.<tl, ^v\(T\.v, oll r& npog aurvjv fidkXov oLpa, fxxy^s^ npog tijv otXvjflij xaro^ao-iv ij 
■v^su^sTg xaTa(j)a(rsig at fxa.'/ofJLSvoLL npog aurvjv Kj at •\//su(J'sTg dno(pa,<ng xvryjg v\nsp v\ ■^ev^vig Kxrd^xcng, onkp npoexeLro ^sT- 
oiTTotljao-sig, at jw, ksynrxL ra fx-/\ vnxp^/ovrA vna.p'/siv, aX S's ra ^at. ryrujv yv rravu ^pLfxsujg slkv\fxfisvujv IxsTvo (bausv inLqd.<Tsui^ 
vndpfpvrx fxvf vnoLpyeLv, oTov npog ri^v ksyncrxv f oc7a6ov dya- 40 ol^lov, on rvjv ksyacroLV 'p dyx6ov kxkov oc^ioT -(//sucJ^ei^ S^^d 'p 
60V KxrA(pa.TLV fi.xyov'^ KxroLcpa^rsLg {jl oll ksyniroLL f d.yoL6ov dvxipsHv rvjv ksyacTxv f dyxSov y xaxoV, X) S^lx rSro k^ crvfx^s- 
<j)SUXT0V, 't= dyaSov xaxov, f dya,6ov ^kx^spov, dno^oLirsLg ^s ^v\Kog ■4/sv6''s^, wg ^iot rv\v dvxipscTLV rvjg k^ <rvfx^e^v\Kog dkvj- 
oLi kiyacrxL 'p ct^afloV yj^ xlperov, -v dyx6ov yx uxpikifxov, 'f 6sv»Tv\g •^ev^ofxev'/\v. . . dkkd rxvroL jw.' y^J^s fxv^fxvig lo-wg a|ict 
a^aflov y ^v\ku)rov, x^ y^J^ev fiLxkkov ciLkk'/\v dkh/^g -^ev^s^ olv ra X-zjpij/iaria, in\ ^\ rd s^g mfLsv. 

elnoLfxsv, mrujv fx v^Sftixv svxvrixv '/p'/\ ksysLV rv[ f dyx6cv A5 f. 210 A. v] rsrxpr-/\ snLysipv^iTLg ^Ld ^pxfjujv slpv\fiivv\23i 

dyaSov Xs^y^rjj* dopLqoL '^ dfx^orspxL xvj) ^ xnsLpoL, ev S'\ sv\ roiaurvjv ^j^ei ^idvoLxv. dnk^, ^Y^riv, iq\ ^o^x kccS' '^v yx dvxy- 
evavrtov v^ ujpL<Tf».ivov uJpLCTfxsvuj. rtvi yv xavoVi '/pujfxsvoi r'\v xa^Oytisfla "irspov n npo^renLVoeiv, ^y^ dnk^ ^\ kxQ' v\v dva,yKv\ \j 
fjdoLV sKeiv'/\v 5t, wpL(Tfxevujg fixy^ofxevv^v evp-^iTOfxsv ; rv\ dpfv\, (|)vj(rt, 'irspov rL ^o^dX^SLV. yxyv lcflv ctffXvj \x ^o^x v\ 'f dyadov dyoLQiv 

s 138 EI^ TO nEPI EPMHNEIAS. 

etvM oirro^Amfxsv'^^ y.«,Qci,Trsp yj ^o^a^KO"* xvT fxv[ €\.va,i a.ya.Qov' ^ytr»; f y>c dyaBov y kxx^v hni re t?]5 fxiiTvig x^ tujv ^v](^£Tepy 
tf -^ dvccyxvi xaS' onorepavQv ctuTwv hrspxv rivoi slrays^ So^av tujv axpujv 7Ts^vxo'rujv fJLsrsy^siv^ oTov Xifiy vj ^uXy (snl Tyrojv -^ 
yj^ an-XvJ (J^e i^ -p oiyccQov xaxov elvat (5'o|aC»i7'a * roi,vr>\ '^ dvcCyKvi ro re fj.Yl (lyot,6ov st, 'p » xajtov aXv]9e'g), rag ^e cruvoKJvVas a^'- 
Xj kTepai.v cvvsia-^s^ps^ «Jb^gav, ri^v Xe^ycrav auf ^»; eTvat ayafiov. varov svxvrixq eTv*i, xxQxnsp ^Sl rag Ivavriag otov rs truvaXij- 
ei roi'vuv j(^p-,^ t>]! affXvj' (J^d^gv] r5]V an-^v dvTmSsvxi x^ yttv] rvjv crUyM,- 5 fleuejv, ous ^>c re r^s svspysixg ^vjXov ^ auTg xara^rxeuotcret ;rpo5 
nsitksyfxivviv., t-\v apx dno^aTiv avrwcT(2^ rv} xxTX(pX(Tsi (^Yi<ro- auTu» riw nspxri Tvjg npoxsifisvvig npxyfxxrsixg., — et Toiwv rvj «y 
yttcv, aXA.' yj(_l ri^v rw evavriy xxrd^x^nv, Xva-ofxsv Ss x^ raOr* fjLvi xya9ov vx eTvat dyxSov aXvjflwg Xsyv<rv\ ^o^v\ yre v^ "KsynTX "V 
}JyovTsg ori. ^C auT ryro TrXeT^ov «J^je^^xe r^g f xyxQov vx dyx- ^x dyxdov xaxov svavrix are vj "kiynTx -^ vx dyxSov y xxxov., 
6ov Xe^ycTV]; vj Xeyycra auf eTvaj xaxov, ort ^ia ry yjt ot^aSov otXXa ^ovv) vj dvTi^xTxacrx npoq aurvfv, y\ Xe^ytra '^ fJiv\ dyxSov 
^eutraff-a xaTvfvrv]irev sn\ 't tyxrov npujTv\ -^ s^o^og dno rv lo dyaSov, Kj tv\ Xsyv(rv\ olpx ori -^ dyxSov dyxQov xxrx(po[<rsi » 
dyx83 'f yx dyxSov, £%xrv\ S^s d.nonruj(ng f xaxov, uj<^s vj rSro l^<^X^d M- ^^^ 'l 'ksyuirx t dyxSov xaxov yre v] X/yycra -p dyxSov 
xxTX^oL<rxmTa fxSXkov ^vavntjo^ are vc, tv]V dno^x<nv rQ dyxSS y xaxov, ^ovv] cJ^s 5Cj rxvr'/\ Ivavria e^ai i^ dvri^ciTXHirx npo^ 
nspisrfH<TX. fx'/jnors ^s Kj v\ dno^x<rig r3 dyxSS crvfxnsnksx'^ • xvrv\v, vj ksya^rx t dyxSov yx dyxSov. rSro ^s vjv onsp npovxsiro 
nxTx '^ dvoiyxv\ -r yx dyxSov, ei sn\ tujv ovtujv tolttolto., Kj aXXo S^sl^xu pv\Tsov fxsvroi x, npog rxvrv\v rvjv kniy^sipv^^nv ori, rv\ jw? 
ri eivat, aXX xopiqov. ujqs nds txvtv\ evavriov xv siv\' sv yj evt 15 Ksyii<rv\ ^ ^ fxv\ xyxuov nx xyxaov xno^x<rsi ii<rv\., Jt, oia ryro fv 
evavnov ^ uJpiTfxivov ujpi<Tfxsvuj. -p S^l "i^rujg" v\toi dvr\ r3 xxr'/\yopijfxsvov dopiqov s-jfiiiTv^., xxr' dvriipxnv jw, fxxfofxiv'/\v npo- 
ofxoiujg npo^Txsi^ (rY\g ^ xvrv\g scp. Sixvoixg T dyxSov xxxov re Xj rxnv svpslv svnerig, svxvriov Si tl xxrx(paiir'Xii<Txv eupeTv ot^uVa- 
yx dyxSov kiysLv), v\ svSsl^lv ej^et ry raurvjv rvjv iTrij^^etpvjo-tv Trt- tov y ^ap sqi rto ccoptcfw evavrtov ycJ^ev, elffep rx svxvrix eiS^vj 
flavi^v fx sTvxL, y ^vjv dvxyxxixv. y^pv\ slvxl rv\v TrXetc^vjv otXXvjXtJUV hxc;x<TLV d^sqv\xoTX. 

23J f. 211 h. d<rx^v\g jw. ^ rxvTv\g rvjg nifxnTv\g enLysLp'/\<TSUjg2Q f. 213. ^xvspx Ss '!j pv\<rLg sx tujv slpv\fji.ivujv, nk^v otl otvrl23* 

27. f. / / vi/v >i.~ c/v / / ~_^ ~«>i/]\^\'/» /.c^/, t>»-v/o^ \et>>^ 39. 

oixvoix re j^ Xegtg, agtycra v\fxxg npoTtfSLV norspx tujv nxpx- ra aAvjflvjg yj aurv] ^pacpecjat ^vjctv o AXe^avopog jo yx aXvj- 

^xWofxivujv npog otXXvjXag nporxTsujv fp4^<rLfxog xv siv\ npog fcJ^t' flvjg -^u xvrv\." j^ et jw. t "aXv]9v]g '^^' xvrv\" ypd^oLro, "kiyoi xv 

h/og xaiMohi xxvovog nx<Tv\ rv\ nporsSsi<rv\ xxTx^x<rsL nporx<r\.v nspi rvjg f yU.vj dyxSov yx dyxSov, sl S^l t "yx xkv\Sv\g '^ xvrv\" 

TLVX fJLXfofxivviv svpsiv, x^ (pxiTxsLV rxvT'/\v sTvxL rv\v xvpiujg xvTv\ nspi Tv\g f yx ot^aflov dyxSov, vjv vc, -^//eu^^ eTvat npoitns, rxv-^v 

dvTLrLSefxivv\v, x, hx rxvrx xpxrslv dno^XLVOfxivv^v tv\v rvjg dvrL- 25 kiyujv rw H^inors ^ aXvjflvjg xvr'/\. S^kov Ss ort dfxsivujv -^ 

^(t/reujg fjuiy^v\v dno^xciv [x <^ no[<rv\g xxTX^x<rsujg pxo'Lov svpslv nporipx ypx(pv\. 

- onoHov XV si-/\ T Iv Tv\ xxTx^x<TSL xxTv\yopvfxsvov, t3 <5'e lvavTt'y f. 213 b. vno^ofxsvog i^ *pX^5 ffotvfcrat^ rvjv sniT'xs-\piv r3'Ma 

xxTX(px<rLV dSvvxTov Xa/3eiv, ei ^vj rv^f^oi t xxr'/\yopv\Ssv rvj xa- nporsSivrog npo^k'/\fxxTog kni re tujv xxS' txxqx ^ rouv xxSoka 

racjjaret Ivavrttwg i^x,""* • • ^'P^^lS ^^ 'l/*^" ^S ^fX^S "''"' ^'°"*^'' o nporx<reujv, eTrx sv fxv\Ssvi ralv snLfsipv\fJi.xrujv nspL^xkujv nporx- 

vuv XeYo^^ocvog XoYog ^ta t xolvov rSro Xj sm nxvrx sxrsLvofxsvov 30 <rLV tmv xxSoka rivx npo<rSLopL<rfxujv sy^a^rxv, dkkx rx xpSpx dvrt 

■ WTOjg eyxujfucL^SLV rvjv dvriSscTLv rvjg otvrtej^otcrewg, u5g y xj^ T tto- tvtiuv, u5g Slx tSto S^oxsHv eni fiovujv rujv xnpo^r^Lopiqujv npord- 

<Tov fxjovov tujv nspisfofxivujv uff ' xvrv^g npxyfxxrujv xkkx x^ x^ tsujv ysyvfxvx^ fv koyov, npocfiS'/\<TL Slx n/rujv otl tx svlxx tujv 

f <T(poS^pov Tvjg dvTLSi<rs(ug Tiuv aXXwv ijnspi/vTxv. xpSpujv (rvvrxrrofxevx rolg xxSoka "uno^xsifxivoLg sv rx7g nporx(Ts<Ti ^ 

236 f. 212. s%XTov sqL tSto 3t, Sv<rxvTL^k?nroTxrov tujv npog tv\v S\jvxfXLV syaiTL rS xxSoka npo<rhopL<TfAS rS xxtx^xtlxS. y 

■"'f npo^kv\fxx snL'/^SLpv\fxoLTujv, x^ TovSe npocrdys'^ 'fv rponov. 35 '^ uxrnsp oc^tycrt riveg, Irrl dnpo<Tfhopiqujv npordcrsujv eyiyvero 

^o koLfx^xvei rS dyxSS dvTL^OLTSLg, rv\v [x uJpKTfxivuj t'/\v ts nporspov o koyog, vOv ^s ^eixvu^ otl ^ eTrl rciuv xxSoka rx xvr<x 

dopiqu) Yjpujfxiv^v nTi vnoxsLfJLivuj, f dyxSov dyxSov - f dyxSov kiystv xpfJLOcrsi' okujg "^ iiS^s sqiv dxokaSov raCig nspi ruJv xnpo<r- 

yx dyxSov, f fxY\ dyxSov dyxSov - 'V fXY\ dyxSov yx dyxSov, ij hopicqujv npoTx<rsujv rS 'ApLqorikag svvoixLg 'p kiysLv otl svxvria, 

d^ioL, cuj ifei Y^ xkv\S'\g dno^x<ng npog rvjv dvTLxeLfxivv\v aurvj lc^tv Itt* auTujv rvj xaratfjotcret vj dno^x<TLg fxxkkcv '^nep ^ rS 

•\pev&vj xxrx^xTLV, arujg tfSLV rv^v otXvjfl^ xxrx(px<rLv npog tv]v40 Ivavrty xxrx^pXTig, ujirnsp aSs snL ruJv x^ fxipog, slnsp Xj rag 

ttvrtxetyLtevviv xvtv\ •^svoyj dvTKpxTLV, rariqLV u5g vj f fXY\ dyxSov dnpoT^Lopiqag nxpxnk'/\<T\.ujg roug xp yu-epog cruvaXvjflcuetv aXXvjXatg 

yx dyxSov npog rvjv 'p ^vj dyxSov d.yxSov, aruj rvjv t dyxSov x^lo^i, ocXvjSvj S's ocXvjfleT, ryro S'/\ f rrap ' aury jrpog riw nipxrL rS 

dyxSov npog rvjv 'p ec7a5ov yx xyxSov. sltx nxpx^xkujv rv\v ^L^kia pviSv\<rofJLSvov "ax evS^iy^^el) evxvrixv stvou urs So^xv ars dvri- 

ocXvjflvj dno^xTLV npog xfxipuj rxg-npoTX<rsLg rvjg otvTi(f)ao-£a»g rvjg ^x^tlv." S^lo x^ "ioLxsv l^ «PX'!? ^"'' f^ovujv timv xxS' t-xxqx x^ rtwv 

'p xxxov xxTv\yopa<TY\g x^ rS xvra vnoxsLfxiva, rariqi f fXY\ dyx- 45 xa^oXy cJg xxSoka nporxTsujv npo\3oLkks^ rvjv nspL rS SsujpYjfut- 

Qov Xj r'/\v "^ a» dyxSov xxxov iijt a» dyxSiv a xxxov, SeixvvTLV rog (rxi^iv, u5v at jw. dvrL(poL<r'xaTL npog dkk'/\kxg, xl S\ (rvfv^/sv- 

xvTV[v npog aSsripxv xvruiv svxvrixv a<rxv. et OTJvacJ^et ^ rY\ p, Sofxsvxi cJ^t' xv-r rSro evxvrixi npoirxyops-JovJ). okiyov ^e vqspov 

keyaTYj -v vx dyxSov xxxov en\ rijg fxoyS^/^pxg t^sujg, rvj J'e Xs- fxvvifxovsv<rei Xj rvjg dvTL(pxrLxvjg rwv xxSoka TTpog rocj J^ f^ipog EI^ TO HEPI EPMHNEIA:^. 139 

dvriQs<rstjjg, v^auS jusvtol noi-^^rs^J) julvsmv vj toiv dS^iopiquuv ^ tujv S^smvvvtvjv oti r-^ ■y^h yx a^aflov a.^^o.^ov sqw vre v^ "KiyhKra, ori 
yC^ /xspog u5; syjnrujv riva. jrpog aXh^Xag svxvriuja-LV. ori Sv rSro ^^^lv hh a,yadov kcckov sqiv oXvi {Judrfs^^ vrs y[ "kiyniTO. i^sv yx 
si^iv vvv /^i/Xe^ Xryeiv, 'p l(rol^vv(ifj.fw, wg s(p3, ra svm», clp$pci, dyxQov y xakov sqiv (yhripA ^ cturtuv oXvi -^sv^g,^ ctXK' Ix*- 
Tu7 TTag, av^fg ^ij^^oT r% xaratrxeTjijg o Tponog^ jcafl' 01» «J^sixvutrt rejoa Im r<), yCtovv] ^s vi svxvtm npog aurj]!', vi nav yx <lyci,6ov 
T* aurci :^ en'1 rcoi' kccSoKh nporoLirsujv s^OLpfxo^C^ovroi, roTg slp-^fxi- 5 liyctSov sqiv, srrsl Jtj '-5 jw- affXiug aXvjflvj; i^ ^^ oXvj •v/zsu^v]';* x^ ^t* 
vojg, em riuv ra olpSpct, syv(Tujv (rvvTsrcty fxivct. roTg xafloXy utto- ryro agiavruji' oc, rv^ noCv a,yoi,Sov dyobSov sc^i fiovviv xvpiujg svm- 
xsifAJvoig' rauw «^S" sTvaL (pvi^n "V Xiysiv "'p clya,Sov a,yot,Sov sqi" ria,v siva,i Tviv y^lv <lya,Sov dyciSov sqiv a,no(pX(nv, aXX' y/^i 'P nxv 
^ "0 ri ttv sivi dyxSov a,ya,Sov sqw" onsp vS'' av vnonrsvSsivi S\a,- a,ya,Sov y.XKov sqi, rS svavriv Ka.ra,^A(riv. ^'^ov ^\ a )^j3>| Xj 
Aipsiv Ti rS naSohi rS nav dyaSov oiya,Sov. c>\o x, sv tv\ (rvvv\- npog rxvra, "kiysiv a,vroSsv ^ v[ noCv ot^a^oV ko^kov okvj ri sqi 
6sict,y s(f Mv jw) 'P KOLTviyopiSfJLSvov navTi vndpy^si r(u vnoKsifxivuj, 10 -^svS^^g, ^ xafl' oXv]V savrviv Kvpiujra.ra, noXsfxsi npog rv\v nav 
f/p rS otpSpa -r vnoKsifxsvov npo(pspofxsSa, ^ tocvtv olofxsSa, "ki- d,ya,Sov d,ya,Sov. npoTi.fKv\riov fxivroi r'/\v nporipav s^v\yv\<riv wg 
ysiv ruJ Ka,SoXy, e^' ujv ^s fxv\ ffavri, VKsrt. . . dXk' knavikSuj- x, raurvji' sv ea,VTv\ nspi.iyjn(ra,v. 

fxsv sn\ 'P npaxsifxsvov, ^ kiyujfisv ujg sirs ujpiTfxivog eirs dJpiqog f. 216. r^; pvfcrsuj? 'f jw. "yre dvTi^X(riv" sfpv\'^ dvr\ rS vrsVth 

eivj Ka,9okH vnoKsifisvog, 'p trvvTarrofxsvov a.VTw svlkov dpSpov npoTa,(nv ig vjg tvJ avrtcfxjtcrsi v\ yivs(rig, rariqiv otl rdg crvva,kv\- 
rviv ^va,fxiv t^si rS Ka,Sok» npo(r^LQpi(rfJiS. ho ^ au-^s npo<Ti6v\KS 15 6svii(ra,g dvri^a,(rLV iroLsiv d^vArov v[ yC^ rvg sv^iaSirvg ^ xp r^g 
^ "'ofxoiwg ^s ^ sn\ rS fxv\ dya,SS" v\toi kiyujv otl j^ sn\ tvtujv npo^opLK^g Kakvfxivi^g koyng. 'f ^s ''sv«,vria,L ju) '^ al nsp\ rd 
rujv dopLqov syv(rujv ^v vnoKsifxsvov npord^rsujv v\ KvpLUjra^rvi dvTLKsifxsva," soiksv dKa,ra,kkv\koTspov slpv\^' v\v -^ dKokaSov rtu 
uaj^v) 6sujps7'^ sv rdig dvTL^a,(rKii<rxig nporo[(rs<rL, -^ fxv\ dya,Sov vnoKSLfxivuj, mriqi roig sva,vrioLg dpSpoig (rvvrot^a,vra, slnsiv "tti 
dyaSov - ^ fxv\ dya,Sov yx dya,So'v • u5g '^^ nposipvQ,, rv\ dkv\Ssi sva,vria,L [x i^ nspi t^ dvTLKsifxsva,." t S^ s^v\g 'Vspi raura Si 
rvrujv vf^ oHov rs fxdyis^ rS svoLvria Ka,ro(,ipa,(rLV. Jt, rd, dkka, 20 sv^iy/^ dkv\SsvsLv -ev a,vrov" s<^i [x vi Ka,Ta,^a,rLKv\ rS crvkko- 
^\ ndvra, snLy(^SLp'^fxa,ra, ^^sv fxakkov dpfxocrsi roug ujpLTfxivov yicrfxS npora,<rLg, (rvjfxxivsL Sl ^id jw, rS nsp\ rovvra, dkv^dsvetv 
syn^ra^Lg "tv vnoKsifxsvov v\ raTg dopL(^ov, sirs ry; KaSokn npocrho- nujg aX tolav]) nporcl<rsLg kiyovj) (rvva,kv\6svsLv, ori na,pd T <rvv- 
piTfx^g t^^OLSv OL vnoKsifxsvoL SLTS 'p dpSpov dvTL tvtujv ^koyog rpi^SLV nsp\ ravra,' kiysL Sl rd KOLvd vnoKsifxsva, rujv (njva,kv\- 
v\fjuv y nsp\ rv\g (^jatjjopag rtw»' vnoKSLfiivujv, dkkd x, nsp\ rv\g rwv 6svslv ksyofxivujv nporcLrsujv. ^ta ^\ rS "^kvMfs^" -^v rponov 
Ka,Tv\yopiifxivujv. v\ Kj npoTsyJqspov kiyhjv otl rv\v tKTvy snLfsi- 25 iS^vjXoT rv\g kn\ rarujv dk-/\Ssia,g, dtl ^vva,tv rdg rw avtim vnoxsi- 
pv\TLv sv^ifsl) npoyujpsiv 3^ sn\ rujv avtoSsv syjjTuJv rvg Ka^Soka fxivuj yjpujfxiva,g npora^TSLg TvvaXv\SsvsLV re otXXviXais Kj fxv\. rcu, 
npoThopLTfv^g nporo^TSujv, iLrnsp s^siKVvro nporspov sn\ ruJv ra, fxivroi fx-/\ nspL r-/y vkvy dkka, Ka,r' oi,vtvjv tujv npoTa,Tsujv rv\v 
dpSpa, eyvTujv sv rvj yojp<i. ruiv npoT^optTfxuiv, npoTLSsfiivujv jw. . ^voLfXLV Tvva,k-/\6sviiTa,g, oTov ra,g dhopicpsg vt, rag xp /A^jpoSv 
v\fxujv TvkkoyiTo,^ OTL fxaXkov fxcLys^ v\ kiynra, "'naiv dya,6ov naiTo, dva,yKv\ rw a,vT(u vnoKSLfxivuj yjpvi^ x^ x^ fi' auf v yjpovov 
a.ycibBov npog rvy ksyHTa,v aosv a,ya,oov a,ya.oov v\nsp npog rvjfSO a,k'/\f3svsLV. T os a,fxa, yx svosy^sj sva,vria, vnoLpysLV tuj a,vruj 
na,v dya,6ov xa,Ko'v, npog S\ rvjv rvra Ka,Ta,TKSvv\v ka,fL^a,vovTujv ^iJksl) ju, sTvai (rvfxnipa,Tfxa rS npocrvkkoyLTfjS, x^ dkT^Ssia,v 
ori wg v\ kiynTot, '^^S\v yx dya,6ov dya,6ov sqtv" dkv\Sv\g dm^a,TLg fxivroi nspLiysL rv\v odriav rS TVfxnspa,Tfxa,Tog' f [x yb ovrujg 
npog TYjv kiynTav "'p yx d,ya,Sov dya,Sov s^l" \psv^v\ Ka,ra,^a,Tiv, <rvfxnipa,Tfxa, sqiv otl rd svAVTia, dfxa, dkv\6vj sTva,L d^vvxrov, ss^i 
vrujg v\ kiynTot, ^''nav dyotSov dyadov sc^lv" dk'/\Sv\g Ka.rd^a,Tig ^s a,TrLOv rS fxvj ns^vKiva,L Tvva,kv\dsvsLV dkkv\koig f fxv\ svasys^ 
npog r')iV kiyvTa,v "y^iv dya,Sov dya,6ov kqi" ypsv^vj dno^a,TLV, ^ 35 auro^ tuj aurw a^aa U7rap;^eiv. EIX TA nPOTEPA ANAATTIKA (t). 

'O TKon^g t^5 na,p\iTv\g npa,yfxa,rsiag ha,ns^ujvY\'^. ol [x X} nLqSv^J) a,fx^uj rdg olKsia,g ^o^gag yrwg. ol jw, -yo nsp\ rS 
^ nsp\ ry dnkujg crvkkoyLTfxS ^iikov'^ a^wv SLva,L dvrt rS nsp\ dnkujg TvkkoytTfxS ^akofxsvoi SLva,i fT irxoffoV mc^Sv'^ ex ry 
Ttf KaSoka TvkkoytTfxS^ ol ^\ nspt dno^sLKTLxS TvkkoyLTfjS. aufv knL ki^sujg kiysLV "'sLra, hopiTOLi ri sqL npora,TLg 59 rt 
oj3og Jtj ri TvkkoytTfxog." x^ l^ dkka S^s niqSvJ), otl thi, 

,,._,,. _ , . T» .1 . .. / i .iT 40 «bvicrt, fX^ rag npora^^TSLg svSiujg x, snt fv dnkujg Tvkko- 

(t) Scholia ex lohannis Philopom commentarns (ed. Venet. \ 3, /1 ~ -/» V \ \ ,^ , \ ~ ?v ^ o •> " 

1536 f.) excerpla ad cod. Coislin. 160 et Reg. Paris. 1917 pas- ^^^f^°' '^^'''^ ^'^ '^™? '^ ^^f" ^^ a^7ro<5^eixrixy ^^aU/3etv. yra.5 

sim collata sunt. ad Alexandri quaedam loca cod. Reg. 1919 A =' ^^?' '^^ ^^"^^^ TvkkoyLTfxS ^ TKonov s7va,i kiyovrsg. ol 

sine uUo finictu inspectus est. ^e Ttzpt rS dno^sLKTLKa TvkkoytTfiS fv TKonov civa* (|)cwxovreg 

S2 140 EI^ TO A Ti^N 

ndhv )t, oLVTol ex Tvjg X/gsoog niqSvJ) • eufleiwg ^;^^ sv ^pX^ ^yi^riv [xi<r-/\v ^ctSil^ovTeg x^ jmspo^ 59 opjAvov eTvai olvt^v (jjacri r^g cbiXo- 
on "'npuijTOV slneiv nspi tI x^ Tivog vi trxrv//ig, oti nepi anoosL^iv Xj crocj>iag. (rxc7rvj(n«/-(,ei' (5^£ ^ rct ocuruuv kniyeipyifxiiTct,, 01 u? av 
im(;-'/)yU,>]5 dno^siKTLKvjq." ^evTspov npoc thtuj oti ev tm nepciTL I^tujmol f^.epoc, auT-iJv t%c, ^Lkotroi^Mc, eTvai ^•d'ko[xevoL v.a,Ta.cTy.evcL~ 
rCiV 'AvctXuTixuji' nepL t3 ano^sLKTLKS <rvKkoyL<rfAS ^LcfXsysJ)^ t* l^acnv yToig. c|)0Krl -i^^ on aXKvig Tsyvvig yVe yaepo? »Te [xopiw 
^s npar^ixa.TO. ex tS Tskng Kpivov^J). rifxsic, 6's ksyofxev ori 3t, nepi 5 sc^l, tSto Tyjg yijnu[xivvig -^ ^epog ^ [Kopiov vnci.pyiei' aXkai [jlvjv yj 
T» dnkwg crvkkoyLo-[iS ^Lxksye'^ k, nsp\ tS dno^sLKTLxS, cCkkct, koyLK^ [xopLov y>c sqLv 0ts ^ vno t BswpvprLKov dvc/.ys'^ »Te vno 
irpog [x f jra/soV ^L^klov nep\ rS dnkujg <rvkkoyL<r[xS sqLV <rx,o- t npci>m>iov)' [xspog apcx, vndp^si. kcx,[x^<ivov1) 01 HspLnxTYjTLMi. 
nog, npog ^s nai<rat.v t'/\v <lvc(,kvTLiiy}V iL§'ct<rKci,kict,v nspL th ccno- tmv "^^tujlkwv ksyovTsg otl Jt, otTeXtJug Jt, -^sv^ujg npo-f\ycLysTS fv 
heiKTLKS <rvkkoyL<r[j<S <rKonog ' sv -^ Ttu nepxn, ujg elp-/i1), nepi, koyov, dTekuSg [x otl t^ei smsiv v[xoCg yTuug "0 a,kk-/ig rsyvvig 
ovtS Slxksysl). Kj yTog f^ cTKonog, f ^e fjpv\<rL[xov hrrov. . . 10 yVe [xspog vts [xopiov yVe opyxvov £91, tSto tiJs y^pM^Lsv/^g v\ [xi- 
ij Si TA^ig roLcWTv^. . . . ori yvvi<nov f nc(,pov ^L^kiov 'ApLc^orskhig pog vj [xopLOv v[ opyxvov sqLV." <ikka: Kj -(//eu^ajs • otl ^ '^ fxopLov 
vS^s^g ^Lci[x^L^cikksL, stys AVfg ev rw nspL^^Ep^x-zivsMg (p. 19 b Idi) ^k sqLv v[xsig s^ei^ccre, S^loti vre vno f deuupviTLKOv ire vno f 
KSKpxyev slnujv "yToug [x ^vi x^ sv ro7g ' Ava,kvTLKol!g sl'p'/j1)." vj av npcf.KTLKOV dvoi.ye'^ • dkk' ^S^s [xspog eqlv, vre -^ $eujp-/iTLKOV irs 
Xj tSto yvvi<rLov v} x, exeTfo vodov. rSro Jt, f yvv\<rLov. vi clvtlcx rv^g npct.KriKov sqi. keine"^ av trepov tl chvtviv slvoi,i. et av [iLv\re [xi- 
enLypx(pv\g. y ^vvo(.[xe$ot, rxvrv\v elnslv sl [iy\ nporspov rv\v s\.g ra. 15 pog [xv\rs [xo'pLov sqlv, opyavov cLpa, ec^iv. iirujg jw, »v 01 Hspi- 
[xopia, ^LxlpecTLV elnuj^xev. xnoi,<roLV roivvv rv^v dva.kvTLK-/\v npa,- not.T/\TLKOL dva,rpinHcn f enLy^ei.p-/\[xa, tujv "^tuhkujv yx dviy^ovj) 
y[xa,reia.v rivlg slg ricrcrxpa, [xipv\ ^LS^ikov, Kjiv fxrvo af k^y', (pa<ri, ^l' 01 ^TouV;tol dkkd SeiKVv»<riv ori ^S^s opya.vo'v sc^l. <pot.<r\ ^^ ori 
fxipei nspi SL^g <rvkkoyi<r [xwv ^LO.kiys'^, sv ^\ rw ^' o^ ^^ nspi y^e^ia Tiyy-/\ f oijccTov opya.vov noLsi' nujg Sv kiyere opya,vov 
vk-/\g <rvkkoyL<r[xS, dkk' ev [x riu al nspL ei^Mg rS dnkujg crvkko- sTvxl rvjg <pLko<ro^ia.g tv\v koyLK^^v; •^svS'sg 'p rSro' nujg «^^ f 
yi<r[xS, sv (5's Tw 7' nsp\ etS^ag rS dno^siKTLKS crvkkoyLC^xS, na.- 20 oixeTov opya.vov noi-/\<rsL ; kiyacrL b\ o\ Hspina.rv\TLKo\ otl -^sv^^vlg 
kLV sv [x Tw j3' nsp\ vkv\g rS dnkujg <TvkkoyL<r[LS, sv ^s rw S nspL koyog, nokka,L ^^) riyvaL ra. oIkslo. opyava, noLS<rLV' lo'^ '^ v\ yxk- 
vk-/\g rS dno^sLKTLKS <TvkkoyL<r[jS. rarag ^s vk dno^syo[xe8a,' KevTLKv\ f oiJceToi' op^ocfoi' TTOieT 'tv a.K[xova.. Ka.ra.<rKevdi^ii(TL ^\ 
H^\ '^ f ^^og noLei ^La^opdg <rvkkoyL<r[Lujv dkk' v\ vkv\ v\ d.vay- ol HepLna,Tv\ruo\ otl opya.vov eqLV v\ koyLKv\ rvjg ^Lko<ro<pia,g vrujg' 
Ka,ia. v\ ev^syj>[xivv\ v\ d^vva.rogif<ra.' ctjay) dva.yKa,ia. sr/\, ffoieTfi/ (jjotcrt «^^ on Kpsirrujv sq\v v\ Key^p-/\[iiivv\ riyy-/\ rvjg noL\icrv\g op- 
dno^sLKTLKOv <rvkkoyL<r[Jiov, el ^^ ev(5'e}(^0y«,e'i'i], ffoteT fv ^LaksKTL- 25 ya,vov ri. • ofoi' f f j^aXivoV TroieT v\ y^a,kLVonoLv\TLK-^, Kiyjp-/\^ h\ v\ 
xov, et ^s d^vva,rog, noLsi fv n^otirjTixov v\ f v cro(|)t9txof. TTujg iv lnniKv\, ^lo KpsiTTujv v\ InnLK-/^ rv\g noLii<rvjg ■rv yjxkLvov, raric^L 
vi^xs^ig ksyo[xsv slg 3" fxipv\ S'ia.Lps'1^ rv\v dva,kvTiKv\v <rvyypa,- rv\g ya.kLyonoLv\TLKv\g. ei TotVuc Suj[xsv rv\v (|)iXo(ro(j)tot,f ju. TroieTv 
(j)"/]v; ipa,ix OTL sv [x rw a Xj |3 yu.epei rrept na,vfg st^g crvkko- rv\v koyLK-/\v, ra.g S\ dkkag Ksy^p'^^, svps$v\crov'^ :^ a,kka,i riyya.L 
yL<r[xS S^Lxkiysl), sv S\ ruj y k^^ [tJpsi nspLrS dno^sLKTLKS crvk- Kpsirnig rv\g (f)tXo(ro(jJtag, onsp cLronov. opyavcv Sv eq-t rvjg 
koy Lir[nS, dkV sv )x rw y' dnkiug nspi dnoS^SLKTLKS (rvkkoyicr[JLS,3o (J)iXo(ro(|)i'ot,5. '^fxsHg S\ kiyofxsv otl x^ noLsl rv^v koyLKv\v ^ x/- 
Iv ^e Tto ^ nep\ opiqLKvig vkv\g rS dnoS^eiKTLxS <rvkkoyL<r[JLS. rSro yjpv\^ avTv\. ol 'AKa.^-/\fxoCLKOi ^LKaqou Ka.$s^o[xsvoL ^a.(r\v otl Xj 
Sc-T a! [xipog rujy h' ,^La,LpeL^ exg rpix rivd r[xv\[xa,Ta,, slg ■v nep\ [xipog sq\ rvjg ^Lko<ro^ia.g ij koyLKv\ k^ opya.vov' el jw, '^ vno6v\Tvg 
yevecrsdjg <rvkkoyi<r[AS, elg f nsp\ ev7tcpia,g npoTo[<rewv, elg f Trepl koyag s^v\pv\[xivtig ^ dno<rna.3ivTa.g eK t<jjv npa,y[xo[rm, opya,- 
dva,kv<reujg <rvkkoyL<r[j<S. sk thtv tS T[x-^[jLa,rog eKkv\puj<ra.TO vov sc^lv, et ^e rvg koyag ka.^-/\ rvvovTa.g ToTg npcLy[t.cx<rL, [lipog 
rv\v snLypa,(pv\v f napov ^L^kiov x^ snsypo[(pv\ 'AvocXuTtxot. ^eT -^ 35 vncLpysL. mv ri f ksyo[xsvov; dv sl'nY\g on sk ^o Ka.$okLKujv ko,- 
sl^ivaL oTt 7revTot)(^ujg Kiyji-/\]) rvj dva.kv<rsL o'ApLqoTikv\g' Jj -p ra.^a.TLKujv Ka.$okLKov crvva.ys'^ <rv[iLnipa.<r[La., ensLO^vl koynjg [xo- 
rdg npoTa.<reLg dva.kveL eig Tyg <rvkkoyL<r[xiig, vj Tvg <rvkkoyL<r[ic^g vyg tka,^sg [xv\ s^a,p[xo^ivra,g rolg npoty[xa,cri, to'ts opyavov 
cig T«.g nporaireLg, v\ Tvg crvv$indg crvkkoyLcrfi^g etg Tyg dnkSg, sqLV v\ koyLK'/\. dv ^\ sn\ ocurdj^v Ttiuv npa,yfxo(,rujv ka^-/\g ■vv ko- 
v) f y' nokkcLKLg ^ |3 <Tyy\[xa, dvaX4sL x, dvcLysL etg f a! <ry^[xa,, yov ^ elnv^g "»5 "^yjh dsLKiVv^rog, f deLKiv/\rov avTOKiv/\TOV, ^ 
vi fv koyov dvakvsL etg f <ryy\[ia.' fv ^ ha.keyofi.evov ri epujra,hQ ■^yyj a.pa, a.vTOKiv/\rog^ x, snsL^v\ sk S\jo Ka.Ta,<pa,TLKujv Ka,6oh- 
vno TroTov cryy\[xa, dva.ys'^ npocrevey$sLg koyog. nakLV rSro f kujv jc, <rvfxnipa.<rfJLa. Ka,6okLKov <rvv/\y$v\ nepi olvtujv tujv npa,- 
nsp\ yevi<re<xjg <rvkkoyL<rfxujv, rnTiqL f a. TfLv\[xa., eig rpia. ^oci- yfxairujv (r^g '^ koyng crvv ToTg npoLyfxa,a-LV skcL^o[xev), rore ujg 
peT^ r[iv\[ia,Ta,, etg rd rpia. <ryy\[xa.Ta., etg Totg /-ctgetg, etg f Ihiujg [xipog ^eT ka.^eiv tv[V koyLKvy. v^ vk snei^v\ v\ koyLKv\ 'ApLqorikng 
nepi yevi<rs<xjg <rvkkoyL<rfxujv ofxujvvfxwg rw yivsi. tysLg v^ rv^v sqiv, >]^v] y^sipujv v\ IlXotTouvog ^Lko<ro<pia. Tvjg rS 'ApLc^orikag ' 
atTtotv TV\g snLypa,^v\g dfxa. t>j eig toc [xopLO, S'Laipi<rsL. scp' oTg^Sjw- "^^IlXotTujv yx sS^s-^Sv^ TijgkoyLK7\q'ApLc^orikiig, h\'ApLqo- 
a^^Lov eqi ^^vi<ra.L n a,v etij v\ koyiKVj 'ApLqoriksi, norspov [lipog rik'/\g shv\$Yi t% nX.aTujvog ^t?wO(ro(|)tag. ^ v hd rSro ncLkiv 
^ [KjopLov v\ hpya.vov. x^ ol 'x "^tuJlkol Ka.Ta.<rKsva.'C,ii<rLV on [xipog Kpsirrujv '/\ '^Ep^xoyivag rirfyv^ rvjg Avi[xo3ivHg p'/\Topsia,g' ^ ^^ 
sc^tv, 01 h\ IlspLna,Tv\TLKOL OTL opya,vov, ol 6\ ' Ay.a.h''/\[xoLLKo\ rv\v ''Ep[iLoyiv/\g so's-r\$v\ Tvjg Av^^xoSivng pvjropeia,g, c)\ A'/i[xo3ivvis vk nPOTEPnN ANAATTIKnN. 141 

i^e^^vi T'^5 '^EpjuLoydvaq Tsyy/ig. txvtcl sl(n ra npoTsXeict, t3 Tta,- Tijyt\ tic, u<rch Ssm. f y) Qeujpiiv k^ dn' (Jlvth tS ovoiJt.oi,Tog ^ij- 
povTog ^L^Xia. sv oti; -/j Ttpa^ig. Xx^>-'" ^''s " A rui>'AvaXvTiKuv'Ajt- "kcv sc^iv iwg ^iqi TTspi Ty\v Twv fieiuuv o-\piv Ts JCj 7i/uj«v rtifxiivei 

roreXif; Cod. Par. Rcg. 2061. ^;^^ T OpSiv Tot 'fisu*. SlO ^ TYiV dsujpVlTM^yiV ^Lko(rO(l)MV eT!iqVlfJLV[V 

'Eff' aij-r ^-^ -r Ks^xXaiov TYiq "KoyixTJi; Trpccjfxcf^TeMg oIttyiv- (pcijA, sivct,i 6s(ujv ts x^ tujv ^v^rei '^ivofxsviuv ^ avvsqMTwv' v\ ^ 
T^jxorag v\ixS,q^ ^"^[^^ ^^ W" '^ ntWoyKrjui^ oivctXy<riv, (S^eT y^ Tvg 3 twv rois/rwv yvwa-Lg 6"^' ccvtw (rnnS^vig a^i*. hdoi, S^s Tot QeujpJ- 
yeix}fjiJTpot,g npokac^SLV Tivcf. (TVfx^atXKoixsvai, s\g tv\v t(uv cvXko- fJLsva, fxvjTS sn' kWa, tlvo, t-/\v dvot,(popa,v tfSL fx-/\Te sv cturoT; rsp- 
yLiTfXijjv SsujpMv, Xj Tsujg npujTOV slnew nepL rt xccTa.yLvofxsScc it, nvov ti jcj ti fXLov, v\ thtujv yvuj(TLg, ycra noi,vTxnoi,(n nepiTTv\, y^' 
Tivog npobyfjLot,Tog v\ noLpStrot, <rx,s-pig Tvyyia.vsi. )tj Tv* fKv\ aina,pTuj- av oijcsl'* ^iko(ro^\.ci,g eXv\, atrot, fjLot,Toi,Lonovioi, Tig. noLvrg ^^ fioCkkov 
fjLSv Totg yvujfJLOLg vfiujv, npog ^ f ri dnoxpLtng iquj f nepi dno- olxeHov ^LkorocpU f fJL-/\^sv elxv\ uj<rnsp ^v fJLv\ npoLTTSLV «raig Ss 
^i^iv, npog ^s T TLVog v\ (rxe-^Lg snL(^v\fxv\g dnohLXTLXY^g. ec^i §s 10 fA,Y,Te Qeujpew, dX^ ^x,^"' °/"'*' of^oi^^ tv\ npoLpei ^ ty\ dsujpia,. a 
dino^eLiiTLy.-/\ ]x snLq-/\fA,v\ vj e^ig a,VTv\g Tvjg dnoSsi^eujg y\ oTov dvex- «yo Cyaot* ra >tp yeujfJLSTpioLV, ujg ofovToLi ts x^ na,pa.^clkkv(ri, rio 
^oirv^Tog tS <rvkkoyL<rftS xa,Ta.k-/\'\pLg, dno^sL^Lg S^s y\ svspysia, Tv\g S^ixksxTLxvjg dyi^pv\qM fjLspsL ' TtpuJTov p} -^ y^s yeujfJLSTpia, TY\g 
yivofJLSvvi (TvkkoyLc^LXYJ fLsQohg. npog TVTOig SsH v\fA.S,g jc, rct^s xvpia,g ksyofxsvv\g ^iko<ro^ia,g fiipog, (ju; (pa,<rLV a,vToi' tnsLTO, ^'k 
eiSsva,L, n sqi npoTa,<rLg ^ ri sqLv opog sv <rvkkoyL<rfxw, ri rs a,v^g x^ y\ dqpokoyia,, fxopLov nujg S<ra, rv\g ysujfjLSTpiag, nsp\ dsiujv TS 
in)klkoyi<rfJLog, nolog ts o TsksLog x^ ffoTog drskv^g. fiY\ 6a,vfxa,- 15 x^ (pvtrLxojv ytnujv n-OisT^ r^^v Ssujpixv, wv v\ yvuj^ng sv a,vTY\ 'p x*- 
<r^g ^s sl T^v npoTa,nv tS opa npoTsSsLxa, • h-A<rofxe6a, ^ OAJT^g kov ^ Tifi.Lov sy^ei. ■ npog S\ TVTOig naifJLnokk<i eqi tujv dno Tv\i 
ev Tuj QpL<rfJLijJ tS opy. naja^jao-u £1,- tS tt^utov tSv u^ote^wu 'Ai/aXvrt- yeujf/.eTpia,g npog ^Lko<ro^i,a,v fjpY\(rLfJLaL, Si' oL elxoTujg (rnnSct^sl)' 
^ Hwv Cod. Reg. 1918. To Ts yj fj.Y\ nepi tujv aX^v\Tujv fjuovov ^v koyov noLsi^ dkkd nepi 

'H koyixYi Te x^ <rvkkoyLqLxvi npa,yfia,TeM vj vvv Y\fJuv npoxei- tujv sxnsnTujxoTujv rs rvjv aLL^v\<rLV ^ voy\tujv y^p-/\a-ifi.ujTa,Tov tv\ 
fXevv\, v<p' v\v v\ rs dnoS^SLxrLxvj ^ y\ S^La^ksxTiXYi rs Jt, neLpa,qiKv\ 20 yi^ (pikairo(piav deujpitx,, eXye cu d(rujfia,Toi re :^ vovjrccl yo-ictt npuj^J) 
in re cro^Lc^Mvi fiJSoBog, tqi pL tpyov ^iko<ro^ia,g, yijpujv^J} ^\ ajvrv] x^ Tift.iujTepa.i tujv aiX^v\Tujv, uJv o ipLko<ro^og Qeujpv\TLxog. . . (wv 
^ a,kkaLi TLvsg snLqvjfJLOLi rs k, rsyvai, dkka, noLpa, ^iko^ro^Mg ka,- yS^sv olovrs na,pa, rvjg dypv^qn ^LxksxTLKvjg <rvvTskSv slg ^Lkoc-o- 
^ScroLi ' ToLVTVjg '^ v\ Ts svpsrig sqi ^ y\ <rvqc)L<ng x^ y\ npog tol xv- ^mv ka,^siv • Slo ^ ujg na,VT(ina.<nv oLypv\qog re S(ra, ^ nspiTTV] 
ptujToLTOL ypv\cng. S<ra, ^\ epyov oLvrYJg To7g ij, Xj fxspog sTvoll ^tko- S^Lxa.iujg a,v rvjg ^Lko^ro^a 6sujpia,g s^opi^oiro. s?)c ens\ opyoLVOv S'\ 
cro^ia,g hxsT, ol S^s v fJLspog dkk' opyoLvov 0LVTv\g ^a<r\v sTvoli. . . . 25 jc, i? fJ^epog (|)tXoo-o(j)tas ij dva,kvTi,XY\, ^i* tSto skoLTTovog v\fuv sqou 
el S^s fiv\ noL<ra,v ksyoisv ri)v koyixvjv npoLyfJLa,Tsia,v npog svps<riv ts ^rnaSv^g d^M' v\ ^ trnnSvl tujv opydvujv r^ ruuv yivofJLsvujv v\ Ssi- 
X, cru^ctcTiv tujv ic^ ^Lkoro^iav 'C,'^Tii fxsvujv ty\v dva.^opa,v ty;eiv v\ nvvfxevujv ^l' olvtujv d^icc xpivej). Alexander Aphrodis. f. 2 sq. 
Tujv xa,T' aikkv^v sniqv\fx-/\v rs ^ TsyyY\v nvd dsujpnfJLivujv re j^ ^v\- 'H.^v] [jl, i^/^Tv IvtoT; npoka^Stnv sYpv}'^ <Tvyypaifiy.a,<nv, vx 

rvfxsvujv, dkk' SLva.i tlvol sv avTvj Ssujpnfxsva, rs )c, X,'ATis fxeva, a, oLTonov 6's vnofxv^<ra.i x^ vvv, ujg t^ sqi rdi, o^sikovroL npoksys^ 
npog ^^sv sqi yjpv^nfiLa., npuJTov jw, <rvyy^ujpv\(rii<rLV svkoyujg vno 30 sxoL^qa 'ApiqorskixS trvyypoLfxfJLoLTog, ei fXY\ ri tujv xs^a,kxiujv 
tujv dpyaiujv, o\ fJLsypi yjpeia.g npov\ya.yov ty^v koyLxv\v npa^yfujL- a,VTo6ev siv\ ^a.vepov, trxonog, yjiY\<nfxov, ToL^ig dva,yvuj<reujg, aXria, 
Teia.v, opya.vov a,vTv\v dkka. fxv\ fxepog ksye^. eTroL §s xolt' OLvrvg smypaL^v^g, sl yvY,iriov rS ^iko^rocpa f ^i^kiov, v\ slg rd xs^xka,iot. 
'^ A XP'')''^'/^'"' ^^'^^ ^'7'*' opyoLvov.^ ^ Ss V yjp-/\(nfxov ec;a.i fxspog hoLipsng' npoj-^^ruj ^s ^ t^S^ofxov, vno noTov t% (pLko(ro^ia.g fxi- 
tv, el ^s T y^pvfLfxov ^s^knov rs x^ nksiovog cffy^^g rs ^ npa,- pog dvoLysJ), ^ ei okujg vno n tujv fxspuJv y\ S. npujrov fxsv yv 
yfxa,Teia.g ol^lov, Xj xa,r' OLVTvg eqa.i ^ y} ^eknov rvjg koytx^g ^S nep\ rS <rxonS pviTsov. <rxonog tw ^iko<r<i^uj slnsw nspi dno^si- 
fJuopLov opyaLvov ^Lkoso^ia,g )^ tujv clkkujv reyyuJv re ^ sniq-/\fxujv, ^sujg. dkk' snsiSvi ^ dnoS^si^ig (rvkkoyi<rfUig ng sc^i, ^v\kov on ^sl 
-p Ss skoLTTOvog crnaSvlg aipLov fxspog, xoLiroi -v opyoLvov sv n£<n rS npujrov nsp\ rS dnkujg crvkkoyL<rfj3 S^LOLkoL^sTv ' nokkd i^ <rvkko- 
ttj? fJLspvg ipyn ^evT6pa.v yujpa,v tyei. tn el ju, <rnii^ciX,oiro wg yi<rfxujv sfS^v^. Tvce. ^^ sx ha.ips<rsujg fjLciQujfxev no<ra, s<qi <rvkko- 
'yvfxvoL(riov rvjg ^La,voia,g npog svpstTLV tujv sv rcTg fxsps^n ryjg (piko- yiTfxujv sT^v], sTnujfxsv vrujg. <rvkkoyi<rfxog yvu}<rig sqiv, v\ ^s 
cro^ia.g ^'/]ry/^sva>v, ^ yrujg dv tyjV tS opyoLva yujpa.v eyoi ' el ^s 40 'yvuj^rtg fxs<r-/i 691 ry re yivuj<rxovTog )c, ry yivuxrxofxsva. rpicuv 
&ot TYiV sv oLVToig dkv\6sioLg yvuj<riv, fxopiov «v ysvoiro rvjg 6su)pv\- thtujv ovtujv, yivuxrxovTog yvuj<rsujg Xj yvuxqS, xa.6' txa.qov a.vTujv 
rutv\g ' exeivv\g ^ v\ yvuj^ng rskog. ri ^s t xa,kov eyjjroL v\ tujv sqi rv^v ha,lpe<riv noiv\(ra.t^ rujv crvkkoyi^rfxwv, rS yivuj^rxovrog, 
dy^p^^qujv x^ ty,v koyiXY\v fJLsSohv 6eujpia, (rnaSvig olv d^ioTro, ujg Tv]g yvuxreujg )t, ry yivuxrxofxeva. Xj sx yL rS ytvuj^rxovTog yrwg. 
atra rijS (|)tXo<rc(|)tc<.5 fiipog-, rd '^ (rnv^/jg d^nifxeva. S^eovrujg v\ f ^jvuj^dcov v\ vSg sqiv v\ ^ioLvoio, v\ S^o^a, v\ <pavTOL<ria, y\ ctf^ijff-jg. 
in' a,kkoL TLvd ty\v dva,(popdv tyei d sqi ^i' avrd oLlpsroL, v\ ev 45 dk)^ fx vSg x^ v\ OLTSv\<ng y (rvkkoyi^e'^, [x vyg ujg xpeirrwv 
ttOroTg eysi ■r Tv\g <rniiOv\g d^iov ^ ^^ v\ rS noLvvg ^ y\ tS rvyov- wv ry crvyXoyX.stiy ^io )^ SHog nXajrTvo^g ^Y\(ri nspi avrS on 
Tog yvuSng ^ikocro^ia^g d^M (tvict, yv oLfJLSivov dyvoe^i^), dki^ v\ v\ a.nrs'^ ^ S x^ na,vTv\ sqLV dva,fxa,pTv\Tog • J; '^'' oLnrs'^ a,nka,ig 
.TMt Qeiujv Ts Xj TLfxiujv. Ta.vTa, h\ ic^a,i wv vl ^v<ng ^v^fxinpyog, sm^okcug yivtu<rxujv rd npoLyfJLoLra,, v\ ^S^l r^v dpyv^ ««"rs^), v^ 142 EI^ TO A T12N 

ofxoiwg XrCiT' olfJL^^ji) eqlv aivdfJi.dpTviro^;. v^ M ^e aCQ-^<rii; lu; yzi- i{^y\ v^ yrs ffXsiova yre eXarroi^a. j^ If jw? toIc, f/p rocOrct. ^uo 
jod^vujg tf^(Ttt4 ry (TuXXoyi^SiS^ y cruXXoYi^e^. aXX' yiJ^s 5^ (f>*v- ^t|3Xiojg rwv AEVTspm ' AvotXvriKijjv S^iS^d^SL nepi a7ro(5*sigsuj^ ev 
roKriot cru^.^07i^s2) • ^ «^^ riuv yno ryjg cd^-^crsujg (pccvsvrojv qxirii; ^a roTg Tottoj? nspl ry (J^iaXsxnxy a-vXh.oyia-iuS, Iv <5~s roTg ^ocj)»- 
lcfl ^ r-/f/3>]crig • r^g cit.L<9^i](rstjos ^i^ (rvlXoyi^ofxsvTig vSs v[ ^uXar- ^iJtoTg '"EXiyyoig nep\ tS (ro^i.qMS, vy^ 'iva, a.vTw f^p-^(rM[j.eQai., dlX 
TiKrcK, oLpct To, K^ Twv cd^Yi<r£MV (pcn,vsvrci irvWoylcrciiT av o y) 5 'iva. ix-^nors clnATojjui.sdx vno rwv y^pwfxsvm cturcw* ^w ^ "^o^t- 
(rvWoyKTfJuog x'v/]crt5 sqi.v ct^' srspn sig trspov sk y) kWv oiXKo qLnvg 'EXsyyng snsjpot,yps, ^ Toi,vrcc jw, nsp\ irvXkoyicr fniZv ^*)- 
cnAXo7t^s3 Jtj yx ^v S'sS'ofisvov '/] <5's ^a,vra,iri.A fj.ovY, rs )t, rij- TYjirofJLSv S^s nspi noiujv avrco svrctuSa "kojog. (pxjx ori nspi v^s- 
pvicrig sqi Tijjv rvnujv tojv olI^yjtwv x^ nksov ^^sv aiv sx, rv^g caai-/[- vog TiiTiuv dXkoi nspi rS aLnkiug ^ koi,$oXh irvXkoyLirfJiS. ^ ^ 
(Tsujg iS^s^ocro oTMv • (^ctVsi 701^, wg slnov, toiKS fxakkov y\ kivyi- crKonog irog. . . ri^v os ctlrictv TYJg sniypoL^Yig C'']^^'^^''''; '5'* "^ 
cTsi, uJg X) THVofJLoi, ^Yjko^i' (poLoqaLirioi, ydp rig sqi, rnTsqi tujv ^oi,- 10 'AvaXvrixot sniysypcn.n'^ x, y TTspi (rvkkoyicrfLMv. ksys'^ -^ ocvct- 
vsvTUjv (^oCcrig • yx apct ycJ^s i^ ^avracrict, crvkkoyi^s'^. ksins'^ yv Xu^Tig n'oX?voc.)(,'^S * ^ "Ir 'l ^^ °^^ ^tS /^^'''J 'S ^ ''"''^^ (Tuvflsrwv sig 
i^ §0^01, :t, :^ (J^iocvoict. otXX' si sfxoi,6ofj.sv cug '/5 i^o|ot- crvfinspoLTfJLa, rct, a.nkX, y\ ypujv'^ 01 ysu)fxsTpa,i, Xj i| ruuv cjjucrixiuv crw^ctrwv 

V.:-' scfi S^MVoixg, ^YJkov wg y^s cii.vty\ irvkkoy.^Qs^J). ksins'^ a,px rujv stg rct rsircra^pa, qoiys^ia,, x^ y\ slg ra, otxsTot si^-/\ rwv cruXXo^icryatwv 
7vuj(7ixujv r5<|g yfjvyyjg fxopiujv fJLOVY\v ty\v ha.voia.v (TvXkoyX,st^. a.va.yujyf\. Jt, aXXujg ^\ noKkarfujg ksyo[JLSVY\g ilva.kv<rsujg, tqi m- 

# insi^Y\ ^s (TvkkoyicroL^xi ri fXY\Mvog ofiokoyHfxsva Xvi(|)9svrog clfiY\- 15 ptkoL^ovra, slnslv ^''dvoLkvcrig iqtv dvoLKOLfx-^f/ig in\ "^ nporspov x^ 

yiOLVov si ^ crvkkoyicrfxog i<qiv otovst (rvkkoy/\ tlvujv koyujv (t=v r% (rvvdsTsujg f cttriov." odsv ol^lov ^Y\rY\ira.L st irvkkoytirfJLog 

<^ dxpi^^ rS iTvkkoyiirfiS opov npdiovrsg slo-ofxsdoL), (J^sT noLvrujg crvvQsirig sc^i 3c, <rvva,yujyY\ nksiovujv koyujv, y>t oLvoLkvcng, ^ioi rl 

iv ruj crvkkoyLcrfiw ^oSyjvo,: TLvoLg koyng ujv ^si t-/\v <rvkkoy/\v x^ r'/\v nspi tujv crvkkoyiorfxujv npa,yfxa,rsMv 'Ava,kvTLKOL snsypa-^svi 

(Sov tvujcnv -rv crvkkoyi^ofxsvov noLs^i^. Tnrng av mg koyng, olg tS^sL -^ fxoCkkov <TVvBsTiKa, inLypa,-^a,i. 'iva, Sv xvroSsv Y\fjuv a.va,- 

yjpY^crz^ <rvkkoyL^ofxsvog, x, «.uryg ^vuKTSig rtvotg ovTa,g a,va,yxY\ 20 cpavv] ^ TYJg sniypa,(py\g aXria, v^ y\ rS ^i^kia ha.ipsTLg, slnuDfisv 

SK Tulv koLnujv TY\g •^/'^XYJg fxopiujv slkvj^dxL • •/] '^'' Tvkkoyil^ofxsvY^ yrujg. ^La.Lpsi'^ tSto -t ^L^kiov stg xs<pcl}.a.ioL rpioL, x^ ^lS^oltksi 

icp,v ij ^Lclvoia.. a.va,yK-/\ av noLTo, y\ ix rS vS y\ I^ cttjvjcrsujg x^ YjfJLoig f fx npuJrov fxspog ty\v ysvsTiv rS TvkkoyLTu^, t ^s S^sv- 

(j)avrct(rtag • fxovY\ '^ a,l3Y\Tsujg -/^ ^avroLTioL' ^lo fiSbkkov «S^sT ks- rspov ri^v svnopiav rtuv nporoLTSujv, 'p ^s rpirov t-/\v slg ryg Tvk- 

yeiv ix, ^OLVTOLTioLg, insi )t, ^vujv rig TvkkoyLsll), rctg a.pya.g ix koyLTfxng a.va,kvTLV. ix rS rpiry av ty\v inLypa,d)Y\v inoL-^ToLro 

^a,VTOLiTia,g M^OLfxsvog, Y^ynv ix ^o^-/]g. TxonsL yv ujg sk tujv elp'/\-2S olts Kvpiujripa,g x^ TsksLOTspoLg ycnjg TY\g a,va,kvTSujg' noCg '^ Tvk- 

fxivwv oivxyKY\ noLTa, fxova, tol rpia, sI'^y\ tujv TvkkoyiTfLujv dva,- koyiTfxog Ig otvctXucrsujg svpiTxs'^ tyujv -^ oixsTov %YifxoL. aikkuj^ 

^ottvsi^, Xj fxi^rs nksiova, fA.-/\TS ikaTrova,' -^ ^;^ ix rS vS rd,g a,p- rs etcJ^ujg ty\v dvoLkvTtv oTM ^ ty\v TvvSsTiv (c* '^^' dvskvTS, 

y^oig M^OLfxiv'/\ y\ S^Lctvoia, TvkkoyLsi'^, a.g Xj xakSfxsv xoLvag ivvoiag, tolvtol tvvSsHvxl y ^v%spsg), bxstl ^\ rvvoLvriov ' x^ ^^ i^iujTy\g 

Xj noLSL -^v dnohLXTixov TvkkoyLTfHDV, ds\ dkY\Sy\ ovra, Jt, fxY\MnoTe iniqa.'^ [x crvvSsTSLg ovofxoLrujv ^ p-/\ficiTujv stg 'p X070V dnorski- 

ypev^ofxsvov, insi x^ oll xoiva,i tvvoLOLL Ig ujv TvkkoyiTfxog olsl 30 (Tctt 3t, slnsiv, oXov 1$ujKpa,TY\g nspLna,rsi, ^La.kvTa.L ^\ ^KirL oT^s ^ 

dkY\Seig kj oLvnnLqoL' v\ ty\ So^y\ crvfJLnkoLxeHTOL Ig «.urvjg rctg dp- elniiv noiov fiiv iqi t ovOyU.ot. ffoTov ^s "V pY\fxa,. JIporepoL ^\ 

ydg tS crvkkoyLTfJtS <^^0? ^9 ^^^^"^ 'f'" (^'iot.XsxriJtov TvkkoyLTfJLOv imyiypa.n'^, insi^^ nspi rS dnkujg crvkkoyiTfxS ivTOLvSai ^vjtrt 

(^otXsxrixov xoLkJfxevov, ^lotl iv raug xoLvaig TvvnTiaLLg Xj rctTg rS dva,koySvTog vkY\ Jt, xujp\g eL^ag ovrog, Xj ineL^Y\ nporepov t 

^■fjog dkkY\kiig ^La,kiKTOLg roTg Toivroig ypujfxsSa, TvkkoyLTfxo'ig), 05 ^sVog rcuv otxsttjtjv stf^ujv, ^svog ^\ xa,Sokii TvkkoyLTfJLog rujv 

« rrotvrujg dkY\SsvsL dkka, nors x^ •^svts'^, ins\ x^ v\ S^ii^a, tololvty^, 35 ctn-o^sixrixtjuv x^ rujv koLnujv <Wo st^iuv, tuc^-s stxtirujg sv ofg jw, nspi 

y>c otst dX-/^Y\g (nokka,\ '^ Xj •^evSsig iv dvSpujnoLg S^o^ou) • y\ rpi- rS yivvg olvtujv ha.kiys'^ HpoTspa, iniypa.-^sv, sv oTg ^s nepi 

Tov Tvi ^a.VTa.Tict, TVfxnka.KS\.Ta, v\ ha,VQLa, x^ ra.g dpya.g tujv T^jk- tujv sIS^ujv, TariqL nsp\ rujv dnoMixnxujv, ^^Tcfspa, 'Ava,kvrixci. 

koy LTfxujv Ig cturvjg ka^STO, Tvkkoyi^s'^, x^ noLsl ^ TocpLc^Lxov ori (5's ^vvjcTiov ry (IjtXocro''^!)^ 'f |3ij3L'ov, ^vjkov (|)ot.o-t '^'' wg rscr- 

TvkkoyiTfJLov, ds\ ypsv^vl ovra,. . . ofiLoiujg S'^ ^ ix rS yLvujTxo- TaLpoLKOvra, svpiS-/\ rujv ' Aya.kvTLXujv ^L^kia, iv roL^ig na,ka,L0L7g ^- 

fiiva ra avra, rpia, efS^v^ supvjtrsig, ^Lskujv arujg. ra, npaLyfj.a,TaL 40 |3Xio0v]Xot.ig, x^ rd riTTOLpa, fxova, tolvtol ixpiS'/\Ta.v moLL 'Apiqori- 

nepi ujv TvkkoyLTfxog, y\ de\ ujo-oturujg sj^si, Xj yive'^ nsp\ kag, x^ npog rSro vM\g dfKpi^akksv. x^ Iv /a rtw npuJTw /3{/3Xt'ti) 

auriJuv TvkkoyLTfjLog dnoMixrixog, v\ vMnore uJTa,VTujg sysi, x^ ^l^atksl YifxoCg nep\ rS sf^g rtjuv crvkkoyiTfiujv, iv ^l rw Ssvrspv^ 

yivsl) To^iqiKog, y\ nors fx i/rujg t-ysL nors S^s y^, «Twg, Xj yive"^ itepi rvfi vkv\g. ^^og ^ kiyofxev rwv <rvkkoyLTfiix)V "V avfxni- 

^ia,kexTLKog. ix ci\ Tv\g yvujTeujg vrujg. v\ yviuTig y\ oLnraiqog poLTfxx, rJXvjv S'^ rag nporoLTSig' ujg -^ '/j uXvj ^vsxct ra tqL, kiyuj 

sq-i J^ dkY\S'/\g, )tj 7tvs3 ffspt a,vTY\g TvkkoyiTfLog dnoosixriKog, 45 S\ rS siS^yg, yruj x^ aX npordTSLg rS <rvfxnspoLTfxa,Tog tvsxa.. h- 

ij otst •^ev^v\g, 3t, ^ti/sj TocpLc^Lxog, v\ nors [x dkY\SY\g rrors S\ roLvSa, ysvof/LSVog Qsfxic^iog dnopsT kiyujv ''''a.pd ye' Aptc^orihii 

^ev^^g, Xj 7t'vs3 ha.kexTLxog. 'ixa,qog ^s tvtujv TvkkoyiTfxog eqi yivvY\fxa, rd 'Ava^kvTLxd vj y;" xat (pY\Tiv otl ysvv^fxa^ra, y! 

iqtv. Sv\kov dpa. ix thtujv oti rpia, fMvc^ eq\ rdrujv TvkkoyiTfxixlv olvtS vx tc;iv ^atvs^) ly^ flsTog nXarwv cruXXo^itftxiyg x^ dno- nPOTEPnNANAATTIKnN. 143 

^eiXTiJttu; ^spojuevog IV re tw ^otifJ^ujw )c, ev ncl<rtv avrS <)(sS'ov roi (ruXXoyi<r^oi yivov'^ sx rwv xtiXujv, x^ milg OLVTvg elg exsivyg 
ToTg ^Loika^oig' (jvvTxPoiL S's airfv Kj Ts^^vujTai kavoiti, tkti f npo~ ava^oyu.ef." sv olg jji, nv nspi tyi^ twv (ruT^XoyKrfxiilv dvoiXv^rsvjg 
KSijULSVov (njyypoi,u.iixx yS^sv a,Tonov. k^vjg l^yiTviTsav noTspov jJispog nsnpa.yfxai.TSv'^, T(Xvt(X 'Ai^aXunxa HpoTspot,, sv otg S\ nspi Tiuv 
e<^w \y\ opyxvov vi koyix.'^ ts k^ SiciksxTM^ npccyixaTSM T^ijg (^^iko- dnoosl^sujv, Ta.vT(X ^s 'Av&kvTMX /n, x^ xvTcf,, tqspa. ^s snt- 
(jro(|)ia$, snsinsp ivavnujg 3t, SLc/,^opujg ^oxsT T0T5 nctkctio^ig nspi 5 ypx<psi. Alex. f. 3 ^ sq. 

c(,vTyig ' ol jw. )^^ 1$tujmo\ xvTmpvg jixspog ccvTviv a.ns(pxivovTO, Tolg 'AmXww* ksyovj) ncivTciL, to. npo Tv\g * hjto^sMTixY^g ^i^hct, 

oXkoig <Wo jJLsps^Ti Tvjg ^Lkouo^Mg aA>T-)iv dvTLS^iXLpSvTsg, ol Ss x^ aurvj vi 'AnoSsLKTLX-/i, wg ju, 'Aks^xvopog oie^ Xj sxsivw xat 
Hspinot^TviTucoi, THTsqLV ol d,no 'ApLc^oTskvg, opycLvov, 01 Ss dno t-^5 ij(^vo; svtccvSoi, knofuisvog ^ t« ixsivv nxpa^pa,l^ui)V vj y.STa,^pcu^{uv 
*Axo(,S-/lfjLia,g, ujv sip, j^ IlXariuv, 3^ fxspog x^ opyavov (pa.ivov'^ ki- ^Lkonovog,, dno tS nspi dvakv(rsujg crvkkoyLcrfJi.S' tQto y) xpeTr- 
7ovre5. Jtj ol ju. ^roiV^coi Tomruj tlvl koyuj f cTvaj avrvig fxspQg 10 tov sqi Jt, sniqYjfiovLKUJTspov. . . a.kkx Jt, t rag XTsksig a^vkko- 
iKtToi,(rKSVo^ii(ri. nspl xara^iVe^, <pa,(n, Tsyy-/i TLg v) Im^^/j/AV], et yLCTfJMg eig ryg rsksing dva,ysiv dvoikvsLV sIuj8sl xaXeTv vj n%ka,ia, 
fxvj dvxcpspoiTO slg sTspxv TSfVYy vj eig snLi^-/^fx-/[V u5g fxspog y\ fxo- ^ nps(r^vrspx ^Lkoa-o^ix. cod. Reg. 1917 in marg. 
ptov, avTijg sxsiv/ig fxipog sqiv ij fxopiov. ei rotvuv y[ ^Lko^ro^M eTffe ^x Slo, ^pxyjujv rig y\ npodscrLg ot, rig o (rxonog nx^rvjgTAa 

KO.TO.yivs'^ nspL t^v koyix-^v fxsSohv, YjTLg hk dvcLys'^ etg STSpxv rjjg avaXurixiJg imq^^fxvig' npoSjs\g Sl -^ "nsp\ ri" onsp eqi» 
TsfVY[V \ inLc^Y^fXYy iwg fxspog \ fxopLOV, y\ koyLK-/\ kpx TY^g ^Lkocro-i% xlnxTLKYJg nTaiasujg dnxLTYjTLKOv, x^ f^rivog" ^evtx^g nruj^rswg 
diixg icp, fxspog y\ fxopiov. fxopLov fx yx 'iqLV yre -^^ tS 8sujpy\tlkS ov, t>jv dnoSo^riv inoLY\(rxTO x^ xItlxtlky\v nruj^rLv, fxovov slnujv 
are r? npXKTLxS fxspog iqiv ' T -^ fjuipL(iv Tivog ^ r^g vkY\g xoiVooveT "TrejDi aTTo^ei^jv Xj inLcf/\fXY\v xnoSiiKTixv\v" v\fxiv KXTxkLnujv -r fxt- 
Kf t3 iTKonS exetvuj y e^-l fjJpLov. rw jx »v npxxTLxuj y xoivwveT* TX%-/ifia,Ti<rxL jc, eig ysvLK-/iv nruj^rLV tx slpY\fxivx. ypxcps'^ ^s tv 
TVTv ^ vk'/\ Tx xvdpujnLvx npxyfxxTa^ x^ fxsrpLonoL^sLX, crKonog tl^tlv y Six tS v dXkx hx rS cr ^''inLqy^fXYjg dnoS^sixTLxvig." k^ sly\ 
^s 'p nsp\ TXVTX xlpsTOv nujg y\ ^svxtov, '/\ Ss koyLXY\ vk-/\v /a 20 av yrwg fyiV(rY\g rvjg ypx<pY\g npog sKXTspov tujv nporsSsvTujv 
ej^ei rag npoTX<reig, <rKonov os t oix T-/\g TOix^ros cnjvoecreujg tujv xni\vTY\xujg, npog fi f nepl ti oix m nspL xnoosLgLV, npog os 
npoToirsujv rwv snofxivujv ri e^ ava7xvjg ^slxwvxl <rvvxyo fxsvov • t» "rivog" Slx TS^^inLc^Y\fXY\g dnoS^eiKTix^ijg." Svvxlto ^' av vtj Six 
yx ^qL tS npa,KTLKS rskog, dkk' wg s7nov, y\ fxsTpLoncl8sLX v\f tS (T ysypxfxfxsvn tS "em^vj^vjg dnoS^SLKTLKY\g" rx nposLpY\fxevx, 
xnkujg d,yx6ov. x^ arujg ju, ^ koyLKvj vk eqi fxopLov tS npxxTLxS. f "'nspi ri x^ rivog," ^vj i"^?^^ "'^P '™' vnoKSLfJiivM dfxcpOTipoig, 
xkk nTs fx-/iv TH asujp-^TLKH ' THTH yi vkY\ jx Tx osix, Tskog os Y\ 25 xkkx f ju, irspov f nspi Ti nepL m vnoKSLfisvn (nspL yxp ri 
nsp\ TxvTX Seujpix. ei Ss fXY^rs tS 8eujp-/\TLKS fj.Y}Te tS npxKTLKS vnoKeLfxivov), t ^e "riVog" nspi TY\g fleujpycvjg t vnoKSifxtvov 
sq\ fxipog, VK iqxi xpx rijg ^ikocro^ixg fJuopLov. keine'^ av dm- 'i^eujg, ujg etvat nepL jw, uffoxeiyU.evov rvjv aTTo^ei^iv, 8eujpv(rv\g ^s 
SlXLpel^ TM 6eujpY\TLKiM 3C, npxKTLKiM T/\v koyLKY^v 3t, fxipog ^vxi rxvTYfi Tvjg dhoSeiKTLK^g inic^Y\fxv\g. Xj e\-/\ xv npog exxrepov tujv 
TYJg (|)iXocrof|)iag. ^ yruj jw. ot ^rujV3<ot* ev fxedoS^uj Ss avrvg Trporeflevrujv oijcetujg »ru)g aTTvjvrvjJcu/g. eg-i ^s vj^Tv aTTo^etgig cruX- 
ikiyyjjfxev, ei tv xavova okov xv-rv <rKon-/\<rofxsv. loh. Philop. 30 koyi(rfxog dnoSeLKTLKog, inL(^-/\fX'/\ S\ dnoSeiKTLXY^ ^gtg acjj' vjg olov re' 
f. III sq. sqLV dnoSsiKTLKwg crvkkoyi^s^' 'p '^p nsp\ dnoS^si^sujg elniiv im- 

eiKOTujg ev oTg ja ^i^kioLg nep\ rS nporipv tv koyov noLeH'^, 9^/^*1? ^9"' dnoSsLKTixYJg ^ r» txvt'/\v ej^ovrog. Alex. f. 4 3. 
TXVTX TLpoTspx sniypx-^sv, iv oTg Ss nspi tS vqipv, txvtx ^''npixiTOv elnew." x^ •^'Attlkov e8og -v ypY\ nxpiket-^e' tS 

"^Tqspx. 'AvxkvTixd: §\ oti ^ nxv-vg <rvv8im etg ra Ig luv v\ <rvv- ^ y^v^ ^ ^eT npog rd dnxpifx^xrx crvvTXTTOfxivv, xpY\ ypci^eiv, 
fleff-ig aura ctva7UJ7vi xvotkv^rig ^caXeT^. xvrsqpxfxfxivujg -^ yj35 M dvxyiVM(rKSLV, Kj rvjg npoKSLfxivv\g <rvvTx^sujg tSto dnxLTV<rv\g, 
dvotkv(rLg 'iysi tv\ (rvv$i(rsL ' v\ ^ '^ (rvvds^rLg dno rujv xpfuJv oUg npuJrov SLniiv x.pvf, e8og ' ArTLKoig xp kei-^LV tS j^pvj ^ ^eT ra 
'ec^LV Iffl To^ l>c riijv dpywv, v\ S^s dvdkvcrig indvoUg sqiv ini Tcts roiaura npo<pips^. ''nspL ri sc, rtvog v\ cTKi^ig, oTi nepi dno- 
dpfdg xno rS rikag. . . dvxkvsLV Ss ISiujg kiyov'^ Xj ol rvg caiv- S^sl^lv Jt, inic^Yifxv\g dno^eLKTLKY\g" npog sKxripxv ruJv npord^reujv 
aeryg (TvkkoyLcrfjmg xvxkvovreg etg ryg xnkkig. xkkx v^ ot ryg aTTooeoujsce, ffjsog ji f nspL ri SLnwv nspL xnooeLgLV, npog oe \j 

«l^ ' \ / >».?' >~\'V "^l\\\ \;n\«/ J^t /l»\«\>^/ '_Sl ~"i\L^ 

arA,yg etg rag nporxcrsLg eg ujv aurotg ^ slvxl. xkkx 3^ f ryg 40 f rtvog e^-iv vj cTKbpLg f s^ e7ri9vjyu.v]g xnodeiKTLKY\g. 6ix(pipsi 
xTsksHg <rvkkoyL<rfx^g eig ryg reXstKg dvxysLV dvxkvsLv kiye'^. ^l rvjg dno^eLXTLKvjg inLc^-/\fXY\g dno^SL^ig tm tvjv [x inLc^/\fx'/[V g^iv 
dlXx 3^ TY^v rujv TL^sfxivujv (TvkkoyL^rfiuJv xvxyujyY\v slg rx otxsTa sTvai rvjg ■v//uj(^vjg, rvjv ^'s dnoS^SL^LV ivipysLXV dno rvjg inic^Y\fXY\g 
%v\fxxTx xvcikv(rLv kiyacriv. o8sv 3t, x^ tSto ■v <rv\fxxLvofxsvov rvjg npiHS^rxv. o fxivroi ' Apiqorik-/\g iv rw riksi rvjg 'Affo^si/crivcvj^g 
ctvaXixreujg fxoihqx 'AvxkvriKd ^ rxvrx iniyiypxn^J) ' vnoypx- npxyfxxreixg <j)v]o-tv ori v^sv ^ix^ipsi dno^si^Lg sniqY\fxy\g xno- 
^ei ycLp TLVx Y^fXLV fxiSoo^ov in\ riksi rS npujni Sl' v\g rSro noLslv 45 ^si>cTixvjg, Xr/ujv yrwg (p. 99 b 15) 'Vepi ^ yv (rvkkoyKrfxa 3^ 
^v/\(rofxe8x. dkkx ^ TTwg ty^v rm xnkujv <rvkkoyL<rfxujv eig rag affo^et^leujg, ri sKclrepov eqi ^ Trcwg yivs'^, (pxvspov iqLV, xfxx o's 3c, 
otxetag npoT<l(rsig, Ig i«v «iJToTg 'p eTvai, 3c, auTtijv ava^w^vjv jroteTv nepi iniqvifxv^g dno^eiKTLK-^g' f aur^ yxp iqLV." fv ae (nconov ex 
S\)vv\(rofxe8x. evpY\<rofxev Si na au-^v kiyovrx "kj nujg o\ <rvv$e- npooifjilwv dvxxv^pvrrsi rS ^L^ki», dnohi^iv xvrw nxpxSSvxi f 144 El^ TO A Ti^N 

rrpOKSi/Jievov eivM Xryujv. ei ^'«5 strtoi on 'ApiqoTsXi^g y Ssov- offMg ^s 01 fjisv sl<n ts'Xsioi 01 S^s dTsXs^ig^ sv roTg £|% ^sx^ijVe^. 
Tcos y(5'e dxoXyflws ai/ex^pu^e '^i' crxoffo^v (y -yS^ ^iclEysl) sv rw loh. Phil. f.v. 

Ttpujriji ^i^Xiw «(Je iv rw ^svripw nepi rS aTTo^siKT\.x,Q (rokXo- s\v\ [a, av 'koyog r^g Trporacrsujg y.o.Ksivog ov rvjg dTTotpdvcrsojgUa 

yiariJiS^ awg ^s wg svSvg nspl avrS ^iaXs^ofxsvog iirwg snoi-^- dns^ujxsv sv tim nspVEpfjiYiVSMg^p. 17 a 2)' 'Koyog'^ sv iS-r dXvi- 
(TOt/ro T7\v d.pyj\v, cipvjjtLog ori. nsp\ dnohi^LV )c, smqYi>xYig dnohix,- S 6svsiv ij -^psv^s^ vnxpy^si. y juvjv aXX' l^wg rvy npcrxinv opi- 
T<x%), spSju,sv npog «.t^tv qtl xvpiujg (Tnonog rS 'ApLc^orsXvg ^e^ • x^ -yo ei rojv^fv x^ '^ vnoxsijuLSvov npoTcnirig rs ot, dno(pa,v(rig., 
HTog eqi rS S^iaXct^slv nsp\ rQ dnoS^siKrmQ (TvWoyLa-fj.S • dXV dXKa, tm Xoyw rs ^LX^s'p£L • kxQotov ju) -^^ vj dhviSYjg sc^lv ^^ ■v//ei»- 
irtsi^Yi : a^Wrov S^ioKx^s^v nspi xvrS np\v ^ napoi^^Svcti -^v dnXujg (J»j5, dno^xvcrig sqi, KafloVof ^s Kxrcc^arLxog y^ dno^arLKog, Xe- 
(TvkKoyLa-fJLOv, thth yapLV npujrov nsp\ Tvri/ ncLsi rY(v (J^i^ao-xa- 7^3 nporcc(rLg. yj fj^ dno^ctvTLKog "koyog kv rw (xXvjSi^g y\ -psv^Yig 
Xiav. . . dfxsksL Xj aiJ-TS ev t(u tsKsl Tijg 'AnoS^SLKTLKYJg., "ksyuj 10 eivai ci.nkujg 'p etva: ej(,ei, yj 6% nporx<ng '^^yi ev rw nujg t^/scv 
^v[ ruJv ''tqspujv 'AvaXuTixtJuv, itjg ^'v\ rskog kcii^iicrv\g rijg eg dpfvig ra.vTa, • ^lo aX yu,'<j ofioiujg syiKrou aAjrd koyoL ju. 01 auToi, npord- 
7TpoTs8sicrY]g npa.yfia,rs'\.a,g^ vjv npoa,vs^ujVYj<rs rw napovTL npooLfJiiuj, <rsLg os ny^ a,\ a,vra,\.. ^oKsi ^s aTro rujv vno r-^jv npora,<rLv opi- 
vnsp ^^Yi dpriujg ifJLV^^Yifxsv, "ffepl ^ yv <rvkkoyL<rfA.S :c, dno^si- X,^^' thth ^s xltlov snsL slnsv iv rw nsp\'^EpfJiYivsi<it,g (p. 17 «8) 
^eiwg" Xj rd e^ijg, <rvfJinspa,ivofJLSVog ixsi ra. ivTAvdx npo^kvj- otl iqiv slg npuJrog koyog dno^oivrLKog, xara(f)acns, elra dno- 
Ssvrot,. loh. Phllop. f. IV d sq. 15 ^a,crLg. ev oTg S^s roi^Lg iq\ x^ -r y} npuJrov sqL -^ h\ vqspov tujv 

2Aa fJUfLsll) roTg ivra,v$a, 'ApLqorskvig rvjv ysujfisrpixYiV S^i^oi- vnorsra,yfisvujv., wg iv rw vqspuj t npujrov ifji(pa.ivs^, iv riirot^ 

■(7)taXtav uxrnsp <^ ixsHvoi npok&fJi^oivsLv sluj8ai<ri 8sujpv\fiMrdi f xoLVujg a,vrwv xa,rY\yopiifjisvov vy^ ujg ysvog avruijv xa,rv\yopsi1)* 
TLVot, (TVfi^oikkofjisva, oiVToHg npog rd ^SLy(8Y\G-o fisva., vtuj jc, ajv^g ev -yO roTg ysvscn ra. sl^y\ in' jVvjg dvTLha.Lpsi.'^ dkk-^koig, k, y -^ ^' 
evroivda, ra, i^rofnsva, aiJriu y^p-tfLfKO, npog rijv rcwv <rvkkoyL<rfJiujv npivrov sqLv aurujv f ^e vi^epov. eTrel roiVuv y\ nporcncTLg y 7/V05 
Bi^a,a'xaikia,v npoka,fA.^oivsL. d^Lov S^s l^'/\rY\(ra,L ri S^^nors fjiY\ dno 20 ^^s ^v(ng iqi rtg a,kkv\ na,pd ra, iwv xcnrvp^opslj) ^ iv ^g a,vrv\ ^ 
rS opa v\p^a,To wg dnkac^spa, stra, ini rd crvvdsrujrspa, skv^^sv, v\ eTvar, wg inL rujv ysvujv sqi, ^lx tSto ix rvjg xa.ra^<l<rsujg x. rv^ 
d dno ruJv crvvSsrujv Y^^aksro rvjv dp-yj^v noLv\(ra.^, S^td ri fJiY\ dno dno^a,<rsujg ujv xa.r-/jyops7J) i^-^ujcrsv a,VTvy yi '^ ■v iv ruj nsa, 
rS <rvkkoyL<rfiS rv\v dpyjyiv inoL-/\<ra,To ^ xare^^t-zjlev slg 'Fv opov. 'EpfX'/\vsia,g slp'/\fjisvov Xcrov ecfl ryrio, '^ (p. 17 a 22) ecj-lv yv dnVr, 
loh. Phll. f. V. dnoifa,ving ^ujvv\ (rv\f*,xvriKY} nspi rS et vndpysi rLv\ fjivj vndp^^si. 

24a Xj ^v\r5fisv ri S^v^nors nposTa,^s rv\v npora,<nv rS opa, sfys ^ 25 dkka, x^ f ''dno^oiv<rsujg '^ trspov fJLopLov, sv xafl' svog" uug sv- 

npora,<rLg e^ opm ^rvyKsi^J). Xj ksyofxsv ryry Trevre kvcrsLg. Cod. roTg 'TqspoLg 'AvaXurtJtoTg (p. 72 a 8) ksysL, Xtrov ryroig. w op<^ 
Reg. 2061. . yxeVi npo<rs8Y\KS t x^ no<rov v\ rvg %povag, otl iv r\ dvTL(pcl<rsi 

Iqiov fiivTOi OTL opog Xj ^oitrLg ^ dnkvj ^ujvvj ^ ovoyaa ^ ra^vra, (rvvs'ik'/\n'^ • eio-l -^^ ^ x^ rajvra, oll dvTL(pd(rsLg. oulolov 
pvlfui, Tto fA, vnoxsLfisvu) rcjLVTO, iqL, rv\ %s<rsL ^s ^La,^ipa<nv' raroLg Jt, f X070S dno^a,vrLMg nvog nspi TLvog, sl fjiv\ aipa. arog 
ora.v [A, ^ iug <rvkkoyL<rfJiS fnipog ka.fi^<ivY\^, opog Ksysl), orajv 30 xoLvorspog, otl iv a.vru) anuj <rvfjina,psikY\n'^ ars v\ xa,roi<ba,<ng arz 
ote cug fxspog npoTX<rsujg, ^a,<ng, oTa.v ^e uug vnoKsifjisvov iv rv\ y\ dno^a,<rLg. (wg ^e nokka,y^ujg ksyQfxiv'/\g rvjg nporoi^rsujg toLKS x. 
npoTa.<rsL,^ ovofxa,, orxv Ss ujg Ka,TY\yopafJisvov, pvjfjia,, ora,v S^s ujg &SQ(ppa.qog iv rw nsp\ Karatjjao-ewg (jjpoveTv • auri^v yv yj(, opt- 
^(uvij aTrXujs <rY\fmvrLKYj, dnkvj (jxyvvf. ^ oikkwg, ovofna, pL oTa,v ^s^J), dkkd Ka,roi(pa,nv x, dno(pa,(nv. eicrl S^s aroL 01 opoL npor<i- 
f/p a,p6pa Ksy/^, pvjfxa, ^s 0Ta,v npo<r<rYifxa,ivY\ y^povov. w<rnsp x^ <rswg a nd<rY\g dkkd rvjg dnkwg rs Xj xa.kafxivv\g KXTv\yopLKY\g • '^ 
npoTa.<ng Kj npQ^k'/\fia, Xj svc^a.<rLg ^ <rvfinspa.(rfxa. x^ dno^a,v<rLg 35 ^;^ rt xara TLvog sysLv ^ ^ Ka,doka vj sv fiipsL y\ d^LOpL<^ov I^wt 
TraLv £v X, rau-^v roj vnoKSLfxevw sWiv, uiig '^^'/\ ^ iv aikkoLg etpvjS, raurvis • y\ ^ vno8eTLKv\ ax iv rw r\ Ka.r(l TLVog keye^ dkk' 'ev 
T^ %i<rei Sl ^La,(pspa<rLV • orav ^ 'p TTukkoyKrfxov xa,Ta,<rxsvai<ra,L d-/,oka8'M v\ fx<^.y;/\ -p dkv\8\g v\ ■^sv^og iysL. e<^i ^s y^e tjJ; ^iok- 
^akofLsvoi wg fxspog a,vTY\v na.pa.ka,fx^dvwfxsv (rvkkoyL<rfxS, npo- ksKUx^g dnoMofxsvog opL<rfxog (iKsiv'/\ '^ sv ipujrifcrei) dkkd 
ra.<rLg Uys'^, 'ora.v ^l slg ^ (J^eTgat srspw npo^a,kkwfxs8x, ujg fJiovY\g TYJg crvkkoyLqLx^g. ■r Ss r\ xara TLVog ^ 'p rvjg dno(pai- 
oTctv keywfxiv "^eTgoy ei ^ -^Ajyvi dddvarog" npo^kv^fxa., 0Ta.v (^e 40 <rswg sTnsv, ins\ Xj iv rjj an-o^fjacret uffox6t')u,evo's rig opog eq\ ^ 
rivog xara,^v\<rxvrog ri v\ dno^'/\<rxvTog -/^fxsig rd ivavria, dno(pxi- xa.T'/\yopafxsvog. -r '^ r\ Kxrd nvog vvv a rS kxtx^atlxS ^Y\kw- 
vwfxsSx, Ivi^acng, owv et' rtvos slnovrog otl vj 4'^X'^ d8dva,Tog riKOV ic^LV dkkd ra xa.rY\yopafJLSva, Kxrv^yopsl'^ v\ xxTa.(pa,TLxwg 
fjf^eTg shwfxsv qtl aK d8(Lvxrog • (rvfxnspxcrfxa. ^\ xv^ raro onsp ^ dno(pa,rLKwg. iv fxsvroL rw nsp\ 'Epfx'/\vsiag opLi^^ofxsvog rvp 
av (rvkkoyicTfxog <rvfi.nspxivv\^, otl vj ■v//ux,i^ auroxtvvirog, -^ ^e xa,Tai^x<rLv v\ dno^x<nv rw Kxrd rtvog en-i r^g Jtara(|)aVeujg ejyjif- 
atJTOxtvvjrov oteijctviirov, t ^^e aetJtivvjrsv ctSaWrov, v^ -^uxvj oipx 45 craro, eTrt ^e rvjg affo(|)a(reujg yx/rt rt^ xara rivog ocUa rcw dni 
d8dvxrog' dno^a,v<rLg ^\ orxv dnkwg dno^aLvwfxs8d tl Ka,rd rivog, elnujv a,vr')\v dno^anv etvxi rivog dno TLVog. Alex. f.4^5. 
rtvog >j' TL dno rtvog. reXetyg ^e xaXeT (rvkkoyL<rfxag ndvrxg rag rxvTv\ av -^ xari "rtvog /«wj> rw dno^xvTLKw koyui vndp- 

iv rw npujTw ^-^fxxTL, areXeTg ^\ rag iv rw hvrepw ^ rpirw. yov na.psik-z^n'^ eig tv rijg npord(rewg opL<rfxov -f (^ KXTX(pxrLKwg 12. nPOTEPilN ANAATTIK^N. 145 

ij drro^arMuji;, ei ja wg sv *yu,(j)(« "kx^wf^ev, y>c sqxi kn tk(X,rrov ix-/iv ^ r\v v^hvviv (xy^ moLi dyadov, /u!f} rujv otp6pujv r^g opng ri- 
Tijg TrporaVsoug dlX s^KTctJ^ei ' t '^ ^ (ruv^sj-fjiov y ^i(iX,evKri- 6sig • ^0K3<n '^ rot ol,p6px l<ro^voi,[xitv rotg Ka,6ohi TtpoirhopKrfxoiq^ 
xoV aXKai na,pa.hvX,svy<,riMV 'K%}yoy.s6A dvri r5 x«i', Tvo- ct/uL^iu :t, yrujs iv to» Tfspl 'Ep^>]vei«s (c. 7) l^oxsi "K^s^. ^vijjl\ Sv ori 
xp TO ^ei/yg xar-ij^opijS T1J5 d7ro^a.viTsuj(; v| TrpoTaireujg. . . ei ^^ y Trot,vroi,7ra<n ra, ot,p6pot, T0T5 TrpoTS^iopKr/xoTg r^v ot,vrv\v ^x^f* ^" 
^ ju;j 7rot.pot,S's^ot,iro rxvTyiv r^^v s^-/iyyi(nv, aXkat, Sioi^svKriKujg 5 vccfXLV. . . «XX' Iffi /* twv xafl' ^xac^a opouv yiJ^^v «XXo cr»]^aivy- 
sip>j(3^ ({)aii] -^ xai,ro(,^o(,rMujg y\ (l7ro^o(,rixujg, y^s vrujg sksyf6v\- tnv ^ ava({)opav :^ fv nposyviu^Tfxsvov vjfjuv ^spe 1$uj>cpoLrviv ^ ov- 
crs^ opi<rfMg • y ']^'' sig '^v opKTfxov <rvvrs\siv r^xvrci, ^v^^rofxsv Tivayv, eTTt «S^s tujv xx^oKh opujv toixsv, wg j^ Iv toTs eig t Trspi 
dXX' C15 hoixpmv rujv ^M^^opwv ryjg 7rporoL<rsujg slSujv. vjpKSi -^ 'Ep/>iv]vsi*5 v^fxsrspog sirrs SiSdiiryioi^kog, cnvrv^v rviv ^v<nv j^ rv^v 
Xj tfTCjug opiirot,^, ori ^iqi 7rpo'rot,<ng koyog rivog Koi,ro[ rivog' aXX' Wav r3 d.v6pu}7rii ^vik^v vi ^^rmtrSv. loh. Phil. ib. 
STrsl fxv^ fxovQsiSsig s\<r\v ou 7rporoL<rsig (^iajpyv^ ^;^ elg re roig x«- 10 Iffet Iv ToTg ToTTtxotg (p. 104 a 8) opil^ofxsvog rv^v TrporaL<riv7Ait 

Ta(|)aTtxag Jtj «ffocljaTixag), stg S^MnpKnv rivv S^Mtpopujv slSSiv koyov d^roMSujKSV auTi^g, OTt S(^i 7rporoi.<ng S^MksKrixvl spuj- 
7rpo<rs6viKS "^ xot,ra(^c(,rixujg vj dTrotpccriKuig. . . iCj ort ys 7rpo<r^vvig rv[<ng ^v^ogog, Tva ^vf rig UTToXa^v] rvjg xaflo^Xy 7rporo[<rsu)g 
X) v[ roMvrvj s^-^yvimg jc, t% nporspdg npoir<pvsqs'pct,, ^yikov sk ixeTvov sTvat X070V, x^ svrot,v6ot, ^ta^sXXeJ ^ rujv npoToL<rsujv rdg 
tujv snKpspofxsvujv. . . rivot, tmv dvriypot,<pujv "x, Ttvo; ano rivog" ^ia(j)opag, ^sixvug oti rvjg Koivwg ksyofxsvv]g npordtreiug rv\g npig 
%-fei' dkk' clfxsivov f npujTOV fxovov. el Ss rig slnoi a,kkx fxovvjg 15 f cruXXo^to-a^^ ka,fx^ot,vofjisvvig dnoSs^ofxsvog vvv koyog l(rtv, 
T)jg Ka,rA(poL<rsujg opi<rfxog svplrKs'^ (PoksI y) t xaTa Tivog ft,v[ dkk' y^ Iv ToTg ToTTtxoTg stp*iyU,svog. IxsTvog ^^^ Si.a,ksKriKv\g sq\ 
dpfiQ^siv rv\ dno^d<rei • «uTij ^ Sid t= ha,ipQv fxdkkov av jcaXoTTO TrpoTaireujg Xo^og, ^ rot,vrvig vSsnu) <rvkkoyi(^iKv\g • jtj^ <^ T«g <Jia- 
Tivog dno nvog), spSfxsv on f Tivog «viev ^ovov f v xxT-/\yopiifxsvov ^opxg ruiv <rvkkoyL<rfxujv Six^opxi x^ npoTot,(rsujv el<rlv, ovrog Tivog 
opov ^v\ko\\ -^ 6s Ka,T(L TLVog -rv vnoKslfxevov. si yv jc, ^^ dno(pa,irLg xoivS nporottreojg koyv, uj<rnsp Sv ^ (rvkkoyi(rftS. en\ nkeov ^ yv 
63« TyTy <rvvsc^v\KS, Svjkov ojg x^ nspi, rot,vrv\g av siij ^LSikv\^ujg. 20 TTspt r^g dnoSsiKTLKvig nporcctrsujg, rivi rujv dkkujv Sia,^ipsi, sv ro\q 
loh. Phil. f. VI b sq. 'T^spoig 'AvaXuTixoTg ^La,ka,fL^a'vei' :^ -^^^ tv\ vkv\ ^Lot,<pspei auTcuV 

24» 'p KATv^yopeH^ 'Apiqorikv\g y fiovov sluj6si sn\ rS Ka,ra,- dkv\6eia, -^ x^ nporipa, :^ yvujptfxog 39 dva,yKa,la, ^ rv\ Yjpv\<rsi re ^ 

' <p<l<rKS^ rdrrsiv dXkd, ^ IttI tS" a7ro(j)acrxS(3^, cu (rffsp (^vj xotv- Tv\kv^Si. Alex. f. 5 ^. cf. loh. Philop. f. VII ^. 
Tot,v6ot, sirv\fxavsv slnujv f ^'^Kxrot, nvog" nspikoL^ujv ot,fiot, x^ rv\v svTsv6ev Sv\kov otl t» ">{«t« Tivog" svSsys'^ X«|3eTv xoiV(Jug24« 

dno<pa,irLV' r\ «^ ^ «utvi xaTot Tivog kiys'^ vvv, xav Iv Tiu 7rspi25 sni rs rvjg KOt,ra,(poL<reujg x^ Tv\g dno<poL<reujg, onep aivuj sk^ofxsv, ' 
*Epytt,v]vetag (p. 17 a 26) ti an'o' Ttvog skiysro. v^ sv ruj a, t% ai3fg «^^ xoivuug slnujv f xaTa Tivog, UTro^J^isTXs npoaisLg v\ 'p vndp- 
'An^o^J^sixTtx^^g evpv\^ -^ vna,pfeiv ^ Ijrt xaTa({)acrsujg sc, dno^a,- feiv \ fxv\ uffapj^siv. loh. Phil. f. VIII. 

(Teujg TiSstg, Iv oTg cJ^t/gsio-t Trept otrraTvjTixtuv crvkkoyLtrfxujv x^ npo3s\g S^l roig s^vjg "-^v npoeLpv\fxsvov rponov" rSro ^vjXyv24a 

affXoug ffspt Tvjg >cp Sia,6siriv dyvoia,g (1 16). ^oxsT Si rSro x^ toiKev oti xoivov I91 t Ka,ra, Ttvog. vj f "fv nposLpv\fisvov rponov'' 
Tw 'A(|)po^itrisT 'AXe^avfJ^pw. . . ^ fJLv\ navTL vna,p-/SLV ic, f Tivt fxv\ 30 ^vjXujtixov Ic;-i tS kx6o\h v\ sv fxepsi v\ d^Lopiqujg. noLei'^ M rivat, 

- vnapy^eLV fx 'AXe^avi^pog, twg :c, Trapujv f^Lkonovog, oiej yUoVvj rvf x^ rvjg ^iaXexTixjJig nporoLtrsujg ha,ips(rLV • a,kkv\v p, yoip (jjvjiriv sTvat 
npo^opo^ ha,^spsLV, h\ %so^pa,(:^ogx^rw <rv^fXja,LVOfxivw' ^ \k ^ r\v nvvdavofisva jc, spujruyvrog' spujrv\<rLg yoip sqiv dvri<poi(rsojg 
fx'/\ ncnvTL vnapy^sLV Sv^tyi ^ nksio<rLv vna,pysiv, f ^s rivt ^i^ On-ap- vjTig l^tv Iv tv\ na,p' dkk» our-^<rsi, vjTig vSinuj koyog dno^a,vri- 
Y^siv ^ kvi. x, Sid rSro %qiv supeTv tv 'Apic^oTsXvjv nporarrovroc xog y^e xaTa^fjacrig v\ dno^xtng ' aXXvjv ^s ry (rvkkoyi^ofisvn, v\ 
-^ fxvj na,vri endysiv -^ tivI fxv\ vndpysiv, ^ ^ -^ Tivt fLv\ vndpYsiv >35 ^ ft/pog l^t Ty <rvkkoyi<rfiS yivofxivv\, v\Tig eqiv dno rY\g vkv\g • 
eni^spsLv sviors ^ v\ fxvj ndvra,, x^ tvjv fisyaXsn-/\^okov rS ®so- v\ -^ IpujTvjcrig dvTL^a,<reujg yx S91 (rvkkoyi<rft^ fLspog. ri ^\ -v 
^pdc^ svvoLav rSro noLSvra,. cod. 1917 in marg. ^«ivo/^eW :c, Iv^o^^gy, sipvjJtev Iv T0T5 ToTrixoTg (p. 100 A 21). 

24<i (rvjyUsiujTsov cis ort y^ ofioiujg ev Te TyToig ^ Iv ToTg ''Iqipoig Alex. f. 5 3-6. 

' ' AvaXuTixoTg (1 4) dnoSiSujm ^ Ka,6ohi. Alex. f. 5. ^t' dKpi^sia,g S\ nep\ auTiJjv kiysi, nsp\ y, rv\g dnoBsiKTiK^glAb 

ri Sv^nors r^v ju, fjLspLKv\v K«,roL<pa,<riV fua, ^ujvv\ s<r-/\f(.a,vsv, r-]v 40 Iv ToTg 'Ti^epoig 'AvaXvTtxoTg, n^ept S'^ rvjg (5^iaXsxTix^g Iv ToTg Toffi- 
^s fiepiKv\v dno^a,riKv\v Svo ^ujvoCig rw re "^vj tivi" Xj Tto "fxv\ na,vri{' xoTg, n'6pi S^l rv\g {ro(|)i9ixvj5 Iv ToTg ^o^ic^-ixoTg 'EXs-yj^^oig, d rravT* 
'kiyofxsv yv Trpog TyTo oti v\ fLspLK-/\ dno^a,riK'/\, oug x^ sv rw nepL^^Ep- tne'^ rv\ KOivv\ nepi (rvkkoynrfLuJv npa,yfLa,rsi(i,. ^ sivj «v Sio, rS 
fxv\veia,g (c.lO) stpvj^, ^o nporx<rsn fxa.ye^, tvj ts Ttg :c, rv^naig, stffsTv oti Iv ToTg snofxsvoig pv\6v\(rs^, on npujra, ry\ roL^si roLvra, 
dkkoL rv\ jw. Ttg oug «uf TyTo f fjLspiKov dvxipSira, onep Ka,re(pv\irev rd ^t|3Xi« Ixetvouv touv npa,yfjia,rsiuiv, Ss^v\kujKU)g. Alex. f. 6. 
«j t^'a a.vrv\g Kci,ra,<poL<rig, tvj ^^ ffag fxa,fe^ oug ctvTi(j)aTixou5 «ijt^ 45 ^oixev Iv^etxvui^ ^ «ufS oti fxv^ <rvvv\6eg f tS" opy ovo/a«246 

dvriKSifLivv\' ^ ovofxa,ra, jx Svo, npoLyfxa,§s tv. loh. Phil. f.Vll. /avj^^ yvujpifxov sn\ rS Tvjfg npordreuj