Skip to main content

Full text of "Aristotelis Organon graece"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| PROPERTY OF 

Zk Um'S!fu)f 
AEtfiS dClENTlA VERITAS T^t^ra-c^t^ ARISTOTELIS 

O R G A N O N G R A B C B. NOVIS CODICVM AVXILIIS ADIVTVS RECOGNOVIT, 
SCHOLnS INEDITIS CT COIOIENTARIO 

mSTRVXIT THBODORYS WAITZ, 

FHIL. DB. L I P S I A E, 

SVMTIBVS HAHNIANIS. 

MDCCCXLVl. flri^<re/ «s ARISTOTELIS O R G A N O N G R A B C B. NOVIS CODICVM AVXILIIS ADIVTVS RECOGNOVIT, 
SCHOLnS INEDITIS CT COIOIENTARIO 

mSTRVXIT THBODORYS WAITZ, 

FHIL. DB. L I P S I A E, 
SVMTIBVS HAHNIANIS. 

MDCCCXLVl. 1965 ARISTOTELIS 

O R G A N O N G R A B C E. BDIDIT 

THEODORYS WAITZ, 

PHII.. D& PARS POSTERIOR. ANALYTICA POSTEHIORA, TOPICA. L I P 8 I A E, 

SVMTIBVS BAHNIANI8. 

HDOCCXLVI. I .- 


i^>4?/,;: ;:^r /^ librarv 

"^-^^^: /13S SOUTM lOCUST ITMIT • DUBUOUI. lOWA 

" 'y< PRAEFATIO. Jliinigaro mihi alteram Organi Aristoteiici partem pauca 
quaedam se obtulerunt quae praemitterem. Ac primum 
quidem gratias agam yiris doctissimis qui de priori huias 
iibri parte iudicium fecerunt: scripserunt enim ita ot, 
dum de Aristoteie ipso bene mererent, suam erga me 
benevolentiam testarentur: nam quae de Categoriis dispu- 
tavit Spengel (Munchner Gel.-Anzz. 1845. no. 4sqq), ea 
et ipse magni aestimo et omnibus qui Aristotelis studio 
delectentur pergrata fuisse persuasum habeo. Petiit autem 
a me , ut clarius dicerem quod I. p. XV sq. de lectionis 
yarietate scripsi : cui ut satisfaciam primum notandum est, 
quod pro eo quod dixi de lectione 6a7 „non habet C, 
sed JB" legendum est ,,non habet JB, sed CT. Deinde quod 
adiecimus 7b8 et 15a2 ,,non habet JB*' ita intelligen- 
dum est, ut neque in cod. B neque in reliquis a Bekkero 
collatis reperiatur quod ille notavit (v. lect. variet. quam 
dedirous p. 100 et p. 120), ut incertum sit unde illa hau- 
serit. Ea autem quae diximus p. XVI de lectionis ya- 
rietate ad 13b31 delenda sunt: nam quae in Bekkeri 
editione leguntur ad h. 1. ^^rj JB, ro 6V* pro mendo ha- 
benda sunt, quod ita corrigendum est ut legatur „^ 

TO 0£ ... 

Deinde pauca quaedam mihi praemonenda sunt de 
iis quae de hoc libro et docte et acute disseruit Bonitz 
(Jen. Littztg. 1845. no.212sqq.). Primum dicit non opus 
fuisse ut probaverimus lemmata, quae dicantur, ita com- 
parata esse ut nihii certi ex iis coiiigere liceat de lectione 
quae in contextum recipienda sit. Quod quamquam ve- 
rissimum est, tamen hoc piuribas comprobare volaimus n PBAEFATia 

propterea qiiod iriniin valde eruditam in congregatione phi- 
loiogomni aliquando in aliam senientiam disputantem ipsi 
andiTimos (y. Verliandlangen der secligten Versammiang 
deatflcher Philoli. und Schulmm. Cassei 1844. p. 78 sq., ubi 
Brandis reprehenditur quod in coilectione schoiiorum quam 
ediderit yariam iectionem non adnotayerit quam lemmata 
exfaibeant : de pretio enim quod iibris mss. statuendum sit 
maxime iudicandum esse ex iis quae ab ipsis interpreti- 
bus graecis pro yeris Aristoteiis yerbis habita in com- 
mentariis adscripta sint). Deiude quod saepius siientio 
praeteriigse yidemur, num quid coiligi possit de lectiofte 
quam interpretes graeci habuerint ex iis quae ipsi de 
^nguiis locis disputent, dicendum est in afferendis in* 
terpretibus graecis nos ita semper yersatos esse, ut ubi- 
cwnque eos non nominayerimus, nihii in iis reperierimua 
unde coniecturam oapere iiceret de iectione quam ipsi 
ante ocuios habuerint. Denique quod diximus in prae- 
&tione partis prioris (p. IX}: ^schoiia inedita quibus 
iiie (Brandis) usus est reiegere noiuimus", id piures eorum 
qui de hoc iibro iudicium fecerunt maie inteliexmint: 
namque hoc ita certe accipi noioimus, ac si schoiia neque 
edita neque inedita integra reiegerimos^ imo edUa 
omnia pertractayimus, quamquam non nisi unum aut duoa 
locos in iis inyenimus unde aliquid eiici potuarit quod 
aiicuius momenti esset ad Aristoteiem siye expiicandom 
siye emendandum: qua de re faciie sibi persuadebmit 
qui et commentarios nostros perinstrare et interpretes grae- 
cos integros reiegere yeiint. Quae quum ita rint, exi- 
miae diiigentiae iaudem, quam in schoiiontm coiiectionem 
a Brandisio factam contuiimus, non soium non imminoi- 
mus, sed aita yoce repetimus. Cui quidem coiiectioni 
num idem pretium statuendum sit in iis quae non ad Or-' 
ganum, sed ad aiia Aristoteiis seripts pertinent, diiudB- 
eent aiii: nos certe de ea eoilectione soia iocuti sumos 
qua scripta iogica Aristotelis expiicantnr. Quod yero scho- 
iia inedita quibus Brandis usus est non retractayimua, 
id yeiiemus noii negiigentiae nostrae sed tempomm an- 
gustiis tribolnm esset, quod quum a nolMa non ita ex- 
pressnm esset in praefalione prilori, nt nostram ipsi dir PBAEFATia vn 

Bgentiain laudaDtes aliis de ▼olnntata nostra pennadere- 
mns, a Tiris doctissimis non animadyersum esse yalde 
dolemus. 

De libro nniyerso non habeo qnod adiiciam iis qoae 
in Prooemio partu prioris exposita sunt: nam qoam in 
ezplicando Aristotele rationem inpessi snmus, eandem 
etiam in hac parte obseryayimus. Quamquara enim yir 
doctissimns , qui de nostra opera ita iudicayit (Berl. Lit- 
terar.-Ztg. 1845. no. 49), ut nostris yiribus magis con- 
fidere yideatur quam ipsi nobis, breyitatem qua usi simus 
reprehendendam putayit, tamen explanationem prolixio- 
rem facere non ausi sumus: namque, quum nihii admi- 
serimus quod ita dictum esset, ut breyiore eoque obscu- 
riore sermone usi dissimularemus quod non satis intelli- 
geremus, nobis certe facile erat copiosius exponere quae 
breyius diximus, sed yeriti, ne, si fusius explanaremns 
quod facilius esset ad intelligendum, ipsi yideremur ie- 
gentes admonere, ut quaedam eorum quae scripsimus non 
lecta transirent, nos cohibuimus; scilicet seraper id egi- 
mus ut, quo quid difficilius esset et breyius dictum ab 
Aristotele, eo eopiosius et accuratius exponeretur, qnam- 
quam non ita, ut eos qui Aristotelem legerent omni ia- 
bore liberare yellemus, sed ita ut quantum quidem in 
nobis esset iis suppeditaremus quae reconditiorem quan- 
dam et sermenis et doctrinae cognitionem requirerent. 
Est autem modus quidam tenendus in exponenda argn- 
mentatione phiiosopliica, qiii si exceditur, per ipsam ex- 
plicationis longttudinem res fit obscurior. Hos igitur fines 
in explicando Aristotele senrare studuimus, quod si nobis 
eontigerit, etiam si quod praestitimos minore laude di- 
gnnm sit quam ea quam in nos contulerunt qui de prima 
hnins operis parte adhuc iudicayerunt , id quod in hoc 
opere conficiendo maxime propositum erat bene proces- 
sbse nobis persuadebimus. 

Rettet, Qt iDdicemiM ^ibiM iocit a lectioDe qaam Belilienif recepit 
reeeMimiM et qaae in Scholiii a Brandisio collectif emeDdanda ceniea- 
moe. Ae in Arittotele qnidem ipto omnia qnme correilmiM hii locie re- 
perimitmr: naSO— 24et81, ItbSS, ISbUetSe, 74at7, l&bS4^ 76bS^ 
nbl8, 20, Metse, 78b2, 79al2, bl7etn. Vni PRAfiFATtO. 

89a8, 18 6140, 81k10, » et bSl (bl«) , 8»Ali6, 81, bU^ U, 
8Sb24, 84bll, 16et28, 85bl4^ 86al0, 87, bS et S, 87al9 etSl, 
88al, 10, 16, 21 et b22, 89al2, 23, 87 et b6, 

90bl0 et 12, 91a24 et b31, 92a8, 20, b8, 9, 21 et 33, 93a4, 6, 
86 et 37, 94a22 et b6, 95b25et40, 96a8, 97bll et32, 98al, 2et21, 

100bl8 et 28, lOlbO, 14 et 33, 102a83 et 86, 103bl8, 104a28 
et 37, 105a6, 9, 22, 37, bl2 et 24, 106a», 16 et b26, 107 a87 ot bll, 
108 al, 2, 21 et 29, lOOal et b7, 

lllalO, 14, 31, b7, 14et31, 112a21, 113blet31, 114a4, 29(bia), 
80, 36, bl et 37, 115 a2, bl6 et26, 117a$, 17, 25, b 6, 7, 17 et 25, 
118 b 14, 119al7aq., 

120a35, 121a36 «q., 122b33, 123a28, b82 et 35, 124al7, blO et 
28, 125b35, 126a32 et b20, 127bl0, 128a31, b27et38, 129a28, 
b 15 (bis), 

130a27, b9, 132a28 et 36, 183b5, 134b8, I85b4, 5, 18 et 24^ 
186al5, 21, b6 et 12, 138b4 et 32, 139b20, 

140a19, 31 et b23, 141bll et 15, 142a20, b5 et 19, 143al5, 88 
et b30, 145b16, 146al7 et b30, 147 r9, b6 et 10, 148a21 et bSO, 
149 a30 (bis), b2 et 17 (bis), 

150 a 4, 12, 14, b3, 4, 36, 151 a2, 3, ll,35etb32, 152b30, 153 a 16, 
154al7 et b29, 155al0etb30, 156al0, 29et38, 157a21et25, 158all, 
19, 23 et b20, 

160a36 tq., b3, 8, 10 et 24, 161a8 et b23, 162al4, 24, 32, b2, 4, 
7 (bis) et 17, 163a9, 23, b4, 5 et !», 164all, 15, b5, Titul., 165a2, 
17 et 19, 16r»ii26 - 28, 167a6, 25 et b28, 168a28 (bis), b24 sq., 34, 
169a2, 7, 81, 33, 

170a2, 171a22, 24, 30, b9, ma2, bl9 et 26, 173b9, 28 et 35, 
174a26, b29 et 86, 175a20, 37, b5, 8, 176a27sq., blO, 18, 20 (bis), 
24, 177 a 14, 28, b4, 10 et 80, 178 a2, b20 et 36, 179^7, 17, bl5et22, 

180al2sq., b25, 181al6, 21, 25, 182i&l, 15, 22, b24sq., 183a20, 
b25 et 28. 

Qaae in scholiis nobis Tidentar emendanda haec sant : 
199 a26 aXXcciifTiv, 203a3xara: — «or^df m>7» 204 b 42 xa&oAov — mfro 
et 206 b 47 xal nQoiTOv Aristotelis Terba uint. — 201 a 25 leg. ti 61 fiij 
itdtlrjfiev. •— 202 a83 alt ro] rov. — 206 b 7 legendum putaverlm iv- 
9emg, ib. 9 %<xl i xal /^/a>$ itp \%, fiegtiiov vnox, — Ib. to. 19 aat le- 
gendum eot rovro o (coll. Aristot. 74 a 24) aat delendum rovro ro. — 
Ib. 33 taonXfvqip legendam etse patet e ▼•. 34 et ez Aristot. 74a34. — 

208 a 39 legendnm Tidetar rovro (ro ftvfinfqttafia) fiff i^ avayxijf. — 

209 b 33 post viTgdymvov aat addendam aat certe mente intelligendam 

est ro dno Trjg ir^oir }y. Ib. bl6 et 2l0a2 legendnm est ngog ri]y r^/- 

Tfjv : nam idem recte ezpressnm est a Philopono 209 b 47. Etenim si po- 

, , » > ___ , 

nmias aixzzxiyzizyib^ conseqaitar x = V^d*b 9 y = X^ab*^ nt Teram oit 

qaod Philoponao dicit a:yz=a^:x^; est enim a : (ab^)^ =1 a^ : {aH)h -^ 

210 a 11 pro py' legendam est yif, •— Scholion qaod hoc loco ez Fhilo- 
pono dedit Brandio non integrom este appares : qaare, ut reo de qua hic PRASFATIO. II 

•gitar meliiif iaMligfttor, eandeni loeom qokdie eet ia ed Fbiiopoiii Aii. 
Venet 15M £»L p. 59 e^. hie ineriaMMi 

dh al do^tUtt», dvo ovd^tiai &vtoot td uff fy «ol ntiodmottp Sott d^^P 
ympiup wtqUxHP Tjjy iuh apy\ ntd ovfuttMhiqmo^» ti p9^ nmqttlXfili' 
fgofLftop %al duifitTqoq a^ov iJZ'^» 1} ^' ^^^ ^^9^ ^i ^^ tqiyttpop 
ytyqdtp^m ijftiwvnUop (jffiutvMXovg Ald.) «i ad^' %al hpipHo^ttoop «t 
fia* nal fiy' ht tvMaq xara v& ^ rj nal htttovx^m 1} (17' dia to9 9 
Ofjfttiov ofr»9 Sott rj)y ^^ torfp tlvat tfj tf{. tovto d\ tiq t^hfffut laf^ 
fiapttai dpanodttntop» (paptq6v dij Sti nal if it ty dff hti iotiv* httl 
wip mvTdnv tov ady tfli^Mtai Offfttlop htiq t6 f^ ^ dud dh tov l^ &V0 
wv^tXai al t? t^ nqootUntovoai tipLPOvot Tdv xvnknp natk tii tt t Off- 
pLtta^ th aqa vn6 tmv pf^ ta toop iotl tf iin6 tiSp tf^ {9^* Si& tik 
ttifta drj xorl t6 vn6 tth fiff ff/ toop iotl t^ 4n6 tdh Stf fft' t l^op d\ 
To ino tmp dff fft t^ ^nh tmp tf^ i^ * t&ai yaq tlow huatiqa huttiq^ 
4 fikp it' tf 8fj\ fj d\ i^ tf tff. tutl t6 ikt6 teSp pt! W Sqa toop Utl 
T^ ^no tmv firj' fjY'» iotip Sqa tiq ij tf ^9^9 ^h^ Prf 4 V/ ^^9 ^^ 
tia', dlV eiq ij if^ nqog t^ fhf o^tmg ^ tt ^a nq6q tijv a9 «iri 1} Sf 
mq^q tifp yff 8ia t^p 6fiot6tfjta tth tqifmvttp. tOfj 8\ 4 fi^ S/tfj af^ 
ij dh ai^ vg fif\ nnl tig &qa if «r/T nq69 tijp pf, oStmq 1? t«^ nqoq t^v 
ai'. ifp dh nal mq if tf nq6q Ti}y fiff^ tovtiottp 7} af^ tiqoq tiJv ^ fj 
tff ftqhq t^ ta\ nal ttg &qa 1) afi^ nq6q tI^v fjy' oStmq ij tt tf/ itqiq 
T^y {« nal 17 ta nq^q tijp fi/. al tiooaqtq &qa tfiMat «rf ap ff/ ttt 
P/ ifpfi^t dvdloyop tlot nal dtit tovto iotat tiq 1) af ttqig tijp P/ 
oSttig 6 dn6 tijg af nvfiog ftq6g tlv dn6 njf 17/. t/ oiv dtniaoittf 
4nott9tifi 1} cr/T t^g fiff^ iotat tud 6 ttm6 t^g afT uvfiog SttUaoittp tov 
dn6 tfjg fj/» 

Ez iis qnae inido liidiii oeliolii habnimae flgim qoa haee argo- 
mentatio iliiietranda ait detcribi fiicile poterit Reeto otm ezpreerft Pe- 
tme Catheim in Itbro cni titnlas e«t ^UniTena loea in Logieam Arifto- 
Ptlvt in mathematicas disdplinae hoc noTnm opoe deehHrat VmtL ISW 
p. 61. Argomentatio ipea antem eie proceditt 

Pi7«i7y=3iy.iygsrfC..Cd 
fii^ta^firj.fry £p:/Ji7=:i7y:C«(D 

IJfiifitl^taiadtzify ifiY (&ii enim ^tfifiOo^taScs^^dtfi) 

afiifiyzztaiadi=lfiififi (eet enim afizzSy) 

177 :C«=tf^ <?!? (▼■ I) 

afiifyfznftfiiazztaifiy (ert enhn fiy^ad). — Apparet antem ez ttt 
^nae mod6 dizimoi praeter oa ^nao iam co lr e aimni Sdiol. SL0«10 lo- 
gendnm oMe apioai^ ib. tt. 11 Torba torj ri 8t' tf afi ant deienda ofeo 
ant, «i pro 8t' ecribatnr 8y^ alio loco coliocanda. Deniqne t«. 20 pro 
yff nq6g trjp a^ scribendnm e«t 8/ nqog tijp ff/ nal 17 (« nq6g tfjp ad". 
At edam ei haec omaia eonrigantiir, tamen argamentatidnem eiiie ordiflo PRASFATIO. 

MW fiMJte iiitemgiter. — nnM ail Me^MB ^Mcliir tt^ 
wU pMl T»iiK Bflrrcc ^wf^fiffitim^ «dlJlMii— Mnrr«9. — tllatl •i»] rm» 
cA Ts. 8«. d 2m41. — SlSbtt teg. t«^ rov seM«« mol a<a ro^ 
itvr^ r» rtiW. - mblS— 1» y J r. — matt leg. lorM«r isft- 
XHtfqyucrM. — tSibl dl l^. Tidlctar ,,«^rov".— XSlalS cooi. «so- 
iffixroi. — Ib. rs. !• ocrii». piito ort roat r^f lori mii ori roat r^a*. 
— ai bS« poil •«« CMWM pMMBiMi.— mbil V ^ooo. — U8a41 Of. 
•ooro/jM. — SSial Mff{0|M9or ^^oi ^^ ffJMM. — SMaSI ffooo, 
fMi diui hobd Riccord. cbart foL 10 fMo 4cocripoiBM L p.M. ~ 
Stlaft Mf^ rovro. - Ib. bl lcg. (ifrffir.- lii, 8 olt f] •€.— SttbSS 
l^. ridotar iqtafto^g. — SftSalS roo o^or] roo Slo» cobL ^ Sft4a€ 
l^. i 6qi6fti£ rov «olloyiOiiov. — Ib. to. If lcg. sff^joooao rj}o ll«r- 
voMt ▼d dBilo ^wU. — Ib. ro. 48 dvtdofimw opiMr. — SftftaM dl] oS- 
Mf cobL ^ SI7aS9 lcg. yffro|wror. — Ib. bll A iyr owdif, ^ood prao- 
bod Prodrooi. d poraphr. Ricc. — Ib. ▼•. 88 lcg. riddiir «ori rov „rii 
«ffrdoloo 6^ «rajroclat*' ytyqaip^^at r« «• — - Qiifto lcguitar S48b88 4o^ 
fimTda CMO appord, ^ ■am^ «lu ^oouodo Iocm cncBdluidlM oil Mocio^ 
§■«■ Boo MMfoor foftc ocdcoCia ci odIiccm dcbcol. — Sft0al8Mco4a 
Tldctar pwticda §1. — Ib. ro. 44 cod. 6i* dUL^lmw. » Ib. bS SW<rM 
r^ «frior. — S8lbS Mrib. Ivayajngg d ▼•. 8 httiymffl. — S58a8S rc^] 
r« loiso opinor. — Ib. b4ft «or^. — S8Sb48 Itsro^nOloo. — S84a8l 
fnrt Icg. vmdqx^^og coll. tc.48. ^ SHblft 4cL fuj. — S78b4 nm^o* 
XiMmvaxovg coll. AridoL 119 alS. — Ib. to. S4 Iri iu rov colL Aridd. 
118b87. — S78b41 dTOtimp.— STSaH foit tmw UqfifUvmv. -^ S88bl8 
iattw] iattv iatot^ftov iottv. — 288 al& foroi. -~ Ib. ro. 4S mqooi^if^ 
umv. ^ 288 b 8 forl. Icg. §i d* oor, tioc. dv iUv ftdltota. — Ib. rc 11 
4cL ori. — S90b48 avaffxfvaooi avrov] ooaorfvaorixor. — S91aS84oL 
r^ Stoaov. — S93a48 ^i^ d b9 sliv^a. — 294 alf o r' iqmitmv. Nua 
fido pracccdiul fffsff jdq iqyov ilvat rov «alcDC asojc^iro^iivov uu 
cou hio coninngciido cuft, ccd czplicnd Aristolclii TcrlNi ^uio in ipoo 
oodozta pmocMMruil: ro ftti9lv dt avthv saojffiv 180 n 12 colL 199 n& 
d 82. -^ 294nl8 lcg. oa^ coU. Ariilol. 180n88. ^ Ib. b84 rr^oo- 
^ioimg. — 801 »48 ro?s dvoll tf 9ivtiqq> coni. Qiinc ^udcu untalls 
foan lcric cil indc nppnrcl, qaod d ra dvo d t6 divtiqov in codd. 
•nopiuiuc litlcm f •iyniflcnntar. — Ib. b83 avrov;] avroi opinor. — > 
803 bl scfl] rra^a coni. colL to. 8 •). — 804 n 9 ovftfiifiijniv. — Ib. 19, 
84, 48, bl d 808bll mtql'] sa^c^. -*408b48 ^ij fbrl. dcL cdLArldot 
174 n 87. — - 818 nS i} Tavoy^a coll. Incort nnct pnrnphr. Mph. donch. 
od. SpcngcL Monnch. ISftS. p. 117, 4. — 819blS Offftmiviiiv coU. Ari- 
•tot 182n28. — Ib. 27 rovrs, t. Aridot mn87. 

Scrib. Maibiirgi d. IL m. laniiarii a. MDCCCXLVI. OORRIOENDA. Praeter ea qnta in PrAefiitione Partit I. p. XXIV. doL, I. p. 997. notk 
etSSO. not.» in PraeFetione Pertit II. init. et in Comm. nd ITOkSS cor- 
rigende notaTimot, emendende tont haec: 
I. p. 881. Tt. S8. pro 4 soribe 84. 

p. 891« Tf« 33. pro zU^X^^tfita tcr. yU^x^^^^ 

p. 317. Tt. 85. pro 89 e 9 tcr. 89 b 9. 

p. 371. Tt. 88. pro t* I{ avifwiig tcr. I{ Afiywi$ t$. 

p. 464. Tt« l. pro 69b38 tcr. 68b38. 

p. 499. Tt. 86« pro •yOefjfmif tcr. •yOefJfmit fMMuiM Jlgwra€. 

p. 509. Tt. 6« pro 67 tor. b7. ANAA\TIKON YSTfiPON A. MXS^a ^iia6%aXla %ai 3ta6a yLC^hfiig diavoijcixrj hi ftQoii^ p. 11 
it&(}xov6ijg ylvttai yvdcecjs. qHxviQov 61 vovro 9e(DQoikfivlsA 
itaoSv at ve yoQ fia^O^jjfiorcxcel x^ iKKftrjiiwv dia voiknv 
vov tQ^ftov itaQaylvovzm xol vSv oXiAOv hiA(fvfj veffffm. 
o^ioUaq 6\ %ai fteQl vo^dq ^ovq ot v% iia CviloyuifidSv Tud • 
oi di' istaYcyy^g* oiupAveQOi yaQ dia itQOfmaOMfiivvav nair 
ovvtm vrpf 9i9a6%aXlav^ ol {ihf Xa^ifii&voweq cSg xaQct $vvUv^ 
vwv^ ol 6\ 9H%viiwiq vo %a96Xov 9ia vov9^Xov elvai v6 xoO^ 
SnaOvov. wq d* avroq xalol (ffivoQixol 6viatel9ov6iv' ij ydQ 
9iit ftaQoSevyfiAxwfPy S iichnv itaYfaytjj ^ 9i ivih^iif^avwVy lo 
oiteQ i6vl 6vXXoyi6fi6g. 9ix<Sq 9' avapLmw ftQoyivdihieiv * 
ta ulv y&Qy ovi fori, ftQOvitoXafifiaveiv dvayTuaov^ vci 9i^ 
vl vo Xey6pev6v ioti^ ivviiv^ 9eZy va 6* a(i^, clov ovi 
fi^i^ astav tJ ffrq6ai ij cbtoq^ai dXrfi^iq^ 8vi fov^ v6 91 VQln 
ycapovy ovi vo9l 6riiialveiy r^ 91 \iov&9a ofupm^ rud vl 6ff- u 
licUvei xcH ovi i6Viv * ot! yaQ 6{LoUQq voftkew fiuufvov ^ijXov 
'^Hiv. f6vi 9\ yvoQt^eiv va ylv ftQ6teQov yvoQlJ^owcCy tov 9\ Codiceg jiBC ant (C nbl tttoMm) D^ Mn^ d nbi scriptara 
antiquior {cuf quibusdam locis, F ab initio et p lib. I). 

Tit. variqmv 17 divtiomr a C, dtVTiqmp^xi vqmtov d, 8§vtigmp 
vqmtov t]tot dgx^ tris anoiBiuttnijg Lincr71,12, divtiqmv s^ort^o^ qf» 
«no8H%ti%ii yot 242, Palai 74. 

11»6 yaq om n. — 8 6ta ro d. «- 9 o>«avr#9 BFuf^ d^avtmq oh C, 
fljff ¥ ttvtmq d, pr itf. — 11 Smq] S Cf. » l^cvvtivaiC. — 14 &Mmp 
ity fi. — 17 ngotiqa Cp. 

n. 1 2 ANAATTIKUN 

%a\ a{ka Xa^fiAvovta vfj^v fvS6iv^ olov o6a wyih&vh opva 
^6 t6 %a%6Xov , &v f^H rr^v yvS6iv. on iikv yag itav tqI" 

» ywvov lx€i diHflv Sft^aig foog, OQoydei * ott 61 tode to h t^ 
'f^TtVTcXlqi tqlfov&v htiv^ Sfta istaySiitvog ipnoQiOtv. {hltov 
y&Q tovtov tov tQ6itov ij {LA^rfilq kfti^ xal ov dia tov fUoov 
t6 t6%axov yvoQl^evai^ o6a fjdri tSv Ttad'* h,a6ta rvyjfa- 
VH 8vta xal fi^ Ttad'^ vaoTCHfiivov tiv6g,) itQlv. d* istax^^M 

u rj Xafielv 6vX}^i6ii6v tQ6itov \kiv tiva {S^cog fpatiov iatl^ta- 
^&ai , tQ6itov 6* aXXov o^. o yaQ n^ ydn el i6tiv aitXSg^ 
tovto it&q ydei Stt diio ^Q&ag ^ei attXSg ; dXXa iiiXov cSg 
(&81 tikv iitl6tavai^ oti xai^6Xov iitUftatai^ aaXfSg 6* ovot 
istl6taxai. el 6\ (tij, ro iv tqi Mivcavt dit^QYjiia 6viipi^6etai' 

80 ij yttQ ovdiv i/iadi^6ttai 1j a oliev. ov yaQ di}, &gyi ttveg 
iy%eiQOv6i Xvetv^ Xextiov. ,,aQ' oldag aita6av dvdSa oti 
dQtla fj aS r €p^6avtog 81 itQotjveyicdv tiva^dda fjv oi5x yler^ 
elvai^ S6i^ ov8* aQttav. hknHfi yoQ ov€pd6xovteg eMivaiSta" 
6av dvd8a aQtlav otHfav^ dXX* ffv Uia6iv oti 8vdg. xa/rot 

b t6a6i (ih^ o^iteQ tfiv dit68ei^iv i%ov6i xal ov £la^, £l«r- 
/3ov d* oijjiitavtog ov dv el8(S6iv ovi tQlyovovrj oti dQid^ii^g^ 
dXX* ditX(3g %axd itavtog dQiX^\iov xal tQiydvov' od8e(Ua 
yaQ itQ6ta6ig Xafipdvetai toiavtrj^ oti ov 6v ol8ag dQi-- 

6 d^i/LOV fj 8 tfi) ol6ag ev&vyQo^ifiov^ dXXd navd itavtdg. dXX' 
oi}8iv (o2(iac) xmjli5f (, o iiav9dvet^ i6tiv cog iitl^ta^d^ai, f6ti 
d* mg dyvoelv * atoitov yaQ otJx el oUti itiog 8 ^iav&dvei, dXX' 
el (681 y ^lov y iiav&dvei xal Sg. 

2 *Eitl6ta6t^ai 81 oldiied^ &ia6tov dnX&g^ dXXd fi^ rot^ 

10 6(Hpi6ti7i6v tQ6itov tov %axd 6vfA^efirpL6g^ otav rijv t^ cdtlav 
oldiied^a yiV€i6xeiv 8i fjv t6 itQaynd i6tiv^ oti iHelvtrv altla 
tor/, xol {jLYi iv^i^eO^^ai tovt^ aXXog f%eiv. 8iqXov tolwv oti 
tOiOvv6v r* ro iitl^taod^al i6ti * xai yaQ ol fti} iiti6td{ievoi xal 
ol iiti6tdyLevoi 61 ^\v otovtai avtol ovtfog ix^iv^ ^^ &iiti6td'' 

16 (im>i xal ^ov6iVy S6te oi ditXog i6tlv &ri<yri}(i]}, roiV adifi^a- 

18 y9mM ST»go9 /thf h d^ettigip &/iipm fUvtOi t^ Sh ^ettiqm ov- 
T«e otowF. — 19 Snop d. — 83 ffdi? M. — 27 tidtiri F. ^ ermai 
8ti dvolv 6^titg faag tx^i u. — 88 8ti xo na96lov C. ~ imictatai 
del Tult Mf om /. 

Ylb6 t^av^ttPM n tati iih^ »t im. — 7ii ovu jf^«i M.^ 10 r 

om d. » 13 Ti om C. » 14 aiito C. — 15 dmliSg §X9vci9 IviOfiffi^ M. 
— rovr*] ravtag %al F, TZTEPSIN A. % 

tov aXX(os ^HV. d ^ihv ovv xal heQ6g Idti vov istlataa&iu tQ6- 
Oog^ v6ttQov iQOVntv, (paiikv 6h xal di cbtodil^^ eldhau 
cbt68eiiivdlXiY(o6vXXoyi6ii6vlsti6trniovi7iiv. ini6trjnovi7t6v 
dl Xiym nad'* ovt^^Hvavt6v isti6taiu%a. el tolvw iotl t6 
iitl6ta69aiolovfS^e{UfVy dvayxfi ocal t^ dnodHxtm^qv ini6tT^ 90 
{/kffv If dXrfiSv t dvai xol itQiAtiov lud dni^wv %a\ fvoQmmi^ 
Qdv Ttal itQotiq&v xol altlisavtov 6v^nBQd6fuetoq* ovtfDyoQ 
tkiovtai xal al dQial olntXai tov dH%W{/Livov. 6vXXoyi6ii6g fikv 
yaQ forac xal avev taikov , dst^dHiig 8* ovx l6ta$ ' ai; yoQ 
ftoirfiHiitUitr^ijLrpf. dXri9fi{i\vovvdHdvai^ arca^forirdfi^ts 
ov iiti6ta69ai^ olov oti q didiiitQog 6v{^utQog. i% ftQdk^av 
d' dvastodeUtcJv^ oti aihc ixci6tYfietai fn) tfiQv dst6dti^vai^ 
rcpv* ro yoQ i3tl6ta69ai (Sv dit6dHilg i6ti {ii} xora 6v\/Lfk- 
Pvpi6g^ to f%HV dit66H^iV iotiv. afria ta ndi yvoQHkdtiQa 
8h tivai xal itQ^teQa^ alua [uv oti t6te iiti6td\u%a otavn 
tf[V altiav d8&{uv^ xal itQ^ttQaj ttktQ afria, xal itQoyir- 
Vfa6Ti6\itva od n6vov tov IttQOV tQ6itov t^ ^iivai^ dXXd xal 
t^ eldivai oti i6tiv. itQ&ttQa (f idrlxal ywoQi^dttQa 8i%og* 
Qfo yaQ tavtov itQ&ttQOV vj (pv6ti xal itQ6g ^{lag itQ6ttQ(rv^ 
(rv8h yv(OQiii(&ttQOv xal '^y,lv yvoQifi^&ttQOv. Xiy(B 81 itQ6g^.7% 
ijfiag likv itQ^ttQa xal yv(QQnuAttQa td iyyvttQOV t^g air- 
t^ihrfitxDS^ aitXog 8\ itQ^vtQa xal yv(DQi^(jittQa td ito^^fdtt^ 
Qov. fon 81 sra^^oraro fi^ ra Tca&^Xov ndXi6ta, iyyvtduo 
81 td xad* l7ux6ta* xal dvtbuitai tavt^ dXXif^Xoig. h, itQoi- ft 
t(DV 8^ i6tl t6 i^ dQX(3v ohttkov * t(tik6 yoQ Xiy(6 itQ(Stov 
futl dQxi^v. dQxi^ d* i6tlv dito8tlitxog itQ6ta6ig aiit(k>g^ afu6og 
81 fjg pnj htiv aXXri itQOtiQa. itQ6t(x6ig 8* i6tlv dito- 
(pAv6t(og t6 ittQov n^QiOVj %v xaO^ h6g , 8iaX&cti7irj fikv fj 
ifioUog Xc^dvov^a 6itottQ0V<yvv ^ dito8tiXti7ti^ 81 ^ dQir-w 
6i/Liv(og d^dttQov^ ori dXrfi^ig. dit6qxxv6ig 81 dvtufdanog oito- 
ttQOvovv ii6Qiw. dvtUpa6ig 81 dvtld^t^ig rjg oihc t6ti (lerafi) 
xoO^ (titf[v. ^dQiW (f dvtupd6t(og t6 (ih^ rl xorc^ ttvog xa- 
td(pa6ig^ t6 81 rl dit6 tivog dit6(p(x6ig. d{ki6ov d* dQ- 80 i^i/uf^a Cf. — 21 tU %a\ omC — 24 yaq ieti Cd. — 26 M 
ilvut corr ^. -» 30 dit ilvM nal vqoti^a corr B loc paQcioribot. 

TBa2 iyYvtiqa Al. — 4 vodhmtdtqi . , . iyyvtattp A. — 6 tavtov 
hi^ iottmq»t09 C. — 12 a9ti»iaimg d. — Im ti ftttatv %a» lav- 
Tjfy. ptoqta C. 

1 » ^ nA tm (fmmitfathSmmm^ m & <i&LUnrsK ^9 oiv 

TmfiSa^ wi itdAjyam mmtdq susSKssmm \ m ismmvfum^Mi^ 
h(iA4tm mtfji etiim «nrm mufeameqfam ana aaflk « » * > — r — onr ata& tftriLLiijail^fag # S "E^itegffeymiirAurndiHr imimiffU f m . — Id mmmt « C ^ 19 «e 

^ ^tm nm C ^i\ fikmam. C ^ ^ imi 

^ i ftl g p lir — ' gin IM Ck. — ^ ■uiiiiniiip or 
-- S5 JW' <n» JL ^ 

fkfmifm €X 
-A — «■jPXttjif d^ TSTBPaN A. 6 

htufnlj^ij ihm^ Tolg d* ihai fi^, ^avmp (livtoi Jbcodelius^ 
aZrca* mu o^ite(fov o^ dhfihg ovi^ dvaptdiov. ol yiv yaQ 
vao9ipevoiy/i^ ehm oX(Dg i3tlata69aij ouvoi tlg asteiQovd^iLOV^ 
6tv dvdyeOi^ai iSg ot^x av istKSraiiivovg td SiftiQa did td 
nQdtiQa^ wv fiij ^n itQma^ SQd^Sg Xiyovteg ' d&6vatop y&Q lo 
ta oiteiQa duXX^eiv. et ti UStatai, xal el&iv dQ%aly taikag 
dyviS&coi}g dvai dsrodeiifd^ J^^ (^^ ovfSijg avt&v^ osteQ q)a6iv 
eivai t6 istl6ta6^ai fLdvov* el dl (i^ fort td ifQma el^ai^ 
o^\ td i% tojitGiv ehai iitl6ta69ai astXSg oddl xvQlfog^ dXX* 
i$ vito9i6emg^ el ixelvd i6tiv. ol 6\ iteQl ^\v tov inl6ta69ai is 
Ofi/oXoyov6i,' 6C dnodeiieog yaQ ehai pivov' dXXd itdvtwv 
ehai d^odei^v ovdlv TuoX^ieiv ' ivdiieOt^M yoQ xikJl^ ylve- 
69ah tYjiv dit6dei^v xal i^ dXXi^Xcav. ijiielg di {pa^itv oike 
sta6av iiti6ti^nriv ditodeintixrjv ehaiy dXXd trj^ vSv d\ii6iav 
dvastSdeixtov. xal tovtt^ oti dvayxaiov , fpaveQdv ' el ydQ » 
dvdyxij nlv i!tl6ta6^ai td itQiteQa xcel ii wvrj ditddeii^^ 
tiStatai 8i itote td afie6a^ taxri dvastddeiTtta dv&ynri ehai. 
tavtd r* ovv ovta Xiyofiev^ xal ov ii6vov isfi6tijnriv dXXd 
xai dQxrjv istufti^nrig ehai tivd (pafiev^ ^ TOi)g OQOvg yvo- 
Qif^Ofiev. xvxXtp d' Ofti ddiivatov dsto6eixvv6%ai dstXSg^ d^ tf 
XoVj efiteQ iic stQotiQarv delt^ ditddeiiiv ehai xal yvoQmoH 
tiQGTV' d6{fvaxov ydQ i6ti td afitd tSv avt^ ofia nQdteQa 
xal {f6teQa ehai^ el (i^ tov heQOV tQditov^ olov td \/ikv ftQ^g 
ijfiog td^ d* ditXSg^ ovsteQ tQ6itov ^ htayGryq stoiel yvdQi-' 
fLOV. el if otnrcDg, odx av etritd a7tX(3g eidivai TioXSg wq^ so 
6fiivov^ •dXXd ditt6v' ij ai^x dstXSg rj hiQa dst^deiiig yivo- 
fUvri 1} ix tiSv ijfiiv yvGHiHimiQGrv. 6v\i^aivei 6\ tolgXiffOv6i 
xfimlfp vqv dst6deti^v ehav od fi6vov to vvv etQrjiiivov ^ dXX 6 intiStiififjv Fn, — unodtiiiv M, «xtfdfifis F, — 8 &lXmg pr 
ABCFJdj rcsnpraTs Af . — 9 inittuftiwdvg corr u, inittapLho^g pr Af, 
corr p. — 10 ftfTtti C. — H s/ d^ CJp. — > UtctPtai CFf^ iatatottaiA. 
-—14 inictaad^ai ilvai Bu. ~ 16 c/ pr om d. — 17 Mixftat Cd. — 
18 ov8h pr £. ~ 20 dvanodiUtiov d, — 22 fiiaa pr n. — &ftiad uoti 
tavt C, — 23 t om AuFpf, — dXliL t6v fjuhMqov voiv nal M. — 
24 tl (2n , pr M. — i^^f ^JStn ^^^ i^tiv 6 iffLittqos vovg ij tov tdg 
xoivds ivvoiag %al tu a^iiofiata oqovg naXUqovg ypmqtiofitv . M, — 
254* iu] to ti (sic) AB, ti oti Qfh, curr 8, ro ori pr d, d' 8ti epM, corr 
B pr mann. — 28 s/ ydq, il uri rc sapra yt M. ^ 29 noifiW n, — 
31 dnoB, i ytvofiipfi F. — 32 i} ix BCn.^ 33 tov BF. 4 ANAATTIKSIN 

15 x^g (fvXXoYu&tiTt^g %i6iv {Lkv Xtya rj» (ijg fon S^l^ai , (iijd' 
dvaYTcri ^eiv tov iiai^rj^ontvdp tr ijv d^ dvaynri ^hv top 
6tu)vv iia&rjCd^Bvov^ a^lcjfia' %(itiyaQ%viatoiavta' tovto 
yoQ ^&Xi(^ bii toig toiovtotg M&cmtv ovoiia XeYHV. d^i^eoff 
if ^ (ih^ ditotegovovv t(Sv fioQlov trjg ditO€pdv6eGig Xa^ipd- 

80 vov6ay olov XiY<D to elval ti ij to iirl elvai rt, vn69e0igs i^ 
6* avev tovtov OQi^iiig. o ya(j oQi^iiog 9i6ig iiiv i6tr tt&t^ 
tai YOQ 6 dQi9fir{ti%6g ii,ovdda t6 dSiaiQetov ehai ittctd t6 
ito66v • v:t69e6ig d' oux fon • t6 yaQ tl i6tv [lovdg Tud ro cf- 
vai fiovdda ov tavt6v. 

86 'Eftel 61 8el fti^teveiv te Tial eldivat ro stQaYiia t<p 
toiovvov i][eiv 6vXXoYi6fi6v ov xaXov^iev drtoSeiiiV^ fow d* 
ovro^ t(5 td^ elvai i^ ^v 6 6vXXoYi6^6g^ dvdYitrj (iij fi(iiw 
itQOYtv&67teiv td :tQ(Sta^ rj stdvta ij hfta^ dXXd xal fiaX- 
Xov' del Y^Q 6i o v^aQxet e7ca6toVj ixelvo ^idXXov vitaQ- 

80X^^9 ^^ ^^ ^ ^>iXov\itv^ ineXvo fplXov ^iaXXov. S6t' etiteQ 
{d^iev 8id td ^Q&ta xol 7ti6teiioiieVj TcdTcelva fofia' te xal 
sti6teiiofiev iiaXXov^ oti di iaelva xal td v6teQOV. ovx oUv 
te 61 iti6tt6eiv n&XXov av oUev^ a iirj tVY%dvei \kr(ce el6<Dq 
y,ijte piXtiov 6iaKel\ievog rj el itvYfavev el6(6g. 6v\ipij6etai 

86 6h tovto^ el (11] rc^ jtQ0YV^6etai t&v 6i da66ei^iv ^i6tev6v- 
ron^^ fiaXXov y^Q dvdY^r^ Jti6teveiv tatg dQxalg ij itd6aig 
71 ti6\ tov 6viisteQd6\iatog. t6v 61 niXXovta ^etv tf^v istir' 
6trjitrj;v tiqv 6i djto6diea}g oiJ ii6vov 6ei tdg dQ^dg iidXXov 
YVtoQl^eiv^ Tial fidXXov avtalg iti6teveiv rj t(ji 6ei7iwii>iv(pj 

b dXXd {irjjlf aXXo avt^ iti6t6teQ0v elvat (iqdc ^n^oQifiGkepor 
t&v dvtiTteiitivcyv taig dQyaXg^ i^ (dv Ihtav 6vXXoYt6yL6g 6 
t^g ivavtlag dstdtr^ , etkeQ 6el t6v isttetanevov djtXSg a(i€- 
tditei6tov elvat. 

3 ^Evloig yiev ow 6id ro 6etv td itO(3ta ijtt6ta6i^ai oil doxft 16 thv itiovv fiadifjc6fiS909 C. — ti om n. — 17 tavta C. — post 
toiavta add M marg a otKO^sv fiavd^dvnv ngopdlXstai nad'* kndotriv 
iniotijfimf. — 18 SvofAtt om C — 19 dnoipdaBmg M, dvtitpdcsas n. — 
20 alt Td om C. — 21 ^^ir om C — 26 dBt] 8bZ to p. — 27 ta9l n. 

— 29 alsl n.— 30 stntg] sinsXv A. -- 31 Uslva C— 32/iaUoir] xal 
fidXXov n. — v6tSQa Cn. — 33 ntattvofisv pr J. — tvyxdv^ d, pr A, 

— 36 6C om B, 

^ 72bl avtmv ilf. — 4 dfistdniatov Mn, ut solent. — 6 iniotac^at 
ta uqSta C. TSTBPaN A. «^M&^efHK (ii) €&ca S^Gie ialataat^aij ovroi e/g SaU^fov i^juiv^ 
6tv dvofHf&ai iog otht op iaiifvafiivovg ta SifnQa dict tA 
ngiviQa^ wv {iij i6n ^(fSta^ 6ifdwg Xiyovtig' c^dtWro» yct^ lo 
ta SauiQa iuiX^uv. tt t% VtJtatai xal el&iv dQ%aly taiitag 
AfViSatovg dvat dxodei^^ ye (ii) owSfjg afk(3vj &reo tpa6lv 
ihai ro ixl6ta6t^ai ftdvov * d Sh (i^ f6tv td ifQiSta el^ivai^ 
i»Sdh ta ix tinkixnf elvin ixUstaO^ai, anXSg o^\ xvQltogj dkH 
i^ vito%i6e{og^ el ixelvi iotiV. ol 6\ fteQl ^\v tirv ixliftixifi^iu u 
oiMXoyoikSi * di dni)delifiDg y^q elviu p&vinf* dXXd aivtiov 
elvai d^odeii^v oi^h^ TuoX^deiV ' ivdixeot^iu yaQ TtihcX^ ylve-' 
69ai tYjiv dxddeiiiv Tcal l| dXXi^Xiov. i}(iflg di ifixfktv oike 
stS6av istiifti^nriv dxifdevKtiTi^v elvai , dXXd t^ vSv dfti^iov 
dvasi66ei%tov. %a\ tiy&&* ott dvoffiu&ov , iftxveQdv * el ydQ 9o 
dvdyxri (i^v ixl6ta6^iu td TtQiteQa xcel l| qi^ i) dttiiet^g^ 
t6tixtai di ttote td 5iie6a^ taxri dvastddeiTtta dviyxri elviu. 
tavti t* ovv ovro Xiyo^ievj xal ird (livov IffK^^fcijv dXXd 
Tud dQXi^v ixi6ti^ni]g elval tivi ipiqitVy ^ todg SQOvg yvo- 
Qlll^opev. xihtXip & ott ddiivixvov dxodeixvv69ai dxXiSgy d^ tt 
Xov^ etkeQ iic XQOtiQiov delt^ dxidei^iv elvai xal yviOQifioiH 
tiQiov* d6{fVixxov yiQ i6ti td ttitd tSv ar6t^ tma XQiteQa 
%al "SifteQa elvaiy el (i^ tov ^eQOV tQiitov^ olov td uikv itQig 
^(i«g td ff anX&gy ovXeQ tQiXirv ^ htayioyi^ stoiei yvdQi- 
fLOV. el d* iwtiogj inhc &v efnto axXiog eUtiviu TiaXiSg i^Qir- ao 
6fiivov^ •aXXd dittiv * ^ oil^ ixxXiog i] hiQa dxideiiig ywo- 
ydvri 1} Ix tSv ri^lv yviOQmiotiQwv. ifvnfialvei 81 toigXiyiw6i 
xihtXp tqv dxddei^iv elvai otJ (livov to vvv elQrjiiiviyv , dXX* 

6 iman^firjv fVi, — un^dtiiiv M^ Kn68tiiis F, — 8 ^U«s pr 
ABCFJAy rcsapraTs M. — 9 inintufiivtfvs corr ti, intMipLivo^s pr Af, 
corr p. — 10 ftfrofi C. — H «/ dl^ C]p. — Utavrat CFY, 'ictutattit A, 
— 14 inhtaaOai ilvat Bu. — 16 f/ pr om rf. — 17 Mi%ttat Cd. — 
18 oiodl pr £. ~ 80 dvanodtUtatv d. — 22 fiiaa pr n. — &fit9d nott 
tavt C. — 23 t om AuFpf, — dll& t6v fjuittgov voxv «al Af. — 
24 t/ (2n , pr M, — i^^f ^S^^i ^^^ icttv 6 iffUttqog vovf i} tov Tiif 
notvds iwoiag v,al ra a^tfofiMta oqovQ naXtoqovg ypwqiiofitv M» — 
25^ irt] to r» (sic) AB, tt ott CJh^ curr 8, to Ztt pr a, O' 9tt epM^ corr 
B pr maDn. — 28 s/ ya^, f / ajj rc supra vt M. — ^ «oiffirti n. — 
31 a«oa. ip ytvoftivfi F. — 32 ^ i» JBCn. «^ 33 t6v BF. ANAATTIKaN 

iytSSkv 5AAo Xtyuv ij ovi xovv t6xiv d xovx i6xiv • o iJrai Sk itavxa 

86 l^^Siov dtiiai. drjlov S oxi xovxo 6viipalvei XQiSv oq&v xt- 
bhxov xo iiikv yag dict stoXX&v ^ di oXiyov ava^aybitXHV 
(pdvai oiSdhv 6iaq>iQei , Si SXlyov d' fj dvolv. oxav yaQ xov 
A ovtog i^ dvapifjg y xo B^ xovxov dl xo jT, xov A ovxog 
forac ro F. d 6rj xov A ovxog «fcfyxij ro B elvai^ xovxov d* 
p.78 ovxog xo A (rovro yoQ r^v x6 xvxA^), oul^d^o xo A^ ixp ov 
xo n ro ovv xov B ovxog xo A elvai Xiyeiv i6xl xo F elvai Ji- 
yeiv^ xovxo d* Sw rov A ovxog xo Fksxl' xo 61 Fx^ A xo 
aJro. S6xe 6v\i^alvei Xiyeiv xovg xvtcXg) q>a6ii0vxag elvai 

6 xny dit66ei^iv od6lv ^eQOV itXrnv ort rou A ovxog xo A i6xlv. 
ovxa 61 itavxa 6eiiai ^6u>v. oi5 iirjv dXX ad6\ xovxo 6wat6v^ 
nXrjv istl xo%k(6v o6a dXXi^Xoig &tttai^ &6iteQ td fdia. hog 
likv ovv Tteniivoo 6i6ei7cxai ori ov6iitox dvdyxij ri elvai ht^ 
Qov (XiyG) & y6g^ ow ovrc 0901; hdgovxe&i6e(ogiiiagxed'el'' 

10 6rig)^ i% 6x^0 6\ 9i6eGyv itQdxcrv xctl iXajiexGiv iv6ixexat^ 
etkeQ xal ^vXXoyl^a^d^ai. idv [ih^ ovv x6 xe A xai B xol xm 
r &trixai^ xoi raur' dXXr^Xoig xol xfji A, ovxo yiv iv6i- 
Xerai i^ dXXrihQV ^emvvvai itdvxa xd alxr^ivxa iv xm 
stQcix^ (T]^i^(iari, Qg 6i6eixx€U iv xolg steQl 6vXXoYi6(uny. 

isdideixrai 6\ xal ori iv xolg aXXmg 6xrjiika6iV rl ov yivtxm 
6vXXoyi6yi/6g ^ oi5 iteQl x&v Xrpp9ivxGiv. xd 6h fi^ dvxixaxr^ 
yoQOV{uva ov6a{i&g fori 6el^ai rtvidxp. &6x inei6f^ oXlya xoi- 
avxa iv xalg dsto^el^iy tpaveQov ori %ev6v xe xal d^vva-- 
xov xo XiyeiV ii dXXrjXGrv tivai x^ dn66ei$iv xai 6id xovxo 

80 ndvxGtv iv6ixe^ai elvcu, dst66ei^iv. 

4 ^Enel 6^ dSvvatov aiUog ffieiv ov i6xiv imi6xi^ri d7tX(5g^ 
dvayjialav av eCri x6 kxi6xrjt6v x6 xara n^v curodeixrixi}!; inir 
6x/giLriv. curodeixrixi} S i6x\v ^ ^ofiH^ r^ Itxeiv curod£i|ir* 
l| dvccyxaiGtv aQa 6vXloyi6fi6g iextv ij dst66ei^. Xrptxiav 

» aQa ix xlvatv xai itoiGrv ol dxo6ei^ig elciv. ftn&xov 6e 6tOQi- 34 f/] ^ pr d. — wavtm^ M. — ^iiw uawra C. — 37 8i om C 
— 38 ro ^ pr om il. 

TSal ro •] mniynri ro or tlvart n. — 2 rov om A. — rov a pr 
dM. — ro ro 7 -Adi^f^ coir Cfie. — ttwmi post liyttw F, om ^ et pr 
Bdmm. — 3 1^1 om «/. — 4 lifHw post m^w C — rovs] ro ». — 8 sZflWi ro ». — 12 mI rti « om pr C — 15 Svt nal fi, *al mg F. ^ 
17 iwfl d. — rourvrtt o'i«7«r C — 18 rfl rt iL — 19 ro om «L — 
xal] iwdiz^^ui ««ip.— 80 Mexcrort ^BGAi/JpM. — amiitiiiiw elwat F. ^GHiev xi Xiyoi/Ltv v6 Tcata rtavtog xol tt ro xa^' a^dvo xol 
r/ ro xa&dAoi;. 

jfiLCcra xavtog fikv ovv tovro XiyGi o av y ^iv^ ki\ twoq 
\il\v tivoq d^ (1)}, (ci]d^ nonl \i\v :totl 61 fii;, olov d %axa 
nccvtog dvd^Qoiitov ^(pov^ tl dXT^ig tov^ tbttlv av^^QGiitovy ao 
dXYj&eg Ttal ^^ov^ Tial tl vvv 9dteQOV^ xal 9'dTtQov, zai tl h 
^^^V YQ^Wi^^^^YV^'^^ cjacrurog. 6yhuIov 6i* %alfdQ tdg 
iv6td6tig ovtp fpiQO^tv og Tuctd itavtog iQcatci{itvoi^ fl tl Istl 
tivi fti], ^ tt itott (II]. XO&' avtd d' o6a' vitdQxti^ tt h 
rcj tl i6tiv^ ohv tQiY(6v^ yQaimi^ xal yQamiy (Trtj^fiij (i) as 
;^oQ ou<t/o avt(3v ix tovtayv i6tl^ xid iv t^ Xoy^ t^ Xiyovti, 
tl i6tiv iwitdQxti) xol oiTOf^ t(3v iwJtaQ^ovtov avtolg avxd 
iv t(ji X6y(p ivvndQ%ov6i t(p tl i6ti drjXoiyvti , olov ro tvdvi 
vndQyti /^ofifi^ xol ro ittQiq>tQig^ xol ro ittQittov %ai 
aQtiov OQi&fi^j, xai to itQ(5tov xol ^iiv^ttov xol i^djtXtv- 4o 
Qov xol htQOiiriKtg * xol itd6i roikoig iwitdQ%ov6iv iv t(p b 
X6y(p rcji ri ^ri Xiyovti hO^a fih^ j^QOfifir) &d'o d' oqi- 
d^fidg. ofio/cjg 6^ xol ijri rcoi' oiUcov ro roioi>9'' Ixo^roc^ xo&' 
cruro >li;^(D, o6a dt iirjSttiQog vitdQ^ti^ 6v\i^t^rpi6ta^ 
olov ro fiov^ixoi; ^ Xei^xoi^ t^ ^gjq. &i S fii) xo^' i)^ox€i- 6 
fiirot; Xiyttai dXXov tiv6g^ otov ro ^adl^ov ittQ6v ri ov fia- 
Sl^ov i6tl xoi XtV7t6v^ 7] d' ov6la^ xol o(To r(iA£ ri 6riiiatvei^ 
ovx ?ttQ6v ri ovro teriv o^tfp i6tlv. td iihf S^ f«) xofr' i)jro- 
xeifi^ot; xod'' oiko Xtyo^ td Sl xod' i^^oxetfiii^ov <Tvfi- 
fitpTpcota. Iri d* oAXov r^o^ov ro fi^v di' ouro vrtdQxov lo 
hcd6tG) xod*' ot^rd, rd Sl fiij di' oi)rd (TvfcpepiTxdg, oloi^ tl 
PaSl^ovtog rJ6tQail)t^ 6vnPtprpi6g' o^ yoQ Sia rd fiaSl^tiV 
iJ6tQail)tv^ dXXd 6vvi^rj^ tpaiiiv^ tovto. tl Sl Si ourd, 
xofr' oi?rd , olov tH ri ^(jporrdfici^oi; dni9^avt , xol xoro njv 
6^>ay}^v^ oti Sid rd (T(]porr£(T&oi , dXX* ov 6wipri 6(patt6^iB 
fi£t>oi^ djto&avtlv. td aQa Xty^iitva inl t(Sv ditX(3g isti^trj- 
twv xofr' orro ovtcyg (og iwitdQxttv tolg xon^yoQOVfiiwig 26 X^ymnsv M. — 28 o] rovto o /. — 29 pr filv om d. — 31 ^a- 
re^ov TT^ofi ^are^ov prd. — 33 nqoq>iqofiev F. — igtoTafiivov AMcd, 
pr Bn. — si om p et pr d. — 35 olov iv tg. n. — 37 iwnaqtuv pr 
«. — 38 ^i' om /. — vndqxovai. C. — 39 &qtiov xal nsqitthv /. 

73bl ^v om /. — 4 vndgxv ^t pr -<rf. — 6 tofiadltnv Bp, — ^ 
7 xal ro levxov n. — 8 juij rc snpra vs n. — 13 ovro BfprA qui 
8ic in sqq taepias. — 14 xal om n. ANAAYTIKON Y2TfiPON A. JJIatfa ^idadxaUa xcel ita6a [laihrfiig diavoijcixrj ht ftQoii^ p. 11 
stddxo^^ ylvetai Yvd^etog. tpavBQOV 6h vovto ^ecjQoikfiv Inl 
sta6(Sv' at r£ yoQ {la&ijfiartxcel x^ iiti(hnri^Av dia voiknv 
tov TQditov itaQaylvowav %aL tSv aXXfov hiA(fvij vtjpnSv. 
6\ioUoq 6\ %ai n%Q\ vo^dq X6yovg ot x% iia <ivX3uoyui\i£v Tud • 
oi di' kcaYcyyqg' ofupiviQoi yc^Q 6ia stQoyivGKfxoi/iivwv nair 
ovwai vqv dida6xaXlaVj ol (iW^ Xccfifiavovveg (bg naQa ^iWikiH 
twv^ ol 6\ duTtviivteg to xa&dXov iia tov drjXov elvai t6 xoO^ 
&ia6tov. C9g d' afSt(X)g Ttalol (i/ro(^xol (Jviuttld'ov6iv' ^ yctQ 
diit itaQ(xSevffiAx(OfPy 8 iotiv htaYcsyij, ^ ii ipfh^fLrjfLatcaVy lo 
ostBQ i6tl 6vXXoYi6fiL6g. dixSg 6' dvaywxunf nQoyivd6xiiv* 
ta ulv yoQy oti fori, nQ(yvitoXafifidvBiv dvayxatovj td dS^ 
tl To iiydfievdv i(fvi^ i;wiiv(u dety td 6* a(i^, cXov oti 
likv Snav 7J (pij6(u ij dno(p^6(u dXrfiig^ oti for^ rd Sk tQln 
ycapovj oti toSl 6rnialvHj t^ dl liovdda ofupm^ rud tl 6tf-^ i$ 
fktdvH ruA oti i6tiv * od yoQ ^fco^ig to^csv &ue6tov dijXov 
'^Hiv. i6ti Sk yvoQt^HV td fih^ nQAtegov yvoQlJ^ovta^ tSv Sk Codiceg jiBC ant (C nU recoilitfr) D^ Mn^ d nbi scriptara 
antiquior {cuf quibusdam locis, F ab initio et p lib. I). 

Tit. vcriqtav 17 69wiomt a C, dtVTiqmp^ri vgiSt09 d, fivtiqmv 
nqmtov tjtot dgxfj tris anoiBiuttn^g Lincr71,12, divtiqav Mg6t§qoP qf» 
VModHKtiKn Vat 242, Palai 74. 

71»6 yaq om n. -- 8 Bta r^ d. «- 9 mcuvtmq BFuf^ d^avtmq 9\ C, 
fljff ^ ttvtmq d, pr itf. — 11 intq] S Cf, » l^cvvtivaiC. — 14 Sumv 
fiy B, — 17 nqotiqa Cp. 

n. 1 2 ANAATTIKUN 

nal a{ka Xa^^&vovta vfpf fvS6iV^ olov o6a wyxAvh opva 
'bito %6 %a96Xw , &v i%H r]}tf yvS6w. on iikv yag itav tqI" 

» ywvov Ix^i 8v6lv Sft^alg l!6agj itQO^dn * oti dl toSe to h t^ 
i^{ILi%viiXUp tQlyov&v i6tiv^ afta litay6\uvoq lyv(6Qi6ev. (hltov 
yoQ tovtov tov tQ6^ov ij {jia&rfilq kfti^ xal ov dia tov {li^ov 
td i^xatov yvfOQl^itai^ o6a ijdrj t(3v xaO^ h>a6ta rvyjfa- 
VH ovta xal \i^ nait^ 'ditOHeifiivov tiv6g.) stQlv, d* iitax^^ai 

86 rj Xafielv 6vXXoyi6ii6v tQ6itov \kiv tiva fi^og fpaviov istl6ta- 
6^ai , tQ^itov d* aXXov ov. o yaQ {i^ ydei el i6tiv anXfSgj 
tovto stSg ^Aci ort diio 6^90^ ^ei ajtXSg; dXXa d^Xov cSg 
cSdl iihf iitl6taxai^ oti iia^6Xov iitl6tatai^ astX(Sg 8* ovn 
istl6tatai. el 81 (tij, ro iv t(p Mivoyvi dit6Qri\La 6v^^rfiexav 

80^ yaQ (yv8\v ^a^6tt(a ^ S ol8ev. oil yaQ dij, &g yi ti>veg 
kf%eiQ0v6i Xveiv^ Xtnxiov. ^^aQ^ ol8ag asta6av 8va8a oxi 
oQftla ij ov /' (prfiavtog 81 itQOijveyTtdv tiva dva8a rjv otlx ^er^ 
ehai^ S<yi^ ov8' aQtlav. i/i(yv6t yoQ ov (pd6x(yvteg eiiivaina- 
6av 8vd8a aQtlav (w6av^ dXX* ijv t!da6iv oti 8vdg. xaltoi 

h fy(x6i yihv oviteQ tf^v dit68ei^w ffj(pv6i xal ov Slcr^ov, iXtC^ 
fiov (f o^xl itavtog ov dv el8(36iv oti tQlytavov ^ ort dQiX^fi6g^ 
dXX* ditX(3g xatd stccvtdg dQiO^nov xal tQiydv^w ov8e(Ua 
yaQ 9tQ6ta6ig Xcmfidvetai toicnjtrj^ oti ov 6v ol8ag dQi- 
6 d^i/LOV ij o 6v ol8ag evQniyQc^fiov^ dXXd xatd navtdg. dXX* 
oif8iv (o2(iai) xoiJlt5f t, 8 iiav&dvei^ fativ cig i3tl6ta69ai^ fori 
d* dg dyvoelv atoitov yaQ oi5x el olSistojg o (tavd^dveij dXX' 
el (o8lj blov y iiav9dvei xal Sg. 

2 *Estl6ta69ai 8\ oUtied"' &ta6tov dstXmg, dXXd fHQ tov 

10 6(Hpi4Sti7c6v tQditov tov Tcatd 6viiPeprpi6gy otav tijv r' altlav 
oldiied^a yivd^xeiv 8i rjfv ro stQSyiid i6tiv^ 8ti ixelvov altla 
i6tlj xal fi^ iv8ixe69ai rotV aXX(og ^eiv. 8rjXov tolwv oti 
t0i0vv6v r* t6 htl(fta(f9al i6ti * xal yaQ ol fii} i3ti6tdiievoi xal 
ol iaKftdfuvoi ot ^ikv otovtai (xvtol ovtcsg ^eiv^ ol &iiti6td- 

16 i/iivoi xal ^oviTtt', S6te ov dstX(5g i6tlv istuStqiiri^ tovv d&iha- 18 yvmM Stiqov /thf h J^atiqip Sfifpm fiiwtot ttf 81 ^ettigf ov- 
*«e otovF. — 19 Snctp d. ^ 83 tldfi M. — 27 iidiiri F. — efmai 
8ti ^l» iq^atg faa$ Ijrf i u. — 88 8tt ro na4^6lov C. ~ imictatai 
del Tult Mf om /. 

71b6 fiav^opiiw n. — ioti 0^ mg np.^ 7 ii ovn fdn M. — 10 1 
om d. j— ISr/ om C. » Ucn^ro C. — 15 dmlns l^ovoi» iuiotiififiv M. 
— Tov»*] tavtag %al F, TZTEPSIN A. Z 

%ov aXksiq l^uv. tl fikv ovv xol hegSg idti tov istUstaCd^oi t^fd- 
^Tog, vCtegov iQOVfitv, q^a^ihv dh xol di dstodtliiG^g Mkvau 
cbc6dHiivdlXiy(o0vXXoYi6ii6visti0tifniovi7i6v. isiitftfmovixov 
dh XiyGi naO'* ov t^ ^hv avtov istKfta^it^a. d tolvw iotl t6 
inl6ta69m olov^siievy dvayxfi xal r^ dm^dHxtix^qv istiOti^ 90 
ftfjiv ii dXrfitSv t klvai xal itQcitoyv Tcal dfiiccav Tial yvoQnimh' 
(fcav xal XQOtigov xal altloxvtov CvfistiQaCiuxtog * ovttofaQ 
icovtai xal al dQ^al ohtelai tov dHxvi^y>ivov. 6vXXoyi6ti6g (ikv 
yaQ Ikitai xa\ avsv tovtcav^ dst68eiiig d* ovx ttStai' o\i yoQ 
non^6Bii7ti0tijnrjfv. dXijd^ij fiiv ovv dtl dvaij otio^xkftit^fiijtB 
ov ini^ta^^ai^ olov oti ij didfittQog 6v(i{utQog, i% itQAtfov 
d' dvastoddxtcaVy oti aiht i3ti6tij6Btai fi^ ^ov d:t6dei^v aii^ 
t(3v' t6 yoQ istl6ta69ai (ov djt6dBiilg i6ti fci) xaxd (fvfi^e- 
^Y[K6g , to fxHV dst66eiilv i6tiv. attid te xal yvoiQnioiteQa 
del elvai xal stQ^tiQa^ attia fiev oti t6te iiti6td{u%a otavn 
v^v altlav eldmiiBV, xai ttQ^teQa^ etkeQ attia^ xal stQoytn 
VG»6x6iieva ov {i6vov tov heQov tQ6itov t^ ^uvihai^ dXXa xai 
t^ eldivai oti Ikitiv. itQ&tBQa ^ ifftlxoii ywoQnidteQa ii%(Sg* 
ov yaQ tavtov stQ^tBQOv ty €pv6ei xal stQog ijfictg stQ^teQOV, 
ovdl yvcjQHifAtBQOv xal ijfitf^ yvcjQHi(&teQOv. Xiy(o dh ^ogp.11 
'^liag fikv stQ^tBQa xal yvcDQi^xjiteQa td iyyvteQOV t^g alr- 
(f9T^6ea^^ aitX&g dh stQ&teQa xal yv(OQHi(&CBQa td ito^f^e^ 
Qov. l0ti dh no^l^dto fihv ta xa&^Xov fiiXi^ta^ iyprtdtGi 
61 td xa9r ?7ia6ta* xal dvtlxettat tavt dXXif^Xoig. j^ stQci- s 
tcrv d' i6tl to ii dQ%Sv olxeUav * tavt6 ydQ XiyCIS stQ(Stov 
xal doxilv. dQxq ^ htlv ditodelieog 7tQ6fta6ig afie6og, afie6og 
6h iqg fiij ^iv aXXri nQOniQa. 7tQ6ta6ig d* i6tlv dsto- 
(pdv^eog to &[eQ(yv fi^QiOVj hf xad^ h6g , dictXextixi^ ^ikv rj 
Ofiolc^g Xa^i^dvov^a 6jt(yteQ0V(yvv ^ d^odeixttxi^ dh ^ dQir- io 
6iiivc3g d^dteQOV^ ati dXrfiig. dst6(pav6ig dh dvtufd^exag oito- 
tBQovovv {i^Qiov. dfvtUpa6ig Sk dvtl^e^ig ^g odx foti {ieta^ 
xaXf avt^. (i6QiOV d* dvtupdaexog to {k\v rl xmd tivog xa- 
td(pa6igj to dh rl d^6 tiV(^ d^6(pa6ig. dfti^ov d* dQ~ SO i^ifu^a Cf. — 81 alt «al om C. — 84 yaq fm Cd. — 25 ^f r 
ihai corr ji. — 30 dtt bUui nal nqoxtqu corr B loc paacioribQf. 

12a8 JyyvTf 9« Af . — 4 7io6hmxuxfp . . . iyyvtttxtp ^. — 6 xttithv 
di^ htt nqmtov C. — 18 i9ttvtc$ng d. — lcti t« fitttntv ««^' ^«v- 
tiJ9. fioquc C. 

1 » 4 ANAATTIKSiN 

iBxng <fvXXoYi6tMiqg d^i^iv filv Xiy(B np f»)j fon deliai, ntjS^ 
dvdYTtvj ffiHV xov ijLaQ^Yfio^ivdp n* i^ d* dvayTcrj Ixeiv top 
otiovv iiad^ri^diitvov^ a|/(D{ia* ^tiydg h^iatoiavta' tovto 
fOQ fidXiOi^ inl toigtoioiitoig eliDd^aiiev ovoiia Xiyeiv. 9'i0BG)f 
4' 1} iikv djtottQOVovv tSv iioqI&v tfjg djtotpdv6B(og Xafipd- 

80 vov6cc^ olov Xiy(o to elval rt tj to (i^ elval rc, vno^iXSigs fj 
6* avsv tovtov dQi6y,6g. o yaQ oQi^^Log d^i^ig iiiv i6tr tt&B^ 
tai YOQ 6 crQi&jiijtixog ^ixyvdSa to dSialQetov elvat aecrra t& 
sto66v • 'iHo^t^ig S* oi5x fort • td yaQ tl i6ti {Lovdg xcdro cf- 
vai, (lovdda ov tavtdv. 

86 ^Eittl 61 6ei 7ti6tex)eiv te %al elSivai to TtQ&y^a ttp 
toiovtov ^eiv 6vXXoyi6a6v ov TtaXov^Lev d^todet^iVy i6ti d* 
ovtog t(S td^ elvai i^ civ 6 6vXX(yyi6ii6gj dvAyKij fiij (irfiw 
^Q(yytv&6Keiv td ifQ&ca^ i] ndvta ij hia^ dXXd %al {laX- 
Xov' del yaQ 6i o vitdQ%ei ?7ta6tov^ iKelvo yidXXov vjtaQ- 

2Xi%ei^ olov 6i o (piXov\Lev^ ineivo (plXov iiaXXov. &6t eX%eQ 
fi6^ev 6id td stQ(3ta Ttal 3ti6tevoy,ev^ Ttdneiva t^iiev te xal 
ni6tevo^ev fcaAAoi^, ott 6i iKelva Tial td v6teQ(rv. (yv% oUv 
te 61 iti6%efieiv [laXX^yv^ ol6ev, a (iij tvy^dvei (iijre el6(ag 
H^tepiXtiov ^iaKel^ievog ij el itvy%avev el6(Ag. (Tvfi^ijcTerca 

86 6h tovto, el fiijl rig TCQ(yyvci6etai t&v 6i dit66ei^iv Jti6tev6v- 
tcav* naXX(nf yaQ dvdyTCtj 7ti6teveiv tdig dQ%aig rj itd6aig 
ri ti6\ tov 6v^iteQd6\iaxog. tov 6\ {liXXovta ^ieiv trjv istir' 
6tijiiYiv trpf 6i dito6elte(Qg ov ^6vov 6ei tdg dQ%dg y,dXXov 
yrajp/fait^ Tial (idXXov avtatg iti6teveiv ij t(j} 6eiKW\iiv(p^ 

b dXXd fiijd' aXXo ixvt(p m6t6teQov elvai iirj6l yvc3Qiii(AteQ(yv 
t(Sv dvtiTteniivcyv taig dQyaXg^ i^ (ov l6tav 6vXXoyi6n6g 6 
ri^g ivavtlag dstdTtjgj etkeQ 6ei tov i:ti6tafiev(nf d:tX(3g afte- 
rc{fl^€i<hroi; elvai. 

3 ^Evloig yiev ovv 6id to 6eiV td itO(3ta i^i6ta69ai od doxet 16 thv 6riovv fia&fja6/iS90v C. — r» om n. — 17 veivvtt C, — post 
TOiavra add M marg « ofxo^fv fiuv^uvmv ngopdlXsrai »a6'' kxdettiv 
intOTijfifiv. — 18 ovofAtt omC — 19 <inoq>ccasmg Af, dvtiq>daB(og n. — 
20 alt Td om C. — 21 filv om C. — 26 dsZ] dsi t6 p. — 27 Ta^l n. 

— 29 aiil w.— 30 ernsq] slustv A. -- 31 hislva C— 32^aUoir] »al 
ftdXXov n. — vatsga Cn, — 33 ntattvofisv pr J. — tvy%av^ d^ pr A. 

— 36 di om B. 

^ 72bl avteSv M. ^ 4 dfiBtdntetov Mn, ut solent. — 6 iniataatak 
Ttt nqmta C. TSTBPaN A. htufvrljity e&cei, toig d* ihai fi^, itavtm yLhtoi daodtl^q^ 
hhtd' tov oiidii;e(fov ovr^ dhfils <^ dvapudop. ol fik^ fdQ 
iJsra&^fcmMfii) ilvai oXcds I3tl0va69aij ovtoi ttg asttiQovd^iLOv^ 
<kv dvdyi69ai ^g othc dv liti&tafiivovg ta ^6ttQa did td 
nQdttga^ wv i/nj ioti stQma^ dQ&Sg Xiyovteg * d&watop ydQ 10 
td amiQa duMuv. iC tt QStavai xcel iiislv aQxal^ tofAtag 
dyvcSdtovg ilvai dnodei^if6g /e f^i} oikSfig avtfSv^ ostiQ (pa6)v 
itvai to hil6ta0f^ai lidvov ' il dh firj fdti ttt sfQma ii^tu^ 
ovSk td i% to^cw ilvai iitUftaCf^ai djtXwg oiidh xvqIg^^ dXX 
i^ vsto^iCiiog^ il iivtlvi i&tiv. ol dh stiQl ^ihv tov iitl(fta09ai 15 
6uoXoYov6i * di ditodilifG}g yoQ ilvai pAvov * dXXd stdvtmv 
ilvai ditodiiiiv oiidlv tubXvuv * iviixiO^ai yaQ xiixXp ylvi- 
Od^ai t^ dst6Siiiiv Ttal i| dXXi^Xajv. i^iiilg Si (pccfitv ovti 
^aOav istitStii{itiv dstoduxtixiQV ilvai , dXXd trj[V vSv dfiiocav 
dvcatddiixtov. xal tovd^ oti dvayKoiov , (paviQ6v * it fdQ 90 
dvdy%ri {ikv btUsta^&ai td stQ^tiQa xdi ii gw i^ dit6dii^g^ 
V6taxai 6i itofti td afiiOa, tavi^ dvast6dei7tta dvayxti ilvcu,. 
tavta t* ovv ojnrci Xiyofiiv^ xa\ ov fi>6vov iniOti^rpf dXXd 
xdi dQxrjv isti&fifjiirjg ilval tiva cpccfiiv^ ji toiig oQovg yvo>- 
Qlll^OfiiV. xvxXfp d' ovi ddvvatov daodilxvv09ai dstXtSg^ d^ tf 
Xov^ itkiQ & itQOftiQorv Hiitriv dst6diiiiv ilvai xal /rcH^cfKD- 
r^pGn^* dd^atov yoQ i6ti td aihd twv avtcyv ofia stQ6tiQa 
xal 'SdtiQa ilvai^ il fiij tov &[iQOV tQ6itovj olov ta ylv it(^ 
'^ftdg td ^ cbrAcog, ovstiQ tQ6itov ^ istaycayr^ itoal yvdQi" 
fiov. it d* otnrcog, oJx av iCnto ctitX&g etdivai xaXSg coQi^ so 
6fiivoVy •dXXd ditt6v' fj ot^x catXtSg 1} hiQa dn66iiiig yivO" 
fUvri 1} ix twv '^yLiv yv(OQtiiGniQGrv. dvyL^alvu Sk tolgXiyovOi 
xvkIg} vqv dst6diiiiv ilvca od fi6vov to vvv ilQrffiivov , dXX' 

6 iniatijfifiv Fn. — anoduiiv M, un68Hiig F, — 8 &XXng pr 
ABCFfd^ rcsapraTs Af . — - 9 ini9ta/iiv6vg corr u, iniatt^ivoig pr Af» 
corr p. — 10 iattti. C. — 11 f/ d^ Cp, — Totttvtai CFf^ itfraromvi^. 
-^14 inlatttod^ai tlvai Bu. — 16 c/ pr om d. — 17 iv6i%ntt^ Cd, — 
18 ov8l pr B. — SO avanoStUtofv d, — 22 fiica pr n. — &fiBau notB 
rirvT* C. — 23 t om AuFpf, — aXlk thv ijuitiqov vovv «al M. — 
24 r/ dn , pr M. — ^ntq aqx^ tlg^ iativ 6 \ffiittqog vovs ^ rov tetg 
*oivag ivvoiag %al ra afico/tiara o^ovff xaXUqovg yvmqliofktv. M. — 
25^ S^rt] ro rt (sic) AB, tt ori Qffo, curr d^ to ori pr d, d' 8ti cpAf, corr 
B pr maoti. — 28 e/ yuq, ti ari rc supra vi Af . — ^ «oiifoai «. — 
31 an68. if ysvofiivri F. — 32 ^ ix BCn. ^^ 33 roi^ BF. ANAATTIKSIN 

oiS6\v aXXo Xiyeiv rj ortt tovv t6xiv d xovx t0xiv ' o vxco 81 navxa 

85 l^^SiOV Stl^ai. diiXov ^ oxi xovxo 6v\i^alvH xqi&v ogoiv re- 
9'ivx(av' x6 iikv yaq Sia stoXX&v ij 8i oXlyav ava^a{iitxHV 
tpavai o^iSkv diacpiqei , 6i SXly&v 8* rj dvolv. oxav yag xov 
A ovxog ii dvayxTjg ^ ro B, xovxov dh xo F^ xov A ovxog 
§6xai x6 r. d drj xov A ovxog avayTcrj xo B elvai^ xovxov tf 

p.78 ovxog xo A (xoyxo yag rjv xo xrxA^j), x^tod"» xo A^ Ifp ov 
x6 n x6 ovv xov B ovxog x6 A elvai Xiyeiv l6xl x6 F elvai Xi- 
yeiv, xovxo d* oxi xov A ovxog x6 ri6xl' x6 dh Fxfp A x6 
adxo. S6xB 6vii^alvei XiyeiV xovg xmXtp q)a6%ovxag elvai 

5 xiqv ditoSeiiiV ovdlv ^xegov nX^qv oxi xov A ovxog x6 A icxlv. 
ovxo Sh itavxa Sel^at ^^SiOv. ov (ii)r dXX^ ai^Sl xovxo Swativ, 
itXr^v i3t\ xovxcov o6a dXXi^Xoig &ttxaij S^Jteg td tSia. iv6g 
li\v ovv Tieniivov SiSeiTixai on ovSijtoi^ dvdyKtf xi elvai ht^ 
Qov (XiyG) d' IvcJg, oxi ovxe ogov h6govxt9'i6e(ogiiiagxe9'el'' 

lOiJijg), fo SxJO 81 9i6eG)v stQdxov Tcal iXaxl6x(nv iv8i%txai^ 
tlkeQ xal ^vXXoyl^a^^ai. idv ^lv ovv xo xt A xdi B Ttal x^ 
r ^jtYjftai^ Tial xam dXXr^Xoig Tial raJ A^ ovx(d ^ilv ivSi" 
%exai i^ dXiT^XG)v SeiKVvvai stdvxa xd alxrjd^ivxa iv X(p 
itQ(Ax(p 6xrj^iccxi^ (og SiSeiM^ai iv xolg :teQl 6vXXoyi6iurv. 

15 SiSeiTixai Sh Ttal orc iv xolg aXXotg 6xrjita6iv ij ov ylvtxca, 
6vXXoyi6ii6g rj ov ^eQl x(Sv Xrj(p&ivx(i)v, xd 81 fi^ dvxirtatvj- 
yoQOvi^eva ovScc^(3g ^6xi Sel^ai nvTtX^p. S)6x iTteiSrj oXtyaxoi" 
avxa iv xalg djto8elie6i^ (paveQov oxi %ev6v tt xal dSvva- 
tov ro Xiytiv ii dXXrjXcyv tlvai rijv djtdSti^iV Ttal 8id tovxo 

20 itdvxGTV ivSixt69ai tlvai dit68ti^iv. 

4 ^Eittl 8^ dSvvctxov aXXfog iitiv ov i6x\v ijti6xi^iirj ditX&g^ 
dvayTiaiov av ttrj x6 i3ti6xrjx6v x6 Tiatd xrfv djtoStitiXiXJ^v ijtt- 
6xi^lirjv. djtoStiTtxiTiiQ S* i6x\v rjv ^oy,tv x(p ixtiv djt6Stiiiv • 
ii dvayTtaicyv aQa 6vXXoyt6ii6g i6xiv q djt68tiiig. Xrjitxiov 

86 aQa ix, xlvofvxa) jtolcjv al djtoStl^tig tl6iv. JtQ(5xov 81 SiOQl- 34 «/] ^ pr d, — ndvtms M. — ^a9iov ndvza C, — 37 9i om C. 
— 38 t6 ^ pr om d. 

73al t6 «] ccvfiy%7i xo a ilvat n. — 8 rov om A, — rov a pr 
dM. — t6 t6 y Adupf, corr CBc. — Btvai post Xiytiv F, om A et pr 
Bdun. — 3 ictl om n/. — 4 Xiysiv post ^tfqov C, — tovs] to n, — 
8 bIvm to n. — 12 %al tas a om pr C. — 15 8ti nal B, xal ms F, -p- 
17 infl d, — roiavra o'i/ya C — 18 t«] rt d. — 19 ro om d, — 
nal] iv8ixBC^at xorlp. ^ 20 ivBixBtat ABCdufpM, — dnobHiiv Blvat F, TSTEPAN A. 1 

6omev xl Xiyofiev to xata ^tavrog xol tl to %a&* adto xol 

tl to 'MX&^XOV. 

Kaxa xavtog iiikv ovv tovto Xiy& o av y (i^ iitl tivog 
filv tivog d^ (iij, (lYjd^ ftotl nlv ftotl 8h fiij, ohv ti naxa 
Ttavtog dvQ^Qc^Jtov ^ipoVj et dXti^hg tov^ tbtHV av&Q&itov^ 80 
dXrj&tg Kal ^(pov, Ttal tl vvv 9'dttQOv^ xal 9'dttQOv^ %al tl h 
stdoy YQoiniy 6tiyit7] ^ (DOavtag. Ctjiulov 8i' xalyaQ tdg 
ivdtdoeig ovtp q>iQOiiti* q^ xatd stavtog iQonciiievoij rj el istl 
tivi jijj, § et stote fii^. Ttad'* avtd d' oOa* 'dstaQxei te iv 
t(p tl i($tiv, olov tQiyciv(p yQafi{iiq xal yQccfHiy Otiyiii^ (i)8S 
yaQ ov6la avt(3v in tovtcw itftl^ %al iv t(p X6y(p t^ Xiyovti 
tl i6tiv iwxdQxei) xal o0otg t(3v iwnaQ^ovtcav avtolg avtd 
iv t(p X6y(p ivvndQxovCi t^ tl i6ti dijXovvti , olov to ev9i^ 
VJtdQyet yQa^niy Ttal to steQKpeQig^ xal to steQittov xal 
aqftiov dQid^iKp^ xal to rtQ(Stov Ttat Ovv^etov xal UfdstXev- m 
Qov Ttal heQdiitpteg * xcel sta6i taikoig ivtmdQ%ov6iV iv t^ b 
X6y(p Tcj tl i6ti Xiyovti hf^a yikv yQc^iit) ^v9a d' aQi- 
d^fiog. ofio/og 81 xal ixl t(3v aXXcov td toiav&^ lxa<5roig xa^' 
avtd Xiy(Oy o6a 8t ^irjSetiQCjg vitaQxei^ 6vii^eprpt6tay 
olov to liov^iTtov ^ XevKov rGj f^Joj. ?ri o fi^ xad*' i5flrox€i- s 
fiii^ot; Xeyetat aXXm) tiv6g^ olov to ^adl^ov ^eQ6v rt ^v ^a- 
6l^(nf i6tl xal XevK^v^ 1} d' ov6la^ xal 66a t66e ri 6rjiialvei^ 
ovx ^tp^ ^* wra i6tlv osteQ i6tlv. td ^\v tfi) fii) xav 'dito- 
xeift^or xaO'' avtd Xiyco^ td 6\ xa8'' t^^oxecfiirot; 6v{ir- 
^e^rptota. fri & aXXov tQ6:tov to ^ilv di avto vTtdQxov 10 
htd6t(p xad*' avt6^ to 6\ fiij 6i aino 6vyL^ePrrii6g^ olov el 
^aSl^ovtog rJ6tQail)e , 6vii^e^rpi6g • od yoQ dta to padlj^etv 
rj^tQail^ev^ dXXd 6vvi^ri^ q^ayivj tovto. el 8\ di ctvt6j 
xaO"' airc6^ olov et ri 6(paTc6iievov dsrid^ave^ xal xara rqv 
6cpayijv^ oti 8id to ^(pdtte^d^ai , dXX^ ov 6vvi^ 6(patt6^ i& 
fievcrv dito&avelv. td aQa Xey6^ieva iitl t(Sv dftX^Dg isti^fq- 
twv xaS*' avtd ovt(og ©g iwitdQyetv tolg liaxriyoQoviiivoig 26 X^Y(0fiE9 M, — 88 0] rovro o /. — 89 pr ^ilv om d, — 31 ^a- 
xhqov nqoq h^ax^ov prd. — 33 nqotpiqofitv F, — iqtoxafiivov AMcd, 
pr Bn. — sl om p ct pr d. — 35 otov iv xq. n. — 37 iwnaqxBtv pr 
«. — 38 i» om /. — vndqxovai C. — 39 ^^riotr yial mqixxiv /. 

Tdbl iv om /. — 4 vndqxfi d, pr J, — 6 xo fittdliuv Bp. ~ 
7 xal x6 X$v%6v n. — ^ M rc snpra vs n. — 13 crvro B^^vA qui 
sic in sqq laepias. — 14 xai om n. 8 ANAATTIK^SIN 

ij kn)iiAQXia9ai HC avxA ti hn xal If dvaYxvis. aS yaq 
hdixjevai iirj 'ditaQxtw ^ &cX&q ij ta dwiTttl^tepa y clov 

nYQafn/L^j t6 av9v ^ to TuxfutvXov xal aQi^fm to ^ittdv 
^ t6 oQftwP. t&tifOQ t6 havtlov ij (ftiQtfiig ij avtiq>a6i^ivt^ 
adtS yiviiy olov oQtiov t6 fii) sttQittov iv aQi&fiolg ^ &tetai. 
&m d dvayxTj q>dva$ ij dito<pdvm, dvdpCTj xal td xaO^ 
avtd ^dQXBiv. 

9S To ijikv ovv xatd stavtds wu Tiad'^ avto dimQUfdxo tov 
tQdftov tovtov^ Tcad^oXov dh XiyGi o av xatd navt6g ta 
'dstdQXQ xal xa^' oiko xal ^ a^6. (paveQov oQa oti o6a 
xa&JAot;, If dvdyxrig vitaQXBi toig itQdY{ia6iv. t6 xaO^ 
a:6t6 6\ Tud ^ a:&t6 ta^dv^ olov xa^' avtrj-v ty fQccfni/g 

n^dstdQX^ ^tiYi/L^q lud to iv96* Tud yoQ y fQafmr^. xal t^ 
tQiywvcji ^ tQlfGivov dvo dQ^al" xol yoQ xoO^ avro to tQl" 
f(avov (hio dif&aig t6ov. t6 xad^dXov dh vJtdQXH tovB^ otav 
istl tov tvx6vtog xal it(fmov diixvdvjtai. olov t6 dvo 6(^dg 
§XHV ovtt t^ (^(iot/ ioti xo&ciAoi;' Tcaltoi fori de7|ac 

asxora <^j}fiaFOg ott dvo o^fd^dg ^fi, dXX* ot; tovtvxovtog 
i^ijfiirroff, ovdl XQVi^^ ^?* tvx6vti (fx^jiccti deixvvg* t6 
YOQ tetQdYcwov (fXW^ (^^9 ^^ h,^^ 6h dvo OQ^cug t6ag. 
t6 d* l6o6iui^g ^€t fihv t6 tvx6v 6vo 6(^aig toag^ dXX* 
ov aQ(3tov, diXu t6 tQifcavov itQ6tB(fOv. o toiwv t6 tvxov 

M itQmovdeiKWtat&vo OQ&dg^x^v ^ ortowolAOfTothr^^r^cDr^i 
p. 74 vitdQfXBi xa&6XoVy xol 1) dstoSBi^g xa^' auro rovroi; xa^Oiloi; 
i6ti^ t(Sv ^ SXXcav tQOJtov uvd ov xa&' avro * ovdh t(w i6o~ 
(fxeXovg (pvx fori Tcad^^Xov dXX^ inl itXiov. 

5 ^€t 6^ fci) XcevQ^dvBiv oth itoXXdxig 6vyfialvH diccfia^f-' 
stdvHV xol fii} wtd(fXHV t6 6bixvv{UV0V itQWftov xad^^XoVj ^ 
d^MHdelxwd&ai Tcad^oXov it(fwivov. djtatci{u9a dh tavtijv tijv 
dstdtqvj otav ij nrfihv ^ Xa^lv 'dvmeQ(^ itaQa ro xoO*' 
&ca6tov ij td xad'' &ca6taj ^ jj fiiv, dXX &V(ifW{UiV ^ iitl 
iuupoQOig eldei itQdyata^iv^ ij '^^'^^dvg Sv (og iv ^iiQei oXov 

10 Iqp' ^ delxwtai * tolg yaQ iv i/tiQei vftdQ^i fikv ij dstddei- 
74aS T^OMir pr ilf. — 7 fiifiy C. — 8 ^ ra naO^ fxatfra om C. 
-— 9 ^ rc sapra yi n, — tffyx^ifBi Qm, pr ABMu. -<- 10 iv pr «. rZTBPSlN A. 

l^, 7ud idua xatct aavtSg^ diX SfUDgot^fom tot^ov ^(^- 
wviia&dXov i) i&n(dci£tg. Xiyto dl xovtw stifdtov^ y twtOj 
ditidBiiiVy otav ^ stgdtov Ttad^dXov. d ovv tig dtlititv on al 
Siid^al oii Ov^kStinxovCiy 66iBitvavtoikovelvai7jdst6dtiiigdict 
to istl ita6Sv tlvai xwv doQ^fSv. oAt fori d{, abteQ fii} oti (odl 15 
fycu ytvtvai, tovto, a^'^ ostaHfovv t6ai. xoi d tglyovov nrj 
rp aXko ^ i^o^iikXig^ { l6o6iu)^g av iddTtei 'dstaQXBtv. Kctl 
t6 dvdXoyov oti ivaXXdi^ ^ dQid^nol xal ^ /QOff (lol Ttal 
^ OtBQed xal ^ xq6voi^ &6ittQ ISbUwt^ itoti x^h^ MSt- 
X6iuv6v ye xatd itdvtcsv (ii^ ditottl^H dei%9iiifai* dXXd» 
did to fii} elvai (ovonaOiUvov ti itdvta tavza Svj dQittiiol 
HTJxTj xQovog 6tBQed^ xal etdei diaq>iQHv dXXt^XatVj xoQlg 
iXau^dveto. vvv dh xa&6Xov delxwtoi' oi^ yaQ jj yQcmigal 
n y dQid^ftol i^ftfJQXBVy dXX* y todlj 8 TtaO^^Xov "djtotl^ivtai 
vstdQXBiv. did tovto ovd' av ttg dal^ 7ta9^?ica6tov t6 tQlyo- tt 
vov ditoSeliei ij luji ij hiQf oti dt^ dQS^dg f%H &ta6voVy t6 
i66jtXevQov x^qU ^^^ ^^ 67taXriv6v xal t6 l6o67uXig , ovjtoi 
oUi t6 tQlyfmfov oti diio 6(^alg^ bI fii) t6v 6o(pi6tiit6v tQ6- 
itov^ ovdh TtaO^^Xov tQlycovoVy oi^d' el {irfiiv i6ti staQa tavta 
tQlyavov hiQOV. 01' yaQ y tQly(ovov oUtVy oi}dh itav tQlfovov, ao 
dXX' rj %ax dQidjiov * %at ildog ^ od itav , nal el ^irfiiv 
l6tiv o oi^ oUev. ^6il ovv ovn olde 7ta96Xov , 7tal it&^ oi&w 
datyj&g ; d^Xov drj ott el taih6v rjv tQi/y(&vip elvai xal too- 
nXe^iiQip rj htdotc) rj ita6iv. el 6\ fi)) tatitov dXX* heQOV^ 
indQxet d' ^ tQlyovov , ovtc oldev. 3t6teQov d' y tQlycnfov ^ 86 
y l6(H57teXigj vstdQxei; xal stdve xatd tov9^ 'dndQxei stQiS- 
tov; Ttal xad^dX^w tlvog ^ dst^deiiig; dijXov oti otav d^pai" 
Qovyiivutv iitdQ^ nQ(&t(p. olov t6 l6o67teXel ^Oilie^ tQiyi&v^ 
vitdQi(w6i dth dQ&al^ dXXd xal tov x^aHmyvv ehai dcpatQt- 

12 jfqcitov rc iiipra vs «i. — • w] ^ pr A. — al rc ii. — 16 y/fov- 
TM pr C. — ij jiB. — 17 jj»] ovv C. — ij taoon. rc >ng «i J ^^ 
Uoc%. f. — alt iao6%. ora Af et pr d. ^ 18 ort] or« xal ii, or* %al 
th M. — 19 pr ^...manhq om M. — %q6vo9 n. — mantq »»1 l^</* 
«wro ACFa^ pr d. — 81 rovra nivxa Cn. — 22 xqotoi n. ^ dia" 
tpiqu pr d. — 24 vnorid^stai. u , pr n. — 25 rovro ^ Sv pr n. — 
To om F. — 26 anoSsi^H om B. — 27 »«1 bia ora V» — aytaXtjvlgm^ 
inaXfjvov corr J. — 29 xa^' olov tqiyavov c, tqiydvov Mvp. — iav 
d. — 30 ovdl n. — ovd' il nav n. — 31 ^ cd. — 33 ffri] mg F. — 
Tovro Bcd. — tqiymvov pr BM. — 35 n6t$ pr Af , corr n. — 36 ^ 
om jBn, rc fapra vs Af. — 37 dtpatqoviiivm Cp. — 38 ^aq%fi n. — 
T^ n. — 39 vnaq%ovCi Fd. — %aUiiv F, %aX%ov M. !• AlfAATTIKSlN 

^ 9htoq 7ud tcv UkMuXiq.' i}X o^ mv CjfjgLttmq ^ 9ii^(tao^ 
dXX* ad MQtk&w. ttwog€mM(fihcv;d&^tq&f09mj7Lmg i t w m 
ifHiLQffU %ai toiq eXXoig, zai tovtov lut^oiav h^ '^ im^ 

El 0V9 htlv iq dxodHxnx]^ l^itftrlfni l^ meymekaiw i^ 

e %(5v (S fag ixl&tataij ov iwoxop aXXag ftjjuw^ ti Sk xe9^ 
enho '6%iiqfiovta dpoyTtaia toig XQoyiiaOiP (a fi^ fiif iw 
t^ tl iotip wfiQ%H' tcig d' avti iw tr3 t( ionv vx&Qrjiu 
xatfffOQOViiivoigavt&p^ csv^ateQOPt&pavtiTUifiipmevaYXii 

10 ihiioxHv), fpapiQiv Sti ix toiovtcrp tiv&p crr efij 6 daoiH- 
xtixog OvXXoyiOfiig* Sxav yoQ ij ovtiag vXoqjh ij %ati 
ov^ifiififpcig^ ta di Ovft^mota ovx avayTuSa. 

'^ df^ ovta Xtxtiov^ 71 oQjYiP ^miipoig ari ij asioii^g 
ivafMu6v ioti^ xcel d anodiiHiKxai ^ ovx oiov t aXkxsig 

t5 ^HV ' i^ avayxaUav oQa in elvai tov OvXXoyt0fi6v. i^ dXff-^ 
frco^ filr yaQ lOti xa\ \ir^ dnoieiTtvvvTa OvXXoYlOaOd^oij i^ 
dvayxaUav d' oi!x tidiiv diX ij ditoiHxvvvtar tovto j^ 'Ijirj 
dftoitlitdg iotiv. Orntelov d' oti iq d^oieiiig i$ dvayxalafP, 
oti xal tag iv&ta6Hg ovtofpiQoitevsrQogtovgolo^ivovgdKO' 

80 iiixvvvai, ori ovx dvdyxtj^ Sv ol&^iB^a rj oXcog iviixedQ^ai 
aXXmg rj ivtTcd ye tovXoyov. irjXov i^ix tovtGrv Tialoti tvi^ 
i^eig o! Xccii^dveiv oioitevoi xccX&g tag dQ^dg^ iav ivioiog 
y ij itQota6iq xa\ dXrjd^rjg^ olov ol 0o(pi6ta\ oti to ijtlOta" 
(Jfrcti r6 ijti6tri[iYiv ?xeiv. ov yaQ to evio^ov rj fti} aQXfj idttv^ 

u dXXa TO JtQoytov rov yivovg 3teQ\ o ielxvmai' xa\ tdXrfilg 
oO itav oUelov. on d' i^ dvayxaicav elvai iel rov OvXXoyi" 
6{i6v^ (paveQOv xa\ ix rcivie. el yctQ 6 (w) fxon' X6yov rov 
iid rl ov6r]g djtoielie&g owc iitiOrijiiGyv^ eirj d' dv w6re ro A 
xara rov F i^ dvdyxrjg 'ijcaQxeiv^ ro i\ B ro fiiOov^ ii 

80 oi!! djteielx&rj^ fiij iidvdyxrjg^ ovx olie ii6ti. ov yaQ i6ri rovro 
iid ro iii6ov' ro fiiv yaQ iviix^rai fi^ ehm^ ro il 6viir- 
stiQa^^ia dvayxaXov. iti etrig fiij olie vvv ^cov rov Xoyov 
xa\ 6c!)Z6iievog^ ^co^Ofiivov rov ^Qayitarog^ fii} iitiXeXrj^^ii' 

74bl icoanilovg M. — 2 rovrov pr M. — 3 rovrov] rov A. — 
i} ofn F. — 7 atJro F. — a] ra Fn. -- 8 ra «« F. — 10 vnaopi 
pr AF, — 13 Oiziov corr C. — 16 anoSu%vvvtttQ n. — 22 ««»] 
%a\ dtl M. — 24 alt rd et 25 ro] r^S fi, pr BCuc. — 26 nav d' ol- 
mXov F. — diX] 6fi ii. — 29 vnaqx^iv pr om «*• — 33 xai om n. — 
cnloiiivov corr n. — rov] dl xov M. TZTEPSIN A. 11 

i^, ovSk itQ^veQOV ydei. (p&aQtlij 6' 8v to ^ikiov^ d f»} 
avttfiMxlov. S6rs Siei ^ihf tov X&yov 6€ol^6\Lm}q Co^opUvov bs 
Tov itQay^icixoq^ oi^x olSs di. odd' aQa siQdtsQOv ydsi. el dh 
(fi) ^(p&aQtai^ ivSi%htai 6\ €p9aQi^vcu^ to 6viifiaivov Sv (fi} 
dwatov Tial ivdexdfievov. dXX ^ti/v ddvvatov ovtog fyipvta 
siiivai. 

^Otav yikv ow to 0vii.JtiQa6iia i^ dvdyoirjg y^ ovdhvTUo- p. W 
Xiiei to iiioov fi^ dvaynalov elvai^ di ov ISelxdTj* t6ti yaQ 
to dvaYttalov xal (i^ ^l dvajmalov 6vXXoyl6a69'ai, S6iteQ 
xal dXrjdig fii^ ^l dXrfi^&v. otav 81 to iii6ov i| dvAynYig^ 
xal to 6vnftiQa6{ia l^ dvdyyiYig. ^6iteQ %a\ i| dXf^% 
dor dXri%\g del. l6tci yaQ to A xatd tov B ii^dvdyitijg^ ocal tovto 
wxtd tov F' dvayxalov tolwv xal to A rol J^ vnaQrfew. 
otav 81 f*ij dvayy,aTov y to 6viiitiQa6ita^ oJdl to iii6ov 
dvayKalov olov t^ elvai. forcD yaQ to A tGi F (iij i| dvdy" 
xjjg vitaQxeiV^ tip 8\ B, xal tovto tm F i^ dvdyxrjg • xal lo 
t6 A aQa t(p r i^ dvdyxrjg vitaQiei. dXX^ ovx 'dstineito. 
istel tolvvv el iitl6taxai djtoSeiKtiK&g^ 8ei i^ dvdyytrjg vitoQ- 
Xeiv^ 8rjXov oti xal 8id ^ii^ov dvayaalov 8eX ^x^iv trjv ditd- 
Setiiv rjovK iiti6tfJ6etai ovte 8i6ti ovte otidvdynrjiKeivoel- 
vaij dXX' ^ ol}^6etai ovtc el8(6g^ idv vJtoXdfiij &g dvayxalov is 
to (ii) dvaynalov^ rj oj}^ oliiJ6etai o^olmg^ idv te to oti el8y 
8id iii^GTV idv te to 8i6ti xal 8i diii^cw. 

T(3v 8e ^viiPePrjK&c&v fti} xa9'* ai5ra, ov tQdstov 81x0- 
Qi^d^rj td xaO*' ai;ra, ov7t^6tiv i3ti6ti^iirjdito8eixtixi^. ot* yaQ 
t6tiv ii dvdyxijg deilai ro 6viiJtiQa6iia' ro (Tt^fi^e^ijxdg 20 
yaQ iv8ixetai (ti) vitdQxeiv iteQl towdtov yoQ Xiycj 6vfi- 
fieprptotog. xaltoi ditOQij^etev av rcg i6G}g tlvog &6xa tavta 
8ei iQcrcav iteQl tovtarv^ ei (i)) dvdynri to 6v[i,niQa6\ia elvat' 
ovShv yaQ 8iaq)iQei cf rtg iQo^ievog ta tvxovta elta efketev ro 34 ovSh aqa Mqorsqov C — S5 I^XH F, — - coii6fi%vov a. cf, pr 
Bu, — 37 dl om pr R. — tfrj xal dvvarov C. 

75a2 Tov C — 3 ^J dvayxalcov n. — coantq corr / — 4 nal 
om /. — 6 pr xal om A. — alt nal corr /. — 7 vnaqxd d. — 
10 vovto olov ri /5 TflS y d. — 12 c/] o ti. — 13 fiinov Zqov dvay^ 
nalov 11. — 14 o^ts to oti M. — iKtlvo dvdy%ri d, — 16 5 ol«ff 
ov^ Af. — 17 8ia fihmv M. — 21 ntq\ xov xoiovxov BCMcpuf, — 
22 &9 xig om C. — tsag wff xlvog B, — xlvog] xov ^' F. — 24 iqa)- 
xfofuvog xa M, — ttnoi iv x(p M, cfsroi ^v x6 corr n. 12 ANAATTIKSIN 9S <iViiLitiqa6{iM. dtl ff iQmSv ot^x (^S dvaynalov dvai, dia ti 
i^Qmrniiva^ aXX oti Xiynv dvAyxrj tip ixHva Xiyovvij Tud 
aXrfi&q Xiynv, lav aXrfiSq ^ 'istAQ%ovta. 

^EitA 6* ii dvayKrjg 'iftaqxu ftiqi &ta(5tov yiffog o6a 
xaO^ avtd vstd(fXiiy nal y ?xa(5tov^ fpaviQOv ott staQl t&p 

•0 xad'' avta vitaQxivtov al IftiOtrjiiovixal d^toSil^Hq %a\ h, 
t(Sv toiovtcjv tlolv. td ^ilv yaQ Ovf/iJ^t^riKdta ovx dvaymia^ 
S6t ofix dvdfari to OviiniQaC^ia dSivat dt^n i);ra(^€i, ovf 
il dtl ttrjy fii} naO^ a^dto di^ olov ol dut OrnfiUav OvXXoYi-- 
6{ioL to yaQ %a9^ avxo ov %a9t* avto isti^tJ^Ottai^ ovSk di&tu 

86 tiOidl di6ti iitl6ta69ai i6ti to Sid tov altlov inUytaO^ai. dC 
avto oQa d^l xal to iiioop t(p tQltip %a\ to itQWOV roj iii6^ 
'ditdQXJBiv. 

7 OiSx aQa %6tiv ii aXXov yivovg y,ttafidvta deiiai^ olov 
td ytipfietQiiidv dQid^iiritixy. tQla ydQ i6ti td iv talg dsto^ 

*o deli^Oiv, ^ (ih^ to ditodeiTtvi^iitvov to 6vitstiQa6fia * tovto 
d' i6t\ t6 vstdQxov yivei tiv\ Tta&^ avt6. %v Sk td ^diid" 
fiata ' d^ioiiiata d' iotlv ii &v. tQltov to ykvog to 'ditOTctl^ 

b fitvov, ov td stdQ^Tj 7ta\ td xaO^ avtd 6v^tprpt6ta drjXoZ 
)} dnAdet^ig. i^ &v filv ovv i) ditodeiiig^ ivdixetat td aikd 
tlvai' (ov 61 to yivog heQOVj S6ittQ dQiO^iirjftixijg mi yto- 
HitQlag^ otJx ^ti trjv dQid^itrjftiTtrjv dst6dii^iv itpaQyid^av ist\ 

Bta tolg fiiyid^iOi avfA^6^i]X((ta, il (ii) td fnyidTj aQiQ^fiol 
il6i* tovto 6' og ivdixitai irtl tivov^ v6tiQOV Xix9^6it€U. 
iQ S dQi^iirjtiXTl d:t6diiiig di\ ^n to yivog itiQ\ 8 i} ^^6- 
Sniig^ %a\ al aXXai Ofio/og. S6t rj aitX(Sg dvdyxvi to 
avto ilvai yivog r^ Jf^y il yiiXXii rj dst6diiiig fiitafialvnv. 

10 aXX(og d' oti dSvvaxov^ dfJiXov' i% yoQ tov avtov yivovg 
dvdyxfi td aotQa %a\ td \ii6a ilvai. il yaQ fii} xa^' avtd^ 
6vnfii(hpt6ta ifftai. did toiko ty yio^fiitQl^ ovk %6ti dii^ai 
oti t(Sv ivavtlc3V fila ijti6ti^iirjy aXX* ovd^ oti ol dt^o Ttvfioi 
xv^og' ord' aXXy isti6ti^fi/fi to hiQccg^ dXX^ rj o6a ovtog 

15 fx^i stQog aXXrfXa S6t ihai d^dtiQiyv vjto d^dtiQOv, olov td 

25 6VfintQtt6/AaTi M, — S6 ijqat.] nqosiqtjfiipa Af. — 35 post 
dioxi lacana plariam ybb /. — dtori imaTTicae^ai A.^ — 38 yivovg\ 
yivovq ils oXXa F. — 39 r^ om F. — 40 rip ovfintqdcfiati F. — 
41 yivBi] iv n. — 42 pr t6 om Afn. 

75bl na&^ ai^rtt om i/. — 7 ael] S pr d. — 9 fiiXkoi B. — 
13 ovd' fort pr ora n. iiiitixa itQ^q yecnietQluv xol ta aQiiOVi^ ftQog a(;c9f»i^f- 
xj^. otJd' it n 'bitaQyjti taXq yQaf/mLaXq fii} ^ j^^cefifial nuxi 
j ix TcSt^ aQX&v twv iAUov^ olov el nalXl&tri twv yQafiuSv 
i| tv&Bla rj d havtUoq f%H r^ xeQifpeQtl^' oi5 yaQ jj t6 
C810V yivog aihcSvj vftaQXBi^ dX)! ^ %oiv6v n. ^ 

^avBQOV dh xol iav ^iv al stQOtdOeiQ Ttad^^Xov ii (ovS 
6 &vXXoYi6ii6g^ Sti dvdyTCtj xal r^ 6vii3tiQa6iia dtSiov 
thm tijg toiavvrjg d^odd^e(og Tud r^g astXmg ihttlv dito^ 
ie^ixog. oi5x %6tiv oQa dstddtiiig tov (p&aQt(3v ovd^ iiti6tijfiij 
ojtXSgy dXX* ovt(og &6iteQ %axd ^vfi^tprpidg, ort otJ Ttad^d^ » 
Xov avtov l6tlv dXXd itoftl xa\ it&g. otav d* ^, dvdyxti 
tAv htiQcev (ii) Tuxd^dX^yv alvai itQotaxiiv xal -^o^^ijr, (p&aQ- 
trpf ii\v ofti Tcal to 6v{LitiQa6i/La ov6rjg, (i)j na&dXov 61 
Sti ^ ii\v icftai ^ ^ ov% &Stai itp Jv, &6t oi^ fori ^vX- 
Xoylia^d^ai xc^oXoVj dXX* Sti vvv. Ofio/cog d' ^ei xalso 
ftiQl OQi(Tfioi5g, ifttbtBQ i6tlv 6 OQiOfcog 1} dQxq dito^B^BXog 
^ ditiiBi^ig 9i6Bi diaxpiQ0v6a ij 6vii7tiQa6fid ri dftodBliB(og. 
ai 81 tSv ftoXXdxig yivo^iiv^ov daoSBlieig xal ijtuTr^fiai, olot^ 
^BXi^rjg ^As/^^ccog, d^Xov Sti y lihv toiov^ bUsIv^ d^l BUfiVy 
{ 6' ot^ ae/, xora ^iiQog Bt6lv. &6itBQ if i) IxAci^^ig, qcToi)- as 
rog roiis a^ig. 

!EI^6l d^ xpavBQov oti &ta6tov dftodBi^m odn kftiv diX 9 
^ Ix t&v htd(ftov dQX(3v^ av to SBiTivviiBVOvdftdQXfj y ixcivo, 
(nht ^i t6 iftUJta^d^ai tovto^ av ii dXrj&^ov xal dvQatodBUtcyv 
9Bi%9y xal d\iLi6(ov. %6ti yaQ ovt(o deilat, &6ftBQ Bq^6(ov *o 
t6v tetQaya)vi6fi6v xara xoiv6v te ydQdBixvv(yv6iv ol toiovtoi 
X6yoij 8 xal htiQqi 'dftdQiBt* Sio xal iii^ aXXav kpaQ- 
fi(ittov6iv ol X6yoi ov 6vyyBv&v. ovxovv (yi% ij ixBivo iftl^ta" p. 16 
rai, dXXd xatd 6viifiBfirpt6g* ov yoQ ctv i(piJQiiOttBV i} dft6^ 
dBi^ig xal ifi^ aX)yo yivog. 

19 f/ ante ^ pos del n. — niQttpiqil n. — 2\ Sv n^ dg iaw F, — 
82 tdiov pr fi. — 83 xal t^g . . . dnodelitag pr om C. — aiMilv] sl- 
9M fi. — . 85 2»Ti t ov d, — ov rc inpra vi .M. — 86 ^^ n. — 88 orc 
lotui Kttl fi. — 89 TflS . . . Tflo pr C, ro . . . rd n, rc C. — 31 iqiafiov 
n, — 6 om M. — 34 et 35 ^] al n. — fiivtoi ov^ A^ ii\v tov dioti 
n, sed rov del. — - /u^] fily xara rdv Xoyov v6v rc /. — roitf/d' 
CAffVip et e qni corr litt eri, roioiSl d. — util Apn. — 35 ov xal ildn.'-' 
alil A. — ^T ^^' n. — 38 xmv corr M. — 39 ro9ro S air n» — 
40 &oniq 6 B^amw' C. — 41 ra om F. — 48 ^naq%ii F, fort pr 
om /. 

76a8 ifptjqfioaiv pr M. 14 ANAATTIKSIN 

"EiuUHov 6^ yii6vafk(^a fii] %ata &vyLfk^fpL6q^ otav 

STUtf^ bttivo yivm67uoiuv xad'' o vnaqjtiy i» v&p aqfi&p 
x&p ixdvav g ixHvo^ olov to dvolv OQ^aig tdag ^biv, & 
vnaQju Tcad^ tcvvo to eigvjjiivov^ ix t&v dqjipv t(Sv tovtov* 
S6t d na^ avto TcaTulvo vxoQriH cl vnaQ%H^ avayxfi 
TO fu6ov iv ty avvy 6vYytvhia elvm. U Sk (iij^ aXX' og 

lOTff oQfiovixa di oQii^iiijtiXiqg. ta de toiavta dHxwtai 
fikv &6avt(og^ diaq)iQH di * to ylv yaQ Sti hiQog ijfHHfj-' 
(£1}$ (to yoQ wtoxelii^vov yivog eteQOv)^ to dl dioti t^ av&y 
tig x€cd'* avta ta xddrj i6tiv. S6tt xal ix tovtcxv qHtveQov 
oti ovx t6tiv dxodtiiai txaGtov dsiXag^ dXX' ^ ix t&v ixa- 

15 6tov dQjjSv. dXXd tovtfav ci dQxai ^ovOi to xoivov. 

Ei 61 ^pavtQov tovto^ tpavtQOV xol ort ovx ^i tdg hxd" 
6tov idiag dQ^dg dxodtT$ai' i6ovtai yaQ ixtiV€Ci dndvtcxv 
dQxai^ Tcai ijti6Ti^urj ij ixtivGiV xvQia ndvtaov. xal yoQ isti- 
6tatai fidXXov 6 ix t&v dvdttQOV aititav tidcig* ix t&v 

90 itQOtiQGtv yaQ oldtVy otav ix fii) aiuat&v tidy aitiav. G6t 
ti lucXXov oidt Tcal iidXi6ta^ xav ^cOrjjfii} ixtlvfj efij xal 
fiaXXov Tcai iidXi6ta. rj 6* dsrodti^ig othc itpaQ^iOfttti kiC 
aXXo yivog^ dXX^ ^ &g tiQrjrai d ye<DiitTQixdi ini tdg 
liTnavixdg ^ oTtnxdg xal al a^cOin^cxcel ini tdg oq- 

ss (iorexag. 

XaXtstov d* i6t\ to yv&vm tl oldtv ^ (ii]. xaXtitov 
ydQ t6 yviSvai ti ix t&v ixd6tov dQj&v fcfia' ^ {ifi' OJttQ 
i6Tl TO tidivcci. oioiitd^a d', av ^ofiev i| dXrfi^iv&v nv&v 
6vXXoyi6fi6v Tcai itQcitcrv^ ini6ta6f^ai. t6 d' ovx l6tiVy dXXd 

90 6vYytvrj dtl tlvai Toig iCQ&toig. 

10 AiyGi 6* dQxdg iv hxd6Tfp yhti tKAtag^ ag on S(^i 

fii} ivdixtTai dtl^au rt fiiv ovv 6rjiiaivti Tcai td itQma xai 

td ix T0VTC9V, XaiipdvtTai' on & S6ti^ tdg fitv dQxdg 

dvdyxTj Xafipdvtiv^ td ^ aXXa dtixvvvcu.^ olov ti fiovdg 

Kij tito tvQv xdi tQiycavov' tlvai dh ti^ (iovdda XafitiV xdi 
Ijciyt^ogf td d* ettQa dtixvvvcu.. 

8 xaxc/voi «€, prAM, corr BCdptij sed B pr mano. — ^ VMaqx^i 
rc sapra vs n, — 13 txvro F. — 14 ftfr» dst^m np. — 18 f; d. — 
19 avioTiqm Aff, corr Bj avaTigtov dp^ corr Au. — 20 nqormow d. -« 
26 ij olStv pr J. — ol9iv — ti om n. — j^^^^*^ * * * yviovai om C 

— 28 To dnodiixvvvai M. — 29 cvlloYKftnov pr M. — 35 ro om F. 

— pr xai] 17 W F, ual rl CdM. — ilvat] hri F. — r^v fikv fk. F. -^ 
%al ro f»f/. F. TZTEPaN A. 15 

"E^u d* (DV ;(9(5rrae iv taig dstodeioinxaig iiti6ti^iicus 
xa iilv tdia btaCtrjg ijti&crj^njg ta 61 Tioiva^ xoiva dh xav* 
dvaXoylav^ ijtel %Qi^(Siii6v ys 86ov iv raJ vito tvjy i:ri6tijiiijv 
yivH. i6ia iikv olov yQa^iitrlv elvcu toiavdl^ xal to ed^ij^io 
Ttoiva 61 olov to fya dito iiSGrv av dfpiXy^ Sti Cba td Xoiitd. 
Imvov 6* Ha6tov tovtcrv o6ov iv ttp yivtr tavto yaQ stotij^ 
6eiy Tiav ^iiq Tiatd itdvt(av Xd^ dXi! iitl y,eytd^(Sv (i<$ror, b 
TGJ ^ a^i&fAijrtxG) in^ dQid^ii^Sv. 

^E6ti 6^ i6ia ylv xal & X(mpdvttai elvai^ steQl 8 n 
iiti6ti]itri d^ecjQel td vndQ%ovta xafr' avtd^ olov fiovd^ag tj 
dQid^itrjviTiTJ y 1} 61 Ye(DiietQla 6rmela xal yQaniidg. tavtaB 
yaQ Xaitpdv(yv6t to elvat Tial to6l elvai. td 6h tovtcav itdOij 
Ttad^ avtd, tl y\v 6rinalvet ?xa6tov^ Xanpdv(rv6iv, olov rj 
n\v dQt&nritiTiiQ tl iteQittov rj aQtiov rj tetQdy(Qvov ^ xi^^og, 
ij 6\ ye&yexQla tl to aXoyov ^ ro 'KenXd^^ai rj veveiv^ oti 
& fori., 6ei7tvvov6t 6td te rc3v xoivcSv xal ix t(Sv dsto6e6et- lo 
Yitivov. Tial rj dotQoXoyla (^6cnh(Dg. ita6a yaQ dato^evHXtrm^ 
btt6triyLri TteQi tQla i6tlv^ o6a te elvat tld^etat (tcdka a 
i6t\ to yivog^ ov t(Sv Ttad'^ avtd ^a^rjitdtcav i6tl 9'e(0Qr]tt'Ki^)^ 
xal ra noivd Xeydyeva d^id^iata^ i^ c^v nQ(6tc3V d:to6el- 
7ivv6t^ otal tQltov td itdd^rj^ gtV tl 6rjyalvei ?}ia6t(yv Aofi- 15 
pdvet. iviag nivtoi i:ti6ti^yag (yv6lv xaXvei tvta t(yvtcyv staQO- 
Qav^ oUyv to yivog fti} vn^ycl&e^&at elvai^ av y (paveQov ott 
fercv (oi; yaQ oitolcsg 6rjX(yv oti dQid^^idg i6tt nal oti ilrvxQOV 
xal fre^fiov), xal ra itddTj fxij Xaii^dveiv tl 6rnkalvet^ dv ^ di^- 
Xa ' &6neQ oi56\ td noivd (yv Xccfi^dvet r/ 6rjitalvet to fda djto so 
foojv d(peX^lv^ ott yvc&Qni^yv. dXX^ ov6ev rjtt^yv t^ ye (pv6et tQla 
tavtd i6tt^ jteQl o te 6el7tw6i otal a 6el7tvv6t xal i^ oyv. 

OvTt fore d* vstdd^e^ig (yv6^ attrjita^ o dvdyotrj elvat 6t 
avto Ttal 6o7teiv dvdptrj. ov yaQ stQog tov ?|o X6yov i} djto- 
6ei^ig^ dXXd itQog tov iv ty ^h^i^ i^A (yii6h 6vXXoyi6it6g. 26 
del yaQ totiv iv6trjvai stQog tov ?|o X6y(yv^ dXXd stQog tov 
fora X6y(yv ovTt del. o6a ftlv (yvv 6ei7ttd ovta Xaft^dvet av^ 37 oTg MFf, corr C. — 40 xotavdt CM, — 41 r« C. 

76b8 d^id^iimv corr /. ^ 3 a rc n. — 4 fiovaBa iv dqt&fifj- 
Tiifj d. — 7 fihv corr n. — 10 ^x Tflov om rf. — 14 Xtyofiiva] a iU- 
j^Ofisv np, — itQ<5xov p. — dno9ft%vvovai np. — 19 Xafipdvmv d. — 
t/ rc n, — 22 oBinvvovai pr n. — 27 haxmxa Xoyov d. 16 ANAATTIKSIN 

xoq \iLri deliagj tavt\ lav ^\v dmovvta Aofi^ai^ r^ ficetN- 
9'dvowLj v^tonQ^ttaiy xal t6tw ovx anX&q vstod^eCig dXiM 

80 itQog htlvov {JLOVOV^ av 6\ rf ftijdefiiag ivovOrjg doirig rj xol 
ivavtlag ivoiiOrjg Xa^^dvy to avto^ alttltai. %al to^t^ dia- 
q>iQH vsto&s^ig %al attrjna * f(Tn yaQ atttjita to 'd^tvavtlop 
tov iiavd^dvovtog ty do^y^ ^ o av tig d^todeintdv ov Aoj*- 
pdvy ^al XQrjtai fci) Sd^ag. 

85 01 \n\v ovv oQOi ov% tlclv vitof^iCsig {p-dShv yoQ alvai ^ 
fii) Xiyovtai\ dXX^ iv talg XQOtd6B0iv al vJto&iOeig. tovg o 
o0Oi;g (coi^ov ^vit69ai dei' tovto ^ ov% vit69k6ig^ sl (ii) xal 
to dTtovetv vstd^tClv tig elvai (p}^6ei. dXX' oOov ovtayv ral 
ixelva elvai yivetai to 6viiniQa6^ia. ovd' 6 yecJiiitQrjg ^ijfevdfl 

40 vitoii^etai^ &6iteQ tivlg %cpa6av^ Xiyovteg 6g ov deZ tcp ijjev- 
dei XQ^^^&aij tov 61 ye&iiitQrjv ijfevde^&ai Xiyovta itoii- 
alavtr^v ov stodiaiav rj ev9elavtjqv yeYQaii^iivrjV ovx evd^elav 
p. 71 ov6av. 6 61 yeGi^iitQrjg ovdlv 6viiiteQalvetai t<p rijvde elvai 
yQccni/bijv^ rjv avtog Sq^Q^eYTttat ^ dXXd td 6id tovtcw tJn- 
Xovi^eva. hi to attrjua Tcal vit69^e6ig itd6a ^ &g oXov ^ cng 
iv ^iQei^ ol 6' oQOi ov6iteQOv tovtov. 
11 EvSrj filv ovv elvai rj ev ti itaQa td itoXXd ovtc cti^ctj^xij, 

6 el dit66eiiig S6tai, elvat ^iivtoi %v xatd itoXX&v dXril&eg eln 
Helv dvdjntrj • ov yaQ i6tai to xccd^oAoi;, av (ii) rowo y • idv 
6i to Tiad^^Xov fii} ^, ro ni6ov ovtc e6tai^ &6t ov6* dn66ei^. 
6ei aQa rt iv %al to avto iitl itXeiovov elvai (ii) OfiCDWfiov. 

10 ro 61 (i^ iv6iie6%^ai ana (pdvai xal djtO€pdvai ov^e^iia 
X<mpdvei dito^eiiig, dXX^ ij idv 6iy ^el^ai Ttal to ^vniti" 
Qo^iia ovtog. 6ei7twtai 6e Xa^ov^i to itQmov ^atd tov (li- 
6oVj Sti dXrjQ^ig^ ditO€pdvai 6' oi^ dXrfi^ig. ro 6h fU^ov ov^ 
6\v 6iacpiQei elvat otal (i9j elvai Xa^&v^ &g 6* avtG)g xccl 

15 ro tQitov. ei yaQ i^^d^rj^ itaO'^ ov dv^Qcoitov dXri9\g elxevVj el 
Ttal fci} av&QOJtov dXrfi^ig, dXX^ el [jl^vov av&QGitov ^^ov et- 

30 d^ 37 Af. — ovCTjg d, — 31 rovro d. — 32 iart yaq aftjj/ua 
rc ft, attrifta d* ?<rrc p. — 33 airo^fixrov corr u. — 35 ovSh cStu^ 
ovSlv^ pr Bdp. — 39 ovdl yaq 6 p. — 6 om n, — 40 XiYovtag pr u. 

— rffii om fi. 

77al ovdlv ovfin, rc snpraYsn. — 2 tiXovfitwa d. — 3 Irc corr n. 

— 7 yaq Itfriv n. — 9 iw xi np. — 12 XafiBavovOi np, — t6 pr om n. 

— 14 (off ^ avroiff Au^ pr B^ noavtatg CMf. — 16 post dXri&Bg add 
sinttv d qaod del Yult. — bI] ij Uy prB, av corr n* — crrai, nav fii^ 
ACMedfnp^ corr u. TSTEPSiN A. n 

^^9 {n £9^ ^^ (^^ * ^^^ Y^ aXrfilq abtHv KaXXlaVj d 
Tud fi^ KaXXlaVj OfUDg £<^oi^9 1^^ £c3iov d' ou. dlirior d* ori 
ro itQ(5vov av novov xava tov fiioov Xiyttat dXXct xal mfff 
aXXov dia to slvai inl stXei6v(av^ &6x qpoS d %6 ^iicov Tud 90 
avv6 i0n nal fti} ainr($, stQog to 6v\iLniQa6\ia ovSkv duupiQiu 
to d' aitav q)dvai rj dnoq>dvai iq dg ro ddvvmov dit6dsi{iLq 
XccnPdvei^ Tial tavva oiJd' dsl xai^oAoi;, dXi! o6ov l%av6v^ 
hiavov d' istl tov yivovg. Xiyc) S istl tov yivovg olov xbqI 
8 yivog vdg djtoddieig fpiQSt^ SostBQ ttQritai xal nQdttQOV. tt 

^EstLKOtvcyvov6L 6h naOat ci iTtLOv^^iai dXXijXaLg xatd 
td xoLvd. TcoLvd dl Xiyo olg XQmvtai (og ka t(nkwv dsto^ 
deiTtvvvtegy dXX' (w ntQl (ov dHTCvvovCiv (wS o dHxv6ov6i/». 
xal ^ dLaXevxLKri stdOaLg. xcX et ri^ xad^dXov nsLQqito dsir- 
xvvvaL td TtOLvd, olov ott aitav (pdvat rj ditotpdvai,^ rj St$90 
tda dsto t6(ov^ rj t(3v totovtcsv atta. ij dh diaXtKWKn otlx fonv 
oj^rc)^ ^t6iiivo3v tLV(3vi ovds yivovg uvog lv6g. ov yoQ av ijqgI- 
ta* dstodsLTtvvvtaydQ ovx i6tLV iQcstavdtd ro twv dvtiTtsi^hcap 
8wG)v (£i) dtlxw^&at vo aih6. didsLxtat 81 tovto iv roig 
StSQl 6vXXoyL6iLOV. •* 

El 61 to avt6 i6tLV iQcitfjiia 6vXXoyL6ttii6v xal itQ^- 12 
ta6Lg dvttcpd6s(Dg^ itQ(nd6SLg dh naO'* hid6tvpf im6ti^nriP 
i$ G)v 6 6vXXoyL6iidg 6 xaQ'* htdtStriv^ strj av ri iQ(&trj(ia 
istL(ft¥]itovLK6v, i^ &v o Ttdd'^ hxd^tYjv olTtsiog ylvstai ^vXXo^ 
jfL<i{IL6g. iiiXov aQa ovt ov nav iQdtijiia ysoiietQiTtov Sp^i 
ffij ord* lavQtK^Vj 6iiol(og 81 nal istl tSv aXXcsv* dXX* i^ 
C3V rj 8sUwtal ri stsQl imf ^ yso^istQla i6tlv, ^ Ix t(Svh 
avtiSv 8slKVvtat ty ys&iistQla^ S6jtSQ td ^stttxd. Ofio/oi; 
8h Ttal iitl t(3v aXXayv. Kal stsQl (ik^ rouron^ xcd X6yov 1)96- 
xr^or iK t(5v yscJiistQtK^DV dQx&v xal 6vfUtSQa6iidtc3V^ t 
itSQl 8h t(3v dq^&v X6yov ov% iKpsxtiov t^ ysamkivQ^ ^ 17 /tiif et ya^ corr n. — bI] ij corrB. — at ... KalXleiw rc mgii. — 
18 ofiolwq Bd. -—19 nccl om p.— *€et ... Blvaiomu.'^ 90 &lXiovEii. 

— iS ovdh ttlfl JpuMf ovShf 8bI n. -— 84 Xiym 8' inl rov yivovg 
om C. — S5 BhfpiqBi. Af. ~ 87 xa noiva pr ora n. — dno^Btnvvp^ 
Tfg, d%X' corr n. — 88 <ov corr n. — ovo 8 dBi^vvovoiv rc mg lu 

— dl arra ABCM. — 32 hvo^ om n. — 37 nqoxactq pr «.^ — - 
39 d om n^ 

77bl pr ^ om n. — ij a I» n, pr C, ^ nal in M. -^ 2 S^Mtq] 
i4tlv Sansq «. — 4 ix] x^ YBafiixqu in M. — ««l . . . t^» r« /. — 
fxa0ro« Toir ini6T^(iova n^ om pr C. — inaator om d. 18 ANAATTIKSIN 

yeoittTQifjg * ofiol&g Se xal iitl r&v SX^jgjv lsti6tifjii(Sv, ovtt 
Jtccv aqa tnaOxov imCt^iiova iQmrj^ia iQGnrjtioVj ovd'^ aitav 
to iQG)t(Diitvov aMTiQitiov :teQl kxaOtov^ dXXa ta Ttata tqv 
i:ti6trjiirjv diOQiCQ^ivta. d dt 6iaXi^etai yfQficrpg |j yecD- 

10 iiitQtjg ovtcDg , tpavtQOV ovi oial otaXGig , iav in tovtcyv n 
dtiTiviyyy tl d£ (iij, od ^aXfog. dfjXov d' oti ovd* iXiy^ti 
ytG)\iitQriv dXX' ij otatd Ciy^pt^riotog ^ &6t ovn av ttrj iv 
dytG^^ttQijtoig :ttQl yto^^ttQiag SiaXtoctiov' XrjOti y^Q o 
q)avXG)g diaAcyofievog. Ofiocog. de oial ijtl t(3v aXXcov Ixet 

16 imOtrjiKov. 

^Eittl 6^ ictl ytci^ttQiTid iQCDtnj^iata^ aQ ferl 
xai dytG){iitQY[ta ; xal :taQ lx«(Jri^ iiti6tri\ir][v td naxd 
tYjv ayvoiav trjv itoidv ytfo\^LttQi%d i6tiv; Ttal stottQOV 
6 otatd trjv dyvoiav 6vXXoyi6[i6g 6 i^ t(5v dvtiTttniivGrv 

20 6vXXoyi6ii6gj rj 6 naQaX^yyiO^iog ^ otatd ytcj^ttQiav 6i^ ij 
i^ aXXrjg tijiyrjg^ olov to nov6in6v iotiv iQoitrj^a dytG)- 
^itQrjtov ntQl ytG)\ittQiag ^ t6 Sk tdg naQaXXriXovg (jvfi- 
TCiitttiv OitO^ai ytG)[kttQi7t6v 7tG)g otal dytG^fiitQTjtov dXXov 
tQ^jtov; Sittov yaQ tovto^ (363ttQ to a^^vO^fiov, xal to 

26 (ifV tttQOV dytGJ^iitQrjtOV TGJ ^l^ ^X^iV G)6lttQ tO a^QVd^liOV, 

TO 6' tttQOV t(p tpavX(x)g txtiv xal iq dyvoia avtrj Tiai iq in 
t&v toiovtcav aQX^SVj ivavtia. iv 6t tolg lia&^ij^adiv ovTt t6tiv 
Ofio/og 6 itccQaXoyi6^i6g^ oti to iii6ov i6tiv dtl t6 6itt6v' 
Ttatd tt yaQ tovtov TCavtog^ 7ta\ tovto itdXiV %ax dXXov 

do Xiyttai itavtog. to 6t7t(xtriyoQOVfitvovov Xiyttai^tav. tavta 
6' i6t\v olov OQav ty voij6ti^ iv 6t tolg X6yoig Xavd^dvti. ccQa 
itag TtvxXog ^xrj^ia; dv 6i yQa^^ 6rjXov. ti 6i; td iitri 
xvxAog ; ffavtQ^v oti ov% l6tiv. 

Ov 6ti d' tv6ta6iv ttg avto cpiQtiV^ dv rj rj :rQ6ta6ig 

86 inaTttioti^. &6:ttQ yaQ oi?d€ itQotaoig iotiv rj (ijj i6tiv ijtl 
sfXti6v(x)v (ov ydQ t6tai in\ stdvtcjv^ i% t(Sv 7ta^6Xov 6' 6 

8 Tci om d. — 9 yeo/uer^i;] rco yetonirQrj n. — W 8s firj] dn d. 

— drjXovoTi d. — 13 dysmfitTgrjTco C — 14 q>avXog d. — ^^ ^9 *• 

— 17 Kal a naq n. — 18 ioTiv] ioTiv xal dyeca/iiTgTfTa /. — 19 alt 
d om n. — 20 naguavXXoyiCfiog AB, pr cu, corr d. — d om CHdn. — 
xara] nal pr M. — 22 naga yfcofiSTgiav M. — nagaXXi^Xag n. — 
24 agv&fiov scribnnt ABMdn. — 25 et 26 rcS] rd d. — 28 nagaavX- 
XoyiGfiog A. — rd om Mdp^ del Cu. — 29 ys B. — tovtov pr B. — 
30 post ndv del un vb n. — 31 olov om Af. — 32 ygdtprf np. — 
8al; t6 inog C. -^ 36 6* om n. TZTEPSIN A. 10 

^Xkoyi6^6(i)^ ^^Xqv on ov^ h6ta6ig. ci avval yccQ st(f(H 
td6eig Tial h6td6Hg* ijv yaQ cpiQei h6ta6iVj avtri ykvovi 
av %Q6xa6ig rj ditodHTcvixj^ ij diaXiTitiiiTJ. 

UvfifialvH d' ivlovg d6vXXoyl6tG)g XiyeiV 6id to Xafg' 40 
fidveiv d{MfoieQOig td iii6\iLeva^ olov %al 6 Kaivevg noiti^ 
oti to nvQ iv ty itoXXanXa6l(t dvaXoyla* nal yaQ ro fCvQi^^n 
ta^v yewatai^ Gig tprfil^ %al avrq ij dvaXoyla. ovt& 6' 
om fow 6vXXoyi6^i6g' dXX' el ty taxl6ty dvaXoylct &re- 
rai ij noXXaiiXd6iog nal tm itVQl ij taxl6tij iv ty %ivrfiei 
dvaXoyia. ivlote ^ilv ovv ovx ivdi^etai OvXXoyi^a^&ai & t(3v 5 
elXtjniiivcav ^ otl d' iv6iyetai^ dXX' ovx OQotai. el d* rjv 
d6vvatov iTt '0€i;dot.'g dXrfi^hg detlae, ^^6iOV av rpf ro dva- 
Xveiv ' dvte6tQe(fe yaQ av i^ dvdyxrjg. ISurGj yaQ to Aov* 
tovtov d' ovtog ta6l iotiv^ a ol6a on liJrtv, ofov to B. i% 
tovtcDV aQa 6ei^G} oti i6tiv inelvo. dvti6tQi(pei 6h ^iaXXov 10 
td iv tolg {ia^ri\La6iv^ oti ov6\v 6v{i(ie^r[K6g Xa\ipdvov6iV 
(jdXXd nai tovt(p 6ia(peQOv6i tcjv iv tolg 6iccX6yoig) dXX* 

OQi^lKWg. 

Av^etai 6' oii 6id toiv iii6G)Vj dXXd rol ^QocTAofi- 
fidveiv^ oi(yv to A t(w JB, roiJro 6e tov I\ itdXiv tovto tov ^, w 
x«l roiJr' elg a^eiQov. xal eig to itXdyiov^ olov ro A %al 
%atd tov r Ttal xatd tov Ej olotf Jt6tiv dQi^iiog stoOog ^ 
x«l diteiQog tovto i(p (p A^ 6 iteQittog dQi&^fiog itoOog ixp 
ov B, dQid^^Log sreQittog i(p ou f* e6tiv aQa to A %axd 
tov r. xal fortv 6 aQtiog iroGog aQi^^iog icp ov z/, 6 aQ- «0 
riog ctpi&fiog ixp ov E' l6tiv aQa to A %atd tov E. 

To d' ort 6ia(piQei xal to dtori inl6ta6%^ai^ itQwtov 13 
filv iv ty aihy iiti^tij^i/fi^ %al iv tavvy 6iX(3g^ ?va (liv 
tQ^stov idv (iT^ 6i d(ii6oyv yivrjfcai 6 6vXXoyi6\L6g {pv yaQ 
Xtt\k^dvetai to stQotov attiov^ ^ 6h tov 6i6ti isti6ttjiirj xora 25 
ro 7tQ(Stov attiov)^ aXX(yv 6h el 6i dfii6Gyv (liv^ dXXd S9 pr fj] ij n, — ^ BiaXtnriitri om n. 

78a2 xflfi rj tnvTrj d. — ovtos Md. — d* om pr C — S il] ij M. 

— 5 ovv om d. — 8 av om M. — 12 tovto n. — 15 tovto dh rov n. 

— 18 tert. xal om n. — 18 a del d, ro « C. — 20 post y duo vbb 
del C. — ult o om M. — 23 TUVTrj rjj M, sed r J del vult. — 24 dta 
fiicmv Af. — 25 ro om d. — tj corr B. — ij . . . cctTiov om C. — 
26 uXXav pr AC. — bI om ABCMudfy rc c. — post e/ add sed del valt 
fifj n. — Sia (liatov M, pr e. 

a* 20 ANAATTTKSIN (ii) dict tov altlov dXXa twv &vti6tQHp6vtciV dui tov YVtaQir' 
(imiiiov. TuoXiiti yoQ aOdlv twv dvti^aati^OQOVtUinov ]nwiQi- 
HcofctQOV elvai ivlote ro fii) aCtiOv^ S6t idtai iia tovtov i) 

80 dstddHiig^ olov ott iffdQ ol ^Xdvfiteg dia tov (ii) CtlX^HV. 
ISdro i(p^ & r nX&vr[ctq^ ixp ^ B to (ii) 6tlX^Hv^ kp* ^ 
A ro iffvq elvdi. dXrfiig di) to Bnazd tov rebteiv* ot 
yaQ ^XdvY[ceq ov 6vlX(iov6iV. dXXd xcel ro A otatd tov B ' t6 
yaQ (ii) CtlXpov iyyvQ fen • tovto d* e^Xijcp&o 8i iitaytsH 

8ft yijg q Si ato&ijdaag* dvdyTttj ovv to A tS T 'iitaQxeiV^ cSilr* 
dstodideiTtxai ort ol itXdvr[ceg iyyvg ei6iv. ovtog ovv 6 ^vX' 
Xoyi6ii6g oi5 rov 8i6ti di^d tov oti i6tiv* ov yaQ 8id ro fvij 
6t0ipeiv iffyvg el6iv^ dXXd 8id ro iyyvg elvai ov 6tlXfiov6iv. 
iyXOQel dh xal 8id d^atiQOV 9'ar£Qoi' deix^^ai^ xal SdrcM 

4orotT 8i6ti i) ditddeiiig^ olov f6t& ro F nX&vrpeg^ ixp (p 

b £ ro iyyvg elvai , ro ^ ro fii) 6tlXpeiV * vitdQxei ifi xal 
ro B t(p F, (3iTr€ otal tip F to A^ ro (i^ ^tiXfieiv. xol 
l(5rt roi? diort 6 iTi;A>to/uT(i((g* elXrjittai yaQ ro ^r(^ 
rov orrioi'. stdXiV dg ti^ 6eXijvY[V 8ei7tvvov6iV^ oti ^qmr- 

SQoei8rig^ 8id t&v aiy^ij6eGiv' el yaQ ro atyiavdiievov ovtia 
6(paiQoeu8ig^ av^dvei d' f^ ^eXijvrj^ (paveQOV ori ^cpatQ^m" 
8Tjg. oik(a (ilv ow tov oti yiyovev 6 6vXXoYi6ii6g, dvdstaXi/v 
81 te&tvtog t(yv iU6(yv tov 8i6ti * ov yaQ 8id tdg av^i^eig 
6(paiQoei8}]g i6tiv^ dXXd 8id ro 6(paiQoeiSrig elvai Xai/ifid'' 

tovei tdg afiiii^eig totavtccg. ^eXi^rj kp ^ F, 6(paiQoeidi^ 
ixp ^ B^ aviffiig i(p ^ A. ixp (Sv 81 td fU6a fii) 
dvti6tQi(pei Tial ^ti YV(OQm(ateQ(yv ro dvahiov^ ro ort fi^ 
SeUwtai^ to 8i6ti d' ov. Irt i(p^ (dv ro iii6ov ?|o tld^tccu. 
Ttal yaQ iv totkoig rov ort xal ov tov Sioti i) ditoSeiitg • oiS 

isyaQ Xiyetai ro attiov. olov Sid tl owe dvccstveei 6 tolxog; 
oti ov ^^ov. el ydQ tovto roiJ fi^ dvaitvietv attiov, fiJei ro 
^^(yvelvai aJkiov tov dvcatveiv^ olov el i) dit6(pa6ig altla tov 

30 et 31 fflayijrat n. — « 9ia . . . nldvriTtg om ji, — 9ia td corr 
CM, — 31 ov y ... ov /) C. — 34 atixpeiv pr Af. — 35 r^] tov p. 

— y] /J AMdy furt pr JSu. — 39 lart d. 

78b2 pr Tcjol y] t^ y xai t6 a T9 /) it. — t6 0] t6 a xal («al 
om p) ro^ a Tol /} ABCMcaipf. — to /u^ atlX§iiv post 3 t6 a «. 

— 6 at^£aycTa/ np, — 7 ovro; rf. — ow om B. — ylvzta* 9vlL 
np. — lO^o^aiooad^ff np. — 11 91 om pr C. — 12 avtiiCtgitpf/ M. 

— 14 t6 or» BM^ pr cii. — 16 Xiyu n. — ofoir m dicl: C. — A«- 
«yci n. — 16 dvanvtlv Cn. a^STEPSlN A. 21 

(ii) iitijQrju^iV^ 1} xata(pa6ig tov 'inaQ^zw^ S6itBQ d ro d6ii{i- 
HtVQa ^lvai ta fhQiut xal ^ijwxQ^^^tov (ii) 'dyuUvii/v^ td 
^iifijutQa elvai tov vytalvHV. 6iiol(og dh xal bI i) xata(pa- 20 
6ig tov v^aQxeiVj 1) dit6(pa6tg tov (ii) dnaQXHV. Istl il 
t&v ovtiog ditodBdoy4vc3V ot! 6v{i^alvzi ro Xti&iv ' ov yoQ 
astav dvastvH ^^ov. 6 Sh ^vXXoyi^iiog ylvetai rj^g roiin5- 
tfjg altiag h ttp t^i6ip 6xmati. olov ^ta to A ^^Tot^, kp^ 
ov to B ro dvastvtlv^ ixp (p P toXxog. t(p nlv (wv B ^avtl m 
vxaQiH ro A {itav yaQ t6 dvastviov ^(pov)^ t^ 61 F ov* 
d^evl^ &6tB 0x^61 to B t(p Fo^&tvl' ovx oQa dvastvHO tol- 
Xog. ioUa6i 6* al toiaikai t&v alti(5v totg otad^ vsteQ- 
PoXi^v elQYjiiiwng' tovto tf* &5ti ro TtXiov dsto6t7J6avta to fii- 
60V ebtHV^ ohv to tov 'AvaxdQ6iog^ oti iv Sxi^aig ovn elr so 
6lv (tiSXfjval^ (Tvdi yaQ afiaeXoi. 

Kaxd (iiv tfi) rijv «iJrqv isti6ti^firpf xal x«ra rijv t(5v 
{ii6(ov 9i6iv (wtai dia^pOQcd U6i t(yv ori XQog tov tov diott 
6vXX(yyi6ftr6v * aXXov 61 tQistov 6ia(piQei to 6i6ti t(yv orc 
ro 6i aXXtjg ijti6tijnrig indttQOV 9t(0QeiV. totavta d' i6tlv 86 
o<Ta (Tvtcog ^et ^Qog aXXijXa &fi^ elvat &dteQOV vsto 9'dtt- 
QOVy olov td oittixd itQog ye^oftetQlav xal ra ^r]fiavi%d 
stQog 6teQeo{i,exQlav xal rc^ a^fiovixa ftQog dQi^nrjtiHi^v xal 
ra (pcuv^^ieva stQog d^tQoXoyiXi^. 6xe66v 61 ^waiwiiol el~ 
6iv &iai t(yvt(ov t&v isti^trjiiiov^ olov d6tQoXoyla fj te (1^' 40 
Oijfurrixi} xal ^ wvrtxif, xol a(j(iovex^ rj te (ladi^fiarixi) p»''* 
xal ij xar« trjv axoijf^. ivtav^a yaQ to fih^ ort t(ov alo&ri- 
nx(ov el6ivai^ to 61 6i6tit(ov (la&ijfiarixGn^* oinroi/aQlXotxTi 
rQt^ altlcav tdg dno6el^eig^ xal itoXXdxig oJx i6a6i to ori, rLa^d- 
aeQ ol to xa^oAot; d^e&Qovvteg itoXXaTng ^ia t&v xad'' exacTroi' 6 
ovx t6a6i 6i dvesti67ctil}i(xv. fori 6ltavta o6a &;eQ6vti ovta 
tqv (yv6lav lUfiQrjtai tolg eS8e6iv. td yaQ (loO^ijfiara steQl el!6rj 19 tpvxqoc Kol ^sqfia C. — naY] nal ra Bnp. — ra ABCedfimpM. 
— 21 iwi] il pr B. — 22 dnodiio/iivmv np. — 25 ^ 8 np. -^ alt 
ro om C. — rflo] ro d, pr ^, — 26 ro] t<S d. — r^J ds yj ro 6^ /} 
pr^,— 26 ov8$vl omissis co9rf ... otld-eW/. -~ 26et27ov6eW wp. — 
27 o^rg ABcu. — 30 *AvcLiaqa^Bo^ Ccfnp, corr ii. — 31 avXritqfdfg np. 
■— 32 8fi] ovv np. — t£v om c, pr C. — 33 fACOoy] avroiv ABcudaty 
pr C, dfiiamv rc sopra vs JB, •— avrai al diatp. d. — 35 rw np. — 
^i' rc /. — 36 vnb ^ariqinf M. ^ 37 xal om d. — 40 fyia II. -^ 
olbir om d. 

19a4 tUtich C. 22 ANAATTIKSIN 

i6tlv oiJ y&QTia&^vKcntBinivovnvSg' d yap xolxaO'' vJtOTttir' 
fjiivov ti/pog ta yecD^ietQiTta iotiv^ dXX^ ovx y ye xad*' vitoxemi- 

10 vov, ^et 61 xal^tQog tqv (wmxijv, &g avtri ^tQog rijv yaDfcc- 
tQlav^ aXXtj stQog tavtrjv^ ohv ro steQl tflg iQidog * ro ^i^ 
yoQ oti (pviJiocov eldivaij todl dioti omiotov^ ^ aitX(5g rj tov 
%atd to (iddrnia. stoXXal 61 Ttal t(3v (i^ vi^ dXXi^Xag 
bti6trni(5v t^ovOiv ovtGng^ olov latQiTt^ ^Qog yeoficrg/av ow 

15 lihv yoQ td eXotij td steQKpeQrj ^QaSvteQOV vyid^etai , roiJ 
latQOv elSivcu^ 6iati 61 tov yeGniitQOV. 

14 Twv 61 OxqiidtGyv i^i6trjuovi7t6v ^dXiOta to ftQtatov 
l6tw. ai te ydQ fiaS^ijjiarixal- t^v ini6tr\\im> 6id tovtov 
q)iQ0v6i tdg dito^el^eig^ olov dQi9\iricvitri xal yeGiitetQla xal 

20 iittviiri^ xal 6ie66v ^g eiiteiv o6ai tov 6i6ti itoiovvtai tfjv 
6xiil)iv rj ydQ oAog fj (og inl to :toXv Ttal iv tolg ^tXel'- 
6toig 6id tovtov tov cJj^ijftarog 6 roi5 diort 6iyXXoYi6^6g. SfSte 
%av 6id tovt etrj ^idXi^ta iiti^trj^ovix^v' %VQi(6tatov ydQ 
tov el6ivat ro 6i6tt 9'e(DQeiv. elta trp> tov tliotiv ijri6tijnr][v 

86 6id ii6v(yv tovtov ^rjQev^ai 6wat6v. iv ^iev ydQ rfij iii6(p 
6irj\iaxt ov ylvetai otatrjyoQiTiog 6vXXoYi6^6g^ iq 61 tov 
tl i6tiv iiti6trj^rj 7iatacpd6e(og ' iv 6\ roT i^jdtGi yivetai 
ph' dX)^ ov 'Kab^Xov^ to 6\ ti i6ti rc3v na9^6Xov i6tiv • ov 
yoQ Jty i6tl ^(p(yv 6inovv 6 dv9'Qroaog. iti tovto (itr ioteivcjv 

80 (yv6iv XQ066eltai^ ixelva 6i 6id tovtov y.ataitxrKvoiytai %a\ 
av^etai^ e(og av elg td d^e6a eXQ^y. (paveQov ovv ort xv- 
Qi(atcct(yv tov ini6ta69ai ro :tQ&tov 6%^^a. 

15 "iii6jteQ 6e vndQyeiv to A tqi B ive6ixeto arofiQ^, ouro 
otal fi^ vJtaQy^eiv iyx(OQel. Xiy(o 6i ro orofiG)^ vstaQxeiv rj 

85 (ii) vitdQxeiv to (iij elvai avt(DV y.i6ov' orroj ydQ owteti t6tai 
%ax aXXo ro vitdQxeiv rj (iij vJtaQxeiv. otav ^ev ovv fj toA 
fj to B iv oXg) rivi ^, fj Ttal a^iqpo, ovit iv6ixetai to A t^ 
B itQ(j3t(og iirj vitdQxeiv. foroj ydQ to A h oX^ roj jT. 
ovTtovv el to B (tij' i6tiv iv oXcf) t(p F (iyx(OQel ydQ to fih 8 sl yicq . . , zivos pr om nu. — xal om /. — 9 yBcafJLCtgrjTii ABMcd^ 
pr iin, ystafiBtqtta pr C, sopra vs c, yscafistqrjfiata p. — ovj;/ ys Bff 
pr u,^ — 10 cevtvi ys ngog d. — 13 t6 rc /. -^ dXXrjXmg pr M. — 
l7 t6 pr om n. — 20 oTs om dn. — 23 xal n. — towt J tov av pr fi. 
— Hvqiotatov M, — 27 yLvstai\ ti latai d. — 29 It*] sl d. — 31 t^ 
&fisaa p. — fisaa pr n. — 33 ovt(o . . . dtofioag rc mg n. — 35 t^ 
pr C. — 37 t6 om n. — ^ om Mp, — 39 ovxovy . . • y om p. TSTEPSIN A. A dvm & Tcia oA^, ro Sk B (ii^ dvoa, h rotnr^)), dvJUo- m 
]^i<T(io^ Ibroi roi; (ii) i)^a(^£ftv to A t^ B* d yaQ tip p^ 
^ TCavtl to JT, r^ d^ JS ^irfitvl^ (nidtvl tov B t6 A. dnoUoq b 
dl xctl d to B h oA^ tit'/ ^clrfti', ohv iv ttp J' to fili; 
]^aQ J ftavtl t^ B "ditaifxu^ ro dh A oddtvl t(5v J^ S6t% 
ro A oi^fdtvl t(Sv B vnaQ^H ita 6vXkoYi6(i(n}. tov ofihdv 
dl tQostov dtix^^Ottai nal el afiqxD iv oX^ tivl (Otiv. oti s 
4' ivdixttai ro B iii^ tlvai iv ^ oX^ kftl t6 A^ ij itahv 
to Ah (ato B^ (pavtQov i% t&v OvCtoixi^^^^^ oCat (ii) istaX- 
XattovOiv dXXrjXaig. ti yaQ firfilv t(Sv iv ty AF/I cv- 
(Jtoixl^ 'nata ^irjStvoq ot^xtriyoQtltai ti5v iv ty BEZ^ ro 
^ A iv oX(p ictl roi 0v6tolx(p ovri, (pavtQov ori ro B jo 
ov% litTrai ivt^0' ijtaXX(x^ov6i yoQ al 6v6toixlcti. o^ioUoq 
i\ xal tl to B iv oAoj tivl ictiv. iav Sk iirjSittQOV y iv 
oXip ^rfitvl^ yLYi vjt&QXQ 6t t6 A t(ji J5, dvayxrj dtoiuoQ 
(iij vxaQxtiv. tl yaQ l6tai ti ^ii^ov^ dvdyxrj ^dttQOv ai}- 
t&v iv oX(p tivX tlvai. 7] yaQ iv t(p stQoitip dj^ijfiari rj iv^ 
t(p [ii6(p t6tai 6 6vXXoyi6\i6q. tl (ilv (yw iv t^H ^Qcir^, 
ro B ferai iv oX(p tivi (xara<partx)}f yaQ Stl ri)v ^Qog tovto 
ytvi^Q^ai ^goraiJtv), tl 6* iv roT fti6(p^ oitdttQOV hvxtv* 
stQ6g dfKpotiQOig yaQ Xrj(p&ivtog tov ^ttQrjcinov ylvttat 6vX- 
Xoyi6ii6g • dn(p(rtiQG)v d' d:to(p(xtix(Sv (yv6wv ovx kftai. ao 

^avtQ^v ovv ott ivSixttal tt aXXo aXXtp (ci^ i;^a^Cii' 
aro(i(og, xal ^or' ivSixttai xal JfcSg, e^Qijxafia^. 

*!4yi;oia d' ij (iq xar' dn6(pa6iv dXXd otatd Stdd^e- 16 
6tv Xtyo^iivrj fori (liv iq Std 6vXXoyt6iiov yivoiiivrj d^dtrjj 
avtrj & iv yiv tolg itQcitcjg vjtdQX(n)6tv ri (i^ vitdQX(yv6t2S 
Cv^ifialvtt 6ix(og* rj yaQ otav ditX(og 'iitoXd^ vitdQxttv 
rj (iij vitdQXttv^ r} otav Sid (JvAloyiO(ioi5 Xd^ trjv vnd- 
XiTfii^tv. tr\g ^ ovv d^Xrjg vaoXrpl)t(og dstXrj rj ditdtrj^ trjg 

40 f» om «, 

79bl Tc5 p np. — 2 alt h om p. — 9] a M, — 3 t6] rtp pf. — 
ce rc fi. — Tfflv] t6 p/. — rdav ... 4 ovSivl om ABMciu. — 4 tcS /}p. 
— vndqxBi np, — 6 iv oXa iv (o p, — oXca om d. — > o) pr ora n. — 
iaxl ... 7 ^J ^» flo iorl ro a rj ndXiv t6 a iv olfl» rc mg n. — 7 9» 
oXca t6 p. — ovarolxmv B, pr 11, avavoixittov M. — 9 avaroix^ff 
corr B, avatoix^ia d, — naTo] nal xara pr ABMd. — ^Ja u. — 
11 d] «d pr Ad^i.— 16 6 om C. — 17 xovtoi dnpM, pr 11. — 18 yl- 
vca^^ai cnp, corr u. — 21 tc] t« cdnp. - — 23 dXXa] dXX fj np, — 
84 ysvofiivfj B. — 25 filv om n. — ^ fi-q vndqxovai pr om C 24 ANAATTIKSIN 

i\ iia (h)iiX(yfiXi^ov nXtlovq. fi^ iitaq%k(Q yag to A ^tj^ 

80 itvl tSv B dt6i/L{0Q * ovkovv iav 6vXXoftl^r[cai vit&q%uv t6 
A tqi B^ (ii6ov }4x^(ov to F, T^iratq^/bivog ffitai dia ^vir- 
Xoyt6\iov. hdixBtai iikv ovv dfupotiQag tdg aQotdOtig tU 
vai ii>avdetg^ ivdixetai, 61 t^ itiQav ^idvov. bI yoQ (irjre 
ro A fjLrfitvl tSv F vstdQxei pijira ro F firiSevl twv B, ef- 

v&Xrpttat d' haaxiQa dvdstaXiv^ a^iqxQ ^evSeig &Sovtai. iy- 
XdQel ^ ovt(og ^eiv to F itQog to A xal B S6te (iijre vito 
to A elvai (ii^e Ttad^oXov t(S B. to ^ikv yaQ B ddvvatcyv 
elvai h oAo) tivl* ^CQdtcog yaQ iXiyeto avt^ to A (ii} vfcdQ^ 
Xeiv to 6h A ov% dvdyxr^ itaOi toXg ov6iv elvat iiad^dXov^ 

ioS6t' dfiq>6teQai 'ij^evSeTg. dXXd xal tqv itiQav ivdixetai 
dXrj9^ Ximfidveiv^ ov ^iivtot oitotiQav §tvx^^ dXXd tqv 
p.80 AF^ rj yoQ FB stQotcuSig del 7l>evd^g i6tai, Sid to iv (tij- 
devl elvai to B, tqv dl AP iyx^Q^h olov ei to A Ttal t^ 
r %al t^ B vndQxei dxo^g. otav yaQ ^Q(3t(nf xcctr^ 
yoQrjtai tavto itXetdvGrVj ovSiteQOV (wdetiQG} f6tat. dia(pi- 

6 Qei & ovSiv^ ov^ el ni^ dtd^KDg vJtdQxei. 

*H i/bkv ovv tov v:tdQxetv dstdtrj 6td tovtcav te Ttal 
(ySkoD ylvetat y,6vG)g (oiJ yaQ rjv iv aXX(p 6xi^iiatt tov vitdQ-- 
Xetv 6vXX(yyt6ii6g) , ij ^^ ^^^ f*^ vitoQxetv hf te tfji stQ(6^ 
t(p %al iv t(ji iU6& 6x^ltcttt. stQ(3t(yv ovv etkc^iiev ito^a- 

lOj^Qg iv t^ nQ(&t^ ylvetat^ xal jfcSg ixov6(5v twv itQotd- 
6eGyv. ivSixetatitlv^yvvdiKp^ytiQGyvil^evS^ov oi}6(3v^ olovelto 
A xal t(3 r Ttal tqj B vitdQxet arofiG)^* idv yaQ XrjcpQ^ 
ro iikv A t^ r ^irjSevlj ro 81 F stavtl t(S B, 'il^evSetg 
al itQ(ytd6etg. ivSixetat 81 otal ri^g itiQag 'il^evSovg ov6rjg^ 

iSTial tavtr^ oitotiQag Itvxev. ^&Qel yuQ trjv (liv AF 
dXrjdij elvat^ tnv 8h FB ^evS^^ tqv (i^v AF dXri9'rj oti 
(yv itd6t toXq (yv6tv vstdQxet to A^ trp 8\ FB ^evSrj or* 
d8vvat(yv vitdQ%etv t(j} B ro F, (p ^trjSevl vitaQ^u to A* Sl i} anatfj fi\v IffTort corr t*. — 34 vndqx^^ff -^f vndqxv ^* "" 
36 %al ... a ro mg n. — 37 t^] tov corr C. — 38 avto n. — 41 ftiv- 
TO» y9 onoT^Qav Cc. 

80al By u. — iv om ^. — 2 t^] v6 BAf. — 3 x«l] ?^ M. -^ 
ya(^ corr C. — ngiotaig Ccnf, corr u. — 4 ovditsgiMf iv ovSstig^ 
npf. — 8ia{pign ... vna^x^^ ^™ ^^» P^ ACcdu. — ^ M fi^^f^9 
fA^ /. — 8 Tfi om C. -^ 9 stnofiiv n. « 12 & n. — 16 /9/ Bdu. f— 
17 fir p. — 18 anaqxBiv ddvvatov np. TSTEPSIN A. 25 

ot^ yoQ fti dXrfiiiq tfSfvai rj AF OQivadig^ Sfia di; el xol 
eUslv d^upikiQai dXrfi^eig^ wzl to 6v(iitiQa6iia ^tai dXtfiig. 20 
dXXd xctl XYjv FB hSijjetoa, dXYfiij tlvai, tijg hiQag ov6rig 
ifftvSovg^ olov d to B nal iv t(j} F xal iv t^ A i^tlv 
dvdfTcri faQ d^dteQOV vito &dteQov elvai^, Sct av Xdpy ro 
A fLrfitvl t(3v r vitdQXHV^ 'il^evdiqg fijrai tj stQ6ta6ig. (pa- 
veQov ovv oti ital trjg itiQag^^evdovg ov6rjg xal d^Kpolv &Stai, fts 
'ilfevdrjg 6 OvXXoyiCnog. 

^Ev Sk tgJ fiicTo) ^xifiiiaxi oXag {i\v elvat tdg stQotd6eig 
diifpotiQccg '^l^evdeig oth iv8i%etai* otav yaQ to A stavtl t^ 
B vstdQxy^ ovSlv iotai Xafielv o tai ^iev itiQip stavtl d^atiQ^ 
d' ovdevl vitdQ^ei' iel d' otnrco Xa\L^dveiv tdg srQotd^eigdo 
S6te tfji fiiv vstdQXeiv tcp 6\ (iij vndQxeiv^ eiiteQ t6tai ^vX- 
Xoyij6{i6g. el ovv ovt& Xanfiavoiievai ijfevdeTg^ SrjXov &g ivav- 
ti(og dvdjtaXiV ^ov6i' tovto 8* ddvvatov. iitl ri d' Ixa- 
tiQav ovSkv 'KmXiiei ijfevdrj elvai^ olov el to Pxai tgT A xal 
t^ B rivl vitdQxoi* dv yaQ t^ jiiv A itavtl Xrj^pd^y wtdQ- 86 
Xov^ t^ Sk B ijLYfievl^ il>ev6elg ^ikv d^itpifteQai al irQotd" 
6eig^ ov ftivtoi oXai dXX* iitl ti. xal dvditaXiv 6\ te&iv^ 
tog tov 6teQrivi%ov (o6avtG)g. t^ d' hiQav elvai 'tj^evdiq xal 
d^oreQawi;!' ivdixetai. yaQ vitdQ%ei t(ji A navtl^ xal 
rcT B vndQxei * idv ovv Xrj^pd^y tfji ^ilv A oXm vndQxeiV m 
to F, rci d^ B oXg) fii} vnaQxeiv^ ij (ilv FA dXrfi^iqg forat, b 
ij 6\ FB ijfevSijg. stdXiv rol B ftrjSevl liitdgxei^ ovdl t^ 
A stavtl vstdQ^ei' el yaQ t^ A^ xal rcj B* dXX' oirx vxrJQ-' 
X^v. idv ovv Xrj^pQ^ to F t^ ylv A oX^ iitdQxeiVj r^J Sh 
B iirjdevl^ rj iihv FB 3tQ6ta6ig dXrfi^tjg^ iq d' hiQa ij^ev- • 
drjg. oiLolcDg 81 xal fierare&^o^roi; ^^re^ijrixoi;. o yaQ fii}- 
devl vndQxei ttp A^ ovSi roJ B ovSevl vitdQ^ei* idv ovv Xr^ 
(pd^ rd r t<S fLkv A oXtp fi^ 'ditdQxeiV^ t<p 81 B oXtp 
wtdoxeiVy 12 (^^ ^^ ^^dradig dXrjd^g fd^rai, ij ^iQ^ ^\ 
il>ev8T^g. xal stdXiv^ o itavtl rcj B vrcdQxei^ ^krfievl Aa-10 
^eXv tip A vftaQXpv '^evSog. dvdyxrj ydQ^ el tip B itavtl^ 

19 xffi ul d. — e/ om n. — 20 lctm on» M, — 81 /?y np. — 
82 pr nal otn M. — 83 yctq om np. — 89 vndqx^^^ ^- — ^^'^' ^- "" 
SO^ vnaqxBi np. — 31 nnsq rc /. — 33 hndtBoov ABduM. — 35 v- 
9tdq%n Mj vndqzH olov d. — 37 iuBi. (sic^-Koi n. — 9\ om C. 

80bl xh ... vndqxHv^^T om c. — ^vndqifi d. — 8 /?jr pf. — 
5 §y Bu. — alt 1}] iazai ij np. — 7 vndqxv *9 *** *" II ^naqxnv np. 26 ANAATTIKSIN 

xol t^ A ttvl vsr&Qxeiv * iav ovv Xrjtpd^ toi nlv B stawl 
vitaQXBiv to r, tgI 6h A y,tfievl^ ij yiv FB dXrfiTlg &Stm^ 
7j 61 FA il)ev6i^g. (paveQov ovv ou xal d^itpotiQ&v ov0aip 

i5'0€i;dQi' %al tijg hteQag fiovov ^tai OvXXoyi^^idg ditaxv^ 

ti%6g iv tdig dt6\wig. 

17 'Ev 6\ tolg (ii} aro(iG)^ vitaQxoiy^iv rj (ii) wtaQxov- 

Civ, otav fikv 6id tov ohteiov {ii6ov ylvY[cai tov '^evdovg 6 

6vXXoyi6{i6g ^ ovx <>^6v te diupotiQag ^ev6eig elvai tdg 

fo^QOtdOeig^ dXXd iiovov trjv ^Qog tgj nel^ovi aTCQG). Xiycn 
d* oUelov [Li6ov 6i ov ylvetai tfjg dvntpd6e(Dg 6 6vX- 
Xoyi^^iog. vitaQxitGi ydQ to A t(ji B 6id ^ii^ov tov F. 
i^tel ovv dvdy%ri trjv FB iiatacpatiTiiqv Xaii^dve^d^ai (JvX- 
AoyicJfioi) yivoy,ivov^ 6ijXov ort del avtrj ^tai dXrfirjg* ov 

26 yaQ dvti6tQi(petai. rj 61 AV '^evdi^g • tavtrjg yoQ «m- 
6tQe(po^ivijg ivavtlog ylvetai 6 6vXX(yyi6ii6g. Ofio/ag 61 xol 
el i^ aXXrjg 6v6toixi(tg Xri^pQ^eirj to iii6(yv^ olov to J el 
Tial iv toi A oXg) i^tl %al yiatd tov B naxrffOQeltai fCav^ 
tog' dvdyxrj ydQ tiqv ^ilv JB :tQ6ta6iv iiiveiv^ tr^v 6' 

sohiQav dvti^tQi^pe^d^ai^ &6d^ ij fi^v del dXrjd^i^g^ ^ & del 
il)ev6rjg. xal 6xe66v rj ye toiaikrj djfdtrj iq avti^ i6ti ty 
6id t(w ohieiov \Li6ov. idv 6\ fiij 6idt(wol'Kei(yvfii6ovyivrf' 
tai 6 6vXX(yyi6^6g ^ otav ^ilv v^6 t6 A y t6 {ii6(yv^ t^ 
6t B iirj6evl vitdQXfn^ dvdyTtrj 'il)ev6eig elvai d^icpoftiQag. 

86 Xrjirtiai yaQ ivavtlojg rj oJg ?x^^**' ^^ ^QOtd^eig^ el (liX- 
Xei 6vXXoyL6y.6g ^^e^^af ovtcs 61 Xan^avofiivcyv diup6~ 
teQai yivovtai ^tf^ev^elg. olov el t6 {l\v A oXg) tm A v%d^ 
Xei^i t6 6\ /1 lirj^evl roUv JB' dvti6tQa(pivt(DV yaQ tovtcw 
6vXXoyi6^i6g t %6tai xal al :tQ0td6eig diicpoteQai '0€V- 

M^elg. otav 6\ (iij y vit6 ro A ro lii^ov^ olov t6 J^ tq 
f.Sl(i\v A/1 dXrj^rjg ^6tai^ ri 6\ /1B '^fvdijg. ij \l\v ydQ AJ 13 To] Tcon. — ds fort pr om /. — \Sfi6vcagd. — 17 drofiots Bd^ 
sed B corr dtOfKoq pr mann. — V f^^ vndgxovaiv ora ABMnvp, pr c. 
- — 18 fifv'] fihv ovv d. — 23 post triv lit duarum litt /. — /5y BCp. 
— 24 afi om d. — iaxlv avTTj c. — iariv C. — 26 d pos aote ivaV' 
vtog «p- — 28 oXmg np. — 29 aj3 pr n. — 32 fiiaov pr om n. — 
33 Tov a Af . — 34 vndqxstv M. — 35 fiiXXri C, fiiXXoi M. — 36 dfl- 
tfOTiQmv B. — 40 tov a M. 

81al fffrat om C. — ^8 Cn^ sed d^ sopra n, dy p. — 17 fi>lv ... 
^svdijff om C. — yag om u. TSTEPSIN A. tt 

9 T aXrfii^g, otiavxtjy iv t^ Ato J^ tj dUBi^^i^^ an, 
d 'qv dXffii^g^ xSv ro 0miriQa6iia rp aXrfiig* alX Yfv 
ijftvdog. 

Jict dh tov liioov Oxi^iiatog yivonivrig tj^^ cbrorijg, 6 
diKporiQag ^ilv oih IvSijjttaL it)ev6tlg tlvai tdg iTnotdotig 
oXag (ptav yoQ jj to B vx6 to A^ ovSkv iviixttai t^ iilv 
navti tai 6h (ii}derl v^fdQXtiv^ Tcad^dneQ iXix^ri Tud stQott- 
Qov) , tj^v ktiQov d' ^y^capct, xal onoviQav hvxtv. d yaQ 
ro r xal TGi A xal tgj B v^taQxoi^ idv Xr]<p&y ta! fuv A lo 
v^taQXtiV t<S 61 B fij) v^taQXtiVy t^ (ilv AF dXrjQ^rjg Sotai^ 
rj d' ItiQa 'il)tv6t]g. adXiv & tl roJ jiiv B Xrj^p&tlrj to F 
vitoQxov^ t^ 6t A (iijd^r/, ij fiiv FB dXrj&vjg &3tai^ i] d* 
ItiQa "il^tv^tjg. 

^Edv ftlv ovv ^ttQrftixdg y tijg dstdxYfg 6 OvXX^yyiOyLog^ 15 
tiQYjtai TCott nal 6id tivtDV iotai rj dxdtri' idv 6t xata-- 
qporixd^, otav iitv 6id roij olztiov ^ioov^ d&vvatov dyixpoti- 
Qag tlvai ij>tv6tig' dvdyxriydQ tr^v FB ^ivtiv^ tfittQ ^tai 
OvXXoyiOiiog^ zad^dittQ iXix^r^ Tial aQOttQOv. cSorc 1) FA 
dti forat il)tv6i]g • aikrj yaQ iotiv ij dvxiOtQtfpo^iivri. o^ioi&g » 
di Tutl tl ii dXXrjg OvOtOixiag Xaiipdvoito ro ^iooi^ (S<f- 
sttQ iXixQ^rj xal istl tfjg OttQYjtiiifjg d:rdtrjg' dvdyTcrj yaQ 
tr(V \Ctv AB nivtiv^ rijv d' AJ dvtiOtQifptO&ai ^ xal fj 
dndtrj rj arri} r^ itQ&ttQOV. otav 61 nfj 6id tov olxtlov, idv 
Hhf y to J vnoto A^ avtrj luv ?6tai dXrjd^i^g^ rj hiQa d^ss 
'^ertfijg' iyxG^tlYaQ rd A xXtlodv vstdQXtiVj a ovk lotiv 
v^ aXXrjXa. idv 61 nfj y to J vito rd A^ avtrj iilv dtl 
6fjXov oti %6taL il)tty6ijg (xaraq)arixij yap Xaiifidvttai)^ 
rijv 61 AB iv6ixttai xai dXrjQ^fj tlvai Tial il)tv6fj' oi}6iv 
yaQ 7tG}Xvti rd ^lv A t(p /1 {/krfitvl vitaQxtiv^ to 6\ A^ 
t(p B jtavtl^ olov ^(pov iitiOtrjiiii^ istiOti/jiirj 61 (lovcJtx^. ovd* 
av firjtt rd A nij6tvl t(3v A ^rjtt td A (iijdcrl rQ B. 2 p8 ABdcnuM, — 3 nal ABcu. ^— 7 filv a navTl C -- 9 d* hri' 
gav Buf. — hrsqav ora d. — iO ro a M ^ pr B. — vnagxsi cf. — 
vndqxoiBV av n. — 13 jJy Bu. — dlriOtg n. — 15 aTinrjTiyiijg M. — 
16 6fj dl y np. — 18 fiy Bc. — 19 «otfte ydq ij n, — 21 c^j ij n. — 
XafiPavoi d. — 23 pr t^»] t6 n. — jj] ? y« n. — 24 r^ rc supra vs n. 
— f^v] M iJ n, om d. — 25 dh hTBqa C. — 30 ydq rc supra vs n, — 
8s pr om B. — 32 oi; ys fitJTS M, — tSv dnM. 28 ANAATTIKSIN 

qxxviQdv ovv oti (irj ovtog tov ^hcv 'dad t6 Aiud of/UfHH 
tiQog ^coQct '^evSHg elvai xccl &9totiQav fruxa^. 
86 Tlo6a%(3g \k\v ovv %a\ dia tlvav iypoQet ylvB69ai tag 
Ttata 6vXXoyiOiiOV dhtdtag iv te toig afiiOoig xai h toXa 
ii catoddie&g, q)aveQ6v. 

18 ^aveQov 6e xal ort, eH Tig afodijcTes iaXiXoi^ev^ dva!ptij 
xal iiti6tYi\ir{v tiva i^XeXoutivai^ rjv ddvvatov Xa^iv^ e^eQ 

M liavd^dvofiev fj iitaycyyy ij d^odelieu ^n d* tj fiiv c&rod€t- 
h^ig iii t(Sv xafroAov, ij d' iitayGyf^ i% t&v xatd ^iiQog* 
ddiivatov ii td xad^dXov &eG)Qi^6ai fti} 8t* istaycDyrjg, iitd 
Tcal td ii d(patQi6e(Dg Xeyoiieva f6tai 8t iitaycayrjg yvd^ 
QHia itotelv^ oti v^aQiei ixd6t(p yivei hucj xal el (ii} xo^- 
6Qi6td i6tvv^ y toiovdl ^a6tov. htaxdipm dl fti} tjpvtag aS^ 
697i6iv d8vvat(yv. t&v yaQ xaO^ e%a6tov i) «todqtftg* ot! yoQ 
iv8i%etai Xapelv aik(3v trjv iiti6trjiirfv. ovte yaQ hc t&f xa- 
&6Xov avev iitayayy^qg^ ovte 6i istaycyy^g avev t^g aln 
6^il6e(og. 

19 ^6ti 8\ stag 6vXXoyi6ii6g 8id tQicSv oQcyVy xal 6 (ikv 
11 deixvvvai Swdiievog oti vstaQxei to A t(p F Sid tro l5jr«(f- 

Xeiv t(S B xal tovro t(p Fy 6 dh 6teQfitix6g^ trjv ^ikv hiQcep 
itQotaOw t^cov oti vitdQxet rt aXXo aXXtp^ rqif ^ hiQov 
oti (yvx v^aQxei. (paveQov (rvv ort ci ^ikv dQXal xal al Xe^ 

isy^^ievai vjtod^e^eig avtal ctot* Xa^6vta yaQ tavta ovtcDg 
dvdyxrj deixv^vat , olov ort to At(p F ^d^tdQxet 6id tov t^ 
ftdXiv d' ort to A t(S B 6i dXXov ^ii^ov^ xdi Sti ro JB 
t(p r Q6avtog. xata luv ovv d6iav ^vXXoyi^o^iivOig xol 
ii6vov 8iaXextix&g Si^Xcw ort tovto fidvov 67teittiov^ el i^ wv 

ioivSixetai iv6o^(ndtGrv ylvetai 6 6vXX(yyv6ii6g ^ S6t ei xol 
f^ri rt ty dXrjd^el^ t(3v AB ^6ov^ dox£t d^ (ii}, 6 6id 
tovtov 6vXX(yyi^6(Levog 6vXXeX6yi6tai 6iaXBxtixSg' itQog d* 
dXi^d^eiav ix t&v vstaQx6vtGrv 6ei 6xosteiv. txet 6' o^&g. 

36 rs om C. — 37 Bt] (ifj dfiiaotg Bi n. — 38 g>aviq6v] SijXov C. 
•— 40 farat n. 

81b4 'yvmqi/A€t av rtg povlr}Tai yvt&qtiia not^iv ftp* — 5 ilatv C. 
^] ^ fiM. — rot6v99 M, — di] yotq p, -^ ixovta Al. — 6 ddi9Vttt(f9 
rc mg n, om p. — yaq tmv pf A, — ttfi» pr om B. — ll^ ^Blnwtai 
Xtyofiivovg ott n. — tm"] to M. — dia ... tcS y om M. -^— 17 8t rc 
supra vs n. — 20 sl pr om n. «» 81 Itfril ^rj i&tt ciip, pr ABn* -^ 
T* om M, — Tov pr B. — ftj}] stvat co/Jf, p^ (rc) $lvai AC^ ^ corr B* 
— o om d. — post 6 et 22 post to^tov del alqd C. TZTEPSIN A. 20 

Itfeidi) Idxiv o cnko niv Ttat aXXov naxtffOQHtai fi^ %ata 
Cv^^h^rptoq^ — XtyG} Sk xo naxa ^viiPsprjTiog^ olov xo Xev- » 
xov stov i%Hv6 €pa{uv tlvai av^QGUtov^ ov% 6{ioUQq Xiyovxeg 
wd xov av^Q&^ov Xev7t6v * 6 {ih foQ ovx eviQov xi &v Xtv- 
x6v ioxi^ xo dl Xev7i6v^ oxi 6viipiprpit x^ dv^QiSstip elvai 
XevTt^. i6nv owiviaxoiavxa S^xtTtab' avxd^axrjYOQei^&ai. 
l6x(o Sfj xo r xoiovxovj o ai5ro fih (iijx^t v^aQxei aXXoi^ ao 
xoikip Sl xo B ^Q&x^^ xal ovx ^xiv aXXo uexaiv* Ttcci 
adXiV xo Exip Z &6avx(ogj xal xovxo x^ B, aQ ovv xoiko 
dvdyTttj 6xfjvai^ ^ ivdixexai elg aiteiQov livai; xal stdXiv tl 
xov niv A {irfilv naxrffOQelxai xct^' avx6^ xo dl A xcS S 
vstdoxei stQdt^^ (lexa^d 61 nrfievl stQoxiQip, xcrl xo 0x^9$ 
H, xal xovxo X(ji fi, aQa xal xovxo t6xa6&ai dvdyxrj^ rj xcd 
xovx* ivdixexai elg aiteiQOvUvai; diaq)iQei di xovxo xovstQ^^ 
xeQOV xo6ovxov^ oxt xo fiiv i6xiv^ aQa ivdixexai dQiccy,iv^ 
dsto xoiovxov nrjSevl vxdQxei hiQ^ dXX^ aXXo ixetvip , ptl 
xo av& elg diteiQOV livai^ 9dxeQ0v Sk dQ^dfievov d^toxounkov 4o 
o avxo iilv aXXov^ izelvov dl (iijdh' xaxrjYOQeixai, iitl xo p.82 
itdx& 6xo:telv el ivdixexai elg aiteiQOV iivai. Ixi xd (itca^ 
aQ^ hSixexai d:teiQa elvai (0Qi6fiivGiv X(Sv a%Q(av; Xt^ca f^ 
olov el xo A x^ r vttdQxei^ ni6ov d* avx(3v xo B, rov 
Sh B otal xov A heQa^ xovx(ov ^ aXXa^ aQa xal xavxas 
elg a^teiQOv ivSi^exai livai^ rj dSvvaxov ; fijri Sl xovxo <5xo- 
xelv xavxo Ttal el al ditoSelieig elg aiteiQOV ^oi^at, xal 
d i6xw da6Seiiig a^avxog^ rj sfQog-aXXrjXa neQalvexai. 

^Ofkoicjg S\ Xiy(o rtal istl x&v 6xiQritix(5v 6vXXoYi6fi(Sv 
xoi jtQ(nd6e(ov^ ol(yv el xo A (ii) vxdQxet rcJ B firjSevl^ rjxoi lo 
aQcixci)^ rj ^xai xi (lexa^ ^ fCQOxiQcp ovx vitdQxei^ oUrv el 
xo H, o TGi JS vstdQxei itavxl^ wA stdXiv xovxov ixi aXXtp 25 pr vb Tcd — 26 i%hXvo] giiv n. ^ av&q. stvai p. — 87 ov M. 

— 28 ds om n. — 31 v6] vqi B, — %al om Af. — 32 r^ s v6 Cflnp. 
^vovvtftvhp, pr n. — 33 av^vag corrii. — 34 dh om rf. — 9^]M prn. 

— 36 post fj del ona litt n. — 37 tov] v6 d. — «^or^^oi; CD. — 
38 aQa ivBixkvai om C. — uq^afisvov C — 39 dnb vov TOiOvrov D» 

— dn6 rourov d. — alXo] o rf. 

82al aXXo M, — firi9\v D. — 2 anBiqa n. — hi ta] intiva n. 

— 4 rov] To M. — 6 rovro anonsZv corr obi loc paacioribas n. — 
7 al om Bdu. — 8 c/ rc sapra vs n. •— 11 c/] ^ pr 4. — 12 et 19 
ro] vai n, corr A. — d' ^ o ^^, pr c. aO ANAATTIKSIN 

^QOTiQOi, olov il ro 8, o rc! H tfirrri vneQjH. 7ud }^ 
istl tovTov rj aitHQa olq {^oqxh itQCffiQOig^ iq SiHotag. 

u *Kn\ i\ t(Sp dvti6tQHf6vmv oi^ o^og ^i. oi5 foQ 
t&tiv iv tolq avti%axfffOQOvykivo%q ov HQckov JuntffOQHtm 9 
tiXtmalov * stdvta yaQ nQoq jrarrce T<n*rg /t d^ioicD^fx», e& 
Aftlv aitHQa td xot' cttWor» «irrij}X)9or;ime,flrVii<f<ir€9cf ^iln 
td dftOQtfiivta SitHQa* irJli/r h (ii) Ofioioi^ ^rdijiTot cfrn- 

fo (ftQifpHVf dXXd To fi^r co^^ OtHiflf j)i^o^« TO d' d^ nexfffOQlm^. 

20 '^('M fi^r orr rct ficTctfr oi^ ^r^x^rvt SsHQa hvoLj U 

iftl t6 xcrrm %a\ t() arci) ibrcnPTcti cc! «oTijTOQim, d^^U^r. 

A/}^o) d* £1^4) fih' Ti]r inX to xct^oiot* fiollor^ xctTci Hk 

tffv inX r(> xctTct fi^^os^. h yaQ tov A xaxf^YOQoviiivw %ma 

tfroi? Z dnHQa td fitra^N iqr' cir B« iiiAov oti iviijpn* 
Sv (ilctrr xal dno ror rl ^iri ro xctro) m^^ h^^* xari]]^ 
Qti09a$ fiq dnHQov (ir^r j^ csi ro Z £l^n corB^ct ra 
(mctfi^) xa) cJiTo ror Z (irl ro moosrH^^ s^ir Wni A 
iXihiv. (ikfr* fi TcriTa cti^iVctrct, xai ror A xcsi Z cdiWTor 

•0 SnHQtt Hva^ fiiraf i^. oiVfi }^ (f n^ iivoi ot% ti {Uv k^ 
tuh* AlV/i l]((tfui*a ctJUijAriir ciKm fii) Hm fimc$i% t« 6' o/fS% 
fori Actj^fiV, oi'iHr i^Jirwi^^. ^'w^ ar Acfk^ niV B, foria 
jrocic r(i .< 1) ^^v n> Z i|| a:r«^ ra fi^cc|r q or. e^* 
or (^ij Jf^^oror a^M^Ht^ «V fi^v *^ !") ^"^^^ofvi^ i^iofir- 

u QH * xd ydQ fif rcY rcriVa air«(^ fcsnr. 
XI (TNTi^i^^ir iH Ka) in\ ti^^^ csn^ijtxi;<^ c!rod<i|K)(^ on OTi^ 
ctf rcti , ^initQ in\ ri)c Kari;;\\?^xi^«^ kstkt«i is imfonqa. 

Icmu xdQ fii) fi\^2^^^^^ i*^'^ ^'i ^ ^^ ^^ ^^ v0Rf- 

ror fiV a.tfi^H' iVrat ^Af;\v^ iV iVsTCTor o wm jiHr «U^ 

li fii^tV^Fi^ i\Tct\i;(fi« ftfirY^ i^ (kX40% oior ro Z\ fvj^ «oTo m& 

nQ%:itov in\ to rvnm^r ^lf ^v» i^ s^wror o crrro {lir l^ f4Vr «V IK vv^r f ~ t^ «gtt ^: rt A. ~ i$ t«^ v4 «i fr «. 

*?» H^ — J55I JLU il. TZTEPSIN A. Sl 

aUjov^ wtt^ hulvQV Sk ^rjjSkv aXko). d in xav^ kfrl^ xai 
iitl tfjg ditO(pa6tog Cxrfihtai. tQt^Gig yaQ ielxwtcci fiij 
vitoQXOv. rj yag gj ^lv to l^, to B vnaQ%H xavtlj ^ dh B 
ro J3, ovStvl ro A. tov niv tolvw JJr*, xal aA tov ixiQov 
diaOtijiiatog^ dvajmrj fiaSl^HV tlg «(lecya' TtatYjyoQixov yoQ 
tovto to Sid6tijiia. to d' ettQOV SrjXov oti d aX)i^ oi>% vitd^ 
1H itQotiQ^^ olov tiS J^ tovto Sei^H tm B itavtl vndQ- 
Xjtiv. Tcal bI itdXiV SXXg} tov A stQOtlQip ovx vxdQx^h ^it^o lo 
Sei^ei t^ A navtl vitdQXHV. S(yc ijtel 1} iitl ro avm t&ta^ 
tai oSdg^ xcd iq iitl to xaro Cti^6ftai^ otal kftai Tt ftQmtov^ 
cJ ovx vsrdQXH. itdXiV d to {i\v B itavtX t(p A^ tai Sh T 
fiTjSevl, to At^ r ovSevl vJtdQyn. itdXiv tovto el SeXSein 
|ai, SyiXov oti ij Sid tov avo tQ^itov Seix^rfietai iq Atais 
tovtov ^ rov tQvtov. o {i\v ovv nQ(Stog ei^ffpiai^ 6 Sl Sevte- 
Qog Seixd^ijCfitai. (wtG) d' av SeiKvvoi^ olov oti ro J t(S yiv 
B navtl vitdQxei^ toJ S\ F oi^Sevl^ el dvdyTttj vstaQxeiv ti 
t(D B. %a\ ndXiv ei tovto tgj F fii) vndQiet^ aXko tm J 
vndQX^i , o tm r ovx vndQxei. ovkovv iitel ro v:tdQxeiv ao 
dei t(ji dt*(j3tiQ(D iCtatai , (5ti^6etai Tial to firj vitdQxeiV. i 
Si tQitog tQ^itog rjv' el to \uv A tm B sfavtl vitdQxei , ro 
Se r fiij vfrnQxei , ov stavtl vstdQxei ro F m ro A. ^ra- 
Xiv Sh t(yvto rj Sid t(3v av(o elQrj^iivGrv rj Ofioicjg SeixQ^iJ^Setai. 
ineivcjg fiev Sq i^retrat, el d' ovtcD^ itdXiv Xr^^etat to Bts 
rcJ E vJtaQxeiv^ (p to F y,rj fCavtl vitdQxei. italtovto itd^ 
Xiv ofiolcjg. ijtel d' vitoneitai i6ta6^ai xol istl to xorG), 
SriXov ori 0rij<56rac xal ro F ovx vitdQxov. 

^(xveQOV d' ort %al idv (ii) (iia o^gT Seixvvrjtai dXXd nd" 
6aig^ otl lilv i% tov HQcitov 6xri\katog^ 6t\ S\ i% tov SevtiQ(yv ao 5 ri corr n. — y t^ p pr B. — 6 ov&tvl D. — § xal v np. — 
7 e/iB ta fiiaa M. — 8 «/ corr n. — 9 nqorrqov pr Bu. — to /? prn. 

— nctvtl om 11. — 10 nqoxiqfp xov 8 D. — iHsivoi AMdu^ pr B. — 

ll S} ct d. — xaro) /, corr c, pr n. — 12 ij corr n, om M. — xarol 

d ABdfMpUy CL D, pr n, fieliovg sapto vs c. — nqootfp ABcdu. — 13 ^ 

a B 

n n, B p. — §] p D. ^ a^^a D. — 14 firi^svl D. — tciv ABMducfn. 

— Stt} hl pr n. — 16^ 8ia zov D. — ITpost S' del vbb qaataor vel 
qainque n. ^ iHxvvfj ABDdcfunp, corr 31. — dl a 31, rc A, pr Bu. 

18 ff]pD. — ti omd. -^ vndqzBi M. — 19 dXX* o A, pr «. — 20 oiSv 
vnaq^Bi D. — insl corr n. — vndqxBi M. — to dl y n, sed Sk dei 
▼ult — 26 vndqxjj xai pr A. — 29 xav fti} D. — is(%wtai D. AHAATTIKSIN 

StQhav^ Sti %iu inmo ihnj6etm* MMtQaOfdpn foQ d(k9 ti 
idoij ti dl »3UQa6iiJ9a XiMiQa6fuw€aug Ampai jtt»- 
gap9ci Mowta, 

'*0n fier avp kA xr^ OtmvfiHDqy dkiQ xal bd %ov 

9H0QOV6iW &dt tfOWtQOP. 

22 ^EjA fu^ avp taa ht^tl Usth xMttvffOQavfkhciiw &ijloa^ 
d fOQ kfnv OQiOaO^M ij d /rcKHror to tifp^ drai^ ta d^ 
SaUiQa fcij ioti iul^dip^ dpoYXtj MtJUQop^m ta h t^ tl 
f . tt kiu TunrffOQOVfUPa. ru^oiuov Sk wdh Xiyi^kep. foti fOQ d- 
MHip aXrfi&q to Xtvjcop fiadi^HP tuA to ftiya ixHVO ii)2ap 
thai, Tud xihv t6 tiiXop (dra dvai xai topSv^QGmop fia^ 
dif^HV. ittQOfP iiq iHn to ovtioq dxHv xol to &^rag. orcer 

s filr fOQ to Xtvxov bIvoi qHD ^Xov^ toK Xifd on ^ <ft^ 
^rpu Xtvx& tlvai ^Xov i6tiv, dX)! ov% oq to viunttiyLt- 
vovt^^Xip to Xtvxov iovi' xiufaQ ovttXtvxovovov9t* osUq 
Xtvx6v tv lyivtto ^Xov^ Soi^ ovx fortr dXX' ^ xtnd 6vi/Lfit^ 
firpcog. otctv dl to ^Xov Xtvxov elvcci tpiSy ovx oti hiQov 

10 ti i6ii XtvxAv^ ixelvip ih ih}ypi^¥jxe ivX& dvoi , olor otap 
top \uyv6ixov Xtvxov dvai ifxS ' t&ca fOQ ori o &p9Qcutog 
XtvxSg iOtiv^ G} 6viipiprpttv elvai {tavOixip^ Xif&' dXXd 
t6 ^Xov i&A to vnoxdyLtvov^ ontQ xol iyivtto, otfj ^bqSv 
tiov^ oaeQ ivXov ij ^vXov xl. el d») Sel vono9ttq6aiy Sota 

15 TO ovt& Xiyetv xtarffOQelv^ ro d* ixelvog iitoi \krfiafiSg 
xarrffOQelv^ ^ xccttffOQelv yikv (iij cbrAcS^, xora ifVfilSe/Ji}- 
xog 61 xatrffOQeiv. S^r d' &g (ihv ro Xevx6v t6 xatrffOQad^ 
fievov , (og 61 ro ^Xirv ro ov xatrffOQeltai. vitoxei6&io ii^ 
ro xaxrffOQOVijLevov xaxrff0Qev69ai del^ ov xatrffOQHtaiy 

80 aitX&g , dXXa (i^ xarct 6v{i^e^rpi6g * oiJrai faQ ci djupdei'- 
|fi^ d:to8eixvvov6iv. &6te rj iv tcStl i6tiv ri oti itoiovfk sto- 
(^oi^ 1} AQog ti rj stoiovv r/ ^ai^x^v rj stirv rj itofte^ otav 2v xoO^ 
fi;og xatifffOQrfi^. 32 sKMrs^aafAeVcpff rc n. — 33 anavra Dnp. — 37 ovy om ftp. — 
<r<Dy om D. — 38 ^ rc supra ts fi. 

83al oods om n. — 10 ^vXov ilf . — 11 ro Bdn^ pr p. — lmc5«^ 
om A. ^ 6 om u. — 13 to vnousifisvov iariv D. -^ iyivBto np. — • 
14 finBq ^Xov n. — 8bi 8^ ti, 8h dii M, 8h p, pr n. — yo. oiroftaro- 
Oit^oai Dp, — 15 TO /ihv ovrto np. — 17 loro) corr n« — i8 dh om M* 
— 19 ov rc sopra ys n. — 21 pr f corr £. TZTEPSIN A. SS 

^Exi xa \J^v av6lav 6rmaivovTa os(bq ixHvo rj osteQ 
inelvd n 6rjnalvei^ Tta&^ ov naxtffOQHtai ' o6a 61 fi^ ov- 26 
6lav 6r]iicUvBij dXXa ocav aXXov vnoxemivov Xiyetai^ 
o fi)} iOTv fiijire ojreQ iTctlvo y.rjte ontQ ixHvo n, iTvfi^e- 
PrpioTaj olov otara tov dv^Qciirov to XevTcov. ai} y«p i6Tiv 
6 av^Qm^og oike ontQ Xevxov ovte omq Xev%6v u. dXXd ^(fiov 
t!6G)g ' oJteQ yaQ ^oiov i6Tiv 6 av&QOJStog. o6a 61 (xi} ov6lav ao 
6ijuaivei^ 6ei 'naxd tivog vno7teiy,ivov 7caTr]Y0Qel69ai^ xol 
(ti) elvai n Xevxov^ o ov% eteQ6v rt ^ Xevyc6v i6Tiv. ra 
faQ ei6rj %aiQiT(D' TeQeTi^iiard Te ydQ i6Ti^ Ttal el fonir, 
ov6ev itQog tov X^yov ictiv ai yaQ dno6eiieig sreQl t&v toi" 
ovTCDV el6iv. 86 

TErt el fii] i6Ti TOVTO tov61 ^toiOT-qg Tcdxelvo roi^rov, fiqfi^ 
itoi6Tr[Cog itoi^rijg^ d^vvavov dvTiitaTrjYOQeT^d^ai, dXXtjXcyv 
ovT&g. diX dXri^\g ii\v iv6ixeT€Li elrteXv^ dvTi7caTrjYOQ^6ai 
6^ dXrjd^mg ovoc iv6eyeTai. ^ y&Q toi cog ov6ia 'naxriyoQr^i/i- 
6eTai^ olov ?! yivog ov ij 6ia(pOQd tov ocatrjyoQOViiivov, Tavca b 
6\ 6e6ei%Tai ori ov% t6Tai atteiQa , ovr iitl ro xoro ovv istl 
To avG). olov avd^Qmitog 6i:tow^ tovto foJor, rot;rod^«r€(jov 
ov6e To ^^ov Tcar dv^Qcinov^ tovto 61 Tcavd KccXXiov^ tovto 
61 Tcar aXXov iv tg) r/ i6Tiv. Tr/v \Lev yoQ ov6iav ajta6av 6 
foriv 6Qi6a69at TrjV TOiavTrpf, ra d' aJteiQa ovtc i6Ti6ie^eX- 
9elv voovvTa. S6t ovt iitl ro avGi ovr btl ro xarro SsteiQa' 
ineivijv yaQ ovk &5Tiv 6Qi6a69ai^ rjg ra ajtecQa naxrffOQeiToi. 
&g (liv <Sr) yivrj dXXrjXoyv owc dvTinaxrjfyoQrfi-q^eTai' l6Tcci 
yaQ avTO ojteQ avT6 rt. ov6l firjv tov stotov rj twv aXXcav lo 
ov6iv^ dv (ii) xara ^ViifiefiriKog TcatrjyoQrfi^' stdvTa yaQ 
TovTa 6v^(iiilir[Ke xal xara t&v ov6i(3v TcaxrffOQeiTai. dXXa 
6iq OTi ov^ elg ro avcs ajteiQa forai* ^xa<5rot; yoQ ocatrffOQelr' 
rat o av 6rjiiaivfi rj Koi6v rt rj sto66v rt rj rt T(3v tovovtcw 
rjTa iv r^ ov6ia ' ravra 6\ stestiQCPVTai , xal ra yivrj T(3v 16 S5 arjfiaivtiv n, pr A. — 26 et 31 crjfialv^ d, pr ^. — 27 fiiJTS 
oircQ ixtXvo om Ddu, — GVfi§%§nn6ri M. — 32 o om M, — 33 xb del 
-'u. — c/<Ft post yotq corr u. — 34 ov9\v D. -— 36 rodi DMnp. — 
Tov5e Mnp. — 38 unBiv ivSfx^tai np. — dvTixeiTriYoqBle^^ttt np. 

83bl alt ^ om Af. — 2 5i om dn. — iartv D, — 4 ovtb n. — 
6 naaav -^. — 7 m6t rc n. — 8 fatat Dfn. — 9 dvtriYoqrj^ijanttt A. 
— llovd^irD. — l^^lovZrin^ dei d. — iatttt 6 htdctov f.^ 14alt 
vi ora D. — tert r< om ABcdfimpu. — 15 Kata yimi pr n. 

n. 8 S4 ANAATTIKSIN 

7uxtrffOQi(Sv Jt^itiqavxai • -q yag ^oeoi^ i^ ^o(Jov ^ ^qoq u tj 
itoiovv ri itaOxov ij itov ij %otL vitmHxai 6\ %v xaQ"' lv6q 
7iaxYffOQiv6%^ai^ avxa Sk ain^v^ o6a (xr) xi l6xi^ (Xij %axr^ 
yoQHOQ^at. Ov^l^tfirpiota yaQ iou ^avxa^ aXXa xa fia^ 

«oxaS'' avxa^ xa Sk xafr' ethQOV xQOitov xavxa 6\ ^tavxa 
xaS'' v:toiihi^iivov xivoq TiaxrffOQilcQ^ai (pa^tv^ x6 61 drji^a- 
Prjocog 0V7C eivai vjro7ctiiitv6v xi ' ovdiv yaQ xgw xoiovxg)v xi- 
9'eiitv tlvai^ o ovx extQ6v xi ov Xiyexai o Xiyexai^ aXX^ 
avxo aXXoig xai aXX^ axxa x«i>' ixiQOV. oxrc elg xo avm 

7&aQa 'ev 'naft^ Ivog ovx^ eig xo TidxG) vitaQieiv Xexd^rjOexai, 
%ad'^ G)V likv yaQ Xiyexai xa Ov^ipeprpi^xa^ o6a iv xy oi>- 
ci^ Ixaarov raura de ovtc aittiQa. avcn 8t xavxd xe xai 
xd 6v^^e^rpc6xa^ d^itpoxeQa ovk diteiQa. dvdynri aQa elval 
XI ov itQSx6v XI TcaxrjyoQelxai, %al rovroi; dXXo^ %al xovxo 

«0 r^ra^^&ac, xal elvai xi o ovTcixi ovxe rLox dXXov TtQOxiQOv ovxb 
Y,ax iTceivov dXXo :tQ6xeQ0v xarijyo^etrai. 

Elg ^ilv ovv XQOJtog Xiyexai ditodei^eog ovxog^ hi d' 
dXXog^ el (ov itQ^xeQa dxxa xaxrjyoQelxai^ ioxi xovx&v d:t6~ 
(Sttlig* G)v d' ioxlv d:t68et^ig^ ovxe ^iXxiov ^yeiv iy%G)Qel 

^TtQog avxd xov eldivai^ ovx eldivai dvev d^odeiiewg. el 8h 
x68e 8id X(Sv8e yvoiQniov, xd8e 81 ^rj t6^ev iirj8e ^iXxiov 
^o^iev ^Qog avxd xov el8ivai^ ov8e xo 8id xovxg)v yvG)Qniov 
ijti6xrj66iied^a. el ovv e6xt xi ei8ivat 8t dito8ei^tG)g ditXmg 
xai fi?) in xiv&v iirj8^ i^ v:to9i6tG)g^ dvdyxrj i6xa69at xdg 
^.B^xaxrjyoQiag xdg ^txa^. ei yaQ (irj i6xavxat^ dXX^ l6xiv del 
xov Xrjcpd^ivxog ijtdvm^ dndvxGyv &5xat djtoSeiiig • rS^r' ei xd 
diteiQa fi^ iyypQel 8te^elv^ g)v i6xlv dnoSei^ig , raiV ov% 
ei66[Le!&a 8t djto8eiieG)g. el ovv (iijdi ^iXxiov fjf^f**^ ^Qog 

6 atJra rot5 ei8ivat^ oihc ?6xat ov8iv ini6xa6f^at 8i dito8eliemg 
d:tX&g dXX^ i^ vjto&i^eG^g. 18 S' hccvTtSv D. — DCVTtSv Au, — tl oin pr d. — alt (iri om pr 
A. — 23 ov] ov ixtlvo n. — 24 alla ra Bunp. — 27 Ixaar^o ABdcfMu. 
— Tfi om p. — r« xat ror om n. — 29 rowro] ro d. — 30 tavac&ai 
00 rr /. — otJx ?<fr« M. — 31 dXla d. — 32 r^o^ivoe rc mg n. — ov- 
Toag p. — 33 aTtaABM. — EataiABDMcfdun. — 34 oov . . . a«ddei£tg 
om D. — ?;jfgi M. — 35 roti] ro dM. — e/] ovre bI n. — 36 yvaqi- 
/lav pr A. — fifj piXuov d. 

^ 84a3 firj pr om n. — 9i6isl9^HV M. — 4 (irjShv m, pr B. — 6 ccvta 
rov] avrov d. — ictiv Dc. — 6 dll' om pr A. TZTEPSIN A. S5 

AoyiTc&g nlv ovv Ix tovtgw Sv ug m6vev6eu steQl tov 
Xtx&iwog^ avaXvnx(Sg 6b 6ia t(Dv6e (paveQOV OwTO^icitB^ 
Q(yv , oTi ovT lnt ro av(a ovr InX ro xotcd aHtiQa t« xon/- 
fOQ(yv\JLeva iv6ixtTav elvai, iv Taig dno^eiTtTiTtalg iiti6Ti^y,aig^ lo 
neQl (av r) Oociil^ig iOTiv. i) pilv yaQ dn:66ei^lg i6Ti T(Sv o6a 
VJtaQyei TiaQ'^ avTa Toig stQciyiia^iv, y.aQ'^ avTa 6h 6iTT(3g' 
o6a Te yaQ iv i^eivoig iwitaQiei iv tq tI ^Jrt, x«i olg avta 
kv T^ Ti iOTiv v:tdQX0v6iv aiholg^ olov toj aQiQ^ii^ to JteQiT- 
Tov, o vJtaQxei nhv dQi&naij iw^dQxet 6^ ccvTog 6 apt-is 
&li6g iv Toj Aoy^ avTOv , x«l ndXiv nXrjQog ij ro ^iaiQeTOV 
iv Tol X6y(p Tov dQiQ^ov ivvttdQxei. TOVTcyv d* oi;d€T£^a iv- 
6exeTai diteiQa eivai , ovtf' (ag to iteQvtTOV tov dQiQ^ov ' itd- 
Xiv yaQ dv iv toT ^e^tTToI dXXo eirj^ ai iwjt^QX^v vitaQ- 
XovTi' TOVTO 6' ei e6Ti^ itQ&tov 6 dQi9\i6g iwnaQ^ei vitaQ- «o 
XOvOiv aih(j). ei ovv (ii) iv6exeTai asteiQa Toiavta vitaQ- 
ftiV iv Toj iv/, ov6^ inl To dvG) foTftt diteiQa. dXXd (i^ 
dvdynK] ye ndvTa vitaQxeiv toJ ^rponr^j, olov toI «Qid^ficui, 
%dKeivoig Tov dQi^&^iov ^ S6t dvTi6TQe(povTa e6Tai ^ dXX^ ovx 
vjteQTeiV(yvTa. (yv6\ ftijv o6a iv toj ti ^^tiv iwjrapx** ? oijdi as 
Tat^ra dneiQa ' ov6e yaQ av etrj 6Qi6a6d^(u. &6t el Ta \i\v 
TtaxrjyoQ^yv^ieva xad'^ avTa itdvta XiyeTai^ Tavta 6h (c^ 
dneiQa^ i6TaiT0 av Ta im to dvcj^ &6Te Ttcd ijtl t6 7tdt(D. 

Ei 6^ otnroj, Ttal Ta iv toT ^eTa^v 6vo oqcdv del xe- 
aeQa6neva. el 6e tovto , 6^X(yv YJ6rj Ttal t(Sv dno6e(ie(DV oti ao 
dvdyTtt] dQxdg Te elvai, Ttal firj itdvT(ov elvai ditd^ei^iv^ 
ojieQ ^a^iiv Ttvag Xeyeiv %aT dQxdg. ei ydQ ei6iv dQxod^ 
ovte JtdvT dxo6ei7tTd ovt eig ditetQov oUv Te pa^l^eiv ' to 
yciQ elvai tovt(ov oTtoTeQ^yvovv (yv6ev dXXo i6Tiv ij to elvai (tq- 
6lv 6id6Trjiia «(ie<?or Ttai d6iaiQeTOv^ dXXd itdvTa 6iaiQexd. 86 

7 fifv] TS filv d. — naga M. — 8 avvTOfimtfqop (pavtgov n, — 
11 alt j) om n. — iari rcSi'] avtrf corr n. — rmv] ttvtr^ Bc^ pr iAi, 
ttvxri ^®*' P» ^^ -^"» om DdfM. — 13 vnagxfi d. — iv.,.ttVTOL pr om 
R* — 15 dgtd^fios om D, -— 16 dSiaigtTOV pr D^ 9 tatqsT ihov corrn, 

— 17 Tov] Tflfli Tov ABdf. — ivvndqxhiv B, — 19 av om JBMcdpf, 
post ntqiTT^ ponit D, — iv om Dn. — &lX(p M, — ivvndqxovTi n, 

— 20 nq^Toti D, pr n. — ivvndqxovaiv n. — 22 iv om p. — iv tm 
corr n. — 25 oaa corr n. — 28 iaTaivro Bu^ fort pr n, TaraTO Mf. — 
av rd rc n. — pr t6 pr om c. — Ta xdTat D. — 29 dl rovTtp M. — 
30 ntnqayfiivtt M. — 31 r« om Dd. — 32 aufiiv n. — xaT* corr c, 
xcl Tag j4M, fort pr JB, xaTa tdg du. •■— 33 anoSBiKttxd M, — 34 ov~ 
^lv D, — stvai TovTotv fjtrjd^sv Dn^ sed n fiTidlv, — 35 ^iaf^CToy j4, 

3* 96 ANAATTIKaN 

t^ fOQ hvoq ifipailiff9m opor, oJJl w to HqMXa^'- 
^cmc^iu curodeutn^rm ro cbrodaxHfpfMr. oOf dxom df 
SaiHqm ivdeituu 2ma, hiijpn op dvo ofGnr oMHQa fie- 
fffi^ ami (letke. oiUa rovr* cdifmor, fl tffrorf» o! «o- 

b TtffOQiai isA To crrQ xcri ro «aRii. Sn dl ibrerrm, dcdci- 
xscti loyixiDC ii^r monpor. arolvnxiDC di vm. 
23 ^^iL df^ ^rin, y^r..6M 
dvOir vsrccQxg, oSor ro J n^ t( f nm r^ Jj fii} xcEn}- 

s )PO^|iirov ^^fpov «cnrcr ^crR^ov, q fiqdii;Ma^ ^ fii| «ceni 
smmqy on ov*s ccfi «cnrcr xoiror n t^tfic^^Ei. oSor tji ta>- 
iSiaifi xcci n^ Okcdi^r^ ro dvoir 09^«^ SkKg Q^ «cerii 
«oiror n tWce^jB* ^ feQ ^h?^ ^y vsiqjHy wA aAg 
If IffQor. forro d* ovx cch ovra^ ^[h. iii9na yiQ m B xceS^ 

ii o TO .4 T^ rj tmiqfjH. dijlor To£n*r on xcn to B t» 
r* «iii ^ xcct' £Uo «oirdr, xcsxaro %a^ mQor, SfSt^ ivo 
OQm fifTCE^* corfi^ er ^{isimMfr 0901. oU' «dvrosor. 
xccre fifr TOirrr xoireir n tWie^j^Hr oni impnj «i to 
cn^ro slHoCir^ iaiHM^ forcci c^Mikc dicBiFnJiicenL kr fm^ 

is Toi T^ crrr^ fhn «cci in Toir cnVor mfifir crBjnri} Torg 
OQOiv ^<w % ^kcp nar xcrl^' crvro vsrc^jomar fekvi to so»- 
fmt^ ot^ f8( i|r ^ £Uov j^mn^ fi^ ^^^ dict|^i}m t« da- 

^hcTKpdr di «cci on% or«9r rd J t^ B w raqg CT y d 
m f^ Si9n n filoor « fon di^ln on to J %» B vMitpia. luA 
Oroipicc TOi%ot* lori nsrrcr xcci ToMrd^ oikr filiMi loimr* ci 
fR^ ^fM s^^orck^^ OroixHcu n siCm ^ $i xct9«Siai\ d 
d^ fi^ l0itr% oiWn $$wt isotHgi^^ £U* i| Isi ra^ iflis 
odo^ crrrq ^i^r. ^(loica^ d^ xcct ft to jt t^ B fi^ tW«Q|a^ 
» ci fiar Simr 1} fili^ ly s^impor fj ot^ tW^i^ IkhmmMi 
dali^^ a ^ fo^ ot^ fimn «aI^ ^^nn^ ^ iSnmpm m6mvt • > y w^ i^ — mv'^ T^ JH. — SS ^(iqtmi fir % h^ ii m uw* 4. — iA 

^l mS l«i t4 A ^ 2Wi«t«t Jl — S ^»«t^ am ic ». — 
(f «»« rr m. — ^ i * • * WMit | K Tc «^ ». — «iifjMnt UIl — m^i f) 
mtfk tL — 9 liiiiiftt fr ». ~ Umm to» #11. «^» a i utfa i» m» r**^ — 

t« U|l^ — IT t«] «m ttr k m2 t« «. -^^ n] t4 Jl ^ tt «i 
Mft •> ^ cf mt «. ^ ^ Iftt tt { ik TZTBPSIN A. n 

iitfvlv 0601 OQOi * al yaQ wik(ov stQOtdOitg oQxai trjg asto- 
deliswg tUShv. nal S6itiQ fviai aQxal d6iv dvastodeixtoi^ oti 
%6ti rdde toSi ocal vndQ^H t68i twSl^ ovtto xal oti othc St^Ti 
t68e to8l ov^ vjtdQ%H t68e tip8l^ &6d'^ al yiv elveU tre, aldo 
81 fii) elval ti l6ovtai aQxaL otav8l 8iji 8et^aij Xrpttlov 
o tovB JtQmov TcattjYOQeltai. IbtG) to JT, xal tovtov Ofiolog 
to A. x«l ovt€og del pa8i^ovti ov8estot i^cytiQio stQ6ta6ig 
0^8' vitdQ%ov XanPdvetai tov A iv t^ 8ei7iv6vai , dXX' del 
to ^U^ov Jtvyvovtat^ ^cyg d8ialQexa yivrjftai oial iv. t6ti 8* u 
&, otav afie6ov yivritai noL \kla 3tQ6ta6ig dstXfSg rj «(ie- 
6og. xai S6neQ iv toig aXXoig ^ dQ^rj aitXovv^ tovto 8^ 
ov tavto stavtajipv^ dXX iv pdQei ^ iiva^ iv 81 ^iiXei 
8ie6ig^ ciXXo d' iv aXXtp^ oikfog iv 6vXXoYi6fioi to iv 
stQ6ta6ig a^u^og^ iv d' aito8el^et ocal im6ttjity 6 vovg. iv p. 
filv ovv totg 8eixti7ioig ^vXXoyi^itoig tov vjtaQjovtog ov8\v %^(o 
aUttetj iv 81 toig ^teQrjftiTtolg ^ Pvd^a fthv o 8ei vitdQ)[eiVj 
ovShv tovtov ?|gj stbttet , olov el to Atoi B 8td tov F (iij. 
el yaQ t(S ^ihv B stavtl to JT, rcJ 81 F ^irj8evl to A^ nd- 6 
Xiv av 8iy ott tm F to A ov8evl vitdQyet^ y,i6ov Xrpttiov 
tov A Tcal r^ Ttal ovtog del noQev6etai. idv 81 8iji 8etiat 
ott to J toi E ovx vitdQxet t^ to F t(p yiv A stavtl 
vitdQxeiv^ to) 61 E ^trjSevl ij fii) itavtl^ tov E (wSistot i^ 
ite6eitai' tovto d' ioth ^ ot' 8et vitdQxeiv. iitl 8lt<yvtQltov 10 
tQ^Ttiw^ ovte dfp^ ov 8etovte 8 ^«1 6teQ^6at o^8iitoft I&d 
Pa8iettai. 

0u6rjg d' d:to8elie(og trjg yiv xad^^Xfw tfjg 81 xaro24 
HeQog^ xal tfjg y\v TtcctriyoQtTtrjg trjg 81 ^teQrjftiTtrjgj afi^i- 
6^r[ceit(xi ^ofteQa peXtlcyv' (bg if (xvt(og xal steQl v^g cbro-is 27 iarlv om A. — oaoi o2 oqoi D^ pr /. — tovtip M. — 28 %al 
,,»ttaiv om Uj rc sapra vs B. — 29 %al v».] ovd* 10». pr D. ~ 
30 ttpdl (/, pr JB, ttpdt corr c. — ovx B, — 31 d^ pr om na. — diji «» 
defffti /. — 33 a] ^ n. — fadliiov ABcMu corr n, sed B% poncto po- 
sito noa veram esse hanc lectionem si^nificant, padiiov d^ pr n, — 
34 vnaQxov iti l. d. — 35 Fv et d' iv corr n. ~ 36 «ttl pr om n. — 
38 to ttVTo A. — 39 8t..6aig n. 

85al o om n. — 3 post 8bI rc add firj B. — 4 ov^lv D. -^ fnf 
rc n, fifj '^ D. — 5 t»] tb d^ pr ABDMu. — t^ y d, pr Au. — xfl 
t6 du^ pr B. — fifi^svl D. — Tol t^ d, pr B. — 6 t6 y t^ d. — 
7 «ogsweTat pr n. — 81 om n. — ol (iri ii^j pril, — 8r^T^yprd. — 
to rc n. — Tco corr n. — 9 vvdQXSi d. — t£] t6 pr B. — tj fi^ 
navtl rc n. <— ' 10 ov rc n. — 11 \v pr n. — 15 %%ql om d. 28 ANAATTIKSIN 

fpavsQQV ow oti (ii) Svtog tov {ti6ov vno t6 Atai afjupo- 
tiQog ^Gi(^a ^evdng dvai xol oftoftiqav hvxep. 
86 no6ax<3g filv ovv %a\ 6ia tbnov irfypQH ylvs69ai tag 
wxxa OvXXoyi^iiov ditdtag Iv te tolg aft^oig xol h tolci 
dC ditodeliec3g^ (paveqdv. 

18 ^aveQov 61 %al on, el tig aii^(Tcg inikiXoi^stev^ dv&f%tl 
xal ^KTrijfftijv tivd imXeXoistivai^ ijv ddvvatov Xa^lv^ e^iQ 

40 itav&dvoiuv rj ijtayGyyy rj dnodeliei. fon ^ rj yiv c&rodcf- 
h^ hi t(Sv Tta^oXov^ rj d' istayayyiq i% t<Sv xatd niQog* 
ddifvatov Sl td oia96Xov 9e(0Qiq6aL fiij SC istayG^rjgj iitd 
Tcal td ii d(paiQe6e(og XeYO^ieva i6tai Si istaycsyjqg yvai^ 
(^ffia stoielv^ ort vitdQxei hid6t(p yivei fvut^ xol el fii) jp^ 
SQi6td i6tiVj fi toiovSl &ca6tov. iitai^fpm S\ fti} ^ovtag ot^ 
697i6iv dSvvcmov. t&v yaQ ocad^ e%tx6tov rj ald&rj^ig • ov yoQ 
ivSixetai Xafielv cnh(Sv trjv isti6tij(irjv. ovte yaQ hc t&v xa- 
^dXov avev istaycyy^g^ ovte Si iaaycyy^g avev tfjg al- 
^&i/fiscig. 

19 ''E6ti S\ Jtag 6vXXoyv6{L6g Sid tQiSv OQcrv^ lud 6 filv 
u Sei%vvvai Swd^ievog oti vJtdQ%ei to A t^ F Sid to tJitdQ^ 

%eiv t(3 B %al toiko t(S F, 6 Sl 6teQrjti%6g^ trjv (ilv ktiQ(xv 
7tQ6ta6w tfi(ov oti vitoQxei ti aXXo aXXtp, ti^ & ktiQov 
oti oi^x vadQyu. (pavBQOV ovv oti ci (ik^ dQXal %ai al Xt^ 

isy^iievai vsto^i^eig avtal ei6i' Xap6vta yaQ tavta ovrcag 
dvdyxrj Sei%vvvai , olor ort to At^ F iitdQjH Sid tov B, 
jtdXiv d' oti to A ta B Si aXXov iii6ov^ %ai 8ti to B 
t(p r (D6avtog. %ata yhf ovv S6iav 6vXXoyi^oiihoig %di 
li6vov SiaXe%ti%&g SrjXov oti toiko ii6v(yv 6%eittiov^ eli^&v 

mivSixetai ivSoi^yvdtGrv ylvetai 6 6vXXoyi6^6g^ S6t el %ai 
$6ti Ti ty dXrj9el^ t(Sv AB {U^ov^ So%ei d^ (iij, o Sid 
tovtov 6vXXoyiZ6(Ltvog 6vXXeX6yv6tai SiaXe%ti%&g' stQog d* 
dXijd^eiav i% t(Sv vitaQx^vtcav Sei 6%ojtelv. ^u d' ofit(og. 

36 XB om C. — 37 iC] /irj dnieotg di n. — 38 qfccvtqov^ 9^Xov C. 

— 40 ^atai n. 

81b4 •yvmgtfia &v vig Povlfiroii yvtigtfici notBiv itp. ^ 5 $iciv C. 
f] ij nM. — Totovds M, — 81] yotg p. «^ ix^VTa MT — 6 dd^vtittov 
rc mg n, om p. — yaq tmv pr A, — top pr om fi. — IL SBCuwtai 
Xtyofiivovg ott n, — tm] to M. -^ ^io; ... tCD y om M. — 17 8i rc 
sapra vs n. — 20 bI pr om n. -— 81 Itfril /il^ Itfti ctip, pr ABn* — ^ 
T» om M. — rov pr B. — fiij] itvai cnfp^ pij (rc) bIvui AC^ li^ corr B* 

— 6 om d, — post d et 82 post to^tov del alqd C TZTEPaN A. 20 

&r£id)) l6xiv o aixo fih^ vm £Uot; xattffOQettai fc^ xova 
CviifiepijKog^ — Xiy(D 6} td Tcatd OvitptpijKog^ olov to Aeu- 26 
x^fi' itot hteivd fpcc^uv tlvai av^QCMtoVj ovx o^iotaig Xiyovteg 
xol tov av9Q(Ditov Xtvotdv 6 (ih/ yoQ ov^ ?tBQ6v ti Sv Xev- 
x6vi6ti^ to 61 XevTtdv^ on 6viipifirjxe t^ dv^QGi^tiji elvai 
Xtvx(j}. t6tiv ovv ivia toiavta &<He otad'* avtd occcvrjYOQeiO^aL 
^t(D diq to r toiovtiyv^ o ccvto fih^ (iijx^n vitdQ^ei aXXa^ ao 
tovt(p 6\ to B JtQdtq)^ xal ovx ^tiv aXXo aetaj^. ncci 
fldXiv to E t^ Z (o6avt(Dg^ xal tovto t^ B. aQ ovv tovto 
dvdfxri 6tfj[vai , ^ iv6i%etai elg aitecQOV livai ; xal stdXiv el 
tov {i\v A \f,r^Siv TtatfjyoQeitai Ttaif avto^ to 61 A tcS 
vstdQxei 3tQ(it(p^ (i£ro|i) 61 i$rj6evl itQotiQ(p^ otal to S t^BS 
Hj xal Tothro t(p B, aQa Ttal tovto i6ta69ai dvdYnri^ ^ Ttal 
tovt iv6ixecai elg oiteiQOvlivai; 6ia(piQei 61 tovto t(yv JtQd- 
teQOV to6ovtov^ oti co {kiv l6tiv^ ccQa iv6ixetai aQ^aiiiv^p 
dito toi(yvtov o [iri^evl vrtaQxei ltiQ(p dXX' aXXo ixeivai , btl 
to av(D elg aaeiQOV livat^ 9dveQov 61 dQ^d^evov d:t6toia6t(yv 40 
o otnro iilv aXX(yv^ iotelvov 61 (iijdh/ TtavrffOQeltai^ ijtl to p.82 
xoro 6%oiteiv el iv6ixetai elg aTteiQOV livai. in td ^ieta^ 
aQ^ iv6ixetai aiteiQa elvai (DQi6^iv(DV t(5v axQ(Dv; Xiy(D ^ 
olov el to A t^ r vitdQxei^ y,i6ov d* avtoiv to B, tov 
61 B ital tov A eteQa^ tovt(DV & aXXa^ aQa otal tavxas 
elg asteiQOv iv6i%etai Uvat^ rj d6vvaxov; kfxi 61 xovxo <Jxo- 
^€11^ xavxo xal el al d:to6el^eig elg aitetQOV ^ovrat, xal 
el i6xiv da66eiiig a^tavxog^ rj ifQog-aXXrjXa MQalvexat. 

^0{kOi(Dg 6\ Xiy(D Ttal ijtl x&v iTr^pijrtxcDV 6vXXoyi6n(DV 
xal :tQ(nd6e(DVy oUyv el xo A fti) vitdQxei x(p B [irfievl^ ijxoi lo 
^QGir^, ij ^xai xi ^exa^ gj itQOtiQ(p ovx vstdQXu^ olov el 
xo i/, o rGj JS wtdQxei stavxl^ xal :tdXiv xovxov hi aX)^ S5 pr xo Tcd — 26 inhXvo] ftiv n. — av^q, stvai p. ~ 27 ov M. 

— 28 8s oni n. — 31 ro] nji B, — xal om Af. — 32 t^i e to Cfnp. 

— xovxtp xo j, pr n. — 33 oxijvai corr n. — 34 dh om d, — 9] &p pr n. 

— 36 post Tj del ona litt n. — 37 row] xo d, — nqoxiqov CD, — 
38 aqa ivSsxsxat om C. — dq^afisvov C, — 39 aub xov xoiovxov D, 

— dno xovxov d, — allo] o rf. 

82al aXlo M. — firjdiv I>. — 2 anstqa n, — iti xa] innxa n, 

— 4 rov] xo M. — 6 rovro cnonsXv corr ubi loc paacioribas ii. -^ 
T al om Bdu. — 8 e/ rc sopra vs n. — 11 e/] rj pr M. — 18 et 19 
xo] xm n, corr A» — 9 i] o Ay -pr c. SO ANAATTIKSIN 

stQotiQG)^ olov bI ro @^ o ta H itavxl vh&qxh. xal fctq 
lnl toikcyp i^ aitHQa olq vnaQiH nQOtiQOiq^ ri iJ^tatai, 

16 Ejrl 6i t(3v dvti6tQBcp6vt(xiv ovx oiioIcdq ^ct. oi5 yaQ 
f6tiv iv toig dvtiTiatrjYOQOVitivoig ov itQokov naxrffOQHtai ^ 
thXBmalov ' itdvta yaQ itQog :tdvta taihy yt o^olog ?jj«, ett 
i6tlv arteiQa td %at avtov %att\yoQOV^iva^ eXt d^6teQd i6ti 
td d^toQY^ivta aitHQa • nXf^v d f»i) o^olGug ivSixttai «m- 

90 6tQi(pHVf dXXdto f»€r cog (JvapcjSijxog, ro 6' (og xatrjYOQlav. 

20 "Oti iitv <yvv td fiera|v ov% ivSixttai annQa elvai^ el 

inl ro TcdtG) Tial to av(o ibtavtai al naxrffOQlai^ 6iiXov. 

XiyGi d' dvG) (liv tr^v iitl to xafroAoi; {laXXov^ TtdtcD 61 

trjv iTtl to otatd ^iiQog. d yag tov A TcatrjyoQOv^iivov xatd 

26tov Z djteiQa td neta^v^ i(p (dv B, 6rjX(yv oti iv6ixoit* 
av S6te xal aTto tov A in\ to TcdtcD ?teQOV itiQov 'aaxrffO" 
Qei69ai elg dneiQov (jtQh yaQ istl to Z i^elv^ diteiQa td 
ftcra^) TiaX dito tov Z ijtX to dvm diteiQa , itQlv iit\ td A 
i^^elv. &6t el tavta d8vvata^ %a\ tov A xa\ Z d6vvatov 

«0 diteiQa elvai fiera|i5. ov6\ yaQ et tig Xiyoi oti td ^iiv i6ti 
t(5v ABZ ixo^ieva dXXi^Xcyv G)6te fi^ elvai fi£Ta^% td d' ovx 
?6ti Xapelvj oi^6ev 6ia(piQei. o yaQ av Xd^G) t(5v B, &5rai 
itQog to A 7] JtQog to Z 7] aneiQa ta fitragu rj ov. a(p 
ov 6iQ nQ(5tov diteiQa^ eit ev%^vg ette fi^ £i;9t5g, ov6lv 6ia(pi- 

86 Qei • ra ydQ ^etd tavta diteiQd i6tiv. 

2i ^aveQOV 61 xal in\ trjg ^rfgijrixijfg dito6ei^e&g oti 0rjj- 

<)frat, eiiteQ i%\ t^g ocatrjyoQioi^g i6tatai iii d\fXfO(teQa. 

%6tGi ydQ fi>) iv6ex6\ievov arjte iit\ to dvG) dito tov v^td- 

tov elg djteiQov livai (Xiyci) 6^ v6taxov o avto {Cev dXX(a 

h^ri6ev\ vnaQxei^ i7telv(p 61 dXXo^ olov to Zynrjte dito toH 
itQ(£n;ov i:t\ to v6t(xxov (^XiyG) 61 JtQ(Stov o avto ^ikv Tccn^ 14 ^] al corr n. — dntigtai n. — ots ovx ^naqrfi Dcnf. — otg ... 
ngoTsqois] rj avvvnagxf^ iv zolg hrsgois d, — 16 lartv om AMd. — 
KaTTjYogovfiEvoig ABnudp. — 17 ndvTa'] tavTa Bu. — yag corr n. — 
18 ftT]in Dn, corr J. — 22 xa2 inl t6 D. — 25 ra] t6 81 pr n. 
— 26 t6 snpra vs M, tu D. — 29 xorl tov f Dfnp. — 30 slvai, Tor 
fiETo^v p. — ovBb . * . fiSTa^v om M. — 31 apy ABCdunpf, ap M. — 
32 ?<FTi] m M. — av corr n. — Xa^fov ro ^ pr n. — 33 pr ^] rf sl 
corr d, — alt rj rc supra vs n. — o^ ... ngmtov pr om n. — 34 ov- 
%sv D. — 39 «fUo d. 

82bl vndgxuv M. — inslvo d, » aXXip M. — ftifre «vro dno n. 
-^ vno pr ABdu, TZTEPSIN A. 81 

aXioVy Tcat hielvov 61 iirjSlv aXXo). d irj tavt* htl^ xfA 
btl tYiq dn<Hpd0B(Dg 6ti^6etai. tQi%Gig yaQ deUwtai y,ij 
VTC&QXOV. rj yaQ oj y,iv to F^ td B v:tdQxei itavtl^ ^ Sk s 
to By ovSevl to A. tov {k\v tolvw JBjT, xal del tov hiQov 
6ia6t^^atog^ dvdynri fia6l^eiv elg afi,e6a' oiatijyoQiTiov yoQ 
tovto to 6id6trjiia. to 6' eteQOV 6]qXov oti el aXXo) ovxv^tdQ^ 
Xei itQOtiQip^ olov toi J^ tovto ^erfiev rcJ B ^tavtl v:tdQ^ 
Xeiv. oial el ^tdXiv dXXGi tov A stQOtiQco ovx vndQxei^ htelvo lo 
6ei^ei> rc3 J stavtl vitdoyeiv. S6t i^el ij iitl to avm ciTTa- 
tai 666g^ xal rj iftl to TcdtG) 6tij6etai^ Tcal t6tai ti stQtStov^ 
cJ ovx vndQxei. stdXiv ei to \l\v B itavtl tai A^ t^ 61 P 
IjLrfievi^ to At^ r ov6evl vjtdQxei. itdXiv tovto ei fiet <S«t- 
|iat, 6rjXov oti fj 6id tov avG) tQditov 6eix9^i^6etai rj 6iaiB 
tovtov rj tov tQitov. 6 fikv ovv stQ(3tog etQritai^ 6 61 6evte- 
Qog ^eixd^ij^etai. ovrco d' av 6eixvvoi , olov oti to J toi (liv 
B itavtl v^dQxei^ toT 61 F oiy6evi^ ei dvdyvrj vndQxeiv ti 
t& B. Tcal itdXiV el tovto tgS r* fii) vndQ^ei^ aXXo tdi J 
vnaQXBij o ToJ JT ovx v^tdQxei. ovocovv istel to vrtdQxtiVVi 
del toi dt*€3tiQ(D i6tatai , 6ti^6etai Ttal to fiij vrtdQxeiV, S 
61 tQitog tQ6:tog rpf • ei ro ^ckv A roT B stavtl vndQxei , to 
6e r (ii} vjtaQxei , ov navtX vjtdQxei to F oi ro A. std- 
XiV 6h tovto rj 6id t(3v avG) eiQrj^ivGrv rj o^o/o^g ^eix^^ij^etai. 
i^eiVG)g ^ev di) fdrorai, ei d' otnroj, itdXiv Xrjtl^etai ro £26 
roJ E v^taQxvv^ ci ro JT (ii) :tavtl vjtdQxei. 'naltovto itd^ 
Xiv o^olGig. istel 6' vit^Tceitai i6ta6i^ai xal ijtl to ocdtG)^ 
6fjXov oti 6ti^6etai xal ro F ovx vitdQxov. 

^aveQOV d' ort ocal idv fc?) fii^ 66(p 6eixvvrjtai dXXd itd- 
<Jaeg, ori ^ikv ix tov stQcitov 6xtjitatog^ otl 61 iK tov 6evtiQOV 80 5 fj corr n. — y xiS P pr B. — 6 ov^tvl Z>. — |? xal y np. — 
7 slg ta /liaa M. — 8 «/ corr n. — 9 nqoxfqov pr Bu, — to /3 prn, 

— navtl om u. — 10 nqotiqto xov 9 D. — intlvoi AMdu^ pr B. — 

ll B1 a d, — xaro /, corr c, pr n. — 12 ij corr n, om M. — xarol 

d ABdfMpUy a 2>, pr n, (iBiiovs snpfs vs c. — ngooto) ABcdu, -—13^ 

a 6 

rc n, S p. — (5] /S D. — al a D. — 14 firj(^Bvi D. — t<5v ABMducfn. 

— 9ii] dl pr n. — 16^ 9icc tov D. — 17 post d' del vbb quatnor vel 
qainque n. — iBtxvv^ ABDdcfunp, corr M. — d^ a M, rc A, pr Bu. 

18 jq p />. — t/ om d. — vndgj^Bi M. — 19 dXX' o A, pr u. — 20 otf» 
vnaq^Bi D. — insl corr n. — vndgx^i^ M. ^ to 8h y n, sed Sh del 
▼ult. — 26 vndgxv ^**^ P"^ ^' — ^^ ^^^ M^ ^» — ai(%wtai D. 22 ANAATTIKSIN 

i6tlir 01? yaQ^aO^ vrtaKBinivov tiv6g' tl yaQ xalxafr' v^mH" 
(givov tivog ta ye&^etQiTta i6tiv^ aX)i ovx y /« ^«8'' i5^ox€t(i€- 

10 vov. ^€t 61 Tial^Qog trpf o^ttixrjv^ cog avtrj itQog trjv yccDfie- 
tQlav^ aXXrj JtQog tavtrjv^ ohv to ireQl trjg iQtSog ' ro (ikv 
yoQ oti cf>v6i%ov eldivai^ t66l 6i6ti ojttixov^ rj aJtX(3g rj tov 
%axa th iid9rnia. JtoXXal 6i oial t(Sv ;ti} vst^ dXXijXag 
i:tL6trjn(3v ^ov6tv ovtcjg^ oiov latQiTi^ ^Qog yecD^ietQlav' oti 

15 y\v yaQ td tX%r] td ittQKptQtj ^Qa6vtBQOV vyid^etai , tov 
iaxQOV elSivaij 6i6ti 61 tov ye(DiiitQov. 

14 T&v 61 6xrj^dtow iiti6trja(yvLx6v itdXi6ta to itQmov 
i6tiv. ai te yaQ y^aO^rjuatiTtal' t(Sv im6tr]iimv 6id tovt(w 
(piQOv6i tdg djto6el^eig^ olov dQid^firjtiTt^ Tcal yeometQla xal 

80 6jtti7ci^^ xal oj^e^ov (og elsteiv 66ai tov 6i6ti noiovvtai trjv 
^oiitl^iv' ij yaQ oAog rj (og iitl ro :toXv Ttal iv tolg TtXel- 
Otoig 6id tovtovtov (j^ijfearog 6 tov 6i6ti 6j)XXoyi6ii6g. &6te 
%av 6id Tovr' efq y,dXi6ta iiti6tri\iovi%6v' %vQi(6tatiyv ydQ 
tov el6ivai to 6i6ti ^ec^Qeiv. elta tqv tov tii6tiv i^ti^ti^iiyv 

85 6id fi6v(yv tovtov ^rjQev^ai 6w(xt6v. iv (itv yoQ tbj iiiom 
6xi^liati ov yivetai otatrjyoQixog OvAAoyi Ofiog , iq 61 t(yv 
ti i6tiv i^i6trjiirj xata(pd6eG)g ' iv 61 rol i6xdt(p yivetai 
fihv dXX^ ov xafroAov, ro 61 ti i6ti t(3v Ttad^^Xov i6tiv ' ou 
yoQ :ty i6tl foJov 6iitovv 6 dvQ^Q^o^tog. Iti tovto {lev ixeivcyv 

80 (yv6ev rtQ066eitai^ ixelva 61 6id tovtov xatajtintvovtai xal 
avietai^ eGig fcv elg td a^e6a ?X9^. (paveQov ovv oti xv- 
Qi(Atatov rov iniotaoQ^ai to nQ(5t(yv ^x^^ia. 

15 ^iii6neQ 6evstdQxeiv to A t(p B ive6exeto aro^o^, ovr© 
Tcal (irj vndQyetv iyiGiQel. Xiyci 6\ to dto^&g vndQifeiv rj 

85 («} vJtdQieiv to fti) elvai avt(3v ^ii^ov ovroj ydQ owtiti 'e6tai 
xat dXXo to vndQxeiV rj (i^ vJtdQxeiV. otav ^ev ovv rj to A 
rjtohiv oXg) rtvi ^, ij otal a^(pG)^ ovx iv6ixetai to A t(p 
B ^QcotG^g iirj vndQxeiv. fcJro ydQ to A iv oX(p t(j) fl 
(yvotovv ei to B nrj i6tiv iv oXg) roJ F (iyxcjQei ydQ to y,hv 8 si yor^ . . . Tiv6e pr om nu, — «orl om /. — 9 yeo/i&sr^ijrtt ABMcd^ 
pr lifi, yeojtifir^crtt pr C, aupra vs c, yscofiBTgTJfiocTa p. ^ ovxl ys Bff 
pr u. — 10 avTrj ye ngog d. — 13 ro rc /. — dXlrjXcag pr Af. — 
17 ro pr om n, — 20 oTs om dn. — 23 %al n. — rowrj roi; av pr n. 
— xv^iorarov M. — 27 y/verai] rt ^tfra* d. — 29 Iri] si d. — 31 t 
&fisaa p, — fisaa pr n. — 33 ovrio . . . dTOfiatg rc mg n. — 35 t^ 
pr C. — 37 ro om n. — ^ om Mp, — 39 ovnovv . . . y om p. TSTEPSiN A. A hlvai h tm oX^y to 61 B fiii ilvai h tofitip)^ tfvJUo- m 
}^i0fc6^ f6tai tov (i^ liitodXHV to A tiji B' il yaq ttp {ikv 
A stavtl to r*, t^ 61 B firfitvl, ov6evl tov B td A. oiiobos h 
61 Ttal d to B iv oX(p tivl itftiv^ olov h t^ /1* to {i\v 
y&Q A sravtl t^ B 'ditdQXBi^ td 6h A o^6tvl t(Sv J^ Sctt 
To A ov6bvI t&v B vn&Q^H 6ia ^vXXoyi^^lov. tov afi^tov 
61 tgSaov 6eix97J6iTat xal d aiupo) h oA^ tivl iativ. oti s 
6^ iv6ixttai to B {iri elvai iv tp oX^ iotl t6 A^ ij ifahv 
to A iv ipto B^ (paveQOV i% tSv ^vCtoixiojv^ oCai fi^ istccX" 
XattovOiv dXXrjXaig, ti yaQ ^irfilv t(Sv iv ty AF/l 6v- 
6toixla nata yirfitvoq rtatriyoQtitai twv iv ty BEZ, to 
& A iv oX^ i6tl t^ 6v6toIx<p ovti^ (pavtQov oti to B lo 
oi»x ?6tai ivt^&' inaXXd^(yv6i yaQ ci 6v6toixicti. o^oUog 
61 otal tl to B iv oXd} tivl i6tiv. iav 61 nrjSittQov y iv 
oXip ^rfitvl^ (iij viiaQXTj 6t td A t^ B, dvay%ri dxo^uoq 
(«} vitaQXtiV. ti yaQ lotai n {ii6ov^ dvdyTcrj 9'dTtQOV av- 
t&v iv oXcij ml tlvai. ^ yaQ iv t(p nQontp 6xri{iati ri iv^ 
t^ {ii6(p tctai 6 OvXXoyi6{i6g. ti ^ikv ovv iv t(p itQcit^p^ 
to B &5tai iv oX^ tivl (xoTa^onxijv yaQ 6ii Tr^v itQog tovto 
ytvicQ^ai itQotaCiv)^ ti 6* iv roj fi^<?G), oitdttQOV hvxev' 
itQog d^itpotiQoig yaQ Xrj(p9ivTog tov ^ttQrjtixov ylvttai 6vX- 
i4}yi6{i6g • d{i(potiQcyv d' «^og?amc3v (rvOiSv owc liStai. » 

^avtQov ovv oTi iv6ixtTai re dXXo dXX^ (ii) vitd^ixtiv 
dT6{i(Dg^ nal ii6t iv6ixtTai x«l ^tog, tiQrJTccmtv. 

"Ayvoia 6* iq pq xaT dnocpaOiv dXXd xccrd ^idd^t- 16 
6iV Xtyoy4vrj f<5rt fiiv i} 6id 6vXXoyi6iiov yivo^iivrj «jfari^, 
avrij d* iv {ikv toig itQcitcjg vndQyovOiv rj fii) vitdQXOv6i28 
6Vfi^alvti 6iXGig' rj yaQ oTav ditX^g vnoXd^ vitdQXtiV 
ij (ii) VJtdoxtiV^ ^ otav 6id 6vXXoyi(fiiov Xd^ trjv vit6- 
}/rp^iv. ti^g (liv (Tvv dnX^^g vitoXrpl)t(og ditXrj i) dstdtrj^ tiqg 

40 Iv om n. 

79bl Tc5 P np. — 2 alt iv om p. — 8] a M, — 3 ro] t^ pf. — 
a rc fi. — tmv] to pf*— tmv ... 4 ovdfvl om jiRMcdu. — 4 rcS j?p. 
— vndgx^i' "P» — 6 iv oX<p iv m p. — oXcp om d. — qj pr ora n. — 
iatl . . . 7 ^] iv a iarl ro oi rj ndXiv to a iv oXat rc mg n. — 7 90 
oXat to p. — ovctolfaiv B, pr u, ovaroixiioiv M. — 9 ovaroix^^ 
corr B, ovctoix^ia d. — xara] xol xara pr ABMd, — §i% u. — 
11 ^] «^ pr AdM— 16 ^ om C. — 17 rovroB c2npM, pr ij. — 18 yL- 
VBoQ^ui cnpt corr u. — 21 re] r« cdnp, — 23 dXXa] dXX' ij np, — 
24 yBvofiivfj B. — 25 ptlp om n. — - ^ fiij vndqxovct pr om C. 24 ANAATTIKSiN 

il did 6vXXoYi6iiov stXelovg. (iij vstOQxito yag to A fci}^ 

80 devl tiSv B dt6iuog ' odxovv lav CvXixyft^Yjcai vstaQxeiv to 
A t^ B^ iiioov Xctpcov td F, i^itatfjiiivog i&cai 6ia ^vX-- 
XoyKfiiov. ivdixetai fik^ ovv diitpotiQag tag stQ0ta6tig tl- 
vai ^Bvdelgj ivdixetai 6h tfjV htiQav iidvov. ei yaQ y,rjte 
to A ^iridevl t(3v F vitaQ%ei yLYfve to F (iijdei^l t<5v J5, etr- 

BsXrpttai 6* ixatiQa dvaitaXiv^ a^KpoD 7l>evdeig klovtai. iy- 
XiOQel d* ovtGig ffxeiv to F stQog to A xal B w6te (4>Jr€ vitd 
to A elvai ^iijce 7ia96Xov t^ B. to ^ikv yaQ B ddvvavov 
elvai kv oX(p tivl' stQcitog yaQ iXiyeto avt(p to A (ii) vitaQ- 
jeiv' to 81 A ovx dvdyxrj ita6i tolg ov6w elvai 'x.a96Xov^ 

ioSoi^ dn(p6teQai il>evdeig. dXXa nal tiqv hiQav ivSixetai 
dXrjd^fi Xan^dveiv^ (w ^iivtoi ottotiQav hv^ev^ dXXd tf[V 
p.80 AF' ij 'fOQ rS JtQ6ta6ig del ^il^evdfjg (6tai 8id to kv inj" 
8evl elvai to B^ tfjv 81 AF ifXGiQel^ olov et to A nal t(p 
r xal t(ji B wtaQxei dt6^(og. otav yaQ :tQmov xatq- 
yoQ^ai tavto itXei6vG)v^ ovSiteQOv ovSetiQ^ Pstai. Siafpi" 

6 Qet & ov8ivj ov8^ et fii) dt6iuog vJtdQxei. 

^H nlv ovv tov vjtdQxeiv ditdtrj 8id tovtov te xal 
ovt(0 ylvetai jioi^Gig (oi5 yaQ rjv iv aXX(p (^^ijficnrt tov v^aQ- 
%eiv 6vXXoyi6^6g) , ^ 8i tov (ii) vitoQxeiv fv te t(p itQci^ 
t(p xal iv t(p {Li6(p 6xrniaxi. 3tQ(3tov otrv ciSrrGifia; Jto^a- 

lojfCDg iv t(p itQ(&t(p ylvetai^ nal st(5g ixov6(5v t(5v stQOtd- 
6e(av. iv8ixetai iilv ovv diKpotiQcyv 7l)ev8(Sv oiJcycJi^, olov ei to 
A x«l t(p r xal t(p B vstaQxei arofiQg* idv yoQ Xrj(p9^ 
to {ilv A t(p r ^irjSevl^ to 81 F stavtl tm J5, Tl^evSelg 
al :tQ(yvd6eig. ivSixetai 81 xal t^g htiQccg 7l>ev8(yvg ov6rjg^ 

iSTtal tavtrjg oitotiQccg hvxev. ^c^el y«(j tfjv (icv AF 
dXrjdij elvaij tfrv 8\ FB ^evS^^ tiqv ^ilv AF «Ai^fr^ oti 
ov sta6i tolg ov6iv vjtaQxei to A^ tiqv 81 FB 7l>ex}8fj oti 
dSvvatov vitoQxeiV t(p B t6 F^ ^ iirjSevl v:tdQx^i, to A' 5l ij ttndrrj fihv icrtii corr u. — 34 vnaqz^^^ -^» vntigxv ^* "" 
36 xal ... a rc mg n. — 37 r^] vov corr C. — 38 avto n. — 41 fiiv^ 
TOi y« onoTfQuv Cc. 

80al /3y II. — h om ^. — 2 t^] t6 BAf. — 3 «al] ^^ Af. -^ 
yag corr C. — ngoittog Ccnf, corr ti. — 4 oviitsqov iv ovdBtiq^ 
npf. — diafpiqu ... vnagxet. om BM, pr ACcdu, — ^ M at^/img 
/i^ f» ^ S ta om C. —^ 9 stnofiBv n. — 19 ay n. — 16 J3y Bdu. -r^ 
17 ^y p. — 18 ^aqxuv ddvvatov np. TSTEPAN A. 25 iUAv dfUfHkiQai dXrfi^eis^ %al x6 6v{iitiQaa^a It&cai dXrfiiq. so 
dXXa xol trlv FB Mi%tvai dXrfirj elvai x^g htigag ov^rjs 
il>evdovg^ olov tl to B %ai iv tfj! F xal iv t(p A iCTiv 
dvofnri yag d^dteQOV vil6 9dteQ0v elvai^, Sct av Xa^ t6 
A fLTjSevl tov r vitaQxeiv^ il>ex}diqg kttai r) srQ6va6ig. qm- 
veQOV ovv oti Tiai tijg itiQagilfevdovg ov6rjg xal d^iqmv ^tai tf 
il>ev8iqg 6 6vXXoyi6^i6g. 

^Ev Sk t<ji {ii6(p 6%ifi\/Laxi oXag \/l\v elvai tdg stQotd6eig 
dfKpotiQog ^l^evdelg oi^x h8i%etai ' otav yaQ to A stavtl tip 
B vstaQxy^ ovSlv &5tat Xafieiv o tcji {i\v hiQm stavtl &atiQ^ 
d' ovSevl vitaQ^ei' 8el d' oinro Xanfidveiv tdg stQotd^eigdo 
&6te tip (ik^ vitdQxeiv t(p 8\ fii) vJtdQxeiv^ etsteQ t6tai ^vX- 
XoYi6{i6g. elovv ovta Xa^ifiavo^evai ilfevdeig^ drjXov wg ivav- 
tuog dvditaXiV ^ov6i' toiko d' ddvvatov. irtl ire d' Ixa- 
tiQov ov8\v xcDilt^ei ii>ev6ii elvai^ olov el t6 jTxal tol! A Tcal 
t^ B tivl vnaQjipi' dv yaQ t^ iiev A navtl Xrjtpd^y vitdQ- 86 
XOVy t^ 81 B {irfievl^ '^ex>8elg fi\v dii(p6teQcu al stQotd" 
6eigj ov y.ivtoi oXai dXX iitl tu nal dvditaXiv 8\ ted^iv" 
tog tov 6teQr[tvKOV &6aiit(Dg. trpf 6' hiQav elvai TJfevSiq Tcal 
oitoteQavovv iv8i%etai. o yaQ vitdQxei t(ji A sravtl^ xal 
t(S B vstaQxei' idv ovv Xrjcpd^y t^ ii\v A oXgj virdQxeiV^ 
to F, t(ji 8\ B oXra (iq vnaQxeiv^ rj ii\v FA dXr^iqg ^tai^ b 
ij 8\ jTB '^EvAi^g. ndXiv 8 t(f) B firj8evl 'dstaQxei^ ov8\ t^ 
A itavtl vitdQ^ei' el yaQ t(j} A^ ocal toi B' dXX* oi^ vitrJQ- 
Xev. idv ovv ^li^^O^ to F t^ ii\v A oX(p 'd^tdQxeiv^ VoJ 8\ 6 8rjg. oiiolog 8\ Ttal iietate9'ivtogtov 6teQrjti%ov. S yaQ {irj- 
8evl 'ditdQxei t^ A^ (yd8\ t(ji B (yv8evl 'd^tdQ^ei' idv ovv Aij- 
tf^ t6 r t^ fikv A oX(p (ii) 'dndQxeiv^ t(p 8\ B oX^ 
wtdoxew^ fi {i\v AF stQ6ta6ig dXrfitrjg ^tai^ ij hiQa 8\ 
ilfev8T^g. xal itdXiv^ S ^avtl toi B v^taQxei^ {irfievl Xa- lo 
^vv t^ A vitoQxov il)ev8og. dvdynrj yaQj el t^ B Jtavtl^ 92 

so 19 xal bI d. — $1 om n. — SO ictai oi» M. — Sl Py np. — 
pr xal ofti M. — 23 yaq om np. — 29 vndqx^tv M. — lari C. — 
- ^ vnaM^u np. — 31 ttmq rc /. — 33 hxdttQov ABduM. — 35 v- 
^dgZ^^ M, vndqx^i olov d. — 37 insi. (8ic)'«ai fi. — dl om C, 

80bl TO ... vndqxsiv pr om c. — vndqxfj d. — 9 fij pf. ^ 
5 fiy Bu. — alt i}] iatai 17 f»p. — 7 vndqxjj t^ n. — 11 linaqxsivnp. S6 ANAATTIKSIN 

xol t^ A Xivi vit&(fXHv* iav (yiv XrppQ^ t^ fih B itavtX 
vitaQXHv t6 JT, ral 61 A iirjStvl^ ^ yiv FB aXrfi^g &5tm^ 
7j dl FA '^ci^dijg. (pavBQdv ovv ott xal dfKpotiQov ov6aiv 

iB7l)ev6(3v xal tijg hiQag y,6vov &5tai OvXXoyi^^iog dnccvfi^ 

Tixog iv toig dtdiioig. 

IT TEv 61 toig (ii} dto^i&g vn&Q%ov(iiv ^ (ii) v^&qxov- 

0iVj otav iiiv 6ia tov ohiBlov ^ii6ov ylvrjcai tov '^tv^ovg o 

6vXXoyi6[iL6g ^ ov^ ^^ov te d^upotiQag il)ev6Hg eivai tag 

20 XQOt&6eig^ dXXa y,6vov ttjv ^Qog t^ nel^ovi axQ(p. XiyG) 
d* olTtelov iii6ov 6i ov ylvetai t^g dvti(p&6e(og 6 6iyX- 
Xoyi^^iog. vJtaQxitGj y&Q to A t(S B 6ia ^ii6ov tov F. 
i^el ovv dv&yxri ti^v FB Ttata^patixrjv Xaitfi&ve69'ai 6vX' 
Xoyi6^iOv yvvoiiiv^w^ 6rjXov oti del avtrj ti6tai dXr^&i^g' ov 

26yaQ dvti6tQi(petai. i} 61 AF il)ev6tjg' tavtrjg yoQ dvti- 
6tQeq)0iiivrjg ivavtlog ylvetai 6 6vXXoyi6ii6g. Ofiotog 61 xal 
el i^ aXXrjg 6v6toixlctg Xrjtpd^eirj to f£€<5ov, ohv to A ei 
xal iv t(j} A oX(p i6tl x«l ocatd tov B TcatriyoQeitai stav- 
t6g' dv&ynr] y&Q trjv ^ilv /IB itQ6ta6iV ^iiveiv^ trjv 6* 

sohtiQav dvti6tQi(pe6d^ai ^ g)69^ iq ^lv del dXr]9i^g^ ij d* del 
il)ev6i^g. Ttal 6xe86v rj ye toiavtrj djt&tr] ij avti^ i6ti ty 
6ia tov olTteiov iii6ov. iav 61 ^nij 6iatovohtel(yviii6ovylvrj- 
tai 6 6vXXoyi6ii6g ^ otav ^lv vjto to A y to ^ii6ov^ t(p 
6e B iirj6evl vJt&QXifi^ dv&yxr] il)ev6eTg elvai d^tpotiQag. 

86 Xrjmiai y&Q ivavtloig rj (Dg ?x^^^^ ^^ itQov&6eig^ el liiX- 
Xei 6vXXoyi6ii6g l6e69^ai' ovtcj 61 XanPavonivcnv d^up^- 
teQai ylvovtai 'il)ev6eig. olov el to {iXv A oAci roJ /1 vit&Q^ 
Xe^ to 6\ d ^rj6evl t&v B' dvti6tQa(pivt(Dv y&Q tovtcyv 
6r)XXoyi6^i6g t l6tai xal al nQox&6eig d^icpoteQai ij^ev- 

M^elg. otav 61 fiij y vito to A ro ni6ov^ olov ro zi, i) 
p.8l nlv AA dXrj^r^g ^tat^ iq 61 JB 7l)ev6i^g. ij ^lv y&Q AJ 13 To] T(pn, — ds fort pr om /. — \5fi6v<oqd. — 17 dt 6 fiots Bdj 
8ed B corr dvoftcog pr manu. — ^ |U^ vndgxovaiv om ABMnup^ pr c. 

— 18 fifv"] filv ovv d. — 23 post titjv lit duarum litt /. — fiy BCp. 

— 24 dsl om d. — ictlv uvttj c. — iOTlv C. — 26 o pos ante ivav- 
t/os np, — 28 oXtog np. — 29 a§ pr n. — 32 fiiaov pr om n. — 
33 Tov a M. — 34 vndqxnv M. — 35 fAsXXrj C, fisXXoi M. — 36 a/ft- 
fpoTSQmv B. — 40 Tov a M. 

81al Iffrcri om C. — fid Cn, scd 8§ sopra n, Sy p. — ij fihv ... 
^BvS^g om C. — yaq om ti. TSTEPSIN A. Ti 

9 r aXffiijgj otntvxnv h t^ Axo J^ ij d^ zifi ^^ndi^, 5n, 
d rpf dXffii^^ xav to 0VfiniQa6iia tjp dXrfiig* dXX ^ 
i^tvSoq. 

Jia 61 tov fiioov 6xi^(iatog yivofkivijg t^$ dstdtrjg^s 
d^KpoiiQag iilv oth ivSixttaL ijftvdtig dvai tdg nnotdotig 
oXag (otav yoQ y to B vico to A^ ovdlv ipdixetai tip fiiv 
fiavtl t^ iik {Ltfiwl vnaQXtiv^ xa%dtitQ iXix^rj Tud nQott' 
Qov) , Tj}v itiQav d' iYXGJQtl^ xal onotiQav itvxtv. tl yaQ 
to r Tcal tg} A xal rcj B vstaQxoi^ idv XTj(p9y tcS y,iv A 10 
vstaQXtiv rai dh B ^iiq vJtdQxtiv^ iq (liv AF dXrjd^rjg forai, 
ij d' ItiQa il>tvdtjg. ndXiv & tl tg3 lilv B Xfjtp^tlr] to F 
vitdQXOV^ tfp dt A ^irfitvl^ rj nlv FB dXrj&rjg &5tcuy rj d' 
itiQa il>t%ydt]g. 

*Edv iklv ovv OttQrjftixog y tijg dxdtrjg 6 6vXXoYt6fi6g^ 15 
tHQTjtiu stott Tial 6id tivGyv lotai rj dndtrj' idv 6i xata- 
tpatiTtog^ otav fih' 6id tov oiTitiov [li^ov^ d&vvatov diupoti- 
Qag tlvat '^tv6tig' dvdyTtrj yaQ ttjv FB y^ivtiVj ttittQ forat 
6vXXoyi6n6g^ Tta^dsttQ iXix^rj x«l ^QOttQOv. cD0r« rj FA 
dtl forat il)tv6rjg • avtrj yaQ i6tiv rj dvn6tQt(po^iivrj. o^oiog » 
6i %al tl i^ dXXrjg 6v6toixiag Xaik^dvoito ro ^i60Vj c3<J- 
^tQ iXixQ^fj 5«al i^l trjg 6ttQrjtix^g dndtrjg' dvdYKtj yaQ 
trjv niv /IB \iivtiv^ rrjv 6^ Ad dvti6tQi(pt6^ai ^ nai vj 
dndtri ij avtij ty itQdttQOv. otav 6\ fiij 6id tov olxtiov, idv 
filv y to J vnoto A^ avtrj niv forat dXrj^i^g^ ij ItiQa 6i«s 
il>tv6rjg' iyx^^^y^Q ^^ ^ itXtio6iv vitdQxttv^ a ova i6tiv 
v^ dXXriXa. idv 6i iirj y to J vno to A^ avtrj ^iiv dtl 
6rjXov oti &Stai "il^tx^ijg (xataipatiTirj ydQ Xafi^dvttai^j 
trjv 6i dB iv6ixttai Ttal dXrj^rj tlvat Ttal il)tv6fj' od6iv 
ydQ Tt&Xvti to niv A to) J ^irj^tvl vJtaQxtiV^ to 6i J^ 
t& B stavti^ olov fcJov irtt^trjiiy^ iiti^tij^iri 6i nov6i7ty. ov^ 
av nrjtt to A nrfitvl t&v A ^rjtt to A ^r\6tvi rcj B. 2 /Sd ARdcnuM, — 9 xal j4Bcu, — 7 fitv a navrl C, — 9 ^' hti- 
gav Buf. — kTSqav om d. — 10 t6 a M , pr B. — vnagxsi cf. — 
vndqxoisv av n, — 13 /Jy Bu. — dlrj^lg n. — 15 aTtQrjTixfjs M. — 
16 dhj dl « np, — 18 fiy Bc. — 19 mats yaj tj n, — 21 si] jj n. — 
Xafi§avoi JL — 23 pr t^v] to n. — i}] rj yt n, — 24 tiJ rc aupra vs n. 
— f'V] f'^ ij n, om d- — 25 dh hTsqa C. — 30 ydq rc supra vs n. — 
6h pr om B. — 32 oi; ys (jirJTS M. — tmv dnM, 26 ANAATTIKSIN 

xol T^ A Xiv\ vit&Qxsiv iav ovp Xri^pQ^ tgT fih B itavtX 
wtaQXBiv t6 r^ roj 6h A (irjdevty i) nlv FB dXrjQT^g Ibroi, 
7j di VA il)sv6f^q. (paveQov ovv on %al d^ifpoviQGyv ovoSv 

iB^ilfevd&v xal tijg hiQag ^iovov forai OvXXoyi6n6g ditaxr^ 

ti%6g iv tolg dt6iioig. 

17 !Ev 61 tolg y,rj dtoiitDg vitaQiov6iv ^ fii] vitaQypv- 

6iVj otav (lir 6id tov olxelov iii6ov yivr[tai tov il>tv6ovg 6 

6vXXoyi6ii6g ^ ov^ ol6v th d^upotiQag ^tv6tig elvcu tdg 

80 sfQ0td6aig^ dXXd ^6vov trjv stQog tGj itel^ovi ccxqg). Xiyo 
6* olntlov iii6ov 6i ov ylvttai tfjg dvti(pa6t(Dg 6 iJt>il- 
Aoyi(Jfidg. v:taQxitG3 yaQ t6 A tai B 6id ^i6ov tov F. 
i^tl ovv dvdyTtrj riji^ FB oiataq^atiTtijv Xfm^dvt^&ai 6vX' 
Xoyi6iiov yivoiiivov^ 6fjXov oti dtl avtYj ^6tai dXrjQrjg' ov 

^syaQ dvti6tQiq)ttai, rj 61 AF '^cvdifg' tavtrjg yoQ dvti- 
^tQtcpo^ivrjg ivavtlog yivttai 6 6vXXoyi6{i6g. o^ioUxig 6t Tuci 
tl i^ aXXrig 6v6toi%iag Xrjcpd^tirj ro ^ii^ov^ olov ro /1 tl 
%a\ iv tdi A oXm i6tl xal otatd tov B otatrjyoQtitai stav^ 
t6g' dvdyKrj yaQ tfjv [i\v /IB ^Q6ta6iv ^iivtiv^ trjv 6' 

whiQav dvtt6tQi(pt6d^ai ^ ^69' fj ^iiv dtl dXrjd^ijg^ ij 6* dtl 
il)tv6fig. Ttal 6it66v rj yt toiavtri djrdtrj ij «vrij i6ti ty 
6id tov ohtiov {li^ov. idv 6\ (iij 6idtovohtiovnii6ovyivri-- 
tai 6 6vXXoyi6[L6g^ otav ^ilv v:t6 t6 A y t6 (i^cTov, roj 
6t B ^iri^tvl vstdQXfl^ dvdy^rj 'ij^tv^tTg tlvai dnfpotiQag, 

85 Xrjittiai yaQ ivavtiojg fj cag f^ov^tv al 3tQOtd6tig^ tl niX- 
Xti 6vXXoyi6ii6g l6t6d^ai' ovtG) 6t Xa^Pavo^iivGrv diup6- 
ttQai yivovtai 7l)tv6tlg. olov tl ro iilv A oXg) rol ^ v:tdQ^ 
^ti^ ro 61 A iirj6tvl tciv B' dvti6tQa(pivtGyv yaQ tovtcrv 
6vXXoyi6^t6g t i6tai xal cX %Q0xd6tig d^iq)6ttQai il)tv~ 

M6tlg. otav 61 fii) y v:t6 ro A ro ni6ov^ olov t6 /l^ fj 
p.Slfih' A/i dXrfifjg ?0rai, fj 6\ JB '^fvdij^, ^ ^ilv ydQ AJ 13 To] Tcon. — ^\ fort pr om /. — XSiiovoiqd. — \7 arofioig Bd^ 
sed B corr dtOfKoq pr manu. — ij /w^ vndgxovaiv ora ABMnup, pr c. 
- — 18 fisv'] fisv ovv d. — 23 post rqv lit duarum litt /. — fiy BCp. 
— 24 ubI ora d. — iarlv avtrj c. — iarlv C. — 26 o pos ante ivav- 
Tioq vp. — 28 oXmg np. — 29 ajJ pr n. — 32 fiiaov pr om n. — 
33 xov a M. — 34 vndqxeiv M. — 35 fAsXXrj C, fiiXXoi M. — 36 dpL- 
tpoTSQmv B. — 40 Tov a M. 

81al ^OTai om C — ^8 Cn, sed 8p snpra n, 8y p. — 17 [ihv ... 
fpBvdifg om C. — yag om ti. TZTEPSIN A. Xi d rp dXfj&i^j xav ro CvfistiQaOiia rp dX7j9ig* dXX fyf 
fl>tvSog. 

Jia 6h tov ni0ov (^j^ijfccerog /ewfi^ij^ tijg curorijg, 6 
dnfpOTigag ^ilv oih ivSiitxat ^evdilg ilvai rdg nQotdctig 
oXag (otav yaQ y to B vsto to A^ ovSkv ivdixetai t^ ^hv 
Ttavtl t^ dh y,fi8tvl tmaQxtiV^ Tcal&diteQ iXix^rj Tial ^Qote- 
Qov) , tiqv ktiQav d' iyxG)Qei^ xal onotiQav hvjitv. d yaQ 
to r %ai TGi A Ttal t^ B vstaQxoi^ idv Xrjq)&y tcS fiiv A lo 
vstaQxeiv t(p dl B (iij v:tdQXBiv^ ij nlv AF dXrjd^rjg fotot, 
iq d' itiQa il^tvdijg. adXiv & el roJ fi6v B Xrff^tlri to F 
vitoQxoVy t^ 6t A ftrfitvl^ rj (ler FB dXrj&tjg iotaij 1] d' 
itiQa il)tv6ijg. 

'Edv lilv ovv CttQrftiTtog y ttjg dxdtrjg 6 6vXXoYt0y,6g^ is 
ttQrjrm ^ott Tial 6id tivGrv ^Otai rj djtdtrj' idv 6t xora- 
qpoTixog, otav y,hv 6id tov oiTttlov fiiooty^ d6vvaTov dfupotf' 
Qag tlvai il)tv6tig' dvaYitrjydQ trjv FB fiivtiv^ tifftQ forat 
OvXXoyiOiiog^ xa^dsttQ iXixQ^rj Ttal ^tQOttQOv. Sott 1) FA 
dtl kftai ^l^tv^rjg' avtrj yaQ ictiv ij dvriOtQtcpOfiivrj. onoi&g » 
6h Ttal tl i^ aXXrjg 0t}6toixiag Xan^dvoito ro {lioov^ cSd- 
atQ iXiy&TJ xcl inl trjg CttQrjtiTtrlg d:tdtrjg' dvdyxrj yaQ 
trjv fiiv JB nivtiv^ tvjv 6' AJ dvtiOtQi^ptO&ai ^ xal tj 
d^dtrj rj ainri) ty ^QdttQOV. otav 6h fi^ 6id tov olxtiov, idv 
(ih^ 1; ro z/ vnoto A^ avtrj fiiv ^Otai dXrjd^i^g^ ij itiQa 6ii6 
^tv6^g* iyxGHlti yaQ ro A stXtloOiv v^aQxtiv^ a oi5x fortv 
vn^ aXXrjXa. idv 6i (i)) ^ ro ^ vito ro A^ avtrj iiiv dtl 
6rjXov ori forat '^evtfijg (xara^arixij yaQ Xafi^dvttai)^ 
ttjv 6i JB iv6ixetai otai dXrjd^fj tlvai otal ^tv6fj' ai}6iv 
yaQ ot&Xvti ro {liv A tdi J ftrj^tvl vstaQxtiVj to 6i J^o 
t(p B itavti^ olov ^(pov intOtTj^ji^ istiOttjiiri 6i novOixy. (w^ 
av iirjtt ro A ftrfitvl t&v A \krjtt ro d ^r\6tvi t(p B. 2 p8 ABdcnuM. — 3 %a\ ABcu, — 7 iilv a nuvTi C. — 9 ^' hri' 
oav Buf. — htiqav ora d. — 10 ro a M , pr B. — vnagxBi cf, — 
VJtaqx^^^^ av Tu — 13 ^y Bu. — dlrj^ls n, — 15 aTfQrjTini^g M. — 
16 6V^ d\ y np, — 18 fiy Bc. — 19 mazE yoiq ij «. — 21 si] ij n. — 
lafipavoi d. — 23 pr t^v] t6 n. — ij] 7^ y^ n, ^ 24 r^ rc supra vs n. 
— Mi}] f*') 17 n, o!n d. — 25 6\ ktiqa C. — 30 yaq rc supra vs n. — 
81 pr om B. — 32 av ys fujte M. — xtov dnM. 28 ANAATTIKSIN 

(pemQdp aSv ott (ii} ovtoq tov fii6ov '&fi6 x6 A%ttL of/upO' 
tiQog iyxoQH 'klftvdHg dpoi xol osiotiQav hvxitv. 
t6 no6ax<3g ^ilv ovv nai Sul tlvm iffffOQti ylvB69ai tag 
xata 6vXXoyv6{iov ditdtag & te totg inticoig nuxi iv toXc 
di ditodtlieog ^ (pavtQdv. 

18 OaveQOV Sl xal ori, tH tig aVsihrfiig iitXiioutev^ dvdynii 
xal isti6trniLrpf tivd ixXeXoutivai^ fjv ddvvatov Xa^lv^ e&ttQ 

40 i^avd^dvoiitv rj iitayGyyy rj ditodel^i. &Sti ^ tIj fikv ditodeir' 
h^ig ix t(Sv nad^dXov^ i) d' iitaycyy^ i% ttSv luctd niQog* 
ddiivatov Sl td xad^dXov ^ecoQrjOai {ii) Si* istaycyyiqgj iitd 
Tcal td l| dq>aiQi6e(ag Xeydiitva i6tai Si istaycyyijg yvcS- 
QHia stoielv^ oti vstaQxei lxd6t^ yivei Ivut, xal ei (ii) ZG)- 
iQi6td i6tiv^ ij toiovSl &ia6tov, htax^rpm S\ fii} Hfiovtag cX^ 
Ofhffiiv dSvvatov. t(3v yaQ Ttad^ ?%a6tov ij aS69rfiig • oiJ yoQ 
kvSixttai Xa^hlv aiit^ tijV iituftijiitiv. ovte yaQ & t(3v xa- 
&6X(yv avBV iftafcyy^g^ (yvte di iitayGyyrjg avev trjg al- 
OQ^j/fittog. 

19 "E^ti S\ itag 6vXXoyUi{iL6g Sid tQi&v oQcyv^ )eal 6 iikv 
u Siioiviivai Swd^ievog oti vitdQXH to A t^ F Sid ro i)itdQ^ 

Xttv roJ B xal tovto t^ F, 6 Sl 6teQfitix6g^ tiJt (iiv hiQcev 
stQ6ta6w ?x^v ort i^itdQXBi ti aXXo aXXq)^ tiq^ & htiQav 
Sti ot^x "^^staQXH. (pavBQOv (yvv oti (d fikv dQ^al xal al Xe^ 

uy6fievai 'drtod'i6eig avtal etot* Xafi^vta yaQ tavta (yvtag 
dvdyxri Seixvtivai , olov Sti to At(p F 'ditdQxei Sid t(n) By 
itdXiV ^ oti to A t(S B Si aXlov ^ii^ov^ yjA Sn to JB 
t^ r (5<Tai5rc)g. xata niv (nyv S6$av 6vXX(yyi^(^iiv0ig xol 
ti6vov SiaXe7itiX(5g di] W ort rovro fiov^yv 6xefttioVy eiiiGJV 

9oivSixttai ivSo^(ytdt(ov ylvetai 6 (5vXX(yyi6fi6g^ S(St el xol 
i6ti Tt ty dXri^^ei^ t(Sv AB iU6(yv^ S^ntei d^ fiij, o Sid 
toi5tov 6vXXoyiZ6fievog 6vXXeX6yi6tai SiaXeittix&g' stQog d* 
oili^ciav & tcSp '^aQx^vuav Sei 6xo3teiv. ^et d' oj^og. 

36 Tt om C« *— 37 9i] fii} a^f tfoic ^i* «• — 38 ^oirf^oir] ^f lov C 

— 40 fOT«A «. 

81b4 •yi^^i^tt Sv rtg ^ovli^rori yvtt^i^ft soif ci^ i^ — 6 $i€i9 C 
f] if nM. — roiovdt M. — d^] yci^ p. <*• ^otrrer il^ -^ 6 if^ihwrov 
rc mg n, om p, ^ 7«9 T««r pr if. — - t«y pr om B. — 11 itimwtui 
lcyo^tfvovi ori «. — r^] ro M. ^ dic^ ... r^ 7 om M. — 17 ^' rc 
»«pro Ts n. — 90 t/ pr om n. *- 91 Itfril /tif itri c«|i, pr ABtu ^ 
T« om M. ~ r^v pr fi. — ^] ttwtu c^/)», |m| (r«) <{Mtt dC^ |NJ oorr !!• 
— om iL — poat ^ ot 99 post t«i»tov del olqd C TZTEPSIN A. 20 

Iflrad^ l^xiv o cnko niv Ttat* aXXov xatqfOQHxm fi^ %ata 
6v{ifit^rpioq^ — Xiyo} Sk xo xata OviiPtfirjiiog^ olov xo Xev- fts 
Tiov %oft hu&v6 (pafuv dvai av^QGUtov^ ovx o^ioUog Xiyovxeg 
Tud xov av9Q(oitov Xevx6v' 6 fthf foQ ovx ettQdv xi Sv Xev- 
%6v i6xi^ xo 6h XBV7t6v^ oxi Ovypiptpie X(p dv&QfDit^ elvai 
Xtvxip. i6tiv ow ivia xoiavxa S6xe xad*' avxd 7taxrjY0Qel69ai. 
l6xiD S^ xo r xoiovxov^ o adxo fikv (iijxin vstaQxei aXX^^n 
xovxGi 61 xo B itQcixip^ xal ovn ioxiv aXXo uexaiv' xol 
itdXiv xo Exqi Z (66avx(og^ xal xoirto itgj jB. aQ* ow xovxo 
dvdyxrj 6xij[vat , fj iv6ij[exai elg aiteiQOV livai ; xal itdhv el 
xov yiiv A yLtfilv xaxrffOQelxai xa^' avx6^ xo 6\Ax^S 
vstdQ%ei itQok^^ tuta^v 61 ftrfievl ^QOxiQtp^ xal ro 9 tgj 16 
H, wxi xovxo Xfp By aQa xal xoiko vSxa^&ai dvdyKrj^ rj xal 
xoirt lv6ixttai elg aiteiQOvlivai; 6ia(piQei 61 xovvo xov hq6' 
xeQOV xo6ovxov^ oxi eo (liv i6xiVy aQa iv6ixexai dQ^a^iiv^ 
dsto xoioilrtov o \JLri6evl vitdQxei ktiQ(p dXX* aXXo iocetvG) , istl 
xo av(o elg aiteiQov livai^ Q'dxeQOv 61 dQ^d^ievov dxoxoia&tov 40 
o ai5vo (i^v aXXov , ixelvov 61 fiijdh^ xcctijyoQeTxai , iitl xo p. 82 
TtdxG) 6xo:telv el iv6i%ttai elg aiteiQOV livai. hi xd lievaiv 
ap' iv6ixttai a^eiQa elvai &Qi6iiivG)v x(Sv anQGJv; Xiy& d* 
(Xjov el xo A X(p r v:tdQxei^ tii6ov d* avx(5v xo B, xov 
61 B xal xov A heQa^ xovkov ^ aXXa^ aQa xal xavxas 
elg aiteiQOv iv6ixetai Uvai^ ^ d6vvaxov; fow 6h xovxo 6%(^ 
steJv xavxo xal el al dito6el^eig elg aitetQOv fyx'^^^''^ ^^^ 
el f6xiv da66ei^g ajtavxog^ rj ifQog-aXXrjXa ^teQalvexai. 

^Ofiofo^ 61 XiyGi xal iitl xiSv 6teQijtiX(3v 6vXXoyi6ii&v 
xa2 aQOxd6e(ov^ olov el xo A fii) vxdQxei xo) B yLrfievl^ rjxoi lo 
aQoixGi^ i] i6t(u Xi iiexcc^ gj itQOxiQto (wx vrtdQXu^ olov el 
xo J7, oxip B wtdqxei navxly xal :tdXiv xovxov ixi aXXcp 25 pr To rc d — 26 i%iiv6] (liv n. — Hvi^q. stvai p. — 27 S«r M. 

— 28 di om fi. — 31 ro] r^ B, — xal om M. — 32 r^J e t6 Cfnp. 

— Tovr^o xo p, pr n. — 33 av^ven corr n. — 34 8h om d. — d"] O^p pr n. 

— 36 post fj del ona litt n. — 37 row] to d. — ngoTigov CD. — 
38 dqa ivdix^xai, om C — dg^afisvov C. — 39 du6 xov xoiovxov D. 

— dno xovxov d. — alXo] o d. 

82al aXXo M, — /irfilv D. — 2 anttqa n. — Ui xa] intixa n, 

— 4 Tov] t6 Af. — 6 TOVTO axonBtv corr Dbi loc paacioribas ti. — 
7 al om Bdu. — 8 «/ rc sapra vs n. — 11 i/] fj pr M. — 12 ct 13 
t6] tco n, corr A. — ^ ^ 8 ^, pr c. SO ANAATTIKSIN 

jtQOTiQG)^ olov d to &^ o t(S H stavtl 'ditaQXSu xal yoQ 
iftl tovtcyv ^ aitHQa olg vftaQxti stQOtiQOig^ ij V6tatai, 

16 ^E:rX Sk t(5v dvti6tQB{p6vtaw ov% Ofio/ojg ^u. ov yaQ 
fotM^ iv toig dvtiTtatYfyoQOv^kivoig ov stQ&tov natriyoQHtaL rj 
tsXevtalov ' itdvta yaQ TtQog ^tdvta taiky yt Ofio/cag Ijfee, eHt 
i6tlv aiteiQa td xat avtov xatrjyoQov^ieva^ tlt d^6ttQd fert 
td dstoQYjd^ivta atteiQa' stXi^v tl fi)} o^iolG^g iv6ij(jttai ccvrc- 

80 CtQicpeiVf dXXd to ^ihv wg <yufi^f/3)^xo'g, ro 6' mg TtatrjyoQlav. 

20 "OtL ^lv ot>v r« iieta^v ovz ivSixetai aiteiQa elvai^ ei 
iitl ro xaro xal to avo listavtat ai oiccTYjyoQlat^ d^Xov» 
Xiyo 6* avG) iiiv tijv i7t\ to xaS^oAoi; yiaXXov^ iidt& 8\ 
tYjiv iftl to Ttatd fiiQog. el yaQ tov A TuxtrjyoQOViiivov Ttatd 

26tov Z aneiQa td (icror^, itp Giv B, tfiJAov oti ivdixoit^ 
av S6te Ttal dito tov A iitl to %dt(0 eteQOV hiQOV Ttatrjyo- 
Qei69ai eig ajteiQOv {jtQ\v ydQ istl to Z iX^elv^ aMiQU td 
(icra^) Ttal d^to tov Z i:tl to dv(0 diteiQa , ^qIv ixl to A 
i^elv. &6t ei tavta dSvvata^ Ttal tov A xal Z dSvvaxov 

80 drteiQa elvat iieta^v. ovSl yaQ et tig Xiyot ott td ^iiv i6tt 
t(3v ABZ ix^^teva dXXr^Xcw mOte (i^ elvat ftera^», ra 6' (rvTt 
%6tt XaptTv^ oi^dlv diacpiQei, o ydQ av XdpG) rcSvB, ?(Jrat 
stQog to A Tj 3tQog to Z rj astetQa ta (teragu rj (w. a(p 
ov 6i^ ^Q(Dtov ditetQa^ eit ev^g eite fi^ €i50t5g, ov8\v 6ta(pi- 

86 Qet ' td ydQ ^ietd tavta ditetQd i6ttv, 

21 ^aveQOV 61 Ttal istl trjg 6teQrjftixiQg djto6el^e(og ott 6tr^ 
(Terat, ei^teQ iitl trjg otatrjyoQtxfjg i6tatat iii d^irceQa. 
^6tG) ydQ fii) iv6ex6iievov urjte istl to dvGi dfto tov viJra- 
rov elg dsteiQov livai (XiyG) d' v6t(xtov o atho ^ttv dXXG) 

hitrj6evl vsrdQxet^ ixelvG) 6h dXXo^ olov ro Z) ^irjte dito tov 
stQCJtov istl to v6tatov (^XiyG) 61 ^Q(Stov o avto itkv xar^ 14 ^] al corr n. — ansiglai n. — otg ovx vwagyft Dcnf. — otg ... 
ngoTSgoig] 5 ovwndgxfi iv roTg htigoig d, — 16 botiv om AMd. — 
HotTrjyogovfiivoig ABnudp, — 17 ndvTu] ravra Bu, — yag corr n. — 
18 ffr'] in Dn, corr J. — 22 xul inl to D, — 25 to] t6 81 pr n. 

— 26 TO sapra vs M , tu D, — 29 xal tov f Dfnp, — 30 slvai Tor 
fiSTo^v p, — ovSl , i . fiSTa^v om Af. — 31 afiy ABCdunpf, a§ M, — 
32 lar*] IVt M. — Sv corr n. — Xa§<ov ro /j pr n. — 33 pr ^] rj si 
corr d, — alt n rc sapra vs n. — oi? ... nqooTOV pr om n. — 34 ov- 
J&sv D, — 39 Juo d. 

82bl vndgxsiv M, — instvo d, — &XXtp M, — M^^B «vro dno n. 

— vno pr ABdu, TZTEPaN A. Sl 

ofJUov, 'Mfx iiutvov dl (iridlv SXXo). d 6iq xav^ kftly xol 
kd Ti^g d:t(Hpa6t(Dg 0ti^6itai, tQixdig yag deUwtai y,ij 
vitdoxov. Tj ydg oj nlv ro i\ to B vnaQXH stavtl^ cj dl s 
to B, ovSevl to A. tov fiiv tolvw BF^ «al dA tov htlQw 
diaOtijiiatog ^ dvdyHtj fiadl^HV eig aiitOa' natrfyoQiTidv yoQ 
tovto to didotrj^a. to d' ?teQOV drjXov ort d aXXG) oi^x ^JtdQ^ 
1H stQotiQfpj olov t(S /Ij tovto dei^ei tGj B itavtl vstdQ^ 
yjtiv. xal el stdXiv SXXg) tov /1 stQOtiQco ot^ vndQxeh f^wo lo 
htrfiH t(p /i stavtl vxdQXHV. Sot Iftel i) iitl ro av(o tdta" 
t(u 666g^ Ttal TQ iitl to 7tdt(D 6ti^0etai^ Ttal forot ti sfQ(3toVy 
c5 ovx vstdQXBi» stdXiv el ro (liv B itavtl tdi A^ t(ji 61 P 
Itrjdevl^ to At(S r ov6ev\ vstdQxei. jtdXiv tovto ei ^el^el" 
^at, 6rjXov oti rj 6id tov av(D tQ6^(yv 6eix9^i^6etai rj 6iaiB 
tovt(w rj t(yv tQitov. 6 \i\v ovv 3tQ(3tog etQtitai^ 6 61 (Jetnrc- 
Qog dft^ffrjjcyfrai. (yvt(o d' av 6ei7ivvoi^ olov oti to /i rc5 (iiv 
B ^arrl vitaQriei^ t(ji 61 F ot^6evl^ el dvdyHrj v:tdQxeiv ti 
tm B. 'Kal ndXiv el tovto rcj F {iij v^tdQ^ei , aXXo toi A 
vnaQXBi , o t(p r (Tvx vjtdQxei. ovtcovv iitel ro v^tdQxeiv » 
dei roJ dv(DtiQ(D totatai , 6ti^0etai oial to (i^ vrtdQxeiv. 6 
6h tQitog tQ6stog rjv ' el ro ^iiv A ro> B itavtl vitdQxei , ro 
6e r jAi) v^fnQxei , ov itavtl v:tdQxei to F m ro A. ftd- 
Xiv 61 tovto fj 6id t(Sv av(D elQrjnivGrv rj o^olcDg dei^frijcJfrai. 
ineivog ^ilv 6rj ibtatai^ ei d' otJroj, ^dXiv Xrj^il^etai to B26 
rc5 E wtaQxeiv^ © to r* (ii) itavtl vjtdQxei. xalrotl^ro ^ta" 
hv o^iolG^g. ijtel 6' vit^oieitai lOta^d^ai xal ijtl to xdtm^ 
dijAov ori (JrijcJfcrai xal ro F ovx v:tdQX(rv. 

^aveQOV 6^ oti xal idv (ii) (ii^ odcj ^eixvvrjtai dXXd Jtd- 
6aig^ or^^i^i' i%tov XQcit^w Oxrjitatog^ oth 61 iKtov6evtiQ(yv 80 5 » corr n. — y t^ p pr B. — 6 ov^ipl D. — /J nal y np. — 
7 ilg ra fiiaa M. — 8 i/ corr fi. — 9 nqotfgov pr Bu, — ro /3 prn. 

— netprl om u. — 10 nqotsq<p tov 8 D, — ixehtp AMdu^ pr B. — 
ll S} et d. — xaro) /, corr c, pr n. — 12 17 corr n, om M, — xaro)! 
d ABdfMpUy a D, pr n, /isliovg sopHr vs c. — sr^ooro) ABcdu, — 13^ 

rc n, S p. — (J] p D. — a;j 8 JP. — 14 firi^svl D, — rw» ABMducfn. 

— dtt] il pr n. — 16' ij 8ioe xov D, — 17 post 8* del vbb quatuor vel 
qninque n. — ^Hnvvri ABDdcfunp, corr M. — 8^ a 3#, rc A, pr Bu, 

18 jTI p D. — «/ om d. — iJwajyc* M, — 19 aU' A, pr n. — 20 oi$z 
vnaq^Bi D, — insl corr n. — vffo^^^f^ei M. — ro ^^ y n, sed d^ del 
▼nlt. — 26 v^a^^ti; xal pr A, — 29 xav fifj D. — 8%l%wxai D. SB JNAATTIKSIN 

odol^ ta 61 lUMQoaiUpa iuinQa6fmaug ampaj MtMt- 

^Oit ffih ovp bA T^ CtiQvfiHoq^ Auq xal ixi %m 
%$ vKiQjHV^ t&tatoi , d^iop on & h^ buhm^ lopxSg (ifr 

9HOQOV6iV &dl tjpttriQOP. 

ZZ ^EmI lih ovp tav h t^ ti kSti %a%tffOQOvyJiKa/w d^lor* 
d foQ %OftiV iQl0aO9iu ^ d /rcN^ar to n i^r draij ta 6* 
oMiiQa fifj Usti iuMiiv^ dv&yxri MMiQav9m ta iv tip tl 
f, 88 iau TuttfjffOQOVfUfnu xa96Xov dl &de liyoiup. ioti yoQ d- 
Mtv aXrfi&9 t6 XtVTC&v (kcdi^HV Tidi to {/iiya ixtivo ^iilov 
ilvoi^ xol itiXiV to ^Xov fiifa dvm xol tov av^QGUtow fkt^ 
diinv. ittQOV di} iiSti to ovt(og tlfUlv 7ud to ixiivGag. Stav 

t lih fOQ td Xfvxdv ilvai fpfS ^Xov^ t&tt Xiya oti ^ ih^ 
fiifiipu Xtwup ilvai ^Xov idzlv^ aXX ovx wg to vJtomiiit' 
vovt^ilvXcp to Xtv7c6v i&ti' TudfoQ ovve Xtvxov ov ov9^' osUq 
Xtvxdv ti iyivtto ivXov^ Sth^ ovx Ikitiv dX2^ i^ xata <Ti^p^ 
fifjfKog. ozav dl t6 ^Xov Xtvxov tlvai €p&^ ovx oti tttQov 

10 ti i&ti Xtwcdv^ iKtivc) dl 6viipifirjiitt ^Xg) tlvoi^ olov ota» 
thv \/LOv6ix6v Xtvxov elvai qx3 ' tAtt yaQ oth 6 Sv&QGUtog 
Xtvx6g i6tiv^ Gj 6vypiprpctv tlvai \/L0v6ix^^ XiyiO' dXXa 
t6 ^Xov i6tl to vftoxti^jLtvov ^ oatQ xol iyivtto^ oiSx tttQ6v 
ti Sv^ oittQ ivXov ij ivXov ti tl 6iq dtl vono9tt^6aij Ibfrai 

iit6 oCt(0 Xiytiv xavrjYOQeiVy to d' ixtiviDg '^roi fnjdoficSg 
xatrfyoQtlv^ ij xcctrjyoQtlv fi^v fii) cbrAcSg, xata 6vfiJ^^rf- 
x6q 6\ xatrjyoQelv. kfti d' (og likv to Xtvxov t6 xatrffOQOfA^ 
\itvov , (og 6\ ro ^Xov ro ov xatrfyoQtltai. vstoxtlodw di} 
t6 xcctrjyoQOv^tvov xatrfyoQtlcQ^ai dti^ ov xattffOQtitaij 

90 anX(5g , dXXa fii) xatd 6v^ptprix6g ' ovt(p yaQ ai dftoSti" 
^Big dito8tixvvov6iv. S6rt rj iv tcjti ioxiv rj ott 3toi6vij tro^ 
66v rj itQog n tj noiovv r/ sta6xov rj stov rj itott^ otccv %v xw 
y6g xatriYOQrfiy. 38 nfntQccaiiivaig rc n. — 33 anavta Dnp, — 37 ovv om np. — 
r£v om D. — 98 ^ rc snpra ts it. 

88al idi om ti. — 10 £ilXoy Af. — 11 ro Bdn, pr p. — Uvuop 
ovn A. ^ 6 om u. ^ 13 rd vnoKB(fi9v6v ictiv D, — iyfvBto np. — « 
14 ijniQ ^vXov fi. — 9bT 8rj u, 91 8bI M, dh p, pr n. — yo. ovo^ato^ 
^it^aai Dp. «- 15 to filv o8tm np. — 17 loro corr n, — 18 d^ om M. 
— 19 oi ro tupra ts n. «-21 pr f corr B, TZTEPSIN A. tt 

^Exi va fihv ov6lav ^rmcdvovta oiteQ ixelvo ij oKeQ 
hBivo XI 6rjfialvei^ xa&^ ov oiaxrffOQelxai' o6a di fi^ ov-25 
alav 6riiialvei^ aXXa xat aXXov vttOTteniivov Xiytxai^ 
o fi)} ioxt y,ijte o:teQ ioteivo ^irjxe oiteQ inelvo n, ^v^^t- 
firiKOxa, olov xaxa xov dv&Qcistov xo Xevxov. o^ yaQ iexiv 
6 av^Q&stog ovxe ofteQ Xevxov ovxe oiteQ Xevxov xi, dXXd ^(pov 
fkSog * oiteQ yaQ ^<f)6v i6xiv 6 av&Q&^tog. o6a dh fii) ov6lav ao 
6ri\iaivei^ del naxa xivog vitOTteiiiivov 7iatrjY0Qel6&ai^ xal 
(ii) elval XI Xevxov^ o ov^ ^^Q^v xi Sv Xewcdv i6xiv. xd 
yaQ etdrj ^^afQ^ro* xeQexi6^atd xe yaQ i6xi^ Xfxl el kfxiv^ 
ovdev stQog xov Xoyov i6xiv* ol yaQ ditodel^eig steQl X(3v toi- 
ovxcav el6iv, u 

TEri el (iij i6xi xovxo xovSl rtoiixrjg xdotelvo xo^xov^ iitjdl 
itoi^xrjtog ^oioxrjg^ dSvvaxov dvxixatrjyoQei69ai dXXi^X(av 
ovx(og. dXX dXrfitkg \i\v ivdixexm elnelv^ dvxi7taxrjyoQrj6at 
d* dXrjd^cig ovk ivSeyexau ^ y&Q xot ojg ov6ia natrfyoQrfii^- 
6exai^ olov rj yivog ov fj dtacpOQd xov 7tatrjyoQ(yviiivov. xavxa b 
de deSeiTtxat oxi ovn ^6xai aiteiQa , otfr' iitl xo oidxo om istl 
x6 av(D. olov av&Q(ojtog Siitow^ xovxo fcjov, xovxo^exeQOV' 
ovSe xo ^(pov Ttat dv&Qciitov^ xovxo 61 Ttatd HaXXiov^ x(yvto 
S\ Ttat aXXov iv roi ri ^CTriv. xrpf fca^ yoQ ov6iav dita6av 5 
foriv 0Qi6ai6%ai xfpf xoiavxr/v^ xd cf diteiQa owt fyxtSie^eX" 
(^elv voovvxa. c3(Jr' ovr' i:tl x6 avco ovi iki x6 xdxco S^etQa' 
hteivr^v yaQ ovx lt6xiv 6Qi6a69ai^ rjg xd ditetQa xatrjYOQelxat. 
&g fiir Sfj yivrj dXXrjXcrv oux dvxiTtaxrjyoQrj&rj^exat' i6xai 
yaQ avio orceQ avxo xt. (rvSh fi^ rov xotov rj X(5v aXXov 10 
ovSiv^ av fii) Ttatd 6v^^efirpt6g itatrjyoQrfi^' stdvxa ydQ 
xavxa 6viipiprpte otat xatd X(3v ov6i(3v otatrjyoQetxat. aXXd 
Srj oxi oi5d' elg xo av(o aiteiQa ^xat ' i7td6xov ydQ '^atrffOQel- 
tat o av 6rjiiaivy rj itotdv xt fj ito66v xt fj xt x&v xotovxarv 
ijxd iv xy (yv6ia' xavxa Si neitiQovxat^ nai xd yivrj x(3vi5 S5 crnuilvHv fi, pr A. — 26 et 31 crjfAalv^ d, pr ^. — 27 ^rjta 
ontQ Jxetvo om Ddu, — avfA§f§/jn6ti M. — 32 o om M, — 33 te del 
Au. — eiai post yao corr u. — 34 ovd^lv D. — 36 toSs DMnp. — 
rov5e Mnp. — 38 HnBiv Mf%%Tai np. — dvxiiioirnyoqelad^ai np. 

83bl alt ^ om Af. — 2 ^^ om dn. — ioxiv D. — 4 ovrc n. — - 
6 «affcrv ^. — 7 &6x' rc n. — 8 ioxcti J)fn. — 9 uvxriyoqri^fiotxai A. 
— llovdi^yH. — 13 d^Aoy^rin, htl d. — loxat. o hLaoxav /. — Halt 
rf om D, — tert xi om ABcdfiipu. —-16 xara yivfj pr n. 

n. 8 S4 ANAATTIKSIN 

7tatrjyoQi(3v ithitiqavxai • ^ yaQ itoiov ri 7to66v J] :tQ6g n ^ 
noiovv 7] ^tdojipv rj :tov i^ ^toiL vitmutai 6\ 'Iv xaO'' Ivoq 
TtarrjyoQHO&ai ^ ama 6e ai3roiv, o6a fcij ri tert, ^ij xorij- 
j^o^^eiO^d^ai. 0i;fi^£^)jxora j^ce^ ^ari :tavta^ dXXd td iiev 

soxad'' avra, ra 6e xad'' mgor rgo^rov rai7ra 6e Jtdvxa 
xad"' vitonei^Uvov tivoq xaxYiyoQel0&ai cpa^ev^ x6 6e ^v^^c- 
^vptog ova eivai v^ozeliievov xv ov6ev yaQ XGtv xoiovxg^v ti- 
^e^ev eivai^ o ovjj ex^QOV xi ov Xeyexai o Xiyexai^ diX 
avxo aXXoiq xat aXX axta 'nau eteQOV. ovt elg to av& 

25 aQa *ev xa9'' hvog ovt elg to xaroi v^dQ^eiv Xex^Ti^etai. 
xai)"' (DV lihv yaQ Xeyetav td Ov^i^eprpioxa^ o0a Iv r^ ov- 
6ia Ixa^rov xavta 6e ovz d:teiQa. avo 6e tavtd re xdk 
td (?Vfij3a^jjxora, afi(por£Qa ovk ajteiQa. dvdyTcrj aQa elval 
ti ov ^tQmov ri TcatrjyoQeltai xal tovtov dXXo^ xal roiJro 

80 idta^&ai^ Ttal eivai rt o ovTteti ovte Tcat aXXov stQoteQOV ovxs 
ycax y.eivov dXXo itQOxeQov otaxrjyoQelxai. 

Elg ^ilv ovv XQoaog Xeyetai dito^eiieog ovtog^ fri d' 
aXXog^ el g}v ^tQOteQa dxxa xari^yoperrai, loxi xovxg)V a;ro- 
6eiiig' G)v 6' l6xiv d:t66ei^ig^ ovxe ^eXtiov eyeiv lyxGiQel 

85 jfQog ai5ra roiJ el6evai^ ovt el6evai dvev d:to6ei^eG)g. el 6\ 
t66e 6id t(Sv6e yroigijiov, td6e 61 ft^ i6^ev nrj6i piXttov 
^XOiiev ^tQog avxd xov el6ivai^ ov6e xo 6id xovxg)v yvoiQniov 
^^t(?rij^Ofi€^a. el ovv ^6ti rt ei6ivai 6i dito6ei^eG)g djtXmg 
%a\ fti) in tivm^ fiijd' i^ v:to9i6eG}g^ dvdyxrj foracJS^at rag 
p. 84 xarijyogtag rag fi£ra|v. ei ydQ fii) tferavrat, dXX* %6tiv del 
tov Xrj(p9ivtog i^tdvG)^ djtdvtorv ?arat dit66eiitg • oi(Jr' el td 
diteiQa ft^ iyypQet 6te^elv , g)v i6t\v dst66eiiig , raiV ovx 
€to(>fi£^a iJt' djto6eiieG)g. el ovv fii^di ^Artov i^o^tev ftQog 

6 avtd tov el6ivat^ ovot l6tat ov6iv iiti6xa6x^at 6i dito6ei^eG)g 
ditX^g dXX' i^ vJto&i^eG^g. 18 8* kavToSv D. — etvrcSv Au, — r/ oiii pr d. — alt ^417 om pr 
A. — 23 ov] V Uilvo n. — 24 alla ra Bunp. — 27 ^xatfr^o ABdcfMu. 
— TE om p. — T6 nal rof om n. — 29 Touro] to d. — 30 ToTaa&ai 
corr /. — ovx ftfrt M. — 31 dXXa d. — 32 T§o'ifoc rc mg n. — ov- 
Tcag p. — 33 aTTa ABM. — hTaiA BDMcfdun. — 34 oov.. .aird^c<£ifi 
om D. — ^x^i M. — 35 tow] to dM. — si] ovtB «/ n. — 36 yvmqi' 
/imv pr A. — fifl /ScJlrtov d. 

84a3 firj pr om n. — dis^sX&slv M. — 4 (irjdhv 11, pr B. — 5 avra: 
rov] avTov d, — iativ Dc. — 6 dXl' om pr A. TZTEPSIN A. SB 

Aoyiimg \jl\v ovv ix tovt(ov av xiq m(S%hv6m ittql tov 
Xtx&ivtogj dvaXvtixfSg 61 6ia tcjv6^ q^avegov (ywto\icite^ 
Qov , ort ovt inl to avG) om 6rl ro TtatG) aiteiQa ta xatrj^ 
yoQOv^itva iv6ixttai tlvai iv taXq dito6H7iti7talg i^ti&trjfiaig^ lo 
^teQl Giv 7] 67ci7l)ig iotiv, )j ^ilv yaQ dfc66n^lg ioti t(3v o6a 
vadQyji TiaQ'^ avtd tolg stQdyiia^iv. y.ad'^ -avtd 6h 6itt&g* 
oOa te yaQ iv indvoig hrvndQiH iv tfp ti ioti^ Ttal olg avtd 
iv t(p ti iotiv vndQypv6iv avtolg^ olov t^ aQid^iiip to steQit- 
rw, o vstdoyu (liv aQiQ^^ifp^ iwndQjei d' avtog 6 api-i5 
9{i6g iv t(p Xoyo} avtov , Tiai itdXiv nXrjl&og ij to 6iatQtt6v 
iv t(p X6y(p tov dQi&nov ivvndQxei. tothcw d' ov6itBQa iv- 
6ixttai antiQa tlvai , ov^' (ag to ntQittov t(yv dQi&fiov ' nd- 
Xiv yaQ av iv toi ntQitt(p aXXo ttrj^ oj iwn^Qxtv vndQ- 
Xovti' tovto 6^ tl fcri, nQ(5tov 6 aQi&fidg iwndQ^ti vndQ^ » 
XOvOlv avt(p, tl ovv (11) iv^iyttai antiQa toiccvta vndQ- 
%tiv iv t(p Ivi^ ov6^ inl ro «vgj fcrai antiQa. dXXd (iijv 
dvdyKYj yt ndvta vndQxtiv roJ nQOJt(p^ olov rcJ a^t&fiGj, 
xaxfciVoig rov c?pi9"fioi', &6t dvti6tQi(povta i6tai ^ dXX' ovx 
vntQttiv(yvta. ov6i ^rjy o6a iv tdi ti i6tiv iwndQxti , (yi}6l 86 
ravra antiQa • (yv6t yaQ av tirj OQiOa^d^cu. S6t tl td (iiv 
xorijyogorfiti^a Tia^r^ avtd ndvta Xiyttai^ tavta 61 (i^ 
antiQa^ i6taito av td inl to dvo)^ &6tt xal inl rd xorQ. 

El d' ovrca, xal ra iv t^ ntta^v 6vo oqcjv dtl nt- 
TttQaO^iiva. tl 6t tovto , 6fjXov i^6rj xai t(DV dno6tlitcjv oci ao 
dvdyTcrj dQ^dg tt tlvai^ xal (iij ndvtov tlvai dn66ti^iv^ 
ontQ &paiiiv tivag Xiytiv xat dQxdg. tl ydQ tlOiv dQxccl, 
ovtt ndvt dno6tixtd ovt tig antiQOv ol6v tt ^a6i^tiv • rd 
yaQ tlvai tovtcjv ojrorepovouv (n}6tv aXXo iotiv rj rd tlvai (ii^- 
6lv 6id6trnia a^u6(yv Ttdi d6iaiQtt(yv^ dXXd ndvta 6iaiQtxd. 86 

7 filv] T§ filv d. — nctqct M. — 8 avvrofimTfQOP (pavtqov n. — 
11 alt 17 om fi. — iati tcSv] avTrj corr n. — rmv] avtrj Bc, pr Au^ 
avtrj TcSv p, rc ^u, om DdfM. — 13 vnagxfi d. — iv...avta. pr om 
fi« — 15 o dqiOfiog ora D. — 16 ddiaiQttov pr D, diaiqitmov corrn. 

— 17 Toi;] Tfl5 Tov ABdf. — ivvnaq%kiv B. — 19 av om ABMcdpf, 
post JtfqiTTt^ ponit D. — iv om Dn. — alXq» M. — ivvnaqxovTi n. 

— 20 nqmTOti D, pr n. — ivvnaqxovaiv n. — 22 iv om p. — iv t(S 
corr n. — 26 oaa corr n. — 28 iotaivto Bti, fort pr n, roroTO Mf — 
av Ttt rc n. — pr t6 pr om c. — tcc xaTca D. — 29 Sl TOVTto M. — 
30 ntnqayfiiva M. — 31 r« om Dd. — 32 q>afiiv n. — xot* corr c, 
«ofl Tceg AM, fort pr B, xaTa Taff du. *— 33 dnoBtinittxa. M, — 34 ov- 
^hv D. — stvai. TovtoDV firfilv Dn, sed n fitidsv. — 35 diatqttov A. 

3* 36 ANAATTIKSIN 

t(S yag ivtog i^i^dXXeC^aL oqov^ dXH ov t(p itQoOXfm-' 
piveO&ai^ dfCoSeUwtaL ro dito8ei7iPiiiiBVOV. Sct el tovt^ elq 
asteiQOV ivdixetat livai^ ivSiyoit av dvo OQmv aiteiQa (te- 
ta^ elvai ^iiCa. dXXd tovt ddvvatov^ el i6tavtai alna" 

b trjyoQiai istl to avG) xal ro xcfro. ott 61 vdtavtai^ dideir- 
Tttai XoyiTC&g {ilv stQoteQov, dvaXvtix(5g 8h vvv, 
23 jdedeiy^iivcjv 61 tomtDV (paveQOv ort, idv tt to af&co 
6v6lv vjtaQxig^ olov to A t^ te F xal rol ^, (ti) xarq- 

6 yoQ(wniv(yv ^atiQOv %axd ^atiQov , ^ {iijdafioSg ^ (ii) xarcJ 
navtog^ otv ovx del xara otoivov ti vJtaQ^ei. ohv t(ji Ido- 
eneXel xal rol 67U)cXrjV(p to 6vOlv oQ&alg foag ^eiv xatd 
xoivov ti 'ditaQxei' y yaQ ^xfjtid w, v^tdQxei^ xal oi^jf 
^ eteQOv. tovto d* ovtc del ovrcog ^ei. foroj yaQ ro B xa9^ 

10 o ro A roj jTz/ v^tdQxev. 6iQX(rv toivw otv xal ro B t(S 
r xal ^ Ttat dXXo Ttoivov^ Ttdnelvo xad"' eteQOV^ &6te 6vo 
OQGyv (lera^ diteiQOi av i\iitiittoiev oqoi. dXX^ d6iJvatov. 
Ttatd ^ilv toivvv Ttoivov ti vitdQxeiv ot5x dvdyotrj del t6 
cevto :tXeio6iv^ iiteineQ %6tai d^e6a 6ia6tiju(xta. iv (i^v- 

16 rot t(p avt(j} yivei otal i% t(Sv at'rc5v arofCGW avayxi^ toi)g 
OQOvg elvai , etiteQ ttSv Tta&^ avto vstaQyovtcw iotai ro xot- 
v6v • ov yoQ tjv i^ dXXov yivovg elg aXXo 6iapfjvai td dfct* 
xvv^ieva. 

^aveQdv 61 xal ori', orav t6 A t(j} B vitdQXQ^ d 

80 {i\v i6ti ti iii6ov , ^6tt 6eliai oti to At(5 B vitaQxet* xol 
(Jrot^ala rourov i6tl tavta xal to6tivd'^ o6a fii6a i6tiv • ci 
yaQ aiie6ot :tQ0ta6eig 6toixeia^ rj :tS6ai tj al ota&oXov. ei 
61 (ii^ i6tiv^ ovxiti foriv dn66ei^ig^ dXX' iq istl tdg aQxdg 
666g (xvtYi i6tiv. o^ouDg 6\ xal el t6 At(p B (e^ vadQxei^ 

86 ei {lev forir tj fii6ov rj itQoteQOV oj (wx v^dQxei^ ^6tiv ditO" 
det|ig, ei 6h ((ij, ovTt StTn^, aAA' ctQ^^ij, xal (Troi^^Eta ro(Tai>r' 36 TO yaq M. — ov ro d, fort pr B, ovroo M. — 37 dnodsdH- 
yfiivov fip. — rovr*] t' iW. — 38 dizsvai pr n, ivdixoivt d. — /ii'«« 
corr n. — ansigot ta fABta^v Dnp. 

84bl %al inl t6 D. — ZataTai M. — 5 d^ettigov nata rc n. — 
6 asl rc n. — 8 jy . • . vnaqx^'' ^c mg n. — tf^iffiorri BMti. — otijp jy] 
ovxl B, — 9 hxdtsgov pr n. — 11 nal ttp 8 D. — Kauslvo om pr D. — 
12 0^01 . . . fihv rc mg n. — 14 /liaa Ef, pr u, afisaa ta Dn. — 16 a^ 
Ta fiM/u. — 17 Ta] xora ra B, xal ra u. — ^ ti] t6 D. — 22 al 
om n. — e/ corr n. — 25 Ioti t« ^ n. TZTEPSIN A. n 

iOtlv o6oi OQOi * al yaQ wikov ftQOtic^iq d^nai rijg cato- 
8slie(6g d6w. xal ScstiQ iviai oQxal d6iv dvaxodHxtoi^ oti 
fon Tode toSi xal 'd^aQjti t68s t^Sl^ ovtto xal oti ot^ Ibn 
t68e to8l ov8^ vitaQxn t6de t<pSl^ S6&^ al fihf elval ti^ al ao 
6\ (ti) elval ti i6ovxai aQxaL otav dl 8iy Set^ai, , Xtjmiov 
o tovB TiQ&cov %atrffOQHtai. ^m to F^ Ttal tovtov Ofco/cig 
ro A. oial ovta^g crel ^aSl^ovti oni8inot i^crtiQm stQ6ta6ig 
ad8* vitaQxov Xa^i^dvttai tov A iv t^ decxm^ca, dXX* del 
to fU6ov xvTtvovttn , &og d8ialQtta yivricai xal &. It6%i 6' is 
&, orai^ a^eOov yivrjtai Ttal {jkla 3tQ6ta6ig ditXSg tIJ ofie- 
6og. xal S6itiQ iv toig aXXoig ij ap^i) aitXovv^ tovto^ 
ov tavto stavtaxov^ dXX* iv pdQti ^ iiva^ iv 81 {liXet 
8le6ig^ aXXo 8* iv aXX(p^ ovtog iv 6vXXoYi6n(p to hf 
7tQOta6ig afu6og^ iv d' ajto8el^ei %a\ isti^tr^^k^Q 6 vovg. iv p. 
nlv ovv toig SeiTCtiTtoig 6vXXoyi6y,olg tov vjtoQxovtog ov8lv I|gi 
abttei^ iv 8\ tolg ^teQfjfviTtoig , &9'a fi^ o 8el vndQxeiv^ 
ov8hv toikov ?f(o nl:ttei , olov el to At(p B 8id tov F (iij. 
el yaQ t(S (liv B ^avtl to F^ tfp 81 F (iijderl ro A^ std- 5 
Xiv av 8iy otL t(S r t6 A ov8evl vndQxei^ \Li6ov Xifpttiov 
tov A xal r^ %al otnrG)^ del stOQev6ttai. idv 81 8iy dei|ai 
oti td ^ t(ji E ovx vitdQxei t(p ro JT t^J yhf A itavxi 
vix.d^eiv^ roi 8\ E (iijdei^l 7] (ii} itavtl^ tov E oi&8iito^ ?|ai 
Jte6eltai' tovto 6' ^Orli^ ^ ov 8el vitdQxeiv. in\ 8\tovtQltovvi^ 
tQ6nov , ovre d(p ov 8el ovte S 8el 6teQi}6ai oni8iitoff^ l|ai 
Pa8ielt(xi. 

Oi)6rig ^ d:to8el^e(og rijg ^ikv 7caf^6Xov tijg 8\ xatdt^ 
niQog^ 7ta\ t^g ^ikv otatrffOQiTtrjg trjg 8\ 6teQrjtixrjg^ dn€pi- 
OjSijreirai itotiQa fieXtlcyv' &g ^ avtoig 7ta\ steQl tiqg o^o- 16 27 iarlv om A, — oaoi ol 090« D, pr /. — tovtip 3f . — 28 xal 
...hlait om II, rc sopra vs B. — 29 nal vn.] ov^ 'dn. pr D. — 
30 ttpil (f, pr fi, Tco^e corr e. — ov% B. — 31 d^ pr om fm. — dij; ti 
^e(|ai /. — 33 a] ^ fi. — Betdiiatt ABcMu corr n, sed Bu pancto po- 
sito non Teram esse hanc jectionero si^nificant, Paditov ^ pr n. — • 
34 vnaQxot hi X, d. — 35 fv et d' iv corr n. — 36 ual pr om n. — 
38 ro avto A, — 39 dt..eais n. 

85al d om n. — 3 post dsi rc add ft,ri B. — 4 ov^\v D, — ^ fiif 
rc tif /ifi 'j D. — 5 T^i] Td df pr ABDMu. — tip y d^ pr Au. — rfl 
To dif, pr B, — fifi^Bvl D, — Tol ry d, pr B. — 6 th yjtf d, — 
T noqiv%tai pr n. — Sh om n. — ol f*^ W37 pr d. — ST^Tyyprd. — 
to rc n. — Tflo corr n. — 9 vndqxn d. — t£] t^ pr B. — ^ ^17 
mst/ rc n. -^ 10 ov rc n. — 11 Si^ pr n. — 15 %Mql om li. ANAATTIKSIN 

deiTtvvvcu, Xeyonivrig %al trjg slg ro ddvvatov dyoiiorjg djto- 
del^eiog. ^q&xov (i^ ovv litiOxt^diitd^tt iteQl t^g Ttad^dXov 
Tcal ri^g xora iiiQog* drjXoi^aweg 61 tovto^ oial jteQl t^g 
deixvvvai Xeyonivrig xal tf^g eig to dSvvatov et^tonev. 
80 /lo^eie [Lev ovv t&x av ti6iv (odt 6%oJtovOiv i) xara 
^iQog elvai PeXtiov. et yaQ xad*' rjv ^iaXXov iiti6taiie^a 
ditddei^iv fieXtloiV dstodei^ig (aiJrij yaQ a^eri} daodei^eog^^ 
fiaXXov 6* iiti^tdiied^a fxaOrov, orai' avro eid(S^ev %a^ 
avto 7) otav %ax dXXo^ olov tov hovOlxov IioQi6%ov^ otop 

85 ort o KoQi^%og ^ov6tx6g rj otav oti avd^QtD^og ftov0cxog * 
6(iOt€9$ Sl xal istl t(Sv aXXov tq Se %a&^6Xov oti aXXo^ avx 
otiavt6 tetvyrqKev iitiSeiotw6iv^ olov oti t6 i6o6xeXegovxoti 
l6o6Ke^g dXX^ oti tQiy&vov^ i) Sh ^atd ^iQog oti avto' ei 
Srj peXticjv iihv iq Ttad'^ avto, totavtr] S^ ij Ttatd ^iiQog trjg 

90 TtaO^^Xov ^iaXXov^ ital ^eXticDV av i) xara ^iiQog ditoSet^ig 
etrj. %ti ei ro (lev v,a^6Xov {ir] l6ti ri ^rapa ra xa9'' exaora, 
ij d* dit6Set^tg S6iav iiiitotei elvai rt roiTro TtaO^ o ditoSei- 
7tw6t^ %ai tiva qw6tv vitaQietv iv totg ov6t tavtrjv^ olov 
tQtyGivov ^aQa td tivd otai ^y^ijaatog itaQa td ttvd y,a\ 

86 dQtO^iLOV itaQa tovg ttvdg dQt^^iovg^ ^eXtt&v 6* q :teQl ov- 
tog ^ (ii) ovtog otal St ijv fii) a^rari^d^ij^erat J] St ijv^ ^6ti, 
6' ij ^ilv TtaO^^Xov toiavtri (jtQoiovtegyaQ Seiotvvov^iv^ S6steQ 
steQl tov dvd X6yov^ olov ott o dv y rt totovtov eOtat dt*d 
Xoyov^ o ovte YQa^iiirj ovt dQt&ii6g ovte 6teQe6v ovt ijti- 

hJteSov^ dXXd JtaQa tavtd ri) ei ovv Kad^6Xov ^iev ^dXXov 
avtrj^ iteQi ovtog S' rjctov ti^g Ttatd ^iQog xai i^titoiel S6^av 
"^evSij^ XeiQ03V dv etrj rj otad^oXov rijg xara iiiQog. 

'^HftQotov ^lv ovShv y,dXXov i:tltovotal&6Xov rjtovTtatd 

6 iiiQog dteQog X6yog i6tiv ; ei yaQ ro Sv6\v OQ^alg vitaQiei, 
\tri y i6o67teXig dXX^ y tQiycsvov , o eiScig ott l6o67ieXhg ijr- 17 iniaxsipofis^a n. — 20 ^ BbI M. — rj d. — 21 pslTimv dno- 
dtt^ig. ti D. — fiali6Ta D. — 22 dnoSfiiiv om D, — dnoSfi^ig pel- 
rimv D. — 23 tdm/ifv AMd. — 25 pr or« om n. — 26 9\] Stl M. — 
26 et 28 ^J sl ARMd. — aUo dXX* ovx f. — 27 ovx oti iaoajiBlhTC 
mg fi. — 29 81 M. — fiiXriov pr n. — ij 8\ xara pr n. — rijg,.. 
fiiqog om M. — 31 Ir* o ti n. — 32 TO«ovro d. — 33 roiavri^v/.— 
34 ra bis om n. — 38 ro ava pr n. — ofov . . . Xoyov om M. — o om 
Dn, — ri om /. — 39 o om n. 

65b2 Tial bI noisl n. — 3 17 om ^. — 4 ovdh A^ ov9^ Z>, ovd* av d, 
— 5 arsqog pr om n. — 6 j pr om n. — olt jj corr n. TZTEPSIN A. tO 

xiyv oldtv y avt6 rj o tld(og oti tQlyfovov. oX(og T€, d ^ikv fii} 
ovTog y tQlywvov elta deiTtwCiVy aiht Sv eCri d^tddei^ig, d dh 
ovtog^ 6 eldcjg exa6tov y &ia6tovvstaQxemdXXovol6ev. el drj 
to tQiyGyvov istl srXiov iOtl^ xcrl 6 avtog Xoyog^ Ttal (ii) xa^' lo 
o^uovxyiiiav to tQiycyvov^ xol vitaQxei itavtl tQiy&vfp to dvo^ 
ovx av to tQly&vov |} l^oiiTteXig^ dXXa ro l6o6%eX\g y tQlyGh- 
vov^ Pxpi toiavtag tdg yfovlag. Scte 6 xa&oXov eld&g fiaA- 
Xov olSev y vxaQxei rj to xcrra niQog. peXtlcrv aQa rj nad^d- 
Xov ri^g xata iiiQog. Irt el iilv etrj tcg Xdyog elg xol (i^ 15 
ofiGrvv^ia to %a^6Xov^ etrj av ovdhv r/ttov ivicrv t(3v xcrrct 
fiiQog^ dXXd Ttal iiaXXcyv^ o6ip td atf^aQta Iv ixeivoig 
isti^ td Sh xora \iiQog (pd^aQtd fiaXX(yv. Irt te ovdenia 
dvdyxrj v:toXa^pdveiv rt fivai tovto staQa tavta^ oti %v dij- 
Xoi^ oiydev iiaXXov rj i:tl taiv dXXcrv^ o6a fi^ tl 6rjuaivei90 
diX rj stoiov fj stQdg ti rj itoielv. el 6\ aQa^ ov^ ij ditodei- 
^g cdtia dXX* 6 cfxovcov. 

^Eti el ij djtddeiiig jiiv i6ti 6tyXXoyi6ii6g deixtixog al^ 
tiag xal toiJ Sid t/, to xa9"o>lot» d* altiGJiTeQOv ' (j) yaQ xaO** 
avto vstaQxei tt, toi^to aiJro avrcj aSciov' to 6h Tca^dXov» 
itQ(xh:(yv aitiov aQa to xa^d^oilov. &6te xal ij ditdSei^ig fieX- 
ti(DV' fidXXov ydQ tov alti(yv xal tou 8id ti i6ttv. hi (cix9^ 
toi5tov ^rjtov^ev to dta t/, xal tdtc olo^ie^a elSivai^ otccv 
(ii) y oti ti aXXo tovto rj yivditevov rj ov tiXog yaQ xal 
aiQagto i^xatov rj6rj ovtog i6tiv. olov tivog eveTta rjX&ev^do 
oitc^gXd^y tdoyvQiov^ tovto 8\ ojtcog d^od^ o S(petXe^ tovto 
8\ oitcDg firj d8t7trj6y' xal ovtog iovteg^ otav ^irjTtiti 8i 
aXXo (iijd' aXX(rv eveota^ Sid tovto cog tiXog (paniv iX- 
i^etv Ttal elvai Ttal yive6&ai^ otal t6te el8ivai ^idXt^ta 8id ti 
rjXd^ev. el Srj 6noi(x)g ^ei inl sta6(3v t(5v alti(Sv xal t(Sv 8id 85 

7 17J e^ D, ^ Af , om fi. — 8 stri i) anodti^ig ABduM^ pr c. — 
10 ro om d. — nXnov D. — II vndQVov D. — ante ro del un vb n. 

— dio D, — 12 pr ^] Bfji Bf 17 pr c, ^ M. — 13 fjjft dM, — mcte 
tl 6 D, — 14 o To xcrra /. — 15 f/Ip om ABMcdu. — fiij fort pr om u. 

— 16^^17 t av ABcdupfM. — ovd^lv D. — 17 00« d. — 19 vnoXcifApa^ 
VH d. — 20 ovd^lv D, ovdlv yccq rc A. — ofa D. — arjfiaivjj pr A, 

— 21 pr ^ om A, -^ si om A, — ij om df. — 24 ro om D. — awro 
«wrfl5] avtb avtal A, crvrcs iiM, havtm p. — 27 xal t6 d. — 29 aXXo 

^ tovto np. — rovrc? D. — 31 ro agyvqiov Df. — dnoS^ oqtslXmv 90 Df, 
^ ip corr Au, abi locas pluribus. — 32 9* om pr n. — 34 pr xat] xaln. 

— litt re inrdre rc add n. — fjLaUOTa dioi corr tf. — dii iXd^siv D. — 
35 alt tfSv om D. 40 ANAATTIKSIN 

r/, istl Sl t(3v o6a atna oinrog &g ov ?ptKa aStfog fofuif 
(laXuSta^ Ttal iitl tSv aXXcsv aqa t6te ii.dXi6ta fofcei^, otop 
(irpciti vstaQXlj tovto oti aXXo. otav fclr ovv Yivd^Tuoi/tiv 
oti tittaQ6iv al I|g) idai, ott l6o67ieXig^ hi Xelitetai 8ia 
P.86t/ ro i6o67teXig^ oti tglyovov^ xal tovto, oti 6x^^ia ei5- 
QvyQaimov, bI 81 tovto iiriKiti 8i6tL aXXo^ rore fAdXt6ta 
fyiuv, xal Ttad^oXov 8h t6te * )} ota^dXov aQa fieXtl&v. iti 
o6(p av fiaXXov Ttatd y,iQog ^, elg td aiteiQa i^istlittei^ tj 

b81 ota&dXov elg ro ditXovv xal ro itiQag. S5u d\ |} {ihf 
a:teiQa^ oiht iiti6tijcd^ y 81 neitiQavtai^ iiti6tY[td. y aQa xa- 
Q^oXov^ lidXXov ini6tr{td rj y %axd \kiQog. dito^eiTttd aQa 
(laXXov td %a\^6Xov. t&v d' dito8ei%t&v {laXXov ^iaXXov 
dit68ei^ig * afia ydQ ^idXXov td stQ^g tu ^eXtltov aQa rj ota- 

10 ^oXoi;, istelsteQ otal ^idXXov dit68eiiig, Iri el alQetcniQa ota9'* 
rjv tovto otal aXXo rj Tta&^ rjv tovto ii6vov ol8ev ' 6 81 tiqv 
na&^Xov ^ajf ol8e otal to otatd ^iQog^ ovtog 81 to xtxd-o- 
Xov odx ol8ev. S6te otav ovtmg alQetGniQa eirj. hi 8\ (DJe. 
ro ydQ naO^^Xov (/l&XXov 8ei%vvvai i6t\ ro 8id ^i6ov 8ei- 

iBTtvvvaL iyyvtiQG) ovtog rijg ^QXV^* iyyvtdtG} 8t to Sfee- 
6ov' tovto d* dQyjq. el ovv fj i| dqiYig ti^g fii) i^ dQ%^g^ 
1} iidXXov i^ dQX^g t^g rjctov dTtQi^e^tiQa dit68ei^ig. Ibrt 
81 toiavtrj rj TtaO^^Xov iiaXXov • xQelttcjv aQ dv etrj i} xa- 
Q^Xov. olov el idet d:to8ei^ai ro A otatd tov d • \ii6a td 

ao i^f (DV jBjT* dvmiQG) 8rj to B, S6te rj 8id tovvov Tta&^Xov 
lidXXov. 

^AXXd tcSv i^kv elQrnjLivGiV &ca Xoyi%d l6tt' ndXi45ta 
81 ^rjXov otL rj yM^^Xov otvQiGniiQa^ ort t(3v stQOtd6eG)v tY[V 
^\v ^QOtiQav ^ovteg t6\iev 3tG)g otal tiqv 'd^tiQav Ttal ^o^iev 

86 8wdy,ei^ olov et tvg oUev otv stdv tQlyGrvov 8v6lv OQd^alg^ 36 ooff] cSantQ ADMd, — 38 fihv om A. 

86al TO om D. — 2 8t alXo ti np, — rore om D. — 3 tov Ti 
pr 11. — 4 oaa ftaXXov n. — va om D. — 5 et 6 ^ corr n. — 6 im- 
CvriTa ra dnodsitiTa IJ D, — fj . . . imotrjTa rc rog n. — 7 17] dl M. 
— 8 tmv dnodsinrciv 6i D. — alt /laXXov] )J np, om ABDMdcfa. — 10 xtfl 
om ABdu. — fidXXov rj dnod. ABMcdu. — si om DM, — 11 xa^* ijv 
TOVTo] uttl pr fi. — T^f] t6 ABdM, — 12 alt t6] triv np. — ITiJ.pr 
^, ^ (f, pr B. — rj... dgxfjs pr om n. — dnoSsi^ls icriv. ItfTt D, — 
18 xoeiTToy p. — ag' om eodiees. — 19 8sl B. — 20 d^ /, d* 37 D. — 
17] 8/ AMucd, pr B. — 23 ot« ttSv'] inl D. — 24 fihv] fihv ydg Dn. — 
l^oyro^ d. — 25 Svo D. T2TEPSIN A. 41 

oldi it&g xal ro Ufo&neikg ati &6o S^fQ^cXg^ dwd^ui^ xiel 
^l iirj olde To i6o6xei^g Sn tQlyGxvov' 6 Sk tavrrpf ijiwv 
v^v stQ6ta6iv To xa&dXov ovda^i&g oldev^ oike dwa^et ovi^ 
heqyela. xol ij fih^ xad^ciAov wjjtj^ , ij d^ xora fii^og ffg 
ai!6^rj6iv teXevt^. so 

'^Ori (ih^ ovv 1} xff&(}Aoi; ^eXtiov trjg %axa neQog^ ro- 25 
(JaiJd^^iJjitvc^^jcJd^cD* otid^^qdeixtixiqtTJg^teQrittit^g^ ivtevd^ev 
drjXov. kft(o yag avtrj ij djc66ei^tg peXtiGrv tSv aXXarv 
tiSv avt(3v vjeaQX^vtov , ij ii iXartdvGrv cdtrjiuitGrv fj vXo- 
&i6eG3V rl stQOta6eGyv. el yoQ yv&Qtiioi 6fio/og, ro ^^airov is 
yvSvai did tovtGrv vitdQ^et * rouro d' al^ercikc^^ot^. A($;/og d^ 
ri^g ^(ora^eog, Srt fieXttGrv i) ^^ iXavtovGrv , xa&ciAoi; ode * 
c^ j^a^ 6(iOtog cfi} ro ^^vo^^tfia ctvat ra fi^i^a, ra SlstQ^- 
teQa yvG)QtitGiteQa^ S^ro ij fih^ dta ft^i^ov djt6Set^tg t&v 
BFJ ott td A t(ji E vitdQxet^ ij 61 dtd t(3v ZH ortb 
ro A ro E. ofto/og di) ^et ro ort to A t(p J viidQ%et 
xai t& A t^ E. ro d' ort ro -4 t(j} J stQoteQov xal ywii- 
(^tfiGire^^ov ij ort ro ^j r^ £ * dta ya(^ tovtov htelvo djto- 
Sebiwtat^ stt6t6teQ(yv dl to 6t (w. xol ij dta roy ^Jlar- 6 
t6vc3V aQa djt66et^ig fieXtlGiV t(3v oXXgtv t&v avt(3v 'dnccQr- 
j[6vt(DV. diupoteQat ylv ovv 6td te oq(dv tQt(3v xal HQottd" 
6e(av 6vo 6elxvwtcUj dXX* ij' nlv elval rt Aafi/3avet, ij 6\ 
xal etrat xal ft^ elval rt* 6td itXetovGrv oqc^ &6te %elQGrv. 

"Ett i:tet6rj 6i6etxtat ort d6vvat(yv d^KfHytiQayv ov6(3v lo 
6teQr[tt%Sv t(3v itQOtd6eG3V yevio&at 6vXXoYt6^6vj dXXd tiqv 
fiiv 6et totavtrpf elvat^^ trpf 6* Srt 'U^a^et, 6rt stQog tovt^ 
det r6de Aa^etV. rag fth^ yaQ xatrjyoQtxdg av^ccvoiiivrjg t^g 
dito6elie(og dvayxatov yive69at nXelovg^ tdg 6\ OteQrjttxdg 
d6vvaxov nXelovg elvat ^udg iv astavtt 6vXXoYt6^(3. ^to is 
yaQ iirj6evl vjtoQxov ro A itf o6(av ro JB, roi 6\ rvitdQ- 
%ov stavtl to B. av dij 6^ itdXtv av^etv a^i(p(ytiQag tdg 
itQotd6etg, ni6ov ^fijSAijrior. rot; ftev AB ^t(o ro ^, roi) 61 
BPto E. ro fi^v d^ £ (paveQov ott xatrffOQtx6v , to 61 A 

33 ?0Tffi D. — 34 fxvx&v om n. — 36 vna.^%ti np, — 37 mdt'\ oda 
Dup, 8i ABMcdfu, — 39 tdiv\ rijg Bdu, pr jie. 

86b2 6(iofciiq...T<p b] vnagxti D, — 6\ ABDMcufd. — fjriy n. — 
^aqxu ., .ta 8 om A, — 4 Imhvo dsUvvtai d. — 8 deUwtai n. — 
11 tmv om D, — ylvtdf^ai nM, — 18 9%i\ 9fi n. — 14 ytvMa$ d. 
~ 16 (ifi^avl D. — 17 t£ pr B. — 8^ corr e, 81 p, 8^1 ABduM. 90 %w fik^ B xetfffOQix6vj itQog ilm A wg 6tBQrimiop xcSrcei. 
to fihf fccQ A stixwog tov B, ro i\ A ovdw) deZ twp d 
vn&QTftw. ylv^ai ovv \Lla (^f^ijTixi} ftQ6ta6ig [i} t6AJ\. £ 
d' a^fhog tQ6ftog nal istl tSv itiQwv OvXXoyiOymf. del yaQ 
TO \iiOov t&v xatrjyoQix(3v OQcav xatYjYOQindv iai diNp&veQa* 

u tov &l 6teQr[vixov istl^ateQa&teQijttxov dvayitmov tlvai^S^ 
avvrj \iia totctvtrj yiveta% stQitaOig^ al & aXkai natrjyo- 
Qvnal, d diq Y^voQ^iciteQOv Si ov delxwtai xol niOtdteQOVj 
debtwtai d' ij ^lv CteQrjftVKrj Sia tiqg natrffOQix^g^ autrj d\ 
di* heivrig oJ Seixwtai^ itQOtiQa %al yvfOQiftcrtiQa ov6a 

80 xol itiGtotiQa ^Xticjv av cfi}. hi el dQX^ CvXXoyiOiiov ^ 
xa^dXov 3tQ6ta6ig afieOog^ fon 6* kv y^ t^ detxtiTfj xor' 
tcupatiTti] iv 6h ty OteQrpnny daofpattxfj i} Ttad^iXov stQ^ 
ta6igy ^ dl otatatpatiTtrl tiqg dnofpattxiqg itQOtiQa xoi 
yv&QmLiseteQa* iia yaQ tip xatcupa6iv ij dst6<pa6ig yvf&^ 

MQHiogj xa\ itQotiQa ^ xaxaxpaOtgy &6iteQ xol ir^ ^vai 
tov {i^ elvat' S6te PeXticiv ij dQ%¥J t^ detxttxrjg ^ v^ 
6teQrivtxqg* ij 61 fieXtioOtv dQxcug XQonftivrj ^eXtlatv. &* 
dQXoetSe6tiQa' avev yoQ rijg detxvvov6rigofdy f6tw i) <JTfr- 
Qrpnxri. 
p. 87 ^Eitel d' ri xatrffOQtx^q tr^ ^teQrptxrjg ^eXticrVj SiqJUrv 
26 ott xai t^g elg ro ddvvatov dyoi}6rjg. del 6' eldivat tig i} 
dtaq>OQa cnh&v. I<5tq) Srj to A \iriSevl vJtaQXpv t(ji By t^ 
Sir to B ftavti' dvdyxrj Sq t(j) P ^trjSevl vJt&Qyetv ro A. 

6 oSro \l\v ovv XrjtpQ^ivtcw Setxttx^ ^ OteQTjfttx^ av e(rj dstiSet^tg 
ott to A t(S r ovx vitoQxet. rj d* eig to dSihatov gmJ* 
%iet. ei Siot Sel^at ott to A t^ B ovx vJtaQXBt^ Xrpttiov 
vitaQxetVy xal t6 B rc5 F, «(Jra 6v^^aivet to A t(ji F 
vndQxeiv. tovto d' &5r(D yvdQtiiov xai 6^oXoyoviiev(rv Sr* 

10 dSvvat(yv. ovx aQa ol6v te toA t(p B vJtaQxetv. el o^v to 
Btoir oitoXoyettat vitdQX^tv^ to A r^J B dSvvaxov vJtaQ- 
Xetv. ol \l\v ovv OQOt 0(eo/6}g rarrorroi, StcxpiQet S\ t6 
6iiotiQa av y yvoQtitGrtiQa ij stQota^tg i] ^teQrfvtxrj , Jt6teQ0V 

20 fi\v om D. — ag om Pn. — 21 ovdevl 1>. — 22 1} corr B. 
— 23 «fl] $fct n. — 24 tAv fiFV %tmjYoqtx(ov D. — in afjiq^tff^a 
corr fi. — 27 yvmQtfiov d. — ^io ABu. — o DMdpf, pr cn. r— 89ovtfa 
xttl yvmq. d, — 31 xaraq^imxj} . . . na^oXov rcu, ubi pr paaciora. — 
38 tm et 1} om 1>. 

87a3 v^rafx^'*^ d, ^ 4 dri om d, — Tiny Acudfnp, — itritttivX D. 
~ ^naqxH d. ^ 5 etfj ii duod. n. — 6 pr to] v^ M. — S§dltfn. TZTEPStN J. 48 

an ta A %^ B ot^ vstanxeh ^ Sn ti A t(p F. Stap (i^ 
ovv y to cvfaUfaanLa yvfOQijiciteiiov otti ovx ^tiv^ '^ elg to is 
JMvatov fmittti iat6dei^ig^ Stav d* ^ iv ttp CvXXoyiO^io}^ 
^ daodHTmxi^. qnhet dh itdOtiQa tj oTt to A t(S B rl oti 
toA t^ r. stQotiQa yoQ hxi tov Otf{kirtQa0^axoq ^ l^ &v 
to 6v{/aiQaafLa. Ibn Sk to \i\v A tiji F ftij vnaQ%Hv 6vfi^ 
MiQaOfia^ to 81 A t(p B ^ oi to OvfiniQa6fut. oi^ yaQVi 
iiCVfL^aivH avaiQiUfi^al rt, Torro OxyiiJtiQaO^ta i6tiv^ ixnva 
ik ii CDT. aXXa TO fih^ i^ ov OvXXoyUSikog ioxiv o av 
mtoq ixKi S&t^ if oXov itQdg ftiQog rj ftiQog stQog oXov ^hv^ 
td i^ to AF %al AB itQotaOttg ovx IxovOiv ovt& stQog 
aXXijXag. d ow ij ix yv&QijicniQGtv xod itQOtiQOfV xQHttcyv<y S6 
fUi ^f afifpitBQai ix tov fii) elval ri itiOtcU^ aXX* i) filv 
h ^QOtiQOV ]} 6* i^ 'itftiQOVj fieXtloyv aitX^ av klrj tiqg 
f2g ro «diVorov ij cTrtQijrixi} ait6dHiig^ &6tt xal i} tavtqg 
(kXtlm i) xirrij^/o^ixi) dfjXov ovt xal tfjg dg ro ddvvatov 
hti fiiXtiwp. m 

'AxQifkOtiQa (f i^Kfn^uq iitiOtijufig xa\ itQOxiQa ^ re 27 
roi; oti xa\ iiiti ij cn^i} , dXXa fii} XGHi^g tov ori xf^ tov 
dtoxtj xa\ ij fc^ xad'* vitoxHuivov x^g xaO'* vitoxHfiivov^ 
olov dQtd^utpaxiq oQfiovtxrjg^ xa\ ij i^iXartoviav x^g ixjtQoO- 
9i6HDg^ olov fHDfiexQiag ce^ed^fiijrixi}. XiYca 6* ix itQ069i- ts 
OHog, olov novag ovola ad^ixog^ <^rt/(iij 61 ovola 9tt6g' tav- 
trp ix itQo69i6iC^. 

Mla d* ijtt6ti^firj i6x]v rj ivog yivovg^ o6a ix x(3v itQd-^ 28 
tm ^vyxHtai xai fiiQrj i6x)v ij itad^rj xovx&v xad'* avxd. ixiQa 
f isti6tj^liri i6t\v itiQag^ o6(ov al dQxai yLiffi ix t^ av- 
t&v fii}d'' iteQai ix tdv itiQcyv. tovtov 61 Oyiuhov^ oxav elg b 
rir dvax66Hxta (X9y* 6h fOQ adtd tv t(p avx^ yivet iU 
,^.,, .ff,., ^, ^^ jroi^itfrov M. — -- -.- — _. 

S5 tqq «^odfaroo; npAf ter. — S6 d^ ^oyag ovff/a fi. — aOfrog fort 

pr «. — 38 T(0F om /. — 39 iielv D. — 40 d* om n. — oeov M, 
pr J. 

87bl frc^a jid, htiqa «, Moai (h. e. Mg^^ oorr B pr maBa, «2 
itigai p/. — ante hi del ralt fufvf «. 44 ANAATTIKSIN 

vai tolg dstodeSBi/yfUvovg. 6fi^^HOV Sh xol tovtov^ otav ta 
SHXvi^ieva St avtAv h ta!tit& yivH G)6t xal 6vYytirq* 

29 nXelovg d* dstoSel^Hg elvai tov avtov iyxoxfH ov ndvop 
6 ht tijg avt^g 0v6toixi€cg XaiiPavovtt fi^ ro 6wtxlg {Lhsov^ 

olov twv AB to r otal A %ai Z , dXka xal ^ hk^aq. oloy 
St^TQ TO A ^a^akXttv^ to S bf cl A %tvH6%at^ ro Sk JS 
^d€0&at, xal naktv to H T^Qeitl^t69at. dXrfiig ovv xol toJ 

10 rou JB xol To ^ Toi; ^ TtatrjyoQHV* 6 yaQ iqSd^evog TctVHtai 
Ttal To ntvov\itvov [Uxa^aXXH. itdXtv to A tov H xol to H 
tov B dXrj&lg naxrffOQHv* nag yaQ 6 i^ddfievog ij^efit^ftai 
xal YiQtyLi^of/ievog nttapdXXet. S6tB St itiQ(av iie6(av xol 
oJx Itc r jjg avtrjg 6v6totyiag 6 6vXXoyt6{k6g. ov fii)v &6th yLr^- 

isSiteQov xatd itriSetiQov Xiye6&at t(av iii6(av* dvdyxrj yoQ 
TGi at^TGj ttvl ctfigxD vitdQxetv. IniXixi^^a^^at S\ xal Std 
t(3v dXXayv 6%ri{kdx(av^ oOax&g IvSixetat tov avt(yv yevio&ca, 
6vXXoyt6y,6v. 

30 Tov S^ dito tvxrjg owt %6ttv ijtt^tTJ^trj St dstoSei^eog. 
90 OUT6 yaQ cjg dvaynaiov ovd"* (og Isti to itoXv to dsto tvxrig 

i6ttVj dXXd To itaQa t(xvta ytvoitevov^ rj d* dstoSet^tg 9a- 
tiQOV tovtaav. nag yaQ 6vXXoyi6\/L6g ^ St dvayxalarv ij 
Std t^v (Dg inl to noXv stQotd^ecav * xal el ftk^ ai itQcnd" 
6eig dvaynalat^ nai to 0t;fi^^Qa<^fia dvayxawv^ el S' csg 
25 inl To stoXv^ xal to 6vfiniQa6iia tot(wtov. &6t eito dito 
tvyrjg ftrJO"' cjg inl to jtoXv nrjt dvayxalov^ orx av cfij 
arrot; dnoSei^ig. 

31 OvSl St alo&iq^eag fowv inl6ta6Q'at. el yaQ xal ^iv 
ij aiod-rj^igtov totovSe xal fiij t(yvSittvog^ dXX^ alo&dve^&cd 

80 ye dvay^atov t6Se w xal n(w xal vvv. to Se xaQ^dXov %oX 
istl jtdOtv dSvvatov aiiS&dveO&at' ov yaQ toSe ovSl vvv' od 
yaQ av rjv Tta&^Xov to yaQ del xal jravrajjoi; xa9^6X(rv 
(pa^ilv elvat. iitel ovv ci iilv dnoSel^etg xa&oX^rv^ tavta d^ 
ovx ^Tivai^d^dve^d^at^ (paveQ6vottot^S'int6ta6&ai Staio&nj" 

85 6e(x)g i6ttv. dXXd SqXov ott xol el rpf aio&dve^&at to tQl- 

3 tovto M, — 4 ovyyBvrj ttrj. nXtfovg np. — 9 iJQBfil^ta&ai scr solent 
ABu, — \4avTrjgomD. — \7 ylvBa^atd, — 20 ov8l mg Ad. — ov8* inlM^ 
ovt iwi d. — 24 avay%aiov^ toiovxov D. — S5 alt to om D. — to«- 
oorov] maavtmg D. — to om A. — 26 ^ij^' dg dvayxaiov D. — 
28 pr n pr om d. — alt i}] «/ d. — 29 ij om D. — xo» . . ov8b n. — 
31 ovdlv vvv pr n. — ov] ovSh Df* — 32 otv om Ad. ^ to] 8 pr n. TZTEPSIN A. 45 

yiavov otL dvolv o^fQ^aig Hfag ^ei tag ycavlag^ l^rivoviuv a¥ 
dbtoSti^iV xal ovx SCitiQ (pacl tiveg i^ntOtaiiiQ^a * alcd^dv^ 
(j&at likv yaQ avafnri xa&^ excUJtov^ rj d* 6^tO'ri)fii} t(p ro 
xa&oAoi; /roQ/^eii' ioriV. 6i6 xal tl Inl tfjg OeXrjvrjg ovttg 
l(DQG)fi£i^ dvti(pQattov6av tqv y^^ ovtc av ydeniev ri)v aln 40 
tlav ti^g ixXel^^tQg. '(i69av6iit9a ydQ av ott htXelnei^ xal ov p. 88 
Sioti oXiDg' ov yaQ rjv tov xad^oXov avOd^rfiig. ov fii)v dXX* 
i% tov 9'tGHfHV tovto noXXaTtig 6vii^alvov t6 xa&6Xov av &!}- 
QtvOavteg dit68ei^tv etxoiuv i% yaQ t&v xafl*' ?7ta6ta stXeir- 
6vc3V to xa&oXov drjXov. to 81 7ca96Xov tlitiov, ott SrjXol ro 6 
arnov ' 6)6te steQl t(3v totovt&v rj TiaQ^^Xov tnitGrteQa tivalr- 
69r\6e(av xal rijg wijOeog , o6Gyv tteQOV ro aJktov * steQl 8\ 
t(3v itQmcav aXXog Xiyog. 

^ccveQOV ovvott ddvvatirv rcj al6%dve6i^atiitl6ta69al ti 
t(3v dito8etxt(5v, tl itrj ttg to ah&dve^&at tovto Xiyet^ ro 10 
bti^trn/Lrjv ^ttv 8t djto8ei^e(ag. S(Tr( \Livtot fvta dvay6^eva 
elg al69r^6e(og ^Xetil>tv iv toig itQ0^Xrj^6tv. hia yaQ tl 
hoQ&^iev oth av i^rftov^ev^ (rvx (og ei86teg t(p OQav^ dXX* (ag 
fjjovrcg ro xafroAov ix rot? OQav. oUrv el tqv veXov tttQvitr^- 
\jLevrpf loQ(5{Ltv xal ro (p^g 8ti6v^ SrjXov av rjv xal 8td tliB 
natti^ ro OQav fih^ XC3(^<g i^ IxacTrijg, vorfiai ff a^ia ott 
istl sta6(3v (yvt(og. 

Tdg 8^ avtdg dQxag aTtdvttov elvat t(ov 6vXXoyij6ii&v ^2 
dSvvatov^ stQ(3tov itlv Xoytx&g d^eiOQOv^tv. ol nlv yaQ dXTj' 
d^fli^ el6l tSv 6vXXoyi6^(ov ^ ol 81 7l>ev8etg. xal yaQ forti^so 
dXrfi^eg hc il>ev8<ov ^vXXoyl^a^d^at^ dXX* d^ta^ tovto ytv6^evov^ 
ohv el to A Ttatd tov F dXrj&eg, to 81 tie6ov ro JB ^ev- 36 ogd^atv n, — 37 <og np, pr Df. -^ rtvig (ptxatv np. — inicti- 
lit^a By pr dfy otv rjntatdfisd'» corr c, jj ijniaTdfitd^a corr d, — 38 t©] 
To pr B. — TO rc n. — 39 tl om A, pr n. — 40 alt rriv om •wp. 

88al aiad^ctvofiBd^ot p, — oti] oti vvv Dp, rc c, diOTi vvv n. — 
4 %txop,%v corr n, l^xwfifv D. — 6 trjg ala^rjaecDg np, — 7 ttiv i»ojJ- 
atmv n, — Saov p, — oaov attiov ro atttov A, pr Bd, fort pr u, — 
htfqoiv M. — To fffTiov om Af. — 9 t6 pr J5. — 10 unodtiKtmdSv 
ABDcdup. — fl corr n. — pr to om np, — 13 t6 pr J9. — 14 Ix^^ 
tts om d. — vaXov n, veXXov M, — 15 etriv dM, pr ABy ttrj u, — 
16 Ttaitt cottBDc^ nai del pr D. xal ei nM y pr d, nalA, fort pr A. 
— t6] Sid to npfM et c qui dta corr. — 17 inl om n. — 18 elvai 
om d. — 20 Xoytaficiv A, — nav u, corr AB, — yarf ydq el np, 
om D. — 21 ylv ktai Dnp, 46 ANAATTIKSIN 

ioQ ' ovtB yoQ z6 A x^ B vn&Q^H ovvb to B t(J} F. diX 
iav to^ov nica Xa{i^avY[vai t(Sv irQotaCearv^ '^evdeiq 

26 (aovtai dia to nav 6v{jLneQa6\ia ni>ev6oq ix ^evd&v elvau, 
ta ^ dXrfi'^ ii ctAijfrcJv, eteQa 81 td 'ijtevSri x«l toAi^jji. 
Hta ov6\ td "^evSrj in t&v avt&v lavtoiq' l6ti yaQ il>evdfi 
dXXriXoiQ xal ivavtia otai ddvvata ofta elvai^ olov ro tqv 
SiTiaioOvvrp; eivai ddinlav ^ deiXlav^ otal tov av^QCMtop 

80 Titnov rjPovv, rj to Hsov ^iel^ov rj ^attov. i7t8et(3v^xei{iivG^ 
G)8e ' ov6i yaQ t(DV dXrfi^^ ai avtal dQxal ndvtcyv. SteQm 
yaQ noXXoiv toi yevei «l dQjiai^ xal ov8^ itpaQ^ottovCai^ 
olov ai iiovd8eQ taiQ 0tiYiicug ov% i(paQa6tt(w6iv * ai ^ikv 
yaQ oi»x ^x^^^ 9e<Siv^ ai 8e IxovOiv. dvdyTiri 8i ye rj bIq 

86 iiioa aQ^(rtteiv rj avcj&ev rj xorcod^et', ^ tovQ fia^ eld(o ^eiv 
t(yvQ ^ l^G) V(Sv OQcrv. dXX* ov8l tciv xoivcSv dox^DV oUv t 
elval tivaQ^ i^ ov djtavta 8eix%'il6etai' Xiyc) 81 xoivdg 

b otov to ndv (pdvai iq dno(fdv(W td yaQ yivrj roSv ovrcw 
iteQa^ Ttai td ^iev tolQ no6oTQ td 8h toiQ notolQ vndQXH 
(i6voiQ^ (ie#' cjv 8eUvvtah 8id t(ov otoiv(3v. ht al dQxai ov 
stoXXoi iXdttovQ t(5v 6v(tneQa6^dtcyv' dQxai ^tlv ydQ cA 

6 nQ(n:d6eiQ^ ai 81 nQ(ytd6eiQ rj iTQooXanPavonevov OQOV rj ^(i- 
^aXXoitivov el6iv. ixi td 6V[LiteQd6^ata aiteiQa^ ol S OQOi 
7t^iteQa6[iivoi. ?n ai aQxai ai fitv i^ dvdyitrjQ^ al 8' iv- 
Sexo^evai. 

Ovta ^lv ovv 67tojtotyiievoiQ d8iyv(xtov tdQ avtaQ elvai 

10 iteiteQa6^ievaQ ^ diteiQcov ovtov t^v 6vniteQa6itdtcyv. el 8* 
aXXoQ itroQ Xiyoi tiQ^ olov on al8i filv yeG)\ietQlaQ aUii Sk 
Xoyi6aGyv a\8i 8\ lcctQiof^Q^ tl dv eHrj to Xeyoiievov dXXo 
stXiqv oxi el6\v dQxai tgTv iiti^trfiiov ; to 8e taQ aihdQ (pa- 
vai yeXolov^ ott avtai avtaiQ ai cciital' ndvta yaQ ovta 

16 yivetai tavtd. dXXd (irjv ov8e to i^ dadvtcw ^eiTtw^d^cti 23 To5 p] r^ y pr /). — 25 av/ifiifaovTat D. — '^svihg fM. — 
26 alt Ttf ora d. — 27 havTcSv AMn^ pr Be, — txvToXq D, — 28 xul 
ttXXqXotg D. — 29 J] %al M. — 31 ov n, — 32 ol ora n. — itpaq^ 
/lOTTOveiv Dny ifpa^fioTTovaav p. — 35 ioca D, — 37 Snav D, 

88bl otov om R. — S Iri yaq al M — 5 ^ Xaftfavofihov pr n. 

— in^aXXofiivov d, — 9 slvai ^ itsnsqaafiFvag D, pr c. — 11 XfyBi 
ABdcupfj Xiyij d saperscr. — oti om D, — aZ8i D, — 11 et 12 a78i Dn. 

— 13 ToaavTagA. — 14^avrai n, avxaiu,^ kavrats Duy avxalgpM. 

— 15 ylyvixai n. — Tovra iiAf. QtMvv^ iroiV i(Stl to ^rftHV ajtavrwv dvcLi vag avtag aQxag • 
Xiav yaQ tvrj^eg. ovte yaQ h xoig q>aviQoig liad^ijiiaOitovTO 
ylwttai^ ovt iv ty dvaXv6H Svvcctov • al yaQ a^tOot hqo^ 
tdoeig aQxal^ eteQOV Sh 6v{LiiiQa6\ia stQooXij(p9e(6rig yive^ 
tai itQOtdoecjg d^ioov. el dl Xiyoi tig tdg nQOJtag dyicoiyg ao 
itQOtdoeig tavtag elvai oQxdg^ ^la iv iTtdotGj yivH i6tlv. el 
di \kY(t i^ aitaO&v oig 6iov 6el%w69ai otiovv fii^d' ovtG^g hi- 
Qag &09'' hxd&tYjg ^tCTri^fiij^ eivai ItiQag^ Xeljtetat el Cvy-- 
}^miig al aQxal ndvtarVy dXX' i% tctvSi [l\v tadl^ i^ d\ 
t&vdl taSl. fpaveQov 61 xal tov9'^ ovi oih ivdixetai ' Sidei" ss 
Tttat yaQ oti aXXai aQxal rcT yivei eiolv al tmv diaq^d" 
Qov tm yivei. al yaQ aQXfd Sittai^ i^ g)V te xal iteQl o* 
ol yhf ovv i^ &v xoivai, al Sl steQl o tSiat, olov dQi9y,6gj 

To d' ijtKStijtov %al istiiStijiifj Siaq)iQeitov So^atftovxal 33 
Sd^qg^ ott i) fiev iituftij^7^ TtaO^oXov xal St dvay%aiG)V^ to si 
d* dvafnalov ovx ivSixetai aXXmg ^x^tv. fori Si ttva dXi^^ 
yiv xal ovta^ ivSexoiieva Se xal aXXajg ^ccv. SijXov ovv 
OTt iteQl iilv tavta ijtt6tt]uri oi^x l6ttv • etrj yaQ dv dSvvata 
aXXoig ^x^tv rd Svvatd aXX&g fjfeir. dXXd fii)i/ ovSl vovg 86 
XiyG) yaQ vovv dQx^v iirt6ti^arjg. ovS^ iittOvij^Tj dvccjtoSeixtog' 
tovto S' i6Ttv vst6Xrj}l)tg tiqg d\ii6ov irQotd6eG)g. dXrjd^rjg d* 
forl vovg xal ijtt6t^urj xal S6^a xal to Std roiSroi' Xey^- p. 89 
fiei^oi' * m6te Xeijtetat S6^av elvat steQl to dXrfd^lg ^tlv ^ ^ev- 
dog, ivSexo^evov 61 xal aXXcjg ^x^iv. tovto 6* iotlv vjt^- 
Xrjfilftg r^g d^e6ov itQotd6eG)g xai fii) dvayxaiag. xal 6^0^ 
Xoyoviievov 6^ ovtg) totg ipaivoiiivoig' i^ te yaQ do|a dpi-s 
fiatov^ xol 7] ffw6ig rj totavtrj. JtQog 6h toiytoig ov6e)g ote^ 
tat 6o^d^etv^ otav ofqrai d6vvaT0v dXXGig ^x^iv^ ^^^' ^^^" 
6Ta6&at * dXX* otav etvat fihv ovtog^ ov fiiqv dXXd xal aXXG)g 

16 Tovrav ABMu, fort pr d, tovtcdv, t' c. » 19 6¥] 8i ti Bu. — 
80 nqordattg dfiiaovg D. — 21 rdg avrdg f. — ttvat tdg »qxdg Dy 
ilvai il dqz^9 ^* — 22 P^V^' ovTag DM. — 23 £0%"* corr n. — tt\ 
Ti il ydq D. — 24 xmvBt d. — 26 yno om dM. — aXXat al dqxal D. 

— al om D. — 27 0] ov ABMduf. — ^o 0] ov AcpM, pr d, Z (sic ) u. — 
liiot n, Itxtqai D. — olov'^ tog D. — 29 fitys^ovg ABDdpcfnM, — 
SO nal 17 intOTrtftfj n. — BS alt xorl om D, — 34 fthv om Dn. — 
35 alt alXmg ^v^tv om D. — 36 ydq] 8^ n, — 37 r^; om n. — dX7j9-rj D. 

89al To] Ta rc D, qni pr om. — Xtyofitva D. — %Xtlnvtat\ ioTat D. 

— pkkv i}] T% %a\ corr n. — fptv9ig D. — 6 ov^tlg D, 48 AKAJTTIKShN 

ovSev tkdXvhv^ rore do|cf ^ar,og t&v ^ totovwv 66$ffv o^aVj 
Tov d^ avaynuiov hd&nj^riP^ 

IMg ovv lon ro avro io^6ta 9uA isU^taadtttj *al 6ia 
tl OV7C i6tm i) 86^a ixuH/jiifj^ iStiq ^rfiH asiav o iAStv Ip^ 
Sixi6^ai So^a^itv; azohw^ifiH fOQ o \uv tiSo^ e ^ do^-^ 
^Giv Sia t(5v iiiaov^ aog tlq ta afLt6a i^fi^ &it €&j8Q 

viiKHVoq oiSsj Tial o So$u^€9V olSiV. S6:tfif ya^ Tud %o St^ 
Soici^iiv i6tiy %a\ to Siotf tovto Sk to fi^ov. ^c^fi^ 
ovTGjg vjtoXrj^etat ta ^tj ivSexipttva aXi^g ^HV S6f€tQ 
fflHV tovg OQiAS^kOvg SC &v al anoSel^Hg^ o^Soia6eiaXX^iMt^ 
6trfittai * d S^ dXrjQ^fj (uv ihaij ov ^ivtoi tavtA Y^ ankoig 

90 vitaQXiiv yuax ov6iav %ai %ata to ilSogy So^(x6h x<k1 ot^ 
hei6tffittm dXYi&(^^ nal to &vi xal ro SiSti^ idv fikv Sm 
tav d^l6€av So^aOfij* idv Sl (i?) Sid tSv d^i6(0Vj to pT4 
li6vov 6o^6h. tov d' avt(yv So^a xal isti^tq^rj oi5 3tdvt(og 
i6tlv^ dXX &6HiQ X(xl '^ivSfig %aX dXrfirig tov avtov tQ6^ 

89 nov ttvu^ ovt(o xol int6trjiiri xal S6ift tov anitov. nal yoQ 
S6^av dXrfi^rj xal il^tvS^ (og fiiv rivag Xiy^w^t tov avtov 
tlvatj atona OvitfiaiVH alQit^Q^at dXXa tt xal (/i) do|c{- 
J^HV So^d^H il>ivSG)g. i:til Sl to aiho aXtovax^Sg Xiyt^ 
tat^ lon nlv (Dg ivSi^iteu^ ibri d' (bg ov. to ^ikv fOQ 

90 ^iiiifkitQov tlvat tr[v Std^ttQOV dXiffi^^Sg SoidJ^tiv atoitov 
dXX* OTt 1} StdititQog^ sttQl ijv al So^at^ to avto^ ovtcj tov 
avtov^ TO Sk Ti riv ttvat hnaxiQ^ leoTcc toi^ X6yov ov to avt6» 
OfiQiG)^ Sl xal ktt6trjiirj nal do|a toiJ avtov. ^ ^tlv yaQ 
ovt(og tov ^^m> S^vt fi^ ivSixi69ai fii} €irca ^^ov^ ri ^ 

as &6t ivSixi6&at. olov ti ij fih^ osttQ dvQ^Q^Astov htiv^ y d* 
dv^Qf&jtfyv ^tiv^ fi^ ontQ S* dv9'Q(Ajtov. to avto yaQ on or*- 
^QfSUtogj^ to 6* (og ov to (xvt6. 9 xooXvci CdMpy corr n. ^ post do^a^fiv spatiam relictDm est plai 
imius Ys dy doidijBiv. B, qui (og xov corr. — l^ fffTiy De. — 13 an&~ 
XovOovtt ABcdfuMnp. — 14 ra iiiott pr n. ~ lltoi M. — 16 lo£a- 
f^t9...9i6vi rc m^ n. — 18 Ixst ABDcdfiipu» — ti B. — orl o» A 
— l^ iMi^XWP crifTO?g D. — 20 vnet^i^i M. — 81 «It vo om «. •<— 
/Et^ ctfcr n. — 9% doiM^...dfiiomv rc mg n. — doid^BtDf. — 93lo^ 

^0f Ay corr p. •«> -^yev^MS xorl aiirOeie B. — 27 £ro«oir ABDdmM. — 
e/^f o4Nv« qs oorr i^, iqBtc^m duM. — 26 inal corr n. — 29 pr fihr 

nl m 
om JMM ei pr .Jmi. — 30 «ovp^^ pr u^Bk •— 31 ido^Btjt B. — 
32 knmqa Jkf. — of| f M: — 33 M om P. — 36 Anrl ij» 9; — 
36 d^ al Tov P. TZTEPSIN A, B. 40 

^epre^ d' i» tOfiit(oip att ovdh doii^einf qttt ro cnho 
Tud iakfta69ai ivdixttcu^ a^a yaq av ^ot wtdXrf^iv tov 
aXXsfg ^w luci fii) aXXcaq ro aikd * oittQ ovTt hSi%vcai. b 
haXXcji fi^ yaq hticctQOv tivai ivSi%ttai xov avtov^ &q ci^ 
Qfqtai^ h Sk t^ avv^ ov6* ovtoig oUv te * eiei yaQ vitdXtj* 
^ ofut^ o2or ort 6 av^QcMog oiteQ l^ojov (tovto yaQ rp th 
\p^ ivdix^^air ehai fi^ ^^ov) xal fii^ MeQ ^(fiov * tovto yaQ 6 
idtm to iv6e%e69cci. 

Ta 6h Xoiita it(5g del diavelnai istl te dum>lag Tud 
V9f6 1U& hti6ti^^irjg xtA tij[vrjg xol €pQOVi^e(og ouxl 60(plag^ 
ti^ fikv (pv6iic^g ta Si r^&cxfjg d^ec^Qiag ^idXXov i6tlv. 

^H ^ aYilvoi& i6ttv ev6toxla rt^ iv a^mint^ TUH^^ 34 
f#v fU6oVr^ olov eCtig McW oirt ij 6eXijvri to XccfinQdv del ^ft ii 
ifQdg tm ^Xuhf^ taxv ivev6rj6e dia tl tovto^ ott dta t6 X&f/L" 
itm Jato tov TqXUw * rj diaXeydiuvev JtXov^ic) fym dt6tt da- 
ni^staf rj 8t6tt tplXoi, ott ixd^Qol tov athov. stivta yoQ 
tk, c&ut ta fU6a 6 tS&v ta aTCQa iyv(DQt6ev. to XanstQdv ti 
dpot to HQog tov rjXtov itp ov A^ to XafUtetv dito tov r^Xlov 
JS^ ^eXrjvri to F. vaaQ%et dij ty (i^v (%eXi^ tdi F to^R, 
to Xifuteiv aao tov ijjl/oi; ' t(p Sh B to Aj to ^6g tofvi 
Aat to Xa(UtQ6v, cup' ov XifiMi' &6fte %ai tcji F td A 
Sta tov JS. to B. 

Tct ^rfcoiifuvA i(ftiv Hia tov dQiApov o6cateQ iituStA-^ 
(led^a. l^rpofv^ S\ tittoQcc, t6 ori, ro Si6vt^ el f6tt^ tl 
i6tiv. otav fikv yaQ a6teQov t6Se i^ toSe f^rjt^Siuv^ elg oQin 86 
^yLOv ^ivtegy oiov it6teQ0v iyiXetitet 6 rpitog ^ ov^ t6 ott ^r^ 89bl r^] ro^ro pr n. — 2 Mixttai hnamov ilvai D. — mcntq D. 
— 8 cvrfli] oon»0 ADdf^ pr c. — 4 i{ om Dn, — 6 itfrt D, forar* 
corr ^ ~ 9 fukXkov rc mg ti. — II Hmv'] eldBV D. — 12 ^Xtov. .. 
^fo^Bltinat rc ubi paaciora /. — MrjaB D. — 14 qftXsl M. — ^lXoi. 
•n^^ n^ tplXoi fi Svi Df corr^. — 15 alt ra om Dd. — 17 ^] /} ro Xafu^ 
Wf09 tui txft9 «fos ror ijXiov n. — ro om n/. — np] z6 corr n. — 
f oorr n. — \S a v6 fi n. — v6 om M. — 19 Xa/tnov D. — a om M. 
-^ Tit. avalwtnmw vcvtqav v6 8Bvv9qovf, avaXvvinmv devvsqmv dev- 
V1909 Fditd49. ~ 2^ §1] t6 9i Dy om n. — vl] v6 tl D. — 25 nq^" 
Tffop Ao. ^ ri\ i M. 

n. 4 aO ANAATTIKSIN 

Tovfuv. 6ijfLBlov 8e T(yik(yv' tvQdvttg yctQ ovi iTtXelitei lu^ 
stav^e^a' xal lav l| c^QX^^^ el8Gi\i,ev oxi htXelnet^ ov J^rfvov^ 
y,ev itdteQOv, ovav 61 el8(3iiev to oti^ to diott ^ijroufta', olov 

9oeid6teg ort htXeistet Ttal ott TLtveltttt ^ Yrj^ to ^tott IxXeiitu 
^ dtott xtvettat ^ritov^iev. tavta fttv ovv ovvg^^ hfta d' a^ 
XovtQOitov ^Tjcoviiev^ olov el i6ttv rjiii^ i^ttTtivtavQogrj&eojB^ 
TO d' el S^riv ^ (i)} aitX(3g Xiyc^^ aXX^ (yvTtei XevTtog rj fiii 
yvovteg 81 ott fort, rt ^cJrt f j^ouftcv, olov tl ovv i0tl &e6g^ q 

86 rt ictiv av&Qci^tog ; 

2 ^^A ^lv ow ^ijrovfifv x«l « evQovteg fofiev, tavtamd 
toCavtd i6ttv. f qrov(t€P d^, orai^ nhv f qrc3^€V ro ort ^ ro 
ei fortv a^^^, «p' fort ftec^oi' atJroi" ^ ovx iottv ' otav 81 yvov- 
teg ij to ott rj ei forti^ rj to iit\ \iiQOvg ^ ro anX^ , itaXw 
p. 90 ro dta r/ fi^Oftev ^ ro xL icJrt, rore fi/rovfttr rt ro {Ueov. 
A^G) di^ ro ort rj ei &5tiv istl \ieQovg Tial axXfSgj inl (t^ 
Qovg ft^v, ccQ^ inXeiJtet i) 6eXrivri rj av^etat; ei y^Q ^^* w 
^ ft^ iort rt iv totg totovtotg fijroiJftav a^AQg d', e^fortr 
6^ ftij (^cAi^vij ^ vv^. 6v\ipaivet oQa iv djtd^atg talg ^i}- 
tn6e6t ^Yjteiv rj ei fert ft^Oov rj rt i6tt to iii6ov. ro ft^ 
yaQ attt(yv to (i^cJov, ^i^ ana6t 6h rouro ^rjtettcct. clq* &- 
Jle^et ,' ap' ?0rt rt atrioi' rj ov' \itxd tavta yvovteg ott ^t 
rt, rt (yw t(yvt^6tt ^rjT(yv\tev. to yap afrtov rou elvat [fq 

lorodl i] to8l dXX^ ditX&g tqv (rvOiav^ ij ro ft^ ditX(Sg dX- 
Xd rt t(Sv xa-O"' avro r] xatd (Jrfi^f^ijxog, ro fi^cJov i6ttv. 
Xiycj 8e to itlv dnXxSg ro vno7tei\tevov ^ olov 6eXrjvriv ij yrp 
rj rjXtov rj tQiycyvov^ to 6\ t\ htXef^tv i66trjTa dvt66trjta^ 
ei iv {ie6(p ij iirj. iv a:ta6t ydQ tovtotg (paveQOV i6ttv ott 

16 ro avt6 tert ro rt i6tt Ttai 8id ti i6ttv. rt ioriv fxAct^tg; 
6teQrj6ig (pcatog dsto 6eXrjvrjg vjto yfjg dvtt(pQd^e(og. 8td 28 navofifd^a n. — tdcofisv A. — 29 ort tots to Dfn, — 30 i} 
. . . MLiv^Xzai rc mg n. — 31 et 34 ovv om d, — 32 f ^] ^ M. — 34 ct 
38 yv^vxt^ M. — 37 fifv om dM, — 38 oray...oTi ^ corrn. — 39 c/] 
To si D, — to bI anXmg M. 

90al To] ^ t6 n. — ^rjrovftBv ABDdMuj pr c. — 9. ri sl^xi pr c, 
om AMd et pr B, ij e/ rc mp n. — l^tfTiv ora d. — 4 ij ^17 ftfTi ti 
om dill. — 6 alt 17 om rf. — 6 jj om D. — f/ pr om n. — 8 ti\ to d, 
— yvmv Ay yvoJvrcs M, yvmvon d. — 9 tt om n. — iariv o ^rjtovpLiv 
pr n. — rov] fitj d. — 11 17 t6 Mccra n. — xofra t6 CVfip. d. — 
12 /*«f] ft,icov dM. — yovv W. — 13 ^ ijliov om dM. — dviaotfiia 
om n. — 14 tt] ij Ad. — 15 iativ om D. TZTEPSII^ B. 51 

fi i6tvp IkiUi^ig, ^ Sia tl hiXklnH ij CiXipnj; Sia ro 
dftokthteiv To ^pcJg ai;n9)0aTTot;0r|^ rijg ^'ijg. ti i&tt Ovf/t" 
ffdfvla; X6yoq dQi&^imf h o^el rj fiaQH. Sia tl dv^upcy- 
vA to 6iv t^ fiaQei; Sia to Xoyov ^uv aQi&inov ro 6^90 
%td to ^aQV. aQ^ (6ti Oviiqxxivelv iro 6$v xal ro ^aQiy ; oq* 
ifftiv iv aQtd^noTs 6 X^Yog avt&v; Xafi6vttg 6' ott kfti^ tlg 
wv i6tlv 6 X6yog ; 

"Ott d' i6tl tov (ii^oi; ij ^ijtrfiig^ SriXot 86mv iro (i^ 
6ov aUf^ihjtov^ l^tjtovii^ yoQ fi^ y69rniivot^ olov tiqg iTdel- ss 
^eog, ei i6ttv ij fiij. ei ^ rniev ixl tfjg 6eXijvr}g^ oik av i^ij- 
tov^^ev ovt el ylvetat ovte Sta r/, dXX' Sfka S^Xov ijv av, 
hi yaQ tov at^^e^d^at xal to xai^6Xov iyiveto av ijfitv eiSi-- 
vat. 7] fifv yaQ ai69rj6ig ott vvv dvtttpQdttet • xal yaQ dij- 
Xov ott vvv iaXelitei* i% S\ tovtov ro Tia&^Xaiy av iyiveto. so 

"ii6JteQ ow Xiyonev^ to tl i6tiv dSivat tavt6 i6ti xol 
Std ti i6ttv. tovto d' ^ ailXGig xol fi^ t&v vitoQji^vtcjv rt, 
^ tcifv v3raQx6vt(av^ olov Stt dt^ o^al^ ri oti fiel^ov ^ 
SUerror. 

'*Ort fiev ovv ndvta td ^r[tov{Leva ni6ov ^^jtrfiig fore, 3 
S^Xov ' 7t(Sg S\ ro ti i6tt Selxvvtat , %al tig 6 tQ6itog trig 86 
dvayofiqg , xol r/ ^f i' d^i^fidg xal tivmv^ efit&iiev^ Stasto- 
Qq6avteg itQmov iteQl avt&v. dQX^ d' l6t(o t(Sv (ieXX6vt(av^ 
ijiteQ i6tiv oi%ei(n:dtrj t(Sv iyp^iivGnf X6y(av. dstoQr]6eie yaQ b 
av ttg^ aQ* fort ro avto xal Tuxtd ro avto OQt^fi^ eiSi^ai 
xol dstoSei^et^ ri dSvvatov; 6 fiev yaQ OQt^i/kdg tov ti i6ttv 
elvat dox€i, ro Sh ti i6ttv astav lia^^Xov Ttal 7UxtrffOQi%6v* 
6vXXoyi^llLol d' ^i6\v ol yikv (fteQrjttTtoij ol 6* ov Tia&^Xov^ 6 
olov ol nlv iv t^ SevtiQG) tfxijfiore ^rf^^fjrixol itdvteg^ ol (f 
iv rGj tQitq) (w 7ta96Xov. dta ovSl twv iv rGj 3tQ(At(p <$^- 17 1} aiXi^vrj ixliinH D, — dia xl UXihtu M. — 19 iqiX^fiA d. 

— oje/^ 11. — ^] %ttl Dn. — §oiqh((f n. — 80 ^vov M. — aqi^fiov d. 

— 21 cvfifpavov Dd. —^22 ierlv] rl M. — 23 om d. -^ 24 iavl 
otn M. — ij oin d, — 06ov Adu, pr B. — 26 otov Sga r^ff M. — 
26 fntf^TjTOvfitv D. — 27 ovt' il 8ia ABDdcun. — a/t/a dfiXov'] ^aXXov M. 

— av ^v fi, ^v D. — 28 ^x yocq rc /. — aia^io^ai D, ala^avia^ai n, 

— iylvfto Bfu. — • 30 i%] «/ A, — to] rov M. — 31 X^oifiiv n. •—• 
TflWTOi» D. — 32 post fi^ dol UD vb lu — Ti] rialv D. — 33 ^ zSv 
vxagiovtmv rc ng n, om P. — 35 SinavTa D. — iarl aote navta n. 

90bl efjip^ AMd, pr B. — 2 xal om P. — 4 airav] ana!V %a\ D. 

— 7 axfri(uni\ t^ axiifiati n. 62 ANAATTIKSIN 

Hati luxxYffOQViXjSv ajt&vTGiv i&vlv oqi^ii^oq^ olov oti stav tQl- 
Y&vov dv6lv SQd^aiQ t6ag Jjjet. tovtov dl i<5yog, oti to iiU" 

10 6ta69cU kiti to d^odevKtdv ro dft6det4iv ^eiv^ &6t alinltSp 
toiovtciv ditodei^lg l6ti^ 6^^ ort ovn av eiti avt&v xol 
6Qv6\i6q* iitl6tavto yaQ av xal Ttata tov 6QL6y,6v^ oJx 
?X(av trjv ditoiei^vv ' ovdhv yoQ ^aXvu fii} a^a ^eiv. iwxvi^ 
S\ 3tl6tig xal iit r^g istayGry^g' ovdhv yaQ st&Jtote 6qi6&-' 

16 nevot ?y MGJfiev, ovra t&v xa8'' arro vJtaQjipvtGyv ovte t(3v (Juji- 
^^ri7i6tG)v. hi ei 6 6Qi6y,6g ovolag tig YVG}Qt6y,6g^ td fe 
toiavta ipaveQov oti ovx ov6lat. 

"Ott ^thv ovv ov7t li6ttv 6Qt6\i6g ajtavtog ovsteQ otal dtt6^ 
det^tg^ d^Xov. tl d*, oiJo^ii^fiog, aQa stavtog dit66et^lg iottv 

20 rj ov; elg iihv 8iq X^yog xai steQl tovtoiy 6 avt6g. tov y&Q 
iv6gy fj ^^ itla iitt^tqiiri. &6t efkeQ to iiti6ta6%att6ditO' 
ievatov i6tl ro r^v ditoSet^tv ^xetv^ 6v\i^Yfietal rt dSvvar 
tov' 6 yaQ t6v 6Qt6it6v ^gjv avev tTqg ditoSel^eGig int6Tjffi^ 
tai. itt al dQj^al t(3v dnoSei^ecyv ^Qt^^iolj cav ott oth lcfof^ 

26 rat djtodei^etg dedetxtat stQ^teQOV. rj ?6ovtat al dQxal dno- 
devxtdi %a\ t(3v dQX(3v dQxai , xai rour' elg ostetQOV ^txdir 
eitat ' rj td stQ(3ta 6Qt6iiol l6ovtat dvait68et%tot. 

^AXX* ccQa^ el fi^ itavtog tov at^roi;, a'A>la twog tofS 
avtovi6tlv6Qt6ii6gotaldjt68et^tg; rjd8vvax(yv; ovydQi6ttv 

80 dn68eiiig ov OQtcTfio^. 6Qt6y,6g iihv yaQ tov ti i6tv xal ov- 
6iag' al ^ dito8ei^etg {paiv(yvtat sta6at vit^rttd^iiievctt xol 
Aafi^ai^oi^^at ro ti iottv^ olov al itaOTjiiattTtal rt ftorag xol 
ti ro JteQttt6v^ otal al aXXat oftotog. frt na6a dst68ei^ 
rl xara ttvog 8ei7iw6tv^ olov ott fortv ij ov% l6ttv' iv 81 tf 

86 oQt^^tm ov8lv ^eQtyv hiQov xcctrjyoQettat^ olov ovte ro ^^ov 8 otov um D, rc mg n. — 9 t6 omD. — 10 ro om BDMfnu, fort 
del c. — dnoSsiKTinov Ad, fort pr c, oinoSsixTtxdSg BDMnu, — mor inil 
vav Bu, — «/ rc n. — 11 a» 17 /. — xal om D. — 12 inioruto Af, pr/. 

— av] &v Tiq Dedfn. — 13 et 14 ov^lv D. — 15 alt Twt»] t£v xara 
d. •- 16 slom n. — om Bdu^ pr DM. — tivoq BDMnu^ om A. — yf«- 
qtfi09 ABDdut yvmqi9ti6q corr cn, yq, nal yvdogta/iog mg pr mana «. 

— 17 tpavBgov ovv oti u. — ovx corr n. — ovalcc D. — 18 oM 
Toivvv Dnf. — ioTiv 6 oqtafiog M. — ov M. — 19 d'] dal B. — ov\ 
ov 6 d, ov8l ov n sed o-S corr, 011 fsic^fi. — a^' anavTog ftfriv dnodBt- 
{«gc— 20 6 avrog om ^. — 21 dnoSsinTiKov DMn, — 22 t^v om n. 

— 23 intCTij CBtai corr n. — 25 dnoBBi^ig A^ pr n. — r\\ sl prdAf. 

— al om I>. — 30 tovt* iaT\ n. — 31 post %a\ lit triam litt c. — 
34 r\ laTiv ^ n. ^ $5 ov&lv D, . TSTEPSIN B. 5S 

wxta tov dhtoSog ovta tovvo xata tov ^^ov^ o^Sl diq xcctd tov 
isttstiSov to Ojiij^ia' ov y&Q l6ti to Istbtedop 6xrjiia^ ovdl 
to ^x^^a ijtlktdov. Irt eteQOV to tl i6tt xal ozi ^ti dei^at. 
6 filv ovv OQtCfLOQ ti i(5tt dtiXot^ 7} Sl dxddei^ig on-^icTTi pdl 
tode %axd tovSe tj ovtc ^uv. hiQOv Sl hiQa djtdSeiitg^ idv 
(i^ (og iiiQog y ri trjg oXrjg. zovto Sh XiyiOy ott SiSemtat 
%o UsodxeXlg Svo OQ^atg^ ei ndvtQlfGivov SiSetntat' fiiQog 
yaQ^ to 6' oAoi^. tavta^Sh stQog aXXrjXa ovx ^et ovt&g^s 
to oti fort otal tl iottv ' ov yoQ iott ^axiQov d^dteQOV iiiQog. 

^aveQOV aQa ott ovte oiy OQiC^dgj tovtov stavtog dito- 
Sei^^ ovteovd^toSei^ig^tovtov ^tavtogoQi^ivdg' SoteoXcig 
tov avtov ovSevog ivSixetat SfKpG) ^x^iv. Sote SiqXov (Dg odSh 
OQi^^og oial ditdSei^ig ovte to avto av etrj ovte ^d- lo 
teQOv iv 9'atiQG) * otal yaQ av td vitoneljiLeva o^MlfDg elxev. 

Tavta lilv ow liixQ^ tovt(w SiriitoQr^o&cj • tov Sl tl 4 
i&tt st6fteQ(yv S(Tn 6vXX(yyt6ii6g otal d^toSei^ig Jj ovtc fori, oia- 
^diteQ vvv 6 Xoyog viti/&eto; 6 {ikv yaQ 6vXXoyi6yi,6g t\ natd 
tivog SeixwOt Std tou (ii6ov' t6 Sh %l i6tiv iSi6v t£, luxl iv is 
TG1 t/ i6tt TtaxrffOQeitat. tavta if dvdynri dvTi6tQi(peiv. el 
yaQ TO A tov F HStoVj SrjXov ott xal Tor B %al tovto tov jT, 
S6te ndvta dXXriXcQV. aXXd fi^v %al el t6 A iv tgj t/ i6xvp 
vnd^et itavtl tc5 J5, xal xad^Xov to B itavtog tov F iv 
TcJ tl i6tt Xiyetat^ dvdyxrj nal to A iv toi tl i6tt tov Fm 
iiye^^cu. el Sh fti) ovto tig Xrj^^etat StitXd^ag^ ovot dvdyTtrj 
idtat to A tov r xatrffOQetO^at iv t& tl i6tiv^ el t6 fihf A 
tov B iv t^ vl iott , (ij) xaO^ o6c3V Sh t6 B iv toJ ti i6tiv. 
To S\ ti i6ttv aiixpG) tavta ^^et. &5tat &Qa xctl to B ytaxd 
tov r^ to tl i6ttv. el Siq t6 ti i6tt xal t6 tirpf ehat a\i(fGi 86 
!x«9 ^l tov ni6ov kftat stQ^teQOv t6 ti ijv etvat. oXG)g Te, 
el^iSet^at tii6ttv av^Qoitog' %6t(jd t6 F avd^QG^stog^ t6 Sh 
Ato ti i6ttv^ ette ^(pov Siitow eXt aXXo ti. el toiwv 6vX- 
Xoyiettat, dvdyTtrj xaxd tov Bt6A stavt6g xaxrjY0Qei69ai. 36 ovdl 8fj'] ovtt D. 

91al ^] si dy pr M, om n. — 3 17 Sg ti A, fj Sg Ti M, 7} wg pr d. 
— 4 8i8t%tai D. — 7 et 8 navtoiq D. — 9 ov^tvog D. — II iv om 
d. — ix^tv Mdy ^T A. — 12 SiTinogBMm M. — 18 xa)] Kav D. — 
19 vndoxfl 1>, vnaf^xfiv n. — ro] tov M. — 20 %al om M. — 24 Siq 
BMUf ok corr d, pr D, rc supra vs c. — ra avra d, — Fje«. ^atai 
corr n, — 26 8s n, pr D. — ilvai om M. — 26 to om n. M ANAATTIKSIN 

80 xirhov d* forai aJJioq X6yoq iii0og^ &6it wd tcvto i&tai tl 
khfi/v &v&Q(onog* Xan^avti ovv o del dal^ ' xal fOQ to B 
i6tl tl kktiv &v%Q(oitoq. 

j4h d' h talq 6v6\ St(f0td6t6i xal tolg ^Q&tOig xaL 
AfU60i4 6xMtttv ' fi,ak6ta yoQ (paviQOV to Xtyontvov ylvt- 

9S tai, ol (ikv ovv 6ia tov dvti6tQi(pei/v deiTcvvvtig tl i6ti l^i^ij 
^ tl kfttv avd^QOMtog rj aXXo otKfvv tcSv ovt(ov , to i| doxqg 
alt(rvvtai^ ohv eitig a|tGJ0n€ i>irxrjv ilvai ro avto (tdt^ 
atti(yv tov ^rfV^ tovto d^ dQid^^iov avtov (tdtoviuvovvta ' dvay' 
%ri yaQ altrj6ai trpf '^wjiyjv oittQ dQi&fiov ilvat avtov avtdvTti- 

b vovvta , ovt(Dg (bg to avto ov. ov yaQ el dTtoXovd^el t6 A 
tfp B ml tovto ro5 F, ^tai t(p F to A to tl r^v alvea^ 
dXX' dXrj^lg rjv ilitiiv fotat [kovov. ovb^ il fori ro A oitiQ n 
x«l xara rov JB xccti^OQiltai itavt6g. rtal yaQ t6 foicj eJ- 

6 vai TtatrffOQiltai xarce tov dv%^Q(iiit(p ilvav dXrfi\g yaQ itav 
to dvd^Qoijt^p ilvai ^^m ilvai^ w6n^Q xal stavta av9^(0it(yv 
i^ov^ dXX' o^x ovt(og G)6ti iv ilvai, Idv lihv ovv (iq otJro 
Xd^ 9 ov 6vXXoYiittai oti ro A i6tl t(p F to tl rjy dvat 
xal rj ovolou idv 61 ovtoy Xd^^ itQ6tiQ(yv ^tat ilXrj(p(og t(p 

10 r tl i6ti to tl rjv ilvai toB. (o6t ovx djto6i6ii7ttar to yaQ 
h iRQIfJQ i^ri(piv. 

5 *AXXd fti]f ot^d' ij 6id t(ov 6iaiQi6ioiv d66g 6vXXoyln 
^itui^ xaO^ditiQ iv ty dvaXti^n ty neQl td 6xi^H(xta ii- 
Qrftau oio6ayLOV yaQ dvdyxri yivitai ro itQayiAa ixiivo ilvoti 

16 tG)v6l ovtoav^ dXi! &6itiQ ovS' 6 iitdyoav dito6iiiivv6w. ovyoQ 
6il to 6V(iitiQa6fi>a iQorvav^ ov6h roj 6ovvat ilvai* dXX 
dvdynri ilvai ixelvtov ovtcjv^ Tiav fiij (py 6 dst(r7iQiv6nivog. 
aQ 6 dvQ^QOiJtog ^(pov rj atifvxov; ilt IXa^ f^^ov, ov ^vX- 
XiX6yi6tau itdXtv aitav ^(Sov rj sti^ov rj Iw6qov' £la|)e 

80 ^i^6v. Kol ro ilvai tov dv^Qosstov^ ro oXov^ ^ciot^ sti^dv, triix 
dvdyTtri i% t(ov ilQrjiiivov^ dXXd Xcm^dviv xal tovto. dia- 

30 alt {otat corr c. — 31 SfZ rc n, om M, — 33 xorl iv roig D. 
— 34 <yxo««i M. ~ 35 o^r] drj Dn. 

91bl c/ yaq omisso ov AMd, — 3 ^v om ti, — 4 i^QV AMd^ pr 
c omisso ilt^i. ^ 5 «Xf;^H • « • i^(p tTvai mg Di — navtl dvd^q, Dn, 
corr «. — 6 alt ^tv^t post 7 i(Sov d^ dtel «^ om n. — «S^tfre %ak n. — 
7«i<ytf iv^ivai P.*- 8 XaBtj ora'n, — 9 i} om n. — ro 7 M. — 11 f/Xi7- 
^ivat d. ^ 15 r£v SHovtmv A^ fort pr d, xt»v Sitovtmv M« » 15 ^ 
rc c, om ^> — 16 iqmtav,,.dXV om M. — 17 9171119 Af. — 16 «fr 
BdnK. — dva It^oh n. TZTEPSIN B, H 

fpiQii 6* ovdh^ inl itoXXwv rj oXlycw ovtm nouiv * %o avro 
yoQ i<fnv. dovXXoYUftog fkkv ovv xcet i) XQ^^^^Q flvt^ai roig 
oSm fkmovOi xai t&v ivdtjipnivGtv CvXXoyiOihqvai. tt yoQ 
wsMn tovto dXffiig iikv to nav dvai itata tov dv^Qoisiov^ u 
fii) (Uvtoi to tl iOTi prjSk to tl ^v iS,vaA driXovv ; ht tl Tush- 
Xi^ti ^ ^QoO^iivai ti ij dq^iXiw rf vsteQ^prptivai tfjg ovolag; 

Tavta fifp ow staQUtai {i^iPy iviijttai 6\ Xv6ai t^ 
Xaftpavtiv iv tdi tl iott iiavta^ xak to kfi^r^gty dtaiQi6ii 
Mulv^ altovfiivov ro aQoitov^ xtd ftndlv naQaXilaav. toiko aa 
S dvayxaiov^ arofior yaQ ildii dii dvat. dXXd CvXXoYtCfiog 
Oftog o&K hiOtiv^ diX iiniQ , dXXov tQditov yvwQl^itv aoiii. 
%iA rorro yL\v ovSkv atostov ovSk fOQ 6 inayorv 
fymg dno6ilxw6tv^ dXX Oficsg SriXoi ti, OvXXoyiOiiov 
d' ov Xifii 6 ix tijg 8iaiQiOiG)g Xiycirv rov OQiOit^v. " S(h » 
HiQ yaQ iv toig Ov^itiQaOnaOi taig ivtv terv y,i6Grv^ idv 
n^ ifity oti tovtarv ortcav dvdyxrj todl iivai, ivdijfxai 
iomffiai 6id r/, ovvag xal ivtoigdiaiQittxoigoQOig. tliotiv 
av^QGiitog; ^^Sov^vYftov^ vitoitow^Mitow^aittiQov. 6tdtl;^.9l 
KaQ htdotrpf itQ669i6tv' iQii ydQ^ xol de/^t r^ 8iaiQi6ii^ 
mg o&rac, ott itav ^ dri/roi^ Tq d9dvatov. 6 81 totovtog X6- 
yog artag ovx %ottv OQtOfiSg, &6ft iixai dstiSilxwto ty duo- 
Qi6it^ dXX* o y OQi^ndg ov 6vXXoyi6fL6g ylvitm. 6 

^AXX aQa l6ti xa\ dstoSii^i to ti i6ti xat oiSoiaVj 6 
i^ vfto^iOiGrg 8ij Xa^^vta to fttv tl rjv ilvcci to ix t&v iv 
tG) rt i6tiv IStov^ ta8l 81 iv tai ti iott fi<^ee, xa\ tSiOV ro 
itav; tovto yoQ i6ti ro ilvat ixiivG). fj itdXtv itXrppi to tl 
fjv dvai xa\ iv tovt(p; dvdyxri yaQ 8td tov ftioov dei^. lo 
hi S6aiQ ov8* iv 6vXXoyt6fup Xa^i^dvitai ti i6ti tb 6vX- 

28et33 ov9lv I> — 23 xal om D. — 84 xal comi.— 95 Jvai t^ 
«ft» n. — 26 hri yf /bi?^! D. — tert xC\ ro M, om D. — 27 5 «9«" 
Utv Ti D. — ttq)*lHv corr n. — tijg] nal nfc pr c. — 28 «o^fflTa* 
Dn. — filv] ri n. — 89 iv] ta iv nl — tao /). — 30 ftri^lv D. — 
9tt^linsiv ABcdM, naqttXfintivfu. — 31 ttvayxttlov] ttvafuttlov, fl Sitav 
ilsxijv BtttiqhCiv ifinlntH(ifiit€CilTai M') ykl fibfiilv CftrjOlv D^ilUinti' 
rovTO 8* dvayxatov eodicet. — yitg on AMd, pr c. — fff9fi pr fi, 
^8rj codieet. — 8ti om Ad^ pr c, post tlvat pos D. — cvXl. yi Ufimq 
tL ~ 32 tottv Dn. — dXX' vnlq M. — 35 ovUoytOfiiov M. — 37 Todl 
corr dn. 

92a3 ^iort /. — pr ^ om Dn. — 4 hrtv'] ht ABeMun. — 5 ovl- 
lo^i0^9 jO. — 6 ^^a M. — nal om n. — rmi%M'. — 8 idimv eodien. — 9 yaq] 
«9* n. — 1 1 ^y om ABMdu, pr c. — ovUiXoytctut M , cvUoyicaci^ai f. 56 ANAATTIKSIN 

XeXoylcf&ai (ael yag oXyj rj (liQog i} ag&ta^ig^ i| &v 6 ovX- 
XoYi^^idg) , ovtog otydh ro tl rjv elvat del iveivai h r^ avir- 
Xoyi^fKp^ dXXa xoQig tovto tmv TienUv&v tlvai^ Tcal XQog 

15 rai' dn(pi,6^Tp!ovvta tl ^vXXtXoYiCtcu, ^ y,rj toiko^ ditavtSv 
oti • toiko yag y{V 6vXXoyi6{/L6g. xal Jtqog tov m oi5 ro tl 
"fjv dvai 6vXXeX6yi6tai ^ otivai' tovto ydQ h>aito iqiuv to 
tl rjv elvai. S6te dvdyKYj %ai avev tov tl 6vXXoyi6{/L6g ^ tw 
tl ijv elvai 6vXXeXoyl6i^ai rt. 

20 Kav ii v^oQ^i^eog 81 dei^KViyy^ olov et to xoneci i6tl to 
6i(UQeto} elvai^ t(p d' ivavtlojto t(p ivavtiG) elvai^ o6oig kftv 
rt ivavtlov ' to a dya^ov tfp xaKoi ivavtlov Ttal to ddialQe- 
tov t^ diaiQetfp ' l6tLV aQa to dyaQ^oielvaL to dSiavQittp elvai. 
xol yaQ ivtavQ^a Xa^&v to tl nv elvai 6ebivv6i' Aa^c- 

36 pdvei d' elg to del^ai to tl iqv elvaL. eteQOV ^iivtoL ^tm ' 
xal yaQ iv toHg djto8el^e6iv , otL i^l toSe Katd tovSe^ dXXa 
lirj avt6j iiYjdl ov 6 avtog X6yog^ xat dvtL6tQiq)ei. XQog afi- 
fpotiQOvg di^ t6v te %axd 8LaLQe6iv deLTtvvvta xal stQdg tov 
ovtG) 6vXXoyb6ii>6v^ to avto djt^QTjiia • 6id tl &StaL 6 avO-po- 

80 aog f^Jw dbtovv ^ffov, dXX^ ov fcSov xal itel^6v; i% yaQ tiSv 
XafiPavoy4vG)V ovdeyiia dvdyzrj i6tLV ?v ylve^&aL to 'natrjyo^ 
QOVfievov^ dXX* m6iteQ av avd^Qcj^og 6 avtog evrj fiov^ixog 
xal yQamiatL7i6g. 

Tf Ilmg ovv 6i^ 6 OQi^oiievog 6el^eL t^v ov6lav rj to tl 

86 i6tLv; ovte yaQ &g d:to6eLxvvg i^ oftoAoyovfxivGW elvaL d^- 
Xov itOLrfieL otL dvdyoiYj ixelvayv ovtcyv eteQ6v tL elvaL^ djt6- 
6eL^Lg yoQ tovto , ovd*' &g 6 iitdy&v dia t(3v xaS*^ eKa6ta 
6ijXc3V ovrmv^ otL itav ovt(og t(p {Lrfihf aXXcog' ov yoQ tl \2 atil ABu.- tiv ictlv o* d. — 13 dst %v Blvai M.-^ 16 bI] ^d 
— - \7 val] slvai n, pr ««.— ISrovrl if. — t/ iar^ evlX. D. — tov] to 
AMd. -<- 19 ovXXpXoyiorai d, cvlXoyBloQ^ai n. — 20 ^l om d. -~ tf 
ADMdf, corr n. — tc5 Md. — 21 diiatqirip M. — 22 Ti om D. — 
t£ dtan^erm ro di. P, to itatgftov t^ ddtatqittp ci, — 23 t^] t^ 2>, 
om AcdnfM. — t^ An. — 24 riv om M. — XafijpdvM ADdMn^ pr B. 
— 25 d* corr n. — iiiv tt ABDMducf, pr n. — iata$ M. — 27 av- 
tdi AB^ pr d, fort pr c, to avtb D. —^ 6 om d. — 28 8h om d. -^ 
2d cvXloyiionevov corr n. — ravToy D. — ictai tt 6 D. —^ 31 iv y^ 
vea^at n, iyyivtod^ai AdMy pr B. — 32 c^v] d n, om Bduy post sfii 

posuit D. — d om M.^ — tfrj] av fj rc n, v e. — 34 d^ om d. — d 
om ABduM. — dtoqitofi^Bvog a. — 35 dg o diio89t%vig Dy i6g 6 det^ 
Ktrvc n. — 37 d om M. — - 38 ndvd'' Dn. ~ fi^hv D. — dflXa M. I I TSTKPtlff B. 5t 

"En «cj^ iit^H ro irf &fnr ; crr«y«i) j-c^ ror tHoTtt to 
ri ^ii' ^>^(H^*og i^ aUo onovr, uAtmxoiorifofir* rojw^t 
(iq 3r ouitig oiiif o r( iotir, «iia ri (lii' aijuedvH o JUi}«s 
^ TO ovofta, OTov diut rifayiXatjog. n 6' tovi TfftrYiXa^o^, 
aSvvccTOV tHirm. aXXa p^ H ^h^i ri *Ori, xai ori fon; 
xrI x<Bg t^ RiVoJ Ad^ dci^i ; <> rt ^oq offiOftog tr n 
6rjXol xal rj ojrodtf^i^ * ro ii tl lonv av^&gaxog xai ro fivat lo 
Rr9l^o)ror SXXo. 

EiTR Kol di' «jroAt/lHiig ffnaitv arafxaloF tivat iiti- 
KVt>69at aitav oti fow ■, tl jil^ oi-tflc tTij. ro d nrni oilt 
ovOia ov6evl' ov yaQ yivo^ lo or. axodtt^g o^' forRt on 
Slnr. ojtte xai ri-r jroiovOir iil«riOr^(M«. t! fiivyaQarffcl-u 
vtt To TQiYGyvov . IXa^iv 6 ytayfTQijg, Sri 6' fon, ieixitxTir. 
T( our df/^ei o opi^oiitros riferir; ?J ro rp/yon-o»' ; itSagaQa 
tig ogiflji^ ti ^Ortr, £t i r owt tfottai. o^' oiiWtor. 

0avc(^or 6i xai rtara roi<g vi7r TQ6)roi^q Tav oqov &s oi! 
AtutvtWotr oiji^JtS^tr nttfotir. H^apxoil^Ttir^xroi';!^*» 
Oov « fo oy, ^^Bhp '^ ^Oit ro o0iO0'^>>; xcl dia r/ rovt* 
xal OQitxaXxov (pavai tlvat athiv. 

tO XtYOfllVOV XQOOSfjXoVOlV oE 

' firat 6Qt6fioL aiX' ati IftOri 
1' i) W itftti' 


' Tj t/ Oijjiairct 


vr, .r.] 


av 6 oQiOftog 


Jl' atoffor. «eojror 
1 oiTM)'- arj(ta{vtiv 
oi A<^t o^iOfiol m>i 
Xoy^, wOrt oeoug «r 


. - ).[ om d. - 4 ^Bi..] 

M. - alt li om ,</■. — 

...( omD, dflu. - lOroa» 

corr n. — dbk] <fii' M. — 

... d. ~ 16 4,»»»ov»<> pr n. 

fl»<r. M. - Sl I,] TO £tfu. - 

84 0«' J. — ^VC it pr n. — 


n TO pr t,. - 


- f). 0» ogifiuoe 58 ANAATTIKSIN 

diaXefotjL^a adweg xal ^ ^lXiag 0Qi6ii6g Sv etrj. hi <n^£» 
(i/a ascoSd^Htv Sv m tovto xovvo^ka Torrl dij^i* ovd^ <rf 
o^iC^fiol tolvw tovto 3rQo6drjkov6iv. 

86 jEx (x^if tolwv tovt(ov ovtB oQiOiiog Ttal 6vXkoyi6ii^ 
fpalvBtav tavtov or, ovte tavtov 6vXXoyi6y,6g x«l OQi^iiog' 
stQog 6h tovtovg^ Sti ovte 6 OQi^iiog oxydiv oirte aito8eh,w6iv 
oike deUw6iv^ ovte to tl khav ovd^ o^uTfxcj otV dito6e(^ev fott 
YVfSvai, 
p. 93 HdXiv 6\ 6xesttiov tl tovrtav Xeyetai xoAcDg xal tl ot^ 

8 %aX(5g^ xal tll6tiv 6 OQi^iiog^ Tcal tw tl l6tiv aQa ^og ^6tiv 
ditodet^ig otal OQi^^iog ij ov8aii(Dg. istel tf' i6tlv, 6g liqpofiei', 
tavt6v ro eidevai tl i6ti Tial t6 elSevai t6 aitiov tov ei ^r 

6 XoyogSltovtov^ oti fow ti t6 attiov %al tovto ^ro avto ^ 
aXXo^ kSv ei aXXo , ^ (xVodecxToi; ^ dva^odevKtov ' ei tolvw 
i6tlv aXXo Ttal iv8e%etai ditoSei^ai^ dvdyoirj (U6ov ehm 
TO aCtiOV xal iv t(5 6xtjnatv t(p aQ(&t(p delTtw^^cu' TLa" 
QoXov te yciQ %a\ KatYiyoQL7i6v to SeiTcvviLevov. elg fiiv &q 

10 tQOitog av eHij 6 vvv i^Yj[ca6\ievog^ t6 6i aXXov t6 tl i6ti Sel- 
7ivv6%^ai, t&v te yaQ tl i6tiv dvdyKYj t6 iii6ov elvai ti i6ti^ 
xal tcSv i6l(DV tdiov. Sote ro y.lv del^ei t6 d^ ov del^v tc3v tl 
rjv elvai t(p «inroJ rtQdynati. 

Ovtogiihv ovv 6 tQ^rtog otv ovn av eCri ditodei^ig^ elQYitai 

16 stQOteQOV' dXX' fori X^pyin^g 6vXXoyL6ii6g tov tii6tiv, ovSh 
tQon^yv ivdixetai^ Xiyro^ev^ djt6vteg itdXiv ii dQxrjg. &6^ 
iteQ yaQ t6 dioti J^ijrovfifv i^^^^Q ^^ ^^ i iviote 6h xal ccfia 
dfjXa yivetai^ dXX ovtv stQSteQov ye ro tftorfc 6vvat6vyv(DQi- 
6ai tov otu 6rjX(yv ort Ofio/cog xalro tl rjv elvaiovTi Svevtov 

80 ori i6tlv' d6vva,tov yaQ ei6iv(u tl i6tiv^ dyvooihvccgeiS^nv. 
ro 6^ ei ^6tiv 6tk iaIv otatd ^vii^e^rjKog ix^^iev^ or^ d* 
^ovtig tv avtov tov ^Qdynatog^ olov jJgovrijv, ort il>6q)og 

32 t) om fi. — Irt ori ovSsfiia D. — ovitfLlct] ovSf/ifa intCTijfiri 
fn, rc Bc, rc mg u. — dnodfl^nev norr c, dn68si^ig ttri D^ dnoBftl^ig 
fUv &v d. — 37 ovdl ABduM^ rc c. — ov9\v D. — dnoifinwoi 
corr c. — 38 SfinwCiv corr c. 

93a3 xofl] rj D. — ravtov mg Iq>a/ifv f. — 4 alt to om /. — $f] 
xi Dnu^ pr H. — to om Dnf — to om Dn. — 6 ical fi. — e/] 17 ji, 
pr fi, f/tf 3f. — dnadetyiTiKov Dfu. — 8 pr reo om d. — 9 5^] Toiwv 
D, 8ri Toivvv nf — 10 ^ o* d. — dt] 81 M. -^ i2 rai r/ M. — 16A€- 
yo/ucv dn, corr .^. — iiriovrefi corr u. — 17 ya^ om pr B. — 8ti] t/ 
pr n. — 18 SijXa] 8rj M» — 20 ori om d. — dSvvaTOV . . . iariv rc 
mg d. — ictiv et 27 ioTiv] slvat M. TZTEPUN B. 60 

%iq vtq>Sv^ %a\ htl^v^iv^ oni (ftiQtfilg T&g €pm6gy xol crr&QO- 
nov^ oti Z^6v vi^ otal iffvxqv^ ovi avvo avv6 itivovv. 86a ^ikv 
ovv xata HvfijSejSijx^ oiSaiiiv ovi louv^ dvayxaiov fAijdaficDg ss 
ilBiv stQog ro tl istiv * ovdh yoQ ovi ftdviv fofier ' vo 6t ^rp^uv 
vl iOvL fci) ff^wvag ori t6vi , y>rfiiv ^tjtetv l6viv. xad*' o6a>pd* 
Ixoniv Ti, ^^ov. Sovt (Dg Ij^Oficf' ovi ^viv^ ovvmg ^o^itv %ai 
ftQog v6 vi ioviv. (m> ovv ix^^iiv ti tov ti ioviv^ &^o ^mov ^ikv 
&8e * fxAei^^cg iqf ov vo A^ 6eXrjvrj i(p ov F^ dwifpQc^ig so 
YYfg kp ov B. v6 fi^v ow ft6veQov iKXeinH tjov^ vo B l^rf- 
VBiv i6viv^ aQ* i6vw Yj ov. tovto 6* ovShv diatpiQH ^riveivijel 
isti X6yog avtov. xal idv y tovto^ TtaKelvo q^a^uv elvca. ij 
stoteQag trjg dvti<pd6e(ig i6tiv 6 X6yog^ noteQOV toiJ ^iv 6vo 
OQQ^dg ri tov {iri ^eiv. otav S* evQfOfiev^ a^ia to ovi xal to ts 
iioti tOyLev^ av SC d\Le6(av ^. el 6e fir), t6 otc, ro 6i6ii d' 
ov. ^eXijVri P, fxAee-^g A^ to JtavOeXijvov dKidv fi^ tfr- 
va6Qai stouiv iirj6ev6g iqficSv iieta^ ovtog cpaveQOv^ ixp ov 
B. el toivvv tfp r vstoQxei t6 B t6 iirj dvvaO&ai itoulv 
Onidv p,rfiev6g {ketc^ rj\i(3v ovtog^ tirvtG) 6i to A ro Ixile- b 
Xoistevai^ oti piv imXeljtei 6fiXov^ 6i6ti d' ovitGi^ %a\ oti 
yhf ixXeiil)ig i6tiv f6^ev^ ti 6^ i6tlv oux tonev. 6r]Xov 6' or- 
tog oti to A t(S r vstaQxei , dXXd 6id ti v^dQxei , ro fi^- 
telv ro B ti i6ti^ stoteQOV dvti(pQa^ig ^ 6tQ0(pri trjg ^eX^^vtjg s 
^dfc66^e6ig. t(wto6^ i6tlv6X6yogtovhiQ(yva7tQ(w, olovh 
vovvoig vov A' liun yaQ ^ ixXeLil)ig dwi(pQa^ig v:t6 Yrjg. vi 
iovi ^QOvvij; ^vQog d^66^e6ig iv vi(pei. 6id vi ^qow^; 6id 
v6 dito^^ivw^^ai ro itvQ iv rcJ ve(pei. ve(pog F^ ^QOwri A^ 
dst66^e6ig stVQog v6 B. rcj di) F t^ vitpei vstdQxei to B' lo 
dno6pivvvt(u ydQ iv avt(5 ro stvQ. roihr^ 6« ro A^ ^^6- 
(pog. Ttal &^t ye X^yog ro B tov A tov nQ(SfC(w dinjQOV. av 23 alt TiQ om d. — S4 t^v^'? ^9 ^^ AdM, pr c. — ori om ADdeM. 

— 87 (iTjdl f. corr A Riec et Prodr. — xor^oooy pr B, — 28 (^ad«ov 
Dn, — 29 tiv fikv nvv n. — 30 ro om Dn. — y] to y BuRicc. — 
31 ^ To |3 ilicc. — ovv a nqotrqov d. — nqoxBqov Adhf, pr B, fort 
pr c. — 82 ovO^lv D. — $t om 4. — 34 nortqov ... fi^ H^^^ '"c n*g n, 

— 35 Too] To ABduM. — 36 iav .,.8t dfiiaiov n. — 8ia fiiaebv (sic) 
Jf, 8ta fiiecav ABDcdfy corr u. -— 17 M. — post ^ duo vss del «. 

— Bnijv f. — 87 naocBlijvov Af, — 38 /iri^svog D. — 89 ii corr n. 

98bl firj^ivog D, — tovto pr n. — 3 icvtv ittXii^tg n, — 6 t / ct 
notsqov corr n. — 7 rl iart om d. — 8 vitprj pr A, — )0 81 n, — 
11 apivwtai D, — tovto ABdM. — 12 tov a to |3 n. 50 ANAATTIKSIN 

toviuv. 6rjp,Hov dl TOtkov' tVQdvttg yag ofti inXUitH itt- 
5tav(ie9'a* xal iav l^ «PX^S aMoifiav ovi ifKXtlstH^ ov fijroiJ- 
y,ev ftattQOv. ovav 61 BidcSiiBv xo oti^ to 6i6ti ^ritoviitv^ olop 

w%l6&teg ort ioiXtiMi nal oti TtiVHtai ^ yfj^ ro dioti IxXtiTtH 
ij 6l6tl 'Kiveltai ^qtoviitv, tavta ^itv ovv ovt(og^ hia 6^ ai- 
XovtQ^itov^Yjitovitev^ olov el iOtiv ri{iLYii6tiYivtavQoqri^e6qi, 
to d' el&Stiv ^fx^ ctftX^g Xiy&^ dXX^ ovxel XevTcog ij inL 
yvovteg 6\ oti fort, ti lotv ^movpLev^ olov tl ovv iotl &e6g^ q 

86 Tt e6tiv av&Qcaitog ; 

2 ^!4 fiiv ow ^rp^ov^iev xal fi evQ^vteg fy^iev^ tavxa mxi 
to6avta i6tiv. ^titov^iev 6i^ otav y,iv J^tjt^iiev to oti ^ t6 
el i6tiv aitXSg^ aQ i6ti ^ii^ov avtov ^ ovk i6tiv • orav 61 yvov- 
teg ^ ro ori ^ el ^ttv rj ro irtl ^iiQOvg fj to aitX&g , itdXtv 
p. 90 ro dta tl ^rftcS^ev rj to tl i6ti^ t6te ^rjtov^tev ti to (ii6QV. 
Xiy(D 6h to oti rj el ^6tiv istl ^iiQovg xal dTtXxSg^ ial (i^ 
Qovg {liv^ aQ^ inXelstei i) 6eXi^vri ij av^etai; el yaQ forc w 
rj iiiqi6ti ti iv tolg toiovtoig ^i^tov^iev' d:tXSg d*, el forwr 

6^ fi^ 6eXijvrj fj vv^. 6vii^aivei aQa iv dad6aig talq J^ij- 
tn6e6i ^qtelv rj el t6ti ^i6ov ^ ti i6ti to iii6ov, to fiiv 
yaQ aitiov to {ii6ov , iv aita6i 6e tovto ^rjteltai. aQ in- 
Xelstei ; aQ %6Xi ti aikiov ^ ov' ^ietd tavta yv6vteg ori i6ti 
rt, rt ow tovt%6ti ^r/toviiev, to ydQ aitiov tov elvai (ii} 

lorodl ^ rodl dXX^ djfX&g tiqv ov6iav^ r] to (ii} dnX&g dX- 
Xd rt rcJv %a9i^ avto rj xara 6vii^e^ri7c6g^ to y,i6ov i6ttv. 
Xiyo 61 to iilv dstX(5g to vstooiei^ievov ^ olov 6eX7Jvr{v rj yrjp 
^ rih.ov ij tQiycyvov^ to 61 rl ^KXeiil^iV i66trfa dvt66trp:aj 
el iv yLi6(p rj fiij. iv dsta^i yap rovrotg (paveQ^v i6tiv ori 

16 ro avt6 ioti to ti i6ti zal 6id ti i6tiv, ti i6tiv iytXenlfig; 
6tiQrj6ig tp&tog dsto ^eXrjvrjg vito yrjg dvtt(pQd^e(og. 6id 28 navofif^a n. — tdcafitv A. — 29 or* rdrg ro XyVi. — 30 ^ 
. . . xiv8iTori rc mg n. — Sl et 34 ovv om rf. — 32 9l\ 17 M. — 34 et 
38 yvaivtsg M. — 37 filv om dlSi. — 38 orav...OTi tj corrii. — 39 e/] 
t6 sl D, — t6 si anlmg M. 

90al ToJ 7] t6 n. — ^rjrovfiBv ABDdMuj pr c. — 2 ^ «/] Ti pr c, 
om AMd et pr B, rj st rc mg n. — {ariv ora d. — A rj fi^q lati rt 
om dM. — 5 alt ^ om d. — 6 rj om D. — fi pr om n. — 8 rt] t6 d. 
— yvmv Af yvoovrEc M, yvcovtyi d. — 9 ri om n. — Eartv ^TjrovfUV 
pr n. — rov] fiTJ d, — 11 ij t6 icara n. — xara t6 cvufi, d. — 
12 fisv"] fiiaov dM, — yovv M. — 13 ^ rfUov om dM, — aviaoxffta 
om fi. — 14 s/] 1} Ad. — 15 iattv om D. aftoXthteiv ro €p(3g dvtupQatvov6if^ t^g yvjg. ti kfti (Jv^- 
ffGHvla; X^yog dgi&iKDV h o^h yj fiaQet dia tl (Jviupcy' 
vtl to d^v t^ fiagei; 6id to Xoyov l^^iv aQi&fi^v to 6^90 
%ai to ^ccQ^. aQ^ fon 6vii(pc3VHV to o^ xal to ficcQii ; oq* 
itstiv iv aQi&iiolg 6 Xdyog avtdv; Xccfidvttg 6^ oti kftiy tlg 
ovv iotlv 6 X^yog; 

"Ori d' i6tl tov iii6ov rj ^ijtrfiig^ 6rjlol Socav to (i^ 
60V al69rit6v^ ^rjtoviuv yaQ (i^ y(P&rniivov^ olov trjg iTtXil- u 
'^£(9g, el i6tiv !j iirj. el d* rjnev istl trjg 6eXrjvrjg^ (nht av i^rj- 
tov^iev ovt el ylvetai ovte 6id r/, dXX' afia 6rjXov rjv dv. 
h yaQ tov ato^edd^ai Koi to xai^dXov iyiveto av '^ylv el6i~ 
vai. 1} ('^^ y^Q (^^'^^^^g oti vvv dvtupQattei ' %al yaQ drf- 
Xyv oti vvv iaXeliter ix 6^ tovtov to TiaQ^^Xov dv iyiveto. ao 

"£l6^eQ ow Xiyofiev^ to tl iotiv ei6ivai tavt6 ioti xal 
6id Tt i!6tiv. tovto 6* ij dstXGig xoi (11} t(Sv vitaQj6vtcyv ti^ 
^ tciv v:raQx6vt(j3v^ olov ott 6^ oQ^&td^ rj ori {Lei^(yv ^ 
fXattov. 

"Oti [Uv ovv itdvta td ^ijrovfici^a {ii6ov ^^jtrfilg i6tiy 3 
6^Xov ' it(Sg 6\ to ti i6ti ^elnvxrcai , xal tlg 6 tQ^stog trjg 86 
dvaycyyijg , ital ti i6tiv OQic^fxog xal tivmv^ eiSfrofca', 6i(xno- 
Qij6avteg itQm^rv iteQl at^cm'. dQx^ d' S^ro t(3v iieXX6vtc3V^ 
rjiteQ i6tlv oloteiotdtrj t(Sv i%0{iivcav Xoycyv. dstOQrJ6eie yaQ b 
av tig^ aQ^ lcTTt to ovro xal xatd to avto OQi^^Kp el6i^ai 
xol dito6eliei^ ^ d6vv(xt(yv; 6 ^uv ydQ oQi^iidg roi) ti i6tiv 
ehai tfox£i, to 61 ti iOttv aitav xa&dAov xal TtatrfyoQizdv' 
6vXXoyi6nol d' d6lv ol yhf ^teQrjfCiTtoi^ ol d' ov Tta&^Xov^ 6 
olov ol iihv iv t^ 6evtiQG) (^xijfiart 6teQriti7U)l stdvtegi ol if 
iv t^ tQit(p ov iia%6Xov. dta ov6h t(3v iv ral jtQck^ cJJpf- 17 17 oili^vrj inltlnsi D. — dia xl iKkiinsi M.^ — 19 ^Qt^fim d. 

— o{e/a n. — ij] nal Dn. — f^aq%((f n. — 80 fiaQV M, — dqiQ^inov d, 

— 21 ovfitpmvov Dd. — 22 iorlv] r/ M. — 23 o om d. -^ 24 iotl 
otn M. — 1; oin d. — otfoir AdUf pr B. — 26 ofoir aqa Trjg Af. — 
26 intiriTOvinfv D. -— 27 ovt' bI dia ABDdcun. — a/tia d^loy] fL&lXov M. 

— av ^v n, ^v D. — 28 ix yaq rc /. — aMioJ&ai D, aMavBO^a^ n. 

— iylvfto Bfu, — 30 ix] «/ A. — to] tov M. — 31 Xpyoifiev n. •— 
tavTov D. — 32 post fi^ dol ud vb n* — Ti] ttolv D. — 33 ij t<dv 
vnaqxovTOv rc mg n, om X>. -— 35 anavra D. — ioTl aote «avra n. 

90bl ttnfq AMdjpr B. — • 2 xal om D. — 4 a«ay] anav »al D. 52 ANAATTIKSIN 

^iicti iiaxrffOQV)Xj$v a^tdvt&v i&dv OQKTfxog, olov Sri aav tQlr 
ycyvov dv6lv OQd^alg i!6ag ^ti. xovxov Sk AcJyog, oti to iitl" 

10 Cta^Q^al i6tL to d^odei^tov to d^tidei^LV ^eiv^ &6t dbtltm 
totovtov dstodei^lg i6ti^ drjXov ott ovk av cfij avt&v wd 
6Qi6ii6g' iitl6taito fdq av xal %axd tov 6qi6{l6v^ Ofi% 
%1(av trjv ditodei^iv ovdev yoQ tuoXvbv fi)) apa ^aiv. Izavi^ 
dl JtL6tig Ttal fo ri^g i^tayoy^g' ovdlv yaQ itmstote 6qmT({- 

15 fievov ^yv&nev^ ovte tcSv TtaO'^ avto vitoQxovtcw ovte t&v ^vf/L" 
PeprjTtotcov. hi el 6 OQL^^Log ovelag Ttg yvciQh6{i6g^ td ye 
toiavta q^aveQov otv ovx ov^iai. 

"OtL ^ilv ovv ovK ^tLV 6QL6ii6g ditavtog oviteQ otal dit6^ 
deL^Lg^ drjXov, tl d', oiJoQKTfiogy aQa rtavtog ditoSeL^lg iotw 

Torj ov; elg {liv di) Xoyog %a\ jragl tovtov 6 aiit^g. tov yoQ 
h6g^ ^ Fv, iila iM6tijiirj. S6t etsteQ to i^l^ta^&aLto dsto^ 
deLTctov i6tl To tiQV ditoSeL^LV ^x^LVy 6v{i^Yfietal rt dSvvor 
tov' 6 yaQ t6v 6ql6{l6v ^cjv avev tfjg dftoSelie&g inL6trfi^ 
tai. Iti. al dQxal t(Sv djtoSel^ecyv 6ql6iioL^ cav otL ovn fooi^ 

26 tai d^odelieLg 6e8eLoitaL itQOteQOV. rj i6ovtaL al dQ%al dno^ 
HeLTitaL xal tqv dQypv dQxai , Ttal tovt elg diteLQOv ^adh- 
eltaL ' rj td jtQ(3ta 6QL6fiol i6ovtaL dvartoSeLKtOL. 

'AXX' ccQa^ el (ti) itavtog ToiJ «iJtou, dXXd tLVog toB 
avtovi^tlvoQL^fi^gnaldst^SeLiLg; rlddvvatov; ovydQi6tLf 

30 dstodeiiig ov OQL^iiog. ^QL^^t^g fxh^ yaQ tov ti i6ti tial oi- 
6iag' al d' ditoSei^eLg cpaivovtaL sta6aL v^otL^iiievai xol 
Xa^^dvoi}6aL t6 ti i6tLV^ olov al iia&rj^atLTial ti (iovdg %ai 
ti To rteQLttov^ Tial al oXXaL oftotcog. Irt ita6a dst6Sei^ 
t\ Ttatd tLVog dei}tw6LV^ olov otL l6tLV rj ovTt foTev • ivSltf 

36 OQtc^fiGi ovdev ?ceQov itiQov TtaxrffOQeXtaL^ olov ovte t6 ^(pov 8 otov um D, rc mg n. — 9 t6 omX>. — lOro om BDMfnu, fort 
del c. — dnoSsmti^xov Ad, fort prc, unodBixTtmSs BDMnu. — tSoT* intl 
TcSv Bu. — f / rc n. — 11 av 17 /. — xcel om D, — 12 iniaruTO Af, pr/. 

— ay] ttv Tig Dcdfn. — 13 et 14 ov^lv D. — 16 alt tcov] toSv xata 
d. ^ 16 c/om n. — o om Bdu, pr DM* — Tivog BDMnu, om A. — y»«- 
qifiog ABDdUf yvcagiafiog corr cn, yq, xal yvatgiafiog mg pr manu v. 

— 17 qiavtqov ovv on u. — ovx corr n. — ovala D. — 18 ovv\ 
Toivvv Dnf. — fortv o oqtafiog M. — otS M. — 19 8'] ^al B. — ov\ 
ov 6 d, ovd^ ov n sed oJ corr, ov fsic)^. — ef^' SnavTOg fortv dnoiH'- 
^igc. — 20 o avroff om >^. — 21 dnoSBiiiTtiiov DMn. — 22 tijv om n. 

— 23 iniaTije$Tat corr n. — 25 dnodsi^tg A^ pr n. — ^J sl prdM. 

— ai om P. — 30 tovt' iffri n. — 31 post %a\ lit triom litt c. — 
34 ri lcTtv ^^.-^35 ovd-lv D. . TZTEPSIN B. 53 

wxta xov 6lsto6og ovte xovzo xara tov f^ior, OftiSk tfi) xarce zov 
btiStidov ro c^zijfta* ov yctQ ferc to isibtedov 6xiq{ia^ (w6l 
to <^t^cc istlkt6ov. hi etegov to tl iffti Ttal oti ^6tL 6el$ai. 
6 yhf ovv oQiOiiog tl i6ti 6riXolj i) 61 dn66ei^iq oTi^fdtrt p-9l 
t66e Ttata tov6e tj ovoc kftiv. higov 61 higa d^66ei^ig^ iav 
(iij (og iiiQog y n trjg oXrjg. tovto 6h i^ca,- ott 6i6eLxtai 
to l^oO^eiig 6vo OQ&alg^ el itav tQlyajvov 6i6eixtaL * {liQog 
fOQ^ to 6^ oXov. tavta^6l stQog aXXrjXa ovtc P^ei ovt&g^e 
to oti l(JTi otal tl iCtiv ' ov yoQ iiStL &atiQOV O^dteQOV fiiQog. 

^aveQov aQa oti ovte o%y oQiO^i^g^ tovtov ^ravrog dsto- 
6ei^^ ovteovdst66ei^ig^ tovtov navt6g6QL6ii6g' SoteoXcig 
tov avtov ov6ev6g iv6ixetaL aiifpG) ^x^iv. Sote ^iqXov wg ov6i 
OQi^^iog xal dit66eiiig ovte to avto av etYj ovte ^a- lo 
teQOV iv Q^aviQfp * xal yaQ av td vitomeljieva o^iolGig elxev. 

Tavta filv ow iiixQ^ tovtov ^irjitOQijOd^G) • tov 61 tl 4 
i^L 3t6teQOV ^tL iSvXXoyL^iiog %a\ dit66ei^ig ^ ovn lcTTt, xa- 
QditeQ vvv 6 X6yog vstid^eto; 6 fxh' yap cvXXoyiOiLog tl ouxtd 
tivog 6eUviy6L dia toi; yii^ov * to 6\ tl i6tiv t6i6v re, xal iv i5 
t(p tl i6ti 'naxrffOQeltai. tavta ^ dvdyyiri dvti6tQiq)eiv. el 
yaQ To A tov F ISlov^ 6rjXov oti nal tov B xal toijto toi; JT, 
&6te Jtdvta dXXi^Xciv. dXXd iiiQV xal el to A iv tm tl i&ti/v 
vitdoxei itavtl tc3 B, xal 'Ka^ixyv to B stavtog tov F iv 
tf tl i6tL XiyetttL^ dvdyoti^ xal to A iv toi tl i6tL tov Pio 
iiye^^ai. el 61 (ii] ovtcD ug Xrjil>etaL 6istX(a6ag^ oitx dvdynrj 
%6taL TO A tov r oiatrffOQel^d^aL iv t(p tl ictiv^ elt6\i\vA 
tov B ivt(j} tl i6tL , p^ TiaQ^ o6(dv 6h to B iv toJ t/ i6tLV. 
to 61 tl i6tLV afi(pG) tavta e^eL. fOTat aQa xal to B xara 
Tov F, To tl i6tLV. el 6iQ to tl i6tL xal to Tt^i^ ehaL a^i^pG) 26 
^ee, iitl tov iii6ov l6taL stQoteQOv to tl Tqv etvaL. oXG)g re, 
el^L^H^aL tli6tLV dv^Q&rtog' &ttcd to F av&Q(oitog^ to 6h 
Ato ti i6tLV^ ette fpov 6litow elt aXXo ti. el toLvvv ^vX- 
hyfieltaL^ dvdyKrf y,atd tovBtoA itavtog 'KatrffOQei6Q'ai. 36 ovdl 8i^] ovTC D. 

91al ^] fl d, pr M, om n. — 3 17 cjg xi A, ij oSg rt M, ij cjg pr d. 
— 4 didBxrat Z>. — 7 et 8 ndvtms D. — 9 ov&Bvog D. — II iv vm 
d. — fjjeiv Mdj pr A. — 12 Sirinogelo^m M. — 18 xal] xav D. — 

19 vndQX'^ D, vnaqx^^^ **• — ^^] ***^ ^* — ^^ **'* °™ ^' — ^^ ^^ 
BMu, OB corr d, pr D, rc supra vs c. — ra avva d. — FJei. ioxat 
corr n, — 26 8h n, pr D. — tlvat om M. — 26 ro om n. M ANAATTIKSIN 

80 tir&tov If idtm aXXog Xdyog (iicogj &(5ftt Tud tovto kftai ti 
kStw &pd'QGMog* Xofipavti ovv o dti del^ ' xol fOQ to B 
i&tl tl i&ttv Svt^QGmog. 

jdd d^ iv talg &v6l aQ0ta6t6i Tcal toig nQGftoig xol 
AfUooig 6%ofltiv ' ikaXi6ta yoQ fpav^QOv to Xtyoiitvov ylvt- 

86 Tai^ ol {i^v ow iia tov dvti6tQi(pti/v dnxvvvteg tl l6tv 'i^vx^ 
rj tl i6tiv av^Qomog ^ aXXo otiovv t(Sv ovtGrv , ro ii doxfjg 
altovvtai^ olov tStig d^id^Ht ^t^i)t^ tlvai to avto avt^ 
attiov tov ^ijv^ tovto 6* dQid^fiov afvtov ath;dv%ivovvta * dvdy- 
%rj yccQ alt^6ai, tijv ifwx^ osttQ dQi&iiov tlvai avtov avtdv xi- 

b vovvta ) ovt(og (og to avtd ov. ov yaQ tl dTtoX^w&tl to A 
t^ B ml tovto rc3 P, S6tai tcp F to A to ti rjv tlvcci^ 
dXX^ dXrjd^hg rfv tifttlv ^6tai ^iovov. ovd^ tl ^ti to A o%tQ ti 
%al natd tov B TKxtrffOQtltai itavtdg, xirl yctQ t6 ^cj^ e^ 

6 vai TiotrffOQtltai Ttatd tov dvd^QoiitG) tlvai* dXrj&lg yccQ nSv 
to dv9Qoiitip tlvcci ^tpGj tlvai^ w6atQ xol itdvta avi^QGMtctv 
^fpov^ dXX^ o^X ovtoDg G)6tt tv tlvai. idv iiiv ovv (xq oinrGi 
Xd^^ ov 6vXXoyititai oti to A i6tl t(ji r* to tl rjv Hvcci 
%al r\ ovolcu idv 6\ ovig> Xdfiy^ itQ6ttQ(9V ^tav tlXrj^fXDg t(p 

10 r tl i6ti to tl rjv tlvai toB. co6t ovx ditodi&tmtai' to yaQ 
h aQxi ttXij(f>tv. 

5 *AXXd (iijt^ otW 1} Sid t(ov SiaiQi6tG)V odog ^vXXoyC- 
^ttai^ 'mQ'diftQ iv ty dvaXiioti ty sttQi td 6xijpLata tP- 
Qr(tau oioSa^iOv yaQ dvdynri ylvttca to KQ&yyLa intlvo tlvai 

16 tmt^l orro)t^, dXi^ &6ntQ ovS^ 6 iitdyGrv d:to8tlyvv6w. ovydQ 
8tl to 6vyLJtiQa6^a iqcatdv^ (niSk t(j) d(yvvcci tlvai' dXX 
dvdyitri tlvai iyctlviov ovtGiv^ rcdv fiij (p^ 6 dstOKQivoiitvog, 
aQ^ 6 dv^Q&Jtog ^(pov rj a^^trxov; tlt ^Xa^ f^^ov? ov UvA- 
XtX6yi6tau stdXiv aitav ^oJov rj :tt^6v ^ ^wdQ(yv' iXafit 

80 Xt^6v. Kol ro tlvai tov dvQ^QGiitov^ to oXov^ ^(jiov ^t^dvy o^ 
dvdyxrj i% t(Sv tiQrmiv&v^ dXXd Xa^i^dvti xal rowo. Sio- 

30 alt {ottn corr c. — - 31 9tZ rc n, om M. — 33 xorl iv toIq D. 
— 34 <Txoirti M. — 36 c^v] drj Dn. 

91bl Bi yag omisso ov AMd. — - 3 ^» om n. — 4 i^ow AMA^ pr 
c omi^so ilptii. ^ 5 al^^H • » • Stp^ tTvat mg Di <— uavrl «y^^. IM, 
corr n. -^ 6 alt clWari post 7 S<5ov dy del n^ om n. — <u^«tc xal n. — 
7«itftip ituvai P.— 8 XaBij om'n. — d i} om n. — ro y M. — 11 e/Xiy- 
^ivai d, ^ 15 v£v dHovtap JL, fort pr d, t«9 ittortmw M. — 15 o 
rc c, om ^ — 16 htittav . . . dXV om M. — 17 917919 Af. •» 18 «ff 
BduM. — dvu It^ofv n. TZTEPSIN B. M 

€p{Qii d* o^Skv ial stoXXmv ij 6Uywf» ovtm noulv * to aviA 
yoQ kfnv. aOvXXoyUftog fihv omr xal tj XQiqOig ylvt^ai xoiq 
oJrnD fimovth xai rco^ ip8t][pniv(ov 0vXXoyi697Jvai. tl yctQ 
tusMh tovto aXtfiig fcly to stav dvai xata tov dv^Qcistov^u 
fii) (Uvtoi to tl iofti priSk to tl ^v elvcu iriXovv ; hi tl xah- 
Xi^H ^ itQo6f^Hval Ti ij dipeXeiv ij vsttQ^firptivai tijg ovclag; 

Tavta likv ow naQUxai ^^ ivdijitai 6\ Xv6ai t^ 
Xap^dveiv iv toi tl i6ti Jtdvta^ %ak to iq>i^ijg ty diaiQiOti 
stoulv^ altoviitvov to nQokov^ xol (indiv naQaXklnnv. tovto ao 
S dvayxaiov^ ato^iov yaQ tldii da dvai. dXXd 6vXXoyt6ii6g 
o(HDg odx frcOni^, dXX* tHttQ^ SXXov tQ6nov yvfOQl^HV noui. 
TuA tovto (JLkv ovikv atonov' ovdh yoQ 6 indyerv 
Ukog dnodslxwOtv^ dXX^ Oficig drjXol ti. OvXXoyiOiiOV 
A' ov XiyH 6 ix rijg dtaiQiCiejg Xiycjv t6v 6Qi0fi6v. * So- 86 
niQ yoQ iv tolg (h^ineQd6(ia6i taig avtv toiv (ii^cjv^ idv 
ng tfnji ori tovtajv ovtcav dvdyKtj to8l Hvai^ iv8ijttai 
iQGXtffiai 8id tl^ ovvog xal ivtOig8iaiQitixoigoQOig. tlionv 
Sv^Qmnog; ^(jiov ^vijtov^ ifnonow^ 8lnow, SnttQov. 8idtl;^.9t 
noQ hid6tijv nQ^O&i^tv iQH ydQ^ %al 8t(^i vj 8iaiQi6tUf 
&g oiSErai, on nav ij dri/roi^ rj dO^dvatov. 6 81 toiovtog X6- 
yog anag ovx Itdtiv OQtOfi^g. S6t dxal dntSibtwto vj dco»- 
qiOei^ dXX^ o y OQi6^og ou OvXhiyiXi^og ylvetat. s 

'AXX^ oQa kfti xal dno8ii^i to ti i6ti xat odolav^ 6 
i^ vnoQ^iOtcjg 8i^ Xap6vta ro (itv tl rjv tlvat ro ix t&v iv 
t^ tl i6tiv ISiov^ taSl 81 iv t(j} tl ioti (i6va^ xa\ tdiov t6 
ndv; tavto yaQ i6ti to tlvat iKtivG). fj ndXtv tlXri(pt t6 tl 
rjv tlvai xal iv tovttp; dvdyxrj yaQ 8id tov (iioov 8ti$ai. lo 
hi S6ntQ ov8* iv 6vXXoyi6(i^ Xa^ipdvttai tl i6ti t6 ^vX- 

92etd3 ov9\v I> — 23 xffl orn D, — 24 «alcorm.— 25 %lvai xi 
%Slv II. — 26 ItfTi y9 ftriSl D, — tert t/] ro M, om D. — 27 3 «qp«- 
UTv Ti D. — dfp*lHv corr n. — tijg] nal rijg pr c. — 28 naqtltat 
Dn, — iilv^ ^ «. — 29 Iv] xk iv n: — ^ rw D. — 30 firi^lv D. — 
naqaltnBiv ABcdM, naqalfiniivfu. — 31 dvayxaiov] dvavuaiovt $1 Sinav 
iigrriv Stalqhtiv ifininrfi (iftmaiirai M') i/al fkffilv (firjOlv D^^iXXtlnii' 
rovro d* dvepyxtttov codieet. — yag ora j4Md, pr c. — itSit pr fi, 
^9ri codices. — 8(i om Ad, pr c, post tlvai pos D. — cvlX. ye Hfiag 
n. — 32 iativ Dn. — dXX' vnlq M. — 35 avUoyiafimv M. — 37 vodl 
corr dn. 

92a3 diOTt /. — pr ^ om Dn. — 4 fariv'] hi ABcMun. — 5 ffyA- 
lo^itf/KoS 1>. — 6 &qa M. — %al om n. — t» i% M. — SidiavcodiceB. — 9 ydq] 
of' n. — }\ iv om ABMdUy pr c. — avXXiXoyiazai. M , avXXoyiaaaOai /. 56 ANAATTIKSIN 

XeXoYl^&ai (ael yaQ oXvj ^ fiiQog i} itQ6ta6ig^ i| (ov 6 ovi^ 
Xoyi^ndg) , ovrojg otJdh ro tl yv elvai, del ivelvai h t^ 6vX- 
Xoyt^fi^ , dXXct x&Qig tovto t&v ^nUvcsv dvai , 'ml XQog 

15 tiv dnq^iOfiritovvta d OvXXeXoyi^tai ^ (i)) tovto^ ditavtSv 
oti ' tovto yaQ ^v 6vXXoyi6ii6g. x«l stQog tov m ov ro rf 
"fjv elvai 6vXXeX6ft6tai ^ otivai* tovto yoQ hiHto ijciiv to 
tl i]v elvai. S6te dvayKYj xal avev tov tl 6vXXoYL6ii6g rj tov 
tl ijv elvav 6vXXeXoyl6&ai tu 

20 Kav ii vjtoQ^i^eog 8e deiKViyy, olov et to oia%^ i6tl to 
dtaiQer^ elvai^ t(p tf' ivavtUpto t(p ivavtiG) elvai^ o6oig Stfrt 
tt ivavtlov ' to 6 dya&^v rcl xaxcj ivavtiov xal t6 ddialQe- 
tovt^6iaiQet(p' l6tLV aQatodYaO^ojelvait^ dSiaiQito) elvai. 
xal yctQ ivtav^a Xa^cov t6 tl nv elvai delKVV^v Xan" 

36 pdvei d' elg t6 deliai, t6 tl rjv eivaL. eteQOV nivtOL kfto} ' 
Ttal yaQ iv tccig dsto8ei^e6tv , ort i^l toSe xara roi^da, aA^a 
[t^ avt6^ ^rfih ov 6 avt6g X6yog^ v^al dvtL6tQi(pet. stQ6g afi- 
€potiQOvg di^ t6v te Ttatd dtaiQe6tv detTtvvvta xal XQ6g t6v 
ovtG) 6vXXoYt6iL6v^ to avt6 drt^QYjiia • 6td ti forat 6 avO-po- 

80 ftog fyiov diitovv :te^6v^ dX)! ov l^cSov xal ste^6v; 6c yctQ t(Sv 
XanPavoiiivfov ovSe^iia dvdyTirj iottv "h yive^&ai t6 Tcatrjyo^ 
Qoviuvov^ dXX^ S6aeQ av dvd^QCJrtog 6 avt6g etrj fioi;<Tixo$ 
xal ^'Qafcftarixo^. 

T II(3g ovv Srj 6 6Qi^6y,evog dei^et tf^v ov6iav fj ro ti 

86 i6tiv; ovte yaQ (^g d^o8etx,vvg ii oftoAoyo Vft^VGW eivat drj- 
Xov JtOLYfieL ort dvdyKTj ixeivcw ovt(oveteQ6v tL elvaL^ dit6- 
SeL^Lg yoQ tovto , ovd*' (og 6 iitdycav 6^6 t(3v xaS*^ eKa6ta 
drjXcyv ovrmv , ort ^rai^ ovt(Bg t(p \irfi\v aXXcag • ov yoQ tl 12 aUl ABu.- iv ht\v 6 d. — 13 dst %v Blva^M.-^ 16 ii]Jd 
-^ \7 vai] slvai n, pr ct«.— ISrovrt if. — r/ iavi cvlX. D, — tov] ro 
AMd. -^ 19 ffvXXflQyiorori d, ovUoyciO^cri n. ^ 20 ^l om d. — tf 
ADMdfy corr n. — tc5 AM. — 21 ttdiorcQsr^» M. — 22 ri om P. — 
TO) dicitqBrm ro a^. P, ro diori^sroy r^ ddiatqitqi ci, — 23 rd] r^ 2>, 
om AcdnfM, — ttp An. — 24 ^v om M. — XafijpdvBiv ADdMn, prB. 
— Si6 d' corr n. — fiiv tt ABDMducf, pr n. — lirrai Af . — 27 «»- 
roi >^fi, pr d, fort pr c, rd orvro D. —^ 6 om d. — 28 Sh om ci. ^ 
2^ cvlloyiionsvov corr n. — ravrotr P. — lorai ra rf D. — 31 Jf y^ 
yfodtti n, iyyivM^at, AdM, pr B. — 32 clv] <> n, om Bdu^ post stfi 

posuit D. — o om M. — Bfrj'] av rj rc n, ij c. — 34 8^ om d. — c> 
om ABduM. — dioqiiofisvog d. — 36 o»c o diiodstxvig Dy dg 6 dai- 
kWc n. — 37 o om jM. — - 38 navd'' Dn. — firi^hf D, -* &lla M» TZTEPSIN B. 51 

1/5x1 dehmxSiv^ dXX* Sn fj i&vtv ^ ot^ ^iv. tlg ovv SXXog tQd- b 
aog Xoutog; ov yoQ d^ 6%i^i ft rg oto&ijcTet rj t(S da- 

^i ^(5g 6f^et r^ r^ iotiv; avaYxrj yaq tov tlS&ta to 
tl htiv &v9Qcmog ^ aXXo oturvv^ eldivai xcd ort lcmr * to yoQ 6 
(i^ oi' ovdai^ oldct^ o Ti iih^ii^, aAAa r/ (lei^ 6qualvH 6 iUSj^og 
^ to ovofMT, orai; eiirQ TQaj/^^ag^o^, ri d' SiTti tQayiXaq>og^ 
aSi^atov tlSivai. dXXa (i)) e^ de/^6i r^ i6n, xol ori ibri; 
xal st&g t& avtai Xoyfo deliu; o te yccQ o(^uT(iOg Iv ti 
dtjXol xol r) ditddeiiig * to d^ r^ ^Tii^ avQ^QGMtog xal ro eJrcti lo 
Sv&QGMtov aXXo. 

Eita otal 6i d^todel^tdg (pafuv dvayv,aiov elvai de/- 
xi^&ai Satav oti (6uv^ tl (ii) ovola d!rj. to 6^ eivai ovk 
ov6la ovdtvl' od fctQ yivog to 6v. dstodHiig Slq^ la%ai oti 
&Stiv. osteQ xal vvv stoiov6iv ali:ti6tqf^ai. ti yhfyaQ^rj^ial- 15 
veito tQlyovov^ ^a^ev 6 yecJiiitQrjg^ on d' Ioti, 6ei%vv6iv. 
ti ow 6ei^ei 6 OQt^cffierog tii6nv; rjtotQiYovov; eUimgSQa 
ttg oQi^ii^ ti i6tiv^ el %6tiv ovK etdetai. dXX d6vvcctov. 

^aveQov 61 xal xara roi)g vvv tQoitovg tSv oqcjv &g ov 
6euivvov6LV ol OQi^dfievoi otv forii^. e^^a^xal ^twiKtoviii- » 
6ov ti HSov^ dXXa 6ia ti i6tit6 OQi^&iv; xal 6id ti tovr^ 
l6ti xt5xAog; efij yaQ av xal SQeixaXTtov €pdvai elvai anit6v. 
ovte y&Q ori dm^aror' e^t^ai ro i^6\kevov stQo66rjXov6iv ol 
OQOi, otnre ori ^xeit^o ov (paolv elvai oQi^iioi. dXX* del i^e6ti 
XiyeiV to 6id ti. ss 

El SQa 6 oQi^dnevog 6ei%w6iV ij tl i6tiv n ti 6rniaivei 
rovrofia, e^ (fij i6ti (iijdafioSg roi; ti i6tiv^ efi] av 6 oQi^fiog 
Xiyog ordfiari ro avtd 6rntaivc3V. dXX^ Stoaov^ nQf5tov 
fi^ y&Q xal fii] ov6i/Sv av etrj xal tSv ^irj ovtov* 6ri\iaiveiV 
yoQ i6n xal ra fii) oi^a. fn itdvteg ol X6yoi 6qi6{ioI Sv^o 
elev' efq yoQ avovoiia 9i6%ai oitoi^vvX&ytji^ &6fte OQOvg av 

92bl pr ^] ii M. — 2 Xomog] XSymv D. — ye om rf. — 4 ioTiv] 
iarip SvO^Qanos f. — avuyari . . . i<niv om M. — alt to om Af, — 
5 f ] %l ABM, — 7 t/ . . . tqttyiX. om d. — 9 xcrl om I>, del tf. — 10 ro^s 
D. -; 10 et 18 iariv) flvui M, — 13 fl corr n. — ovKJdXX* M. — 
14 ovd^evi X>, €v8tv6g corr n. — yag om d, — 16 dHHVVOvaiv pr n. 
— 17 t6 om d, del n, — 80 pr IffTiy] slvai M, — 21 Ttl t3 £ifii, — 
28 etv om d, — 23 nqodijXovoiv Af . — 24 ov A. — a%X %i pr n. — 
26 d rc n, om uM, — pr ^l i/ ^. — 27 t^ pr n. — iv Sv Joitfaog 
^BdiiM. — 30 Iti] ffn M; 58 ANAATTIKSIN 

diaXByolne&a advreg xal ^ 'IXiag 0Qi6ii6g Sv efi}. hi Qvde^ 
fila ajtoShl^Htv Sv ort toiko tovvo^ba tovvl SriXol* ovH' ol 
OQi^iiol tohvv tovto srQo68rjXov6iv. 

86 jEx iikv toivw tovt&v ovte oQiCiiog xal CvXXoyiOii^ 
€palvetai tavtov ov^ ovte tavtov 6vXXoyi6y,6g xal opeOfcog* 
stQog Sl tovtoig^ Sti ovte 6 6Qi6ii6g oxydlv ovte djto8el%w6i/p 
ovte deioiw6LV^ ovte to tl i6tiv ovd^ oQUTficj ovt ditodel^ei fon 
YVfSvai. 
p. 93 HdXiv 6\ 6%eittiov tl to{rtGyv Xeyetai otaXcjg xal tl ot^ 

8 zaXmg^ xal ti i6tiv 6 6Qi6ii6g^ Tcal tov ti i6tiv a^d Jtog ^Stiv 
dstodet^ig xal ^Qi^^iog i^ ovSaiKog. istel d' i6tiv^ (og Itpa^ieVj 
tavt6v ro eiSivai ti i6ti xal ro elSevait6 aikiov tov el fow 

6 Xoyogdltovtov^ oti fow w ro afriov xal roiTro ^ro at?ra Jj 
aXXo^ Tiav el aXXo , rj dao8enit6v tj dvaJt68ei7ttov ' el toivw 
i6tlv aXXo xal iv8ixetai ditoSei^ai^ dvdyKYi iU6ov ehm 
ro afrtof' xal iv t(S 6xiijiiati rol stQwt(p dc/xwcjftai' xa- 
96X0V te yctQ xai xarijyoptxov ro Seinvviuvov» eJg fiiv 8iq 

10 tQonog av eHrj 6 vvv i^fjfca^iiivog^ to 8i aXXov to ti i6ti de/- 
xvvOQ^ai. t(5v te yaQ ti i6tiv dvdyocrj ro iii6ov elvai ti i6ti^ 
xal t(Sv l8i(DV f!8iov. S6te ro ^ihv 8ei^ei to 8^ ov 8ei^i t(5v ti 
rjv elvai roj avrol ^QayiKxti. 

Ovtogfih ovv 6 tQ6:tog oti ovx av «fi^ dit68ei^ig^ efjQTjfvai 

i6itQ6teQOV' dXX^ fori XoyiTi^g 6vXXoYi6ii6g rov tii6tiv. ov8h 
tQ6:tov iv8i%etai^ Xiyaaev^ HJt6vteg itdXiv i^ dQxrjg. S6^ 
:teQ yaQ t6 8i6ti ^rjtoviie^f fx^^^S ^^ ^^ 1 ivi(yte 8h xal ofca 
8rjXa yivetai^ dXX^ ovti ^Q^teQov ye ro dtorfc Svvat^vyvciQi- 
6ai tov oti. 8fjX(yv oti 6y,oi(og xalro ti rjv elvaiOVTc avevtov 

80 ort i6tiv' d8vvatov yag el8ivai ti i6tiv^ dyvooiSvtccgei^tiV. 
v6 8^ el ^6tiv 6t\ {k\v xara ^v^i^e^T^og ixoiiev^ 6tl d* 
^ovtig ti avtov tov stQdynatog^ olov ^QOVtijv^ oti il>6(pog 

32 7} om n. — iri ori ovdsfiia D, — ovSs/ila'] ovSi/ifa imatij/ifi 
fn, rc Bc, rc mg u. — dnoSfl^nev corr c, dnodtiitg ttrj D^ asrddfiliff 
fltv &v d. — 37 ovdl ABduMj rc c. — ovQ^lv D, — dnoSBUvvct 
corr c. — 38 dfUwCiv corr c. 

93a3 xofi] i^ D. — ravtov cag ttpa/itv f. — 4 alt ro om /. — «/] 
t/ Dnu^ pr H. — ro om Dnf. — ro om Dn. — 6 %a\ n. — bC\ tj d^ 
pr n, f/tf M. — dnoSHyLtiinov Dfu. — 8 pr tcd om d. — 9 8r]'] tolwv 
D, 8fi toivvv nf — 10 17 o* d. — ^O 81 M. — i2 rai r/ M. — ^I6ifi- 
V0/[i£v dn, corr /4. — ini.6vtBg corr u. — 17 yaj om pr B. — ori] t/ 
pr n. — 18 SijXa] 8fj M. — 20 ort om d. — dSvvatov . . . ictiv rc 
mg d. — ictiv et 27 iativ] slva^ M. TZTEPUN B. fiO 

xiq pHpSp^ %al hfXtv^iV^ Svi tStiQtfilq T&g (pm6q^ xed crr&QO- 
nov^ otv Z^6v vi^ xal '^yvxqv^ ori avvo avto xivovv. o6a filv 
ovv naxa 0vy.fit^r[K6g o^ofccv orc l&uv^ dvayxaiov fAijdofccog ss 
iieiv stQog to tl istiv * OT^dl yoQ oti l(fttv fofiev* to 6i ^tp^iv 
tl ioti fi)) ^ovtag otv &Stt , ^irjdhv ^tjtelv ioti/v. %«&' o6a}vd* 
ixoiiiv rc, ^jiov. Sote (6g Ij^Oficf' ott i&viv^ ovtmg Ij^ofia^ Tud 
itQog t6 ti i6tiv. &v ovv fxo^iiv n tov tl i6uv^ ^o XQmov fil«^ 
cJde • tnXii^ti^ig ifp ov to A^ 6eXijvt] i(f ov F^ dvtifpQaiig so 
yjjg i(p ov B. t6 ikkv ovv ft6ttQOV inXeinH rjov^ to B J^q- 
wJp i6tiv^ aQ^ i6tiv ri ov. tovto 6* ovdhv diatpiQet ^rjteiv ^ d 
S6ti X^yog avtov. xal idv y tovto^ lidiielvo q^a^uv elvat. f^ 
lUrtiQag ti^g dvticpd^edg i6tiv 6 X6yog^ a6teQOV roi)^eci; dvo 
OQQ^dg rj tov fii; ^x^tv. otav S' evQfOfiev^ a(ia to ott oial t6 ts 
tftoti t6y,ev^ av Si d\Le6(av ^. el 6e fir}, to ori, ro dtort d' 
ov. 6eXrjvrj F^ iTdetrlng A^ to itav6eXi^vov (fxidv fi^ Sv^ 
va^Qat nouiv prfievog f^fiSv {leta^ ovtog (paveQOv^ i(p ov 
B. el toivw tfS r vnaQxei to B to fiq diwa<5#ac itoietv 
6Ktdv firjSevog fiero^ i^fiQi; ovtog^ tovt(p Si ro A ro imiXt- b 
Xovstevaty ott piv imXeljtei SfiXov^ St6ti d' ovit&^ %a\ or* 
fih' h.Xef^ig ickttv f6fiev^ ti 6* i6tlv ovTt t^nev. SrjXov 6' or- 
rog ori ro y4 t(p F vstoQxet , dXXd Std ti vitdQxet 9 ro fq- 
reii' ro B ti ictt^ stoteQOV dvticpQa^ig fj 6tQ0(prj tijg ^eX^^vrjg s 
rj dfc66pe6tg. t(yvtoS^ i6tlv6X6yogtovhtiQ(yvaoiQOv^ oloviv 
t(wtotg tov A* Huri yag r^ hiXeiil)tg dvti(pQc^tg vito yfjg. ti 
i6ti ^QOvtri; itVQog dst66l^e6tg iv vi(pei. Std ti ^QOVt^; Sid 
to dfCo6l^ivvv69'av ro itvQ iv t(p ve(pei. ve(pog F^ ^Q^yvtiq A^ 
dst66pe6ig stVQog to B. t(p di) F t^ vi(pet vstdQxet ro B* 10 
dno6^ivvvtai ydQ iv avt(p ro itvQ. tovt^ Se ro A^ ^^6- 
(pog. otal ^i ye Xoyog to B tov A t(rv itQckov d%Q(n). av 23 att ris om d. — S4 t^v^'? ^"9 o<n AdM, pr c. — Zti om ADdeM* 

— 87 firjdl /, corr A Riec et Prodr. — xor^o<roy pr B, — 28 (fa8to9 
Dn, — 29 (iSv fihv nvv n. — 30 t6 om Dn, — y^ t6 y BuRicc, — 
31 /3] t6 |3 Ricc, — ovv a nqotrqov d, — ngotBgov AdMy pr B, fort 
pr c. — 82 ovQ^lv D, — $1 om 4. — 34 «roTS^oy ,.,fi7j ^z^iv rc mg n, 

— 35 Tow] t6 ABduM. — 36 ictv .,,81 «fiiaiDv n, — 9ta fiianv (sic) 
M, 8ta fiiomv ABDcdfy conr u, — ij M, — post ^ duo fss dcl «. 

— bH 3» /. — 87 naaaBlfjvov Af. — 38 ftri^Bvog D. — 39 ti corr n. 

9obl ftnrfiBVog D. — tovto pr n. — 3 iartv IxXci^iff n, — 5 t / et 
noTBqov corr n. — 1 rl iati om d, — 8 vi(pTj pr A. — )0 81 n. — 
U apivwTui D. — TOWTO ABdM. — 12 tov « t6 /3 «. 60 ANAATTIKSIN 

Sh it&Xv» tovrov aXXo y,i6ov ^, ht t(3v itttQaXoinGyv foroi 

16 *iGg (ih' Tolwv Xaii^dverai ro rl i(yti xal ylvtxai yvGj- 
Qcfiov, ffgi^rai, (Sore (JiU^oytOfiog (i^v roi; tl htiv ov ylvttai 
ov6^ dsroSiiiig, SiqXov ^iivtoi 6id OvXXoyi^fiov w\ 6i dno- 
6elieG)g' Sot ovt avtv d^to^H^tog Sure yv(3vav to tl l6tiv^ 
ov iotiv attiov aXXo^ ovt %6tiv dstdSei^ig avtov^ &6ittQ oud 

80 ^i; rotig 6iaJt0Qtjiia6iv tikontv. 

9 "E^ti 6i t(Sv ^iv tttQov n atnov, t(5v 6* ovz Huriv. o?o?r€ 
6ijX(»v on Ttal rc3v tl i6ti td ^tv a^it6a Ttal dQyal tkfiv^ 
a %al tivai Ttal ti i6nv vsto^i69ai 6tl '^ aXXov tQOitov 
q^avtQa stoirj^ai. osttQ 6 (^Qi&fiijriXO^ Jtoitl' otal yaQ tl 

ss^ri vqv ^iovdSa vaotid^ttai^ Ttai ort liJriv. roTv 6^ i^ov- 

ttixv fif tfov^ %ai (ov i6ti ri tttQOV aitiov t^g ov6iag^ %6ti ^ 

dsto6ti^c3g^ &6ntQ eijrofiev, 6iiiX&6ai^ {iiq to r/ i6tiv dao- 

dHxrvvta^. 

10 ^O^K^fiog 6' ijtti6iq Xeyttai tlvai Xoyog tov ri i6ti^ (pa- 

m vtQOV oti 6 fifv rcg l<^ria Xoyog t(yv ti 6ijuaivti ro ovoiia tj X&- 
yoq tttQog orofnrrcidijg, oiop ro ri 6rjiiaivti ri idtiv ^ tQi- 
ffaivov. osttQ txontg Sri IJtJri, g'ijrovfiei' 6id ti AJriv. xaXt- 
stov d' orrcsg idtl Xtc^v a y,f^ i6^tv ori idtiv. ij ^' altia 
^Spffm aQOttQOP rilg jaXtit&nqtog^ ori ot;6' tl iotiv rj fi^ 

as f6fmy^ dXH rj ^ard 6v^Pt^Ypi6g. Xoyog ^ tlg i6ti di^fcig, 
6 fici^ 6w6i6^(pj S6atQ 1} IXidg^ 6 6i t(3 %v %a^ \vog ^r^ 
Xovv gti^ zatd ^vftpt^ndg. 

Eig fi£v 6]Q oQog i6tiv oq(w o tlQrjuivog, SXXog d' i6tlv 

OQOig Xayffg o 6riX(DV 6id tii6nv. S6tt 6 nlv it(}6ttQog 6^101" 

p. M iffi fiiy , i<tivrv6i d' ov^ a d' t^rt^og^ (pavtQctv ari l6tai ohv 

«fodsi^g tofv ti iiGtij T^ 9i(Sti 6i(xxpiQcyv t^g dnodti^tcyg. 19» 8^7; ABDduim. — 18 flDtfr' . . . «sod» rc mg n. — 19 o^S iativ rc 
^mprai ▼» n. — &iXai corr c ubi pairciora. — 21 raiiv] r«f pr n. — roJii 
rc. snpra vs n. — ««h ssvvp^ qv D: — 23 ^avtv corr c. — 9fZ ^ aXXov 
eorr n; — voivoir ^, pc jB. — 26 fisacav AM. — ovtsiaq %otl tov alpat 
adTii w^ — ii!} 4' M. — 27 oi^rTcs^ mxi sHitOfiPV D, — 29 insl D. — 
31 ^ra^o g cour n» — ro om />«. — rt srvat ^ M. — 17 om fi<2n, fort 
jRzoo; — 32 post fffrt lit c, abi xcrt habuiase videtur n. — ;|;aJl£9C0$ >^3ll 
— 33 ovrog AMd^ pr o.. — Itfriv] «11/«* M. — 34 ^ corr n. — 35 a^tt 
jMtra 5i — 36 ovvdsOfuSv D. — ro ABdufD. — STjXeiv JDfu, corr n. 
-^ 38 nqoaiqrifisvog Dhiu 

94a2 Btatpsqov pr n. TSTEPSIN JB. 61 

dictqftQH yag dittlv 6ia xl ^QOVta xal tl kfu ^QOVtij * IqbI 
yaQ ovtG) y,iv 6i6ti dito6(iivwtai to stVQ iv tolg vi(ptOi' 
ti ^ iotl ^QOVti^ ; il^ocpog ditoO^ewiy^ivov stVQog iv vi(pi6iv. 6 
S6te 6 avtog Xdyog SXXov tQOitov Xiyetai^ xol (odl y,lv dit^" 
6eiiig Ovvexrig^ &61 61 ogiOiidg. hi iotlv oQog ^QOvt^g il>6- 
(pog iv vi(peOi * tovto & eotl r jj^ t(w tl i6tiv ditodel^ec^g (Tvft- 
stiQaO^a. 6 6h t<5v d{ki6(av OQiOiiog ^ioig iotl tov tl kftiv 
dvart66eixtog. lo 

''Eotiv oLQa oQKTfco^ elg ^ikv XAyog tov tl i6tiv dvcatd- 
^eiTitog^ elg 6i OvXXoyi^iiog tov ti i6ti^ stt(6oei 6ia(piQ(av 
trjg djto6eiie(og^ tQitog 61 tfjg tov ti iOtiv dno6ei^e(og (Tvfi- 
itiQa6\ia. (paveQOv ovv i% t(3v elQtjnivcov otal 3t(3g i6tit(yvtl 
iotiv d7t66eiiig xal jtcSg ov% i6ti^ xal tivcjv i6ti Tcal tivGJV ovtc ift 
kftiv^ Iri. d' OQi^^og stoOaxcSg te Xiyetai xol n(3g to ti 
i6ti6ei7tvv6i xal Jt(5g ou, Tial tivorv i6tl Ttal tivc3v ov^ Irt 61 
itQog dit66eiiiv it&g Ij^ei, xal :t&g iv6ixetai tov avtov elvai 
%al it(Sg 0V7C iv6ixetai. 

^Eitel 6\ istiotao^ai olofie&a otccv el6(Sii£V ti^v cclticcv^ 11 
cdtiat 61 tittccQeg^ \iia {ikv to tirjveivai^ {kia 6e totivGw^ 
ovtov dvdjncTj tovt elvai^ ItiQa 6\ j) ti nQ(3t(yv ifKivYfie^ w- 
taQftri 6\ to tivog eveTca^ itaOai avtai 6id tov y46ov de^- 
TCWTat. t6 te yaQ ov ovtog to6l dvayTcij elvai fiucg fikv 
itQotd^eojg Xtjq^d^eiorjg oih l(Trt, 6volv 6i tovXdxiOtov * u 
tovto d' i!6tiv , orav ?v {ii6ov lxo)(Ttv. tovtov ow Ivog Xy^ 
(p&ivtog to 6v\iniQa6[La dvdyTtrj elvai. 6^Xov 6h Tcal g}8b. 
6id ti OQd^ij ij iv i)fiixvxAi'aj ; -§ riVog ovtog oQd^t] ; forca tf ij OQQ^rj 
i(p Yig A^ ri^iioeia 6volv OQi^alv i(p tjg B^ '^ iv ijfctxi;- 
xXica i(p ^g F. tov 6rj to A tr^v oQ^riv vitaQxeiv t(p Ftyn 
iv rc) ijfccxt^^/cj attiov to B. avtrj nlv yaQ ty A fyrj , iq 
61 to Fty B' tf i5o yaQ OQitcov rj^ii^eia. tov B ovv ovtog 3 Kttl . . , Pgovtij om u. — iq$l..,vig>t9i rc mg ii. — iq$Z /ikv yaq 
jiBdnM, — 4 ovrtD fi^kv om d, — to ante fi^v poi del ▼ult n. — b ti 
8'] %ai tl u, — 6 eSfcTf . . . vf(peai rc mg c. — 7 Iri] iti ti fl, pr ti, ori 
Af, pr dn. — 10 dnoSfixtmog A. — 11 aqa rc supra vs n, &qa d A. 

— avuno^fiHLtov A. — 13 alt t^g om u. — ri om fl. — 16 lcti, 6' d, — 
17 ov, xorl tivav om Ricc, — xorl tivmv iari om AcdM, — xorl tivmv 
ov om d. — 21 "^v rc snpra vs n. — 22 ij] hiMy om D. — 17 ri eodiee», 

— 2.S nccaat n(og xori M*, — 24 otJ rc sapra vs «. — 25 6vcl B. — 
26 ovv Tou yo9 /). — 27 il om dM. — 28 17 om M. - - if om AhdcfimM 
Ricc, — 29 i(p' ov D. — dvftv n, dvolv d. — 30 ov y D. — 32 ro om D. ANAATTIKSIN r^lotoq Svo op9t3t^ to A tgJ rvitAQxw rovvo 6' tjv to h 
rjHivKWiXlm oQ&riv eivaL tomo 6e tavtov i6ti toi ti m dvai^ 

86 t€p tovto Crjiiaiveiv tov Xoyav. dXXa nfpf ttal to ti rjv ehm 
c£tiov iiSemtai to \ie6ov. to Sk 6ia tl 6 MrjStTtog noXeitog 
iyeveto^A&rjvaiotg; tig altiatov noXe^^eloQ^ai^Ad^rpfaiovg ; Sti 

h elg HaQdeig fiet ^EQetQiecav hefiaXov * rot^ro 7«^ inivrfie 
stQcotov. stoXe^iog i(p^ ov A^ stQOtiQOvg elo^aXelv B ^ ^Adij^ 
valoi to r. imaQyH 6iq to B roj T, ro ^QOteQOV in^aXeZv 
toig^Ad^rjvaioig^ to 61 A t(p B' stoXenoiyOi yaQ tolg stQo- 

6 teQOV d6tKi^6a6iv. vxaQxet aQa t(fi ^lv B to A^ to noXt- 
fietdt^cu tolg stQoteQOv aQ^aCt' tovto 6h to B tolg ^A^rpmi^ 
oig' stQOteQOv yaQ riQ^av. ni6ov aQa ocal ivtavQ^a to 
aitiov to stQiDtov 7tiv^6av. o6(ov ^ aitiov to evend tivog^ 
olov 6id ti steQUtaxel; oitog VYtcdvy 6id ti oUia i6tiv; 

10 o^Q^ 6(D^ijt(u td 67cevrj ' to luv tvexa tov vyiaivetVj to d' 
evexa t(yv cTGi^eOO^cu. 6id ti 6\ dito 6eiitvov 6el steQiitatelVy 
Ttal eveza tivog 6el^ ov6ev 6ia(piQei. steQiitatog dsto 6eiitvov 
jT, ro litj ijtiitoXd^etv td 6ttia i(p ov B^ ro vytaivetv ixp 
ov A. ?0r(D dij roi dito 6eiitv(yv JteQtstatetv 'ditdQy[ov to itoi^ 

\&HV ^1} ixtitoXd^etv td 6ttla itQog t(S 6t^^att t^g xoiXiag^ 
xal tovto VYtei/vov. (Soxet yoQ vstoQxetv rol iteQUtcscelv trol jT 
ro B to fci} iittJtoXd^etv td 6ttia^ tovt^ 61 to A to vyi- 
eit^os^. rt ovv atttov rc5 F roiJ ro A vitoQx^tv ^ to (yi ?vexa ; 
ro B to fii) ifttftoXd^etv. tovto 6' i6t\v &6iteQ izeiwyv X6^ 

2oyog' to ydQ A owcd^ cwro<Jo9ij0er«t. 6td ti to B t^ T 33 7jfii6mg ABdM — t6 Iv] T<p ip A, — 34 rovr^ ^iHu/h, pr c. — 
iati] flvat M. — t6 ABDdfunH* pr c. — 36 t^ roiiral rovr^» ro pr «. 

— ro] rov ADfdvMj pr c, rovrov pr n. — 36 o rc sopra vs n. — 37 r/fj 
i} d. — 'Ad^tivaiotg Bc. 

94bl imvi^d^Tj AdcM, corr n, — 2 BlepdXXftv Dd^ pr n. — 3 d\ Af.— 
n^^oxiqotg ABDdcufM Ricc. — ifipaXXdv Ddn, — 4 TOvg^Ad-rjvalovgn. — 
5 a8t%rinaaiv A. — 6 n^orc^oi^ ABcduMfn. — rovro] rov dM^ pr AD, 
rowrotifort pr D. — rovro.. .y] Ttp 61 y ro /? corr c. — Ttp vel rov pr 
D. — p om n. — P] P t^ Y fy ^^ ^» |J ro y rc n. — 7 nqoT^i DnRice^ 

— ivTuv^a corr n. — 8' alviov iv olg ro ahiov ro Bu. — 10 ro] ^ dM. 

— (i\v om dM, pr ^. — 11 6ta] ro 6\ dta n. — 8h] Bsi D omitso M 
seq, om dnM. — 12 dsl nfqinarBiv ovdlv n. — > ov^^v D. — 14 r6 B, pr 
cn^ corr c. — noislv om d, — 16 r6 CTOfia n. — 16 vnaqx^^^ ^6 d, vnaf» 
XBt ro Af vndqxBi Sif ro BM^ vndgxH 8fj ro) Denu^ corrB, c aote t^xa^ 
xsi del iv, — 17 rovro Aicc, pr Bu, — t^ u A. — vytaivM D. — 29 tS\ 
61 n^ r/ 6\ ABuMfd. — ro |3 om/. — t^ corr n. T2TEPSIN B. IOtIp; on %ovv ^ti to vyialvHv^ ro ovtq^ H^^^' ShlSk 
fi£t€daiifiavBiv tovg Xoyotyg^ tucI ovtGig fiaXXov Ixoffra 
(pa%>utai. al 61 yeviGug dvanaXiv Ivrav^a xa\ iki twp 
%axa idvrfiiv altitav* inkl y^v yoQ to ^iioov dti ytvicd^ai 
jiQ(3tov^ ivtavQ^a 6\ to F to tdxoxov ' ttXivtalov dh t6u ov tvtTta. ^Evdix^^^cci 61 to atko xal tvtna tivog dvai %a\ i^ 
dvayxrfg^ olov 8id tov Xtmitt^gog to (p&g * zal ydq i^ dvdy^ 
Tnjg SiiQxttai to iuTtQOfiiQiotBQov 6id t&v fiH^ovov xoqw^ 
tGiteQ (fxSg ylvtxai tcS 6tiivcuy nal mxa tivog^ ofta)g fii)ao 
mtdGH/ktv. aQ ow d ilvcci iv6ixttaiy Tcal YlvtOd^at iv^ixt* 
tai; ScjteQ U ^QOvt^ d:to6^evw^ivov rc roi; nvQog dvdyxfi 
6l^BiV Tial ^HHpelv^ Tcal d &g ol nvQ^ayoQHol (pa6tv dntir' 
Xiig tveoca tolg iv rcj taQftdQfp^ oit<og qx}(kSvtai. 7tXti6ta 
6\ toiavt idtl^ nal \ibdXu6ta iv tolg %axd fpv6iv 6Wi6tafii^ u 
voig oud 6wt6t(S6iV' 1} (ikv ydQ ^end tov itoul (pv6ig^ 1) 
S ii dvdyxrjg. 1) 6' dvdyTirj dtrrij* ij liiv yoQ %axd (pv^ 
6iV 'Kdl trjv OQiirjv^ rj 6h ^i^ 1) nocQd tqv oQiirjv^ &faeQ XL- p. W 
&og ii dvceyTctig Ttal av(D ocal xdt(o (piQttac^ diX (w 6id 
tYfV avtrpf dvdyxriv. iv 61 toig dito 6iavoiag td ^lv (rv6iMtt 
dito tov avtoykdtov vstaQytt^ olov olxia rj dv6Qtdg^ oild' i^ 
dvdyKrjg, dXX^ tvtxd ror, td 6i xal dito tvxijg^ olovdyi^B 
tia Tuu 6GrtriQia, ^dXt6ta 6\ iv o6oig iv6ixttai rcal clde 
xal dXXcng^ otav fgrj dsto tvx^ ^ yivt6ig ^, S6tt ro tiXog 
dyad^ov ?vt7cd tov yivttai Tccci fj (pv6ti rj tixvy^ dno vd^ 
yr^ ^ ov6\v tvtyA t(w yivttai. 

To 6' ai^o aSttov i6tt totg ytvofgivoig Tcal tolg ytytvrf- 12 
\khoig %ai toig i6o{Uvoi^ oittQ rcai tolg ov6t' ro yaQfU^n 
60V aitiov^ stXrjv toig (chv ov6tv ov^ toXg 6t ytvo^iivotg ytvo- 
\uvov^ tolg 6i ytytvriaivoig ytytvrjuivov 7,ai i6oaivoig i66- 
^evor. oloi' 6id ti yiyovtv tyJlUtipig ; 6iAti iv {U6(»j yiyovtv 

21 ori jjliog d, — 95 alt ro rc sopra vs n. — > 29 fim^ofitQ^aTUTOV d, If- 
no/iktqBctSQOv D. — ;}0 dttivat Ad, fort pr n. — 31 sl pr om c. — fi2 sl rc n. 
— rt oin M, del n. — 33 */ om M. — TJvi^ayoqiot n. — 34 trjs A^ rt- 
voff rois d. — 35 iv] aiLa iv AedM^ u uua iv n, ini D. — 36 evvtot»* 
0tr A. — MOtsiv Bd^ corr A, notsl tj D. 

9&il xai xarcr trjv D. — ij..,6^fniv om d. — ij rc inpra ▼• n. — 
mCMsg 6 Ii^off Dd. — 4 ^] ovd' D. — oirn d. — 7 %ml pr om c. — ro 
r«2og ro afo&ov l>. — 8 qyvost xtti Hj M. -~ 9 ov^hv D. — 14 yiyovsv iv 
fUom DMm, 64 ANAATTfKSlJN 

urjf^' flvixai Sk di6fti yivttai , ^ai dl didti ^tai h {ttoco, 
Tud ^n 61 ozi i&viv. xl iori xQv6tccXXog ; elXrjip&ai 6yj ori v6&q 
mitrffoq, vSoq itp^ ov F, ^njttjyog iq) ov A^ altiov to 
fii6ov i(p ov B^ hiXtv^iq &eQi^y6 ^tavttXT^g. vjtaQXBi d^ 
to) r td B^ roiJrp 61 to mitriyivai to ixp ov A. flvttm 

viSkTi^GtaXXogyivoiiivovtov B^ Yeyivrpai 61 ytyBvtKiivov^ 
S6tai 6* i^o^iivov. 

To lihv ovv ovtG)g attiov %ai ov ahiov «fia Ylvetaiy 
otav yivrftai^ ital ?<Jriv, otav i^ • x«l iitl tov yeyovivai wd 
^eOd^ai (o6avt(og. iitl 61 t&v (ii} a^ia €lq iotiv iv t^ 6vv^ 

^exel XQOvca^ SoiteQ 6oiiel '^iuv^ aXXa aXXcw attuc elvaij 
tov t66e yevi6&ai iteQov ytv6{tevov^7tal toi) i6e6&ai tteQOV i66^ 
fievxyVj Ttal tov flve^d^ai 6ij et tt ilt:tQo6&ev iyiveto; i^tt^^q 
dito tov v6teQOV yeyovotog 6 6vXXoyi6ii6g. dQ%iq 61 xol 
toiitov ta yeyov6ta. 6i6 Ttal i:tl t&v ytvoitivtov <p6aiit(og, 

80 dito 61 tov stQ<A:iQOV owt SjTti^, olov istel t66e yiyovev^ m 
t66^ v6teQ0v yiyovev. Ttal inl tqv l6e6&ai (o6a^(Dg. ovte 
yaQ doQl6tov ov^^ 6Qi69'ivtog i6tat tov XQcnwv^ &6t istel tovi 
dXr^llfkg elitelv yeyov^ai, t66^ dXtj&lg eliteiv yey(yvivai to 
v6teQ(yv. h yoQ t(p (ieroft) 'il)ev6og i(5tai to eliteXv rothro, 

85 rfiri Q^cctiQov yey(yv6tog. 6 6^ avtog X6yog Ttal iitl toH i^o- 
(A^or. oi5(f htel t66e yiy^yve^ rdcf i6tat. to yaQ ii,i6ov 
6it6yov(yv 6el elvaij t(3v yevo^ivcw yevoiievov^ t&v i^o^tkvGW 
i66{tevoVj t(Sv ytvoitivcav ytv6(iev(yvj t(Sv ovt(QVOv tovShyi^ 
yove otal tcrv i6tat ov% iv6ixetat elvat 6ii6y(yv(yv. ht ovte 

40 d6Qt6tov iv6ixetat elvat tov %q6vov tov fcerix^ ovQ'* (OQt- 

b 6iiiv(yv' 'ilfev^og yaQ ^tat to ebtetv kv t^ fiero^. IjfuTxs- 
^r^oi' 61 tl to 6wixoVj S6te ittt& to yeyovivat to ylve6Spat 
vitaQxetv h totg stQayfta^iv. ^ 6rjXov ott (yv% i6tiv ixofU- 
V(yv yeyov6tog ytv6iiev(yv' (yv6l yoQ yevoftev^yv yevofUvov * fti^ 

6 Qota yctQ xal atofta. S6iteQ ow (yi6l 6ttyfial el6tv cLUij- 16 post xal del tuU ri n. — i\ ori] didri Dn, om d. — 19 XQVTtfi\ 
ovro B, — tert ro om Af. — 23 xov] tovrwv fort pr Bt — 84 &qaM. — 
25 aXloo alXav atvtov M. — 26 rov t66h\ rovro Hh pr B, tov d, olav 
rov M, rc c. — ylvsa^ai et yivofisvqv Af, rc c. — 27 yBVied^ai rc c. — 
29 ra om Ad, — 9vo Ad, — 80 nqottqov df, — 33 tod' . ., yiyovivai 
om A. — 34 rovrov d^ d^at, d, •— 35 stSri pr Bn, 

95bl r^ >tf. -— 4 ovdh yaq corr n abi panciora. — yhvofihvov rc mgn. 
— 5 antq rc d. TJSTEPSIN B. 65 

XdfV ixofuvcuj otldl yevdiieva' a^KpQ yoQ adialQeta. o^dh 
d^ pv6t/Levov ytyeinjiiivov dia vo avx6 * to {ikv yag yiv^iie- 
fov 6iaiQet6vy to di yeyovog ddialQetov. m6it^Q ovp yQc^iQ 
jtQog CtiY^irjv Ijfft, oiktQ to yiv6ftevov nQog to yeyovog' iw' 
ftoQiH yoQ ostHQa yeyov6ta iv t^ yivofkivfp. (laXXov dhio 
(pavtQiSg iv tolg oia&iXov stiQl xiviJ6€(Dg 6el Xixdij[vai steQl 
toikiov. 

IIbqI iilv ovv tov 3t<3g av itpei^g yivoiiivfjgx^g yevi- 
aefog ^Oi ro {ii6ov to aCtiov istl to6oirtov ttXrff^a^ dvaptrj 
faQ xal iv tovtoig to {ki6ov xal to stQiStov afitCa elvau is 
olor to A yeyovev^ ijttl ^o P yiyovev. v6teQ0v 8h to ryi- 
yovev^ ifiitQOC&ev 6h to A. aQxiq dh to F 6ia to iyy^iQOV 
tov vvv tlvai^ o i&tiv aQxrj tov %q6vov. to 6h FyiyovBVy al 
to J yiyovev.'tov 6rj J yevofiivov dvayTtrj to A yeyovivtu. 
a{tiov 61 to r* tov yaQ A yevofiivov to F dvdyTtr] yeyo- » 
vivai^ tov 61 ryeyov6tog dv&ynri nQ^ttQOV to A yeyovivau 
ovtio 6e Xa^pdvovti ro fii^ov GtrfietaL stov dg a^iB^ov^ ^ 
ad staQeii,ne6Htai 6id to diteiQov; ov ydQ i6tiv ij[6nevov 
yeyovog yeyov6tog, SciteQ iXixQTj. diX aQ^a6&al ye oii4X}g 
avdyxTj dni d^ii^ov xal dao tov vvv JtQiAtov. ofiolog 61 9i 
%ai i:tl tov ^tai. el yaQ dXrj&hg ektelv oti Ibtoi t6 A^ 
dvdynrj nQ^teQov dXrfilg eljtelv oti to A ^ai. tof&tov 6 
aitiovto F' el filv yaQ to J Ikstai^ itQdteQov to F&ftai' 
el 61 to r ^tai^ stQ6teQOV to A i6tai. Ofiolwg d* cateiQOg 
1} TOfi^ xal iv tovtoig' ov yaQ i6tiv i^^^ieva ix^iieva dX^90 
XijXcav. dQxrj 6h xal iv tovtoig afif(Tog Xrpttia. Pjnei 6h 
ovt&g htl t&v fyycyv. el yiyovev olxla , dvdyxrj tet^i^q^&at 
Xld^ovg ^al yeyovivai. tovto 6id tl; oti dvdyxrj d'ep4Xiov 
yeyovivai^ etkeQ Ttal olxlav yeyovivai. el 6h 9e(iiXi0Vy ^^6- 6 yivofiiva d, yivofitvai n. — diaigsra ABd^ pr eu^aBtalma mgB. 

— 9 y^vofiBvov JBti, — 11 iMi%9iivat. d. — IS ovv om Af. — vtvo- 
lUvTig Af . — 14 ^x^i M. — fiicov'] fikv Ad. — th om Jdf. — ro «f- 
tiov del Tult u. — §iqi}a^(o f, — 15 pr xal om D. — 16 inil,.,fy' 
noood-sv rc mg u. — 17 ffingoQd^tv] nqmtov D. — y] « pr ji, — 
lo tov rc supra ts n. — f/] ^ Af. — 19 pr d] a M, — alt 8] a Me. 

— a] 6 M, -^ 20 dvdyxri to y M, ^ 81 rov . . . ytyovivat om /. — 
9Anaqan86tltai d. — 24of»o/a>( n. — 85 ufihop} fiiaov ABMdufc^ tov fU" 
aov D, — Tov om M, — vvv om A, — 26 ro d iotai «. — dl a Ad. 

— SO ovTff D, — 31 61] yaq D. — Irpetiov ilf . — 34 ywyovhai..* 
dff/i^lioy rc mg n. — itmg . . . ywyovivai om D. 

n. s m ANAATTIKSIN 

8& vBQov Xl&ovg ytyovivai dvayTtri, naXiv d ^tai ohda^ &6av- 
tog ^QirtQOv &3owai Xl9ot. delxvmai, 6e dia xov ft€<?or 
6\ioUQq' Ikizai, yoQ &miXiov itQottQOV. 

'Enel ^ OQ&i^ev h xolq yivo\iivoiq xvTtXm tiva ykvt^iv 
ovOav^ hdiXBtai tovto elvai^ eikeQ exoivto dXXi^Xoig to fc^- 

40 6ov xal ol OQOi * iv yoQ tovtoig to dvtt6tQi(peiv iotlv. Si- 

p. 96 dtiTttai 61 tovto iv tolg jtQdvoig^ oti dvtiOtQicpH ta (Jvfc- 

^tBQoCiiata' to dh TtvxX^ tovtd iotiv. inl Sk t<3v Sqycdv 

(palvttai &6e. fie^Qey^ivrig trjg yrjg dvdjntvi dt{il6a yevi^ 

6%ai^ tovtov 61 yevo^ivovvicpog^ tovtov 6hyevo^iivovv6(OQ* 

6 tovtov 61 yevoiiivov dvdyTtti ^e^Qixd^ai tfpf ytjv • tovto &rjvt6 
ii dQxfjg^ Sote TtvxX^ ^eQieXi^Xv&ev • ivog yaQ avt&v 6tovovv 
ovtog eteQdv i6ti^ TtdTteivov dXXo, xal tadtov to stQcStov. 

"Eoti d* ivta iikv yivofieva otaO^oXov {del te yaQ xal 
istl stavtog ovrcag ^ Ijfct ij ylvetccv) , td 6h del fctr ov , <bg 

10 istlto itoXv 6i^ olov ov nag avd^QOiMga^lfrjy toyeveiovtQi" 
%ovtai^ aXX ^g iit\ to itoXv. t(3v di) toiovt&v dvdynrj Ttal 
to iii6ov (6g iftl To itoXv elvat. ei yoQ to A naxd tov B 
^d^^XovTtatrfyoQeltai^ Ttal tovto xard tov F ota&oXov^ dvdpti^ 
%(d to A naxd tov F del Ttal istl itavtog xatrjY0Qei6&ai' 

15 tovto yaQ i6ti to xaO^oAot;, Ttai in:l Ttavtl xal del. dXl^ v^ti- 
Tteito (og inl to stoXv' dvdyTttj &Qa xal to iii6ov (og ijtl 
to noXv elvah to i(p ov to B. i^ovtat volvw xal talv (bg 
istl to stoXv dQxal aft€<5oi, o6a (bg itd ro ftoXv ovt(Dg khav 
ij ylvexai. 
13 H&g \ih> ovv to tl i6tiv eig tovg 0Q(wg d:to6l6ot(u^ xal 

21 T^a tQo^ov dito^etiig rj oQi^iiog ^tiv avtov rj ovTt £!5rti', eil^i}- 
rat stQoteQov' ^(Sg 61 6el 9ijQeveiv td iv t(ji tl i6ti naxr^- 
y0Qov{/Lev(L, vvv Xiy^D^tev. 35 sl om M. — 37 d^e/iiXiog Dn, — 38 iy rc supra vs n. — yi- 
vrjaiv ABf fort pr c. — 39 ofoyrai d^ — 40 o^ot] &ngot BDun. 

96a3 pr 61] yaq iif. — 4 tovtov . . . vi(pog rc mg Uy om d. — alt 
TOVTOv...vdaQ om l?icc. — 5 pq^x^od^at d. — ro om ^. — 6 avT&v 
mg «. — 7 Tovro nqmTOV d, — 8 ftfr» di riva M. — fih^ om d. — 
8 et 9 aitl u. — 9 ovT(og om AMdf^ rcc udd c. — pr J om BM* 
— 14 alt xai] t6 D. — 16 pr xai] to n. — 16 dvaynri , .. . nolv pr 
om n. — 17 tert t6 tt twv om D» — 18 nolv al a^;^^! d. — o>som 
Ddn. — 21 ^. ..alt lom] htiv tevrov n. — 22 dBi] d^ jD. ~ 23 ai- 
yofuv Dn^ pr d. TZTEPSIN B. m 

Tofv dtj vxaQyovzGifP dA hta6t<p fvia IsttxttlvH Iki 
stXioVy ov (liiToi i^ tov yivovg. JdyGi iik ktl ftXiov vjioq-- « 
IHV^ o6a vnaqjjti fikv ixd6T(p 7ca96lov oJ fii^v dXXd Tud 
alXfp. olov iOfVi Xi o nd(fjj tQiddi vftdqjjti^ dXXd %ai ym 
tQidSi^ ScittQ to ov vnoQyti tq tQiddi^ dXXd %ai fiij 
dQi&n<p. dXXd %al to sttQiTtov vftdQjfjti tt nd6ji tQiddi 
Tuxi i:ti nXiov vstdQXH ' xol yoQ tq ntvtddi vndojjti. dXX ao 
ovn l$G} tov yivovq * ^ {Ctv yaQ ntvtaq dQi9\i6q^ ov6\!P 6\ l^ 
dQid^iiov ntQittov. td d¥j toiavta Xrpttiov ^UxQitovtov^ Hog 
to6avta Xvyf9^ nQ&tov^ cjv taaetov (itp inl nXtlov -ditdQ^H, 
Saavta di (lij inl nXiov' tavtrjv yaQ dvdy%ri ov6lav tlvai 
tov flQdyiiotog. olov tQiddi vndQjjti itdcy aQi^fidg^ to M- ti 
Qittov^ to nQ&tov d^gqmiQogy %al &g (ii} littQtbSdtu dQtr- 
9\i^ 7UU &g (i^ 6vyiui69€u i$ aQi^iiov. tovto tolwv '^ihi 
ictiv^tQidg, dQi^iiog ntQitt6gnQ(5tog%tdmdlnQ&tog. tov- 
twv yoQ tyM6tov^ td (ilv %ai toig ntQittoig nd6iv vnoQXti^ 
fo 6t ttXtvtaiov %ai ty 6vddi^ ndvta 6i ov6tvl. intl6hh 
6t6/jXojtai ^iiiv iv toig av(o oti dvayxaia fdv i6ti td h 
t^ ti i6ti %atrjyoQOViitvaj td %a96Xov 6!k dvayxoia, ty 6h 
t(fia6i %ai i(f ov dXXov ovt(o Xa{i^dvtt(u iv t^ tl itfti td 
lofi^ctvofifra, ovt(og ii dvdy%vjg {jAv Sv cfi} tQidg t(ma.§ 
Sti d' ov6i(t, ix t(Sv6t 6fjXov. dvdyxri yoQ^ ti (ii} Torro i/p 
tQid6i tlviUy o2or yivogti dwu tovto^ '^ &vofia6tiivov ijdv(&' 
Wfiov. kkt(u tolvw inl nXtiav ij ty t(fid6i vndQ%ov. vno- 
%tl69(a yaQ t(HOvtov tlvtu to yivog^ S6tt vndQXtiV %atd M- 
mfuv inl nXtiov. d toiwv yLrjfitvi vndQ%H aXX^ ij tiugiB 
dtoftoig tQid6i^ tofvi av cfq to t(fid6i thnu. vnonui69(0 yoQ 
tUH tovtOj 1} (iv6la 1] Ixdatov dwu i} inl ttuq dtdnuHgfkfjar' 
fog toiitvtri TurtrjfyoQla. S6tt Oftolerg %di aXXp OKpovv tAv 
cvtQ 6tix9ivt(av to (xvt(S tlvcu t6t(u. 

25 nUUfw D. — 26 mlXa om M. — 27 ri om «. — 28 ^iy %ai d. 

— mci om ^ — 31 ov6l l|« pr «. — 33 Ui^iiiiJBm. — nUa9 dtu 

— 34 jrlfibv DM. — 36 sa#i|7 vua^u D. — 38 xai tolg corr /. — 
S9scatv om m. 

96bl xa 61 mmk nUfnmZa d. — ^ufui BL — oi^wwi D. — il 
Tc m. — 2 orc om ^ — 5 ovtmg del Tiilt fi. — 8 siio^ Dm. — vj 
fort pr om /. » VMaqx*^ M. — 9 ante ro lit imiiia Tb /. ^ 10 mliow 
-dBdmf. — vsooTif pr om m. — 12 uml] ij (sic) pr m. — U%mstq m^ i«2«- 
fi| JM. — 14 ffm MoM. corr 4f. 68 ANAATTIKSIN 

16 Xqiq di, orav oXov xi itqaf^axtvrncai Tig, dteXav ro 
yivoq dq ra azo^a x& efdft ra itQ&xa^ olov aQiQ^iidv elg 
tQidda TialSvaSa^ bW ovrog halvGiV 6qi6^ovq iteiQa^d^at 
Xa^t^avBiv^ olov evQ^elag yQafifiijs xal TtwcXov Ttal SQd^rjg yaj- 
vlagj (ifta 6^ rovto Xa^ovta xl xo yeVog, oiov TioteQOv xtSv 

20 ao6&v ij x(3v itoi&v , xa tSia itdd^tj Q^e&Qelv 6id x(5v Tioivm 
^Q(AtG)v. xolg yaQ ^vvttd^eiiivoig 1% xcSv dxo^cov xd (5vji- 
Paivovxa i% X(5v OQiO^i^mf ^6xai SrjXaj Sid to aQx^v elvai 
jtdvxcav tov OQi^^idv ocal to d:tXovv xal toig d:tXoig xad^ 
avtd vitdQieiv td 6t^nPalvovta novoig^ toig & aXXoig^at 

^siTceiva. al 8h 6iaiQi6eig al 'naxd tdg dtcupOQdg xQ^^^l^^ol 
el6tv eig to ovt(D iietiivai, (ignivtot8et%vvov6tVj etQritcciiv 
totg ^QoteQcyv. ^Qij^ifiot 8^ dv elev &8e \L6v(yv itQog to 6vX- 
Xoyt^e^d^at to tl i6ttv. ^altot Sd^etiv y av ovSiv , dXll^ ev- 
%vg Xa^pdvetv ditavta^ &6%eQ av el ii aQxfig iXd^^avi 

80 rt^ dvev ti^g 8taiQi6e(og. Sta(piQet Si rt ro stQcStov Tcal v^te- 
Qovt(3v7i(XTYjYOQOVniv(jyv%(xtYiyoqet6&at^ olov eliteiv ^(pov ^fte- 
^ov Siitow ^^ Sl^tovv ^(pov TjaeQOV. el ydQ ditav iz Svo i6tlj 
xat ev rt ro ^(Sov rjiieQov , xat ^tdXtv i% tovtov xal ti\g Sta- 
(pOQag 6 dv^QODXog rj o rt dij jfor' i6tt rofvytvojievov, dvay- 

^BTtatov SteXo^evov altet6&at. ?rt stQogto iirjSev itaQaXtitelv 
kv t(p rt iottv ovt(X) ii6v(og ivSi%etat. otav ydQ to itQmov 
Xrj(p9'y yivog^ Sv jilv tSv TiaTod^iv ttva SiaiQi6e(DV Acfft- 
^dvy^ ovK i\i%e6ettai ditav elg tovto^ olov ov Jtdv ^(Sov ^ 
oXoitteQov rj 6xt^6jtteQOv^ dXXd ittijvov ^oTov dnav tovtov 
p.Wya^ StacpOQd avtfj. stQcitrj 81 Sta^pOQa i6tt fojov, eig tjv 
ditav ^(p(yv i{iJttittet. ofto/og S\ nal tciv dXXcav Ixa^rov, 
'nal t(3v ?|(D yevwv xal twv iW avro, olov OQVt^og^ elg rfv 
cbrag oQVtg , xal Ixfhiog^ elg rjv djtag Ix^vg. ovt(D nhv ovv 17 xttl dvuda om J. — 18 pr Xtt2 om D. — 19 Xapovtoc corr n. 

— tI om M. — Tcov noomv corr B. — t(p noa(5 ij rco noitp M, — 
21 nqcoxov pr A. — 23 tdSv pr fi, om AcdnM. — ogiOfKov d, pr ABM^ 
corr c. — pr %al om M. — 24 'indgxBi n. — 25 ^jroifot/Ltai ABDcuf. 

— 26 hl^l ^v n. — 28 do|c£ M. — ^ B, om Dfn. — ov^iv D. — 
29 ilcc/ipavBTO avsv D. — 30 ri om d. — to» >#. — 32 nav d. — 
33 xttl ^x TTJs D. — 34 om AMc. — 35 aivslad^ai M. — nagaXsl' 
nnv D. — 38 ov'] e/ M. — 39 dXX" ov ntrrvov pr ^. 

97al nqtatri ys M. — 2 t^ov om n. — iKdatat n, imov hxdaTOV d. 

— 3 vq>' «^ro D. — 4 nas bis D. TJSTEPSIN B. 

paSIZovti t6uv tiSivai on o^Sy noQaXiXiuttai * aXXog dl 6 
%al staQccXuttlv dvapialov naH fii} dShai. o^\v Sk dti tov 
oqi^6{ktvov Tcai diaiQoi^iuvov catavta tHhai ta ovta. %al 
xoi ddvvatdv tpacl tivtg tlvai tag diaq>OQag tiSivai tdg itQog 
hatftov fci} tlSita ^aOtov' avtv dl t(5v diatpOQciv otk tlvai 
hitt6tov tiSivai * oi^ yoQ (iij iiatpiQti^ tavtov tlvditovt^^ ov dl so 
iia(piQtijtttQOVtovtov. itQ&tovylvovvtovto^ilftvdog^o^ydQ 
%atd na6av iicupOQov ittQOV' xoXXai ydQ diaxpoQoi vftaQ- 
jpvdi toig avtolg tgj tCdti^ dXX^ oi5 Tiat o^lav oiiSk xad^ 
avtd. tlta otav Xapjj tdvtixtlfitva Tud tiqv 8iaq>0Qdv xal 
oti 9tdv ifuthttti ivtav9a rj htav9a^ xol Xd^ h &atiQm i5 
to^i^oviitvov tlvai^ xaltoi}toyiV(A07iy^ oijdivdiafpiQtitldi- 
voi fj (ii) tldivai kp Socav ^attjyoQovvtai aXXGJV al tff.a- 
{poQaL qHxvtQov ydQ ott av ovt(o ^dl^cav iXXhj tlg tavta 
Giv \Lrpiiti i6t\ SioxpOQd^ ^i tov X6yov trjg ov6lag. to (f 
astav iiutbtttiv tlg tiqv dialQtdv , av ^ dvtiTitlfitva mv («ij 90 
i6ti (i£ra|t5, ovx a&ijfia* dvdfKri ydQ aitav iv 901^^^^ 
avtSv tlvai , tCjttQ iiitlvov diatpoQd i&cai. 

Eig 81 to 7tata67itvd^tiv oqov did tdiv diaiQi6tGiVtQiwv 
8ti ^toxd^tOQ^ai^ tov Xafitlv td KatijyoQOvtitva iv t^ tl 
i6tij Ttal tavta td^i tl stQ(Stov rj 8tiktQov^ xal oti tavtau 
itdvta. t6ti 8\ tovtcav ^ ^QfStov 8id tov &6v€c6&aij w6^tQ 
itQog 6vfi,pt^rpi6g ^vXXoyl^a^&ai Sti vitdQxti^ Tial 8id tov 
yivovg xata6ittvd6ai. to 8h td^ai ^g 8ti f^uai^ idv to 
itQmov Xdpjj, tovto S idtai^ idv ^ftfp^ o na6iv dxoXov^ 
9*61, intlvq) 81 (£1} ndvta' dvdyTirj ydQ tlvat ti toiovtov.90 
Xrpp&ivtog 81 tovt(yv ^dij istl TcSr xarci o of&tog tQditog* 
8fvttQov ydQ to t(Sv aXXaw ftQ&tov t^nai^ xal tQltov td 5 padliov pr 11. — 5 et 16 ovd^lv D. — nuqalilfjntai pr A. — 
tqaUtnsiv Dd, — ovSlv 9tl B Ricc^ pr tc, oi^ dl dsZ d. ^ 7 anav 5 
6 stt( 
pr n. — > 8 ra nqog d. — 10 ov A, — diafpiq^ Ad. — rovro B Riec. 

— ov Adf pr Bc, — 14 tlta om A, — ro: dvtinsluivu Df, — 15orixr 
ipm, d, — i/Eiir. » ivtav^a ^ D, — 16 rovrov o. — ■ yivttoxff n, — 
ovdlv diaipiqu'] Siatpoqal rc /. — 17 dXX' iv d. — &XXai 6tatp. M. 

— 19 lorttc B. — 80 2fr n ri nsifisva d. — 21 attJifUi init corr n. — ^ 
iv"] (t^v d, — 22 ante avtmv lit daorum ybb /. — lor» d, — 24 ro: 
rc tapra vs n.— rQ tb n.— 26 fl ijtl D.— ori sairra rovra ivD. 

— 27 nqog ro ov(ipsSfj%6q n. — indqisi d. — 28 tdi a i corr n. — 
forai om d. — ay M. — 29 Snaoiv D. W ANAATTIK&N 

tiSv iffpphw ' dfpaiQiOivtog yctQ tov arci&er to 4%6fUvov 
t(Sv iXXmv itQ(3tov ferat. Ofioloq 6h xol ^l tSv £lXm. 

86 ort 6' aitavta taika^ (paviQdv bt tov Xafi&iv t6 te HQ^ 
tov Tucjna 6ialQt6iVy oti &ftav rj tiidB ^ t6it ((pov^ ^TtoQ^ 
%H S\ t66B , xol itahv tovtov oXov vqv iuxxfOQ&v * tov Sk 
tiXivtalov [iijxirf. tlvai diafpoQciv^ rj ical f^dvg luta tijs 
teXivtalaQ duwpoQag tov &w6Xov (iij 6iatpiQ%w itSH tovta. 

h ii^Xov voQ oti ovtB xXhov stQ^dXHtai' Ttavta yoQ iv t^tl 
i6tiv ih/vpttai tovtGiv' ovtB ditoXslitH ovSiv* i}YaQyiv()g7i 
dia^poQa Sv etij. yivog fikv adv t6 ta stQ(3tov^ xal fieca 
t(3v dia^poQwv tovto :rQO(3Xccfipav6iitvov. d 6ta(poQ(d 61 itd-- 

6 6(u ^jijovtai, * ov yAq hi iatXv 'd^tiQa * ti6H yoQ av 6iitptQZ 
to ttXivtoiiQV^ tOfSto 6' t^Qrjtcu, fii) 6iaxpiQHV. 

Zrptiv 6\ 6h iitifiXiitovta ial tct ofioia xal d6w- 
(pOQa^ 9^(5tov tl Sitavta taiit6v ^ov6iV^ elta itaXiv k^ 
hiQOig^ S h tavt(p ylv fhn iulvoig^ tlol 61 cnjtoig nhv 

10 ta%ha t^ tt^ti , intlvcw & ittQa. orai' ^ iitl t(nitGJV JLij-* 
(p&y tl navta tavt6v^ nal iitl t&v aXXcyv 6(io/(Dg, i:tl t(Sv 
tlXYjmkiv(ov nAXiV 6%otttlv tl tavt6vj ^og av tig Sva lld^ 
X6y(yv' ovtog yoQ khm rov stQdyfUitog SQi6ii6g. iav 6h (ii) 
^od/^^ tig Iva dXX^ tlg 6iio tj nXtlci y 6rjix)v on ovk 3v cfi} 

iB&f ti tlvai to ^ritoi^ntvov^ dXXa nXtUo. oJov Xiycsj tl tl 
i6ti fUYoX&ilwxla g^oifcav, 6ntittiov iitl tiVGW (ityaXo- 
i^t^yiov , ovg fefca^ , tl ^ov6iV ^ xdvttg y toioikot. olov ti 
*AX}iiPid6rig ntyaX&iln>][pg ij 6 ^AxiXXtvg xal 6 Aldg^ tl 
St> S^avttg; to (i^ oWxcd^^tri vPQi^OfUVOi' 6 iikv yaQ ino^ 

9fiX^rfitv^ 6 ^ ifjLr(Vi6tv^ 6 ^ dftkxttivtv hxvtov. staXiV iq> 
ktiQcaVy olov Av(Sdv6QOvri2!c!MQ(itovg. ti 6rj to d^idtpoQ^oi tU 
vai tvtvxovvttg %al dtv^ovvttg^ tavta 6iio Xa^^av 67toit(5 95 d^ %diftmik^ •— Tfi oiB lik •— 9$ nmt^"] nal to A. — 37 r«v- 

VOtr TOV OIOV TOVTOt^ T^ 4» — 39 tfdf* hl% TOVTO Ai, fort ^r Bf Bt 
XI TOVTO Ad^ fMT 0, TO#fO liVi ilf» OBI «K 

^if¥ Bi -^ $ 9iij tb yhof n. — xal to fUtoL. M- — 5 ^^wip^ M. — 
7 d^oLfpo^n ofov iM«9T0» A — 8 iHbrm B, — 9 £ ooi A.^^ )1 rt co- 
«Koe& — nJtirtp P, &muiit m. -^ olt M oa A». — > 19 nnXwijnnv d. 

— o^ if pr Ay nm Bn. -^ 19 i^m$ d. ^ ^i 9. ^ U «v D. — 
15 Xiym 9h oBop D. — 17 f} oi M. ^ tt om m ^ l^ i Mb o« D. 

— Kal} 9 dAf. — 20 ifi^tfiot d ^ 81 olbo] Jr D. TZTEPAN B. n 

tl t6 evv6 ^pvCw 17 T( dstidtia 1} MqI ta^ v6x<'^ ^ 
ij fu^ vxofiov^ dfifiaj^OfUpGiv. d dh (trfiir^ ivo iOhj op efi} 
tfjs HL^aXofi^laq. » 

Mtl 4' hti itaq Zqoq xcr&({JU>v* Ofti yoQ uvi SffdtJi^^ 
iifti v6 Vfi&v6v 6 latQog^ dXX* ij iravtl ^ ddet dfpogloag. 
Ifiiv Tt t6 %a9^ haOtov 6Ql6a69ai ^ t6 xa^dXov^ di6 d%l 
dM6 tSv wzO^ ixaOta ktl td %a%6Xov yLtta^lvHV mxi 
yuQ ol 6\mw\Uai Xavd^dvovOi (ia>Uof iv tolg Tcad^dXov fj hn 
tcXig dduupdQOig. &6ntQ Sk iv taig dxodel^i dtl t6 ye 
tfvkXtXoylo&at vHaQXjtiVy ovtoixal iv tolg OQOtg to Oafpig. 
tovto d' ^ai , idv dtd twv %a9^ &ta(ftov tlQrj(iivGW y t6iv 
btdfftm yivH ^Ql^fCd^ai ypQlg^ olov to o^oiov {iri ndv dXXd 
to h XQGniaCt xai OxfnkaOt^ %al o^ to iv «pon^, xdi» 
ovt&g hA t6 7(Oiv6v fiail^HV, tvXafioi^evov fit] ^ftmvml^ 
iptvxfl' tl dl (ii) diaXiyiOd^at dti nftafpoQoig, SijXov Sti 
o^ 6Ql^t69at oikt itttatpoQatg ovtto^aXiyttatfittatpoQatg' 
dtaXiYtO^at yaQ dvdynrj fdtat {ittafpOQatg. 

TlQ^g 6\ t6 ^ttv td nQopXrjiiata Xiytiv 6tt tdg tt^M 
dvatoy,dg xal tdg dtatQiOtig^ ovtm dh dtaXiyttv^ wioOifit^ ^^ 
vop to yivog t6 Ttoivov dndvt&Vj olov tl ^(Sa ttrj td tt^tOH 
Qqftha^ Ttota ftavtl ^^Jg) "VitdQfjftt. Xrpp^ivtcnf 6\ totkoiV^ 
itdXtr t^v XotitiSv t(p nQ(6T(p stota stavtl litetat^ olov tlB 
tovto OQVtgit nola stavtl tnttat OQVid^t. xal ovtwg dtl toi fy- 
yikata' d^Xov yaQ ott t^oiitv rjdri Xiyttv to did tl vnaQ^ 
%tt td in6\uva totg vn6 to xoiv6v , olov dta tl dv^Qcinfp 
fj Hnntp vnaQjtu i6ta) 81 ^^ov ixp ov A^ t6 Sk B td 
ht6fuva navtl ^^i^, kp cyv 61 FJE td twd ^^a, d^-10 83 efre dnoO^fiav ij d, ~ 24 firidiv corr n , abi loc paacioribnft 
ftffilv D. — 26 crf l n. — 28 6\ D. — Sl Siutpo^oii u, pr B, — iV\ xt d. 
^ M seq ro d I 1 evlloyted^en M, corr c. — 32 ovlXoytaatOai JDcdM. 
^ 33 oicr t6 rmv n. — 34 to^/s om M. — 35 pr Kori] ij D. — 
36 6fi€»w/i{a d, — 37 firf] firj 61 M, fifiSl JfcRieCj firjtB n. — Afa^ 
^•^ttlg li. — ^ 38 01^9 fort pr n. — dioqltfckai M. — 39 BiaXiytaOai 
...futafpo^t^ on» tf. ^ lari d, 

Mil ^t^tv corr e, — Ta] to tk D. — inXiyitvuf^ corr BDue, — 
M pr om , 10 add ante inXSynv u. — 2 d^ om Ad et pr D. — I»* 
lifttv D^f, corr fie, Xiynv pr n. — 4 ^naq%M M. — 5 no(m R, 
pr iL — 6 socor M. — «/«1 ». — iyyvtdta DM. — 7 Toi o. — r^ om n. 12 ANAATTIKUN 

ik tmi toig SUot^ nmi ad bd tA^ SULui^i oMg iifOf. 

Nvp ftkw OV9 %ata ta Magadidoftiim woum i^offma 
Xi!fO\$tef^ 6A Sk (iq fMJPor bA tovtrni^ OfwoM&f^ aiXa xol 

u Sp SXXo ti i€p9j iMiQjoi^ WMipiv ^ hXofi^imma^ Aa tkk 
tovi axoXov9H lud aoia toAt^ &Utai^ oiao to!g ai^ata 
ilov6$ ti iiHf ijipop^ fo fi^ aiupMopt dma. Mihoto 
aiQa^ tjHP tlow iamu; d^Xop fOQ dut tl hdmMq vaiqr' 
^ ti UgmUpoP' dii fOQ to niQot fjHP vMiQ^ 

m "jBri ^ SXXog tQiaoe ioti aati to iwiXoyop btXkfHP. 
%p foQ XaflHP oix kfn to adti^ o dn TLaXiOag Oiqiuop wti 
Snap9€ep Tud iotovP' kfu ^ htiiupa nai to&mg SoofQ 
fuag nvdg qniOHog tijg Tourt^njg oikf ffg. 

15 Tit if athi MQo(iXi^funi ioti ta fikp t^ to avto 
m fUoop ilHPf aiop oti Mivta iptiMmlott6%g. TOikor d' &ia 

2^ fipH tofhi^ o6a ^a HiwfOQig t^ SXXotP ij SXXtog 
ro», ciop iii tl i/x^i^ ^ dm tl ifUfoiPttai^ wi i%i tl 
iQig' anapta foQ tavta to adto MQS^fgni iott fhn 
{ftipta fOQ iviida6ig)^ iXX ^h htQa. ti Sk t^ to 
m fdOop ^6 t6 hfQOP ^Uow dpai iiaq>iQH ralr MQofULtnii^ 
tmp^ alop iii tl 6 NitXog tfXHvortog tov fifjpog fiaXXop ^; 
iiin j^Hfi^uittQog {f^lvGfp 6 fitjv. iii tl Sk jHfiiQieitfQog 
iftHv&p ; iiiti ^ OiXi^vri aXoXtUtH. tavta fOQ ovuog ^jh 
MQog SXXriXa. 

16 IliQi i* fdxlov nal ov fduop aMOQiliOHi fth^ Sv n^, 
16 aQa on i^MiQXH to altiatip^ xai fo aSnop vxiQjH^ So* 

MiQ U qn^XXo^^l^ ^ ixXHMHj md to altiOP tov ixXflxHv 
^ ffvXXo^l^OHV fkftai. olov d tovt kfu to xXavia ^ar f» 11 9ii om M. ^d]r99 D, r n. ^ ti AiJKm. — It i 
^ ». — 15 Sv] §1 D. ^ ixim d. — 16 Moip d. — 17 m^p69^ wr cm 
AM, — 18 vnticxH D. — €1 M]9i M. — wmM^Om n. ^ «^sm» 
Aed, eijKBt^ BMfu. — 99 Imrc PMdm. — tM ^ om M. -^ vf «ai 
dM. — 95 d9Tinttqd€vm9tg M, — lrf« tc c, mm Adf. '— t6 tmw Ad, dM. — 95 ti9tinttg9i9vm0tg M. — lrf« tc c, mm Adf. '— 26 tw Ad^ 
pr B, — 97 ofoir om ». — 99 tmw «• M. •-- 38 ^ fuiw^.^^hmw om 
ABd et pr e. -. ^ ^179] ««1 /, ^f^ n^ om mM,-^ 9m^.fpOiwm9]9ut 
ri vmwTt /, »«1 ifiE rl vovro rc ng •. — S6 «&mv ntAti mi mttmmd. 

— S6 i^(il. — 57 nnflkm^ BdmcMf, qoi ita «okttt. — 38 iatm D. 

— t6 corr B pr mano. — r« om ^tf tbct. TZTEPSIN B. qniXXtt^ tov & hcXtbt^i/v t6 ti^ fip h {ito^ tSLvm, ki fUQ b 
(ii) iitiQ^H^ aiXo ti fOuu to d^nov a&fwv. ^ti to a&u>r 
wtifxeij afccx xol t6 altuxtdvy olov d h \ii6io yi jnj, &- 
XtUuu, ^ il xXat^ffvXXov ^ qrvXXo^l^Bt tl o omrog, e^' 
Sv Bfrj xal dBiMPihHto di dXXrpicav. ikfto yaQ to qrvXXo^ ft 
(fotiv ifp* ov A^ to dk nXatitfvXkov kp' oi B^ a^iitiXog 
61 kp^ ov r. il dfj Tci) B 'dstaqxii to A (jtav yag nXaviifpvX' 
Xov fpvXXo^l^il)^ tip 61 r vitoQjii to B (ita6a yaq afisti- 
Xog nXcct6<pvXXog) ^ tdi F xnti^ii to A^ xol na6a afi'' 
itiXog (pvSiXo^lfoti. attiov 6h to B to ^ii^ov. dXXa xalio 
Sti ^Xatii(pvXXov i) a^istiXog^ t6ti 6ia tov (pvXXo^lfoilv dsto- 
dil^ai. forcD yaQ to (iIp A ithxtiipv^^JXov ^ to 6\ E to 

rXXo^llOivv , a^itiXog 6\ i<p ov Z. t^ 6yj Z ^dnaQX^t to 
((pvXXo^l^il yaQ 3ta6a a{vJtiXog\ toi 6\ E to J {anav 
faQ to (pvXXo^l^oovv ^XatvqrvXXov) ' na6a aQa a\LniXog^ 
siijastilHpvXXov. a{nov 6h to <pvXXo^(fOilv. il 6\ (i^ iv6i%etai 
tStia ilvai dXXifiXfafV (to yaQ attiov stQ^tiQOV oi aitiov)^ xal tov 
(ik^ ixXilitiiv attiov to iv \ii6^ triv yfjv ilvat, tov & iv yi^ip 
fi}f^ y^ ilvai odx aCtiov t6 ivliiitiiv. il ovvfnih 6id tov aU 
tlov dft66ii4ig trot; 6idtl^ i] 6\ \i,rj 6tdtovaltlovtovoti^ Stt 9o 
fihv iv \ii6q} , olSi , 6iiti 6' or . oti^ ovt6 i^nXilitiiv cXttJov 
tov iv fU6(p^ dXXd tovto tov iyiXiUtiiv^ fpaviQ6v' h fOQ t^ 
Xiytp t(S tov i!KXil^iiv iwTtaQjii t6 iv \ii6(p^ &6ti 6riXov ot$ 
6id tovtiw ixiivo yv(OQl^itai^ dXX* oi5 Touro 6i imlvov. 

^if iv6kiitai iv6g itXiUo ahia ilvat; xa\ yoQ il fkftiU 
t6 (tdt6 stXii6v(av stQ(6t(Ov TuxtriyoQilMai , kfto t6 At^ B 
itQ(At(p ifftdQ%ov^ xol t^ r aXXa itQ(&t(p^ xal tavta totg 
JE. vstdQ$n oQa t6 A tblg JE * (dti(rv 6\ t(p (ih^ ^ t6 
B, t^ 6h E t6 F' S6ti tov \i\v altlov vitdQ%ovtog dvaYxrj 
t6 nHQSffia istdQXHVj tov d\ itQdyfiatog vitdQxovtog oi^oo 

98b2 %i ilHL — 3 «TTcoy pr ». — 4 ^ bI] bitj (sic) pr n. — ^ mg 
•Stmfg d. — 6 oi %h u n. ^ afiMtUi ABcdfuM^ pr n. — 9 slorv- 
mXIov D. — U Itfm P. — i^ t] /} e, pr A. — ro oiii jDRtec. — 
13 9!k Dm. — 14 Swa^u «• — 17 rovl 9v M, — 18 Tov...§lvtn oiii 
JH -^ flO ij] §i dRUe, pr AB. —^ fL^ ^ iia d. — dOt rov] di Dn. — 
t«v «r»] xomrm n pr «. — - Sri o Zxt pr A, «— > 81 tittf9...i»ltlnHv 
om pr j|. — 9i IU09V M, — 23 rcp om ^. » «^pr ABed. — ^haX- 
«• «, pr j#. — €5 «rrioir M. » 86 «Mroy AdfmMm^ pr fi. » 87 «9»* 
«or hm^m pr M. - 88 vvo^n D. 14 ANAATTIKSIN 

dvAyTCTj nav 8 3v 'fj atkiov^ dXJj atnov fi4vy ov fiiwoi fCav. 
^ 6^ aA %c^6Xov %6 itQdfiXrjiid i&niy xal to cixwvoXov xi^ 
xal ov attiov^ xa96Xov. oiov to tpvXXo^f^tiv oXq^tivldqjtoQtr- 
^fiivoVjTcSv itdfi avtov ^^xol toiCdl 7ta96Xov^fj (fvtoig^^toioUS- 

86 dt (pvtolg. (odre xai to ^6ov tcov diltlvai ial tOf6t(av wu oicd^ 
tiov^ xal dvu6tQi(ptiv. olov didtltd 6ivdQa ffvXXo^(jiOH; d di) 
dut nfjiivtov vyQOVy cfre qwXXo^l^BidivdQOVjdelvxdQXBiv^i^'' 
ifVj ettB ^'qiig vaaQytm^q 6t<povv dXXddivdQ^p^ ipvXXo^lfoBiv. 
p.99 n6t$QOV i^ hdixstcci fi^ ro avto attiov tlval tovavtov 
1^7 aaijiv dXX SvtQOVj ij ov; tj ti ^tlv tuc&^ avto dstodidtiTCtm 
xol i/trj Tuxtd 6fjiitiov ^ 6viipt^rpi6g^ ovx oUv tt * o yoQ X6*- 
yoq tov SxQov ro ^iiooviatlv ' tidkftn ovt(oq^ hii%fftau fori 

6 Sk %al oi attiov xal ^ <Txo^ea^ xora 6v\i^^rpi6q' ov (ii)v 
iofKti JtQO^Xrmuxxa tlvai. tl Sk (iij, OfioUoq ^et t6 fii^ov' 
tl likv ofioWfuz, 6ii(6wiiov to fiioov^ ti S cSq iv yivtij 
ofiiolcDS ?itt. olov did tl xal ivaXXdi dvdXo^ov; aXXo ydQ 
attiov iv YQOftiiaig tuxI dQi^itoig^ xol to avt6 yt' ^ (iW 

loj^l^fia^ aXXo^ ^ S ^ov av^rfitv toiavdlj t6 a^6u ot>* 
Tdg istl ndvtcw. tov d' OfiOior elt^ai XQ^a x^GifUm xol 
6xri{ui (^?2fcat£ aXXo dXXxp. 6{L(aw\iov yaQ ro SfiOioiP 
bd tovtoiv ' iv&a (ik^ yaQ iifc^g to dvdXoyov ^tiv tdg stXtv^ 
Qag xal Hsag tdg ycjvlag , inl dh XQ^i^dtcav t6 vqp oiMh^ 

16 6iv ftlav tlvai ij n aXXo toiovtov. td Skxat* dvaXoydav td 
avtd xal to ^i6ov e^ei xor' dvaXoylav. ^ei d' ovtci to 
aaQOKoXov&tiv to aCtiov dXXi^Xotg xal ov aCtiov xol ^ of- 
tiov. xad^ Ixa^tov (iiv Xa{ipdv(rvti ro oi; aTriot^ ixl stXi&v^ 
olov ro r^a^cTit^ t6ag tdg ^ i^l itXiov ^ XQlymov ^ re^ 32 ^ corr n, %l corr c. ^ — ^ e/] ffj; corr d, — ahl Bu. — n 
corr B. — 33 ov'] owk pr n. — &llip d. — 34 itdt)] nri diy pr n. — - 
TolaSs c, roiffdi fi, rore 81 u, rolg d* e/ pr A, toU 8fl ifn, ^toZg M. 
— roAOf adl Pn. — 35 tpoitoifi A. — Sii corr JEJn, d^ Af. — 37 8y\ 
vndqxti' M, pr B. — SB /iff} ij pr v. — orco«^y pr Bu. — «llo pr ti* 
— * SiwSqcav pr A, ShSqop d^ pr Bii, 

99al afriov pr om P. — tlvfii ntil to9 M, — -3 Tf corr n. -— 
4 Tov om ^. — 6 o <I, pr ^Bcu. — 7 Ir om j^, del B/. — yiiriycorr 
AB. — S^ 7«] Ww corr n. — 10 yqafipij fi. — Hx^fUv d. — rotorvd^ 
pr^tt, totavSi toTx An, — 11 x^^f^"^ <^™ ^- *" zj^afMrrog/. — I8oti{- 
/i«ro(/. » 13 ycr^ om dM. — 14 d^] dl xori il. ^ 15 roiovvo D. ^ 
16 r^ sof. corr D, ro« ««f^. n. — 17 aS. cori- A, -^ 18 fil«r]'|E(h^ 
yaq D. — 19 foo>s D. — alt ^ xal n. TSTEPSIN B. 16 

tQAfwvoVy &fta6i Sk hi tiSov' o6a yitQ %hta(fivp <i(^aigao 
Usaq taq ^, xol ro [ikiov ofioUoq. t6tt Sk t6 lUcov X6- 
fog tov nqdkov mi(fOVy dvo 7ti6ai ti iiti6ti^tiai di OQiXfiiov 
ffyvovtai. clov to ffvXlo^f^tiv Sfia dTiolov^ei ty dpniAp 
Tiai wUgixHj xal Qvx^, xal vitiQijijfi' dXk* ov ftdvt(ov^ 
d)X lcov. d di) >lc(^tg t6 ftQfStov y46ov , X&yog tov tpvi^ 85 
Jlo^^& i6tlv. iotai YOQ stQmov fthf istl %dxtQa ydcov^ oti 
touxiSi axavta* tlta toikov fiioovj oti Sstog stTJywtai ij n 
£Uo toiovtov. tl d' i&d td qrvXXo^l^Blv ; to sti^ywod^ai tdv 
iv ty Owailfn tov OitiQiucvog 6it6v. 

^stl dl t(3v &j[rifidt(av odt ditodoi6H ^rpiovOi r^ ita- n 
QoxoXoi&YfiiV to^altlov nal ov cXtuyv. i6t(o t6AtfpB 'dftdQ- 
jHV itannlj to i\ B kxdOt^ tSv /l^ iitl stXtiov di. to ylv 
d^ B %a96X(yv Sv efi} tcXg /i. tovto yoQ XiyGi xa96X(yv S 
p^ dm(HQi(pH , OQwtov 61 xa&6Xov (p &ia6tov fih pi) dv- 
tiJ6tQi(pHy Satavta dh dvti6tQi(pH xal naQHitilvH. toTgdrjn 
A altiov tov A ro JB. dn OQa to A krl xXiov tov B fta- 
QtxttlvHv * bI 61 fitj, tliiaXX(yv attiov ^tai tovto iiulvov; ti 
Hl ftaOiV wtdQ^iti tolg E to A, forai rt intiva h^ aitavta 
oJUo tov B. tl yaQ fiij, it^g ii^cri tlatHV oti gj ro £, ro 
A itavtlj q) dhto Aj ov ftavtl t6 E ; iid tl ydQ ovn i6tai h 
ti (xSciOVy olov to A 'dftaQXH ita6i tolg J; dXX* aQa xol 
nr E ^ai ti iv; ifti6xi^6&ai 6ti rouro , xnl i6t(o to F. 
ivdixetai 6iq tov af6t(yv ftXtUa atna dvai^ dXX^ ov roii^ oi>- 
rocg r^ ei!8a, ofot^ rov fiox^^^ia tlvai td ^ilv tttQdito6ai 
ro ftrj Ix^^iv x^^V^y ^^ ^^ fttrjfvd to ^Qa tlvai rj ittQ6v 
ti. tl 6k tlg to atofiov (ii} tvdvg ^ovtai , xol im} (i6vov 
^ to fiioov diiXd ftXtl(Oj xal td oXtia ftXtUo. 90 in' tam9 M, Memv Bcduf. — iqd^it ttat Hcag d. — • 21 toiq] 
tit Btf, pr Je. — §ifCOP to nqmxov Xoyoq n. — 22 orl om n. — 23 ylr 
«HHrrai d. -^ 24 vsap^ei bis pr n. » 25 tamv BMfdu, pr Ac, — 2a- 
^oi ttq to M. — 27 TOtadh n, totadii d, pr ^. — ndvTa nM, -^ 
TOvrov] tov pr n. -— ori 6 onog n. — 28 roiovro d. — 30 dnodooit 
pr X — 32 nXiov Dn, — 33 9» fort pr B. — 34 dvttotqitpin d, pr A. 
— o pf A. — dvTt0Tqi<pitv d, pr A. — 36 a . . inl B. — 6] 8 tci 9 n, 
fort pr B. - M d\] dh Sfj n. 

99b2 a tip 9 vndqx^'' 7^9 ^dtt DBSn. — &Qa B/L — 3 ro An^ 
tf /, corr B. — «] i&iiq /, corr BD. — dn Dd^ pr ABen. — 6 pr 
ri] rov d. — \6...ti] x£...t<S B. — 7 «/ A — 8 oUa] dlX' tlg 
du, pr A, dxr dil n. 16 ANAATTIKSIN 

18 Hift^ifov ^ attiov t(3v fU^cav to itQog to xo&($Jlot; ^cS- 
10 tov ^ to ^CQog to 7ia&* e7ta6tovtoig TtaO^ iTiaCtov; 6rjXov d^qm 

ta iyyikaTa btd^tip ^ attiov. tov yaQ to itQiStov vno t6 
Tia&dXov vicdQxtiVy tovto atnovy olov t(p J to Ftov to B 
v^oQxeiv attiov. raJ fikv ovv J to F alttov tov Aj t(ji 61 F 
to B , tovtip 61 avt6. 

19 IleQl yihv (wv cvXXoyi^^LOV xal dito6Blie(og ^ tl te htd" 
16 teQ6v i0ti Ttal n(3g ylvetai^ (paveQ^v^ afia 61 %a\ neQiyii^ 

6trnLrig dsto^eiKtiTf^g' tavtov ydQ i6tiv, steQt 61 t&v dQ^Svj 
st^g te ylv(yvtai yv^oQHtoi xal ttg ij yv(DQi^(yv6a ^ig^ ivtev^ 
d^iv iott ^'^Xov stQocatOQ7J6a6t itQ(3tov. 

80 "Oti iikv (wv ov% iv6ixetai ini6taa9ai 6C dito6e(^exog 
fii} yiv(667tovti tdg srQcitccg dQ%dg tdg d^ii^^yvg^ e{Qr[tai 
aQ6teQ(yv. t&v ^ d[ie6(DV vqv yvS^tv , Ttal ^6fteQ0V ij avt^ 
i6tiv rj ovx ij avtij^ ^iaitoQrloetev av tig^ xol noteQov intr- 
6ti/jiiTj btatiQov 7J(yv^ ij t(yv \l\v i^idn^fiij toi; d* eteQ6v ttyi- 

86 vog , xol it6teQ(yv ot^x ivov6ai ol £j^£ig iyylvovtat ^ iv(yv6(u 
XeXTjQ^a^iV. el y,lv 6^ ^ofiev avtdg^ atojtov' 6v(i^alvH 
yaQ dotQipe^tiQag ^iovtag yv(66eig dito6elie(og Xav9dvew. 
el 61 Xaft^dvofiev y,ri ^(yvteg stQ6teQ(yVy st(3g SvyvcoQl^oir 
yev xai yavd^dvotiiev i)t f»} itQOVitaQ%ov6rjg yv(o6e(Dg; otft;- 

8oi^ttroi; yoQy S!6iteQ xol istl r^g dito6el^e(Dg iXiyoyev. tpa" 
veQov tolvw oti ovt ^eiv ol6v te^ ovt dyvoov6i %al yYfieyUxp 
^ov6iv i^iv iyyiveoQixi. dvdyTtfj aQa ffietv yiv tiva ^vva- 
y>iv^ (i^ toiavtrjv d' ^etv ^ ^6tai tovt(ov tiynGytiQa xcn^ 
dnQl^etav. (palvetat 61 tovt6 ye ita6iv vitdQ%ov tolg Sfioig. 

85 ffiet yaQ 6vvayw ^'iytfvtov TtQittTtijVj ^v 7taXov6iv aHsdtpiV' 
iv(y66rjg ^ al69^6e(Dg toig ylv tSv ^(pcav iyylvetamtov^tov 9 pr t6 rc n. — 10 rotg Hud'' ^Ttaetov om ADRicc. — ^^ om u, 

— 11 ro n, om pr A. — iyyvtsga M. — m om n. — «6 « %g£t09 
M, — vno Tov d, pr AB, — 18 t^ corr B, ' — §] a corr A, — 13»« 
bift corr B, — ro y] tov pr B. — 14 /3] y pr fi, sed corr pr maim, 

— dl avt£ du, — 15 rt r« n, ort ts D, — 16 (pavfoov iativ Uftm 
D, — 19 BOtai n, — 81 yiyvmanovti n. — 88 tmv 6ia fiioav pr A. 
-^ 2S av om j4. — 86 ylvovtai D^ ivylvovtai u. — ivovaia pr -<#^ — 
87 ix^vtag tug yv, d. — 30 XiyofiBv A, — 31 toivvv\ oiv f. — alt o»r 
. . . iyylvioOai] ov yag Stv i^oavfiBv ollts iyytvsoO^at fiil ik f^tav ^Z^ 
Civ Ijt» D, — dyvoovfiiv ovaiv pr n. — 38 iyylyviol^ai n. — nij w 
pr n. — 34 ys om n. — vndgx^iv D, — 36 fxu rc ».•>— 36, 37 bi» et 
38 iyylyvstai n. TZTEPSIN B. TJ 

fda^ykaxoq^ xoiq d' oiJjc iyylvixai. o6oiq (itv ow (iij iyylr- 
vtxai^ rj oXag ij JtiQl a (i^ iyyivetai , ot'x l(Trt rovroi^ /i^q- 
(Jig ?|(D toiJ atOd'ai'£0'9'at • ifv-olq 6^ ivB6xiV ai69avoiiivoig Ijjetv 
hi iv tyijfvxy. aoXl(Sv 61 xounixGiv ytvoiiiviov ^dij 6iaq)OQd p.lOO 
tig ylvexai , c&w rotg ^ih Yivi^^ai Xoyov in ti^g x&v roioiJ- 
tafp (iov^g^ xolg 61 fiij. ix fih^ oui^ alod^ij^e&g yivexai itvi](iijy 
&6iUQ Xiyofuv^ im 6\ {Lvri^krig itoXXamg xov avxov Yivo^ii- 
vijg ifk^HQta' al yaQ itoXXal \iVYi\ikai x^ aQi&y,^ ifi^eiQlai 
fda i6xiv. ix 6* i^L^HQlag ^ in itavxog rfie\ir^6avxog xov xa* 
^ohn) iv xy ^01^^ 9 xov hog itaQa xa stoXXd , o av iv asta-' 
6iV "h ivy iyLslvoig xo avx6, xixvrjg aQxri xal ijri0irijfiijg, 
iav yikv mqI yive6iVj xij[vrjg^ idv 61 steQl xo or, iM6xij(irjg. 
cvte 6^ ivvJtdQ%ov6iv dq)(DQi6y.ivai al ^ieig^ otn aii «i- lo 
Jlot^ t^eGiV ylvovxai yv&^xixcrxeQCJV ^ dXX d:t6 alod^ij^ecog^ 
olov iv (idxy XQOJtrjg yevo^iivrjg h6g 6xdvxog exeQogloxr^^ eW 
heQog^ Sijg i^rl aQxrfv ri^^ev. r^ 6\ ^lwxrj vndQ%ei xoiavxri 
ov6a oia ^vva^d^ai ^d^xeiv xovxo. S 6* liej^&i} (liv adXai, 
ot^ 6aq>&g 61 iXix&rj^ %dXiv eijt&\iev. 6xdvxog yaQ x<3vis 
d6ia(p6QGrv h6g , ^QiSxov iikv iv xy "^vxy Tcad^^Xov (xal yaQ 
al69dvexai (ihv xo xa&' tita6xov, 'q 6* at69'rj0ig xov Tia&^Xov 
i6xlv^ olov dvd^Qci^tov^ dXX^ ov KaXXlov dvd^Qciitov) stdXiV 6^ivh 
xovxoigv6xaxai^ e&g avxd dfieQriOx^^^alxd^ai^oXov^ olovxoi- 
ov6l ^(pov^ «og 1^(pov ' xal iv rovrp w^avxog. 6^Xov 6q oxi 
ijfitv ra itQ&ta iitayaryy yv&Ql^eiV dvayxaiov' xtd yoQ 
xol al!od;ri6ig ovxg) xo TiaQ^oXov iy.aoiei. iitel 61 x(5v iteQi xr^v 6 
didvoiov eieiov^ alg dXrjd^evofiev ^ al nlv del dXrj&elg ehlvj 
ci 61 iiti6ixovxai x6 -^evdog, olov 66^a xal Xoyi6{i,6g^ dXrfiij 
if del iai6x7l\iri tucI vovg^ Tcai ov6lv i3ti6xij\irjg dxQipi^xeQOV 37 firj] ov% M. — iyylvrjTai pr ^. — 38 oloig d. — iYylvrjvai d, pr 
A, — 39 «I ovrov ate^. M. — ivsattv ^ f*j} aicd". D^ loxiv alc^, f^ coir 
Tolt B. — alc^. vvv ixnv M, 

lOOal ht] XI d, corr A, iv xt dnMy corr Bu, — ytvofiivoiv Dd 

— 5 ifinuqltti D omisso 6 fila. — 6 iaxl fila M. — ^ ^x navtoq rc 
«• — ^ ixxoq dqid^fii^aavxos d. — i^qsfilaavxog pr ^. — 8 iv ^ M. 
9 oinisso Hv pr fi. — 9 ftfql x^v yivsaiv M. — llyva>qifia)xiqaiv M.^ dH 
om D. — ata^rjamv oig otov n. — 16 8taq>oQ€av pr A. — fihv om n. 

100b2 xoiovdrj pr A^ rocovd^ d. — 3 ^^ M. — 4 ij fthv pr AB. — 
5 xofl] Ttal 17 Af, 17 n, om P. — xu D. — inl pr n. — x^v om M. — 
7 ivisxovxai, d. — dsxovxai xal ro D. — oiXfjd^TJg D. — dli^Blg Af. 

- 8 et 11 ov^lv D. 18 ANAATTIKQN TSTEPSIN B. 

aXXo yivog ij vovg^ al d' a(^al t(3v ditoSBl^ewv yv(OQifif&- 
10 tBQaiy isti6viji^ri 6' aitaCa futa X6yov {6tly tSv oqx^ ^&- 
6t7Jinfj yhf ovTt av €^1}, IstBl & o^6hf dXrj^i6tBQOV ivdixetavBU 
vai iM6tijiirjg -q vovv, vovg av «fjj tav dQ%i3v, ht te toikcjv 
6xoitov6i xal ori ditoSBliB&g aQjiiq ov% ditddeiitg^ Sot ovd' 
isti6tijnrig ijti6ttjiirj. d ow (krjSiv aXXo %aQ isti6tijiifiv yi^ 
15 vog ^Ofia^ dXrfi^ig^ i^ovg oi' efi] isti^rq^irjg dQjij. xal i) (ih^ 
dQXt] trjg dQx^g cfij avj ij dl ita6a OfiolcDg §iH stQog to 
ajtav nQay^a. 11 (i,\v iniatrj/irjt ovu il. — 14 oiid^lv D. — ««jl Af. — 16 ^o« 
/tftcv om Af. — 16 av Btfj M. -^ aitaaa Dn, ^ \7 nav n^ om d. TOniKON A. •H- yh^ STQdd^tiSig trjg nQay^jLCcttlag iii^oSov tvQBlVy dfp ijg p.ioo 
6wYfi6\i^a ^vXXoyl^eiS&aL jrepl nawog vov itQote^ivtog itQo- 
f^XTfnkoxog ii ivdo^cav^ Tcal avtol X6yov dnixovteg firfihfio 
iQOvy>iv vTtevavtlov. itQiStov ovv ^r[tiov tl i6ti 6vXXoYi6y.6g xal 
tlveg avtov diatpoQal^ ojt&g Xt](pd^ 6 StaXeTttiTtog 6vXXoyi~ 
6ii,6g • tovtov yaQ ^ijvoviuv x«r« t^v XQO%eniivriv itQay^La- 
telav. 

"E^tt St^ 6vXXoyt6y.6g irfyog iv oj ted^ivtoyv ttviSv tte- ss 
q6v u t(3v Tietnivcyv ii dvdyoirjg 6v\iPaivet did t&v xenii- 
vcyv. djt66etiig uhv ow iotlv ^ otav ii dXrfi^wv %al stQaitcov 
6vXXoyt6(i6g i;iy rj in toiovtarv a 8id ttvGrv nQcit&v Ttal 
dXrfi^iSv tiqg steQl avtd yva^ecyg trjv dQ^iqv etlrj(pev ' dia- 
Aexrtxog 81 6vXXoyt6y.6g 6 i^ ivS^icw 6vXXoyt^6nevog. ^tv so 
81 dXtj&^ fik' xal aQ(3ta td (ii) 8t hiQayv dXXd 8t av-h 
t&v Pm&vta trjv ^lotiv ' oi» 8et yaQ iv talg ijttOtYjiKyvtTtatg 
aQxatg iitt^rjitet69at to 8td r/, dXX* IxaOrijv t(3v dQj(Sv20 
avtiqy %a9t^ l(xvt^ elvat 3tt6ti^. hSo^a 81 td 8o7tovvta %&- 
6tv ri toig stXel6totg rj totg 6o(potg^ Ttal tovtoig rj %a6tv tj 
totg JtXel6totg fj totg y,dXt6ta yvcDQlikOtg Ttal iv86iotg. iQt^tt- 

Godice§ AB, ubi C deficit H, ti, P p. 100 — 134 et 139— 
147, quibusdam ioGis c et /, iib. I o^ inde a lib. Y q^ 

lib. vn N. 

Tit. 17 noXvVfivrjtog dutXsHTiKi] mg saper. o, neql diaXBKTiTtfig K, 
IOO11I8 r^g nuqovoriQ nqayfiaTfiuq o. — 20 fifjdlv f. — 21 nqtS' 

vov fikv ovv C. — 28 jf po8t 27 dXri^mv ponit C — 5 xiva did uo, 

— 29 $lXffq>ti u. 

lOOblS avTtSv CPeOj havTmv /. — 21 avvijv Cf, — xoO*' havT^v 

om Puo. — 22 ^ tots naaiv u. TOniKSlN A. 

Tuoq d' fidn 6v)Juofi6{!ihq 6 Ix (fmvoiUvw lrdo£or, fii} or- 

96 uov di^ %di 6 l^lvd6$D3P rj q>aivoiiiv(ov hd6^(ov (pcavoiievoq. 
ovyaQ:r€ivtd(pmv6iupovMo^ov%ai&fTivMoiov. ovQh^Yoff 
%&v Xtyonev&v hd^cDV i:ciic6X(uov §iei acmeJuSg tqp gwr- 
taclav^ xad^aXBQ suqX tag t&v iqUStixfov X^yov dq^ag Ovftr- 
pi^rfuv ffiHV ^aqaiQTifLa yoQ xcl &q isd to itoXv tcSs 

30 7UU \LvyjQa OwoqSv dwa^Uvoig xatadrjiog h avtdlQ ^ toS 

p. Ifl ijftvSovq i&ri (pv6ig. 6 (ih^ ow sCQ6ttQog tav l^rfi^ivt&v iQKStir 

%&v 6vXX/oyv6\i&v nal ^vXX/OYiCyLog Xeyiodw, 6 61 Xoucog 

lQij6tix6g fcer 6vXXoYUfii6g ^ 6vXXoYi6(i,6g d* ov, istetSiQ (fcJr- 

vetai yiev 6vXXoyl^e69ai^ 6vXXoYit^etai d' ov. 

6 "Eti de noQa tovg elQrniivovg aitavtag ^vXXoyi^iiovg 
ol iK t(ov ^eQi tivag isCi^trjniag oheUav yiv6{iLevoi OccQaXopr 
6fiol^ %a9aneQ bi\ t^g yec^fietQlccg xai t(Sv tavty 6vyYe- 
wSv 6v(ipipfptev leieiv. ioi%e yaQ 6 tQ6^og (wtog diaq>iQeiv 
t&v elQYjnivcjv (fvXXoYi^fiwv * (wte fOQ i^ dXrfixSv xcl itQci- 

10 t(ov 6vXXoyl^etai 6 '^ev6(yfQcup&v^ ovt i^ M6^(ov. etg yoQ 
tov oQ(Pv ov% i{Utvsttei * ovte yaQ td sta6i doxoiTrra JUrfi^ors 
oike td toig ^XeUftoig ovte td tolg 6o(polg^ %aL t(yivoig ovtt td 
sta6iv ovte tolg itXei6toig ovte toig i^o^otdtoig^ dXX ix tm 
ohteUov yev ty isti6t^iim Xrjpnidttav, ov% dXrfi^Sv 8e tov ^vX^ 

iBXoyvSyLOv itoieltau t(p ydQ rj td ijfiixvxilur iteQiyQdxpeim 
fiij (og Sel^ Tf yQamidg tivag dyuv fi^ (og av dy^elrfiav^ 
tov %aQaXoyv6^6v noultau 

EiSri ff^r (wv t(3v 6vXXoYi6y.Sv ^ dg tvit(p steQiXaP^y 
foro td elQriybiva. %a%6Xov d' ebtelv iteQl itdvtov tSv elQrj^ 

80 ft^ror xcd t(3v futd tavta ^rfijfioiiivGrv, istl to6ovtov ijfiir 
diG}Ql69'(Dy didtt ^eQl (wdevog avT(3v tov dxQi^rj Xdy^rv dstodov^ 
vai stQoaiQOViud^a , dXX* o6ov tva(p steQl avtSv fi(wX6(U^ 
duX^eiVy ^avteXSg {xoror ij^^ovfceroi Tuxtd trjv 7tQ0%emLhrp 
lii9odov to &6v(x69'ai yvoQl^evp 6ftca6ofvv &iai6tov cnkpv. S6 ovdhf CPf. — 27 twr tpaivofihnttv P. — 88 %n»a 99q\ Ao.-^ 
T^g pr A, — SO nal om A. — Cfiixqit B* 

lOlal lqicti%6g avllt^riCfidg /. — 2 UfMa corr c — 3 ^] (lAif 

g 

ipaCvitai o. — 5 dl oni Gnio. -— 7 tavtrii A^ tavtfjg BP. — 12 tert 
ta om /. — 15 ^ om o. — 17 nouitai 6 ^evSttYgaipetP. afdi} Cf, — 
18 teh omC. — mg tvnqt niqilafiBtp om A» » ^fiitv fort pr »• ^ 
22 tvuqt] dg tvwqt Uy tvntp tmitv C. TOniKSiN A. 81 ^Eitd^ivw d' av etfj Totg ilQrnkivoig dstnv XQog a66a 2 
f€ Tial xlva XQ^f^^^Loq ^ itQaynatda. i6n 8^ stQog tQtoyM 
flQog yv(iva6lav, stQ^g tag ivtBv^etg^ itQog tag xatet ^do- 
6oq>lav i:ti6tTijy,ag. oti \l\v ow stQog yv^iva^lav XQij^mog^ 
i^ avt&v zcctatpavig i6ti * ni&odov yaQ Sxpvteg (^ov itiQl 
tov itQOteQ^ivtog ijtixBiQelv Swrfidne^a. stQog 8i tag /yrH^eig, lo 
SiAti, r«g t(Sv ^oXXSv xatrjQid'ii¥]^ivoi 86^ag ovk iK t(Sv aJl- 
XotQiGyv aXH i% t(3v olneiov 8oYiidt(av o(if>tij<To(ia^ ^tQog 
avtovg^ jietapipdt^(pvteg o tc 3v (i^ xaX(5g (falvcivtai Xi^ 
fetV ^(iti^. stQog 81 tdg xatd (piXo6(Hplav ijt(6tijftag ^ Su 
ivvdiievoi stQog d^KpdteQa 8iaitOQffiai l^^ov iv iTid&toig na^ m 
to^6^e^a tdXrfi^ig te xal to il^evSog. Iiri 81 itQog td nQ(3ta 
%mv neQi hid6tr[v isti6tij(iipf oqx^Sv. ix, yhf yaQ t(Sv oU- 
Ttelcav t(Sv xaxd tqv itQote9ei6av ijti6tri\Ariv oQXfSv dSihatov 
dflelv ti steQl avt&v^ isteiSiq nQ(Stai al (XQxal dstdvtcsp 
M^ 8id 81 t(Sv %eQl iica6ta iv86^^ dvdywri iteQl cti&tSv b 
iveiX^elv. tovto d' Kiov tj iidXi6ta oUeJ(yv T^g 8i€cXeKtiX'^ 
htlv iieta6tixiq yaQ ov6a itQog tdg dita6&v t(Sv (te&odoir 
oQxdg 686v ^ei. 

"E^o^uv 8h teXi(og trjv fic&odov, Stav Offo/og ^(Dfnv9 
&6iteQijt\ ^rjtoQixiigxallaxQixrlg xa\ tavtOiOi^(av8wd\UGiV. 6 
tofvto 6' ht\ t6 ix t(Sv iv8e%0{Liv(av itoielv a itQoaiQov\ieX^(u 
cvte yoQ 6 ^rftOQixog ix stavtog tQ6st(yv itel6H^ ovQ^^o latQi^ 
Ttog vyid6ei' dXX* idv t(3v iv8exo\iiv(av fiijdh' itaQoXhcjjy 
ImvSg avtov heiv vqv isn6trn/Lr[v (piJ6oy,ev. lo 

IlQwtov (yw 9'e(0Qriti(yv ix tlvoyv i} iii9o8og. el 8ij Xdfi^Mr- 4 
Htev jtQog it66a xcci nola xa\ ix tlv(ov ol Xdyoiy 7ta\ it&g 
tovtcDv evstoQij^oneVj ^oijiev av lx(tv(Sg to itQ07telfiev(yv. i6ti 
i' oQi^^ {6a xai td a&td^ i^^avte ol X6yoi7ta\ iteQl tor 
ol OvXXoyufnoL ylvovtai ylv yoQ ol X6yoi ix tSv itQOtd- 15 
6ecyv' iteQl (ov 81 ol 6vXXoYi6nol^ td itQopXrjiiatd i6ti. 
ta6a 81 itQ6ta6ig xai itav itQ6^Xri\ka 'rj yivog ^ fi8iov ^ ^ 29 vnkq C. — 33 ffalvovtm ^, pr C — 34 dtJr» ou. ^— 35 Jr 
haerois om /. — 36 to dlTj^lg fu. — v6 om Cu. — 37 aQxmP om 
Cy, del B. — 38 ov dvvaTOV C. — 39 al om /. — «p«yr«v CP^ pm. 
lOlbl dvayxij r» 9ttql A\ — dicXO^err nsql avtmv C. -^ 2 ^^aXt- 
ntm^g corr B. — 4 f£ct C. — 7 o C. — 9 naqaXsinv Bof. — 13/if- 
ftoqrieofiBV pr A. — ante ro lit un ybi c. — 14 taiivi CA, pr «. — 
16 61 ylvovtai ol C. — 17 tdiov ^ yho^ C. 

n. 6 82 ToniKaN A. 

i^fi^e^ijxdg iriXol' xol yoQ rifv 6ta(poQav wg ov6(xv yevinrjv 
6fiOVt^YivBiTa7<,tiov. istA dl tov Idlov to fitv ro tlTjvelvai 

80(Ti]fia/m, to 6^ ov Cri^kalvH^ diyQrj^Q^G) toldiov elgaiMp(o 
ta JtQoeiQYniiva {liQri^ xal xaActo^o) ro \h\v to tl rpf elvtu 
6rj^ialvov OQog^ to il Xoiitov xaTa tiqv %oivr(V ^qI avt&v 
dito6o9el6av dvo^ia^lav stQ06aY0Qevi69G} tdtov, dqXov ovv i% 
t&v elQrj^iivGiv ()rt xara tijv vvv 6ia(Qe6iv tittaQa taJtavta 

26 6v{iL^aivei ylve6^ai^ r^ tSiov ^ oqov ^ yivog ri 6v{i^e^rpi6g. 
\ILri6e\g 6* fjyfag vstoXd^ Xiyeiv &g e%a6tov tovvGyv xa9'* 
atnro Xeyo^ievov ^Qota^ig Jj stQO^Xrj^d i6tiv^ dXX^ ori. dito 
tovtGiv Tcal td stQOf^Xi^iiata Ttal al 3tQ0td6eig ylvovtai. 6ia^ 
ifiQei 61 ro ^QojiAijjia xal ij stQ6ta6ig t^ tQOJtm» ovt& (jikp 

doyaQ (fifj9evtog^ aQa ye ro ^c^ov ^e^ov 6iitovv OQi6{i6g l6tiv 
dv^QOiitov; ^oiaQdYeto ^cjiovyivogl^tltovdvQ^Q&itov; itQ^- 
ta6ig ylvetai, idv 6i^ stoteQov to ^ipov stel^ov 6ijtovv 6Qi6{L6g 
ifftiv dvd^Qoinov ij oi^ ; ff(fo|3>lij;ia ylvetai. ofco/cig 61 xol iad 
tm* aXXcov. &6t eU^tcog foa r^ dQi9^^ td ^po^ilijfiara 

86 xccl al nQcnd6eig el6iv ' d^to std6qg yaQ stQOtd^ecog itQ^plrma 
itoirl^eig pLetafidXXcav t^ tQ^itGr. 

5 ^exr^Wd^ tloQog^ tl ISiov^ tlyivog^ tl 6v(i§ePrpt6g. 
fori d' OQog ^iev Xoyog 6 to ti rjv eivai 6rj^iv&v. dito6i6o- 
p.l(KB rat 61 ?j X6yog di*t orojiaro^ rj Xoyog dvtl Xdyov * 6vvat6v 
yoQ xol rrJi' vsto X6yov tivd 6rjnaivoiiivG)v 6Qi6a6^ai. 0601, 
d* 6:tciM5oiyv di^ofian ri}i' d3t66cr6iv noiovvtai, 6ijXov&g crvx 
d:to6i66a6iV oi^roi tov tcrv stQdyfiatog 6qi6ii6v, iitei6^ stag 
8 6Qi6fi6g Xoycrg tig ictiv. ^Qixav ^ptcH xoi ro roiovror 9ttiov, 
olov oti xaXov icn %6 KQifUrp. ofioiGrg 61 Tud %6 lUfteQOip 
ratVor cxS!69^rfiig xol Isri^ri}}!!} ^ &EQor * xal yoQ fUQi tovg 
o(^6(AOt^S, XQiteQOv tavtov ^ heQOv^ r^ ^XticSvri yivttcu Sia- 19 To fihf om It. — £0 9tifmhf99 •, corr ■• — v^ . . . «i|pMn>ci oa 
i9i09 mm. 

liSa7 twMw i€U9 «Mijcic C — 8 ylfPHM «. TOniKSiN A. 

f^i^ij. astXfSs dl dQiTia nivta Xfffic%o ta '&fc6 ti)v a:Mp 
Swa fii9o8ov tolg OQUf^iOig. Sti 8h ndvta ta vvv (frfiivta lo 
toiavt htl^ d^Xov i^ avtiSv. dwofitvoi yag oti taiStiv 
xal oti etiQOv diaXiyt69cu , t^ a^ih^ tgd^c) xo) itQog TOi)g 
OQUfiAovg iitixiiQilv tv^OQyOoiuv ' itl^avtig yaQ ori ov tavviv 
iiftiv dvyQtpiOteg i6i(ikt9a tov OQiCfiov. ov ii'^ dvtiCtQkpH fB 
tovvv^rfiiv' ai^ yaQ Ituxvov itQog to 7tata07Civd6ai tovoQir- u 
Cikov to deliai tavtov ov. ^^Qog iiivtoi t6 dva6mva6ai, <vd- 
toQfiug to iii^ai Sti ov tavtov. 

"Idiov d' i6tlv o (iij drjXolyh^ to tl tjv elvai^ (icfi^ d* 
vnaQXH xal dvtixatrffOQBitai tov HQayiiaxog^ olov SSiOV 
dv&Qcistov to yQ(my,ati%rjg tlvai 6e^tix6v * el yaQ avd^Qcmog fo 
hfiii^ YQfmiiatiit^g d&ttindg i6ti^ xal d YQany,ccti7tng dc- 
Titixdg i6tiv^ avbQcmdg i6tiv. 01^9^1^^^^ CSiov XiyHto ipit- 
j6iiivov aXXtp vstdQXHv^ olov to %a9tv8Hv cti^&pcur^, oJd* 
av t6xq %axd tiva %q6vov ^idv^ vfidQxov. d d' aQa u 
xcel U^oito tojv tOiovtGJV ISiOv^ ov% anXfSg dXXd itot\ rju 
jlQogtitdiov ^rfi^ij^ttai' to (itv yoq ix ie^tSv dvai\notl 
tHidv i6ti^ to 6i 6l7tow stQ6g ti tdiov tvyxdvH Xiy6\iLtvov^ 
ciov t(p dv9Q(6^(p nQog iitnov %a\ ntvva. oti Sk t(Sv ivdtjip- 
fUvGJV aXX(pvitdQxtiv ov&hv dvtiTtccrrffOQeitaijdrjXov' o^yaQ 
dvayTtalov^ efuxa&ei^da, avd^QoiiXov elvai. ao 

rivog 6* i6tl to itatd aXeiOVcov xal dia(peQ6vto3V t(p 
eiSei iv t^ tl i6ti xatrfyoQiyvitevov, iv t^ vl i6ti 81 TtatrffO- 
Qel^^ai td tOiavta Xeyi69(Q^ o6a dQfiottei dao8ovvai iQoH' 
trfiivta tl i6ti to stQOTteliievov ^ Tta^dsteQ iitl tov dv&Qcinov 
&Qn6ttH^ iQmrfiivta tl i6ti to nQO%el\ievov^ elneXvoti ^gjov. 86 
ywi%6v 8\ x€tl 9t6teQOV iv t(p avt^ yivei aXi^ aXX^ rj iv 
hiQqi. xol yaQ td toixrGtov vito tifv avtqv (li&o^ov nbttei 
tf yivH * 8iaX^%hteg yaQ oti to J^(pov yivog tov dvd^Qciitov^ 9 Sqiatita pr C. —,10 fiid^oBov Svva CPou. — 12 Ujictai o. 

— 14 y« 009 /. — 17 tavtov iativ» tiiov ov, — 20 dBHvtuov ttvai C. 

— itntixm f. — 21 alt iati om /. — • 22 ordelg Cf. — Xiyu tdtov C. 

— 24 vnaQZfiv ou. — 26 dtitSg C. — 29 alXip] xol &lX(o C. — ov* 
^^9 /. — 30 xad^Bvdti ulXo &v9'q' o. — 33 tavtu f, — iqtotrfiivtag 
ano^avvai /, iqfnttfiivta dnodovvat uo. — igattriO^ivtag CP. — 34 xuf- 
donre^ . . . nqontifttvov om c. -^ 35 aofiottBt . . . £^ov rc B, obi loc paucio- 
ribof. — igattrj^ivtag CFf. — to nqontifuvov om QT. — 36 ual ro 
96tigov Cvuf. — 37 ttp yivH n(MtH Cou. — 38 vd om pr C. 

6* 4^ TOflULUy A. 

^Zlifiic, ifslfit Hm^ 4i]|f£ fii^? iktmffti 
'4MU V i^iijfffm ^M^/pmf mffmm Hl lam ^ woA » ^ 
v0$4liifjDEA^ , ii0v ^ it0tHjft6m Mixiwm uM iq jim? -nrl -mf 

4M^ iw#4:r aua4«i^t M6 |i^ ietflfiir «r^ ^ idj iciimr.ilHB. 

%w (i!k»f y^Q Miimw ififk^^ m |i&Lkt ai, l ipp 

^M^, 4%0Mdm(t ^t iMr li^ jHit TmEg wt Smt., )6 iK 
^niui^ ^nJm^^ i^t -i^^ ^ Y^m^t^ m -^i ^bk ifcl-vD 

^ijp^iifog i^)Hi|ai«at, iMT -Hi^f^tfr tfo ica^ i 

9m^ ^itky^HUffHtp ' i0il^0Camft0f^yttf^wm$fsaims€m. 

^p d' i^ uikiip ^t W ihfi^^gKig q&Hp wsBSem,wam 
0^f6g ct idM^ ylpig^^m', iHifiP fp jM#gaftBt ttfc^^ipig 

^Mvl ^. - mU Vf^i%U*$f 9^ H 0SM m, ^ tM\ irmmmm M wmt 9C 

ti huv 9. — ti^m >wi ^i% C — 14 'H •• R — IS «l •■ ^. -7 

\^ %i)iTQis %vymvu C — i J 4M>tf wwim^ Kt ^«r Ttb JB. — £1 ••• 
9iv pf, — ^^«^ iM^ w4^gt m, — 1i$ tH$ WM Utm •«. — rf «^ 
(^itf y# <^ w 4», 44 ¥' — )l^ 4H^#ir C/. — f7 7^ wA («^ ■'' 

fil^m mlf. -m H f. 
"«■*«• 
TOniKSlN A. 85 

vitd tov aQi6fi6v^ S6stBQ nal inl tov l6lov^ ^ ori ovyivog to so 
astodoQ^hf h t^ oQiCfi^^ ij ofti oiix vitoQ^u n xeiv h t^ 
l^ ^rfi^iwfov , o^BQ xal htl vov ^vf/LfitfiYjpiotoq av (^elri^ 
avfiQrpiSteg iod^it^a tov OQiCiiAv * S6te Tiata tov lnnQOO&tv 
axodo^ivta Xoyov astavt av tHrj tQdstov tiva OQixa ta %a- 
trjQL^Hriniva. ctU' ot; Sia tovto (liav Inl itdvtarv 71^96X0^ 86 
fjL^odov ^r[tr[tiov • ovte yoQ ^^diov evQelv tovt iotlvj eC -9'' «v- 
Qe^elriy stavteX^ d^a^prjg xal dv(fXQri6tog av eHrj stQog tiqv 
gQOKei{kivrpf ^Qaynateiav. Idiag 61 xatf*' exa^tov ttSv diOQi- 
(ft^ivtarv yev&v daodo^eiarfg (le^ddov ^^ov hi t(3v ^tQi ixaOtov 
abielGJV ij diiiodog tov itQoicemivov yivoii^ av. &6te n^^rc) yiiv^ p. 1118 
m^asteQ etQrjcai itQdteQOVy dtaiQttiov^ tdiv 6i XoiitiSv ta 
fiiXi^Q'* h7id6toig olxela stQo6a3ttioVy OQixd te xal yevixd 
ftQo6ayoQef6ovtag avtd. 6xe66v dh stQO^rjntai td (frfi^ivta 
KQog hxd6toig. 6 

IlQmov di itdvtcDV steQl taiStov iiOQi6tiov^ sto6ax(SgXi- T 
fttai. dd^eie «f av to tavtov &g twt^ Xapttv tQi^y diair- 
Qel69ai. aQi^ii^ yaQ rj tCSti rj yivti to tavtdv tloitd^aiitv nQ06^ 
iff(0Qevew^ aQiQ^iKfi (i^r gtv Svdiucta stXeia to dl itQay{ia 
&, olov Xdstiov xal Ifidttov^ elSet 61 o6a itXei<o ovtato 
adidfpOQa xatd to eldog i6tty xaQ^daeQ ivd^Qmitog dvd^Q&stm 
wA tkstog Vjtitxp' td yaQ toiavta tgj eVSet Xiyetca, tavtaj 
o6a wt6 tavt6 ^ldog. Ofio/og 6i xal yivet tavtd^ S6a 
vito tatSt6 yivog i6tivy olov vstitog dv^Q^AitGi. S6iete ^ av to 
dst6 t^g aih^g xQrjvrjg v8(oq taih6v Xeyoiievov ^x^iv tivd a 
iiaxpoQdvstaQatovgelQTHiivovgtQdstovg' ov ^i)v diXdxal to 
TOtoihrw ye h t(p avt<p tetdx^G) tolg xa&^ %v elSog 6it(o6ovv 
Xeyonivotg. astavta yaQ td toiavta ^vyyev^ xal itaQa- 
n.X/fiia dXXi^Xotg fotxev elvat. itav filv yaQ v8(oq ^avtl 
taiSt6v tm etdet Xiyetat 8td to ^lx^tv ttvd Ofiotcinjra, toso 
i' da6 trig a^fjg XQijvijg v8(oq (nSSevl aXXtp StcxpiQet dXX* rj 33 SatB xttl xttra ABC» — 34 Xoyov viva P. — 35 xa^olov corr 
«• — 37 &x9V(f^(f9 P' — 38 ysvmv vmv d^oqtaf^ivrav ti, pr o. 

lOSal veSv nqoHSiftivav C. — yivoiv ABVcuf, — a>6te xa&oXov 
tvntp f, — 4 nqocayoqivovtig A. — 7 diaXaPilv Cco, corr «. — 8 ^ 
yaq dgi^fKp^ CPou. — ro om G>. — 13 et 14 ro fft^TO ^i. — 13 sl' 
Wg iativ. 6fiolmg ou. — 14 bMv A, — dvd-qoimp tnnogC. — 16 «v- 
trig om pr A, — dia^o^tty xtva C. — 17 toioi^o c. — ye] yivog P, 
om C. — 21 {idcnq vovvqv Xs^ofiwov ov6iv\ oii. 84 ToniKaN A. 

ofio/og Se YJoX tov fioog^ SieileY(i4voi, i66fie9a ovi h tm 

b avv<p yivti. iav Sl roi; fikv htiQOV Sel^qDfiiv oti yhoq i6tl^ toS 
SlitiQOV oti OVK Sdrt, SiHXtyiihoi, ^(((te^a oti ovk iv t& 
avt(p yitfsi tavt i6tlv. 

2^ff|3f^22XOg Si i6tiv o iirjSlv iiiv tovtcav i6tl^ pijvs 

so^og fiijre SSiov (iijrc yh^ogj vitaQxei Sl t^ stQaYiuxti^ 
xai o ivSixecai 'd^aQyjBiv otmovv M xal t^ avtfji xol (ii] 
vitaQxeiv^ olov to xa9^69'ai, ivSixetai vnaQxew tivX t^ 
avt(p xal iiTQ vstaQxeiv. Ofioecog Sh Ttal to Xevniv^ to yaq 
avto ov9ev %&Xvei 6t\ {ikv Xev%6v 6t\ S^k (ii} Xevnov dvai. 

10 §((^t S\ tSv tov ovnPePtjKotog 6Qi6y.(Sv 6 SevteQog fieXtlm* 
tov fih' yaQ JtQtitov Qij&hn^og avayKaJov^ el ^iiXXei tig 6vv- 
i]0eit^, ^QoeiSivai tl i6tiv OQog wA yivog TcalCSioVj 6 Sk 
SevtBQog (xvtoteXi^g i6ti stQ6g t6 yviDQlf^eiv tl itot i6tl t6 
Xeyonevov xad^ avt6. stQ067tel69G)6av Sl tgT 6vn^e§tptin 

16 Tud al itQog aXXriXa 6vyxQl6eigy 63tG)6ovv ait6 tov ^vfi^ 
^qxdrog Xey6\Levai,y olov ^oteQitv t6 %ccX6v ^ to ^viup^fOf 
alQetdveQOv y xal st6teQ0v 6 %ax aQetrjpf r^ 6 iMti dit6Xav^ 
6iv 7^SIg)v piogy xed erti aXXo naQanXrfil(Qg tvy%avei toi^ 
toig Xey6{Levov * iitl itavtov yaQ t<3v totovtojv^ itotiQtp (i£l- 

80 iov t6 %axYffOQOv\Levov 6vfipiprpiev^ ^ ^rjtrfiig ylvetai. dijh 
Xov S\ i^ avt<3v oti t6 6vii^e^rpi6g ov9ev x(dAi5£i itoftk tJA 
stQ6g Ti aSuyv ylve69ai^ olov to 'MxXHi6%'ai 6v\L^^rpAg of^ 
otav tig fjLovog yMdijcaij tote f!Siov IS^tai, f»i} fL&vov Sl ruh 
d^rjliivov stQog iroi)g fii) xadTjviivovg (Siov. S6te %ai itQ6g ti pA 

86 notl oi^&ev wDXvei t6 0Vfi|3e|3i}9cog ISiOV ylve^&ai. aitXSgf 
iSiov ovTc l6taL, 

6 M^ Xav&avkG) d' ijfcceg ori ta ^Q^g ro ISiov xol %i 
yivog xal tro tfi^fcjSejSijxos ^dvta xol 3tQ6g tovg 6^i(5fiot)g ^(^ 
^66ei Xiye^^ai. Sel^avteg yoQ oti ov ^l^v^ VJtaQpi tf 

39 or« tavta iv CJ^ou. 

1021^3 tctvxa. Po. — 7 iv9ix9tdi tm avt^ ^9iaq%nv otipovv hfl 
nal P. — alt vnaqxstv post 8 avt^ ou. — ttvl"] 6tqtovv kvl nal BC, 
— 9 ovdlv /.— 11 /liXXov c/. — Ti fi. — cwoloM P. — 19 »/ «0- 
Tf iativ o. — tSiov xofl '^^vo^ C. — \4t dl om P. — 15 al om P. — 
18 Tovrotff tVYZo^VBi C. — 19 antc «ot^^^i lit plar vbb B. — 21 ov- 
dlv ly. — 7ta)lvsi, %ai notB ou. — 23 tot« «otI tdiov ou. ^ (ifl •«- 
pra V8 C, om o, dcl ii. — 25 ov8hv Cf. — 27 y^og %a\ («^itf «44 
ou^ To tdiov CPou. — 28 cviifi. Isyofuva navta CaHu — ndvta Ur 
yofitva xal /. — 29 to /. TOniKSlN A. 85 

i^ tov oQi^fiov^ S6stBQ xal i:rl tov l6lov^ ^ ori ovyivogTO so 
dsloSo&lv h t^ 6qi6h^^ fj ofti oii% vn&Q%H n teiv h t^ 
l^ ^rfi^ivtfov^ ontQ nal istl tov <Ti^£|3jpcorog av ^rfiUriy 
avfiQrptoteg iooned^a tov oqiO^iAv * S(5te xaza tov i^inQoO&ev 
asiodo^ivta Xoyov a^avt av kdrj tQ^stov tiva OQixa ta xa- 
fijQi9{iri^iva. dXX* ot; dicr tovto (liav inl ndvtcav 71^96X0^ 86 
fiJ^odov Zr(tr(tiov • ovth yoQ ^^6iov tVQtlvtovt iotlv^ tt d^ iv- 
Qf&Urj^ itavteX&g d^a^prjg xal 6v(fxQri6tog av (fij ftQog ti^v 
gQOKei{kivrpf itQayyLoxeiav. I6iag 6\ xatf*' e7ia6tov t(3v deoQi- 
(ft^ivtojv ftv&v dao6of^ei6rjg y,e^66ov ^^ov in tav sttQl ixaOtov 
okeiojv 1] 6iiio6og tov ftQoxtmLivov yivoii^ av, Satt tiisr(p ^iiv^ p. 1118 
ta9d3ttQ tlQritai irQ6ttQ(rv^ 6taiQttiov^ tGiv 6i Xoiit(Sv td 
(iitiU(f9'' hxd6toig olxtia stQo6cattiov^ OQtxd tt xal ytvixd 
gQo6aYOQtf6ovtccg avtd. 6%t66v 6\ stQO^fpttai td ^rj&ivta 
gQog ixd6toig. 6 

IlQmov 6\ itdvtcjv sttQl tcnStov 6ioQi6ti(yv^ sto6ax(SgXi- T 
fttai. 66^tit 6* Sv to tavtov (og tvn^p Xa^tXv tQi%y 6tair^ 
Qti6&ai. aQi&iup yaQ rj tf!6ti ij yivti t6 tavtov tlokd^antv nQo6- 
aijfOQevttv^ dQiQ^iKp ^ikv gtv 6v6iiata stXtiGi to 6\ %Qay{ia 
&, oroi' Xditwv xal {[idtiov^ ti6ti 6\ o6a itXtio ovtaio 
adid(pOQa xatd to tl66g i6tt, mtQ^dsttQ £vd'QGiftog dv^Qmstm 
Tud tkstog tkit(p' td yaQ toiavta t^ tt6ti Xiyttai tavtaj 
o6a vito tavto d6og. Ofioicjg 61 Ttal yivti tavtd^ o6a 
ino tavto yivog i&tivy olov iJtitog dvQ^QG^n^p. 66^tit^avt6 
dao T^s aTkrjg xQi^vrjg v6g)Q tcnhov XeYOntv(rv ^x^iv tivd 16 
iia(pOQdv^aQdt(rvgtlQfmiv(yvgtQ6:tovg' ov (ii)v aiUaxol to 
ToeoiJrov ft h t(p avt^ tttdxQ^G) tolg xa&^ ev tl6og 6jtG)6ovv 
Xtyofiivoig. ajtavta yaQ td toiavta ^vyytv^ xal itaQa- 
nXi^6ia dXXrjXoig ioixtv thai. itdv {l\v yaQ v6(oq itavtl 
Tin^oi^ t(p ttl6ti Xiyttai 6id to ^ttv ttvd 6(iOt(^ijra, roso 
4' dao t^g cnhiqg XQrjvrig v6g)Q (ytj6tvl aXX(p 6ta(f>iQtt dXX* ij S3 SatB xorl Nttra j4BC. — 34 Xoyov Tivet P. — 35 xa^olov corr 
«• — 37 &X9V^^(^9 P' — 38 ysvmv xmv dtoqta^ivrmv ti, pr o. 

lOSal rmv nqonBtfiivmv C. — ylvoit ABVcuf. -^ mate xa&cXov 
tV9tp f, — 4 iiooaayoqfvovtsg A. — 7 dittXa§ilv Cco, corr «. — 8 ^ 
yetq aqt»fi^^ CPou. — tb om Co. — 13 et 14 ro aiSto f»t. -^ 13 sl- 
969 iattv, 6ftolmg ou. — 14 ilalv A, — av^qmn^i tTcnogC. — 15 av- 
til9 om pr A, — dtatpoqdv ttva C. — 17 toiovro c — yt] yivog P, 
om C. — 21 Bdmq xavxhv XBy6(L%vov ovievX 011. 86 TOniKAJN A. 

t^ 6<podQ0tiQM bIvm t^ di/mAtiipia * dtd otl Jp^^^^ 'oeM 
Tcni^ xod^ Sif cZdoff (J^rMoi;!^ A€}^(iAHor. fkiXufta 6* dfioXofyov^ 
lUv(os t6 %v ccQid^fi/^ tatStov KoQa ii&6i Hoiul Xiy^m. 

85 eibfre Sk xctl tovto aito6l8o0^ai flXtova%(Sq^ nvQuAtaxa \jih 
xol nQAtG}q otav 6v6iiati rj oQip to ta^ov ditodoihfj^ Ttor 
9iniQ l^iatiov Xmitl^ xa\ J^^pov itBj^ov dlstovv av^Q^siw^ difAtt- 
Qov ^ otav tfp Idlfpy wxd^ajtBQ to IstiOti^iirjs dtKXvxhv av^Qdaup 
xal t6 f^ q)v6H Svo) (piQdfiivov itvQl^ tQltov d* Ztav am 

80 tov 6v\L^i(iYpi6toq^ olov tb %a%fi\iivov ^ t6\!LOv6ix6v 2m(fi' 
tii. navta yaQ tavta td iv dQid^^itp fioiiXttai 6ri^alfiiv. 
oti 6* dXffilg to vvv (fffiiv kitiv^ i% ttSv ntftafiaXXAvtm 
tctg itQo6rffOQlag fiAXuSt* av ttg ^eanqicfdoi. itoXXdmg yoQ 
i3titd66ovtig Svd^iati xaXi6ai tivd t(3v Ttad^rniiwov (icfo- 

86 pdXXoiuvy otav tvfjj y.rj 6wiilg ^ tffv stQ6(ft€^iv ^oiot^ 
(le^o, (6g dito t(w 6v\i^i^Ypi6tog avtov fiaiJLOV OWiffiovtog^ 
xal mXtioiiLiv tov xafhfm^vov ^ diaXiy6\iLivov %aXi6ai itQdg 
ijfiag, d^Xov cog tcnhov 'ditoXcni^dv(mig %atd ti tovvofta 
xcA xatd td (Tt^fijSejSijxog 6Yi\ialviiV. 

b To \i\v ovv tavt6v^ %a%ditiQ etJi^ijroi, tQii/JQ 6vqqi/i69(s^ 

8 Sri d* ^x t(5v itQ^tiQOV ilQrjuivcsv ol X^yoi Ttal 6id t(rtk(av 
Ttal stQog tavta^ ^la fihv itl6tig )j 6id trjg istaYcyyiqg' d 
ydQ ttg iiti6%oitolri htd6tYiv tSv itQQitd6i(OV xal t^v ftQofiXq' 
6 iidtcyvy (palvoif^ dv ^ dito tov oqov rj dit6 tov l6lov ^ dsii 
tov yivovg -§ dito tov 6vy,§iPrpt6tog yeyevi^fi^vi^. aXXrf 41 
itlotig ij 6id ^vXXoytOiurff. dvdyotrj faQ %av to itiQl tivoq 
xatrjYOQO^p;iV(yv rjftoi dvti%atm(>Qii(59ait(yvftQdYfUxtogflfkT^. 
xal il filv dvtixatrffOQiitai^ OQog i^ fdiot' 3v efi} * il (ili^ yaQ 

10 Orjiialvii t6 r/ 'qv ihai^ ^Qog^ il 6h (ii) Ornuztvn^ t!6iOf' 
tovto yaQ '^v Wiiov^ t6 dvti%axrffOQo6{kivov \Uv^ fii} ^rjficSvov 
6i to tl riv ilvcu. il 61 (ii) dvtimaxfffOQiltai, tov noir 
y\fmog , ijroi tSv iv t^ 6Qv6{up tov iiit(mniivov Xifo(uv(OP 
ictlv rj ov. %ai il (ih^ tSv h t(p 6Qi6fk(p Xiffo\kiv(av , yivo!; 

16^ 6iaxpOQd av iHrj^ istiidrji 6 6Qi6(k6g ix yivovg xol dut- 

23 vov . . • Xsyo/iivov om C. — 85 nXtiovax»9 C. — 86 dvttmoBo' 
^ C — 89 t^ om f. — 38 dlti^iQ iavt v6 f. — 34 imvdvvowH CP. 
— 36 fiallov ttvvov C ^ 38 ro ivofut /. — 39 v6 om /. 

103b6 ysY^VC^^vov o. — 7 naqi P. ^ iwMavfjroqtlvai vov s^- 
Yfiavog (vov ng. om o) f C9 <>™ C) Sgog dw. -* 11 rovro . . . f(9ioi^ 
om C. — ^v om oti. — 14 XiyofUvmv^ Xty. Ij P» itfi C. }«io Ji? fii}ft j^ (ii}ft }f^ro( fAi}fc (Bior, i)M9xci dk ff{ 

Mktit fo/iw fcdiHra dci dio^/ilM^ tit ftmi ttSp «ct* 9 
tfffOffmip^ h oSf tkiifjpnHStP al (fff^%iaat tittoQig. fofi dh ti 
uK&ta tip ilpidfA^v d^o, W fon, iro<k(r, jiom(i^, irQciff f i, 
iroi), Mrl) «cio^ai, fx^ii^* iroiciy, ^ti^xnp. iil f^tg ti 
^Vfi(kfhptiQ xal t6 ftvoQ nal td (8iov 7ta\ 6 i^KTfi^ ip 
fiiff foimn» ffSv lecefijj^KOf^ fer ai * jrodai faQ ai dic} fot^ m 
top MQOti69ig ij tl htiP ^ iroidv ^ no6ip fj fiSv £Uair fiW^ 
umffOQiw 6ij(ialpw6tp. iqlov d* ^ ot^rcSt^ 8ti 6 f o f / ^dfi 
Cfn^ahtap itk fikv oMlop 6vjfialpii^ itl d\ $toi6p^ iti Sk ttSp 
lUov f ivo nattfffOQ^fSv. Stop (iip fiiQ hmniivov dpf^Qoinov 
ffi^ f o inMttfitPOP Sp^QWiop ilpat f^ J^^op^ tt i6ti XifH nai m 
oMav (fqfio/m * Stav dh xQe^atog XtvxoH itPiniivov ff^ ti 
bMklfiiPOv Javuiv HPat ^ ZQ<»fiO) tl i6ti Xiyn %al noiip 
0q(io/i^i. ifiotfog ii «ol i^ stvffvalov tofi^yg iintiiiiipov 
ffjj ti hauttiivop MVffvatov ilvat fi/^t^og, tl ^ii» iQtt leol 
MOoi^ Oijfio/vti. 6fio/a>( il ptA ixl tiov SXi/ov* ha6t0Pu 
fiQ tm foiot^rmv, iav u a^i ioqI ai^toif Xiftitm iiv rt 
f^ fipog M9q\ foiifot^ f / ^i Ofjfiatpii. 8tav il ii9Q\ hiQOV^ oil 
f/ Am (fqfio/i^i, iXXi nooiv ij MOiiv if fivo f<5r il^ 
Xm natfffOQidip. Soti mQl iv fih ol XAyot %a\ l( eSi^, 
foOro «ol foHot^rc! i6ti* inSg i\ Xfji^iiu^a «ol di' oSi^p.: 
cdm^i^oficv, ficfo foufo Xixtiov. 

JlQStop tolvw it(OQl6iho^ tl i6ti HQitaatg iiaixKtttij 14 
wA f/ irt^it^ijfio dioAcief i«<{v. ot^ yiQ na6av nQita6tv Of$ii 
Mop MQipXfifia dioJUxf ixdv 9niov * oiMcl; yiQ Sp ftQonhM • 
PoOv fyav ti fiijitpl ionovVy ofiii irQofiiXoi ti ftaOt tpa- 
P9Qiv ^ foic 5rJlc/<ff oic * f^ fi^ yaQ otk (x%t dnoQtav^ f<2 

16 hth om C — 18 fTiov jMifri yivq C. *- fdiov] l9iov ioriv 
O^ ~ 90 dil om Cl^ii. — 9toqt9tiov Cou — 91 rfrrtf^i^ ditt^oqtiL 
Im ottf. — > 95 f#f «1 YMV ««niyofiftV jf««a«i voo nl ««^ C. — oicl] 
ifaii CP« — 96 «oo^v 9 woidv ow. — 98 6t$ h «oicSf^ om C. — 
••1^1 «oc^v, M 9\ «010*9 0011. — 99 ^\p om P. — 31 hnnj^hw 
iHmof 0«. ^ S9 ^ om 0«. «- ri rtf /on on — S9 Kni orttir P, om 
C — M W t' l«rif M. — Xiyii oii, — 96 tt t6 ttvti on. — hmvtov 
«. — S7 v/] ri r/ C. — 38 rO t4 r/ Cou. — #f/M«/r9 ^. 

IMtl narl «fOfiSiimf d«* 0«. — 6 «^«(loUoi rd P« «f«(lc{loi«f ^. 18 ANAATTIKQN TSTEPSIN B. 

&XXo yivog tJ vovg^ al «f d(fxol t&v ditodeliecav yvtoQiiuo- 
10 repoff , istiiSvi^ikrj 6' &fta6a ^uta ^Ldyov i6tl^ t<3v dQ%&v isti" 
6t7JHi] ylv ovTt av £^1}, iittl & o^dlv dXrj&itftBQOvipdixstaLeU 
vaL imotT^iifjg ij vovv, vovg av f fij t(3v dQ%<5v, hc te toikcjv 
6%ojtov0i xcd oth ditoSelimg dQjri ovtc ditddBiitg, Sot ov^ 
istL^tqiiijg isti6tijiirj. d ovv iitjShf aXXo staQ i3ti6tri\iLrfv yi^ 
15 vog ^o\ktv dXrfiig, vovg av £fi] isti6ti^firjg oQ^fi}. xal ij (ih^ 
oQx^ Tijg dox^g etrj av^ i; Sl ita6a onLokog ^£t stQdg to 
aitav itQay^ia. 11 filv imcrrjfifit ovu d, -^ 14 oii9^^v D. — «€^1 M. — 15 ^o* 
fisv om Af. — 16 av ttf^ M. -^ anaca Dn, ^17 itav u, om d. TOniKON A. ■U iiiv irQ69B6ig Trjg itQay{iaxhlag iiiQ^adov tvQtiv^ atp ^g p.ioo 
6wYfi6{i^a 6vX)uoyl^%(^ai it%Q\ itavxog xov itQOih^ivtog itQO- 
^Aijfictrog i| hdo^isiv^ xal avrol Xoyov v^ixoweg iirfi^hvw 
iQOV^itv thttvavrlov. ^QiSiov ovv Ijrjtiov xli6ri (h)XXoyi6{i6g xal 
%lv%g avtov diafpoQal^ o^tiog Xrj<pd^ 6 SiaXtTinxog CvXXoyI" 
6(i6g ' Tovtov yoQ ^Y[tov[UV xara njv itQOxeiiiivrpf Jtpayfia- 
telav. 

^E6ti 8ri 6vXXoyi6{L6g X6yog iv ai re^ivtcav nvtav fte- ss 
Qov n r(3v %tniivc3V i^ dvdyxrjg ^vii^alvH dia tcdv X6i(ic- 
wov. dit6dBi^ig ulv ow iotlv, otav i^ dXrfi^civ ocal stQcittav 
6 6vXXoyi6(i6g j/ , rj Ik toiovtcav a did tivcw JtQcita^v xal 
dXi^wv tijg itBQl avtd yvci6ea)g ttjv dQx^ etXrjtpev ' dia- 
Xeoitixog 81 (fvXXoyi6ii6g 6 i^ ivd^^ov 6vXXoyi^6iievog. idti so 
dl dXrfi^ [ilv xal jtQ(5ta td (itj 8i* hiQGrv dXXd 8i av-h 
T(3v ffio^fta tijv itl6tiv ' (yv 8ei yaQ iv talg irtiCtrniovixalg 
aQxalg i3ti^rjtei6%ai t6 8id r/, dX)! h^dotrjv t(DV dQx<5vvi 
avtrjv xaO'' lavtrfv elvai mdtTjv. iv8oia 81 td 8(mwvta sta- 
6iV fj toTg stXelCtoig rj tolg 6(Kpoig^ xal rovroig rj ita6iv rj 
tolg itXel6toig rj tolg (idXi^ta yvoQl^kOig otal iv86^oig. iQi^ti- 

Codices AB, ubi C deficit J9, ti, P p. 100 — 134 et 139— 
147 9 quibusdam locis c et /, lib. I o^ inde a lib. Y q^ 

ub. vn N. 

Tit. i} noXv^fivrixQi Siukinxinri mg soper. o, mql SiaXBHTixrii K, 
IOO11I8 xriq naqoverig nQayfiaTfiag o. — 20 firjdlv f. — 21 «r^aT- 

TOir fikv ovv C. — 28 jf po8t 27 aXri^iov ponit C. — & xiva dia uo. 

— 29 tiXiitpH u. 

100bl8 avrcoy CPco, havxAv f. — 21 avr^y Cf — icaO' havtriv 

om Puo. — 22 ^ TOiff ndciv u. 80 TOniKStN A. 

wq 6' %6ri 6vXXoyi6\iLoq 6 iz (paivonivwv hdo^ov^ (ii) oih 

26 T03V dij Ttal 6 i$iv66$G)V Yj (paivoiiivcyv iv66$cjv (paivoiiivoq. 
ov yccQ nav ro tpaiv6{ievov Mo^ov xai l6riv fv8o^ov. ovQ^tv yqj 
reiv Xeyonivcjv iv66^cw iitiit6Xaiov ^h :tavreX(Sg r^v (pav^ 
raolav, xad^d^eQ ^epl rag r&v iQiCrixcSv X^ycjv aQxag (Jvfi- 
pi^TjTtev ^eiv itaQaxQfj^ia yaQ Ttal &g istl ro :toXv rolg 

80 Ttal iiiotQa 6vvoqSv ^wa^iivoig 7tatd67jXog iv avroTg ij rov 
p. 101 'il}ev6ovg i6rl (pv6ig. 6 iilv ovv stQ&tSQog r&v ^rfi^ivrcyv iqi6rir 
ot&v 6vXXoYi6fi<Sv Ttal ^vXXoyi^iiog Xeyi^&cj^ 6 61 XoiTtdg 
iQi6rL7t6g filv 6vXXoYL6ii6g , 6vXXoYi6(i6g 6' or, istei^rj qxd" 
vetai (lev 6vXXoYlZe6d'ai, 6vXXoYi^erai 6* ov. 
6 "Eri 6\ itaQa rovg elQrjiiivovg aitavrag 6vXXoYi6{io^g 
ol iz r(Sv iteQi rivag i:ti6ri^y,ag ohelcav yiv^fievot itaQa^^ir 
6fiol^ Tta^dfCeQ iit\ rfjg /eofcerQ/ixg Ttal r(Sv ravr^ (Jvyye- 
V(Sv 6vii^i^rjxev ^xetv. ioixe y^Q o rQ^Jtog ovrog 6ia(piQeiV 
rmv elQtmivcyv <5vAAoyi(J(4c3v • ovre yap i^dXYjQ^^Sv xai itQd- 

10 rov 6vXXoYl^erai 6 il}ev6oYQccfp6yv^ ovr i$ ivS^iayv. elg yiiQ 
rov OQ(yv ov^a i^itlitrei * (yvre y^q rd ita6i 6(ntovvra Xafi^dvH 
(yvre rd rolg stXel6roig ovre ra rot^ ^o^^oi^, xal roikoig (yme ti 
ita6iv ovre rolg ^Xei6roigovre roXg &do|oraroig, dXX i% rm 
olttelcyv ^ilv ry ijti^r^y/y Xrjmidrcyv^ ovk dXrfi(Sv 61 rov 6vX^ 

iBXoYi^^iov Jtoielrai. r(p y^Q V ^^ '^iawTtXia 3teQiYQdq>tif 
(ii) (og 6ei^ ij YQ^i''^^ rivccg aYeiV (i^ (og av dx9elrj6aVj 
rov staQaX^yyi^^iov stouirai. 

EvSrj ^tlv ovv r(3v 6vXX(yYi6ii(3v^ (og rvit(p JteQiXal^evVf 
%6rG} rd elQYjfiiva. %a96Xov d' elstelv iteQl itdvrcav rwv etQri^ 

20 (livcyv Ttal r&v fiera ravra ^rfiTfiOftivcov^ istl ro6ovrov ijfiSb 
^iCDQi^d^G)^ 6i6ri rteQl (yv6ev6g avr(3v rov dxQipij Xdyov dito^OfV" 
vai itQoaiQOV{u%^a^ dXX o6ov rvyt(p iteQl avr&v ^ovX6{/L^a 
6ieX9HV^ itavreX&g \%av6v rffovfievoi naxd Tfjiv itQO%ei\/Lhrp 
lii&o^ov rd 6ikfa6&ai YVG^Qlt^iv 6stG}6ovv &ta6rov ctvrfSv. 26 ovdlv CPf. — 27 rmv ipaivofiivaiv P. ^ 28 na^u mql Ao. — 
r^g pr A, — SO %a\ om A. — Ciit%qk B. 

lOlal iqtatinbg cvXXoyio/idg f. — 2 Xtyiod^oi corr e. — 3 fih] fih 

g 

q>aCvBteci o. — 5 ^^ om Ccuo. — 7 tavtjn A, tetvtrjg BP. -^ 12 tert 
Tci om /. — 15 ^ om o. — 17 »0ie7ra» 6 ilfBvdoyqaipiSv. Btiri Cf. — 
18 twt om C. — dg tvntp Kiq^Xafisip om A. ^ Xafistv fort pr n. * 
22 tvnm]' dg tintp u, tvnqt tlnBiv C. TOniKHN A. 81 

^Enduepw d* av htvf toXq ilQt^lvoig doHip «Qog n66a 2 
f£ xal WHi xQ^<fH^og ^ XQOffiattla. &fn &q XQog tQlojWi 
gQog YVfivajOlav^ fiQ^g tag ivttviitg^ itQog tag xata tpiXo' 
COfplav ^ufnjfiog. oti ftiv ow XQog fv^vaalav {(^ifioff, 
^ avt&v xaxaxpavig kSftt * iii^odov yoQ fxovttg ^ov iUqI 
toi stQOtB^ivtog htixiiQHv dvP9fi6fit9a. itQog Sk tag htw^juq^ « 
du^fi tag t(Sv noXXwv TLOtrjQidp^fUvoi 66^ag OfSx h, tSv al- 
lotQiGiv aXH h. tiov olniiav doYiidtcnf 6fuXi^6ofuv MQog 
avtovg^ fietaPiPa^ovteg o ti av fiiQ xaXag tpaivavta^ Xi^ 
fHV ^fiir. itQog 61 tag xata tpiXodOfplav bti^tijftag^ ou 
iwa^itvoi itQog dfifp6tBQa 6iastOQtfiai ^ov h kxi&coig xa- m 
fo^ftf^a taXrfiig tt xai to ^tv6og. fkt 6\ itQog ta itQSta 
tSv ntQi ixa6tr[v istiOtijfnjv oQXfov. ix filv yoQ tSv oin 
ulav TcSr xora t^ stQOti&H6av ini6trnkriv aQjpv d6vvatov 
dHHV ri fttQi ovrcSr, istei6^ stQ&tai al dQxai aitdvtiov 
ifoi, 6id 61 t(Sv itBQl lxa6ta iv66^ayv dvdyxrj sttQl aihSv h 
di€il/&£ri'. toiko d' l6iOv rj (gdXiOta oixtiov t^g 6iaXextiX^ 
bftiV i^aCtixiq yoQ ovOa stQog tdg daaO&v tciv (ifdodoir 
eQidg 666v ^ft. 

"E^iPiuv 61 ttXimg t^ (fe^odov, Stav dfio^ fyofi^M 
SMiQixl ^ritoQixijgxdilatQixiqg xdi t(5vtOiO^GJv6wdfitGiV. • 
tovto d' i6tl to ix twv iv6exoiUv(ov stoietv a itQoaiQoiiiiti^a* 
oSte yoQ 6 fyrpoQixog ix stavtog tQOJtov iteloei^ ovQ^^olatQ^ 
Ttog vyidoei' diX idv t&v iv6exo{iivG3V fiijd^ itaQ€cXiitjj^ 
husvwg avtov &ar trjv iitiifn^firpf qnj^ofiev. lo 

IlQiStov ow O^eoQqtiov ix tmav ijfiifrodog. el^f^XdfkHr-^ 
fiep OQog st66a xal noXa xal ix tlvcnf ol Xdyoi^ Tud nSg 
tovtctv ewtOQ^^^Ofiev^ ^onitv av IxaviSg toitQOxelfievov. Ikfti 
d' o^iOii^ foa xai td a^d^ iiiovte ol X6fOi xol steQl w 
oi OViUc^i(Tfio/. ylvovtai yikv yoQ ol X^yoi ix tcSi^ OQOtd^ is 
(fecav' stegl (Sv 61 ol 6vXXoyi6itol^ td itQofiXrjfiatd kfti. 
tS6a 6\ stQ6ta6ig xal ^ot^ stQ^pXrg/ut Ij yivog ij Bfio» ^ 29 vmhq C. — 33 aftlvfmai ji^ pr C. -^ 34 dUri mi. ^— 35 ir 
huuTig om /. — 36 xi dlij^h Ju. — to om Oi. — 37 a^mr om 
(y, del B. — 38 ov dvvtttov C. ^ 39 al om /. — nmnmv CPy prti. 

Itlbl ttvafwi ti u^ql A. — duAi&^lv n%ql «vxAv C. — ^ dtaU- 
sttx^ff corr B. — 4 J^u C — 7 o C. — 9 nuqalUnji Bof. -^ 13/»- 
^^9oiu!9 pr A, — ante xh lit an Tbi e. — 14 taaixi CPo^ pr «. — 
16 ai y/9oyrai ol C — 17 t9i09 n yivot C. 80 TOniKStN A. 

v.6q 6' %6ti 6vX)^i6\i6q 6 Itc €pccivonivwv hdo^v^ fii) w- 

25 T03V dl^ Ttal 6 i^ivdo^v Yj (paivoiihcyv ivdd^cjv q>aiv6iiivoq. 
ov yaQ nav x6 tpaiv6{ievov h^do^ov xal i6uv h8o$ov. ov&hv yoQ 
x&v X^f^iiivG}v ivdoicov iitiit6Xaiov ^h itavteXcSg r^v (pav^ 
xaClav^ 7ia9dsteQ iteQl xag x&v iQi6xi%(3v X6yG>v aQxag 6v(i- 
^e^Y[Kev ^ew* itaQaxQrj^ia yaQ xal &g istl x6 itoXv xolg 

80 Ttal iiLTiQa 6vvoqSv Swa^iivoig TtaxaSriXog iv avxolg ij xov 
p. 101 'il^evSovg i6xl (pv6ig. 6 nhv ovv stQ^teQog xwv ^rfi^ivxwv iqi6xir 
%wv 6vXXoyL6y,(Sv Ttal 6vXXoYi6ii6g Xeyi^Q^G^^ 6 8h XoiJt6g 
iQi6XL7i6g (ilv 6vXXoYL6fi6g , 6vXXoYi6i$6g d' ou, istei8iq (pal" 
vexai (ih^ ^vAAoy/^fOQ^at, 6vXX(yfiZexai 6* ov. 
6 ^Ert 8\ itacQa xovg elQtjiiivovg ajtavxag 6vXXoYi6{io^g 
ol iot x(3v iteQi xwag isti^xri^ag oheldov yiv^iLevoi itoQaXoyir 
6fiol^ xad^asteQ iitl xfjg yecaiiexQUxg xal x(3v xavxi^ (fvyye- 
v&v 6viipi^rjxev fjff iv. foixc yaQ 6 XQ^Jtog oikog 8ia(piQeiv 
X(3v elQriiih(QV 6vXX(yyi6ik(3v' ovxeyaq i^dXri9(3v xai itQd- 

10 x(av 6vXXoyl^exaL 6 il)ev8(yyQcc(p(3v^ ovx i^ ivS6^G)v. elg y&Q 
t6v OQOV (yvK iiUtiJtxei • (yvxe yaQ xd ita6i 8ox(yvvxa AafijSam 
ovxe xd xolg itXel6xoig ovxe xd xoig 6o(poig^ Ttal xovxoig (y&te td 
na6w ovxe xolg stXei6xoig (ySxe xoig ivSo^oxdxoig^ dXX^ i% xSp 
olTcelcyv iilv xy iiti6xTqy/g Xtjpnidxcyv^ ovtc dXrfi^Sv 8\ x6v 6vX^ 

iBXoyi6fi6v stoieixai. x(p ydQ rj xd '^iiixvTcXia 3teQiyQd(peif 
(ii) (og Sei^ tj yQomidg tivag ayew (i^ (6g av di%elrficiiVy 
t6v itaQaX(yyi6n6v itoieltau 

EvSrj (tlv (yvv t(3v 6vXX(yyi6iiSv ^ (og tvit(p TteQiidxl^iWy 
foro ra elQrj^ieva. 7ta&6Xov d' ebtelv iteQl itdvtcav t(Sv ci(jq- 

20 iiivcyv otal t(3v ^utd tavta ^rfi7fio\iivcav^ istl to6ovtov iqfuiv 
SicoqI^&g)^ 8i6ti iteQl(yv8ev6g avt(3vt6v dxQipijXoyov daoSoV" 
vai itQoaiQ(yv{!L^a^ dXX o6(yv tvst^ iteQl avt(3v povX6iie9a 
SieXQ^HV^ itavteXSg Ixavov 'qyovntvoi Ttavd trj^ aQOKenUprp 
^ii&oS^yv ro 8ih>a6&ai yvG)Ql^eiV 6iUo6ovv &ta6tov avt(3v. 26 ovdlv CVf. — 21 rmw q>tti90fiivap P. ^ 98 xa^u mql Ao.^ 
v^g pr A. — SO Kcel om A. — opu}Lq& B. 

lOlal iqtotindg ovXXoYiOfi6g f. — 2 Xfyio^a corr e. — 3 /ih] fih 

g 

ipalvBttti o. — 5 ^^ om Ccuo. — 7 tavrrii 4t tavtrjg BP. -^ 12 tert 
tu om /. — 15 ij om o. — 17 «oieira» 6 ^lfBvdoyqaqnSv. Btiti Cy. * 
18 TflSy om C. -^ eig tvnp wtqtXa^slp om A. ^ XafOip fort pr ii. * 
22 t^utpi]' mg tintp », tvnqt imBlv C. TOniKSlN J. si *Ea6u€vav d* av ttrf tdiq ilQtmlvoig dntvp XQog a66a 2 
u xal uipa Z(^<Tffi(>s iq XQoyiiatela. &fn 8iq itqdg tQloj» 
gQog YVfivaalav^ OQdg tag ivtev^ng^ stQog tag xatSt <pdo- 
60(plav htiOf^iiag. oti fiiv ow siQog yviivaolccv XQt^mog^ 
i^ avt(3v Ttatatpavig i6fti * ^ii&odov yaQ iiovteg (^ov itiQl 
tov aQOttO^ivtog iitixHQHv dwffidfie^a. ^Qog 61 tagivtBdietgj « 
diifti tag tmv noXiAav xatrjQid^^i^iAivoi So^ag ovx ix t(Sv al- 
iatQliav dXX* ioi tiSv ohdxav doyiidtwv 0(if Ai^(Tofi€tF ^i^^ 
avtoiig^ fietapipd^ovteg o ri Sv fii} xaX&g tpalvavtai Xi- 
fttv ijfitr. ^Qog dl tdg xatd q>iXo60(plav btKftijftag^ Sti 
SvvdiiBVOi stQog d(iq>6taQa iiajtOQffiai ^^ov h iiid6toijg xa- m 
tCf4>6yL^a tdXrfiig tt %ai to ^evSog. fki 6\ itQog td itQSta 
tiSv :teQl iTtdotrpf istitftijfnfif aQjifSv. ix filv yaQ tSv ol- 
xekav tSv %axd tr/v nQote^el6av i^itftijvbfjv aQ%mf d&iivatov 
dnelv n fteQl avt&v^ iaeidrj itQwitai al aQial dndvttav 
M^ 8id 61 t(Sv ^eQl iaaata iv66^cav dvdyxri ntQl ankrnv h 
iteM^eiv. tovto d' tSiov tj ndXi6ta oUelov t^g diidcxnitijg 
kfttv i^eta6ttxiq yoQ ov6a stQog tdg dfta6&v twv futtodav 
oQidg 666v Piet. 

"E^ofuv 61 teXiog trfv ned^o6oVj Stav Ofio/cig fyoftevM 
S6iteQixl (frjitoQtxrlgxallatQixi^g xcci t(3vtoto^aiv6wdiitG)V. • 
tovto 6' i6tl to ix tcSv iv6e%o{Uvwv itoieiv S itQoatQoitiit9tu 
ovte yaQ 6 (^OQtxog ix aavtog tQ^stov steloei^ ovQ^^olatQgm 
xog vytd^ei' dXX^ idv t(3v iv6exoiiivGyv fiijdlr staQaXlstji^ 
havmg avtov hnv trjv iffiAStT^iiriv (pij^o^iev. lo 

IlQmov ow d'e(OQijtiov ix tlvoyv i} fi^odog. el 6tj Xdpoir- 4 
fifv stQog st66a xal stota xal ix tlverv ol Xdyoi^ xa\ itSg 
%0f6tm tv3toQrJ6oneVj ^oifiei^ar iTtavmg t&itQOxeliievov. %6ti 
f oQi^i^ i6a xal td anitd^ iifovte ol X6fOi xal stiQl car 
oi 6vilofv6(ioL ylvovtat ylv yaQ ol Xdyot ix t(3v nQOtd-- is 
<tor* neQi (ov 6h ol 6vXXoyt6iiol^ td itQopXijitatd i6ti. 
ta6a 61 itQ6fta6tg xai stav stQdfiXriiia IJ yivog rj t6iOv f^ 

^ 29 vn\q C. ^ 33 malvovtai /f, pr C — 34 diovi ou. ^ 35 ir 
haoTOig om /. — 36 ro aXri^lg fu. — ro om Oi. — 37 aQxmv om 
Cy, del B. — 38 ov dvvarov C. — 39 al om /. — «ttirroy CPy prti. 
lOlbl dvayxfj ti u^ql A. — diiU^%lv uBql avtiSv C. — 12 diaXs- 
nttn^S corr B. — 4 F|£i C — 7 o C — 9 waqaUinv Bof. -^13/»- 
^oqfitofiBv pr A. — aote ro lit an Tbi e. — 14 Tat^ra CFo, pr «. — 
16 il yivovxai ol C. — 17 t9i9v ^ yivoq C. 

TL € 88 TOniKSlN A. 

(^(ijSejSijxog dijioi' xal yag tiqv dicupoQttV &g ov6av yeviTirjv 
ofiovt^yiveitaKTiov. Ifttl Sl vov ISlov to iilv ro xlrj[vdvai, 

io^rjfialvti^ xo 6* ai) 6rjfialvH^ Sii^iQrlod^G) roiStov elg aitqxo 
xa stQoeiQrjiiiva iieQrj^ xal xai^lod^G} ro ^kkv vo xl rpf elvai 
6Yi\kalvov OQog^ vo 81 Xoi:t6v naxa r^r lioivrfv i§eQl avt^v 
dno8o9el6av ivo^iaclav itQ06af0Qevi6^(o t8iov. S^Xov ovv ix 
rSv elQrjiiiv&v ott Ttata tr]v vvv 8ialQe6iV tittaQa taitavta 

85 6v^aivei ylve6^ai^ ^ j^iov ^ oqov ^ yivog i] ^v^^e^rpiog. 
Iiri8elg 6* rj^iag vitoXa^i;j Xiyeiv cog e7ta6tov tovt&v naff 
avto Xeyo^evov itQotaetg ij stQO^Xrjiia i6tiv^ dXX^ oti djto 
tovtcjv ftal ra itQof^Xi^^iata Tcal al :tQ0td6eig ylvovtai. dia- 
fpiQei 81 ro itQofiXrjua xol ij aQ6va6ig tip tQOJtm. ovt& ykv 

doyaQ ^t]9ivtog^ aQa ye ro ^cjiov ite^ov 8iitovv 0QiXi[i6g i6tiv 
dvd^QdSjtov ; xal a^^a^e ro ^cjiovyivog i6tltov dvQ^Q&aov; fCQ6^ 
ta6ig yivetai. idv 8ij ftoteQOv ro ^(pov ne^ov 8ijtovv 6Qi6{/L6g 
i6tiv dv^Qoistov i] ov; itQO^Xrnia ylvetai. o(io/og 81 xol istl 
toiv SXXcov. &6t einoiGig t6a t^ dQi&iap td itQofiXijfiata 

8S xal al ^QOvd^eig el6iv ' ojro std6rjg yaQ iiQ(rvd6e€3g itQ^^Xrnia 
itoirj^eig ^ietafidXXGrv t(p tQ6:rqi. 

5 ^exreord^ tioQog^ ti Giiov^ tlyivog^ tl ^mPePrptog. 
fon 6* OQog ^ikv Xoyc^ 6 ro ti ijv elvai ^ri^iaivGiv. dito^i^o- 
p.l<KB rot 81 Jj X6yog aiT' oi*6ftaro^ ^ Xoyog dvtl Xoyov ' 8vvcct6v 
yoQ xid tcSv v:t6 X^yov uvd 6rjjiaivOiiivGiv 6Qi6a69ai. o6oi 
d* 6:tx>i6oiyv dv^fiari tijv dit68o6iv noiovvtai^ 8{jXov(6g ovx 
d:ro8i86a6iv oi^roi top tcrv xgdyiiatog oQi^iidv^ iiteiS^ luig 
5 6Qi6ii6g Xoyog tig ictiv. 6Qi%6v (tivroi xai ro roiovror ^ttiov^ 
ofoi' ori xaXov i6ti ro itQiitcrv. OfioicDg 81 xol ro m6ikqov 
ratVoi^ (xidd^rfiig xal ixi6ti^vi q ^kqov * Tud yoQ lUQi xovg 
OQi^ficr^gy nattQOv tautov q &£(^9, ^ xXtiOtrj yivttai dux- 19 ro fk\w om A. — M «ifiudroy •, corr m. — vi...«i||Mrfr»ioai 
om Ohl — Si UtUf\ hn rov mu — ••;] ••; mml mixf^ «• tif^ 
fif>0£ i€Tip ; C. ~ n^filrmi v» yivmt oil — 34 vc] bcI rs C — 

Ui%9 9m. 

ltto7 tam» Im» ceM^^ C — 8 |<|phm «. TOniKSiN A. 

tQifii^ astlSg dl SQiTia it&vta Xtfi(S%m xa ^&sto tfjy aihqp 
Svta ni9o6ov tolg OQUfnolg. oti 6h navta ta vvv (frfiHvta lo 
toiavt lctL, drjXov if ovrcov. dwdiiivoi yccQ oti tavtiv 
Tud oti ettQov 8iaXiyt69ai , t^ aih^ tQdstc) xo) stQog toiig 
OQUifiovg ljti/i%iQHv tvjtOQrfio^uv ' dal^avteg yaQ oti ov tavtiv 
htiv dvyQrpcoteg i66fu9a tov 6Qi6fi6v. ov (ai)v dvti6tQi<pii fz 
to vvv ifrfiiv * o^ yaQ Ituxvov stQog to 7uxtai57uvd6(u tov OQir- u 
6fi6v to 6H^ai tavtov ov. ^stQog fiivtoi ro dva6mvd6ai, ird- 
taQfntg to dct^ai oti ov tavtov. 

'Kuiv d' ictlv o fii) 6riXoiii^ to tl rjv elvai^ ^idwp d* 
vnaQiH xal dvtixatrffOQtltai tov XQdY^iatog^ olov BSurv 
avd^Qoistov to yQa^matixrjg elvai 6extix6v * d yaQ avdQCMog 90 
^n, YQamiatixrjg 6tKtift6g idti, tuxI d yQaimatioirjg de- 
xti7i6g ifftiv^ avbQcm6g iotiv. otid^tlgydQ tdiov Xiyaito ip^t- 
j6nivov aXXfp v:rdQXHVj ohv to xaO^tv^HV dv9Q(DX(p^ oJA* 
op tiixQ '^i^axd tiva %q6vov {idvfp vitdQ%ov, d 6^ aQa n 
tai Xiyoito toiv toiovtwv l!6iov^ ovx dnX&g dXXd aotk ij2S 
nQog Ti t6iov (^rj&tjCetai * to ^iiv yoQ i% 6e^(3v dvai\ surtk 
llSi6v ioti^ to 61 6litow KQ6g ti i!6iov tvyxdvH Xef6{/Ltvov^ 
dov t^ dv^Q(on(p itQog Sk^ov xol xvva, on 61 rcSv iv6ti(h- 
(iimv aXX^virdQXHV ov&lv dvtiX(xtrffOQf:it(u^6r}X(rv' (yiiyaQ 
dpaYxoiOV^ et ti xa9t66eij av%Q(D%ov elvai. ao 

rivog A' i6t\ t6 xatd itXeidvcsv xcl 6ia(peQ6vt(av t^ 
el8H iv t(p tl ioti x(xtrffOQ(yv(ievov. iv t(p vl i6ti 6\ xcetrjyo- 
QeioO^cci, td tOicdka Xeyic^^o^ o6a aQiiittei djto6ovvai iQOD' 
trfiivta tl i6ti to itQO%el\ievov , xa^^dsteQ istl tov dvd^Q(6aov 
&Qii6ttH^ iQmrfiivta tl ioti ro irQoxelfitPoVj el:teivoti ^qov. 86 
ffViTiov 61 xa\ nateQov iv t(p avt(p yivei aXJU) aXX^ ij ip 
kiQ^. xol yaQ to toiOvt(yp vst6 tiqv avti^ ni&^^ov nUttH 
t(p yivei * diaXe%9hteg yaQ ori to ^(pov yivog tov dv^Qditov^ 9 6qtCTtnoc pr C. — 10 /li^odov ovta CPmc — 12 XijiC^ai o. 

— 14 yj om /. — 17 tavTov ioxiv» tdtov ov. — 20 dexviuov tlvui C. 

— BtXTixoo f. — 21 alt ioTi om /. — 22 ovdeU Cf. — Xiysi Wio» C. 

— 24 vMttQZHV ou. — 26 dfiiSs C. — 29 aXXip] ual &Xl(o C. — ov- 
9^v f: — 30 xa^Bvdti «XAo &v9q> o. — S3 ravta f. — iQmtTi^ivtag 
9otiqov Cmif. — 37 tf yivH ninxu Cwi. — 38 t6 om pr C. 

6» 81 TOniKHN JL 

ofUfios & «ol %ov fiooq^ diaicjfi^PM l(kSfu9iB ou iw vf 

havt^finu liwi&uw /u9hiQovd(i$BifU9 Sufim^k^ 
&hiQOV ou om kfu^ dutleffiiwoi i^^fu^ on om iw vf 
am^ fipH vam lc^Krr. 

ITi^p^c^ipEag di iatv9 8 (iqdbr (i^ tovror ^cfrf, inps 

soifog (ci^fiE Slcar (tijR 7^i^9 MTa^X^ de x^ aqArf^m^ 
mI S iwiip^ai inaQjitw omovw M luu m avt^ 7ua (nj 
vMaQjHP^ oSop %o 7La%ijfi%ai ipdijjtta vMofjHP mA n 
ftUfy xai foi vHoqjhp. Ofmag dl xal fo JUtraeor* to pif 
avto ov9iw xoIvh on (i^r Icvmop ofl dl (ci] 2evxor moL 

n isu dl mr tov CVft^vptatoq OQUffuip 6 dfvtegog fkltiap* 
tov fUPfoQ MQotov Iflj^iwtog opofXiuoPj d fUXlH ttg 6vp- 
ipHiP^ MQondipai ti iottp OQog wd fipog xol iSior, o ft 
devtiQog avtotil^ itfti MQig to fPOQt^HP %i fUxi hSiA lo 
XkffOfHPOP xti^ a&t6. itQOifxH69ct6ap il tai 6vfi(kfifpiou 

is xid oL MQog a2Xrjla &vfJCQi6Hgj oiua6ovv ax6 tov 6vft§^ 
fhfxitog XtfOfUiPaL, oSop notfQOP to xcdor ^ to ^v^^xfiqap 
idQetdteQop, 7ud MAt^top o %m' Aoetifp ^ b 7un' f%6lmh 
6tP iQdiofP (Uog^ 7ud ^ti aXXo TtoQaitXtfiifDg tvfjipH fo^ 
tOigXtf6fiepop' bii xoptGHP fOQ tStp touwt&p^ stotiQ^fuiX- 

» Xop %6 Tuttv/fOQOvfUvop 6vfipifirpuVj ^ S^'!^^ fivetoL di^ 
Xm if i^ avt&p Sti %6 6vfi^¥ix6g ovdh^ xGiili5a sofl xcl 
7tQ6g %i tSufP five69aij ciop %6 7uxdij6i^ai 6vfi(k(ifpi6g 099 
o%ap %ig fLOPog xadTjtai^ %6%e Bfupp &Staij fnq ftipov Sk mn 
9riiiipov7tQ6g%ovgfkiq7ux9i^ivovgt8u»p. oOre xol jr^^ fix«l 

» Ttotk ovdiv 7uaXvH %6 6vfipefrfpt6g {dior fivt6dau astXSg t 
Hwp ovx f6tai. 

6 Mq Xav9apitG) d' iqfLSg oti %a KQ6g %6 fi)ior xol f) 
fipog 7ud %6 6vfL^firpi6g advta 7ud stQ6g toi^ 6Qi6fUivg iQ- 
fL66H Xtfe6&au dtiiavteg fOQ oti oii fLOP^ vstoQpi %f 

39 «iTc xavxa iw C^ou, 

1921)3 ravra Po. — 7 Mif^ai xm avx^ ^aa^tiv ir^vv M 
%al P. — alt na^x^tv post 8 ttvtp ou. — riW] 6t^v9 M «crl BC 
— 9 ovdhff. — 11 fJllov cf. — Tt H. — twoUuv P. — 1« »/«#- 
xi icTiv o. — tdiov %al ){iiroff C. — 14 91 om P, — 15 «1 om P. — 
18 TovTOis Tvyzavti C. — 19 ante Korigip Ht plar vbb B* -^ 81 ov* 
dlv jy. — nalvBi uai «orc ou. — 23 rore «orl I9i09 oii. — > ^i| •■- 
pra Ts C, om o, del «. — 26 ovdhv Cf. — 27 yivos na\ (nqig add 
ou) ro Idiov CPotL — 28 cvnp. Xifoiuva navta Cak* ^ nmm I»- 
yofuva nal f. — 29 ro /. TOniKSlN A. 8& 

ifto xov d^KTfidff, S^iteg xai isrl tw Idlovy ij 5n ovyivog ro » 
oMoSodiv h r^ oguffL^j iy ori ot^ vitoQXBi ti tciv h t^ 
lif^ (frfiiwG)Vj oXhQ %al htl tov 6v(iPiPr]x6tog av l^ehj^ 
avyQrpioteg icdiie^a tov 6Qi6fi6v' S^te xava tov lnnQOOt^ev 
aitodoQ^ivta X6yov aitavt av eCifj tQ6nov twa OQixa ta xa- 
f^Qi&lirjitiva. diX od iia tovto [Uav iatl advtcw ftad'6lov ss 
fi^oSov ^vitvitiov • ovte yoQ ^^iiov tvQeiv tovt iatlv^ et d'^ ev- 
^elri^ aavteX(5g d6aq>rjg xal dv^XQ^^^tog av eHq stQog trjv 
HQOTtemivrpf itQayiiaxeiav. idlag il xatf*' exaCtov t&v dioQi,'' 
(f^ivtGrv Y^v^ dstodo9et6rjg ^ie^^dov ^^ov Ik t&v TteQl ^naotov 
dbLeUav i] dii^oSog tot; KQone^iivov yivoii^ av. &5te tiisnp ^iiv^ p. lOS 
toS^AsteQ elQrjvai stQ^teQOV^ dtaiQetiov^ t(3v ii XoiitiSv td 
fiaXiOd^ iTid^toig oixeia 7CQo6asttiov^ OQixd te xal yevmd 
tQo6ayoQevovtag avtd. 6xed6v 6h stQ06rjmai td ^rfiivta 
flQog l%d6toig. 6 

HQmov Sk advtov neQl tavtov iioQi6tiov^ sto6ax(SgXi- 7 
fttai. 66ieie d' av to tavtov (og tv:r(p Xapelv tQixv Siair- 
Qei6&ai. dQi^iiip yaQ rj eldei rj yivet to tavtov elcn&aiiev nQo6- 
0f0Qe:6eiVj dQiQ^fKJi ^ilv oov 6v6iiata aXei(o to 6h nQay^ia 
&, olov Xdftiov nal l^ccriov, et6ei 6h o6a itXeio ovtaio 
adid(pOQa otatd to el66g ioti^ 7ia9dsteQ Sv9Q(oitog dv^Qcistm 
Tud ikstog Skn(p' td yaQ toiavta t^ etdei Xiyetai tavta^ 
o6a vsto tavto el6og. o^ioltog 6\ nai yivei tavtd^ o6a 
wto tavto yivog iotiv^ olov vstttog dvitQ(6st(p. 66^eie(^avt6 
dsto Tqg cnkrig TiQijvrjg v6(oq tcnkov Xeyoiievov ^x^iv tivd is 
iioxpOQavaaQatovgeiQijiihovgtQ^itovg * ov inijv dildnal td 
lOiovtdv ye hvfp avt^ tetdx^^o toTg xafr' ev ei6og 6^(o6ovv 
Xeyofiivoig. aitavta yaQ td toiavta ^xryyev^ otal itaQa- 
^Xffiia dXXi^Xoig ioi^tv elvai. nav (ilr yaQ v6(oq navtl 
tcevtov t(p et6ei Xiyetiu 6id to ^lx^iv tivd ofiOK^njra, ro90 
6' dao rqg cnhi^g ftQrjvrjg v6(oq (yd6evl aXX(p 6iaq>iQei dXX* ij 33 Sats xttl xctToc ABC. — 34 Xoyov rtva P. — 35 %ec96Xov corr 
«• — 37 &x9V(f'^(^9 P- — ^ ysvmv tmv Sioqte^ivTtov u, pr o. 

lOSal teiv vqonBifiivoav C. — ylvoit ABPtuf. — aats kcc^oXov 
tvnip /. — 4 wQocaYogfvovteg A. — 7 diaXtt§BZv Ceo, corr u. — 8 ^ 
y«e dqi»fiip CPou, — t6 om Co. — 13 et 14 t6 oifTO fii. — 13 bI- 
Bog iotiv. 6fiola>g ou. — 14 bMv A. — dv^qcinip tmtoQC. — 16«»- 
tJiQ om pr A. — Siatpoquv tiva C. — 17 toioi^o c. — ye} y/vog P, 
om C. — 21 Sdaq tcevtov XByofiivov ovSevl ou. 86 TOniKSlJN A. 

tf 6q>odQ(ytiQtxp dvai, trjfv ofu^M^qf ce * di6 <nl XBHt^tofiiip wM 
twv ocai^ %if dSog 6nm6ovv Xiffoydvcnv. fkAXuHa 6* oiioloyo^ 
fUvioq ro %v oQi^fuji tavtov naqa na6i doxaf Xiyt6%ai. 

86 eib&€ 9\ oial tovto aaodl8o69ai ^Xeovax&g^ TtVQuitata ftJh 
xnel itQckcjg otav Sv^iiavi ^ oQfp to ta:ik6v aitodo9y^ m- 
^djgBQ IfiaTiov Xaml^ xol ^ipov ite^ov ibtovv avt^Qdst&^ deiki- 
Qov ff Stavtipldkfi^ Ttad^afttQto ^i6tl^firjgdixti%6vavlltQ(ixf 
wd t6 ty <pt^£i av(o q>BQ6fievov itvQl^ tQltov d* Stav ani 

80 tov ^vfi^Bprptdtog^ olov to xo&ijjiet^or ^ t6fiOv6i%6v UmQi'- 
tH. nivta faQ tavta t6 *h dQid^fLfji ^oiiXetai 6riyLalvm. 
oti 4' dXrfilg t6 vvv ^rfih i6tiv^ 1% tmv fittapaXXdvpsrp 
rcig itQ06rjY0Qiag fidXi6t* av tig luctafidd^oi. ftoXXdnig foQ 
lstitd66ovtBg 6v6\/Laxi xaXi^ai tivd tSv xaO^rjuivciyv (leto- 

86 ^dXXofiBV^ otav tvjji (i^ 6wi€lg fp t^ itQ66ta^iv itoiod' 
(ie^o, &g dit6 tov OvfiPe^rpt^tog avtov n&XXov 6Vin^6ovtog^ 
xol xeXtdoftev t6v %a9trjiuvov rj SioXeY^iiBvov xaXi6ai stQig 
^(lag , d^Xov (og tavtov vstoXofi^vovtBg wxxd tt tovvofia 
xal Ttatd To (Trfi^e^ijxog 6rjnalvBiV. 

b T6 filv ovv tavtov , ota^ditBQ eij^ijrai, tQixo 8^VQ^^^^ 

8 ovi d' iyt t(3v stQotBQOv BlQrjuivcsv ol il^oi xol 8id t(rtk(av 
Ttal itQ6g tavta^ ^ta filv itlottg ij 8ia rijg iitaYcyyrjg' d 
ydQ tig iiti(fno3tolrj ixd6trpf t(3v stQ(nd6B(ov 7ta\t(5p stQofiXrf' 
6 fidtcjv^ (palvoit av rj dft6 tov oqov fj dit6 t(yv l8lov rj dni 
tov yivovg rj dn6 tov Ovfi^B^rpi&tog yByevi^iiivrj. aXXri i\ 
alotig rj 8id 6vXX(yyi6ii(W. dvdyxrj yaQ stav ro itBQl nvoq 
xatrffOQo^fLBVov rjtoi dvti7tcetnyoQBi(ff^ai tov itQdyfuxtog ^ pi}. 
xal bI ftkv dvtiTtavrfyoQBitaij OQog rj (8iOv av efij * bI (ik^ yoQ 

10 6rjiialvBi t6 t/ ^ Blvai^ OQog^ bI 81 (i^ ^rjiuxlvBi^ ttiop' 
tovto yaQ rjvHSiOV^ t6 dvtiotatifyoQOiiiiBVOV fUvyfirj ^rjficSiPOP 
8h ro tl rjv bIvoi. bI 81 (i)} dvtiiiatfjyoQBitai tov stgd" 
yfiatog , ijroi t(3v iv t^ oQi^fi^ tov i&aoxBifiLivov Xty()fdp(av 
i6tlv rj ov. xal bI fikv tAv h t(p 6Qi6fi(ji i^ofUv&v^ yivoi 

16^ 8ia(poQd av e?)}, istBi8iq 6 o^iOfiog ix yivovg xol dut- 

23 Tov . . • Isyofiivov om C. — 85 nXiiovaxas C. — 86 dvtcmoio' 
*ji C. — 29 t jf om f. — 32 aXv^ig icu t6 /. — 84 imTocTtovTi6 C?* 
— 36 fiaXXov avTov C. — 38 rd ivofia /. — 39 t6 om /. 

I(^b6 yByivrjfiivov o. — 7 Kaqa P. ^ ivTManfyoqtlTai tov s^- 
yfiazog (rov ng, om o) ij ($ om C) Sqog Cou, -* 11 rovro • • . 29iof 
om C. — ijy om otf. — 14 XiYopdvm/] Xty. ^ P» ttfi C. TOniKAN A. 81 

^foqSv kfttv U dh (ii} tiSr ip tip d^^fi^J XtyofUmp htl^ 
hi^v iki CvfifkflvftSq Sp ettj* t6 fa(f (fv|i^c^de ^^ 
yno S fiijre oQog iii^i fivog (ii}t€ CdiOP^ i^nifjiii Hk t^ 

1lQ&f\iOXU 

Mtti tolvw tofSta dti iiOQl6a69ai t& yivij t&v xa- 9 
tfffOQim^^ h olq vxaQ%ov6iv A Ijnrj^tl^ai tittaQig, fkfti il u 
tavta tov oQi^iidv ibta^ tl i6ti^ ito66v^ noiiv^ HQdq vi, 
%oVy aoti^ iulo9ai^ fjliiP^ XOiiiv^ fti&iHV. dil fctQ t6 
&vii(iePvpioq ^ol to yivoq Ttal td tdiov xal 6 SQi^^dq h 
(it^ tovtGiV tiSv naxYffOQimv Ikftai ' na6ai yaQ al iia toi^ 86 
twv aQ0td6eiq ^ tl ictiv ^ ifoiov ^ ito66v ^ tSv aXXatv tivit 
TUXttffOQiwv 6ijitalvov6iV. drjXov & ii ot^cSr oti 6 to tl i6ti 
6rfdalvGiv ot\ fi^y ov6la!v 6rnutivH^ 6t\ Sk noiiv^ 6t\ Sk t&v 
SXiucav tiva TtattffOQixav. otav nhf yoQ ixTitmivOv dv^Qoiitov 
qrj to ixiultitvov avd^QCMtov tlvat f^ ^^ov^ tl i6ti Xtyei xol so 
od6lav 6tjiialvH * otav 61 xQO^atoq Xevoiov ixTtiniivov ipy t6 
iKMly^tvov Xevx6v Hvai ij XQciiia^ tl i6ti XiYH xal It0i6v 
6¥jnaiv6i. OfAo/(0g 61 xal idv ftrjjvalov ntyit^ovq iKHiifiivov 
(py ro iMteliiivov ntffivalov eJvoi lUyedvq^ tl iativ iQei Ttai 
no66v 6fjiialvei. 6iiolatq 6h xcA inl t&v aXXcrv' &ta6tov» 
yaQ twv toiotitcfyv^ idv te afih6 neQl af&tov Xiyritm Upv te 
to yivoq ireQl tovtoty^ tl i6ti 6ijfi,alvei. Stav 61 iteQl hiQOv^ oA 
il i6ti 6ri\ialvei^ dXXd ito66v r^ noi6v ij ttva tS/v i%^ 
Xav xattffOQidiv. S6te neQl wv ^lv ol Xdyoi xttl i^ fS^j 
tavta nal to6avtd tori* nmq ii Xrfiff^iieO^a xal di' (Jf^p.lOi 
tditOQrJ6oiieVy lietd tavta Xextiov. 

IlQ&tov tolvw di(OQi69(o^ tl i6ti itQ^tMiq diaAsxriieq 10 
xftl tl irQ^^i/rjiia 8iaXexti7t6v. (ni ydQ aa6(xv irQ6ta6iV 0^81 
n&v itQ^^tma 8iaXe7ttiit6v 9etiov * (yi8elq ydQ av nQOVelveie s 
9oi)r ^(ov t6 litjSevl 8(Mtovv^ (y68l irQo^dXoi t6 sta6i (pa- 
vfQ^v rl tolq nXel6toiq* td (ih^ ydQ (wic ^€i ditOQlav^ td 
*oi6ii] noaovt orl 81 noiov Bou. — 99. fikv om P. — 51 innfifidv&v 
livxov 011. — 32 ^ om oti. — t* ri hti mi — 33 ical oftLV P, om 
C. — 34 t/ t^ iartif II. — Xiyn ou. — 26 rc xo ttvxh ou, — lorvrov 
•. — 37 t/] t6 t/ r. — 38 t/] t^ xl Cou. — aiffLttlv^ A. 

104al xttl srgoTatfCis 8C ou. — 6 »9o|}aXloi t^ P, «^ol^iirlloiTa A* 88 TOniKaN A. 

& (nidilg 3v ^dfj. isti il ag^tccOirg dux^xnxi} iQcitij6ig &- 
do^ ij ita6w tj toig stXel&toig fj tolg 6o(polg^ Ttal tovtoig 

10 ^ itS6iv rj toig stXtUftoig rj tolg ndXi^ta j^ro^/ff otg, fi^ ^a- 
Qaio^og * ^elfj yoQ Sv ug to doTtovv toXg 6o(poTg^ iav ffi) 
ivavtlov talg twv noXXwv 66^ai>g y. d6l dh stQota6eig dia- 
X&ttiml xixl ta tolg hdd^oig Ofiota, xol tdvuvtla xat 
dvtltpaCiv tolg do7tov6iv ivdd^oi g dvai itQotSivdiiBva^ otal o6ai 

15 do^ai Ttatd ti^vag el6l tdg evQtjuivag. el ydQ iv6o$ov to 
tiqvavtnv elvai tSv ivavtlcyv irti6ti^iiriVj ^alto at697j6ivti^ 
a^rjv eivcu, t(3v ivavtuov ivdoiov dv (pavelr^* xal el iilav 
oQi^n^ YQomiatiit^ elvai^ xal adXr[ViX7jv fitav^ el de 
itXelovg ^'^afcfiari.xag, xal avXrjciTtdg stXelovg' ^dvta ydQ 

toSfcota xal 6vYfeviq tai)t ^oiTtev elvai. Ofcotog 81 xat td 
tolg iv86ioig ivavtla xar' dvtUpa6iV stQoteiv6aeva hSo^a 
(paveitai' elydQ hfdo^ov oti deltovg (plXovg ev noielv^ xal 
8ti otl Sel xaxQg %otevv hfdo^ov. i6ti & ivavtlov y^v oti del 
%a!Kmg Ttoielv tovg tpLXovg^ xar dvtUpa6iv 8\ ott ov Sel Tta-- 

86 x€3g noievv. OfLOiGig Sk xai el 6ei roi)g (plXovg ev ^toielvj tovg 
ijll&Qoi^g o^ Sel. Iksti 6\ xal rotro xar' dvtUpa6iv t(3v ivavtl&v * 
t6 ydQ ivavtlov i6tlv oti Sel tovg i%9Q0vg ev stoielt*. (o6avt(Dg 
dh otal istl t(Sv aXXov. h^o^ov 61 xal iv AaQcc^oXy (paveitca 
xal to ivavtlov iteQl tov ivavtiov, olov el tovg (piX(yvg Selev 

80 itouiV^ otal roi)g ix^^Qovg 8el xaxcSg. (pavelrj d' av xal ^i^at^ 
tU>v ro tovg (piXovg ev itoietv rGi t(ydg iyQ^Qadg otaTt&g ' noteQOV 
Sk xal xar' dXrj^eiav ovtcjg ^et rj ov^ iv tolg vkhQ t(3v 
ivavtl&v Xeyo{ievoig ^rfi^rj^etai. S^Xov d* ort xal ocJat 86iai 
otatd te%vag el6l^ diaA€xri.xal :tQ0td6eig el6l- ^elrj ydQ av 

S6tig td 8o7tovvta tolg vkeQ totitcyv ^e^xefCfi^i^ocg, o2oi^ aeQl 
(ikv t(3v iv latQiTty (og 6 latQ^g^ steQl 81 t(3v iv yeG^^uxQltf 
&g 6 ye(jiniLetQiiit6g * 6\iol(Qg 8\ xal i%l t(3v aXXcyv. 

8 post nqotactg del filv u. — 9 tert vj . . , nXsiCTOtg om o. — 11 c?f 
rmg aotpoig to doKovv o. — 13 ra] %ata fi, pr u. — tu Ivavtla Buf. 
— xar' dvtiqfaatv post ftvat C. — 15 i^vqtjfiivag B. — 16 rojcfijiro 
C. — 17 t(ov ivavtimv Bfvat C. — &v ftij P. — 18 si] dvat el o. — 
19 yqafLfi. . ..nXsiovg om o. — yqafA/iatixai, xai avlrjttnal A. — 22 qpff/- 
PBtat ttvat. tl C. — 23 notstv xaxflofi o. — Mo^ov] tovg (piXovg iv8. 
ou. — 24 rovff vplXovg post 25 notsiv o, rc adi ti. — 26 tmv nar dv- 
tltpaatv ivuvtiatv C— 28 altd^ xa2] 81 B,^ S* CPu. — 30 xal ro ivav 
riov fi. — 31 ro fi. — ix^qovg 8ii xaxcD0 A. — 32 xal om oti. — 
33 Isyofiivotg rc /. — xara rag xiivag dd£ai C. — 36 iv rg> iatqmj 
0. — ^ om AB. — 37 ysa>fiivqrjg C. TOniKSlN A. 8B 

II(f6§)/ijflM 6' i6vl dioXextiTiov 9idQi^a to (SwtHvov iq b 

%(l6q crQ^if^ xal ipyfh^^^^i^^^^^'^V^^^'^^ riavtori 11 
cog dvr£(^ov ilQoq u itBQov tw toiovtcnf* iUqI ov rj 
oddetiQ(og Soid^ovCiv rj havtUaq ol ^oiUol tolq Oofpolig ij ol 
6o<pol toig stoUmg ij bidtBQOi aikol iavtolg. ivia (ik^ yaQ 5 
twv stQO^Xrji$atov ^Q^H^ov Mivat nQog ro iXiii^ai, ^ <pu- 
yw 9 olov aoteQov 1} rjdovq alQttov rj ov^ hia 61 XQog to €^ 
iivai ii6vov^ olov :t6tiQov 6 %66(iog atdiog rj ov^ &ia ih a^tha 
(ih^ xa9^ avtd KQog odditiQOv tovtov^ CweQyd di i6ftinQ6g 
tiva TiSvtOiOVtciV' stoXXd ydQ aiitd ^ xad*' avtd ov fiov- lo 
X^fie^a yvoQi^eiV^ itiQwv 6* &£xa, ost(og Sid toikov aXXo 
Ti yv(OQlO(Diitv. Si^Ti Sk itQopX7Jii4xta xol cSv ivavtvoi eUii 
(fvXXofiOnol {ajtoQlav yaQ ^et jt6ttQov ovfxog ffiH ^ ori% 
ovt(og did to neQldiupotiQ(ov elvai X6yovg %i9(tv(yvg) naX iteQl 
av Xoyov fii) ^ofnv ovtaov fuydXjGiv^ xaXestov olifiivoi tU is 
vai ro did tl dstodovvai^ olov n6teQOV 6 x6(5nog dtdiog rj ov * 
xcd Y^ ^^ toiovta J^rjtfj^Seiev av tig. 

Td (ilv ovv itQo^XrjfjLOxa nal ci itQOtd^eig^ %a9dileQ 
^r/tai^ 9^0^169(0* d^i^Sig 8i i6tiv obit6Xri^ig stiXQado^og tSv 
yv^OQlfuav tivog Ttcetd (fiXo6(Hplav^ olov oti (ytin fotii' dvtiXi^ 90 
yeiVy xad^diteQ fyrj ^Avti(f%'ivrjg^ ij oti stdvta xivevtai %a9^ 
^HQaiiXeitov^ rjoti^toov^ %a9dneQ MiXi666g (prfiw* to 
fOQ t(yv tv%6vtog ivavtia talg d6^(ug dit(Hprjvaftivov (pQOVtl- 
J^eiV evrj9eg. rj steQi (ov X^yov ^o^iev havtiov talg 86$aigj 
oZof^ ori (yd stav td ov ^Oi Yev6iiev6v i6tiv ^ atSiOv^ xad^diteQ ss 
oi 6o(pi6tal (paCiv * iiov6ixdv ydQ ovta yQ(tfnuxti7idv elv(u 
ovte yev6(ievov ovte dtSuyv ovta. tovtOYaQ^elmxltiVi^rj do- 
X€c, 66^eiev dv 8id ro Xdyov frneiv. 

1&6ti ff^ ovv Ttal 9} 9i6ig itQo^Xrjiia * oi5 aav 8e ^qo- 
^Xrjiia 9i6igj iiteiSrj ivMX t^v ^ofiXrj^idtcav toiavt i6tldo 104b4 lirjdirigag C. — ^ ivavxiag doidtovatw ol tfoqpol roXg noX- 
XoTg fj oi u. Tolg 0. ^ P. — noXlol . . . o2 om C ~ 5 ctvtolg C — 
6 tlBhui pM90V noog AEPemif, — 9 xad' olvxcl om APc» — 9 et 10 
IffVTo: otf. — 9 ov6it%g€L ABcf, — * 11 hiqov C — ivtxfv Cou. — 
18 iialv ivttvtlot Cou. — 14 afKpottqct AB. — Xoyovg tlvai oti, ilvat 
%ovg Xofovg P. — 15 Hiatikiif A. — 82 ^i;] nav pr C ^ wamq CPou. 
— ' 83 ivamla xalg Soiaig om C — 24 ivrj^ig iativ. ^ u. — ^ ^ xal 
Mijql corr /. — tx* ^(tvrlov X6yov ou, — 26 tpaoiv xov fiovoinov Svta 
C. — 27 danv ^^^' — ^ "^^^ -^* — h^^^ nt^avov* ictt Pc^ rc ti. •• TOniKSiN A. 

pXmtt^ dijjlor* Mfxvi fOQ h %m BlQftjiUvw ^ tov^ jtoI- 
ilovg tdig 0{HfoigniQi r^ ^^(Tiirf^qpii^^ijrfiirijo^orepoMovr 
lavtoig, iitu&q vn&krpl>lq ttg lioQccdo^ i^ ^^<^S i6tlv. (^f - 
Mior dl vvv nmna ta dicdcxirixa nqofiXfif/iaxa ^iong m- 
Xovvtat, iiaxptQit(o dl (ii^A^ onaOovv Xtydiiivov * oi; }^a(^ ovo- 
(lanMroiijOin ^oviUficwi dulXofiep ovmg a^i^ aUJ Sim 
p.l05 ftiQ Xav9ama6iv Tjitag tlvtg avtSv tvyyijlivovOiv ovom Aur- 

Ov HA Sk nav nQofiXr^a odSk naOop (H6iv inithto- 
nnv, aXX* ^v anoQqOHev av Tig t&v Xdyov ito^iiviav «irl pq 
6 xoXaOmg ij aloth^a&g' oi (lih yoQ anoQovvtig nAt$Qov dS 
foi^^ d^Hwg tniavxaktovg yovHgayanav ^ ovTtoXaOHogdiop^ 
Tm, oi Sk notiQov ij xi&v Xtvzij ij od aMh^Otcag. otMl 4i} 
(99 Ovvtyyvg iq anodu^ig, ovd* (nr A/iry n6^^ * m («hf jtcy 
odx ijH dnoQlaTj ta dh nXtlov 7] xata yviivaOtixi^. 

12 /liGiQiOyLivfav ik tovtcav xQi^ duXio9ai n6oa t(Sv X^- 
11 yvav €i8i} TcSr diaXtmit^. tani Sk to fktv inay&yi^ , ro dl 

(li;iUo)^4lfi(Sg. ieir2 (fv2Jlo/i<f(iog (ih^ tl iotiv^ itQjjvai nQ6- 
tiQOVj inaywyiq dl ^ i^o tiarr Ttad^ ixaOtov inl ta xir&((- 
Xov iipodogj o2br f j fori %v^iQvijtfjg 6 ini6ta(itvog xQon&ng 
15 7UU '^[vlojogj %ak oXag iottv 6 intOtdiitvog ntQi &taOtov aQi" 
&tog. fon 6* fj plv inaywyfj ni^avmtQov 7ta\ OaxfiovtQOv 
TuA %axd tijr dkii^rfiiv yvoQt(i(&veQov nal roi^ noXXcXg 
Ttoivdvj 6 ih (fvXX(yyi6(i6g ^a(fti%(attQov %al nQog t(wg dv- 
tiXoryatovg htQyiottQOv. 

13 Td ijtkfv ovv yivii ntgl (sw tt ol X6yoi %al i^ (ovj %a- 
ti&dntQ fynQO&itv ^rpatj di(DQl69(a' td d' ogyavaj di 

wv ivnoQi^Oifiitv tov 6vX)^t(fti(av ^ i6tl tittctQaj %v (th 
ro nQOtdOtig Xafitiv , dtvttQov 61 noOa^^g iTuxOtov Xiytvtu 31 itti Tf WQofhifim s«i ]} OfCtg C. — 33 ixottqmaovv «. — 

Itfittl lawOa90V€t9 m. — ovaori] m\ C, — 6 yowiag C. — 7 9^] 
dt f. — 8 o»0' C — 9 nUtov Bf, pr Jcj ml^im CPou, corr Ae. — 
10 dnlioOmt d§i •». — 12 rig C. — 13 17 dmo] di^ C — xaOinaarm 
C — To C. — 14 »/ om i£ — 15 iorat Cu. — ^]>«rf2 inaotov 6 C. 
— 18 tmmg om /. — 19 ivm^ioTiqov Cfom. — 80 vf om •». — 21 ^i- 
fM7«#» ly. — 92 twwoqmomfttw C. — mvlXoftOfimv] ovliojiOfimr «cl 
rmv immr^vrmv C. — iiA Mk— 23 dl] dh to C. ^ XifiTmt hmorovC TOniKAN A. 01 

9iipa69a$ duXtSp^ tQltov tag duupoQag tiiQBiv^ titoQtov 
dl 1} tcv Sfiolov (fxhlng. tdti Sk tQ6nov tivct xol ta tQlam 
tovt&v ^tQOtidBig * fovi faQ %a9^ huxKltov a&aSv ftoirjCai itQd^ 
tiM^ii^, olov Sti alQet6v kStitdxaXov rj t6 ij8x) tj t6cmfpiQov^ 
%ai Sti dioqp^oei aCidTfiis htiOti^nijg t^ tijv iilv ano^a- 
Xivti 6vvax6v tlvai itAhv Xafitlv^tYfv ^ ddihatov^ %ai oti 6(f o/- 
mgfyBit^^dyiHvov XQog iYUiavTiait^ evextix6vnQ6gnk&av. 90 
fhti d* tj (ik^ jr^otri} itQ6ta6ig &Jt6 tov ftoXXaxSg Xe/ofti- 
vov^ ^ Sk dtvtiQa djt6 tSv dimpOQiSv^ ij 6h tQltrj dit6 tSv 
6ftoUov. 

Tag fikv ovv itQ0ti6tig ixXetetiov 60axSg di(0Ql6d'n 14 
MiQi nQotdceoig , rj tag navtav d6^ag nQoxHQirl^6\itvov rj 86 
Tc^g tSv ftXtUftcyv 17 tag t(3v 6o(fmv^ xol tovtciv fj ^tavtov 
^ tSv stXel6t(OV rj tSv yvc3QmcndtG3V , (ii] tdg ivavtlixg taig 
qmvonivaig^ %al o6ai 86icu, ruxtd tixvag el6lv. du 61 itQo- b 
tUvHV rud tdg havtlag tcSg (paivoiiivaig iv86^(ng tccci^ dv- 
tkpa6iv^ xadiitBQ iiQritm stQ^teQOv. %QiJ6mov 81 xal ro stoulv 
a^dtdg iv t(p hdiyei/v (iij (udw tdg ovOog iv86i(wg dXXd 
ncii tdg 6fioUxg tavtaig^ olov ori t(Sv ivavtUov 1) (wt^ af- 5 
69rfiig (xair ydQ 1} iin6t/nArj) xal ort 6Q(Sfitv ftode%(((i€- 
vol Ti, oihc iiatiii^ovteg* xal yo^Q ^^^ i^^ t&v aXXov al- 
ifilhli6B(ov ovtcDg* oxovofiit^ tt ydQ BUf8ex6iuvol tt^ ovn Ix- 
stifutovtig^ xol yiv^iii^a (oOaikcig. 6fiolG)g 81 xal iitl t(3v 
aXXojv. fhi o6a inl iidvuav ^ t&v itXil6tov (patvttaty Xrj- lo 
iTriov (6g itffX^ ^^ 8oxov6av 9i6iv* tiO^iaCiydQ olfi^ OW' 
OQSvtig htl tlvog oi^ oStog. iKXiyuv 81 XQrj xal ix twv 
fiyQ(Xfmivc3V X6y(DVj tdg 81 8iayQa(pdg ftouia^ai %iQl 
hidotov yivovg in&ti/&ivtag xoQig^ olov ittQl dya^ov rj itiQl 
ii^ov xcd itiQl dya^ov itavt6g^ dQ^d^iivov da6 tov tl i6tiv. 15 S4 Tglxo9 t6 Tug Cu, — 85 pr ^l om /. — XQonov tivoc post 26 
YOvroHr otf. — 96 wqoTuoiv notrjaui, C. — 28 dno^akovxa. C, — 29 a^v- 
vmtov P. — niXiv om C. — &ov€tT6v P. — 32 idiv bis om /. — 37 /it^] 
ij ABe^ pr ti, ^ %al CPof, corr «. 

lOibl ^2*^*^ ou. — 2 xttl om Pfou. — ivdoioig ora ly. — 61} 
om pr C. — 1} intOT^nrj corr ti. — xal yag ata^rjoig imavi^fiTj P. — 
7 et 8 Ti] Ti %a\ Cou, — 7 alt %a\ om ABCuf. — 8 ovTmg\ maavtmg 
ouf, — 9 na\ om oti. — ytvofii^a %a\ SoficifieOa tiaavtmg Cou^ oapLO- 
fMJ^a ncavrmg P. — 12 inl Tivog eodiee$. — o^rioff] oQTwg iz^iv C, ov- 
TflH H^i m. — 13 ^ia^o^ag Po. — 14 vnoTi^ivTU CP. — alt nf^l 
om (Sv. —»15 navTog dyal^ov C. 02 TOniKSlN A. 

itaQa6t]iMUve69ai dh xai tag ha6tc3V d6^ag, olov on '£(a- 
steSoTiX^ tetvaQa ^vfie t&v 6cmat(ov 6toi%eia elvm' 9ilri 
fag av tiq to vito tivoq iiQijiiivov ivdd^ov. 

''E&ci d' fog tvit(p mQiXa^Hv t&v stQ0td6sc3v xal tmv 

90 itQofiXrj^imav ^iiQtj tQia. al ^lv yaQ ij9i7cal ^QOtd6iig il- 
6lv, al dl (pvOixcU^ al dh Xoyvaal. i^O^ixal {ihf ovv al roi- 
avvcu, j olov n&ttQOv Sh tolg yovBv6i ^iaXXov rj toTg vdfkoig 
aHd^aQXHV^ idv diaqxov&Oiv ' XoYiTcal di olov stitSQOv tmv 
havtic3V 7] avti^ isti&cijiiifj rj ov^ (ptH5iHal Si stoteQOV 6 x6^ 

26 6iiog dtSiog rj ov. oiiol&g di Ttal td stQO^Xi^^ata. itolmi^ S^ 
%a6tai t<3v ^QOHQrmivGiV^ OQi^fi^ (liv ovtc ivnsthg dno- 
dovvai sttQl avvfSv^ ty dl did t^g istay&yrjg ^vvrfial^ stei" 
Qcctiov yvGml^aiv htdetrjv avtiSv , Ttatd td stQoaiQYjniva sta- 
Qadaly^iata btiOnoitovvta. 

80 TLQog {uv ow q>iXo6o(plav nat' dXT^aiav staQl avt<Sv 
itQayi/Laxavtiov ^ SiaXa^xxva&g Sk stQog SS^av. Xrpttiov 6' oti 
(idXi6ta na^oXov std6ag tdg stQotd6aig^ %al trjv {liav stoX- 
Xdg stoirjtiov^ oiov oti t(Sv dvtiTiaiiiivGrv i} avt^ isti6trjiirj, 
aW oti, t(Sv kvavtlcw nai oti t&v stQ6g ri . tov avtov Sl tQ6- 

ss^ov xal tavtag itdXiv SiaiQaxiov^ Ssig av ivSijrjTai deca- 
Qalvj olov ovi dyad^ov xa\ Ttanov^ xal Xav%ov nal {liXavog^ 
nal ijrvxQOV xal Q^aQfiov. ofio/bg Sl xol istl t(Sv aXXov. 
p.ia6 He^I yiv ovv itQ0td6a(Dg hiotvd td stQoaiQrjfkiva' to 
15 di jro0ajrc5g, stQay^iatavtiov («J fi6vov o6a Xiyttai %a9? 
etaQOv tQOStov^ dXXd xol tovg X6yovg avt&v naiQotiov dsto- 
SiSdvai^ olov (i)} (lovov oti dya^ov xa&' ataQOv {i\v tQ6itov 

6 X^atai 6i%aio6vvri xcu dvSQaia, avaTttixov dl Ttal vyiaivov 
TtaO^ ttaQOV^ dXX' oti xal td y\v tgj avra tfoia rti^a al- 
vai^ td Si tiji stoirjtixd tivog xal (w t<p stoid avtd tiva 
alvai. (D6avtog Sl otai istl t&v aXXov. 17 iprjcl tittaqct C. — (prjct Pfou. — 18 ivdo^ov tfyfiftivov C. 
— Mo^ov o , corr u, — 92 olov odi /. — 23 nMiC^ai C — ofoir 
om C. -— 24 17 ovr^] fila C — ds] 9h oTov Ccou. — 25 inotai C-' 
26 ^ om P. — tiqrifkivatv C — 28 h%dotipf yvtoqi^tiv C. — 31 «906 
om ji. — 33 avT^ x«rl /lia iniarrjnfi C — 36 otov om P. — ot*] Jnl 
ou. — 37 %al ^X9^^ *^^ ^tgfiov om C 

106al vnlq C. — nqotactoiv ou, — siqtifuva Cf. — 4 ftiqov li- 
yitai rqonov otTuttocvvri akv nal C. — 5 dvdqia Pou. — 6 hiqov 
xqonov aXX C. — avta mota CP. — 7 ovti r^ avta mota cm. TOUIKSIN A, n6tB(fOV 61 stoilax&s ij fiovaxcig ro7 ttSn Xlyexai, 
diM tdivde d^icmritiov. lUf&tov \iiv Ikl xov havrlov 6xo3ttlv el lo 
^oXXaxSg Xiyetai^ Uv xe x^ eHSei lav xe tgj 6v6^iaxt 
diatpovy. fvia yaQ eti^vg xal xolg 6v6iia6vv txtQa icxiv^ olov 
x^ 6Sel iv ifovi filv ivavxlov xo fiaQv^ iv oy^^J dl xo 
qi^Ai^. dfjXov ovv 0X1, xo ivavxlov xcj} 6iel itoXXax^g Xi- 
yenai. el dh xovxo^ Tcal xo 6^6 * xaO*' lnaxeQov yaQ ixelvcyv u 
ixeQOV forcu xo ivavxlov. oii yaQ xo avxo 6^u xoi dii^Xel Tud 
xf ^aQel fkfxai ivavxlov^ ixatiQip di xo ogi^ havxlw. 
mXiv r^T fiaQel iv (fcjvy iilv xo o^v ivavxlov^ iv oyTtcp di 
x6 TuyikpoVy Sdxe itoXXax&g x6 fiaQv Xiytxai^ iiteidrj %a\ 
x6 ivavxlov. 6fiolG}g di %olL tgI xa^ roj (i^v inX xov ^gW 9o 
fo aUfxQ^v^ xcS ^ iitl xiig olxlag xo itoxQ^rjQ^v, SiSxe cjfiGi* 
wiicpv xo xaXov. 

^^ ivlcjv 81 xolg ftlv 6v6iia6iv oiiSaiicSg diacpGivtl^ xciJ 
f etSei TcatadvjXog iv avxoTg ev^iog ^ diacpoQa hxiv^ olov 
ixlxov XevTcov wi*iiiXavog. cpGWtl yaQ Xevxiq Ttal ^iiXaiva n 
Xiyeixaij OfjLoUdg S\ xal Z(?(0(xa. xolg {ikv ovv 6v6iia0iv crvdiv 
duxcpcovei^ x^ 8* e(8ei 7uxxa8rjXog iv avxolg evd^icag ^ dux- 
cpOQa* ov yaQ oiiolog x6 xe X^cSfia Xevxov Xiytxai xal r} 
cpcovTj. 8rjXcyv 81 xovxo xal 8ia xrjg alcf9i^6tG)g' xcSv yoQ 
cxvt&v xcfi ei8ei ^ avxr^ atM^rfiig^ xo 81 Xtvxov xo istl xfjgv} 
cpcrvrjg TUil xcyvxQ(j^ccxog ovxyavx^al09rfiti7iQlvoittv^ dXXa 
x6 fikv o^ti^ xo d' dxoy. OfiolGig 8i tuxI xo 6^v xal rd dii^Xv 
iv X^fkolg Tuxl iv oyxoig' dXXd x6 fiiv acpy^ x6 8i ytv6ti. 
Ofij8i yaQ xavxa SuxxpGrvtl xolg 6v6fia6iv^ ovx iii avx&v ovx 
&rl x&v ivavxtcov' aa^Ai) yoQ xal x6 ivavxiov ixaviQip. 86 

TSri tl xcS \Liv iaxi Xi ivavxlcrv rol d' a^tXcSg firfiivj 
oJcv xy fiiv asto xov itlvtiv rficyvy i) dit6 xov 8itl}qv Xvitij 
ivcxvxUyv^ xy 8' dit6 xov 9tc}Qtlv oxi iq 8idiitxQog xy aXtvQ^ 
dovimbetQog ov8ivj Soxt itXtcyvaxfSg iq rj8cyvr) Xiyexcci. xolb 

9 fiovaxms ^ nolXttzoog C. — 11 av bis ou. — rf xai np /. — 
13 o{j> P. — 15 yaq tovtcov /. — 17 fffrort post 16 o|v c, om P. — 
18 ndXiv...iv€tvTiov om P. — ivavTtov to ojv /, to ojv Itfrai ivccv- 
riov C. — 20 To xalov /. — row om P. — ^i ro d* B, pr J, — 

24 tv^iag^ iv avTotg P. — tv^smg] icTlv ou, — ioriv om Coti. — 

25 lucl Tov fifXavog f. — 27 iv avToig tu^ioog xarddijlog o, m£ t*. — 
31 xtil ini Tov C. — 32 d(i§Xv] fia^ P, pr om C. — 33 fihv iv dqf^ 
To dl iv yevan C. — 36 ro o. — ti ioti ou. — ov^lv dmXmg Pou. 

IWbl nolXaxwg /. M TOniKSlN A. 

t^ ykv %ava trjfv diA»oiav (piXtZv to fiUSaiv ivavtlov^ t^ i\ 
%ata trj^ 6(DnatixfjV hif^Hav ovdhf* d^Xov ovv oti t6 <pin 
XtXv 6ii(&Wfiov. hsi istl tSv dva fU6ov , bI twv (Jiiv ifftl n 

6 dva fii6ov^ tiSv dl firfiiv^ iq d diupolv fiiv ioti^ (ai) rm)^ 
t6;v di , olov Xtwov xal fiiXavog h XQdfiai^i {i\v ro ^miv^ 
h qxovy 6' oddiv^ ^ bI aqa^> ro ^Ofiqp^, lUfl^&ittQ tiv^tpoKk 
eoyLfpffjy q>Givri[v dva \ii6ov klvai^ S69^ G)(iG$in;fumTO Xtm6vy 
Of/Loloq dl nal ro fiiXav. Irt el tSv ^\v nXtUd ta dv6 

10 nicov^ tfSv dh IV, oiad^dsteg istl tov X;^wiOV xal yLiXavoi * iA 
fikv ydg t(Sv xQCDfidtov stoXXd td dvd fi^or, istl ii sijs 
<p(av^g %v t6 6ofi<p6v. 

IldXiv iitl t<yv Tuxt dvtUpa6iv dvti%€Hiiv(yv ^xoitHV d 
nXeova%(3g Xiye^tcu. d ydg t(ySto itXe(nf(xj[(5g Xiystai^ xol 

16 ro toikoi dvtioceiiievov stXeovax&g (^rfi^i^itcu, olovt6 fti) fiXi^ 
steiv itXe(nfax&g Xiyttaiy %v filv t6 fii} ixeiv aijAvy %v 61 
to (i^ ivBQYuv ty oii>ei. el 61 tovto stXeov(xj[/Sg y filvayTialov 
%ai to ^neiv xXeova%(3g Xiye^Q^ai* kKcctioq} ydg t^ fiA 
(iXisteiv dvtixel6etal n, olov t^ filv fiij lj[eiv o^tv to 

20 ixJ^iv^ '^V ^^ (^^ iveoyelv ty o^ei ro iveQyelv. 

^Eti ijtl t&v xatd ^tiqrfiiv xcrl ^v Xeyofiivoyv lutir 
6xoitelv* el ydg 9'dteQOV stXeovai(3g Xiy^aty tuxI t6 Xoir 
ftiv^ olov el t6 akf^dve^d^ai stXeovaxcig Xiyttat naxd te 
trpf '^vyriv Tial ro ^cSfia, xal ro dval69'rit(nf elvai stXeo^ 

9Bvax(Sg l^rfi^ij^etai %axd te tfpf ijrvx^ xai t6 6(5fia. ori 
61 natd 6tiQrfiiv nal ^iv dvtimetvtai td vvv Xeydfuvay d^q- 
Xovy isteid^ Jti(pmev htatiQav t&v al6d7J6eGrv ix^iv td J^^a 
%al Ttata vqv '^fvx^ ^al %axd ro 6(SfiLa. 

^i d* inl t(Sv sttd^ecav istt6nuttiov. ei yaQ t6 iir S 9vtiv ou — 4 Iri %al Inl C. — r^ filv ,..tm dl ABtfo , r«y 
yL^ ..,TipdhC. — isvl om P. — 5 ii om o. — o XQ^f^^^ ^» "" 
7 ov^fv Oou. — ' bI om J. — tpaal tivfg C. — 10 ntu tov fiilavog 
Pot^f. — inl filv . . . fiioov om P. — 11 ftlv om /. — htl'] naO-amq 
inl tov Xsvnov xal fiilavog inl o, mg rc «. — 16 alt?ir] Irf 901^ CJfoii. 
— 17 nlBovax£g liyttai, avaynalov C. — 18 t£] rd Pd. — 19 avtl-' 
nntai Pou. -— r« om B. — ^^*v ix^tv f. — xO ro pr C. -— 21 It- 
yofiiviav xal i^tv ou. — 2% ciuntiov o. — ro hiqov . . . %al t6 itiqov 
iVtf. ~ 24 xal] xal xora C. — alt xal] dfilovovt %al f. — 25 rf om 
J. «— tfiv om /. ~ 26 dvtluiitai Cff. ^ t&] allijXoig ta o, — r^ 
vvv Xtyoftsva] alXiiXatg P, pr om u. — - 27 r^ £909 (ta tipa P) ««- 
ra rf («orf u) t^ ^vi^ mkI ro CouP. — 28 t^v om /. — 29 d* pni 
C — dunti^idv ou. ToniKaw A. 

tabog itXiovaj[(Sg Xiyttai , xol ro dUaiov xXiavaxiog (^ m 
fhj<fs^cU' xa&' iitati(fov yoQ x&v SixaUag hti Shtaiov^ olov 
U td dixaUog XiYetai, %6 xb xaxa x^ lavxov yvi&^iri» xffi- 
vai xdl x6 <Dg 8eiy 6(io/c9g xol xo dhtaiov. ioOavxog dl 
xol d x6 vyuivov aXaovaxiSg^ xol xo i^i^m^ siXtovaxiSg 
Infihjceinu^ olov al 'dymvov xo fiiv vyulag aoititiTtov xo dk m 
ifvXaKXixov x6 81 CmavxvK^v^ xctl x6 vyuvmg ^ itoirpnr- 
TiSg ij q/vXaxtiTuSg ij 6riiiccvxix6g ^ij&i^^erai. o^oUog 61 
Tud istl xSp aXXiov^ otav avt6 stXaovax(Sg Xiyritai^ xol 
q McMTig 1} cb^ afikov itXtovaxfSg Ifrj^Yfiaxai , xol d i^ p. 101 
mS6ig^ xal a!&t6. 

IhuMteiv dl xal xa yivri xw rtaxa xovvo\ia xatrjyo- 
QuSv^ il tavtd idtiv iit\ stdvtov. d ydQ fii) tarkdy d^Xov 
oti 6{ii&w\iov to Xtf6\Livov^ olov t6 dya&^v iv idi^nkatts 
f/iiv to itotrjtiK^v rjdovfjg^ iv latQixy 81 ro stoirjftix^v 1^1- 
dag^ istl 81 '^ux^^ ^^ stoidv alvai, olov 6ci(pQ0va ij dv- 
dQiUcv ^ 8i7talav ' 6iiol(Dg 81 xal istl dv&Q(&itov. ivtaxov 81 
to lt(yti y olov t6 kv tGj xaiQip dyad^ov * dya96v yaQ XiyBtai, 
t6 iv t^ xaiQ^. stoXXdxig 8i to ac^iop^ olov iitl rovio 
\ittQt(W' Xiyetcci yoQ xal t6 itiftQtov dytxd^dv. S6ti Ofu&W' 
ftov TO dyad^dv. (66avt(Dg 8i xal ro Xivx6v istl ^ditaxog 
fikv XQ^l^^^^y i^i 8i (pGnnjg t6 td^uoov, naQastXrfilfog 8\ 
tai ro 6^' otS yaQ &6avt(Dg istl stdvtiov t6 avto Xiyetai' 
(pav^ (ik^ yaQ d^eta ij Ta^^fux, xad^dstfQ (paolv ol xcerai^ 
tovg dQtd^iiovg aQiiovixol^ y(ovla 6' d^ila ij iX&66(av dQd^ijgy 
\jM%atQa 8\ ^ 6^;vy(&vtog. 

Sxoitivv 81 xa\ td yivri t(3v tyst6 ro af&to ovo\ia^ il 
&iQa xal (ii) vs^ aXXrjXa^ olov ovog x6 xi Z^ov xal ro 30 Xiyitai on. — 31 jtiwxltog] ti%aliov JBCPoe^ corr u. — S2 ii 
ti] ii Ptt, om C. — 33 6/iolmg ol %al Cu. — 34 e/ xal C, — nal odi 
OM. — nXiovaiwg (nolXax&g u) Hyirai xal Pu. — 35 (i7^tf«tai om 
C. — il om Pou. -^ vyuivov (^gilv add o) lcyfTtti t6 CPou. —> SSoifo 
to pm ji, 

107al dno TOVTOV C. — 2 %al] nltovaxfSg iiyitai, »al on. -^ 3 ^l 
9tt %al C. — uatovvoua A^ natovofLa P. — nqoiijyoqMv ou. — 4 t4& 
00?« bis u, — inl navtoiv iatlv CPou. — 9 pr aye^ov . . . »«1(99 om 
/. — 10 tm om ov. —^ olov xo inl C. -— 1 ] Soti . • . aya^v pr om «• 
-^ 12 alt T^ nm C. ~ 13 fpmviJQ dl 0. — 14 X^ixat olovqfmvif ^ 
o'{iia C. — 15 yaq om ouf. — ^ P. — mql Pou. — 16 iXavwmv u. — » 
18 xeh] TOE corr «• ^ 19 oyo^ t^ pilv yaq CTHvog ti dh (90« C, 96 TOniKSlN A, 

so <5x£t;og. iziQoq yag 6 xara tovvo^ia Xoyog avrmv * ro (i\v 
yag ^(pov stoiov xi ^Y^ri^ttai , xo Sk 6%tvoq itoiov ti, iav 
61 vJt^ aXXriXa %a yhri 5, orx dvay%alov Ixiqovq tovq Xoyovq 
alvai. olov rov ^dgaTtog ro ^oiov Ttal to oqvbov yivog kstlv. 
otav ov^v Ae/Ofiei; tov xoQaTta OQVtov elvat^ Tcal ^coiov stoi/6v 

26 tl (panev avtov eivai , wOt diiq>6teQa ta yivrj iteQl avtov 
TtattjyoQeltai. Ofio/cog 61 Ttal otav ^^ov Jttrjvov 6litow rov 
noQaY.a Xiy&^ieVj OQveov (pa^ev avtov elvai' Ttal ovtCDg ow 
dfifpoteQa ta yivrj TtatrjyoQeltat xarct tov TtOQattog, Ttal 6 
Xoyog avt(3v. litl Se t(Sv pi) vji^ aXXriXa yev<5v ov 0vji- 

do^aivei tovto' ovt€ yaQ otav 67tevog XiycnieVy ^(SovXiyO' 
(lev, ovfr otav falor, Oxevog. 

Ihoitelv 6i fii] ^ovov el tov stQOTtentivov eveQa ta 
yivrj ital (ii) tW aXXtjXa^ dXXa xccl ^l tov havtlov' el 
yaQ to ivavtiov noXXajipg Xiyexai^ 6riXov oti xal to 

86 1tQO%ei{L^OV. 

XQrfiiiiov 6e xal to istl tov OQvOiiov istipXistei/v toi^ 
i% tov ^wtv&enivov yiyv6{Levov^ olov Xevoiov 6ciiiatog xal 
XevTtrjg^pcyvfjg' dfpaiQOViiiv^yv yaQ tov l6lovt6v avtov Xoyop 
6eL XeiiteCd^ai, tovto 6' ov6viiPaivei inltwv oiicyvviLGyv^ olop 

b iftl t(3v vvv elQrj^ivGrv. to iihv yoQ l6tat 6(3iia totovie 
XQ(3iLa ?xor, ro 61 (pcyvrl evrjwog' dfpaiQed^ivtog ovv tov 
6(6iiatog Hal trjg ^owjg 01; tavtov h hiatiQcp to Xeiito- 
{Levov. i6ei 6i ya, eixeQ 6w(AwiL0v rj^v to Xev%6v to bf 

6 htccteQOV XeyofLevov. 

UoXXdTcig 61 otal iv avtoTg tolg X6yoig Xcevd^dvei M' 
Qav^oXovQ^iyvvt^ 6^L(aw\L0V' ^voTtal iitl t&vXoycyv 6xeittiov» 
olov av ri§ to 6rjiLavtLx6v xal stoirjtiMV vyieiag to 6%}(ir 
nitQGig ij^oi; nQog vyieiav fpy elvai^ ovx d7to6taxiov dXk 

10 isti67te3ttiov tit6 ^v^niitQwg xad'^ htdteQOV etQrptev^ ohv el 20 avTcSv om /. — 21 t» om P, — ^iy^jfffcriiri noiov t* €U. — 
0X8voff o^roioy C, — 22 vnaXXriXa JBCuf. — 23 alt to om ou, — 
utraraque to 'om Pf, — 24 xo^axff xal oqvsov ou. — xal om C — 
27 XiycD/isv slvai oqvsov C. — avxov q>afisv oii. — 28 ra yivij «ote 
xal seq. /. — xara om ouf. — xal . . . avrmv om P. — 29 vnaiXflXa 
ABC ut solent, vnaXXijXtov ouf -^ 32 si] inl C. -— hsqa] sl hsqa re 
C. — 36 To inl om Pou. -— 37 ix corr e. — ytvo/isvov CPou. — 
38 8sl Xoyovf. 

107b2 ovv] 91 ou. — 3 iv om o. — 4 ye om C. — 7 t6v I6y99f 
— 8 iav Cu. — xal ro sociynxov C. — 9 slvat ipi C. TOniKSlN A. 97 

%d ithf ro to6ovxov tlvai Scra itouw vyUiav^ to di to toin 
wxov olov 6¥j^alveiv stola tig ij ^ig. 

^ti el fifj CviipXrjta xata to fidXXov ^ ofio/cog, 
ciov XtVTciq {fcovt] %al Xtxmov l{iatiOV y>al o^jg xtyiiOQ tuA 
o^ua €pGmi ' tavta yag ovQ^ ofio/og Xiyhtai XtVKa ij oiia^ 16 
OfStBiiaXXov^dteQov. (d0&' Oficirrfiot' to Xevoiov xal to o^. 
to yoQ 6vv(avv\L0v stav 6viiPiXrjft6v • ij yag o^iolog (frj9ij6e" 
xoi^ rj fidXXov ^dteQOV. 

^Eitel 8e t^ kveQCJv yevmv xal ^iiq vji^ aXXrjXa &c- 
Qai t(p tldei xal al 8iaq)0Qal^ olov ^^ov xal i:ti6triiirjg n 
(jkeQai yaQ toikGiv al Siaq>OQal) , 6mitelv el ta vito to 
avto ovona iteQCJV yevcSv Ttal fii} v:^ aXXrjXa 8ia(poQcd 
tl6iv^ olov to d|t) (pcyv^g Tial oyTtov* 8iaq)iQei yaQ qxovrj 
(pcivfjg roj o^ela elvaL^ Ofiolcog 81 Tial oyTcog oyxov. &6ta 
Of/mfVfiov to 6^v ' itiQGrv yaQ yev&v xal ovi vji^ aXXrjXa » 
iia(pOQai el6iv. 

ndXiv el avt(3v t&v vsto to avto ovona eteQcu al 
iuoxpOQcd^ olov xQ(0{L(xxog tov p inl t(3v 6(oiidt(ov Ticci tov 
h roig iiiXe6iv ' tov iihv yotQ i^l t(ov 6(ondtGyv 8t(xxQitix6v 
wA 6vyi^itiv>ov o^e(og^ tov d' iTtl tcov ^ieXiSv ovx al avtcci 80 
iuxxpoQal, S6te OfioWfior ro xQcSiia' t(3v yaQ ai}t&v ci 
(xvtat 8ia(pOQaL 

"Eti iitel to elSog (yv8ev6g i6ti SiacpoQd^ 67iostelv t(5v 
V9t6 to avto ovoiia el to iikv el86g i6ti to 81 8taxpOQd^ 
dov to Xetmov to luv inl tov ^d^uctog el8og XQdfiavog^ts 
ro d' istl tjqg (pGrvijg 8ia(poQd' 8iaxpiQet yaQ cpGxvri (pcH 
v^g t(j} Xevxiq elvat. 

IleQl fihf ovv tov stoXXax(og 8id toiitcyv xal t&v roeoiJ* 16 
t(ov 67ie^tiov' tdg 8i 8iacpoQdg h avtolg te totg yive6t 
tolg nQog aXXriXa ^ecoQfqtiov^ olov tlvt 8iaxpiQei dixauMTin^p.106 11 fiiv tfp Cft fiBV Csic) co et corr u. — totovtov pr c, corr u. — > 
9k reo CPouf, '—12 otov] stvai otov C. — 15 Isvxa XiYitai ou, — 19 Ha- 
9oytv£v CP, pr c. — aXl, tstayfiiva>v Qtattofiiviov /) hiqai P. — 
»1 Toii?0ir xal al C. — ii tmv o, corr ii. — 21, 27, 36 tavrov C. — 
^ to fi\v pr II. — 31 diafpoqal oro o. — 33 pos^ ^10900« edtft o et 
« tS yao av&gamos xffl 6 fiovg ovn iott diaq>oqct aXl* tldog (^dtaipoqet nal 
iidog 0) inaotov avtSv, — onomXv xqyf t£v C. — ^Komlv^f.diafpoqd 
OQ P. — 37 x^iDx^j pr A. — 38 tov] tiSv Po, — 89 ^uontjtiov on. — 
ft oin/. 

lOoal totg om C, del e, rc adi «• — nqoadXli^ pr A, 

n. 1 
9 •> gfl TOniKSkS J. 

Mif^ xoi <H^iI^ tkMf^offArr^ (tmvtm fi^ jdnam h 

foi^ «iVoi» yivwf hnw)^ x«i i^ £ULor Sfoq ilio vor (u) 

mA«^ A/ctydiKlfipifitfr, oior tin tta^ifkg baoti^iuis' M 

• fi^ Y^ fcir mJU) <iayri}KOfcir am4j|2ot scmiog oi 

n 7V}r Sk ifMifqiu 0nMmm Isi if lor h idtotg fH 

rHlir« fit Arffor S(^ ftt^^ n, ofvBg £Uo i«^ £Uo» 

olor «V 'ivutvfjiifj j||^ JMni|cor, oftag flfil^h|ifii^ Sfog «i- 

tt<9#i)V<(r* 111«) «l^ fnfi^h Mf^min ofmg «lUo Ir £L1^ 

olor li; ^v' ^ <^P^<»^^% i^V ^ ^7«« s« ^ 7*^4*^ 

Idviikli riyKij^ktf^i dii* ^f^ f«f Isi tiir , 

(itdNi TO Ufioiii in*ro^. 0Mmor tt mm tii Ir «fi cvop 
11)^ drvit« if VI «ufoair iW«ikp* 

im4 Qm^ mi) m^ri^ j fof i^ 
VfnVf &ioiit Jiivir. 
19 Jifijciifior tk ti fiht 

miii vt v4 #«9^ ((i£Uor fi^ cr n; oiMf 

MV* mM v4 n^mYf/km m) (ii| stp 

M^Vn 4d^UUH' i^ jbm^ «Mqpa^ i ifimk ^ b t igium (n| 

fifi iniiiM fvr ff 4Qiff^(9nK|Mnpr mo mv ^■hwk ^^^ht 

fit< i» <K iM> v#^% ytMiv i^ fowwoio i j|aHr« d (B| 

W^^pi^W^^^^^l^^i ^^i M|^^p W" ^'«'^«i^ ^"^^^^ i ^ i M\ JMs vf^ll^ - 41 w »iwof]f ii, dfcWi^ 

y%s>H«i^ ^^^^ ¥^ 1H *% M M -- a f»«^«W» 

^ ^ »i^ yiif » ^ ^"i %# >M« IMN^ 

TOniKSlN A. 

gancaiP (hmetiv^ aiX Steip f| tiSv itoXXaxjSg Xeyo^i^vcsip 
%a tikp aXrfi^^ m Sk ilfevdij. fkfti Sk (nkc olxHog 6 xqA- 
Mg iy&tog t^ diaX&ctix^g' dto navttXfog ^XaPftrfiiov roii; 
iwXjtxtiTUHg to toiovtovj to xgdg Towofia diaX^iCl^aijU 
iav liij tig aXXoig i^ffSwavj nigl tov itQOJHniipov duxiU- 
ftO^ai. 

T6 61 tag diaq)OQag tdQiw xqi^6i^op ^Qdg te toi^ 
ifvXXoYiCiiovg todg suqI tavtov %ai hiQov Tcal stQdg t6 /md- 
QfiHV ti i%aat6v iottv. oti \i\fp ovv stQog todg CvXXoyuffiodg h 
tovg stiQl tatkov xal hiQOV XQ^^H^^^ d^Xov * tVQ^vttg yaQ 
iuxxffOQav t&v itQOTuniivfov ojtoiavovv dednxittg io^tied^a oti 
ov tavt6v ' aQ6g dl t6 yvcDQlJ^eiv tl iffti , diAti t6v tSwv trjg 
ov6lag kKa&tov ^Afov taig ^eQl ixa6tov obielaig duKpOQoig « 
jpQl^eiv e&^&ajia^. 

H dk tov 6iuUov 9eG)Qla X9^^4^off ^Q^g te todg ista-- 
txvmvg X6yovg xal ^Q^g tovg i^ wto9i6eG)g OvXXoyi^fuwg xol 
$CQ6g tqv ast66oOiv tiSv ^QUffi&v. stQ6g fikv oiv jodg iita%t^ 
Tiovg Xiyovg^ Si6ti, ty otad"* ^6ta ixl t&vofiotwvistayoyyt^ lo 
tad^^Xov diioviuv istdyeiv ' otS yaQ i^^di6v i6tiv istayeiv (ii) £^ 
i&tag td o^/LOia. itQ6g Sk tovg i^ vito^i6emg ^vXlo^i^fkOfig^ 
8i6ti iv6o^6v i6tiv^ Sg stote kp* iv6g twv onohw ^ei, oSitaig 
xol iitl t^ Xotst&v. &6te stQ6g o ti av avtAv etlstOQ&^uv 
8iaXiye69'ai, stQodiOii^iXoyrfi^ti^a^ Sg stote istl to&tciv f%e%j i6 
ovfd xol Istl tov XQOTUHi^vov f%eiv. Set^avteg Sk ituXvo wA 
to stQOxelnevov i^ '6ito9i6eG)g Se8eix6teg i66^a' vito^t- 
fiaw ydQy &g ftote istl tovtcsv ^e^ ovto) oud ini tov stQOTteir- 
fiipov i%eiv , triv dn^Sei^v ftenoirnjL^a. nQ6g Sk t^v tSv 
OQi^iiiSv dit66o6Wj Siiti Swdnevoi6%rvoQavtlivkKd6t^ta^ 90 
tivj ofin dstOQf/^6ofUv elg tl Sei yivog 6Qi!I^O{kivovg ro itQoxeliie- 
voptiX^ipai' tfSv yoQ TcoiviSv t6 fidXi6ta iv t^ tl ioti xatif- 
yoQoiifievov ykvog av eiri. ofioUog Sl xol iv toXg ftoX6 Sie6tS6i 

32 ««mfl»y del dvvatov o. -^ 36 &llogff &ilm (sic) pr ti. — 36 iqtiif 
P. — Tf om P, 

lt6bl iattv iuaOTOv CVouf, — ^yaq tviv ^«090^9 C. — 5 IxcS- 
9rov r^( oifafag 011. — 6 yv«(^/(ccy P. — 8 xal om 0. — ovJUoyi- 
•fioV(...ovtr re u abi loc paucioribus. — 10 isi] «al inl o, rc tt. 

— 15 mqocdiOfioloY. o. — £oM$q in' avxmv l%9i 0«. — 16 9\\ yaq C. 

— 18 Ixci om C — 19 nauonjtiivoi. ioofuOa C — 80 8i4ti] itt ou. 

— 81 yivog 8bI o. * ti/^hai ro mgonBifUPOv C — 83 yivog] «o yi- 
V09 Cou. — 6fLolm9 S 8h o. 

7 * TOniKSlN A, 

dfpdQilixg Ttai (pQ6viffiig tkxpifo&vvrig (tavta fOQ attavta in 
tav avtw yivovg kyviv)^ xol ^ aXXov XQog aXlo t&v fii} 
itoi/v Xlav dit^YfXj&tGiv ^ olov tivi afo8^q<^ ^u^ijfiijg* isti 
ftfi^ yaQ t<3v aoi^ SuiHrpt&tGnf xairodijilot aavttXiag ti 
dwnfOQal. 

17 Tfiv 6\ OfiuoiiftYpa 6%isttiov istl tt tiSv iv hiQOgg fi- 
vHfiVj &g tteQOV stQog ttiQdv ri, ovteyg aXXo itQog aXXoj 
olov Gtg istuftJinrj itQog iiti/(SttYft6v ^ ovt&g aSsi^ffiig aQog ai^ 

10 (f9flt6v' xcd (bg tttQOV iv itiQ^ tivl^ ovtcag aXXo iv iXXpj 
olor &g o^ig iv Sfp^aXfi^, vovg iv ifti^? xcd cag faXi^ 
iv 9aXa6(Sjj , vrp^eiiia iv diQi. itdXiOta d' iv roi^ noX^d di- 
i6t&6^ yviivdZi69ai dti' If^ov yaQ istl t&v XoistiSv iwrfii- 
^^a td Ofioia (SvvoQav. fhiisttiov Sk xal td iv t^ avt^ 

isyivH ovta^ tl ti astaCiv vitdQxn tavtdv^ (Aov dv^Qdrjt^ 
xol iitn(p xal %wi' j yaQ iyitdQjii ri ovfKiig tcnStdvj 
tavty 0(101(2 i6tiv. 

18 XQf^ifiov Sk t6 fihf stoCccx^Sg Xtfttai istt6iU(p9(u 
9Q6g ti to (kupig (naXXov ydQ av Tig iidihj ti ti^rfiiVy 

90 ifupaevUf^ivtog sto6(xxSg Xij^eroi) xol itQdg t6 Yiv^59(u 
%MKi cviHrd TO itQay\ia xol (iij tf^og ro hvo\JM tovg OvAJlo- 
/i0(ioi^. dAr]^jn) yaQ ovtog ito6(xj[&g Xiyitcuj Mtjttai (i^ 
istl taiitov t6v ti dstofrLQiv6\itvov xol tov iqmmta (piqtiv 
tr^v daifMMor* t^/urpvsvusi^ivtog S\ sto6(xxSg Xiyttm %&i istl 

mtt (piQ(av ti&rfitj yiXcXog av (paivoito 6 iQormVj ti (i^ 
itQAg twto for Xdyov nowHto. %Q(r^6%ftov Sk xol nQog to (ii} 
ntit^fttX»fi6^^ma xol ftQog to staQ(doyl6(xi69m. iid&ttg yoQ 
fto6(Xffpg iifitar, ot^ (i^ n^xQaXa^yUS^^iVj dXX* tidrji6o(%tv 
idp fi^ nQog fo wito t6v X&yov no^rjtcu. 6 iQcrt&v' avtoi ti 

nifotSvttg dvvrfi6^i%a n(XQ(xXofi(Sa(S9(Uj idv (ii) tvfx&vq 
M&g 6 inom/Qtv6fav(rg no6(xxi5g Xiytt(u. fovro d' ot^ inl ^ f tnfSqimq Pin^ ot tolent. — €mfp^€V9ii^ pr oai c. — Mrra ya^ 
r«vr« C — y«9 anawra corr u. — ndvrm P. — 3 ierl (*/•! mf 
osisao alt i^rDr^g c^triyff i^tl nal Gm/. — 4tvipidimpi^ii at€^ii€tgintf. 
— 6 fihf os C — yaq ooi P. — «oraUi^lM C — 7 IfjmTBow C, — 
8 ri om M. — 9 ttf OB ^. — 10 pr ^y om m. — l\ h rj ^pmj 90- 
^ IS ii««npio«i e. — 19 r« om ABF^. — r/] o C. -— ll r*vM^ 
CI^iM. — ^ £ f rrf »f Mrl r^ fl^vraocv^/iiffvor C. — 25 «««^^'yoM 
P. - 27 ««1 fl^ ro] mq^ ro i»9 o. — 89 «9 CP. — /m) om • — 
rftvro CFcy xmwv mi. ^ «Mfrffi xivlifmvam, — 50 w^leyi£icfKi C TOniKSlN A. 

Miemop dvrerrdr, diX Steip f| tSv stoXXa%(3g Xeyo^i^vcsip 
sa f/ikp dXTfii^ ta Sk ^evd^. StHrt dh ovx ohulog 6 tQ6- 
%oq o^og t^ ducXixt^xiQg' dio ^awiXSg ttiXafhfpiiov toig 
haXjmiiXJoig to tounhov^ ro ngdg tovvotia diaXiyiCi^ai^ u 
lap fiij tig aXXoig i^aiwaty fUQl tov ^QOXiniivov diaXi-- 
ftO^au 

To dl tag diaq^OQag tdQeip ^^(^i^^ifiof' siQdg tt tofdg 
(fvXXoyiCiiovg tovg iuqI tavtov xal Mqov xai OQdg t6 /md- 
Qt£HV ti txaat6v k5f%iv. oti fik^ ovv stQog todg &vXXoyufiiodg h 
tovg :teQl tatkov xol itiQov xq^Ch/lovj d^Xov * tdQ^vteg yctQ 
duxtpOQav twv ftQOTteijtivcyp ostoiavovv dedeixittg iodiit&a oti 
ov taih6v * stQog 6h to yvcDQlf^eiv tl iffti , di6ti t6v tSwp tiqg 
ov6lag ixaOtov jL^yov talg stiQl ?xa6tov oixelcug duxtpOQiug $ 

H dh tov 6iuUov d^ewQia X(;i^<5c(iog ^Q^g te todg inta- 
txvmvg X6fovg xai stQog tovg i^ vstoi^i^eog 6vXXoyi6iurvg xol 
sCQog tqp an66o6iv t&p ^QUffi&p. 9tQ6g (ilv oiv jodg inaxxin 
xo^g X6fovg^ di<ki v^ xaXl^ &ta6ta istl t&v6fiolc9pistaYcyy^t6 lo 
tad^^Xov d^oviuvistayeiv ' od yaQ i^^di6v i6tiv intayetv (ci) c^ 
iitag td o^/LOut. itQ6g Sk tovg i^ vno^i6emg 6vXioyi6fkOf6g^ 
iiAti ip6oi6v i6tiv, Sg stote itp iv6g twv 6[u>Uav ^ei, oSfoig 
xcH istl tSv Xotst&p. &6te XQ6g o ti av avtSiP efi^oQ&^uv 
iutXtye^^ai^ stQo6ioiu}Xoyfj66ti^a, Sg note istl toikcyp f^etj i6 
ovtm xai istl tov frQOxeijtivov ^evp. dei$avteg 61 ixeVpo xai 
t6 itQOxeifitPOv i^ vito0^i6ea}g 6edeix6teg i66^a * 'bitoOi- 
fLtPoit ydQy &gftote istl to&tcav ^f^ ovtmxaiinitovstQoxeir' 
idpov ^eiv , tTjv dn66eiiiv ite^toi^^iieOa. ftQ6g 61 t^v tSv 
OQi^fuSv dit66o6vPj 6biti 6wdfievoi6iypoQavtiivixd6t^ta^ » 
tdvy oix dstOQf/^6oiuv elg ti 6el yivog ^Qt^oinipovg to itQoxeiiit- 
vop ti^ivai,' t(Sv yoQ xomSv t6 fuiXi6ta iv t^ ti i6ti xatif- 
yoQoiifuvov yivog av eCri. Ofio/oig 6i xol iv tolgitoXd 6ie6tS6i 

S2 «ajrrfl»* atl dvvarov o. -^ 36 &lXogff &ilm (sic) pr ti. — S6 iqttif 
P. — Tf om P. 

It6bl icttw iuttarw CVouf. — %ycLq rrjv duti^o^v C, — 5 Ixif- 
9tov tijg a^ofag ou. — 6 yvmqltftv P. — 8 xal om o. — ovJUoyi- 
opovs...ovv re u abi loc paucioribus. — 10 ijtl] nal inl o, rc ii. 

— 15 s^o^tftO^oloy. o. — moM$(^ in avtmv i%9i 0«. — 16 9%] yaq C, 

— 18 ix$i om C ^ 19 MeMOtfjfihoi ioofuOa C. — 80 8idtt] cti ou. 

— 81 yivog 8il 0. * ti/^ivai ro mqonMlfkww C — 8S yhoi\ ro yi- 
voq Coiu. ^ 6fLolm9 o 8h o. 

7 * IHO TOnJKSlN B. 

Xff^H^og stifog tovg OQUffiovg ^ tov oiioiou daaQfis, ocor on 

36 tavTOV yaXrpni {i\v iv 90X066^ v¥fn\da 6' h aiQi (humQow 

yaQ rfiv%la) , xcel oii Oxiy^iri h yQafiftj tuu fiovag h a^ 

9fk^ ' hi&tiQOv yoQ oQ^. &0%t xo TUHVOP ImI jcavxGjfp yhog 

djtodid^vttg do^Ofuv ovx ailoiQiog oQi^i^^ai. (fjfdov ih mI 

ol OQi^diitvoi ovt€3g ei(6&a6iv ditodidovai * r r/r t€ yaQ fiovaia 

9odQ%r[v dQi^fiov fpaOlv elvca Tud tqv Otiyfkffv dQiijV yQafk- 

fiijg. d^Xov ovv oti slg to xoivov d^tqKneQwv yivog tiX^iatkv. 

Ta il\v ovv oQyccva 6i &v ol 6vJiloyi6^ tavt hdv' 

ol Sk tditoi itQog ovg %QT^6ma td Xej&ivta oiSe elotv. B. 

^E6ti 61 tfSv JtQo^XmLax&v td fkkv %a96Xov td if ixi 

fiiQovg. TtaQ^dXov filv ow olov ori fcd6a ijdoi^i} dya^ov xol 

oti ov6tiLla '^^ovfj dyad^Av, istl (UQOvg 61 olov oti l6ti ti^ 

p. 10912^01^ dyaO^ov %al i6ti tig i}dovi} ovx dya&ov. f6ti 6\ TtQoq 

dfUpiteQa td yivrj t&v aQopXrjitdt&v xoivd td Tta^oXov 

7uixa67uva6tixd tuA dva67teva6tixd ' 6el^avteg yoQ oti TCavA 

vitdo^ei^ Koi oti tiVi vftaQxei 6e6ei%6xeg i^dfie&a. Ofiocbg 

6 61 xav oxi ov6evl vstaQxei ^el^oiitv^ xal oti ov sttxvtl vstoQ- 

Xti 6e6eix6teg i^ifieQ^a. stQ&xov ovv fteQi x&v xaf^oXov 

dva67teva6xiX(3v ^rpaiov 6id xe xo TfOivd elvca xd xoiovta 

stQog xd xaO^^Xov xal xd iitl ^iQOvg^ xol 6id xo \taXXov 

xdg d^i^eig xofil^eiv h x(p vitdQ%eiv ^ (iij, xovg 6\ 6uxXt- 

10 yofiivovg dvaOxeva^eiV. f6ti 6\ j^aAc^Ciiraror ro dvxi6tQi' 

(pevv xr[v dito xov 6viifieprpt6tog obtelav ovo^ia^lav' to 

yaQ sty xal ^iiq ^tad^^Xov ^l fi6v(av iv6i%etai t(3v 6trf/L' 

(it(irpt6tGrv. dito ftiv yaQ tov oqov 7ud tov i6vov 7tal tov yhovq 

dvayTtalov dvti6tQi(pBiv ^ olov el vitoQxei ttvl ^^(p ste^ai 8lr 

16 sto6i ehai^ dvtuStQi^avti dXriO^lg i6t(uXiyHV otij^^ovitej^ov 

24 x^^^tf^ov P, — 25 filv iv OaXdacu yaXrivn ou. — 26 ffr* «. — 
Zxi tog aviyfi^ iv ygotfifi'^ fiovag C. — - 28 ovx allorqlag doiofiiv C 
— 29 ol om j4. — 33 XsyofiBva f. — 39 Sri om P. 

109al xal] xal ori Cof. — * »90^ dutpoxfqa om P. — 3 avadxEva- 
tfrixa xal xaraffxevadrixa C. — 5 vnaqtfj -0$ corr A, vndqzfiv^C^ 
8xt xtvl oix vndqxsiv C. — 6 nqmxov fuv oiiv CP. — 8 nqog ro corr 
P. — 13 iilov xal rov ojot; /. — 14 vudqin P. — miip om C. — 
15 ioTi Xiysiv iiSov n. TOniKSlN B. 101 

ibtow knlv. 6nol(og dh xtd dito %ov yivovg ' el yag f^&(p vjti^ 
2» xivl elvai, t^ov kfnv. ta d' avva xol istl tov Idlov * ei 
fUQ vitoQjjti tivl YQomuctiic^g dextix^ elvcu^ yQomiati- 
tijgdeTctiTtov^tai. ovdiv yaQ tof6tiavhii%ttai%ata ti^iit&Q- 
ItiV rj (ii) vxiQxeiVj dXX' aaXag ij vstoQxeiV ^ fi^ 'wtoQ- $o 
IHV. htl 81 tcSv 6vnfiep¥pt6tGiv ovdlv TtoXvei Tcata tivaoQ- 
piv^ olov Xevjtotriva ^ dixaio^vvrjVj S&te ot^x dn&XQfj to del- 
}ai oti 'dnaQxei Xevx6tijg ij diTtato&vvtj itQog to del^ai Sti 
Xtimog ij SUaiog iotiv ^£i yoQ diupiCfifitrjOiV oti %axd ti 
Xtvxog ri dixaiog i&tiv. &6t cn^x dvaynniofv istl t&v (fvji^ n 
(irpiotov to dvti6tQicpeiv. 

JiOQl6a69ai 81 Sel xal tdg ai/uiQtiag tdg iv tolg itQO- 
(iXi^a6iV^ oti il6l 8ittal, ^ toi '^ev^e^d^at ij toi staQa" 
^lveiv tiqv Tieniivijv Xi^iV. 6! te yaQ il>ev86iievoi xdi to fHfj 
vitoQXOv vndQxeiV tivl Xiyovteg a^iaQtdvov^i' xal ol tolgn 
iXXatQmg 6v6fia6i td XQdyiiata stQo6ayoQevovteg^ olov 
%nv itXdxavov av^QOiitov^ itaQapalvov6i tjijv xeni4v¥jv 6vo- 
\ia6iav. 

Mg {ji^ 8ri t6itog to isti^Xineiv el to xat aXXov2 
tivd tQ^stov vjtdQxov og 6vnPe^¥pt6g dno8i8iaiiev. dnaQ^ds 
tavetai 81 iidXi6ta toirto steQl td yivrj^ oJov el ug t^ Xevxtp 
fpalTj 6vnPeptpiivai xQ<^^t elvai' ov ydQ 6viipifirpte t(p 
Xmup ](QG)(uen elvat^ dXXd yivog avtov to XQ^^ i6tiv. 
iv8i%exai ^\v ow xol xcera fqv 6vofia6tav 8iOQl6ai tov ti^i- 
fievovj olov oti 6viifiifirpte ty 8i7taio6vvy oQety elvat' itoX- b 
Idug 8\ xai \kri 8iOQl6avti xatd^rjXov oii to yivog mg 
OvnLfkprptog dito8i8Gntev j olov el tig trjv Xevx^trpia TtexQiS- 
tffrot tpi^eiev ^ t^ pd8i6iv xivei^d^ai. dii ai}8ev6g yoQ yi- 
vovg naQ(avv\LGig r^ TtatijyoQla Ttatd tov dSovgXiyttat^ dXXd $ 
xdvta 6vv(avviiG}g td yivrj t&v el8&v xatrfyoQeltai' xcrl yaQ 
toSvofia xol tov Xdyov isti8ijetai tov t(3v yev&v td etSrj. o 
ow TtexQGKfnivov eikccg to Xemov ovte (Dg yivog dsto^idenuv^ 

18 Tivl om C. — 19 hxiv Cu. — ov^lf C. — 80 ij fii} VMUQXBiv 
Big V, om C. — dll* . . . vwdqxt^v mg u. — fj post axlmg om BCu. — 
21 ov^tv C. — 24 et 25 Xsv*6v ^ dlxaiov u. — S4 ipt...iaTiv om 
P' — 27 xflfi] xffTff P. — 28 alt rtp] t6 P. — 31 ipSexovreg C. — 
36 Tovro fidU6Ttt CP. — tt om P. — rig om CP. — xo Isvxov BP, 
fort pr c. 

10§b7 TO Svo/ia P. — rov twv] t£v Acou. •» 8 ilnmv CPf^ corr 102 TOniKSiN B. 

UYOQ OQUfitog xol TO tdtov oddivl aXlp 'dit&Q%H^ 7ti%Q(o6ta 
61 itoXXct Tcal tSv aXkcov^ olov ^Xov Xld^og avi^Qmcog tkstog. 
dfjXov ovv ati (og 6viiPe(irpcog ditodid(o6iv. 

^AXlog TO istifiXijtti/v olg 'dftoQxeiv ij sta6iv ^ (iffiivl 
elQritai. 6ii0^eSv Si %ax etdri xctl (iiq iv tolg ditelQOtg * od^ 

16 yoQ (laXXov Tcai iv iXdTto6tv ij (Txi^ig. del 61 6%oaelv xal 
aQxe69ai dito t&v ttQiAt&v^ eW itpe^qg ?(og tSv dx6{uap^ 
olov el tdiv dvtiTiemivGiV r^ avtrjv iitt6ttjiiijv ^rj6ev elvaut 
67ie3ttiov el t(3v :tQ6g rt xol t(5v ivavtUav tmA t(3v Ttcctd 6ti^ 
Qtfitv Ttal ^tv xal t&v x(xt dvti(pa6tv XeyoiithHov ij otnrq 

80 i^tdrijfii} ' Ttav ixl rotWv in^sto (paveQOv ^, stdXtv tavta 
dtatQtviov {ii%Qt t&v &t6{L(QV^ olov el t&v dtTtcU&v Ttai dSl" 
TUDVj 71 tov dtnXcc6lov Ttai ijfifocog, ij tv(pX6tqtog xal o^e(ogy 
n tov elvat xol (ti) elvat. idv yaQ istl ttvog det%9y ott ovj 
1} avtij , dvyQrpiiteg io^iteO^a to itQ^^Xrjoa * Ofio/cog Si xal 

86 idv itrjSevl vitdQxy» ovtog d* 6 t6stog dvtt6tQi(pet stQog to 
Ttatachtevd^etv %ai dva67ievd^etv. idv yaQ inl itdvtaov (pat" 
vr[tat StatQe6tv stQoeveYxa6tv rj istl stoXX&v^ d^uatiov ruxk 
iia96Xov ti^ivat 17 hf6ta6i/v (piQetv btltlvog ovxovtc^g* idv 
ydQ itrjditeQov to^&v stotfj^ axostog (paveitat ^f^ ttd^elg. 

80 ^AXXog to Xoyovg itotetv tov te ^vit^e^rpt^tog xol (p 
6vitpiprpceVj rj dit(p(rteQ(ov icaQ'^ iTcdteQOv rj tov itiQ(yVi elta 
6xo3tetv ff Ti (trj dXi^hg iv tolg X6yotg cog dXrfiig etXrjittaL 
olov el feri d^eov ddtxetVy tl to ddtTceiv; ei yaQ t6 pXdstteiv 
hcov6l(og^ d^Xov (og oux ^t ^eov ddtxet^&at ' ov yaQ ivSixetat 

86 pXdstte^d^at tov d^e^v. ocai el (pQ^oveQog 6 6stov6aiog^ tlg 6 
(pQ^oveQog xol tlg 6 (p&6vog; el yoQ 6 (pQ^^vog i6tl Xiistri istl 
(pai/vofiivy evjtQayUf t(ov iittetrc&v ttv6g^ d^Aov ort 66stov~ 
dalog ov (pQ^oveQog' (pavXog yoQ av eCrj. xol el 6 ve^te6rp!t^ 9 insl /. - 11 Xl»og ^lov C. ~ 12 ano8ida>iifv C. — 13 &Uo£ 
xonog To (y. — 14 69^ rg yag C. — 16 dsZ drj P. — 17 ^tprjOBv ini" 
CTrjfiffv /. — 80 xal pr A. — rovra ndXtv P. — Tttvta C. — 21 tl 
%ai t£v /. — 22 xal] %al tov Cf. — iqfilasmg pr B. — 23 xol] rj C. 
— 24 %ai iav] %av C. — - 25 sl fi. vnaqxf^ / — nqog"] nal xq6g f. — 
26 dvaansvd^Hv xal xara0xcva(€iy CP. — sL . . fpnthsrai f. — 27 «^otf- 
sviy%aoiv pr ti. — inl x£v nolXmv P. — 28 e/ yc^ . . . « oif 1 /. — 
29 q>alvsTai C. — 30 aXXog roffos ro C, pr /. — m] oiv P. — 83 post 
^sov del alqd u. — 36 ioTiv 6 tp&6vog P. — 37 ov ip^ovsqog 6 onov- 
datog /. ToniKaN B. 

%ig fp&oPiQ6g^ xlq hiAt^foq atk(Sv; ovm yoQ %a%mpcevkg 
l(Hm n6itkQov aXrfit\g i^ ^eiMog to (^iv, oZor d tptNmQog p.llf 
fihp 6 Xvstoiintvog Isd xdig t&v dyc^^ tfinQayUxjig^ vcfic- 
CtpiMog d* 6 X\yKa6\itvog inl xeHg tSp tuxxSv ii^XQafUugy 
i^Xov oti ot^ otv itij q^^oviQog 6 VifuCritixdg. Xofi^apiiv 
Al xai dvtl t(Sv h toig Xiyoiq ipoiuitaiv X6yovg, xol fii} $ 
iaffUftao^ai &^ av etg yvdQijiov fitO^ * itoXXdxig yaQ oXov 
fiv tov XSyov cbtodod^ivtog owto} &qXopt6 J^titovfupov^ dvtl 
di nvog t&v iv t^ X6y^ ivofiutarv X6yov ^vj&htog ^axiirf- 
Xov ytpetai. 

^£^1 To ftQo^Xijiia itQ6ta6iP iavt^ Muniiuvop kvUsta" lo 
^ai ' ^ yoQ §v6ta6ig fotai lniitUftfHia KQdg t^ &kiip. fori 
d* t6nog oitog 6xeS6p 6 aitog t^ istipXistHP olg {mAq^ 
jup ^ na6iP ^ [irfievl dQr[tai * Suupi{fii Sk r^ tQ6n^. 

'jBn duHfl^tO^ai nola 6tl xaXtiv wg ol noXXoi %ai 
stola ov. %QiJ6i{MV yaQ xal ^Qog to Tuxta^xtva^tip xolis 
HQog to dvaOxtvd^tiv j olov oti roiie fih Avofia^iaig ta aQa- 
ffuxta siQ06ayoQtvtiov TtaO^dsttQ ol ftoXXol^ stola dl t&v 
itQayfidtGiV i6tl toiavta rl ov toutvta^ ovxiti 7iQ06tKtiov 
toig MXXoig. olov vyui/vov fikv (fritiov to noiritixov 'dyuUtgy 
6g oi mXXoI Xiyov6i,v ' ft6ttQov di to XQOxtlfitvop noir/tixip » 
vyuUxg ^ ot;, oiWrt (og ol ^oiUol xXqtiov dXX cog 6 
UxxQ6g. ^ 

'jBn idv JtoXXofi&g Xiyrjtaij %tl{uvov Sk 'g ^ 'bstdQ-Z 
%u ri &g ov% 'dxtdQ%ti^ ^dttQov dtmrdvai rc5r stXtova%iSg 
XefojiivGxv^ idv (ii) Sfifpfo Mii%r[tai. %Qrfitiop S istl tSp^ 
Xap9av6vtGXV' idv yaQ (ii) Xcev^dvy stoXXa%<3g Xty^fitvop^ 
ivotrfittai ori ov dulXtxtai oittQ aftkog 'qft^Qtiy dXXd ^d- 
ttQOP. ovtog 6' 6 tdftog dvtUHQ^ti xol ftQog to xata6xtv- 
d6ai xxd dpa6xtvd6ai. xata67uvd^tiv fiiv yoQ fiovX^fUr 110a2 tvnqa^laig u. — 6 MQoafplctac^tti C. — tts xi yvmqtftop C. 
— 7 olfvai] av CPuf. — 13 pr ^ om u. — a^ P. — 14 hi 9^1 dioql- 
tfftfdai C. — 15 XQ^i^ff^t P. — y«^ 91 /. — 16 Jtqog t6 om C. — 
flO Motfitiu6v rc mg fli. — 21 XtHtiov pr w . — 82 iatQog. otov tl ri- 
Mri Ti€ ori 6 uotfmfiivot uMavttai^ ovdaftiSs XQ^ aitXoftivovg naq* 
havimv to aMavnoOai, ef; xn t6 %ax Mqytiav ual uata dvvapnv dei- 
wvvai ott 6 uoifttiftivog aMdvttai, aMdvto^at yaq liyovtat ol 
9vvafuv tov aMdvMat ixovtH- itt iav jf. — 27 tl Xav^dvotf.^ 
9^ Mrl om n. — dvaousvdoat ual uavaautvdoai C. — 29 ual nqog tb 
ttvaautvdoat tf, om AP, M ToniKaN A. 

t^ pikv xora T^ dufvoiotf q^ltvv ti ftMTfit' heepttov, t^ Sk 
lutra t^ On^arM^ff iv^ttav o^iv' d^ilof ovv on t6 tf^ 
XtXv OfJLihwyMV. Eti bt\ tav ava fUoov, bI tSrv fiiv l&iiu 

» dvtt (i^OP, t(Sv Sh (iijdir, ij tl d^polv fiiv iffri, (i^ teed- 
td^vSi, otov Xtvnov xal itihcvog Iv ]^(ta0t fitv xo tfnttiv, 
iv <peivy 6* o^div, ^ si Sifa,. to SotttfAv, xt^Jaan viviqtfaOl 
eo^tpijv tpGiv^ dva ftioov tlvaiy adQ^ to^iAwtiov-t6 Xtvxiv, 
6fiiol(ag 6i xal t^ fiiXav. itt tl tov f»h nXtlai ti avi 

10 niaov, T(Sv Si ?t>, xa&dittQ tal rov XtvTtov xol fUXavog' ixl 
ithi yaQ t&v XQ^H^f^" itoXXA to ava fiiaov, ig\ 6t vqg 
(pav^e ^v to eofKp6v. 

IlaXtv l3i\ tov ■mi avtlipaei/i' dvttmniivov <S7ioilttv (I 
xXtovaxtog Xiyttai. tl yaQ Tovro jlXtovaiag Xifetai, xed 

u td tovtip dwixft^ivov xXtovaxwq {fr^^Sttta, olov t6 (tij ^Xi- 
jltiv ftXtovaxmg XiYttat, ^i> fth> to (t^ ^Eiv o^'tv, h> Si 
T^ (i^ ivtQYtw ty o^ti. tl Sh Tovco ilXtowiing, pvafTuuop 
xol id ^intiv «Xtova^iSe Xiyta&ttf hiatiQtp fif tip ftA 
(iXijltiv dvnxtltSttal Tt, oloi' tip yhi (i^ ^cti> o^ so 

» I);eh', Tft di (i^ ivtQytiv ty o^ti to ht{fftlv. 

'Ett i«\ tav xaxa OtiQTfiiv xtH f^v Xe/o^iviav iiUr- 
tfxoffetfi' ti yaQ &iittQm> itXtovajpe Xiyttai, xal tA Xoir 
mAv , olov ti to ata^&avtaitai nXtovax^^q XiYttai xata te 
t^ ilfvx^v xal x6 0(5(1«, «nl TO dvalo&xjtov tlvai itXlo- 

nvaxiiiq ^ri&ij6itai xmd tf t^v i^v^^v xat rd Ggjui 
Sk Kvxa OxiQ^Oiv x(t\ t^iv dvzlxtivtai td vvv X 
iov, iilit6ri iti(pvy.tv IxoT^pcv tgh' aiaQ^Gt 
%aX xaia tijv i^kjiijv xa\ xaxa to 6(5^(t. 
"Eti 6' Inl Tov mmatcrv iaiaxtntioi S tvOh ou — 4 ki Kol inl C. — 
^b.-.t^j Si C. — IotI (im P. 

7 av^/v Cou. — r/ om :<. — < 
P»^f. — inl ttlv,..ni«ov om 1 
^l 10V livtiov Kal itiXavos iicl 
— 17 nliovajiut ifyi 
Kmai Poti. — Ti OD 
yo/j»ai» Kiil f|.. OH. 
Aw. - S4 «irO xai 
J. - T^, om ^. - 
i^ liyofttvaj ' 

C, ~ ntmijn 
ToniKav *. M 

yttta , luA to Afxnov ninimrjwi (ij- id 
r ^w^ rrar d<x(u'<iic ioti Aiixtioi' , olai' 
c{«o duttdog liyttm ti n Mtie Ti}ir latTor }>nii(ii/i' x^^i- 
««( Kol n a; d^, ^ouag xal lo d/xmor. D^atWntf d> 
%iu ti t6 tTtavov xlHmii2i»5i xcl >o tV<H>w$ ffJUoraxioc 

(ppiaxnxoir fo dt OijftirrTixdr. xccl ni i>ytt%waq ^ ffoii^i- 
nag q ^'loxnxdi; ^ aijuarTixcig ^r^ij^Onoi. j^o^<a(; dt 
«ei ^l nsv £UfiM>. oraD cttrro sricovcxG^tf JU/i/rot, «al 
^ xrtadi^ ij A^ otTor aXtowia^ ffififfitxai ^ xal if ^ p. 
«na0<$. X4il ai^o. 

.^JUKTHV df xd To yiiT) Tor xara xavvo^a Ktntffo- 
(fuav, li %cvta iartv iitk xavtaiv. U yiiii fitj tai^Tft, di}Jlm> 
on 0(u>iPt>(iov x6 Xtyo^tvov, olov xo aya^ov tv Idtanartt 
fi^TO «oiijtixor tjiwijs, ^i» iatiftxy di to ff'ou^ixoi< tVj-i- 
(fag, tel ii '^•^'^'JS "^ J"'"»' *ii*ai , 0^011 Oiaqiifova y 6v- 
dffilav ij Sixalav ofioicj^ 6i xal inl av^(/h\iiov. tviaxov M 
to «ori , oiop t« iv t^ xai^ dya&ih' ' aVnOov yii^ ^^ithi 
xaiQifi, itoXXaxig Si vi noaov, olov titl toOio 
, Xfyetat ^o^ xal to fiitQiov ^yf^^- ^^i inrAw 
CDOaiWjg 6e xoi to ^iwdr tnl OiAftatof 
ixl 6i (pcji'i;g rd (tJiJxooi'. (raprorXt/rt/jjg Hl 
(M? yap wOaiTTOfi ijtl itavtiav to avtit Xiytvai ' 
tyag o^tta i) taxt xaScntfQ tpaalv «l xotii ii 1 i-J ofiytJvi ^j' i';id td ath^d iiv<nia, it 
V ovoii t6 te ^fftov xal tij lixalaiv MBCPae, i 

|Xai C^. - 34 ./m 

iVrrai nal ft», — . B 

ndd a; l»ritai lo I 
I 
I b^fittimt 
:Pn. - M ■al] nltoviii<dt l^r»t>i Nal M. — g H 
.lotofiii P. — ««aiiijroeiwv sa — 4 «i 


96 TOniKSlN A, 

so CTihvoq. tteQog yag 6 xcma tovvo^ia Xoyog avvSv * ro (ih 
yag ^(pov Jtoiov u ^rjQ^j^OEtai , ro dl 6y.tvog Jtoiov xi. iav 
61 vtC aXktiXa ta yevrj 'g, ovx dvayTiatovhiQOvg tovgXoyovq 
tlvai. olov tov TcoQaKog ro fcjor otal to oqvbov yivog i&vh. 
otav ov^v Xiy&^tv tov noQaTca OQVt(yv tlvai^ xat ^^ov ^toviv 

26 tl (p(mtv avtov tlvai , Sot d^upottQa td yivrj sttQl (xvtov 
TtatYjyoQtltav. o^iolcjg 61 Ttal otav ^(Sov sttijvdv 6btovv tov 
oiOQaTta Xiyofitv^ 0(fvt6v (pa^tv avtov tlvav Tial ovt(og ovr 
dii(p6ttQa td yivYj xatrjyoQtltai Tiaxd tov x^^axo^, xal 6 
Xoyog avt(3v. i:tl 6t t&v fii) vj^ aXXrjXa ytv(5v ov (Jvjt- 

Bo^alvti tovto' ovtt yaQ otav Oxtvog XiyctHitv^ ^^ovXiyo- 
(itv, ovd'' otav fciJor, CTitvog. 

IhcoTttiv 6h (iij novov tl tov stQ^yntniivov ^tQa td 
yivYj Tial (lij vn^ aXXrjXa^ dXXd xal inl tov ivavtlov' tl 
ydQ to ivavtiov jtoXXaimg Xiyttai^ 6iiXov ori xal ro 

35 3tQ07ttliiev(yv. 

Xqi^OHiov 6t Tial to istl tov OQvOiiov isti^Xistti/v tof^ 
ix toi; 6vvti&tiiivov ytyvdfca^ov, ohv XtV7i(yv (Joifiarog xol 
XtV7ci^g(p(jyvrlg' dq)avQoviiiv(yv yaQ tov l^iov tov avtov Xoyop 
6ti Xtl^tOQ^aL tovto d' ov6v{i^avvti istltwv dfia)vv(MiW, olop 

h istl t^v vvv tlQYjnivcyv. td fih' ydQ l6tai (TcDfca toiovit 
%Q^{va ^ov, td 6\ qxxyvYi tvrJTcoog' dfpavQtO^ivtog ovv tov 
6(6liatog nal trjg (pcyvrjg ov tavtov iv hiaxiQcp to Xtiiti- 
(itvov. ^6tv 6i yt^ tt^tQ Owdwiiov r[v rd Xtvnov %6 ixp 

6 hcatiQOV Xtyo^uvov. 

IloXXdTag 61 %al iv avtoig toig Xoyoig Xav9dvtv sta- 
QaTcoXov&^yvv to dfiawvfiov dtdxal istl t(SvX6ycyv 6%tittiov. 
olov av Ttg rd Orj^Kxvtixov x«l stoirp^vKOV vyitlag to 6vfir 
iiitQog ^(yv stQog vyitiav (py tlvaiy ovx dnoCtaxiov dXX 

10 iiti6Kt7ttiov titd 6v(niitQG)g Tiad'' hdttQOV tiQrpctv^ ohv tl 20 avTtov om /. — 21 t* om P. — jiTj&rfatTm noiov ri ou. — 
(Fxevoff onoiov C. — 22 vndXlriXa ABCuf, — 23 ak ro om oii. — 
otraraque ro *om Pf, — 24 xo^axcr %al ogvBOV ou, — nal om C. — 
27 XiytDfisv hlvai oqvBov C. — ccvrov q>a(iBV ou. — 28 ta yivij «nte 
nal seq. /. — «ara om ouf, — xcrl . . . avTav om P. — 29 vitaXXriltt 
ABC ut solent, vnaXXi^Xaiv ouf — 32 bI] inl C. -» hBga] bI hBqa r€ 
C. — 36 To inl om Pou, — 37 ix corr c. — ywo/iBvov CPou. — ' 
38 dBi Xoyovf, 

107b2 ovv] ih ott. — 3 iy om 0. — 4 ye om C. — 7 thv Xoyetf 
— 8 iiiv Cu. — Ttal ro noirjtiTiov C. — 9 tlvai tp^ C fg TOniKSlN J. 

MfiUv ^ VQ^^^^I^ 6atpifo&mn^ (tavra jif SaUBnm bg 

wv avtcv yivovg hriv), tuu, H^ £aXov Xfog £Uo rar {n} 

Moia^ UttP dtHfirpAmv ^ oiov tiwt dSs%ffi%q iauati^fAqg' Uk 

*|fir fOQ t&p MoXA dcafnjxaMir Mef«Mj}Xo» Anmileg mi 

duufOQid. 

17 Trjr Sk SfUHitf/fa &ximiav Ixi xi rar h hlfgotq fi- 
n6w<t &g mifow Mifog hm&v n, ovrog £Uo MQoq aXlOj 
olow ag hMHrfHkfi atffog IjMStfpAp^ ovmg tSs^ffhg %fog floi- 

M 69fffifV' %ei &g hkifop h kt^ tcW, ovt&g allo h £U^ 
olor og o^ ^ 6ffi9aXiiL^j vovg iv ^vxii siu &g jaXfjini 
h 9aXtt66ij^ vf/nfUa h ai^ iiaXi6ta d* h toig Mlv d*- 
t6m6i YVii/paZi69ai du' (fjiop yaq ixl t&p loiM&p ivpffii- 
fu9a ta Ofioca 6vpoQap. 6JiiMiop ilk rud ta h t& avtf 

nytpti opta, tf n aKa6iP vMoQfiH tavtm^ olbr ap^^ffoai^ 
Tud iHfUp xid xvpI' f fOQ vMoQjH n avPifig taStw^ 
tavpg ofcoca ioviv. 

18 Ajf^ifior dl t6 (clr ffo6ixx(Sg Xifttm iMf!6»itp9iu 
MQ6g ti t6 6€Bipig (fiaXXop yoQ av tig itddfi ^^ ^f^ff^iVj 

w ifUfaPiMhffi^ fMkeiSg Xiyitiu) mxl MQ6g t6 flvi69iu 
pmI aAi6 t6 ftQayfia mxl fiiq ftffog t6 opofia toi6g 6vXXo- 
p6iufAg. idi^Xov yoQ ovtog iMfixj^ Xifitaij ivdijitiu (cq 
iffi tirth6p t6v ti oMOMQivoiitpoP 7ud t6p iQ mmpt a ipi^v 
n}r 6UtPOia»' ifi4fim69htog 61 sMkqjSg Xiyam lud isd 

uti ffiQm tll^ffii^ yiloiog av ifaivoato 6 iQmaiP^ d m 
ftoig tovto tdr X6fov MoioHto. xQi^6ifUfp 6k 7ud Mif6g t6 (c^ 
ftaQaXt^6^^IPm Tud Jiif6g t6 ftt^aXoYkkfa^ai. iiditig yoQ 
fMkqpg X^f9!tiu oti fii) siaQixXofij69&^iP^ aX£ MffiOfiOf 
iav (i^ Mif6g t6 ait6 t6p X&yop MOifjtiu 6 iQGftwv' avtid ti 

miQOpSvtig iw¥fi6fi(%a flaQaXofi6a6^ai^ iav (ci} titx^ 
iMt 6 mstoaQip6fuvog fio6a%&g Xiyitiu. tovto d' oihi isA % «vd^«f Ffmf Qt toleat. — 99Hp^9wwjfi pr om €« — miwta yaf 
T«vr« C — 7«^ Softma corr «. — navrm P. — 3 ^ffrl (»/#1 mtf 
ofliiMoalt ItfTDn^g «»tn7« Ut\ nalCemf^ ^riwidtmpB^tt «/«#17« tff oiff. 

— 6 fih om C. — fmq om P. — nardlhilm, C — 7 Xfimtimm C — 
8 Ti om M. — 9 df om ji. — 10 pr ^v om 0«. — 11 Ir rn ^^9ri «k 

— IS ii§€niu6m e. — 19 rt om ABPmf. — r/] e C — 91 TmHiofUi 
Cl^mc, — SS iqmtmwTm uml t^ «^mwvo/iffvov C — 25 cv<r9c/90f«« 
P. - 97 ««1 al^ ri] «^ ro /nii o. ~ 89 2r CP. — /i^ om • — 
rovri CFcy rMrr* •«. — «Mfrffi rofr iijMr m. — 50 M^loyi£^«#vi C TOniKAN A. W 

ginm dtmcfitr, diX Stap ^ tSv noXXajnSe XeyofUvm 
w fib^ iXrfit^ tit Sk ^evd^. fori di oik olxiiog 6 t(^ 
Mog oitos tqs dudeimxi^' dio xcevtiXSg viXoPifpiov toiq 
iwXjmmHg t6 tourihovj t6 XQdg toSvo^itt dudfyciM^ca, m 
iip fiij tig aXXiDg i^adwavg %i^ tov OQOMHiivov dtaXi- 
fHf&ai* 

lA Sk tag duxxfOQag tiqiw xQfi^6i{L0v ft(f6g ti todg 
OvXXofUffiodg todg M(^ ta^ov lud itiQov xal XQdg t6 Ym- 
q/EHhv tl &uuft6v kftiv. oti fikv ovv itQog todg &vXXoYUffiodg h 
tovg KiQi tatkov Tud Mqov XQ^(f^iOVj d^Xov * tdQdvtig yciQ 
iiatpOQav tSv ftQOxnfiivwv oitoiavovv didnxAtig A^Jfte^a on 
oi taih6v ' XQog &k t6 YvonQl^iiv tl loti , di6ti t6v i8u)v tiqg 
oMag ixaOtov jL6yov taig ^iQl haOtoif oluuUug diatpoQoig s 
jpQtf^iiv iic^afiiv. 

*H dk tov 6fiolov t^iCDQla xQ^^^H^og ftQ6g ti todg IsUir' 
maw6g X&fovg %ai fCQ6g toi^i^^dko^iOiaig^vXXoYi^ftovgiud 
MQ6g tqp ast66o6iv twv ^QUffiSp. XQ6g filv oiv fodg inaxt^ 
wo6g X6yovg^ diAti ty tuxO^ hutOta ixl tov 6fiolwv iitayG)fyt6 lo 
taMXov d^ovfuv indYnv * oii yaQ l^fdi6v iotiv ixofiiv fii) iin 
66tag ta ^out. nQ6g 61 tovg ^ vnoi^iOiing OvXXoyi^fiinig^ 
ii6n Mo^ iotiv^ Sg noti ix^ iv6g ttSv 6fuUciv ^t i, ot^Rng 
meI ini tSv XoutSv. cioti XQ6g o ti 3v avtSv n^itoQSfiiv 
IkaXfyiOll^ai^ ftQodiofioXoyrfi^fiiS^a^ Sg noii isd to^wv fia^ is 
oStm Tud iki tov nQOXiifihov Ix^iv. Siliavtig dl huivo xol 
t6 XQOKilfUVOV i£ ino^iOiQig didiix&tig io^fui^a' '&ft&&i- 
fiepoi fiQ^ &gitoti inl toikcyv ^ce, o8t(07udinitovitQ07iiin 
fJvov fyiiv , vqv cMdiiiiv mnoiT^fii^cu 9tQ6g 61 trjv twv 
iQi6fuSv ait68o6iVj duki &vpifiiVOi OtrpoQovtlip ifnAatcp tad^ to 
frfr, ori%anoQfi^ofiiViigtl6ilyivog6QilliofUvovgt6 
vop tiJdivai' t(Sv yoQ xouhSv t6 f/L&XuHa ip t^ tl ioti xavif' 
fO(^fiaw yivog av i(ij. Ofiolfog 61 luA ip toignoia^ duOtSai 

S2 M9YM of 1 9vwut69 o. -^ 36 &llo£f, &llm (tic) pr «. — S6 igtV^ 
P. — »f om P, 

ItSbl ioti9 hmOTOV CPouf. — %yaq tj^v 9uupo^ C. — 5 hnA' 
•rav T^g o^ofttg o». — 6 yvmqittiv P. — 8 nal om o. — ovXloyi' 
9ftoog...ov9 re u abi loc paacioribai. — 10 M] nak iffl o, rc ii. 

— 16 mqooOtOfioloy. o. — moMuq im' mitmv ixn ov. — 16 dl] yaq C, 

— 18 h§i ofli C — 19 wouonjfiivot, ioofLiOm C. — 80 9Uti] tri o». 

— 81 yivoq M o. — til^hat, th nqouoifuvov C — 89 yiv^c] vo yi- 
oog Gm. — 6fMim$ S 9h o. 

t • 100 TOniKSlN B. 

fj^rfii^oq stQog tovg oQi^iiovg r) tov Ofco/ou Q^ec^Qla^ ohv ori 

26 tavvov yaXi^ri ^ilv iv ^aX&OOi^^ vvfifHiia 6' iv diQi (htdteQov 

yaQ rfiv%la) , x«l oti (Jttyfii) Iv YQa^my xal novdg h oQi- 

dfi(3 • lxar€(fov yap «Q%ij. cScJrc to xoivw ^^l stdvtcDv yivog 

djto8id6vteg 86^0{iev ovtc dXXotQiog oQl^eOQ^ai. 6xe86v 8i xol 

ol OQi^^nevoi ovtcDg el&Q^aOiv dito8i86vai ' tqv te yaQ novdda 

80 dQ%fjv aQi&fiou (paalv elvat v.al triv 6tiy\LY[V dQxfiv yQa^fr 

(iijS. 8riXov ovv oti elg to xoivov d^ufmiQcav yivog ttX^ia6iv. 

Td {i\v ovv OQyava 8i cav ol 6vXXoyi6^l tavt idtlv 

ol 8\ t6rtoi itQog ot)g xQ^^H^cc td Xex^ivta oi8e eMv. B. 

^ECti 8\ t&v itQO^XmbdxGJV td {k\v %a%6^v td d' isii 

liiQOvg. otad^^Xov y,ev ow olov ott jtaCa rl8ovYi dya^ov %ai 

otL ov8e\ila ijdorij dyaO^^v^ i^l iiiQOvg 8\ olov ott Ikiti rig 

p.liW^^doinj dyaO^ov ocal ^6ti rtg ijdori) ovk dyaS^6v. f6ti 81 ^Qog 

d\up&teQa td yivq t(3v itQO^XrjiidtcDV noivd td TcaO^oXov 

0iata67ieva6ti7cd %a\ dva^xeva^tiTid * 8ei^avteg yoQ oti navxi 

vitdQxei^ xal ort rii^l vjtdQxei 8edeixiteg i^^^uQ^a. Ofco/bg 

6 81 %av otv ovSevl vstdQxei 8el$cDiiev^ Tial oti ov stavtl v^aQ- 

Xei de8eix6teg i^^^ie&a. stQ&tov ovv steQl tav 7ta&6Xov 

dva6%tva6tm3v ^rpsiov 8id te ro Mivd elvai td touxvta 

stQog td TtaO^^Xov xol ra iitl ^iQovg^ xal did to yMXXop 

tdg d^i^eig xoiil^eiv iv t(p vstdQxeiv ij (cij, tovg 8\ dude 

10 yofiivovg dva^Tcevd^eiv. ?(Jri 8\ ^oAe^cirarov ro dvti6t{^ 

(peiv tf[v dito tov 6v\Lpeprpi6tog ohelav 6vo\ia6lav' ro 

ydQ sty %a\ (i^ 'm^oXov bt^ {i6vGiv iv8ixetai tAv 6v\i' 

fie^rpi^tcyv. dito {l\v ydQ tov oqov xal roiJ l8lov xal rov yivovq 

dvayxoiov dvtv6tQi€peiV ^ olov el vJtoQxei tiv\ ^(p(p ste^fji 8lr 

15 sto8i elvai, dvtiOtQi^ccvti dXrfilg &StcciXiyeiv oti^fjiovite^ov 

^ jf jjjffi^oy P. — 25 filv iv ^aXciecfi yaXjjrn ou. — 26 ffr» «. — 
ori dg atiyfiii iv yqafifiij fiovas C -» $8 ovn aXXotqtiog doiofiiv C 
— 29 ol oin j4. — 33 Xiyofisva /. — 39 Srt om P. 

109al xoti] nttl ort Cof. — nqog duq>6tfQa om P — S^ ayaffxcva- 
tfrixa xal nataanBvaatinid C. — 5 vnaqTm Ja, conr A^ vndqj^nv C^ 
flfrt Tivl ovx vn&qiuv C, — 6 nqatov /uv Oiiv CP, — 8 nqog ro corr 
P. — 13 tdlov %al tov oqov /. — 14 i$Mdqifi P. — ««f» om C. — 
16 iavt XiyHv ^iSov u. TOniKSlN B. 101 

ibtow kitiv. 6{kol(oq Sk %ai dsto zov yivovg * d yig ^^ 'bjtA^ 
2H zivl tlvcuj ^(pov htiv. ta 6* avta xal bt\ tov Idlov' d 
fOQ '6ftaQ%H rit^l yqa^iniLaxi^iiq dexrtx^ ttlvaiy yQOimati' 
t^gdeTctiotovl^tai. otiShf yaQ toikwvivdixettuTuxta tivnaQ- 
%HV rj (iij v^iQxtiV^ dXX^ astX&g rj vn&QjjtiV ^ fc^ ^&q- 90 
IHV. Isil Si t(Sv ^v^fieprptotwv ovdlv TiaXiiH %axa tivxaQ- 
jHV^ olov XevTiotrp^a 1j diitaio&ikfrjv^ S&vt oiJx dn^XQri to dei' 
^oi oti 'dnaQXH XtvTtitjjg rj dixato&vvij irQog to del^ai Sti 
kvitog i^ dlxaidg k^iv f%ei yoQ dyixpiO^YitrfiiV ori Ttaxd ti 
Xtmog ^ iUaiog i6tiv. &6t oth dvayxaiov ixl t(3v (Tvfc/Sc- 86 
(irptdtcsv TO dvti6tQi(peiv. 

JiOQlOaO^ai dl del otal tag a^iaQtiag tdg Iv tolg itQO- 
pXrnjLaOiv^ oti elol Sittal^ rj t(p 'ilfevdeOd^ai rj t^ ftaQa-- 
Palveiv tfpf xeifLivrp^ Xi^tv. ot te yaQ itfevdo^ievoi Ttai to (ii) 
iaaQXOv vstaQxeiV tivl Xiyovteg aiiaQtdvovCi' Ttal ol tolgBo 
ciXXotQiOig ovd^ia^i td stQay^iata stQo(5ayoQevovtegj olov 
tnv stXdtavov dv^Q&Jtov^ itccQa^alvovd tr^v oteniivrpf 6vo- 
fjiaolfxv. 

Elg fikv S^ tortog to irtt^Xistetv el to otcci^ aXXov2 
tiva tQOitov vstoQxov (Dg Cv^iPe^rptog dstodid^anev. a^iaQ^w 
xivttai Sk {LaXiOta tovto neQl td yivij^ olov et tig t(p XevTt^ 
(palrj Ovn^efirptivai %Q(Dfictrt elvat' ov yaQ ^vn^i^rpte t^ 
ilevxG> %(^G7(iari elvai^ dXXd yivog athov to XQ^^ l6tiv. 
ivdixetai filv (rw xal otcctd trjv Svo^iaOlav diOQl6ai roi' ri^^- 
(ict^ov, olcv oti 6vnPiprpte ty diTtaioOvvy d^ety elvai' itoX- h 
Xdng di Ttal (ii) diOQl6avti TtatddrjXov oti to yivog (Dg 
6vii^eprpt6g drtodidantev, olov et tig trjv Xewt6trp:a otexQm- 
6&ai qn/j^eiev r^ tf(v ^d8i6iv otivei69ai. di^ ot}dev6g ydQ yi' 
vovg itaQ(avvii(og r] TtatrjyoQla Ttata tov eiSovgXiyetai^ dXXd 6 
Xavta 6vv(avviL(og td yivrj t^v el8(5v %axYfyoQeitai ' %ai yaQ 
towofta %a\ tov X6yov imdixetai tov t(5v yev(3v td etSri. 6 
ow 7texQ(o6(iivov e&tag ro XevTtov ovte (og yivog djto8i8co%ev^ 

18 xivl om C. — 19 hxiv Cu. — ovQ^v C, — 20 i) (lij vmiQxuv 
mg ti, om C. — dlX' . . . vxa^^i^eiy mg ti. — jj post dnXag om BCu, — 
21 ov^lv C. — 24 et 26 Xsvkov ^ SUatov ti. — 24 Irsi.. Jffriy om 
P- — 27 xtti] xara P. — 28 alt rm] to P. — 31 tpSaxovteg C. — 
36 Tovro ii.a.Xi6ttt CP. — «f om P. '— rig om CP. — t6 Xbvxov BP^ 
fort pr c. 

I09b7 t6 Svofitt P. — Toy TcSv] tcov Acou* — 8 itnmv CPf^ corr 
Aca, 1112 ToniKaN B. 

isiHdiq stoQGnr^iitog eHQrpteVj ovQ^ oog t!Si>ov ^ oi^ oQiCii^v * i 

wyciQ OQUSitog xol ro Idim oddevl aXXfp '6nvLQ%H^ iiixQ(o6vn 
dh stolXci xal rG>v aXXtov^ olov ^Xov Xld^og avd^Qosstog Sxftoq. 
i^Xov ovv oti &q Ovn^e^rpcog astoSidaHfiv. 

"AXXog ro hti^XistBiv olg 'ditaQXHV fj sta6iv ij ^irfievl 
ttQtivcu. fSmuoflelv Sk na:^ efdjj xol (ii) h tolg ditelQoig * od^ 

16 fOQ iiaXXov otal iv iXavtoOiv ij <Txi^£g. del dh Oxostelv xai 
aQ^eO&ai dito t(Sv XQckov^ eh^ iq>^i^g ^^ t^ cerdfioir, 
olov el TiSv dvnKeiiiivGJV Trpf otHrijr iitiOttjiiijv ifprj6ev elviu^ 
(htertTiov el t&v stQog ti xol t^v havrUav xol t&v wxxa Oti» 
Qrfiiv nai ^iv xol rcSv xav dvtlipa6iv XeyoithHov ^ cetnri} 

so ^un^ijfiij * otav i:tl rotnrov (iij^ai g^oi^c^^ov )}, ^c^Xit; rcrura 
diatQttiov ^UxQi tSv dx6\iiQV^ olov et t(DV diTialiov Ttal ddl- 
xcor, ij tov distXaOlov xol rjiilOeog^ ij twpXAcritog xal otjfeiog^ 
^ Toi) elvai^ %al ^irj elvai. idv faQ iitl ttvog deixd^ oti ov^ 
rj avtij , dvjjQrptiteg io^iieO^a td ^QdpXrj^ * O(io/og dl xal 

86 idv firidevl vnaQxij. ovtog ^ 6 t6nog dvtUitQixpei itQog to 
otataOTtevd^eiv %al dva67tevd^eiv. idv yaQ iitl stdvtcjv (pal" 
vrpai dialQe6iv :tQoeviy%a6iv rj istl itoXXiSv^ d^uatiov xal 
itaO^^Xov tid^ivai, rj h6taj6iv q)iQevv ijtltlv()g ovxovtojg* idv 
yaQ iirjdiveQOv tovt(ov itoi^^ atostog qxxveltai fc^ tid^elg. 

80 ^AXXog to Xoyovg itoielv tov te ^vfi^eprpt^tog xol ^ 
^vfipiprptev^ rj diiqxniQcav 7ta9^ btdteQOv rj tov itiQOv^ elta 
6x(MteLV eC ti fii) dXrfiig h tolg X6yoig (Sg dXrfilg etXrpnai. 
olov el fon ^£01^ dSixelVj tl ro dSiotevv; ti yaQ to ^Xdmeiv 
k)tov6lG)g^ SrjXov (Dg ov7t ^tt d^eov dSixeUfd^ai ' ov yaQ ivSixetai 

86 ^Xditte^Q^ai tov 9e6v. x(d el q)9(yveQ6g 6 6stov6aTog^ tlg i 
(p&oveQog Ttal tlg 6 (pf^6vog ; ei yoQ 6 (f^6vog i6tl XvfCrj iA 
(paivoiiivy evitQayUf t(3v iMentSv tiv6g , SrjXov oti 6 ^stov- 
daiog ov (pQ^oveQog* (pavXog yoQ av eCrj. xol el 6 ve^LHSijti^ 9 insl /. ~ 11 U&OQ ivlov C. — 12 anodidmntw C, — 13 &llog 
Tonog t6 Cy. — 14 68ip t€ yaq C, — 15 dBi dfj P, — 17 Htpfjoiv liw- 
orqfAriv f, — 20 nal pr A, — tetVTa ndltv P. — tctvta C. — 21 f/ 
nal tav f, — 22 xai] %al rov Cf. — rjfilOBmg pr B. — 23 xol] rj C. 
— 24 %al iav] nav C. — 25 si fi. 4ndqx^^ /• — *^6g] uai ng6s /. — 
26 dvaonsvdiuv »«1 x^ctaaxwd^ttv CP. — si,..<palvttat /. — 27 nqoo^ 
iviyxaatv pr ti. — inl toiv noXXmv P. — 28 t/ ydq . . . notst f, — 
29 tpalvsTai C. — 30 aXlog Tonos to C, pr /. — i"] cSy P, — 33 poit 
^sov del alqd u. — 36 ioTiv 6 fp^6vog P. — 37 ov tp^ovsqog 6 onov- 
datog f. TOniKAN B. 

Tioe (p&oviQ6g^ tlq Ix&tmoq cnktSv; ovm voq fumupai^ 
f0tm stittQOv dXffi^ig ij ^ftvdog to (frfiiv^ oiov d 9>0W£Qoe p.]M 
(clr 6 Xvsto^tiH>g isd tcug tSv dyaShSv tdnQWfUug^ rcfie- 
^tpvMg ^ o Xtyiro^fiivog iirl tdig tSv tcoxSv ti^XQaylaig^ 
&qXov oti ovx Sv itri ipd^oveQog 6 vmi(frp!ix6g. Xan^ivti/v 
61 lud dvtl tdv iv tvlg Xdyoig ivo^idtrav X6yovg , xai fii) s 
tttpUftaO^ai &Dg av elg yvoiQiiiov £l&<g* noXXdxig yaQ oXov 
f/iv toiy X6fov dstodod^ivtog owt& &iqXovtd J^rp^ov^ivov^ dvtl 
ii tivog t&v iv tgj X^fip 6vofidxfav XAyov (fr^ivtog xatddrf- 
Xov ylvstai. 

'^i to s(Q6^Xri\ia itQ6ta6iv kevt^ itoia6tuvov ipUfta" lo 
6(^ai ' i) yaQ ^ta6ig fotai iitixelQfjtta stQog tqv &i6iv. fkfti 
(f 6 t6stog ovtog 6xed&v 6 avtog t(p istifiXineiV olg ^stAQ- 
%tiv ij ita6iv ^ fii^a^l etQVitai * iiafpiQei dh t^ tQ^stip. 

rjti diOQl^e69ai nola iel xaXew C9g ol noXXA %ai 
itoia ov. xd^^H'^ Y^Q ^^^ ^Q^ ^^ xata^xevd^eiv xolis 
itQ6g to dva67tevd^tiv ^ ohv oti foi^ fth^ 6voiia6iaig td stQa- 
ffuxta itQD6ayoQev%iov %a9diteQ ol itoXXol^ itola di t&v 
itQOYfidtcav i6tl toiovta ij ov toiavta , ovxtti 7iQ06extiov 
tdig itoXXoig. ohv vyuivov fikv Ijrpiov to itOirp^iTcov iyielagj 
6g ol itoXXol XiyovOiv * it6teQov Sh to itQOxelfievov noirptixiv to 
vyieUeg rj o6^ ovxkti &g 61 noXXoX xXrpiov dXX oog 6 
latQ6g. " 

'jErt idv itoXXaxog Xiyrpaij xtlfievov 6\ ij ^ '6itdQ-9 
%ei ij &g ovx 'dndQxei^ d^dteQov iemnivai twv stXeovax(Sg 
X^OfiivaVj idv fi^ afi(pG} iviixqtai. XQ'^^^ ^ ^^ tAv^ 
Xav9av6vtw idv yaQ fci) Xav^dvn stoXXax(3g Xey^fievoVj 
h6tilfietai oti ov dulXextai oiteQ a:dt6g i^6Qei^ dXXd f^d" 
teQov. ovtog d' 6 tditog dvtu6tQitpei xcel nQog to xata6xev- 
d6ag xal dva6xevd6ai. xata^xevd^eiv fiiv yoQ fiovX6fier 110a2 tvnqa^latg «. ~ 6 9Qoaq>l6Ta6&ai C. — ttg xi yvdqifiov C. 
— 7 0^0)] o^ CPuf,^— 13 pr ^ om ti. — d^ P. ~ 14 hi det dioql- 
tto^at C. — 15 xqiicifia P. — yaq dl /. — 16 nqoq t6 om C. — 
80 noiriTt%6v rc mg u. — 21 XtTiTiov pr u. — 82 latQog. otov r/ ri- 
Mfi Ti€ ott 6 xotfimfiivog ato^avfxaty ovdafiiSg xri ottlofiivovg naq 
lavToy To aio^avBO&at Btg ti t^ xcct' Mqritav %al naTa dvvafiiv dtt' 
nvvvat Bti 6 notfiapitvog ato^dvtTat, aMdvto&at yaq XiyovTat ol 
9^vafitv Tov aMdvto^at liovxH» h^ ^dv /. — 27 tt Xavd-dvot /. — 
^ nal om n. — dvaonsvdoai *al nazaoutvdoai C, — 29 xal nqog t6 
avaoTitvdoat «, om JP, 10« TOniKSlN B., 

wvoi dil^iv Sri ^iviQW 'dsta^fXii^ icLV fi^ a\tqm dwcS- 
(ic^a* Ava6%ival^ov%iq 6\ on ot^ lijtaQXii 9dTiQpv dil^o^ 
(i£V, Hiv nrj anLqxo dvvcitud^a. stXi^ dva67Civd^0VTi ^ikv 
tyidh^ dil ii SiioXoylag diaXiyi69aij ovv il navzl oiV il 
firfiivl 'ditdQfiiiV itQr[tai * kav yoQ Sil^^Liv Sti 01}% vsrdQ^ 

86 xii SvfOVVj dvxiQT^ikig ksdinQ^a to stawl vndQxav^ o^iolog 
dl 9tSv M 6il$(0iiiv 'djtdoxov , dvaiQi^OoniV ro iirjdivl iitdQ- 
Xiiv. iiaxa6%ivai^ov6i Sk 7tQo8iO{ioXoyYiciov oti il ot&ovv 
indQXii' ftavtl i&ndQXih ^ stiA^avov ^ ro dilama, ov yaQ 

^dstixQ^ ^Q^g t6 diiiai oti stavtl vitaQxa t6 ^9 ivog 
dioXix^^iivaij oh)v il 1} tov dv9Q<ixov '^t^zi) dd^dvatog^ diovi 
^ln^x^ na6a d^&dvatog^ S6ti stQoofioXoyYiciov oti il ifei^- 
ovv i>vxri d&dvavog^ 3td6a dd^dvatog. tovto d* oihc dii stoiri^ 

• tiov^ dXX^ Stav f*i) ^KOQSniv Ttoivov iki xdvtcav ?va Xo- 
fov ibulvy %cS^iQ 6 yiG^iitQYig oti to tQlywvov dvclv oq- 
9«ue tSag ix^u 

*Edp ih f*i} Xttvt^dvg itoXXaxfSg Xiy^fLivov^ SaXoni" 
vov 66€txpg XiyitM xfd dvcuQilv «irl 7taTa6xtvd^iiv. olov 

loej f6 ihv kftl fo OVfiLfpiQOV ij t6 TiaXov^ stnQatiov antpo 
iuxtai6%ivd^iiv ij dvm^lv stiQl tov itQOXinUvov^ olov oti xa- 
XAv %ai 6vfktpiQ0Vy ^ Sn ovti tutXov ovti 6vii€piQov. idvSk 
(i^ Ird^j^ct» dfiifpdtiQa^ ^dtiQov Snntiovy iiriOjjfHtttHSfie- 
vov 8ti %6 fikv To d^ 017. o ^ €nk6g Xiyog Ttav irXilfD y 

UilgS SimQHtai. 

ndXiV S6a (ii) 7uA* Of/L&wfiiav Xiyitai itoXXttX(3g^ 
iXXd wat* SXXov tQOMov^ ofov iMi^tJjfiJj fua jrJUcoraif ^ 
fig tov tiXovg xcd toi)' ttQog t6 tiXog^ olov latQinii fo v vyiiiav 
MOifj^mwdtovSiaitijOai^ ij iag dfitpotiQGiv tiXiSvy xcd^a- 

s> M^ t^v hHXVti&v 1} cethri) Xiyitai isu^it/ifiJj (oiSSkv fdQ fuUir 
Xov tilof t6 inQOV tov hiQOv)^ ^ &g tov xa&' ovfo %tutav $9 ihp«««t««{b«Mt ik — 34 ^Tt TtW «vf v««fftt ^«— g» C — 
36 «bnlf Mtv /. ~ 37 •Tt ooi P, ~ 38 «««fxttv M%0mwm9 pr A. 

UIM MLif^wm C — tt^tt] Sn corr ^« ««l Srt t/. — 3 s«i« 
i^f Ciy. — f • lt t j iwl» y f t^» ik — f ■ gii i|w l tyf f w r itort C — 
tf Ttc ••» V» pr 4. tf Ttc P. — 4 s^m] m^ «M C — 7 1^] 
iktt ««^ («t*^ rf) fmwims Ctf. — 9 «••Mik A/. — 19 ^...wwfk- 
^lfCP re i^ «. -- Cct «^ MOiv W. — 13 M^im» C — 14 s«) pr JL — 16 IJffMM «R -- 18 «h •W) «M ML — •&» 4 '«faai 9. 
— 19 ^MMtirMt /. -> 90 •1»^ P. — 91 tdn ««IMPC «• M. TOniKSlN B. 106 

xata &vi^Prpi6gj olov xad^ advo y^p oti^td xQtffmov 9v- 
6\v Sod^alg fiSag ^ei, xcera (Trfi/Je^^dg dh oti to UiinXtv^ 
Qov ozi yaQ Cvn^i^YpLt t^ tQiyiivw honXtiiQtp XQiYcivf 
thaij %axa xovxo yv(DQiZo{Lev ott dxHflv SQQ^atg tiSag ^h* il u 
ovv (iijdctfiQ^ IvSixtTCci trjv avtqv Hvai ilXti6viOV ^iiTtijfiijv, 
iilXov Ofti oXfog ov% hdixttai ilvai^ J} et st&g hSi%tttai^ 
if^Xov Ofti ivSixitai. diaiQHd^ai Sk oCaxcSg XQifi^ifcoi^. olov 
iav ^ovXd^eQ^a y.ata67cevd0ai^ ta toiavta iiQOOvStiov o6a 
Mi%ttai^ xal diaiQttiov tlg tavta ^idvov o6a Tcal %Qtj-90 
(Ttfia nQog to 7tata67itvd6cci * av d' dva6xtvd6ai , o6a fci} 
ivSixttaij td 61 Xoiitd itaQaXtiittiov. noititiov Sk xcd 
iitl toikcov^ otav Xav^dvy sto6ax(5g Xiyttai, xol tlvai dh 
t68t tovdt rj f£i} tlvai i% roT v avtav tdnwv 7iata67itva6tiov^ 
o&w i^i6tijiirpfti/jv6ttov8t rl (Dgt iXovgrj&g t&v stQog to ri- 86 
Xog rl (og t(Sv Tiatd ^viL^t^rpcdg ^ rj itdXiv (i^ tlval ti Tuxtd 
firfiha t(3v QYj&ivTov tQOJtov. 6 6* cnhog Xoyog Ttal ntQl 
ixi^iilag^ xol o6a aXXa Xiyetai stXtidvmv. i6ti yaQ ri 
htiOvfiia tovtov rj G>g tiXovg^ olov vyttlag^ rj dg t&v itQog to p. lli 
tiXog^ olov tov (poQiiaTttvQ^ai^ rj (og rov Ttatd (Sviifitpfpi^g^ 
Tta^dxtQ istl tov oivov 6 (ptXoyXvTtvg (yvx oti olvog dXX^ oti 
yXvKvg i6tiv. xa-fr' «vro ^ikv yaQ tov yXvTtiog isti^v^iti^ tov 
6* ofrov Ttcctd 6viiPtPrj7t6g ' idv ydQ av^trjQogy^ (ydxiti iatiXh)- 6 
\ui. 7tatd(SvitPtprpt6govvirti9v^ti. j^^ijoifcogd^orci^ogourog 
iv tolg 3tQ6g rt • 6xt6dv yaQ td toiaika t(3v itQ6g tl i&tiv. 

"Eti ro fittaXa^pdvtiV tlg ro yv(OQi^cittQ(rv ovofga^ olovi 
dvti tov dytQipovg iv v^toXijij^ti to 6a(plg xal dvtl vqg stoXv^ • 
itQayiio6rivrjg iq (piXo:rQayfio(fvvrj • yv^OQnicJtiQOV yaQ yi^ lo 
vouivov t(yv ^rfiivtog tvtmxHQrp:otiQa rj 9i6ig. i(fti 8i xol 
oi;ro^ o t^jtog itQog ofKpG) xoiv6g^ xal stgog t6 xatadTttvA^ 
^tiv xal dva6xtvd^tiv. 

22 ro om B. — tglyenfow tas r^fZis yatvlag dvclv C, — 23 ix^i 
tag tqijg yiovluq xata tf, — 24 rco tqtycovtp corr B ubi locos paa- 
cioribas, rc sapra vs u. — tqtytDva tQiydvqt ieowXevQqt C. — 26 xara 
...9ri pr om C — Svo C. — 'il%n tag ivtog d CVJ. — 26 nXwvw 
C. — 27 %lvat om C. — 29 lav filv §ovX. C, — ooa] etg ooa C. — 
30 fiova C. — 31 iav CP. ~ 32 naqaXfintiov AB^ pr C. — 36 tAv"] 
t6 P, om u. — r* om C. 

Illa2 alt tov om C. — 4 iotiv om C. — 7 To7g] r«p A. — r«y 
h totg nqog C, — sl6tv /. — 9 anqipag pr A, — 10 t^v q^tXonqa- 
rfiO0vvtiv CP^ corr Ae. — ytyvofLivov Bc, vivofiivov €f, — 11 i««- 
Z^^otiqa f. -^ 4Hatg iotlv. iati C. — 12 avaaxivdtHv nal («909 t6 
vi) xatmoKivaiiiv fu. lit TOniKAN B. 

u luS^ Ui %av flwovt^ o2w &nr ^wliaiffte daSn on filR «^ 

%qIvhv d* l^iv SqS^ 1UU fni 0Q9mq^ wuMiQltdiS^hfitivSv^ 
iffi^n^iuti ifjLaQtia, rvwiihfomixTOVfiwovsM^li%6ddoq 
i^ tbMniiig' %6YaQ7^^wH!9fhoq%ovaUl%apeS^ai' SfOQai- 

w 69aip6{UfPoq hqIvh lUaq. xahv if ix %ov d8ovs%^ fivH' o6a 
fOQ %^ il8H vm6qxh^ xirl %^ f^u^ oiav il forir bMf%i^if 
fpavXij lud OMvSaia^ %ai di69i6ig qmilti %ai Oxovdala* 
i^ fOQ didi^iOig %^ ini6%^fi,tig f^^- ^ M^ ovvMQ6%iQog %6^ 
%og iftvdffi ks%i XQog %6 TunaKhuvaCai^ 6 d^ inrtiQog dXjf^ 

m (hlg. ov fOQ dvofxaioVj oifa %q! fhn vMoQfgii^ «cd %^ d^ 
dii vaiQXiW' J^^ov fikv fiQ i6%i xtqvov %ai %iXQaMow^ ctr- 
%QCi7U)g & ov. o6a Sk %^ itSn vxoqjh^ avayiuSov mxl %^ 
fhii' ilfiQ i6%w av9Qoutog6Mvdaiog^ xol ^^6vi6u6itov- 
6aiov. 9^f6g ih%6ava67iivaj^iiv 6 fiiv KQ6%iQog aXvfii^j 6 ik 

m {kfviQog i^tvii^* o6a foQ %m ftvH ov% 'dxaQ^Hy o6i\ %^ it- 
iii' 66a ii %^ iHii fi^ vaaQiHj ovx avwfwq %^ fhn 

(il) 'i7liQ%iiV. 

^Ettil 6' avwfMuov^ wp %6 fivog TunfjyoQmaij tuA 

%wp itiiSv %i 7unrif0Qil69My 7ud o6a ^a %6 fivog q M* 

u QGiv6fuogdst6 %ov fivovg Xifsvaiy xcel %iSp iliiSp%i dvafiuuop 

flHV rj ftaQGJPviuog dsi6 rirog %i5v iUSv XtffnO^aiy olov cf 

%ivog IsiUfTi^fLij xatvffOQiitai^ xol fQa(Hia%ixrj rj funxfwi^ ^ 

%Sp &XX(ov Tig iiti6%rnu3p iuxtrryoQrfii^6itai ^ rud iC %ig ^a 

b Isrulnjfiijr ^ noQmvfUDg dito r^g ^uAri^fiqg Xiyi%aiy xal 

fQa\mLa%i%iiiv ^H ^ fun)6i%riP rj %iva %iSv aiXoiv iMi6%rgu3v 

naQonrdfUDg da6%ivog avt(Sv (^r/fitj6itaij olov fQamia%ix6g 

IU)v6ix6g. iav our %i %i9''jXif6nivovdn6%ovfivovg6iua6'- 

• ovvy olov %J^v ttfvxrjv Xivii69tti^ ^mjtHV ii xa%a %i %Sv iliSv 

%Sv %iiq xxvrfiiog iviiiitai %vjv '^rvxrjv Xivtl69aiy olov av- 

$i69ai rj (p&ilQi^d^m ^ fifvi69m rj o6a aXXa 7uvi^6ic)g itiYj. 

il f&Q xatd firfiivj irjXov oti 0f6 ruvivtm. ovtog S 6 %6stog 

14 tipttvtia ly, ta \avtiu C. — 17 Sw tfij] iotip u. — 20 «^i- 
99t C. — ^ om 4f' — ^ ^ttvlff] iatlt Sqa fpttvXfi C, rJvai fpavlnf^ 
aqa ^ovliy P. — 30 atvrfg^g QT. *- 91 W^ C. — 32 ftfi om P. ^ 
34 vi] 4f IB. — 36 i%H B. ^ 37 pr ^] nal ABf, fort pr c. 

lllbS TM &lXmw tiva C. — 5 W^ ro t^v C. — 7 yivscOai CFf. 
— 6 Svi] Svi iia2 C — a* 0« C ToniKAN B. in 

iUMf6s itQds Sfiip(0 , ^tgds ti t6 dva67ttvij^€iv xcel TuncuhuV" 
J^iif/v * il fctQ funi n ttSp itdwv xwtlxai^ ifiXov ^i xivfrr ae, lo 
ml d ntmii \krfi\v ttSp ildSv Tuviltai , drjXov Sti aii mviitai. 

JMT j) i^OQOVVti di iniXiiii^^yMtog itQog trjv 9i6iv , <Txo- 
Mil» l». tSv dQUfiiwv ^ tSv Svtwv tov nQOKHfihov ftQoyiia'' 
tog ij tfSv doxoiWcDv, tiSv il fii} a<p' hvog dXX* dito nXii&vfov. 
l^i^ov yoQ dQUfafiivoig iaixnQiiv istat * ttQog yaQ toiig oQi' is 
Cfurdg Iffov ij htviilQrfiig. 

SKoXiXv dl ixl tov ^QOTCimivov^ tlvog Svtog to stQmil" 
f/aviv idtiv^ 7] tliotiv i£ dvAy%rig il to itQOKil^itviv i6ti^ xa- 
tvthuvaj^HV ph^ fkwXoyLivfp^ tlvog ovtog ro JtQomlfUvw f6tai 

{iaV yOQ htiiVO SHX^ 'dltOQXOV , Xol t6 StQOOuliUVOV didilr- 90 

ffUvov fevca), dva6xivdj^iiv 6h ^ovXonivqi^ tl i^tivilto^QO- 

TLil^liPiv i6tiV' idv yaQ dil^HtV tO dxiXovd^OV tip StQOXil^ 
lUv& fll} OV^ dvyQTpiitig i66fli9a tO StQOXil^liVOV. 

Eti in\ tov xq6vov iaifiXiitnv ^ iC itov diaq^cavil^ oiov 
d t6 tQiq>6(tivov fkfnfitv i^ dvdyxrjg avii69ai' tQifpitai» 
f/Av yaQ dil td ^^a^ av^itai d* ovx deL oy^liog 81 xak 
ilt6 istl6ta69cu, Ikprj6i fiifivrj69'ai' t6 fi^v yaQ tov stccQiXri- 
XiA6tog xq6vov i6tl^ t6 Si xa\ tov itaQ^vtog %a\ tov fiiXXov- 
tog. iitt6ta69ai fiiv yaQ Xififi^a td staQ^vta xol td fii^ 
Xovtaj ciov oti forot Ixiei^cg, fivvjiioviviiv & aih ivdi%itai m 
SXXo ^ t6 xaQiXrjXvQ^^g. 

^Emi 6 6ofpi6tix6g tQ^stog , to dynv ilg toiovtov ftQog o 5 
tisiOQffiofUV kti/xiiQrmdtGiv. tovto d' forca oth likv dvayTcalav^ 
6th dk q>aiv6fiivov dvayxalov^ 6tl ^ ovte q)aiv6fiivov ov^ 
dvofiuSiov. dvayrtmm (ih^ oJt^, oftav dQWficcfiivov tov dno^ u 
tQivafiivov t£v itQ6g t^ 9i6iv ti xQtfilfuov itQ^gtovtotovg 
i^yovg itoirjtaiy wyxdvjj Sl tovto t(3v tounkcyv ov itQ6g o tv^ 
itOQiiv fkftiv istiXiiQrnidxfav. ofioUQg 8\ xal otav istaywyrjv 

14 xoir f/] %al ii B, xtil ay C, %Sv si corr u, xal J. — dno om 
^ — 14 i^EM tt. — 6qi6afiivovg C. — 17 nsql C. — t6] avdyxri t6 
fj TcB. — ioTi v6 nqontluivov P. — 18 pr iattv] $lvat f, — tcrt ieti] 
^vAynri ^^vai C. — 19 ietai, J£ dvayxrig dv Cf, — 21 t/ ov% imv 
^^ «• — 24 in^pUnM corr c. — nov om P. — 85 iq>' rjg i^ pr 
^» — 27 iipfj^i Tig fiBfivrjc^at C. — 28 pr xorl om «. — alt tov om 
P. — SO ItfTffi jfX/ov lxXcit/»ig CPuf. — 31 dXl' ^ Cy. — 32 iTi x«l 
COfpt9ttx6g 6 tqSnog Tc c, — 32 TOffog C. — TOiOVTO Cc, TOiOv- 
tov corr u. — 36 dnouqivofUvov Pf. — 37 rvyxdvH BCu^ pr c. — 
wi» tpnoqslv P. — tvnoqtl intxiiqrjfidTmv C. 108 TOniKSlN B. 

p. 112 itif6g n diM tov 7ui{Uvov xoirfia^uvoq dvmQHP htixHQ^ * tw- 
tov ycQ dvcuQtd^irtog xol to itQoiul^uvov dvatQHtau fpai" 
v6fiivov d' dvayxdiOVj otav qmvritai fiiv jjpfii^LOV tuxi oi- 
TiHOP t^g d^iot&gj fij) y di^ ^og o Yiyvovtai oi Xoyoi^ e&€ 

6 dQvrfia^Uvov tovtov Xoyov vnixovtog^ dtt isiaY&Yrjg hio- 
^QV did trjg d^i^sojg XQog avto yivo\UvYfg dvcuQHv isiijjtiQolti 
avt6. ro 61 Xotnov^ otav (iijt dvayxauov y (iijre (paiv6(it' 
vov ^Qog o ylvovtai ol Xoyoi^ aXXcDg 6i ftaQz^jtX^i^ai 
6viifialvji tdi dnoKQivOfLivGi. 6h d' v5Xa^l69ai tov i&ia- 

10 tov t(3v ^Tjl&ivtGiV tQostov' JtavttX&g yoQ dxjjQti^iivog xol 
dXX6tQiog ioiTttv elvai trjg 6iccXtxtix^g. 6i6 6h xol tov dito- 
7iQiv6iitvov lirj 6v0xoXcUvtiv y dXXd ti^hca td f*i} lUQYfiniLa 
stQdg tqv 9i6iv^ isCi6ri^aiv6{Uvov o6a fi^ dox£t, tldrfii 6L 
liaXXov yoQ dnoQtXv &g isil to itoXv 6v{i^alvti tolg iQm(56i 

16 stdvtcDV ti^niivcav avtolg rco^ toiovtcavj idv (iij ntQalva^iV. 

"Eti ndg 6 tlQrjxmg otiovv tQ6nov tivd itoXXd tiQrpttv^ 

inti6i^ nXHco i7id6tG) i^ dvdyxrig dx^Xov^a i6tiv^ olov 6 tlr- 

Qrpi(og avd^QGMtov tlvai xal Sti ^(p6v i6tiv tilQrjTct xol oti ^- 

il>v%ov xal oti 6ijtovv xal oti vov xal isti6tijfirig 6txtix6v^ S6te 

so o^ocot;otV ydg t(3v dTtoXov^Grv dvaiQtQ^ivtog dvaiQtvtai xcel to 
iv dQxy> ti}XaPti69ai 6h XQV ^^ toiavta xal to xaXtitGrtiQOV trjfv 
lutdXrpl}ivnoitL69ai • ivlott lilv yaQ ^jiov to dx^XovQ^ov dvt- 
Xtiv^ hlott 6' avto to nQOKtl^itvov. 

6 "06oig 6* dvdyxrj &dttQov ii6vov vnaQxtiVy olov t(p dv- 

85 ^(^qW^ tiqvv66ov rj tiqvvyltiavj idvnQdgd^dttQovtvstOQ^S^itv 
6iaXiyt69ai oti vitaQxti rj ovx vTtaQXH^ xol nQog ro Xoi- 
stov €iJ;ropiftfOfi€V. tovto d' dvti^tQitpti nQog&iiq^G)' 6tl^av^ 
ttg {i\v yaQ oti vftaQxti ^dttQOv^ oti ovx vndQyti to Xov- 
stov 6t6tix6t^g i66(it9a * idv d' oti ovx vnaQxti de/^fiei', 

112al noiTiSttfiivovg AB^ noiTjaufiivov corr Cc, notriadfisvog pr C 

— 5 fifte dno inay<0YTJg Puf^ corr ^. — 6 avvov R, — yiyvoftivrjg 
Buy ysvofiivfig C. — inixf^tqBi Pfu, — 7 oti C, — jj om C. — 8 yi- 
yvovtat JBeu, — dV] rs P, — 9 ovfifialvH BCf. — dnoxQivafiivtp C. 

— 10 Tjfonov BCPfcu. — 12 alt fi^ rc add u. — 13 oaei] <6g afia C, 
mcmg fort pr c. — SontiZ fihv rlOTjai u. — 14 to om P. — iqiioTaatv 
Stuv ndvTmv avrolg rtO^iftfva^v C. — 15 iav ftrj] ftrjdlv C, — 18 s/- 
^ncl)g P, — 20 hvog onoiovovp C. — dvygrjTat C. — 21 ror TOtavTU 
BCf. ~ %a\ To\ iig ro /, corr B, %at t6 ht Pu. — x^Xcsrcors^oy 
corr B, — xalsnmTiqov notito&at ftiTdlrj^t9 /. — 22 haStalTtgov ro 
C — 24 ^oiroy ^dTtgovP. — 25 t^v bis om C — 28 OTt ovx vndq- 
Xi« pott 29 iadfii^a P. <— 29 ^^Maqxv ^^* TOniKSlN B. 109 

ro koi^av Sti 'inoQ^H dedei^oreg l^o^u^a, djjJUn^ ovv oti ao 
itQoq ayLfpGi XQtfii^oq 6 xoitoq. 

TSrt ro inix^tiQhiv y.ttaq)iQOvta rovvofia ^jri rdi' X&yov^ 
(OQ liaXi6ta itQoOfjxov iTtXait^dvtiv ij (ag xHtat tovvo^ux^ olov 
twlrojipv fiij tov avSQHOVj Tia^dneQ vvv xtltaij dXXd tov 
tv tiqv itwx^ Ijfovra, xad^dsteQ %di eveXsttv tov dya^d iX- «s 
scij^ovta ' dfio/og dh xal tvdai^iovaj ov av 6 dai^ktav tj onov- 
ituoq , %a9dit%Q StvoxQdtrig (prjalv tvdatiiova klvai tov ti^ 
'^rjjqv ^ovta CstovSalav • tavtrrv yaQ ixdotov tlvat 6ai^ova. 

^Eittl Sk tiSv nQayiidtGJV ta ^ihv i^ dvdyitrig iotl^ tdh 
if &g ixlto stoXvj td d* onoteQ hvjnjtv^t idv to l| dvdy- 
^fjg &g ixl to noXv re&^ ^ rd (og iitl rd itoXv i^ dvdynr^^ 
^ avrd ^ rd ivavtlov ral &g ijtl rd stoXv , del dlScMJi t6itov 
istiXiiQT^lMXTog. idv yaQ rd i^ dvdjmrjg (bg istl rd :toi/v6 
re^, 6ijX(yv otiov itavtlfpYjOivvstdQXHV, vitdQxovtogjtavti^ 
&0te i^iidQtrpctv' ef ra rd (og ijtl rd stoXv Afydfievov i^ 
dvdyoirjg l(prj6t • itavtl ydQ (prfitv wtdQXHV , ovx vstdQxov- 
tog ^avtL dfio/oig 8h xal d rd ivavtiov rcJ (d^ iitl rd ^oAi) 
^l oi^ci/xijg etQtptev' del yaQ iit* ^cmov Xiyetai rd ivav- lo 
r/oi' t(S (og istl to aoi/v , olov el (6g istl rd stoXv (pavXot ol 
ai^Qcanoi^ dyaQ^ol in^ iXccvtov^ Sct Iri ^idXXov iqiidQtrpttv^ 
el dyad^ovg i^ dvdfnrig etQri^^ev. &6avt(Qg 8\ r«l el rd 6it6- 
teQ hvxtv i^ dvdyxrjg t(prfiev fj (og iitl rd noXv • ovre yaQ 
i| dvdyaijg rd oitoteQ hv^tv ovfr* cJg i;rl rd stoXii. iv6i%e- is 
rcrt d^, %av fii} 8iOQi6ag eiky noteQOV (og iiti rd ^oXi) ^ i| 
dvdyoirjg elQrpcev^ y 81 rd itQay^a ojg 1^1 rd jroAv, dtaAi- 
yccJ-frat Gig^ ^l dvdfKrig elQrjxotog avtov^ olov el (pavXovgtovg 
ditOfnXriQOvg i(prfitv elvai fi^ 8iOQl6ag^ (ag i^ dvdynrig elQrf' 
xdrog arroiJ SiaXiye^d^ai. » 

TSrt x«l «i «inrd avrcJ (Ti;fi^€j3ijxdg ffri^xaf ©g ar€(^oi^ 
dia rd ?teQ0v elvai ovoita^ Tta&dsteQ IlQdSiKog diyQeho tdg 30 ovv om P. — 32 xara pr BC. — 33 /ualXoy C — nqo6rj%§¥ 
A, — inXafipavstv pr om BC. — xctrffi nul rovvofiu P. — 34 vvv om 
fti. — 36 Bvilntda ti. — 36 ^^ om u. — 5» et « om C 

112b4 TJTOi avto C — ro B. — 5 Jav ts y&Q C — 6 ct 8 917- 
Oii P. — 7 pr vo om P. — 9 ^^ om ti. — 10 stqriTitv» to ya$ iXar- 
Tov C — 11 ol om tf. — 12 cog P. — 13 sl. . .sfj^TjXEv mg tt. — «f- 
9171C8V crvai. maavtcag C — 16 ^ ois l£ u. — 21 •/ xal ^. — xal 
om u. — lavr«o tf, ro P. IM TOniKSlN B. 

rfiofvaq df Xoqop wd ti(f^p %ai ewp^vvqp' xavtu ji^ 
lUmatov ccvuwt^-qdap^gdvSfiunakfttP. dowugtoxai' 

u QHV tqi iV€pQalvf!09ai ffffiu thyfiJ^fpihai^ avto av avtm 
{paln ifVfifkfhjKivai. 

7 End Sk ta havtia 6vfiMXhu%ai (c^ aXki^Xo%q !£». 
fSq^ IvavtbaOiv dl xoui tetQiticig (fvfiMXeKoiuva^ ig 
XiXftfiavHV ta Ivavtia^ oxfoq av jQij6ifiOP ^ «oi dvaiQovpu 

m %al luctaaxevij^opti. oti (ikp ovp ^ajfSg OviixXixetai^ 9^ 
Xop* r} fOQ htdttQOP t&v havtUop buniQGi CviiSiXjiaurfif 
tai' tomodliix&g^ oloptotovgifiXovgevftouiviuutotovQ 
i%9QOvg xaxSg^ rj dvaitaXiv totovg ipiXovg lutxiSg xoi toig 
i%9QOvg tv. ri otop ofup&JUQl tov ip6g' dixSgilTudtovto^ 

16 olop to tovg iplXovg tv xdlto tovg q>lXovg xcai&g^ ^ to tovg 
ijj&QOvg tVTudtovgii^QOvgxaiuSg. ijtoivXfQlidiiqmiQm' 
iipSg il xai tovto^ olop to tovg q>lXovg ev tuu to tovg ix^^QOvg 
tv^ ^ tovg (plXovg xaxj&g tuxI tovg i%9QOvg Turxiog. 
p.113 ^ (i^ ovp JtQmai &vo (^ebfai 6v{iStXoxoLi ov ftoiovdnp 
ipavtlcMfiv* t6faQtovgq)iXovgivstoulptoitovgix9'Qovg7M-' 
xj&g ovx i6tiv havtiop ' d{iq>6ttQa fOQ alQetd xal tov avtoS 
ijttovg. ovdl to tovg q>iXovg xax&g toi tovg ix^Qovg tu * xid 

B fOQ tavta d{iq>6tBQa qtvxtd xal tov aihov rj^ovg. ot' ioxeHlk 
q>tvxt6v qtvxtfp ivavtiov tivai , idv fii) to yikv xad^ vsuq- 
fioX^ td 81 xat Ivdnav Xtf6iitvov ^ * i^tt faQ vsteQ^Xij 
t<3v qtvxtSv doxH elvai^ Ofioi&g 8h xai iq Meia. td 8k 
Xoistd ndvta tittoQa noul ivavtUo6iv. to fdQ tovg q>iXovq 

10 tv ftoulv t^ tovg q>iXovg xax<Sg ivavtiov * dst6 te fdQ ivavtim 
ffiovg i6ti^ %a\ x6 {»kv alQttov to 8\ q>tvxt6v. ^avtog 8\ 
xdl iftl twv aXXov' xad'* hxdatriv fdQ 6v^vfiav to («k^ 
ciQttov to 61 qtvxt6v^ xcH to (ik^ htuvxjovg rj9ovg to 81 qxnl- ?3 navta yaro ravva u. — 24 ovofiatog u. — vf ;fa/o«i' to C, 
w 25 tpalri r^ tvtpq. u, — tpalri C, — avro . . . avfiptPrin^ai om A. 
— 27 rdvavxia C, — av/ininlentai ABPf, — hiaxt^Q aXXiiloig C — 
€8 ovfintnXsyfiiva A, — Xafipdviiv 8tl C, — ^^ i Z9^^^f^ ^' "" 
^ om u, — iO cvfininXiutai Af, — 31 ^ corr B, — 'hLaxiqfpJi hMxi- 
q(p x£v ivavxlmv ABPfu. — 33 ^ r^ dvanaXw P. — xaxflstf noalf 
ual x6 xovg CP. — 34 ij dfupoxiqa neql CPu, — 35 et 36 iv] cv so*- 
ilv CPu. — 36 xffl ro xovg G*. — 37 alt x6 om P. ^ 

llSal dvo nq6xai, C. — 4 o€xi C, — b ijOovg, dn6 naxlag ya^ 
oii B, ^ 1 i post 6 fc^ Cu, — 8 6o%il xdiv tptvnxmv «. — ' 9 xittmr 
qa udvta Cu. — • vd va yaq Cu. — 10 yaq] ydq tov C. TOnjKQN B. 111 

)ov. d^lov ovv ix r&v f ^ijfi^ov ou to! avv^ itXtlova hop- 
%la OVfiLficUpH ylve6f^ai. itg) yag tovg q>tXovg bv jtoulv %al u 
w tovg ix^ifovg ev Ttoulv ivavtlov xalro tovgfplXovgxoKfSg. 
OfLoliog dl xal t(3v aXXtov htaOt^ tov avtov tgonov iitvOTuy- 
gofvdi &6o ta ivavtla q>avrfiBtai. XafifiavHv ovv t&v ivavtUav 
ixottQOV av y itQog tjlfv 9i6iv xQi]6iiiov. 

TSfti ei fksti ti ivavtlov t(p 6vii^e^¥pt6ti ^ 6%ontvv al» 
v%aQ%H oisttQ to 6vfip£fiYpt6g eiQTitai vnaQXBiV * dyoQtovto 
vftiQXH^ i%HVO ovx Sv 'ditoQXOi' dMvatov yaQ tdvavtla 
Sfia t^ anhfp 'dstaQXHv. 

IS fSti touwtov ttQfitai %atd tivog^ oi ovtog dvdyTtij 
ta ivavtla vxaQXHV. olov d tdg idiag iv '^^lv ^yjObv tl- ss 
vm' xiveUf&al ta yaQ xal ijQe^eiv athag 6viiPr{6etai^ hii 
ik alathifitdg xal voYjitdg elvai. 6o7iov6i yaQ al idiai TjQeiieiv 
«ol voijtci elvM tolg ti^enivoig idiag elvai^ iv ijfiii^ 61 ov- 
6ag d&vvatov dmvijtovg elvai * %ivovfiivcyv yoQ iqiiwv dvay- 
mm xal td iv i)(iif^ itdvxa 6vy%iVH^ai. 6yj^}uov & oti» 
«xl al69Y(tal^ eHteQ iv i^iuv ei6l' 6id yaQ tiqg steQl tiijv o^iv 
alcPd^ij^eog trjv iv hxd6t(p ^iOQfpiqv yvoQl^ofiev. 

ndXiV ei xeitai ^viipefirptog cJ i6tl ti ivavtlov^ 6xonelv 
d TuA tov ivavtlov 6exi;ix6v^ oiteQTtaltov 6viiPe^Ypt6tog * to 
fOQ avto t&v ivavtUav 6exti%6v. olov ei to (iidog ^e69ai m 
iOf^ &pYfiev^ etrj av to tiUfog iv tg> 9vfioei6ei' ixei ydQ 
1] SQyi^. 6%entiov ovv ei xol ro ivavtlov iv t(p 9vfioei6ei' b 
d yaQ (iij, dXX' iv tfji istt^iiYpn^iji i6tlv iq (fiXla^ oi5x 
Sv &toito iu6og OQyy. o^ioUog 6h %al ei to iftidvfiYpii'' 
tov dyvoeiv Ikprfiev. eCri ydQ av %al istuitifnirig 6e%ti%6v^ efr- 

14 nXfin Cu, — av/ipuivH ivavtla u. — * 15 to A, — xal om t^, 
iel i^. — 16 ro xovg».,xttl r6 om C, — Tianmg] uttxmg ivavtiov Pf, 
-" 17 hnaarqi xara rov C, — intanonovvTi C — 18 ravttwitt Cu, — 
SOprf/ om P. ~ 21 vnaqitiin fin oorr C — i!^ndqx$iv om C. — - 82 vndq^ 
|w] vndqxfi corr BC, vndgxfj pr JB. — yoiqj ydq d/i<p6rfqa Cu, — 
r« ivttVTia AB. — 23 dfia om Cu. — vndqx^^v. dXXog tt xi avfifii' 

Siivai rivi qnjaiv^ itpoqdv fl r^ avfi§f^rj%6x», ivavxiov iaxi ri. t/ 
t ro ivttvxlov vndqxv ^^^ avfififprinoxog <fi tprjal avfipsprjnivat^ ixtlf 
90 ov% av vndqxoi 8 /£ a^zfff ^fPV avfi§f§rjnivai. dovvaxov yaq rJt 
intvxUt afitt v£ avxtj) vnuqxfiv. ij C, — 24 ttqrjxtti roiovrov /. — 
S6_ravavr/a (C) avfipaivsiv u. — 26 r« om u. — avxag xal ijqffisZv 
C — avra pr ^. — 28 xcl] xal dnivrjxoi. xci Cii. — 29 dvdyxri u. 
— 30 «atrra] orra C, om u. 

113bl &vfiosi8sZ, ii tptXia * sl BCu. — 2 dXl* om P. — ^firjtin^i 
pr A, — iaxlv om Cii, ^ 3 Fffoiro t6 fiiaog BC^ff to fuaog vj u. 112 TOniKSiy B. 

5 iteg rMi dypaucg' okiq av daxei, to ^&tyi^Rxor dexttxop 
tlpai ycietr^ar^. dpaihievc^ovti liivovp^ Tuzd^caUQ dlfffitai^ 
XQTfitiop' rMtatfTcevd^ovti di, oti fup vadQxei toOviiPt- 
l^rpuig^ ov JSrfi%j{Log 6 toTtoq^ oti d' ivdixetai vxdgxHVy 
XQTfintog. dtiiopttg^ip yvcq otv ov dtxtixoptov ipavtiov^ &t- 

10 dtixdteg iooiit^a oti ovtt vftdQxti^ to OviiPt^rpcog ovt ivii^ 
X^tai vxdQ^cu ' idp 6t iti^iBnuv oti vxdQXH to ivavtiov r^ 
Sti dtxTixov tov ivavtvov iGtiv^ ovdiita dtdtixdteg iooiied^a Su 
7UU to drfi^^iprog v^tcQXH^ dX£ oti iviix^oi vstdQjeiVj 
ixi tooomov {jLOvov dedeiynivov ^ai. 

8 ^Ejtel d' ci dvti^iceig tettaQeg, GxxMtelv ix fier tav 

16 dvtupdotcav dvdxaXiv ix tfjg djtolovd^rfitc^g xcu dvaiQOVPti 
xoL xata6xevd^ovti^ Xaupdpeiv d' i^ i^tayGtyqg^ ciop el 6 
Sv^Qcmog ^oioVy to fii) ^cJor ovx avd^QOftog. oiuHCjg de xcH 
istl t<ap aXXctp. ivtavi^a yoQ dvdstchv jj dxoXovfhrfiig' tgi 

30 (ur yaQ dp^QciaG} to ^diov eitttai , tgj Se fi^ dvi^QQitGi to 
firi ^(jiov oVj dUJ dvdstaXiv tgj (i)) ^gJg) to ovx avt^QCUtog. 
istl itdvuov ovv To TOtot^ov d^mniov, olov ei to xcXov rfiv^ 
xol TO (1)} i}di) ov xaXov' ei Se fii} toi^to, ov6' ixeivo. o^ioiGtg 
61 Tud ei To fiiq 'qdv ov xaXov^ to xcXov rfiv. dfjXov ow oti 

26 ^og uiiqxD dvtiGtQicpei ij xatd trjv dvtifpcOiv dxoXovdrfiig 
dvdstaXiv yivo\iipri. 

^EnX Sk t(5v ipavtiGjv 6xoitelv ei tgT ivcvti^ to ivavtiov 
&tttaij rj ixl tavtd rj avditaXiv^ xai dvciQovvti xdi xaxa- 
6xevd^ovti' Xcn/L^dveiv S\ Tud td tOLavta i^ ixaywfi^g, 

00 ^' o6ov 29^<fior. istl tavtd yhf ovv dxx)Xov9ifiig, olov 
TQ dvdQeia xcX ty ieiXia ' ty yiv ycQ dQetfj oMXov^el^ vg 
de xaxia, xcl ty fter cmXov^el to dQtTOv, tj 6e to g>ev- 
xxdv. ialtavtdowxcli^tovtcrvcTioXovdTfiig' ivcvtiovyaQ 
to ciQttov t(S (pevxtol. oiioiog de xdi istl t&v aXXov. dvd- 

mtcXiv Sk i) cxoXo{)9irfiLg^ olov eveilaiiev^vyieLcdxoXov^Hj 8 ovi ^ ,. . XQ^ctfiog om C — 9 (liv om u. — to ivctvtlav pr u. 
— 15 eivzid-iatiq ticl xicaaq^q C. — 16 dvaiqovvra jutl TutcaaKEvd" 
iovxu Cu. — 23 Tovro /jtri Ckt. — 24 tt om P. — fin ro ABe. — 
26 ffvotiivrj C — 28 ^ om P. — ra avvu u. — ijl^ij axolov^cis ^ 
tf. — nal om C. — *at] ij C, ^ xal u. — ra avxa l| tc ~ 30 iy 
oaoir xqrioiftxtv om ABPcf. — xavta u. — 31 dvdqia P^f. — 33 riw- 
ra (Lfv ovv P, — ual ovTtog 17 duolov^cig APf.^ 34 x^ «l^er^ xo 
tpiVKxov Ac — 35'ofof^ ii tvtiia C. — i{ om Cu. TOnjKSlN B. IIS 

%axt&f i^ v66os ov, dXXa v66ip Tuxxt^la. drjXov ovv oti 
MauxXiV Inl tovtctv iq oTioXov&rfiig. 6staviov dl ro dvcataXiv p.ll4 
kA t&v ivavtUav Ovfi&aivH^ dXXd tolg nXtl6toig isd tavtd 
fj dxoXovd^ifiig. d ow fiijt isil tavtd t(p ivavtl^ to ivavtl" 
ov dxoXovd^ti fnjtt dvdnaXiv, dijXov oti ovSk t(3v lfifj&ivt(av 
dxoXovd^titoiteQOVta} htiQG). d d' ^l t(3v ivavtiojv^ xol i^ 6 
t&v ^rfiivtGiv dvayxalov to ereQOV rcj itiQip aTioXovQ^tlv. 

^Ofio/og dh tolg ivavtioig xal inl t(3v 6ttQi^€Giv xai 
^^Eor 67Ltntiov. nXr[v ovx lotiv ijcl t(3v 6ttQiiJ6e(ov to dvdita" 
JUr, dXX* inl tavtd tr^v dxoXov^rfiiv dvayxalov dd yivt- 
69aij x^tQ^dneQ o^^h ntv ai^&rfitv^ ttHpXotrpa d' dvcuod^ri- lo 
Oiav. dvtixtitai yaQ 1} aldQ^rj^ig ty dv(u69ij6i^ (^g i^ig xol 
OtiQrfiig ' to fiiv yaQ t^ig aurcjr, to 6\ 6tiQrfiig i6tiv. 

^Ofioi(Dg di rg t^ti x(d ty 6ttQi^6ti xal istl t^v nQ6g 
Ti iQrfitiov ' inl tavtd yoQ xai t(wt(av 1) dxoXovdrfiig. olov 
d to tQixXd6LOv noXiMtXd^iov , xal to tQitrjiioQiov noX- 15 
XoOtrjiiOQiov ' Xiyttai yoQ to filv tQiitXd6iov stQog to tQi- 
trjiiOQiov^ to 61 stoXXajtXd6iov stQog to stoXXo^tqiiOQiOV. 
siaXiV tl ij iiti6ti]nrj vit6Xrpl)igj xal to im6tritdv vnoXri- 
sttiv' xal tl 1} 0Qa6ig ai6\^ri6ig^ xa\ to oqoxov ai^dijtdv. 
h6ta6igoti ovx dvdyxrj inl tcivnQogti trjv dxoX^rvd^rj^iv yi- 90 
vt69ai^ xad^dittQ ttQrjtai ' to yaQ ai^^rjtov ^TtiOtrjtov i6tiv, ^ 
6' aldihri6ig orvx ini6trjiir]. ov fiijv dXrfi^rjg yt i} Iv6ta6ig S(rxti 
tlvcu ' noXXol yaQ ov (pa6i t(3v ai6^rjt&v im6tr}iirpf tlvai. 
hi itQog tovvavtiov otJjj r[ttov %QrfinLOvt6 Qrj&iv^ olovotito 
(do&r[t6v ovx t6tiv istiOtrjftov * oviit yoQ r] ato^rfiig ini6trji{Lri. ss 

IldXiv iit\ t(3v 6v6toixov xa\ in\ t(3v mGi6t(av^ xa\ dvai- 9 
Qovvta xcci xaxa6xtvd^ovta. Xiyttai i\ 6v6toixa fiev td toir- 
ttit olov td dixaia xa\ 6 dixaiog ty 6ixaio6vviij xcH td dv- 
dQtia xa\ 6 dvSQtiog ty dvdQti^. 6iioi(og 61 xa\ td noirjtixd xcH 
td (fvXaxtixd OvOtOiia ixtiv(p ov i6t\ noirjtixd ij (pvXcactiTcd^ so 

114a2 Tcc avta ti, ro avto A, fort pr c. — S xa avxu cu, — xAv 
havtimv rd P. — x6 ivavxiov xtp ivavxim C. — 4 xmv] inl xmv BCu. 
— 7 xftl ^jri x(Sv i^tcav Cu, — xtov om u. — 9 aisl B. — yiyvia^ai 
ABu. — 11 yaq xal 17 ABef, yaq nal P. — 13 tj ^^h xal om P. — 14 ra 
avra u. — xovxmv corr u, — 15 noXlanldaiov pr om A. — 19 Sipig 
C. — 20 uvayxatov Cu. — yiyvea^ai u. — 22 yt om Cu. — do^ttsv 
u. — 29 dvdqta Puf, ut solent. — %al xa\ ij AB. — 30 avaxotxa,,. 
^laxrtxa^um c. — ixBiviov CPuf. — 0«] iaxXv mv Cj qui hoc signuoi : 
apposuit, iv f. 

n. 8 114 TOniKSlN B. 

olov ta VYUwa vyuuxg xid ta BveHXixa ev^lag. tov oMv 
dltQ^Jtov xal inl tov aXXm. 6^&goi%a (liv ovv ta toutvut 
cfio&e Xiye69av , itt(&6eig dl olov to dvxaUog xol dvdQetmg 
xol vymvSg xirl o6a tovtov tov tQdstov Xiyetai. dom ik 

85xol ta Tuxta tag fttci^aig 666tOL%a ilvtu^ olov to (ih^ ft. 
TtalcDg ty dixaio6<i^ , to dl dvdQekog tfj dvSQtltf. 6x^6toifia 
i\ Xiyetai td xaxit TJjt^ avtrp 6v6toixlav dnavta^ olov d^ 
xmooikfrj iixaiog ilxavov iixaUog. iiiXov o^fvottlvogoTtoir' 
ovovv dux^ivtog t(5v xatd trpf avtr^v 6v6toixlav dyad^ov S 

b ijtaiVBtov xal td Xoind ftdvta deiHyiiiva ylvetai olov el tj 
diX£iio6iivYj t(5v istaivec&v^ xa\ 6 Sixaiog xai ro iixaiovxai 
to diTcalog twv iitaivet&v. ^ij&ijcTcrai i\ to iixaUog %A 
iaaivet&g xatd tiq^ ctJr^ nt(56LV dsto tov istaivetov^ .xoX^ih 

6 ithQ to iixaUog dito trig iixaio6vv7jg. 

Hxoittlv i\ (ii) ficit^or is^ avtov tov slQtniivov^ dXXd xai 
istl tov ivavtiov to ivavtiov^ olov otv t& dya9ov ovx ii dvdyxT/f; 
ijdiJ • (wil yoQ to xaxov XvftYjQov • tleltovto^Tcdxelvo. xalrf 
1} iixaio^i^pfi i3ti6tYi[/LYi^ xa\ i) diixia dyvoia* xol eitoiii* 

10 7ud(Dg istuSttjiiOviTiSg xcd ifiittlQGig^ ro aiixG^g dyv(Hy6vt(og xal 
dstiiQ(Dg. d i\ t(xvta (ii^, ov^ hilva^ xa^dsttQ iit\ tov vvf 
^rfi^ivtog' uaXXov yaQ av (pccvsirj t6 diix&g iustelQ(og ^ 
dneiQog. ovtog (f 6 t6itog dQtitai itQiteQOV h taXg t&v ivav- 
tUov dxoXovd^i^^B^iV • oviiv yoQ aXXo vvv d^ioviuv q to ivaih 

16 tioV t(jX iv(XVti(0 dxoXoV^HiV. 

^jBri iit\ tiSv yevi6e(ov xol (pd^OQWv xol ^oiijrtxcSi' xci 
(p^^tQtiTUov^ xa\ dvaiQovvti xat xaxa6xtval^ovti. (ov yoQ d 
yevi6tig t(ov dyad^^ov^ xai avtd dya^d^ xal d ctf^ddyi»' 
©•«, x«l al ytvi6eig' el i\ al yevi6Hg t(ov xcauov^ x«i «ww 
90 tSvx(xx(ov. ist\ il twv (p^OQ&v dvditaXiv ' d ydQ ci (p^oQd 
t(ov dyad^&v^ avtd tSv xcauovy tl ^ al (p9^0Qa\ t(ov xoxcSr, 
avtd t(ov dyaO^&v. 6 6' avtog Xiyog xa\ iit\ noir[tiX&v xd 
(pQ^aQtiTUov' (ov fihv yoQ td noiricixd dyaO^dj xa\ ofAca tSv 
dya^Sv^ (ov il td (pd^aQtiTid dyabd^ avtd twv TuacSv. 

32 81] dij P, om tc — S3 otov om c. — ual ro avdqtias C ^ 
34 vYisivag »al svBntixag nal Cu. — 38 dUaioq pr om u. ^ 

114bl yivstat] iarl Pf. — sl om P/. — 2 rd dixaiov *al • 91' 
xaiog C. — 9 dtnaing nal ini9t. u. — 10 dyvoovvtog pr A «t fort pr 
B.— 14 ov^hv C. — iS*al si avta dya^a om C— 19 f/ dK. . 
ray nanmv om P. — a/ d\] %al iv C. — 24 tavta P. TOniKAN B. liS 

#91^1} fUa MXitAvtoPy Tuci M^ Tuci dto Si>ivfiii/p6(fS9j7udtim 
itunjp ^if muniHV. ^o/bg dl xai btl tSv £U<or, tuA M 
«5r Sww xal rcSr daxo^vtaiv. j^^ifioc 4^^v<farog5ri|^cl^- 
fi»* 6^ fi^ yaQ bll tivog t(Sv 6(iolaiv ovta^ ^a, xol int 
tmPoXXGJv tSv oiiolafPy d Sk kstl tivog (iif, oiilf bd t(Sv £U io 
IfiNf. (Txojrfiir ih xal «{ ^' Ipog %ak d htl fioXlSp dnuUa^g 
tjlfk * huxxov y^ diatpanftt olov d t6 hclotaOd^ai diavoii^ 
^^aij xal t6 ^oJUa btlotaot^ai noXXa duxpo&Mm. tovto (f 
ofh dXrfiig* istl^aoQai ftkp yag M^ctoi itoXXdj iutvoii- 
(f9ai 6* o^. d ovvtovto fiij, od6' iTulpoto ix^ M;, ori fi^io 
kkfta69ai diavoH69al i&nvp. 

"Eti ht taO naXXov xai fjnov. iUi dl tov ftaXXov t6^ 
g0iti66aQig^ ilg fthf ii moXovO^ii to fiaXXov t<p(iaXXoVy olov 
d fjdovii dyat^^v^ xal i) fiaXXov ^on) ftailop dya96v^ 
wi il to diiTtilv 7um6v^ nal t6 (taXXov ddiTuiv (iSXXovf.Ui 
uni6p. XQ7J6itiog dl sTQ^g a\iffGi 6 t6nog' il ftlv yoQ dxo^ 
iav^ii ty t(yv i^oxcifi^vot; iitUl66H ij tou 6viifiifirpi6tog isd- 
9o6tg, xad'daiQ ifHQrp^ai^ i-qXov ori 6vft^^rptiv^ il dl (ii) a- 
%oXov9il, aO Ovtifi^ijKiv. t(wto d* ijtaycsyy Xrpttiov. aJUog*i 
Mg ^iQl &6o Xiyoiiiv^yv^ il ^ (iSXXov dx^g "istdQxav fnj 
vJtaQXH^ o^lf (p rjttov^ xal il (p rjttov iixog 'bftdQrfHfP 
vJtaQXHj xal (p fiSXXov. ndXtv iwiv TtiQl hpog XiyouivGtP 
d to (iSXXov iitdQXHv doxowfii) vitdQ%H^ oiiSk to rpniofp^ 
^ il t6 iqttov doxovv vndQ^HV vndQXH^ xai t6 (iSXXov.iO 
ki dvcHp itiQl &6o Xiyofiiv^av il t6 Q^axiQ^ ^SXiuov ^dnd^ 
mv ioTiovp (ii) 'ditdQXH , oiSdl t6 Xoiit6v t(p Xout^py ij il t6 
^tvop doxovp tfp hio^ 'dftdQXHV vndQ%H , xal ro Jlourof^ t^ 
ioutf. 97 alt i%l om tf. — 88 nqog Haipa o T6%og u. — 89 lx«< om Cm. 

— xal om P. — Sl anonstv] xmv oi^olmv. onoMtlv Cu. — alt a/ om P. 

— S3 ic«11 itffi xal P. -— To |fr om e. — S4 %oXla Miztteu Qi. — 
ii owl dk P. — S7 alt fialXov] fiaXlov nal j^trov Cm. — rd«Oi ante 
•It tov BCPcu. — S8 tixtaqtg C. — tf fiallov th /i. u. ^ 39 i{y«- 
^^...lidovri pr oro C. , U&aS 8¥] f ovv ABf: — 5 ov] om P. — 6 9volv Cm. — uj] 
t| C. -- 7 f/ om tt. — 9 TO Oatiqqi ftaXXov fi. — 10 f a/l f/ H 
K rc add 4f qoi pr om, %al §1 e. — th ^ttov pr om A. — 11 iott 

Ik Iholv P. — niql dvolv C. — XvfOfUvoiv «. — 12 ^ t/] a/ Bl Oi. 

— nf ii...XoMip om itf. — 13 ««agx^^ *S^ ^^9V ^ 8* 116 TOniKSlN B. 

15 ^Exi £x xov Ofioiog vitaq%HV rj doxetv vJtoQjiBi/p tqi- 
^(Jg, Tcad^djteQ litl xov ^iaXXov i^l t(Sv vCxegov ^rfi^ivim 
XQi(5v xoTt&v iXiyexo. efre y^Q ^ '^^ 8v6\v oiK^og vitdQ- 
lei ri 60X61 vitaQieiv^ ei xoi hxeQO) ^i^q v:tdQ%ei, ovSe x^ 
ixeQGiy el 81 d^axeQG) vitdQiei^ %al x(S Xoutqi' etxe 8vo x& 

20 avxco 6(io/G)g, el xo sxeQOV ^ir^ vstdQ%ei^ ovSl xo Xoijtdv^ d 
8h 9dxeQ0V ^ ocal xo Xout6v. xov avxov 81 XQ6:tov xal ei 8vo 
Svolv 6(io/(9g v:tdQ%ei' el yaQ xo eteQOv x(3 ixiQ(p (ii) v^toQ- 
^et, ov8l xo XoiJtov rc! Xoiit(pj ei 81 vndQrjfei xo eteQOv 
xcii hxigcj. ocal xo Xomov rcu XoiitcS. 
11 £x ^ih ovv x(w ^iaXXov %al r(CXOv xal rov o^iolcDg ro- 

2s6avxa%(Sg iv8ixex(xi imx^iQelv frt 6* ix x^g nQCHS^iCeois^ 
idv exeQOV ^Qog ?xeQOv stQO0xe&ev ftoty dya^ov rj Xevnov, (t^ 
ov stQoxeQov Xevotov rj dfa%6v^ xo nQoOxeld^v toxai Aei^xoi' q 
dya^ov^ olov neQ xccl ro 0X01^ ^otei. Ixi el stQog xo ikff(^ 

80 '/pv itQO^xed^iv XI iidXXcyv noiel xoiovxcyv olov vniqoxe^ %d 
avxo t6xai xotovxov, Ofio/o^ 8i oial inl xoiv aXXcav. Z9^^ 
y,og 8h owt iv aita6iv 6 xoitog^ dXX iv olg xiqv xov {laXXoif 
viteQcyifiv 6V{i^aivei ylve6^ai. oxrtog 8\ 6 xonog ovx dvxiOxQi' 
(pei stQog xo dva6xevd^eiv. ei yaQ (i^ ^oiet ro nQO^XiH- 

^^ievov «yadov, ov8in(Q 8yiXov ei (xvxo (i^ dya&ov xofOQ 

h dyad^ov xoxcji itQO^Xi^i^ievov ovTt i^ dvdyxrjg dya&ov x6 0X09 
noiel^ ov8i Aevxov itiXccvi. 

UdXiv ei xi iiaXX(yv xal rjvx(yv XiyexcUj xol aaX^ v- 
ndQxel ' xo yaQ (11J ov aYa^ov rj Xevxov (yv8i ;i£Uor q 
6 ijrror dya^ov rj Xevxov ^rjd^rJ6exai' xo yaQ Ttaxov ovSevog 
^aXXov rj ijxxov «yafl^ov, dXXd ^iaXX^yv xcatov rj ijrroi' Jij- 
t^rjafcrai. oiJx dvxi6xQi(pei d* ov8i' ovxog 6x6ftog nQogxodvor 
6xevd6ai' noXXd yaQ x(Sv ov Xeyo^iivcyv fidXXov dstXSt 
vsfdQxei' av&Q(Dnog yoQ oiy Xiyexcu iidXXov xal^ov^ aiX 

10 ov 8id rovro ovx fortv avd^QGUtog. 

18 ij «/ domX C. — tix«x$2<i] Sqxh vndgxuv u. — ovSs ^flfrfj^ 
»al bI ^avFqm vndq^n C. — 19 ^utf^ov pr u. — 90 ii Sl to P. — 
ult e/...ioi«oy] r^ loinfp mg ti. — 2^ 9vai tioiv ofioioig C. — 95 td 
T0« ^Ttov C. — 26 d' om Ci. — 27 dyix^uv ^ Isvxov Cu. — 28 ti 
...dyct^ov om B. — 29 otov n$q] xat totovrov olov nfq C, olov c. 

I15b1 noift xo oXov u. — 2 ovde to Xtv*6v Cu. — fiiXavt oijn 
xo (ro om Pf) yXvnv «ix^. ndXiv uPf. — 4 ovdiv Ce^ corr B. — J ••• 
om ti. — tgonog P. — 8 ov] ft^ C. — fiaXXov nttl ifrroy ttnXng Ofc 
— 10 f<yr<r« C TOniKSlN B. m 

T&p avvov 61 tQijtop fhustxiov nak hil tov xata u 
wd Mth Tud xov' el fag xatd ti h6i%tt%ai^ xid anX&q 
Mixetai. OfuUciq dl xoi to notl ^ itov' to yag axXSg 
aivvtnov ovta Tuxta ti ovte nov ovte stotl lv6i%e%au hKStaCiq 
on %axa tt \Uv el6i qrv6ei 6stoi^fuoi^ olov iiev&iQUH ^ 6gh 15 
^ffjOVixoLi axXi5g 61 ovx el6l fpv6ei 6iiov6aloi. onol&g Sk 
tai Mtl yiv lv6ixetai twv q)^aq%&v rt fin €fi^aQij[vaty 
hlXSq d* oi^ iv6i%etai (i^ fp^aQiqvai. tov avtov 6h tQixov 
xol itov nev 6viMpiQei toiavr^ 6ialtji xQ^^^&ai^ olov iv tolq 
90666e6i t&sunq^ astXoq d* ov 6vii<piQei. hi 61 ftov (ilr» 
ha fjLOVOV 6vvatov elvai^ anX&q 6\ ov 6watov Sva fidvov 
dm. tovavt6v6itQ6itov naL nov\iAv %aX6v tov statiQaihi- 
uv^ ciov iv TQi^aXXoSq, dithSq 6' ov xaX6v. ^ tovto fikv oJ 
Mov 6rfikalvei dXXd ti6iv o\i6\v yaQ 6tatpiQei ostov av cMfiV* 
Mwaxpv ydQ avtotg(6tcLixaX6vtolq TQtpaXXoiq. xdXivitotk » 
flh 6viupiQet (paQit>axeve69ai^ olov otav vo6^^ dnXaq d* ov. 
^ ov6l tovto itotl Oriuaivet^ dXXd toi 6tcaietitiv(p it&q ' o^ 
8\v yaQ 6tatpiQet oitoteovv , idv ovtg} ftovov 6taxelitevoq y. 
fo & oitXfSg i6tlv o firfiev^g :tQ06ved^ivtog iqelg ott xaXdv 
bittv ri ro ivavtiov. olov t6 t6v natiQa &vetv ovx iQelg 10 
taXov elvtxt^ dXXd ttol xaX6v ehat' o&x oQa ditXSg xaX6v. 
aXXttt^tovgO^eovg tntSv iQeigxaX6vov6lv 3tQ069eig' dstXtSq 
joQ xaXov i6ttv. &6te o dv (tij6ev6g stQo^ti^efiivov ^ox^j eU 
m xaXov rj al6%Q6v rj aXXo ti t(3v totovtovj ditXSg !frfitj- 
Cetai. 86 r. 

nAteQOV if alQ€V€afteQOV ^ ^tiov 6velv ij nXetivojv^ ix p.ll€ 
mp6e 6xest%iov. nQ&tov 6\ 6^0^^69(0 ott tqv 6xkif>tv stotofi'^ 

12 t^] C. — 13 xori 7tox\ x«l nov Cu. — 16 /tiv %i u. — i€tt9 
^•^ — ilfvOfqoi u. — 16 onovdtttoi tftvaa u. — Ofioiag] ovdtlg yaq 
fV9H fpqovifio^' ofiolas BCuf^ rc mg c. ~ 17 %ttl oin /. — 18 anlm^ 
'..V^ttQrfvat om P. — 21 pr fiovov om C. — 23 et 25 rqifittloig CP. 
" 24 tiXla (lallov vtciv m. — 25 Itfrori] a^tt c, Itfri C. — tois] ov0« 
^^ — 27 norl om u. — 28 ay C. — 30 iativ om P, — tovvtoh- 
*^ Ot. — 31 tlvttt om Cu. — wlov icrtv. alXa m. — - 32 nQ9€tt>^ls 
QT. — 33 8o%^ AP. 

116a3 ivolv Pf. — i»] ifyrM hi u. 118 ToniKsiN r. 

6 nt^a avx vstlQ vSv stoi/d dit6tait(ov %ai {lefAXriv stffoq iir- 
XriXa diaqx>Qav ifiAvxQ»v {oftiitiq yoQ a^oQtl ndteQov i] n^ 
dai{Mvla n 6 stXovtog alQit^eQOv) aXX '&7t\Q twv itk^ejTvg, 
xal ^€(1 (ov dfiq>i6^rp!ovfiev notiQ^ iel ftQOiP&io&ai (iaiUof, 
iia to iirfieiilav oqSv tov itiQov itQdg to SteQov vjtBQoxiip. 

10 dqXov ovv istl t&v Toiovtcrv oti deix^^tl^rjg v^eQOxrjg ^ pucg 
tj stXeiovGiv ^vyyf^axa^rfittai ^ 6iavoia oti tovt i6t\v tdQetJh- 
tSQOVj daAteQov tvyxavev avtSv 'iiteQi%ov. 

IlQGtov (i^r ovv to stoXvxQOVidteQOv rj fiefiai4teQov oi- 
QetciteQOv tov rjttov toioikov. xal o ^iaXXov av eXoito 6 tpQ^ 

16 vifiog rj 6 dyad^&g dvi^Q , rj 6 v6iiog 6 SQd^Ag , rj ol ^Jtovdcm 
jteQl eKa6ta alQoiiiievoi "^toiovtol eUsiv^ fj ol iv kTca&c^Yivu 
iitiCft^uoveg ^ rj o6aol nX^lovgfl navttg^ oloviv laxQtTL^ij 
tentoviiv^ 8 ol stXetovg t(Sv Ioxq&v ^ itavteg , ^ o6a oXsig ol 
itXeUwg ri Ttavttg ij itdvta^ olov tdyaQ^dv* ndvta ydg ra- 

20 yad^ov icpietai. SbI d* ayuv ^Qog otiavy XQ^^mov to Ji^ 
9rio6iievov. &5ti 6* aJtX(3g yiv ^iXtiov xal alQttt&ceQov ro 
itatd tf[v fieXtlc} ijtv^tfj^irpf^ nt^l dl to naxd trjv ohdav. 

^ittita Sk to omQ tdde ti tov iiiq iv yivH^ olov ij Ai- 
7Uuo6ihnj tov dvxalov' to filv yaQ iv yivei tdi dya%(^^ toft 

85 ov, Tcal to iihv o^Q dyad^^v , to If ov* ovSkv yaQ Xiyetoi 
oneQ to yivog^ 8 (i^ tvyxdvei iv ttp yivei ov^ ohv o Xeih 
otog av9Q(DStog ovoc ioti/v oiteQ XQ^V'^- OfMl&g 6\ xal istl tm 
aXXov. 

Kal to 6l avto dQetov tov iv ?teQ(yv alQet(yv ciQetdter 

80 Qov^ olov to vyialveiv tov yrjivaf ecJfrai ' to fiiv yaQ 6i avto 
alQet6vy to dh di eteQ(yv. xal ro xafl*' ouro roiJ xora (Jvji- 
^e^ijx J^, olov to tovg (plX(yvg dvKal(yvg ehai tov t(yvg ix^Qoig. ^ 5 SXXrjXa r^v Siwpooav C, — 8 dtafifpiafii^Tovfisv C. — 10 hil 
TOVTcov ori f, — ^ om /: — 18 fjjov VMSi^oxfiv u. — 13 ovv fpatikf 
OTi TO u, To rc tf. — 14 ay fkaXXov f. — 15 pr o om Oi. — tert o pr 
om ^. — 16 ntqi] ol nBql u. — f corr C. — ^ om JBo, — 17 oea 
om C. — nXslovg rmv iargdSv ^ c, — ij ol ndvTfg Puf. — ol iv P« 

— 18 TSKTOvm^ fj a J3, pr c. — nXfiOTOi u. — rj S (a om f) ol ««»- 
res Cfy om P. — SXmg] dnXag e. — ol nXihvg om P. — 19 ro crytf- 
&6v et Tov dy. u. — 80 37 om u..— 22 rivl] olov $1 P%XtI(dv int6Tji' 
(17^^ q)tXoaofpla TSXToviu^g nal dnXmg algsTciTiqa ra nuTa fptXooofplaif 
TflBv naTu TSUTOViKiiv^ T«i'l /. — 2S Ti ov TOt)' C, corr ji. — 24 ri 
dya^ov pr u, — 26 voy%dvv P' ^* — ^^ olov , . . ovfipiPrjnog rc mg e* 

— tov] ij t6 C. ToniKSiN r. 119 

%o foq wdq lxd'QOvg iixalovg bIihu xata 6vi/i(k(irpidg tdQo^^ 
piHta, S^uog ntjfSlv 'qftag pXdin(o6iv. kfn dl rovto rcn^o as 
%S KQO rotkot;, diotpiQti dl t^ tQist<p' t6 (i^ y^Q ^^ V^ 
Xovg dixatovg alvai di adto aiQ0^(it9a^ xal il ^iffilv iJ(ii!m 
fiiUci ^<f(^ai , nav iv ^lvdolg &6iv * to ih tovg ix^^Qovg di 
hiQOV^ esicag ^irfilv i^fiSg fiiAmaXfiv. 

Kai to aitiov aya^ov %a9* a^o tov xata Ovfi^^iTxog b 
dtlovj xa&catSQ rj dQittj trjgvdxnS' V (^^ Y^Q ^^^' ovtjqv 
^ Sl xata (fviiPefiriKdg altla t&v aya^Sv^ xa\ eC ti &XXo 
toiovtov. ofkoUDg dl xol ^l tov havtlov' to yaQ xad^^avtd 
fumov citiov (pevxtoteQov tov xatd «H^f^ijxcig, oloi^ tf xa« 6 
%ia xai iq vixq' to yikv y&Q xad^ atho xaxdv^ r} il v&jfn 
rma CvfiPeprptdg. 

Kcci to anX^ dya^ov tov tivl af^fetmeQOVy olov t6 
VftaJ^eO^ai tov ti^iveii&ai' t6 (ih^ yaQ aitX&g dyaO^ivj to 
(& tivl t^ ieoiiiv^ toniqg, xal to qw6ei tov (iij <p(<Tei, olov lo 
^ dixaioOvvri tov dixalov' to ^iiv yaQ q)v6ei , ro d' isilxfcrf^ 
tov. xdi to roji peXtlovL xal rifiiGnr^^^ vnaQxov ciQetcitt- 
Qov^ olov Q'e(j3 rj dv^Qi^jtij} xal 'ilrvxy ^ cTofiart. xal ro roi; 
(ieXtlovog i6tov ^eXtiov ij ro roi; x^/^o^, olov td tov&eovfl 
fo roi; dv^QiAitov ' xaxd [k\v yaQ td xoivd iv d\/Lq>otiQOig o^\v 15 
iuxxpiQei dXXrjXcsv^ toXg d' Idloig to ?ceQov tov hiQovwteQi- 
%u. xal to iv peXtto6iv fj itQOtiQOig ij tnncjtiQoig fiiXtiov^ 
ciov vyleia i^xi&og xal xdXXovg. tj fiiv yaQ iv 'iyQolg xai 
^rfQdig xdl Q'eQiioig xal ijrvxQolg^ ditXSg ff ebtelv i^ &v 
%QAt(av 6wi6trpie ro ^olot^,. td 6' iv roig 'd^tiQOig * fj fikv ydQ 90 
Ufjvg iv tolg vei^QOig xal 66tolg^ to 61 xdXXogtAv ^ieXSv 
rc^ 6vimttQla doxel elvai. xal to tiXog t(3v 9CQ6g to tiXog 
dQet(&teQOv doxei elvav^ xal dvolv ro fyyiov tov tiXovg. xal 
oAGig ro ^6g ro rov §l(yv tiXog ciQetckeQ(rv fiaXXov ^ ro 

S3 havto u. — 35 (irj^lv CPu. — rtivtow tovto u. — tctvtdv CP. 
— S6 nqo avTov Cu. — 39 firjdlv CP. 

116d1 ahtov tov dyaO^ov P. — dyaO^ov om C. — 8 altlov om 
CPcu. — lavtfiv u. — 4 ct 6 huvto u. — rl 61 tvtn] *^ 6\ C. — 
9 yv(ivdi^o^ai C, pr B. — tov ti/iv, c6 vYidiea^ai ti. — 18 t^ om 
P. — 13,^ 14, 26, 29, 34 ijne^ /. — 16 otfdevl C. - 16 vndQZ^i^ ^» 
iuupiqov vnfQixiif. — l^nalO^igfioigxal ^XH^^S ^^ ABPt, — i^nq^ 
t99 ABPc — t6] nal t6 C. — 21 datiotf Ccii. — SoniZ elvai om^ 22 
P, 23 C ct pr tt. un ToniKSiN r. 

ts itQoq aXXo n, olop to stQog svdaijiovUtp 6vv%hvov ^ %6 ftQoq 
{pQdvrfiw. %ai x6 dwaxov zov dSwatov. iti ivo stoiijHx&v^ ov 
td tiioq piXtiov. stoirjtiTcov dl xal tiXovg ix tov dvaXoyov^ 
otavnijtlovLvneQixil to tiXog tov tiXovg ^^xem> tovohulov 
noiYjtvKOV^ olov d 1} eddaiiiovla itXtlovi 'i7tiQi%H vyieiag rj 

Bo^dyUia vyiHVov^ ro novqtmov tvdamovUxg fiiXtiov vyielag. 
o6rp yoQ fi Bvdaifuyvla vyuiag viteQixHy to6ovt(p xol to 
ftoirjnxov to tfjg ti}6ai{ioviag tov 'dyuivov vneQixei. ij 61 
vyUia tov vyieivov iXattovi vneQelxev^ &6te nXelovi vneQ^ei 
to noirjtiTidv ev^aifioviag tov vyuivov rj rj vyieia tov vyieivov. 

»6rjXov aQa oti ciQetdteQOv to stoirjtucov ev6ai{ioviag trjg 
'byieiag * tov yuQ avtov jtXeiovi vneQi%ei. 

^Eti to xdXXiov xad*' avto xal tmi(AteQOV xal istai" 
VitdteQOV , olov tpiXia nXovtov %al 6i%aio6vvri to^t^og. ta 
\i\v yaQ %ad^ avtd rcSv tmi&v %al iftaivetayv^ td ^ 
p.ll7ot^ %ad^ a:6td dXXd 6l eteQOV' od6elg ydQ rcfi^ tov 
itXovtov 61 kamov dXXd 61 iteQov^ tfjv 61 (piXiav %a9^ 
af&t6y %al el iirj6iv fUXXev ryfiii^ iteQov dii amiig ^£- 
6%au 

2 ^firi oron^ 61^0 tivd ^ 6Kf66Qa avtoig naQoitXi/jSia 

6 %a\ (ii) 6vvd\iLe&aviteQOxrjviiYi6eiiLiav 6vvi6elv tov hiQOV nQog 
to iteQOV^ oqSv dsto t&v naQesto^iivGiV gi ydQ inetai fiel- 
^ov dyaO^^v^ roud*' alQetmeQOv. dv 6' ^ td lst6{/uva %a%d<^ (p 
to fXattov d%oXov&eZ xaxoi^, tovd^ aiQetdteQOv, ovt(ov yaQ 

30 dii(potiQ(ov alQetdv ov6lv TccoXvei 6v6xeQig ti naQiite69ai. 
6ix^\}g d' dno tov iite69ai 1) ^xi^^ig * xal ydQ itQoteQOV xal 
v6teQov iitettci^ olovtcS ^iai^Q^dvovti to fi^v dyvoelv JtQ&teQOV^ 
ro 6^ iniora^d^aiv^teQov. fiiXtiov 6* (xig istl to noXv to v6ter 
Qov ht6[ievov. Xa\jLj^veiv ovv tcSv yto^iivcyv 6n6teQOV av \i 

16 jr()i)()ijioi'. 

^5 alt ro om «•#. — 26 xal] ro yaq irqog ivdaifiovittv GVjrcBivop 
a)QfT(6rfQov. x«i /. — notnriKmv ovrcov ov Cf, rc c. — 27 BsJiTtov'] ^ ^ . . TTJg vYifitxg offreC — > vjrf^fjfi 

34 |»r Tov M. — ^ i} om P. — 35 ovv CPfcu. — 37 ct 39 hccvro et 
fai»r»'« M. — 38 texvog] vYifittg xcrl icxvog /. 

inal httvra u. — 9 avrov C, — 3 iavTO «. — 5 otvtoXg ABCPt, 
httVToin II. ciXli;Xotg f. — 8 ^ctv «. — ccv S\ ■ . alqBTcixtqov rc mg B. 
— 10 ot 18 ov^fv a — U ovv om C. ToniKsiN r. ijl 

'Stt ta $tXiUo iyuX^a tSv Haxtivm^ ^ aflXSq^ ^ 
Bta!9 ta iteQa toig hiQoig hvstd(fjji^ ta iXattQ iv tolg 
s(Xtlo6i/v. iv6ta6ig^ ef stov 90^(^0^ ^atiQOv xoqiv ' o^iv yaQ 
dQetmiQa ta afi€p(o tov hog, olov to ^idl^ic9'ai Ttal ij 
'dfUia tiqg -byulag^ in%i6r^ %6 vyui^£69ai tjjg 'iyidag hfeinev to 
ai(fOi5(ie^a. xai (ii) dya^d Sk dya^&v od6\v tuoXvh elvai al- 
QStckeQay olov iTiSamovlav nal aXXo ti o (in i6tiv dya96v 
tiamo6vp¥ig xol dviQelag. xal tavrd (leti'' tjSovijg fiaXXov 
^ avtv ijdovqg. xol tavtd [itt dXvftlag ij (lercc 
XAjtrjg. 26 

Kal &ux6tov iv Gj xaiQ(j} lui^ov Svvatai^ iv tovt(p xoX 
vi^^^tQOv^ olov to dXiifiog iv t(S yi^Q^ ii&XXov '^ iv vy 
v&itYfti* {uiHiov yaQ iv t<p y^Qa dvvavai. xaxd tavta 81 
«al 1} (pQ&vrfiig iv t(S yffia ciQhtmtQOV * oi^deig yaQ roi)g 
vkivg ciQHtai rff^iovag 6id to (ii) d^iovv €pQ(yvliiovg elvai. ij ao 
If dv6QtUt dvdnaXiV iv t^ vh6iYiti yaQ dvayxaimiQa i^ 
Tuxtd trjv dv6Qhlav iviQyeia. o^tolc^g 61 xalr] 6a}(pQ06iivrj* 
fuiXXov yoQ ol vioi t(5v stQB^fimiQCJV vit6 t(Sv i:ti9viu(5v 
ipo%Xovvtai. 

Ka\ iv TtavtX xaiQ^ ij iv toTg stXel6toig xQYfintcitt- ss 
QOVj olov 6ixaio6vvYi xal 6G)(pQo6iivY{ dv^Qelag* ci iihv yaQ 
dd q 61 Hot\ XQrfil{Lri. xal o jtdvtGYV i%6vt(av iirfilv 9a- 
tiQOv6%6{tt&a^ ri o i%6vtcnv nQ066i6\/Lt9a xov Xoiitov^ xa^d- 
ftiQ inl 6ixaio6vvrjg xal dv6Qtlag * 6ixalG)v fihf yaQ ndvtcrv 
ovtGYV (n^6lv ]((^i}<^ifio^ 1} dv^Qila^ dv6QtlGiv 6i ndvtayv ovtcav b 
T[flT^6niog ^ 6ixaio6vvYj. 

^Eti ix t(3v cpd^oQ^DV xal t(Dv dnofioX^Sv xal t(5v yevi- 
6txav xal t(Sv XrjilfBGyv xal t(Sv ivavticyv * g)V yaQ td (p&OQoi 
q>ivxt6tiQai^ avtd alQitciteQa. o^iolog 61 xal inl t(5vs 
dno^Xm xal t&v ivavtiGyv dte yaQ ij dno^oXr^ ^ ro &- 
avtlov (pevxtotBQa^ avto alQetdttQov. inl 61 t(Sv ytvi^ecav 17 htqa iv roTg BCPcf, — vndqzv /• — iXarrova u. — 18 rov 
M^v CPi. — 19 et 20 yvfivaisa^at bis u. — 20 ^shbv ual alqov- 
fiB^a ti. — 23 ct 24 tavta pr fi, to: avra Pcuf. — 23 /uallov om 
P. — 26 fin onri P. — dXvnlag fiallov rj ACu. — 28 Bvvarai tlvai. 
lun^ tt. — tavTa C. — 81'] yaq u. — 30 firi Sh d^iovv u. — 37 xqij- 
6ifMg C. — 38 8 om C. — f;|^ovrs$ ABcu. 

inb6 efrp] ti ii, ov Cf. — ^] xol Pu. — 7 qfiVTitottqov Cuf. ToniKsiN r. 

%al tSp Xilj^lnetp MacaXtp* cSr fOQ al 2i}^^ xal ai ]%» 
vi6etq olQiuitiQaij xal avva oiQtvokiQCL 

10 "AXXog t6xoSy to fyfvtiQov tdya^M} fiiXtunf xol «i- 
QitokiQOV. xoi t6 OfMiitiQOV taya^i^^ oiov i} dixouNHffq 
diiudov, xal ro r^ fkXtlon avtov ofioiitiQOVy xaXHxiQ tot 
Alavta tov ^OdvCCic^g q)aal fiiXtl<D twlg ilvatj 'dUu 
SnLOiittQOSt^^Axi^XXiL fk^aaigta&tovotiOVxdXrfi^ig* o^ 

udiP faQ 7UoX6h^ (ii} y ^XtUftog 6 ^AxiXXivg^ ta^Vf 
OfLOiOtiQOV dvai tov ASavta^ tov itiQOV ovtog tikv dyaiiod 
(ii) Ofio/bi; di. 6xoilitv dl %ai disil td yiXoi6tiQa ^{rj Ofioior, 
xad'istiQ 6 Jtl9rptog t<p oi^QoS^r^, tov ikxov (ii) optog Ofiolov* 
o^ YOQ xdXXiov 6 xtXhfpiog^ OfU>i6tiQOP 6h t<p dv9Qcif(&. ndr 

90 Xw istl iwlv il t6 iihf tqi PiXtlopi t6 6h t(p %tlQOVt 6fM6-' 
tiQOP , iCij av fiiXtuyp t6 t^ fiiXtlovi 6iu>i6teQov. ^a dl 
xal tovto ^P6ta6iv * oddhf yoQ xtoXikt t6 ftk^ t^ ^Xtlm 
i^Qifia Oftoior tlvaij ro 6h t<p x€/(fori (kp66Qay olov d 6 
yip Alag t^ 'AxiXXil i)(^^(Aa, o ^ *06v66tvg t^ Ni6tOQk 

U6q>66Qa. xal ei t6 (ih^ toi fiiXtlovi istl td x^^ 0(iocoft 
efi} , ro Sk t(S x^^Q^i' i^^ ^^ ^eXtifo , xa9diteQ ikstog ovf 
xtxi ftldrpwg av&Q&a^. 

"AXXog^ t6 inupavi6teQov tov rjttov toiovtov^ xol to %ar 
XeitofieQOv* {laXXov yoQ dya^t&iiev ^ovteg a (ii) S^ti ^- 

10 6i(Dg Xapetv. xal ro l6ialteQov tov xoivotiQov. xal to roij; 
xaxoi!^ dxoiV(ovr[t6teQOV' alQiv^ateQOV yaQ (p firfieiiLia dvO- 
XiQ^i^ dxoXov^el rj (p dxoXfw&el. 

^Rti el ditX^g tovto t(nkov ^iXtiov^ xa\ to ^iXtUStov 
t(5v iv tovt(p fiiXtiov tov iv t(p htiQ^p ^eXtUsttrv^ olov ei (iiX 

86 rioi' avd^QCJ^g initov^ xa\ 6 ^iXti6tog av^QGiitog tov ^eXtlOtov 
ikitov ^eXtlorv. xa\ eito piXtU5tovt(yvfieXtl6t(yv§iXtiov^ xol 
dxXwg tovto tovtov piXtuyv^ olov ei 6 piXtuftog avd'Q(D' 8 ttl om C. ~ 11 T^ ayaO^ tc — dinaiocvvrj tov dtnaiov Gk. — 
18 pBlrlovi corr c. — avrfiS Pc^ corr C, avtmv u. — 13 tlvalttvigP» 

— 14 Tip] ifv T<p C. — 16 jj C, pr AB. — 17 %al om c. — ti antc efiy^ 

— t6 ytloiOTBqov AB. — ofioiog ABPfcu, — 18 T(p om Cf, — 19 »«!•!. 
Xlmv CPfcu, — nlOrji f, — ofkOiOTt^og fort u. — 21 aXqtTmTtqofv tlfi 
&v t6 u, » av om C — 23 e/ om u. — 24 ante o rc add ofioiog n, 

— 25 isrl] o/ioiov inl Au. — 30 loptiv. ofiolcog 81 xal CPu. — 31 dnotr 
vovrjTOTtqov B, — 31 et 32 o B. — 32 ^ ^ «xoXovOs? mg u. ^ 
33 rovro CKaiiUDg /• — 34 tl ptMmv ti. — 37 e/ om ^. ToniKsiN r. iss 

itbs tov PiXtUfvov tknov PiXtUaVj luti astlSsSv^Qcueogikfiov 
ftXtUaip. 

'jBn (Sp Ikfti to^q iptXovg (larcKT^ar, aUfetiovtQa ^ <9rp.il8 
fo^ 7ud a itQig tdv qdXov itQ&iai fiaXXov piovXoiit^a rj 8 
gqig tdv tv%6vta^ tavta ciQtt(&tSQ€t^ oiov to tiTtaioitQayelv 
fcd>e^ itoiHV ftaXXov ij to doKtip' tovgyaQ (plXovg et> itoiHv 
ficvX6fLi9a iiaXXov rj 6o%hv^ tovg dl tvx6vtag avaitaXiv. 6 

Kai ta ix steQiovolag twv dvaYTuUwv §iXtlc3y Mote 61 
fd ciQitokeQa* piXtiov yaQ tov J^iqv to tv ^iqv, t6 8h ti 
l^qv htlv 1% steQiOvOlag^ otJro 61 td ^rjv dvayxalov. ivlott 61 
%a piXtUo o6j[l Ttal alQetdttQa' oJ ydQ d peXtlo, dnfay- 
%aiov %dl ciQitt&tSQa' to yovv (piXo6o€ptiv fiiXviov tov xqy^ lo. 
|urr^€<^ai * dXX ov% alQ^mBQov t(S iv^eei t&v dvayxaUsiv. 
to^ i% MQiOvolag ictlv^ otav '6naQj[6vtwv t(Sv dvayxaUav 
SXXa tivd itQOOTuxtaOTttvi^rital tig tSv %aXAv. (fxe66v 
dl fy(og alQetdtSQOV to dvayxaidv idti^ piXtiov Sk to i% 

MiQiOVOUxg. 16 

Kci o fii} StTu itaQ* aXX(w n(^l6a6&ai rj o fort %al 
MOQ* aXX(yUj ohv niitov^tv i) dtxaKXTi^i} itQog tr(v dv6Qeiav. 
%(dslt66eiihv avev t(w6e alQerov^ t66e 6e avev rov6e ftij, 
dov 6vvaftig avev (pQovtj6eG)g ot^j alQetov^ (pQ6vYj6ig d' avev 
iwafieG)g alQStov. Tcal 6ixnv eld^dteQOv dQvo6fie9a^ iva to Xoi" 90 
^ 86^ rjijLiv vnoQxeiVj ixeivo alQ€t(iteQov o fiovXoiie^a 
doxeiv vftoQxeiVy olov (piXoX(yveiv dQvo^fied^a^ Tv et^(pveig el- 
ffu 66$isniev. 

'jBtiov ty dstov^i^ rpnov istitmrpiov 6v6(pOQoi)6i^tovto 
ciQStdteQov. %al (w ty dstov^la (ii} 6v6(pOQ(yvvti fiaXXov iiti- ss 
t^Ltftiov^ tovto ciQetcheQov. 

"Efti t&v 'dito to cnho elSog to ^ov trp oliielav dQetiqv 3 
m; (fti) ^ovtog. cffKpo d' ix6vt(ov to (laXXov^ov. 

"Su el to fih' stotei dya^ov ixeivo & av stoQy^ to 6h 
(n}Mf€^ to stoiovv alQet(jiteQ(yVj 7ta9diteQxald'eQii6teQ(yvtddo IM ToniKsiN r. 

^tQfunvQP wv (iij. d d' SfLq)& nouT^ to fiSiXXowitoiovv* ^U 
to ^XnoP Tud xvQicheQOP itoul dya^iv^ olov d to i/Ap xijpf 
ifrvTiriP zo Sk to if&fuu 

"Evi dxo x&p itt(o6e{nv xal t&v XQijOHap xai t&p ftQA- 

»Sltm xol twv fyyov, xai tavta Sk dn^ Ixilvm* axoXau- 
^HycLQ iXkrjl^iJoiq^ olov d to di7C€cl(og ciQttdteQOP t&v dv^ 
iQelog, Tcai i^ dixaio(fvvrj tiJQ opdQtlag oiQmateQOV * xolcji} 
diTtauHfvpifi t^ dvdQtlag oiQetciteQOVj xai to dixalag tov dv- 
dQtlog, HaQOfthffiifDg Sk xcti ix\ tmp aXlcjv. 

h iSiti tttivog tov avtov to nuv lUiSov dyad^^v htt td dh 
iXattop^ oiQttdttQOV to fiti^ov. rj ti {ul^ovog fi€f{[bv d^a- 
ttQOP. dXXa Tud ti dvo tvvd tivog tHij alQtt<AttQa^ to (ufJlr- 
Xop ciQttmtQOV tov tjttov alQetcjftiQOV alQttciftQOV. Sri ovij 

6 vJttQ^Xi^ t^g vittQ^X^^g ciQttGJtiQa, xa\ avto cdQttmtQOVj 
olov (piXla XQfnidtcav ciQttcatiQa yaQ ij r^g iptXlag 'dxtQ- 
fioX^ tr^ tav XQW^^^' ^^ ^ fiaJUor av tXjoito au» 
tog avto) attiog dvai ^ ov tttQOV^ olov tovg qdXovg tiSv yffr^ 
fidtav. 

10 "EitL ix trlg ftQo69i6tG}g^ ti toi athoi ftQOdtiQ^ifUviv n 
to oXov alQttcittQov noul. tvXaPtiO&ai 6k dti ftQotttptiv Ixp 

WV TGI fih^ ktiQO t(3v nQO&tl&tflivGW Zt^^TOi TO Tioivov ij aXr- 

Xcrp ftcDg 6vptQY6v ioti, tgI dl Xoixoi fv^ XQ^^^ (^^^ &vv^ 
tQydv ictiv. olov stQlova xci iqiitavov futd ttxtovixrig * ci-^ 

16 QttmtQOV yaQ 6 itQicav (Svpdva^ofttvog ^ dftX(Sg dl ov% alQt» 
t(afttQOV. ndXiv ti iXdtt(rPi stQoOtt^iv ti to oXov fUi^^yp stoitl. 
Ofiolog Sk xci ix T^g d(paiQi6t(Dg' oi) yoQ d^poiQtd^ivtog 
dsto tov avtov to Xtvstoiuvov IXattop^ ixtlvo ful^^rp av cfi}, 
ojtAvt d(paiQt9kv to Xtindfitvov tXattov ftoitl. 

80 Kci ti To {ikv 6i avto to 61 6id trjv 66iav ciQttdv^ 

olov vyltia xdXXovg. OQog 61 tov stQog 66iav to (irfitvdg &vv^ 

ti66vog firj av 6n(yv6d6ai vndQXtiV. xa\ ti to ftkv 6i avto 
, ^ 

Sl fiTj OsgfialvovTog. sl u. — 32 t^v om u. — 34 iri 81 uno C. 

— 37 alqBTaTeqov om C. — xal ti . . . alqfrcoTf^ov om A. 

118bS fl om C, del B. — (isliov 17 (^ P) ^dTtgov CuP, OaTtqov 
^oTBqov P. — 8 havTtS uf. — ^Ttqog BCfcUj conr ^. — 10 iu ts Jx 
/. — nqoOiotng C. — t« rc c, om A. — 18 nqoaxqV'^*"' ^* — 13 r«j3l 
9h...i6Ti>v om j4. — 14 icTiv, T(p Ss Xoixm /it^ ZQV'''"' t^V^^ owtqy^v 
ioTiv, olov u. — 15 avvdvaiofiivov ABCP. — 18 ilaxTol pr AB. — 
19 ilaTTOv ro Xtmofitvov ti. — 21 fii^Stvog oyrog rov cwvdoTOS Cu. 

— 22 et 26 lavr^ «. ToniKaN r. Ut 

s^ dia vi^v d6^(xv ciQiTdv^ ro de dia ^atsifav fi(Wor. Tud 
^iheQOV fiaAW 6i av%6 tl^iiov^ tovto xal ^tiov xal al«- 
QetdttQov. tnu^tQOv ^ av tPq xad*' avtd^ o i^tifdg aXXav m 
fUXXovtog vaaQ^eiv 6i a^dto aiQoiiiit&a fiaiUov. 

^Efti, 6uXi69ai flo6a%([Dg to alQttov Xiyevai, xal tlveav 
XaQiv; (Jiovtov^viupiQovtogijtovxaXovijtov^^^iog' tofOQ 
ifQog astavta ri flQog ta ftXtla xQrfi^im (dQttcktQOV Sv 
vstoQXOi tov (irj Ofio^g. twv 6* aiitSfV dfifpotiQ^Kg liitoif' m 
%6vt(ov^ 6itotiQ(p fkSXXov vaaQXBi, 6xmti(yVj 7t6thQOV rfitov 
r^ naXXi.ov ri ^ViUptQoittQOv. TtaXiv to roi; fieXtlovog Svtxtv 
(dQttdttQOV^ olov to aQttijgtvtxev rj rj6oviqg. ofto/cig 6h7ud 
htl t(3v (ptv7tt(3v ' (ptvTCTottQov yoQ to {laXXov lfUto6i(Hix6v 
t(3v alQtt(Sv^ olov v66og aHyjipvg ' xal yaQ Tj^ovijg xal tov ^ft^w^ 86 
jaioi' tlvat TuoXvtixcittQov ^ v66og. 

"Eti ix tov ofto/oig 6tixvvvai (ptVTttov xal alQttov ro 
itQ(^llitvov * 'qvtov yoQ alQtvov to toiovtov^ S xai Sloiir' av 
tig 6{Lol(og xal (pvfoi^ tov itiQov owog ciQttov fkWi'. 

Tag fiiv ovv ^tQog aXXr^Xa 6vy%Ql6ti>g^ xad^dittQ ttQti^ p.ll9 
tca^ jtoirjftiov. ol avt(A Sk t6itoi xQi^nioi xal stQog ro dai- 4 
Tcvvvoi otiovv alQttov rl (ptV7it6v' d(paiQtlv yaQ fi6vov6titqv 
itQogettQ^rvvittQOxijv. tl yaQ to tniicktQOV alQttdttQOVj wA 
To tl^kiov alQtt6v , xal tl to XQrfinui&ztQov ciQtxcoxtQOV , xol 6 
To XQTq^nLOV alQt%6v. 6{/Lol(Dg 6\ xal iatl tSv aXXaav^ o6a 
toiavtrp^ tfxti tiqv 6vyKQi6iv. iit^ ivUav yaQ td&i^og xata 
Tqv ^Qog ettQov 6vyyiQi6iv xal ori al^^eroi^ hidttQov rj to fte- 
Qov XiyoiitVj cl(yv otav to likv (pikfti dya&ov to 6h fii} ^- 
6ti Xiycjiitv' ro yaQ (pv6ti dya&ov 6fjXov oti ciQtt6v^ 

i6tiV. 

Arpttiov 6^ oti iidXi6ta 7ca9^ix)v tovg t6stovg sttQl tov 5 
fiaA^oi' xai tov ful^ovog * Xrj^p&ivttg yaQ oSkGig stQog stXtUo 
XQij6ni^i Sv ttfj6av, i6ti 6^ avt&v t(Sv tlQrjf/Liv(»v hlovg xa- 
&6iXov {laXX^yv rtoitlv {liXQOV ^aQaXXd66ovta ty 9tQo6rffo- is 89 nqoi om C. — 30 vnoiq%v APcOy itri f» — rov iirf] to corr C 
— pLfl rc supra vs /. — ixvzmv 8 u. — 31 tdiov B, — 35 rfli C. *— 
«qsTiov j4Bc, alqBT<ov P. — 38 toiovto C. 

119al dXXrjXag By fort pr c. — 6 Kcrl om C. — 9 X^yo/A8P . , , yaq 
q>vasi aya^QV rc sopra lit ^. — 10 alqsrov corr e. — 19 xo4q om Ao 
et pr /. — 14 iiaXXov na^oXov CP, — 15 naqaXXawovtag C. IM ToniKAN r. 

Qlf^ olop f^ qniiHitotovto tov fii} tf^ikfH^fouwwv fuiXXoit to^ 
ovzo. %A tl fofikv noulto Sh fii} iuhhvo ixov tot6plk [i^ 
^ ap iW(M(g] 9 (4<EXW toiovvo S %ott noiH ^ S fifj ifouL 
d ^ &iUfXD fioulf ta (uiXXov $toioih tourvto 

90 "Eti, bI tov aahov tiv^s to (i^ p&XXov %6 d^ rjctovtoir' 
ovto * TuA dtdnAvroiovtovfuiXXovtoiovto^to il (i^tfoiotJttn; 
toiovtovy iijXovoti t6fi(fmov (tiXXov tqiovto. &i ht t^g 
itQO09^i6mS9 d ^^ cr^nS i^focti^iiuvov t6 oXov fuiXXovnoul 
touwtOj ^Ut(5rjvtoptoio^^itQO(h!i^iy^vovt6oXov(kS^^ 

26 ifoultouwto. oiiolmsSkxidixti^gdfpaiQiOiog' ovyaQdfOir' 
QfO^iptog t6XiUt6fuvop 'qnov touwto^ adt6 fiaXXov toiovto* 
xal va roi0 ivavtloig di/tifi^BQa fiaXXov toutvtaj olov let>« 
xitiQOV To tip niXavi, dfu/yiottQov. fki, aaQa ta dQijitfiva 
stQ^ftQovy t6 (iSXXovlstii9x6iifvovt6voi7iHOVtovstQOiutfUvov 

80 Xiyov^ olov d tovXtimov iotlXAyog XQfSfuc iuxxQitw^v S^&og^ 
Xivx6tiQOv o i6tp (uOlXov x^cDfia duatQmx6v o^Hog. 

6 ^Av d* iiti fiiQovg %al ftij %a96Xov t6 aQ6§XifUUt vcd^ 
stQmov fi^ ol ilQTniivoi xie&cUot; 7tata6iwva6ttxol ij dvaifxtv-' 
aOtiTtol t6itov nAvt%g%Qiffiupxi%. TtaX^^XovfdQ dvatQOvvtigil %a^ 

96ta0%tvd^ovtBg%alhtlftiQOvgdEl7twiuv' dfaQitavtlvstdQ^ 
XH^ xaittpl^ %al bI jki^Sivi ^ oddh tivl. fkdXuSta ^ istlxain 
QOL xaL %oimit(3v tdiKav ott^ ki tSv dvtt%Hikiv(av xal tSv 
6v6tolxiav %aX t(Sv itt&6iaiv* ofio/cog yaQ Mo^ov to d^tdi^ 
6at 9 d n$6a i^dovrj dya&dv , xal Xiiitrjfv iriHav ilvai Tiaauiv^ 

h t^ ii ttg ijdoviq dya&^v^ %al Xiimiv dval ttva %axj6p. ki it 
tig afl697j6tg fiil i6tt di5ffa;iig, %at dvai697fila n^ oi^ lotiv 
ddvpaitla. %al if n '6ftoiafiXt6v istUfvqc^Vj %ai vst6Xrfil>lg ttg 
isti^i^finfi. adXtP iC Ti tiSv dilaumf dya96v^ xol twv iiMcdaiv 

6 it xaxAp y %di iC tt tSv it%attog %a%6p, xol tSv od/xcog n 
dfo^iv* oui ilti twv "qiiaiv q>iv%t6pj rjiop^ ttg q)ev%t6v4 

16, |0, 88 voiovtotf Cu, id 19 et 24 C — 17 ^ del^C, om </.— 
S3 ro ttvro B. — 24 t6 J3, pr ^. — roiovro BC, — 31 Ifincorc^or 
...If^eofi om P. — o im] iaxl t6 C. — 32 ictv C. — 33 aK^ioroft 
jiB. — 9 dvaan, t^noi om «. — 35 «ol ta inl C. 

Il9bl tip] nttl ro tf. — 3 »orl om /. — tig om j4, — ^adUmgP, 
-^ «orl vmv 4 . . 6 ali nauov om P. — • 5 pr nal} wdXiv ABCPfu, ^ dft» 
nalmgl ddUmg «, pr /, ttdinmv corr /, udlnmg nttnov lutl tmv dinaimg 
ti dytt^oVf %al kt ti noy ddCnmv C. «— »or»<oy pr J9. — ddlnmg] dtneiimt 
**» P» /» ddtnmv P, dinuimv oorr /. — 6 aya^dfr] i(ft«oy C. — -**'' — 
ABPu, — 9cimrM pr ^^ ^nmr^y nal u. "— qptviirii C ToniKsiN r. m 

Tuna va^a dl xol ff rc tSv tjiiGiv cSqdXifAWj '^avij ttg 
idq>iXi{iov. xol ktl rcSt^ (p^oQtixav 6h xcci twv fevi6tmv xol 
(fd^^Hl^Sv &6a:ikc)g. tl yoQ t% €p9a(ftix6v rjdov^g ij ijti^tT^^njs 
Sv aya%6v i6tiv, iHij av ing iq6ovij ij ^tdrryfcij tav yumSv. lo 
b{koiioq 6\ xal d €p9oQa rig istUfttjfiijg twv dya9Sv ri ri yi- 
vt6ig tSv Tutxfovy i6tai tig istv6ti^ri tav xaxAv^ olov tl to 
htiXav^Avt^d^ai a tig alaxQa Ijtga^t t(5v dyadwv ^ to dva- 
fjLiiAvn^xtC&ai tmv xaxwv^ ttri av to istl6%a6^ai a tig al&iQd 
htQOfit tfSv xaxfSv. fo6avt(og 61 xal htl t(Sv aXXav' ivis 
Sata6% yoQ o^jkolag t^ Mo^ov. 

"Eti ht tov fiaXXov x>ai rjttov xtd o^olog. tl yoQ (ictil- 
Xov i/ikv t(3v ii aXXov fivovg n toiovto ifxtlvwv 6\ {irfiiv i6tiv^ 
oedif av td tlQri\iivov ttrj touwtov^ olov tl ^iciXXov ykv isti6ttjn'q 
ttg dyad^ov 'q ijdof^ij, iirfitfkla ^ i3ti6tijy,rj dya96v^ ov6^ obv 90 
rfiovri €fi}. xal ix rot; Ofio/cig 6\ xal rittov &6avtGig' foroi 
yoQ xai dvaiQtiv xal xata67ctvd^tiv^ TtX^v ix y\v rot; Ofio/og 
dfHpAttQa^ ix 61 tov rjfttov 7iata6xtvd^eiV fiovov^ dvaOxtv- 
d^tiv 61 ov. il yoQ Ofkoltog 6vva{klg tig dyad^ov xal iiti^trjfi^q^ 
fkfti 6i tig 6vvaiiig dya^ov^ xai isti6tijy,ij i6tlv. tl 6\ yLrfit- u 
(i/a 6vva\Lig^ ov^ iiti6tijiirj. tl d' 'qttov ^vva^ilg tig aya- 
d^ov rj isti6tijiiri , fon 6i tig ^6vv<mig dya&Av^ xcA isti^tijiirj. 
tl 61 (irfitiila 6vvaiiig dya^ov , ovx dvdyxrj xcci isti^trjfiriv 
\irfit{iiav tlvai dya96v. ^rjXov ovv oti xatatyxtvd^tiv fiivov 
ix tov 'Tjnov fotiv. 80 

Od fidvov d' i^ aXXov yivovg ^tiv dva6xtvd^tiv , dXXa 
TiaiiKtovavvovXanPdviyvti to (idXiiHa toiiwtov^ olovtlTCti^ 
tai isti6tri\iri tig dya96v^ 6ti%&elri 6* oti fpQOvrfiig ovx dya- 
96v^ ov^ aXinj ov6e\ila forai, iittl ov^ ij (laAedra 6(myv6a. 
hi i^ 'dsto^i^tog^ 6{iol(ag a|tG)<Tarta, tl Mj xal na6iv iftdQ- 86 
Xtiv Tj (ii) vitdQxtiV, olov tl ij rov dv^Qciitovilwxrj d&dvatog^ 
Tud tdg aXXag^ tl 6* avtrj (nj^ i/Lrfii tdg aXXag. tl i/ikv 7 xavavTct pr j4B. — tecvta Pu. — 8 eiq>iXtfios Korl dyaf^hw Korl 
C, aya^09 kctI P. — 61 om u. — 11 rj om P. — ij om Ou. — 13 Xav- 
&dpB6^ai «. — 14 av %al t6 C. — ahxqa om ti. — 18 toiovtov C. 
•— 19 tfrj om ti. — toiovto u. — tig iniotijfiTj C. — 80 r«ff aya&ov 
ft corr II. — ay ij jjdovij C. — 83 dfitpotiqov u. — fiovov om a. — 
86 dvvafilq tig u. — 30 tov ^ttov corr u. — 38 Xafipdvovra Cu. — > 
OMOtov A, — 33 or« 17 tpqovfjoig C. — 34 inudrj C. 128 ToniKaN r. 

ow vita(ixHv tivl XHtai^ dnxviov mi ov% v^&q%H tivL* i2xo- 
XovQrfiH yoQ dia v^ vit69'e6iv v6 firjdtvl vaoQXHV. el 9i 
p.l20 tm fii} vitaQxov TtHvai^ deiocviov oti vstaQXH tivl* ludyaQ 
ovt(og dxoXovQi^H ro ita6iv v^taQXHV, diqXov d' i6tlvoti i 
v^oti&i{itvog noul to ^tQo^Xrma xad^oXov istl niQOvg tt^ip* 
tov yaQ iitl (liQovg ofioXoYOvvta xad^oXov diiol OfcoAoj^eJr, 
6 isteid'^^ tl ivl^ Ttal itd6iv 6y,ol(Dg a|iOi vstaQXHV, 

^A8ioQl6tov fiiv ovv ovtog tov srQO^Xrj^iatog novajGig dva" 
6om)dZeiv iv8i%etai^ olov el isprfiev rfiovr^v dya^ov elvai r^ 
{ir^ dyaO^ov , xal (iijdiv aXXo ^Q066i&Qi6ev, el {lev yaQ niHK 
tq>rfiev ri8ovf[v dya&6v elvai^ deiTctiov xad^^Xov oti ov8e{da^ 

10 ei ybiXXei dvaiQel^ai t6 ^tQOKel^ievov. ^^ioUog 6e xal ef tiva 
&prj6ev 7j6ovrjy (i^ elvai dyad'6v^ ^eiTitiovoia&oXov oti:ta6a* 
aXXcog & oJx iv6ixetai dvaiQelv. idv yaQ ^eli&iiev oti kitl 
ng ijdovj) ov% dya96v rl «yafrJv, ov:t(B dvaiQeltai t^stQOKel^ 
lievov. 6^Xov ovv oti dvaiQeiv {i\v \iovax(5g ivdixetai^ %a- 

16 ta67tetyd^eiv 61 6ix(Sg * av te yaQ nad^dXcw 6el^(0fiev oti naCa 
i^6(yviq dy(x&6v^ av te ott i6tl tig ^fiovi} ayofrcJi', 6e6e^ 
y[kivov fytai to ^tQOTteliievov. Ofio/og 61 nav 6iiQ 6iaXeyji^^[9(a 
oti i6tl rig iQ6(yviq ovtc dyad^&v^ idv 6eii(oiiev oti ov6e{ila dya^op 
fj oti Tt^ ovot dya96v^ 6uiXeynivoi i66ne9a afKpor^gcD^, %d 

80 Tta&oXovTtaliitliiiQovg^ oti i6tCtig^6(yvT^ ov7tdya96v. 6udqi' 
6\iivYig 6\ trig 9i6e(og (yv6rjg^ 6i>X(og dvaiQeiv Ikitai^ ciov el te^ehj 
tivl fihv vitaQxeiv ij6(yvy dya^G) eivai^ rivl d' (y&x liitdQxei»' 
ehe yaQ Aa6a 6eix9elij ijdoi^ a^^a^oi; ette \irfie[ila^ <^S(^ 
fi^i^oi' f6tai to itQOnelfiev^yv. el 6\ {ilavrfi^yvfiv {i6vY(V dya%69 

26 lt%rj[Kev elvai^ tQix^g iv6i%etai dvaiQeiv 6e(^avteg yctQ ori 
^ac^a rj oti ov6e[ila r^ on ^Xelovg iiiag dya&6vj dvyQrfKikes 
ic^Jfce&a to stQ07f.eliiev(yVi istl :tXei(yv6\tiQg 9^i6e(og6ioQi6&d' 
6rjg^ ohyvoti 'j^(pQ6vrj6i^ii(hrjt(3vdQet(3vi3ti6trjiirjytetQ(x%Sg 
i6tiv dvaiQevv * 6eiX^ivtog yaQ oti fta6a aQar^ isti6trjy/rj q on 38 ovx et dKoXov&ijasi . . . vivt om P. 

120al vxdQxfiv C — 3 Tsd-ivvog C — 4 ofioXoyovvTo] xAhtn 
C. — »9 i^dovfjv ^q)Tjasv P. — ort na&oXov C, — 10 ftsXioii A. — 
13 ovx aya^hv rj om C. — 14 ivSsxsrai] Xsysvat u. — \6 idv r» C 

— 18 idv . , . dyeid-ov om C. — 19 ovx pr om^. — 21 hvat dvatqsif 
f. — 22 lidov^ C. •— dya^ov CPf. — sXvat om^ C. — 23 dyaHv rf- 
vat stts C. — 24 d\ firjdsfiiiiv pr u. — fiovrjv i^dov^v P. — jttofor» 

— 26 Maau ijdov^ dya^ov ij C. ^ 28 porri om C. TOniKSlN d. 129 

av8e(iUc fj 8vi nal aXXtj ri^, olov iq diiiaio&6vrjj ij Svt avnq ao 
i (p(f6viffiig ov% litL6vijn7j^ dvyQtnUvov {6xav xo 1tQ01ul{ltV0V. 

XQfJ6iiiov 61 xoi vo istipxi:ttiv istl vd xad"^ taa^va^ h oIq 
vHaQJiHV VI rj ni^ ttQtjvai^ ota^d^tQ h volg Tut^dXov itQofiXi^ 
IkaCiv. hi6^ ivxoiqyivt6ivliti(iXtnviov^ SiaiQOvwa xat^ tldri 
fjiilQi X(DV dvoiicav^ oiad^dxtQ tiQr[cai stQoxtQOV' av xt YaQds 
xawl (paiVTjivai vitdQjpv dv vt ^irjdtvi^ stoXXd mQOtviyxavxi 
a^imiov nad^oXov o^oXoytlv ^ (piQtiv hf6xa6iv istl xlvoq oiJjf 
ovrog. ixi ixf Grv ^vtv rj ti8tt rj ct^i^fiGj SiOQl6at vo ^Vfi- 
(k§rpc6g^ 6xtxviov tl iirj6hvvovt(Dv vstdQxti^ olovottoxQ^- 
voq ot' Tiivtivat ai;6' i6vt 7tivrj6ig, TtavaQt&n rfid^itwrv st66a tidri b 
xtvi^6t(Dg' tl yaQ ^trfitv vovvGrv v^taQxtt v(jjxQ6v(p^ 6^X<yv 
ort 01' xivttvat ot'd' i6vl %ivrfiig. 6{Lol(Dg 6\ xal ori 1} '^i^x^ 
am a^i&fiog, 6itX6{itvov ovt stdg aQi&fiog rj ittQiwog ij aQviog * 
tl yaQ iq 'ikvxfj (11^6 ittQtwov firjvt uQVtov^ 6!jXov ovt ovx6 
oQid^ii^g. 

IlQog filv ovv v6 6v{iptprpt6g 6td X(3v xoto^civ xol ov- 
Kog iffiXitQr[vi(yv. A. 

Mtxd 6i vavxa iftQl x(3v itQog xo yivog xal xo i6i(yv 
hli^iititxiov. ^xt 61 xavxa 6xotxtta x(Sv stQog x(yvg OQ(yvg * ^tQl 
(wvfDv 6h vovvcjv oXiydxig al 6^i^tig yivowat votg ^iaXtyo- 
IjLivoig, av tfij vtQ'y yivog vivog vwv owcjv^ stQdvov yiv 6ri- 1« 
(iXijtttv inl stdwa vd 6vYytvrj tcj XtxQ^ivxt^ tC xivog fii} 
tavrjyoQtixaUf 7ta&d:ttQ i^l roi7 ^viiPt^rpt^rog^ olov tl x^g 
^dovijg xdya^ov yivog xaroi, tC vig rfioviq (ii) dya96v' ti 
yoQ rovro, 6iQX(yv ort 01; yivog xdya&ov x^g rj6(yviQg • ro yaQ 
yivog xora ^dw(av X(3v vjto xo avxo tl6og xccvrjyoQttxaLn 
iiva tl {iri iv V(S xi i6xt TtccxrffOQttxat j diX ^g ^vftfitfiri- 

30 OTi ovd^ orvr^ C. — avTfj u. — 31 ovn intatijfirj om C. — 
^ 9iatqovvTag C. — 35 na^&dnBff nqof fqrjTai nqi)Ttgov A^ xu^dnBO 
nqoTtQov ft^rjTat ti/. — 36 nqoasviyuavTi Cu. — 38 ovriDff ^Z^i^- ^**^* ^* 
^ 120b2 vnaqxot C. — 8 ^«i^j^fi^ijreov. fiSTa dl tavta nsql TtSw 
soog ro yivog A, — 12 ^era . . . imantMT^ov libro Jll adiecit e. — 
14 dh rotirai; corr u. — 18 et 19 t6 ayat/^ov Cu. — 18 fi^ pr om u. 
— 21 %lTa\ hi ABf corr «. 

n. 9 lat ToaiEaw ^. 

XevKipf^gj^pos^ ovv tj ^h^ oMiQMtwovfump' ifvifpifkin 

u9 aiky MP^Miu^ %a9iMef lud t^ J^ftjf MoiXJhng ^flSf- 
J^p ti lud (iadi(ort^ dvm. bitiMPO^iiuwop ovtliotti^^uXXi 
ti Motcvv n nia%op OfDudpHv toixep. OfjLoUag dl %ai to Aeu- 
%6v ' ofi yoQ tl htiv ^ x^9 <^^ Miip ti dtiloL Sff^ o^ 
dhiQOP aihmp httptl hti xatfffOQmau 

m M&Xuna (f inl tiv tov Ovj^fkfifptitog oQumiOP hufHi' 
lUiV^ il kpaQ^iinu Ui t6 Ififiip fhog ^ olop ital ta rvv dr 
QfHiiva. Mixttai yoQ fuviup tiavvd lavto %ai (ft^, ifiioUsig 
Sk xol Xtvxiv ilvai xtAfii^. So^ ovdhiQOv aik&v yhog aXXa 
^Viifiifirpiig^ iitudrj OviiPiPfiKig iXiyo^uv o ip8i%ttai "dxaQ-- 

u %uv ti/vl xtd fii^. 

"Eki il (ii) iv ty ot^ji iiOiQiOH to yivog xal to iJdog^ 
AXXa td ^ilv odola vi Sk aoiivj ^ to fjiiv stgig n to Sknoiiv^ 
olov 1} (ik^ %i^v xal i xihcvog ovola^ v6 61 Xtvxov oix ov6la 
dXXi stoi6vj Sot* 06 yivog v6 Xivx6v irqg iiiiivog oii6\ tov «v- 
p. 1X1 wov, itaXiv fi {ikv istiOvfjfirj v(3vstQ6g rt, jo S dya96v xaiv6 
X(xX6v stoiiv^ &6v od yivog v6 dfa&6v rlv6xaX6vtf^giiti&ti2- 
ftij0 ' vd yaQ v(3v stQ6g Vi yivri xal avva vov itQ6g Vi dil 
ilvai , xad^ditBQ in\ vov diitXaOlov * xal yaQ v6 itoXXanXa" 

6 Oiov^ Sv yivog vov diaXaOloVy xal avv6 xSv itQigvLioviv. xa- 
^6i^v i* ebtelv^ iit^ ri}v a:6vfp> dialQUiw iel t6 yivog t^ ift- 
dii ilvai* il ydQ v6 ildog oOolaj xal t6 yivog^ xa} il noi6v 
v6 ilSog 9 xal v6 yivog stoi6v n , ohv ii v6 Xtvxov noiiv ti^ 
xol vo %Q(S\ia, 6tioliX)g 81 xal istl t(Sv aXX(ov>, 

10 IliiXiv il dvdyxrj i^ ivdixitai tov tif^ivt(^ iv t^ yivn 
tiivixii/v t6 yivog. OQog 6k tov uivixuv t6 istiiixifiQai tdt 
foi) nitixofiivov Xiyov. i^Xov ovv ovi td fikv itSri (uvixHvSv 
yivSv I td ik yivri t(Sv iliSv oS * v6 iikv yiQ ddog btiitiir 94 9if C« -^ 97 9 frc{tf|oy pr om ti. — 99 «an^yopcrrflri, x^ i\ 
^h%t i% tf tt Uti ntiti^oqtttmu ftdU^tu BC — 31 ofu C — ,39*1 
tuvtXv Qf, oorr 11 , qui pr om tuvgtv, ^ 34 Mfxmri t6 «vr^ vMdq- 
ffit^ u. — 38 v^ dl • . . oMm om J, 

Ulal mdUp dfi^olm^ 1) C. — 9 «oiijy ti mn* C — 4 lui^fldUfl 
•kv C — 5 ytfvof 2«r C, olbv y/vo^ m, — 7 tl^t yitq C — «It sS 
ooi C — m%iiv f ft f i C — 10 1/{ f pr 11. — t/iunr* «» « y »i |y iiMxnm* C ToniKsiN d. la 

fgstwwv d ficr^ci ij hiixttm \ketixnv %cv ifdovg %d Jato^ u 
ioOy yhoq^ olov e( %n; %ov ov%og ij %ov h6g yivog^i daodobi * 
(fvfifiij^^oi, yaQ ike%i%HV %6 yivog %ov ddovg * xota nav%iov 
fOQ %Sv ov%(av %6^ %ai%6 %v %a%rffOQH%ai^ So%i xol 6 Xd- 

%tc el %a%d %ivog %6 ditodo9lv tlSog dXtfitvi^ai , %6 m 
t^yivogiii^^ olov ihdSvi] %6 ini6%fi%6v %ov 9o^a<ftoii fivog 
XiOilrj. naxa yoQ %ov fci) ov%og %6 6o^a6%6v ita%rjyoQrfi^6i%ai * 
itoXX6 yaQ %wv fi^ ov%cjv ioia6%a. ori il %6 Sv rj %6 iTti- 
9srjt6v oi TuctrffOQiltcu nata %ov (ii; ovtog^ driXov. S6^ oi5 /i- 
fOi%6ov 01^ ro isti6%rit6v %ov do^a6%ov * nad^ oSv yoQ %6 ilr » 
iogTUxtriYOQiltai , %al %6 yivog {fil 7ta%rffOQit6(^ai. 

JlaXiv il \iLrfiiv6g %(3v ild(Sv ivdi%i%ai, \kixi%iw %6 tc- 
9ihiv%f^ yivih ' ddijva%(rv yaQ %ov yivovg \ki%i%iiv {irfiiv^g 
vSv iidSv iiitixov^ av fiij %t %(3v %axd tfp^ itQdtrpf dialQt^ 
(kviidwv ji * raiSTa dl %(w yiv(n)g {livov \ki%i%ii. av (wv ij x^ ao 
ftfiig yivog rijg ffiovflg %id^^ 67tiitti(af il (iijre ^Qa \iifi 
^^iXoi(o6ig i) 'qdoviq fiijrc %(3v Xoiitav t(Sv dstodo9ii6(3v ntvtj' 
(fmp tufinila' drjXov yaQ Sti (yijdiv6g &v ti3v iidiSv futixoi' 
Sot* (nidhtovyiwrvg^ iitiidildvay7tal6vi6tit6t(yvyivovgfiiti-' 
jop %al t(3v iidciv tiv6g littixiiv * Sot ov% av iCrj ildog 1} 86 
^dovi^ %ivi^i(og , m^6l t(3v at((fior [ot^dl t(3v 1)^0 ro ildog 
fijs %iV}^6i(og ovtcyv]. %(xi yaQ td atofia iutixn tov yivovg 
xal tov iCSovg^ olbv 6 t\g Sv9Q(OJtog xol dvO^Q^^Jtov fatixii 
xol t(pov. 

^i ii ijtl itXiov Xifitai %ov yiifovg %6 iv %tji yivu te- b 
9^9 olov %6 6o^a6%6v %ov ovtog * xal yoQ %6 Sv xol %6 fii} Sv 
ifo^a6%6vj S6%* {w% Sv itrj %6 6oia6%6v il8og %ov ov%og ' Iflfl 
itXiov yoQ dil %6 yivog %ov ^ovg Xiyttat. ndXtv iiis^ tikov %6 
cZtog xal to yivog Xiyetat^ olov ii %Sv ii&6iv yiofiivGiV^ 'ixH ^ om tf. — 16 tov Evtog t9%if il tov Mq ti iw yivog 
— 23 ori d^ to Sv ^ roj ri d^ iv ij C. -- 24 ifUHf om C 
r«« pr ^ — 31 <p9oqa C^ rc B, ^ 36 i^dovi tiJQ ntviicimg ^ 16 fiitixH fi om u. — 
tmodoljj C. 
— 87 dixntn _ 

CW/' — 37 tfji] rmr rw« ABC^ -^ 'imi%u xal roi C. — 'Movk vm\ 
To» y^ov( u. 

mbl, 3, 12 9Ulw C.^Xt^ tJdog to iv C. ^ 4 ot 6 iu Ubv 
F ••• — 6 yivog %al th iJiloff u. 

9» 182 TOniKSlN ^. 

ro luv tlSoQ t6 61 ylvog re^e/ij, Tta^asteQ to ov xal to &* 
^tavrl yaQ ro ov %al r 6 tv^ Sor ovdtveQOV ovdtriQov yivog^ in&r- 
diq in^ tocjv Xiyerai. o^ioltog 6i Tcal el to :tQ(3i:ov xal ij 
aQXiq if^ aXXriXa reQ^tirj' -^ re yaQ aQyjq :tQ(orov xal to 

10 XQ(Srov aQxrl , S6r rj d^cporeQa ra elQti^iva ravrov iffnv ^ 
ovSireQOV ovderiQOV yivog. 6roix^iovde stQog aaavrararot- 
avra ro ijtl stXiov ro yivog ri ro eidog xai ri)v dia(pOQav 
Xiye^d^aL' ii^ ^Xarrov yaQ Ttal tj dia(pOQa rov yivovq 
Xiyerai. 

16 ^OqSv 6e %al ei rivog r&v ddiacpOQ^ov eiSei fiij fon ro 
eiQri\iivov yivog rj fii) So^eiev av , TtaraOTtevd^ovri df , el fijw 
rivog. ravrov yaQ ndvraovn^v dSia^poQcav eiSeiyivog. av ow 
IvogSeixQy.i drjXovon^tdvrcjv^ Tcavhvog ^tri^ SfjXovoriovde- 
vog^ olov ef rig dro^ovg ri^iiievog yQaitudg rodSiaiQerovye^ 

20 vog avr^v (pr]6eiev elvav. rc3v yaQ SiaiQe6iv i^ov6(5v yQccfk- 
fi(5r oi?x 'eOn ro eiQrjaivov yivog^ dSia^poQcov oiyOcov xara ro 
elSog' dSidcpoQoi yuQ dXXrjXaig xora ro elSog al evi^em 
yQa^i^al Jtd6ai. 

2 2%oiteiv Se xal ei rt dXXo yivog i6rl rov dn^oSod^ivrog 

25 etSovg^ o fiijrt iteQiixeL ro djtoSod^ev yivog fir/d*' vjf' imvo 
i6riv^ oloveirigrrjg SiTiaio^irvrjgrrjv ijti6rriurjv9^eii^yivog. Sj» 
ydo Ttal ij dQer^ yivog^ '^tal ovSireQOV roJr yevwv ro Xoistov 
steQiiiei^ &6r ovxai^ eirj i) ijti6rijurj yivog rrjg SiKaio6vvrjS' 
Soxel ydQ^ orav 'ev elSog vjto Svo yivrj y^ ro ereQOV vao rov 

80 hriQov steQiiye^xtai. ^xev S* dnoQiav iii ivlfov ro roiovro. 
Soxel yaQ ivloig ij (pQOvrj^ig a^arij re xal im6rijiirj elvei^ 
%al ovSireQOV r(ov yev(ov vjt^ oiySeriQOV^teQiixe^Qai' ovjiijv 
vjto itdvrcDV ye 6vyxcoQelrai ri^v (pQ6vrj6iv ijti6rrjiirpf elvai. d 
6* ovv rig 6vyxcoQolrj ro Xeyoiievov dXrjd^eg elvaij dXXd ro 

86 ye vtC dXXrjXa rj vjto ravro d^i(p(o yiyve69'ai rd rov avtov 
yivrj r(ov dvayxaicjv Sd^eiev dv elvai , Tta^dsteQ Ttal istl njg 7 nSv yciQ r6 ov ^v xai ro ?v ov, cflitfr* C. — 9 fig C. — 12 ij«*} 
u. — 15 et 17 itdst] rcu f-tdst Ccuf. — 15 yivog ro Bigrjfisvov uf. — 
16 v] V et Ccf. — 86^ai ABP. — 17 rc5v dSiufpogmv unavtmv c 

— i^v C — 18 xcrl A. — jiTi 8six^ii, d^ov C — 21 ^TaiC. — Iw 
y^vog ro c. — ysvos] hvos C. — 26 r^v SiJtaioavvrjg rijg pr u. — 
iniaTijfii^g u. — 28 zfjg dixaioavvrjg yivog u. — 29 etrj ^. — 30 toir 
OVTOV II. — 31 yag iv ivloig u. — 32 nsqUrsTai C — 34 oiv om «. 

— ys To B. — 35 et 37 tovtov C — 35 ro «vro u. — 36 «y om «. TOniKSlN d. 183 

c^i^g xal xilq ijn6vij(iYjg 6viiPcdvu' afi^ yaQ vad ro 
ittnro ya^og ^(Jriv * ixatBQOV yoQ avt(3v ifig xal dia9e6lq l6tiv. 
6%titxiov oiyv ei ^TjdiTiQOv v^taQxei rp dsrodo&ivn yivH. d 
yaQ {irixl^ vtC aXXtjXd l6xi td yivri ^irfil^ v^o tavzov ch/l- p. 122 
gjc), ov% dv ti¥j ro dito8o&ev yivog. 

2xoJtelv 6e 8el xal ro yivog tov dito8o^ivtog yivovg^ 
%ai ovtG^g dei to indv& yivog^ el stdvta xattjyoQeitai tov et- 
dovg nal el Iv roj tl l6tv xatrjyoQeltai * stdvta yaQ td istd- 6 
m yivrj itatrjyoQei6&ai 8eltov elSovg Iv rci tl i6ttv. el ovv aov 
iiacpGrveij SijXov oti ov yivog ro dito8o&iv. stdXiv ei {jLetiyei 
%o yivog tov et8ovfg^ rjavto rj tciv iadvG) ri yeviSv' ov8ev6g 
jaQ tmv vitOTtdtG) to istdvGi ftetixet. dva6xevd^ovti fiev 
cvv xaO^diteQ eiQrjtai XQr]6tiov * 7iata67tevd^ovtv 8i , oiioXo- lo 
fov^ivov fievvitdQxeivtoi et8ei tov^rj^ivtog yivovg,oti8^(Dg 
yivog vitdQxei d^(pL6^rjtoviiivov , dstoxQrj ro 8el^al tv t&v 
biavG) yevmv iv rcJ r/ i6tv tov el8(yvg TiatYjyoQ^yviuvov. hvog yaQ 
h t(p tv i6tv TcatYjyoQOVfjLivov^ stdvta xal r« indvGi t(yvtov xal 
%a v:t07idvG)j avjteQ TicctrjyoQ^tai tov ei8ovg^ iv rcj r/ i6tv 15 
xatTjyoQrfi^ij^etav • (S6te xal ro drto8o&ev yivog iv roJ tl i6tv 
xatijyoQeltav. otv 81 hvog iv roJ r/ i^tvaatrjyoQOtJivivovndvta 
%a Xotnd^ av^eQ TcatrjyoQrjtav^ iv t(p tv i6tv TtatrjyoQrjQij'- 
6e%av^ 8v iitayaayfng Xrjittiov. el 6' dnXi5g vstdQxeiv dyr- 
(piO^ritevtav to dno8o&ev yivog^ ovk djtoxQrj to 8eiiav t&v ao 
kcdvcj tv yevcov iv roj r/ i6tv tov et8(yvg 7tatriyoQ(yv^ev(yv. ohv eC 
%ig t^g ^a8l6eG)g yivog diti8G)^e trjv (poQdv , ovtc dnoxQrj to 
iei^av 8v6tv xlvrjolg i6tiv iq ^d8i6ig stQog to 8el^av otv (pOQd 
htvv^ ijtei8fj Kal aXXav 7iLvr]6eig el6LV^ dXXd nQ068ev7iti(yv 
otv ov8ev6g netixev ij pd8v6ig toiv 7tatd trjv avti^ 8ialQe6vv 26 
d fii) tfjg (poQag. dvdyytrj yaQ ro ror yivovg {letixov xal 
rdi' el8^v tvvog ^vetixevv t(5v Ttatd trjv ;jtQ(aitrpf 8valQe6vv. el 37 xofl inl zrjg u. 

122ai ftrjS' .».fi7j^ ABCfUj fiTjd'. . . ftrj&' Pc. — 3 9n om flc, pr u. 
— 4 bI...O yfVTj om u. — 9 ro incivio xmv vnonurto u. — 12 y^vov^ 
C. — - tmv indv<o ti C. — 14 iatt rov Movt: iiaTrjYOQOVfjttvov C. — 
16 vnondro) ysvrj av C. — tov ffSovg om Pu. — if ndvta %al rd 
lomd amq xatrjyoqHtai u. — 19 Xrjnriov] ^rjd^rjeitat C. — 22 rtg 
om P/, rc adi u. — dno8i8o)yii BCc. — Siaqjoqdv pr A. — 23 ort 
Cu, — dtott AB. — 24 nQoBBt%Tiov u. — 26 c/] xfj <poqa eif. — ii 
fn} om c et pr B, bI firj trjg rc snpra lit A. — t^ 9>oq^ c. IM TOniKSlN 4^ 

X(OP 9uvT^i(ov (i£T^a, d^Xov 8vi w^ tpOQag Sv (iM^oi) 

80 S(^* ttri Sv yhoq i| ipoqa xtfi fiadUftoig. 

nAhv hp Sfv %6 dbog %o %^\v cSg fhog «cmjj^cS- 
Toi, iSnioittiv d naX %6 d7(o6o9^\v fhog hvp%l i<Suv mfrcSv 
%ov%(SJV maxrffOQtltai, wvftt^f %6 dSog^ 6\iLoUag i\ xol d %a 
istam %ov fivovg stav%a. d fd(^stov dia^oH^c^ iqXov ori oii 

ufhog %6 astodod^iv' d faq i^v yhog^ astavi^ av xak %i 
istAm %o6%ov xol ai}t6 %ov%o iv %^ %i i6%i %a%fffOQU%o^ iSv:UQ 
xol %6 dSog k» %^ %l i6%i, xavjfffOQeVtM. avaikiiva^ovn fAv 
ovv %Qi^6ifU}v , d (A^ iut%iffOQH%ai %6 yivog iv %^ %l i6%iv 
mvitiQ xol %6 dSog luctvfftoQBvtaf xa%a6iuva^ov%i, ^, d 

b 7unrffOQBL%ai, h %^ %l idvi , xQ7J6ifiov. 6viiPi^i%ai ^oq %6 
yivog xal %6 aliog %ov avvov iv %(ji %l i6u 7ta%moQBl69ai^ 
w6%B %6 ctiHro v:t6 iiio yivYi ylvt%€ti. dvayiuxiov ow 'hfi aXr- 
XijXa %a yivri dvai. av ovv deiz^, o fiovX^iiiO^a yivog xa* 

6 %a67ttva6aij (i^ Sv vito %6 dSog^ ijqXov ori %6 ddog dst6 
%QfS% av drj^ Soxb itiHyfiivov av drj ori yivog %ov%o. 

Smittiv Sk xai %ovg Xiyovg %i5v ytvSvj d itpaQ^ovvov^ 
6iv istl %t %6 dstodoQ^v dSog xai %a iie%ij[pv%a %ov tCSovg. 
ivaYKrj yaQ %ovg %(3vytv(3v Xoyiwgxa^rffOQBiOd^ai^^rvttdoVg 

10 wd %Sv f$^%6x6v%Grv %ov etdovg ' bI ow stov 6ia(p(ovBij i^Xov on 
o^ yhfog %6 ditodo9'iv. 

ndXiv el %^v ii,aqK>Qdv cSg yivog ditiScmtv^ olov el%6 
d^dvmov yivog d^Btw. iiatpOQd yaQ ioxi ^^(w %6 d&dvaxov^ 
btBiSri %wv ^^(ov %d fihv d^vrjftd %d S' d&avaxa. ifiXov ovv 

15 ori dii](ulr(^qTai* o^diev^g yoQ ij dioqpo^a yivog i6%lv. oti, i\ 
%Ofvi dXrpig^ irj^jov* ovietUa ydQ itaq^OQd 6rnb(dvH%li6%iv^ 
jXXd fiiXXov Jtoidv ri, xa&dittQ %6 ite^ov xal %6 ilstow. 

KtH el %riv iuupoQov eig %6 yivog IBhjxct^ , olot^ %6 itt- 
Qi%t6v oiteQ dQi&fiiv. iiafpoQa yaQ oQi&nov %6 iteQmdv, oi^ 

90 eli6g i6%iv. oiSil ioTcei iAe%ixeiV f\ iiaq>OQd %ov ykvovg ' scSv 32 Itfr» rmw avtmw C. — 33 rd] »al t6 CFq/^ — 35 «ccf^a C 

— 36 nvtfnfoqijtm pr C. — 36 et 38 xanjyo^olro ti. — 36 Saittq u. — ^ 
37 Tuttfpoq^tm ante iv C — 39 m^Miq pr «. 

lSb6 or» TO yivoq C. — 8 xal Iwl ra C — 10 Sr« pr om J. — 
12 dnodidmn^ BCe. — 13 Oiov yivoff C. — 15 ifjtia^nyrtti C — 17 tii] 
Mtlro C -. alt ro om fii/. — 18 mg 9I809 add C aote §lg^ f ante ohv. 

— tiOnxtP C. — 19 M9qm69 xal ov» u. TOniKSlN A. 116 

ycLQ x6 {ifxixov tov yivovg ij ddog fj Ston6v hviv^ tj dh 6ia- 
ipOQa ovvt eldogovTeStofi6vi6viv. diqXopowoTio^iietixHtov 
yivovg ij SiafpoQci^ (06t^ ot^l t6 iteQittov eldog av eltf dXXa 
dia^poQa^ isteidiq ov ^ietixei tov yivovg. 

"Eti el ro yivog elg t6 eldog ^jjKev^ olov t^ o^tf^sf 
oiteQ ^tnfoxi^ ij tqv lu^iv osteQ TiQaCiVj ij ag IlXdtcav oqI^ 
^ttav q)OQdv trjv xatd t6ftov Tdvrfiiv. ov yaQ dvayTtalov tffr 
&il>iv Owoxqv elvcu^ dXX dvdstaXiv tw (Swoxfiv a^iv od 
yaQ stav ro ditt^^uvov 6wixet€Uj aXXd ro &vpex6fievov 
amexai. oiioUog 61 Tcal isti t(3v XoutfSv * ovte yoQ tj fil^ig ao 
oJtaCa %Qa6ig (ij yaQ t(3v ^rfQ&v (iiff g ovk f6ti TtQatkg) (w9^ 
•iQ Tccctd toaov iieta^oXiq staCa (pOQd' ij ydQ pd6i6ig od 
d(P7tel (poQd elvca * 6x^66v ydQ ikit(Sv d%ov6i(og t6st(yv ht t6" 
n(rv \jLet(x^aXX6vt(av Xiyetm^ 'na^dsteQ i^l t&v dfinyjisxv 6vyL- 
^lvei. d^Xov 6' ort xal iitl nXiov Xiyetai to eldog t(w yir- 85 
vovg h toig dsto6o^el6i^ diov dvdstaXiv ylve6%au 

ndXiv el tiqv 6ia(pOQdv elg to eldog S^ijTiev^ olov to 
d9dvatov osteQ d^e^v, (^vfi^i^^crca ydQ ii^ t^Yjg 7] ial jtXeiov 
ra elAog Xiye6&ai' del yaQ ij 6ia(pOQd ix* foij^ rj istl 
xXeiov tov etdovg Xiyetai. hi el to yivog elg tr^v 6ia(pOQdvj olov p. 128 
ro X^Gifca oiteQ ^vptQittitov rj tov aQi&iiov oiteQ neQitt6v. 
ndi el to yivog (og 6ia(poQdv ehtev * iYKfOQel ydQ tiva xol 
toiavtrjv K0iii6at Q^i^iv , oloi^ HQd^ecjg tiqv (il^ti^ 6ia(pOQdv n 
^Qcig trjv natd t6itov iieta^Xriv. 6iientiov 61 itdvta tas 
toiaika 6id t&v avt&v * im7L0iv(avov6i ydQ ol t6itoi ' inX 
nXiov te fOQ to yivog trjg 6ia(pOQdg 6el Xiye^&ai^ xal y,rj 
fjietix^tvfqg 6va(pOQdg. ovt(D d' dno6o&ivtog ov6iteQ(rv t&v el- 
QrjiUvGiv iwoTov 6vii^aiveiv' ijT* iXatt6v te ydQ ^rfimj^e- 
tai^ xat \ke%i^ei to yivog trjg 6ia(pOQdg. lo 

ndXiv el firjSeiiia 6va(poQd xatrffOQeitai twv tov yi- 
vovg Tcatd tov dito6o9ivtog eldovg^ (rv6l ro yivog TiatrfyoQrfii^- 21 17 8l^..iaTiv rc mg 11, om C. — 22 ovv oig u. — 25et28<rvv- 
ttipiv CPcf, corr u. — 29 anav C. — cvvamofievov P. — 30 ovva- 
nTtrai P. — allmv CPf, — 31 ovd' j} ABCu. — 33 yarg] ya^ 17 <po^« 
RCcuf. — 38 In .., diatpoqa om P. — taatv f. — 38 et 39 laov u. — 
38 nXfUvmv f — 39 ini taov CP. 

123a] diaq)oqav I^O^xsv ofov C, corr u. — 4 Tiofitaaa&tti C. — 
olov Tfjg uQaaiOig C. — 5 dtaq)ogdg pr A. — r« totavTu navta C — 
7 nXiiov C. — 9 ra om u. ISO TOniKSlN J. 

6£tai^ olov '^vxqg ovve t6 neQittov ovtt t6 aQvu^v TumfyoQBi' 
tai^ S6t* OV& aQid^fioQ. hi al stQ&csQOV fpv6ti to dSog xal 

15 6wavaiQH to yivog ' doxat yoQ to Ivaviipv. frt tl hdixetai 
d^oXi^aiv to elQrjiiipov yivog fl trjy diacpoQoVj ohv i)vxi^ 
td xiVHOQ^ai, il do^av to dXri9'lg Ttal 'ij^ivdog^ ovz av tirj tSp 
dQr^liivGiv ovdittQOv yivog ovSk SiaxpoQa * Sontl yaQ to yivog 
Ttal 1} diaq^OQa naQaKoXovd^tlv ^ ?(Dg av y to tlSog. 

3 UHoittiv 61 xal tl to iv t(ji yivti oitlfitvov littixti n- 

21 vog ivavtlov t<p yivti ^ tl ivdixttai [ittixtiv • to yaQ amo 
t^v ivavtl(ov aiiay,t9'iiti^ iittidi^ to {ilv yivog ovStTtot^ dito- 
Xtbttij iittixti 61 xal rot; ivavtlov ^ ivdixttai fittixtiv. Irt ef 
tivog xotvoyvtl to tldog^ o ddvvaxov oXog v^taQxtiv tolg vjlo 

25 t6 yivog. olov ti ij '^t^i) ti^^ ^^^IQ ^OLV&vtl^ tcSv d' dQi9fi&v 
{irfiiva dvvatov ^rjv^ ovx, av ttrj tlSog aQi&iiOv ij '^vxi^. 

Untsttiov 6h xal tl OftciW^ov to tl6og t<p yivti , 6T0ir 
Xtloig XQ^^li^^ov tolg tlQrjuivoig ^tQog to ondvviiov* 0in^ 
vviiov yolQ to yivog xal to tldog. 

80 ^Ejttl 6h Aavtog yivovg ti6ri stXtl&^ 6%o^tiv tl pij kth 
6ix^ai tttQov tl6og tivai tov tiQrjiiivov yivovg' ti yoQ (wj 
idri, 6^Xov ow oi5x av eftj oXcjg yivog to tiQrjuivoi^. 

Snojttlv 6\ tkA ti to [LttatpoQ^ Xtyo^vov (og yivog 
d:to6i6GnitVy olcyv trjv 6(D(pQo6vvriv 6vy(p(iwlav • :tav yoQ yi- 

Kvog otVQlojg naxd t(5v ti6(DV 'HcctrjyoQtitai^ q 61 6v(iq)(jyvla 
Ttatd trjg 6(D(pQ06vvrjg ov 7CVQi(og dXXd (ittatpoQ^' 3ta6a 
yaQ 6v{i(p(Dvia iv (pd^oyyoig. 

b ^ri. av y ivavtiov tv t(p t!!6tL , 6KoatLV. fow 61 itXto^ 
vax(5g rj 6xijl)ig^ ^gcSrov ylv ti Iv t(p avt^ yivti xai ro 
ivavtiov^ (ii) ovtog ivavtlov t(p yivtv 6tl yaQ td ivavtia h 
t(p avt(p yivti tlvai , av {/Lrjjbtv ivavtlov t(p yivtt |}. oi^og 14 ovd* o ttQi^fiog C, — 15 hi] ov% Sv strj yivog. iri t\ rc n. — 
16 dnoXsindv Cf. — 0^01^ Trjv 'ijjvzriv u. — 17 alt ro pr om A. — 
20 ro) om tt/. — 21 tt om vf. — 23 Tovvavrlov Pcf — ^ om /. — 
25 zfjg om C, — 26 dqid^fiov Bidog C. — 28 r^v ofimvvfilav C. -^ 
30 frt indd^ c. — yivovg navrog f. — 31 sldog pr ora A, — 32 yl- 
9og oXcag uf — 33 rd xcrra fieza^poqdv CPfcu. — 34 dnidconBV «.— 
ydg TO yivog ABP. — 36 dXXd xaro; fiezacpoqdv Cfc, corr B. 

123bl idv Pcu. — etrj to ddog ivocvrlov rivl an. C. — n ivav^ 
tlov c. — ti om AP. — Iffrt dl rc c corr. — 2 yivsi td ivavtla tt.— 
4 slvai yiveif idv firjdlv ^ ivavtlov t^ yivei C. TOUJKSIN A, IJfJ 

f ipavtlov t^ yhu , dwiittlv d to ivavtlov iv tiS ivavtl^ * 6 
avdyi^ yoQ to ivavttov iv t(p ivavtlc} elvai^ SvstBQ y ivav- 
%lav ti tc3 yivH, (paveg^v dl tovt<ov ?Ka6tov dia tijg istayGH 
yrjg. ^aXiv d oX&g iv [lYfievl yivei td tip ttdei ivavtlovj 
aix* avto yivog , olov taya&6v ' d y^g tovto (ii) iv yivti^ 
oiSk to ivavxiov tovtotJ iv yivei &5rai, dXX^ avt6 y^i^og, xctfrrf- lo 
fCeg i^l TOt> aYa^ov Ttal tov xaK0v6vii^alvei,' oiiditegov yaQ 
toik(ov iv yivei , dX)^ hidteQov oiitQV yivog, Pvi ei ivavtlov 
ttvl 7t>al to yevog %al to eldog^ xal t(3v ykv ioti ti (ic- 
Ta|i^9 twv Sh fiTij. el ydg t(3v fev&v fore u (icro^, xal 
tSv eid(3vy xol el t&v eldtSv^ %al t&v yev^Sv^ na9diteQ is^ ift 
dQexfig Y.a\ v.aiiiag xal iiiiaioeiivrig nai dimlag' ixatiQOV 
faQ fortri (leralu. iv6ta6ig tovtov oti vyuiag xal v66(yv ovSkv 
(iera^, xoxoi) Sk xal aya^ov. r^ el fort {liv tv d{jL(folv dvd 
IjU^ov^ xal t(3v el8(5v xal t(3v pvSvj (ii) o^toifog di^ dXXd 
t(3v fLlv nccid dn6(pa6iv x&v 6* (bg vstOTuifievov. ^do^ov ao 
YOQ ro 6^oi(og dii(polv^ Ttad^dsteQ ii^ dQetrjg xal TUXTciag 
Tuxi di7iaio6vvrjg xal d6i%i£tg' d^tpolv yaQ xorc^ dit6(pa6iv 
ta dvd \Li6ov. hi otav {iri ^ ivavtiovt(p yivei^ 6iioiteiv 
fi^ {Il6vov el ro ivavtiov iv t(5 avt(p yivei^ dXXd xal ro 
dvd (i,i6ov' iv (p yaQ td a%Qay xal rci dvd {ki^ov^ olovns 
Ui XevTtov xai fiiXavog' ro yaQ XQ^i^^ yivog tovtfov te 
xat t&v dvd \ii6ov ^r^rofcorcai^ a^ai^Gn^. iv6ta6ig ot% i) {kkv 
ivSeia xal 'dsteQ^X^ iv rol atJrdi y^ve* (iv r^J xcnt^ ydQ 
a(A(p(o)^ ro 81 (lirQiov dvd lU^ov ov to^ojv ovk iv t(p xcex^i 
dXX* iv rGj dyaO^^o. 67toitelv 81 xal ei to fiiv yivog ivav- » 
tiov tivi^ to S el8og {irfievi. el yaQtdyivog ivavtiov tivl^ Ttal 
to el8og, zad^diteQ dQetrj xal Ttania xal 8v7taio6vvrj Ttal d8i%ia. 
6{ioi(og 8\ xal inl t&v aXX(ov 67tostovvtt (pccveQOV Sv 86^eitv 
elvai totoiovtov. ^6ta6ig istl tiqgvyieiccg xckI v66ov' a^tX^ tlov €. — Irt] fha /. — 13 Ttvi om C. — ^r^Qff k«1 ro yivog c. — 
1^8 Tj] ht uf^ ora P. — fiivTOi BCc, — 23 rotj ro ii/, corr ^. — ^] 
17 rt CPc. — 24 xftJ] e/ xcrl C. — 25 ro av« Cuf. — 27 aVa /j^oiDy 
pr -^- — Ivoraoig tovvov ott C. — 28 xai] xal w C. — 29 KaK^] ofw- 
r» CP, fort pr c. — 30 t6 /ei^ yivo^ u. — 32 eldog iati Tta^anfg C. 

^ixttfotfvvi^ dSi%la ABc, — 34 ro totovtov om u. — xal rjjg vdtfov ^f. 6ov oiddtifl havtlm^ olov 6 ftvQnoq xol r^ Sq^^aX^la xcd tcSt 
akkfav h,atitov* 
p.l24 'AvaiQovvti fAv ovv toCavtax&g isti67teittiov' el yoQ 
(t^ i^^(t^£i Tct e^Qijfi^i^a , irjXov oti ov yhog to dxoSe&iv' 
%axa6%tvaj^ovti Sk tqijipg^ ftQmov {i\v d to havtiov tqi 
aiSei, h t(p elQTHiiv^ fivH^ ftij ovtog Ivavtlovt^ yivH' d 

6 yaQ To ivavtlov h tovt^^ d^Xov oti nal t4 stQoxaliitvov. fn 
tl to dva ^tioov h t^ tlQTjitivG) yivei' h ^ yoQ to dva 
fii60Vj xal td axQcu ^tdhv av y ivavtlov n t^ yivei^ 
67tosteiv ei xal ro Ivavtlov iv t^ havtltp* av yaQ y^ d^Ior 
OTi xal to itQoxelfievov 4v t^ itQOKeijtivfp. 

10 ndXiv istl t&v nt(&6eiav xal istl twv 6v6tolifGiv^ el 
OiioltogdTioXov&ov^i^ %al dvaiQOVvti xol iiava6otevd^ovtL ofie^ 
fOQlvl Tcal ^a6w wtdQiei r^ ov%vitd(^ei^ olov el i} dtxai- 
o6vvri isn6ti^rj Tig, %cci to dixal(og iitiOtr^iovcDg xal 6 dlnauoQ 
isti6irqiic)v * el dh tovtcyv tv fii}, ovSk t&v Xout&v ovdiv. 

4 ndXiv htl t&v o^iolcDg i^&vt&v %Qog akXr\Xa^ oixiv th 

16 rfiv oiiolcjg ^xei ^Qog vqv ijdoi^jjv xal to c3<piXi{iov ^Qoq 
TO aYad^dv' indveQOv fOQ hiaxiQOV it0irfci%6v. eiowi6t\v 
iq^qdovrloiteQ dya9iv^ xal to ijdi) oiteQ iO(piXniov ^tat' d^- 
Xov yaQ ott dyaO^ov av etri novqtixov^ istevSfi ij qdovrj dych 

80 96v. &6avtcDg i\ xal inl tmv yevi6ecav xal (p&oQ&v^ olovd 
t6 oiTtodoiieiv iveQYeiVj to (pTtodoiirptivai ivjjQYtpiivaLy tuAU 
toncn^dveiv dva(inivq6iie69ai ^ xal to iieiiadrpUvat dws- 
fi6fM^i20&ai, xal el to diaX^de^&ai cpt^elQe69ai,^ to 6iaXt 
)/i69'aL iq^Q^dQQ^ai otal iq didXv6ig q)&OQd Ti^. xal istl twv ft^ 

26 vrfvaSv Sk xal ^a^^ixoi^ &6avt(og^ xal istX tSv dwafccior 
xcd xQijdaov, xal bhog xad^ ostotavovv Ofioiotrpia Ttal dvalr 
Qovvti, xal wxta6itevd^ovtL 6xentiov^ ota^dittQ iitl t^ yevir 35 yaq\ yaq Muaa AB^ yaq 1} /. — ivavrlu uf, — ij] c/ B, pr c. 

— o»] oiJcra Cf, -^ 36 ij om C 

124a2 d^lov d* OTi pi- i#. — 3 r^ ef9ec om t«. — 6 ro] ra corr 
II. — yipti firi ovroff ivavtlov t^ yivw iv P. — iv om /. — ro] ttf 
C. — 7 et 8 iocv /. — 7tt om «.' — 10 alt inl om Cii. — ototxfiortf f^r 
0. — 14 Jav Ccf — ItiomA, — A^ ^ o^^^ C. — ov^cV] ^ri c, ov- 
^w^ ^. — 17 zdyaOov CP^ — knatiqov yag hxdtBqov P. — 18 ^ om P. 

— 20 ual t£v (pO^oqav /. — 22 nal om Ccf — 23 qt&BiqiC^ai %al 
ro CPefu, — ^ S4 yBwi^tinav C, corr i#, ycvcriicolr P. TOniKSlN d. ISB 

Moe wd tpShHlSg iXfyofUP. d fOQ to fpthxQnTtip diaiMi^ 
jM(r, «ai %6 q>9ilQi6t^a$ diaX6e69ai' tuA d v6 ftpijtixop 
goitismip^ %6 ylvtffftai noitUi^ai xd; i) ykpi6iq itolrfiiq. ao 
^io^ i\ xol yil %Ap Hvpo^Hav xol X(f^<^ * ^' f^Q ^ 
dtWlus dii{&€iTig, aeat %6 ivvao^i, SiaiihWltai^ xol ifTii^ 
1} IHVpii iviQfHaj %6 xnn^^ IptQytw %ai %6 xtgQ^d^ai 
bnfifffphfau 

Ap Sk (ftiQTpig g %6 dp%i7teliUV0v t^ €{9et, iixSg t6tiP 86 
ipdMTj iCQmop fih^ e^ iv t^ cbtoioitivti yivHt6 dvtixilfuvov ' 
^yoQ fbrAinff ^ otMei^ yivHt^ avt^ 1} 6tiQ7fiig^ ^ otk /y 
f^ kfXatqry clov il tj o^iq iv i^xatf yivH ty aldh^H, 
1} twpXitfjq oilx lotai ciddTj^ig. iHkeQov i^ bI xol t^ fivH 
td tf iCiH dvtifiHtai ^tiQrfiug^ (ii} i6ti i\ t6 dvtixdiitpov b 
h tf dvtixHfiipfp , ovi* Sv to ditoio^lv iv t^ dstoio^ivp^ 
^jj. dvoiQovPti ^lp ovp Tta^dftiQ ttQfjtai XQ^ffi^i^^ %a%u^ 
6xeoA^ovti ih fuypa%(Sg * d yaQ t6 ^iXit^tPOP iv t^ dv^ 
ftxeifiif^ xol t6 itQOTtilnivov iv ty ftQoxHnipf av efij, olor 6 
drj twpX6%rjg dvoi^O^ifiia ttg^ tj o^tg aMhfilg ttg. 

ndXtv htl tSp attofpdOiov oxostehf dvdHaXiv^ xa9d- 
SfQ istl tov ^VfLfiifirptdtog iXiyito, olov il to i}di) SitiQ 
dfaOivj vo (Ai) dyad^^v ovx ^^* <' Y^Q (^^ ovtfog ixph dkj 
Sp n xal oiht dyaft6v ifii. diiivatov ydQ^ itkiQ ro dya&^V 10 
fipogtov '^iogy dval tt fii^ dyad^ov i|dt5 * wv ydQ t6 yivog 
fil) xatijyoQiltai , ot^d^ ircDt' iU&v odiip. xal xata6xtvd^ovti 
ik d^oAtatg oxifttiov' il yaQ t6 («1} dyaf^6v otix 'ffiA^ t6 
'fflfi dyaOdvj S6ti yivog t6 dyaS^6v tov i)diog. 

'Ecep if g itQ6g n t6 iliog^ Owstilv il xai t6 yivogu 
siQdg f c ' il y&Q t6 diog tSv stQdg n , xal to yivog , x<e&a- 
HiQ htl tov iiStXa6lov xal stoXXastXaClov* htdtiQov ydQ twv 
tQ6g ti. d ik t6 yivog tdivitQ^gti^ odx dvdyxij xal t6 iliog ' 
ilfihydQ istufti^ritmvitQdg tij i^ilyQaf^iaxixri ov. ^ odih ^ r99vrjtino9 ACP.^ ^ SO rd] %al tb G». ~ ylyv%99M Bu. — 
y^fig fl. — 31 nttl %oh xqijafmp C — 9$ v om A. -- ro] %al ti 
9. '- JMmcOm AB, — 36 ikv Ceu. — 37 pr fl e/ BP. 

124b6 t/ om pi- ^. — alt xig om uf. — 9 dyaOov l<iti nctl ro Co. 
— ff/..*i|d^ om /. — §ZH u, •*- 10 ifdv ovn dyaO^ov u. — ydq] dl C, 

^^ ^ JS,. P- — 13 ** f*»i cw i^. 140 TOniKSiN J. 

90 to st(fAvBQOP Ifffihf diafilg 3v diieuv tq 'yccQ oQet^ &r€Qxa- 
Xov xal ofteg wfa^iv^ xol ij fth dQetrj rwv itQ6g n, to d* 
dyad^ov Tutl to mtXov otJ tAv ^6g ti dXXa itoia. 

HdXiv el fi^ ^og tavto Xiyetai, to eldog xad*' avt6 
te ^al xatd to yivog^ olov d to di3(Xd6iov rfUil6tog Xiyt" 

ntai itnXd6ioVy xai to s(oXXajtXd6iov ij^u/dcog 6tl Aej^c* 
69ai. U dh ^iTJ , ovTC av ttfj to stoXXaaXd6iov yivog tov dir- 
itXa6lov. 

lEti d fii} itQog To cn^o otatd te to /^rog Xiyetai xcA 
Tiatd itdvta td tov yivovg yivij. el yaQ to SiitXd6iov ijfi/- 

80 6eog stoXXastXd6ii6v l6ti^ xd to 'dmQixov ^iii6eog ^tjltn^B- 
taiy xgtI aaXfSg Hixtd itdvta td istdvo) yivYi stQog to r]iii6v 
^ij&qcTarai. iv6ta6ig oti ovx dvdyxrj xad*' ai^ro xal xara to 
yivog stQog tm&to XiyeOd^ai * ij yaQ ijtiOtijiii] iitt6tY[tov Xiye^ 
taty Sj^i^ de xal didO^e^ig ovn htv6trj[tov dXXd ilwx^g» 

86 IldXtv el {D6aiJtG)g Xiyetat to yivog xal to elSog xo- 
Ta Tag sttd^eig^ ohv el ttv\ ij ttvog i^ oOax&g aXX^og. (bg 
yoQ to elSog^ xal to yivog^ niad^diteQ iitl tov dtitXa6tov 
xal twv istdvd' ttvog yaQ xal to dtaXd6tov xal t6 itoX-- 
Xa3tXd6tov. oitoboq 61 xal inl trjg istt^ttjittig* ttvog yaQ 
p. 125 xol oiStYJ xal td yivrj^ olov {j te StdO^e^tg xal tj ^eg. &- 
6ta6tg oti ivtaxov ovx ovr&g* to ^i^v yaQ dtdfpOQov xal td 
ivavtlov twl^ TO ^ heQov^ yivog ov tovtavj ov wvl aiUa ti- 
v6g • heQOv yaQ ttvog Xiyttat. 
5 ndXtv ei Ofioiog Ta 3tQ6g tt xatd tdc, at(/)6etg Xe- 
y6fLeva (ci} ofio/og dvu6tQi(pet , xad^cbte^ ixl tov 6iJtXa6iov 
xal Toi) ftoXXaitXa6iov. ix.dteQ0v yaQ tovttav ttv6g Jea) at^TO 
xcd xccTc^ TJjif dvtt6tQoq>^v Xiyetai * tci^o^ ^'ci^ xcd to ^ficdv 
xal To itoXXo6tijn6Qtov. (06avtG)g Sk xed ^2 t^g i7rt6tijfirjg 

loxal T^g i;^Ai^0£aig* avtfu yaQ ttvog^ xcei dvtt6tQi(pei 
ofiiolog* to te isttdtqtov xal to vitoXrpttov ttvL elovv istl 
ttvcyv niq 6iiol(og dvtt6tQi(pet^ 6^Xov ott ov yivog &dte^ 
Qov 9'atiQov. 

SO do^stBv §tvai' v C — dya^ov «al SnB^ *aX6v Cef. — 23 ti 
itVTO tt. -^ 38 tetvTO Ce^ — 29 et 30 ro om ABPu. ^ 29 i^fifasog nai 
M. C. — 33 ravToy B, to «n^ro fti. — 36 aXXtog X^yfror». log /. 

125al aSzfi u. — 2 &»« C «^ d»tt<pigov C. — i5 va et Torg om 
P. «~ 8 pr nttl om Cc/. — 10 xal inl vffg Cfc. — «vra/ re ya^ Ccii. 
— 11 r« yag vnolrintbv nttl v6 hctarifebv /. ToniKaN j, 141 

niXiV d fii} itQog Hsa to dSog Ttal ro fhoq Xiyttai. 
OftoiGig y&Q xal l^ax&S ixaveQOP doxH ^H^^at, xat^aitiQis 
btl vffi diDQeag xal rrjg i66€iDg, ^ re yaQ SoQBa tivog q 
ttvl Xiyetai , xal rj d66i;g tivog ital tivL (6tt Sh rj d66ig yi- 
vog tijg doQiag' ij yaQ da)Qea d66ig i6t)v avan66oftog. iai 
iul(ov ^ ov ^v^iPcdvH stQog tda Xiyi^^ai ' t6 filv yaQ iir- 
itX&6i0v nvog diStXd6u)Vy to ^ 'fy7ttQi%ov nal t6 {leiZov tir- n 
vog xal tivl' nav yoQ to vstiQixov xal to iiei^ov tivl vstiQ-^ 
iflH Tcal tivog v^Qixei. Sct ov yivij ta dQfjiiivatovdufXa" 
6lov^ iitHijq ovitQog tda tqi f iSei Xiyetai^ ^ ov Ttad^^Xov dXf^ 
9ig to itQog Hsa to eldog lud to yivog Xiye69cu. 

^OqHv dh Ttal ei tov dvtiTteiiiivov to dviixeifievov yivog^ ss 
olov el tov dmXa6iov to m)XXanXa6tov ital tov ijfctoeog ro 
itoXXo6trjfi6QiOV' &eTydQ to dvtiTtelitevoptov dvtixeiiiivov yi~ 
vog elvau elow tig9elrjtrjvisti6tijiirp^oxeQ aRf^if^iv^ deqOei 
Ttal to isti6tr[t6v ofnCeQ ai^^rjtov elvat. ovTt f6ti di ' oifyaQ itSv 
TO iiti6tr[t6v ai69Y[t6v' %a\ yaQ t(3v vorjt&v Ivta ^i^trjtd. so 
CD tf r ov yivog to ai^&rjtov tov isti^vqtov. ei dh toiko jnj, wd* 
cie^rfHg iiti^tTjfirjg. 

'Eitel 81 twv itQog n Xeyofiivc3V td ylv i^ dvdyTtrjg 
iv ixelvoig rj iteQl ineivd i6ti stQog a ftote tvyydvei Xeyd-- 
luva^ olov rj dtdd^e^ig xal rf l|tg xal rj ^viHietQla (ivu 
aXX^ yaQ ovdevl ivvatov iliitdQxeiV td eiQrjiiiva rj h inetr- 
voig stQog a Xiyetat)^ td & otJx dvdyTtrj (ih^ iv iTtelvotg 
vstdQxeiv itQog a itote Xiyetat^ ivSixetat fii (olov ei iiti- 
etrjtov i) it>vxri ' o^hf yaQ nGiXxyet trjv avtfjg ifti6ti^iirjv ^eiv 
Ti}v fln)x4^9 6vit dvayTtalov 6i * dvvatov yoQ ndi iv dXXtp m 
vitdQxew ti^v at'tr}y tavtrpi)^ td 8h dstXcSg ovit ivdixetaih 
h inelvoig vstdQxetv itQog a 9Cote tvyxdvet Xey^^eva^ olov 
t6 ivavtlov ivt^ ivavtl(p ov8\ trfviiti^triiirpf iv v^ isti6trp!^y 
idv (i/q tvyxdvy to ifti6trp;6v itn)xfi n av&Qtostog ov^ 69to-* 14 Ttfa xcel ro C — - yivog xal to etdog c/. — 16 ts om Pu. — 
ij] ^ xal C, xal cuf. — 17 alt xal om P. ^ 20 fi^tiov xal ttvhg B. 
— Tiv6g...fiHiov om 11. — 21 pr xal om Pf, — 2S pr ov om P. — 
84 yhog %al to s76og /. — 26 naY] ttrj %al C, %al ti f — 28 afddij- 
tfiff P. «~ 29 ovdh yaq /. — nav om A. — 31 o^ilf i} aMi^0ig tfig 
intetiifirjg Cf — 33 inti8^ dh f — 39 itij «di C post ^xVt f *°^® 
jj. — ri corr B. — avtjjg ABf havtijg u, avt^g corr C 

125b3 pr iv om A. — 4 av C — aly / 14S TOniKAN J. 

6 lUTv QW x(^ iav tiqdifhoq (hg t6 tounkc^ €lgt6f$fjitOiCV' 
tov^ olw c/ tijv (if^ijfii]!^ (iori}r iiti(fvi^(ing ^lxiv. %a6a yiq 
fkov^ iv t^ (ihoiftt xal steQl ixaivo^ caOte xol ^ tijg isu- 
(Tnjfiijg \iovYi it ty iittOtriitji. tj (ii^fii} &Qcc iv vq hiufti^^ 
&r£idi2 funrq trjgistiOti^nrjgiatlv. todtod^ oihivdiiftai' fivijdm 

10 yoQ nii6a iv ^vx^ i(fti (f 6 dQri\ihog t&Ttog xol n(f6g to 
6v\JL^k^rpL6g niOivig ' oiSSkv yaq iiaqdqei t^ f^f*i}S yivog 
tnv (iovrjv tiMtiv ^ CViifitfirpciviu (f>d6xeiv aikytovto* c2 
yag 6it&6ovv i<ft\v ij fii^ijffii} (loi^ ytiati/ifivfg^ 6 a:fSt6g i^ 
\Il66h niQi a^rig Xoyog, 

5 Hahv bI trpf i^iv tlg tiqv ivi(fYtiav fthjKev n rrjv ivi(f^ 

16 yHav tlg t^ ^tv^ olov trpf afl69ij6iv nivrfitv dta (kiiiatog* 
1} \iiv ya(f afo4hj<T£g l^cg, i; 6\ nlvrfiig ivioyHa. 6\iol(ag Sk 
xnl tl trpf (ii^jjfnjv ti^iv iia9h%tiXY[v vitoXi^tG}g ahttv' o^ 
6t\ilayaQ livrjiirj ?iig^ dXXa \idXXov ivi(fytia. 

» Jiaiicc(ftdv(iv6i 61 xol ol ti^ ^v tlg trjfv dxoXovt^(w6(xv 
dvva\iiv tdttovttg^ olov tiqv ftQ(x6tijta iyxQdttuxv 6(fy^g nuA 
tfp^ dviQlav xal riji^ di%aio6vvrpf (pdfkov xol xtQdSv * dvd(ftlog 
(ihv y&Q xa\ nQoog 6 ditaQTJg Xiyttai^ iyxQoevrjg d' o ndr- 
6%iov xa\ firj dy6\uvog. {6cig (i^r ow dxoXovd^tl dvvcefug 

uhuctiQ^ toiavtr^^ &6t tl nd^oi^ (ii) aytt^ai dXXd xQa'^ 
ttiv * w liTQV t(yvt6 yt i6t\ tm \iiv dvdQtl^ t^ 61 st(fd(p tJvOi^ 
dXXd to oXoDg (ii) std^xtiv 'dao t&v t(novt(av \irfiiv. 

^Evlott 8\ %a\ to staQcacoXov^ovv 67t(o6ovv (og yivog tin 
d^ia^iv, olov trjv Xvmjv tfjg ^Qyfjg xa\ trp^ vit6Xrpt>iV tifg 

flo ftl6tt(og. a\i4po) yaQ td tl^\iiva naQoxoXov^tl \/l\v tQ^stov 
tivdtolgditodod^ti^iv tiStOiV^ oii6ivtQOV d' (xtkfSv yivogiotlv* 
6 likv yoQ 6(fyi^6iitvog Xvsttitai itQ(niQag iv (tdtm trjg X&^ 
nrjg ytvoiiivrig' oi5 yaQ ij 6Qyiq trjg X^tistrjgy dXX rj Xiimi 
tiqg 6(fy^g altla^ Sod^ dnXSg i; SQyi^ oux i6ti Xiistri. xata 

86 ta^td 6* oi^d' rj stUstig '6st6Xrp^ig' iv6ixttai yoQ vqv aiki}v 
vst6Xrpl>iv xa\ lifji sti6ttvovta fx^iv oux iv6^ttai d*, tfktQ 
tl6og i} ittotig 'dftoXi^t(og' ot^ yoQ iv6ixttai ro oi^o fhi 
^iccfiivtiv^ ovntQ ifK tov ttSovg ^iiog f/Lttafidi/fi^ xaX^asttQ 

6 

TilOV ,_._. ^. 

35 tavta ABuf, — S6 d*] 61 Ti)y «vr^y C, 
TOniKSlN ^. wHl to cnkro J^&ov ovk phf avt^QGUtov thm cvk il fii}« 2^ 
di Tig ipy ii avAyxfis mp ^xola^(iiv<mu %ai jri<HrnW| lo 
is^ ioov fi viioXriilKg Ttal tj sUdiiq ^rfirfi9%ai^ &h^ oiJd' &p f- 
ovt(og ttfi yivoq * inl xXiov yAg 6h Xiyia%ai to yivog. 

^OqSv 61 7ud il tv tivi t^ arStip niqj/mtv c^^id ylvt^ 
69ai' iv ^ yoQ to iUog^ xai ro yivog , alov iv ^to Xev^ 
ii6v^ xal to XQ^V^^ ^ ^ 9^ J^lWfA^x^i ^ istufti^iii.§ 
iav ow tig ti^ alaxivriv <p6pov cCirg ^ t^v i(f^ Atijri}r« av 
^VfkPi^Oetai, iv t^ avt^ to eldog voL t6 fivog ^iQXHP* 
rj i^iv yoQ ccUfximj iv t^ XoyiOtiit^^ 6 dl tpifiog iv tfp dv- 
(£oeid£i, xal 1} ^iv Xvitrj iv t^ iKiQviiritiv^ (iv totHro fig 
xai rj ^6ovij)^ rj 61 6(fYrj iv vip 9f fK>6td£^ So^ ov fivri lo 
ta ano6o9tvta^ inH6^ ovx h t^ a^&c^ tolg ctSeiTt niqnnut 
yiveOdai. Oi^olog 61 xal U ^ (piXla iv t^ &rc9vfii}rcx^, 
ovTt Sv et!riPovXrj6lg rig* s(a6a 'yag ^oi5Ai)<Tig ivtfp XoyiOtmp. 
XQrfin/kog & 6 tistog %dk nQog to OvyPePfpi6g * iv tip arh^ 
yaQ to Cviifiifirpcog xal ^ 0vnPiprpt£v , Sct' Sv ^irj iv t^u 
a&t^ <palvr[tai , 6rjXov Svi ov Ov^iprpuv. 

Ilahv d xava ti ro d6og tov elQrnihov yivovg (ii- 
tixH' od 6oxH yoQ xata ti lutixBiSd^ai to yivog* od y&Q 
iotiv 6 av^Qtonog xatd ti ^ipoVy ov6* ^ yQCcimatixrj xatd 
ti inidtqfitri' 6y,ol(og 61 xal inl tiSv aXXatv. 6xonHv ow d» 
inl tmav xatd ti netixitai td yivog^ olov el to ^^ov 8n^ 
ala^rpsov iq OQatov ttQrp^ai. %atd ti yoQ alcdTpiov rj 6Qat6v 
to ^^ov' xatd to 6(3fia yaQ al6dtp;6v x(d 6Q(xt6v^ xata 
Sk Ti}y ^v^^ ^^9 <^^ oi^xat^ etrj yivog to 6Q(xt6v x(dt6 al^ 
(fOrp^ov tov ^(p(w. M 

Aav9dvov6i d' ivlote xal to oAoi^ elg t6 fiiQog tif^ivtig^ 
olov to ^fpov 6(5iia ffi^^^ov. oi^daficJg 61 to fUQog tov oXov 
xatrffOQHtai^ &6t ovx av elri t6 6(S{/La yivog tov^ipov^ ist%^ 
6ri \iiQog i6tlv. 39 avtb t6 ifov /. — oti bit B. — ^ij] /lij Xivniv P* — iav /• 
126al in tcatv e, corr A. — 17 ^noXriiti^ corr c. — Qvtmq Stv u, 
— 2 TtkBlov C. — 3 Ttvt oni c. — to avto B, — 4 et 7 yivo^ icoi ti 
tldoq /•'— 6 Bt ovv tt. — 7 t6 rf itSog c. — 13 ttg om APe» — 14 /v 
.f»avfifiefiti%6g om /tf. ^ 15 av pr om^. — 17 naXtv] itt f, corr c. -— 
16 doiit u, — 90 ii om tt. — 81 omq corr c. — 89 »11 ^j nal /. ^ 
83 yag) yaq ual C, — 84 trjv om P. — «fj; om c. — vivrj Qf, — «/• 
ii^tov xorl ro o^aroy P. — 85 tov (^Sov «nte 84 pr ro / I4i ToniKaN j. 

80 ^Oq&v Sk Tud fS XI t&p fl>&ttwp ij fpevxtSp tlg (hjva- 
fuv ij to dwatov ^tpuv^ olov tov fkKpUfri^v fj 6ia§oXov 
ij yiUitxrpf xov iweifievov Xa9Qa xa dXXixQia xXiaxHv. 
ovdtig yoQ x(5v tlQYiyUvGnv x^ iwaxog elval xi xovxcm 
xoiovxoq Xiyttai ' Svvaxai ftkv yoQ xol o 9e6q Tud 6 Onov^ 

u Saloq xa ^pavXa SqSv^ dXX ovz elol xoioikoi' stdvteg yaQ 
ol (pavXoi xaxd irQoaiQeCiv Xeyowai. txt ira6a dvvecmg x&v 
alQexiSv' %al yoQ ci x(Sv ^pavXcav dwd^g ciQexal^ dio 7ud 
xov ^eoviiai xov O^ovSaiov ^eiv (paiilv avxdg' dvvaxovgyoQ 

h elvai xd q)avXa stQdoceiv, ciot' o^evog av etrj ijfeTixov yi- 
vog iq dvvaiiig, el Se fcrj, iTvfi^ij^frai xwv il^exx&v xi alQexov eln 
vai' l0xai ydQ xig dvvamg '^exri^. 

Kal et XI x&v di avxo xniiov ij alQextSv elg dvva^iv 

6 ^ To Swaxov ri xo noirjCiTLOv idrfKev. 7(a6a yaQ SwayLig %cl 
nav xo dvvaxov fj xo noiritiitov 6C aXXo oiQexov. 

'^H et XI x(5v iv Svo yive6iv rj siXeioCiv elg d^dxeQOV ?0t^ 
xev. hia yaQ owc i6xiv elg %v yivog 9evvai^ olov xov (pivaxa 
Ttal xov SidpoXov' ovxe yoQ 6 stQoaiQOviievog dSwax(3v diy 

10 ot^' 6 Swd^evog (aij itQoaiQOi^iievog Sl SidfioXog rj (piva^^ 
dXX* 6 ait(p(t) xavxa ^xcav. &6x ov ^exiov elg "ev yivog dXX 
elg diupdreQa xd elQrjiiiva. 

Exi ivloxe dvdstaXiv xo ^ilv yivog &g SiaKpOQav xffv Sk 
Sta(poQdv &g yivog ditoSiS6a6iv , olor xiqv hstXrj^iv vireQfio- 

16 Xrjv ^aviia^idxritog ml xrjv stloxiv 6(poSQ6xr[ta vitoXijilfe(og. 
ovxe yaQ riviteQ^oXrjovd'' '^ 6(poSQ6xrig yevog^ dXXdSia(poQd* 
Soxel yaQ iq ?x^Ai]|f g i^av^iaOi^Trjg elvai viteQ^dXXovOa xol 
rj stlOxig vit6Xrpl)ig 6(poSQd , &6xe yivog rj ^aviia^i^xrig xol 
1} V7t6Xrpl)ig^ i) d' viteQfioXrj nal ij ^^poSQOxr^g SicxpOQa* SO f f r« corr o. — 31 alt '^ om P et pr >tf. — ^ diaPoXov] tbv dv^ 
vdfitvov dno (patvofiivriQ cotplug ;i;9i7/uar/(f0^ai ij SidpoXov xov dvvu^ 
fisvov diapdXXnv nal ix^QOvg noitlv rovc (piXovg u, — 32 ra dXX6-' 
vqitt Xdd^ga (XdO^ga om /) nXinrBtv ti/. — ra om AB, — dvvdfiBvow 
xoL dXXorqia vtpmqsicOat ri Svvdfitvov SiapdXXBiv ij aofpltsaO^ai. ovdtiq 
C, — 33 T<p] ro C. — Tt tiSv totovtcav C, — 34 Xiyttat totovrog C. 
— dvvarhg Cf, — ydq om /. — 36 ndaat al dwdfiBtg /. — 38 fdq^ 
ydq (pfn/isv /. 

12(ibl nqdrtitv Cef, — yivovg BPe, — 4 ^avr^ ti. — 7 ttg c — 
^vol Cef, — yivtat dvo P. — 11 coor' ovdittqov tig to %v Ce, — 

18 tiqrjfiivtt Ottiov, ttt Ce. — 14 dnodidatat C et dnodtddaat ef «nte 
13 ri}y ih. — * asodidoaoty dg yivog P, — 15 ^ov/KaoiorijTa »«« «•-<' 

19 pr i| om C. — «It 17] loriv ^ QT. £rft ef Tig %^ 'dXiQPoXfjv %aL 6(podQitijva mg yivfi dsuM* » 
0H^ ta a^uXa :n6wv6€i xol ixxXayi^BTau ij fctQ hi4h 
6tov 6(po6Q6trig wd vsitQfioXrj itoQtfStiv inetvw ov ^rl ^q^odQ^- 
ttig Tud vjteQ^oXil. d ovv ^ ItxXn^ig vsteQfioXil i6ti ^aviu^ 
(Jtairi/Fog, ftaQi6tai t^ 9av^a6€Otifti i] ItutXijiigy S6t^* ^ 
d^aviia^tdtrig ixxXayrfihtai. hfioUtiq Sk notxk iq stl6tig siaQi6tm ts 
t^ vstoXi^i^ tikeQ 6(po8Q6ttjQ vxoXiiilft(&g i6tiVy S6tt 1} 
i&sioXYi^g ai6tev6ei. hi (fvfifi^ittu t& ovt(Qg dstodiiAvti 
(kpeidQdtifta 6(p(^Qav Xiyeiv wd ilineQfioXr^ vneQfidXXov(kcv. 
kfti yaQ 3tl6tig 6(po8Qd ' il ovv i^3rl(9tig(kpo8Q6ti]gi6tl^6(p(f' 
8Q6tqg av eCrj 6(po8Qd. Ofio/cqg 81 xal IxsiXrjilg iatiV ^dsieQ^ m 
fidXXov6a' el ovv iq ^TurXriitg vsiSQfioXi^ iettv^ 'dmQfioXr^ 3p 
etri imeQpdXXotHSa. ov 8oKei^ ot}8iteQ(rv torit(OP^ S6neQ oM 
istiOtiqitrj istt^trpov ov8\ %tvrfitg luvo^^^tvov. 

'Eviote 81 8tcc(iaQtdvov6i xal to irdd^og elg yivog t6 ner- 
aoiv&og ti&evteg^ olov o6oi tf[v d^avaaiav ^Gnpf dt8i6v (pa6ip m 
ehcci' std9og yaQ ti ^(o^g ij 6iiii3tt(oii;a 1} d&csvcufla &nxew 
elvai, Sfti 8' dXrjQ^lg to Xey6(ievoVy 8rjX(fv 3v yiv(Hto^ eCttg 
^vy^opjjdfiev iyc dvrjtov ttvd ditdvatovflveO^ai* oi^eXgydq 
(pij6ei hiQav avtov ^(o^^v Xaft^dveiv^ dXXd iTi^fiimUfia ti 
ij jtdd^og atfty tavty itoQayevi^Pd^ai. &6t* o%i yivog ^ i(09^f.m 
t^ d^ava6taq. 

ndXiv el tov ad9(yvg^ ov i6t\ nd^og^ ixetvo yiv(^ (pa6\v c2* 
vai^olovt6itvevfiadiQaiuvov(iev(rv, fiaXX^yvydQiUvrfiigdiQog 
t6 itveviia * 6 yoQ avtog drjQ 8iafiivei^ otav te xtv^Oi Tud $ 
Stav itivn. Sot^ ovx i6tiv ZXcag di^ t6 nvevfia* ^ yaQ 9p 
xal (i^ xivoviihov tov diQog itvevfia^ efktQ 6 avtog dff^ Jia- 
fi^£t o6iteQ r^v itvevfuu ofiotGrg 81- Kcd ird t(Sv aXXarv vm ^ 80 xal x^v 9(p. Cf. — yii^g Pmt. — W xal] ««l ^ C. — ftlto^*- 
dQOtvg xal om u. — 23 O^avfiaatorng ^r A, — 24 pr 1} om C, — 
29 yaq ttg niaTigCtf. — oqiodqoi xal ixwXtjitg vnBq^aXXovca. bIABCc. 

— fi ovv 1^] 4 ovv P.— 30 hnXff^ig tlg iotiv Cef. — 82 o^dl i) int^ 
tfnj/Ki/ inioxrjfiov (intOTTjriv Pe) ovd' ij xlvrj0ig CPef, — 34 %al oIt3 
rc C — tlg rc tapra vs /. — 36 oooi] 0% f. — ipdonovtig f. — ^36 tiI 
t^g u. ~ 1)] ^ tf. — 38 avyfaq^ooi dB^ avyx\aqriaH «, avyxatqiiaaM R 

— T« Ccf. — ytvia^at ABPu. — 39 ovto Cy. 

12Tal avtiiv fort pr c. — xavt^ om 0. — naqaytytvfiatai Cef,'^ 
3 naXiv'] itt Cef^ — sl om e. — Tov...ndOog] oi t6 ndOog corr C 
pt raanu. — to ndOof BCef. — hiilvov BP, — yrfwfi^corr C. — 
^^latat^A. ^ 7 tovl t6 pr A. — nvivjta pr om c. — 8 Safng F. — 
oamq ott riv to (to om c) wvevfut Co, 
11 10 ^ TOnjKAN J. 

touy^w. el&SifaTU^MroikovdH&vn^ 

10 i6n xtv(y6fUVog to itvtv{ia^ dXX^ ovti lueta aavtaiv to tomw- 
tov dito6t%tlov %a^ ^ m dXrjg^iiiwah to yivosy dXX' V 
Som dXffi&g natfffOQHtai to djiodo»hf yhoq. bi ivUavrdq 
ovd(y^tdX7fitiit69ai^olaviiAtovitriXov7u^t^gXi^ t^v 
fih' yoQ Xi&va q>a6lv vd(DQ alvai nt7lrff6gj t^ Sk fttjlUyp 

\ByirvvyQ^iitqrvQ(X{ihY[»' li^t d'ov8^ ij x*^i5daif oiJS^Oirq- 
Xog yii^ S^dt ot^ av ttri yivog ovdittQOV tSv dnodoO^ivt^DV * M 
yoQ to yivog dXrfitvt^Pd^cu, dtl xata tSv ttd(3v. itioUog d* 
ovd"" 6olv6gi6ttvvd(OQ06(it]it6g^ xa9dstBQ*EiiitedoxXqg(fnfil 
0t(St\v h ivX^ vd(DQ* aiiXGig yaQ (ytSx f<5ftiv Si(OQ. 

6 ''E^t d oXG)g To dstodoQhf ntjStvog i6ti yivog * d^Xov ydq 

21 oig otS6\ tov Xex&iptog. 67tosttlv 6* ht tov fMrfihpdtcupiQttvd!^ 
8tt td (ittixovta tov dito8o&ivt(ys yivovg^ olov td Xtvxd * 
oi^Siv yoQ 8tcupiQtt t^ tUitt tavt dXXiqXfaip. navtog 8t yi^ 
vovg i6tl td cfijjj 8td(poQa , qOt' oJx av^ ttij to XtVTtov yivof 

» o^tv6g. 

ndXtv ti td na6iv dnoXov^ovv yivog iq 8ta(pOQdv ehttv. 
nXtUo yaQ td ftd6tv bt6ittva , olov to ov nal to %v tav ftS^ 
6tv btoi/Liv(DV i6tlv. ti ovv to Sv yivog diti8(Dxtj 8ijiw ott 
)tdvt(DV av tSn yivog, istti^fj %atrjyoQtttat avtcSv wxi ov- 

m8tv6g yaQ to yivog dXX ^ %axd t(DV tl8(3v ncttrffOQUtai. 
&6tt %a\ TO iv tViog dv ttri tov ovtog. 6v{tfkdvtt ovv YMtd 
ndvtc3V , c$y t6 yivog TcatrjyoQtttat , Ttai to tl8og %atrffOQtin 
69aty isttt8rl t6 3v xol to %v Ttatd stdvtcav daXSg naxrffo^ 
Qtttatj 8iov isi (Xccttov to tlSog xatrffOQtt69at. tl 8hti 

mfta6tv bt6iitvov 8ta(poQdv thttj 8rjXov oTi isi fhov ij l^ 
itXiov if 6taxpOQd tov yivovg fyfjlihlfittai. tl \/l^ yoQ xol %d 
yivog tSv 3ta6tv lirofiit^cDV, isi fooi^, tl 81 (ii) ita6tv &ttt(U 
t6 yivog^ inl stXiov iq 8tcupoQd Xiyoii av avtov 

9 i0tlv irjj^ CPc — 10 uivovfuvog lcu «• — o^ri (o^r« C| y« 
%ara n. roy Toiovraiy Cef,— i\xh roiovtov yhog f. -^ X^ivqgz^ovo^ 
%al Tov «i^Zov Cef — xoi inl tijg J, — 16 nttpvg/Aivrjv /. — ^ ov^ 
6 «97109 vfi 0V&' 4 ZJ^*' v8(0Q /. — 16 ovditiqov yivog C, — oiJ^ff- 
Qov tmv unod. yivogr, — dfJ] y»vmv dti y/. -— 17 d* om/, — IBvdooj 
iotiv /. — 21 fjLTi^lv et 23 ov^y C. — 23 yaq om P. - tavta t<p 
9(8ti C. ^ a^J yag C. — 24 ta om Cef. — 25 ov^ivog C — 28 a«o- 
9id(oni Ce, auidmxafiiv Pu. ^31 Sv iM 8y P. — 32 tldog] yivog C 

^ 93 inn8^ Kal t^ Cqf. — 34 M 81 W K 35 et 37 inl^ng A— 

36 et 38 nXiUv C. -^ 38 yivoit' B, hrotto /. TOnjKAN 4/. 1«! 

'jfetai^ %aS^AxiQ %6 Xevmv bti %^ V^ivoq^ &S%% d^Jloi^ Sn 
oilx av etrifivog * wxd^^dgoiuniivov fOQ %m Movsig6piv%i ft^ 
voq Xiytcai. 

Ihumtip dl xol €2 fiij 6vv€ivviiQP %6 fivog %^ d3a*s 
xoTfi aivtanf yoQ %(3v M&v Cwwvdf/uos %6 ftvoq %axfffO^ 
QH%ai. 

"Eh otav &v%og xai %^ diH tu^ %^ fim hav%lov %6 
fiiX%iov %Sv havtUav dg %6 %hqov ywog thg ' 6viiLpT^6e%m 
faQ %6 Xoatov h %^ Xoutfp dvag , ixiidi^ %a ivav%la iv %oig lo 
ivavtloig fivi^iv^ S(Su %6fUX%ujfv iv %^ %^lQon fouuieal %6 
%HQov iv %^ ^%X%lovi * donH i\ %ov fieXtlovog %ai %6 ytvog 
fiiX%iov tivau %al el %ov ctifroi; tSSovg ojiolwg itQ6g afi^p 
^oi^o^ elg %6 xHQov %al \iyi dg %6 fiiX%iOV yivog Slhpuv^ 
olov %fj[v "i^vxiqv omQ oUvjffiiv ^ Tuvovnktvov. oiioliog f&Q iq aiiv^ tf 
Oxaxi%^ %a\ %jivqti%ri io%H thaiy S(fi^ d piX%iiov '^ if%i0$gf 
ilg %ov%o IS3(t %6 yivog ^Hvau 

"Eti i% %ov liSXXov %al Tjnov^ dva6%ivaiov%i fJvf d 
%6 fivog ii%ttai t6 iiaXXov^ %6 d* diog iii^ ii%e%ai fii^ 
oi^o fiijtB %6 %^ iTiHvo JUycffievov. olop d vj oQm^ iijBH ao 
%ai %6 fiaXXov^ %ai i} ii%ato6Tiviii xal o ilTtoiog' Xtffitn 
faQ ii%ai6teQog ittQog Mqov. d ovv %6 {ihf astoioffkv fivog 
%6 fkiXXov iixnaij %6 ^ tliog fii] iixttai f/fip^ «ifr^ 
fii}Te %6 %a:i bmvo Xty6^t!V0fv , otJx av tlm fivog %6 tbto-^ 
io»iv. » 

IlaXiv d %6 fi&XXov io%ovv ^ ^io/gic fii} i(S%i fivog^ 
iilXov oti ovS^ %6 ditoio9iv^ %Q^Vog (f 6 %6aog htl %Sv 
tOiOfvtGkv {/L&XiCta i^ mv itXsl& ipcdvttai tov dSovg iv%^ %l 
kHi %tttr{fOQOV{itva , %al fi^ iii&Qidtai , ^rfi %0(^ ibtHV 
itoiov avt(Sv fivog^ olov t^g ^Qy^g xal i} i/diti^ xol ij i^<(- m 
XTfpl>ig oXifoqlag iv t^ %l ideti TtatfffOQH^d^ai ioxd' i/Mu^ 
tal %B faQ o 6Qyil^6fievog xol vtioXaf/tfiivH SXiftoQtU^ai. 127b5 itScig t^ yhti «. — Q t^] ««1 vo C. ~ 10 ta \mniu C. 

— H Tuti.. filxiwi om « -* 12 xori to] rd d\ C — 13 Mavg om «. 

— 22 ftalXov dinaiog C, dUaiag fialXov c. — 23 dix^xat r6 fiaXXov Ce. 

— jttjfTi zovzo Ce. — 27 rtttog oitog ktl C. — '28 i<p' Bemv Ce, — 
ipalvMtai xlsin^ C. ^ 31 iUiya»^«g corr «. — domt ntmifogsU^^mi G^. 

— 32 r« om ACVeof. 

10 » 148 TOniKSlN J. 

ij avtri Sk 6idii)iq %a\ btl %ov tVbovq KQog aXlo %i thyf" 

86 tlqIvovx^ ' d fag %6 naXXov i^ %6 Ofiolog doMvv elvca, h td 
d^odod^ivn yivH fiij loxiv h tgj yhiij dijXov oTi oi^$h %6diUH 
SoQ^iv tidog tiq av Iv toi yevei. 

^AvaiQOvvri {itv ovv Tta&ajteg tiQYitai%Qrfitiov' wtta^ 
67ievd^ovti, 6i^ el y,ev iiivbi%etai %6 fio^Aov %6 %e dito-' 
p.l28 So^ev yivog xal %6 elSog , ov xcftj^tfiog o tojtog ' ovSev yoQ 
XG)^i^£i ducpotiQ&v imSexo^ivcyv y,ij elvai &dteQOv i^atiQov 
ytvog. %6 te yaQ %aX6v Tial to XevTtov iitiSiyjetai t6 ft£U 
Xov^ '^aX ovSiteQov ovSetiQov yivog. ij Sl t(3v yev^ xaimnf 

6 elS(5v stQog dXXrjXa 6vy7iQi6ig XQt^Oifiog^ olov el o^iolaigtiie 
xal toSe yivog^ el 9dteQ0v yivog^ xai 9dteQ0v. o^ioUog Sk 
xal el t6 rftov^ %a\ t6 {laXXov^ olov eLtrjg iyxQatelag 
lidXXov ij SvvaiiLg ij jJ dQetfj yivog^ ij d' dQetf^ yivog^ xal 
i) Svva{iig. td ^ avtd xal iitl tov eiSovg aQiioOet Xiye^ 

10 69cci, el yoQ o^ioiog toSe otai toSe tov stQOxeniivov cidog, 
el Q^dteQov eiSog , zai t6 Xoin:6v • xa\ el t6 rjctov Sonovv d^ 
Sog i6tij xa\ t6 ^dXXov. 

'*Eti JtQ6g t6 xata67ievd^etv 67te7ttiov el xad"' fav dsUr 
Sox^Yi to yivog^ iv rci t/ i6ti otatYiyoQeitai^ fcij oi^o^h^ 

istov djtoSoQ^ivtog eiSovg^ dXXd stXeiovcyv %a\ SiacpOQOV drf- 
Xov yaQ oti yivog ^6tau el S' *ev to d^oSo&ev elS6g feri, 
6%ojtevv el xal nat dX^v elS(av t6 yivog h toi tl i6u 
TtavrjyoQeltai' jtdXiv yaQ 6viifiri6etai Ttatd stXeiovGJV %d 
SiacpOQow aih6 7tatrjyoQei69ai. 

20 'Eite\ Sl SoTtel ti6\ 7ta\ ij Sia^pOQa iv tm tl i6ti tov 
eiScjv TtatrjyoQei^^ai , x^Qi6tiov t6 yivog dito rjjg Sia(po{^ 
%Qco[ievov tolg elQrj^ivoig 6t0ixei0ig , rtQ(3tov ^ilv oti t6 yir 
vog iit\ stXiov Xiyetat rj^g SiacpOQag, eW oti Ttatd rqr xov 
tl i6tiv dit6So6iV {iaXXcyv aQ^iottei to yivog ^ tqv Statpo- 

26 Qav elsteiV 6 yaQ ^diov eutag t6v avd^Q^ostov fiaXXov dqio* 
tt i6tiv 6 avd^QCJitog rj 6 ite^6v. 7t(d oti rj fikv SicupOQa 36 ffdos oXcog «fij C, oXoog b78o9 ttrj c, ^ 

128a3 v6 /laXXov ora ti. — 4 sidmv Hoel tdSv yfvav CP. — 8 ij fl 
sl ij c, pr C, si P, rc c, ?} corr C, ii 8' ij /, corr B. — 14 hvogh- 
Tog u, — kvog ttvog xov C. — 17 %tnd tdv aXXmp CPu. — to.j». 
i0Ti om u. — 19 in fin xctl yivog ofioXoyelaQ^oct add rc ti. — 22 (lef 
om B. — 23 nXslov C. — 24 rjnsg Ai. — 25 sinmv Ccf^ corr u. — 
26 Sioti, u. — diutpoqa tiiv noiovTjta ABPu. TOniKSlN s. IM 

gm&triccL tov fivovq dA 6ijfialifHj todl yivog t^ dicupOQSg 
otf* 6 (ihfaQ elkag m^ov 3toi6v ti t^ov XifH^ 6 ih J^^ov 
^ag od A^t stoi^ov ti itk^6v. 

Tijy ylhf ovv diaq)OQav dii6 tov yivovg oik^jfOQitHiiop: m 
£frel 61 doxa to fioixTixd^, y ikov6tx6v ionv^ ^eiTt^fiov lU 
m %ai r^ fiovOiftil ^KTrijfci} ttg kvpoi^ nai il to poiSiZov 
iffpaSl^HV luvutai^ i) ^ddiOig nlvrfiig tigelvaiy 6%ojulv 
h^ SvyivH fio6%ji ti xataOxevadai^ tdv dQfjfiivov tQ^- 
govj olov il tf^ iai6t^iiijv 5xeQ itUftiVy el 6 isti6t&{itvog j| u 
Mdtatai nuyttvH " dij Xoi^ yaQ Sti i^ ia^Otif^ri nl<ftig av r^ 
Aj. t6v avtov dl tQ6ftov mal iitl tSv oiAjMtSv tOio6t&v* 

^i ixA t6 MiQtn6\iLtv6v tivi dA xerl (rti dvti6tQi(pov 
foXeitov i&Qloai tov (£i) yivog^UHn^ Svt6d^ (ihv ttp^ liri}- 
fi» stavtl^ t6Se 61 t^Se (ai) itdvti^ olov ty vtjvitiil^ ij iJQt^h 
fda Ttal tiji dQii^fi^ to 6iaiQit6v , dvdnaXiv d' ov (to y^Q 
IkaiQttov oJ Jtav d^i&fKfg, ov^^^T^Qt^lavrjveitla)^ avtovfihv 
jjfijod^ai mg yivovgovtog tov del dTtoXov^ovvtog^ otav fiij dv- 
uOtQiipy &dteQov^ aXXov Sh stQOtelvovtog (ifj inl rtdvtorpima-' 6 
it/o6eiv. fv6ta6iq 6' aiitov Bti to (i^ Si^ ^utaiStavti t^ yin 
vo(Uv(p (to yaQ yivonevov otw &Jrt) xal oi^x dvti6tQkpei(ov ydQ 
itSv ro ^iq ov ylvetah) , dXi! 0(ia)g oJx S^n yivog to (iij 8v 
tov yivofiivov * astXAg yaQ owc l6ti tov ^i) ovtog efXfij. 

IleQl fikv ovv tov yivovg^ Tta&diteQ elQrjtai^ i/utitiov. lo n6teQOV 6* tdiov rloviif8i6v i6ti to elQiq^iivov^ iid tSvde 
(hcesttiov. ^ 

*AjtoiUi6tai il to CSiOv rj Ttad^ af^6 xol del rj itQog 88 yaq pr om A. ^ 98 ct 29 ilncav Pcf^ corr Cu. — 28 Xiyti 
{»0» c/. — 29 noiov rt ov Xiysi C. — 31 ^] *a^o Pu, — iaviv om f. 
-^ intarrifiov xt tXvu^ BC. — 32 x«l om P. — rig flvai] ictl Bu, — 
!&«/ iariv , «ftl pr >4. — > 34 /SovXi; aate ycWi B^ ante r6v ti, fiovXn c, 
om P. — 35 pr ti om u. — alt el corr B. — 37] x«do u, ti ff f. — 
86 Tiff om /. — 39 t6 filv n. 

128bl To'5e] ro u. — 3 /itli' ojv 29^0^«« Cqf. — 6 nqoTfivetvtog 
C — cSxovf£y ti. — 9 ovx hti yotg u, — 10 ficdodcvrioy </» c*^"' ••• 
— 16 ^roi X. C, ^ om c. ISO TOniKAN E. 

StiQOP wd lUni^ ohv xad^ (tdvo (ib^ a^Q^Oov t^ ^(^ov ^[(w. 
QOP tp^Hj itQog SviQOv dl olov ifrvxqs stQdq CTcSfca, oti %i 
yhp nQo6tcattiK^td d' i^tiQmTiiv kfnvy oei dlohv Q^soijti 

m ^^^pov di^Apatov^ irotl 61 olov tov tivoq avd^Qdstov to steQmatnp 
iv t^yv^aai(p. 

jBott 6\ xo itQ^i htQov t6i(yp daodi86(LBVov ^ diio ngo^ 
fiXijnata ij tittoQa. ictv ykv fCCQ tov (^v daoi^ tov d^ 
dQvi^6iitai roiko toi;TO, 8v6 iidvov stQofiki^nata ylvovta^ xe^ 

tt d^diteQ to dvd^Qciitov stQdg tkitov tdiov oti 8litow iotlv. %a\ yiq 
Sti av%QGMtoq o^ dtstovp iatlv iiti%HQolririq av^ xal ott o &- 
ftog dbtovp * d(i(potiQ(og d' av xivoXto to iSicv. idv 6* huiti-- 
Qov htdteQOV ditoS^ xol hcatiQov ditaQvrfi^y^ tittaQa itQo* 
pXijiiata &ftai^ xa&diteQ to dvd^Qiijtov HSiov JtQog iitMp^ 

80 Srt To nlv Shtow TO 8\ thtQditovv ictlv. %a\ y&Q oti Sv^qg^ 
stog oi^ 8btow Tuxi oti tetQditovv stiqwKev ^tiv ixixeiQelv^ td 
dt({ti o Gatog dlitowTtai 8i6ti ovtttQastovpohiv t' isttxeiQHip. 
8stc9g ^ ovv 8H%%ivtog dvaiQeitat t6 7teifbevoi>. 

"Eoti 8h to ^lv xttO^ cn^o (8iov o stQog aitavta ditth 

86 8l8otai xal nccvtog xfQQl1^ei^%a%'dneQ dv&Qcixov to ^gIop 9vt^ 
tov istiOti^^rjg 8e7tti%6v. to 81 stQog heQOP o ^i^ dito nav^ 
%dg dXH dit6 tivog tcattov 8iOQl^ei , Ttad^diteQ dQttrlg it^6q 
isti^ti^tirjp , ori to iilv iv stXeioOi , to ^ iv Xoyi6ti7tij} n6vop 
%a\ tolg t%ov6i XoYt6tixdv iti(pV7te yive^Q^ai. to d* de\ 8 
jf.lt^Ttatd stdvta xQovov dXtfievetai xal \Lri8iitot dstoXetitetoi^ 
ita9dsreQ xov f§5ov ro ix '^i^jf^g xai (TcDficarog 6vYKei{ikvov. 
to 8\ stot\ o Tiatd tiva xq6vov dXrfieverai xal (i^ ^ 
avayxi^g de\ stoQiitetai^ xa&dsteQ tov Xivog dvd^Qditov to sth 

6 Qiitaxeiv iv dyoQ^. 

^E6xi 8h xo stQog aXXo ISiov dito8ovvai xo 8iaq>0Qdv d^ 
neXv ^ iv ana6i xal del ^ cig in\ to noXd xal iv tdSi 
nXeiOxoig^ olov iv ana6i fi\v ita\ del^ na^dneQ x6 di^Qdnov 83 ov C. — pr fihv om CJf et B , qui ead maua add , del «• -^ 
84 dwa^riinjTut C, — fiovov ivo ngopXrjfiata fhitai C, -^ =85 roj 
Cfti. — 87 aiiq>6tBqa P, corr ji. — a om /V». — nivoZto to corr X 
— to om ti. — i2» C. — 88 anodidip C — 89 roiii ti. — 30 ffn f 
&v»q. Cu, — 31 dlnovv iotl nal Cf, — Iftl wifpvxw Cf — 33 «w#- 
kMlfiivov Cft pr u. -^ $A fihv corr c. — Sl nqog] to ftqig u. — 38 Jr T9 Xoy. C. — fMv^ ft^, pr c. 
129a8 rov om C. TOniKAN K Ul 

jBhopMQOs&CMapSndlstovp* &9tQG»rO( filv fa(f mI lU aeal 
%ig kfvl dlaovg^ EoMogifaiidelgiati ibtoigoMiion. ^kA lo 
id MoXv Sk 7uA h volg nijdomg^ na^caUQ to Xo}^iCfnium{8cof» 
ig(fog hu^vnritiTiop xol dvfuxop t^ ro (i^ Mifo^inHv %6 
if vMqQetHV* o6%t fOQ t6 XoyUStfKiv xavtote 9tQOOtittHy 
iX£ hlott 9ud HQoOtAttetaiy ovtt to isti^vntitixov xol 0v- 
fUTiop atl ttQoOtattitai y dXla seol itQ0(9tdttH noti^ Sroru 
i fiox9i}9a 1} ^^1} tov iv^QAjtov. 

TSfP S Idi&v iotl Xoyiita (iaIi<Hr« ti tc xatt'' aAtd 
7ud dd 7uA tdnQog htQOv. to fAv^fdQ itQog h^Qov CSijop 
ftXtUa ftQof^Xrniatd ksti^ M^ditiQ etko^uv xal xgdnQOV* 
^ fdQ &6o ^ tittaQa i^ dvdyxfjg flvovtat td itQofiXmiata' tn 
TtXdovg ovv ol X&yoi flvovtai ftQog tavta. ro dh xa^ oiko 
xal To del itQog itoXXd forif^ istixHQHV ^ ftQog xXelovg %q6- 
vovg ftaQotriQHv^ ro ^ihv xaO^ oi^ro stQog stoXXd * itQog Ixa- 
Otov ydQ r&v ovtGrv dn vstaQXHV avtoi ro HSiov^ Sot ei feq 
itQ6g aftavta xciQt^atat^ oux av ifr^ xaX&g djto8e6ofiivov9S 
t6 fdiov. ro d' ael stQog JtoXXodg XQ6vovg trjQHV Tiav yaQei 
(11} vstdQXH nav d f/tiq vnrJQie xav d fiiq vstdQ^Hy oiix 
%6%ai tSiov. to Sk :tox\ ftQog t6v vvv Xtydfievov XQ^'^ 
iitusxoitovfitv' ovxovv elol Xoyoi ftQ6g avt^stoXXoL ioyixov 
61 tovt i6tl ftQofiXrjna ftQ6g o X6yoi yivoivi dv xal evfytii so 
xal xaXoL 

T6 fihv ovv ftQog &!eQOV CSiov (fr/lHv ix tSv fteQl ro tfi^ 
(ie(irix6g tdftcav ijti6xefttiov i&tlv^ ei tip n^v OvnPifirixe tai 
61 (i^ 6vfifii^rpcev' fteQl 61 t(Sv del xal tav xa9* oiH^o 
did twvde 9'e(DQr[tiov. u 

10 ovOilg dlnovg ioxlv C. — 11 xov CP. — tdiov ro &qz'^^*9^9 
Isci^. xal Ov/inTi%6v C. — 12 wQog th iniO, P. — «al OvniTibv om 
P et pr ti. — v6 fi, om P. — 13 8h Trqoatdnto^af ovdh Pu — 14»ffl 
To OvuTjTinbv Cy. -^ 16 aXX' ivlott nal C. — note om Cu, — 16 j? 
onVR if Pk, om i^. — rov dvd^gcinov ilfvxv P» — 17 rf om tf. — ft^ro 
«._ 18 hBQa ABcf, — 20 y/v£ra« 0«.— 21 oi om ii. — a^ra CPu.^ 
29 ical pr om c. — ro om c. — ^] «al u. — 24 avro u. — 25 ^irot^ 
C. — ro dnod. u. — 26 wlBlovg ZQ- nagavfjqtZv C. — si yXq ABcf, 
«-*- ydq del volont Au^ pm CP. — 27 vndqzV ABPcu^ fort pr g, vsr^ylf 
C. — vndqz^t^ C, — vndqijj ABcuq. — 2b jcor^] «or^ ovx iv &lko$g 
^ BCf, — ro vvv pr >rf. — 29 imcnonovfitv orti C. — »/o2» ol )lo'yoi 
if. ^ 30 ylvovrai C, yiyvovtat ti, yivotro f, — - «v om Gu. — ylvov^ 
xat Zoyoft «oXilol xal xa^o/ P. — nal naXol nal ovrvol q, — 51 Ka- 
lo/ , xcKravKfira£oyrai^ 81 fj (c/ mg , ted ead mana) oia yvagtftattiqnv. 
t6 B^ — 33 im ante tonmv C. — r^] ro bit ti. — 94 6* oS» n§ql C 18S TOniKAN E. 

h IfyiStap f/^ d (Ai) xoXcSe cbup&idotou ^ tdunf ^ luh 

2 JUSg. tov dk f/trj mXtSg ^ xcAtSg ictlv hf ftiv^ d fi^ duSt 
pfODQHiGytiQcav '^yvmQHimiQGiV icHtoi to SSiOVydvaOiuvci^Wh' 
ta fiev d (£12 dta fv&QHjLfsniQcav ^ TiaxaCii^vAj^QVta Sk ddi& 
6 yvcDQniAotiQCDVt tov Sk (ii^ 8ia jiKOQiiiGniQGiv i6tl to nivy il 
o}4DQdyvcj(ft6t6Q6v l6ti to idiov o dsio8ldG)6t tovtov ov to tSioP 
dQYiKtv ' ov yaQ &5tai xaXSq ntl^imfov to fSiov. yv&6tmg yoQ 
^exa to CSiov itoiotyiieO^a' 8ia yvonQtiiGniQGrv ow dnodotiov* 
ovt0 yaQ fotac Ttatavoelv Ixavfog ^iciXX&v. olov iitel 6 d^elg 

10 liVQdg aSiov elvai to o^ioidtatov '^v^V dyvc36totiQ(p ^ixQf 
tai tov sfvQdg ty '^vxy (iiaXXov yaQ tc^itv tl idti %VQ ij 
^^i^), otJx av etq xaXcSg Ttelitevov tSiov avQogto oiioiotatov 
iwxy. ffo d', d {in yvcDQijioiteQdv i6ti t6Se tdiS* vnaQ^ov. 
Sel yaQ (£]} hjlovov elvai yvcDQinciteQOV tov stQayihotog^ dXXa 

iBTcal ou t^^ wtaQjipv yvGiQiiAdteQov vitaQxeiv. 6 (ii) yoQ 
elS(og el r^Jd* 'dmaQxet^ oiJd' el t^^ vjtaQxn ii6vm yvG)Qiel, 
S69'* oitotiQOV tovtGiv 6viifidvtog d6a<pkg ylvetat to tStov* 
ohv istel 6 d^elg stVQog tStov to iv cJ itQ(ot(p ^ilwx^ niqnmv 
eXvat dyvGi6toftiQ(p TtifXQrpiat tov nvQog tm el iv tovt^ vnaQ^ 

9XiXjtt '^vx^ ^al el iv stQ(At(p vnaQxet^ (rvx av etrj zaX&g TteC^ 
lievov tSiOV jtvQog to iv (p nQ(6tcp 'ilwxiij ni(pvxev elvat. xa- 
ta^iteva^ovta 8\ el Std yvoQniGyriQov nettai to iStov^ xol 
el Sid yvG)QiiiG)tiQG)v xa&' hocdteQOV t(3v tQ6ftG)V. ictat yoQ 
%aX(Sg xatd tovto otel^ievov to tSiov * t6iv yaQ %axa6%eva6tvr 

26 li&v t6nG)v tov xaX&g ol (tlv natd tovto ftdvov ol d' dstX(Sg 129bl et 2 firj post jj C, id 2 9. — 1 dTtodidorai P. — 3 ?] ^ dift 
Cff pr u. — yvefqtficivfgov B, pr u. — «»aftfxsi;fffovTt...x«ra<rx6v«- 
iovTi P. — 5 fiij om q. — 6 iari] nsitai ti, ioTi 8t ov CP. — o oin 
CP, -— thtoStdooioi cg, anodldooi (sic) pr u. ~-> 7 yvdiaBns . . . tdtov"] ro^ 
yctff fiad^fiv Mvbxbv xad^anBQ x6v oqov nal ro tdtov Cy rov yag fiav^d^ 
9Btv fvextt ro {ivBnBV xorl ro /) tiiov nal tovg ogovg Pf, — 8 iroi- 
ovfiiv CPfuq^ notovfiB&a noiovfiBv c. — dicc] rov yaq fiavd^dvBiv |y«r 
ntv %al ro t x. r. o. noiovfitv, did u, — y6vv q, — xtofftctiov Bcfq^ 
XQfjatiovA, — 10 ofioionjti, prti^ ^ il fidXXov...^vxii om q. — ^^^ 
Pu, — - 12 ovk] mat ovn P* — idttiitatov ipvxflg c, o^ioraroy tji 
^jci C. — 13 iatl t6 dnodo^lv to 8* C. -^ ^lf fifl] ov C. — yv©^*- 
fMotiqov «rvaiCPtt. — 15 ori oni CPcufq..— rod' B, rcSvd'/. — « vnag' 
XiiP /. — vnaQx^tv] vndgxf^ ABcu^ Blvai /, om CP, — o om 9. — 
ydq jti^ Pu. -^16 Bidmg bI toif P. — ovd^ bI tovttp fiovqx 'indgx^" P^ "^ 
18 nqmta u. — ipvxi ^* — ^^ ^ avtf nqatqi 9. — - 22 %atao%Bvdto9jCi 
Ptt. — 23 ei] t6 ABcfq^ ti t6 u. — 24 %ataaniV€Mttx6v tiuov u. — 
25 t%i%mf g. — ^ ^ q. TaniKsiN B. itt 

9elSov6iP Sn xaXSg. olbir kte) 6 itkag ^^iov Qtw toaSs^i^ 
6iv Ix^w dia YVGHfifuatidWP %ai YmoQiji€ive(foip dttodidontB 
to Idiov xad^ htatiQOV t(Sv tQdnaiVj tCrf av TtaX&g thtodedo^ 
fLivov nata toHto vov ^(pov tdtov to aSod^ijOiv fx^tv. 

"EitHt ava6%kva^ovxa filv af tt tSv ovo^atmv twn 
h tip Idlp djtodedoiiivcav stXeovaxfSg Xiyevat ij xal ojlog 
6 Xdyog itXeloa 6rnialvH * ov yag iotcct xoAcJg xt{y,evov td- 
tStov. olov Istel to alod^aveOQ^ctt itXel(o 6riiialvet^ %v iikv t6 
dXo^Yfitv t%etv "iv Sk to aioQ^^Oet XH^^^^^^ ^^ ^^ ^^^ ^^ 
{iGiat; SStovxaXSgxel^ievovto alod^aveOd^atiteqrvTtdg. dtdtovro u 
o ov XQtfitiov iotlv ovt 6v6(iatt stXeovaxfSg XifOii,iv<p ovti p.180 
Xoycf^ t(p to {6tov orjiialvovtt^ dt^u to itXeovax(Sg Aej^fie* 
vov doaxpkg itotetto ^rj&iv^ ditOQ(yvvtog tov f/tiXXovtog istv- 
XeiQelv stdteQov Xiyet tSv stXeovax&g Xeyottivcjv* to ydQ 
idtov tov fta&etv x^Qtv ditoSlSotat. fri SkjtQog tovtotgdvay* $ 
txS/yv i(fuv IXeyx^v ttva ylveo&at totg ovt(og dito6tiov6i td 
iSiov, otav istl tov dta^xovovvtdg tig itOf^ tov ^tUAoj^iafidt^ 
tov xXeovax(Sg XeyoiUvoty* xcttaOTtevd^ovta dl el fi^ stXel(D 
OTfiftcUvet fhTJte t(Sv 6vofidtcyv iirjShv (iijd'' oXog 6 X^yog*^ 
forca yaQ xaX(Sg natd tovto 7telfiev(yv t6 Idtov. olov iitel ovtB lo 
iro 6<3fia itoXXd SrjXol ovti to ethivric6tcctov elg tov avto 
t6stov ovte to OiivoXov to iatovtGyvOwtt^ifitvov^ eCrj SvTta- 
X(3g xeliievov xatd tovto stvQog tdtov 6(Sna td eihttvrjt^tat^yv 
elg t6v avm t6nov. 

"Eaeit dva^Ttevd^ovta (ik^ el nXiovaxwg Xiyetatts 
tovto ov to {6tov ditodld(o6t^ inij 8i(6Qi6taidl to ttvog aik^Sv 
tiiov tl%rfitv* ov yoQ ^tat xaX(Sg dstodedoftivovtotdiov. di 
agd* altlag^ ovTt a8riX6v ^(Tm ^ t(Sv jtQ^teQOV elQrjftivow* 
t& yaQ avtd OVft^alveiv dvay7tat6v iottv. olov iitel to iitl- 
^tao&at tovto stoXXd OTjfiatvet (to jthv ydQ isttOtrjftrpf ix^tv 9o 87 %(d yva^ifUDTBqoif om C. — 89 r^ (ri pm C) tdiov rov (90« 
T^ CAft. — 30 l«£4ra- 8\ ayaan. C. — eivttaxtvttf^owt «. -^ 31 Tial om 
eg. — oloff fort pr A, om Pu. — 34 ftecv ate^^iv Irf^v' dh «. 

ISOal d' ov3 ovd^ /. — ovofieiai nX, ItyofiBvoig olfrf Xoyoig tolg 
ri tdtov arjfialvovat C. — 8 rc3 om i^. — alt ro om AlPe, — 3 (17- 
rov ti. — 4 oxoreoov Pcqu, corr Al, th notfgSv irore /, notigov noT9 
CP. »5 dl om P. — 6 ti prji,^om C. — ytviaOat ii. —m anodidovai 
om,/, — 7 noii ttq C. — nottiajj P. .— 9 fitiOhv C. — fiijd^ ABc. ^ 
oios <»n CPuf. — 10 iMttu tovto %aX£g uq, — - 13 uBlfitvoP et €mfM 
om f . » J7 dnodtdoftevov «. — 19 insl om eg. 15« TonixaN B. 

advov^ to d' isti^ti^nyxQrjid^aitctStov), ovnSvtlqtovmlCitar- 
69tti tovto 7caXf5g tdiov iscodBdofiivov iii/j diOQiXf^ivtoq^^tl^ 
vog ti%rfiiv avt(DV to tSiov. wxta^nev&^ovta i\ Bijti^Uffxai 

86 noXXa%&q tovto &ot6 idiovti^Yfiiv^ aXXi^v^vxoX astlovv* 
forai yag xaX&g %axa tovto %hl\JL%vov to (&iov. ofjov &rel b 
Sv^Q&Ttog Xifitai ^v^ efij av TtaX&g xelfuvov nata tovm w<* 
Q^Qdjcov idiov To ^(pov {jfieQov (pv6H. 

^itHt^ dvaCxtvd^ovta ihhv d itXtovdiug d^QfHfifu t6 

80 arSto iv tip ldl(p. stoXXdxig yaQ Xav^dvovCi tovto Miovvttg 
xal iv tolg idloig , nad^diteQ xal iv tolig oQOig. oifK fkftat dl 
9taX(5g ful(kBV(rv to tovto ftestov&og fl^ftOf^ * taQdttei yaQ tov 
d%ov(yvta stXtOvd^ig Xex^iv' d6aqig ovv dvaynaidviotiylvh' 
a^aiy %al stQog tovtoig ddoXe^XHV do7t(rS0iv. i6tai SkCv^iaii- 

wsttov vo itXtovdmg thtelvto avto Tcata iiio tQdstiwg ^ %a9^ 
&a \i\v otav 6voii,d6i;i stXeovdxig t6 avtd , xad^djttQ ki ti^ 
CSiov ditodolrj stVQ^g 6(Diia t6 Xesttotazov t&v iScmdtiav 
(ovtog yaQ stXeovdTitg etQrpte t6 6(Sita) , dtikeQOV d* av ttg 
(iCToAafi/Jai^ tovg Xoyovg dvtl t(Sv ovoyMtcyv^ xa&dsteQ ef 

b treg dstoSolfi yfjq vSiov ov6ia rj itdXi6ta ottttd (pv6iv ^jcqo* 
nivYj tmf 6(0{Ldt(av elg t6v xarcD tdftov^ htuta \ittaXd^ 
dvtX t(3v 6(oy,dt(A)v ro ov6i(3v tOKovdl* hfyaQTtaltofihdvkfu 
6(Sna ital ov6ta toiadL ?<?rat yaQ ovtog t6 (ytS6la stXeovdaug 

6 eiQrpi(xig^ &6t ovSiteQOV av eirj 7taX&g iteliievov tSv ISIgjv. ita" 
ta^xevd^ovta Sh ei nrjdevl XQiQtai stXeovcntig 6p6fi(m t^ 
ai^rGi * ^tai yoQ Ttata t(yvto otaX&g dsto8e8o\iivov t6 iSioV. 
ciov istel 6 etkag dvd^Q^ostov Idiov ^(pov istt^tiljiMrig 8txti/it6v od 81 jif^^tf^cri crvrco ti. — 92 to.^.avrov del yqU A. — ftfj inltitv 
C. — t6 uq, — 23 dnoSidofisvov ABu. — ante /tii) del ovd^v Cu, — 
26 netftcvov hutu tovto Pu, — 27 XiyfTa» ivj dnXmg Xsyitai C, Zlye- 
Ta# dnXmg fy fiovav&Q XiysTai ^v Pu , sed u o pro ^v. — natd tovto 
%aX(Bg nsifitvov tov q. — Hatd ro rov Cy %atd rov tov /, %atd tov 
to u, — %atd Toi)' dv^qmnov AB, — %atd tovto av tStov P, — 
29 tiqrj%B C. — 31 8rj C, — 33 noXXd%ig u, t6 nXiopd%tg C, — ytvs- 
iS^ttt u, — 34 ftfTi u. — 35 t6 avTO om ti. — 37 dnodtdoirj C, — 
38 idv Cu. ^ 

130b 1 dnoSidolrj C, — ovaiav C. ^ ij om cg, tfjv C. — tpBqoftevrjv C, 
q>Bqofiiv<ov Fi » 3 t6 avto u. — 4 toidds C. — ovtmg^fP^ %al oStot 
C. — nXBOvd%tg to tyiola P* — 7 Itfrai yd^ Btfj av q. — nctXtBg «f/- 
iuvov 9« — 8 otov ... 10 Idtov om ,q. ToniKaN £. 1S5 

tijjtifqcm t^ ftfSt^ stX%xjfp&uq <M(km, cfi} Sr iuka} wSto 
taJjSq astod^ofiivov tov dv9(fciitov t6 tSupp. lo 

'^itwi dva6xivi^owa pikv d tow5%6v %% dstodtiantip 
h t^ Idlqi ot^Ofut , S ^S6iv iffti(yitu d^fffdov fdg fotai %6 
(f^ jljsm[Zov ajt6 tivms %6 d' hf totg UUoiq 3itf6(i£vov %g>- 
(^€ir dil, Tiat^ditiQ nuA td h tolq ^fg* ovxovp fkftai xidSg 
luldLevov to I810V. dlov istA 6 9tlg iitiOti^iirig fdiov ^da^Xijt^ 16 
diktvditHOtov '&7t6 X6yov^ %p or, towAtqi ttvl xijjiffftai h t^ 
idl^ t^ hl 8 nSOiv wtd(fXiif oiht Sv efij xaXSg xalfnvov 
t6 T^s ixi6ti^iirig Idiov, xataOiuvdiovta 61 d itrfievi xixiipf' 
%m xoivci^ dXX dit6 tivog xogl^ovti* fidtajL yaQ xaXfSg 
Oiliuvov xatd tovto to SSiov. oiov inA 6 iCstag J^t^ov tdiov ti » 
t^vxqv ixHV oiiStvl TcixQritai xoii^, efi} 3v %atd tovto xe- 
XfSg iui\uvov ^(^ov i6iov x6 inrxfiv ^eev. 

"Enn^ dvaOiuvd^ovta ^ikv d nXttm tdia djto6Ui(a6% 
tov a:dtoVy (11) 8i6Ql6ag on itXelci tiX^rfliV * oif yaQ fhtai xaXdig 
tilfuvov to tSiov. 7ia9dittQ yaQ ov6^ iv tolg OQOtg dil naQd » 
tov 6rjXovwa X6yov tiqv ov6lc(v itQo6KH6d'al ti itXiov^ oBttog 
01^6' iv tolg Idloig itoQa tov noiovvta X6yov idijov to (frfilv 
o66lv itQo6aJto6(niov' dxQHov yaQ ylvttai to toiovtov. olov 
isttl 6 tCstag idiov itVQog 6(5pia to Xtnt6tatov xal xowp6- 
tatov nXilm dno8i6G)xtv HSia lixdttQOV yaQ xata (i<Wu tov m 
nvQ6g dXrfiig i6xiv ttittiv)^ o\ix av ttrj xaXfSg xtliitvov Cdurv 
nvQog O&^ia to Xtnxiftatov xal xovq)6tatov. xaxaj6xtvd'' 
^ovta d' d {i^ nXtlc} tov aihov xd t8ia dno8i8c»Ktv^ dXX 
&' i6ta», yaQ xatd tovto xaXSg xtl{i>tvov t6 OSiOV. olov intl 
6 ttnag vyQOV tSiov oStia to tlg Snav ^xfjiia dy6ntvov %v u 
dno6i8Gixt to fSiOV dXX^ od nXtl&^ tiij av xatd tovxo xa- 
X6g xtljjLtvov to tov vyQov t8iov. 

"Entii^ dva6xtvd^ovta fikv ti avt^ nQ06xixQrftai oJS 
t6 {8iOV dno8l8G)6iV^ ij t&v avxov tivl' od yoQ fi6xai xaXSg 
xtl^jLtvov x6 il8iov. xov yaQ \ia9tiv x^Qiv dno8l8oxai xo fSfor * p.l81 9 29fr«f C. — noXldntg uq, — nalmg xirra rovro /. — 11 dni^ 
damtv q. — 12 SvOfiU pr om ti. — 13 rtvos ti. — d*] yag C. — 14 t6 
C. — 16 dpLitdmCTOV BC, pr c, fort pr^. — %v Sv corr C. — 21 ov- 
dtvl . . . iz^tv om P. — rovro] rov /. — 22 *tluivov ro (^iuov C. — 
86 Mlilov C — 31 %ii(tEvov t6 tdtov ti. — 98 uvth pr A. 

ISlal dnodidotat pr c. $w9^W$9l0 llf^fflMM^^llf» S f ^C ^Mi lJ^tfinK^ fiBPfl00f9l%#0B CPoB 

|ii^ mr «Aw ffljfcfi jyiynH. iim /i^f «Ia; nnr nm Mi M f i^f ^ s 6vfxttfUi999 cm^ «etod ont nir mopwJi^ 
fO0ClWflb0r. |i]^ ^ fin^ if(fO&xijiifijm ^ dwnMUfUt^ ^ SUag l^ «g 

i# ^p^i^tto fj ik^iop^ fir('' i^ f^ fi^m mI^ «clftfmr «i Bmu 

M filr /^ iJrfiMiJfifwr i^ fg ^^ito. s^ dT ^pur i>g 

^pf^ft «i4 f^ ^M|^ i^ Mtti frsi^fifM^^ oiomitdid- 

Mt ifo9ov tUop 8 xtKW^ (lilu^ ianixmmt^ tm iwumn 

lUi^m(fO<hUxitfitmtovdft^ov^ oiSxSwAitovJcfatovwalas 

m dmoMoiiipow t6 tSiOP. Tuno&xeviiowta Ifk d fiijieA ttiio6» 

iUjffijtat |ii^ irtiiui^h^ ftj^t 8Xag Sfta vj ifv6H fJff 

4f&tii/y thttct fig lutfi tovto xtdSg ittoMtfi^hom t8 fllior.. 

iAoviktX 6 9t\fyti6tikaff;tdiOP ittdXtii^ tAp itustatitfpt oA^ 

dtfpX mgo<fxixgrjftiu om iptiJitiiUp^ oSO^ ofia vj tpvtfa oS9^ 

M 'i&tlQip^ tiri uv xttti tovto TtaXdg xdfUiPOP t8 1^ btufti-' 

iS^tiif ivathctviiopta fiip U t8 (i^q iA itaQtstifiePOP 

fBufP iiUf6l6w%tfP ^ aXXi tovto 8 flmtal xott fi^ ISior'' o6 

fiff htai xaXag tlQr^^ihop t6 tSufp. ovtt fOQ kp' ^ xator 

tt Xa\^ipo\/Ltv iftiQXov aik6^ %ma to&cov xol TotS^rofia ^ 

ipiymjt iXrfitflfnai' oM k^ ^ TuctaXaiifHpttai f/t^ i^ f itfif iytiaotov C — dl «tvtov ti, C» Hi tivi Peq. — S yhowtM 
B» ^ 4 oitlu CP, — 6 htiy 6 SvOgatnog CPu, — tavtov'] tov taov 
U, — 7 nhqtjtai C — 9 ovd^v pr A. — 10 Kiiqrjtai eqf. — noxa 
fo^to naXig C, — 15 9 noiovvtnv rc add v. — 15 iotuiB. — 16r^ 
(r»tt (piou re add u, — IQ Sntg u. -^ ^9 ttfi ayaO^ n. — tov ayj 
oin Sv tPfj ro •ttpm litoriim A* — tov dyaOofV ante 80 to «P. om jL 
«« tt nuXSi nati to^to C — 28 noto nal luj 9. — 99 h f uata^ 
Xpfipivgtm C, -^ $1 h ^ /lij nataX. C, ToniKaN E. m 

stiQjpPj xati toikov ^avayxr^ cfd (fn^i^^etai tovpofia. &t Sk 
jtQog mikoig odd^ ote axodidGm to ISiOV^ Istai q>aptQdp «2 
vaaQXti^ ilkiQtoujvtdv httv clov anaXtbuiv. ovTuwvfkstm 6a~ 
ifkq t6 idiov. olov hnl 6 9t\g £9101; idiov t6 Tuvilo^al fum as 
xol iotavai toiovtov tbtodidaniB td idiov o o^ ylvital non 
fdiov, odx av efi} TcaXalg xiliuvov td fldiov. xmaOxfvaJ^ovta 
dh bI to ii dvAyxfjg dd Sv tBiov daodidGnuv' fctm /OQ 
xaXSg xtl{Uvov t6 tiiov Tuctd tovto. olov isul o 9i\g oq^^ h 
tdiov o tov liovta aoiH OMovdaiov td d^l naQtn6fi&HJV IHiov 
dstodidcmtv ^ efjj av xmd tovto xaXSg dnodedo^ivov td t^g 
dQntqg (3iOfi. 

"EsiHil dvatfxtvdSovta {ikv d to vvv tSuiv dstodtioAgi 
(11} difOQlOato oti td vvv ISiOv dstodliioOiV * o^ y&Q fotai xa- 
X(3g xtliievov to CSiOV. itQ&tov fi|r ydQ to stoQa t6 ^&og yi" 
p6titvov ajtav diOQiOnov stQOOdtttai * Blcif^a6i d' vig istl td 
stoXdstdvttgtodilstaQaxoXov^ovvtdiOvdstodUtdvai. deiktQOV 
Sk adifjX6g iotiv 6 fi^ SioQiOdiitvog el t6 vvv fSiuov ^i5JUfo 10 
9Hvaf ovTiow 6otiov iotlvistitifnjOmgOx^ifiv. cJovistAS 
itifuvog tov tivog dv9Q(6ftov tdiov t6 xaf^ijod^ccnutd tivogt6 
vvv idiov tl^rfiiv^ ovx av ilri xaXSg ro iSiov dstodtiwxGig^ 
dkiQ {ii) diOQiOdiuvog thttv. xataOxtvd^ovta if U t6 vvp 
Hiov dstoSidovg diOQiodfitvog &hfpttv otiti vvvidiovtUhrfiiV li 
forctt yaQ xaXSg xtifuvov xatd tovto ro iSiov. olov ktd 6 
dkagtovtivog dv^Q<6stov idiovtdsteQiStattiVvvvdiaOtHXdf/U' 
vog id^rpu tovto , xaXSg av eirj xtlfitvov t6 idiov. 

"EsUiil dvaOxtvaf^ovta \i\v tl touwto dstodidcm t6 
Hiov , o fpaveQOV fii/j kftiv aXXtog dstdQiov ij alodil^Oei • od » 
fdQ f6tat xaXSg xelfuvov ro idiov. astav fOQ t6 ai6^tit6p 
1^0 yiv6fitvop tr^ aUit^i^Oewg adifjXov ylvttai,* dipavkg fdQ 32 Tovvofia ante uatit C. -^ fri] »€t ov» Sp $fn uaXtSg %$lfL§^ 
90P ro fdiov. in BPJu. — 34 duoUMtlw u. -^ 36 xftl} ^ Cfiu — voi- 
of^fo «. — 8 ylvnal xovt ^17 q, 

131bl *at& rovto naXag mlfiivov to tStov C. — %ata vovvo t6 
18. Pu, — 3 uaXng %ata tovto C* — 6 diiti 0, pr AB. -^ 7 ytvofU' 
v&pq.-^ Q n^oodiogi^fiov q — 10 9ifO0dtoqiod/iBvog u. ^ iffiovXtto Ct 
— 12 ua^laai u. — tivog dvOqcintfP tif u. — 14 tlitiv 8ti vpv. %a- 
TMTx. tf. ^ 15 lii^xi CPcqu^ pr AB. -* 16 %ata tovto %aXSg %t(fitvop 
C— 17 idiov tov ttv6g dvvq. P. — 19 TOfovrof^ u. — «1 oltrto» 
ABCPcfq. fom ^ dXi^lq tovvo Ijtl t(3v fii) ii &»ifKiffi atl naQmuH 

26 Xov^ovvt€av* oloviitalo^iiievog jqXlov{!Stov&(HQOV^>iQ6fUPo» 
vn^ Yqg to XafifCQAtatov toioik^ xijifirpm h t^ UiUj^ t^ 
vn\Q y^g (piQsC&ai^ o ty alo&i^Ou fmQl^epai^ <nJx cev^tij 
TutX&g to tov '^Xiov dnodedopLivov HSiov idriXov yoQ ^a^ 
Stav Svy 6 "^Xiog^ d tpiQetai vx^q fvjg^ Sia to t^v ^659^ 

B(>6iv T({ve daoXalstaiv i^fio^. 7tata6Mva^ovta ^ el toiovtov 
dstodidoite to rdfoi') 8 fii) v^ ato^rfin q>avtQ6v i0tw ^ S a2« 
s&rjtov ov i^ dvdfir^ v^aQ%ov dijXov i6tiv * l<Trca yoQ xorcl 
tovto TtaX^Dg xel^ievov to Idiov. ouyv isttl 6 9ifitvog iiti(pavtlag 
iSiOV o TtQmov iiiyifi(ai6tai cd^&rjvip ^kv tivi nQo6%ixQrj[tai 

sstipTitiQ&^&ai^ toiovt(p i^ o €paveQ6vi6twvitdQXovdel^ ^rjav 
xaxa tovto xaAc5g dstodtSoitipav to tng ijtKpavilag HStov. 

^TtHt dva6xevdl^ovta fikv ti t(yv oqov dg {diov dst(H 
SiScmev' ov faQ i6t(uyxtXcig Tteintevovto SSiov^ ovyaQdH 
p.l32 SrjXovv to tl rp> dvai to tSiov. olov ind 6 t&tag dvd^Q^&stov 
tSiov ^^ov ste^ov Slitow to ti ^ tlvai ^rjfialvov ditoSiSGnte 
tov dv9Q(D7tov iSiov^ ovTt av^totovdvd^QiAa^rvSStovwxX^Sg 
d7toSeSo{iivov. 7tara6zevd^(yvta6kBi dvtiTtatrjYOQOvnBvov fkhv 

6 dst^^iSante to ISioVj fci) tro r/ r^v ehai Sl SrjXovv. i6taL yaQ 
otatd tovto xaX(5g dnoStSo\iivov ro tSayv. olov imA 6 ^elg 
dv9Q(A;tov iSiov ^(pov rjfiMQOv (pti6ei dvti7t(xtviyoQ(yi!nitv(rP(klp 
dnoSiScjKe to iSKyv^ ov to tl r/v elvai Sl SrjXovv^ tFrj av %atd 
t(yvto xaXcTg ditoSeSoy,ivov to iSi(yv tov di^gdnov. 

10 ^G:ir€cr' dv(x67tevd^(yvta filv el {i^ tlg ro tl i6ti/v 6 9elg 
dstoSiS(Ayit£ ro SStov. Sei yaQ tmv iSicixv^ xtx&dsteQ TtcHvSv 
OQGTV^ to XQ(3tov dspoSiSo69(u yhogi &teiS^ (yvtoigijSqsi^o&^ 23 Sia] dei P. — t^I t^ iSla C, om A. — fi6pfj C. — 84 Iflr» 
q, — asl om u. — 26, 27, 29 vntQ y^v /• — 26 ro ante 26 qpfod-' 
fiivov C. — iv om Pu, — iv T<p om C. — alt rflU] ro P. — 27 (piqssha^ 
vnlq y^s C. -* 28 einodfdofiivov to rov iiXlov U* — ht4 q. — x9 vni 
pr u.^ — 32 dv"] iativ ^* — xahSg nata rovro C. — ^ 33 ^ilg o.. — ^ 
34 ro nQtoxov %exqoS9&at C. — ^iXQV^"^^ 9. — 35 «lir pr om tf . *— 36 %»• 
Xeag HaroL xovto ti. 

132a3 rov om 11. — ro om Pb. — av^qtonov rc^ tSiov AC -^ 
6 dnidcanB AB, ^ ^» om C. — 7 tStov xo ti^ov f, — £^or] £^09 
ini^TijfiTig Se^TiKov eig ro r/ iaxi dl^g dxoSeSaxe ro tSiOV ^ aed dol 
vult qnae add. ~ 8 d^ om cq. — 10 ianv'] ^v ilvai u. ^ 4 om Cth 
— 1 1 dniSomt & — nal om q, ^ 12 aMoStSi^^ C ^ uqtaaimMtv 
CPu. TOniKStN £. IfiV 

asctt69m tcL XoiMa i %di %G^n^tiv. oohftrs %6 (a^ tov%ov tiv 
tqdnov xBifUvov SSiov ovx av ifrj xaXfSg astodtdo^tivqv* olov 
isid 6 iikag ^oiov {8u>r m ilfvxqv ^iHV aiht &h(jpctv Ug totlu 
hti to^ipov^ ovx av et¥j 7iaX(Sg xelfuvov to tov J^fpov CSiov. 
xaTa^xtva^ovta dl ef tig elg td tl ifft^ 9flg Ofi t6 tSiov a^o* 
dldc36Ly ta Xoata it(fO€id:ttH' fifrai yoQ xati tovto xec- 
Xmg tbtodidofUvov ro SSuov. olov istil 6 itkig dvi^Qchtov Sdiov 
i^ov ixiOtiqiirfg dexxmov dg ro tl ioti d^tlg dnidcnu to (Sior, » 
ttij av xaxa tovto xaX&g TutfLtvov to i&iov tov avQ^Qdstav* 

U&ttQov yiv &dv Tudog ^ oi5 xaXtSg daodidotai to4 
tSwv^ did v&vda Oxintiov* nAttQov d' i!ii6v ictiv SXs^toBlr 

QTffLivOV tj OVX fSlOV^ ix tovdi d^tGiQlJtioV. ol yOLQ dftX^XHt'' 

taOxtvdZovttg to Sbiov ort xal&g xeltai t6itoi ol aiholu 
^ovtcci toTg tSiov oXa^g itoiovCw ivhulvoigow(^ffii^ovtai. 
IlQ&tov (ilv ovv dva67itva^ovta istifiXiaeiv ixp £xo- 
iStovo^t6SSiovd:to8i8Gi(xtv^ olov d [irfiivl va&Q%H^ ^ d fii} 
xaxd tovto dXfj^tvetai^ Jj al fLij ictiv SSvov ixdotov avt&v 
xan^ ixHvo ov ro {6iov dito8i8&xtv* ov jdQ Sctai OSiov tdm 
xelfuvov tlvai SSiov. oLov iitel xaxd roi; yexQ[/LetQixov ovx aJtij- 
Q^tiittaL ro dve^aitdtrjtov ^lvai vno X6yov {djtaxSxai yoQ 6 
ye&iietQixog iv tai il^evdoYQaq^elO&ai) , ovx av etri tov iiUn 
6xrj\iovog iSiov ro (ii) ditaxaGf^ai vsto XAyav. xaxa&xevd" 
^ovta d' el xaxd navtog dXrjl&tvttai xal xora toik* dXrf^u 
^kvttai ' ^tai y&Q iSiOv to xeliitvov (iYj elvai (iiov. olov istel td 
^(pov ijti6t}^(irig Sextixov xaxd itawog dv&QmTtov dXrfi^evetoi b 
xol ji avd^QG^Jtog^ etij av dvQ^Qmaov tSiov to J^^ov iai6ti^iirjg 
itxxtxov. tiOti S 6 t6itog ovxog dva^xevd^ovn ^iiv^ el fii} xod^ 
oi)rowo(ia, xal 6 X6yog dXrjd^evetai^ xal ei (ii) xaO^ ov o X6- 
yog, Tcdi tovvo^ia dXrfi^evetai • xata^xevd^ovti Si, el xad^ a 13 (Ds 9 — <• 15 ttnag vov i<pov Cu. — to] o Pb, om C — ^xh 
Pu, — 16 pr TO om P. — 20 dKodideaxf DPcuq. ■— 21 ro» av^qoiKQV 
fZiov DPu. ^ 22 7J ov xaXtDf om ^. — S3 Sta] i% DP, -^ 25 Sxi pr 
ora B. — 26 Tolff TO tdiov Dtif. — Jw-^-ifOfTCft f. — 27 «vcrfx^vofoit* 
vag DPuf, — dnofilbnnv P. — 28 ofo»] ^ ^Bcq. — 29 Kffr«...orv- 
Tttv om /. — 30 ttnidmnfv AB. — 31 tdiov (Ivott. D. » y$»iiixQOV y- 
— 33 ytoifiixqrjg Dquf. — tou) rovto DPf* — ini6xijfitj9 / . — S5 ««1 
Oim xovT tt. ~ 36 fi^ om DPufq. 

ISSbl ^wixov ioxtuAxa P. ^ 2 »al om P« ^ i) nm^i DP. — 
Sv om AB. — 6 dXfj^tvfxai om /, UO TOniMSlN £. 

oi v(ySvoiiU^ xal 6 ^({j^og, geol U %ct!f ev S X^yogs wi mSpo^ 
fjta xaxrffOQHtcai* 

''E^uvt dvaOTtavd^ovta ulv d fi^ %a6^ oi toiho^ lud 
6 Xdyog^ xal U fi^ xad*' ov o Xifoq^ nal tovwmta XiyBtai' 

10 ov^yaQ i6tai idiov vo ntl^vov Hiov ilvai. olop hcA r6 (i^ 
^^ov iseiOtti^rig \it!ii%ov dXr^v^ttai yma tov 9eoi}^ 6 ^ &v^ 
^'(f&Jtogov xatrffOQBltai^ ovx av tCritovdvf^Qehtov lSiOP^i^o9 
hti6tijiirig (istixov. itata67cevdJ^owa ih a 7ut%^ ov h Xiffoqi^ 
wAtovvo^a xatrffOQeitaL, tccA xatf ov tovvofmt,, xitl 6 Xiyogf 

16 xatriYOQHtm' ibrat yaQ tSiov ti xBlfi^ov fti} dvai HSuuu 
olov istil xaQ'' ov to 'it^^x^v ^ecv, to ^tpov dXrji^eikv^ ^ lud 
xad^ ov To S^pov^ To ^ivxqv f%HV^ ejTq hf to ifvpp^ %ei9 
tov t^ov iSuyv. 

"E^Bii^ dva6x6vd^ovta ftlv €l v6 vftOitelpLivov fitior 

wdstidGnts rov iv t(jiv:t07t£ifiivq)Xeyofiivov' ovfaQ^mSSiOv 
t6 Tcelittvov SSiov. olov i:tel 6 dxoSopg (Siov tov X&ttofieQi^ 
6tdtov 6&fiatog to rtVQ to vitortelfievov ditoSiSGj/ML tov Wn 
xrffOQov^ivQV (Siov^ ovx Sv etrito nvQ 6(xniatog tov XesttOfi^ 
Qe6tdtov 01OV, Sid tovto 6'ot^x &$tai tro vJtOTtetiievov tov ifvtip 

25 ib^toxenUvGi iSiov^ oti to avt6 itXeiov&v iotat Ttal SuupiQGrv 
tqi etSei aSiOV. t^ yaQ ai^ip itXeliQ tivd Sidq)OQa t^ eiSet 
vstaQxei xatd p>&vov Xeyofievcc^ wv &Stm itdvttav tSuyv t6 
'bnmeifievov^ idv tig ovtio ti&fjtat to {Siov. xataOTtevd^ovta 
d* el To iv t(p 'dstoxenUvG} djtiScjxev tSiov tov vaoxetiiivov* 

80 i6tai yoQ tSiOv to xeifLevov (iiq elvca, iSiov^ idv^eQ xatd fid^ 
wav xatrffOQijti)»^ Sv ^rftca to iSwv. olovhtel 6 ebtag Y^g 
SSiov dcDfia to ^aQikatov t^ eiSet tqv v^toTteniivov dstiSmM oiv 8 ^^ e, '■^ oi 6 Xoyog xfii tovvofnat alrfiwvtsat^ Mdl $1 fi/^ um^' 

0$ voitvopa xorl 6 Xoyog (aXrjOavsTat&ddf), o«'l>f.— - 10 •&£» fiSiOiF f. 
-* il et 13 fiSTixovj dt%Tixbv DFf. -* 12 ivi^gmnov] <Nov H. — 
twiv} r^ i^ov PP. *- Id Tovvofui 7uA i loyoc P. ^ 14 lurl «/ nmf 
DP, — nal . » »%aTrjyoqsiTai, omg. -^ ^ X6yot ical rovvofia P.^ 15 m^ 
vnyoqtiTai ora DP. — 16 4nil to i£ov iviorijpuig dBXTtKov jmvO'' f.— 
IQct 17 ro oDte ^vr^ om D, — 20, S9, 36 Dl^ et 92 Pf anodidoiniv. ^^ 
91 nt^(i9vov §tva$ l8i6v. olov $t ng dno/hlfi DP. — dnodidovg /f. -^ 
^ vp natfjyoq&vftivqf jiB, to narfjYoqoviiBvov q. — 85 vn. XiyifUV 
(XfyofUvov P) tdiov diOTiD^. — dta^qovrmv f . «^ 26 nXsloifdDP*^ 
-; 27 ftivmt vgm mvqiiq Xeydpmi D.^ Sa^iivov /^— 31 mv] dq DP^ 
ov q. TOniKAN E. 181 

To tSiov Tiata (l6vov XiySiktvov tov iTQiJ/furrog, leol (os td tdufv 
xatrffOQalrai, etrj Sv to tijg fijg tdiop oif^mg Ttiliievop. 

Entit dvaOxtvd^ovra (likv d Tcatd fUd^e^v dstidmttBm 
to tdiov ov yoQ i6Tai idiov to Ttiljiivov elvai, fSiov. tdfag 
Tcatd ^ii&e^iv vndq^ov elg td ti rp dvai (yi;f«^({JUUm*p.lSS 
efjj 6* av to totovro Siafpogd tig ^atd nvog kvog etdovg Xt^ 
yofiivrj. ohv ifreh 6 etkag dv^Q^ov tdiov v6 nt^dv dbtovv 
%axd (ii&eiiv dnidcnie to tduyVj otht av eCi/f tdv^Qciitov ISiov 
to sie^ov Slaovv. xataOTtevdf^ovta dl el fnlj xatd f^eiivB 
ditidw^e to idiov^ ittjdh to tl rjv elvai dfjXovv, dvttTtatrffo^ 
Qovnivov tov stQdyiiatog' i&tai ydQ iSiOVto TteltuvovitrjeivM 
tSiov. olov htel 6 &e\g ^(^ov tdtov to ah^dveOd^ai iteq/vitdg offkt 
Ttatd (lid^e^iv dniSGmev tdiov ovte to tlijv elvaidtjXovVj dvtir- 
otatrjyoQOviiivov tov stQdynatogj etri 3v J^^iov tdiovtd aliS^dvt- lo 
^Q^ai stetpwtog. 

"Eiteit' dvaaxevdj^ovtu fihf et (ii) ivii%ttai Sfia t^ 
ndQ%eiV totSioVj dXX rjvtfteQovrjstQAteQOvnovtovvoita' oi5 
yoQ Ihtai tdiov ro TtelfAtuoV elvai tdiov^ rj ovdiitote rj ot^x deL 
ojov iitel ivdixetai Ttal ftQdteQdv tiVi vstdQ^ta xal vdteQOV u 
to PccSlJ^eiv Sid t^^ dyoQag ^ to avQ^QOiJtogy oik 8v efrjtd 
fiaSl^eiv Sid t^gdyoQagtov dv&QchtovGfiov, rj ovSiaoiT^ oi^ 
dei TtataOTtevd^ovta Sl el ofba i| dvdyTcrig del "ditaQxeh 
firjte OQog Sv fiTjte StatpoQd* Pftat yaQ tSiov to iteliuvovttA 
elvai tSiov. olov Iml to ^wov istiiftrliMjg Sexnxdv afUt igso 
dvdynrig del vstdQxei xirl to 6vd'Qantogj ovte SiatpoQd $r 
ovd"' oQogj etrj av to ^ifiov htuft^ii/rfg Sextmdvtov iv9Qd^ 

9tOV tSiOV. 

"Ejteit dvaXhievaZovta (i^ €2 tSv atStSv^ i taiitd 
i6tij fiij iati t6 avto tSiov ov ydQ htai tSiovto xelfievovm 
ehat tStov. olov iitd aiht i6ti Sianttov td fpalve69altUJtv dyor 33 liyofUvov D. — • 36 pr ro] ag D. 

133al Ti ^v om ABq. — 2 6' om q. — toiovtov Diy/y- Mg om 
D. — 4 et 9 dxodidnxB DP. — 4 to av^qeSnov DP, dp^qmgov /, om 
q» — 6 et 9 dnodfdtoM ». — 6 fii^Tt DPq. — t^ om u. — 7 ilpM |ii) 
Dtt. — 9 tdiov} t6 tdtov BDqu, t6 ilvai t9iov P. -^ t/ om JB. -^ 
^v^ omq. — 13 ov dcl /. — ro Svofia Jq, — 14 ovn] o4 vmv q, ov 
Tmv avtSv AB, ovrt D, pr om «. — « l^dyoqag riy &v^gmtrovDi. — 
16 ttfl om i£ — 19 T6...tSiOv om A. — 80 iiKTmhv iiMtii/iii9 9"— 
21 dfl] %al dil AB. — iStdiov] t6 Utov Du. — S4^(tic)T«VT«ii.— 
S5 alt icTi, om q. — 86 Svra* u. 

IL U 168 TOniKSlN E. 

d^av Idiov, oiJd' ctv alQevov tfij tdiovto (palvB^Q^altt^iv ayad^ov • 
tavtov yaQ i6ti to iiayntov xal to alQtt6v. xata67cevdt^ovta 
6* d tov avtov^ y tathd fen, tavto ftfrov • ^tai yaQ fiJtov 

80 to iiBly,evov (11} elvai tdiov. olov iitel dvd^Q&ftov^ y dvQ^Q&^tdg 
i6ti^ Xiyatfu tdvov to tQntSQ^ ^vxrjv ^elv^ xal ^goroi;, y 
^Qotog i6tiv^ afij av tdiov to tQnieQrj 'il}v%i]v ^x^iv. XQtj^niog 
6* o toftog ovtog xat ijtl tov ^viifie^qKOVog • toig yaQ av- 
tolg^ y^avta i6ti^ tavtd del vitdQxeiv ^ (i)} vitdQxeiv. 

M ^Eitevf^ dva6xevd^ovta nlv el t&v avt&v tgj etdet fiq 
tavtdv del t(ji eidev to tdi6v i6ttv • ovSk yaQ tov elQtjuevov t6tai 

b fiJiov x6 neliievov elvai HSiov. olov iael tavt6v i6tt rc3 etSet 
avi^QiDStog Ttal vjtxog^ ovTt del detovHjritov i^tlvtStovtoi^td" 
vat v^ avtov^ ai;x av etr^ tov dv&Q&rtov tdtovto iitvet6^at vcp 
avtov • taihov ydQ i6tt tco etdei to Tttvet^d^at Tcal kftdvai 

6 vcp^ ai5rov, y foioa i6tiv iTtatiQO) avt&v ro ^v^^t^rjTiivai. 
xata&Kevd^ovta & el t^v avt&v rol etSet tavtov dei to 
tdtov ' %6tat yaQ tStiyv to nei^evov y,fj elvat tSiov. olov ixel 
dv^Qciitov i6tlv tdtov ro elvat ^tt^ov Slitow^ nai OQVtd^og av etrj 
tStov ro elvat sttrjvov 8l:tow • indteQOvyaQ tovtcDV i6tl tavtov 

lorci etSet^ y td ^iiv &gvit6 to avto yevog ferli^ cfiJi^, V7t6 
%6 ^^ov ovta^ td dl cog yivovg8tacpOQat^tovJ^(pov. ovtogS* 6 
t6jtog il^evSi^g i6ttv^ otav ro ^ilv eteQov t&v Xex^ivt&v hvl 
ttvt {lovcp vitaQxy etdet^ t6 d' eteQOV ^toXXoig^ na^diteQ t6 
ste^ov tetQdnow. 

16 ^Eitel Sk ro rixt^rov xol ro heQcyv noXXax^ Xiyetat^ 
^Qyov i6tl ^ocpt^ttTttSg Xaii^dvovtt iv6g ditoSowat Tial fkovov 
tivog ro fdioi^. ro yoQ v^taQXOV ti/vl (p ^vit^e^rpti n, xal 27 ovK av ttfi al^srov D. — tdiov aate xavtov Du. — 28 alt rh 
om Du. — 29 ravtov DPu. — ro avtb Du. — tdtdv iariv (Jidinv yotq 
P) iarai Pq. — 31 xeri . . . ix^iv rc mg u. — 34 ^ Tai'ra t/. — df 1] d^ 
By do^el q. — V f*^ vnaqxitv om q. — 36 stdst ijyovv rm yivhi to D. 

— iffrlv P. 

133b3, 4, 6 ^avrot; DPu. •— S ovd' DPu. — tov avQ^qcanov (triq. 

— tdiov d(l to DPu. — 4 Tial ro hotuvai DPu. — 5 £o5ov DPcu. — 

hTidtsqov fiti, pr ^P^ rc c. — roS Du, pr c, corr /, r^ ^. — poat 

avfiPs§rjKevai unam vs dcl c. — 6 raurov dsl rfl3 (tdst e. — ravro ti. 

— dsl om DPf. — 7 fffrai . . . iavlv tdiov om u — 8 av om -<^. -^ 
9 ntrjvov Slnovv slvat g. — 10 ^] %a&& DPu. — ttrvvo q. — at?ro 
om ABc. — tJiro om q. -^ 11 r«5 Jco^» ra dh q. — dta<poqd pr ji. — 
S* om Jc. — 13 vndqxv «^*^** fC&vipq. — 15 d^ «. — 17 fllv D. Tonjxai^ E. M 

tip 6vii^^tixaTi vnoQ^ei Xm^opoiUp^ (ictct tov ^ ^vi^- 
pi^rpcev^ olov to vxdQxov c^QiiTtqi Ttal Xiwtfp dv^Qcin^ 
vitaQ^H^ av y Xewtog av^QGiXoq^ xal to XtvK^ S\ ov^q^^to 
vfiaQyov xai ov^QiDXc^ vitoQ^u dia^XX(H'd^ av tiq ta 
aoXXa t(3v Idl&v^ to vxoTteiiievov aXXo nhv TtaS^ avto 
itoiGYV aXXo Sk yLtta tov Ov^iPt^rpc^tog^ alov aXXo yip 
av^QCJTtov tlvai Xty&v aXXo^dh Xtvotov av&Q(ostov^ §ti dl 
eteQov itoi(3v t^r e^iv %a\ to Ttata tfjv i^iv Xeydnevov. to n 
yaQ ty e^ei vitaQ%ov otal tcj xccva tjqv ^^w Xeyoiievw v^ 
itaQ$etj Ttal to t^ Ttceta tvjv e^iv Xeyonivm vitaQxov xal 
tr^ e^et vxaQ^t. ohv iittl 6 iiti(ftijn(DV xccta t^ inii^tly^ 
Xeyetai Staxtlo^aiy ovx 5v etrj trjg i:ti6tijiifjg tStov to afie- 
tanei6tovvit6 Xoyfw xaiyaQ di:tt0ti]ii(DV&3taidiittanei6togdo 
wto Xoyov. %axa6%evd^(yvta S\ ^ritiov oti odot kftiv heQOV 
a:tX(5g to ^ Ovfi^i^rpie xo} ro (5v(i^e^rpt6g (ketd tov (p 
6v^ifie^rpte Xa^pavo^ievov ^ dXX^ aXXo Xiyetai t^ k^eQOV 
elvat avtolg to elvav ' ov tavtov yaQ ictiv dv&Q^osrcj te t6 
elvai dv9Q(DJt(p otal Xevx^ dvQ^QtAit^p t6 elvai dvdQdirp Xev~ 86 
ot(p. Irt Sh &e(nQriTiov iotl iraQa tdg^^td^eig^ Xiyovta Si6ti 
ovd'' 6 ixi6tj^ii(ov lOTac t6 d^ttaneiOtov vito Xoyov diX 6 p.lM 
d^jittditeiOtog vno X6yov^ ov^^ ij im6ti/jiirj t6 d\ietditei6t(yp 
vito X6yov dXX ij a(ieTa^£c(TTog vn6 X6yov' itQ^g yoQ tSv 
itdvt(Dg ivi6td[tevov navtag dvtitaxtiov i6tlv. 

^Eiteit dva6xevdJ^ovta {ilv el t6 (fv6ei vftdQ%ov ^t>- 5 
X6{iev(^ dnoSovvai tovt(yv t6v tQonov tl^rfii ty Xi^et , S(fte « 
TO dtl vitOQyipv 6rj^aiveiv * S6^tie yaQ av xivei6i^ai t6 xetf 
(uvov elvai tStov. olov iitel 6 etitagdvd^QfonovtSiovt^ Siitow 
^ovXetai fikv t6 (fv6ei vndQ%ov dnoSiS6vai^ OTj^ialvet Si 
ty Xiiet To del vitdQ%ov^ ovx av etrj dvd^Qcinov tSiov t6 d/- lo 18 XafiPavofiiyov Bcqf. — 80 jy] xcr#o P. — »«5 pr i^ — ^i} 
ABeqa. — 21 vnaq^u xal dv^qmntp DPu. — - dtofialoi Dqu. — 22 «ol* 
Aa] roiavra Dfqu. — ro . . . 24 hi 81 om Bc, rc vagA. — 22 ftlv at/rd 
q. ~ 26 vnciqisi...2S vnaQ^fi rc sopra lit A. — 27 r^ oin c. — 
29 tCfistdniaTOV Bc, pr >^, qui id 30. — 31 ?ri] cog cfq. — SttQOV om 
Bdq, pr ji. — dnXiSq htqov P. — 32 pr ro] ravrov ro Bc, xal tttvth 
ro D. — xal] Xcfftpavofisvov xal B. — 33 ro pr £t/. — » 34 ravr5 tt. — * 
re^ r^) pr A. — 35 ante ro lit daorum vbb c. 

134al lyvd' BDcfq^ fort pr^. — itfrlDPu, corr J. ^ dfisrdniOTOV 
nt solent v^ et pr B. — 9 ov^ ABcfq.^ — ^ndvTaivtat. ADfqetUj qoi 
bis «ayra. — o slvai om Du. — 9 axodovvai DPuf et 12 DPufcq, 

11* 15« TOniKSiN £. 

aihovy to & iiti^tT^njixQijc&Mteikov)^ ovK&vtCritovmUfta^ 
69ai, tovto otaXfSg tSioveiaoSedofiLivovtirj diOQia9ivtog%0vtt'- 
vog ti%rfiiv avt<3v ro tdiov. %ata6xBV&^ovta 8h dit^Xiyf^^xi 

25 itoXXaxog tOvto oiSto Cdvov tld^rfiiv^ dXX^^tivh^xai astXovv 
l6tai yaQ zaX&g xava tovto xe/fia^ov to tSiQv. olov &rel 6 
av^Q&stog XiyBtai ?i^, atrj av TcaX^ Tulfuvov %ata tovto dv^ 
90(6^^0^ SSiov to ^(jiov '^fisQov (pv6H. 

^^€(ir' dva^xeva^ovta fihv d nXtovdiug fX(ftipai x6 

80 aiko iv t(ji liltp. noXXqTtig yaQ Xav^dvov6i tovto siioiovvt^ 
xa\ iv tolg idloig^ xaO^dsreQ xal iv toHg OQOig. oiJbe fkftta dl 
xaX<5g xelnLtvov to tovto stestov&og tllli4yv * taQottH yoQ tov 
dxovovta itXtOvdxt^ Xex^iv' doaqikg ow dvayxctldviotvylve^ 
if&m, xal ^Qog taitoig dSoXe^xeiv So7iad6iv. i6taiSl6viuj^ 

uittov to nXeovdxtg ebtelv to avto xaxd S^o tQ^aovg^ xad^ 
&fa nlv otav 6vopM6y stXeovdxig to avt6 , xad^diteQ et ti>g 
iSi(yv dstoSoltj nvQog ^diiia to Xenxotaxov t&v (kandtiov 
{ovt(^ yaQ stXeovdxtg eiQrpie to ^Qfux) , StvteQOV ^ avttg 
fgrtaXan^dvfi tovg Xoyovg dvtl t(3v 6voiidt(av, xa&cbre^ ef 

b T«g ditoSolri yfig C8rov o^6ia ij fi,dXi6ta xatd (pv6iv (peQOr 
liivri rcoKr 6cD^dtG)v elg tov xdtam toitov^ htuta fitvaXdpoi 
dvtl t&v 6G)^dt(av to ov6i^ toiGrvSl' hfydQ7talt(xvt6vi6u 
6(Siia xal ov6la toiaSl. i6tai yaQ (wtog to ov6la itXeovantg 

6 elQrptdg^ &6t ovSiteQOV av elri xaXmg xelfievov t&v iSbav. xa- 
ta6TievaZovta S\ el {iriSevl XQiqtai aXeovccKig 6v6fiati t^ 
anh^' kftai yoQ xatd tovtO xaX&g dstoSeSo^iiv^yv to &ioP. 
olov istel 6 etkag dvd^Q^anov {Siov ^(pov ^iC^rijfMjg 8tKti/7t6v cti 81 x^^^^d^ai avTtp «. — 22 ro...«vrov del valt A^ — ttrj Inl tov 
C. — to uq. — 23 dnoSiSofisvov ABu, — ante /iti} del ovShf Cu. — 
86 ntlfitvov naxtt xovxo Fu. — 27 lcycrar* IvJ dnXmq Zlycrori C, Ziye- 
ror» dnXmg fy (lovar&g XiyBxat Ir Pu , sed ti o pro ^v. — nard tovto 
uaXcig xtifitvov tov q. — liaxd x6 xov C, %axa xov xov /, naxd X9V 
ro 11. — Kttxd xov dvO^qmnov AB, — xaxd xovro dv tStov P. — 
89 sf^rjxs C. — 31 S^ C. — 33 noXXdntg ti, ro nXtovdnig C. — yevf- 
c^ai u. — 34 for« u. — ^ 35 ro uwro om u. — 37 dnoStSoiri C. — 
38 ^ai' Oi.^ 

ISObl dnoSiSoirjC^ ovaiavC,-^ ifomcf, x^v C, — tpsqopiivrjv C^ 
(psqofiivmv P, — 3 ro avxo ti. — 4 roiade C. — ovtofg ufP^ xctl ovro 
C. — nitovdKig «6 oi^o/a P. — 7 Iffra* ydq] itrj iv q. •-— nteXtBg «#/• 
fuvop ^. — 8 otov ... 10 ISiop om ,q. ToniKaif £. 1S5 

TU^ijSg dstod^onivov tov dv9(fciitov t6 tSupv. lo 

'^itHt* &va<hitvA^ovta {i\v d tounhAv t% &ftodtdaniev 
h t^ Idlqi Svofut , S ^S6iv ifft&(yitu Afffdov f&Q fotai t6 
(f^ jljsmll^ov oat6 tmovs t6 d' iv tolq UHoiq, Xef6favov %g>- 
^HV 6^ %a9amQ nuA ta h tolq oqoiq'' oSnow fkftai xidSg 
til^ievov to tdiov. olov Isttl 6 ^Aq imoti^iirig fdu>v 'da6Xiftpiv is 
&^ktt&itH6tov '&7t6 X6yov^ %v Sv^ tounkq^ ttvl lUTiffqtai h tip 
idlfp tfp hl 8 na6iv wtaQ%%i^ oiht Sv efij xaXSg xalnivov 
t6 ir^s inufti^firig Idiov. ^ataOxtva^ovta 61 d fii^dcfd idxiipf' 
tm xoivci^ aXH &st6 uvog xogl^ovti* fidtajL yaQ %aX(3g 
4tiltuvov nuxta tovto to SSufv. olov ind 6 iCstag J^^ov tdiov td » 
t^vxqv i^HV oiidtvl 7cix(frjtai iunvfp^ iCrj 3v %atct tovto xe- 
XSg %ti\uvov ^(^ov i6iov x6 '^^i^r ^jtiv. 

^EitHit &va(iiuvA^ovta \l\v d itXttm tdia &jto6Ui(a6i 
tov a^ov^ {ii) diOQUfag on stXelcr tfX^rfliv * oif yaQ fotai xaldig 
lcil\itPov to tdiov. xa9aittQ yaQ ov^ iv tolg ZQOtg dil naQ& » 
tov drjXovvta X6yov trjv ov6lc(v nQo6x;H69al tt nXiov^ ovtorg 
01^6' iv tolg Idioig naQa tov noiovvta X6yov fiJiov to Ifrfif^ 
o66)v nQo6ano6otiov * dxQHov yaQ yivttai to toiovtov. olov 
inel 6 itkag tSiov nvQog oSfia t6 Xtnt&taxov xal 7unxp6- 
tatov nXtim dno8i6GrxtP fSia (ixiteQov yccQ xata {i<Wu tov m 
nvQ^g dXrfiig i6tiP etntXv)^ ovx av etrj xaX&g Titliitpov HSurv 
nvQog 6&{ia to Xent6taTOP xal xovq)6tatov. TuxtaOxevd- 
^ovta 6' d {i^ nXeic} tov aihov td tSia dnoSiScrKtp^ diX 
&* ikstai, faQ xatd tovto xaX&g xeifievov t6 OSiOV. olov inel 
6 etnag vyQOV idiov iTfdfia to elg Snav 6x^iia dy6\uvov \p is 
dno^iSfsxxe to fSiov dXX ov nXeito^ etri av xatd tovto xa- 
X6g xel^jLevop to tov vyQov tdiop. 

''Eneii^ dva6xevd^ovta \ilv el avt^ nQ06xixQrftai ov 3 
to {8urp dno6i8o6iv^ ij t&p avtov tivi' oti yoQ f6tai xaXSg 
Tteif/Ltpov t6 fSiov. tov yaQ ^ta^elv %dQiv dnoSiSotai to iSiOV' p.l81 9 29fr«f C. — 9oXXd%ig uq. — xttltSg nava vovto /. — 11 ani^ 
8t9%9V q. — 12 SvofiU pr om ti. — 13 tivos ti. — d*] yor^ C. — 14 t6 
C. — 16 apLitttmCTOV BC, pr c, fort pr^. — %v Bv corr C. — 21 ov- 
9avl . . . iz^iv om P. — rovro] rov /. — 22 n^luivov to t^qtov C. — 
86 Mlilov C — 31 %ii(tBvov ro tdtov u. — 98 €evt6 pr J. 

ISlal anodidotai pr c. 150 toniKaN E. 

offSto {thfiyiv mkS^fudoig afvci^iv i6ti^ t6 di ti t&p tciStOfS 
{httQov * ovMw alrl yptoQiiitifteQOV. &6t^ oi flvetm dict taiktav 
fUiXXAv ti \ia9uv. otov ikkl 6 iSstdg ^^ov ISiOV odolav ng al- 

6 d6g htiv &v9(f(OfCog Tirl iCQO^TiixQficai tav tovtov^ oi^ av etifj 
mXSg lultievov td SSiov. %axa6iuvAliovta i\ d fiiJTie aih^ 
l/LijtB twv a/itov {irfievl XQrjrau fytai fUQ wdSg %axa tovto 
ittl(uvov td fdiov. olov ist^l 6 d'dg ^cioi; Idiov to i% '^vjjlfg 
%ai (kh^tog 6vyxtl{iivov ovte a^tp ovtt tmv aiStov ot^dcii 

io itQOiSHixQfftaij eiJj Sv xcdcog Tiatct tovto catodedoiiivov ti 

tOV^^OV CSiOV. 

Tov a^^w 8h tQ^fiov luA ia\ tav aXXojv 6it£setiov kftl 
tcSvftrj ncouydvtow ij itoto^dvtov yvoQHf^^^^QOV^ dvaxmval^ovta 
yihf ef rm stQoCxixQrjtai rj dvtiTuniiv^ rj oXtog afia t^ 

16 qyvOei ^ v6tiQiptivh w yoQ forot xaXSg xilfievov t& tSiOV. 
td liiv yaQ dvtiittlfiBVOv afta tg qni^ai* t6 d* afia ty 
<pfii6H Tcal to v6teQov od ftoul yvciQnuAteQOV. ohv iael 6 ^ 
itag dya&ov idiov 8 Ttcacip fidXi6t* dvtlxeitai^ t^ dvti^Keir 
fUv^ stQ067tixQrjvav tov dya^ov^ ovot av eCvj tov dyatMiTtaXSg 

20 dnodedofiivcfv to rdcov. 7tata6xevd^ovta dl el firjdevl itQ06* 
itixQritai fLr/t dvtixeniivip fiijre oXcog o^a ty Xfni6ei fti^ 
i6tiQ(p * fotat yaQ xaj^d toiko %aX&g dftoSeSofiivov t6 SSiOV., 
oloviitel 6 d^elg ini6ti^ftrig f!5iOv '6n6Xrpl>iv t^v iti6totatriv oi5- 
i&ii ftQ06iii%QYitat ov^ dvtineniivcp ov^ a^a ty qjfioet ot^ 

n^d^tiQip^ eiq dv otatd tovto otaX(Sg 7telnevovt6 tij[g isti6tf'^ 
firig ijSiov. 

^itei'^ dva67teva^ovta fihv el t6 fi)) del naQeft6fievov 
iSuyv ditodidcmev , dXXd tovto 8 ylvexal noxe fii) l^vov *■ ai 
yaQ foraif TtaXtSg elQrjfiivov t6 tSiov. oike yctQ ixp fp rtaxor 

do Xafifidvofiev iftaQXov aik6j Ttard tadtov xol roiVofia ^ 
dvaYTtfifig dXrfievetat* our i(p^ ip TtataXaii^dvttai fii) i^ 8 ^tfrlv &yp<oatcv C — dl wSvov t* C, 8i ttvi Ptq. — S ytvovtui 
B. — 4 ovala CP, — 5 iativ 6 Sff^ganog CPu, — rovrov] rov f^jov 
II, — 7 nixqrjtai C — 9 ov dlv pr ji, — - 10 nix^rjvai cqf. — *atk 
rovto xalmg C, — IS $ noiovvtmv rc add v. — 1*5 ioti AB, — - 16 r^ 
f ,,, spvon rc add u. — IQ onBq u, -^ 19 r^ii ayalf^m fi. — roo iy» 
o^n Sv itrj rc supra litaram ji^ — - rov dya^qv aate 80 ro «P, om jL 
— 82 naXag natot tovto C -- 88 «orc nat pij f . — SK9) Jy $ uavi^ 
lafifiavita$ C. — Sl Jy ^ ^i} naraX, C TomKaN E. m 

siiQ%oPj wxf& taikov ^avayxr^ ad Ifrfitil^Ce^m tovpof/LO. hi Sk 
jtQog taitoig ovd^ ote cbtodidcm to tSiov^ ttStai qHmQdv d 
vaAQX^h elkiQtoiovtdv htw olov d^Xtbuiv. ovtuwv forat <fa- 
<pkg to idiov. olov htd 6 d^tlg ^^ov tdiov t6 Tuvtlo&al Mtt m 
X4d ictavM toiovtov daodidanta td IStov o o^ ylvhtal stotB 
tdurVy orh av cfij otaXfSg xiliuvov to fldiov. xataaKfva^ovta 
Sk d to ii dvAyxfjg dd Sv tdiov daoiidanuv' §atai fOQ 
xaXSg xbI^uvov t6 &iov Tuctd tovto. olov ku\ o thlig d^et^ h 
Hdiov o t6v liovta Mul 6Movddiov t6 dtl naQeifdfiivov i9cor 
dsto6id(axiVj efjj av %atd tovto xaXSg dmdedofUvov t6 t^g 
dQntiig (3iOfi. 

^Ejttiil dvaOxfviZovta f/ikv d to vvv tSuiv dstodidoAgi 
(ii} duoQUfato ori t6 vvv I8u>v ds(o6l8G)6iV' oii yaQ &ftai xa* 
Xfog xeliievov t6 Cdiov. nQ&tqv fi^r yaQ to naQa t6 ^^&og yi^ 
pifitvov anav 8u}Qi6fiov stQ068iltai * elci9a6i 8* (ug ijtl to 
^X^ditdvtegtodtlitaQaxoXovd^ovvlXiiovdito^Ulivai. 8tittQ0V 
dl a8riX6g i6tiv 6 fii^ du)QU5d(iivog el t6 vvv tSwv ^i5JUfO lo 
^Hvai * omow 8otiov i6tlv iititifi/il^mg 6xrjinv. oLov ixA 6 
9iiuvog tov tivog di^Qt&^ov tSwv to xa^ijod^ccnutd tivogt6 
vvv iSiov tl&rfiw^ ovx av alri xaXSgt6 iSiov oirodedoxcj;, 
tlXiQ fii) 8ioQUfdfuvog ihttv. xaxaaxfva^ovta (f tl t6 vvp 
f8ujv dsto6i8ovg 8uoQi6d{iuvog Shjxev onro vvvtSiovtlQiffiiV u 
fkftai yaQ xaXSg xiliuvov xaxd tovto t6 tSiov. olov ^A 6 
dkagtovtiv6g dv^Qtostov i8iOVt6nsQi3tatHvvvv8ia6teiXdf/U' 
vog id^rpu tovto , xaXSg av iirj xelfuvov t6 tSiov. 

"Eitiij^ dva67ut)df^ovta fihv il tourSto dno8i8anii t6 
0iov , S qmfiQOV finfi i6tiv aXX(og listdQxov rj al6dil^6ii • ofd » 
fOQ fkstai xaXSg xilfuvov ro fileoi^. attav yoQ t6 aMhfit6v 
^fo Yiv6f/Livov tr^ aUit^i^^ifog a8rjXov ylvttai* dipavlg fdQ 32 tovifOfuc ante ntttA C. •— fri] «tfr ov» Sp ifnnaXiSg xilfu-' 
90P t6 (dtov. iti BP/u. — 34 duoUMtlv tf. — 36 xorl} ^ Q^ — vol- 
o{lfo «• — 8 ylvnal xott ft^ q, 

131bl xorc^ tovto naXag nti/itvov to tBtop C. — wiia tovto vd 
t8. Pu, — 3 nalag nata tovto C — 6 dioti o, pr AB. ^ 7 ytwofU' 
p&pq.-^ S n^odioqi€fiov q — 10 vqoodtoqiodfitvog u. ^ iffiovUto C. 
*• 12 %a^lo€u u. — tivog dvf^qnnoip to u. — 14 tlittv 8ti vpv. na*- 
ttunu tt. — 15 dt6ti CPequ^ yr AB. -^ 16 uatct tovto *alag %tffitvop 
C *^ 17 idiop tov ttv6g dtvq. P. — 19 toiovtop u. — 81 oltvl* oib 
dBCPcfq. fom ^ dXi^lg tovvo inl t(3v (ii) i| oiraj^ije dtl ^opcwo- 

26 XovQ^oivtcov* olovirtalo^iiitvog jqXlov{!Stov&iHQQV^)SQ6fitifm 
vn^ Y^ to Xay^Qiratov toiovt^ xij^Qrpm iv t^ IbU^ vp 
vnlQ y^g (piQsC&ai^ o ty alo^rfiu yviOQl^epai^ wx Svttq 
TUcX^g to tov '^Xiov dstodedonivov Idiov adrjXov yc^ ^ta^ 
Stav dvy 6 '^Xiog , d (piQstai vx^q Ytjg , Sia to t^v ^659^ 

Vf6iv t6tB dnoXtlflHV fiyLog. 7utta67uvd^ovta ^ d toiovtov 
drtodiScMts to tSiov^ 8 (ii) t^ alti^rfiH tpaviQdv i^tw r^otd^ 
ffO^rjvov ov i^ dvafir^ vn^dQ%ov Si^X^v i6tiv * i6tai yoQ itatA 
tovto 7iaX(5g xdiuvov to ISiov. olov istel 6 difievo^ isti(pavtlag 
SSiov o TtQWftov iiiyifi€a6tai al^Q^rjfV^ iiiv t^cvi nQo6iUj[Qritai 

S6t(p KtiQfS^&ai^ toiovtip S* o €pavBQ6vi6twvitdQXOvdel^ feSriav 
xata toiko xaAc5g dstoStSoiiipov to tng initpavtlag iStov* 

^EitHt dva6xevdl^ovta fikv ti tov oqov wg tSiov dsto^ 
SiS(mtev' ov yaQ ^tai otccXiSg Tteifttvov to tSiov' ovydQSH 
p.l32 SrjXovv to tl rpf tlvai to CStov. olov ind 6 eSstag dvd^Qi&stov 
tSiov ^^ov Jte^ov Slstow to tl i^ dvai 6qfiaivov c^jrodedGMce 
tov dv^Q&Ttov iSiov^ oifx avd5jt6tovdv9Qi6ft(rvSSLOVxctXt3g 
d:toiip.So{iivov. xata6zevd^ovta 6k el dvtiTiatrffOQOi^tvov fkhv 
6 dstoSiS&Tie to {iSiov, (ii) tro tl rjv ahai Sl SrjXovv. i6taL yaQ 
xatd tovto xa20(5g dnoStSofjLivov to tSiOV. olov inA 6 &dg 
dvd^Qcijtov idiov ^<Sov rj^tiQOv (pti6ti dvtiTcatijyoQiyvfitvirvikhv 
ditoSiScnte to iStov, ov to tl r/v elvai Sl SrjXovv^ efri av hmvA 
tovto naXiSg ditoSeSo^iivov to tSiov tov dvd^gd^ov. 

10 ^EjtH'^ dvaj6%evd^ovta {ikv el f») elg ro tl i6tiv 6 Q't\g 
dstodidGi7t£ co {Siov. Sel yaQ tSv iSlov^ xa&dsttQ xaLvSv 
OQcaVj to XQmov d^oSlSo69ai yhfog^ &teid^ (wtGJfgijSiqitQiHf^ 23 dia] 8el P. — rwl t^ iSla C, om A, — fi6pfi C. — 84 Iflw 
q, — asl om u. — S6, 27, 29 vntQ 7^^ /• — 26 to ante 26 qpfoo- 
fiivov C. — iv om Pii. — iv ttp om C. — alt rfliJ] ro P. — 27 (piqsevtm 
vjilg yrji C -* 28 einodfdofiivov to tov nllov i* — i^4 q* — 29 iIsk^ 
pr u. — 32 5v] iativ ^r* — xaltiQ %ati rovro C. — ^ 33 ^fl^ q.. -^ 
34 ro ^r^fflrov xsxqoSaOtn C, — ^4x9^^"^^ 9. — 35 «lir pr om tf . — 36 «a- 
Xeig HccTU tovto ti. 

132a3 rov om 11. — ro om Pb. — iv^qtonov tc^ tSiov AC, -^ 
6 dniStonh AB* ^ ^» om C. — 7 t6i09 ro ti^ov f, — tl^ov] fipo» 
intatrifiriQ SBfLtinov B^g ro r/ iatt dt^lg dnodidionB ro Hdtov q^ aed del 
vult qnue add. — 8 ^^ om cq, — 10 ^ariv] <^v ilvai u. ^ 4 om (M. 
— 1 1 dnidamt & — nal om ^ ^ 12 dMo8t9ia^d$ C ^ »§ Oi9o»m«ir 
CPu, TOniKStN £. IfiV 

i&m<^ai t& XoiMa i %ai 'jfG^ll^tiv. oScftrs %i (a^ tov%ov tiv 
xqdnov Tcetfuvov {diov ovx av tftj xaXfSg aitoShdofttvqv* olov 
istbl 6 ilkag ^oiov {8u>r m ilfvxqv ^iHV aiht &h(jpctv ilg to %l u 
ioti to J^^ov^ ovx av tPq iiaX(5g oulfuvov to tov J^i^ov CSiov. 
xata^xtvi^ovta dl ef tig elg td ti ioti delg Ofi t6 tiiov ano^ 
dldc36Ly ta Xoata stQOddsttH' %(5vai foq Timi tovto xec- 
Xmg ibtodtdofUvov t6 SSuov. olov isthl 6 %i\g dvi^QchtovSdiov 
i^ov lxv6tiqiirfg dextmov dg ro tl hti ^fi^ astiScnLi to (Sior, 90 
€&} av xatd tovto TtaXiSg Tt^tfLtvov to i&iov tov avQ^Qdstav* 

n&ttQov yiv &dv xoJUog ij oi5 xaXtSg daodidotai ti^ 
tSiiOVy 61A v&vde Oxentiov nAteQov d' i!ii6v iouv SXiogtOBlr 
Qt^Livov rl ovx HSiov^ kx t&vdi d't(OQritiov. ol yaQ axXfSg^a- 
ta6xtvaJ^ovteg to HSiov ort xaX&g xeltai tdjtoi ol aiitolu 
faovtai tolg t&iov oXcag stoiovCiv ivifxelvoigow(^ffii^ovtai. 

UocSror (ilv ow dva6xeva^ovta i:tifiXiaeiv ixp £xa- 
tStovovt6S8iovd:to6iSGmv^ olov el \irfievl vJt&Q%ei^ ^ e/ fii} 
%axa tovto dXrj^evetai^ rj el (iij iotvv Sdtov ixd^tov avt&v 
xot^ Ixeivo ov to CSiov ditodidGntev* ov fctQ S6tat idiov to» 
xelfievov eJvat SSiov. olov istel xaxd toi; yexo^exQtxov ovxdXrf^ 
&£i5eTai To dve^aitAtrftov ^lvai vito X6fov {dnatSxat ydQ 6 
yecmetQtx6g iv t(S il^evdoYQafpei^Q^at) , ovx av etrj tov iitin 
(Stijiiovog idtov to (i^ d^tataOd^at vn6 A(i/ar. xaxadxtvd" 
^ovta d' el xaxd navt6g dXr]l&evttat xai xaxd tovt' dXr^^u 
9£7ittat * ^tat y&Q iSiov x6 xelftevov itfj elvai (itov. oUrv istel to 
^(pov ijtt(5tj^(irjg 6extix6v xcctd itavt6g dv&Qditov dXrjj&evetat b 
«ol ^ av&QGiJtog , etrj av dvQ^Qdstov tdiov to J^(p(yv iniCtijiirjg 
i&itxtx6v. Jksxti 6t67togovtogdva6xevaZovtt\tiv^el^rixcXl^ 
ovtovvoftcc^ xai 6 Xoyog dXrjd^evetat^ xal ei (11) xod'' (w o X6- 
yogj xcA tovvo^ta dXrfi^eiietat* xaxa6xevdf^ovti di, elxaXl^^ 13 <DS 9 — 15 itnaq tov i(pov Cu. — xo] o Pb, om C — ^x^i 
Pu, — 16 pr TO om P. — 20 dnodidatxf DPcuq, ■— 21 xov av^qoiKOv 
t^vDPu, ~ 22 7J ov xaXtDf om ^. — S3 Sta] i% DP, -^ 25 oxt pr 
om B, — 26 xoig x6 tdiov Dtif. — f^jid^i^OfTai f. — 27 avatitsvoiov* 
vag DPuf. — dnofiltnnv P. — 28 otov] ^ ABcq. — 29 iear«...«v- 
t£v om /. — 30 dnidmmtv AB. — 31 tdiov dvtu D. » yf»/iexQov y- 
— 33 yco)^«r^i7s Dquf. — xov] xovto DPf* — inisxtifttjg / . — 35 nal 
dim TOVT tt. — 36 fi^ om DPufq. 

ISSbl ^wxtuov ioxt %Axa P. ^ 2 nal om P« ^ i] nm^i DP. — 
av om AB. ^ 5 dXrjd^tvfTat um /. 160 TOniM^SlN M. 

fta 'naxYffOQtixai^ 

"Eiuvc dvaOxBVfiSovTa ukv d f&i} %aQ^ oi to^vpoiia^ «dl 
6 Xdyogy Ttal tt fi^ Ttad'* ov o Xdyog^ ^cd Tovvoy,ti XifMU* 

10 ov^yaQ &StaL tdiov to neliievov tSiov elvai. olw htA t6 fkhv 
^^ov iaiOTrj^fig ^ittixov dXrfd^eiietai xana tov 9ea0^ 6 ^ &- 
9Q(OJtog ov %axrffOQHtai^ ov% av ei!¥itovdvd^Q(&stov tSiOP ^(^09 
iatiOt^lirig (letixov. Kata6xsvdf^Qwa dh a %a^^ ov i X6y<ffy 
Ttal tovvo^ia naxYffOQmfxi^ tuxI naHf %v tovvo^mt^ %al 6 Xiy^ 

iixatrffOQBitai' Ssitai yaQ tSSiov t6 xelp^ov ^1} elvai HSu^ 
olov istdnaO'* ov to '^^^tlv ^x^iv^ ^^ ^9^ov dXi^i^eikvai ^ luA 
xad*' ov To £(^ov, to itivxqv ^eti^, ff^ Sv v6 iffvxqv %ay 
tov t^^ov Idiov. 

''EitHt^ dva^xtva^opta \tkv d vo i6ftoiteliiivov tStop 

2od}tid(aote rov iv tiSv:t(nteifiivipXeyofiiv(w* ovfOQiatmSSiOv 
to Ttelitevov HSiov. ol(yv ijtel & da(>Sovg iSiov t(>v Xeittotiegi*' 
(Stdtov 6&ii(XTog to ^VQ to vaoiul(ievov dstoSiScme tov wx^ 
t^OQOviiivov tSiOv^ ot5x Sv etri to nvQ ^d^iaxogtov XeMop^ 
QeCtdtov (^iov, Sid t(wto d' ot^x iiStai to vstoneifievov tov ifVX(p 

26 '&itoiiei^(p tSioVi^ oti to €ci5r^ itXemvcw Ihtai %a\ Sux(p6Q(av 
t(ji etSei tSi(yv. v^ faQ a^dt^p stXel(D ttvd Sidq>OQa t(p etSei 
vstaQxei xaxd fi6vov Xeyo^evOj wv ^Otca, itdvt(av tSiOV to 
'&no%ei{ievov^ idv ttg ovtGitiQ^fjpiai to tSiOV. Ttaxa^otevd^ovta 
^ el to iv t(p vstoKenUvGi daiScjotev tStov tov V3t07teniiv(rv* 

80 ^ai yoQ tSiov to xfipe^ot^ (tij elvcu tSiOV^ idvmQ xaxd fti^ 
V(Dv xatrffOQ^tm^ (Lv dQrftai to iSwv. olovktel 6 etst(xg f^ 
SSiov (lcofia to ^(XQiitaxov t(p etSev tqv v^oxenUv^w daiS(xnii 8 ^^ «. — ov d XoyoQ xal tovvofnat dXrfi^tvttat^ %ul $1 ftf^ nm9' 

of Toijvopa xctl 6 Xoyog CdXrjOsvsTataddf), oVD/. — 10 dpotidtovq. 
-* 11 et 13 /isrixoif] dfxrcxov Dfff, — 12 a9»q»n0v] 4Nov P. -^ 
^fljov] e6 $d5o# PP. — Id Tovfo^ xorl 4 toyog P. ^ 14 Mei «/ sMid* 
DP* — %al . .»%avfryofBitak omq. ^ 6 iifo$ %al rovvofia P. ^ \6iuh 
viryoqtiTat ora DP. — 16 4nil vo i^ov inttftijftf^ dBKttnov itaO'' f.— 
iQet 17 ro aote ilfvzh^ om D. — 20, S9, 35 DPf et dSi P/ anodidmitiv. -^ 
81 Kiiftipov stvat fduip, otov st vtg ajKodo/ijf DP^ — anoSi^vg fq.'^ 
22 x^ natrjyoqovftivip AB^ to lum^yo^ov^evoy q. — 25 v%. Xiyifttv 
CXiyofUvov P) tdtov BiottD^. — Btatpiqovxmv q. *^ 26 nXsioifdDP* 
—^27 fUvi»v vmt mvqiiq Xeydftiva D.*^ SOiftdvov fq.-^ 31 orj (oq DP^ 
ov q. TOniKAN E. 181 

to tSiov Ttata fi6vov XtySitevov tov nQaYfUxtog^ Tud dg t6 tdufv 
TcatKjyoQHtai^ etij av t6 tijg yiqg tdiov OQ^mg nil^iivov. 

Emit^ dvaOxtvd^ovta fxk^ d natd (lid^etiv cbridoxeM 
to iStav oJ yoQ &3tai CSiov to ntln^ov elvai (diov. t6fdQ 
Tiatd fiiQ^eiiv vitdQ%ov elg to tl rp ehai (^i;fi|3(iiU€roi*p.l88 
etij 6* av to toiovto 6ia(poQd tig ^uxtd tivog iv6g itSovig le^ 
foy,ivij. ohv iireh 6 itkag dv&Q^ov tdtov v6 nt^ov dhtow 
o^atd (li^eiiv djtidGnte to tdiov^ aiht av efi/f tdvf^Qcistov tdtov 
to ite^ov diaovv. xata67cevdf^ovta 8h ei (iij xatd {^efci^s 
dstidance t6 tdiov^ fttjdl to tl rjv elvai dijXovv^ dvtixatmo^ 
QovftivovtovstQayiiatog' foroi yaQ CSiovto 7ieli$evovfii^eivai, 
tSiov. olov i^tel 6 &e\g ^(^ov tdiov to al69dve69at Tteq/VTtog oBtB 
xatd (li&eitv dstidGntev tdiov ovte t6 tltjv elvatdijXovv^ dvtir- 
xatrjYOQOV^tivov tov stQdyfiatogj etrj 3v Z^ov fdtov t6 alod^dvt^ lo 
e&at stefpVTtog. 

^Eiteit^ dva67tevdf^ovt€C fthf el (ii} Mi%e%at afta i)- 
itaQxetv to idtov^ aXX tj iy6teQOv tj itQoteQOV ri ov towo^ta ' ov 
yoQ ^tat tdtov t6 xeljkevoV elvat tStov^ ri ovdiitote ij oiht deL 
olov ^el ipdixetat xal stQiteQdv rm vstdQ$at xal vOteQOV u 
t6 fiadl^eiv did t^g dyoQag ij t6 av^QGiStog^ oiht chf etrjt6 
fiadl^etv 6td t^gdyoQagtov dvd^Qditovtdtov^ ^ ovdistofij oiix 
del. 7tata6xevd^ovta 8h ei ofta i^ dvdfxijg del 'dnaQXBtj 
fii^r£ OQog 3v nijve 8taqx>Qd* feroi yaQ tdtov t6 xeljuvov ftA 
elvat tdtov. olov istel t6 ^wov iitt6tiifvqg 8extt7t6v ofUt ^m 
dvdyxtjg del vndQ%et Ttai t6 SvttQGUtog^ ovte 8tatp0Qd ^ 
ovd*' oQog^ etifi av t6 J^^iov hMfti^fiuqg 8exu7t6vtov dvt^Qoi^ 
ftov tdtov. 

"Estett dva67tevd^ovta fiiv el twv aitSvy j tofAtd 
htt^ f£i) i6tt t6 avt6 tStov ' otl yaQ &ftat f8tov t6 xelfuvc/p m 
dvat tStov. olov iitei odx fou 8tcn(tov t6 (palveO^altUfi/v dfOr 33 liyofUvcv D, — • 36 pr ro] tog D. 

133al r/ ^v om ABq. — 8 d* om o. — roiovvov Piy.'— Mq om 
D. — 4 et 9 aModidtmiB DP. — 4 ro av^ifciMov DP, dv^qnnov /, om 
9. — 6 et 9 dKodfdiuxi u. — 6 (irJTt DPq. — r^ om «. — 7 ilvat /11) 
Dii. ~ 9 fdiov] t6 tdiov BDgu, t6 ilvai fdtov P. -^ tl om JB. — ^ 
ijy om q. — 13 ov del /. — ri Svopta Aq. — 14 ov*] o4 tmv q, oi 
tav avtmv AB, ovrt D, pr om «• -* l6dyoga9 thv &v'&gttnov Dm. » 
IB dfl om i£ — 19 t6.,.t8tov om ^tf. — SO dsnttxhv imetii/ifjt f.-* 
21 ttfl] xal dil AB, — 23£9ioy] t6 tdiov Du. — 84^(iic) ^«vvftii.— 
S5 alt ioti om q, — 86 ictai «. 

U. U 1«2 TOniK&N E. ^ov fSiov, oii^ ctv eXQ%xov efij fdiwro (palveOd^alrt^iv dya9^6v • 
ravrov y«g i6xi xo Sionxov xal ro algexdv. xaxaOTteva^ovxa 
& el xov avxov^ y xatyxd hxi^ xavxo ISiov • ^xat yag f!Siov 

80 ro Tidiievov fc^ elvai, tdtov. ohv i^tel dv^g&^tov^ fj avd^Qoadg 
i6xt^ XiYBxat aStov xo XQnteQfj ^vxrjv ^etv^ nal ^qoxov^ y 
^QOxog i6xtVj efq av SStov x6 XQmtQrj il)vxqv Ijjew'. XQtj^mog 
d* 6 xoitog ovxog xal iitl xov ^viifie^rpiovog • rolig yaQ «i/- 
xotg^ ywvxd ioxt^ xavxa 8et vit&Qxeiv rj itrj vstaQxetv. 

85 "Eitevi^ dva6%eva^ovxa fih el rc5r avx&v x(p etdet fi^ 
rai3t^ del x(ji eHSet xo {8t6v i6xiv • ovSl yaQ xov elQrjuivov forat 

b iStov xo %elnevov etvat tSiov. olov iael xavxov i6xt x^ eiSet 
av^^QGistog Ttal vjt^tog^ ovx del Slxovur^ov i^xlvaStovxoh^xd" 
vat vcp^ avxov^ ovk av etrj xov dv&Q(&aov tSiov xo xivet6&ai v(p 
avxov • raihrov yaQ i6xt rai etSei xo KtvettfO^at Koi hsxdvat 

6 v(p aixov^ y fojoa ioxlv ioiaxiQfp avx(DV xo 6v^^tfirpievai. 
Tiaxa&Kevdt^ovxa o el X(dv avx(5v rcJ eiSet xavxov del xo 
CStov ' l6xai yaQ tStov xo nel^ievov y>rj elvat tSiov. olov istel 
dv^Qciitov i6xlv SStov xo elvcct ^e^ov Slitow^ xal OQVt9^og av etrj 
SStovxo elvat stxrjvovSUow • iTcdxeQOV-YaQ xiwxGiv i6xl xavxov 

loroi etSet^ y xd ^ikv (Dgvxo xo avxo yevog i6xlv cSJw, v:t6 
ro ^(pov ovxa^ xd Sl (6g yivovg Siaq>OQal^ xov fojoi;. ovrog d* 6 
%6itog 'ij^evSi^g i6xtv^ oxav xo y,lv exeQov X(5v Xex9^ivx(ov hvl 
rm ^LOv^ vjtaQxy eiSet^ ro d* exeQOV stoXXotg^ TtaO^djteQ xo 
ste^ov xexQdrtow. 

16 ^Estel Sl xo tixdxov xal ro ?xeQov noXXax(Sg Xiyexat^ 
(Qyov i6xl 60^)^6x^)1(5^ Xccii^dvovxt ivog dnoSovvat 7ta\ \i6vov 
xivog xo iStov. xo yoQ vjtaQXOvxivl (p 6vy,pefiriKi n, xol 27 ovx av ttn alq^TOv D. — tdiov ante zavTov Du. — 28 alt r^ 
om Du. — 29 ravTOv DPu, — to avro Du* — tBiov ioTiv' (Jtdmv yaf^ 
P) iOzai Pq. — 31 Hal...ixfiv rc mg u. — 34 jj zavza u. — 6(1] dij 
By doyiel q. — ? f»7 vndqxiiif om q. — 36 stdsi, rjyovv zm yivH xo D, 

— ioTlv P. 

133b3, 4, 5 hav€ov DPu. — S ovd* DPu. — zov dv9^qmnov (tri q. 

— tdiov dsl t6 DPu. — 4 xal zo haTuvat DPu. — 6 ^tpov DPcu. — 

hnaTBqov Bu, pr AP, rc e. — rtp Du, pr c, corr /, z^ q. — poat 

avfiPffirjHSvat unam vs del c. — 6 zavzbv dsl tc5 ttdst c. — totvto ». 

— asl om Diy. — 7 iozat . . . iarly tdtov om u — & av om ji. — - 
9 nTTjvov Slnovv slvat q. — 10 37] xa^6 DPu. — z<rvt6 q. — awTO 
om ABc. — vno om g. -— 11 t£ Jojo» za dh q* — 8iaq)oqd pr ji. — > 
o ora Ac. — 13 vndqxjj st6bi li^vipq. — 15 d^ n. — 17 aJf D. ToniKax B. m 

t(ji ^viifie^ijxaci vitoQ^H Xati^avonh^ iiita vov ^ tfvf»- 
pifiifpuv^ ohv t6 vxoqx^v c^qd^^ xal Uwt(p dv&Qcin^ 
vstdoiei^ Sv jj Xevxog Sv^QiBXog^ xal vo Xtvoc(p 61 av^Qf&stfp 20 
vxaQyov oial av^Qdxfp^ vnoQ^i. dia^XXoi'6* av tvq t& 
itoU,a t&v i6lG>v^ to vxoxeituvov aXXo nhv naSt* avto 
iiovcfv aXXo 6\ \teta tov Cviifit^rpi^tog^ olov aXXo nh» 
av&Q&aov elvM Xey&v aXXo'6h Xevxov avQ'QGmov^ iti Sk 
eteQov noi&v t^v e^iv xal to xcera tjljv i^iv Xey6(ievov. td n 
yaQ ty e^ei v7taQ%ov xai tgj xaxa tjqv i^iv Xeyofievfp {h 
itaQ^ei^ %al to t(p %ata ttjv S^tv Xeyo^iivGi vitaQxov xol 
ty e^ei vxaQ^i. olov httl 6 imcfri^ficov xata t^ isttiStij^MfjP 
Xeyetai 6ia7ul6%ai^ ovx 5v etij tijg isti6tij{ifig t6io» to afte- 
tasteiCtovvxo Xdyov' xcciyaQ 6i7ti0tij{icjvl6taidiieTaaei6togn 
vsto Xoyov. xaxa6xev^^ovta 61 ^rjtiov oti odx Jt6tiv ^eQOV 
anX^ ro GJ 6%y(i^ifirpte xai. to 6v(i^prpi6g (ietd tov ^ 
6v(i(ii(irpie Xa^i^avo^ievov ^ dXX* aXXo Xiyetai t^ ^eQOV 
elvai avtolg to elvai ' ov tavvov yaQ i6uv dvd^Qdaoi te t6 
elvai dv&QGijr^ xal Xevxip dv9QGlff^ t6 eivai dvdQcisrfp Xev 86 
XG>. hi 6h Q'e(nQritiov iotl sraQa tdg^^td^etg^ Xiyovta 6i6ti 
ovd^ 6 iM6tjq(kGiv ^tai t6 d(ieta:rei6tov vxo Xoyov dXX' 6 p.l84 
diietd:tei6tog vn6 X6yov^ ovQ* ij im6ti^(iYj t6 d(i,etdnei6tov 
vno X6yov dXX' rj dnetdaet^tog vjt6 X6yov ' "JtQog yoQ tdv 
stdvtGig ivt6td(ievov stdvtcjg dvtttaxtiov i6tlv. 

"Esr ett dva6xevd^ovta nlv ei to rfv6et 'indojov fiov^b 
X6(ievog d:to6ovvat tovtov t6v tQ^stov tl^tfit ty Xi^et , S6te 8 
t6 dbl vitOQ^ov 6rj(talvetv ' 66^He yaQ av xtvel6^at t6 xet- 
[ktvov elvat t6tov. olov iitei 6 etstagdv^QcinoviStovto 6lftow 
(^ovXetat (ikv to tfv6et vstdQxov dito6t66vatj 6iij(ialvei 6h 
ty Xi^et t6 del vstaQxov, ovx dv etrj dvd^Qdsrov t!6tov t6 61^ 10 18 Xafi§ctvo(i8vov Beqf. — 80 jy] xa^o P. — tS pr jL — 9ii 
ABcqa, — 21 vnaqiht nttl dv^-gmmp DPu. "^ diofitiXoiDqu» — 22no1^ 
Xa] zoiavTa Dfqu, — r6...24 Iti dl om J3c, rc mg^. — 82 ftlv ajJt^ 
q. — 26 vnaqiBi.,»9S vntrq^fi rc sopra lit /4. — 27 t^ oro c. — 
29 ttfittantotov Bc, pr /4, qui id 30. — 31 ?ri] cog cfq. — SriQOV otn 
Btlqy pr A. — dnXtSg hkqov P. — 32 pr ro] rorvroy ro Bc, xcfl tavth 
ro D. — nal] Xafipavofitvov xal B. — 33 ro pr Bf. — 34 rovr^ n. — *• 
Tt zm pr A. — 35 ante ro lit daorom Tbb e. 

134al lyvd' BDcfq^ fort pr^. — i^zlDPu^ corr A. ^ dfittaniatov 
ot solent A et pr J3. — 2 ovd' ABcfq. — A ndvta iviat. ADfq^et Uy qui 
bis ndvta, — 8 dvai om Du. — 9 dnoSovvai DPuf et 12 DPufeq, 

11* IM TOniKaN E. 

itovp* o-d y&Q it&q Sv^QOMC^g hti ivo itddag ^oir. xant- 
(fTievec^ovtcc d* tl ^ovXetai td (pv6H vn&Qjiov tSuiV astodir' 
dApat olal ty Xi^Bt toGvov tov tgdstov OrjfuilvH * oii y^Q ^" 
VYfietai TKxta iovto to idiou. olovijtel 6 dvt^Qcistov tStov dsto^ 

isdiSovg to ^aiov iitt&ti^rig dexttttov xol fiovXetai xal tj 

Xi^H 6Yi^alvH to (pv6H wtoQXov fStov^ ovK av xtvoito xatatov- 

To, ojg oiix ^ttv dv9Q(6itov iStovto ^^ov int(ftijtt7ig dexttitdv. 

'^Ekt o6a Xiyttat (bg xcct aXXo n itQ(3tov i^ Ag 

aQ(Stov avtd^ fyyov i6tlv ditodovvat twrv totoikcjv toSttov^ 

90 iav iilv yitQ tov xat* aXXo tt tdt(yv dstoimg^ xal xctvcr tov 
^Qcitov dXrfi^eii^ttat^ iav dh tov itQAtov 9^g^ Tcal tov Ttcn^ 
aXXo %axrffOQYfihr^6etai. olov idv niv ttg iitupavelag fSStov 
dito6(S ro TtexQiSod^atj xcel xcttd odfKXTog dXrfitii^etat to 
xexQ^S^d^at^ idv S\ 6(&{iaxog^ xal ncs^ iittq^avelag natrffOQtj^ 

^^Oetai. S6te ovxa^^ov oXiyog^ otaltovvoitadXrfi^e^^etai. 

Uv^tpalvet d' iv ivlotg tSv IdUov (Dg istl to ^oXv ytr- 

ve^&al ttva a^taQtlav itaQa to (i^ StOQll^e^Q^ai st&g xal 

tiv(DV tt&Yfit t6 tStov. ajtavteg faQ iitifietQ0v6tv dito8tS6vai, 

to tStov rj' to (pv6et 'dstdQXpv^ xa&dneQ dv^^Q^itov to SL^ 

80 itovv^ ri to vftdoxov^ xa^^dsteQ dvf^Q(&3tov ttvog to titta-- 
Qag SaxfiXovg i%etv^ ^ eiSet, 'Sta^diteQ itVQog to Xe3tt(H 
(teQi(Jtat(yv^ rj aaX^Sgj xad^dneQ ^(^ov ro ^rjv, rj otcn^ aXi/Oj 
xad^dneQ "ilwx^g to (pQdvt^toVj rj (og to stQ(Stov^ Tiad^dsteQ 
X(yyi6tt7iov to (pQ^vtjt^w^ rj (og t^ ^€^^9 naO^difteQ isti^ 

86 6tri{ioyog to d^ietditeiOtov vit6 X&fOfv ^o^Skv fOQ heQOv ^ 
t^ ^etv tt fytat ditetditet6tog vsto X6yov) , rj tf iietf&atj 

b Tta&diteQ iai6trjftrjg td dfietcatei^Stov vtto X6yov , rj t(p (le- 
ti%e6^at^ naXtdsteQ l^(povt6 al69dve69at {aid^dvetat ^hf yoQ 

1 1 iatlv avd^qmnog eq. — ^ &90'gmJt69 om D. — ioTi om /. -^ igitv 
pr AB. — 14 nivrid-i^osTai f. — inei om q, — 15 pr xorl om DPuf. — 
16 ari/iahHv DPeuqf — 17 ort otrx ti. — Miov dv^qmnov DP. — 
18 ri pr om A, — 19 »o om DPuf *— 20 ydo xi rov /. — dnodtdmg 
DP. — 21 dXfi^tvBtui DPuf, id 23 DPb^ et 25 DPu. — 22 allo^&X' 
Xo xi q, — ofof..* 25 xari^yooi^^&ij^erai om P. — 23 dnodidmni uPu. 
— %aTd Tov omfiaTog ti. — 25 Tovvo/ia xon^yo^i^^iiocTai /. — 26 iv 
om ARPcf — 27 rov pr AB. — 29 ro tw qtvCH DP, — 34 t6 
BDe, pr /. — 35 ovdfvl ydg htigqf q, — ' 36 ro ii, pr Bf. — ^Z^'*'] ^'~ 

atijltfjv ^tiv f h^^Jpkf., rc q. — ■ dfjtsrdnHaTOv uq, — ^] lorai Sj eagq. 

IdAchl xa^d q. <» xa^dmg , . , nsTizto^ai rc add A. — 2 na^d* 
«»d tig rov /. TOniKaN E. 16& 

%ai SXko XL^ oUnf Sv&Qoitagi dila fivcixov ^dq %ovto crf^ 
ai^avtxai) , ^ t^ futixtw^ 7ia9AiteQ tw ti/vog ^ijiovto l^fpf. 
fLYi stQO09e\g jiiv ow td qni6Bi ofuxQtavBi^ Swti MHxetcaB 

tO <pi$0£f VnAQ%OV (ll) V1taQ%BlV hcelvip ip ipv6Bl VStOQXBl^ 

oiad^ditBQ dv%Q&it(p ro &6o stddag £x^i^- f^^ diOQl6ag d' oti 
to vit&Q%ov djtoSldGiOiv , oti oth^taitoiovtoPolovthtdQ' 
XHV ixelv^^ TtaQ^dittQ to tittoQog da%tvXovg ^eiv tov av- 
^Qxoaop. fii) 6ijX66ag de diiti &g itQmov rj tog %ax akiuo lo 
tU&rfiiv^ ort ov xa&' ov o Aci/ag, xol tovvofia dXffi^eiSeetai, 
xad^daeQ to xexQ^69aij ttte vqg iiti(pavelag ^te tov 6(6- 
fioirog d:to8o9^iv SSiov. fi^ TtQoebtag Si diAti, i^ t(j} ^piv 
rj t^ ijieiJd^tu td idiov dstodidcntej di6ti odx {6t(u tdi(}V' 
'ditdQ^ei, ydQ^ idv fikv t(p Sie6&ai, dttodidip to tSiOV^ t(pi5 
^ovti^ idv dl t(p ^ovtt^ t(p ixo(iiv(pj Ttad^dsteQ to d^ie- 
tdxet6tov v^d X&yov trjg htt^ftriitrjg rj tov iitt6tijitovogte9iv 
IXitov. fii) 3tQ066rjiii^ag 61 t^ fietixetv rj t^ (lerij^O&ai, 
ori xol aXXoig tt6tv lyttdQiei td Cdtov' idv ^iiv yaQ tei 
(iCT^j^eddai daod(pj tolg (tetix(yv6tv ^ idv 81 t^ itetixetv^» 
totg nLetexonivotg^ Tta^diteQel tov ttvog ^cioi; ^ ror f^iov ttr- 
9'elrj to ^ijv fjdtJOVk (ii) 8ta6telXag Sk to t(p elHet^ ori hl 
ftdvGi vndQ^H t(3v vjt6 tovto ovt(av ov to SStov xtXhrfii * ro 
yaQ Ttad^ vTteQ^Xrjv hl ii6v^ 'ditdQxet^ Tta&dsteQ tov nvQ^g 
t6 7tov(p6x(nov. ivlote 8i %al xo x(p etSei itQo^d^elg StrjiKXQtev. u 
8erj6et yoQ Sv elSog elvat xwv Xej&ivxGrv^ oxavxo X(p eOSH 
itQoOxed^y' xovxo S^in^ ivl(av ov 6vfistiftxetj xaQ^dsteQOV^istl 
x(yd stVQdg. ov fdQ i6xiv ^ elS(^ xov itvQdg ' ^eQOV fOQ i6xi 
X(p eCSet av^Qai^ 7ta\ (pXoi nal (p(Sg , IxaOror aurca^ stvQ 
ov. Std x(wxo ^ 01) Sel^ oftav x^ efJSet stQo6xe&y^ SteQ(pvt!vM ao 
— 18 nqoarjfii^vag Bcuf^ nqocrjfittvag DP. — 19 dtott DP. — ya^^om 
DPcufq. — 21 «/] i) ^. — zsd^ilri BDPc, reW q, — 22 tdiov iau. 
firi DP, — alt ToJ r^ pr c, om F. — 24 indqkei DPy^ vndgfov q. — 

29 Tooi itdn post tpag DP. — inaaTiiv d* avtmv nvq. dta Dr. ^ 

30 oTaiy om ABc. — r^] ro tp DP. — - ilvai to Btdog D. 106 TOItlKSlN E. 

elSog tov XexQ^ivtogj on Tolg fkkp fkSXXov totg d* ^w 
v^taQiei vo Xex&lv tdiov^ Ttad^d^tQ istl tov stvQog ro Xtnto- 
HeQiOtaroV XesrtoiiBQiotBQOV y&Q i&ci to qxSg tov &v9QaKog 
%ai tijg (pXoydg. tovto d* od dtl ylved^ai^ otav fi^ nal t6 

85 ovo{La [laXXov KotriYOQf/vatj nait* o^ 6 Xoyog y.aXXovdXrf^ 
Q'ei^etar d dl (ii^^ odx &5tatj xaO*' ov 6 X6fog ^iaXXov^ xal 
p. 135 tovvofia iiaXXov, hi Sk ftQog toikoig tavtdv elvai Ovitfinjot' 
tai to tSiov tov te dnX&g xcti toi) ii,dXi6ta ovtog iv t<p 
dxX(3g toia6tG)^ xod^a^ep in:l tov ^vQog ^xet to Xeato^ieQi- 
6tatov • xttl yaQ tov qxatog ?cJrat tavto tovto tdtov ' Xexto- 
6 (teQiCtatov yaQ ioti ro qp(5g. aXXov iikv ovv ovtG)g dito6i86vtog 
to tSiOV iatxetQfjciov^ avt^ 6' ov dotiov iotl tavvqv tqv Ir- 
6ta6iv^ dXX ev&vg tt&i^ievovto tHitov dtOQiOtiov ovtQOJtovtC" 
&rfii t6 SStov. 

''Eitett dva6%evd^ovta ftiv el avt6 avtov tStov ^difptev' 

10 ov yaQ ^tat CStov t6 xeliievov elvai fStov' avto yaQ avtip 
ndv t6 elvat SrjXolf t6 81 16 elvai SrjXovv ovk tSiovdXX' OQog 
iotiv. olov iitel 6 etkag otaXov to srQiitov tSiov elvat avto 
iavtov tStov djriScDxe (tavtov yaQ i6tt tOTiaXdvTial itQiitov)^ 
oiJx dv etrj t6 stQiirov tov xaXov CStov, TtataChievd^ovta 81 el 

isfii) «i5ro ftlv avtov iSJiov ditiS&xev^ dvttY.rxxY[fOQOV(i>evovj^ 
f^rpiev' torcrt yuQ tStov to %el{ievov (ii) elvat tSuyv. olov iitel 
6 ^f^^g fo^ov tStov t6 oiS^ia i^^iffxrxogoimavto^jLlvavtovtStov 
^rpcev^ dvttnatrjyoQovnevov tf' dstoSiSixntev, etrj aviStov tov 
fcJoD ro ovola ^^til^vxog. 

20 "Eitett^ Ijtl t(3v OfiotoiteQiSv 67teittiov forlv dva6%evd- 
^ovta nlv ei ro roi7 6w6Xov tStov fi)] dXrf^tiexat xata tov 
iiiQOvg, ij d ro xov itiQOvg (i/rj Xifetai %atd tov 6^fiitavtog* 33 XmxoiJLtqiaxatov A^ pr /. — 34 /ttjj xal] fi6vov q, — 35 «lij* 
d^evBvai,, .fialXov om A, pr D, 

135a2 tB om D, — 3 Toiovrov Buq^ pr Ac. — 4 tov] %al rov 
afcXmg- nvqos %al q^ rov nvQOs anXmg %al zov u. — rorvro rovro] rf 
to TotovTOv D. , — 5 filv ovratg dnodovrog A. — 6 Iffrl] ^nX e, om im. 
— 9 p.\v om u, — Krvrov D. — 10 havr^ D, — ll ro om I). — tl^ 
nag ro5 %aXov D. — 12 avxov D. — ano8f8a>%s D. — 13etl6 a»o- 
8f6o)xt f — 13 rorvro ii. — %al ro nqinov Dq. — I4af ovv ttri D. — 
15 uvro havTOV tdiov dnaBidamfv Df, — 17 havxov f^ 18 dni8anai9 
nq. — tdiov post §fiipvzog vs 19 U. — 81 oAov D, fort pr u. — fi^V" 
om A — 22 bI om D, ToniKsiN E. unr 

ov YUQ JkStm HiMV x6 %%l^iviyp tiiw %l»€u, evfifiectvH d* in^ 
hi&v TovTO ylvhOQ^v dstodolfj fccQ Sv f tg Iki twv ^fioeofic- 
Qoiv S&iov hioti \kkv ^kX xo ^iS^ifiav /iiU^^ag, Moti d* iit\ tt 
to otatcc iiiQog Xey6^ievov avtog avt6v isrKfttfiag* fatai d* 
ovSiteQOv ^Q^fSg dsio6%8o{kivov. olov istl ^iiv tov Oiifi^avtog^ 
Inil 6 efkag ^aXdtti^ tdiov t6 nXtldtov v6&q oX^ilvqov 
6^ioto^uQovg ftiv tivog Phr/i^ t6 tSiov^ toicvtov^ daidcnttvd 
ovx dXrjd^evttai xatd tov iUqox^ (o^ fdQ i6tiv iq tlg^dXatta ao 
to xXtiOtov v6g)q dXfiVQov) ^ oihi av f ii} r^^ d'aXhrqg tdiov 
to nXtlotov v6c}Q dXfiVQ^v. ixl 61 tov niQOvg^ olov istd 6 
Q^tlg diQog t8iovt6dvaxvttHft6v6noiofktQovg fiiv tivogtiQtiKe 
t6 tSiov^ toiovtov6i^ diri6o%tv o naxd tov tivog diQog dXrj- 
Q'tvttai^ %atd 6h tov OiifLsravtog oi5 Xiyttai {ov faQiCtiv 6 86 
6ijy,:rag dvaxvtv6t6g)^ oth av ttrjtovdiQog Cbiopto dvaitvtv- 
6t6v. xataOxtvd^ovta 61 tl dXtj&tiittat fi^tia&^iKdCtovt&v b 
6fLOiO{itQ&v ^ fori d' SSiOV avtojv xatd t6 ^vnftav' fovae 
faQ Hdiov t6 Tttliitvov ni^ tlvtn idiov. olov iird dXYfifdttai 
Tcatd nd6Yjg yfjg to Ttdta) rfiQt6%ai TLaxd <fv6iVj l6ti dh 
tovto iStov trjg tiv6g y^g xota rijv yqv, ttrj av f^g yijg J8i- s 
ovt6 Ttdto) (piQt69^ai Ttatd (pv6iv. 

^Entit ia t&v dvtiTttmivcsv 67ttittiov i6tl itQmov fxk^ 6 
Ix t&v ivavtlGiv dva6xtvd^ovta (ik^ titov ivavtlov (i^ i6ti 
to ivavtlov CSiov • ov6i yaQ tov ivavtlov ^tai t6 ivavtlov tSiOV. 
olov isiti ivcevtlov i6tl Si7taio6xhy ylv dStTtla ^ ttp fitXtl6tq} lO 
Sl to xtlQietov^ oi^x Ikiti S\ trjg Siitaio6&vfjg BSiov to ^iXti^ 
6tov^ ovn dv ttr} Ti^g dSixlag tSiov ro xtiQiOt&v. xatatffttvd-- 
Zovta S\ ti tov ivavtlov to ivavtlov CSidv iotiv xalfaQ tov 
ivavtlov to ivavtlov tSiov l6tai. olov intl ivavtlcv i6tlv dfa- . 9f3 tlvai tdtev q, — 26 ^ttvroy l>. — 28 ind om Dttfq. -* 6 f f- 
nag om q. — 29 et 34 roiovro u. — 29 et 34 dnodidanitv Df, — 30 &d~ 
ltt6atx D. — 31 c^x • . . ttXfivgov om D. — t^g et tdtov om q. — 35 fU 
qrjxf^ f^fixi D. 

135bl xttTttitTifVtt^ovTi ABDf. — ftlv om D. — 2 lor« ^] a iavtv 
Du. "^ xorra] «ori xorra q. — ndarig zrjg y ijs D Pq. — lorcfi c. — 4 01] 
yuq q. — 5 Idtjov tovto uq. — tdtov oro c. — t6iov nol tfjg DPfq. — 
xara r^v Y^^l (xora Ttjv yijv »dd B") xara ya^ Tr,v yrjv xol (xal om ^) 
ro yrjv flvttt Bq, xara ti. avftattv. xara yttq triv yijv Duf. — tfig yrjt 
Om q. — 9 forai tdtov ro ivttvriov Df ^ 10 dtntttoavvri ftlv ttdtxitjc 
AB. -^ ro Bfltiatov B\ ttp ^jrfi^/orqo D. ^ 1 1 ro fiiXttaTov tdiov D. 
^ 12 t^g a^t»/og ttrj f. -1 12 et 22 xara0xsi;ai;oi/ri JBcf — 13 ya^ 
om D. 108 TOniKSlN E. 

15 9y (ilv xasuds eAQiVfp di tpevKt6vi fnHi Sk tov dfaffov i3u>r 
To alQevApj if/fj Sv xamv CSiov td q>ti}iit6v. 

^tikeQOV d* U tSv ^tgdg ti dva^TuvA^ovta fihr ei ti 
^Qig ^^ ^^ ^Q^g. ti (i^ iifviv tdiov^ oi^Sl ro itQ6g n tov 
itQdg ti forai CSiov. olov iitd Xiyttai di3tXa6iov nhv itQog 

» '^fAiiSv^ "dsteQixov dl stQog vaeQex^iievov j ovtc l6tt 61 tov dir- 
nXMvov t6 viteQixov tdiovj ov% av eCrj tov ^fiideog to vaeQ* 
ex^nevov tdiov. Tcava^xevd^ovta 81 el tov nQ6g ti t6 nQig 
tl htiv C810V * xal ficQ tov nQ6g ti to it^6g ti ferot tSiov. 
olov htel Xifetai, to filv dntXd^iov stQog to ^fCiOi; to 81 

86 %v itQdg dt5o, ta 81 dtio ^Qog &, fori 81 tov SmXa^lov HSiov to &g 
&60 itQog &, eHrj dv tov iqvLl6eog fSiOV to &g%v ^Qog 8vo^ 

TQltov dva67cevd^ovta fikv el trjg ^emg to oiad'* ^iv 
Xtf^tievov fii^ i6tiv t!8iov' ad8l yaQ tijg 6teQi]6eG)g to outta 
6tiQTifiw Xey6{Levov Ikitai t8iov. %av el 81 trjg 6teQi^6e(og ro 

aoxcerce CtiQrfiiv Xey6\ievov fii} i6viv i8iov^ ov8\ t^g ?^e(Dq to 
Tuxtd tf^ ?iiv Xef^i^evov fSiOV %6tai. olov istti ov Xiyetm 
trjg7uo(p6tijvogi8iov ro dvai6dij6lav elvai^ ov^ av trjg dm&^ 
Cetog eCrj CSiOv ro afyf^rfiiv elvai. xataoxsvd^ovta 8h d ro 
%a9^ ?iiv Xey6^ev6v hti trig i^exog l8iov ' nal faQ trjg6teQT^ 

86 6ea^ to Ttatd 6tiQrfiiv ijpf6{ievov ffPcai {8iov. %Sv ei r^g (Tra- 
QrJ6eG)g to %atd 6tiQrj6iV Xef6ittv6v iotiv tSioVj %al trjg U^(Dg 
p.l86r<} xa&' ^iv Xef^^ievov forcet iSfOi'. oloi^ iitel t^g S^edg 
i6tiv CSiOv to pXisteiv^ xad^o ^o^ev o^^iv^ e&j av tijg tv^ 
(pX6vrp;og tSiov ro (x^ pXineiv^ Ka96 aih ^ofiev o^iv ite- 
tpvxdteg ^eip. 

6 "Erteita ix tSv (pd6e(av xcel tSv dst(Hpd6ec3V, stQ(5tov 
(»kv ii cnk(3v t(Sv xoetrjYOQOviUvojv. f6ti 6' o t6nog ovvog 
X(^i}<Tf (log dva6iuvd^ovti {i6vov. olov el ^ (pd6ig ^ ro luxtd 
rijv q>d6iv Xtfdfievov teitov {Si6v iotiv ' o^ fdQ forai m^ot; ij 18 ItfTor» /, om 0. — evdh] ovdi yag DP. — rov om q, — 88 ri 
no^g xi Tov q^ id 89 cii. — 83 yoro om ^f. — loriy «9, pr A. -^ 
84 TO d\ Iv sr90( doo om BPu, — 87 xqlxov ^ U9U9%. R — 88 yof 
om /. — 89 «dy t/ d^] xorl p/ D^ wStw ii eufq, — 30 o4Sh yctq xiiq AfM. 
—31 xtt^' F£iir D. — loTort tBiWf Du. -» 38 «oo^oriTTOff D. ^ fZWUt 
uml ya^ Tdiir &XXm9 xoioov o«6^ q. — dno^g A — 33 (9iOir tfrj /. — 
34 ycr^] yitq %al P, om /• — 35 nav §i. . • tdtov om D. — kov ii ^ 

lMf2 atdvkti «. - TO ioaw ly. — 6 d" om /« — 7 iQ ««^ ''• 
— 8 wixo^ X9y6fU909 AD* — Ifrir t6iV9 D* ToniKsiN E. laB 

Ai6<paiUg oiidl ro lueva vfjff dst6<pa6iv Xtydiuvov {9cor. xSif 
il^ fj djt6fpa6ig ij to Tcatd ttjv dst6(p€c6iv Xty^niv^v kfti/p to 
avtov iSiov^ 0V7C ^ai tj qHxOtg ovdl to xatd trjv q)d6iv Xt^ 
f6iievov ISiov. olov btilrtov J^fjiov ^li^ tSiov to fyll^vxQV^ odx 
Sv liri tov ^^ov aSiov td owt ^^i;%or. 

/levteQov & i% t(Sv xaxrffoqov^Uvov iq (^i) icmijj^hjw- 
HiivGJV xa\ ^ GJV xattffOQmai ^ firi xattffOQtltaiy «yr^ii 
6Kevd^ovta nlv U ij (pd6iq tijg €pd6eG)g fiij i6tiv tSiOV^ 
ov6h yaQ yj drt6q>a6ig trjg dxoq>d6eG^ l6tai Sdiov. xSv d d* 
7Jdn6(pa6ig r^g dfto(pd6t&g (t^ htiv tHiOv^ oxW 1} tpd^ig 
tr^ (pd^etag i6t(u {Si(pv. olov ijtBl oi5x SiTri tov dvd^Qd^Qv fSSiOV 
TO ^^ov^ ovd' av t<yv (I1) dv^Qciitoveiri iSiov to fci} ^^(yv. xdv 90 
d 8\ (£]} tov dv^Qdatov (palvrjtai (ii) VSiov t6 (11} ^<^or, ofiSk 
vov dvQ^Q^oJtov ^ai tSiov to^^ov. xoctaOxevd^ovta d^dtrjig 
(pd6£(og 1) (pd6ig i6tlv (Siov * xal yaQ t^g dit(Hpd6t(og 1) ditd^ 
(pa6ig Pstai CSiov. xav d Sl trjg dito(pd6e(og iqdst6(pa6lg 
i6tiv CSiov , xal fj (pdavg r^g (pd6e(Qg %6ttt {Siov. olov inA ts 
tov (11) {^9^01; t/Siov i6ti t6 \iri '^rfp , di^ av tov ^^ioi; CSiOv t6 
^riv * xav d Sl t(yv ^(pov (palvritai tSiov to J^qp^ xol t(rv (11} 
J^tpov (paveltai idiov to fir] |^^. 

TQtcov d* l| avt(3v tSv vitoxentivGtv dv(x6xtvdf^ovta 
fikv d to dstoSeSofiivov tSiOv t^g q)d6b(6g htvp tSiov * oi fdQ » 
htat to ai^to Ttal t^ dit(Hpd6Hog tSiOV. xSv d Si tiqg 
dno(pd6e(og f!5iOv to ditoSo9ivj oi;x forai t^g (pd6eG^ tSiOV. 
ohv htel tov ^(pov fSi(yp to ^i^vx^) ^^ ^^ etritovn^ £9101; 
tSiOv to fy^^lwxov. 7ucta6xevd^(ypta Sh d to dnoSo&hp ^krj 
trjg (pd6eG}g^t8i()Vj etrjSv tfig dito(pd6eG)g. ovtog d' o t6ftog 86 
il>evSijg i6tiv * (pd6ig yaQ a$to(pd6e(Dg xol dst6(pa6vg (pd6exog 9 xav... 12 pr Uiiav om q, — XOtfV rfri Df. ^ d^ ovk u. — iattf 
om Df, — • 11 tdiov avTOV B. ^ 12 tSiov iat$D. — l\e(ri fdiov vh 
Sipvxov fojow q. — ovn] /irj D. —^ 14 ^ xal (irj D. — fj titi uartiY^^ 
^fiivmv om ^. — 16 ii\ xa^' DPf, corr A. — 16 ^^} ©i?x q. — 
17 sl ^ om Df. — 19 iffnv D. — zov om q. — 20 fdiov jfti D, — 
21 ii om / ct sic 24, 27, 31 D/. — itri 81 tov u, 81 rov (tri Pf^ corr 
A. — - qfalvBtai D, — alt /eijJ om o. — 23 nal , . . t8i0V ora q, >— 24 ioTiV 
Du. — 25 Itfrai Bcu, pr A, ~ 26 i0rly tSiov D. — 27 rdion' fpalvrj' 
tai D. -^ 28 *8iov qjavBZrai D. — post ^fjv add u qoae habemus va 
35 0VT06 • . . b2 iiira^jirec, obi eadem rc mg babet u. — 30 yaq om f, «^ 
32 asro^adeflog ^orti^ t8iov ADufq. — 33 t8i6v iati th JtHf. — ovx... 
£9ov] tov (i^ imov ovx iatai D, — 34 nri] t8tov {trj D, fiij iotiv JUf 
foiov (Mf iattv /. — 35 t8iov'] iativ {8tov D. — Sv] av iatt q. nO TOniKSlN E. 

ow ^iv {diov. (pa6ig iilv fctg d^ofpaOei ov^ oXog 'dsti^f^ 

hXH^ dit6(pa6ig 61 q)a6et vitai^H ^iv^ ov^ (^g iStov 6i 
vnaQXH. 

EitHxa d* i% rSv dvtiSi^fiQfjiiivcjv dva^Tteva^owa ylv 
el t(3v dvtidiTjQYjuivGiv fiijdev ^rjdevog toiv XoiJtav dvtidifj-^ 

6 Qmivcyv i6tlv tdiov ovSi yaQ to xeliuvov ^tai HSiovtovtiyv 
ov neltat f!Siov. olov iite\ ^^ov alo&ijtov ovSevog twv aXXcsv 
^ojcsv i6t\v iSiov^ ot>7t av etrj to foJov votj/tov tov Q'eov ISiov. 
%axa6Y.evd^ovta ^ el t(Sv Xoi3t(3v rGTf dvtiSt^fjQfjiiivcjv otiovv 
i6tlv iSiov tovtojv l^d6tov tcov dvtiSiigQYmivGyv' 7ca\ yaQ to 

10 Aot^oi' ?6tai, tovtov CSiov^ ov %eltai ^^ eivai iSiov. oloviitei 
(pQ0ViJ6ecig i6tiv ftSiov to xct^' avto ^eqrmivai Xoyi6ti7tov 
dQetrjV^ otal t(5v aXXcjv d^et^ ovtog htd6tijg Xont^avo^i- 
vjjg, etq av 6cj(pQ06vvrig tSiovtOKad^^avtoJtecpvotivaiisttthy^ 
(trjtiTtov dQetrjv elvat. 

1 "Eitett & t&v ittGi6eayv^ dva6itevd^ovta ^ikv el ^ jrro- 

16 6ig trjg ntrn^eog fiij i6tiv HSiov' ovSh faQ 7]jttGi6ig tfjgsttd- 
6ea)g ?6tai CSiov. olov iitei ovz Ibrt t(w Sizaicng l^iov to xcdcS^, 
ovd* av tov SiKalov eir^ iSiov to 'naX6v. 'KaxaO^aev&^^ovtaSeei 
ij rtt(D6ig ti^g moi6e(Ag i6tiv tSiov* otai yaQ ij ntS6igt^q 

80 at(66eG}g ^tai tSvov. olov iitel roi; dvQ^Qciitov i6t\v tSiov to ite- 
^ov Siitow^ %al t(5 dv&QdstG) etrj av tSiov to Jte^(p SijtoSiXi- 
yeO&ai. ov ^iSvov S* i^ avtov tov elQrj^iivov xatd tdg md- 
6Hg i6tl 6ze3ttiov^ dXXd Ttal iit\ t(3v dvtiTtei^iivGyv^ Tta^a-' 
steQ otal ial t(5v itQOteQOV t6nGrv etQrftai^ dvcc67tevd^ovta y\v 

^seirj tov dvtmenievov m&6ig iii^ i6tiv tSiov tfjg tov dvnTteiiU-' 
vovntro6eG)g' ovSl ydQ ij tovdvti7teniivov:rt(36ig^tail8m 
tfjgtovdvtixet^ivovittci^eGig. olov iite\ oi5x l^titovStmiog 
iSiov to dya^(3g^ ovS^ dv.tov dSixog etrj vSicrv to xaxc)^. xara- 
CTtevd^ovta Sl eliqtovdvti7teniivovsttm6igi6tiviSiovtrjgt(r6 57 olmg ovx D. 

136b3 8' om D. — 4 ftrjd^v] rt Du , firjdy del vnlt J. — Xorttwf 
rcov dvriS. ufq. — 6 xctTori bIvcii fdiov Df — aXlmv d^vritdSv ifOf 
DPcu^ rc B, aXXmv ioimv f^vrjxmv f. — 9 icrl ro Xritp^lv tSiov Dih 
TO Xr)<p9iv iaziv td. f. — xal] ovtos Idlov nvog Tmv avr^dtfjQrmivW 
itnl u, — Tov XoiTcov f. — 10 tdiov flvni ovf. — 12 aQfTfjv flvatitttl 
DPcq^ rc A. — 15 il fiij ij u. — 16 firj om u. — 17 foTai] firi i6ti9 
pr j4. — tdiov iOTat /. — 18 tSiov ttrj D. — 20 et 23 iarlv omu.— 
21 Sv strj D. — T^ AD^ — 24 xal om u. — nqoTSqoDV /. — ' 24 et 
33 avaaHBvtiievTi /. — 27 insidij D. TOniKSlN E. Vn 

avti^iuifiivov sttai6eo3g' xal yag ij tov dvnnenUvot) ittS6ig fyvai ao 
CSiov tiQg tov avtixeifiivov stt(66BG)g, olov l^el tov aya%ov ^0irlv 
iSiOV to ^iXti6tov^ xal tov %axov av etrj CSiov ro %elQL6tov. 

^EitHt ix twv o^olcDg ij[6vt(DV^ dva6xeva^ovta fihf 
d to 6nol(og f%ov tov &iiol(og ^ovrog (tij i6tLV SStov • otidi y^Q 
to Ofioicsg Ipyv tov ofiolcDg f^ovtog &3taL Tdior . olov iifel oiiolcsg 86 
tjei 6 ohcoddiiog irgog to ^oulv oUlav xal 6 latQog ^tQog 
to ^toielv 'iylbLov^ ot^x fore 6\ latQov HSlov to noulv 'dyULav^ 
ot^x av etfi oIkoS6hov CSlov ro itOLelv olxiav. xara^xevd^ovta p.l87 
Sh el TO ^iiolcDg ^ov tov o^olog ^ovt6g i6tLV fdLOV * xal yoQ 
to onolog ijipv tov Ofiol&g ^ovtog forat SSlov. olot^ irtel 6(iol(og 
^€e ioTQ^g te ^Qog rd itOLYjtixog 'iyulag elvai x(d y\yfgva6ttjg 
itQog rd noiritLxdg eiieilag^ i6tL d' {dL^rvyviiva^tovtoiroLmL'' 6 
xov elv(u t^e^lagj eCq Sv CSlov latQov rd stoifjtLxov elvai 
vjLelag. 

''Eiteit ia t(Sv (66cnkcjff 4%6vt(ov , dva6xevd^ovra iiiv 
el to (66avtG)g Sxpv tov (66avtG)g ^ovtog fiif i6tLV fiJiov • ovSk 
ydg to (66avtG)g ^ov tov &6avta)g ^ovtog l6taL (Slov. el lo 
if fort rov Gi6aiitcog ^ovtog rd co^avtcjg ^ov SJidr, rotirot; 
01^ ^6%aL OSlov ov xeLxaL elvaL HSlov. olov inel (66avt(og ^ei 
ipQ6vfi6Lg ^Qog rd xaXov xal rd al6xQ6v t(p i:rL6rrnirj ixati- 
Qov. avt(3v elvaL^ otJx fori d* SdLOV (pQ0V^6ea)g rd iitL6tri\ir[v el~ 
vaLxaXov^ oth av etrjtSLOV(pQoviiJ6eG)gt6 im6Tiqarpf elvaL al- 15 
6%Qov. ei d* foriv (Slov (pQov/fiecjg rd iitL6tfj\irj[v elvcci xccXov^ 
ovx av etrj {Slov avtrjgt^ ijri6ti^arpfeLvaLal6xQ0V' dSiivatov 
faQ elvat rd ai?rd itXei6voiv {Slov. x(XTa6xevd^ovti Sh ovShv 
ovtog 6 t6itog i6tl %Qi^6Lnog ' rd yaQ (66avtaig ^ov %v stQog 
stXelG) 6vfXQLVttai. so 

^rUL'^ dva^xevd^^^yvta yHkv ei t6 xaxd t6 elviu Xey6- 
t«rov (ijj fert roi; xatd to eivaL Acyofilww OSlov ' ovSe yoQ to 

34 Tov ofiov ^x^^^S ^' — y^9 °'" ^* — 36 d bis om /. — • J 
o/xo^ottOff post olnlav D. 

187al oiid' clv ttrj rov oU. D, -^ tdiov ante oinoddfiov /, post o/- 
«/«» tt. — 1 et 31 KUTaaxfvaiovTi et 8 dvacHfvociovTi /. — 2* ofiov 
h\s D. — 3 loTtv «. — 4 T» om D. — 6 tvf^las tlvai fcTTi Df. — 
6 tlvut ipoBt Bvf^fag /, om D. — tStov av ttrj xorl ioTQOV D. — flvat 
post vytslat /, om D. — 9 fi^] othe q. — 10 t6 coaavTa^g fjfo» anle 
hrai u. — 11 rovTOV om ABfq. — 12 ovx ora j4Bf. — irr f9iOi>] 
Xffl ^B/i^. — 13 imaTTJfiTjv D. — 16 naXov . . . tlvat om ji. — ipqovij-^ 
atag'] avTrjg Df. — aiaxqo^ . . . elvai dcl valt J, — 19 d voMog ovvog 
Z^n^ifiog D. — 22 et 23 alt rd] rd xora rd /. m TOnXKSlN E. 

qjfMQi^^aitQviUPtcttixpd^BlQt^&ai, Qi^t6ylv6if9mtav7ugti 
to Y(/»Hf9m Xtyofiivov totai tSiov* olov iltd ovx f0tiv ai^^c&rcrv 

Tsfduov to tlvai Z^ov^ ov^avtovavdQGistovflveO^aLetfifSSwp 
toflvtcO^m i^ov' ovH^ iSv tov avd^do^tov fp9BlQ€0d'aiitriS5i^ 
to qfttilQeC^ai, J^(pov. tov avtov dh tQdstov Xrpitiov idtl tuH 
bc tov ylvtof^ai itQog to tlvai %al tf^dQt^ai, xal i» tav 
fpthlQe69ai, itQ^Q to ehai xoi stQdg t6 ylvtO^ai, Tcaf^catiQ e^ 

10 Qijtai vvv iKtov tlvai nQog td flvttf9ai xai<pi^tlQt69m. tmt- 
ttMuva^ovta Sk tl tov xora td tlvat tttofi/tipov hftl ti 
%a^ avtd tttay^tivov tStov* iial yoQ tov %axa t6 flvtO&ai 
Xtyonivov tdtai, t6 Tcata to Ylvt69m Xtydiitvov tdiov %ai tov 
xata to tp9tlQt69at tb Ttata toiko aito8id6(itvov. olbv ^l 

86 tov dvO^QiDitov i6tlvtdiov to tJvai ^QOtiv^ xtd tov yivt6%at Sv^ 
9Q<astov ttij &v tSiov ro ylvt69ai ^Qo/tov %ai tov tp&tlQt^^m 
av9Q&ftov t6 isp9tlQt69atPQot6v. t6v avtov 81 tQ6itov Xrpttiov 

b i6tl xal i^ tov ylvt69at xal tp9tlQt69ai %Q6g tt t6 dvai xal 
StQ!6g ta ^ avt(5v^ %aX^aittQ xal dva67LtviZovti ttQrftai. 

^ittv^ istipXifttiv iftl tvfv IMav tov xttikivoVj dva6iuv- 
ij^ovta nhv tt t^ Idi^ fii} v7taQ%t%^ ij tl fiij %ata tovto 

6 xoO^ o Xiyetat tovto oi to t8tovdfti669rj^ oiiyoQ l6tatt8tov 
to Tttl^itvov tlvat tStov. olov httlafihoav9'Qeiit^oi5xvitdQXtt 
t6 i^Qtiittv y av9Q(Dit6g iottv^ dXX' { I8ia^ odx av ttrj dv- 
9q(6^ov t8tov t6 mttttlv. %ata6%tva^ovta 8\ d vj i8if 
vnaQxtt^ xol xara tovto vstaQXtt y Xiyetat xtei avtov 

10 intivov ov ntttat (t^ tlvat t8tov ' &Stat yaQ tStov t6 %tl(itvov 
ftrj tlvat tStov. olov httl '&s&Q'ni t(ji aikoJ^^^Gt ra ht '^vx^f 
xiel 6(6itatog 6vyKtl69at , xal y ^^ov avt^ vJtoQjtt tomo^ 
cf]} av J^ciov t8tov to Ix ^vxijfg xal odl^^uttog 6vy%^i69au 

B '^TCtita i% TOt) [kaXXov xal r/ttqfVy itQmov yi^v dva" 

16 67itvd^ovta tl t6 y^aXXov tov ^iiaXXov y/ff i6ttv tSiov' ov8h 
yctQ t6 rjctov tov iJttov iotai tStov^ od8l t6 fpit6ta tov rpct^tOj 

24 hfti tov dv^qmnov Df, — 26 ctv om ii. — to A, — x^tiqw^m 
&v9q. u, — ttrj tdiov om t». — 28 pr xalj xal noog th f, ^ alt xal 
.,,ylvto^€u om /. — 29 alt nqog om D. — 30 tuu t6 tpheiqeoQ^ai D* 
— 31 ro] tovu. — iatl td] tb tdiov D omisso 32 Idiov. ^ 32 ovvol t6 
tlvai Df, — 34 rovro] to q>d'8iqB09tti D. 

lS7bl %al Ix tov tp^, u. ^*- rs et 2 nqog om P. -^ 2 ta] tb yL" 
vsod^ai avta B, — * 3 dvacnfvdtovti Df, — 4 fthf idv u. -» 6.avtav-^ 
^qmntft D, — 7 itrj tQv dvd^qtiinov u, -* 10 /tii} om D. — 12 (^9» D, 
corr wf. ^ 14 ««1 rov j^rYOf^ D, TOniKUN & 111 

oiiiltditiXuhatovpii^^ olop 

bid ai5x i(STi, to naXXov ««{(^ak^cct tov fittXlov (kiiiatOQ 
(8cor, ov6l vo TJivtop xexnSfft^ai tov qnrov ikifiatog iCq S» 
(Siov^ oridh to 7cti(fS6i^ai fto^atoq oXiaq. %ata67ievAj^ovta 90 
81 U to futiUoir tov fgaXXdv i&tiv CSiov ' xaiYaQ to 'qnovtov 
ijnov fevca SSiov, xai to fpuota vov ^(KUSta^ xal to fiiiXKHa 
tov i/LiXiiHa , Tcai vo astXSg tov astX&g.. clov iitiltov iiaX^ 
lavi&vtog To ^mXXov aUfd^dviCd^al lOtiv iStor, %ai tov^qttov 
JlSvtog to TJttov aUf^dvtC&ai cfn Sv tSioVy %ai tov ^idiu^ta 26 
Sk toiidXuftaj %ai tov ipu6ta to fpcufta^ Tud tov astXSg td 
ajt^Astg* 

KcH ix tov astXfSg dl itQog rafiStd (huittiov isSftlv dva-- 
(fxevdJSovta fik^ l£ to dstXSg tov astXSg (iif i(fttv i3tov* o^dl 
fOQ t6 i/LaXXov tov \i£XXoVy o^Skto r^ttov tov rfttov^ vdSktd ao 
\jLdXu5ta tov ndXuftaj (nidl to '^7u6ta t(yvipu(fta fotai ISiVOV. 
(ioviael()^Pftit(wdv9(f(a3t(mtd6stov8ci()vi!8i(yv^(ni^ avtov 
ftaXXovAfi^(f(iM(n)tdp&ilw Tuxtcufxtvd- 

f^ovta il d to daXSg tov aaXSg iotlir SSiov^ xai yoQ to 
IjLaXXov toviiaXXovxal to rjvtov tov 'qttov x(d to fJ7u6ta tov 86 
iJ7u6ta xol t6 fuiXufta tov (tdXi6ta^ml!St(yv^ oiovistel tov 
^^((^ i(Sttv CSuyv ro avcai (piQiOd^Oi 7utt& (pv6iVy xdi t(yv fiol* 
i^yp TtVQog cfn av CSiov tofiaXXov av(o (fiQh6^ai xata (frd- p.ll8 
61V. tov avtov 61 tQ6stov (fTuatiov i(ftl Tud i» tSv aiJUav 
ftQ&g catavta tairta* 

JavteifOv d* dvcufTUvd^^yvta u\v d t& uaXXov tov {laX^ 
Xov fnj i^tivfdiov" odSi yaQ t6 rptov tov rptov &ftai tSiov* a 
olov ikd ft£iU<{y i6tiv tSiov ^i^ov to aUf^dve(f9^ai ^ dv^(fAn(yv 
t6istl(fta(f9ai^ odxl6ti8l^^ov iSiovt6aUf9avB69ai^ oth Sv 
dti dvd^Qfiit^yv &10V t6 iftUftcuf^at. 7Mta(f7Uvd^ov%a ^ d t6 
'qttov t(yv rpBtiv i6tiv tSiov^ ftai yaQ t6 fiaXXov tov naXiav 
forot tSiOv. ohv iitBl Tjttov ^tiv tSiov dv9Q(&stov to tifUQOV 91^- 10 l^ Sv ihju. — 21 yoig %al rd «. — 25 st^ tiv]^ iatlp B, ^ rov] 
t6 u, — S6 dij ABcfq^ oiii P. — pr toJ tov 11. ^ inlm^ dj} ri /. — 
28 Hri ABc. -*- tavtu ABeufq, -^ 8d qvSI., .tov^ tJTTOv om ABeuqf. -*- 
31 ov8h...Ttiv HniVTtt om /.-^33 sfijCatr u) tdiov IHi.— 34 icTlvwt» 
T0« D. 

t38al tiv $tjj D. — fdcotr et fiSllov om u. — 3 na/vTa «• — 4 fii{ 
ioTi Tov pSXXoyD. — 6 Maov a«te ^ ii. — 6, U, 16, 23, 88 ^mg D.^ 
— 7 di Tot! ivav u. — JTdioir (^ov D. — 9 Tot» ^tt^» om ii« Iti TOniKSlN £. 

£{^ cti^ ^^ov t!5iov to ^^v. 

Tqi%ov ^ dvaOniva^ovra {tlv d ov ^i&XXdp kfnv ISiov^ 
fiij htivlSiOV' ovdlYciQOvr^ttoviOTivlSLOv^^taLto^ovtSiOV^ 

15 el d^iTtflvovi&vhvTSiov^ oxh ^zai to6tov Obiov. elov isiA to X€- 
IQ&^^^ai ^aiXov tiqg inUpavaiOQ ij tov cdiiatog iotiv tSi^rv^ 
ovK i6tidl t^Q istiffavtiag {SSiW, oiixaveti^tovOGittatogtdiov 
to TiiXQ&Od^ai. ti d' iotl trjg isti^veiag fSiiOV^ ow av cfjj 
tw (^cjfiixTog iSiwv. wxtaOneva^ovti Sko tditogovtogo^idti 

80 X9^^^f^^' dSilfvaxov y&Q ioti tafiko stXei6vwv CSipv elvai. 

TitaQtov S* dvaOTttvd^ovta fikv d t6 ^aXXov adtov 
BSiiyv (iij i6uv {Siov * ovSl yaQ to rptov avtov iSvov istai iSiOv. 
olov iftel y,aXX6v i6ti tov ^(jiov tSiOV to alof^ijtov i^to fi£(^ft- 
6t6v, ovx^tidlxov ^^v to al69^r[tdvijSiOV^ ovti av tHrj tov 

86 Z^ov ro ^ieQiOtov iSiov. Tcata^^evd^ovtaSe eito rjvtov avtov 
Sv CSiOv SotivCSiOV' xal fOQto laaXXov avtov ov (Siov ^ttci 
fdum. olov ine\ iJttcJv i6tivlSiov ^^ov to alo^dve^^aifj to fi^, 
&ftl Sl tov ^(jiov 70 al60'dvt69'ai TdiOt^, eiifj avtov ^^ovtoj^qv 
iSSiov. 

80 ^Eiteit ix^ twv ofco/cog inaQxovtmf nQ&tov {i\v dvon 
6itivd^ovta el to Ofio/cng ov iSiov (i?] iotiv iSiov toikov ov b^uil^ 
iogiativ iSiOV* o^S\ yaQ to 6(iolG)g ov iSiOV l6tcci iSiOVtovtov 
ov o^olog iotlv iSiov. olovinel opol&g i6t\v iSiov istidv^irjti'' 
%ov to iitidv^ieiv Ttal XoyiOtixov to XoYi^e^d^iu^ oi;% &5ti 6' tSiOV 

86 isti^firjvixov to iTtiQvneiV^ OVK av eiq idtov Xoyi6ti^ov to Ao- 
fi^e6&ai. 7cata6xevd^ovta Sh el to o^olog ov iSiOv &5ti tov- 
tov iSiov ov 6(iol(og i6t\v iSiOv * &5tat faQ nai t6 dfeo/cD$ Sv 

b iStov tovtov iSiOv ov oitolcog i6tlv iSiov. olov inel ofio/cog i6t\v 
iSiOv Xoyi^tiTtoi} TO stQ(3tov q>Q6vmov %a\ iitiOv^rjtiitov to 
stQ(Stov 6(3(pQov^ feri Sl tov X(yyi6ti7tov iSiov vo ^qcS* 11 fi9iov av^qtSnov D. — 12 Idiov tov (9901; l>. — 13 tdiov im 
P. — 14 pr tdtov om D. — 19 nctruaKeva^ovTct 8h ovSfvI 6 Tonog x^n' 
a^uos D. — ovx ItfTi o rdico^ ovro^ u. — 9\ d* om Du. — 22 /iij'] 
ovK D. — 23 tSiov rov i<pov D. — 26 fdtov Zv iortv fd. u. --^ 
27 ioTiV om D, — 32 ov8l . . . icrlv tdiov om /• — tert Idiov om D. 
— 33 ioTcti cuq. — 34 ^* pr om A. — 35 fi^cov tov XoyiatiMv D, ^ 
ro om /. — 36 tovtov iarlv D. — 37 iartn om D. -*- »ai aote yaq 
D, om / — iarai . . . iarlv tdiov om ii. 

188bl Tovrov Idiov] iartv tdiov rovvov D. — 2, 3, 4 tdw» omD. TOniKSlN E. M» 

top (pQivifioPj cFj} Sv hti^ivnritmw t8u)v to JtQmw tUB^ 

fpQOV. $ 

JtiviQOV d' dva67Uva^ovTa i/iiv d to ^fAOiog ov CSiov 
f/trj l6tiv fSiOv avtov ' ovdi yoQ to o^oloag ov CSiovlotaildiov 
avtov. olov istel oiiolog iotlv CSiovdvd^Qcostovto OQav xal to 
dno^HV^ a&K iati d* dv^Qoistov (Siov to OQoVy otht av cfjj dv^ 
^Qoixov Hdiov to dTun^Hv, 7iata6xtvd^ovtd il d to o^ioUos lo 
a:^tov 8r iSiov feriv tdiM * xol yaQ to inolwg avtov ovtHiov 
htai tSiov. olov l^el &f$ola^ iotlv tdiov '^t^^^ ro f^Qog ofd- 
tfjg isti^Vfiritiiidvdvai %a\ XoyiOtiiiov nQoitov^ fori di i^rvx^ 
idiov to liiQog avtijg bIvcci ^clh;(iijniu>r stQdftovj etrj av idtov 
ifvx^g t6 fi^Qog avt^g elvai XoyiOtixov stQfAtov. is 

TQltov d' dva^TUvd^ovta fiiv d ov Ofio/aig i6tlv fSiov^ 
fii^ kftiv SSiOV' ovdh yaQOV ofiolagiothCSiov^kftaitSiov. d 
d* iiulvov ictlv fdiov^ ovx Jkttai ^otiQOV tSiov. olov iTtd optolejg 
i^tlv tSiOv to xoIhv q^Xoyog Ttal avd^QaTiog^ ovx fort d' (Siov 
q)Xoy6g to lUcUiVy ovx av drj tduyv avd^Qanog t6 xaUiV. tl^fn 
i6tl fpXofog flSiOV^ OVK av drj av&Qaxog tSiov. xata^xtvd- 
^ovti 8h &tiS\v ovtog 6 t6nog iotl ^^ijcTtfiog. 

/tiaffiQH 8* 6 i% t&v Ofiolog ixovtayv tov i% t(3v Ofio/bg 
vstc^dvtGTv^ ori to fihv xax dvaXoylav Xa\J^dvttai^ ovk 
htl tov vstdQXHV Ti d^e&QO^fievoVj t6 d* ix roi; vstdQXHv ri» 
&vyxQlvttcci. 

"EitHt dva6x€vd^ovta yihv bI SwdtiH ro tXSiov a^odi-9 
Sovg xal stQ6g fii) ov ditoSiSentk ro i^vov ty SwdiiH^ fi^iv- 
Stxofiivrig t^g SwdfieG^ vxaQXHV t^ fii) oi^i ' oJ yaQ iotca 
iSiOv ro xdfuvov dvai tdiov. olav ind 6 ttitag diQog tSurv ao 
ro dvaitvtv6t6v vg SwdfiH ^ikv dttiS&Tte ro tSiOv (ro yaQ roi- 
ovtov tSiOVolov dvanvHO^ai dvaitvtv6ft6v i^tiv)^ dstoSiScrx% 
S\ xai stQ6g ro fii} ov ro fSioi^ ' xaiydQ fi^ ovtog ^^oi;. olov dva- 4 av] Sv tov Df. — 6 d' om B, — i /ttif] ovtov (iij AB, — oir 
om ti. — 6 pr ro] xcrl xh u, — 1 1 cfy ttvxov bis D/. — tcxoti B , pr 
A, — 12 fiiqovg B, pr A. — 13 flvai, KQtotov nal u. — wqioxov 9« — 
tdiov ipvx^9 D, — 14 fiiqovg ABD. — inid^fiTjtiKov tlvai u, — ^Qto- 
TOtr corr c. — av c/17 ti, — 15 /ifqovg D. — loyiarixnv c. — 20 of»- 
^qanog tdiov D. — e/...21 alt tdiov ora D, — 22 6\ ovrog 6 rinog 
tqriiitfiog ovn Itfriv D, — 25 pr t*] ri fiovov D, -rtvl ti. — t«»1 Du. — 
29 Tc3 (ifi ovxt itxdqx^iv D. — 31 anodidante Df. — toiooto cq, — 
32 tiiov om Df, — 33 pr xh om D. — ovxog xov ifoov f, — ofo»] 
8 D, 116 TOniKSlN E. 

stvtVv aiqrvTterdvdiQa^ iv8i%ttxai diQaelvcci' ot^ (i^i^otpij Sp^ 

85 Tog ^oiov Svvatov ioviv dvastvtlv • oOr' ov6' diQog ^xai &$ioi^r j 
rotovTOv olov dvajtveiOQ^ai^ tore ott foJov ovTt^^taitoiovtov 
olov dvaTtVHV. ov% av ovv eHrj diQog tdiov to dvajtvsv6t6v* 
p.l89 KaxiDcCTitvd^ovta St -el ty Sx^vdiiti d^oStSovg ro iSm 
rj srQog ov djtoSiS&Ct to HStov rj stQog (tr) ov^ ivStxoi^ivrjg t^ 
Svvd^t&g roj fti) oi^i vitaQxttv * ^at yaQ IStov to ottt^uvop 
fcij tlvat SStov. otov isttl 6 ditoSiSovg tStov tov ovtog ro iv- 

6 vatov aa&ttv ij aotrj6at^ Svvdiitt daoStSovg to iStov^ itqoq 
ov ditiS&Kt to iStov • orc yaQ ov Ajrt, Tial Styvatov nai^ttv %t 
ri itotfl^at i6tat' S6tt ttrj av iStov tov ovtog ro Svvazov ita" 
&tZv rj stotrj6at. 

^jtttt dva6xtvd^ovta ^ilv tl vsttQ^oXfj tiQ^ttzt ro iStov* 

10 ov yaQ forat tStov to ^tlittvov tlvat (Stov. Cvii^aivttfaQ 
totg ovt&g dstoStSov^ttotStovovTiad^^ov tov Xoyov^tovvoi/La 
dXrj^tvtCd^at' cp&aQivtog yaQ tov ^payjiarog ovSlv f(ti09 
t6tat 6 Xoyog * r(DV yaQ ovtoyv rti^l ^idXtCta vstaQxtt. ohv 
tlttg djtoSotrj tov ^tVQog iStov C&^ia to xovtpotatov' ipfra- 

16 Qivtog yaQ tov stVQog lotat rt roJv CGmdtGrv 8 ocovqmaxov 
^tat^ Sct* ovTt av tirj tov stvQog iStov 6&iict to 7iov(p6tatov. 
%axa6%tva^ovta St tl (ii) vntQ^oX'^ tiO^ttntto ^tov' ^at 
yaQ y^atd tovto %aXSg Tttt^itvov to iStov. olov itttl 6 d^tlg dv^ 
&Q(D7tov iStov ^(pov rj^itQOV qr66tt ot>x v^tQ^oXy dsti^iSontt 

80 ro rdtoi^, tir} av xoro roihro xaX(3g Tctliitvov ro iStov. z. 

Trjg Sl :ttQl tadg OQOvg stQayitatttag {tiQrj itivtt htlv. 
25^ yaQ ott oXoDg ov% dXrfi^Q tlstttv^ xad"' ov tovvoi/ta, %d 35 hTtti /. — mar ov^] mg d* 6 C. — ttTjq tcxtti rotovrofi olo% Cf» 
corr A. — 36 xoiovxo cu. — To'r€ om D. — laxi corr A, — 37 IHJ ovv D. 139al TtttTttaKBVtt^ovxt D, ^ 2 nqog 09 u, — 4 einodovg C, -^ 
6 ttnodsSmxB BDfq, — ntt^sXv ^ noisiv C. — r« pr om Bf. — 7 il 
notijatti corr u, — Uttv Cf om D. — 8 ^] xi 7} D. — 9etl7i;««tf7 
PoXdSv A vnsqBoX^ pr y#, — 13 vndqisi CDf, — 26 xovq>6xttxov «- 
vai. Tittxttax, C. — 17 xB^slrj P, — xara rovro om D, — 19 tdiof 
ro Jcoov D. — Tit g^ Cc, xomxmv ofdoov f, — 24 nsqll nqog P. — 
iaxl nivxs CPcuqf, TOniKSlN Z, 131 

tivX^Yoy (SbI yccQ tov vov av&QeistovoQtCftiov ouna^tavtos 
ivdQci^ov aXrid^tvt^Q^aL^rj ovi ovtog yivovg owt ^rpiev elg to 
fhog rjvvK elg ro olxelovyivogSd^iptBv^dBiyaQtovoQiJ^diitvop 
Ug to yivog Q^ivta tag 6ia(fX)Qag XQo6djtteiV' fidXKfta yoQ 
tSv hf toi-OQi^iifp to yivog doxei tqv tov oQi^oi/thov odclav ao 
i^aivetv)^ ^ ott ovx, iStog i X^yog (delYaQtovoQi^iidvfSiav 
flrca, xa&dsreQ Ttdl stQoteQOV ei^i^i), rj el ndvta td eiQ^ 
fdva ^teJtoirpt&g (iij SQiCtm {trfi^ etQrpte to tl rjv dvai t^ 
iQi^o(tivip. Xoi^tov 61 noQa td elQrj^iva^ el ^QtCtm^tivj (ii} 
xoJlcSg d' &Qi6tai4 B5 

Ei ^ev ovp (cij dXrj&evetai^ Ha&* ov rowofca, xcel 6 
XAfog^ loc t&v ^Qog to Cv^i^e^rptog to^arv istiCTteMiov. xad 
yaQ iitel^ ^totBQOV dXrj^lg ij ovTt dXrj&ig^ it&Ca rji Cni^tg 
^vetaf Stav iiiv yaQ oti vJtdQxei to Ovii^firptog dicdfi-b 
}fGifie&ce^ ore dXrj^eg Xiyo^uv^ otav 6' ort oi^% vMdQXjBt^ 
Sti ovTt dXr^ig. ei 6\ ^r^ iv tfp oinel^ yivet ^dtjitevj rj ei fii} 
Skog o djtoSod^elg Xiyog^ iz t(3v stQog t6 fivog^ ro tSi&v 
^tfi^ivtcyv toitarv ijtiCTieittiov. $ 

AoiJtov 6^y ei fti^ wQi6tai ii ei fiij xaX&g &Qi6tcciy nmg 
^mtiovj eiitelvL itQmov {ihf ovv ikiOzentiov ei (i^ otaXSg 
mQi^roi. ffjiov yaQ -otiovv ^otiqCai i^ TtaX&g st0i^6au 6iqXov 
ovv oti 9j d^aQtia TteQl tovto itXeimv^ istei^rj iQyojSi^teQoVj 
Sod'* 1} ijtiieiQrfiig ^j/oav ij ^teQl tovto fj rj iteQl ineivo yln lo 
vetai. 
fUQrj 6ieiXrpttai. 

Elg ^lv ovv t6:tog tov d^atp&g^ el 6(igW{xoi' htl ttvi 26 rov om A, — 2S ij ori ov% C. — 30 tmv om P. — 33 duogi'^ 
fra« C, '. — 34 (oqiafABvm C, 

139b2 Xsyofitv] liiaXsyofiB^a Cirf, — 5 ^^ivxmv om P. — 7 alt 
%l om Cu, — 7 %lnhiv iarlv, nqmvov oiv C. — 9 n&qa: P, — 10 h^ov 
Bq. — ij om C/. — nqos bi» P. — 14 ou^it P. — rf om C — 15 rf 
om tt. ~ nXiov u. — 16 anap Cuf, — 19 dcatpovg CP. — «/ 0» P. 
— iatl om CPu^. 

U. 12 2 118 TOniKSlN Z. 

20 %o il^rgjifvw , olop om 9j yhi6u^ dyoyy^ eig oviSia» xceI on ij 
^Iha OviijietQla 9tQH(mf Ttal ^j^vxQ^' Of(Giin;(iog ^^a^; ^ 
&y€iyyiQ x«l 'q 0Vfi{ierQ/a * adrjXov ovv ostoveQOV fiovXevai Xi- 
yeiv Twv drjXomivGyv vKo %ov ^Xwvax^ Xjtyofiivov. o^olog 
61 Ttal d %ov OQi^oykivov nXeovaxmg Xeyo^iivov (i^dieildi; eU 

26stev' adrjXov yaQ oxoviQov %6voqov djto6i6&Ktv^ivSijB%€Ui^ 
6tmo(pav%eiv oig ov% i(paQii6%%ov%og %dv Xoyov iki nav%a gjp 
%6v 6Qt6(i6v d^toiidGntev. ftdXio^a d' h6kie%ai %6 %otov%OP 
xomv Xctv&avov^Tjg %^g oinavvnlag. iv6i%ttai 6\ xoi Sie^ 
fitvov ctmdv^ :to6ax&g Xiye%cci %6 h %^ OQt^iioi dito6o^kv^ 

w6vXXoyi6^6v itoirjjCka' ei yaQ ota%d ^rfiiva %&v tQditGH» 

huxvmq eiQfjtat^ 6^Xop oti aih av wQt^^iivog etnxctvdxQ^stov* 

^AXXog^ ei %a%d \fxtaxpoQdv eCQijitev^ olov el %rjv ^« 

<$tiffii^ ^fLe%dn%Gitov 5 %r^v yijv ^id^i^vrjv ^ r j)v ^&cpQO^Tiinjv 

0Vfiq)G3viav. aav yaQ d6a<plg %6 naxd ^ie^atpOQav Xefd- 

86 ^i^ov. iv6ife%ai 6\ xol %r^v ^i&ca^pOQdv elit6v%a 6V7to(pciv^ 
x&bv cig %vQiGig c^^ijxoira* Ofv ydQ kp(iiQ\i66ei 6 y^y^iig OQog^ 
oJof 6rl %r]g 6to(pQo6vtvrjg' na6a ydQ 6vii(pGrvia iv (p9^6y- 
y(Hg. iti U yivog i^ 6im(p(avia %i^g 6GHpQO0;6vrjg^ iv di5o yi^ 
p. 140 ve6tv i6tat %av%6v oi5 iteQiijp^iv dXXrjXa * ov%e yuQ ij ^Vfir- 
qHxrvia %rjv dQe%tjV ovQ"' i^ dQe%rj njv ^v^Kpcyviav 7teQii%eu 

^Evi el fiij 'Kei\tivoig 6v6\ta6i %Qrjfcai^ olov IIXdtGiV 
S€pQv667tiov %6v ocp&aXnov^ rj %6 q>aXdyyiOV 6rptfi6a%ig^ ij 

6 %6v {tve^v 66%eoyevig • ndv ydQ d6a(pkg %6 tirj elGrQ^^g. 

^Evia 6' ovve xc^* Ofuon^fi/ai; ov%e 7ta%d ii&;a(pOQdv 
otrre 7tvQiG)g eHQritai^ ol(yv 6 v6\kog \U%Qovrl el7t(DV %(3v <pv6et 
6tKalGr». i6%i 6\ %d %ouw%a xeiQ(o %rjg fjtetafpoQag' rj (i^ 
fdQ fief%a(poQd itoiel :t(og yvdQniov %6 6rj\iaiv6fievov 6id 

to%r^v 6\ioi6%rita* stdvteg ydQ ol \ie%afpiQOV%eg %axd %iva o{ioi- 
otrjfta \iie%a€piQOv6iV %6 61 %oiov%ov(ni ^ouiyv(DQniov' ov%e 20 ^rjirsv Cucfq. — xal] ^ Cucfq, — 21 "tlfvxQtov *a\ &(-gfnSv u, r- 
24 pLTj] Bi fiif AB, — 25 t«»v vqav pr A, — ank^mnnfv C, — ^s] yag 
P. -^ 27 TQ om P. — 29 o0a;^flO9 Ccuqf, — 30 fiTjd^sva C - 31 Jia- 
X<og ucf, — 32 alt fl om P, — 33 yriv] i^Xrjv . . C, mg q, — zt^rfvrjTt" 
%ev ABcq, Ti^^rjvrjriHrjv P, oorr B, — M avfififTqfav prq, — 35 t^vJ 
t6v TiaToi P, Tov cuf. — finovTa] r^dvTa P, — 36 ov8l ya^ dgfjL60t$ 
uf, — 37 ndoa « . . aaxpgoisvvTig om P. — 38 dval «. 

140a3 olov 6 UXdTmv Caif. - 6 oaroyevis Acuq, — * 7 ow ««- 
gltoi om APc. — ftgrjTat om e, — olov fl 6 q. — Jl fOtovTO u. TOUIKSIN Z. IW 

ycQ ri ^fMidtvj/s vitdQxeiyXad^ ^v (Utffov ^ diunp6v6iiogi6vtp^ 
oik$ xvglfog ^i&O^t li^eod^ai. Sote d i^kv Ttvgloig fih(fOV i7 
dx^va Tov vSfiov ipijalv dvai^ ilftddttai * iUwv yaq huv ov 
^ fivtOi^ 6ia (ic;i]}(T£CD9, tovto 6* o^x ''^^QX^^ ^^ v6y^*ii 
d 6i (11^ fiVQlfog^ d^Xov oti d6a(p(Dg elQijTti xcd xbIqov o^oc- 
ovovv t&v %atd fLetaxpOQav XfffO\iivGiV. 

^Eti U fii^ d^Xog 6 Tov ivavtlov X^yog h, tov Xejfi^htog * 
ol fig icaX&g d:todid6fuvoi %ml v&dg ivavtlovg^QoCCfjpalvov-' 
OWs ij d%a9^^ avtov Xix^^elg fii) q>aveQ6g eCtj tlvog istlv 6Qir^ » 
^ft^gy dXX^ xa^dstBQ td tSvdQXoiw fQeupiav^ d (iij tig 
^fQo^lm , ovx iyvGiQl^eto tl i6tiv haOtov. 

El yiv ovv (i^ Caqmg^ ix tSv towkenf i6tiv Isncl^ 8 
atiov d d* iitl itXelov etQtpte t6v oqov^ stQmov (ilv iTxo^ 
neiv et tivt xixQyjtai S na6iv wtaQXH ^ oksg tolg w0ivu 
ij totg vx6 ta^t6 yivog t^ oQi^ofUvip * istl siXilou yaQ ttQ^ 
O^ai dvay%alov tovto* 6h yoQ t6 {k\v fivog dft6 tSv ai- 
Xav x<3Q/^aci^9 ti^ dh dtaxpoQav dft6 tivog t(3v iv tip ctik^ 
fivei. t6 fikv otfv naOiv vstaQxov aaX(ag ds^ oddev6g x^ 
Ql^Bb^ t6 6i tolg vit6 tavto yivog na6tv iitdQ^ov oJ X^^ 
Qi^u twv iv tavt^ fiveij Scte fkdxaiov t6 toiovto^ 
XQoOzelfievov. 

'^H el fojre (ikv SSiOV t6 itQo67ieliievov^ dqmiQe^ivtog Sk 
to^ov oial 6 Xoiit6g Xdfog (6i6g i6ti itai drjXol t^ ovoiav. 
olov iv t(p roi) dvi^Qijinov X6fip to iftiOt-qfkr^ 6eimii6vnQ06t^ u 
Vkv steQleQYOV' «ccel yaQ dtpaiQeO^ivtog toihov 6 Xotstog X6^ 
j^og SSu^ xal dTjXol ttjv adolav. anXtSg d* dstelv^ Satav 
steQleQYOV ov d^paiQ^htog t6 Xoiit6v iiiXov stoiel t6 6^1(6- b 
fuvov. totoikog dh xal 6 t^ ^^tfvxijg oQog^ el dQi9fi6g iicit6g 12 17 om Puf, — IS nvqlmg om CPcufq. — jiIp ora c«. — 14 911« 
Ci9 tlvat. vov vofiov P. — ydq om P. — 16 ott ual daaipmg ua. — -. -^.^, ^, ,-,w, -. -- -w., . ivaynuXov %tqfioOtti 

uf. — 27 xovTtp C. — 88 Tj}»] y%vmv triv fi — ravT^ C. — 29 dnXmg 
vndqx^^ it/, — ov^evog C, — 31 rtSv] dnb vav CPet^qi — 83 */ rc 
C. <*- pLSv ora o. — 34 iari ora. P. •— 35 0/01^ « . . ovalav om P. ^ 
Jy om C. — roj v<5 «. 

140bl ^17^0? vi u, dfjlot tl kv$ rd Cy. -- 2 di iau tUU Qf. ^ 
stxBg CPu, 

IS* vm ToniKas z. 

eefndv vtvmv hth * nal fitQ ri aiki eeM lUfMSt ^nrff^ iux^ 
%^€Q nXhm SQUfvai. Sl tHioviiiv i^tito elQfiiiiv&i^j tnS&th^ 

^i^olfilTijv odctav dipaiQiO'ivtogtiW dQt^lMV. notiQCiSfihwp 
^ei, XaXm^ dta6a(p^6ai* ^Qij6tiov ^ iid xdvtm rSip 
T(Ht>t5tGir itQog td 6vfiipiQov. olov oti d tov q>Xiyfiatog OQifg 
vYQov nQmov d:t6 tQOipijg aatisttov. %p ^oq t6 siQAtov^ vi5 
itoXXd^ &6th itBi^Qyiyv t6 ait&ttov itQo6K%l\ittvo^' 7ud yoQ 

K» toikov difttiQtOhtog d Xoutdg (6tai i9cog Xoyog * on$ faQ Mii'^ 
jetai cbro tiqg tQOipiqg koI roinro lud aXXo ti stQWtov ilvm. 
i^ 01% ditX(3g ^Qmi)V dao tQOipilg td ipXiyitaj dXXd tSv 
ditimov stQ(Sti)Vi S6tt itQoiSOttiiyv td aittfttinf' inelviDg fik^ 
YOQ ^Tfiivtog ovn dXyfi^ o Xifi}g^ et:ttQ ^i) itdvt&v itQS^ 

16 tdv hti/p. 

^i et ri tSp h t^ Xof^ fi^iq n&6iv '{^ftd^fu ttXg 
vno tavto elSog' i yaQ totiwtog xhqov SQl6tM tiSv xqgh 
nivcav o lta6tv vitdQ^jiH totg ov6tv. iHelviog f$lp yaQ Sv 6 
Xotitog idtog y X6y og^ xot 6 itag ^tog i6tia' cbrAcSg ydq 

so rtQog td tdtov otiwovv itQo6te9htogdXrfiwg5Xog{iSiogyivt^ 
tai. el 6i tt twv h tiS X6y^ (i^ naiHv vftaQxet tovgvsto 
titfho eUog^ d&6vatov oXifv tov X&yov SSti^elvat • oJ y&Qdv^ 
ttTHxtrffOQYfinloetat tov stQayp^xtog. olov ^(pov ite^ iistovv 
tetQdittffv* 6 yaQ totirvtog Xoyog ovn dvtt^mvriffOQettattov 

26 TtQdy^og dtd t6 ftrj ita6tv vitdQ%HV roZg v%6 tiwtov d^ 
Sog to tetQdjtrffv^ 

ndXtv el tavtov ftXeovdattg dQrpttv^ iAov tijv isti^VfUop 
OQe^tv rjdii)g eistiov' ita6a yoQ ijti^fitaTjdiogiiStlv^ 06ti%iA 
t6 tixvt6v fg ktudv^il^ '^diog ^at. ylvetat oJi^ OQogtrjghst^ 3 cevTo ABPj havro cuq» — 4 Sgiorai TIX6lt(ov P. — ^ »^ Weoi 
/ffrt rovTo To C — 5 rhv om P. — onoriQoaq Cf, — 7 ffri] ioxiv u, 

H irt<i*_»_ »» n «t»« •_ M ^ ^* fx tBiov 

ora P. — 10 Xoyoi Iffrai Wroff P. — II ano rqotprjs poat nqmvov Cf 
omisso rf ?. — dn6 . . . flvai] %al &lXo rt dn6 rQOprjg itvat iiq£rov 
cuq. — %al rovro om Pf, — t* xal &XXo B< — IS nmrov pr A. — 
xfivoag pr AB, — /ttlv om /. — 16 r» om P. — 17 et 22 ravt^v C, 
ro avTO u. — IB ^ u. — ovaiv om P. — xslvms AB, • — iav C, om P. 
— 19 Xomos Xoyos i tdiog P. — 20 o^off] oXos 6 Xoyos €k, i ao/oe 
oXos P. — 21 iav C, av Pu. — ««tfiv om P. — 22 f^tr SXov Cu. — 
23 otov ro ifov Cc. — nsiov %al dinovv euq. — 24 ov naTrjyo^ri^i^ 
iifrai C. — 25 rixvro C, corr /#, ro «wro ti. — 26 r6 om u ct pr A. -^ 
27 ofoy d r^v C. — 28 iarlv ndios cuq. — 29 iarlv B. — ovv* ■. . Ixi- 
O-v/iias] ovv 17 offtiis B, ovv ij in^vfktu P, ovy • . < int^fUag re ^^ 
pra lit A. ^ 6 Sgos eq. TonixaN z. 181 

sidp^OQsii/ifiljiiogi Sdi^ixatiQOPaikwp^iosfkhw. ^^muw 
fikp mM^ atoxw* xcH faqi av^QGmagdlMVP i^lv^ cM^exal 
fS tadtop v^ ixv^QiAit^ ibtovp tdtm. fkJn 61 igOfikov m^ a^ 
i^Qmit^ J^fpop jr^^i^ dueowj Soti pjiop ifff^^dbtov» ilnovp 
isttv^ 4XX' oAiia tovtoaum6vu OVfi^alvH* ov yaQxata ^ov m 
m^v fco 6ls^wv KatrffOQHtai (ovtm jihp y^Q Sv 4ig p^ tov 
asivotS td ibcovp SvTiatT/yOQolto}^ dXla »qI ^^^n^Sovdheor 
iog ti ibMvp Xifitaij Soti oMti {/Apop t^ dlnow mttvffo^ p.l€l 
Qiltau ^(io/o9e ih xcd ifd rqg ^«Svfi/iopg * oii fOQ %api t^ 
iSQi$Hag td iq&iog dpm lumffOQiltaiy dXXa nata tov Ordj^ 
Mtptog^ mOti &raf wd ipt€c&&a i) xanjyoQla ylvmai. olk 
hfti Sk to Sig if^^^aa^ai ta;tit6v ovofta tmp dtdfem»^ dXXd $ 
W itXiovJsMg ntQl tvpog t6 avt6 %atrff0Q^6ai^ olov mg S^ 
voi(Qdtfig tipf tpQ^vrfivp bQiOuairfP xol Q^iQQrpioLYiP tSv ovMv 
tpyfilv dvcu^ i) yaQ 6Qi6tini^ 9iODQifi!ixij tlg i^tiv^ S^tiilg^tA 
avto Xifit stQOO&ilg ndXip %eA ftaD^^ijnxi^» Ofio/aie Sh Tuii 
CHToi tfjp xat&itn^ <ftiQrfii0 tov %atd ifyiciip d^iQ^kov fpaKAv lo 
ilvai * ita6a yaQ OtiQrfilg ioth tov %atd qnici^f vitdQxoptog^ 
S6ti HiQliQfov t6 stQOO^ilvai, tov natd ipvCtv^ dXX {xcxviv 
^ ilitilp otiQrfipp d^iQii^yvj htiidi^afM^ r^ 6tiQifiig fvdiQiftatP 
itoiH oti tov %atd tfriaw Xiytcat. 

Ilc^v il tov %a^6Xov ilQrjfiipcv ftQO^ilri %uiix\{UQOvg^ i5 
olof^ «I tr(P IstiitKitaip iXdttc96tP tfSv OviupiQdvtarp «id dt^ 
rutUafp * t6 yaQ dhiatov 6vp<piQOV n^ S6ti stiQiixttm h t^ 
6vpfpiQOPti^ stiQtttop ovv t68litmov^ Soti na^^dXov ^ag bA 
p4QOvgitQo6i9fiKiv. iialilti^vlatQi%^htuftJjiirivt<Sv^iiivSv 
^i^^ xal dvO^Q^ipj ij t6v v6{iOV d%»iva tw tpv6ii %iaX(Sv%ai » 30 idt ijdiog snpr* vs Ge, om JBuq. — ^vdl tf, o4 /. — > 3t itth 
ABPcuq. — 9^ 6 om AB. — S5 xvtit] i P. ^ S6 aif air «. -^ 37 iv 
om ClVif/. 

I41a4 niifxttvOa C, — 6 pr th om P. — • xivmv C •— rorvrd m^ 
vavtov f. — > xutrjDfoqiw Ccuf^ %eittiyoqfiaOti$ P, — olov om emq, -^ 
oUtP il cig ABP. — - 8 tr(g omAP* — • xavxov C^ vavrh €u. — 9 priMr21 
TO mal R — 11 tlva^ om ctq. -— hti onte Savt ts 18 Cc. — ^ 18 toftj 
t6 q. — 13 ^ ora C. -^ a^ri ABC. -*<- 15 tov om C -^ 16 xal] xmv 
%al %. — 17 Ti yaq] %a\ yaq r6 euf. •— ootrt ... gvft^qowt pr omif. 
-^ mqiixitat .,.S0t$ om ABPm — 16 dj^r» «aOi^lov] nu^oXov fag 
Catfq, — 9in6v Puf, — SOf^iCMr nal ipl^gnnmv Ce. 182 TOniKAN Z. 

6i%atm* %6 finq ilnuiov 7taX6v Ti, S&n nXiovixig td af(k6 

4 nitidw pkv &i!(v 9caXog 17 o^ xaXSg^ dta to^(oviial twv 
tounkcavinuSTiifttiov' itdtiQov & etQipte xitl &QtiStm totlrfv 

IlQmov fikv d ptrj 8ia itQotiQCiv %al yviOQnimiQGJV nt* 
ftolrfsat tov 6Qt6i/i6v. IstBl yc^ 6 oQog dstoStdotai toHywBh- 
Ql6ai xAqiv to X&i^hy yv(OQl^ofitv d' oi^se in t<Sv iv%6fvtm 
dXX^ in t(3v 9tQotiQ(ov fial yv(OQtitmiQCiv j xad:aftBQ iv tcSg 

90 ast(^Blii6iV (oikc} yaQ na6a 6i8a67taXla 7i(d fgaO^fiOig ^n)\ 
€pav€Qdv oti 6- ^rj 6id t0iovt(0v OQt^d^vog ovx SQt6t(a. d 61 
fii}, stXil(wg ^ovtai tov (tik(yv OQt^itoL 6fiXov yoQ oti xcd o 
6id itQOtiQQW xol yv(QQ^L(OftiQ(av piXttov SQt6taiy S6te (^-^ 
€p6tBQ0i Sv ttipav oQOi tova^dtov. ro 6ltoiovtov oiJ doxci* 

•6 ixd6t(p fdQt(5v 6vt(DV & i6ti to €lv(u o^tfQ i6tiv' &6t d nX%t(n}g 
i6ovtai tov adtov OQt^^iol^ tavtov &Stai t(p OQt^o^iiv^ t6 
elvai ojttQ Tiad^ hTcdttQov twv OQt^^k&v 6riXoikau tavta d* 

b oiJ taikd i6ttVy iaet6fi ol 6qi6^oI IteQOt. 6qXov ow ott ot^ 
SQt6tai 6 ftiq 6idftQ0tiQ(av xal yv(DQHimiQ(ov OQi^diiBvog. 

T6 yhf ovv (ii) 6td ywoQnicniQGJv elQrj6^at tov oqov 6u* 
%(3g i6ttv i%Xa^tiv * -^ yaQ d d7tX(5g i^ dyv(Q6totiQG)v 17 d 

6 iq^iv dYV(i)6totiQ(j}V ' iv6ixBtai yoQ d^ufxniQ^og. dflX&g yh^ 

OVVyV&QtiiGitBQOV rO ItQOtBQOV tOV VOtiQOV^ oloV ^ttyfl^q yQCSfi^ 

fiYJg xal yQaniii^ iittsti6ov %al istbtt6(yv 6teQeoVy nad^diteQ 
xal ii(yvdg dQti^iiOV' stQdteQOV yaQ %al doxq navtog oQe» 
^fiov. 6^ol(ag 6h xal 6ioixei(yv (fvXXapijg. ijfiti; d' dvdaaXw 
10 ivlote 6vit^cdvei * iidXi6ta yaQ to 6teQe6v vit6 rijv ai6ihrfitiv 
nUttei istiiti6oVy to ifiithte6ov fiaXXov r^g yQa^rlg^ j^Qafifti} 
6\ 6¥jnelov ^aXXov. oi stoXXol yaQ td totavta ftQoyvG^Qt^ov^ 

21 reevrd Ccu. — 23 TtttXms Sqitttai 9ta CPcuq, — rovroiv x«l om 
I. — ^dic^ Ttav6^ inieniwtiw C. — 24 (o^iffrtft xai iigfjM CPemfq. — TOtovro «. — 35 Fictfffrov B, -— 37 ravrs d* ov pr om C. 

141b4 dnXiSs. e/ pr C, sed f/ ^lel. — > e/ utrumque om cfq^ alt om 
P. — 6 vtf rf^oy P. — 7 nal yQafifiii ininidov om C. — 9 oroij^eiMv fi 
•-11 mintBi om C puncto»poaito. — intnidov om CPenfq. — rd dT 
om P. ^ y^ofifi^ ^^ #n|fte/o«J i| 9\ yocrfc^i} rf ( «rty^^g CJf. — 12 pMX" 
lov.». «^oyviD^^Covatvj di6 ^ofUov ol «oXAoi (ra CP) xoiunxu (xnvtu 
uf) yvmqiiovifi (^nqoyvmqliovifiv P) PCatf, — ante oi lit on Tel dno- 
mm Tbb B. ToniKaN 2. 188 

<Ht> * xn j^ yuQ tjqg tvxof60i^ ta (f d^^l^ovg tuA iUQitt^g 
iiavolag xatcnLa^elv kitlv. 

^JjtX&g (i^ Qvv fiiXtiov ro dia tm^ aifotiQiav ta v6t^ 16 
ifa ^r^i^ai^at yvcoQi^tiv' ^stKStrj^oviTK&veQOV yoQ to toiovt6v 
i6tiv» ov fiijv dXXa ^tQog tovg ddwatovvtag yv&Qiitiv dio 
tav tOi^jivtGnf dvayxaiov idwg did tdSv intlvoigywoQi^iGivnoi'' 
^1^9^ tov Xoy&». d6l Sk rcSv toiovteyv 6Qi<i{i,(5v 6tt tf^ 
^ifi^f^TiCLi 6 tiqg yQanii^g xal 6 tov imnidov* st&vttg ydQ 20 
^kd t&p v&tiQcyv td aQ^teQa 6rjlov6iV * t6 filv YaQyQa^nif^gj 
fo d' iftiTtidov^ to 6e CttQtqy (pacl ftiQag tlvai. oti dtl 6t 
Xav^dveiv oti tovg ovtcig oQi^opkivovg ovxivdix^aito xi tjv 
dvm t& oQi^oiiivGi drjXovv^ idv ^r^ tvyxdvij taiStov f^lv tk 
yv&Qiyi&ttQov nai ditX&g yvoQHi&ttQOv ^ ttjttQ dtl litv didu 
tov yivovg ^uti t&v dia(poQ&v oQi^tO&ai rcn' xdXuig o^i^ofi^- 
vov^ tavta dh twv djtX&g yvcjQHimiQC3v xal TtQotiQov tov 
tHSoiyg i6tiv.- 6vvavaiQtl yaQ t6 fivogxaliQ6icupoQdx6tIfiog^ 
&6te itQoteQatavta tov tHiovg. ^idh xaiyv<OQm<attQa' tov 
^iev yoQ tlSovgyv&Qi^ofiivov dvdfxri xolro yivog xalrjjvdux- ao 
€poQdv yviOQi^t^d^ai (6 ydQ av^QGMtov yvGHfl^f^v xol Z(ftav wA 
nt^ov yvGtQi^ti)^ tov dl yivovg ^ trjgdiafpOQagyvGHfitotiivqg 
ovx dvdyxrj xai tdtidog yvG}QiZt6^cci^ &i6te dyvGHixottQOV.to 
alfog. Irt roi^ xoi' dXijl&tiav tovgtoiovtovg oQtOfiovg tp46xov^ 
6iv tlvcLi^ tovg ix t(3v htd^t^ yvG)QiftG>Pj ^XXovg tov avtov » 
6vit^tj6ttai Xiytiv oQi^^vg tlvai ' tttQa yoQ hiQOig xai ^p 
tavtd na6i tvyxdvti yvcoQiy^eQa ovta^ &6te.KQ6jg txa6tov 
tttQog Sv tHrf oQi^fiog daodotiog^ tSittQ ix t&v Ixdatotg yv^ p.l42 
i^ij^uGxtiQ&v t6v 6Qi6^6v %o%ki/6%di XQi^» Iti totg avtolg aXr' 
Xot aXXa ^XXov yvdQiiia^ i^ doxfjg titv td aloHtr/td^ 
wcQi^tiQOig dt yiVOfiivoig clvdxaXiV^ &6t ovit^Qogtov av- 

15 fiilriop post vCTf^a P. — rp om CP. — nqdvfqov Alipefnq, — 
VMTf^ov Am ^ 18 reav avznv yvmqifionrnuo^ai P. — 19 oqiOftoi P, -* 
90 i iiia om «. — 22 ipaai] qpavf^ov P. — xtqag tpaelv Ce9U r— ^ 
m9'C — iav yJ^ ft,q u. — 25 nai] cv xai u, — dxlng fvmqifudra^ 
X99 C. — f^^f^l oVf htnfq Peu, — StM tov yjtpovs fitv C. — ^ /a» 
sol xo Ccm. — ^ Tov nm P. — 6\ om ti. — 30 pr n^i on u. — , 31 
•It-Mri om C — 32 y»«B^tc< oi. — i^] »oi u, — fvwf^il^fitpmv u. — 
33 wai om «. — 34 ^ld^g 4^ti hi Prx— 35 kxdoTOts Ckai/q^ iH>rr H, -^ 
37 M«i om u 

142al hn^CTOk tau — ftmqtftmTaTmv iu tov dqiS0iav Ct^^ ^f^t^ 
dcc ch) mouic&ai. hi Cat, ^ 3 x vmq i^u fucUov C ^ fikr yuq tu 
CoL — 4 yiro^iivois P. IM TOniKJlN z. 

Bfovddo^ aiStoq oQi^iidg daodottos tois (ka rwv hiii&mq 
yVGQntcstiQGiv vov 6Qi6y,dv (pa6%ov6iV catodoviovdvcu. dijXov 
dvv Sn o^oQiiSviov iia t&v toiovv&v^ aXkaiw twv istXSg 
fV&(mmviQfav * n6vG)g faQ av ovttDg dg xal 6 tcjkdg OQUffiog 
dA Y^voito» t6G)g 6h xcd to aJtX&g yvdQni^iV oi5 to sta<h 

io yveiQiiiiv iOviv^ dXXAto to^ig ev SiaKuiiivoig ttjv iidvoiavtj 
^fi^djteQ zal ro aaXSg vyuivdv to tolg^vJ^oiHJi to ^mfia^ 
duii^ ovv tmOta t^v toiovt(ov l^axQtpovv^ XQ^69ai' ih Sia^ 
X^yo^iivovg ^Qog iro CiyiicpiQov, ii,dXi6ta d' o^oXoyovfdvtBg 
dvcuQUV ivSijfxai %6v 6qi6\i6v^ idv fiijr ix t(5v dftXSg 

u 'fv&Qn^iQGJv fti^' ht t&v ^fiiv tvy%dvin tov Xoyov mr 
imq^ivog. 

Elg ^ikvovv tQostog wvyi^iididfVGiQiiimiQGivi^tltodi^ 
tiSv v6tiQGnf td3tQ6ttQa.iriXavv^ TCa&daiQit^fitiQOV i^a(uv* 
aXXog^ dtov iv i^QHil^ ftal tov &Qi6fiivov d$d xovdoQlOtov xcd 

9otov iv 7UVi^6h ditodiSotai 6 X6yogi^iuv^ stQoteQOv^YdQ td 
f^ov %alt6 (OQi^iiivovtov doQl6tov xcA ivKnn^6et ovtog^ 

Tov 61 (x^ i% itQQtiQ&v tQHgil6\ tQOitoi^ stQiStog fikv il 
did tov dvtiTitmivovto dvtiitiliievovSQiXftai^ olov dtdto&w-* 
%ov t6 dya^dv d^a yaQ t^ q>v6H td dvttxel^eva. ivtotgSk 

85 xol ij avt^ istt6tijitrj d^upotiQGiv SoTtet dvai^ &6t oi;^^ yrco^ 
Qi^titiQov To ^kQov tovitiQoVi Sh Sk {kYiXavOdvHv ott Ima 
i6Gig ovn S6uv OQl^aOd^at dXX&g^ olov to 6atXd6tov Svw tov 
i^6tog^ xal o6a Ttad'* avtd stQdg tt Xiyttat* JStct6t yaQ 
totg totovtotg taxh6v to tlvai t^ itQ6g ti ito^g fyjttv y di^t 

80 ddvvatov avtv 9'atiQOV &dtBQOv YVGHft^HV^f dt^JttQ dvaYotitlqv 
ivt^ roi; hiQQvX6Y^6viisteQtH^q;)9'at7tjal@dteQOv. yv&Qb 5 dnodiSorai C, — - 6 yvmqtftOiTaTmv C. yvatqtftmv e» — drjXov ovv'] 
dviXovv A. — 8 yvmqnifDxaxtav P. — 9 ov xo] icxt ovx ov P, — 10 
iirrev et xo om P. — 12 xmv xoiovxtov ^xatSxa (^^Kacxov u) Gcu. — 
inqtfiovv P. — > .17 xqnog CPq, — fifi\ tl (i^ P. -^- 18 ftn&fiiv Ccuq. 
— - 19 alXof 91 it u. — 20 Hivijatt ovxog an, C. -^ dnoSiiovat tulq, 
-T- jjfuv om cfuq, -^ Xoyog, yvmQiftmxfqov yag nal nqoxiqov t6 Cf, -^ 
ydq %a\ yvmqifim-xiqov ro . . . fisvov P. -^21 doQl9xov xorl om ^. -• 
22 ifcl XQonoi XQilq rc supra vs C. ^ nqxSxov ABPcufq. •<— 23 olov 
$i ^«i CciKgr. — 26 ev^^v C, ov9lv Pcu^ — 27 ovn %oxiv tcag C — 
28 offtt ^17 xtt^' Ccq. —r avra dXXd nqog Ccq. — 29 xo ^lvat xa^vov 
eufq. — -' ro etvai xm] ilvat ro (corr r^) A^ ro ilvat ro. P, itxi* xo 
ilvaix^ C. — 30 OdxiQov dvvo O^axiQOi^ Ccf, — 31 rov ^ra Bi^ — 
6v^niQmXfjq>ivat P. 2^9 fiy WP 6ii ta woueika stivtttj XQi^f^ed^ d* enkolg ^ 
av ioxfj 6vfupiQHv. 

''AXXog^ ^i aAp(p idjiQfiun X(p iQi^^V^v^^ Xavd^avei d\ 
Sitav fL^-avtm np tov oqi^oh^vov ovd^iati XQi^<^qtM^ olov ^ 86 
tov i^Xu)V: a6tQ0H '^fieQOfpaviq (OQhato* oyaQ '^^'iQ^ XQci- h 
ftevog '^lbp Xfi^^^''' ieli* oitfog' €p6fQa9yta totavta iimx'^ 
Xaf^fiavetv dvtl tov ovo^jLoxoq tov X&yov^ ni&i^.ottij^iQa^^Xlw 
fpoQa ''MkQ yfig iovlv' dqXov yaQOuo t^ qfOQav i^XlovvsihQ 
f^g UQipi&g tov ^Xtov elQrixevi S6t€ xlftH^ t^iljXt^o t^^ 
^P%^ XQ^<5aiitvog. 

nAXiV^ ei t(p dvtiSiyQtjfUvip t6 dvttii/fiQrjy,ivo^ SQi6tca^ 
cXov iteQittov to ficyvaSt julj^ov dQtlov. S^a yctQ tj 4pv^ 
taiactov amov fhovg dvttSiyQTjuiva^ t6Sh steQtttov tuxI oq-- 
tiov dvtiStyQrjitai^ ccfccpca yaQ crQt^diiOi? Sia(poQaL lo 

^Ofio/Qg 6^ xcel el 6m v(Sv vstoocaKB to htdvQ SQvOtatj 
oSov aQtvov dQi^nov tov Slxfl StatQOv^n^ov rj to dfa^ov ^i/v 
dQetijg' t6 te faQ Slxa dsco t(3v Svo etXrpctaty dQtixav ov^ 
tcav^ xal ri dQetrj dyaitdv tl i6tiv^ (3a#' vnonatca tavta 
htdvcfv i6tlVi hi' d' dvdynrj tov t^ vscondtiD /QG((i€rar ncA u 
avt^ XQii^ai, o te yaQ ty dQety XQ^^^^ 7S^^ ^ 
ft/ft^, iicuS^q dya^ov rt i) dQetij' o^iotcjg Sh xal 6 t^ 
6{%a fQ(ifi€Vog t(p dQtl(p xQfjftai^ iitetSiq eig Svo SiijQTJi^ai 
^fjfiaivn^to SCxa SifjQf^69aiy td Sl Svo aQvtd i6tiv. 

Ka^dXov ftkv ovv ebcetv elg^i^tl to^tog t6 f/irj Std JtQOtiQW 5 
xol yrtDQiftOT^Qiov itoiiffiajS^^ai tov X^ov^ fiiQri d* avtov td a 
BlQVji^a^ SeikeQog^ ei hyhec tcv iCQaffuxtog ovtogfiiq oteltcu 
h yivet. iv aJta6i Sh to totovtov ctftdQtrjud i6tiVj holg ot^ 
fCQOKettai tov Xdyov to tl i6tiv^ olov 6 tov 6cifLatog OQt^iidg^ 
t6 ^pv tQHg Sia6td6eig^ rj eC rtg toi^ av&QciiStov OQl^atto to S6 32 avrolg-Tial inl vovtav eog Ccuf, 

142b2 liUqsi) nal jiXl^ CPcu, x^ ^Uip f^ ^ d^ Jttghg t6 ipmqSod^M 
Cen/, corr J7, is Korl vo) tpm^aa^ai P. — 3 Svi ij i^fiiqa CPe* -^ 4 viiho om U. — s CB om tu — o om i/. — do oiaiQMvat iJ. — , t^ cvfipair 
9U CP, -^ Si^qita&at B, fort pr C, om Pcufq, — 20 vqonog jiBcq, — 
91 nmoi^a»at Ccuf,.-^ 22 dEVTeqog (dBVTsqov P) 61 gl.CPcttf. ~^ 
TOio^o if.-— 24 rov om C, -^ Aottv] ov P, om ABeuqf. -^ 26 ^] 
«ai C. — 9 . . » htuOTaaiig om P. — vh om C, ]§• TOniKAN Z. 

Ctiq ij tl Sp isiia%a%ttL oQi^fikip ' x6 6\ fhogrfiwXfixm %6 tl 
kfti Ahjfudniv^ lud iiQmop ilh$ov{9n(u tmp^ h x^ dQUfi/if 
XtyofUvciP. 

m "Em U siQoq it3utl& XffOfUpov %ov OQ^^o^hw fk^q mqoq 
uAvta iitodideMtp, fAop d tr/p yQ^ifumj^^ ixufVT^fjiP fov 
foiilm t6 '&%pYOQ9vtUp^ MQoodthoi foQ St$ %al %ov 4mh 
yv&pai* ovSkv fi^ I/mXXov vov yQo^lm ijtov a^ 
9o{^ SQUftai, wot o^htQog^ aXX o a(ufQ tavt* fbt^ 

M iMidA xXtlovs ov% hSi%et€u tavtov OQKfnovg tlvm. h^hUaiP 

p. 14S fi^ otir TUK^ dX^q/hiav^ l^ti lut^aTttQ ttoqtai , h^ hl&p 4* <ni^ 

oiov kp* otka» fi^ %a^ avto stQog afup& Xiyttat^ TMS^aMtQ 

ketQtx^ tofv vicov xal vfUuxv 3toiij6m' tovffihyaQxe^ai^. 

tfjv Xiyttai^ tovrSk %a%a Ov^i^rpU^'^ oJtXSg yaQ^aiJX^ 

6 tQWP tqg iatQin^g t6 v6oov itoitw. Sndt o^^ fi£Uor SiQ^XSftai 
& itQog afupa d^oiovg tov itQog t^dtiQOV^ dXX* fyiog %id 
X^^y i^&d^ xal t&v Xoi3t(3v Q6ti6ovv dwtttig iKfti vi6oif 

StOi^Oi. 

jSn tl fii} itQ6q t6 piXtiov dXXa ^Qog t6 XtlQOti 
10 ditodidentty nXti6v(&v ovtwv ^Qog a Xiy&sai t6 6Qi^6^Ltvo(P'^ 
3ta6a yoQ litUitr^r^ %di dtWfii^ tov fitXti6tov doxtl.tlv^^ 

ndXiv ti (ii) Tctitai iv t^ oi%t(jsk fifm t6 Xt%Stiti^ 
6%ojttlv i% tSp ^ttQ^td fivrj 6toixtUoVj %a9asttQ ^tQdttQOp 
^Qijtai. 
15 '^Eti tt vittQ^alvw Xiyti td yivij^ olov o t^.di%aiO' 
Ovvipf S^iv i66tijtog ftotr[ti%fip ij diav^^tjijti^i^i^tov Csov. vsttQr 
^lvHyoQ ovtog 6Qi^6iitvogv^dQttqpv dnoXut&vovvtot^g 
diTUUO^vvi^g yivog ovXijtv rd tl tJv tlvat^ tj yccQ ov6la lx«- 
6t(p^td tov yivovg. &5ti Sh tovto^tafih6v tfji firj tlg t6 iy^ 
20 yvtdtG} yivog 9^1^01' 6 yaQ tlg t6 iyyvtdt& ^tlg. advta 26 ov ori fiiytOog o rqtZg mg ii. ^ 27 ov «rc t^ov o intct, mg 
iir —-30 tt otn AP, -^ 3i ixnidmHfv n, — 33 otd^v Pcwi. »-*^ o«ro^ dovt C, *o dnodovg Beuq, 6 unbdi9ov$ fi — 3^ tov eti^TOV CPtaq. 

14Sa2.o(rotr u, — na^dntq i} /crr^fxi} (P) rov ^fffmv nvl v6wv 
Ccu, — 3 ct 4 rowj ro P, — 3 ffinotrjaai C, — avro CP,' — 4 y>a^ 
Ka9'' ttDtrfV XiyiTcii aXX, C, — 6 voconOt^v Ceu, — 6 imdovqM. '— 
«ftloQ tt. — II anaaa Ccu, — xcrl dvvafiis otn P. — \2 plneft^ u^ 
Tov vivH Ceu, ^ 13 nqig r« u, — itqtjTai nqoTfqov u. — l^^oro^] 
nad^antq q, -^ jo\ f/ fi om «. — 17 yaf 6 ovrorff BCiuqf; totr A. >*- 
ovv^ yaq C, — 18 hneiarov P, TOniKAN Z. 

%am uanifO(fiim». &<iil ^ €^ c o ^jyuf oio yiroerderlaiv ^ 
itAatDfxcq dwpoQog t^ htdw fkm n^oOoMtiim^ di mp 
i^ietm to iffm&tG} yivoq. ovto fOQ orSdhf av eft^itaffo}^ 
JtrOc^cSff^, dXi^ iv% 6v6(iavog I&y^ ^ifwAg^ S/p^ttj foi^o^ts 
nAtc^^ivog; 6*i^ &ih6 ftivw v6 lMap& fivog iSstaq ai-X^ 
fWk %oX t6 fdstOTcdto^ fivog * d faQ npvtov iBfCas od Xtfu 
divdQOV, 

HtrAet^ &rl r&v dicufiOQSv ifyoimg 6xesttiov ti%titdq6 
iiaq)OQdg eUttdg tov yivovg^ U fuQ f»^ talg tov n^^fia^ ao 
tHnglSimitg ^QUftM diatpoQoig^ ^ %al itavttXtSg toioikov e^ra- 
7t»f(f^S fitfiivog hdijittai 6ia(poQdv tlvoi^ olov to J^tfiov ^ ti}if 
otS^Ucv^ 6 iiXov oti ot^ &QiXitai * ov6tv6g fdff dcmpoQd tft ilQ^tf- 
ftiva. oQov^ 61 Ttal eilkstiv dvtt6iyQYfiiivov "ti vg €^i}fiir|} dux^ 
tpoQ^ d fdQ fii] ioti y 6^Xov oti od% 3v itrj ij UQYjiiivff toiym 
fOfOvg iiaq)OQd * Xav fdQ fivog tdSg dsftiSvgQY^ivaig Sioxpo^ 
Qvig 6iaiQeitaij 7ta9ditiQ t6 J^&ov t^ ^tt^ xol t^ ntrp^ b 
xal T^ ivv6QGi xal T^ 6lfto6u rj el fon (ilv ij dvti6iTjQfjiiivif 
6iafpOQd^ (ci) dXriQ^wttai 61 xard tov fivovg. 6yjXop fdQ 
oti OvSetiQa av ciij tov fivovg SiacpoQa • na6ai faQ oi dvti^ 
6iijQrjiiivai 6ux{pOQalaXrj9ftvovtai^cstd tov oUtlov fivovg* $ 
dfLodcig 6k xol d dXYfi^tvetm fiiv^ (i^ ftoiei 6h stQoOti^^* 
fUvij tifi fivH d6og. 6rjXov faQ 8ti ovtc^ av ettj avtrf ^Mo- 
stoiog ^urqpoQct tov fivovg* zd6a fdQ el6oJtoi6g 6iaq^9Qd 
ftetd tov fipovg el6og noiti. d d' avtrj (aij ioti 6iafpoQd^oi}^ 
fj Xtjfi^ei6ay iitel tavty dvti6iyQrftca. lo 

^Ti idv d:toq>d6ei 6iaiQ^ to fivog^ %a9dfteQ ol t^flf 
fQamtiliv OQi^diievoi itrJKog djtXarlg elvoi. ov6lv fdQ aXito ^l indvm yivT] stqriniv C, — 84 ovOhv av ht sfrj C, — nafktt^ 
lomiDg , . . &v 9trj rog add A. -^ nttqaX^Xoinog B, ^ %^ ctv etri qid C« 
^ ^ ,-.-.„ j) ,__, „ ^. 

ro om P. — rj] %€ti u. — S9 ov j^oi^Krtai pr B, — diofpoqml-jiB^ '^ 
84 Ti etvrtd. u. — Hqrjfiivfi rov yivovg diatpoq^ C, — diatpoq^ xo^ 
fivovg, tl P.^ 

143bl dtiorjTai f. — xal oro q, — r^ om evfl — l^xal tfi hv* 18B TOmKOrN Z. 

tftjfuJvii if cn oii% fiH nXAtag. tfvftfii^^ttmr aip t6 fhoq 
fieri{ec# tov ddovg' siSv yaQ (i^m^ ^ ixXtnig ^iditog 

iB^or kftlvj bul Ttava stawog fj i) luxvmpaCig ^ij ix6q>a* 
di^ dXr^&t6ttai^ S(fti 7UU to yhog ti^ yQOfifkf^ M^o^ ^ 
^ c^jlar^g ^ nXatog fjpv foroi. (irjxo^ 6' dstXatkg dSovg 
iatl Xiyog^ OfioUDg Sk tuA ti^og xXdtog i^ov* to yiiq 
d^Xatig xal stXatog fiop duupoQal tUhv^ Ix dh trjg iu^ 

90 q>Oifag xai tov yivovg 6 tov etJdovg i6tl Xoyogy Soti to fipog 
htidixoit ap top tov dSSovg X6yov. ^tol&g dh xcci tov v^g 
duKpoQog^ iftHdrj ij hiQa tSv ilQfjiiivGnf SiatpoQiSv i^ ^- 
vdfXfig TiattjyoQMai rot; yipo%}g. fon d* 6 tlQtjiUvog tigog 
%QJl<ft{U>g ^Qog tovg nd^Bfiivovg liiag dvai. d ydQfotivaiti 

£6 (1^X0$) it&g %atYffOQrfitiq6etai xatd tov yivovg oti stXdtog 
fjov i6tlv ij dxXatig i6tiv; IkiydQ xatd navtog [v/pLOvg td 
itiQOV a^ov dXrfitvi^d^ai^ t&ttQ %€ctd tov yivovg dXrfitit' 
{ft^ai fUXXii. tovto if ofS ^mfialvH' &fri yoQ' dnXatij tuA 
ftXdtog ^ainra (iijxij. Sots ftQog ixBlvovg f/iAvovg XQi^nuigi 

80 tSftog^ oOoi To yivog hf aQi^fi^ fpa6lv elvai. tovto 6e suhoV' 
6vv ol tdg Idiag ti^if$tPOi* avt6 ydQ firptogfud avtoi^fov 
yivogxpaolp tlvai. 

"I^mg if if^ ivtcyv dpayTuuop xal dftotpdOH xQij69m 
tdp OQiJ^oiievov^ olop iftl tiSv 6t6Qij6Barv' tvq>X6v ydQ iotiti 

m (11} fiop oiffiv. Sze iti<pvxev ^eir. iioxpiQH d' ovShv dfUh 
tpd6%i iitXHP to yivog^ ^ toiarkjj %ata€pd6ei y dft6(pa6i9 
p. 144 dvayxaiov dvtidiaiQH69tu , oW d (ii}xo$ aXdtog l][pp wQir 
6tai* t^ yoQ ftXdtog ixopti t6 (ii) ^ov nXdtog dvti)^ 
di^ijtoi, aXXo d* ot'der, S6tt dftofpdon adXiv duxiQHm 
t6 yipog. 

14 fifjnot corr -^, om BP. — pr ^ om jf, — fi^Mg ^ corr C. — 
15 txov aiite nltitog P, post iotlv q. — in fl om Ceuq. — pr ^7^9 
Ceuq, — alt i} om C. — 17 pr ^ om «. — fjroy Mlutpg P. — l^ «« 
tif nlatog «• — 20 l^^yoff iotCv C. — 84 yoiq] yaq pLfi corr «, — 86 
iM»r rc adi u. — yivovg th ori q. — 26 §x^ om q, — iz$t jj CPcm. -*• 
•It i^tiv om q, — fnjnovg ,..98 ^ ov rc in lit j4, — 26 O^tsqov Cmiqff 
pc -<#. — 27 tov om C. — . 28 yttq] yitq xttl C — 29 /lovov Cf,^ 
90 ol 4,d B. — to] nSv AB. — 51 I9ivg ftovag (f^6v6v CytMfO^ 
»04 Puq, — ftrinog yaq P, — avto^iSov u. — 53 %al tmte avayiuti^ 
«, om C. — ^if^ijffcrff&ai C. — 35 oti] Snig P, — 36 ro om C. — ijt 
dno<paoBi. u, pr om C. 

144al uvaynri C. — «imdii^^fff&af CR«. — firjnog HnXatig P»;— 
^09 nXdtog u. — oS^/aaro CPii. — 2 f)evridiai$£trflr« C — - 3 «aliv 
duuqtl u. TOniKSlN Z. 189 

Ilahv d to ddog oSg duxtpoQov dstidcaxtj Ttad-dstSQ ol 6 
tiip itQO^fiXaxi^iiov vfiqiv ftera .^^iUvad/ag dgi^otuvov * ^ 
tfiif %Xeva6ia ^SfiQtg Tig, &6€ ctd diaq>OQ€t aiX e23og ^ 
j^ltva^ia. 

''^En d m Y^og x&g diatpoQav eHQrpttv^ olov ti^v aQt^ 
fijl» ^v aYad^i^v ij itseovSalav * yivog yoQ tdyaO^ov t^ aQtr- lo 
ti^ i6tlv. ij ov fivog tdyad^j dXXd ^SiafpOQo^ efkiQ dXrf^ 
9^ oti mht ivdi%etdi tavtov h 6vo yive^kv tlvai (ii) ntQi" 
^ov(hv aXXfjXa. ovte yaQ tdyadvv tqv ^i/v itkQiix%i ovd^ ilj 
^gtdYaV&ir-* oi5 yaQ na6a ^g dyad^dv^ ov6k TtSv dya96v 
^, &6t ovTtf av itij yivri dfifp6t^a. bI oiv rj l|^ i^g dQtt^g is 
fivog^ &qXov oti tdyad^ovoiS yivog^ d)Ad ficiXXov diaxpOQd. 
hi 1] (i^ ^itg tl ioti 6ri\/LalvH rj dQfXff^ t6 ^ dyaSk6v otJ 
tl kitiv dXXd itoiov" doKH d' ^ diafpOQa itoiiv n ^rf- 
fialviiv. 

^Oqccv 61 xal d firj 'itoi6v ti dXX& t68e 6rnkalvH nn 
ditodoQ^eUfa iiatpOQd* doxei faQ noi6v u Jtd6a diatpoQa 2%oneiv i\ %ai el v.axd 6v{/Lfie^rpc6g inoQxei ttp 
iQil^ofiivGi rj dictfpoQd. aiide^ila yaQ SiatpoQd t&v xatd 
^VfifiefiriKog vnaQx6vtiDv i6tlj xaO^dneQ oddl to yivog*u 
o6 yaQ ivSixetoi trjv diafpoQav fdndQptv tivl xal |i]} 
vnaQxeiv. 

"Eti el xatrffOQeltai tov yivovg iq diatpOQa rj t6 eldog 
ij t(3v xdto&iv ti tov dSovg^ ovtc av etrj (OQi^iiivog ' ov6\vydQ 
tSv elQr^iivGiv {v6i%etai tov yivovg TtixtrjyoQeUfd^ai^ ineidi^ t6 80 
yivog inl xXev^tov ndvtGrv Xiyetat, stdXiv el TuccrffOQettai 
t6 yivog trjg iiOfpOQag' ov yoQ oiatd t^g iiatpOQagi dXXa 
xafr' Sv n dtafpOQd^ t6 yivog dox£t riaxrffOQebi^ai^ olov t6 
J^fov Ttata tov dv^Qcinov Ttal tov ^oog Tial t&v aXXGrv ite^ 
t(Sv J^ip&v^ Ofirt avtrig trjg StafpOQag trjg otatd tov etSSovg X^ m 

5 anodidwxM CP. — 10 et 11 ro aya^ov Cu. — 11 iavLv, ov dttt* 
tpoqd.- fj ACP^ ov SiufpoQu del vitlt A* — Btnrg'] dqev/jg iorfv. .Btmq 
C, cf^Fr^Q ttnBq P. — 12 dval Puq. ^ fi^) xal P. ~ IS et I6roc?ya* 
^ov u. — 14 ov . . . dya^ov rc aupra va yi, — 15 f/] iml u. — rft 
om C. — yevQff rijs aqBxijq o. — 17 Iri] ^oriv. Ir» Cu. — 18 6noX6v 
w P. — 20 ro'^» XI orifiaivBi C. — ^ vna^xovxa u. — 29 coQtOfiivov 
JB.^^x£v coqtouivafv Py tmv taQiafiivmg BiQtjfiiPotv C. ^ 81 nXBtov 
•i — 32 yag ante aXXit ii. — » 34 &XXmv t£v nBiSv P. -* 36 (9»»^' om 
•tfi» — ovx] ov %at ACf^ xofl (quod del^ x«r' u. IM TOniKSlN z, 

yo\ihv^. d yoQ %oS^^ hta6xriq tiSv iiaq)0(f&v to S9>or 
TJj/opi^jjOerai, stoXXa ^^a tov etdovg. av xaxiffoifoixo^ «| 

b faQ iiaxfOQoi tov fx6ovq xatrffOQOVVtau hi diaq)Of^ MaCm 
^ tiSrj ^ atofia i6tai^ etkeQ ^oia' auxOtov fOQ t(5v^if^pm 
fj iidoq iotiv rj Stofiov. 

^Ofio/fog 61 OTCdttiov ^al d to Bidog fj t&v vsKoxam 
sn roi; ddovq t^ diaspoQag xectvffOQHtai' dSvvawvfeQ^ 
isfHdfl ijtl -nXiov tj duKpOQa t&v tid&v Ufttai. h^ifvfk^ 
prfittai tr[v iiaxfOQov dSoq thai^ eGnQ TtanffOQHtal u 
aikiqq twv ildiSv ' d yoQ %atrffOQtltai avi^QGUtoqi, dijlovou 
1} dtaqxiQa Svd^Qcmoq kftiv. itaJdv d {«i) siQittQov ij dimpoQi 

10 tov dioivq ^ tov {uv fOQ fivovq vCttQov^ tov d^tlSovq ^QinQov 
trfv dHxtpoQov dd dvau 

Ikomtv 61 xal el itiQOV fivovq rj (fri&el6a iuupOQa (ti} 
atQitxoiUvov (iijd^ sttQiixovtoq. ov doTttlfaQ i) avtiqiuh^ 
(pOQit Svo ftv&v tlvai fi^ sttQHXovtiov aXXrjXa. e{ dk fi^ 

iB 6viifiij6ttiu xiu tlSoq to ixvto iv dt5o fkvtCiv tlvai fk^tf^. 
Qii%ov6iv aXkriXa * istiipiQti faQ hca6tri t&v iiaxpOQ&v f^ 
ointiov fivoq^ xad^aittQ to :tt^6v Tcal to ibtowto ^fOvCvin 
tsttJcpiQtu S6tt tl %a9t^ ov rj iiaxpoQo^ xal t^v ftviSvhinr 
ttQov. i^Xov (Tvv oti to tiSoq iv ivo yivt6iv oi5 ntQiijfnXPiv 

20 aXXriXa. ^ ovx divvixtov t^ itvty\v iiixq)OQav ivoftvm 
tlvai f£i} itiQit%6vtiQV aXXriXa^ dXXa KQoO^ttiov ftrj/f 6fr 
(pio vito tixvtov ovtGJV. to fOQ ite^ov ^GJor xol ro ^mjyoir 
t^ov fkvri i6t\v ov ittQiixovta aXXriXa^ xol dfixpotiQa» 
ixvt&vl6tlt6 ihtiwv iiixq>OQd. SottnQOiS^ttiov oti fM}d'v9l& 

26tixvt6 ovtarv a^ipm' tavta faQ d{i(p(o vsto to ^i^k^ atffif • 
i^Xov it xal oti vvx dvafxrj tiqy iiaipOQav stav tooltti^V 
istKpiQtiv fivoq^ isttiiiq iviixtti;^ trjv cnkiqy ivo ftvov cl- 

36 htaerriv AB. — vo om ABuq. — 37 Sv ante xov nfqy om '4. *- 

i44bl Iti al diatpoQttl CPuf, -^ 2 pr n^om ti. — ieargaM C -*• 
BtitBg Btrj tflJo Oi/. — 3 ^ om ABPuqf. — 17 ofrofio<r> icviv C — 4 *• 
pr om C. -- 6 inl] in toov ri inl P. — nUtov Oi. -^ liyttaA tiv 
tl6(Sv u. — 7 xazriyoqTjOijotftai uf, — 8 natTjyoqffOrjctzm.ABf-tati^ 
yoqi^Orj P. — 10 nqoTfgov rov S etdovg vattqov P. — 11 dslontr» 
^ tidsvai, pr A. — 18 ct 13 firjta u, — 17 alt to om P, tert om B. •— 
18 sq ij A, om CPki/, del ▼olt A — 21 ^17 A, pr /. — 23 tvc^m 
AP.'- Biaiv A. — ov] ^j} P. — 25 tavtiv CPu, -- af^m Ihttmvw, 
— afitpotv C, — 26 OT» xal u. — «ttl om fq.^ d^6t$ AP^ ft B. «^ 
27 yivos inttpiqHv uf. ToniKaN z. 101 

vai p^ itSQitx^wwv aXXifjXa' dXXa t6 hsQov (iSvov d- 
vayntYj (ivvtJt%q)iQSW xol xa istdv&tovtovy xaQ^dfiBQXodlstovp 
%d divffvov ^ %6 nsZov owestupiQa ^(pov. ao 

^OqHv dh xai tl t6 Sv uvi diafpoQav ditoSidfOxtv oi^' 
clag' ov 6o7CHydQdia(piQeiv ovoia ovOlagT^stovslvaL, dio 
%ak Toig TGj sts^^ xol t^ iviidQ<p diOiQovOiTO ^^ov btm" 
fiSCiv wg t6 ^^or xal t6 iwdQOV stov 6r^ai1fov. ij i:tl (i^ 
twtov ovTi ^Q9(Sg iiti%ni&(Uv' od yaQfv tivi, (rvdi Mov a^fiolvei m 
%6,ivv8QOVj dXXd itoiov tv nal y&Q av y iv T<ji iriQokf 
o^olGig iw8Q(nf ' ojiotb^ 8h %6 x^Q^o^i ^^^ ivvyQ^^ j^ 
6a[ov dXX* ovx iwdQOV ^m. dXX' on&g^ idv st(ns OfjfiidPji p.l4ft 
tD & Tiw ^ 8ia(pOQd^ 8^Xov OTi 8irjiiaQTrpc(6g ^Tai. 

ndXiv sl t6 itdd^og 8ia(poQdv dito8iS(msv. nSv fda 
std^og iiaXXov yivdnsvov i^l6%rj0i Tfjg ovolag^ 7] 8l-8uxwoQa 
o^ i;oiovT(yv' (idXXov yaQ 6(6i^siv 6oxsl rj 8ia(poQd ovi(STlB 
^axpOQdj xol djtX(5g d8vv(x%ov sivai avsv %r\g oixslag Suti^ 
(poQSg^ &t<x6%ov' sts^^yv yaQ fi^ 6v%og oifoc &S%cu av^Qamog. 
astX&g^ slitsiv^ ocaO'^ o6a dXXoiovtai t6 ^ov^ ov6lv tovvoav 
8ut(poQd ixslvov' aTtavta yaQ td TOiavta ^dXXov fiv6y,tva 
^USitrfii %rjg ov6iag. &6t st %iva toiavtrpf SiafpOQav ojtiS&^ !• 
%6V^< ijlidQtrpisv' d3tX(3g yaQ ovx dXX(MX)V(ts9'a xora tdg 
duxfOQdg. 

•Kal st tivog t&v itQdg ti (ii} stQ6g aXXo trjv 8icap(h- 
(^v dfto8i6(Dxsv' tmf yaQ KQ6g ti %(ii al SicupOQal itQog 
ti^ wd^dffsQ xal trjg iitiOti^rjg' O^fOQijrixi} yaQ xol stQa-- 16 
xrtxi) oi(d noirpnrtri Xsys%ai^ ?%a6%ov 81 tovtcav stQdg n 
6rjnalvsr 9'S(DQr[ti%iq ydQ tivog Ttal itoir[tiXTj tivog xol 

ItQaTttiXT^. 28 alXa oitt P. — 29 tovtov ndvtct xttd^ansq CPcuf, — xi] %al 
To Cfjom P. — 30 ante pr t6 del xorl vel tj C. — nsiow ^ ro (ri 
rc supra vs €) ntrjvop Ccuf. — fcjov] ro f^ov B, fort pr C. — 31, 
uvi ds dtaqf. C. — dnidoiHSV u. -1- 35 ov] ovrfi P. — 3$ iwdqovj^ 
J^aalov Ccu. — xcri] xav P. — ij post ^rjq^ P. — 17'-»« vy^flS] iv rfi 
*7(9 V< o/iolag Ccu^ sed ff om ofioiatg. ^ 37 kuv ^ kf P, 

X&ay^lX' . . . ^ffrori om C. — ' av C. — «ore om Ctt — 2 i^/Uflf^- 
tipciog oi. — 3 Siatpogd C. — dniSatxs cu. — 6 roiovro u. — oi iatl 
9uiq>oqd om C — 8 ov&lv C. — 10 dnodfS^xsv CP. — II Sii]iidqTii' 
nsvC, ^ ydq ov*] ih ovS' P. — 13 5Uo rt t^v Pii. — 14 dnfSnxsvu. 
-T naLSfaq)oqdv P. — 15 xori inl r^g CPcu, ^ ^satgrjTixt) .... ai^fial- 
vu ora P. •— 15 et 17 noirjTixrj et ngaKTinrf loc mutat u. — 18 sr^tt* 
«rujj] sr^axriXff riyog ii. M ToniKajf z, 

SnMkip Sk %a\ tl ftQdg d itkfvntv Stiafftov tdiv nQ6g 

20 n €atodldio6m 6 6Qii6(itvog. Moig ^th yoQ ngdg 8 xi^fv- 
%iv SmcCvov tmv ngdg ti {idvov ISdn X^^^sO^ac, nQ6g &XXo 6* 
oddiv, ivloig 81 xal stQdg aXXo^ olov ty o^et itQog td IdiJv 
fiipov^ vQ 81 <ytXiffyl8i xSvdQ66ait6 tig' dXJJ oiuog it 
tig 6Ql6aito tfjv 6tXtYfi8a OQyavov ^Qog to difiiiiVf ^l^^ 

8S TijKiV ' od yoQ itQ6g tovto ftiqnnav* OQog 8h tov stQog 8sti^ 
tpvnwy kp* S av XQ^(^M'^ o q>Q6vniog ^ (pQOVifiog, xal i} 
stiQlSKaCtov ohtia l^i6t^i/^fi. 

'^H d iti^ tov 9tQcitov dni8amv^ ovav tvyxdvji stQ6g 
nXdio Xty6{iLtvov^ olov t^V fpQ6vrfiiV dQttrfv dv9Qwstov rj <^v» 

ao xrjg%al fii} tov Xoyi6tixov ' stQwtovyaQ tov XoyuStixov dQittj 
^ fpQ6vrj0ig* oiotd yaQ tovto tucI i^ ilrvxrj xal 6 avQ^QOStog 
fpQOVtlv Xiyttai. 

"Bti d fci) d£xrtx((v i&tiv ov itQtjftai to wQiOfiivov ^dd^og 
rj i} 8idi^tOig rj 6tiOVv aXXo^ 'qfidQtrpitv. naCa yaQ 8id9i6ig 

u xol nSv xd&og h ixtlv^ nifpVTH ylvi69ai ov i6tl 8ud%i6i^ 
71 nd%og , mStdstiQ xol i) ini6ti]ii,tj hf rjyvxv 8id9e6ig ov6a 
ilrvx^g. ivtote 81 SiafiaQtdvovOiV iv tolg toioikoig^ olov o6o$ 

b Xiyov6iV oti vnvog i6tlv d8waiila al6i^iJ6t(ogj xal rj dnoQla 
to^trjg ivavtlarv Xoyi^^i&v^ %a\ i} a^ijdc^ 8id6ta6ig tiSv 
6vii>(pvt(ov ficpcSv fi£Ta filag* ovte yaQ 6 vstvog vstdQXU 
ty alodijoei^ S8ei 8\ etkeQ d8wcnila al^&i^^edg iovv. ofio^ig 

6 ^ Wd' 1} dstOQla dstdoxei tolg ivavtloig XoyiOftolg^ o^8* i} 
dX//rfiihv tolg 6V{i(p6toig ^iQeOiV d^/yrfiei. yaQ td Snifv^ 
Xa^ eineQ d^rfiwv avtolg itaQi6t(a. TOiourogdixol o nji; 19 e/ furi nqo% P. — 80 d om c. •— yciq tmw nqog ti nqh% f.. — 
81 ^cioxov ttSv nqoq ri om Ccufqi — fiovov om B *et pt ji. — tii" 
caoOai (xqricOot C) otov rv SjpH nq6g t6 iBeiv (6qav equ, t6ilv ikO" 
vov f)y ivloig'81 %al nqlg akXo ti (ri om C), otov r^ . arlityy/^i (0Tf il- 
yldi P et 84 atelylda) CPcufq. — 83 aqvesit Pcufi ^ 86 iip ov P. 
— > ^] xtfl ^ u. — ^ (pq6viftog om J, — 88 ^] Iri BI^, uai e, pr om 
C. — anodidokvev CPcu. — 89 Ityofitva P. — 31 pr nal^ om P, *» 
33 dtntimov . . . tHqianivov corr ^, ro dcxrixoV itqriiitv oqiiofktvog ndr 
^ofi 9 tffv diaOiOiv fi, fortpr i#, marg B iv &lXp «{'rOi arqvitur lect 
Tulg. — 34 tfjv did^iotv pr A, — 35 xal ndv] ^ P. "^ ^«i» *? M' 
O^BOtg th — 36 xal om u. 

145bl Sti] oti 6 eufqy om AB. — ait^i^oamg ov yaq aioO^iicmg 
dXXot iipov rc mg C. — • xal] ofiolag nalC. — 6 ivavtloig\ ftfiuf Cwq^ 
corr JB, om A. -^6 fiiqt^iv] fUqsow vxdqxu Puf. «^ iXyffOM ydg^ 
av ra «. ToniKas z. 

ibyulag d(fi6ii6gf elkeQ &vimet(ita O^iQiiSp nuA in^xif^ i^ht* 
Sv&fxri yaq ^ialvHV %& 9iQiui %ainlfV]fff&' 1} fOQ htiOwv 
6v{ijUXQia h htilvoig dttiQXH wv kftl ^fvmietQla, &69^ i|io 
'ifUia dnoQxov &v aikolg. &$^6 ^iwbtuvov ilg %6 sUHvpir' 
%6v ^ dvistaXiv Cvfifialvu ri^ivai^ toigo^wg^QtflofUvoig, orf 
fiQ kftiv d}/yijd(DV i^ iidfftaOig %Sv Ovtitp^afPiieQwVydXii^ 
ftOimi%6v di/frfi6vog * o^ ^ d&wanla vjqg id^&ih($iiBigvMv^ 
dXka stoir][ctx6v 9dteQ0V 9axiQOV. ^TOt ^^ 6ux tijiv d&vv^ u 
filav '6itV(i6oiiiv 7] iid t6v vstvov d&vvcctoyiup. SiuiieDg dh %al 
vfiS ditOQlag i6^uv av itoiiju%6v tUm ij tSv havtUav Utd^ 
TVjg XoyiOiuSv* Stav faQ bi dfup6tiQa Xoyi^oiiivoig i^ilr 
o^oliDg Snavta €palvyjftai> %a^ buxtiQOV flvi09aif dnoQOV^ 
{UV 6lt6tiQOV itQ&ip^iiv. to 

^h %axd todg %Q6vovg itdvtag istithuMilv iH nov iuxr^ 
tpovity olov il t6 dOdvatov (OQlCato f^^ov ,atp9aQtov vvv 
ilvar: t6 faQ vvv atp9aQtov J^^ov vvv d9dvatov itfta^ ^ bA 
fihv toiitov od.6viifialvii* dfuplfioXov f&Q t6 vvv aq)9aQtov 
dvai^ ij fdQ&ti, oiS% lw9aQtai vvv OrnialvHj rj oti odiv^ tf 
vait6v xp^aQffvai, vvvy ij Sti toiovtov kHi, vvv oLov ^rfiinovi 
tp&aQTJivai. otav oiyvXifcmiv Sti a(p9aQtovvvvl6tl ^^oVytovto 
Xifoniv Sti vvv toiovt6v i6ti J^^ov olovftrfiistoti^p^aQrjvat. 
tovto ih t(p d^avdtp ro avt6 rjv^ S6i^ od 6V(iPalvii vvv 
afik6 d^dvatov ihau dXX ofitog Sv 6vnfialvji t6 f$lv %atd ao 
t6v X6fov dstoio9'lv 'dstdQXiiv vvv rj nQ^tiQOV^ t6 i\ %atd 
tovvoiia ii,rj vstoQXiiv^ od% Sv ittjta^6v. X9VI^^^ <^ '^V 
t6it{p %a9dniQ ifyrjftiu. 

Sjufttiov il %a\ il %a9^ StiQ^v ti {idXXov Xifitail 
t6 6Qi69y rj %atd t6v dnoio^ivta X6fOVy olov ili^ dixoio- m 
66vri ii^vaiug tqv V60V dioi^jEfiijrtxi}. ihtaiog fdQ j/iaXXov 6 
nQoaiQOiiiiivogt6i!iSoviiaviifiaitoviwa(Uvov^ S^i^aikiSv 8 cvfifi^tqCtt Kul ttqumv C. — ^vfq^v nal &BqfnSv ^cu. — 9 yAq 
oiD P. — ncu rcL O. xal x& ip. C, tS ^. %al ra O. eu. — * Mttmw 
Ceu. — 13 dXla ro n. C. — 14 ij om 1«. — aia^. 6 vnvog Pev. — 
16 ^nvnaaiusv /, linvovfikv ij dtci r^y rc tiipra ti C. -r 19 Sfioui 
C^q. — navta Ccufq. — Irf^of^ B, h&t$qa F. -^ 9X^ nqat^ofuv uq. ^ 
23 ifpOaqtov tSbv pr om C. — vvv pott a^dvatov ih lit C. ^ 86 
et 88 roiovro C. — 27 fyov ov tovto BCPeufq. — 28 Uti t6 t/fov 
F. — i^ov dlX' olov CPbHfijf, corr B. — 29 tahhv CFouf. — 80^«rf- 
T9 c. — SvJ kdv nov OBijf, &v nov P.— filf y&q luitit P. — 36 «w- 
vsfifittui^ aA, dutvsfifjtinii ictiv tuq» 

U. U IM TOniKSlN z. 

p. 146 efi} fj dixaio&dvri dvvcniiQ tov ii6ov diorefiijttxij* xal jro^ 4£xc^ 
€iJ} ai^ (iceiluhra 6 dwafia^og (icoUora ro iboi^ diaveifiaf . 

^i d x6 fik' jr^^aj^fta dixttai to (kcXW, to AI 
xora tov Xdyov dstodo9lv fii) Si%tt€ci , ^ dv&staXnv to (i^ 
sxara tw A<iyov a^odo&^ d^^Tai, ro dl HQay^ka (ii^. da 
j^o^ a(ii9)oire(^a d6X£<^<^'' ^ (iijderei^ov , hlsttQ di} Tat^rov ^(A;i 
TO xara toi' Jlo^^oi' a^odo&a^ tgj nQay^JLOxi. hi d d^eroi 
fiiv diup6ttQa t& (laiUlov, (ii) ofia di trflf inl6o6iv dfk' 
(pikeQa >la(i|3am, olov d 6 t(fG}g bti^^Ua 6vvov6laq kitlv* 
10 o ydq (laJUov l^cSv ov fiaJUoi^ iitiXh){kti t^$ <5vroi^/a$, (Sifr' 
ovx cnjLa aficpoTfQa to (laiUov istiAixttai' iSei di fi^ 
elkeQ tavtov rjv. 

"Eti el &IJO Tii^coit^ itQote&ivtav y 7ta&' ov to OQaiffm 

(uiXXov Xiyttaij to ocatd tov Xoyov ijttov XiyetcLi^ ciov 

iBel to nvQ i6t\ 6(3iia to XentoiuQi6tatov ' itvQ {Cev ydQ 

fiaXXov ^ 9A0I i6ti tov g)Gnrog, (fdfia 6i to XeittOfieQfr 

6tatov rjttov rj fpXo^ tov €pc3t6g' Sjei.d' afiqpoTeQa fidiUor 

-To avt(ji vnaQxeiVj etaeQ tavtd nv. stdXiv el to ^ilv ofudtDg 

an^potiQOig vitaQxei tolg ftQOte^el^i,^ to 6' heQOV li^o^ 

90 fiot(o^ dfKpotiQOig^ dXXd to itiQ(p fiaJUoi^. 

^JSti idv itQog 6vo tov 6qi6h6v dno6(p xaQ'* hidteQOV^ 
olov to xaX6v To 61 o^il^ecjg rj t6 61 dTto^g ij6v^ xal to 
ov To dtn^oToi^ ita9elv fj stoi^6ai ' cc^ia ydQ tavt6v tuxXov 
te Tcal ov TiaX^v ^tai^ Ofioio^ 6e xal ov te xal oi5x ov. to 
2sydQ 61 djco^g rj6v Tai^oi^ tdi TtaXGi ^ai^ S6te to (112 
r^6v 6l dxorjg t(S (iij xaAci} r^avtov tolg ydq avtoig xol 
Ta dvtvaei^eva tavtd^ dvtixeitai 6e t(p fih^ TtaXoi t6 od 
xaXov^ TGj 6i 61 dxo^g i^6ei t6 ovx rfiv 61 d:xjorig. dqAoi^ 
ovv OTi tavt6v To ovxYl^v 61 dwi^g toj ov 7taX(p. el ow « 

146al ij om C. — xai om P. — dijtaiog ya(? P, — 2 «v «ft? Of- 

— Svvdfisvog 6 P, — fjLuXioxa om CPcu, — 3 ivSixsraA A, — b Ur 
yetori ro P. — firi\ firj dixBTai t6 fiaXXov C. — 6 yag rj afnp- CPc. 

— 8^ om Ccu, — 11 ye om u. — - 14 ro 6h xaTa P» — 16 5 9^^i ^ 

— rov (poDTog iati Ccu, — itnTOfifqeg cu. — 17 17 ora cu. -< «M9*" 
Tsqov ^. — 18 T^ om C^ — 19 nqoaTt^flaiv P. — 21 hi 8h iav ■«, 
It* S* av C. — nqog . . . dnodm pr om C. » — dno8t8(p Pi*, pr c. — rrt- 
oov B. — 22 tert ro om C. — 23 ro ora ABP. — tovtov om c«f*-" 
24 pr re om P. — itfriv ><BP. — xai ro o» cu. — xai ante otr om C. — 
27 ra crvra AB, xavTd c, rawra ioTiv C, rofwra lorai P. — 28 8!il09 
...xaAco om c. — 29 ro] rc5. C, om AB. TOniKSlN Z. IW 

bitl 6i o^tog ^iikv 'qdv di dno^g 61 fiij , 7taX6v tb ^ui od <o 
jtaXov forat. ofio/cig 6h ^tlio^iiv Tial 6i6n Tovtov Sv ti 
%cA ovn ov i6tiv. 

^Eti zal t&v yhv&v Ttal twv 6iafpoQ<Sv xa\ twv £lr- 
Xciv a:tdvt(av t(Sv iv toig oQi^iioig dito6i6oiiivG)V X6yovg 
dvtl t(3v ovofi^dtiov stotovvta Oxojttlv eC n ^tafpavel. u 

iLav y iTQog ti to OQij^oiitvov tj Ttav avto tj Ttava o 
toyivog^ Oxontlv el fii) tt!QY[cai iv t(p OQiCfifp stQog o Xi^ 
yttat Yj avto rj xatd to yivog^ olov il ti^ i7ti(5tTnirjv &Ql^h 
6ato vitoXrpl^iv diittdsttiOtov rj trjv fiovXrjOiv OQt^iV aXvit(jv. 
jlavxog yaQ tov stQ6g tc i} ovola itQog IttQOV^ iittt6iq ttcvtdv 
'^ htdot(p t(3v ifQ6g TC to tlvat oittQ to itQ6g tl itmg ^iv^ 
S8a ()vvtiqvisti6t}^^rpftl:ttlvvst6Xrj'tl)ivim6tr[C(yvxalT^fio^'^ 6 
Xrfiiv OQt^iv dya&^yv. 6iiolG)g 61 Ttal tl trjv }^Qaff{iatt9e^ 
(DQiOato imotrj^rpf yQaimdt&v ^6ti yaQ rj itQdg 8 (xtho 
Xiyttai rj itQog o itort to yivog iv t(p dtOQc0(i^ dito6l^ 
ioo^^at, rj tl stQ6g ti tlQrjiiivov p^ ^(^o^ to TiAog (»rod^ 
dorat. tiXog 6' iv lotdot^ to piXti(5t(yv ij (W xdQtv taXXa, lo 
lfr[$iov6^rjt6 piXtiOtovijto fo^orov, olov vffv imdv^ilccv (njx 
rjiiiogJiXX^ rj6ovrjg • Tai^Ti^g yaQ x^Qiv Ttal to rj^r^ olQOi^c^tt. 

Snontiv 6\ xal tl yivtolg iott itQog o d^o6i6(smv ^ 
Ivioytia' ov6lv yaQ t(3v toiOthGiv tiXog' fiaXXov yaQto ip- 
flOyrptivai xal ytytvrjoQ^ai tiXog rj to ylvtO&at Ttal ivtQ^ 15 
fuv. fj (yvTt iiti itdvt(ov dXrjHthg to toiovtov* Oxt66v yaQ ol 
nXtlOtoi rj6tO&ai (idXX(yv povX(yvt(u rj ittitavff^at rj86\Lt'^ 
wi, &Ott to ivtQytiV ^dXX(yv tiXog dv itOioXvtotov ivrjQ^ 
yrpiivai. 

ndXiv i^ hlcjv tl p^ 6i(6Qi7tt tov ft66ov fj stolov rj st&O » 
rj Ttaxd tdg aXXag 6ia(pOQdg^ olov (piXotniog 6 itolag xol 
stoorjg 6Qty6iitvog tiiirjg' itdvttg yaQ ^Qiyovtat tifi^^g^ 

31 ort CP. — 33 pr %al om ACcquf, — 34 inodidofifvmw P. — 
36 noiovvtas Ccu. — r«] nrj Ccu, — 36 havro C. — 37 ro om u, 

146bl t6 om tf. — 3 rotff P. — 4 $%a0rov pr 9. — SnBg] Sntq 
ifftl Ccii/, om P. — ro] rfl5 P, corr ACf. — 7 8tl Ccuq. — 8 nota 
om Ceuqf. ■— ogtoft^ ACPcuq, — 9 «^] «f tivo^ P. — €i(irj/iivov Pu. 

— cinodiSotai u, — 11 8ri] ovv CPcuqf, — pr n om AB. — 13 dni' 
HaxfvAPf, dnodedotai, g. — 14 ov&hv C. — aityaq] dh u, — ISxorl] 
Xflfi ro btrumque w, alt Cc, — 16 TOtovro u, — 17 nlsTotoi to ^8i' 
o^flft C. — 20 8i(6qi6tat P, — noiov ^ noaov Ccu, — ij tov nolov P. 

— 22 d om CPcuf, — ndvtig . , . tifi^g rc supra vs Aq , om CP^ led 
repetit P post 24 diatpoqdg verba ndvteg...^ dia(poqdg. 

18 ♦ tfn ToniKSkN z. 

dXXct stQo69iftiov cag dqtiidvai {iiwpoQds, o^leafg dl %ai 

UipiXoxilfiitMtos 6 ^66ciiv SQtyitiivog %Qri\i&t^ ij axjQcetll^ 
6 mQl itolfxq 'qiovAq* oi yoQ & it^ fAe/Motovv iflovYis vifOr 
%&/^ePoq wiqtetffi Xiyetaiy dXX* 6ilkt6tiVOS. ^ stiXiVy Ag 
holtovtai tfj/p vi6icta6iudv jn^, ^ t6v 6ei6ii6v %ivrfiii^ fHq^ 
^ t6 vig>oq stihpo6iv diQog^ ^ t6 ^m*fia nthrfiw diQoq* 

i04tQo6i^ftiopfdQit66ov%ixlitoiov%aiitovxcci'^ of^olmgi 

4k xai Iftl tSp aXX&p tSv tour&tav * ditoXelitcap ydQ dcoqpo^ 
odv ^vpovv od XifH t6 tl riPtlvai. dtl d* dditQ^q t6 ivd^ 
kfiXUQetP' OJ& yaQ 6it(o6ovv yijq xiPrfi^BlOfiq ot^ 6sto6Ttfiovv 6&r 
^fioqJhtai^ 6(io/Qig A* ot^d' diQoq oJtoMwv oiM' 6:to6ovovviUr' 

•i infiivtoq itvevfia. 

'^i htl tmv SQi^ow el (i)} :tQ667teitai t6 €paiv6iit^ 
vovy iuA ixp 06GJV aXXcov oQiiittei^ olov 8ti j} fiovXifiig 
f.WtSpBitq dfa^ov^ tj ^ btiXfvfila SQtiiq ^ioq^ dUA fcii^pcn^ 
vo^dvov dfo^ov ^ '^ioq. itoXXdmq ydQ Xav^&PH todq OQefo^ 
fi^rovq 3 ti dfoQov ij ijdi^ l6ttv^ &6t oiht dvofKOiOP dfaX^dv 
i| i^di) dvai^ dXXd xpaivdiitpov fi6vov. fdn ovp ovtc^ Tudti^ 

^m68o6iv stoiil^a^&ai. iav 61 xol dito6(pt6 dQrmiipop ^ bH 
td ddii dsKtiov t6v n^ifievov Idiaq tlvai * oi5 ydiQ i6uv Idia 
q>aivofiivov o^dev6q^ t6 i* elSoq stQ6q t6 eldoq 8o9iei Xiyer- 
6&aiy olov anhr^ istiXh){ila ankov i^ioq %al aikrj fioiiXiffiig 
aiStovdya&ov. o^i6taiovvtpmpo{tivovdyaX^ovwAipaivO' StS Blmiv ipUotifiov €cu. — tov om C. — 94 xoij nal i C '^ 
^ cvdh yag Ce. — ^no noiacovv cu, 1^9* 6nouLCovv C, ^9' nluocvv 

P. — vqatoviiLtvoq rjdovfg P. — 27 ij ^^f' — ^ ^^3 ^*?* ^^^ i}l/b» 
4n6 Tfijv 6vtoi ^ rc C. — f...yqfff rc C. — yft nlvi^aiv f. — y^c 
...nvxvmciv pr om j4. — 90 no(ov %al nocov q. — %al nov omABiX 

— * 31 dnoUnoliv CPcu. — 32 ijttvaovv Caft ijtiv ofy AB. — Uym m. 

— nqoq^ %al P. — 33 y^g] rjjg ynq CPcu. — 34 ictiv P, pr jtf, om 
C — ovdl tov diQog Ceu. — 35 nvsvfia (to C) nvBVfiu icttv CPeuk 

147a2 ij om B. — yaq pr om ^. ^ 3 ri] ti ij f. — icttv am 
Ceuqj^ — 4 ^ pr om J, ^ itvat om P. — 5 nul oa^ CPeq. — nqccor 
nod^ CPcuqt- — 7 ^] yaq P. — t3 om P. — 8 aifto9niJ^/§ia ttiTOr 
fldiog (avtostSog u) %al avtoffovlrjCig (P^ etvtoayaOov euf^ corr AC 
-^ 9 avtov dyaOov] ovSk tfiaivofiivov ti deog avtoint/^filet P. ^ ovn 
...^diog] ^atvofiivov & ayaOov ov% iatat Qfctt q) (avt oBo4lffCtg 
add corr C) ovSk tpaivofUvov ij^iog (avt osMt^fUa corr c^d V). Ceafq. 

— ^ttv CPc^fq, corr A. ToaiKsui z. mr 

fdvov ifiiog* awMp^ f^tQ 96 ebm mM ipawiftepop &fur 10 

iffmoii iavSk tofvtffmoi^ Isri 1% ?f €G)g * i^noUoiiSk wA 
htl xAp aXlaiv v&v roto^imv. olov d t6 i^&i^ BiiiQ ^qdXiftov^ 
xol 6 i2A<$(i€w>g diffXoiiiitvog. %a^6Xov ^ tbniv^ h Toig cc^ is 
ovroi^ ^QUi^oiQ TQ6itov xwa itiytlm Mq <fvii§^vaitiv6(fif^6- 
(uvov oQlitO&m * 6 fctQ Tjqv bti^vij^riv 6Qtl^6y,evoq VQdatovtwA 
luA trj^ ayvowv OQlpstai^ ifbolwg dh tuA t6 ixujti^fiM xid 
ti dvtsiiOt^ov xol t6 Istt6ta69ai lud t^ SfVOtiV'^ xofB fOQ 
itQiitov Si^Xov ftvouivov tQ^Mv tivit %ai ti^ Aouni d^Xu y/«* to 
vofvtai. <hit3tthv ovvhtln&vtmtSvtoi&tho^ 
<ltovi[floig XQ(AfLBvov Tocj; ix tSv IvavtUav luti tSv 6v6to^caiv 

^Ett iitl tSv itQ6g tt<f7uut&^ tl ttQ6g B td fivog anoHtn 
dotaij to iJdog itQ^g ixM^ n Jatodldotat^ olov tl ^^6x6X9^ 
^ig ttQ^g vitoXiptt6vj 1} T^s 'dst^tjplHg stQ6g u '6itoXiptt&Vi u 
7ud tl t6 TtoXXanXA^u^ stQog t6 $toXXo&tififk6Qiov^ t6 tI m^ 
XastXa(Swv stQ6g t6 tl $t(fX3i4Mn^6Qiov * ti fiQiia^oSt^ogdxtH 
aUioitai^ i^^Xov OTi f^noQtfitat 

^Oq&v ih xol tl tov .txptiattmLivov 6 Avtttvdfuvog Xifogj 
o2wTovi}fi/0€og 6 dvttKtltuvogt^toi^distXeUffov* tlf&Qik'» 
itXa6wv t6 iO(p vittQixpv^ iifiMfv t6 COf iittQtx6fUvov. 9UA 
htl tSvivavtUov if^ fiSoat^oie. 6 fOQ havtlog tov havtlov X6^ 
fog f6tm x(tt& ydw twa cH^Aox^ tm havtftov^ olov d 
(i(piXiftov t6 it(mp!VK6v dfa&ov^ pXcc^tQ^v to itovqcvKov namv 
^ T^ (p%aQtili6v dfod^ov ' i^attQov faQ tof&tw dvafnauov ivav^ ts 
tlov tlv(aT(p i$ dQx^g (^r^ivti. d ovv \krfihtQOV ivavtlovt^ l^ 
i| doxqg ^iT&im^ drjXov dri ovihtQog Sv tttj t(3v v(HtQ(fV 
dstoio^htav tov hcnrtUw X6fogy S6i^ ofi(f 6 1£ <^(?X^ ^^ 

10 dyaO^hv vito P. — avTOfpawofiivw P» corr ji, ^ 11 *i «nte 
ij add Py post fjdv cu. -» 15 ikit C. — xttrpi' om J. — IS luA «i 
intCT^/iw pr om ^. — ^ 19 roi^rov yag P omitso M^dvov^ to« nfd'^ 
rov yaq A, -^ 90 yivofihov C — yiyvofiivov (ytvofiiiwov /, 
ywofiipov u) diiXov qfi». — wttl xit ioma todsvoii %iva Ceuqf» -* 
yhivat CPcuqf. — 21 dia<paHfs9' e^ pr C. — ' 84 insivov C. ^ Xi M f^ 
om P, — 86 nq6g t6 vnoXfjnzov €u. — ij] nal i} Cni, ^ P, — 87 ino* 
didotai Ceu. — 30 otov f/ rov Ccu, -» 31 to ^v toqt Bis «• ait CAk 
— 38 havtloiv] SHmv pr J. — 33 ultev yi riva P, 

147bl fp^ivtt • r • 8 OTi corr ^ — 1 ivavtlov'] dqt^f^ ^^ P* 
fvuvtlov iotl Ceuof, ro ^. -i- 8 o4ditsqov pr Jt. — 40!ipigmv ooa» «.^ 
3 Sot*] dqloy dfi P, pr om C. — ^ om P. -* dnodo^Aq Uyoq dqOmt.om. 108 TOniKSLN Z. 

6 9'atiQOV Xiyitctij ohp 'q^dvi66tfig 6%^rfiiq Uiotqcoq donLiimfm 
(avKfa yoQ ta ft^ ikfa Xiyetat)^ d^iop ow oti tq (du $Lav€t 
KftiQffiip Xfif6p^vov hnivtiov dvayiuMV SQl^to^at dia&atiQov^ 
to Sk Xoutor Ofinthi did tov %atd 0ti(fvfitv i^^ivov Ovp^ 
jWrol yoQ av hidttQOv di hiatiQOv yv&Ql^BO^m* istv6ntictio» 

io^ h tojg ivavtlotg ti^ toia&triv opaQiUxv^ olov ef rt^ 09^- 
ikci/to ti^ lo6trp!a dvai ro ivavtiov dvi66ttfjti * 6id ydQ wv 
luxtd otiQffiiv XtfOftivov OQl^mtt. hi tov ovmg OQi^^igtvov 
&vayiMwov avt^ t^ oQi^ofiiinp xQTJOd^aL d^^lov dk tomo^ 
idv {kstaXfypQ^ff dvtl tov 6v6iiatog 6 X^yog* dgteiv yaQ ij 

ts dvio6tijtaovdhp6ia^)iQH7]th;iQifiipi66tfitt^ feroio^ijiM- 
Tjjg To ivavtlov (HtQiffiH io&ntpog , Soi^ avt^ av cfj} «fXViT 
phog. ttv dl {tffiirtQOV t(Sv ivavtlcav xatd OtiQffitv Xiyl^ai^ 
d:todo9^ ^ 6 XiyQg onobog , oIoi> dyad^ov to ivavtiov ^uaup^ 
d^Xov oti xaxdv to ivavtlov dya!&^ hitm* t(3v ydQ ovtiog 

80 hfavtUav oiiolog 6 Xoyog djtodotiog. Sote itdXiv avt^ t^ 
6Qt^oy,ivGi Ovfi^alvH XQT^^^m' ivwtdQjijti yaQ iv t^p tov 
%a%ov Xoyfp to dya96v. &6t el dya&ov i6n to xaxip ivav^ 
tlov , to Sh xaicov ovdlv diaq>iQH ij td t(p dya9^ ivavtlovj 
^tai dyad^ov to ivavtlov tgj toi; dya^bv ivavti^ SfiXovow 

«6 oTi avTOj fti%Qr{t(a. 

"Eti ei To xatd 6ti{frfiw X&yo^hvw dsto6t6ovg pi) dooh 
did(o%tvovi6tl6tiQrfiigi ohvti^gSiBejgijtov ivavtlovrlotov^ 4 rcSv] fj tmv P. — 6 OaviqovXiyovToti BR Xiy^tui (quod om c) Otxti- 
qov Cuqf. — 6 ov^ om CPuqf, del vuU A, — Stt]e9£ CPf. — 7 ivaptlov 
om Cc, — 8 dicc] dn dioL Ceaq, — Xf^yo/iivov oqi^toOai avfipahtt (i?- 
P. om II. — 13 dvaynii cm . ^ — X^ otv u. — itmlv . , . (stiqriiMf\ inA 
(^imidrj C) yaq iq dviCotrjQ ovdhv (ovS^vl C) 8ia<piqet xal i} ctsqjiatq PuC. ^ — 16 ovv jj om Pu, — - 16 rfi/J jy C. -*- MZ^Vfi^^^^^Q] ^ff^* ^ M 
tiQ Xiyoi oti ovdi vir dviaotrita ovtag oqtov/iat svavttov raori^gy 
dXX* ov avfi/iBtqiav amftatmv i} avftftstqlav noaov P, rcmg Cot schol. 
— 17 otav f. -^ Bh om B, — atiqfjaiv V" V Xiytjtat P. — 19 d^hw 
ya(^ oti %al xhnbjif CPu. — ^lxq^aOai 4FVftPaii^Bt Cu. -— 92 c/] iirel 
CPUf hXnBqf. — xo\ ro t^ CP. -^ itaxoy A. p 24 latai\ latat ofc 
Pu. — 25 or om tk — avynixqfjtat ».•^26' «flcodt^vv pr xtm A, -^ 
27 iaz^v 4 OfiqvfCti Q, — OTOVovir] 6tovov» Idrly ^ (qoae del vult)t/ 
tovtwf C, TOniKS^N z. IM 

ovp itklv^iH^VjiOig ' nai el (11) ip ^ nkfvw ylvta^ai j^^i- 
ftifieer, ^ anXdq t^ h^ niffAt^ nkfrmt flveStai^ olop dtijp 
Sfvouxv dnm etiQffiiv fii) tnufin^nrjg ^tiQnfiiv elntv ^ ^ fii^ 10 
nfo<fithf«tv iv ^ niqwKi ylvid&m^ vj nQo^f^iig fi^ ^ ^ 
nQck^ dnidiOHev^ olov Sn o6x h t^ Xoyuhax^ diX ip Av- 
^Qvinqi n ilnjxs* idv fctQ otiovv toihc9v (ii^ nonjcfy^ i^C^^ 
tfpttv* Oiioi&g S^ TuA d t^ twpiitipta fii} oilfeoag XftiQnf^ 
6ip iv Sq^&aXfK^ ebtev' 6el yaQ tov fRbUSg dnodid6vta iAu 
ti i6u^ %al tivoq kMv ij 6/tiQtfkg dnoHovvai wA tt toti t& p.l48 
kftiQrjfiivov. 

^OqSv dh Ttai ei (n) Xtfo^iipofv aatd (HiQtfiiv (neQiJ6ei 
^Qt^ato^ ciov kid in\ nj^ dyvoUtg d6ieiev Sv 'dniQxeiv ^ 
tounkr/ antaQtla toig (i^ xta^ dn6(pa6iv tf[p SyvOiav Xi-$ 
fov6iv. to yaQ (ii) iiov inuHi^fmp od Sonel dyvoelv^ dXXd 
ft&XXovto dnptatrmivov ^ dio ovte t& a^lrv%a ovtt td nat" 
dla q)aiiiv dyvoelv^ &6t o^mxtit 6tiQrfitv inuSti^iiTigfjajvoia 
Xifetm. 

"Eki el twv ofLolcyp tov dvifiatog ntiA^ewv ol Sfiousi 10 
tov Xdyov ntci6tigifpaQfi6ttov6pp^ olovel cSfpiXijiovto now^ ii 
tvmp vyielag^ (B^peXlfLog td novqcw/&g ifutag iwH c^eAi}* 
%6g to nenoifptog vyleiav. 

Ihtonelv dh xal in\ trpf Idiop el ifpaQfL66H & XexO^eig 
OQog. ii^ ivUav yoQ ov 6vfL^lvei^ olov dg IlXdtiav oQl^e-u 
tin to^nnjtov nQo6dntiav iv tolg tiSv ^«^W 6Qi6fLoJg' ^ fOQ 
Idia oi^x i6tai drijfi}, oliyp ixvvodvi^Qonog^ S6t (nhi iipaQftd- 
6ei 6 X6fog inl tijv ISiav. dnX&g d' olg nQ66iuitai t6 
noirpiiiiov ^ naO^mvK^v^ dvdfTtrj 6iiX(piavevp in\ t^g idiag t6v 
OQOV' dnad^elg fOQ %a\ dxlvritoi diyxov6tv al I6iai tolg Xi-^n 
fov6tv ISiixg elviu. nQog di tovtoig xal ol toiovtoi I6f0i 
XQij^niou 

S8 17 om tt. — vlvfa^cH niipvnB n, — ^ 29 nitpvns ngmtqt C — 
s/ ora AB. — 30 atBqrjoiv eindbv Cu, — ^] ^ P. — 1} «/ /u^ P. — 
31 (p] Ttp P. — ^] 1} at4qv6ig jj ti. — 38 nodtqi] nqtitqt niipvubv u, ^ 
ibfodidioHBv CfL ^ ov% om P. — alt iv] iv ttp P» otJx iv «. •*— 39 Sp 
Cu. — tmv totevtvtv C- ^ 35 r^") tov oqiOfiov to P. 

14ftal 1} om P. - €inoSi66vai CPu, — 4 iciri om P. ^ 6 /tij om 
li, del valt C. — 8 liyof^tv u, — 10 U inl tmv f, — tf/ifoioi C. — 
12 mtpBliptmg to m, vy. om C, — 18 ^ Xoyog po«t iBietv C, om /. ^ 
d* iv oh CPu, — 19 ^l 5 ««l P. — ? naOrttiwv om C. — 80 ihui 
add ante al C, pott i^iat> e^. — totg . . . idiag om «. -«i- ti Idiag. nq6g 
dh tovg toiovtovg C. — tovtovg Cefq^ corr jiB. 900 TOniKSlN z. 

^e el twv %a9t^ ofuavv^iUep Xsyo^ihiav &a XAy^ ast&p^ 
tov xoivov dstidcnuv. Cwdwfia fOQ g3V dg 6 %axa tov- 

nvofia X6yog^ Sc^ oiidevog t(Sv vito tovvofta 6 dicodo^dg 
OQog^ d diq Ofco/oie iitl nav to o^w^iov kpaQfiittH. iti- 
stovQ^B 61 tovto Ttal oJiowOlov t^g ^&fjg oQog^ etkiQ i(Stl%lr' 
VTffiigYivovg&QejtvovOvikffvtog itaQaxoixwd^ovOa' oiidlvY^Q 
l/LaXXov tovto toig ^^oig ij tolg qwtoig vstaQXBi ' 1] ^^ t^^ 

80 ov TtaQ^ Sv tlSog 6o7tti XiyeOd^ai , dXX* itiQa y^ toig S^ocs 
itiQa dh toig qrvtoig vit&Qjutiv. ivSijetai [fikv ovv nai nucta 
itQoaiQh6iv ovtiDg dstodovvaitovoQOV^gOvvcovviiovTtal ntaSf 
Sv tSiog itd^rjg trjg ^fo^g Xtyonivtig* ovdiv dh itoXv^i xcel 
6vvoQi3vta tiqv oficmvfitat^, xaid^atiQOv fiovXdfLtvov tovoQin 

ss6fiov dstodovvaiy Xad^eiv fin tlSiov dXXd xoivov dfiqxm X6^ 
fov d^todovta. dXX* ovdiv ijvtoVy d 6:tottQGHSovv x&totq- 
X€V, '^ftdQtrptev. ktel 6' evia Xav^dvet t&v Ofum^fiov, ^^cd- 

b t&vti fihf &g 6wG3VV{iLOig XQrfitiov (ov ydg ifpoQno^et 6 d^a-^ 
tiQOv OQog iki&dteQov^ &6te Sd^et ovx^Qi^^^^'^^^ tQ^stov* 
Sei yoQ istl stav to ^wdvvfiov kpccQfiotteiv) , avv^ 6* dito^ 
%QiV0{iiv(p diOiQttiov. istel d* iviOi t&v dstOTtQivoiiiv&v to (tk^ 

6 6w(6wfiov ofL&Wfiov (pa6iv elvat , otav (ii) kpaQfiotty istl 
stav 6 ditodod^elg Xoyog^ to ^ oiicivvfLOV 6w&vviiOV^ idv 
in^ afifp(o i^paQfiotty ^ stQodiOiioXoYritiov vitlQ t(5v tou>i5- 
t(ov ij itQo6vXXoYi6tiov oti 6fi(6w^ov fj Owdwfi^yVy ^stdve- 
Qov av ^ • fiaXixyv y«g 6vYX(0Q0v6iV ov stQooQ&vteg to <5vf*- 

10 prfi6\ievov. dv Sk fkrl Y^vo^iivrig ofioAo/cag (py tig to 6vv(6- 
Wfiov Oficiwfiov elvai Sid to fii) Iqp^jiorreti^ xal istl tovto 
tov djtoSod^ivta X^yov^ 6itoiteiv el 6 toiitov Xiyog ixpoQfiifVtu 
nuA istl td Xoistd' S^Xov y^q ott 6vv(ivvfkov &v etrj tolig 
Xoistoig. d Sl fcij, stXetovg i6(yvtcci 6Qi6fiol t(3v X(nst(Sv* Siio 

16 yaQ ol xcctd tovvofia X^yoi ixpaQ{/L&ttov6iv iji avtd^ ou 23 it] ini u, corr B. — Isy. inl fva ft. — ndvtanf Cu. -» 24 ano- 
didflDxe C. — 25 asco^fig C. — 26 Xoyoq u. — innd^ Oifq^ corr AB. 
— ndvxmv 6fi(Dvvfia}v u. — 30 ic^otg ... 31 q>VTotg ^r om C. — 31 ^mtt^ 
XBi Cu, — 32 dnodidovai u. — 34 ofi. nad'' kriqov C. — 36 dnodovti 
II. — sl om C. 

148bl dfiiocn u. — 2 oqoq] Xoyoq C». — 3 nttvtog 6wmvvfiov J^ 
navtoq ovvawfiov pr fi. — 7 dfitpoXv C. — 8 onotsqov'] ^ inotiqov 
tt. — 10 idv «• — 11 Tovroti Cctf, corr A. — 13 dfiXnv...lom(iiig rc 
mg A, — dv om C. — - 14 tolg XomoXq «. TOniKSlN Z. 201 

stQ&vBQOV diiodod^els Tccci 6 v6TtQ0V. staXiv ttug OQiCaiievog 
twv stoilax&g u XtYOfiivcav, xal xov X6yov (iij ^(pa^fior- 
xowog iiCl navxa , o/xi {thf dfMsSt^Vfiov ff ij Xiyoi , xo d' ovo^ 
(ii) fpalr^ isil ftavxa iq)aQ{k6xxHV ^ oxi 01^8* o Xdyog^ l^iov 
OQog tov xoioikov oxi r^ filv 6vo^a6l^ 8h XQiq69ai xy ita- 20 
QaStSoiiivji xol stccQtjtoiiivji xal fci) xivelv xa xoi^avxa^ fvia 
& ov Xtxxiov diiol(og xotg itoXXolg. 

^av 8h X(3v ^viuteitXeyfiivG^ xivog dito8o&y OQog^ 6x0^ 11 
itHV dfpcuQovvxa xov d^ccviQov x(3v Oviin^eitXefnivGyv X6yov^ 
il %a\ 6 Xotstog xov Xoiitov * el yaQ (ifj , 8fjXov oxi ot^d' o 86 
Silog xov oXov. olov el idqI^ccxo YQa^inrrv neiteQa6\iivr{v ev- 
&elav itiQccg ijtuti8ov i^ovxog itiQOxa^ ov xo ^ii^ov iMitQO^- 
&bI xolg ftiQa^w^ el xrjg JtesteQaO^iivrjg YQafiii^g 6 X6yog 
l6tl itiQctg iitiitiSov ^ovxog stiQccxa^ xov evd^iog 8el elvai xo 
Xoist6v^ ov x6 (ii6ov bti^TtQo^d^el xoig niQa6iv, dXX ij anei- 80 
Qog ovxe iii6ov ovxe stiQccxa ^et, tv&ela 8* i6xlv, S6x oi^ fonv 
6 Xoi^og xov Xoiitov X6yog. 

"Exi el6vv&ixov ovxog xov oQi^o^iivov l66x(oXog dX6yog 
dite86S'i] x(5 oQi^oniv^. l667i(oXog 8h Xiyexai 6 Xoyog elvai^ 
otccv o6cateQ av y xd 6vyxelfieva^ xoOavxa xal iv x(p X6y^ B6 
6v6iiava Ttal (fijiLaxa y. dvdyKtj yaQ avtwv x(Sv 6voiidxoiv (v 
xoigxoiOVtoigiiexaXXayriv ylve^d^ai^ ^ stdvxcyvijxivwv^ iitei8iq 
ov8hv itXeUo vvv tj nQ6teQ0V 6v6iiccta elQrjxai - 8ei 81 tov oqi^^- p. 149 
{lev^yv X6yov dvtl t&v ^vo^idtcjv dstoSovvoi^ iidXi6ta (ihv itdv- 
tGJV^ el 8\ {jLT^^ t(Sv stXel6tG)v. ovx(o yoQ xal inl x(5v ditXSv 6 
t(rSvofta (iexaXa^(DV wQi^fiivog dv etrj^olov dvxX Xfoitlov i{idtiOV. 

TExi 81 fce/^GYV a(iccQxla^ el xal dyvcj^xoriQcsv dvo(ia-5 
tGTV trjv (iexdXriil)iv inoirj6ato , ol(yv dvtl dvd^Qi&itov Xev7C(yv 
^QOtov dQy6v * otl^re yaQ &Qi6tai 'qxx^v xe 6a(plgovxG}lfrj&iv. 16 ngotBQog Ccti. — votsqos Ce, — 17 rt vdSv n6Xlax<Sg C — 
18 6u<6wfia C. — 19 q^airj fi^ C. — 21 nal naqBnofitvfj om C. — 
83 loyog C. -^ 25 alt o om ff. — 26 dqloairo AB, — 27 Ixov ABq, 
pr C, — 28 6 loyog yqafifi^g AB. — d om cufq. — 29 to Xomov d$l 
Btvai Cguq. — 34 d' o Xoyog liyftut C. — 36 Sts u. — av om AB. 
— »(xl ra iv Ccuf* — 36 %al tk ^Tfftata u. — avtAv om A. — iv 
tolg toiovtoig avtmv tmv ovof^dtmv cufq. — 37 ylyvfod^ai ndvtatv C 

149a^l ovQlv C. — 3 ovtto filv yaq Ccuq, — 4 fistaPaXtov u, pr 
A, --^ ovx (oqiafdvog C, ov% dqitofifvog f^ corr A, ov% (rc supra ts) 
6qiodfisvog e, — 6 dvtX\ dvtl rov Cctig. ^ Xsvkov avQ^qdnov q. — 
7 doatplg ovtm th ^d^iv C 202 TOniKSlN z. 

IhtoitHV 61 Tiai iv ty lutaXXayy twv ovoiidtGiv bI o6 
vavTOV hi 6rmalvH^ olov 6 tijv d^eeapi^txijv kitiOtrnLrpf vTtdXrf- 

jo '^iv O^eoj^f )^ix^v d^(Dv, 7j yaQ v:t6Xrpl)ig rj iTti^ttj^i/fiovtav- 
tov , 6ei 6e y£, t&reg niXXeL Ttal ro oXov tavtov elvat • to 
lilv yaQ d^eiDQTjtixov oiOivdv h d\/iqmiQOiV tolv Xoyoiv htl^ 
to 6\ Xoiitov 6id(poQov. 

"Eti ei ^ateQov t(3v ovoiiatcjv tiijv iietdXrpl)iv ^oiov^evog 

15 (iT^ r^g 6ia(poQag dXXd tov yivovg tqv ^ietaXXaYrjv i^toitj" 
Cato^ za&djteQi:tVtov aQtiogQrj&ivtog. dyvcjCtikeQOvydQiq 
9'e(DQrjti7t^ trjg i7ti6trjiirjg * ro lihv yaQ yivog^ to 61 6ia(pOQd^ 
ndvt&v 6\ yi^GJgf fXGiTorov ro yivog ' &6t ov roiJ yivovg dXXa 
ti^g 6ia(poQag e6ei tfjv (letdXrj^iv ttoii^CaCd^cu, ^ ijtei6^ dyvo- 

80 6t6teQ6v i^tiv. ij tovto {i\v yeXoi(yvt6 istitiiirjiia' oiS6lvyaQ 
TKoXvei tijv (ilv 6ia(pOQdv t^ yvcoQnicytdtG) 6v6fiaTi elQ^ 
Od^ai^ to 61 yivog fiij • ouro} 6* ij^^vtcov 6rjX(yv oti tovyivovg 
%al ov trig 6ia(p0Qag %atd tovvo^ia xal trjv ^ietdXrj^iv Ttoir^ 
tiov. el 61 (ii} ovoiia din 6v6^axog dXXd Xoyov dvi 6v6- 

u^atog ^etaXaa^dvei .^ ^rjXov oti trjg 6ia(poQdg ^iaXXov n 
t(yu yivovg OQt^uov d:to6otiov^ iitei6^ tov yvaQiCai xdQiv o 
oQiO^iog d7to6i6otai • ijrroi^ yaQ ^ 6iacpoQd tov yivovg yvd^ 
Qmov. 

El 6e tfjg 6ia(pOQCig tov OQ(yv «Jtodidojxe, 6xo:teiv el wd 

80 aXXov tivogTioivogo d7to6od^eig6Qi6^i6g^ olov otav tov iteQit^ 
tov aQi^^iov dQid^^iov y,i6ov exovtaeiJty^ i7ti6iOQi6tiovt6jt(3g 
^ioov ^yovta. 6 ^iev yaQ dQix^^tog Ttoivog iv d^KpotiQOig toJg 
X6yoig vnaQyei^ tov 6\ TteQittov {leteiXrpttai 6 Xoyog. ^ct 
6\ %al yQa^L^iri Ttai 6(S^ia ^i6ov^ ov steQittd ovta. &6^ ov% 

86 av etrj OQi^^iog ovtog tov :teQitt(yu. el 61 JtoXXajfoig Xiyetca 

to ^ii6ov ^ov, 6iOQi6tiov to stSg ^ii^ov ^x^' ^Sor' fj iititlr 

firj6ig ?()rat, rj 6vXX(yyi6^6g oti ovx SQi6tai. 

12 ndXiv el ov {Lev tov X6y(yv djto6i6G)6i t(5v ovt^DV i6tl^ 

ro S' vjto tov Xoyov (iij t(3v ovtcDV^ olov el to Xevnov op/- 8 iv] sl corr c. — si oy] tl u, oti corr c. — 11 Uh Bf, fortcorr 
C. — 12 dfKpotiqoiq rolq Xoyoig BCcuqf^ corr /#, du€poTsq<ov tmv io- 
yoov pr j4. — 14 z^v om u. — 20 t6 oid C. — 23 8tci(poqag xarof corr 
^. — ait itccl om Bcuqj del C, del vult ^. — 25 ocvvifisraXafifidvH ABf 
dvtt del vult A. — 28 yvmqifkoq u. — 30 oqog cuqf. — rov om /. — 
31 alt dqt^fiov pr om C. — ini8toqieTfov.,.ixovTa om C. — 35 ttfl 
6 oqtefiog Ccu. TOniKSlN z. 203 

OoTO XQ^tl''^ ^'^Q^ ^iBfLi/yfiivQV ddvvatov yag ro dodna" b 
tw ^diioti (isiilx&ai^ Sct ov% av eSirj XQ^f'^ ^^9^ (i€fii- 
YfUvov XtVTtov d' &5nv. 

^Eti 0601 n^ diaiQov6iv iv tolg stQ6g ti ^Qog o Xiyetcu^ 
aiX iv itXelo6i ^eQiXafiivteg elitav^ tj oX(og rj biL rt ^€t;~ s 
dovtai^ olov arrig tqv latQiTiiqv l^i6ti^arjv ovtog ditev. eliikv 
yaQ iirjStvog t&v ovtcav ^ latQinri ini6rri^ri^' 8i\Xov oti oXag 
hlfevOtai^ d 61 tivog iilv tivog 61 lii/j^ iitl ti ^^evOvaf 6el 
yaQ Jtavtdg^ etktQ icaO'* avto ocal (ii) xccva Oviiptfirptdg ovtog 
tlvat XiyBtai^ zaO^aneQ istl t&v aXXcov ^xei t(Sv stQog Ti'io 
itav yuQ ijti6tr[t6v itQog i^i6tij^Yjv Xiyetau 6\kol&g 6\ xai 
btl t&v aXXov^ iitei6ij dvtt6tQi(pei itdvta td :tQ6g rt. frt 
dSire^ 6 (ii) zad'* avto dXXd %atd 6viifiefirj7i6g t^v dit6- 
6061V noioiyiievog oQd^dg djto6l6(B6iv ^ (rv itQ6g %v dXXd itQ6g 
ftXeUo iita6tov av t(Sv ftQ6g rt Xiyoito. (rv6hv yaQ xoArat to I6 
avto Ttal ov x«l XevMV xal dyad^^v elvai^ S6te ftQ6g onoi- 
ovovv tovtcyv dito6ovg OQd^^g av etrj dito6ovg^ etiteQ 6 zcctd 
0v(i|3e|3i2xog d:to6i6ovg opfrcSg dito6i6(o6iv. hi d' d6vvatov tov 
toiovtov X6yov t6iov tov dito6o^ivtog elvai' ov ydQ^i6voviQ 
latQi/itiq dXXd Tial t^ aXXcDV iiti^trj^ow al itoXXal ^Qog ov 20 
Xiyovtai^ &6^^ l^ad^trj ovtog iiti6ti^nrj ^6tai. 6rjXovovvoti 6 
roeoiJrog (w6e(udg i6tlv iiti6tij^rjg 6^16^6^' {6iov yaQTialoi} 
xoivov 6tl t6v 6qi6^6v elvai. 

^Evlote d' OQl^ovtat ov to itQOYna^ dXXd to itQayna 
ev ^ov fj teteXe6iiivov. toioikog 6^ 6 rov (fijftoQog ital 6 tov » 
Tdiittov OQog^ eiiteQ i6tl ^ijro^ iilv 6 6t)vdiievog ro iv ixd- 
6t(p iti^av6v &e(DQelv Ttal ^rj6lv itoQaXeliteiv ^ TtXiittrig ^ 6 
Xa&Qfx Xaii^dvcw • 6fjXov yaQ ott roiorrog cSr i%dteQog 6 y,hv 
dyad^og ^ijtcjQ 6 d* dyaO^^g zXiittrjg i6taf ov yaQ 6 Xdd^Q^ 
Xa{i^dv(DV dXX* 6 povX^itevog XdQ^Qa Xa^ifidveiv x.Xi3ttfjg i6tlv. 80 

ndXiv el ro 61 avt6 alQex6v (og itoirftvmv ^ jrpaxri- I49bl nvq (itfi, «8, amfiatop C*ic) pr C — 2 ftffiix^oii omfiari c, <f. 
ILil^rivoLi C, — b Blnov Ccu, — 7 w oin AB. — 8 tpivdfTai ti AB, — --- ^ ^. ^, ^^ „. — «« ,,. 116x71 fjLTiq iatlv Ce. — 25 tv] •« ..^ — 

— 26 filv om u, — 27 naqoLXmnv fl, naqaltinmv Cuf. — 30 XafiHv 
«• — 31 nqaHTixbv ij noiriTiHov u. 201 TOniKSlN Z. 

%ov ^ bii&aovv 6C SXXo ciQevov cbtodiiGnuVy olov tm Am»- 
o6vvr[P vdfuov 6<o6nxiqp BLjttav ijTiqp6o<plavstoifi!!ixvivtvimn 
liovlag * t6 yoQ itoiijtixov ij 6G)6nxdv tSv di aXlo aiQetSp. 

86 rj ovdhv (ih^ xmXvti t6 di avro ciQerov xai di aXXo e&m 
alQBTOv^ ov n^ aAA^ovd^i^iTOVi^lia^ijxa^ootnrGigo^^i^Tafi^ 
vog t6 di aiko alQtvdv' hcd&tov yoQT^ piXTiOtovivTyoiSdlf 
\iaXi6ta , fiiXtiov 61 t6 6i cmro ciQtTov elvcu, tov 6i ettQoVj 
S6tt tovto Ttal t6v 6Qt6it6v Idei iiaXXov 6rnialveiv. 
p.150 Siioittlv 61 xal eS tivog 6Qi6ti6v dsto6i6ovg ta6e ^ to 
13^ TOVTWV rj T66e (lara T0v6e (DQi6ato. el fih^ yaQ toS^ 
6v{iL^ffietai, dfiqmv xal (iijdevi^^ vftoQxeiv^ olov el Tffv 6^ 
xaio6vvrpf6(D(pQ06vvrj^7utidv6Qeiav(DQl6ato' 6vo yaQ 6v%m 

sldv hiaTeQog &ixeQOv ^^, d\i(f6teQ0i 6lxaiOi foomrai xol 
ov8iteQog^ istei6ri dfKp^teQOi yiv ^ov6i 6ixaio6vvriv^ htdtt' 
Qog 6' ovx l%£i. el 61 fiij^co ro e^fi^^oi^ 6(p66Qa atostop 
6vd To xal ii^ aXXcJv 6vnfiaivei,v t6 toiovt(rv (pd6lv yoQTUSh 
Xvei dii,(p(ytiQovg Pjneiv \juvav iirj6etiQ0v ^oinrog) , dXX* ow t6 

loj^e tdvavtia vnaQxeiv avtolg itavteXSg atoitov av do^Eicf 
elvcu* 6v{L^'fiexai 6\ tovto^ idv 6 ^ikv aihwv ^cMpQO^S^^vriv 
xal 6eiXlav ^^, 6 61 dv8Qeiav xal dxoXa6iav* ^^poya^ 
6ixaio6vvijv xal d6ixiav e^otf^iv. elYdQ7j6ixaio6vvrj6cxpQO^ 
6vvrj xal dv8Qeia iotiv^ i) d6ixia 6eiXia xol dxoXa6ia S6t(u. 

15 oX(Dg te o6a ^tiv iitijieiQelv oti (rd tavt6v i6ti td ^iQri xol 
To oAoi', itdvta XQi^6ma ttQ^g to vvv elQfjiiivov' &>i'Ke yaQ 
6 ovtcjg 6Qi^6fievog td iiiQtj tm oXc3 tavtd (pd6xeiv elvca^ 
ndXi6ta d' oix^Toi yivovt(u 61 Xoyoi^ itp o6(dv xaxd6riX6g 
i6Tiv ri t&v iieQ(DV 6vv9e6ig^ xad^diteQ is^ olxiag xalt&v aX- 

w Xg^v t(DV toiovtarv ' 6rjXov ydQ oti t&v fieQ^v ovtcyv (yv6hvxcH 
2/vei ro oioi^ fii} elvaiy &6t ov tavt6v td liiQtj rp oX(p. 

El 8h \irj tavta dXXd t6 kx tovt(DV itprfiev elvai to 
OQi^^^ievov^ XQfDtov iikv isti6xoiteiv el fii) iti^rvxev %v yive- 
^Q^ai ix t(Sv eiQrniivcrv ' &ia fdQ ovtog ^ei stQ6g aXXijXa 32 2^Zo)S ovw B. — 34 diaaacrtnov C. — 36 diogicdfi$vo9 «• -^ 
38 elvcti ttiqBTov Ccu. 

ISOal t68s 3 w. — 5 Bi... ix^i Ccu^ — 6 insl AC. — 9 ro om 
B. — 10 Boisuv av u. — 12 afKporeqoi Ce, a/KpoTiga m, pr c. — 13 
17 om tf. — - 14 iarlv Ccu. — 16 fiforj t» xal v. — 17 t« ovtk u. — 
19 i| rmv fisqmv iott Ccu. — in'] iatlv u. — 22 tavtcc corr <r, tavt6 
II. — pr T<J om C, TOniKSlN z. ao5 

hi d to (liv (&Qi6iiivov h ivl tm itiqruTce t^ stQoitGi ylvt- 
<^ae, li Giv 6* itprfiiv avt6 tlvai, (ii) h hl t(p itQKOtGi^ 
diX ixavsQOV iv kTiatiQ^* d^Xov yoQ ovi ovx av etfj ln iroi5- 
mv ixelvo * iv olg yaQ ta (liQfl^ xal to oXov dvayTcti vstoQ- 
jeiv^ &^ ofi% h iv\ to oi^v stQcitip^ dXX Iv itXklo6iv. eln 
Sk %a\ td niQrj xai to oi^ h hl tm itQokip^ 6xostelv sl 
(ii) iv t^ adtfjji dXX* iv hiQG) to oXav xa\ iv itiQ^ td 
fiiQri. itaXiv d t^ oX^ (yvytxf&hlQetm td fiiQYi* dvdstaXiv 
foQ dci 6v{/LfialvHv^ t(Sv fieQfSv tpd^ccQivtcw q^Q^elQeO^fu t6 
oXov * tov & oXov (pd^ccQivtog ovx dvayxaiov xa\ td, (i^ 86 
ixft^dQ9(u. ij d to (ikv oXov dya^ov ^ xafx6v^ td i\ {irfii' 
xiQa^ rj dvditaXiv td fikv dya9d rj xcaid^ to d* oXov {/m- 
iittQOV* ovttyoQ ix lirjdetiQOv Svvatov 'qdya^dv ti rjxcoKyv 
yBviod^ai^ ovt ix xcamv rj dya9wv \irfikthQov. fj d fkaXXov b 
(ih^ &dxtQQV dya^^ov rj ^&thQOV xaxdv^ td d' ix t(nk(DV ^i^^q 
fiSXXov dya^ov ^ Ttaxiv^ olov el i} dvatdeia ii dvdQtlag xol 
^tvdovg d6^. \iaXXov yaQ dya^ov rj dvSQtla ^ xoaiov 1} 
^tvdrjg dd^a' &fH ovv 7ta\ to ixt(yik(ov d7ioX(w9tl!vt(p fi^aX- 6 
Xov^ xai elvai ij djtX(Sg dya^ov rj fiaXXov dyad^ov 17 xaxdv. 
fj tovto nihv (nhc dvayxaiov^ idv (11} hxdtiQOv y xa9^ cpdtd 
dya^dv ij xwx6v* ^oXXd yaQ tSv itOirpnxjSv xalSt^ avtd yiv 
ovx l6tiv dya&d^ (tej^&erra di^ rj dvdstaXiv^ hidtiQov fikv 
dya96v^ \ivi9ivta 6\ xmxov fj oiidittQOv. fidXufta 8h xora- 10 
(pavkg to vvv^rjdiv ix\ tSv vyiHV(Sv xcd vo^md^ * &ca yaQ 
twv (pcLQ^idTUDV (mrog ^€i (D<T&' hxdtBQOV nhv ilvai dya^ov^ 
idv d* afup(D do9y {ivi^ivta^ xax6v. 

ndXiv d ix psXtlovog xol xdQOvog ov (iij i6ti to oXov 
tov (ih^ psXtlovog XBiQOVy tov 81 xdQOvog fiiXtiov. rj (yd8\ tov^ i^ 85 /tiijdk' C. — 26 ra» «^00791» nitpvni 11. — 27 i| . . . nqtbttp mg «• 

— 88 ifr 1x07(^99 pr om C. — htri xo in C. — 29 uvdynri om u, pr c. — 
31 dh om tf. — riw tj5 nqatta Ccu. — 36 ^ om 11. — dvaynri Ceu. 

— 36 il om cti. — di] 61 /»/017 Ceu, — 38 firjdtriqiDV C. — dwa- 
r^f^^ost bl ylyviC^at ( hoc enim habeot Cc') Cc et 11, qoi ytvi^^eti, ^ pr 71 om cv. 150bl pr ^ pr om A. — /ttiyd' hiqov fl. — 6 th] t^ 7, corr /. 

— rd Buqfj pr c. — 9 ij] tici, ylvitai dya^d td dh n. — 10 jcaiii 
BC. — 11 xal] nal t£v Ccuq. — 12 Sad^ dg 11. — 13 Sv C. — J»*- 
X^ivta do^ C. — 14 fiiXtiovog . . . ov rc in lit A. — Sv corr c, av ». 

— 15 fihv om B. 206 TOniKSlN z. 

avapcaiov^ iav iirj xa©'' ama y ta i^ aiv &6y7teitai dya^&^ 
dXX^ ovdlv x&XvH To oXov jii} yive6f^ai dya^6v^ xad^djteg ijtl 
t(DV dQtlog ^Y^ivt&v. 

^Eti d 6vv(QW{iov to oXov ^axiQco* ov 6h yaQ^ xa&a- 

20 a^Q ov6^ iiti ti5v 6vXXa^Giv* ovSevl yaQ t&v CtotxeliDV i| &v 
CvyTcettat i) CvXXa^i^ 6woiw^6g iotiv. 

^EtL d fifj ttQTjKe tov tQOJtov tfjg Cvv&iCeGig. ov yaQ 
avtaQxeg JtQog to yv&QiOav to elitelv in tovtcDV' ov yc^Q to 
ix tovtciv^ dXXd to oik&g iti tovt&v hzdotovtwvCvv&etGnffl 

25 ovCla^ xad^dsteQ i%^ oiTilag • oi' yaQ av 6jtc36ovv 6vvte9^ tavta^ 
olnla iotlv, 

El 8\ t68e [letd tovde dsrodedGnte^ stQ(3tov iiev ^rftiov 
oti t6de fif ra tovSe ^ toi68e tavtov rj raJ ix t(ov8e ' 6 yoQ 
Xeyoyv ^ieXi (!£©•' vSatog rjtoi ^iiXi Tcal vScjq Xiyei fj to 

80 in iiiXitog %al vScccog , QCJr idv 6:toteQ(p(wv r(3v elQrjnhciV 
tavT^v o^oXoyi^^y elvai to t6de iietd tovSej tavtd aQ(i((- 
6eL Xeyeiv djteQ itQog l^^dteQ^rv tovtoiv i^itQO^Q^ev eiQYj[tau hi 
6ieX6^ievov 66a%(Dg Xeyetai eteQov iie&^ htiQOV^ ^noitelv d 
liYj8ay>(5g t68e iietd tov8e. olov el Xiyetai eteQOV ^ieO^ iti- 

85 Qov fj cog h tivi tavtoi dfxnxcj, oiaO^d^teQ ij Sixaio^vvij x«l 
i) dvSQeia iv "^vxy^f rj iv t6it(p roJ avroi i^ ^ %q6p(o rol avtm^ 
liYjSay^oig 6' dXrjd^eg to elQYi^evov iftX tovtcyv^ SYJXcyv oti ovSe* 
vog «V tiij 6 AitoSo%^e\g 6Qi6{L6g^ iiteiSfi ovSa^(5g t6Se fiera 
p.151 tovSe i6tiv. el S\ rcov SiaiQex^evtcav dXri%\gt6ivtavt^XQ6vcji 
iTidteQov vitdQieiv , 67C07relv el ivSi^etai iiiq ^Qog to aikd 
Xiye6^ai hndteQOv. olov el t^v dvSQeiav (OQi6ato t^Xnavfietd 
Siavoiag OQd^YJg • ivSe%etai yaQ t6X[iav \i\v Ixeiv tov dito6fter 

sQelv^ OQd'i)v S\ Sidvoiav iteQl td vyieivd' dXX^ ovSiitc} dv^ \6 ocv C. — ra om C. — 17 dXJi''^ iirl yag xmv firj Kad'' avtu 
dyad^tov /, rc C et rc mg A. — 21 avvcivvfiov C. — 24 kndarqi C. — 
i} om C. — 26 iatai C. — 27 unsdams u, — 28 or* ro ro^« o/. — 
ij ro Tolods^ C, jj T(p Tads f. — ^rot roSs Tial t68s XsytTai. n Todt^ 
q. — ravrov ioTiv rj f. —^ rc5] ro A. — 30 av Ccu. — 31 ro om corr C. — fitTa Tovds pr om C. — Tavra Ccu» — aqfioTTSi C. — 
aavoog C. — 36 rc5 avTto om C. — 37 roT w ro u. — i«l rovrcov c/- TOniKSlN z. 2OT 

6QHog 6 ivtoi avToj XQOvo) t66b (itr« rov6a fjfov. Irt el 
xal JTQOg taihov «fccjpoi Xiyttat^ olov stQog ta latQiTtcc* 
(yv6tv yaQ xcjXvti xai tdX^iav xal oq^9'i]v 6idvoiav ^tiv itQoq 
xa latQLKa • dXX^ o^io^g ord' oi^rog dv6Qtlog 6 t66t ^ittd tovdt 
^on'. ovtt yaQ stQog tttQOV avt^v iTidttQOv 6tl XiytOd^ai lo 
avtt ^Qog tavtov to tvx6v^ dXXd JtQog to tfjg dv6Qtlag ti- 
Ao^, ohv itQog tovg noXtiiiKOv^Tav^vvovg rj titntaXXovtovtov 

tiXog. 

'^Evia 6h t&v ovtG)g d7to6i6o{iiv(av ov6a{i(5g vito ti^v tl- 
QYi\iivrpf itisttti 6iaiQt6iv^ olov tl r) cJ^y^ Xvitq fit^' vjroAif- i6 
^f09g tov oXiycdQtlo^ai, oti yaQ 6id trjv VTtoXrjfkj^iv rijv rot- 
avtrpf ^ Xvitriyivttai^ tovto l^ovXttai 6rjXovv' to 6l6id t66e 
ylvtO^ai rt ^ovt^ fert tavtov toi ^ittd tovtov rod* tivai %ax 
(w6iva t(3v tiQTjiiivcyv tQ^itcov. 

.ndXiv tl trjv tovtov Cirvd^tOiv ttQrpit ro oXov^ olov tfjg 14 
^^ijg Ttal tov 0oiiiatog Ovvd^tOiv foJor, stQ(3tov (liv <Jxo-«i 
ittlv tl iiYi tiQrpct itoia Ovv^tOig,, 7(,a\^dittQ ^l odQna 6qi1^6^ 
\itvog ^ oOtovv trjv itvQog 'Koi yrjgxal diQog thtt Ovvd^tOtVm ov 
yaQ dn6xQrj to 6vvd^t6iv tlittlv , dXXd 'nal Jtoia reg :tQp6- 
diOQiOtiov ' ovyaQ 6:tG)()Ovv6vvttQ^iin;GivtovtG)v OaQ^yivttai^ 86 
dXX^ovtoolntvCvvttd^ivtov (Tc{q|, oi^^roiai 6* oOtovv. ioiTtt^' 
ov6* tlvai rd jtaQdjtav Ovvd^iOtitavtov ov6ittQOV to)V tiQrj^Li'' 
vov* Owd^iOti \itvydo :td(5y 6idXv6ig ivavtiov^ toiv 6' tlQrj^ivov 
ov6ttiQ(p ov6iv. ?ri tl o^oiog Jti9av6v Jtdv rd 6vv9ttov 6vv&t- 
6iv tlvai rj ^irj^iv^ t(5v 61 ^woir tzaOtov 6irv9^ttov ov ^irj i6ti ao 
6vv&t6ig^ (yv6i tc3v dXXav oi^6tv rc3r 6vv9^itcoy 6vvd^t6ig av ttrj. 
ndXiv ti o^ioicjg hf rii^t :ti(pV7itv tJjtdQXtLV tdvavtia^ 
oQiOtai 6t 6id \^atiQov^ 6riXov oti ov% GiQi6tai. ti 6\ (iij, 
nXtiovg tov avtov 6v\i^rj6ttaL oQi^^ioijg tlvai* tiyaQfidXXov 
6 did tovtov rj 6 dia rov htiQov ^Qiod^itvog tiQrpitv^ isttl 6- 88 
Hoiog dii(p6ttQa :ti(f)V7it yivt69^ai h avt(3; toiovtog 6^ d. 6 xavT^ C, — 8 ToXficcv tivoc huI u. — 9 oi«d* ovTcog c, ^npra vs 
C- — 10 hxaTsqov avTtov Ccv. — 12 nqog om C. — 14 anoSsSofii^ 
vm M. _ 15 x^infj dnoSof^ij fj^d"' C. — 17 rodf] tovto Ccu. — 18 
TftVTo Bff pr ji, — 19 TQonov u. — 21 tov om Ccu. — ovvd-saiv t6 
fwop cuy corr J. — 23 aiqos (tlvai add u) ovv&sciv tlnfv Ccu. — 24 
To om C. — 27 ovd* om u. — 29 ovdsTBQOv B. - hi 6' st Cf. — 
32 Iv Ti u. — 33 ovx mqi6Tai] ovx ioTai C. — 35 alt o dia om C. 
•- ^nudri C. — 36 h om C — 61 xai o «. TOniKSlN z. 

b Vfjg ^^ijs oQog, d tativ ov6ia lirafnjfiijg daenxi} * 6(ioAag 
yaQ xal dyvolag kftl dtxnxij. 

Jel di Ttal idv fi^ ilQog oXov fj^q iTig lju%ti^lv %cv 
OQUfikOV 6id to (i^ yv^oQntov elvai to oXov^ stQog t&v fUQm 

srt ImxeiQelv^ idv y yvdQniov xai f»} xoiUag dstodedonivov 
qHdvfjtcci^ tov ydQ ^iiQOvg dvcuQe^ivtog xol 6 stdg OQUffidg 
dvaiQeitai. 0601 t d6atpeig t&v oQi^fiGiv^ OwdiOQihjioavut 
Tud CvCxTjiicctlCavta stQog to drjXovv u xal ^eiv ixvielQtf- 
fia^ ovt&g i^riCTtonelv dvayxaiov yaQ t^ ditOTiQivonivQ ^ 

todixe69'cci to ixXcniPav6fievov vno tov iQmiSvtog^ '^ avtiv 
6ia6cupffiai tl stote tvyxdpei to iijXoviuvov vno tov Xiyov. 
hi xa^dsteQ iv taig iKxXi/jOicug vifiov eUoQ^aOiv isteiOqiiq&v^ 
%av y ^eXtUav 6 iiteiOq>eQ6{UVog^ dvatQoikfi tov lfUtQ009eiVi 
ovto Tcal istl t&v oQiCftiSv stoifp;iov xol avtovoQufSiioveteQov 

iBolOtiov' idv yaQ (palvijcai ^eXtlcav Tcal fidXXov irjXwv ti 
OQi^oiievoVj d^Xov oti dvyQfnidvog idtai 6 xa/fia^, istevi^ 
ov% eiol itXelovg tov avtov oqiChoL 

nQog Sftavtag 61 tovg oQi^^ovg ovx iXdxi^tov 6toixeio9 
to stQog iavtov ev6t6xG)g 6Qi6a6&ai to st^oTceligevov rj xaXSg 

melQrjfiivov oqov dvaXa^eVv' dvdyxrj ydQ^ SoaeQ :tQ6g ftoQa^ 
6eiyiia Q^e&ivevov^ rd t iXXeistov av stQoOiqxev ^eiv tov 
OQi^fiov xal to nQo6xei\iLtvov steQiiQy&g xa&OQav^ S6te (i£lr 
Xov iitixeiQrnLdzaav evJtoQeiv, 

Td fihv ovv ^eQl tovg 6Qi6\iovg istl to6ovtov elQT^69ck H. 

II6teQ0v 61 tavtov ^ &!eQov xatd t6v xvQu&tatov tSv 

Ifrfi^ivttav neQ\ tavtov tQirtayv (iXiyeto 61 xvQK&tata tccitop 

80 to t(p dQi^iiiji &) 6xoJteiv ht te tSv 3ttci6e(ov xol t&v ^V" ISlbl «/] iazivj stnsq u, — 3 %&v fi^ Ccu. — intysiqsTv tov corr 
C. — 5 5v Ccu, — fpaivrixai dnodsSofAfvov Ceu, — 7 o &cti/. — wif- 
diaq&qtoaavra /, corr /4C» — 8 axfifiariaavTa C. — 12 siMaat vo- 
fiov Ccu. — 13 slaq>sq6fisvos C, iniq>sq6fASVog cv. — 14 pr xal om t^ 
alt C. — irsqov 6qiaft6v C. — 17 TctVTOv nXslovsg C, tou ovtov nUlr 
ovg ctt. — 18 o^ov; Cctt. — 19 havTO u, — ^ ual aaXtog C. — 88 
nqoKfifisvov tt. — 24 Sqovg vf, — Tit f^ Cc. — 28 S\ pr om A, — 
29 Tov cnJTov uq. — Tq6nov w, Tqonov ^tsov CqN. — 30 tb om Ofc TOniKSlN H. SOB 

6%ot%Gnf xai tdiv dvtiTuiiiiv&v. d yaQ ij 9muo6inni taiiviv 
fj dvdQti^^ otal 6 dUaiog t^ dvdQelip xal td dtxa/cog t^ 
ipdQtloDS' ofiolcig 6i Tcal Isil tdSv dvtviii^ivGyv* d yaQ tdda 
tavra^ xol td dvtixelneva tovtotg tavtd %a9'' istoiavovv tSv 
Xefo^iivtav dvtiQ^i^emK ovdlv yaQ SiaxfiQH to.toik^ijtovt^ 86 
dm7teiii>evov XaPtlv^ isteiSri tavt6v l6ttv. ^tdXivintSv ^oirf- 
Xi%&v xal ff^aQtixm^ vmI yevictarv xal xp&OQcSv Ttcci oXojg tmv p.US 
onolcag ixdvt&v stQog htdtsQOV' o6a yaQ asti^g ta^&td^ xol 
a{ ytviceig aih&v xal ai q^d^OQcci ai avtal^ xal ta i^roeij- 
nxcc xol (pd^oQtixd. 

2}tosteiv 81 Ttal (Sv &dteQOV iidXi6ta Xiyetai otiovv^ ets 
xai 9'dteQov t&v avt&v totkayv xcctd to avto iidXi6ta Xift- 
tat^ Tta&djteQ SevoxQdtrjg tov evdaliurva filov Ttdi tdv 6st0v- 
dalov daodeUwOi tov avtiv^ istei6rj stdvtav t(3v playv alQe" 
tdtavog 6 Mot^alog xal 6 ev6al\iG)v * %v yaQ to a\Qet(&ta'- 
tov xal niyi6tov. ofio/og 61 mal iiti t(Sv aXXcav t(Sv toi(yvtcyv. lo 
Stl d' htdteQov h^ dQi^it^p elvat to Xeyo^ievov }tiyi6t(yv ij aU 
(letdtatov. el 6\ fti} , oux f6tai 6e6eiyiiiv(yv ott tcnkdv * (yi 
f&Q dvayrtouuov^ ei dv6Qei6tatottcSv*EXXfjvGyv IleXoJt&vvil^ioi 
xal Aaxe6ant6vioi^ t^yvgavtovgelvat IleXojtovvij^lovg Aaxe^ 
8ixHtovloigji^ei6i^ (yv% elg dQi9'{L^IIeXo^owi^6togov6\A(Xfiit^v& 
8aiit6vtog. dXXd :teQiixe69ai ^dv tov ?teQ(yv vsro t(yv hiQ(yv 
dvayTtalov^ 7ta9d:reQ ol Aaxe^cufidviOi 'dsto tdiv IleXost^ywfi- 
Clcnf. el 6i fiij, 6viipi]6etai dXXijXcyv elvat fieXtl^yvg^ idv 
fii) fteQiixGyvtat ol SteQOt i5st6 t(3v ktiQ(av. dvayTtaiov yoQ 
t(yvg neXoaovvYj6lovg^eXtlovgelvattGivAa7te6atiiovhDV^ etiteQ 20 
fiij steQtijipvtat 61 eteQOt v:t6 tmv itiQcyv' stdvtcyv yaQ tSv 
Xoi3t(5v ei6i ^eXtlovg. ofio/bg 61 Ttdi tovg Aa%e6aniovl(yvg dvdy-- 
%ij fieXtlovg elvat twv UeXoitcywYfiloyv' xai yaQ xai (yvtot 
scavtGyv t(Sv Xotstciv el6i ^eXtlovg. &6te dXh^XcyvPeXttovg yir- 
vovtat. 6riXov ovv ott %v dQi^fi(p 6et elvat to piXtt6t(yv xal 26 

32 ro] T^) BN. — r^ t6 jic^ xal t^ N. — 34 xal . • . tavra rc 
"g V. — 36 yaq om u. — 7}"} tj to CN. — 36 tavtu Canf, cqtt A. 

152al %a\ tmv ip&agtMiSv Ccu, ^ f^jtvtmv om A. — xal atj xal 
C.*- 8ia(pogal al ti. — 4 xal ta 9^. Ati/. — 6 ti5v aiftSv om C2V.— 
8 Wf awrov dno8. N. — 9 alt J om C. — 10 xal t6 fi. u. — H^]? 
««i tt. — 12 Itfrt M. — ovdl tt. — 13 tt] bI ol C, ol ti. — 14 (ro^« 
»dd JV) mX. toTg Xax. CcuN. — 16 et 28 ovdh} xol Ccii. — 16 fi.lv om 
^. — 21 ol frf Dot pr om C. — 23 alt xal om Co. — 24 iicl] yCvov^ 
wi 11. — «6 rov AB. — xol ro fiey. N. 

n. 14 TOniKS^N H. 

nUyUfWP Xty6fUMfi^<f d fiiiXH oi%% %amm dM€4UKwv69au dco 

f^m cvifb 6mv6iuoq pioq^ <S<h' m% opvpuaop twavtop wL- 
im$f 6iif%i iiHf& tdQtg&fixtai^ dXla top hiQoa vxo top 

mi$^QOP. 

IlaXiP &itoMiip ti fi> 9ateQap tavtow^ auel ^irf^^* d 
fdq fii) i^if6ft^fa ttp avt^ tavta^ d^lop on evif aiU^ioi^. 

"Pjti i» tiSfP tovtotg (^i^t^ijxoTGGrr, xai oig tovta #t^ 
^KpttP^ ifUOMMHP* o6a yoQ batiQ^p Om^fpcey m^ 9t^ 

ntiQCfi iil (yv\i^^rfiivai ^ xid.olg 9dttQOP avt&p Ovf/Lfi^iqn^ 
Tud 9ati(iop itl (hy^i^rfiipau ti d£ ti tovtctp itmpmHj 
dijiop Sti ov tavta. 

*OQap 61 xal tl fifj ip M yivH natrffOQlag d^upott^ 
dXXd t6 fiifp HiHop to 6\ %o66v ^ jtQ6g n dijiUM. ndijifp d 

h t6 yivog huaiQOv (i^ tavtdv^ aXXd t6 (tk^ dya^^v td Sk 
yuxaUsfP , ^ t6 (ib^ d^ri ro S iituiti^fifj. rj ti t6 fitv fhog 
tavtdvy al 6ia€poQal 61 fii^ al avtai huxttQOv otatrjyoQOVvttu^ 
dXXd tov \i\v Sti 9tG)QritiHfj ixufti^ti^ tov d' ott ^QaxtixJj. 

6 6fuU(og 6h Tud istl t<3v aXXcsv. 

^Eti in tov fiaXXov^ tl t6 fikv 6i%tx{u t6 (iaXXov t6 
61 (iif, r^ ti ofupa) (ikv 6^ttai^ (m) afut 6iy xadifai!^ 6 
fiaXXov iQ<Sv ai} (iaXXop ijti9pful trjg 6wov6lag^ &6t ofi tav^ 
t6v ilQiog %al iatiXh^la 6vvov6iag. 

10 '^Kti ht tiqg itQo^^i^tipg^ tl tqi avt^ hcdttQiyp itQo6ti^ 
&ifitvov ftrj noiti to oXov tavtov. rj ti tov avtov dip hMr- 
tiQOV dfpaiQt^ivtog t6 Xotstov tttQirv, olov ti 6utXd6iov i){i/-^ 
6tog 'Kal ftoXXaftXd6iov '^ftl^tog t,avt6v^rfitv tlvai^ dxpair 
Qt^ivtog yccQ d(p litaxiqov tov rjiil6tog td Xotftd tavtov 16h 

is6rjXovv^ ai) 6rjXol 6i' t6 yaQ 6iftXd6iov 'ko^ fti)XXaftXd6iOV 
ai taiit6v dijAot. 

2}H,ofttiv 6\ (iy) (AiWi^ tl rfiri ri 6v(t^vti d^iivatop 
6id Tij^ &i6tG)g, dXXd ^al tl 6vvat6v ii vfto&i6tG)g vftdQ^ 86 fiikXoi AB. — 89 diov^ SpKpo) algtTooTaToi oiq C. — 34 ft^q 
Oeixtqov u, — 35 xol . . . evufiiBnniwxi om ZV. -.- 36 t^ mti si 2V. ^ 
39^TT6^iti. ' '^ 

i&2b3 dl JSiatpooml Ceu.'^ 6 inidixsTm Cibu* — 8 £9ti*,. aw^ 
ovff/ag rc mg C — 10 v6 avt6 A^. — U tavtov C. — \76*sittiov C, ToniKaN H. m ^m^ xad^oaUQ toig. to Ttiv&p xal ro xX^Qtg diQog t(tMv ^pi^ 
67iov6iv. 6^Xop yaQ Sti iav ^^Mh;t 6 di^Qy%t»ovyL\» Ofd%^m 
6ov dXXa luiXXov Snria, nX^Qag ^' diQog ovTiiti &Stai. whfi 
vnote9ivtogtiv6g eSK i^tvdovg ^tdXrfiovg (W j^ fdQ 6mpt^ 
Qti) to {ikv htQov dvaiQHtM a^Sv^ to 6 hiQOv oiS^. cW 
oi/ tavtov^ 

Ka96Xov d' dskivy ix t&v ofMdwv hmiQovtumffO^ m 
QOVfiivGiiVj %di&vxaf6ta VMtYffOQHtai^ (kmt^lv dstwiioffm^ 
m* ZcayaQ 9atiQOVfffictfffOQ&ka%^ «ol 9atiQ(nr %atiff O Q d ^ 
Cf^m 6h^ xal av 9dtiQov smctiffOQHtai^ %ai ^miQOV Tuanff^ 
yoQHO^m 6A 

'l&n isttl noXXax(3g tathov J^awt, (fmnHV U leaO^a» 
^tQiv nva tQ^itov tavtd kftiv td ydQ dSn rj yivu taiS^ 
td 4 ^^ dvd/ynfi ij ovtc ivdixjttai dQi^^ tofiitd tlvai^ 
ii(i6%ostovtiiV 6k stAtiQOv ovt& tavtd ^ wx odtiog. 

"Eti il 6vvatdv 9dtiQOV Svtv &atiQov ihoi * od fdQ 9v 
iiri tavr&V' m 

01 i^y ovvstQog taikdv tAnoi to6oiftOi Xiyovta^ 6^XoiV t 
6^ ix t&v ilQrmivGiv oti dnavtig oUnQog tixfitov dvacf^mH 
a6tifiioi tiatoi %a\ nQog Sqov XQ^^^h M^dntQ fynQ069tv 
efpqrat ' il ycQ (n} Tot^c^ 6ijXoi t& t ovofta nal 6 Xdyogy 
6rjXov oti &iht av itrj OQtdfiog 6 dno^oO^ilg X6fOg^ vSv di p4M 
TtataOTtiva^tiTcmp tdncrv 0ffi6i\g XQiffit^iog n^dg Sqov * o6 j^ 
dn^xQtj 6iiiai toftkov t6 tJ^o tov Xdyov seol voihofm nQ^g 
td 7iata6xivd6ak oti of^iTfidg, dXXd %at td aXXa ndvPx 
6ii ffiiiv td naQrffyrXfiha tov iQfj^fiitik • 

'AvmQiiv fikv ovv oqov o(vt(Dg%al 6iit toiktav dil nnQt^Z 
tiov' idv 61 7tara6%ivd^iiv fiovXdfnf^ai nQmov p\v ildivm 
6Ahi ov6i\g ri dXlyoi rco^ 6iaX$yoiiivoviQov6vXXoyt(;ovtM% \9t6 ovro iV. — tpimiovM itvai. dflov CN, -^ 90 j^tr t*. — iftfdv 
CNcu, — 21 nlri^g A^. ^ 28 yag om JV, om corr C. «^ dtmq^^qn tlti A^ 
pr B, corr C. — 87 ^%X HaTfjYogtlaOcci u. — SO MoXiaxcag th tttitiv 
BCfif^ tttvra q, — ,tt] sl xal BN^ pr A, corr/, — Sl^taiha^B. 
— £fi$97 corr B pr inanu. — 38 pr ^ M Tolt A. «^ 1} Wi^ AfayiAi, •■! 

CNcufq alt ^ om ABCNcu. — ov% Mi%nak del Vult A. — Mi^ 

%ftai xffl dqiOfti^ d — 83 oxonovf^tt N» — ta^tat o9tm /. •— 96 nqiif 
ra tavtov cuf, corr A^ id 37 Nuf^ corr A. 

1^4 taXXa u. •— &ila...iqiOuiif om C. — 4 M navta om. -^ 
6 iCf ov xal o^tmg N, ^^ to6tmp] Mmptap IV. -* 8 M om N. *- Mtt 
AB, — ogov /9 Bgoiv pr A. 

14* S18 TOillKaN H. 

JAX&. ^AinitS^ dllfjl^ tQ totovtov Xa^ivov^i/i^ olopottB ^r^fl 

u^ fmfLttQlnv 9m4 OK^iA^avg xai tctg ^iXXag tccg totavtas mO' 
^ijiifcrg* bW w 8i diKQifldag {iW aXXrig htl i^tQaYnatelag 
astoiovvai wd tl kstiv ^og W ^g o^/^ec^Oi^^ vvv^ 
Scov Ix4xv6v itQog ti^v JtaQovHav XQtlav, o6teto6oikov fidvov 
XeTit iov oti iwaxdv yhvi^ai OQUfiiov xctl tov tl^^v tlvai (fvX^ 

i^Xofiifliiiv* bI yiq htiv OQog Xiyog 6 to tlrpf mai t^stQA" 
fftatp drjiSp^ ml dtt tci h tt^ OQ<p TtattjyoQOiiiievaivtip 
t{ kfn tov stQa^nat.og y,Aifa wxxrffOQtia^m^ luxtrffOQevtm 
^ h v^ tl kfti ta yivr^ xal fA ^uxq>OQal^ tpaveQoviSig ff 
tig Xdpoi tavta ^itSvov h t^ tl hti tov stQayncs^og xa- 

mti^^H69at^ ovi o tavta ^arv X6yog OQog ^ dvdyxfjg 3p 
ifj} * od yaQipdi%sxai!kiQov Hv<m^ OQOV^ i^Hifj ovdiv ^eQop 
iv t^ tl kiti tov ^(tjffccerog ^umffOQHtai. 

Oti ii^v ovv ^oiQC? ifvXXQYUfiiov oqov ftvio&ah ^- 
vtQiv* hi tlvGrv dld^7uxt€f67uvd^uPi didQUStai pLiv ip hi- 

UQOig dnQi^iiSttQov, stQ6gdl ti^^QOTtemivriP nid^odov olaiitoi 
tAjtOi ifffT^Oij^. OTteatiov YOQ istl twv ivaptkQP wi tSv 
SXXarp t(Sv dvtiTteniharp^ xcd oAoi^g tovg Xdyovg xal xata 
ftiQog htufTtoitoiSvta * d y&Q 6 dvtiTtelfLtvogtov dptixtmivov^ 
%ai tov elQrj^iivop tov stQOXBtfiivov dvdptrj elpai. ktel dltcSv 

toivavtlciyp stXelovg ^ViistXoKal^ XrjMiov t<3v ivavtUov^ ostolov 
av ftdXufta (pavy 6 ivavtlogoQUfiiog. oXovgiihvovvtovgXd'' 
fOvg.Ttad^dsteQ etQritai 6xesttiov^ itata ^iiQog & &8e. itQi5tov {j^ 
ow Oftito dsto6(^\v yivog OQ&xSgditoSidotai. eiyaQtoivav^ 
ttov ip tip ivavtbpj to 6h stQOxeliievov (iij i6tip iv t^ avtip^ 

86 6^Xov oti ip t^ ivavtlip Sv drj^ isteidiq jdvdyiqij td havtla 
iv t& csih^ ^ iv rotg ivaptloig yhfe6i/p ehat. Ttal tdg dta- 
ipOQagdl tdghaptlag t<3p havtlcav di^ovfiev wtrffOQekfd^cu^ 

9 ndvTtg coi dqx^v N. — toiovto BCu. — 13 Sats om iV. — 
lA iqtcnov tt, om Zv. — tov] to J, — - 15 6qi0fk6g u. ^ flvui om q. 

— lo^alt M nccl h imq, — 17 fkiva om Nq. — xar^yooovyrcg w. — 
19 tcLvttt] a C d^letis post pLOVov litt daioque , t&vta a Nfj corr C* 

— xatTjyogsitui. /. — 20 qt*] dit ott CN. — av om ii. — 85 y/yt- 
cd-ai C ^ 24 f^9 ovv h u. — 25 %Mi(Uvriv ^^. — 28 imonontovvttuB N. 
-^ BttB B, — ^ yaq o corr A. • — 29 %al 6 tlqnfUvog. tov jBigrj/iivov ii 
uvttrnfjQ iatai €f. — sW» pr om Jl. -r- inl QT. -^ 80 onoZog pr C, 
^ov M — 31 &v om Cf. ^ paiiotu om /• — tpmvBlij Ceuq^ corr 
^j tpavBghv ^ B, fort pr ji, —-33 dModidota^ pr JB, — to tvavtldv 
tv pr om C. — 34 tevt^ yivBi d^Xov 2V. — 35 iv t^ pr om C. ^ 
37 dl om q% ToniKua H. Stt 

«nO^cbe^ XwmC xed ^tXopoq* to fih f&Q /liaiC(fitiMip ti 
iti AfvfxQmnip S^t&g. &fff dtwhttvttmtihmnUutait^ 
foifovvtta^ tov nQoxHiihov al tatodo&ibka xatmoQolv^ Sp^ 
S&i^ hfil xoi t6 yitog %al ci diotpoQai SffO^&g astoSiffovtai^ 
it^Xop oti OQiCiiog Sv stijo dstodo&ilg. ^ ot^ dvayitmop tSv 
havtlw tcfg havHag diatpoQac %atmoQdd&ai^ dip yLrihb 
t^ tfiti^ fivH y ta ivavtla* Ap 91 ta fimj ipavttaj Oi^W 
lUoXiu t^ aikiqv diaqx^Qav xat^ ififpotv XiyitftNKLj cJdr 
xiata diTuzio&iipm tuA dSiMiag* t6 filr fdQ aQitq t6 dh 
iunUa iwxqg^ o6ti to ffnyirjg ita<poQi Ip d\ixpdiP lif§* 
taij iKHdrj xal 6cificet6g iotiP dQSttj xol Tuxttia. dXH o^ lo 
tovt6 Y* dXfjd^ig, oti t&v ivavtlov rj hfovtlai ^ al aikai 
^iofpoQal d6iv, d ow tov ivavtlov i| ivavtla ^atVjyoQHtotj 
todtov 61 (iij, diqXov &u 7} slQrmivij totkov av xatvjfOQoVto, 
xa96Xov (f stitslv, iitsl 6 6Qi6ii6g khciv Ix yivovg xal tikaxpO'' 
qSpj Sv 6 tov ivavtloi) 6Qi6n6g fpoPSQog y^ xal 6 tovstQOXH^ itf 
nipov 6Qi6n6g tpavsQog kftat. ixsl yaQ t6 ivavtlop Ir tp 
a&tfp yhsi tj iv t<p ipoptbpj 6iiol(og 61 xal ai dioipoQ^dii 
ivavttat t(3v ivavtlcsv ij ai avtai xatrffOQOvvtai^ 6rfijop %i 
tov ftQOJtsiiUvov fftoi t^a^&t^ yhog Sp xatrffOQoito onSQTUxk 
tov ivavtlov^ at tfk diatpoQci hamAaij ij cataOoi ij tipigj» 
al 61 Xoinal al avtal' ij dvdfCaXiP at ^\v diag>OQak t/l 
avtctl td 61 yivfj ivavtta* rj ajx^ havtfoj %a\ t& fivti 
%ai al 6iaKpOQal. d^up^tsQa yetQ ta:dtd iJvcti 06% ipdijfi'- 
tai' d 61 fci}, o ctt^dg 6Qi6ii6g tSv havtlciv f6tai. 

"Eti i% tSv itt{66sxiiv %cii tSp 6v&tolxav^ dvdyxfi f&Q^s 
dxbXov^stvta yivrjtoigyips6i%al to^ ^QOvg totg OQOig. olov 
si'^ Xi^fhj i6t\v dftopoX^ istiJOtijftrig ^ %a\ to httXav&dvsOd^a^ 
ditoPc^XsiV ixi6tT^ri[V fkftat %a\ t6 imXsXrjO^ai dnofis^ 
fiXrptiPai iKi6tijiir[v. hv6goiyv6ftOiovovvt&vsiQtj(iivG)v6y,o- 
Xoyrfiivtog dvdptij %ai td XoiStd ^fUpXoYH^^ai. ofio/ogd^xal 90 
6g. tp. eu. — 16 tA ivartlu N. — J7 ah J] ^ al Neuy om C. — 8d 
MaHai Ccu. — 2d yag] ptkv 9, /aIv' yaq euf^ yt C — - xavTtt BCcuq. -^ 
dvut oin AB^ foit pr C » 25 %al in vmv C. 214 TOniKSlN H. 

Qf66Ux9 xol x6 fpQaQftMDQ diaXvtiMSg , d ta to tp^aQitiTcdv 
9iaXvtix6v ov6lagy xcA i) (f^oQa didXv6ig oii6lag. Ofiolog dh 
Ttai ial twp ttXXekv. &69^ ivog Oiiouwovv Xvjrp&ivtog xcel ta 

tt Xout& Havta bfioXoY&itm. 

Kci h t&v OfioUoc, ^ i%6vt€3V XQog aXXriXa. d yiQ 
td VYtBivov flf^otqrixei' vyulag^ wti to at^mtxoi^ ^<Hi}tixev 
tve^lag {6tai tucI to (i(piXmov stoiifpiTcov aya^ov. o^ioUog 
p.l&4 j^p STta^tov t(Sv hlQYj^ihfav itQ&g t& oixHov tiXog Ijct, S6t* 
ei hog avt(3v 6 6^16^16^ ioti to stoi^qti/K&v elvai tov tiXovg^ 
%ai t(3v X(HSt&v ixa($tov ovtog av itvi 6Qi6(i6g. 

"Ejti ix tov li&XXov xol t(n> dfL(d(og^ b6ax(5g ifv6i%tetm 

6 iueta6zevd6av d^do stQog 6vo 6vyTiQ(vovta^ oW d ^SHiXiv 
ode tovde ^ ode tov6e 6^16^16^^ b di ffttov bQUi\i6g^ xal o 
[laXXov. xol d b\L(H&g odt tov6e Tud odt tovii , d 6 heQog 
tov ktiQov^ %al b XoL^tbg toH X(Mt(yv. ivbg 6" o^tdfioi; stQbg bvo 
6vpiQivofi,iv(yv, rj dvo bQi6fg(3fV itQog &a, ovSlvxQnj^mog^qix 

10 tov fiaXXov istl6^e'il)ig * (wte fccQ $va bvolv ovta diio tov avtov 
OQ(wg dwatbv i6tiv elvai. 

4 El6l dl xal ijtiTcaiQ^tatoL tmi* ^vbrtov oXt^ vvv elQf^i- 
vOi xal ol iK t(3v 6v6t(d%(DV xol ol ia t(5v Jttd^ecyv. dio xol 
du naXi6ta y.(xtiyeiv xal nQO%dQOvg^eivtoiitovg' iQrfimL^o- 

16 voTot yaQ itQog jtXti^ta, xal t&v aX)i^ Sk tovq ^aXi6ta 
xoivovg* (rvtoi yaQ ivtQyotcctoi t(3vXoiStwv^ olovt6t^ ini^Xi- 
jtBiV istl ta xod*' BTcaOta^ xol ijtl t&v eiSSv 67toitelv d 
^qpoQfiorrei o Xoyog^ iitBtd^ 6wAwiiOV tb eldog. SSti 61 
XQT^mov tb toiovtov stQbg toi)g nd^cfilt^ovg i6iag dfvat^ xada- 

80 itBO itQbtBQOV BtlQr[tai. hi ei (utatpiQerv ^rpu tovvofLa^ ^ 31 8ittq>9o(^oc A^N. — - xorl . . . ovatag om 9. -* 32 «al . . . o4aiag om 
/. — (p^aqziKov 8ittXvTtii6v C. — ye corr AC. — 35 dittXvaig C, — 
xal . . . ovalag om ACcu, — 36 xal om C 

154a2 6 om Ccti. — > 3 avroff B, o avTO^ /• — 4 Ir* ^ ix C — 
alt tov om tt. — mocttx&g C, — inSixettti (corr videtor pr maa^^ A, 
-^ 6 ovyrtq^vovttti ii. — 6 oqiOiiog aote ^ C — ^trov doxoy d^iotto^ 
i9Tiv xal Z^. ~ 9 1y C. ^ ovd\ N. — 10 Svttv fi. — 11 ogovgstvtti, 
dvvttTOv 2V. — 13 ol om A — mmaBmv Hal ol in (ol in om oi) T«iir 
(iv6tolxf»v cqu, — alt ol otn CN, — 14 d^ pr -^. — - 17 t6 N. — 18 
evvmwfiog pr A, — tT96g ianv. I«ti Cc<i. — 19 XQ^OHKHi ^ timoq 
nqog Ccuq, — toiooto B, "^ 20 Ij] ij 9i N. TOniKAN H. tUk 

avto csvvpv xanfyonfpup (og &!bqov* xol ^f ug £Uog xofwg 
lucl iviQYog tfSv tdstenf l&tl^ tovta^ jijQrjptiQv. 

"Oti 6h xaXiadtiQOP xataOxtva^eiv tj dvaOTUvd^tiP & 
OQOV^ ix t(Sv luta tavta Ifr^l^rfiOiUvafV qmfiQiv. 9uA fitQ 
tSmv a^ov xal Xafitiv itOQa twv iQmwiiiviav tag tounk^g » 
nQ0tai6Hg otht tikeetig^ olov Sti ttnv iv vp dnodoOivti X&f^ 
%o f/ikv yivog to Sk di^ofpOQA^ xai&tt iv t^ tl itSti to fivog 
%al ai 5i€upoQal xaxvffOQOVVtau avev Sh taikoiv a&ivatpfp 
OQixSyLov ftvinP&ai 6vXXoy4aii4iv' U foQ tiva leol SUxt iv 
t^ tl idti. tov nodyiuetog MtfffOQ^ai^ a6iiikov nitiQOP dso 
ifi^tlg rj etiQog cri^rat; 6Qi6fi6g iotiv^ itUid^OQiOfidgiifttXi^ 
yog 6 To tl rpf elvai Orjitalvcjv. d^nXov 61 nal i» tmv6e. If^ov 
yoQ 'iv CvfisttQdvaoQ^ai i} noXXd. avaiQOvvth {ih ovv dn6jijgfi 
nQog ^a 6ia?ytyfjvai (^ yaQ onoiovovv dvaowvdoavttg dvy- 
QifKoteg iodfit^a tov oqov)^ Tcataexevd^ovti 61 ndvta dvdf^ as 
xrj Cviipifid^eiv ort vnoQxei td iv tip SQip. ^(ti xat»' 
Cxsvd^om iikv xaO^dXov ol6tiov OvXXofUS\/b&p * St} y&Q itat& 
navtog ov tovvofianatrjyoQeiC^aitovoQOV^ xal ^ttnQigtoil^ h 
rotg dvtiOtQiipeiv , el ^iiXXei SSiog elvai 6 dno^o^itg SQog* 
dvaOxtvd^ovta 6* ovxifti dvdyxrj 6ei^ toxad^iXov * dn&iQVj 
yoQ to 6el^ai oti ovx dXrjO^eiietai neQl ttvdg tiav vn6 toSv^ 
fio o Xdyog. eC te xal 7ia96Xov 6ioi, dvaOxtvdOoi^ ovff &g * 
to dvtiOtQi(peiv dvayxalov inl tov dvaOxevdl^Biv* indmn 
yaQ dvaOxevd^ovti ota^Xov to iel^ai ott xatd tiv6g anv 
tovvoita xaxrffOQeltai 6 Xoyog oi xatrfyoQWtu. t6 d' dvd-^ 
naXiv oihc dvayxalov nQog t6 6el^ai^ oti xaXf wv 6 X6/og 
(i^ xaxrffOQeltai toSvofta xatvfyoQeltai. &i tt xdi sKOffrlio 
'dndoxei t^ ik^ tovvofio^ (i^ ftdv^ di, dvjfift^fiivog ybvrsa^ 
6 OQiOfidg, 

*0(ioUog 61 xid nBQi t6 i!8iov xal t6 yivog i%n* iv 22 r AVTfio xfirjaziov om CiVf, de\ vuU A. — 24 fp€tvfq<5v pr N. — 
27 diOTi pr ABCf, — yivo^ f*ovop ««l C« — 39 ovpkntgaiviO^cu Ce. 
— • 34 %v C, — tivaen*] dvaiqavvtH C — 36 avaaiavaiovta /Vti, id 
36 CiVtt. — 36 iatiov «. 

154bl x^crrjyoqfi^^at C, — ^ 2 dvTt4tqtfpuv, naO^ oi tov Xoyov n&l 
rovvoftttj ei CcuN, rc mg A, — 3 iva&Hsvdiopti es. — dl oivm dv. 
CNeun — Sti^ai th om CN, — 4 tSv ob «. -*— 5 hi^ %l AB. — iuiX\ 
yord /, em cuq. — AvaansvdcajL N. -^ 7 «frcmmr^oyrc «f M 21 
ttZ^ id 25, 29, 35 iV. — 7 kot^ wdwvoq iv toivo fta nat, %ai 6 Uy99 
«ar* CN. — ^ 10 toh^opta'] ov9h toi^fui CN. -^ 11 pL^pwv N. TOniKSlN z. 

b tiJQ 'ilwxfjg OQog, sl i6xiv ov6la hti6Tijiirjg dexfnixij ' ofio^ 
yaQ %al dyvolag k6tl dexrixij. 

Jh Sk xal iav fiq aqog oXov IjV ^^? istij[jtiqm xop 
bqi6\k6v 6ia ro y,^ yifcoQniov dvai xo ohyv^ itgdg %&v (is(fm 

BU imxsiQSiv^ idv y /rci^^efiop %al ^irJTiai^Dg daodsdoiiivop 
q>alvYj[tai *- rov yaQ ^iiQOvg dvaiQsQ^iwog Ttal 6 stag o^iOfiog 
dvaiQSiTcu, 0601 % d6aq)sTg t(3v 6qi6ii(Sv^ ^wdiOQQ^ci^avta 
Tcal 6v6xrjiiaTl6avta ^tQog to drjXovv ti xal i)[siv iitvislqr^ 
fia^ ovt&g im67tonsiv' dvayKalov yaQ t^ ditOTCQivoiiivG} il 

10 8ixs69^at ro ixXa^i^avdiisvov vsto tov iQm&vtog , ^ avtov 
8ia6a(pfj6at tl itots tvyxdvsi to drjXoviisvov vito tov Xoyov. 
frt %a9astSQ iv taig ix7cXrj6laig vdfiov slfDQ^a^iv iasi6(piQsi/Vj 
nav y ^sXtlcJv 6 iitsi6(pSQ6iLSVog^ dv(UQ0v6i t6v l^LitQoe^sVy 
(yvz(D xal istl t(5v oqi^^kdv itoiiffciov xal avrov^Qv^ijLOvhsQQV 

16 ol6tiov ' idv yoQ (palvrjtai psXtUov Tcal ^idXXov drjXiav ro 
OQi^^^isvov^ S^Xov oti dvTUQrjitivog &Stai 6 xslfASVog^ iitsidij 
(nix sl6l ^tXslovg tov avtov oqi^^loL 

IlQ^g Sitavtccg 6h tovg opiiffiovg ovx iXdxi6tov 6toixsiov 
to itQ6g iavT6v sii6t6x(Dg 6Qi6a69^ai ro 3t^(rx>siiisv(yv rj TctxXSg 

90 slQYjiiivov OQOV dvaXa^slv' dvdyxrj yaQ^ S6JtSQ :tQ6g ftiXQa' 
8styiia '9'£oi(tevov, ro t iXXslstov &v 3tQo6fj7csv f%sw top 
6qi6ii6v %al ro nQo6Ksliisvov stSQiiQyag xaQ^OQav^ S6ts fio^ 
Xov iitiXsiQYm&taav st^ftOQslv. 

Td fihv ovv stsQl tadg OQi^^Kyvg istl to6ovt(yv slQi^69ck H. 

UotSQOv 61 tavtov rj &;sQ(yv otatd t6v 7CVQi(&tat(Hf tSv 

^rfi^ivtcjv JtSQl tavtov tQostayv (iXiyeto 61 itVQidtceta tanStoP 

80 to rcj dQid^fKp &) 6xostsiv £x ts t&v stt(66s(ov xol tSv ^fV' ISlbl «/] iazlv, Btnsq u. — 3 %&v fi^ Ccu. — imjgigstv xov corr 
C. — 5 5v Cctt. — fpaivrixai dnodsdofAfvov Ccu. — 7 o Ccuf» — W- 
diaq^^gciaavTa /, corr /4C» — 8 axflficctlaavza C — 12 Bim&aai w- 
fiov Ccu. — 13 ilagxqofisvog C, inKpsqofisvog cu. — 14 pr xal^ouiu, 
alt C. — itsgov dqiafihv C. — 17 tovtov nXslovsg C, xou ovtov nli^ 
ovg cu, — 18 ogovg Ccu. — 19 havTO u. — ij %al naXmg C. — » 
nqoitdfisvov u. — 24 Sqovg uf. — Tit g^ Cc. — 28 dl pr om A. — 
29 Tov avTov uq. — xqonov i», xqontnf ^xiov CqN. — 30 xh om Cc» TOniKSlN H. SOB 

6%ot%Gnf nai toiv dwi7ui{iivG)v. d yoQ ij /liiuuo6vinj tcnitdv 
TJ dvdQtl^^ xol o dlnaiog t^ dvSQilm xcA tS diMal(OQ t^ 
dif8Qd(og> oiiolcjg 61 xal istl t(3v dvtixHikivGrv* BiyoQtdiB 
tavra^ Ttal td dvtixelfieva toiit^ng tavtd xa&^ oJtoiavovv tSv 
XiyoiUvcsv dvti&i^BGH*. <yvdev yaQ SicxpiQH to.toih^ilt^yutGi 86 
dvn7ielii>evov Xa^elv, istetdi^ tavtdv l6tiv. stdXivhctwv ^oir^ 
tixav %al ^p&aQtixAv xal yevi6e(av '^ai ^pd^OQ^Sv xol SXg^ tSv p. US 
o^Lokig ix6vt(DV stQog htdteQOV' 86a yaQ astX^g tccihd, xol 
id yevi6eig atyt(3v Ttal td qf&OQoi (d a^dtal^ xal td itovq- 
nxcc xol (f^aQtvad. 

Snostelv 8\ Tial (Sv &dteQOV iidXi(5ta Xiyttcu, otiovv^ dB 
xcH 9'dteQov t&v 'avt(Sv tovtGyv %axd to avto \iLdXL6ta Xiyt- 
tai^ Tia^diteQ Sev(ntQdtYjg tov evdaifiova ^lov Ttal tov 6:t<yv- 
daiov d^odeUwOi tov ath6v^ ijtet6rj itdvtGW t(3v ^Igxv alQe" 
%6taxog 6 6ilov6aiog %al 6 ev6alfi(Dv * %v ydQ ro alQttoka- 
tov Ttal \iiyi6tov. o^ioi^Dg Sk %a\ istl t^ aXXcyv t(3v toiovtcav. lo 
iel d* htdteQOV 'ev «Qi&ficS elvai to Xeyoiievov y,iyi6tov ri «l- 
{fetdtatov. el defAi), o^Tt^aiSe^eiyfjLhov otitcethov' oii 
yaQ dvayTtaiov^ el dv6Qei6tatoi,tc3v ^EXXijvcyv IleXoJtowil^ioi 
ml Aane^amovioi^ tovgavtovgelvai IleXoncyvvrfilovg AcCnt- 
daniovloig,ijtei6iq (yv% elg aQid^iKfi neXostowiJ6iog(yv6lAcaie^t6 
dani6viog. dXXd 3teQiixe69ai fikv tov ?teQ(yv vito tov itiQOV 
dvayTtalov^ zad^dneQ ol Aaxe6ani6vioi 'dito twv HeAo^towi^- 
gIgxv. el 61 (iij, 6v(ifii^6etat dXXTJXcyv elvai fieXtlovg^ idv 
(ii) steQiixciyvtat ol ?teQOt t^o rcji; ktiQCJV. dvceyTtatov yoQ 
foi;g neXojtovvYj6lovgfieXtlovgelvattGivAa7te6atii(yvl(QV^ etneQ 20 
(4ij JteQt^ovtai ol eteQOt iJjro tmv hiQGyv' ndvtayv yaQ tSv 
Xout(3v ei6l ^eXtlovg. Ofco/o^ 61 otal tovg Aa%e6anuyvl(yvg dvdy- 
%ij fieXtlovg elvat t(3v neXost^ywYfiUav' ncX yaQ xal (yitoi 
stavtcav t(3v XotJtwv el6l fieXtlovg. &6te dXX/riXGyv^eXtlovg ylr- 
vovtai. 6rjXov (rvv ott tv dQi^fi(p 6el elvat iro piXtt6t(yv xol 88 

32 To] T9> BN. — Tfl?] t6 ACf nal x^ N. — 34 xffl...TcrvT« rc 
"g ^. — 36 yaq om u. — V^ tj to CN, — 36 Tavvd Ccuf, corr A. 

152al xorl tav q>&aqtixtSv Ccu. ^ ^jfitvtmv om A. — xal ttl] xal 
C.^ dta(pog al al ti. — 4 xal Ta tpd". Ati/. — 6 tiSv etiitiSv om C/V".— 
8 »of aMv aMod. iV. — 9 alt J om C. — 10 xal t^ fi. u. — 11 ^] ^ 
««i u. — 12 iati u. — ovdh u. — 13 tt] bI ol C, ol u. — 14 (to^« 
»dd JV) ntX. totg Xax. CcuN. — 16 et 88 ovdh} xal Ccii. — 16 (ilv oni 
^* — 21 o{ frf oo* pr om C. — 23 alt xal om Co. — 24 tiol} ytvov- 
wi II. — 26 To* AB. — %a\ to fi^. N. 

n. 14 n» TOniKSlN H, 

\kiff^ov iUyoficfoi^, tl [liXXH ofn tomov ditoielKW^&au 6i6 
xiAlSitvonQittifovXrditoStUvv^tv' ov yccQ dg^d^iifpdevdcd- 
{IG3V ot^d'6 6itovdc£og ^og^ &6x ov% dmy^tSm %hv avtov tU 
vmf 6i6%i, at/KpG)^ alQtt(&tatoi,^ dXXd tov Sveqov wio tov 

mSttQov. 

ndhv thton^ d m d^dteQOV tavtov^ xal ^dtiQov* d 
fdQ fi)) d(y(p6t€Qa t(p avt^ tavtd^ d^Xov oti ouif dXji^Xoig. 

"Bu 4ae t(5v TOinroig CviiPefirpcotGiv , Ttal oig tntvta #t^ 
^i^Kpuv^ ixt^nonHV* o6a yaQ batiQG} ^Vfifii^rpce^ Tui^ 9t^ 

86fre(^ 6ei 6t}ii^B^rptivai j xal.olg 9'dttQov avwSv ^v^ifli^rpfBf 
^ai #are(^ $el 6v^^e^rpiivai,. el di n tovtcrv duxperPHy 
&i^}uov StL ov tavtd. 

^OqAv Sk ^ttl tl yiri h M yivH xattjyoQlag dy^fpoteQOj 
dXXd t6 ph^ aoiov to 61 %o66v ij ^gdg ti 6rjXol. ndXi/v d 

h ro yivog inatiQOV {itj tavtov^ dXXd t6 fiiv dyad^^v t6 d^ 
Ttoitdv^ '^ ro ficv aperij ro 4' ^^idrijfii}. rj el to ^lIv yivog 
tavtovy a\ 6iatpOQal 6\ fii} al avtal iKotiQov xatrjYOQOVvtm, 
dXXd tov {tev Sti ^soQrittzrj iitufti^iifj^ tov 6^ oti ^QoattiTti^. 

6 Ofkolog 6h wxi istl t&v aiXov. 

"Etif ijt tov ftaXXov^ el t6 (ihf 6ixetcU t6 n&Xiov %6 
di fii^, 7} ei afL€p(o fiiv 6^et(u^ fii) a^ 6i^ xadcbniQ 6 
fiiXXov iQcSv ov (laXXov ijti9pful trjg 6vvov6lag^ 061? oi5 tav^ 
t6v ^Qcog %al lstiQv\ila 6vvov6iag. 

10 ^Eti Ix tiqg itQ069i6e(pg^ el %(p avt^ ixdteQOV itQ06tir 
9ii/Levov fi^ n(uel t6 oXov tavtov. ri el tov avt(yv d(p ^a- 
r^^i; d(paiQe^ivtog ro h^vstov eteQOv^ olov el 6tJtXd6iov i)fi/-<- 
6eog nal noXXaitXd^iov '^^il^eog %avt6v^rfiev elvai.,^ dxpai^ 
Q^ivtog yaQ d(pixatiQOV tov rjikl^eogtd Xoistd tavt6v 16h 

u6riX(yvv^ 01} ^rjXol 6i' t6 yaQ 6inXd6tov w^ noXXastXd^urv 
ov taiit6v 6riXol. 

Sxonetv 61 fiYj ^dvov el ^ij n 6v(i^vek d6vvatov 
6td r jjg 9'i6e(X)g^ dXXd xal el 6vvat6v 1$ vnod^i^e^og vndQ^ 26 fiiXXoi AB, — 89 diot^ SpKpat algtTooTeiTOi om C. — 34 yt^q 
^areooy u. — 3& xol . . . avfiptprjniwxi om ZV. -- 36 c/) xiei si 2V. ^ 
39 19} To dl ti. 

I&2b3 81 jSiafpooml Ccir.-> 6 imdixsvm Cpu. — 8 S§wi*.. aw» 
ovcias rc mg C. — 10 v6 avt6 iV. — 11 Tavtov C, — l7a*9«tiov C. TOniKSlN H. ttl 

^ai^ lia^afuq xolqxo %f9f^ lial %6 niajQtq Mq^ 
iSxoDCiv. 6^Xop yaq Sxi lav i^iM^ 6 d^iJQ^^xtvov nhv ot% ^ «i 
6ov diXa (laXXov ioxai^ nX^Qeg ^^ digog ot^^i &Sxai, i3cK» 
"dstoxt^ivxogxivog eCx€ 'il^evdovg tSvdXij&wg UniSkv faQ 6iiatf4*^ 
qh) xo iikv SxeQov dvaiQHxai avx0v^ xo 6 heQOv ov. cW 
oi/ xavxoVr 

Ka^dXov d' dsiel», i% xm oncHfovv hMimiQWfum]^ m 
Q0V(/Liv(ovj xcci wvtavxa KaxrjfOQHxmi ifwnelv dstwiioffw^ 
m* ZoayaQ %a%iQovivmffOQ&kai^ 9iai9a:fiQ(nr9umffOQ&' 
0^01 d», xal G9V ^dxiQov XQXiffOQHxai^ xal ^dxiQOV Tuanff^ 

"Exi iittl noXXax(3g xathav A^awt, fhtonHV U leaS^a» 
^tQ^v xtva XQ^nov xavxd kfxiv* td fdQ dSn ij fivu xaiS^ 
xd 4 ^^ dvdffXfi ^ ovx ivSixtxm dQi^^ tavxd dvai^ 
ini^xostovfitp ik nixtQov ovx& xnnhd ^ wx otnrcdg. 

"Exi tl Svvawv 9dxtQ0V Svtv ^axiQov tlvm* od fd(f Av 
tlrl xavx&V' M 

01 (ilt^ ovvnQog xaikov xdnoi xo6oikoi> Xiyovxa^ d^Xov t 
6^ hi x&v tlQtmivGiv oxi Snavttg oUnQog xaikdv dvatfKHH 
aOxmol xdnoi %al nQog Bqov XQ^^^h M^dn^ fynQ009tv 
ttQijvai ' tl fOQ ft^ xavxdv dfiXol x6 x ovofia nal i Xdyogy 
d^Xov oxi oihc av tttj OQHffidg o dnodod^ilg XdfOg^ vSv ihf^M 
TtaxaOTttva^XiTimv xonov ovStlg %Q^6i(ioq nQdg Sqop^ 06 ydQ 
dndxQTi itiiai xa^ov xd t^o xov Xiyov lud^voipofm nQig 
xi 7iaxa6xtvd6ak oti of^irfiog, dXXd %at td aXXa ndvPx 
iti ^x^iv xd noQVffYeXiiiva xov iQtMfiiijik • 

QvaiQtiv (ihv ovv OQQV 0(St(Dgftai iid toikiav dtl nHQ4i^9 
xiov' iav 61 HoxaOxtvd^tvv fiovXdiu&a^ nQwtovpkvtidipm 
inSxi ov6tlg rj iXlyoi rcSf^ 6iaX$yo(iiv(oviQov6vUiJoytf;ovtai% 19 T^ avTo iV. — qtia%ovM itvai, ^i^loy €N. -^ 90 j^y €. — iftfdv 
CNcu. — 21 nXiiqr)g A^. -^ 28 yccq om JV, om corr C. •— dtmtp^qH iltiJ, 
pr B, corr C. — 87 8ft naTfjYOQtTaOai u. — SO MoXiaxiSQ th twhbv 
BCNfj TOVTa g. — tt] tl xal BN^ pr A^ corr/ — dl ta^a^Bi 
— £fi$97 corr B pr inanii. — 38 pr i} d«l Tolt A. «^ 1} «1^1^ Afayn/ij. •■! 

CNcufq frlt ^ om ABCN^ — ovu Mi%nak del Vult ^. — Mi^ 

Xftai tial dq^Ofti^ C. — SS a*onovfii¥ N. — ra^Ta: o9tm /. •— 96ir^i^ 
ta tavtov C11/, corr ji^ id 37 iVi^, corr A. 

1^4 TaUa u. — - &iXa ...iqieuow om C. ^ 4 dilnavtu m. -^ 
6 ^ov Tial ovtmg N^ >— to6tmp] tutvtav N, — > 8 ^r^DBi N. *- Mii 
AB, ~~ Sqov /9 Bgoiv pr ^. 

14* ta TOhlKAN H. 

iXXa.Mime^aQ%hp to totcvtap Xofifiipovifvi^ iAoviX%% M(^ 

u^f^mfLfXf^v %al aQt^^iOvg xol tag S)Xag tag touxvtag fut- 
f^qd^iq' 40^ w dC oKQtfklag i^v aXXtjs htl ftQaYfMxtilag 
aMoHoevvm %at ti i&ti/v SQog Tud KSg OQtl^iOfai ikiy vvp& 
8cov Ixavop KQdg tiqv itaQov6av XQ%lav^ &6tt toCovtov fidvov 
XtKtiov oti dwixtdv yivi^ai OQUfnov xol tov tl 'iv ^lvai &vl^ 

t^Xofi0ii>6v* d yoQ ykiv oQog h^yog 6 to tl^ etvai t^ itQa-- 
fffmjb iqXSv^ 9ud id tct iv t^ oq^ TtatffyoQOi^iUva iv tip 
tl kfti tov stQOfiianog {k6va wxtrffOQtW^ai ^ 7cat¥ffOQHm 
^ h t^ tl kfti ta yiv^ xal fd iuxfpoQol^ (pavBQOvmg d! 
tig Xa^i tavta {t6vov h tfp tl ioti tov aQoyii^ctog xa- 

mt9ffOQel6i^ai^ ovi o tavta ^atv Xiyog oQog i^ dvayTifjg 8v 
fS]' od faQivdi%ftai&eQOV dv4u oqov^ ktiidiq o^dhv heQop 
iv t^ tl i6vy tov OQ^yiiavog ^xatrffOQHtai. 

Oti {liv ovv iffXPQ^ &vXXioyuffidv oqov yevio&ai^ qxt- 
veQAv* i» tlwav Sk du %axa(hi^a^uv ^ ii^ustanilv iv hi- 

HQOig dxQipi^tBQOv^ aQ6g8l ti^ jtQOKemivriv fii9^odov olot^ol 
t^stoi x?iji{i(^oi. 67iiatiov y&Q ht\ tSv ivavtkQV %ai t(3v 
SXX(DV t(Sv dvti7tenih(0Vy xaH oXovg tovg X6yovg %al xatd 
fiiQog hcukKOitovvtia' tl yaQ 6 dvtixetfievogtov dvti%ei{Livov^ 
%a\ tov elQTniivov tov aQOKHfiiviyv dvdy%ti alvai. istei dl t(Sv 

toivavtliov itXel(yvg 6V{kitXo%aL^ Xrptti^yv t(5v havtlovy Sitolov 
av y,dXufta (pavy 6 ivavtlog oQUi^kog. oXovg\/L\v owtovgXd" 
fovg. %a9diteQ etQtitai 6%eittiov^ Ttqta fiiQog d' w8e. itQ&tov {/ikv 
ovv otitd ditodoQ^lv yivog OQ&xSgditodidotai. elyoQtoivav- 
tlov iv t(p ivavtlq)^ to dh itQOTcelitevov (iij i6ttv ivt^ aikipy 

86 dijW oti iv t^ ivavtlip av fifij, iiteidi^ JvdyTOj td ivavtla 
iv t(S cnh!(ji il iv rotg evavtloig yive6iv elvta. naltdgdia- 
q)0Qag8ltdg ivaptlag tSv ivccvtlcjv di^ovfiev ^avrffOQeUSttai^ 

9 navtBg cii tiQXV'" ^* — toiovto BCu. — 13 cSatB om iV. — 
I4i ogtCfiov Ut om ZV. — tov] to J. ^ 15 Iqid/iog u» ^ tlvai om q, 

— 16 alt ivl ical iv cuq. — 17 fiiva om Nq, — nnttfjyo^vvttg w. — 
19 tctvta'] a C d«letis pott fi6vov litt doinque , t&vta ct 2Vf, corr C 

— ncitriyoqtZtai. /. — 20 ott] 8tZ Sti Cy. — ay om w. — 25 y/vt- v»ov ly, — 91 aw ora %jj, — paAtata om /. — fpavtirj ccug, corr 
^f fpavBghv ^ B^ fort pr A, — 33 duo9l6ota% pr AB, -» to tvavtldr 
fo pr om C. — 34 irvr^ y^«* d^Xov 2V. — 36 ^ tf pr om C. -^ 
37 Sh om q% TOUIKUN H, tnl 

la^^isi^ UVK&G %al fiiXapog' to p^y voq ^ia^HQitvKip ti 
/HdfvfnQMnip S^i^e&g. &(fff dtovhemliwalhavtlai%atf^h 
yoQOVVtmj tov nQoxHy,hov al dstodod^Hdai xatmoQoVin^ Sv: 
S&i^ htilxai to yivog %al (ddiatpOQai SQ9^(3g anoSi9ovtai^ 
{iipiov ovi OQtOiiog Sv ePijo dnodo^lg, ^ m^ dvay%aiov tSv 
havtb&v tag havtiag diaq>OQag Tf^xtmoQtlditai^ dfV yLYihs 
f^ tfit^ yivH ^ tahavtla* dv 41 tifivfiivtmtay ovd\v 
liMii tfi[P atnri)i^ iiatpoQav xot^ dfL^foXv XtfttHta^ 62dr 
%md dixatoO^iivm xal dSvnlag* t6 \itv f&Q dQit^ t6 Sh 
lunUa ijwxijg ^ w&ia to ftwxfjs ^q>OQa h dyxpoXv Uf%* 
m, iKndr^ xal Ocifiatig iot^v dQBV^ xal %a9t{a. dXX* &$v lo 
tovto y dXrj&ig^ oti t&v havtlcav '^ havtlai ^ al aikal 
diaxpoQal iiOiv. bI ovv tov havtlov ij ivavtla tatfffOQiitai^ 
toikov 81 (iij , SrjXov Sti nj tlQTjiiivYi tomov av xatrffOQoXto, 
TUxd^dXov if tbtevv, istel 6 OQi^iiig iOtiv ix yivovg xal Siaq^o- 
qSv^ Sv 6 tov havtlov dQi6iidg<pavBQdg y^ %al 6 tovstQOXii'' ts 
fiivov 6Qi6ik6g (paveQog fkftta. iitel yaQ t6 havttop h rm 
otfr^ fhei ^ h tiji ivttvtl^^ Siiolog 61 xal al dia^poQid^ 
homlai t(Sv havtlcyv rj al avtcA xattffOQtyvvtai^ SnXcfP 9ri 
tov ^oxenUvov ijltoi to aik6 yhog Sv xattffOQolto ox$Q7U)i 
tov havtlov^ aX 6\ dta€poQci havtlai^ ^ aitaOai fitivig^» 
at 61 Xoiital al avtal' ^ dvd^aXiV ftt p,hv 6iatpOQtd oi 
af&tdl td 61 yivri havtta' rj a^fp(Q havtla^ %al td fini 
xal al 6icupOQal, d{i(p6teQa yaQ tavtd tlvai odx ii^ixjt' 
tat' d 6\ fii}, o aiSt6g oQi^ybdg t<Sv havttov t6tm. 

^Eti ix t(3v fttc&Oedyv rtdi tSv (hy&tolxcov^ dvdyxfi yJ^Q^ 
dxoXov9'etvtdYhYjtoXg^he6iimlto>6g8Q(wgt()Xg oQOig. olov 
el^ Xi^dfi kitiv d^to^oXrj istVStrjiirig^ Ttal tS iittXav&dve^d^ai 
dito^c^Xeiv istiOtT^rpf fotttc xa\ t6 htiXeXrjO&ai dirope^ 
^XrpiiVai ifttOtiji^riv, iv6g(nyv6st(HOvovvt(5veiQrnthcyv6iiO'' 
Xoyrfiivtog dvdyxri xcd tdXoutd ofwXoyeX^&ai. 6(io/og6^xixl ao 38 Tia^dnsq xcrl Uvnov N, — to . .. rol irot; •. . tov C. 

158bS pr %al om N, — A ai^odo^slg Xoyog ^ B, ^ 6 iav !Vcv, rc 
B. — 6 ra ivavtta ^ u. — ^^iv^ in*u* — 10 insl u. — iattv] xal 
^pjg ]V. r— ovv om j4B, — 11 pr ^J 3 "^ «. — al om B. — 19 ti 
19 uatfiyoqgTto 2V. — 14 intiB^ C, ttnf^ cu. — 16 Sv ^ tov iv, i 
iq. 9. cti. — 16 To; ivavtia N. -«- J7 alt ^^ al IVcti, om C. — 86 
fiatfai Ccti. — 83 yaq] fihv 9, /Ahv- yag €uf^ pt* C, — tavta BCeuq. -^ 
^vai om ABy ibr^ pr C. — 85 %a\ in tSv C. 214 TOniKAN H. 

d 'fl q)9oQ€t {tiAXv0ig ovolag^ mI td q)9elQi69ai iuMta^tnk 
Q/ieUxp TuA x6 {fOaqftkiuDS diaXtmxSs, iS %b to ip^aQftixdv 
diaXvTix&p od6lagj xai -^ (f9oQa diiXv6iQ oiclaq. oyLoUoq Sk 
xol bii tSp ttXXw. &6t^ ivog OTtaovovp Xfyf&trvog «ol tit 

15 Xout& stavta 6iioXoYHteu,. 

Kci ix tav oiioUoc, d* l][6vt&p itQoq aXXtjXa. d fiQ 
td vyuivdv fCoirftvxov vyuUxg^ Tud to a^mtx^ ^oi ijvixoif 
rSt^iag t6tai xai t6 (OfpiXiiiOV noirpnxov aya^ov. o^ioltog 
p.lMj^cr^ isuuftov t<3v elQtjiiipojv itQog to oixHov tiXog ^ei, S6t* 
d hog avt&v 6 6Qi6fi6g ioti to stoiritixdv tlvai tov tiXovg^ 
xaL t(3v XoiJtiSv hxa6tov ovtog av ^fjj 6Qi6(it6g. 

"Ekv ix vov fiaXXov x«l tov 6fLoliog^ 66a%&g ip6i%fstai 

6xata6iuvd6ai ^do ^Qog 6vo ^vyxQlvovta^ olov ei (iaXXov 
o6e tovde ^ ode tov6e 6Qi6^L6gj 6 Si ijttov 6Qi6ii6g^ xal o 
fiaXXov. xed el ^tiOiwg ode tov6e xai ode tovie , el 6 heQog 
tov ktiQOv, xal 6 Xovit6gtoO Xoiitov. ip6g 6" ^QiO^iov OQ^g dvo 
6vyxQivofiivov^ fj 6vo 6Qi6ii(Sv itQog &a, ot?dk^^pi^f(iogi}&e 

10 tov liSXXov iitl^xe^ilfig ' ovteyaQ $pa 6volpovte iiotov avtov 
oQovg 6t}V(xt6v i6tiv elvai. 

4 Elol 61 xa\ iitixaiQ6tatoi tr(oi> t6jtm oStie vvv elQVjfii-- 
rOe xal ol ix t(3v 6v6tolx(ov xol ol ix t(ov sttdoe^ov. Sio xol 
iel ii(iXi6ta xaxiyew xal irQOxelQ(yvg^eiVt(y&tovg' ^Qi^iyifiaJ- 

16 tcctoi yaQ itQog itXel^ta. xal t&v aXXxav 6\ tovg it(iXt6ta 
xoivovg^ ovtoi yaQ iveQyotatov t(3p Xoi3t(5v^ oUypt6t^ istifiXi" 
steiv istl tct xc^* ha6ta^ xai istl t(ov el6Sv 6xo%elv el 
ixpoQ^iottev 6 Xoyog^ iitev8iq 6vvAvviiOV to el6og. &ftv 61 
XQijOipov 70 TOeothrov stQog todgtt^eiihovg idiag dvavj xai^A- 

90 iteo nQoteQOV etQrjtai. hi el (fccmpiQovr dQrpu t^r&voiicc^ ^ 31 diatpO^Qa j4BN, — ual . . . ova^ag om q, ^ 32 nal . . . o^alag om 
/. — (p^agTiHov dtaXvTixov C. — ■ ye corr AC, ^ 53 9idXvaig C. — 
xtfl . • . ovalag om ACcu, — 36 %al om C 

154a2 6 om Ccu, *-> 3 avTog B^ 6 avTog f. ^ A fhi f ix C '^ 
alt wov om u. — xoaaxiSg C — ixdixftai (corr videtar pr Danti^ A. 
— ^ 6 avyytqlvovtai u. — 6 6qiap.og ante ^ C. — ^roy 9o%£v dgiaaog 
ioTtv %al 2V. ~ 9 |y C. — ovdi l^. — 10 dvBiv B. •— 11 oqovg itva$ 
dvvatov IV. — 13 ol om fi. — jnmasatv xal ol i% (ol in om cif} rmv 
avatoliatv equ. — alt ol ow CN, — \A di^ ^v A. — 17 t6 iV. — 18 
avvmvvfiog pr A. — ef96g iativ. §ati Ceu. ~ 19 Z9^^H^^t ^ tonot 
fiqog Ccuq. — TOiOvro fi. -^ 80 ^] ^ fl iV. TOniKAN H. M 

avto €tvvov xaxTffOQiffuv &f &bqov. tuxI «f t%g £Uog scon^ 
xol IvBQfog rSv tofC&v ifStl^ rotfro) j[jfrfit4ov. 

"Oti d^ xaXifCmtQOV xittcuhciva^tw ^ dvaOTKva^tiiP b 
OQOV^ ^x tSv fitta tavta ljvj[dnrfiOfiiviav fpavBQdv. 9uA yitQ 
IShv avtov %al Xa^HV noQa teh iQGrtw(iivcav tag toutikas » 
stQ0ta6eig aih ednBtig^ olov Sti twv iv t^ dnodoQ4vti X6y^ 
to fihf fipog to Sk diatpOQi^ lud &n iv t^ tl i&ti t6 yiiag 
%al €& SujupoQal uexirffOQOVVtau aviv dh tiyitwv d&tlfvatqv 
OQUffiov ytvie^m ^XXofU$^j6v* kt foQ ttva xol £Utf iv 
Tfi) tl kfti, tov nodyitatog uatfffOQ^at^ adfjXov nitiQOV &do 
(fri^dg fj eciQog ert^ot; OQtOftig i6tiv^ imi&qoQiCfLdgietiXi^ 
yog 6 to tl riv dvai Cqiialvfav. d^Aoi^ Sk %ai i» t(5vde, (f^unv 
yoQ ir cviiniQdvao^at rj noXXd. dvaiQOvvti (ih^ ovv dn6j[gfj 
nQog eva diaXty^pav (}v yaQ onotovovv dva^uvdoavtag dffi^ 
QffKoteg i66iii9a tvv oqov)^ fuxta^iuval^cvti Sk ndvta dvdf^ 86 
nrj Cviipifialeiv cti tynoQxei td iv tiS SQt^. ^&i xirrft^ 
Cfitvd^ovti. ykv TtaO^^Xov ol6tiov (fvXXoYU5(i6v * SiJ ydQ fuxtd 
navtog ov toiyvo^ianaxrffOQelo^aitovoQov^ ruA itinQ^gtoilh h 
toig dvti6tQi(peiv ^ el iiiXXu OSiog elvai 6 dnodoO^dg 8Qog* 
dva6xevd^ovta d' ovxixi dvdyxrj del^cci tOTtaX^^Xov ' dn6xQfl 
fOQ to del^ai otv ovx dXrfi^efietai neQl tivdg twv vnd iro^i^ 
(la 6 Xdyog. elte ital 7U)c96Xov diov dva6Kevd6atn ordff &gh 
to dvti6tQi(peiv dvayyialov inl tov dva6%evaZeiV' dndmtt 
yaQ dva6itevd^ovth Tux^Xot^ ta iei^ai ott TUctd tivog arv 
tovvoiia xatrjyoQiitai 6 Xoyog oil %atrffOQeitai. t& d' dvd-" 
naXiv ov% dvaynawv nQog td dn^ai^ ort ftaO^ wv 6 XAyog 
p^ xatrffOQHtav ro^ofia natfffOQevtai. hi ^ xctl iccerrlio 
indQx^i tfji vno tovvofia^ (ii} ii6vip di, dvgQrnUvog flvttM 
6 6Qi6ii6g, 

^Ofuikig dl xol neQfi td (Siov xal t6 yivog ^ft* h 22 rovr^o XQfjatiov om CW, del vult J, — 24 q)avfqdiv pr 2V. — 
27 diOTi pr AtiCf, — yivo^ ftcvov xarl Cr — 33 cv^negaiv$cOcu Ce, 
— 34 ^v C — aVacnc*] dvatqovvr^ C. -^ 36 avaemvatovta /Vti, id 
36 CNu, — 36 l&giov v. 

154bl iMm/yo^^i^flrt C^ -^ 2 dvTUftqtq^uv, %a^ oi tov Xoyw »«1 
rovvofnaj si CcuN^ rc mg A, — 8 dva&Hsvd^ovti em, — H wi% dv, 
CNtsun — dbiiai th oa CN, — 4 tSv ob «. -p 5 ht^ ti AB. — M^l 
j^ /, eiB euq, — 6 ivaciiisvdcat, /V. — 7 d^^tvnwiiiavtu «9 Mi 21 
uH, id 26, 29, 35 iV. — 7 %a^ •vdivog it reSrofia uett. wA 6 X4y9t 
«oT. C/V. ^ 10 Tofyo^tt} ov9h to^/EUf CN. «*- II ftivwt N» tl6 TOniKSkN U. 

diUp(niQOis YoiQi dva6xBva^HV ^ xata6iuvi^uv ^w. ir^ 

16 {t\v ovv tov ISlov tpavtQov h, xwv alQi^ftivGiv* C9g foQhA t6 
sto}/v h 6v\kithyK'^ td tSiov daodldotai^ Sct^ dva67uvd^av 
{tiv %sStw 2y dveX6vta^ xaxa67cevd^ovti dl dvdynri ndvta 
^vXXoYl^e^&ai. ^xtddv 61 ocal td koistd ndvta^ o6a itQoq 
tov oqi6\il6v^ mal ftQog t6 tSiov oQiid^Bi XiYt^Q^ai ' fCavtl tt 

80 ydQ dei t^ 'dsto tovvofia voi^ xata67ctvd^ovta deiTtvvvai oti 
v^tdQxei^ dva6xevd^ovti d' dstdxoq ivl deliai (i^ iitdQ^ 
%ov* eC te xal stavtl vicdQXJti^ (ii} \kdvip Si^ xol ovtioq dve* 
67teva6tiivov ylvetai^ xad^dsteQ hl tov oQi6\kov Jj^exau ^e^l 
6\ tov yivovg^ oti 7tata67ievd^eiv yhf dvdyTiri fiovaxwg stavtl 

udei^avta vstdQxeiVj dva67tevd^ovti Sk dtXiSg^ Ttal yoQ el 
l^TfjSevl xol £2 Tivl dideixtai, nrj vstdQXOV^ dvT^QTitai to h 
^QXi* ^^ xata6xevd^ova (ili^ ovTt dstdxQfj oti "dstdQXii 
dcl^at, dXXd xol 6i6ti iog yivog ^dstdQxei deiTttiov' dva- 
67cevd^ovti d* iTtavov to del^oi nrj vitdQxov ^ tivl ij aav^ 

dotl. &)i7te (f, S6aeQ xal h tolg aXXoig to dtacf&eiQai tov 
noiri6ai ^jioVy ovt(0 7ialhtl tovttovto dva6xevd6ccitovxata'- 
67tevd6ai. 

*Eitl dl tov 6vnfiefirpt6tog to iiiv TtaO^dXov ^^ov dva-^ 
^Ttevd^eiV ij wxta6nevd^eiv 7tata67tevd^ovti filv yoQ det- 

U7t/tiov oti ftavtl^ dva6%evd^ovti d' dit^xQrj ivl deTiai (i^ 

vstdoxov. to d' istl fiiQOiyg dvdttaXtv ^aov xaxaOrtevdr' 

6ai ri dva67tevd6ai' 7tata67tevd^ovti fiiv yaQ dadxQtj dei^ 

p.l55|ai tti^l wtdQXOVy dva67tevdZovu dl dei7ttiov oti ovdevi 

'dstdQxeu 

^aveQOV 81 Ttai Sioti stdvtGxv ^6tov oqov dva67tevd6ai * 

nXei6ta yoQ h avtqi td dedopiva aoXX(Sv elQri^iivGnf ^ bt 

6 dh t(3v stXeidvcyv &attov ylvetat 6vXXxyfi6{L6g * el%6g ydQ h 

tolg aoXXotg iiaXlov ij h toig dXJfOig oitdQtrifLa ytve69'au 17 xcrratfxfva^oyra «N, id 27 w, 34 mN, 37 2V, — 17 «chrira 9vlL 
avayTif] u, — 19 nqog om 2V. — 20 rip] to N. — 21 i» B. » 23 tMK«- 
^dnfQ xal inl uN, — iUyno CcuN, — 24 xaratfx€va(o«Ti C. — pott 
fihf lit quinqae litt C. — 25 dci|ai vuagzov Cf, — 28 Stt CN. ^ 
29 9Utvtt\ firf xavtC Cq^ pr ^, firjdtvl N. — 33 i%Bl N. «* 34 «ortt- 
oxivdi$iv: xol Si kvog ydq dvaonivdistai t6 xaOolov (iy wttacuiwd^ 
istai adi C}. xaraaxcvatoyrc CN. — 36 ndXtv pr B. — ^^ir yi^ 
xccraox. C. — 37 dnoxqri ti 9itiai C^fa, corr A. 

155al tttratf«nFa(orr« N. — dh ro hliai «. — 3 9ti fN. TonixsiN H. nt 

fhi ftQbqniki^ OQW Mix&fat xcrl iia t(Sv SXXs)v iaiXBiQHV' 
dkB yctQ fkT^ flSioQ o X6yog^ bCtb fi^ yivog to ditodo^iv^ efte 
(i^ wtAojBi Tt TcSi' kv t(p Xiyqi^ AvjjQrjiiivog ylvBXtu 6 ^Qt'^ 
<?(i<(g' ^Qog Sk ta aiXa ovtB w i» tw oqqv ovtb tiXXa h- lo 
di%fxai %avt iftiXBiiiHV' (idva y&Q ta 9(Q6g td (frfi^^ij- 
%6g xoiva itavtiov t(5v BlQtjftivciP i&clv. vnaQXBiV ^ikv yaQdH 
&$a6tov tSv BlQtjfiivcyv' bI i^ (ii) ^l^ {3iov v:tdQXBi to fivog^ 
oddisto dvyQricai vo fivog. oiioliog 61 xol fo t8iOv oAttBpaY^ 
otalov (og yivogy ovdl to Cv^^rpcog cSg yivog rj HSiov^ d)X is 
vstaQfXBiv ii6vov, S&c o^ddwcttoviTtt^SvitiQGyvftQogtdhBQa 
iitiX^iQ^iV dXX' ^ iitl t(yv oQi^iKyv. S^Xov ovv oti^^tyeovjtdv^ 
t&v OQOV dvaiQBiV^ xataOxBvd^Biv 61 %aile^(Jfavw inBivd 
tB yaQ 6Bi stdvta ^vXXoylOaC&ai {xal yaQ oti vstdQXBi 
xd BlQTjiiiva 9eal oti yivog t6 dm)6od^hv xal oti f!6iog 6 X6* 8o 
fog% wl hi stccQ& taikaj ort 6¥jXol to tl rjv bIv(u 6 Xo^ 
yog^ xol tovto xaX&g 6Bi stBJtOirpciv(u. 

T(Sv 6' aXXcyv td f!6iOV fidXiCta t(HOVtov^ dvaiQBiV fikv 
yaQ ^ifov 6id vo & HoXhSv &g ijtl t6 Hoi/6^ xatcc^xBvd- 
^BiV 6h xo^e^rciiTar oi' , ort tB stoXXd 6Bi (fVfg^i^daoi ^ xfldtf 
stQog tovt^ oti ii6v(p vadQXBi xcel dvtiitati/fyoQBitai tov stQd'- 
Yftatog. 

^Pa6tov 61 itdvteav 7tata67tBvd6(Xi to 6viifiBfirpi6g* h 
Ijikv yaQ tolg aXXoig od ii6v(yv vstdQXOVy crJUa xal oti ot^^ 
t(og vftdoxBiy 6Bi%tiov* in\ 6\ tov 6v{i^B^rpt6tog^ oti 'd^do 
ndQXBi {i6v(yv^ Ixai^oi^ ^Bi^ai* dva6itBvd^BiV 6h %aXBit(6t(ittov 
to 6viiPB^Ypt6g y oti iXdxi6ta iv aiJr^ 6i6ot(u* oil ydQ 
stQo60ri\MdvBi iv t(p (fi;(i/}e^i}X({n stSg wtdQXH^ &6^ knl 
\k\v t&v aXXoiv 6iji&g ^ttv dvBXBlv^ ^ 6^i^ccvta ort oij^ il^ 
itdoxBi ri dn oJ% ovtog 'ditdQfxn^ istl 6\ tov 6vit^^rpt6tog w 
ovK l6tiv dvBXBiV dXX ^ 6B^avta oti oi% i3^a(^€&. 

01 {ikv ovv t6noi 6i &v B!tiitoQili6o^Bv stQog &ta6ta tSv 
stQO^Xrmdtayv istiXBiQBiV^ 6xb66v lnav^Sg i^ld^ftrpmai. 7 ual om c. — dia corr A^ tct R — iyxHgtXv AB. ^ 8. <j om 
A. — 10 tikka N^q. — ra &lXa Cjf, — Sqav riTaiirai oHt» C, ~ 17 
6giefLoB ^voti SrjXov jV. -^ IQxiivaAB. — 19 rf om /. — ndvtM dil 
Ceuq. — tfvUoy/^c«^iri CNeuq. — yag om «, del valt ^. <*- tiq^fihm 
navta »al CN. — 24 noXv avvlarae^ai ((yvvlet.J ilvai o) natask* 

CeN. — 85 V9 ra noXXk N. — 34 dvatgtXv u. — 36 d^^f^xv ^' 218 ToniKaN «. e. ^* Mtta 61 xama ntQi Tccie&g^ xal ^dig 6h iQmSv^ 
Xtxtiov. 6tl 6h nQ(5Tov ^ikv iQcycYjiiatl^eiv ^iiXXovva rov td- 

5 itov evQtiv od^ev i^i%eiQY[tiov^ 6evteQ0v 6e iQmrjiiati^aL xal 
td^ai %a^^ eica^ta ^tQog iavtdvy to 6h Xoiftov oia\ tQitov 
eistelv tavta i}6ij itQog eteQOv. iie%Qi ^ev ox^v tov etJQelv tov 
tSitov 6fkOiG}g tov (piXo66(fov ocal tov ^iaXeottiTtov ij <?x^ig, 
ro 6' ij6ri tavta tatteiv xal iQmrjiiatl^eiif idiov tov ^iaXe- 

10 YxvKOv ' stQog eteQov yaQ itav to toiovtov^ tiS 6\ (piXo66fp^ 
x«l ^Yitovvti 'na^^ lavtov ov6\v ^iiXei, iav dXrjQij yiv 5 xid 
yvoiQHia 6t ov 6 6vXXoyi6ii6g^ ^iiq &y d' aihd 6 ditonQir 
v6[ievog 6id to 6vve!fyvg elvai tov i| aQpig xal itQOOQav to 
6v{!i^ri66\ievov' dXX' t^&g yiav 6itov6d6eiev ort ^idXi^ta 

16 yvwptfia xal 6vveyyvg elvai td d^i&itata ' ia tovtcav yaQ 
ol iiti^trj^ioviml 6vXXoyi6iioL 

Tovg ithv ovv t6itoxjg o^ev 6el Xa\k^dvew^ etQrpiai iCQiftt- 
Qov ' iteQl td^eog 61 xal rou iQratrjiiatl6ai Xe%tiov 6ieX6\ker 
vov tdg ftQOtdoeig^ oCai Xrjitteai ytaQa tdg dvaywla^» 

20 dvayTcalai 61 Xeyovtai 61 crv 6 6vXXoyi6^og ylvexau A 
6\ naQa tavTog Xa^pav6^ievav tittaQig ei6iv' rj ydQ iita- 
yoyrjg ^dQiv tov ^od^ijvai to xa&oXov^ rjeigoyxovtovX^yoVj 
rj ftQog x^iJ^iV tov 6vii:teQd6^atog , rj ^tQog to 6a(pe6teQ0P 
elvai rov Xoyov, ^taQd 6e tavtag ov^e^iiav Xrjittiov vtQ^ta- 

2S6iv, dXXd 6id tovtrov avieiv x«l iQmrjiiati^eiv stetQatiov. 
el6l 6* al itQog x^iJ^ti; dym^og xdQiv dXX^ iitei6i!] if&6a 
ij totavtrj itQay^axeia itQog eteQ^v i6tiv^ dvdyxri x«l taA- 
taig XQ^^Q^ai. 

Tdg {ilv ovv dvayTtaiag^ 6t (ov 6 6vXXoyi6ii,6g^ ovTt «J- 

80 ^vg avrdg itQOtatiov^ dXX^ dno6taxiov oti dvGrtdt&^ oiov (iij 
t(Sv ivavti(ov d^iovvta tiqv avtiqv isti^tj^firpf^ avt(yirtofiovXritai 155bl Tit ?7^ Ccf, — 4 d^ et filv om q, — igmrificcTitstv pr >#> 
igmTav Ccuqf, corr j4, — iqoDTifiaTloai. pr J, — - 6 FxofCTOv C — « 
ijSrj TavTa Ccu. — tov] t6 u, — tov om C. — 9 ijSrj om C^"" 1* 
owlv u, — fihv iJ supra vs c. — 12 alt o ora B. — 13 to] tov /• -; 
T0ti]"r6 pr A. — 14 nav] av xal Ccu, corr ji^ av corr B, — 26 «U 
^ Cctt. — xal] ij u, — 30 avTug om Ccuq, TOniKQN 9. 219 

lapeiv^ dXXa r&v dvn7uniiva>v ' xs&ivrog ydQ roikov^ ^al 
Sti t&v ivavTiGiv 1} (TUTij CvXXoytHtcu^ i:tei6ij dvnxeliuva 
xdivavtia, av 61 fiijTi&gi, 6i iitafcyyrjg Xrpttiov^ nqotel" 
vovta iitl t(3v Tiatd iiigog havtUav. i] ydQ did 6vXXoyt6y,ov 86 
^ di iitaycyy^g tdg dvayTtalag Xtjittiov^ ij tdg fikv iita- 
y&f^ tdg Sk 6vXXoyt6iii^y o6ai 61 Xlav rtQoq^aveig el6l^ 
%ai adtd^ itQoxelvovta * d^riXoteQOV te ydQ de\ iv ty dito- 
6td6ei otal r^ istaycjy^ td 6vn^rj66nBV0V^ %al aiia to p.l56 
avtdg tdg- XQyj^l^ovg itQotelvai %al ^i^ 6wd{ievov ixelvwg 
Xa^elv ?tot(iov» tdg 61 ^aQd tavtag elQrnUvag Xrpttiov 
^tovtGyv xaQtv^ iTid&ty 6* &6b %QYfitiov^ istdyovta ^ikv 
dsto t&v xa&' e7ia6tov iitl ro ^tai^dXov Tial tSv yvfDQlfKav & 
ial td ayvw6ta ' yv&Qt\La 6\ \iiiXXov td xcera t^v ^^6971" 
6iv^ rj d:tX(3g rj tolg itoXXoig. ocQvsttovta 61 itQo6vXXoyl- 
^e^Q^ai 6t (ov 6 6vXXoyt6ii6g tov i^ dQxfjg niXXei ylvee^ai, 
xal tavta oSg aXet6ta. cfi^ 6* av rovro, ettig fii) jidvov tdg 
dvay%aiag dXXd %a\ tSv ^Qog tavta xQri6t[V(av tivd^vX^vs 
Xoyl^oito. hi td 6v\ineQd6ftaxa fi^ Xiyetv^ dXX^ v6teQov 
d^Qda ^vXXoyi^e^&ai • ovtg) ydQ av ao^^GJtdtG} dsto6ti]6eiB 
^fjg ii dQxrjg &i6eG)g. 7ta96Xov 6^ ebteiv^ ovta 6ei iQcrtdv tov 
itQvatix^gftw&av^^evov, S^ti^QmrmivovtovaavtogXoyov 
Tttd elit6wog tif 6v{kitiQa6\La ^rjteUi^ai to 6idtL tovto d* i5 
forot iidXi6ta 6td tov Xeji^^ivtog ^fiitQO^d^ev tQ6itov * fi6vovydQ 
tod i6%dtov ^rfi^ivtog 6vfiiteQd6(tatog a6ijXov it(5g (Jt^fipaf- 
vet^ 6td to (i^ itQooQciv tov d:tootQtv6\ievov ix tlvarv ^Vf^^al" 
vet^ Hrj ^iaQ^QCDd^ivt&v t&v itQoteQOV 6vXXoyt6iiwVi 7j7ti6ta 
i^ av ^taQd^QOLto 6 6vXXoyt6fL6g tov 6viisteQd6(Mxtog (i^ td 9o 
toiJrov Xi^miatcc ijfidiv tt&ivtGrVy dXH iiCHva itf gtv 6 6vXn 
Xoyt6{i6g ylvetat. 

XQrfitijLOv 6\ %a\ to fti} ^vvexrj td d^t^ata Aofi- 33 TcSv oivTtKUfiivav cu. — 34 iav Ccu. — dl om u. — 37 avX- 
loyi9fiotg corr «• — 38 TavTag C. — r« om /. — dfl om C. — «»•- 
Tobsi B. 

156al alt ro] r^S cUy corr C, ro xorl pr C. — 2 %al ora C, del 
▼ult c. — ixtlvmg /, corr >^. — 3 Eroifiov corr ji, iro//E4(Dff B^, — «/- 
Xfiftfiivaq corr ^. — 6 ini ra u. — 9 Bi /»17 rig u. — 10 TavTaq cqf. 
-*■ 12 6vXl. d^qoa u. — 14 ngvitTmg ^. — 16 nqos^ev u. — 17 iax» 
Xtz^ivTog /. — 18 «^00 u. ^ 19 nqoTiqanr Ceuf. — 20 Siag^gtad-ilvi 
Cc, rc tt. — ra rovrov] avTot tct /. — 21 d om u. 86 x«l &fQor ifv{uri(^(m* TfOciiinDr fiif tn&f obulm liaif 
aXXrjXa iiSXXov r6 ifvfgpvfiAfiefOP iS wMtv MQOtpapig. 

Xqi^ 6i %ai oifi^n^ XaftpApHP^ kp^ m Mtfermy 
t^Ttc^Xov ^6vaa0fj fii} hif teimv ik)! MvfmPvno lfm p y 
^aQaXoyl^ovtm jmQ havvove^ Svcp iki sod 9V0volxpv i^ 

30 (fO^ 6 6Q(0ii6ei weo6v6 x^tS^dXov&vyxP^iovvvitt iiivvNUim 
Xti^eiv Su i SQfi^onmtog iQiyetai viiiWQlag M qMvofdwiv 
oXiyoiQinv^ hjff^ilfl d* i^ d(fy^ oQ^iig ^hm vtfKBQtag M 
(patvoiiivijv iXiYe^QitPV* i^Xov yaQSti Totnrat; Jkijf^ifrrog^^ 
(i»vSv%e^6Xov8i^foa$Qa6fitikL viig^i* is^ OfivSvn^ffmhw^i 

nmXX&Kig dvavt^HV iJvii§atvH tiv dstoxQwiiiiVOV iH^ tH 
(i&Uw iiHV bi avvov tfp fvova6tv^ dov Svi i iQ/tiiiievog 
Qt^ iQ^f^ai vtfmQlag* totg jaQ fovivOiv SQytSi(tit^a {iiv^ 
odit iQey6fii9ic Sh vtfimQlag. ISSiDgiiy ovvoiSxhtavi^fj ivittH 
0tg' it€tq ivUov yaQ hoavr^ xtfbcoQla ti i/vstii6ai ftivov tcA 

bftoi^at itfftaniXiOStat* oii pa^ dXX leiH ti ni^aviv ttQii 

ti (ii; ^%kw dXoyeDg dQvnO&at ti stQotHvifiHfOV. inl Sktov 

^e ^>Qy% oQi^^cov oi^ iptoiiog If^iv ksttv HSQ^ivOtMfWi 

''En ti stQOtehHV (ii) wg 6t* wdti dXX SXkofO Tljiqw 

6 rtQOtdvowa ' ivXafioiJVtai yaQ t& stQig t^ ^iot» %Q^fmu 
aitXcSg ^ dstHV^ oti iidXtOta stoiHV c^tjiov st^kiQOV ti ttQO^ 
tHVoitevov 7j to dvttKBifkevov ^ovXetai XaPelv* ddijXovfiQ 
ovtog tov stQig tiv Xiyov %Qrpflp,ov ftaXXov vi iozovvafdtcSg 
tid^iaCtv* 

10 ^Ett 6td trjg ifiotitljtog 3tw9dv66dtu' x%xl YdQ sti^a- 
vov xcrl Xavd^dvH fic^iXov to xaShiXov. olov ott SoiteQ iuttr* 
6tY^Yi xol aYvotatiSv ivavti^ i} otfnj , otkio ntA tdkrihffitg 
tiSv havtUav ij ovri}, ^ dvdstaXiv^ htetiiq iiOthiOiQi^itiviij 
Tud iatOtfjitrj, tovto (f iotlv aftouyvinaf(OY§j ^f^^ taidvov 

24 iv iialv ol C — 26 nagciXXf)l6v C — 29 avvavg C -— .30 j 
om 0. — 31 dtii . , » dXtyaqtav om ti/, rc m C — 32 i) om C — 
36 o] nag 6 u^ oii nag 6 f, — 37 ot^K*! ov nas corr C^ om «/< -~ 
38 oi;x dX^O^g Otq, — ivataaig i&naqxH' naq* ivlov (pkv C mdd) 
yaq Cf. 

156bl fttttifitX§taOaA Clu. — 3 iativ om Cm. — 4 tl frfttv.] «^gitt^ 
T(Sv ivavtiav nal ufy oorr C TOniKAN 9. 981 

f% * kiM yikp f ^ uMo RDT m9^ tbux6va v^ «nftdiov iUi|i- is 
fiintoi^ (mI il tiSv dfioUop otfat fofi v^ iUyi^krrdliiffHMr t 4 

/Itt d^ nai takiv suni avt^ fiHfta0tv qdffHV^ evMi{* 
moiQ fiq tginxuv ot «xMx^ti^mM ^ii^ toi)^ doxoi^mie A^ 
M^ i^2€i<^i!fl^ Kfijoifiofl^ dl flco} r^ iatXfynv 8ti ihmj^^n 
luAi^fil/uvQvtdtoiavtav* 6MamkUfaQiuvHVt6dai9dsh6vtH 
6Mf (f i} iiwtsq. Ofka 6\ %ai ti^ xnn^^ ^ tf^M liiil 
«MOtSfOf s ^uulasToiivai flUfl^ m^iL fo f d (m} <lMvd^<iir, 
fliai^ JiUzig X9i}<^AM V' ^if6S ya(f to^ 6MovdJ^ovtaf lUtiAov 
ivtitdvovOiVu fluxl ti cSg iv MaQafioli^ siQOtUvHV * to faQdCu 
£Uo i^fOf:6ifl'({(ia^ofl' flcal fii) di' cruro 2(^f^ ri&^oOi (liSJ^ 
loflT. Iri fti) cnJro SQOtUvuv o dei Xij^^diglfl^ia 9 dlX J rotp^o 
&ma if dvaYzrjg* liSXXdp te foQ 6vyifOQ6v6i dia ro (ii} 
iffoUas ix toAnov fpavBQdv ilvai t^ 6vii&ifi6fLiivov ^ luti ii^ 
fft^ivtog toikov iOapttm nmuivo. fluxl 1^0 id i6%At^ iQmmv 10 
S fidXuSta ^o^Xetai Xafinv' ftaXufta yoQ tit MQmta dvv^ 
vt&ov6i did t6 tovg itXtUftovg tAv iQonAftaiv MQiota Ufm 
fUQlSi iuiXi6ta 6itovdd1^ov6w. fCQog tvbo/vg dl fiQ&ta tdtotf^ 
avta KQOtilvBiv' ol yaQ &ii6MXoi td itQ&ta i/^dXufta 6vf^ 
%(B)Q0v6iVf av {Afj aavttXig tpaviQov i td ^viififfidiuivoViM 
kd tiXtvtijg dl &v6xoXaivov(kp* Ofio/oig Sk %tk 8601 ofiwsai 
iQHmg ihai kv t^ ditoxQlvi69ai' 9ivtig ydQ td xXiUfta 
&Ki tiXovg tiQ^Qtvovtai. wg ov6vpfialvovtogiKvSv^iiiivwv'' 
t*itia6i ih tlQOXilQfogf xUHivovtig vg l£fi ital 'ditoXaiiPdr- 
vovtcg oiSdhv safoeo&oi. Iri ro fujin^ii^ %aL MaQHipdXXHV v.W 
ta uiffikv xQijai^a ^tQog tov Xdyovj xa^dsiQ ol fl>ivdoYQ0^ 
fpovvtig' 9toXXSvfdQovtmv adijXov ivdMolfpt6il>^ did 
aaLXav^^dvov^iv ivioti ol iQonfSvtig iv MaQa(iv6t^nQo6titHv^ 
ffff S TuxO^ aitd nQotiivdfLSva otk Sv nde^ « 15 in9Mt99 II. — 17 ^ u, pr Ah. — 3%wt9 Otqf. — vi& om C 
— 18 havx6 C, corr A. — %avx6 notl «. — 90 itai om ti. — 81 xmtr 
9if «. » «8 r^n d^a t^ BCqf^ t6 u. -^ «fro«« C — 86 iUo 
ti sr^or. «• — 89 tavranf ii. — So kmXvo. %al ov to C. — 31 sfM« 
T»v iqmtfiitdvmv avavtvov^t BCf. — 33 cty 9. — 35 iotv Oi. — 
87 Y^ Cof^r •^ ^) ^^ ngdta (wi odi Bf) Bqf. — Id sfn<4«« 
om Ct 

IBfUl m^o^oi pr A, cor? II. — 8 ^iy^hr C — S «liyltffiffr liit 

^. C <-. 4 tilthtit C 222 TOniKaN 9. 

Eig itlv ovv 'KQV^^iv tolg dQrmivoig xqrfixiov^ dg 6\ ^trf- 
0ft(w InayGiYii ««l diaiQioti t(DV 6vyytvGiv. ij ftir ovv iita^ 
ycoYYj 6:toiov rl ion SrjXov^ to 81 diaiQei69ai toiovtov olop 
oti ini6xiq\Lri iiti6tijarjg ^eXtlov ij toj doiQiPt6tiQa elvat ijt(S 

10 PeXttovov ^ xcel oti t(5v iiti6€rj^i(5v al ^lv ^ecsQrjtixal al di 
^QaKtiTiai al 81 ^toirjnxaL tcov yccQ toiovvov ?Ka6tov <yi>w- 
mxo6iiei ^lv tov Xoyov^ ovTt dvayKala 61 ^rj&rjvai ftQogti 
6viiiteQa6^a. 

Elg 8i 6a(pi^veiav itaQaSely^ictta xal xaQa^oXdg olr 

ts6tiov<f staQa8elyiiccta 81 oheia xal i^ giv i6{iev^ ola^Ofirf-' 
Qog^ fii} ola XoiQlXog' ovtc^ yoQ av 6a(pi6teQOV etrjto jtQOtein 
vo^evov, 

2 XQr]6tiov d* iv tgJ SiaXiye^d^ai toj ph^ 6vXXoyi6n(p 
JtQog tovg SiaXe^tiTiovg fiaXXov rj itQog tovg itoXXovg^ rj a 

20 ijtaycjyy tovvavtlov stQog tovg itoXXovg fiaXXov' etQrjV(u 8* 
vjtlQ tovtov x«l aQOteQOV, ?6ti 8t ii^ ivvcDV {l\v iitdyona 
8vvax6v iQcytfj6ai to xaO^cJior, ii^ ivloav 8^ ov ^d8iov 8idt6 
{iTj xefc#«4 taig Ofiotorij^cv ovo^ia itd6aig 7toiv6v' dXX' otav 
8i%i t6 Tta^oXm) Xa^elv^ owog i^\ ndvtcav t(3v toiovtcw (pa6lv 

26 tovto 8e 8toQi6at t(5v %aXeitG)tdxcyv i6tiv , ojfota t(3v jfpo- 
cpeQOitivGJV toiavta xai Jtota ov. Ttal itaQa tovtoitoXXdxtg dXXi^ 
Xovg itaQaoiQovovtatTtatd tovg X6yoiyg^ ol ^ievcpd67tovteg o^tota 
elvat td f«ij oinra o^iotaj ol d' d^(pt6prp:ovvteg td Ofioia 
(t^ elvat oiwta. 8t6 stetQatiov iitl stdvtGrv t(5v totovtmv ovo' 

80 ikatoitotelv avx6v , oitcng {irpe rcj ditonQtvo^ivGi i^y d\ixpt' 
6(ir[tetv o5g ov^ oiioUog ro iitt(peQ6y,evov Xiyetat^ (iijre t(p 
iQcrt^vtt ^VTco^pavtetv o5g oiioicjg Xeyo^iivov^ iitetSi^ itoXXa 
t(DV ovx 6^oiG)g Xeyo^ivcyv 6fioiG)g (paivetat XiyeOd^au 

"Otav 6' iitdycyvtog inl ftoXX&v (t^ 8t8^ ro xafrcliot;, 

85 t6te d/xaiov ditattelv %v6ta6tv. (i^ elit6vta o avtov istl tl- 
VG}v ovtcjg^ ov 8i^at(yv ditattetv iit\ tivG)v (yv% ovrog* 8eiyaQ 
iitdyovta itQ^fteQov ovtG) ri)v hf6ta6tv ditattelv. d^tGrtiov te 
tdg iv6td6etg ft^q ii^ avtov tov itQOteivofiiv(yv cpiQeiv, idv (iij 
?v {t6vov y ro roiourov, ota^drteQ ij 8vdg t(Sv dQticyv (i(5wg 10 ftl d^ ^^axrixftl om C. — 11 roiovTOv yag f, — rotovrov C«ic) pr 
yi, — 12 fig Cu. — 16 aatpsaTeqov av Cu, — 21 Tovrov uq. — 22 ro 
firi om C. — 24 ro ora A. — 26 onola u, — 37 B\ C, om ti. — 
38 OLV fi^ (lovov ?v C. — 39 roiovro u. — aqid^fiog fiSvog Cu. TOniKSlN 9, 223 

o^i&fiog jTQcarog • 6h yap xov ivi&caiievov ixp ktiqov rqr &- b 
6ta6iv (pegeiv, fj Xiytiv on tovto iiovov voiovto, stgog 81 tovg 
ivi6taiiivovg tdi oia&oXov^ (i)) iv avtcp 61 trjv hCtaCiv cpiqov- 
tag aXX' iv tcS o^cm^t^fc», olov ort ^ot av ng ro fii) av" 
tov ^XQ&na rj noSa rj XHQa (?%ot yaq av 6 fcay^aqpog 6 
](^c5(ia xat 6 (ta^/ec^og jroda tov (ii) eetWoi;) dieAofiei^oi' ow 
btl t&v toiovtcov iQGXtrjtiov ' XavQ^avovOfjg yaQ tiqg 6ii(DVvy,lag 
tv do^H ivOtqvat ty fCQOtd^H. idv 6h fii} iv ral 6(iG)in;fia> 
dXX' iv avt^ iviOtd^Ltvog TUoXvy tiqv iQ&trfiiv^ d(paiQ0vvta 
Stl iv G) iQ ?v6ta6ig itQotHvevv to Xoi^ov 'KaQoXov noiovvta^ lo 
Sag dv Xd^ to XQYfinLOV. oiov istl ti^g Xij&rjg Ttal tov iiti-- 
XeXrfif^ai ' ov ydq 6vyxg)qov6i tov d:to^e^XrptAta istL6ti^nr][v 
iaiXeXfj^d^aL^ 6i6ti ^ietaste^ovtog tov itQdy^iatog dfto^i" 
^XrjTce ^ev tiqv i:ti6trj^rjv^ irtiXiXrj6tai 6*ov. ^rjftiov ovvdcpt- 
Xovta iv(j}fi hf6ta6igt6 Aotjfov, olov el 6ia{Livovxog tov Jtqd- 16 
j^fioTog d^to^e^XrjTce trjv im6tijfirjv^ 6i6ti. iMXiXrfitcu,. 
OfiotGjg 6e oialjtQog tovg hfi6tafiivovg 6t6tt taJ {/Lel^(yvidya%^ 
^i^ov dvtUettai 'naTcov fCQ0(piQ0v6i ydq oti ty vyi^ltf^ 
iXdvtovL ovti dyad^G) trjg eve^iag^ {lel^ov xaxoi' dvtlxettaL' 
tm ydq v66ov iiel^ov ^a7c6v eivai trjg Tcaxeiiag. d(paiQetiov ao 
ovv^ai iiti tovtov iv ciri ev6ta6Lg ' dcpaiQe&ivtog ydq iiaXXov 
av d^elrj^ olov oti tc3 fiel^ovL dyad'^ iiei^ov TiaKov dvtUeL- 
taif idv (ii) 6vvejtLcpiQy ^dteQOV &dteQ(yv^ TtaQ^diteQ y eveila 
trjv vyieiav. ov ii6vov d' ivi^ta^iivov t.ovto noLrjtiov^ dXXd xav 
avev iv6td6e(Dg aQvfjtaL 6id to itQOOQ&v ri rd5v tOLOVtorv * dcpaL'- 86 
QeO^evtog ydq iv oj tj ?v6ta6Lgj dvayKa^&i^^etaL ti^ivaL <Jia 
ro (iij ^tQOOQav iv roJ Xot^to) i^l tivog ov^ ovtc^g ' idv 61 (iij 
ri8^, a^airoiJfifvog ev6ta6LV ov fiij ^y dito6ovvaL. elol 6h rot- 
avrai rcSi' 3tQ(ytd6ecov al inl rl \iev il^ev^elg iitl t\ & dXrj- 
Q^elg' ijtltovtcyvyaQ ^6tLV d(peX6vta ro Aoi^ov dXrfiig ?tara- 80 
kTteiv. idv d' iitl stoXXov nQOteivovtog fiij (piq^ iv6ta6iVy 157bl dQid^fiog pr om C. — ^Tegov ti. — 2 roiovto fiovov tovvo 
C« — 3 ro u. — 4 ^avrou Cu, idem 6 u, avtov A^ idem 6, ubi / 5v- 
Tff txvxov, — II Ac?j3i7ff C. — 12 ano^4 tr\v inLatf,fn]v u. — 13 diu 
to fA. T. Ttq. dnoPf^XTjxEvai C, — 14 filv om j4B. — intXBXrja^ai C, 
pr >^. — 16 OTi corr j4. — 90 slvai aiite Ncrxov u, pr om C. — 21 roif- 
tmv Cu. — 23 alt d^dtsgov om u et pr C. — 24 tovtov C. — 27 (^z^ 
C. — 28 ovx ^ift Cu. — 31 (psqin triv hat, u. 224 TOniKAN 9. 

diimiav nd^ivai * SiaXeTcctTC^ yaQ i6u ft(fAta6tg sfQog '^v ov^ 
t(QQ iitl aoXXfSv ^(w6av (irj ^fnv &(lroCFig. 

^Otav 6' iv6i%Y[tai x6 avto Svtv tt tov aiv^Atov xol 

85 Sta tov ddvvdtov OvXXoYl(5a69'aiy d:to6HXv6vti yikv xcel ftij 
diaXtfoniv^ o^d\v Siatpiqei ovtiog ^ inelvcag OvXXoyUsaC&m^ 
SitxXeyoiiiv^ Sk itqog aXXov &d'iQri6tiov t^ didtov ddwdtov 
6vXXoyi6^G). avev fihv ydg TOt; ddwdtov 6vXhyfv6a{ihfip 
ovn f6tiv dn(pi6^TjteiV * otav dl td ddvvatov (yvXXoyl6ijtaij 
p.l58 av (ii) Xlav y mqi^paveg ijfevdog ov^ o^x dSiivat6v (pa6iv el- 
vai, &6t 01^ ylvetai tolg iQ(nt(36iV 8 ^(niXovtai. 

z/a 61 ftQotelveiv o6a istl iioXXSv yHkv ovt(og Jeiet , hn 
6ta6ig Sh rj oX(og (i^ ^iv ^ (i^ iitatoXrjg to 6vviSeiV' (i^ 
6 Swdfievoi yaQ 6woQav i(p ^ ov% ot^og, ^g dXrfifkg ov ti- 
i^iaOiV. 

Ov Sel S\ ro 6v{iKiQa6\ia iQ(Atrnia ftoieiv * el S\ (ii}, 
dvavtti^avtog oJ doxet yeyovtvai ^vXXoyiXifidg. ftoXXdnigyaQ 
xal(ii) iQ(aftSvtog dXX* 6g 6vii^aiV(yv isti(piQOvtog dQvovvtai^ 

10 xol tovto aoiovvteg ov S(m)v6iv iXiyxead^ai toTg (i^ 6woQ(56iv 
oti ^VfiPalvei in t&v te&ivtcyv. otav ovv \irfie tpifiOag <h;(i- 
^alveiv iQcyti/fixi , o ^ dqvffi^ , aavteX&g oJ SoTiel yeyoviv(a 
6vXXoyi6ii6g. 

Ov 8(ncei Sl itav to %a&6Xov SiaXe%ti%r^ JtQ6ta6ig elvaij 

15 oJoi' ti i6tiv av^Qmitog^ iq 7to6ax&g Xiyetai tdya96v; f6fti 
yaQ stQ6ta6ig SiaXeTttiTtiQ ^Qog '^v ^tiv djt07iQlva(39'ai vcU rj 
ov * ftQog S\ tdg elQrj^ivag owi l6tiv. Sio ov SiaXextind i6ti td 
toiavta t(3v iQcstrjiidtciV ^ av (ii) ceiitog SiOQl6ag r^ SieXdiu- 
vogefk^fi^ olovdQdyet6dya96v(yvt(Dgrj(yvt(ogXiytt(u; itQ6g 

^ yoQ td toiovta ^(fSla i] dit6%Qi6ig rl %ataqn^6avti i^ dst(H 
(pfiq6avti. Sio neiQcctiov ovt(o itQotelveiV tdg tOi(t6tag t&v 
^otd6ecyv. a^ia S\ xol Slwuov foaig ita^ i^ef/vov ^r/teiv ^o- 32 ydq om u. — 34 &vsv tcI %al &Piv C, &vsv u, — 35 cvXXo' 
y/{;f<i^ai C. — %€tl (i^ SittlsYOfthfq» om C — 36 ^ ovvaQ ^ w. — 
37 81 . . . avXXoYiSfi^ om tt. — 38 yuq om ti. — avXXoyiaafi^ov C — 
39 avlXoyiiiovrat, C, avXXoylaanftat «. 

158al iav C. — fifgifpavlg rh ^. C. — % ylvowai Aq. — « C 
— 4 ijfl noXXrig /. — xO\ ijvo (sic) ^, ^ *^,^', P"^ ^» V *• «*^ "^ ^ 7^9 
to avvoqav 9* — 11 S ri codtcet. -^ 15 to dya^ov «. — 16 mox^^ 
veaftat Bq. — 18 iav Cu, — 19 riya^oy uq, id S3 uqf. — o|fr«s 
om tf. •» 21 po8t rotavrag qnataor yel quioqae ybb del C TOHlKSlff 9. »5 

vowog ikrfidiiiSg 6tyxf>^* 

"(kfttg d' Sva }L&^ noXdv %q6vop ^/an^ TtcpxSg itvv- ss 
9<ivitai. ^ (ih^/ifQ ^oHQiiH^ivovtOiyifwt&^^hKyv td^iqm^' 
{jLtvoP^ ^rpuov 3n MoiXa igm^iiata iQmjt ^ iroJUUfxig 
tavteii^ SotB '^ a^oXt&XH ^ ot^ ^ee 0uUor£O(i<$r^ ii ^Xf^ 
y&v yi^ iKdg6vXXoYi6^L6g' ^il ftrj iifOHQivoijUvov^ Sti ot^ 
istmyL^ Jj^cufii^ftatat. ao 

^Ectk d* ixiXBiQ^ ta XaX&teSv nai {fi^9V ^i^dwv tig 8 
aiStag vnoQ^icag. Sffn 61 toiaikia ti te <p66e€ nQ&ta xoi 
Tci ^6%ata. th ^h> yoQ ftQma Sqov daltai^ t& & ftPj[iata 
6ia mXX&v aeQalvttai povXo^iv<p td <h)vtj^ Xa(ipAvei/p 
chco t&v stQiAtGyp , rj ^oqnOj^atoidrj Apalvetm, t& drc%f i(^ 85 
fiata * ddvvatov y&Q ditoHti^al n fii} Aq^&f/avofp dn6 t(Sv 
ob/tBlav aQxm iuxX 6vvelQaVta pi%Q$ t<Sv i&)[atGiv. dQi^i-- 
69^1 piv ovvo^ d^i(rdOvpotdflto%QVp6fitPOi^ovtSviiQ^^ 
6Ql^r[cai itQookffyv6iv ' fii) yepofdpov 6h tpav'tQOvtlnoi^i(f9ii6 
itQOKtlnBVOv^ ov ^StOv isti%eUQtVP. ^AXiGta^h t6 toiovtov ifet^ h 
tag dQxdg ^vfi^ahei'' tet fihv fdQ SXXa 6td toikarv M^ 
Tcvvtai^ tavta 6* oi5x h6ixetai 6i ki^^cDV, dXX* dvofiOiBop 
6Qi6(iGi t(3v tounit03V &ta6tovyvoQl^Biv. 

"E^ti 6\ 6v6emj[jti(^a yml ta Xtop iffdg vflg dQf)^g*$ 
Of\S yaQ h6ixetai itoXXovgftQ6g o^kdXiYOvgieaQt^Md^ai^dXt^ 
ymv Svt€3v t(3v dvd i$i60v avtov tB nal ti^g dQjp^i^ d^ a0 
dvdfTCfi ^elKwO&ai td petd tctSta. tSv 61 Sqojiv 6v9mi^ 
%eiQV[t6ta%ot ftdvteyp eloiv S6Qt7tiXQrfPtmfotti^Wg Av4fne6tPj 
St ii^mov pkv a6iiXA i69tv etve dstkSg ^ no^^^mg it^^ 
yetai^ stQog 61 to^otg {tvjik fvtiQtpa aitBQOv MQio^fl xatA 
ltetaq)OQdv '6it6 t&v 6qi6(hi£vov Xiyetat. 6id (khf ydQ td 
doatpi] elvai oiSot ^et ktix&tfijfiata^ 6id 6iv6 dfVO&(^a^ 
el ftaQa t6 naxd (jietatpoQdv XiyeO&at touxvt' iottpj ot^ 
^ei iititi{irfiiV. ^ 

24 avyxioqifcj] Cu, — 86 rov igibtmptivov om Oi. -^ t6 ^qmttjfUvw 
V, — 28 pr ^ om €. — $1 rfi om «; — 3« d^ 8h rii ti. — 86 r«] t4r 
tt. — 37 avptlqovta C. — 38 ovr ...0<^T ov%.».ovf Gi, — 30 yf- 
vo/iivov u, — r/] rov r/ C. 

158bl t&iovto BCuq^ — 6 fri g. — dl om «. — r^ om C. — 
6 ftoglaeio^at Xoyovg C. -- 1 avtmv C — l| «it» v. -* 6 uttavtd B. 
— 9 ^dvtmv] ndvttbv fidXtota «, ftdXicta G. — 11 nitiqa Ai -^ 
18 wqiafiivov ti. •— • 14 rotovro B. 

n. i> TOniKSlN 9. 

8qov diU^cci vnoi^rpttiov^ ^ x&v iroiUc^cai^ q x&v maxa (Ae- 
xatfOQODV ilvai XeyoiUvGiVy ^ od st6^(^ twv aqfi&v^ ^ 6ta xo 
fp^ tpavtQOV Hvai it(fi3uyp i^iv xovx' crtJro , xaxa xiva itoxk 

» tSv d(fvniiv€Ov xqoitGsvioxiv o xriv dxofftav aaQtj[etai ' ipave- 
Qov Y^Q ovxoq xov tQOftov diqlov oxi ij OQl^t^^m av 6ioi tj 
StaiQele&ai rj xag &vii p.i6ov itQOxa6iiS 4toQtl^e6&ai' dta xov- 
XC9V yaQ dBiTtwxav xa ^xaxa. 

UoiJLiuq XB x&v ^ioecav fiij xcdSg aitolkdo{kivov xov 

S6 OQt(i{iov ov IfaSvov iiaXiyia^ai, Tud iiti%eiQeiVj ciov stoxeQOv 
%V M havxlov Tj nXtliD * OQiOd^ivxiav ih x&v ivccvxiiav %axa 
XQ6tt&v ^adiop 6vii/fit^a6ai ftoxBQOV iviixexai itXei(o xip 
a^np dvav havxia ^<ov^ xov tcvxov dl XQ^nov mai isd xwv 
iXXcdv x<5v SQt6iiov dea^cjv. ^ixt dl xal h xoiq (la&ij* 

fo f/hMiv hia ii i'Qi6itov &Xti/^v ov ^fSi&g fQfkpe^d^cu , ohv 
ntnl Sxh 1} naQa vffv itXtvQav vi^vov6a xo hcliteSov diioiog 
StaiQel xj/jv tt YQO^iifiV xfA x6 j[mQiov. xov Sh OQiCitov ^i^ 
^ivxog evd^itDg cpaveQOv x6 Xeyoitevov' vjqvyoQ avxqv avian 
valQe6tv fxet ta ^oQ^a Ttal al yQai^iai' f6xi d' OQUifiog 

86 xov avxov X6yoV oiSxog. dnX^ 81 xd HQWita x(Sv ^xotxticsv xir- 
&eiiivG)v itlv t^ o^uTficSr, olov xi ]/pft(i(iij xal xixvxi^^ 
lf§6ta det^i , xXfpf ov i^XXdye iTQog ixMxov i6xvx&6x€av istt" 
XtiQeiv 6td x6 fiij itoXXd xd dvd iii6ov elvat' Sv 81 (i'^ 
vt&iSvtttt ol t(5v oQXwv o^tOfio/, x^^^^^ tdxa d' oXc^g 
p.l59 adtWrov. Sfioiog Sh xovtotg xal iki tc5v xaxd xovg X6yovg 

Ovxow 6h Aav9dvHv^ oxilv 8v6eittxdQrp!og j ij 9^i6tg^ 

dxt 3timv9i xt xdSv elQrjfbhcyv. Stav d' y itQog t6 d^io^ia 

6 x^ xifV itQ6ta6w (let^Or ItQfOv StVtXeffYjvat ^ trpf ^iOtVy Sta- 

OoQ^flMv &v xvg itifteQOv ^tti^v td toiavva ^ ov. ti ydQ (i^ L8 aU ri oni Cuq, — 19 nqmTOV i^filv om g. — 27 rq» avt^ nliia 
u* — S8 81 vgonov et 29 t£v 6qi4fiov deofthcav pr om C. — 30 inlsi- 
ipiv tt. — 31 oti %ai q. — nal del volt^. — inlntBov yqaftfirj ofioiatg 
f, cotr C, — 37 ni^v i ,. inixeiqsiv rc mg C ut schol. — ccvtciv Cu. 
— avT<Bv htivf, — iyxHqttv ABf — 38 *«« ro corr C — ov C — 
iav C. 

Id9a3 8tl om et Xav^uvti corr B. — ^ om C. — 4 nqog pr um 
4B, — 5 ^yov"] ^qyov tfvat «/, iqyov tov vel t(3 corr A^ ^ 6 si filv 
yaq (ii) ti^fj C. TonjKsiN e. 

Oi^iSei diX diici6ei xal aQog tovvo diaXiyeOd^cUr^ fici^w 
aQoCvaiu tov iv iQxi lutjiivov * d dhd^ijcei^ miSt^OHi^^v-- 
vov aii5t(3v. el (i^ ovv iel fii) laXencateQov to nQ^^hrifLa 
jroiai^, ^ttiov^ el 61 6ia yvcjQtiimiQGiv 0vXXoyl^eo9ai^ ot>io 
Q^etiov* fj tip iiev ikav&dvovti ov9'etioVy av fDjT^^ifCGnreQov 
y^ TGi ^i: fVfmx^oiUv^ d^etiov^ av dXi^lg \jl6vov cpalvrjftai. 
StSte fpaveQov oti ovj OfU)lG)g iQmavvi te ftal diddCTcovti 
diianiov ti^ivat. 

n&g ff^ ow iQGntriiiatl^nv xcd tdvteiv iei^ oxedov 4 
litavd td eiQfjfiiva * ^tiQl ^ dftOKQkfee^g aQWov nh» 4iOQ^ w 
Otiov tl ifftiv eQyov tov xccX&g diftonQivoiUvoVy Tta^^tUQ tov Tta' 
XcSg iQGmSwog. ^i dh to€ fch^ iQGn<3vtog to ovt(og incafa' 
yeiv tov Xoyov wOte noirj0ai tov dit07tQivi(ievov td ddo^ 
tata Xiytiv t&v did trpf d^ioiv dvaYKaUav^ xov 6' a^ox(jii-90 
voyLivov to fii) Si avvov f^aiveOO^ai 0m^Mivei/v to dStiwxzov 
^ To naQodo^ov^ dXXd did trp &i0iv * hiQa ydQ Cffmg i&puiiQ-- 
tla ro ^iod^ai atQmtov 8 (ti} Sei xol to ^i^uvov fnj ipvXdiai 
^atd tQOitov. 

^Eael 6' iOtlv dSiOQi^ta toig yvfivaoiag Ttal ^telQog h^eauc 5 
tovg Xoyovg stotoviiivoig' ot' fOQ ol avtol OMftoitoigdidd" aa 
tnmHSivrj^avQ^dvovOi %altoig dyGrvi^Oiiivoig^ovdl tovtoigte 
%al toigSiatQ^fiovOi ^etdXXriX&v Oni^^eo^ xdQiv. t(S niv yaQ 
pMv9>dvovti Qetiov del td donovvta * xal ydQ ovd iitvievQei 
'^evSog ov8e\g duddoxetv tiSv & dycavi!^o\iivGrv tov \i\v iQGh- so 
tiSvta (palveO&ai u Sei nouiv itdvtGtg^ tov d' d:toxQiv6(tevov 
iitjShv ipalve09ai itdoiew. iv Sl tccig SiaXeottixaig OwiSoig 
toXg \ti^ dyiSvog %dQiV dXXd nelQag %cX CiU^exog tovtg Xdyovg 
stmovfLivoig ov StrJQQ^QGxtal ato^ tlvog Sei0to%aZe0%ai,t6vdsUh' 
nQiiv6fttvo1f %al oJtiHa SiS6vai xol stoia uiq ftQog tS nccXiSs ^ 
1) fAi; %cAi3g fpvXikteiV vqv 9i0iv. istel ovv oJSkv ^ofiei^ ita- 
QaSeSoiiivov vs^ aXXGyv^ ccihol ti fteiQa^iQiiev elsteiv. 

^AvdyTtri Siq tov dit07tQiv6iievov vfti%ew X6yiyv 9'iiuvov 
ijcoi hSoiov ^ tSoiov Q^iOiv rf prfiiteQOv^ xttl rjtoi o^Acog 

7 cS£M>aol JBfk — 8 nqot&isi cdtt. ti^ -^ |0 sI.,,9'bzJ9v om ii. -^ 
\% t^.,.fptihrfiim oaa o, — 16 (i^ ^ ow/ u. — 18 ^lv] nuXmg u. 

— 92 ri oin G — 86 svtntw nal ntlqag C — 26 roffi] zolg w u. — 
2r tji iM Cuf^ -^ mtl pr oin jiB. — 34 «Dfi C. -- S5 wota Cu. 
-* i6 naXiOQ om ii. — ov^^ «f. — S? tr* om C^ »— 38 «#«|wai(Hr /. 

— 39 ^ fiflditeqov om B, corr ^, ro snpra vs q, (tri9mi^v tf. 

15* 228 TOniKSlN e. 

b ivdo^ov fj aSo^ov fj (OQUfnhnog^ olav t(Sdl tm rj avt(p rj &XXg}. 
dia(piQH d' ovdlv dnGiOovv lv86^ov ^ aSo^ov ovCrjg • q yctQ av- 
toq TQ^Ttoq idzcti tov %aX&q dxoTtQlviO^ai xal dovvai ^ (ii) doiJ- 
vai to iQonrfi^iv, ddd^ov ^ikv ovvovCfjg tiqg 9i6e(DgMoiov 
6 dvdyxri to CviatiQaOfia yivtOd^aij fvdd^ov d* ado^ov ro yoQ 
dvtiTtiliitvov dd ty &i6ev 6 iQcn&v Ovfi^tQalvetai. el 61 iirjt 
ado^(yv iii^ydo^ovt6xai{itvoVy %al t6 6viiftiQa6iial6tavtoir' 
ovtov. iireld^6%(tX(Sg6vXXoYi^6iitvogi^iv8o^otiQ(av xalyvGH 
QHiGniQ(m*t6:tQofiXYfiivd^o8elitw6i^ (paveQ6v cig d86iovii>lv 

10 ovtog aitX(Sg tov Tteniivov ot^ 8oti(yvt(p d7t07tQivo\iiv(p ovQ^ 8 
^ii^ 8o7cel d^XSg^ ofH^&^ o 8o%el\iL\v rittov 8\tov 6v^JteQd6^axog 
8o7tet d86^6v yoQ (w6¥jg trjg d'i6eG)g h8oiov ro 6viistiQa6na^ 
S6tB 8el td Xay,^av6iuva h^o^a itdvt elvai xal iiaXXov 
hdo^a tov ftQOTtemivov ^ el ^iiXXei 8id t(5v yvcjQtiuaiTiQCiv t6 

15 rfct^yvyv^oQtikOVJteQalve^d^ai. &6t eiti^ (ii^ toi(yvt6v i6ti twv 
iQcjtGiftivcDVj (yi}9etiovt(pdaoxQivoiiiv(p, el8* ^8oiog djtX(5g 
ij &i6ig , 8fjX(yv oti to 6vii7tiQa6{ia aitXSg a8oi(yv. Q^tti^yv 
ovv td te 8(myvvta Jt&vta^ ^al t(Sv (iij 8ox(yvvtGyv o^a^^^v 
i6tiv a8oia tov 6vii7teQd6{k(xvog* htavSg yoQ av 86ievB ^ut- 

80 XixQ^av. 6^olG)g 81 el (iijr* a8oiog (Aijr* h8c46g i6tiv rj d^i- 
6ig * Ttal yoQ otnrog td te (paiv^iieva Saavta 8otiov , xol 
tmv (ii}' 8oit(yv'VtGyv o6a (laAAov hfdo^a tov <Ti;(i^£Qcr<T(iarog* 
(yvtG) yaQ iv^o^otiQOvg 6viifitl6Ltait(yvg X6y(yvg ylve69:(u. el 
lilv ovv aitXiSg ?v8oi(yv rj a8oi(yv to TtelyievoVi stif6g td do- 

85 7t(yvvta dxX&g ti^v 6vy7tQi6iv noirpiov • el 8\ (i^ aitXSg h" 
8oiov r] a8oiov to Ttel^ievov dXXd t(p dnoytQiVoyLivcp , TtQog 
amov t6 8okovv Ttal (i^ 8o7tovv xQiv^yvta d^etiov fj oiJ d^eti^yv. av 
8^itiQOv86j^av 8va(pvXdttig 6 djtOTtQi/v^fievog^ 8iqXov ott JtQog 
tT^v^iitelvov^LdvoiavdjtofiXijtovtaQ^etiov I7ta6ta7tal dQvrjtiov. 

80 dcoxal ol Tio^il^ovteg dXXotQlag 86iag^ olov dyad^^v 7tal 
xa7t6v elvai tavt6v^ xaO^diteQ ^HQd7tXevt6g (prj6iv^ ov 8i86a6i — lu ec 1* a ti. — II tov om u. — 13 notvv ivoo^a cu. — 1« X8*- 
fisvov Cu, — (islXoi u, — 17 anXmg om Cu. — 18 Snavra C. — 
19 doifi II. — 20 dl ual ht Cuq, corr A. — 21 r« ora Cf. — ndvra 
Cuf. — 24 ovv om u. — rj aSoiov om A. — 27 kavtov /, avtov corr 
A, — xal to (iTj q, rc C. — ital (iri donovv rc mg A ^ pr om C, — 
Hgivavta f. — - iav Cf. — 30 xal ol xof*. corr A, TOniKSlN 9. 229 

(fi) stOQHvai «(!« Toj avt^ rdvavrla^ ovx (og ov doxovv av- 
tolg tovto^ aXX^ oti xcrd* ^HQcaiXeitov ovto XeTttiov. stoiov6i 
81 tovto xal ol Kaq dXXYiXc3v de^ofiet^ot taq ^icng' Oto- 
la^ovtai ycLQ wg av ttkeuv 6 &^fi£t'og. 85 

^avBQOV ow tlvGyv 6tWjfa6tkov roi a%o%QWoyLkv(j^ , eXth 6 
ce^AcD^ h>8o^ov eXte tivl to oceliuvdv iiOtw. biel ^ avafHY^ jtav 
to iQGyte^ievov i] hdo^ov dvai rj adoiov rj nrjSheQOV^ nai 
ri JtQog tov Xoyov rj iirj itQog tov Xoyov elvai to iQmd^ievov^ 
iav yhf y 6o%ovv xal (ij) jtQoq tov Xdyov^ doteov ifrfiavta p.lfiO 
doxetv, iav 8\ {lyi doTtovv oial (ti} itQog tov X6yov^ Sotiov iiiv^ 
isti6Yniavtiov 6\ to (i^ Sonwv flQog eiiXafieiav tvrfieiag. ov- 
tog dl ^Qog tov Xoyov Ttal doKOVvtog Xerttiov oti 6o%el (ier, 
dXXd Xlav 6vifeyyvg tov iv dQxy iotl Tial dvaiQeXtai toxrtov 6 
teO^ivtog to Ttel^uvov, el 81 itQog tov Xdyov^ Xlav d' a8o^ 
to d^loma^ 6vit^alveiv lihv (patiov tovtov te&ivtogj dXXd 
Xlav evTjl&eg elvat to itQotew6\ievov. ei 8\ ^r^t aSo^ov ^rp 
%v8oiov , ei (i£v yiri8\v m^g tov Xoyov^ 8ottiov \fri8\v 8ioqI' 
6avti^ ei 8\ stQog tov Xoyov^ iitierjnavtiov oti dvatQeltaiV^ 
te^ivtog to iv dQ^y» ovt(o yoQ o t ditOTtQwd^evog ovSlv 86- 
iet Si avtov std^xew^ idv stQOOQwv eKa6ta ti&y^ o t iQO- 
tiSv ttii^etat 6vXXoyi,6iiov ti^e^iivcfiv aih^ndvtGrvt&v ivSo^ 
iotiQov tov 6vnsteQd6iiatog. o6oi 8* ii dSoiotiQorv tov <JV(*- 
steQd^iiarog i:tixeiQov6i Ot;>Uo]^/^£(T&ai, 8rjXov (og ov itaX(og 16 
6vXXoyl^ovtcci' 8i6 tolg iQC3t(S6iv ov ^ttiov. 

^Onoiog 8\ Tial iitl t(3v d6a(p&g xal 3tXeovax(Sg Ac-l» 
yonivcyv djtavtriciov. istel yoQ 8i8otai toi ditoxQivofiiwp 
(ii) iiav&dvovti ebtelv oti ov ^av%dv(Q , %al :tXeovaxSg Xe- 
yofiivov (iij i^ dvdyTtrjg o^ioXoyffiai rj dQVil^aiiQ^ai , 8^Xov 20 
(og stQ(Stov iiiv^ av (t^ 6a(plg ^ ro ^rfi^iv^ ovit dstoxvijtiov 
to (pdvai (i^ 6wiivai' aoXXaTttg yoQ i% tov (11} 6afp^ 
iQCJtYfi^ivtag 8i86vai dnavt^ ti 8v6%eQig. av 81 yv(6Qi(i(yv 
(th' y JtXeovaxcog 81 Xey6iuv(yv , idv nlv istl itdvtcov dXrj^ 
%eg •§ '^evSog -g ro Xty6{Lev(yv^ 8otiov aitXmg •§ dQvrjtiov^ as 

32 ov om u. — 33 6t%ti(tv C. — 35 ttnoisv B, corr /#C, fr^roi 2S0 TOniKSlN S. 

lav d* Istl x\ yilv '^tvdog y iitl xl 6' aXrfiiq^ istiJdrgwv- 
tiov oxi itXiovaxfSg Xiyttai xol itmi xo filr ^lfevdog x6 
d' dXrjd^ig' v6xeQOV yaQ diaiQOVfiivov adifjXov d xal iv oQjj 
6vvB(0Qa xo dy,(pi^oXov. idv dl (i^ stQotdy xo d^qi^Xov 
80 dX)! tlg Q^dxtQOV ^Xiil^ag ^g, (frjtiov stQog xov inl 9dxeQop 
ayovxa oxi ovoc elg xovxo ^Xixcjv Id&Tca dXX elg 9dxeQov at^- 
x&v ' stXei6vG)v yaQ ovxgjv xcSv wro xavxov oi^ofxa ij Xofov 
^aila 1} d^fpiC^rjtrfiig. idv 6\ %a\ 6a(p\g y Tcdl aitXovv 
xo iQGn&fievov^ tj val tj ov d^OTCQixiov. 

8 ^E^e\ 61 ita6a stQoxaOig OvXXoyi^xiTtrj y xovxgw xig i6xiv 
^ii (ov 6 6vXXoyi6ii6g rj xivog xovxg^v evexa (drjXov d' otav 

hiQOV xdQLV Xaii^dvrjtat tgj JtXelG) xd o^ioia iQGnav * fj yoQ 
di i^ayGiYT^g ij di 6iioi6xrjtog (og ijt\ x6 itoXv xo na&oXov 
Xoni^vov6iv) y xd filv ovv xa-S'' exa^xa stdvxa d^exiov^ av 5 

b dXtjQ'^ 7ta\ ivdoia^ ^Q6g 61 x6 zad^oXov iteiQaxeov ^6xa6iv 
(piQeiv ' x6 yaQ avev iv6xd6eG)g^ rj ov6rjg rj do7tov6rjg^ xoAi;»^ 
x6v X6yov 8v6ocoXalveiv i6xlv. el (wv iit\ JtoXX&v (paivoikivov 
(ij) 618g)6i to xafroAov (ii) ^g)V hf6xa6iv^ (paveQov oxi 8v6x0' 

5 Xalvei. hi el 111^6* dvxemxeiQeiv ^ei 6x1 ovx dXrfiig^ itoX- 
X(p iiaXXov av 86^eie 8v67coXaiveiv. Tcaixoi ov8h xov^^lTcavdv 
itoXXovg yoQ Xoyovg ^o^ev ivcnrciovg xalg do|acg^ ovg ^a- 
Xe^6v Xveiv^ naQ^diteQ xov Z/rjVGivog oxi ovtc iv8ixtxai ociveiO^ai 
ov8l x66xd8iov ^ieXd^elv dXX* ov 8idxovxo xdvxiTceliievaxoV' 

10 xoig ov &exiov. el ow ^iijc iv6xa6w {lt^x dvxefCixeiQelv ^xcjv (ii) 
r/^ijcJt, 8rjXov oxi 8v67coXaivei * ?<Jrt yaQ ij iv X^yoig dv(5xo- 
Xia drt67CQi6ig itaQa xodg elQrnUv(yvg XQO^tovg^ OvXXoyu^^iov 

(p&aQXlTClJ. 

9 ^T^i^eiv 81 xa\ 9i6iv x«l 6Qi6fi6v avx6v avxoi 8el 
16 aQoeyxeiQi^6avxa ' i^ gtv yaQ dvaiQ0v6w ol itwQ^avdiitvot x6 

xel^ievov^ SrjX(yv oxt x(yvxoig ivavxiGniov. 28 post dXrjJS^ig del un vel dup vbb C. — yag] 6h u. — 29 or 9. 
— fifj rc ti. — 30 pXiipag d"^] Picca&^j C, ifi§liipug f^jj q. — 9^] ffj 
ij fii^ AB, — 31 ^dcoxiv u, — 32 tocvto Cu. — 36 d pr om C. — 
39 ndvra om /. — iav B. 

160b3 (pttivofiivav q^ in fpaivojiivov A litteram v corr. — 4 fti;] 
ov rc add u. — 5 Ixi 8* si Cu. — ix^i, C qui pr oro. — noXXt» om ii. — 
7 ivavtlovg ^z^fifv u. — 8 xa&ansq tov Zi^vavog u. — 9 t« dvti" 
uBifitva Cu. — 10 ivlatac&ai corr /#. — > ^i}r* ^ivtsnix* H''"^ M^* ^' 
ffraaO-ai Cuqf. — ftri] ov uq. — 14 8st] 8^ u. — 16 «go<ffyxfi§iftf«rt^« TOniKS^N 9. 2S1 

''Ado^ov 6' vx6&t6iv evla^ijtiov vsti%HV. etrf 6* Sv 
ado^og 8iX(3g' xal yaQ i^ ijg azoaa Ovii^alvH XiyHV^ 
ohv d itavxa q^airj rtg oiivHO&ai fj ^Lrfiiv^ xal o6a x^h^" 
vog rjd^oiyg hXiod^ai Tcal vMvavtla zalg povX7J6t6iv^ olov ovi riSo- so 
vn tdya^ovxaltd ddioinv fiiXnovzov ddiTiH^^ai.ovydQ (ogXd- 
fov xaQiv vTcixovxa dkX' (og zd SoTtovvta Xiyovta iii6ov6iv. 

0601 dh t€3V XoYcyv il^evdog ^vXXoyl^ovtai^ iarciiyv 10 
dvaiQWVta itaQ* oyivetait6il)ev8og. ovyaQo otiovvdveX&v 
XiXvTiev^ ovd^ el ij^evSog i6ti ro dvaiQOViievov. ^x^i yaQ av26 
jtXeiG} fl)ev6rj 6 Xoyog^ olov idv rig Xd^ tov TtaQ^fjiiev^yv 
yQdtpew , 2/Gwcg«rij Se Ttad^rj^Q^aL • 6v^(ialvei yaQ in tovtcyv 
2GyiiQdtriyQd(pHV. dvaiQed^ivtog ovv tov UoxQdfq Tta^^^&ai 
ovdev iidXXov XiXvtai 6 X6yog' %aitoi ij^evSog to d^l^o^ia. 
dXX' ov itaQa toiho 6 Xoyog il^evdijg • av yaQ reg tvxv ^^" w 
^tiaevog^lv fii) yQd(pcov Si^ ovTciti ijtl tov toiovtov rj avtrj Xv- 
Oig aQiio^ei. S6te ov tovto dvaiQetioVy «AAdrorovxccfrijfef- 
vov yQd(peiv ' ov yaQ itag 6 otaQ^rjiievog yQa^pei. XiXxyae [/l\v 
o\yv itdvt(og 6 dveXcjv itaQ o yivetat to '^evSog^ olSe Se trjv 
Xv6iv 6 elS(og oti itaQa tovto b X&yog^ 'na&diteQ litl t&V9& 
il)evS(yyQa(f(yv^iiv(Ayv' ou yaQ dnixQ^to iv6trjvaij ovS^av^ev- 
dog y to dvaiQcyv^evcyv^ dXXd xal Sioti il^evSog dstoSeioiti^yv* 
ovtG) yaQ av etrj (paveQov ndteQOv stQ00Q(3v ti^ (yv noielxai 
xrfv h)6ta6iv. 

^E6ti Se Xoylyv 'K(oXv6ai 6v\iJteQdva6f^ai tetQax(5g. ^p.l61 
yaQ dveXovta naQ o ylvetai to '^j^evSog , rj stQog tov iQO- 
t&vta 'tv6ta6iv elftovta ' jtoXXd^Kig yaQ ovSh XiXvTiev^ 6 ^Uv- 
roi Jtmd^avoiievog ov Svvatai jto^^ciYtiQCJ itQoayayeXv. tQitcyv S\ 
itQog td TjQGrtrjniva ' ^vii^airj yaQ av in {lev t(3v i^Qcovrjiii- s 
VGTV firi yive6%^ai o ^ovXttai Std to Ttaoi&g i^QGn^^Q^ai^ itQ06- 
te^ivtog Si tivog yive6^ai to 6v{iitiQa6{La. el ^iiv ow fii^- 
xirt Svvatai itQodyeiv 6 iQcat&v^ stQog tov iQGn&vtaetrjavrj 
^6ta6ig^ el S\ Svvatai^ stQog td i^QGnrmiva. tetaQtij Si 18 nX£Ovux<og Cu. — 20 on] or* ilC^ oxi ij ti. — 21 dyotO^ov Cu. 
— 22 ^ntxoinBvov ABu^ fort pr C — 23 o^oi corr A, — 24 xo om C 
et pr A. — 25 ix^i u. — 26 it rig Xa§Oi Cu. — 30 naqa corr B. — 
loLV Cf. 

161a3 ov XsXvnB filv 6 «, corr C — 4 nqoayHv Cu, — 6 ovii§til' 
vHu. — 6 fiovXofis&a u. -— nqoTt&tvtog u. — 8 nqos] eig Cuq, ei 
nqos pr i^. — 9 jj om q. TOniKAN s. 

ama MOftaruu MQog a dudejjt^pai %XtUm6q kfn jgomw q 
t^i MaQovCtis diatQifUjg. 

A fjHiP ovp ipOtaOng^ %a9iaUQ ibutfUPj taQajpSg ftr- 
popuci' Xv6ig S kHl t&p tlQfgiipGfp ^ ^tQfktj fiApop^ of A 

u Xouuu TuoXvOug tipkg tuu iftModufiui t&p 0viiMfQa6fLatop. 

11 *Ejutl{/krfiig Sk XSyov xar' aiSt&p te top X&fop^ «al 

Ztav iQGjtatai^ ov% ij avtr^ * MoXXeaug yoQ tov fi^ %aXag 

6iuXtj9ai top X6yop & iQGiUDfUvog aitiog dia to f^ ifuf- 

XOQHP i^ap rjp diaXti^fjpai xaXtSg ^Qog ttjp 9i6ip' ov fOQ 

90 bftiP ixi 9atiQ^ fiSvop to %aX£g ituteXHfd^pai ti %oppop 
fyyov. dpayxaiop ovp ivioit XQog top Xifopta tuu (i^ KQog 
t¥^p 9i6iv ytix^UQHP^ otap 6 cbt09iQip6fUtPogtapaptiat& iQGh- 
t(3vti itaQatfjQ^ ftQoOtJttjQBa^Giv. dvOxoXaivovtig ovpayGMmr' 
6tixag xai ov diaXtxttxag fioiovvtoi tag diotQifiag. hi (f 

^intl yvfiVixOlag xol fulQag x^^ ^^ ^ didaOTuxXlag oi 
toioikoi t&p X6ygjVj ifpuov ogot; fi(^ov tdXtfiij OvXXoyiOtiop 
dXXa Tud ilffvdogj <rv8l 6i dXrfimf del dXX iviote xai 
ifftviiav* stoXXaxig yoQ dXrfiovg tt^ivtog dpmQHP dvoffxr^ 
tdv di4xXty6titvoVj &6tt n^fotatiov td '^tvdij. iviott dc xak 

10 il>tv6ovg tJ^ivtog dvaiQttiov did i^ftvd&p * ov8\p yaQ x&Xvti 
tivl doxtVv ta (i^ ovta {uiXXov t&v dXrfi&v^ Sot ix t&p 
iatlvc^ 8oxovvTG)v zov X6yov yivoiiivov liSXXov t6raijitstti6iii- 
vog rj (o^ptXijiiivog. 8tT 8lz6vxaXSg fittafiipd^owa &iaXtxtir- 
xmg xal (xi) iQi6ti7t&g fittafiipd^tiv ^ 7ut9d:ttQ tov ytGHii- 

86 tqriv ytGH/LtVQixSg^ av tt '^tv8og av t dXrfi\g y ro 6v(iatt~ 
Qaivd^itvov ' xoioi 8h 8iaXtxtixol 6vXXoyi6fiol^ stQortQOv tt^ 
Qrjtat. isttl 8\ q>avXog xowGrvog 6 i^iitoSiZGrv to Mivov ^ 
yov^ 8^Xov oti xal iv X6y(p, xoivov y&Q ti xol iv tovtoig 
stQ0iitljitv6v loti^ JtXrp t(Sv dyGrvi^oyiivfov. to6tOig8* ovx fi6tiv 

40 d^iqxniQOigtvxttvtov avtov tiX(yvg' stXtt(yvg yaQ hvdgd8vva- 

b t(yv Vixdv. SiocpiQtt 6' ov8lv av tt 8id ror dittyaQivtO^ai av IS ftnofiiv Cu, coTx A, — 16 B\ rc ti. — Xoytp C— avrov Cu, — 
17 ineQ<oTaTni, u. — 20 xotvov corr B. — 25 ol] Z^9^^ ^^ ^* — 
87 dil om u, corr C — 30 yao pr om A^ — 33 SiaXfHTinmg ••. f»€- 
Ta8. rc mg C. — 34 yeafiBTgiyiOv B, fort jiT A» — 36 onoToi, Cf» — • 
^lj dl ol f. — BtqrjvTai AB. — 38 rt om /. — tovtois to nqoHBffis^ 
vov 4f* — ngoH. nal iv TOVTOig uq. 

lOlbl ovOlv C. — 1 et 3 dnoxQlvaaOai C TOniKSlN ©. 

T€ Sia tov Iqmav ilov^ xovto * o %% yaq iQUIviTtSg iQomSv 
fpa^Xog diaXiyerai^ o t h t^ dstoxQlv€09'ai, (ii} iiSovg td 
qmv6iitvov (iijd' litdexoiuvog o tl aota fioiiXetai 6 iomSv 
stv^icf&ai. drfXov ovv i% t&v tiQrjnivmv oti ovx o^iol&g iirt- b 
tH/LYiciov %a%' avtov ta t^ Ao/^ xal t^ iQmmti * o^dlv 
foQ x(oXiki tov (kiv Xd/ov q>avXov elvaiy tov ^ iQmSvta 
wg hdixetat ^iXtiCta stQog tov a:toxQiv6iiBvov duiXiji^ai. 
HQog yaQ tovg SvOKoXalvovtago^ Svvat6vt6(Dgn^9vg otbvg 
ug fio^Xttai aiX ovovg ivSixetat itoui6&ai tovg CvXXoyi^fioiig. lo 

^Estel d' iotlv dSi6Qi6tov st6te tdvavtla xal Ttote ta iv 
aQX^ XccnPdvov6iV ol avd^Q&aoi (noXXaTng yoQ xad*' aiYtovg 
Xifovteg td ivavtla Xiyov^ij nal dvavev6avttg nQOteQOV Sin 
S6a6iv v6teQov * Si6iteQ iQm(6y,evoi tdvavtla xal ro iv dQx;g 
^XXditig vitaitov(yvOiv)^ dvdyitij (pavXovg^Yive^^ai tovgXd- 16 
yovg. attiog ^ 6 dstoxQiv6^evog^ td ^ilv ov SiSoiig^ td Sl toi- 
avta SiSo-dg. (paveQov ovv (Qg ovx o^ioUog iatvtnLTjciov tolg 
i^m&6i %cX toXg X6yoig. 

KaS"' avtov S\ t(p X6y(p itivt* eUAv istitifjiij^eig^ jr^l- 
ttj (ib^ oraf^ iTt t(Sv iQm(Diiivm (i^ 6vfLiteQaivmai injte t6 20 
XQ^nediv (iijte oX(Dg iirjSlv ovtc^v ^vS(ov rj dS6gq}v^ TJa^dv" 
tioy ij tm stXel6t(av^ iv olg to 6vfiitiQa6iia^ Ttal {lYit d(pm^ 
Qed^ivtcsv tivm ftijtc ftQO^te^hrccw (A)jt£ t(3v (ilv dxpaiQeZ&iv- 
tayv tm Sh stQOtSte&ivtoyv ylvvjtai ro 6v\iL7tiQa6^a. SevtiQa 
Sl el itQog triv &i6w (11) ylvoito 6 6vXXoyi6{i6g ix toioik(av 9S 
te Ttal ovt(Qg (&g etQtitai stQ&teQov. tQltrj S' el nQo6te9ivt(ov 
tivSv ylvoito 6vXXoyi6^6g^ tavta d' etri x^^Q^ ^^^ i^cin}- 
d^hrtoav Ttal 'iftQV h^o^a tov 6VfiiteQd6fi(xtog. itdXtv el 
dtpoiQe&ivtOiv twwv' ivlote yaQ^XelG) Xafi^dvov6it(5vdvay^ 
nalm^ &6te otJ t^ tavt ehat ylvetai 6 6vX}xyfi6\i6g. hi w 
el ii dSo^otiQ(av Ttal rjttov sti6t(3v tov 6viiiteQd6iiatog^ fj el 
i$ dXr^&v dXXd itXalovog fyyov Seofiivonv d^oSel^ai tov 
XQO^ijiiatog. 2 Tcevto u. — igiCTiivSg corr A, — 11 «otc] t6 «ot» u. — tu 
hfctvTla Ou. -«' 13 Tu, om Cu. — 14 t» ivavTlu C, corr 4. — xal tA 
ivaVTla xal Ta iv u, — 17 tog om u^, — 19 t^ om B et pr C^ — Ao- 
fiov B. — 20 fiqaiTriikiviov C. — firiTi nqois t6 tb^Iv C. — t6 om u. 

— 21 ^ ipsvdav $11. — »avTmv Cu. — 23 (irjdl u, corrC, xal fi^ q. 

— 24 ylviTai Cu. — 26 firj^rc u. — 31 alt $1 om' «. 2M ToniKaN e. 

(hS dtl dl stdvmv tfSv XQofiXrguctcfp ofiolos a£u>vr 

16 tovg CvXXoyiiSnovg lvd6$ovg tlvai tuu ntX^avovg; ^pvOuyaQ ed- 
ihug vJtoQiH ta filv ^ceo ta dk %aXtiuattQa t&v ^rpov^ 
{lIv<ov^ Sott Sv l^ (DV Ivdix^tai naXiOta Mi^qfv OvfgfUr' 
^(hjn SitlXtntxai TtaXag. fpavtQov ow oti ovd^ Xiyci r^ irur^ 
isiitlfjtrfitg nQ6g tt to stQO^Xrfihf ndi Ttad^ avtov. ovdtv yof 

40 Tt&Xvti nad^ avtov fih tlvat tov Xoyov ijftxtdv, XQog dk iro 
p.iez jtQd^Xijlia istaivttdv^ xal iiaXiv dvttOtQamiivog %a9^ ad^ 
tov yhf inaivttdv^ stQog di to stQofiXrjita '^txtov, otav & 
aoXXow y ^^iov ivdoi&v 6v^:ttQdva69ai xal dXrfi^&v, tSq 
d' av nott Xdyog xal OvfiittittQaOiuvog fiij Cv^uttiitQa'' 
6 C^Livov xtlQcaVj otav 6 ^ilv i^ tfvrfi&v 6v{/LittQaivritai fkri 
totovtov tov ^QofiXri^atog ovtog^ 6 6t stQo6dir[taitotovtma 
i6ttv hdo^a Ttal dXrfi"^^ xai iirj iv tolg aQo6X(mfiavofU' 
voig y 6 X6yog. toig dl did il?tvd(5v dXrj&ig OvfisttQatvoiii' 
votg ov dixaiov iittti[Lav* ij^tvdog iiiv yaQ dti dvdyxri ^^ 

10 il^tvSovg OvAAoyif tdfrczt , to d' dXrfi^ig ?<Jrt xal dtd ilftnh 
d<3v stoti ^vXXoYi^t^Q^at. (pavtQov & ia tiSv dvtxXvttxav. 

"Ozav 6^ d:t6dtiiig y tivog 6 tlQrjftivog AcJyog, tt %l 
iOttv dXXo ifQog ro OvfiitiQaOiia ^trjSccfHDg PjKpv^ ovk &5t«i 
:ttQl intlvov 6vXXoyi6fi6g' dv 6i tpaivrjtai^ 66q)i6ita kftat^ 

15 ot;x dn66tiiig. ^6tt Si (ptXo66q)rj^a iihv 6vXXoyi6^6g dito- 
dttxtt}t6g^ iitt%tlQri^a Si 6vXXoyi6iL6g dtaXfKttn^g^ 66q)i- 
6^a 6i 6vXXoYi6iL6g iQt6ttK6gy djt^Qrn/La 6i 6vXXoYv6^6g 
^iaXtTittTtog dvtt(pd6tG)g. 

El d* i^ dyxpotiQcyv rt doxowrow Sttx9'tlr]j il^ ofio/csg 

20 6i 6oxovvtG)V^ o^6iv xQXvtt ro 6ttx^iv itdXXovhtatiQOV So- 
oittv. dXX^ tl to ^tiv 6(yK0tri to 6i itrj6ttiQG}g^ rj tl to fLiv 
6o7colrj to 6i fi^ 6o7tolrj^ tl {Liv Ofio/og, o^Lolcjg av tlri xol 
fiij, tl 6i (lSXXov d^dttQOV^ d7toXov97j6tt t(S ilSXXov. 

^E6tt 6i tig d^LaQtla xal avtr^ %axd toibg (ftyXXoYt' 37 iv6ixf)tai u. — 39 ofvro u, 

162a2 OTt Cu. — 3 ^ om Cu. — 7 ngoXttfifiavo/nivoig ti. -— 8 avfi' 
TiBgcclvovaiv «, corr ^. — 9 yccg del om C. — 10 'tjjsvdmv Cu, — 
11 avXXoYlaaa&ai Cu. — 14 inslvovg B, — iav Cuq. — 15 dnodn- 
xrixdg, inix» Sl avXX. pr om C — 20 ov&hv u. — tov htigov corr A» 
— 21 po8t doxo/77 plura vbb del C. — 23 ro u. — 24 xai avTTj dfiag' 
ria Cf. — avtij B, — ntgl /i. ToniKsiN e. 6f/m^g^ Qtav Sel^n dia iutK(f<niQctp^ hdv di iXattipGiv xol 9S 
h tfji X6f<p vitaQx6vTGiv^ olov Svi i6tl dd^a naXXov hiQa 
yiQc^^ ^rTc^ alti^6aizo avToixadtov ikaXi6t alvai^ dvta Sh 
io^a^TOv dXrfi^&g cvro, S6te t&v TiVQi^ fkaXXov tlvai avto * 
itQog di to fidXXov fiaXXov to Xeyonevov tlvai,' eJvcu, Sk 
TuA athodoi^xv aXrjd^fj^ fj forcrt piaXXov dxQifirjQ ircSi^Tif^* 00 
yrqcai 61 xol auvodo^av dXrfi^ eJvai xal avtoiita6tov (icf- 
Xi6t' eJvtu' S6te ctvtq 1} doia d%Qi^e6tiQa i6tlv. tlg 
Sk ij fioxQ^qQla; rj oti stouif naQ S o ^oj^oc, Xav&dvetv to 
cStiov. 

Aoyoq d' i6t\ driXoq ?va (liv tQistov «ol drnio^uita'' 12 
ror, ^i' y 6v^rte:reQa6iiivog ovtog &6te ikrjdlv deiv isteQCh- m 
tq6ai ' eva di^ nal og iidXi6ta Xiyetai^ otav elXrjimiva fikv 
y ii &v dvayTtaiov eJvai , y 61 6id 6tmireQa6iidt(DV <^V{i- b 
sUQaiv6iievog * hi el iXXel^ei 6€p66Qa iv66^v. 

Vev6qg 61 X6yog TtaXeltai tetQax&g^ ?va (ilv tQ^itov 
Stav fpalvqtai 6vii3reQa{ve6d'ai fi^ ^v^i^eQaivoitevog^ o xa- 
Xeitat iQi6tix6g 6vXXoyi6ii6g' aXXov 61 otccv 6v\iiteQalvricai « 
^ fiq iiivtoi itQog to itQOxelaevov^ oiteQ 6v{il^a(vei fidXi- 
6ta tolg elg d6vvatov ayov6iV • q itQog ro Tieliievov (liv Ovfi- 
steQalvritaij fii) iiivtoi Ticctd trjv olnelav ^ii%o6ov. tovto d' 
i6tlvy otav (fij (Sr ^ctr^cxog 6oxy latQiTidg eJvai q yecmetQi" 
xog fii) G^i' yewiietQixog i] 6iaXe7ctiii6g (i^ &v 6iaXe7(tix6g, 10 
Sv te ij)ev6og dv t aAijfr^g fl ro drfijScai^oi'. dXXov 6\ tQd- 
%ov idv 6id tipev6&v 6v^:teQaivr[cai. toiitov^^l^taiitotliikv 
to 6viiStiQa6iia «^fi^dog, stotl d' dXrfi^ig ' ro fi^f yaQ '^ev- 
6og del 6id %l)ev6(3v ^eQalvetai^ to 6' dXrfihg kfXP^el xal 
(11} i^ dXrfiiSv^ S6aeQ eij^ai xal :tQ6teQ0v. u ^5 ivov] ivdtxofisvov u, — 87 attrlaai to B — avto ^aat09 u ^17« «*7» ^oSa dXri^rig BCf. — 
36 iiri^lv Cu. — 37 (og BCuq, 

162bl dvayKalmv Bu^ fort pr A. — elvai, om Cu. — ^] sl «• — 
^avfintqaivofitva /, corr C. — cf ri iXXtinti itri 81 tovto 6(p» /. — 
hdolov corr C/. — 4 of /• — ^ tfvXAoyifffidg lottfrixoff CJf. — 6 ««/- 
Mcvof Cy. — 7 Big to ddvvatov uq, — nqoMiftivov «^. — 9 lair o 
^^ Cu, — 12 ^ir c. — t6 cvfiniqaefut noth fOv C. — 16 d»' Oi. TomKAM e. 

futiXaw ig uw XSpfVj m avik uw Xifawwaq mA %o iifAqfa^ 

^Jn^auiwim^iwpaM^^bidTtaara^ 

9wr ixodixiiu9a ^HjUow^ awi^ au^iiiOwadimavwnaipmt- 

Wif^ut&wiXifidw. UHomoqfiQSaitt^fsaailMfiwisMuSi 
lau9' dHYiftaavttfiiwopuiiiqHPmMwujLmgtSa^iHai 
uwuw iMidaifg. d S iuMfiiiq avfMfffaiwono diir i^iiJw ■iii 
i/err tvrfi&w^ XokX&w aw dq jdf&w i^eiioq OvXiafif^ofi- 
w&w' dnf aw UHOvu^TuuiiftSdoq OvfLM^fOMwi wOwt 

fi jjjlar on XfffAtri fiXw bdOKe^ X&fov w^ avtaw U Ovfk- 
MQolwmiLf dtvtiQa dl siAttQaw iJafi^ ^ fkevdoQ^ tQtni f 
ix aoiofw uwdh. d (ifr jiq 1% #ftiADr Iw86^bbw 61, Xafmoq^ 
d ^ li owtcfw (ilr i86$Bfw di^ ipavXoq. d ft m f^evS^ 
WM Uaw Sdo^ i^Xow oti ipavXoq, ig oMXaq j| tav mqA' 

mffunoq. 
13 To ^ iw iojJQ xid ti iwawtla Moq aitHua 6 iQeh- 
teh^ YM^ iXrfitiav fiiw iw toiq ^AwaXvuwoiq dlQfpaij waxal 
86^w 8h vvv XtTctiop. 

Jitd^f&ai 8t tfcuvovtai ti iw iQjj MtwurpSqj ipawt^ 

tf Qcitata \itp xcX MQ&tov tt tiq avti ti 8dxwvai^ai 8iaw at- 
tifiti. tovto 8* if^ avtov (ilr ov l^8iop XavlHwHVjiw iktoiq 
OvPGnru^ioig^ xal ip oOoig to ovoyia Tud o Xiyoq to avta 
f, liS Ofjiialpti^ ^iXXov. StvttQov 8t otav Turti ^UQoq 8iow ixa- 
8ti^ai yM&iXov rtg altrj&fj^ olov ixiXHQ&v on t&v iwavtim 
fiia IxiOTtjiirj^ oXogtfov dvtiiunUvGrp i^^dotu yJav tlvai* 
doKtl yaQ o &lti xad^ avto 8ti^i (let' aXXcfv alttldd^ai 

6 nXtiivaov. tQitop ef tig ya&iXov 8ti^ XQOXHfiivov xati (li- 
Qog altrfititv^ olov tljiavtotp t&v ivavtiorp MQOx^iiiivov t&v8i 
tiVGtv diiciotu ' 8o7ui yaQ xtd ovtogj o ^itta MXti6vcrp Ski 
8u^(Uj xad^ avtd Xfnglg alttia&m. xaXiV tl irc^ 8uXfov 16 t6v om B. — 17 J] tlvai ff q. — ro afuiqTTjfiM om Cufq. — 
18 avTov ori ilftvd^ X6yov tlni Tiva intl Cuq. — 19 dnod txoiuOa 
corr A, avTtxoiLtOa Bq. — 80 hTtqmv om «. — 23 nollmi J^f. — 
l/tqov qf, xt{q€9V tov f. — iptvdog eig ovXl. C. — 24 «»] av o ^- ~ 
28 f/ ... fpavXog om q. — 29 %al dvdSo^a B, ivdoim tf. — 9>frv- 
Xag u. — 36 ngcDTa q. — ahtjotitv Cu, — 36 ifaov Cu. — XaOttv C. 
— 37 Tavrbv Cu. 

163a2 olov il fort pm. — 4 (itTa xal alXttv C. — 5 rig] Tig r6 B^ 
r^g ov f, — ngonnttfiivov Cf. — 7 diuicti ti. — dsZ pr C. — 8 ual 
(om u) %aO^ avrh jcal x^9^9 ^* ToniKsiN e. 2W ccktliiai to aQdfiXrjim olov d 8iov deliai ti^v latQixrj^v Tjyi^- 
Hvov xa) voCoiSovg^ t^Q^Q ixaveQOv a^icictitv. ij erTC^ tSv lo 
hiioitiv(ov dXXrlXoig i^ dvayKtig d'dTeQOV altijCHev^ olov tqv 
itXtVQav aiTt^ffieT^ov ty 6ianitQ(p^ diov dTtodeXiai oti ij 
SidiiecQog ty ftXtVQ^. 

'l6axSg dh xal tdvavtia altovvtai t^ i$ aQX^g^ iCQ&- 
tov fi\v yotQ eC ng tdg dwixeiiiivag altTqCatto tpdciv xal 16 
dit6q>a6iVj SevteQOV 61 tdvavtla otatd tnv dvtld^aCtv^ olov 
dya&ov xol xaTtov ta^t6v. tQltov eCttgtootad^ov ditdaag 
istl ittQOvg altotto tnv dvtlq>a6tv^ olov el Xa^v twv ivav^ 
tleyviiM i:ti6ti^firiVyVy letvov TtalvoCddovgitiQavditGiOeiev, 
rj tovto altrj6ditevog istl tov xaO^^Xov tqvdvtt&eCtvaetQ^o 20 
Xanfidvetv. ndXtv idv ttg alti^Cy ro ivavtlov ttp i^ dvdyKrjg 
0Vit^alvovtt 8td twv Ttetftivcjv^ xav eS ttg avtd ith fci} 
Xd^t td dvttTtel^teva^ toiavta 8* alti^6atto 8vo i^ ^v fi&cat 
1} dvttxentivrj dvtlq>a6ig. 8taq>iQet 81 ro tdvavtla Xafipd'' 
vetv tov iv aQxy ott tov (tiv i6ttv rj d^oQftla itQog to (Ttifc- xs 
itiQa6ita (itQog yaQ i%e1vo ^Xiatovteg to iv aQxg Xiyoittv 
altet^&at)^ td 6' ivavtla i6tlv iv talg stQotd6e6t t^ ^etv 
itG^g Tat^rag itQog dXXrjXag^ 

IlQog 81 yvfiva^lav %al fteXitrjv tSv totoikarv i^ycjv 14 
jtQiStov itlv dvn6tQiq>etv id^l^e^Q^at XQ^^Q ^ovg Xdyovg. ovtag ao 
yoQ itQog te to Xey6itevov er^aoQckeQov i^oitevj %al hSXlyatg 
noXXovg i^eJti6tr]66ite&a Xdyovg. td yoQ dvtt6tQi<petv i&tl t6 
lietaXa^6vta to 6v{iitiQa6iia jiera t^ XotttSv iQcatrntd^ 
tcav dveXnv %v t<Sv SoQ^ivtGiV dvdyKrj ydQ^ el td ^vfutt- 
Qa6iia itrj iotty ftlav tivd dvmQetO&cct twv stQotd6ec3V^ ef^ 86 
^r^ :ta6(3v ted^ei^fSv dvdyTcrj r/vto 6v^itiQa6^a elvai. stQdg 
asta6dv te 9i6iv otal ott ot^og Ttal ott oi^ ovtag td ^ir- 
XelQrjita 6xeXtiov, xal evQ6vta vqv Xv6tv evQvg ^rjtrjtiov ' b 
ovtGi yaQ ay,a 6vii^rj6etat itQ^g te to iqcytav %ai itQog to 
dstoxQlve^d^at yeYVitva^d^cu. xav itQog itrfiiva aXXov ^co- T017J u. — ^u Tijy avTi<pa6iv ti, laeni post migoiTO c — xx xcrt i>. — 
23 ld§fj AtL ^ TavTtxBijntiftt C. — 25 aqx^ tooovtov oti Cu. — 27 Ttp 
ymq ix^tv Cu, — 30 jj^^v i&titad^ai ti. — 31 t» ora C. — 36 Kaamv] 
naamv avTciv u, — 37 naaav corr C. — alt Zti om C. -^ to pr om C. ToniKaN 9. (lei^, ^Qoq avvovq. stccQaXXtfXci te noQO^ciXXeiVj hcXfyov- 
6 ta stQog trjv avtqv 9i6iv ijtixeiQijfiara • tovto yitQ ^Q6g terd 
Pia^e69air iroXX^v evJtoQlav stoiel ital nQog ro iXifx^iv (M- 
ydXrjV fyti ^otjd^Hav^ otav ev^tOQy rtg Tcal oti ovt(og Ttal Sti 
ovx ovtog • itQog ta ivavtia yctQ 0v{i>paivH :toiH6d'ai VYfP 
qnyXaycr^v. itQog te yv(36iv Ttal ti^ Ttatd {piXo6oq>lav q)Q6- 

10 V¥]6iv to dvvaOd^ai 6vvoQav %a\ CwefOQozivai td dtp* ^ctri- 
Qag 6v{ifiaivovta trjg v^o&i^eog ot; itixQOV OQyavov * Xoutiv 
yoQ tovtcov OQ^og iXie^ai 9'dteQOv. del dl itQog to toiovto 
vJtaQxeiv evcpvd • xcfi tovt istiv i) xar' dXriQ^eiav evipvta^ 
to dvva^^ai TiaXmg iXi^Q^ai tdXrfilg xal qnyyelv to -^ev- 

16 6og' oiteQ 61 itetpvnoteg ev 8vvavtaiitoiew' evydQq>iXovvteg 
%a\ ni6ovvteg to :rQo6(peQ6(ievov ev 7iqIvov6l ro fiiXtuStov. 

IlQog te td AXei^tdxig ifLitlitxovta t<3v stQopXrjiidtGiP 
i^ni6ta6\^ai 8elX6yovg^ x«J ^jidXvOta JteQi t(Sv itQmcavi^i- 
6e(DV' ivtovtoig yaQ ditoSv6:tetov6iv ol d^07tQiv6iievoi stoX- 

20 Xdmg. hi te oqov ev:t0Qeiv del^ xol t(3v iv96^s3v te x«l 
t(3v stQcatcDV ^eiv itQoyelQcrvg' Sid yaQ toihrov ol ^vXX^ryi" 
6fio\ yivovtai. steiQatiov 81 %a\ elg a jtXei6td7tig i\kiiinxov6w 
ol dXXov Xoyoi Ttatixeiv. o6iteQ yaQ iv ye(o\ietQicj: jiqo fip- 
yov to iteQ\ td 6toixela y£yvp,vd69ai^ %a\ iv dQL^iioigtottegl 

25 T(yvg 7te(paXL6novg itQOxeiQ(og ^etv^ 7ta\ \iiya Sta^piQBL stQog 
to 7ta\ Tov dXXov dQiQ^^Lov yLvd^Ttetv 3toXXa3tXa6LOViuvoVy 
Ofio/og 7ta\ iv tolg Xoyoig to stQ^xeiQOV elvaL steQl tdg oqi^ 
xdg 7ta\ tdg stQOtd^etg dito 6t6^axog i^eiti^ta69aL* Tta^d" 
iteQ yaQ iv ra? iLvrjiLOVL7t(3 il6vov ol t6itOL ted^ivteg ev&vg 

80 ^oioi3>oii^ avta ^vrnLovetmv^ 7ta\ tavta stOLij(fH ^vXAoyiCta- 
TtckeQov Sid to stQog (OQt^iiivag avtdg fiXifteiV Ttai^ aQiL^ 
9^6^. itQ6ta6iv te ytoivfiv [l&XXov ^ Aoj^oi^ elg ^ri^rpf 9exiov • 
dQxiig yaQ 7ta\ t^^od^i^eog evstOQrj6aL ^Qlog x^^^^6v. 

163b4 ngbg] xad-' Cf, — ngopdXXsiv A^ om C/. — iyiXwciov C, 
iuXiyovTttg uf, — 6 ngog] ra ngog Cuqf. — 6 iXiYx^iv nal ^eya- 
Xtjv Cuqf. — 7 ^x^tv B. — pr ort] ro -<^. -^ 8 yocg av (^ovtto add ^, av 
om u) avfi^alvoi Cuq. — 9 vs rfiv yvmcit ii. — 10 xal rh owmga- 
v.ivai ta i(p* kndTfQa C. — 12 toiovtov Cu. — 13 sv<pvri C. — i} 
om t*. — 14 TaXrjd^lg ro-rag C, to dXrj^hg u, — 16 tv] oi C. *— di>- 
vcrivr' av u. — 20 rc corr C, om /#. — 22 yivovTat om C. — tb C'^ 
23 ol didXoyoi Cu. — 24 ?gyov ra corr A, — 25 nal om Cufq, — 

27 ofioiatg Sl xal f ^) rovff Xoyovg Cuq, — ro . . . dgxag om Oti^# — 

28 xal om /. — dno «rr. i^snioTaa^ai, om q. — 30 ctvrtSv q,^ 31 n»- 
giafiBva avra C. — xar'] xcl pr C. — 32 fig Xoyov ij AIB, TOniKSlN 9. 

*Brt Tov fwx XoYov itoXXovg :toulv H^iOtiov^ og ddrjXd- 
tccva TtQVfttowag. etrj 6^ av to toiovtov^ et tig oti stXH6tov 86 
d(pi!6talrj tqg dvyyevtlag jrcpl &v 6 X6yog. i6ovtai dl dv- 
ratol t(3v Xiy&v ol ^idXi&ca xad^dXov ioiko ild^iuv^ o&w 5rt 
oJx fort ^la itXii6v<av hti^trj^ri* outg) yd^^ Ttal litl t&v itQ^g p.lM 
Tt %a\ iitl t(Sv ivavtlov %a\ 0v6tol%&v i6tlv. 

del 8h Hoi tdg djto^ivijuovevCeig Ttad^oXov itoveJM^at 
twv Xdytov^ Ttav y dieiXeynivog ix\ ^iiQOvg' ovta yaQ %ai 
itoXXovg i^6tai tov hfa atoietv, oiiolmg 61 Ticti iv ^r[COQi7iolg b 
in\ tcSv ivQviirjndtcjv. avtov 6' on fidXiCta tpiiiyeiv iitl 
to 7tadiiXovq)iQeivtovg6vXXoyi6^aifg, deiteSel6fcoitelvto{^g 
Xoyovg^ el iit\ noiv&v diaXiyovtai * Jtdvteg yaQ ol iv (liQei, 
7ta\ TtaO^^Xov SieiXey^Litw el6l^ nai he6tiv iv ty Ticctd (liQog 
1} tov xa&^dXov dnoSei^ig Sid t6 (x^ elvai, 6vXXoyl6a69ai lo 
li,rjShv avev t&v xaO^^Xov. 

T^v 81 yv\Lva6lav ditoSotiov t^v {ih iitaTttix&v itQog 
viov^ t£v Sl ^vXXoyi^tiiuSv itQog l^iiteiQov. stetQotiov Sh 
XanfidveiV TtaQa [ikv t(3v 6vXXoyi6ti7t(ov tdg stQ0td6eig^ 
naQa Sl t(Sv iiccntti7t(5v tdg itaQa^oXdg' iv tovtG) yaQ ktd- 15 
teQOi yeyvnva6uivoi el6lv. oXo^g S^ ht tov yvnvd^e^d^ai Sia- 
Xeyo^evov steiQatiov ditofpiQe^^^ai 7] 6vXXoyi6iL6v steQl ti- 
vog 7j Xv6iv rj itQ6ta6iV ^ Iv6ta6iv^ ij el og&^Sg tig rJQSto ^ 
f2 (i^ 6q9^^ rj avtog i} iteQog^ 7ta\ stccQa tl hidxeQOV. 
ix. tovt(ov yaQ rj Svvafng^ to Sl yvnvd^e69ai SvvdiuiDg b 
XdQiv^ 7ta\ ^dXiOta neQ\ tdg itQ0td6eig 7ta\ iv6td6eig' i6ti 
ydQ (Dg ditX^g elitelv SiaXexti%6g o TtQOtaxiTiog Tiai iv6ta^ 
Tix6g. l!iTri Sl to fvkv itQ0telve6f^ai %v itoielv td itXeUo {Sel 
ydQ 'ev oXag Xri(pQ"rjvai itQog o 6 X6yog)y to d' ivUsta^Q^ai ro 6 
hf itoXXd • iq yaQ SiatQel ^ dvatQel^ to ^\v SiSovg to ^ ov 
t(Sv itQoteivoiiivcav. 35 x6 ratovro ^ Sv (Hrj u. — 36 cKplaTano uf, corr C, a<plat€ttui 
corr Aq. — 37 tovto] to pr C — 8vvc(vtai add ante na^olov u, 
ante 0^0^ j4Bf. 

164a2 tial C. — 6 alt inl om fi^ et pr C. — 8 noivdSv] nXnovnv 
4ff nlBiovmv KOivMV 6.-9 lortv C. — roig Cu. — 11 iirj^lv Cuq. 
— avBV corr C. — 14 iKlttfipavsi,v C. — 15 TovTOiff uf. — 17 dnO" 
tpaivfo^ai u. — naqa u. — 18 ^ fvffraoiv ora C — 19 ^xare^o^ u. 

164b2 nfql] %al n$ql C. — xoft tag ivctdafig Cuf. — S 6 • . . to 
rc in lit j4. — «^orffxrtxoff uf. — 5 ^v oX{p qf, corr C. — 60^ d<- 
dovg t(Sv C. 230 TOniKSlN e. 

iav 6' iitl rl iilv 'il^evSog y iitl rl d' aXrfiiqy iatidriym^ 
viov oxi itXeovax&g XiyetaL xod 8i6u to fi^t^ il)ev8og to 
8* dXrjd^ig' vOteQOV yag SiaiQOViiivov a8rjXov dxal iv aQig 
6vvt(6Qa to dy,(pl^oXov. idv 81 fi^ ^Qot8y to d^(pi^oXop 
80 dXX' elg Q^dteQov ^Xi^il^ag ^5, ^rjtiov ^tQog tov inl 9dteQ(yif 
ayovta oti ovx elg t(wto ^Xijt(DV SSqxoc dXX^ elg &dteQov av- 
tdiv • aXeiovov yaQ ovtcw t(Sv vsto tavtov ovoiia ij X&fov 
^a8la rj d^KpiC^/jtYjCLg. idv 81 xal 6a(plg jj Ttal mXovv 
to iQcmdiievov ^ fj val rj ov ditoxQitiov. 

8 ^Ejtei 81 ita6a itQota^ig 6vXXoyi6tviiri ij tovtcjv tlg i6tiv 
86 ^l (Ji; 6 6vXXoYi6ii6g rj tivog rovrov ?ve7ia (8rjXov 8* otav 

hiQOV xdQiv X^mpdvritai t(j} ^Xelcj td o^ioia iQcatdv • rj y&Q 
8v ixaycjyi^g rj 81 oiioiotrjfcog (og iitl ro :toXv to oia^oXov 
Xan^vov6iv)j td iikv ovv xa-S'' e%a6ta itdvta Q^etiov^ av y 

b dXrjQ"^ xal iv8o^a , itQ6g 81 ro xaQ^oXov iteiQoxiov ev6ta6iv 
(piQeiv ' to yoQ avev iv6td6ec3g^ rj ovOrjg 7] 8o7tov6rjg^ x(oXveiv 
t6v X6y(yv 8v67U}Xaiveiv i6tlv. el (yvv iitl JtoXX&v (paivo^kivov 
ftij 8i8(q6i to xaS^oAov (it} ?%cw hf6ta6iv^ (paveQov oti dv(Jxo- 

6 Xalvei. frt el ^irfi^ dvteitiieiQelv ^ei oti ovx dXrfiig^ ^oX- 
X(p ^dXXov av 86^eie ^v^xoXaiveiv. %aitoi (yv8e tov^^havov 
stoXXoi)g ffOQ Xoyovg ^o^ev ivcmlovg taig 86iaig.> ovg ^a- 
Xe^ov Xveiv^ xa^diteQ tov Zn^ovog oti ovtc iv8ixetai xivei69ai 
ov8lt66td8i(yv ^ieXd^elv dXX^ ov8idtovtotdvti7ieinevatov- 

10 toig ov &eti(yv. el (yw ^iijv^ hf6ta6iv (iijV dvteitiieiQelv Ixayv (ii) 
tiO^rj^i^ tfi^Aov oti 8v67ioXalvei * S6ti yaQ ij iv X6yoig dv(5xo- 
Xla d^toTiQUfig itaQd tovg elQrjybiv^yvg tQ6n(yvg^ 6vXXoyi^{L0V 
^©'agrtxij. 

9 ^Titi^neiv 81 xal %i6iv %a\ 6qi6\il6v avtov avtm 8ei 
16 aQoeyxeiQij6avta • ii cyv yaQ dvaiQ(yv6w ol :tvv9'av6y,evoi t6 

xeiiievov^ 8^Xov oti t(yvtoig ivavticyviov. 28 post dXTj^ig del un vel dup vbb C. — yag] dh u. — 29 a9 q* 
— /[*i7 rc tj. — 30 pXiipag d^] §ictc^^C, i(i§Uilfas ^ij^ q. — dj] fj 
^ /U17 AB, — 31 IdoDxsv u. — 32 ravro Cu. — 36 d pr om C — 
39 navra om /, — iav B. 

160b3 (paivofiiviDv q^ in tpaivojiivov A litteram v corr.^ — 4 fiij] 
ov rc add u. — 5 Ixi 8* hl Cu. — f;jo» C qui pr oro. — noXX^ om u. — 
7 ivavrlovg ^x^fisv u. — 8 nad^ansq rov Zrjvavog 11. — 9 r« f**" 
UBi/iBva Cu. — 10 iviozao&ai corr A. — v f*i}T' uvzmix* ^x^^ /^^* ^*" 
6zao^ai Cuqf. — fi¥i] ov uq. — 14 Sst] drj u. — 16 «^otffyxfigiftfai^» 

Af nqosnix^i^^'**'^^ f^ ^^^^ ^* ToniKS^N a 281 

'*A6oiov 6* Vit6&t6iv evXccPrp^iov vni%HV. etrj 6^ ch 
ado^og diX«5' ^«^ Y^Q ^i ^ff azoita 6vfi^alvH Xiyeiv^ 
olov d navra cpairj rtg xivelod^ai rj yirfiiv^ xai o6a %elqo- 
vog rjd^otyg hXiOTi^ai Ttal vmvavtla ralg fiovXrJ6e6iVy olov ovi rjdo- so 
vn tdya^ovxalTO ddixelv fiiXriovTov ddiTtel^&aL ovyaQ (ogX6- 
fov xaQiv vni%ovra dXX* (og rd doxovvra Xiyovra fii6ov6iV. 

0601 61 rcSiv XoYov il}ev6og cJrAAoy/farrai, Xxrciov 10 
dvaiQOVvra JtaQ o yiverair6if)ev6og. ovyaQo onovvdveX&v 
UXvTiev^ ov6^ ei il)ev66g i6ri ro dvaiQOviievov. ix^i yaQ av26 
stXeiG) fl)ev6rj 6 X6yog^ olov idv reg Xd^ rov nadijnevov 
yQd(peiV , UaniQdrrj 6e xad^rj^Q^ai * ^v^i^alvei yaQ ia rovr(ov 
2GynQdrriyQd(puv. dvatQed^ivrog ovv TOt;2/oMcparij 7ta9fj6d'ai 
ov6ev iidXXov XiXvrai 6 X6yog' xalroi il}ev6og ro d^l^o^ia. 
dXX^ ov iraQa rovro 6 X6yog il)ev6i^g • av ydQ reg Tvxy x«- 80 
9^/luevog^ev fii) yQd(p(ov 6i^ ovTciri ijtl rov roiovrov i) avrrj Xv- 
Oig dQy,66ei. a)6re ov rovro dvaiQerioVy «AAdrorovxaO^ijfia- 
vov yQd(peiv ' ov yaQ itdg 6 TtaO^TJnevog yQd(pei. XiX\)7ie ^ihv 
ovv :tdvr(og 6 dveX(ov naQ o yiverai ro '^ev6og^ ol6e 6e riqv 
XvOtv 6 ei6wg on naQa rovro 6 X6yog^ %a%diteQ in\ r&vu 
il)ev6oyQa(p(yv^iiv(ov' ov yaQ dn^xQrjro iv6rrjvai^ ov6' avil^ev- 
6og 7j To dvaiQoviievov^ dXXd xai Sion il)ev6og dno6eiitTi(yv' 
ovr(D yaQ av ei;rj (paveQOV :t6reQov stQOOQ&v n^ ov ftoielrai 
rrp) hora^iv. 

"E^n 6e X6yOv noXv^ai 6v{iJteQdva6i^ai retQax&g. ^p.l61 
yaQ dveX6vra itaQ o ylverai ro il)ev6og^ rj itQog rov iQ(0- 
T(ovra h)6ra6iv einovra ' itoXXdxtg yoQ (yv6\ XiXv^ev^ 6 [liv- 
Toi stvvd^avo^ievog ov 6vvarai stoi^^(oriQ(o itQoayayelv. tqItov dh 
itQog rd 7JQ(OTr]^iva ' ^v^ipairj yaQ av ix ytkv r(ov i^QcytriiU- $ 
wov firj yive69ai o ^(yvXecai 6id ro oiax(og ijQG)r^09*ac, itQ06- 
Te^ivrog 6i nvog yive69ai ro <?i;(i;r^Qa(T(ia. el ^ihv ovv (*ij- 
xirt 6vvaTai :tQodyeiv 6 iQ(OT&Vj stQog rov iQoyt&vraelrfavrj 
^6Ta6ig^ el 6\ 6vvarai^ JtQog rd i^Qcarrmiva. rtraQrij di 18 nXsovuxtos Cu. — 20 ori] ort tl C^ oti ij u. — 21 dyad^ov Cu. 
— 22 vnsxofiBvov ABu, fort pr C. — 23 ocoi corr A, — 24 ro om C 
et pr A. — 25 Ij^st u. — 26 st tis ld§oi Cu. — 30 naqu corr B. — 
iof Cf. 

161a3 ov XsXvKS fisv 6 u, corr C, — 4 nqodysiv Cu. — bavfA§€ti' 
vtiv. — 6 povXous&a u. — nqoTsd^svtog «. — 8 nqos] eig Cuq, si 
iiqog pr /#. — 9 jy om q. 2S2 TonifaN e. 

avta hl6tavtai nQoq a dtaAe^^^rai aXtlovog icti jjqovov ^ 
trjg staQOvCrig SiatQifi^g. 

/& yikv ovv h6tix6eig, Tta&AiteQ e&taiiBV^ tttQaxmg yl-- 
vovtai* Xv6ig d* I<7tI t&v tlQrjnivwv ^ stQckri fiivov^ ai Sk 

16 Xoi^al Tt&hiceig ti/vlg Ttal ^^^odiiTfU)} t&v (fv^iiteQaOfLat&v. 

11 ^EititlybYfiig Sk Xofov %ax (nyr(}i? te tov Xoyov^ xal 

otav iQGTtdtai^ ovx ^ avti^ ' itoXXoKig yoQ tov fi^ TuxXSg 

6ieiXix&ai tov X6yov 6 iQ&t&iievog aitiog 6ia to (ti) Ovy- 

XGHf^^v i^ &v TjV ^iaXex&^vai zaXaig stQog tiqv &i6iv* od yaQ 

20 Sdrir istl &atiQ^ ^tdvov to TtaX&g iititeXeCd^rjvai t6 tioi/vov 
fyyov. dvayoudov ovv iviote ^tQog tov Xiyovta Tttd iirj ^Qog 
trjv &i6iv iitixeiQevv^ otav 6 cbt07tQiv6fii^fogtdvavtlat^iQC}-^ 
t(Svti ^aQatrjQy ftQ06e:trjQea^G)v. 6t^KoXaiVpvt%g ovv dyGWi^ 
6ti7tdg xai oil 6iaXtitti7tdg ^toiovvtai tdg SiatQi^dg. hi ^ 

^iitel yvfiva^lag Ttal ^telQag ^aQti^ dXX' ov 6i6(}^67tccXlag ol 
toioikoi twv XdycrVy 6^Xov (ogov ^iovov tdXrfiiq6vXXoyi6tiov 
dXXd otal '^aJdog, ov6h 6i dXrfiiSif de\ dXH ivlote xal 
il>ev6(Sv. stoXXaTttg yaQ dXrj&ovg te^^ivtog dvatQeXv dvdyTtrf 
tov iioXeydikevov^ co6ta ^QOtatiov td "ilfev^rj. ivlote 6k xol 

90^£v6ovg t£9:ivtog dvcuQttiov 6id7l}ev6(5v' (yij6lv yaQTtcsXvH 
tivl 6o7teiV td ^iTj ovta ^iaXXov t(Sv dXrid^&v, &6t iat tSv 
iaelvc^ ^OTiovvtaov tov X6y(yu yivoiuv(yu fiaXX(yv ?6tai^e3tei6ni- 
vog tj (D(peXrj^iivog. 6et 6lt6v7taX(Sg lietafii^d^ovta 6iaXezti- 
x(Sg %di (ij) iQi^tiK^Sg fietapifid^etv y Ttad^djteQ tov ^£G){a^ 

35 tQYiv ye&iutQiK&g^ av tt il)ev6og av t dXrjlifig y to 0vfMr€- 
Qaiv6iievov * ^oloi 6h 6iaXe7tti7tol 6vXXoyi6iiolj ^QOteQov etr- 
QTjvai. i^el 6e (pavXog Ttoivcyvog 6 i^iTto^l^Gyv to Ttoivov ^q- 
yoVy 6^X(yv oti Ttal iv X6y(p. 7toiv6v ydQ ti Ttcci iv t(yvtOig 
stQ07tel{iev6v i6ti^ ^X^qv t(Sv dycaviSoyiivGrv. t(yvtoig6' ov% ^tiv 

40 d\L(fOtiQ0ig tvxeivtov aiStov tiXovg' :tXet(yvg yaQ kvogd^vva-- 

b t(yv Vi7tav. 6ia€piQei d' (yv6hv av te 6id tov dst67tQlve(f9'ai Sv 

13 ftnofiev Cii, corr A. — 16 d^ rc ti. — Xoytp C. — ccvvov Cu. — 
17 intgmToiTm u, — 20 noivov corr B» — 25 ol] zagiv ol C. — 
27 dcsl om u, corr C. — 30 yocg pr om A^ — 33 dtalsTiTtxoSg ... (is- 
TciB. rc mg C. — 34 ysco/iSTqi-Kov B, fort pr ^. — 36 onoToi Cf. -^ 
8h] 8s ol f. — stqrivTui. AB. — 38 rt om /. — tovtoh to nqonsffiB- 
vov Af. — sroox. xal hf TOVTOig uq, 

IGlbl oildh' C. — 1 et 3 dnoKqtvaatai C. TOniKSlN 9. 

te Sia rot; iQmSv noiy tovvo' o te yctQ iQUftiwSg iQmmv 
tpavXaq diaXiyetai^ 8 t h toi anonQlvedQ^ai (ii) SiSovq td 
(pavvdiievov iitjd* iTtSexoiievog o ti stote ^ovXetat 6 iQGnav 
Itv9ii5&ai. dijXov ovv i% t&v eiQVjnivmv ore ov^ Ofio/cog |jri- 6 
tHLYfviov xad'' avtov te tfp Xoy^p %ai tqi iQmmni * odShf 
yoQ xmXvei tov ^lv Xoyov fpavXov elvai^ tov ^ iQmmvta 
&g ivSixetai ^iXtiCta itQog tov dit07iQip6iievov SieiXixd^m. 
ftQog yaQ tovg Sv^KoXalvovtagoi^ Svvatdv(d(Dget^9vg o&wg 
ug ^o^Xetai dXX* ohvg ivSi%etai ^oiel69ai tovg 6vXXoyi6{i,o^g. lo 

^Eitel d* ictlv dSi6Qi6tov st6te tdvavtla xcel ^tote td iv 
dQX'^ Xa^pdvot^iv ol av^Q&^toi (stoXXdmg yaQ xaO'' avtovg 
Xifovteg td ivavtla XiyorMSiy xcd dvavev6avteg ^QOteQOV Sir- 
S6a6LV v6teQ0v * Si6steQ iQm&y.evoi tdvavtia Ttal to iv dQxg 
stoXXdotig vTtaTtovovOLv)^ dvdyitrj q^avXovqyiveCd^ai tovgXi- 15 
yovg. attLog ^ 6 d3t07tQLv6y.evog, td lAv ov SLSovg^ td Sl toir 
avta StSovg. fpaveQov ovv (og ovx o^ioicig istLtnLritiov toXq 
iQmw6L Ttal toig X6yoLg. 

KaO"' avtov Sh t(p X6y(p stivt elclv istLtmijcetg^ stQoi- 
tfj ^ikv otav i7t t(Sv iQmtoiiivm (i^ 6v{iateQaLVYreaL (i^e t6 ao 
%QOt^\v fi}JT€ oXcog ^LtiSlv ovtm ^vS(dv rl dS6g(oif, rj aitdv" 
tiop rj t(5v jtXeiotm^ iv olg to <Tvfi^^(^a(T(ia, otal iiijt d(pca^ 
QeO^ivtm tLvAv firjte stQoCteO^ivtcyv y,rjfte twv y.lv dq^aLQe^iv- 
tisw tm S\ ftifO^SteQ^ivtoyv yivrftai to 6v{iJtiQa6{/La^ SevtiQa 
S\ el itQog trjv &i6w (ii) yivoLto 6 6vXXoyi^{i6g in toiovtcav » 
te xal ovtGng (&g etQritaL :tQ6teQOV. tQitrj 6' el ^Qo6te9ivt(ov 
tLWOV yivoito 6vXXoyL6^6g^ tafSta d' eiri xeiQG) v&v ^QGorq- 
d^ivtcov Ttal rfctov h^o^a tov 6tyi$steQd6y.atog. itdXiv ei 
dipaiQ^ivtm tivwv' iviote yaQitXeico Xa^(idvov6Lt(5v dvay^ 
y.ai&v^ S6te ot; t(ji tavt eivaL yivetai 6 0vXXoyi6(i6g. iti » 
el i^ dSoiotiQGiV xal rjttov aL6t(ov tov 6viisteQd6natog, rj el 
ii dXrjd^(Sv dXXd ^Xeiovog ^ov Seo^iiv&v drtoSel^ai tov 
^QO^^lMctog. 8 tavto II. — J^tarixoff corr A, — 11 noth] t6 notB u, — ro: 
havtia Ox. ~<- 13 tot. om Cu, — 14 Ttt ivavtla C, corr jf, — %al tot 
ivavtla xal ta iv u, — 17 <6s om uq, — 19 t(p om B ct pr C — io- 
ytov B, — 80 i^qanrjfiiviov C, — firits n^o/s t6 tB^lv C. — ro om u. 

— 81 ^ ipbvdmv fj u, — navttov Cu. — 83 firjBh u, corr C, %al (i^ q> 

— 84 ylvittti Cu. — 85 (lij* rc u, — 31 alt bI om* u. 2M TOniKAN 9. 

Chi dtl 61 stdvTwv t(3v stQofiXrnidtov ofio/cjg d^ovv 

86 tadg 6vXXoyi6y.ovg iv86iovg elvai xal iti^avovg' (fv6H yctQ eiJ- 
^g vitccQxei td ^ilv ^^(o td dh xaXeitwteQa t(5v ^ijrov- 
fiivmv^ Scte Sv i^ (dv hSijetai [idXi6ta iv86^&v 6v\iJ^in 
^dCTd^ SielXeTttai otaXag. (paveQov (rw oti (wdl X6y(p ij avtq 
iititly.rj6ig ^Q6g te to stQofiXYjQ^iv Ttal xaO*' avtov. (yv6lv yaQ 

40 TKDXvei %a&^ avtov iiih elvai tov Xoyov il)e7ct6v^ stQog 61 t6 

p,ie2 jtQO^Xrjfia iitaivetdvy xcel ^dXiv dvte6tQainiiv(og na^ cei- 

tov y.iv iitaivet6v^ ^Qog 6e to stQ^pXri^a ijfentdv, otav kt 

stoXX(yiv y ^^6iov irdrf|b>r 6vii:teQdva6d^ai Tial dXrjQ^^Sv. etij 

6' av ^ote X6yog Tial 6viiitesteQa6iievog (iij 6vy.jteiteQa' 

6 6iievov xelQCJV^ otav 6 filv i^ evrj&^ov ^v^iiteQalvrftai (iij 
toimnov tov JtQopXi^^iatog ovtog^ 66lstQo66iijcaitoioiit(ava 
i6tiv hf6o^a Ttal dXrjQ^rj^ xat {iij iv tolg ^QOdjlofc^ai^Ofi^ 
voig y 6 X6yog. tolg 61 6id il?ev6(Sv dXrjd^ig 6viiiteQaivofii^ 
voig ov 6i7taiov ijtitnidv • il)ev6og ^ilv yaQ del dvdyotij 6id 

10 il}ev6(yvg ^vXXoyl^e^Q^ai , ro 6^ dXrj&lg %6ti Ttal 6id -^a^- 
6(3v itoti 6vXXoyl^e6^ai, (paveQOv & itt t&v dvaXvti7i(3v. 

^Otav 6' dit66eiiig y tivog 6 elQrj^dvog X6yogy el xi 
i6tiv dXXo itQog ro 6v\JLitiQa6^La ^irj^a^^g e^ov^ ovx forffi 
iteQl inelvov ^vXXoyi^^i^g' dv 6\ (paivr[tai^ 66(pi6fia Sf^io, 

16 ov7t dit66ei^ig. ^6ti 61 (piXo66(prnia fih^ 6vXXoyi6^i6g dfto- 
d££xrix((g, irtix^lQrma 61 6vXXoyi6^6g 6iaXeotti7t6g^ 66(pi- 
6iia 6h 6vXXoyi6^6g iQi6ti7t6g^ dit^Qtjfia 6h 6vXXoyi6fidg 
6iaXe7ttix6g dvti(pd6e(x)g. 

El d* ii d^KpotiQcyv rt 6o7tovvt(jyv ^eiyj&elrj^ {irj Oftolog 

20 61 6o7tovvtG}v, (yi}6ev x(oXvei to 6eix^hv ^idXXovhtatiQOV 6o- 
xeiv. dXX^ el to \i\v ^o^toirj to 6e iirj^etiQojg^ rj el to (kh 
6oytoirj t6 61 (ii} 6o7toirj^ ei ft^r Ofio/og, o^oicjg av eirj xcl 
fijj, el 61 (laXXov d^dteQ^yv^ d7toXov&T^6ei, tm y,aXXov. 

^E6ti 6i tig dfiaQtia nai avtrj xatd tovg (5iyXXoyi- 37 hSfxil'^^*' **• — 39 avro ti. 

162a2 OTi Cu. — 3 ^ om Cu. — 7 ngoXotfi§avofievotg i». — 8 cvfi- 
TtBqocivovaiv u, corr /#. — 9 yocq dsl om C. — 10 a/;«vdel)v Cu. — 
11 avXXoYioaa&ai Cu. — 14 iKslvovs B, — iav Cuq. — 16 dnoBH' 
KTixogf inix* ^^ ovXX. pr om C. — 20 ov^lv u. — rov hrigov corr J^ 
— 21 post doKolrj plura vbb del C. — 23 ro u. — 24 x«l avTfj dnag- 
ria Cf. — otvr)) B. — neql A, TOniKSlN s. 

6y>oi^g^ Srav de/lg Sia ^iaTtQOTiQcsv^ ivdv 6i iXam^vcjv xal ss 
ip itgJ Xoyc) vTtaQx^Giv^ olov Sri iovl dd^a iiaXXov higa 
higag^ c^v^ ahi^^aiTO avtoiTcaCtov fidXi6t elvai^ elvai dh 
8o^a6t6v dXYfi^iSg avtOj G)6tt t(Sv tiv(Sv fiSXXov elvai avto * 
stQog 6t to iiaXXov y,aXXov to Xsyo^iivov tlvai' elvai 81 
Ttal avtodo^av dXrj&fj^ rj ^tai ^aXXov d^nQi^f^g t&vtiv^'^ 
yttjfcai 61 Tcal avto66^av dXr/d'^ elvai %al avtoina^tov iid- 
Xi6t elvar &6te avtq i^ 66^a dnQifie^tiQa i6tlv, tlg 
i\ri itoj^TjQla; rj oti itoiel^ naQ o 6 X^yoc^ Xav^aveiv to 
aitiov, 

A6yog 6* i6tl 6rjXog tva liev tQ^Ttov Ttal ^rjiio^icita'- 12 
tov, idv fi 6v^rteiteQa6fiivog ovKog &6te ^irj^lv 6eiv ijteQCi- m 
t^6ai ' tva 6ij xal og iidXi6ta Xiyetaij otav elXrnniiva iikv 
fl i^ (DV dvay7tai(rv elvai , 'fj 6e dta 6ty^i,iteQa6ii,dt(ov 6vfi' b 
rteQaiv6iievog ' hi el iXXelrtei 6(p66Qa iv66i(i3V. 

Vev6rjg 61 X6yog 'naXeltai tetQa%(Sg, tva piv tQ6itov 
Stav (palvr[tai 6vnsteQalve69ai (irj 6v^i3teQaiv6iievog^ o xa- 
Xeitai iQi^tiKog 6vXXoyi6ii6g * aXXov 6e otav ^v^iiteQaivrieai 6 
^ (ii) fiivroi itQog to rtQOTieUievov^ orteQ 6vnl^alvH fiaAt- 
6ra roig elg d6vvarov ayov6iv • rj itQog ro 'nel^Levov (lev Ovfi- 
JleQalvrpsai^ (i?) [livroi Ticcrd trp^ ohelav {ii%o6ov. tovto 6' 
i6tlv^ otav fc^ &v latQtxog 6o7ty lcPVQtTtog eJvai rj yec^iietQi- 
otog iiT^ cSv ye(DnerQix6g rl 6icde7tri7tdg (t^ &v 6iaXe7trix6g, lo 
av re il>ev6og av r dXrp\g y ro 6vii^aivov. aXXov 61 rp (5- 
xov idv 6id il)ev6&v 6v\irteQaivritai, rovrov6^t<irainoir\{i\v 
ro 6v{jLitiQa6{ia il?ev6og^ itcrtl d' dXr^ig • to iilv yaQ ^ev- 
8og del 6id il)ev6(5v sieQaivetai^ to & dXrj&lg iyx^DQei xal 
ff^ ii dXrj&(Sv, &6iteQ etQYfcai rtal rtQ^teQOv. i6 25 ivov] ivdsxofiBvov u. — 27 aitrfOon ro B — avto ^Ttcearop u 
ct sic in seqq scr ti et pr C. — 28 avro aXrj^mg Oii. — (Ivai om ti. 
~", ^} VtTjtaL ab init corr u. — avTO ^xaazov B, — 32 avtri ^dSa A^ 
avtri Bo^a B, ?) avroBo^a f. — &6ta] 86^a 1} (ij om u) /idXiata dXrj' 
^rig uq, 86^a dXrjf^^g BCf. — 33 ^ om C. — 34 Xavf^dvei pr A. — 
36 fiTj^y Cu. — 37 co^ BCu^f. 

162bl dvay%al(ov Buy fort pr A. — frvai om Cu. — ^] «/ ti. -^ 
2 avfinsqaivofiBva /, corr C. — cf ri iXXf(nBi strj dl tovto atp. f. — 
li^^ojoy corr C/. — 4 og /. — 6 avXXoyiafibi igiariTiog Cf. — 6 x«/- 
fi^ov Cf. — 7 slg ro ddvvatov uq. — nqoTiBifiBVftv uq. — ^ ^ ^^^ ^ 
fiif Cu. — 12 ay C. — 70 avfinsqaofia noth fihv C. — 16 di Cu, 2S6 TOniKSlN e. 

Td fikv (wv^il^tvd^TOvXdyovelvaitwXiY^yi^ogaiid^fVf^ 
iiSXXov ij tov XSyov^ Ttai ovSl tov Xiyovtog dA to ay,a(itif* 
fca, dXX^ otav Xavd^avy avt6v^ htelxaO'* avtovYBrtoXX&irdXTf' 
^Qt^ aTtodeyofieda ^taXXov^ avi^otnidXiCtaSoTtovvtGyvdvm- 

80 Q^ tit<3v dXri^(Sv. toiovtog yaQ Sv htiQGtv dXrfi^&v ditddei^l^ 
ictiv 6el yoQ tfSvTteniivGiV ti fci) ehai xavteXmg^ &ft &h!ai 
toikovditdSeiiig, el 6' dXrjQ^lg Ov^uteQalvoito Sid^^evdmvKal 
Xiav evr^&v^ ftoXX^v av eiti x^Iqov il^evSog ^vUxyyv^ofii^ 
VG)V' etrj d* av toiovtog xal ijfevSog 6viiiteQaiv6iievog. S6ve 

86 SfjXov oti itQwtrj nlv ijtl^Tie^ilfig X6yov xad*' avt6v tl <^(£- 
iteQalvetaij SevtiQa Sl itoteQov dXtj&lg rj itevSog^ tQtinj ^ 
i% noiGiv Tii^cDi^. el ^\v yaQ in il)evS<Sv ivSoi&v Si^ Xoyix^g^ 
el ^ ii ovtGyv \i\v ctdo^Gif Si^ ipavXog. el Sh Tud 'ijfevS^q 
%al Xlav aSo^a^ S^Xov oti (pavXog^ rj aTtXmg rj tov itQd" 

90 y^iaxog. 
13 To S^ Iv dQX^ xal td havtla st(3g alteltai 6 iQGH 
tmVj xat^ dXrjQ^eiav iikv h tolg ^AvaXvtiKolg eij^ijra^ Tuxtdf 
S6^av Se vvv Xetitioif. 

JlteiO&av 6e (palvovtai t6 iv dQx^ sttvtax&g, (pave^ 

86 Qcitata ^ilv xal itQ^tov et tig atJrd td Sel7cw69ai Siov al^ 
tiffiei. tovto S^ i:^ avtov {ikv ov ^d6tov Xav&dveiVyiv Sltolg 
6wG)vvnoig^ xal iv o6oig to ovoy.a xal o X6yog to aiJra 
p. 168 6rjiialvei^ iiaXXov. SevteQov 61 otav Ttatd ^UQog 6iov dito- 
6ei^ai '/,a%^6Xov tig alttjoy^ olov iitixeiQmv oti t&v ivavtio3V 
fiia im6rij^Yi^ oXa^g tcov dvti7teiiUvG}V d^LGi6eie {ilav elvai • 
6oyiel yaQ o %6ei xa^O*' ai3ro 6ei^ai [itt aXXtav altei^Q^ai 

6 itXei6vGyv. tQitov errt^ yLaO^^Xov 6ei^iitQO%eniivov Ttatd fc^- 
Qog alT^6eiev, olovelitdvtGrvt&vivavtiGyv^tQOTieiiiivov t(Sv6i 
tiVG)v ditd^eie • 6o7tel yaQ Ttal ovtog^ o ^etd ^Xei6vcyv t6eit 
6el^ai^ TtctO'' avto %(OQ\g aitei^&ai. stdXiv et tig 6ie}xov 16 Tov om B. — 17 ^] slvtti tj q, — to u/idgvrjfiu om Cufq. — 
18 avTov OTt 'tlJbvdfj Xoyov flns tiva kitfi Cuq. — 19 ditod ExofisQ^ec — 37 ravTOv Cu. 

163a2 olov bI fort pr u. — 4 fiSTa xorl aXXtov C — 5 Ttg] vig to 0, 
Ttg ov f. — ngotfTtBtfiivov Cf. — 7 d^iciaBt u. — - dBl pr C — 8 nal 
(om tt) xad' avv6 jcal xtoqlg Cu. TOniKSlN 9. 2W 

aktliiat to aQd^Xrjiia olov d diov deiiai tiqv latQiTtrjfif vyi- 
Hvov xa) voCiodovg^ XG^Qh i^aitQOv aiuoCHtv. i] tCtig tiSvio 
hitoy.iv&v dXXi^Xoig i^ dvaYTttjg Q^dttQOV altiij6titv^ olov t^ 
itXtVQav dcv^ntttQOV tfj Sia^itQfpy Siov dstoStliai oti ij 
diilittQog ty JtXtVQ^. 

^l^axcig 81 xal tdvavtla altovvtai t(p ii aQxfjg. ^qcd- 
tov filv yaQ tt nq tdg dvtiTCtmivag aki^6aito tpd^iv xal u 
dit6(pa6iVj StvttQOV 81 tdvavtla xora tnv dvtlQ^tCvv^ olov 
dya^ov xol %a%6v taftit6v. tQltov t{tigto%aQ*6Xov dii(66ag 
istl iiiQOvg altolto tm dvtl(pa6iv^ olov tl XafiiDV t&v hav- 
tlaiviilaif iiti6ti^firiv^VYitiV0v 7ialvo6ci8(yvgitiQavdit(66titVj 
ij tovto altrj6aii^og htl tov xa&dAot; tqvdvtld^t^tvJtttQ^o so 
XcniPavtiv. adXtv idv rig aitrfi^^ to kvavtiov t^ i| dvdyxrjg 
6vit^alvovtt 8td t&v Tittiiivcjv^ xav ef rtg ot^a uhv fii) 
Xd^t td dvttTctl^ttva^ totavta 8' aiti^6atto 8vo i^ (QV ^at 
9} dvttTttnthrj dvtl(pa6tg. 8ta(piQtt 81 to tdvavtla Xaypd-' 
Vttv tov iv aQxy ott tov {liv i6ttv rj aitccQtia ^Qog to 6vnt- x6 
stiQa6iia (^JtQog yaQ iKtlvo ^Xiaovttg to iv dQx^ Xiyoiitv 
aittt^&at)^ td d' ivavtla i^rlv iv tatg 3tQ0td6t6t t(p ^ai^ 
stcjg taikag ^tQog dXXijXag. 

IlQog 8h yvy/va6lav xal ^ttXitriv t(Sv totoi^Grv )6f(ov 14 
nQ&t(yv ^\v dvtt6tQi(pttv id^l^t^^at XQrjt(yvg X^yovg. ovtcag so 
yoQ ilQ6g tt to XtY6\itvov td:tOQ(6ttQOv ^o^itv^ Ttal iv6Xlyotg 
9toXX(yvg i^titi6tYfi6f/i,tQa X6yovg. t6ydQdvtt6tQi(fuvi6tlt6 
ltttccXafi6vta to 6viiitiQa6ita itetd t&v Xotit&v iQ(atrntd'' 
twv dvtXttv tv t(5v SoQ^ivtov dvdptri yd(f^ tl to ^VfUti^ 
Qa6{ia ^trj i6tty ^lav ttvd dvcuQt'bPd'cu, t(3v 3tQ(ytd6t(ov^ ttr- ss 
Mq :ta6(DV ttd^ti^^Sv dvdyTcrj rjv to 6v\titiQa6(ia tlvat. stQdg 
aitaedv tt 9i6tv xal ott (yvt(og Ttal ott (yi^x ovrag t6 istir- 
XBlQrjiia 67ttsttioVj Ttal tvQ6vta tiqv Xv6tv evQvg ^rftrftiov ' b 
(yik(D yaQ afca ^vit^i^fittav 7tQ6g tt to iQoytav Ttal ftQog to 
dst07tQlvt69'at Ytyvitvd69at. xav stQog {irfikva aX^ i%G)- 9 nqopXrj^hv Cufq. — IS cvfiftttqov v. — rp] Blvai r^ Cu. — 
14 rar ivccvrla Uw — 15 ra dwtntifisva C, — liaxafpaeiv u. — 18 «/* 
TOiTj tt. — 20 xr^v dvxifpaeiv «, ideni post nitq^xo C. — 22 nal C — 
23 Xdpjj AtL *— zdvTixeifitva C. — 25 aqx^ roaovTOv ori Cu, — 27 Ttp 
ymq lx%tv Cu, — 30 xqitV i&iita&ai; u. — 31 re ora C. — 36 uaatSv] 
naadav avT(5v u, — 37 ndadv corr C. — alt ot* om C -^ vo pr om C TOniKSiN s. (la^, itQog ctvTovg. stoQaXXriXci te itaQafidXXeiv^ hdfyop- 
5 ta JtQog tTjv avtqv 9i6iv ^^t^etQijfictra • tovto yaQ ^tQdg tbt6 
fiid^eCQ^air itoXXrjv ai^stoQlav ^oiel xal itQog to IXifiHV {U- 
YaXrjv iyn ^oij&eiav^ otav evstoQy Ti^ Tcal oti ovtiDg %al &ti 
ovx ovtG}g' JtQogtd havtla yaQ ^vii^alvei aoul6&ai vi^ 
€fvXaxijv. ^tQog te yv(D6iv Ttal tY[V Tiaxd q)iXo6o(plav ipQO- 

10 vrfiiv to diivaod^ai OvvoqSv xal 6we(0QUiUvai td dtp htati- 
Qag CvyL^aivovta trjg vjto&i^emg od itiTiQOV oQyavov • Xoistov 
ydQ tovt(Ov OQfrco^ iXiod^ai Q^dteQOv. del Sl ^Qog to toiovvo 
VJtdoYeiv evtfva • xcci tovt ^xiv rl yiat dXri^eiav €t;(pv&e, 
To Svva09'ai 7taX<Sg iXicd^ai TdXrfihg xal (pvyeiv t6 ^etJ- 

16 dog' ojteQ ol TtetpVTcdreg ev diyvavTaistoieliv' evydQ(piX(yvvTeg 
xal fii6ovvTeg to itQo6(peQ6iievov ev %qIvov6i ro ^iXTUfTov. 

IlQog TB Ta 7tXei6Td7tig ip,itljtTOVTa t(3v :tQopXriy,dT(nv 
i^esti^Ta^d^av SeT X^yoiyg^ Ttal iidXi^Ta ^bqI T(3v itQ(&t(av &i- 
6e(QV' ivTOVTOig yaQ dno8v6iteTov6iv ol dito%Qiv6{jLevoi stoX- 

^oXdxig. Irt Te oq(dv evitOQelv iel^ Kal t(Sv ivd6^G3V tb nuA 
T(Sv JtQ^atcyv i^eiv itQo^eiQOvg' did yaQ TOVTtov ol 6vXXofi- 
6nol yivovTai. steiQotiov dl otal elg a itXei^Tdottg iy,stijtT(yv6iV 
ol aXXoi X6yoi Ttatixeiv. S6:teQ ydQ iv ye(x)netQia stQO Iq- 
yov ro iteQl td 6toixela yiyviivd^^ai^ xal iv dQL9iioigr6 steQl 

26 tovg 7te(paXi6iiovg JtQOxeiQ^og ^eiv^ Ttal ^iya Sia(piQei stQog 
to Ttal tov aXXov dQi9fi6v yiv(667teiv itoXXa3tXa6iOViuv(yv^ 
6iioi(Dg otal iv talg X6yoig to itQ6xeiQ(yv elvai iteQl tdg aQt^ 
xdg Ttal tdg stQOtd^eig dito 6t6y,atog iieni^taa&ai' xa-frcf- 
:teQ ydQ iv ro5 iLvrjnoviTt^ji ii6v(yv ol t6jtoi ted^ivteg ei^&vg 

80 it(yioi)6iV avta livrjnoveimv^ Ttal tccvTa ^Oitji^ 6vXXoyu6u-^ 
OK&teQov 8id To TtQog (aQt^fihccg ai^Tag pXiiteiv Ttat dQ§r 
Q^ii^v. 7tQ6Tcc6ivTe Ttoivi^v iiaXX(yv rj X6yov elgiiVi^y,'qv9'exiov' 
oQxfjg yaQ otal ty^o&i^ecog evjtoQrj6ai, lUTQlog %aXest6v. 

163b4 ngog] xa^' Cf, — nqopdXXsiv J, om Cf. — inXsnxiov C, 
ixXsyovTttg uf. — 6 ngog'] ra ngog Cuqf. — 6 iXiyx^^v xal /i^eya- 
Xtjv Cuqf — 7 'ixstv B. — pr otiJ t6 A, ^ S yotg Sv (^ovTm add q^ av 
om u) ovfi^alvoi Cuq, — 9 rf ti;v yvmait ti. — 10 xal t6 (rwfo^a- 
xsvai ra itp* knaTfQa C. — 12 TOiOvrov Cu, — 13 BVtpvff C. — ij 
om u. — 14 TciXrj&lg ro-rag C, ro dXrj^lg u. — 15 tv] ol C, -^^ dv" 
yaiVT* av u, — 20 tc corr C, om A. — 22 ylvovrai om C. — tc C — 
23 ol dtdXoyoi Cu, — 24 ^gyov ra corr j4, — 25 xal om Cufq, — 

27 ofioiatg dl xal (^/#) Tovff Xoyovg Cuq, — ro ... dgvdg om Cuiff^ — 

28 xal om /. — airo ct. i^BnlcTaa^ai om 7. — 30 avTfl5V 7. -«- 31 o»- 
giOfiiva avra C. — xar ] xal pr C. — 32 Big Xoyov 17 AR, ToniKSiN e, 

"Eti Tov ?m Xdyov ^oXXovg itoulv i&iOTiov, cag ddrjXd- 
tcera TtQVittovrag. etq d' av ro toiovtov^ et Tig oti stXeuSTOv 85 
dq>t6Tcclij T^g 6vyyevelag itegl (or d X6yog. SoovTai de Sv- 
voToi T(DV X6yG)v ol y.dXi0Ta xad^oXov ioiko itaGifeiV^ olcyv 8ti 
OVTC i6Ti (ila aXei6v(ov iiti6Ti^rj' outg) ydg Ttal irtl t&v :tQ6g p.l64 
Ti xal ijtl T(3v ivavrlov xai 6v6toIxwv iCTlv. 

/lel Sh naX Tog dstoiivrjuovevCeig otaO^dXov noLelOd^ai 
Twv Xoy&v^ Tiav y SieiXey^iivog i:t\ iiiQiwg' ovtg) yaQ Tceci 
itoXXovg i^i^Tai tov tva stoielv, 6iiol(Dg dh %ai iv ^fjtOQixoTg s 
ijtl T(Sv iv9vy.i]iidT(jyv. avTov 6' otv fidXi6Ta q^etiyeiv iftl 
TO xaOiiXov^fiQeivTovg^vXX^yyiC^otfg. deiTedelOMitelvTovg 
Xoyovg^ el iitl noiv&v SiaXiyovTai ' ^tdvTeg yaQ ol iv \iiQei 
xal iia96Xov dieiXeyiiivoi el6l^ otal %ve6Tiv iv Ty TKxvd y-iQog 
Tj Tov xa96X(yv dit68eiiig Sid t6 fc^ elvav ^vXXoyl^a^d^ai to 
(lYjdlv avev t(5v 7ia&6Xov. 

Trpf Sk yv^iva^iav d^odoTiov t&v nlv i7ta%Ti7u3v stQog 
viov^ T(Sv dl ^vXXoyi^Tioc^DV stQog fysteiQov. steiQotiov 61 
Xa^ifidveiv itaQa \/l\v twv 6vXXoyL6Ti7i(ov Tag itQ(n;d6eig, 
naQa 8h T(Sv i:ta%Tix&v Tag JtaQa^oXdg' iv tovkd yaQ l«o- 16 
TeQOi yeyvikva6uevoi el6lv. oX(og d' ia tov yv^ivd^e^d^ai Sia- 
Xeyo^evov iteiQ(xxeov ditoq)iQe69ai ri 6vXXoyi6\L6v neQl Ti- 
vog ri Xv6iv ^ JtQ6Ta6iv ^ ^6Ta6iv^ ij el OQd^cig rig rJQeto rj 
el (I]} OQl^^Dg^ rl avTog ij &:eQog^ xal itaQa tI hidxeQov. 
fec TO^T&v yaQ ij SvvcnjLig^ rd 6\ yv^ivd^e^Q^ai dvvd^ie^og b 
xdQiv^ xol ^dXiOTa :teol Tog stQOTd^eig xal iv6Td6eig' l6Tt 
ydQ ^g ditX(3g elitelv SiaXe^tTmog 6 itQOfTaTinog Ttal iviSTa^ 
Tin6g. e6Ti 8\ To ^\v itQorelve^d^ai iv stoielv Ta itXeUo (8el 
yaQ 'ev oX(Dg Xrjcp&ijvai stQog o 6 X6yog)^ rd d' iv(j6Ta69ai rd 6 
?v itoXXd ' rj yaQ SiaiQel rj dvcuQei^ rd ^ilv diSovg rd d* ov 
T(Sv stQ(yteivoiiev(ov. 35 z6 ToiovTO S* av ttri u. — 36 acpliSTaiTO uf^ corr C, dfplaTaxttt 
corr Aq. — 37 rovro] xo pr C. — 8vvavTai add ante %a%6Xov ti, 
aote olov ABf. 

164a2 e/tf/ C. — 6 alt ^nl om ii^f et pr C. — 8 xoti/coi;] nXuovtav 
Af, nXuovtov KOivtSv B. — 9 htiv C. — rotg Cu, — 11 firj^lv Cuq. 
— avBV corr C. — 14 hKXa(i§dvHv C, — 15 Tovxoig uf. — 17 ajvo* 
^aivfod-ai u. — naqd u. — 18 ^ hazaaiv om C. — 19 hndTsqog u. 

164b2 nfql] *al nsql C. — nal Tag ivardaftg Cuf. — 3 d • • . ro 
rc in lit A. — nqoritiiTiK^g uf. — 5 iv ola qf, corr C — 6 ov 5*- 
dovg TcSv C. 240 TOniKSlN L Ov% oiTtavxi Sk diaXtyxiov^ (yvSk itqoq tov wx&VTa 
yviiva^viov. &vayiiYi yaq irgog iviovq apavXovq yiviO&ai tovg 

10 Xoyovg* jrpog yag tov itdvtayg jteiQGiiitvov q^alveO&ai dia(pev- 
yuv dUaiov iiiv jtdvtcog rttiQaCd^ai OvXXoyl^faiS&ai^ ovx av- 
6xrjiiov di. 6i67teQ oii 6eX 0vve6tdvai, evxeQ&g itQog tovg tv- 
x6vtag' dvdyTirj yaQ novYiQoXoylav 6viifialveiv' Ttal y&Q 61 
yv^iva^o^ievoi dSvvatovCiv ditifieC^ai tov SiaXiyead^ai, fiq 

16 dYG)vi6ti7C(Sg. 

Jel 61 Tcal steitoiYjiiivovg ^eiv X6yovg stQog td toiavta 
t(3v itQO^XtjiidtcDVy h olg iXaxl6tG)v etyrtOQiJ6avteg stQog 
aXei6ta XQrfii^ovg ^fofisi^. oi;roc d' el6\v ol xad^oAot;, %al 
itQog ovg itOQl^e6%ai xaXestdteQov 1% t(Sv ^taQa 9t66ag. I. 

«0 IleQl 61 t(3v 6o(pi6tVK(Sv iXiyx(xyif^al t(5v<paivoniv(jJvylv 
iXiyy/ov ovt(ov 6h 3tccQaXoyi6(i(3v dXX' ovk iXiyx(ov Xiyo- 
fi£i^, aQ^diievov %atd (pf66iv dito t(3v ^tQcitoiv. 

"Oti nlv ovv ol ftlv el6l 6vXXoyi6y.oij ol d' (nht ovteg 
6o7iov6ij (paveQ6v. S6iteQ yaQ xccl &rl t(3v aXX(ov tovto yi- 

26vetai 6id tivog 6iioi6trp:og^ xcd istl t(3v Xoycjv (D6avtG)g 
l%ei. xal yaQ trjv e^iv ol ylv ix^v6iv eu, ol 61 cpaivovtcu^ 
(pvXeti7t(3g (pv6i^6avteg Tial iiti67ievd6(xvteg avtovg^ xal 

hTtaXol ol iihv 6id zdXXog^ ol 6h (pcdv^yvtai^ %o\ink(a6avteg 

21 avtovg. iitl te t(3v dil^vxfov (06avtG}g' %al yaQ tovtcsv td 
lilv aQyvQog td 61 XQv66g i6tiv dXr^&g , td d' fow {i\v oiJ, 
fpaivetai 6\ Ttcetd tiljv ai^Q^rj^iVj otov td fih^ Xi9aQyiiQiva 

10 ffttvTtt a, — dtaq)€VYfiv om q. — 11 avXXoylisa^^ai ii, rc snpra 
V8 C. — 14 jtt^ om coiT C. — 17 nqbg ta nXslata C. — 18 ZQV^^' 
ftats tt. — 19 ^ Tot; q. 

Codices ABCui^ ubi scriptura antiquior; T usque ad p. 178, 
D inde a p. 176 b 17, c et / quibusdam locia. 

Tit aoq>iaxfKo\ iXtyxoi CT Fat24A, wsql aoqtiariTuSv iXiyxatv i, 
ntq\ rmv aotpiaTixtov iXiyxmv ABucf Vat 242. 1q dao libros dividitnr 
Laurent 89 8up 77. 

164a20 81 om t. — 21 aXX* om u. — Xsyofifv Ti. — 26 q>aivovTai 
fvfxrixol q)vX. C. — 27 havtovg Tcm, corr C, avtovq B^ pr jiC. 

164b20 nofioiaavtBg A^ HOfifidaavtes pr T. — 21 havtovg CeuTi, — 
ai^t;;i;o>v] fistaXXoiv C. TOniKSlN L 2U 

xal ta TuemtiQiva aQYVQS^ tot Sh xoJjofiAxpiva %(^&. 
tov avtov Sk tQoitov xctl dvXXoyij^^Loq %ai SUj^og o (ik^ss 
totw^ 6 6* ovx ^vi iiiv^ fpalvetai 6h Sia trp dittiQlav* ol 
yaQ aiteiQOi SciteQ av dsti%ovteq jt6^^c^evi^exsH^ov6iV. 6{i\v 
yaQ CvXXoyiOiiog in tiv(Sv iotl tt9ivt(av S^tt Xiyeiv &€(^ovp.l6ft 
^ dvdyxifjg ti t(3v ^eniivayv Sid tcSv xei^ivajv^ ^Xtyxog 6h 
6vXXoyi6ii6g {let dvti(pd6e&g tov 6vi$iteQd6aatog. ol Sk 
tovto :toiov6i fiiv ov, 6o7iov6i 6h 6ia itoXXdg ahlag^ Sv elg 
toftog ev(pvi6tat6g ifftt %al 6rmo6i(6tatog 6 6vd t(3v ot^ficr- ft 
tcyv. istel yaQ ovtc l6tiv aihd td ^Qdyiiata ^uxXiyeilf&cci 
(piQOVtixg, dXXd toig 6v6(ia6iv dvtl t(Sv itQayikdtcsv Xfl^ 
fi€&a 6viip6Xoig^ t6 6vn^alvov istl twv 6vo{idx(av xal istl 
Tc3r stQayndtov rffoviie^a 6viipalveiv^ xaO^dsteQ istl tSv 
"ilfij^pov tolg Xoyi^o^ivoig. to 6' oi5x ^tiv Oftoiov. td ^i^v lo 
ydQ 6v6iiccta itestiQavtai ^xol t6 t(3v X6yG)v stXrj&og^ td 61 
stQayikata tov dQid^fiov arteiQd i6tiv. dvayTtalov (rw stXeba 
t6v avt6v X6yov Tial tovvo^ia to hf 6ifjiialveiv. S6:teQ (wv 
Ttdxel ol fi'^ 6eivol tdg ^ij(povg (piQeiv vit6 t(Sv isti6trjn6vanf 
stccQaTtQOVovtai^ t6v avt6v tQ^stov xal iitl t(Sv X6yG)v ol t&v 15 
^vofidtGiv trjg ^wd^ie&g aiteiQOi staQaXoyi^ovtai Tcal avtol 
6iaXey6itevoi7tal aXX(ov dxovovteg. 6id filv ovv tavtrj» te trp 
aitlav xal tdg Xe%^rfio\Livag t6ti %al 6vXXoyUi\/L6g xal 
SU/^og (paiv6\Levog ov^ Sv 6i. iitel 6' i6tl ti6i iiaXXov stQd 
^ov ro 6(nteiV elvai 6(Hp0ig ^ to elvai xal (i^ doxeii^ao 
(e6ti ydQ i) do^iiTrtxii (paivoiiivrj 6o(pla (rv6a (f ot;, xol o 
6o(pi6trig XQrjnati6trjg dst6 (paivo^tiv^g 6(Hplag dXX' (tAc 
ov6rjg)j 6i^Xov oti dvayxaiov taiitotg Ttal t6tov 6(Hp(rvfyyov 
6o7teiV stoielv [idXXov rj noulv %ai (a^ 6(yiieiv. S6ti ^ (og^ 
:tQ6g hf eistelv Iqyov iteQl hta6tov tov ei66tog dfit>ev6eiv (ilr m 
avt6v steQl Giv ol6e^ t6v 61 ^ev66itevov iiKpavl^etv ^iiva-- 24 pr T« om TCcu. — nacMiqivcc C. — 26 o^] ol fikv T. 

Wlial cviXiYeiv corr T, evvayuvBi. — 8ri iloyayxijct. — dia xmv 
nsifiivtov om ACcuTif. — 5 icTi om Tu, — drjfio6t6v€tTog u. ^ 6 aiivSf 
uttd^ avvu Ttt tft. — 8 xal om CcT. — 10 avXloYitonsvog ii. — 13 to 
om tf. — v6 ^v om C. — 14 imavafiivcDV Cu^ fort pr c. — 17 ri om 
ABf. — 21 17 om C. — 22 ao(plag ov% ovcrjg di, BfjXovT, — 24 ^aX- 
Xov doKitv noitZv u. — liv pr om Ce. ~ 25 ntgl om T. — hnaovov pr 
ji, — zov neql ^xaavov t. — 26 adte v6i^ lit an yel daoram ybb 0. ^ 
dl pr om A. — i^£vd.] tpaivofisvov C. 
II. 16 ai2 TOniKSlN L 

69iKi. tavta 6' l&tl ro filv iv itgI SvvaC&ai dovvai loyw^ 
m6' ivt^ Xafieiv. dvAywfi o^&v rovq ^ovXo^Uvovq 6oq)i^ttVHV 
to twv eiifrnUvmv Xoyov yivog f ijretv • itQO iqyov yaq l6tiv • 

80 ij Y^ touxvtrj dih^afug ^oiijdei <palvB69ai 6oq>6v^ ov ny- 
Xavov6i tqv 7taoalQh6iv ffiovttq. 

"Oti {i\v ow fow n Totowov X&f&v yhog^ %m oti roi- 
avtY^g kpUvtai dwa(i£og ovg otaXovittv 60€pi6tag^ dilXov* 
fto6a d' htlv bSSy^ tsSv Xoyov t&v 60€pi6ttw3v , xal in n&^ 

86 6&v tov aQid^ndv 7] dvvaiiig avtti 6wi6tijKe^ wtl ii66a {Uqti 
tvy%avH trig stQayikatelag ovta^ xoi ^£qI t(3v aX^xav tmv 
6wt€XovvtGiV elg trfv tixvipf tavtrpf rfiri Xiy&y.tv. 

2 '^^ti 6^ t(Sv h tG) diaXiyt69ai XoyGiv tittaQa yivrj^ 
Su8a67iaXi7col Ttal SiaXtxtiwl xcel stHQa6ti7tol xal ^iOTixo^ 

b di8a67iaXi7iol y\v ol in t(5v oineUav aQX^Sv ixa6tov fca&ij(ux- 
togoial ovx ix t&v tov ditOKQiVOfiivov6o^(Sv6vXXoYi^6iiivoi 
(dti yaQ M6teriHV tov (lon^&avonra) , diOilexnxol ^ 61 ix 
t&v iv86^(DV 6vXXoyi6ti7toi dvti(pa6e(og, staiQa6ti7tol (f ol ix 

5 t(3v 8oKOvvt(ov t(p djtOTtQivofiivG} Ttal dvay7taiGrv ei&ivai t(ji 
nQo6aoiovy.iv(p ^eiv trjv ijti6ti]iiriv (ovtQ6itov8iy 8i(jiQi6tai 
iv hiQOig) , iQi6ti7iol d' ol ht twv (paivoiiiwav ivS^i&v (^^ 
oi^ov 8h 6vXXoyi6ti7tol ij €paiv6y>evoi 6vXXoyi6ti7toL sttQl 
^khv ovv twv dito8eiKti7t&v iv tolg ^AvctXvtixoig etQritai , fttQl 

10 d^ t(3v 8i€cXe7tti7t&if xai 3teiQa6ti7t&v iv aXXoig* steQl 8h 
t&v dyc3Vi6tiX(3v xal iQi(Sti7t(3v vvv Xiy(Ofiev. 

3 IlQcStov 8rj Xrpttiov st66(av 6to%a^ovtm ol iv toXg M>- 
yoig dy&vi^^iievoi xal SiafptXoveixowteg. ^tiSlstivtetavta 
tov aQi&^ioi^, ^Xey%og xal il)t68og xal stoQaSo^ov Ttal 6o- 

16 Xoi7ti6fi6g 7t(d ni[ijttov to noirfiai d8oXe6%ffiai tov itQo6- 
8iaXey6iievov (tovto d* i6ti to aoXXdxig dvayxd^e^&ai tceikd 27 dvvaaO^ai om c. — Xoyov dovvai T. — 88 XafifiavHv CT, — 
dvayTiatov ovv roig fiovXofiivoig CcTu, — 30 jj yag pr onn C. — ro- 
6avt7i T, — 38 Ti om C. — rotovro c, xoiovxmv /, pr B- — TavTqg 
f. — 35 rmv dqi^fi&v i, — ctvxj C. — S7 XdyofiiP »» — 88 ^i^ oro n 
— 39 iqiaTixol xal diiaCK. cu, 

Ifi&bl filv ovv oi CT. — 2 nal rc e, — oi)% om BT et pr c. — 
rov anonq. corr u. — 5 dvayxatov BC. — 6 81 ante tq6iiov C, om 
/i. — 7 firj,..8 il om ACTf, — 8 avXXoyiaxixol J om c. -^ 9 xmv 
diiaanaXtntov %a\ dnod. cu. — 10 dXXoia'} ToTg aXXoig t, roig nqoTsqov 
c. — 11 nal om T. — Xiyofiiv Ti. — 12 81 ci. — 13 ravta nivteu. TOniKSlN L fjt 

XiyHv) * ^ ro fii) ov^ AXX& to q>aiv6iievov lna&tov dvai irotf- 
te3V. fidXiifta fch^ yaQ itQocuQOvvtai tpalved^ai iXiyjovttq^ 
Sevt^Qov 6\ *^hv86^tv6v tv deixvvvai, tQltov elg staQd^ 
do$ov Syeiv^ titaqtov 6e 6oXotxl^eiv stoulv(toiko d* i&ti to itoi- 9o 
rlOai ty Xi^ei ^ccQ^oQi^eiv ix tov X6yov %6v d8t07iQiv6uevov)* 
teXevtaiov Sl to stXeovdTiig tc&vto Xifew. 

TQ6noi d' elol tov (ih^ iXiyxeiv ihio * ol filv fdQ eUfi 4 
itaQa tYfV Xiiiv^ ol d' I|gi tijg Xi^eog. l&ti dh td (Lkv 
noQd tqp Xi^i/v iiutoiovvta trpf qHxvtaOlav S| tdv dQi^p^v ' u 
tavta i^ iotlv 6\/^w{Lla^ diUptpoXla^ HyMteOig^ dialQeOtgy 
stQoO(pdlay i^^fict Xi$eG)g. tovtov 61 stttftig ij te 6i4 tijg 
istayGyyqg xcd OvXXoyiCSii^gy av te Xryp^y tig aXXog^ xcd 
otl to6avtayj(5g av toig cti^oig 6v6iiaOi Tcal Xoyoig (ii) 
tavto ^rjXojOaiiiev. elol 61 naQd (ib^ vqv Oinawiilav ol ao 
toiol6e t&v X6yGiV^ olov oti iiav&dvovOiv ol iitiOtdfievoi' td 
yaQ djto6toiiati^6y.eva ^iav&dvovoiv ol yQapnatiTtoi. to yaQ 
luxjfd^dveiv o(iG)W(ioi', t6 te $wiivai %Qciiievov ty istiiStT^fifg 
xai to Xaii^dveiv iitiOti^firpf. ^tal itdXiv ott td Ttaxd dya- 
d^d ' td yaQ 6iovta dya&d , td 61 Tiaxd 6iovta. 6Ltt6v ydQ ss 
t6 6iov^ t6 t dvayotaiov^ S Ov^i^lvei ftoXXdxig xal iad 
ti3v :iax<Sv (eOti yaQ '^aY.ov ti dvayxaiov)^ xal tdyad^d 8% 
6iovtd(pafiev elvav. hi tov avtov na^O^ai Ttaliatdvai^ xoi 
xdfimt' ital 'dyialveiv. oOsteQ ydQ dvlotato^ ?Otfp(mf^'Kal oOstiQ 
'dyid^etOy {ryiaivei' dviOtaxo 6* 6 7ta9tjiievog xcd vyid^eto ^p.lM 
7tdiiVG)V. to yaQ tov itdyvovta otiovv itoieiv rljtaO%eiv ov']^ 
Oijfiaivei^ diX 6t\ \i\v oti 6 vvv ^d^iVGiv rj Ttadiqiieifog^ oth' 
6' Sg fxafii^e stQ^teQOV. ftXi^v dyid^eto {lev xai xdiivGiv xai 6 
TtdfiVGiv' 'byiaivei 6'oJxc?(iww, dX)!6iid\maVy ofJvw, dX£ 6h 
ftQ^teQOV. itaQa 6\ tr/v d^iKpi^oXiav ol toioi6e^ to ^0^X^0901 
Xa^eiv fc£ tovg stoXetiiovg. Ttai otq' o tig yivoio^ei^ tovto /i- 
VGiOTiei; xal yaQ tov yivdOTtovta Ttai to yivwOK^nevov iv6i- 

17 dXXa TO tpaiv. post rovrmv i. -» ro tpaiv. om ti. — 18 yaq 
(ihf t. — 19 Sl] 8h To T. — 20 Titaqtcv'] TfXtvraiov C, — d^ om cm^ 

— Tovro] tfOilotxAtf^ff T, xal nXBOvani^ TavT6 Xtynv. aoXotxta/ih^ C — 
28 TO avro cm, ravra T. — TfXivratev . . . Xiyfiv om C. — 23 pr 
fi\v om C. — iXiyxov T. — 27 ^ om C. — 30 ro at?ro C, ravra 7W. 

— filv om j4Bfi. — 34 ra om i. — 39 ontq bis C. 

166al dvloTaTat u. — 3 or« o vvv corr c. — o pr omji. — 4 xo- 
fivmv xal om C, del viilt A. — 6 del valt A. — 5 alt 6 om 7\ii et pr 
c. — 7 aq' om C. 

16 * 24i TOniKSlN I. 

jjstm C9S fiV(a6Mwa 6ifjy,rjvm ta&tip t(p X^y^. xtdaga SoQJi 

lortg, tavto OQa; oq^ 6h tov xlovaj S&ce oq^ ooilmv. xalaQa 
8 6v qy^g elvai^ tovto 6v q)yq elvai; fpyg Sk Xld^ov elvai^ 
6v aQa q>^g Xl^og elvau xal aQ l6ti 6iy&vta Xiyeiv; dir- 
tov yaQ %a\ to 6iy(Svta Xiyeiv, t6 te tov Xiyovta 6ifav 
%di to ta Xey6^va, ei6l Sk tQelg tQ^itoi t(3v aaQa trjv 

^s oiiGivviilav 7t(d trjv diKpifioXlav ^ elg iikv otav tj 6 Xiyog 
fj tovvoiia ^VQi&g 6riikalvy ^tAc/o, olov detog xol xi^i^ * eJg 
6l otav eUo&oteg (oiiev ovto Xiyeiv ' tQltog 81 otav to ^wte&ep 
itXelGi 6riii(dv7j^ oie%(DQi6tiivov dh dstXmg^ olov to istUitaxai, 
yQ&f/Hkoxa. h^tQOV \/ikv y&Q^ el^tvxev^ &f ti 6rjii(dvei^ td 

2oial6tataL Ttal td /Qctfc^cnra* aiup(D 6h JtXeldy rj td td 
yQainiata avtd ijti6ttjii,rpf ^eiv ij t(3v YQamidt(ov aXXov. 

^H iikv ovv dy.€pipoXia xal 6fiQin;(ita staqd tovtovg tovg 
tQ63t(wg i6tiv^ naQa Sk rijv ^vvQ^e^iv td toidSe^ olov to ^iV 
va^^cu, Kad^ijiievov fiadl^eiv %(A (iij yQd(povta yQdcpeiv. oi/ 

2sydQ tavto 6rnialvet^ av iieXciv irig etky Ttal 6t^elg^ (Dg 
Svvatdv to otaOijiievov ^adl^etv xal fci) fQdipovta yQd-- 
fpeiv xal tov&^ ^6avt(og av Ttg <Jw8^, to jw) YQd(povta 
yQdq)eiv' 6rj(ialvei ydQ (og ^ei Svvcciiiv tov f£i) yQdtpm 
yQa^peiv. idv 6h (ti) 6w9y^ oti ^ei diivaiiiVy ote oiJ ypcf- 

80 (pei^ tov yQdfpeiv. %(A [uxv^dvei vvv yQdi/b^iaxa^ etsteQ ^dv- 
&avev a htUftcttai. ici, to tv ii6vov 6vvdy>tvov ^piQeiv itoXXd 
&iiva(Sd'ai q)iQetv. 

naQa 61 tr^v 6ialQe6iv^ oti td itivt l6tl 6vo xol tQla^ 
Ttal neQittd xal oQticc^ Ttal to ^ieT^ov Soov' to6ovtov ydQ 

86 %al h:i JtQ6g. 6 yaQ avtog Xoyog ^iyQrmivog otaL 6vptei- 
fievog ovK del tcnko 6ri\Lalveiv av 66ieiev^ olov yjiyd (f tl&rif 
xa 6ovXov ovt iXev&eQov^ xal t6 ^^itevtrptovt* dv6Q&v Ixa- 
tov Xide 6iog 'A%iXXevg^. 

9 cnfiavai Ccui, crifiavett T. — rovtqi om C, — 10 iga otti C. — 
11 pr av om T. — Xi&og u. — 12 divt6v.,.lS liystv rc mg C omisso 
yaq. — 13 ydq iati %al cuT. — xal om t et C. — vh om C. — tov'] 
t6 T. — 16 Tfjv om cuT. — V ^i o"" **^* — ^^ nXBim om C. — 
xal] ^ cuT. — 18 inlaTeta^eii cuT, inlaTarai Ta Ci. — 20 iKlaTaa^^ai 
C. — 21 havra C. — 24 oii . . . 26 yQaqpeiv om t. — 26 TuvTOif Cu. — 
ittv Cuc. — 26 dvf^arai C. — tov Tf/, corr c. — xal to fifi yqdtpov 
fe — 27 %al...yqatpBiV om cT. — ^j A. — tov Tcuf. — ^ ai^fial' 
vot B, pr ^. — fx^t B. — rov firj yqatpovTa yqdq>siv ... 29 dvvajiiv rc 
mg J. — 9&ygtt<pov C, pr /. — 90 fiav^dvsiv Bui, prA. — 31 ansq /. 
— 33 9ia^a T. — 34 ydg to fttliov nal BT. ■— 36 alel B. — tovtov C. TOniKSiN I. M& 

IlaQa 61 trjv stQ(HUp8lav h {l\v tdtq Svev yQOtpi^h 
diaXeKnnoig ad ^^8iov aoi^^Oat Xiyov^ h Sk toiq 'fefQOifi'' 
\thoiQ ial 7tonqyLa6i {kaXXov^ olov xol tiv "OfirjQOV fhioi 
diOQQ^ovvtai iTQog todg iXfy](pvtag mg dtdnajig dQipt6ta „ti 
(ilv ov xatastv&atai OfiPQffT. Xiiov6i yaQ cpSt6 ty itQod^ ft 
Sl^ Xiyovteg to ov o^eQov. zai to keQl t6 Mstvuyv tov 
^Avaiiifivovog^ oti ovx avtog 6 Zevg ehtev ^^HSo^iev di ci 
evxog aQioQ^aiT^ dXXa t^ iwavtf ivetiXXtto di66vai. t& 
likv ovv toiavta aaQa ti^ «QoOcjidlav i6tlv. 

01 61 itoQa to &ifjnia trjg Xiie&g CfviifialvovdiVj Stm lo 
to (ii) rcrJro (o6a^(og iQ^ifjveiirivaiy olov td a^^ev O^Xvi^ 
to QijXv a^^ev^ n to iietciv t^dteQOV tovttav^ rj itiXiv fo 
noiov ito6bv ri to ito6dv stoidv^ ^ to itoiovv sta6%ov ti td 
diaTtelfievov stoielv^ xal taXXa d*, &g 6i/g(fritai stQ6teQOV. 
toti ycLQ to fc^ twv stoievv Sv cSg t&v stoiew Tt t^ Xi^ei 6if- li 
(jLalveiv. oiov to {iytalveiv pfio/Gie t^ 6%r/{JL€tti t% Xi^esi^ 
Xiyetai tai ti^iveiv ij ol7to6ofu!v* wdtoi t6 (i\v stoiiv ti 
noX 6iaiiet^ev6v sttog 6rjXoij to 61 itoiew ti. tov whiiv 6\ 
tQ6itov nal inX tiSv aXXcrVi 

01 (ih^ ovv staqa vffv Xi^iv lilcj^o^ ia toitw tSv ti-r 5 
stGiv elolv ' twv d' ?|(d trjg Xi^etog staQaXoyi^^iSv eWiri i6tlv n 
iitta^ "iv \i\v itaQa to ^vfiPefirpi^gj 6tikeQov 61 td dstXSg 
ij (Ai) astXfSg dXXd stig ij itov rj st(nl ^ stQ6g ti Xiy^ft^atj 
tQltov 61 to naQa tfjv tov iXiyjipv ayvouxv^ thaQtovik t6 
staQa t6 ht^iievov , stiybfttov 6\ ro itoQa t6 h dQ%y iUx{£- » 
^&vetVj hxov 6\ t6 (ii) cXtiov (og e&tov ti^ivaty ^6o(LfiP 
61 to td stXeUo iQom^iiixta %v stoielv. 

01 iilv ovv staQa to 6vffJfie^fpL6g naQoXoyUi^l eldtv^ 
otav o(io/q^ otiovv alicoO^ t^ stQoyfiati xcd t(p 6vy>(k:^ 
firptoti vitaQxeiv. istel yoQ ttp aik^ stoXXd 6tyufiifiriKeVy¥i 
oi^ dvayxr^ Jtd6i tolg rtaxrffOQOV\iihoigj xerl xad^ ov mm(fO^ 
Qeltaij tavta stdvta 'dstdQxeiV. olov el 6 KoQl^^aog heQOV 

166bl ithql T. — 4 Sronov ABC. — 9tqii%6toq B, pr ^. — 6 ov 
ABOuf^ pr f. — atJro om C. — 6 ov AB, — ^a^t^qov %al xh cT.— 
11 t6 uvxb Cf teivtov cti. — 14 noiovv uT. — ta aXXa u, — stffjtM 
Ai. — 16 tmv fih ro pr B, — Sv ti mg i, — 16 Ofiolqt u. — tip om 
Tu. — 18 dti7ivvfiBv6v T. — 22 alXa ^ «» C. — 28 tfvUox«^(io/ B. 
— 99 nqdy/ictti tm vnOMifiivtp nal C. — 32 ofo» c/] ndvta yao o«- 
tag lorai rovra, ofoir ((otfsfQ cu) tpaoiv o\ oofpictuij ii (otov uueT, 
sed c pr om e/) CcuifT. — itiqog uT, TOniKAN L 

it(fixmg htifosif 6 dl SaniQat^qs a^Q€9ttoSf &fBQOV dv^^Qaiitov 

86 qMflv mffJo)i4»frptiva$ ita to Ovy^pqnha^^ o/i fkfftfiev fkt^ 
Q9V dvat^ tov^ elvai avf^Qaufov. 

Oi Sk %aQa %o axXSg x69t ^ iti^ Xiy^ai %ak fti} 
%VQU0i^ Qtav td h (iiQeit i^ifiivov oSg aigXSs elif^ivoi^ 
p-187 JtijqoO^, olov !^l tonrjSv i0ti io^a6t6v^ oti td (iq ov foor * 
ot^ f&Q taikdv ilpal ti th tubl^ ilvaioMXSg. ^ staXiv oti to 
Sv oJx l6tiv ov, ii tiSv 5vtc9v n fM} kftiv^^ clov il (ai} av^QOH 
nog. od yoQ taiitd fii) dvai ti %id ailXmg firj elvai* qfaln 

6 vetOi, dh dut to sBcdQevyve f% Xiieog^ zai fuxQov iiaxpt- 
Quv %o ehai ti tov dvmxai tov |ii} ehal u to fMj elvai. 
dfioicig dh xol ti stoQit ti it^ %ak to iMXfSg. oiov el 6 
^JMog oXog fiUXag Sv iitntdg hti to^ Sdivtag* Xevxog oQa 
«al o^ levKig kitw. ^ el Sft^ jfg^ Sw of/ka ta havtla 

y^ittpi(fieu t^ Sk toiovtov yi ivlo3v fihv ^tavA 9mQ^ai^ ^- 
iiov , ojov el Xafii^ tiv Ai^loHa ehai niXavatovg Sdivtag 
H^oif' el Xemdg* el aiv taikig Xemig^ otifiii^-ag xol o^ (i^ 
JUxg olbtiro ikeiXix9ai 6vXXoyi6tiimg reAeuskfics t^ i^of- 
trfim h^ ivlfav Sk Xav9dvei noXXihag^ itp^ S^wVj otav a^ 

uJifqro», iiSv TO astX&g ^dieuv dnoXov^elv ^ xal iv o6oig 
fKlj^diQV thoHfffiai ftiteQov. aihfSv TcvQlogdnoiotiov. ylvB^ 
toL A^ to tOMvtov h olg dftobog vffdQxei td dvtvKetf$eva* 
fhxet yaQ ij ^qxD ^ firfiiteQOv dotinv aitXtSg elvai natrf^ 
fOQ&kff olov ei to fLhv i^i6v Xtvnov t6 &* ^i6v (i^Aois 

so 0<iteQOV XevKov ^ fUXav ; 

01 Sk itoQa t6 (ii^ dmQUs%ai tl lOti^ 6vXXoYUffiig ^ 
tl fsXeyxog^ aXXa f(€CQd t^ lUa^ii^ ylvovtat tov X6yov* 
Uey^og ^ yoQ dvtUpatftgtov aOtov luA Mg^ fii) <w{|ia- 
tog dXXik HQdy^^atog^ naiMfiatog (a^ 6vvgiv^ov dXXa tov 

25 avtov^ h tiSvioSthmanf H «m^ij;» (ii) 6waQiSipovtiivov tov 34 avOqtonov A. — hsqov Iq^fsy «T. 

i67a2 TcnSthv C^ reivti ti ABi% tavvhv th /• — ' Bliml tn ri C* — 
6 v««..Ti pr om c. — alt tov ct rd] rov eu. — ret; firi fjytr* om T. 

— 7 pr ro om cuT^ del C. — tert th om Ce^fT, — il om A. ^^ S 
'Ivdhg om T. — 8 fiiXag olos t. >— 9 iattv om CctiT, «^ ij snpr» vi e* 

— tavccvtla C. — 10 vndgisi Bif,-- 11 (tiXmfm etvai «T. >^ l^ nal 
ATSf. — ^ om tt. — 17 S^oig «tT. — 2S c^Ua om i, -^ ^ Vd y«ff 
itfny CcuT. TonixaN L tn 

h dffxv^ ^^^ tenko xol itifig vofM xal ^cnk&g xttl ip 
t^^avT^ Z(?<^* ^^ aiMv dh t(fAMv xtA to ^€i50a<f8w 
st^Ql tiofog. §pioi Sh djtoXueiivteg tit(Sv Xefihtoiv qnxlvQwm 
iXiYXHv^ olov otii t€nk6 datXJuftov xai oi^ datXd9u)v * ta 
faQ dvo tov jp,y ivogdtnXaMty tmv dh VQmv oii insXA^ia. so 
^ d To afiko tw aiitoii iatXdihov tuA ot^ dmXA&wVi aXXofd 
maca tavt6' xatvt fLhf y^ t6 (iijieog ifatXi$t/0Vj %ata 4k 
to stXatog aJ datXd6u)v. ^ d tov ofiStod Tud xurir V€sM wd 
(Q^af&tog^ dXX &6% Sfia' itdit^ Ml ipmri^ia^ Slq^o^. 
Slxoi d' Sv tig tovtop neH dgtofdg stOifA ti^v Xiii/v. m 

01 dh 9taQa t6 h d(^ iUep^cei^ctr j^wrau {/i^ o/Skfog 
V4tX to6avta%iSg 66a%(5g hfiijjetm t6 if <^X% tittvd^m^ 
(palvovtai ^' iXiyxHV diA to fi^ ihlivaotha &ii)V0Qav ro coif- 
tov %ai t6 htQov. 

Y) di staQa t6 htAfiivov Stc}^ ii^A t6 o&of^m dihh 
tuftQ^i,vt^d7a)Xo^9fi(fiV. StaVYaQtoviBSvtog^dvdYnifs 
todl^^ Tud toiMe of^og oObvmi uai 9AtiQovdimiidvdfmis. 
Si^iV %al (d stiQl tfj^ dd^ixv bc tijg aladi^i(og datJmi vlvdih 
t(u. stoXXdxtg yaQ t^ xpX^qv fiiXti iktiXafiov iui to &te^i 
6%ai TO ^v^ov X(^« t^ ^fiXiXi^ wal btA 6vpfkdvH tijpf 
yrj[p voanrtog ylvt6%(xi iud^Qoypfv^ vSv^ iiAftQOfpgi ^oXofb^ 
^Avo^uv v6ai. to d' oik dvaf»t&oiv. fh t% «o^ ffqtoiQiiuXq.ii 
lund to^mulov dgtoikt^ig h vSp btofUvnv iUflv. /Sotiildf»- 
v(H yaQ dcJ^oi Sti iMi%6g^ tobtifuvov BLa(ioVf Su muLW^io 
^ufvng ^ 8n v^httoQ SQatrn itXttvdfatvog. ttoXXolg Sk taSta 
p^ wtoQXti^ t6 ih xatriyoQadfuvov ot^ "dndQXH^ ia(d»fih 
tai iv tolg 6vXXoY%6tt9UHg^ otov 6 Mtii66ov Xdyog oti SaUin 
Qov t6 Sstav^ Xa^v t6 ykv Satrn dyhrpov (i» yAQ (i^ 
Svpog ovilv &v yevio9(u)^ t6 ih ysvifiivov ii^xQmgf^^^ 
69ai. d (i^ ovv yiyovtv^ ^Qtn^ ^^ hl^ tistavr (ai6i Smv^ 
Qov. ot5x dvdyitfi ih tovto6vfifi(dvHV* adyoQ dtiyivdfumv 26 xaTa] ual luitcL cuT. corr C. — tb ttith bis cii. — 88 «h»v- 
Uinovrig C. — 89 et 99 ri «vro C. ^ 91 f ti^ t^ i. — 89 ntnl 
aitb T. — 33 pr nal om T. *— 34 ii4 T. « 35 fixoiro I. -*» 56 •! 
/tilir ovi^ naqa rc C pr om. — t6J ti r6 S^ corr e. — 37 «/«ijcirf^ai 
G»tT. — 38 97a/ynr«i T. 

IQTbl Hbyxo^ doiiit iliYpw dtm C. ^ 8 mrdl mi. -^ 3 rifds «• 
-^ oiofiiOtt C. ^ 4 lia^ii T. — 6 ^sola^/layofieir «^^«1 ^mI ilT. — 
10 oti] d hiB T. — 14 nw f r e. -^ 15 ylv§9&ai T -*- ylvv§&mi m^ 
16 o^ fiJ^ GcttT. — rd om m, pr e. — 17 tovto} ti i. TOUJKSiN I. MQ oiJd* €i 6 sevQktav 9tQii6gj xol tov 9aQ(idv dvAfKfi itv^ 

90 QkviviK 

*0 dl OoQa to (i^ aHtiov i&g dknov^ Stav ^tQooXvppd^ 
to dvalttov &q TtoQ* hLtwo fwofjbivov tov iXiyx^' <5vitpalvii 
dl to toiovtov h toiq dg tb dihivatov dvlXofiti^olg* htofi^ 
%oiq yaQ dvayKoiov dvaiQBiv ti tiSv TtenUvarp. ictv ovv lyxa^ 

S8 taQi^rfi^giv tolq dvaf%aloiq iQmijitaCi stQiq tS ^vfiipaivov 
diMvatop^ i6iai stoQd tovto ylve^^ai stoiJidinq dBiey%oqj 
olov otl otlx icfti ilnyxrj xol ^coi) ta^^iv * al yoQ fpd^oQ^ fi^ 
ve6iq ivavtloVj xid vj tivl q>9oQ^ i(5tai tiq yhe^iq * 6 Sk &a- 
vaxoq ip^Qd tiq xol ivavtlov ^og, Sou yive6tq i} ^g))} xol 

90 T^ ll^ //f'€(l&a& * tovvo d' ddvvatov' oThc&Qa tavtdv i} ^^ 
X^ xol i^ ^aii}« od d^&vXXeX6Yi(ftai' (SviifialvH yoQ^ KavfLtl 
tiq tanhd <p^ trjv ^orlv ty ^01^9 to dSiivatoPj dXXd (i((- 
vov ivavtlop ^wrjv fihv d^avdtq) Svti q^d^OQ^^ ^pd^OQ^ dh fi^ 
Vi6iv. d6vXX6yi(ftOi pkv ovv astXmq oi^x dolv ol totovtoi X^^r 

m ^yoi , stQoq dh t6 nQOTcelfievov difvXX6yt6toi. ^al Xavd^dvH 
ftoXXdmq oi% 'fynov avtovq todq iQcnwvtaq to totoikov. 

Oi i/bkv ovv staQa to ht^iitpop xol noQa to (i^ afktov 
X6yoi toiovtol et6iv * ol dl stccQa t6 ta drio iQcirijfccera St^ 
^oievPj otav Xavd^dvd stXel(o ovta xal cog ivdq ovtoqdjtodod''^ 
P* 108 ditonQUiiq fila. is^ ivl(OV filv ovv (^^diov Idelv ott. stXela xal 
OTi Ofti dotiov da(htQi6iVj olov st6teQ(yp i} y^&dXartd i6tiv ij 
6 (y^Qav6q ; in^ ivUov d' ijtt(yp , xal (6q hdq Svtoq ^ ofioA^ 
fov6i t(p (ii} dftOTiQlve^ai to iQ(Ot(6(itPOV^ ij iXiyxe69(xi 

BtpaLvovtai^ (n(>v(XQ* ()Vt(>qwd (yvt6q i&ti/p avt^Q^Moq; ei^^^av 
ttq tvftvg tovtov xal tovtov^ avQ^QODftovdXX^^nh dvd^Qcist^wq 
tvftttfiet. i^ftdXtP^ wvtd fih iCtiv dyaX^d td d* oi5x dyaXi'^ 
ftdvta dyaO^dr^ ofti% dfoX^d; bft6teQ0V ydQ Sv (p^j i6tifth l&ri} re I. — 81 ol i. — ttagit t6 fi^ afviov lAg corr J, — ^V^i ^» 
Mgo<fXan§dvfi i. — 82 rd dvalttov om i. — inBlvov T. — ysvofiivov ti. — 
25 iv om Cl — 9yhg] ng6 tov WfinBgdenatOg cimT, corr ^, om /, 
del ngog C. — 87 yag tfj w&. C. -— 88 yivBOig ivavtlov 6 Ce. — 
89 itprj T. — 31 ^ ^<p^ «al w ^Z^ ^- — ^8 ftovov] n6vov th C. — 
35 xBlfiBvov mT. — 37 uvv to naga B. — %al tmv naget B. — fi^ t6 
naga t. — 39 lafifidvji i. ^ doO^ ti, So(^8tfi L 

168al /t»/« om ti. — - 3 d om cutTy del ▼ult ji, — 4 ^h dnonglvB^ 
9tag pr C. — b Stav BCif. — 6 dV! om ti. — tvntBi Uk pr £o. — 
8 ffayra] ndvta tavta C, tavta ndvta ti, Tovra n6tig6v ioti dT. TOniKSlN h 

(i^ dyad'^ 'iffBvdeg. ivh 61 nQo6Xrff%htm tivSv xiSv&tf^ 
jfig ylvom) dXti(^iv6gj olov cf ti^dolij onLoltoffiv nainoXXa 
XiYe09ai Xtmd %al p)fivd tuxI vwpXd. el fdg vtxpX&v m 
foj iiov S^iv nnpVKdg d' ^biVj xol nxpXd liHm^ %d fLti 
f%ov%a o^iv sreqnntita d* Pxiiv. o%av ovv %& (i^^(9 to di (i^ u 
4(9, %d crficpQ forai ^ dqm^a ri %wpXA * oireQ oMpomPw 

'H ifi ovtfQg dioiQBwiov %ovg qHXivontivovg ^fvXXofiOpoidg 6 
Ttai iXiyx^^j ^ stdv%ag dvax%iov elg %9]V %ov iXifj[ov SfPOin 
aP^ d(fxfl[V ^cnkrpf noiifiaiiivovg^ fort ydg Sautvtag dva^ 
Xv6ai %ovg Xijd^iv^ag sgistovg iig %6v%ov li4Yxw^^0Qi6fLi». » 
ftQw%ovfikv d d6vXX&Yi6%oi' dil ydQ ix %(Sv Titifiivaiv ^vft?- 
^VHV %6 Ovn^iQa^ita^ S6%i Xiynv ^ dvdfTtfjg dXXd (ii) 
fpalvs^^oi. fbtH%a xai xara %d iiiQrj %ov diOQt6(iov. tSv 
(i^ fdQ iv %y Xi^ii ol fiiv il6i staQd %6 di%%6^^ olop q 
vi 0(ic}vvida %cd 6 X6yog xol ^ ^(lotooj^ijfio^iffn} (Ot^jjOtg » 
ydQ %6 stdv%a (og %66i %i 6ri!^alviiv)^ 'h Sk &6v9^ig wd 
dialQe6ig xal stQoO^dla %^ (ii} %6v ad%6v ilvm %6v X^yov 
^TO ovofia %6 diaqdQov. Idei Sk xal %ov%Oj itaddstiQ xal 
%6 TtQafffia %afii%6v^ ii fiiXXii iXiyxog ^ 6vXXoyi6fi6g fac- 
<^oi, oloi' ii XeistiOP^ (i^ IfuhiOP 6vXXoyl6a6(^ai dXXd Xotr so 
nmf. dXtfihg fikv ydQ xaxeim, dXX^ od 6vXXBX6vi6%m, dXH 
hi iQmi^cafog dii^ ovi «raiKr^r dij^ia^i, itQdg %op ^fpmvpa 
%6 6td %L 

01 6\ itaQd %6 6viiPififi»6g dQUf^htPf tov ^vXXoyt" 
6nov (paviQok ylvop%at. %6p €nh6v ydQ 6Qi6iMv6ii7aiL%oi}u 
iXiyx^^ fl^^^Q^ai j itXrj^ :tQ06Kii69ai %fj^ dv%l(pa6iv* 6ydQ 
fSityxog 6vXXoYi6ii6g dvtitpd^nag. il ovv (ii} favi 6vXXo^ 
Yi6ii6g tov cH^fijJe^ijxciroe, oi5 ylvetai Biiyxog» o^ ydQ d 
%o6%cav ov%(av dvdfnri %6& ilv(tti%ov%o 6* i6iA Xtmdv^ dvdf^ 
xrj Xivx6v ilviu 6id %6v 6vXXoyi6ii6v. oi^* ii %6 %Qly(ovov «o 9 liUrZ^ ^* — 10 nXvttl r» mT. — 14 a* om «. — 15 l^ii9 ooi 
«T. — 81 e/1 oi v. — 29 ril^ pr ora e — dioqitaov eott e. — - 46 ot 
27 «crl] lurl i} C. — 28 roj^fta Ce»T. — alt th om m. — 90 o&v 
•• • tfvUoy^tf«tfOixi om !!• ^ 92 rmM «• — 95 iiiq aithv C — 97 Ifftv 
d tfvtl. «• TOniKSlN I. 

^ itifck^ ^ i^ , Su (fj[t}nLa ^ oQX^ ij nQ(3tov wOzo. o^ 
yoQ y ^xqfM Oftilf ^ itqmov^ diJj y tQl^fcsvov^ fj dst6dH» 
^cg. 6iiol(Dg dh 9tal btl tSv crUov. Soi^ tl 6 Skiyjpg <h)in 

%i^t6{ib6q tiq^ OV7L av efij %ata CvyL^tprptoq IXej^og. 
iXXa naQ& tovto %a\ ol tej[vitai xal SXcog oE bttOtiif/tovig 
Had tSv dvtntOtfnt6vo9v H^ovtai* xatii6v{L^^rpuig yaQ 
stoiovvtaito^gOvXXoyiaiiovgstQdgtadgiiS^tag. old^o^dvvi^ 
luvoi^ diaiQHv rj iQmiAfitvoi, iiMaidiv fl ofd i6vttg o&mai der 

lodoixMxi. 

01 dh ftoQa t6 it^ xai cbtiUSg, Stt ati toH arkov 1} xo- 
tdq>a6ig Tuxl i^ ijt6q>a6ig. tov yoQ ^^ Xtvjtov to sty od 
Xfvii6vj tov & djtXSg XevTiov td &stXi3g oi^ XtvTiip dst^fpa" 
6ig. d ovv d6vtog sf^ cJrca Xtimdv mg AitXSg ilQfmivov iop^ 

ufiiveLj oi^ Jtoui lXtyj[0Vj tpalvttai Sk dUt tJjiP ayvoiav tov 
tl htw fXtfjfog. 

^aveQokatoi dh stivtoyv ol itQ^ttQOV Xej[j&ivtBg naQi 
tov tod iXiyxov diOQi6ft6v* dioxal nQO^rfj^iiiOrfiavofSitmg " 
itaQi yaQ tov X6yov tr(V fXXivt^iv '^q>aVta6la ylvetai^ wd 

90 diaiQOViUvoig ovtmg Tcoivov istl aa6itoiitOig 9ttiov t^v tov 
X6yov fXXBi^iv. 

Oa re stoQa ro XaftfiivBiV td iv iQx^ xol t6 ivat^ 
tiov iogaltiov ti^ivaifd^^Xot 6ti tov6Qt6fiov. dttyaQto^Vfi'^ 
it'iQa6fiM t^ tavt* dvcu avft^lvei/v^ ojteQ odx '^htoig ivat'^ 

86 tlotg ' Tcal itiXtv fkYj ivoQi^ftovftivov tov i^ iQXQg^ osteQ otht 
lX0v6iV ol jtaQa riji^ atvq^tv tov kv iQxS* 

Oi dh staQa t6 ht^fievov fUQog elol tov 6vfifiePfiK6tog' 
TO yctQ bt6fievov 6vftfiifirpte , dtaq^iQBt dl tod 6vftfieprpb6- 
tog , 8tt t6 fikv 6vfi^B^rpt6g iksttv ix^ ivog fi/^vov Xafietv^ 

flo olov tadto elvat t6 ^avO^ov %al ftiXi xol t6 XevKov wd wi-^ 
tvovj to dl staQBit6ftevov iel h ftXelo6tv* ta yoQ hii taik^ 168b8 ^ dqzi pr c — «'rf^** 1} B. — votovvov T. — ov] hvip. 
ov uT, — 7 xara ro cv/ifi. C. •— 8 ol] bI A, — 1« xal] ? ti. — ^ om 
T. — 17 «^OTC^Oi II. — 19 r^f iXXtv^tv xov io'yov u, -^ 9A o\ ^\ C. 
— 24 y^. x& navx T. — iXvaC] %iva%. atxia xov ABCefy itvaiatxta 
odxm I. — 25 dqiJ^iioviUvov ^. -^ 88 naqsK^wov ti, naqa x^ hitofitvov 
t. — 29 fiovov /. — SO xavxov u. — alt ro om uT. ~ 91 naqa xo 
indfiivov T, corr C. — M] ivia C, hvl nal cuT. TonjKaif L 

5Ka(^ 190 hl6\iepov fXtf%oq. fkfvki^ ^ndvtiBg iXiifiiqy olm 
Sp ^ Tunit <fVf/L(lefiijKig ' tud foQ 1} %mp Tud 6 ^c^htvogw^ 
Aeuxf! xofitAv. ^ jnU^if, <De ir «^ MiXbMou Xipp^ xi^m 
mixo dvai, ka^L^VH to ytfovhai xal «9]^ %eiir ^ ^ «d 
lilteff ylv^a^ai %ai xaititA fUft9og Xaf^fidvHiv^ Su fOQ ti 
Ytyov6g fiu it^xi^i xait^ ^or a^(i}r fefovbm di^^ 

t6 suitiQaOfUvov. ifLolmg i^ 9ud hd xmv bwv ywo^ihaiv^ «o 
€2 td to atiti (lij^cdo; wA %v Xaf^fidvovta t(fa )^/nfia^P*i^ 
Tud %d S6a Yip6{ieva %v ^if^og Xa^i^kdvHV. S6ti %d kxd- 
fuvov Xafifidvai. isul ojSv 6 noQa %6 ^fi^vp^dg Htffog 
h %y dyvoUf %o& iXiyxov^ ffiaveQOV m lud 6 !StaQa %i 
ixipiivov. huifxuniop dl tovto xcA, dXXag. i 

01 dh XoQd td %d TiXdfQ I^Gnrijfiara %r iumHv iv %S 
f»i} diaQQ^Qovv ^fkog %dv %ffg TiQOftdamg Xdyov. r^ fOQ ^ttQO^ 
toKSlg htiv %v %a9^ li^ 6 fOQ a^dg SQog ivog fiivov xai 
oMXSg tov pQiyfuxtog y tAov dvitQAsiov xai ivog \iivov dv^ 
^Qoiaov' ofioliog ihxai bA %<Sv aXXm» U ovv fila stQita^ 10 
6tg i^ %v Tuxd^ kvig i^iuyv6a^ xaL djlX&g totai irQitaOig 1} toi- 
avtri iQckrfiig. ixil d* i &vXXofUfyk6g ix ftQotd^Hov^ 6 
^ ^Tff^ <fvXXoYi6ii^^ xfd. 6 Snfxog fkitai h, KQotd^ 
(fBov, d ovv ^ stQitaatg ^iukO^ ivigy tpaviQiv Sti xai ovtog 
iv vg to0 iXifj[ov dffvoUf' ipatvttai fdQ ilvai 9iQita6tg ij tf 
o/Ax ov6ailQitaaig. diikvovviiianitv dstixQUkv 6g ftQigfil^ 
av iQritrfiiv^ iotai SU^^og, €2 Sk |ii} mmtv dXXd q^atvt' 
tai^ qnxivifitvog iXtfXog. SotB stdvttg ol tiftot nUnovdw 
dg t^ tov iXiyxov afvotavj ol (ikv oiv HoQa tr^v Xi^tv^ &i 
rpaivofLtvri dvtl^Mtg^ oKiQ f(v tStov tov iXifffiv^ oi l? aXXotm 
staQa t6v tov 6vXXofta\i/ov oqov. 

!Ef (f dndtij flvetai tSv \ih ^OQd ri}r dfuowiUav xai Y dS wttq&'] 6 naqa CemT. — S4 l«y C. — ifn f- ^ il V ^^ 
nov Cy rc e. — S5 vavtii i. — tf om AC. — S6 IttiiPavti tUnu 
MtT. — S9 re pr om e. — 40 yiffPopAifmv «. 

169a9 XttfiPdvH CTatf. — 5 ^l j tovvo t. -^ &Xlmg §iXxiov. ol 
MiT. -* 7 ii(ia% om B. — aate xhv add ^ ^^ diatofXv T, ro e, del ▼alt 
C. — xov] flfiaqxov B. — X6yov vijg nq, euT. — 8 ?ir nefl naO^ C. — 
10 ^la fi6vfi ng. Cn, fort pr e. — 18 et IS i% nqovdatnQ u. ^ 
15 ayvottf taxar tpalvivat T. -^ 90 dwi<pa0i9 <paivo/Uvfi m. 2SB TOUIKay L 

XQV iSyav t^ pi} &&va69(u diaiQtvp to KoXXa%(Big Xsfdiu» 
vov (jhia yoQ ovx iwroQov duXtlv^ olov to tv xai toSv tuA 

S8 16 tavtov) ) t&v 61 stoQa <hiv&Hiiv nai iialQHiiv t^ fiijdlf 
oli^f^aidiaq^iQHv 6%mi9iiitvovijdimQoiiii^ov tdvXoy^ xce- 
d^astiQ ijrl t(3v siXelCtcyv. onoUog dh xal t(5v stccQa tijvnQOif' 
ff^lav* oii yoQ aXXo iimX Otjiialvetv dvtifievog xai ixitein 
vdfievog 6 XAyog^ b^ ovdtvog rj ovx istl stoXX&v. tSv Sk ftaga 

90 to i^iyfia ita trj^v opoiAtrita trjg XiiBfog. %aX&t6v yoQ 
duXtiv ftota w6arkG}g xal stota (og itiQ^og Xiyttai (<^€^ 
dwfaQ o tovto iwaiuvog ftotuv iyyvg i6tt tov 9t(DQHV ra^ 
Xrfiig^ fuiXuyta ^ istlcitatai OwhHtveiHv)^ ovt ftav ro^xan]- 
yOQ(yvfisviv ttvog vstoXaii^civoiitv t6dt n xal (og %v vftaxov- 

86 o(i£r' t^ yaQ M xal vg o^oUf yLoXtdta doxe? itoQisttKi^tA 
t6 t6lit tt xol To Sv. dt6 %aX twv ftaQa tffv Xi^iv (wtog 6 
tQOrtog Otitiog^ it(^ov (i€v &tt \uiXXov ij dstatri ylvetoik 
fier^ aXl(ov anoftovfiivoug ^ %a9^ avtvtig (ij [itv voq (le^ 
aXXov 67tirl>ig dtd X6y(DV^ rj dh 7ta9* (t6t6v (yd% rptov dt 

40 cnk(y6 tov nQdYf/unog)^ dta xal xa&' avt6v ditaxat^ai(i%}[fr 

h fkdvH^ otctv istl tov X6yov ftotrjcat trfv Ofti^tv ' ht rjfikp 
dftdtvj i% tiqg Ofcoicirijros, rj & 6iiot6trjg bi t^g Xi^^. 
t(5v 6h st(XQd ro 6vitfiefifpL6g dtd ro ^i} dvva6&(a 6(ax^£- 
veiv t6 taiSt6v %ai t6 htQov xal %v xal ^oJUa , [irfik rotg 

6 ftoiotg twv xat¥ffOQrniAt(ov stdvta tavtd xal t(p ^rgaffian 
6vyiJ^i^Ypisv. 6fiol&g Sk nai t(3v ftoQa ro htdiuv^pv" y^iQog 
ydQ ri rov 6v{i^i^Ypi6tog ro ^ofia^oi^. iti xal istl ftoXXSf 
(palvttai xal o^iovrai ovtcsg^ tl t66t dst6 t(yvdt f»]) X(OQl^tr 
rai, firfi dn6 QaxiQov jcjQl^teQ^ai ^dxtQov. t(Sv d\ itoQd 

10 r^ SUei^^it^ tov Xofov xal t&v ftoQa ro ifg mai dstXSg 
iv tcp itaQa (uxQotf -n dftdtri' wg ydQ (yvdlv stQO^UirniaJvov 
t6 tlij ft^g '^ :t&g ^ ro vvv xad^oXov 6vyxa)QOviuv. Ofco&ig 61 

83 Tfl»] i9 v^ uTy r^ t. — T6..,9if Iftv om T. — 24 cvloyof^ pr 
c, — dttttgsTp cu. — xttl om C. — xal t6 ov om B. — 25 xip] to pr 
ABe. — ftri^lv C. — 27 %al inl TtSv u. — SO ro om T — 32 tov 
om t. — 33 ixUTavTai pr C — 36 ov pr ^, Fv C. — Toy] roXs corr 
-<rf. — 38 all^Xmv uT. — Ittvrovs ti, tcixovg t. — 39 ilo/ov T — «»- 
roy t. — 40 xttl om T. — havTcv C. 

Ifi9b2 pr iK] dta CcuT. — rigt'^ o/ttOto^njTff uT. — 4 rofrTO C. — 
t6 om cmT. — 5 aitttvra ti. — uavTa Tavra c, Tovrtt ndvTa C^ — 
xffl om tiT. — 6 t6 naqa T. — fiiqoi...hn6fi^ov om A. — fi^os 
/tft^ y&q t. — 7 lr« b\ %al CcuiT — 11 ovO\v euT — iK9fNfi7^<<^ 
Bef. — 12 r/ ^ om t« et pr c. — ^ tros ^] ^ ro nm^ li^^cuj ^ r6 MS 
^ aslos 9 T, ^ ro osacofi ^ (ro nag ^ add B) CTf. TOniKAN l. 85S 

xol biX %6v xo h MQjJQ Xoe^powiytciv Ttai vSv dvanlwv^ 
yol apoi ta stSitlo iQm^(iata (og St^ noiov6iv * h &na6i faq 
tk djtdtfi did to aaQa (iixQ^v * ov yaQ diaxQtPovfitv ovta tijs is 
^otd6aos ovte tov 6vXXofUfiiov tovoQovdidti/jvtlQYniivriv 

altlav. 

*Eftd d' ^ofitv itaQ o6a ylvovtai ol fpaiv^fiivoi 6vX- 9 
imifi^iol^ ^o(itv Tcal Uojq 6:t66a ol 6o(puftiZol ykvoi/v^ Sv 
6viJL(>yi6iiol ftal ^Yloi* Xfya 61 6o(pi6ti7t6v iXeyxov xal ao 
6viXoyi6it6v ov ii^ovov tov (paivonevov (5vXXoyi6(i6v fj iXey- 

2^9 M ^^ ^^' ^^ ^ ^^^ ^^ (^^^' (paiv6(tevov Sh 
olxtiOP ^ov stQayiiacog. tl6l d^ ovtoi ol (ii) xora ro stQaYfia 
Hkfjfmtq %a\ SuxvvvtBg dyvoovvtagy oJteQ rjv trjg atiQa^ti" 
x^. i6ti ^ iq iteiQa6ti7tiq l^iQog t^g diaXttttiTtiqg * avtij 61 S8 
^vv(xxai 6vXXoYi^e(5&ai il^evSog Si ayvoiav tov diddvtog t6v 
Xdyov* p{ 61 6o(pi^ixol IXeyxoi^ av 7tal.6vXXoyl^(ovtai tiqv 
dvtl(pa6iVj ov 7toiov6i SrjXov el dyvoel' %al yaQ tov el66ta 
ifiato8l^ov6i tovtoig totg Xoyoig. 

"Oti ^ f%o(Lev avt(yvg ty avty (ic&dd^) , d^Xov * naQ^ ao 
o6a yaQ (palvetai toXg dnoijov^vv (og ijQmifjliiva ^vXXeX^yyl- 
a^aij JtccQa tavta Ttav t(ji ditOKQivo^dfim 66^evev^ &6t i6ov- 
tai 6vXXoyv6(ibol '^evSelg 6id toiit^av 7} stdvtcsvi^ hUov' 8 
yeiQ fiij iQcyvrid^elg o&tai SeScynivai, otSv ^fODtrj&elg &elifi. stXijv 
hd yi tiv&v aiia 6vn^lvei ftQO^eQoatav t6 ivSelg xal t6 86 
^j^og iii,(pavl^eiVj olov h tolg ^ccQd ti^ Xi^tv naX t6v <lo- 
JloixuTftc^. el ovv ol it(XQaX(yyi6{Lo\ tm dvtupd6exog itccQa 
tov (patvonevov tktyy6v el6i^ 6rjXov oti itccQa to6avta Sv 
xol tmv '^evS^Sv etrfiav 6vXXoyi6iiol itaQ o6a xol 6 (pcur' 
viftevog iXeyxog, 6 61 (paiv6(ievog itaQa td (idQia tov dXrf" 40 
ikvov' hd6tov yctQ htXehtovtog (paveltj av lXey%pg^ olov 6 p.l70 
^aQa to (fij (3v(iLpdiV0V 6id tov XoyoVj 6 elg to ddi^oiror, 
xal o tdg dt$o iQGitrji6eig (ilav MmvTtaQdvqv itQ6xa6iV^ ruxi 
dvtVtov TtaO^ avt6 6 itaQa t6 6v(ipe§rpt&g^ rtalto tovtqv 15 UKq^§ovfiBv C. — 16 nqottgfjfifvrjw ei, — 19 ttaqa noatt tV — 
rkfOix ^v A, ylvoiVTO cT. -- 21 ^] %aX tiT.— «3 xh om T. — «6r*ir] 
n^q\(naqa TJ xo nqoty/ia rov uT. — 27 cvXXoyiamvvat uT. — 38 do- 
{17 C. — 35 intl pr A, — 40 fpaiv. tXsyxog naqa C. 

nOal iXXelnovTog T. — 6 del valt ^. — 2 ^7 supra Tii if, pr ora 
«. — <J om tt et pr C. — 4 havTO C — • alt xh om uT, SU TOniKSlN I. 

aJU' i^A tov Xiyov &v^^v%vp * €&' &n\ %qv leo^dJUH; T^nh^ 
tlq>cuUv Tud %eva tcnho ouci stQdg tenko xai (&(kn5rog aoQi 
ta t& isdti^ stoQ Sm6top rovwr* &i ^oQa td fn} lra|^ 
dpovfi^ov ToiJ h adxi to h cIqxq Xai/i(iavHV. Sct* ^CbtfM^ 

tom 9Caq 56a Yivovtai ot MaQaXoYi6fiLol^ leoQa aXtto fikv 
fctQ oi5x av fhvj KaQa Sk vi) klQtf^a foorria KAvttg. 

"Eoti & i ^wpiOtvKog ^^og mJ^ 6MXiSt B^tfXKt 
dXXci OQig uva * xol 6 CvXXoytafiig iioceikG^g. 9v fAv 
yaQ (i^ k&fi^ 8 ti oaQa td dfidw^ hf Orfpatni^ %ak i 

ABhaQa ri)ff i^Oio6xjq\ioOvvriv ti {livofv t66t «ol ol aXXoi 
mffavtcDg^ oik* {XiyTloi ovta ^vXXoyt^iuA ^ovtai^ ovd^asfXiSg; 
otrvs OQogtiv iomiifievov* ictv il Xo^gmIi, stQig fAv tdv 
iQG]t(6iuv&v ^Sovtai^ aaXSg d* oiJx i6ovtai^ 0i$fctQ%v6ijiiitS^^ 
vov aiXriq>a6iV ^ dXXct qmvoiievoVj Tcal staQa toCiB, 

9 naQct it66a (f iXiyjp^vtat ol iXtyxifitevoi^ ad dtX mp^ 

81 QaoQ^ai XaiiPaviiV Svev t^g t^v Svtoav iseiOti/^rig &3t6vtcav. 
tovto d*o^iiiSgi6tltij[yrig* amiQOi yoQiSmg oi ^uTtqfiai, 
&6tt drjXov Stt xai al cbtoieli^ig. lXeyj[pi d* el6i xai dXif^ 
9Hg * S6a yaQ ^iv dstodHiai^ kfu xol iXiy^ai tov ^iftt^ 

86fov vjQV dvtUpa6iv tov dXi^ovg, ijltov d^iiymetQOVtJ^Sidine^ 
tQov l&rpuvj iXiyieuv av tig vg dstoSeiiet oti d6fifmevQog. 
S6te stdvtov Sei^ei iaufnjiaovag elva^' ol fihv fctQ i6ovta% 
staQa tag iv YecjfitcQla dQxdg otal td to^&MV ^vfUteQd^ 
6fMtta, ol Sh noQa tag iv latQix^g^ ol Sh stoQd tdg tSv 

90 aXXcav isti6tirjfiaiv. dXXd {m)i^ xcd ol '^tvSelgiXtfxoi 6(Mbog 
iv dmlQOig * xa^d*' hKd^trfP yaQ tkfvrj^ i6ii ijfevSi^ 6vXXoYir' 
6i/L6g^ olov itatd fexofintQlav 6 YexDfLrtQiaog xol xori^ Ufr^ 
T^ix^ 6 laxQVK6g. Xifm Sh t6 Ttatd ti^ tijvriP t6 natd 
tdg iKslvrjg dQxdg. S^Xov ovv ori or} stdvuov 'mp iXifTsrv 

86 OiUa tSv stoQa vqv diailexrcxi}!' Xrpttiov mvg tdstovg* ovtoi 
yoQ xoivol itQ6g Ssta6av tirfvrp xal Siva^vp. xal i:^ (ih^ 6 efr£ ifT. -* 9 ro d' iv £if. — »; i. — 10 nu^ otfoifi h so^c 
0? fi. — ya^ ^\v t. — 11 yaq\ yuq aw C. ^ 12 6 om uT. ^ \6toSb 
n arifjuxlvBi xal T. — 17 pr tov] to Cc. — 19 Tovdi] »«- lOiSMC T. — 
20 «ao o«o'tfa cttiT. — 22 ov9ifitag oni «. — noXlal yaq «crl oficif^oi 
iamg C. — 25 avfi/iBTgov ^tpriaB t^v nXBvqav Tfj dutfUrqqt^ i^BliyiBtBV 
C, — 29 Tmv allmv hi.] SXlag T. — 90 ofio/»8 ^v itfv h C. — 
31 TBxvr^ om T et pr c. TOniKAN L 2M 

^TB (iiq &v fpaivBtai et % idxiy dia xl foti* tdv S &e f(oir 
%w,vm xol t^:yro fiijd€(i/€ti^ xifyrj[0 vov d^aXemrmSr. c^ }^ 
^ofia' i^ &v ol &do|oi 0i;^o;^c<;ftol »€^1 dnovt^, ^0|A(ir.40 
^^ (DV ol £l€/](Oi* o j^aQ l^}^((e ^u^ vmixfiam^ €fvil-b 
io]^£(Tfi<(g , cDOt^ ^ei/iri di^ o^vUoj^ciTfiol «mg^itoaGig Hc}^ 
X<(e ^rii^» l;(Ofi€t^ ct(}a ^a(;' bn,(^ itaftnq bIoIv cl toiovxoL 
bI dl xovx* li^iuv , xol xag XiiCBig ^j[Of/LBV * ol j^a^f toi5irGir 
iv6xd6Big Xtkrecg fto/t^. I^Ofia^ d^, ^ra^' 0A((<5a ylvovxaijS 
xal toi)g ^ait^Ofiitwg, q^atvoiUvovg 61 ov% dxtpovv dXXa xoig 
xoiOi66B' d^QiOxa yaQ hxiv, Idv xig Cotoit^ naq ox&6aqMl^ 
vovxai toig xvxovCiV. S6xb fpavBQov oxixov dutXtKtiiuyu kixl x6 
dvva69ai XafiBvv stag' o6a yivBxai did xAv Ttoivwvfj wv SLty^ 
%og rj q)aiv6iiBvog ^XByxog^ xal ^ dtaXiTttimg ^ qmv6fu- lo 
t^ diaXtKXiicdg ij stBiQa6xix6g. 

OvTt fyxi d\ dittq)OQd X(5v X&ywv '^v Xiyov^l XiVBgy 10 
xo dvai xovgphv stQog xovvofia Xoyovg^ hiQOvg 6h nQogxrjiP 
iidvoiav' axostov ydQ xo vstoXaiipdvBiV aXXovg {ikv dvai 
aQog xofvvofia Xdyovg^ hiQOvg dh ftQog xtjvdidvoiav^ diX otJ u 
xovg avxQvgp xl ydQ i6xi xo fiij ^6g xyfv didvoiav dXX ^ 
orat' fir) XQrjxm xtp ovdtuxTi^ oldfuvog iQana69aij ixp* ^ 
6iQm(6nevog^GntBv; x6 6* a:Sx6xoik6i6xi ludstQegxovvof/uL 
x6 Sk itQ6g x^ didvoiavj oza» ixp ^ idantev duxvovfiilg. d 
6ill xtg nXBlm ^vj^ialvovxog xov dv6natog dSoLXO %v orMolinmto 
Ttai 6 iQGn(3v xal 6 iQcn;(6iuvog^ olov iikag x6 ov rj %6 tv 
ftoXXd 6rmcUvBiy dXXd xol 6 a^ox<;cf^<{fKEt^o9 xal 6 ifaniSv 
[Z^veov] iv oUfiBvog Bhat i^(6xTf6B^ xtd l6xiv 6 X6yog &» %p 
ndvxa^ ovxog stQ6g xovvofia Ssxcu rjitQog xrjv iidvoiov tov iQc^ 
x(Ofiivov 6iBiXByi$ivog. bI 6i yi ttg noiXd.obtai OrgiatvHV^ » 
6riXov ovi (Tv itQ6g vijv 6idvotav. itQmov fik* yoQ ftBQ\ mdg 
toiovtovg i6ti X6yovg td n^6g tovvtma TttdjtQogtrivitJpvoum 39 ovdffiictp II. -<- 40 ucovtyuv corr ji, 

I70bl avTnpdo^cig iovtv u. — % pr tj o<n C. — tj ovo if ilgT. -^ 
ante hsyxos lit plar vbb c. — 3 &navxig T. — 4 ul] xalT,-^ bhox. 
ttl Xv^uguT. — noctt T — 8 rvxovoiv corr c — 10 lUytOi ^m^ T, 

— 11 V 9ttiqam€x6g om C — 13 loyovs ^rf^ovff] zo^vg T. — 1(5 «il 
om corr C — 17 o ^, pr A. — 18 to ctvro 9i iati T. — 19 o AB, 
pr C. — ^dmxsv 6 diav. u. — 20 di T. — «3 nagufvldfji aoperscr o 

— 24 ioTtv ttT. — 26 naga rovg T. ~ 27 alt nqog om T. 856 TOniKSkN L 

o^oiStX^tfpihlHixlvotHSiVy dvastBQidvnvovvhtlv* ord yaQht^ 
Xoy^ khil vo aqog r^ diavoiav tlvai , aXX^ h v^ vdv caUH 

80 7tQiv6(tevov ^HV it(Dg itQog xa dfSoniva. tlta stQog tovvonLa 
ndwag ivdixttai afiitovg ehai. t.o yaQ stQog tovvoiAa to fi^ ^Qog 
tqv diavoiav elval l6tiv ivtav9a. d yaQ fi^ stavtBg^ &ovtal 
tmg &BQ01 ovte stQog tovvofia ovtt stQog trpi diavoiop * ot di 
(fa6i itdvtccg^ xol diaiQOvvtai rj itQog tovvofia rj itQog t^v did- 

86 voiavtlvaistdvtag^ aXXovg ^ov. dXXa (11)1' o^oiOvXiuQvu^oi 
ht0i aaQa to itXeovax&g , tovtoav d6l tiveg ol itoQa tovvofLa, 
drdjtog filv yoQ Ttal etQytai td ^toQa to^Bvofia <pdvai ndvtag 
todg itaQct tfjv Xi^iV * dXX' ovv elol tiveg staQaXoyi^fiol otJ to> 
tov dxoKQivdfievoV ^Qdg tovtovg ^iv stcjg^ dXXd t^ roiOf^l 

40 iQcitYiiia roi' Xiyov a^iitov i^^iv^ ^ itXelo) OYf^alvei. 

p.m '*OX(og te atoitov ro ittQl iXifiov diaXife09ai,j dXXa 

(ii) itQ^teQov steQl 6vXXoyi6fi^v' 6 yaQ IXeyxog (fvXXofi-' 

6ii6g itftiv^ S6te xqiq %ai xeQl ^vXXofi^iuyv stQoteQOV ^ iteQl 

^evdovg iXiyxov' fon yaQ 6 toioikog iXeyxog qmvd^ievog 

§6vXXoyi6ii^ dvtifpd^eog. dio rj iv t^ 6vXXoyi6nip fdtai 
ti afkiov ij iv ty dvti<pd6ei (iJtQ067tei69ai yaQ del v^ dv- 
tUpa6iv) , otl d* iv dfupoiv , av ^ q^aivop^og fXeyxog. %6ti 
Sk 6 fihf tov 6iy&vta Xiyeiv h ty dvtupd6ei^ oJx h t^6vX- 
Xoyi6n^^ 6 Sij S iirj ^oi Tig, dovvai^ h dnupoiV^ 6 dl 

10 ori ij uiirJQOV Jtolrj6ig ^xijiia did tov nwiXov iv t^ 6vXXo^ 
yi6[i^. 6 & iv firjdetiQ^ dXrfi^fjg 6vXXoyi6ii6g. 

jiXXd djq o&ev 6 Xoyog i^^£, a6teQov ol iv toTg fia- 
drjiia6i X6yoi stQdg fqv didvoidv el6iv ^ ov; tuA eCtivi doKei 
stoXXd 6ri^alveiV vo tQlyGJVoVj xal SSoxc (ijj co^ tovto t6 

16 6x^(Aa ixp ov 6westeQdvato oti dt5o J(^a/, ^iteQOV itQogt^ 
didvoiav ovtog dielXextai t^ indvov rj ov; 

'^i el aoXXd n\v 6ri\ialvei tovvoyiu^ 6 6\ (i^ veeiynfiSt 
oHtai^ it&g ovtog oii :tQ6g vqv iidvdiav dulXextM; rlstSgiei 

28 Svrtvuovv CuT. — 31 hdixBtttt, uavxtt^ T. ^ SS itBqot 0) 
0VT8 uT. — 36 dW odg pr A. — S6 oi] ov T, corr jio. — 37 «iw- 
TUQ stvai tovg C, — 38 vivig iiat C. — 99 otitovg CoT. — t6 toiov- 
ds T. — 40 Dtitov om T. 

ITlaS xal oin C. — ovXXoytaiiov oott ABCe^ wtqotXoYt^ftov pr 
B. — 5 ^ om /. — iotl CT. — 6 t^v avtttpaetv om-Joiif^ del Tolunt 
BC. — 7 6x1 corr /. — 9 ixit ObT. — ao/17 corr Co^ doiri Stv T. — 
10 f; om T. — 17 atifiaivBt et voiZ in fin corr C. r^' tb Svoita CT.^ 
18 ov om ti. — dtiiXintat; xaitot 6 X&jfog douit tav Magi t6 ivofta, i} C. TOniKSlN L 281 

iQmSv aXiqv didivai dialge^iv , bCi^ iQGnn^6eii tig d lcfvi Hin 
fmva XiyHV ^ ot , fj ^i ^y cSg ov, fori d' mg val; d dij 90 
tig doltj (itjdan&g , o dh 6iaXi%9Uri , cr^' oiJ nqog trpf 6ui- 
rocov dulXtxtca,; naitoi 6 X&yog ionH tSv naga vo ovo^ia 
dvai. oiJx aQa i6tl yivog ti X&yejvto itQogtrpfdi&voiav. iXX 
ol (ik^ XQog tovvoyM elOt^ xal totovtoi oii xavtsg^ 01% ort ol 
l!l£]^oi, dXX* oJd' ol q^acf^cifiei^ot £l£}^Oi. elcl fOQ %al fiijss 
^(XQa tiljv Xi^tv (patv6iievoi iXeyxoi , olov ol noQa th 6v{k^ 
fieptrptog Tcal eteQOi. 

El di ttg d^tol dtatQsiv^ Stt XiyGi dl 6tym%a Xiyaiv 
ta filv (hdl td ^ wdl' dXXa tovvo / i6tl itQmov (ik^ crro- 
nov t6 d^tovv (Jvtofte yaQ ov io%H to iQ&tcifievov JtoXXa- ao 
%(3g ^eiv^ dSvvavov dh StaiQetv o fii) o&tat)* htetta %6 
StSddTtetv tl aXXo ^ai ; q^aveQOV yaQ xotiiJ6et &g ^et t^ 
fiiljt icfKeiiitivGi yr(c eiS6vt fiT^* vjtoXanfidvovtt ovt £U 
Xog Xiytvat. biel %ai iv votg (ii} StitXotg tl nuoXx^et tovto 
sta&eiv; aQa fyat al i/LOvdSeg tatg Svdctv iv totg tittaQ6tv;u 
eUA Sl SvdSeg ci yikv wSi ivov6at al Sh wSL xal aQa tSv 
ivawt(DV fila isttOvT^ftrj ri ov; fori d* ivavtla td {ikv yvoMfta 
td 6" ayv&Ota. &6t {bixev dpfoetv 6 tovvo d^tSv ovt &!eQOV 
to StSd67cetv tov StaXiye^Q^at^ xal ovt Sel tov filv Stdd6xovta h 
fii) iQC3fvav dXX* avvov S^Xa xotetv^ tov 6' iQcnav. 

^i vo q>dvat ^ dito(pdvai d^tovv oi5 Settvuwog i6tlv^ 11 
dXXd stetQav Xaftfidvovtog. fj yaQ xetQa6rtXT^ i6ti, StaXer 
xrix]} ttg xal 9eG)Qel oi5 tov eiSiva dXXa tdv dyvoirSvta^tal^ 
ftQ06itouyi!niev(yv. 6 {ikv ovv %axd vo OQaYna 9eG)Q&v td Tcotvd 
StaXtKtt7t6gj 6 Sltoiko (patvoftivGjg aotSv 6(Kpt(ftt7t6g. wd 
6vXXoyt6it6g iQt6tt7t6g xal 6o(pi6vt7c6g i6vtv dg (ilv 6 (pain 
v6(iLevog 6vXXoyt6vt7t6g^ neQl (dv ij SiaXenttTi^q netQ(x6tt7(ili i6vt^ 
Ttav dXrfilg to (fviutiQa6fta ^* tov fdQ Sid tl ditctivaqviTtig^ 19 nqlv tt, fort pr e, — > Stdowa C. — diafgsM corr e. — Btta 
pr C, corr £. -— 20 va£] o^ T. — 98 nahot oitog 6 T. •— 2$ M 
. . . fl6i} allo r£v (rtSv rc) ngog zovvofia . . . c. — 24 xalzot oitot 
AuTf^ pr C, hmX o^roi pr 0. — 25 aiX , . .lXvf%oi, om C. — ^1} on» (X 
— 26 d cT. — 29 pr ft^kv om T. — 30 no^aimg C. -^ 9S imtextt^' 
nivtp (sic) T. ~ 35 notsTv T. — tatg 9volv 9vclv pr C. — Iv taig 
titqaaiv T. — tiaoaqaiv C. — 36 81] 6h al c, om T. 

nib2 S^lov T. ^ t6 prA. — 5 rif. 6ib 99ql ndvtmv intawmit 
«orl CttT. — 10 ^ TO avfm. T. 

n. n 2S6 TonixaN L 

hn * xol 0601 (i^ SvzBS nmct tijfv ixa6vw fi^0x>dov itoQaXo^ 
ytffnol doKOv6iv tlpeci xaT& tiqv tiijyrpf. ta faq ij^tvdoYQa" 
qrqfkoza odx iQUfttxA (Ttata yaQ ta vfto tiQV ti%vYfv cl 
^aQakoyiOnol) , ovdi y ef ti i0ti ij^evdoyQdtpriiia iteQl aXtf- 

16 0*^, cXov to ^btKoxQoxovq ^ 6 tiftQayiaviayLoq 6 6ia tiSv f»i}- 
vlOTUiav. dXX^ (&g Bqv^gjv hti!QaY(6vi^B tov xihtXov^ tl xcd tc- 
tQaYovl^etai, 6 nvTcXog^ aXX otv ov %axd to itQay^La^ did 
tovto 6oq>i6ti7i6g. S6te o te aeQl t(3vda q)aiv6ntvog (SvXXo^ 
yuf^i^ iQi^tiotog Xoyogj xol o Ttavd to nQayna qmvofu- 

90 vog 6vXXoyi6ii,6g^ xav jj 6vXXoyi6fg6g^ iQUSuxog X6yog * q>ai^ 
v6iitvog yaQ i6ti xavd to itQay^^ w6x^ ojtatrpnKog xal 
adixog. S6fteQ yaQ ij iv dy&vv d(kxla Bli6g tv ^tti %al l6tv» 
d6i7U0{iLa%la rtg, ovt(ag iv dvnXoyl^ dSiMiiaxla 1} iQiOtixij 
i6tiv' iTulte yaQ ol ^tdvtiog waav stQoaiQ(y6y:iVOi> stdvtcjva^ 

26 sttovtai Ttal ivtav9a ol iQiOtiMoL ol ^ikv otrv r^$ vUrjg avt^g 
%dQtv toiovtoi iQi6u7iol avd^QCdJtoi xcci (piXiQiStg d(ntov6iv elva^ 
ol dh d6iifjg xdQiv tijg elg ^(QijfKrvMTfiof^ 6(Hpi6u7tol * 1} yoQ 
6(Hpi6ti7tTj i6tiv^ S6JteQ elkoiitv^ j^QtniatUftiTttj tig dno 60- 
(pUxg (pcuvofiivtigy dio (paivonivfjg dstoSeliecDg kpltvtai. %ai 

90 t(3v X6y(av t(3v avtwv fiiv eixiiv ol (piXiQiieg xol 6o(pi6talj 
diX oii tAv avt(Sv ^vexev. xal X6yog 6 avtog iikv iOtai 60^ 
(pi6ti7t6g xal iQt6ttx6g^ dXX ov xatd tavt6v^ dXX' y filv vl" 
Ttrjg (paivofkivrjg^ iQi6tix6g^ y dh 6(HpUcg^ 6(Kpi6ux6g * TudyoQ 
^ 6(Hpi6tixi^ hiti (paiVO\Livri 6o(pta ri^ dXH ovx ov6a. 6 d* 

86 iQi6tix6g i6tl it(og (yvt(og ^civ ^Qog tov dtaXtxtiTtov (og 6 ifev^ 
doyQd(pog XQog tov y&Qin^Qix6v* ix yoQ t(Sv aakwv ty dm- 
Xtxtixy itccQaX(ryl^etai xal 6 ^ilfevSoyQdipog tov yecmivQifiv. 
dXX 6 [ikv ovx iQi6tix6g^ ovi ix tSv OQjiiDV xai ^v^uteQa-- 
p.lTB 6(idtG)v twv vjto tffv tkjyrpf ^fevSoyQa^pei' 6 & vJtot^ Sic^ 
XtrtitiXYfv iteQi \k\v taXXa ovi iQi6vi7t6g favai S^Xov. oiov 6 11 %tx\ 8aoi ovn ficlv dno vav aqxdov rmv xrj^ ngoKBtfiivrjg nal 
Otfoi T. — kniioTav ACTf, hxticTtp Bc. — 16 ms] oig 6 C. — 18 o re] 
6 u tt rc sapra vs C. — 19 iqi0Ti%6g...0vlloyiafi6g om ti. — SO crv 
Tf ual pr A. — 23 ovTcog 17 ipupzioloyla /. — ivavrioloyfq^ omisso iv 
CbtMT — 17] iarlv /, om CcT — 27 (^9] slg rov pr T. — SO %al ol 
aoqnaral u. — 31 ?v%%a C — %al 6 Xoyog i. — 32 naravTOv prA."^ 
jfl d ti. — 34 lorai pr A. — tpatvofiivri om tt. *— zig aotpia u. — 
37 naqaXoyiiovTat na^dneq (notqaXayfiBrat add C) %al uC, — ym»^ 
Tq$%€iV CcT. 

n2a2 nsql (ihv] naqd T. — ra alXa CeT ToniKaN L 

tenQOfomOiMg 6 pb dia twv ^rjpUhtm ot^ lQKlrciH{g, i fk 

^(^g fecmttQlav lidvop dia v6 ix t&v l&m» dvm dojnSv^ vjr f 
dh itQog xoilovg^ otfOt fii) {bcMTc to dwatov hhtiatm «al 
i:^ ddvvatov' aQy^Oei yaQ. ^ oig ^AvtufSv hetQay&vJitv. 
^ cf iTig f»i) q>alij ^Xtiov tlvai dsto debtvov ^eQUtattiviiii 
tovZijv(ovogX6Y0V^aihlatQix6g' xoivdgYdQ. d^iivovvstdwf 
OfiouDg al%ev 6 iQKftiTtog aQog tov dudixtixov t^ ^vdofQd' lo 
q)(p itQog tov ytGniitQriv^ aih Sv fjvstiQl imlvciv iQUittix6g. vvv 
& odn ^tiv 6 diaXeKtixog ^qI yivog ti GiQi0(iiror,ot^Aida- 
mi%6gaiiiev6g^ addltotovtogolog6Ka&6Xov. omtfaQiOtiV 
Satarta iv ivl twt yivH^ ovte d efij, ohiv te ^da^ tdg aihdg 
dQ%dg dv(u td ovta. &6i ovinila T^i} t(Sv dH7iwov6Sv tf 
uvdffikftv iQomitiTtij iotiv * o^ yoQ fi^iv6stovaQov(Wvt(Sv 
fiOQUav iovvai' 6vXX(yyi6fi6g yaQ o^ ylvet(u iidiupcliv. i}dl 
ditdeTctixn iQcmitiXT^ htiv. el 6* idehivmv^ ei xal {n} itdv^ 
ta^ dXXa td ye stQ(Sta xol tdg olxeiag dQvdg ad% Sv 
f^Qdta. fft]} Sid6vtog yaQ odx av hi elxev ^ wki dioXi^ m 
|et<m OQog tiljv iv6ta6iv. rj 6* m^ x(d itetQa^tiXiq. aiSk y&Q 
ij XHQaiHiXiq t(navtri iotlv oia ij yec^ietQla^ dX£ ^ m 
ijoi x(A (11} eiAdg tig. (^f6ti yoQ steiQav X(xfieiv xo^ tiv 
(cij eli6va to stQayfta tov (ci} eid6tog^ elkeQ xai HdcMv 
ovx If Sv oldev o^d* ix t&v UUav^ aXX* ix tSv hf^fdvm^ u 
o6a toictvtd i6tw a eiddta ylv ovi^ xcMh §u^ filHv^i 
tfj[v ttfffnp^ (i^ elidta ^ dvdyxn dyvaeJv. w6ve ^f tm Qim fv^ 
o/i6ev6g wQi^nivov i) steiQcuftixrj isti6vT^ybri iottv* #id^9MiM(l 
itdvtav i6tl * sta6ai yaQ al tijyai XQ(Svta$ mcA WMVdigtir^ 
6tv. iio itdvteg xai ol idimai, tQ^stov ttvd jgQcmmtii A#»m 
Xextixy xai iteiQo^tix^g * ftdvteg yoQ (lixQi^ twAg^ iyjEHQ6iiB6m 
dvaxQlveiv tovg htayyeXXoiUvovg. tavta d* IHiA ti Mivd * 
tavva yaQ (ytSdhf 'qtvov t6a6iv avvol^ xSv dofXjfyk Xlav $9 
Xiyeiv. iXiyxov6ivovvSatavveg* ovixivciigydQi/LeU^^ $ fih om uT. — 4 htM «.— 6 o) T. — 7^qftitUM'^ 11 
hntvop i. — IS noQcc t. — 14 rm on T. — «/ ^ 4P. «<i« Ulf*..^- 
TIX17 ji. — 19 ovK Sp nqatti ante 18 ti «al T. — - 88 y9mftnM4 l'^ 
Sp om T. — 83 izV <* — ^'^^ ^. — 84 alt ^ ooi C ^ 86 alt Jb 
on T. — 86 r^ rixpfjv ^1} tldhai C. — 88 ov^§9^$ T.^ 9^tdcm 
C — 91 uai Tj miq. T. — 98 Ta om u. ~ 9$ oi&h «T •ariMo ff» 
to9. — llav.,.iliYxov6i corr c — Q« XUtv «. — 34 fAf fr 0« «. 280 TOniKSlN L 

miQa6TVK6q diaXiKtVKdf. Ijtel if h&t\ sloXXk ^ taSta %ai 
%ata stavtc3V , oi5 teuxfSta d* S6ti fpi6iv uva dvai itol fi-^ 
vogj aX)! olov (& ibroqpodeeg, t& d* ov toucvta dXXa UuXj 
tcttiv hc torbtw ^€qI a^avtw iUiQav Xa^nfidvHV^ %ai ilim 

h tixvqp ti/ifOf xol (krj toiaiitriv bJ/poi, olai ol deixvvovOai. di6* 
ittQ 6 iQi6ti%bq oi^ fonr <mraig ijipv Kavtjj mg & im)doYQA^ 
ifog * oi5 yaQ fevot itaQaXoftdtiitubq ^ SQi^^bivov ti/vog yhovg 
aQX^SVj dXXa stiQl stav yivog fkstai 6 iQudtiiKAg. 
6 TQ^ftoi ^\v ovv bUAv ovtoitSv 6o(pi6ti%(Sv iXiyxfnv * ^ 
(f i6tltovAiaXtxtiMvtd 9t&Qiq6m iiaQltoiitop %di9iiva6i^ai 
taStaftouilvi od %aXs3t6v Idiip * i} yaQ itsQl tag ftQOtio&Q 
fddfodog &sta6a/P ^t & ta(itt(P t^ (f&oQlav. 
12 K(A ite(^ i/Ly tSfP iXiy%exp hVQtftai tSfP qfOtM^^ 

1B HbqI ditov ifBvi6{iiViiv ti deil^ai^ Tud t6v X^yov dg ado^ 
dyayflp (tovto yaQ ffp dtikeQov trlg6o(pi6ti%^g stQOcuQi^taig) 
ttQmov (ih^ pvv ik tov itvv&ivt<P&al itiDg %ai (ka t^g iQoni^ 
6e(og (fVfJ^lvBi (leflidftet. to yitQ itQ^g ^rfi\v OQUfcDPta xc^- 

15 fittpov iQonSfP thJQtvtM^v i!6titof&t(OP * th'^ yoQ Xiyovttg ctfiaQ* 
tApov6niaXXov* U%ydl Xiyov6iVj otap iifjihfPx(o6i^QO%^ 
ftivov^ t6 tB iQ(Otav aoXXi^ %€lv (OQi6iiivov '^ itQog B dia^ 
Xiyetai^ xol t6 tA d(nu)vvta Uyevp a^i/Ofvv itoul tiv^ tfS^tOQitpp 
tov tlg ado^ dyc^tiprj ^eiMo^* iAp tt iQ(at(&(itPog (p^ ^ 

90 dft(Hp^ toiit&p tii ayttv stQ6g a ktixtiQi^^xtogtl^TtoQtt dl$* 
vafPtai 6k vHv ffttov %aaftov(fytivim toikaw fl itQ^ttQov * «tfroi- 
tOfVVtaiyaQ tl toiko itQoq t6 ip oQxy. (Hoixeiov SktovtvxBip 
ijilftfidovg tw6g rj d86iovt6 firidtfLiap tfSdiig iQ(otav9i6iVi 
aXXet q>di6%tiv iQcn&p ^aX^th^ fkrvX^fitPOv* %eiQav fOQ ist^ 

S8 xtiQi^^og ij 6%hl)ig aoitt 

IlQ^g dh t6 il)tvd6tttPov dtt^ fSSiog t6itog 6 6otf^iaun 35 xixfifmq pr e. — 36 tetita B€Hf. — k«l oxtk ABT^ )fv e,.del C. 

— 39 Itfriy pr om C. — Xti§ilv i. 

172bl otav ABCelf, — 2 ipsvdoYqtffpmv A. ^3 iart CctT, Itfrai 
6 B. — 4 9€tqaL I. — o om Co. ^ 6 trovroy nonfvav lial TL -^ ic«l 
• ..%oibTv om C. — 10 adoiov n ayayBtv C. — ll devrc^ov fiv T. -r 
18 tvv om tiT. -*- 13 et 16 ^rfihv T. — 15 Ij^oxff] v ^* -^ '^ *^^ P'' 
A, — 17 ri}ir ^. -p- 18 J9 f/ff t(r. C. — 19 9vvaxov ci^ dvyota» CT.— 
28 ^ r*vos ^. CcT. — ro] rot» i. — » 83 ttoiri^ayaiv C. — hz^^vif^^'' 
rog ilBo^, hBKi%H^futt09 t. — 84 i}] ra^vff i} C. — Mij^fgcorr C. 

— 85 if om a, del vnlt i#. TOniKSlN I. 

nig^ %i SfBiv stQ6g touwta itQ6s S ifihfOQH Uy(op. fon (fk 
«ol TiaiSg Kol (i^ ouxXmg xwto stoulv^ xad^JaUQ iXijij^ 

ItQittQOP. 

ndhv itQog to leoQodoia XSyuv (htosetiv hc tlvog fi- 
vovg h 6uxXff6\uvog^ tW iniQmav S tolg KoXXolg ovtoi li- so 
yovOi noQHio^' l^tifaQ ixaiftoig ti tounhov* Oioi%HovSk 
toditoiv to tag ixaOtm tlXtj^pivai ^iceig (v to^ sTQOtaOiOiV. 
Xv6ig 61 Tuxl to^GiV 1} ieQo6i^iKOv6a {piQttai t6i^€pavl^tivou 
ot} dia t6v X6yov ^v^i^alvti to aio^* itlSk tovto «ol (io6- 
JUvtfi 6 dfaivij^6titvog» » 

'^b ^ hc tSv fiovXi^6tcnf %al tSv ipavtQm ioiwv. otS 
fOQ taiSta fiodXovtal tt xol q)a6[v , dXXd UyovOi fAv to^g 
tv6%Yi(govt6tdtovg tSv X^faVj (kyiiXovtm il td fpatp^f^eva 
Xv6ittXtlVy olov ttdvdvoi TuxXSg fuiXXov ij ^ijv fjdioig (paol 
dt!v 7ut\ aivt^^ai iinud&g {laXXov ^ nXovttlv al&XQSgy ^ot^ p.llt 
Xovtai 6\ tdvavtla. t6v i»iv ow Xiyovta %atd tdg fiovia^tig 
tlg tdg (pavtQdg doiag dxtiovj t6v 6h xatd tatkag tlg tdg 
dstOTitTiQt^miivag * dfupotiQ(og fdQ dvafwlov KoQddo^a li- 
ftiv' ^ fdQ nQ6g tdg (pavtQdg ij ^(^og tdg dipavHg do£agi 
iQ0v6iV havtla. 

nXtidtog dh t6stog i6tl tov Kouiv seaQaioia Xifuv^ cSd- 
^re^ xcd 6 KaXXiitXrlg h t^ JToQflf fifQasttai Xiy&v^ «di 
ol «(^oAOi 6\ itdvttg ^ovto 4vi^^vtiVj XoQd t6 xatd 91!- 
6iv xai Tiatd t6v v^fiov* ivavtla foQ dvaiqni^iv xol f^Sfior, 10 
TuA t^ 6i7iauo66vfiv natd v6fiov ^ tJvai %4xX6viiund ipA- 
6w ^ ofd xaX6v. itlv ovv nQog (iivt6v tbt6iieta ,7iatd tpi^iv 
%axd voftov ditixvtttVj 9tQ6g 6\ t6v iiatd v6fiov ixl tiqv ^tf*- 
6iv aftiv * dfgqKntQQDg fdQ tlvai Xiftiv itaQdioiia. t/v Hk 
t6 (ikr xatd ipvOiV avtolg t6 dXr/&ig , t6 Sk nuxxd v^fjuov tf 
t6 tolg noXXoXg dimwv. S6tt d^Xov Sti ndntivoi 1 xaX^dtttQ 
xctl ol vvv^ rj iXif^i rj staQddoia Xiytiv t6v dsUnLQiv6iuvov 

istt%UQOW ItOitiV. ^ %^^ e/c Ce. ^ Tftvstt. pr /. -.- wiM9^9 pr e. 
I. — 91 idoiavC. — 57 ttntuA, — S$ olbir ro r. C. 
ia5 S,..XiYBiv og c. — 6 hwtCov C. — 10 «al t6 natit L — 
.-- 11 ntna top v^fMV pr /.— • IS M dBCTf^ corr e. ^ tS olt 
ma roir t. — 14 dft^otiqovg I. — liyup anto ff&M CS, post 86 th"] to9 i ^ 9Qi^ e/c Ce. ^ rftvs» pr/. ^ f««?9C^*'. P'' f • 

— 27 pr «ftl om - . - 

17ta5 " 
r^^rcii.. 

tutta} nata roir „ ^^_ _ . _ 

maqa&, oT, om «. ^ Maqd9oiov\ — 16 tdlnOi$ «. -^ 16stf promii. 

— ToSjff om I. TOniKSlN J. 

90 poi Vi^p dstixQUfiVy clov xivB(fOP tcXQ 6o<poiQ ^ v^ Matgi (hi 
steld^^^cciy xol tct 6v{iffiqowa stQottHV ij tct dtxaia^ mI 
dduciUs&ai ciQnckeifov ij ^lam%ip, d%l & ayHP iiq ta tcHq 
itoXXdiq xal toiq 6oq>diq haptla^ iav fikv Xiff^ fig o&g ol 
mQi tovqX&fovq^ ilq ti tciq noXXolq^ iav d* Aq ol xoXXotj 

K &rl td tolq h XAy(p. qMl ydQ ol (ih i| dvdyxijq tAv mi^ 
dalfiova dlicaiov Hvai* tcXq ii itoXXolq a6o$ov to fiaOiXia 
fii^ eiidamovtiv. f6ti Sk to dq td ovrog aik^ 6wdff%iv ti 
avxo t(jji elq tqv Tccctd qni^cv xal xatd p6iiov vitepcmlaHfiiv 
SyHP* o fikv fdg vd^ioq d6^a t(Sv stoXXiSv^ ol il 60^ 

80 xatd fff{)6w xcH nost dXrfi^Hav Xiyov^iv. 

13 Kai td ikhv itaqdSo^a hc tovzov dtl ^qtnv tdiv tixm* 

itiQl Sk tov itoi^Uxt d8oXe6xHV^ 8 (la^ Xiyofuv to ddoX^ 

6%Hv^ tlqi/lM^/kev rjdrj. itdvnq dl ol roto/de Xoyoi rot^ro (ioi^ 

Xovtai itoieiv* el iiriSkv dtarpeQH ro ovojia tj tdv Xdyov d- 

UfteiVy dutXdotov 8i xal 8iitXd6LOV 7jiil6eoq tccvtdj el oQa 
i6tlv i)(i/(Teog 8utXd6tov, i6tai iqal6eoq 'qiU6eoq 8iftXd6iov. 
Tud ftdXiv av dvtl tov StJtXdoiov 8utXd6iOv ijfttoaig teO^ 
tQlq forcet elQti^ivov^ "q^loeoq ij^atoeog 7jiil6eoq8istXd6iOv. xdi 
aQa i6uv ij ijtt^fila Tq8ioq ; tovvo S kivlv OQeiiq vj8ioq * f6%tv 

40 SQa 1} isttihyiila SQe^^q 7j8ioq r]8ioq. 

^ Ei6l 81 itdvteq ol TOiot3irot t&v XAyfov & te totq itQdq 
n, o6a iiT^ (lovov td fivri dXXd xcel aihd itQdq n Xife- 
rot, xal itQoq to avto xal %v dito8l8otai. cHov rj te S^e^ 
ttvoq oge^^q xal tj iitidvitla ttvoq iitiQv^Ua , xol ro StstXi^ 

6 6tov ttvoq SiitXdotov xol 8tftXd6iov ijfitoeog. xal o6(OV 1] oi^ 
6la ovx ovttav itQ6q rt oXcyq^ &v el6tv ^etq tj std^ri rj tt toi- 
oi>ror, ivt&Xiyip avt^JtQoO^rjXovtatTtavqyoQOVfidvGfvifti 
toikotq. otov to neQtttdv dQtd^^idq ni6ov ^crv* &Hi 8* OQir 

19 ^id TO dfi(p. Cu. — dfifpotiqotg t. — 20 SbI om C. — 92 Q 
^ TO C. — ddi%iiv cT. — 23 xal ra TOtg i. — 24 irir^a to«s T — 
ol om u. ~ 25 iv Xoym] 60(poTg CcT, — 27 fig om T. — t6 ovnK 
T&do^a u. — ovzmg Ta T. — 28 xoto; tov voftov u. — SS c^^ijxff^ifr 
T. — TotovTOt cT. — 36 i^Tlv] i^Ti 8inXd6i9v €. — 37 nSv niXtv ttvtl 
C. — pr dmXdaiov] dinXaslov T, om C. — 38 alt fjfi(6tog rc mg C — 
39 ooQc yi ioTiv cu. «^ 40a^o xal 17 C. 

173bl dh rc sapra vs C. — ts om «T. — 5 xal 8tnX. iqfUnogom 
u. — 6 oXmg'] nal oXmg corr C, om « et pr c. — tlelv] tMv fj Ol-^ 
7 avTav] r^ avrf TSl — Sdt dqi^^g pr om C. — jm^ov h^ ^t^ 
Ofidg Tcu. TOniKSlN I. 

9{i6g iHQiXzoq^ fkSxiv Sga aQi&fioq aQi^ftog fiiaov ^jpor. «ol 
il to ^inov xoiXovfjg ^iv6g hviv^ tffti Sk ^lg tfifiij , fbtiv OQa lo 
Ijig Itig TtolXfj. 

^alvovrai Sk icoulv OfV nouovvttg lvl(nt 6ia t6(a^ stQo6^ 
mn^^aveod^ccif el CYi^ialvH xi xad^ adxo Xijjdiv xo dutXaOiw 
ij:QVidiVy xai eCxi 6riy,aivei^ ftoxtQOV xo avxo ^ ittQOVy dXXa 
x6 ilv(i^^€e0fia Xiyeiv eii9vg. dXXa q^alvttai 6ia v6 xo ia 
ovo^a xavxo iivai xavxo %aL CrjiuUveiV. 

IloXoioiiOpog d' olov (i^ ioxiv tlQrivai itQ&tiQOV. i6xi6\ 14 
xofSxo xcel jroteiv nai (i^ ftoiovvxa qtalveod^aixcci stoiovvxa (iij 
6oxtiv^ xa^aKtQ 6 IlQGnaydQag IXeytv^ tl 6 iiij[Vig xal o 
m^Xri^ a^ifev i6xlv* 6 ^\v yaQ XiyQv ot^Xoiiivtiv 6QXoi7U^ei9o 
(ik^ %at ixtivov^ oty tpalvexai 61 xolg aXXoig^ 6 Sk ovXoiitvov 
ifalvexai \i\v ^XX ov 6oXoixl^ei. 6rlXov ovv ovi xav xipfjjxig 
xovxo 6vvaixo noulv 6i6 noXXol x(Sv X6y(ovoiy6vXXoyiJ^6(ke'' 
m 6oXoi7u6fMV (palvovxM OvXXoyl^e^&ai^ xa^aTteQ iv xolg 

iXiYXOiQ' tt 

El6l 61 itavxeg 6xt66v ol (paiv^fievoi 6oXoixi6tiol itaQa 

v6 v66e^ xol oxav ij nx^6ig (iijre a^l^ev \iT^xe Q^iiXv 6riXoi oiU 
Aa v6 \iffta^\ v6 (ih^ yaQ ovvog a^l^ev Orjtiaivei , v6 d* avvrj 
9^Xv' vo 61 vovvo d^iXei {ilv v6 fietaiv 6rj(ialveiV, ftoXXa" 
xig 6\ 6ri\ialvei xdxelvGiv htaveQOv^ olov vlvovvo; KaXXi^ftrjy ao 
^Xov^ KoQl6xog. vov iiivowa^^evogxalvov9i^Xeog6ia(pi- 
QovOival itv(D6eig aita6ai^ vov 6e (lera^ al ^ilv al6*ov. 6o- 
^iwog^iq noXXdxig rothro, ^vXXoyl^owai &g elQrmivov voikov * 
6{Lol(og 6\ xal aXXrfv stv&6iv dvi aXXrjg. 6 6\ naQaXoyi- 
6ii6g ylvkxai 6id v6 xoiv6v elvat v6 v66e irXei6vGiv itv&'U 
6tfav * v6 yaQ vovvo ^r^ialvH 6v\ yiv o^og 6v\ 6\ vovvov. 6h 
d' ivaXXdi Orj^ialvtiv^ i/itvd (ih^ vov ^vi x6 ovxog^ (leta 6\ 
xov tlvai x6 xovxovy olov fot^ KoQlMog^ tlvai KoqIoxov^ xol )0 dl nal ^lg u. — iatcn u. — 18 nqoKVv&dvitd^w corr C. — 
14 ov&iv uT. — ravTov C. — 16 9ia rb Sv. T. — 16 tovto tlvai, 
ABCif, — tlvai TOVTO cT. — 18 noittv nal fi^ corr C, ofla T. — 
ual ante fifj om u. — 19 pr d om T. — 22 %al u. — TSXviTtjg pr T. 

— 24 aoXoixtOfibv] xata aoXom. i. — 27 ro om C. — 31 ovv om jii. 

— Tovom T. -- ^S dluT. — Tovro] otfroff «, uSTmgT^ $f^fiivov 
^* ~ 36 alt t6 om u et pr c. — Tp^t] rovro tovto C, sed xaiJt6 
M ▼alt, Tovro M, pr c. — nTmaimv nli$6v»v f. — 38 fovro T. — r /xxoViNos, itvat *Innovtnov uT. aoi ToniKsiN i. 

ixltSv (hfiXim 6vofLdv<ov i^cpiv(Dg^ «ol istl tiSp lifOiUvoap 

40 (j^i^ixDi;, ifi6vf<ov SkdifjXelag tj S^^og itXij6iv. Soa fctQ 

KlHtlg to xal to v TeXcmr^, tavta ii,6va Oxttiovg ^hxiIi^«> 

6iv^ olov $;tiXoVy 6%oivloVy ta Sk (i^ ovtmq a^^evog ^ ^ijXcog, 

^vfvuiq>iQ0[ievinlta6iie{>Yi^ olov d6x6q (ik^ a^^iVtoSpo^ 

(la, TtXlvrj dh&nXv. 6i6iteQ TtcA iitl twv toiovtanf ioOavuDg 

6 to &Sti Tial To sivc^, 6tol6H. mal tQ6iiov tiva 6\jLOi6g ictiv & 
6oXov]iiXi{k6g tolg itaQct t6 ta fi^ Ofioia 6^olo3g i^fiivoig 
iXiyxoig. S6stiQ yaQ ijctlvoig inl tav itQay^atfov^ tovtoig 
ixl twv ovofiatcjv Ov^itlittei OoXoixll^eiv' avd:QCMtog yctQ xaL 
XevKOV xcel %Qay\ia %a\ 6vo{hA i6tiv. 

10 ^av^Qov ovv oti t6v 66Xoiu6\i,6v iteiQoxiov i% tAv elQfi^ 
fUvcav itti66ewv 6vXXoyil^e6%ai. 

ESHxi \i\v ovv tavta t(Sv dy(avi6tix(3v X6y(av xal \kiQri 
tSv eidSv xal tQ6itoi ol elQrjjiivoi. diatpiQeid^ (xd(tiiiQ6v, idv 
tax^y ftGig td iteQl ti^ iQ^ittrfiiV itQ6g to Xav^dvetv , &6iteQ 

15 iv tdig SiaXefiitfKOigk i^pe^rjg ovv Tolg elQrjtiivoig tavza stQS- 

tov Xentiov. 

15 ^<5ri d^ itQ6g to iXiyxeiv %v \ikv fi^jxog * xaXtitov ydQ 

a\ia itoXXd 6woQav. etg 6^ t6 (iijxog toXg itQoeiQrniivoig (Tiroi- 

X^iOig XQrfixiov. Iv 6\ tdxog* i6teQl^ovteg ydQ 'qttov itQoo^ 

90 Q(S6tv. Ixi 6* ^Q/jj %al (piXoveixla * taQatt6\tevoi yaQ rjttov 
dvvavtai (fvXdtte^d^ai itdvteg. ^toixeia 6\ trig ^Qyiqg t6 te 
fpaveQOV lavvov itotelv fiovX6\ievov ddixeiv xal ro itaQditap 
dvatOxvvtelv. ha t6 ivaXXd^ td iQGnij^iata ti^ifimjf idv 
testQ^g tcnk6 nXelovg ttg ^xv X6yovg^ idv te xal Sti.(yStG}g 

ssxal oti ovx oinrQg' afio ydQ 6v\/L^alvei r^ itQog 3tXel(o rj 
stQ6g td ivavtla itoulod^ai tiqv (pvXaTtijv. oAog 61 itdvta td 
itQ6g f^v tcqviIhv Xex&ivra itQ^teQ^yv XQi^^nia %al itQog t^rvg 
dyGJVi6tixovg X^yovg * rj yaQ xQv^tg i6tl tov Xaf^elvxdQiv^ to 
6\ Xa^eiv tiig ditdtrjg. 

80 iTpog 6\ t(wg dvavevovtag att* Sv olrfi^&6iV elvat itQ6g 
t6v X6y(yVj i^ dito(pd6eG)g iQGrtrfciov^ mg tovvavtlov (iovX6i/i^ 40 filp om T. 

174a3 Toivofia om uT, -^ 5 ro tlpm wxl icn 9iolaH euT. ^ 6 vo 
om cuT, pr C. — 8 iiiwinTei u. — 14 naqu r^ir T. — 17 91 C — 
22 naqa navvas C — 24 avvo B, — %xig tis «T. — l^o* /. — flfti 
0VT(08 N«l om T. •» 26 Tavavrla Tli. — novriaaa^ai C TOniKS^N I. poPy ^ xcd l| fyw noiwvta vqv iQckrfiw * oSiiXovYciQ &iftog 
%ov tl ^oibXttai Xa^uvtfctov SvOTcoXalvovOiv^ otav i^ istl t&v 
fLBQinv did^ Tig to xaO^ haOtov^ isidyovta to %ai^6Xov noir- 
iaxtg om iQOitqtiov^ diX &g deSoiUv^ %Qrfitiov* ivloti y&Q 86 
oSovtai xal avtol dtdciTtiucci %al toig axoiovCt ipalvovtai diA 
tnvt^g inaycyfij[g {ivdav^ 6g ot^ Sv TJQciTijfiiva fiavi^v. iv 
oigtB^^q Sv6i$ccti (Ti}cux/maft ro na&^XoVj dXXd fj S(iot<(* 
triti XQTjOtiov itQog t6 6vfUpiQ0v ' Xav&dvH yaQ i^ dfioedtijg 
noXXdxig. sTQ^g tt td Xafitlv tiQV s(Q6ta6iv todvavtlov aaQa- ^ 
pdXXovta XQTJ stvv9dvtci^ai. olov d 8ioi Xafitlv oti d^h 
fidvta tip mtqI ntl9e69ai ^ n6teQov astavta dtl nU9t6^ai 
xdig yovevOiV ^ itdvt dstti^Hv; xol t6 noXXdxig noXXd, 
nottQOV stoXXd OvyxoQYitiov rj oXlya; {laXXov yaQ^ tSjtiQ 
dvdyxri^ dd^Htv av tlvai stoXXd' staQotid^t^i-VGJV yctQ iff^i 
t<Sv ivavtl(ov^ xal fie/^Gi xol fiitYdXa (palvftai xol XtlQC^ 
xal PiXtlG) toTg dv&Qciitoig. 

IkpddQa 81 xal noXXdxig itoid ionHV ^riXtfi^ai t6 
p,dXi6ta 6o(pi6ti7t6v ^VTCOfpdvtr^iia tSv iQmdvtcaVj to {irfilv 
6vXXoYi6a{iivovg in) iQwtrjiia nouiv t6 teXevtaloVy dXXa» 
6vf/LntQ€tvtioiG)g ebtHV^ o)g 6vXXtXoyi6iiivovg^ odx aQa to xal td. 

2kHpi6ti7i6v Sk xal to Tcti^iivov naQaSo^ov t6 qHxtvqfttvop 
diiovv dnoiiQlvt0^ai itQoxtiiiivov tov domvvtog ^oqx^^ xei 
tr[v iQcitrj6ivtmvtoioika)V ovt^noiti^Q^ai^ndttQdv^ioidoKtt; 
dvdyTirj ydQ^ &v { t6 iQcktjiia i^ oav 6 6vXXoyi6ii6sj ntf 
iXtYx^ V ^c^ddo^ov ylvtO&ai^ 86vtog fiiv Slej^ov, (i^ 
86vtog 81 (ivj8l 8oKtiv (pd6oiovtog a8o^ov^ (ii) 86vtog 81 89^ 
xtlv d' 6fioXoyovvtog iXtyx^tiSig. 

"Eti xa^datQ xol iv tolg f^ijtoQixoig^ %al iv toJg iX^ 
nxinolg 6fiolG)g td ivavtidiiata ^mQfftiov ^ i^Q6g td vtp^» 
iavtov XtY^i/itva^ ^ itQ6g ovg dfioXoytl %aXSg Xliftw ^irj^cb- 38 nml om C. -^ 33 rd^ «m «. — (f corr C pr om. — 34 r6 om 
«T. — inayayovtu ABd. — 35 dBdofiipq^ m fia corr C — 36 nal 
avTol , . , tpahovrai tupra Vt ji^ ted prmana. «- 38 00019 u, -* 40xfi 
waqafalovta C. 

nihl &napTa iit mtOwOui xf m, uT, -^- 8 mimt U. — ^ xcl 
«» u. — A ^vfiattifttio^ nak tt — & moXKk B^, iv thai nT.W 8^0- 
utXv noiiluT. ^' ^fflitOato, pr ^ -^ 9 ti]iutv^ T. -^ M^ 
C^r.v.«i J7 alt «^Mfd«3 ^i^vyvoc a r-r 19^ pr ««I 0« «r i- «0 ibti'- 
flcrr/fl{j^«t« «T. --^ -91 iivtctB «« TomKaif L 

tiWi &i siifdftoiis^wtiafSmxs tounkws ^ ^HfOQ wAg ifudov^^ 
nffogtodq^^lilavovsil Mif^ ninas. SoniQtBtud' &WHf^vi^ 
Hevoi aoXXixis^ otw iXkfxwtai^ MourikSi dnttipj ipiUi^ 

S6 Ifi 6v(tfi(UvHP ^Uj^di^eoO^ai > %al iiffamvtag fifrfitiop MoiA 
toAtfpnQostovgipustafUvovg^ Svii9d}fftb^<fv|i|^t^oid}^fii}, 
Sfti ovtcng cClijqpev, clov 6 KXBoqmv Mul h t^ Mavdifofioil^ 
Xnp. dtl il fuxl dtpiOtaiUvovg tov X&yov ta Xo^ tSv bi%%ttir 
QTjlultiDv iaitifWHV^ %ai oatoTiQtvdfLtvoVj Sv jr^oau^an}- 

jo tai, nQ0ivl6taa9:ai xol itQoayoQtikiv. istgXHQrpiop d* ivlota 
Tud Oifog aXXa tov eiQYnUvovj iiuwo htXafiivtaSy iav fti) 

StQdg t6 TlillUVOV ixS ^*9 iniX^HtHP* OttiQ 6 Avx6q>QWV iatoln 

rfit^QO^XYfiivtogijdQav ifpuof!^^ Oifdgihtoi^dstattov»'' 
tag itQdg n iitm/tiQtlv^ &!tuSq Sokh Shv dstodidovai tijp td-^ 

86 tiavy X^^ivteiv S Mmf ct^AaseroreQov to tuxS^iXov Ovitr 
fkSvov h tolg iXiyxotg^ Xifnv tijfv dvtlfpaOiv^ Sti 8&ptj^ 
6ev dsto(p^6ai, ^ o djtifprfit qrffiai^ dXXd (ii} ott tav ivav- 
tUav 9} avtri kttCt^i/tij ij oi^ i} avti^. od dti 61 td tSvyaUifar' 
6{iia itQotattx&g iQojlvav* ivta 6* ovif iifimpiov^ dX£ tog 

ut &{i6Xoyov\ikivfp xQTfitiov^ 
p.175 '£| ^ ftkv ow ci iQOjftrfittg^ xal ft^g iQemftiofP ip 
^^taig dYmt^ttxatg dtoftQt^dtg^ tiQritat' ntifi dh d^toxQUfHog^ 
xol mSg XQiq Xvhv xal tl^ xai itifog tlva %ififitP ol totovtot 
t(Sv XoyGnf co^T^Aifio», (lera tavta X^iov. 

6 XQi^nMt fthf (wv eUA XQog jth> (ptX^HUxplccp dtd di^. 
ftQ(3tov iiiv foiQ cSg istl to stoXA ytvoitHfOt itaQa trj^ Xi^v 
dfjLHvov il%HV itotov6t itQog td ftoOaxSg huaOitov A^evaf, 
xal ^ola 6^l(ag xol ^ota k^(^ inl ti t(Sv itQayftit(av 
6v\iJ(iaLvH xal ijrl t(5v dvofidt(av. dtiteQOP Hk aif6g tdg 

io xa&' ai^Toi' ^i^^stg * 6 yaQ vt^ hiQOV If^x&l&g %aQ(xXofftl^6^ 
(ic^og xal tovto yiil cdOd^ccv^itevQg x&vavtogwp* ankov t(wto 
ftd&ot noXXdxtg. tQltov 81 xal t6 Xotft6v In stQ6g 86iaVy 83 nqog rovg navTag ic. — ye J3. — 24 iav CeuT. — 25 iUfZ^^ 
oOai CcuT. — 26 rovro c, pr A. — iav cuT. — 27 6X1. noUiy%al 
6 KX. T. — 29 xffl] %al rov Cui. — 2[T«y nqoalaOtftai tc ~ SOsff^ 
aviaraaOai pr Bif. -* 31 ixBlvo] i^fivo nsZaOai T. -^ inlafifiavovrag 
uT. — 34 Trjv ahlav pr om c. — 35 avfipalvnv corr c. — - 36 o tt^ 
tqnjaiv u, pr c. — ^ 37 o] o rt uT. — 39 nqota%TiWO£ Ciu, 

175a5 alt filv om «7*. — 8 inl om C. — rt om ic. — 10 lctVTOV 
C. — naqaXoyiiSfiBvog ^dimg C. — 11 dMioOavofikivog CeuT. ToniKs^N i fm 

ti^ lUQi niv%a ffffv\f/p&6%ai doxtiv xol jnfiivog dMlQOig 
ijfiiv* fo yoQ xoivmaSvta XAytav ^iyBivXdfwq^ (irfihvfypv^ 
%a dn^Qliiw ^qI %^ ipavl&tifitog avv(3v , wto^lav dlSo6^ u 
tov ioxilp SvCxiQolviiV od dut tdi/irfilg dXla dC dsiBiQlav. 
jttOKQivof/Livoig 61 aSg daavtqtiov iCQog tot^gtounitwg 

XifOVgi fpaViQiv^ iCstiQ SQfltSg ilQtJTUmiV StQitiQOV i^ &V il' 

<Av ol staQoXoYKftLolj lud tdg h t^ stw9dv^ai iKUove- 
Hag InavSg dtilXoniv. o^ vaiko 6 i6tl Xa(i6vta ti tiv JU(<- so 
yov idiiv Tud liv0€u ti^v fL0j[j^9iQlav ^ 9ud iQmoifLivov ditaV' 
%Sv Mva6&ai TOj[iaig« S yaQ Hfiuv^ ^oXXd^ iiitatifH^ 
fkivov dYVOovfiiv. hi d\ S6niQ iv TOig aXXoig td ^&ttov 
xal t6 flQaSitiQOv hi tov fefvyvdo^ai ylvttai fi&XXoVy 
otnro} xal iki tiSv Xdyfov ^a^, oldre, dvdfjXov fiiv ijfiiv ^, » 
dfiiXitqtOi d* cDfiB^, ii6tiQ0Viiiv t(5v tuuqSv noXXdfug. Ovp," 
^alviv di noti^ %a9dsUQ iv tolg diaYQdfmaOtv xal yaQ 
ixiZ dvaX^i^avtig ivUm 6vv9iivai itdXiv d&vvatovi/iiv* ovtci} 
Tud iv tolg iXifioig dSitig fCoQ o i X&jfOg 6v{k^alvit 
ewiiQai iuxXu6ai tov Xdyov dstOQoH^. ao 

nQStov f/ikv ovv , S6stiQ 6vXXoYCSi6Qal q>afuv ivdi^ 17 
noth naXXov ij dXi^Sg stQoaiQiUfO^ai dilv^ ovt& xai Xvtiov 
itotl ^L&XXov iv66^^ ^ natd tdXirfiig. SX(Dg yoQ itQog 
todg iQiOttxovg na%iitiov ov% mg iXiyXpvtagdXX* (ogq^aivofti'' 
vovg * ot^ ydQ qHXfitv OvXXoyl^iOd^al ye avtoi^^ Soti :tQdg to u 
(i)] ioTCiiV SiOQ9'miop. il ydQ i6tiv & C^^og dvtl(pa6ig fnq 
dy^Avtyfiog &e ttvWj oddhv av dioi duuQiUsQ^aiftQdgtddfi^ 
fioXa %(d tiqp 6fi(avvfL[av' oi5 yaQ ftouZ OvXXoYUSfiiv. dXX* 
o^ivdg aUtOv x^'^ itQo6iimQitiov dXX ij ott to ^vfifti-- 
Qa^fux fpalvitai iXiyxpiidig. ovxovv to iXiyx^^'^^^ <^^ ^^ ^ 
doxiiv ivXafivitiov^ istil tS y iQmdv dftiplpoXa xal td 
ftoQa ti^v Ofuawfilav^ o6ai V aXXat touxvtai ftaQOKQO^ngj b 
xal tov dXri^iVOV tXiyxov dtpavl^a %al toi^ iXiyxSfi^iVOV 
%al (ii} iXiffx^lifu^^Kyv adijXov stouT. istil yaQ iii6tiv htl ti- ov 

14 Xoymv] Xiyj^ C, X6y(p t. — fnjOlv cuT. — 16 dousZv ovxa Svex» 
ic, pr c. — 20 ravtov AT, — rt om 'Tu. ^ 24 ro om T. — SO dta- 
X^vM om uT. — 33 «orl] noXXa T. - aXrjl^ig cu. — 34 (utiritiw 
BCauT. — 36 ov] iXiyxfiv • ov «T. — 37 Ta(i(pt§oX€t T. — 39 wqo- 
duuqniov «. — 40 to;} to T. 

17&b3 inl] iv T^ u. TOniKSlK L 

sofiam^fiGie, d xai Sn \iih6if kv%fiv Istlxa/ito^Qm^ £- 
irpMV d lXifiXef7L%ai* adtjXav yaQ el dXffi^ XiyBi vim d 
d^ diiXAp ^Qtvo To OfUiWfioi^ rj x6 dpxplfioXoP ^ om ov ak 
iriXog tjv 6 ^lXiy%oq^ o t^ im^qvovCi vv9 (iW^ 'qxvov stQivin 
QQV dh fiaXXov ol iQi6%ixol^ %6 ^ val ^ w djroxQlvHfd^ai 

lOTcV iQmdfiepov^ iylvtv* av. vvv dl did to fii} naXSg iQOk* 
t&v tovg irwfhxvQiAivovg dvdyxrj 7tQo6astOKQlvi6i^altit6v ^^- 
tdfisvovy diOQfMhftatiqviu^i^riQlavt^gftQOtd^&Dgy isnldit^ 
Xofiivov ye huxvSg if val ij ov dvdyxrj XiYHV tov dMoxQi" 
vdfAivov. 

15 El ii ug iWoAij^^eTai tov xatd o^uawiUav Sle^^oi^ 
ihai^ tQ^nov tivd ovx forca duupvftlv t6 i!Xty%eSt^ai tov 
drtoxQw6yktvov* hl\ ydQ tSv 6Qat(3v dvayxoSov o fxffrfiw 
dftO(prj6ai> oyofiiK, xal 8 dstifprfii €prj6ca^ (og yaQ (koQt^ovv- 
ttd Tcreg, ovSiv ofpeXog. oi; ydQ KoQl67uyv(pa6lv dvainov6ir' 

20 T^ xal anov6(yv^ dXXd Tothrov t6vK(^l6xov \iov6tx6v xdi tov^ 
tov t6v Koq16xov afunxfov. 6 yaQ avt6gi6t(u Xdyog t6 tcv 
Koq16xov tip todtov t6v KoQUixov a\iov6ov ilvai ri\kov6ix&v* 
oitiQ a{ka (prfil te xal d7t6(prfiiv. dXX likDg (rd tavt6 6r^ 
fudvH* (rOdl ydQ ixti tovvo^ S6ti u dia(piQBi. il Sk tgi 

ssfih^ t6 djtX(5g Uyhv KoQt6xov drto6(li6H^ t(p SkrtQO^^^" 
6ii to tivd n^ tdvdiy axoitov^ ovSkv yaQ \kaXXov 9axiQ(p* 
6floviQ(p yaQ av ovSkv 6^a(piQiu 

Ov fii)v dXX* istndr^ adr^Xog {liv iotw 6 fii) 6iiOQi6d^ 
yLtvog Tijv dfUpiPoXlav st6teQ(rv iX^Xifxtcu, rj (rdx iili^Ac/- 

Mixtaij did(yt(u S iv tolg Xiyoig to daXiiiv^ (paviQ^v ori ro 
fii) 6iOQl6avta 6ovvai trfv iQdtrfiiv dXX dstXfSg dfidQtrKid 
idtiv^ &6ti xav d fc^ ath^g^ dX£ o fi X&yog iXriXiyfiiv^ 
Ofioiog i6tiV. 6v\kPalvH fUvtoi stoXXdxig OQwvtccg tqv Jfi- 4 6v/iKBqavoviih<p n, pr o. — Xifmv pr >#. — 6 ii] ^ (nal pro 17 
T) diA<pt§6Xmg il uT. — vavviv Tuf^ pr c. — 6 ili^UKtat BCf pr A. 
— 7 itqno pr A. — 10 dta ro supra vs i#. — 11 vov iqmta/uvov om 
«. — 15 %ata trjv o/ti. T. — 19 sqq KoqloMv'^ ^lnnovmov cyT. — 
81 T^ T^yl tov TOt' £!fi, pr A^ tovtov u, to tov Tb, corr C ubi 
locas plaribas. — 88 tov toit fi»', pr C. — tm^ om ABdtkt. — afunh- 
6ov.,,fiovom69 om «, pr e. — ^] itvai f. — 83 (piioHv rt v. — ces^ 
tprioiv oorr C. — 85 Koql6»99 om «, pr e. — 86 oi6h T. ^ 9>7 Sp 
om «T. TOniKSlN 1. 

{pifioXlav wiv%ip difUQBla&ai dia vqif fhmvAzrpa tm t& xoft* 
avta stQOTHvAvtGJV ^ oitcDg (ii) stQog astav dokSOi (hKfxoXalnm 
vtiV * elt* otrx av olrfiivttav itaQa tovto ywio^ai toi^ X&yov^ 
jtoXX&%ig djtT^vtrfi^ noQ&io^ov. (S(lt'l^€idi) iiSotai iiaiQilp^ 

0V% OTCVYltioVj Xa^AstBQ iXixQlfj ftQ&tBQOV. 

El dl ta diio iQcnnltiata (ii) ^ stoiil tiq l(^ain](itf, 
otJd' av 6 itaQa tvjfv Sitfowfilav xol trjv atKpifioXlav iylveto 40 
^aQaXoyi6ii,6gi oXl'^ ^^Xeyxog ij ov. tl yoQ diatpiQBi iQo^ 
trfioi d KaXUag xol StyLidtonfXrlg {kovomol doi/p ^ d d(i- p.ii6 
tpotiQOig ^ ovoiia rp hiQOig ov6iv; tlyaQ ftXel(o driXolivigy 
xXilfO i^Qcitrfitv. %l ovv (ii) SQi^dv ^Qog diio iQmi^ig fUav 
dft6%Qi6iV diiovv XafipAvHV astXmg^ <pavsQOV otioJdevlstQoC^ 
1JKH t(Sv 6(iGivi5(iG)v dstOTiQlveC^m anXSg^ ov^ Uxata itav^i 
twv diafiHg^ SoitBQ d^iovoL tivtg. ovSkvyoQtoikoiiaxpiQH^ 
d rJQeto , KoQUfxog xol KaXXlag adtBQov ofxoi bIoIv rj ovx 
o&Oi, eCte ftctQ6vt(ov dfupoiv tCti (i^ ftaQdvtejv dfgfpoti^ 
QOig yaQ ftXelovg ai itQotdOBig* ofi yaQ d dXrfi\g BlftHVy iii 
tovto {Ua 1) iQokrfitg. iyX(OQH yoQ xal fiVQta SttQa iQaatrf' 10 
^ivta iq(aftrniaxa astixvta fj val ^ (rS aXrfilg bIvcu, XiyHV* 
dXX* o^(og (nhi dttoxQitiov fuji dftoocQl6ei * dvaiQBitai ydQ td 
dioXiyBO^ai. tovto & Ofioiov (hg bI xal to aiho ovo^ia vedc/q 
totg hiQOig. bI ovv (i^ dai itQ^g dvo i^csrijocig (tUxv dftSxQi^ 
6iv 8id6vai^ (pavBQov oti ov^ &rl t(3v OfiGnniiMav to vcd^ ov I6 
XBTtxiov. ovSk yuQ 6 BUt(av dftoxixQitai dXX' BlQifptiV. dXH 
d^iovvtal ft(og iv tolg SiaXByonivotg dia t6 Xav9dvHV fo 
6vfifi(uv(yv, 

"Si6ftBQ OVV BfkOfiBV^ iftBidl^ftBQ odS iXBfXol tWBg OVttQ 

ioxov6iv Bhai , xcctd tov athov tQ6ftov xal Xii^Big 86iov6iV » 
Blval tiVBg oiht ov6ai 2v6Big * &g 81^ (pa^iev hUrtB {laXXov 8bv9 
fpiQBiV ij tdg dXrfiBig iv tolg dy(ovi6ti7iOig X6yoig nai vy 
ftQog to 8itt6v dftavtifiBi. dft(ntQitiov d* iftliikvt(Sv8(r»oAv^ 
t(ov to foro Xiy(ma* xol yaQ ovta^ rpu^ta ylvoii^ Sv ftOQ' 36 cfrt T. — 37 naqa do^ttp v. — i«el T. — 39 notot C. — Tif] 
t u. — alt Tjjv om T. 

lJ6al pr Bi oni T. — fuOietonl^s A. — 3 o^^hw ^^ «. •* 7 «/ 
om B, pr C. — ttqixo C» pr AB, — JT.] 6 K, bis /. ^ JCb^teo^l '13»- 
novinoq cuT. — 9 ov^l T. — 10 17 om T. -^ H pr ^oin uT. — 
13 0/10 'cDff omisso a»g tf. — 16 didopta i. — ^ th o4 C ^ 90 wnit 
om tiT. — 24 yhon «T. HO TOJIIKSIN L 

miiXeYXog' av di ti itoQaio^ dpaYTca^^qtat UyBiv^ h^ 
tavO^a fLiXuHa it(fo69itiov to Sotihp * otnrQ} yaQ av ovt* IXty^ 
%og ovte ftaQaSoiov av ylveo&ai dd^HeP. iitel 61 ft(5q altHtn 
to iv aQxy drjXov^ oiovtai dl ftavtog, av ^ &6veYyvg^ Jlvain 
Qitiov Tial (ii) Cvyx&Qfitiov elvai &ta (6g to Iv oqxS al^ 

80 tovvtog, otav te toiovtov diioltig 8 dvaptdiov (th&v^ifiai' 
PHV bi trjg i^iOHDg^ ^ dl il>evdog ^ aio^ov^ rat^o XeTctiop* 
td yaQ ii dvdyxrig Cv^fialvovta t^ avtijg elvai SoTield^i^ 
6eG)g. iti Stav t6 7ia^6Xov (i^ di^cSfiorc Xrj^pQ^ dXXa ita" 
Qa^Xy^ Xextiov oti ov^ tog Iddi^rj ov^ (og nQOVteive ila(i|3o- 

86 vei' xal yoQ staQa tovto ylvetav stoXXd%ig iXtyxog. 

^ieiQyiiievov 61 tovttav htl to firj xaX&g dedelxlS^M 
ftOQevtiov^ ditavtiSvta naxd tov elQviiUvov di(^ii6^6v. 

^Ev fihv ovv tolg itvQl(og Xeyofiivoig ivdfiaCiv dvdynij 
dstOTtQlveO^airlaitX&g rj diaiQOViitvov. & 81 6wvstovoovvteg 

totld^enev^ olov o6a (iij 6cup&g dXXd xoXo^^og iQcatatatj 

b ftecQa t(yvto 6viipalvev 6 iXeyxog^ olov aQ* 8Sv^ *A9rpfal(0V^ 
XT^fia i6tiv *AQ7ival(ov; vaL Ofio/og 61 xcH istl t(3v aXXarP. 
dXXd (irjv 6 avd^QCJJt^g i6tv twv ^^(ov; vaL Tcnq^ia aQa 6 
avd^QGiitog t(ov ^(f&v. tov yaQ av&QOiJt^yv t(3v ^Gicn; Xiyofie»^ 

6 oft ^Qiov iotv^ %al A\y6av6Qov t(ov Aax^ivcyv^ otv Adxm. 
6iqXov (yvv (og iv olg d6a(plg to aQ(rtevv6iievov (rd ^vyxfOQrf- 
tiov aitX(og, 

"Otav 61 6vovv Svtovv ^otiQov fikv Svtog ii dvdyxi^ 
&dveQov elvav dox^, Q^aviQOV 61 tovto (ii) i^ dvdyxrjg^ iQO^ 

10 tdfuvov it6teQ0V 6ev to lXatt(yv 6v66vav * x^^^^d^ f^ 
^vXXoyl^a^&av ix nXet6vc3v. idv 6' istvxevQy otv t^ (lir 
i6tvv havtlov t^ ff oux forif^, av 6 X6y(^ dXrfiif^ ^, ivavtlov 
(fdvav^ ovoiia 61 (ii) xev^d^av tov iviQ(yv. 

'Estel 6^ §via (ik^ wv Xiyov6vv ol ftoXXol t6v (ii) ^vy- 

16 xfOQOvvta il>t66e6^av av cpavev Ivia 6^ ov^ ofor o6a d^^pvdo- 
i(yv6vv (3t6teQOv yaQ (pQ^aQtrj rf d^dvat(^ fj ^01^ ^^*^ S^^» 
oi5 6vciQv6tav roi^ aoXXovg)^ iv olg (yw a^rjXov stotiQ(ogel![o9e 25 iccv CcuT. — 26 e^ om «T. ^ 27 av om AB. — 88 fuivtH 
BTu. — 31 j d^] ^ B, pr Ce. — 36 iittgyotiBvog BC, pr Je. — 39 «st- 
nqiva<s(^ai BC — 40 «olo|?a: «. 

n6b2 iativ om C. — 10 nQOttq^tv pr jiBCe. — 18 ietv C — 
17 Saatg T, Seotg corr c. ToniKsiN i. f/n 

XifB6&ia To ftifOftHvdiuvov stiitQOP^ &g td /M9(iai * xaXovOi 
yag pH&^iag xal tag dXrfiilg doiag ital tag SXag inofpA" 
0eig, &g ij iia^iLttqog atft^fifccr^og. hi oi to dXYfi\g afktfir' so 
di^Htai^ fiAXiCta fUtatpiQGnf av tig Xavi^avoi td 6v6fiata 
mQl tovtQv. did (ikv ydg to adrjXov slvai xotiQ(og iiu td- 
XifHg^ ot^ dd^i 6o<plj^BC9'm^ Sid il ro dfuptdoi^iv ot^ 86- 
^i '0ei5d€Od'ia * 1} ydQ futafpOQd noii^u %dv X6yovdvi$- 
iXeyxtov. as 

^Ert o6a av tig ^oai69'dvmai twv iQcnijndtwv , ^o- 
ivOtatiov %al ftQoayoQivtiov' ovtwydQdv iidJU6tatdvstvv^ 
9av6iuvov 7UoXii6Htv. 

*Eitel d* i6tlv i) yiv 6q07j X66ig liupdvi6ig ^ijfevdovg 18 
6vXXoYi6fiov^ ftaQ^ ostolav ioAtrfiiv 6v{i^aivH td ijftvdog^ m 
6 dl i>ev8rjg 6vXXoYi6ii6g Xiystai Sixmg (rj ydQ d 6vXXi^ 
XdyuStai ^tvdog^ ^ d ^iiq &v 6vXXoYi6fi6g doTiH tlvai 6vX- 
XoYi6n6g)^ ttrj avfjte ilQtjiiivrj vvv M6ig xcel ij tov (paivo- 
fdvov 6vXXoYi6fiov itaQd tl fpalvitai t&v iQGJitrjfidtarv 8i6Q^ 
9ci6ig. &ite ^VfifialvBitAv X6Y(ovtovgy,lv6vXXeXoYi6fLivovgm 
dveX6vta^ tovg 61 q^aivofiivovg 8uX6vta Xiinv. stdXiv 8* iftel 
tSv 6vXXeXoYi6iiiv(av X6y(ov ol fiiv dXrjdlg ol 81 'ilfivSt^ 
^otxTi To 6v{iLStiQa6fia^ tovg \i\v xora t6 6vfi7tiQa6{ia 
"il^evSelg 8ix(3g hSijuetai Xveiv * %al ydQ tip dveXeh ri tSv 
i^Q(nvrifiiv(av^ %a\ t(p 8e!^ai t6 6vfUtiQa6{ia fjpv Of&i ovt(og* to 
tovg Sk xatd tdg itQ(nd6eig t(p dveXeiv ti \jAvov' ro }^^p.in 
6v^iQa6^a dXrftig. S^te toig fiovXofiivoig At^eit^ JUSjw 
nQiSt(yv fiiv 6%entiov el 6vXXeX6Yi6vai rf d6vXX6Yi6tog^ elta 
n6teQ(yv dXrfiigto 6vii^iQa6na r}il>ev8og^ oitog n8i(UQ0vv- 
teg ij dvaiQ(yv vteg Ai^csfiev, xol dvcuQOvvteg ^cSdc 9} &8e^ xa- s 
OdjteQ iXixdTj stQ6teQov. 8ia(piQei 81 itXeT6tov ^f(src(A(iev6v 19 yviDfiyiv D, — dnoipav6ttg f. — 20 coff] ^ dg Bf^ pr e, f C. 

— Ir«] rmv o/ioXoYOVfiivap. ht T. — roclff^lg DT, — 83 Sk om P. 

— 24 ya^] 9\ DT^ pr c. — 26 nqoavtfCraxiov C, pr i#. corr B, «oo- 
iviatariov c,- mg C. - 27 to»] nal tov T. - 99 filv tj u. -- iftviog 
pr ^, iig ifftvdog /. — 30 naga noiav BC. — 31 yiyvitm DT. — t/ 
pr om c. — 35 ovlloyiaafiivovg X — 36 ^ om P. ~ inl pr A. — 
37 ipivd\g T. — 39 ro BTo et 40 BT, pr .rf. — 40 Ijoy pr A. — 
ovj; del Tolunt Cc. — ovr»ff corr c. 

ITTal th T. — ycr^ om II. -^ 3 9vo%intio9 D. m TOfllKSlN I. 

n xol fii} Xiwf Xiifw xi ykp ydQ i^fdidap %aix$tiii^i «i 
Sk xava 6X0^1^ IHhv (for. 

19 T6v (ikf oiv itoQa t^ ^cm^/ier ml t^ ifupifkh' 
loXlop iXiyTipv ol (Ur ^ov6i xAv iffmrjfiA%GifP n xXtbo <Ti}- 

{uuvov^ cl 6e To 6vfiiUQa6fia noXXajpq Xey6\uvofV^ oiav 
h fikv T91 OiySvta XifHv to 6viiitiQa6(/ta dtrr<ir, h Sk 
T91 i/LTj 6w(Sti6ta69ajL rdr litUSt&fitvov 2r tdir ^^onjfiaTOr 
c^/j^olor. xol vd divthv oi\ \ikv fatw ovl S ovxfonr, oUa 

15 armalvsi to derrdr ro fth* ovto i^ adn ov. 

"06oiq ^\v ovv h tip tiXii to noXXa%(Sg^ av fi^ ftQO^- 
Xipy trjv dvtlq>a6iv , od ylvetai SLtyxog^ olov h r^ tov ru- 
ipXov oqSv avtv yaQ dvti€pa6ea)g oifx ijr Sieyxog. o60ig f 
h tolg iQmiiyLa6iv^ ovx dvayitri nQoasUKp^ai to iittiv* otS 

90 yoQ HQog tovto dXXa iia tovto 6 Xdyog. h dQxi (i^ ovv 
t6 diitXovvxal orofia xal Xdyov ovtcog dstoTiQitiov^ oti iativ 
dg^ l6ti d* &govy &6iteQ to 6iy^vta XiyHv^ oti f6tiv cie, 
fori «f ^ ov. xal td Siovta iCQantiov t6tiv a, fori d* a ov* 
td y&Q iiovta Xiyttai stoXXax&g» idv 8h Xdfhg^ kcl ti- 

u Xh itQ06ti^ivta t^ iQmrfiH iiOQf^aniov* oq t6ti6iywvtaXt^ 
fHv; ov^ dXXd tivie OifSvta. xol h toXg fx^yv6i i\ t6 
itXiOvax&g iv tcug itQOtd6e6iv di^oUDg. odx aQa6weal6tav- 
tai o n htl6tavtai ; vtd^ dX)! ovx ol ovtmg iiti6td(uvoi * oi5 
ydQ ta^iitiv i6tiv Sti odx &iti6vvi3tl6ta69ai xai onTOt)go)dl 

niiti6taiiivovg ot^x forir. oXtog ta (laxttioVy av xal dxXaig 
^vXXoYl^rjvai y ori 0^% 8 ^prfisv ditiq>rfie nQay\ia^ dXX* 
Svofta' Soi^ ovx fXtYxog. 

20 ^avBQov il xal roi)g itaQd v^ iudQB^iV xol ^ih^HSiv 
nag Xvtiov * Sv ydQ itaiffoiiiuvog xol (hn^i^ifierog o X6yog 

7 Xvnv t6v Xoyov CT. — 8 ^^^iov T. -^ 9nsql T. — alt t^itoib D.— 
10 Tft om tt. — 14 x6 om tt, fort pr e. -— 15secettertr5]oTC T. — ^, fllff 
inl tovdB 6 inietoiiiBvog ti, liyHP ^ nqattsiv nal imfpo 9wtnl6tauu 
S Xiyn fj noattBt. oJro9 9h iniotutm liyM lafifiita^ pitog Hqa tni^ 
otutat iufiptla. tp xiSp iqpatrjfiatmp . . . (vs 13} T. ^ 16 iftfp* fr C 

— ovv om T. -^ ^nqoXafi'» Ai« pr C — 17 i) ovr/^atfic D* — ^ trdr 
om B. •— 88 pr 09] ttlv tfg T, tff vai «. — 85 09 ol^. ,<9imf^ f^ f»» 
y£vta oti Utiv «s, f«ri ^ m% oH. «al Ta T. — 85 «^ofre^mtt T«^ 
Itfrtir a^a u. — £9« T. — 86 •£] 1} )D< T. ^ dl om T.^ — $7 i^li» 

— 89 »al...30l<fT«y om T. — 30 ItfTifl liT» 0VMflrtoTaiBP#a^ JB» •^^jN^ 
Xn^iov CDeuT. -^ iJy HalJ nStv u. ^ 94 StO m4t9 T. — asi^^tft m 
tt, pr 0. — 38 o^yo|ia,^. -^ 33 €iMmv xal Itttit^mv T. -« 81 lar 
ttT. — d om A TOniKSlN L 

nanfUi ol tourvtot Xdyoi stoQa tijfr <fi^€<fiir ^dtal^fam mff 
^ ^ldte <l^ Twtov vMtdfuvov^ to^ik^ Mtmto oito^; «ol o 
iv^itOy tovtip &v iUeg^ ^u fi^ ovv u^ xd% t^ <^fi9i- 
fiiXm iQomff^ d)Jj ^i Maaa iSfM^tCw. o^ yoQ hnh 
itttov td mma TY[if dtalQfCkV ' W fOQ 6 aiitioi Xi^oq ylwtm 
(hcnQOi^iiVog^ itktQ tii^ Ttal td OQog mxI oQog ty ^QoOipdlf 
XfX^y 6vmalvit SciQov. aiX iv ^iv roig ^CfpofiftiirQts fio^«^ 
to ovofta^ Stav ix t&v avttSv ^otj^dcav fifQo^iiivm ^ s»ls 
\a6avtG)g , naml ^ i^9ri naQaOrm/La Tfotovvtw^^ ta ik i^pOif» 
fifuva Qtd tanita, Sdt od ivttov to KaQa dtalQi6i/V!^ ipavtQiv 
Sk Tud ott ofi ftdvtig ol iXi^oi xoQa to dtttiv^ xaX^hUQ 
ttvig ^)a6tv, 

AtatQttiovovv t^ dsroTtQtvofiiim * otl fOQ tafihd Idiiv totg lo 
6if^aXftotg tvntifitvov xoi to rpavai Uiiw tcSg iqAaX^jLoig 
tv7it6iiivov. xcel 6 Ev&vdijfioi; Sk X&fog% aQ* dSag 6^ vvv 
ovOag iv IlitQatit tt^u^^iif^ ^ StiuUif Sv; xol ftaXiv^ «^* 
Idrtv dya^ovovta Cxirtia tiojfiTjQovilvat ; itrj 6* av ttg dya^ot 
wv ihtvtivg (io%&i}QiSg * Sot i&tjttt dya&og Oxvttvg (tojfihriQiQ. ift 
OQ^ &v alisuotijitatcaovdmiu^ iiaovditUttdfAix^fUKta; mi 
di %aMOv 6nov6ouiov to fid9r^ * 6aovdcMV oQa f/tdSi^ fA 
%iXK6v. dXXd (ujv xol «olKor %al (la^&ijfia td vmdv^ S6m 
%ixxov (iddTiiia TO %ix%ivi dXH iotl %a%iSv Xfnoviaia iM9r 
6ti/ffi,ri, aQ dXffi^g ibrilv vvv $tt ifv yifovag; fifovag Sqm9^ 
vvv. ij aXXo 6ijnalvit dtotQ^iv* dXrMg fOQ ^tdvvdv Su 
6v ykfiivag^ aXX o^ vvv yiyovagi, a^ Sg d^iiva0a^ xol M 
&iiva6atf ovtiBg %aL titSta fiotn^aug avi ini %iiX^aQ£(^atv^t 
Slits &iivaiiw tov TU&aQtf^itv * %t9aQliHug!h oQmiKiaiiOtiQt^ $6 tijw omcu. — ^] «al (m. — f dra/bMifr om H. «— B7et38l9it 
pr JB. — S8 vovto B^ 0^09 D. — xal AiT. 

inbS Mtn9q nttl /K17 7. — ' nnl i S^o« Dt», — 4 Ujfih D^ •-» 
XnO^ tiSi tt, 9fjfHithei «. — ^avtcv PT, tmit^ cii. -r- 6 f iy fifi 
fdvtop D. "- 6 TT ijltfi] 6i[ ta D, d^ eii« — 7 na^ M tki^ 
o99iv CuT. — 10 xavthv DTvf^ corr C — • iltuXv corr e. -'- 11 »al%««« 
18 tVMT^iAiVov om P. — 12 to om PeuT. — ]S S^aq D^ oA i *^ 
imeI naliv om «• -» 15 al0ir^..fto|^iioo« pr om «. «« IT <m#MK otoiuU to fittttifta n, pr 0» — ctfo] j^a t^ P. — ISjpr mt^^ fi« 
— 19 aU\ . . iiEi<i«if/ui; om ti, pr A — jww tT -* W tli J*fi«f 
om i, pr ^. — 21 ^ om A— l^ #1} om i^ pr e, -- WU^m**^ 
oiii DT. — - y^ovag om ii| pt e. ^ » iral ovr»|r 9« 

n. 18 SM TOniKaN I. 

giEtr, aXik ore ai5 mul^ xirv itoulv. 

Avov6i di ircffcg tovvov «ol £Uaie. €2 yci(^ iiScmar oSg 
dt^vorai droiCM^ , ov fpaai &vfi(kdpHV (ii} xiX^a^ovta tMo^ 
nCitiP* OfiS yaq jnavrog &q Mvaxai ftoulv^ M6ot^m non^" 
80 Ohv oi5 rot^o d' ilvai (og ihivatm xol ^omie 6g diivar 
tai itouJp. dXla fpaviQov m ot^ luiXfSg XiknHHv* t&v yoQ 
KOQa tavtov Xiyiov i^ cn^^ XiiOig^ avtri d* oi^ a(^fu((l8* 
Itri ^rcei^rag ot^i ^cimoig ipcorGifiiiiouff, ai)l' lidn ^og t&P 
i(fm&vta^ ov ftffdg tov 2i6yov. 

21 IlaQa 6i ti^v itQo6^Utv A<^ot (i^ ot^ ^to/i^, oure tAv 
86 ^^^(^«{ifiii^or otrre tSv Xefofbkvcifv^ ilXqv iC uvtg SXlyoi yt^ 

voivt av^ olov ovtog 6 X6yog, oQa / ^rl ro ot; %ata)/iiiig 

ohUa; vaL oAiovv to od ^ataXiiiig tov xatai/diig ojrc^pa- 

p.l18<yig; val. Iqnfiag d' dvai to ov xatahiag oixlav' 'qoiida 

&Qa dnoqMdg. &g dt] Xvtiop^ diqXov * ot5 yoQ to oM 0i}- 

(Udvil Si^iQOV tO 61 fiOQVtiQOV f^TJ^iv. 

22 JijXov 6h wd rotg itaQa ro (oOanheig Xifi6i^m tJt fii} 
• rot^i} ftSg anavttfciov^ yuUtiQ lxo(i€r ra ^^ ^^ ^^ 

tvffOQifSv. 6 (ih^ yccQ Sdomtv iQmvfiilg (ii) 'iftaQjfiiv ti rot^ 
ro9i^ oCa tl Idri Or^^balvii * o d' fitfila^ viidQ%ov u tmv stQig 
ri i^ no6m^ ionovvt&v 6\ tl ioti 6ififialviiv 6id njir Xij^^ 
ciov. iv t(p6i t^ X6yy. oq iv6ixitm ro atfro ofjia stomp 
18 re xol mstoirpihai ; ou. dXXd (iiW oqSp yi ri ofia mk 
is^fVKkvai, t6 atHro leal xara ratnro iiv6iitstai. oq^ i6tl n 
tAv ndoxiiv Kouiv ri; ov. o^xovv to tifipetai naUnai cin 
^O^dvetai ofiolog Xiy&sm^ xal ^orra %d6%iiv ri iTijfia/Mi* 
%ahv 6\ ro Jl^euf r^^i^ hQav dfLoleig dXX^^Xoig Uyetm * S5 pr ov oni 1>. — roiovrov ti. — «i^a^/2;iii D. — S6 rov] tovto 
D. — 27 rovroir riyes D, — di8miU9 T. — 28 avfipalvti corr C. — 
29 iroiciv u, pr c, corr Tolt B. — 30 rttvvov DT, ^ flirai corr e. — 
nig] ro «99 cu. «- 32 r anrr^ t. — loyov pr C — «vr^ ^ t. -— dqfiB^i 
T. — 33 «ayra u. — oiSSk ndvtmg om i. — i^airttfieiro^ T. — 36 >iW 
ovp owc D. — 36 riiros ^r JL — yhotx* pr A. ^ 37 ovro^ ^] 6 (ro 
•di) avroff corr A. ^ ov pr >#cii. — - «oralvmg pr >#. — 38 Mrl 
om D. 

178al ya/ om «. ^ ov Cnr, pr Ai* — 2 ravro DTom. — Z xo 9\ 
oonr c, 5 y. — §(fadvttqov A^ corr C. ^ 4 rofe] ri T, om II. «.-* 
Ivuvi^Xtiv T. — 8 «0001» 0e. — 10 ov om T, -«- a^ om «• — Mtl 
om i9. — 11 ro ovro c «- n om T. ~ (8 r^ «, 99 T. ^ vt om m pr 
c. — o^ om ABCDcuifT. — 14 Uytt tqixu oqSf m. TOniKSlN L 

iXla fiiljv %6 f oQov al<f^JePi69al W l(fri#) &Hi ml std^ u 
&IHV u Sfia xol itoiHV. %l di ug isUi dovg fiij MU%9a9m 
afia %c(u%6 noiuv xal ntnovrpihai^ %6 oqSv %ai itafmivai 
€palri fyx^^^ ovsUQ iXT^Xtfxta»'^ d (ii} liyo% %6 offSv sloisSr 
n aXXa naOxBiv itQOOdtl yoQ %o^ov %ov i(fmi^pmos* 
aiX vico %ov axovov%og vstoXafi§tm%ai Meniva$^ &n %6» 
%iti%uv stoitlv %i Tiai %6 %tVfArpiibm ittnomivaA Smuy «ol 
o6a aXXa 6fLol(og A^im. w fOQ Xoutov aih6g nQoC%t^ 
(hffiiv 6 axot;ov &g ofioUag XeY^fUvov* %6 6k ktffxai fAv 
ovx onkoUog , tpalvttai d^ iiit %^ Xi^v. %A ctiM d^ Mfi^ 
^vu o^eQ h %mg dfcam^ft/oig* oCetai faQ h %oig 6fU3iv6- tt 
{Mig 6 afv^ %Sv X6ym o fkftfiw astoqnjOm sCQafHia^ oifx 
Svofia* %6 dk hi itQoOdti iQmJ^yLasogy d ixp 2r fiXhtesfV Xi^ 
fEt %6 ofioWfiov* ot^fng yaQ ddvtog SdTcrt Bieyjijatg. 

"0p,Oi0t ik xol oS5§ ol Xoyoi %oikoig^ d o %ig fyav 
v4f%BQov (i^ iiH aitipnXtv' 6 yoQ ?va fi6vov dstapaXaivn 
aOtQafaXov ot% Sj^ dkiiLa athQafAXovg. r^ 8 fi^ fii} ijm 
ftQ6%eQov ^wv^ dstofiipXrpttv j oOov dh (i^ ^ci rj o6a^ otbe 
dvifxrj %oOccv%a djtofiaXuv. iQcmjoag ofiv 8 ^h, &wAfH 
htixov o6a* %d faQ Sixa stoCa. tl ow rJQe%o i^ dQ)[;qgd 
ooa %ig {ir^ f^u itQ6%BQOv ^x^^ ^9^ 7^ dMofiipXrpit %o^m 
Oavta^ ovSAg fStv fdenuv j dXi! fi%06avva^%0f6%sav%i. mxL 
oa do/q av %ig h ^ ^iiu ot^ fOQ tjti Sva {livov do^Qdfn^ 
Xov. ff ot^ iidcmiv o (nht el^a^, dXX* og otix tlj^^ %6v Sva. 
%6 fdQiidvov 0^%66B6fiitalvBi0v6l%0iiMho6de%066vdB^ dXH 
og f%H ftQ6g n, oiot^ ou od yLix aXXov. SoittQ ow d^Qtvo b 
OQ^ 8 (iij ug ^€1 dolfi avj ^iq q)dv%og dk lQOi%o d do/ij Sv 
%lg %i %a%iaig (iii %or %aj[imgj qn^awog Sh CvXXofl{oi%o 
ori dolri av %ig o (i^ ^ih. xol qnxvtQ^v o%i ot^ ^vXXiX^fi" 
6%ai * %6 fdQ %a%iG)g od %6dt iidivai dXX &di iid6vai iovlv^ • 16 naV] Sh xtfl ABDiT. — di| jiBDCTW. — dovg] ^^ di) «• — 
hMi%WTai /. — 17 t6 avvo oi, om D. — 18 iXifXinvtii, T. — IfyM D. 
-« 19 nqBcMTm ABCDi. -^ 81 Mrnnn «• — 8d «^or/^m t. -* 
96 dfifovq u omiito e. — ovk] uU* ov% t, ovA D. ~ 87 t^ ABCmL 
— 88 t^ T. ~ Uvai 9bw99 uT. — > iavlv 6 iXtyxog C. -^ 99 91... 
Hyoi corr A. <^ ovrot T. — cf t/« vt T. — ^x"** i^rrly ^6vfqo9 C. <— 
Sl Ij^i T. -^ S7 Titf om «. — jfLovov Fmt T. — S9 ov9h v6 votiwdo 
omUsis ov6h vooovd» D. — > rotfoirdi ti dXi' em. 

118b8 l^oi M, pr li. ^ §x^t ij ^ifi D. — 9i(««frrogt. — Snom 
il. — 6 aU'^ ttd» dfMuu om «: 

18* tMI ToniKsm /. 

cig di (m} fyn ugy iolri avj dov ifiixai ffffop iobfj m Xv^ 
nri9Sq. ^ ^ ^ 

"OfAOUii 6\ xol ol toiolde fi&wiq. ^ ^ 1^^ H^^ X^ 
vdntoi &v; ij ^ (i^ f^u StpO^aXn^ Idoi av; ov yaQ ^€i 

toha fiivov* X^iiovCi yiv ovv vi/pkg XiYovtiQ xai &g ^€i &a 
Ia6vov xal SfpOaXfiov xai aXX* otiovv 6 ftXeloi ^Giy« ol Sk 
xal 6g S ^et (Xafliv* UUdov fOQ {glav fkivov ovtog il>q(fOV 
%<d oivig / Sx^h ^(fl^ (Aiav i/iivrjv staga ta6tov ijfiffov. 
ol 4' %ii^g tfiv iqdttfiiv dvatQOvvtig^ ou Mixf/tai o (i^ 

15 (Xa(iiv ixBiv^ otov olvov Xafidvta '^vv , dia^pd^aQhtog h t^ 
Xif'(ij>Hy f%HV 6^. aXX oMQ iXijiOrj xol stQiveQOV^ ovto$ 
^awigoi} itQdg tov X&yov dXXa sCQog tovavdQoutov Xuov6iv. 
tl fdQ vjv airtYj Jli5c$ig , d6vta t6 dvtiiuliisvov ot^ cUv tt 
Xiinv^ xad^dstiQ inl tSv aXXmv* olov il fort {gkv 8 tdti d' 

$d8 oH 't^ Xjiotg^ av djtXoig d^ XiyiO&m^ OvfiTtiQaivetav 
Hv di i^ OviUtiQalvvitai ^ aix Hv ifri Xii6ig' iv Sk toig 
mqoiiQmLtfvoig stdvtwv Sido^ivwv aOSi €pafiiv ybveS^ai ^vX- 

'^Et^ Sk %ai oVf il6\ tovtenf tSv Xoyw. oq* § yi^ 

UYQasfta^^ fyQatpi t^g; yiyQasttm Sl vvv on 6^ %d^rfimj 

n^vSrig X6ffog* viv ^ dXrfi'i^^ St iyQdtptto* Sfia OQa 

fyQdwito iitivSi^ xoi dXijO^g. tS ydQ '^vSfj ^ dXrfi^X&^ 

fov 1] S6$av ilvai, od t6Si dXXd toi6vSi Orjfiaivii, * 6 faQ m}- 

t6g X6yog xai isti vqg Soir^g, xal aQ* 8 (lat^am 6 futvd^d" 

80 voiv^ tovt* iOtlv 8 fiavOdvii ; fiavt^dvn Si veg to fiQaSv tax^. 

otl tolvw 8 (iavOdvii dXX* (6g (lavt^dvHilQrpuv^ xol oq* o^ 

S^H ug natii; fiaSt^H Sk ti^ rjiiiQav oXrjv. ^ ovx 8 (taSl" 

^H diX Sti fiaSi^H domev' od& Stav t^ xiiXixa xivHVj 

8 xtvH dXX* ii oi. ruA aQ^ otig olSiv ^ (tafhov ij tdQ&v oU 

uSiv; (ov Sk t6 fikv ei^ fo d* ^ote, td aiupo o^Sitmov. TOniKSlN I. 2W 

^ S fih Zitav^ ro d* avx Sstawcu xol ori StHre tig tQkog Sfh- 
Q^Q&itog TtOQ ittSxov xcd xovq x(x&' imaCtov. toyaQ&v^Qcutog 
%ai anttv ro xoitw oi; t6d% fi , ixiUla rouMe trc ^ «(^({g n 
^ «Gig YitGivtoiovtciV ti> 6rjiialvn. o^tol&g dl xal l:tl tov Ko^ 
QbsxoqTLiA KoQlonog^ovOiwq^ nithQOV tarStov vi h^Qov ; TOp.119 
fihf Y&Q rodc rt ro Si tOi6v6e CrjnaivH^ S(ft otne forci^ ctvto 
h/&i6%^ai * oi^ ro ^/^edd^ot d^ ^ocic rot^ tQltov av^Qemw^ dXict 
ro ostiQ tiSe re eli^ftc (Tt;}7(UQ€ci^. ov yaQ l!9rac rc^Ac rc ilvaty 
8itBQ KaXXlag nalosteQ avihifGMt6g i(Hiv. o^i^ ttugto htti^i- 6 
Htvov (ii} oneQ t6d€ u elvai Xiyot dXX'oittQirot6v^ o^divdiol- 
0ei ' Scrrac yaQ ro naQa roi)g ^oXAo^ & rc , oW r(> av&QGh- 
nog. tpaveQOV oiv ott oi^ dotiov t6dB u elvai ro xoci^ xmn}- 
/oQovfcevor ^srl 9ta6tv , (ciU' ^roc jr(M()i^ ij stQ6g rc ^ jtocToi^ ^ 
noi^ rocoinrGM^ rc OriyLalvHV. lo 

''OjUzig d' A^ rocg itaQa n}i^ X^|cv >l((/oc^ ctel ^torix r(>23 
dvttndiitvov iOtat tj Xi^cg ^ ^«9' o ^(hrcv 6 ^^o^ ofov €J 
^cr^^ce CvvQ^e^tv 6 Xoyog^ ^ XvOtg 6ieX6vti^ d 61 naQa dtc- 
alQiOtv^ (Tin^eiTc. 9tdXtv al itaQa nQ06^6lav o^&mv^ y^ fUxr 
Qiia irQ00G)6la Ai5(Tcg, d 61 na^d (iaQitav^ ij o^tla. d 61 u 
XaQ oijiowv^lav^ l0tt to dvtvKtl^tvov ovo^ta d9t6vta Ai^fcr, 
oloi^ d Ifci^t^oi^ Ov^ifialvei Xiynv dno€pi^6avta (ii) elvai^ 
6riXovv o5g &Jriv ?^ti>vxov' et d* Siinyiov Ikprfitv, 6 d* fyr- 
ifnrjiov 6weXoyl6ato^ Xiyetv &g forcv a^^wxov. ofioliDg dl 
xal inl trjg d^KptpoXlag. el 6\ TtaQ 6\jbot6tr[ca JU^Ecig, %6» 
dvtfxelijLevov ^tat Xv6ig. aQ o fiq ^€c, do/ij av tig; fj o^ 
o fiiq ^£c, dXX^ &g ov% l%fc, olor ^va (lorov ({(Tr^irj^BAoi^. 
Jp' o l7tl6taxat^ {ia%^i\yv ^ evQcsr iiti6tatai; dXX ov% a Ijtl' 
6tarat. xal ei S pa6l^et statei^ diX ov% Ste. Ofto/oog 61 
xal i:tl t&v aXXayv. ss 

nQog 6rk tovg itaQa ro ^Vfifie^qKog ftla fiiv 1) avtij 24 
Xv6tg stQog anavtag. istel yaQ d6t6Qt6t6v i6tt ro n6te Xt^ 36 og D. — TO d^ fi 91 ti, pr c. — ofsray if, corr c. — 39 pr 17 
om ABCcuif. — 'innovfKoq bis 6«. 

179al noTSQOv xOvxmv zavxov u. — 4 ftfri 1«. — 7 t^] d cii et 
pr J5, qui ro pr manu corr. — 9 ^toi] ^ Ti P, ^TOi noo6v ly u. — 
13 6] ^tfTiV d C. — 16 IvtfiO ij IvtfiS ti. — 17 ffiip. oir ffVjtttf. ii. — 

18 og i, pr //, corr fi, oTi l>/. — iotiv om P. — ^'^joy* H Di.^ — 

19 05 i, pr ji. — ^^xoff iW, pr ^. — «1 Ijoi ACe. — «3 ovz o •, 
ov;t^ ^* ~ ^^ ^^ <>™ ^* S18 TOniKStN 1. 

^io^ kA vov fl(^y(icnro9, Svim btl tgv (fVfi^riKitos {^dq^ 
Xfy xal ^ hlmv p^ daiul TuA^^cUflVy bi hCm (f otr 90-- 

80 6iv dvteyTtaiov tlvau, ^ijtiov ovv 6Vpfiip<x69iwag OfioUog ii(fig 
SKawag Svi ot^ dvayxaiov. I^hv di dsi itQOfpigiiP to olov. 
dcl dh advTtg oi toioUk tAv X^vmv tiaQa to CvijifiBfivpuig. 
a^ olSag o (tiXAci 6z iQmav; aq' oldag tov ^Qo6i6vta ^ 
tov iyTtnialyiifLivov ; aq 6 dvdQiag 6&v iouv fyyoVy ^ 6dg 

860 xi5giv ^atj^Q; oQa ti Shfaxig 6X{ya 6Xfya; ipaveQdv 
fOQ iv afta6i tovtoig on ov% dvaY^rj t6 %atd tov 6vftj^ 
firfKAtog otal xatd tov ftQay^Mxtog dXrfivitCftai * fMVOig fOQ 
toig wxtd tfiv odolav dduup6QOig %al %v ov6iv anavta do^ 
liH tavtd v^aQXjBiv * t^ d* dfc^^ od ta^6v i6tiv dyaf^^ 

bt^ dvat xal fiiXXovti ^fcstatP^ai^ oddl ttp XQ06i6vti ^ ^ 
xtKaXvmiiv^ stQ06i6vn ts tlvai xai KoQUliup* S6i^ otSk d 
olda tov KoqI^hoVj dyvofS dh tov ftQo6i6vtai tov avtivolda 
Ttal dyvofS' o^f el tov^ i6t)f» ifL^v^ forc d* l^Qyov^ i\i6viK9tw 

^%Qfov^ dX)k ^ yxrl\ia ^ stQayfia ^ aXXo ti. tov adtdv 
61 tQ^stov xal iitl t&v aXXaiv. 

Avov6i 6i tivig dvaiQOVvtig trjv iQnitrfiiV * q>a6l ydQ 
ivd^i^^ai tavTO itQay\ia iUiviu xol dyvoiiv^ dXXd pi^ 
xatdtaih6* tov ovvstQo6i6vta oi^Kdd6tig^ tovil Koq16kov 

10 il66vig^ taito ff^v ilSivai xal dyvoilv €pa6lv^ dX^ &6 Ttati 
tavt6. Ttaltoi itgwtov {i^, Ka9dstiQ ijdri iCxoiuVy diivSv 
stoQa taih6 X6ycyv ti^ a^fjv ilvai di^Q^GUhv avtri d' odn 
foroi, av tig (ii) ^^l tovildivcu dXX^ikl rov ilpca ^ it<Sg §iiiv 
to avto dil&na Xaiifidvxi , olov il odi iotl ^atilQ , i6ti Sk 

15 66g * il yaQ b^ ivUov tovt i6t\v dXrfifkg %al iv8i%ietai t6 crtk^ 
iidivai nal dyvoiiv^ dXX* ivtavQ^a o^dhv noivc^vii t6 Xijfi^iv* 
ovShf 61 xmXi^ii tov a^itov X6yov aXilovg \!io%^Qlag iin/v. 
diX ov% i/j std6ijg diiaQtlag ijifpdvi^ig Xt}6ig i6tlv * iyx^ 
Qii yaQ oti fihv ijftvdog 6vXXiX6yt6vai diiial twa^ itaQ^ 29 doK^ pr B. — 30 ovv del C. — cvfiBtPac^iinog AC. — ^ 81 M 
^17 nqootpiQSiv C — 35 iqa iro u. — 36 mg ov% dv. vov nttt^ 0. u* 

— 37 aXfjd^BVBiid^ai. om D» — 39 vctvva ti. 

179b4 iaiAv ^qyov^ i/AOv di ietiv ti. — 6 &II0 <iriOvy u. — 6 d^ 
om ti. ~- 7 vivsg ov Biatqovvtsg D^ fort pr «. — 9 et 11 vavvov n. « 
ftii D* — 15 vavv6 Due^^ ~ 18 ovzl ndotjg C — (toz^qiot dBCWf. 

— 19 yaq 'del ti. — ^evdoff fihf ti. o dV(ii) df!£(M, olovxov Z/t^/vmo^ ii^6ffO¥y Srftotkfoii xii^ao 
^itqim. &(St% xol d tiq hwiUQolvi 6wayuiv mg «dvf^cerory 
a^cfiftavai^ xSvilitvQuinig^Q (3vXX^ioYUSft^vosy dXX' oJ» iidriv 
otl^ Avde^. i}v }^(f 1} AtJois ifupavi6ig ilfiviovg O^UUff 
Ofiot;, irof' o ^M^^i^S ' «2 ot»i^ fi^ <li;>UU^KHrai ^ »ai ixXq^ 
9lg ^ ^Mdo9 inix^i^^ CvvayHVj iqhUvov ii^XiaiSig MCi^u 
lor^» ibcse 61 x«l roiV Itf' ^t;^ ot^dkr x«iJU$fi HtJfi^K^rai^* 
dKXi)f^ ^/ /€ TOtn^op otiA^ irotnro d<(£Euy Sv^ ml }Yr(f tdr 
Koq16%ov oti Koql6%og cSAb^ mai %6 »ffo6w on M(fo6i4p* 
kfdiXB(f9ai ih 6oxh to aJ%6 iUUivai lud (iij, olov Sri (ik^ 
JUtixor ^idipaiy m 61 (unHhxov (ii| yvomlZ$i/v* ovro ]^io 
r<} cnfr^ oUe xerl ot^ o2fer, aJU' ot5 xora rot^ik^. iro dl 
ii(fo6iov xal KoQlCnopy %al oti jT^oi^iov xal on fo^foxoe, 
oJdn^. 

^Qfio/og 4' afia(^ai^otNJi xol ol Xiiovtig^ Sti Sbcag 
oQi^iidg oXlyogj &0ntQ ovg aikofuv' d yoQ (i^ dtjfurc^at^ m 
vonihot\ tovto jtaQoXutovteg^ dXrfiig 0t}^iSt6Qav9'ai (jpaCif^ 
aavta yoQ elvat xol ^oX^dv xai SXIyov^ aiiaQitavov6tVn 

"Evioi 61 xol tip 6itt^ i/6ov6i todg 6vXXoyu0f/to6g^ olor 
ori 66g hti statiqQ ij vlog fj 6ovXog. xo/roi qxtvsQOV wg d 
noQa to stoXXax^Sg XiytC&ai tpalvftai, 6 (^^Jfigy d^p.l8t 
tovv(^ ij tov Xdyov nvQliag $hm ftXttiv&v* t6 6i tM^ 
dvai tov6e tixvov oi}6e\g Xiyei xvQl(og^ el 6e63t6tifjg i6^ti^ 
wov * dXXa stoQa to 6v{/i^e^fqKog r^ ^'M^e^Ug icuv. ag' i6tl 
t(fvto 66vi vaL fori 6\ tovto tixvov * 6iv SQa tovto tiwov* • 
oti 6vfifiifi9iKev ehm xoi 6ov xol rixmr, £Ur' oi 6ip 
tiTtvov. 

Kai ro cZmoi t(Sv xcexmv ri ay(xt^6v* ^ yitQ (pQ^vtfilg 21 Ti /. — inix^iqBt cu* — ddvpogov] sig ddvvarov Dm, fort pr 
c, ddvvarov (dwetrovf^ ewdyoiv sig ddvvarov JBCiff rc c. — 92 nm 
pr J. — dXV ovx] ov yaq De. — 24 ^] d Cf, corr A. — 25 H] mg 
DcU' — 27 ovdlv C. — TOVTiav I. — iii^Biiv pr o, ov dd^Mv D» ^ 
29 d\ om D. — iih do%BX om «, pr c — 30 Sxi om tc, pr c. •» 9fk poH 
ftovffnoy 11» pr om c. — ovroc D. -^ 91 vavro ty. — - 96 9v^Msq«vm* 
(livov B. "^ 96 dXri^iSgjij pr t. — 0Vft«ffoay&at tc, evfintqttlv$ova$ f. 
— 97 «olv 11. — 98 otov om tc — 99 ^ dovlog om C. -r- mri ^Nf- 
vtqov T. 

WhkX ante tia^^ce lit doarum Htt A. — ^uLvHcui Xiyto^M u^ ^ 
2 nvfiov Dcu. -^ 4 itfirl om ti» — 5 rovro v6 tinvov A •— ' 6 vi rafi^ 

KOIUOV tc S80 TOUIKSIN I. 

k^iv bii6tT^fkri tSv TumSv. t6 dl toiko tovtm dvai od Xi^ 

lOYttM aoXXa%(5g^ dlXa xrijfca. d ^ Sqa stoXXax&g 
(xal yaQ tov avd^gcmov ttSv t^(av (paiikv alvai^ aXX ov tt 
xrijjiCK xcel iav n stgog ta xaxa Xiyrfcai &g tiv6g^ dut 
tovto tSv otaxiSv i&tlv^ aXX ov tovto t&vxaiKSv)^ jtaga t6 
stg otn^ xai &xXcSg q>aivitai, %altoi ivdixttai tOfDg dya^ov 

15 dveU ire tiSv xaxfSv 6itt(Sg^ dXX^ owt iitl tov X^yov tovtov^ 
dXX* et ti dovXov etrj dyad^v iiox^^yiqov^ ^iaXXov. tckog if 
ord* ovtog' oii yag d dya^ov %a\ tovvov^ dyad^ov toiitov 
a(uu ovdh to t6v avQ^QGUtov q>dvai t&v J^oicyv elvai otJ Ai- 
ystcH, ^oXXax^Sg* ot> ydQ et stoti th 6ri\Laiv'o{i%v dcpiX^v^ 

2or€g, tovto Xiyetia itoXXax^Sg* mxl yaQ t6 ^fit<Tv tlit6vtBg 

tov lit(yvg d6g (aoc ^RiASa Oijpalvoiitv^ olov t6 (ii^vtp atir- 

ta »ed. 

25 T(ydg 61 ^aqd to TtVQlcjg t66e ij ^y ^ ^ov t] n&g rj 

stQ6g n XiyeOd^ai nal fiiq aitX(3g^ Xvtiov Ononovvti t6 6^^ 

2SStiQa0na nQ6g tqv dvtl(pa6iv^ ei ivdixetat tovt(av ti it^ 
stovd^ivca. td yaQ ivavtla %a\ td dvtiTteffieva xai (pdotv 
xal dit6(pa(fiv d:tX(Sg iikv ddvvatov vstdQxeiv t(ji atW, 
ity ftimroi hcdteQov rj stQ^g rt ^ Jtcog, rj to filv sr^ ro 6* 
aitXmg^ o^^dhv x(ohjet, Sot el t6de (ih^ d7tX(Sg tode dh sty^ 

80 (ySit(o Sieyxog. tovto d' iv t(p Ov^neQdo^axi &e(OQY[tiov itQoq 
ti^v dvti(pa6iv. 

Eia\ de aditeg ol toioikoi X6yov tovt Ijroinrfg. a^ 
ivdixetai to ft^ ov elvai; dXXd fi))v toti yi ti fti) ov. 6iiot€)g 
61 xa\ TO ov (yvTt ^tcci' od yd^ ^otat rt t(Sv ovtcjv. aQ* iv^ 

Bsdixetai tov avtov a^a evoQ^elv xa\ ijtiOQnelv; aQ^ iyx^ 
Qeitov avtov d^ta t^ adt(S steld^eO^m xat djtei^elv; ij ovte 
to elval rt %ai elvai tavtov; to 6\ {tri ov^ ovx el ^ti rt, 
xol l6tiv djtX(Sg ' o^r 62 €t;OQX€t t66e ^ tyde , dvaYKrj xal 11 yaq] yocQ iccrl D. — xov av-O-o. j)o«t itvai D, — tpafinv ttSv 
i(patv C. — ov Ttl ovTsD. — 14 Camgj^mg ti. -- 16 ayet^ov dv fiojO'. 
DUf corr c, ubi piuribo» Iocoa. — 18 a/ua dXX' ovdl cti^ Sfitt d' ov9h 
D. — 19 arjfiaivofAfvov A. — 83 ^ nng om C. — 85 r^t» om D. -^ 
rovTO 11. — rt oHi ti, pr c. — 29 ro y^...xo h\ u. — h\ om G. — 
32 roioids C. — 33 ri om D. — 35 %ocl] tb xal u. — ivdsxsrcti u, — 
36 Tfl5 avTflo om C. — fj ori 0vvb Cf. — 37 ri ncA elvai om jif, — 
t6...oi;x] ov yaq u, fort pr e. •— bI om /. — n 38 dnXwg iartv u. — 
To'd«] tipds D. — ^d»] «^ ti. TOniKSlN I. 

BdoQimv , o d* 6(i66aQ iitiO(fxi^6HV cvoQx^t iitioqni^&v tovto 
fidvovj eiSo^l Sh oH* ovd^ o daHQ^wv nd9tTai^ dXXd nh 
flty&ttai. ofAoeo^ 6' 6 Xdyoq %al ^qI tov il)ev8i69ai tov 
a^i^tdv Sfta luxl dXrj^ixmv * dXXd 8ia to fi)} elvai ei^^eoyQif' 
tov^ XotiQe)g av tiq dito8oirj to a:tX(3g dXi^veiv ^ '^evd^- 
(fd^ca,^ SvOTioXov (palvetai. TtoXiiei d' avtov ovSlv anX&g f/Lkv s 
t^ai 'tl^evSij^ if^ ^ dXrj^q tj tiv6g^ xalelvat dXi^d^i^ tivdj 
dXrjd'fj 81 (i)}. OfiOibg 8h xal istl t&v ngdg te %al nov xal 
Ttote * Ttdvteg ydg ol totovtm X^yoi staQa tovio6v{i^alvov6iv. 
€LQ ij vyleia fj 6 stXovtog dfa^ovi dXXd t^ aspQOVi xal (ttj 
OQ^&g xQc^i^ivG) oi^ dya^iv' Afa^ov aQa xal ovn dyad^ov. lo 
oQa td vpalveiv rj SiivaOd^ai h aoXei dya^Sv ; dxmotiv ore 
ov ^Xtiov* tavtov aQa t(p adt^l dyad^ov xcrl ovx dya&^v. 
vj ov8lv xGiXiiei dnh:5g ov dya^ov t^8e ff^ elvai dyai^6p^ 
ri t4p8e fiiv dya^ov^ dXX ov vvv ^ ovx Ivtavd^ dyaQ^dv. aQ* 
o ft)} ^ovXoit av 8 (pQ^vniog^ xaxdv; djto^cdeiv d* oi; |3oi5*- ss 
Xetai tdyad^ov xaxov aQa tdya^iv. (w yaQ tavtov eisteiv 
tdyad^ov elvai xaxov xal td djtofiaXeiv tdya^ov. o^toltag 
8\ xal 6 tov xXiittov X6yog. ov yaQ el xax6v i6tiv 6 xXi- 
ittrig^ xal ro Xa^elv lotl xax6v' (yvx(wv td xaxov fio^Xetaij 
dXXdtdya96v' ro yaQ Xafielv dya^ov dya^ov. xal ^ v6^90 
6og xaxdv iotiv^ dXX* oi' to dno^Xeiv v66ov. oQa ro 81- 
xaiovtov d8lx(yv xal to 8ixal(og tovd8lx(ogalQet(&teQ(rv; dXH 
ditoQ^avelv dSlxcjg alQetdteQ^rv. aQa 8(xai6v ioti td avtov 
heiv exa6T0v; a 8^ av tig xqIvjj xccvd 86iav trjv avt(yVj xav 
y il)ev8i]g^ xvQid i6ttv ix tov vofiov * ro ccvvoaQa 8ixm(rv xcA m 
oi^ 8lxaiov. xal sr6teQa 8ei xQlveiV tov td 8ixaia Xiyovta ij 
tov td dSiXa ; dXXd (ii)i; xa\ tov d8ixov\Levov 8lxai6v ionv 
htav<5g Xiyeiv a Itna^ev ' tavta 8^ tjv a8ixa. oi' yaQ ei jta- 
^elvti d8Umg alQet6v^ ro d8ixog olQetdteQov rov ^iTtalog* 39 o d'] ov yocg u. — roifvo] nl^p tovro D. 

I80h4 novsqov ti. — inidolrj i. — v6 om u , pr c. — V €• "* 
5 dvOKoXa^g Deiu^ pr //. — 6 nul] fj C» — 7 nov] ncSg l>, noZ u. — 
xttl om t. — 11 hoviv &Qn OTP D. ^ 112 vavvo BDL — - vuvvm uQa 
ro avvd C. — 15 et 17 dnopiXlttv c«. — 16 et 17 v6 ayct^ov Oiy 
17 alt c. — 16 vttvvh ^. — 20 dYa»6v om Dcui. — Sl dxopilUiv 
De. — 22 vov ddUwg vh dinaiws ti. — 23 i6vi om ti. — 24 avvov 
ACvi. ^ 25 'tpivdri Due. -<- 26 %al om D. — ngfveiv] iindtttv mg e. 
— va om ti. — 27 pr v6v om P. — 28 {xarog pr J, — 29 viva D. TOntKSlN I. 

m iXa inX&q {ih^ %6 dixaloDgy todl fUvtOi otMk^ xtaXiiu HUr- 
TMoq ^ dftxo/cDg. TiaX x6 ig/biv ta adtav ihmovy vo i\ foi- 
X6xQia aiS dUaiop' %q16iv fUvxoi taikijv dixaUxv dvai ot^W 
xo3^V€i, oloi^ Sv ij Ttata d6iap tov-KQivavtog'' oJ fog tl d/- 
nagov todl ^ &dl^ xal aitX&gdtitaiov. dfioUog dl xal adixa 

m ovta o^Shv TtaMti Xiyuv /e avta iixaiov dvai, * oi5 yag U 
Xiyeiv dlxaiovy dvdyxfj iixaia ihuuj S6MQ oO(f tl iiq>iXin 
(lor XiyiiVy mpiXma. ofio/cDg 61 xccl isil t^ dtxal&v. &Sfft 
Ofi% d td Xeyifuva adtxa , o XiyGiP adixa vixji ' Xiyu ydQ 
8 Xifftw i6tl dlxata^ djtXSg dl xol sta^tlv adiTia. 
p.l81 Tolg il stagd tov OQUfnov yivofiivoig tov iXiyxov^ xor 

26 ^dsttQ 'diteyQdtprj nQ&tiQOv^ dstavtYitiov (fxo7tov6i td <^*- 
^iQa^fia i(Q6g tiqv dvtlq)a6iVy wt&g (Kktai ro a&to xol xaxd 
t6 avt6 xai TtQog t6*af&t6 x«l &6avtcig xol iv t^ avtiS 

6 %Qi^v(p. idv 6* iv dQ%^ srQooiQTjtaiy oiix dfioXoyjjtiov (og 
ddvvatov t6 cra^o dvat 6utXd6iov xol (ii} dutXd6u)Vy dXXd 
fpatiovy fiij (Uvtoi &dlj Sg xot* rjv to iXiy%t69at diGi(io- 
Xoytjfiivov. eial dh itdvteg oW ol X6yoi noQd to toiovto. aQ^ 
6 %lii(Dgfxa6tov oti IxaOtov^ olSa to f(Qay\ia; xol 6 dyvoSv 
10 (BOaiit&g; el6&g Si rcg t6v KoQioxov oti KoQi^xog^ dyvooin 
av oti (iotxTixdg^ Sdti tavto isiUitaxai xaidyvoH. aQa to 
tiftQditfjxv t(rv tQUtrjxiog (iiiSov; yivotto 6* Sv ix tQuriljfiovg 
titQdirrjfiv xatd ro fi^^og' ro 6^ fiet^oi' iXdttovog (Aft^of^* 
a:ih6 aQa avtov xatd tavt6 lai^ov xal iXattov. 

27 Tovg dl noQa t6 altilo&ai xal Xafipdviiv ifo iv oQjm 
16 itw9avoiiiv(p (i^, av ^ dtjXov^ ov dotiov^ ot^A' av Moi^nffj^ 

Xiyovta tdXrfiig. dv Sk AcfO^ , t^ ayvoiav did trjv (lOxOij^ 
Qlav t(3v toicnitcw Xdycjv tlg t6v iQcnSvta fiita6tQi^iov &g <w 30 Tov D. — To8l ual fiivroi ti. — Sl ctvtov jiBei. — r^ dl ta 
dXXotqia Di^ ta d\ dXXotQiti c, ta 8\ aXXa u, to 61 ta aXXa C. — 
32 TLqlvovto^ n. — 35 ovQ^v u. — tavta Xiy$iv di%. u. — 36 dinaiov 
u. — mqfiXifia u. — 38 Xfytiv yag C 

18lal X$YOfihotg t, ytvoinivoig Z>. — 3 nqog] to vgq6g ABdf, corr 
e. — 4 tavtb pr C — 6 ilvai] tlvai %al C. — 8 61] o ol P. — votr- 
ovdB ucj toiovto otov C, toiovtovD. — 9 alt pr om C — 10*I»n6^ 
yix. bis cu. — dyvosi P. — 1 1 tavto xal inlctatai u. — \2 d^ omD^ 
tqutiix^^^ Cctt. — 13 pr ird om Z>. — alt fultov om t. — 14 navit 
tavth om Dcu. — 15 ri iv dqx^ %al Xafipdvuv vo iv dqxi u. -^ 
16 nvv^avoftivmv BDtf. — fiiv om D. — 17 tdXrfiii. idv ii.— 18 /i»- 
vatqfMtiov CD. TOniKSlN L 

dudi^ivop * 6 faff Siefxog &nvt(yS ^aQx^g. eW Stiidifhi 
otfx 09g taik^ %QfiffiO{ihw^ d)X (ag^tQdg tovto ifvXXoyuyi}^» 
fUvoVy totivavtlov r^ kl\ twv stoQB^XiYXiDV. 

KaL todg dia tov :(aQiStoiiivov6v^iPi(ia^ovtagisi^ ofhov 28 
tov X6yov dHxtiov. forc il ditvrj i) tdvhtoiiivtovdTtoXoii^ri^ 
6ig. ij yaQ &gt^iv {ii(^ft ro nabiXov^ tiov dvQ^Qciit^ ^(pov* 
diwvtai fOQ^ d t6di (icta iraij^) %a\ t6d* dvai (lera tovdi. » 
fj xatd tdg dvti&i6iig* d ydQ tidi t^e dzoXovihi^ t^ dv^ 
irixec(*^t^ td dvti9tBliuvov. aoQ^ S Tud 6 tov MeXloOov X^ 
fog ' d foQ t6 fifovog ^xu aQxijv , to dyivmov d^ol (ii} 
i^HV^ &^d dfivrjtogo oSQav6g^ xal SaeiQog. vo (f oOx &itiv 
dvdaaXiv fUQ rj dxoX&i^ifitg. m 

^Oooi ti itaQ& t6 ftQoOttd^ivai n 6vXXofliovt€tLf <fxo*29 
jTefr el dipaiQoviiivov 6viiPidvH ^iriSiv '^ov to pd^ivatov. 
Tuateita tovto i^(pavi6tiov ^ xol Xemtiov &g idextev 01% c^ 
dortovv diX mg HQog t6v Xdfov^ 6 dh TtixQrfvai oHip OQog 
t6v X6fov. m 

IlQog dl roi}g td stXelo iQmi^iuita %v stOHyvvtag eiidi^g 80 
iv aQxy ^iOQtOtiov. ioAtYfitg fOQ fila nQ6g f^ fUa dst^ttQt-' 
6{g i6tiv , &6t ovte nXei(o x(x&' Mg ovte ^ ructd noXXSv^ 
diX %v Tta^ iv6g (patiov ^ dao(patiov. &6iteQ Sk iitl t(3v 
0(iGnn;(i(9f' 6tk (i^y d^tpcXv 6tl if (rdSetiQ^ vitdQXH y S6te b 
fii) d^Xov ovtog t(w iQGJtijfiatog dstX&g da(niQivoftivOig 
(rvdhv (Sviifialvev nd^xetv^ Ofioldag xal istl tovt(av. otav 
(i^ (yvv td nXel(a t(p M ^ ro Sr roi!^ ^oJUoci^ ^dQXJj^ t^ 
ditX(3g 86vti %a\ d{i(XQ(t6vtt tcctLrtrpf tr/v dftixQtlav (nfdiv vst&^ 5 
vavtlcma 6vitfi(dvei' Stav 8h t(S ftlv tip dl fiij, ^ itXeU» 
rtmd n^ktUmrv^ xol %6ttv cSg vtfo^ei dmspoiteQa aii(poti^ 80 vovTqi^ ovtoi D. — 21 vov ivawlov u. — 82 ovfiPidbiVTag D. 

— 23 dl"] (o% ti, fort pr c. — 17 post hnoa. ti, om C. — 24 n ycro o>e 
* -a -._ JD oe. M\ rt oo -1* _n „-% _i _. ' ' Jt» T 39 tk »al in\ C. 

181bl &CV roiff ftj} t». — 2 anlovv iqmtfjfui u, — 3 et 5 ovOhr 
tc , id 3 e. — 3 xotl] dl %al Df, fort pr e. — 4 oiv] $ u. — nUlova 
I?. — - vndgxv V M ^^^9XV *9» ^* , — ^ dfta^dvow$ AC. — 6 /»^] 
fUy 'j D. — 7 vndqiti naXiv dfupovsqa C omisso 8 ndUv. TOmKStW I M9 f^tjf ip^if9 pjfja 9 * iuif9 jinuu^ to H aecasor ifdtim hsm^ dro fiM nf u Sm, tfrair etW tfTKMC' ^EfistfwrtFc (cir orr avm wti cl; £Ub; li?0iH$* 

• fof YO ofci^ci Moi %o SsopuL mIm CvjjuiwH' oriorr m^ 
f^^ ^i.!^ oroffir, Orjf^eirci tfffim xot caro^p^Ctai* vorio 
1t ovz ip fltTXog. £uff <pttrf^^ on fci; fufi^ ^^^i^cSeag 
mr ^iaorc^r 7iro(cmir, djutr zt^ ipog qmmg ^ eauh- 
tfivfog^ ovx Uhoi td advwetow. 
%\ Iltqi dt m^ axeyfnmm tig to irrio soilewtg (iSHW^ 

n ifewfQOw mg ov dottow t&w Hifog n ItTOfciror OrgieirHw n 
jfnQi^^iweg yMff eiTog Tog TetrffOQteg^ ocor dc^rici^^cor 
ewtv tov durXe6iow ^nhtog^ oti iyL^feiwttau wek fig ta 
dhca h toTg ivdg diov6i 6i%e tuu to jroc^<fta h v&iijq «m- 

mijiftu^ xei SX(og h ty deo(pe6H ^^ipoOtg' eiX Ofccig oif» 
it tig Xiyoi todl (i^ arai JUrxor , Xiyti tnho Xtwtow hwou 
to i!t 6iiiX&6iov oi^e 6Y^eiwti fwiitv t^&g^ SontQ ovi^ to h 
t4p Yl\d6ti* ttd^ oQa Tud 6f^aiwttj eXX^ ov tevto xol ifrrg- 
Qfl^iiwow. otid* ^ lm6trjiiri iw t^ ttdti^ olov ti IStfnr 1} lorQcxij 

ulni6t/mfj^ oJttQtoxoivdv' iiuivob^ rjvlsii6%ri^riiei6trpov. h 
ijik tolg di ojv drjXovtcu xatrfyoQOViiivoig tovto Xtxtiowj (og 
ot! to avtd xoQlg xal h toi X6y(p to drjXovtitvov» to yoQ 8 01^% om />. — TOVT del c. — 10 rovv «. — 11 htaviqq^ «. — 
12 Tttvtn Th ayttOhv D. — 13 §/ om ti, pr c. — tovto ABi. — 14 :^ 
et 16 AHCf bii tol aM. — 14 «*Ti»y ti/. — 16 icnv om ti. --- yi^ 
voivtiiCDif. — dvtlvC. — 17 iavT^ i*. — 19 ovv om D. — «rwrol C. 
— . K»!] ol Xoyoi XtfJ w. — 20 ri Bf. — ta ABDif, corrc — navra D,-^ 
oilx 8v rawTO tt — 26 Tavth Dcu, — 26 alt rt] r* xaO' avtaC. — 27 cfw- 
f ff rVi. — o/ov t6 d<«i. 1«. — 28 oTi if ipaivtTai, v. — 31 liyi?» ^cn* 
— 32 faoig ^irfvoir i8fo9rffo A — t6 om i#/. — 34 alt *) om CP. — 
36 Brjlovvtat D. TOniKSlN I. 

xoUov TtoifV^ nhf to avTO drjXol lal xov Cipov xtd tov ^«h* 
%ov^ ftQoCtid^iiievov 61 ovdev «coil/uci, dXXa ro (tlv tj ^ivl to 
61 T(p OTiiXei 0ifj(ialvHV' ivd^a (ik^ yaq to Om&v^ IvQ^a j^p.182 
to (^eufiov Oq^ialvH* Tfjoi ovdhv6iaq>iQei ebtevv ^lg 6nirj ^ (^lg 
xo/2i}. in ov dotiov tqv Xi^i/v xat tiJ&v ' 'ijfevdog yoQ htiVk 
ov yaQ i6tL to 6i{t6v (^lg nolXtj aXXa (^vo^toSl^ olov aa^og^ 
S6t ovdhv &toitov^ ei Yililigi^ 6i\iri (^ huv ^ovda xoiJU(* • 
trpa ^cpog. 

neQi 61 t(5v 6oXoixi6fi(3v y ftojQ o tt fikv ^lvovtai92 
6viiPaiveiv^ etaoiiev aQAveQov^ &g 61 Xmiov^ h^ avt(Sv t(SfV 
X6y(DvS6tat(paveQ6v. astavteg y&Q ol t(}vol6etovto^vXomai 
xata67uva^evv, a^' o Xiyeig dXrfi&g^ %aL fort tovto dXTj-n 
Q^&g; €pyg 6^ elval n Xl&ov' i6tiv aQa n XL^ov. ^ to Ai- 
yewXL^ov ov%i6ti Xiyeivo dXX^ov^ (w6h t(yvto dXXd tovtov* 
d ovv iQ0it6 tig^ aQ^ ov dXrjd^&g Xiyeig^ kftv tovtovy ovx av 
6oxoirj iXXrjvtl^HV^ &6iteQ otid' el ^QOvto^ aQ ^v Xiye^HvaiLf 
%6tiv ovtog; ^vXov ^ eUtelv ovtog^ ^ o6a {nqte ^At; {iijta^^ is 
^i' 6ri^alveiy ov6ev 6ia(piQeu 6id%id(niYlvetm 6oXoiiu6fi6g^ 
el o Xiyeig elvai^ i6ti tovto; ivXov 6h Xiyetg elvai * ^tiv aQa 
^Xov. 6 61 Xid^og xoi to (wtog a^^evog fxet TiX^qOiv. el di} 
tig ^QOito^ aQ^ ovt6g i6ttv avtrj; dtastdXtv^ ti6*; ot% ovt6g 
hti KoQl6}tog ; eltefketev^ kfttv oQa ovtog avtri^ ov 6vXXeX6^ 9o 
yi6tai tov 6oXom>6{iL6v^ ov6^ el to KoQlOntog 6rjiialvei ost^ 
avtrj^ II ij 616016 1 61 6 da(rKQiv6fievog^ dXXd 6eitovto ftQo6^ 
eQ(avrjf^fjvat. el 61 ^iijt ^ttv itrjte, 6l6(o(Uv^ o^ 6vXXeX6^ 
yi6tai oiki t(ji ovti ovte itQog tov iqQ(a(t^\ikvov. b\ioUag ovv 
6ei icdKei tov U^ov 6ijflcUveiV ovtog. ei 6h (iijrf fon ftqti u 
6i6otai , ov Xentiov to 6v{iL9iQa6fia * tpcdvttai 6h aa(fd td 
ti^v dvoiiOiov stt&6iv tov ov^^tatog o^olav €paLve69ai. oq 
dXrfi^ig i6ttv elitetv ott t6tiv avtrj^ osteQ dvat (p^g (t&ti^v; S8 (oiirav D, JittiPov t, corr Ce. — 39 fpqodvt/OsfiLhmv C. 

182» 1 Ofifittivn ABCDueif, — dv&a iihi...Ofjfittfvfi om ACDo».^ 
2 TO nollov fi. — 3 rg Xi^n C. — 6 alt if om^ ABCDif. — 7 o w 
corr c, Ti tt. — tpcclv$tttt D, tpctivoivto i. — 9 yaq oZSb u. — 13 li- ToniKaN 1. 

difai Sk fp^ aMlda^ i(fn9 aQa aikfidt^Uda. ij odx .aiNipuff 

socJfAi} ro aOtij aostlda CifgHdvH ilX a6%lq^ %6 (f doiUda 
tavtriP. od^ €l S ^yg miu mvtov^ i&tlvovtog^ ^yg d* dvm 
Klifova^b^iv&Qawtog KXianfa* adfOQlativovtogKXiaiva' 
BtlQivjitM faQOti o <pi}(ift ilvoi tovtov^ &ftivovtogy oJ tovtov 
oi$6hfaQaviJdfpflZotoikmgt6iQcitifi(MiX^ aQ*lxiOta6ai 

mtoiko; tovtod iOtlXldx^* inlotaCakOQaU^og. ^lo^taiM 
6rnkaLvht ro rotm> iv t^ oq* iftl6ta6ai tovto xol h v^tovto 
6k Xl^ogn aXX* iv (ikv v^ itQAttp tovtov^ iv Sk t^ i&6tiQip 
ovtog, aQ^oiijtuStrjnvjvfx^ istl6ta6ai rot)ro; isu6tijiinfv o 
tlugXt^ov" iitl6ta6ai aQaUHtov. ^ to (ik»roi5rov Xl9ovXi^ 

bfBiig^todlxoihovXi^ov' id697i(fy ov iMt6Til^rnfiiBigyktl6taf' 

O^aiy ov totkovj dXXct rouro, S6i^ oi5 Xl^ov aXXa tdv Xi^oVk 

"Oti (ik^ ovv cl toioikoi tdivXdfmv 06 dtJuUof^otvftt 60^ 

Xoixi6iidv dXXd q)alvovtai, xol dut tl t% cpatvovtai xol 

6 ftmg dnavtYitiov nQ6g mkoi^, (paviQov Ix tSv tlQqfUvov. 

38 /iil 61 Tud Tuttavotw ott ndvttav tSv JU$^v oi f^ 

U6i fyfovg xandnv oi dl xaXatGkeQOi^ xaQa tl %ai iv tivi 

naQaXo/liovtai tov dKbvovta^ vcoXXdnug ol inJvol iiulvois 

ovttg. tov a^ov faQ X6fov du %aXHV roi^ ftaQa tanho ft^ 

10 v6fLevov * o avtog 61 Xdfog toig fikv naQa r^ Xi^v toSg 
ifk ftoQa t6 Ov^ifitfifpt^g tcSg 6k noQ^ St^fov AtS^uv Sv tZ- 
vm 6id ro fLitatpiQOfievov ixa6tov (iilj 6fLola)g c&flfi 6iqXoVm 
S6ne(f ovv iv tolg noQa xr[P 6{iuaw^tav^ 86mQ 6oKf;i tQinog 
edrfii6tatog ilviu tdiv naQ€cXoYi6jiu5vy td filv tuA voig tv» 

15 %ov6iV ioti 6iqXa («ol foQ oi iU(}^ 6ii66v ol fiXoioi ndv^ 
ng il(A naQa tq^ Xi^iVy oXov dvi^ i^piQeto Tuxtd n Xtfu m oQ 
6kpQ0Vy Tud onov 6tiXix6di4 MQ6g njr itiQaiav. lud surtiQa 
t&v fknSv fynQO<Aep xi^ai; ori6itiQay dXX' isMl^ d^f^VL Sd efjfLttlvn D. — 33 09 Dm^ pr c. — Tovrov ttvM «• — 34 y&f 
hXXriviiii 11. - i{fUi7«>((e« C — 36 Irrt ih TO^a «• — oi^ om «. — 
37 9h om D. — fikw om V, pr e. — |[«YtfO«r D, — 39 pr Mw] 1/- 
Oog D. 

ISSbl Tovro u. — Mtfrooa* ««. — 8 o« rov li^ BGf. -^ t^ 
om «. — 4 %ttl dtct vl re ^edvopttti om ji, — 6 Sfiff] i2( H; — 8«»- 
qttlofliftai D« — iutivoi pr /tfl — 9 pr tov pr om J, — > rmhAv CL 
— ttrixo Xtyitntvoiv «. — 13 SMtqD^ tt^Mtq conr e. — 14 • vw y ^^ r»* 
rog v. — /»«y] /ft^ot D. — 17 oriUttfOvt l7AH(f, pr e. — Mn|«ifter 
^. — 18 T^fcrai ffAwqo^Otv C TOUIKSIN I. %ai xhv dvofAfLWW. iq Evaq%oq; 06 di^o, iXH 'j^oXXeHW 
vtdtiQ. x6v avxov Sk XQ6stov ital xm aHSxav fSjjtbov o\ %7jSn 
cfroi), xaSktxdrXOVi^h^fMiOtaxofvqtf^xi^ <fi}- 

fieftbv i\ xoikfov oxi (taxovxai stoiXoMg MqI x&v ivofjL&^ 
xiovj ciov n6xBQ0v xavxo OtnialvH xatd navxmv xd Svxai 
xo ^ fj htQOV. xolg j/Lkv fOQ SoKii xavx6 6rjnalveiv to Srn 
xccl x6 & * ol 61 xov Ziqviovoq X&fov xai IlaQfitvliiov JUknnU 
dut x6 xoXXaj[f5g fpdviu to ^ XiYB<f9ai Tud x6 ov^ 6{iol^ 
&S 6h Tud fUQl vov Otynfitfiifxdxos xol ^qI xwv alXiav 
&ca6xov oi fih^ ioovxai (^ovg Idnv ol 81 xaX&tcixBQov X0V 
XdyGiv * xol Xafieiv h xlvi yivii/^ xal stixtQOV &iiYX^ ^ ^^ ^ 
BityXK^ ov l^^iov ofio^ xbqI itavx&v* 

'^EOxi d\ ^Qtfct)^ X6fog oOxtg daoQUV ^touX fidXg^xa* 
SdavH fOQ ovxog fidXufxa. daoQia (f kfxl tixxij , ij ff^ iv 
vo!g 6vXXiXoYi6fUvoig^ o ri dviXjj xig xiSv iQcmjiidxmv^ ij 
if iv xolg iQiOxixolg^ nSg iHtji xig x6 itQOxad^iv. MstiQ iv m 
xoig 6vXXoYi6xi7U)ig ol dQHivviQoi Xiyoi ^rftBV fiaXXov ftoir^ 
ovOiv. Idn ilk 6viXofi6xix6g [ilv X6fog dpcfii5tarog, &v ii 
oxi fuiXi6xa 60XOVVX10V oxi' fidXiOta ivdoiov dv€UQy. iJg fdQ 
Sv 6 Xifog lUxaxi^niivYig x^g dvxupd6img aitavxag Ofio/ovg 
^i xovg 6vXXofi6fuy6g * dd faQ ii ivdd^oav 6fioUog Mo^ p. 188 
$0V dvaiQijOii ^ 7uxva67tivd6ii, iidstiQ dxoQni» dvafnaiov. 
lidXi6xa niv ovv 6 xoiovxog dQifiiigy 6 ii bfov x6 ^vfOtiQa'- 
6fM lUiiSv xoig iQmj^iiaOi^ iivxiQog i^ 6 i$ ditdvxmv 6fBol* 
wv * ovxog fOQ ofiolmg itonlj^n dstOQiiv 6stoiop x&v iQomjtid'- $ 
xav dvoiQetiov. xovxo 8h faXiitiv' dvatQixiov fAv fdQ^ 8 
Xi ^ dvaiQetiovy adriXov. xSv 8* iQUfxiTmv SQifi^kaxdgfLhi 
9tQmovidfhiga8viXQg9!^viQov6vXXdi^i6xai7^ov^ ro« II. — 24 tttvxa X>. — 25 to iv aote 84 nattt v. — 84 lurl t6 op 
u. — 86 Tavrbv CDc^ t6 ttvth f^ — t6] xai %v t6 pr c. — t6 iv om 
Pic. — 86 Th om Shk ^ h' ol] iviot D. -^ Xoyov post lif ovffi eii. — 
x«l1 T8 %€tl t. •— 87 Sta] Mtxqu u, — qfaivtTm ro v, pr e. — iv et 
ov loe mut Ck <-— 88 dl om v. — naqa Th oviiPefifin^g u, — 30 JUr* 
Ottv C. — 34 cvXXsyopiivoiq pr J. — p] ot pr A *.- 35 f£*oi U. — 
37 Xoyog fikv B, — 38 doxovvTiov Mo{«# Sr« u. -»- uvuiqfl . . • itirl 
KaTaonivdtfj. itg «, pr «. — 39 ^ om D. 

188a3 ovv om u. — 4 zoig rc C. — ^ em CX TOniKAN L 

aoQa ifBvdog rj dialqaolv i6nv i) Xv6is , dtvTBQOS dh twp 

uiciXlcDV 6 iiiXog (ikv on staga 8ia(Q^iv rj dvalQkOlv hti^ 
(13} q^avBQog 6' wv 8ia tlvog %&v iJQGnifHiiv(ov avalQt0iv ^ 
diaiQkOiv Xvtiog iotlv^ dXXa aireQov crurq JtaQa iro Ovfk- 
stiQaO^ia Jj jtaQa ti tSv iQmYjitatiav i&fiv» 

^EvloTB fih^ ovv 6 fi^ CvXXoyi69t\g X6yog tv^dTjg i6tivy 

^ iav y Xiav ado^a rj if^tvSrj ta Xt^^^iata * iviote d' o^ 
a^i^g iiava(pQ0vel6&cci, orar iihv y&Q iXXeiity n twv toun^ 
tcjv iQmij^dvcoVj neQl ov 6 Xdyog %al 8l o, xo) (i^ itQoC^ 
Xa^(DV tovto %al (ii) 6viXoyi6d^tvog tv/firig & ^vXXoyi-- 
6\i6g^ otav8lt(3vl^co&tv^ ovx avTiaxa^pQ^vrjftog ov8a{ifSg^dX£ 

90 6 {ikv X&yog iitiuxtjg^ 6 6' iQC3T(3v r^QoitriOtv oi5 TiaXiSg. 

^£ori tt , S6ntQ Xv^tiv oti piiv stQog tdv X6yov dr^ di 
^Qi^g tov iQ(n(t&vta %ai xrjv isfbtrfiiv 6x\ Sk KQog ofv8ittQOV 
tovt(Qv^ 6^oi(og ital iQoytdv l6n %al (fvXXoyi^t^d^ai xol sTQdg 
t^ ^i6iv %a\ stQog tov d7tonQiv6{JLtvov %a\ stQog tov XQ^wrVy 

u onxv 7j JtXtiovog XQ6v(n> 8to^iv¥j rj XvCig Ij tov staQ6wog tmu- 

Q(yv ro ^iaXtxQ^fjvai ifQog trjv Xv6iv» 

34 ^x st66G)v yhf ovv xal itoUav yivovtai tolg 8iaXtfyo\ii- 

VQig ol itaQaXoytOyLoi^ xal n^g 8tl^o^iv tt ^tv86(itvov xol 

naQd8o^a Xiytiv stoitj^ofttv^ hi d' iat tiv(ov ^v^iPcUvti o 

•0 6vXXoyi6ii6g , xal st&g iQcatrjftiov Tial tlg rj vd^ig t&v ^qgi* 
njficfror, Iri ^tQog ti j^^ijotfcoi itdvttg ti6\v ol rotorroc X6^ 
yoi^ xal fttQl d:t07tQi6t(og dn:X(Sg tt nd6ifjg xol it&g Xv^ 
ti(yvtovg X^yovg xa\ t(wg OvXXoyiOfiorig^ tiQrj^Stoi sttQlastdv- 
tGTv i^^lv tavta. Xoiftov 81 ittQi ri^$ i^ ^QXfjS stQo^i^tmg 

86 dvafivij6a6iv tlsttXv ti Pqccx^ atQl avtfjg xal tiXog ^cftei^ 
vcu roc^ tiQriiiivoig. 

IlQOHXoiit^a lilv ovv fdQtiv 8iivaniv tiva evXXoyiCtiii^qv 
fCtQl tov itQO^Xrfiivtog ix rov vitaQxdvtcrv cSg iv8oiotdta)V* 
toiko yaQ ^Qyov iotl rjjg ^iaXtTttiotiqg xaS"' avti^ x«l tiqg 

b sttiQcuStix^g. i:tt\ 81 stQ06xata6ittvdZttai, stQog avtfjv 8ut 9 hrtv om D. — 10 ^rcr^a t^v 6. C. — 7} avttiQsalg «. — 11 «I» 
pr ^. ^ 18 Ivtiov Dm, pr c. — 16 iXUn^ A Ambigno J3L — 17 ff] 
(ti D^ — 18 0] knhf 6 C, — 19 ov9ttfimg om v. — 20 ^^i&tipuv CcfL, 
— 81 dl Deu. — XvBi !>.— 31 Iri dh nqog CDcm. — 38 ntql om «. -^ 
33 nmnmv u, — 36 nQosi^fiivoig v. — 37 ^vvafiiv ^qBlv C, -^ xtva 
om «. — 38 nqolrifp^htog 1>. ~- 39 «It tqg om D, 

18Sbl «foxcrvamva^tTai «. TOniKSlN L 

tiqv xijg 6o<pi6vix^g yeitvla6iv^ (6g ov fi6vov stBiQav ivvaxm 
Xal^hlv diaXiotux&g dXXa xal (og dddg^ dia rotnro ot) fi&i^ov 
ro XtxQ^y ^QYOV vste&i^itQ^a rqg stgayfiattlag^ ro X6yov 
dvvaed^ai Xa^eiv^ dXXa %al oJtog X&yov 'ditixovtig (fvXd-$ 
iofiev tiQV 9i6iv (og 6i ivSo^otdxGyv ofiotQostcffg. t^ d' al- 
tlav HQriiiafitv toiitov^ i:td xal did tovto IkoTtQdtijg i^Qcitaj 
dXX* OV7C djteTCQiveto * &itoX6yH yaQ ovtl eldivai. dtdijXGnat 
6* iv tolg stQ^teQov xal itQog n66a xal i% n66(ov tovto fotai^ 
xa\ o^tv evnoQrfiofitv tovtorv^ hi 6\ amg iQcytijtiov ij ta^ lo 
xti(yv tiqv iQ(&tvfiiv sta6av^ xal steQl te ditoxQl6B(ov xcA Ai5- 
6eGiv t(Sv JtQog tovg 6vXXoYi6ii,ovg. 6e6i^Xcatai 61 xal neQl 
t&v aXXcyv^ o6a ttjg avtiqg iitO^^^ov t^v X^yciyv iotlv. stQog 
6h Touroc^ iteQl tciv naQaXoyi^fmv 6ieXriXii9afiev^ &6iteQ eln 
Qrjxafiev 7J6ri :tQ6teQ(rv oti ffiv ovv ^ei ti^g Ixav&g Su 
sfQoeiX^iteQa^ (paveQ^v 6el d' i^y^ag fiT^ XeXi^ivai to <Tv(i- 
Pe^rjxog steQl tavtrjv t^ nQayfLfxxelav. t(ov yaQ evQi-- 
6xofiivGW ostdvtGrv td fihf itaQ* ktiQGrv XtypQ^ivta ftQ^teQOV 
^teitovrjiiiva xatd ^tiQog im6i6caxtv v:t6 t&v naQaXa^6vtGrv 
vOteQov* td d' i^ vftaQxi^g evQt6x6iUva iiixQavto stQ(5t(yvfto 
iat6o6iv Xa^fidveiv fro&c, ^(^ijcTtfCGnr^^^cev ftivtoi aoXX^t^g 
vOteQOV ix t(yvtcov ax*^6eG}g. (tiyi^tov yaQ {bco^ ^92^ ^^^ 
t6g, &63teQ Xiyetai* 6i6 xal j^aAe^cJroroi'* o6(p yaQ xQd- 
ti6tov T^ 6xyvd{iei^ to6ovtGi {liXQ^tcetov dv t(p yitfi^H %a* 
Xest(6tat6vi6tiv 6(pdrjvai. tavtrjg d' evQr^iUvrjg ^^ov stQO^fti- » 
d^ivaixal^wav^eiv t6Xoi:t6v iotiv oiteQ xal ^fplroi)g^]}iro- 
Qixovg X^Y^wg 6v\i(ii(irjpie^ 6x^66v 61 xal iteQl tdg aXXag ct- 
nd6ag tixvag, ol i^lv yaQ tdg dQ%dg evQ^vteg stavteX(og 
ijtl iiixQ&v ti nQorffayov* ol 6\ vvv ef66o%niovvteg ftaQoXa" 
^6vteg stoQa noXX(ov olov ix 6ia6oxrlg xatd fiiQog itQoa-do 
yay6vtG)v ovtcag ijviqKa6i , Ti6lag (iW i^etd roi}g stQcitovgy 2 dvvaztti n^Tqaif u. — 4 tbv O*, pr Jf. — 5 ^i^lifmfitv ACeuf^ 
corr g ambiguo H. ^ 1 tovxoiv CD, — xorl om D. ~ 8 amuqivoto u. 

— 9 noatDv nal ix nolatv rovro B, — 10 n6^iv BVDif. — nSnoqiiettfttv 
ADcuf. — n&q\ ntSg ye l>, nas ti u, mas rt C. — 11 ttnonqletng D. 

— 19 naqttXafifiavovtmv D. — 20 i| ^qz^9 C. — 21 {^Oi^ors^oy «• 

— 23 060V C. — 24 rodovroi' C — x^lsnov C. -^ & Xi^(p9^ai fq» 
mg A pr munu. — ^ om g. ~ (^ov] ^ceoy ro Aeu. -^ nqoed^itvai eu» 

— 26 cvvttv^ai t. — noXitiiiOvg cu, mg A pr mana add yq. — 28 nd" 
6ttsA, om D. — hXovtig D. — 29 ig eiiiuq6v C, — 90 naqayayowiuv A^ 
nqocttty6ttav (sic) P, nqotty6vtmv eu^ nqoayuyovtBq f. 

n. 19 290 TOniKSlN I. 

SQaOvp^axog dl ntta Tuflav^ Si6d(OQog dh (lera tavtw^ 
Tud stoXlol stoXXa 0vvtvrpf6%a6i (i^(^' didittg ovdlvd^av^ 
fMxdrov ^x^iv n xXfjdvg tyjv tixvnv. tavtrig dl tijg stQa" 
86 fiiatelag ov to ^ikv tjv to d* ovn r^ stQOB^HQyaO^ivov^ iX£ 
ov8\v navTeX(3g vitrJQxtv. xal yaQ tSv ntQl rovg iQiOtixovg 
X&yovg iiUiQ^aQVOiivt&v ofto/a tig ijv rj staldtvCig rg roQylov 
nQoyiiattla. Xayovg yaQol iiiv (^rjftOQiTurdg ol 61 iQmritixodg 
i8ido0av iTiiiavd^avtiv^ tlg ovg ttXeiOtaTug i\iitbttHV f^ij^rfiaw 
p.l84 htatiQOi Tovg dXXiqXGJV Xoyovg. di6steQ taxeia ithv atexvog 
8' r(v r^ dida6ttaXla toTg (lav^avavCi ftaff avt&v' onS yoQ 
texvrjv dXXa td diio trig tiyvr^g 8i86vteg nai8eveiv 'dftt^ 
Xd^i^avov^ w6jteQ av eH tig btusti^firiv q>d67uov naQct8(66ei/v 

6 inl to fii}dh/ stovelv tovg it68ag^ elta 6xvtotonixfjv (ikv (ii} 
8i8d6xoi , (ii^d' od^ev 8vvi^6etai itOQ{^e69'ai td toiavta^ ^ohj 
81 stoXXd fivrj navto8ajt(Sv v7to8rj^(ov' oxrtog ydQ fie- 
fioi^&rpce fjLhv ttQog trjy %Qelav^ ti^vrpf d* ov nccQi8antev. xccl 
^6^1 iilv tSv ^ritOQi7u5v vit^Q%e stoXXd xal staXaid td 

b Xey6fieva^ steQl 8h tov ^vXXoylt^e^d^ai navteXSg ov8iv (fjo- 
liev stQ6teQov aXXo Xiyeiv^ dXX^ ij ^Q^^ ^ritovvteg itoXvv 
%q6vov iitovov{iev, el 8\ (palvetai Q^ea^aiiivoig viuv &g i% 
toiovtGiv i^ oQX^g vnaQx6vt(ov ^eiv i) ni9o8og Ixav&g staqd 

ttdg aXXag nQayiiatelag tdg ix staQa866emg riv$rjuivag^ 
Xoistov av cfij ndvt(ov t^(M3^ i^ tqv ipiQoaiUv(av iQyov tolg 
fiiv itaQaXeXenmivoig ti^g iie968(w 6vyyv(6iirfv tolg (f ci)- 
QTjliivoig stoXXiqv ^etv xdQiv. 

S4 8h om I. — r^s nqccffiatsfa^ om D. — 56 ov] Szi i. — «^o- 
t^eiqyoi^fifvmv pr C — 3o iqoitixovg D, igmtijfi^aTiTiovg Ci, fort pr /, 
yq, ao<piOttxovg ti, c mg. — 39 ididaaxov Bif, pr ^, qui idldoaav corr 
pr maau. — iuXa/tfiavnv t. — ipr^f^uaav t. -^ ifinlntitv ante 184al 
Xoyovg C. 

184al ttSv t. — loyoi t. — 3 tijg om l>. — 4 et om u. — qpa- 
ayitov ingat^fiTfv u, — nagadiSmai. C — b ttp Gf. — firi^hf cu. <» 
«oifiv ti, pr ^. — anvtotofiitv cn. — 6 dtddiftiv eu, — dwi^aritai 
BDi^ om e. — 7 ovtoal u. — 8 nagadidmKS C. — 9 vn^gxiv tamg 
noXXa 11. 

184b8 Xiyitv aXXo,e. — aXXo om u. — ij om eu — 3 d^ on. — 
iffuv CDcuiy pr ABf. — 4 if,] t&v i^ u. — 6 ijficSv CDcuij pr ABlf. — 
axgonfiivoiv C — 7 trjg t. COMMENTARIUS 19* TOniKAN I. 

80 d)X iitXSg filv t6 dixa/aie, tadl lUvtoi c^hp tuMh i8l- 

Tuog ij dtxa/cog. xal t6 §][/hv ta €nkov dlTuuov^ t6 dl tdir- 

XdtQia ad dbiaiov * hqIciv fgivtoi^ taititrfv diTuUav dvm oiMW 

xai^i , olov av jj itata i6iav tov^ KQivavtOQ'' od yaQ d 61-^ 

%aiov toSi ^ cod/, imA anXtSg ilnaiov. 6\ioUoq Sk 9(al aii/m 

u ovta oiiShf imqXvh Xiynv ya avta ilnaiov dvap * W yaQ d 

XiyHV dlTMuov , dvayxij iiTuxm dvai , &6mQ o^(f d iitpiXir' 

fior XiyHV , <o(piXnia. oiiolfog 81 xol istl twv dixalmv^ &Kki 

ord% d td Xeydfuva adtxa, 6 Xipov adixa vixji* XiynydQ 

8 Xiy^iv i6tl dlxauz^ daXtSg dl tucI ita&HV adiTut. 

p.l81 Toig dl ^aQa tov OQUJtiov yivo\/Livoig tov iXiyxov^ %ar 

26 ^dst^f vJttYQafprj stQ6t6QOv, ditavtijviov <huMtov6i t6 Ovfi^ 

niQa^fjLa itQ6g fqv dvtl(pa6iVy wtcog i&nai t6 aiko xol %atd 

t6 at^o xal ^6g t6^afik6 %al wOavriog xal iv t^ anSt^ 

5 XQ6v(p. idv d' iv dQX% ^QOoiQijtiu^ OT^x 6{iLoXoyritiov cog 

dSiivaxov t6 ai&to dvah dutXdCuw xai i^t^ dutXdOuiVj dXXd 

fpatiov, fii) (livtoi (Dd/, Sg stov^ '^v t6 iXiyx'^^!' 'icofio- 

XoYTjiUvov. bIoI dl itdvtkg o£9' ol JU^oi naQd t6 toiovto. aQ* 

6 ddiog^lnaCtov ori S%a6tov^ ol6a t6 stQayiia; xal i dyvoSv 

10 i66aiit(og; ilSiog di ttg t6v KoqIctlov oti KoQldxog^ dyvooln 

op ori fioi;<TixJg, Sovb tavto istv6taxai %cLidfvoH. oQato 

tfXQdstYjfjHV tov tQUtfnitog {jlhI^ov; yivotto d' av 1% tQisriljXOvg 

tttQanrffp %atd t6 fifpcog' ro 6^ iih^ov iXdttovog ficZ^oi^* 

oi^o aQa avtov %atd tavt6 fif ^oi' %al IXattov. 

21 Todg di itaQa t6 aitH09ai xal Xa^f^dvHV ro h oqxS 

16 xw^avoiUvip fiiv^ av y diqXoVi ov dotiov^ o^d* dv Moiovgj 

Xiyovta tdXrfi^ig. dv Sk Jlod^ , tfpf ayvoiav 6id trlv fio^di]- 

Qlav tSv tourvt&v Xdyiov dg tov iQcmovta futaatQintiov iog m 30 rov D. — vo8l uoil fiivrot ti. — 31 ovtov j^Bd. — ro Sl xa 
aXXorqta Di, ra 81 ulXoTQta c, va 81 alXa u, vo 81 va aXXa C. — 
32 nqlvovTog n. — 35 ovO^hv u. — ravra Xiy$tv 8ln. u. — 36 8lnatov 
u. — oitpiltfia u. — 38 Xiyetv yaq C, 

18lal Xtyofiivotg t, Ysvofiivoig D. — 3 nqog] v6 nqhq ABCif^ corr 
c, — 4 ravro pr C — 6 elvat'] ttva$ xal C. — 8 81] a ol H. — tso*- 
6v8b ttc, roiovro otov C, votovxovD. — 9 alt o pr om C. — 10*Imo'- 
vix. bis cn. — ayvoH D. — 1 1 ravro xal infcvavat «• — 12 8* om D» 
vqtniix^09 Ceu. ^ 13 pr v6 om D. -- alt lUtiov om t. — 14 «arii^ 
ravr6 om l>cu. -^ 15 ri iv ^^xi *^^ Xafifiavnv x6 h aqx^ u. -^ 
16 nvvl&avopLivmf BD^. ^ fiiv om D. — 17 vdXrfiii. iav «.-* ISfit^ 
vtevqmtiiHf CD. TOniKSlN L 

dialbcj^li^ror * 6 foQ Bieyxog Sptvtoii i^oQx^s. eW atilddthj 
in^ mg Toi5fip xQffioiUvov^ aX£ tbg nQog rovto OviXoywv^ $o 
iUpov^ towoprlop ^ kil %Ap na^^itXifffap. 

K(A tot^g dia tov JtoQtstofievov ^fifii^aj^optag is^ aStov 28 
tov Xdyov dnxtiop. £(Hri dl dirn) i^ tiDi^ lirofiirav exoXatffti^ 

Oig. fj fOQ OgV^iv fliQii TO 7UxX^6X0V^ oloP OV^QAsUp ^^OP* 

a^mrtoi yoQ^ ei t6dt ficra tovdi^ xak t6^ dpai \keta toviB. m 
if xata %ag avti^iCHg* d yaQ t66i t^B dxoXovt^lj t^ dn^ 
tixiifBiv^ t& dptixefyuvop. stoQ^ o «ol 6 tov MeXlMov X^ 
fog* d fOQ t6 ftyopog f^n dQxijv^ to dyivntop d^oZ fnj 
^liiv^ &(i^ii dyivritogo ovQap6g^ Tiai aitnQog. to (f oiht htiv 
dvditaXiv fOQ ij dxoX&ii^tfiig. so 

^CMoi ti itaQit to ftQoOti&ivai ri CvXXoyl^ovta^ Oxo-29 
itiip d d(paiQOViiivov Ovfifkdvei firfiiv 'qttov to fi&6vatov. 
xSatiita tovto ifiq>avi6tiov , xal Xtjctiov (bg SSeaxiv oi^ wg 
doxovv dXX Q^ ftQog tov XAyov^ 6 Si xi%Qfqtai OfiSkfp ftQdg 
tov X6yov. M 

IlQog 6\ tovg td ftXiUo iQmj^tuna %v nowvvtag td^vg 80 
ip dQxS duHfitftiov. iQi&trfiig fOQ fila XQog tjp fUa dst6xQi'' 
(Sig i^tiv^ SsKSf^ ovti ftXil(D xad'' ivog ovti "h xcpta xoXXSp^ 
diX %p xa9^ ivog (pettiov ^ dit(Kpaxi(rp. &6ftiQ S\ iitl t&v 
6(iGm$(iiDr 6tl (t^v diKfoiv 6tl (f o^ttiQ^ vaiQXHj S<fti h 
(ii} astXov ovtog toy ^^ijfiffrog ditX&g dit(ncQivofiivOig 
(wdiv Ovfi^viv ftdSxiiV^ OfLoltog xcH ifti roiWiDr. ottxv 
l/!kv ovp td ftXil(o t^ kpl ij t6%p i^ ^oAJloi!^ ^doxg^ t^ 
dftX(Dg d6vti x(d dfiaQt6vti tanitrfP tr[P dftaQtlav (nktiv vfti^ 5 
veeptlc^ia Ovntfialvii* otctp dl roT (ih^ r^ '^ f^i}) ^ ftXilm 
xatd ftXii6vwv^ xol foriv &g VftdQXU dfKpotiQa (qupoti^ — 29 dl'] mg «, fort pr c. — 17 post hnofi. «, om C — 24 ^ ycro mg 
om /. — rd pr j4B, — 26 xo8l C. — 28 ah ro] xal ro cti. — SB et 
^ ayivpfir. II, pr C — 29 o avOqmnog %al u. «» r^] rovrO eife — 
32 afifpatqovfiivov cvfifi. firj^lv u. — S4 ^ 1>, eorr 0. — Z9^^^^ *• "* 
ovOlv cv. — 36 iir s.] iftMOiovnrag u. — 37 i^ir ot 38 iotiv om «• — 
39 dl %al inl C. 

181bl iDOrt roiff ft^ ^ — 2 anlovv iqdvrjfui «. -^ 3 et 5 ovOhp 
« , id 3 e. — 3 xal] 81 %al Df^ fort pr c — 4 ovr] 9 «. — nUlova 

2. — 990^ 4 ftri vmaqjpf *^, «• , — & etfuc^dvovtt AC. — 6 fM\ 
\v ^ D. — 7 vndqxn naUv dftqtotiqa C omiMO 8 ndliv. QOig^ fkfti if (og (y&i vit&Q%H nah/p^ S6ti roiV eSXc^rpiioffh 
olov iv toiOdB tolg Xiyoig» al to {kh l6%iv Sya^ov to 61 ««- 

loxdr, ort taika dXrj^ig ilirnv dyad^ov xal itaxov xol ni'^ 
hv ii^qt dyc^ov fiijte icainiv' ovx lou yoQ htathQov htA- 
tkQOV^ &0Te taiho dya^ov xol xaxov xcel ovt dfa%6v ovte 
7t€nt6v. nal tl inaOtov avto avt^ tavtov^ xol aXXov ettgov* 
i^ttl d^ ovn aXXoig tavtd dXX* avtolg^ xol Sttga avt&v^ 

16 tavtd havtolg ittQa xal tavtd. hi d to fikv dyc^ov xa- 
xov yivttcu^ to 8i xaxov dyad^dv i6tiv, &voyivoii^&v. dvoiiv 
te xoi dvl0C9V ixettQOV a^iko avt^ foot^, S6ts tda ncal avt6a 
avtd avtoig. 

^linintov6i {ilv ow ovtoi «cel dg &XXag Xt^eig* xcel 

v^yaQ to aft(p& noL to a^tavta nXel& 6riyLalvH' ovxovv tad- 
t6v^ nXr^v ovofiaj CvfifialvH q)fj6ai xol dstoiprj^ai* tovto 
6' ovx i^ ^yx^g» dXXd (paveQov oti (ii) fnag iQcrci^Ceog 
t(Sv nXei6v(ov yivoftivcyv^ dXX^ev xad'' hog (pdvtog '^ dsto^ 
(pdvtogy (wx forac to dSiyvatov. 
31 IJeQi 81 t(3v ditay6vtG)v elg to avtd noXXdTng eliteXv^ 

86 (paveQov (0g oi; 8(niov toiv nQ6g ti Xeyo^iivcyv 6Y^alveiV ti 
XfOQi^Ofiivag xad^ amdg tdg TiatrjyoQlag ^ olov 8inXd6iOV 
Svev t(yv 8i3tXd6iov '^iibfeog^ oti i\i(palvetai. xal yaQ td 
SiTta iv toXg ivog 8iov6i 8tiia xal to stOiiqOai iv tip iii^ ftoi-^ 

w^ai^ %al oXag iv ty dno(pd6ei '^'(pdoig' dXX* Ofcog oi^x 
cf tig Xiyoi toSl nrj elvaiXevxov^ Xiyei aiho Xe\}7t6v elvoi. 
to 81 8inXd6i(yv ov8l 6rjiiaivei ov6lv t6G)g^ S6ifeQ ovSk t6 iv 
t^ ijfucTa* ff d* aQa xal 6ri^alvei^ dXX^ (wtatho xal iJwj- 
Qfjuiv(rv. oi5d' iqim6tr]^rj iv t^ ffdfi, oiovell6tiv TjlatQiTti^ 

85 iifiOtijur]^ oneQ to itoiv&v • iTteivo 6' rjv ijti6ti]^rj ini6tricov. iv 
81 toTg 8i G)v 8rjX(yvtai xatrfyoQOVnivoig tovto Xextiov^ ©g 
ov to avto xoQlg xal iv tdi X6y^ to 8rjX(yviiev(yv. to yaQ 8 ovx Qn> D. — tovT del c. — 10 tovt ti. — 11 knaTiqqt u, — 
12 Tcrvro ro dya%ov D, — 13 e/ om «, pr c. — rofiJro j^Bi. — 14 iirf 
et 16 j^BCf bis r« avTU, «— 14 tt*ri»v ti/. — 16 iativ om ti. — yf- 
voivrBCDif. — dvttvC. — 17 havr^ ii. — 19 dw om D. — ««rol C. 
— xcfl] ol Xoyoi xffl «. — 20 toi Bf. — toi ABDif^ corrc. — navTaU.-^ 
ov% ov TavTO «. — 25 rarri Dcu. — 26 alt ri] ri xa^* avtaC. — 27 av^ 
TOL Cu. — olov t6 ^inl. u. — 28 ori %v tpaivtTai «. « 91 Xiyfi Aeu^ 
-^ 32 Ttfag ftovov mcn%Q D. — ro om Af. — 34 alt ij om CD. — 
36 driXovvxai D. TOniKSlN I. 

Ttcikov Kowj hIp to avTO dtildi bA tov CifuyS xol tov ^tHr- 
%ov^ i(Q06ti^ifUP0v 61 ovdav «ciilvfii, dXXa to (Mhv rg ^vl to 
Sk t& OxiXn 6qiialvHV' ivO^a {ihv yoQ to Oifiip^ ivlta dlp.182 
To (fcufiov Orjiiolvti' 7ud ovdhv duupiQei elitiip (jlg 6141VJ ij ^}g 
%olhj. iti ov dotiov tijp Xiii^ nat €i>0i; ' ilftvdog fOQ kstivt, 
ov yoQ ioti to 6i{§6p (jig iiolXtj aXXa (^vogtodly olov sta^og^ 
w6t oi^dip atoitop^ d 'qlfigi^ 6^17^ ^ hup iiov6a TuaXi- $ 
tvpa ^tpog. 

IJeQl 61 t(5p 6oXoixi6ii(3v j 9UtQ o n ^ ^>alvoptm32 
6vi^alpeiv^ eiilo[tev fiQ&veQov^ &g 61 Xvviov^ bi avt&p t(Sv 
Xdyav&ftmfpapeQOP. anapteg yaQ 61 toi^l6etovto ^iiXoptah 
TcavaOxeval^ip. aQ* o Xiyeig dXrfimg^ wd Jksti tovto aili}-» 
Q^&g; qr^ 6^ ehal n Xl^ov' iotiv aQa ti Ui^ov. ^ r^ Ai- 
yei/vXL^ov odiLi6ti Xiyeipo aAJL'01% ov6h tovto dXXa tovvov* 
d ovp lQ0it6 tfg, aQ ov dXY(&&g Xtyeiq^ fert tovtov^ ov* Sp 
6<nu>lri hXXip^i^HV^ &6^q ov6^ el ^oero, aQ^ ^p liyetg elvai^ 
kftip ovtog ; ivXop d' ebteip ovtog^ y o6a iiijte d^Xv fiifv a^ is 
(^ 6viiialpei^ ov6ep 6iatpiQeu 6i6icid(n}ylvetai 6oXoiiu6ii6gj 
il o Xiyeig ehai^ &Svi tovto; ^vXop 61 Xiyeig dpai" fOtiv&Qa 
$vXop. 6 61 Xld^og xal ro oinrog a^(^evog Ixei xXiqOiV. el dij 
tig Ipoiro, aQ* ovv6g i&vw avtri; dtaxdXiv^ tl^; ot^ Of6t6g 
ioti KoQlOzog ; eWeikeiev^ lotiv oQa (wtog avtq^ orv 6vXXeX6^ so 
yustai tov 6(^tKi6fi6p, ovd' d to KoQlOMg 6fKialpH SstiQ 
(xvtrjy fc)) 616(061 6h 6 dao%Qip6iiePog, dXXd 6eitoirvo Sqo6^ 
eQGmfi^rjvcu. el 61 yLtjc %6vip fiijte 616(d(U^^ o^ (SvXXeX6^ 
yustai oOve rcj opvh ovte itQog tov ijQomniivov» Sfiolcig (nfv 
6ei %diui tov Xl&ov Orj^alpeiP (rwog. ei 6h (nfve §6ti fcijri ts 
6i6(rvaij ov Xextiov to 6vyLniQa6{ia* fpcdvtvm 6\ ftoQd rd 
triv dv6{iOiOP itv(36iv tov ov^iuxtog ofiolav q>aive69(u. oq 
dXrfi^ig i6tiv eliteip oti iOtiv avtri^ oiteQ dpai (p^ (t&vqv; 58 ifoijcov D, qttiPov t, corr Ce. — 39 vqoHTtiOsf^ivwf C. 

182al ari/iaivfi, ABCDudf. — ivta fihii...6ijfittfvfg om ACDem.^ 
2 t6 xoZlov fi. — 3 rg lifet C. — 5 alt 17 om^ ABCDif. — 7 o T» 
corr c, Ti u. — > fpeclvttui P, tpaivoivto t. <— 9 yaq oZ8i u. ^ 13 li- 
ysiv jD. — 15 ovtag D, pr A. — tlnev ABuif^ corr e, Itfvly C — 
18 nXiotv Di. — di u. — 19 ovttog iotlv ovcij H -— 80 ilkoiiv D^ 
$tnoi ti, eHxfj Cc. -^ S2 6 om Dci. — covroy /. — 93 fifidh i. — •«!- 
UXoyioOm pr AL — 24 igotrmfuvov u. — 25 dil] dwBi C — icaiiff 
6hl u. — 26 didoTai D. — naqa xo] z^ corr c. TOniKAN 1. 

difm 6k tpys ti^Mlda'' fkinv S(fa avtfid6fd8a^ ^ oih .dpApttfff 

80 €ifkfj ro aikri dCfclia {njfMdvH dlX d6nlq , %6 d* dchdia 
vavxriv. ot^ tl oqr^ c^i^i xwzov^ hiiv ovtog^ ^yg if dvn 
KXkavOilk^ivaifaoiitog KXitapa* odYOQiOtivovtosKXiaiva* 
dlfifjuci YaQoti o fprjfiiBlvai, toikoVj Ikfnvovvogy ad tovtov* 
ovSkfaQ-SvlXXml^oioihcigtoiifcitr^Xtj^iv. aQinl<ita6ai 

9$tovto; tovtod iOtlXidx^* inl6tMak&QaU%oq. ^ofitaifM 
Orjikalvu to tovto Iv tip a^ iitt(ita6ai tovto ftai h ti^tovto 
dl XU^og^ dXX* iv nlv t^ nn^&t^ tovtav^ iv 61 1^ i^i(ff 
ovtog. a(f ov ^uTvj^fiijv ix^ ktbSta^ai tovto ; ini^tijfgijv 6* 
ilHgXl^ov inl6ta6ai oQaXUtov. rj td (ikvtoikov XldovXi^ 

bfHg^toditoihovXlttov ld(^^, ov iniotj^fitrwlxiig^inl^taf^ 

69ai^ ov toikov^ dXXd tovto^ S6i^ od Xl9ov aXXd tdv Xi/^ov^ 

"On fikv ovv oi vototnroi t&pX6ymp a6 6vXXoft^optiu 6o^ 

Xoixi6fiov dXXd ^palvoptmj xcd did tl t% qHdvoptai. xol 

5 nwg dnaimitiov nQdg adtaiig^ qHXVMQOv &e t£p ilQtqfUvap. 

38 ^ei 8h xtd xatavoeip on ndvtav ti3v Xiftop oi pdv 

d(U, (f(fOvg xanduv oi dl xaXendteQOt^ naQd tl %ak ip tlvt 

naQoXofl^ovtm tov dTtbvovta^ noXXdxig ol tnkol hulvoiig 

&Y€9. Toi^ aikov yaQ Xiyov 8u naXnv tov noQd tanko j^ 

iov6fLtPOP' 6 aikog Sk Xdyog tolg fihv staQa ti^ Xiiiv toSg 
dk noQa to Oi^fi/fe^ijxdg tcSg 8i noQ* StiQOV 86^uv Sv d» 
vai dio 70 ^axpiQOfjLiVOfP iKa6tov («i) 6fU)log dvag 8iqXov. 
SoneQ ow iv roS^ aaQa t^ Of/uapvnlav^ o6neQ doxci tQihtog 
edrfiti6tatog elvat t&v naQaXoyi^H^^ td fklv wA toig tv^ 

uxovolv i6n 8iQXa («ol faQcl X6fot O^cdwol feXoXot ndv^ 
ng iUl staQa trjfp Xiiiv^ cXov dpi^ i^piQSto Tuxtd nXltuxKog 
8kpQOP^ xol ojrov ^tiXix^d^t; MQdg triP rtitQalav. vaL MtiQa 
tiSv fiomv fynQo<^iv ti^at; o^eviQaj dXX* SfU6l^ df/upat» 30 9riiia(viH D. — 33 ov Du^ pr e. — rovrov tlvtu «• — 34 yaf 
Uli^v/Cei «• ~ i£cllip/Coi C. — 36 Irrt Sk zv9vo u. — oil om «• — 
37 ^ om D. — fikw om «» pr e. — I»«vff09 l>. -* 39 pr XiOwt] Xi^ 
^og D. 

182bl rovro ti. — ini^tacM uL — % ov rov i/^o« BCff. -^ vhv 
ora «. -* 4 Kttl dt€t xl re ^alvovza^ om A. -^ b MqitH tigD.'^ 8«*- 
qaloYlifTat D. — hmlvoi pr AL ~~ d pr rov pr om J. -» raih^v €L 
— tavto Xtyitiivov u. — 13 Sntq D^ oomq corr o. — > 14 twr^Ohtm^ 
xoq u. — fihi} fdwot 1>. — 17 oriUeo^cM BDmf^ pr e. «^ miqft9qUn 
A, — 18 ri£erai ffinqoo^iv C. TOniKAN I. 

wi %ov fivofi^tifov, OQ^ EvoQxog; oiS difta^ iXX ^AxoUeHm 
vldfjg. %ov av%6v 6i %Q6itov xtH %wv aJJjm 6%td6v ol nXHn 
droi), %aSk%ai%ovgi{!LHUQO%a%ovgq)abvv!m Xav^&VHV* Otj- 
^HOV dh %oik(ov o%i fi^axovtai aoXXaTug oeQl %iSv Jvofio- 
Tov, ciov xA%eQOv %av%d OrnjtalvH xaira ii&v%mf%6 iSi^xal 
%6 ^ ri ^tQOV. %QSg \k\v yoQ ioKu %av%6 Crnialv^iv %6 8v tft 
xal %6 & ' ol Sk %6v Z7]V(avog X6fov xal IlaQfievldov iA6ov6i 
dia %6 stoXXax^g (pdvai t6 hf XiYeO^ai, xol %6 ov^ oiiol^ 
cag Sk xai iteQl vov Ovii^rpiiivog xol iUqI %(5v aXXcsv 
&ux6%ov ol filv &Sov%m ^{fot^ 18hv ol dl %aX%n€i%BQoi^ %0v 
X6y4DV * xal Xa^HV h %lvi yivH^ xal nitBQOV fXefjpg ^ otfx » 
l^X^ffXog^ ov If^iov 0{ioUog mQl itav%&v* 

'^Eo^i 81 iQHivg X6yog o(5%tg ditoQHv stoui fidXi(Ha* 
dd»VH yoQ ovvog fidXiXftcu daoQia S h%l 8i%%ij , ij fihv iv 
%Oig ^vXXiXoyu^voig^ o %i dviXjj%ig %(5v iQcmjfid%(0Vj i} 
(f iv %oig iQiOtixoigy it(Sg ifky rig %6 itQ0%a9iv, ^iisteQ iv m 
%(ng (fvXX^yyi^^iKOig ol 8Qiiiv%€QOi X&yoi ^rfHHV ^iaXXov stoir- 
ovOiV. Ibn Sh OvXXoYi(S%i%6g iikv X6fog dQnivvcttog , &v i^ 
o%i fidXiOta 8o7tovv%(ov on» (idXiOta h8o^(»v dvaiQJ. ilg yctQ 
Sv 6 X6yog iuvcpci^efiivvig %ijg dv%i(pd6ec^ astawag Ofio/avg 
^H %ovg OvXXoyiC^uydg * ael yaQ i^ iv86$oav OfuUog M(h p. 188 
iov dvaiQTjOei ^ 7ux%a69tevd(feij SioiteQ dstoQeiv dvayzaupv. 
lidXi6%a fih^ ovv 6 %oiov%og ^Qifi^g^ 6 ii idov %6 OvfotiQa^ 
6fia stoi&v To£^ ^cnrj^featfi, 8evveQog 8^ 6 i$ aitdv%mP Ofio^ 
aiv' ovvog yctQ ojiotcag iton^ei dstoQetv 6ftdiov %(Sv iQomifLd-- $ 
%C9V dvaiQetiov. %oG%o 8\ yaXeitdv* dvaiQetiov ftkv ydQ^ 8 
n ^ dvcuQeviov^ aSriXov. %Sv d' iQUSyi%&v dpifctlnyrogfi^^» 
9tQmov B^&vg a^qXog stiiteQov6vXX^j6yi6%ai ^ ov, xoi stdveQOV 
Qv ivc mut ty». *— so oe wn »• — - a»vyix v« wfipn^TjMos «. — iw *»" 

Othf C. — 34 avXXsyofiipcig pr A, — ij] oi pr B. — S5 ftkoi u. — 
3^7 loYos (jLkv B. — 38 doxovwttv Md|«# 8t$ u. — tivatqf . . • »«l 
nctTaontvaijj. tk ii| pr c. — 39 d om D. 

183a3 ovv om u. •— 4 rotg rc C -— d* om C TOniKAN L 

aaga '^ivdog ij dialQiClv i6uv rj Xv6ig , dtvvs(fog dh twp 

tociXXaiV 6 dfjXog filv ou staga SialQi6iv Ij dmlQsOlv kiu^ 
(i^ (pavhQog d' g3V Sia xlvog %&v iJQCJitifHiiv(ov dvalQt0iV ^ 
diaiQtOiv Xvtiog iotlv^ dXXd stottQov avtri ^^^ ^^ 6t^ 
niQa^^ia ^ staQa ti twv iQcnY^tdTGiv iCtlv. 

'Evlote nhv ovv 6 p^ CvXXoYi6t^t\g X6yog tvi^dTjg i^tiv^ 

^ idv y Xlav aSo^a ^ ijfevdq td Xi^^tiata * ivlote d' ov» 
a^iog ftaTaffQoveiO&aL otav {ilv yaQ iXXelity ti tSv toun^- 
teav iQmrjndTCJV, iteQl ov 6 X^yog xal 6i o, Tial ^rj 3tQo6^ 
Xafi&v tovto xal fii) 6vXXoyi6d^tpog evn^rjq 6 ^vXXoyi-- 
6y>6g^ otavSitiSv^^cod^ev^ ovtc evTtatafpQdvtjfvog ov6a{img^dX£ 

sa o [/^ X&fog istiemijg^ 6 d' iQCJtiSv i^Qcittj6ev oiJ xaX(5g. 

^Eou te , S67teQ Xvhiv otl ^tiv itQog tov X6yov ovl Sk 
stQdg rof iQcyt(3vta nal tiqv iqGnrfiiv 6x\ Sk itQoq ov6iteQOV 
tovtGJV^ onolcjg Kal iQotav f6ti xal 6vXXoYl^e69'ai xol stQog 
tiqv 9i6iv nal stQog tov dstOTCQivdnevov xal stQog tov %q6voVj 

S6 Qtav y itXeiovog xq6vov 6eo{iivri ij Xv6ig q tov itaQ6vtog xiu- 

Qov to ^iaXex^^ijvai stQog trjv Xv6iv» 

34 ^Ex st66c3v ithv ovv xol stoicav yivovtai tolg 6iccXeyoiii' 

VQig ol staQctXoYi^iioi^ Ttal n(3g 6el^O{iiv te ilfev66fiev(yp xai 

staQd6o^a Xiyeiv aoiij6oftev^ hi d' ht tiv(av ^vtifiaivei o 

so 6vXXoyi6ii6g , xol st(3g iQcmjtiov xal tig ij td^ig tav iQGh- 
trjiidtG^v^ iti itQog ti xQrj^nioi ftdvteg eMv ol toiovtoi X6^ 
yoi^ xal steQl dxoxQi6eG)g dftX(Sg t€ nd6rjg xol st&g Xv- 
ti(rvtovg Xoyovg xal t(yvg6vXXoYi6ti0^g^ ^1^^169^ itenlafCdv- 
tc3v iquiv tavxa. Xoiito-v 61 ^l t^g i^ aQXiqg nQoVi6e&g 

M dvaiivi^6a6iv elitelv ti PQafjfv neQl avtfig ^al tiXog d^tftei^ 
vcci toTg elQrjiiivoig. 

IlQOHXQiud^a y,lv (rw evQetv 6vvaniv tiva 6vXXoYi6ti^iqv 
steQl tov itQopXtjd^ivtog i% t&v vitaQ%6vtGrv (og iv6oiot&tGiv* 
tovto yaQ iQyov i6tl tfjg ^iaXextixrjg TcaQ^ avtfjv x«l trjg 

b :teiQa6tiot^g. i:tel 61 stQ06oiata6xevd^etcti itQog avtrjv 6id 9 ^riv om D. — 10 notga xr^v 8. C. — ;J dvctiQt^iq «• — l\ Jh/ 
pr ji. '— 12 Ivxiov DHj pr e. — 16 ilUn^ A iimbigno & -^ 17 o] 
aro D, — 18 d] inXv 6 C. — 19 ovda/itSg om «• — 20 ijgi&tipLiv Cem, 
— 21 8h Dcu. — XvBi D. •— 91 Ixi 81 nqoq CDcui. — 92 n^ql om «. -^ 
33 navxtBv u. — 36 n(fosiqrjfiivoit tb — 37 8vva(jnv ivqetp C. -*- tiva 
om tf. — 38 nqolfjip^ipxog J9. — 39 alt xqg om D, 

188bl nqoxaxacnivatnai u. ToniKaN I. 

t^ trjg ^ofpi^nx^^g f^itvla^iv^ ^ ov {i6vov ftelQav ivvaxa^ 
idt^hiv diaXiKtvK&g aXXa xal &g dd&g^ 6ia tovto oi^ ^6vov 
to Xtx^lv fyyov vaed^iiit^a trjg itQay^taxtlag^ to X&fov 
dvvaOd^ai Xafietv , dXXa xal ostog Xiyov 'dnixovteg (fvXa' s 
^Ofiev tqv d^iOiV (og di ivSo^otat(ov oiKycQosung. tffv d' alr- 
tlav tlQi^Ttafiev toiitov, iitel xal dia tovto 2k:niQavifig i^Qcnoy 
dXX^ ovx dsteTtQlveto * (oitoXSyei yaQ ovx eldivai, deSijXcnai 
d' iv tolg XQ&ceQOV xal stQog itoCa Ttal ix itoCcjv torvto Ikitai^ 
TLoi o^tv tvnoQtfio^jLev tovtGyv^ f%i Sk yC(3g iQCJttjfti^Pv ij t(t- lo 
Tttiov tiqv iQ(atrfiiv itaCav^ Tud iteQl te ditoxQhecrv xal Xii- 
Ceov t(3v nQog tovg 6vXXoyi6ii^^g. deSijXcatai Sh xal steQl 
t(3v aXXov^ o6a tijg avttjg ne&dSov t&v XoyGyv iotiv. nQog 
Sl tovTOig TteQl tciv naQaX(yyi0^v SieXrjXvd^aiiev^ &63(eQ el- 
Qtjnccfiev rjStj itQ6teQ(yv oti yiv otrv fyei tiXog Ixav&g Sis 
^QoeiXoyLe^a^ (paveQdv Sel S* iqtiag fii) XeXtjd^ivcci, to 0v(i- 
Pefirptog iteQl tavtrjv tiqv itQayyLoxelav. twv yaQ evQi- 
6xo^ivcrv andvt(av td \iiv itaQ hiQov Xtj^p&ivta itQ6teQ(^ 
sten(yvrjy,iva xatd ^iiQog iniSiSGntev vno t(3v naQaXafi6vt(av 
v6teQ(yv' td d' i^ vnaQxfjg evQi6x6iuva liixQavto nQ(3t(yv9o 
inlSo6iv Xa^pdveiv etoO^e, XQrj^niGytiQav ^iivtoi noXX^t^g 
v6teQ(yv ix t(yvtGyv ai'|)j(TfGig. iiiyi6t(yv yaQ fks&g dojri nav- 
rog, &6neQ Xiyetai* Sio xal xaXen(otax(yv' o6(p yaQ xQd- 
ti6t(yv t^ Sxyvd^iei^ to6(yvt(p (iixQ(itat(yv Sv t^ iieyi9ei xa- 
XencitaT6vi6tiv 6(p9rjvcu. tavtrfg S* e^Qri\Uvrig l^ov nQ06ti- u 
d^ivai xal 6wav^etv to Xoin6v iotiv * SneQ xal neQl roi^g^ijiro- 
Qixovg X6yovg 6\yy>piprpie , 6xeS6v Sl xal neQl tdg aXXag a- 
nd6ag tixvag. ol yikv y&Q tdg dQxdg evQdvteg navteX(Sg 
inl liiXQ^v ri nQOi^ay(rv' oi Sl vvv e^dSoxifiovvteg noQaXa- 
fi6vteg naQd noXX(3v olov i% SiaS(y]i;^g xatd (iiQog nQoa- 90 
yaydvtcyv ovtog rfo^rpia^i , Ti6lag [jihf (icra tod^g nQckovg^ 2 Svvattti nitqav v. — 4 thv C<f pr ^f» — 5 9vla£i»/ti«v ACcnf^ 
corr t ambiguo Ji, — 7 rovrtoy CD. — Xftl om D. — 8 aniuqivaro u. 

— 9 noaav xal ix nolmv xovto B, — 10 n6%%v BCDif, — i^noqrjoafttv 
ADeuf, — n£(i\ ncSg yt P, nas tt u, nmg tt C. — 11 dnonqlctaq D, 

— 19 naqaXafifiavovtaiv D. — 20 i£ oqx^i C, — 21 {^««^ioTefoy ti. 

— 23 060V C, — 24 TOtfovrov C. — x^lsnov C — l^ Xrjip^^vai yq» 
mg A pr manu. — d* om t. ~ ^^ov^ {^jtov to Acu. — nqood^ilvai eu* 

— 26 cwav^at i. — soliriyotpff cti, mg A pr mana add yq. — 28 «pa- 
caqA^ om D. — hXovtiq D. — 29 Ig Cfunq6v C. ^ ^ naqaffOfirtmv A^ 
nqoctayoittmv (sic) l>, nqoayovtmif cu^ xqoayetYOVttq f. 

n. 19 :i90 ToniKSiN /. 

SQa6v(kaiog Sk fiera TufloPj Sb66(oqoq 61 fiercr xwtov^ 
Tud stoXlol ftoXXa 6wevfp^6xa6i fii(fTj * 6i6steQ ov6\v ^av- 
lULtftov ix^^iv n itX^^og rrjv tixvnv. Tarrijg 61 r#]g ^a- 
M fVuxttlaq ov ro ^\v tjv to d' ovn r^ ftQOB^HQyaCiiivov^ aiX 
wi6\v itavttX&s vitiqQXtv. xol yaQ tmv itBQl tovg iQi6tixovg 
Xoyovg fiUSQ^aQvovvtGtv 6iu)la tig Jjv i) stal6tv6ig rg PoqyIov 
nQoyiiatel^. Xoyovg yaQol iilv (fritOQiTuydg ol 6i iQCJtriuxot^g 
i6l6o6av ixiiavd^aveiVj elg ovg itXeiCtaxig ^nbttHV ^Jfitfiav 
p.l84 \%axtQOi tovg dXXi^XGiv X6yovg. 6i6fteQ ta%Ha {Ctv axeivog 
6' riv i) 6i6a6iiaXla toTg y,av9avov6t itaQ avtSv od yoQ 
tiyvriv dXXa ta dfto tr\g tijvr^ 6i66vteg nai6tvHV 'dftt^ 
Xdiifiavov^ &6aeQ av tl ng btuitri\tr[v tpd^Tuov naQa6(66HV 

6 istl ro firj6iv itovelv tovg ft66ag^ elta ^xvtoto^vKfpf {i\v (ii) 
Aida<7xoc, fiijd' oi^ev ^wrfieftai ftOQi^e69ai td toiavta^ 6olti 
6h stoXXd yivrj ftavto6cc3t(Sv wto6rj(idt(DV' ovtog yaQ fie^ 
fioi^drpte ^iiv ttQog tqv XQ^^^ tixvrpf ^ ov itaQi6wiKev, xal 
iteqX fi\v t&v (^f/toQixSv vst^QXB stoXXd xal staXaid td 

b Xey6fieva^ steQl 6i tov ^vXXoyl^e^^ai itavteXag ov6\v eixo^ 
\iev itQoteQov aiUo Xiyeiv^ dXX ri tQtfiy ^rjtovvteg itoXvv 
Xq6vov iftovov^iev. el 6i fpalvetat &ea6a\iivoig vyXv &g hc 
toiovtcyv ^ dQxfjg vftaQx6vt(av fyew ij \ii9o6og Ixav&g ftoQa 

Btdg aXXag itQay\iaxelag tdg i% itaQa666etog rfo^riaivag^ 
Xoiitov av eiri itdvtcav i^tSv ij t(Sv 'q7iQoay>iv(av iQy(rv tolg 
^lv staQaXeXeiiniivoig tiqg iie966(yv 6vyyvd!^r[v tdig (f n)- 
QtHiivoig ftoXXiqv l^eiv xaQiV. 34 dl om t. — tfjg nqerffitiTt^af om D. — S5 ov] Svt t. — «90- 
tisiqyasfiivav pr C. — 38 iqmtixovg l>, igmTfifUixixovg Ct, fort pr /, 
yq, ootpi6tiuovg u, c mg. — 39 i8i8a6KOV Bif^ pr A, qoi idldoaav corr 
pr maou. — inXafipdvnv t. *- ipij^uoav t. -^ ifinlntttv ante 184al 
loyovg C. 

184al t£v i. — loyoi t. — 3 tTJg om D. — 4 f f om n. — fpd" 
tnuov iniarqfirjv u, — naqadidaat C. — ' 5 t^ Gf. — ^17^^ eu. — > 
notuv 11, pr >#. -^ axvtOTOfitXv cu. — > 6 8i8difitv eu» -» dwiiaijrag 
BDi^ om c. — 7 OVTO0I n. -» S naqadidnxB C. — 9 vn^qxiv ftfoe 
noXXd tt. 

184b2 Xiyav aXlo.e. — aXXo om u. — ^ om cu — 3 ^^ on. — 
ijfiiv CDcuij pr JBf — 4 !{] tiSv i{ «. — 6 ijfimvCDeuij pr >lfl/. — 
anqoiOfiivmv C. — 7 tijg t. COMMENTARIUS. 1»* ANALYTICA POSTERIORA. Jln oiniiibus Aristotelis scriptig quae ad logicam pertin^t hoc 
primum est et maximum, ut inTestigetur et qnomodo fiat Tera 
demonstratio et qua ratione per demonstrationem certa 
quaedam doctrina artificio et ria tradenda conficiatur: nam 
omnia Aristotelis scripta quibua ooniunctig Organi nomen indi- 
tum est aut argumentandi quandam rationem tradunt aut de iia 
agunt sine quibus ar^imentatio fieri omnino nequeat. Quare 
mirum non est quod Analytica posteriora, quae a graecia inter- 
pretibus etiam simpliciter appelLantur tic dxoduxxwd (t. schol. 
98 b 4, 39b32, 98 b 4), dxodBixxMii nQayiuxtBla (nchoL 149 b 43) 
Tei dxodeLXtLxi^ (schoi. 143 a 21) — titulum d&StBga dvaXtnmi 
habemus schoi. 142 b 2, Aristoteies ipae Tero simplidter dicit lEva- 
XvtiTcd (t. e. g. 1003 b 4, 1031 b 8), quamquam eodem nomine etiam 
Anaiytica priora si^ificantur 162 a 11 -^ pro capite sciiptorum 
Aristotelis ad iogicam pertinentium semper aint habita. Inde 
factiim esty ut et doctrina Anaiytica ab Aiexandro (schol. 141 b 23) 
et ipsa demonstratio a lo. Philopono (schoL 31b46, 36al2) 
dicatur dQyavovj hoc est instrumentnni quo philosophia utatur 
ad co^oscendam Teritatem. Idem fere lefitur ap. Nicephorum 
Biemm. lartrofi^ XoyMfjg Lips. 1184. xBfp. ^- p. 23 ^r^ tipf 
tout&cijv duixQL6LV (Teri et falsi, boni et mali intelL) I^sOqbv 
ij q>Uo6oq>la tipf dndSBiJiiv dQyavov ixt/rijdBi6tatov Sxbq i6tl 
td Xoyixdv^ fjyow xbqI o xataylvsta^ if koyixij ^QayfuxxBlOy xal 
l6ti, tb koyixiv q>tXo6oq>lag iQyaXBlov xQUiod^atov ^ adt^g 
xatB6xBva6(iivov. Quare haud improbabiie eat quod contendit 
O. Mielach (Diss. inaug. de nondne Orgam Aristotelici Aug. 
VindeL 1838), reliquoa Aristotelis libroa ad logicam peitbentea SM ABalyllea p«tl«ri«ra. 

a parte prineipali Organi nomeii accepisae, quod auctiir eoinm. 
anonjm. iib. I. AnaL pott eod. Monac. diaertis Terbis dicat: Xt- 
yBta^ dh if dModuKXin^ iiMtijiiii dffyavov^ l{ ^ xal td SXov 
fiifiUov Soyaviyif ixXij^, nnde apparet qaomodo inteliigendiim 
■it quod dicit C. Weinholti (Dias. de ftnilras atque pretio io- 
^cae Aristotelicae. Rostoch. 1825. p. %\ niliii praeter Analjtica 
ad Organon pertinere. Qaem sensnm iiiad Tocabaiiim apad 
Ariatoteiem habeat, ex hia potiMimam loda apparet: 1 25.1 b 28 
t&v 8* 6(^dvanf tic itiv dpvxa tic d' Ifi^fn^x^» ^^ ^V TCvfitQ- 
viftji 6 liiv d^ difVXP^^t ^ ^^ XQOQivg fyn^vxov* 6 ykg ixq- 
gitrig iv difydvov sldu xdig tixyaig i6tlv. oirtog %al tb xt^iia 
dgyavov jt(fdg (91^ iihri, jurl if XT^^yt^ xXfi^og 6(fydvarv ietl^ 
xol o iovXog xt^iid Ti f/i^fn^x^' ^^ A^MiQ ioyavov xq6 6q^ 
ydvmv xag 6 itniQit^g (qaare manam 681 a 21 appeiiat o&xsqA 
ioyavov %q6 6Qydvaiv)...%h likv oiv Xty^iuva doyava MOifin^ 
nk iQyavd l^yu, ri dh xx^i^aXQcnttix&v et qnae aeq. I254a2— 17, 
Etiam artem iQyavov Tocat aiteram aiterius, cni iiia inscrfiai: 
1W4 a i2 xm^oM^^ ibxb ti^v batix^ ij zaiUvoflrociMJ. .Qaare 6q^ 
yavixh fii^ xmv (^mdv non ea dicit qnae noa (105^22), aed ea 
qmbvacanqae ad arbitriom ntnntiir animaik: nnde llt nt dp^mic 
dicat qnaecanqne ad aiiqnam rem faciendam adinmentsm afle» 
rani, t. 169b II, I05a2l. Ad eam verbi sigmllcationem^ qna 
ipaa demonaCratio tppeiiatar dQyavov, proxime Arialoteles ae^ 
cedere Tidetnr 955 b 2.1 6 ^sbg SQyava hv iavtolg ifiuv didofXB 
diJoj iv olg xjQii^ik^a toig ixtdg ^Qydvoigy Cmiiati itiv X^4f^^ 
infxfj 8i voirv. fort yicQ xal 6 vovg t&v tffflkfu iv ifitSv oOMp 
iQyavov iMdQx^ ^^ ^^- ^^ ^^ ikStiQOv 8i t^g mv X^Hf^v dv- 
vdfLBog 6 vovg MaQaylvetai ifitiv^ Srt xdk tk toCI voiO iQyavd 
i&ti t&v t^ i!Bi(^, S&ti yhQ vov piv 8(fyavov btiOtiljii^ toflkm 
ydQ iftti z^i^ftfcog^ xalS^dxtQ aiXol adltft^. CoiL 492 al &6t9 
ij ^Z^ m6M$Q ^ x^Q i^^' ^l Y^Q if x^Uf 8(fyav6v i6tiv d^ 
ydvtnf^ de qno i. t* Trdib. de an. p. 931. -^ Arialoteles qniim 
in Analyticis prioribas artem syllogiaticam tradiderit, nt pate* 
fiat quibos ex partibns omnia Bjliofiamaa componl debeat et fai 
qnas diasoiyatnr, iam in Analyticis posterioribns demonstrandi 
artem exponit^ ut doceat qnomodo arte syllogistlca ntendtim 
sit, ut certa qnaedam et Tcra doctrina constitnatnr : qoare 
^time Brandis Ueber die Reihoifol^ der Bncher des Orga* 
non in Abhh. d. BerL Aksrd. 1899. p. 261 krufnffiQv dMoiitmtr 
xu^ qnae in Us libris traditnr reddidit per nostmm ^WkieiK Anlytioa p^#toH#rft. 

scliaftslelire'*. Unde apparet eam dfacipUnain quam in Analy- 
ticis posterioribus tradat Aristoteiea ciim ipsa philosophia na- 
tiira arctissime coniunctam eate, quod comprobatur iis qnae 
leguntur 1005 b 6 ou fuv oiv Toi) q>iXo66q>QV xal xov nigl ndr 
6fi^ tfjg oiolag ^BOQovvtog i niqwKSP, %al nBQl t&v cvkXof^^ 
6tLx&v dQx&v ictlv imoxhlfac^ai^ d^kov. xqooijkbi ii tbv iid' 
h6ta yvaQliiovxa src^l ixactov yivog |tatv UyBiv tkg fiBficuo- 
tdtag aQxicg toiyxQdyiiatog, &6tB xol tinf nBQl t&vdvttov ^dvtu 
titg 9cdvtav fiifituotdtag. forid' oitog 6 ipt)i64oq)og. 1006a6fet» 
yiiQ dxcudBvola th (jl^ yiyv&6xHv tLvmv 8ii (^Civ dmdd&if^v 
Tud tlvav oA SbI. ikmg fjihv yicQ &»dvtwv dMvatov dmdiiiifMf 
ilvtu * Blg dxiiQov yhQ Sv /Sttd/Sot, &6tB fAiji^ oCtwg bIvm dxd- 
diiiiv. Quare dicit 162 a 15 fon 8h q>ilo66^iia fik/ dvAJLoy»- 
6^g dao8iiuxt.x6g (cf. Trdlb* Eiem. iogic. Aristoteiic. p. 99), 
quamquam latiua patet q>iXo66^fia de eoel. 294a 19 &6tB t^ 
fiiv dnoQilv ilx6tag iyivito fg>ilo66^iia xa6ivi nam q>iXo6i^ 
q>7jna hic yocatur quaestio quaecunque ad pliiiotopbiam perti«- 
net dji68iiJ^g (de qita ▼. Trdib. de an. p. 195 — 196), qaaenon 
nisi yeram demonatrationem apud Aristotelem significare solet, 
tamen etiam de falso syUogiamo dicitur 55 a 4, 28b31 coU. 
4.1 b II et de eo qui ad absurdum deducit (2YbS), qui ab Ari- 
stotele 8ii^ig^ non dx68eiiig appeOari solet: quare mirum noa 
est quod dioit 1355 a 5 i^ 8h %i6tkg dx68iiilig tig (fdrs yhQ tar- 
^ti^doiiBv ndhota otav dxo8B8BixlS^ai ixoisdfimiuv)^ S6u d' dn6' 
8Btiig QtjtoQixii iv^fi^fia. Item etiam significatio adiecti^ 
dMo8Bixti7i6g non premenda est 1311 b 23 ix<l 8' SvBxa%Ql6Bag 
l6ttv i^ QTjtoQixij . . . dvdyx9j fi^ ii6vov XQdg tbv Ji6yov SQdv^ 
oxag dxo^Bixtixdg Sotai xa\ »i6t6g, lam Fcro quum appareai 
doctrinam Aniiyticam principaiem quandam esseuniversae phUo* 
sophiae partem, non aUenum yidetur abhociocoadscribereiocos 
ex quibuspateatquid de plulo80[^iia luiTersa Aristoteiessenserit; 
1141 a 9 t^v 8b 6o(plav iv rc talg tixytug roijg dxQifii6tdtoig 
thg tixvag dxo8l8ofi$v • • . ivtav^a iihv oiv o69hv £Uo ^tjiiat- 
vovtig tr^v 6oq>lav 1j 5ti dQitii ti^v^ i6tlv. Ib. wm. 16 &6%B 
8fjlov Sti ij dxQifii6tdxt^ &V t&v lxi6tfiii&v tXfi if 6oq>Ut. 8ii 
&Qa tdv 6oipi>v (lii fi6vov tk ix i&v dQx&v BUivai^ dkkk xaL 
xiQl ticg dQxhg dXfi^ifkiV. &6f^ d^i &v ^ 6oqAa voOg xal ix^ 
6t^lifl &6xiQ 7iBq>aXiiv Ixou^a ixuStijiifit&vuiMaiitdtmv» 982 b 25 
dqAoi^ oiv wg 8i* o68Byklav ainijfv if^oCiuvfjQBiavhiQav^ dXX* 
m69UQ dv&Q€9x6g q>aiiw IXei^BQios 6 itCtwS Svwa wtA itii iX^ 2IM Amftlytl^a ptfttariors. 

Im Avy o&riD xal ttCr^ fiivri iksvi^iQa oi6a t&v bti6tfiii&v* 
[idv^ yicQ €citii aitijg iv&civ l6tiv. 992« 24 ZXmq 61 ifitoi56tig 
tijg 6oq>lag xbqI t&v q>avBQ&v td altiov... In hb 6oq>la idem 
est quod q>iXo60fpla^ qnamqnam etiam q>iJLo6oq>la ab Ariatoiele ita 
nsurpatur, ut eam yirtutem significet quae dvdQlf, 6oq>Q06i5v\i 
et dM(uo6vvg opponitnr: 1334 a 23 dvdQlag ^iv oiv tucI TcoQtB- 
Qlag dst XQbg ti^v d^xoXlaVy q>iXo6oq>lag il XQbg tijv ^xoX^^^ 
6ioq>Qo6iivfig dh xal dixaio6iivijg iv ditq>otiQOig tolg XQ^^^» 
Enndem sensnm quo no» hac voce utimur q>iXo6oq>la aaepina 
habet apud Aristotelem, ▼. e. g. 191 a2a iritovvtsg yicQ ot xatk 
q>iXo6oq>lav XQ&tOi tifv dXij^Butv xal tijv qy66iv t^ t&v Sv^ 
t€9V listQdxtj6av olov 6d6v tiva dXXrjv. Cf* 185 a 20 IxBiS^ 
kbqI q^iiOBwg (ihv oif, q>v6t9iicg dh dnoQlag ^vfifialvBi XiyBiv aA- 
tolgy X6&g Ix^ iMxX&g facl i»,i%q6v SiaXBxWl^vai icbqI a!6t&v* li9i 
yicQ q>iXo6ofplav ij 6xkfl>ig. 115 a 3 ^^^^f^^ f^^ <^ ^^^ ^Q^S 
liBV q>iXo6oq>lav (ad Teritatem inyeniendam, quae hoc ioco op- 
ponitur disputationi dialecticae) et quae dicemna ad 96bl$. 
De prima philosophia ▼• 1004 a 3 tooavta (liQfi q>iXo6oq>lag i6tlv 
S6aiXBQ al oi6l€Ci * &6tB dvayxaiov Blvat XQ&tijv ttvic xal ixO' 
liivfjv ait&v. 318 a 6 toi6tov dh xbqI fuv t^g dmvi^ov dQX^^ 
T^ itiQag xal XQOtiQag diBXBiv i6tl q>iXo6oq>lag SQyov. 1025 b 25 
n&6a didvoia 1j fCQaHtixij Jj noiritix^ 1j 9B(0QfitiXij. 1026 a 16 
&6tB tQBig av bIbv q>iXo6oq>lai ^BiOQfjtixalf (laO^^atixij q>v6ixij 
^EoXoyixij. ij 5b nQfotfi xal nBQl x<»^Q^6zic xal dxlvrita. dvdyxm 
Sh ndvta (ilv tic aXtia dtSia slvai^ fjidXi6ta dh tavta* taOta 
yicQ ahia toig q>avBQolg t&v %bIgiv. 1064 a 18 8r& fiev tolvw 
oOtB nQaxtix^ olks noifjtixijv dXXic deopi^nx^ dvayxalov 
Blvai tijv q>v6ixiiv ini6tijfifiVy dijXov ix toiitayv* Blg tv ydQ rt 
roi^roiv t&v yBV&v dvdyxij nlntBiv a^ijv. 1005 bl i6ti di 60- 
q>la tig xal if q>v6ixfij^ dXX* oi6 nQ&tfj. 1031 a 15 tQ6nov tivh 
tfjg q>v6ixfjg xal devripag q>iXo6oq>lag iQyov jf nsQl ticg atoO^* 
ticg oi6lag ^BWQla. 1061 b 19 insl dh xaX 6 (Jia9fi(iatixdg XQ^' 
tai toig xoivoig Idlmgt xal ticg toitarv dQxicg h> Btf^ 9BmQfj6ai 
tfjg nQ&tijg q>iXo6oq>lag ... i^ dh q>iXo6oq>la nBQl t&v iv iiiQU 
(liv^ ^ toikav ixd6tq> ti 6viif^i(^xBV^ oi 6xonBij nBQl tb ov ^, 
^ ov t&v toioit&v Bxa6tov ^BmQBi • • • ti^v Sh nQ&tfjv e^- 
xa/ttei/ iini6tij(ifiv toitmv Blvai xaV S6ov dvta tic 'dnoxBliiBvd 
l6tiv^ dXX* oix i ^bq6v u. Sib xal taitfjv xal tijv futOi^fi^a- 
rtx^ ini6tij(i7jv iiiQf/ tijg 6oq>lag Blvai ftetiov. Ct. Bieae L 
p. 360, Ritter Geach^ der Phil^ lU^ p. Yl. not. 3 , p^ 60. not. 1. ABmljllcB poilerlort. 20V 

Priiiimm philofiiophiam deocribit 1003 b 21 t6nv hMvfiifi %iq 
fl %mQhi xb ov i ov xol xic tOTk^ ^mdi^ovTa xaiy atSrrf* alki] 
fP l6tlv oidBni^ tSiv Iv fiiQU kByofiBvwv ij a^bti^ " addBfUa ylcg 
t&v &U,(ov hctxixonBl xa&dlov xbqI tov ivtog j^ 8v , dlXit lU- 
Qog a&cov trt dnotBiivdfiBvai, xbqI to^&cov &BmQov6i tb CviifiB' 
fiijx6g, — Rdiquum est, ut patefaciamus qnam rationem do- 
ctrina Analytica ad dialecticam habeat, quod optime intei- 
iigetur ex iis quae utrique aunt communia: Teiut de defini- 
tione et in Anaiyticis agitur et in Topicis, sed ita ut in liia 
(iib.yi.c.48qq.) doceatiur quaiis definitio impugnari posdt, qualia 
nonposgit, iniiiigyero quid sityeradefinitioetquomodoconficia- 
tur. Item et in Anaiy ticis pogt. (L c. 26) et in Topicia (YIII. c. 2) 
rectam demongtrationem ei praestare ostenditiur quae ad ab- 
aurdum ducat^ quamquam ratio ob quam aitera praeatet diyersa 
git: in Anaiyticig enim demonstrationem rectam praeferendam 
esge probatur inde, quod, quum ex principiis rei demonstran- 
dae propriis conficiatur, natura ait praestantior , in Topicia 
▼ero, quod difficiiius git eam impngnare. Denique qua in re 
doetrina Anaiytica et dlaiectica difTerant Arigtoteies ipse pin- 
ribus iocis significairit (c£ 46 a 8, 162^.32), ubi iiii dicit propo- 
aitum esse, ut ipsam yeritatem quaerat, hiuc TerO) nt probabi- 
iem quandam Yeritatis apeciem efficiat 

Lib. L cap» 1. Qui diacU cognUionem quandam iam ha^ 
bere debet^ 11 eamque duplicem. 18 Quae univeree et gene- 
ratim scimtia ea in rebus singulie interdum nendmue^ quam' 
guam non eodem modo^ 29 unde aolvitur dijficutta» quaedam 
in Ptatonia Menone obvia. 

71 al Simiie initiiun est Eth. Nieomach. nSaa t^pni xol %&6a 
fii&odog, Siiolwg ih nQ&UG ^^ ^^ %QoalQB6vg^ dya&ov Ti- 
vdg iq>lB6f^aL doxBly ubi ni^oiog^ quum Tei viam et rationem 
jignificet qua cognitio quaecimque ad artia formam rediga- 
tnr, yei etiam diacipiinam ipsam quae artificio et Tia tradatnr 
(cf. 402 a 14, 20), idem fere significat quod hoc ioco iul9ii6ig 
iiavoritMi^. Deinde fii^odov Yocat disputationem ipsmm quae 
de aiiqua.re mstituitur: 1289a26 iv t^ aQwvfi p^Mfp XBQi 
t&v nohxu&v diBiXiikB^a tQBlg pi(v tag do^kg uoXixBlag. 
1311 b 34 xa%dsiBQ BlQf[tai, nqdtBQov Iv tfi psf^Sdp tfj xq6 
taikijg. Unde factum est, ut piJ&o8og 338 a 25 idem rit quod 
aliaa ab Aristoteie dici aoiet nQayiiatUai Xoutiv V hrl fU' Aamljtiem poiUrUrm. 

gog t^g luMdov ttak^ hi ^m^im^ 8 Mdvng of s^^ 
QW lUtiaQolaylop hcdXow. Cf. qnae didt C Heyder Kiit 
Dant. u. VergL d. Aritt. n. He^ebchen Dimlektik. ErL 184S. 
1. p. 216 not. — Opponitar lut^ijCig diavoffuxilj (xQdg dv%%r 
diaovoUiv xijg alc^^uc^g yvG}6iog schoL 196 b 8), qnod bene 
obflerrairit Trdibg. Eiem. io^c. Arist p. 19 (ed. lU. p. 80), ez- 
perientiae quae nsu edocta ratione non dudtar (die rationnle 
ErlLenntnirs der empiriicheo). 1025 b 6 3Xmg 51 %&6a kuotiljiMiti 
iiavofitvx^ j} lutixovod xi Siavolag xf pl ahlag %al doxdg iat$v 
Ij dxQi^s&tiQag 1j ttxXov&tigag. Eadem f ere oppodtio loeom 
habet 1109 a 14 ditzijg dh t^g dgst^g o66iigy t^g fthv iiovofi* 
tix^g t^g il ijOu^g» ilj fi€v iutvotittxii tb xXilov i% iiia- 
6%dkLag ixu xol d^ yivB6iv xai r^ a{((i^v, iiixfQ I^Mm- 
Qlag isltai xal j^qAvov* if d' i^Otxi^ i^ EOovg xBQiylvetaii 
quare didt 1430^2 xUpvxtv alxia iio t&v 9rpd£siDy tlvat^ 
iidvoia xal ffiog. De iiavoUf^ y. Bieae I. p, 89a2 ,,Die im 
Denlten Yorgehende Thati$l£eit des Trennens nnd VerbindeDa 
(i^ OvfuiXoxij und i^ iialQi6ig) wird Yon Ariatdtdea iutvoia 
genannt*' : quare Trdibgf. Eiem. log. p. 66 (ed. in. p. 61) recte 
opponit rd iucvoBiO^ai^ qnod yeri invenfendi atadinm aigni- 
ficet, tb imoXanPdifBLV (de qno ▼. qnae dix. ad 66 b 19), qnod 
▼eri inyenti decretum constituat. Ubi aenau latiori uaurpa- 
tnr, iidvoia recte yertitur ,,die inteiiectuelie Kraft dea Gd- 
8te8**(Bie8e IL p. 540), ,,die reflectirende Thatigkeit dea 6d- 
stes*' (r6 iiavoritix6v — Bie8e II. p. 245), ,,da8 Ab^tractiona- 
vermogen de8 Yer^tandes" (id. ib. p. 219): quare coniungnn- 
iur 1324 a 20 iidvota xal ^BOQla^ I325b20 ^BmQlai xal iia- 
voijOBig^ Quombdo differant td iLavoBio^ai et tb voBiVy ex- 
po8uit Trdibg. de anim. p. 212. Aiiam eiu8dem yocabuli signi» 
ficationem habemus 1456a34^ Aot9r6v d^ xbqI Xi^Bog 1j iia- 
volag BlnBiv . . . ioti ih xath rijv iidvoiav xaircaj 56a ixd 
tov Xdyov isi naQa0xBVtt69vvai. niQtj ih tofkciv t6 ta dxo- 
iBixvivtti xal tb XiBiv x^ th itd&ij naQttOxBvdiBiv^ olov 
IXbov Jj q)6pov 1j dQyijv xal o6tt xoiovttt^ xal Ixi (liytlf^og xdi 
liiXQ6tritai apparet enim iidvoittv liic si^ificare certam 
quandam animi affectionem, quae oratione se dud patiatur. — 
Uniyer8am ioci 8ententiam non «atis accurate expreadtBieae I. 
p. 231 ,,Jede beaondere Wiasenschaft mufs yon aligemeinen 
6rund8atsen ausgehen und dieae yoraussetsen, wenn daa Lemen 
oder Lehren iiberhanpt mogUch aeyn aoii" : conyeniunt enimeum AnBljlicB poifteriora. 
nostro loco qnte leginras 1029 b 4 ilj yicg iidthfitg o&tio yl- 

V€T€Ci 7Ut6i SUl t&V fjfttOV yVfOQlfMOV q>Ti6SL Blg tk yViQQlflM 

li&kXov* xal tovto ^gyov i6ttvy &6«bq Iv talg nQdl^6i tb 
nov^Oui ix t&v ixd6ta dya^&v tk SAog dyad^ic Ixddro) dya- 
ddt ofjtokg in t&v ait^ yvaQifimtiQiov tk tj^ tpioti, yvA- 
Qifia ait0 yv&Qifia. tii 6* ixd^toig yvaQina xal XQ&ta xok' 
Ubug i^Qifia i6tl yv&Qigiay Tcal iiixQdv ij oMlv fx^i tov iv- 
tog' dXiJ oiAog Ix t&v q>a:6Xakg (ilv yva6t&Vy ait^ 5b yvto- 
6t&v^ tk ikag yv(06tk yv&vai nBiQotiov nBtafialvovtag. 
992 b 26 &6nBQ ykQ t^ yBaiiBtQBiv iiav^dvovti dkXa (ihv iv- 
SixBtai nQOBidivaiy ot/ di if ixiOt^iii] xal xbqI S)v iiikku 
liav%dvBiv odd^Bv nQoytyv&OjcBLy oHta dij xal inl t&v &kk<ov 
. • . n&6a nd&fj^ig dik nQoyiyv<o6xoiiivav Jj ndvtav Tj tiv&v 
i6tlj xal Jj dt^ dnoSBl^Bag Jj iC 6qi6ii&v' dBl ykQ il^ S)v 6 
6Qi6ii6g nQOBcdivac xal BlvaL yvaQC(ia. 6(iolag 61 xixl ilj 6C 
inayayfig. 1139 b 26 ix nQoyivaOxoiiivav 6h n&6a 6i6a6xa' 
kla, a6nBQ xal iv tolg ^Avakvtcxolg kiyonBv * i^ (ikv ykQ 6C 
inay&y^g^ i^ 6b 6vkkoyc6(A&, if (ilv 6if inayayij dQxilj ioti 
Tcal tov xa%6koVy 6 6b 6vkkoyc6(i6g ix t&v xaMkov, slolv 
&Qa d^tX i\ av 6 6vkkoyi6(i6g 9 av oix loti 6vkkoyi6(i6g ' 
inayayij &Qa. i^ (ilv &Qa ini6tij(tfi i6tlv i^cg dno6Hxttfxij. 
413 a 11 ix t&v d6aq>6v q>avBQatiQav 61 ylyvBtai t6 6ag)lg 
xal xatk t6i/ kdyov yvaQi(icitBQov. 

71 a 3 ai tB ykQ . • . Etenim, ait, etiam disciplinae mathemati- 
cae, qiiae a sensibiis et ab experientia qnam maxime remo- 
tae sunty comprobant yeritatem eorum quae modo diximns: 
nam non discuntur nlsi ab iis qui quandam cognitionem iam 
sibi comparaTernnt. 

11 a 5 oZ tB 6Lk . . . ▼. Anal. pr. II. c. 23 et quae ibi dlximus. Ex- 
spectabas ut diceret aut at tB 6ik 6vkkoyL6(i&v xal al« . . 
aut to6g rs 6ik 6vkkoyi6(i&^' xal tovg... Simiiem in scri- 
bendo negligentiara notavimus ad 61 » 33. 

11 a1 ot (ihf, inteil. ot 6ik 6vkkoyi6ii&v. — Male Biese H. p.1. 
not. 3 ^iuvcivtag Tertit ^^dieOebiideten*': nara qttaraquaraAri- 
stoteles dicit 1142 b34 {6ti 6h xal if 66vB6ig xal if d6vvB6la 
• . . oi^^' okag tb <x6t6 iniotijiiy ^ ^^iv * * • ^^^ ^^ f^^ '^^ 
xatk (liQog ini6ti](i&v . . . oi^B ykQ nBQi t&v del 6vtav xai 
dxivi^av if 6iivB6lg l6tw oHtB nBQl t&v yuyvoiiiviov 6tovovv^ 
dkkk nBQl av dnoQij6BUv &v tig xal ^ovkBfdOaito ... ij 8i 
&6vB6ig TiQimtii fcdvov^ taraen hoc loco ivvUvtag Toeat eos SOO Antljliea ppiterlorm. 

qui non ipai ignorent quod coneesgerint, sed inteliigant qnid 
propositioneg , quas dederint et ex qnibus syliogismus fleri 
debeat, sibi Telint Cf. 1005 b 15 fjv yicg dvay%awv i%uv xbv 
6xiovv ^vvUvta t&v dvtmv, toiho oif% vx6^i6ig. 1062 m 12 
rovff 6^1 iiiXkovtag dU.ijkoig Xdyov xoivmvijduv 5bI irt 6wii- 
vat cd)t&v ... btl tolwv t&v dvofidt&v SxaOtov dvai, yvm- 
Qifiov xal drikovv ti^ %al ft^ xoUdy (idvov d' Sr * Sv dl nXsUo 
6^(ialvgf (pavBQdv noulv itp' o q>iQBi toOvoiia to&cav. 

71b10 di' iv^fiijfidttov» De enthymemate ▼« 70alO et quae 
didmus ad 68b38 et ad 70 a 3. 

7lal2 tic lABv yicQ,.. Quaiia haee sint cognoacimus ex iia 
quae dicit 1098 bl [Kaviw Sv ti6i tb Sri SBix&^vaiy olov ual 
xbqI dQxdg, 16a31 kiyio 8* dQxicg iv k%d6t(p yivu tcnkag^ 
8g Su i6ti fiij ivSixBtai 8Bl^ai. Ct 76b6 8q. etSI tovg iP 
5Q0vg fidvov ^vlB69ai 8bI. Quae, antequam disciplina ipsm 
quaecunque nobis tradatur, cogno8cere debemua Sn fonv, 
axiomata 8unt, quae vero cogno8cere debemiis tl tb iBydii^ 
v6v i6Uy definitiones 8unt: unde fit ut disciplinam ipaam 
quamcnmque praecedere debeant axiomata et definitionea, 
quod monemus, ne quis cum intpp. graecis tb Sri i6t^v et 
tb tl 6fjfialvBL de iis inteliigat quae sunt 8B8oiUva et ifipsoii^ 
(iBva. Nametsidefinitioreinaturam non patefaciat, tamenquam 
yim habeat nomen quo res aignificetur exponit, ut etiam defini- 
tio nominalis, quae dicitur, utiiitatem quandam habeat: quare 
dicit Ariatoteies 213 b 30 uQdg 81 td xotiQag Sxbl (xbqI xbvoO 
inteii.^ bI iotvv Jjfiif^ y.ib.a 13) 8bI kafiBlv tl 6fifialvu toihH>fuc. 

71al8 Si quia notitiam habet generalem, aimuiatque aiiquid oo- 
currit quod genere, quod noyit, continetur, id agnoscit (ofut 
Xafifidvcnv tiiv yv&6iv) ut quod genert subiectum ait. Qua 
in re quomodo faiii posaimua^ expositum est 61 a 9 sqq, — 
Ys. 21 ixay6ftBvog et ts. 24 iaaxf^^vac^ quod bene explica- 
tur schol. 191 b 16 tijv (d69ri6iv nQ06fidXkBiVy ostendunt, qno 
iure dicatur inaymyij ea demonstrandi ratio quae a singulia 
ad universaiia procedit. Trendelenburg (Ei.iog.Arist.p. 828q., 
ed. III. p. 84) inayayi^ non ab auditoribus inducendis, sed 
ab exempiis afierendis (indyBiv naQa8ely(iata) dictam putat. 
Adstipuiatur C. Heyder Krit. Darst. u.YergLder Aristu.He- 
geischen Diaieittiit I. p. 219. not. — Dncinis inciusimus Yerba 
ivl(0VYB.2\--^24ttLv6g^ quia quae sequuntur sr^lt/ 8' ixax9^ 
vai arctissime cohaerent cnm iis quae praecesserunt ¥8. 21. AnftljticB potierlorm. 8111 

7Ia22 €f6 dtic TOt) fifoot; td f. yv. h. e. od 6vXkoyi6fL& yvm- 
Qlietm T& fiijtoi^iisvovy dlk' dvceyv&Qltstfu yAvov th %alV 
&uc6tov, xafl^' oi 'Oxoxuiiivov Uystiu tb xa96Xov, — Quem 
6vXXoyi6ii&v dicat bene explicat Phiiop. (t. schol. 191b1). — 
l6mg modeste loqaenfia est Simiiia coiiegimua ad 32al6* 

11 a 26 yicQ . • • Etenim qaod qnia ita ignorat, ut de ipga eiua 
exsistentia incertua sit, quomodo fleri potest, nt id ipaum 
duos angulos rectos habere sciat, si aiterum ixXSg eum ne- 
acire, aiterum SacX&g eum scire ponamusl Hoc certe ab- 
Burdum esset : nam qui uno quodam modo (e. g. ixX&g) acit 
quaiifl sit aiiqua res, is num eadem res exsbtat necne eodem 
modo {(&MX&g) neacire non potest. Apparet igitur quo- 
dam modo eum acire, quodam modo nescire rem, quae qua- 
lis esset compertum haberet, nisi num exsisteret ignoraret. 
&MX&g dikvai dicitur qui et num res sit noTit et quid git, 
ut niliii enm fugiat quod ad rem pertineat. Cf. quae dixi- 
mua ad 21 a S. — Ys. 29 tb Iv t& Miv. dmdQ. Locus est in 
Plat. Men. 80, D xol tlva toAKov tfitii6Btgf a IkoKQatig^ 
toiyto 8 ftj^ ol6&a tb naQdnav 8 n fon; %oloiv yicQ bv oix 
ol69a MQXJ^ifiBvog tfitij66ig; 1j bI ncci Sti iidXi6ta ivtiixotg 
ait^y %&g Bl6Bij Sti tovtd l6tiv, 8 6v oixiidfi^&a; — Idem 
aophiama Tidetur in mente habuisae 1049 b 39 sqq. 

Ila39 Non bene difBcultati medentur qui quae e* g. in ma- 
thematica de triangulo rei de alia re quacunque tradantur 
non de uniYeno trianfuio accipienda ease dicunt, sed non 
nisi de iis trianguiis quae cognoscat qui discat, quod subti- 
litate disciplinae indignum est et quam maxime ab ea alienum: 
neque enim mathematica dbcentibus eam conditionem facit, 
ut, si quid trian^um esse inteiiigant, id duos rectos an- 
^os habere debeat, sed potius ita mathematicam discunt, 
ut trian^um quodennque, siye notum siye etiam ignotnni^ 
duos rectos angulos non habere non posse certissimum sit. 
Etenim minime absurdum est (b7) eum qui discat quandam 
cognitionem iam habere dus quod discat, sed absurdum es- 
sety si quis hoc modo iiiud iam nosset, sdiicet si quatenus et 
qaomodo rem disceret, eam iam cognitam hab«ret — Ys. 6 
i6uv 6g hil6ta69(a. Cf. 959 a 13 l%\ filv ti^g difsag l6tw 
&6tB q>alvB6^at tb iv dio* 1021 a 5 dt6 6wBfifj q>aiiiv^ lucl 
i6uv &g novBiy dxX&g d* oi. Cum iis autem quae habemus 
Ts. 8 d. 1011a24 dib nal gwXaMti6v* ..8tt oi th q>aw6iiB' 3M knuljtleu poiteriovB. 

v6v IdftiVj diiic tb (paivdiuvov ^ fpalvttM %al 8t€ ^ptUvetm 
xal i xai &g. 1068 b 2.1 tb dl dxlvtitov t6 tt ZXmg dMvaxw 
mvri%r[vai,..KaXtb%hq>vxbg ^iiv xiVhMai^ iiij dwd^tevov dh 
its xitpvxB xal ol xai &g. 1109a28 tb d* 9 xal foov tuA 
itB xol oi %vB%a %al &g^ oihdti xavtbg oiSk i^^iov. De coeL 
.111 B 5 qMivBQbv bii Sri dwdfiBL 8v, slg ivtBkixBiav Ibv l^f- 
t(u IxBi xal Blg to6<yvtw xai toiovtw^ oi ij kvtsUxBim ntd 
060V xai otov xal oxov. 

Cap. 2. Scientia eat cognitio rei^ quatenua necesBario prodiU 
ex causa unde flusit. 11 Qualia esse debeant^ es quibua vera 
acientia per demonstrationem comparari poesit exponitur. 12 al 
De principio demonstralionis. 15 Quid sit thesis^ asioma^ 
hypothesis^ definitio- 25 Quum ea es juibus demonstratWj 
tum etiam ea guae iis opposita sunt magis stabilia et perspi- 
cua esse debent quam id quod demonstratur. 

II b 9 Inl6ta6%ai 8\ ol6(iB&' SxaOtov. Cf. 184 a 12 t6tB ylcQ 
oUfiB^a yivdCxBiv BxaOtw^ Stav tic aXtia yv<0Ql6<Diiiv tic 
nQ&ta xal ticg dQxicg ticg XQ&tag xal fiixQi t&v Otoix^anf. 
1028 a 28 ot filv yicQ SnitBiQOi tb Srt fih/ foatft, dudrt 8' oix 
l6a6iv' ol 8b tb 8i6tk xaX ti^v altlav yvcDQtf^ovOiv. Ib. b28 
tijv dvo^aiofiivijv 6oq>lav ubqX tic nQ&ta altia xaX ticg cfp- 
Xbg inoXaiL^dvov6i ndvttg (coll. 194 b 18). 1028 a. 16 xaX bU 
8ivai t6T* ol6iiB&a Sxa6tov (idh^ta^ otav tl iotiv 6 dv^QOH 
nog yv&iiBv ^ tb nvQ^ n&kkov Jj tb noibv Jj tb noebv 1j tb 
nov, inBi xaX ain&v toikmv t6tB Sxa6tov l6(iBVy otav tl 
i6tt tb no6bv Jj tb noibv yv&(iBv. 165 b 5 dkkic Uav tb Ai- 
yBiv o{h:G) n6^^<o%iv iotiv antB6&<a t^g altlagy 8Bi d' Sti 
(AdXi6ta nQ06dyBLV ix t&v iv8Bxo(iiv<ov iyyvg t&v nQ<xniw 
altl<Dv. 

llblO tbv xcctic 6v(ifiBfifix6g ^ v. qiiae diximiis ad 4.1 aS4. De 
eo qiiod dicitur xccxic 6v(iPBpijx6g opdine disputaTenmtTreii- 
deienbg. de an. p. 188, Bitter Gesch. d. Phil. III. p. 1.12. not 2. 
1064 b 21 Tovro 8b (tb 6v(ipBPrixbg inteii.) oi8B(i,la iijtH t&v 
6jiokoyov(iivwg oio&v ini6tri(i&v nXiiv i^ 6o<pi6tixif * ns^X tb 
6v(ifiBPijxbg yicQ aikrj (ibvfj nQay^natBiBxai' 8ib IlXdxatv <rb 
xax&g bXqtixb <pij6ag tbv 6o<pi6t^ nBQX tb (lii ov 8icctQlfiuv 
(cf. 1026 b 14). 1065 al lotc 8ij tb 6v(ifiBfin^g 8 ylyvetai 
(tiv^ oix dBi d' otJd' Ig dvdyxfjg oi8^ Ag inX tb noki. 265 b 10 
oi yicQ ctvayxalw tb 6v(ifiBfifix6gy <iXk* iv8Bxi6(iBVw (iij sUwi. Anmljiiem potterior» MB 

1026 b.1 fCQSnov srspl toi) Koxh CvfifiefiijHdg IsKtiiyif^ Stt oi- 
SBfila l(frl neQl ccdzov 9B(DQla. 6fjfiBlov 86 * oidBfila yicp bei- 
(ftijfiy InifiBkig xbqI a&tov oHxb XQaKtix^fj olkB noir^tix^ oixB 
9BWQritixjj. Ib. 21 g>alvBtai yicQ td 6vfifiBfii]x6g iyyiig Tt tov 
liij ivtog. 8^Xov 81 xal ix t&v toioitav X6ymv* t&v iilv 
yicQ Stklov tQdnov 8vta)v f<5u yivBCtg xal tp^OQd^ t&v 8h 
xatic 6v(ipBPi]xdg oix E6tiv. 1021« 5 t&v (ikv yicQ dXXav 
ivlotB 8vvdiiBi,g Bl6lv al novritixal, t&v 8* oi8Bfila ttpni 
oi^B 8iiva(iig CDpitffiii^* t&v yicQ xatic 6viiPBpfiKdg dvtav ij 
yivofiivmv xal td altidv i&ei, xatic 6vitfiBfiipc6g. Quare di-* 
dtur (p&BlQB69at xatic 6viifiBfii]Kdg qnod interit cum eo et 
non nisi per ipsnm eiug interitum in quo inest yel cni td* 
haeret: 465 b 4 tp&BlQBtai yicQ tic ikiv ihedQxovta tolg ivav- 
tloig xaxic 6v(i§B^x6gy t& ixBiva (inteii. olg indQXBi,) q^^Bl- 
QB69ai : nnde apparet haud male a Biesio (II. p. 91) xatic 
^VfifiBfirixdg verti ^^beziehungsweige'*. 1025 a 14 6V(ifiBprjxdg 
XiyBtat vndQXBi (liv tivv xal dkrj^Bg bUcbIv, od iiivtot oik* i^ 
dvdyxfjg oHt' isd r6 nokli . . . oi8B Sij aXtiov &Qi6iiivov oi^iv tov 
6viipBPrjx6tog dkkic td tvx6v' tovtoS* d6Qi6tov ... yiyovBfiiv 
8i] xal l6tt tb 6viiPBfii]x6gn dkk* oix ^ ^i^^ dkV ^ StBQov . . . 
XiyBtai 8b xaX akkag 6vyL^Bfii^x6g^ olov Z6a vndQXB^ ixd6t(p 
xad' avtb iii] iv tjj o66i(f 6vta, olov t& tQiy&vcj) tb Sio 
^QQ^icg ^x^LV. xal tavta iiiv ivSixBtai dt8ia Blvai,, ixBlv(ov 8* 
(ydO^ivi diciutur igitur OviA^B^rjx^ta qnaecimque non sunt 
snbatantiae neque per se ipsa consistunt, sed de aiiia prae- 
dicantnr (1011 a 12 r6 yicQ t68B Blvai t68B 6tjiialvBi t6 6viir 
PBfirpcivai t&8B t68B) yei quocimque aiio modo iliis adliae^- 
rent, t. Biese I. p. 63. not. 1 : quare tb 6viiPBfiiix6g et tjj oi^loL 
opponitur (cf. 83a27, 1017 a 31 toita yicQ 8t(OQi6tai oiola 
xal tb 6vfipBfirix6g' tb yicQ kBvxbv tp dv9Q(in(p (fvft/S^/Sj^xei/, 
5x1 E6ti HBV kBvxbg dkk* oix onBQ kBvx6v , cf . Biese I. p. 82. 
not. 5 etp. 259. not.) et tolg xocd^ aitic indQxov6vv (c£ 73 b 9, 
1015 b 16, Biese I. p. 130. not.) yel rot$ (piOBc yiyvoiiivoigi 
406 a 15 bI 8b xiVBitai nij xatic tfv/Li/SE/Si^xds, (pi6BL Sv indQ- 
XOi xlvi]6ig aitfj. Simul etiam apparet quomodo explicanda 
sit repu^antia quae in eo esse yidetnr^ quod tic xa&* (xitic 
indQxovta aliis locis dicuntnr ^viifiBfirjx^ta^ aiiig yero iis op- 
ponuntur: namque 6viifiBp7jx6ta appeiiantnr tom omnia quae 
non snnt substantiae ^ etiamsi necessario de his praedicentnr, 
tum maxime ea quae aubstantiis ita adhaereant, ut non ne- 3M AmtLljiieu potteriort. 

v6v i6nVy dXlic xd q>aiv6(uvov ^ tpalvBtai xal 8t€ g>alvetM 
xal ^ xal &g. 1068 b 2.1 tb dh d%lvf[tov t6 ti ZXmg dMvaxov 
%ivri%rivai...%a\tb%B^wtbg ^iiv %ivH69av^ pt^ SvvdfLevov di