Skip to main content

Full text of "Arzamsskie i Barminskie budnye stany [microform]. Prikhodoraskhodnyia i smietnyia knigi 1679-1680 gg. [The cash books of Arzamas and Barminsk potash works]"

See other formats


МАЗТЕВ 
МЕѲАТІѴЕ 
N0. 94-82303 
СОРѴВІОНТ ЗТАТЕМЕМТ ТЬе соругідт Іаѵѵ оі ХЬе ипііесі Зіа^ез (ТШе 17, ІІпіІесІ Зіаіез Сосіе) 
доѵегпз ІИе такіпд о! рИоІосоріез ог оІИег гергосіисііопз оі соругідНІесІ 
таіегіаіз іпсіисііпд ^огеідп ѵѵогкз ипсіег сегіаіп сопсІШопз. Іп асІсІШоп, 
!Ііе ипііесі Зіаіез ехіепсіз ргоіесііоп Іо ^огеідп ѵѵогкз Ьу теапз о! 
ѵагіоиз іпіегпаііопаі сопѵепііопз, Ьііаіегаі адгеетепіз, апсі 
ргосіатаііопз. 

ІІпсІег сеііаіп сопсІШопз зресіЛесІ іп ІИе Іаѵѵ, ІіЬгагіез апсі агсИіѵез аге 
аиХЬогІгеб Хо ^игпізИ а рИоІосору ог оІИег гергосіисііоп. Опе оі іИезе 
зресіЛесІ сопсіігіопз із ХЬаХ ХЬе рИоІосору ог гергосіисііоп Із поі Ю Ье 
"изесі Ьг апу ригрозе оіііег Шап ргіѵаіе зіисіу, зсііоіагзііір, ог гезеагсИ." 
II а изѳг такез а гедиезі Іог, ог Іаіег изез, а рИоІосору ог гергосіисііоп 
Іог ригрозез іп ехсезз о\ "Іаіг изе," хиаХ изег тау Ье ІіаЫе Хог соругідііі 
іпігіпдетепі. 

ТИе СоІитЬіа Ііпіѵегзііу ІіЬгагіез гезегѵе ІИе гідЫ Іо геіизе Іо ассері а 
соруіпд огсіег '\Х, іп ііз іисідетепі, ІиІЛІІтепі оі ІІіе огсіег ѵѵоиісі іпѵоіѵе 
ѵіоіаііоп оі ІИе соругідііі Іаѵѵ. АиІІіог: 8аѵѵа, ѴІасІіппіг ІѵапоѵісИ ТШе: Аггатззкіе і Вагппіпзкіе 
Ьисіпуе зіапу 

РІасе: 

Мозкѵа 

Оаіѳ: 

1908 д^-^^^^-^о^-і МА8ТЕН ЫЕСАТІѴЕ # СОШМВІА иЫІѴЕПЗІТУ иВВАРІЕЗ 
РНЕ8ЕВѴАТІ0Ы 0ІѴІ8І0Ы 

ВІВиОСВАРНІС МІСНОРОНМ ТАНСЕТ отсіыді мдтЕтді а8 ріімео - ехізтіыс вівиоснАРНіс весово 1430.37 
Р84 8аѵѵа, Ѵіасіітіг ІѵапоѵісЬ, 1865-1920. 

Аггатззкіе і ВагтіпБкіе Ъисіпуе бѣапу. РгікЬосіо« 
газкЬосіпуіа і зтіѳѣпуіа кпі^і 1679-1680 ^^» 
іТЬе сазіі Ъоокз оГ Аггашаз апсі Вагтіпзк роѣазЬ 
ѵ/огкЗ] Ігсіапіе Ітр. оЬзЬсЬезѣѵа Ізѣогіі і 
Вгеѵпозѣеі Еоззіізкікіі ргі Мозкоѵзкот ІІпіѵег5І-Ье« 
ѣіе, Мозкѵа, 1908. 

X, 69 р. 28Ісга. 

Аѣ Кеа(і оГ -Ьіѣіе: V. 8аѵѵа« 
О «■ ЯЕЗТНІСТІОЫЗ ОЫ иЗЕ: ТЕСНМІСДи МІСВОРОРМ оата РіиМ 8І2Е: 
ІГѴ НЕОиСТЮЫ ПАТІО: 12х ІМАСЕ РЬАСЕМЕЫТ: ІА @ ІВ ІІВ ОАТЕ РІЬМЕО: ^І" В ~ ^*^ іыітідиз: \л/ѵѵ/ ТВАСКІЫС # : ^ПЪН СЛіІЧІ РіиМЕО ВУ РНЕ8ЕВѴАТІ0М РЕЗОиВСЕЗ, ВЕТНІЕНЕМ, РА. Г 


Ѵ.^ ел 

3 
3 О) 
О" 

о > 

^^ 3 X 

ч: то 
N со 

4^ 
ел 
а>х 

оом 
о 


ел 

3 
3 > 

о гп 
со о 

00 ^ о О 
с ел X <1 N X 

м О: 
л^ ^>. ^^.9. ^. 


'V с> 

^^ сР-? ^А 

1^^ > о 

і 
э 
о 
о 

3 

3 ю 

СП о ѵ^^^^^шщ^ щ "- ^^ ш 00 с> ь ё ю 
ю ю 

СП >* 1.0 шш 1.5 тт 2.0 шш АВС^Е^^снI^к^МN0Р^»5т^ѵ№xУ2 

аЬсйе)кЬі|кІтпораг5«иѵѵ»хугІ234567890 Авс^ЕР^нI^к^мNОР^Р5т^ѵѵѵxУ2 

аЬссІе!8ЬіікІтпордг5Іиѵ\л^ху2І234567890 АВСОЕРсникіммордр8тиѵѵѵхУ2 

аЬссІе^бИіікІтпорагзШѵѵѵхуі 
1234567890 АвсоЕРСникіммордр8тиѵѵѵхѵ2 

аЬссіе^ЕІііікІтпордгзІиѵѵѵхуі 
2.5 ХХ\ХХ\ 1234567890 ^о гЛ^ .^^ \- 


І& Чч- ^о ^Ь 
ІЬ ..»' <' 


^.г '^^ 
^ ?й. ^^^ 'ІЛГ гл 

о 
о 

■о т "О 

> с и 

I Т) ^ 

Т^ Ооо 
т 

О 
т 


^^^^'^А 

% ^О <^ Ч * !-• 


гч> 


ОІ 


о 


3 
3 


3 
3 і| 

мсА 

ст. ж 
^-< 
ао^чI 

8 3 I 
сг< /V '( \ > \ О 

й Ш Э 4-30. 37 І^аТ 

СоІишЬіа ШпШпИр ЫВКАЯУ 
Щг ійопедотегр ИіЬгагр '-^С'і г В- С а 6 б тштш и БАРМйнш 

БУДНЫЕ СТАНЫ >^^^^^ прйходо-Рісхорыя и снетныя книги 

т 9^1680 гг. , \ 'ИЗДАНІЕ 

Ѵ{маераторскаго Овигества Ѵ^сторт к Древностей россікскихъ г\рп 

уМосковскомь Университета. і9 -іН-й^ МОСКВА, 

Типографія Штаба Московскаго Военнаго Округа, 

Остоженка, домъ Военнаго Вѣлонства. 

1908. ■^}~^'І^ЖЗ:іЫк: ( л ОабЗа. / 
и БАРШІНСЕІЕ БУДНЫЕ СТАНЫ ^^Ж^^4- /' пРйходо-РАСХодныя й смѣтяыя книги 
■■» л . , л • с . • • • • . -1 Й 3 Д Д Н I Е 

Кмаераторскаго Овщества У[сщ'т п Древностек росстскпхі> 

прк ^ѴІосковскомь Ункверсктет^. -і^й^ 


ІѴ1 о с к в А. 

Типографія Штаба Московскаго военнаго Округа. 

Остоженка, д. воевваго яѣжометиа. 

19 8. •:•'. \ ^ ч 
К'^'^^^'^'^я^. ■ / 2=2. МПра**(п***'**ч«1*'««^ <»і ^ч I II— — ц і ц ііііі м іі п еіцц а і м і іс й -*■♦- ^- — ЛЦ»^-лі 1 


Хѵѵ^'^'^ •% • •г * » « 1 • • • 
«• * • • • * '• • « • • « • • « * • * * * 

• « • • • -• • • 

• • • 

• • • • • 


• • • 

• • • » • . • • • 

• • • • « » <*і 5 ^30.31 > 

о ^ Издаваѳмыя приходо-расходныя и смѣтныя книги Арзамасскихъ и 
Варминскнхъ будныхъ становъ за 1680 г. представляютъ интересъ для 
исторіи р^каго заграничнаго отпуска. Поташъ, одинъ изъ шести указ- 
ныхъ товаровъ, составлявшихъ казенную монополію, *) былъ статьею 
заграничнаго вывоза. По словамъ Кильбургера, писавшаго о русской 
торговлѣ въ 1674 г., , пенька, юфть и поташъ составляютъ теперь глав- 
ную торговлю въ Россіи. Много поташу идетъ въ Архангельскъ, Нарву 
и Ригу, много также потребляется дома на мыльныхъ заводахъ. Луч- 
шій теперь въ Сибири у Морозова, а послѣ него считается казенный** '^). 

Поташъ изготовлялся на казенныхъ заводахъ, но и частнымъ лицамъ 
разрѣшалось имѣть поташные заводы; заводы частныхъ лицъ должны 
были давать въ казну десятую часть производимаго поташа '). Поташные 
заводы назывались будными станами *). При царѣ Алѳксѣѣ Михайлови- 
чѣ запрещено было устройство будныхъ становъ въ мѣстахъ, гдѣ лѣ- 
совъ было мало *), и въ лѣсахъ «засѣшныхъ и бортныхъ» ^). 

Въ 1671 г. казна продала иностраннымъ купцамъ поташа, выдѣ- 
ланнаго на Сергацкихъ будныхъ станахъ, 45887, бѳрковцѳвъ— по 10 

*) Доп. къ А. И. ІГ, № 123. Котошихина гл. ХП ст. 1 „О торговлѣ царской* 
(стр. 164, изд. 3). Въ 1663 г. разрѣшено было указными товарами .на Москвѣ 
и въ городѣхъ всякихъ чиновъ людемъ торговать по прежнему, какъ торгова- 
ли мѳжъ себя и съ иноземцы поволно* (Д. къ А. И. IV, № 141, стр. 377). 

") «Краткое извѣстіе о русской торговлѣ въ 1674 г.*, стр. 38, пер. Д. Язы- 
кова, Спб. 1820 г. Другой иностранѳцъ, дѳ-Родѳсъ, писавшій о русской торговдѣ 
нѣсколько ранѣѳ Кильбургера— въ 1653 г., перечисляя на основаніи Архангель- 
скихъ таможѳнныхъ книгъ товары, вывезенные черѳзъ Архангельскъ изъ Моо- 
ковскаго государства въ тѳчѳяіе одного года, не называетъ въ числѣ иіъ по- 
таша („Размышленія о русской торговлѣ въ 1653 г.* въ .Магазинѣ зѳмлевѣдѣ- 
нія и путешествій* Н. Фролова, V, 241—243, пер. И. Бабста, М. 1858 г.). Де-Ро- 
десъ только упоминаѳтъ, что въ 1652 г. на Нижней-Сухонѣ разбились и зато- 
нули суда съ хлѣбомъ, поташомъ и грузомъ юфти, причемъ погибло 50 бочѳкъ 
поташа (тамъ же, 247). О торговлѣ поташомъ у Костомарова въ „Очеркѣ тор- 
говли Московскаго государства въ ХГІ и XVII ст.«, 228, Спб. 1862 г.; въ статьѣ 
И. Е. Забѣлина «Большой боярияъ въ своемъ вотчинномъ хозяйствѣ XVII в.* 
Вѣстн. Евр. 1871 г., фѳвр., стр. 480. 

•) Котошихинъ, стр. 164, изд. 3. 

*) И. Е. Забѣлинъ объясняетъ: .будою, вѣроятно, именовалась самая пѳчь 
или костеръ дровъ, вышиною въ избу или будку, зажигаемый для добыванія 
поташа" (наз. тр., стр. 481). 

») П. С. 3. I, Л 250. 

•) А. А. Э. IV, Д* 126. ■иаММ ■'^: ІУ 

ефимковъ берковецъ— всего на 45886 ефимковъ; въ 1672 г. было про- 
дано казною съ Сѳргацкихъ же будныхъ становъ ^досталнаго поташу 
прошлаго 179 г."* (1671 г.) иностраннымъ купцамъ 2045 берковцевъ безъ 
полпуда по болѣе высокой цѣнѣ— по 11 ефимковъ берковецъ —всего на 
224947*2 ефимка, а рублями— всего на 34190 руб. 8 ал. 2 деньги, считая 
въ ефимкѣ 16 ал. 4 д.; въ 1672 г. поташа было выдѣлано 4869 берковцевъ 
и 3 пуда, продажная цѣна была опредѣлена, считая по 15 ефимковъ 
берковецъ, въ 73039Ѵ2 ефимковъ или 36519 р. 25 ал.; при стоимо- 
сти производства поташа казнѣ въ 28381 р. 7 ал. 5 д. прибыли ока- 
залось въ суммѣ 8138 р. 17 ал. «). Въ 1673 г., по свидѣтельству Киль- 
бургера, отпущено было изъ Нарвы за границу 492 шиффунта поташа *). 

По издаваемой приходо-расходной книгѣ Арзамасскихъ будныхъ 
становъ 1680 г. на семи этихъ будныхъ станахъ, при расходѣ въ 4200 р. 
31 ал. съ полуденьгою и одною морткою »), изготовлено было поташа 
22707 пудовъ и 3 четверти; на мѣстѣ пудъ поташа казнѣ обошелся въ 
6 ал. съ деньгою, а берковецъ— въ 1 руб. 28 ал. 2 д. Изъ этого коли- 
чества поташа отправлено было въ Вологду на наемныхъ подводахъ 
14946 пудовъ съ четвертью, за провозъ съ пуда заплачено по 10 д. 
Весь отправленный поташъ, считая стоимость правоза въ Вологду, обо- 
шелся казнѣ въ 3582 р. 8 ал. 5Ѵі Д. съ одною морткою. 

На двухъ Барминскихъ будныхъ станахъ, по приходо-расходной 
книгѣ 1680 г., при расходѣ въ 561 р. 10 ал. 5 д. съ одною морткою, 
изготовлено было 3983 пуда; изъ нихъ 2965 пудовъ обошлись казнѣ по 
4 ад. 4 д. съ морткою пудъ, а берковецъ— по 1 р. 13 ал. 4Ѵ2 д., 1018 пу- 
довъ— по 4 ал. 4 д. пудъ, а берковецъ— по 1 р. 13 ал. 2 д. За провозъ на 
наемныхъ подводахъ въ Вологду уплачено было по 10 денегъ съ пуда. 
Весь отправленный поташъ, включая стимость провоза его въ Вологду, 
обошелся казнѣ въ 792 р. 7 ал. 3 д. съ морткою. Если считать, что 
казна продала поташъ съ Арзамасскихъ и Барминскихъ будныхъ ста- 
новъ по наименьшей цѣнѣ, по которой поташъ былъ проданъ въ 
1671 г., — по 16 ал. 4 д. пудъ, а взять наибольшую стоимость производ- 
ства поташа на Арзамасскихъ будныхъ станахъ и къ ней прибавить 
стоимость провоза поташа въ Вологду— всего 7 ал. 5 д., и въ такомъ >) Д. къ А. И. VI, № 78. 

') Назв. тр. стр. 54. Шиффунтъ лучшаго поташа въ Москвѣ цѣнился, по 
словамъ Кильбургѳра, отъ бѴа Р- до 5'/| р., а шиффунтъ худшаго поташа— отъ 
4 р. до 4Ѵ2 р- (тамъ ж«, стр. 55). Одинъ шиффунтъ составлялъ берковецъ (тамъ 
же, стр. 138). 

*) Мортка=Ѵі деньги. Такое опредѣленіе вытекаетъ изъ показанной стои- 
мости пуда и берковца поташа, выдѣланнаго на Барминскихъ будныхъ станахъ: 
пудъ этого поташа обошелся въ 4 ал. 4 д. съ морткою, а стоимость берковца 
того же поташа показана въ 1 р. 13 ал. 4 д. съ полуденьгою, т. е., 4 ал. 4 д. и 
1 мортка, умноженные на 10 равны 1 р. 13 ал. 4Ѵа дѳньгамъ; 40 ал. равны 3 р. 
б ал. 4 деньгамъ; 4 деньги, отнесенный къ 40 деньгамъ, составляютъ 7 ал. 2 
деньги. Такимъ образомъ 40 ал. и 40 д. составляютъ 1 р. 13 ал. 2 д., а 10 мор- 
токъ равны 2Ѵі деньгамъ, слѣдовательно въ одной деньгѣ четыре мортки. '•и.^ -Г • і Лч случаѣ казна имѣла значительную прибыль отъ продажи поташа за 
границу: изъ Вологды поташъ отправлялся водою въ Архангельскъ, 
и если стоимость провоза поташа съ пуда изъ Вологды въ Архангельскъ 
считать въ 5 алтынъ ^), казнѣ пудъ поташа обходился бы въ 12 ал. 
5 д., при продажной цѣнѣ 1671 г. за пудъ 16 ал. 4 д. •). 

Имѣя значеніе для исторіи русскаго заграничнаго отпуска, изда- 
ваемыя книги рисуютъ казенное хозяйство на будныхъ станахъ и пред- 
ставляютъ интересъ для исторіи цѣнъ на хлѣбъ и другіе съѣстныѳ при- 
пасы, сѣно, овесъ, предметы обору дованія будныхъ становъ; показыва- 
ютъ стоимость умолота ржи, плату за работу и т. д. 

Поташъ производился на будныхъ станахъ боярина Морозова, по 
описанію И. Е. Забѣлина, такимъ образомъ: изготовленныя дрова пе- 
режигали въ золу, изъ золы готовили жидкое тѣсто, которымъ об- 
мазывали полѣнья сосновыя и еловыя и складывали ихъ въ костеръ, 
покрывая каждый рядъ полѣнъ новымъ слоемъ золы, затѣмъ зажигали 
костеръ; пережженная, расплавленная такимъ образомъ зола и достав- 
ляла новый ея видъ — поташъ '). Указывая, что поливачи были глав- 
ными руководителями при производствѣ поташа, И. Е. Забѣлинъ пред- 
полагаетъ, что они назывались такъ по описанному способу обмазывать 
и поливать золою будяый костеръ *). Поливачамъ на своихъ будныхъ 
станахъ бояринъ Морозовъ назначилъ жалованья по 5 р., а будникамъ, 
устраивавшимъ костеръ, по 3 р. ^). На Арзамасскихъ будныхъ станахъ 
годового денежпаго жалованья поливачи получали отъ 20 р. до 8 р., а 
будники— отъ 6 р. (такое жалованье получали 130 будниковъ изъ 170) 
до 16 ал. 4 д (такое жалованье было получено однимъ будникомъХ На 
Барминскихъ будныхъ станахъ поливачи получали жалованья по 10 р., 
а будники — отъ 2 р. 30 ал. до 1 р. 15 ал. Кромѣ денежнаго жалованья 
поливачи и будники получали хлѣбную дачу. 

Торгъ поташомъ составлялъ казенную монополію ивъ ХУШ в., что 

правительство объясняло желаніемъ сберечь лѣса '^). Казна продавала 

поташъ или отдавала его на откупъ '). Въ 1712 г. велѣно быяо вѣдать 

^ поташные заводы канцеляріи сената ^). Тогда же отпускъ поташа изъ 

^) Н. п. Милюкова „Очерки по истер, рус- культуры" I, 93 (1895 г.). 

*) Црибыль казны можетъ считаться г»6;іьшею при той перѳчеканкѣ ефим- 
ковъ, о которой говорить Ігатошихинъ (стр. 110, изд. 3). 

•) Назв. тр., стр. 481 . 

*; Тамъ же, стр. 482. 

') Тамъ же. 

в) П. С 3. V, >1-^ 3252 и 3428; VI, X 3772; XVI, № 11630, стр. 7. О поташной 
рѳгаліи въ XVIII в. въ „Исторіи финансовыхъ учрежденій Россіи'' гр. Д. Тол- 
стого, стр. 220 (Спб. 1848 г.). О вывозѣ иоташа изъ Россін за граннцу во второй 
половинѣ ХУШ в. и въ первой половинѣ XIX в. въ «Статист ическомъ обозрѣнін 
внѣшней торговли Россіи» Небольсина, ч. II, стр. 305 и слѣд .[Спб. 1850 г.]. О казен- 
номъ торгѣ поташемъ въ ХУП— XVIII вв. въ «Систѳ.матическомъ каталогѣ дѣламъ 
государствен, коммерцъ-коллегіи», составлен. Н. Кайдановымъ,стр. 23 [Спб. 1884г.]. 

Ь П. С. 3. IV, № 2426; V, .4 2793; ѴІИ, .?*}* 5249, 5524, 57і9. 

8) Тамъ же, IV, № 2469. /1 ■і^ш и ііиіІАмі^ігг "'-^•^ .1-^.1^*:.. .^■1^.-|'.|-| -т^іД^^гйі ■■■ ' .^:.=; 
VI 

Архангельска за границу вѣдали вице-губернаторъ и оберъ-коммисаръ *); 
бѳрковѳцъ поташа продавался въ Архангельскѣ по 15 ѳфимковъ ^). Въ 
1717 г. разрѣшѳно было отпускать поташъ за границу и черезъ Ригу '). 
Въ 1721 г. велѣно было вѣдать производство поташа Адмиралтейской 
коллегіи, а продажу его — коммерцъ-коллегіи. Этимъ же указомъ по- 
велѣвалось приготовлять поташа ежегодно по тысячѣ бочекъ. *)Въ 1723 г., 
когда состоялось запрещеніе дѣлать поташъ въ Малороссіи *), велѣно 
было вѣдать производство поташа и продажу его коммерцъ-коллегіи ^). 
Въ 1737 г. сенатъ указалъ коммерцъ-коллегіи заготовлять въ годъ 
поташа для продажи по двѣ тысячи бочекъ ^). Изъ доклада коммерцъ- 
коллегіи кабинетъ-министрамъ въ 1738 г. видно, что въ Архангельскъ 
было привезено съ поташныхъ казенныхъ заводовъ бочекъ поташа: въ 
1728 г.— 956, въ 1729—989, въ 1730—1550, въ 1731—1575, въ 1732— 
1155, въ 1733 — 740; въ 1732 г. поташъ былъ запроданъ двумъ иностран- 
нымъ купцамъ, въ количествѣ по двѣ тысячи бочекъ ежегодно, на 5 лѣтъ О- 
Какъ видно изъ донесенія коммерцъ-коллегіи сенату въ 1764 г., поташъ 
въ тѳченіе ряда лѣтъ на казенныхъ заводахъ не изготовлялся, поэтому 
коммерцъ-коллегія нашла излишнимъ дальнѣйшее существованіе осо- 
бой поташной конторы. Указомъ сената поташная контора была упразд- 
нена; изъ этого указа видно, что лѣса для изготовленія поташа находи- 
лись въ губерніяхъ: Казанской, Нижегородской и Воронежской ^). Въ 
слѣдующемь 1765 г. поташная контора была вновь учреждена вслѣд- 
ствіе указа объ изготовленіи поташа и продажѣ его за границу ^®). Въ 
1773 г. было всѣмъ дозволено изготовлять поташъ въ своихъ или арен- 
дуемыхъ лѣсахъ и продавать его внутри государства, а въ 1780 г. доз- 
волено было всѣмъ отпускать поташъ и за границу ^^). 

Отмѣна поташной монополіи вызвала частное производство пота- 
ша: съ 1793 г. количество поташа, отпускаемаго изъ Россіи, возростало 
приблизительно до второй четверти XIX в. *'). Въ связь съ частнымъ 
производствомъ поташа можно поставить появленіе въ исходѣ XVIII в. 
ряда статей, посвященныхъ способамъ изготовленія поташа. Рекомен- 
дованные въ исходѣ XVIII в. способы не такъ просты, какъ тотъ, ко- ») Тамъ же, V, ^й 2793. 

') Тамъ же. 
' ») Тамъ же, Г, }^ 3072. 

*) Тамъ же, VI, і^ 3772. Дѣла относительно поташныхъ заводовъ и про- 
дажи поташа съ 1721 г. въ вСистѳматическомъ каталогѣ дѣламъ государетвен. 
коммѳрцъ-коллѳгіи», составлен. Кайдаиовымъ (стр. 150 и слѣд.]. 

») Тамъ же, VII, № 4197. 

•) Тамъ жѳ, VII, ^* 4292. 

Ъ Тамъ же, X, /6 7362. 

») Тамъ же, X, .^ 7500. 

9) Тамъ же, ХУІ, Л 12161. 

10) Тамъ же. ХЫѴ, ч. II, Я* 12496. 
1») Тамъ же, XX, Л 15099. 

") Назв. тр. Небольсина, II, 306. -•Ч»! * .. I торымъ поташъ изготовлялся на заводахъ боярина Морозова. Древесную 
золу рекомендовалось дважды выщелачивать въ большихъ чанахъ, послѣ 
чего щелокъ надлежало кипятить на постоянномъ огнѣ въ жѳлѣзныхъ 
котлахъ, чтобы испарилась вода. По достиженіи этого, когда котлы осты- 
вали, разбивался находящійся въ нихъ поташъ, имѣвшій видъ соляной 
глыбы. Куски этой глыбы пережигались въ особыхъ печахъ, пока не 
дѣлались бѣлыми или нѣсколько голубоватыми. ^). 

Издаваемыя приходо-расходныя и смѣтныя книги Арзамасскихъ 
и Барминскихъ будныхъ становъ изъ собранія рукописей И. Н. Миіай- 
ловскаго въ г. Нѣжинѣ. Писаны онѣ скорописью на 201 листѣ въ 4 од- 
ною рукою, въ 1681 г., на бумагѣ съ водянымъ знакомъ — головою шута 
въ нарядѣ съ пятью бубенцами. ^). Часть листовъ имѣетъ пагинацію 
буквами (съ такою пагинаціею послѣдній листъ — 78), принадлежащую 
не той рукѣ, которою писаны книги; листы послѣ 78-го помѣчены были 
впослѣдствіи цифрами, но нѣсколько писанныхъ листовъ осталось не 
помѣченными, чистые же листы были помѣчены. Эта пагинація циф- 
рами не принадлежитъ одной рукѣ. Приходо-расходныя и смѣтныя книги 
заключены въ одинъ бумажный переплетъ съ кожанымъ корешкомъ болѣе 
поздняго времени, съ двумя въ началѣ и двумя въ концѣ листами сѣ- 
рой бумаги того же времени. На переплетѣ книги наклеенъ бумажный 
ярлыкъ съ позднѣйшею надписью: "Прпходо-Расходныя книги Арза- 
маскихъ будныхъ становъ по дѣлу поташа 7189 г.*, а на оборотной 
сторонѣ переплета цифры „^/вв" черниломъ и „№ *^^/7і" карандашомъ. 
На первомъ чистомъ листѣ книги, подклеенномъ вслѣдствіе ветхос- 
ти, написано: „читалъ Алаторе Мита...*, а другою рукою ниже — 
»7189 году**. Книга хорошей сохраности, въ пятнахъ отъ сырости 
только края первыхъ и послѣднихъ листовъ, нѣсколько обветшавшихъ. 
По полямъ всѣ писанные листы скрѣплены подписью стольника и вое- 
воды Юрія Ѳедоровича Шишкина по слогамъ: „Юрий Шишкинъ", кромѣ 
12 чистыхъ листовъ, находящихся между приходо-расходными и смѣт- 
ными книгами Арзамасскихъ и Барминскихъ будныхъ становъ. Эти 
чистые листы помѣчены „листъ порозжі" тою же рукою, которою по 
слогамъ сдѣлана на поляхъ подпись „Юрий Шишкинъ";на чистой стра- ^) ,Экономич. магазинъ* ч. XXIV стр. 316. М. 1785 г. .0 пріуготовлвнін 
поташа" тамъ жѳ ч. XXXIV стр. 321; статья эта, какъ указано въ предисловіи, 
написана по иностраннымъ сочинѳніямъ. ,0 поташѣ изъ домашней золы" въ 
«Еженѳдѣльныхъ извѣстіяхъ Вольнаго экономич. Об.» II, стр. 390 № 271. Спб. 
1789 г. Болѣѳ сложный способъ приготовленія поташа въ статьѣ: «О дѣланіи 
поташа и о производимомъ симъ товаромъ торгѣ» въ «Магазинѣ для распро- 
страненія общеполезныхъ знаній и изобрѣтеній» ч. I стр. 65. Спб. 1795 г.; въ 
примѣчаніи къ этой статьѣ оговорено, что она сообщена опытнымъ лицомъ. 

*) Рукописи на бумагѣ съ такимъ водянымъ знакомъ относятся къ 1676 г. 
(Н. П. Лихачева „Бумага и бумажный мельницы въ Моск. госуд." тбл. 54 )* 
469. Спб. 1891 г.) Тоже у Тромонина („Изъяснѳніѳ знаковъ, видимыхъ въ пис- 
чей бумагѣ" тбл. ХСІ № 1316 и стр. 22 М. 1844 г.). I VIII 

ницѣ тою же рукою сдѣлана надпись: „страница порозжая" *). При- 
ходо-расходный и смѣтныя книги Арзамасскихъ и Барминскихъ буд- 
ныхъ становъ подписаны: „Справилъ Алешка Юдинъ**. Подпись эта не 
той руки, которою писаны книги. Алексѣй Юдинъ записанъ въ числѣ 
подъячихъ приказной избы, жившихъ на Арзамасскихъ будныхъ ста- 
нахъ, съ денежнымъ жалованьемъ въ 10 р., тогда какъ другіе подъ- 
ячіе получали по 8 р. и 7 р. '), Надъ подписью Юдина въ концѣ при- 
ходо-расходныхъ книгъ Арзамасскихъ будныхъ становъ послѣднія буквы 
фамиліи Шишкинъ— ,нъ" (л. 134 об.; на полѣ л. 133 „Ши**, на полѣ 
л. 134 „шки"); тоже и въ концѣ смѣтной книги Арзамасскихъ будныхъ 
становъ; въ концѣ приходо-расходной книги Барминскихъ будныхъ ста- 
новъ надъ «Справилъ Алешка Юдинъ» — „Шишкинъ" (л. 190 об.; па 
полѣ л. 190— , Юрий"), въ концѣ смѣтной книги Барминскихъ будныхъ 
становъ надъ ,,Справи.іъ Алешка Юдинъ" — „шкинъ** (л. 203 об.; на 
полѣ л. 203 --„Ши^'). Слоги фамиліи Шишкинъ и самая фамилія пи- 
саны непосредственно за послѣдними словами приходо-расходныхъ и 
смѣтныхъ книгъ. 

Содержаніе приходо-расходной книги Арзамасскихъ будныхъ ста- 
новъ — „что въ приходе денежные казны и хлѣбныхъ запасовъ, и что 
той денежной казны и хлѣбныхъ запасовъ въ росходе на Арзамаские 
будные станы дворяномъ і подячимъ і поливачемъ н будникомъ і вся- 
кимъ мастеровымъ людемъ і наемпымъ работникомъ і на всякие будные 
росходы декабря съ 1-го числа 188-го году декабря по 1-е число ныне- 
шнего 189-го году, и на тѣхъ будныхъ станѣхъ сколко здѣлано поташу 
бочекъ, и что въ нпхъ пудовъ и берковцовъ, и почему въ дѣле ценою 
пудъ сталъ поташу безъ дерева на мѣсте и почему съ провозомъ на 
Вологде зъ деревомъ, і что въ остаткахъ хлѣбныхъ запасовъ въ ныне- 
шней во 189-й годъ, и сколко къ тѣмъ остаточнымъ хлѣбнымъ запасамъ 
надобно въ прибавку всякихъ хлѣбныхъ запасовъ, и то писано въ сихъ 
книгахъ ниже сего**. 

На Арзамасскихъ будныхъ станахъ находилось 5 дворянъ „у 
дозору поташного дѣла и у наряду мастеровыхъ и работныхъ лю- 
дей", 4 подъячихъ, 9 поливачей, 8 бочкарей, 7 колеспиковъ, 4 куз- 
неца, 170 будниковъ, 53 воштаря, 7 казаковъ и 1 конскій мастеръ. Всѣ 
они въ приходо-расходной книгѣ поименно перечислены съ обозначе- 
ніемъ, кто сколько получилъ жалованья. Всѣмъ имъ было уплачено го- 
дового жалованья 1405 р. 9 ал. и 4 д. Наемныхъ работниковъ было на 
Арзамасскихъ будныхъ станахъ 497 человѣкъ; они получили за ра- 
боту 1066 р. 17 ал. 2 д. Всѣ работники, бывшіе на будныхъ станахъ, 
перечислены по именамъ съ обозначеніемъ, кто откуда, кому сколько *) Юрій Ѳедоровичъ Шишкинъ— стольникъ въ 1678, 1686 н 1692 гг. („Ука- 
затель къ боярскимъ книга^Iъ" стр. 478. М. 1853 г.). 

'^) Въ „Указателѣ къ боярскимъ книгамъ" два дьяка Ллексѣи Юдины: 
одинъ бѳзъ отчества показанъ въ 1676 г., другой— А лексѣй Никнтичъ въ 1692 г. 
(стр. 486). 'Й пг IX уплачено, кто сколько времени прогулялъ и сколько съ кого за про- 
гульное время вычтено (за прогульную недѣлю вычтено было изъ зара- 
ботной платы: съ 6 человѣкъ по 1 ал. Ь^І^ д. съ полполуморткою, съ 4 — по 
2 ал. ІѴг Д- съ полполуморткою; за прогульную половину недѣ.іи съ 
одного рабочаго вычтено было бѴг Д- съ морткою и съ полполполуморт- 
кою, съ другого — 5 д. съ морткою и половина полполполумортки). 

Въ приходо-расходной книгѣ подробно перечислено, что покупа- 
лось для будныхъ становъ, въ какомъ количествѣ и по какой цѣнѣ; 
отмѣчена стоимость кирпича, безмѣновъ, писчей бумаги, соли, желѣза, 
мѣди, точилъ, наковалень и др. предметовъ обору дованія становъ; 
указано, какое количество съѣстныхъ припасовъ принято было на буд- 
ные станы, перечислено, кому сколько дано хлѣбнаго годового жало- 
ванья, сколько овса было выдано на лошадей, указана стоимость по 
Арзамасской цѣнѣ четверти муки, сухарей, крупъ, толокна и др. при- 
пасовъ, стоимость провоза ихъ на будные станы, число нанятыхъ кос- 
цовъ и плата имъ, количество изготовленной золы и стоимость ея; за- 
писано, сколько дровъ было изготовлено и отмѣчена стоимость сажня; 
указаны количество изготовленнаго поташа и стоимость его казнѣ на 
мѣстѣ, плата за провозъ его на наемныхъ подводахъ въ Вологду, стои- 
мость казнѣ поташа съ провозомъ въ Вологду; перечислено, сколько 
муки, овса и крупы дано священникамъ и причетникамъ, указано сколько 
надобно на будные станы хлѣбныхъ запасовъ, цѣловальниковъ для прі- 
ема и раздачи этихъ запасовъ, косцовъ и рабочихъ лошадей. 

Выпись изъ Арзамасскихъ смѣтныхъ книгъ заключаетъ въ себѣ 
тотъ же матеріалъ, который въ приходо-расходныхъ книгахъ. 

Бармннскіе будные станы были переданы въ 1680 г. въ вѣдѣніе 
стольника и воеводы Ю. Ѳ. Шишкина. Приходо-расходная книга Бар- 
минскихъ будныхъ становъ содержитъ въ себѣ перечень того, „что на 
тѣхъ будныхъ станѣхъ принято мастеровыхъ людей, і кто імяны, и 
сколко какихъ заводовъ і лошедей і воловъ і остаточныхъ хлѣбныхъ 
запасовъ і желѣза і уісладу, і сколко на тѣхъ же Барминскихъ буд- 
ныхъ станѣхъ августа съ 7-го числа прошлого 188-го году декабря по 1-е 
число нынешнего 189 году въ приеме хлѣбныхъ запасовъ съ Сергац- 
кихъ будныхъ становъ і изъ волостей і изъ Арзамаса денежные казны, 
і что въ росходе денежной казны и хлѣбныхъ запасовъ мастеровымъ 
людемъ августа съ 7-го числа прошлого 188-го году декабря по 1-е число 
нынешнего 189-го году, і то писано подъ ихъ імяны, і что пмъ дано де- 
негъ і хлѣба при боярине князе Іване Алексѣевиче Воротынскомъ ') і 
при Михаиле Кобыл скомъ, *) и сколко за тою денежною казною и 
за хлѣбными запасы здѣлано поташу пудъ і берковцовъ, і почему пудъ 
сталъ на мѣсте безъ дерева і почему съ провозомъ на Вологде, і то *) Князь Иванъ Алексѣевичъ Воротынскій — бояринъ въ 1658, 1668 и 1676 
гг. (, Указатель къ боярскимъ книгамъ", стр. 82). 

*) Михаилъ Ивановичъ Кобыльскій— дворянинъ моек.— въ 1667, 1668, 1676 
и 1677 гг.; въ 1692 г.— стряпчій (тамъ же, стр. 187). 


< -Т^^»^А»а. ■Икі тттШ 


X писано въ сихъ книгахъ ниже сего." Послѣ перечня ^майданныхъ заво- 
довъ", рабочихъ лошадей и хлѣбныхъ запасовъ въ приходо расходной 
книгѣ названы бывшіѳ на будныхъ станахъ поливачи, бочкари, колесни- 
ки, кузнецы, будники, воштари, казаки съ указаніемъ, кому изъ нихъ 
сколько было дано денежнаго жнлованья; записано, что куплено было 
для становъ, что взято было на кормъ мастеровымъ людямъ съ Сергац- 
каго и Можаровскаго будныхъ становъ; перечислены служившіе и рабо- 
тавшіе на станахъ съ указаніемъ, кому въ какомъ размѣрѣ дано хлѣб- 
ное жалованье, приведена стоимость по Лысковской цѣнѣ четверти муки и 
овса, пуда соли, провоза ихъ, стоимость молотьбы ржи и стоимость сажня 
дровъ; указаны количество изготовленнаго поташа и стоимость его, плата 
за провозъ въ Вологду съ пуда поташа, стоимость его съ провозомъ въ 
Волох'ду; перечислено, сколько надобно на Барминскіе будные станы хлѣб- 
ныхъ запасовъ и цѣловальниковъ для пріема и раздачи ихъ, косцовъ и 
лошадей. 

Выпись изъ смѣтныхъ книгъ Барминскихъ будныхъ становъ заклю- 
чаетъ въ себѣ тотъ же матеріалъ, который въ приходо-расходныхъ кни- 
гахъ. 

Приходныя и расходныя книги Нижегородскихъ, Арзамасскихъ и 
Алатырскихъ будныхъ становъ въ 1С80 г. были переданы въ Оружей- 
ную палату; этой же палатѣ велѣно было вѣдать и самые будные ста- 
ны, до того времени бывшіе въ вѣдѣніи государевой Мастерской па- 
латы. *). 

Ороографія рукописи мною сохранена, сохранены также разныя 
написанія однѣхъ и тѣхъ же именъ и фамилій. Я ввелъ только про- 
писныя буквы, знаки препинанія и твердыя и мягкіе знаки въ оконча- 
ніяхъ и предлогахъ, а также раскрылъ титла. 1) Въ началѣ приходной и расходной книги денежной казнѣ Оружейной 
Палаты 7189 г. (1680—1681) слѣдующая запись: „Въ нынѣшнемъ во 188 г. авг. 
въ 19 д. ...вѳлѣно въ Нижегородцкомъ и въ Арзамасскомъ и въ Олатарскомъ 
уѣздѣхъ будные станы и поташные промыслы и тѣхъ промысловъ мастеро- 
выхъ и работныхъ людей, которые будные станы и поташные промыслы напѳ- 
редъ сего вѣдомы были въ его Государевѣ Мастерской полатѣ, нынѣ вѣдать 
въ Оружейной полатѣ, и тѣхъ будныхъ промысловъ дѣла и книги приходные 
и росходные, и столбцы и въ продажѣ потешіу по иноземцахъ поручные записи 
И наличную денежную казну взять въ Оружейную полату". („Описаніе вапис- 
ныхъ книгъ и бумагъ старинныхъ дворцовыхъ приказовъ* А. Викторова, II 
стр. 449, /ѵ6 961. М. 1883 г.). Смѣтныя книги Арзамасскихъ, Нижегородскихъ и 
Алатырскихъ казѳнныхъ будныхъ становъ 1681 г. принадлежатъ въ рукописи 
проф. В. О. Ключевскому («Русскій рубль XVI— ХУШ в.* стр. 60, прим. I. М. 
1884 г.). 

В. Савва. Лѣта 7189-го по государеву цареву і великого князя Ѳеодора 
Алексѣевича всеа ведикия и малыя и бѣлыя Росиі самодержца 
указу книги при столнике і воеводе Юрье Ѳедорозиче Шиш- 
кине, что въ приходе денежные казны и хлѣбныхъ запасовъ, и 
что той денежной казны и хлѣбныхъ запасовъ въ росходе на 
Арзамаские будные станы дворяномъ і подячимъ і поливачемъ 
и будникомъ і всякимъ мастеровымъ людемъ і наемнымъ ра- . 
ботникомъ і на всякие будные росходы декабря съ 1-го числа 
188-го году декабря по 1-е число нынешнего 189-го году, и на тѣхъ 
будныхъ станѣхъ сколко здѣлано поташу бочекъ, и что въ нихъ 
пудовъ и берковцовъ, и почему въ дѣле ценою пудъ сталъ по- 
ташу безъ дерева на мѣсте и почему съ провозомъ на Вологде 
зъ деревомъ, і что въ остаткахъ хлѣбныхъ запасовъ въ нынеш- 
ней во 189-й годъ, и сколко къ тѣмъ остаточнымъ хлѣбнымъ за- 
пасомъ надобно въ прибавку всякихъ хлѣбныхъ запасовъ, и то 
писано въ сихъ книгахъ ниже сего. 

Въ прошломъ во 188-мъ году взято на Арзамаские будные станы на 
всякие росходы и мастеровымъ людемъ въ жалованье въ Арзамасе ізъ 
приказные избы бортничьихъ и мордовскихъ дѣлъ изъ окладныхъ де- 
негъ тысеча деветь сотъ сорокъ деветь рублевъ три алтына три денги. 

Да въ прошломъ во 188-мъ году по указу великого государя по гра- 
моте изъ приказу болшаго дворца за приписию дьяка Василя Кипрея- 
нова прислано на Арзамаские будные станы денежные казны съ под- 
ячимъ съ Ываномъ Белениновымъ, і велено принять тысеча рублевъ, а 
принято у него Івана той денежной казны деветь сотъ девяносто три 
рубли, а семи рублевъ не дочтено, и въ тѣхъ денгахъ онъ Іванъ Белѳ- 
ниновъ подалъ скаску, а въ скаске своею рукою написалъ, какъ де 
посланъ онъ Іванъ съ тою денежною казною въ Арзамасъ, а на подъ- 
емъ ничего ему не дано, і онъ де ѣдучи дорогою проѣлъ два рубли, да 
нѳдочѳлъ онъ пяти рублевъ, и о томъ писано къ великому государю 
къ Москве въ приказъ болшаго дворца съ нимъ же Іваномъ тогожъ 

числа. 

Всего денежные казны, что взято въ Арзамасе въ приказной избѣ 
и что прислано съ Москвы, двѣ тысечи деветь сотъ сорокъ два рубіи 
три алтына три денги. «<ни ИЙРЬ ) 2 

И той денежной казнѣ росходъ: 

По указу великаго государя дано дворяномъ, которые живутъ на 
Арзамаскихъ будныхъ станѣхъ у дозору поташного дѣла и у наряду 
мастѳровыхъ і работныхъ людей і подячимъ і всякимъ мастеровымъ 
людемъ годового жалованья: 

Дворяномъ: 

Родиону Черкизову пятнатцать рублевъ. 
Остаѳью Безпятово пятнатцать рублевъ. 
Михаилу Ощѣрину пятнатцать рублевъ. 
Герасиму Пирогову десеть рублевъ. 
Никите Логунову пять рублевъ. 

Приказные избы подьячимъ: 

Алексѣю Юдину десеть рублевъ. 
Івану Озеренскому семь рублевъ. 
Семену Протопопову восмь рублевъ, 

Григорью Путимцову семь рублевъ, да емужъ дано за майданную 
работу въ приказъ семь рублевъ. 

Арзамаскихъ будныхъ становъ мастеровымъ людемъ годового жа- 
лованья: 

Поливочамъ: 

Левке Шапурину дватцать рублевъ. 

Левке Лазареву дватцать рублевъ. 

Ефремкѳ Яковлеву пятнатцать рублевъ. 

Кирюшке Голику одиннатцать рублевъ четырнатцать алі ыі ъ двѣ денги. 

Купряшке Ильину тринатцать руб.іевъ. 

Стенке Дроводинову двенатцать рублевъ. 

Микиткѳ Іванову двенатцать рублевъ. 

Васке Пузикову деветь рублевъ. 

Якушке Жулупу восмь рублевъ. 

Бочкарямъ: 

Ѳедке Лавринову восмь рублевъ. 

Тимошке Ѳедорову шесть рублевъ. 

Васке Медвѣдке шесть рублевъ. 

Данилкв Никитину шесть рублевъ. 

Левке Григорьеву шесть рублевъ. 

Агафонке Остафьеву пять рублевъ шестнатцать алтынъ четыре денги. 

Левке Карнильеву шесть рублевъ. 

Лавринке Яцкому шесть рублевъ. 

Колесникомъ: 

Васке Михайлову шесть рублевъ. 
Сидорке Ѳомину шесть рублевъ. » Мишке Саранцу шесть рублевъ. 
Лу конке Іванову шесть рублевъ. 
Нестеркѳ Яковлеву шесть рублевъ 
Давыдке Михайлову семь рублевъ. 
Андрюшке Дудке шесть рублевъ. 

Кузнецомъ: 

Петрушке Григорьеву шесть рублевъ. 
Івашке Яцкому шесть рублевъ. 
Ѳедке Іванову восмь рублевъ. 
Івашке Іванову шесть рублевъ. 

Будникомъ: 

Ермошкѳ Агѣеву шесть рублевъ. 

Панке Галузе шесть рублевъ. 

Ѳедке Галузину шесть рублевъ. 

Потапке Ермолаеву шесть рублевъ. 

Васке Жидку шесть рублевъ. 

Васке Абызу шесть рублевъ. 

Сенке Прокоѳьеву шесть рублевъ. 

Ѳедке Лукоянову шесть рублевъ. 

Максимке Еѳремову шесть рублевъ. 

Оске Еѳремову шесть рублевъ. 

Стенке Троѳимову шесть рублевъ. 

Панке Дубровскому пять рублевъ двадцать семь алтынъ двѣ деньги. 

Гришке Шелудяку шесть рублевъ. 

Івашке Сухому шесть рублевъ- 

Оксенке Іванову шесть рублевъ. 

Сенке Оксенову шесть рублевъ. 

Кируюшке Семенову шесть рублевъ. 

Микишке Седому шесть рублевъ. 

Гришке Сапожнику шесть рублевъ. 

Аѳонке Миронову шесть рублевъ. 

Мишке Яковлеву шесть рублевъ. 

Панке Овечке шесть рублевъ. 

Данилкѳ Ступневу шесть рублевъ. 

Івашке Краюшкину шесть рублевъ. 

Івашке Козлу шесть рублевъ. 

Макарке Дружинину шесть рублевъ. 

Кондрашке Ѳедорову шесть рублевъ. 

Івашке Игнатову шесть рублевъ. 

Якушке Рыбке пять рублевъ дватцать деветь алтынъ двѣ денги. 

Ганке Ретке шесть рублевъ. 

Алешке Тимоѳѣеву шесть рублевъ. 

Сенке Емелянову шесть рублевъ. I !■ Сенке Шапурину шесть рублевъ. 

Микишкѳ Шапурину шесть рублевъ. 

Самошкѳ Шапурину шесть рублевъ. 

Трошке Григореву шесть рублевъ. 

Мишке Маторѳ шесть рублевъ. 

Ортюшке Іванову шесть рублевъ. 

Пронке Крупенке шесть рублевъ. 

Ѳедке Семенову шесть рублевъ. 

Гараске Кривому шесть рублевъ. 

Івашке Боброву шесть рублевъ. 

Петрунке Клевцову шесть рублевъ. 

Ларке Зезюлину шесть рублевъ. 

Микитке Козленку четыре рубли дватцать семь алтынъ четыре денги. 

Андрюшке Корнилеву шесть рублевъ. 

Демке Барсукову шесть рублевъ. 

Андрюшке Тюленеву шесть рублевъ. 

Іевке Юдину шесть рублевъ. 

Василке Іванову шесть рублевъ. 

Соѳонке Парѳеньеву шесть рублевъ. 

Ѳомке Аѳонасеву шесть рублевъ. 

Мамошке Никифорову шесть рублевъ. 

Микитке Мартынову шесть рублевъ. 

Харитонке Денисову шесть рублевъ. 

Давыдке Микулаеву шесть рублевъ. 

Якушке Яцкому шесть рублевъ. 

Гришке Прокоѳьеву шесть рублевъ. 

Ѳедке Данилову шесть рублевъ. 

Пашке Троѳимову шесть рублевъ. 

Тимошке Ісаеву шесть рублевъ. 

Анискѳ Тимоѳѣеву шесть рублевъ. 

Остапке Павлову шесть рублевъ. 

Івашке Лаборцу шесть рублевъ. 

Климке Дудке шесть рублевъ. 

Ортюшке Голушке шесть рублевъ. 

Аѳонке Голушкину шесть рублевъ. 

Сѳнкѳ Савелеву шесть рублевъ. 

Родке Семенову шесть рублевъ. 

Захарке Созонову шесть рублевъ. 

Пронке Семенову шесть рублевъ. 

Мишке Тимоѳѣеву шесть рублевъ. 

Степке Шапурину шесть рублевъ. 

Дениске Шапурину шесть рублевъ. 

Любимке Іванову шесть рублевъ. 

Богдашке Евсѣеву шесть рублевъ. 

Данилке Доспѣю шесть рублевъ. іі' >- ■ Сенке Ѳедорову шесть рублевъ. 

Петрунке Семенову шесть рублевъ. 

Мишке Козырю шесть рублевъ. 

Івашке Мяснику пять рублевъ дватцать четыре алтына двѣ денги. 

Івашке Ѳедорову шесть рублевъ. 

Андрюшке Ѳѳдорову шесть рублевъ. 

Ѳеоктистке Ѳедорову шесть рублевъ. 

Мишке Щепетку шесть рублевъ. 

Микишке Купреянову шесть рублевъ. 

Гришке Давыдову шесть рублевъ. 

Якушке Рожку шесть рублевъ. 

Ермошке Шелеху шесть рублевъ. 

Ѳилатке Шелехову шесть рублевъ. 

Самсонке Василеву шесть рублевъ. 

Симонкѳ Яковлеву шесть рублевъ. 

Гришке Толстому шесть рублевъ. 

Якушке Мигалю шесть рублевъ. 

Данилке Ѳедорову шесть рублевъ. 

Матюшке Коске шесть рублевъ. 

Ѳомке Козкину шесть рублевъ. 

Кирюшке Корнилеву шесть рублевъ. 

Терешке Никитину шесть рублевъ. 

Ортюшке Кузмину шесть рублевъ. 

Микитке Кузмину шесть рублевъ. 

Івашке Щѳрбенку пять рублевъ одиннатцать алтынъ двѣ денги. 

Алешке Спиридонову шесть рублевъ. 

Микулке Максимову шесть рублевъ. 

Сенке Кондратеву шесть рублевъ. 

Егупке Іванову шесть рублевъ. 

Івашке Волку шесть рублевъ. 

Микишке Волкову шесть рублевъ. 

Івашкѳ Пестряку шесть рублевъ. 

Івашке Дудке шесть рублевъ. 

Максимке Дудкину шесть рублевъ. 

Лу конке Ільину шесть рублевъ. 

Івашке Самойлову шесть рублевъ. 

Івашке Содонинке шесть рублевъ. 

Івашке Лазареву шесть рублевъ. 

Костке Гаврилову шесть рублевъ. 

Лавринке Бурковскому шесть рублевъ. 

Микитке Гончарову шесть рублевъ. 

Пронке Таранке шесть рублевъ. 

Самошке Лисовскому шесть рублевъ. 

Ромашке Алексѣеву шесть рублевъ. 

Андрюшке Черному шесть рублевъ. ' 1 1 яяш штт тш ЧН*і*~*«*<Я ЧИММѵЧМЧЧМ втт\ т і, \ щ I 6 

Кондрашке Василеву шесть рублевъ. 
Карпунке Коіідратеву шесть рублевъ. 
Ганке Мартынову шесть рублевъ. 
Малаѳейке Микулаеву шесть рублевъ. 
Васке Овдокимову шесть рублевъ. 
Васке Булаху шесть рублевъ. 
Мартынке Михайлову шесть рублевъ. 
Мишке Татаркину шесть рублевъ. 
Ортюшке Шаблинскому шесть рублевъ. 
Гришке Тимофѣеву шесть рублевъ. 
Ѳедке Таранкову шесть рублевъ. 
Мишке Андрѣеву шесть рублевъ. 
Мишке Ѳирсову пять рублевъ. 

Мишке Емелянову пять рублевъ дватцать два алтына двѣ денги . 
Івашке Ѳилипову нять рублевъ. 
Устимке Іванову пять рублевъ. 

Сидорке Григореву четыре рубли дватцать шесть алтынъ четыре 
денги. 

Ѳилатке Павлову четыре рубли одиннадцать алтынъ двѣ денги. 

Тимошке Смирнову пять рублевъ. 

Тимошке Илину пять рублевъ. 

Никонке Янову пять рублевъ. 

Доренко Іванову четыре рубли. 

Климке Давыдову пять рублевъ. 

Сергункѳ Троѳимову три рубли шестнатцать алтынъ четыре денги. 

Власке Андрѣеву три рубли. 

Івашке Никитину три рубли. 

Ѳилке Микулаеву три рубли. 

Івашке Колесникову три рубли. 

Марчке Егупову три рубли шеснатцать алтынъ четыре денги. 

Петрунке Ѳедорову три рубли. 

Савке Савелову два рубли восмь алтынъ двѣ денги. 

Захарке Спиридонову два рубли восмь алтынъ двѣ денги. 

Оске Ѳролову два рубли восмь алтынъ двѣ денги. 

Елке Яковлеву два рубли восмь алтынъ двѣ денги. 

Мишке Григорьеву два рубли восмь а.ітынъ двѣ денги. 

Илюшке Іванову два рубли восмь алтынъ двѣ денги. 

Івашке Селиверстову два рубли 

Петрушке Аѳонасеву два рубли 

Микишке Яковлеву два рубли. 

Васке Яковлеву два рубли. 

Васке Іванову два рубли. 

Филке Андрѣеву два рубли. 

Сенке Тимоѳѣеву два рубли. 

Ѳедке Скороходу два рубли. к 
* у Гришке Михайлову два рубли. 

Андрюшке Гаврилову рубль. 

Панке Ѳомину шеснатцать алтынъ четыре денги. 

Воштарямъ: 

Петрунке Іванову три рубли. 

Янке Ортемьеву три рубли. 

Оске Дороѳѣеву три рубли 

Самошке Павлову три рубли. 

Андрюшке Рыбкину три рубли. 

Костюнке Григореву три рубли. 

Івашке Клевцу три рубли. 

Гришке Григореву три рубли. 

Аѳонке Григореву три рубли. 

Стенке Михайлову три рубли. 

Івашке Моторину три рубли. 

Гришке Семенову три рубли. 

Кондрашке Зезюлину три рубли. 

Трошке Михайлову три рубли. 

Марчке Леонтьеву три рубли. 

Микишке Ѳедорову три рубли. 

Ромашке Анисимову три рубли. 

Левке Тарасову три рубли. 

Ілюшке Ісаеву три рубли. 

Ѳедке Солодову три рубли. 

Івашке Степанову три рубли. 

Назарке Неѳедеву три рубли. 

Купряшке Лукьянову три рубли. 

Матюшке Праху три рубли. 

Нестерке Буданенку три рубли. 

Луконке Костянтинову три рубли. 

Васке Малахову три рубли. 

Исачкѳ Троѳимову три рубли. 

Янке Миронову три рубли. 

Васке Кубышке три рубли. 

Макарке Тимоѳѣеву три рубли. 

Мирошке Самойлову три рубли. 

Стенке Андрѣеву три рубли. 

Митке Плохому три рубли. 

Зинке Бочкареву два рубли десять алтынъ. 

Андрюшке Колесникову два рубли. 

Матюшке Ѳедорову два рубли. 

Козмишке Іванову тритцать одинъ алтынъ четыре денги. 

Оношке Яковлеву рубль шеснатцать алтынъ четыре денги. 

Оске Ѳедорову рубль шеснатцать алтынъ четыре денги. ■Й^ямійМіммрііь |іШі I 'ЦЦ> - 1 


8 

Гришке Ѳедорову рубль шеснатцать алтынъ четыре денги. 

Ісачке Яковлеву рубль шеснатцать алтынъ четыре денги. 

Івашке Костянтинову рубль шеснатцать алтынъ четыре денги. 

Івашке Шаклѣю рубль шеснатцать алтынъ четыре денги. 

Івашке Леонтьеву рубль. 

Микитке Селиверстову рубль. 

Тимошке Григореву рубль. 

Ониске Данилову рубль. 

Аѳонке Любимову рубль. 

Архипке Спиридонову рубль. 

Якушке Симонову рубль. 

Еремке Бурковскому рубль. 

Івашкѳ Исаеву рубль. 

Мурашкинскимъ казакамъ: 

Ортюшке Тимоѳѣеву три рубли. 

Емелке Степанову три рубли. 

Васке Солоду три рубли. 

Тараске Кондратеву три рубли. 

Пронке Дементьеву три рубли. 

Оске хѴнтонову три рубли. 

Тимошке Волку три рубли. 

Конскохму мастеру Івашке Петрову три рубли. 

Всего пяти человѣкомъ дворяномъ шестьдесятъ рублевъ, четыремъ 
человѣкомъ подячимъ тритцать деветь рублевъ, девяти человѣкомъ 
поливочамъ сто дватцать рублевъ четырнатцать алтынъ двѣ денги, осми 
человѣкомъ бочкарямъ сорокъ деветь рублевъ шеснатцать алтынъ четыре 
денги, семи человѣкомъ колесникомъ сорокъ три рубли, четыремъ 
человѣкомъ кузнецомъ дватцать шесть рублевъ, сту семидесяти человѣ- 
комъ будникомъ деветьсотъ шеснатцать рублевъ тринатцать алтынъ 
четыре денги, пятидесятъ тремъ человѣкомъ воштарямъ сто дватцать 
шесть рублевъ тритцать одинъ алтынъ четыре денги, семи человѣкомъ 
казакомъ, да одному человѣку конскому мастеру — всего осми человѣкомъ 
— дватцать четыре рубли. 

Всего дворяномъ и подячимъ и поливочамъ и бочкарямъ и ко- 
лесникомъ и кузнецомъ и будникомъ и воштарямъ и казакомъ и кон- 
скому мастеру — тысеча четыреста пять рублевъ деветь алтынъ четыре 
денги. 

Да на Арзамаскиежъ будные станы нанято было работныхъ людей 
триста девяносто четыре человѣка; найму имъ дано по уговорной ценѣ 
восмь сотъ семдесятъ два рубли одинъ алтынъ четыре денги. 

Да въ прошломъ во 188-мъ году майя въ 8 день по указу великого 
государя прислано на Арзамаские будныѳ станы исъ Терюшевской волости 
работныхъ людей вто три человѣка, а найму имъ дано въ Арзамасе въ .л. приказной избѣ изъ казны великого государя сто девяносто четыре 
рубли шеснатцать алтынъ четыре денги. 

Всего нанято было работныхъ людей и что прислано было исъ 
Терюшева — четыре ста девяносто семь человѣкъ, а найму имъ дано тысеча 
шестьдесятъ шесть рублевъ осмнатцать алтынъ двѣ денги, а кто имяны 
работныхъ людей было нанято и которыхъ уѣздовъ, и которые исъ 
Терюшева присланы и которыхъ селъ и деревень, и что кому наемЕшхъ 
денегъ дано, и то писано въ особыхъ книгахъ ниже сего. 

И ісъ того числа многие работники въ прошломъ году во 188-мъ і 
въ нынешнемъ во 189-мъ годѣхъ въ розныхъ мѣсяцехъ и числехъ съ 
Арзамаскихъ будныхъ становъ бѣгали, а сколко кто тѣ наемные 
работники недѣль и дней прогуляли и кто имяны, и что на тѣхъ работ- 
никахъ на комъ довелось взять за прогулные недѣли і дни денегъ, 
и то писано подъ ихъ имяны. 

Да въ прошломъ во 188-мъ году куплено на Арзамаские будные 
станы работнымъ лошедямъ на кормъ сѣна на тритцать на деветь руб- 
левъ на семнатцать алтынъ на две денги. 

Куплено на Арзамаские будные станы на гарты четыре тысечи 
кирпичей, даны пять рублевъ дватцать шесть алтынъ четыре денги. 

Куплено въ Арзамасе и въ Арзамаскомъ уѣзде по торшкомъ въ 
розныхъ мѣсяцѣхъ и числехъ на Арзамаскиежъ будные станы работнымъ 
людемъ въ каши ветчиного сала шестьдесятъ семь пудъ тритцать семь 
гривенокъ съ полугривенкою, дано тритцать восмь рублевъ шесть алтынъ 
двѣ деньги. 

Куплены на будныежъ станы два безмѣна, даны тринатцать алтынъ 
двѣ денги. 

Куплено на Макаревской ярмонкѣ дватцать три стопы пищей 
<5умаги, даны семнатцать рублевъ пять алтынъ. 

Куплено шесть сотъ шестьдесятъ восмь пудъ соли, дано за пудъ по 
два алтына по две денги, итого сорокъ шесть рублевъ дватцать пять 
алтынъ двѣ денги, да на тою соль куплено кулей на дватцать на семь 
алтынъ зъ денгою 

Куплено сто сорокъ одинъ пудъ дватцать пять фунтовъ Свицкого 
желѣза, дано за пудъ по тринатцати алтынъ по двѣ денги, ітого пять- 
десятъ шесть рублевъ дватцать одинъ алтынъ четыре денги. 

Куплено тритцать четыре котла тазовой мѣди вѣсомъ три пуда, 
дано за пудъ по четыре рубли по шеснатцети алтынъ по четыре денги, 
итого тринатцать рублевъ шеснатцать алтынъ четыре денги. 

Куплено дватцать шесть тысечь пять сотъ клинцовъ укладу, дано 
дватцать семь рублевъ дватцать пять алтынъ. 

Куплено пять точилъ, даны три рубли шеснатцать алтынъ четыре 
денги. 

Кулены двѣ наковалны, даны три рубли дватцать три алтына двѣ 
денги. 

Куплены двои мѣхи, даны рубль дватцать алтынъ. ГС^-.-.-^Л* V и, V Г 10 

Да на покупкужъ въ росходъ на сани і на клещи і на хомутины і 
на подкладки і на иные мѣлкие расходы пятнатцать рублевъ семь 
адтынъ двѣ денги. 

И на тою вышеписанную покупку въ росходъ двѣсти семдесятъ 
рублевъ османатцать алтынъ три денги. 

Да на Арзамаскихъ будныхъ стаиѣхъ куплено Арзамаского уѣзду 
разныхъ деревень у бортниковъ і у Мордвы і у будницкихъ женъ і у 
детѣй бирковой золы шесть тысечь шесть сотъ пятдесятъ семь чети, 
дано за четь по шти денегъ, итого сто девяносто деветь рублевъ дват- 
цать три алтына четыре денги. 

I всего на Арзамаскихъ будныхъ станѣхъ денежные казны въ 
росходъ дворяномъ і подячимъ і поливочамъ и будникомъ і всякимъ 
мастѳровымъ людемъ и Арзамаскимъ и Терюшѳвскимъ работникомъ и 
за желѣзо и за укладъ і за соль і за сало ветчиное и на всякие мѣлкие 
росходы декабря съ 1-го числа прошлого 188-го году декабря по 1-е число 
нынешнего 189-го году двѣ тысечи деветь сотъ сорокъ два рубли три 
алтына три денги. 

Да въ прошломъ во 188-мъ году марта въ 25 день по указу вели- 
кого государя прислано съ Москвы изъ приказу болшаго дворца зъ 
дворяииномъ съ Ѳедоромъ Герасимовымъ сыномъ Бороноволоковымъ на 
Арзамаские и Сергацкие будные станы работнымъ людемъ на кормъ 
дватцать пять чети снетковъ въ Московскую таможенную мѣру, которая 
на будныхъ станѣхъ. 

И ісъ того числа отослано на Саргацкие будные станы пять чети 
снетковъ. 

А на Арзамаскихъ будныхъ станѣхъ въ росходъ дватцать чети 
снетковъ. 

Да на Арзамаскихъ же будныхъ станѣхъ остаточныхъ хлѣбныхъ 
запасовъ, которые остались за росходы прошлого 187-го году во 188-й 
годъ пять сотъ шестьдесятъ двѣ чети съ осминою безъ получетверика і 
малъ четверикъ муки ржаные; 

Сто дватцать шесть чети бесъ полутрети четверика сухарей; 

Пять сотъ восмьдесятъ двѣ чети съ полуосминою и зъ четверикомъ 
і малъ четверикъ крупъ ячныхъ и грѣчишныхъ і просяныхъ і овсяныхъ; 

Триста одна четь бесъ полуосмины і полторы пятыхъ доль 
четверика толокна; 

Сто пятьдесятъ три чети съ осминою овса; 

Да остаточной соли, которая осталась за росходы у прошлого 187-го 
году во 188-й годъ, шесть сотъ семдесятъ четыре пуда семнатцать гриве- 
нокъ по ценѣ на сорокъ на три рубли на дватцать на восмъ алтынъ 
на полчетверть денги. 

Да въ прошломъ во 188-мъ и нинешнемъ во 189-мъ годѣхъ принято 
на Арзамаские будные станы недовозныхъ хлѣбныхъ запасовъ 187-го и 
188-го годовъ исъ Терюшева дватцать восмъ чети съ полуосминою и съ 
лолучетверикомъ муки ржаной. 4^. 11 

Да марта въ розныхъ числехъ прошлого 188-го году вмѣсто крупъ 
дву сотъ осми чети съ полуосминою принято четыре ста шеснатцать чети 
съ осминою овса для того, что въ сиѣхъ числехъ на Арзамаскихъ 
рудныхъ станѣхъ овса не было, работныхъ лошедей кормить было 
нѣчемъ. 

А въ недовозе, вмѣсто крупъ осмидесятъ девяти чети безъ полу- 
четверика, овса сто семдесятъ восмь чети безъ четверика. 

Да недовозного овса сто восмъдесятъ чети съ осминою. 

Да по указу веіикого государя принято на Арзамаскихъ будныхъ 
станѣхъ хлѣбныхъ запасовъ Алаторского уѣзду изъ селъ Порѣцкого і 
Семеновского у Порѣцковскихъ і у Семеновскихъ крестъянъ і Ала- 
торского уѣзду у Мордвы і у Лысковскихъ і у Мурашкинскихъ 
крестьянъ и Терюшевской волости у бортниковъ и у Мордвы, а сколко 
тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ съ которой волости у крестьянъ и у Мордвы 
принято, и то писано порознь по статьямъ: 

Алаторского уѣзду зъ селъ Порѣцкого и Семеновского у крестьянъ 
і у Мордвы принято: три тысечи двѣсти девяносто три чети съ полуос- 
миною и зъ четверикомъ муки ржаные; деветь сотъ девяносто три чети 
съ полуосминою і съ получетверикомъ сухарей; двѣсти семнатцать че- 
ти съ четверикомъ крупъ овсяныхъ; четыре ста семдесять восмь чет- 
вертей толокна. 

У Терюшевскихъ бортниковъ і у Мордвы принято: деветь сотъ 
четыре чети съ осминою и зъ четверикомъ муки; сто восемьдесятъ 
четыре чети съ полуосминою и зъ четверикомъ сухарей; сто восмьде- 
сятъ двѣ чети съ полуосминою і съ полуторымъ четверикомъ толокна. 

У Мурашкинскихъ крестьянъ принято: семдесять деветь чети муки; 
двѣ тысечи триста шестьдесятъ семь чети съ полуосминою овса. 

У Лысковскихъ крестьянъ принято: четыре ста девяносто пять чети 
съ осминою и зъ четверикомъ муки; двѣсти тритцать семь чети съ 
осминою овса. 

Всего въ пріеме у Алаторскихъ и у Мурашкинскихъ и у 
Лысковскихъ и у Терюшевскихъ крестьянъ і у бортниковъ і у Морд- 
вы хлѣбпыхъ запасовъ четыре тысечи семь сотъ семдесятъ двѣ чети 
съ осминою и зъ четверикомъ муки, тысеча сто семдесятъ семь чети 
съ осминою и съ полуторымъ четверикомъ сухарей, шесть согь шесть- 
десятъ чети съ полуосминою и съ полуторымъ четверикомъ то.іокна, 
двѣсти семнатцать чети съ четверикомъ крупъ овсяныхъ, двѣ тысечи 
шесть сотъ пять чети безъ полуосмины овса. 

А въ недовозе тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ дватцать деветь чети съ 
полуосминою и съ четверикомъ муки, осмина крупъ, сто тритцать шесть 
чети безъ полуосмины съ получетверикомъ овса, да взято съ Сергацкихъ 
будныхъ становъ па Арзамаские будные станы работнымъ лошедямъ на 
кормъ четыре ста дватцать чети овса. 

Всего въ пріѳме на Арзамаскихъ будныхъ станѣхъ всякихъ хлѣб- 
яыхъ запасовъ и съ остаточными хлѣбными запасы, что:*остались У ' 12 прошлого 187-ГО году во 188-й годъ и съ тѣмъ, что взято овса съ Сергац- 
кихъ будныхъ становъ и что принято вмѣсто недовозныхъ крупъ у 
Терюшевскихъ бортниковъ и у Мордвы овсажъ: пять тысечь три ста 
шестьдесятъ три чети съ полуосминою и зъ четверикомъ и малъ четве- 
рикъ муки, тысеча три ста три чети съ осминою і четверикомъ і треть 
четверика сухарей, семь сотъ девяносто деветь чети съ осминою и малъ 
чѳтверикъ крупъ, деветь сотъ шестьдесятъ одна четь съ полу торымъ четве- 
рикомъ и три десятыхъ доль четверика толокна, три тысечи пять сотъ 
девяносто пять чети безъ полуосмины овса. 

И тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ, которые остались у прошлого 187-го 
году и которые приняты изъ Алаторскихъ селъ у крестьянъ и у Мор- 
двы и Лысковской и Мурашкинской и Терюшевской волостей у кресть- 
янъ и у бортниковъ и у Мордвы, въ росходъ по указу великого госу- 
даря дано дворяномъ, которые живутъ на Арзамаскихъ будныхъ ста- 
нѣхъ у дозору поташного дѣла и для наряду работныхъ людей, да 
Арзамаскіе приказные избы и будныхъ дѣлъ подячимъ и поливочамъ 
и будникомъ и всякимъ мастер овымъ людемъ годового жалованья: 

Дворяномъ: 

Родиону Черкизову девятнатцать чети безъ полуосмины муки, пяі- 
на,тцать чети овса. 

Остаѳью Безпятово двенатцать чети съ осминою муки, десять че- 
ти овса. 

Гарасиму Пирогову двенатцать чети съ осминою муки, десять че- 
ти овса. 

Никите Логунову шесть чети съ полуосминою муки, пять чети 
овса. 

Приказные ізбы подьячимъ: 
Алексѣю Юдину двенатцать чети съ осминою муки, десять чети овса. Івану Озеренскому шесть чети съ полуосминою муки, пять чети 
овса. 

Григорью Путимцову пятнатцать чети съ полуосминою муки, две- 
натцать чети овса. 

Семену Протопопову десять чети муки, восмь чети овса. 

Поливочамъ: 

Левке Шапурину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Левке Лазареву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Еѳремке Яковлеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ^ 
три пуда соли, осмина толокна. ■ч-у » 1 1 л >. I 13 

Кирюшке Голику десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Купряшке Иліну десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Стенке Дроводинову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Микитке Іванову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Васке Пузикову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Якушке Жулупу десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Бочкарямъ: 

Ѳедке Лавринову пятнадцать чети муки, четь съ по.іуосминою 
крупъ, три пуда соли, осмина толокна. 

Тимошке Ѳедорову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Васке Медвѣдке десять чети муки, четь съ по.іуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Данилке Никитину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Левке Григорьеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Агафонке Остаѳьеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Левке Корнильеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Лавринке Яцкому шесть чети муки, четь безъ полуосмины крупъ, 
два пуда соли, три четверика толокна. 

Колесникомъ: 

Васке Михайлову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Сидорке Ѳомину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Мишке Саранцу десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Луконке Іванову шесть чети муки, четь безъ полуосмины крупъ, 
два пуда соли, три четверика толокна. 

Нестерке Яковлеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Давыдке Михайлову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Андрюшке Дудке десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. ! щ 14 Кузнѳцомъ: 

Петрушке Григореву десять чети муки, четь съ полуосминою 
крупъ, три пуда соли, осмина толакна. 

Івашкѳ Яцкохму шесть чети муки, четь безъ полуоСмины крупъ, 
два пуда соли, три четверика толокна. 

Ѳедке Іванову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Івашке Іванову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Будникомъ: 

Ермошке Агѣеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Панке Галузе десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Ѳедке Галузину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Потапке Ермолову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Васке Жидку десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Васке Абызу десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, три 
пуда соли, осмина толокна. 

Сенке Прокоѳьеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Ѳедке Лукоянову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Максимке Еѳремову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Оске Еѳремову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Стенке Троѳимову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Панке Дубровскому десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Гришке Шелудяку десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Івашке Сухову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Оксенке Іванову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Сенке Оксенову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Кирюшке Семенову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. • --» 15 

Микишке Седому десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Гришке Сапожнику десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Аѳонке Миронову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Мишке Яковлеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Панке Овечке десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, три 
пуда соли, осмина толокна. 

Данилке Ступневу десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Ф Івашке Краюшкину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Івашке Козлу десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, три 
пуда соли, осмина толокна. 

Макарке Дружинину десять чети муки, четь съ полуосминою 
крупъ, три пуда соли, осмина толокна. 

Кондрашке Ѳедорову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Івашке Игнатьеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Якушке Рыбке десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Ганке Ретке десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, три 
пуда соли, осмина толокна. 

Алешке Тимоѳѣеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна.^ 

Сенке Емелянову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Сенке Шапурину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Микишке Шапурину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Самошке Шапурину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Трошке Григореву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Мишке Маторе десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Ортюшке Іванову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда со.іи, осмина толокна. 

Пронке Крупенке десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда со.іи, осмина толокна. 

Ѳедке Семенову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 


іі I ІШІІІ _' 16 

Гараскѳ Кривому десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Івашке Боброву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Петрунке Клевцову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Ларке Зезюлину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Микитке Козленку десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Андрюшке Корнилеву десять чети муки, четь съ полуосминою 
крупъ, три пуда соли, осмина толокна. 

Сенкѳ Корнильеву десять чети муки, четь съ полуосминою кр^пъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Дѳмке Барсукову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмшіа толокна. 

Андрюшке Тюленеву десять чети муки, четь съ полуосминою 
крупъ, три пуда соли, осмина толокна. 

Іевкѳ Юдину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, три 
пуда соли, осмина толокна. 

Вавилке Іванову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Соѳонке Парѳенову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Ѳомке Аѳонасьеву шесть чети муки, четь безъ полуосмины крупъ, 
два пуда соли, три четверика толокна. 

Мамошке Никиѳорову шесть чети муки, четь безъ полуосмины 
крупъ, два пуда соли, три четверика толокна. 

Микитке Мартынову шесть чети муки, четь безъ полуосмины 
крупъ, два пуда соли, три четверика толокна. 

Харитонке Денисову шесть чети муки, четь безъ полуосмины крупъ, 
два пуда соли, три четверика толокна. 

Давыдке Микулаеву шесть чети муки, четь безъ полуосмины крупъ, 
два пуда соли, три четверика толокна. 

Якушке Яцкому шесть чети муки, четь безъ полуосмины крупъ, 
два пуда соли, три четверика толокна. 

Гришке Прокоѳьеву шесть чети муки, чѳть безъ полуосмины крупъ, 
два пуда соли, три четверика толокна. 

Ѳедкѳ Данилову шесть чети муки, четь безъ полуосмины крупъ, 
два пуда соли, три четверика толокна. 

Пашке Троѳимову шесть чети муки, четь безъ полуосмины крупъ, 
два пуда соли, три четверика толокна. 

Тимошке Исаеву шесть чети муки, четь безъ полуосмины крупъ, 
два пуда соли, три четверика толокна. 

Анискѳ Тимоѳѣеву шесть чети муки, четь безъ полуосмины крупъ, 
два пуда соли, три четверика толокна. Т' V 17 

Остапке Павлову шесть чети муки, четь безъ полуосмины крупъ, 
два пуда соли, три четверика толокна. 

Івашке Лаборцу десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда С0.1И, осмина толокна. 

Климке Дудке десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, три 
пуда соли, осмина толокна. 

Артюшке Голушке десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Аѳонке Голушкину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Сенке Савелеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Родке Семенову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Захарке Созонову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Пронке Семенову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Мишке Тимоѳѣеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Стенке Шапурину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Дениске Шапурину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Любимке Іванову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Ф Богдашке Евсевьеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ,. 
три пуда соли, осмина толокна. 

Данилке Доспѣю десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Сенке Ѳедорову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Петрунке Семенову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Мишке Козырю десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ,. 
три пуда соли, осмина толокна. 

Івашке Мяснику десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Івашке Ѳедорову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Андрюшке Ѳедорову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ^ 
три пуда СО.ІИ, осмина толокна. 

Ѳеоктистке Ѳедорову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Мишке Щепетку десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ^ 
три пуда соли, осмина толокна. 4 ■ рі«і Р іріі щ ііі .т 51 18 •м Микишкѳ Купреянову десять чѳти муки, четь съ полуосминою 
крупъ, три пуда соли, осмина толокна. 

Гришке Давыдову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Якушке Рожку десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Ермошке Шелеху десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Ѳи латке Шелехову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Самсонке Василеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Симонке Яковлеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Гришке Толстому десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Якушке Мигалю десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Данилке Ѳѳдорову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Матюшке Коске десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Ѳомкѳ Коскину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Кирюшке Корнильеву десять чети муки, четь съ полуосминою 
крупъ, три пуда соли, осмина толокна. 

Терѳшке Никитину десять чети муки, четь съ полуосминою крудъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Ортюшке Кузмину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Микитке Кузмину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Івашкѳ Щербенку десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Алешке Спиридонову десять чети муки, четь съ по.туосминою 
крупъ, три пуда соли, осмина толокна. 

Микулке Максимову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Сенке Кондратеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Егупке Іванову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Івашке Волкову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Микишке Волкову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 'I 19 

Івашке Пестряку десять чети муки, четь съ полуосАіиною крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Івашке Дудке десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, три 
пуда соли, осмина толокна. 

Максимке Дудкину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Луконке Ильину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Івашке Самойлову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Івашке Солонипке десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Івашке Лазареву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Костке Гаврилову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда СО.ІИ, осмина толокна. 

Лавринке Бурковскому десять чети муки, четь съ полуосминою 
крупъ, три пуда соли, осмина толокна. 

Микитке Гончарову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Пронке Таранку десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Самошке Лисовскому десять чети муки, четь съ полуосминою 
крупъ, три пуда соли, осмина толокна. 

Ромашке Алексѣеву десять чети муки, четь съ полуосминою 
крупъ, три пуда соли, осмина толокна. 

Андрюшке Черному десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ,. 
три пуда соли, осмина толокна. 

Кондрашке Василеву десять чети муки, четь съ полуосминою 
крупъ, три пуда соли, осмина толокна. 

Карпунке Кондратеву десять чети муки, четь съ полуосвганою 
крупъ, три пуда соли, осмина толокна. 

Ганке Мартынову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Малаѳейке Микулаеву десять чети муки, четь съ полуосминою 
крупъ, три пуда соли, осмина толокна. 

Васке Овдокимову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Васке Булаху десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, три 
пуда соли, осмина толокна. 

Мартынке Михайлову десять чети муки, четь съ полуосминою 
крупъ, три пуда соли, осмина толокна. 

Мишке Татаркину десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Ортюшке Шаблинскому десять чети муки, четь съ полуосминою 
крупъ, три пуда соли, осмина толокна. 20 I»» № Гришке Тимоѳѣеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Ѳедкѳ Таранкову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Мишке Андрѣеву десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Митке Ѳирсову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Мишке Емелянову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Івашке Филипову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Устимкѳ Іванову десять чети муки, четь съ полуосминою крупъ, 
три пуда соли, осмина толокна. 

Сидорке Григореву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Ѳилатке Павлову восмь чети муки, четь крупъ, два пуда соли, 
три четверика толокна. 

Тимошке Смирнову восмь чети муки, четь крупъ, два пуда соли, 
три четверика толокна. 

Тимошке Ильину пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Никонке Янову восмь чети муки, четь крупъ, два пуда соли, три 
четверика толокна. 

Доренко Іванову восмь чети муки, четь крупъ, два пуда соли, три 
четверика толокна. 

Климке Давыдову пять чѳти муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 

полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Сергункѳ Трофимову восмь чети муки, четь крупъ, два пуда соли, 
три четверика толокна. 

Власке Андрѣеву семь чети съ осминою муки, четь безъ получет- 
верика крупъ, полтретья пуда соли, три четверика толокна. 

Івашке Никитину семь чети съ осминою муки, четь безъ получет- 
верика крупъ, полтретья пуда соли, три четверика толокна. 

Филке Микулаеву семь чети съ осминою муки, четь безъ полу- 
четверика крупъ, полтретья пуда соли, три четверика толокна. 

Івашкѳ Колесникову семь чети съ осминою муки, четь безъ полу- 
четверика крупъ, полтретья пуда соли, три четверика толокна. 

Марчке Егупову восмь чети муки, четь крупъ, два пуда соли, 
три четверика толокна. 

Петрунке Ѳедорову четыре чети муки, осмина крупъ, полтора 
пуда соли, полосмины толокна. 

Савке Савелеву шесть чети муки, четь безъ полосмины крупъ, два 
пуда соли, три четверика толокна. 

Захарке Спиридонову пять чети муки, осмина съ четверикомъ 
крупъ, полтора пуда соли, полосмины толокна. \ 21 

Оске Ѳролову пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, пол- 
тора пуда соли, полосмины толокна. 

Елке Яковлеву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Мишке Грпгореву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Илюшке Іванову три чети муки, три четверика крупъ, соли пудъ, 
четверикъ толокна. 

Івашке Селиверстову шесть чети муки, четь безъ полуосмины 
крупъ, два пуда соли, два четверика толокна. 

Петрушке Аѳонасеву шесть чети муки, четь безъ полуосмины 
крупъ, два пуда соли, три четверика толокна. 

Микишке Яковлеву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
два пуда соли, полосмины толокна. 

Васке Яковлеву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
два пуда соли, полосмины толокна. 

Васке Іванову четыре чети муки, полосмины крупъ, соли пудъ, 
четверикъ толокна. 

Филке Андрѣеву четыре чети муки, полосмины крупъ, соли пудъ, 
четверикъ толокна. 

Сенке Тимоѳѣеву четыре чети муки, полосмины крупъ, соли пудъ, 
четверикъ толокна. 

Андрюшке Гаврилову четыре чети муки, осмина крупъ, два пуда 
соли, полосмины толокна. 

Ѳедке Скороходу три чети муки, три четверика крупъ, два пуда 
соли, полосмины толокна. 

Сенке Паренку три чети муки, три четверика крупъ, два пуда со- 
ли, полосмины толокна. 

Панке Ѳомину двѣ чети муки, полосмины крупъ, соли пудъ, чет- 
верикъ толокна. 

Гришке Михайлову три чети муки, три четверика крупъ, два пу- 
да соли, полосмины толокна. 

Воштарямъ: 

Петрунке Іванову пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Янке Ортемеву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Оске Дороѳѣеву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Самошке Павлову пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Андрюшке Рыбкину пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. і > » ѵ-*^ V 


(., |і 22 

Костюнке Григореву пять чети муки, осмина съ четверикомъ 
крупъ, полтора пуда соли, полосзіины толокна. 

Івашке Клевцу пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Гришке Григореву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Аѳонке Григорьеву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Стенке Михайлову пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Івапіке Моторину пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда со.іи, полосмины толокна. 

Гришке Семенову пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Кондрашке Зезюлину пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Трошке Михайлову пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Марчкѳ Леонтьеву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Микишке Ѳедорову три чети муки, три четверика крупъ, соли 
пудъ, полтора четверика толокна. 

Ромашке Лнисимову три чети муки, три четверика крупъ, соли 
пудъ, полтора четверика толокна. 

Левке Тарасову три чети муки, три четверика крупъ, соли пудъ, 
полтора четверика толокна. 

Ілюшке Исаеву три чети муки, три четверика крупъ, соли пудъ, 
полтора четверика толокна. 

Ѳедке Солодову пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Івашке Степанову четыре чети муки, осмина крупъ, соли пудъ, 
четверикъ толокна. 

Назарке Нееедеву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Купряшке Лукьянову пять чети муки, осмина съ четверикомъ 
крупъ, полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Матюшке Праху пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Нестерке Буданенку пять чети муки, осмина съ четверикомъ 
крупъ, полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Луконке Костянтинову пять чети муки, осмина съ четверикомъ 
крупъ, полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Васке Малахову пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Ісачке Троѳимову пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. *.•> Ч / < 23 

Янке Миронову пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Васке Кубышке пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Макарке Тимоѳѣеву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Мирошке Самойлову пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Стенке Андрѣеву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Митке Плохому пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Зинке Бочкареву три чети муки, три четверика крупъ, соли пудъ, 
четверикъ толокна. 

Андрюшке Колесникову пять чети муки, осмЕна съ четверикомъ 
крупъ, по.ітора пуда соли, полосмины толокна. 

Матюшке Ѳедорову пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Кормишке Іванову двѣ чети муки, полосмины крупъ, полпуда соля, 
четверикъ толокна. 

Аношке Яковлеву три чети муки, три четверика крупъ, соли пудъ, 
полтора четверика толокна. 

Оске Ѳедорову пять чети муки, осмина съ четверикомъ круп ъ 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Гришке Ѳедорову три чети муки, три четверика крупъ, соли пудъ, 
четверикъ толокна. 

Исачке Яковлеву три чети муки, три четверика крупъ, соли пудъ, 
два четверика толокна. 

Івашке Костянтинову три чети муки, три четверика крупъ, соли, 
пудъ, четверикъ толокна. 

Івашке ПІаклѣю три чети муки, три четверика крупъ, соли пудъ, 
четверикъ толокна. 

Івашке Леонтьеву три чети муки, три четверика крупъ, соли пудъ, 
два четверика толокна. 

Микитке Селиверстову четь съ осминою муки, полтора четверика 
крупъ, полпуда соли, четверикъ толокна. 

Тимошке Григореву три чети муки, три четверика крупъ, соли 
пудъ, четверикъ толокна. 

Аниске Данилову три чети муки, три четверика крупъ, соли пудъ, 
четверик'1. толокна. 

Афонке Любимову три чети муки, два четверика крупъ, соли 
пудъ, четверикъ толокна. 

Архипке Спиридонову три чети муки, два четверика крупъ, соли 
пудъ, четверикъ толокна. 

Якушке Симонову три чети муки, два четверика крупъ, соли пудъ, 
четверикъ толокна. ^ I »>\ 4Ь г >^.1 


|і 24 

Еремке Бурковскому три чети муки, два четверика крупъ, соли 
иудъ, четвѳрикъ толокна. 

Івашкѳ Исаеву три чети муки, три четверика крупъ, соли пудъ, 
четверикъ толокна. 

Мурашкинскимъ казаком ъ: 

Ортюшке Тимоѳѣеву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Емелке Степанову пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Васке Солоду пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, пол- 
тора пуда соли, полосмины толокна. 

Тараске Кондратеву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
по.тгора пуда соли, полосмины толокна. 

Пронке Дементьеву пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Оскѳ Антонову пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Тимошке Волку пять чети муки, осмина съ четверикомъ крупъ, 
полтора пуда соли, полосмины толокна. 

Конскому мастеру Івашке Петрову двѣ чети муки, полосмины 
крупъ, соли пудъ, четверикъ толокна. 

Всего четыремъ человѣкомъ дворяномъ пятдесятъ чети муки, 
сорокъ чети овса; четыремъ человѣкомъ подячимъ сорокъ четыре чети 
муки, тритцать пять чети овса; девяти человѣкомъ поливочамъ девяно- 
сто чети муки, одиннатцать чети съ полуосминою крупъ, дватцать семь 
пудъ соли, четыре чети съ осминою толокна; осми человѣкомъ бочка- 
рямъ осмьдесятъ одна четь муки, деветь чети съ осминою крупъ, 
дватцать три пуда соли, четыре чети безъ четверика толокна; семи 
человѣкомъ колесникомъ шестьдесятъ шесть чети муки, восмь чети съ 
полуосминою крупъ, дватцать, пудъ соли, три чети съ полуосминою 
и зъ четверикомъ толокна; четыремъ чѳловѣкомъ кузнецомъ тритцать 
шесть чети муки, четыре чети съ осминою крупъ, одиннатцать пудъ 
соли, двѣ чети безъ четверика толокна; сту семидесять одному человѣку 
будникомъ тысѳча пять сотъ семнатцать чети муки, сто восмьдесятъ 
деветь чети безъ четверика крупъ, четыре ста шестьдесятъ два пуда соли, 
семдесятъ семь чети безъ четверика толокна; воштарямъ пятидѳсятъ 
тремъ человѣкомъ двѣсти дватцать одна чети съ осминою муки, дват- 
цать семь чети съ полуторымъ четверикомъ крупъ, шестьдесятъ восмь 
пудъ соли, одиннатцать чети съ полуторымъ четверикомъ толокна; семи 
человѣкомъ казакомъ, да одному человѣку конскому мастеру — всего 
осми человѣкомъ — тритцать семь чети муки, четыре чети съ осминою и 
и зъ четверикомъ крупъ, одиннатцать пудъ дватцать гривенокъ соли,двѣ 
чети безъ четверика толокна. - Г ч^ •> Ч ц < 25 

Всего дворяномъ и подячимъ и поливочамъ и бочкарямъ и колес- 
никомъ и кузнецамъ и будникомъ и воштарямъ и казакамъ и конскому 
мастеру въ росходъ хлѣбныхъ запасовъ декабря съ 1-го числа прошлого 
188-го году декабря по 1-е число нынешнего 189-го году двѣтысечи сто со- 
рокъ двѣ чети съ осминою муки, двѣсти пятьдесять четыре чети съ полу- 
торымъ четверикомъ крупъ, сто три чети съ осминою и съ получетве- 
рикомъ толокна, шесть сотъ дватцать два пуда дватцать гривенокъ соли, 
семдесять пять чети овса. 

Да на Арзамаскихъ же семи будныхъ станѣхъ наемнымъ работ- 
никомъ давано въ кормъ противъ прошлыхъ лѣтъ печенымъ х.іѣбомъ, а 
хлѣба печено изъ чети муки по дватцати по шти караваевъ, а давано 
десяти человѣкомъ на недѣлю по дватцати караваевъ хлѣба, по три 
четверика съ третию сухарей, по четверику крупъ толокна, по томужъ 
по пяти гривенокъ соли. И тѣми наемными работники четыре ста девя- 
носто семью человѣки скормлено всякихъ хлѣбныхъ запасовъ марта съ 
1 -го числа 188-го году декабря по 1-е число нынешнего 189-го году тысеча три 
ста шестьдесятъ одна чети съ четверикомъ муки, семь сотъ сорокъ шесть 
чети съ получетверикомъ сухарей, двѣсти дватцать три четверти съ 
полуторымъ четверикомъ і десятая доля четверика крупъ, двѣсти 
дватцать одна четь съ осминою і съ полуторымъ четверикомъ і деся- 
тая доля четверика толокна, двѣсти шестьдесять пудъ четырнатцать 
гривенокъ соли, да имъ же наемнымъ работникомъ въ росходъ на квась 
шестьдесятъ восмь чети съ полуосминою и зъ четверикомъ муки ржа- 
ные, да имижъ скормлено дватцать чети снетковъ, шестдесятъ семь п)^дъ 
тритцать семь гривенокъ съ полугривенкою ветчинного сала. 

Да майданными работными лошедмж скормлено тысеча деветь сотъ 
восмдесятъ чети овса. 

Всего въ росходъ на Арзамаскихъ будныхъ станѣхъ дворяномъ и 
подячимъ и поливачамъ и бочкарямъ и колесникомъ и кузнецамъ и 
будникомъ і воштарямъ и казакомъ и конскому мастеру и наемнымъ 
работникомъ всякихъ хлѣбныхъ запасовъ и соли три тысечи пять согь 
семдесятъ двѣ чети муки, семь сотъ сорокъ шесть чети съ получетвери- 
комъ сухарей, четыре ста семдесятъ семь чети съ полуосминою и зъ 
четверикомъ и десятая доля четверика крупъ, три ста дватцать пять 
чети съ полуосминою и десятая доля четверика толокна, восмь сотъ 
восмдесятъ два пуда тритцать четыре гривенки соли и съ тѣмъ, которая 
осталась у прошлого 187-го году во 188-й годъ шесть сотъ семдесятъ 
четыре пуда по ценѣ на сорокъ на три рубли на дватцать на семь ал- 
тынъ, и тѣ дѳнги положены на поташъ, которой дѣланъ въ прошломъ 
во 188 мъ і нынешнемъ во 189-мъ годѣхъ. 

Да въ жалованьежъ дворяномъ і подячимъ дано і работными 
лошѳдми скормлено двѣ тысечи пятдесятъ пять чети овса. 

И тѣмъ хлѣбнымъ запасомъ для поташной смѣты положена цена по 
Арзамаской ценѣ по скаске за рукою Арзамаскаго таможенного головы 
Ѳедки Перетрутова съ товарыщи: за муку за четь по пяти алтынъ. Ч і 


( I ! 26 итого пять сотъ тритцать шесть рублевъ осмнатцать алтынъ двѣ денги; 
за сухари за четь по два алтына по три денги, итого пятдесятъ пять 
рублевъ тритцать одинъ алтынъ полпяты денги съ полуторою морткою;за 
крупы и за толокно за четь по осми алтынъ, итого сто девяносто два 
рубли деветь алтынъ зъ денгою; за овесъ за четь по четыре алтына, 
ітого двѣсти сорокъ шесть рублевъ дватцать алтынъ; за снетки за четь 
по рублю, итого дватцать рублевъ. 

А за провозъ тѣмъ хлѣбнымъ запасомъ положено за муку и за 
крупы и за толокно за четь по алтыну, а за сухари и за овесъ за четь 
по три денги, а за молотую за рожь по четыре денги за четь, итого 
двѣсти тритцать шесть рублевъ четырнатцать алтынъ полторы денги 
съ морткою. 

Да на тѣхъ же Арзамаскихъ будныхъ станѣхъ было четырнатцать 
человѣкъ целовалниковъ, подмоги имъ положено противъ прошлыхъ 
лѣтъ, какъ было кладено на Сергацкихъ будныхъ станѣхъ, по два рубли 
человѣку, ітого дватцать восмь рублевъ. Да прислано было съ Алаторя, 
съ Лыскова, съ Мурашкина, съ Терюшева съ Красноселской волости 
сто десять чѳловѣкъ косцовъ, за работу имъ положено противъ прош- 
лыхъ лѣтъ по рублю по шти алтынъ по четыре денги человѣку. Н ісъ 
того числа тѣ косцы многие бѣгали, и кромѣ тѣхъ бѣглыхъ прогул- 
ныхъ дней за работу имъ косцомъ, что заработали, положено девяносто 
восмь рублевъ, а не заработали тритцети четырѳхъ рублевъ, і тѣ денги 
тритцать четыре рубли на поташъ не положены. 

Діі въ прошломъ во 188-мъ году на Арзамаскихъ будныхъ станѣхъ 
было остаточной золы двѣ тысечи восмь сотъ чети по ценѣ на восмь - 
десятъ на четыре рубли. Да остаточныхъ дровъ тысеча четыре ста девя- 
носто одна сажень по ценѣ на двѣсти на девяносто на восмь рублевъ 
на шесть алтынъ на четыре деньги. И тѣ денги въ прошломъ во 188-мъ 
году на поташъ не положены, а положены на поташъ въ нынешнемъ во 
189-мъ году для того, что въ той золѣ и дровехъ поташъ дѣланъ въ 
прошломъ во 188-мъ и нынешнемъ во 189-мъ годѣхъ. 

Всего въ росходъ денежные казны на Арзамаскихъ будныхъ 
станѣхъ дворяномъ и подячимъ и поливочамъ и будникомъ и вся- 
кимъ мастеровымъ людемъ и наемнымъ работникомъ и за желѣза и за 
укладъ и на всякие мѣлкие росходы и за всякіе хлѣбные запасы и за 
остаточную соль и за снетки и за ветчинное сало и заготовленые 
золу и дрова, которая зола и дрова готовлены въ прошломъ во 188-мъ 
году, и косцамъ за работу и целовалникомъ подмоги четыре тысечи 
семь сотъ восмьдесятъ одинъ рубль тритцать алтынъ полпяты денги 
съ полуморткою. И ісъ того росходу изъ четырехъ тысечъ изъ семи 
сотъ изъ осмидѳсять ізъ одного рубля изъ тритцати алтынъ и съ 
полупяты денги съ полуморткою выложено за остаточную соль за четы- 
ре ста за три пуда за дватцать за три гривенки по два алтына по двѣ 
денги за пудъ — итого дватцать восмъ рублевъ восмъ алтынъ полтрети 
денги. Ч.і . V- * к* І ^ Л 27 

Да па тѣхже будныхъ станѣхъ будники и наемные работники из- 
Г0Т0ВИ.1И къ нынешнему ко 189-му году за тѣмижъ росходы двѣ тысечи 
деветсотъ восмьдесятъ двѣ чети безъ по.іуосмины золы, цена положена 
за четь по алтыну, итого восмдесятъ деветь рублевъ пятнатцать алтынъ 
съ полуденгою; двѣ тысечи девяноста три сажени съ четію дровъ, цена 
положена по шти алтынъ по четыре денги за сажень, итого четыре ста 
осмнатцать рублевъ дватцать одинъ алтынъ четыре денги. И тѣ денги 
на поташъ не положены и изъ росходу выняты для того, что въ тон 
золѣ и дровехъ поташъ стану тъ дѣлать въ нынешнемъ во 189-мъ году, и 
тѣ денги на тотъ поташъ и положены будутъ. 

Да съ Арзамаскихъ же будныхъ становъ, которые наемные работ- 
ники въ прошломъ во 188-мъ и нынешнемъ во 189-мъ годѣхъ въ розныхъ 
мѣсяцѣхъ и числехъ прогуляли многіе недѣли и дни, и за тѣ прогулные 
недѣли и дни довелось на нпхъ денегъ взять сорокъ четыре рубли дват- 
цать одинъ алтынъ зъ денгою безъ полумортки, и тѣ денги изъ росходу 
выложеныжъ. 

Всего изъ росходу выложено за остаточную соль и заготовленную 
золу и за дрова и за прогулные недѣли пять сотъ восмьдесятъ рублевъ 
тритцать два алтына полшесты денги съ полу торою морткою, а на по- 
ташъ положено денежные казны четыре тысечи двѣсти рублевъ тритцать 
одинъ алтынъ съ полуденгою и съ морткою. 

II за тою денежною казною и за хлѣбными запасы и за всякими 
росходы здѣлапо на Арзамаскихъ семи будныхъ станѣхъ поташу семь 
сотъ три бочки, а по терезовому вѣсу поташу дватцать двѣ тысечи семь 
сотъ семь пудъ три чети, дерева въ бочкахъ двѣ тысечи сто деветь 
пудъ. Итого поташу въ дѣле ценою на мѣсте имется дватцать двѣ 
тысечи семь сотъ семь пудъ три чети по шти алтынъ зъ денгою пудъ, 
а берковцами двѣ тысечи двѣсти семдесятъ берковцовъ семь пудъ 
три чети по рублю по дватцеть по осми алтынъ по две денги бер- 
ковецъ. 

Да въ нынешнемъ во 189-мъ году генваря въ 29 день по указу 
великого государя прислано съ Москвы денежные казны изъ иноземского 
приказу съ подячимъ съ Васильемъ Нечаевымъ па поташной и смол- 
чужной провозъ и мастеровымъ людемъ на жалованье и на паемъ ра- 
ботныхъ людей и на всякие росходы четыре тысечи деветь сотъ девяно- 
сто восмъ рублевъ. И той денежкой казнѣ росходъ: въ нынешнемъ во 
189-мъ году въ розныхъ числехъ того поташу отпущено па Вологду на 
наемныхъ подводахъ четыре ста шестьдесятъ шесть бочѳкъ, а въ нихъ 
поташу безъ дерева четырнатцать тысечь деветь сотъ сорокъ шесть пудъ 
одна четь, а берковцами тысеча четыре ста девяносто четыре берковца 
шесть пудъ одна четь, да дерева въ тѣхъ въ четырехстахъ во штиде- 
сяти во шти бочкахъ тысеча триста девяносто восмь пудъ, провозу да- 
но до Вологды съ того поташу по десяти денегъ съ пуда, итого семь 
сотъ сорокъ семь рублевъ десять алтынъ полтрети денги, да зъ дерева 
«ъ тысечи съ трехсотъ зъ девяноста съ осми пудъ по десятижъ денегъ I I і <.:•> 
І щ I 28 

съ пуда, итого шестьдесятъ дѳвѳть рублевъ тритцать алтынъ; всего съ 
поташу и зъ деревомъ съ шеснатцети тысечь съ трехсотъ съ сорока съ 
четырехъ пудъ съ одной чети провозу до Вологды дано восмь сотъ сем- 
натцать рублевъ семь алтынъ съ полуденгою. И съ тѣми провозными 
дейтами, и что дано провозу изъ дерева, имется пудъ поташу безъ дѳ-. 
рева на Вологде— тринатцать тысечь деветсотъ восмьдесятъ пудъ— по 
осми алтынъ, а берковцами— тысеча три ста девяносто восмь берковдовъ— 
по два рубли по тринатцети алтынъ по две денги берковецъ, деветь сотъ 
шестьдесятъ шесть пудъ одна четь по семи алтынъ по пяти денегъ 
пудъ, а берковцами— девяносто шесть берковцовъ шесть пудъ одна 
четь— по два рубли по одиннатцети алтынъ по четыре денги берковецъ. 

А въ д.ѣле тотъ поташъ и съ провозомъ на Вологде сталъ три тысечи 
пятсотъ восмьдесятъ два рубли восмь алтынъ полшесты денги съморткою. 

Да на Арзамаскихъ будныхъ станѣхъ въ остаткахъ двѣсти трит- 
цать семь бочекъ, а въ нихъ поташу въ терезовой вѣсъ безъ дерева семь 
тысечь семь сотъ шестьдесятъ одинъ пудъ двѣ чети, а берковцами семь 
сотъ сѳмдесягъ шесть берковцовъ одинъ пудъ двѣ чети, а зъ деревомъ 
восмь тысечь четыре ста семдесятъ два пуда двѣ чети, а берковцами 
восмь сотъ сорокъ семь берковцовъ два пуда двѣ чети. А какъ тотъ по- 
ташъ отпущепъ будетъ на Вологду во 190-мъ году и почему съ пуда 
дано будетъ провозу, и тотъ провозъ написанъ будетъ въ смѣтныхъ 
книгахъ во 190-мъ году. 

Всего на Арзамаскихъ будныхъ станѣхъ здѣлано поташу семь сотъ 
три бочки, а въ нихъ поташу въ терезовой вѣсъ безъ дерева дватцать 
двѣ тысечи семь сотъ семь пудъ три четп, а берковцами двѣ тысечи 
двѣсти семдесятъ берковцовъ семь пудъ три чети. 

Да въ нынешнемъ же во 189-мъ году по указу великого государя 
взято въ Арзамаскомъ уѣзде на будныхъ станѣхъ гостя Семена Свѣрч- 
кова осмыхъ бочекъ сорокъ три бочки, а въ нихъ поташу въ терезовой 
вѣсъ безъ дерева тысеча двѣсти сорокъ семь пудъ одна четь, а берков- 
цами сто дватцать четыре берковца семь пудъ одна четь, а зъ дере- 
вомъ тысеча три ста семдесятъ шесть пудъ одна четь, а берковцами сто 
тритцать семь берковцовъ шесіь пудъ одна четь. И тотъ поташъ ныне 
на Арзамаскихъ будныхъ станѣхъ потому, что до Вологды которые 
подрятчики были подряжены, и по скаске тѣхъ подрятчиковъ извощи- 
ковъ подъ тотъ поташъ нанять не сыскано. 

Да съ тѣхъ же будныхъ становъ взято осмыхъ же дватцать три 
бочки смолчюги по тѳрезовому вѣсу зъ деревомъ пятсотъ девяноста 
деветь пудъ одна четь, а берковцами пятдѳсятъ деветь берковцовъ де- 
веть пудъ одна четь. И тотъ смолчюгъ отпущепъ на Вологду на наем- 
ныхъ подводахъ, цровозу до Вологды дано и зъ деревомъ по десяти 
денегъ съ нуда, итого дватцать деветь рублевъ тритцать три алтына съ 
полуденгою. 

Всего въ росходъ на поташной и смолчюжной провозъ дѳнежныѳ^ 
казны, что прислано съ Москвы изъ иноземского приказу съ подячимъсъ. 'Г/ с» «>;>. ч •)\\ 29 Васильемъ Нечаевымъ, восмь сотъ сорокъ семь рублевъ шесть алтынъ 
пять денегъ, а за тѣмъ въ остаткахъ четыре тысечи сто пятдесятъ руб- 
левъ дватцать шесть алтынъ три денги. 

Дано въ заемъ на Арзамаскіе будныѳ станы стряпчего съ ключемъ 
Михаила Тимоѳѣевича Лихачева хлѣбныхъ запасовъ: сто пятдесятъ 
одна четь съ полуосминою муки ржаные, дватцать восмь чети крупъ. 
сорокъ три чети съ полуосминою сухарей, пятдесятъ шесть чети овса, 
шесть чети толокна, пятдесятъ шесть пудъ соли. И въ нынешнемъ во 
189-мъ году по указу великого государя по грамоте изъ хлѣбного при- 
казу за приппсью дьяка Семена Струкова, по челобитью стряпчего съ 
ключемъ Михаила Тимоѳѣевича Лихачева, тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ 
имать съ него не велено и въ росходныхъ книгахъ подъ тою дачею 
велено очистить имянно, и тѣ хлѣбные запасы и соль на поташъ не 
положены. 

Да по указужъ великого государя по грамоте изъ приказу бол- 
шаго дворца, которая прислана въ прошломъ во 188-мъ году за при- 
писью дьяка Василя Кипреянова, дано съ Арзамаскихъ же будныхъ 
становъ Арзамаского уѣзду села Нового Воскресенского, что построено 
у новокрещеныхъ, попомъ и съ причетники церковными: попу Петру 
Никитину девятнатцать чети безъ полуосмины муки, пятнатцать чети 
овса, пять чети крупъ овсяныхъ; попу Ѳеоѳилакту Лаврентьеву девят- 
натцать чети безъ полуосмины муки, пятнатцать чети овса, пять чети 
крупъ овсяныхъ; дьячку Сенке Иванову шесть чети съ полуосминою 
муки, пять чети овса, двѣ чети крупъ; понамарю Ганке Ѳедорову семь 
чети съ осминою муки, шесть чети овса, четверть крупъ; просвирне 
семь чети съ осминою муки, шесть чети овса, четверть крупъ. А дано 
имъ мукою и съ примоломъ для того, что на Арзамаскихъ будныхъ 
станѣхъ ржи нѣтъ, и тѣ хлѣбные запасы на поташъ не положепыжъ. 

Да въ нынешнемъ во 189-мъ году въ Арзамаскомъ уѣзде въ мор- 
довскихъ лесахъ заведены вновь на поташное дѣло два будные станы, 
а мастеровые люди на тѣ будные станы переведены съ Сергацкихъ 
будныхъ становъ съ Можаровского да зъ Березовского, и въ нынешнее 
лѣто поташъ станутъ дѣлать въ Арзамаскомъ уѣзде на девяти будныхъ 
станѣхъ. 

А на прежнихъ семи будныхъ станѣхъ въ остаткахъ хлѣбныхъ 
запасовъ въ нынешней во 189-й годъ: тысеча пять сотъ восмьдесятъ одна 
четь съ полуосминою и зъ четверикомъ и малъ четверикъ муки ржаные, 
пятсотъ четырнатцать чети съ полуосминою и съ получѳтверикомъ и 
треть четверика сухарей, двѣсти восмьдесятъ чети съ получетвѳрикомъ 
и малъ четверикъ и четыре десятыхъ доль четверика крупъ, шесть 
сотъ тритцать чети безъ получетверика и двѣ десятыхъ доль четверика 
толокна, тысеча четыре ста тритцать семь чети безъ полуосмины овса, 
четыре ста три пуда дватцать три гривенки соли. 

И къ тѣмъ остаточнымъ хлѣбнымъ запасомъ надобно въ прибавку 
хлѣбныхъ запасовъ на деветь будныхъ становъ: шесть тысечь чети му- ' -ч^ к 8- I/' ■► ш 30 

ки ржаные, тысеча триста четп сухарей, семь сотъ чети крупъ овся- 
ныхъ, пять сотъ пятдесятъ чети толокна, шесть тысечь семдесятъ пять 
чети овса. 

Да на тѣжъ будпыѳ станы надобно къ приему и къ роздаче хлѣб- 
ныхъ запасовъ і всякихъ заводовъ осмнатцать человѣкъ целовалпиковъ, 
да къ сенокосному времени надобно сто пятдесятъ человѣкъ косцовъ, 
да работныхъ лошедей къ прежпимъ къ дву стамъ къ тритцети къ тремъ 
лошѳдядіъ надобно въ прибавку девяносто семь лошедей. 

Справилъ Алешка Юдинъ. Книги имянные наемнымъ работнымъ людемъ, которые 
наняты въ Арзамаскомъ уѣзде і въ Терюшевской волости по- 
мѣщиковы и вотчинниковы крестьяня и бортники и Мордва на 
Арзамаские будные станы, вмѣсто Галицкихъ работниковъ, 
марта съ 1-го числа 188-го году декабря по 1-е число нынеш- 
него 189-го году, и которые по указу великого государя при- 
сланы были исъ Терюшевской волости съ вытей, а кто имяны 
1 которыхъ селъ і деревень, і что кому найму дано, і то писано 
ниже сего: 

Арзамаского уѣзду: 

Деревни Ѳторуской: Петрушка Сергѣевъ, Учка Сараевъ, Тир- 
тюшка Кондратевъ, Пакстянка Тогаевъ, Сенка Первовъ, Мирдюшка 
Келгушовъ, Томилка Сараевъ, Невѣрка Чиндясовъ, Ондронка Итмаповъ, 
Якушка Григорьевъ, Максимка Бажѣновъ, Боярка Дмитреевъ, Плакид- 
ка Нуштаевъ, Игнашка Семеновъ. 

Деревни Тоторшевы: Сенка Васильевъ, Ганка Сатушовъ, Ларка 
Івановъ, Начарка Савельевъ, Захарка Янгутпнъ, Гараска Четверта- 
ковъ, Дурнашка Имѣевъ, Старко Смолинъ, Русяйка Савельевъ, Москай- 
ка Оноѳреевъ, Стенка Івановъ, Кормишка Невѣровъ, Грибанка Люби- 
мовъ, Бориска Микиѳоровъ, Карпунка Семеновъ, Сенка Сустатовъ, 
Алешка Ѳедоровъ, Колонска Арзюковъ, Буянка Годаевъ, Виртянка 
Гуляевъ, Івашка Максимовъ, Пронка Карповъ, Ортюшка Борисовъ 
Нехорошка Дмитреевъ. 

Деревни Новаго Іванцова: Санчайка Акулаевъ, Ѳотѣйка Пот- 
каевъ, Салтанка Тарщаевъ, Ілюшка Бурнаевъ. 

Деревни Истряновы: Нуякшка Атюшовъ, Арютка Потѣхинъ, 
Ушмайка Атюшовъ, Катраска Кадышовъ, Тремаска Сулдяевъ, Кулатка 
Тимоѳѣевъ. 

Деревни Ордатовы: Стенка Михайловъ. Кежунка Кошаевъ, Ку- 
земка Ѳоминъ, Стенка Макаровъ, Тимошка Василевъ, Бойка Арзама- г • с» ! '{ < < 31 

совъ, Игошка Трифоновъ, Наумка Марковъ, Нехорошка Атюшовъ, На- 
зарка Плакидинъ, Івашка Ѳедоровъ, Сенка Меркульевъ, Ганка Нико- 
новъ. 

Деревни Миякушъ: Пакстянка Семеновъ, Ганка Григоревъ, 
Родка Надѣжинъ, Ѳедка Торѣевъ. 

Деревни Хирины: Прохорка Михайловъ. 

Деревни Сыресевы: Сенка Григоре]въ, Сергунка Тумаевъ, Че- 
кайка Ермольевъ, Спирка Сатушовъ, Гараска Пороватовъ, Ганка Руза- 
новъ, Івашка Надѣжинъ, Чекайка Степановъ, Ѳедка Григорьевъ. 

Деревни Погибловы: Сидорка Анисимовъ, Лупка Логиновъ, Ли- 
фанка Марковъ, Івашка Кириловъ. 

Деревни Оѳтодѣевы: Якушка Кучкаевъ, Тимошка Архиповъ, 
Івашка Филиповъ, Карпупка Онисимовъ, Бориска Аѳонасевъ, Володка 
Івановъ, Сичка Сѳргѣевъ, Івашка Архиповъ. 

Деревни Стараго Череватова: Костка Ильинъ, Ѳролка Ѳедо- 
ровъ, Поздячко Ильинъ, Ширяйка Яикитинъ, Потѣшка Келдюшовъ, 
Марчка Степановъ, Невѣрка Яковлевъ. 

Деревни Стараго Іванцова: Первушка Івановъ, Бурнайка Са- 
тушовъ. 

Деревни Атингѣевы: Жадѣйка Милюшовъ, Ошапка Налетевъ. 

Деревни Кузятовы: Кистанка Надѣжинъ, Любимка Безсоновъ. 

Деревни Кевлѣи: Силантейка Никитинъ. 

Деревни Ромазлѣи: Кондрашка Івановъ, Аѳонка Филипьевъ, 
Івашка Филипьевъ. 

Деревни Ревезенн: Пьянска Семеновъ. 

Деревни Сычесевы: Овдокимка Пуресевъ, Пятунка Видяевъ. 

Деревни Гарей: Пьянска Чиндяевъ. 

Деревни Новаго Череватова: Дапилка Миловановъ, Русяйка 
Видяевъ. 

Деревни Личадѣевы: Ѳедка Ворохинъ. 

Деревни Старыхъ Пичигушъ: Урняйка Канесевъ. 

Деревни Кардавили: Бурнайка Виртяновъ. 

Деревни Крапивки: Мишка Богдановъ. 

Деревни Кокины: Потѣшка Енгилдѣевъ, Аристка Велдемановъ. 

Деревни Тюгелевы: Пуреска Одмаевъ. 

Деревни Великого Враг|а: Кирдянка Ждановъ, Уздяйка Серовъ. 

Сто.іника Калины Григорева сына Благова деревни Кудлѣйки кре- 
стьяня: Савка Ѳедотовъ, Тимошка Ильинъ, Васка Игнатевъ, Емелка 
Ѳедотовъ, Карпунка Игнатьевъ. 

Стряпчего Григоревы крестьяня Юрева сына Агарева села Трех- 
святцкого, Поляна тожъ: Обрамка Сергѣевъ, Стенка Ермольевъ, Якушка 
Івановъ. Ларка Васильевъ. 

Князя Михаила Яковлевича Черкаского крестьяня села Мелчюги: 
Оска Троѳимовъ, Івашка Семеновъ, Кузка Аникиевъ, Васка Савельевъ, 
Микитка Андрѣевъ, Оска Івановъ, Івашка Романовъ, Івашка Борисовъ, I І 


I ' ;л| іі у .1 і. ш 

6 ■ ^ I и I :1' I 32 

Филка Ермольевъ. Деревни Березовки: Микитка Кириловъ, Івашка Лав- 
рентьевъ, Якушка Захаровъ, Андрюшка Івановъ, Луконка Павловъ, 
Андрюшка Ильинъ, Трошка Яковлевъ, Тишка Кириловъ, Спирка Ми- 
киѳоровъ, Селиванка Торховъ, Андрюшка Івановъ, Тимошка Івановъ, 
Луконка Павловъ. 

Околничего Григоря Никиѳоровича Собакина села Круглого кре- 
стьянинъ Івашка Івановъ. 

Вдовы Ѳедоры Борисовы, дочери Семеновской, жены Соловцова де- 
ревни Лимети крестьяня: Якушка Тимоѳѣевъ, Данилка Степановъ. 

Столника Михайловы крестьяня Василева сына Собакина села 
Круглого: Оношка Івановъ, Ганка Григорьевъ. 

Алексѣевъ крестьянинъ Іванова сына Муханова села Хохлова 
Ігнашка Степановъ. 

Осиповы крестьяня Семенова сына Любятинского: села Исупова 
Гараска Григорьевъ, деревни Немыхъ Аѳонка Папкратовъ. 

Столника князь Степановы крестьяня княжь Василева сына Ромо- 
дановского деревни Линовки: Лазарка Аристовъ, Сенка Борисовъ, Анд- 
рюшка Родионовъ. 

Арзамаскихъ будныхъ становъ бобыли: Сергунка Макаровъ, Івашка 
Васильевъ, Івашка Семеновъ, Ілюшка Івановъ. 

Терюшевской волости: 

Деревни Бакшѣевы: Івашка Тимоѳѣевъ, Зинка Тимоѳѣевъ. Вас- 
ка Сергѣевъ, Кирюшка Ѳатѣевъ, Спирка Прокоѳьевъ, Мишка Аѳона- 
севъ, Марчка Василевъ, Тонгу шка Келдюшовъ, Андрюшка Тонгаевъ, 
Дунайка Шешуковъ, Чинайка Келгушовъ. 

Деревни Кажлѣйки: Митрошка Чарамасовъ, Танчарка Тотуш- 
кинъ, Старко Чарамасовъ, Сыскетка Григоревъ, Кедярка Івановъ, Чи- 
найка Симоновъ. 

Деревни Татарской: Матюшка Кузминъ, Митряшка Воргоди- 
вовъ, Малютка Баюшовъ. 

Деревни Макрашъ: Кручинка Інжаевъ, Костяйка Череватовъ, 
Вечкунка Кобаевъ, Ветчайка Богдановъ, Дунайка Кобаевъ, Петрушка 
Сараевъ. Ушмонка Рузановъ. 

Деревни Новаго Бордова: Аѳонка Сайгушрвъ, Кудайка Іва- 
новъ, Нуятка Івановъ, Якушка Андрѣевъ, Оношка Микиѳоровъ, Ѳедка 
Степановъ, Макарка Степановъ, Луконка Савелевъ, Пронка Микиѳо- 
ровъ, Тонсарка Василевъ, Москайка Рузановъ, Климка Петровъ, Андрюш- 
ка Васильевъ, Інжайка Івановъ, Костяйка Череватовъ, Аѳонка Чере- 
ватовъ, Рузанка Овдѣевъ. 

Деревни Сятлѣи: Пичайка Пурковъ, Ѳедка Матвѣѳвъ. 

Села Терюшева: Якушка Василевъ, Сенка Степановъ, Матюшка 
Филипевъ, Панка Павловъ, Невѣрка Кузминъ, Андрюшка Тогинъ, Сен- 
ка Ѳедоровъ, Савка Алексѣевъ, Ѳеоктистка Даниловъ, Аѳонка Триѳо- 
ыовъ, Івашка Степановъ. г V з^ с» Деревни Кудрины: Сатушка Кечюнинъ. 

Деревни Кожутки: Атемаска Тотаевъ. 

Деревни Малаго Терюшева: Ортюшка Келгушовъ. 

Деревни Чертовки: Кирюшка Канесевъ. 

Деревни Романихи: Сенка Первовъ, Аѳонка Кожайковъ, Але- 
шка Кузминъ. 

Деревни Литюшихи: Івашка Нестеровъ. 

Деревни ^Кривуши: Велдяйка Мелцуковъ, Тишка Скворцовъ, 
Матюшка Павловъ, Потѣшка Симоновъ, Арзамаска Череватовъ, ІСо- 
жайка Велдяевъ, Сенка Ермолевъ. 

Деревни Інелѣи: Нуятка Богдановъ. 

Деревни Новаго Тепелева: Васка Івановъ, Нуйка Івановъ, Да- 
нилка Івановъ, Якушка Велдяевъ, Ларка Петровъ. 

Деревни Кужадона: Сергунка Григоревъ, Аѳонка Старунинъ. 

Деревни Зубанихи: Овечка Чарупинъ, 

Деревни Березниковъ: Сенка Ѳроловъ, Максимка Нестеровъ, Сен- 
ка Захаровъ, Сенка Івановъ, Івашка Микитинъ, Ѳедка Тимоѳѣевъ, Микит- 
ка Лукьяновъ, Ларка Семеновъ, Івашка Ларионовъ, Івашка Виртяновъ. 

Всего двѣсти пятдесятъ шесть человѣкъ, и въ томъ числѣ найму 
имъ дано, дву стамъ пятидесятъ четыремъ человѣкомъ, по два рубли по 
осми алтынъ по две денги человѣку, а' дву человѣкомъ Арзамаского 
уѣзду деревни Великого Врагу, Кирдянке Жданову да Уздяйкѳ Серову, 
по два рубли по пять алтынъ человѣку; всего найму имъ дано пятсотъ 
семдесятъ пять рублевъ дватцать шесть алтынъ четыре денги, а работа- 
ли тѣ наемные работники на будныхъ станѣхъ до отстою сполна. < < Арзамаского уѣзду: 

Столника князь Степановы крестьяня княжь Василева сына Ромо- 
дановского деревни Липовки: Якушка Лазаревъ, Левка Ананинъ, Конд- 
рашка Григоревъ, Гришка Еѳтиѳѣевъ, Васка Елистратовъ, Івашка Иг- 
натьевъ. Стенка Івановъ, Левка Андрѣевъ, Ѳедка Говриловъ. 

Столника Калины Григорева сына Благова крестьянинъ деревни 
Кудлейки Васка Ігнатьевъ. 

Стряпчего Григоря Юрева сына Агарева села Трехсвятцкого, По- 
ляна тожъ, крестьяня: Ѳедка Микиеоровъ, Обрашка Аѳонасевъ, Ларка 
Василевъ. 

Вдовы Ѳедоры Борисовы, дочери Семеновской, жены Соловцова 
деревни Лимети крестьянинъ Матюшка Лаврентьевъ. 

Столника Михайловъ крестьянинъ Василева сына Собакина села 
Круглого Васка Исаевъ. 

Князя Михаила Яковлевича Черкаского деревни Голяткины кресть- 
янинъ Сергунка Васильевъ. 

Матвѣевы крестьяня Григорева сына Прокудина села Нучи: Анд- 
рюшка Алексѣевъ, Кар лунка Захаровъ. іМ I &^. ;Ѵ Іт 1 1 №. I , ., 34 

Івановы крестьяня Семенова сына Соловцова деревни Лимети: Да- 
нилка Максимовъ, Савка Макаровъ, Игошка Нгнатьевъ. 

Столника Михайловъ крестьянинъ Ѳедорова сына Аргамакова села 
Нучи Панка Ѳоминъ. 

Богдановы крестьяня Семенова сына Соловцова деревни Лнмѳти: 
Мокѣйка Андрѣевъ, Сенка Мартыновъ. 

Деревни Великого Врага: Станко Рузановъ. 

Деревни Крапивки: Ордатка Ермаковъ. 

Деревни Новой Ѳторуской; Бажѣнка Игнатъевъ, Вошайка Не- 
вѣровъ, Тишка Чекаевъ. 

Деревни Атемасовы: Смирка Пятунинъ, Ѳомка Дѣевъ, Жадай- 
ка Павловъ. 

Деревни Кардавили: Митка Мурзинъ. 

Деревни Малаго Макотелему: Назарка Адрѣевъ. 

Деревни Болшаго Макотелему: Петрунка Авресевъ. 

Деревни Старой Ѳторуской: Видка Сидоровъ, Жадѣйка Семе- 
новъ, Тотайка Виртяновъ. 

Деревни Тоторшевы: Панкрапіка Созоновъ. 

Деревни Тараталѣи: Ортюшка Остаѳевъ. 

Деревни Ромазлѣи: Юдка Ѳедоровъ, Ѳедка Оноѳриевъ. 

Деревни Стараго Череватова: Пронка Анисимовъ. 

Арзамаскихъ будпыхъ становъ бобыли: Якимка Савельевъ, Івашка 
Тычинка, Максимка Ѳедоровъ, Мишка Тихановъ. 

Всего сорокъ семь человѣкъ, найму имъ дано сороку шти человѣ- 
комъ по два рубли, да одному человѣку деревни Стараго Череватова 
Пронке Анисимову рубль дватцать пять алтынъ, всего найму имъ дано 
девяносто три рубли дватцать пять алтынъ, а работали тѣ наемные ра- 
ботники на будныхъ станѣхъ до отстою сполпажъ. 

Арзамасного уѣзду: 

Деревни Кузятовы: Оска Івановъ— дано ему два рубли восемь 
алі^ынъ двѣ денги, заработалъ два рубли четыре алтына три денги безъ 
полумортки, прогулялъ двѣ недѣли, за прогулные недѣли довелось на 
немъ денегъ взять три алтына пять денегъ съ полуморткою. 

Деревни Тоторшевы: Яехорошка Дмитреевъ — дано ему два рубли 
восмь алтынъ двѣ денги, заработалъ рубль три алтына съ полуденгою и 
съ морткою, прогулялъ дватцать недѣль, за прогулные нѳдѣли довелось 
на немъ денегъ взять рубль пять алтынъ зъ денгою и съ морткою. 

Афонка Даниловъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль одинъ алтынъ зъ денгою и съ полуморткою и съ 
полполуморткою, прогулялъ дватцать одну недѣлю, за прогулные недѣли 
довелось на немъ денегъ взять рубль семь алтынъ съ полуденгою и съ 
морткою и съ полполуморткою. «'^ < < 35 

Жданка Салтановъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги^ 
заработалъ два рубли два алтына три денги съ морткою и съ полполу- 
морткою, прогулялъ три недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ 
денегъ взять пять алтынъ полпяты денги съ полуморткою и съ полпо- 
луморткою. 

Тимошка Яковлевъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ два рубли полчетверты денги съ морткою, прогулялъ четыре 
недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять семъ 
алтынъ четыре денги съ морткою. 

Филка Ивановъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ два руб.іи два алтына три денги съ морткою и съ полполу- 
морткою, прогулялъ три недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ 
денегъ взять пять алтынъ полпяты денги съ полуморткою и съ 
полполуморткою . 

Емелка Яковлевъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ два рубли одинъ алтынъ полчетверты денги съ полполполу- 
морткою, прогулялъ полчетверты недѣли, за прогулные недѣли довелось 
на немъ денегъ взять шесть аітынъ полпяты денги безъ полполполумортки. 

Емелка Наляшовъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработа.іъ два рубли два алтына три денги съ морткою и съ полполу- 
морткою, прогулялъ три недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ 
денегъ взять пять алтынъ полпяты денги съ по.іуморткою и съ полпо- 
луморткою. 

Видяйка Моисѣевъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ два рубли два алтына три денги съ морткою и съ полполу- 
морткою, прогулялъ три недѣли, за прогулные недѣли довелось на 
немъ денегъ взять пять алтынъ полняты денги съ полуморткою и съ 

полполуморткою. 

Игошка Рязановъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, зара- 
боталъ два рубли два алтына три денги съ морткою и съ полполуморт- 
кою, прогулялъ три недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ 
денегъ взять пять алтынъ полпяты денги съ по.іуморткою и съ полпо- 
луморткою. 

Ивашка Петровъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ 
денги, заработалъ рубль цевятнатцать алтынъ три денги съ полполполу- 
морткою, прогулялъ одиннатцать недѣль съ полунедѣлею, за прогулные 
недѣли довелось на немъ денегъ взять дватцать два алтына зъ денгою 
безъ полполполумортки. 

Гуляйка Бажѣновъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль дватцать одинъ алтынъ полтретьи денги съ полполу- 
морткою и съ по лполполу морткою, прогулялъ десеть недѣль съ пол}'- 
недѣлею, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять дватцать 
алтынъ зъ денгою и съ полуторою морткою и съ полполполуморткою. 

Захарка Любимовъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ 
денги, заработалъ рубль дватцать семь алтынъ зъ денгою и съ I 


і у і 

I Г » I 36 •м морткою и съ полполполуморткою, прогулялъ полосмы нѳдѣли, за про- 
гулныѳ недѣли довелось на пемъ денѳгъ взять четырнатцать алтынъ 
полтрети денги съ морткою безъ полполполумортки. 

Видѣйка Симдяновъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ два рубли полчетверты денги съ морткою, прогулялъ четыре 
недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять семъ 
алтынъ четыре денги съ морткою. 

Симонка Ивановъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ 
денги, заработалъ дватцать одинъ алтынъ съ морткою, прогулялъ дват- 
цать восмь недѣль, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять 
рубль дватцать алтынъ полчетверты денги съ морткою. 

Вогдашка Бажѣновъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль десять алтынъ пять депегъ, прогулялъ шеснатцать 
недѣль, за прогулные педѣли довелось на немъ денегъ взять тритцать 
алтынъ пять денегъ. 

Деревни Оѳтодѣевы: Ерошка Ивановъ— -дано ему два рубли 
восмь алтынъ двѣ денги, заработалъ рубль пять алтынъ двѣ денги съ 
морткою и съ полполуморткою, прогулялъ девятнатцать недѣль, за 
прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять рубль два алтына 
полшесты денги съ полуморткою и съ полполуморткою. 

Тру ска Надѣшинъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль пять алтынъ двѣ денги съ морткою и съ полполуморткою, 
прогулялъ девятнатцать недѣль, за прогулные недѣли довелось на немъ 
денегъ взять рубль два алтына полшесіы денги съ полуморткою и съ 
полполуморткою. 

Алешка Онисимовъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль тритцать два алтына съ полуморткою и съ полполу- 
морткою, прогулялъ пять недѣль, за прогулные недѣли довелось на 
немъ денегъ взять деветь алтынъ полчетверты денги съ морткою и съ 
полполуморткою . 

Мирдюшка Савелевъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль тритцать одинъ алтынъ съ полуторою морткою и съ 
полполполуморткою, прогулялъ полшесты недѣли, за прогулные недѣли 
довелось на немъ денегъ взять десять алтынъ полчетверты денги съ 
полполуморткою и съ полполполуморткою. 

Кузмишка Семеновъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ два рубли одинъ алтынъ полчетверты денги съ полполполу- 
морткою, прогулялъ полчетверты нѳдѣли, довелось на немъ за про- 
гулные недѣли денегъ взять шесть алтынъ полпяты денги безъ полпол- 
полумортки. 

Деревни Сырѳсевы: Оска Екимовъ — дано ему два рубли восмь 
алтынъ двѣ денги, заработалъ девятнатцать алтынъ полтретьи денги съ 
полуморткою и съ полполуморткою, прогулялъ дватцать деветь нѳ- 
дѣль, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять рубль дват- 
цать два алтына зъ дѳнгою и съ морткою и съ полполуморткою. г V 1'» < 37 

Мамайка Остаѳьевъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработа.іъ два рубли пять алтынъ полтрети денги съ полуморткою и съ 
полполполуморткою, прогулялъ полторы недѣли, за прогулные недѣли 
довелось на немъ денегъ взять два алтына пять денегъ съ морткою и 
съ полполуморткою и съ полполполуморткою. 

Еѳтиѳейка Максимовъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ 
денги, заработа.іъ два рубли шесть алтынъ полтретьи денги безъ полпо- 
лумортки, прогулялъ недѣлю, за прогулную недѣлю довелось на немъ 
денегъ взять одинъ алтынъ полшесты денги съ полполуморткою. 

Панка Дементьевъ— дано ему два руб.іи восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ два руб.ш семь алтынъ двѣ денги съ морткою безъ пол- 
полполумортки, прогулялъ полнедѣли, за прогулные дни довелось 
на немъ денегъ взять полшесты денги съ морткою и съ полполполу- 
морткою. 

Ивашка Марковъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, зара- 
боталъ два рубли шесть алтынъ полтретьи денги безъ полполумортки, 
прогулялъ недѣлю, за прогулную недѣлю довелось на немъ денегъ 
взять одинъ алтынъ полшесты денги съ полпо.іуморткою. 

Стенка Дмитреевъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ дватцать четыре алтына полшесты декги безъ полумортки, 
прогулялъ дватцать шесть недѣль, за прогулные недѣ.іи довелось на 
немъ денегъ взять рубль шеснатцать алтынъ полпяты денги съ полу- 
морткою. 

Ѳедка Ѳедотовъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработа.іъ два рубли полчетверты денги съ морткою, прогулялъ четыре 
недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взить семь 
алтынъ четыре денги съ морткою. 

Деревни Новаго Череватова: Сергунка Кучаевъ — дано ему два 
рубли восмь алтынъ двѣ денгв, заработалъ рубль тритцать три алты- 
на безъ полполумортки, прогулялъ полпяты недѣли, за прогулные не- 
дѣли довелось на немъ денегъ взять алтынъ четыре денги съ полпол- 
полуморткою. 

Деревни Личадѣевы: Алешка Ивановъ — дано ему два рубли 
восмь алтынъ двѣ денги, на будныхъ станѣхъ не обявливаіся и ничего 
не работалъ, наемные денги два рубли восмь алтынъ двѣ денги дове- 
лись на немъ взять сполна. 

Любимка Ворохинъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль тритцать два алтына съ полуморткою и съ полполуморт- 
кою, прогуля.іъ пять недѣ.іь, за прогулные недѣли довелось на немъ 
денегъ взять деветь алтынъ полчетверты денги съ морткою и съ полпо- 
луморткою. 

Буянка Нехорошевъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ два рубли полчетверты денги съ морткою, прогулялъ четыре 
недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять семь ал- 
тынъ четыре денги съ морткою. к ^ і 38 I 1' Исайка Нагаевъ— дано ему два рубли восмь алтыяъ дйѣ денги, за- 
работалъ рубль тритцать алтынъ съ полуденгою и съ полуморткою, про- 
гулялъ шесть недѣль, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ 
взать одиннатцать алтынъ три денги съ полу торою морткою. 

Ивашка Ивановъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль дватцать шесть алтынъ полторы денги, прогулялъ 
восмь недѣль, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять 
пятнатцать алтынъ полтрети денги. 

Сѳлуянка Нехорошевъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ 
денги, заработалъ рубль дватцать деветь алтынъ съ полуденгою и съ 
морткою и съ по лполу морткою и съ по лполполу морткою, прогулялъ 
полсемы недѣли, за прогулные нѳдѣли довелось на немъ денегъ взять 
двенатцать алтынъ три денги съ полуморткою и съ полполполуморткою. 

Атяшка Бигутинъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль тритцать два алтына съ полуморткою и съ полполу- 
морткою, прогулялъ пять недѣль, за прогулные недѣли довелось на 
немъ денегъ взять деветь алтынъ полчетвѳрты денги съ морткою и съ 
полно лу морткою . 

Деревни Ризодѣѳвы: Кормишка Сустатовъ — дано ему два рубли 
восмь алтынъ двѣ денги, заработалъ рубль тритцать алтынъ съ полуден- 
гою и съ полуморткою, прогулялъ шесть недѣль, за прогулные недѣли 
довелось на немъ денегъ взять одиннатцать алтынъ три денги съ поду- 
торою морткою. 

Бориска Девятовъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль дватцать два алтына двѣ денги съ полуторою морткою, 
црогулялъ десеть недѣль, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ 
взять девятыатцать алтынъ полторы денги съ полуморткою. 

Надѣжка Люпинъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль дватцать пять алтынъ. полторы денги съ морткою безъ 
полполполумортки, прогулялъ полдевяты недѣли, за прогулные недѣли 
довелось на немъ денегъ взять шѳснатцать алтынъ двѣ денги съ морт- 
кою и съ полполполуморткою. 

Родка Исаковъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, за- 
работалъ рубль тритцать алтынъ съ полуденгою и съ полуморткою, про- 
гулялъ шесть недѣлъ, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ 
взять одиннатцать алтынъ три денги съ полу торою морткою. 

Володка Янгутинъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль тритцать алтынъ съ полуденгою и съ полуморткою,. 
прогулялъ шесть недѣль, за прогулные недѣли довелось на немъ де- 
негъ взять одиннатцать алтынъ три денги съ полу торою морткою. 

Ортюшка Мемешевъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль дватцать алтынъ полтретьи денги съ морткою и съ 
полно лу морткою, прогулялъ одиннатцать недѣль, за прогулные недѣли 
довелось на немъ денегъ взять дватцать одинъ алтынъ зъ денгою и съ 
полуморткою и съ полполуморткою. ^* ^. '( Чеибулатка Жадаевъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль тритцать алтынъ съ полуденгою и съ полуморткою, 
прогу.іялъ шестъ недѣль, за прогу.тные недѣли довелось на немъ денегъ 
взять одиннатцать алтынъ три денги съ полу торою морткою. 

Родка Еечексановъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль дватцать деветь алтынъ съ полуденгою и съ морткою 
и съ полполуморткою и съ полполполуморткою, прогулялъ подсемы 
недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять две- 
натцать алтынъ три денги съ полуморткою и съ полполполуморткою. 

Потѣшка Кенердясевъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработа.іъ рубль дватцать деветь алтынъ съ полуденгою и съ морткою 
и съ полполуморткою и съ полполполуморткою, прогулялъ полсемы не- 
дѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять двенатцать 
а.ітыиъ три денги съ полуморткою и съ полполполуморткою. 

Кручинка Аѳонасѳвъ — дано емудва рубли восмь алтынъ двѣ денги^ 
заработалъ рубль дватцать деветь алтынъ съ полуденгою и съ морткою 
и съ полполуморткою и съ полполполуморткою, прогулялъ по.ісемы 
недѣли, за прогулные недѣли дове.7іось на неліъ денегъ взять двенатцать 
алтынъ три денги съ полуморткою и съ полполполуморткою. 

Гараска Чекаевъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги,. 
заработалъ два рубли полчетверты денги съ морткою, прогулялъ четыре 
недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять семь алтынъ 
четыре денги съ морткою. 

Потапка Мамлѣевъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ 
денги, заработалъ рубль дватцать деветь алтынъ съ полуденгою и съ 
морткою и съ полполуморткою и съ полполполуморткою, прогулялъ 
полсемы недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять 
двенатцать а.ітынъ три денги съ полуморткою и съ полполполуморткою. 

Ортюшка Захаровъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, зара- 
боталъ рубль тритцать два алтына съ полуморткою и съ полполуморт- 
кою, прогулялъ пять недѣ.іь, за прогулные недѣли довелось на немъ 
денегъ взять деветь алтынъ полчетверты денги съ морткою и съ полпо- 
луморткою. 

Кечаска Ждановъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ 
денги, заработалъ тритцать два алтына полчетверты денги съ полуморт- 
кою, прогулялъ дватцать двѣ недѣли, за прогулные недѣли довелось на 
немъ денегъ взять рубль деветь алтынъ съ полуторою морткою. 

Видяйка Тумаевъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, зара- 
боталъ рубль тритцать два алтына съ полуморткою и съ полполуморткою, 
прогулялъ пять недѣль, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ 
взять деветь а.ітынъ полчетверты денги съ морткою и съ полполуморткою. 

Аѳонка Любимовъ — дано ему два рубли восмь а.ітынъ двѣ денги, 
заработалъ два рубли четыре алтына три денги безъ по.іумортки, про- 
гулялъ двѣ недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ 
взять три алтына пять денегъ съ полуморткою. 


-< лі^еіз <:♦ 40 41 Петрушка Аѳонасевъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ два рубли полчѳтверты денги съ морткою, прогулялъ четыре 
недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять семъ 
алтынъ четыре денги съ морткою. 

Еремка Семеновъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ 
денги, заработалъ два рубли пять алтынъ полтретьи денги съ полу- 
морткою и съ полполполуморткою, прогулялъ полторы недѣли, за про- 
гулные недѣли довелось на немъ денегъ взять два алтына пять денегъ 
съ морткою и съ полполу морткою и съ полполполуморткою. 

Деревни Еулѣи: Буянка Еушовъ — дано ему два рубли восмь 
алтынъ двѣ денги, заработалъ два рубли одинъ алтынъ полчетверты 
денги съ полполполуморткою, прогулялъ полчетверты недѣли, за прогул- 
ные недѣли довелось на немъ денегъ взять шесть алтынъ полпяты ден- 
ги безъ полполполумортки. 

Якушка Мамоновъ — дано ^у два рубли восмь алтынъ двѣ 
денги, заработалъ два рубли одинъ алтынъ полчетверты денги съ пол- 
полполуморткою, прогулялъ полчетверты недѣли, за прогулные недѣли 
довелось на немъ денегъ взять шесть алтынъ полпяты денги безъ пол- 
полполумортки. 

Захарка Ѳедоровъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ два рубли одинъ алтынъ полчетверты денги съ полполполу- 
морткою, прогулялъ полчетверты недѣли, за прогулные недѣли дове- 
лось на немъ денегъ взять шесть алтынъ полпяты денги безъ по.іпол- 
полумортки. 

Володка Багутовъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль дватцать шесть алтынъ полторы денги, прогулялъ 
восмь недѣль, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять 
пятнатцать алтынъ полтрети денги. 

Пьянска Василевъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ семнатцать алтынъ зъ денгою и съ полуморткою, прогулялъ 
тритцать недѣль, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять 
рубль дватцать четыре алтына три денги безъ полумортки. 

Деревни Камкины: Пзмайлка Атюшовъ — дано ему два рубли 
восмь алтынъ двѣ денги, заработалъ два рубли пять алтынъ полтрети 
денги съ полуморткою и съ полполполуморткою, прогулялъ полторы не- 
дѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять два алтына 
пять денегъ съ морткою и съ полполуморткою и съ полполполуморткою. 

Боярка Надежинъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль дватцать три алтына четыре денги съ полуморткою и 
съ полполполуморткою, прогулялъ полдесяты недѣли, за прогулные недѣ- 
ли довелось на немъ денегъ взять семнатцать алтынъ полшесты денги 
съ морткою и съ полполуморткою и съ полполполуморткою. 

Села Воскресенского: Ивашка Наумовъ — дано ему два рубли 
восмь алтынъ двѣ денги, заработаіъ два рубли четыре алтына три 
денги безъ полумортки, прогулялъ двѣ недѣли, за прогулные не- «.4» А дѣли довелось на немъ денегъ взять три алтына пять денегъ съ полу- 
морткою. 

Ганка Манюковъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ два рубли четыре алтына три денги безъ полумортки, про- 
гулялъ двѣ недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять 
три алтына пять денегъ съ полуморткою. 

Деревни Новой Ѳторуской: Ивашка Яковлевъ — дано ему два 
рубли восмь алтынъ двѣ денги, заработалъ два рубли два алтына три 
денги съ морткою и съ полполуморткою, прогулялъ три недѣли, за 
прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять пять алтынъ полпяты 
денги съ полуморткою и съ полполуморткою. 

Деревни Ордатовы: Якушка Ивановъ— дано ему два рубли восмь 
алтынъ двѣ денги, заработалъ рубль одинъ алтынъ зъ денгою и съ по- 
луморткою и съ полполуморткою, прогулялъ дватцать одну недѣлю съ 
полунедѣлею, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять рубль 
семь алтынъ съ полуденгою и съ морткою и съ полполуморткою. 

Гришка Ѳедоровъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль тритцать два алтына съ полуморткою и съ полполу- 
морткою, прогулялъ пять недѣль, за прогулные недѣли довелось на 
немъ денегъ взять деветь алтынъ полчетверты денги съ морткою и съ 
полполуморткою. 

Деревни Старой Ѳторусской: Видяйка Сидоровъ— дано ему два 
рубли восмь алтынъ двѣ денги, заработалъ два рубли шесть алтынъ 
полтрети денги безъ полполумортки, прогулялъ недѣлю, довелось на немъ 
денегъ взять за прогулную недѣлю одинъ алтынъ полшесты денги съ 
л олполу морткою . 

Кенгушка Учосевъ—дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль шеснатцать алтынъ полчетверты денги съ полуморт- 
кою и съ полполуморткою, прогулялъ тринатцать недѣль, за прогулные 
недѣли довелось на немъ денегъ взять дватцать пять алтынъ съ морт- 
кою и съ полполуморткою. 

Деревни Истряновы: Якушка Тимоѳѣѳвъ— дано ему два рубли 
восмь алтынъ двѣ денги, заработалъ рубль восмь алтынъ полшесты ден- 
ги безъ полполумортки, прогулялъ семнатцать недѣль, за прогулные 
недѣли довелось на немъ денегъ взять тритцать два алтына полпяты 
денги съ полполуморткою. 

Старко Малцовъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, зара- 
ооталъ рубль восмь алтынъ полшесты денги безъ полполумортки, про- 
гулялъ семнатцать недѣль, за прогулные недѣли довелось на немъ де- 
негъ взять тритцать два алтына полпяты денги съ полполуморткою. 

Князя Михаила Яковлевича Черкаского села Мелчюги крестьянинъ 
Ивашка Василевъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, зара- 
боталъ два рубли полчетверты денги съ морткою, прогулялъ четыре нѳ- 
дѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять семь алтынъ 
четыре денги съ морткою. I « I 


-»^ ♦ 42 Терюшевской волости: Деревни Березниковы: Митка Панфил овъ — дано ему два рубли 
восмь алтынъ двѣ денги, заработалъ два рубли шесть алтыпъ полтретьи 
денги безъ полполумортки, прогулялъ недѣлю, за прогулную недѣлю 
довелось на нѳмъ денегъ взять одинъ алтынъ полшесты денги съ пол- 
полуморткою. 

Деревни Новаго Тепелева: Ушмонка Тотаевъ — дано ему два 
рубли восмь алтынъ двѣ денги, заработалъ два рубли шесть алтынъ 
полтрети денги безъ полполумортки, прогулялъ недѣлю, за прогулную 
недѣлю довелось на немъ денегъ взять одинъ алтынъ полшесты денги 
съ полполуморткою. 

Ортюшка Петровъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ два рубли полчетверты денги съ морткою, прогулялъ четыре 
недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять семь ал- 
тынъ четыре денги съ морткою. 

Деревни Макрашъ: Инка Вангушкинъ — дано ему два рубли 
восмь алтынъ двѣ денги, заработалъ рубль восмь алтынъ полшесты денги 
безъ полполумортки, прогулялъ семнатцать недѣль, за прогулные нѳ- 
дѣли довелось на немъ денегъ взять тритцать два алтына полпяты ден- 
ги съ полполуморткою. 

Кежутка Сараѳвъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль двенатцать алтынъ полпяты денги съ полполу- 
морткою, прогулялъ пятнатцать недѣль, за прогулные недѣли довелось 
на немъ денегъ взять дватцать восмь алтынъ полшесты денги безъ пол- 
полумортки. 

Атемаска Невѣровъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ рубль семь алтынъ безъ полумортки, прогулялъ осмнатцать 
недѣль, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять рубль 
одинъ алтынъ двѣ денги съ полу морткою. 

Деревни Татарской: Пияшка Разуковъ— дано ему два рубли 
восмь алтынъ двѣ денги, заработалъ рубль восмь алтынъ полшесты 
денги безъ полполумортки, прогулялъ семнатцать недѣль, за прогул- 
ные недѣли довелось на немъ денегъ взять тритцать два алтына полпя- 
ты денги съ полполуморткою. 

Деревни Кажлѣйки: Томилка Клюевъ— дано ему два рубли восмь 
алтынъ двѣ денги, заработалъ дватцать восмь алтынъ полпяты денги съ 
морткою, прогулялъ дватцать четыре недѣли, за прогулные нѳдѣли до- 
велось на немъ денегъ взять рубль двенатцать алтынъ пять денегъ съ 
морткою. 

Тончарка Вошункинъ — дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ 
денги, заработалъ рубль восмь алтынъ полшесты денги безъ полполу- 
мортки, прогулялъ семнатцать недѣль, за прогулные недѣли довелось 
на немъ денегъ взять тритцать два алтына полпяты денги съ полполу- 
морткою. г■■^^ і < 43 

Села Терюшева: Описка Потаповъ— дано ему два рубли восмь 
алтынъ двѣ денги, заработалъ два рубли шесть алтынъ полтрети денги 
безъ полполумортки, прогулялъ недѣлю, за прогулную недѣлю довелось 
на немъ денегъ взять одинъ алтынъ полшесты денги съ полполуморткою. 

Микитка Павловъ— дано ему два рубли восмь алтынъ двѣ денги, 
заработалъ два рубли два алтына три денги съ морткою и съ полполу- 
морткою, прогулялъ три недѣли, за прогулные недѣли довелось на 
немъ денегъ взять пять алтынъ полпяты денги съ полуморткою и съ пол- 
полуморткою. 

Всего восмьдесять два человѣка, найму имъ дано по два рубли 
по осми алтынъ по двѣ денги человѣку, итого сто восмьдесять четыре 
рубли шеснатцать алтынъ четыре денги, и исъ того числа заработали 
сто сорокъ два рубли дватцать семь алтынъ полпяты денги съ морткою 
и съ полполуморткою и съ полполполуморткою; за прогулные недѣли 
довелось на нихъ денегъ взять сорокъ одинъ рубль дватцать два алтына 
зъ денгою н съ полуморткою и съ полполполуморткою. 

Арзамаского уѣзду: 

ДеревниКрапивки, Сулгодѣевъпочинокътожъ:ЯкушкаАтин- 
гѣевъ— дано ему два рубли, заработалъ рубль дватцать деветь алтынъ 
полшесты денги безъ полполумортки, прогулялъ двѣ недѣли, за прогул- 
ные недѣли довелось на немъ денегъ взять три алтына полтретьи ден- 
ги съ полполуморткою. 

Деревни Новой Ѳторуской: Ѳатѣйка Семеновъ— дано ему два 
рубли, заработалъ рубль дватцать одинъ алтынъ двѣ денги съ полпол- 
полуморткою, прогулялъ семь педѣль, за прогулные недѣли довелось 
на немъ денегъ взять двенатцать алтынъ безъ по л полполумортки. 

Деревни Кар давили: Ордатка Жадѣевъ— дано ему два руб.іи, 
заработалъ рубль тритцать два алтына полтретьи денги^съ морткою безъ 
половины полполполумортки, прогулялъ по.шедѣли, за прогулные недѣ- 
ли довелось на немъ денегъ взять пять денегъ съ морткою и половина 
полполполумортки. 

Деревни Личадѣевы: Елѳимка Ивановъ— дано ему два рубли, 
заработалъ рубль дватцать шесть алтынъ полтретьи денги съ полторою 
морткою, прогулялъ четыре недѣли, за прогулные недѣли довелось на 
немъ денегъ взять шесть алтынъ пять денегъ съ полуморткою. 

Тотарка Ермолевъ— дано ему два рубли, заработалъ руб.іь дватцать 
шесть алтынъ полтретьи денги съ полуторою морткою, прогулялъ 
четыре недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять 
шесть алтынъ пять денегъ съ полуморткою. 

Шатилка Степановъ— дано ему два рубли, заработалъ рубль дват- 
цать шесть алтынъ полтретьи денги съ полуторою морткою, прогулялъ 
четыре недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять 
шесть алтынъ пять денегъ съ полуморткою. 44 

ЯнчюткаБигутинъ— дано ему два рубли, заработалъ рубль дватцать 
пять алтынъ полчетверты дѳнги съ полполуморткою я съ полполполу- 
морткою и половина полполполумортки, прогулялъ полпяты недѣли, 
довелось на немъ за прогулныѳ недѣли дѳнегь взять семь алтынъ четыре 
денги съ полуторою морткою и половина полполполумортки. 

Корнилка Чапкуновъ — дано ему два рубли, заработалъ рубль 
дватцать шесть алтынъ полтретьи денги съ полуторою морткою, прогулялъ 
четыре недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять 
шесть алтынъ пять денегъ съ полу морткою. 

Столника Михайловъ крестьянинъ Васильева сына Собакина села 
Круглого Терешка Гавриловъ— дано ему два рубли, заработалъ рубль 
дватцать деветь алтынъ полшесты денги безъ полполумортки, прогу- 
лялъ двѣ недѣли, за прогулные недѣли довелось на немъ денегъ взять 
три алтына полтретьи денги съ полполуморткою. 

Всего деветь человѣкъ, найму имъ дано по два рубли человѣку, 
ітого осмнатцать рублевъ, и исъ того числа заработали шеснатцать руб- 
левъ одиннатцать алтынъ полпяты денги съ морткою, за прогулные пе- 
дѣли довелось на нихъ денегъ взять рубль дватцать одинъ алтынъ три 
денги съ морткою. 

Да работныежъ люди, которые по указу великого государя прис- 
ланы были ізъ Терюшевской волости съ вытей: 

Села Терюшева: Івашка Парѳеновъ, Митка Овдокимовъ, Бориска 
Минѣевъ, Ярунка Степановъ, Алешка Родионовъ, Митка Никитинъ, 
Мишка Івановъ сынъ Куварда, Власка Неѳедевъ, Івашка Леонтьевъ 
сынъ Меншой Голяковъ, Якушка Сидоровъ, Мартюшка Соероновъ. 

Деревни Малаго Терюшева: Івашка Онтроповъ, Івашка Куз- 
минъ, Оношка Аѳтамоновъ. 

Деревни Вармалѣи: Кормилка Силуяновъ, Куземка Спиридоновъ, 
Епиѳанка Семеновъ, Спирка Петровъ. 

Деревни Бакшѣевы: Васка Тихановъ, Ларка Митроѳановъ, Уль- 
янка Марковъ, Петрушка Яковлевъ, Івашка Лазаревъ, Трошка Тиха- 
новъ, Якушка Сысуевъ, Климка Павловъ, Емелка Ледюшкинъ, Івашка 
Яковлевъ. 

Деревни Макрашъ: Плакидка Симоновъ. 

Деревни Кудрина: Оска Ларионовъ, Івашка Михайловъ, Тишка 
Ермолинъ, Симдянка Кочкомасовъ. 

Деревни Малаго Сескина: Сѳнка Никитинъ, Кузка Никитинъ. 

Деревни Болшаго Сескина: Потѣшка Кочконинъ. 

Деревни Новаго Борцова: Тимошка Максимовъ, Филка Гуревъ, 
Івашка Василевъ, Сайгайка Мирдяковъ, Андрюшка Аѳонасевъ, Ѳедка 
Микиѳоровъ. 

Деревни Литюшихи: Миляйка Тогитъ. 

Деревни Березннковъ: Гришка Івановъ, Ігнашка Елѳимовъ^ 
Митка Емеляновъ. 

Деревни Кажлѣйки: Демка Дмитреевъ. • си 


А / 45 

Деревни Стараго Борцова: Наумка Кузминъ, Стемайка Кенер- 

дясевъ, Данилка Кажмановъ. 

Деревни Новаго Тепелева: Редка Якимовъ, Давыдка Яковлевъ, 
Сидорка Агаѳоновъ, Мишка Івановъ, Макарка Купреяновъ, Тютюшка 
Пиргушовъ, Малютка Вашукинъ, Богдашка Учеватовъ. 

Деревни Сарадона: Савка Карповъ. 

Деревни Касанова: Івашка Аѳонасевъ. 

Деревни Мирши: Мелешка Перѳильѳвъ, Лазарка Якимовъ, Бо- 
риска Антоновъ, Исачка Измайловъ. 

Деревни Куриловки: Васка Мартьяновъ, Нечка Сабаевъ, Бэг- 
дашка Кежунитъ, Мишка Баюшкинъ. 

Деревни Кривуши: Івашка Сулдинъ, Андрюшка Анисимовъ. , 

Деревни Вышки: Ѳедка Василевъ. 

Села Борисова: Андрюшка Степановъ, Максимка Михайловъ, 

Кузка Сергѣевъ. 

Деревни Кужутки: Агаѳопка Перѳильевъ, Мазутка Инжутинъ, 

Пашка Обросимовъ. 

Деревни Пилекшевы: Горка Мироновъ. 

Деревни Елховки: Бибайка Безсоновъ, Васка Ѳедоровъ, Мак- 
симка Дмитреевъ, Тараска Петровъ, Еска Кенердясевъ, Тишка Гри- 

горьевъ. 

Всего восмьдесятъ четыре человѣка на будные станы пришли майя 
въ 8 день і работали до отстою сполна, великого государя жалованья 
за работу дано имъ по два рубли человѣку, ітого сто шестьдесятъ 

восмь рублевъ. 

Деревни Малаго Терюшева: Ѳедотко Івановъ, Сенка Тимоѳѣевъ, 

Деревни Болшаго Сескина: Вечкуика Кужаевъ. 

Деревни Бакшѣевы: Максимка Филипьевъ. 

Деревни Муравихи: Милюшка Казунинъ. 

Деревни Новаго Тепелева: Якушка Якимовъ, Ортюшка Пет- 
ровъ. 

Деревни Кажлѣйки: Нечка Тюрчановъ. 

Деревни Романихи: Осташка Якимовъ. 

Деревни Учеватовки: Китайка Гуляевъ. 

Деревни Куриловкп: Милюшка Пиюшкинъ. 

Деревни Сарадона: Івашка Михайловъ. 

Всего двенатцать человѣкъ на будные станы пришли майя въ 8 
день і, не доживъ до отстою, зъ будныхъ становъ збѣжали, великого го- 
сударя жалованья дано имъ по розчету, і въ томъ чисіѣ одному чело- 
вѣку деревни Сарадону Івашке Михайлову дано рубль шеснатцать ал- 
тынъ четыре денги, а одиннатцети человѣкомъ по рублю, всего двенат- 
цѳти человѣкомъ двенатцать рублевъ шеснатцать алтынъ четыре денги. 

Деревни Инелѣи: Филка Оксеновъ— дано ему два руб.іи, зарабо- 
талъ рубль восмь алтынъ полтретьи денги съ морткою и съ полполу- 
морткою, прогуля.іъ одиннатцать недѣль, за прогулные недѣ.іи довелось I I 46 

КОЮ и съ полполуморткою. ^ 

пялп ?'^'*Г •^'"'"^^«= "Г^^а Уздемановъ-дано ему два рубли, за- 

X. „,Г^'™'' '"'*'"°' '' "Р^'-^'^'У'» неДѣлю довелось ш не/ъ 
денегъ взять два алтына полторы денгн съ полполуморткою 

Деревни Макрашъ: Нуйка Кобаевъ-дано ему два' рубли за- 
работала рубль тритцать одипъ алтынъ съ полуденгон) безъ „оТполу- 

де1Г'вз?тГГ: "''*'™' " "^°^-™У«' «^^*- ^«— Гнемъ 
денегъ взять два алтына полторы денги съ полполуморткою 

Деревни Стараго Борцова: Камайка Жулннъ-дано емѵ іва 
рубли, заработалъ рубль тритцать одинъ алтынъ съ полудепгою безъ 
полполумортки, прогулялъ недѣлю, за прогулную недѣлю доГіГна 
немъ денегъ взять два алтына полторы день'ги съ полпо!.умо;ткГ 

Деревни Новаго Борцова: Мурзка Ризоватовъ-дано ему два 
рубли, заработалъ рубль тритцать одипъ алтынъ съ нолуденгою безъ 

ГГлГгЛ "'"''"'" ''^^*-'"' '' °Р°^^-'"У- недѣлю' до'елось :: 
немъ денегъ взять два алтына полторы депги съ по.толуморткою. 

„,« ^^Р^»"" Сарадона: Ерѳмка Андрѣевъ-дано ему два рубли за- 
работалъ рубль дватцать семь алтынъ четыре денги съ полполуморткою 
и съ полполполуморткою, прогулялъ полтретьи недѣли, за нрогулные 
недѣли довелось на немъ денегъ взять пять а.™нъ полчетвертыТГи 
съ полуторою морткою и съ полполполуморткою 

Деревни Кужутки: Кадышіса Кистановъ-дапо ему два оѵбли 
заработалъ рубль дватцать восмь алтынъ по.шяты денгн съ па./ір;^ 
морткою, прогулялъ двѣ недѣли, за нрогулные недѣли довелось на 
немъ денегъ взять четыре алтына три денги съ полуморткою. 

Всего семь человѣкъ на будпые станы пришли майя въ 8 день 
великого государя жалована дано имъ по два рубли человѣку ітого 
четырнатцать рублевъ, і нсъ того числа заработали двенатцать рублевъ 
дватцать два алтына полчетверты денги съ нолполполуморткою, 'за про^ 
гулные недѣли довелось на нихъ денегъ взять рубль десеть аітынъ 
полняты денги безъ полполполуліортки. (Юрій Шишки)нъ. 

Справилъ Алешка Юдинъ. 189-го года марта въ 1 день выписано изъ Арзамаскихъ 
смѣтныхъ книгъ на перечень, что прислано съ Москвы денеж- 
ные казны и что взято въ Арзамасе изъ приказные избы боот- 
ничьихъ 1 мордовскихъ дѣлъ на Арзамаские будные станы на 
всякие росходы и сколко въ приеме всякихъ хлѣбныхъ запасовъ 
и что той денежной казны и хлѣбныхъ запасовъ въ росходъ Ч 47 дворяномъ і подячимъ и поливачамъ и будникомъ і всякимъ 
мастѳровымъ людемъ і наемнымъ работникомъ, и сколко за тою 
денежною казною и хлѣбными запасы здѣлано поташу бочекъ, 
и почему въ дѣле ценою пудъ сталъ і берковецъ на мѣсте безъ 
дерева и почему на Вологде съ провозомъ, и то писано ниже 
сего: 

Въ прошломъ во 188-мъ году взято на Арзамаские будные станы на 
всякие росходы і мастеровымъ людемъ на жалованье въ Арзамасе изъ 
приказные избы бортничьихъ і мордовскихъ дѣлъ изъ окладныхъ денегъ 
тысѳча деветь сотъ сорокъ деветь рублевъ три алтына три денги. 

Да въ прошломъ же во 188-мъ году по указу великого государя по 
грамоте изъ приказу болшаго дворца за приписью дьяка Басилья 
Кипреянова прислано на Арзамаские будные станы денежные казны съ 
подячимъ съ Ываномъ Беляниповымъ деветь сотъ девяносто три рубли. 

Всего въ Арзамасе въ приказной избѣ і что прислано съ Москвы 
денежные казны — двѣ тысечи деветь сотъ сорокъ два рубли три алтына 
три денги. 

И той денежной казнѣ росходъ: пяти человѣкомъ дворянозгь 
шестьдесятъ рублевъ, четыремъ человѣкомъ , подячимъ тритцать деветь 
рублевъ, девяти человѣкомъ поливочамъ сто дватцагь рублевъ четыр- 
натцать алтынъ двѣ денги, осми чѳловѣкомъ бочкарямъ сорокъ деветь 
рублевъ шеснатцать алтынъ четыре денги, семи человѣкомъ колесникомъ 
сорокъ три рубли, четыремъ человѣкомъ кузнецомъ дватцать шесть 
рублевъ, сту семидесятъ человѣкомъ будникомъ деветь сотъ шеснатцать 
рублевъ тринатцать алтынъ четыре денги, пятидесятъ тремъ человѣкомъ 
воштарямъ сто дватцать шесть рублевъ тритцать одинъ алтынъ четыре 
денги, семи челоьѣкомъ казакомъ, да одному человѣку конскому мастеру, 
всего осми человѣкомъ — дватцать четыре рубли. 

Всего дворяномъ и подячимъ и поливочемъ і бочкарямъ і колес- 
никомъ і кузнецамъ и будникомъ і воштарямъ і казакамъ і конскому 
мастеру тысеча четыре ста пять рублевъ деветь алтынъ четыре денги, 
да наемнымъ работникомъ четыремстамъ девяносту семи человѣкомъ 
найму дано тысеча шестьдесятъ шесть рублевъ осмнатцать алтынъ двѣ 
денги. 

Да той же денежной казны въ росходъ на покупку: на соль, на 
жедѣзо, на укладъ, на котлы, на кули, на нищую бумагу, на клещи, 
на подкладки і на хомутины і на бирковую золу и на сенную покупку 
н на кирпичи і на сани і на ветчинное сала и на точилы і на наковалны 
и на кузнешные мѣхи і на всякие мѣлкие росходы четыре ста семдесятъ 
рублевъ восмь а.ітынъ пять денегъ. 

Всего въ росходъ на Арзамаскихъ будныхъ станѣхъ денежные 
казны дворяномъ и подячимъ і поливочемъ і будникомъ і всякимъ 
настеровымъ людемъ въ жаловано и Арзамаскимъ и Терюшевскимъ 
ла наемъ работникомъ і на покупку и на желѣзо і на укладъ і на 48 

всякие мѣдкие росходы декабря съ 1-го числа прошлого 188-го году 
декабря по 1-ежъ число нынешнего 189-го году двѣ тысечи дѳветсотъ 
сорокъ два рубли три алтына три денги. 

Да въ прошломъ во 188-мъ году по указу великого государя при- 
слано съ Москвы изъ приказу болшаго дворца зъ дворяниномъ съ 
Ѳѳдоромъ Бороноволоковымъ на Арзамаскиѳ і Сергацкие будные станы 
работпымъ людемъ на кормъ дватцать пять чети снетковъ, и исъ того 
числа отослано на Сергацкие будные стапы пять чети снетковъ, а на 
Арзамаскихъ будныхъ станѣхъ снетковъ въ расходе дватцать чети, да 
на Арзамаскихъ же будныхъ станѣхъ остлточныхъ хлѣбныхъ запасовъ, 
которые остались за росходы прошлого 187-го году во 188-й го дъ.і что въ 
приеме Алаторскихъ селъ у крестьянъ і у Мордвы і у Лысковскихъ і 
у Мурашкинскихъ і у Терюшевскихъ крестьянъ і у бортниковъ і у 
Мордвы: пять тысечь три ста шестьдесятъ три чети съ полуосминою и 
зъ четверикомъ і малъ четверикъ муки ржаные, тысеча три ста три чети 
съ осминою і зъ четверикомъ і треть четверика сухарей, семьсотъ де- 
вяносто деветь чети съ осминою і малъ четверикъ крупъ, деветь сотъ 
шестьдесятъ одна четверть съ полуторымъ четверикомъ и три десятыхъ 
доль четверика толокна, три тысечи пятсотъ девяносто пять чети безъ 
полуосмины овса. А въ недовозе хлѣбныхъ запасовъ: дватцать деветь 
чети съ полуосминою и зъ четверикомъ муки, осмина крупъ, сто трит- 
цать шесть чети безъ полуосмины съ четверикомъ овса. РІ тѣхъ хлѣб- 
ныхъ запасовъ, которые остались у прошлого 187-гогоду во 188-йгодъ, и 
которые приняты ізъ Алаторскихъ селъ у крестьянъ і у Мордвы і 
Лысковской і Мурашкинской і Терюшевской волостей у крестьянъ і у 
бортниковъ і у Мордвы, въ расходе дано дворяномъ и подячимъ і по- 
ливачемъ і бочкарямъ і колесникомъ і кузнецомь і будникомъ і вош- 
тарямъ і казакомъ і конскому мастеру і наемнымъ работникомъ вся- 
кихъ хлѣбныхъ запасовъ и соли: три тысечи пятсотъ семдесятъ двѣ 
чети муки ржаные, семь сотъ сорокъ шесть чети съ полу четверикомъ 
сухарей, четыре ста семдесятъ семь чети съ полуосминою и зъ четве- 
рикомъ і десятая доля четверика крупъ, три ста дватцать пять чети съ 
полуосминою і десятая доля четверика толокна, восмь сотъ восмьде- 
сятъ два пуда тритцать четыре гривенки соли і съ тѣмъ, которая оста- 
лась у прошлого 187-го году во 188-й годъ шесть сотъ семдесятъ четыре 
пуда, по ценѣ на сорокъ на три рубли на дватцать на семь алтынъ, і 
тѣ денги положены на поташъ, которой дѣланъ въ прошломъ во 188-мъ 
і нынѳшнемъ во 189-мъ годѣхъ, да въ росходежъ дворяномъ и подя- 
чимъ въ жалованье і майданнымъ лошедемъ на кормъ двѣ тысечи пят- 
десятъ пять чети овса. 

И тѣмъ хлѣбнымъ запасомъ для поташной смѣты положена цена 
по Арзамаской ценѣ:за муку за четь по пяти алтынъ, за сухари за 
четь по два алтына по три денги, за крупы і за толокно за четь по 
осми алтынъ, за овесъ за четь по четыре алтына, за снетки за четь 
по рублю, а за провозъ тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ положено за муку и і:.і і '( < 49 за крупы и за толокно по алтыну, а за сухари и за овесъ но три ден- 
ги за четь, за молотье за рожъ по четыре денги за четь. 

Всего по Арзамаской ценѣ за хлѣбные запасы и за провозъ тѣхъ 
хлѣбныхъ запасовъ і за молотье за рожъ і за снетки — тысеча двѣ сти 
восмьдесятъ семь рублевъ дватцать шесть алтынъ полшесты денги съ 
полуморткою. 

Да целовалникомъ четьтрнатцети человѣкомъ подмоги и косцамъ 
сту десяти человѣкомъ за работу противъ прошлыхъ лѣтъ для поташ- 
ной смѣты положено сто дватцать шесть рублевъ. 

Да въ прошломъ во 188-мъ году на тѣхъ же будныхъ станѣхъ 
было остаточной золы двѣ тысечи восмь сотъ чети по ценѣ на восмьде- 
сятъ на четыре рубли, да остаточныхъ дровъ тысеча четыре ста девя- 
носто одна сажень по ценѣ на двѣ сти на девяносто на восмь рублевъ 
на шесть алтынъ на четыре денги, і тѣ денги въ прошломъ во 188-мъ 
году на поташъ не положены, а положены на поташъ, которой дѣланъ 
въ прошломъ во 188-мъ і нынешнемъ во 189-мъ годѣхъ. 

Всего въ расходе денежные казны на Арзамаскихъ будныхъ ста- 
нѣхъ дворяномъ и подячимъ і поливачемъ і будникомъ і всякимъ ма- 
стеровымъ людемъ і наемнымъ работникомъ і за остаточную соль і во 
всякихъ майданныхъ расходехъ і за хлѣбные запасы по ценѣ і за снет- 
ки и за ветчинное сала и за соль і за желѣзо и за укладъ і за про- 
возъ хлѣбныхъ запасовъ і за молотье за рожь і за остаточную золу і 
дрова и целовалникомъ подмоги и косцамъ за работу — четыре тысечи 
семь сотъ восмьдесять одинъ рубль тритцать алтынъ полпяты денги съ 
полуморткою. 

И изъ того расходу — изъ четырехъ тысечь изъ семи сотъ изъ осми- 
десятъ ізъ одного рубля изъ тритцети алтынъ исъ полупяты денги съ 
полуморткою выложено за остаточную соль и заготовленную золу и 
дрова и за бѣглыхъ работниковъ, которые зъ будныхъ становъ бѣгали, 
пятсотъ восмьдесятъ рублевъ тритцать два алтына полшесты денги 
съ полуторою морткою. А на поташъ положено денежные казны четыре 
тысечи двѣсти рублевъ тритцать одинъ алтынъ съ полуденгою і съ 
морткою. 

I за тою денежною казною и за хлѣбными запасы и за всякими 
росходы здѣлано поташу на Арзамаскихъ семи будныхъ станѣхъ семь 
сотъ три бочки, а въ терезовой вѣсъ поташу дватцать двѣ тысечи семь 
сотъ семь пудъ три чети, дерева въ бочкахъ двѣ тысечи сто деветь 
пудъ, и того поташу въ дѣле ценою на мѣсте пудъ імется — дватцать двѣ 
тысечи семь сотъ семь пудъ три чети— по шти алтынъ зъ денгою пудъ, 
а берковцами двѣ тысечи двѣсти семдесятъ берковцовъ семь пудъ три 
чети — по рублю по дватцети по осми алтынъ по двѣ денги берковецъ. 

Да въ нынешнемъ во 189-мъ году генваря въ 29 день по указу ве- 
ликого государя прислано съ Москвы денежные казны ізъ иноземского 
приказу съ подячимъ съ Василемъ Нечаевымъ на поташной и смолчюж- 
ной провозъ і мастеровымъ людемъ на жалованье і на наемъ работныхъ 50 51 людей і на всякие росходы четыре тысечи деветсотъ девяносто восмь 
рублевъ. 

И той денежной казнѣ росходъ: въ нынешнемъ во 189-мъ году въ 
розныхъ числехъ того поташу отпущено па Вологду на наемныхъ под- 
водахъ четыре ста шестьдесять шесть бочекъ, а въ нихъ поташу безъ 
дерева четырнатцать тысечь деветсотъ сорокъ шесть пудъ одна четь, а 
берковцами тысеча четыре ста девяносто четыре берковца шесть пудъ 
одна четь, да дерева въ тѣхъ въ четырехстахъ во штидесять во шти 
бочкахъ тысеча три ста девяносто восмь пудъ. Провозу съ того поташу 
до Вологоды дано съ четырцатцети тысечь зъ деветисотъ съ сорока со 
шти пудъ съ одной чети по десяти денегъ съ пуда, итого семь сотъ 
сорокъ семъ рублевъ десять алтынъ полтретьи денги, да зъ дерева съ 
тысечи съ трехсотъ зъ девяноста съ осми пудъ по десятижъ денегъ съ 
пуда, итого шестьдесятъ деветь рублевъ тритцать алтынъ. Всего съ 
поташу и зъ деревомъ съ шеснатцети тысечь съ трехсотъ съ сорока съ 
четырехъ пудъ съ одной чети провозу до Вологды дано восмь сотъ сем- 
натцать рублевъ семь алтынъ съ полуденгою. И съ тѣми провозными 
дѳнгами і что дано провозу изъ дерева, імется берковецъ на Вологде, 
безъ дерева тысеча три ста девяносто восмь берковцовъ, по два рубли 
по тринатцети алтынъ по двѣ денги берковецъ, а девяносто шесть бер- 
ковцовъ шесть пудъ одна четь— по два рубли по одинпатцети алтынъ по 
четыре денги берковецъ, а въ дѣле тотъ поташъ съ провозомъ на Во- 
логде сталъ три тысечи пятсотъ восмьдесятъ два рубли восмь алтынъ 
полшесты' денги съ морткою. 

Да на Арзамаскихъ будныхъ станѣхъ въ остаткахъ двѣсти трит- 
цать семь бочекъ, а въ нихъ поташу въ терезовой вѣсъ безъ дерева 
семь тысечь семь сотъ шестьдесятъ одинъ пудъ двѣ чети, а берковцами 
семь сотъ семдесятъ шесть берковцовъ одинъ пудъ двѣ чети, а зъ дере- 
вомъ восмь тысечь четыре ста семдесятъ два пуда двѣ чети, а берковцами 
восмь сотъ сорокъ семь берковцовъ два пуда двѣ чети. А какъ тотъ 
поташъ отпущенъ будетъ на Вологду во 190-мъ году і почему съ пуда 
дано будетъ провозу, і тотъ провозъ написанъ будетъ въ смѣтныхъ 
книгахъ во 190-мъ году. 

Всего на Арзамаскихъ будныхъ семи станѣхъ здѣлано поташу 
семь сотъ три бочки, а въ нихъ поташу въ терезовой вѣсъ безъ дерева 
дватцать двѣ тысечи семсотъ семь пудъ три чети, а берковцами двѣ 
тысечи двѣсти семдесятъ берковцовъ семъ пудъ три чети. 

Да въ нынешнемъ же во 189-мъ году по указу великого государя 
взято въ Арзамаскомъ уѣзде на будныхъ станѣхъ гостя Семена Свѣр- 
чкова осмыхъ бочекъ сорокъ три бочки, а въ нихъ поташу въ терезо- 
вой вѣсъ безъ дерева тысеча двѣсти сорокъ семь пудъ одна четь, а 
берковцами сто дватцать четыре берковца семь пудъ одна четь, а зѣ 
деревомъ тысеча три ста семдесять шесть пудъ одна четь, а берковцами 
сто тритцать семь берковцовъ шесть пудъ одна четь. И тотъ поташъ 
лыне на Арзамаскихъ будныхъ станѣхъ потому, что до Вологды кото /( рые подрятчики были подряжены, і по скаоке тѣхъ подрятчиковъ ізво- 
щиковъ подъ тотъ поташъ нанять не сыскано. 

Да съ тѣхъ же будныхъ становъ взято осмыхъ же дватцать три 
бочки смолчюги, а въ терезовой вѣсъ зъ деревомъ пятсотъ девяносто 
деветь пудъ одна четь, а берковцами пятдесятъ деветь берковцовъ де- 
веть пудъ одна четь. И тотъ смолчюгъ отпуп^енъ на Вологду па наем- 
ныхъ подводахъ, провозу до Вологды дано изъ деревомъ по десяти 
денегъ съ пуда— ітого дватцать деветь рублевъ тритцать три алтына съ 
полуденгою. 

Всего въ росходе на поташной і смолчюжной провозъ денежные 
казны, что прислано съ Москвы изъ іноземского приказу съ подячимъ 
съ Васильемъ Нечаевымъ, восмь сотъ сорокъ семь рублевъ шесть ал- 
тынъ пять денегъ. 

Дано въ заемъ на Арзамаские будные станы стряпчего съ клю- 
чемъ Михаила Тимоѳѣевича Лихачева хлѣбныхъ запасовъ сто пятде- 
сятъ одна четь съ полуосминою муки ржаной, дватцать восмь чети 
крупъ, сорокъ три чети съ полуосминою сухарей, пятдесятъ шесть чети 
овса, шесть чети толокна, пятдесятъ шесть пудъ соли. И по указу ве- 
ликого государя по грамоте изъ хлѣбного приказу тѣхъ вышеписан- 
ныхъ хлѣбныхъ запасовъ імать съ него, съ стряпчего съ ключемъ Ми- 
хайла Тимоѳѣевича Лихачева, не велено, і тѣ хлѣбные запасы на по- 
ташъ не положены. 

Да по указужъ великого государя по грамоте изъ приказу бол- 
шаго дворца дано Арзамаского уѣзду села Нового Воскресенского по- 
помъ і съ пречетники церковными пятдесятъ деветь чети безъ полу- 
осмины муки, сорокъ семь чети овса, четырнатцать чети крупъ овся- 

ныхъ. 

Да въ нынешнемъ во 189-мъ году въ Арзамаскомъ уѣзде въМор- 
довскихъ лесахъ заведены вновь на поташное дѣло два будные станы, 
а мастеровые люди на тѣ будные станы переведены съ Сергацкихъ 
будныхъ становъ съ Можаровского да зъ Березовского, і въ нынешнее 
лѣто поташъ станутъ дѣлать мастеровые люди въ Арзамаскомъ уѣзде 
на прежнихъ семи да на новыхъ двухъ — всего на девяти будныхъ ста- 

нѣхъ. 

А на прежнихъ будныхъ станѣхъ въ остаткахъ хлѣбныхъ запа- 
совъ въ нынешней во 189-й годъ: тысеча пять сотъ восмьдесятъ одна 
четь съ полуосминою и зъ четверикомъ и малъ четверикъ муки ржаные, 
пятсотъ четырнатцать чети съ полуосминою и съ полу четверикомъ і 
треть четверика сухарей, двѣсти восмьлесять чети съ полу четверикомъ 
і малъ четверикъ і четыре десятыхъ до ль четверика крупъ, шесть сотъ 
тритцать чети безъ иолучетверика і двѣ десятыхъ доль четверика то- 
локна, тысеча четыре ста тритцать семь чети безъ полуосмины овса, че- 
тыре ста три пуда дватцать три гривенки соли. 

И къ тѣмъ остаточнымъ хлѣбнымъ запасомъ надобно въ прибавку 
хлѣбныхъ запасовъ на деветь будныхъ становъ: шесть тысечь чети муки к I 52 53 ^\ ржаные, тысеча триста чети сухарей, семь сотъ чети крупъ овсяныхъ, 
пятсотъ пятдесятъ чети толокна, шесть тысечь семдесятъ пять чети 
овса. Да на тѣжъ будные станы надобно къ приему и къ роздаче хлѣб- 
ішхъ запасовъ і всякихъ заводовъ осмнатцать человѣкъ целовалниковъ, 
да къ сенокосному времени надобно сто пятдесятъ человѣкъ косцовъ, 
да работныхъ лошедей къ прежнимъ къ двумстамъ къ тритцети къ 
тремъ лошедямъ надобно въ прибавку девяносто семь лошадей. (Юрий 
Шишки)нъ. 

Справилъ Алешка Юдинъ. Лѣта 7188-го августа въ 6 день по государеву цареву и вели- 
кого князя Ѳеодора Алексѣевича всеа великия и малыя и бѣ- 
лыя Росиі самодержца указу по грамоте изъ приказу болшаго 
дворца за приписью дьяка Семена Комсина столникъ и воево- 
да Юрьй Ѳедоровичь ІПишкинъ велѣлъ принять у Михаила 
Кобылского новоотписной Бармипской волости два будные ста- 
ны Березовской да Огневской, а что на тѣхъ будныхъ станѣхъ 
принято мастеровыхъ людей, и кто имяны, и сколко какихъ за- 
водовъ и лошедей и воловъ и остаточныхъ хлѣбныхъ запасовъ 
и желѣза и укладу, и сколко на тѣхъ же Барминскихъ будныхъ 
станѣхъ августа съ 6-го числа прошлого 188-го гощу декабря по 
1-ѳ число нынешнего 189-го году въ пріеме хлѣбныхъ запасовъ 
съ Сергацкихъ оудныхъ становъ и изъ волостей и изъ Арзамаса 
денежные казны, и что въросходе денежной казны и хлѣбныхъ 
запасовъ мастеровымъ людемъ августа съ 6-го числа прошлого 
188-го году декабря по 1-е число нынешнего 189-го году, и то 
писано подъ ихъ имяны, и что имъ дано денегъ и хлѣба при 
боярине князе Иване Алексѣевиче Воротынскомъ и при Ми- 
хаиле Кобылскомъ, и сколко за тою денежною казною и за 
хлѣбными запасы здѣлано поташу пудъ и берковцовъ, и поче- 
му пудъ сталъ на мѣсте безъ дерева и почему съ провозомъ на 
Вологде, и то писано въ сихъ книгахъ ниже сего. 

Принято у Михаила Кобылсково майданныхъ заводовъ: сто сем- 
натцать батоговъ тулского желѣза, шесть тысечь клинцовъ укладу; ра- 
ботныхъ лошедей двенатцать мериновъ, тринатцать кобылъ— всего дват- 
цать пять лошедей лѣты срослы; десять быковъ; хлѣбныхъ запасовъ: 
муки ржаные деветь чети, осмнатцать чети ржи, шеснатцать чети съ 
осминою овса. 

Да на тѣжъ будные станы изъ Арзамаса изъ приказной избы прис- 
лано денежные казны пять сотъ дватцать одинъ рубль девѳть алтынъ, > ч которая прислана изъ иноземского приказу съ подячимъ съ Васильемъ 
Нечаевымъ мастеровымъ людемъ на жалованье і на поташной провозъ. 
И той денежной казнѣ росходъ: 

Поливочамъ: 

Аниске Григореву десять рублевъ. 
Ѳомке Анисимову десять рублевъ. 

Бочкарямъ: 

Ортюшке Кулаку рубль тритцать алтынъ. 

Паігкратке Василеву три рубли три алтына двѣ денги. 

Колесникомъ: • 

Сѳнке Чюдину рубль тритцать алтынъ. 

Алешке Перехвату два рубли три алтына двѣ денги. 

Кузнецу Аниске Лаврентьеву четыре рубли. 

Будникомъ: 

Івашке Анисимову два рубли дватцать пять алтынъ. 
Петрушке Анисимову два рубли дватцать пять алтынъ. 
Гришке Дмитрееву два рубли дватцать пять алтынъ. 
Ѳедке Григореву два рубли дватцать пять алтынъ. 
Ѳедке Соколу два рубли дватцать пять алтынъ. 
Васке Старому два рубли дватцать пять алтынъ. 
Васке Молодому два рубли дватцать пять алтынъ. 
Емелке Іванову рубль. 
Аѳонке Минину рубль пятнатцать алтынъ. 
Івашке Красному два рубли дватцать пять алтынъ. 
Кондрашке Іевлеву два рубли дватцать пять алтынъ. 
Аѳонкѳ Шумилову два рубли дватцать пять алтынъ. 
Гришке Погребному два рубли дватцать пять алтынъ. 
Петрушке Суваеву два рубли дватцать пять алтынъ. 
Мишке Стрелцову два рубли дватцать пять алтынъ. 
Трошке Данилову два рубли дватцать пять алтынп. 
Гришке Дудке рубль пятнатцать алтынъ. 
Емелке Яковлеву два рубли дватцать пять алтынъ. 
Матюшке Петину рубль пятнатцать алтынъ. 
Макарке Степанову рубль. 
Ѳѳдке Сухому два рубли дватцать пять алтынъ. 
Данилке Василеву два рубли дватцать пять алтынъ. 
Петрушке Василеву два рубли дватцать пять алтынъ. 
Івашке Троѳимову два рубли дватцать пять алтынъ. 
Гараске Оверину рубль шеснатцать алтынъ четыре денги. 
Ортюшке Нестерову рубль тритцать алтынъ. 
Івашке Кулику рубль пятнатцать алтынъ. V 4 •«•ччац**" -ВЦ» ^ѵ 54 Еремке ГІгяатеву рубль тритцать алтынъ. 

Еремке Іванову рубль тритцать алтынъ. 

Микитке Кочагу рубль тритцать алтынъ. 

Мишке Медвѣдю рубль пятпатцать алтынъ. 

Ігошке Засыпке рубль тритцать алтынъ. 

Игошке Удалому два рубли тринатцать алтынъ двѣ денги. 

Івашке Кирилову рубль пятнатцать алтынъ. 

Васке Ананину рубль тритцать алтынъ. 

Ѳедке Филипьеву рубль тритцать алтынъ. 

Івашке Чертоусу рубль пятнатцать алтынъ 

Куземке Ерѳмѣеву рубль тритцать алтынъ. 

Панке Алексѣеву рубль уритцать алтынъ. 

Акишке Ѳедорову рубль тритцать алтынъ. 

Елке Дмитрееву рубль тритцать алтынъ. 

Тимошке Черному рубль тритцать алтынъ. 

Васке Зотѣеву рубль тритцать алтынъ. 

Сенке Осипову рубль тритцать алтынъ. 

Мишке Обухову рубль дватцать пять алтынъ. 

Микитке Колашнику рубль тритцать алтынъ. 

Калинке Симонову рубль тритцать алтынъ. 

Демке Сидорову рубль тритцать алтынъ. 

Савке Алексѣеву рубль тритцать алтынъ. 

Алешке Микиѳорову рубль тритцать алтынъ. 

Андрюшке Микиѳорову рубль тритцать алтынъ. 

Ромашке Семенову рубль тритцать алтынъ. 

Ѳомке Романову рубль пятнатцать алтынъ. 

Любимке Бабенку рубль пятпатцать алтынъ. 

Петрушке Іванову рубль тритцать алтынъ. 

Алешке Борисову рубль тритцать алтынъ двѣ денги. 

Кирюшке Агурцу два рубли тринатцать алтынъ двѣ денги. 

Ѳедке Іванову рубль пятнатцать алтынъ. 

Івашке Логинову рубль тритцать алтынъ. 

Кондрашке Кулакову рубль тритцать алтынъ. 

Ѳедосѣйке Михайлову рубль тритцать алтынъ. 

Давыдке Алексѣеву рубль тритцать алтынъ. 

Васке Парею два рубли тритцать алтынъ. 

Луконкѳ ПІарутке два рубли тритцать алтынъ. 

Останке Кривому два рубли тритцать алтынъ. 

Демке Максимову два рубли тритцать алтынъ. 

Івашке Андрѣеву два рубли тритцать алтынъ. 

Івашке Балаку рубль пятнатцать алтынъ. 

Родке Микиѳорову рубль тритцать алтынъ. 

Сенке Степанову рубль пятнатцать алтынъ. 

Ѳомке Дементьеву рубль дватцать деветь алтынъ. 

Максимке Самсонову рубль тритцать алтынъ. « 1 • п ^ ( » г( ээ Івашке Чесному рубль тритцать алтынъ. 

Васке Долбиле рубль тритцать алтынъ. 

Матюшке Василеву рубль тритцать алтынъ. 

Антипке Родионову рубль пятнатцать алтынъ. 

Трошке Кулику рубль тритцать алтынъ. 

Матюшке Куликову рубль тритцать алтынъ. 

Кононке Мокѣеву рубль пятнатцать алтынъ. 

Івашке Тимооѣеву рубль тритцать алтынъ. 

Матюшке Назарову рубль пятнатцать алтынъ. 

Левке Аникиеву рубль тритцать алтынъ. 

Савке Степанову рубль пятнатцать алтынъ. 

Сенке Семенову руб.іь пятнатцать алтынъ. 

Ларкѳ Семенову руб.іь тритцать алтынъ. 

Алешке Черепа ну рубль тритцать алтынъ. 

Васке Іванову рубль пятнатцать алтынъ. 

Естюпке Сидорову рубль тритцать алтынъ. 

Івашкѳ Сидорову рубль тритцать алтынъ. 

Емелке Аѳонасеву рубль тритцать алтынъ. 

Митке Ананину рубль тритцать алтынъ. 

Івашке Матвѣеву рубль тритцать алтынъ. 

Папке Левонтьеву рубль тритцать алтынъ. 

Івашке Михайлову рубль пятнатцать алтынъ. 

Ѳедке Іванову рубль тритцать алтынъ. 

Агѣйке Іванову рубль тритцать алтынъ. 

Васке Іванову рубль тритцать алтынъ. 

Івашке Іванову рубль тритцать алтынъ. 

Ѳомке Семенову рубль тритцать алтынъ. 

Сережке Петрову рубль тритцать алтынъ. 

Івашке Іевлеву рубль пятпатцать алтынъ. 

Ѳочке Захарову рубль тритцать алтынъ. 

Івашке Пиминову рубль тритцать алтынъ. 

Сенке Іванову рубль тритцать алтынъ. 

Івашке Костянтинову рубль тритцать алтынъ. 

Давыдке Кузмину рубль пятнатцать алтынъ. 

Петрушке Родионозіу рубль. 

Микишке Ісаеву два рубли восмь алтынъ двѣ денги. 

Филке Іванову рубль тритцать алтынъ. 

Ѳочкѳ Іванову рубль пятнатцать алтынъ. 

Гришке Тимоѳѣеву рубль пятнатцать алтынъ. 

Аниске Алексѣеву два рубли восмь алтынъ двѣ денги. 

Ерошке Григорьеву рубль пятнатцать алтынъ. 

Івашке Тихонову рубль тритцать алтынъ. 

Лу конке Петрову рубль тритцать алтынъ. 

Тимошке Троѳимову рубль тритцать алтынъ. 

Панке Холостому два рубли шеснатцать алтынъ четыре денги. I <.' 56 Воштарямъ: ) ' ''( 

і 5 Стѳнке Василеву рубль восмь алтынъ двѣ денги. 
Пронке Мурзенку рубль восмь алтынъ двѣ денги. 
Терешке Петрову шеснатцать алтынъ четыре денги. 
Устинкѳ Кузмину рубль восмь алтынъ двѣ денги. 
Тимошке Дементьеву рубль восмь алтынъ двѣ денги. 
Івашке Медвѣдеву рубль осмнатцать алтынъ двѣ денги. 
Васке Аникѣеву рубль восмь алтынъ двѣ денги. 
Оске Кузмину рубль восмь а.ітынъ двѣ денги. 
Івашке Куликову рубль восмь алтынъ двѣ денги. 
Панке Андрѣеву рубль восмь алтынъ двѣ денги. 
Левке Андрѣеву дватцать три алтына двѣ денги. 
Тимошке Матвѣѳву рубль восмь алтынъ двѣ денги. 
Ѳедке Левонтьеву рубль восмь алтынъ двѣ денги. 
Васке Ѳилипову рубль восмь алтынъ двѣ денги. 
Максимке Максимову рубль восмь алтынъ двѣ денгн. 
Ѳролкѳ Кудинову рубль четырнатцать алтынъ четыре денгн. 
Алешке Іванову рубль три алтына двѣ деи^^р. 
Савке Григореву шеснатцать алтынъ четыре денги. 

К а 3 а к о м ъ: 

Давыдке Никитину два рубли. 

Ромашке Манойлову рубль дватцать три алтына двѣ денгн. 

Всего въ росходъ денежной казны поливачѳмъ дву человѣкомъ, 
бочкарямъ дву человѣкомъ, колесникомъ дву че.тіовѣкомъ, одному чело- 
вѣку кузнецу, сто семнатцети человѣкомъ будникомъ, осмнатцети 
чѳловѣкомъ воштарямъ, дву человѣкомъ казакамъ двѣсти восмьдесятъ 
дѳветь рублевъ пять алтынъ четыре денги. 

Да по скаскѳ тѣхъ Барминскихъ будныхъ становъ поливачей і 
бочкарей і колесниковъ і кузнеца і будниковъ і воштарей і казаковъ 
дано имъ было при боярине князе Иване Алексѣевичѳ Воротынскомъ 
и при Михаиле Кобылскомъ денежного жалованья восмьдесятъ деветь 
рублевъ шеснатцать алтынъ, а въ росписныхъ книгахъ за Михай левою 
рукою Кобылского той денежной дачи не написано. 

Да на Барминскиежъ будяые станы куплено ветчинного сала мазать 
работнымъ воламъ ярмы четырнатцать гривенокъ, дано шесть алтынъ 
четыре денги; да на тѣжъ Барминскіе будные станы куплено дватцать 
саней дровенъ, дано рубль. И на тою вышеписанную покупку въ росходъ 
рубль шесть алтынъ четыре денги. 

И всего въ росходъ на Барминские будные станы денежной казны 
поливачемъ и будникомъ і всякимъ мастеровымъ людемъ и за ветчинное 
сала и за сани 188-го году августа съ 6-го числа декабря по 1-е число нынеш- 
него 189.ГО году и съ тѣмъ, что по ихъ скаскамъ дано имъ было денежного II г( 57 

жалованья при боярине князе Иване Алексѣевиче Воротынскомъ да при 
Михаиле Кобылскомъ, триста семдесятъ деветь рублевъ дватцать восмъ 
алтынъ двѣ денги. 

Да взято на Барминскиежъ будные станы съ Сергацкого Можа- 
ровского буднего стану па кормъ мастеровымъ людемъ сорокъ восмь 
чети муки, сто дѳвятнатцать чети безъ полуосмины крупъ, семдесятъ 
чети съ осминою толокна, сто тритцать два пуда соли, да работнымъ 
лошедямъ пятдесятъ чети овса. Да на тѣхъ же Барминскихъ будныхъ 
станѣхъ принято у Лысковскихъ і Лысковской волости у крестьянъ 
четыре ста дватцать одна четь муки, да Княинпнской и Барминской 
волостей у крестьянъ восмь сотъ дватцать шесть чети съ полуосминою 
муки, тритцать чети овса. 

И тѣмъ хлѣбнымъ запасомъ росходъ: 

Поливачемъ: 

Аниске Григореву три чети муки, пудъ соли. 
Ѳомкѳ Анисимову три чети муки, пудъ соли. 

Бочкарямъ: 

Ортюшке Кулаку три чети муки, пудъ соли. 
Панкраткѳ Василеву три чети муки, пудъ соли. 

Колесникомъ: 

Сенке Чюдину три чети муки, пудъ соли. 
Алешке Перехвату три чети муки, пудъ соли. 

Кузнецу: 
Аниске Лаврентьеву три чети муки, пудъ соли. 

Будникомъ: 

Івашке Анисимову три чети муки, пудъ соли. 
Петрушке Анисимову четь съ осминою муки, пудъ соли. 
Гришке Дмитрееву три чети муки, пудъ соли. 
Ѳедке Григореву три чети муки, пудъ соли. 
Ѳедке Соколу три чети муки, пудъ соли. 
Васке Старому три чети муки, пудъ соли. 
Васке Молодому три чети муки, пудъ соли 
Емелке Іванову три чети муки, пудъ соли. 
Аѳонке Минину три чети муки, пудъ соли. 
Івашке Красному три чети муки, пудъ соли. 
Кондрашке Іевлеву три чети муки, пудъ соли. 
Аѳонкѳ Шумилову три чети муки, пудъ соли. 
Гришке Погребному три чети муки, пудъ соли. 
Петрушке Суваеву три чети муки, пудъ соли. 
Мишке Стрелцову три чети муки, пудъ соли. №& г; 1^'І I !И^- іІ|і| 58 Трошкѳ Данилову три чети муки, пудъ соли. 

Гришке Дудке три чети муки, пудъ соли. 

Емелке Яковлеву три чети муки, пудъ соли. 

Матюшкѳ Петину три чети муки, пудъ соли. 

Макарке Степанову три чети муки, пудъ соли. 

Ѳедке Сухому три чети муки, пудъ соли. 

Данилке Василеву четь съ осминою муки, полпуда соли. 

Петрушке Василеву три чети муки, пудъ соли. 

Івашке Троѳимову три чети муки, пудъ соли. 

Гараске Оверину три чети муки, пудъ соли. 

Ортюшке Нестерову три чети муки, пудъ соли. 

Івашке Кулику три чети муки, пудъ соли. 

Еремке Игнатову три чети муки, пудъ соли. 

Еремке Іванову три чети муки, пудъ соли. 

Микитке Кочагу три чети муки, пудъ соли. 

Мишке Медвѣдю три чети муки, пудъ соли. 

Ігошке Засыпке три чети муки, пудъ соли. 

Ігошке Удалому три чети муки, пудъ соли. 

Івашке Кирилову три чети муки, пудъ соли. 

Васке Ананину три чети муки, пудъ соли. 

Ѳедке Ѳилипову три чети муки, пудъ соли. 

Івашке Чертоусу три чети муки, пудъ соли. 

Куземкѳ Еремѣеву три чети муки, пудъ соли. 

Панке Алексѣеву три чети муки, пудъ соли. 

Акишке Ѳедорову три чети муки, пудъ соли. 

Елке Дмитрѣеву три чети муки, пудъ соли. 

Тимошке Черному три чети муки, пудъ соли. 

Васке Зотѣеву три чети муки, пудъ соли. 

Сенке Осипову три чети муки, пудъ соли. 

Мишке Обухову три чети муки, пудъ соли. 

Микитке Калашнику три чети муки, пудъ соли. 

Калинке Симонову три чети муки, пудъ соли. 

Ѳедке Сидорову три чети муки, пудъ сояи. 

Савке Алексѣеву четь съ осминою муки, пудъ соли. 

Алешке Микифорову три чети муки, пудъ соли. 

Андрюшке Микифорову три чети муки, пудъ соли. 

Ромашке Семенову три чети муки, пудъ соли. 

Ѳомке Рохманову три чѳти муки, пудъ соли. 

Любимке Бабенку три чети муки, пудъ соли. 

Петрушке Іванову три*чети муки, пудъ соли. 

Алешке Борисову три чети муки, пудъ соли. 

Кирюшке Агурцу три чети муки, пудъ соли. 

Ѳедке Іванову три чети муки, пудъ соли. 

Івашке Логинову три чети муки, пудъ соли. 

Кондрашке Кулакову три чети муки, пудъ соли. к. !я;= ► лг і .-іу кі» : ->•*,-.■. -. ; -_-^'*-. * -.,—*-..«-.»* -•- . ѵ" • вшітіі^т (I ■( Ѳедосѣйке Михайлову три чети муки, пудъ соли 
Давыдке Алексѣеву три чети муки, пудъ соли. 
Васке Парею три чети муки, пудъ соли. 
Луконке Шарутке три чети муки, пудъ соли. 
Останке Кривому три чети муки, пудъ соли. 
Ѳедке Максимову три чети муки, пудъ соли. 
Івашке Андрѣеву три чети муки, пудъ соли, 
Івашке Балаку три чети муки, пудъ соли. 
Родке Микифорову три чети муки, пудъ соли. 
Сенке Степанову три чети муки, пудъ соли. 
Филке Дементьеву три чети муки, пудъ соли. 
Максимке Самсонову три чети муки, пудъ соли. 
Івашке Чесному три чети муки, пудъ соли. 
Васке Долбило три чети муки, пудъ соли. 
Матюшке Василеву три чети муки, пудъ соли. 
Антипке Родивонову три чети муки, пудъ соли. 
Трошке Кулаку три чети муки, пудъ соли. 
Матюшке Кулакову три чети муки, пудъ соли. ^ 
Кононке Мокѣеву три чвти муки, пудъ соли. 
Івашке Тимоѳѣеву три чети муки, пудъ соли. 
Матюшке Назарову три чети муки, пудъ соли. 
Левке Аникѣеву три чети муки, пудъ соли. 
Савке Степанову три чети муки, пудъ соли. 
Сенке Семенову три чети муки, пудъ соли. 
Ларке Семенову три чети муки, пудъ соли. 
Алешке Черепану три чети муки, пудъ соли. 
Васке Іванову три чети муки, пудъ соли. 
Еѳтюнке Сидорову три чети муки, пудъ соли. 
Івашке Сидорову три чети муки, пудъ соли. 
Емелке Аѳонасеву три чети муки, пудъ соли. 
Митке Ананину три чети муки, пудъ соли. 
Івашке Матвѣеву три чети муки, пудъ соли. 
Панке Леонтьеву три чети муки, пудъ соли. 
Івашке Михайлову три чети муки, пудъ соли. 
Ѳедке Іванову три чети муки, пудъ соли. 
Агѣйке Іванову три чети муки, пудъ соли. 
Васке Іванову три чети муки, пудъ соли. 
Івашке Іванову три чети муки, пудъ соли. 
Ѳомке Семенову три чети муки, пудъ соли. 
Серешке Петрову три чети муки, пудъ соли. 
Івашке Іевлеву три чети муки, пудъ соли. 
Ѳочке Захарову три чети муки, пудъ соли. 
Івашкѳ Пиминову три чети муки, пудъ соли. 
Сенке Іванову три чети муки, пудъ соли. 
Івашке Костянтинову три чети муки, пудъ соли. 59 ааиа<в)1»ш1Ы|ммю' »*' і » і ^чвг » .-!!^ і й: I Ч 


Р- ' ■В'.и ц. 60 

Давыдкѳ Кузмину три чети муки, пудъ соли. 

Петрушке Родивонову три чети муки, пудъ соли. 

Микишкв Ісаеву три чети муки, пудъ соли. 

Ѳилке Іванову три чети муки, пудъ соли. 

Васке Иванову три чети муки, пудъ соли. 

Гришке Тимоѳѣеву три чети муки, пудъ соли. 

Аниоке Алексѣѳву четь съ осминою муки, полпуда соли. 

Ерошке Григореву три чети муки, пудъ соли. 

Івашке Тихонову три чети муки, пудъ соли. 

Луконке Петрову три чети муки, пудъ соли. 

Тимошке Трофимову три чети муки, пудъ соли. 

Воштарямъ: 

Стенке Василеву четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Пронке Мурзенку четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Терешке Петрову четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Устинке Кузмину четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Тимошке Дементьеву четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Івашке Медвѣдеву четь съ осминою» муки, полпуда соли. 
Васке Аникиеву четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Оске Кузмину четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Івашке Куликову четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Панке Андрѣеву четь съ осминою муки, по.іпуда соли. 
Левке Андрѣеву четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Тимошке Матвѣеву четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Ѳедке Левонтьеву четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Васке Филипову четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Максимке Максимову четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Ѳролке Кудинову четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Алешке Іванову четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Савке Григореву четь съ осминою муки, полпуда соли. 

К а 3 а к о м ъ: 

Давытке Микитину четь съ осминою муки, полпуда соли. 
Ромашке Манойлову четь съ осминою муки, полпуда соли. 

Всего поливачамъ и бочкарямъ и колесникомъ и кузнецу и будни- 
комъ и воштарямъ и казакомъ въ росходе хлѣбныхъ запасовъ августа 
съ 6-го числа 188-го году декабря по 1-е число нынешнего 189-го году три- 
ста девяносто три чети муки, сто тритцать два пуда соли. Да по скаске 
Барминскихъ будныхъ становъ поливачей и бочкарей и колесниковъ і 
воштарей и казаковъ дано имъ было при боярине князе Іване Алексѣ- 
евиче Воротынскомъ и при Михаиле Кобылскомъ хлѣбного жалованья 
пятсотъ дватцать одна четь муки, а въ росписныхъ книгахъ за Михай- 
ловою рукою Кобылского той хлѣбной дачи не написано. Л . 1 \^ , 'і к 61 

I всего хлѣбныхъ запасовъ въ росходе і съ тѣмъ, что имъ дано 
было при боярине князе Иване Алексѣевиче Воротынскомъ и при Ми- 
хайле Кобы.іскомъ, деветь сотъ четырнатцать чети муки, сто тритцать 
два пуда соли, гаестьдесятъ шесть чети овса; и тѣмъ хлѣбнымъ запа- 
сомъ для поташной смѣты положена цена по Лысковской ценѣ: за муку 
за четь по четыре алтына по двѣ денги, итого сто осмнатцать рублевъ 
дватцать семь алтынъ двѣ денги; за со.іь за пудъ по два алтына по пол- 
торы денги, ітого восмь рублевъ тритцать алтынъ двѣ денги; за овесъ 
по два алтына по три денги, итого четыре рубли тритцать два алтына 
полшесты денги, а за провозъ тѣмъ хлѣбнымъ запасомъ цена по.іожена 
за муку за четь по алтыну, ітого за деветь сотъ за четырнатцать чети 
дватцать семь рублевъ четырнатцать алтынъ; за овесъ за четь по три 
денги, итого тритцать три алтына, а за молотье за рожь по четыре 
денги' за четь, ітого за семь сотъ за тритцать за одну четь съ полуто- 
рымъ четверикомъ четырнатцать рублевъ дватцать алтынъ полпяты ден- 
ги съ морткою. Всего за провозъ тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ и за молотье 
за рожь сорокъ три рубли одинъ алтынъ съ полуденгою и съ морткою. 
Да на Барминскихъ будныхъ станѣхъ было четыре человѣка цело- 
валниковъ, подмоги имъ положено противъ прошлыхъ годовъ, какъ 
кладено на Сергацкихъ и Арзамаскихъ будныхъ станѣхъ, по два рубли 

человѣку, ітого восмь рублевъ. 

Зі желѣза за свяску по шеснатцати алтынъ по четыре денги, ітого 
два рубли тритцать алтынъ пять денегъ; за укладъ за тысечю по рублю. 

ітого шесть рублевъ. 

Всего въ росходе денежной казны на Барминскихъ будныхъ ста- 
иѣхъ поливачемъ и будникомъ и всякимъ мастеровымъ людемъ и за 
желѣза и за укладъ і на всякие мѣлкие росходы і за хлѣбные запасы 
и за соль і за провозъ тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ і за молотье за рожь 
и целовалпикомъ подмоги и съ тѣмъ. что дано при боярине князе Ива- 
не Алексѣевиче Воротынскомъ и при Михаиле Кобылскомъ, пять сотъ 
семдесятъ два рубли семнатцать алтынъ три денги съ морткою. 

Да на тѣхъ же Барминскихъ будныхъ станѣхъ изготовили будники 
дровъ къ нынешнему ко 189-му году за тѣмижъ росходы пятдесятъ шесть 
саженъ, цѣна положена, какъ кладено на Сергацкихъ и на х\рзамас- 
кихъ будныхъ станѣхъ, по шти алтынъ по четыре денги за сажень, ітого 
одипнатцеть рублевъ шесть а.ітынъ четыре денги, і тѣ денги на поташъ 
не положены и ізъ расходу изъ пяти сотъ изъ семидесяти изъ дву руб- 
левъ изъ семнатцети алтынъ исъ трехъ денегъ съ морткою выложены 
для того, что въ тѣхъ дровехъ поташъ станутъ дѣлать въ нынешнемъ 
во 189-мъ году, и тѣ денги на тотъ поташъ і положены будутъ во 190-мъ 
году, а на поташъ положено денежной казны пятсотъ шесть десять одинъ 
руб.іь десеть алтынъ пять денегъ съ морткою. 

И за тою денежною казною и за хлѣбными запасы и за всякими 
росходы здѣлано на Барминскихъ дву будныхъ станѣхъ поташу и съ 
тѣмъ, что принято у Михаила Кобылского, сто сорокъ пять бочекъ, а адУ^-іг^а-згяс: ■Яі I 

I і <І 62 

въ тѳрезовой вѣсъ поташу безъ дерева три тысечи деветь сотъ восмь- 
десятъ три пуда, дерева въ бочкахъ четыреста тритцать пять пудъ, 
і того поташу въ дѣле ценою пудъ сталь: двѣ тысечи деветь сотъ шесть- 
десятъ пять пудъ по четыре алтына по четыре депги съ морткою, а 
берковцами двѣсти девяносто шесть берковцовъ пять пудъ по рублю 
по тринатцети а.ітынъ по четыре депги съ полуденгою— ітого четыре ста 
осмнатцать рублевъ дватцать шесть алтынъ пять денегъ съ морткою, а 
тысеча осмнатцать пудъ по четыре алтына по четыре депги пудъ, а 
берковцами сто одинъ берковецъ восмь пудъ по рублю по тринатцети 
алтынъ по двѣ депги берковецъ— ітого сто сорокъ два рубли семнат- 
цать алтынъ двѣ депги. 

I тотъ поташъ отпущенъ на Вологду на наемныхъ подводахъ, 
провозу до Вологды дано съ трехъ тысечъ зъ девети сотъ съ осми десятъ 
съ трѳхъ пудъ по десяти денегъ съ пуда, ітого сто девяносто деветь 
рублевъ пять алтынъ, да зъ дерева съ четырехсотъ съ тритцети съ 
пяти пудъ по десятижъ денегъ съ пуда, ітого дватцать одинъ рубль 
дватцать пять алтынъ; всего съ поташу и зъ деревомъ съ четырехъ 
тысечъ съ четырехсотъ съ осмнатцети пудъ провозу до Вологды дано 
двѣсти дватцать рублевъ трптцать алтынъ, да дворянину и подячему, 
которые посланы на Вологду за ноташемъ, да дву человѣкомъ провод- 
иикомъ на постоялое и майданнымъ лошедямъ на кормъ до Вологды и 
назадъ до Арзамаса дапо десять рублевъ. I съ тѣмп провозными ден- 
гами и что дано провозу изъ дерева и дворянину и подячему въ Воло- 
гоцкую посылку поташу пудъ имется на Вологде— безъ дерева четыре ста 
восмьдесять четыре пуда — по шти алтынъ по четыре денги пудъ, а бер- 
ковцами сорокъ восмь берковцовъ четыре пуда по два рубли берковецъ; 
а три тысечи четыре ста девяносто деветь пудъ по шти ал- 
тынъ по полчетверты денги съ морткою, а берковцами триста сорокъ 
дѳветь берковцовъ деветь пудъ по рублю по тритцати по два алтына 
по полшесты денги съ морткою берковецъ. А въ дѣле тотъ поташъ съ 
провозомъ на Вологде и что дано дворянину и подячему въ Вологоцкую 
посылку ценою сталъ въ семъ сотъ въ девяносто въ два рубли въ семъ 
алтынъ въ три денги съ морткою. 

Да въ нынешнемъ во 189-мъ году въ Нижегороцкомъ же уѣзде въ 
Барминскихъ лесахъ заведенъ на поташное дѣло вновь одинъ будный 
станъ, а мастеровые люди переведены съ прежнихъ Барминскихъ дву 
будныхъ становъ, которые были влишке, и поташное дѣло въ нынешней 
во 189-й годъ станутъ дѣлать въ Барминской волости на трехъ буд- 
ныхъ станѣхъ. 

А на прежнихъ Барминскихъ дву будныхъ станѣхъ въ остаткахъ 
хлѣбныхъ запасовъ въ нынешней во 189-й годъ декабря съ первого числа, 
деветь сотъ одиннатцать чети съ полуосмипою муки ржаные, осмнатцать 
чети ржи, сто девятнатцать чети безъ полуосмины крупъ, семдесятъ 
чети съ осминою толокна, тритцать чети съ осминою овса. И къ тѣмъ 
остаточнымъ хлѣбнымъ запасомъ надобно въ прибавку на Бармииские \» ■ ^ 0У 63 на три будные станы въ нынешней во 189-й годъ тысеча двѣсти чѳти 
муки ржаные, четыре ста тритцать три чети съ полуосмипою сухарей, 
семьдесятъ чети крупъ, восмьдесятъ чети толокна, да работнымъ лоше- 
дямъ на кормъ двѣ тысечи дватцать пять чети овса. 

Да на тѣжъ Барминские будные станы надобно къ приему и къ 
роздаче хлѣбныхъ запасовъ и всякихъ майданныхъ заводовъ и для дро- 
вяного и золяного приему шесть человѣкъ целовалниковъ, да къ сено- 
косному времени надобно сорокъ пять человѣкъ косцовъ, да работныхъ 
лошедей къ прежпимъ къ дватцети къ пяти лошедямъ надобно въ при- 
бавку шестьдесятъ пять лошедей. Шишкинъ. Справилъ Алешка Юдинъ. 189 г. марта въ 1 день выписано изъ Барминскихъ смѣты.'хъУн 
книгъ на перечень, что въ приеме на тѣхъ будныхъ станѣхъ у 
Михаила Кобылского хлѣбныхъ запасовъ і лошедей і воловъ і 
желѣза и укладу, і что въ приходе денежные казны и хлѣбныхъ 
запасовъ, і что въ расходе денежные казны дворяномъ і подя- 
чимъ і поливочемъ і будникомъ і всякимъ мастеровымъ людемъ 
і наемнымъ работникомъ, и сколко за тою денежною казною и 
за хлѣбными запасы здѣлано поташу бочекъ, і почему въ дѣле 
ценою пудъ сталъ і берковецъ на мѣсте и почему на Вологде 
съ провозомъ, і то писано ниже сего. 

Въ прошломъ во 188-мъ году принято у Михаила Кобылского на 
тѣхъ будныхъ станѣхъ сто семнатцать батоговъ Тулского желѣза, шесть 
тысечь клипцовъ укладу, да работныхъ лошедей двенатцать мериновъ, 
тринатцать кобылъ — всего дватцать пять лошедей лѣтъ срослы, десять 
быковъ, да хлѣбныхъ запасовъ: деветь чети муки ржаные, осмнатцать 
чети ржи, шеснатцать чети съ осминою овса. 

Да на тѣжъ будные станы изъ Арзамаса ізъ приказные избы 
прислано денежные казны пятсотъ дватцать одинъ рубль деветь алтынъ, 
которая прислана изъ іноземского приказу съ подячимъ съ Басилемъ 
Нечаевымъ мастеровымъ людемъ на жаловане і на поташной провозъ, і 
той денежной казнѣ росходъ: дву человѣкомъ поливочемъ, дву человѣ- 
комъ бочкарямъ, дву человѣкомъ колесникомъ, одному человѣку кузнецу, 
сто семнатцети человѣкомъ будникомъ, осмнатцети человѣкомъ воштарямъ, 
дву человѣкомъ казакомъ дано жалованя двѣсти восмьдесятъ деветь 
рублевъ пять алтынъ четыре денги. Да по скаске тѣхже Барминскихъ 
будныхъ становъ поливачей и бочкарей и колесниковъ и кузнеца и 
будниковъ і воштарей и казаковъ дано имъ было при боярине князе 
Іване Алексѣевиче Воротынскомъ и при Михаиле Кобылскомъ денеж- І 64 

ного жалованя восмдесятъ деветь рублевъ шеснатцать алтынъ, да 
хлѣбного пятсотъ дватцать одна четь муки, а въ росходныхъ книгахъ 
за Михайловою рукою Кобылского той денежной и хлѣбной дачи не 
написано, да на покупку на сала ветчинное и на сани рубль шесть 
алтынъ четыре денги. 

Всего въ росходъ на Барминские будные станы денежные казны 
поливачемъ и будникомъ и всякимъ мастеровымъ людемъ въ жалован е 
и съ тѣмъ, что дано имъ при боярине князе Іване Алексѣевиче Воро- 
тынскомъ и при Михаиле Кобылскомъ, и на покупку на сани и на сала 
ветчинное триста семдесятъ деветь рублевъ дватцать восмь алтынъ двѣ . 

денги. 

Да взято на Барминскиежъ будные станы съ Сергацкого Можа- 
ровского буднего стану хлѣбпыхъ запасовъ всего и съ тѣмъ, что принято 
у Михаила Кобылского и писано выше сего, тысеча триста четыре чети 
съ полуосминою муки, оманатцеть чети ржи, сто девятнатцать чети 
бѳзъ полуосмпны крупъ, семдесятъ чети съ осминою толокна, сто 
тритцать два пуда соли, девяносто шесть чети съ осминою овса; і тѣхъ 
хлѣбныхъ запасовъ въ росходъ дано поливачемъ и бочкарямъ и колес- 
никомъ и кузнецу и будникомъ и воштарямъ и казакамъ всякихъ 
хлѣбныхъ запасовъ и соли и съ тѣмъ, что по ихъ скаске дано имъ 
было при боярине князе Іване Алексѣевиче Ввротынскомъ і при Михаиле 
Кобылскомъ, деветь сотъчетырнатцать чети муки, сто тритцать два пуда 
соли, шестъдесятъ шесть чети овса. И тѣмъ хлѣбнымъ запасомъ для 
поташной смѣты положена цена по Лысковской пенѣ за муку за четь 
по четыре алтына по двѣ денги, за соль за пудъ по два алтына по 
полторы денги, за овесъ за четь по два алтына по три денги. А за 
провозъ тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ положено за муку за четь по алтыну ,^ 
а за овесъ за четь по три денги, за молотье за рожь по четыре денги. 
Всего по Лысковской ценѣ за хлѣбныѳ запасы и за провозъ тѣхъ хлѣб- 
ныхъ запасовъ і за молотье за рожь сто семдесятъ пять рублевъ дват- 
цать пять алтынъ. 

Да цедовалникомъ четыремъ человѣкомъ для поташныяжъ смѣты 
положено восмь рублевъ, за желѣзо за свяску по шеснатцети алтынъ 
по четыре денги— ітого два рубли тритцать алтынъ пять денегъ, за ук- 
ладъ за тысечю по рублю — ітого шесть рублевъ. 

Всего въ росходе денежные казны на Барминскихъ будныхъ ста- 
нѣхъ поливачемъ і будникомъ і всякимъ мастеровымъ людемъ і за хлѣб- 
ные запасы по ценѣ і за ветчинное сала і за соль и за желѣзо и за 
укладъ і за провозъ тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ і за молотье за рожь и 
целовалникомъ подмоги і что дано при боярине князе Іванѳ Алексѣе- 
виче Воротынскомъ і при Михаиле Кобылскомъ— пятсотъ семдесятъ два 
рубли семнатцать алтынъ три денги съ морткою. 

Да на тѣхъ же будныхъ станѣхъ за тѣмижъ росходы изготовили 
будники къ нынешнему ко 189-му году пятдесятъ шесть саженъ дровъ, 
цена положена по шти алтынъ по четыре денги за сажень, ітого оляи- ѴѴ 0\ 65 

натцать рублевъ шесть алтынъ четыре денги; и тѣ денги на поташъ не- 
положены и изъ росходу исъ пятисотъизъ семидесятъ изъ дву рублевъ 
изъ семнатцати алтынъ изъ трехъ денегъ съ морткою выложены для 
того, что въ тѣхъ дровехъ поташъ станутъ дѣлать въ нынешнемъ во 
189-мъ году, и тѣ денги на тотъ поташъ и положены будутъ, а на по- 
ташъ положено денежные казны пятсотъ шестьдесятъ одинъ рубль де- 
сять алтынъ пять денегъ съ морткою. 

I за тою денежною казною и за хлѣбными запасы и за всякими 
росходы здѣлано на Барминскихъ дву будныхъ станѣхъ поташу сто 
сорокъ пять бочекъ и съ тѣмъ, что принято у Михаила Кобылского 
А въ терезовой вѣсъ поташу безъ дерева три тысечи деветсотъ восмь- 
десятъ три пуда, дерева въ бочкахъ четыреста тритцать пять пудъ, 
и того поташу въ дѣле ценою пудъ сталъ: двѣ тысечи деветь сотъ шесть- 
десятъ пять пудъ по четыре алтына по четыре денги съ морткою, а 
берковцами двѣсти девеносто шесть берковцовъ пять пудъ по рублю по 
тринатцети алтынъ по четыре денги съ полуденгою; тысеча осмнатцать 
пудъ по четыре алтына по четыре денги пудъ, а берковцами сто одинъ 
берковецъ восмь пудъ по рублю по тринатцети алтынъ по двѣ денги 

берковецъ. 

I тотъ поташъ отпущенъ на Вологду на наемныхъ подводахъ, 
провозу съ того поташу до Вологды дано съ трехъ тысечь зъ девяти 
сѳтъ съ осмидесятъ съ трехъ пудъ по десяти денегъ съ пуда— ітого сто 
девяносто деветь рублевъ пять алтынъ, да зъ дерева съ четырехсотъ 
съ тритцѳти съ пяти пудъ по десяти денегъ съ пуда — ітого дватцать 
одинъ рубль дватцать пять алтынъ. Всего поташу зъ деревомъ съ четы- 
рехъ тысечь съ четырехсотъ съ осмнатцѳти пудъ провозу до Вологды 
дано двѣсти дватцать рублевъ тритцать алтынъ, да дворянину и подя- 
чему въ Вологоцкую посылку дано десеть рублевъ, і съ тѣми провоз- 
ными денгами і что дано провозу изъ дерева і дворянину і подячему 
въ Вологоцкую посылку, імется берковецъ на Вологде, безъ дерева со- 
рокъ восмь берковцовъ четыре пуда, по два рубли берковецъ, триста 
сорокъ деветь берковцовъ деветь пудъ по рублю по тритцети по два 
алтына по полшесты денги съ морткою берковецъ, а въ дѣле тотъ по- 
ташъ і съ провозомъ на Вологде і что дано дворянину въ Вологоцкую 
посылку безъ дерева имется семь сотъ девяносто два рубли семь алтынъ 
три денги съ морткою. 

Да въ нынешнемъ во 189-мъ году въ Нижегороцкомъ же уѣзде въ 
Барминскихъ лесахъ заведенъ на поташное дѣло вновь одинъ будной 
станъ, и поташное дѣло въ нынешней во 189-й годъ станутъ дѣлать въ 
Барминской волости на трехъ будныхъ станѣхъ. 

А на прежнихъ Барминскихъ будныхъ дву станѣхъ въ остаткахъ 
хлѣбныхъ запасовъ въ нынешней въ 189-й годъ декабря съ 1-го числа 
деветь сотъ одиннатцать чети съ полуосминою муки ржаные, осмнатцать 
чети ржи, сто девятнатцать чети безъ полуосмины крупъ, семдесятъ че- 
ти съ осминою толокна, тритцать чети съ осминою овса. И къ тѣмъ • •шеш Г И я»»м»^— >»1»и%»^<^ч-»1» ад >Р*»*|^|» Лі №•■ ^^ ^ 

66 

остаточнымъ хлѣбнымъ запасомъ надобно въ прибавку на Барминские 
на три будныѳ станы въ нынешней во 189-й годъ тысѳча двѣсти чети муки 
ржаные, четыре ста тритцать три чети съ полуосминою сухарей, сем- 
десятъ чети крупъ овсяныхъ, восмьдесятъ чети толокна, да работнымъ 
лошедямъ на кормъ двѣ тысечи дватцать пять чети овса. Да на тѣ же 
Барминские будные станы надобно къ приему и къ роздачѳ хлѣбныхъ 
запасовъ і всякихъ майданныхъ заводовъ і для золяного і дровяного 
приему шесть человѣкъ целовалниковъ, да къ сенокосному времени на- 
добно сорокъ пять человѣкъ косцовъ, да работныхъ лошедей къ преж- 
нимъ къ дватцети къ пяти лошедямъ надобно въ прибавку шестьдесятъ 
пять лошедей. (Піи)шкинъ. 

Справилъ Алешка Юдинъ. -=•^^^4*- /■ \» [^ 


I 67 Указатель 43. Алатырь: 26. 
Алатырскія села: 12, 48. 
Алатырскій уѣздъ: 11, 29, 51. 
Арзамасъ: I. 8, 46, 52 62, 63. 
Арзамасскій уѣздъ: 28, 30, 33 -34, Бобыли: 32, 34. 

Бортники: 11 — 12, 30, 48. 

Бочкари: 2, 8, 1о, 24—25, 47- 
53, 56—57, 60, 63— 64.« 

Будники: 3—7, 14—21, 24- 
47—49, 53—55, 57, 60—61, 63- в -48, -26, 
-64. Вологда: 27—28, 47, 50—52, 62- 
63, 65. 

Волость Барминская: 52, 57. 

— Княининская: 57. 

— Красносельская: 26. 

— Лысковская: 12, 48, 57. 

— Мурашкинская: 12, 48. 

— Терюшевская: 8, 11, 12, 30, 32, 
42, 44, 48. 

Волы: 52, 56, 63. 

Воротынскій Цванъ Алексѣевичъ, князь: 
52, 56—57, 60—61, 64. 

— Воштари: 7—8, 21—25, 47—48, 
56, 60, 63—64 

Вѣсъ терезовый: 27—28, 49—51, 62, 

65. Гарты: 9. 

Голова таможенный: 25. 

Гость: 28, 50. Д Дворяне: 2, 8, 12, 24—26, 47—49, 
62—63, 65. 
Деревня Атеиасова: 34. 

— Атингѣева: 31. 

— Бакшѣева: 32, 44, 45. 

— Березники (Березниково): 33, 42, 

44. 

— Березовка: 32. 

— Борцово Новое: 32, 44. 46. 

— Еорцово Старое: 45 — 46 

— Вармалѣя: 44. 

— Великій Врагъ: 31, 34. 

— Вышки: 45. 

— Гарея: 31. 

— Голяткина: 33. 

— Елховка: 45. 

— Зубаниха: 33. 

— Иванцово Новое: 30. 

— Иванцово Старое: 31. 

— Истрянова: 30, 41. 

— Інелѣя: 33, 45. 

— Кожлѣйка: 32, 42, 44—45. 

— Камкина: 40. 

— Кардавили: 31 34, 43. 

— Касаново: 45. 

— Еевлея: 31. 

— Кожутка (Кужутка): 33, 45, 46. 

— Кокина: 31. 

— Крапивка: 31, 34, 43. 

— Кривуша: 33, 45. 

— Кудлейка: 31, 33. 

— Кудрина: 33, 44. 

— Кужадонъ: 33. 

— Кузятова: 31, 34. 

— Кулея: 40. 

~ Курил овка: 45. 

— Лапшиіа: 46. 

— Лиметь: 32—34. 

— Линовка: 32 — 33 

— Литюшиіа: 33, 44. ваш ■68 

— Личадѣева: 31, 37, 43. 

— Макотелемъ Большой: 34. 

— Макотелемъ Малый: 34. 

— Макрашъ: 32, 42,44, 46 

— Мирши: 45. 

— Міякушы: 31. 

— Муравиха: 45. 

— Ордатова: 30, 41. 

— Оѳтодѣева: 31, 36. 

— Пилекшева: 45. 

— Пичпгушы Старые: 31. 

— ІІогиблова: 31. 

— Ревезень: 31. 

— Ризодѣева: 38. 

— РоіМазлѣя: 31, 34. 

— Романиха: 33, 45. 

— Сарадонъ: 45 — 46. 

— Сескино Большое: 44 — 45. 

— Сескішо Малое: 44. 

— Сыресева: 31, 36. 

— Сычесева: 31. 

— Сятлѣя: 32. 

— Тараталѣя: 34. 

— Татарская: 32, 42. 

— Тепелево Новое: 33, 42, 45. 

— Терюшево Малое: 44, 45. 

— Тоторшева: 30, 34. 

— Тюгелева: 31. 

— Учеватовка: 45. 

— Хирива: 31. 

— Череватово Новое: 31, 37. 
— Череватово Старое: 31, 34. 

— Чертовка: 33. 

— Ѳторуская: 30. 

— Ѳторуская Новая: 34, 41, 43. 

— Ѳторуская Старая: 34, 41. 

Дни прогульные: 9, 26 — 27, 37, 43, 
Дьякъ: 1, 29, 47, 52. 
Дьячекъ: 29. 

Ж 

Желѣзо Свицкое: 9. 

— Тульское: 52, 61 -63, 64. Зола бирковая: 10. 

И Изба приказная бортничьихъ и Мордов- 
скихъ дѣлъ: 1, 9 (изба Арзамасская при- 
азная), 12 (тож^), 46 — 47, 52, 63. К Назаки: 8, 24—25, 47—48, 56, 60, 
63—64. 

Казна денежная: 1, 2, 9, 26—28, 47, 
49—53, 61, 63—65. 

Книги именныя: 30. 

— расіодныя: 29. 

— смѣтныя: 28, 46, 63. 
Кобыльскій Михаплъ: 52, 56 — 57, 

60—61, 63—65. 

Колесники: 2—3, 8, 13, 24—25, 
47—48, 53, 56—57, 60, 63—64. 

Косцы: 26, 49, 52, 63, 66. 

Котлы: 9. 

Крестьяне помѣщиковы п вотчпннико- 
вы: 30. 

-- Терюшевскіе: 48. 

Кузнецы: 3, 8, 14, 24—25, 47—48, 
56—57, 60, 63—64. 

Л 

Лошади: 9, 11, 25, 30, 48, 52, 57, 
62—63, 66. 
УІысково: 26. 

Лысновскіе^крестьяне: 11, 48, 57. 
/Іѣса Барѵинскіе: 62, 65. 

— Мордовскіе: 29. 

Люди работные: 8, 9, 12, 30. 

М 

Мастеръ конскій: 8, 24 — 25, 47 — 48. 
Мордва: 11—12, 30, 48. 
Москва: 1, 10, 27—28, 46, 48—49. 
Мурашкино: 26. 

— скіе крестьяне: 11, 48. 

Н 

Недѣли прогульныя: 9, 27, 34 — 44, 

46. 

Недѣля прогульная: 37, 41 — 43, 46. 
Нижегородскій уѣздъ: 62, 65. 

п 

Плата наемная работнымъ людямъ: 
8—9, 33—34, 43—45, 47. 

Подъячіе 2, 8, 12, 24—26, 47— 
49, 51, 53, 62—63, 65. - 

Поливачи: 2, 8, 12—13, 24—26, 
47—49, 53, 56—57, 60—64. Г/ \< / ^ Понамарь: 29. 
Попы: 29. 

Поташъ: 26—29. 48—52, 61—63, 65. 
Приназъ большого дворца: 1, 10, 29, 
47—48, 51—52. 

— пноземскій: 27—28, 29, 51, 53, 

63. 

— ілѣоный: 29, 51. 
Причетники: 29. 

Провозъ: 26— €8, 48—53, 61—65. 
Просвирня: 29. Работники Галпцкіе: 30. Село Борисово: 45. 

— Воскресенское: 40. 

— Воскресенское Новое: 29, 51. 

— Н су ново: 32. 

— Круглое: 32 — 33, 44. 

— Мельчюга: 31, 41. 

— Нучп: 33, 34. 

— Порѣцкое: 11. 

— Семеновское: 11. 

— Терюшево: 9, 26, 32, 43, 44. 

— Трехсвятцкое: 31, 33. 

— Хохлово: 32. 

Станы будные Арзамасскіе: 1, 2, 8, 9, 
10—12, 25—30, 32, 34, 46—51. 61. 

— — Барминскіе: 52, 56 — 57, 
60—66. 

— — Сергацкіе: 11—12, 26, 29, 
48, 51, 57, 61, 64. 

— — гостя Семена Свѣрчкова: 28, 50. 
Стряпчій съ ключемъ: 29, 51. Торжки: 9. 69 ц Цѣна Арзамасская крупы: 26, 48. 

— — муки: 25, 48. 

— — овса 26, 48. 

— — сухарей: 26, 48. 

— — толокна: 26, 48. 

— безменъ: 9. 

— бумаги пищей: 9 

— дривъ: 26—27. 49, 61, 64. 

— золы: 26— 27, 49. 

— кирпича: 9. 

— Лысковсімш муки: 61, 64. 

— — соли: '61, 64. 

— — овса: 61, 64. 

— молотьбы ржи: 49, 61, 64. 

— мѣди: 9. 

— мѣховъ кузнечныхъ: 9. 

— наковалень: 9. 

— сала: 9, 56. 

— саней: 56. 

— соли: 9, 10, 25—26, 48. 

— точилъ: 9. 

Цѣловальнини: 26, 30, 49, 52, 61, 
63—64, 66. 

Ш 

Шишкинъ Юрій Ѳедоровичъ, стольникъ 
п воевода: 1, 46, 52, 63, 66. 

Ю 

Юдинъ Алексѣй, подъячій: 2, 12, 30, 
46, 52, 63, 66. Я 

Ярмарка Макарьевская: 9. ЬмійіЙИіммяШ ^ ' ■!. ~^^.уг,^У': ■■ .^^р..^г?' -- ' -^.-ч;'^:-:. •- ^У дт-^. I . ^ .->.г;^ ■ ,<ц!^?„-'-е V- ■■- ^ У^ т - т ■ ^-у - ■ ;: ^ІІЬі^ I соіимвіА иміѵЕпзгтѵ 
0032055242 и?; 51 , ■>.:■! 

[Чхі; ■ ;3 
І.-.гг і^ 
•^ Ш Ік- Шші «■ А. . •^І^,^^ I 

• ' I ІІРІГ':! ■!? ІІІ 1 

Ч-ііСЙ :'^аі;на 


Ц ;■. I I іміііііі 'ВНИИ 111 II [■1|'"й|1й| ."^-иттятттт ■і«р**іЧйіміиІинмг ^. . <^м ■■■а»»- -5 Г Г 'А^ліі-■.^-/^і^^'^а^^?\^.^а:^^-^...■.■;.■■^. -, '^> ?