Skip to main content

Full text of "Astowatsashownch Matean Hin ew Nor Ktakaranats est chshgrit targmanutean nakhneats meroy : hamematuteamb ebrayakan ew hunakan bnagrats"

See other formats


LIBRARY OF THE 
JViassacnusetts 

JjiDle iSociety 

Bost on T 'niversiiy School of Theology Lijprary 
Catalog No. /\;iOO- 3 /i3 Jits' 
FamilyX NT30 -^ Of';opey^^f 
Sut-Family AKATPOAr^ 

JJrancn 

Crroup 1 

Language ANcjer/r A K/V!&Hi/*N 

-Dialect 

Locality 

Contents 1B> / B i- ^ 

V ersion 

1 ranslator 

PuDUsnea oyj^ • B«- €'J\i*.a.o(i »'<vn 

Place CL-o >j jr r<vv» r» *,o/:3 /' lace ^_»c> >j jr ( cv. v» r» Ho/:? '^ 

Date JJ^?S- 

Accession No. 8^ 
Accession Date t/wcy \^ l^ JZJ 
Price 4 J^.M. uusnhuiruf^niaa ^l^Ifellb ^h^bh^nPMSU.iiU.PU^U8 au8 2^?rs•p^8 p-aps^iru.^nhP-bu.'b ^u-i^iibas irbpns zuubuasnKObuiTF bpnusuinu-b bK ansiiUiiUii piiU^pua r\\ (r>:-*i T' J r\r J^Vij-j \\ it-.<)ju OjUi; v^* jjU* iiniJ8ii^nnh*'ifli.bu 8pG2)ui]b| ilbr uirij [i j^nju qllusnuuJluicnLGj irmsbuiGu iJiG bt "linr Msiuljuinu- 
Guig fiuiilbifuisbuii qi|ifiG pfii} bpruijuil^iuG pGuiqrjiG, bt q'bnrG pGi} OiilGiuIiiuGJiG , 
lurJuiG liiuifiiir|iiff iuub|^ |iGs JiGs fiiuifiuaosJiL ji q|isnLp|iLG pGpbpgiuGb^buig , Guiju' 
qujuisfiuiauigG i[uiuG nrng bljiuf jiuju IjiurbLnr qnrJl , bu hrlirnnj' qliiuGquiifiuGuig 
uic[umsnLpbiuG ilbrnj : 

RujuisfiiuauKjG' cius jigt uiiibj ljiurGiuaos}iL bpt juin-Uij fiuG quiifu |iGj , piur- 
biug jjiciusuilpng iurJuiG|iG libpuhu *'iiusr|iiurf nj uiuljiuL jiuG jiuGAG lurLGnjr fiiu- 
LuiGbgnLguiGbj qP.GlibrnLpjiLG 'frng Urpng' sm^ |i pju pG^lUjb^ hi. suiriuib^ 
q|iLruiqfi|i quiusnLiuJ>bi|l;G ITiusbuiGG , qpuirqifuiGbiu]G ji iiuj jbqnt jbruiGb][i fiuirgG 
ilbrng h UiuGuiljiui hx. h irburnu|iu| : 

8bs pmqniif pmG|ig nr bqbG brljniusbf , ns jiu^nqbiu] qnrJ>G* ilGiujr uin. Jui- 
ifuiGiulj il[i : Rrquii-bL jhr |iGj uiGjoJuip CGlibrnipjiLGG ljuisuirb| q|<iGq|ipG , uij] 
uipqbj uijG kr , q|» ilJiG |i IpnGnGuig CfiljbpnLpbmGG l;p |i pju pGiuijbi^ piupqifiuGnu- 
ptiuGu JipGuiqJiP j^bqnuug %pn]G : bu iunbrl;G puirqifuiGnLpjitG 2,[iG llsuiliuiPUiG|iG , 
pliqhs luGGiuilbifuis qbqbgjil} bt pGsjiP , npiqhu juijs h jbqbu jtlppuijuiljiuG pGui- 
qpl;G , uiji^ [i 8n]G puipqifuiGnLpbGh : lln. |i puin_Giu|nj qmjii q^nLiupnupjiuG , |unp- 
Gntpq uiPiurbun GriuGiiiLnnug nifuiGg |i Jbpiujng , qsjiG uijiiuijiu|i [iG^ fiGuiPU • fiui- 
dbifiusbiuj^ qiuijbphG puirqifiuGnupjiLGG pGq bppiujiuljiuG}iG' qiujpuljbpiqnLpjitGuG 
GcuiGuil{b|^ }i l^niiuuGgu ji Gbpfnj |iLriufuiGj|ii r ji^ji, iquifibiuj^ qiuijbphGG npiqjiuji hG: 
2bq^bL uiGliiufin] CGIjbruLpbiuGG ujju vqiujifiuG , npinj ifiupp tr luqqjiG b'l usui- 
Gm|^ qjiLPiuqG|i qpiupqifiiiGnLpjiLG |iLPng GiujiiGbuig uiGbqJ) bi. luGiupuis , b't jjiGb]^ 
Gifnis fluiGquiifuiGiug bppuijiuljiuG pGiuqpjiG [i ftiuGopnLpbiuGg iuGs[i nr ji f^nLuiudgu : 
^ GuiSbi QGljbpni pbiuGG pGq uiju , IjiupqbguiL ji imjng hlpiijG (}nqni[ [i ljiu8uipb| 
quiju qnpJ) : 

hulj qfiiuGqiuifuiGuigG' piuLuiljuiG jigl; uiub[ qnru ql|G[i : 

»l,uiuG iuijbphG opjiGuiliJiG , qnpnj qftbs qGiuguif , luubiff bpt puuuqnjG fiuiirui- 
rbguif jbrpiu|^ qfibs il|in] J|iiujGnj op}iGiulj|i , ui][ nr jiG^ JbpAiuLnnuqnjGG l;p pGiu- 
qp|iG qiujG pGsrbgiuf |i 2,iujbrl;G opJiGuilju luGij np giupq |i j^nju pGJliujbiin bG : 

»l.iuuG JfiuGopnupbiuGg qjisbj upups k qji nj bqbu ilbq t^iuif qGbj^ quiJbGuijG nr 
uijpuljbpiq hp |i pGuiqpiug luGsji , luj^ nr [iGs Ijuipbunr pntbgiUL ilbq : P'nL[j ilbq 
bph ficifiupsuiuhp pGpbpgnqG ocJiuGqiuljbn^ jnrng bquiGG |i pmuiGgu' ifiiippuiug|i 
fiuQ GuiunL lliGb|^ ifsuig luusnmiJliusnLr iruisbG[iG , bu n^ ljuiJ|i()|i juusJiL quisb|^ 
qJbq i[iuuG uiauiLbpiLpbiuG liiuif GnLiuqnLpbmG , npiqhu bu i[uiuG fiiuGqiuifiuGuag 
J>uiGopnipbiuGgG , qifsiuL uiJlbui[ Giu|u' q|i ^l;'" l»Gj q|iLp|iG ilnLftiuGbj Jippbu bpljn- 
siuuuiG ^uiquipu iuiGopnupbuiGg ji fJuiilbiftusiiLpbGl; GGiuqnjG jbqnLiug . brljrnrij uiG- — I- — 

qiuif ' q|i uic}uuisnLp[iLGu dbr I; uiaui9|iG luiqqji [iLrnLif ujil ilbq, uiiLiuGq nLGb|n] 
Ubr |i ^ba{iG utljiG GiTuiG qnr^ : 

T^jisbj^ u]uirs 1; q|i ji 4jiG MsuiljuiruiGji uiGq ntr q4>ujG qsuif uij[uil|bru] jhp- 
piujujljuiGhG , uiuuiguif |i pLuuiGgu , bff. , lujuJiGfG' bpruijbgbrtG , ui]uiql;u . bph 
qsiuf [i AiujnLifu jiGj nr Jqnjp jl;pruijuil]uiG pGuiqr|iG , uiuiugtuf , 8bff . , uiju[iGfG* 
jtjpruijiuljuiGjiG , »(«.\«.»t . bu bph ji I,ujjnLiru iquil|aiul;r jiG^ nr qnjr ]bpruijuiljiuG[iG, 
uiuiugiuf , bpf-jt-pI'J' j-'-f't.— . bL bquif quiLb|{iG : fltr puiGG jbppuijuil|iuG[iG jbrljntu 
iljisu fiuirl|UjGl;r , qbrljrnrqG bquif pGq puiGjiLu' M-J": fltr l|uirbinp pntbguiL dbq 
i^Gb|^ qGcuiGiuljnLpJiLG uiGnmiG uiG^jiG Ijuiif sbqtnj bt Ijuiif lujpj |ir|if , bquif qGcui- 
OuiljnLpliLGG pGq puiGjiLu' II.^«J1.A : ITjiiujG quiGnLiuGu luG^uiGg bt sbqbiug nr iu]|^- 
uiqq GGs|iS ibpriujiul|uiGl)G , pnquif nruihuh bGG |i I,uiibrl;G|iG : 

'h[isbj^ lurdiuG h btu , qji brpbilG ibs iljiuiGqiuir Ijtuif brl||igu qGb|nj iuiGopnt- 
PJilG qpiuG[ig jiGj nr usl;u] ljrl]GjiG , qji J[i' 5iuGruiug[i qnrbG , puiLuiljuiG Giuifiurb- 
guif uiubi , U.j»«{t" ^ "JCt ' Ijunf , U'j""it" '- } ''•tf+'y • qnr orjiGuilj' jbs Gnuuqu [iG^ 
jnLC mn.Gbjnj bpl; Stf StfG [i ilbrnuif puirqifiuGnLpbuiG , ]bpriu]uiljuiG|iG t' St-f 
bfi-^-y , bu uiGnuGG B^LTifJ |i ilbrntJC , ]bpruijuiljiuG|iG I;' 4»i[j_t-5J , jiuj^ bi.u Gntuiqu 
pnquif nrujhu hJiG : l).l]G nuGjiiff ' bpl; cms Jigl; fiiuGGiurbq pGpbrgnqjiG uiju^iui^ 
JiG^ uiljGuirljnLp|iLG lua fi Jjis lun-GnLj^ [iGfG|iG nur bu [iuiGi|[iiqbug|i ungJiG GifuiG 
puiG[ig : 

^ulj |i BuiilbiTiusiiLpbuiG "bnrnj Msiul|uiruiG}i uic|uiusnLp|iLG Jbr jbqbu uijGujhu 
qJiiLUirJiG , qh puirqifuiGnLpJiLG Gui}uGbuig ilbrng h,r h pnuG jiul] pGuiqrl; "ijnrnj 
MsuiljuiriuG[i : flLus[i i}in|p ilbr bqbt iljiiujG Guii{biruisb|^ I'^J^i C^q pGsjir pGs|iru 
Ji 3njG AbrLUiqruig nr giurq 2)iuGop bG , bu GctuGujljb|^ quij|iuljbriqnLp|iLGuG , nr [i 
Ruirljl; sljujrl;[iG iJiGb]^ uijG^iuiJi ptuqnLif np^uiiji bqbG }i liiuJbifiusnLpbiuG AGnjG : 


9•/.fl^^P bCbV 

iTl.nh'i.'l-P 50 1 

bl,* 40 59 

•UbhSatitt-b 27 107 

l^•^h•P 36 141 

bPMPnn'inhiT'u onM,tt8 . . 34 iss 

BbUni' ^aUbU.8 .... 24 227 

'hasai<np-p 21 259 

in-nw*- 4 286 

p-as-u.hnpnbP-ba'uS a. . . 31 292 

P-U,1-U.I<nPnhPbU.^8 P-. . . 24 330 

P-U.S-U.hnPfll'P-ba'uS S-. . . 22 362 

p-u.s-tthnpnhP-bu.'bS i-. . . 25 401 

Vuasn PI-US a 29 435 

iriiaanPT-tts p 36 46s 

bSP 10 507 

^bbl^^ 13 521 

bUP-bP 10 539 

en4.P 42 554 

S-hP-P UU.XirnUU.8 .... 150 587 

u.n-ttii-(i un^nirn*ub ... 31 ese 

*n^n4,o^ 12 688 

bPT- bPI-nS 8 697 

bDl).8b 66 704 

bPblTMJ. 52 77 

n%P-P bPblTbttB .... 5 834 

bXbiil'tl 48 843 

T-U.^l'bl, 12 950 

n'l,Utb 14 931 

en>l,bl, 3 941 

ttU-n4,0 . 9 944 

ttPT-l-nh 1 951 

en-u'bU.i 4 951^ 

^^^*^b 7 956 

■bU.^nl<l^ 3 962 

airPu.»inMr 3 965 

^•^ft^^'f! 


bCbU 


l)n'^>n^l•a 


3 


968 


a^i-bnu 


'> 


971 


aapiiPt'D. 


14 


973 


ira%aM«a ..... 


4 


983 


i).i>bsu.pa^ 
Qus irasPbnui. . . . 


28 


1 


tus lrl).pl^nu^ .... 


16 


35 


Qus 'uni'iiaunK . . . 


24 


58 


cus sn-uia^-bnu . . . 


21 


95 


4-npir-ti u.n-u.pb!.n8 . . . . 


28 


122 


pnh'Ui-p lah^nut' an-a-Pbino 


ail- inno^u-aabSMi . . 


16 


157 


an- Mnp^p-asMi a. . . . 


16 


172 


an- Mnp-bP-aat'U p. . . 


13 


186 


an- i-a'uasaabo . . . 


6 


196 


an- b'l>bua8^u .... 


6 


201 


an- <^>l•l.^'^b8l>u . . . 


4 


206 


an- l^n^nua8l■u . . . 


4 


216 


an- p-bua^n•ul•l^b8l'U a. . 


5 


214 


an- (J-bua^n'i.i'iibai'U p. . 


3 


217 


an- SMrnp-bno a. . . . 


6 


219 


an- 8^an(a■bnu p. . . . 


4 


223 


an- shsnu 


3 


226 


an- *M,^an>l,■b . . . 


1 


228 


an- bPPaabsi'U. . . . 


13 


229 


p-n 1x0,19- 


eaMnpae ana-Pbuns . . 


5 


240 


ibspnm. anafbi.n3 a. . 


5 


244 


•nbspnoi' an-apbuns p. . 


3 


249 


en'i^^a-b'i.nh ana-Pbi.n8 a. 


5 


252 


Bn-i.^a'ui.nh anapbi.n3 p. 


1 


256 


en-i.^a-b^nh an-apbi.n-3 %. 


1 


257 


sni'T-ast- an-apbi.n3 . . 


1 


258 


eaas-uni'P-i'h-b 3n'i.;a*i,^nh . 


22 


260 S-LOKK-f triitiT-nSli (•) ahqawin'h ujuitnt§t-\ijtu %nnpM • mt- 
UMqik.ut^u*tniip tniiMU Itnnut upbyBt^ 
aitt-l'^'l* uttj^if.u I O'- 1 

XyVhn.itfp.utiimi-ld pi-it ^uAt^bpi J- ut tPutit ut ^ 
^ttti^pm^d^kutOp. tM.uX% \Sb(d^tt.j .iff-L, 
*ti_ g\3'y jnpmt^iT /l ifittait ^u^itt- 

jl,g%, O-. 25 

2.nuiifut% ufn-ttai- If"/ H""l*^ki auttitutuiiA, 
npitij^ utu/pP ft lp^bqjrqi;% /i)<^). L 
ut»t.-b [,,.[., 5. 9 

%h onl^u u. numutu i\3tuurni^h-nix L,* '20 

\3^hh-tMt%h 'f'utituth ihuuit LuMut»uLbini% 

lUnj . (•••. 20 

Xy%nt-^fL^ kpfig mptf.t-m^'it V'l/p kt-P-ut. 

%ii»uttL.'h U. kpLnt-Q utai^Bstm^ inprnt^tf* 

II ' P'h " uMH-utChit p^uti^un^npkuiQ i a** 1 

^pmnt-uth- uM2tnt4tptttLpu ^ kt- atutfut'hki 

tkqnLutalt , It, uifiit-ki ujqq.uta'it phn. 

UMttk%utji* kp^ftp I <H1.» 1 

\y,qifut*^uttnttp f^tiffu/'itutLtuq.niit.[^kitti//i 

mpif.i-ngh WktPtuj J/iit^t^ giXppw •^uttTi d'U,. 10 
b^ IXp-pw^uti/iit. p '^utqq.kutgt.ng , ti_ 

a. utiit A \yftfiMt ML k tnu U. al* utLki h 

lUu«n.u#l>. u. a.)ri//(2# uaUutp ^>t*iiit.kpX 
l^mJinuiL. qykut ktnuuiJutit^ Uti/cnraa. - 

fut'iikf^ jXit^fttt^utnu ■ chU.. 31 

'Hu'ifx^t UiUuifit.tuo- q^uiputi^nia ilutu% 

\^utm.utjfi , /^ iLutn-^iitj \j,an*tt^uttP 

ut'itq.ph'b ft ^ut'httt'u , <)>R. 1 7 

H^«/ifi» Lm.nunj ^n^i^uiqit iIkL%p '\_^nJut 

jilpp'f'^ittjk^ , ^- kqkutf^ p%utq^ p 

\}nq.„tr, J.^,, 5 

\jpLpmpit.nup pL^ pinuuwi/uAr% [jtUtnmi-i-mj 
utiL. \Xpp*tt^uttl tituti %Jtu 'jkpkpp'it , 

T»tfiA l^nJut p^q- \3Mn.nifi*tnptt p 't'nq.nnut- 
q-nilrtpkuthg , "P^g fl*^*** tflnkuti 

\X,apuiS""^J*"ll^h ti. q.utpXm.otu'ii^ 
qiiti^utpit q.kpkiuiA i (P^> 1 

ITfrA- M"*^ qUtp.put^tUiP ^**l^*f W kippuk^ 
q-k^'' op^^^ qlXpput^uiir , it. utiLhitt. 
^UMU ijinuturuitnHm.u'itt <J''|*. 18 

^mpk^liitp ktttuutttt-SL'i* U,i#tfinx.A-f*# uta- 
U,a/)"'>u'i/*> u. tqutttttuputq.op'it q.nt-- 

2utigh "biT*^ libzr"' "vf-^s^ j^^tt*^- 

tnuMt U. uttt^tfut'iili tul-uttfiu'htuL ktpahx <)'b* 1 

(^t At»«*<- U.p|t»«^«/i/' tj^mJtuj\;i j\X,qut~ 
pttij tuqutPattmj jnu^ttat^ U. Jka 
mtJp inpnjit pt-pfj i <^^. 1 U kh-ittpp U,p^fff^t//»/'jll,u«»«fI_A-|»y J"p9Tf.' 
tlutua ut%nt^iMtliu , £l ^putifuthittt- UaM' 
utnuhiti f3 tipittuffi ff^W^ k. pt-p^pit V- ^■^z- • d-t kpj. liuitfa. t 1 r c 

\simmtniti-ifL U. qq-iwi^^t-P^pL% jW^^ttimt-h-ttf 

utiK.ktitf_^ hwu/'^w^ p'igtu^k p *ik9 ^^^- 

ptitptuai~nQ , it. ijtaptiki^o qq.ttL.ftu. 
qat, qut%^ qp*.pu% Juttih \\*kaklftut , 
itt-p It. ^utppL.ptui-mp q.uiktttt qq.ttt' 1 u 
\jpkk,p ^iPiit ||,ut/rni-u«A- kp^ttt. ypk^uttti 

bop p ifkptquipiuiiu utptu^tg , U. nlr* 
kiuikuif q^pi^pttjfd ub ^uiuuttMtuit; 

qtutL-kmpu Auliq.kiubit l^utu'^ututtti p 
%JP% ttttupt-n^x chP,. 1 

Uttph^ut^P \}nq.tttr, L X^iftft 1^p^^»'/_ b 
tkuttv^iL it%ut'hp p tLurnkpntnit oU w- 

qutp L q^JWh . M\, 20 

l^iutp^ututl^k \X.pptlk^^ *Pq^tttittgp tjUtJt- 
tt^ut y Ml- p uiuttttL^ttuj ktttqlt [)tuttttit.a-ttt 
qtttp^itLpktui ^tititq.kpi P'ttfutLop 

kuu uttttj p fiutq t h* 1 

^\uttnutpp ti* L k trrpo'h \Xtttetnt.^tij ^ qp 

^"hutt- Wittm-ttt qyttut^utk ^%u%tttJk- 
%p V-"/"^ I kt. XXpLputytattP %utppt.put- 

\9puttnm£.% \juttt-UJjp p ptttg tupXtul^k \\*p- 
ptuStMiiT tttuqutpip'iA npq.t.it^U p ^uf 

tt^tiAt . ba. 9 

\jpiiX*ft- \Xpput^iutr\\ppJkik^tttj p 9,p*ittp% 

kptt.Uujh , kt- ^uttttntuutl; kt-f^% tt- 
pnfop'it* pt-p t"! it-C'T"^ ' *"-p ^ 
LutpiLtuj ojiti/cnnLU/^ WtUmttt-tttit jut- 

*VmpXp \3tapiu^tiitP ^ kt- [^"'bc q-fktttt 
tutttitititpttiq-uti-li /AtLtttJltp qpttruutnt-ffk 
qutt-tukpit pt-pttf ^ppttutitup , iitnJt^ 

op^%p'^ uitik%utjh "'qq-^ ^ckct ' ^*P* I 

XSkpni-'itq-^ \3utptnfptiif kqpop \Atppitt^tu~ 

tPttt- , jttpttg u. {[^kp.kiiut , bp.. 20 

\Sktt.utttP Muttt-UM p -^kpptt-b , L ^^t U./1- 
put^uttP quMi^iuputliit Xjtppn%p , jn~ 
pttt-tT t "IfC^ kckt^ » '"-P ^'- P'*"^ 
P'itJlu qUutt,.ut . b*i-. 1 

Ui«-"i^t \\-ap"t^tutr t^uttt.utjit p vSuta-ttt%^ 
It. tuttJitttt- qit.wtt-uutp'it r^tulS-nt-kip 
i^kpklftu ^p'it mpq.t.mj pt^pnt-tT V- 
tttu^utl^tttj , hi-. 2 

W.ap*"^"'*^ ^'fttMt'Up U tttj^ kt-u ttpq.pu p 
"^^kututitt-putj . U. p'i'^% p putpt-irp 
h^kpnt-jd^ktu'L Jktt-u/itp , L. p-utqp 

j*"jpi' '"^t krV'"'^'^' l*b' 1 

\]kpntJhif.^ VttiPu'jkiJi mptf.t-nj W^i^uipttt. , 

U. irut^%npptt : |»b. 12 

<l ru0- tt'itutilk'iip a- trin J f^uttt ^ttt L h%uti- 
q\^ttutfnp tt. qlJuuti- . U. qp ifutKiuit-- 
kiug \Sutttt- ftitq. t^kptulgpttj qjtiitif,- 

ptuiMltitt.p-pt.^tit b*-p ^tMtLna.uti p^q- I'b. 19 D P-t-V-l— W--^* *ih-5^-t'>-A Hr- n-l-l-^ jbpr-^-i-H'^. T-i. rn> Kj -it ^ b ^ 'h n 8 "b npit hvuf^u/^* S"*l*"^t J'"1t''^^ 

§Mu» tM§%n_unnttiifi lrftn.bnL.% i/piftrisAa 
|»""^(M^ It- U'/l^*'^itp • 
lOpututni- Joph utn^nu ^lulgnp. qop\iint-- 
^^L%'it ft ^opk'i* » "P*!/ uiituMpd^tM^ 
a^tfiLiMtt Yjuutt-Ufi nkiiiMiniluatittn%usjn 

ft lOiMta-uAM , U. ^iMMutrtt*!^ [t ^yp-t^i 
^uA'n.fiuift uihuilifi'h^* U,«e»«i-<VMy . L. 
ofk-^ttfi qutpiuih'iM^ nt-^mi; qtntuutu- 

2^utulru»i fi ir^£f//^tM7M ft r^utj^ffit , U. 
u^ututui^lrut^^ '^"i^^Zyy' p^"^"'J H^P' 


<-/■>' 'tttt 


MLgituii q^ia^^'hJit l>ia-. 


az: 

10^ t ft f''-p>"*-pi- ^P^''*-B ^"1!^~ 

Jbh-iu^ttii II P^it'^P * ''*- Sp""^*' 
^ut*- \\,utnwiuh-ni n.tun^utj tf%§iti tun, 

^nnMiAifi {rtiiol^i qlfni~a-»ih • hi- tAttLft 
\^»,pu,% t^y^ i^usiin^,,^ L fmu tfntihmt •L J u.. ita.mt O" Lnaiui^ utQ ^UMitutnat-fd tiuMit tnmi-kiui 
iLUMtt-lMUfj utun.pkl» ibmu 1 

i\}iitut.uf/ utn^tt'^t; btiiu tuututtu- 

piMO-a , L. ^^itiftujhplraff ,f^P^P*-^^ 
tf mi- ff if iMithimlfu p^f- n,iiM»»i-A''jy II !»»#_ 
piffhi Lnstfi''UBLL I Ufititnui^htui ui- 
Ufuj \i4»ut^tfj J"^1^"P^h "(tpmif^t 

t^UM^Iiuil_ VupiMjfl^i ft Dft^fliT' «»><//ju/«_ 
auMt^iMtpiut^ fJiftfifpflJ ■^lapki-p n^- 
^uiputgx 

|> u/murjCuin^u iLumupti X)iuffp."'f fa-fifiiu- 
urft^ \)ftfff>*f^**»gf\p . U. i^UMfuutinuiiiut^ 
MAMnftfuAd% 1'lp^*^ A •""-/* ^ ju*i~ifp 
J^pbalrutia mni.J-fl% 1 I,''*' 

Ui^uinfi ^put^ai-ulriuf^ ^^''P"U^l_ t/U'*""" 
ai-Uih-* np «/■> "'p^ f* 'IkfU /*^*"4- 
*a*jf ypffph^' f lfitpni^uui%t^ quhmMtf^ 
u/uutni-uuft uh 1 Uu* 

X^^ftfd it>pl; U.u»n»«i-f«A- ^l*"/»"^/t/^ ifuim'L 
*\'knnJp*tfj t /l ""'U ^tfuf ifumut^ni-- 
Gftu^ Jh&iti. p-ku*^ • ai-uinfi f*'->l' 1 i-a- 18 I'S- 34 bt. 46 15 lyi. 17 LP- l,S-. 18 i^j-p. Ub. 8 lb- 16 Ub. 21 aufi Lplfhutlifi autpXu/itit dnt-^ U.»- 

IjB'/ii y\jif»piM*ffi ui ^uiuhufi n.tfni-tapiu- 

S-ft% Bnauti Ivitt^kifr inrn-utL. t U- 

tMiltn.^b fd iitnaaiui- 1 
0/«"''t lrn«-#it^ luALnnft'itu *^opit I /•"'*■ 
npnt-tP Liftf^ifjp ^titLnn Jfii»% fl ifiit^i 
WtUut fS^ni-l^ qfrpuntniMtuiMMii mpn.paiii 
QutLnauy , It. f^ h ttUm-iuL. VuiAM^utL 
ft \j utiPppli Eujii f^pU t 'ptlI/"»S» • 

(FS»»*_^rt-o (J«*ii/£_»*y /3 uMO-uiLnp^ u. fij- 
^lutip ft utfttiht^ I "P-fi unptit-uftu aT*n. 
n-kafii* oiirt% ti. mi-fJ- uiqa. , u. f*^^- 
bui-Vf. p%u.likgl,% I, Ok/r • Ua- 1 

'""t ilutuii irputqa^ %ui^iii%X ^pkuti 
jkqputp^ '^niful;tft* ifuttCtUM-p «/"- 
ii.pintnttu 1 

^utp0 ^"/"V "Pthp"^* \int-q.uMf Jtrm-ittif ft 
%hiun^*h » A"^ {^'iMtiTutpuy jqut^hiui 
ft ^nt-tLUMji; i^%tMMhft ypt^Hi-u I 

(<i*t A ifutt^iv^ tnftL'itnf^'it qpttfuipuilriitijjnj- U- uc- u^ifi Im. tfinlriMii ft p.*' jyq%i^ qbpiuqu i-uia.ufjft^'h VtttpiitLii%ft 1 l^P*. 

D't&Yft ifUftMM U. ti^iM/ptui,tti*ft qkptttt^th i 
U. ft^htittitu/ayuti tfnqnil^ ampUiti% 

ijuiui* unilnjtt % U. h%ui%ft mpi^ftui hi* 

bf/iV' bqputp^ Qnifuk^uMj Igfpk'i'nj • li- 
ft flpflH^ n.ttipifiit AtttiioO-u '"3" 'g tt^opl-tt it. ^p-"l*'p 24 tir^l' ifiuiiit Ltttpkutg uiidnj% I hll^. 

h9ttttii 3u'6'*|i i\}ti.ftiMinnu ki-p-uAiiuumt^ 
Im_ ^fi%q. nii.Lr*if t u. op^%biMti a*P«»- 
piut^tiU 1 h-aputmuth^ft tudmuiu fls '■/■V-* 
■-ff^^tr ^ Qnifulrifiutj I hl^. 2 

l^t uuiutQUti- ^n^ki^ H^pktP^ ^uthq.kpZ 

p'tiutif^^^'^ftuptif-m^ft* pu*if ft^piiut^\ ni^. 14 

ITfrpA A ifuifmiCutit kqtrtM*^ Qttt^npiitj Op^%t 
qnptt.f»ulb \Snifuktfint. , Jbh-ittpb umi 
qLputubp% ft ^np^nt-pif. %npnjm , u. 

iyUyi^A*r S"^^^"*- «t^^«,^i«>.t«o^. hit- 21 

O^^l^t A fftttiP Jiu^nL.% i^pq.fiiA* fti-p 
tnitpif.u*ph*<*-P^kutt/^ . t<. ^TUq.p^ ft 
Qrttfubipitt/ p-uuqbf^ qft'ifffi' /> t^P^^ 
ifitthftiM [],npttt^aii/btti%a ft 't'bapn** . 
qnp bi- uiputp %ifu» I IDI'''* 1 

W^ftfd^tuph 3n^.t^ qlftUM^Ui^ ^qP'"P9^ ' 
hi- fi^^g^ iibpftii ft%nL%ii.u ^JifipbJp 
mbubttiit i/uipt^iup^ttthity ifwunlt b' 

ihs^ ' *•-" *'- *t""^ mul^bpiug t'-CS 
utututni-ftpbti/i ' tfutbtaiMtitft ft iftinm-u 

"9. 15 "ff'i,nKi,'Vp s-i.ni'hi u. 


t^njff^ be. uihiuuiutnuMUin" ^ bu iuutuiup h 

Jbpuij uilirpjrj^na . bt- ^n^^f U,umnuit^nj 

3 yn^kp h 'IJ'n^'J 9"'^f'9* "*- '"""','7 Ikutnnt-tMil^ f 

't unhfh i"J*^ * '^'- ^t^'" /"•/" * "*" binbti 

U^utntti-UJf^ qiniuU qjt ntnnb g, bi^ tfb'fubiua 

lX,utnni.uif^ h if^'^ int^unjU be ^ '^^^ [utu^ 

l> i^tunbht Uu ifn^buj^ IXtiinni^ujik t^f^nfiMijS/"~i 

bi^ qjuuiuuin^ bnKbiuq l*h}bn , bu bnltL. 

brtbbnj bi. bnbt^ dmnnnnuijU , on iPb i 

6 UL. UMUiuq \},utnnt-iuh , r/'z/'.y/' ~'^iuuinut^ 
tnnL^P[iiSit ft '^t^ tl'"H'l • ^'^ ^ll'fll' ^^^~ 

%bi fi i^il i^^po't ^'- t"'Pff • ^'"- ^q^^*^ 

7 uijUtu^ut" (ft- lupiun ILiiutnt-tua 'q'*utuitiuj^ 
inni^fJhtJiilf , it*- u/u^ntiibinhiuti U*"tnnuutb^ 

h '^^9 9p"j^ "p h ^'^ptP^f ''>'"""'""'""-•. 

fJbu/liii , bi- b if^9 ^nrtfij rt/r b tJbnnj '^tuu^ 

X miuinnuja'htul^t t Gl. bn^btuif thr/utnuttja 

q'yujumutnini^p^biJt^t Unbbu, bu btibi^ /r— 

nbbnj bu brtht. t/tunnnnutj% , on bnf/ttetnnt 
9 ui^ auuuMq UtUinnL.tu^ , (pnnni/buqb*lj 

9''^P'P'f "P i* ^^P-P"J ^P^i^hn h ^"I'^'l 
ifh , hu bpbt^buif^ Qtutfiu^^t . //l bnbt. 
uMjliUM^u % ' (jL. ffnnntibnu/u ^nt.p^ph np A 
%bp^aj bpl/liha' b d-nnnJn bupbuhta , //l 

10 bpbi^bqtUL. quMtttu^pU x * {jt^ bnsbtuq iJ.u- 
utnuusa ntttuuuM^nlt i'f'O/'f' » fr*- qtfnnniju 
9nt^ptfU bnibtua (Tnthj* bt, butbu Ihutnni-iu!^ 
ll' P'^ph i* "*- '"""''I U,uuint-iij^ , Hnbtbu^ 
ffi ^P^hp tP'"^9"'P /w""'"/ » ubpiPiiM^bi 
ubpuL puin ujqqb hu nutn %tfufUnuf<hbuiU . 
bt- o tun. tuatniiMnbp mrtlibi tutttni. n nutn 
tuqqb bt,pni^tP , "P'*J itbpult ht-p h 'litfliU 
nam "'fl'/A /' ^"/"'^'"-////i.^*' // ilbptui 

Kit ^pUpb • ^*- bnbi^ tujijiq^u i f/(. b^ittli bp^ 
bhp puilj^ujp /unutnj , ubpt/u/libf ubpiflt 

np g b tJbptuj tutfbutujb bplipb" , bt- ibutjin lutnntuubp iiinJibi ittiitnt.n *'p*il ithpiih pt^p 
b %tfb% pum tttiiqb ' [t tUipitij bp/fpjt", be. 

\'3 bitibit IXuutni^tuf^ tfb p*"p[' t ' ^''- ^qbi, 
bpbbnj bt- bnbt^ i/utnnpritujJ/ , op bppnpn t 

14 t?£_ ututiin IftUmni^tuf^ , *'nhf)P^* int-^ 
utuunpjt h ^tMjuuiuttnni-pbu/li bpl/ltbn , 
^b int-Uiut-npnt.pbtfU ^ ijjiptijj bplipit , Ai_'* 
ttblfubi /» tT^l tnnuffulbtJlt bt, [t tfil qft^ 
tbpnj , bt. ^ll'fll*^ h ^'*"'^" ^'- /' fJ^ttJifus^ \'\'ltiub u at- ttut^nt-pu itt- bt_ b tmitpbu . Gl, b. f^^t Ifi- trnht^ uijliu§(;u '\i^f . htnut np uMn^l^ utrpifh, 
upp. luntn up tunltl^ utrptfh pu"* usq^ft fit.pnt.iP nhnftlt p int.titut.npni-P'piSU ' p '^tutMtmutnnt-^ 
pbtttli bpl/ubtt i^ujqbt jbpfibp » //l bnbt. 

\i\ tiifl/uigu t Gi- ittputp Uiitmni^iua- nbpbnt-U 
ini.utJut.nptnt qtlba njtlhau . ntnt-tiott-nplM 
tfb^ ib\hstMiUnt-l<}lii^ tnnt^pli'^btult ^ bt. ttint-^ 
uiut-ttiih 'pf^.Pn tpspiuihnt^PptSU 'ipy^'H'^J » 

I / /*£_ nttiiitnbnti x Gl. brt ttitntitu {jtuumt^tuo 
' b ^uMuututinnt^ifhbu/ii bplhjbtt tni_ utuiiini, ih^ 

\H%bi jf'ph/'f » t?*- A*/"'''/ utni^pb'^biu^t bu 
nhy^p"! ) /'L ifblflihi b tf^^ int-itnjli bt- 
b '/"^y bitiMt-utplili , bi- btnnti U.umnutuff 

^^ nh P*'*ph i * t?*- bnbt. bpbbnj bt. bnbt, 

tJiitnnpntujh , op ^"pn"nq * 

20 Ijt. tunuug U,utnnt-tJU^ , ^itt%qb*itM 9."'~P'B 
nhnnt^iu sJU^nn bb'ttnu/ubtun , //i_ p-nSnt^iu 
jtj bt-tiji_npit b ilhptui bp'ipb pttin '^umtntu^ 
innuitrbiult bpbltpti . "^bt. bnbt- luptuit^u t 

2 1 Gl. tuputp U»tjtnni-iti^ b^init tib^iuiPbb^a , 
bt. niutfbutupi snt-ltS nbnlinn bbuntilubtMtn 
qpp ^iitiiftii 9'^*-P^ putn tunqb bt-pbti/bn , 
hi- niuiftfltiijjU pnSnthiti f&bt^tui.npu Ptun 
tunnb\ bt. bmbu UtUtnnt^iiJO qb piupb b^b t 

'2'2 Gl. opiiuhiMjq qijnuiu ih*tinnt.ttta- bi- luttf^ , 
li,^bq^,p be putqiltunttjpnt.^p , bt. iqh^ 
q^nt-piiq np b a^ntju , bt. pn'^nihtjtn pmq^ 

23 tftuunlili b ilUpiut bpbpb t Gt. bqbc bpbfinj 
bt. bqbt. iluinnpqutjU , op ^buqbpnpn x 

24 pL tuutuq (Jtittnnt^itiv , ^lultq^ bpqpp 
ynt.%S bbiitiuhtb pum '"qqh , Snpnttuttifub 
bt. nnqntfUu bt. qtuqtiMliii bpbpb putn tuti^ 

2o qb . bt- bqbt. luJUuii^u t Gt. tupiup U,mn^ 
ni-tu^ qqujqti/hu ^P^ph P'"" ""Ltl' » ^'* 

^l(pp. h tnuMpiuh-ai^ptrtdAt ^^ bntriiuitj tnutput- 2 26 atuibujuniSUii niiin usaah , Ul. auti/ir%iuflt 
btstkii U,uuini_tua nb niuith nit % 


(/l inuuin U,"ti 
piiut ujiuiiitiliph -*, u. iiiiiinnu. '•j"^.p .Pu Tt ifUn nt_tf bt- nuiii ^i il'ii 'imulj biiilM , bt- bsrubttnftit Aiiinlia hnuni- 
bt_ P^ttsiinn bnlfhba //«_ u/ltututtnii bt^ ujiPb^ 
iMtuilt bnbnb bt. iiitfbutuiti unnuntt nn itrt^ 
27 i/A^ h 'Ibni^J ^'phnh * P*- utnutn Utuurm.tua 
atfuMnnli b uttutnlibn ht-f* • puut ujujuiub^ 
•_ani ujftiup ffUtu , luntii, bt, ^q 28. nb U,umni-&nj uin lun n~L Mntitn ail Ut- on^%hi uq qli U... uittuiuv bt- uitil^ , U»°^bnj^n bi^ auMqihua'"-^ 
pnt.^ hu iffi^ tibpfffrp, bi. trtppbffi^ qifuj , 
be hjh'^'ft'P ^liu/liif hnJttt^ bt. pn.'^in^ 
bpifiibq bi^ uitfb^ujjh ~utiMUiutinn bi- utttb.^ 
%u»jii bpbpb bt, itufltUiuiii unrHMna np un^ 

29 (jL. uMituin U,uuinLuta , U^^iuuujtibb buinc 
^bq qutiTh^lMiuhi bittin ' ubniPttiltbili ubputu, 
%hi** ubnifh, nn ^ b ijbnujj mdisUuMiU bnb^ 
ph , Art, quMtfb%tijjli utujjin np niJltbnh jf^'^ 
^buih uttjinun ubpuujU uUniluiiibtni abq 

o(^ tbub b blinuibnt^p t Ul. mtibuiujli q.ujuut^ 
%ujq bpbpb , /tl utilirhtnjU p-n*^ing bpb^ 
'tihq t bi_ iiiifbutuni nnnunq np unqplt b 
ilbnuii ^phph* "/' mfl'hnb >ntjiij bb%/M.ut%b, 
uu i/tr*ij uijlt runut iLuiintn b bbptubnt-p , A<_ 

31 bqbi^ uifltuigni (/i. btnbu Ihimtni^uta niu^ ifb'huifti iJUJih 
jnjd . b 
nuiju , op ijliijbpitpt^ I 'L'T 

iqL tuniup 
rpblinj //L nph bu 
bnbi_ I I in n np _ frt- ^'P^/fp bt 
Ul. biuuitupbi. %l. P 

1 \ji- fiuimutpbqujit bpif/ili^ 

2 uiifb%uiju 7"'/''/ *i)ntjiu I 0'«- qtuuttupltiMJtj 
U^ninni^iuh jun-nunb ijbifbpnprfli t^qnpb^u 
bi-p qtp uMntiip , CTL ^inUaJmsL. lUMt^ni^ptt 
bi^fh%bnnntib jujifbutufU qnpanq pupntj qnp 

^ tup tup t UL. op'-iUbtuq [jMuini-iuv qonu bt jo ^ 
*itbpnpn be uppbvug ^muj, q^ ^t %ifiu S/ii'ii- 
ffbiuu iuLtPb%tMMjU qnnbnq ht-png qnp ubuntL. 
uMttiibi IXuinni-in!^ i 

•5 y*J" ^^ fir "'/""/'"'" "^'^ bp^%^ bt. bplj^ 

nb iiiaunt.p jnpnt-tl luptup U.uinni^tna qbp^ 

5 bfiUu bu 'i^'p^/'P t ^'- q""^b%iujU pUMlt^jup 
i^ui^pfi^ iffi^^^bu lbiu£ J^p ft ifbpuij bpl^^ 
nb , bu qmifb^iujJU funm ilmjp^ tfjt'u^^bt. 


pni-ubuq ^p , qji ^bu huu ^p mbqtugbtul^ 

Sbtnrzii U,utnni_iknj ^i t/bpiuj ^phph * bu 

ii tfiupq iJ^p np tf^fipb^p t^P^hp * ^"'Jf 

UMqpbt_p biiiht^p J^^phph ^*- nnnqtult^p 

7 qtutfh'iiutjit bpbuu bpfipb t Ul. ntnbn!^ S^p 

ILuinnutua qtFuiptpi ^ntijbpbp^t bu th^btuq 

jbpbnn Itnput snulij qbunu/hb , bu bqbu 

t/nipq% J"fff' bb%niiiiib t S (ju tftJtqbtuq 

jUqbtf pi'»l ti/pli m umnuai llp^'pifti' Un qiliupnh 1"r *""bna t fju pnunnjn bun S^p U*u~- 
uinutua jbplfp^ qnjifb'ittnjU bturt. fbqbqbb 
b mbutiJlib^ bu tpt^lffp h ^bptubnup , bu 
qaiunJt bbliiun b '/v? qpiuiumttii , bu 
qaiurib qbutbinj qqbinnt.p buU niupt. nj bu 

\0 jujpb t Uu qbm htijultgp jiJnbiftnj nnnq.tu^ 
%bt qqpuifuuiJj . bu uMinip pui*/utiib b jnpu 

I I tuntMi9u t IKbnL^i ifbnuuli ^buntfb . 'ituM ^ 
np n^tuui^ quttfh%tujij bpl^jipli Uubitumtuj^ 

1 2 lijTf n nup nuUpli ^ , (ju nu'tb bpbpttb tuj^ 
Ibnpbb ujifyjbu . bu u/lin g unuututlAi bu 

\o tuljli qtu^tiiUtub % Uu n^inuu qbuinili bpb„ 
P"pqh i*b^nt£ii , %uu iqtiMtng qtu ttiwli tiMtii bp^ 
^fl'l^ l/^ «//£««/«*_ f»y I Ul. qbuib bppnptjL 
Sh'fpbu , %tn ^ np bpM^iui lufliqbifuiii (/,» 
unp b utntiflBp % Uu qbtntt S "PP "P^P " thpiu^ 

loji/i^u t uu tun. o^/v iXuuinuuiff qiftupnU qnp 
tupiMip , bu bq qitiu b qpuiluaiptt iputih^ 

\^ bnutdbni'lt tg.np<^b^ t^itu bu tM^iu^bit fr«_ 
uituuini^bpbuiq S^p lhiitnnutu9 U^qtni/iuj bu 
utug , {y uttUMbiufli aiunnrt np ^ b qpturu^ 

17 'nbq nuutbi^ntl ifbpbgbu . fiutjg b htu^ 
n.nfu qbutnup-btuli putpu nj bu j*"pp ^^h 
numbg^n f qb jnpnuif tuunup nuuthg^^ 
b %ifuAt^" tftu^nu tSbntMMlibifb^ i 

IS Uu uiuiutf S^p Ikutnnutulk , (|^ ^ ptup^ 
utt^ t/uipqnjn tfpUJjlJ ip^bt , uaptuuqnu^ 

19 qtfuj otvliiubu/ii putn ifiPut t uu utnbqb buu 
S^p UtUuinutuv qtutlithiufu qtuqtuUu tJtuj^ 
pb bL qiutfbuujjh ^rtif»f.7/u bplutbg . bu 
tub qUnntiM tun. H.ntutf 
bnsbnn^ tfiinutu . bu 
bb*hqujtiunj 'j/'"^ bu ujlinuniitbtun u*qtuti ^ tnbutuiibi ti^i 
tuiFb%tuhM yU^ nt 20 UMtii luiinu % i "iln UU linsbiuu U^n.tuif 
tuisnutMiUu tutPlMlttufit lulituuUnn^ bu lUtfVbtujts 
Pn.flinq ^pU^'hn t ^'~ '"^bliiujii q^tuqtulitug 
'['"JPh * P"'J3 Ikqtutftuj rti qtuiuu oi^tu^ ''''FrzrtA ^bpr- cV"^^""-^" ^bff . St/» U."- uA- n.putk§u " t;f r . •P-"«-^«»/ ' "l-/, joMph. 


t?"bnb'b'h-p P unntii-P ntSli n ijlinuij (f.ntui/ujj , hi. 
liltyhuin , lit. lun. till h 'n*nl"l linniu Iil. Ii^ 

2*2iiin ni*f "*fi'P uuinti'ltJi . iji_ slililMuati O 4"/' 
U,uu$ni.u/u ahnnli H'^P ""» jll.ftiiiiluij h 

2o v/ • " "'" uiiiii iitrt (f.riii/t/ t Gl. tiiiif^ 

U,*>i**u , ''•/" "'.f'^'V'V ""Y/' jnuillinuin //_ 
itnit liL. i/ujni/nlj n iltiinttlini tttfug . uut 
bn^ltnqh Hh'l' , ah 'jtuixli^ ' hi^nif^ ut^ 

Z4 tiiUL. t 'i^iituii lujltnnh/t P'^'luf^ "'//' '/"*"'//' 
pi-p /ft. aiiiMMin hip , /"- bnja nn^ n'thiir 
Ifuny pi pni , Uc hnnftlni Irnlini n't* It ifutn^ 

'Zo ultli ith I tjL. ^pli ntilinultu/li tfh nil , \},iiuMif 
hi- lil*^ l"-P » ^*~ "* utifui*>^lttt t luiiiuiiiuii in hi antli niuu uuji/huu§iii 
aujniitliu 'f*p p ijiittuii "phl'P V/* iupiiin 
Ot/* tf.uinni-uiu . fit. umuI^ oaIj ufif/lili , Si/* *, 
ah utuinn U.u*Mini.ujv f" ^ (y inula uiujli t^m^ 
n.nu nn hnhli h 'liltnnu h nninjuinn uiinn ifh 

£i numha^M ' Ui- mu^ hiili'li tio^i , /• uiuinnf 

O vuMnnn iinujfuitipii. lfl'pl'*l'**-,P • hmia h 
ujtitnnt o-ujiinju nn q It if^j rinmluinpli , «*— 
WM/fl UtiiuinLina , (/// ai-iithnl^j> h %iPuht^ , 
iTL. ifh ^ni-itj ll'^^/'.'/f'.P t if* *^h iFhn.iMMlih^ 

^* gf'.p t Gl- uiu^ oX% nlilii/it , //* hp^ t/tn^nt. 

5 t/hfiujlt/ttf^n , ^/t 'l/'ut^fi U.uinnt-UJ^ P I, 
jnitni^u iui_ni-p nt-uthti^n h uifu/h^ , aui^ 
%iujahu uj*'.p Ckhn , Atl l['^*l"lh'B hpf^'^ 
atituiani-tuuu tnuliut^lti *ip"*ph he. aiutn t 

O Gi_ biaha hlilili ah pt^ph ^p ^uMr^i h 

bbntaltni-n bi- ^tnani iuiiua ^utihini , bt. 

i^bnhifhlj b mbtiu/iibi , hu tun. h uitnnni Itnn b/,i,f. if pf*fM 
nuttfinli ujio lift^ but uirtit P*~p 

1 hi-n , liL. libnu/ii t Gi_ nutttuili uj*>,p tin 

barfnclin , bt, anutiuulilt nb ifhnb ^IiIm , b, 

^lupbtf/tii tabpbi^u Pqli^tt^nj , be uintunltli 

r> hi^nbiMjIin uthuiv ittUb ibu 1 Gl, ini-u/jt nAini% 

nquuifttj O but till Ibuuint-iknj h nnujiuutb 

"^'1 (P*'t bpblfu , bi_ puiahut'ti U.nnjtf bi_ 

l^/tltii /it-p jbpbuutij Sbu/n.'ii U,uuint.^nj h 

9 tf^^ ^t^'nncf tjpui/uut/ili 1 Gl. bnsbvun S^p u. utnni^uio lU-qi j-r. u^ uUii nv. 1O bu t Gl. ujit^ , i^nuujj aXiMtjIi ^pn b npuilu. 
uth ujuia bi. bpbbujj , ^"^'ah ifbpb l^b 

\ I fiTL ptu^butj I C?c uMul^ ffl'"^ t " ujujin. 
ifbuMtf ^bq p^ tfbplf bu . p^"J^ ^Pt h 
9uLn.njlL jnpif^ iquMutnt.jtpbtfb ^bq u/ttuib ^••A ^uA^ui^p jtun^h^ pi/tuutnnt.'it ^^fp* Lirniuu ' bubp ^ni uib^ , [jhpuip aupnbt.^ b%tFua^ 

\'1%I^ I Gl. itiul^ U.quJif ^ 'ifiitu qnp butni-p 
p'"f p" ""' bin b'hX b hutiLni uttiinh bL. 

\'\ Iflipntf I Gt_ utu^ Stp ikautni^ut^ nlflh/lt , 
*A.I*f'^ qnpJyhqhp q"ijq - bi- mn^ bltitlM , 

\i OX'/i /ituipbn/tf i[l"i , bi. Iflfpuif t 1/l. ujii^ 
iS4/» U.uinni m^ itoX'li , fpnluit/jiti/b tih /i/«. 
puipbp qnt qi*ip> , uiti/iiibiMti^ lI'^l^P '/"*- ,/"*- 
ifb'li ut fti lift I ui ihi nil bt^ ini lih'li ushi qiunui^ 
't*i'*ff bplfpfi . /i tfbpujj "^^ufii^iutf bt." npn^ 
i^utpi/i ^n qiiuiiiifbu , be. ^nn bbpbtiLu 

\ -t uutil Itliiuiu lui.ni.pu hbhutn ,pnii t Gt_ /r_ 

v/'.7 /^;^""'^"' /<//«^' p 'ft? .p" ^'- A '^il 

ll%n?q , bt_ ft ili^ qu*i.u,lf[, ,pn bL. [, if^l 
qajL.mqb itnput , %iu uiuuiuhuqt ^ni.if 
qipinj , bi. nni_ iiujuiitbunbu %npui quip^ 
vi %uiu^iup/i**t Gl. qlf/i'i/ii tnu^ t pinqifuLifni.^ 
ijuhilt^nt/ /'"'^'^'"'.V'-Z/A'/ qutpuittni-Phi^tu 
.P" '"- q^bbnt P hi^iu ^n, iiipuiifitLpbtuiS'n 
outjbu npiibu , bL. utn. "'jp Ma tiujpX ^n , 
I i bi. %ui ut/ipbuqt •pJ'1 * Gi~ ijU*q"itf ULU^ , 
tPnpJu/huilf q/t ^ni_ujp Xujjtib l/iin^q ^n , 
liL. qbputp b butnnj uflttnb jnpiPt ujui^ 
utnt /tpbq/i ^bq u/tiutb ^tPbinfli Knuutbi , ^bt. 

ifbpiup jj *iiii'uL%t 1" uMii/thbiMj^ ihnh ^'phbv 

~p iinpou Jin . utpuitlni^pbuMifa ubpbqbu 
qi*i" qiutl It'll tujiu uit^ni-pu bb*iiujq ^nq • 

\ciipnws bt- iiitMtatmub pni-unt.uqt J*bq , be. 

\\) l^lip/iqbu qputii^utp ilttt^p/t 1 '^pututtTp^p b^ 
pbuinq ^aij qbpbqbu it "^ain nn , tfltUsbL. 
qujpAqbu jl'Pqhp nuutnb utnutp , qb ^nn 
t/'P bL. h ^nq qutpAiibu t 

20 Pl Ifn^bujq U.qutif qtu%nLjlt Ij'hnf hi^paj 
^bujiJit , qh %ut ^ ifutfp utifb%utjit bb%^ 

-I qittltbtxitj X Gl. uiptup S^p U^atttnL.utb Ij,^ 
tiutiiutj bL. l/itn? iinpui ^utliiibpXu d'uusbb^ 

'I'Z qt'itu ^ bL. qqbqnjq qlitiuut x Gl. utu^ S^p 
U.uiant-utb , U^Sut U.qutif bqbt. hppliL. qifh 
h uguy^ qjiinbi qputpb III. q^utp . bt^ atpn 
qni.qt ^ihffk qXbrtlt bt- utiLlint-qni^ b bui^ 
an Jit Ijb'ituttf , at^ui/iqt '"- ^^JJfft JU^lAmj— 

lo btttlt X Gl. b'^uiti uipXuilihujq qlttu S^p 
U.uuint-uja- /i qput/uuit niltutb ^ihiuibbnt.^ 

'^A pbutli^ qnpbb^ l/'plf/'P ni^uuih utninL. x IJl. 
b^iult qU.r^iutf , bi- piiittltbaajq jit/litibifuth 
qputpttnltlt iniuipquL P b uiii ^ bi- ^pujifutjbutq 
tphpupt/ig IfL. pnqbr^t^t itpnj" sni^p^utitut^ 
butL. iqutSb. qautljututttjp^u butantu bb%utut ''Ff" f'*"P'""»l(^"')h *tH^I"'-h* ^** » I"- n-ii- lunnuiu i,b 


ty^nh-b'h-P S-l . '1- I \jifni.iJi U,rtujtf iMjfL Uuiuj UH^' l"~P » ^'- JV iiiiUL. UL. Oliiijt. rtyiMMjpii . UL. uuu^ ^ (J I' '2 atui uatnii lj,inttnt_a nil t (Jt. itiii^ht b'liiu- 

Z, *"P^/ ^nr//ii^ fuuj > "^*ff , frt- V utiljlt nnn^ 
3 v^n l^nUhp * t''- LfnlfL. ffrtn uii_nt_na h^ 

p. hn V uijHJi n ntuinnj Irn bnh if tu ui uiit lu n 
\ "Utuuini-^^nj . l/.d- hu 4,utfi^f ju/l/trptu^iliiuu 

njutsiulMn pt.nt$n at- n iuiuntunmtun *itnaua . 

frf. ^ujjhutui^ lXuuint,uia- /» ^tiia^i iru h 
5 ujauuituniuau %nntu , uu ji ^lujljli Itm- A 

qn^u Itnntu nS %tuiUntuL. . ht- utpuiifhntuv. 

'itujftlt jnjd- , hi- ru nil uMn^U n lift t u/ltliutis b^ 

U p/iuoljnnuit Ut-iuii^ ^^P U.utnnt_ujb^ n^itt^ 

'il*^' ' L^'ftf ''"pni'^b^iup , ki. lp"f^p htn^ 

I ltiup^ann$li nitiliufii hphuo jjn . // i luupit^ 

mI^i bp ^ ^nt^njtn tfinmnt-iiti/lihu , ht. n*_w 

y/im ns puiikii/lihij ilhniiip . tnun. tbp 

lun. ,pbn Ipfjp il"*pa. unpua , bu trni- tnh^ 

nhuuhn uiJiu t bil hpp liifni-^ ft '/'"i //«_ bnh I h-- pbt_ KntS-Uili p nuiyiii iiititip , piiphim^ ^njffiii 

/' 'lj't*"''f "S"*/* ''//' bfpop ^upnj /#«_ utiiu/li 

V tfUtu X UI- ntu^ ^kn UMUuinuuiV n*}utiltU , 

IVi-p 4" S"'/*^/ bfpiujp ,pn X bt. ^iu UMu^ , 

Qfl^iuiblP* if^tP^ tfUM^tun^uHi bifhtf bnpoit1§ 

\y\ btfnj t UL. uju^ U^ntnnuuMi^ , Si/*'i'j iinp^ 

ikbnbp nuMjn . nn^nu iIIm tupbiult hnpop on 

I I pnnn^pf^ uin pu jbpifp^ * Ut- "'pf uHibi^^ 

biu^ lj*^f^p *ini- [t ifttpuij bpl^p^ , np bptutj 

aubptuU pi~p pltnntSlib^ nnipbtSli bnnop nn 

i2/i Xbrnnti tPfff • Sih anpbbisniiu 'ibphhp , 

bi. n^ jim_h^tf^ inuf ^^'l fjopnuphijli 

h*-p * hpbpbnji bu tntuinuflabtui bnbnhn 

I3^j ifbputj bplfppt Ut- ntn^ *1nijfi% ffStp ''U.u^ 

tanuuta , U bv ^ luiuinptf ptf ^luH qPn. 
I « n^'-ll HP" • ^Pt ^ujUfiii lh" mjnop 
jbpbuiurf bp^p^ , be. jbphutuif Mnif Pm^ 
^hujjn , hi, Ip^'pnp*' hpkphuji ht- tntutittu^ 
%huii^ jbpl^pji , ht- bqjttf^ lutPh'UuMpi np 
\-y ninu/tibn^ ijp" Uititi/litf^ lh" * "*" njtt^ 
iflittM S^p 'u,utnni-ujb^ , //^ lujtLtf^ia , lutPh^ 
*lttuili np tjupuliujlig u*^tujp1t , /rc//7/ iJp^^n o-wnA-Ao/i'if , Jktj^ i^—iT, uftitmntptuq. ifhnittQjutn'itiitia- 
rLiti-nu. L- iMMit- D"'Jiltal>^uihLtn-^S^L% t'pP htoulr^ 

gtMJt- Uutj/ih utn. t^'fp-hl_ ^qp-"(JP ^'-P ^^'Fr* hM'"P jnt-Otf^ . ht- ht^ Sdp U,tiuint.iui^ %%uAt ft 

*/ uijplj S u 111 iMjit utli hi tpi iMM UI I fljJi tujiib np 

tt-inttMltpq^ til tut t 
ii» fjt- hi 'itiijh% jhpbnnitt U>nntni.^nj , bt. 

filiiuljbijiut. Jfhpl^pfiii hnijhil jnjiiit.hif'ljuli U^ 
17 tf.htfmj t UiPnt-tn Hiujfilt tun. Uh'f' l'*-p » bt. 

jtiutntut, hi- olttuL. tAfltntl,p . //t, >[^*^p ^P"'— 

1}^^ » bt- stli^p tsjlintfti ^luttuinltU iiitiintSa 
\S npt^t_nj jii-pnj l/lintlpujf t (jt. btibi- "p'lh 

uUnii^ttiji ^»uijhphtttufr , bt. vtnjbphntMnt. 

aljini_ t^Uujjfi^^ , ht. Ufjf'^l b%iitt, ulfiu^ 

Pni_tttnnuj , bt- (J tuPnt-Uuitiut ^%tUL. u*}^tit^ 
\ •' tf^^ t Ut- t^n. [tt-p ^tntf^,^ bp(jni.u but^ 

untju , tttltntfti iibnt-iht U,!iti.tu , hi- utUnt^i 

20 hpl^pnpfiftti U^liua . &«_ b%tui. //y/^f« qSntL^ 
p^l . Jtnt ^ ^ujjp utjhnqbh np p*ijtjjlihuii 

21 b% b tlpttiUu piuMyliiupiuhtuta . Uu ti/Unt% 
hfipop linptu \jfftJpuuti . tint ^ ^tuip np /r— 

\ gnjif l^ptfu bt. t^^itiipu I t'c Utll*" ^'^'tnu 
ij^nilp^i , hi- qp utupitintpuitMihin irujpuh'i/ 
/^/f7/drty hi- hpbiuPni . hi- ^nip f^ntlab^ 
L"^J U",fbifut t Ut- mu^ %''"^i.p ifbu/liuiiu 
[iLp tjll.f^s^iu bt. ifutll^iu , l^"*~*"P"^,p ^"*J^ 
P P"""-** i h*^""J,P t,'^"^*,p"'J » /'*- ntfhl/li 
'll'tp P^'l'H l*'^"n ' lb *".//' "muflih h 
'l^p" /inA , /jfi. hpbiniuntuptt It ^iiipni-tubu 

VipttX. Hft Pk bt.p'lt urtiqnttP 'Ipt^^ 
l"'^'fpl*;f['Jt /» httijh'lt^ , utinni ht, ft ^itj^ 
tfh^niiij bi-PttiiiiiiiitthhIili bi.p% t 
J UtlnLttt U.nnitf inn. (jt-inj hh'f' A'-/' t bt. 
fi^uifftiiL. bt. yiiuit- nptflt f ht- uhint-nhMbtutt 
t^ttMlintJli %nput U^P . luu^ , ^h jujpnjq 
liliX UtUutnuitit^ ituit-uib i^Jl* tbnluniiiiub 

'2(> Z,i^pbf^[i 1"p nnpt/liit ^tujli'ii I bt. Uhpuuj 
bi^ht- "pnh t hi- ntlini^iMitibiuti tMtMjiint^ %n^ 
piti U'tntJu . iiuLi jnt-uiutiint. bnsbi quiUnt% 
ohtutttt UtUuint-Oni t 

1-1,. b 

I |_|^ tn J^ IPP " mptuptna nn tltupnbtuU , 
jtut,nt-p jnpnt^if tuptup D^uutnt-tuh qlj.ntuti' ^ 
nutn UMiutnbbph {j.umnt-uni utnbn& nlsuj . 

2 U.pni- hi- J^q tuptup iflinuiu , bt. op^ibiug 
t^inuut ^ bt. uflint-iulibtun qtuUntfu 'itnqtu 

' tuniuij , jtut^ni.p jnpnt-il tuptup qlinutu x 

3 bbbtug Ihqtnil tuifu * bplthphup hi- b^ 
phunt-% f u<- auujL. puin hbpiqiupiuUtug 
ht-png bt. puut tqtuaihkpb pi-pni.tl , bt. 

lt)|;fif. ^huMit-lM **l''Fp- ju»JtM<tuttP u^ftifpU kqht. D-bnb^'l-P 5 -5 uftint-uhiliuin iituliiit^i *linput U ^[*f • U*- "- 

nii*lt Uii-ni.n,p lJ.ff***^"'J J^"* d'i/ti/ljfi^rrj %n^ 

ntu rfUi,ff '"*fj* bi^fJ% ^u/nf*i.p , //*_ OlmiL, 

niitijihftn ill. fiiiitiitntt t Ot- linlii* uniuliutjli 

uit-nt^nn IJ^iftuiJuji nnnu lililiiiin ujn^ nlilt 

^tunhi^n iit^ liii/gnnt.lf f ni^ iJhnuii. t 

Itt. biihaitf II ^(tf ujtfii 'hfi/ffifi^ti-ft lit- -^liliif 

7 hi- b%iUL. ql/ilJntJtt . f/«_ blfhmif lu, P jbu 

h'UuMlihlni^mtiui alfUntlfi lutin bt.falt 'minbi.ii 

lit- bt.ftr*U^ ht_ ti'tiuii- ni-ituibnu be. isttmbnn , 

S UL. bnl/jt uttrbntttilj uti^ni^np ifbiif utj tuif,if 

ttliii ^Uinbt-n III- bnbittiiuiuuili ^ bu tthnua. 
o* '- hbb tuti if" n tltt tu ilu ' S itip b i_n b l. 
\v fii$itunt^i , he. ti%tuL. n^uijhu/ii . Ul. bbbuin 
IfUnifu fbui auu/ftbint linnm ii^^ituhiiMilt 
ujifti til Mlt ^ttipbi-ii bi- ^itibitiuiituni , lit- 
11 o $t$ut^ nL ifuibnu bt^ ituinbnu > U*- bnhli ui„ 
ifhliuMni uti^wii^ n^p utiniltiinj lutl^u blili ^iit^ 
nbi_n /#»_ ^rtUii , //*_ utiiLittL. i 
lis t/L Iwbbiiiff *itutituiit uiuu "^iiinbi-n bt^ 

bt pruiuiiiuntSli , At. outMML. lilt ittfiiuniut^i . 

lO fjL. bubuin ^ittjJtttili ibtn o'liuilib iiii 'jjnniu 

nU lunmnuij^f ujiJu hi^jult ^iiinbt-it be ^uiu^ 

n.i*iitnL.li , //!_ OltutL. nt-uiMtbiiu bt, nmiibnu. 

14 (/*- bnbli uiuiiitutflt uJi-ni-nj» ^-fuiiliujuiui 

Uitin hUh ^ujpbi^n bt_ tnuiult , bt. tJtin.ujt.t 

I O t/i, hbb tun If luntiinutj^i ujiFu ' ^mpbup 

be i/iii/fruniJli /#*_ ^filiii., be. buini_ niytup^ii, 

I n ut. islibiuii If uiiiitiniuj^i jbiii olitulibini urtnui 

aijuip^ii luuii lii^fau ^iupbi_p bL. hpbiiiiijli , 

W ML aiituL. nt-uuihpu be. rzituibpn, (Jl. bnh'ii 

uMiililittijlt tui.ni^ptt (fuinujnuifbib uitS'^a ni-fj 

^luphi-p bt- liltinintSlt bi_ ^jiti*i ^ hi. ifbttuMt-x 

Jo Ul. bbbuja iyuipl^ir tuiiii ^tuphi_n bi- 

Jtiiftf u n tfli b L. bp bftL. , bt. b^j ujl. u l/ti n iln i 

I*' C?L bbbiutj (j't'p^it jbui a*tjiulihinj 'bnptMj 

ly'itttJ^ mifii ni^p ^ujpbi_p , Al A^iujt, 

20 nt-utnbpu be nuinbpu i t?«_ bnb% uttih%ujiU 
iut-nt.p^ tfuipbr^^i ujit[p ^1%% ^uipht.p tlitip ^ 
iinifli be bpbne , /rt ifbnuie t 

21 //£_ hl^buitj IfUnJjt uMifu ^^uipbi^p i/utpf-^ 
ttiieb be ^^'itif , he lk%uje qlT umU ni.uuM^ 

22 quM t Ue ^uj^nj br^he tj^mi/n" U.'iutne^ 
anj jhut b%it/bhi^nj %npuj tAV tup neuiuniu 
uitiu ^^bpbigppi^p , be trUiue rteutnbpu bt_ 

2o nuiiibpu t ue biib'li uni'igitut/it uietii^p^ \j^ 
%ni[,puij iiiiP.p ^p^*^ ^tuphi_p be tftitpuiielt 

24 he ^[ittif t be ''^ui^ttj bribe b'ltn.l^" //.«. 
tiineanj , be ni nepb,n tfutu/jj^p , nb ihn^ ptliititi itltui tf.it mm. tub I 

2._i (/<- hbbujii U ujftf tieuuittm uitl'u '^mpbtp 

at l<} uitL'li be ht f(f% , hi_ b'ltme i^ l^iutl^^ i 

2(1 be blliiutit ir "*IJ feiiuii^iit jbiii b%ut%bfnj 
'tinpiti ii^^u£if'^,p ttiiftt bi prti ^tiMpbi p til p ^ 
uni_% bt. hpbne , In. b'litiie rtetttnbpu be 

27 iiuiiibpu t b*^ htjb'ii ittifhlttjijli uit.tit p^ 
U u^-PnettmntMtfb ttnpii It libintf ttitl,p plt'li 
^lupltep ijuilil iittL^i be Itltli , be ilbtxiiie i 

2S bi- libbitiii L^tuif'^^p tttiiu ^iupbt.p itep^ 

'1*^ iirii.% lie *'ni fJ , //*. b'liiiit "p'fh • be ut^ 
*tini.ui1ibiut3 ttuititiiSli liitpiit f'^J * uiitl^ , 
U t*t ^ittliatieiiftl^ tiifbtj b ttnpb ntf tfhpnif 
be b uipuitlneiJ bu/liti Abiiinti ubprttj , 'be 

•jO ibpbp^ ijiip utlt^a ^^p ILuintieittb t b*- 
bbhtuti ')^tutfi^,p jbiti b'iivu'ltbiiii 'itnpits ittfnj 
usil'ii ^b'fitx ^ijtp/tep he t/uipf itrteit be '^bliii, 

1 be bltute neuitibptt be ttttuibpti x b*- « — 
n 1*% It 1 1 1 b^f utjii use ft i~p^ «, "' ^bn luj "i"M 
hep% ^lupbep ^jbunelt be hph^^** , bt. tfh^ 

32 nuie t be ^p Ifitj uitfii/it ^b*Ita ^iiippi_ppif , 
he b%ute Itrtj ' bpbu tiptibu , 1tJ^*t , 

nT»f«H , he niiitjpgP t 

SI., a 

I |jt~ b/tlte ppphe ubtjutlt liujprrbbli puia^ 
tiujiiuii b ilhptiii bpbpb , Im, nuiithptt 

'1 b*litijii *liiiifui , S huh lift nprit^ntfit U.m^fiti-bnj 
itrtiiitthpti ifiiipnbuiti qb 't^'i^*'fh^ hH^' » 
lunpli pt.phuiiin btuliuiitt iiiitlbtibttntStiti nnp 

o nil uiph tilth 1 be ixmu^ ^t/' ' U.uuineiub , ///i 
tfbiuuii^ tiqb piP h tfuipitbijulift J"*J't'^l'h 
tiiteptnbuhi , tliiittli ll*^*btni ttntttu iFtuptlliii » 
he bnbtipU tuenep,p nntpit uniji ^u^phep 

4 ^ittiiit 1 t/f- ubutjji ^i/lt b tibputj bpbpb 
iiui. nt^ptili jtufiinubb , be fhm titilinpbb 
ppphe ituiuiti^pli npnbtilt Otituini-bnj tun. 
itnuihpitlt ifittpttbtuli , be bltuilt bt-pbtulin 
"l'*fp" » i*nn_iu ^iiit tibtu^jili tip lutepinb^ 

• > '' A,7 "'P-B "'^^ " *- ^*^'h^yi * be hi ip be hinbu 
OV/' ' U.utntietub bp^ ptttnifiuipttU i^^PPtB 
tluipnbuilt b ilbputi bpbpb , be tutlliitiufu 
n^ b»np'^gp p upuib bepneil btltuttlnij b 

\> Ktuppu taut libit in til nienepii , (/£_ ttuipytnntue 

U,uinnLtub nb tupiiip niiuipiilt b tlbptui bpb^ 

pb , be tittiitibtn^ bnbe b upmb bepnetl ^ 

i bt. tnn^ Stp ' U."*"netub , ^%^bifbti "rtitt^ 
tibttittjli tl'mpiipli '/"/' uipiupb ibpbtiitin 4|;Fr- t'^"'3 Xfl'-l^' i^'t ■' t-'Fr- ''P^'-P 'i"'pl',-p '' l.pp. h,pu,'i,..„.„,.% U kLlo% i» Iff,. >...j.« 

"l.-fr- Str '-•■•fr- if-ei^ ^■bflh'li'V-P b unrfftnit iflttiiliL. it p tiSnt'liit bpl/litiu ^ ah 

8 atupiiiniitiij ah ujituinh nliniiiu x f*ut^n Jjni 
bahut 'flinnSn iun.ui'^h SbusiiJi 'U.umni^artjt 

9 t/t- "'/*' ''^' ^'t'niJiinn Jjrtjb, Jjnj '"tp ujp^ 
niun btainutnbuti ^n J""llP ujlia. ht^pnt-U > 

\^ hi- ' ^ui'&aj hituL. ijfj U.nma^vaj t (Jl. 

b'iiuiL. 7/wj bpha apijhu , ajl ^tP , a'piuu , 

1 I axJiun^M t tji. iMmJiuliuilinnuju bpllpp usitutyp 

im.anj , h U^ifutfti.anj f he taints ^'PiPP utUhpuii^nt^^ imitip I t/L uuthu '^^p U»ntnni.tjua ahp~ W'/' . // at ill It/ II It/ 1/, hiul/buj, 1/ . rib III 111 lit h t/huia uii/huti/fli ifinpt/hli qaiuliiuujuip^ P*- P 

\ob ijlipuij hptiph t UL. u/u^ ^O^p ihuuint-uiv 
*ttj"f 1 ipu/ifiiiliuiil tuubliuiiU tfuipnnj 

^luubtui ^ uinm^b btf , nb igujL. ^'P^/'P 
u/jibpuiuni-mbiut/Wn b iinutuJ/^ . bu iit^ui 
bu lAiuMiubuMlibuba alinuuM bi- abplibp i 

\^ U*pf uiptii nnL. ^ba tntuuiiuli p ^i'»pb^^ 
hnuuh ipuiiuibn . pinpju binpyu O-np&bii^ 
abu tiiniiiuiuiti% , bu %uii 0/it. S^bihbuqbu 

\o aum l/hp,pnj bu tupmui^nii fjt. miuuiqu u/w 
puMuabu auiiiiuMiuini » J"P"J> ^mphi p hiuija.^ 
%nj ahphuihinuphul/ uiu/uiuiitlili , bu h Jp- 
unult btuUat/ni laiuijiini-p bt'iiU , hu jbpb„ 

\^ unuli liiinia.iini iipiup\pai-fj puini t "^mnu^ 
tnil ttnpb^b iiqbu qtniMtiuuiini , bu h up 
hujliq.nuii biuuiujpbuabu tfliui h ilbpnuum ^ 
bu aitnupu intuuiti/lipii h Itnqiitt/li^ ui^ 
pujuubu . *iibp^iuitnnuiiu bu tfp^uiuitinuiiu 

■|7 bu lib iit/iuaittulttt tM.npabuqbu b luiiu t uu 

ui^iu bu u/t^bn fj'^^nj'n 9 p"j h *P'P*"J 

bphpb , ujuiiuiiuittbi quiiSh%uijlt uuipiTlilM 
inpnuiP ^ yntfit^ hb%nuiUb b libp^nj bplf^ 
%[i,f . bu /I'i/^ np liifi, [i '[bp.nj hpfipji' 
\^ uuiutuibtfiitfb t fjL. hnhtf iinuptiii hi/ pl'tf 
^bq . bu ifutifbii b uiimiiuuiIjIj qnu bu np^ 

th'B 'B" '"" ^/'^' ^ " ''*' ^ "'^ '"J'B '*P 7 ** "i7 

t9 «f»« pi* ft -f^"/ ' "'- !'**'• buu/jlt u/liiui/Uiiii liL. 
lUMii'l/liuihi uiiinutlnun bu iiutlbltuMjJt liusptl^ 
%tii* hpbnu bplinu iuiifli^tu/pi^ ifni a tjliu h 
uiuiuattiiilt nnuH uihbi />"« •^''7 • f'pnu bu 

20 Art. //'^'/"// ' (j*u**biiuiflJ ^ujuni.n frrt^i/nii 
puui ""l*f/* I ^"- fuiifbliu/iii u/iju/ulinu nuut 
u/ntfh , bu iitiubi/uipi iininmq "phph /i""* 
ujqiih buptiiutiq , bpliiiu hplinu ju/ifb'liUJf- 
lit ^ tfui iitJihif A ^i ^"1 juiiibliuijli bbpuibpriQ qnp nt.u)bn^j3** f 
bu frnqnijbuffhu i^au lun. ^bu . bu bnbnh 
'Z'Z^hq bi. %nuut bhpuibnup t (ju lupiup Unj 
qiutfhuiujii 1^1 p tl'buhjqtuif iqiuuini hpbiuq 
litfiMi O^/* Uiifuinutua ^ Itniiiut^u hu tupuipx 

H- b 

I yyu uiu^ Stp U,umnuiiib H^"J * Unuui 
qtiL. bu uiiiniituiii mnifi/ ^n b miutquiitq» 
IP ?•£ / t^biih tupiiiup uin.u/9b bu lu/q^ 
'//"/ J"'J1*^'l'h ' ^'- J*"*Ph%uifij iiilikUtiUnq 
up pan «/ny^ S^'l *B^"L ^"-P*^* bi.p% tupnu 
bu ^q , bu jutilhliiuht ufli$uul/nq np uj bit O iin ft' kf,t,„ bf,i, nuu u/nau 'pau bu ^q, Ut- b P'it\t/nii bpllt/bn "uppnq hi^pitt huP^lM 
utpnu bu 5"« , bu b P itShuq np n\ iinupp 
bit bpunu bplinu tupnu bu ^q , pnutTtu^ 
libi quii^iiiq b ijbpuii utifbliuihi bpqph t 
4 uu uiji buu Iti^pii op , hu uiahq hu lulia^ 
phu h lib put J bplfph apuinuiuhuii mbu hu 

qniutt.il/utiuii qhyhp , bu 9^*9 ^'nhn qiuiib^ 

Ituijii ^luutuh qtip uiptupb ibpbiiiuq hph^ 
o p^ t (ju lupiitp unj qttiiibiiiufli qtip iip^ 

ulitqtuiP uiiiiuinubphtuu *itiPuj S^p "lA"— 
b mm luv t linj ^p uii/iuq q^*q ^uipbi.pnq , 

hu yp^h/ihii yiiupiilt hqhu b qnpu/i hpbphx 

7 (ju bifnuut If^J '"- '*l*'lb'B /'*"/' ^'^ VA 
^inpiii hu hitil/uiin npqunq Itnpui /»'"/ tiiliu 

8 A init/iqiitltlt tJuiiilt yni^ptpt ^nqitqb t "Uu 
b P nslinq nppnq , Uu b P nSlinta np nS 
itnupn ffl'u , hu jiituiiiulinq uppnq , hu 
iiitliiuitunti np nj uni^pp bit, hu juiifb^ 
%tuf% unr^ina np unqlilt b tJhputj bphpb , 9 &/.//.i hphn liUlllit unj h uiutiquA ihitip tupnu hi. ^Y I uptq^i' Ulti III iL ji ft q 2 I ^hti tupnu hu ^q\ bt /fbp.u/fphi_ p ili/i 7' 1 1 tit n L II nun \»Jh%iiiii> tHMtnilL 1 l-Tr- "'^ph»3"U -i*''Pr n-i- 

a-npftbuabu uiuiuiui^ifi" ^^C'lP H S3 Utlt-Ut. \a phutif "Jitftu S^p** U^iiutnuuid^ t Uu hqhu 
I hut bt-P'lt uiuitup , hu C/it /» 9p'*^"i^"lP" 

I I hqhu fi ifhpuij ^'pf/p/' I SiuiJfii/ ifhq'^iu^ 

p/ii^ p ttp i/h U h*li "','/'' u '*jh t ./ ''/' Y/' "/' '/"*-'' 

tutiuhiiiliit b iiuiimU bu ihi^Plt lutlitnjlt * 

hu uitit III ui tt hn iiilt ui ifb^i uifii III qp h i- p^ 

iiii/iiltqnri putqifiun , hu uui^uili^ hphithq 

\'2 ptunuiit - uu hqhL uit/^phu ^1 tihpuij bpif^ 
pji q^uiiiniituni-*it utbu hu qnuitxnittnuU Y/'" 

13 >bp % Siiiuni-p tuiji/tfhh bifnuui Xiij , U^Ut 
"fiuttf , S'tiphp , npq^tn^ Ijit^^b , bu ff/t^' htt- .lb' ''pn.p l/i' "./'^ 'pqunu Unpiu pit 
(jfi^piti bu iiiiib^ 
^lut^t qiittiu/jiji puiti uiqq/i , hu lutfhiiiuju 
n/tituniiuu puut n**tfp pi^phuilitt , hu uitib^ \-i'liiiut b iiiii/iqiiiti iiilirip 


rT1,n^1.'^•B putn uianb bt,pUuil§a , bt^ mtfbuutjii ^ujl^ 

\^ ff ii.Sni.% putn u/aab bi^pni-tf , (J utb'lt ubo. 

Jjfff h mtuupthi tuUnp bpbnt. bpftrtL. jtuif/i^ 

%ujjh itiupitlMnj jnpnutf ^ yit^tS Ub'ltntuiib i np Uutu/it^puti %uihi utMipihtn 
t-bpbtun inpnt- bt. ^a J 
iptlhnj ifiitiuti^l/it , npuf^tt u^uj. 
U,utnni-ui^ Jjnjb . bt, ibittbhuttj 
utniiiuintif lirtnui uuiui^ "J 
utni_. 

O^p 'U»uuini-UJ& utpiiiuintij itnput a 

M uiu/li% I Ui~ bnbc fp^^'1^'1 q^tMJtiiunniM* 

ufbu be a^iuntiiuntJh 7^^''/»" ^ '/''/'"V '^Z'^" rh aiuniiUiiMuit- yni-pJi bt. ijbpuinnjn tii ninutuJuiJt% bu pitipAputuuiL. J^'phpk * "*- 
noputituMjp ^nuttli bi- piuniTu/itUijp ./'»/*/ /' 
lib put J bpbpb , Al 7t'S^r '''""^"'^'^' /' 'jb- 

\9l ptuj ^ pna t UL. uuiutnliuiiiuiut ^ni^itli J"J*^ 
jniJ- b dbputj bpbpb , bt. ^uibb^p ami/b^ 
ttUMttt tbpltliu piupAntStsii np ^pi» p i*bp^ 

20 ^n I bpliubnt 2^trtb uiUJiitiJli btitlinntJli pujpA^ 
piuaujL. yni^plt p i/bp , be O'ujvbbutii aiuiib^ 

21 Itujiu fbppitii t Gi- 'fiMntuL. tuifbliuiiit iltup^ 
ifliU \uiptfnL% b ijbpuij bpbpb , prt'^intM 
bu uttiuiulina bt- auiausSjutn . bt- tutfbiiuttlt 
unnniSU abnniSti b uhpuif "P'if'h t "*- "'* 

2^ ubltujilt t/'iupn t IXt/biituht np ntjlt^p \ni.1ti 
bb%nuj%b jn'bif mJjtu At/r , bu tutPliliuijli 

np l^*S ftp h *l^r'"J n'"'^'"'£r tfbnuji, i 
2o Ot_ ylt'^buni ntuilbuttttij ^ittuuib np ^n b 
ijbpiiij bpbuujn bpbpb , A iPutpnni tfphjbt, 
jujhtuuniJU bt. p unnlinn ulih^bt. b frn-Kntntu 
bpliltbn , bt, '^U9bgu/lt jbpbpl^ , bt, ifhiua 
tibtujii hnj bt. np pi^n %tfut ^1^' h mtutxiu/bb 

p 

uat^nt^nu ^tunbi^n bt.. ibuntSU atMjpAptutftut, yni-plt b ubptuj /'/"&/'A \ \ji- ./A>"'",V U,uutnt,ut& qjjnf 
putnu/itu h *btufii tftuttti .fh"!., bi- autita,. 
utliiiMunt^iu bt- auitiitUiuni m n.SntSltu np ^fiu P^fJ- 

iMtftMM p inUittMUjllb Uittn . bt. UiV U, utnnt-iui Snnil b t/bputj ^'P^iph i ^'- rituniupbtttti 
£i ^nt,ptt 1 UL. pMnttiit ixanpbi^pn^ ujltnttnna bt, uiMs^ti/u^ bplittbti , bt. uipttbiint, ui'JiX 

o pbt^ jbplp'fiff * U*- lhf^"^'kp inutffUiL. , bp^ 

p-utjp ynt-p*tt bt. pnt^iu/Utnjp jbpbp^ bt. -itr £ ni^pii jbu, 
'iiutnutt. tpbt,p bt. ipunt.lj 
•4 ust^nt.p t (jt. 'iiutnutt. tntututiiuU ibu^*iib^ 

pnprrnt if ntiTubutlhi "b ^untli bt^ jbt.f^'lt^* 
5 ttitfitnjit b ibpfitiu iftpu/pujiniuf t Uu ^nip'li 

bpMutjp bt. 1ltnt,tttii^p iftt'it^bt, b tnittuStb^ *3t;pf. -(-l—V- -Xi^^ jbi-p-'L L utuMu'i. pftpff uiifpthi . p"*f jttttfnbutliu ' tfbintn^ 
uii/libpnpnb , np op mriiuvbu ^p uitiitnilt 
bpbt^bipuli liini-pi^ ibpuMiiit t 

Ui_ bnbt, J but ^utnutiiniJit utt-ni^p //_ 
P*'*'l w'V qitiiuuint^^nni mtuututitlilM qrip '"- 

1 puip • Ift. itjp&utbbuirf titttt^niJtL*!* , bt, hi 
bi- tultiip^li nj n.uipauii_ tlltltsbt, tpimifui^ 

^^bi ypntii A"pUph^ "'- utpXutbbujn aui^ 

niuifttliit q^bm 'linpuj iiibnu^ibi fJI^ ,'/"'— 

\) ^nt nbtxti f'U^ ^ni-pU jbpbuutu bptip^ , (/*- Sqitibiiii itiniuifttt-ntit ^uhiqbx 
P"U utii nut, 'I'll h ft utp a tut. uiti HP 1^1 "IP tab ^ni-p itbn tuft liin b utuiuiutti 

■ ''i/' q *" tniuiunt bpbuu bpbpb . bt, Xqutnii qXbitli bt. nZ/. 
buiiuit, qliui , bt. uin. qlttu utJuip^h tuti /"-/' 10/, ult u/j/n fjt. Ml ■ibti l,L, UJpAli fi tntuiMjiiJli iiMlinp t Of- ritttnttiix 
t,ni-pu bi,p'li , bt, qujpdtMJt. 

I I quiniutnipli It tntiaiMMttsh^ u/Uuib. 

ujtM. iitu mqiittJipli pf"l bpbbu , bt. niJltgp 
mbpbt, &bp liiit-ni yhq h pbpu/ii bt-pnt-iT t 
bt. qbmtAia hrrjf Iff ^ Qtn!^nt.^bttti b*it 9'"-P<l*" 

\'2jbpbp^ I ut. nutttuipbtttn tut,nt.pu bt.p% 
bt,u f bt- qtnpXhtni lupXtttbhtuq quinutt,7ib% , 
at_ nS bi_u niit^bi qtuntiiui tun uut t 

13 ut. bqbt, b Jba ^utpfit^pnpttb bt. b tlb^ 
nt if tiitfb , bb'liiuti unjb" , ^niiluhutliii ui^ 
nut'^^int.tf np op ifti ^p uiiliinjtt , 'tint^tu^ 
qbiuq ynt-pti ibpbuujq bpbpg* bt. bpuiq ufj 
qXbqntSti tninnpitlilni qnp utpiup , bt. buibu 
qb %nt.iuqbuii ^p ^nt^pii jbpbituiti bpbp^ t 

\ 'i l*ub lutiPubii^/lt ^pUp"pql* % "p ^p J*""*^' 
bt, bt-fru ^p uiifunih utMJtPui^buiut. bpbbp t 

15 Ut. pioubttii/t, 0^/» U.ninni.uiv ip'q t/rt— 

^^ jh bt- tuu^ , Ui b mujiuuiij^ injutb qnt. kb'" 17 nnni_nn t^"^ P^'l J^ 1 "P'tl'-P -fi" ^'- k"'^'"J-P tfltu Ut. Ull/bll: 

qu/tijt np b*Ji pf'ff 'B^t * ^'~ '""b'iiut^i iPiiip^ 
tfliti b P ny*nn ifltJiSbL. niiiiiuiunihiu . bi_ 
qiuittiiiiMMjli iinnntHi qbn.nt% ^phph ^uiti 
piiq ifi'"? » '"- qbn.tuu^b% b ijjtpuij bpl^ rh 'itibiil^,p bt. p. uiquuMipupni-.t. /• IS ilbpuij bpbpb I Ut. bi onj bt, AA" *iinpiit 
bi, npnb,p iinpui bt. biiitiiiijn npqt-nq lin^ r 

tuilTiu pf'q %Jn ifC utifbliiuhg iinqnt-li sttipv nt.u bt qtiiqtMiti^ hi. 

tfb%iu^ 

Pn.Snt'li jbphp^ putn uiqqb bt.pbuiltn A— 
/Ah a miiiuituli^ uitimb \ 

V/«M ^"/ lib n lull 
bt. lun. iiuif: 20 Ut, s Ills b itjti (j nj ij b n iu% {/. u ui n i-vnj , 'tfiiliuiiti uhmiutinn uppnq bt, in 3|;pp. uiuiu%hpnfjif./i ^I'Fr* jl'^r*^^ '"''Ff TShuah^t b aiMtttilutttajth 

-it- i F-r—' •'tat- 


8 tr"bnh\T-B ubltuijlt p n.slittti ifnunit , hi. h^uiii nnyiu^ 

nuiL. iS^/' U>uuini-tJiu h ^iiui iMjliitL-sjiti i 
t?L tuit^ 05/* If.uuuit.uta- itiohuti ttiJum/i. , 
II *> Iti-ti J ft- "I I' 7 1*1 It h O utli ui a up lihn u m till 
urtitv itii limit flit Hill , uIm ''/"",P iiutiitini 
^ujiiuiuiui'iiiii It 11 h hill ui 11 II ^*'^i'j* /' linili — 
iini.pf liii^ ht-ti*^^ • "'/"/ "^ ficu jujuuiiiii 
S uin II lit Ml If I II III lilili ii'jti liuiii uliii It It'll 11 iiilili 
22 nnui^u uiiiiunli • f/, itiriL "^hinhi, nnniliuuijli 
itji_nt,nii "phph iilipuh UL. 'inuliaji ^ tint-iiui 
liu uiojtr J iiiiiiiiriit liL. ' itiuiMittSli ^ "" nuilit. 
Iml, N'/h^^*n *n* n lu nut lilt ualili % 

%\. P" 

I \jt- Olt^lhlMltl U^itiinit^iiib- 'l^"J /'*- 'l"i'~ 
uhu 'itniiui , bt. uiiJ^ ipitiiiiu , U.anij^n liu 
uiuuilmiiuinnt.^ I/L. /'/^^ 'LP//'/' Ui/i^ 

'^ P^'/^*B '/''*'""• U'- "'^ ^*- /in/tbi- It alin /Ir- 
'//"//' /* '//*/""/ iiiif/iuuJiJi auiaiuliitiii hnn~ 
n/f , //t, A i/liiiiiij uitfliliiiifli fJ n.'^inii lin/i^ 
91I1U , nt. /j i/ltnuil uitl/iliiuili iiiiixliini bn/i^ 
nb J /fi_ A dbpiiil tiiuliliiiiiii a/iuiliii ^11^ 
ijrtL. , uniiii I'liig- abiiuiifu a^bnni/ buinu i 

o IjL. uiilliliiitilt n/innvii nn ^ /tliliiiiitltb Afin 
ihnh h /ibniii/jtii- n , I'PI'^'*- apf'^/'juin /uniniij 

4 buiiiL. aba aiiiuliliuiili t '*"'/'/ nifbu ui^ 

5 nbujiPu "^'^rtj tfb iiuui/in^,p . "j^uilinb Ai_ 
nalift utn/it,u ^•'^"J 1'^"//'" 'll"/ ' P Okiiniun 
tu iiliii III lis a III II II til III II jiili lilt b lib u iiliui b i_ 
b Altriiitn iliitiiitiii . A Aliniitq mnJi u\iti_liK 

6 biipoii ('* p"J /"^"//''',v/'.V * '•/' ^Z*'!"*- '/"'- 
pbiSli ii^iiiiiiiiii ifitt/itiiiltuib uip/iitilt iinpui 
"7'//' f'pp*** liiipiii • ah p Luuiuibbp Ut*f~ 

7 uini-viii uiputph hii uifiiinnti • U>J/ 't"*-^ 
ii'^b il^,p A*, uuiinituniiipni^ji Al 1*1^^ '/"/'" 
HPP » '**' nujniFuiniitpiiLn A t/bpuij tinpiu 1 

o fr«- pjoijbniiiL. ^gp U.uuiiii-iiia' plin Jjfi-~ 

ih liu ffffff itpnpii Imp III lip p*'*l iiiiui t,liii 

9 A«_ iMiii/^ , t/f^ iii^uit^iiiiih/j Itu ^iMJiimuiinbii 

nnt^ptiii hii /»'"/ aba , A*. /''"/ auiL-iii/jp 

lO abpni-tf ibui abp • (/l /''"/ '■*'//A7////i7/ >**j"l 

/ibuiiuiliuiii tip pliri aba AZ/ ^ A p/ ti slinii 

/*L iitniiiitilinii At, iiiitibliuifli a uiuumIiuiii 

P/I'h "/' /' / *-*"V . Ill- fill u/itibtiniSlin lip 

hi /ill h lit UI iiiuili /^ II ill utp , At, iiuii/iliui Hi 

\\ iiilinttiliiiii "piipp* If*- "^iiiuiiiuiut/iupiiant.hiui 

bil lit I It abu • /ml. n\ bt-U iJb nutii/t tip ui^ 

i/'b'liuijti ifuipif/ilM A ^p'^bn/gq^ , At. //* At_ #/ 


v/"//' jp^btibn ywiLpit ujutiit/Miulibi qui^ 

12 i/b'ltuijli bpUpp » t?*- uiii^ ^kp U'liutnuui^ 

iflittj , I/. /" 5" liytiili ni pJin/ili qtip liii uituq 

/i7/H Au At /'"Y aba I Aj_ A il^y itii/buuihl 

2 i'V ^'"'7 uilit-nj itp ^ «^j 7 3ibn ^ J""/ 1 " 

\o iiui^/niibupn - i^ntribnu hif ^''/h't lutifitiu 
/iu /''iP'lh /iiiyuiliut/s luii. jiuibiiui/iiiili 111 bi^ 
iti/ili p*"l pu Ai_ /'''7 uitibuiiini "P'ipi' * 

I ( i7(_ I'np'fl* /' rifi-ti't^pbi /ilMOk. niuifuiu h t/b^ 
puij "phph . /ipbi./»uiih utnU 1^1 htf juiiftuu . 

15 pt_ jhybiihii riiiLpitn pu np pl'ff /'" At, P"'l 
Xbq , III- Ii il^9 uiii/t'liuijli y^*S"J /l/i^iqtitli^ 
t-ttj luii/bliujiii t/ujptfhli . At. Mi buu A» 
nfi'lh 9/'^"/^*/ h uuimuj/ibi quiilb^iu/^i 

\\\ i/itipiUMli I (/*_ Z'np'lp tiiqbqli htf luiiluiil , 
At. uibupii /A*"/ itnL hiitili juiL nialiliuibuilM 
[, if^l [.if I.,. 7. ./'S^ ....IWl.u.p, {li^nj Ifb'l.. 
niitlit.iti juiu/iliiiijli UuMpuli/i lip 5" A i/bpuij 

\i Z'P'li'h * l**- '""^ if,uuirii-Uia iiljnj , U> J*i ^ 
liyiuli nt. biin/ili qnp ' nt. pitnbiih bit p**q p" 
/iL. p'^'q abq , III." Ii t/^9 uiiib^iuifii iluipif^ 
%nj up 4 fi i[bpuij bp/fp[i I 

1 8 o**- kh'^' "/"/h'P ^"jh "P ''//'^' /' """•' 

utui'ii^ ui'ltuih , (J^i/'f l^»**'f, (jujuliM . T^iuif 

19^/1 ^"'Jp ^ptuliujiinL. I Up/'^ unjjui ^/lU np^ 
ql'M /j^jI' f '"- A anijutli^ ui^iit^/igutli fpiq 
uiii/tliiuili "phpp ' 

20 pL iibuuiL. uni , "■'//' ^tiqwqnpo- ^ qbp^ 

hl'P 7 "/*"/'/•' '**- ntli/i/iiiin uijqb , //(_ "*pp 
P qp*"-**J" be. uippb quii^ , A(_ iibpbuiuuji. 

22 Y' uiiitU bi^piii.iFx UL, /luibu ^f^iuif ^ ^"'JP 
'PuilJuiliiiL. , qif/iphni- P'pL.ii ^op pi-pnj ul. 
Ill upititii/Jiiitq bp/ini-q /rqpmpq pi.pnq uip.^ 

'lo utiii^nj t t/i iim/tiiti (J b ifuij Iil. \juipbjvp 
^uiliqbpa , /iii/iU b iJbpuij P b/iut'liQ /ipbn^ 
qnt^li , At_ ijliuiq/ilt jbgnii ibmu bt- auta^ 
/ibqjili qifbp/itii-Ppi-li ^opli bi-pbuiliq . At. 
qbpbiiu jiL-p/tiiiliq j/iutu pt"iq^'' nt-li^pli , 
/it- tiilbp/int-lu bijli ^niili pi-pli utliq nS uib ~ 

24 u/ili I lit- itP iiiili/inuMt, Tjnj h if/tlii-nj iitli^ 

'"/' l"-p'^h I '"- '/l"""'3 ll'^'l "*p"*p p^"L 
zh^ui iipitpli p*~p /jputiibp , At. uiii^ , Uj*p<~ 

vbuii 'f^it/liiuu , ifuiiint,/M , At, ^np'fP wut— 
2(» null /t qptupq pupttq 1 (Jl. luug ^ (fpiili/iuii 

y^gp U>"trini.uiv , D,iiisini-uia (fbiiiitj , At, 
27 Z'qh'lp *i^tuliutli viunuii tiiipui . I^iquip^ 

^ui/ibuq^ U,iiutni-uib {juip/ipb , At. ptiiu^ 

/ibiiq^ /' uitit'ii U /iifuij , ItL. Z*nhyh t**"— 

'itui'lt a lit nut I ill u qui t ^h^^-^uMuuituuthtjfi ^b^j. ft funpuAifi ■'bpf i^qtab It It. till OMJin -jhs "1)-/. 1.-H nutiiu ^"*^tmX, ImpuM sbPf. /- A,-. t)"i.nh'b'b-p 20 h/ilij^ Sitiiiht-n liL. jhunt.'lt t Uu hnhlt ut^ 

2 fl/'l/''^ Suj^ihfjy 'I'ujifhfi III. ITutiftttfif 

hu IfuttitMj ItL. Ouji.uj% liu Uiltum lit^ (^"n^ 

^ pkl '"- iTnun^ ht- f^^iffinu i f/i_ "/"//'^ 
^f'uii/hnuij' l).u^u/Uiin^ fit. /*^rfH"ff i>i~ f^nft^ 

5 antPiu I (?<- "P'lbtB. (ji***-"*^'"*J uil>'*"' '**- 

5 f^utnirfiu , 'l/ruiiiii^^t^ liL. ~ fpni^uiif^t^ i fri. 
A unaiuli^ UiililihiiittiJ hnnhji uttitiuftt ffiiiti^ 
tifi /iL-trhutiiif , hi_niu^iit'ii\lti_^i niiui ^ht^rtLU 
jujitiiir pt^nhntliit ItL. // uiit^iiu ni. itlniitttf t 

6 fr*. ttftr^h^ T^uiifutj 't^iii.j lii_ U huutfiLiff 

7 ^^nt-tl Ul. 'pittitujii I i/i_ "P'iP'p. l^"l-^*'tj 

(J uiuut lit, lji_piiu ht. U iiiuiMtfJ lit ht. Iphti^ 

iftMi Ul.. {] uiaitMliuim III . tit. t*l"lhj* iphtiiiuii 

S ifututu ht. iitii-nitinujii I (ft. T*"t > Oliutt^ 

ajjhuntiij fir . liitt uiiitufL. il^'hi iiiiuij p tlu^ 

9 #"u/ ^^nhnh * t? '^- ^"" 4/' *'h"*j "/"'"/"/ '""• 

iiuj^n ^huifiii U-iimni.ti III . i/iiiiili iMijImnpli 

tuuh*ti , Ppfihi- n_l'bpi'"*iP "h"'J "*"^"*'^h 
10 S^*"'^' ILuuini-ii nj I Ul. hiiut, "hb'H^' 

fJ u$tM.uiL.npiii^f(r buili linnui l^utuhiiiifh ul. 

fipt^ '"- W^""y /"- i^uin^ui%^ jhfit^pfi*1i Uh^ 
I I 7/ Mi Mi /f 1 (jhp/jii^li juiiititiultg Ul fj.'ini f* ht. 

•th'iihiiitf tiJf/iiitiL^ he tiiht'J"*i/0 ,f**"1*"J^ 

\2ht. iiii.i.q^ii.%, bt. ^ii^ujuhiru/ii [m ,/40 'b/i, 

iint^^fi hi- p if^Y j^uinuiliuij , "*/" ^ J**"-' 

\o nut^ ifhb r UL. U hiiiriphi/ atitnL. al^ni.nhp^ 

liujghu hu qU h%hhifi£iifhu ht. alf '**ni^hh~ 

\\ tTiuqhu hu n^^hihp^ luwihiiifiunhu ul. q"iiMMin- 

pnuttUppuiuapii , hi- n^^uiiintnippiituuhu 

( ni-iiuiji ^ll*^' *ir7>*'""fl/',P ) I ^'*- u'luiifi 

\-^ hr tinppuutiipii t Ul. T^iiiIiu»1i oltiiit^ uUpiiiiii 

-\h niuuiinuiiiph pi.p , //(_ n^hirtniiifiii (/i. ii'ili^ 

anLUiunpli hi- uiSjInii n^itinpti hi- u f'ltp^ 

\l qhuuiaHlt Ul. ajUhi-iunlili hi, tpj.nni-iuiiiu^ 

l8 nfilM hu tAj^ifUiiiuijIili UL. nlXp"ifll*riliuiiihli hi_ 

nu iiiiliunuJiifiii ht, nijt'iitifu iiuijili • ht. ihui 

uipinnhil iiuiithaiiili mnil^ ^nhmilittiip. flu 1 

lOfrt. hnh'lM iiiu^tliuiiji 'f*iiiiiiiilitiiip_iin h Uji^ 

nnh^ ifftiishL^ ti qiLii h ^*hpuitiuj ht, h V*'"- 

qiii , illitisht. p til"! p Uniinif ht. b pii^ 

ifnp , hi- jt/,«#M//£« /<£_ Ii U hpnjhiP iFihisht- 20 A i^ujiiui I IJn^ui h*ti "Pfhtp ruuifujj jujnau 

/iLphui^iti f puui ihqni-U hi.phujtia , J*"}-' 
hiiMjp^u bi-phui^iif ht, b uin^iiu pt.phijuttg x 

21 UL. Ifhifiui oliuili "/'ffAtP bL. unpui, ^oiiii 
ujiTh'iiUijIi "pri*- ntfli Upbputj , bnpopli tjui^ 

22 pb/Jb hp/iQiiL. I lip'l/'tP U hifuij uiiiitf hi- 
U.iiiii-p , LLp'/iiii,ptii'*n hi- l^nuii hi- U nujif. 

2.5 t/*- "/"fh'B U.piii'fmy Z,"*-" "*~ t/tfni-n hi- 
2i ^'miihp hi. 11 nun.p . Ui, Upi/iiMtnuinn b%iuL. 
2-i qlJt"fl"* , /'*- Uiuqii b%uii- uUphp i Ul. U^ 
phpiiii h'litMili hphiiL. "p*tp,P * uiiint-ii ifbnjlt 
^yiiiil^b , qh iitit^nt pii linpiMi nuid ujlih^ 
quit, bptihp . /r£_ uilint^i hqpop 'linpui (yhlf^ 
2(» uiiuii I Ul, tyhbuiiii'ti h'iiiui, iMQiiPniJniun ht, 
n 'lU"^1^^ ^*~ qii.uuipifni^q hi. qtjuipin^ frt. 
2S uQnqnpiiiif hi. 'Ip'thl '"- 7 vbff^^ni Ui, 
l\)q^'bpujq ht, qU.p/^iJttl /"- 'lU"'ptl' bi. 

qiii^ 'hht* ^*- nb *-hi '" bi- qtyi tip "*p • "* *fh — 

'tO*J/hohujlj un^iti "P'thtR xihbiiiinliiiif t U*- 
hqhi- ntiittlini,iJ bt^i linqiu p (/ umhiiiq 
ifhhiKhi. qiMii h I) niliphpui ihiniil/ti uiphuhi^ 

.> I hiiijq t Un,piii h^i "pnhj* Uhifiitj jitiqqu 
pi phiMiiiii , piiut ihqiit.li pi-pbittliq , iiMLs^ 
biiiip^u bi phiti^iq hi- b iitn^tPu ht-piiuhig t 

.12 U.ju h'li "'I'lJ* nnqt.tiq lf"lb p'nti yiint-tinu 
bi-phtuliq , puiti uin^iiu bi-phuiitq • hi. 
b unipuli^ uqiithqiMiti q'I'tl'tP ntqqiuq 

h ijbpuij bpbpb thui ^p^hqhqb% t 

H- ^^ 

I \jL^ ^p UMifliiiut^i bplibp ihqni. tfb , bt, 

'2 amp pill n lUi imihiihiini'ltx (jt- hqhi. b piui^ 
quii% unqiii itsjpbt.hibq tiuibli qiiism lUi 
\hpbplili U hiiiLJiitp , ht, ptiiutihiiuili uiliq \ 

3 u*- tLJuli% ^"JP 'if^'h^V b*~P • bfp"JJf uipb^ 
tpit-^ uiqbi-U , hi, id-pahiiunt-^ qiuju 
^pnil I t7<_ hqhi- iintiui utqbi-ult b iiibqh 

■* ,p**tpp , "*- hni^utp b uihqb yuiqiupiiij t Ul. 
iiiiih*l$ J l»h'"IJ* ^plibtiqnt ^ ifhq ^""/'"^ 
hi- iiisiitiupiiih - "P"l ll^'P'fl' tiint-biii ilpii^ 
shi. ihpbtitiii , ht, iiipuiuiini Jt lilin iiiiint.li 
' / III II It if Jt luii q u lb lib I** b ijhp ml hp h u iiiij 

5 uiiih'liuifii hpfipb I O'l ^V "^/' uihiiuilih^ 
qniijqijjjtli hi_ qmyuimpmfjii Q"P >/'"4/'" 

(i rq*q/'^ tfmpqipiiii , Ut- uiu^ *^tp 1 U*^ui 

mqif *'p hi ihqnt, lib tuiilil$h qiit-ti , «£_ 
nu//H ubuuiii qnpohi • //f. *"pq "^/'"^ upit^ 
htuu^ b liiiquili^ , qiMMifrniuini i/np 1*"^ 7" — tflbfr- tI—V- ^^-f, '\-^u.giip 5l,fr^U"ti. 


10 >y■bn^'b'}••p fuuiiiiiiubifuijni^u u/lirf. t^i^bi^nLu'ltnrfUt ^ qp 8 hbnh jii-pnj ( (/l ui^irthiitii t^/i Str bltuhilrint iirtntu oXttu^nJp luilu hpufippt^p ^ A-i,. uii_ ni^iiiii. bn /'" nuii 'A, Jb. Dtiiinnt-iulk ufliinh ptJfJ^ hphtm uufhliuijU 

bpbph , IfL. r^utifiiiphtflili ^ ^ji^ihi^n^ tj^put- 

9 It *u Jill /rt- qmsintupiiil/ti i *4^imj it'll tttpiti^ 

phU (iriShnuii_ utlinihi 'itnpui ftf I'l fill 'n qui- - 

-IJ^jiiJlM . ah uilin piuifhiiuilihujti O^p UtU^ 

tnni.111^ uihqni.ii tuifltliui/li Upqplt^ ht, luU^ 

uib npittMuia niinmu o ^p U^irinni.iiia fyitj 

bphuii lutfbuutjli hpbpb t 
10 bi- mjn b*is yiint.'iiq.,p Ubiftuj . U^if npiffi 

^tupbt.pbiPhtuii ^p jnpd-uitF b%iuL. qU»p^ 

ibuinuutq. jhpljpnpifrtuif iiiiF^ ^^bui ^p^hqb^ 
\ I nlil'* //*- bbbiiiif (JbiP J^'Ui d'itntiibptj %npiMi 

iilli,pih*iij> 11*11*1 uiilu ^ftliq ^ujphi^pf at, aliiiit, 
\2 riLiimbpti he qiiutbpu ^ ht. ifha.utt^t Ut. 

Dtpifiuinuuin hbhuiq tuifu ^luphi-p hpbtjnL.ii 
i3 hi- ^fi'liif. ^ hu b%iuu qUu'il'^ ^ bt- hffbuiif 

D.pfhui^nuiMin jhut b'iiu/lib^nj %itpiu qllui- 

niu iiiifu ^bpb^ ^uiphi-p hi. hpbuntJii , ht. 

yiitiit. ni-iiutbpn //L nmnhpu ^ hi. i/btiuit, t 
14 bt- . bbhiuq Uiiiil*i* wfu ^^uiphi_p /it.** bpb^ 
^5///ji_^* , hi, b'iiujt. qbphp t f»L bt^huiij U'liil'" 

jbtn,,b%iMi%b^nj %npui ifbpbp* uiiPu hph^ 

^uipbi-p he bphitftifli* , ht, b'litui- ni^utnbpu 
16 //L niitnbpii , ^/tl tfbiziui-t** &*- b/fbiiiif £?- 

uhp iittfu ^uipbi-p bpbiini^t bt^ ^npii^ ht. 17 6'litiit- q<t*"i'liff t bi- bffbuitf bpbp jhti 
b'liuiiibinj %tipiii il4*tiiil^ll uiitu ^bpffbpfii-p 
hi- bt. [J ti/itiiiiintjii" ^ ht- b'hujL ni.utnbpu bu 

\S quuihpu , V/L ifhntiiL i** b*- bffbiuq <^/m- 
n^b uitfii ^^uipbi^p ht. hphiint^i bt, ^np" i 

^9 hi, dlUtut- qfhuiq.nn, t frt. bl^huiif 4*i"ilk^ 
jbut 6%iiiiibinj %tiptii qfptuquiL. uiifu bp 
bhpbup hi. jiiiii , Art. d%tiii_ ni.uitibpii hi. 

20 rinuihpii , *Arf_ ifbrinti. t" bi~ bjfhiuif fhm^ 
quit, tuiTu ^tupbt,p bpbtint^i bt. hpqnt. , 

21 ht. b'iituL, qUbpnt^q. x frt- bljbiutj (hi'iif*"*- 
jhin ii'liuiiih^nj %npiu qUbprti if uitfn hp~ 

bbplii.p bt. ht,p% ^ hi. b%iuL. nuumbpu ht. 

22 nuutbpu , */ri- ifhrttuu i" bt- bifbujtf Uh^ 
pnt-q luiPu ^^uipht.p hi.** b/tbunL.'ii , ht. 

23 ^^itxit, qXftu^pntfp t bt- hifhuii^ UbpiiLq jbin '2-i ittm. \ If I. biibtuq ^f*'itP***lp luiFu l§t jd^tu^ 

'l^yitUfltttt^lt hi. llUlt ^ hi. VIIIMJI_ llV*'uipUI 1 C?L 

blfbiuii (jtttnni/p ibtn oliu/ltbpti linpiu 
nffi'i/tpiii tiiiitj ^uipbcp jitttuli hi- hpbriL. , nr«_ 

2(i bitiMit^ nt.iitnbpii ht^ ntttnbptt ^ ht. ubfituL,\ tSi~ 
bbbtMin l^tupiu iiitFii ht,firttnitiiunt-li , ml 
h'inMMt, uU.ppiiiif hi. Iliiu^iti/p bt. qlXnuilit 

27 U'j" Ar^' b'iint^iif^ f^ntpuijb . fv'ujpus 

lii% iut_ q U,pp luiP bt. qu *i'M ti *lp bt. qU,n uili • 

2S //L U.niii'ii b'limi. ql^nJut i (?*. ifhntnt. U>-~- 
tituli uinui^^ f^tuptujp ^op ^L.pnj ^ jbpq^ 
pfifi jnpnt,if yittJtt. , jiuypimpSpli *puiq^ 

29 qbujtft.ntf I bt- iiifi/tii (Lppiu'P ht- Um^iit/p 
bt.phti/it ft btt/ituiju . uJiintJii Initial U^ppiu^ 
t/ViL* Ifu/piti , Al iiiiint^i tiiin^i Jjiti^ntJpiuj 
Ubq^itij , qni-iiinp Utntulituj , ^op U hq,ptiij ^ 

30 bt, ^op Ohit^nijt bi- ^p l/iupui tuunt.f bt. 

31 ni b%ujii^p I b*- '"'« f^ttipiu qihpptuif qnp.^ 
qjt fit-p , */ji- qXriii^nilp ^"("fl* f'^P i" ^^ 
i/\^niJtn 1"Plh U.miiii'iij "f"/^**J i'^f'J* "*- 
qUi*»p*ii ifiint- h*-p I iJlt"* U.ppiiiurtt. npq^ 
t-nj bt-pnj , hi- h^tuti r^intiui jtu^pjuip^^li 
^uiqnh III If L. nif * ^(^P *"[ J ^f* hbP^ "^ "^ *" " 
'liiittjt.ntj . bt. blflili tfp'ii^bt. qltJ*iin.iii*ii , bt. 

^'1 pliiuhb qjiii uhin t frt_ hqb^i iiiiffi%uifii ui^ 
i_nt.p^ f'^utpuijp ft nhiiii"*'fi* ""'^ hplfhpfit_p 
ht. ^bii'i , bt- iffintiiL. ft*uipiii ji IJiunui'ii t put ((JJ. |7l ytfhtMtg 
Ifl. yilbiug ^hij/huA, jhuf ^'itiu'lihf^nj %« \^mf%ti/it tin/h ^tMiphi-p hi- bphunt-lt \M tfu tin tip ^1 upat^p iri_ A^>/M/*. nt-utitbpu ti. trt. bphuni-% 
, h L. Jy *t-iui- 
^ bf r> trpltuni-% /, mui%k ''»r <e"' j''i'^/'P i"r a"'-at'3 •p'"1' 
2bi- •"Perl's i-e'"i J""Lt ''"''*. '"- op^ib., 

nhn ii^hi^, liL. ifhiiuyiiLi/lii) qjutinL."!! ^n. 
3 III. hq/igbu opVlib,.>i . bt- opVl'hglig ^Ofii- 

/.i. o/.^'ubui/l,'!, /. ^b,l uiifb'liuipi l"iq^ 
'( b/.l/i^li 1 bt- tt''"'a U.ppflf t'/ttifiu ftioub. 
//«*£. I^iq 'ifftu "y.uinoi-"'* . bpPtiijf, pi// 
"Uittu bt- %niltn . bt. Uppiuif i/i iiiifujg bt.., 
PuAitMiui,t-% he Vi>tf/t,1 JtiptfiMiif bl [i htu- 
'iiiu.'lik ' bt. ma. U-iHtfit qUtupui q^^l<li ^«-/», 
bt. ulttt/tn q^btipopttftq/i Itt-fi , bt. q^uittb- 
'hu.fli ll''li^u I't-fibit/Jiif tin/i uitiutgufu , bu 
i^uitfhiiiu/h ii'l/'u Y«/« «m./-//"A ^ hl'tati/i', 
ht. hift'li ilU-i jbplllip'' •^••t'liu'l.uitjt.ng. bi. 

9bFr. jnt-r fr^nhliT-B 11 /,„. 6 fc//^'*/ fhplflip'il •fiuHiuitjnL. 1 bi- }pP'f/'">- 
U,piiinif jhplfftfi'li' pliif hiilfiupini Plii'li "tin- 
fiui it[iti^bL. fi uihqji'li jt tl/irjiliif, fi Ifuiq^. 
%liii 'piupXfi . /•"»/,7 "ruAiuilitMMijIi^ pliui. 

7 liUiiii ^liii jujfiiJujit jUfilffifiii t 111. hpliLh. 

qtut. S^P U,pnwifrli. , til. utii^ ,7^"" * *\'"' 
Liulffi ^nLif inuiij q^liplffipu •l"iji" ut- ;/'- 
%/fiMjn uiitq- Uippfl^ ittiq^iu'li S^"*"^' "/' /'- 

S phl-ltQUlL "llifiu I fri- itlilfiillifiui. Ujtllll[l 

h ihuinliii ptiil uipbilii^ii ~/i plifif^/. hi, /j_ 
^nip u/ltrf q^npiuli ' fii-/i /' /"''/^t/ i J"'"~ 
nhiTutli hnilitifii hi. U^tql^ji [t'l'f uiphiJi/ii 
be y/''^^'*"3 iMtiin ubnm'li Cthiii/tli , n 

9 ibina jti/tini^t Sbuiitli i {/l ^at-biut/ lkp~ 
nuiit atlilia ptiutbh ttiiii_ iiitlttiiiiMututp I 

nuiif fl/ifhijtuinft f^"*^/^'/ iiififf ujiitliifpfu^ 
innt.ff butiPit, aft uonmiftUL. unij ./"/'y/'/ ' 

%hi jutfbujutnii , liL, lit It g t^lf infttu */'//'** 

ht^p t *hht"biP ah iil'^t* l^'l^'ffl'h ^" 7"*- • 
i2 U-nn ^nhfjh ^l*^ k titbituiiilMtfli'ii utfliinmiii^ 

ab,pli , bi. utubtjWjt IJ^ 'l/i'lt 'itfiftui 4" "'" • 
Ar*_ tiiuutltiuUbnU% nh" i bi^ l-P^"/ "'"fpb^ 

i^ ani-aij/l/fi/jb'l/ . l}*ii*""tfbu jJ^ »^'V/' ^"'/"" 
/r //* . qb n "'/'A / /' 7/' /'^' ^ '/"' "^' .P "1 ^"^ 

14 bbitn^ ut%X% bif ftunintitt ^n t u /.ppb, htfrtL. a PC ,r jbiijii bnbt^ 

, b. utbiihuji Unbiutntuiii- "//^' nhh'^'l' 'ih qbrf^b^ 

\^ nbb ^n J"J*^ • Sbub'li qi*in bi. ^t^^ta/l/jt% 

^ftuntui-niib , be qniibub'ti 'fi'"* ""* "'/A 

^luntuunltb , bt. tniuniiiti nlnu b mntSli fput^ 

1 6 ituji^n'ifb t fjL. U^pnmtPnt- piitpbu uttriig^iJi 

iliiMtiti 'iinpiu . /f<_ bnbli unpiii bitttspli^p , 

u/ijnbuij,p bt, k'*'B » ii tiiitiuj^p hi- mqatpt^ 

\1%iitj,p , ^"ph^ bt. rtuntno t Ul. tuimnJ^but^ 

UtUtnnuittb- qfputptin_rili ufujuit/ 00 

nn1nL.11 nnptit ti ifbic ttpti 
bt, imp 00 lib a- lit ^ 

fpllt tf lUltll 18 U utpiitjh iiitn^'it ll.ppitJtfni, I 'inibittn *Pi' 
puit^ti% tiU,ppuJil , bt. mug ipiiu , •-»/' ^^ 
a.npvhitbp tiiiifn p"'/ /'" t 'fp "* iipitui, 

"19 ifhithp bp^^ hl*^' 'R" ^ * '.^'76"/' in'f**- 
ifbp ffl^ *f^njp P" ^ t bt. ^tunb 77'" ttiiX 
litittt^P^bttfu , bL. "'P'f '"*' "I'tibh hi*^' tB" 

20 tuniu^b ^tt , tun. hi. tititti b pi"tf ' Ui- 

ujintftni^gp btrt lupiMiittt i/iMiitit i^bppittiini. pit 

n itip b hi nil imj hu 11 hh'> imp tit In, 11 lu ti it 11 lit pi 
np piiS gp iitipnif '^bi, n l^iii/iii />'"/ iti/iu t 1 JjL />^ U.ppu^'lf jUnfuiI'l'iiu^' fi'l'^i hi. 
hfiii h'-l' ^'- uMttb%uipt tip l»^i^ kc ^"»/»"' t 

2 /iL 'l^rti/ul p'"l ^itfiMJ jufltutitjuitnlti Ul- U.p- 
putif f^p intf^niinnutj jn^tf uhtiutfbnt^ hi. tup. 

^biMjfJnil hi^ nubt^ntl . Ui~ qijuitf lulti^pl^t 
*nuiitnji hlfli fiii'liuiufuiuiti" it^ili'^bi. ifphlJ^i, 
it^'lt^hi. ijmbqli'li nLp tp funpiii'li "itnpiu 

h iMibtih itbniiiiinpt , '/"/' ujpiitp tulir^ qiu. 
niii^lili'li . hi. Ifuipnuiif in'litf U,ppuiil' q^iu. 
^ini^t S hill nil '^U.uiitnL<^nj i 

3 ki- 1,"'/"""./ "p bp/tfhtii/it ^p p'liq U,p~ 

ptiiitnij' ^p tiip^iiiti bt- nSpiiiip hi. uitiiii. 

(s uni^i . fr<- «* pii>i.l;p "iinifiii bplffipli piiiii~ 
l/hinf A if^iiuufi'li . njl ^fili 'linifui uutui- 
i/HLUil)^ piiiq^nLif^ , hi. n^ Ifiiip^fiii pliui- 

7 ^//^ ft if[iiiiii[i'li 1 bi- brj^lii. ifiiipiit ft if^f 
^ni/ni.iiitf fuiiiyiiiJitfii U,ppiiiifni. , hi- ft u^2. 
^itifnuuin futiiMuiitfili i^niJutiiij . hu 'piuliiti^ 
^iiiinfijl'li he <phpbij^uigft,p'li jiiijlii/iiiif p'liiu- 

>> tjbiiii ^fi'li jbplfpfflix U.11^ U.ppiiitf ij%iitftn, 
IFfi iftijji ^/"f"- {•''"t f"' ""- Z?^'7 ^^? > '"- 
li'litf ^itiffii.11 fiif hi. pliif ^niffiLH ^tt . lift 

9 mp^ hupuip.p hi/',p lfb,p > n ^ III I. Ill If fit/ 
hplifipn iiiitb'iiiiijli iiiniii^ft ,pn I; , ttblivbiuif 
ifili^'li • hfJI^ titii. jiiAhiiilf' bit Jiii'l , bfif^ 

10 iiiiL f"'9' '"' Jiii^huil/ I ll.iFpuipX l^nifui 
qiiiSit fii-p hi. hiithii tftiiiib'liuipi Ifnifiluiliu 
anpiiiiHiiiiUni. , nft uiifWUiiipi jnt-nf/ft ^p , 
iffillHihi. hnpl^uiiibiii^ ip Ik'iinni l^nj iiU nqnif 
hi- tj'i-nifiip , fipphu tfifptufiiin'li U.nittni — 
ftnj 4/1 bu ftpphu tibplfftp'ti bifftitfinutifLiiif' 

I I ilfi'hJiL ft ifiuf ft Ubifnifp t bi. pliinphuig 
flip 'J^ni/ut qiiiiHi'litiijIi '"//nqiJ'iii'liu'ii iSiilttfiu- 
'liiii'lini. . hi. i,iii.huiif ']^iiifiii Jiiiphi.b[ftif, hi. 
ifhlflihijuiii fii-ptu^iii'li^fii p .ll"lP"pt f"^f"^t ' 

i2 bi. Ihppuiif luuiliiffiiifthtpiii. jliplipfni 'fiai. 
% lull iiiij L iiij . bi. \n ifiMt "lilt in III L. ^^ft^i •" q "'^f' 
iffini if l^nififuiliifli , hi- p'tiuilfbifiiii." ft II n- 

\'ii/iiifi bi- i/'uipiifil/'ii Uiii/iiifiiiifunif ^uip^ hi. 
itbquii-np,p ^ft'li luniii^ji ^'U,iiiiirii-!>iiJ jnjtf ) 

I '( bi. luiii ^^U.iiutnuuib ifU.ppiiiif jbin ithlf- 

"lihinfu l^mfititiij ft'liifuili^, i,iiijbiiig iii^o^ 
^nifp bt. uihu ft nibqt.n^^ jiiijififtii'ii^ jn- 
piii.it If III. hit , ft Ifiiifitiii'li^ ^fiiitfiiiiij hi. 

\'i 'iuiniiii.iij , juifihi.bffitf bt. ft Itnlfni . Hfl fft_7#trt iA^a [3- ^1 fy't "'Z'^' ifnt-uiu, U u Vttiip P^*h 
MuntrL^hiu ^Jfpp. bpP-itiin U. \nt-t;/i fi ^iiinint, t^i»iu\ qilpiiA (••-[• •ft'i-ibi- 'M;ff.St"<»i "bff. Stf 12 tF^nhliT-'P ^bn •' utujtf If"* f^*- nf^^uibh ,uni-tP ifli*tt*>bi^ 

li) itMJuhuiku/tt : Gl uintMinnn aiiun-UiU jtn bu- 

tihi. qitii-uiu ^'I'ht'l* • ^P k ^'"l'/"f^ "<£ 

Pnt-bi giut-ujq bnhnh , ututiu hi. nn qtii^ 

sp^ltuifi /ff**[ PHPl"f ibnuiuntnt-ju jit*li nnttiu 
he b I '"/*' " '-P b *^' 7 "/' '" • '//' 'H '* 7 "' "' V 
77*" ' ^'~ ^'"- utniiipliuii IJ^pniuiiiiL. hlhi 
ulftuhhtiiuL. uiit hujnltL.n'^u (J mttnti^h , nn 
^ /# "p hpn nil . /i f_ ^ A^' h ui n ttiit n u h n u/lt Shui.r'l, »tt uuint^O III > 11, . d-'l- 

I \jt- hnbi^ b p-uniuit. nnni-PhtiiuU D^iTuin^ 
ipuinujj uiiijiiuui If liUuiitinnij ^ ^'l*h"'/.t* *"li~ 
^«/j ubi£uitiiitpujj hi. 'f^ntiiiiiujqriif'np ntp^ 
niMj fjtuii/utj , ht. I'^ujuiqiun uipnttii utn^ 
'2. qui II , {juini.it iqiiiuibpujqu n1*q f^mqiuliuii 
^"n,P*"jh U H'l*tl!iunt_nti , «£. /'''7 h'nnuiui 
uip^uijb I'niinpujqi.nn , /if_ /'''7 (jhuuji 
"'i'4^*"j[' U.q*'i'^uiujQt.nu , /f£_ pf*q Ul'iftipn- 
pi"J t"t',P*"^p U bunjhifiuuLnn , ii/_ /J^'/ pm^ 
qiiii-nppli l^iiiqujhuji , milt lii'Mli ^ U b ^ 

qnifp * i/.tfb%bjjhu/ti un,pin qni-iFiiipii iiiufi 
4 A Aniili "'"nb , "/* 5" h ml uinuibii i l^bp^ 

qnininniiiii tuit b aiuiM.iuini.p-htMjli butiib imii 
tp" 'hnnnnujqniinpuij ^ bt^ jhnh^uiuinuj^ 

oltbptipnni-ifujilb'lt iMitquuiuiiPpbiMfiin Ut, J*"- 
ilpli \npb^puiiiiuiuiibpnpnh liljli ^iinnniu^ 
7 n ifnp b I. pruiqiMjL. np^i tin nil q %tl'ui ^ h%- 
unutnphnjiii qnbniiuli up jU,uuiujpntJfa' 'lutn.^ 
Iiiujpif ^lili , //L quiqqn ^nopu nn p't*q "Uii^ 
nut ^ hL. qlf iiq ilmnpini p (jUJi^ .P'"7"'^A^' 

VlinititJ , (jL. q^finn.ninbu'tj np h ihpb%ii iJ^^ 
hpuij , illaiisbc. ■ iiptit-bl/lib Xnpnj^/* tip ^ 

1 jiutiuuiuutuib uiUq t Ul. nnipXiuti iibjni imq^ 
pbt,pli qusuiuiiiuiu^tb , "^fij iihj/li ^ ^uuq^u, 
hi. hnmnphqbii qujiJliutnjii pybiuiliu t/.*////. 
flbqinj , hi- qlLii'nil p^uigb'ti qniiinbbuii'ii jlf.^ 

o iiuiunig/lirmi/inpt Pt. /// iup,ptuj 1/ nqminiiii^nn 
bt. uip,^iiij ^*tiiPnpiiiqi-nii bt. i.ipninj {j.nui ^ 
tPui ujn c nn b l. '"pM '" / U bp nib '^ w// unn bi. 
tnp^uij r'ujqujhuuj np ^ Ubqiii/p , bt. ^ui^ 
huJinhnujn p'*q iinuui b iiimutb pusqu b aiiiiIi 

u ''utqinpq , /,''7 l^nifiiqinqntltipiiii mpntnib 
UltliUWJ , III, ["*'f- i^'iiimqujqini inpuinfb iiiq^ 
ffn , be IL'fmpiptiiqiiij itpji"'lb U bliuiui- 
puMj , //f_ ^pp**'J,P"'J "'P'R**'jl' U bi iiiinuj^ 

\ij pnij , j"P'p p "*i'*'* "p^ p^'t ^"fl'n * "*- 


fi dnp'ii '''"'l*tif*ff }p^"P^ » !lp^''P'^ %uJi 

fJ^ . bi. iptiipibuJL. ujp^pnij U "rfnifuiqt-nq 
bi. nip^uij /'iitrnpuJifi nil , hi. iii'Jihni'lt ui%qn t 
be i/huiifbniiu*ii ibutpibui^i b il, n'^liui finqtfiiii t 

I I t7i_ uinpli qiuifb'liuijli uiuuip U "qnifuMqenq 
be i'nilnpniueitn be qtuilh'liutiii ^imi'aiupu 

\-1iiitfiu be iiimjiib'iit U.tib'ti lie qi^nilin qbn^ 
popnpqji'ii U.pp'ittPiie be qjili^u %iipui , he 
bp[J iujIi'Ii. ^iiitiq^i pltuiljbuM^ ^p jr Unqnift 

I O Ui_ b tinii mill It tthpa hinn ii/iiuib , he 
u^ujuttfhuitf U.ppt^il*ne iiujlibnju bmqbinj* . 
be *iitAj ^p pJiinlihuti uiiL hiuqiibiiii^i \T uitFp^ 
php U^i*i**Jp^ttiifenjb^ httnaiila Ui'Mnquti be 
b qji oplt I/, ell utii mj , "P k /'^' qnisUute np^ 

\ 'i (J.pp"iune I 6'*- lippbe irteuie U,ppinif p^ 

7 /'/' '/*"/* ^'U "' *" ''7/' **/' "P 7/'^' l"'P ^ " '/"' • 

"^UMUiiipbqiMie 11 ttliqiia ptiult hi p hpb,n ^in^ 

\.yphi_p he III ij III. UI III till 1 t/«_ iqliqltqiue 
qulip iitinui qb>bph ^ btijiii be ^"'"■Uiijt pen ^ 
be h'^uip iiiinuiu tlliU\be q*f*nnnjq , np ^ 

\\) p XmpjilJ^ pinifmnqnnp t tie niupciniti qiu^ 
ilbiiUMjli u^utupti U nqnilinqt- nq , be q t^niJui 
lib qpopnpiiltti bf-p be qiuubiituili iiuiiu^ 
qneiito II linpiu qiupAniti , be qhutltuiiu he 

I i qtl riitntjtii.ptnt t Oe hi tnp^ujj (I nqni/uiq^ 
enq pJiq nittm'9 Itnpui jbui qtuiiUutini ^in^ 
pni b bnuinpuua^ j^minnutqtiiinputi , hi. 
la uittiULnputiih np p1"f tium hi"* /' o^ntili 
(jiuei^ , "'/" /'''^" h qfyui lil uJtiuietiputqt 

lSf/*_ U hrpbnhqbb iiipniui fj '"qb'l't^*! h^uili 
^uiq be 'fb**P • •P"*^"lh Mui^tiiliuij ^p I/."— 

lu uiiteani f*ujpi\pbinj • (le np'tlihutq qU,p~ 
piuif he lunh , Op'^'bint ^ U.ppwii jU^u^ 
utneaiti r*ujpapbinf np uipmp qhphpliu he 

20 I^P^hp * Op^'Jtbmi UtUUineuj}^ f*inp3iphuti 
np iFmutlibiiiq ji cibfLiJ J»« qltl sliuiiipu ^nt 
ue bin 'tiifm utiiiiint%npnii jniifb*itutjit^ t 

2 1 ue uju^ "*p^"'J U nqniiinnenq gUtppuji/^ 
Onep qbu qifuipttbhii , he qtiieinpi^ *B 1 

'2'1 infix Ui-~ iiiu^ U>pp"'" n'"P'B"'J^' (I i>ffrtifutif^ 
enq , S£*lhif qXhtzti Jul' utn Utiiutneut& 
t'l-iipXphuii tip iiipiMjp qbpbmiu be qbp^ 

23 Ifiip , bph A i'**q"*^f***P t '^/"'H 'fl''i*ibe 

b bipnitiu ifb h^>h"*n ""^hll ^" J*****buiupill^ 
np lil*S ,pn bfjh • 7A '^' mi'l'tfhii p^ iju 
2 '( ifb^niiine tilt iA}.ppiu'* « ''"',(// i»pSuM*p p**i 
bbpni^i it'iMiiibinbq , be tTuiuU luptihii^q np 
hlfhii piiq b" U.L.'liui'li , hii,^iiq he ITinifp^ 
ph , 'lin^iMi ujngh'li qpiuilb'li hephuntg i jM^t^M., U. ^huiutJhetn hqhe%ngui Jfi^^lte ^ 1'«A iff-bnh'b'i-p m uitt U./'fimif h itihiiilrii/Ji , lit, tmi^ , U h 
linUii*>hn ^ U.pi*inif , hit i^hfiuifiitiifnt^ ''7^.7 
^fra, hi^ iJtufiX^ ,pn funi^nt^if linJiifj/li jnjtf t 

2 frj. ntti^ if.ftfiitjir , S^fi , St/' , 'i/'^^i^ '"- 

ntuijtfhu //hX , ii/i liu Unihishii tihtnpii/t , 
ht. 'f*Pnl' IF utiililituj niinttfi^ltli h''**J % **'p' 

3 ^ Unhiiiutnn pisMiftuuljuJifh i Ul. luiii^ U.p.- 
puMiF ^ Unnii'^utnlfL. nliA nK hittni^n niu^ 
i^ujff , n'ittin<^/i'hli nil tr luniiiliuhurMt^ 'll'^ ' 

A IfL, iluinihunuiun aiiijIi ' lltt'tntiua nj unfiu ujii 
%iu bt- UMii^ , //* <fujtt.uiiiqkutf^ l-^^'l 7'" ' 
tuji nn hi tihi l^i It ^ i^i 'tint </ tu n utli ly // </ y ^ 

;> qnha t (j l. h'^ntli nliitt utninut^i II n n*'ff hi,!,!,-!., Pr uiitiiinhnii , hjtr^ iiitiniuunhu jaiii-hi qltnimi . 'k ,7^" Uvjii "f ^ u h n hifh n •*' uiith r> «f/ '. P(_ ^uii^iumutn {{.itiiiiiii If.iiuint-Vnj , 
hi- ^tutluMphniuL, liiliu ^tiiniiitinni-ftr htJtt 

7 Ol. itiu^ 3^'*" I "" '"' S^n 'Ut'ttnnt^iua 

,pn** , np ^ui'Jip 7*/?'''7 './"'i/""'/' ^^^' l^"**l- 
nhiuqunn , tniui ,phn nhpiibpit n'**l*l /' "«/_ 

r> n.utitqni-phifli i //«_ iiiu^ ll.ppiitti , o^/' » 
S^p , h '- nhuiitiiipti rJ' k il iiiit.tiiita.piiitu 

^ nil ISM X Ui_ uiii^ //^'"' » '''"^ '/"L ii'itX hpfilt^ k ifhn,p UtiPniJp ^uint^ "ffi* ifh% ♦ hL. ifuijrf if i 

17 UL. hnphu lupht^t U tPni.inu iliitl^p ^ pnrj^ Sut^ 

uiu/tt^fiit , hu iit^ui ^intf ^/uhiiii . hi. tkuiitm^ 

auiiUI ^ ^prtj iihiqutlt^jilM plin '/l^O u/linuuifn^t 

\'<^ lOyhini t (juji.tit.p juiiiiijpiJ hit ^ i^p ni-biut 

ptin. Ij.ppiisiiiti. ^ bi_ tiiiii^ , ^lui^uiub ^iii-U 

tnuin *{^*nUbp*l 1*"^'t ' /' 7''""'.<'' Utftiupntit^ 

\S) tft-nrj ifltli<ki^ [i qliin^t ifht^ b*/*puiui , ^'Z/'- 

%hnbii hu ri^ib^ihniitrfbu bi_ nybi^unuiiiijbu 

20 ijt. ii'fihiniuribit hi^ nfj^hphitiuiibu hi. qfpui^ 

21 ihbii'iiinbii Ui. uu^ifnilp^iunlni ht- n'piit'ltitt'jiiij^ hpbi/higjTi hi. \^ ph.rh.u'i, fPOy hphuhiuli iilbutuht inujiitpuiit hi- iitntut-lip x fjt- lOybi [unj Ar_ 
r t uun. qtuutauujilt uuiiii , ul. loylfuin uiinuut 
pf»rt *^k9 » "*- hi^ altiiuiu '/^'^ P^'*h 7^" 

I I ifjttfhiitlin . //(_ qP nKnt^tiuti ni loyhiMiti t fjt. 
h 'pistil ^liti P^n^n tfh^ b 'ihp uii loy hi ni iiiii _ 
ntuu tit pr ni- lilt untpit • hi_ uuui^p utn. lin~ 

\ Z MO^ ihppiuiJ' t t/L itoui />2/a ifitLUiu I**- 
phi_n lJm a/ tfpp ni-frbifli luii b ttali ^p b ifhp luj 
(Jtapujiirii- . nF£_ um^iu uf^ fuuji.ittppii ^uiiiiii^ 

I -J 7/5"/? p t/hpiiti Itnpiij X (ft. ' lit u lit nut L. ittn. U,p~, 
puiu ^ j*btnhinil qpiniuuV pp , qb uiiuti^ 
qnt-ptiit hqbrjb qtsMi^iub ^n jhpqbp np nS 
l"~p hflk • ht- auMn.utjhunuunh'ii rhtmiiu /re. 
SuJp^iMtphiiqhli , ' bt. iniiiiiisjitthunt-uqhlt \i qlinuiu uiiiu KnpbnStuph '??' Tin luiuni \d tjni.uthnij,p 1 


iiiAtuifiquiiq hu 
uiiiip piuqiit^il i 
UL. qrtL. hpP bghii iitit ^utpii "pbk ''LB^'" qtuqni^pUtuun iilihiiii it ptupi-njt 'iiiitntnnnu Jo (khpnt-phiMtU \ (jL. ft \nppnpitni.if '"I'll' 
riiupXqb'it iitjitpt*ii . ^"tf'q/i ^hu b L.U iqhuii 


-tL Jki^ »bFr. obff.p. foa UII f/l'*^ bt- u^'bpqbuuinbu hi- qxjhpti 'jqpn 1 U*- If input , ^A^' Utapiuiinu , «* aitutul^p 
*tiifuj . /fL kp %npui utqyph up 'tqputututqh 

2 "prfj u/hriiJh ^p U^nuip i t»<- vuu^ [Jtuput 
II Ihpp "*'f 7 hp Upl^i* T* "lit 11 lit uiii L, nif , lip u tl^ 
^huihc ujpqbi qbii S^p h h%ittlthin^ , w/"/ 
ifnt-tit utn luq^bbq btl , qb uipuipltij ptiA 
"Pfl* h n'ft^i^ I ut- ni'liljlinbp bqbt- U^p-^ 

o pimf Xtujltb U uipuijb t Ul. uin. (JitpttJ , Ifp" 
I3,np'tiifnt. , ttlj,iiiup uqbiqittuiiib iiuiquipipli 
fti-p , thin itiiutilt iitiip iiliuibhini ihppitsunt- 
t hp hpl^* '/• it^J It'll ujqi. nu , hi. h in ttit 11 1 (J.p - 

■{ puiifni- lUTiU pt^pni-if liltni-IJ huili t ui. fr— 
ifni-ui iMin. Lkqiiip , "*- jqutqutt. . Itpphi. It— 
inhit P^ J'li' k » utp^uiii'utpshnuii- mbqpuls 

■S Iti-p jiu*(,u'littptiM : (ji- uttt^ Uitput aUtppif't 
f*ni.rtii 4 fi^X b M^^h , hu butnt- qutnuibilililt 
bif b ifbpbif ^r* » hi. '"pq lippht. buibu p^ up^uqn j"'l It linn iqtiiqiut- , iiip'^ 

qiiitn utpuiuqk ihtinnuitio' /'"'/ pti hu p"*t 

^ *B^"L * "*- ""'4" ikppttifqUuipitt^ U^^itii-uilifil^ 
utitutjulili ^n It Xhnu ^n , utput iiiiui ^A*'^ 
^ui^nj k uittui9lt uisiitti ^nn ' U*- ^ittp— 
Suiphiitq qliut [f utpui , hi. qiuiluhiuL. fh^ 

I nhiiii •Jq linpuM X W/" r/7//i 7'''7" «^ Sht juiqaht-p fnt.pq luiUuiuMuiuib iiiliq , jiuitj^ 
H pbi-pit np b ^uiliuttuuip^lili [Inupuij ^ . (jL. 
utu^ '^ifliiu ^phymuib obumit , (J,qiiip ^ lu— 
qui lit hit U ntpuifp , ni.uutlt qutu qui it jn 
hpP uiux t?L uiug f (jhphituiq [J tupujjp utpq.^ 
*.)'iin9 Itifnj i/tutluni.uhuii bit hu U^u^' fp'*" 

^ph\tniMiitli Sbuifzit , putpXhp uin. uiltbbu 
^n he ^liutqiulin fhp pluf Xhtiittifp It n put t 

1(1 (Vl utit^ ttliiu '^ph'stniulilt ShiMtfilt , f^utq^ 
iiuiqni.qiulihinq piiiqii'uiuni.iipq qquii.uiq 

I I ^/T, hi. u/iipbi- ll'ifh It puiqil'ni.pb'lt^x (jU 
*""t ,7^"" ^phjutujbii Shtnrtb , U,^iui.utqffi^ 

"l-Fr. St/. u ^^n^^'^•p nni, jnh hub hu , hu alsahu nnnh ^ bt. bnshu^ 
aktt aittUniSU unnm l*uiiuiiqi • ah inL.tut_ 

'2 o4/» utuuntutuutiiiutf *B"B * "*- ^"" ^nhnh 

"JJf '/"'J/'*'^*t • **'"*»£ %iinitj ttuifittiUulhi , 

/ft. ^litt^p tJUiftM%bqaL% b 'liui t ht- luflittb^ 

ifui1§ luifbtiui^i Itnautnif bunrtn ahtubhuu^ i 

' 3 Ol. biuntitun U.a.iun nuftiniflt o buMihlt tin bioiibau \hn. 'liifu p^i hu •I; , % bu l},umni-Uid^ nn '^utjbifuin tbii i 'fi^uhqb um^ 
iiusa bld^ lUilinbiluiU huh uibub uuiflt nn 

14 bpbt_hijuMtflt MtX t 'l^iuttii ujjttnnbb bnsbuta 
a^n^nfi'h* Slft^np uMjttnffj^Ml^ I'^f* Ji"'ttil['tPu^t*ti 
uihub . /fc uj-tiu ^ "V / / /""y^" "'- 

'\''> pita. i'*uinujn t (Jl. altint. U^tf'up U-pp'"*fr*i~ 
npnh . &L bnsbuiij au/ltni/ij npnunji* bt^pnf 
'l"P o%uiL. 'itifuj Hau/p f'uifujj^i t Ul. (/./«- 
putu ^p uttfiun nt.hr iint-li bt^ *l ll"! 3"P~ 
«//«#/" h%uMt. %iPut ihauip aj*uifuij^t t 

1 Ijt- bnbu IhapuJtf UMiPujg iiltliunuli bi- /r. 
'iinL^iti* hi- bpbt-bnutt. O^p (JiUuint-uta Ikp- 
piutlnL. hi- ujug ahiu ^ i)u bu Utuutni-itia '^n* 
^ujani /bp ujiAuiyb hit , bt. ibp utliiuputui i 

2 (jc bnbij qnt-fuui bif /i^'a A" bt. pttq tB^I * 
O bu piutiifutttnLnbti HJ^bta fffftr f"f^* ^'*' utli^ 

butu Ij.nptutf h iJbpiuj bphuuiti bi-ptiti . nf_ 
A htouhtiuMr. plifl itiiut Utuutni^utu /«f_ uittj^ , Ut. 

bif uj^uiuuMtibb nt-fuut plift ^btt. Afi, btijiubu 
D ^uifp nunMitnt-ja'built luaqiutj . (Jl. ni linsbu^ 

tth utium-^buibu u/lJttt.% ^n U.pp*"*^, fjl fr- 

nh'fh ttiUnt^t nn U'pp*"^utir , tth ^utjp uJtf- 
i^ qui II uutqtituq btih *l,pbq i Ul. utabiini.nhti 

*tpbq injff f hi. btihff 'l-R^I J""!'}"' **'- f^*^- 

7 qujunp^ h M^* btffb% t (jl. ^utuuiutuihiibq 
qnt lutn hit pf*q hu ht. fy»q 'B^t ' /' *^^^ 
quiuuthb j>n jbut ^ti lutqqu hupbu/l/n jni_hjin 
iiuuhutbituibujJi , ibuhi ,pbq Ihiiutni^uia bi_ 

8 quii-Ujbh ^ni-iF jbin ^n t ul. miua ^pbq bt. 
qini-iubh ^ni^if nbpbbpit qui tit , inpni.ii 
u%iiibhu uJti/linbiinni-fJ^h Jjiip , quttfb'iiiujlt 
hpqhpq *f^uj7iuilititqi-nn h trtuizujijqni.hr hi-.li 
lutupuibliujbutli . bt. bq^qlinquj iXuinnumai 

9' hi'ljq qnu * qni^min hif ujiu^bniibu , hi_ 

\\) quit uib ^n jhut ^n jujqqu bi_pbujlttj i 6"*- 

uiju 5" ni-fuin hif 1"P ui"i^buqbu tp'q hu 

bi- pbfl i^^*i I ^*- A *^^9 I^Ji-iulf^ ,pn jbin 

1 I ^n jtMjqqu pi^pbitMlttJ • l^iihujinbuqb Abp l/pp> \jt~ utu^ \}tUitutt.uj^ ^\kp.nut^ujJ^ \ji~ a.nt. uji/b%uj/ii tupnt. , be p-iihiuinbu^hn qifujp^ 
ifbli tAjftiJ iihujinnt.p~bujij Xhpni . be bqb^ 
qb lisuiltujb nt.hjuipli phn hu be p^'q abq i 

12 t?r_ uutltueb ni-fJ opb uji tihujutbiiqh Xbp , 
uiiibliujni itjpnL, iiijqqu Xbp , riiittnh pltU be 
utph iJjja'ujqjiini , be iiuiibtiujni ouiuipiuau^ 

\o up n* h*l^ /' q"'t-ujb^ ^neift^^ t ^iihiu^ 
inbintj hrphujuibuiih pininalilt uiujIj ,pn be 
tjtpb^utjtr luqji'li ,pn * be bqhiib tiubun bii' b db^ 
puji iPtnpuUni Xbpni inepjui jtut^buibiiujbujiji 

I •< U,pne% ui%/JithuJui np nj pnpujuibua^ 
qifuipiiHli ujlipf^iihujuineP hujii hepnj J'^— 
i.ni p neitrbpnpqh uujuiiubhunb ujli&lilt tufii 
juiqq^ ht-pif^ . qh upbuttf qni.tuiii bift 

10 Oe tuu^ Utuutneuj^ qU.ppiu^ujt/, Ge U us^ 

piutb ItUn^ jan nS bnKbuqb ujUnt-U %nput 
Uujpujf t^fl [ftunui bqhqh utuneu unpuit 

l(» Ue opVijhqbq qUuM^ be uiiuim ,pbq h 'UiliuU^ 
nprib* bt. op^'iihiibn c^juj, be bqbgb jujqq.u ^ 
be p-ujqiuenp^ utqquiq b 'ttifujlj^ bqhnhut 

17 U^iibuie thapiu^ujtf h ijbptui bphutuq bepnq be 
^bbtunbqiue* he pjoubqiue h tiputh hcpneif 
be utu^ , p-^ 4^uMpbepuitfbitb '^pip iP^hffP* 

IS be Uiuniu* b^tt^Mpuhujubiuj b'liu/iibrjb t tje tnu^ 
(Xupiu^uiif qtLumneuJV , f'uifujj^iu tuju bba^ 

I*) u^ iMJnuj^h ^pn t ue mu^ UtUtnneiua^ Q^^P" 

put^tnir, Utjrif lu^tu U lunuj bjiit ^11 ahgh nbq 

npitb , be ^luuiniumbijbn qneptiti bil ry^q 

'iitfuM inefutn iiuebinirUuttiujlj ^ be Pl'q qus-^- 

20 i.ujbh 'ijitpuj jbin 'ftnpujt Ue i^iuu'U f'uifujjb^^ 
uj^tu ineuii ,pbq* be op^'libghff atoui, be mu^ 
^bqiieqhg t/liuj be piuqifijjgneiffig i^ium jnjif* 
be bpiinuiujuu/ii "jqq. irtjqh^ be uiiun 4""' 

21 iiMjqq ifbht f^infq qneluin hif ^muuiiuuibghtf 
phq Puuj^ujbujj* 1"P ^'^'nh 'P^l (Jfrtut p 
ihiui/tu'Jtujbh juJiuifbb h iJ'heuneu iniupenyt 

22 Ife i/uihiSuj'libujg q^oub^'ii [^q 'tiiftu^ he 

23 iJhptuquje UtUuineujo- jU.upuj'^ujif^ t ue uJn 
U.ppui^iuif qhuiPiuj^i^ 1"Pll' /""/* ^'~ ^""^'- 
%ujht qpXiitnhliUu h*-p he quiifb%ujjh qmp^ 
b^ujfJutqliJju hep be quJifb'liiujU ujpne lupufUg 
np ^b% b uiujlt li^ppuM^uJifne , be ppLpiu^ 
mhuuq qiftupiftuli ujlip-itbiutnnep buiU 'itnguM 
b dujifuj%ujli^ tMjent.pU utjiinpfttf , npu^iu 

'2A hjoubguje pi'ff %tfut U,utnneutft^ t Ue Uppuj^ 
^ujtf ^p ujiftUQ liljUuntfu be ^tUnihtg ft duM^ 
iTuAjtubh jnpneiPP'^ihuJuibuiij qtfiupuph utU^ 

'T.S p i^^itumnep biuU [tL-pnj t frt- I'uifiuj^^ "P^t 
%npuj bpb^miuuu/butifbujj ^p , jnptruMU 

■^ IL^-t^Af ^/'^ It^juuj'h "^ t?f p. npif-i*, b ^n^ughu 

auAnet* uanuj \*utu^ifu ^•bnh"bf-B 15 P'tihuMiMtbuaa ailiuptiblt uifiPiiptuuint-luutuU 
'^^ bupni I /' ft lit 11 11^1 tu up tut-nt ttit ujjttnppb 

jJiibtuinbffuii^ U.ppw^iuil' bi l*uifutj^^ "I'll' 
'^1 'itnpui I (jL. utifbiiu/iu lupn intuli Itnntu , 

pitnnhltii^D bt, lupi^ utpr utitliii^u np l^fiJt jiiti^~ 

tfii'Q ouiiuptt$n , M ithutuinuiti uliniiut i 

\ |j<- bpbt_litfUiL. %ttua U,atnnuiu^ luii btun^ 
%butL^t ITitttPppl^b , iWji^ffbrt 'Uutti^p tun. 

1 nni-pu junpujlili jit^pnj ^ *^*l'^/*l'^[** U.t/puJp 
Xbuii ntuiu h*~p bt_ butbii , ht^ ttt'tttt i"p^ 
bpb^ btitjlili It 'l^p*^J M**^* 7^'"^ • ^'- I't'C^^' 
btnbu , rrUp-iuntuL. p^'ff utmit^ untftu b 
tipuilt^ ruitpiultliii pi^pnj , bt. ^'Phhf* btiitut^ 

3 A tibptui bpijpji , Ui- usu^ , S^f , b^J^ t'"I' 
yltnp^u usntti^b ^n , tfb auilig uuthhbp b 

■5 ikiun.tuj^ ^ni^ttiPI^ . (/.^^ lutiij^i uutfput. Jjt 
9nt_p , bi. ini^usunbu qnmit abp , //(, qn~ 

^^nhfh^t ^*- ""7*" ^rf^ I'^b'^ t^^ut'ituiu^mp'^ Ur ipnfutj/lti lb qb ftutpXuipnu^ lurt. atu^ null abp t ut- luiibli , U,jqiq^u utpuj , nptqgu 
(> iuuuiqbpn t ul. tipiqbqiiiL. if.ppuiSttiii b run u'ltl. U.^ bu itin^ tiliuM , ^^ni-Pti Itui liunp u/. 
iMiuh% qlitu , Ppbtu qpbt^ii bpbu uitbp 'lituy^nj , //(_ «#. 

1 ptu %btiilin t Pl ju^irtfiiuj piifirujnuiu U,p- 
puj^uiti , bt- iiiii rtpfr tip tliuutitiq be p*"pp 
be htn qtuutuiitinbli f bt. ipnt^lir tuqnjq iiiuq^ 

8 i/tuquibb Stuiini^qtuijbi t (ji, tun bnqh bi- 
biiiP% //!_ qnpU% 1"p ^^lunjq , bt- bq tia- 
nui^b %nqiii be bbpuiii . b 

''. nuiyp linquj p*^q vuinntfb t 

It t_p 5" U iMiniu bpu ^n I (/"/ uitntntuapiuilip 
litn bt. uiu^ , UtStiii_ tulip b p iunp tulip lulin g 
iU (jt- tuug , pujpXbuii bbbq tun ^phq 'p triu, 
ittuUtubb jtupiit'bb ft iinjii iui_nupii , //l rtf.- 
'iibub rtpqb l/iunui b/iii M" • be U lunui ne^ii/li 
nligp tun fipuili binptuliiili , jMtuiiqp jbtnnj 

I I tinptu q^^jp * &*- IkppiuStutJ be [Jtuntu vb^ 
paiqbtui^ J^pu be uiliqbtui,p qtui.nepp^ , be 
iqtubiuubiui gp p U mriiui^ iplibi b biuiituliti 

12 opb'lib t (yli^"*qbatue [ftuniu P^q ifhtnu 

be luu^ , Up h'^'i n'^J*^'^ "t ^n^*- fitiSi* 

lupq l["*pqp • "'- "'5'/' A' abpiutjbiiii g t 
\o (je lutig Ogp qU.ppui'^iutt f ^p ^ qb obaiu 'ilJiUinnevnj ptuii . b d-iuiiuilitubp ituttiilpb 
fiiupXiuiii uiii ^bq ' b tinpi uient-pii , be 

\ •> btibqp if uiniuib r^pqp * iPpitnbuiq (fiimtu 
be lutij^ , /" f^ ff^ aba luqbqiiij . jtiiitiqp 
bpbbiue t Ue tuii^ , //* uijqui^ii , *"Jl ^A— 
btuqbttuip I 

H> ui- luipnenbiiii itniutb iiiptulitili ^uifb^ 
qtuti p^q bpbuti (J rtqntJiuqenq be /'nifn^ 
piuqi^nq . be {J.ppui'^iiMtf bpp lujp p^iq lin^ 

17 uiii inentupbbi tatinuiux lie uittl^ ^tp* *' pf^t 
fJ^iu^n eutu A^'^ I'n^ jU.ppWtiut/i^ vtuntujj^ 

IS AiA/^" qr*p It'll S qnpbbina bii . U.JI (J'Pp'^-' 

^tuif //'^'''/"'/ il^'hnh J""L't ^^^ '"- /' /**"- 

qneti , be op^ubnqjiJi plitu lutfbiiuijli *"qq,P 

lit bpbpbt 'f^iuliqp qpuigb bm^ tututnnebpbuqg 
npqenq pt-ptiq be tniuli bepnj jbtn p*~p 
lutu'^bi qaiuliuitutup^u obtunli be turtJibi 
qtupquipnep} bell be qbpiuenifliu . be luvtig 
O^/* Uiiiutnetuv b lib ptu J UppuiSiuifne q"'— 

20 uulituwh qnp piouhqiue pitq ^itltu t Ije tuug 
^hp t Utq"Jq*"h U nqntfiuaenn be y»ntinpiu^ 
qenq jiii^iupibiun ^ be iffiq^ %nqui tfbauiqiuu 

'2\ jnjtr ■ //<_ uipq pvbuii tnbupti bfa^ ptiui ui^ 
quiqiubbti linniu np Ipi"* ^luuiulig ilSiupb^ 

'2,1 gbli, tuiqiii Itl ^ «*' qb qbtnuinbqt Ue qutpA^ 
biui utiiuib tupuilithi bblili A \jnqntl * be 
\j,ppui\tuiF bitiip tuntuyp ^btunJi i 

23 Ue iPtuiiineqbtui U.ppui^iH" im^p , Ifl'f'k qiupquipU pliq tuifiutiippy^ till nil I ipiiuipii bpp lie quills bnpneuiinibnb i 

utiiii , '/tl it'^'pnh 

2i iqiitpbyutii .** Off^ hn^*^ jbaneli iMipqtup A 
'^luqiu^b , bnpneiiu^tbqb u qlintiiu ^ bi. nS 
libpbqbu tuiFktiiiuJli inbqbiutili iltutiU jpuneh 
25 iiipqiuprijii bIJ ^ bqh'li A *iiiitu . "j^tue Ipffp 
Jibq lunlibi qtutU piuti . uuMtiitiuilibi quip^ 
qtupli piiq luifuiuipstitb , be iliiibgp uip^ 
q lUpli bpp be qtu ifiq 'upb \ utli . ^ ""- [['Sp 
tPbq np qiutubu qui ti'b% lujli bpbbp , tip tu^ 1^3" Ih t pJiq ilptnu pi~p be tuu^y P t U^pquipbe aiiuitibqp tf , qb ui^tu bu lutu^ 
1 I ntuebtui bil X li pP ^ mtiiuptuituitq^ lun. p ''Fr* P""* tftMll/utitUlLfl Ltf%tUQ ^{fP-m. IjL. *"pf 26/ ruiiinliu T"J }ti n uiintuumtu. ill % Ue uiug 0^p% bPk 'I'^flh h l*"q"'^ jjtuniJii tupqiup jt ^m^ 
qtii^p luliq f m- nqiuqneqbq tutitiliiujli tnbq^ 

'11 bitiqii iliuiiU %nifiu i ^tuiuuiufuiu'ii^ btn U,p~- 
ptu^tutf be tuu^ , U.jdif ubuuij pioubi pliq 

2S Sbiunii f ptujq bu ^nq b'l be i/npibp, UPg 
uiiubuiubqb'ii ^tiiii q fbune'ii tupqiup ^liqpe 
j'nip t bnpneuuilipqb u iluiuii iiiinpqli qiu^ 
ifb%iujli niuqui,ptit Ue mu^, fl^ ^"/""-"/'.^i 

l\)bp^ quigb tu'liri numtunneli be ^jtliqt Ue 
ituebi bell luoubi pliq 'litliu be luu^ , Puq 
bp^ quiqb tuJiq niuntuiineu ■ Ue luug ^ U^ 

30 Ifnpneiibg iJiuiift jtuntu till jtipi t Ue uiug. ^Lpp. Sbusn.%h ^'6iJf-r* n-i— fc- 16 m.nh'bi-p Pub bp^ auiffh u/tin hnbunuh t (?*_ luul^ , 
US i^apnuufi^ , ^^^ q.tn^h u/ftrr bphuni^t t 

31 Gl. umu^ I lipmJ^huibL. bmiuji fuoirbi P^'1 
Sbturiii • bfr^ O-uiab uMjn. ^uiuh t Ui^ luii^ , 

o'2 lis unnni-iiltn iliutnt ^uiiiUntiti % (jt^ nnt^ , 

^^I'Pk hi^ I'^'i* ^ir'f ^Pt A'" "'',7 '"7,7 ''«-" ubi_u unit$.»uu m blo'l^ an uUbnb ,Ai , tft- ujuq , //^ l^nftnt_ubn iftuuii tnfuutuliiils % 
33 Pl tiliturt S^p ItLinbL. in.hmn b bioufrtni 
lulimb /'''ff lhp.n**t'iiuiinL. , bt. ( bit nut^iuti 
niupauju p utbnb bi^n i 

H- *(*• 

"I \jt- bljjih bplfnt- ^pbyuitulf^i b Unnnif ptttr 
hpbbu , bi-, l^niJin 'huinl^p mn. npti/li (J n^ 
nnuutat-nnu t I'apbi. Iitnbti l^nutn , iiupbtuL. 
ptirt uta.tMty^ ungiu , /tl bnbbp butturi b ifli^ 

£k puMi bpbutua bi_png jbpbbp , fjt. ittu^ , i/. ^UJUUilt. tpb bu , tnbiup^p , bbuMjn h innt.'ii 
tktun.iujp abpnj , ^u/Uabnnt.,p , bi_ inumabn 
itnutit abp • bt^ butu/abuii /v'"/ uiniiii_oinii 
bpPh^l*^ aaiihttuuitun^ Xbpx fji- iuub% ^ // i , 

utiiiujnuttnbujn t^irtuui fniJ^ , t(_ /unmnpb^ 
tfu/lt tun. liuM bt. iltnjtli b innult Itnniti . bt- 
luputp ^tnniu plip-nbit , bi- ptunuip^ b*/ifitug %„ v bbniuu 1 A ITfii'isbu b ^ni_% iftnbuti l^p %ngiu , bt. 

uipjt ^"JflfMpi* Ij nnmhuni-nri tuuttitbtiMi 
ainnt-liU ibpnuttuiimnniua upiisbt_ iiuhpu , 

5 iuifb*iiUijU ttrtnndni^ptiU b ifbiuiiftit . Pl An— 
i^/iT# uMptniunii n l^ntbn be utii^ltii uJ/ut , 
// up b% utncfif np ttuiliii tun. ,pba nhybnb , 
uah aUnuuM ujri iPhq n/i abutiuugnt-^ qtin^ 

i) uuj t tjL. bt tun. itnuiu i^num iupuius^pni 
nniMjIfU , bi_ artni-rtU Xa.bujn aulib p*-p « 

7 t?t_ luii^ tpMnutu , "j^ajL. [I'tth "^bq , bnampn, 

8 ifti q.np(^^^ 'V^Jt ^"'pf'" ' b'b bif hpbni. 
numbpn np q**'jp "^ qbuib'lt , ^uultbn qitn~ 
UUJ usn cibq , bt. uinuMn^^ [""t '"""^ upturn 
'tuianj pq^ abq . pujiq itptuiu uinujljqq 
'^J'fffl'fy '^Z' I'^'i. iPbn uMnlibu^n , npnij^ 
^bitthi^ uutpJs p^>q A^'^pU**"- qbpuHiiuq A_ 

9 ilnqx {jL. luublt , /■ p*^q V'"? • *f***bp pitiulih i 
UMiu*ijqfuuini^PbtiJifaf ifb/J^^ be. ntuuituuutuj% 
auu niuutbi » uiitriF be q.pbq buu iutniiupbu. 
qnt_^ uinutebi ^luu qunuui t (jl. iinUiurtiu ^ 
uM^pti qujjpli f q l^nqtn , l"J"' t "*- ubpA ^A" 
crone /TfiZ/ lunpuiuibbi t (/f_ Xqbuii tupiuliqit qAbnu pKpbuhin qnpqbgWu jttli^bu/Vu 

q l^ntjin b utnL.% utttnp , bi. qqni-pu uttulfu 

II tbutbbtiltfi , t?£. qiunuU np lun. nni-pu utu/l^t 

buijptt ^lupttit bnepnepbunFa b ibn^ni.^ 

tlpiiKtMe gtibh'li ^ be t,p"iti btliqnfti qqnepuh t 

Im tje luiihli lunj/ji n l^ntjin , H nn nn inuua 

ipbuuij butil npqb^ bntif nuinltp,n ^ bujtf ujjl 

nn nn ptj^ p .p^**q*",Pp ujuin . ^ujU qltnuui 

\o^i tnbqen^^ jajjuiPu/it^ i i^ji l^npneuu/itbinif 

*b,p n,p *u q iz/y> u q mj u . qjt p nip An lu _ 

ttquiqtnb iintiiu tunui^b Sbuinli . be 

ff qifbq Ogp uniutusbbi quiu % Ui hj-^ l^nihn be tuonbq. tue fp^q tfibti "J" l"-r T *Uff. UL^t't *f^ p.uipl£utujii 8t/» A*'** UMtilMtnq ^plt qquutbnn %nnuj , be uiu^ , lA— 
pfi.p be bi^^ b urbqen9^ ujutnb juijuiPuj^ 
%^ , qp Uujtniu/f^ Stp 1.P"*1*''^" » G*~ 
P'ne^p vuMqn uMnUbt tuiSu iphnujibq bepnq i 

\'0 (je bppbe bqbe ujniueout , ibne/^usqne^ 
gu/U^ftii ^nbyuiuib^i q^nibn be utu^f^t , 
U*pp ntn. 'tUj^* .P" "*- qbpltneu quutbpu 
^n qnp nelihu , be hi mutnh , qb lib be qne 
iMnplishqpn p^'q u/Uop^itnLJa^ beuu ^ujquM^ 

'^^*p/*q * f>'~ ~*iin^uu biiinijiiqu/it '. he iiuaiuflM 
^phstnintrnii qXhnnfli^ *iinptu Ire qAhnu/JUg 
quny unpin he qXhniuU^ hpbneq quinb^ 
pf^n *tinpuM J qb b/liuiibusq S^p h *ituj , be 
^ntlMtili iiliiu iie biiiilt ujputuj^ni ^uiqui^ptt t 

I / f/V Itqhe hppke ^uffiitfi qhnuuM ujpuiiu^u ^ 
luub'ii , litUfpbqn qtuJiXtt ^n , ifh ' qiunUuMj^ 
qiiu fhutUf lie up ifuifqhu iiutfbljuijlj bnq^ 
tTunin tuyiuiup^bq . qhph bp b ibiunh ^ qne^ 

IS/y^- pnn iinntu pupnltpqpu t Ge mug i^nqm 

\\) rf%nuut , U^qiusbif , S^p * flpni/^binbe irqbut 
auimuf ,pn nqnpunela'beii uiniuyb nn , ite 
iiba- uMpiupbp quMpqujpneftr belt ^n qnp lun.^ 
'iilfu jhu uiujpbi u/JiXi/lj h'PfJ • be *"pq bu 
nS iiujpbtT qbph^iuiibi b ihiunii , qneq^ ^um^ 
uu/iibqbli MiX *>tupbj/it he ubnuuipqhtf t 

2() Ut^uj Mt"qni^n tujn li'hpA ^ uslifpnlilil buuM^ 

np i: 't^^phk * "'^'7 '""i['^3'"J9 • (^*- t^ 

*h"'Br ' ) ^*" ^^fn^ luijo^i bit '*iiiuuh ^n • 

21 Ge lun^ qliiu , IjAuaetuubli uipiupb liliauj^ 
pu/Uu iaphuiuq ^f*n be b pu/libn juijqtiplM 
iiinpvuAjbi q,piuqiu,ph tjutuJU fipfj fuoub^ 

22 quMp f Ge uipq ipnei3-iu qhpa lulilri b uuj ^ 
qb nj ifiuphif utrAbi i'p" h*'i upUsbe ujU^ 
ii uAib qb 11 umIi qp . iliu ub t^fi* Tl' ^i T."i.^ "*9 

23 quMtineb niuquMnjifi usJJinpbli U hqnJp t (A^ 
pbqiultu a-iuqbuiq tbpbbp , he l^nijui htineui 

2A fi Ubqmf^p t be Sip inftqiutj ft Mnqntf he ^•bnia'hP 17 2 ■ ) ^i A « , p L A nn ^ nhi h tun n,p lu n m/^ uu a "y " " - 

uhli ht- nittifituiufii itnnijuiliiilt hi^ uutuii— 

%ujtU nitujiiniu ^utnut^uttpi ul. ~aujtlbuujjtj 

2,i'* nniu"* kniinj/jit Ul. ' niunXitJi, fi/i'l/lt Q^nt/utiuj 

f/itnu, bt- ItniiL. tupXujii utn/i t 
27 I/l. bujii ill bint U.nftuj'^iuif n*iiif luntut.oirUi 

'2.'^ it Ul h nfii* ti i.n li tt»ip UJ n. in ^ h ^/luj ti^J , U «- 

a It unit ihnbii p Ul. 

puununn ^ bu luiifi/hiiiih bpbiin bpliph '«!//- 2!) iiliaiUL. ilfpUuu t/f'y 

b 

itU . /ft. btnbu be ui^um b, 
bp hpfi^ hrP '' *- PPb h "tV/' bu I'nifn^ Uu bqbu b iiuimujlilii ^uinuM^nifu ynu Ut^UM Ul UMli l^p p ntj 
'I I 
fib I '^biutilj nujifb^ 

p9 fff*""''/'"'/^ ^^ jl'^buMtj U^uiitni-iJuA^ qlXppuM^utif, be. b^uht 
ujpXiubbuta qi^iii/tn b '^/*9nj bnpau/uifujuiu ^ 
b bnphuMhbi SbtunU anmntu^uli J"/"' 
ahttibbuii i^p b %nuin Q^nt/ut t 

30 IJl. bt Q^nilui b Ubqntlptuj , bt. *JitJUi^p 
p ibpliliii , bi_ bpbn,pliU ituuibpn 'tin pin p"f/ 
%i/tn, niniiab bpbbinu ufitnbbi b iJbq^niJp . 
bu ftituiubujq luiipp ttnin pii^pii bu bpbn^ppu 

31 nuuibp,p %npin ptin. %ifut t ut. umuI^ bp^tflt 
abpinubpli ^ linip iPbp a bpmiibini g- ^ bu ^p,P 
n^ jbpbpb np ifuiu/tibn^ inn. ifbtt^ npuj^u 

32 op^lt ^ inifb'iiiujti bpitpb . ub bi~ ujppnt-u^ 
gnu^p ^op ifbpni-if 'fl'^'h i ^'- ^*^ 9 ^"'ff "*-*!* 
p'f*it 'Jfifui f bu impnuuiint.n b ^op^ ifbpif^ 

33 aini_inb t (jl. luppm-nliU ^opli bupbu/Un '/A— 
%b b abybpfiii imjlJifbb . //l biftiuui bp^tib 
'iiU^biuu pUti ^opii bi-pnuiP 'tlh^^'P^' 1"'J^ *• 
bt, nS tibtn^p b'lj%'^b/ii %npuj be. b jtnnljb/ i 

34 Ul. bnbu h ilutnbu uhtnp bi_ uiu^ hp^iih 
abptnubpit , U,^in %%^bnb bu ^pt^ P*^"! 

/* h^ni-iP . ujppni-unnL^ *itnin tfl^'h bt. 

b *lh^f*ph" J^"A"^hh I '*'- ^f~"* *iiii^buM p'Jin 

'UiTin^ bt- jinpnuunnt.^ ainuinb b ^op^ ifbp^ 
3o iF^ t trL UMppni-nlili bi- itnfliif nbsbpb ttialMb 

So/A bupbuhin , bu bunum bpmubpli bt. 

*ihi^bma p^ff ^op% bupnuif * bu n^ 'ih^^lrP 
3b h liii^b^i 'ijnpm bu h junibbi t Uu jnmnu/ii 

bpbn^fiij nuuibp^i Q^m/muij b ^op^*ii ("-p^ 
3/ biuiin t Uu vtMuiu bp^nb nptjb , bu bn**^ 

binn rttnlinuii Hinpiu \j nilma . ^inu^ , /' ^op^ 

buifj^ t Jjiu ^ ^"'jp U ntjinpinnunq iPpltSbu 
oS nuMftiop frinutnlMinbp x {fittnu bu bpinubriii 

n/?«A , bu bn^bujn ntntinuU linpin U>''"n/lj, 

tijit^ , f'Pii' ""111' i"^"j *** w"* ^ ^'"jp 

UtifniJinnunn i/pusbu ninjitop (ruiuujJiinbb l?ff. tLUIJUlftii 

n.ut7ut[ih^ 


1-1 . !• I \ju jnubutij ni^iuifi ILppnt^inif jbp/flrp% ^in^ puiuni 
■1 Un.„ . I. bu nUtnbbuuiu ptt'l hmn^u bi. i^'i p • Uu ujuihii biuib liinu b /'bpinpm t pt, 
nitiinn tf,pptn\inif liujuU U in/iinfb litmSli pu-^ 
piij fJ ^ 'f^njp bif ^ * bu inn-ntjibuin {l.ppiib^ 
li,.P *^p,P"*l i*b pill pin nun n ^ bu inn. tpjinmnt 
O Uu bliii U^uuinuin^ inn. U.pbifbi^n b uibti^ 
ibiuli fp^bpnj , bu uin^ , U,'^tn ifbituilibu 
ibnuli l/lin^n nnp uinbp , qb bb^ uMt^liui^ 

-^ bftii 4" * '"'jn ^*ph"^'i^^ "i ifiipokbnuii. b 

'liin , bu uiu^ , ^^P % 1""Vt '^ ^ ainliq^in 
■) bu qtnpntnp bnpnuuitilibnb ti * ll S ujintn^ 
tP^" *ijm tuuiun nbu , l^"Jp P'^ ^ t ^*- ""' 
uiuuin ghu , ^n_P"^JP h^ k ' ^'- ''" uppnu^ 
pbmifp iipuib bu uipntnpnuP'bmiPp ^bninn 
(> inpuipb niuiu i Uu uiu^ ffi"" U.uuinuuio' b 
mbuibint/li , Uu abutiunb nb uppnupbuiilp uputp uipmphp nnu qinjn 

bu b tpbn* ii/bnuiiiibi ^bu ibu btlimibnb 
ijujujb 

uijli npb b nS buinu ff nil ,p b q ifbp A /r^/ uii b 
qui t f^injq inpXtnbbm qhh'^'q J"'JP /"-/' ' 
qji tujp uiupqinpl^ ^ , bu uipinutf^ utqofru 
ijuiuli jan bu bbqtibu , uiiqin fu ^ n\ intit^ qbu f qbuibui qb ubnuhihu qnu bu iniib^ 
'litnjii np [tbs J»n ^ t 
8 Ut- buiiibibina U.pbtfbi^,p p^q uMntnuouih 
bu bnsbing qiuiib*Iimjli qt^innuiju /"-/», bu iuottbqinu qinifbiiuii. \ii piniiu quijunupb ju biuUyu unqin • bu qtn^b ^tnptnti ^ inuliliiniU 
i) iTinpq^lfli jrijif t Uu ljn\btucf U^phifb^^^ 
qlXppin^uiu ^ bu inu^ H^'"* t *^[ i_ Y''/'"' 
abqbp qnu qtniq piiq ubq , ubfa^^ ifbquin 
l^'S iR^I I ll' uihbp b iJbpuij bu bu b ilb^ 
puii i(rujquiunpnuf(rbuili buni ubqu ilbaut^ 
iPbau , qnpa^ qfp nj n^ qnpa^ qnpikbnbp 

\ if piiq bu t Uu utu^ ^'ph^^'lktB tfU.ppui^tntl f 

I I l^piiS uibubini ujpuipbp qauAiq qiuiqi Uu 
uju^ U.ppui'^inif^ ^b uiuinqb jt^^ qnuqJ^ ni 
qnuq^ tnuutnutnvtutnyuinufi^buii p uibqun^u 
jiujuifbq , bu qb" uininliiniibiib'iu iluiiiU 

\'2. l/tin^q I't^Fij t f-^uiin uipqiupbu ,p"jp h^f 5" 
A ^op^ bu nS b ifop^, bu bqbu b'lici b/'f** 

13 Uu bqbu jnpd-uiiT b^tiiU qbu U.uuini.ui*^ p 

uiinb^ ^op bifnj, bu bu uiuinnb qqiu ^ S^iuju 

uipqinpnt-p-puU tnpuitinbu ptiq bu . jinifb^ 

liiniti uibqbii nup bu bpftrbqnu^p , uiuiuu^ 

^'^IbP '^/'H^ Pk bqpuijp fitf ^ t bu ujtt //.- 
phubi^^p ^Sinqiup uiuuibp , bu * uip^tnn. bu ^l/pp. iftu^nL. dhn-iuii^nfiu '•• Ij-./, jiinp^u 18 iF\nh'b')-p 'pr" It aU uiniu a/inu 

^ ;i /"y * M«- uju^ fJ'i*/*^^'/^j* uu.pi'ut^ujii 

U,^uji_niuhb bnlfbnrh htP ajnui^h ^n , nt_n 

UMii^ , U^^"i I'UitiL. ^tnqiiMn utuuihn hnuon 
jint-%f ^ "'7" "IPlb '^ H. i' '^'""'/"- unhuuja 
d»nn tfL. ujuiiijuiju iJujiJUJiJn nn P"'f <£ ? 
1 7 /fit , Itl. aiiiif/i^iutjh lunnutn bjonhnhu** t Ul. 
huuta itunoM u {j.nnui'^iiiu mil. {jtitinm-tuv . 
hi. pdsbbujtf *iy*pf"^^i^^ ^^ 'l^I'*^' *itnfriu 
'i8/r#_ auiniuhiliinju unniu , bi- oliuiu^bu . ^b 
tbtubbtnJ uitubbuMn oi^p inninuurtrtuum niu^ 
iibliiunt uiptLtttttri b uiujli U.ppifbjb^iMJi i/isjuu 
l/uuniujb lilin^ U^ppui^iuitnt. t 

s-1.. ha 

I \jL. S^p J"^jn ^l U ujnujjb nptnqu bt. ti/^ 
itujn , bi^ uiputp oi,p U "Jriujjb npiu^u bt- 

"Z pioubnujL. * (jL. intuniUL. bu OIjujl. 1/«a//icz# 
lApntu^iitifnL. "P'fh h ^^pnt^p buuj , piiut 
iftuttuhiuiblili nptij^it bt, jnoubntuu pUn%itiu 

O iMuinni^uit^ t uL. bn^bujn //./'/""^'w/ aiuurtLii 
npnuni bi-pni tjnp aituit. litliu (fiuniu V'- 

4 t/iii^utbt (ji-. /vii/iitjifibuja Utppnt'ytui/ at^uiu^ 
^lub 'irfpf/f* A*-/' Ji'Ji^r'i^-p ni-[3 bpnpnb , ///»_ 
lU^u bi^ tuiiiuinuppbuin litiitt o^"/' U>*ttii-~ 

O ttuiuv t IfL. U,ppiu^iuil ^tupbi_puBubiMjli gp 
tnp(f-uju bnbt. uuuj Putu^tub "/"//' /"/' ' 

fi Ui- uju^ l/uirtiii , (Jujnp tuptup iftu l/.o — 
tntiutJi^, qb np bu lubtj^ ni^put^u fliJibt^h /»*"y 

7 hit I UL. uju^ , // // ujuiuiif'buq^ U.pput^tu^ 
iPnu bp ^ uli ni-u ufii ^ ifutli rii,b (fiumu, qb 

^ }/ituij npqb b hbpni hrbufli bifnt-iPt ul. uja^ 
biuq tfuaiitit.ljlt , bt- "^tuuinL-quJU b uutli'u^ . 
bi- mpiup U,ppiu^ujif nupuipini- p pL^i ubo 
jtuuni-p jnpnuif ^ujtnnugtuL. b nuibli^ Puiu- 
^utb npqb p^p » 

9 \jL. mbubuti Ui*Jn.ujjb qnpq^fu \},quMpuMj 

U qbujutujqunj tip bnbt. [hppuj^ujunL. , qb 
bjujqujjp pfiq htitu^tubtuj npqi^nj bi.pnt_tf , 
\^^ Iku^ nll^pptMJ^UJif , /* P*"*J ^'"t' quMquijit^'liq 
be Ifipqh qnpuif qb ifb J^uinuibqbutfg np- 
qb uiquibjJinjq p^'q "P1*-"J hi^nt^iP Putu^ut I I ^"'7 t UL. fubuin pnub^ fJU u%% "fA 12 U.ppf^tmPitt- tiujuli npqi-nj 'bnpui t Ul. tuii^ 
lAuuint lua^ nU.pp"i^i'J*P , U h ftili\ ptbutn 
P ricbu lib tunut ■? // ,p n ilut i/b ifiult b u/l/h b l. 
thuuit ujquj lull n jit . qiu ifi*% uj/h qnp A^'> '«- 
upq^ Jt"1 Ut^f-"' If/Lrt Amjlib iinpiu . qp 

\o I'lttu^ittbujL, bnsbunb ^"q quti-utb t f^utjq 
*Jf*p'lP uiqtupiliniq uipiupbq jutqq ifbv ^ qp 

l-( ubpitlt j^n 5 t tfti/pbiJjL. (Jtpptj'tuju p"q w_ 
ntjut^ouiit , bi.. ujn. ^"Jff be ">/"& 9p"J ^'- b"* 
nU^qitip , bi_ bq jni-ti %npuj qiPuhint.l/li^ ^ 
bi_ utpAttibbtuq qltuM . be lipPbitti uninp^ 
biiil ypy^p ^uilitnuitittnp uiliit tun J^p^npnqh 

lo bpittl'tihi X Ue %netuqbutq ^nep b mb^ ufU— 
uib t be p"q^n qiPujuneblt b ''"p^tj *'P^J 

l(> bqbeliU dtun.ni * ue bpp bitji littuttue jtult^ 
qbt/utit Itnptu b ptuqbiuj pnpbe tltniuem^ 
%tue . qb tuu^p p^ Hj utbuba qiltst^ np— 
qenflt hiPnj . be %uui^p lutliqbtluilt 'linpiu, 

I / Autili putpoibtui ilu/ltbunni tn*jp » Ge inetue 
U,"utneiu(^ Ckiufitb tfui^bittl/li b tnbqen9^% 
nep ^/»**, f^L. bnjbiua U*utnneiulk qlhqiup 
J"pq"pq "*- tuu^ qitiu^ ^/'"j k "'/'/t (J>qtttp, 
t/p bpbliKpp , qb tneute U,uuineui& Auijitb 

IS npqenj ^n b tnbnen^i^ lujuib nep ^ i U-pf' "^'*- 
qifiutjneblt ^rt , be qopiunn qliui abntuifp, 

19 qb l"'qq tJbv tupiupbq qlitu t Ue bptuq 
U.uuineiito qtuju %nput , be buibu 9p^np 
9p"J bb'itqtu'iieni . be Snqute "[[iff quibi/u 

tnneujt^ pJiq tfutli b ittltit , be lu&biug be 

bqbe itiqbqhttienp t Ue pi*"'q^p Jtitlttutqiu— 
uiliit ^lunutltne , be tun. %tftu iftutp unptu 
AA^ jbphpk'^' Gqhiqtnuttientj i 
22 Ue bqbe b d tuiftuhtul^ltlt jtujlitf^tl^ ^loub^ 

tiiue U.p/ti/bi^^ be ll^nqutp miu^uipiutqbuw 'lint, 'I'/'.fi' iiuttunuiuili ut nontu. 'q ttiqtup. qoptug 1 f)|;tl». wmImhI* ^ t>pf ■ ft ititMh-LnjP- uiyuia^ uiifh- 

^tlrani.% np pf*n- -^^9 ^^'t b P^n- utJirithuftit . b %ut put, be tuub^i qU.ppui^uJir f fXuutnetud pf'q 
23 ^bq J^ ituifb%iuj%b qjf^'S he qnphbut U^pq 
bpqnebp b^A jU,utnneuja itfbqtultj^bf pud , 
be ifb quteiubb biPneif be tultneittli ^ttPnj, 
uin ptJtn tupqiupni.pbufliii qf^p tuputph 

piiq 'ph^ uipiuuubu pi'q A" ' '"- ^phvb" 

'I'i jnpnetf pliittbbuti bu b mftut Ue tuu^ Ibp^ 

'2o piu^uttP ^ Uu bpqiinetf x Ut, jti/linbtftuttbtug 

UuppuJ^uitT lU'Pl"^hlt'P V"'""^' ^p^npnfli Jpng 

2(1 qnpu ^ui%lt1t hiut\tuj,plM U*pltiPb^b^iuj t Ue 

tuui^ ifittu U.pl'^bi^^^ , n^ qftmtuijft n tuptup 

quijlt hpu , be qne tiS iqiutnifbt^bp plid , -' [7C-, Xnnu/, b. titltiiimL-tpi 1^ ^pbyutuitt U,umfl 
uuiututmpuf b. 13(;ff. P^nn-fa. ^bfp. b piiutl^kp jtu- tT^n^^'^■p 19 27 bi- hu nj l^n tnt.btui niujn tujtion i t/i- tMJti 
tknnut^iuu tunVittriu nL. n*th$iunu , ul. but 
U,t*h tfbi b^ IV J . bt_ b nliif bn b n^ltli n ulu tit 

2^ n^irt tfbitbuihut Ut- butnnjn li,nnuj^tutf' bt.p'lt 

-it' nnny rf^fuuinuja tihuiili i t/*. Uiiii^ U-ltltuh^ 
ig^ ttU.apuj'^uiu^ Si/*"S bit tutu bi^jJu nnnv^ 

JO nipjujnuia qnnu btuunt-nbn ifjiiujij t (jt. uj^ 
u^ , -^utjn. bi_p^i nnn^ti tunqbu jft^*^* i 
qp ^Ip^h ftJi^ h iJbufjnt^P^biflt , P^ bu 

o\ ipnnbab nvn'^nnn Q'ujn t ^luult utjl/nnbu 

usuni^ujlibujtf tjiultniJlj uibnt_njU uijltunbh 

J^n'tnn bittttfutli , an tttltti bntrnuittli bn~ 

»)'- bn^ltli ilhttbuiiitf I \jt^ ui%/i brib% nt-tuui ujti 
Up S npftli bp n tfujli X (j uip btui^ "'f /' '^^'f ^4^ 
bt- il^nqiijff- intuamptuujtMUi "ttuptu bu 
^^pMun uiutuptuuMutn uopiuu unpus , be. 
ntupAuju ujuiin^lt J^P'JPP*^ fPnyuiiununif t 

OO (Jl. utitbbiun U.ppiij^iuif uiniffib ujn ^p^n^ 
pmp£ bpnifuMii , /rt, butpntua uhirt atxiUnult 

0» ^biuiiU , U.tfuint.uta^ juti.btnb%ujlltu*ii i pi. 
UJujltn^uutbtitut. U.pptu'yuttJjbp/ip/t*it fpnstnuj^ 
OL.nti titt-ni-pu ptuanuuu > 

■ \Jt- bfibu jbui au/jjptfti utjunnpb i/inpabtun 
Ihuinnt^tu!^ tiU.ppuj^ujif bu ujul^ uUum , U,a^ 
puj^ujiP , U.npui'^ujif , bi, %tMM uiu^ , Utt-Ui^ 

^ tJph but ifU uiut^ alitu , tA« rrtiL. anpnbrt 
^Tt '^hp^'th t"[' ubpbnbp* qPttuj^ujb , bt. 
t^ttu nnt- J^r^lhr pujpap" , be 4 u/Uubu 
/i^iii UiUn J"n9^^f{kt h 'i^n"'J ^['"J l^'P"^*'t 

Ojnpnff uiututfhg ^'"7 * ^*- Jfpbtuu Utupuj^tutf 
pUn tunuiuOtnU , ^ujifbtnbujti rj^> A*-/*' ^'~ 
tun. pUt^ /"-/' "pU"*-** i^tunujju ^ bt- qPuuj^iub 
1'^P'tp P*~P * "*- tiiLuutujnbujn ipuitui t^it^ 
^tubi^q , bu ttnpbtuu tzUujq . hu blflt b uib^ 
lP^' 1"P tuuujn %tftu Uttiutnutua t Uu Jtu^ 
uni^plt ^*PP"pih ^ujtfpiupX u,ppttj^tijif qtuKu 

O pup bu bmbu qtnbqblt b ^bntuumuiU^ t \ju 
Uiu^ Utpptu'ytJJtf quiUiuttiMUhu ht~p , 'ijUintu^ 
pnu^ qnu^ "ijqp ^titljqbp^ bl"'lll^ '"" ^" ^'- 
upturn tijhbujl^q bp^bijuu^ ifb*tiSbu nu/hnp^ 

bu "pqhp '^'^*in"*-tB ^'- '7"'/'^7'"tP *"" 
O Abq t Uu uin. Utppui^ujif qt^tnjtn nq^uibb^ 
qj"^ t bu bq b tJbptuj f'uuj-ttubtuj npq- 
unj f"-pnj . bu tun. b ^bnii q^nuptt bu 
qunt-pU, hu qlttunltU bpbn,pbuMlt b ttbtuuttUx 
t Uu uju^ Puiu^tulf gU^ppuj^ujtf ^tujp hi-p » 


Z^utjp . hu %iu tuti^ , ^^ t^ , npqbuib . bu 
Itiu luu^ , Ut'^uJ ^ni p bu tuSui ihtujut , n up 
S ^ n^futup J^qf^^^tt * "*- ^"^ tuiif^ , U^utn^ 
nuiuf^ utbuu^ pt-p nKiuajp J'*q9*"0^q » npn^ 
J biub 1 "uiiitqftit bpbnjtbtuU p tfpujupln uu 
bbttli b uibnjili qnp tu iJ tu ti % tfuj U.uuinuujl^ , 
u/ltq sfthbtuit ubntuU IXpput^tuiT , //*_ bn 
b ilbpiuj qibiujtnii , bu btuiqbtun ql'iiiu^ 
Siui^ qnpnb bt-p , bu bn qliua b tihqtAiltii 
/' '/''/' "V ihiujtnb% I Uu Xqbiun U,pptu^iuit 
qXbrilt tunitnt-l qunt-piJ bu qbltnuj qnpitbu 

I I /"-/» I \iu bnsbtUQ tAiiu "^phsuiutb Shtunlt 
J"pQ^'pg ^*- tuu^ , U,pptu^ujif , U.ppiu^uit/, 

\'2 bu utu uju^ 9^'"^ t U i^ujubb bit t (Ju tu^ 
tuu^ , U h tfpthp qXbiilj Jin h tuiumuiU^ 
huibq , hu ifb l^iS utnlibp niftu , qb lujil if 

q^iniuij^ P^ bpl^^uqtuh bu qnu jU^uuint 

vnj , bu nS puiujjbubp J'^pqhq ^" iibpb^ 

I O lb thutfu btf i ^uii/atupX U,ppiu ^luif qiuSu 
h^p hu htnbu , bu lu^iu hint ifb batlu^ 
biu^ biujp qaiunnjU uitipbbtuj qbq9hpujq**t 
hu tiUiutj U.ppiuSuju ujn. qrunjii , bu h^iuh 
t^iu jnq^uil^^q thnjuiuhiub }*utu^iubiuj np^ 

W qunj ^upnj % fju /^njhiua U.ppuj^ujif qtu^ 
'bnuJi uthqunjit lujitnpbb S^p bmbu . qjt 
tuiibtjh*b giMJjuop , /• ibpliliii jiujuitbb S^p 

10 bpbuhquju t (ju bnihiuq ^phsuiiub Sbiun% 
qlhpptu^iutf ^p^l'g" ufUquMiP J^P^hu ^*~ 

\i^ tuu^ f (fu/bXis htf bpqnuutj , utit^ S^p , 
tprtfutuuiub qb tupiuphp qnu qaiu%q qtujq, 
bu nt lu%ujjbtfbp jnpqf^q ^n ^"hp^lh 'hjuiAt 

' i jfr" , U*jn , op^h^ni^ op^^hg^tj q^hq , bu 
ptuqutugnugu/libtniJ piuqiftuqnunbq qqiu^ 
uiuq nn bpphu qutumbnu bp/iiibq pujq^ 
ifnuprbujifp , hu bppbu qiuutuq lun tutitti 
ontinu . hu fTiuniuUqbun^ qtuuuib ^n q^ui^ 

\H qtu^u ^uj^iuniu^npqtug bupnq , fju op^^ 
ubugplj p qiuuiubb nnuif tutfb%iujh ^"qq-^ 
^P^pf*t t^nfuu/htul^ qjt pnutup Xiujtib hifnuiTt 

iO piupdiiuu IXpptu^iuiT tun u^iuutu/hbttU hup , 
hu jiupnugbiu^ qliiug^ b ifhtuub'ii b ^p^np% 
bpqiPtult . hu pi/iulfhguju IXppui^ujif tun 
^p^npmpj bpqifujli t 

1.0 Uu hqhu jhui pit/vbnu ujjunqbb luujtn^ 
ifbgiuu Ikpptu^tuifnu , /^^ lu^iu b^tuu Ifbq^ 
^tu bu *buj npq^u htu^nt^tuj bqpop ^nuif * 

- 1 i^tltl^ qtihtqpiuU^l^ %npiu , bu qf*tuu 
I^IP^'Jf* 'hnpiu bu qyiutPni.^1 ^"'JP ^^U»unp^ 

22 ung, Uu qT^tuuiuq hu qJJ.qiuu bu q<ptuqqtuu •-'' {;^p, i/fituJo£i ^ h^f. ^mitfUJi^iuin ft J^AMgttMwt-u 20 

23 hi. q8h trninhniT-p bntionit annu b%tui_ u bnnm Uuj.pni/ntijj uMlintSli Iph^iitu , oiMtuL. hi_ sjiij aS 
q puituil Ul. nSrtnnit hi. qlTnilniii t Uflhlf hi ■I (j f. hnh% lihufli^ \}uin.tutU ^lupliLn iiL. ^umtt 

Z Iml^ ht^fou uutf I (jL. ubttujL. //u/rz(/J n ^uj^ 

qiu^^t U^ppn^C^J "^ ^np%, ujjU [iJi^* ^ 'Bbp^ 

pnii J^'pUpl*^* *{^tJuliujUtiinunn . bu bl/lt tA/i— 

ptu^uiu bnvbi q\) tunut bu unuq lutLtini-i t 

3 Ul. jujpbiuu U.ppif^uJtf b ubnbinj u/iitnb 

buptf^ , bL. ruoubatUL. pliq npiibiih *fibutiijj 

A Ul. uju^ , ^iu%nni-pjtn bu %(fnb^ biP bu b 

"1*9 h ^bpni^tf * "'Vh """-^ A^/<i umuMtini^uib 

qbpbnifu/itb pliq "^? ^*- P^^^lj^nhl l^bn^ 

O buMiu htP' t ^fluttntuubju/ub binnL^t npnbi/li 

D 'f^bintuj U>ppi^^"^unu bt. ujubli , (ii^ltbli nhp 

"Vro ^ ^l^p • frtuqtut.np jU»uuint-&nj bu b 

' h?l' 'Pbp nt-if * JP^' "^hp * hr ^^"^ n ifbp n n 

M^UMnbuM nifbn.bujin nn . qb nS njt b if^t^ 

7 UipqbirtL. b ,pgl' IuTI' '^ * xjuipbtuL. U,a^ 
ptu^tnit bL. bpbbp buitnq (^rtqni/pqbu/ii 

8 ^P^PP^' » npnt-nnit j^buiiuj . Ul. huoubqtuL. 
pfjq Itnuut IhppuL^ujti bi. tun^ , Upf 1^ lo.^ 
fftupbn^^ b iltnb c^bpnutT phuiqbi qtfbn.^ 
btiitn biP jbpbutun bifnq , ntJlilili ql'M b'l*^ , 
bL. biOubqittpnt_^p qiuuJt bu /""Z Uutpnttb 

9 npqi-nj i/«iSu//x/xjr^ , Ul. uitun^ //itA '^qujjpli 
hvhl^* ' "/' ^ /' '[h^^'Uh mqutpujftfilj bt^^ 
pni , uipuujnrni npSiuib bL- uiptruili P't^ * 
tnutg^ t^iuj jiiiA b iPh^p abpnuil A uuttu 

'0 qnt-uja 'pbujbujn t Ul. UippnU Ituutl^p b tf^^ 
npqL^ntsU T^buiuij t ^ujtftuju/uu/ijb bui Uib^ 
pnb rbututtib U,ppui^ujiPnL. bL. uju^ /hl. b 
inu npqi-ntjii *j^butujj bL. u^ububanL^t np lupbtup- /'"Y luquipujlifilt , 
I ( pujnbnbtM uiiin qifbnbujiu i tun. 
^uiutuju. jP%i% hu 
^ruufub but Utpprut u,pptu^tniPnL^ be luu^ qlti 

I -3 //* ui^p jtiP * fnt-tiij y^4"" qbuib*Jjij **npbn^ 

^utpbi_p uutuibpb tupbuiphni ^ . p^q h" bi^ 

I^'l 'P^l ib'^t ^ "'J^ ' ['"'J.f f"*- 0utq^ 
\v> btu qtPbnbuj^i tp" * Ul, bppbt^ iniLittL. U,p^ 
pta^iutP jlji^ipnij^ , l^^rtbttitj qutpbtup'li \jtb^ 
pn%^i , 'i"P pJOubtjujL. jujbuiii^u rtpni_ntjit 
T^btnufj f inpb^*tutpbt_p uujtnbp tupbujfJ^tit 
M pi imp tit tjuitiiuntiMuuiUtMiit t Ut. ^tnumtumb^ 
gtuL. utqiuputl^M Ui^ipttii^ , ttp ^ ujti bpialtnil 
utjp^L^t* ^tsfUq^tftuU ir lutPpp^b , ujquiputltU 
bi. ujjpit np ^ ^ %ifuj , bL. unSb%uipi but^ 
niuuin tfit b np ^p J*^^ "fp tPut tub ^pit P t qnt-fi <% ^luq lu^ltlt *>£ np I 11 (jL. tuu^ , (jbu qiupX , Oi^/' t bi- niSttliii qbp 
pltA • qiuquipiubli burrtL. ^bq , bL. qiutpij 
ttp b %iPtu* tsttun ^bq t tuiLtu^b utiPlfitiuJu 
^luqtunutbqujtt bifnti bitini^ •PH. * friuqbut 

12 qtPbn-buJi% ^ti t Ul. bpbbp btqtuq U^ppiu^ 
t3 ^uiiP lurtuj^b dnqnilptibtub ^'pUpp^' • "*- 

biOubqtuL. p"q U'pprtub juibuiliyu trnqn^ 
tl ppqbiuis bpltpptt bL. luug , HpntJ^butbL 
uiltuuigbp libX , niSbqli qpp JiltA . tnturt ^bq t (?pp. tutP. mJ^ ^Irhtuj Wiun-utyfi "itbff. «j— J--^ 

Ij^t u/ttq 2^nep9 

irt jiutiisutujli uut^utuiiuunptu , V umuiqnt-tubtM 

U>pptLjSutifnL. usTLtn^jt npqt^tttjii ^binutj , np 

iPut lult t^hit pii n qni- txlt ^ ""/ "'.pA^' ^' "p "* » 

I.' Ul. jbut lujijnpbb piuqhtun Upptu^tuiPqlfat^ 

tzLU qbbit ht-p ' b bpt/itnt^tP tujpb tuqtuput^ 

qP" , "P 4 JtuitqbtPuili UiLtiPpp^b , "'7^' 4" 

— 't^bppn'it jbplipb'u *^tuliufliujqt^nq t Ut_ ^luu^ 

tntutnbijiUL. luqiuputltit bi.. tuipii np ^ b %tfuM 

U,ppuj^uiiPnL. , b uuitunni^utau %bpiPiutf jnpq^ 

f-ffiy'^i 'fibiutuj t 

•M.. hi- 

1 \ji- U>pptit^tutP Igp abpuiqbiui bu tuJiqbtui 
qutt^nt^pp^ , bt. Stp op^tbiug qu.pptu^tutl 

2 luiPb'tttuiltbL. t Ul. uju^ U,pptu^iutP qatu^ 
tt-iupt ht-p qbp^n utu/ii bi_pnj , qbsfuiuJb 
ttJiPblttujit pit t,bq %nput , 'bp q^btLlj ^n 

o pitq bptu%on ["P"'/^ , t?*- ^pi*^^'^'0"^nhn 

t'P^'1 P ^^P t jU>uinni.iua bpb%bq bi_ tU,u^ 
utni^uja bpbpb , qb iPb tunqbu bftl* npq^ 
t-nj btPnuf Putu^tubuij b qiiittbputq *fitu^ 
'i^fttuittuqi^nn inpnn iPb^b bu aiiujbbtP . t/,1/ 
tbpbbpii biP nuumb bnbuti bif bpfhbqbu 
bt- It tnuL^ btf , bt, tungbu quL. utltuth 

6 bftb npqunj btPni^iP PutuStubtuj i lA//^ Z/^"' 
vtuntujtt , i*ni.q^ b/i*ii% nS h"'"bsf' ?"*/ 
piiq /'" J^'phhp" J"'J" • quJpoknt.qu/hbtniJ 
qutpXnt^nb n H^pql' .P" J^*phl*P^' "*-'""/' ^» 

^* L^P * ''*- ""'^ U>pp"t^t^iP , ^t"Jl l}'P I ^P 

7 qtupXnt-qu/jjbnbu 'Wp'ph ['" tultqp i o^/i 
U>tJtnnL.tuo- bpbftpq ~bt-. lj,uuint-ujv bpbpb ^ 
np utri qpu p uiutiij^ ^op btint bL. tbpbpgh 

lb b%buji ^b , np fuoubgtuub pbn bu ni^uut/t ^l-Tf. Stf fn/^ nL.%i% qf.(. f/hi' ^bfr- A Wusp' 

qiy ^^ bpf . ^'/t b ititL. liiqif-MU^utitu ptf hpP-pgba hu h, ri" . phX til, uiul^ f ^ti uttuu 'l"i*Hhnff '/"'/'/' UJtLUJJibun^ n'^nhy^ 


"h I'H' "lb -P" 'iu uttiuip tJiuth ^ utili nnrtuni piint-U Puuj'^umuuii i U.ujut A/g 
nj L ui ifhffh tiHlili n uii pit n ^^'H J ^'P hl'T " 

iunttuutUg . P^'J*] upmju nnpnhuili/i nil tih 

V ninpAnt-ni^^hnlfu uhiitp i {Ji^ tgn btuttuipi 

U»pp tu^uj iff I (. « iX /r riij A up t^t « bp tut* o^ ''/"/" ututiMtili pupnj , h 
aiuhhu usnjnppb t 
lO ul. tun atuthiutU tnuiuU nunta inunuinu 1 1 UUJ tJlMJ tlli 

nut nun J 

'a , lit. ttutJUltujf. 
ptMipnt-Pbu/lja uibtuiiU bupnj P'i'f P'-p • bu uibujtA pupnj be nitu/tf , be jtutJultuj/iJ juipbujL. nlii 
I I l/tn^unij puij 1 un p (J pyt^'fbutu b ,nujnuj^7j 
Ul. uutntiin ani-ntnith utptn$u^ 

\'Z pbbu f jnpffujtf '^nunpii bpuilt^p x uu tuu^^ 

05/* , U^nurnLUja' tnbujnu piJnj ihppiu'^uj^ 

tfnL. , jtu^nnbut tumn'^b bif utjuop , bu u/*, 

ptju nnnpifni-P bull fp'n uibtunli bifnuif U.p- 

■\o piu^ujiPnu I Ut^ujuujubb bu Ittutf b tjbpujj 

ujnpbp 9p"ju , bu n.utnbpj> ahtubiti/n jtuj 
I t ni"jihu bitiMl$b% ^uiUbi y"«-/» I Uu ^'ihffh 
l{nj*' 'H' npnuu bu UMuutttbn ^ M^ ilfn%uip^ 
^bnn nuujipnpn ^n an "'PPPH t bu ujutuu^ 
gi !fl"' I U.pp , bu nuriuinurpf ^nif buu 
utppnunbn ifjilisbu nujnujpbunb% ipiTiub^ 
ini , auiju uiujuipujuuibabp a tunustpli j>nuti' 
I'uuj^uibuJi , bu ujfltnu nbutujnbn fh^ «/- 
puipbp nij^ptfnu[J bull mbuinli btl'nutf U,p^ 
pui^ujifnu t 
lo (ju bnbu uJMiiSSbu buiutuipbuii ^p %npui 
t^uouiiJi b u'uip bupnuif* , bu ui^ui Ipb^ 
pb^ui b/^'ii iV^ , np yijbuipli ^p puif^nubib 
npr^unj Ifbq^uij ^^"^ ^"'^"'//'"V ^IP^P 
U'ppui^uiunu f bu nuii^p uuiibnp Jtiuu hi-p » 
^^ Ul- ^p l^njuli t^br^btjjjlj bpbuo^ jnjtt^ , Q"J" 
l^p iJ^Jp n^ *fl'*^tp * t9 Ji^ipbup'jli bu b^ 
' ll'& 'luuii^npii l*i~p bu h^ 1 Q%pujtfuju i^uj^ 
n.uij% pijr^ uiu-uj^ 'Stnpui bu uiu^ , U,ppn p%X 
liS uuilfuju i/^ 9_'"-P h uuji^npnj uijuib t ffu 
*iim uiu^ , U.pp , *"tp • ^'- i/inu/J ujnuiu A. 

I.' A*. utppnjftj'liifuM ^ ITliUsbu quinujpbuin Jpii'- 

"i L"J i ^^ uiii^ ^ Uu nuqutnuijr^ </^"// ^'"- 

^AV 9"'-P^ lijt'lisliu uiifb%b^buili uipptfb'ii t 

^'Jj Ul- ilinuP^uitfuiu p uiJibuiu nuujtfmp'ii jui^ 

t.uiqu/iiib , bu plipujtfuju qujpXbuJi I' '^PP~ 

'^ , bu b^uili 9"i-p ^npU ^L hibi , bu b^uili 9"'-P uiti%%uijli 21 

i-ijli Tinpui 1 tt uijp'lt itfiui 'fi'tc 

ui^ni^lsutif S^f t^UiiAjuJuiujn^ %nnus , //£_ 

ifU%ujjii nuqui^i jpifu^h^nj , ht. ujn. '"Jtitt 
'¥/'^"/" "M^/iw* iffi tf^i fluui rfuj^/iffiuij/i ini_^ 
f^nf , //«- hphni-it uiuituntiih^ufua It XbrLU 
unntit la utuju% ^ tttu^UbtuliI^ ^"11 'iiniitu^t 
-o £;<- ll-tuipij i^iui lii_ tuu^ , n^jp qnt-iiutp 
bu yt-, u^tiitntfhuj liliit , ff^ hnb h i»ufu 
2i ^nt-if*^ ifbq^ tnbqb b^ujiluAiiutf i frt_ luul^ 
tjlitu , pnuutitp nuifJ^nub^^i btf bu nniit-ni 
1.) ubrj,ftiuj tfnp h'UuiL- "hui^ntlpiuj t bu uuu^ 
•jlitu , hi- jtup'l ^L [unui 2^utui I; itbp , bi_ 
1(1 inbt^jl ji^tut^usliUJij t 'ufitntun u>jp% bu bp^ 
-' ff/'p bufuiq 'U.umnubnj , ku uiul; , Op-flthuii 
O^p IXutnnuujh utbujfLli h'^ij U.ppui^ujiJnu , 
np n^ i^pfiujbgnjif q^Luprfuipni-Pfiuij fiup bu 
q&^ituiptnnuPliuU [1 tnbrili^ ("f'^k t ^'- t'*'^ 
jui^nijliuttf Sip ft tnti/ii bijjiop ittbittriij A_ 
-S £/V/| I Uu pItP IMJIJtitU uiit^il/u uiujuitPbtuti 
p titutit tfop jtuptij puin puiUbiiU utjUnnbUt 
-" bu ipbpblftuj l;p bi^puijp npnuiT uthniht 
ir L,"'li"''i' • I'U ffliPiuijutu ]^utpiifu tun 
JO tujpb ixiptxtuj^u jtiiijjibup% . f'ppbu butbu 
tf^qfi'iiqiiij bu q^tuujutpujit^u/ltuU It ^btittU 
^hn ftupnj , bu ifjt i^nuuiu qptiiliihi jfhbpb^ 
^l'"J <ll^"^h bi-pifi np tnu^p , pi Ujuufiu 
/'^i P">ubifiuu pit If [til lujpli , bu blflt uin 
"'JP'^ > '^I'^'t k"'JI' b 'lf't""J nuijtnnutf ftupng 
31 tun uuupbpii , bu tuui tjiiiit , bu tfiiuut 
p tnnulj , op%ubttti ^btitnli , nb btuu utp^ 
utui^nj , ifft bu tutitutpututnbnlt utntflt bu 
Y-tnbijji nuqutnugii. I bitnum uijpli b utnu'lt 
luliifp , bu bl"J3 nuqmnuijU . bu buinuli 
J"*r^ ^'- b^""* nuq^mnuifii , bu fnup inuui^ 
%uJl^nj nut[iij %npui bu ntnjtg "linijtu np plltf 
33 "iiifuijlt ifi'li 1 bu bqft'u ^lutj uinut^/t linput' 
numb/^ . bu %ui uiui , D ^ Ifbptitjij tffi'tt^bu 
[uoubijujjg njptii%u jttt , bu ^utub'it fyo- 
3'( ubutg 1 bu uiui, tfiuniuj U.ppttt^iuifnu bif 33 bu , bu Sip opVljbtug tfutip ftifjnjtt , bu 
puip&ptuiftuu . bu but "itttui lupVutn bu nS— 
ptiup bu utpOtup bu ttul/b , Stuntutu bu 

Mt lurj^iu/titiutju , nutfutu bu ^yu i bu f^'ittiiu 
Utttiitu Ijj^t uibiuixli [tifnj itpijji ttft uibutiili 
fitfnuif jbut ilbpni.pbuili b'^V'J 1 ^'- ''"fw 

n but tituifb'ljuijlt ft'ltS np ip "itnpiu 1 bu 
qfiu utip ftit bu luui , n^ bp/tilLbiiniit '3bFr- n-S— V - bPf. Ipt-l- natiP tiliunj u^t^ ' |,pf . uljtq^ 22 lr^nh1,1-P uMtiubu UHii T^'-'*J hiPnuif Puin^tnhujj 
p iiuuiaptun tuump 'j^iiuiujijujni^na , inpntt 
"P/p bu uMujliiftuinhiutu hu J^p'lpp unatu, 

38 U*Jl^ h utni/h ^op p*^nj hpp-bgbu ht. fi tnn^if 
biT f be. uufiabu ujutnp ^Au npnunj biPni^ifi 

o9 Ijl. bu UiuuMap atnf^plt A'' , j'nual^ nj autj^ 

uini-uia- pu npnt-U ^uuUnj bn^ lunuM^p un,^ 
puj , %£!£ uj/itu^bua^ a^pbyutujb A*-/» P^"l 
.pbitf be. lujfnnbu^l^ n^u/ljtuujujp^ tP" * Ai_ 
lurtabu bb*^ "Pf-^J h^nuif jtnaa^ btftf^ bt. 

■it h uittsii^ ^op h""! t (jL. jtujJjt/^tUi/ nujubujt 
l/'ffi'" h ^'^''^Av Uiuuib bifnn'^ , jnpJ-ujtf 
bpprpnbu p inn^uh bu bi- nj uituabu , 
^tut-btzjt IPfJl"* jbpnuu/h^ muuib btftl^ x 

■i'2t Ul papbu bub lujuop jujnabt_p% , tuubif , 
O^p, U.fuinuuta uibina.% /"^"J IXapuJ^i^'Pni- ^ 
bp^ juj^nnbtjbp Ubci a^u/htutuujp^u bii 

-iO anp bu uijj^ifbb bbbuji bu ^ Ih^uii-uiubb 

bu ^uiubuJi bujif n ubpuit ujnnbp ypnju , 

/rc_ rtuuibp^ uujpnbujSs ^puanuj^hu biu/hbu 

^uiubt 9"*-P * bu bnpab bniu unp bu um^ 

uuiqfiQ hr^ iMppn f/ltai uuibuju ub 9ni.p 

-t i b uujibnpnjri ^nuiTtfl^ , uu ujuutuq^ nbu 0^* 
U,pp be nunuini-gq. bi_u ^f^ff ^ujubu 9nt-p , 
ujjti ^ fyp" n"P uf^^utpujuutbutu ^^p o'l/i. 
nujjp bupnt.u puuj^usbujj . bu ujjUnu vA- 
utinnbn 0^ utpuipbp nnnpifnt-pbuU pbn 

4o uibturtli bifnwi {f.ppuj^ujunL. t (Jl. bnbu 
ubliSsbL. bif uutuiujpbujt ^p nfuouu b ifutb 
bifnt-ii , utliii^i iJujntbuntubb biu/jil^p ipb^ 
pbbuj , bu nub^p uutibnp jnuu b*-p * ^^ 
luinphupU bu b^u/u ^nup • bu ujubif niiut , 

"^^ CA/*/*" A"*-\ t (ju ipnuP^ujabuti pyf*J*f auuj^ 
ihnpli jj/h^blj^ bu uju^ , *-^PP tl"*- t bu 
nunmnugti buu ,pna uappnuabn • bu *"ppb , 

"ral' -57 bu nunutnuait bt/nn *"Pp"J'J * U*- ^ 

ffhuj bu ujubif , ft jp q.nuuuip bu t^nu 
uiujutifbut nZ/t\. buuuj uju^, pnuuuip f'^uj 
p-nubip btf hu , npnunj uuj^nilpujj rirtp 
aiiuiu %iPuj U bn^pui , bu bnh *ah%nu jiu 
huiU^u unptu , bu ujujujpu/ij^uj%u h ^bn. 

Ao'Unpuj t Uu btiitiiugb , bu bphbp ujtutib 
obujnJj , bu op^ubub I^^P Ikuutnuuii^ 
uibujult punj Uipptu^ujifnu , np jui9nnhujtf 
Al/a h aujuujuiujp^b uiuut CMfujpuinufthbu^t , 
ujfiltnui annuuufp bnaop uibuju^t bJnj rtpn 

49 unj %npuj t IXpi bpi^ uinli^^ i^nu^ ^np^u i/iiiif^ luutnft fitTJi^ * I'Ff "Pf-y '"butnJh fti/iwj At UMpq.uMpnup^g^ gun. ui^pii htT ^ upuutiTb^ 

■)0 i^utpXutjg JfJ^ l^uMtf juj^busif I *Quiututu/uui^ 
up btnnuli luiau/li bu r*utfJ~nul^i bu um^ 

ub% , /» Sbujfihi^ Ajr [ipi "yjy • hu i//*^ nS 

l^ujpbu\p ^Uibujuuib ftUS ^"'Z' utubi putp^ 
•if «-f»^"t U.^uiuujffhl^ fhbpblfuj ujnui9b ^n , 
rfisuj , hu br^gji lfb*h npqunj uihuinit •>2 n n np tu^u bu juoubtjuju Stp • b*- knbi. 
hppbu inuuju auin.ujfli U,ppuj^ujirnu anutltu 

OoiJnguj , bpbbp bujuja Sbuinli x fju b^ti/u 
vumuumJu uiijoP'u nuhunj bu ufUoP u utp^ 
a^utpnj bu ^ujijubpOku , bu bin fpbpbbujj « 
bu but pltvujju bnputpn %npuj bu ifoptti 

( *ibpu/it bu ujppb*ij %uj bu ujp^i np ptiH- 
%ifuM ^Hb , bu Vli^batiU . bu jutpnunbuti h 
tbunnptiuijiU ufttnp uju^ , u,pS.ujbbg^^ ih" 

V>'0 np bpPujjn uMn. uigp bif x Gu uiuitU brp^ 
putp^nlj %npuj bu ifuijnii , Huinn^ hnjuJb uin. 
itbn bpphu ujunupu uiuiuu , hu ujujuj bp^ 

oh lirpa^ t Ou uui uju^ ahnuui ^ tJ p ruuttpui^ 

'^'^'B Hi"' • lb ^^P "'^"'7^"'// Qj^uiitui^ 

ujujp^u bit , uipAujbbn^n uftu ah bpjjrutjg 
57 «//i ut^p'ij biT X uu u£ub% bnaujpn *jlinpuj , 

^nshugnu^ tiutn^bliU bu ^ujpnnnu^ A ph^ 
^S pu/iinj "ijnpuj t ^nsbgb% qft'bpbhui hu uiw bpflt^ P?'H phq u,ju^ .30 '^h • bu %iu uju^ , (jpprujtf t (ji- jnunutp^ 
h b nlfii tt IP bp b h lu g,p njp'h b un b uflig b l ntiii>¥U %npuj , hu ahuMnuMili {j.ppuM^utui 00 bu np pitfl %if'nij!t ^h*b % Gu op^hgj/ii 
nipbpbbui bu ujubl/ oIium , '"JP "bp bu . 
bnbu A ^ujqujpu bu A pbupu , bu frus^ 
nuttiuhuii^ qujuuib ^n u^ujnu/^u ^ir^uj^ 

61 ifbutg '^"H ' ijtupnuuhuJi /pbpbbuj bu 

%ujtthsui^ bi-p hiltii tnunututt bu ntMuinMi 
pi»q uMultb , bu uiubuMi aujnujjbu qfpbpb^ 
bus aliuju t 

02 IjU h/'ui^ujii 4 / UlUUtUJUJ Utfl ^p^npntJ uibuibu/l/i/* phuib^p jhpqppii 

03 A iinntib ^uiputuntt Gu bt Puum^umu '' qpn^ 
uujlibt A nujsutfib pi'rt bpbl^u . uttfpuMpA 
nuj^u h*~p bu buibu ah nut^rtU nunui^ 

04 uMUJult X IjttPpuMpAbuii quiSu h*-p hu ipb^ 
phbuj buibu qPuuj^ujb , ^9 Jiuniliunuiqb 

iy-) jnunutnu^ ujuuip . Gu luu^ na^usnutjlt , // U 
j^ uMjrtb np nut I b nuMsuifiU t^l uinut^ 
ifirp . bu utu^ htun-uiju , Ijuj ^ ut^pit ptF , 


tr'i,nb1.'»--B 23 Ul. %nniu lunbusi qXnpXu tuplftuL. qjii^pht. 
(>(> IjL. uiiuiniiltturf biunujjtt /'utu^iu/^ii/f 1*", 
(>7 i/itijtujij nluouu% iltip utputp I (/*_ liifftuut 
hiiuM-^titt^ It tnntfti lJ"'n*"j/i i^ofi Itufinj , //t 
tnn. qihhnhbtii bi_ hr^ht^ *Itnptu ^^"^z • /"- 
uhnUutif uliiu , Al tP^u^ifltufibifuJi, I'uuj'^utlf 
ilutuli U uitiuiih tloii ht-pnj t 

\jL. iuJL.bt U.pptMj^tuiP vunhni^f^ ^ll'^' npnuif 

2 ui^riLjU J^p 'fibuirtt-pm t (jl. ii%utt^ hi/tu 
nSlfitTpu^ be qObifuiMjit bt. qUuJtf.u/ij bu 
n(Pujnbiulj bu qQbupn/f bt^ qU rttUti-^ x 

3 Ul. Obbuiuti b^tuL. qljtjjpuj 'be nf^biiutli 
be qpiunij/ij . Al bitWli "P'lh^ I'utritu^ 
^«/j* ^(hujqnt^^l^ bt. Ijtupqb^i^ be" U,uni — 

4 pbhif be l^ujuineultlitt bu l^ntjjttltfliiT \ Ue 
npnbp IfujnlitJuifne ^bihuup be Ut'pbp be 
U%n^ be Lkphnui be unnuin§u . uiifb%b^ 
^buhi un^tu l^ftii "n'lh'B t^bmnepuMj t 

D fjL. bin Ihpptij^iuii nujifbtjujjij pUSu pep 

6 Puuj'^ujbujj npnenj bi^pneif . (/e nprienij 
^tup^bali bepnti rtp l^ltii IhpptMJ^tJutfni, but 
U-ppm^uji' iqujpqbeu , be lupXiubbittn 
qitniitu jl^uiit^iultiuj npnenj hepnj , tlltliS-~ 
nbn ftii,ptt bliliniultb ^p , P^"/ uipbebiu 
A^pUhn^' uipbt^bibif I 

7 ue tnju bit luu^ mettepu ubututpt U>p-~- 
ptu^iuune nnpu bubinq , ^tupben beja^iu^ 

HuinuneiJ be SAT/zi. tuiJt (je uitnuuiubiui U,p^ 
put^tui/ne ubntne p atupenjt abpnefJ~buiu ^ 
KUibenpbujt ue tp uienepp^ . be jtuehiiue 

9 utn. d-nnniJnepn hep x Ue P^uMnbt^pli tflttn 
PutiM^uib be I'uifujf^i T'th'R 'i'rtpiu J^^jpp 
ujtjn b iiplfUneif ^tutruipmbtilt U dip nit p 
npnenj U tu'^mnuij T^huttnni_nj , np ^ juMi^ 

qh*'"^* t/ ""^pnkh • u*qmpujl/ii bi_ tujpu qnp 

titniuqute {j^ppm^tntF jnpnenult *f^bintnj . 
uAjfi P^tnnbaNit rpJ.ppiu^miP be nljiistitu 
A Ah 'Unpui % 

I I Ue bnbe jbut tftn^neu/lAt U,ppiu^uji/ne 

op-»nbujq ihumnetuo- qf^uiii^iuu n'*pqh '"»- 
piu . be plttulib ntue \*uiu^utii usn ^p^npp 
txtautbiultMi t 

\ 2 Ue i"ju b'h <^%neiljri^ i^utftnjb/fi nprii. nj 
U,ppm^iutine , 1"P ^*lnue Ikniup Unbuttnni^ 
IP i^/V"" """"- 1 "tnffptpitij uiunmipt ue 
utju alt ii/hneu/tjjt npiientiit Puiliuibip puin 


uiitneu/bif uiqq^uMtjb %npuM , utl$qputhltlj f*u^ 

ifinjbf/i hutpbrn^fJ- be t^jbqutp be U*pqb^£ 

i 't be [Piuputnif f ue U mttiiiu be Pqneifuj be 

\''* Ifmu^ , fje 'finnqtnq be f^bifiu be 'jbuinep 

\i\ be "ifiuih^ii be ^bqtfut t {] n,pui b% "P'll*-P 

/• u tfui I bih , A e ujj It umIi n e ujli^ bit % nrj tn 

A ^ u/lt np n e utli ii A ep A tnltif be h pt np u/h u A ep _ 

butUn , bpbnutuiuujii hsptutli,p %ntfut p'*ui 

17 utqqutn bepbtiflttf t Ue mjtt b*it uiiP^ l^b^ 

%utq httifmjbtfi , ^iiipbi_p bpbune% be htp^it 

uttf , be utiubiuiibuji tfbniue , be jutebtiue 

\Sjujqq /'«-/? t Ue p'itujffbifiue jUi^ifiuj if^iit^ 

sbe ttUni^p np ^ ju/ltqbtfut'it Uqbiitinnub , 

tfliUs.be Ii 'f^l jU.nnpbiJtnutltbujjn , jutl/ijh^ 

ttuitlt uitfb%mjlt i*qp"*plj h'~P"fJ p^'*"qbifute t 

ID ue tuiu b'h h%neltnn PtiuiStuitujj nprienj 

U*pptt^^iuifne, U.pput^utif ^Ituje qPuiu^uil^t 

20 Ue ^p pum^tnb tutting ntnn.utt/itbn jnpdmtf 
tun. qfpbpbbiu qqneump htn0neb^p U.unp^ 
enj, np ^p A U h'^utt^btninij ihunpenq , q.P^jp 

21 Jiuputltne U,unpt.ni pi^p A qltneltrbuttt t ue 
mnuti^p l>uin^itjf^ I^^P */*""^* fpbpb/fiuj 
Ifi'rtf^ hepnj ah tuiFne^^ ^p . Ue ^neiue 'ittfiu 

'Ikutnneinit , be jqiuijme fpbpbifut ff[tit %n^ 

'2'2 piu » Ue fumqtujftlt ifti^tljneltjAt A 'tttftu , 
be luu^ , kpf^ ujjtiuf^u ll*'f'lt,ql' /f^'^ , pl'q~- 
^ P /'7^ ftltX inju , be qlttna ^lupnii/lthi 

23 A SbiuiA^ 1 Ue tuu^ fp"" ^kp » upfpie 
tuqtt. Itlt iiuptiitthnp ntietf ^ be bpbne frn^ 
n n i/n ep rij3 j np n 'h^ji* 4" .^ " *- ^tu^ qtumtjplt . 
be irnnnij nepn nu-nitntlpttbtuiFp htbebi tun^ 
Itbq^ » At, bpi^rtlt liptnubpnjlt aiuntujbuqgt 

2-i Ue hppbe tnujlt Itnpiu luenep^ ahuuibinj , 
be ^h'tt bpbne "p'lh>R J"P"*l_'"j"P ""/"" * 

2o ue bltU bi npqjili txtltnptitlibb stunuinniU 
tuiPb%befi1t* bppbe qtTnppr M^tne , be utlt^ 
netuUbtuq qiultneU Itnptu utttue > be tuuitu 
bi bnpiuip Itnptu , A*, Xbnlt ttnpiu niSU^p 
ttqiupytutuuip^ Uuiuemj . be bn^btnij q"'<- 

'l^^*i^nt.'it 'itnptu '(jntbnp t Ue PuiuStub ^p tu^ 
ittutj iltupritltpq , inptriutJ <rtttue qttnntu 

27 fhbpbbtu I ue iu^bqb% tfujltbni.^t,^t . be 
^p Uutne tttjp ^ifnetn npunj iltujpiuq , be 
Ombnp* ^"Jp lumtilin tttuttknetxtutttutj /'"- 

2S uttuuntJit I ue ubpbutit f'ltitt^ujq qUntui, , 
'//' "/"' ^Itnptu bbputbnep J^p ittTtu . be 
fpbpbinu ttbp^p qOinbnp t 

2M fje ^p bt/ibiiii Siubnpiiij p-ntU . be bl^lt 

30 fjtiute I* ntnynf^ 'it,ppbtit^ , Ue luu^ Uuitie 


24 ^r^nh^T-P uMiXinulth linsfraiui^ uilintSli linptu Ut^nilu \ 

31 fri, tuu^ 3"'fl"f' tjUutui. , H^iu^tuitbuj ^tX 

32 uiiuon ~ natliqpuftil^ni^p^itSiu ^n t Ut- tuit^ 

bulUI- , U»^ tUU Its U fill hu lipP UMlf ^1 i^lujli^tlM^ 

^bi f bu ujn. /iif^ Z'^'*^' /'^'^ '"J^ ' tijj/t^^ 

ffnt-hp fiit^ uijuop . bu bpr^ni^uji^%tfiit ^ bt^ 
ifiu^ujfibujtf butnu ~tj^u/ijrfpuj%f^nuppi_%u pi-p 
3i SujbnpitJj I &L. 3uj^r*p but Guusi-Ujj ^uji^ 
bi. P u/u nuti^tbtitj . l^bptiiL. be "'pp , bu 
itupbiuL. aituirf * bu u/JUusptfbtJUn Uuusl. 
'^ nuiUnpuitibnt-P^^tuU » 10 nu/ttpiipu uuuuh unpiu t iku^ uUum U,ppub^ 
ik^ » O'l^P ujptupbp qtu^H l^tf Mil ' 
uuJuuMt^pb ubuu buu be uinbtui ^p ncpni-uli 

Jt^'l^^ l'*^'^'^ ""* VA^' 'B" * ^*~ *^"^l'l' h '/"-' 

I I pujj tflgp ^^uMtiitbuini-PliLfit i Ul, uiujutnt-p^ 

pbtuij Utp/i ^^*l 4t£ *" ub'it ujjib J-nnn ilp jy // m J '' 

bi-pni-if bi- tJuug , U,ifb%iJjjtj np '^ujpbuu.^ 

^V' '//' tP' 1 '"JiP Y Zf 1 *"(/ '/ ^ "" ^ 1^' •/ W'^' 
rinniu , uiu^rtL. Uiutputiubujti IpUP * 
12 Ue ub pittiilibmn ubpuh I'uuj^mb J^P'!-^ 

#i/ri> jtujiiifbb ^ be babin p uttnpen'^t tiuhi^ 
tt'pb ^utpbepiuenp anuippU < be op^tbiun 1 3 t^MUi o ^p » Ut- piupCkpuiQ mquje lu 'JP t% . be bn^ Pujjp jtun-tu^tunl^tf be ^bhuhttujp , tfpuSbi- 
A bnbe ifba J^J^ * t>*- bnbe unptn ufbiu^ 4 D.pput^ttttfne *^op ^neif t Ue ptuatlujifne^ 

•JUtMUUJjU I \je bnbe uni[^ •S^phvl^ > /^"1 Y"*""' 
ph'ii untllf np bnbe p tfinuu/ltusipi lf.ppuj 
^ujtPne . be ^nqme Puiu^utlf tun. U.p^trb 

^ i^n ujp,pujj ^pnyuitunenn p "'bpuiput t (j 
bpbebguje %tPui Sl^p be ujui^ ^ Up p^u/ljbp 
jbqftu^ainu , uij£ p%ui/fbuj tf.ne j/'/»///'^7 

3 inpneit tuuuMffptj ^bt^ . ^u/titijumbuitf jbpl^^ 
PImu jiujuiflilf , be bq^^rj pliq ^bq be op^^ 

tnnjri uujtfb%tnjli nbplibnti aujju , be ^tuu^ 
utiuuibnhn nbpqni-uiM btf H/'p bpqneujj 

.ppui^utune S op ^ 

tjjttj qqiueuil^ ^n f'ppbt 

'hhn ^ be utuMtj qineujlib ,pnetf q 

f^bpfibpn nuiju , be OpHi%bnnb% b nuseuibb 

^ nneii* tutfb'ttuijit '"'I'f.P ^phph ' H^npjufliuib 

qb ineiue U.ppm^tMJif ^^ujp ^n Autfijb b^ 

tfneif t be uiiu^busn qSptnifti/Uu hit be 

quiuiutnehpuiUa btf be qbptueneiUu btl be 

nopt%u /itf t 

6 be pitmbbniue Puiu^tub A «^£ ^bput^ 

1 putqenn t ue '^tuptj^jlt tup^ mbqenju qfhb^ 

pbbiuj lihn^l^ linptn . be tuuj^ , i^^JP h" 

^ , ^uj%qb hpl^bute ujubi P^ Hftlt htf ^ , 

P^ qnent; utM^tuiiguiiptjb% t^tuj tnp^p utbq, 

enjlM i[iuu% fhbpb/^ujj , qjt 't^'^^ffl'^l kp 

8 bpbuon I Ue hqbe tuliq p.iuqnetf diuifuj- 

%ujbu * be /fuqtfftuniue U*pfrifbi^^ iiipntnj 

^fqytntuqenq pltq Uituutne^ttili , be binbu 

qi*utij^ujb qb piujqiufp pttiL fpbpbbii/j //lin'^ 

bepneii* i ^In^buiq t/>p(tti'b£^,p ql*tnu^iJj/t be 

tnn^ ipttti , ilepbtfli qplt nn ^p , At pJUq^ 

^ p mutuqbp p ^ T*'»f/' [ttf i^ . uju^ fi^'*" uneU nSfUUjph be ujp^tnnnj , be tnptfuip^ 
nujqnetf . be *hujpju/ii&bgujiu P^l %uum 

\'y fffqyinujqbrt*tj t Ul. quuin/UujJh ^p^npu l/tp 
ifinpbqjilt atuntuip ^inpin p trutifujtjujquu 
U.pptu^tuilne ^op %nptu pMqttii fPqsinninb,^iM 

1(1 be UtHli i^inuiu ^nnnil % ue tnu^ U,pbtfb^ 
/^J? tp'ttuj^iuil , Upp qiUtJU p if^%^ , qp 

17 liujpb qoputqnps ,P'^' t' t "f? /* * ' 

qliujq uiliinb p uiu^uib , be ^tmbbntiMe p 
Xnp% ^'bptupujqenq , be ti^tn pUujqbtun % 

I H Ue qujpAbuji f'uuj^ujb iJinpbuin ti^pp^ ^npuit 9pt^n 1 q np th np btittlt aujn. ujj^i 
U.ppuM^ujiPne ^op %npus , be p>np^t qujjJU 
f]fq\uiuiqh,i^ jbui tfiu^neusl/it U^pptu^iuune 
^op Itnpuj , be bq ttnqiu luuneutTiu pum 
uflineuilttiii qnp ufUneufubuin Itntjiu Utp-^ 

\S) puj^tuiT ^tnjp A«-/» » pL ipnpbtj^iU vtu^ 
nuJLpli Putu^iijbujj b AnpU ^bprnptunentf , 

20 be qutb% u/ttq 9p^"P 9p"J ^b'itqtiAtenjt C/«- 
truipu^iSf^b% ^ndhe^pU ^*bpujpujijeng [f^'i 
^nJht.uij PuuM^tJubuMj , be tnu^ftlt P^ t'-P^ 
buhiq hq^ ^p^npit . be bnsbtuq qu/Unthi 
fp^npnjlt ^pljnt^tfh . ,ptultq[t qp^tl*tt t^tiux li'^Snebt. '3 u/iin.piMthLitePpL.'it ^ l*? P • tpi^n.ntMiitbnL.p-hL^sia libuib be thnpbujn* ifbea beu 
^p^np 9ptJ • ^tn/^utntjj/fi;b% be i^uju% wJ<- 
%npbb ben . be bnsbtun qutlineU unptu 

22 ^ slim tfni^p belt t Qnebiug u/iiutp be tftn^ 
pbuitj mil ^p^np , be nj ifuipiiAi^pli iJuiuu 
uijiip . be bnSbiiJif iituiineli %npiu Ulltqnp^ 
pnePfieit , mn^ , ^ji uJji}iP [^iqtupXuil^buitf 
tfbq S^p , be lu^bqrifif qifbr^ J^ff'^ff*/* * 

23 Of uj'linifl /i Mp^npii 'bpqifiu% x (24) t*- A- 
pbebnuie *iiifuM S^p [' hI'^pI^* t/"'^/ Y'V 4;Fr. ittMhau/itti 


» bpr. 


ty^nb"UT-P 25 kc. luu^ , Iju hif U^uuint^tnik ^op ^n . tfjt 

'Lpf'tJ ht. p^tuq^ii*intfnutf^iif tf^q^ujt^tulf ^n i^uMuli 

uhnuAt , lit- Iiu/nriuJti nutliniJh ^hiunJt , '/l 
b^iun tniin. qjunfiuj% /"-/» • i^inph^jiU hin^ 

26 1/l. U.f/'t^b/t^ SnqiUL^ tun. %tu ^ ^*hptu^ 
n*ui , iiu tl^nquj[<r 'uituaujnuju^hut Itnptu 

27 kt. H*h,P"n uuMtunujutbui aonuitf Ijnpujt ul 
uju^ tiUnuiu ]*uuj^ujI^ , ^^ bl^^t^ utn. jta , 

iljj int-^ lumbtf^^ qpa bt. ^mi^ujbbg^^ 
28A ^t'i'2. * ^^ iuub% , Sbuiii%b£ni^ uibutu^ 

lb tp ^ip i^"i ^^1 ' ^'- ^"^'^4t t ^il^nh 

nuisU nt^rf tfhtfbuj%u , (f^*1 t^bq^ bt^ f^*1 

^ ^bn , /re rjjttjni-^ l^"l 'P^l "*-l^^ liuin.^ 

%bi h't*S ifbq Stun , nptq^u bt. tfb^ "il'^'t 

ifbnuj^ ,pbq , A't ^"Z' Opliltiub lupiitpiu^ 

^bq pf'nh ^'- uipAtubbnui^ I'P^'L P""" 

niunnt^P biutPp . bi- "'/"/ a/»L op^iibui£ 

30 A Sbutnii^ bu t Ut- uiputp lintjtu btputpjnu^ 

o\ ft bijh , Itbpujii bt- ujpnpli i 0"i_ juipni.nbmi 

b JtunpL. luhnp bptint_uhi wj/» tp'h^'pb A' — 

pnutT » bt. ujpXuibbusq nunuiu l*uiu^itib , 

32 bu i^tnnpU h %ifutli^ nn^ni-Pbinifa t U*- 

bnbu jujuni-p jtujUiibb bbpii auin.tui,pli /'— 

um^iubiui bu UMtuuiuii nltli uifiu diuuU jp^n. 

pniii qnp ipnpbtjlib , pr ^ ^utus^ 9"'-p 

3o (jc briibtuu qitui upqnt-uh • uiuuls tuHin^ 

phb ^ uiitni^ tP^^'i^^^H^ ^"S^ bh ^P^"P 

bpniPuait tFlahsbu qutjuop ^tuifuiliUibb i 
3 5 UL. I^p ttutuL. u/iPu/a ^ uttz tit tilt bu , bi- tun. 
ht-p UH^ tAjni-qbp- nni. tiinp f^^bputj 'pb^ qj*bq utitAlt bif ifftUSSbi^ tibtubtut bubiTx 

5 Ul. int-UML. Ipbpbbtu ub ptou^p i'utit'^ittb 

n^/rt tipnt-rtj ftt-pnt-U • tilttttn {jUtxiL. b nutytn 

ttpttmt rtpit ' ^op fiL-pni-if t t/L ^oub outlrjtttL. 0" n-hphifu p'-i Outhn^ 'l"P"'J uluiguni , be qU tuuhtfuj^ nr. bin,[. 35 ifutj lObi^ittiiunj I ut~ ntunLitutnrtugutli^fjtt 
qf^uut^tub b 1 Xfi. bqbt. qfpbpbuut t 
hppbt^ abputntitL. Puttt^ittb bL. tlitttnbttttit t^^M 'tin put b tnbuiuiibin, L"J • bnSbutit qlfttittL. I^Pqh b'-P 'L^'P^'f ''*- "* 
u^ 5^"" » iipqbittb btf , bt^ %iu utii^ t/lttu , 
2 Ut^tMJt-tnitbb btf I O'l *ittMt luu^ ,7^"" » uAtu^ 

i^tuu/ifi bu bbputtfbuti biP ^ bi. «* ffb'"^'^ 2\ u^bui'ff Si^p 'U.umnt^ut^ utuut^/t' ftt/x b O qop qiu/uaujup bunt , U.pn uttt qnt^ qtinp^ 
vb ,pn qtuqbi^lt bt_ iibujtttinpait , bi. bt 

^ b qiustst //£_ tipuiu pl$X npu • f/'«- ttjpiu jiJtA 
ptnpuibbu npu^t^u be bu ubpbtP , be pbp 
tftuutn jiUX qb bbptititt , bt, op^'itbtiq^ *l?Pf. U.ii^u«'>ui</n<. ^op ^L'pp. p-utph^uitT npnertj bt.pnt,tf bt, titit^ , Ut^tu tnt-ttij bu 

b P^ ^nt^tfiT^ , qb biou^p pi'q ^np**P 

7 jtrtt-tf bi^ utul^p , r*bp bltci npu bt, utpiu 

ftjtd iunputbbtt , tib bbptstiii bt- op^tbnbq 

q,P^q txtnut^b Sbiuiih iFfiUSSbi- ifbribuif 

o pqbtf t UL. ujpq « npnbtub pti ^ l"'^P b t 

• * npiq^u bu uitittnnt-bpbif ^pbq , pliuj qnu 

b ruujyit , bt- utn. ptta. titUmp bpbni-u nt^iu 

ihutibnt-btt bi_ pittnppu , bv. titpiuppq qttn,^ 

uut pinputpbu *iOp ^nt-ii nptqj^u bt- upp^ t 

10 Ul. ifujttint^unbu ^op ^nt-tf bt- U^pbn^ * 'IP 
op^tbttq^ q.pbq ^i"jp J>n * ifb'JtjjbL. ifb^ 

11 nbtut hq^ « Ul- utu^ iiutbnp qfpbpbbut 
tfuiip pt-p t bnP'"JP b UUtitL. '"jp P tut- 

12^ , /rt, //// i^'p^i * i'"*-ff^ v*i'"'bbn^ lb" 

^utfp pti f bL //'"PfP" ujnutjp Itnptu pp^ 
pbi- utp^titiliiip^nin , "■«- titvpnbtl p tibptui 

\o btf tuli^au bt- «i op^tUni-pbt^ % Ul. utu^ 
qititt iftujpu pi-p I (jptf t/bpujj lult^O'^r/it tuiti^ 
npribuib . p^^iq tfbtitpt tnt-p a^utjhp ptfni-if 

I '» bt, bpp uta b'hX t p%iuri bu utn. uta uop 
pi^pnuif » bt- ^utptitp pinptstpbu , nptttgu bu 

\ •) upp^p ^ujjp Itnptit t UL. lunbuui fpbnbbtnj 
qtqtutntfnt-£kUtiiU qtttiptbu npqi-nj bt-pnj /jt— ?? b. pbnnt, np btujp tun itiftu b tnti/lt , 

'Win \jUMbnp.tui npqt^nj bt^pnt^tf bpmubpnj% 
10 u*- qnt-tl/iibifu tttqnjn b pittqni^bu %nptit ^ 

bu b t/bpttij ifbpbnj tqtuputUnqb 'itnptu t 
17 Uu btn qrunptnbliU bu q^tuttlt tWp mptup 

b Abnu Outbnptitj npnunj bupnj t 
Is Uu tnutptuu ^op jtupnuif bu utu^^ A'^JP 

bif . bu "itut utu^ , IAuuju^^ btf* bu ntu^^ 
I'^fl i/ bu qnu , npqbtitlj % Uu utu^ Suti^np 

q^utjpit , Uu btf Uutitu uAtqpujitbl/it ,pn . 

tnputpb nptqgu bu pjotrbtfiup pljq bu* "'pb 

%buut bu hbp jnpunj ptftf^ , qb opVbbua^ 
20 qbu ufitXlj j>n I uu UMu^ l*tiut^utb ttnpqpU 

b'-P ' ^l' t lb ^[""l'l^1"'ilb qutbp , np^ 
nbuib . bu titit tuu^ ^ nput^tt tqutinptuu^ utuf^ Puui'^tijli n'futbnp , Ifoin bb bL s o— 

% ut til b qhft it,p b II , np qbtub , bp ^ itn u A — 

22 itbu npqh htf Uumu f P^' fj * U titutbiuu 

Ontbnp utn Puut^uub ^ut^p hup , bu yoyui^ H.^f, bt. (-bplff^ 'iSbpr. -t-.J-.-t- ^hpf. 't^pu^p "OP ''l»pp. WtUtttnuttMV _on 26 \T•bn^1,'^•p ipbiutj i^f Itl. uju^ , fltnjiin Aiu/fi Qui. 

2o ^npujj f ht^ abn^n Sihrt^ Oumuutj t Ql. n% 
viuUhuit^ ffiitu . ah ^[tU Xbri^ %nnut hn— 
pbi. oA-btruU Uuuiuuif bnjton bunnj p-uji^ . 

Zi CTL onStljbtiin c^tu , t?L uuu^ , pn l. bu nn^ 
7^ b OuuJL. . bt. 'iUui uju^ , Uu btf t kt, 
uiu^ , Udumn ^%3i bi- ^^pt^J^ Jf^pit"J ,pnt.if- 
'^k » npr^hiul^ , qp op^ibu^^ H'B^'L "'^*^' 
htl . uMtt. iftxstnnjQ %tPuj bt- bbntuu • be b^ 

26 p.bp %ifuj qft'tff* t ^*- "'PP * ^'- "'"^ f/^"* 
i>uui^tjulf ^"'jp i*^P t iToin btf bu ^luifant.^ 

^t pbtu iffu , npqbujfi t {Jl. tfuiinbuMu ^lutP^ 
pnupbuMtf 'fi^"' • bu tun. a^nui ^ufliribpXba 
Itnpiu , bu op^tUbuta t^iui bu inti^ , Ik^uj 
^nui npff^unj [tt^fj fippbt. u^nut u/iinnf thnj 

28 q^np op^'itbtug S^p t Iju tniug^ «^^9 Iku^ 
uinuiuf^ it ijonnj ^P'fi*/"I ^'- A ujujpuipmnu-^ 
Pb%^ bplfp^ , bu putt^ifnt-P^ buU nnpi/iini 

^ bu i^piiunj . Uu &ujn.ujjbunb'u ^ha luntt^ , 
bu ^pfj[>p u^uirf^gb'b ,pbq^ by^u/t/n , bu b- 
q^^tfbu ift^p bqjpop ^nuiP ^ bu bplfbp tuiua^ 
*f^*^ ^^'1 "Pll*'P ^^p tp" * "P u/bji^ii/itb^ 
g^ q,pbt^ lutifiikbtuf^ ijiifft f bu np op^%bu^ 
a^ Ijpba op^tbuji i 

oO Iju bnbu jbut ntnntupbintU PuuM^uabuat 
jOp^'iibi^nf utittnji i^iuli^np *l"pnh h*-p » /'/*- 
phu b^ (juibrip jhpbuiun Puuj^ujbiui ^op 
pupnj , bu bipj (juuju ^'np'"Jp "tinptu Jffp- 

o\ unj t U.piajp bu 'hui bjnputbbu , bu tftutnnin 

/* ^*-/"'*-'^f bu tuu^ ff^mjp ht-p , Gtupb, 

fft ^'"JP ["^ f"- ^i^pbf/t J"P"''J "P1'-"J l"-- 

oZ pnj , qji op^'itbuifl^ ll'" f'*^*^' ^"» \jI^ '«- 
"5" *fi^"' l*uuj^iulj ^fjp /"-p t n^tJ bu nnu, 
Uu %uj tuu^ , Uu btF nptfb% ^n tihsnpu$^ 

33 ujil^ Uuuau I Uu q^Lupifuiguju i'uuj^ujb qujp- 
iTutgnuuu* iPb^ jnjtf^ , bu uju^ , hub tufit 
nq ^p np npuutguju ^tU^ npu , bu bpbp 
tfuiuinjtj , bu l^bpiuj jutiPb'jiiujiti^ iPb%iihu 
^n b/fbuj^ ^p , bu op^'bbtjb t^uj , bu b^ 

3^ ll'lfl' op^ibiui^ I frt bqbu fippbu pnuuiu &. 
UUMU apu/iiuilt ^Putn^uibuMj ^op bupnj , ut^ 
quiqiuljbuirf ji akutj% ifb^ qujuijujgbujt jnft^^ 
bu uju^ g^uijpij hup , Op^%buj "ipn bu 

o.:) qjiu , ^uifp t Uu luu^'itui , Uf/fj ^np^'ip ,P" 

"iiaiiqnup-buMtfp bu lun aop^inup-buiiu ,nn x 
3() Uu %UM uiu^ , Sfrpmub bn^bQiuu uMltuuli 
UnpuM Huil^np , qjt "'J" ^P^hn" h^**'pbtun 
iff*'* usn qutiiqpu/itffnuP^buiji/li btP^ bu wpn 
uin. qop^*iJnuP^uitu ^ift Uu umu^ f/uiuu 
g^tujp fnup , frt. n^ tfp U^'t **p^*"^l^ b^* 1 l;pf. JoQ 'bpp. bp^lrtuu Vaui<^uM^ ^pkl"-1_ Ok p^nqbp ^Sk f ^*^Jp * ^uJiniuu/uu/iib but /'^ 
uuj^ujlj bu uju^ gfjuutu t npni[^bmbu ut^p 
ujpu/p^ i^iuj ^bq , bu qLutJ'b%uijlt bnputpu 
'bnpuj ujpuip^ tiifuj f^utiituju , nrtpb%ntJ bu 
tfpJtuntJ ^ujiiuitnuibnb tfi'm , Jl^l ?/'^^ "*— 

0% ptupjiQ , npq.buj(^ t U*u^ kuuju g^utjp% hi-p, 
ITjip^ iPp op^%nuPltub jiij^ ^n , ^"V/* • 
op^%hui bu qpu, ^tujp . bu ^jippbu uuipfuM^ 
f^a/L Puuj^uil^ ," ujifpujpSk n3i.ujj% hup fj^ 

Jy uuju bu biujg t ''lujuiiuupMuAtb but i'uut^utb 

JP unpui bu tuu^ 3^"" * Ut^fi h ufut^ 

ptuputnupb%^ bplipft ^ll'sb P^*"^^"*-P h*^ 

iO ,^n , bu ^ 3^1/'J ^P^'bO /' ifbpnuuut . \ju 

"r"'L *^"'[ h^93^"' * ^*- ^np^p ^"L*^ ^111— 

nujjbuifbu . bu ^l^gf' jnpd^ujiP ^uthbu^ 
tjbu , bu inuagbu tjtnuo^ "itnpuM b ujtuptu^ 
%nij^ ^nutfif^ t 

4 1 Uu tgui^^p Uuuju n^ii Gtnbnpiuj tjuji/b 

np ST/ nuP b u/t/lt ti np op ^% btutt tfit uj ^ *"jp 
pi-p * bu utu^p Uuuuu b iFmli bupnuiT ^ 
ubpAbug^i% iuunup,p biupbutg ^op /tifnj , 

^2 t^i uujui'ljfjg qBt^({np 1^1P"*JP ptP * ^*'L1 
bqlfyi fpbpblpuj puth^pU buiuuttij nprj^unj 
pupnj bpjjgnu • bu jqbtug (^nsbtug ippnh 
b*~P ijlpmubp t^Quiljup bu umu^ H^"' t ^"' 
Sum Uuiuu brjptujp jin untujtiJtiuj utuutitiu^ 

\'^%bf^ '[.pbij^ I ^'Pf L"'~P ' np'l^^ll I ^lujjttb 
ptfnuil , bu tnp^ i^JUM ' ji ir^l^tuiibmu** ixtn. 

-l4 l^uipu/jt briptujp biP b nfuttiuAt . Ifu pUjtMM^ 
Ifbugbu pf'tf *buui tuunupti piutinutPu ^ tFfih^ 
^bu uHjgg^ uputifutni.pbult nujpbnuPbu/lJ 

'to bqpop ^n ft ,^^ij, tfu** tPnnutugp 1"P H^t 
luptupbp utluM . bu tuujuj mnuj^btahn bn^ 
^'^gP'f IP^I ti/iitnh . iinf.11^ u/ttttuiutnbb^ 
gft^ J^P^l"g"^'^g b ^k*^'^ A ^hrtuif tnunup t 

<n Uu tuu^ fpbpbljut gPuut^utb , 2ut%3i^ 

putgbujt ^ uiltAli bit b rtutnhpujg nptiunta 
*f^btMtujj . f'P^ tunttnugnu Qujbnp fy/'^ 
p r^ii ut bp uju ujii uib */* // tn iiij , b nuut hp uj tt 

^phpb" "'j'^^pbh* ^'- p^'i^ p bs^ ifuX bbinii 

1 «^|rti /iu#n utti ffii^pU Puiu^uib taQuibnp , 
op^ibuig q^tnj bu tgtstutnubpbmg %tPuM bu 
luug , Up utnitnugnuu hltU ft nuutbputq 

2 luutnfi ^uiUufUutgung i \}*U "»ph tfUuM b \T h^ 
Yjnnhtntj U,unpung, b utnuii f^uip-nubib ^op 
if op ,pn , bu mn uhiutb ,pbq bh'tt ft nutnb^ 

•> p"'g l^ujp.utljnu bnpop ifop ^n t t»u U,u^ 

-^bfr. AV '''Fr- -f- (45) Vp^ib^ uAggh 

upinJirtnup-puii trnnon on ^ ^4r^ i b. fri.nh'bi-B Tl 4 hi, bnhnhu h ifafinij^u utt^t^u/tf . Ul. inujif^ 
n^CT qon^nufJ^hiJii*tJ U.pnuj^ujifnt^ ^on p^ 

*y ^n '7"/' hut UiUtnnt^iuv {J,nntu^iuirni- t ut, 

ujp^tuhhiun l*uuj^iuh qduibna , hi- i^tug 

h Ufi^uiuhuiu Ihunpt-na uin. l^iupuju nnrfp 

f^iuffni-hf^h U»unpi-nj , ^1P'"JP fphph/ftuj , 

if op (ituhnptuj hi- Uuiui-iuj t 

^> o«- hppht- huihu Uutuu f'p ^ op'^huitj 

Pitiu^iub qQuibnp , hi. ' tiliuin h U p^i"- 

abinu Utunpi^na lutiiini-i b*~p t'liitnh hl'^' , 

hi- lOp^thhiu qlttu uiiuuini.hphutn he. luu^ , 

IF h iHfAnt-qnuu Ultlt p nuinhpiuq luump 

7 *pu/liiuljiutii-nq , (jL. niJiihitripp bnht. (jiu^ 

bnp ^op he tfap hi^pni.iP ^ be. tAiun b 

^ Ub^i^tibmu U>unpi-nq . Ul. bmhit uuujl. h^ 

13^^ Sujp HT nuliii nutnbp^ *ptjuljiuiiiun*-rir^' 

i' lun.iu'^b Puiu^iubiuj ^op pi-pnj , "'uutff /?*, 

uiui. tun- Puuiuj^i , ht- tun. ait utjbi^p 

nnuuuip Puifiujhib npnunj lj,pptu^iutfni., , 

1^"JP 'hujp^nt.pujj , ^ 'lf^p"'J ^Jl"3 k'"' 

"tiiuljiM bi.pnq hi-p Ifiini-tJhiuli x 

i Pl hi ijtuhnp b }^p^npnj u/l/uib briri . 

1 I iliuU , //£_ aUiun p Itfiuniuh * //*_ h^iuu b 
inhnb up hu uhyhiuq uiUn , nuiuqp luphiJli 
b ifnuinu gp . bu lun b ^lupiuUn uibni-njlt 
bl- bn pi'il uliiupu h*-p I /"- 'lih^htun b 

\^ tnbni-n^ jiujliif i uc huihu uihuhi. hi- lu^ 
^UM uuHinni-n^ ^luuutiuuihiui J^pbph » "p'^A 
qini-pi h*~p ^iuuu/lI^p jbpbjtliu , hu ^pbj^ 
tniub^ U,umnuanf hiuflj^ftli hi. b^uih^bh 

Ao n%n "ijiu t ul. o^/* ^uiuuiujuihiui bujjp h 
%uiu f bt, luu^ , (Ju bif S^p , U,uuini-tui^ 
U^pput'^ujifnL. Hop ^n , hi, U,utnni.iu^ Putu 
^utliiuj . ^ifp bplfij^ftp , ^" qbplf[ipq jn 
pni-if nni.n %*it^bqbp , ^bq iniun qn"* bt. 

-|4 qiuuiubb ^nt^tP t (/*- "Ipfh quii^utb nn bn 

phu qtuutuq ^pqph t ^'- p*ftqutpXiubhuqh 

b a niltuhnqihi /»l /'«'« tuphuhiu ht^ P^"h 

^bt-ubub bt- p^q ^lupiut- . hi. on^ihunltli 

b tP"1 tutfbltiujij ^^'t'i^ P Ifb ^*~ I' t"^" 

"ioLuibb ^ni^ut ut- bu uut-tuuhit f^q tP^f ^'^ 
tquj^hi q^bq jtutlbuiujli ^ujijtiiiqujp^u ^n 
jnp hi- qliiuutthu • hi- quin&ui^iibu qnbq 

sbi- luptupbq qiuuhliuijli fi^^S n"P pjoub^ fi q*"J t^*^ 'P^H * ^*^ qiupp-btut, (yiuqnp b 

,pl*ni u/ituih bi_pif^ hi- luui^ , ^^p 4 A 

M uthqi-n^u jiujui/h/f , hi- bu n^ q^tii^pt S^iu^ 

s// ^lupiuL ht- utu^ , UAhq l^iifit 4" uibqpu 

tuju . bu nS ^ uut hnr^ nj tnnt^ U,uuint-^ 

IH^nr/ , ht- tuju ^ qnt-nh bpl^tptf % Ul. jtu^ 
phtuL. (jiuhnp p^'H- umiuL-OuiU ht- tun. 
qij^ifii qnp bq [^'q tHiiupu ffi-p » ^«- liuhiq^ 
%htuq qiiiu tupXtuii , bt- '"pq huq b qint^pj 

{^^'itnpiu . Ijl. bn\biutf Qtuhnp qu/ttnt^t lubq^ 
t-njii lujiinpbh ^Snuii IJ,uuini-^ny* * hi. jiunui^ 
lu'iint-'ij ^p ^'"H'"^/*^ '"J "pf* f i^ni-qui t 

20 1/l. ni.hjinhuitf Qiuiptp ni_^ui ht- tuu^, O'- 
ft ^ bqhyh S^p U.uutnL tu!^ ^^"7 A" ' ^^ 
luuiph qnt^nq^ qp" p aiubtuiqtup^pu jiuju^ 
ifbil qnp bu hpptutf ^ be tniutf^ ftti^ ^'"ff 

21 neiuh^nj hu ^u/hqhpX qqh'u^nj , Ut- qiup^ 
Xnt-uq^ qhu nq'^neft buitTp b uint-li *iop 

'22 hifnj , he bqpqft fjitX Stp jU,uutni.uj^ . Ul. 
i/^ tfu q tip b u»li qli bnb "»p « "^ '' h '(Pffp "A 
Sntfu U,utnne!^nf . be juufh%iujiu^ 1"P """^ 
qbu h%X* uttun ^^'7 tniuuu/ltnprfn t 

1 Jjt- qnutii fiup ujiffiiupS.hut[ 6flinpujj 
qliuij^ jb/ilffip'ti uiftbi_hfliif, ^lu/i l^uiputli iifi- 
ijh piuPni-liiJj U.unfil.nf , hqjluijp fhliiih^ 

2 /iiuj , tfon Siu/fnpujJ bt. buuiuuiji" Ul. iuj^ 
ibniui. bu ui^uj ^[t^np 'f[' [' 7«"^«"/' ui'ltq • 
bl. ^tiii luhri hpb^ ^oui^ fuuj^ujiiij tfuu- 
Ifiuqbuif^ [t "iiiftu , /iL [i ^p^npnjli JuijU- 
ituilil; uiplint-tjutlil^fili qJuut^lfUuU . if- if^if 
ith itbif Ijutjp [i ilbptuj pbpuhtnj fp^npnpi . 

3 fcv ujlJifp itnqni[^[tli uiJh%iujli '^om.p , bt. 
tnujuiuii^l/ii qi[l^'ith fi pbpuHinj ^p'^npnjti , 
bu uiuij[tli ff-p [uuj^ut'liifu , bl- IjUJi^nt.- 
guj%^[ilj q^tfil/L [t pbpuili ^p^npnjli ui'liif- 

'* P^' b '"^ib b'-P ' ^'- ""'^ tjlinuuj 8w~ 
Ifnp , hqpuip^ , nuuiti/i ^^ 1"'--P • ^'- ^"- 

5j)<« uiiiWli , /» hltunu/li^ l"f^ ' U.u^ ifhnuiu, 
l-fiuit,"^ r/ni ,p ql^uipu/lt qnp'/b 'liUJ^'ii/puJJ ■ 

(> /!rL %n^ui uiub^ , ')-/iutbJlp > U.ui ijhnuui, 
n\f I'ljl; . bu %n^u, luub'li , f\il1 k ■ l"^ 
ut^ui fhut^^l^ ifnuuuip'bnptu ''qujjp phq futu. 

7 ^li'liuU 1 fri_ mii^ Guilfnp , 'hi'", utunup j,""" 
liujj , ibi_ buu ^ Jtuif fuiu^u/hifq Jnqn- 
•Ibinj . luppnufi^.p ftiuf^utliijij. , bu bpfjuij^ 

S uipuidbi/i^ 1 bu 'lin.pui luub'u , 2^ Vliuip 
P^ illilt^ n^ JnqniUtgb''' ""JVuiiijU ^nil[iu^, lUiMM^Ituj^ aiitu * Mm/, p^fU luphi-Jhetna ' L-fr. P4/»tf_ '• bfr- t-a 28 tr^nh^T-'P Art. utujU£Uif/iiflf% t^t^tft^ ^ phpuiUn^ ^n^n^ 
pniH- I "I- uinpnt-nti/hnnuulp himsu/tiau i 
S) U pilaff** n. liui P"^ linuuM pjoug^n , uj^ut 
fputji^l nnt-uutn l^usaujhnL. amjn tfUn ntuJ^ 
♦ A%« ^on t/i-nnj . ^uiUnh utu usnuivf^n 
-lO ajuuMyjiUu ^ori JMi^nnj t (Jl. hnJiL. ftfinliL. k^ 
tnbu xjuuLnu. llhut,P^I nnt-uutn l^tuauiUuM^ 
bnaon tfon hi-nnj , hi, ajutnsfiliu i^iuauj^ mmnt-q xjuuhnp. utuiufujihnnjij qiJguU n abputJUnj 
^n^nnnfu , bt. ujnp.njg iuujsufUaU [^tupuj^ 

M'itnL. bnaon ifon bi-nnj t Ui^ ^ujupni-pbutn 
Qiubnp ifpujjt^/ , bt- ciujjJi bpujpci be. b^ 

■\2 imn * Ut~ uMUJutifbujtf Quulf^np fpuj^btujj /r- 
^i; bnpmjp ^op %npuj ^ , bt. "plf* fpb^ 
pbifujf . be plJpriurfuJL. uiujinifbujn ^op pi- — 

1 3 pnuif puui piuUhau ujjunafib t Uu bnbu 
bppbu int-UML^ l^ujpujb nu/UntJU (ytuitnpujj 
npni.nj Jtbn. bt_pnj , pUpuMnujL. r^rt utnin^ 
unptii , appbu i^pU bu ^uitlpni-pbuin nhiu , 
bt- utiupuut-, 'fi^'" h wncu bi-p • bu uiimn^ 
iFbiua JujpujJjnL. uuiifb^Jiujij nuiunu ntnj^ 

14 unubb X Oi, luul^ ifitut l^Mupiulj ^ xynitbbpuigu 
piinn bt. p uutpuhnnu pilnn bit nnt- t ui. 
^p piitt utfiMt ujunopbujj lip tr UM tluMli lub % 

15 t/«- uju^ l^u/pu/h nXSusbnp , ^b bnptujp 
hiP bu ttnu f 'nj aujnujjbuabu jtlto, apb '. 

ituiui input phX tiltltS ptibu tlutpa^ ^n t 

IG t?f_ l^ujpujJ/uMj ^plt bpbnu rtuutbp^p . ui„ 

%nt^i bpbanifu I hut , bt, utltittht bpuiub^ 

p*J^jn lhtJu,pl^t p^Jpp ^'p tnbutbittup bt, tib^ 
'\S tjbn/ib bpbuo^Dt ut. ubpbujg (jtubnp ttjput^ 

t£^i * ht. tuul^ , O'utnujjbff^g <M^^ bt.fiFlj 

iMJtf ilutitU iput^bituj ntitnbp ^ti bputub^ 
\v pni t ut. UMU^ tjituj l^tuau/it , l^utt. pn^ <B^'L 

inuti nJUut ^tu*ij itruti tfUua tttnlt outtupp . 
2SS ^ttubbiu nnt. pi*n. h" * U*- " 

bnp ijuii/u fpui^b 

jujiu %npiu bppbu uit.ni.p^ uutbutt^n^ ^utlt^ 

tth i^hp^p tpittt I 
21 Uf_ tnu^ ijutbrtp nl^iuputlt , Ortt-p pita 

oAA^ htT t iiibuji b'ji ttJi^nt-p^ , ttb tfuthn ttu t Ut- fTinrtuJjbutu Out^ 
inbiuii luuu bt-P~u . bt. gpU tfnrtniJbittti 
fee itJif l^tJtautU ^Ub. ujU utpu utttfit.njU , tit, utputp ^tuputti^ 
'lo'itbu t Ut. bfibt, bpb/inj , utnhuti [^utputltni- 

ulput fint.uinp /"-/■/ uitnputt. utn. (JuJiinp , 
2i /ȣ_ btfnt,ut itttt "itui xjutlinp I ut- bin l^ut^ 

auAt l^^'l 'h*" V""7 utptliii b'-p *liunfh *, ui 
2d nuinbp ht.pnt.if l^buji i ut. hppbt. utjtt " — *3bpp. ^-.^-.-fc. 2|?f p. Jitp^h ^uin^ufjbughu f/isA Ap(i' nbt, , bt. tit^ut l^h"* ^p • /"- "^Wi (jtubnp 
nl^ujpttjlj , w^h'^S itnpabQbp ttutju, n i iltuitU 
IvtuMbip &utnujjbqb ,pbtt . pi"lfi p fuutab^ 

2(1 ifbp qhu » f/.^i^ l^tuputit , Qb% op^t^ J"'!'^ 
ptujp^h ifbpttt.if utini 'ijujpt tibpinubph ^utU 

27 abp^n t UtpH- hi^uiutpbuj ' bi.p% buu uttf 
ptiff lUnpuM^* ^ bt. utiun ,pbti bt, t^ut vm^ 
ruutUuib tltxiutnuibnaii nnp tluiuutuibbuabu 

2S A^A tlbt.p*il UltP bt-U UJJI I U'pitip UiJltlMM^U 

ijujuna f bt. butuiujpbujtj bt^jau bi_u uttf 

nil II- lUttput ■ bt. but "itiMut l^utpinlt tt/hut^ 

20 ^^# ftnt-uuip hi-p utinup buiU i ut. bui l^ut^ 

pujjj fpuj^bib riuuibp bupni-il 'fhuJUitt ijui— 

30 tiutpjliiu ht-p %uj(f^b\tn \ ut. btfnutn tun Iput^ 
,pil , bt, uftpbujtf q^fhut^^i^ ^"jIIj iKb'" ' 
bt. vttinu/jbujq titfut w/j/ bi.ii bi.P'% umiI t 

31 Pppbt. buibu S^p h^^ uiutbf^^ ^ l^^uif 
bpujff tautptfuthit %npuj . putjq IPt^^^l umx" 

32 ifni^i ^pt Ut, jnutgutt. l^hi" » "*- oltutt, "ptfP 

xyutbnaiiij f bt, bnibuta ttutttntjlt%npitt ipnt.^ 
p^% » uju^ , ^b buibu S^p rtinuJtttttuttttiUu 

•JO bif f "Tl "hphug^ ih" ^^jn b"^ xjriuttjutt. 
rtujpabujt ^A*" ^'- ^"""- P ir"Pt "PIP 
^Quj/fnpujj , bt, utul^ , ^/r ptuutu S^p hp-^ 
ujutbtibuti bif^ bt. jujt.bi b%A tjuut* bt. bn^ 

3'( sbujtt tautlintfu %nput ^Oiftnt.n% t Ut. jqut^ 
ttuiL. bt. a*itutt- "Pib t ^*- "'"V t ^Pt ""^ 
hu hnhrfh uJjp bif t ip ^"liutj tiifut bppu 
npnh" • iluittit uijunphl^ l^n^iug nutlinifli 'o-i%npuJ i^bi_h t ut. jitutiiutt. itutpabttti t utju 1/ht.uujitiftuu S^ujt. nprtb » hi_ tnu^ , ^utju ifjii 
qn^ttttiit/jn tiSbutttlt^t bt. fj^n^bujg rpi/ltni-it 
linpui iSni-n. bu bhuiu h altltfinQ x I Y^ppbi- btnbu fpitt^^i^ ^Pt "i_ ^^'"«- np^ 
qb Qutbnpujj , ^UutjuttjU^bgutt. fhut^^f^ 
pbq ^bftU hi.pnt^tf f bt- uju^ tfxjutlj^np , 
Sni-p fiiiX npqbi* » litutiu P^ nS ifbnut^ 

2%hil*t pntp/futgujt. (juiljnp fpuj^bf^utj be 
luu^ nltut , IT bPk ipnfi'i^util U,umnt,anj 
bffbtf bu , np utpqbt qtt^tnni-q npni^jttp 

3^fi t bt. utuf; fhi^^^l ifGtttifnp f U,t.ut%[ili 
utqutbif'^i b'^ putiitu . tlnuui uttt itut , bt. 
i^%tib h ilbpiuj &iil^ittg b'^"U * '"■ "'P'"PI'9 

\ be bu npqbu ft 'liifutUl^ » t't. but %iftu 
qt^tunut iiusitiurultli b*-p Ipmep bittli , m— ^ l'f-r> qkt-p%hpnpn.^ unpMi M;Fr. qb^p%b. 


*ll.j"t'''A. "it" "Ctp "Hj-- ' U.j-t1.+l- ju,p, i^tfL ' 0,j-tl.A. tr^nhTbl-B 29 r> tTni-Ui tun %iMt Qiu^nfi t U*- jq^utguit. nuii^i^ui 

^%ujtfl>stn fhit^h^ujj" , hu S'ittuL. "/"/^ tJwi- 

6 Lnntnj t IJl^ tnu^ fhuj^^f^ , f'puit^ lu^utfi fih^ 

U,uujni-m!^f bi- tnutuL. Xuipi^ ^tfni-tt^ ht^ but 

ftuX npnh • tJiMJt/h lujhnp^!^ ^n^hutg qin„ 

I'iintJij %rtntu 'pu/JlJt Ul. jr^iutfuiL. f^tttpAhiuf 

ptiJtttn %tui//iMn% (htu^b^utj , ht. l^%uji. np^ 

S rfit bpljpnpi^ SujljnpiiJj i O't luu^ fruJ^tl » 

OfpjbuJtf [I'jiX U,i*tnnt.uj*!^ , qji r^ni-ifutphijiuj 

pttq. ^bn. fttfrtt-tP bi^ jtuw^pbr^ft . bt, ^["t" 

buiti atisUnt^i %ttpiu ^Jjbthp^tJunbil t 

9 hppbL. btnbii l^fttu hp^ bljiug jt b%pU^ 

n.b%^ , tun q^btt^iu t^itud^stn /"-/» bt^ bin 

M) Qtubnptuj liijni^fJ btuii t SqtutjtuL. ^b^i^ttu 
%tudhyuiij l^huJJ I bu ^Jl/iuu "pfffi Uiu/^n^ 

i I piuj t ht- luitf; l,f"" t l^n. [tu puifuui pif . 
bi^ tuhnuti^ibtuti atuijni-% unptu rtutf t 

\^3niuntuL. ^biihtu %tud^h\tnti l^^tuj ^ bt_ 

^3 h%tut^ bt^u "pih ^phn"p1 ijtuljnpiuj t ut- 
iuu^ I^bf r uptu%b^b btf bit , q^ bpiu^ 
%butib% Ipu btu'ittuj^ . bt- l^n^btug qu/ijni^i 
%npiu ' U.ubp , t/ba^nt-M-biJij t 

I 5 ^fUtutj iprtt_p^ij jtui^nt^pu ^Antj ijnpb^ 
%rti , be. btipm tultanp iiujl/piuiinptuti jiuti^ 
nh , &L bubp ntujit tun. l^h*^ ""V/* A'-/' * 
luu^ fhtu^^l rjl^fiut ^njp [ii^p , Snt^p p'ttl 

t5 A tftultptutinptun npni.ni ^n t Ol. uju^ 

l^h"f t " * hn^ 'P^i 2.""" iP ^*"^ifp I'^jp** 

btP , tTlip-^ bi- nifujiiputtin pu npnunj h''ttj 
tunltni^nni.u . /tl uju^ fh*",P^l , ti^ "V?" 

uj^u ^" *ifit^bitij^ f^*i '^^1 Hys" ihi^r 

■10 thnfuti/iitub tftttliptunnptuti npni_nj ^n t (?*_ 
hpp^'t- btTnt-ut xiiubna ju/ljri^ P^"h bpbbu, 
bi l^h"J t^'l """"^ *itnptu bt- tuu^ , (/.« 
hu tftnabu utjnop . ^luUnb b tJtupXnu btu^ 

/ '"J IR^'L *b "/" '"^* '" h '^*"^n *" 1 "/' "^n "p 1 — 

«_/»/ h*Pf*J • bi^ Vli^biun pttrt utfiu ntujtj a/'— 
>^/» « Ui- int-tui- (Xumnt_tua l^btuj . jniuqtuL. 

tS bu aijiuL. (ytuiinptuf npnb ^mit^bpnpni Uu 
iuu^ l^h*" t Gtn buX IXutnnutuv nt/tupXu 
btf , ibntuu/iitub aft butnL. qutritupjb%*ij bif 
tunit biPnt-tl . bt- bn^biun auflini^ 'Unptu 

iO Putu^iup , np ^ tJujpA t Ul. jtitutjtuL, 

tfbt-utuiiqtutf l^h"J 1 bt, a^ttuL. "Plh tlbtib^ 

^yi pnpn Otufinptuf t Ul, luug f^p"^ i ^Qiup^ 
a.bi.btutf ftltX JJttiutnt^tub^ upuptibt- P^*^ph * 
jujjutf ^bin^ ubpbutfJ^ lh" '"JP ["^ t IP 
altiuj utitu npttbii *Jbti . //l bnsbtun ntu. 


2\%ni^'ii %nptu '^^lupnL.qn'ij t Ul. jbin tujjtn^ 
pbh b%tuL. qnt-uutp , bL. l^nKbusij qtuitnt% 
'hnpiu ^pftitiu X 

22 Ijt- jftsittuti U.utnni^tu!^ qf^*",pki • ^'~ 

int-tui^ %ifiu \}^uutnt-tuh , /*L bp.iutj qiup^ 

23 q.iu%q %npiu , /?«. jqiutjuiL. b^tuu "pq/* G'u^ 
bnpiuj . Art. tiitj(; ^ fhiu.p^l , U^tu'li ^ftU^i 

21 U.tttnnt^ujb t^tu/fntutnfi%tf [tif x 1/l. /fnibtuif 
qiu%ni*ii %npiu ^^Gnifit^tft . tuu^ , tiiut^b^^ 
n(; b%X ^~U,utnnt-utf^ "P'lt' *^^'*~** ^'-" * 

2r> IfL. bq^^^ /'PP^*- ^^'"'*- f^^'Pt/ qOnify 
u^ifi , tuul; Stuffnp tfl^tuptuh , U,pXtuffbtu 

lb" it ^'pP'"jn /' "'^nP h'^ ''*- J^phbp 

'li\ btf , Ul- tunt^p qbuAjiujit bu qtftu%ljnL^iu 
b if , i[tu uU np ntj b^tun tuj btf ft ^bq , qji 
qlttugbq . qp qnL. l*'it,^l''b fiulf qfttnbu 
qbtuntujnLpfttMs q^np biuntufbiffr ,pbq t 

27 U»i'i f}^"' X^tuptiht , hpk 1"'t l^"P^" "*- 

ntu^b ^n, ^tftujbrfp qp op^%biutf qpu 'U,u^ 
'!<>• tnnt^tub jntuf/ii ^nuif t uu .ujuJ^ [^tuptulj ^ 

Stujtn tuptu qiftupXu ^n jfi'lj^'h , bt^ miutft 
20 U^ti^ ,7^"" O'uljnp , T'"'- qfttubn np^tutft ffb^ 

bmnutjbnb ^bq , bt- npKtutft puu<^ ^p ^n tun 
'•^0 bu . Utubtuubb IiImK ^p jujntu^ ^ufu qpu 

bL. tu^bujq b ptuqtFni.pbthi , bt- op^tbtun 

q,pbq S^p \J,uuini-tua jntuftit piPnt-ti, bt. *"pq 
31 bu lipn tur^tbtjbtf b%X tunL%t ul. tuu^ ffi"^ 

l^ujpiuit f 5/'^'^ utiutj ^^q * t?*- '"t't d^*" 
Qiubnp , ITb A^'^ ttitup ft*ij3k , p'^j.q q'"j" 

bi_bp ptubu tuptuutjbti ft%d . qtupdibtu^ u*— 

'^'2 piubbtibg qbjuj%Ji%u ^n bt. ti^Lu^b^ftt^, 'ut~ 

tutinnlMU lujuop tuifb%tujli fiitiJs^i^q tuntu^fi 

^rt, /*(_ qunnn h tfbtfbttflttj qtutfb%tujlt nifutup 

qbjujttniubjiupbt- bt. qq"Pl t ^'- qtutibittujli 

tupouttubtu% q^uttfiulf joqbuig, bi^ tutPb%iujii 

bjtuftntu/tJtupbtJij joqbtutt bt- tuhuuilfU Jtuj^ 

33 hbtufj bqbtflt% '["fpK^^t Ul. bpbt-btttjft tup^ 

qu»pnt-Pht% btl ft ifiuqfMt- op P^ qnlt fiit 

ihupX^ ujntu9b ^n . tuifb%tuj% np n^ ['ffh 

fuujiiit bt- tubutub ttuiabiuq , bt- qnp-stu^ 

bjtujtn joqbtuif** , b qnqo'liu ^tutfujpbtu^ 

"^'^ il'oh 1^^^ * "'- '""k n^"" l^i"p"^' t ^^qf'sl* 

3o puin aiMjtjb ^ni-ifi Ul. qtutnnjg jiut.ni.p St/» ^^t^Fr* ^'sbs "i}"'^v pyt "''^^"^^ ^«/- 

yf^" J»n ^ L. auiutnt-v^a utitinft tptttlb^uip* n^pnup 
uj[tuutb b kiUMjuiuf^uMpltL. % b joq-truM^ ipittftr^ 
%iiijh nyUtuin utru/L. , b q^luiifjtntufuu/pftL.% b q*fp- 

** bpf . ujftutit^ b juufftniu^utpftL. jtitjh^biug lutt. 
^u , b np w* Ajt utruti- ^oi^htug 30 ^tinhniT-p jujjtiuhu a^UMiiu btuuinjutu ire auifiuu/bu ^ 
iFL. auiijhiJUJflj uijati Ituiuintmu iit- auiji^ 
uiuliu ^ tiL. aujualiuitU uLuhuiujuu h Itntjujii^ 
iru aiuuiwltijuil/ ^uiututfu lotthtua , hut h 

06 abnu nnnunnii bi.nng , ut, ifbl/libgnju 
^iMihtuujiup^ bnbg utt-nt-ng pftn. 1^^^ 'itngui 
be pijn *^^9 (jujffnuujj . be Qiubrta ujpui^ 
v^n abtiuyliUult \_uta.uaUitL. quLiugbtuiu t 

3i Pf_ lun. Oiubna t^iueujniJuU J^P niitiusn 

bu nlittnuab be uotienj thtnuui ijujuna , bt. bnbi. b^bnb' anutiujnit b ti-VUUUJtftJuijujq u/7/c/7/i be bbrtbe b mu 

uiubmiub . be 

nuteujauiliuia u/Jtuib , 

be bnbe^n ft utueusaiuhtMlt uuibmutbu nnn 

Oo ^bnartjn %bttjn^lj i (Je tflt^n uriUMetuauiUuii 
1"P •^^P^"Jf' Jtuetunujitu ^p"'pphn ^P'^fi'* 
nb bnnbe ttvuigi/ii htUMsltb^t ntfutbi 9nen, 
^iul/n.J^ui aujeuuULuljujalj nbvbaph , A'^P" 

39 ^uMii' a-UJjgb% ptfuibi 9"*-P • U*- iji^hl^* 
btujyplij/lt b tLuteiuauMliuh , be trUuhi^iali 
biUM^pU^pU annsujtumjuiu be uibuutbu be 

H\S ruiujmtufuutnbeu 1 t?«_ nnnn^uU nennjlt qtu^ 
utu/lil^n iytubna , be ~biuqneguih^n juih^ 
nhifuiU ifuj^bujnU , be ^[""J btuuinjtn be 
nuMuuUiMJtU a-npytutuiutuiU jotibiun . be 
qutmu/u^p pen ^outu turtiuuXplJU , be ni 
piiuriii^p qi/nuuj p fuiuspliu lujaiul/ne 1 

41 Ue il^'^p jnpt^tsjif nj^li^tth bjiusjiif^pU b 
fuiunUuli be jnb'iiujjltli" , nlil^p tjujbnu 
antuetunufiiuti jutlinpuu/li ruiuyu/tiaij tiu— 
eutquiijuu , tJurt p qbabini Ijnqui puut quj^ 

■l2 eujnu/ltuiqu t ue jnptfuju vuntli^pli tuui^ 
}/A^^' nS nhgp , be ittUgp ' ufUiistuliii 
l^iuauj%ne , be '%yujijujenpij (jtulinpiuj 1 43 Ue ifhhujgiue tnipU jnj*^ J''J^ » ''^ bnbi 
unpiu nipimp be uupYutn. jnjfr , o'tunu/tj) 
be usniub/ijtui^ , nentn^ be ^yM » 

I \je tneiiie ^jinbtip. npu/ltu npnenqit l^tu^ 
pufltne ah tuu^Hli bhr^ , iA« iytnbna qiu^ 

^on ilb^ tfWliiujh Hl*Su ^op tfljpnj , be h ^op pnj p'iJ^l'g ujpuip [.ep qtujh Jifb'huijij 2t tpmnu t (jt~ butbu (jitjbnn nbpbuu lujpuj^ 

line , be tn^ut n^ ^P" /'*"7 '"'"' npui^u 

^ Abp^laU be ibnuMlMn t Ue tuu^ ^V/* W"- uff • q-itn^uthMUftuja It. ktutjmti/^ittn^eu , It. aui~ 
tiy%iit^ UMih-U ufftutuLu U. juiitjtnuijuuipfieu , crci/. 
uahuMjit innnetP A?^ uufptnuiu , u_ tpMiuhltui^t 
ulruie 2 fipp. n.ittn^neauittl;n ao^n/ruu juutfuAtah 

tun- a.nn^tiMh/iMtiutiA L. tun- tMttIh'tiuMj% ubtut-u nn 
W'^' b luuM2^uiM L^u'/i tttitne 
*l?|tp. tn^tupuJitttfjlih ^ ''I"p* ' l-Fr- 

tnuiitnb neJ^hnn uineuja gQtnljnp , pittpSibp jbpbbp ^op 

^n be J^'l^ ^n , be bq^g phq ^bq^ t 

4 Ue jqbuig (juil^np be l^nsbtng ifhuj^^i 

be ql^ftiu fi qtu^ut nthqp nep fuiuyliij^j 

■y ^pU , Ue tuit^ ghnum , Sbnu/hbtf bu qb^ 
pbuu ^op Xbpnj , q^ n^ b% ptiq ftu np^ 
iqgu jbpl^l^ be jbn.iiAtq . be U^uutneus^ 

4o^ [t^nj ^p f^'q fiu X he qne^ fih^pibftit 
tf[itn^^ qh jtuifb'ijujjit qopni.p^b*ij^ btfif^ 

7 b^tuiLUJjbgji ^op Xbpneif, Ue ^"^Ip Xbp t^q- 
^ujpuie p^tq [tu , be ijinfubtug qthup^u biT 

qutiuuU pb^ujgq* ^ be nj but %tPiu U*u^ 

8 tnneujv mnhbi j/UA S*"p » t/p^ tnubq^ , 
ljl^tup^%^q** ^'Ipglf^ ^p" ^"Jp^^ I UJifb%iu^ 

futuyftti^n ^butp^u h*lituiiftU"' , be b^^ 

tuujig^ p-j^ U "ffit'rujl/.^q** ^l/','//'^ •£" 

^ui^ct^ , utifb'litujli fuuisjrU^u utqbtntubu 

V a^jujijfi%**t Ue b^tu% U^utnneuj^ qua tfb*ij lujU 

\0 fuujyfihn** ^op Xhpnj be btn b%k 1 Ije ih^ 

^/^T/j jnpd^uutf qqoqltU ptiu^ftit^j ^ utbutt/h^b 

uj^o^ ftifntLp jhpujqp , be uj^tu ^tnn^ be 

pJ^JtB. biufu^ph b I lb putt tPtu^buiq be umi^ 

^hq^ ^h"^"h^ be futujtnujfuiupbe^ be ttip fi • innjujttn. y*"^ ' '^t ffp^ ^pbyutmb ihn^ uinevni p utbuibujl/ ^ tiutbnp • be bu tis^ 

12 ubti , ^b ^ I Ue uju^ , Z^tujbiug lu^o^ 

^f7i/p , be tnbu q^tuqu% be qfunju np Ar«, 

iittUblt b ifut^bi/it be jtujau . qbiupq iqb-~ 

utub^ be qnp^ujfuttjjuj^ be pjujjtnujbim^ 

PP^-^ • .P"'''YA fbup npSujip j'ltK tun.^ 

\ougp p^'q tB 1 L'^p'^J" * G" bu ^Ihuutneuiv 

np bpbebgmj ^bq b ujbqen^ [huutne^ 

vnj \ nep ovbp b%X qutpciu/l/b , be ^fphp 

nepjinu . be ^^pq ^'Ph ^1 J^P^IP^'^ J"'J"'' 

tfuht^ , be bpfr J^'phhp v%%qbiuij ^n ^ 

1 4 ^•ItMJintuupjuji/b binneib fri^^^l be I^/"^ 
be luub'it g^iu f U hf^^ f^S beu tflip u//*- 
une^btnbe ptuvplM be trujn.utljqneP'peiM h 

15 mu/u ^op t/bpnj ' 11 j ujutiu^^% bppbe qo^ 
uiujpntnpu ^tutiujpbuti bu^ uiluj . qb uum^ 
auinbujq qiibq be bbbp nt-UtbiniJ quap^ 

16 hiup^ tfbp . U.ifb%u,j1u ifb^nefjpe^ ^ be 
tJiutrzn qnp b^u/lj IXumneuiff b ^op^ tfbp^ 
tf^ , tPbq bqbgh be npqeng tSbpng, *"P*f 
qnp I'bs tuuiug ,pbq U^utnneujv utpua t 

^ L'pf- tniuuii^^u ''tfftf. tuu^p uguiqt^u , ^ft' 

uii,l^_^q. 10 u^JiuumI^u h%utist^li% ^^\}^^, tuukp 

P'h rnpyuihttuitnpii. 1" l7ff • a^npjtf^ugtnu &itui- 

'hkt'^ *^ bfp. qlutuilii.u i* bpf. ap tr^tubkb''' 

15|;pp. XS^uutneuif^ ^bp-bpitf 16 \i^^ . nepttn 

n%rn. pu tiAir. ^'^ ^^t* '^^Q ^ ^^nh-bi-p 31 17 StnnbtuL. Qujbna , ui/i quuMUtJUju pt-P ht- atfuntuntSitu ht^n ^ hi h^u/it ait nuiu inunutu. iSpt_ fuutnuMunin utuiihliujjlt hliKu h*-p "'- 
aiuii'Li'lsuijIt uuiuitinutuo u h'-P 1_"P *"pmp /• vi.1 UiU. ISUIU u. .unnt-fitf hi,p^ /'. uut^Luii ^luip pt-p J"phpi'" l^tujjujljujnt.nni 
^i^ uc lujuuju bpprbitii gp p utnni.pu btiu^ 

yu/hn pupna * bv. anntuauiL. IPUJ^gi uljnt_rtu 
20 ^op bt-pnj t (jL. annujatJUL. {jujbnp uitbnui 

Itupu/iint- itilihnni bt-pnj iiuitiuttJht Ituuj 
2\ fa g *l^"'in^ ' t?*- tilt tun plfjil' bt. utublttitjit 

np /*"} /"-/' t/* » "~ J"'pf*~nbiiti utltn pJtn 

^'btn bt, npiibtita p ibutnlt j*titniuiunnL. hutiibp ffi'S h 4* "3 11^ H' 3 ""* P" • ^'~ ""*"* 
ubu t UL. ni ~aiiiitbuji_ utn. *Mtiftu be ni /*^j • 
bt. n^** tf^tii^fi (j"jfpip l*f ^ frttt^tb^utj 

33 -tiling bt.pnj qnrtutifbit/f ^ft i£ltttutii % Ui^ 
ifuibuti l^ujpu/u jni-a^n b uiutU (jtttbnptuj , 
bu h uiutlt l^butjf hi- b uiUiU bpbnnniht 
^tuptibalt , bt_ nS qtnutlt^p . /ft, bibutt b 
uitiiitl^ uiltutp I butt buni^ut p utntSlt iptu^ 

34 ^bib t I'ltb Irt^.pbtb utiibuti nbnt_nult bii ip'i ni^nutnu "i titututuiuiL. bi- uti U.'jn bnliL I ujaiuuni- m unpunj jutunup. 23 bpprtnnb ^ bjirg altiutj ySmbnp t Ul. utfibuji 
uhnpittntt p*-p p^'l P*~P » upinbttiuL. nbltp 
%nput ^ufliuiuititn'^ nbi^pTU uiL.nt.n , hu b^ 

2* -^uiu %ifuj b tbnltiiU "*ujnutturtnL- i Uu bl/lt 
Uiuuini-utt^ utn. l^utpufu Ihtmpb b uibuibuhi 
ttbybpni bt- tuu^ //^"' • ^1"J1. L^H utltXljit 
nnt-tf , tini-ij^ bioubtibu P^'fl (jujbnptMtj 

)i>0 ' lull naiuunt^ja butt fu t t/(_ Gtutu Iiuaujii 
(jiubnptuf . bt. (jiultnp h^utp ttlunputh pt-p 
b ibpliitlt • //£_ Itunu/b buttinjn tjbnputptt 
p*-p p ibnplilt "'utntuutfint. t 

— (> t/t- utu^ lutpttilt tiijiultnn , t,"'/V/' *"— 

putnbn autin , P^*'lh P t>"tninuttiltuttt bnbn 
J fillet , "/fL t^nnuttiutn Ipu , hi^ tlutnbabn 

2 J nnuuibnu btf bnnbt, tif^bnhtutu upnj. l/t. 
bja-^ fion utniunbiui ^p ttltX * tun-Utn^b 
njiba nt^ptulunt^pbtutlp bt- lunnt^b uututbtu^ 

I'l^'lto^ fdifpbuta bt- ^lutnutn* u*~ i^h "^p'^bi-j* 
UMpthutltb '^tutfiini^pbi annnbutbu btf bt- 

nnuutbpu pu, bt- '"/"/ u/lttfutni-prbtsttfp ut^ 

li' ntunbn t (jL. itijfr tf cibn.lt'^tuu ^b utnltbi ^bn F"V5f ihttti ui 4. r -P' f-rtk ututt gbu , utitg J ^tinj'* ibp a.ni-tjl^ j^uoub^ 
npu p"ff (jutbnptuj ^ utUtiattttfitt.firbujifp. t 
o() Ijt- ^^pfj- txlttiittbuti bnjtftuii , an aittltbut^ 
ittuintJ ntt/hbuttfbuti bu bppf ittt b utntAt ^op 
,pn . bt- p"1h P ffrintuttutn ttiuumnt^titattlt 

31 bif I ^tittntiiubjui'ltb bin (jtubnp bu. utu^ 
aitupujlt , T^uiitab bnbbttii . ututttnb ff ^ 
ant-if^ ^tMtitbttbti atiuuibnu jiti jfHt^'h . "Al 

32 t^uttfb*itutjh [li'S ll**^ * t?*- titu^ SiMtbnp ," 
U,n. npnt^if riinnbu autuutnt^itto itli ^rr, ub 
f{btjrf^ utrtut^b bnpuinnu tfbnnn . bt. Tf pfi i^uitP }utp * ''Fr* *^t^ p P'"ifi"*s^p f(*h*"' It. t^nntuQutp Qfiu > u. ns "Hr tJbntitj %niiuj . bi_ jnt-obutn l^utput% nutifb^ 

O'j'ltutjij tnutnutt^utplt bt. ni bqbut i Ul. %uj 
ttttt^ qHiuip h^p , t/ A I'^'i hutltn pnt^bu-^ 
qb tpbq , t^^p » "> butpbtf jnuht jiutAbi 
utfiuj^b J>n, ntuitqb b butlttultn op^ltu bift 
Ul- int-qbutq ~lutauJlt qutifbiiutjU qutnt-ttu 
bt- nS bqbtn abnt-nttlt x 

3(i f^utaliutqtut^ Xytubnp bt- butugp pit't Lui^ 
putltnt- . uiuttnuiupttitltp but iftnbnp bt- ut^ 
u^ ql^utpuiit f '^I'^t *t}t"^" ^ ^'^ » l^iutf 
q/**b\ jutltuuAt^ b% bif J qb utlttibqiun 

37 ii^bui bif \ UL. jnt-qbubn qujt/b%tttjit qiiit^u 
biff 'iP^i qiabp j ut tfb'jt uj^t pl'^'g *P"9 
b uiuhi bifni-tf" ^ ibP txtnut^b bqptupgu 
bifnq bu bqptupg ^pttg , bt, jtuuqbtfu/ltbu^ 

3S qb% b ifl^9 ifbp bpbnuntjijq i U,ju ^puutit 

uttf ^ q^ ^^ /'^Y •P-^1 ' "tb'"'V'P *P" ^'~ 

txtjiibu ni tjinbp^tugu/lt , be qfunju tfiu^ 

'd*i) ^btuq ^nq nS bbputj, ^qtuqtulttupbl^ n^ pbpp ^bq , ujji^ u'ltX%Jt "qqaqniflib utni-plt'^btit% bt- qqnqnt^tp qp~ 
^0 ybpaj t ^ubpbl^ ujjpbuq^ tl'^'^l' I' ""'^'V » I' lb- 

"^ututboti ^p nnt^ ^\ juts^utq h*^''g * ^J" tP""^' "'^ t I* """^ 

^nt-tf ^b . qKnpb^uiujuujit uttf tbnpMuilitub 
quutbptitg ^pnq tlututnixtbb gb , bt- qtJbg uttf 
b ^utyb'itu ^rt, bt, ^utpbgbp qjtu ^ t^titpSkti 

42 tntitiflt patuqu t Ofo~^ rtS ihuiant-tua ^op 
I'tfnj f U-utnni-Uj!^ U.pptu^tttifnL. bt, Up(fbi_qlt 
Puiu^utbtuj ^p pi*n bu , tJtjtfitp^bpbL,u ni—^ 
uuttli bub lupXtJjb^pp qpu . *"// qintitnttj^ 
tqutliu pif bt- qijutuuiutbu ^brLluq btfnq btahu 
U.uuint^uii^ , bi- ^uhtqbtftihtb utg tinbq bp^bi 

43 ^uiuiutubjut^b bui l^utptMtit bt, utul^ gtyui^ 
hupf pumbp^q* qatnhp^ btf b% , be neu^ 
tnbp^q* nuuuibp^ btf Uu , be pttityJtU^q 
fuuit/iitja btf b% , bt, tutfb'ttujjb Hbs 1PP i/^ l^lr^^ . apiiitlrut taitt-Mufft funputl ^^ii^r- I'ff' f* funpiuii^;^ ' l.-Fr- A " l^Fr •IHi'si'^ ^- bpf . b ^fff-a/iit; ff»f*fh tqut^utit^kbp f^qnqnL^tjt 32 Ty^n^•b'^^i nnt^ utbuuhthu hif 1^ bt- q.utnbptntfrf. ^_ 

j/n^ . bi^ '"PI ib'^'t "'PTI'3 I"!}"* "</"- 
on , buiif npr^i-ntf r^nt^tu in[' bu a%ijuj : 

AA Putjff "'PI '"fr ni^juui fj-jiijni-^ bu bt^ '/"'-( 
be bnbifjt It ijli^iti^tii-P ^ifU p^'H /'" Z*^*- P^"l 
,pbr^ t ~bt~ UJu^ ^fl"" t U*^"' "I "^ t A '^7'- 
yA tFbnnutP ^ autfff Utuuini-uja tJbujj nttr^ ^lu 

45ArL [fl"l '^^l*" ^^ UJiibusf^ Sujlfnfiujj il^tf* 

46 bu^aitbuMtf lunku/lt t (jl. tuu^ ^bq^puipttlt 
f't-P t ^"'-'"^f/t'^ .^"'Z'/''^'" • ^'- l^ni^inbijl^iii 
^uipliiiu bt. uiptnp^iti pirit_p , bt- Ijbptt/h bi. 

hi uMppftU ujlttj. jl i^bpuMj pipnfi' * bt. i^rtsbuttf 
q*iiuj Jtupti/jj " *1ujpbtitn. tJbtujni-^bujlJ . bt^ 

A^ Qutbna bn^btug '^"' Hmpl^utn. i^iuj^t Ul. 
tuu^ tiUui l^iuptult , f^ini.pu tuju t^tuj ^ 
pht^ flu bi^ pttq^ '^^l "'J"Op * 'bi- l^n^btutj 
ahut l^uinujii f^itii-p t^/^tttjnt^^ff-bn/h ^ bt. Of"" 
bnp bnjbuitf 'fi'*" n/ni^p t^^wj • bi^ uju^ 
l^matuit ffSuiffrtp , Ik^ut pf^rtLpu ujju bt. lup^ 
kiuUu usjtM* 'l"P fffj'^'q'itbrf^ P^'1 A" ^'~ P^"t 

^bti , //^«i/ ^ PL"*-P" "V" » '/^"V t "T- 

^iiAtu UJjn " thutiti utjltnpljl^ Ijn^bijutL. ui- 

A^%nL^t pipnf^* '*^lJim^ni.pfttfu , &l -"Sbultili 

anptfl^** tMMtttun /^^ utbua^ ^Ihuinnt-tua pf'l 

jtu bt^ phtf. ^bt^ , qjt iPblfltfttf^ P^'k^P JP^'^ 

50 bbp^ \ kpt; tlsiiititrjnt.utjbu t^t^uinbpu /'«/, 
bfj-^ utnnbu butJtmju tun. rj.tJtnbpo^^ttfnilp\ 

It^Jl^ L^'P* ll' "t "'P ^ P^'l ^^'t "P '"^'-• 
uujij^ * Utumni^ui^ ll'fjl' '/^"V Z*^'? ["' '"" 

51 1^*1 iP^I * bt- uju^ l^tuptj/ij gGtitljnp , U.- bttjpb ItJtlU UJfU IIL. tif^iu titi lAujJji 'L"P 52 ^tiitunmutbi^uj^ P^'1 t" ^'~ P^'1 •B^l ' "' 
nhfth f/^"*/ bwpUtiMn.u , bt- tilling tupXtuUii 
lb "t ^" "^'^hn P'"" Ijtuplpttrttt , /ȣ. tfjt 
it.nL. tMMlitautiihnbu pitm ptnt-pu bu P"*" ujp. 

53 ^it/Uu putn i^ju* Stupnt^p^biutln % Ihuuint^tna 
l),pptjj^utifnL. bi, Ihuurni^tuO' (jiu^ni/pujj b^ 
nj^nb ntutntut^np b '^I'^l' tfbpnutf ^ Ihi'-^ 
uint-tu!^ ^tuptiU *Unttiu% Ut. bpnnt-iut. (jtul/np 

^\ jbpf{bi-n ^op jii-pnj I'uni^ujifinj t &£_ bqb% 
Qut^np lb%£^tu fi ^bpft'ljib , bu l^n^btntj 
ttbtiatnpu h*-p nutnbi ^nttf , ^bpu/h bu tnp^ 

^^ p/'b t ^'- ""f*"^' [i l^PJf^* u/ltr^ t Uu Jtu^ 
pnutsbuJi l^iupujlt b tluinbu uhtrtp ^uttf^ 
anupbintf rtnpqbu /"-p ^'- t^r^uutbpu ffi-p 
bu op^butti t/l/nuut , bu t^tnq ntnpA tu^ 
piupbiut Lujptt/butt b uibnb Pt-p * H* l^ 1 bpf. litP t, b if-uuflrpuig [nTng ^^^^'^ uipuipftg 
tLnaut iiifuon , LuitP npn.unQ 'hnguM qnpu auiiih 1 \ju (fn/lfna tAnjti tiaitiitniuiiup^ P*-P* bt- 
^tutbnbuti binbu nnuHttub U*f'tnnuvnj ptu^ 
Ituiiibiiii . bu pt^f tiinut^ bnbli utlut ^pbs.^ 

2 tnusbn [j.utnnuvnji % uu tuu^ Iftitunp pppbu 
buibit i^tnuiu , 'a /'/ pti/hutb Utuutnuvnj j^i 
UU bnibuin titultntfli utbitunfu utjttnpbb 

r*ittUtubu t 

3 Uu tuntn^buin (jutbnp ^pbytntubu juj~- 
nuj9 ^uiU tlpf;plt tun Uuuju bnptujp p*-p 

i^Pkbp^' b ^^bP ' J"'lb'"'P^ brintltTmj . 

\ ^tutnnu^p but lUntiuj bu tuu^ , U,juui^it «#— 
ntuufb^ tnbtitnli bifnuif btiuMuiiMj , p^i^ IXju^ 
uj^u u»nl^ amntni jtn (jtttbnp , 1^1- ^"'— 
ptuitiut bbiib bu itittlbab tfplt^bt^ autjd-tP , 

^obu bnl/u bif tnp^tnn bu nsfuutp bu it^*Pt 
^tnnuji^ bu tutituptUtuj^ * bu vuntu^bgh 
ttiujintfbt utbiitnit biPnuif buiuutuj tjjt t^tng^ 

() hmnutt ^n sitnp^n tuntu^b ^n t Uu tj.iup^ 
XbtiMt ^pb stntubtiMtalt tun. (ytubnp utubu , 
Qneiiitn tun. buiuu bq^ptujp ^prt , bu ij-fj P^l 
ujnut9 ,pn , bu inpb^ ^titpbup lujp p'i/i^%iIuMt 

7 Si'"^b ^"Y*""" ijujunp , bu uttupiuqnu^ 
ubuii ^p , bu aunnnin annttnilnupttlt np 
pltrt %iftu ^p , bu niup^utn bu rtn^pttup bu 

S tint^nutit jbpbnuu ptulttultu . Ul. tuug (jut^ 
b"p f bp^ bbbuit^ butuu jtuntu^ljlt pm^ 
'htulfu bu ^luptt^ r^tu , tutupbunb bpbpnpn 

S) ptitiiiul^t I bt-. utu^ Gutt^np , UtUtnnutub^ ^op 
htPnj U^pptu^uuifnu bu [humnuiua^ ^op ['""J 
Putu^tijbujt , S^p 1 fp tuutunbp nhu P^ 
bpP J^phbP ^'i^^'tbtjuiu ^n bu P*"pb "'"' 
\() ptupbif ^ba . l^btf puiutubuht ut tfb'Jb tnjU 
utprttupnupbtuliU bu a^tfttjptnnupbtuljlM nnp 
tupiupbp pttn htunujjp ^nutf , tjb anuui 
b ^bttit utUtib pbti- UJJU Ortpttu/lttuit , bu 
\ I utprt tuuuiubb bn^ tbpbnuu ptuUtubu % uu 
UMtitpb^n tjj^u ^ dbnuttj bq^pop l*"rtj u^ 
utsjutiti . itb qtu^b ^titpbutt btP bu p'lttlu/JU^ ^ 
qnunl^ bbbtuf ^utpltu/iibn^ lb" • "JP ""* 

12 tfu/ijbti/lit b*~ nnu tuutunbp p g htupb lupiu^ 

pbu 'P^'i * ^'- ^ibs ii"'^"'k ^" bpp^*- 1"*- 

i-UJtj bntlnu np nS P"*-bnb b P^^t'^'^'^P^'^ * 

13 bt. %%^btug tuitq lyj^* tbl^P ' ^'- ""* 
inpntj uth^pit XbntuiTp ^upni^ tqiuuttuputt^u ^ 
bu funtu^buttt Guuiuiuj bnjaop pt^pnutM ^ 

\ 'i U^jt^u bpbbpfiup f ^turtu ^uutii , tPtu,p^u 
\^^ bpf^bpftup , b'"J" ^"uht, (}i~riinti ^%biu^u ■^ bf f . Wtu^uf/liiT ^ bpp . \}>ttJittrptil_ uipuMpltg ryi.nbniT-p 33 tinqntuifajt ^uj%nhn3i* IrplruniM/ , ^w/" ^'w- 
nujunt^ hi_ gnuiu tnuMuit , ^*M ^imiuIi lit, 

n> iFatrtni-l^u uituuU t fjc but ft Xbnu i^innuj^ 
ifta ht-nnn ^oinu ^otnu tunu/JtCi^il/lf * hu "i- 
u^ nt^ttinuijitlt hi-p , ^pP**'J.^ 7"^!^ jutrtiu^ 
^niij qpu , /r*. p^tnijuinnjltu /» tf^MtPhiuiiij utus^ 

\l%/tif/ia ^ouiu b ^otn^tf t ^fliumni-^tphutij «/_ 
rtui^tirfii III. u/irJ^, l/ff 1^ u^ujtntn'^/nfi •/*'"/ 
Ijuuii^ hnuuijp hiPf ire ^i"fifj***'^'/ifjt £" L ** Jl' 
bit Al jtt bpPtuii bu njp ^ "</Y "P "*" 

IS nut^Jt ^n bpfltMJj, lJ,uiJJUffbu, p^ \Tiun.tujli 
nn Otubnnujj ujtttutuinttit^,^ hi/ , IT "'- 
nut^butn utbuinit bi.nni^i/ Uuiui^utj . //*_ 

\^^ ftJij/h ni(^*h tfbp tj-iuj I ^luuint^^tpbuitj ut- 
n lu^j n L. ifh b (_ bp tfp np rffi'lt b «_ bpp np rilti* , 
bt. tMttfb%btinifu np bpfj tisjplt jiunujY^ q^but 
hju/ytijitifit* utit^p , Quat puj%^tit itjjuif^tif 
bioubii^bjt i^'1 Uuututuj , jnptf utu q^uttu^ 

^2^'iibg^D ifl*t" * be tuutuu^jt^ , U,^uj ^iunnjj 
^n Qiubnn 1"JJ q^but li'bp . ^uj'ljq^t tutting 
pi^ 0"t^ "'~*tf"t qbpbuu 'Unpiu ufuiuiittput^ 
t^'BI "P bpptttU ijun.tu9b , bi- utuiut utb^ 
ubq qbpbuu Ttnpiu, prbpbt-U lupujuq^ i/tr^ 

21 i^utpti/htt bpbutun bung i C?t_ bppr utjplj jiu^ 
tzut^utq nfii ph ^ tuipU ^ tult nli tu » bt, pl/^u 
%% ^biuq q tujb qb y bp u/u n ^i b p tttJU uj qp" « 

22 fji- jntpnt-gbtui^ b^iitfjilM ql*ybp^t* tun. qbplfnt_u 
btuiUtuii^t &L qbpbnt^u luqittpiuiujuJt bt. 
qJtrmtuutul/ npnbu b^-p, bu «""fl /* / ^nt-Ult 

23 Stuanbiuj t uu tun tuljgnjg qUntttu pl*q 
^npit ^ bt- qtuifb*ijtujU ^*^ "/» /"-/' hp ' 

24 Cr£. iRituq Qiubnn tPbtujU, bt- tPtuptttbtut- 
2;i '"Jp i^h p^n^ %tfiu tntiiSbt- gtuntut^om * ut~ 

bapbt- btnbu l^^ n^ jtuqfj^^ %tfiu , pnt-txli 
b^tup qiuitnitu^i^ rtptttnb unptu , bt- ph^ 
ntuptTtuqnjq qiuifnitu^bi qputu^tU lytuqnptuj 

2n A bnnt.bi'u bi-pni-tP P^'q 'iitfiu x Ul. tuu^ 
gbiu , lX.pXtui^btu qjta , ^u^qji mjq bqbi^, 
bu %tu tuu^ , lis tupXtulfbg^g q^bq , b^ 

27^^ nj op^bugbu qbu i frt, utu utu^ gniu, 
5; A i> > tuijnL% ^ ^n . bt. utu utu^ ,7^"" i 

28 StMjbna t ut. luu^ qniu , (jiujutJ ^btu^ nS 
bnsbuqb% qtuVnt^% ^n Xyutunp , *"Jl '/*"- 
ptuj^i bqbqb luhntJit ^n . qb trnufqtuib^ 
g bp pit n u.umnt^vnj bt_ pit ti iliup q q lult , 

2.) qoptui^np lb9bp » U^tupg (jujunp bt- uju^ , 
^u/tnifbui ftUOk qtihint^ ^nn t Ut- lutil^ , ^// 
^tupgtMjltbu qtuJUnt-tuttg biftf^, bt. op^tbtug 

30 tflttu lubq t fjt- bnjbtuq tjutbna qtu%nL^t 
utbqi-niij tutljnppb Sbnpi U>utiini-o nf . qp 


urbub qUttJtuni^tua q^" jtitJtqbtJtMjit , //f_ 
luuipbqtut- tuTtcub bif t 

\ I Uu ^tuqbutq 'litfiu lupbt. bppbi- 'tul/g 

obubilt U.nmnt-a nj • hl itiu binqunp bp^ 

y2 f^iufp b qnutn^ uhitub x Hiuiht utjlmpbb 
nS nt.mb'ii npqb,pii I'upi/Jjbf^ qiutfn^ut^ ^t^ 
qup plitrtupifutgnjq , np i^ b ijbptjij mutfu^ 
luutbb ttpuiufttt , tfltii^bt, guiptop . tiji pni^nJj 
bsitip qtniuptutuib^ qputnjiUj 'itubtipiuj , bt^ 
p%qtuptftutjntq qtutfniuj^bt %npui t 

I 2^'"}" h^P h *I^P bpu/pA. Kjtttqnp bi- b^ 
tubu , //£- lu^tu Uutui. bqpiufp /"-/»'* 1'"Jpt 
bt- /''"/ uiliu uipn b"P"iM ^tupbt-p * bt. 
ptwibibtuq xjtubnp qiPtulibrtLjUi/iJ b l^b'^ be. 

'Ijipiu^^t , bt- jbpfint-u tuqtu/ulttujtiit t Ul. 
uiptup qbpbnt-U tuqtup/ljtuii^i bu I^Pff'" 
%ntiiu lunuj^b , bt. qj^but bt_ 1"p'l/**' ^'"— 
ptu qffi'h , '■<*- qfhtu^^i bt. qOnt/u^*^ ^nt^ti/f 

fijbinnj t UL. jiit^pii ti/iUg jiuntu^ ^"''^ '/ "— 
utu , bt. bpbbp btqtuq bt-M^ii tultqtutl h 
tjbptuj bpbpjt' tfltliSbL. tfbpXb%iu^ tun. bq^ 

\ ptuipU bt-p t Ul. nltf(htuqiuL. UutuL. pbq "'— 
ntu^ %nptu , qbpbu *tph ^tPuM bt- ^tutl^ 
puLpbtug*^ , bt, utijbiui. ^ iHiptuj iqtuptu^ 
'ijnqb %npiu bt- ^tutfpnt_pbiug iMltui , bL. /ui— 

5 qHit bpbn^bttfit x Ul. ^tujbgbtuf^ b tJbp b^ 
inbu qbuilttuiiili bt. qtJujhbnLun , bt- tu.^ 
u^ , Q^n^tu qb'^j bit ^n . bt- %tu tuu^ , 
UtuitbntJiLjf bif iih , 'ipf'l.P nqnptfbgiuL. 

Utumnt-tu& b^tuo-tutb nnuft ul. tftutttbiuU 
tuqtupjiuui,ph bt- '*pqh,P ungtu , oi_ bpqpp 

7 tqiuqitlt %tFuM t UL. iTutuibiuL. l^bi" "t- np^ 
lI'^B b*-P ^*- ^phbP 'q""il*^* *itiftu . jbtunj 
t/iutnbiuL. ijut/u^ib bt. fptu^^i bt- "pupp 

S uttuqb*i/ %t/'iu t Ut- tuu^ , *^l' i ip "V 
tutfb'btujij Sut- np b%ci qbtubqtuu • bt- Ijut 
luit^ , ^b qtng^ ^tnp^u i^iuntuj ^/i «/— 

titu^b j^n t Ut. tuu^ uutut. , ^"'J ^*- l**^ 

\() ytuut , ^ip'^jp t ^^t [huh 'P'^Ji * "*" '^"t 

Qtul^np , ITjj lujqtq^u , bfJ ^ f"*^ ^np^u 

luntu^b ^n , plibtui qpUotuttMlt b Abntug 

btfnq . ^tubqb lufiitq^u utbub qbpbuu ^n 

nptu^u n^ tnbuiu%^q^ qbpbuu lAuuint.(^nj ^ 

I I bt, qnt-ujpfrujugbu pf^q ['" J Ut- tun. qop^^ 

'itni-fJ^bL^tuq bif 1"P tftutunt^gji ^bq , qjt 

nqnptiijgutt- b%A lUuuint,tua , bt- ^ ptf ui.^ 

tfb%utjh //^'^ . bu ptLlttuqujutbtug q^t^ , be. 

12 tunx Ut- luuj^ , lint-buqnL.^ t^ttuugnt-^ bi- 

W^^^bpPbgnu^ quLqqnpqh^^x Ul. utu^ gUtu ^ 3 34 tF'bnh'bT-P ifuitniMjn h% J Art. nStutunb lit. utn^tun-nj ^p- 
uttL^in. tunaujuhiui ^* ul. bftrg tip on uutn^ 
utbiT annuuM , tFbrtufltKU lutfiiutjujlt lutu^ 
\^ yftii^n t U>Jl^ jiutiiu^butj^ "^kp l*^ ^'"^ 
tplkuMntui h*-p t ^<- ^" putn butpb hu puut 
tniuputtuni au/bujguujp^bn. luninyh bu ^ bt. 
nuui buionnt-pbi tTuhiuuMlta bung pituquj^ 

J nnntJpnb'ltg luuinb np pbn nu bli . bt, 
i/tu utu^ , fpiin^n bg^ bud t^Jf I yuiut ^ 

l(i ub t^uib ^inp^u lunut^^t fP" t "*tp* "*- '/'"/»- 
ftuif. jujuni.p juifbubb uuuii- lp"f atultuj^ 
a^ujp^ jiup ji Ui/tp t 

It Uu (jiubnp jni-butg b ' fljnpuijlju bi^ tu-^ 

p*"P P'-P until tnniSliu , «L hutusttiltti bi.^ 
pna tuputp ' tttiititupii* ijuti/b tMtjIinpb'i V"^- 
btttn atMtltntftt tnbtj unfit uijitnppb lUnputUui 

18 Ul. bijh Qtu/^np l» IJujr^^ir ^ujr^ut^ Ufi~ 

bbifuttjunn , np ^ J^pht'l'^* ^^utltuhiuinung ^ 
bppbi- bltli b U b^iiiahuiujg U,unpi-nn , /ff_ 

1 'f ulJUibbtfUJL. juiltitbtfujli nuMfltiMjiltlt i l/t- 
uuiuitiujL. titjb^uib ujUiiftit nt-p b^iun tiptn^ 

putSi h*~p j^'^^'Ip^^j ^^pt *fp*-*R^'""'J ^'"- 
2,0 nbi-p ni/utunb t Ul. ^Jtlibiug ntltn ubnuiU^ 
bt. biMtpritng aU,uuint,uja f'uputjbtb t n- L'b d^<i 1 \ji~ bt pjitiut ttnuutnp Ibutj *J"P 
tfutbnatuf , p gltbit ituuiuputti utyfutun^ftltt 

2 t?t, buibu tfiiuM ubt-^btf "p'tp uuntJniuj 

rtn-bab f np hytutifuli ^p bnbppli , bt, utn bt. Vu^butg pltii. %ifu 3 nuttubgnig t^ut t Ul. nus bnbiui ppJtutjb 
nutnbph Qtubnatui ubpbutg qbnji^t , bt. 

4 ruoubguJL. ptttn tluiutg bnuuph t Ut. huo^ 
tibguat. Ubu^bif f^l G ^fnthtut^ ^op b^P^J 
bu uiu^ , y,« itnt. fthX i*'*nfj*^i** *V"J" 

5 Ithnupbutit t UL. ini-UJL. (jtubnp bp^ "iPt" 
i^butn npttb u ifntlpuat a pftttuM ttrint-uuip 
%npiu . bt. f^Plb*^ 1/npuj ^b" A b""!!^" 

b f*''^'"b * z"^" ^t^"- ^"'fy'^p "b j i~ ^'~ 

6 bjii' %n^ut I Ut. bt UiPntIp ^"*jp ub*-'~ 
1 ^bi/ujj utn. (juibnp ruoubi ^"P utfut t (/. 

A/r'^f bt. "Plb'^* Out/^nputj ^ ifutym^ . /fp- 
pbt- tnuuth , uuip9utguju "'/'^"t bt. uipuiifnt.^ ^|;pf. JhnJnJ puut i^iuMoftg ^ut9ut'i*gtf. - ol;pf. ^l|<w/t luna-utp-ni ' upp' unsbutg tAttu U^um. mt-ua^ 1 O.a«n0£.uiA- \*upu^y£p ^{jjt^, mbuutg^ p-buU ^p %ngua J'^J*^ • ip ^' t"^"* <"«"'— 
bni.p buU utnutp ji'upufjbib , tPuttititbintI 
utn itni-uutpU (jtttbnpuij , bt. ni utttttitj^u 

8 iJ^ujpbgb i Ul. ptoubgiMJt. /»'"/ unuut Uitnilp 
bt, utu^ , u bt,^bu npnb bif ubpbuitt ntf^ 
t,nij^ i'^^ 1ir'*~'""P*^ o^bp . u'/'^ utnu^ 

9 iHtut Itilttt bltni-frbtiiit , Qu ittptitn^n ptiit. 
tfbiM pfUtxMiPni-P'buii . tfnnuibpu dbn innt-^ 
'ibtt , bt. grtuuibnu tfbn utit^^ nprtuniM 

10 ^bpng . frt, pt'U'ili'ijk^ b "^bW »^P"'-'^f 
bt. hpbbpt^ lu^uj ptii^iiip^itt^ ^ utn.ut9h Xbn bi 
bi pUujffbgi^ nuiiuuut/ini,. H"'l" uuiiunnutua u suj'^irgiupnu^ b I I ttilut t Ut. tuu^ U bu^bif g^tujn %npuM //£_ iihrtputpu Itnpuj , i*uipq ylinp^iM uttitu^h \lXbp^ bt. 1"p /'^'i '""/'5^ȣ ututgnt^^t Qiu^ 
^utjuhg^^ jnjJ- t^i^tpXuj%u bt, qoJbtau , 
bt, tntutt* npStutb bt. "'"bs^'P * ^'- mnt-^ 

\o J/itSk. tttttn^biilt rttiihi ulint-Pbufh t ^tutittuu^ 
TUUMtib btMintSlt "pqb"^* (jutbnptuj ub*-tB^^ 
iftttj bt. Uttntlpuit ^opltnput'ijb'itttni^pbtjistfn^ 


,L% 3" ( tlutttlt rib uin2^bgb% ie"jr ',) bt- libit G tltx. bt. I^bub bnaiup^t p^i^uij* "Pfb-^^ Kb'^J^* * 
(]*> htMtnbifa* tuiLltbi nutjn puilt ^ uiuti ^tP^JP^ 
libit luttit uIliP idiuiutb ^ ^uht tab u tuba tiiuittliji 
\<^i^ ifhg* f^uajg utiunt, naifuuabugni.^ aba ^ 
bt. piattibbtagnt.^ ^ '^b^b ^^/""-'^"t ^'P'i 

(l^'biib'^ biT^^ t'^i ^'- v"*-^ b P'pb*^^ ■ 6 laibi ^bn guaifb'iiuajla uapnt, , 
ifbp aba , bt. b nt Uu iniaagnt,^ 
>bnUi fu Xbpnta grtuutiip, 

ttantanu^ *Pbti l^uattiaaju , bu p*liuil^biignu^ 
utn. Xbia , bu bq^ignu^ jippbu *^1^ '^b * 
\1 U.uaui P^ "t L"bn^'B ifbif^ Pi^iltuaaib^, uan.^ 
\S buai ^^qnuuihnu tfbp ^ P'^'S ^^'""'^'"-^» &*- 
^ua^ni fJ-nubgtaaia puala,pla uantaa^Jt UtTnt^pua^^ 
bu uatttaa^b Ubu^bifiaaj npqunj Utfni^uaj t 

19 l!u nS jiaaiPbtaig upturn tiaitlili uaitlab^ t^iaalaU ^ 
tab jnjff ^lunbiuf^ l^p ji qutnbpla tjual^npuaj^ 
bu 'itiaa l^p uataauanuual^uiijtaaqnjia ^uaia qua^ 
ilh%bubuaia np A ititaala ^op %npua ^ftla i 

20 t*. bli{ha btTnilp bu Vjiu^biP npql» %n^ 
put b nnuttJi nt^iuntu^jiU ^upbualag , bu pao^ 
ubguaii pi*q uapu ^uaqua^^ jaupbtaalag bu 

2i utuiait ^ flpbtaapii utjJi bauaniunnt phtuifp bla 
ptiq ifbq . '"/"7 pUut[^bugb% jbpi^p^u bu 
staa^buglila fa utfua . qp bpl^fipu piaquap^ 
Xiub ^ tuniaa^b %ngtaa* qquuibpia %ngiaa aaaa.^ 
wrtLO tfbq btaaliua^u , bu qquuibpa afhp 7 bpf . Imouh^ outrauMU 'bp, r- a" %ku^ni.^ Xhi^ ^^ ^'Pf» qfl-nt-muip 'bff. •;« >?\nht.T-B 35 '2,^ tnuiqnt.^%rtttf* f^"'JH '^[""J^ tnjunt, %tttu^ 

23 ijT^ t fri. h^'^.R '**"*f"' ^*- ti/htuuntfU 'ttntjiu 
hi- KnnMninui'jth %nijtu n^ ii/itfuj^^'ij ti'kp 
ij/iilt tilt . n UJI ti tujit nt- Ul. bfth "^/ ifiitit u utjni-^ 
"ittttftu , bt^ nittjjitbunh'ii li '^h^h ttbnnt^u \ 

2i frf. tnt-tifu IjiTttt^jtuij bt. U/t'-^btfitjf nprf.^ 
Lttj "linpuj tutfb'ub^yit np b^tihil^jiU /»»"/ 
nnt-tvlM ^tuquj^^/ii ' jtt-pbtiflitj . bu ^Jiiptu^ 
utbqftU utFtuptihtU ti/ltprnfuutitni^lt^bu/li A*.//- 
btu%it uiitb%ujjli ujpnL. , uuPb'lib^^ np //- 
iiMMtt^itii pl*tt tint_trU ^""7"^^/' *ltnpui i 

25 \Sv. bnbu jujL.ni^p*ij bppnpq^ ttjiU^qbrL 
l^/i'i* "^f^"* /' gtut_iAt , utnfiU bphnt- npqb^ph 
Qmbnptuj , ^ifuji-nib bi_ n,bi.ft bqpujp^ 
^bi/utj' bi^put^iuti^ltup t^unt^p l*i-p » ^'- 
ifutthi It ^uirjLU^pii btununt-ftlbimipf bi_ iyn- 

20 tnnpbqb*h qtutWiiujJh tupnt- , t?t_ qUifni^jt 
be. all bt-^btf qnpnh %nput uuituhlhi b unt^p 
unuubpb , bi- lunltU n ppj/tu b utvuli^ U p*~ 

27 ^biftuj be bf^'ij I Ut- npq^t^J (juul^nptjjj 
tfiftliU b tibpujj ilbptm-npiuoii , bt^ turibu 
uti.ujp thpt"rp",^ y jnpnt.tfufq^bg^'ii q p^thLu 

28 lyPnutU %nguj . i^tup^uin. bt^ qnSpjujp bt. 
qtyu %nguM ^np t/'^'* l* ^""jt"'*^/'^ ' ^^ "P 

29 A%^ b uujtjb ^p" usnliii , Cl qtiMifljUuipi 

tftupriitjqbpb 'bnntu , Al umifbutiijU abuj'^ 
bu qbiupujub *ibngtu , /tl qbit/lnuju l/rtffuj 
nfr/jAq/A , be jttit^yutinljbtj^% np [*i'^ ^p 

30 ^h ^vuntu^lib bi- np [ibs* b utnt^iui ul. tu. 
u^ Stsjbnp gOtftut-nb be g^bt-jt , U>uib^^ 
tupiup^D qhu , bpbubi uhiqqujif luifauujjU 
phiubstnq ^nhph" A 'f^^ *fiuuUtuiiuiguftif 
be H>bpbquinuna . be bu uvubiuetuenp bif 
P^nentl , w/"7 ^Pt dnntttlhg^ ^i tHiptsij jiif 
be ^tiMpbiMilibnlslt qptM ^ uujtniubbinil uum^ 

31 tniubbabtT be bu be uineb bif t Ue lUuliU , 
^bul^ qjtiupq. qp pppbe qprtq ^"7'^^^/'^ qtPfjp^ tfbp X H- lb ^ IjL tuu^ HuinnetJua- tjQwljnp , tt/»^ b^ 
b inbnb*ij b nbff^t , be uiUn pliuMbbutMbtt , pnphe pi/it. unqh luutntn t^n ti%tui /An. ohti. ilb- be ujpujuqbu u/hn ubntuu U,uinneanj np 
bpbebgujL^ ,pbq p ijtutpisb^ ,^n jbpbutug 

2 uutueutj bnpop ^n t ue utu^ xitubnp 
npibtnit/ijbu hi^p be gujifbubultij np p^q 
%ifiu ^ftb , /' P*"f ""'i.P qtuuutneiMtvun 
outtupntnbu np pi'q ^bq li*lt It int'^nj Abpif^^ 
be uppbqtupne^ , be tpnp'bnl^n^ quiiuut^ 

3 ifne&uiUu Xbp , Ue jtupnenbi^i btqne^ b 
(*bl{f^i , be ujpujiiune^ tultq ubqufli iMu^ 
mnehni , np inetue b%X jiuenep ubqne^ 
pbu/h , np l^p p^q /"/ be tutqpbgnjq qf'" 

5 b ^u/bujuiujp'^b^* 1"f I'^^'fli' * ^'~ ^"'"'-^ 
riGiufjnp qujuinnetuauii oinujpntnpu np l^pb 
b Xbtiu %nuiu , be qf/'^q" "/» Ji^f/ut^^" 
bepbujitq . be aiMjatibiun qtmiMiu (jiu^ 
Ifnp l.%bp^nj pbubtfUn/u ^"l, U /tiff, if , hi. 
bnpnju qUntiUi ifltiusbe gusjuop triuutu.^ 

\y%ujlfli I he ^nebiug I'upujjl^^ /i U[*l//>t/'ujy * 
be bqbe uu^ U^uutne^^nj jt tJbpujj ^tuquj^ 
nuiuU np y"'-n9 qbni/ute , be n^ "//'*' 

q^btn npqengU ^^/'upujjbffr t Ge bifli Quj^ 
bnp h l^neq, np ^ jbplfp^^b 'f^uAjuubtugeng , 
ujj% It'b^pU ^ f^^P^i t l'*^^' ^*~ tnilb'iJiiMj% 

7 tfnnnJnepqb np p^q ^</"' • Ct- ^l/^'^^^Q 
ujhq ubqutli , be bnSbuMg qtuUneh uibq^ 
en/U ^^pbp^i, qb uihq bpbebgtue %uum U,u^ 
tnnetu^ b tJtuulujbi %npus jbpbuusg Uuiueusj 
bqpop p^pnj I 

8 be libn-iue 'hbpntfjttu qujjbuj//'b fhbpb^ 
btut , be p-tuqbguMe b %bp^nj nb^b^tuj 
pbq btur^buieU • be l^nsbusg qtMtUnelM %n.^ 
puj ^ujr^h "^"j * 

9 Ije bpbebgtue U^uutnetiih Qujljnptuj 
^tWttjqbn u/hq. ^p ft \jneq ," jnptftutf bifii 
b IT bftuqbtnujg U,unpeng , be op^busg 

10 t^iu U,uutneuj^ t be ujuJ^ H^^ U^umnemh^ , 
Ufbne'bq ^n Qujl^np n^ beu Ifn^bugfi Btut^np, 

iiiji hupuMj^f^ ^thnh '"^"'-^ <^" ' ^*~ ^"t" 

I I bujq quj%ni^ %npuj /*npujj^^ t (ji- uiu^ 
gUuM U.utnneuj^ , bu btf U,utnneuj!^ ^n 
auieuibuAj**, tu^bu^p be piuqiiiuu^pp . 

tuqq^ be '^"q/'*l^ ""L1'"9 ^ifisl*^ A ^^^» 

\2, be p-iMjqtuenp^ jbpu/hmg ^"g b^gb% t ui~ 

q^pUbpl H"P ^"'"^ U^ppiu^tiMifne be I'uuj^ 

^isibujj* J>bq tnuig qqw , >P^1 ^IPOP » *- 

qujLUJ^lj ^netP jbut ^n tntug q^p^l'PI 1"'J1* 

13 be tlbpmguje b %ifutbl^ U^uinneuja ft uibq^ 

i4 en^^'b nep fuoubgute p'bq %tfiu t bi- Iftihtq.^ 

%butg Busljnp utpXut% p uibqen^ nep 


36 ty'bnh'bl-H* ruouhatuL. ptin. iMiitu , lupAuAi ^utphn^U , 

bi- %ni-bnbuiti b %tfuj "Unu^nu , bu fpb h 

Ad iJbntui unnut bi-ti t t?L bnjbttia aii/liniJb 

utbni_nf% ni-n bjoubijmt_ p^H- ^itfi" \f.ii~ 

16 0'«- Snuhijuu h nbp-bi^uij . /#/_ bnhL. 

pppbL. ifupXbauii_ b ^ujppuija'ut bpltpp ^ 
ifinu/iibi * lUibpuiM^ui , a%tiii_ Iri^M^l t bt- 

"17 tLft ni-UiptJua till babe, p altltnbu/uJjt Ol. bnbt. 
b t/jutin%uj/ij %npin b a%% nb u/ltit , bt. tuu^ 
nituj vum-apsu J T^iiiyuj/bpbuin , np bt. 

■J 8 «w/rz bi-u ^n nt^tiinp 5" t t?i_ bnbt. p^'f 
^u/hbi nat.nipj , ^uthap ubtiiUL. , bn^buta 
a tifu n ifu "it np tu Up nb t/y ui ujti b tPn . /» l 

it) ^utipii bnibujq nUtu " i^lhibuiiflili i [Tbnuit^ 
fpujji^t bt_ ij utnbnutL. b ^iij%ujuiujp^/t% Utb^ 

'2Xi pmP u/i , "',/^' /'"^ ^ f^b0nb^bifx Uu burlitt^ 
%buMn Xyiubnp uMp^uhj b tihptuj ^hp'^^* "ttn^ 
puj , lUiU 5" tnpXu/li spptin iptunbiuji iljth^ 
Sbi_ ntiMiuop tr uiu tills u» lib t 

21 t?i_ int^btiin Pupuiigi bt- b^iup nbinpntli 

£^2. bt-p lUiflibniu ui s tittup III It ItU pttinbpiiijt Ut_ 
bnbt- papbt. isliujitbtiiii t*npuii^i ("P'tpl"' 
till ill li'bb , tiliiuu ihnt-p^'b be 'lAi^buin plin 
f*iiiiiuii ^ttipt\p ^op bi-pni , ini^uit_ pupuii^i 
'be. Snip ft/ fii_btiiiiL. tnninyp linpui x 

UL. ^h*it "Plh^B (y"^*I"P*"J bpiinuiiunnfli^ . 

—'J *'n'll''B Kh'"J* nilit^pnilibl^ (ynilptnuij (pnt,^ 
p^'b , O^i'^t- tilt , llit-b , tynt^ftnt , Punintnp , 

2^ ^iiipni- i^nii . &*_ npil'tP (hni^bfp* Qni^n^tfi 

2;> bt- i^liiibuitiliii , ut- "p'fh,p »"*IL'"J ^"'- 

t^psuiiili fpiujibiuii ptiili bt^ {jbibp-uiiiliii' % 

2(» t?t_ "pih,P *^^L'r"'J "'"*'? atli% l^ptui riiiti 

bt. Utubp t U,ju bit "Pf/'tP xjnjbnpuij , np 
bitb% %ifiii b U h^uitibuiu Utunpi-ng t 

27 t/L bbii tftniinp tun. I'utu^tub ^luip pt-p 

b U uitTnp^ p ^pturiuin tiiuyuiltli , "V^ k 

■^ /'/"' ' I PHPr 'piulttMilituni.nii , nt^p 
uiuiUnbttnltniuli U,ppni^iui/ bt. Pntu^tull t 

2S (f i_ brfbu tuitbliiuiii tut^nt^p^ Puiu^iubtui 
nnp bbbtuti ""/^ ^tupbt-p bt. ni-iJ uni.% 1 

2j (ju ujtubuiubuii pntu^tubtui iJlmuiL. , bt, 
fuit-bituL. ituritf p*-P I a bpiutibiui bi_ ib 
lut-nt^ppM . bt. friurtbtibli t^iiu (juuil. bu 
Stu^np "p'll'^g l"-P * 

I \jL. t'lju b% h%nt^ir^^ (Juuit-iuj , %tu ^ U^ %utuiiMtn^ ^ JtnutUhi - W,j-^\+*U , npf-f* "'£7/ 

(^t. <^^. h%. 2) 2 trniJif t Uu uin. h^p Guuit. btiiiituju b tipu^ 
utbptutj T^uiliiiilMtuat~ni3 , ttlLnniu trnnt-ump 
Uiitiiuij 'pbuituitt-nj , be al/nbp^tut/iu nnt^uuip 
U^tnij^^ npr^unj Ubpbqni/ltji fybt,iugi,nj , 

•J t?«- lahiuubtftup iinneump puiltuibib tLpnip 

i ijtupl^nt p-iui X Ut. h%iut. U,rtri.iu Uutut-Uij 

Hyll"l*""L ♦ '"" hniubifiup- d%uiL. qfpui^ 

•}iint,^i , fjL. Ilnbpiuuiu vliuit. tiS^nuu bt^ 
au'liinif bt. tiUnppt * un^tu iilM "Pfhj^ G-^ 
uiuL,uii , np brtblt ittiiii ibpupiiU rniuuf^ 
*ijiUQt_nn t 

(1 Pt_ tun UntUL. t^l^tiibtuju [n-p bt. qni-it^ 

tnbpu bt- tinumbpu b*~p be. taiu tilsli aiju 
tftupribb inuili p*-pni % bt- tMiuifbuiuili pltju 
bt- iititliutuntlli , lit- qiutluUuiilt HI'S 9"/' 
nintuitusi- ' bi- qnp uipiup ibpbpjili "pto/i/u— 
lituiii-nn , bt- tfliuiti ibpbpl^li *i^uiltuiliiu^ 
ni^nti ibpbuiun tjiubnpuii bnpop bt-pni t 

1 iljj hl^' p""tf't~'P l^'^*B ^'"R"' h tfhtuuItU 
ptiiubbinj . bt- nS U^"php ^'pHbP^* uiti/b^ 
tipbintnt-Iu built ^lulinuiputbi linnut b ptutt^ 

S 1^11 t-jtr it'll ^ pli*tbif hepbuflitM I (/(_ pliuibb^ 
null- Oniui- b ibplililt U ^pp • GuuiL, np Itiu 
jflt,plt ^ Gt^nt/ift 

'.) Ut- *"jn b% vlineiinn Guuit-tui ^opb G^ 
10 iitiiliPniibut-nra , b tbptilili U^l'p 1 Gi~ niiu 
It'll nilinetuli^ npnt^ntfb Gumt-tuj . GtibtbuMta 
npnh ^''l'f"'jh ^ y Gutiit-uij , bt- Ipui^ 
qnc ^1 npnb /» uiubifuifJ^iuj lilm^ Uuuit-itij t 
I I fjt- bnk% "Plhjl ffitb'buititiij ^btfitiU , 
(\ilifiiip , \}"tlptup , ^nP^nil* bu *lb%l^t^ « 

12 t/«_ ^lUi/Liii ^p ^tupa GnbibiunnL. nprrt^nj 
Gtiuiuttij , bt- yiiuiL, Gwtbibtuant- tA)»ifiutj^b, 
unotu Itli npfjli^ Uttfr^nij^i Ijlin^ Gniut-iuj t 

13 Gl. tu/" b*if "Plh'B (hniii.nebib uni^ntJJj- ^ 
•^uipb^ , U nitfifui bt- (Tbuut. unMtu bit np^ 

14 tib^ fituubifiuP'iuj lAm^ Giitui-tuj t Gl. ujju 
bit t»pq/t^ tlri^pnitftuj r^utnbp U^'fjh "P1'-"J 
Ij bpbiiniflib l^in^ Gtitut-tuj , bt. ^%iul. t?— 
niut-iuj tiQ^ni-u bt. lyt^qntf bi- qynppi t 

I "> U n^ui b'ii bsbiuih^* "Plh'fi fjuiuuiuj • 
npnh^ G nbibniitnt. uflinptislibuilili Gutuetuj^ 
byfutiilt ^bil'uili , li\fuuili Qtbriup , fr^futuii 

\i) Unifi/iiup f [t^fuuili ^ib'ii^q, b^fuuiU ^npfn ^ 
bybitiiii ^^nlJniP ^ bsluuilt U.t^tuij^^ , un^tu 
b'ii jiyjuuili^ ljql*ilinit^nu jbplfpjth GqniL^ 

17 tftujlitjung . un^iu b'ii "Plf'tP *^11'"jI'* "*- 
tnju b'ii npnh^ ihtunnt-b^^ nptj.unj Gutiit-uij . 
b>fuusii 'huM^pni^p- ^ fi^futuli S^nipb^ ^ jt^funiis 
(Jnitfiftu , b^fuiiiii (Tnt^^ . tuju b'ii fi^^fuu/ii^ 
fhuitxnt-bib jf'pfiplfi' bq^Jifuij* un^ui b'b np^ 

I8i^^^ PtuubiTuip-iiij i^n^ buuii-uij I bt. iuju tyonhiiT-B 37 ^nnhi . wjw l**>f ^j/"*"^'^ Urilipujifiisj t^umiip 

-\^ U^JUijh ^/t^n^ Uuuit-tuj t U.JU b% "p'fl*^ '/- 

utMit^uil y hu utiu uli hyfttuntj) unntij , //»_ 

20 wju h% npnhn^ UnniJuutjt [/l. umju h*lt "/"//'.^ 

pjtii* ^^ntltituii$ ^ IJf'ftujq^f ff hfihqn/^h, U^ttu , 

21 ^bunit /ft- U>ubp bt, fhftunh . ttn^us b% 

^^1 pjitt unntliTuiix UL, bnh% "P'thj* l^ntlmutliui^ 
T^nnh bt- Uififu/t/ , bu ^fJP l^nijmuiltuij 

23 {v'tuuLuj t Ul. unjiui l/it "pffb^ U nputntuj . 

i'tnnntf bu U u/liiu^uipr bu ^buutn bt^ 

24 if ndthuip bu liipttuli 1 {jt_ fju lili "P'lp.P 
Ub^bf^nlfUJi . {k^l*k A*- fl'/'f"'^ . "V" /''/- 
%uih ^ nn biibtn "atannbt-pu jiultniuiujuib 
i^i%S uin uj b ^n n ^% tilt // bp_b n n ip'h "t on 

^^ bt-nnj t Ul. utju b'lt ''p'jI'.P UJtntjb* pbunli 

20 bu unhpf^ti'iMj nnt-uuip U^t^jh • fjt- "'(" b*lj 

npnb^ pbiinhuii . U»ifuinui>j bi- Uuaufit 

27 bi- ijbP' nuili be. y^utniuu t (j*- '"J" **" nn^ 
fh^ Utuhnutj . huMiiutlj bt- ^nt-iiujU bt- 

28 lli^tblMu/u bt- ' //i_A«/#/i Ul- t^Jii b% nn^ 

29 'iHm fpbutiitb . uJu bL. U.n.tiiiM t t/«_ uij</ 
b% bybju/li^p y^nnbtuf . btbjuj% Q^ni/uitu% , 
bybjujJU U t'/pf^n , b^ruinu U bnbtinu , bypttult 

30 U^tuj , Pyfuu/lt pbunit , bypttAili LLtjbn^ by 
fuu/ii '*(rbun% * "V" ''^' A^p*"*^'^ y^ntibufj b 
tMibmnt-IJ^bt-Uii bt.nbu/ijg fbpifppTt ur^niblmj 

Oj Ul. tufu nr ujtiujt.nnn bu nn firuiattii_nm 

pUattU J^p^pl^ u nnihftujjbtjt-nn , liltUyJiiL 
P tuaiut-nnbtiii ^n Piunuiunn jPunujjbtb t 

o2 (jL. ja-ujnujt-nnbujn jGnntlu f^tuntu ^PfP 
ij bujtbnifnuii . bu usiint-U ntnnuj^ph Itn^ 

oo ntu pbuijujutjut Ul. tlbiiujt^ f^ujntu, bt- Mvu^ 
n.tMit-nnbu»n ptifl %nptu tjaifptun npnb ^tu^ 

34 pb^b b Pnunpujj t Ul. tibniut^ xjntjniija , 
bL. P'tutiiMti^npbutti /Tuy unptu {j^uml tbplt^ 

00 p^ /V'buuul/utttt-nn t Ul. tlbfiuti- U,unii ^ bt- 
/a^inauit-npbuin p^^f% %npttj U.fnitf. npnb 
r»tnniuntui ^ np bntnnpbtun aU utripuiii p 
ntUHtnlili U ntJutnujni-nff * bt- utuntjl/ ^m/- 

36 n*^J>h 'iinpiu pblir ^iP t Ul. ubntuL. {j^r^tui^^ 
bt. P^ tiintut-npbtun f^rt %npiiM {} tutltuniu p 

01 If mubbbiujt Ut- tfbntuL. U utiftuniu , bt-P^ni^ 
tiiiit-npbtiin p**ff itnptu {I lut^nt^n tipnpnhr itti 

38 np tun. pbtnbabpli x Ul. tfbnuji. (J mt-nt-n, 
bt- P'lnn.ttiunpbtuii pbff unptu f^uttiuiibunli *|-.j— fc. 4 (ypp, *\buuJhttfJ ^Ijpr- 'l'^""'^ o9 npnb il^npnpiuj t ul. tfbntuL. Ruintuib^ 
%nlt **P'll* U,pf'P"p'^.f t '"- P nttttut^npbtun 
pltn %nptu \_Untui^ ^npnb f^tupuintui* , hi_ 
uHmtSlt ^f'ntiiMp linpui ^ntLniJ , bt. titiinifu 
l^ltn^ %nptu U btnujpt^gi iini^utup \T uitn^ 

ti\ nbpj tuj , nprit^nj Ifiunnt/puij t (J. J*' b'lt tihi^ 
nt-Uittji ' npnuntpi (jnutt^uij bt. pypuulitutpt 
Uutut. uij jtunt^ii bi^phuilirf , piiut tnhnbu 
pt^pbititiit jutypitMjp^u pt-phutlta , /ri_ h 
tnn^tiu bt.pbtiiltfi pitut untnt^ufUit Itnitut . 
bypiuilt I'^utttuAitu , bypitiili i_^niltntuit , /»> — 

W jutuli GhptujJ, I'y^tu'lt Utibptutftunui ^ bs^ 

el pttMilt Zfbiutj , byfutiilt fpb'linipi , Psbttu'lt 
^b'ttt^rif bypjiuli f^btfuilj, bsbtuhi \j tun tup ^ 
''<A'"'^' " "'?^'//'^/ t ftyfiitijlj ^uipnjb% t 
(Jn^iu bit bypttt/lt^ Unnijifmjbnt-ntt ptitn 
pUtubnt.p buht jbpbpb ututttitnt.tuhnn bt^p^ btMuttt • bt- k b utut- *tutin •Ji' UttntltftM. %K. Lb ' C?'- P^"''lkp \J"'f{np J^phpH^* nt^p lutMtit^ 

fppi '" " ,7 «i L S tujp 'it np lu , J bp b pill I "p luli itttt tu _ 

2 itt^ntt I {jt. tutu till oitnt-ltn^ ijiubnputi , (jnt/^ 

iil^'p bt^pitbt^tnuitMlttuubuMi Igp tflili^ luptu^ 

o^p bripiupa^plt ^tthtnbpA biiuyiiliu * bt^ l^p 

bputubp pliii npnptili r*tuiituj bt- piin. npriptili 

l^bitbtuj butltutlin ^op bi-pnj . bt. ' pbp^Hlt 

^luiiptUL. S^*^p afj mi ubibuti utn. Pitptutri 

O ^uiipli bt-pbtu1tn i f^tuiii i'ljptuj^i upp^p 

tixjnilu^tb uin.tut.bf ^tuli ntutiblituili npttbtfu 

hi-p , ,P*"^"ih '^Plh ^bpnt.fdbtutt ^p *iinpiu . 

frt, utptup titliu tututntfnt.aiulj atunbbtui x 

i Pppbt. tnbupit bnpiup,fili Itnptu P^ upp^ 

alttu ^tuipU ^luli auiiialjtuni npripu pt-p , 

tutnbnfiU tfi'tu , bt- ni btup^b% tuoubi H^S 

pUri utftu piiuntunnLpbiuup t 

^j Utnbu bptun Qniluf^tfi bu tutuuiilbtnn bn^ 

auiptiit bi.pnti . bt. iiut^bittlt bi^u lutubi 

r> tflitu I Ul. utu^ nlinutu , \^ni^t*tpnt.n nb^ 

'^l ptut/lj tjnp tnbub . ft^nt^^p bp^ npuij biu^ 

u{^t",p h tituyuib ifbnt.if , bt- btuUiiltb^iut.. 

npiuib btf bbtun nt_nnnpn , bt- niupo^tult 

np lui^i A bp bt- UJ tii afitt bp upp b tin i. if 

S nptujnjii t Ul. uitib'ii rjltiu brjjttup^plt fit-p , 

IT bp ^ puttLiut.npbin il P ititi.iut.npbutfbu h 

tibptui ifbp , btutf utbpb^n il tnpphittfbu 

ttbn . bt. jiuLbibii bun lutnbf *^'*" t^ttit 

bptunntili "iinptu bt- iltuifu pu/ltbyh iinptit t 


38 lr^nh'bT--P 9 UL. Iruilru ifht-u buu bnusa^ itL. UMUMuiifbuig 

^op laupni-il ht." hq^piupif bi^png , be. us^ 

u^ , Ut^uj mbuu/b^ji tfbt.u bi_u ujji bnusq^ 

npuj^a p^ tupbqtulfitr^ bi^ ^ni-ub% bu ifb^ 

tnuiuufu tuiiinbq^ ^phtv "(""^'^'1^1'^^^* 

-JO Uuiuutbtntf %tfuM ^uMjnli ht-H bu tuu^ , 
i^pli^ 4 bpuMt^i qnp utbubp , "'P'f ^"1"^ 
E^iujifbu^ bu bi- tlujjp ^n bu bnpmp^ 

' ' .pf* "*- "PHh n uM'*"}^u'iibtibiT^ 'B^l* t^*- ^"'— 
pjujijAbau/li ty'l I"/"* bqaujp^pb h'-P • 
puM^g ^uMjpii u^uM^^p qputiiuii X 

T — Ut- tpJiuaitit bnnujp^i %npiu uipuj^bi 

\o qjuui^piu ^op% [ti.pbu/Utf fi Ubt-,pbt/ t Iju 
uiu^ f'tipuij^^ tfSntfu^tfi , //"^ iut,$tj%jtlf bq~ 
pujp^ ^n ujpiMj}^b% qbauts^iiiii b Dbi^nbiF, bit 
utniu^b^jig q^bq tun. %nuiu t t?t_ tuu^ ^Utu ^ 

\a U,^uti^tMMu^lj bu t UtU^ ,7^"' ''"/'"'jtl I ^pf^ 
tnbu bp^ " 1$. ^3^*^' bqptup^t ^tt bt- 
['^"'^I'^'P * ^*- P^P ftitk 1P"jn * b'- "*- 
n.tMM,pbtttg f^uM b iknpl^npnjh 'fibpprt'tib , 

i 5 b/pt ft U/tt-^bif t fri, bqbtn tfiitit ittjp i/p* 
i/n^npbtit^ A *7'"i'''A^ • b^tupg tfUiu *"jp*l' 

\^ bu tuu^ , S/^t f^^ipbu * b*- ^«" utuf; , 
l^bqptMtptt% ^if fiibqpbtf , tittttttitfbtit b%3i 

i7 nt,p tuptub^gb% t fji. tsiu^ tiittu *"}p^ » 
ntupAJtU ututn^ . bt^ pnt-tMtj qb utu^bit , 
UpP/igrtL^ ft ^nifJ^uMj[itfi Ijl. qiiuitj 8 nth. 
ugip q*tbtn ^IP'^pff l"^P"9 » ^*- bqbtn 

\% t^nutu ft pntfj^utjlttf I Sbtibit i/ltitt ^bq^ 
pittp^'tt jtttn.ttt^ttjq.njh** ft ^bnuiutittt/ii^*^ ttJAt^^ 
^bc iPotn b^bitt^ f^p tutt. %nutJu , btnp^nt-pn 

\% tfuJtn ft tf^^ ttjnfi*it utqti/iiuttjbt thius \ \ji. 
tuuaii ftt-piu^utU^ftup tfbqptisjp ftup t U*^"* 

20 bputquttitbtAt ^"'J • bh"»JM utqu!itattu,p 
r^tiii , Ari_ plti^butjnt.^ ft iTft ft qpttif uttunft^ 
bt^ titutuutfni.^ bf3^ H^itiqtMtl) Si"p bbbp tfltiu , 
bi^ trtbugni,^ qjtli^ tftitfiqfi% bpUMq,pli%nptu\ 

-d I Pppbu inuutL, fpniLp^'it , bnpqbuuq i^tui 
ft Abnujg %ntfut be. uttt^ , U fi ^utpnnu^ 

22 qqut jnqft t frt. usii^ ifltnuut fhnup^/it, IP ft 
^bqqnt^ mpfii/ft , uij^ "*pfyt.p 11*" t* 1"'-P 
i/ft jti/JUmiqututft ujutn , bL. ^brtb tffi lup^ 
liuj%^^ ft 'ittu . qjt puMiftbuq^ t^tuM ft A/r^ 
nuMt^ Itnifut f bu ^utuni-qujliftq^ rtttiu ttitx 
^tttjp ftup I 

23 bu bqbu ftppbu biftt 3nifu^tft tun. bq^ 
putpub fiup , tfbp^tuqftit qtqujuitfnu^uMt 

24 %nput ikutqlfbtttj ft %tFuhi^ , frt. tunftU pib^ 
tfbtfftb q^i" ft qnu^ , bu qnt^pli nutini/ti pt-pautM U- anautpg pt-nng i utaumlnua 25 ^p , bu ^nup n^ 'f"JP A ^'^"' * bu %utnu/it 
ttuuibi ^"fff • qutiu ft tfbp putpdibiui inb^ 
unit , bu ut^iu ^uMUutiMitup^npq^ Putfuitb^ 
l"'fff'^ 1'"jf''^ f* Vujqtjjtitt^^ , bu nuqut^ 
'Untjtu i^ft ^fi'b f^i^inifp , utnutyfuiutPn bu 
n-bisthftu , bu bppiujftii ft'^nuqtijUbt jb" 

2{> qftiqtnnu t Uu titu^ Qnuqut abqpuipi/U 
f"-p t ^f* ^'* oqnuut ^ bfJ 1^ utqtuUtiiiift^ 
gbtf,^ qbqpujjp'u tfbp , bu p ui^nuq"j'l'fi~ 

27 ,7^'^ quipfti^t %nput , blftitj^ iJtti£itun.bu^ 
gnu^ '^>"' P utftiMjfb lUMtfun^ , bu ^bn^ tfbp 
tffi yitqujfubuiffih ft %ifut , qb bqatstip 
bu tfiuptfftlt tfbp ^ , bu tnutt/ii %tfui bq^ 

2^ puip^i ftup X Uu ui%rftifh^^t '«/'^ [Put^ 
qftit/huttfft^ , tfut^uttt-titbtttib^ , bu kqbnftit 
^tifuftli qStttfu^tft ft qprtj ut%uift , bu tftu^ 
tktun-bijftU qxintfu^tft Puiftujbititifunrfit ^uti/b 
' qiit^b!fiu%ft , bu ft^nugfiit qQntfui^tft jb~ 

20 qfttqmau t ptttpXtuu fhrtup^% ft qnupb , bu 
"t bf/"" q&nifu^ift ft qpfi uthq . tqtu^ 

30 mutnbuMtf q^ti/itnbpXu ftup t ptupXutu tuit 
bqptupttU ftup bu ttiu^ , ^tumtit'itbujliit i^ 
tMtJtq , bu bit fpq Jit bpptujq t 

31 bt~ tunbut^ qtquMUMiPnu^tt/i/ii Swtdubifituj 
qb%ftii nu^ utji^btug , bu ptufJ^utubuftb 

32 quttuutifnu&titiuli itupbtifltii x {ju tMMn.tu^pb qfttt 
qui ututtfitu& unfit aujqbbtui utuhibi tun. ^tutrfu 

pupbufltg , bu tUuiiU , ^"V/ 7*""',^» ^tMM^ 

'tifip bp^ tipqunj ,pn faij^ tqutufi'nu^tMfbq 

33 bu bp ^ n^ X Uu Iktsfttbutu lAttu bu utu^ , 
^ luuti/ftu&uAtu npnt^nt ft^f^J ^ * qtuqufu 
^wp bljbp qituM , qujqufit jtuthsuttubbturt 

3 ( qdntfu^ip t tju tqittututrib tuit q^ufliqbpXit 
ftup , bu ,pnupX qqbgiuu ft tfbputj i^i9'*J 
fiupnj , bu uttuq nuh^p ft tfbputj npqutt^t 

o-> ftupnj utunupit ptuqni-tfu x Uu (fnqntlbnttfit 
tit I flfli "'J •' nun in bp^ ^/ np m bu tn tfb% utfit 
quuibp,p %nput , bu b/ff/lt JfuftPutpbi t^ut^ 
bu n^ /futif^p ifftifip titpb^ , tnu^ , Hft pfpfj 
bit untfbli uqnif utrt. npnft ftif ft qtfnfuit t 

3() Uu b^tutj qliut ^iMijpii ftup I \*ub U tuqftuM^ 
It ui II ft, pi I ifut Sutn btib*ii n(jrt ifu ^ift JU qfi iq — 
utnu "ibintuiftpbutj 'itb pnffltunj qut^&miqb^ 
tnft fpujputuiiiift t 

I \ju bqbu ft ifuMtfufljutbft jutjUifftb ^0 
\3nuquM J^IP'^nq h'-p^'n I ^'- jrtqtuu mn 
nuit tlqttqrttfujiifi npituif ttfltntht ^p Pputux "Fc* i*'p^'''p'y 2 &«. htniru u^iq. Qni-ifiu qw^rti^utnp 
'fiuti/ti^uint.nf f nnnuif uaitnt% ^p OuMt^ut , 
ire lun. altuM h*-p hp^ » "'- ut*nt,m uMti. itua i 

3 Pi_ inutntuL. irt, b'tituL. "("IP % "'- 7"^ 5 

4 au/JjttL^ %nniu i^n t Uu jnujtjiut. ttuipAuiut 

^ put u,L%uhj I Uu jujuiri tturpXlruit a'ttiui^ 
nptfh , bu IfriKhiua qu/ttnt^t 'hnptu [/btnihi, 
iri- %tn ^p b *pujupft inpJ ujti o%tuL, atiniiiux 

\ml^ uin. Qni^nuj if/*^ hp'^.f "'^"//""^'^/' 

1 bi-pni-if , npnuif u/tjttifli S^p l^tuuiup \ (/t 
bnbu l^p ushtipu/iibuJt (ynun.uij j^*"/' *" 9b SbuMfiii , be uiuiiAi niiuM U,uuir$LUJ<^ 

8 frc ujit^ Qnt-ntu tMU^tJhujlj , l/nt-ut urn 
bfifi bnnop ^n , be luiTneuliujuribu P^*n- 
%tFtu , be jujpnuuqbu qiULtub bnaop ^neiP t 

9 hppbc. qbutiuq u,iMiu/iJ ^^ rti iH^^h ^'^*" 
qutt-utlfu , IP^hp tnpviuu utnuiltl^p tun 
ttpti bnpop bt-pni , ^frnaip nubpttli jbp. 
hbV » i"""/ '/""-"'^ bnpop bi-pnwf X Ut. 
Si^p Pnebgtue lunuj^b U.utnneanj qnpa'ii 

-I I qnp tupujp , be uiuiuli be q 

uJitg (jnuqui qfv'uiilujp Ijne p*-p , (jbuui 
uiipp ft intuli ^op ^n ifpUsbe bnpqp tfbo 
ubfnihP npq^ ^if , qji ujii^p p^^ qrteif^ 
be Ijuj bi- u tfbn.iMjItbub npiq^u be bq^ 
ptupjtu %npu£ t pfjiun ^imliup be %uintiie 
p tniuu ^op pepnj t 

i2 h^^qunjaujli uienep^nU , be tfbnuje 
nneumplt ^tueuM^ , qp^ tynetitu . tFbtbp-tu^ 
nbntue (fnequi be qltiuq b butrtKpu hiut^ 
^ufUg jti-pntf , h*f*,pt* be Pptuu ^^ntJbe hi-p 

'O Uqnqnifmgb b fi^ujifhtu t Ikqq bqbe P^um^ 
uiupuMj unenj %npui bi, uiutwb , U,^uj 
uubupuujp ^n btujli^ b ^uMtlhut buipbi 

\'\ qjuiuy^^t'lju ["-p » Ui- b^usU q^u/bqbpku 
UJjpnepbu/lt ^epaf jpt^b%^ ^ utpffuse labn 
be qutpqtMjpbquie , be uuiniut. uin. qpuuh 
UhuAjne fuiljqu fv'iuulttni . qb binbu bp-^ 
tfba bqbi, Ubini/if ^ be %tu nS uttuip q%ut 

^ouuuu hh^i t hppbe binbu qliuM Onenui , 
^uiifutpbquie P^ p-"*l_ Av^ t ^^"th ^'«^- 
[fbujf^ ^p qbpbuu A«-/» "be nS ^tiMiibuie 

\\\ qltui t ^nmnpbnutt- usn^iuj b ^usUusiqusp^ 
^4 uiiiutb be utu^ , f"*"JI uinep /iltX ifinut^ 
%bf uMn. ^bq , qb nj i^u/libute p^ *itne% 
'Unput jitfl; t Ue %uj ujuj^ , Hjj'ttK utujgbu 

tlphA bp^ ifuiujiibtfbu UMn. hu 1 Ije utu^ , 
Uu utuMtf uthb( ^bq net UMjhbuiti h Hmum^ 
^mA/j^ [ti^nij , be %um utuf; p^ Stnu qput^ i8iL.u#Au«7/ ifpttsbe muMubu uahbt x \je %ui 
UMU^ , ^/' "i qpujeusqu/b utuiq ^bq . Ije 
UMU^ » ^ift^utu/uhq be 1*{l*^n'f be qqut^ 
eujqu/ltq np ji Kbnffii ^netP , be biTnetn 

10 ujn "itui , be iqutqute b *huuhi^ t \je tuMp^ 
buMe quujq , be b^u/h p pmq qanpa^t 
hip ,//'^'^^^'4" I ^'- qqbqute q^u/bqbpi^ 

20 uttpnep b uMli bepnj t ue uMnut^buiu IjuequM 
net ujf^buja b cibn*b ^nt/ne/il/ bepnf //» 
qnqntfusqenj ujiiUnei qqpujeujbuji/it b Ifyin^ 

21 ^^ uttiutb . be nS bqput qljuj t u^uspq 
quapu utbqentit be umuI^ qiinuuM , f] ep ^ 
pnqii np l^p jultu/u b t/bpuij auiuuMuiutp^ 
^bu . be ujubls , it^p muut nt-pb^ P"*! * 

22 Ue qujpAuje utn. tjnequM be uju^ , //♦ 
q*nb , be ujpj* utbqenfti UMub'li P ^ *l*4t 

-O uiunt pnq t iku^ (jnequj , (/#/«/ [bqh '"jb , 

"'JL IP 'V' f^i^qp H'^n9"'-'B * ^'* buine 
4 muMlib( qneiq , be qne ni qutbp t ue b^ 
qbe jbut bpbq uMifunq ^"11 bqbe 0ne^ 
qwj^ be ujub% , ^nnlilfbrjuMe %ne ^n 
l^^uiiFutp , be uj^uj jqH 5" h Uinnltbnepb^ 
It^ . be Uiu^ QnequM , Z^uili^,p ql$UM UMp^ 

-O utui^u , be utjpbunb t ue uphSqbn. utuM^ 
uf^Hli t^iUM , usnuj^buja usn. ubbupuatph hep 
be uju^ f (yutrA^ njp ntjq qpujetnbuJii^ 
b*ii* Jlp btf bu , be umu^ , uutiubp njp 
pff^ uuitnuhthq be ' ^A^'V^ ^'~ quseut^ 

2l> quMltn t uu/hbuje (jnequi be utu^ , U^p^ 
quapuatjbuM^ ^ %uJ ^u/li qhu . qh nS binne 
a7iu/ npqenj hifnetl {jbiniJifutj . be nj 
beu jutebi qbuibi qbui % 

27 ue bqbe hppbe b%u^^p , be ^Hb bp^ 

2S qne "ptip^ inpnttustttp unpuj x Oe bqbe 
p (fujuujUuaqp cfliliqbujii unp%u , upli lus^ 
nuj^usqnju b^u/tj qXbnlt h^P * ^*- *'"* 
attnenbi^i buiutbuMq busptfbp h cibrL% %n^ 

iid put , be uiu^ , IjuJpM nuj bbbuql^ 1 Pppbe 
uiutpnipbusq qcibizlJ ujuqp^n , bqU bi tJujq^ 
tluiquibb bqpuijp *ltnpuj , be %ui uju^ , 
IJ^b ^ qb bipuMUuiinb quMe JuMifu ^n 

qufUq , be qnjbujq qujJinelJ linput ^u#v 

30 #i^i:# t Ue jbtnnj bi/h bi bqpuijp %npuM , 
jnpni Abnliit bujiqbtui ^p qltujptfhpU , be 
bnsbuta qu/linelt ^inpuM ^ujpuj t 

%\^. 1,1* 

I Ijt, qQniht^i^ b^netffib juqbuftnnu , be 


s (; rr- f ' ' l?pp> ^neiP' It, hut %tfu§ 
''li5p. funuiJtutntrnlin . ^'if'^f* ktniutlutuin. 


40 Tr'bnhl.T-P puii^nUh , itua^tktuuihm , *^^p unhiuuiujab , 

b OibitiMtn PuuuMjhitUijt^nnii fPtP h^nt-nltii 
2. r^tiu u/iif^p t Ol. ^p Sl^p Z?^"? SnJuhifiuMj ^ 

bi. ^p '"JP tu^nqtulj , bi_ bnku b uiujU 
o tnbuuitlJ bupnj jUcibutmnut i^ppbi.** o-btniun 

mgp^i %npiij p^ o ^p 1^*1 ^tifiu ^ , bt- 

qujtrb%ujjit il*^*^ be. uMTLit^p* S^p j*"9"nhn 

■'i b Xbiiu tinpuJ t fju bq^bin Sni/ui^iJi yijnp'^u 
iun.uj9b inuusnlJ bi^pnj , ab ^uj^nj ^p %ifut. 
be [^mtjnjif f^iULM ^i tJbpujj uiuAj bupnj , /fc 
aiutfh^iujli [tti^ np bi-p ^p* bui b Xbnu 0"t/~ 

O iibt^tujj t ut- bqliL. jbm I^tunni^tjuMib/nj 
a^if /' ij^bpiuj muMli bi^pnj bu b iJbpuij 
iiiiib/jiujli hph'R "Z* h*^i kp *Itnpuj , Art 
op^tbujij otp autncij uabiiiuttnni-tifit iIumimIi 
iinibibtbuij . be. bqhL. op^ini^P bt^i Sbujtili 
h tjbpuMj ujtlh^tujjii pi'Shn %nptiM b uttult bi. 

\i ^utttnh t f/t- bpnn nut tPb'h utfit np HttS h^P 
^p* ^ Xbnti tynt/ubi^ujj . bu. nj q.but^p 
t^uttStihtupM np ItiiS h*"-SP b """^^ bi-pni-if ^ 
p"'^fj iP[iUJj'it q^ujyii 1"r "*-'^tp * t?*- ^p 
(jnt^u^i^i iut^jfrL bpbuo^ be. t^l^'nMl 
tnbuibuiilp J"J*^ * 

7 Ul. bnJiL. jbtn putUbuu uMjunnbb bi- tiipb 

bpb uibutrA bi-pnj nujju /"-/» /' '/^'P*"J 
(Jnt/itbibiuj , bu utn^ tfutu ^ rr*'-"biu p'ttTS 

t^ bu t UL. litMj nj btui/bnuiL, , bi_ uuu^ fjA/A 
uibujrttt ^tupnj , J^// bp^ "'kp /"^ "> jCiu- 
%uj\^ pftS p uiu/it bi_pni-if 'tltuult btP" , bi. 

S) t^iutfb*itujjlt ftt'^ but b Xbnu btf , {Jl. sb,p 

Hi'S A niuhi ututn np ifba^ ^ .P"'^' V^" * 

b L. ^p,p /' " > Y *" '" b uji fb*ii ^% u "fjn b ,P iflt " 

ab y/'W unpui bu . bi- nbuMprf uir±tibnbiF 

qjpuMliq. 1"'J'l li-^T ^'^ qtfbb^ , bi- tfb^ 

\yt niun^Jitjbif ujnuj^b U,aiMini-&nj t (jL. bnbt, 

pppbc pioit^p p^'tf^ xjntjubttnuj op puut 

"/'V I '"- "^ uhtuuiip ,pntJiibi f^'U ^"Z*'" , 

\ I //<_ rti "ynt-ui ll'^ibi X fji_ bnbu op ftt'S '^7^'- 

^p**p t **titbuti ijnibi^ lb b innifttii t^npabi 

q^npb^ /'^'i /" /' ' ''*- "i "'^ ^P ujliff. Jpf'" 

12 utUMltbiun tulitnb b %bpnii ■ f^nt-r^li b^iup 

nXnpAntf linpiu bi^ tuu^ , lj%^buM pi'tf bu x 

UL. %nput jd nitbuji itXnpXu h*^-p A Xbn.it ibutpjbi bi. bi uinintn. '^" 13 (Jl. bqliL. Iippbu btnbu bff^ bp-nn aXnpXu 
pL^p A Xlin.it linpiu bL. ibuifubutL, bi tup^ 

11 inuM^pu , ^In^bujii rtnljinu/libu tntiUhi bt. luu^ , 
obu^jj tib lua- ifini amnitti upptuib ap biuiri 
lunlibi ftifliti . buni-m tun bu bL. itin^ , 
l/h^biii pttif bu , bi., bu uJiiuirttubbnb b v^f' Ut^pufuiui^ui^t (3) b«- -bPp. piiq- [lu \^) XiujJU piupXp * &£, pppbu ^nt^tUL. p^ tih^ 
auipiuppiun. UMttiuiitubbnb , hpnn qXnpXu l"-r pu bi- ihturubuML. bi iuptniu^u > i(') Ul. bit ttXnpXiflM tun l"-p^ ifj/iU'^bu bl/li 

I i utl^pli jt inntfu fjt^p * UL- fuoubgiut. f^"f 

liiliu pnin putlibau iUiunnbb , bi.. tuu^ , 

tfiJni m ujit bit vtuntuiu uppujibifp fup 'jabn tlbti rrbbi L nt"" tuu^ IS ijI^iu 'pULjUbiu pitrj- ^u i" Vul^ bppbt. tnuuiL. 
P^ p.tupXpiunriLtjb qptuppuin btf bi. tu^ 
r^iuqiu/fbi^^i , bpnq i^Xnpiu A*-/* jbu bi- 
ihiubtbtui^ bi tupmut^u t 

1 UL. bfibi.. bppbL. inuiUL. ut^plt %npuM 

qpufltu IiStn^i bupnj Ljr^p fuoubtjiut, p^'f 
iiuui bL. utu^ , P ^ U' f""!^" ujpiup pittf- 
bu bumuijlj ^n , piupbtuiiiUL. ttpmifuini-^ 

~\) pbiuiip t UL. tun in^pii {jnijitbipiui , ^^pU 
tilttu b p.uMiiui , b uibnb nt-p biuiiulitui_np,pii 
"'/'^"'-^'A buiutbtui biujjtii b puAiinjiif i 

21 Ut. I^p OS/' fy''h (Suijubibtuj , bt-. uipb 
ijiiniJiut. nrinpunt.pbtflj , b t, b tn *it iPut ^Itnp^u uvb piuliuiujujbtnbii t ut- bin p.u/li tuljuitu^ uibuilt ' nptultinli b Xknu ijnilubibtui , bu 
ttiuifblttujti btuiu/tiuit^npi/lt np gltl* A piMtii^ 
utb iMjibfi. . bt- ttiutfyUiufli np ItiiS itnpv^tiJi 
23 tuitn , ^tiii ^p np unpagp t Ut. nS A«J ll'^" 
ui^p ptutiintuuthiiili ttpuMUuipli iiiuitli Jjnput ^ 
tib tuifb%utjli b Xbntt Snijubipiuj ^p * ^luii^ 

'//' ^^P 4'/' fy*'t ''^"* I '"- 'V'P P^'i. ?"/'-' 
vl^p uiu ^^p f'^j^n^p p Xbiin i/nptu t 

'M. . h 

1 \jL. bnbL. jbtii p.iMiiibtiit luiunnpU , iuiU^ 
tibiuL. intubtufiiuuibut lupjiutfpii Uitbutintu^ 
fii^nit J Mt_ iiiumtubiupiup uibiuiLit untaiu 

2 lup^puMjpti UqbupiiuLnunii i ut. ptupbiuniuL. 
<P tup utu nil b ifbp in J bp bnnn ^'ft % bp^filu _ 
buiftlt bi.pnti , // ijbpuij mtubiuniutubutini b ijhptui iliuinuibtupiu^ ,p[,% } b pu/liinb iun. niW^^iuutbinjiii , imtutf pufliuib b tnbfti-n9 nu^p Ijnilu^itiU h^^JP * 
i Ut^ juiliX^t tupuip tiltnuui niii^^iuuibtnU 
(ynijubiiiiui ^ bu buiip unqiu b uiutuunL. • 
bL. ^b% lui.ni-pu [tf'S A piuliutb umIiil x 
'\ Ut. utbu/ilJ Lptuii bpbn^iiit f nbupiunu/u^ 

Shi~p bputti b ilbnt.u tsbybpb , '^utbubi b^ 
piurtni uiiubuMtLiuujbinlili be. uiuniutbtupiu^ 
pH^t* up ^A^' ^"P^'^jI*^' Utfbiuuiiuni-ng , '3l;fr. ^-(-t- ' r?Pi*< ^'"/A^< b 3hiua iiAit, ■' upf • I't.niupiuiiy^t.n puin i/h L'hitL p- Ir tnit knuiqni 
h*-P"l t tttuMLiiin-UMtuk uiit U. JuitntiMuutpuMnli tr\nh1,T-P &1 6 iFHiiS hl'^ h puAjinh u/tsn t Ut/rtLut utn.%nutn 

Qntlui^th p^in tun.uMi.ouhi , bi^ buiUu tfitnuuj, 

1 Ul. ^Hit htfintJhturp i U'^usnti ttlih nntthhult 

^ftunuii-nlih nn ^Itlt pitii%ifuM h nu/huib uAjn 

ujn. uiuuJnu itnniu ul, luulg , ^^**fh P *untnni^tf 

O uu bnbu^ Xbn ujjuon i O*- l/n^iu iuiibu 

QltuM J Uptuq tnbuujp , bL. nS n^p ^ nn 

ilblfiiha^ ^ * ^*- uiui^ attnutu Sntlu^ib , 

// i uitutu^l^t ft abnu U.uutni^f^nj hn^ tfbh^ 

%nt^Hrhi^i 'tttiQUM . uiiuuii/hn^\p ftliX t 

9 Oi^ iMJiutnifbujQ tntiifiuirtujuibitiib abputnh 

ht-P (jnJubJiuij be tuif^ , P^ni-^p f/ltX b 

uibuibu/u btfni_u "pp' ^h uJtiuj^b btf . 

'0 t?£. JfpP'i' ^p^^ nt_n^ buhttuK^ J"J*^ * 
bu nt-li^p bpbu nnbnfau ^uuubuji ^ nnltnta 

Wiutunnnnj . (jL. ptuifujuii fputpusi.nltb h 
cibnflu btint-il , lunttni^b nnMiunnnit bi. ^tfi^b 
b pujd tiilili fptJupiui-riltb , At_ tnusjb aatu^ 

1 2 rfuuiju b Xbnu fPuipujuttlib t (Jl. uju^ oImum 
dntJit^ib , U»ju ^ tib lfttnt.0 bijii %npu£ , bpb^ 

13, -n^i bpb^ uji_ni^pji b% U.JI bt-u bpb^ 
UMi^nt^p^ , "bt. jf'^u^k H^ujpujun% qji%fijiu^ 
^m-fd^iJi/b ^n , be usJiti^iM b %iffilt iniubuj^ 
nuMUibmni-PbujU ^ttt-if bujuni-ual^ n,pbri**, 
be utiuabu apuKruililt fpuipujerihb b Xbiiu 
Tsnpuj , puut uMtiiu^tni ' bshuu/ltntAJbuilht 
,pn npuj^u bu ^hp^* uiujtiiua.uiiui ^'illji ij»» jti^"'ll'p jnp'^'"'^ p^rh il'^'^hh 

^bt^ , bi. ujpujuffbtr thjX nnnptTni^p bL.h , 
bu jbybutjbu oh*' ujnuj^b fptuptut^nUb , 
bt, ^uiUtabu ih" h puAiut^ iuutnb tujtu^ 

\o ifujuj^ , ^^ t^nnuiijujini/ a-nniuau/u fhu 
jbpljpl^li t/ppujjbtfi^nn, bu luttut ItUS nS uspus^ 
ph , bi. lupq/iij ipu b uini_% qpnju lujunpbh x 

iO PppbL. buibu uuMtniultuipuMpii bp^ 'ni-^ 
l/"l ^ffi*bujtf , uiul^ gQnifu^tli , tjL. bu 
utbuui%^^ jbpiuqjj , bi. p nu^p /titX p^ 
bp^u fuujliu "^juj^^nj ni.%^b I' qirit^bt bif , 

17 t/t- A ijbp'itni^if htuiiMliit iiutFU%utti$l^ 7"/' 
ni-Utgp utpjtutj fPiupuji^nlt linpt^ iftuinut^ 
l^ujpujpujif , bi- ^J n.Kniflin ni-tn^jiii ahtiM b 
piuht^ uiiiui^ np ^p ^ tjbpuij q/funf bifnj t 

1-8 ^iMJutujufuu/h^ but Sntlu^'h bt. luii^ nttua , 
l/.y w ^ tfl* l^ltnt.pjtt% %npuM , bpb^ btuht^pli' 

tO bpb^ uji_nt_p^ bit, Obtn bp/iu uji_nLpn 
ptjup\tf^ fPujpujL.n% qt/int-fu ^n jt jtJffii , bt. 

piuplpuigni-ugl; *^iupuit.t^t ^f ^l^ _pn , L, ij-Uip 
t^hptliu^ ^uiap ^lufubuq^ q,pbq qtftuijtni^ . bu Ijbpltgb'u 
Pn^nt^t^ bpl^i^tif qiftupif^u ^n b ^^% t 

lO Pt_ bqbt, jtut_nt^plt bppnpqb ^ op ^'liUnntn 
^p ^^uMpuii^nitjt , bt. uinii^p nupuj^nt-P bijti 
uMiSiAiUMjb i^tunujj^g ^t-pnrj . bu. jl'^buun 
qpsptuilint^P bt^ uiUMljtiMn.uMUibutttU bi- 'ihy-' 
ptuiltnt-p bi-^i ifujinuiliujptupfht b if^9 d-iu- 

«l nuijprj bi_png I (ft. b'"n"Jff qintubujiitu^ 
uibittti ufttsi^U ' ^bspMU*lint_pbuhi bt^pnt-tf , 
bu but qpiud^tul/tj b Xbrtii ^*ujpiMJt.n%b t 

22 (/*- qifuiuttuliujpujpit buibibtuq qtbutjut^ , 
npiu^u ifbliUbuMtyU Qnilu^th t 

'"•J UL. nj jb^buun uttubujn.ujtubuht 7^"'/— t/nniuqujL. qliui t U qlit 

KilL -r9 1 \ji- bqbt. jbui bpbitL q luifiuq 
buibu fl^iuptuuntt bptuq . Pnu^p p^ busjq^ 

2 utn. bqbp qbuini t (ju ut^uj npuM^u P^ P 
qbuinj u/liutb biu^t^jtli bt-P*l» ^pf*^'9^ qb" 
qbqpb utbuujlibtntJ bt. plMtnbp^ uusptlhnil i 

o bu usputa^hiM b pjuiqb u/Uq t Uu ut^iu uiji 
bull buP'li bpttlt^^ biu/u^tili jbut %nqiu h 
qbuinj ujJiutb , quaqbp^p mbuibujiPp bu 
i/tubui^ tTuipithnJ^ , bu tuptuh^jtU tun. ujji 

4 bp'lt'^ntlpib uju bqbpp qbmnpi . Uu nuut^tth 
bi-P% bpph^j/ft I'^'if'P^P lubuibtui/p bu 
'/'"/""•P 'tiupilbniJ^ qbt-P'ii bpjiU^uli qb^ 
qbifbbu uibuibustPp bu qpliutbpu t i^utpp^ 

;j btuu fpujpuiunlit IfU u/bqp^^i b ^nuli bifnuui ^ 
bu buibu bptuq bpbpnpq . bu tu^iu bup^ 
^usiilf b^u/u^lili b ifbnutP 't^'^P {^"'hp'B 

(> bu l^n^qMLP * fr*- tu^ut buP'lt uMji ^uiub^ 
nuptt^ bu funpsujiMtu^uip^ biuni^ph ibui 

7 %nrfuj, Uu l^^uMlil^ltli bt_p% ^tuttlf.^i nujtii^ bu 
pjupytulitu^tup^ qbuP'ii ^uaulitila qphuibpu 
bu quMtnn^u x ^tupPbuMu ^^tuputunli , bu 

5 ^p bptuq X Uu bqbu ujuiuuoui , bu furtn^ 
qbnuuu uiltXit unpus ^ bu turtiu^btuq qnj^ 
btJuq qtuiibuujjU bpuiqtu^u/lii/it Uqhuprtnub 
bu quMtUsittuJli btTuMuutntfliu %npuM . bu 
UMtutnifhiun *Pujpiuunii qbptuqu% h*-p , bu 
ni ua J^p np tfbli%^p qbpujquli q*tupiut.ntibt Ut. ^oubti .^ fpujpujun%b bu iuu^^ ^ i u/U q u/lt u b tf jh^b^ 

\*f qni-qiuitbu uiiuop t f'*tupbtuqtuu fpiupuiunij 

atuntujbq bupnq , bu bn qtfbq b pit/Uutb 

b tniutt quj-^atuufbin/iib f q/iu bu qtfujiniubtu^ ''Ft* (* *f*^inn-rtt.tubnLp-iiUM% 


42 ^^nh'bT-'P iPhnt-tP nfi^pfi , bu bi- %tu , pLpuj^tuij^fii-p 
12 nuui bnujqnj hi-pni-U utbuuiUqiu^ x C/l 

^p ualMn pi^n tfbq u^tuuiuftt^ tf^ iPtnttnt-l^ 

Uppuijbqb , huMfiUMi nut'^atiiUjbinpU , bt. 

uitutnifbqut^ %iPut , bt. ubl/ltbuMn ifbq fb^ 

puMOiih ifbp , turA A""" pi.puj^uj%^^i_p 
\3 bpujqnj tfbl/ljbuMij t ul. bnbL. nptq^tj iJli/^^ 

%buttjU ifbq 'iinjuu^^u bt. iqinmiu^btng . 

^b%3i qiMJi ^ujuu/ltbi ibyjuufUni-P'^iJh , bt^ 

14 U*n.ui^biuu fptupuji^nh be Ij^n^btng qQniL. 
u^ih • bu ^uhitiU tfUiu b ptMMLut^ txhtm^ , 
bi^ ^iftn^pbtjfiU q^bpu %npuj , bi- ifinfubtjfth 
qiMjuitniint.&uih "iinptu* ^ bL. b(^ tuntu'^Jt 

15 ^>iiipuji-nitb t Ul. tuit^ *Pujptjji^n% ff^"'/'*^'/' » 
Ifpujq mbub , bu sb^ n^ np ifblfu^ t^uM , 
p^n ^" L'"~"'J 'hB^' • t""b% , bp g ptbu 

16 qbptuqu , ifbl/ibbu t ^uMiniuu^u/ii^ btn (jni^^ 
u^ift bt- UMu^ ^^ujpujunb^ ''U^n-u/itq U,uuini — 
^"J "i. ll^'i'Sl' '^"""""'/""'^^ i^pl^nupbuhi 
^ uipUMunUp I 

17 ^nubtiUMu ^^UMpuMt-nU pUq Qnt^ubtpiu^ Ari_ 
UMu^ , fi*ni-^p [m unbu^bu/u ^iTnutS ^ bp^ 

is bujjb UMn. bqbp qbtnnj , Ul, npuj^u p^ 
b qbuinj u/ljtn[i b^ti^^ftU bL.p% ^pI*^'%^ 
n^/i«/jrt^ ifmpifbntl^ bu qbqbq^ff^ inbuui^ 

\Si%biniJ t bu ajpuib^^j/u b juujqji u/liq t U UJ'ttU tUi 4«j tuji buu bup% ^nH^f'^ biiMMlt^liU qfft^ft 
%nnuJ ^h qbutnj luhmb** ^ tfujijq^ bu q'"qj>p,p 
uibuufubintJ jnj<^ bu iJtnbtn^ tlUMpilLniLp , 
npiubuh nS utbub iiuifb'Uiujh bpifp^u uq^uf^ 

20 uiujqunq qtnqpuuqnjliu J^ujIj qliniitu x (ju 
num^iab bup'h bp^%^,^ tftn[iui^ bu l^lpp,^ 
qbup'h bpttU^ulM qiun.uL^b%u* qqbqbtf^il^u^ 

21 bu** qphuihpu . UL- iTutiuU^^fu japni^uiJUu 
%nau» bu nS bpbu^tfu** » bu bpbu^%ntfuj 
qujqbp^ bppbu qtuniu^Jtlslt x l^uMppbuM^ 

22 bu qutpXbuji %%^btfb** i (ju itibuujijl^^ 
tfjtuuu/Uqujtf jbpuiiib , npiq^u Pg bupit 
^ujui/^ b^uj%J^fM% p ifpnuif */'i'^ ll'^ bu 

23 qbqbtjbb^ . (Ju tujf^ buu buP% ^iuuq,p 
giMtuiulauhibuMi^ , luqtuqnuli^ bu pinpstn^ 

2-4 Itui^iupn biuMlt^liU ifotn utn %nuiu . uu 
biujlj^lib buP% ^luulf,^ iuquMqnuU^ bu ifiitpnhutg q^kpu f»*-pi b i^nfuhtttg fjuf^iuuiJitt-TSuiit 
l$i_p *l'Fr* ^i_ ^" ' W^uinnLUiA- mtugt; tMfttt. 

utuiufuuthh fi ktiMMn*utptuP~pL^* viliff • •^-•^•-••^ 

%mgin ''bpp. b*. qutppbu/j ^bpf. jittn %ng$it funpstubut^utp^* qbupii ^tuul^ub qqbnb^ 
qhbu bu qiutnn^u i uu uiiuutttbqb bptu^ 
quM^tuUtiittli , bu nS n^ gp f^p ubqUgp AZrat 

2J uu luu^ tjniiugip o^>ujpujunU , upiutfis 
*Pujptnurtijb ifb ^ . q^p i*^*i_ Ikutitnuiua- 

20 tuiiltbintt 4" ^'J"JH V"^p""-niih » uuP'b 
bptth^^ph qbqbqbb^ buP^U luif b% , bu 
buP% ^tuub,^ qbqbqpl^^* bup'h uitf b^ • 

27 bpmtfit ^tnpujun%b iJ'h^* uu buP% bpjiiu^^pb 
inqb n^ bu t/uibur^ np bi uuugbu q ^bta 
%nguM* bi,p% tnif b% , bu bup'h ^UJub,pit 
nujrU^ bu ^npyiuifuj^ujp^* if'nl' 1^*~P^ 

2S tuu unit X f*tulili qrtp uiumqp ^^ujpuMunhh 
uifli ^ , I"!' /'^^ U.uuMtfuujv mrLUbinq g 

20 bnniq ^^utpujunhb i U,^uj w'/^ buP% bbbu^ 
gb'ii pujqnuif ibnupbufu jtutfb'huMjU bp^^ 

30 phi* uqhtqmuJtfunq « Uu jbut tujlinppl^ blfbu^ 
q^ buP% uiiP unilnj , bu tfnnujunftU qjbnu^ 
pbul/ii jujifb%UJ^ bplfpbu Uqbtqintu^untf • 

31 bu uiqujnbuff^ unifh ijbpllf'p • Ui~ n^ &uiiip^ 
nb ^^ibnuptiuiAj jbpbutu^ umhtfu np qtujg^ 
jbut mjUnpbf^ . ^ulhqjt uiuuutpl^ tl'^l'Sb 

3'ljnjff I U»Jl ijujutj Ifplfltbinj bpinqajh fpLuptu^ 
un'ijh bpltbfju LMMltquitf ^ qp ^^ifujppin ft^^ 
puhfls uin. b jUwUtnnub^nj , bu ipnupujugp 33 y. utnnuujo ,i%b L V' "Pt liuhi ^ujpuji-nUb , bu bujgnuuifbu t^uM jw 

3 \ ilbnujj bnbnbu Uq^bu^tntuifuntf t pL iupiuug^ ^ 
bu btunni-un^ anpl^tuljin^u <piuputi-nh^ jt 
ilbpuMi bnbnbu ^ bu ^f/iiabnnnnbuabu auin^ 
il'uibu bnbnbu Ut^bufufUJifunrf ijbup% uj^ 

3'> tTuMnU ibnupbutli t (ju €f-nqni^buifb'u quM. 
ifb'huiju libpmlinupa ^qhupt'lj uiifuiifu pmp^ 
bujn bbbinn , bu J^nq^ntfbug^ tjnpbuAiU 
pba Sibnutifp fpuipujun^tb , bu Ijbpujl^nup^ 

3(> b nuMttiunu uiuM^buij^^ » Uu brj^jig^ qb^ 
puibnup^pii uMui^buMi bpbpbu jbup-lt uitf 
unilnjU np f^ifitffili jbpt^pftu Uif[iufmuig^ 
unif , bu ifjl uujutuj^bugp bplfjipu [t unifnjt 

37 hu ^ui&nj p-nubijuiu puhib uirtui^Jt ^ui^ 

pujuniib bu miiui^fi uiiKiiuijU itutnuijjitf 

3ii bupnn 1 bu UJU^ Ipuipmunil rfiuifb'hujjh 
l^utnujju fiup , W/iff^t tf-uiuibligb tfjl uijp 
ujjiiu^bub np nuJiligft 1/"l[' U.umnu!^nj 

Z^ju/iiifiii hupnutf t bu ulu^ tputpujunh 
gSnifu^ifi , flpnif^hutbu bgnjij ^fr^ tt»- 
uinuuiiy nwj'l^ atitli'LuijIi , ^^,^ ujjp fiitutuut- 

Wliuiiunjli bu [unp^pifujlfujli ^uiii if,pbqt rnu ^bpf .^^j^ii lruP'% uiJfi untlnj llXiff. l^^nup^l,u%% ^T'bnM.T-'P 43 nnntJu h tJb^ ilnupn hif . fiujjn tf/ituji/ utp, 

nmt^nit aOnt/u^i/i , Ih'yuji-UJubb bujant-ab 

'hP^'i wjuon b ijbnujj bnbnbu Uitbuitniua^ 

42 t^na t tft- ^u/libuji fpu$nuMt-nlib out lutnuM^ 'ttttU h^n h cibrtti/ijl^ bi-ntf^* bri. h a/r„ 
nnif iynijubuiuji , bt. unbania IttTiu ututm^ 
unt-tktuli ab^babuij ^ bu "Jpfy uuilibtnb nu^ 
43 up p tMJUjpu/ltna itnpui t Ui- b'^uili nlitu 
jbpbpnpn buMnu h*-p • ^'- ^'^P"'l h"'r'l"'iP iuntuy p unpL u9/. bi- bujifnjti tftiuM b iJbpujj -4 i bpbphtti Unbuiuiujift-nni Ul. tuu^ ^piupujunli tuntut-tilt pAtj^ qXbnu gtJftlu^ip f U.'^'Jui-UJuhb b, 

tunu/lja ^n nS n^ ^mifptupAn^ q 

hi^p ^1- ttnutu h*-p h 'I^P"'J ujifb'iitnjit bnb~ 

h^ ppir Uqbuitauiiji-nq t fji_ bnibiuu *Pujputi^n% 
qu/itnt^i dntJubtbujj " 4> untfth fj^ niftltu/h ^ , 
/tl but tjiPuj qU,uu/ij^0 nni-uuip ^buttuih^ 
pbtuj ^pifh U,pbq ^'^H'^^h ifhnt-pbiutt . 
be bt tjnuitqtp ^jbpbuuJtf ^tupu/i-nltp t 

4o i?t. 5"rr (jnuir^ip luifiuit bpbt^ipn t^p- 
trtuu rutv uMibatuL, iuniu^ b fpujpujt-nlip tup^ 
^UMjpli fjabiitinujnt^nat (ji (jni/ul^iJi jbpb^ 
yp^bqtUL. pf*rf tutib^ <P tnnuji-n, '"I'l-, •it %tJujli Uq-buimnu t 6'l tuptup bpbhi^M ^bt-13% 
h'^^tlu ibnt-pbuflhi lupiibi^iu t Ul. dnnnil^ 
bus a atuifb%uj/lj bbptubnt-pu uMiTiunli bi-^ 
P uj%tf , jnpu ^p ibaL-Pbt^M"*^ jbpl^pJMli U~ 
abuiuiuMqi^nn • bi- ^uiupiupbtnn bbputbni- pit 
h ^tuntu^u , abbpujbni-pii rttusmmn jtuJ^ nujnttij np >"*-/» qlintlu. UtJptJ hS^ b%ifiu t UL.Kd^nqjniJbtntf Sniful^ib qunpbu/u 
bppbi^ qmi_iuq b^nijni^ ptunni-tf jnjtf, if/tltSbL 
ni *{*"nkn ^uMtfuMpbi, ^uslinb ni f"Jp Ph*-* 

50 UL. bqb% unt/ubiJinL, bpbni^ "P'lh'P* 
t/plj i\b L. bbbtui ^p bi^p'tt uitFuMctii untlni , 
qnpu h^Jiuii. %ifuM Ij.uuhi^p itni^utnp ^b^ 

51 mmt^ipbujj ^ptfjj ILpbti jiiuniu^b z I/l. 
qri^b tuij o " '/w ^ '/» // «"^' n l^i usii tip uflt b uflhi 

U u/ituju^ * qji tuu^* P^ (Trtrziunnjit /litX 
ILuuini-UJ^ quMtfb'iiujjIi iJbyuiu btP ^ bt. quj~ 

52 ifb%utjHs tjb-sinu ^op ht^r'J » Ut^ nuttintflt 
^P^pf^Pll^' ^("^"'S ^b'ltpbiT , q[i u/M^' P^ 
U^^bifnjtj qpu Ihuutnuuj^ jbpbpb tnustiuj^ 
luu/ljuin btfnq t 

53 Ul. uhttjJTttM bi^P'tt uitt^p ibnt-Pbuhiti np 


lJ*J"t^At mutquMp-Lp 54 bnbu jbpbpftb Uqbusutiuni^nu t ul. ubuuiis 
q'^l bt^P'it usif^ unJnjU , npui^u bL. tu^ 
uutQ (intlu^th . bL. bnbu unJ jujtfb%uijJb 
bpbpltli , nb jiuifb%ujjit bpbpfili uqhuM^ 

• *') uiujni_nq nS quiu/lt^p ^tun t tjL. unifbquMt, 
ujifb'titMJjit bpbbiili u nliUitniuai.nu , bL. um^ 
niuntubbiun ' tutfitlituili tfnnnilni.pnit mn 
^>mpuii^nli tjiuuii ^uJtib , bt. tMJul^ <Pu'ptJU^ 
unh nuLtib'litujii Uubtuutujqbub , "/'/'"V^ 
mn. (inJu^thf bu qrip l^*S tuubn^ Xbn us^ 

M\ puJu^b^t Ul. ^p unJ b Jbpiuj bpbuujq ui^ 
ifh'liujj% bpbpb, bt. bptun (jnttu^th utuub^ 
^itupi stnbiPinpu/iiii nnpb'ltni , /tl tjiMj^tun^p 
UMtlblttuili Uqpujmtuqi^nnJM t bt. ittiiutitliiuqiuL. 
t'nifh^ luJtfb*lttMJjlt ^p^pl'^'" Uahujuttnai-na i 

■ >j tjt. tuifbtiiMJilt myiuujp^^ qtuutli jUqbiuuinu 
iLi$bt b Utiijubiptuj , nb uopu/ittuip untfts 
/j7/« uMtfb^tuhi f^phhp » 

I \jt- btnbu (jtubnp bp^ qnj uujtxujn. J^p~ 
hpli*^ UuhiutnmtiL^nn ^ mu^ (jtnbnp nnpnbt/U 

^ bt-p , /,^'/i/» ^'I'f'^J'P ' U*^*^ tubtf bp^ 
qrti nnpbtiaii §unpujinnu • hjh^ utittip bL. 
tfi^bn^^ tfbn uujbuui- ifb bbpuMbnt.p , nb 

3 l^bnnnt.,^ bt- tfb tfbntjnt.^ ■ Ut. f'^j'^ ^1," 
piup^pU iymlubihtuj tntutilib,upli nUbi nnp^ 

\ btMilt junbiiJtMinu^ t ut. nf^b%bmifpti nbn^ 
pujfpit Qntbibifttuj nS tupXiubbtng (ytubnp 
p^il bftp.iuptiU . ^lAiUi^ utu^p fJ^ y*nt,g^ 
iiJiuuitu^pn^ Ittltu '"^bt-tuUnnLp piSU i 

5 \jt. bl^b% '^P'lh.P^ I'uptnjb^b q^^l P^'1 
tun bpPbt^bbult . ^n/ijtib ^p uniJ jbplfppU 

(> ^^inUtMLUtunt^ncf x Ul. Qni/ui^i/t ^p byfutMhj 
bphph*^ t ^'- ^/"i iluM^iurt^p tuifltiuMMiU c/ff/irt— 
tlppnbtiflt bpbpltlt , bL bbbvui bnptup^uU 
QntlubthuMi ^phhp tMiiuatMiltl^jiU h tJbpiuj b^ 

1 pbutuii bjn'ltutp^ J^pkl'P * "*" f'PP^'" ^'""'* 
SrttJtt^tp nbrintupt/lt b*-p » a uuhbutL. . bi- 
ouituptiiUtu^p h %nntiflil^ , bt. ptoubntnt- f^ff 
%nutij pjutnujqnjiju f bt. tuu^ , llt-uutb qtnj^, 
bt. "Un^tsj iMiub'li ^ (ybpbp^% *f^ujlitMjUiuui.nq 

S tfubi bbptubnt^put (Tti/ljbuji- Qntlu^tb qbn^ 
aiupiilM pt.p ^ bt. un^tiM nS atLtUbti/u taUtut 

Ul. fbybtjjn (yni/u^th nbptunitli pi-p H/'p ^-' 

mbu, bt. uju^ nltnutn, l^puibu^ ^^ itnt-^ , 

bt- ftbmbi ' nbi bt- tiiTnt-in" myrntup^bit blf— 

10 btjut J^^ t Ut- %nntu tuub'tjf ft ^ , ut^p, d^u/— ^l;pp. jtuJb%uij^ ttp^/tpa , ufj^ ^8i;ff. -J-.J— t ' '-Fr j^ckpb'^ i» l;pr- 3"P lr»s% l^bff. tiJirpti»i.p^l,±.% 12 Lpp. 44 T?^nh^T-P niuj^ Mrt bubuMi bu^o t^bt bbnujuni_nu t 
\ I U»'fb%b^tiii tfb^ btf^ Tth'P^ iutiii iJJfj , 

nbi bi^ aiPnt^ui^ ^P^ph" bltbiui ^^ utb^ 

'3 uuMUbti trt- un^iu UMualt ^ Unbniniuuu/ii bn^ 

p.usp^ bit^ ^lurtiuj^ ^"» "Plh^ utrtli ifjinj ^ 

ibniinpU *^uMlJUMUuMat-na . bi^ bnutubplt tun. 

\^ U,u^ nUnuuM xjnju^tb , U, jrf hub ^ H"p "'- 

\o uujgn Xba , ^4^ //""^"^ 4^./? * t?*- nrti/tilt 
jtujm utntun^^ . bnnni_huji luanbtht V'w- 
ntMii^nlib , rt> b^uaU^^ luumb , bpl^ n^ b^ 

IV bbuff^ bafiujjnu Abn bnutubn tujun t U,nn 
uinuj^btf^^ qi^fi "^ b ^^"h^ bi^ luh^ij^ 
abnaujjnlj Abn , /fi_ nrtu^ iiuta^n b ith- 
tMMUM^n^ , tfbusbu lUMimhh lH^i"iH^ P"^^ 
cibn bp h utnnujn biouptMpjt bt^ Iv^ nK* umujui 
P^ nS , bnnni^buji jiunbiflj <P tuntnt^n%b* 

M fr^ nS ipuibujt ^^ nni^^ t Ql. bn. aUnuiu 
h pualiuih abnnu tni^nt-nu t 

lo tfi- uiu^ abnuuM fyntJu^tp juii^nt-pU bn.^ 

P"Plt' ' S'^J" "Y»«'/'t^ ^«- "'"fp/'^ • ll* 

'y^TL bu jU>utnni-&nj bnbht-niub^ biTx Up'^ 
WP'P [UujnuMnnt.f(rbufu j^^ , bnpujjn ifh b 
ci^%9 uiutn iflstjuunl^ b au/Uutb , /ri_ nnt_n 

20 utiunuMrn niitu^ixin. gnnbunjn "Abnnj . Ul. 
abnauatnit Xbn bntnubp «wd-^n uin. hu, bu 
^lui-iutnujnbu lh"hnl''^ P^'^.P ^.bn . ' muitu 

2\ P^ n^, ifbn.ufub^t U,niunt^** mJUtul^u i Uu 
uiubu bi-niuDu/it ^pi~P f^lP'^JP l"-P » ^ J" » 
^ u/b qb h tflt nu b ifp t/ui uh b na opli tfb - 
pnj . qp lup^uMiFtup^bquj^ aUbnni^jihbilii 
nqi^nq %npuj inpfftuiT ujntu*>^ph atfbq , bt. 
nj tni_iu^ uutiM ■ litnuli uMihnppb bbu b ilb^ 

i^ puij ifbp ujju 'ubnni-PbiJu t ^tumuiutuujith 
but fpni-B^u bt. uMul^ uUnuiu , // i pjoub^ 
quMj pbri Xbq bi^ tuubtf, 0^ (jh ifbnu/it^ 
S^^ uufubuiltn . bi-, nS int-iupni-n /iT/A . bi- 

23 tu^iu tupbijb %npuM P*^*iph * t?*^ 'Un^tia nS 
qbtn^Mi jir ^ L"^P ^'"l"k'P * ll' pfpqtf*^' 

24 buiip h ^h'9h * o*- u/hgbuJi ifhbnt^ufi b 
'iUnnujh^* biujq {ynJu^ib . fr/_ bl/lt tfbt-uu/h^ 
qujif tun. unuiu , art. pMOubqtuL. plin unutu, 
be. usn. b %nnu/ij^ qij ifiui^rtU bu buitubtun 
UMtitu^b %nqtu t 

2o (jL. but ^puiiftub xjnijugip iltnui qtu^ 
ifu/Uu %nntu unpb'ltniL bi_ 'fi*bi niuphtuM% 
pt-pui^iuli Spi~p p ^pAp bupnt-il , //L ututt *Lff. qJlrp^nt.p-^L.% ^''Ff ^^Vlf ^""^ """/t/ 

utuiitg itrnna ' lif-f • b *fh dhn^uttthafip t \jl. unguM uiiuyuMp b ^tuuiuuiuip^ t Ul. bnbt. 
"liS'bngiu um/Iiui^u x Ul. unguj nuipXbtui bu^ 
'21 puf^iu%^/i*-P /'i'V" 'ibutg^th tuiiutb X fri. 
int-obusi "h"J l^f-p^ h'-p !"*"[ bbpuM^ 
bncp npuiuutnu bupnuu jb^^ututultfht , huibu 
gapiup ujpv uifv njli puprtj gb btutp p abpiuU 
'BP h l"-P"J * wL^V" gbnpiupu hi-p , PujpAnu^ 
gutt- l^iA lujun^'ii tupvtuMu ^ be ui^ui ujuin^i 
btuj b ^p^p hitnuii . bt_ gtuptfiunit/it *fh***tP 
'Stngut , iunniJbgiuii fy*1 **h"bu/liu bt- uMub%f 
Mp*'^ t "V 'fP '"pwp [^1 ifbg (J.uuinuuJ^t 

29 uu bbh'ii ujft. Ot"b"p ^usjp'it bupbu/lig 
jbpbhpii T^utliujhnL. , bi_ UMUnnifbgftiU %ifuM 
gtutfbutujlt fib^ np "^^'g P^^l %nuuif bt- um^ 

30 ub% , iUoubgtuL. Mujpb , m^p bpbpblt , l^t 
tfbg btuutiugnjiju , bu bn niTbg b nualt^ 

31 utb" bppbu ipuibuu bpbpttii t Uu ujubif^ 
giiui^ U^pn tutu niunnuP'b tub bi^, bu jbtf^ 

o'2 iputbu,p . Upbrttutuuu/b bnntup^ bif^ np^^ 

qh.p ^*>P ^P"J • 'V'^' it /* '^ttP t bu 
bptniibpit ujid-tf W5>«. ^op ifbpnuif ^ J^P^ 

33 bpj{ii '^tsfUuhiiunung x U,ug; gtfbq usjpU , 
ui^p bpliptttt , Utjunu qhtntugbg p^ "'P^B 
juiuqtuqnupbiMtb ^^^ bp^ ibqpwjp tfb abp 
ujuin uin. bn pnqnugnt.^ , bu qJtu^utnu 
qnpb%njq b utnL%u Abp uinbu/t utuAtbqb^ , 

oi fju qbqau/ipu cibp iiputnbp '^"pq^^ utn. 
/j« , bu qjjtntuglig bp^ ^^,p ipuibu^ , «#j^ 
'"P^B Iw'q'"qf^*-Pbiuli ^,p > bu qujfu bun 
bqpujjp uttuq gSkbq ^ bu J^pbpP tuum uan.^ 

^'^ubq^^n utu&tunx iJu bqbu p Piuipbiu tinqiu 
q^nupAu bupbtuliq , bu buijp bupna^uab^ 
ih*-P "*-pf"-^ a^pujp lupatupnj h ,BP P 
bupbu/ttq . bu bppbu utbubu qaptupu utp-^ 
hiupnt bupbufliq , filinbtuii^ bu ^lutp bu-^ 

<^(> pbiuiiq f bplibtMitt jnitf t fju tuu^ gunuiu 
Kjiubnp ^lujpia bupbtuUq , ^A« u/itnpqh um^ 
p">pk^ . Snilu^.f, ^t t* '^/'iY'. Titrtuun% ^t 
b *fh9b t bu qf^b'itbtuifftij bun lunbnL gnu^* 

37 //"/* *i^P'"J blaU uiiu uttfh%ujjlj t fyoubgtuu 
lhnup^% p^tq ^op hupnuif bu "tu^ , S^bp^ 
bnuftJj qnpqbitij bifuiUtu%Pbp , bpl; n^ujb^pg 
gq*" tun. ^bq» tnnup qqtu jpii abnu, bu bu 

3S tuhbg qqu» *"n. ^^1 * wL ^"w "'"^i "^ ^— 
^tu%^ npqh btf pi^q Abq . q^ bqptujp unptu 
sfbntuu, bu utu ifbtujl/ ubtuqbiut 5". bu q^^g 
iltlibqb uiftu ^buut%ntuittut h tiuiiuututup^ptt 

qnp ^pp"'if§k>p. I ^'- ['f"'-n"^'l'nt'P q^b^ 

pni-Pbu%u btt tuptuiPnupbtutPp It qdnpau x quiihu \?1.nh'l.T-P 45 •m. his- C-i/ nti/it aut-U uiuutithtultmtp 2 A t/Unuij bpun/ilj t Ul. bnhu h[*n^*- ututu 
n.hupU nt-tnui annnuiuhu ann aunpu ibnb , 
pi,*ii Uaputuiiuqi-nq , tuu^ tptnutu "^tuiplt 
ht-phuiUa , puipXhuii bphf utja qlib^l^^p 

3 utubuiL. tfb bbpujbnt^p t f^oubaiut^ P^l 
'UifuM Sni-tiuj bt. uju^ , ^bu/jnt-frbtuiJa bn 
n%H ifbn tlbu$jnt-PbuU uMjipit bu tuu^ , 
uh utbuuAtbagn qbpbuu bif ^ b^^ nj fr/f- 

A aujjpu Xbp bpmubp fy"} ^bq pq^ t "•/'7 
bff^ ujpXujbbu qbqaujjpn ifbp pt'q ifbq , 

opyqnL^ bL. qubiiqnt_^ bhpuibni^pu, iJ,ujuj 
fa'^ n^ ujpXtubbu '^"'npfJPff iiap pun ilhq , 
rti bpP^bqnt^^ . qb "tjp^* fuoabqujL. /»^"y 
ittiq bi- uiu^ , U h mbuu/ltbn^o qbpbuu 
biT , bp^^ nj bnntujpit Xbp bputubp pt*q 

fi Xbt^ I'sk ' *^*- ""^^ ''"{""jt/ t 5A ^^ }iu^ 
ppu ^uiurtuq^^ p tJbpujj pif ^ qp iqtutn^ 
uba^^ uitrl/lt p-^ qnt^ff^ Xhp bnau/jp t 

7 (jL. un^uj luubij , Ziupqiuijbini/ b^mpq 
qtr^%^ ujjpb , Af. qujqq-^ ifbpif^ , be. fJ^ 
Oujlatitt-lth bb%nuiUb hq^ ^uMipU Xbp , be 
bp-^ hq^ Xbp bqaujjp, bi_ ujujtnirbqut^%iftu 
putn ^tupqu/hbinjli Itnpuj . "pP^ *{p^**h^^'S. 
P^ tuub^n^ ^ *J*fbq^ lX<^^^ q^fi ff^ptujp'li 

8 Xbp 1 Ihu^ xJfunuj iil'upujj^i 'iiujp'jj h*-p ) 
U»pXujbbut pj'ff A" qiuuMuiuhjbuibn , bc. 
juipnt-qhuii qtiujuqttL^ , qb bbqqnt.^ bi^ 
lib ubn.qnt^^ , bu ub^ bt- iini^ bi. ' uuttun— 

y nM-UMO^ ubp I Iju uuiilini-tl qqus tbpujypib . 

p XbrLtuii bifnu p/linpbu^bp qquj . bp^ 

nj luabn qquj tun. Mbq be bujqnt^qbq u/. 

nui^b ^n , juihquMt-np ^H^f qmtfb'Vujjh 
iO tjut-nupit t 5;/' bp^ S^ujn juMifbutt , "V7 
1 I bpbbgu hub nujpXbujt ^p uijup^U t iku^ 

gunuui f'upujj^i '^uijp'jj bt-pbu/ftq , ''Ikjq 

bpbpbu juiifujlsu Xbp , be. uiuMpust^p uMt^l/li 
UMuiuiUMpuinu f n-buij/li bt. ifbqp bi- funtJubu 

Vl bi- utnuiybiiu bu pbcblfu bt_ p^'U^^n* frt. 
utpaujp qpqh*^' "'"^.P h Xbnu Xbn , bt. 
atupauMp^ np qtnpXuju jujifu/hu Xbp* utuj^ 
P'iJJ.p i^f ^^t ' t"^&t /'^7 fuu/pu /*ijj A- 

t3 iy^ • "'- I^IF^'JPT- ^^p "'"-t'B ' ^'^ ^"Vb'B u 'L ^"p^" qbug^ pitq Xbq t^np^^Jp^ 2p UMihUit , bu 

b ujnAuj, UMjffu X bn q iTbi. M.'Fr- .f^frujwL^ ■e^H_ "3i;Fr. -i-l--fc' =^bFr. if^tA^at.'tifi *t?Fr' ^7^3 ■P^'L ^^Ff b^t "ui-- bu qf^b'ibbuitfftij . aujjg bu npui^u u/u^ 
qujuujbbgujj , uiJUquJuujbhnujj i 

I '-> uu uMnbuji uiputUqh quMiutnuMputquli bu 
uipaujp bpbpu p Xbnu pupbuiUq bu qnb^ 
%^uitS'^iU , juipnugbus^ h^f^ jljqhujinnu , 

ii) bu butnfiit jiu%nbifut'ij (jniJubibutj i I'ppbu 
butau qltnuui Untlu^th , bu qf^itiibuMifttU 
f'nji^^jp h^P ) uiu^ g^ujqujpuiujbut utuffili 
bi-pnj , ^ujp qiitpun b uinuit , bu qb% 
qhutpu bu ujujutpuiiiutbitM , qji pbq hu 
nu ut bt rtg bit utp^ n "'jq^^UU ^ f^ A '^«- 
I'^P^t' * C?<- UMpusp uMjpli npu^^u bu umbbumu 
xjniju^ip * bu utUMputu qutpulM b utnuli 

IS XjnqubtpuMi I Ou uibubuji usnuAjqli bpt 
tnutpuht ifUnuuj b utnuU (jntJubihiuj , utub*U^ 
*l^uju*b ujpauiPnjli np nujpXuJU juitTu/Uu 
ubp qutnutSbltu uututlibun ub^ uaUqp 
tun. b funuubiftj qifbq , tupbu/ttb/* b tlb^ 
pujj ubp , bu tiMitJtnui qubq b l^tuntuju bu 
1^1" ""P * " utmnuttbfui tun tujpU , ilb^ 
putbujqnu tniuttlt (jniJubtptuj ^ fuoubqtitji utn. 

'20 qpiu'lAj , Uu iuub% , Ibq^ut^btJ*^ t'^^t* '"tpf 

2 I A Cu/ n qujntu^iiljit 'fi'bi bbptubnupu, Uu A_ 
ffb*- PPP^^ ^tuuusn jbyuttltjahu bu atuqtu^ 
auitiftiUu ubp , bu iupvtup% bupuM^tMiUsbup 
jiutlui^tp bupnuti ^p . "'PI qntphuup% tiiju^ 
p^u qyt^'^'i niupXnuqiMjn ^ bu ututuubb b Xb^ 

22 n^'b ifbpnuif ^. Uu uij^ utpb^uip pbpiu^ P^'l 
tfhi^ , i^'bi l^bptul^nupu . bu nS qbutbiTp nil 

2.i bn qutpa-u^pit jujiftAjltn tibp % Uu uju^ qltn^ 
uuj, ilJ utnuj qnup bub pt^q ^^*lt ^h ^P^f^^h^B* 
Utuuinuuit/u Xbp bu ^utptih Xbpnq btn Xbq 
qujuXa jmt/tuuu Xbp • "'J/ P" qXbp tup^ 
^tuP*ii tunbuMi bu ^uM^btut bif^i Uu b^u/b 
utn. unuut q(jtJujurib t 

- ' Uu tntupuMu b "ubp^u utjph qnpbuiph h 

uinuli (ynu ubipiuj , bu pbpplt Snup inutu^ "L 1" unnui , bu btn bbptubnup ?/"'""'""'£^ ungtu t Uu 'itn^ui uftuinptuutnb^ 
n/i^' qiqututitjpusauu tPPthK sbu bbbiut ^p 
Gni/n^ij^ ^ tfjt^op^lalU . ^tMtltqb inutuU p^ 

2(J u/bq ^tn^bf^nq ^t Uifnuui SmJu^i/r b tnnub^ 
bu tluimnugpii 'Uuum qpUi^uMju% qnp nu^ 
hi^pit p Xbnu pupbu/Uq^ b tnu/u u/Uq, bu 
^Pqhp uttunblt uifuj b tJbpiuj bpbuujq bup^ 

27 btMJhtf jbpl^^p t U^utpq qlinutu bu mu^ p 
^^tupq. lf^utj,p , bu UJU^ tjUnutu bp^ ^^l9. 
[»tjt ^tujpU Xbp hbpnthtji p 1"p^t "'""'Sk-B. 

"I'A pl^ tntul^tuu^tU l^b%ntnJjb ^ t fju *bnntu 
ujub'u , *'l9 k f^utntiMj nrj ^tJUip tfbp , uttsM^ 


46 ^•l,nb^T>-P buMi-ftJU lib^nu/jjb ^ . bi^ uuu^ , Qn^buji 
5 UMinli w/M jUtUuint^a nj . be. runUtun^b^ 

29 uumU bnlipn tutuanh ijuui t ihuautnX qiuSu 
bt-p bt. buibu ar*b%bmtrt/tj abnnuijn bi-n 
q^tuifiuifuijn J bi- luu^ , IX lit ^ bnainjrtli 
Xbn lintnubn qnntf^ utuujq^n utb^bi tun. 
bu , bt. luu^ , IXuutnt-tui^ nnnnubunb ^bn , 

30 nnnbtub t Uu funniJbquju xjnilu^tlt , bL. 
qiuiujn^hli *^nh^ %nniu b ilbpiuj bnu.onU 
bi_nnj , bu huUrrn^n lUii, ifmbtui b ub%buib 

o\ uiUnn biiuti t I/l. int-tuubtut nbnbuu b*-p 
bt I ufUnhuMn atitU&h bt. uju^ , ^P^t'I* 

32 ^utg t UL. utnbb'u %ifuj tfbtujbnj , /rt. %nntu 
bi^nuMuuJliSp*~n nt-ub^ , bt- ljtLbuiuiUJni_nti1i 
nn aujy^b% n%n%tjuj bi_nut^ujljsbi_n uiniuii^ 
Xjtltb , ajt nS lfiJup^b*h Oqbu^mujtfb^'lj /jl- 
inbi ^wfl /'^'V UnnujjbnbuU , niuitab qtMtp^ 2 li* ^/'^' ff't/**i'""'n^"Q^ * C/ uintuL. uinuj U- %npuM uiUtrpiuUblfu pum bpbnni.fi}buha bt 

pni-u f bt- bptnubpU pum bptnubpnt-fJ^btuU 
bt-pnt-u ^ bt- qtMMptfuMtibuii ^h^t tup^nU ht^— 
0-4 puj^tMiU^pi^p pUn. bnuop pt-pnuif t p£_ txniplt 
bt-pbtuijQ tfujunt^u b 'liifu/b^ , bt, ilbhui^ 
H"*^ utuihs fib'iubuiitb'iib ^i^ili atPiuunthiu 
tutMoUb qntfu ^tlitxtuuiuttnbb ^piuli ulintiiujU . 
utppjth bt^ tupubgtJuU pl*n- 'laftu t 

\ \jL. ^puiuu/is bin ijntlu^tp ^tuqiuptuufbuiph 
bt.pnt.if bt- uiu^ , l^nkji fl""'"'"" mputUgli 
bbpujbpitiJ ttpSuJtJi bt. bmpbnb% ptnr^tni , 

bt- nhiB '{'"p^t^f'*' i*'~p*^,p"'"^p*~p p pb^ 

'2t piuU tuiftihinj bt.pnj X U*- qul^b^ btf tnp^ 
^lufJ-h ^h^h-B Jt^tfujt^h uputubpnjU , /r/_ 
qiiphu qnpbunj unptu t Ijt. bnbt. putn am^ 
%tiU tjntJubtptuj npuM^u bt- tnutntt t 

3 Ot, bppbt- UMn.UMt.otn bnbt. , uMpXmbbntu'b 

4 tup^pb y ttlM^buflM^ bt. ^y^ bt.pbtMMUif t Ol, 
bppbi^ bib% pum ^tuniu^^M , bt- bhp^ 
tPblfubtui b puMq , umuI^ tjntJul^tp q^uMntn^ 
ptutiibtMMU bi-p , *^ph f tMptnbtug n^bm u/. 
ptMMhgb t bt. ^UMunbu ungtu , bt. uMUtuugi 
uUnutu , ^/r ^ oA ^UMtnnt.q^^ i^T H"*" 
pjuM%tnb pujpbtug t ^Uti^ p nnntuqinj^ 

5 nubbVlM uip&uMfJb t // i '"J^ ^p npnil pif^ 
uit^p ut^plM bif , bt. 'hnJtut. ftb^uU ^ifuMjb^ 

intl ^'^'^J^n • ^*- '"PI f^P f'P^^S^'P 1"P 

6 *"pt^p^^f > Gl- bppbt. bribm nUnutn ^ immu^ 
1 pum aiMM*ljbqu tujunnbb t Qt. %nntMM UMub*iM 

gUuM , Q^l^p {"ou/tg/t m^p UMjqu^ftult pu/Uu . ^tnt- ll'gl' ^uMH-tMMjbg ^"n UJn%bt 
8 puui utM/hbn tnjntfbb i ^b bfJ^ qiuph^uMJiFb f'P t^'^'^P </' iMiftiMhu lib. p nuMpAnt-qtMM^p uMn. Abu jbphp^M 'fiu/btn%uMqi_nn , nbtnpn qnnuMlMUijtu^ b , 
9 if tut/ nulfb t fjt thi^ tnbti up,f tun nnnt^ na-iujtr 
ipni^if qtngb b b^tuntuj^tj tP"n "^A**^" ifbnqb , be 'fb^ 

\(S bnbgnt-^ tnbujnlM tTbpnt-if hiuntut^ t ljt.%tu 
uMui^ » U»Jtttu^u bqbgb npui^u UMutug^^q , 
tiMft. npnt-tl quinh utib^tli^ ^th'jh t"^ ^tnntujf 

I I bt- nnt^ tMMUtuiupm^ ll^h'th'P * "*" thnt.^ 
hhtiMguMlM b^ni-qb% upbtiU bt-ptu^tMMUsbt.p b 
nbtnblM , bt. atuuhu pt.piu^uMiM^pt.p ututfuMtM 

\'l bt-p X Ut. jnL.abtutj ububvut jbpbqnt-gu 
tfttlMSbt. blAi btuintupbuMq b bpmubpU , bi- 
bttbtn qubb^%iM ttutftMMUb f^b^MbtutfitiMbx 

\o (ji_ tMMUjtnuMn-bnb% n^uMltttb pAu bi-pbiMntu^ 

bt. bitHli bt-puMuttjlMsbi-p npbnb A*-/» p 
tjbptuj by "J h'-p"J t At. ntufrXtuij f^-H ,%. Sr ntupXtuu A ^CJ bu b v"r<ff iBbfr. n-l-.t (jt- btJitt-tn 

fit-p UMn SntJu^ijt , if/iiiinbn. lu'bq^'iu j^p , 

bt- tnltbtuls tuniuyp unptu A tlbpiut bpbppt 
*'*U*"^ tjUnuuM Qmbt^t^t ^ '^/'"i ^^ bp*P1 

qnp tuptup^^ . n^ qbuil^^ ^^ ^tftnjb^ntl 
I (i ^tltuj^ "'JP "P hpp^^ lh" i * lAw^" (j"^— 

'i*^t *4p"} mtuunt-^ iMMtutniuufutuub tnbturAf 

Ifiuif ll''^^ i"^"l'3l"^'*P » ^""^ I^P ^/""^ 
t.nL%u nni-iitMMhbgbtf^a , bqbut {Xumni-guv 
qitMMUqtiMiiu l^tuntnjbu ^"o , '^/"T UMt^tuubb 
binif^ &mniuj^ utbuMrtU tlbpnj^ bt. ub^ bt^ 

17 tnn npnt-iT ubbhi% iiinuML. t (Jl. utu tuu^ , 
'fiuML. ihnh f*bX tunUbi nptiMlMij. qtujq • 
tujpb mn npnt.ll ubbVb nintut- utu bnb^ 
ifb htf ikiuntuj , bt. nni.^ ^L^*B. "iff"-^ 
fthbuMtfn tun. ^lujplt Xbp x 

18 (TuMinnt-gbtnt tun %tn Qnuntn bt. umu^^ 
Utntu^btf f *^^p t pjoubugb i^tunuMj ^n ptMMU 
tip tuntuyb ^n . tfb ntupbtnuupu vtuntnjp 

\*d ^nt-tT ^ nb nnt. bu jbtn fptupiut-nubt O^tpt 
nnt. ^tupnbp n^tuniuju ^tt bt. muuMubp ^ 
bfJ^ ^inju^ Xbp ^tujp btutf bnpuijp t 

20 Gl. ifb^ tnubtfn mbuMnlt , tw'J tfbp ^uMjp 
^bptnnbtut , bi. tfiM/bnt-b tfb ^pmubp, "pf^/' 
i^bpni-jJ^builM 'bnptn , bu bttptujp unptu 
tfbn.tiMt. , bt- %m ifbtujh uLing tfop bt-pnj^ 

21 bt. ^tuipli ubp^ *fi'*" * "*- UMutunbp ghuM^ 
ntuju Mrt y P^nt-ul^n t^tn tun. bu bt- "pMiMtMt^ 

'2i^ tfiupbbubg %tftn*^ x (Jl. tuuuMguMu gini^p^ 
Hj btup^ tfuMltnt-l/lM p^nqrtt.^ q^tujp ^tup . 
tutMJiu fh^ p9^nnrtt-qnt. q^tujplM pt.p ifbiittMltpx 

23 Ot. nnt- tuutugbp gb^mntuju ^n , Gp'^ "i 't/^p. b^lig tuu^ piT ft il^p"(/ ^apu* ty^nh1.1-B 47 ifti itut^iiini-tint.^ uibuu/lthi qhnlruu hu i 
jianbi- bi ujm *^^ ""* " ""* "V 2i b. bnlsi •fi" """JP '^f I •H ujtnifbaiuo 'uUu, IP' uUu 25 mlrtunlt ifhpnj i \}l. uju^ ^lujpli itbp , 
b/t/Ji"J^ ifujp^buii i^%bif^^ tlhq^ uuilfuiL. 

20 ifh lflrfiui/ini_p I fri. ifb^ uJuUJifUiji ff^ //♦ 
l/uiphifjj fi^uAibi^ u/liif[i , bjJ^ n^ bqjtujjprf 
ifbp Ifpuiubp ft^uhi^iifl^ P^'l tf^l , fri- "*- 
uiuj b^iuhbabii*n , £f A ns l^iupbti^ utbuuj- 
"bbi qbpbuu uiniih , bf}^ bqjiujjfiF^ ifbp 

27 l/pinubp pl^f •fbq^ n^ fig^ t Uu luu^ If^l 

2S^^ bpl{nt.u h-Uuj,. /.'i/A lf[i% [.if, U/i'u t/ 
lA'ii^^ bt_ ^tuuuia^jt ^J^ ifutq^uAjuitfrti-p 
bnbi^ , Art- ns bt^u uibuiuubif t^iu iTjiU^bi- 

29n«xy</i/"i U^pi ttPk 1""' l"-" uuiiijni-gnL.^ hnbii JT h tariff UJli '^-at uifu nuinuis h*-p I b" ^^ Srtihj^i^ . UjnntnnbL. 
uiuiljtut-b'lJ ljb%t^uj%lt f'fft ^*"Jf /"^* bu nS 
bujn^b'b bnatup,uli %nntu uitui ^tTtu uiui^ 
tnutuhiuilih , ub futinubnu/lt jbnbuiun *ltn^ 

\ pm I U,u^ Sriijul^tfi gbrj^ujpuit f (Tout A- 
buij^ iurt hu , /rt_ ^natuu ifoui , be. tuu^^ 
IJu btf Qnt^u^i^ bryiiujfiit Xbp , I^P 7"«tP 

O Juj^tnnbti^p jUifbuiutnu t ht^JQ tffi t^i 
utnuttfft^ , bi- lib pibum fJiii-buab 3iba nb 
tjuj^tntibtfl^^p Ipu "'J'^n '* ^"'^"//' h thpbrti^^ P[,u'u ll'" U- uuinuuio "it '^bi-u/lJnnt.lJ btfU b au/lJuii£^ujp^^" , /'^'" — 
quj%^^ ' u<^bpnt_/tfbi^tu bif tnpinilni^jJbiutip 

30 ^mUtf^bpX ft qtfnfun t 1/l. utprf^ ^Pt ^p^ 
P^u£jabil[p tun. huMthiuj jtti ^t^jp ubp , bi- 
Uiusmusub tubu *>ht)k ll^'f *^^1 t ^'- 't^npin 

31 nqb% btMj^btui ({"'J H^ifnpuu nq^t-itjq , U 
/AW/jyA fippbu ns uibuu/bfiff^ if^l *^1 
uifu/UnL-bfi , Jtupj^ujljbgb , /fi_ bynt_tfujub^ 
ab% ^iun.ujj,p ^n ^qpbpnu[J ^il% huin.iMMjfi 
^n iop tfbpnj iujpKiupuAjo^ ^u/hqbpX ji 

32 iijnfuu t ^fi ^ujnujjfi ^n ujn.buj£ t J^ 
nu/^A/Zr qiTujiUnL^l^n b ^op^ ^i-ptfl^ , UJubtf, 
bff^ nS tui^bq 4'/"' «"« *^^1 ^'^ Ifuugnt. 
qbq tunuj^b t^"", Jtu%guit-np ^l^ff *" 

33 ^ujjp h*^ quJifb'iiUJjiU uji^ni-pu t t?L "y^ 
b Utah a bu l^iunuij jtn ihnptu/UuMb uumU^ 
buiUn uuipnul^ tnbtnith ["^"J t ^*- '^'w— 

3-5 uiu/iubuibn biyt^ tl^'f ^l^^^p" /"-/* • T*"'1>- 
tb ib^'Pt btuiUbubu uin. ^ujjplt pUy "["^^ 
uiUMUiUiUb usbiL **hn^ I^'t '^9 * IP h *"" — 
ub a q*t ^^ph uU np a. ut uaUbq alt a S mjj#i7# b tit 

\ IJl "i butpmq (jnttu^ib tfnjif- nc^bi tutitu^ 
9 A tutfb*itbqnL^ np y"*-p9 aUailtutJu btuittU^ 
^wjl ""'^'^t ^"^t*B quMiFk/ubuftli tuptntu^u 
iltU^U . Art, sbtuip bt^u n^ tultq utn. 'jjtftUf i"p dtutl bu h uiliolJ-u bnptupuU pt-pnn 2 uL. AtMjju umpXbtui imintl '^titlitibpX tittU\ 
int-ti/b UqbuMtntMJnb^plj , bi- ""JJf bnbi^ b 

3 utriL^ q*tuptut-niib t U,u^ (yntJu^ip qbn^ 
(• Xbp t Sib tuju bpbpnprt tut/ ^ untlnju b 
tjbptuj bpbpb , be. tuji bi.u ^ItUq lutf* 

1 jttpu n'o ih'^hqh *l^^p ^'- "i ^ntJuX t ui~ 

qhu tuntujibiun ihuuinutuv tJun.tu9 b Xbp 

tun b [*^*"ll"J X"q utut^tub jbpbpb , bi^ 

bbptubpbi qXbp uLmnnptfu tfbh^tuiSbb u x 

tufup , "V/ UtUtnftt^tuv . ar£. ujpiup ^A" 
•^tutp tf^tupiut-nub Al uf^p uji/butujiJ mtuu 
%npiu , bt- by/utuu tutibutuju bpbppu u — 
!) tibiuuitjjrtt.nff t U.pq tbnt^fj tuubtui "i^n tun. 
^tujpft btf bi- usutUQ^^p tpttu , U.juuj^u tu^ 
"i "P'lh 'P" on^w^^i , Lkpiup if'" U»tf~ 
UTn£.ui<y t^^p tjjifb*htujij bplfp^iu Uq^tt^utUJq^ 
t-nit . "'/"/ /'^ ^^ ""1 /'" 1 ^*- '^/' ^bnqiup, 
10 ut, p'iiujbbuqbu jbpbpbu pbubtf* jU,ptu^ 
phtu , bt. bnbgbu tfotn tun. bu^ nnu bt. np^ 

'jh'B ^" ^*- "Plb'^ '*Pt'~"3 '^"ff » ^*- '^Sp'^^p 
jtn bt- tup^iun. Jtn bt. np itliS ^n A«4" « 
I I Ui- bbptuiipbghiM 'hP^'i '"*"/ • vA «wj# bi-u 
^b'hn tutf btuj untlnju . nb tfb ututntubb^ 
nhu , qni- bt. npi^^t^ ^n bt. tuttitUtuJu i'l uuitUQni.tu^^ ^n**t U,^tui-tuulrlj ^t-P ^^P mbutu%b'ij bi- "'^^ hbubtutfbub bnaop 
Ai/ffi , o/r pbptult nil ^uoub pl*q ^bn t 

13 Utpq tututntfbitJ^jt ^op btfnt-iP nuMi/b%tujU 
ntjiiunu biT np b% junbupunu , Al npitutJt 
h^l^S mbu^^ nnt-n . bt- i^ini-^J tugb um^ A», 

\'\ ^nt-n^n^ q^iuipU btl UJjttp % Ul. u/hbbtut b 
lib p tut tuiupuMUnnfiU f^bubuMtfltUb bnnop 
bi^pnj biiun , bt. fib'tibtut/b^h bitun A tJbpiuj 

\o tutuputlinnb unpiu t (jL. ^tuifpnt-pbtun nus^ 
ifl^iuju bnptupt/u p*~p , bt. biiun b i/bptuj 
linntu . jbtn lujhnpbb pMOubntuU bnntupa 
unpiu /i<"7 utftu t 

\i'} Ul, htb^btuti ^tuifptui-'b A tnniMj q>tuptu^ 
i-n'hb , bt- tuub% , ulj^t% bqjiiup^ QntJub^ 
tJiuL. . nt-ptubi bnbt. fPtuptut.nu bt. a-tu^ 

17 ntuj^ lUnptu I U,u^ *ptupiuL.ni£ q^nthi^th , 


48 ty^nb^T-P 

quuttnqnutuvu Xbn bhbu^li^ tun hu * bi_ 
ututq Xbq juttfb%ujjij auinni-ff-btiiirtnu Uqbui^ \9b^ '3'-"3 , i'^ ^''rMt''P i"'^iH 'rkph tniuqutti jifuiU ~nnt. qiujii SnujutMiu tnutqau . tunltniLi 
jbpbn^u UqbuiuiujqL.na uiujtu uufUquMiitf 
bi^ buiUu/liq Xbnnq , bu utnbusi q^tujnu 

20 Xbn utb^hqt^^ * Gl. ifb utqm^^qb'u w^^ Xbp 
h buj^ Xbn , qb piunnt-pbiMb tu tfb'b lujli 
bnbnbu Uqbufinujgi-nq Xbq [/'^f'qf' * 

21 Ijl. tnntnnb% mjltUM^u "Plh^' Pfpfjb^ft, 
bt. but %n^iu QnJu^tp utuJijM /?'"" p*"" 
%bnb ^>uipuji^niih ujp^uj.jh , be. bin %nqut 

22 uiinyujp b ^u/UtMJUJujp^ t Ul uiuislMbnnt-U 
but bpbjtU ufUMutifni-^utitu , be f^b%^uMtf^ij» 
but bpbj) ^ujpbi-p /fui^blfu/i/ bt. ^ftitq 

bu ' nu. ^opU tit-p "quM^bbuiU 

ipnruuiliujbujL. x 
bt-pnuiT but utujhbi %nfbu^^u , uttnitti fi^nj 
pbnb'iiu jujt/b'itutjit pmpni-f^buj^q uq^tq^ 
unnqt^nq , bi. uttiMuU 9tpb uu/mpuiquti-np , 
bi^* bbpmbnt^p ^opti bt-pnt-il b oiu/liujuti£Mp'^i 

24 }Jl. ujpXuibbujn qbqputpu fit-p be qttujq^'ij, 
bt, luu^ niinuuM , UJi qutjpiu'ltujjq^^ f^'i, 
h £itM/itujuiiup^b t 

25 bl/ti' jbq/iiqwnu^ , //L ^nqu/it ^bpl^ftpli 
'f^uihu/hujiienq mn Suil^np ^ujjpij ^i.pbui%tp 

26 bt- u^ujutifbqfi% %tPtu bu tnub'h , Hpq^ ^n 
QniJu^ih l^l/iiquilift ^ , bt. %uj ^ p^^fuu/iu 
tuifb%utju bpbptiti Gq[tu^uiutqi-nq t U*- 
^quipifusqiuL. b iPbutu /"-^ Qtuqnp , t^ 

27 nS ^uit^uiutuijp %nqui t O*- fuonbiju/tt pl'q 
%tfui quitfb%uijU /A> 'ft' '""'"3 Orti^u^ip 
bppbL. butbu quujJi^uU 1/*C mnuj^buMtf 
Qniiu^ih uttAni-t 9^*" » UMphutphbquML. n- 

^^ qttii Qujbnpufj ^op %nqut t Ut- tuu^ h 
puMj^i , ITbik ^ b'iiX bf?^ njpqtnpbt. utus^ 
btut-jth bb%nuiltb hql^ npqjt htf\3niJul^iji* bp. 
P'ttjg utbubn t^itt ifjtiUSSbL. tfbnhiu^ j^fj^^ 

H • lua 

' ^^^Lnuin Puputj^i , plt^n bt- luuliuu/jh np 
jtU\ ftt-p ^p , bt- blfU ft ^p^npb bpqiPuuli^ 
be, titnutnjq tqtuinutputq thuutni^&nj 'top 

2 bt-pnj Putu^iubuij t h/oubqujt- UtUtnnt-uta inuMuU f;y iftutniiiL np autwv%uiiph onphuAtU. Vwo b. pttq htsputjb^b jt utbu^btiAt fhy^P^J » ^*~ 

utug , (jtubnp , (fuibnp . bi- %um tuu^ , 

3 ^IVif but [l"t* bu biT llnmnt-utb^ ^^utpqllt 

^rt-y". tPb bpijitkbp b^tt/bbi jbqftiquinu , 

iP J'^it *^^^ "T^rhs t'^^'L "'^'z * btM 

P^pn p^'1 >£"9 jGqpuitnnu , ctl bu SuiZ/Arr 

q^bq b uututn. , bi- xyniJu^ih qpn^ qXbnu 
Vi bi^p b iJbpujj uiSutq ^nq t o^^pbtUL. xjuibnn 

b j^p'^npnj uflitnb bpquufu ^ bu utnpli npnp,pti 

l^upuaibib qijujunp ^ujjpU ht-pbutltq bt- 
qbutqifuio- bu qbinlbutju bupbujltq b uujjit/ii 

qnp utn.tu^buiq ^(jnilugtp tutittnt-i quiu t 

(?L tnnbuMi iP'^i" bi-pbu/ltn bu qmifb*hujAt 

nuiinqnuuivu qttp uututqujlt ibpbpplt T^ut^ 

%ujiiujnunn , UutjtU jOqhtqutnu xytubna bu 
7 ujiH/Utujit qujuutb 'iinpuM pt^q %tfuM^ ftpq/*M 

%npuj bu "pnh^ "ri'~"3 unput pfiq *btfui , rtbf %np q tiM ifb% ujjit T-e quutbi "k /' piuq 
^tun uMa %npuM , bt 

jGqhuiutnu" I 

S bt, tutu b'b tMjijnutiiltn npquntjii f'upui^ 

jbib np tftnttb jbqbuiuinu . (jujbnp bu np^ 

ib'B- b'~P * '^^IP'^'bU yjujbnpnu lrnup^% . 

9 be "pq^'P fhnupb^tp* b'iintLp bu ^tn^^nuu , 

lO U^upnifh bu 'fiujpiip t bt- "PfpM QtiuMun^ 

^/A* QuMifnu^t bu ^uiifpii bu {j*^tttlq bt- 

iyiit^pfiit bu U uM^tun bu Utnunuq npqb 

I I 'fiiuliiu'ijuiqunjit t bt. Tf^l''^ i^bubujj j*bp^ 

\2 un'jt bu Hut^ujff- bu Ifbputpb t bt. f^plb^ 

Brtuqutj }^p bu U,u%iu'h bu Ub^nt^if bu 

fpujp^u bu l^tupiu , bu tfbnu/b Qp bu 

U,tJitti/i/ J^P^nt^* *1^ti/ltu/ibutnunq , bu bqblt 

Tlh'U ^titpbub IhupntJtf bu Otnifnugi t 

13 Pl "plh^ huiuMujputj f^ntJqtu bu fpnutu 

\A bu Stuunup bu ^utiftntf t bt~ "plb'R 5*"— 

\V) pnuqn%p* Ubpbq bu U»££nit bu ^^^ » l/n-^ 

^ut b*JU "pfh^ sA*"*/' 1"P vbtuu Sutljnptuj p IPb^uuqbutu U,unpi.nqf bu q pp'hut qnuuinp 
'iinpuM , ujtrb%tujit '^'fb'B* nuutnbp^ bu 

\(\ quuibp^ , bpbunt% bu bpb^ t bt- "pfp*^ 
^*itiqujj Utuipn% bu ITbqpu bu ljiuL%[ttJU 
bu l^tjiuunputif bu U^jbqfiu bu U,pnj^^u 

17 bu U-pbtlb" * bt. un^tit b% '^plb'R U.ubputy 
Qbtfittu bu Obunuuut bu S^ttt.i bu ntupptu 
bu Uinpuj ^ttjp %nqtu . bu "pll*-^ ni^pb'''J 

\S*finpnp bu U*^1^l'tl * Urt^uM b% "P^/*^ 
^btibujj , 1"P ^'" l^utpiu'h l^t^J quutbpu 
bLpnut/ f np altutu qunuiu (yiubnaiuj , tlhy^ ^bpp. WtUUMufitf btT "^bpf . » \\,umHUMuh- ^op ^n xybnh-b'n« 49 \9 uiiuuiiiii 'rifir/fiii 1 t'L nfiif/i^ fhui^th^uij 
Iflin^ Qiulfnpaij Qnifill^ifl hi. ph'lt/iui iff I'll t 

20 t'«- hqli'li n/"//'.^ Sni/'il'i/iuij fti/il/ii/i'li t/- 
ubitlinujnt-ni^ , i^ii^iii !^'liiiii. 'infill U.uiijIil^fiJ 
iini^umft *flliinuji]i[ibuif .pp'^l' U./iliif ,^j<«(j«7_ 
«A , alPujlluiul^ hi. qUlfiflhlf t ~f/i- btjOil 
"l"ll'-P ITuiliuiukl' I"/! yiiuii- 'Uifut ^uip^'u 
U.unpti, q^irui^pfi. bi. Ifui^/ip yiiuji- ijj /•o/- 
nuiujif I /,■£_ tifii/fi^ hi^fibiffi bqjio/ili Wut-- 

*liutul;b* tj ni-mtuntiiuiif be Simmf * bt. "[nifi 

21 U ni^utiuq^ujujifuij bi^bif" t'L npi^li^ f^ti'lifiiiM^ 
ifiiltb* f^utnuM bu. I^n^^np bt. [/.u/'b^ , "/rL 
bnb'li n/ii^ji^ piui^iuj" ^l;bpui bi_ 'li^bifui'li 
bL. U^iuinbu bu fhnJu bh. UiMJifi/i/nf bi. 

22 Ih/i/iif/i'l', hi. ^^-ibfiui It'huiu ullfiuiif". Un^uj 

23 uMifb%iuj1i nu-hn '^ nt_fj bi_ muju%"t f/t- "/"//'-^ 

2o U"^t/ hi. ^n.'tlbli hu U.uujf, /ml. Uhqjufx U n^ 
niu h% nnnb^ f^tuiiuij l^p hui I^iu^ujIj fpui^ 
d>hih nuuihn bt-fini_if ^ Ifl. ^JbtuL. qunum 

20 Si"hnatuj . iutfk'hbnltij nnbp bt-hfli t U 
ujtfb%uapt "yA-^ "P tfmlib nt'a G'^ffnp.'uj 
jlfabujtnnu, nn bibtnt ^blb jbnujtiuJtj unptu , 
tun.ti/Uq buhiUMlin nnni^ntht Xy tul^n pui^^ , "i— 

27 irb%uMJfit "ih,^ tJutp uniJlj Al iH*ff ' UL. np~- 
nh,p xjnibtbibtuj nn bnb'li %ittii jUnbu^tnnti , 
nabn bnbnL. . bi^ tuitbuuiiJt ntibp uttultlt 
Qiuiinitnt. nn tFtnttli jUabtttuinu* bi^ftrujittu^ 
uniJU "bu ^pJta t 

28 t?L qSnt^nui iujftu»^tunnj% mrtttt^pbuttf tun. 
Qntlu^ib , 9"*/ ^"^"' P^'^ utntMi^ ny^tu^iutf 
^utnujnuii-lt , l^nuftriJi fpiuiibuiu . nri. /'/',/>" 

2i)/f//V' jhplfltp% ^bubift ^ujiitf^.iisij 8n.lu^il> 
qbujtiu ht^p y bt. bt r*"f uirtuj'^ f'upiujbib •JO U>pq "Ph H'^ih'l^ qabq *putpuji^r^t bi^ ismb^ 

^'> .'it , ill^'i HT^ t ^I'r ' U.iiui,i9/i.f, b/Ji: , 

U-pJ* biujsuujiiuiptftuitjt bilji b iMininiji Jin 
b ifuililini-fJ'li'lJ^ tflil$sbu ijmjtl if , bt. tfbjt 

bu ^ujpn tfbp . //// i*^"*'hl'if^jd* j^' I'hrl'^' i*b^ 

ubj, jtns'linh H"'Pi^'lh ^ u itbujuimnt-nii 
iuttbuuiht ^ndpL. rutiistuUn % 

'm- hit 

1 yjt- bbbuji dniJu^ih ujuiutifbinn <Pujptijt.n%b, 
bu ujn^ , ^ujjp bif bu b/ipiup^u , bu fuus^ 
>plt^ bu uin'^ian. untttu , bu unib'liutjlt np 

ftliS I'ntpu , bbltli jbpbpl^lt T^iuliu/ltujnt.nn , 

2 bu ui^uj b% p pbubtJ t Itu fbnpujpn ntiJuib 

bupnq lun. pi**l h'-P **/'^9 "'//* » ^"^ h"*ff"J9 

3 qltnuuM ujntn^p fpujptuuititp i Ifu utug *Puj^ 
putunU nbnntupuh (yntJuhihnu, M/*"j unpJ^ ^ 
libp * bu un^tu tttubii nfl^ujpujunlt, ^ni/bu^ 
tuujyujhn bu atutxtiiin Mfi, bu ubji bu ^ujp^ 

^ tfbp i l/u uiublt nfptMsptJuunii , ^'iti/li/ipJintuuujt 
bbm^p jbpbppu tttitutjpb^ np nS fl'*jp ^i^pujb 
fuuisuiUn auunujjpiM ,pnn , ^pttiltnp nmumbtu— 
quiu untjh J^phpf^ 'j^iuntulJtununu, bu i"pn 
pbntubunnun vtuntuin nn ibpbpbu b /'b^ 

h ubtf t Uu ruoubntnu <pujpuiun% Z'^"/ (jni/^ ^op bt p"j i i^iupj tuntnpmult ',7 ^""['"^ bu /ip^ pbu ju/ljnbiftt/li bnbu %tfiu , tuliljuiu b ijb 
pujj luiupuflinqb %npui , bu bitutf b tiuibtSU 

30 tfbtkx Uu tuu^ hupuij^i n^ntJuJ^f/tf Ubnnijij 
lujunu^btnbu , npnij^btnbu inbnh nbpbuu 

31 ^n qb tniubuiutth lib'ljntijltb bu t Uu utuf^ 
(jnt/u^ib nbnptupu h*-p hu t^utnuu ^op 
pupnt , upP ujjn iqujuitlbqpn ^*tupuiunl»p , 

bp ^ Uqpujpn** btf bu utnub ^op h'frtj np 
^t*^ J^'P^IpI'^' ri^jbu/btununn* bbb'tt ujn bu . 

32 Uu t"p^ ^"^Ih*-^ htt , bu "'/',^ pJuM>%tu^ ifujU,p bit ■lufuutiinuli 1/ bu qujpyti quifi 

bu qutifbutufli pftS bupbuHiq uivltla luiup t IbPf. ni^lif 23hFf. ^.(,.1. y» fn.p i^bukiT, b h^/.% 'I.Fp. ^ S-frtifriT \jbthnu bu tuu^ , Zftujp ,pn bu bnpujpn nn 

(> bbjib uMo. jo^ff • UA'u bpbbpit Uttbupnuin^ 
unq ujuuiyb nn g . p pfpunji "phpp p^ut^ 
bbnn '(^'"jp ^" hu qhqpiupu ^pn . bu iilitii^ 
bbnqb'li l^puppU p l*bubu, tutuiu P ^ qhutbu 
Pg bqhu p unuiu tupn qopujunp^ , butqn 
qUnutu bsbtunju p tjbptut bilnq pjiuyuttiq t 

7 Uu tu^ (jftilu^t^ qOtu/fna ^"^Jp /"-/' t hu 

biuqniq utn.uM\p ^ tupmunlip . bu opsbbtuq 

S {jujbnp qq^atptuunii t uu ujug (pujpiuunu 
qijujbnp , y^utup bu lutf^ tuunt^pq bbuusq 

*d nntf I Uu uJug Otubnp qfpujpiuun'b , ibunup^ 
tuifujq bbtttuq btfnq qnpu UJiuqfutnbqtuj 
^ujpbt p bu bpbunLAi uti jg • uujbujt.Ai hi. ^p.p "H H hb'lu nthnu lupltli^ b q b% 

btfnn f bu ni ^tuujtb jtuunupu lutfujq qb^ 

Ittuq ^uipq btfnq , ^'^p ujunupu utuhiiiiutnb^ 

quiU X Uu opiusbuiq ijusbnp qfpujpiuunlj bu 

bt p uiftuu^ t 
I Uu pbujbbnnfu {Jm/u^i/i q^utjp'lt hup bu 

qbqp-ujpu pup , bu but unqtu piiuibnupbi^ 
^bpl^pItU Uqhiqtniutfuntf b put pun jt "ptfpb , 
jbpbpHli Ipujifbuujj , npui^u ^puttfuijbujg 
\'l tPiupuiunUt Uu tntujp (jniJu^Jt nnlSbbu ^opU 
bu bqpuipq bL.pnq , bu tuifbututh uituli ^op 
hupnj nnpbu/b nutn abpus% t 

4 50 ^^nM,'»-p ppl* t fh utuuutiiiuiiuiL. uniJh jnitf-* ku Itnt^uj. 
nbtuii bn bhl^li U q/i "J ui us a i_ nn b l. bn hi'nf* 
\A 'puj^iiAtujgt.na b unijrtj utlttnb x Ul. €^nnn^ 
i/buja (fni/irgi/i aujtjblinjjlJ lunvujKr titrtbiui 
jbnbftfiU utibujuiu£^i-nn bu jbnljpb'ii T»ui^ 
%u/liiuai_na P^l nnpbunfU ipp thu^ujn^p , 
bi^ tnuMjp tinaiu bbnujbnLpu . bt- utujptMJi, 
Qni/u^ih atutih'hinjb tupaiup'ti b tnnijlt <pitj^ 
\^ ptiji_niib t tjL. %ni^ti/qbuin utp&uj^ jbpbn^% 
Uqbufuiujqi^na be. jbpbpglj *pujljujljujqi.nr^ . 
b bftij Mi tfb'b I'ifu U qb lu tn '^fl A^ ""* U " '/« ^ 'A 
bt. uautwlM , orti^p ifbq ^fQ , /f^"/^/' ifbrtut^ 
iibifn tunujyp ,/*"• qp UMtubiuubiun tupviufa^ t 
'6 iku^ aUnutu {yntlal^ih , lA"^,^ quilt um tin tilt u 
Abp , bL. uiutu cibq ^ujff ipnruiuTjuib tultusu^ 
'linq abprtq , b^^ uitubuiubturi tupvutp t 
\i IjL. UMVpli atMi1iutiirti-Uu utrt (ynutt^ut , //(_ 
bm ItnqtMj iynij u^ip ^utq tpntutttUtub ^prti 
bi- thnfutitltujb nKrumpb bu tpnpjtx/ltujb utp^ 
9uirw.nj bu thnbtti^inb by"J • bt^ bbpiitbpbiuq 
abnuuM ^luqbu thnbitifutitb tutnMiiuijti ut^ 
utuiiUnq unqttM tiuilplt iiiiiliitpb i 
1 8 Ui ujjit ujif ^ bt, biffiit uin 3ni/ir^'fi jbft/f^ 

prtpq uJiPitb bi_ utub'lt ffl"" t 'i'"'-ffg tittle 
iniubbqbiflp* b tnbrzlt^ tjbptf^ , bpr^ tttp^ 
huilv^ gp tqiubtuttbittq , bi. bja'g tuttt\jiltn 
hi_ uuiUMnnt-tuo^^ lutt. ^bq bit, uigp* bi- \g 
Ai>i uhujqbtui ifbp turiiu'9b uibturiU , pnjjq 
i9 iPbtufti iMjltXb'itn be bpbbpu tlbp . U»pq ' qb 
tfb** ifbiiti/ltbttbiP^ umtu^b nn , bi^ '^M f 
bt. bpbbpu uji^bnbuqb" , utnutttbp qifbn bt. 
qbpbbnu ubp ipnptttjittuq ^uiqb , bqpqni-j» 
i/jfirp bi^ bpbbpu ubp o^utn.uijn ^^utpiui^ttlibt 
uint^p ubpuh qb iibptfu/ltbuant-^ , cl blwn^ 
gnt.^ be ifb tShnqnt-^^ bt, bpbbpu ub usi-b^ 
20 pbiiqb I Pc uufuiqiMJL. tjnilu^ip qtutfbuutjh 
bpbbpu UqbuMinuMqi_ng ^^uipiui^nlib . ^uj%qb 
tJut^ujn.bqfiit uqbuMintunb^i qbpbbp'lt bt-p^ 
buiitq ^ usputi-itUb , qb uututabuittUMi, b db— 
pmt *bnquj untpt , Af£_ bqbt- bpbbplt *Puj^ 
2i puii^nJtp t p£_ qtJ-nqniJni-ptiu 'a titrzitiinqnjq 
pt_p p ntnpnt^bu , b atitqujii utu^iiutUuMq 
22 Uq-biiitnnub tfttttSbt^ b !^ujq.u %npntJU t ht^ff 
fbpbp^ ^ptfuttflt , qb n\ uuiiuqtuL. qlinutu 
Qniju^th , nu/itqb utuitnt/ inujjn ututpqhi^u 
nptituuT/ *piijpuii_nii , nf«_ nt-tngbii qiuiup^ 23 tA«^ dntful^ip gunfb%utjii Uqhiqmtutfht/ii*^ , 
UAuj uuiujqujj qdibq ujjuop bt. qbpbbp ^bp 
ff^tupu/t-n'lib , utn^,p Xbit ubpifujltu bt. ubp^ 

2^ ituiitbg^^ t^'l'^il'I't * "''- ^"tbuF^' "'pqh^^ 

qnptu , /*«_ tnui'^bn q^jtltqbpnpn iFuttfli tpuj^ 
puji_nitp , /if_ Sri pa tTuMuniSlijili Xbp bqbqfth 
p ubptlb bpbpbq bu b bbpujbni^p Xbq be 
utifbiiuijlj puintttlibutq Xbpnq , bi_ b bbptu^ 
-O qni-p uiqujjnq Abpnu t Ui_ utubls , 'fbqnt,^ 
ffbp qtfbq , quiut^ ^^np^u utntu^b mbuinb 
ilbpnj , bi, bqpqni-^ b^uititttj^ fpiuputen%b t 

26 (ji- bq *Jinipu op^iM Sniiu^t^i tfji'ii^bL. qujiu^ 
Op J bp qppli \j qb itttn utif *_ nti ^jtti q bp np q bi 

<putpujt^n^tb ^ p"'q j"n^nk j^P'^""fi' "p i^p 

q*iupujt_nUp t 

27 6'«- piUtJulfbtMjg i'"P"'j(,l J^n^rh'^ Gqbut^ 
utuigt_nn jbpbpjrlt b j'bubt/ , bu d^uMtLuaU^ 
q-bnu/u b ^iuum , be ujubqb% be ptuqifuM^ 
gus% jnjd I 

28 Ue bl^butq tyuj^np jbpfjpliit Uqbtutnuj^ 
qenq umuu betvli be utiuiiU ^ be bqbu utenen^ Unnut 'itu. %ptMep i betfU qnn utuitn "bn i"P IP wnu >P uintuen, \lt . ijlM. UMjiinpbb nj i/tu^ujrtbttb% qbpbbpit bepbtuittfi 


iyutbnatuj uttfutq bh 
''.o ^utttiuuuelt be beprlt uttf t fje ubpa.bqu/b 
uienepjj f'upujfkib ifbriuAtbirtj , be bnsbujq 
1"pql* l"~r q\jnil*i^ili be utu^ 9^*" t ^[^t 
?*"/' yi'np^u ujn.ut^b nn , qhp qc^brA .on 
pbq bptttiio^ A''"'//' I "*- utpuMuitbu p tlb^ 
puti pif nqnptfneM pt.li be t%%ilujputne!(} bt.u ^ 

30 S^duMtibi^ 'll'" juqhu^uinit* ^^Ji'^^'f^fjl'fJ [^**i 
^UMptHi hif f be nntpAnbit qhu jUqbuJutnug , 
be fvmqbuqbu qpu it q.bpbqtlttfUp unqiu t 
Ue %iu uju^ f fjtt tupiupbn puut putltb ^netf t 

31 IJe uiu^ f Upqnebp b%X . be bpqneuue lit/tut 
Ue bpbbp buituri f'ttptttj^i b i/bpujj q^/p^nj 

quieuiuti/iub bepnt t 

I \jt- bqbe jbtit ptuJtbqu tujuntibb ujqn brqhu 
(jtiifubittutj blJ ^ iitubna ^*"jp .P" *Jtbqbuji 
^ . be utnbutt iJntJubi/ttuj qbpqneu np^ 
q.bitU bt.p pltq /'*-/' 1 qir lubtitui^ be qUtJipbUf 

2 b/At tun. tjiubna :' ^'If bqbe (jutbnatitj 
be tJuub% , uAnt "pqh (P" \J*'il"^q' *J'"'J ""* 
^bq , be qoptitqute /'uputj^t be uutntue 

3 A tftu^b^u I /?(_ ttiu^ Suibnp. ffGntJu^t^f U.u^ 
tnneitjt^ ' btf bpbebqute b'ltA b l^neq^ jbpqppU 

-5 *^u/ltufliiMiqenq , op^tbtun qp*J • &«- utu^ 
nh*' I U,^uj bu tu^bgnt.ijbg If^bq , be ptuq^ 
tTtuijnegbq q^bq , be ttipuip^g q,pbq p d-n^ 


tr1,nh'b'f-B 51 qniJii uMaatuti, hu utiua ^^7 ^ C irf" 'L"'J" 

5 A tftunu/ltq nt-ht ht^i jiuuhuili'liuslMujIi t U>f*q 
hn/jfiL. ntinhjt ^n nn ixnjtlt ^uqhtqtnnu Upli^^ 
i//L hllhittt J^ri /il/'ff/qftUfUinu* ^lli*/li'ii, Ut^ipfitf 

bu IT iiAituul^ ^tfinht- qihni-gi^^iii hi. t^O'i't"*-nti 

6 linltnliii ItliX t fr*_ tty/ b%nt%q,n 1"[i ^Ijuj^ 
'ubtfha jbui uMtunnbij >M^*l iPnl * J'*'" 
%nt^ btipiuntf ftL-pbujIitf l^n^ut^^t ^t ttntfUi 

7 d-iutLu/hqnuP^ biJitu i uu bu jnpitujtf q-utjji ^ 
IPb^uiqbtnujq U,unrrunQ , tfbn.ujL. iluMjp ^n 

^ui/ b%X jujuiutnn^q bpl^pJMh *^tXippiu^J tuj ^ 
b qtui%*'' lyibnuifihtu . be P'lunbtjb uJtuM 
^jhnbnb uiuiutunbuHh^ ^ "*,(** k H^f^ qf'^hif t 

8 I'anbL. bmbu l*unutj^t an nit bull (yni^- 

9 ubihmj , UMU^ , ^/'^'i ''^' un^uj ^n t U»u^ 
Qnifu^t^ ff^tujp'li [i»-p , f^C/l'^ l"^ ^^ I^C 
btn faUX U*uuini-iu!^ uuiiui . bi^ tuu^ (juj^ 
bnp- t Uujinn tun. bu qiinutu , ab op^hi^prj 

]0 qtiniiui t Uc w*^^ Puptujbfb btulipuj^ 

^fth b hhpnt-P'iMltl^ ujliuth , A*_ nS uiupgp 
mbuufhbi . /rc_ iftuuinjq iflinutu tun. %tu , 
bu ^tut/pnt-pbijuii t^tnuuM , Ar*. b qhpffu p^p 
\\ iun. t^tnuiu I Pl luul^ Puptuj^i^ fj^^^l^k'l^ i 
U,^uj jbpbuujq ^fft nS bnjpotn bn^, bt. 
bqnjn bi-u fibX IXutnnt-Ut^ qniut.uuu ^n t 

i2 tjL. b^ujlM qlintitti xjntju^ip b auqiun unpiu 
bu ^n'lhp lAiutqliii liuuM b ilbpuMi hpbuiun 

\o bupbuiliq i^PHPP * ^*- uMn.btui tjnuub^ 
^u// qhpbnuu npqbuU ("-P $ qUJipbtf 
pltri luyif^ b Xtuhjif^ l*upuMjbi b ^ bu qU lu^ 
%uju^ b Xu/bjtf^* jut'^i/^ Pupujibib , iftu^ 

14 tnntg qiittuuM tun. %um x fju Xqhiui l*uptu^ 
jhtb quj'9 XhnlJ hup ujpb qqt/*"**'/^ U'ppb^ 
iTb , bu *lJtu ^p bpinubp , //*. qXtup/Jt qqpt- 
funt/lt (jujbuiugb f bu ipninnbtbtuq qXbmtU ^ 

\%> qp U lultiuu^ ^p uiunptuijbb t {ju op^ibuiq I I pbuti 7"/*/ p ^^P"'A "PHPP * "'*- uibnbtui 
n ilu b tit till bfif ^ tup b S tu^pli 'p"^ h''P 
'/'///""'/'' Utppbtfbf oittlip pnt^btftiiu litiuit bt. otilibtiiti ijttilni^ip Xbiipii sopii bupni , 

^tulihi q'liui b qil"'*p' Uifipb tilt It qitttJuU 

IS U niltiuu^b I U.u^ \jnt/u/-ip tj^tujpTi /it-p , //> 

ujjnui^u ^ , ^lujp, ntulJiib utu ^ tiiltqpuiltbb, 

ID qhp i'"9 ^" A *iJ'P"'J *iil""J w/"" * If*- "^ 

biiitfbqiuu ^tuip'li 'iinpiu , tuji luu^ , ^butbif 
npnkiub , qbtubif , bu qiu ^nhffh A tlnn"-' 
ijnupn , bu qtu ptMipXptuutjb, tun linpuijpu 
nnptu bptnubp* f*nhfjp ^ba ^tuli qqiu ^ bu 
qtuuiub unpiu hq^q^ ^ ptuqifnt^^J ^tuh luq^ 
2() qiuq » O'*- op^ibuiif ipintitu juiunt p juijii^ 
t^ft^l , l*L. ""i^ , ^'^Z' ^^'l op^'ttbtiifP" I'u^ 
ptuj^i . iuuiuurfb% , P^ U.pwuff^ l-P^'l ^"- 
uinuuj^ bppbu qUi^pbtf bu qlj luliiuu^ . bu 
bq qUtJipbiP juiniu9 ^^uti qU tuiiiuu^ t 

21 }ju tuu^ Puptuf^i^ gSni^^iji ^ Uu ujuuiu^t^ 
ifbn.tu'libif f bu U%utnnutu}^ 'iT'lb P^'t Xbq 
bu qiupXnuuq^ qXbq J^pqhp "tuipifli Xbpnqx 

22 \ju bu btunu ,phq qU ^if^if ubuj^tul^tuli , 
luptutu^nj bqpiupq ^rtij ', ^"p uin^ ^ Xbniug 
lUiTaJp^uiqunif upnil litfnJ bu usqbqujtfp t 

%\. hil»- 

1 \\n^btun Qtul^np qnpq^iuti ("^ P ^'- "^"^ t 
(hnqntJbguipnu^ , q^ tquitn'ihtj^Mif Xhq /»^^t 
np uMiutntu^[tg^ Xbq ^ t^tu^^uhi^ luunupgt 

2 (hnqntJItqiupnu^ , bu f^nutupni.^, npq^,p (jui^ 
bnatui * inutupnu^p pupiuibib ^op XbpnuiT i 

3 fhnupj^^i , luiiqptuiibb bif f iinu qopnu^ 
P^biha btf bu ulj^tqpli npqunif [**^"*f » t^la~btutln qlituqhp bu upbti q'iinii -t , u. utunLUJi * , w ;.i J^rti bqbu ^tupjj^i btf tuniuVh %npiu , U,p— 
piu^ujif bu Putu'^iub , U,. utnnutU' y i,h. 

piubp^ qhu h ifiulibnuM i/ii^ btftl^ iJpiiibu 
Av qujjuop f Z^pbyuiuil/U np tppbhtuta qP^' 
jtuifbuiuni Kujpbiuq , opStTihuq^ qtftuiibntSiiu 
quifunupb , bu bnshaqb b untitu luiintlli 
btf bu lulint-U ^lupq biinq , Utppiu^tutfnu 
bu Putu^iubtuj , bu op^ibunltU h ptuqtfnt — ''Fr* H.^pkbp*' H"ff" qiui^tubft pnuiP J^'" -fi" ^L-fr ^SUf-f.'-n-pi.pIri, /,%i Mjpr. A TStMMbiuiutup^ftu , uplis hp tnuMUtui^pO tl"*/P [' uini** 

^hi ^''Pr* '"'^'7- A ^i^'*ii**p**p''ih^ \jifp*i[^ *"/ 

ff^t'l*} uiL% nL%lifi utlrutu'tilri tahnhtMU ^n, b tu'^m 

"lij^p. bnLftn Irufiutt. ft tlbntui bpbutiia fit-prtQ -5 iiu'iiqq'ijnufrbiut/ii frytitutftulibiibp t f'ppbu 
q9"f-p *^/i bniuuffbu . qb bibp jtuliqnqjitia 
^op ^n J iiuiittfiuif uiq^bqbp . qunjqn^ 
qpuu jnp bibp i 

5 Zftfiuuriii bu Qjiub bqptup,p , /ftuiutupb^ 

qf'i' qtuiibptuunuP fiiJii ji iftuiftutf lit^pbtutjtj t 

/• junp^nupnu %nqtu if^ ifmtj^ tu'liX^i fitf ^ 
bu b finqntiu %nqiu n4 ^tu^buqjjii ilbtn^ 
btf * qb uptutfinnupbtuifp bupbtulitj uiqiu^ 
%liii qtupu , bu ntulibntpbiuup bupbtutirf 

7 biuplJ'tubntnnp tuptupltli qqnupi t U^'p— 
i^biuf upmifinnu/Jbu% *bnqtu, qji jiuliffnuqu »'^l;pp. h ^fr^ op'^'ubugk nil-./. Jh,-u bua 

p^tUiffih, f, ll^pUf/ btlpUMpg ^ttg 

l-|;pp. itopnt^f^iiiuL fi^f^f » iinx.utt^bptt.fB-fti-'ii pttMpX- 
nnLp-lrtMt% U. tuo-tut-li int-p-ftt^t Jhhn»-[3-yu^t i 
(4) \jn-tuijtrp ftppbu rtfni-p , Jft' tuit^mt-b i^nt^gnt-" 52 ^^n^^'^•p auMtriuhhuna altnuuj b iJ^y fjujunnuMi ^ itt_ 
annt-hnpa nlmuuj h u^y l^unmihin % 

abn.^ jiti b iJbniuj fa bliujitn prslituifhtun 

9^fj I *inrtbuij lunbi-vriL. (jnt^niu , b \lu^ 
n.ujt^bn^ bihn , nnnbiuu btl , ''/''/' /*""7— 
tTbqutn^ 'ijU^bnbn b^Lpbc ntunbt-O bt. bpnht. 
abnnbi-'Jt utnbi^hnL. , n jiunni_nitjij^ t^iu t 
10 IT fi uiujbujubua^ by£uuj% b xjni^nujj ^ bu tTfi 
utbui ibnuiituja unniu , ttpliSbt^ bbbunhu 
Itifui ^tttlMnbpo^biuijfli , WL II ut 5" lubhuui^ 

\\ int^p-bdi ^bjtrujljnaujg t ^luti^butf^ H/^PP^^J 
ajiiii_ujijinb h^p% be ai^inujb^% njutuiuiiutb 
bsnfu . inuuJual^ qhlii^nil qit^njujitni_^tijij 
hi-p t bu ujpb tulip pMuinnnnj q^iiiliribpXu 

\^ bi_p ( ^ni^iupP-ujqliU bu uj^^ linpui b qftli^ 
i-nj bt, uuibtnuib lutnmunuh^ /"-/^ ^"'^ 
qbtiipf^ t 

-J 3 ^uipni^nn% jbqbpu vntlrtL. phtnljburj^^ bt^ 

ftiu^pjj 'Jbuit^nj^uuljnbutn %uiuuiii , bt- aqbutib 
tfjiii^bu fi Dftqtiii X 

\\ Piitxi^utp "piuni^nj ifiJjli/fiiigujt- , ^lult^ 

O bub mi unbnujuqt I O qnunbiui b u^utp 
"L tf^f ^Ijt^tuilUMtf MS n^tj/Uqbuinlt nb '/'"/''.'/A^ ^V * '"" IIT- 
hhpii nh lUinpiuptn i^p , bq t^nt_ii fit.p jtii^^ 
fuuiinbi , bt- bqbt^ '"Jl' uipqfiijliuipujp*' '}»ujU qiuinbiin^ qtfnqntfnt^pq f^t-p /'/*- 

qifh "Jjp h ^k^* l*itputjb^fi t Ui- b^ 

qhnfi pujit oX quipiihitiMqm^ b tmtUintquip^ 

^ft** ^ ^lupbu/hbi qquipyujiqujp bpbi/tupb, bu 

'H p'hbb'hni.i q^b^buu/ii jbuiu t t/t_ uhmi 

\^^ tftpl^nt-Pbuhi Sbtur^rx '^l^ujq V'^'^'W^"' 

bt- A^/n'i/ bin^ ^iAibt- q-^btn %nqut t 

20 IXubpiMjj tiiiMjptupin ^tJ^q /"-/' » '"- ['^''^ 
intuq^ bbptubnt-p bspiuilttsiq x 

21 JjbJip-uiqbit ^^hiun. ptupXptuqbiu^ , \n pb ^b. 'qnt.qu/iibi up 1 1 ftnboj. qqhqni-qu/iibi utptfutbo^ qqbqhqbni^prpi-lJ x 

22 flpqbuib tu^bqbiui OniJu^ip , npqbuib 
Ui^bqbuit *ijujbjm*iiXbib , npqbtub biP tftu 

23 intuq , urn. bu qtupXftp t ^np ptt/huutpljnt-^ 24 npjujiimjl/li pbq %ifuj ujp^ 

tp\pbquiJi qnpnt^P bitiiPp uittbqnifli^ bt-p^ 
btuliq , bi^ int-ouili 9hq.P {^'"nh'^'q 'ttrtuiu 
Abn.iJJiip Z,qopbu Ouibnpuii . iMiIjttrb np qo^ 
Lb piijqnjq qi'i/ptuj^f , (iu^^ijutnt-^ nj ^op% ,pn , 
bt- oqhbiun ^bq U*utiint.ut}^ A*^ » ^t- op^^ 
%biiiij l^^'l op^%nt-fJbi.'ij bpl/iibq b iJb^ 
pni^iitn , bt- qop^nt,pbifij bpbpli' ib tutfb^ 
uutpibi_ . thutiii op^ni^P btubq tiuthufUq Art. 
l-O tupqiuliqb i {jp^int^fhbujljq ^op jort bt- ifop 
^n , np qopiijqiuji ^"'^ qop^%ni^pbtMiu 
ibpujlin iJ*MnIi'^b%iiJi^npuuq , Afl ^iuU qop^^ 
%nt,0bifliu pipnq juii-buib%iubtsjliiuq , ^'nhfh 
p ifbpuij '//^"y iJrttJubtbiiij , be b tlbpuii 
qil'^"J bqnuipnti nptiq utrLtuyJinpqbujq x 

27 h ulibititlplt ^"'// jtuipytniubnq , qujj^ 
qni^ili qbn. bt-u nt-tnbri^ , bt- tun. bpbbu 
p*">P^l'nk qbptubni^pu t 

28 U* ti'blJ bn b tuli u nn ui np qh^ O "/ ^ "p ujj * 
tuqq^ bpqnmiuuujU . bt- utiu ^ f^P 
fuoubqiuL. pl"% uniiuj Suuipli bi-pbuiUq ^ bt. 
Op^tibtuq qliniiiu . pt-ptJU^ujliibep pum 
Op'tTini-ftrbiijli pepnt_ij op'nubiuq qUnuuM x 

29 Ut- txMusutni-bpbiuij unntu be tun^ qlinutu , 
\ju juuebini^if uin. ffnqm/nepqbif, fthtuqb^ 
n^-n ih" fP'1 ^i^'pu bit jinipb tihiq np ^ 

30 iiuqiuptutiitli uippnt'p 'hbinujqenj . (jiufppb 
np J lull lib u/iiq ^ , /' bplflmeit ^ ititliqb^ 
ifinU U uiiPnp^b jbpbppli *^uiUtuiiuiqenn 
qnp nuiiuuiiiL- U^ppiu^ujii' ''qiujpij jUtppn^ 
%g *pbmuiqeuj b umujqneuiuu '^PP^'p * 

31 \j%q fJuj qbn fill tAJ.p.puj^tuif be qffiun-Ut 
qq/'" iinpiu . luliq ItTUMqbnnJM qPuiu^tuq 
be qipbpbbiu bfil' iinpuu . ufiiq ^prtuqb^ 

■32 qfili VsA"* * •' uuituqneuthb uiquiptubpU 
be lujpfili np ^ b iiuui lun. h inpqenqli 

33 *fibinuij t ue qtuqujpbiuq (jiuqnp b unu^ 
uinebpblnj npqenqti pepnq , be uinbut^ 
qntnu h^p u/jiqp^li b iJtMJ^p&uii ujiuqiu^ 
ubuiq , be juit^biiue tun. iJ^nqni/nepii Pt-p t itutiatMJu ^^% Ul ■luitnuitj ,/,b ut tun. iij^l,% , h, U,-Fr. „^t -^l-Pr- '•-4t"jt l\l'l-L 'I'Fr- l^z. rn-J-hn *l|«/, anting I'Ff' *>'"/* Y """"'- ^'""-"JJ 

ini-nt_nf "^l.'p*. WoMutuhtj^ iftnLni-f^iiutii nnt_tP, 

bipM utnAiulihiui t np t""{l au/itu a.ynaqhni-p-Duili i (23) ii"^»t^ ^un.tui-[tq_ tqtntpitu "-bt tMue UMnahn ' nuinhno {nuui p\ imnuM triujoait Q"p~ 
JnJt {2-'-^) ^nbt^UMi_nn^ n.iun^'tn^nt-gf^M rfittu ^ 

%buiuti[iif. fftit^b"^ L. ututi^fti* qhtu I (24) yyji_ "*- nlrnit %nntii p^iulibuig ft ^tuutnfw , «. qoputguiu 
atugnt^Lp Ahn-wg ^innus ft Urn-iila 2^qoppii ou^yn- 

P«//. W^t^/t ^niil,^% . qiiP ]^upMJMfhiltt (25) 31).". 

Mitnt-h-ni '^oiHt pn ^ L. 'hiu oi^bugl; ^£-o , jU,t/t- 
%iulfut^h'*i' L. %iu op^%bag^ q^^fr^^ op'^ltnt-P-ftt^ 
bp^'bg b tfbpnt^uin , op^nLfd-ftL.'itp tubi^Mi^nQ np 
py^nqtHu'iMft'it ft 'l.hp^nj . op^'tint.p-ftL^ip Utnbut'itg U. 
uipq.tuiij.ft I (2<'l) \)ff^%ni-f3'fiL.%fy '^op ^n ijopiUi}UM% 
j^utit qop'^%ni-f3-fti-^u &-ii n,% trib utg b'^S ilff^'^e ft 
l^uimuip p^png j,i.t.ftu,h'f,uiliui'l,tMfg. tfqfiflft ft q-ptt^fu 
Htrtfak-iftu^ , ft q-uiq.utfd-u^ u^um%^ f^i^tijU hqpiupg 

b*~p"3 ' ^* ''Ft* ^"t^*^"*-*"" *'Fr' ""it-fi 

Vupujjhift *^l;Ff b \^"*p4'bqut ^*bFf . ^«//»«A tr"bnb'b')-P 53 'M.. XT 

\ \Ji- tuJtiihuji (jniht^ilt h ilhnuij hfthuijUif 'top 
hi^nnt hiuift nliuj , //l ^tuitu.ni-nfiuin nuiu t 

2 Ut- '^nunfu/li bin (jnilu^in vmrLinutn hi-nnn 

nnusautnnutn aJtuuiffi n-^iujnu /"■/' • "'- 

3 uiujinhufilj 'nhiiJUJututblM^i ui'ufiiuf^t t Ul. 
inuiU 'tinnut mt_nun,p ^ujiituitnt_ii , nn uifli^ 
itl^u jtT nt^^pli utt^nt^n^ ' hriunk intf , hu nni-n. 
tun tItuuU unntu OiipujutniJ uti^ni^nu ht_^ A f/ti/ijii i.% t b^ /i /r* uunhli • r-P nil n Hi , bjouutttuL. {jtiihi^iji /''■"/ nshttultulk 

uinuty n alsp , fuonhnujpnt^^ /''"/ ^Ptitpiu^ 
5 t-nltp ML ujuiitn^n , ^tuip pu bpritihu nnin 

HP I* "*- UMul^ , {f,-^IUI_tUllhli liU ifU IhUlltftlf » ji 

sppiTli Uitin. nrtp utnphnh hu jtttX l^'P'ipp^ 
*f^iuutuiiittni_nn , tulin ja-uinhtinhii ahti, u'/"? 
utkuji ftf tu n IM n p n u\tujpli /"/ , "*_ bltpn i 
D t?L UMut^ (pijjputunii , (fi p-ujnhuj n^tnjp 
^n , npttt^u bu bpntiLbtjnjtt l^bq t 

7 pL bf tJrttJu^ip pJtiinhi a^tnin hi^p . ''//'^ 
fibn uiiua bt- tutfbiimjb h lunuiijt ^*lnptu^ 
t-nlip , /f«_ ""/'J? tniuu Itnpui bt^ ui triM% tujlt 

8 vbp^ ^'PfrP^' tjtfbttttnu£ift-nQ t ul. ujtPb^ 
'iiuijli S lu tfop ^t tn n l^i o " tin b ili utj bt. nb^ 
pi"p,P Imptu , /tl UMiTbuutfli '^mipb'lib plttu.- 
unL jtrpiSli linput . bt- auinriuttnn^tl bt- f/"^» 
pjutp bt- i^ujp^iuti. ^ntj/rli J^pffpt*^' h 9*^- 

\) abtlx UlWii /»"'/ 'ittFiu bi^ biun.D^ bu ^bi^btut^ 

lO bt- bfjb*h pu/lMiub ifbb^ J"J*^ * "*- ^i"i'h^J h 
[jtufit U^tnujtj.utj , np ^ jtujUlfnju Qnprj^iu^ 
uttjltnt- . bt- bnabnuMlt aittu uiiin bnv tfbh 
bt^ utuuttibb Jtijfl * bt. Lupiup ^op bt-pni-tj 

I I uni_a. nbt-pFu op t of'"h^^ /'%'"W'*,P ^'i'^fpf^^ 
*puilJutljtunt-ntf aunt-C^t b btu^ lhuiujii.ujj , 
»(_ tMJublt , U nt-a tfba ^ uabitttnutni^nn . 
iltu tfu «"/'/' "/'A h ltn\b uin n uil$ nt^i % np lu 
Uni-t^ Itt^^ttipnnub , np ^ jittjitbnjtt '{npntu^ 

I '2 It tut I nu t Ul. ujp iupjih % tTtu «" 1^ ^K" "P - 
IV'^^ i*"P"'J^[p I "P"lk " "(iiJ tit n t^ bp b uj tt 

■\oungiu t ' r'UJpXb% abui be p usnbnb^ tfliui 
vultq.. bi_ ututptiMlt ipitu npnbptt bt_p tbp^ 

HPP^ ■^"'"",*'7*^".7 ' ^^ P"^nJ'nl*^' tf*"/- 

p[ tfplp'ni-if , */"/» titmunutt- IXpptu^itttT It 

uuiiiMijni^tubu ^p'^l* jbiftpnli^ *fibtnujrfi-nj 

A-i Jin'lifj^truj% iFintfpp^^ t fjL. q.tijpXtut- QniJ^ 

"5'/' jUiibujuinu , h*f*,pf* ^L f'np'"p.p h* P 1 be tui/uub^pij np bibtdJi ^/'W l^"f ^'^"' 
/J-utnbi n^tujpit %nptu t 

15 Pppbi. tnbujih bnatup,pU Xjntlubihgui bp-^ 
tfbn.ujL. ^lufph itrtnuj , tuubu , f*nt.n^ ntuu 
nthtptjb pf"l^ t ^"'l"k'P > '"- ^tuuini.^ 

itii/ljbtt^ iPbn ^uiutneanetfii aujtfb%utfit 

\i) Stupbtutiij nnn tiiUtint-titu^ /'"? utnx tjbttU 
UMfL Xjnilti^tp bt. lAiui/u , Z^ut^p ^n bpntJhb^ 
tfltl$^sbi^ tJtMjbi^uuitbiui l^p &"jn aiibti I / unptu f tJUU^ , Ufjuui^u tutttutiy pn ttxjntl^ 
u^ijt . (v^nnabii ' nnntu ninhiatJulttiij bt. it.fr. pj;4„,,, 2|,pr- v-'l'lk-F^ 


M.-Fr- '•iil.fr- Tl-t '■'Uf-f. u,.. qtfbttti bt-pbtM^Un ^ nft Sutpbu ti/ttgnt-al/it 
pbn ^bta • bt- "^pi ^bpbtu jisj^nu/jjiuti 
a^ujnutjba lUutitnt-a nj ^op ^n t Ue bitun 
(jntjn^tp tluMtiU ntiiUpnh I^P fUOubqti/h 

\S phn utliu I UL. biibiui tun. utu bnptuptjh 
bt^pnn ttiltbuhi uifLiu^b %npiu bt- tuub% , 

I-' (M'^tueiuubb i^b,n aiufttuf^ nn bti^ t Ol. 
tuu^ ijUntitu xinitn^ip f U h ^P^f^jh'B^ ^"'^— 
IP *- UtUtnnt-i^nj btl t pni.^ ptnp^b.^ 

tiiupnt-^ nj/hgtt b jt^pnt-P btJii , bu. }J,ti^ 
utnetuv binpsbritui- ' tltuttlt ptl p auipnt-^ 
P ptSit . npiu^u bnbi. p"b jiut-nup jiuju^ 
lihu t "9/' ubptubpbijp (rnnntJnt. pn. atu^ 

21 qnt_if t Ul. tuu^ tflinuiu , W ^M ^P^ij^^ » 
btt bbptubpbitbn nXbq bu utnnt^iu Xbp i 
Ul. tlptpP mpbiun qltnuiu , «*_ uiJinipbtun 

22 qubpinti %rtqtu t Uu pViubbuin OntJu^iJt jU— 
qbiqtnnu , f^.^ ^l. bqp.tup^ l"-P »" ^'-' 
iuifb%tujU ^tuifop^lt inniJii ^op bt^pnj . bi^ 
bbbiuq Qntlu^ih tuiTu ^lupbup bt- tntuifu % 

23 Ul. biabu xjnilu^ip qnpnbu Utppbifb tffttt^ 

sbi. J^pp^pq "^'it * '''' "/'V/'-^ (j*",p/'p"'J 
npqunj (J tulttuu^b autuU jbptuhu SniJub^ 

2\ tht"J » fji- Fuoitbniut- ijmJu^ip r^iq bqauipu 
h'^p bt- luu^ , Uu ujL.ujttbb tlbrLtsiUhtf , "V" 
qbint-Pbtutfp tufq tuputuq^ cibq UtUtnnt-tuo' ^ 
bL. ^tultq^ qXbq J"P'lpt" jiuiuututt^ jbp^ 
qhpl' '1"p bpqnt^tut- {j^timnt-tua tnuti ^tuptpi 
tfbpnq iJ'Pptu'^tuifni-. , Piitu'^iubtui be. tjtu^ 

2) bnp.uji t (?£- bptttfubnnjq \jnilu^ih tanpqbttU 
]^uptuibtb bL. tuu^ , Qatinbini-PbtuliU jn^ 
pnt-tf "'Iff ""i^'A,'/^ Xbq IXutnnutua Sui7>_ 
9h,P ^*~ lh^ nubbpu luumb P^q ^^1 * 

2(t Ijl. iJuj^^iu%bgujL. Gnt^u^i^t luittug ^tu^ 
t*ijq . /rt_ ' Piuqbub'ij lAtu ^ pbt-p bi L. tntuutu. be bqb% tfituJ ^ tntuu^tuh^ jUq^UjtMinu t "l-Tr 

"l.-Fr- 


nnuj^a 'M,n^b•p l;^^3^ o 1-L- A"? T- utnu ( "/If puut funutntfiiMUh WiUUfttL.- 

\iq.fiuiutui^fl^% ij]^upMitjkl^ ft ^/i^- 
nt.uihu ouinuMputii u. p q-ana-a t^iU2~ 

^t^ ^piut/utit Irtn ^UMputt-nii JutitLuip.uMn^ 
^luati uufuAujithi ft a^itti^ij-tiif qui- 
pni-uiM huputfbfft , jttpJt; ifpfiufbut^ 
^puitfiiiiktug ti&^hiui ut p nt- till fi c^ but 
p'iiLb^iiii^tx 

*\_^uiu'it fk%%ij.kus'ii^ Wnifuftaft L. tf.btnfti*^k^ ifi'bbinf U. ^ttAibfiy tfbt. 
*ytuputt-rtl>p ) rrbnit ^fi uttfiii'h II ntfuliu qqp^f*l_ yStl-ftti^tiiiugfth , 
fci_ pliiu utptp tLutt-UMatuuu tfpbtitt 
ifti^piuinijit iftut^btut- ft U tiin.ftiutPt 
Ili-P bi- MMttt^ fp^Tf* "^f- uin-tu^ft%tu~ 
tfbut^ " ^f^tttj^ 1Pk^L_ ^nifttutu^ 
att-UtstbpiA i^tt-u/tLnt^biMUi ^p*ff* > b- 
uJfth iliituii tftbuutjtugbuMi ^ptfft'h 
i-ltuiiibp npif-ftu I 

P't int-utL. U,iiM70i_«iA- *ip"*l^ ^utp^utpui^ 
%tu^ ]^upu*jb/p, L. jtitftnhbtu^XSnif^ 
u^uft ft 'V^npiip fP"*i_ *""ti y^plP' S***^ 
tttfnnntfnt-ptAy b. bu bqkff p^f- -^^tJ 

Lputtfitth ititiititt- [] ntfubu mub i tun- trtt^ 
nnilnt-pn% ^t fl^ l.^i \humttt.titi'%\\,p^ 
piu'^uttTtti-i uitt-tMtfibiM/g lb" ""*- ^baj 

fpuit/uth tttn-%ttt- b- uMtt- *Putpuiutiit quip- 
if ,11%% • 

^ft ft tibpiifj bpfitf %2Uibit*^»t "ff" t t^ut- 
t^uitiuj%fi% bt- a.ntJiiiuiftttfuitt^f^btiJU 
2kbtt^ft%% bu tiput^ni.^btMM% ^p'JJ%t 1p 
n.bn- •^piuJtupbpi ij\\,^utptt% b.u uiutj 
^■/Tm b qitpfttubnnt-P'ftt^ > 

^A b q.%iui %npuM utuuMn^uMgtut- 'P"Z~ 
utittttU , t/ft%ybi- II. tup An^ a tiM%a-pb% 
ijbft%% b. tinptt-fttth I 

i^niutPtMiiiuiL. \\,utntti_h^itj if-UMj \},^iuptt% phq. 
uin-tMtf Wttiluftuft • b. i/trtbiiMf^ %rtgut 
ft *ftiqnifnt-pn.% iun-%b %fiiAu {} ntt- 
ubu , b. ni^putfu bqbt- tfttqnifnt-ptj% t 

}Jtttit/i*b% Utit- ^^lUptttt-l^* ^ptutfiti%ttit- U,M_ 
tnnuh^ni , bt- %iu ptfpttutntiAtitj , «, 
h^ttM%ntutit»Lntt!iit^ ij\tup*iupu/tiu% P«_ 
pufjb^ft I 

r'ttntipbiuq tfttijtttSai-pt^t it.utttJtu/utt^u , u. v.- 
p. 
p. U"..^tu tl-tlMpA utt- obp ) ft y>biiin-%b furtuuitltnifp. . "i. 


hill. auiu 'litftti J ntjttijttt-ni%% tftupTiUJt/ftm t 
m^inb ^lULUtUinbuiL. fd-^ Mit%ifpb"l ^w- 
u* u/nfi *> n «« t/ui% b iftijti I ' up ittj b^fi ft 
ibit.% \\ ttifuftuft b. \\,^uipn%ft itjift ft 
uiut%^% |_^fc-*-t#/// I (?*_ ft tftutputqnt-^ ubi% tt-btt- Xynif-'hafi , uiuutnt-uth- bu 
n%i; ifliut *\ftaptut-itl'ft, qopui%iui%2UM- 

(*) P-L-"^r-l- %op b. ^iu%bt aVupuMjbl • 
\\puib" fS-nt-btua qiuqt^%utfu tfiatA ttinttt-.. 
qitt^p-btu% , p-tti-b bt- atfuMifiiMittub 
uthtituj U irifufiubtiAa • itptta ^ptutfujb 
q.itpobi 15 V- A«- 4><' Ut-ttlt '*'*/ Sbp usn- 
upti/tt\bifiu t 
O'M/n-^/u*/ .foX qun-iMtituMtiu \}rtifuftafi , bt, 
bitMtlib quttt-uii^^ oiuiubptu q.u3t-ut' 
qui%u bmbtittpn^iuau ft %2*uhtttb btt- VP" nbuiU %wttl 11 15 p. 23 11 

18 19 27 I- 1" — a 

\j(ff'qp% uttiL%b tnut%fbi q^qfiuimnu , bt- 

tLtupAnt^tJiultt; q^nt-puu impftt-h ijuttth 

tupbu/hn tutitibq tnqtujftnU qnpa ^bn- 

Xni-Qft% ft q-buiit I 
IjpqP^Pf- tnuAtfu^p q.npiMih ^ qft qtuqfip^ 

P"PP'*"buii_p hp^* iutpbctp t 
yipp^pf- ^"tpnt-iMMh- Jht-Vb , futtjutit^tqft^ 

tfut%pu*i%ni- autprti-B bt- b^tti-tubfio- 

aiti%ftq %natMM i 
iiitppttpq. "^tuptti-tiia- 9uiuiuou#7(Zr u ( VZtuj- 

ntupnj Iflitutlhib lu^it ■ 
Tf^q-bpttpq. iluj% u/lMUiuitnA « tiMtiatttuut~ 

putp jnfuttpt,tiA»gbjn^ I 
^X^bqbprtpq. ^utpitt-uia- btt-tiMabiut qbiju 

bituqiitt-ittptft , fuutiutUMti-iMtbft* ir.ftL,~ 

fd-ujbtjj%% ><"/) b*"P*Pt"'i ' 
[iM-f9-% '>i«^»i_«/d-' Iftup^ttt-tnit ^ptiifututt%y 

ujtIpLiupinutt-Uiu Dptftutabiit^h ft aftpnju 

Wutnttt^^itf I 
(\i-f3'bpnptf. iqtutnnt-^UMU ifuMpuift^t i U(. 
tquiuufuft* uMtnitnq « 'J"*JI"-3 iMiptupu 
lutifiytftUMUnqutah t 
\^itisbprtpq.' futut-mpit f3-UMbApiutftua-% qptt^^ 
iftft} fuiui-tttpbiitph bti-utt/tiitti-^ 

p-butifp. , /l ^putt-bp %ttgft% ^uA- 

tf-bpAbtUI uAllflO- fuUMI-MIMpft% I 

Zjttutfu/b lutt^itt- U rtifubu uttutnnt-bp ufiut 
npiLt-ttA VupiJ'fb^fi ft tntuubbpttp- 
it^ttt-iP uMt.nt-p iiftfubttt%% tun^uM^itj 
lututnptuutnb I qn\fuuinii p qtuuiftq , 
tittittifo bt-U %jtulMO_ph ft pnp^tti-pq. 

^piiiia- > 

(■)'t putt* ^ptutitu%b% Sbiuii% tqiMtt£tnt~pp~ 10 bt. tttfub" ft Attpbatntttuut ."u UMtlunjit qb%tti-i qquitnfiUh, b 2^11 
bibt tupbttitffA qubuMtfa q-p"*btji . ^ . , _ q^put%S% • 

qnp bu tMtputpfi% itJi%iqb** ' 
StttuiibpnpiT. ^UMpttt-utS-^ tfuj% utitqpuAqm. 

gp% XiqftiMtuitugutttj, jttptib qiitp^ttt-p- 
buii *pujpuii-ttu ^putilutu but hj^u- 

%bi ttpq.ungiM Vupiuibift i 
19 l**'t bift% npqft_p% hiiptisfbfft jljqftufinttub 
thzPph uttuiu%g fuifhpnf , qnt^iq^ 
tnbitti q\tqftiqtiii*igfiu% • bt b. fututt — 
%fijCurquf%jC asMtiint-tP jotntgtp uiqqutg 

P*"h ^'"''"' ' . , , 

^uMutttt-ftpb qf* ut%p-iifiiiiuii» Jft fibppgh 

qqtutt-% iJutujbfiit , npufb" b. ^M~ b.u 

■H-"^* tiy-3' -»-!— t-^ jbpr-j-l-'^t'^ 10 t- 


14 


c- 


1 


c 


16 


c- 


20 


\^- 


1 


I9-. 


8 


P-. 


13 


*■ 


1 21 *P. 1 d-P- 21 d-p. 29 <H*- 34 


^a.nt-9rf#cf(i.Qfu'%rtr ij-UfpAhuMt ft juJnnai , U. 

'^uiuuiustnl^ qonl,%ii quiutbftb • hi- 

rubn.n^ hit^buM'i auMltn.nfiibnbu utun^ 

it-fti b. qti^uMttltna t 
r^t bpujpi U iti^k*' qnu^bpu'it i]nJubifint- I 

i;i_ qfi ubiuifh >/•"/ b. iittfiunj uin-uif~ 

%UMUMtnn'^u *}ittni/ftn S-nifni^i i 

*putpiiMt~nh q^btn Vunutjbip tuuiut^ 1*4 fr^ ^UipiMM,^n% q^b 

ptuuutnt.P'buMtfp b, 
jnpng ^.[.^^ni^ph ...f^ 
ufuiyutuitAMiibtiMi It nut ttin-utq u_ qoptuq i 

hiiii Vupiuil^i • fri. 

Itntftu \\,uinnt-«ni UMli^puthuihuMa uMtfutniht ft tfhf bp- 
bttgitt-^tq , U. ''^piuJuifbtMtQ \\ ntlaftufi 
attjJui%bi qh^nihi% P^'f- "p h"*f*g Vti~ 
ptu/ku 
}\uthuMi \}q^^uMutuMtjp_p qybui %itaut ^bit^ 
XuMit ^ 9ni-puis, npMMj^u t^uAtuuMpbniJh 
p q.b tn ^nptt-u/l'pu unt-pn. lui^utquM^ 

\"'h t/hS- tbnbnL^btiti/ph ^lut-utututq Pu- 
puMfhl 1 b. bpq.buia |),utmni-^r*y qon^^ 
bttLM-pL^u juinM^ujbujiiu i 

i^ ^uiq^ptitgt»fg iftutftti^L. qq.tun% fni-nu 
W bn-*£t/ftit , nptifk" 'V'pftautrtu^t- L. 
pMui}fit-% q^irti-p-ftt-%u I 

Xj^pit jy>lh'^> *"-/» bpbntuututui* uin^ 
a bun^'h fr i_ ufpifiuu b'lifiD A 7'V9 
pinp^pq.nj , /3"t J^"* t^uMit^ 4iy"3 
%iMtuttA'^ Jfuftp-utpni-P^^L^. b.u U. h 
tttpuf bpbntntuutiil* b, bt^p-utituMUntA 
unt-pp UMit^utob laA tjtupn.it*u/buint-~ 
^buA I 

P yaqbuituuu/hbprtpn uti.nt-p ^p(fP*'n'J-h 
UMifubiuVh tnpujit^baftitt U. but %nntu 
ohp q/nputJuipq.% bu aJurltutbutil* 
\tiitpntl patfj uti^ai-p tut-nt^p i 

Vqpqp% opfiiituo-ptti-Pbuih uti^ttt-A f*"- 
ptttp-nL. I 

ijiuiilufjii lititi-i fuiibait qt/uihiu'ifutt'h ft uuMthnp nubpf hi. n%hi ft uiiu^huut 

b jl^luMtntufi upuX^ft^ ht- ft ^np, 
^itupn. M*ti-uft^ I 
^UMuhguto i\rii*tftftq.fitP tnputii^afi'it JuttAt 

fpif • b- hut %ngut 2f"-P b VA'^t^' 

%utp uui tip. q.uti-ufq ti/tt/ilt t 
Uui* IKc/u/n^Y —luMtnhpiuqilh I P^f- Pu/iu/- 

^fhip ) hi- utiMjput&tiutup. ikbo-uiM 

W nqupuft lutqia-ut^uiphqtuL, > 
buu xinfa^np uJithpi* U itdufiuft ft /•»*-/» ttpuA~ 

ibihuiait . ft. ^utt-UMtnu^ubuti'' ut'itn.^;'h 

qnyu tkucnni^o^ry tfuttnniq i |o't fuptutnttL% ^t*p-npu»i int^huii ftutpq^- 
hing W nifui^u %tuqutpuiufhuiu II. ^iu^ 
pfiLpiuufhtna iLitiuthi q\^upittit;i ■ 

ohut ^ftunt-% ufuni^p hifiqit %noitt muij U.u- 
tnni-tiMO- optihuf qtsttuutt uitiiutq.iuttu b. 
utjt Jtjjuiiiuunpu t 

P't ft tnbufti tup'^uii^piuA qutp^iti-phQiuL. 
frniintlni_pn.%, ttpttJ ^p^f*^ qq.rtuyiii^ 
Qfti^^uMiii; ft ^rt-UJtfmini-P-h'hl^ ^(uir- dP. 43 *•»•■ <J-S-. 17 J-T-. ^T-. 


23 


d-T-. 


31 


d-b- 


22 d-b. 27 d-2. 

d-a- 

d-a- 

d-t- 

d-b- 

d-C- 

d-C- 

d-p-. 1 

23 
32 n.ifbbuii iibtupitt-qi \jL. uhnuAt %ttnh^ 
qtih utiMtP lUMUtntMMj otMtpufliq ftt-p umo-^ 
%hi uftutnttt-ftp^ , irtp n* ttu hiql^' h 
junp%nt^pn. ttnfu tqui^hiitj q2f^»tuitth'U 
p^tttLia-hiuii I 
\juti-kint^ II quMiu, qft fhtn Jha tutffi uip- 
AtiibkuQh% qb-uMtt-Ufj IJppufjbqft , b 
n hi ttfii qJb q *l */i^ u • funp<^ni.pi^ 

utituft qq*'f' 'fbq q.tiipnt^ t 
(?*- fyh *ip qn.rtLump ftt-p Jutautit-I^ , II 

fyh tts ^tiiahugfi r^q.%ui rtp q-'ithuiqitt 
^'P*i%fi ifittuh btutftiiLttp b. luttuttfttii utuidt- 

%nniuq i 
Wpli^tp ^uMpbuAitnuin qh-%itnu t 
W ttipn.tutt^nipi iftu'^itL. uufiitlitift I 
I'^iuupguuon ithnntug'lM uiqutttqft i 
C^Ufp^MiAoipi ip^bhp' puut \uMiftni q-tiAtfih 

utnuf huap I 
yjtquthotA q&uin-ttti pt-p uiqu/ltqft * putiq 

P-l; Jft op t^uttT hpbnL. f^bggl; , tip 

utqu.%gft I 

^v^iuuit np qftf*^ tilb V"'/'jt • ^t uutitSU 

tulMhbtup higt; buitP P~k 't'tiUMpbuti t 
H^u/wZr fill ^u/pbutltl^ quibu iituii quiututuu 

h-iutt-utift I 
H^wwu fo-ti qtti-f yutphuti qttp utqtuijq^ « 

b. p-l; q.ftuthp utt^piM %nput biutP «4 i 
l^'fi aMhutanL% ft S"p fiftP ft 9py"p tu^bqf*' 
l"'t 3"*-! 99"'-/ ^tuphu/i utuujliqt; I 
ll/t Uipftun- IftMJiP nsjutJMp q^nntuugfi i 
((T^ no qannit ft ^UMUtuAht quiitt^ uuiuA^ 

Mttftt^phfhu/ii 
Itp I'fOl'y uiiin. butiP l^l/tb ***puMh-hiutUMj^ 

tH ip fu.'u^u <;p^b<;i,gk t 

H^»*/«i# iiuLuiijn. tnnt-httti *f-P"^f>q » ^t 
ifbn^gfi butiP q-nqtuugft buttP t^hpft 
Mitn-gfi I 

H,«*iA ft tliupinL. lutt-hiiti ftpftfi t 
' t ttp ^tuphugk l^y" 9?i_ ^oubit*i_t l^qtuhtu*pn.u utquiuttAhl 
^^UMhuiuhutu-^uju utqu/hutltht i 
U,n.ftgtut4/tu7iftu tiiiiiii%tMMuhi p-^ PuputihllU- 

sb Agt • 

l^iqMi/hn.ni-fuutu Abnhi t 

if-^uijpftu b- qttppu i99"»'^/ ' 

iiu7i4ii qtitpi-uif^ iftM*2h*b*- * 

^q. putt^bi qutitiptntubtiAfiu i 

A^uii^nihi qfirfuMM/iiu, qapu u. ujuuittt-uto-u 

uiuh buMtP qbai^tt-u ftttb i 
l\u/mnt^qii buiitri ft. q^tAut%ft ity^tumutithti 
uni-P^hpttpn. iiMt_rtt.pb %nt^ppbi qtMtuti.put- 

ttpbu iintmulinq t 
J^q-tuquJhtM^phuit n» nt-uthi ■ 
i^yuiifpitit. unt^tit Snitn.aLAhi t 
Wft' ^gnpq^hf^ iJ"P'"3 ' 
Uni_«» ^tlli»t/hu 

i^q tMtutiuuuiui'it Jft fd-fit-pht t 
If^tMninphiiti iL qtulfbhuti uAtuuitt.% ["p?- %uti/L.n/% luliutbu ni ny.' tftt^hi Ur. h- 18 Ml. 


2 


I'll. 


7 


Ml. 


12 


hU.. 


15 


Ml. 


16 


Ml. 


17 Ml- 18 Ml. 
I'tt. 

Ml. 
Ml. 
Ml. 
1<P. 

bP. 

hp. 
hP. I,. 1 2*" bp" \l} p uhqbt qtqtiiijn.ni^mitnh t l>P. 
bP. 
bP. 
bP. 
bP. 

bp. 
bP. 
bP. 
I'P. 
bP. 

hP. 
I'P. 

bP. 
1<P. 
I>T-. 
hf. 

1%. 20 

22 

26 

28 

33 

35 

I 7 
14 
16 
18 
19 

20 
21 
22 
25 
26 

28 
29 

30 
31 

1 

1 56 


h-uiit-na it- uttiii^thuta tii^u ll^'^nh ' 

^trpha tnoitu iuAttj.fitfiii% iftlihikinMijuuiin^ 

^qn^^hf^ ft t^puMj juJnpnf , U- i^ub iSinp^ 
ufoi u- trntMthitittnhtita • It. yhtkbi 
aa.t£tnJli p uiitpnt ahp pt^nni i 

P tuiu *> /r A 'TS/* "' *^"W< ut M/ > tnuMtt/tt ht 

junutnuMlntfl luqn^'h ihphuu/n 'pu/^u/. 
uutaLnab ^pu^utututiti- It. uMfth^ttiLopi 

ll«^ pt>Tf. \Vni[uftuft !> p^ltlfniJi.u ^pfA/lM II 
rAU^tupnit npi^L,ni^^ L. yt-P-ui%utunL^* 
h^hpni^^'ii I 

b UMuiuidhiU ll nJuftuft t^ p in Jut't/li II,«_ 
utnt_h^ni lutfiX^ tiuin. ^nnndni_pn.lg 
{"oi It- iiin^itii t 

^plriffl [Tnilufiaft tioph'^'uh' ?f*^h ukttnih , 
Ifl. Lu^ttLtMt; if^i/a epttninitmiiiii i 

\jptiinttiuitipij.^'^ '^ti^tau nnftuLl^au , qn^ 
pnp utpftiJiM'h juttinJiihiitt 9p"'l "/""^t 
qa.pnJ^% L. qd nqnJiin.h luifpii i 

^pim-ftpt^t"/^ jiuwLut^ U. upphiit^^ Ir^u. 
'ith'lM ITfi^ift" U. [I'^uipn'hhuJhp , hi-. 
[3-tttliittttni-^ itithi^npqph , lu /A'T- "- 
urfihlt {jtUiftrtLO-nj ifthitbiuL. uilfuii/ittrt* 
qfl /futjp uit^M 2^t,^liqtuj t 

Hn>A ir«</"t*' /» '/5"/* il**Ul"*~*^ UML-nt-p lun.- 
%ni-t qutiiifutnuiita opfihiiicU • U. iitth^ 
iMsuMi qJ-nnnJnt.prt.% [U^ittpnit/t It. 
Wijp'if/ f*k4*^» irfuAiti %iu%q.ypX ^fiunt-- 
ufti-i tltntriuip iltitLh lun.. U,tf(nni_U!f ^ 
tfuuti uAn.1;^ qnitin^uMuni-u mfiL. u. 
q _pttMn-iiitinL% 'hh? P ' 

UArt- I'ufl gnuf^ut^tli %Jlii U,umnt-uf6- nitfL. 
funpiMtltpl* ptftt^ till uiui till . It. '^puiifiitit^ 
tunJii hi q »*fi* mum op^itti Uftit i in _ 
uuitjlfitii "lifit-^^-nqli t 

Out/ 'liiufu q'^titliq.utifuihu \uiipni tnuituut- 
^umU^iU qniui^ni-p-ytuuli It. qnkpn^ 
pkf'g- "*-p ^ *l^^/ ^p""^**/h quiUM^' ..!,..% I. ,.1,1.% 

10 
12 
13 


v%. 


14 


l-q.. 


18 


v%. 


20 


bl-. 


1 


I'T-. 


O 


I'T-. 


4 bl-. I'T-. I'T- 12 I'b. I • 1 II 

Uid-^Jj/ '>p«Mi/»"yt uhnit/lM qhiiiLna'it it qLiti^u 

%nn^% , upMliituiqiiinlt nt-p tt3niMMi[i% 

qfumJiiLiiiit it. qiitiiitii IfLU i 
{jifqui'ti bphuuiQ ^mafii* niiin.iiifuji.np ulz^ 

qn^iii t I V"/' '^I'^q iluAiq%iru^ uiu^ 
iiun^ihi'^i I 
P uiuiqiMiliq.ti '^V/ ""yc-'V qiujinttthtttiAt it. 

q^puitf.ntJijtih uiit^ttri ^pmtfiiiil; i 
tUn/Ku'W tiin-litri uiutubqibqutriiib, it-unt-tttp^ 

uiumU np t <^ft*A^Lnit3- ifiiiqtrqt^ii . u. 

utn ^ui&^Lnjf^- fi liuipJfip Jnpp-nq ■ 

it. iiiuinfi tiAitnft ti/ii.'iiu rJitin.uiunt.^1 • 

isL. ypiint_ u!tL.%ii luiiiiiyiiitt , it. »\yq 

p p-pumiiq , P^"h tiitfLiiuijii p uin. in - 
unt% it. nt.p^~t 
iJi- JiMipiiiq.nin O'liiO-qni^O' tniiiuiitniuiitltli 

b '\kv"ii "fr"'% i"ph) '■ 

\uibi iitut; itipmiiinni utjup iluipiiiq ni-pp 
iitiyqiiih '^11111^% ji iinnifh *)fiuu^uin , 
quM Jin n/ii tu i/ii h ^inpiui-tniinnph , it. bb. 


10 


bb. 


23 


bb. 


30 


bb. 


31 ba. 

bi>. 31 iJ-n. quynuiii hntunqii i 
(Jt. mill inpinui^liii junpiiilifiu Jinpiuqnip 

nin-%yi ft 4^P"tJ "^"'^9 »^"l f"} ' 
til- p iLnt-it^ hinpiiAiUii qiuquXh iiynniiili 

Hi"it:"il"ii"3 • 

itni.p9 qhinpinliun-u utinputqmiyL. uin-iti- 
n-inuui inn^yi , ^nipyi-p Ltttljq-niJi 
fi&rt. ^lUpinL. , it. ^inpyup p^'q- "^P*-' 
ulti-nft t ifiani^ lP"h "'/»^«-t*Ji) it. ^p~ 
unL^i l^q- tnpyt-Jhi^tnu i 

I' ^I'p-qj Afip-y^bui^ ^nugifh l).'>»//pn'Jl» 
qjCpinq.ni.Xa'iM lynyl^nphtiy ilfiit^i.. 

qiniLUMi-Ouni i 

Wn^bi'^puttfiiijh tqininJhL.lCtttii \},'^inpn'iifi 
qufjSnnL%uli iniilii_nj it. p n^ppuiJii-ni 
fi iMtintnfiL. ifinin.uig. (3 itq^qpy '^yqlttttj 
utininifhi^jCuA/ii, npnij^ fi uni.ppU upp- 
anq liuiiiihhp 1 

h unnniJii %fn.p-ng it. qi^i^inuii nLuutiin^, 
inpni nt-unoli i^piifj ypt^ni^ inl^utiip 
qpifftpluinyiiij^ jni%q.^Jhi%ni-P-[nJ^ttM 
it. iSyhnpinm-P-ftLX^i i 

*\^ut^iii'i*uii^ tn'l.oup i^tniui-yufj It ^tuhf^i 
it- h p-hiinL^tu • it. ifitAtni-tuh-ni_^i» 
ijyp^Mf %ni-n/iin ^/ii^unLinS-ni^ , bttt^ 
uiyi qJut^uAiin^^ i^'t "*-""*l^ ^*- 
p'iiq- in'h[S-nil^ t 

I* tnuihiinint/li q-ininuiumin%ftt np t ifpb-ui- 
%nipi, n^iq.y^ti-quiiiyf luul; qni^'i/iiait 
hpl^niniuuin'iiu > fi.ilf ijiii'^in'iiin^'h qnp 
uiuin inuk > ^nitP '^'"p* t ^/» ">""/" 
uiiiinq, ituiiP bpiint. minpiuiiitq "Ul_ t 
ft [B^fi^tn'ir^ it. ft ^lih^nq , iqiiq.y^ 
qJuilfiui^i qft li/t qyp\nAftgli t 

^inini-ii*y'h %yp^^tn^ t" if in iqn >- in in i^ tiilt^ 
q-bpk t . iq'^qhint^np ft "^y^PIJ ^ff - 
ijitiult% ni-^iy[nil^ ft uinnpnu^i i^iii^ 
ti-tnttu it- %n^iii3ttt.u > 

{^'[ip^yrpi'h nnfffi, (J-hpft- in%oap , fi fuiijp 
q-ljunpt ft ilbpnij lSitii(niinnt.'h i 

Wh^h q-UtpXymi qutuiinifni-au*^t% py^^bqa^ 

9.uiufinpo^i ifypli'ii qouifi inay% ^"^'- 
p^nif^pii fi iiyp"(f itfjCt^iini-np ufiiim^ 
ifnujCiiiy'fi^ . it. if in I fin p' pniJii qotnfth 
ft ifypui/ J/t^npi - ti- ui%q-putifutp- 
tnfi^ ft J"/5" nq^ii^n*^nt-[*hyni^ i 

Iprti-t/!^ ^tu^u^iuij infill ftp }X^"'pn'iift t*_ ba- 


35 


bS- 


36 


bb. 


1 bb- 9 

bb. 20 

K- 1 

bC- 6 

K- 13 npq-i-ng %np qnpii ini-utqi pnif , it. qq-y^au^yutf^ tfin bQ. 15 bP.. 


31 


I'C- 


36 


I'C- 


39 'L in- qnqfutiil^qu'h , it. utpyuiJp tt. fit-qnif^ 
oftqli'li •^ii/liq.ypAl't-p _ptn^iiAuijni-' 

b ptnjf^ ut%infj ifuitntupJin^/ qlippni-i/^ 
Juiu'ii iiinJLni-f }Jntluftu[i , J**pb'^""k 
quLftqaii it. qffinuiiiipni-ifh uitiyitftgli 
ii/liq-iuifng pindft'li Wninni-h-ifj 'itm^fi' 

ph,, 

b Jl,.u-i,l; ^^.■;,u%uf//,fp. J/.' ikp/.gk o- 
niinp, "p fh t'*P^"'kl'3 y?'"S'"^"'^/"' — 

pyui%%x 

^abqu/l/lt yi-u appy^ tnu^ , np "pph ^/» 
jypuii yq.ytnia^* ft tnfitq 'l^pftumniih i i-a- 40 I'P-. b|.i-. 26 bl'i'. 
I'l*-. 31 
36 


tffti ail tunn'^nt-nn. '\^n[tutnnu^t , «. i«- 

Ut^/«M, [u'l.tin^ „pf,^li^ jitpifh P'^fuqi»^% 
%^p tuuM^bnizuMi I (Il/i U. Jftiir'^irLutiP i_UMt.outnt- trpLn.ntuJliUi'itii ^u»u ^bmn^t i 
l3,i-#M(gr/MW/ tun- ^ ^t-tMiititi^ ft funp'^nLpj. %n- 
pnju, u,n^iu%g npnnn.-iugji„'l,qt^np}^u 
U. tiifl.uigu „^ iTuigh nfi J"*P^"U"'-- 

%fii^P^ I't-q^^ oA-ni-p lrut% ^np-^nt-pq. 
}"p/'n u^n^ui^^tiint-f*i butliij. li_ otntup^i 
n* uiMiti^t fi qn-ni-yni-fJ fii-^i, qui'linu^t 
*}^nftuutt^'l;ni^lS huili u. lu it-ufnii i ut buiii 
utittu*ni-ni tfh tnitil tuiitupd ut'ti^iq t 

b^ ^p^ funi'l.lf^^, gusiPutp ^l^ly/nj [, ^rti^p, 

\Xu ut n L. iti A- ^ «/>/ iCutpf^i t^ i u bfji hl_ 
\\Jpbtttittf ^nt-n.uijbui'lt, £l qlinjtuiu ^i 

Uf,utnni_bfy i 
S*"/ I) aJupuft qtnuiluuiu*Lu^i qtMtutnni-tU' 

h-tuq-ltpu X 
(9*t tfnqnJnt.pq.^t ^ni-utbut£^ ft Jbputj U,'>/«- 

pnlip ttipiitppii "pff' 1 «- qit-ttitqtiiyujb- 

af- • 

U.an. tuptup \\,atttni-iu& \) nJupuft quiitOpft- 

%bi fi nqtiJpit-b im/i/Ii i 
P't utqit'^but^ ll ni^ftuft gutffbmi- Shp ^ 

\tupbiiitili littgtMt junputiubbiuq fiubni'ti 
qirtittkttnmutii' i 

^^*JP^***3 liipl*)^' 1l'(j'^' ^ futiiptnitn^ L. 
"'ph /' '['f^*"^" P*^/^/ /' "lit'ifhiff bp' 
lipp»i""inqtug 'iinpft't. ^^'u.tfhf^n^ i 

Hytnuitfnl; fi\\,<^utpn'h P^"t- UBttip . it. %iu 
gtii^tjtu'iik qjut^q-q-'^fiti^lJ fii^^j lu[iaut 
tfnqnilpit.bu/tf'ft iqmutT^ujtt, npbj nt-'lt i 

lpU,J'u,-l„.,L:i, U"„^./,..^ Ji,..„^l,-l, \L^„U,. 

nhpti upnil ttjn-f'ni-i tlp^tfu ibpbpuitu^ 
q.ni-uta npf3 n«-''« U- iun^*tiL-'ti p'^'tf- t^'fl'p 
Qp'^'titii-[3 10-% ^t^'^iMi^iUMjnul^J biiiii I 
%ttL^gUM*lit; \] ttifa^u JnqnifpqbtJj%% qJbifnL PI- bquig ^■i,l.,L. /o fipft) nt.% . L_ Itli^i t^tMiptbuM^ utqtu^ I^^P P^'t tJb ttp.ugli ^tuti-libtP ttiliiuiuptn^ utul^, P 1; nt qn^tuw 
j/l>f [tlk'^h^ 'I'bpt; luwt^il uttTucJh , h. 
ttn^iu^inpt^b^ 'hJtit ^ptttifii^l^. unni/ U ^...,.l,.,M ..qj^.,jp Z^pb^utiu!^ tittup tiitt.mf2'"pi ^'ttr^iii ttttil; it. 
"} I'^tp^" «- UTtntttJpl^ qktuufttiuputni-' 
fS pi. "it'll U- tiuni~q% itb ptqtii ntiiiion » /l 
qi^ttt-ytftgtii-ntMtit^ q.utpibttit tjittttiui i I.P- U'l- 38 .,<;u.-i,.y..,L^i, I, „„,,,^„£^ ^."^tfi I.. 1 12 
17 

22 
34 III. 
I.ll.. 
I.U.. 

UP- 
i.P- 
1.P-. 

l.P 

l.P- 
l.P UP. 25 UP- 30 IS 

1 

7 
9 

15 

20 J/ftitjnt-jJ Lu/if nft ♦^L [iLU l^p Luia- lini^lJ hiiijp , II /Jiff /Jt ifjliuinju 

oiiipli nj/li tntiijuutlMiLii* II utn^buii h. 
tiMi'liI; fi lb tttn^iii . nt-ii Ji91mUii uin- 
'Iriftti i>iin fi ^Irnuj J^iillrli' utlt niiiLtttit 
lulini^iuiTn nliitt tfh\uipi; . ni^uuifi no- 
puyhui/ Ifuip^uig ulunp'^pq.iulim'l, u<. 

utni.&itj nl'o- %nuut i 

^iffii-^<//yni ju.it ifjniiiiilnupq.'li [i 3/-it S7 jh, •IP' funp -l.u.juu.l.in 
u.n^l.ptr ^. . t, t 
pibtui dui , it 1% tnftf'lt a Ml q.,.pi,.,l,hp,..g,. 
qutliq.pitr'jt^il^u ittJh'liuii'li ^"■r it, "I ±" r ^...p. ..pn. Lq.. •l,h.„l,-l. [, 

^uiphq^'iii »/"' mtj niiin-ui9[i'li utiitu- 
^•luutu.qul, hp^pnpj.1 ifh juniiuiitiii'li'li W^uuini^^nj /«? t IP' •r t"r'>''3l'a ■ •typ „% •/^nin^tit9tttt.itp lib qti^i'ii iiiiiut bt*ltttn pkp 13- 'Oiip Li-p%bpnpn.ittQ% it. iniitqi: 
p-'i-'f-.l- 4. fr/./r,<," /. .„...p,n\ju.1,. 

^1,j:..i. ip.i,i i,i.j,hu.i. pA...jP^ . 

P tti-p P h ft ptifnpittn lut/u/it qtup^iJifit 

stttn^tni-i t 
9-,"*t%^ut^li%u utptTinbuMgi, [t tnisL-'ti ^btntt^M 

littt^rtpbi t 
It p bt^bf qqttitt^i fi btuftl^i i/op ftJ^ptti i 
IP"'-"" ^ P^P"P'hl* ifftiiP tttutt-iMtiiiib- 

i,l,u ■;p.uji.^i, iul,»L,„* U„qnp./. 

dnqnilptf.Lui'l,'!, , qnp II pt^'tt 1I.U- Iftulil^p ^o^ i^phuop [li^pn,^^ I 
^pkp"P1^"'a ''•"3"' q^pii'J^"'l'u oppiuiifl:, 

L <;p,.,J',„jl,u,g plrph/^ ^,/,l/<?u% /, 

iituqifbi fuitpttitiltit 1 
V^h /otfittpni-l'J biuitp iittjCiitfubiifq J-nnn- 

Jni-pit.lr p pbpbi qli^i-P uJt ittuutn- 

biuiti, qttpu it. uttiiit ft ibn.u \^bubj/i- 

b^[i it. \iq[iiupnL^ I 
fi^t t^npft^hglt'ii qi^bqtfu ^npuj%fi% L. qiii. 

dL'ltttipi IttAMqtfiuh- 'httpitit it. qJttipui - ^/i tupuip tiutititquiiituiiii putti gnt-gbint-tT 
opp.iulip. , L ii^.uM^ni-P l,M, L 
,,_f,lip„piu%i 

t . I.T- 
U1 • Ul- 
U'l- U1- 
Ub- 7 
12 10 
18 
19 un- 21 UT- 25 26 
26 U'l- 27 29 
1 Ub. 


20 


u«- 

1 1. 


8 

1 


Ul- 


1 

10 58 


^PHpi- IjtrnujiMit nuup ^hfrB.uiuua.%irii/h atMtn.ut- 

2uMi_np% 1 1 j"pij *l^p"u ^'"g** t/»fr- 

cfu/Q juMn-tMi9^t UMnJuihuMu n.*h^i-n t 
^fi uiniun qtti-rA uni-np. oh-nt-fS kiuli t «*- 

antni-hLtnt o-juhini t 
Wtpuin aulxntuii^ u^nh^uMU^UMtn np t nnfuM- 

A^ncun^', A nnt-nni-utn-utaii Hnpfu- 

hut%g Qttp ft {^fti-uif iMiu^ I 
VU& IfL. out i-utqtti%% h ^uMjirilitiMg Ltuhutlin 

tuiu^nnuia I 
\XpuMp qutn-tuiLUMUtnit ^ nutpXpni^p ^t^i 

LiuuB-nt^iu ^iiq.aututuujif , t"*H 97'/'* 

puAtlt lutt-tua-UMUui liMMM'ltn.nL.'i'U _paui'ln 

ijttMpO'Udfd ni f Irt- aid nt- ^uiuiupnj 
if n nn Jn «. tr utitit a lu^'g 1 1 "9^' ^ ^ "* " - 
n-puh , <fno O"!- tMMitiujptuutnkgpli P"V 

XjtpiMMph'lt qtuu/utifhi~lCu*Mf hi- qifutLtauit itl. lb- 17 25 
29 lb- 
lb- 

m- 1 

IC- 8 
IC- 9 IC- 24 ««.i_. 4J? qtniupimuiuh quMUtnitiuutuiq t 
\}i-u hi- quiiumifhi-'^uM'lii* Jmuii-utL iqp- 

annliuii-np , qiubqtuuop hi- unJiiU' 

^hi-fiL^ 1 
\ji-U hi- quitumifnt-Kiiti/b ph^hqhqh"i qui- 

lutiMpo/tt I qkunipii , hi- qnubft [^ h- 

h) hq'ifh It funjpir tf-iMMiqiiti-h%huft i 
H^p uu.' tnuiphuti qqnpa-u uMuhltiiipi phpfHa 
'9h U "'l"/'"i' ' ^*~ on^^hutn nq- 
Wn^uku , 
i^ ^piuifiMtjhiiig W^uinni-ujh- U ndultuh Liu%qm 

"hi qjunpMiihit It tfni-tn uiilhn/lt ui- UMO-uty 
It nun "i2'"j ' o&iuiih. L V- k,_ IP". ifh'iliiMjit £u/> %npui^ hi- o|),^u#nnV/ /ri_ 

qnpqpu linpui loh-m-Oh ouM^iultiu- 
*fii_/J htu% I 

^iiiliqlthutg \} mltih" qkunpu^i^i puui ^pui~ 

t/iJiiift ohiMjn-^t , hi- h-iMth-Lhutg qbtu 

liidiqli , hi- ifl hnhu. lutipuHiit ihui- 
n.opii ^hutn^t i 1 IP-. 20 IP-. 27 U*. 32 hj. 16 ►«-»<i>->0-»-«-»-0<"®*«-« blf •n,ni«hj u. \ I I L ^ ID ^^ u/hnt-Uiisrt npr^t-ntjlt Pufiiu^ 

- ^ J^lh tfuthinnii jljahtuuinu ^ujIm^ 

nirnX Oi^^nptHL. "^uinniu /ii^/thti/tJi^ . pt.piu^ 

^ujh^i-p puui ^tuifop^'ii tnujlitj jii-phujtMtf 

^ tfuituli^ttU , fhnt-p^'it , OifuJi^n% , Q^/il.^ , 

3 Qni-ntn . f^uiu^ujp , l^uipnt^nnU hu /»&- 

A%huJiJ'/i^ . ^ujh bi- Jjltihp iuqjiif , T'"'^^ '^t- 

5 \Xubp I IjI- kf^ tuiFh'UiuJli nt^ft^ b^huM^^ fi 
QuibnptiMj , bi,pu/iJUiunL% ~bt. ^phtf. "^p • 

6 frc- Snihii^th ^p juqbujinnu i H^ujpi&u/ijb^ 
gusL SmJa^tji bu ustfh'liuijli br^puip^ %npuM^ 

7 bi^ uMifh%uijii tuqaij uij^ » t/*- "Pfht^^ / 'w— 
puitbib uj^bgb'h be jopujnuAj , piu^tfiuu^ 
%ujjbii bi- aoptMaUtiMiliU jnjt^ , qp pmqtfut^ 
gni-qii/h^p qijrtuuu ^phhl * 

8 ^}jbtiMu UMjt ptuqiut-np** np n^ q^ut^p 

9 qQnJu^th t Ui~ luu^ gutqq'h h*-p , US^j tnqq 
npni.nqU hupujjbib tfbb^ ^ qopnt-fJ-butifp^ 

^0 Al qopujiituj ^t^'b qtfbq* U.pq blfutj^ 
^tUutpbuqni-^ pbs unutu , qnt-ui^ piuqifm^ 
%tujqb% , bi- japffmif ih^hfh "bq UMtu^ 
mbptuqtf ^ jtui^btni^aniAi bL. %n^uj b jJ-yittu^ dl.u'u , "I P^t blUM^ \i %bqb% J^P^pk uMuuibt Gl. buignjg p Jb^ 

pwj itnqtii qnpa'ujtJujpu , qp Siup^utpbuqbu 

t^nuuj b qnp^ . Art, 2^^%bgb% ^usqiu^u 

iutfrn^pu ^^ujpuui-nijb , q*pbqnij bi- qfhuttfbui^ 

^2 bt- qUtfh* np ^ Ij^phq ^luqus^* t uc np^uii^ 
^^y^/fb tAnuuif uijiiKuith uinuji-bt ptuqiTtu^ 
'bujjb'h bi. qoputhtuibb jnitf . bt. qtupyb- 
qni-gu/b^ftij U qhujmuigb^nU qnpnbtth I'u^ 

\o pujjbtbi fjL. jujqpruj^ujp^b'it Uqbtqintuub^^j 

14 qnpqbub I'upuijbib ntOini^p'biuupx Ul. bb 
ql^H^ qUbuiiiu %nqtu b qnp^ fubuui butt-nj 
bL. tnqpi-uiupub bu jiuubltujnt qnpv quty<. 
tntuq , puui tuifbiJutiu qnpvrtj pi^pbuilin npniJ 
vmn.ujjbqni-qijjli^pli qltiiuuj pnhni^la buiifp 


lO t?f_ fuoubqujL- UMp^iutii uqbuitnujqunq pbn 
viini_gbKt/u upptujbgt-nq , pbq ifbnt-ifit npni^tP 
iulint*li l^p ubthnJpiu , /rt, uAtntJh bpbpnp^ 

lit qpij fpni.uj, uu uju^ f ijnpifuMU aunt^quj^ 
%bq^^ qbtiAjujju Oppujjbqbu bL. bqb% tfbpX 
b b'bnulinu ^ pr^ lupnc hn^ , utqu/bu/ub^bo 
ifUui , bL. pr g ^q ujtqpbqni-qu/hb^b^ t 

I I UL^ bpbbuhi ^%nt^gp\^t jUti*tnni-anj , be 
/»> utpuipb'h nptqj^u ^puLtfu/jb bin %nqus 
tup^uifh isqptqtniuqLnq » be ujtqpbqneqiu^ 

iH'b^b'lJ qujpneub i ^nsbujg uip^tn/b Uqbtq^ 
tnutqenq qtrltneqpSuh be ujug qunum , 
"A 4" IP *"p"'p^^ qbpuU qtiijUnubb be 

\vt uiutpbaneq^^ qtupneu x Ue uiub% ik%ne^ 
gb^,pb qqfujpiuenb , //i bppbe qbu/Uutjit 
Uqbiqtnujqbu b% GpptniLnb^piU . jtu/bqb 
Tiu/Aj aliu/iiliU iffthSSbe iJ'tnbtni tun- %nutu 

20 ifuthiiujntupatuq t t?£, "vuujlj^pu . be put^ 
pb tunhl^p UtUinneuta tfti/tjbtMjptupXtutfit . 
be puMqtltMiUtuip jnio' tfnqntlnepqU be qo^ 

21 ptiMliiutp Jt^J^ * (jnpiJ^'^btn^ bpbbtnb ttu/h^ 
btupujpOLjnj ilhnmne^ni f' tuptuppij bepbtuug 

22 innelju t ^ptutJuju btn (ptuptuenli mtibijuiiu 
trnqnt/pqbujTt pepneif ^ be tuug ^ ^ttjtfb^ 
utufij tupne np oTju/libqb upptnjbqenq p 
qbtn pbbbu^b^n , be qujt/b*i/ujjb ^q ustq^ 
pbgnegtifuft^li^ i 

I Ij*. I^p ufUq nuh jtuqq^ i^bebtnj , np tun. 

^2. bep bHl» h qutnbpiuq ti/tjtnb ^bebtuj t Ue 

jqtjjqtne a^tiue** tupne , be mbutuU^nU 

qlitu bujjtntnn. , be 'P^uj^neqfib ifUtn «#» 

3 tfbutt bpbti % ue bppbe r»i beu " ^mpgpb 
ff^ ut^nequ/bbi ^ tun tltiMipli *bnptn tntutqtn^ 
%iub tqpmnebujj , be a^bipbujq rfUtu qtqput^ 
XtiLpniJ , be bq b %tPtn qtfntlinel^U , be 
pbif^q qutfU b rutstq tip tun. tuipn qbinnju t 

't be qhni^p ^njpib %nptu ^i ^bnututnufug 
mbutitlibi pk^ li'^'i "^qtP uiliQiubbgbli pbq *^|;Pf . uitLnp^ k^ • i^JuAfA ^^'Fr* "*p*"P ^"3"* 13 bpp. kwphc 60 bU-P 5 uuj t ul. h^butt nnuuuinu ^*tijntui^n%fi 

int-UJuiui n aatnu , ItL. itujfrnyin^ 'Unntu 

%n\ghu uin O-buintih- he uiliuiiiut niniuuatn^ 

uiulnt h Inuinb ufun. , lunuj^butn altuso'byut 

O tfb uinhnt^i ahm , uptua bu. litnhu ntfiu. 

uni-uli , bt. imtp tluiUnt-illi ~n intuiutiMltuthb 

u/liq. . fuujijnujnu/inhptuu ajjni/iut. rtni-UtnplM 

fpUJnuJt.r^jb" ^ bu usu^ , /' tfu/Jibii/itn Up~ 

i puiibnt-nn ^ ntu t (jl. uju^ ^rifplj Itnpuj 

nntiuuutpii fytuninunitb , ^Jtuifbu ah hn'tb^ 

'ihn '^"? iP I' riiAJthiuh b Z,hpptnibni-nn 

uflitnb , ht- uUni.atulibn^ •£^'7 ntfu/hni^hii t 

?> Lku^ nnuiiuiph f§*usnint^nltb , trl'p^ . i^ltiurt 

o uan^blht he hn^biun qiiuajp tPiuUltujit% t (Je 

uju^ tjl'tu nrtt_utnpli ^* m put unit h t U*rt aiftu^ 

uneliti. , hi- laUn ftltX riritu , he hu muia ,pbq 

aJtup&ii nn . he tun. hfiiu% rftfu/jinel/fj he 

■|U uhnjn qhiut IJe hpphe ^ujuutitttnbquie utu— 
unehu , M*fV nUiu ujri nneutitrni ^ajpiuentih ^ 
he bnhe utfiu tnpii-bnppu . be uMiineiuUhtun 
quMi$ntShunptu [j nilu^u, luu^ ^ /» ^[fj tulitnh 
^uhib qn-tu t 

11 be bnhe jbui tuLnepn 'nujquujn ^ pppbe 

bqbe ifhb^ U niful^u , hi lun. bnntupu hi~p 

npqbuii l*upuMjbib , ^iMjjhqbiui h iiupiui^ 

pujuu l/nnut , htnhu "^jp ifh Uifhttpnuinb , 

ah ^mplMiMnjgp nnuh uppujibtfp jbhputpn 

*-^ pepng "jnnnennit Puptujkih i * ^uiibqkuji 
jfwjf/ ff^J" J'"/^ h^J"* "i. ^"'^ uibutt/h^p , 
b^uip qU nbiutntunldt be amabhuMq tfltttj 

I0^7/rt uieuiqml X Oe hihuii ihpbpnpnrteif ijj^ 
enep , uthuuili^n hphneti isipu Uppiuihnbu 
Ipi'l tfbifhu/iiu tliupuinetib luiu , he tuu^ 
giiMjnlt nn IpUhp^ » C^"/^/' ^mphtulihu 

^fp pyptujlt he nuttntuenp p ijbputi ifbp , 
h^trg uuitultuilth t *jp^ liuati'ptipu npuit^u 
"ph^l uiijuftibp nU nbtuuiiuifltij i ^tu'^h ^uj^ 
pine U nijii^u he uJu^ fJ ^ If'J^'^k" -("V"'*' 
W' ^"l^*- putii% X 

I 5 ue ineiue fpiuptnenlt npiatlili ^ he pilirip^p 
uiqu/ttu/iibi qU ntjir^u . be tjtiuhjhuje If nil^ 
"' " jbphiiujn Q*ujpujen*iih , be plJiiibhujn 
J phpf^* IT ujqhuttfne , he "hhhiui jhpbpiiJi 
U iMjq^tuifne** %uuiuJe um ^p^tipb tFlineif x 

'U Ue ,ppupli u ujqbuiijiuiienn ^h% nninbp^p 
hi^Pu J "///» niniuo ^tAf qhuiu^lilin ^op hep— 
hut%g ," hl^huii Infill ^uAjhi ^nep , i^ilisbe 
IffP^' qtui_UMqiul»iili* uipnnentiiiib I ptiwMMiiin 

17 ^Ofttt hephu/iinx fje bhbiiii 'mji ^ntJhe,p ifbp^ 


ffhnpii ifljnuuj b p.uin . jajpnetihuti u ntjul^u 
P'luibbtiMq qlinatu ^ he "h'^iuJiuniiiu ^nep he 
IS uippnjq qpMiu>jiliu%nauix Ue blitilt tun Z,n.tu^ 
qne^i ^tujpu pepbutliq be ittu uiug ihinnm , 

'•'^A ^ lh jujpbene ^hh,P uJ\uop \ Ue 'hn^ 
^uj ujub% , if>Jp tfh Uqliiquiuinb ijiphhuiq 
qtfbq h ^nilnetun uhiuib , be b^uili ^nep 

L(' be ujppnin pjuisuiUn uhpnq t fje iiiu utu^ 
ifqifinhpulj h*-p i /»*- n ep 4" » P^'tki P P"nJ^'B 
qujjp'it, '"pn- ^"*''/7^rP 'fi*'" lh h^pt"i^ ^UMqx 

— I Ue phiuhbnuie U ntJu^ti lun. usniiU ^ he bin 
qU huithniJpm qneituip pi-p U ni/npup hline^ 

'2'2 ia^hnjiji (Jquiniue hhiju he iiutue npqp , he iu„ 
uneuilibujn qii/ltneli unpm tl nJu^ii ^*bpainu, 
tJuu^ , JJ/A uiujjjnneiuin btf hu jouiajp hphph t 

2o Ue jbin lUenepa aiuqiTiuri libnuie ff^ut^ 
qujenpfj Uqbiqmmtienq^ be mtuniuuj^ftf/ np^ 
«nLp7/ pupiuihih h qnpanj ujtjinp , be tnqui^ 
qujb^h% b ijbp . he hi mquuntub %nqiu lu^ 

'2-i n.isj'^h Utiiutneb-nj b qnpani uhjutbx Ue ineiue 
U^iiuineuuv •yba-neprhu/Mt linqut , he jhshuMq 
Utuuinema' qnejnin pi^p tip /""/ ihpptu^ujune 

'lo he l^uiWytubiiti be (jiuhnptui x ue ^ujihqiue 
IXumneiu^ jnpnhu^t Pupuiihih , he aiitltne^ 
nuse itnqiu t 

I \je Uniin^n lupiiia^p qpimyb%ij Snprnpuij 
u/ubpni bt.pnj ^pupii U mqbuiiiMJjnenn . he 
tua qpMut^tltlMuli '^jiiAiuiiquiUf , he bqlt p 

2 ibuiiililM Uttmnevnj ii *f^nphnx ue hpbebquje 
^Jiifuj ^pbyuiiuh Shuifilj pntintj ^p"J h '^H^^J 
ifnph^ienj , be uthusiaul^p qh ilnph'tijiU iliun.'^ 

3 htui ^p ^pnii , he ni f^jp^p i^nplsiifilt t {Je 
utnl^ 1} nilii^u J U^inbuji uibubn quibupiu 
qiujii iFhh . qh ^ qb nS uijpbnb iPnplMliHli t 

-5 Pppbe binbu S^p h^-^ ifhp&h%iujf mhuutlthi^ 
hnsbiuq qUiu 'o^p A ij/ifnf ilnphlienjii t *""^t 
Ifni/u^n , IPni/n^n , he %uj uiu^ , ^^ ^*'« 

.3 Ue n»u^ , IT h tfbpAh%ujp ujjnp . l"J<^ nqo^ 
>AA«/ nn jninbq Mnq ^ qh uihqhq jnpneu Lmu 

qne h qtfui* ^'phhp "f-pP h * t?*- fu^ qitiu^ 
Uu biPu^uuineiuhf ^op^rt^ iXuurneuia U,ppin^ 
^tiMtfne he tXitutneuj^ i*nin^ujlnuj he U,u^ 
mneinb^ 'yiulinpiuj . be qinpXnjq U nqugu 
qbphnii /"-p, 4*'*^"lh ^p^fi'^^p ^^^i uun.ui^ 
^h Ih'itntiei^n/ i 

7 ue luu^ S^p~nun*/"^*', ShnuiUhini/ uihup ^|;pj.. h-tul'hiMMe n.«mnLM#A- ^^Fp* J^"* klJ" b L-B 61 qkutp^uMpu/Uu tfnrj^ttilpqku/itlitfnj np jUqftuj- 
uinu , //«- jni^u/j utniunutif/i 'jjnifut It i^npo ui^ 
iiiuptuuU hilphu/ltif , i^ q^iuthtT 1'//*y*>" 'J'"- 

ahtutnuMut^ntpi , ///- ^tu%b^ r^inuui ,/''/'^/'^^' 
lUJiUtftuli^ f fiL. muflihi aiinuui J^p'lf'p /'"'/'/' 
hu jplii^uip^iiffl , i^phbV^ "/* Pl/"^ ql^iuP'lM 
hi- ntlhnp . J^'nhhp*^ ^ujUtulnutji-nij ul. T*"- 
tnujtfi-nij be U^iPmlp^uMtjunij Ll. ^pbphr^tutji.nff 
bt_ f(lbt_ittai.rtu bu ^•bpt^buiatji-ntf** bt_ &b^ 
9 pnt-iiujnt-nai (ji^ "'PI uJt_uJu^iff ujr^tuf^uj/f npt^~ 
unq'ft Pitpinibib ^tuubujt ^ tun. bu , /*i_ utbuh 
bu aiibntii^p^biJltii anp%bnb'u i^inum fjqbtiJ^ 

\i) mutab^pUt tjt^ mpq blf tunin.pbtf^tj q,pbq tun 
qfujptiJt_nij tup nut J UO-butuiuitji-nrj , be. "^titlt^ 
gbu tpJ-nrjnt^t^pq ("J* , qnpq^iuU l*uptttjb^^ , 

\ 1 tbpbp^b Uqbujtntuqt-ntf t Ui_ tutt^ (/ ttt/tt^u 
ttU.uutni-Ujb^ , // // btf bu tjh bpPujjtfbtf tun. 
fPujpitJi^nit ujp^nii/j U qbu^tntutfi-ntj , bt_ Sui/. 
'itbttbif qnpqbuti f'uptujb^^ jbpf^p^'lj l7qjju^- 

\'2 tniutit-na i Uu umuI^ , ~U" ^q^ff (f^'q -P^q' ^*~ 

ujfu ^qhgh >B^q ">*"^ P'l^ bu tutiutnbgb 

q^bq ^tuJtbf^ q(fnqniJrtt.pq btfjljqbtuainu^ ^ 

uJtustribttVp^ nljtuuint-uta p ibpltlsu ituttttTbbx 

J3 Pl tMJu^ U ntjti^tt nU>tit*tni.ujo , Ih^tu bu 
kpjj btiit tun. npqbttii i^uput^^bib tuttbnbtftiUn^ 
utu f UiUmrti^uio- ^tuptiit abpnq tuittujtbiun 
qj'u tun. Okbq . be. ^luptjuhibnb'ii qbu jthi^ 
^bui ^ luljnt.'lt Jtnptu , qP"*' utuuitMltn tilin^ 

\^ utu X tft^ Uiti^ \jttititnt_tua itU niJu^u , uu btf 

{jtiitnnt-iuv III [^ If t UL. utu^ , //, titiugu iii_ 

utuunbu qnpqptht Puptutbib ^ /// ^%j ujixtuji^ 

\obiuiM qp't tun Xb q t (jt- uitig' rtiupXbuji Ihu^ 
inni-uja nil nijttgUf U, fttiq^tj luniuunbu qnp^ 
iibint l^uptujbtb , ot/» UtUtnni-tua ^mpfpi Xb^ 
P"q , Ihuuini-Ujo- U,ppiu^iutinL. tfL U,uutnt-tuu 
i'utu'^ujbiuj be U.utnni-uta (Jujunat/it , utntujt^ 
btuq qpu uin Xbq, uiju 5" utiint^i biP itueb^ 
mblMtubufU J //(_ ib\iuuiiub ujqqujti tujqqu 1 

l(' Utpq bpltrhtut tl nqnqbuqbu nabpiuliniut npq— 
t-ntili Puptuibip , bt. tuutuiitfbu nUnuiu , O^p 
U.uutnutua- ^ujpnh Xbpnq bpbt-bntue b'liX , 
(J.utnrtt-usa Utpptu^utifnt^ bt. U.utnnt_tu(^ f'utu^ 
^lubtuj bt_ U>tJinnL.tua (jtuunaujj bt- tuul^ , 
U*Jtfbint_la btuttp utjn uiptupb oibq, be np b%i 

17 tultaa lulfnpu p^iq Xbq jUttlnumnti t ue tu^ 

ubiP , 4^tutiltif q"'^*q j^'i'hnt **ujpKiuptu%tuti 

Uqbnpututjentfit jbpbbitlt '^tulttuljtuttt.nti be 
'fibm tun e ntf be U, 'In tip ■» tun e nti be </' bp b _ 
qtuuenq be "*bpqbuiutp-ntt be lljbt_iunenn 


Ijt^ (ibpneutuifenif , jbpqbp np ptipj^ qbuj^'u 
I S //£_ nifbitp t Ue ^nt.btfb'lj Xuijljb ,pnetf . be 
iltntibu lint, be O'bpiubniut npitt.nt/tt /'u/ttu^ 
jb/b tut I. tptuptuenJi lup^tuj uqhutunttqenn , 
/**- luutunitbtj tiijui , o V/* U.untni_iitO (jff/ttu^ 
jbnenu 'bni^ qifbq tun Itli^uli . tnpn bplijlt^ 
nnt_n tibji bpltn tuent^pn atulnutiMtun't inttitu^ 
ttiuttn , qb qn^buifnt-,P obiunu ihuuini-f^rti 
II) tlbpneit t ue bu qbtnbif^ ^P ^ "* f^nqnt^nne 
tiCkba tup^puihi uqptutntunenq qJttui , ^^I^^h 

20 f»i ^q^P AbntutTpt tJe aiqbiut qXbnit bif ^lu^ 
ppq ttuitpnpnnu ujttbinuilt unti/u\bibo^p It^ 
"ntln qnp tupuippn p iinittu . be tutuut lup^ 

21 Aiuqbun^ qXhat ue tniun ylinp'^tt ff-nqni/pp^ 
nbiuli piinj inniu\n uttpututtunLnnlt»be fttp^ 
dtuil biutltbn^ji ^ lib biuMiiptt^^ qtuintupb^, 

-2 U.fi (u'ltffpbnrf^ lfft% ft qputtjettj be jbp- 
qiubn^ bepiP^ lultopru nubenj be tubolJ u 
uMpa" mid til be ^tuunhpAii , be qtup/itunbit^ 
9/*^ qneuinbpii be qqutnbpu Xbp . be 
' ntuetuau^ibu^b^ quqbuimtunbitii i 

S-l.. % 

I ^\\iuintuurntu^ib bin U rtiJu^u bt^ luu^ , f/^ 
fv^ "* ^utetuintujnbli IiIjX , be nS ini.bnb'ii 
Xtuilib bilneti , M^*"*qp luupnbli fv^ bh^ 
bpbebtui ,pbq 'U*uutne^nj ^ qP"^ utuutnhti 

'Z tpinutux UtU^ qlitu O^p 1 l^p "^ V "'jq "/* 
b Xkfipli nneif g . be Itut luu^ , j'ujeus^ 

3 ntult t Ue uMu^ , [Jiibbtu qq"^ A qbutliU . 
be pl'hl^n qJiui p qbinpli , be bqbe oX , 

\ be ilttulubiue {j ntiu^u b %ifu/it^*ii t ue utu^ 
O^p nir tiiltt^u f Aqbuj aXbfiii ,pn be pnt_nij 
Su//» qmintultgU . be Xqbuin nXbnu /"-/* 
be pnenii b^tup quiiiituugu , be bqbe tttu^ 

• » etuntiili b Xbnpli Itnpiu . ^b ^tut_ujtnuiijnbli 
,pbq f}^ bpbebuii ^ iB^q ^^P Uiuutneiul^ 
^utpiiljunqtu J UtUtnneiua U,pptu^iuiJne be (J-u^ 
innetua- I'um^tubujj be ihuuint. lua tfujbnntujt 

Iki'^ qlMUM qiupXbuti O ^ /» , *^'Pk q^bnb 

nn b ^nq ,pn , be "^pq qXbnli hep b vna 

b*-p t ^*- b^MiAi 'ft*"^ /' *^"!I"J h*-p**k » ^*- 

bqbe Xbnli unptu pnpnui pppbe qXlieu 1 
7 tjL. uju^ , U.plf qXbnh ^n fw ^nq ^n , be 
"fpb qXbnlt p*~p p vnq pi~p t "*- b^tuu qliin 
p aniini pepu^y be nntpXbtui lultnpgli b'ltnpt 
S ^tuumtJiuib qtue p ttri/7i tltuptiiini pepnit uftf ^ 
nS ^tueuiinnjjnblM J>bn he nK inebtiuu Xujj^ 
%b uinutyltni iiytutipli , ^lueiutnmuqUii ,pbq ^|jpr>. tutuuitii^hma tfcn ^(;pf . l^nqntt^ujyu^Jifi 62 bI,-B nS ^tui-Uitniuutfhu hnunant-lin Itsti/titunn. 
iuninnbtt ^ hi- ni int-liabu XuJihh ^ni-if, tun^ 
nbu tint- b fn",! qburftj% bt- ^bttabu b fl"*— 
tfuj^b , bt- bf^hffh f^"'-p^ VP turtijnt^tfnt-u 1^1 
ti-btntij ujlttnit tiMnhtSU b aiuiltn^tiU t 

10 tt- tuu^ Ifntfu^u ^Sip , IXquj^bif l^^li 
S^f t Sbtf atut-tubtitit , nnui^u ^^ S^VPh^ 
bt- jbntMjUii.^^ bt- n^ jnnif^ ^btn^ ubutun bto^ 
uht pi^rf ^ujniujb nnt-iT , qb 'iiriaujaiujij be 

I I btnUntuibtant^ btfbut (7l luu^ ^^P 3^ ntJugu^ 
fl tl bin phntuU tftuntinj , bujiP ti tJ luntun 
ubsni-iU bt- a^iuifp , titnbiijUttU bt. ^H'^JP 

12 /fi tMJititu^^u bu ~lJtUtnni-iuf^ t (jl^ '"/"/ ^pP i 
bt- bu P^^'lhg IpbniuJj ^rt bt^ bjbttutJnt^tn tn^ 

\3 ntunbit 1^^*J 1"P '^"'Z"" Aflt [*JOubt t (jL. 
uiu^f U^iiiu\btf t^^bq, Stf'i UJn. ^bq ^ AbrA 

1 4 q*"JI ",fi ' qonujt-nn q"n tun.ujnhijbu • Qt^ 
nuJnbujntut- O^P untntftrtnt-pbiMStJp. b tjbptiij 
ITmJubub bt^ uju^ , (] i lut^ti/ujil^ ^'"J U>^'^- 
nnU bnatiMin nn ^bt-tntugb . qbtnbif qb pjo^ 
ubinti fuoubunb %ui P^q 'P^'L ' ^*~ "''*"'""' 
bia^ n'i/n utnttj^ ^n , bt. jt mbutuhb^ tP^t 

\^ pb'nbnbuifb b ttbmu /"-^i P«- ^oubu^jtu pUtf. 
%tfui , bt- uitnqbu qtqujtnqtui/u btf b pbpiuu 
%npiii . bt- bu ptutibia quibpufu ^n bt- qpb^ 
ptult %nptu , bt- bibttJitfni-ui luptupbti qXbq 

16 qji^j '^^'hfjk'P'^ f**- ^"^ fuoubugji tun. ^ ^t;,u 
pUtt ttnqttilpqbtuiiU, bt. %um bqptfji ^n pb^ 
ptifu , bt- tint, bqbqbu %iftii jtnuutni-tab tu^ 

\1 f/PfU btiqtPujlJ^ t (ft- qqtut^LuquAtq tip t^tup^ 
XuJL. JoX" lunifbu b XbttjtU ^ttt^tf , nptitj^ «/- 
ptuuqbu %suniu \ 

18 ^'itiuq (fntJu^u bt, qtupXuit- tun ^ti^np 
ufubp bt-p bt. iitul^ ff^"* » ^UJp^^jg f^*- bp^ 
fJ uitq uin. bqptupu ^tP np jUq^tquinu , bt- 
tnbiiba 0^ tniul^tut-^tU l^b%qtiMUy f^Q^" • ^'- 

19 u/«t 8npnp glTnqu^u , flql bp^ * bt. ^jbut 
utt-ttt-ptih ptuqtftuQ tujijng^il^ ihupM&tuhbtjtut- 
uMp^ujjU Ijqjtiqtnujqt-ttif, bt^* umu^ S^p^uml- 
u(;u ft ITujqltujiP , ^'*itui bt- bpP jbif/itqin""i 
iifi tTbrituli tuifb'UtuflM tup^ np fu^qp^jtlj ifnt-^jtif qufjput %npuj , bt. n^ utpXutbbuff^ 
22 qJ-nqnifnupi^t Ot- qnu tuuiuttgbu n^tupui^ 

t-tiU , U.jutq^u luu^ ^kp I f'Pl/' ''J^qpf^hfy 

I'i ftif I'ttptuj^^ t lJ,ututfft S^^l t IkpXtu^btu 

qffnqntJnt-pit btf ^ qb iqtustnbitqbV^ l/"' * 

tutqtu pi^ n^ l^tjjifbgbu utpXtubbt qqw , bu 

btf tuiqmngu np uupxiUufubqbtf qppqh tPn 

qu/ijqpiMthbb t 
24 ut- bqbt- b ^u/UuttquMp^b ib^tutliuUu , 

iqiumtu^b tua 'Utftn ^pbytniub Sbiuttlf* bu 
'2.) pjuqp^p uujtMjJjufljbi t^ujt Ol. uJtzbuJt Ifbiq^ 

thniJpiujp qiuntubituq Piiptntnbtnq qutU^ 

Pltjtujuini-PbtJli npqt-nfu fit.pnj, bt- ut*ijb^ 

biui tun. nuiu unptu luu^ , {Jt^^tu bbtuq utp^ 

2(1 bt-% pitjttMJuint^pbtifij ifutubtiili hffftj * ue 

lAujit ^pb^tsttul/b b*btfufu^* t ^UMliqb tuutua 

bp^ Ubtuq tupbtfit Pttputtnnt^pbujli tfu/Um^ 

biAiU btfttj^t 
27 t?t tuu^ Stp ^lk^ujpn% , bpp p^f t*Jntuf 

U itiJubub itiaUiutqiuutU . bt- nUtua bt- tqtu^ 

intiM^btun*ttiftu b ibpttl/h (Xutnnt-bnjf bt- ^uiif^ 

'2^ ptit-pbtun tfutu % Ut. tqtntntfbujq (jniJugu U^ 

^lupnup qtutfaUtuilM tqtnutquMi/u ^btuttit np uq qti bt- qtiMtfi/Uuahi tfUstMhttfU 20 qtuliAlt ^1 I JjL. tnnbtMii^ ITni/u/tup 1^1'^ I'^P bt- qtfiu%btttSitu jtup f bt. b^u/h qlinutu ft 
qpuiutnUf bt. titupXtnt-jf/qfitqinnu. Uitz (I nif^ 
"k" qqnjt-UMquhtU np jU,uuini-ffny ft Xbitpu 
2\ ftt^pnt-tft bL, tnu^ Stp 3U*"'f"t"^ SbpPtMJiq 
^nt-tf bt^ fi r^iUfilJUJ^q jbqff^t"""* tnbu^fip 
quitfb'iJtiijh%\u/Uu qnp btnni. ft Xbnu ^n, tu^ 
ptuuqbu uittuj^b 4^ujpuMi-n%b, bt- bu fuuuttu^ qnp tqtntnnt-fipbtna %ifuM t 

20 ^*%tutffi% Ifnifu^tj bt- U.^ujpn'ii bt- tfnqn^ 
tfbtifih qtiMtfi/UtiMiU hbpujbnjtn npqt-ntpj Pu^ 

M) ptufbifit bt- fuoubqtnt- U^^utpnu qtutfbuutjlj 
tquMtnqtuifi/u qnp fuoubqiut- o^p P^'l " ntf^ 
ufiiift . bt. tupuip %%tuUu tun.tu'^ft J-nqm/pp^ 

31 ttbtuliUt b»- ^uJt.ujintMJif thnqnifni.pips bt. nt.^ 
ptMjfu bqbt-^ ttb tuptnp iXutnnt-tiMv tujg npq^ 
t-ntfu hupujjbift , bt- tjh ^lujbtftuL ft'ubqnt-^ 
ffffti-*ij %nntu, fttnhtjjp^bijtut- d-nqntfnt-ptpi be. 
^pUhp bujtnq t 

H- b 

1 iJi- uiiqm tftnft% ITntfu^u bt. U,^iupn% tnrtui^ 
^ft <P tup tut. nit ft bt- iuub% aUtu^ U,jutu^u utug 
S^p U,uutnt.tuS^ httptujb^ft ^ U^pXuj^biu qJ-n^ 
qnilnt-pq A'V*, q^ tuputugb'u fi'hX molt ^utUtu^ 

2 tquMtnft I £rL tiiul^ ^tuptut-ttU , (T tf ^ *i/u* , 
nptii-tf int.iujtf Xtujitb %npui lupXtu/fbf^ 1"P~ 
qfithi J^uptujb^fi . n^ qfiinbif qStp**^ t ^'~ 

3 qhuptiii^f nj tnpXujbbtf t bt- utubu ^wu* , 
lhuinnt.tnb% bppwjbgi-ng ^l^n^btitif qtfbq tun. ^ tipf> "'IP biounn^ If* M;pr.Stf «BI;pr- *l?pf. iptpt^fi f**P lb "{"'z^yugk ^^'Fr- St/t 

lALuun lunbuMh bu if.ni.. fiitX ^^'Pf bfB^nq t^*" 

^ \_iPf. ^buuMi tunbiii'h bu n-ttL. /i%i i^u'ii p-pftua- hU-B 63 uiutp^ tufUtutiMUMUilM , nb an^bnijnu^ oauinlt 
4 x/Vu^ bujiP uuiti/ijni_ifL i l/t- uiu^ tptnuuj lup^ 

b annbnj bi-phuAjg . bpfJ^ujj^ j^ii^ptJu^tMjh^ 

^ ih*-P 1"n^ /"-/' * ^'- ""'^ fputpiut-nlj , U,^UJ 
aujaifuAttuj jnid- d-nnndnunivli jbnlnibu, ^"P1 
tfb SuilMihiuninburn_uant^^ aUnuuM b t^nphnj i 

6 UL. ^nuttPujjbuuq ^>tuntut-nu jutunt^fi jtujh^ 

tfhU annik ujJujnujg ff n nn iln nb uhhi Ul. nujfiuitj 

i %nnuj . ujit^ , [fb bi_u jtut-bini^tftit.^ uiuj^ 
J'^ptf ^nnnilniibuMlilt juinbi_uujpl^nt.jjbihi 
nnuj^u ibn^lili t l ^bn.ithtti. . itlt^b uht^ bp^ 

^ pbgb'h be. J^nnniJbuffb% bt_nbui%g jiuptLt fji_ 
quujb atunbt-UiupbttU npuj^u t^npo^bu -yut^ 
'butuiujq , ujphk^ h 'l^P'^J 'iiniff • ub ^u/- 
utiuliba^n ftis^ luUmb, qb ntuuiutpbiuqtihj bt. 
iluiuU uijunpbb tuniunijubbu bt. tnubu^ up— 
frnqni^^ qn^buqni-^ Utumni^anj ubprti^u % 

9 ij uiltpuiuqp qnpv utupnbtiiuh , bt^ uahttl S/»» 

quiuqbu ^ be up 'tnqtuuqbu b pufUu tnutpuj^ 

M) tqiuptnut ul. uutbuMl^lili qunutu qnpviuijujpn 

thnqntlpqbiuJjU bi- 'P^hp.P %nput , /tl ruo^ 

u^ttli pf^q &nqntlpqbtiiliU bi^ tnul^ttii , U»ju- 

ui^u mu^ q*iM/puji_nlj, //i buu uiuia Xbqjuipq , 

I I pnt^ Xbq^'it bpfJ^tujn (fnqntjbn^nXbqjujpq 

nt-UiMib bt- qutufiibal^^t qb n\ IJ nqiuuiib Xbq 

12 A utub^h Abpil^ bt- /iV bui t (/l. uibribqiUL. 

tfnqntfnupitli pf*q tuithututit bpbbpU uqbui^ 

\o uttuqt-nq d^nqniJbt bq^qU tun. p A"^pq * f''- 

qnpaujiluip^plt uuipui^ph qunutu be. tuu^plt ^ 

f»niltuljqtubbq^^ qqnp&u cibp pum ^tuiitu^ 

uiiuqnpq uutbpu , nptu^u tliiljS juspirij tntuipit 

14 Abqx Ul. tituiU^b qufh q"{hp^ "'Iff' "P'l*-"*/^ 
i'uptujbib np qujj^iU b tJbpuJj %nQtu b tlb^ 
ptuqtuqni,ujqh q>tuptui_nup , qb tuugbu ^ Ph 
/^Hrt^rt n*> pntJu/hntuqbq^^ qutuq tuqbi^unjh 
cibpnj npiu^u "jbp^qu bt. ibntuuq bi. qiujup 
uiunt,pn t 

1 5 Pl tluibtut quiptuq npqt_niiU Pupujjbib* 
pf^qi^M qtuitMjh uintu^ b q>tupttii^ttltp bt- «/„ 
ubu , t^^qk P fiAbu tujutsj^u ptjq aiunuJiu 

\\) nn t (jiuprt. nj mtuu atunutibq ^nq, bt_ qtu^ 
qbtuU ^piuifiuibu tiaq qnpabi . bt, u/Sui 
vtunutjjy nn p uttuu^tuUu bu . ' nnt^nlt tuii^ 

ll%bu tfniintlpqbti/li ^nt_tf**x Ul. tuu^ qlinuuM, 
ptutnuMpb ^^ , txiUtptuuMUpq ^n , i/tut/b WY— 
unpbq UJU^n^ UpjJ bnnt^n qW^buant,^ \jiU~ 


18 innt-vnj tfbpnt-tf i U.pq ^pP^'J*^ fp^^f^^t 
^tu%qb jtupq ni nn tntuj abq^ bt_ qutub tu^ 

II* qbt-untii pntltihttLtub tstujjtf^^ t Sbutulh^b^ 
qiubp^pb npqt_nnlt Pupui^bib quiliXitliu bt^p^ 
btitljq '^b StupStuptuUu bt- tittii^jili ^ Its nnfJn^ 
qnt- tftiq qutub ^utUtututuqupq tuqbc utu^ 

20 fJnt_b%t"t ^tuutut^bab% U nihtbub bv. U^^tu^ 
nn%b , qb qiujitli ^tuhqgtu ungui bibiui^ 

'2\ jbphutuq fpiupiut-nub . Ut_ tnubu qltnuiu , 
obuu^ U^uutnt^tuv bt.. rrtutiibuqb qcibq . qb 
qtupsbqnt-q^^ q^ntn tlbp tuntuyb fptupiu^ 
t-uub bt- tuntuy p a utntuipttunptu ^ tntni unt^p 
b Xbnu %nptu bntnttpbi qtfbq i 

22 rtup3itut_ U niJu^u tun S^p bu mu^, S^pt 

P^qt P ^ujp\utpbnbp qJ^nqniJnt.pn'h nn , 

'lo bt- pl^q^ p tuntu^bubp qbux Uu jnptfl^ ^buri^ 
tluib utn fptupLut^nu ruoubt tttiUnt-U ^n 
Siup^tupbtuti qtfnqntlnt^pqli , bt, tJtpbbinti , 
nS tttpbbnbp qthnnntlnt-pit ^n t 

H- a 

1 \jt- uju^ o^p ffUrii/u^Uf Utjtfiftnbugbu qf^S 
tuptupbq p^q q*tupiut,nli , qb Sqop Abtttui/a 
tupXtubbuqg qnnuiu , bt. ptupXpiuqbtut ptuq^ 

2 btut- "^u/ltg^ qnnuut jbpbp^ bi-pif^ t flJoub^ 
qtuL. u.utrtnt-tul^ p^'q U niJubub bL, luu^ tjUiu, 

3 Uu bt/ S^p • L?«- bpbt-bgtuj (J^pptu^tutTnt- bt- 
t*niu^uibtuj bt, (jtubnputj, U,utnnt,uia Itnqiu 
btf ^ bt- tuliniSU btf o^/» , Al ni jtujtt^bnb 

■tunqtut Ul. ^tuuintuutbqbqnt-ptuibiiuinun^ 
uiu , tittui unqiu qbnbpttU "^tuUufUuiqt^nq , 

O rti-p tqtuhqpjtnbqtjjuht Ut- bu int-uij ^bant-^ 
fabtuu npqt-tiqq Puptujbip q"p uqpuMtntu^ 
qpMq V tuntiMih qnt-qtMLhtiU ^ bt_jpjbqp qnt-iutnU 

(\ btfi bpP pjoubiun pUq npqbt/u i'uptujbib ^ 
bt.. tuuiuuqbu , Utt btf ^^p, bt, ^u/bbu qXbq 
b pnUnt-Piili^ Uqbtutntuqi,ngn^ bt^thpbbgbg 
qAbq b o tun.tutnt,p altl^ qnquM , bt, tutqpb^ 
qnt-qbq qXbq ptupap ptuqqtut- bu. tTbutuiibv 

i tituttiiuutMituliOn t Ut, tunpq qcibq buX b tfrt^ 
qntJnt-pq , bt, bql^q abq (J^utnnt-tuO- ^ bt- vtu^ 
'bb^bn P^ bu btf S^p Ibutunt-iua Xbp , np 
^uhtbtf qXbq h pJiUni-Pb'lj^ Uqbtutsitunt^ngqt 

S Ul. tntuptuiq qXbqjhpiibph jnp Xqbnb qXhnh 
btf tntui qUtjj UtpptJt^tutfnL. , I'utu^tubtuj bu 
StubnptJtj , bt, tntiMu qt^"' ^^t *Jh^"'^""- • 

*tipf. ft tinpyutpuJhu t ftppbi- uMUUM^uMt^ ^f^k M^ 
^tnt-iuqhugft fi ^u/hiuuMiunnpn utnftt.aujp-nt-tiU itrpu^ 

^l?fp. St^ ^^'Pr* S"*^"/!";/ juM^nL.'tM \\.uutnt-hitf 

\\,Jli%UMLiuil$t u. ny lutitrthhautj 'UnijiMt jiu'linLJi pu 
Xi'^ni^ug (St/») "^'-Fr* ^bptiltp u/uAij-^tffnt.l9^bMiA 64 bU-P 9 ah hu hiP Stc * hjoubtfUML. (jnifu^u lufuti^^u 

piitl ttnnhuU Puniujbfh, he nS iMiUutui^pliltuiu 

h hujri^ii'tttnt-ph%^ hL. It fuftum r^np^npi x 

10 fljouhtjtiji^ Sip ff^'l y""'/"^"/' hi^ tuu^ , 

I I ITni.ui hiouhujn pitn fpuiniui^nlih /«//,^/«(^/o 

ljqhiiJtnutai_ntf , qji tup^tttlf^huif^ t^npqlju% 

12 i»unttjjhf^ft jhpljp^'u lfiffiu^maJtft_ntf t Ufoah^ 
ami, (fniJit^u tunui^p ShtuaHj he tiiu^f It.'^f 
"/'Y/'*^^ h"fif"jhiJi n^i^nt-u/h /th^t hi. igfttupt^ 
luhn^ jiiik *PtJunuji.nit * hu hu ^hif ^uounq 

13 rto"t fju ^uouhtfuuL. K^^ft if^'f U "i/ultuli ht. 
ptfff Ut^ujpntjh , ht- hui %nauj ^puMifuiii sun. 
npnhuli hitpuMjhf^h ku uin. ^tupiuenh tup^iuj 
bahuJinintfeng , ^u/uh^ qnpr^jiulj Pupujjhj^li 
jhpl^p^% tjif^frnpnuttjen^ t 

\'i U*- utfu h% 'JjtfJ^tuujh ut^ at '^'fJ "*1t '"O 
hnguj * "P'll^^ fhm-phijp u/ijqpujt//fujjj% /'«- 
P"'jhlh* b'linrt he *Piti^f^neu , U,»prtilO he 

i5 'fiiupi/h . infu ghq^ fhni.ph%fi ^ i Ue "pr^ft^ 
^ t/tuenii/t* Qiuirne^^ he 3"Ji^^'fi he Ik^ntfrf he 
Quj^h% he IJiu^uin. he U tuenerj^ np !> ^Pjie^ 
%hhhnenj ufUinh 4/'"* "^J" S^t'^ ''^ npr^enijli 

16 Otftuentih * fje "^J't utjjneujli^ hu npnt^ntpM 
Q^hehu/i nutn uiatiu hephu/Jia * "'hpunli , 
^uj^tifff- he IPhpgupbt Ue tut^^ f^h'lsujij L^he 

-17 hujf ^utphcp hphiineii he he^% uit/t Ue i"ju 
h% "P1[k^ ^*hpun%[i\ l^rtph%[t he {jhiP^ft , 

-18 utneli^ 'iitu^uiiuhuiuin'linrjtiMi ue "Pfh-P t 
' ^tufS^ne* Utifptuif he //u/^ii/rt he T^hppnlJ he 
Onh'kn f**- ""^ ifh%turj ^uj^ui^ue* ^luphep 

\% hphuneh he hpb,p ujift Qe r>p'fl*^ (fhpujp^ 
huMj* Unmljp he ITneujj . ujju h% inne'lj^ 
"iiuj^utujhinujn ^Jfehutj nuui utOO-iittj pt-p^ 

20 hujhni Ije utnU^iPpiutf qQnil^tup^lih r^neuutp 

hnpop**^ ^op hepni hep Iftint-p-hutit ^ ht. aliuie 

. ^ifuj qlJ^^uipnli^ be ql/ rufui^u he qlf utpjiuiif 

Mitip'i'^n*^**^ bt- ""/^ ^[^'^'"'3 U,ifptutftuj ^tu^ 

2\ phep hphunelJ he bepFii uttftUe ipifi,p (/"/- 

22 ^utnuij* Unpfu be 'ijuufihq he ^h^fifr t Ue 
"Plh'P "'iP^l'"/ ^t"^J^L ^*^ unJtuuMipitiii 

23 fcr, Ubp^pft t t«_ ujn. U^-^ujpn% qpql*uuip^P 
nneiiuip U^i^lt^t^nt^pi^J *l^"JP ljujinun%lt jiep 

'^ l/itnepbu/li , be vhuje utfuM nfjuipuJn. he 

24 tiU.phnen. be q(7qjtutqujp he qPp uiifatpi Ue 
rtpnb^ 'inp^uuij* U^flipbeGq^u/JjujheU.pfjtu^ 

25 uiutJi . un^ui h% uiqij^ Htippiujjt ue uq[iuj~ 
qttjp U.^t"pnbbu/it Uin. b nuinhputti utliutb 

.'' *pneuihhth /"-/» IfijnepbuMU , be b%uje %ifuM q^^bu^^u . uiiu bfi b^fuu/b^ uui^ujuibaitun 
i^beuiujnenuti puur utqqu pepbutitu i 

20 ue Uiiu Ih^ufpnlj be Unt/tt^Uf unpu utuuia 

U.uinneujo- ^ujiihi nnpiipuli Puptuihih jhpb^ 

p^' Uqbujtnuinesiu ^u/ljnhpA nopnefJ-bintPa 

2/ hephufUnx ue unjiiu bit np tj pa ^ jui pit q fpiu^ 
piuenub uip^ujfb'lt Uqbujuiu/qt.nq , ^UJijhi 
qnpqhu*b Pupuijbib jUqbujutnu^f '"J" U ntJj- 

2S u^u he lh^i"pnlt t 0"Ji-nep jnpneil tuoub^ 
q"Ji- S^p [^"l ITttiltjliuli jhpf{p[»1' Uql"q~ 

20 uiutnenq : ue luoubqtue S^p (f^'l " "'l"l'"P 
he u/u^f uu btT ^^p, pjoubuiq pliq *PujpuJ^ 
e niib *"P^ "* (A^ "' lb uiuiLunt^nq qiu tfh% «"J " 

M) jiiiS inp tuubiP nbq t ue' uiu^ U rtiju^u uj^ 
mu^h ShutrztJ , UAtneuJublt hu ~*itpnuiAujjij 
bu , be qhuipq l"hn^ jjJtX fputpuserui t :"' 'l|?pj.. ^L^t/t -hpf. tMi%p- 1^1^ turn htP ^^pp-tMtifpL^ 

'" ^^Fr- "ml" V^"L '^''"'^•"'''""S'-'U *''Fr* i-P'.'jc 1-1 \ Xje luu^ Stp fjif "tl'tlt" t U»^t" hutne l^hq 
luiitnneuj^ fpuipujenltb , he U,^wpni' bqpujjp 

2jon ^n["jh ^''V ifiupqiup^ I pne htoubuqbu 
piiq liiFuM qusiibitujjli Itli** *i"p utuunneppbu 
Jibq, he IJ.'^iupnU bqputip nn ptouhunb pltq 
*4^ luputenltb , tupcLuibbi qnpqbi/lj Pupuijbth 

O jbpbp^ bepif^t Ue bu piuinuinneqbq quhpmli 
fpiupujenl/b ^ he jtu^ujpjbqbq qlisutlMU btf be 

I qiMipnebuuiu ibpbpbq Uqutquiuiqenqt ue nS 
tnehq^ cibq f/ftupujenu . he uipbhn qAbrtli 
bif ifjqbtquinu ^ be ^ujhhq ^u/ltqhpciyqopne--. 
fihhmtfn h'^nij^ qthnqnihtepq ptP ^ qnpqbuti 
Puptujhib , jhpbp^% uqhupnujffenrj , tfh^uje 

5 iJp^tfhJitqpnepbujirp i o'l autliptilAt uqbui^ 
uiutqb^j , p^ bu btfS^p* he Aqhqbq qXhtA 
htf jUqfMUJuiau , he ^lubbn n"plh"^ Pupoj^ 

^ijbtb b 'P/'9"J *itt*r)uix Ue ujpujp^iit (Jnilu^u be 
U.^ufpn^ , npiq^u he utujuinehpbujrt %nqua 

7 S^p t "iinjUuj^u be ujpujp/tJit u*- U nthtgu Igp 
uMiFiutt nejfhuhbq , be ih^iupnli ^p npqb ut^ 
tfujq nePunetj be bpbq , jnpffuju pioubqii/U 
pi'n H^ujpuienlip \ 

8 \je ^uoubguje S^p p'h'l IT nilultujt be f^*q 

9 M^^uMpnhb be uMu^ , Of^^ ^uoubutjh pliq ^hq 
fPujpiuenti be ujuujunj^ , o"*-^ i/bq uyutU 
husii' utpnebum , luuuiuqbu ii(J,^ti'pnu hq^ 
uujjp ^n* , Ihfi. qne qr^ujeujqu/lfq , he plihhui 
qqui b qbutpu utrtiuVb ^^uipujuntib ^he &u£^ 

10 ntuibq %npu/* , he hqbnb iJhyiuuj t (J uib% 
U ui/a^u be (X^ujprtu ujrtuiyb fpuipuienlip , 
be utpuapjiU uittitq^u ^ npui^u ujiutnneppbutq 
%nqut O^p* be pltbgq (Jt^uJpfth qqiueuMqutula ^kff. Stf ^l^'Fr- IH^C* b'^'> bU-P 68 I I %nnuM , ht^ bqhu '^^^""7 » t/*- ^"^^"'ff *?"!- 
nuii-ttU qptfajutnnL.%u Uq-^u^tnutgi-nij lit. 
qbiu/uutrtfTi/ , bu tuptupjtli q^m^J Uqpu^- 
tniuuuna liuttutunnnt_pbiuiffi Itt-nbu/hif ItnjiJ^ 

qu/h /"-^ bt^ bt^b% '//'^""^^ • ^'- bt^nuf^ qiu^ 

-13 i_tjuqiiii/it Ut^iunnijb nquMi^ujau/Uu *iintjiu % \jt- 
LtMinif ptuniMit. ubnutlt fptupujunlin , »«_ n * 
tni^iuL^ %nifiu , npiq^u fuoubtftuL, o^p * 

14 frt, i//w4' ^t/' ffirni/u^u t \Ttu'lipiutfbus^ ^ 

uhptnh ^>tuptut^nl$b S*"p^i*»Ubitpfnnnilni-pqiJi 

\^upP ujn. fpttjpiui^n^ pf*1 tiin.uit_oinft . ut^ut 
%ui biu/ii^ b '^nupU , bu l^utijrfbu ^uAtq^tq 
%nput uin bqbp qbtnnjii , bu nqtAMi^iuquiuU 

^6 np nuip^tnL. JOA utrtqbu b Xbrtf/ij ^ncx/, D*- 
tuutuuqbu qt$ui , O^p U.utnrti.t£jt^ (jppUMjhtj^ 
una tunitt^btuq np*J lun. ^bq bt. uuu^ , Lkp— 
Atubbiu qtfnqnJni^pn It tT qb iuum jtnb u tjltU qp" 
juittujuiiuutb, bi-. ui^us nS int^tnp piiA. slpit^bL, 

il ffuijt^ift IXjuiq^u uju^ Sip, U»jqni^ qfimuju^ 
qbu 0^ bu biT S^p' vu^mt^ujubb bu >ujpbuj^ 
%btf qujt.iuqu/liuit,u up b Xbnfttt bifnt-u ^ 

\% q^nup qbutnjq , //f. qinpAt^b jutpbt-h , ul. 
^bnL.%^ np b qbut lujitp lilt utuunuqbufjpli , 
bu %bfubunb qbuiq . bu nK quapuMU^bu u^ 
qbupnutab^ pifuibf^ ^"i-p [' qbmnj utjin^ t 

l^ Ou uau^ Skn tfir rtiju^u , U*uui tjUt^uipn% , 
lf,a. qqtuuiuqujttn bu o^qbuj qXbnU ^n p qh^ 
pt^j y/"'7'y uqbujtnnub bu b flbputj qbuintf 
%naiu bu b Jbpujj i^umo 'ttnaut bu b ifbpujj 
ruuiqbn %nqut bu b iJbputj ^ pujbnuuiuiq 'Un^ 
gus , bu ^qh^h fpbt.% » Ut- bqbu lup^iult 
juiub'ituijib bpbpiih Uqbtqtnuinung , b ihutjuiu 

20 bu b ^ujpjsUu I Uu usptnpjjh utjltui^u U rtij- 
ul^u bu Ut^ujpnii npua^u bu ua ut ui nub phut ri 
isnaut o^/' • bu tlbpujanuqbuti qquMutuqiulMti 
hi~[i biujp q^ftup qbuinjii uMn.uM^p ^utpuj^ 
unltb bu ujn.uj^b &tun.ujjbq %npuj , bu quip^ 

21 anrrn qujtfiiliuaflt ^nupu qbuinfti jujpbuUt (ju 
cibnui/^ np p qbui ufltnp 4~/'" uuauitubbqtiMli , 
au *ubbibquiu qbutlt^ bu ni buip^bh [/qbui^ 
tnuinb^aU pifuibt 9nup b qbtnnj u/iUuib* bu ^p 
utpbuJb jujtfhuutjit bpiipbu unbiqutujqunn t 

22 Iju ujpuappU nj/tiuj^u bu q^in^J uqbuM^ 
uiuanunq bujfuujpqnup-bujifaU buphuAjq ^ bu 
iuuinutituju ubpuili ^^uipujuntib bu nK inuuiu 

Zounqui ^ npuj^u utuuiq O^/** puipauju ^^uipuj^ 

unU bu bifnuut b utnuli h^n , bu ni ^ujuuium^ 

2-4 utbuta qiPbuiu fn-p bu nS uifijnu buui uu ibn- i3bFr. i-l-t 

3bff . lr,^j/l ^l»pp. \j^pufuiiu^una% /> ^p^'f pbaItU ujifb'itutjii Uqbu^utuMqb^i ynup^ qqb^ 

'""'UL ?"''(* P^^'H^L"J * ^'~ "i. U'"t'hl'^ piftqbi 
'16 9nup bqbuinj lulttnb t uu inu/lt utunup^ 
bufJ*b jbin ^ujpbujhbinj Sbujnlj qqbuib t 

1 \ji~ ujug o^p ffff f*/"t" f //"'-"» w" fpujpus^ 
unU bu luuuMuabu fff'f t ^J"**ii" usu^ ^^Pt 
UtpOkUjbbus qJ^nqnilnupq biP^ qb uiujyutbuqbu 

2 qpn t IhUJUJ Pi nj qu/ifpu nnu u/peiutbbi , 
iu^ui bu ^utpbq qutifbltuipj utu^uuiUti nn 

3 qnpuibut uu pqjubuqi qbuiq qnptn , bu bi^ 
buai iPuituiibqitU h uinuUu ^n bu h ymbuui.^ 
puiiju ububliujq Mnn bu p qui^nju ^n , bu 
p uinuuu au/nujibn ^p"'/ bu ffnqnilpqbu/li 
^n , bu b ja^ntibpu ^n bu h quti/qnuujo'u ,pnt 

't uu b tJbpuij ^n , bu b ilbputj t^nqntlpqbuMii 
^n , bu h ilbpuit huamuibq ^nn biu/libqbu 
qnput^ I 

;i Uu uiug ^if ffU nt/ain , ll,uui a(X'>ujpnilj 
^1P'"JP 'P" • ^f^"* cibn.utiJp ^f'lf qqtuuuj^ 
qufliq ^n b libptaj qbutntlt bu h tlbptui ^puj^ 
niupAbn bu b qbpiui btuMqbn , bu ^ufiiqbu 

(i qnput b Jbpiuj ^pUphq u qp upnut iiun u t Uu 
3iqbujq u,^ujpnit qXbnIi /u~p b 'Ibputj ^pnqh 
uqbujurujqunq f bu b^utu qnput • bt rinputu 

7 bu vujl^bbmg l^^pUbp^* Uqhtquiujttung t (A_ 
putpttli *hnjhujiu bu q^ui,ptj Uqbtquttuqung 
buibjuipqnu0buji/p,^t bupbu/ba bu ^lultbu 
qnput jbpbpfilt Uqpututujqunq * 

S 'fnibtuq fptupujun'ti qlfntJuiu bu qlX^ui^ 

pn% bu UJui , lJ,qoP u "Jptttp^n utn O^p, bu 
b pttfq tupiuuqi qqnputu jph^it bu p trnqn^ 
iJ pqb'ui biftf^ , bu uipAujbbiibq qtlnqn^ 

t) i/nupqq , bu qn^bugb'b Sbtuntt t Uu usu^ 

Uni/itiit n^*ujpu£urtlJ , (Puttf qhp A^'tt , ujn 

b pn ujpujpbq tuqoj&u ijinu*ij ^n bu aujnuijbq 

tPt*q bu J^nqntJpqbuth ^n , uiuututbbi qqnptftq 

b ^^» bu b (fnqntlnqb%i ^nutftf^ bu ji 

tnu/bn ikbpnq* , P"'Jf *fh'",fl' p qbut uMtnp 

10 iflMUjitqb'iJi uu %uj luu^f U»n iJaiqbu t Uu uu* 

utu^f ftpuiiu UJUUJqbpq "nhfth* if} qputtuu^ 

tjbu bpi ih^ '"JL "'^ /""t? /' o''""'"4^ U*u^ 

I I innuikni ifbpifi**t Uu aujpanbu qnpui^ti. ft 

^i'ft bu b utujjjq ^rtn , bu p autnujjpff ^"^f 

bu b tfnqntlpqb%i ^nutfif^ , pusjij tlbutjlt p 

\'2 qbut uaUqp ifhujuqb*U t Uu bipU U ntlu^u bu 

Ut^ujpn% b ^^ujptuuniii , bu utqutqiubbiug 5 bl-P Ifnijui^u iurt S^p iJuiuh tftUifiunpnupbuAj 
annmnju , nnui^u d-iuttuMnhn bnbu^ ^*uj 

\o pujun%b % fjL^ utpuMn S^p npu^^tt bt. uMuvuqlt 
If niJul^u . bL. uusmiuubnuML. anputU b utuMlia 

i4 bv. b upUM^ha bt. ju/hnng t [Jl. (f nnntJbnfiii 
ifijnuiu bnjtnu bnitnu ^ bi^^tbrubgiut. bpbhnUi 

\o l^ppbu bmbii ^puintui^nij bff^^ bnbi^ n.bt-nnt^^ 
frbtJUf vuiUpuMgiuL. uhptn unpuj bt. nS tnuiUL. 
ungui f nput^u be fuoubgiuL. S^p < 

16 Ul. usu^ O^P guft/u^u , u,uus gUt^uMpn% ^ 
fr^ ci,ij.bu* Xbn.$juifp ^nJ aatut.ujqujhn. be. 
^iup q^nn bpbpbn* be bnbgb tfnifli b ifuipn 
bi- juiitujuntfu , be ' jtutib'lJUMjh bnbnbii y^ 

i7 nbuMtnuMgengx Ue tupuMppU lufltuM^u, Xnbtug 
Ijt^iupnli Abnujifp bepnJ qa.tueujaujb'ij be 
bstnp iJ^nn bnbpb% , be babe uneli b ittupn 
be ituiMuaunelt , be jtutiauuijlt ^nn bnbnjtU 

18 u abuiutuMuennt lj,pmpftti%njliuj^u be q^uij/lj 
buurutupnnt.ja'buiiMp^pij bepbutliu ^utubi ifnelj , 
be nS biup^ttU , be babe ifnelt b utupTi be 

1 3 juAiuiuaeb t (je tiiub% q^ui^j gfpiijpuien% , IfujtMtii UtI L^//y i "Jl be fu uutiuqute 3" ubputli ^uMpiiMenUp ^ be nS inetue unqui, np~ 
tqgu be tuoubqtue O^p » 
20 Ue uMul^ S^p guntju^u , HtJu%^buj p^q 
iuntjueomh be b*"g ujn.uj9b ^^usnuaeniib . be 
ui^uM %tu btu/li^ b ^nep utljnp* be tuumuqbu 
n^'UM , U»juui^u ujul^ ^kp » Ihpaujubuj nj^n^ 
JV^f/rM-Zf/t htf qh ujmytnbugb'u qbu, U,uiuj P"^ 
nj buttfbghu iupAujbbi qj-nqnifnepn hif^ "i- 
Soi bu ujiitunbtf b tlbptui ^n be h fJbpmj 
aaan.iuibg M^g be h tlbpusj tfnqntlpqbuhiFtn 
be p dbntut muil$q o^bpnq yujhuj&UMii& * be 
inqh^ utne%^ uqbu^tnujgengq sti/itajSu/tiUbe^ 

22 be bpbhpU jnpneif bgb'h b %ittu x Ue uniuh^ 
Sbib uapuMpbg jtuenepb lUMjUttbli RbpbbpU 
^bubu ^ jnpneu dnqnilnepqii bif bg^ , be 
itb ihqh u/ttn yuj%uj£us*ij£» qb qhutujugbu m^^ 

23 bu bif o^/*! o^/» uiifb'jitujh ' "pUph^ t/*- *nuig 
biuipng b i/^^ tfnnnifpnbu/u h^'*^ ^'~ b ^k9_ 
ffnqntJpqbufu Mn* be tJujqbe bqbgb u^uiUq 

24 uijn h Jbpmj ^rkph'l''* ^*~ UMptup S^p iMtJU^ 
Ui^u • be biib yu^ujUu/ib^ ptnqaetP p mnebu 
fptupuienub bt. b tnnehu viun.ut^pg unpiu 
be jiutfiriiu^ni bpbbpU uqhuiuitugeng . be 
ututnuMubgiue bpbbph h %uiijiuaufU&^ u/l*tnpt 

2l) iJe bnSbiug q^iupuier^ qlfnilu^u he qU*'^ 
^ujpnitf betjuu^f upf^"*J^ 1"^bg^^ Sbtuniu 
UtUtnnevnj AbpneiT tuum^t p uulaU bniMppui 

Jh%ug% *l;ff. i> »lkf_ 26 be Uiu^ Unihi^u , 2t ^^pP '"Jf^ it'^^L 
bP'g 1'l'"PJ^lh" Gqbujuiuigengq qn^bqbtf^ 
O bmn^ UtUtnneunj ifbnneif t ^luhqh bff^ 
qn^pgbulp 19'''P)btbu U qbiqtnujqengq ui^ 

-7 niuyb Itngttt ^ ^tunbn^ ujrtijb'JU qtfbq t U,Ji 
bpfrnqni-^ bpb^opbujj auiututqujp^ jiuuin^ 
ufiuut , be qn^bugne^ obujfih lj,utnnevnj 

28 itbpnetf ^ npiq^u be uMuiug ttbq S^p** > G*- ^t * tuntuen hi , &/i Amlibif qXb. t 1 qf'buQp^ obujnit IXutnnevnj o^bpnetf iiu^ 
%utigutui^. utji tTb nepbn ^bnb Aqbgb^ bp^ 
l^t"i * be f*pq utqoP^u tupujp^^ litutAi bit 

29 lun. O^p* t Ue tuu^ ITntliil^u f Uu bibg h ^^^ 
be utqopf u luptupbg tun. Utt'utneut^ , beipuj^ 
ptutnbugb yti/liiu^uiit^q b q^tupittertti^ be h 
aiiMn.iujhg bepng be b J-nitniJpnb%l^ heptf^ 
q'^qhi- • P'"J'J ^h beu futuubaq^ fptuptuenii 
tun. p SutpAtubbi qtf nqniJni-pqn qn^bi 

30 ^biunlt t p# U nilu^u b q^utptuenb^ , be bbuig 
01 jtunop-u tun Lhutitneuji^ t Ue tupuip S^p «/'— 

ujgu be luututpt (J ntJu^u • be iptupiumbtuq 
qyu/btu^tMjljS^i b *ptuptuen%^ be b aiuntujbg 
unpiu be p tr nqntlpqbul^ Itnntu, be nS Uhtuq 
32 be nS ifht Ue htultpiuantg fpiuntuenU qubptn 
pep be b i} tutlutUtubpit jtuilttlbq ^ be nS btu^ 
tfbqtue tupXtubbt qifnqntinepitlt 1 

H- I*" 

I \je tuu^ Stp gUtiiJu^u , Uneut uin. ^tu^ 
ptuetib be tuutuughii glitu ^ lXj*'*q^u tuu^ ^^p 
Ihumnetui/ii Upptujbgeng , U^pXutl^btu qtfn^ 

^ qnilnepq h^ if* ufUistnbuqb'li qh" • Umtqtu p-j^ 
nS btuifbu tupXtubbt qtrnqnilnepq ptf ^ u#j# 

3 tiuubiueHh ntfljbnbu qqtu ^ U,^tu Xbtib obiun% 
bqhqb b fUtuyb'lju ^n np b qtuyutp bu , be p 
Xbu be J^y" be jneqtnu be jtupytutz be jnS^ 

4 bttup tftu^ne tfbt^tue jrtjd- » ue uiptupjtg bu 
u^tMMij^bibu*^ b if^9 futusiuitgiu Uqjttqtniug^ 
enu , be b «/^£ ^tusuMUgii Puptujb^jt , be ni 
l^tufubuqb jtutfb'hiujib npqengU Puptujbib 

5 bnftlifu x Ue tftuifu^tubbusg Utuutaeujv be. 
tuu^ , 'i^tut^e tuptuug^ Stp qp"^q I'^Jt t 

6 tJbputj bp/fpbqx Ue tuptup Si^p qpu/ii% qwjb 
b iJtuqbe tMiitqp ^ be ututntuljbgtue tutfb%tujiu 
tuUtuunL% Uqht*pn"*tf^"^ * puijg jtuhtuuitng 
npqengU t^upmjbib nj ^tupjbgtue be n^jt^b^t 

7 hppbe btnbu 4^tuptuert*it , ^t/^ n^ btufubgiue 
itMgiitutiltng ttpqent^ Puptujb^b be n^ /'^^ 1 
t^tt/itpiugiue ubptn %npuj , be n^ tupXtulj^btug 
qif nqntlneptxU % 


bU-P 67 8 hfouhqiuL. Stp [^'1 Uni/u^iu/r ht^ [^*1 ^*' 
^ujnnlih bt. luu^ , U,n^^ rint.^ in ishno^ 
AOnniJ^ ttnttihn Slinqn , Ul. aiiilihun^ niuhi 
U n it a ^ It nli n hit httJi it ut rt ut ^ A *P ujn itt #_ nl/p 

9 he. iitntu^h autmujfia 'ttnituu » (7*. hnbtf^i 
*hnjh P^"f utitliltutjit hplihnn U ah u^ututtjt^ntj , 
hu bnjtah h iftnnrt hi_ jtttliutuniJli y'"/ » '^- 
ntMiuni/lt ruiufiiui_tiinut^ . bilutnrt hi. jit/ltut^ 
unL.%* ttutTlihtitflt hnhnhn (jiihu/itttJUffi-rtit i 

lO t?L tun /tit aifnbthn ^intiltii utriiu^h fptuntu^ 
t-ittitt . hi, lautlihtutt titujlt If ntlu^u tp'n hn^ 
hftUu . frt, hriht- hhn, fuutrtutt^tuptn^ bnttiij^ 

\ I hiui^ , b tlttipn. bt_ ituiituuntSh x ul. nS Iiimj^ 
pkl'^' hftp'fjntijiiu b"*! iJJntti'9b If ntJitptih 
tluttfU bhtjnjU, ^utiiijb hnbt. hbtjlt bt. b btu^ 
fuutntitAt , be. juttfb'litujU bnbbpti Uifbttj^^ 

12 tntunt_nti t (?<- biumtuqnjn O^p aubpuili 'Pttt^ 
ptut,n%bf ht_ nj ini-tttL. V///iiix# , nptitl^u bt- tit^ 

i3 p£_ utu^ S^p auni/u^u t 'f ui*iibj b itj p^'f 
uin.tiMt.outb ^ hi., H""f "'*^^^yh ^tttpnti^nitb , be 
tMtuiuuabu ttiitu ^ UtjuitJ^u tuu^ O ^p U>"tnnt^tttv 
Gppujjbnt-ng t U.pAiMtlibtu tpj-nnmlnt-pr^ bif 

\h ab uJtii^tnhughli ih"* ^^tialtnb ^tu^titf fttutlut^ 
"ituibb titntiMnbttbti bu tiutilb'ltiitjli ututuiiu^ 
^ttipu It ujtptn ^n bu outntuipti ^ntt hi, trn^ 
nntJpnbttjlt ^n . tjb qbmittiigbu pf ^ tl''^ "^ 

\Vt ftppbt. tibu itutfltittuhi bpbpbt '^uMlitib ^t^btui 
qXbrrii btl ^tupbn 'hP.bta bt. tpJ-nnnihtt^pr^ ^n 

\\> tttxM^tit^tutfp , hi. uiuinutbbuqbu jbpbp^ t pL 
iluti/ii ujfiinpbb utiu^bgtup , o/i I' J>htt ffnt- 
nhn littopni^f&bthj jttf , hi. ab tutumtfbugb 

i7 tt/Vni^t btf t^'rt Ul tfh% tujlt hpbbp i Ui. nnu 
uiuibtut^pli prbi^uinhbu titfnnnu pitbuMita b^ 

ict unil ^lupSutpbi attnuuix (ji-hu lu^iu uthnui^ 
nAa iJuinbi. lutiuit tttuiPni. huiphnt^tn utuu^ 
utbb injtf f npujbub nS bnhi^ jUttbuiuinu jopJ^ 

*'^Jf*pu^ ^uiutniuuibauiL. ifpiisbt- tituiuop \ (/l. 
uiptf. uint-P tu J^nnniJhi atMttituutttSli ^n bi_ np 
Hbs hnh ^B" A 1"'J*''h • if* iutfh%tuj^i tfiupti 
bu uihtuuni% np tiuiab b n.ui>uib be ni ifinq^ 
b trineli , u/tibtib b tlbpiui %nquj biupbneutti 

£M bt- utuuiuibbuit^ t lip tfbuhinuiiP bpbbuii^ b 
puni^ ^btunli b huinmibtiii fptupiui^nlib ^ (A/»- 
nnitbuia tMauirttuju h*-p hi. au/liitjuneii p 

21 tnni^i . (/*_ np nfli utliuiun b iPbtnu ht-p pui^ 
"itbiili ohtunlt, hftfnrt ti^ujnujju ["-p be 1*"^ 
'iituunthi hi-p h iinisuth \ gupnjuttwui u [t tl^P"'/ ^ anriJpn.hu»it h*lhl }uinAtuulTi 
ii^C* UMMtutiuLlritg^it 22 Ue tuu^ S^p ffUm^u^u, Qq.biu t^ikbnlt ^n 
tbpbpliu , he hnpitb btitphnt.tn b ilbptui ui^ 
ilbltinjlt bpltppn u tipuiitntMnenn , b ilhptut 
tliupnittult be uiltuitiUnt , be p ijhpuij itjiju^ 
iJttMili pujli'^tupnj np 5" b nutsmb hpltpbn //», 
'//'"/"""'/'" '"7 * ^*'" ^flbijiti U itifugu tiXbrth 
bi^p jbpbfihut be but x^gp pujpputnu he btup^ 
bnt-ut^ he pitfruiljujjp ^nep phn bpbppu * he 
mbnintj o^/» hutpbnetn b tlbputj "Phpf^ fr— 

24 abuMututnenij t Qp bujpbneut be ^nep pnp^ 
pn^buji b tf^9 hiupbmb'i/ , he butphnetitlt 
uujuuibli ^p J"J*i^ f npiMjbiih nK hnbe juttfh^ 
%uijii bpbpltli u lib itiutui lien tt , jnpif^ ^btn^ 

'Z\i hnhuji l^p b lib pill I unput uiiiitt Ij-^iiip hiup^ 
bneuiii jtuuhuuijli bphppli ijiipnimiuaentt 
nuitfbuiiijib np pliS gp b rtuiyinp b tfujpnnj 
tfliliKbe tuitiiuuneti , he tiiuiPbliuijti piuli^ uip 
np it nutymb ^p h^uip buipbneuiti , he Qtu^ 
ilaltuijlM iptiMiut np b ttiusutu ifiuuphmti i 

2(') puijn jhphpb'b phubif , nt p i^ftlt "Plf',^' 

27 Pupujihip f nj hnhe biiiphnem * ut. umuin^ 
bull fpujpujenUb bnshiun nit niju^u he JVlA— 
^uipnU he uiu^ iiltnuut , ubntuj , lujune^ 
^butbe** Sl^p uipituip J^ , be bu be d^nnn^ 

28 tJnepn htf tuiJuiuipbytn^ i ^lUQg.P jutrtoiau 
iltuuU hif tun o^/» , be tiutnuipkunliii b ^b^ 
%binj Ciuif*iirflt ihtiutne&nj be hiupbneuili be 
^nep • be tup^ititibtibq iiabq , be ni heu 

'29 jujebinettnt-^ iflitui t Ue uju^ 3^*" IT niJu^u^ 

U.jfliP f'pp^*- ^'il"f P"*^ ^"'n"'tP" t 3r& 

qXbnu btf tun. '^ UtUtnneiuo' ^ he ciujiii^pli nui^ 
ntuphuqb*li , be buapbnetftU be uiiiXpbe nS 
heu l["lh • qh h iMilibitbu p^ ohtutzb ^ bp^ 

30 bhp t Ut~ nne be ^tuntajn nn qhtnhit fj ^ 
she heu bpbbpne^ ft obuirili^ Ihtiinnevnj i 

31 *lutiiie'li be quipf^i ^luptue, qb niuppU ^n& 

32 huijp he binme'ti ubpiPuAtuiithuii ^pt Ue r^np^ 
builiU be ^ut&iup nS ^uipu/li , tib uttiuiqu/li 5/rt/i 

33 ue hi (jm/u^u b q>uiptuen*ti^ tuptnut^u 
MuiU q,niMiqiu^i , he Xqhuin qXhrtb hi-p '"f. 
O l^p , be n tun inpbqttli a uijU^i he htup^ 
bneutU , he u/hXphe n\ heu bu/0httitt jhp— 

34 bhp* I'pphe hutbit <puiptuenlt bjS^^ nuiniup^ 
btuq iiiUXpbtfu he btuphnetn be Xtujli^pli , 
iiuebf b tfhqiu'ljshf^ , he ^titliptut^njfij qu^ptn 

3'i /jL/i ^^be q^tunuijbif bepntf**t Ue ^iiitnuiqute 
ttbpttiU q^iiipuieniib he n\ tupXtulibuitf Q"/*— 
tibial J'lipiiifhih f npug^it ^oubgiue S^P p 
Xbiiit Unijitbub t ^bPf . Stp ^''bpf. rt/ii^t" b. hiuteuMj,^ %opiu 68 bL-P %l. (f (/ nuin tun. *Piunuii^n% , qp Iru piuutujqnt.nn 
qubntn %nnuj Itl. qu/tnin t^uininjlin %nrjii£^ qji 
bujnntJUL. blibunWit %%uMii^pU h'^ I' tJbniuj%n^ 
^ guM , llnuj^u ap titujtnifbq^^ jujuujh'Qu nnn^ 
i^nq Xbnnq , bL. nnn.t-nn npn.i^nn A.bnnq^ nn~ 
KuMip haiunuMub t*bn. uqbtuinuMnbun. , uc 
t^yu/hu bit* n"n uipiunb h %nutu , bL. vuHtb^ 

3 Uutjiii irnijul^u be U,^ujpn% tunuu^^ *P«/- 
nujt^nltb , bu iuub% altiu^ U, juuj^u ujuj^ o5"/» 
U.uinnt-iuau l/nniujaut^nn , (J pf'^bu jbttn ni 
bujubnbu UMUutsbi ibli^ib . ujnciujbbuu qtrn^ 

A nni/ni-nrt nil an luiuymbunbli nhu i lt,uMUJ fo g 
nj bmt/bnbtt tiUL. utnXutbbi qvnnnijni^pnnil^ 
iu^ujt_UMubb bu tub^bq b unfit ttuttfriL. duinbt. 
tlujpmpj utuninjib b ilbpini ~ ui ilalt tu fit uiuS^ 

ii au/liuiif ^nn . (/l. ii^tni^bbug^ ' qtntfb'liujjit b^ 
pUuu bpbpb ^ bL. nj bujpbnbu^* utbuuulibi qbp^ 
bpp * bt. qbpbtij^ quitfbuujfu liypMiuplt qfp 
blrrnn Xbq binpbni^uiii , bu bbpbn^ qujifb^ 
Itutjli ipujjui pnuubuMi Xk n b ijaputt bpbplt i 

6 ui~ igitrtli innuiijt nn bu tnni^t^ uMtfitlimjIt 
bujntujbn nnn ^ bi. tnnL%^ jmt/a^iujjlt bpbpbn 
Uqbttpnujuunn, //"/» nj bppbn utbu^U ^napn 
Abp bu nj ^uji.^ %nnuj , jnpif^ *>pt bnb'ti 
jbpljpb iifnt\bu nujjuop t Uu ptnju innubint 
bi b tpuipujun%^ t 

i thnbit qliiu (k uMTLini^pli ^^uapuaunltb y \] IHt^ 

jbu jb pa hn^ tfbq lunjn a/^n . ujpXujbbiij 
quujpq.bljli ttjt niuiytnbuqitli HO^p IXnuinuiua 
bupiiuilin, bfJ i^ qbutb I buiifbnbu ah bnpbuju 
fr 9-A'V''""' * ^*- qatpXnuqlilt qU ni/uj^u bi. 
qih^ujpnlt ujo. ^PtJUpujt.nii , bu lau^ ait nam , 
GpP'UMjp uiuiMtibn^^ t^^P Ui>a*ani.ujb Xbp, 

y pujjq niJbu ml hnb'li np bpfJ ujjqb'Jt t Uu 
UJU^ U i*i/u^a f Upl'tntuuujpno^ ^u/liqbpX bu 
&bpni/,p ubpntlu bpfthbgni^^, nuauibpo^p bu 
qumbpo^P titMpnil,p , uip^uin.nil bu njmuipnti 
ifbpnil bpP^jignu^ , qb molt *^ Sbuttih Iku^ 
\0 tiinubnj tlbpnj^t Gu uiu^ gitnaui ^ ^ih^h 
UJjqiq^it , ^^p pitq ^bq, \ptuhtqb UMpXujqbil' 
qXbq, lihm-^ bu qniniaqnuutva Xbp, utbuuj^ 
' ' '^t^P if' tT^'B ^'"^' A ^bq*i ir/i utjqui^a, utj^ 
vpfrbgbli um^ bubff , bu uiujyuibuqlfh qU,u^ u. qiitnju Xiin , inhut;o qfi >*"p[ip Uu^i tttn.tu9lt utnuutv t ^uittqb qutMn bub bthqp^b^ nnujtx 
Uu ^ujiib'it qttnuua ibpbuutq ^^uMputunlih t 

12 Uu ujii^ ^tp 3^' "'["h" i Xqbuj qXbn*it ^n 

p ijbpujj bpbpbn Uqbuttniariunn , bu biq^ 

iTutputbt b ilbpujj bpbpbq Uqbujutajquaq , 

bu bbpbq^ qutilbliut^i piultvutp bpbpbn ^ 

bu qutifb'ltujjii uiinnuq dutanq" '/"/' b0nq 

to butpbauuiii t Uu UJi/putpX [jnt/u^u qXbtib 
hup ibpbltltu , hu uah^ S^p ^nqtf ^uiputunj 
jbpbpp qaipL.li uitfbltujnt bu qqhjbpli utub^ 
Itutjlt, bnpbu mnntuoui bqbu, bu ^nqif ^IIl— 

\ t putunj utn q ifutp ujbt'it t Uu b^utla juttfb^iutjb 
bpqhpii Uqhiquiutqunq , bu qujqutpbttnjq 
h ijbptuj uttfb'ttujjit am^tfutitutnit UtfbuiutuM^ 
gung . jutnut^ ^utlt qiujJt nV bqbu ojhttqbuh 
ifuMptapM , bu jhtn utfinphb nj bqbu utjU^ 

10 utbah t Uu ikujfkbbtuq qujtPb%UMjit bpbuu 
bpbphli , bu ujujutbiiMjibuutu bpubplt ^ bu 
bbbp qiatfb'liutjit pn^t^utp bpbpltlt bu qw» 
tUfJiiujIi tqtnnuq vutnnq np Ulttaq b butpbui^ 
atltuib . bu ni ifhutg butliuij ^ n** b vuinu bu 
nj jutiH/itutjIi putli^uMp quM\ uib juMtfb%utjit 
bpqpHit Uqhiquiutgunq t 

!(> Uu ibauprtuqiau *PutpuiunJt qnjbi qU atl^ 

u^a bu qU.^mpn'if, bi. uta^ ^ U bqujj utnut^b 

"7 ^btualt ihuinnuv nj Xbpnj bu Xbq* U*pq >th^ 
pbgt^^ uijaii bun jafltnu/iiutq btfnq , bu Mi— 
qutjbq^jt utn S^p U.nufnuutiy Xbp^ bu ibut^ 

\H piatnbuq^' fb*itglt qifatputbtu" quiju t Uu bi 
U niJu^u b <Pujputunlt^ , bL bbutq jutqoPu 

ly tan. U»atnnuuta i Ul. qiunXnjq O^p ^nqif 
nututnbb '// ^ar/^, bu utn. qiPutputbtit bu tu^ 
i^atn b hnipt^ ^utptfbp , bu nj uhiuq tfiaptuju 

20 juti/b'ittajlt bpbpb% Uqbittinutqunq t Uu 
pjnuiiuqnjg O^p qubpittti fputpitjun^b , bu nj 
utpXutbbutg qnpqbitii Puptitjbib t 

2 1 ku utai^ S^p gfTatf^tj^a , Qqbut qXbntt 
^n jbpljltiiu , bu bqbgb jatttuiap ^ tJbputj 
^P iPb'h f'*fh*'i*^"'n*-"f t pttituutp \0>*uihbibx 

22 Hqbutq IT nibt^u qXbntt hup ibphliitu , bu 
bqbu ^tntump bu if^q bu tfnuP h tJbputj 
tutlb'ltutjit hpbpbit Uqhutututqunq qbpbu imj^ 

2o unLpu • Uu nj n^ tnbuutlt^p fbqpuijp pt-p 

qbpbu taunupu , bu nj jiupbutu i*^ juAt^ 

bnqftg bi.piP^ qbpbu utunupu . putjq ttttflr^ 

ItutJlt npquntttt papuJibib inia ^p itutlauiujtM 

alt utbnujJ bull u bi^pbuajiq i t-uip jfrp^ppf ^^*'Pr- F'"P^3^ J[tugh jji^h^ b-L-p 69 2-5 If I- bnshuJtf ^*iunmi-ti1i qU nJu^u hi_ 

9uin. hi-^ qnslutuit Xbn tuiiutqtt /'"'/4"«£ » '■**- 

2d "*// tunhitl Atin hnftf hnlili If^'if ciuq t t/*- 

uju^ IT nijit^u , hm "L (yn£_ ht_u uiujtihu 

i/Jra nn'^uiif^qti wl o/iSm Y"/* "'"^'A// '"^Ip 

^V Sf'iuriit U,tjuint.anj ilhnnutf i tJ,JI ua/t um^ 

*l»uiunifli hub ^^Pl*f Pffk /*"'/ '''^'7 I ^'- "^ [(rn~ 

nni-qni-ii]o be nS b^niub ifb , ^tuUqb b 

%nquMii^ itintint.^ni-il,^ uttuyitbi qStf Ut'i~ 

innum^ ifbn , //*_ '^bn n\ tibttibti\u nl'^'S 

uuitnnt-iMiMMlibnb uit ^biunli ij>uuini a nj ub. 

£1 pni-if upuibL. tttlinn ^ujuitjJtbiibu[p i pt, 

fuitintunnjq o ^p qubpuili fputnuit-nlib , bu 

28 nS btnifbqtuL. ujnXiubbi qltnuut t (Jl. tuti^ 

q^utnt£tt-n% , /■ p^'ff qitui jb*i/^% , qq"jy I^P 

u/ijXb'fj ^nt-if , tfh bt-ts jtut-btni^anuu utb^ 
uiul/bi qhnbuii nu, qp jn/tnuu lut-nt-ti bpbi.pu 

29 «ffL fibX , i/bnujf/ba t (Jt. uju^ U niiu^u , 
"U.uujqbp, nS bt-u bpbubqujjq bpbuma Mnnx 

i |jL utu^ S^p girniju^u , Wjy itbt^ti bt^u *»«/— 
pnt-UJvit tuapq p ijbpiuj *pujptui^nltp bi^ b i/b— 
puti uqpupitnub , /re uiiuiu tnpXiubbnq^ qXbq 
ujuuib • ittn jnpd^uju ujpXujiibuuq qXbq , <i/_ 

2 tfi/ubt^ttU ^uiltn^ qXbq uiutnb i U.pq [uou- 
btuq qtuqui iujbujh\u irnnniipqbuiliu , be 
p/itnpbunblt bepuinutliSpt-p n^ Jl'^'H I'k 
ht.pif^ bu qp*' h *lP^"*i*~'^A P'-P**h t*tijo0-u nu^ 
qbq^ju ML uiUoi& u lupa tuia^bql^u be '>«ili„ 

^ qbpXu"t ue bui S^p ^tnp^u ifnqnilpqbttfli 
pepneiF uMnuiyp tjqbtqinuiqt^nipj ^ be biiineJt 
%nqtu p qtupn, be tiitiUi U niJuqit ubatnpnt 
bqbe J*il*f^ ' uin.u$\b Oqbuitntuqt^nrpt be «/— 
rttis^ b *piMtpiuen1tp , be utnuj'9 p uiubliiujtt 
vutnujibq Itrtpi/J , be jiu^u trnqnt/pnbtui/li t 

A ue ujug U niiugu , u.juuj^u luu^ ^^P » 
^^atuutptub nbybpuse bu tttnbq b tP^'^ u^ 

5 qbtiiutnub . Oe tiiuutiubbunp lutfbuutjlj ttntn^ 
pujEibb jbpbpbq Uqbiqtnustienrt , juttinpu/ltli^ 
u/liutb q^iunujenlip np uutnp jutftrnn. iJnpuj , 
tfbl/\be qu/hsipuMlipb luqtululinjtt np qutiq^ 
tun bpbuiUu ^ be tfftU^be oiu^/imhA/iA uiifb^ 

Gltiutlt lul/ujitltnq I ue '*npqh luquiqiub ilba 
iiuiibliuint bpbppn fjqptqutujqenq , nputbub 
nS bqbe be f»* ben luiebineqne tltlibiunhi^ 

7 uibub t fte h i^9 uMiJb%iujtt npqenq'b l*u^ ittbFr n-l-fc- -I'Fr- "'?/'? 'J^/' =*t'Tr J^rkrP' \:qH"""S'"3^ J*"t" ^*"»-";/h '\*"'P" e„-l,l, I'Pr- ^.Jh P J* ,.lh%u»it' p**'jbip ns qitlt\buqj^' be nS Miett iTb ibqtteuie 
pt.pni/, be nS p tliunnnj til»lt\be ituliujuttel* . 
qb qbutiuuifbit npSUMih l»itS if,puittS,bibu tu^ 
pttiuiii^" Sf^p h t^^9 Uqh'*pniiitjenniL be b tf^9 

5 piiputjbib I Ue //'?fl/«^/ ujifb'iltujit h uiiius^jiu 
^n uijunjibq tun pu ^ be bpbpp utrnqquli ItltX 
be uJuutunWu , Ul line be ujifb'ltuijli ifnqn^ 
tJnepq ,pn , npneii qneit luniuVltnpqbu . be 
tJuijjuj ^ihq » t/*- ^/ U ni/u^u b q^uMputenit^ 
lb pujpbnt-P buitip t 

I) Ue tuiil^ S^p qir ni^u^u , //* ["^I'fjh ^bq 

qfutpiuenu , qb iini\UJiub qbq q'ltyu/tiu bif be 

\\) qiMipnebnuiu*" jbpbpbti U qbiquitutienq t Ue 
(J nipi^u be U.^ntpnij tupuippu qtAJifitttuijli 
ItsuiUu »L qujpneb uitiu qtuiunupb ^bp'inltli 
Uqbtqutuiqenq uiniuyp q*ujpuienlip . be 

tuuuiujqnjq CS^p qni/putu fptupujenupf be ni 
bujubquie mpXujitbi qnpnbnli /'upiuibib 
jbpbp^*ii Uqbupittnqenif i 

1 \je pjOiibtjuie O^p f^*1 U mJubub bi. pljq 
ih'^ujpn'j/b jbpbpjili Uqbuitnuinenii , be tuu^ , 

2 u»if/iutj uJjn ^qhqh Xibq '*hhqP^' uufunq . u*— 
O ntuvpu uqpqp Xbq ituiipnu uimpenj t tlSou^ 

butq n*tq luubuiuni a nqnq pqbtuli npiientiit 
l*upuijhip be ^ uiuuJtjqbu , /• utujulibpnpqneii 
uiuiibuiiiu lujitnpbb uinqb'li bepbutiiq bepuM^ 
^luUSpi^p njrutnp putn uineuu tuqqtiiqu 

A bt pbujiiq , nifuuip puui f*pq » L»*- ^P^ uiu^ 
buje^ bnb% b uiuilili npuj^u fj^ ♦An/r^/eu/— 
euibuili fl'f'bi n^pMinpHii , tunn^ P^"t /""/' 
qqpiuqp pi~p be qplibbp hep putn uinpquM^ 
M neb . peptunuiukpep puut puieuiqtuup nc_w 

h pneu ^uiuuupbuqb "jn^ruuMpin flsiuiup buj^ 
uiuupbuii uipne , utnjpbenp , uitituputnt ipqp 

6 Xbq . innbtiMii be juijubuiq tunlint^qnejii Ui- 
hqhf/h Xbq iqiit^buji intlisbe h Snpu be b 
uiujiiU luenep uiifuniu miunppb . be qbuqUu 
qiitu miiLliutpj ntuquneju bt^i tfnqnqpqhtuu 

7 npqentpi hnpisjjhib p'iiq bpbbu t Ue lunnbu 
juipb'ii^ u/titnb be tibttb% h ijbpuMj bpbneti 
ubunqli be puipujenpbli utuiuitu jnpu newp^ 

S qbu qljiMi p itnuui i Ue qbppiibu qifpuu p 
'll'y^ph" jujuifbb, binpnilbuii ^pml^ be puj^ 

9 qtup9 [fttq bqbiib qbphqUli, Ui^ nS neufpqg,p 
p ltnqi£iii^ ^neii f be n\ iipupi bifthuii jpuil ^ 

^l;Pf. ii[tutu»u^li^ fc/t^t p.iiiJuM'l.hiigli ''I'Fr- VfU- 70 bl,-P ant^^ A Ittiuilt^ jujja , iwL. nubn ifti abbiu^ 
uba^^ b%tfuMti^t bL. nn b%\ uLujia^ b%irui^ 
1 1 %^ jutjq* ^firrt^ utjfibu^^^ t Uu utjtiui^u nc- 
uifitf^,^ * V*""/'";^ ^bp p^fl if^^tt , ifL. ^oyji/f^ 
Xbn jnutu , bi_ tjnuut^p Abn h Sibn-ftli . tbnt^^ 
P^itiiiiatl^^ m-tnjltf^,^ , q^ au$uibb Sbutitlt ^i 

12 (jL, ujiiij^tf i^"i utthtiiiupt ^phhnn Ijqbnj^ 

tnutift^rtrf b 'f/'ybnbujujiuifhb, bu ^uipbq uuiw 
tfb%uijh tthtqpuili^^l^ ^P^vbl ^lh"('""^*J*-"ff 
ji tftupffnj ir^iii^bi, ju^tuunt/ii. bi- jtuinAiutjIi 
nbitli OnhuJiniutfi^nif utnuinbn ilp^fhbhinnitt_^ 

\o fdjitJli . qjt bu hif S^p' t/«- ^nh^h ^bq utpbifliq 
"^lyujljujqbuii b qbputj muiliq J'*pu hfktM 
qni.^ u/i§q* bt. inbuba qiupbt^tn bt^ uttupb^ 
tfnt-tjjttf qXbq*, be nS if/^'b^jf^' h ^^1 ^'"P- 
nt-utan b utMiuttubbi jnpd-itttf ^tupbuflibqb it 

\A jbplfpjiq Uq^iUjutiMJifi-ngi ui- ^nhnl* ^^'l **/'7 

^btutili , jujqqu cibp op^'ti juii_btnb^tubt$iii 

\o utolibtj^,^ nniut ^bi^fjli op atuquMp^ nuutb^ 
nk'M * Jiunui^intlj^ h"^ ^ph '"bmb uj%^bui 
tun'li^^p,^ q^titnp ^ tnu/Utj Xbpntf. tiitfb%uijli 
np ni^tnbn^ fuifnpbuti^ uiuuitubbuqb ut^^ 
UJjlt jhupujjb^i^* jujn.ut^%pif^ ^pk*^ tPjilisbL. 

\Qtjoplt bi-ft^tbpnpnt (/l. ^op% iiin.iu'9/i% bnibii^ 
ah unt.pp , bi_ opli bi-f3^ibpnpn ^int-bpbiui 
^nhfjh "^9 unt_pu, qmtfh'iiuijit qnph utqttt^ 
unt- lib ifrtpvbn^^n b *litfuM , ptitin iPbuMiti *np 
qnpabi^i tuifbuiujlt u/iicifiij** "'fi* iPbujjii n^p^ 

\i h^buqb Xbnt UL. uim^bu^b^ qtquMtnnt^bpufUu 
nil quiju . np jtui_nt-p juijutfbit ^tuUbq qqo^ 
pni^ptjttfii kbp jiwpljp^u UqlMtqtnui^unrf . //l 
*^'nLi'l"f^,P qopif quiut ituqqu aibp op^i nut.b^ 

' 8 uiblMutbii/lj I /» ubuufuhi SnpbntnuMuuflib^ 
P"pfP i*ii-nt-p uiUuitht utnuuyiUnj jbpbbnpbuji 
pujniup^ ni^inbq^n ifblbKbu njiuu/li bi. iTb op 

i9 uitfiinpi qbpbqnix HJti-p^i op ifb qmqb btifnp 
p tfini-Uu Xbp, ujtibliujj^i np nt_uibq^ bitPnp^ 
btjji uututinlibutjb n/iiA% "'jh b (fnqnilpiib^t^ 
f'nputjbf^M fb/piiq bt- b pVtuljujg bpbpliU i 

^^ tijnnpb tui lib ' nt^utbqbu . iiuubliiuili pltuM^ 
bnt-prbutlt Abpnt^if m-utjin^^ ptuqiup^ i 

21 (jt- Itnkb uin If n t/u ^n q ut tfbllt wjl' ^ bp in - 

qnjin npqi^nspi Pupuijbib , bt- uiu^ qtinuiu *'-Fr '"\'il'3 'L^^'-P Hi^^. juii-ni-pi. up>. L nl>g[f ^ nnnJ uni-pp. , It. iuii-ni^i% b t^ftl'lih nnitnit 

^nj'sh ^''V *^"*p"f *"'^'F'r* itp "*'*"Avt laJk- 22 abp , //t. 1^**9/*'^ /' l^iuibbt Ut- turilini-qnL^ 
ify nib b 4 " <4 uijb fd uj^ inub ujt j tup b mU np 
utn qpo^U A95 I «<- upubbuy p^ qnujpuM^ 
t-npu-iSii bi^ 9 *'/'Y''»£ "'-''/'•£ ubiFnil^pii iiupbls^ 
utliuili np uin. npo^i , putja nni^ji tfb biiu^ 
%bn^^ bi-pujniijijKbt-p puut qnunii uiumIi bt-^ 

'lo pni illtliSbi_ quiTiujt^out* (/l uninq^ o i /» ^mp^ 
iiuflibi quqhnpnuunbun , be inbiiu/hbql^ quM^ 
pbelilt np b ijbpujj pujpujenptiiu be b ijbpuMj 
bpbneq nhtPng , be qu/hn uMnhbq^ S^p 
qrtpo^lJ , be n^ uiinjq^ P'*Ji unjutmbiftlM 

'1\ tfmiulibi b uine%u Xbp ^mpbu/itbti Ue umum^ 
'•Awy^f^ qpu/iju qtnju , Op^% *P^1 ^^ "P1'-"3 

i'ijinit ifpltsbe aj^uiebinhufu x Ue bp^^ ifinuM^ 

'^I'fJ^'P J^P^hP^ 1"P '""'n^ Xbq S^p , n-n— 

ui^u be pMOubquie , njuu^bnyp^ qiqiuyuioun 

20 qutjq t Ue ^nhfjH ^P h '^uhqb'h uXbq np^ 

27 «^^ Xbp , kA "^ k "l^^Mnoliu usju Xhq , fA— 
unju^b^ unqm f bja ^ t^n^ qminbp Sbinnli ^ 
wju, jnpJ^iuit 'tquj^trmq qmni.%u" npqenq% 
f'npujjbib jUqbuimnu , *'/'^'} ^mpbu/tt^p qU^ 
qbiqinmubuU , ire quineUu ifbp luuipbqnjn t 
Ue ^n%utp^brqiue (fnqnilnepnti be ^p^hp 

28 buimq » Ue iitiusabmi '^Pfh*^^ Pupuijbib ui^ 
putpjjiJ npniqu tqiitmneppbtuq O^p U niJubup 
be lJj,^ujpn*Jjp , linjtjtq^u he tnpuipb% t 

29 Ue bqbe b ^luutupujb ihybpb be S^p b^ 
^uip qutubuujjn nilinpnntbb ibpuppU UqpiUm. 
tnujqenn ^ ju/Unpu/libujib^ utliuib <pmpuien*ljn 
np iiutngp fUJld'nn. unpuj , ifliuKbe tuiiinpiu^ 
WiA qbpenfu np bmjp b dbpiuuib , be quj^ 

!>0 ifbliujjU uiiiqpujltpq uMiiiuuhnq 1 Ue jinphme 
fj>ujpu/enu qbybpujiu f bi/j/li he uiiibuujju 
i^uin-uij^ jii-p be utifb%uMjh Uq^tiqutuitj^^ , 
be hqbe luqninujb iibv jtuubliiujlj bpbppU 
UqbiuuiiMJnt-ntt . qjt nS 1"jp utneli inpnetl nS 
*t"ip ub nbuMi p iiuui i 

31 ue bn^buMq ^^uiptuenti q\j niln^u be qU»^ 
'iujpnu QPyhp'^'J" I "*~ ""'t qitnuut , l^pPtB 
be hij^^ li €fnqnilpqb%^ jnfiF^ , be «ml^ hre 
npqbftli pupmibip, "pja mi^ be uiitiytnbq^^ 
qO^p U>"uirteuja Afcrr", nptq^u utunta^^ . 

32 Ue qujp^iun he qn^futup Xhp lunhuii tfUtu^ 
'ikfM I npui^n be usuuin^^i . pnijti he ip" 

33 op^thn^^i Ue pniiujnujin^Mi UqbuMUiiUtjp^^iM 
qtf nqntineprili ifinefihuiliUMbb '^u/ubi qttnnut 
jbplipk uHiuib . ^u/itqb utu^b'lt ^ 1^ U.*Fb%h^ 

^'1 ^/lii bnb ifb n ui'iib i/lp » Ift- inn tf^nqni^nepqh 
q^nipiii bepbu/hq i/7i%ijhe pjilnphtui ^p , tunuMp nuiiuilao uuu/ha nt-tua u hi_nbuMiiu anutnauj^ A ittnutL u 
00 hL.nbu/ha , A dbntuj nt-unn hi.nlrui%tt t Ol. 
/i/rnAo^i I'unujjb ill uinmnltlj nnni^u bt- ^ptii^ 
ifufu but 'ttnnuj Uni/u^u . be bjunnba/t^ij jU- 
abuimusai-naU ujIjoPu nubbn^'liu be umUo[3^u 

36 UMnbujpbnl^u bt. ^uihnbnXu t t/t_ but o^/» 
Ann^ti tfnnniJnnbujU bi-nnuif uirtus^b uabuj^ 
uiutaungis , bi_ btnneU %nguj h amnn . bt. 
unnnuatnb apU afjitniuinujnbuu i 

37 UL. inLbnb% "Plhj*^ f'unujjbib jfpujub^ 
UU3J h U nb^ndtr . *Jbn ^tunbi-n ^tuaiun utjn 

38 ^butbetub , Pr^n 1}"Jl uinjut ul. juujnlMb&uj 
ijutk p.ujqni-u bt p^'fl itnuuM , hi_ tupStuit. o> 39 n^luti , atunti TL ututuiineh ptuttn j"j'' bu b. ihliitliij a^tuiuli l^p ^tultpU juqbuiinniti^*^ 
*ubinUu piurtiup^u , ^ii/tiab ttS ruiFnpbatut- 

ab ^uiUith nUnutia u abiiMintuab^i ^ bt. nS btu 
p^ftf* uhmt t bt. nj ujiMiytgip tuptuppit pLpbu/lin 

atuliiuiiiujp^bu t 

40 UL. plitubnt-pbt-U npnL,nqh Pt^pujjbib pnp 
pUtMibbnttUibpbnhili Uqbufuiutat^nn bi^ jbpb^ 
ppit T*"'''"'*'""7'-'"7 pu^btuun bt^^ujpjt hi-p^ 
biuha , mtl^ i"P •£ ^"'pbi^p bt- bpbttntfu i 

4 1 UL. bnliL. jbiMi i^'pf'M ^uipbt_p bu bpbuttL^t 
UMttjt , juji_nt.p jiujlitfbb bijiU iMJtfbutuJh qo^ 
pni-p^bub^ SbturA jbpbn^% uqbiMJtniiinunq'. 

42 ^n\bpb np ^ jtunui^tutuui^buin obujrt% ^tu^ 

/ t^nutn J^php^^ Uqbujutujqt-nn . "'7^' 
9-pybp iiunuiyuitutu^buin obutrA ipltbi xu. 
ua^ujfij npnt^nnU Pupujjbib jatqqu IttiauM t 

4o lUoubqtuL. otp P"f U ntJiipub bi, p>*n tA«- 

^lupttub bt- vuti^, ^J" 4" ^p^" qLuutubt tntfb^ 

AAliujjtt tunutqnfi ifb ubppq^ puiFuih^ , ul. qui, 
tn/hutjij auinmi nt-pnt^n bi, qitjpfftu/ff^ujq/i% 
pritputmbuqbu , be luium bbppng p utfu/lt^ 

Ao 'imTinnetuuilJ be i/tupeiquiuli iJp H^pPH^ h 

A^%ifu^^t /» uiuj% t/hneit bbphifb* be tFH ^uj^ 
"Pf't'P P '""V '"'""A ujputiu^ii ^iLiu qmnelili ^ 

47 be ttu/ip tfb pbbti/ubn^n b uiTu/li^ t IXifb^ 
ijujjli d-nnniJnepn npnennti Piiptujbib uirijjb^ 

A(S nblt qtujlM t IXuitu 0^ t/bpXbuujjq^ tun. Xbu 
butuilneui be tuttJipal^ uqtuuipqh obiur^j , 
P ppuMuibutibu q ui tfaU lufit tupne tftuUneu 
%nptu , be tuuitu tfbpXbunb uirthbi t^us, bL 
^ihlh hPP^'-' Ip^"*^ bpbpfiii, tutfi/liuiilt u/ii^ 

k"^ Pl^ltuMm ///; l{bp[ttf^ ft^UtTufli^ I Op^'u trfi be 
uttjti btutfn^ piitubftU be bbph np qtujq^ 

50 ubpCkb'htui b 3tbq t Ue tupiuptiU tuiib*itiufij 
/>/fnn^Z/ Puptujbip , nptu^u UiUMutneppbiutt bl-B 71 

Skp IT ^tU'hub be Ut^ujpniib , %njiUu^^u uj- 

•)\ ptupjfU I ue bnbe ituenep ituniilpb b^utii 

Sip qnpq^tiU bupuMjbffi jbpffp(;% ljqftU£^ 

utuinertg ^u/ltnbpX qopneff btuifp bepbtubgt 

1 \9oubqute S^p p^'l ITni^u^iub be utu^ , 

2 Uppbui nne Ai/a qtutfbltiujU tuUnptuubb 
^iujpi^b% np pui%ujj qiutlbutjjju utpquiitn A 
1/^9 "Pf^-^S*} l'"P'"J^l/' I h ^'^p'f"J «^^'^At_ 

^ jtuUtLiunL^ , ^t^'i'ql' l"^ i ^ ui~ luu^ (jntJuiu 
qdnqttilnepqh , ijhybu9h^ qopu qtuju jrt» 
pneif A/^^ juqbuimnug A utu/lii aujtzuijn*.^ 
pbiulU f qb ^qop abrttui/p ASuiu qabq o<^/> 

4 tuuuift. be ni netnhg^^ juifnpni^t ^^ jtujutf 
utenep bitu'lj^^ qne^ juitfubtuuu buAtrung ■ 

5 t?L bqbgb jnpdiutf bp^ utiithjig^ q^bq S^p 
U,uintteiu^ ^"" J^phtP^ 'n'«^"j'S>"'Jt-rt^ be 

*pbmtugenq be IXttntlp^tugettn bt^ fybeutg^ 
Lnq be obpneutuqeng be fpbpbqutgenn be 
^bpqbuujgeng* , Q"p bpqneiue ^lupgU ^ttg 
uttui^bq^bpbhp f^P pnl"k qjl^up^be qifbqp^ 
be ujpuiiiqbu qujuisuiouu qtuju jtuifubtultu 

(} jiujittJJibt ^beP'h op p''"f*'*p9 ^^p/'9l'*^f ^^ 

'J jiuenepu bePubpnpqp uiou ^buinb 1 r*UM^ 
fl"Jp9 ^^p/*9p^ qbeplJ op, nS bpbeburtp lurt 
^bq pMitnpneU , be nS ^npHh p"'"P juttfb^ 

S%iujIj uuj^ifujiiu ^n t Ue tutuutt/bugbu npn^ 
enj ^ttetf jtuenep juijbtfbb bu utuujugbu , 
Qutu% ujfijnpbb ujptup b'JUci Stp U*"fneui^^ 

9 ^n^*S bpuJii^b jUqpufuinu^ 1 Ue ^Ipffl' 'B^t 
%yu/u A dbpiui &.bn.ftU ^n , be jbstuuttub tu^ 

n.tu9b "'^"',7 '^"ff* lh ll'^l'dt'^' ^pk^»^ S^'^rA 
b pbpuiUb ntietf t qb ^qop AbnusiTp b^tu% 

\0 q^bq Stp jb'fli''p"""i;* U*~ Ujtu^buffj^ qo^ 
p^tu qujju A dtutfuiUtubtng A fftuifuAjtnbu , 

1 I be ' utenepg jtuenepu t Ue "npgp jnpdiutf 
utu/iibrjp l^^l Sip ihuutnetua ^n' J^p^ffp^ 
*put%uAjiuqenQ , npujgu bpqnetue ^Aci Ac rpy P utui^ujuMtttn.fu aittiM {: umiU otTu/reh^ qp h^mtt ^iupqlJ 


'^"9 » 


bu 


uituqi qltiu 


^bH, 


Ue qt"^ 


tntieug 


Vw Sbtuiih 


q tu ifbti tujU 


uiprte 


np put^ 


i/w/^ qtupqu/Uq , 


bu 


qiuifiwijutjU np 


pujhtuj qutpqutUn itultngnq be jiuhtuuttnq ^"q f^p 
/Al!#AnA ^Ao, tupnL^pIj unepp Sbtuizu ipup^ 

13 qh^ t Ue qtuttl/UuijU np au/ittnjqi qutpquihn 
h^"J ' ihnbiuihtubbuqbu pitq nKruujpp , be 
bp i ni titnluuilitubbuqbu , iJinbbitgbu t^tu, 
qiutfbuuiili tMiiaqpttMlipbu npqenq Mnq tppbbu^ 

14 qhti t Ue bpi ^tupqu/jthqi 't<R^*{ npqffU ^n 
jbtn tttjunpbb be luubg^ pi ^p^^ k *"Jt ' ^bpf. p duiifit/itut^li pepmeiTt ^^f'f ^fi^tnku^tu 72 bl,-P aifbq O^p ibpLn^lM Uqbujuiujgi_ng b uiu/ii^ 

'5 htunutini-P^buili . Onpt^ujit btuujuinuii^ fpu/^ 
nuti_nii iuipaiubbi qiJbq , bnutnpbtuti o^"/* 
qtuifhliufjli unjnnuninbu jbnbpptJ (j qpujuittt^ 
qt-ntif jujiinpu/hb^ tfujpnnj tfbu^bt, giulinpiu^ 
*hbbu UiltUMuUni* uusult uitltnppb bu uututnt^^ 
nutUbil ^btunu amubitUM^ tupni^ np uushtui 
uiunnujJin.f bi^ qujijbiJtMJju luunpujupuu npn.^ 

lO i-nil biFnQ tpnbhnbn i (jL. ^n/'fff* u>uth b ijb^ 
put! Xbnf^ ^n , bu ufu^uipf^ tunuM^b utStuu 
^nn , ^pujUqb ^qop abnuiup b^uih aubq 
S^p jhqltujtnnul^ t 

i7 Ut- rPP^*- t^^p^i^bbuiq fpujpuji-nlt utrnnn.. 

tjnupiiii y n\ tunuj'^tnpnbujg%ngui {j.utnni-ujb 
t^rt ^phhp" ^qytntnQt.rtg f p^q btup^nj £ui^ 
%iuuiujp^ . ^uAjqb uMUUig U,uinnuuia 0^ 
T*nt-n^ auiUtrbtnhg^ <fnnntJnt-pnib jnpfruaf 
inbuufhbq^ quiuiuibpujquh , bt. nutiitiujjg^ 

iS jijqbututnu t uu utiuuibujq tua [j^uutnuuta 
qdnnnilnupnii niin ^ktMiltutuitiip'y ufu mtuui uipli 
utn. *^\tuptfpp a nifnt-U t bu ~p ^bljqbpnpn iuq^ 

1 9 uiujuunn i uu um (jni/u^u nnuuhpuit IJniL. 
ubipnu pl'n h^p • ^"^"ih "P1^^"H*'J3 (yni/^ 
"^'I' q"pnh*^' i"P"*j^lh t '"- '""ki *'Pk *"./- 

nbini.p buiun utjn inpuiutjt ^bq "o^/'i ^Wil/* 
fb^ UMUittb qnubbpij bif p%n Abq t 

20 uu inubuJi npqunqli i'upujjbtb b (Jnb^ 
^ntjp uti , puhiuibbgufu i{\j3 nif tun. uiltui.^ 

21 uiuiuiittulti Ul. Utuutnuuiv tMjniu^^npn^plin^ 
qui qbpbb ubujifa utifiunj , qnuqujubt linqtu 
q^uAtuiupitpVu , bi_ qgwjq ubuMtlp ^p^J 
ini-UiMJutnu ll^'^l itngut b qUuipt qgujjq bu 

22 qqbpbb t Uu n\ ututbutu^p ubuu luifuinjlt p 
tnnu^ bu ubuh ^pnjit b fp^^'ph 'Miritnyp tnifb^ 
utiitlM frnqntlpqbuMuU t 

%\ . d-'h 

-i fjL. bioubuuju S'tp i^'1 Unil^l^t'l^ ^t~ UJu^ , 

2 ilfoubujq p'iin npnbuU PupuMjbib ^ bu nutpX^ 
qftti nufSiuibbuqlili n^*f lufltnbifufu Z^ufliq^ 
pnuuflilili , P^'l u ^^qqitlq bu fp*q ampi^ . 
^u/Vqf^ui f^^bqitbuitbnipjuij , jujliqbifu/h%n^ 

3 qui ptuJtiuqhuqbu uin a mJbqbppU i fju um^ 
uutuq^ f§*uiputurtli qnpnunqn I'uputjbib p' ^ 
IP ninpbuii laii J^'phpl*" i ^""^qh utuimbuiif 

A q'hnutMj u/livuuiUJmU > IjU bu ruuiniugnunbn 

l(;e.-. tinittuJuiitutL -(;pp. tLnL.%n. Lu/aJhuii 

pnf^uy qubputlt q^uipiuunitb bu u/bqbugb q^bm nn^ 
qui . bu ipuin.uiunpbgtujq b fpujpuiunu , bu 
jtnifb*iiutjO qopu %npuj , bu au/iibqb% uitfb^ 
%ujjit UqbtM^mujgb^^ p^^ bu btt S^p » t7*- 
luputpltii uijlttqgu t 

5 uu wqq bnbt. tup^tuipit uqbtqinujgunn 
bfJ ^ qjujpjbuiu frnqnqnupqii • bi. ypybqiuu 
ubputit fptvpufunlfp bu auinmjbq bupng h 
Jbpuji ffnqnilpqbufiila , bu tnulaU , •^P^i 
qnpabquf^ qtuju , qb utpauibbgui^ qnpqbuti 

6 PupiiMjbib , qb tfb o uJnujjbuqb% ^^'t * t7*- 
^luliqbpAbuiq ^utpUJunU qbuttiu p*-p % bu 

uttuputu pitq h*~p quiifiaitutjii tfnqttdnupqlM 
1 bup . Uu utn ^"H ^uMpbup butnu pUtnhpu , 
bu qiu tfb% ujjIj bphiltupu uqbuquiiUQung ^ bu 

8 uujujnujqgliu p tJbpu/j ujuaubqnuJb t uu 
pjuunugnig o ^p qubputU q^u/ptuu nijfr tup^ 
^ujjb*lt uqbtqmujgunn y bu u/bnbgtuu q^but 
npqunqU I'upujjbib * bu npqbj/lt Puptujbip 

9 bitijij^b% pujpaptutjbuti dbntJutfut fju tqiiqb^ 
qu/U uqjiujuttngb^t q'^bui ungtu , bu quibu 
qltnuui pu/liujqbutiu tun. vnqbqbppjt , bL tu^ 
d'b%ujjh bpbtluMpjp bu butnjo ^*ujpuJun%p bu 
^bvbuJt^ 'itnpuj bu qopjp Itnpiu ju/itqbtfiiju 

2^ui%qpnuuAib% f^ujiiq^uj f^bl^qubiqilintfhtnit 
10 uu b^uitt tfoin ^ujpuJun% f bu ^tuifpufp^ 

Ckbtui npq u t*gl* V "P^'J^lh I'^i" I' '' P *" i9 
' uibutMfltk^lMlt qb pu/ijutbbquih Ifqbtqutuiqp^t 
b pbbuhtg %ngui^ bu bpqbuih jnj^ t bu pn^ 

\ 1 'l"M^*}h'^' "pqhfp** Puptujbf^ tun. S^p * Ut- 
uiub% glTrriJu^u , f'ppbu ^^ n^ qnjjiti qb^ 
pbqifujif^ J^p^/P^'*^ Uq^tqutuigung , ^uthbp 
qiibq uuttuliiulibi lutiitntquiuip ututn > IP^b 
qnpt^bqbp qutju p^'q ifbq , qb SuHibp qtfbq 

Vljljqbuiutnu^i f) ^ "V" uij% puih^ b% qnp juo^ 
ubgutji pl»q ,p^1 J^P^P^' uq^iqutujgung , pf ^ 
f^nji uinup ifbq qb h giinutibugnu^ uqbtq^ 
inutqunifii . qb ituu ^p ifbq amnutjbi Uqptq^ 
Ututqunqlt , ^u/^/ ifbnujltbi jiujuu unttuiquj^ 

13 uib t h*-. uiu^ UntJul^u gtt nqnt^upqb , *t^uM^ 
^ uiib pb qiupnu^ , ujh%n buig^^ , bu uiauiu^ 
^'/'Ui'P 1*/'p^"*^Pp*-^ f* SbuJOLii^ qnp iMipujug^ 
Xbq UJjuop, qb qnp opjiliiul^ uibu^^ qUqp"{'' 
tniuubuU lujuop , rti buu jtuubinugnL^ tnb^ 
uuj%bt qiiiiuui jUiubutbuAju a luuuntuiquMg i 

14 Skp """J "i^^utbpujqtf pbq Abp , bu qnu^ 

10 t'f- uiu^ S^p glfni^ui^u , S/' qn^bu tun. 
bu , bioubujg p^iq "Pll'^l I'tjpuijb^^ bu **bpf. l/utn-u ^bpf- b. UM^u» Xjt^ftu^tnui^lt^ u^i^l^- 

fth ay ton bl -P 73 '6 Snt-buahu . t?e_ nrtL. tun aatut-usquturi ^n ht_ 
Xa.buj aXhrtIi ,pn n libntuj antlnt-U be luut^ 
tnujribuj qum, hi- Uutnbu nnnbjilt Pupuijbtb 

\1 b ifl^9 hntlni^ P^'f fl""^"'i/* * "*- uj'yiu bu 
ruuutuJnnt-nh'f aubnuili ^>iunuji-n%b bt- au^ 
abuMuiuani^nnU ujtfb%bnntSU ^ bu iPuiabu nl/hb 
nnguj . bu tpujntnunnbn*^jg bu b ^>tunujunlj 
bu jtMJifb'Uiujlj nonu %nnuM bu b biutxu %nnuj 

^8 bu tbnbdtunu %nntMti (Ju d uiljbnblU utiti/llUMjU 
Uif-^ujtnutrfb^ph ^^ bu bit Stf* » ^ tpusnuj^ 
unnbi bifnuif b <Pu£nujunb bu b buinu %nnui 
bu jhnnil ujpu unnuj t 

l9 (ju ujiftiujnXuju ^nbytnujuu lj,uutni.anj nn 
bnp ujjn ujfiuj'^b nu/hujbb nnnunnU i*unu£^ 
jbib , bu jnatuu n^^h ^tnaui , bu tlbnuMttutu 
ubuU tuituMtt^ jbnbuuJtt %rtnuj bu bbujn b 

'2fy P^bbuftta %nnuj , Uu bifnuui b 't^'9 au/ijujbb 
(fiibujtnujaunau bu h tf^V ptuuujbb Punus^ 
jbiujaunah , bu bnbu fuujuujn bu "^tf , bu 
Ui^n qb%br^* . bu nS mutr^btiu/u t^n db^ 
iTbrnhu qujt^t'hujjh fh^^n^ * 

21 Uu dqbujq (/ni/u^u qabnU hi-p A iJbpujj 
hntlnuU ^ bu ' nujpaniii u/linp^u qa^ntfh piAnu^ 
PbuMup Annual ^ujpujunj qujifbuuijU nb~ 

ybpU , bu uMpuMp q^ntfU^ auiiPuan , bu uium^ 

22 tauirtbquju 9nup*it t Uu iTtn^iU "Pnh^' /'"— 
pujjbib b if^9 ^ni/ni/it pVil quitfuj^ . bu b^ 
nbu ^rtLpO ujujpbuuj P"q uj^t/*^ 'hnaui , bu 
pbn ui^bb^ bupbuhtQ i 

23 ^'ilMnbntii' bqh**("*"*Rh^' bu iTuittit q^fi'h 
unquj , ujubuujju bppuujp^ (putpiuuntip bu 
butn.^ unpui bu ^babtui^ unptu b if^^ «"«_ 

24 iJnulit Ot-bnbujutrLutuOutnuU uiut^nuh ^utib^ 
quju OS/* p pt'^iflp' uqbujtniuqunq ubutup 
^pnj bu uii/iunu bu fun.nijbujn npuhttubli (j^ 

25 qbuMutujQunni^ . 0*~ buiuibuMa nu/hbuu btu^ 
nuMqltnaui ^ bu uujp^p nlinuuj arAnuja'bujifp, 
tMiubu ij nbututUMUp^pU y ^*u»ptbnnu^p ibpbiiutn 
Pupujjbib , qfi o^p ujujuibpujntfb diuuii%n^ 
BUM r^q Uqbmuiuiijbuu x 

26 Uu ujug ^^p nlTrti/u^u , Sqbuj qcibrA ^n 
b ubputj amJnuq y bu butpbutuibuqp utltqp^u 
yni-pq t "*- auMvbbutj^ qUqbuiututabuq , 

27 quMunu qnqui bu q^babutiu bupbu/jin t Uu 
aqbujff U nJu^u qcibn% h*-P A ^^P"'J ^''- 
unuu , bu qujpAuiu ynupli /'"'/ utnuii. otnli b 
uibnb hup, bu Unbuiutuiqb^pls ipuibibujli ib^ 
pbuuMn 9/"'/w« bu p-opruttbbtug o^p qUqjiui^ 2S uiuittpiui b iJ^9 vntlnuli x Uu quipAnuabusi 
q'^nupuli* builkbbujn qfiuinu bu q^biibujiu 
bu quiifb^iuj/lt qopnujj butt fpujpuiunbb , np 
uuibuti ^pli q^bui unqut b onq u/hqp* bu nS 

20 ubujn b%nau/tj^ bu ni tfb x Uu "Pqh^* /■*/— 
puijbib qliuJtfph piiq aujutu^ b "^9 ^niJnu%, 
bu 9nuplM uiujpbuuj ^p pltq uj^tf^ %rtquj bu 

oO p'ijq ut^bb^ bupbu/lig i Uu utuipbgnjq S^p 
qltttpujj^i jujunup jutjUubb b Jibn.utq Uqfiui^ 
utujqungiu , bu btnbu Pupiuj^^ qUqbujinui^ 

J I qbuu tibnbiuiu usn. uttpU vnilnuU t uu btnbu 
Pnpujj^i qXbnlJ tfba *J"p u*pt"p S^p p^*q 
UqbuitnuiQbuit , bu bpbbutu </nqniJrtupqii b 
Sbiutili^ , bu ^ujuuiuiutqftlt 'jlbuuinuuji^ bu 
A U nijit^u vusnuij JtnpuM x 

9-1,. d-b 

I \^ujjhtfuMtfbpqbuig (jni/u^u bt. npqb^oU P u^ 
PfJ^lh qop^tnuPpt-Uu qtuju UtUtnnub^nj , 
bu iMtublt , Op^bugnu^ iS^p, qj» thtuno^ 
^ ibiijn.ujunpbtut . qbpbijutpit bu q^bS^hiuiu 

'Zltntpu phltgq b antl t {jittttubtiiU puqntfubtb 
btf" S^p f be bqbu fiitX ippbrtu^bu^ . uus 
^ bit UtUinnutua- bu ihtntLiuuiip utptuppq quiu, 
IJtUtnnutua So#f A""/ t "'-- pujpXp tuptuppq 

3 qitm 1 v^p ' ptnpuiujb^ quJiuurhputqiTnu^u ^ 

■i o5"/» iMJJint-lj Itnptut ^fiiunu ^^tupiuun'bb bu 
qqopnt.j&bi^iu 'hnpuj p^*Uh'J A ^"'Z % qpU^ 
mppu sbobinq bu qututiin-uiqifUu » phbnifb-^ 

D qujfi b vniJ ^utptTbpt lUnp^ i^ut^bbtib'it i/Un.^ 

6 tiut , pltbtut% jujhqnuititu bppbu q^jk'^ ' ^9 
nn , o^/» , tp lit nusunpb till ^ qopnufrbtut/p , 

7 itj^ ,^"t S^pt funpuitjulfbtug q/t^^uut/b'h t Iju 
ptuqifnuf^buiifp thtuntuq ^nq tttulipbqbp 
q^tubittn.iuqnpqig . iM£n.ujj»bqbp qputpqnu^ 
ftrbijlt ^n bu bbbp tAjnutu hppbu qbq^qti t 

S Uu ^nqtlnij uptntfutnuff butifp ^ntl tuiuintu^ 
n-bntiiit 9/'^p.P} tiMiuqbuttfu bppbu qutmpbuiq 
y^'-Z'-P* ujujqbciu/u "'/A^ A ^t^9 ^ni/nu%t u,^ 
uiuq p-yliUJtibii , Z,ujttMjahqbq bu ^tutipq , 
ptMMVuiUbijbq qtiMutiMpit y bu ignugbg h*bnqiiAj^ 
qu/bXli pif , ututntubbtibg upnti bttnil^ uib^ 
\\) pbuq^ *linntJu abtiu bifi i},ntxt^bqbp q^nqtfh 
,nn , bu huM^^bbtuq i^nutu bniJ , pUbqttb^ 
qtiiU bppliu qbtutqujp b ynupu uutuutbbu x 
** 'L bfl^ 'Utftifu ^bq jujuuinuujt^tt , S^P t 

aiti-a[ia aunt- n fiiPt uuimuiLhual^ lAnuui 74 bl,-P bi. buMif n iJ%ifuiiibn^ ^bof i}iiun.ujt_nnbiuin 

n ununpu , u^tuu^btb tpujno^ , nn utOLlibu 

t2 t^tstuliux ^nbnbn l^ujf JP'* % bi. bbni.i tfUnuut 

\o bnbbn t UtnuiyiJnnrtbnbn luntiuinnt-ivbujup 

tfnnntlpnbujJb ^nuit tujuif 1"n ^hpUbubn . 

tlbibla- uinb ub n uonni-p bujifp ^niJ b pu/ltuj^ 

i-t bbtnn uppnu/vbutlj ^n t lni.u/lj ujaa.n bt_ 

' pujpbust/ujU 7^^" r'^^''^*^Q> bptirtL-lJ^ 8ujj b uJt uMt 1P^' "* — u^b^UiU q.ujintUL.np^ Unrtthftuj bt. bsjuuhtn U. uutni-trn, ^"J ^t"^*^ t ^'- t^ pui utptuugbu , bu nuiil^tnbp ihnhu uiuiin^ t-bpujijii Uf. j^buqbu atuiTi/hu 'ujaujqunn tpuj^i //' l,iVj^ . ^uuibnuiii nUnuuj nnnnu. 

uilbuuijii pUtubbs^ *f^uMUujbuM^ 

ID gungt (Jjjbtjh /> t/bpujj*itnauj uj^ be bpbbt.n . 

ifbb^nup-biutfp piuq^lf^j ^n ^utptut$tjliU ^ tfjiij^ 

^bi. u/iUtftj^ dnqnij^nt^pr^ ^n , S^p , tPffUsbL. 

tMjhgg^ J nqnilni^pn. ^n mju Q^p umujaiup t 

it Oujpbisii initbbititbu t/bnutn b ibturLli t/ui. 

n.uilit^ni-P^b luh ^n , A u^ujuiptnuinni.p^bL% 

pUtul^ni^P^buAj nn , 1"P uspujpbp , S^p . 

uppni^p^ii-U , o^y » ^"Z* "(t"i"pfJUUibtib% 

\h cibn^ ^n t S^p Pmauti-np jsui^bmbiuU bu 

jtui^ptnbujhu bL. bi-u t 
i9 ^^ tfutjiij bpjiiluMp^ ^*utptut,n%b butnon 
bi- ^bi^b^ntlp %npiu b t^ntl , //l uth b Jbptsjj 
untfUM S^p ti^ni.pu hntiniJu^ be. npnbj/u J'u^ 
P'J'jt'll* ifUuMtfjhi pbr^ sjiutfiu^ b tP^'9 i^nilnifli. 

20 t?c UMtt. U'"pl'"Jtf ifuipt^tup^ ^njpU U,^uj^ 
pnUfa tj^p ifpnt-lfu fi^br^U fii_p,.bL. b^ft% uitTb^ 
%ujj% (ju/Uutj^ ti^but%nput IJ itpbon^bt- luiu^ 

21 pnt^t bt.jujn.uj^^p(rtnpftujirbi.uju^p/'Op^~ 
%bugni-^ iStpt l/nfi'JJfio^i ^ ifiujnuji_npbujt. 

qbpjiif^uipu bu q^bhbui^u^ pUl^^ij b hnilx 

22 Pl ["^1*",f"JfJ Unifu^ii r^npqfiu^t I'upiu^ 
J th /' ^'"p*^[ip ^f^'lk tMjiUuib^ bi. ujj^ nbnutu 
ju/hujujtuuiU ft Uni-p . bu tfUuttjfiU bpb^op^ &tijlju uj tituljiuu^tup^ juiUujitJUiutb u/ijn , bu nS 

23 t^inutli^l/b ^nup pi^^^b^nj i bff[i'li ft "^ITbiiui^ 

bu n^ lfujp^fi*hpifu^b^ f "*-/* t IT bnujflM ^^luUab 

rj-vunh gp* titutih usjltnpbb uiUnuufuhiuu qiu. 

2\'iUnuij tnbqunju utUnpftl^ 'h''tn%nuP[tui$ t bu 

tnpinhf^bujtj thnqnifnuprpi t^lT ntf^ufiu^ bu lu^ 

25 ubllt , 5/'^^ "*pp3"*-,^ * U^q^tuqtul^bujij ITnt/^ 

u^u tun. Sip , bu bgnjij %iFtu Sip i/imjui , 

bu ujplf quifu fi ^nup% , bu ^ujqjfpuMtfuJu n%t b uUn bfi %tfii, It utunuuii %!! bu ntu^ 26 utuiumuiliu . hu utlir^ ifinpXUuiii iiUut , tv 'PP" 


hpuiuntShu unpuM , nujtib%utjli auibimU qnp 
Uiitfi ji ifbpuij Un^u^utlugLnglM , nS tut^hg h 
i^bfiuij ^n. qjt bu bif S^p np pit^lfbifq^bqt 
27 bi~ blfli% jhqjttf. bi. ^liiiui%q^bplfninuiuiu'u 
ujqjibup 9p"ff "*- bt^fj uAtuuuni^i i^iun ujp^ 
iluiub%buig» bu uiijq puAjtubbnu/Jj uin. ^nntjhx 

I i^nubifliij jbqjt'i'utjf bu bl^jth iuJb^ujjib d-n^ 
r^nifnupt^ npr^untjU l^uptnjb^jt jUM%ujuiuMutU fi 
U/ii' , np i p^l bqpif bu pl^ri IJffUuM , ^«*i*- 
unupU ^ta.biniuuujiibpnpnb fbpbpnpnb ujif^ 
ubujit b^utUb^n^%ntjiu jbpbpi% bQhipniJu^ 

2 ^unijt Spuili^biug uJtfb%ujjit dnnnJnupn npn^ 
^ntjij hupiujbifM qlTnt^ufiui bu qlk^ujpn%i 

O jufltiuu^titui^ ufUr^t bu UMub% qUnuuM "pnh^^t 
Pupiujbi^^f l^'"'' ip Pi ifbrrbiu^ i*"^ ^^uup^ 
nutuhnij^U ^ SbturAi^^ jbpljpb% b^huiuiui^ 
tft-ng t '^/'^^ 'buuiitu^ tun. bujpuuiju ifun/JU 
bu nuiniutn ^ujq juia. , ^uAj ^uj%in qtfbq 
jiubujuitutnu Ji^ju uiqu/buflibi qujtflwbtutii 
<f^nnnilnt-pnu b uniJnj t 

■\ bt- luui Sipqirnt/fji^i U,^tjj bu "'l'1'^ffhff 
^bq^ ^usg jbp^l'^l'fjt ''*- ^igi f^nqnJnupn ^^bif 
bu tfnqnt^butfb%noppuuiopi'Uf qb ihnpkbqhq 
qltnutu bpi qhuM^i^b% jopi%u bifbpi "} * 

o bt^ ^"il'nb j""-"'-/'^' ^fj^p"rih "p^ifp^j"^ 

uibugbii qnp b'hSpbphtfb'Vij ^ bu ^nhnh ^P^H^ 
.^u/b l^jjlt inp opputnopi% J-nnntJbqb'b t 

6 bi~ titub% \j nilttiu bu U,^tupnii quMiftgUusfU 

(f^nqntJnupq. npquntfU Pupujjbf^b , Q^n bpb^ 
fffj" q^tmuju9h^ ^'P^ Sip b^u/it qkbq 

1 jbpqpi*!! bqfft^uttuqung t C?t_ uunuMuoutnug 
titbu^^ qi^iunuib Sbutnb , b lubi %npui 
tjuipuinuhy^ Xbp qU.utnnuanj, "'Jl '^^ "V 

8 biT^p qp utpufu^i^ f^i^^f, ' b*- "'"i ITniJ^ 
uiu , /• tnuM^ Xbq Sbujnb pl'q bpbbnju iPbu 
nuinbtnj , bu pt'q tnnujuotnu ^lun 7U/0 f 
tbuuli tubing Sbuir^i quiputnuUf Xbp qnp 
qrtu^ tnptnU^bifi^ ^^I'^i'^^ • ^"'^^ '^^^ 
n 1^ btf^P , qjt nj l^i*^^ i utpuinuU^q Xbp^ JL qlXuutnufinj t bt- UMui Uniluiu qU»-^ 
'^uJpnUf Utuut qutillrUuMjli d^nnniJtiupn npn^ 
unqq Pupujfbtb , U ujtnbpnun lunui^ 

Vp obuiftu , ^u/ijqji inuuju quipuinulj^ Xbpt 
I" uhuSnbtt ruouip U^^uipnit phn^ ujirb%tujU 
ffnnntJpqbu/it npqunqb Pupujibib ^ nutpXu/b 

9bFf. i-yn-UMiTp^ ^yusn.% 103l;pp. ^^\^^^ Hbff. bl-P 75 fuAiuufUiinU f hi- ui^iu ifiiMtnn ^iriuniianhi-lr^ 

^ I ouV)/ uMtPu^nt^t 1/l. fuouhguji, Stp P^'f W"'/- 

12 u/iuh IfL. uiu^ f l^nt-tuj qutntnntSU^ nnrtuntfh 

f'unuijhih t *"/"/ [uoubujg [y*1 """*" ^l 

iuutuutfliu , {^1 bphlfnju ifjtu ^^/'/'^/'T? » 

/rt_ /J^'jy tunuit-Outu ^tuifht- jtnqiru^h^ , ht_ 

^u/hb'9 h^ fif 1^ hu btf S^n lJ»uutnt-ujb^ Xbn i 

^3 Ifi^ bnbi^ P^t ^n^H'^J"^ » ^*- ^l inntn^ 

iTujnaftlj be i^iuabbtnn aauiUuilht , bt- b^ 

nbi- f^'f uMtiuiuotstlj P^'t ^"nU^^t^^t jf"" 

tJbntuj bpbuuin u/hmuiujutblj utuUn ' jinnbL. 
qanuA , uiunmiuU nunbi_ qbnkujitli n ijb^ 

\^ nutj bnbnb*h t l*anbi~ tnbub% niujh '^Pfhj^' 
f*unutjbib , tuub'b nJibbn qpltbbp , ^A %S 
^ UJju*** ^uj%i^b r»i tf^ui^^i^ it^i. tn^ * ^'^ 
mu^ aUnuui (j ntju^u , (J*J'f s ^utnli 'V"/' 

l6 but Abn O^n nuuibinj t Ul. "fju pu/b ^ 
qrrn tMJtntnnt.bnbtuti ^l^p • O^nnntJbqg^ b 
nutuU^ pt^ptu^iMiUsbt^n puin puii^tubu.$lip 
ht^pnt^tf ^ \iuthnil puut qini-fu , num pnunj 
u/uXu/Un Xbpnn , putn btptu^utUs.bt.p putn 

\i JpUMhu Okbp tfnnntJbq^^ni (Jl. lupuipfitt mjU^ 
ujl^u npnb^j Pupiujbiji . be ft n nn tib ntili , 

\% np ytuut be np uusbuiu i Uu jiuthbapU 

Ktntpmlit . '*P^A 1"""'' ^p nS luti^bituL. , 

be. npnj uutbujtJu ^p ni lutubmubiutM , bt.^ 

pus^u/b^bi^p putn pujt^ujuu/itb bi^prti^tt (/«- 

\v nnJbqb^t i Ul. tiiu^ ghnutn {J nilu^u , IT ft nn 

2.^ P nnnt-atiL. utjinp jujjii t (jl. ni inuujJt (J nd^ 
ububy u/// frnnpb ntfuiit^ p uuuuU^ttuiq^ bt. 
bftiutf but/uj npnli bu ubrubqiut., bt. nusn.^ 

21 uutqtuub'iinuuj if nilu^ux Ui.ntunJ^tiiJujja.nLjii 
uijqniJti pt_pui^tMiUSpi-p putn pujt^tubu/Up bi^ . 
pni_tft bu bppbi- ujpbi.% 9bfArrjp, ^ujt^p t 

22 ut, bnbi-. juit^nt-pu tJbtibpnpnb dnnntjh^ 
&h ow^c/ju^v bpuftij bpbnt-u Sujthu u/n 
tfp ub , bi. tfutthi uitilthuijli b^fuu/ltrt tttt^ 

23 nntJpnbuA/b bi_ uiuiuiifbgb'lj {j ntJubub* U,u^ 
gltnuiu if nilul^u , U*ju pu/b ^ 'i"P [uoub^ 
guiL. ^^p* fjusputlfr ^u/ltnputn unt-pp obujrzh 
tftuqP^ , np ftli^ btltb^ng ^^ ^^''.^^.^t ^'- 
np jiitS ^utunt-nuhibing ^n ^ujuni^g^^, bt- 
quji/h%ujju qujubinpn'b ff nnnutini-^ J*"— 

24 uutUu tftiUKbt. qujnujuotn t ul. pnnb% b 
UUtuU^ J*'*JLI t npui^u ^pujtftujbujg %nnuL 
untJu^u • bt. ni %bbtbgujL. , bL. nS hnbu 


2r>^ %i/uj npqh t UL utu^ Unt/u^u , ^bpusj^ 
qtnjq ujjuop , ^"^^^ ^ujpujp SbuJrzb ^ 
ujjuop . n^ q.mujii^^ utjuop luijrt h nui*- 

2(> tff^ t r^'lf*^ op f^nqni^bg^^ f^J't* ^*- J'^— 
i-ttt-ph bi.p%bpnpq^ yujpuLp , nS il'^hfh 

27^ %tfuM X Ul. bqltL. juji_ni^p% bt-p'bbpnpnh 
bipu ntFualt^ p itnnntlpnh'u^ u/lnnb ^uinbi ^ 

2S //L n^ qin/i% t fjt. uju^ S^p glfnt/u^u , 
U^'if^bL. jb pp n^ ^ujif^tn [ubt u^ujutni-b^ 

29 puJ%ULg l**^"g ^*~ opl^ujg I Sbu^^ qb S^p 
but «^/j^fr qoptt qiuju ^tupuip , tluLtili utt^ 
unppq pit^i btn ^bq juLt-nt.pli ijbnbpnpqb 
'^utg bpqnug uii_nt_pu , %uutujpnt-^ bi_pui^ 
nttiltSpup p utntjhu abp , //l t/7f nn b^ 
lujl/btj^ b uibqt-n^g bLpifl^ lUMt-ULpU bi_P„ 

• iO^bpnpnb t Ul. yutpujp uLguJL. tfnnniJnt-pnb 

31 jtut.ni-p'lt bLp'libpnpnb i Ut- UMUnt-uslibnHb 
npnp^pU i'upiujb^b qtMjIiniJli *ibnpuj Uu^» bL. 
Ijuj ^p pppbL. qubptflt oiiAn/ uuibtnuib , 
//L ^ujtf linpui bppbi. qpjnpbufu ifbqnL. t 

32 Ul. ujt/^ U niJu^u , U,jupm%^ 1"P ^Z""— 
ifuji* bin S^p . l^fjtM ih i*'"b"*L 1*^"'~ 
uujiitnjn jujuu/Jj tip , b l. uiut^bqgn tutqqu 

/* ' tl' Uibuuhipq^^ q^iuqn qnp bb— 
p^'JM qni^^p juntujujujuib ujuin b triutiuj^ 
%ujifb bp.pbL. ~b^uiii qifbq ^kp" J^P^pk*^ 

oo Uqbujuimut_nqt Ut, usu^ (jnt/u^u qUt^mpnU ^ 
U.fi uuatpnp up ^ ntibb , bL. ujpbqbu puuM 
in Sunpntlq tftiMltuHttni , bt. npqbu qnuL 
tun.tu'^b iXuinnt-anj b ujtn^bum juiqqu abpt 

3< tlpui^u ^puiifurU bin S^p iT nitubuh , bu 
bn. qui/U u,"^uipnb mnuj^b 'i^binjni.pbu/b'it 

35 A upu^buin X Ul. npnhjitt i'upiujbth bbpiuu 
qiiutuujuujiij q^ujn.ujunL.lJ luif , ifphsbt-b^ 
A/iH p y^li bpiipiiU qifuAju/iimjit nt-tn^pu ^ 

30 i/f/itibt. ^tuuft'ii ^^fi /fnqifb <P/it.'iip/ibgi.ng**i be 

Siutliii ^p utmutibpnpii. ^phf ^P'*^'"9 * 

I \ji ini^biug uji/bumju ffnnntjni.pn npn^ 
t-untt I'upiujbib p If buli ujuiutnujin^ nui/v 
puLUiubu pupbtnuq pmupL. obmnli , bt.. 
pu/ijtubbgiu^ tfpuit/ibqbt/ , bt. ni tf"Jp 9"*-P 

'1 pttuibi trnqniJ pqbujuh t Ul. ptuupiuu^p c/n^ 
qniint^ptiU qU niJugu bt.. uju^fiii, Ont.p ifbq UMpfLnLh 76 bl-V- ilnL.pnU b ^pnj . bu uinuhj'^hiMjq t/nnn^ 
dni-pn'h a{j ntlubul^ ^ bt^ luut^t , L^'l^ p ^"J- 
%bp qifba jhabuitnnu^ , i^nutnpbi ntfba bu 
nrtpnbu tfbp bu afuuiyblJu tfbp b !i utpujunj t 
4 IjL. pnnn^bujtt U nuugit tun S^p bi- 

"bti , umbuji-bb libi-U bi-u , bi_ ntnpbnh 

GpP' utn.uM^ b tf-nntnJpributijn. , ///_ mn. p^'f 
tpba b bbpnn J^nnnilpnbujJjft. . be. atfiut-tu^ 
uuMltU ^n npnu ^tupbp aribuiij tun p aib^ 

6 nb'ii ^nt-tP ^ bt- bppbqbu * (jl. bu ^umu^ 
buji biuiabu uiltn jturtuty luanjij ^umEj fj^ba 
b tlbputi ilhtfitU h *j^npba . irt. ^uMpnbu 
aJ^ifu bu biaj^ b ^iTu^^ 9'"-P * ^'- "'/'/*- 
a^ ffnnmJnupnn i Gl. tupuip uijlMUigu U ndy 

7 u^u uithiu^b npi^i-ngh Pupujjbf^^ t Uu «/- 
%nuuj%buia uti/Uni^ mbnyn^i uijiinpbb 
'VnpanLpbi^ be. f*uJtrpiuuus*iju . tJtuiili 
uujifaiJutiui%uiQ npnungii f'upujjbtb be i/tuult 
iJinpcibinj %nffuj l^hp "*~ tuubinj , (jftf^ 

8 fjlfyi [jtJ'wn^b , bL, tnuijp uitutnbpiuatP 

9 p%n. Pupiujbib jipttjipbnpa t pi_ tuug U ntf- 
u^u gobuni. , i^ttnpbtu i^ni^ '^ 1 "'/'" 
qopujunpu** , bi^ bibuu tnustfbu uiuiuibptuqti 
p'^ff UttttunbbuJi usn. tjuinpL. , ht- uj^uj bu 

bi^bi^i tiuijijbj' fi i^'p^,! ^tib'^j PLP"P' ' 

bt- O-iuLtJuqii/liU U^utnni-anj b a,bn.blt hifni^tft 

10 UL. UMpuip (jbunL. npuj^u UMuma %ifuj IfntJ^ 

It^U , BL. &tUlfUJtnbtftMJL. JlUIJfipUlJjIl Utl/"t^ 

nbbiuj . bi_ ITniJu^u Art- UAufpnlt bt. Uf/p 

1 1 ^if'f^ h 'tl'^'-l" PLP"J^ * ^'- il^kp j"p*f'"''^ 

UMttpuMnUuMip U nilu^u nA.bnii b^p » qopuj^ 
*iUujip f'*Jp*^f^f * "'- jnpviuu tunJiuipsbnni_^ 
qu/iu^p q&bnit ht-p t qopu/lju/fp Uttftuq^b t 
-12 L?<- btMAjp^fttt Xbti^i if nilubub , bu ntri^ 
buJi t/^*P n%gb% P^f umluiL. , bu Ituuigp b 
Jbpujj %nptu . bu U^^uiprtu bu ii'/p ^fw- 
uttMJut^pu qabtzu unput , tip uJuutb bu up 
u/Uutb , bu ipft^l^i abtl^pii U nilubub ^umu^ 
uiututbusi^ tffahSbi. qiPtnujiibi lupbquMbiMtlfltx 

13 uu b^ujp (ybunu qU.ifutn^b bu qutub'tiutiit 

14 qopu *itnpuj bnuinpiFuttPp itprtp Uu umuI^ ^kp 
qlF nJu^u f Ppbut nufjrw lun b jbsujuiujb b 
qhpu , bu uinup jutbiuuyu (ybunuutj j qb 
^'JU^binif ^'ii^bqbif qjb^ujinujli U»iPujnbbtiJj 


*'^jbplfp^ p'libp^nj bpl^i^gx Uu •^^tbutgir ntly. 
u^u ubquili ^^biufili, bu u/jjnuu/iibutq quj,^ 

\y*unuu unpuj ^^p luujujuqli puy uu uju^ , 
^b aujvnub dbrtwiJp ^biuiili uMuttnbpujqii'b 
^^p [y"l Utifutqbbutj usqqiun jutuqu t 

I \fi- inuuiu (jnm^np Mnupu (J tutipujunu £u«, 
ubp (J nijuhub qujubuiuni qnp luputp 0^/» 
/»7i« U nuubitb bu I'uputjbtb dnqnq pp^ 
nbuiU pupnuu f qb b'^uttt o^/» qPupuji^t 

'1 jUqbuiuinu^ t uu utn. ^nfJ-np uhibp Ifnil^ 
ubub qU buji/ini/put 'l^t*^' U ridubub jbtn 

O l^nrttrtfij qliui . [ju qbpbnuu npqbu %n^ 
put , tnpnq ubnutlU tMtltnt^ ^p pbpututf ^ 

-4 utu^ , ^ajhunulum ^b jotnujp ^phph • U*- 
ti/hntfli bpbpnpqbls Uqbujqiup , tuu^ , U,u^ 
uinuiuv ^op p"fj oiAtubtuu p" , bu tutqpb^ 

D uniq qp^ p Abrttuq fpiupujunup t uu hbu 
Qnf^np uiitbpil U ntJubub bu "p*lb,Pt 't'tptu 
bu h[i^ %npiu tun. IfntJu^u jtu%ujtqiuui% , 
nup pViubbutt ^p b ibp/iitu u,utnnuanj t 

'* l^'ll bqbu U ntjubiib bu tMjub% , P^ IX^tu 
tMMlibp ,pn xjnjfrnp qiui ujri ,pbq ^ bu qf*" 

7 ^n bu bpbnu "pq/',P ,P" /? Y ■""" ' G/ 
(J ni/u^u P"q tuntuy utubptiju puprtj , bu 
bpbbp btqtitq uiliu bu ^tuilpnupbiuq qtatu* 
bu nq^ntli buinuU tibtfbutlin b ruiuqtuqnu^ 

i\ lirptfii , bu miuptuu qunuuj b runptttutt t uu 
tqiuutiTbtuq U nJu^ii tititbpnjlt bupnud" qiu^ 
tfb'Utiiili l*itS 'fP uipuMp O^p P"f H^uMptu^ 
urtit bu pttq uqbtquitnqbtjiU Jiui/u pupuMjb^ 
IP J bu qtutiiiltui^ uiylututnnuprbtSUu np bqbu 
%nqtu b ^u/ttuttuusp^b , bu qb tutqpbqajq 

^ qlinuuM o5"f» < P«- qtupiftuqiuu (jnp-np p 

tJbptui tutfbituitli atupbtuiiU qttp tMMpiup un^ 

iiuM S^pi bu qb tuiupbqrtjq tfUnutu p Abnuig 

uqbtqutujqunq% bu b Abntug q^uiptuunbh t 

10 Iju luu^ QajJ^np , Op^*btui ^ S^p np utu^^ 

pbiinjq qqnutii b Xbntitq u qp *q '« "jg u ntpj 

bu b Xbnutq q*tupujun%b . qb ippbbtuq 

qt^nqntlnupfLq b'ttbp,pnuum Xbripint Uqptu^ 

I I miuqunq I U.pq qjttnbif P^ tfb^ ^ Stp 

^ujit qitiifb%utfij utumnLtu^u , t/iui/l/ wj.^ 

% npb b qb n nb ti/tt ujjb% b Ubp mj q "g in t 

12 ^L tun. Onpnp tx/ubpit Unijubult nq^tu^ ^fil;Pf. iif»|»»^ 6 \i^p. Xbn^t ft ilbputj uipnn-nf 

SbusiL^i, uftittnhnittqtP Sbutit-^* "^(Jp^. Jlj't'lf^ 

qb innni- tP utt/amptiimi-ui1»bh''t* ktibu nlin.- 

nl^tP "ttllDUM bU-P 77 ITrtilu^u bu U.^fpnlt hi- UMtih%uj^i hhp,^ 
l^unuMjhtli' ni.mhi^ ^uttj f^n^ u/libpnjii Uni^^ 
u/tuft utiiuj^/j SbuMnU I 

u^u fiUMinbi uitnt^ni^ni-pipt . bi- ffi^jp <"- 
ifb*Uujjlt dnnntlnt-prpt ^"'-/'^ qlf nt^u^ujiL. , 

\^ jtun.uMi-Otn^ tflitt^bi- tfbpbljnj t uu tnbirbuj^ 
Qn^nniuj quJifb%tnjli /f^* ^."r ""*^4/' t'"- 
nnilnnbtulili , bi. uiu^ , •H^t ^ pufisr^ "V? 
Of/17 turiltbu tint- d^nqnt^r^buiiiq. . f/t^ri^ p 
nnt- %iiuibti tPbiuj% , i^L iJUifh%tnjU t/nq^n^ 
i/ni.pqq l^ujj 2^nt_p^ q^bt. jujntjui-oui^ tf/ih^ 

\^ jbt^ nbpbbnj t friL uuu^ Unt^u^u rjualibpii 
ht-p t ^ii^jqb q^'J ff^nqntJnt_pnn mn. pu 

\^ bMhqpbl bptuunijhu jlXumni-^nj t urrptrtniJ 
l['i*hnh /'^'* 1'*n'" ^ujbuJiltulini_PljL% , qtihi 
ujtx bu , bu bu pliutpbif ^ ^h^ ^tt.ptn^iult^ 
*'h^p nt.pnt-^ , be ^ifiMJ^m-tjtitlibif qnijui 
q^ptuifuiUu U,utitni.t^nj bt- qopi^tu %nptu x 

]1 b*- tuu^ 3^'^ uMhbpit Wntfujiitli , fl^ t ni — 

18 qhq puiUii qnp turAbu t U^i^tujp^i% tnutU- 
^ujIjo^ uiu^fhu qnL. be uiJhiiUMpi Jnqn^ 
dnt.pqq np ^ f^l ^^1 ' ^ujtjp i '^^1 
piultn UJjrt , nS Ijiupbu tt^iiupi utriub^ t 

19 puJJff '^P'l i"^V ftU^ , be intuq ^hq fupuJui , 
be hqfttjb {Xuutneujt^ [fhq *^^1 * L^f '/"'- 
tf^nqniJpnbujIiq tun. ^t jlXutntieb ttj , be uiiup^ 

20 qbu qtie qpiutttt ntrtftu lutl Ihuitttteiu^ , (je 
qbnbu qttatu tll^tu^fit.p^^eU t^ptutFtiaUtutpt 
^Utuuitie^rfj be qop^%tutf %nptu , be ^nt.^^ 
qbu nnqtu ^tifUiutqutp'tu jnpu irbtuj^bu , be 

21 qqttpl^u qnp qnp^^ffb^ t Ue qtie tnbu ^hq 
jtuifb'btij^ tfnqnilpqb%^q txtptt qoptuenpu ^ 

UMuuinetuh^iMMtquistnu , utpu lupqujpiijqnpnipj 
np ujatbqb% ' q^tqtuptnnefr belt , be qtu^ 
qntuqbu qUnutu b tibptuj qnatu ^ujqtuptjj^ 
tqbinti be ^njpbeputiubtnu be jpuuuttqbutu 

22 be tntxttAttuuibmu . Ue qtijinbtitf^% qjtnqn^ 
t/neptitt jiittfb'jJiuj% ^uitf , be qpiuU ffii^ 
tfbh tun. Jthq ^tunnentutiptjab , be qtpn^p 
f/h*> ntuuttuutnujl/ Itii^btult^ ft tu tnbu if pit ^ be 
p-hphetijqnetigb% ff^if^t ^'- ^^ffl^ -^^1 

23 otflttiibttfli^ I Up^ t'^J'^ ptuU tiaptuu^bu , 
qoptiJtjneutj^ q^hq U.uinneiua , be ^tu^ 
piuuqbu tnnbiui, be iutfb'htuj% tfnqni/nepqq 
bppbq^ b uibrjb /"-p [utijqtuqni_pbtutfp t 

24 Ije inetue (Pnt/u^u ^ujjlt^ tuhbpnjb ^e^ 
pnj , be tuptup qtu tluli tujli np ifptultqittil 

25 tuutuq *iitftn % \je pUtnpbtUQ U ntJu^u jiu. q09Uitaidttini-l3 ^L.Tr t/b'ttutjit I'upiujb^^ tupu qopiuenpu , betuptup 
qttnuut p tIbpuMi untpu ^tuqiuptutubtnu be 
^luppepujiqbtnu be tpiittuiiub tnu be tntuu^ 

'2Ulttuiqbnin i ue nutuij^pit qt/tiqni/nepqTt iiu^ 
iTbttittjlt tfiuil , ntuin qutuii JtJt^ ttba ^tuune^ 
qtuu^plj utn. U ntiu^it , be qtuifbututlt nti/b 

'Zi pbpbe ftU^btuI/^ ntuin^b'ttt Ue lupXutbbiuq 
U nijugu quiUbpU pep ^ be qhtuq tbpbbp pepx 

%\^ . d-ii- 

^yiu'fubtuutt "PP'^P't/' bititttbtnj npnenitti 
i't/pittjbtb jbpbp^'lt Ijqbiqtnutqenq , jtut.nt.ph 

2 tiuttitibb bbiili itulitutiiiuutlt {fplitutx Uneb^ 
tjlfh J IP tu ifib nb tfutj be b hfti' J utXt tu tq tu utU 
If Jilfujjb , be ptultutbbqiitlt tutlitutuiumb 
until . be atulttubbnitie l^ttptui^i iMtttq "^tMsIt^ 

.} '/^"/ ibpfhfu t Ue IfntJti^u bi h tbtuitltb 
U.utnttea nj . be bnjbtuq qutu ^ U,ittnnetuv 
b tbriU^ ttilttnp be tutt^ , [), juiq^n tuiituu^ 
qbu uttutsU {jtubnntui , be tqtumifbuqbtt 

5 npnenqit Vuptujbib . pttL^ Xbq^lt inbu^^ 
npSttttp pUs iJtptupb p^"t- u qpttitMtutqptiit , 
be uinp qXbq bppbe b t/bpujj pbenq 

.) lupa nenj be jtupbqb qdbq utn bu t Ue '"/"Jf 
bftl^ lubtntl /'"-A'/t.^ Xiuiitp ptini.tJ f be 
tqufybqq^p qni_rutMUt ptl ^ '^IP^P'B. '7'"-i£ ph& 
V ntintJnepit ttbui^tubtult ituifb'iitujlt tuqquiq* 

'* v/' /"^ t tut/tf*ittujii hpbbp I Ul. qne^ brtb^ 
9/iM /ittX b Piitqiuenpnepbe% ^be b ^tu^ 
^lultuiineP pt-li be ituqq unepn ■ qiuiu 
ptuiiii ptnubtrqbit p'bn npnbit% l*upiujbib t 

i Ul/it U niJu^u be bnsbtuq qtibpu t^nqn^ 

tlpqbuMltlt , be bq tuntttyp unqtu qiutlbutuitt 
qtttuJiu qtujunupb qrtp uituutnebpbtuq uiTiu 

S UtUinneiua I "itutniuiifutultp bin t^ttqnt/ni^pqu 
tlbiu^tutj'neti be tuub*lt ^ ^tu iSb'Jt lujii fthS q^p 
tuuutn ' UtUinneiuv ^ luptuuqitt.^ be tneb^ 
nne^ t Ue miuptue U ntju^u qtqtutnqtutfu 
tf nqntlptih tul/lt tun ' {J^utnnetub^ x 

'I Ue tuu^ Sl^p guntJu^n , l},^uietuttbb 
bu bbpq tun ^hq ubtuilp tutltqnj , qb 
l"^hnh f^nqntJnepttiu tfl/hK bu P^ff *B^t 
fuoubnbtl ^ be '^tuetnmtuuab'u ^hq jtueh^ 
uibtu'it t Ue tqtuutitbtun [j ntlu^u qpti/bu 
10 tfnqntJpiibuih% tun O^p » Ue tutt^ S^p 
qU nilul^u , "^0 qhp tlbtutnt.pbtht trnqn— 
ilnqbtultii be upabtu t^nutu tutu op be 
iltuqbe , be inetuuufjlt qXnpXtt bepbiuha^ 

*t;pj.. tun. U.ui#Tni.iuA- ^l?Fr- St/» fil;pp.^f«- 

^bpf* ^Cl^ utn- tfnipti^i-pi^^t 78 bl,-P ^tui-ni-pU ^ppf^p'lf* Afff^ ^kp ju/ttrfjutti/h 
tui^%iMitU ffnnniJpnbunin n lauttiiin IJ p- 

\^%tu t ti, ainuint-utjku tj^tfnw^ni^nt-pqii 2."'~ff.* 
hu UJutuugbu , M*i"J2, ^i"'ff^'^ lulta^ujitij jb^ 
lUMUbini h ibiunl/h bu ifbpAb%uJinj h %tn, 
ah uMtfi/UuiJu np ilbpabuab b tbuunj/l/ i/um^ 

J 3 4rt«_ uuiintnbbugb t U h tfbpXbuij^ jt %um 
Xbrit* » ^ufuah ^utpuiiTp ^utpbnabuijb bi- 
%binht_^ ^ngninbg^ . bp-^ UMUuMunifu ftt^^ 
bt. bp^ ifuMpq. , itji l^bgg^ , tujf^ ^jnptfutiF 
SkUifb^j bt. thni^ be tuifuA Jbptuugjih h 
tbnli^ ufliutb /* biuilihglfU *Un^iu jj ^itut^lflix 

M \jL. 4"^ ITniJu^u b tbrTLh^ tuUinb tun. <fn^ 

nntlnt-pnlt , bt. uppbtun uUnutuo bt. inutMj^ 

J5«/r'ii a^npiiU l»t.pbuMlitj % Ul. tuu^ gd^nqn^ 
iJnt-pnij , ^tuinpiuutn ^bptti^ t^bpbu tu^ 
t-nupu**, b bti/Uujju tib tWpAblttujn t 

i6 fri- bnbt. jtut.nt.p1t ^PP^P'l^ U^'l "'" 

nuit.otntjii a lujhn bt. ihtuji lutntubniJl/^ bi- 
UiifuM ifhnturuuinii b tlbptuj ibpplMli ' t/A- 
'iitujb ittlt^ttii , /iL Xiu^t t^nqjtjli ^'t'j^p tfb^ 
htu^tujU f bt. atup^ni^pbgtut. tutlbutujit trn^ 

M nnilnupt^ np ^p fa puHtutl^ft ualitj. t Ul. 
b^tuU ITntJul^u at) nt^nihtt^prpt [^rj- tuniu^ 
UtUtnnt-i^nj b aiuhtub^ ttMittnp , bt. btunnjq 

\ 8 y^^p^* qutnnpnmntf^ ibpfhtU Uftliuijji i &£. 
tbtuixii DjtUtu ^^fu^p tun ^tuutupiulj^ ^tutMi^b 
b^btut biujp u^uutni-tuo^ b iJhptuj %npiu 
^pnJ^ bt. bitu%^p ^nt.^i%nptu ^ppbt. i^S^nt-^ 
^nqb , bt. qiup^nupbgtuL. tuiiahiujlt <//f. 

K% nnilnupnU injtft T^iuht^** ^iuutuii^^% ^iuj%n 
thrinnjb b pujff , jtunut^turjbtu^^ bt- ntuutn^ 
btugbtuj^ jnjd , ITnifu^u fuou^p , bt. U,u- 

20 tnnt.tub tniujp %tPtu XiujU t Ul. ^^ o^/» /» 
ibiunliii Ufi%iu , fi qfni-fu ^^bpfiJti/ . bi. Ifn^^ 
btug Sip qlTntfii^u ft i^f^ni-fu ^bp/i%% , bt. 

21 bi iMthnp Unt/n^u t Ul. fuoubgiut. U^utn^ 
ni.tMJ^ pltq^ Unifultuji bu tuu^ , Q^ , q^p 
tlbtutnt.p bt^ dnnnilpqbujUrj. , qnt-tf^ tfbp^ 
Stb*Jjiuittb% ^ujjbi uin. Utumnt-tuv , bt. uVZ/w 

22 btuhbglilt ptuqnt^/f^ b 'jintftu%i t Ul. ^uj^ 
^tubtuj^oii np tfbpai/hu/ij tun UtUuinuiua 
upabunh^ t nnt.gi uiutntul^firfq ji ^ngiuli^ 

23 S^p < ht. mti^ ITntfjil^u tjU,utnnt.tu^ , U^ 
btJupi^ d-nnnilnt-pqh b^iu%bf^ ji i^biunttli ul^~ 
%ui • qb nni^ b'ljn'ijftij nt-jntnbrjbp ^fbq bt. 
tuutuqbp , ^P^ ^tutnnt.uqbu qibtuitUii bi. t^VHJP ""^b^itujA ibutiuith , (19) Ut- ' Cj^p< 24 uppbugbu qquj t frt_ u/u^ S^"* Stpt bpP 
1^^ , bt. bt tujnpi% qnL. bt. ll,^iupn% pt^f 
*B 1 ' P'^Jff ^f^*^^tuj,pU bt. (tnnniJnt-pifU 
up ft tnbuttnli biutJihi tun UtUinnutuv , 

2') qnt-qj^ uutmutl^bg^ b %ngtt^^ S^p « ^^ 
U ni/tj^u tun. d'nqntJni.pnli bu luul^ gbnuiux 

%\. ^ 

1 |"of/iTtfUfi. ^hp qujtfltiUtujU qiutuinqtutPu 
qtujunubb bt. tuu^ ^ 

2 Uu bif S^p U,uutnt.tuS- ^n np ^u/bh l^bq 
jbpbpgiu Uqpiqtntuqi-nq b tniu%^ biunui^ 

tnt^pbtMMli X 
o U b ^ipnl"' 'B^t "V/ i^uutnuutv^ P^**9 

4 UJi tuptuugbu qnt. ^bit l^nunu num ui^ 
tlb'litujlt 'litTiuhnt^pbtMiU np HltS ibpbpUu h 
ijbp i , bt. np b^j J^phph h [""^"Jp^ f 

5 bu np A^j" A 9nt-pu b 'bbp^nj hpbpb . uft 
hpbpp tqujqtu'iubnbu %nqtu , bt. tPb tutuy^ 
tnbuqhu qunuiu . qb bu bit <S^/> Lhutnnt.uuo' 
Mri f U»utnni-iua ^tuiutu^tXnm | np ^tutnnum. 
nu/bbif qifbqu ^tuptuhg npnt.nn^ jhpbu bt.. 

() b inpu tuqqu tuinbibtutt btfnq . Ul. tunUbif 

qnqnptfni-P btht b ^utqtup tuqqu ubpbibuig 

ptlnq , bt. ni^ tqtu^bu q^ptut/uiltu ptf t 

i IT h utniint-Qnuu qiuhnL% obtunli UtU^ 

tunt^^nj ,/ifi b t/bpiuj t/bnmbujg . qb nS 

uppbuq^ O ip qiujit np tunhnt.gnL. qtu^ 

unt-U unpiu h ilbptuj t/hntnbtuq x 

8 ^/'y^''9/'P l^p^ YiuptuP nt.g "ppht tHttu t 

^ ^'l^f ^P qrtpi^buqbu , bu UMptuugbu qtu^ 

10 tfb%tujij qqnpvu ^n, Qtuunut^ buptibpnpqb 
stupiuP ^biunlt UtUuinuanj ^n . tfb qnp^ 
abuqbu huilua qtutitihuijli qnpv ^rfj qnu bu 
nuutnp ^n bu qnuutnp Mn , atunuMj ^n bu 
ujqtufub% ^nf btA ^n bu^y ^n bu ujtfbuuMju 
tuUiuuntJb ^n, bu bi/u" ^n bu tuiuhqnubsuth 

i I np ft ^bq^ . ^ft qifbg op lupujp Sip Ikum^ 
nutufk qbpbftliu bu l^^phf^p » ^'- 9"''y ^'- 
qtutfta'titujli np b%nutUf bu ^tu%qbtuu Jtu^ 
uni-pii buP'ubpnpqfi, tltut/h tufitnpftq op^^ 
%buLg S^p nopb buP'itbpnpq bu uppbtug t^tu i 

12 ^uttnnubuM q^tujp ^n bu qifutjp ^n qjt 

•^^t /""/'A Lhnt * ^^** ^ bpl^tujiiuji^btug 

il^hnh" t 'L^p"*j ^I'^rl'*^ ptupnupbu/b 

l^p Sip Ikuutnuiuh ,pn tntug^ *B t * 
■ 3 (/A uiqtubu/hbp X 
J 4 (Tfi ^itup I 
'5 (/A qnqtisbtup x bL-B 79 M IT/i nu/hbiu^tutn inutit ^il^h^jt ^"i ^l. tfjj 

^rt, hu tfii iituia.uijh %npuj^ bt^ ifjt lur^uj^ijnj 
%npuj , bu ifp btfjiit 'Unpiu , be if^t /'^"j 
%nniu , ht^ ifji uiifb'litju/u u/Uiuultnj %nnuM 

bu ifH uufb'iitufu^ i^i. iP'h^'pb ^" /'.7^ 

■18 frf- uJifhiiUMjU ffnnnt^nupt^ tnbuus'u^p 
aXtnji/ij bi. a^mnuJtttnjP uU bi. uatunpturt 
ihnnnjU Atl nibuMriliU Otubuji t i^tw^it ^ut^ 
nuju un(h%uipi dnq^ni^nupt^ be pjnp^^tjiuL 

19 hbutg b ^b rttuutntult^ , 6'«- ujub^ii ^Ifni/u^u, 
^HL. fuoubuJtf nitn ttbt^ bt. fne^tjnt.^^ bu tfp 
tuoubuab nhn itba U.uutni-utv ^ t^nt,^^ iJtt^ 

20 nu/iibabifni Ut-Uiti^ ifhnutuU ntJu^u^ T^tu^ut^ 
ibnbtfiunni^^f nb ibtiutt t/innXbinj nXbqblpi 
tun. 3ibq U»utnnemb , npu^^u q^ il'^t^b ^P- 
Lbun %npui ^ ^^^1i 'iJ* '^ '^^'X"'^'^/'^^^' 

21 uu bujjp it nnnJnt_piiti b ^bn.tuuutu/li^ . be 
IPniJu^u bifnetn h tf^qb nep ^p U.umnemS^i 

22 be uju^ S^p tfUnijii^it , U^jutif^u tu^ 
utuiiqbu nne ututUn. (j"'b'>pfj , be uituin^ 
iTbuqbu ' npnentin l*uputjbib , pne^ o,bq^lj 

23 tnbu^^f qb jbpb'tjbn bjoubffuij p"q Xbq. U h 
iMifhUbq^n ^bq uiuuinevuau nubbq^'^ju be 

2'i guutnnetni^u utphuMhtbqt^tn \ ubnuMU ^nnb^ 
q^% ujpuju9hjt /»^'«i( be iftutnneu'^p^ h*ljifuj 
qnq^tub^qu Xbp be qihpbnefJ beliu abp, i"d" u. qutpju Xbp , juiifh^ %uMjiU tnbqbii nep u/Uneu/hbQbq qtitltneli btf 
uiUn I bbbq tun. M^q ^*- ^P^'^nhn 'bB^'t* 

Z'O Uttqui bjdl^ ubqiuli p nutpiuUq uttittpqbu 
bljci^ lib "tftlibnqbu tiltnutu bntpiMianiu,^tMiliqp 
q&.bn.itliqnphltlt ^n tPbpXbnneqbp b uus , 

26 be iqqbbtui ^ t Ifh hiujtibqbu pi^q uty^ 
tnh&uiUu b ubqiuii biP , qb ifb tPbpbuju^ 
gttb luniubu/it^ Mn b ifliputj 'itnpuj t 

%\^. Ml tU UJ/lUJ^ A \jL. ujju bpujeneu^ bit qnp qbgbi 
2/1 %nQiu t 

2 Gp'^ tilibuqbu viurttuj Uapiujbab ^ fl^H 
UMif auin.iJujbuq^ *B^t ' ^'" J'^^l'^* befr^ 

oubpnpnb qttutiiql^ tuqiuui Xppt uP ^ /'"tP" 
iPbuijIi uinbuii pq^ f ubiutli qhtnuq^ • be 
bp^ qUuie ^u/tiqbpX tttnbuii hq^ , ^13^ ^*- 
hH^*^' (^1 ^ir////i {jtiuut bp^ tn^pU bep tstiuu^ 
'UtFtu bHli , be h^iutlibqh 'liiftxi neuuibpu be 
qutnbpu , bpini be "ntfh,P mbtunu 7/npuj ^Oli^ft m|m|«»*^ "^ li^p* qfuutnuiniuLuJitu 5 bqbqjib , be 'tttu tf^UMjb b^q^ t U,uiuj bp^ 
tqutintAJiifUu/hp uinebiiii luubq^ otun.uijb 
ubpbqb qut^p [ttf be q^l'^' /"^ be qnp^ 
qhii P" % "*- "^ qhuMu luiqtutnnep beh ^ 

6 ^uMpqb itliiu in^pU bep jujuibittlt U.uutne^nj , 
be u£tqui ifuuitineuq^ quui lun. ubtuuu qpu/l/b , 
be iktubbua^ qnehqh unpiu ^bpbtutTu , 
be auinujfbuqg uutu jtuebutbiuu t 

7 hub bp^ iltutkiuixbuq^ n^ qqneuuip 
h'-p iiit qui phi neP belt , itb qliuiuq^ npui^u 

8 bitulibnb% uiqturulitui^ i UP ^ nS ll'^'hnh 
^ui&nj jutiu lubuJrili /'*-p^J npneu ^luu^ 
tniuuibqiueli , qiplibuiiq qliiu , aiujii jiuqq 
oiniun S^ psptuiU qtutktun.bi , qb utUiup^ 

9 qbuiq filiujx U,tqui P^ npqenj bepnetf ^tuu^ 
uiuiiMibuq^ tfitiu , puin opptiuiq nuutbputq 

lii iiipujuq^ utltu t UtUiiu P^ lun Minqtue t^JI 
uiiilineqne , qop^liu be q^iuitqbpA linpus 
be qtfbpXiuenpneP jiijli tip ^tutntii^ builuiii^t 

I I W^iqtu p^ qbpbu qiuiiinubb nj luiLlibiii^'liifiu ^ 
ph h"H /VV tuntuiiq lupvuip nj t 

12 Opk ^"'pH^ "*B ?"^ ^'- ffbnujitbqb ^ 

\o iltu^ne iibrtqb be 'jitu 1 I'ttb np nS buM^ 
iitue ^"Ji U^umnetiia tltutgiUbtuq b Xhtiu 
linpiu , utiuqb iiiFiu inbqb nep q*^^p*pq^ 

\-i uiqiAjUoqli t l*itb bp^ ifuiiupbpbntM^ n^ 
jpbbbp /"-p uiquhiiuhbi *fi**^ 'itb'itqne _ 
pbtuiPp be ibtutubg^ , be b ubquihnj biP^ 
if^ lunilJneqneu qiiiu be uuittitMiuiibqbu % 

I'* ///' ^lupbtuli^ q^iujp pt-p btuti qiiiujp 
pi-p , iituSne ubnqp * 

1^ up n^ qnqiuugb jnpqenqU f'tipiujbfb** 

be iJiu^utrtbuq^ qiitu , be qtnqb uin. titluM^ 
tftu^ne ifbnqb x 

17 Up puitfauiubuq^ q^tuip hep btutf qifuijp 

pi-p , i/tu^ne i/biiqp t 

(S bp^ btuqbqtiU i"pM bpbne , be ^lup^ 
Iiu/jibq^ n^ b %nqtMili^ 'IP^ l^P P'-P ^"'■' 
pht- biuiT aniiqb , be nS ifbixiulthnb , m//# 

be ^Pjpqp lupuitu^nj p qiqnj , luiJiqiuput 
/pqp ftp b^tupu ^ piujq qbituibiitiiiuunj un.^ 
pui hu qpt^ybnephuii/ij uineitbuqh t 

20 bp^ n^ ^utpq^ qvtuttiuj bep biuil qui^ 
qtupiMj pep qtuetuqtuiitue , be ubnqp p 
Xbntuli^ Itnptu ^ quitniuutnttjituie tJp^tr^ 

'1\ ^tiiiiipnepbeii ih^h * f^*"j*J P^ '^ ^P '^""^ 
bpbneu bbnn^ , ilb fiiiiqpbunb *lpk*^" • 
qb qphiji lupviuPni bepnj bu i 

22 i'ub bp^ brinebtjUii "tptP bpffne , be 


80 bU-P 23 uttuq^ 'ujnuji/itniJt (/.<uu/ bff^ ' lihnuMainuah- 

24 )^u// bn^" i uiuftf^ ujij^'it [fitfj- iMjh^biif lA/fiifjitq. 

tubu/ij, uiinujuh piin uttntuiPu^j , abnit f^tf 

25 Xbnb%, nin% pijif. ninfiJU , fljuipu/u ^q. ^uiuptJU^ 
"lib , *ikn f^l 'Ihrl'* ^"'P"*-'^^ p^*1 ^uspnuiuanix 

26 Pub bp^ ^lung^ « o nuil/u Ouirtiujb 
bi_nnj btutf aiulftM tuqutfuhnj h*-p"J « ^'~ 
bni^nujqni-Uq^ , tnnXiubbual^ tfUnuut um- 

27 qiutnu^* ihnfuujiiujb utbu/u ^nutu t ui_ bm-^ 
qujtniuuL auan.tuih bi^nnj , uusif qmuiuMuh 
lunuabiUni pujihbuq^ , uipAuibbugg um^ 
quamu ipnruutljtub tumtuiftuU ^ingtu % 

28 Vub bp^^ ^ujpq^ V"*-/ ^'"Jf h^"^ nhh'^ , 
bt- ubnutUbqfAi , gnt^fu ^lupiinv ihqht bt. 
ifbu %nptii ifb U^'ph'jh * ^'- '"kp qintfh 

29 u/Uuiujptn thqh * Ihiqus Pg gnufli ^uMpuuM^ 
^**1t hfi^ J^r^^ bt- jbrzujUqij , bi- pnqn^^ 

biut hqti uibinrih%nptu , bu unpiu ^hflk t* 
ti'b^nj aujpabuji , bu utqti/lJuuUbn^ qtntp biuif 
lUK^ , qni-Hj jtiupbnb^ il'dh ' ^'- '"^P 9/"^ 

30 mn 'hifitii ifbnqb t Pub b^^ thpbu/lio lub^ 
btuUbnftU h dbpiuj 'itnptu , tnusn^ ippqutltu 
pit q utli Xjiii ft up nt,if, puin tui fb% ujjltb np _ 

31 Sujib l*iiS ujpbutiibgb% %tfuM qftit t (jl. b^^ 
qnuutnp busiP qqnuutnp ^lupqtutiptjg , p"*" 

32 'iji/Wo opjiijutbb uMpuMuqiili %i£uax Pub bM^ 
qa-ujn.uij bujif qtuqujpifih ^utpbutttbql^ nnt.fb^ 
bpbuntht bpbltla uuautbp utpausp tnuju^ 
inbutnu unqui , bt- qnt-iu ^tupbrtv tpqp * 

33 Pub bp^ pujqq^ n^ ^np , buttP thti^ 
pbuq^ 9p^'*P t ^*-' "^ P^'P'^^'l'nk 9"*" I ^'- 

o4 UMttbtuhpqp tuliq ujpyiun. btutl ^> , ^5"/' 
^npnjli tMMni-ffbuqb uMpatup bt- utiug^ 
trtbuMttit unpuM ^ bi- ytuqbqii unpuj Ipqp > 

35 Pub bp^ ^ujpql^ '/'"-/ "'■/""-^ 1^'"-l 
pi*b^p/> h^P'^J ^'- "brtqb t iluj&ujn.buqb% 
qqnt-^ bb'Uqu/hh , be uuj(rujubuqk% qqftbu 
unptu , uc_ qqni^iu uiquMUbuji aajtru/ubu^ 

30 ifb'h t U,ujuM bp^ jbp^l/lt bt. ^b n.uiUqti 
qbm^pU qqnt^flt , bt- pnqn^buii hn^ 

uibujni/ %npui , bu %nptu jj*ff^ h "h9"J 
autpaibtut '9*^'^ 1 utni-t^bugp ff"*-/ P^'t 
uint^ , bt- uuiu/bbujAi unput iHnh * J-hinJ ^tipi*. nutn n.tutnu»i^nnuia ^\itm, ^tun 

P i_ "P" **'**» ^ftgt^ ^t;f.a, nhui tuqiiitn ^ (jp- •VI.. ^p 1 P"Y P^ qnnuuuqb n^p utpPujn. buttP /»♦— 
juiup , bL. uuiiMjJjq^ buatf tJiu^uinbuq^ , 
^pUq ujp^tun. pfjq uip^tutinJlM utnu^buqb , 

2 bt- S"pu nSfuutp pl'q nSpttupldt % Pub b^ 
P^ ^uil^uah qmtulibgb qnq , be funqbuii 
ifbn.uj'jb^gb , ^^ "*J^ 'btfiu b uuMtMhint-Pbthtx 

3 Utiqtu bp^ tupbuh b ilbpiut %npui hutqb^ 
tf^ , ifui^iutqiuptn ^ , thtt^ujpl^% ifbnab** , 
ujiqtu p^ "it^i qutuahbgb 'ttnptu , tltsa^ 
^tiinbutfjt thn^vuhuilj^ qnqnuP buiit% hi 

\ pttf t hulj ^Pk ptfpfi^ibugft bt^ qmgfa ft 
^bnftU %rtptu qnqoltlP jtup^^ujnnj bu jhynj 
ifpbjbu gttibitup , ^p^H^ tnnuffbuqh t 

Opi^ lupuiabg^ n^ quftiq btuiT qtMtjqh ^ 
bu P"JI '""V^^ juinsf^ bupnuu utpua&bi 
qu/Uq tujitttf , jjiuptf^ uhjqnj tt/butb uinu^ 
f^buffp puut ujpqbiu%ut ihuiuj p ^ quMiPlfUiulU 
pub qiultqit luptuapg^ , qpltitipp bnqifU tuliqnj 
pupnt bu qrhiutbp ujjqunj bupnj utnutf^buqht 

i\ Pulf ^P^ ^P^'l'ffh ^"'-p bu qutu/itbn^ 
ipnuy , bu p^q *btfb*b u/jppg^ hJ{"^L ^""' 
qopuilt buatf qufiiq , tutiutf^bintl mnuttbunb 
npni q^pqbhJt ^luitbuii P'th * 

7 Pub bpi^ nn tnuMu^ P^'h^vb h*~pn^" 
uapuuaP butif tMMji p^S biupuaitp qpup JUm^ 
utultq , bu qnqti/itiujgh b tntu%i^ iun%% , 
bp^ qtttqp np qnqujgtuu'h , bpbbu utnu^ 

8 tfbugh . U*u£uj bp^ nS qmgb np qnqtu^ 
qiuL^t , ifiuutbtii^ **^hp uvu/^iiV iiMt±tiM^b \j^u^ 
utnut^nj , bu bptint^jigb bp^ l"-P i^ *^b%^ 
qbiui uMtfiiUbuith quii^tihtq p^'U^pU l"~P"J ' 

•) l^uui ujtlbutujlt ' tlhiuuiubtup ptulib , jtup^ 
^ujnnj bu jhjffj bu tnSjutup^ bu b SuiT/^ 
qbpX.^ , bu jiuifb'ltuj^t ^npuuth%^ npnutf 
tfbujuujbtup uJrti/bqb'ij ^ np l/i^j A?^ "'*' 
ti.tu9b Utuurnuvnj bbbugg qtuutuautnufb 
bpbnqnifli , bu np n^ h "itngtuh^ 

pifpnhbuqb b Abnit Utumnu^nj , hpHl'^ 
tnnuffbuqb pubbpb hup null t 

10 Iju bp^ tntug^ n^ f^^^pl' f'^p"^*^ ^y 
buiif bqU buMif njruiup btnil uttl l^i '"*' 
%tuunL^ b Ufiu^butn ^ bu abbgp buitl iHin.^ 
qb biutf l^ph Ufpbuqh , bu nS n^ f/'^ 

1 1 uiiuuq^ , hpqnuifij ^^IMutnnuf^nj [[igft ft '^t^ 
bpbngnu'ii , bp^ %b%qiuiio^ I'^t i-ts^ '•' IrPr • qH ifiitpp kp "itJuM utni-J-lipiJ inni-ff-lft 

nuAfi ittiifinuft-ni-Plruj% ^^ *^^t' *p*p*fk utuftgl; 

UtUjmffi-u/^i (m/, iLiuuttuuMtuntnyuahlb n.tatnuii~npp 
"^bff. Sbu.n.t. bl.-B 81 bt_nttj. ujufUJ jti/itX'tt tunif^ tn^ftltnptu , hi-, up 
\2, inni^t^lrunhi hnlfb^J^ifnqni-fJltujifp qnqiu^ 

'jitujiflt It'liti'uhil^ , ttiiii-tfbittfp tnbtunli Itnputt 
\3 U,iituj ft/ ^ quir^u/litupb/f //'''^i'ffi* • "^^,7^ 

dbtui b tif;*, uiliitp ', /f/_ ifb uini^^butjft x 
I S hub bp^ fu%iipbutj^ n,^ "umIioP .f/*^'- 

bbp^ bi-piT^ , bu pb/fqft l^uitf tfb 111^1* l^ujii' 

qbpb uliujun^** , bu utl^p 'iinpuj ^f/^ P f 
io^iTuj , uincJ-biniJ uint^ttbunb . [f.uiut far 1^ 

utl^p %npui p^rt 'l/iTui hn^ , nS uini^(f^buub . 

usujuj p 1^ b tJujpXnL. uJtibusi b^k t /? '7 

uujpXnuq bt^pnq bnpnp itiiui t 
10 I'ub bp^ n^ fttujpbt/tf^ qf^nju qrti ptou- 

bujt bi^ "itii^bun^ P^"h ^'^"^ t tluspAuMliO^n 
\1 JujpAbuqb qliUM /"-/r lAirti-P buiUt Uf- bjo-^ 

n^ UirAni.qnL. juHto^h ^"^jp ^npuj utuai 'fi'^^ 

%tfuj l/tini-Pbu/u , uini-dbunb ujpOujp "^op 

%npui* npui^n bub% Juip^ujlin bnt-ubti i 
l8 l^ltujiuutptiu till uiiupb nnL.quilMpn^n i 

^9 ^uiifb%uijlJ np pjujn%utlibqb pi*q uhiua^ 

£//«_i>* ifui^rtL. uujuiiMUilib^ b^ t 
20 \\p nhq qn^bq^* uuiuiuslibuffb , pusjq 

ifbujjli O bus nit t 
- ' ^iquAjunt^iuuih tfb i uip * utpbq^jt bu ifb 

*iibtibq^n rttiui , qb bt- qnt^n luuhiqnt^piuin 

22 ^/'^ J^n^Ph^* Uqbujinujui-nn i ^uitfbliujjit 

23 qujipb bt. qnpp 'H' *'"^pi"'phnh.^ ' U.*uf 

bfrg^ KuMp^uMpbiniJ S^"p'*^^ppql^,P qUnuuj , 
bL. annn^ putpabujt ujqujqutqpqbu uJn. 

2-< bu , lubiniJ int^uijn ujqujqujbb %nnuj . Ul. 
pujpqujquJiq uputifuint-jubuitJp bt- bntnrt^ 
pbqbq q3ibq iipnti , bt. bqbqb% buthtuj^ 
aibp ujjph^ bu tfiulibniJlt^ 3k bp "P^^ » 

25 pL bp-^ utphusfih ibnfu tnujjnbu bqpop 
^nuif np uiqoujin A'/s ""'tP^^t "P '^b^ 
lubttqbu qljui , bt- tip tupbuJltpqbulJt/iu utrt^ 

2ti bnubut (jL. bf<r^ qpuji^biiqbtt qpujalfnlt pu^ 
bbpb nn f %tjtpj nu/h qifutuiltbi ujpbt-nt_ntup^ 

27 3^nt^uqbu u/bqp^'i/, l^b um^m ^ tlbptuplint-%n^ 
ptn ^ bu luili g~ "^ujhqbpCk uMn.ujquiliiuq linptu 
npnJ Vu^bq^ . bt- bff^ P"'L"'Pi'9^ *"" /"* » 
tnt-UJiq uifiu , ^uMliqb nqnpuiuv bt/t 

28 ^usutnni-ujo'u ^n up atut/puittpqbu , bu 
qbyfuu/b tfnnniipqbulu ^n ub ^ujj'^njbunbttt 

29 S^iutijnuq biuinj ^it bu q'^Au/lib tfb 
^UMtnuMlMpqbu . quMUnptMiitpbu npnutiq ^nq LCui-t (■•/, tlq.U 'U^f. luti/L-ani-UQlr u • >0 b'ijA tniuqbtt t hnjhuj^u ujpujunbu qtup^ 
^tUft ^rt bt^ qnKptutp nn ' bu q^j ,pn . 
q b uU}% np b qhnh p^' q *tiupp_ bt^pnil , bu 
jtuunup'li ni-p bpnpftb uiujttbu qliiu l/ltX t 

3 1 (ju iFtupqn iinupp^p /AW''''/'.P A^'A . bu 

qtlbit qtuqiulitunbllpli p putitb tip nt^utp^ 

1 \Ju q'yiutfptuu unutn i/Tm puttnuljbqbu i 

Up "yiuutijltpqbu /''"/ ujijpptuup tpitbt 

2 ij'ttuj uilsppiuu % Up tot} tuplt litibtM pitq piu^ 
qnuifu p Stuppu \ 

U h jujubinuttni-ii b ptuqitnt.p biJlt ifbtnbt 
pitq puMqnutlu tun- b pinuinpbinj qfiptuunt^tut 

o Gu tip nqnptibuqpu trnituJiqjtli p qtutnuiu^ 
tn tulip 1 

i {ju bpg tjjuitntu'ybuqbu bqjilj P ybiutfunj 

^n , biuif b>nj %nptu tfninpbinj , qtupXnuu^ 

O qbu bu '^tuunuuqbu qliiu uin utu t (Ju bp^ 
utbtttiiltpqbu qqptuuut plibbpp ^n tulib,^ 
btui t^q pbututTp , tfb qtt/liq tutihbqbu 
qiiniltuu , "'// Jtupnuuqbu qlitu fuiii liuujt 

It Up pintnnpbuqbu qbptuunuliti uuiu/h^ 

i qjiu b qiutututitntulib bi,pnuti t ~(yiutlb^ 

*iitujU b qnup ptuU^* b ptun ll'i'htlhti , bu 
qtulttuiuputlM bu qtupiituiiii tip uuMtuUtuUh^ 
qbu . bu qtutftutupbyuth tip tutupbnnu^ 

qtuUbqbu tltut/b btu>tun.b t 

S Uu btustun. tfb tUfiUnuqnuu . qb btuytun 
bnuptuqnuqtMtli^ qtuKu '^tutfiupXutqiu'^tuib^ 
qiiq ( bu tututubiulj^ qptuijtt tupittupu t 

9 Uu qiiitMjliqnufuatli tfb %btilinbu . ^uAi^ 

qb tktulttuKg^p qnu^ qtuiiXplJU tiMtuliqpitntuq , 

7/' ''*- 7"*-^ tnu/UqnupMui^ ^t'^ J^phpl'*^' 
Uqbiuintuqunq t 
l9 *i'{^n ujif ubpifiuUbuqbu l^phhn ^" t bu 
I I trnqntjbuqbu qtuptfatbu itnptu . Ut- ttutftth 
bt-P%apnpqp p nnnup bihi tuptuunbu , bu 
S uht qnu un b u qli tu , bub bpbn L 'it uili uht bn 
uiqqb ^n , bu qubiuqbtuht b 'ttnqtuli^ bb^ 
pbqbu qtuatuttn *h"wb . ujjliui^u uiptuu^ 
qbu qtujqb nn bu qXbpb'ltb nn t 
12 ^V^,7 *^P q^p^btiqbu qqnpb^ ,pn , bu 
ttuunupli buPubpnpqb ''^tuhqbii^ bqu ^n 
^> ,prt , bu ^tuliqbq^ '^Pll' uiquibfUnt 
^n bu tutAjUnfutnttit i aii/Lt; uitim-P-huMli '^ ''Pf* IP "i uinn-ivntu~ 

tjnt-^litf auii/u^iunfiyuih '*|;Jlp . qputhu utnntu- 

pn,j, i-./, nftputi-ni.'hu iupij..uf,ng ^H',^f t"'T'"- 

6 82 bU-P UL. auj1tni-li ujuuinL^itta na oittuintun tfh ifi^ '4 Unftu J^uiiJu/Uiuuii tntufti^ '/•^"l -n-e b 

\^ h%X utoiiu I l^moU tiutnuMpSuulttrnujipi uitu^ 
^bu^^M^ . qbt-P% op pujqujp^ h^Pl'9htB > 
nnuj^t* imuuint^bnbtjb ^ba nmn d-tuiPuu^ 
uuMuh uMitunjJi buMliruna . ab h %ifuM bi^,p 
irnt-^ ^Uplip^i (ja.biutniuni.na * «* bpbi_bu^ 

\% gjtu ujrLUj^^ btf uujuiujpbiuXbiiij * Ul. ntnoU 

ujtPiupujfitnj , utn.ui'^inj ujptftnbuja M^u , 

uiptuitifbu arfnpann ^"tj , ' np Itl'S tluip^ 

buM^ I'g^ juihn^ ^nutf t bt- t^uio% btuuiuj^ 

puji^jt ^ll'^*^ iniupt^njh* A t/nq^ntJb^ t^np^nn 

St^ng fusing 1 upbu tftutPutUujbu b inutpi_n^ 
tuMliiipuuih ih'lh ujifljltutiii ujpnt- ^n uj^ 
nuj^ Sbujfztt ^U.uinnt-^nj t 

18 Uu tip nn'^bunbu h '[bp^JJ ["""P^J I"*" 

\j tstoltb p'Prtj ifjtij\bi_ nuinuu^oui t li^ujutni-nij 
uMnui^p% ujpiPtnbujn ^nn nbpttbu b utntJlt 
obuj/zli U.iftnni-^nj ^n 1 

pL tfb bihbitabtt nqturtit b Inup^t ifnp 

iiO UL. uj^Ui bu ujnuj^biP n^pbymutb bil' 

UMnuM^^i bpbuurti j»nn , ub uiuj^hurf^ I'B^'l 
^ ^u/Jtuiujiup^li , npujJ^u nb uiuiptfji l^bq 

2\ jbpif^p*tj 1"P u^ujinpujuuibtth ^^1 * *^t"Jl 
^bp u/jjA.^% ^nutf bt- tnL.bnbu %iftu , Z/*. ifb 
Uih^ujt-tuit /^^'^,yAw %tfui, lib nS /""/'^/'i^^ /' 
t^^*^** 1 t^t^'i'lp ttiitni^ bif b ilbptuj %npiu 

22 ^ I i?t, bp^ pub^nt^ i^ni-bgbu XiujI/p piPnt tJ, 
bt. luptuutjbu tituiJuiiuji*ilt tjttp ItltS tuututib 
^bt^ , bt^^q p sltuitfb fth'^Miutfhiutf ^niff bt. 
^lubtuniub b"'gl"J ^uibtuntutinpniun ^nn i 

23 ^^ ^pPl'fJ^ ^pbyuttuii bif ujn.tu^nprf. ^bt^ , 
At L tn luptjb an bn tun U. tPn 'In ^ "^ff/'" ^ *- 
'fibiniuqb be fpbpbqtunb bt^ ^u^tiuUiunb be 

"'bpqbuujtfb be.* fubt-utab bt- (jbpneutu^ 
St ' ^'~ """^"'Ifl^ghy t^tnutu t \j H u^iuqiu %bnbn bpbbp "3 bt. JJi ujiuytnbttqbu qiUnutu, bt. iPb lutittbribu puut 
qnpt^ng 'jtngni . ui/# ^tubbtnil ntubbiitjbit 
tfiiniiut , /fr_ tfu/JUpbtnil tfu/ltpbutibu ntup^ 
25 a/xiT/u unntu t Ut- uituyutbuubu ffo^/* U,u^ 
^ >R" % ''*- op^bqbn q^ujn ^n be utneiu q^nep ^n , be ntupSknerjbg b X^'ii^ qtupjin 
26 Ue tfb I^nhnh t^iubptih be uufnet jbplipb 

sbfr 2/ ^netf , iPf^*- oJenepg ^ng tgnegbg 1 fje 
jj^tiiS btP luatu^btibq tun.iu^%npftbi ^bq , 
be qtup\nt.pbqneiibq qitttlblJtujU tuqqii inpu 
tftntultbgbu b 'itnuiu , be tntuq qujtfb%tujU 

2S ^tubuM o-tubnpnu ^n ih tutu uutiub tub u t (Je 
uMniu^bgltg uinut^b ^n qigbh tub , be tPbp^ 
t^bug^ "qU^tfnilp^iugl/tt be** qfjbeiugb'h be 
q*f^tu*lttu'ljiugp% be q*pbuttuqb% jbpbutug 

--/ ^ff CT t Ue nj ubptfbgbq t^inuiu jbpbutuq 
^rig ft tf^netf tutPjt , qb ifb bpljbpJj tMiltiu^ 
tututn If^hgh t be ptuqtPu/itiujgb% b tibptuj 

30 ^ff atuqiiiU^ bpbpltli i //.« utubtue utu^ 
Ipue ifbpdbg^tg t^iniiiu b ^^t , iPjittsbe 

01 tu&bugbii be iftun.tt/ljqbuqbu gbpbbp t Ue 
btibq quiu^tftuiiu ^n b *}uiptPbp hntl^ iPiwit^ 
sbe b vnipt ff^nymiugenq , be jtu'ljiututu^ 
ui^'lt iPttiiKbe b tebtttU tTbh^ Uihptutn . be 
tltutMiltbgbg b Xbnu Abp qaUuibbSu bpbpfiU ^ 

o'l be tlbpt^bgbg tiltnutu b ^^b » ue qne tfb 
rtttbgbu p^ff *bnuuj be p'ftq fh" %ngiu 

00 nebttti t Ue tPb ptitubbuqb% jbpbpb ^netP ^ 
up iPb jiuttgneguuiibgh'ii g^bq lun bu* qb 
bhr^ aiuniujbiiqbu qbti *itnqiu , %n^iu tb^ 
ifl^* J*^^ h qaitprtuqqnepbifu i 

1 \je tuu^ gUnijjt^u , P^ tun. S^p, n.ne be 
U.'^tupnli be utuptuit be U.p/*rtefL be be^ 
prtuittuunelt '^ff* /' i^bpnq'lj f'upiujbtb , be 

bpbbp tuiuqqb% obtuntt b '*bntuuutiu%J^t 

2 Ue tPbpXbugb U tttJu^u iPbiujb tun. (Jtum^ 
neiuv f be lin^ptu tfb tfbpAbuqblt . atutq 
ffaqnt/nt^pt^t tfb btg^ P^*t "f^utu x 

3 Ue bifneut If ntJu^u bi- tututntfbtuq ffn^ 
nntipqbtulili qtutfiilituju luiutnqiuifu u>u— 
uinevnj be qtutfbutujlt bptueneltu . iqtu^ 
tntuufutul/b btn tutPnlitutU J-nqntJnepnlt b 
tfb ^tujJt be tuub'it ^ li^tuifb%tufli tututngtuifu 
qnp fuoubqtue O^p tuptuugne^ be ineb^ 

-i qnL^*t ue gpbiug (J ni/ttgu qtutPb%tuj% 
qttitutnqtMjtfuu obtunb , be btulifubiui If ntJ-m- 
ubuh p*bn tuatueoutli , yjtltbiuq ubnu/b h 
utnitptttnibpltliii , be bpbntntuutuh tJ^ifbtuJUg^ 
tq puut bplintntuutuit tuqqtuglt l*uptujbtht tntuuiu. Tl" npqengh 5 ue tuntu^btug l^'ph 

Puptujbib, be ^tiftijiit nq^tub^qa ^ be qn^b^ 
qfib qn^u "Jipbnepbiult U,utnnednj npff^ut 

(» ue tunbtut fjnt/ubub ghk" tupbttfliU '^pq 
b ^ttunUbibtMU , be gb^" tupbithfu b^bq S/ruffL^!* ^ - upp • hitunutqnefd-DutU otfiuivit l;I.-P 83 7 ^tunuj^h ubnu/ltnjti i fr*- uMnhiu^^ tthp nt-fu^ 
tnh% n'ltlihhntjtiit^ jiti/futW^u J^nqntj^pt^hui*ttlt . 
/tl luuh'li , ^tutPliltujjii q^np ^toiihtjtui^ ^^f* 

H mnujuffnt^ hi- ^^ntjiifni ^t 6'l tunhuif (fnt/^ 
uhiifi nutnhih»li* tfujltbutif iifrnntMij^fii^uittti ^tlt 

nt-fuutfr lurj S kp tl^ '/ *^ ^ ^ '/*" "^ "* ^^^' "'P' 
auMlibau uMiunnbh i 
9 IJl. bijifi Ifni^u^tf hu fX^utftnh bi. bujpiui^ 
bt, U,fibni-n. be bi-fJ^u/itujunfJlJ^ ^t iUbftnrfli 

10 I'unujjbth, bt~ tnbu^i 'r^uibr^yiM nt_p ^l^'Jf 
U^utnat-iu^*" l*uftuijb^^t . bt- iiUq. nu%^ti-,^%npus 
bnpbL. no-nnb^ujii iitqbuunj > luijibntuj , bt. 
hanbL. a in b iihi •^tuu ui uu in nt p b uht bn Ifi'h'f 

I I unnni-f^buji/jituu j p% in fi b ^^n ifli Pufriujbfli Hi 
^ui/ubnujL. bi- n^ i^^i . bu bpbubifii/ls Jt 
tnbni^n'^ U*utnnt_bnj , /»l l^bpinli bt mnplilix 

12 t«- usu^ i^kp tflFni^u^it , t?^ ujn. jiu ji 
ibuinJih , bt- lultn [H'^h^ hp » ^*- iniuti ^bq 
uttnfuinujifu ,umnbnguu bt. opt^uu bi- inmut^ 
ni-bput%u nnpu qpbqb, l[*"bi *ijntjuj op^%u~ 

I 3 nbp**t Sujpbiut. U ntlu^u bi_ (ybunt-inut^moit- 
bujj %npuj, bL. bib'h b ibtut^lfu lf,Uinnufinf . 

\A Iji_ uju^ nbbpult f htuthutpbti^^ tninp tfjiltsbt- 
niup&qnt-^ tun ^bn . bt- tn^tn U,^mpnli bt. 
tldp /'"'/ aba bij . bt. bftr^ nt-pnt-^p itm^ 
utnsutntitlt Hi'S ll^'hflh % bpjJ^btib% luri 'linutni 

i5 Ul. bt (J niju^ii b ibiurih , bt- btn^bbmu 

\% lUiiiMiU a^bmrtltii X \jt- f'^lf^ i^iun,^ U,u^ 
tntti-t^ni b tbiufiltli [jtiUiu , bt^ htuhbbttni 
ifUiMM uiumU 'I'lbtf op . bt. bnKbtnn Skp 
qir ntJu^a jtni-nt-plj hi^pibbpnpnb b tfb^ni 

I / tntfinnjUt Ul. tnbubi iltuintutjij obmn% bppbt. 
q^nt-p pnpun^btn^ b tJbpmj ^//""J ibpb^/h* 

\o tti/iiqbiS'tnit npivt-tii^ Pupuijbib t Ul. bifnt_tn 
Unt^u^u ft *^t^ tntftqnjb , Ul. b^ b ibmn^'lt ^ 
bt- gp U ntfii^u p [bppit tMjltq q^iurtm^ 
untStt tnpi- be q,piun.iiJunL.Ti qbybp t 

4-1.. I'b- 

1 \ji- pJOubijtnL. ogp p^q ir nJubub bt- iii„ 

— u^ , Utuujuqbu qnpqbuit Pupmjbib . hi^ um^ 

rt^'t^ A«a ^tninnt-n p ttnqtult^ , npntt Stu&nt 

Pnt-bnijh A uhptnu bi^pbti/hq bt. tunhnt.^ 

o ^ni^ qtqinneqit ^tiT t Ui- ^" 4" ujutner^i 

qnp uMnlint-tjitt.^ ^t "it n tj tuh 1^ . nulfb be tnp^ \ htujd^ be uiqltliA , Ue qtninneinutb be &b^ 

puiiib , be l^uipiP^p ^ip^ll*^' t ''*- pb-^bq tftju^ 
• i%bujf , be ihiJtJ tniabiitii , {/<_ linphf it ptninti 

biiipii'bp libpbbtui , be ilnphJ ti bunqni^tntu^ 
K\ bbiiiiu , be tJiinfinu miitpneinu , ut. beq 

inennj be funt^ibn* J^'''I of^iJ\n% be ft 
i ^ii/Jjti-bpXmljn iuijqnn , [jt^ utbtisliu utnp^ 

tiltitliu , be lubufliu qpfj p qripa i/utbtu^ u/t% , ht. qtqaqutuenpli qp.ntX kpt^li'liu puirt juutUM^nefS^ t*n*'ii t (11) b«- 
pep, U. tnhu/iit q}XiitnnLtMMA- '* l?pf . nt-uni-guMiibi 

tAo^ujj S Uu tnpujuqbu b%X uppneprbelt , be "/j — 

'.^ pbehninfq b Xbq t ue tnptmtqbir ftliX 

piitn luilhiimnip qttp nrieqp ,pbq ' It ihppltU 

opfiiiinb iunpujiip he oppiiujlt tmihuiunt 

mnmuneq 'linput , he uipnq^ii * tnpmtitihut 

1" Utp*"'*qbu mtuuju/lJitjb i/liujfrii prb mu lu/li^ 
ipnetn i/iujitnpq , fhpiineq biitliqlinq he p 
Itbuni qbpbitijlini-pj biSli %nptu , //*, It buhiq^ 
*Jitti bt^ It bpuni q iiuiunelu pi-lt liripin , be h 
bttiiitiltni be p qbuni qpujpXpnt.lJ'ltelt Ijrt^ 

I I ptu t Ue tiMiutnbuijbu ffi"" nnbenij uppntJ , 
'itbp,pni he tnptnujnnj 'oi^rfbit tfliiu , he tu^ 
ptuuqbu uuiii vliomu nnliltu ytiepV spytn^ 

\'2*Iiinqujt. : Ue Xneihnqhu uiltn Snpu oqtu^ 
iTujIihiubu nuupu , he itbtjbii b ttnpbanL%Q 
bnquiihiq unpiu , bpltneu oqutiMuiiihujbu h 
ifbn'^J^ bnqifujii^, he bpbneu oqtutfu/lthujbu 
/' ''/"-"'^4 qrtqiftiujg t Ue uipiuutfbu i^tnf/u 
ju/lji/inetn ibtnjmbq , be tqmmbttrihu qlinuiu 

I 5 niibend t Ue mqneiirjhu qiit tuqiili joqiu^ 
il'iuiibiMjbuh b qnquuiUu tnujitiuAjinbh'lt , pmn.-^ 

\6%tnt 'ifnjton qinmuMn/ttuMltit . J^A joqinfTtu^ 
'libiuqu uiujuitiiliiMibp btnitibtiMptiiliiuqli btut^ 
rib% it^utq^plt . luhsujpd^ utiiquinltli A 'liiMtu^ 

l()^4 : ue nbnhu p uttntntJjUtubltlt qilbtuine^ 
li} bt^tiii qnp bu tntUQ ^bij i 

17 Ue ujpuMuahu q,piuenehhbtSiii ' b/bbmbtni 

jnubenj upanj , jhphnetj qtiMUqlinn he A 
bbiini qbpbtujiinephiJij %npiu , he A htutiq^ 

\%%ni he A bbunj qtmjlinefiJ belt *iinpiu t ue 
ujptuuqhtj hpqneu ^hpnpl^u nuhbu 'tmi^ 
pjinptubbuiju f he qpqbii qltnnm b ilbptni 

]u bpbttqneljq qnqi/inliq ^itMt^nefJbu/j/ti, ue 
l^^i%ltif^% ^bpnp^,plj* ifji ji iffrn^^ lptrfifuj%^ , 
he ifb b iPbeiitf^ bnitiluhi^ ,piiti.nefihhtnli% . 
be ujputnqhu bphtteu ,phpnp^ti A tlbptni 

20 hpqnqniJhrf qttqifinliq %npm i Ue hq^ ^bpn^ 
pl^Pfpi tntnpuil^hujt qlJ heu Itephutliq A ilb ^ UMntuu9pp l^Uf p< UMututkunhu ^'J^w/, Lteiuh-niu 84 bU-P pnt-uut , hi. ^niluhih tti^^^^ jtrbuo^ /"-/'" 
bujhtf b iJbpujj nuMunt_p^bufihi , bu bpbu^ 
'iinuuj juiiUnbifu/ii ifbiibujiJQ , up h ^ujl/jl- 
1\pbi^l^t ^uijbutjjyij hpbu^ ,p^p"('tl*f/^ * "*- 
nbaku njiUMuni-P^ bihiii h ilbpiu^ ujusu^u/Iium^ 
bfilt h tlbpnt,uut bnntfu/it^ . bi_ nbifhu p 
muiUJvJlsuil^b ti/ijtt tplj^tu^rtL.p ^i^titU I^P '"' 

22 iniMMu ^bq t U*- J"'J"'^*^*J*"Jf) ^^1 '^^*'[' t 
bt. juoubaujjg P^f} '^^1 t '[bpni-uut ji ^tii- 
i-n»^P'b%^ isiltin^ , ^ ^'('^"J ^P^"^3 ^bpn^ 
p^hu^ "P hn^'^ b 'i^P^ utuiu^uiUiul^plt 
ilbtuini^P^buhi , putn utiti^mpM^ HPP '^w'- 
tnnubpbgbg -^^1 ""* npq.^uh l^upuijb^^ t 

23 t?t_ uipujunbu ubnu/b juiuipni-in ipmj^ 
mbq • jbpbni-q bushaltna abpi^uiJlini-labL.% 
%npuM f bi- b bujiiqjinj aiujjibnt^p pLji unptu , 
bu b bujisabnj bu b bbunj qauipApni^ja-biJij 

24 'itnpuj t Ul. lummhuabu tf^"' nnqi^nif uppnij^ 
be ujpujughu %tfiiM b%oina nul^^tu 2/'^"'" 

2,0% tub tut. sni-pSufliuMbp % tjL. utptuunbu Ituui 
uiutub nunbbu/ij sni^p^u/litjubb . /tl luptuu^ 
ubu tJUUiubItU b'iiouiii sp^iultiubuML. yni^p^ 

20 ^ufiiuibb X fjL. ujpujuqbu JjiTlu j^P" ^-^ 
ngjuiftiiltbtubu nubbu ^ bi- nbtjbu qoniuuut^ 
lubujbuJt b jnpbub% ^ n qt/u/lJ u% , np [>gb% 
SnphanL^iij nuibtf %npuj , ^i %bp^nj u^uuj^ 

27 bh'l* » frt- ^nhnh'^ oqujiPuMUbuMl^^pU p^*fp^ 

28 lb usbuMthi^ puMnUitii 'Un^o^ qubntuiilt x ul. 
ujpujuqbu nM&uubuu jiuhtpnt-ui ihtujtnbg , 
be uMutinbutfbu ifUnuiu nulji-ttt^ "uppni^ . 

29 bL. puipkffb %n^o^ ubquhtU % Ul. utpinu^ 
qbu qb/hbujnuJuuU bi^ quini-ipu unptu , 
bt. qUtuytubu bi- t^int-bptuhntfu unptu n^ 
pniLp %nL.bpbugbu , jnuljunj uppnj um^ 

^^ ptMMttabu ''qiujit X Ul. qjigbu jt tJbpuij ub^ 
niubnj ^tunljh bpbutug ^"'^' ^uMUq^ttriuJi 
bu ^uiiituuituqnpq x 

31 UL. uMpiuuqbu tuyuttMjbtub jnubi_nj uppnj » 

^^ujfutuptubbujj qnpbbugbu quistuuhuul^li . 
anL.*ijit bi. uinhnnutt^t bu ul^ui^^pU bt^ 
qitniubMb bL. yni.yiu%^% ufhquin^t ji 'hiftu^ 

32 1!/^ hgb'it X *i^5f utnbnntfij^ ujpAuiifbuj^^ ^ 
bnqiPujUq %npiu . bpb^ uuibqnLJt^ tujiuuj^ 
%iubtrU b 'fhn9^ bnqiPtui$^ , bL. bpbn uuib^ 
qriL^j^ ujyutuj%ujbb% ^ if^t.uif^ l^nqi^tMiU^ i 

33 UL. bpb^ ubtu'^tuSi.bt^^ ptibni-qtuquMpq^ 
jopftitbtui^ b ifbnutF utnbntul/b , bt. lAiqtub 
bt- %nL.su/u . bi. bpb^ u^tu^tuS^bi.^ plil^nt.^ 
qujqtupq^ jopfilibiu^^ ^ tf^t,unL.tP uuib^ 1 bPf . b%outa nul^ftu 2 3l;pp. ^^^«f qubn nhnuh bfl bpr. r- Hi" %njit ^"*g trpbuuMg 6 ll-«/, l^n-tubnj ^ l;pf . uhqut ntuitlt f hi- qijnuib bi- ym-su/it . unjuui^u 
tJbqbnni.ljq utnbntulintj tupcitubbtnq jum%^ 

•) i munjtub^ tuSttub x (jl, ttuyuiiuuuibb tuitn Snp^ 
ubiu^iuXbi_n pubni.qtuqiupq^p itupniupbtui^ , 

• »i> bL. qltqtubn be. ^ni-yiultn unptu x i*hqtuq 
b iibp^nt bpbni-q tunbqtifltqli tuJiqutniMU b 
%tFuiU^ , bt. qliqiub b %hp^nj bpitnua bi-u 
uinbntulttih luttnuuipli p tnliMiU^ , unnttu^u 
tupiuuqbu ubqbqntSUq umbquiitqli uipAtu^ 

3(1 bbinq jtu^tniuUtubl^ iMiUmb x 2^p qliqtub^ 
unqiu bi- uuibqniJii^ luUquiupU p litMtuiM^ 
bnb% , ^tuiiutb ^&tupjiuptubbtuj b tfbn^^ 

37 nultt-nj uppnj x ul. tupujuabu %ifiu £piu^ 
qtupiuuu bi-pru ^ bt- npqbu qo^pusqtupuiUuU 
b iJbpuij uiyuttuUiubpls , bt.. uttujnhlu [Uju 

-»S A tfbn^^*^ bnqifiuii^ bpbuuMu 'itnpuM t ul. 

qntuqiTiubujiu %nptu be. i^jbant.bub ui^ 

ptuughu jnubt-nj uppnj . b tnusqiultug *^h"J 

jnubt-nj uppnj utpcuuubu qtujb utillMUtuiib 

•3!) utuuju I ^qnjy ibp , npiugu ffnt.ttujc. ^bn 
opb%uib b ibpltltii ujptuuiibu x 

1 Yjt. ujpiuuqbu funptAjii tniut/ltiJibqbbtuU , 
b ph^bqni tftt/ltbini bu b biuuint-uttub^ be 
b bbpiMtlit-nj bt- h buMpiFpnj bplibhinj , JP^b^ 
pnp qnpv tuijitni-tuani qnpvbunbu qunuiut 

2 \j pbiujltnt-p^ btfu ^fhnj ihbqbplt b ^uti/b be 
jn^P btuliqlinj , be luijltncp-beii b ^fphff 

bu/itqijnq 'hhqbb '^l"^J fP^hnh • i""/** ^'"J^ 

3 bqbtib lUtfb'iitujU thbqtjbtfij t Z^^q 't^tk 
pitq libitbuiitu babuii , be ^f^jq beu UJjt 

4 piiq tjptfbiultu luuMiLltbtui % ue tupuMttqbu 
i^tuptTuibqu bujtuneuiuibbtuju usn. bqbpp 
'//'"J Jibqffliit h ifjtn^i^ Ijnqifiu'b^ b ^tun.^ 
'jfsneujbu . 'bnjiiUM^u uiptuunbu be tun. bqbpp 
uMputtu^ntinj *P^nJ{l^' t ^PHPT'IP p**^n-^ 

li'bneiubnjii t o/tuntjlj ^ujputubq ujpiuugbu 
tTbnetf ihhqbb , be jbuniJij ^ujptTujJiq ui» 
piuiiqbu b bnqtPtuit^ ibbqbfali puui ^pqp^Plp 
bjturitjnetub njU , q^^f f^t 1^^ tfbifbuHjg 
bt-puj^iuhshf-p ptiunlibaplM tktuptltuUq^ph x 

(i ue uMptuuqbu jbuntSli onu nubbu , be pjuin.^ 
%buubu qtfibqljuit p^»q ifbdbu/lju tuqJujie^pU, 
be bqbqb tunptitii tfb x 

7 ue ujpiuuqbu tjbplttuthbqqu tfujqbq^bu 
%neiuputtuli funptuJiitib , tShuiuMutiiii *p"nq 

8 qnpbbuqbu tAjnuiu x u pbtujUnep-bi-li ubnj 


bl,-P 85 *>iuth % nfli h nhifh "b tit ui ti till I hij n t-"ff '/'"1~ 
1) blitfiii Gl. fituinitbiiabu pli*} ilhtfbuiliu n^liliti 
tbbnbulj ft tfbtuulth , bt. I'/bti ihbnjfihi btfhtti^ 
uhili . bt^ bn ImIi buttbu q '/btf bn rift ti in b n fili 
iO tuttui^nj bnntttnli^ iunpiultltli x (ji. uintnu 
nbu ^utn ifujJi n u lb u n thi tun bn bnp. iFb nj 
ibbnbb'li b if^^ tuuirtijnt^uii^njii * bi- jnnntSi 
J? tun t full I It uip tuunbu tun bn bnn i/t b n f//ii' 

11 bnbnnnnb bitun'lini-ui^njii t Ul. lunujiinbu 
onu inn^tXbn fbunt-'b , bu ptiunJibutjbu nonuJj 
pbn ^tuniTiuiiniAi , bt. fiqbuijbn ntpbnifuii , 

12 Art, bnbnftii tfb i pt, nhnbu niut-binnq ilibn^ 
bhrfi* h *^'^p,P.''J hitiniulMHu . fibunil ifibnbhtfli 
uivbinnntuL. tllitunbintl amoubunbu niu^ 
uauMpnt.uu tpbnhpn pinpuilipli jbutnj bnn^ 

13 ituMlt^^ ^ ^lulinUiui^ tiuiuiT bnnifuilt^ , bt. 
utulinlttUL. iiuhiu bnntituli^ , iuil binpni^ 
bpbiMMjiini,p~buiU 'h^nhhn butptuliliU bnftnh 
otuabbi niuuMiupm-iTu binpuMiilili luutnp uili^ 

\i uip i tjt- lupuinnbu "nilrntiuiMU pinpiuliiili 

p spltiuliiupifpp unpitr ni funinn , bu atuo^ 

bbihu b btuuint-utiub** iTnpftnj p ilbpni^uin x 

15 Iji_ uipiuunbu nuptSiiuMipi pinpuMliliU jtuU^ 

iO ipnvm tiiiuimbn butltniitui-npu t /> intuuu 

biuljqljni nbpifiuilini^f(rpi_lj npitf ' irptjhuiifplj 

tuniibnbti , /tl b ifbn'^^ ttiuiiirtini bi_ b bbuni 

qpr lull Xpnt^P bull bi," nituj^nLf^btMu '^'/'"J 

i7 u/iL.%uib/i% t Ul. bplinuu uthntiKu ifbnutf 

ubtjiitubb tunnuqbiui P^^ tfbtfbuiliu^ , 

uijliigM^u luptuunbu luilbuiupi nptSUiultiun 

\o run p lull nil i ul. luptuunbu jtuuili ubi-uiubu 

\u pinpiuTibli b ^puupunj bnnttiuli^** t fji- ^ui^ 

munnuti futupbupiu luphtufihhu uipiuunbu 

^uuilibniitfltti tibtuiitfii** , bpbni- biiupbufu^ 

uin. iFb u^lMi fbplfnifniJiiif IfnntTuilin^ , bu 

bpl^nt, ^lup^nfu^ "tun iffi u^itjii jbplinnnL.%n 

20 Lnntfuiiiii pinpuililili x Uu jbpbpnpn^ bnn^ 
tliMili^ pinpuiltplt plin ^tuptuu ^uu/li ubub** , 

21 1/l. ^luniuunt-li pitupbupin %nqiu gupii^iu^ 1 li't^p. u*i-hptpi^% i^hij^^ftif ^ftitt^ifi'ii ^ ^tii ifilrntffiit'' 
latt^hpipi^t , jliutnj tfrttpfuAit;^ funptiiiifi% ifniinl^ 

n^u junpri.'lili'li , _^utif% uttii^iittuLu A ^ittpitit^ni^ !■ I.-Fr. pi. pi.f. .p.„ ,/i,hj: P-f uhttitUMb_p uiuiattitUMh P'l',p ' bpIfiiL. ^uip^ujii^ UMn ifb ubt% 

'I'Zjbplintjnuiiif linniFiulin x t?«_ jbtnnuutn bin^ 
puililtli 'A b niltuiinniili bnuu^ * uipiuunbu 

2._> iJbn 'ufit^% X (jL. bplinuu ubtfliu uipiuu^ 
tjbu juililibt'ilu tunpu/lifili b P libtiiUn bnn.^ 

'1 i iTtuli^ % Ul. bftbnliii ^luuuiptub b %bp.^ 

^ni-uin , bL. puut %tf^iii opfi'timbb ll»i^h'fh^* 

t^Jt^ A^V"^*".? ^'"Z"" b ^b [uiUFilinL.ui}^ , 

%nj%uf^u tupiuutfbu bpifni^nulitf uiltbbu/linii 

25 ljiuiiifiiiUL.npu" * fjL. bnhtjlih nup ^^u/iuJU . 
bu piiupbtipin ^tnntu uipbiup li^ tlbstniu^ 
uuili pitupbupin , bplinu fuuipbufun uin. 

lib ubuli jbpbnnnt^n bnnifuAiq %npiu , bu 

2b bp/fnu l**uip^u^t^ lun ifbuu buu ubu*i/*t Iju 
uipiuutjbu uhqu juititbnutn tbtujmbi] . ^/iliq. 
*l*^1 "i« " 'Y' "f"-^** h ifhn^^ bnniftuii^ lun^ 

-1 piuli^i f uu ^fiiiq. ^ht^ uin ^^ifbuu buu ufiu'li** 
jbplfpnprj. IfnrjtftuU^ funpuiJub'ii, bu ^jiUn 'iibif. 
luft ~ if^ u^u'i/^ b P bbiuiin ^npuililili r^ri. 

28 bntluilinqlfu . frc 'lifm iTf, [m tf^l ^'ubui%ij'li' 

IS) Piuifiiu'litfuiiU^ fi t/^in^^ fi tfbuu Ifnqifh x bi~ 

' rju^u%ub uftuuibugbu nubuniJ * bu uj^ 

piuntjbu onu nubpu S"P" uinnunuflihnb u 

tpibifuii . bu uiiutnbunbu nlibntfu nubunil t 

3() Uu Ifu/iiqlibugbn qjunpiulilt puui opfiJUui^ 
l{fib up rjnurfuiu t^bn b ibpfuU uAin ■ 

• H Uu uipiuunbu duipuinnjp b buiiunuuiiub^ 

bu b abpuiliunj bu b biupiTpnj ifiuhbinj bu 
ji pb^bifnj 'bjiupb^nj . q-npik uihbnuui^nj 

■ 12 nnpabunbu nliui ^bpnup^ \ Uu nbnbu nliuj 
Jm i^bpiuj ^npbifnifiig luUi^nutn bu nubbiu^ 
ufiuui ubuht^ . bu ~^^njuib^ %nijiu nu^ 
yA</? ' "*- P**^pb"h'^ linniu uiphuipbn x Uu 
Xqbugbu tfjUupiutf.njp'ii ~^ufiL%l^ b ubui/* ^ 
bu inuipnpu p iibp^u ^tuii nt/tuptuqnipu 
nuttuui lull lull ubiuinupbiuliti • bu uili^piub^ 
inbq^ cibn tJiupuin.njpii b if^^ uppnuP builiU ^ 

35 bu b ^^^9 upanup buili uppnupbuiUnli x uu 
auiabbugbu uiupuinnupiuiJii niniuuM miuuMUi^ %iub initujnupbuiiiu b upanuP jnfu uppnu^ 

^•} pbuiiii/ii t Uu nbnbu nubnuil/li lupmuinni 

tliupiunnuppU , bu n ui \ m uili tu bu luiUnbuiub 1^ trf'r* P^"h ifftfi ututhstnuiLttML. , A. trpLni- juuM- 
pp"PiP PI- ilpnif inuijutnutuuit- '^\y,jn^\^y 

fuipki-ifin/t^ ^^\;fp . tnitifutntti^ I'^Jjpf. tnitilu' 

'u„ui,„ "i-r^ff. V4A5'. 1-/. Ii3l-"if " bPr- "If-'- ^hpnpkf,i.j, --|(pp. ututfuuiiiiLiuah 23j;pp, auiutlw 

-* yipf- a^npA- tkttfputiiip/r a np^httap <|-/, TfiupJl-.'i,, 1-P 


bPr b 86 bU-B nuji_» IfL. auanujuli npahu n linnuuilt^ fun^ 
nui%h*Ji pi' ft- ^hi~ubuh t 

06 UL. lupuiunuu upuM^uill npu/u pMttntintpJi 

h hujuini^mutlig au p vppujljt-nf Iru h uujp^ 
tfprij iftuliistni he h ptf^hunj ^tbt^jiJbinf , tinpb 

Oiullinptu'ihpiu t Ijt- tupuitjnhu tJuiptua.ni. p pit 
^jilitt upiSliutu luiUtpnum iptuttnlfa ^ isL. "ovnliu 
fhinuiMM niitti^nil ^ ht, ' runt tub n'hnnui nubbn^, 
k§^ Ani-lhunhu *ljnauj ^Ui§n pttnphubi tunUXbx 

1 \^t- uipiuuniMu uanuiU luihtpnt^m ipuiiuipa , 
b ^lilsn bttflitiitni nbpbujjljni^fJ bi^li /tl b 
^liltti- buhttiUnt nitulltni pbt-ii * ^npbj>lini_^ 

lib / /'W' '//' ifkn tiiiiii , ^*- J "phn i *" 1^^ " 7 

^ aptMjpXpnt.fr pLtj unpiu t (jt^ mpiuunbtt abn^ 
^bi-pu %npui b tjbpujj SnpbnnL%a ufubbuttin 
pt-pna , tsp iLiittjittnpli ^ piimpbuii pnbu bn^ 

3 ^bt-p,pU . bt. UMtiMtnbuabu tfUuj tutfiiXnij t (ji~ 
uspittnttbu '^tuutub ubnti/hnpj , bu aunt-tup^ 
tntiiiilM tinptu , bi_ ntnujMnutt bt- utluiu^ 
^ti/Ut/tt be tibpujbiijpuJuuTt f be aujtjbi/iufu 

A utMJtiJniJ UJpiutitfbiJ UjnliAp ■ fje tupiunubu 
'liifm ntJU^tnt-tipuilt iluilttiiubuibb put lutAiXb , 
be uipiunifuu auj^uienptubbii Knpu Oitui^ 
tMiMsUbiuliu tuttitApu p jnpb aneltn unnutuTi^ . 

D ue ripifbu 'nltnuiu /»"'/ titu^utenpiubtije 
ubnuuttnilt p I'bpjini . be bnbub ntuttuen^ 

(S puiliit ti'ltlt\be b J*^'^ ub rj^tiJli nj% i fje uipiuit^ 
tibn tatMjbu ub nutliniu tvuibn tiiMiubni^u-t 
ipittiutptt . bt, upuiMib unbu nitniitu ttptiiAntl . 

7 ue lupliiibu itibttibtiii ptttL ont/ti , be bnb^ 
m//h 10 mil pit ibpbnttnt-liu bnntinttin iihntJi^ 

Sunjlt ititL b puitLlttui aliiu \ \{}np mutbiuitjj^ 
bujtiuja n tMjptjjiiitbti iilitu , puin opIniUMltjtlt 
nput^ u ttni^ijute ,pbn ft lbpl''b u/ltri , mjl'- uigtt utptjjt/rtbfi itiiuj I y ue ujpttititibtj upuj'y btnpiuiipU > p linttti 
^tjjptuenj tjtunujaujutn uptu^jilt b pb^btinj 
tl ttjJibinj f ^ujpbt p bujittinelJ ibpuiufltnt 

\V ftrpeii ''I'"! bnittfutltlt , ue ubeli^ 'lirtpiu 
^uutlif be pMutpbtibt^ ItntpMt UMnliXbp ^nuttilt^ 
be ^n,P lirtnuj be ptnitubja linum ujpvut^ 

1 1 Ph^ * hnjuttj^tj be b bnatftitti'li np p^^rt ■>/»<-- 
ubiib iunuJiiinuiitith ^utpbep bit/ttii ni^t jbp^ 
b utjitnepr it i.% . h e ttbelin 'ft nu tu um n% Xbn jCtt*f,jhj%^^ 'ibpr- f'^'irtMi%k ^bpr- v'^'of^u. 

tfhjunnj Unniu U. anut^it ^*\i^m. atiut pf'n- h%0, 

tnl>t. 7l;p.p i^tMii.ltl3 ^L-fp. tj-tui-lJp^ '^Lfp nttujij f be iuujpbufu^ %nauM <4'I^"A^ ^uufb ^ 
be h^^J^H'B "**Q*** be pMutppnpjn ubuthtpt ^ 

12 be pitupbupi^ UMUtuibuji tupb^iMtf^mj t ue 
A luijhneh) bi^ upuj'^b% g^'f f^tiittubtinuL 
uin.titntuutn^ p ipttnt-ii bu/tithltni , upettp 
untitu tnuMtMlt be wutupbupt^ unntu gnujt/u i 

13 lie iiUjUnefubtfit mnuM^iili uput'^ltli np pi'tf 
tnpbebiu uin-tutiujiiui^ b ipuittSlt biAihaUnj , 

ub eit^ It nff uj uiui tMh be pM mpl* "["tP ^' "fl "* 

\A tnuMtiltx* \je b ^tibuiujuti/lt bu/litihni uutpa^ 
pnef(}be% uJiM.uja.ujutnbijij b '^bn^^ bnnifuj^ 
%^ . ubi_ljj> %nntu bpb^ be futupbulu^ %nnui 

\o bpb^ t Ue jbpbpnptfneif bnnifuilMli^ ^igb^ 
uiuiiiujii buthiinelj ujniuiiuttitupipj p ptupa^ 
pnebrbtjii . itbeij,p ^/ntJtu bpbo be biujpbubj^ 

liiunniu bpb^ t (Je ttpiuu upuj^pit tjutpuja-nip 
^uutii buMiia.nt-lt b putpApnepr btSli , p but^ 
uineuiujb^ be b b^bptiflieni be b bujpupnj 
iPtu'ithinj be b pb^bunj *iibi.p bf^nj , 'ittjui^ 
pi^ jutUf^ttutfnpbujn , be "hf^'^P ^nauj j"!*^ 

17 be bttttpbnbjn %nauj Snp^i U.'^b'ltuj/ii tibettn 
' uput^jilt snepy uhtuibb " lupu lu^ uiUitiMin^ , 
be lunitubn Itnnuj uipaujfJ-p^ , be ruuM^ 
/'/'"/"^ ^'"7'" "i'^'^h'B * "*- b pbiuptnem pelM 
' iiptti^jtlt ^uipbep tun. ^utpbep , be ["'J'- 
%fti./Jbe'lt jbune'it utn. jbunt.lif be ptupXpne^ 
/t/be'lt ^%fibtnutuu/it but'ltane'lt , b pbsbqnj 
tfti/ltbitti . be jutupbitpt^ 'lintjuj "C^'^p^ ' 

I 'J Ue ujtfb'jttMJjit iftu^ futipuj%fiij ^^be uttfb^ 
"it uifit ta np b^b 'ti np tu* be ut tli/lt uj/u Bt'B'B 
uput^pli tunliXpn t 

20 fjt^ nnt. uiiumnt bpbuM npttt.ntpt pit put „ 
jbfft , be uifiifh'it ,pbt^ ^kP [* Xfifhb'iibuig 

unupn , 'nnt.pp , pjutbtuLiit pr , b inju . up 

21 bnjtttb tiptua. ^utliuiuiutnupn » /' binptitltpli 
iltpujni IJbuilt lupiniu^nj iJtuputa.nLpb nepj^ 
utbit , tneifujJibtf^ t^tu U,^tupi^ he "/"//'^ 
bt p ibpbltnpbiui ifji'lt^bi. atuatueoin ujiituQp 
^btuitit • op^t ttuebtnl/ttmbutii jujaqii cihp 
tun. b tnptienitlt pupiuibib t 

1 \je fine ifuMuineugb u utn ,pbq qlh^tupnn 
ibnpniip ^n , he qnptiitu 'itnpuj pi*n uifuu 
iitpnenipt i'uptuibtp , ntti^utliutfitilttui pita . 
q If, '» tup tilt be of/ nip utn be a U*ph neq he 
quqpuiqtup be q\*hruMutup qnptipu Ih^ui^ "J|;p_, "HM uhiuttalt U. aoutf^ip 'Iimoiii utph^ui^^o 

Lon uiii^iu/ti liop, bt- on p ^^ '•?"?• Q-tif-fiJ p^' 

tun- iutlh%tiipi iiuiuiu %nniu , b itMilh%uijl» j/fj^ 
%ttput ll^ bpf. bhbliu*i_ bUP 87 ^ pnhh t bt. tunuiugbu u^iumtfnu^iijuh uni^pp 
Ut^ujnniifi Untion ^pnuU h ujujinnv. 'ft- h t^tunut 

3 IjL- nnt. itiouhugbu (^*1 ujifh%ujj% ^atfiuu^ 
tnnuitu ifttro^ , qnpu lf}"'-*f['3 "^nqunJ ^*, 
ituiUutnt^hthuAs , lit^ uintuutfi/lt luiumunt-^tinj 
'uni.np U.^miinJi^ ^i npfint_p jnflt ^ "^"'Z^^"'- 

tfnt-^UMliutni^^ unn tunlihnislt . nuMt:^ifliuit_ntui 
Hl. aJiubmu ant-uniLp ht. qiu/lt'^on , //*_ 
qtijujini/nt-^u/itij nb^bqjrutj bi, [""JP ^*- 
btstULun . bt- utpiuuqbu uiuimuni^tkuth unt^na 
tX'^tunnhft bniion jinutf hi^ nnnung Itnniu 
ntW^uilttiiiuiliUii pltX I 

5 UL. tunub% %n^tu niibh bi- biuuinutnuib 
bt. hbputlib bt- LiitntPbn ifu/jbbutt bt- ttb'^bqi 

C (fC tjunutuqbu qi/itibuit/u jntibt^rtj ""/ip^J be 
ft bujtqnuuitub^ be. b u bntultt-nj bi- b qntptl^ 
pnj iTuiiibint bi- b pb'^bqnj %bi-P binj , qnpa 

7 nuuitujlib 'hbtuptubbpiq** t UpbriL. ijujfituu^ 
pl»q ifbiPbtultii miuriJtbujrp , bt^ ibof^' h 
tJbptui bpbnqniStiq unqtiuhiq tirtpiu ^UMtt^ 

8 ututinbtui^ t (ji- qnpfk tjujbtMJuftti np pifg h 
ilbpuii iinptii , piiui litiplt oppltujlib qrtpb 
UMltnutnliU b %iftuU^ lJ^'l"lh ' J""H'~''J "I'P"J 
be p bujtqncutu/b^ be p abputlienj bt. p 
btupiPpni uuiUbini //i_ p nb'^bqni iipi-prbini 

9 UL. uinqbu bpbni_u ujbu/itu qptPpnt-bitnii 
bt- qpbuqbu p unuui qtiilint-niliu npqenqU 

10 l*upntibip t l\'lbq ujltni.u linqtu p ilpnt_il 
ttibuhi J bi_ quiitlM beu ijbq tbpbpnpt^nuiF 

1 1 tubuiltii , puut tnqnu bt-pbu/ltq . ^*rrp<^ 
&tupinujpni.p butlt lubuutqnp&tuq , ^UMltqutb 
h"^"J ^tttlintulibuqbu qbpbnujiit mqutiit/li 
puin itilint-uiiiii npqi-ntpi Vupuijbip * uiuttu^ 
t-npbuMiu bt- jiiLtUqtubbuiiu nu'p.ntJ laptuu^ 

\'l qbu quuutu t ul. qbqbu qbpfptt-U tulftunuTt 
ft Jbpiuj ttt-unq ijuifiiMJiifiit , qb [[^'hnh^' *"— 
btiiltDlt jpyutuitub npqt_ntpi l*uptutiiip . bt- 
utunJiUJiq^ Lh^itipnlJ qtuitni-UJliu npnt-ftqti 
I'uputjbip uiniu^p obiiiftlt p i/bpiuj bpbnt_q 

13 ni-unn bt_pnq b ibsmtntub iliutilt "itnntu t ui_ 

14 tMJptuuqbu tJtu^iijJitubu jnubt-nj 'upnnj i (Jt. 
utptMJuqbu bpbni-U ilbp^u jnubt-nj **p[>f^J t 
tltiMlini-Ujaniu autqbbiiiin qnpu ^pt-utif^t , 
Of_ nbnbu qilbp^itU tfufunt-uth ntu b ilbptuj 

^%uuttnt,^TSuA%, —^ *>r«*tt- ^ f^«>«i»-/ --rt-fi '>*t.-*'>---{l- 

if.out izu- 2"'**lbk ^'^'^nh^' ^ ''Fp ■ autnutuiii^ 

''bpf. lUiiiiii-uiif^ (nt-uui%na) "^ ''Fr ■ </"'«^»"*- t^i 

"bpf h-'ttnL.%n.u ^ ''FP' ^n-bint-uli uiiu ^ ftmnyu 

nuLjiu 10 Cpp. funpya bpqnqitelJ t/iu^utuutbiuqu tun. iJtnuit-Ut^ 

bojiU unqtMM uitnuynj bnniitnh^ t 

lo Ul- uipujuqbu qtntupiutitMiili ntutntuumui^ 

^ifia qnp^ ^btupitibbptq . P"*" cibi^nj" 

t/tubtuij/ih uiptuunbii tfiiut , jnubi-nj bt- ft 

biutqnt-utiub^ bt- p t^bpit/ltunj bt- b btupttpni 

1(1 itiitUbini bt- It pb^bqnj itbt_p binj t (jl. ui^ 

putt/qbu qUtit Knpb^u/ltbpt-hp , «r*/*ii(_ jbp^ 

17 btu/bnt-fJ bt^t bt- pqtnt- b itujhnt-P bt^ i ut- 

pltqbint-qqbu p iiiitu pttqb ini-qtuv u , putrt 

SnpbnbmpubtMtli iMsbtJuitq . btMjpq tubtiMltqU ^ 

ujn.ut^b'lt* qptfpnt^pttn bu uuipnbnlt bt, utiutu^ 

IS qbtilt , h'"P^ ^h * "*- biuptib ^r^P"P'f 

10 biupbb'^tMjij bt. yiuiJibqm bt. jtuuiq/iu . (jt- 

btttptrli bppnpn qnt%iuqtj be tuqiutn be itne^ 

20 tniub . ue btttpttit i'^PP'^P'h 3^^'iP^P "*- 

phi-pbq be bqntflii^ , pUtibineqbtui , jnu^ 

bb bmitjbtut* tbeptiMMti»lt'*pi.p btnpqu btuj^ 

-I nb%** \ ue ^nhfh'^^ tubtthi^t Juhinetulia npq^ 

enqtt f^upusibtp bplintnuiuti/h , pum tu^ 

%neu/itq "hnitiij *lP^*"hP ^tiil*qtubtue bepui^ 

^uilsSpep putn ttilineitilt pepnetl ipqph ^ pum 

22 utqqtiJtpj bpbnuttuuti/Upq i ue tuptuitqbtt 

'tniubimtub ifb ^bt_uitl^i 'jj*p9h*-d* i ifnpa 

>np'^j""f"P^" J""^'-"J "PP^J * ^'- tuptuu^ 

qbu b ilbpuit tniulutntttbpu bpbneu oqu 
nuiihu , be qbnbii qbpbni-u oqiali nubbu h 

'l^'P"'j ^pk'"'9 jph'i "'"'A'w^^A^' » t?*- 

qbnbu qbpbneu ^qPiujtuqnpa uU nuqpu 

b libpujj bpbngnilU oqnuli tun. vtnjpbe^ 

2o uiutfutntubb'lt , Ue qbpbneu btujpu bpbnea 

yqPiujtuqnpbbgit mutqbu b i^bptuj bpl^n^ 

qnetiu ^^ if tub . be 'ibn^*' H '[^(""J Pt^{"'^9 

2<1 iliubiiiuItU b ^tubuittt bpbutuu Itnptu i (Je 
utptuijqbu bpbneu oqu nubpu , be tntuqbu 
qlinutu A lib p tut bpbneu btujpbu uttupjuttu^ 
bb*lt , tun. bqbptitj' np hq^ "^tultn^tq thu^ 

27 butub'jt b '^bponj Ifnqtfu/ii^ i (Je tuptuugbu 
bpbneu oqu nubbu , be tutunbu tfUnuiu p 
ilbpitti bpbneq neunq tltubtuupU b ubp^nj 
bttqiPufli^* itMjUiibtttuh ifbtfbtuiiq tlbiuptsiU . 
be qtuqfuu %nptu b ifbptuj tfbii,pbutujpg 

2S tltubtuuj^ I Ue tuliUq nt^ibnitit qtntupitntuqU 
loqnq unptu tfjttt^be qoqu tltubtuuplt , p 
'itbePnj /ftutqneurtub^ . t^i hq^ [' 'l^P'"J ftni ^ ■' l»Fr" ^h'l^ ^i"i ttiniuuaku tAiit 1 ( Id ) 

ptt-qbuq^^ ft funp^^ nul^ftti ^^\;^^. tnu'^tniiiffflit 

7l[^"'l" npiplitiqu , tf.npS- ^^LM^t^ •■' oFr* 

</i^„„..„*.* " l.-ff. ';i,^u„....hn3l. i"l;Fp. 

pttM-utn tfinttiiut-ftitfi 88 bl,-P £iu%hnh intuhiiitiuljij b tliubtuu^ u/Jtuib i {Ji- 
uittn^ Ut^titnnli nu/ltni^ nniit^naU Pitntujbib 
b libnuMi miubititutub ntutntuuinuhiplM p lutUSu 
bt^n , b iitnuMltui bt nni-U b unp.nt-mbtSuli b ibv uIm ^ualiiuuituannn uunut !/. -y..i 30 vni I ' Gl- tibtfhu h ubnuij utujiuintultb nut^ 
uiutuuitulilili 'vlj* p^"^' sfifrtujiuanphu , jbn~ 
bnnntSltn linntPitilin utiupiuttuliltli n.bnhu . Ul. 
nbpiini^ti il lu^ujlituipth nhnbu b tlaputj hp^ 
bni.li nu.unn ijiuliiuunu jhpkuiun bniiuu/li^ 
b %bp,pni_uin t * (7t- nbubn b JUnujj uimbt^ 
uttulib nuiuituuiniMiliplM ^ nkjUil*ilbu^tlinL.p ptjlt 
bu u Q>u inpuini.hr bifli , bt^ Irlr /' 'jbpuji 
I tiMtt y us I fit l/. ^ uip nlih I np frujti ttui ulltb n^ b 
b upunt-pj biSItu uMn.utyb ^autriU • bu uiujp^ 
qb Ut^utpn'ii nnutuiujuuiujliu npn.i_ntpt i*n^ 
n"'jbtb b lib pus J lujii^usts b*-P"B tunus^b 
^busnli "^uiliusnsusa x 

Ol Ui~ uspusunbu ' iliiiujt_usiiu lu'^nltusL^npu 

32 ^usuuilf busutnt-inusb t ut~ aoa^puli qpususus^ 
%usi- usputphtui , pninpusb Xbi^bunbu snt-p^ 
^uilsuibb tLnpv ufiiltni-usa-ni , bi^ tshiusn.^ 
'isni-uso ult uiiiishuji lulinuuiltlt b Ituutlt^ . up 

oo lib uspututpnp \ (jL. uspusunbu usn. uutnpn^ 
utnil iluiuMt^tMsbuMrttt b Isbp^nj bnnttuslil^ hP" 
pbc. *IitzlsusXbt-u vusnbbtuiu , b uususnt-Uius^ 
b^ bt- b vpputUt-nt bt. b buspupni slusiiu^ 
inj bt- b pb^bnnj %bi^p htnj , usn. uutnpn- nnti tfuttuu us busies yni- n^ushusbb , bi. up I linpi ' IsnlJiuXbt. ibu nubbu SA b u^^ iinuus 'tnt-pyusisusbpx ^uslsausb nulip 
be isnisusXbL. auiriiibusi usn uuinpnii ijmus— 

OO i_usiiusnlj ^nt-pyusltusub t Qt. "npnp A '/ - 
pus I U.'^utpn^b ^ inpf^ustf utusyuibn^ , ^%\bi.% 
pusppujnni b uinutlsbt bi^pm-tl b nppni.^ 
l&biJiiU usniuyb obusntj /tl ibitulsbi l$npus , 
qb tip ifbtiuslsbttft i 

36 pL usptsrutshu lijpftr bqii inuiiL-nj tsppni , 
bi- ntssltiiusliliunbts b titftss ^uslintuli b%^ni* 

37 uppnup-i'i'-i, sbu-n-b . b<- 'il-gb,, .^,uj [, qb. 

oS pusj iiutuini-utisibftis tPti/lsbinj % f?i_ bnbnb ttfnfuui* trt- tf^lptimuiphfnt-filfiiJituii ^1'Ft> 1"t"*- 

phq-Otnit ihii^tJittft'ii ''I'F'p' ^ibsl' p^ptsti' 111""! 

%nniMi fi ttj'9"tlh ^nnttt • jpM "'-^'■P ^vAvA^' P^P' 
'tny %npiMM ^J" pf^^'"'kh ^ qnp!^ t»%ffnL-iiih^nj, [qtpL 
qp.hnut'ti qniMt^h hnlttj^t'lt %Jiu , tt^ tfh uMuttnui... 
tt-kuqlt ' I if-m , fi ^tttnitga %nnut 'lin^tiiiXii l. u 

^Upf . ^ qiii'ltglitpt ^LpfiMi'tiUMlfft '^''Fr- '^'"-'*'"'<Stt-t 

quj%n.tttL nuLft /f*_ %nitutXfii- [i '(j^P"}/ -/^V'^'jA? ^sni-p^'is jkpbuusg l^nqifusis^'^ b tJbpuij 
&tubusutniJts Ut^uspnl'b , be. p'upXq^ U,^tis^ 
pnls ntlknu %nt^bpustsii , npSuttb ftliS 'iini.b^ 
PP*J bis npnb^pls Hnp tssj bib , P"*" *" 'Pb% uifls 
tnpntj uppnt^P^ bush tils bt-pbusiiq , bi^ bnbgh 
b ^bpiss^ ausbusiMinifli [b^uspn'lsb ^us'lstuususq 
jptti^nulsbini.pbi^ "iinqus usnus^ b Sbusnls t 
oj (Jl. ~ qus&qltusi_np usustntMnt-OkUiltis b pb^ 
^bnnj f ^■(_ uspusugbu usususpoy pb^bqb^ 

<0 q^'ls , bt. butiftssp nnptk %buspuslibpuM t Gl. 
npni-ntps U.^uspnitb tuputunbu itsusuiifnt.^ 
tMstltit bi_ buiiFuspu bt. psninu , b ustutnbu 

i I bt. b tputnu t Gl. qqbqnt.uqbu iiusili U,^ui^ 
pnub bnpop nni-it ^ bt. npni^ntt %npus pt*ri 
IttPtu , bt- ohubu qltnutss , bt. ' iqqhu qXbnu" 
unnus , bt- isppbunuu qlsnuiss qb ^us^uj^ 

('2 It us I iss nub It p/ici t Gl. uspusuqbu %nqus uslsn^ 
pissijusptnbn buiust-bu ^ Oisshbbi q iss rttu b tssls u 
uusptiUni pi.nbuslsq , '/A/'"/.£ b^^*P "*- P'^p-' 

|3 XjiL^ ^"^0 * ^*~ "^-^hnh H'"/^ U,^uspnu 
be "pqp,P unpuM , inprf-ustP uatuslipqbu p 
binpisilili i/bisiini-Pbiult , busii inptfusiP tibp-^ 
Xh'MMutjnb'ls b ub ntsslsis uppnt phbufli ustus^ 
mbi , bt, lib lua-pnbli b tjbpiui bepbusiiq 
ifbqu f qb lib ifbnu/libub'is , op^'li jusubuib^ 
'iiusbissis'isifuj bt. qusi-usbb bt.pni.if jbuiunpiut 

1 \mt- luiu puj ^ I^P usnisbqbu isnqus ^ bt- 
uppbnqbu qisnuus ^um^umIsusiusIsusi isnqiu 
pita, usnqbu qni-uipusb up lusisnni ^ bt. hsnju 

2 bpbnt.u uslsiupiuuiu , Gl. uiuiiiu pusqiup^u , 
bt- yofru pusiiuspyu qustjq-busi pt.qni/ , bu 
nusnuspu pusqiup^u o^busi bennif . Isus^b'i 
qnpblinj qusitqbusi bt-qnil uipusutibu qusjls . 

3 Gl. qbqhu b ilbptssi biuflib 'ffinj . be tfus^ 
uineutibu qissps luuslipt^s , be qqneuipuslpi 

'i be qbpbni-u binitili i Ge qU,>uipn*ti be qnp^ 
qbu linpus tfuiuineuqbu b nnettU junptuiipli 
iS bus pie fJ bulls , be inetssnqbu tAsnuus f^pfJ ' 

'y Ge tunbusi qupuuiiineUissisuls qqbqneuqbu 
Ib^uspniib bnpop ^neiP, be qufuspbt^oinu 
uiaqisusenpu b tibpusi Isbp^plsusbuttps , be 
qilustttsstsls be qiniubsutusbli . be upinbnqbu UMutpifq Oinjui .tH- It tiiu/nt-int .i,p. 11 ('pr- f* Jhpt/tt /uni.nftif ihplruuia Liitp/uAi^ htnt-^ 

fZ"-thiii' " I'fr- l"VP '* ''"Pr- zs""il'i" • 

bi- ufpiMuqtiu %irqtif Lusdttipu, trL. usufiapoyu ittptuu. it- u •-1 V ihn UUflllpO^U 


qjuiui^lpt he ipspuptit^oui ilutuuMU^'lt qJuajfi^J p ifhptuj fl/^nj ^nput , bt^ rj^fttfltu 

7 aff bfJbr^fii unt_pp. b tj^bfituj funi-pp'h i Ul. 
tunabu jf"-n"J ujhtnh ohiTiuU , bi^ uipl^i^bu 

8 A aini^fu %nnuM bi. o^gbu t^htu t U*~ 1"r^ 

be. nabnni^uqbu tibu %nntu uuiuinunabii 9%. ntTni-^u/ijtj bu no abu littatu 'UMUitnUnt-txuaUu . (/*- uua^au untjtu 
buitFuipu , tL^tuftnUfi bt. n[tq.i.ntf %npuj , bt. 
uib^qbti %nqui luuiuinoyu . bu bqptfp Ijnifui 
^ ut/ij HhX b nui^iM/liUiini^ji} bt^ jmi^buib^ 
%tubu/h , bu ^bujinutfibutfbu qXbriu UAiu^ 
nnJjb bu. qXbnu nprf.untf %npuj t 

10 frf_ i/tuuini-uqbu aqnuuifttulfit utn. qpuht 

iunnuilittli lib tu^nt-P-b tuts , bu qpifb% (/.'»#«- 
nr^ bu nprfb^ 'Vapiu qi>.ba.u pupbiuhq p ip*- 
puil flh^"! qnuujpujbh^i ^tun-uj^p obutnu uun. 

I I npufli binpuj%b% JbuJjnupb u/lt i Uu itii^u/Ji tfbu qq nu tuptMJiiU uVj. Sii tunJj uin. ifptu ffpu V^ funptMihb'u JbiujnuP^bu^ t Uu usnffbu jiu 
pbi*^ qnuutpujbbij , bu qpqbu p t^bpuuj bq 
9bpujq ubntulin{u iftumujifp ^nij* bu qittj^t 
tutfb*ijuifit iupbuts qu/ubunbu tun. jmutujquiu 

13 ubqu/bnjli t //(_ u/nqhu qutifb%tttj% ^iitpu^ 
p-ujqiMjljfJ^nj nvuqpwHli bu qibpquipnjPu bu 
qbpbnt^u bpbbuiifnuUuli tkutptunilptt , ^qpqbu 

\\ b Jbpuji ubqu/UnjiU t uu qtfbu qnuiupiutfplJ 
bu qtfnpP %npuj bu qtutqujutuitli uMjpbu- 
qbu luputuj^nj pufUuil^tili . q^t uipt [*"^ t 
tluMuit irbqiua t 

15 Iju qbjnjiu qtfh* uintjbii^ bu qfttfb'it U.'^ut^ 
pnii bu ^pqh.P 'jJtiptu qAbnu bupbujutj b tjb^ 

iQ pUJj '7/A"'/ A"yA^ * "*- qb'ltqbu q^unjli bu 
uin.btui qiupbult Itnpuj ^bqnbu t"*-/'/ qub^ 

i7 qujijntlh t uu qbinjit joybunbu u/Uqtuu u/li^ 
quaiC ^ bu inuujuqbu qihnprtutpti bu qnutuun^ 
puj fpniJf bu qbtfbu b dbptuj jo^nuujt^njli' 

J 8 ^u/liqbpX fflh^mJ %npui i uu ^u/liubu pn, 
tJtuijqujq qpjfifu p t/bpuJi ubqtuhniu jnqvitt^ 
b^q Sbujnij b ^nut u/linuybn . qn^ obttinU ^ t 

^i) Uu tunqbu qfunjU qbpbpnpq , bu qbiib'u 
Ih^ujpnU bu "p^htP unpuj qXbnit pupbuiliq 

20 A Jbptuj qibjnj pjnjb'ljx uu utquj%nbu qjunjU^ 
bu uinnbu jujpb%^ %npuj , bu nbnhit b tib 
pUJj piffiubb uj^nj nulitfui*t/li U,^ujpn%b , bu 
h ilbptui PiP '"^h ^''9_"J nutibu/ii npriunn 
%npiu , bu A Jbpujj b^tujpbq Xbnb'lt ^jnpuj 
ut^nj , bu b dbpuji hitiipbu "'fni nuij/lt %n^ 
put , bu A iJbpujj uj^nuq pifthtubtMiii utbufli^ bL-P 89 

yiiio nnni-ntj 'linpuM , &i_" ^ tjhpuij aujjp^g 
uj^nj Xbnuig "iiagiu , Iil. p i/hpuij iuijpfig 
uiVnj nuifttf %ngut . bt. ^^brjjjbu nuipfiMu 
21 ittLp^ qubi^uflinilh i frt. uinijbu juipb'ib^'it 
nn ft tibnuij iibntuhnpi ftifk i ^^ jI"'1"J o^"*-- 
fjbuili'li , bu ijuiibbughu ji i^Jtpuij U.^iupnlifi 
bt- A ilbntui ttiuMuttfnt-^ii/itb linput , bt- p 
llbputi npflt-ttn %nptu bt- b tUlpiuj tt^tjttjt^ 
tfni-^it/liuttj nprii-tiu Itnptju pUt^ utlttt . Hi. 
upnbltnb ltli,pU bt- UJluutlfnt-titiut pt^p t "*- 
nnitbn 'iinpiu bt- tiitttmt^itt-ttittlt^ ttptjutttj 
"ititptu pliti 'Utfiu , ^bi. ijuiplitfu funj^ fl*"- 
li'ltbutfbu yttt.p^ nubt^titlitt!lh i" O'l- tuntfbu ft 
htnji; utiitnb tt^ittptt^U bt- nntfiui^ bt- t^utptt^ 
ftuiituilip^ttj ^tiitipp It'll , bt- i^bpifiiipttjP% 
bt- tfbplint-u bpblittttfftt'iiutt tittiptt^tttljilt , bt- 
iibpli'li tu^ttj . tip ttij% 4' ^/{tituittiptii-t/li I 
23 bt. itfiu'li tJJt be ^off ifp jtt-tjntl uti/li qb tul^ , 
bt. ^tu^tup tfji ft lutu'hl^ tttliutfi ptutfutp^ntfu 
2'( bifb^itij uuntu^fl SbttMllll , \}t- q[lljbu t^tujit 
uji/l/ljutjit b t^bpuij Xbiitutfli M.^iiipitliji bt- fl 
tjbptitt Xbttittif npftt-rtti 'iiitptit , bt- ^ttt^p^ 
^ pbuttbfi iiitijii 'itnt.^p* titrzui^p i^btJjnlt t f7«- 
ttiitttbu b Xbrttun %nntta bt- ^utUtjbti ja ub^ 
ttiMtltli" nn^tiilfliniutj It 4nin tji'liitt-^litf lutitti^jt 
20 Sbuirtli , tjjt ^'-iijuinLij^ Sbiun'li (; i bt- uin^ 
tfbu t^bppni-yii It [tilt J I; «A«i^ Iftutnuip- 
tttiili' tip ^ UAttipititli , bt. '""itnt-lipbutjbti 
ijtttjlt "iint-^p" lunuiVIt Sbtuit'ii . bt. bqlitffi 
2~ ^phti b ittitthi I bt- uppbutfbu i^bppttt-o'li ' p 
"ititi^^p , bt- t^bpp "iint-jip It'll np 'lint.ltpliifli , 
bt. np [lii^ StAililigIt p liittft^'li Iftuinttiptftiiit 
'2^jUAttipnit^ bt- jftpqt-fig" %ttptti i bt- "IP^P 
U.^'i'pn'itll bt- apift-ttg 'linput oplfli Jtiit-li~ 
tnb'liuilfttili utn p jnpift-ngli I'upuijbjii . tfp 
uilll ^ ^''%ttttui iiuu^ bt. bqbgli %nt-^p Jtipq~ 
untfli I'upuijb^lt p qb'b^btug ilip/fni.ff builig 
bt-pbtu'ijQ , 'itnt.^p'* 'lingtti Sbuirtli i 
2'J bt- uiiiiutttnt.&uiU'li uppntpbuhi np ^ U.~ 

itupn'iili , bifjigp npqt-ng "Unptii jbut "tlnpiti , 
o!yuJiibi t^Iinuiti "iin^o^ , bt- ' /finuttupb^ "lin- 

b% ^^ Mo.p q^b rt- S*/. 1'^. 41 . ^Sbfp. -i-l— t «i;Fr. uiipbuQiiu 'bff. up,.l(bugbu nu %ngiu t ^bt.p'it op qqlflint-gnt- 

qtttjli nut^m%ttifu np ijtnltjuiliujii %nptu qtnj-^ 

»l;pf. pni./,J/f J Off. junj-ipiTu/l., -J-^l-A' >'"•-• 

lipJutlM ^'^l^'Pf ^P^n^"Jjl'" tiltnuut Irptrpnt-tlti 

111,'Pf. Ujfpkuijhu [, ilhpuy uL iptilinfl, '"I'Fr •H'"' 

,„u,pj.,^ "l;Fr- tV''"'^ ' -J-t'^A' %ni.f,pJ7.A 

l*l?fp. hiihphtitjhii tptifu Lf,hfint-lfli ^''f'Ff- ^'P^C' 

ifit/ti , hu t^ftft'ti i^pwgjtitii, np bplrphtii^ b i np 

ql.p:,gbii,i /i-ih, t p-n/h u/l.u.f.'l.n, l,pinu% „^ l/^"A 

M^utpnl.). bt. np q^,u% npj.ung '"l.fr- </&/•<"■ 

h H"^^3 A*"'7"'7"*-A^^"'^' ftt-ptnutig , i^pujgnt-ifu 

»''t;pp. i^n^i^f tI-- ^hi- H'.. 41 . 90 bl-B nuA/h tJbuijni-P^kuiij ujiJUsuibi b unp.nt-^ 

31 P^hifliuh % UL. a/unj% Ittumutnifuil' tunahu , 
ht. bihkuabu qifhu %nntu h ununi-if uibn^ 

32 i.n9 * Ui~ bbpligb% UAujpnilj bi- "pff/*^ *bn^ 
nm nifbu funjitit , bi- niuuflMtfli nn b hjunjp 
uMltrt. tMMn. nnutli banptuliftU ilituittii.f&buni % 

33 uv. bbpbnigii t^rtuua , "p^'^Lp uppbauhtla p 
buMiniupbi aabrtu Itnritu he uppbi altnuti 
omtupiuanb /f o tTb Ubpba^ b 'itn^tuli^ , an 

34 uppni-p bufi^ b'ii t UtUJUJ fthl^ itliuMia^ b tfunj 
an^bu buiintupuufu bt^ p ^tua^ tuhinb Ji"J^ t 
lujpbuabu n%ypjtup*i/ ^pniJ , be. tfb h^ph 
gb , qb uppnt_^J biJlt 'Sbutntt ^ t 

35 p«_ titpiuuqbu Ut^ujpnlib bi_ npni. nn Itnpuj 
uijiiiu^u f pum uji/b*ItuJfup '/"/> ifpujitquiu 
Ujtutnni-bpb nb ,pbq , qbuff'h op btuuiujpbu^ 

qabnu%ngut t u*- " qqnuu$puilpt qtltuuts 46 tt, uuini-UJi 36 gh q^uig ujntuui fqbtt itui.nt.pu upani-prbtijlj 
be tlutjtpbugbu qabqtiiliu b "/'/«"/ *B^1 P 
ijbpuij %npiu , bt. ohqbu fl^'" «"« A nppb^ 
"jV tnj qhuj t l^bt^^U op uuj^pb urib u qub^ 
qun/b be. uppbunbu qlttu . &«. ^nhnP ""- 
quauU unt^pu uppniU . uatfaliutili np ubp^ 
&buttp b ubitii/it%* uppbunb t 

oo fji_ luju p*'S pn^ V"/' '"""Av"" A ^("P"*} ubqu/Unjti . 

2 *; ' 

UMltuspututu bpbn 'fnt-U qtunpltu 
tun. op b tlbptuj •jbnujttnjli jiu^tuptnt^pf btutfp , qb uiutnt-q jui^iufunt-^ 

o^ pbujlj ^, H^ifh qtutvliU tutilibqbu pltn ujrt-ut^ 
i-Otnu J bt, 'if'P^pfpq qiufi*i/lt uinhbttbu p^'q 

40 bpbt^nju I Ut. uttiiuuthnpq %iu%^nj' tFqbuit 
bt^qniJ Ppifbiui , bu I^^PPfpf qnputbb , bt. 
uni_^p putn Snppnpq qnpiubb qitlit^n^ ujn. 

4 I tip qtunu t UL. qquirtl/it bphpnpn uiptuti— 
gbu pbq bpbbniu /'"in tntiiut^otnlih q"- 
sAlij bi- pfw ^inplttt ^nt-bpfib utnitbitbu 'ttiitu 

hm. h '^ntSM ujUni-ybq iqutni-q obturiu t ^n> juj~ 
aiupjni.prbutij jutqqu dbp , lun npti/li ptn^ 
puilipla tlbiujni-ftbujiu utniu^b obtun^t ^ n^ 
P"*!^ ^"'WfH-z^fii/n ^^1 "'^l btnubi p^'q tP^I* 

43 pt, ifuiiltthitijbbqbq utiiq npnt_ntpj \^uptu^ 

^^ J"IP » "'- "PP^'t"'Jf 'A"'"0,« ["^f**f,P ' U*- 
uppbq^q q^nptu% tJbiujnt^p bu/ij% be l^b^ 
quiuh ^ bt_ qUt^tttpntt bt_ qnpqbu%nptu uppb^ 

Ao q^tj ^"itX b ^UM^utlttujnep-bt^i Ijt, itAtnt^ttt^ 
ubgtujtj jnpqbi/ii f'nptujbib , //l ^H^n "tinqiu "^tpf • qnt-utpullt ttitiuli ^|;Pp. tltiiuii nu/i-nt-S-h ujii ihumni^uiv unquj , np ^luijp qUntiiu jbpb.^ 
p^t \jqbutuitiigi.ntM , 'uMMsnt-it/jibt *ttrigus bu 
l/*^J*^l ^tnquM S^p U.uuint.u£V i 

I \jL. ujputugbu ubqtu% b/ubtubiui pJhbng 

iputunbu qUuM bt, buflaqUtut. b ^juntthnt^tn tbujjuibq • U' 

bu/Utfiiun^ jbpbujjltni-fif beli tit, iJujljq 
iiuihni-ju ptSU f Snpb^bni-up iptibqb^ bi- jbp. 
bnt-q bttaUqUnq piupapnt^fJ btjlt unpuM • bu 
bq^bup^ hup uiUqumltU b "iUtiiMjij^ iP^b'^ 

o ttfili I t»«- tqiutnbuqbu fptut nubuntl uppnd^ 

qilufitntxal^ %nptu bu qbnqtfiiMUu ynup^ 

^u/hutbb bu qbq9bupu %npui . bu tuptuugba 

%iPtu tiiuutb nubp yp^tuTiiubtttu snup^ts/but^ 

4 bh t uu bpbnuu oqu nubbu unt^ppu ut^ 
piuuqbu pbq yp^u/ttuibuju ui ■iiijuttbu fibtf yp9iu%tubuju uiuutqb %npui jbpbnqnL.%q linqifu/hn , bu utpusuqbv J'T- UJptAiuq' 
u bu iqtuui. bnubu uthbpijiju unptu , bu "nPfP^ /^'"Vtf 
'iqutiixMttptAiiiU aujnijttii qltuM 'itn^o^ t Uu 
bu qiaiubutt ju/uthnuut tjtutjtnbg , 
hinuui nubunij . uu qbgbu 
quuj tu/hnbtfujtt iltt»ptuqnuppi$ , np pq^ ujw 
/zMiO/r inujtqtu%ujbb'it f/btujnu^btu% , P'"f-^ 
ql^if tlbuttnuP btihili np bq^ tun ilbuijnu^ 
fiJbiuiFtAi , npnilji bpbubtfutjg ^pbq u/ltq i 

7 b*- "'phffk h tlbptuj%nptn (X^tupn'it funuUl^ 
'^it/ltqbpAbutt tuqutqbtu/ ifiuup p^ff uttiiu-^ 
uoutu utntuuotnu , jnpdtutf qaptuquu ^uju^ 
qbpXbu^f b^btbug^ luni^slj "b ijbptuj %npuj i 

S uu jnptfuMif ittuqttAibg^ (Xsiupnu q^ptuqub 
bpbbnpb*U , b^^ibug^ ^ ijjrptuj %npus" 
bjnu%bu jut^tubinuff? bu/it ^ti/ijtuu/tuqnpq ii/_ 

ujntu9b SbiunjU jiuqqu ^lupbu/ljgi Uu n^ 
^u/itbq^^ b tlbpui^ 'itnptit pjnuijb otntup , bu 
^^ ujutnt.qu bu qit^u , bi- 'itnu^pu tfb unub^ 

pnii b tlbpuii biM^bptuq 'ttnptu ifbutUquttl p 
ututpun^ , jtupb%^ sun ^ thuuli tfbqtugJb 
^uppnupbtMih bu" ^tuunu^btu^b ifjtuAiquMif 
b taujpun^ ^^uppbug^ r^t" jusqqu ^tngtu , qb uppnuf^bu*b uppnu^btu*ijg ^bujnb ^ i 

I I Jju juoubgtnu S^p pl^q IPm^ufiufM bu uju^^ 

\'lbp^ nifubgfiu q^unPtup npquntfll Puputjb^ft 

b ^tihtqbtib ftupbtihag , inutgb'li ftupuj^u/U^ 

Sh^-p ihpliuhtu pt^q u/uXpi ^i.pnj SbtutA utnnt-tuo 


bi- ttlih-utiu bl-P 91 pum ^uhiqftuftU [ii.pbutlitj , An. iPjf iftit/ifffi 
ft 'iinuui tfuj^ jt ^itflit^ftttfi uiitq fiuphu/litj t 

\3 1/l. iuju h%^ (; iirtft uttuifli^t np^ tulttjutltfi^ 
ah% h ^luliqliuji utltt^ . I^lk" fipflffpujJh'ltliis 
np btf^ piitn uppnt^P^btMMh Uptp^puttSiM%l^i . 
nuuiU niM/ha ^ 'hpl^qpiuihi uiiHi . bt^ ^k" 

14 ^bpliqpiuifb'lt[MU bqpg/j ^uju Sbtutitt i U,tfb^ 
*ltuMpi np ut'liifu/it[irj^ ft ^tthtq^ufi tihsif [i ^utu^ 
%istifb%bn hu it t[bp^ utiutjh'lt ~iijju ^btunU i 

V6 ITb^ujtnnL^tit i/b jtui^bifj^ , ^l_ utliu/ltt^ tlft 
ttfitil^ujukrfnt-urjf^ ft ffpijnj bpijrfpttJiPh'lt[i% ft 
tnuji ut%n u^uju S but nit ' jtipi^t-titpt f'uput^ 
jbift", tutthbi ^utt-nt-pftifii tfutult ttt%Xut'lt^ 

\iS Xbpna t (ft- ttirt-tfbu qiuphtup- ' •tiuitft'tj jnprj^ 
^naU l^uptujb^h , fci- ututgbu t^ui p t^npa 
btnpttAifiii ijlpujnt^p bui'b , //(_ ^'if'^fl' nptf- 
i-rtaii i'upiufbffi jhyuuiiut^ tttnut^ft Sbittnib , 
jttttt-bi tliuttlt ufltXutlig untfut i 

M h/oitbtjtttL. Sip p^'*l ITntftt/tufi bu uju^ , 

\S ILptit tui^uitjutit utr^tXb , bi^ t^jttujpftupt 'tin^ 
ptu tutflt^b , tuit- b ini^utiiut^nj p ui/ttt . bi, 
tifiitbtt alitts pi^H ptnputtht tlbtujjtit^pbttiU bt- 

\^ pit It ubnuiiitt , bt- utplf^bu ft 'itut ^ni^p t (jl. 
ifti.tituffb% U.'^ujpi^ bt^ "("ib'B ^'"/"^ l* 

20 %ifit/iii qXbitu lii^ tinutu bt-pbittltt^ x (jnp- 
fftuiT ttinttil$btti/it b btnpuiiht tlltut^^nt.fJbuili 
tnutMtutib*ft fp^'l bi- tfb ifbrtti^tfti^ftlt , !futtf 
tttpd-uttf ifbpXb%itijgb% ft ubi^utitlt it^iitystbi^^ 

21 bi^ ^utitbi nnti^tttft^quiu Sbutriit . [^ni-iuu^ 
ttb'iu qAbnu bi^ antnu bt^pbtttltrj , rtb tip tib^ 
irtihtb^fib , bt. brtbgft %ttgtu op^i juiufttnb^ 
ItiMtutMiit , lititu be. tutftiuttt Itnpttt jbtn ttntatts i 

22 fUoubtfittL. Sip ff^'Y ir rtifitftttft be ttttt^ , 

23 Oi. ritti- tun J»bti futtifltliu tiMlini^ytttSitti , attt^ 
nh^l [^^"fhn tttFtttiUhtbittrt \miit '^utpbt.p itb'iri, 
bu blTttitttPtttPriii tttMthnjs qb^u tttfltttphli bp^ 
bbpftt_p bt. ibuiti/it , bt. qptiti^tbbtt^qii qttt^ 

24^ffM* bpbbpbt-p bt- fftttntJtt , Ijt. ^('pl*^ ^f^'^i 
^tupbt.p ttblin pum iippni-pr biinilt , bt. bt.n 

25 A Xbjd^b'itbtiin ^lttfb*iititt_ tfbrtil , Ijt. titptuu^ 
qbii ntttiit bt_n lovtii^ifL ttpniti^hrbutlt , bi-n 
bthbuti pittn ittpnt-bituib bt-rtittqnpo tut^ ^ bun 

*2vt joani-tUi uppnt-fdbtiMlt ih'f'h^h ' P'- oo^bu 
h %tftJuiti qbtnpti/lt tJbitMjni.fJ^bti/lt*Ji bt. qintit^ 

27 tqut%utb tJbitJint^p b ut'it'it , Ut. qttbqutltli Iil. 
quttSh%iujit qbut^ %npiu , bt. ttuistntttlttultU 
bi. quttfblttupt qiiiu'i ttnpitt , bt. qubqtuu 

28 bt%bnq% , (/l. qubqutlM mi ^ utlibiituntt b 
quttlbutitjlt qlitu^ itnptu , bu itittt-Utqtttini 

2tu bt- qjtitutittb Itnputt ut- uppb ttttb ti qltnnitt , ^tMn^nt.[S kauVit '^^-»^, q^uipftu^t rt" S»^- 1,1).. 9 bt^ bqhnb uppnt-fJbi% ttppnt-pbtitb^ . tit^ 

ifb%uitlt np tfbpXb*ltuiiqi b %nutit uppbu^ 
30 qb I IJl. qU.^utpn'it be I^Pfh" ttnput Off* 

qbu bt- uppbugbu qtinutu fittX ji ^tss^ufutu^ 
3 I jnt.[J [tt^tt I bu 1^1 npqfittU Pnpttt^b^ft ftto^ 

ubttqjtu bi. ttjuiuuttbu f Ut-n joanuilh oant.^ 

i'lpbiuit "ppfj ^ipiy/' ^^1 j""il" ^^p * /' 

ifuiptPlflt ifujpqnj n^ o}^iit%[ttf[i , bt. putst 
tujqtf ^ut%f^bpXtititft ni utnJtftt^^^ Xbq *"jq^ 
uibttb^ tfb unt_pp ^, be ft uppnep jtL^ ^Ipsf* 

33 Xbq t ftp n^ lun'ithtfi lajt^uffiit^^ be np n^ 
tnutqi ft ftiftititi tttj^utt£^qenj , uttttnutlfbur^p 
b i/ntint/pqbu^ peptl^ t 

3i be tuu^ Stp glTniftt^it , U,n^ qne ^f'q 
bjne*itbu itj%neyni.%u ^ uiniusptli be bqnt-ttt^ 
be q^utqptthtit qutitnjy be qlaltttpneq qb- 
pbtjtib . qb ^tuutiMpuib tun ^tttutttptttq f^p— 

35^//i«/i^/ . {/*- ttipnjttnbu qutjU pjneltb bip^ 
butt , tinpa bequiqnpatittt ^titltqbpaujitp , 

30 qnpti tFm^nt.p b uppnepftifu i t/t- iiiqtittt^ 
qbii b %tttiutlii tfutltp , be qPH"^ P """'- 
%i jtMtitftbifu/it ilfpujneP b tiiltlt ft ^nputttj^tu 
tlbtttintpbutU , neuutb bpbt.biftMtjg *B t 
uhitMtb , b ttppnt.p^tftt uppnepbtiitttpt b^ 

lb lib *^''7 btnt^il^ "V^' t'^P "'^'bfi^'f^ * 

37 i^itui utJittP ^ut'hqbpXttjitft ifii tufiliptji^ ^^1 
/u n e*it if u . q[i upp n ^Pb ^* Sbnt nit b qpifb 

38 Afro t ^'JP "^ "P '"f^'bn^ pum lufuti 
opb'ltiubb* ut nit net ^nm p 'liifttilt^ , k^PbU^ 
it dnqnilptib%i jtepti'^ t 

H- IJl- 

1 y^oubijme Sip pi'q (T rttfitfiult bt. luu^ , 

2 UAuteiurifttf ftit'itneitt%i ffn^bqbitt^ i fiifqHb^ 
ttbffiii qHi-ppbut'lt , 'l"P'/b ^'^'"V J"**lli 

3 Qneqittj . be iqneifb t^tut tuutnni.itjabqilt 
^nqenti fti/'muutnepbm'it be ^utlttiujpnj be 

4 qbutnepbtt^i ttitSh%mpt qnph nj ^ fljb^mtfnem 
ih^'bi be ^utpmittputtiibutbt , qnpvbf^ qnu^ 

iy bb'it be qutp^tup be qufqJiijX, ^^ifittu^nt — 
muilAi be qbbputliiili be ql^tupif^plt tPtult^ 
btui . be qtubitj*ittjubujti/it it ipnt Ppelt qnp^ 
dnjlt^*, be q^pettitni Pfteit tftrnjuiftq ^ qnpbbf^ 

(\ pum tutfb%titjit q.np}knjt bt- bu tu^tu bmne 
ifUut be qbqjimp JJ^ftuutifutj jttiqqi l*ut^ 
%tuj, be it itbpin uttfb'lttujii butnutnltnj butne 
qbtfujttmnt pbe*ij , be tupututfbu qutiib^ 
%iMthi qnjt tFbittltqtutF utiutnnebpbtjp ,pbq, 

7 ^btnpujh'it libutjm.pbu/it be qtnttttqiuliutl^ 
Ittntuli itip tihi tu tilt b e q,p uten *-P b *-"" "P /' 
tibpiuj %nptu , be quttfb%iujlt qttu^utu ptn^ 
^L'pp. b(- quMbiuituMLutu^ ^ ipne[S peit 92 bU-P 8 nu/JbrfU bu qan^iulinguiu" , (Jl. qubnu/iflt 
bu Oiutll/ijutjiu abuj^ %nnuj , bu atnytnus^ 
uuiuli uni-pu. bt, uujuaUujiii nbiu^ unnvUf 

9 Art. qubrju/iu ^uul^n^ , Ul. qubnuAi na^iu^ 
bbauiutt bu aujifb^iujli abuj^ 'tirtnui , bt_ 

iO quji^iui^u/j/it A-L qjuiuphufu %nnuji f Ul. 
auitutjni/hu&u/lju uimyuiimfu/i/ij , be. a^u/l/^ 
nbnXu unnnt^P'b ujImU tAj^'^uinnlih nut^tu^ 
Ijiujb , bu giuujtntfnt-^ujuu nnni_nn %nntu ft 

1 I ^lu^tMjJtujjujitujt niiX , Cl abt_ifu ohm^^ 
pbiuli be. nrunM-ltliu ^uMljn.bpA.utUtua unn^ 
pLnujirbu/iAt , //*_ qiuifa%tujU rjnn ifbu/iitiujtr 
ujiutnnt-bnbnb ^bq* 'tuntnuubu t 

12 PJoubtfUiL. Si^p 11^^ IT nJubub bu "^u^ , 

\o Ui_ nni- bjoubuin n^'tf. nnnhuU l*unujjbib bt. 
tuuiuugbu , ^1"jy k"'&^'^ uiuj^binj 7>"'- 
ptuM^u nif , qb %%ujUtub ^ n^H- h" ^'- P^'f 
Okbq jiuqqu Xbn , qb t^tuhb^b^ Pk ^" 

\-i bil O^n tin unabtf qckbq i ul. luiu'^bu^bu 
qstup.uaM u , qb ununt-P^bifb ^ '^fi' obiunij 
bu abq, nn tuqabug^ 9^'" if*tu^nL. ifbn.^ 
gb . ut tlb'ii ujjii nn q nn vb q^ b Iij tfuj q nn ^ , 
uutmtubbugb uAtAlt "'J^' A ^h^"J f^nqntJnn- 

\d qbu/jj bt.nnj i ^ilbq on qnnb^biiqbu qnnb^ ^ 
bL. juti_ni-nu bi_MJibnnnqb stntiiuIJ- Sujh^ 
qputnbuuj uniini^jfrbiJij o biunij . imPb'liuj/it 
np qnpvbug^ qnph juui-ni-p stupmfthni-. 

M> jTwiSffL ubngb t (/t, iquj^bugb% "P^htR^* 
i*upujjbib qstnnmfir u uinJibi qltnuus imqqu 

17 Xbp nt-fUin jujuhtnb'iiinbiutt t Q^tq A" bu 
lyjq npqhub i'upujjbtb , %yujhuub bif ^ 
luji^ptnliJjtJutiu/it . qb qijbq op tnptup S^p 
qbpt^jiij be. qbpbbp , bL. ^uMt-ni^pit bt.f}%b^ 
P^Pqp quiqujpbujq be. ^u/Uqbtut. t 

lO Ut- bin U nijubub ^ bppbL. qtuqtupbiuq Itli^oU 
l* p'<^"['g A*^/*".'/ h ibpltltU U [i'iitUf iibpbni-u 
mtubitntubitu tjumint^Jtrbuiit , tntupMuiuMbu 
^lupbqlfliu qpbuMtu ututsttiiunlt {j^umnt-hnix 

1 \ji- utbubui^ dnqntlpqbuflfli bp-^ jmifbujn 
Unifttl^u ^^tuiib^ ft fbtzli^ u/lttnjt , Ijnt^utb^ 
^jyoit, €fnqnifnt_pq^t b tJlipuij UAwpn%b bt. 
tuub'ij g^*t" t ^'ph ^'- "'/'"' iPbq ujuiitnuin&u 
np uin.ujyi/npqbugb'h tfbq . qb ut/p'lt tijf% 
(J nt/u^u np b^utli qifbq jUq/tuiinnu^ , ni 

2 q^uibiflp qft' bqbL. 'iitPtu i ]jt_ luu^ gltnutu 
U^'~»tupn% , Hnqntqtnbg^,p qqbitqu nnbftu 

jtul^ti/h^UMg l^tiiUuiiig Xbpng bu ni^umbpiug ^tujB-%* untStlft qyuip.tul^% jutqtLU [ti^nhuM'tia bi_ qutnbptng eibpng , /rt, abp^^ tun but 

o tji- qnqnujutbuig iutfb%ujjiu tfnqnilnt.pqii 

qqpUnu nuliftn jiubittb^utq ht-pbtitiiq , bu 

•\ pbpftlj utn. Ut^tupnit I Pi_ pltlpaiuji. b Xb^ 

f-^jg ungtu , bi- Ani_ibtuq qtisjU ^tultquM^ 

qutqnpo ntL, bt- tnptup npp^ Ant^ituhnjt t?t_ 

UJubu , Utjti bit ujuinnt.tu&n nn ^ PupuMi^i , 

np '^luitplt q^bq jbpbplfit Uqbiqmtugt^nq x 

•) Ut- pppbt. btnbu lh^iupn*it, jfihbtuq ubqtuh 

turttu^b 'itnptu . bt- ^lupnq btupqtuq (X^iu^ 

pnlj bt. ujul^ , oou obiun% tun iJtuqpL. t 

fjL. I^tu%fubtu£ b iltuqbt- u/bqp b^tu% "Hy 

^/zi^^i^M , bt. tfujinnjg qn^u iJtpbni-0btu%* 

bt. liumtUL. (f n qn tJn t^p qii ini-tnbi be jpif-^ 

*qbf , bi- itupbtt/it b bituquji x 

7 Ot- iDoubgtuL. SJ^P P'^'f ITniJubub be. 

tuu^ , pjjtu ^y qnc tuumb tJtuqiJiuqtubb ^ 

q it u/hoppubqtuL- trnqntJnt^pqtt nn l^p 

S ^iMMUbp jbpbp^Jj Oqbiuuituqi_nq t U^jg/Mh 

t/iuqtJujqujqp qatuututqiup^tut-lt qrtp ujium^ 

ni^ppbqbp unqiu . tuptupblt bt_pbtuTtq npfir 

Xni-ituanj , bt- ^phhp uMtuqjiij %iftu , bi- 

qn^bgttU %tftu be. tuub*it , Uj" ^^ tuutn^ 

nt-iua^ nn , /'uptuj^i , np ^u^ttb q^bq 

i)jbplfp^% u q^tquiujgt^ng x (Jl. tuu^ S^p 

gU nJu^u y obub q(fnqni/ni_prA qtuju , bu 

1(1 uiSui trnqntlnt-pq btuutiuiutuptuUnq 5" t Ul. 
U.pq [""Jl utnt-p b%X f be ptupbtugbiut 
uputiftniit^P biuifp btfniJ b %nutu uuitntubb^ 
qpq qiinuiu f bL. tuptupbq q,pbq lutqq tfbai 

I I Ul. utqtuibtug U ntJu^u luntu^b obturA 
U.utnnt_anj pt^pnt be luug , Quql^p , o^pf 
ptupbiuTtuju upuitfutneffbtutfa ^ntJ tfnqn^ 
tJpqbu/jj ^neif , t"P ^u/ubp tbpbp^% 
Uqptqtniutieng qopnepbtutfa ifbviue bu 

\'l piupXp piuqbuie* pneg^ pioubgb% Uqbut^ 
tntuitpjiit be tuupqbu , U^n. ^utpnela^btMih 
b'^u/ii i/lsnuiu , bnuinpbi qUnutu b ibppUu 
be Y^'^^l qhnutu jbpbp^ . qtuqtupbtu b 
piupbnLpi^i^ upnttfuinepbutU ^n , be 

10 qutvpp p St^pbtuq (rnqntJpqbtult ^nt {jpybtu 
line qU.pptu^tutf be qPtiiu^iuq be qtfujqnp 
qamniuju jtn , npnq bpqnt-tup ttiiUAh ^n , 
iuoubgtup pitq %nuus be utubu , thntuebi 
pujqtituqnettpq qqtuetub Xbp bnpbe qtuu^ 
uibtiu bpl/libq aiuqtfneflbtuifa . be qiuifb^ 
% UMiU qbp I I It pit q tufit q np luuiu qbp ui uJi 
quji^utqp linqtii ttujiqplt iiltiu ituejitnbtult i 

\\ Ije gtu^btue Si^p h itupbuigjt qr*p uiuiug 
tuttlibi vnqntlpqbuiU bepnetf x ^ i'pf- hiuinuMnni-!3 Itti/i* ^ bpf • uftntnitepph^p bU-P ^3 iiL. bnhnt^ tmnfntnuthjtij iJhujjni^p^bujii A Xbrzu 
"hnntu , uiiutuuitul^n J»"ipbn^i^ , npbtu^^ 
jbnbnnnL%a bnntfujiin , uMumb bi^ utUinb 

i(* anbujrpt ul. uttiiiuutuibiili a.nnh if,uinni_ti^rtj 
^A^/, bi^ 7/'/'^ 'It U.utnni^!^nj nnnsifbuM^ A 

I / mujfutnuibu^i i iji- int-biut (ybunt-tuf nXutfij 
tt nn nihil lit uitih mnuMnuibliinj , luu^ tifj ntJ^ 
u^u , Si"'!" Ufuuinbnuiqilb ^ b autlstubb 

18 u/Un. 1 Cl ujug , //i ^ Xujjli iJuj^tJUtnujl^turf 
qonni-Pbu/u^ bt^ nS uutnp.ujn. uiu^ujinujl^uttf 
\pui^nt,fJ-bujh , UJjt Aujjit ju/ttqtfuijbinn b 

aQ qb%i^nj" iubtf bu t ut^ bunbu ifbnXbuiUL. b 
nuiUuib uiUnn , A*, buibu anpftiu At, ntuiu^ 
nuit^nniiU , ntupbtunbtui upintftnnt-ftrbuiua 
// nilu^u pltbl^q b Xbrtuja bt^nnn ntntunJ— 
uitubult bnbnutilM , At. pMnnuitubbiun i^jnuuj 

20 u/n utwinnntnntj ibpnuUx uu lunbuji nnnfJu 
ttnn utnutnbli utinbujn spnil^ bu futuninbuin 
nltuj iJtt/hn J bt- nujUbiun A ilbpusi S prttpt 
bi- ujpnnjti npni^nt^ l^upmjbib 1 

21 ki- uju^ (TniJu^u tflL^tupnlj , S/*^^ ««- 
ptup t£ 7 trnnni/fiL.piin, tip tuabp A ilb^ 

^'Z piui nnnuj atiflt'^tuippli ilbnun t t/L uju^ 
ih^ujpnli aU niJu^u , Up p-UtpliunitMtp upput— 
ifutni_fJ^buJirp , tn^p bif ^ qb rirtu lili^tpii 
qbuibu qitulinaUnuh) bihi ff^nnniJpnbu/ltn , 

2o ^b luuutqbij P'^ fJ,ptiM ubq ujutnttt^tuvu 
np lunut^unpribunuu ilbq , nb uiiptt tuilt 
IT ntJu^u np b^iuii nifbu juubuiutnu^ ni 
ffAwjA//^ ah bnbc %uui t (/<_ tuubiP t^I/fiw 
uuj , U[*^^ hn^ "'-/""-^ nubb , bnnnujtnb^ 
n^tfi At, pbp^n , At_ binni_lt nh" ' ^'- /?^w 
bbqb qiujli A ^nt^p , At. A/ np^n ujtn t 

25 i?i_ butbu Ifnilu^u bp^^ jtuU^btUL. rfn^ 
nndni-ptfit , ^pujliqp lutUnnjfq tpbnuiu {j^Stii^ 
pnU jnuiii'^UMpni^P bt-li Pylivutlbiuq pi^pbu/ltu ^ 

26 (/<_ bbiun U nt/u^u tun. nptuh ntMiUtublib bt. 
luu^ , lip n^ Sbtunb hn^* *""- h" tTiumbg^ . 
^tuuti/b^tiit tun %uj uitJ^/iiiujij 'V'?/'^^ i^bt-^ 

27 buij i (jL. luu^ ttlintiiu , U.jutijl^ti tuu^ ^hP 
LLuutnt.tua^ l*upujjbib , r/>M bi^ptii^tuTj^ti_p 
qunt-p hi-p j^^l/f^P bt-pnt^tf , '"^'H^^ Al 
lujup^t ntnpAinpni-^ npti/u^ A nnt^riU atu^ 
titubbtt.^ bt. bninnpbu^n pt-puj^ixth^pi-p qbn^ 
pi^Jp bt_ bt^pm^pii/liSpt^p Qp^hl*p b^P » ^*- 

^h bt^pujnuiij*>bt_p ntflipXiMJt_np hi~p* U^ tupiu^ 
pptt "/"yAj?" l^bi^bujj npui^u tuuuiii U nil^ 
ugu, bt- tiMlibtiili p trnnntJpnbu^ tnUuip !*'>— 

2 J i_ni^p juj^tiUtb bppbi^ bpb^ ■^ tun tup UJjpt Ul. uJij^ ijitnuuM Unthj^u , ' l^fft-fi qXbnu kbp 

UMjijop Sb turrit bt^ptu^ptiMtiKpt^p Jf^pnb h*~p % 
IiL. liLptu^iultibt-p jbnputjp ftLp , tfitui b 
tjbpiui Okbp tuiuop op^tni-fJ btjti t 
>0 f//. bnbt- A tltuttbt. tMtlinp , At_ luu^ IfntJ^ 

ijgit ifi/nnni/nLpn'l/, rni.,p ifbtliujn qtfbnuiL 
niujn tttflih , ptujtf bit i"P'f ^ihn "^" U.u^ 
uini^iuv , qp rtiuvnt_iibq tjiuuii ifbqiuipt ab^ 

•j\ pnq t I'utpAtut- U niJugu tuUqp^u tun. O 4"/' 
At_ luu^ , U^qtu^btf l^^l t *^tp » tfbqtuL. 
tf nqnijnt^pqtt u^jb ilbqu tuWylttupphu ^ be 
tuptupbu pi^pbtuJiq tuutnnt^tua u nubbq^uut 

32 lApf ^P ^ pnqnt^u 'Unrttu qtfbqu bt^pbtuhg ^ 
P"q • tutiatu p^ nSf 9%'^biu qhu b nuipnt-^ 

Xo pbii^ ^ni^ifiT^ jnp qpbqbpt ui_ tuu^ ^tp 
gir ntJu^u , bp^ "^ tfbqtui^ tuniu^b btf ^ 

3 ( Tli9bnbn tflttu b qtupnt^P b%^ h^*^k * '^"'JV 
t^pq ^pP k^ ^*- tuniuTUnpqbtu ttnttttilpp^ 
qbtuitii tujUtjbb b tnbqitli inp tuutuitb ^bq, 
bL. ujSui ^pb^mtub bif ^pPfif^ tuntu'^b 
bpbiituq ^nq • P"'J't p^i~nt-p inpnL.tl iLtiq 
tuptuppq , tuvpn b iJbptut Iinqut qtfbqu bt^p^ 

oS btuUrj t Ul, b^tup o^/* q^rtqniJni^pqU titut/u 
luriitbinj qnpPu qrtp tuptup {j^^iupttli * 

1 JJl uiu^ S^P gUnJu^a , ^pP ^/ tuutnb, 
qnt- bt. t/ nqntJnt-pqlt ,pn q"P ^ujubp 
jbpljp^'u bq[iuiuiuigL^nq,jbplf[Mp% qnp bpq^ 

nt^tuj Ihpptu'^mifni- , Putu^iubujj bt- Oiu^ 
bnaiujf luubtij li^tut-tubb Okbpnt^tT ttttuq q%tui 

2 UL. luntu^bnbg tutziu^b bpbutuq^ng I'^P^^'- 
uitub btf , Af^ ifbpt^biin^* qy^ tub tub tu q b^ 
bt- qU.tfrftJp'^ tun It'll bt. q^btntunb% bt, qq>b.^ 
pbqtuttbu bt- q pbpqbuuiqpu bt. qllfbt^tu^ 

3 nbu bt- qo bpni-utugb*b i Ul. tniupnb q^^q 
jbplf[tp% np pqju^ qlftuP'b bt. qtfbqp. ptujg 
bti ni IPI A* 7 tp^'1 f tlfuli pjutnuttuujptu^ 
Itnq iplibint (rnnntlpqbtultu. nb lib utuintu^ 

^ Ubf^^ 'bP^I P ^'"'f^tffp^p^/* * UL. tnt.btui 

rlnqnilpqbuflili qpitfltU qiujb Stup , unt-q tunttU 

uqtut^npo^ • Ac nS uin. t^lp fj^^pff qu/bXiuifp t 

■_> (jt- tuu^ ^^P ffU"*/"^*' I U."iu qnt- nnpnbtsb 
Pupiujbib ^ rnt_^ ft nqnilni-pn pjuttiiuujtuptu^ 

^'".7 i-^ • 77"J2 I^P"*^^ » '^"^St ^^ "^Jl 
bi.u ^luptii-tua' tua bnbu p tibptui Xbp , At_ 

iiiutniubpqbif qXbq . *"pf libpbtuqtupnt-^ 
qiqiutniPnL.^iubu thtuntun Xbpnq^ bt- qqtupq 
'B" /' •P^'^ t* ^'~ 1"'-'}bl 'B^'f* it^^i tun.. 


94 bU-P nutjbifi qqujpn. bt-pbu/ttQ , bv. ntitiutnunt^^ 
£ujiju bi_nbujijtf^* ^t T^npbp ^bp^% t 
7 ijL. lutibtui Wni^u^u^ qjjjnptjjit l**-c" 
b^uip ujpuiuj^nj pu/UiuljjiU , ifbqnt^up ^ 
puJijutb^ uHtuib , bi- "Ijn^bgiMJL. umJIm fl/n- 
ptula Jbujjni-lJbtM/u'* t be. //'^'^/» unFh%iiijU 
n^ np fuUqp^p *^'i'^ ft SbiunU^** ^ b^iu%^p 
b binpuhiU iJbtujni-fdbu/li mputtu^nj puj^ 
%%ujlfb'u t (jL, jnpdtutf bppujjp Ifntfu^u ji 
hinpufifu , ^'"Jp tuifblUuifb ffnqnifnt pr^ 
n^uiiuljtt btu^btuf^ fiuptu^usU^fii-p ni-pnt^^ 
tMJti nnupu funpiMjlib bt-pnj , /»t_ ^uij^pli p"ff 
(TnJu^u tfh%\ bpPuijp tfuttitlt^p fi funpujtj% , 
%IJi- jnpf^tuit iftniuh^p {jtttjjt^u ^ funpttfliU ^ 
b^uhi^p ubifh uiiFaanfli bi^ l^tujp mn. ifnt^pu 
binpujUlih ^ bt. fiiou^p S^p p^Jq Untfufiufit 

\0 l/L. utbutuhl^p ujtlbuujjh trnnnJni-prpt qitbLJt 
tuifuinfU np biuip tun. nni-pu hunpvultpU . 
be. btujb*ij uMifiilitu^i ifnnnJnt-pnU jnuilM ^ be 
bpbbp ujujqtji%^b'ij fn-ptu^tsAj^fMi^p uj/i 

] I qni-pu funpu/bft l**-P"j * b*- [uou^p Stp 
p*bn ITnJubub q^^f ^uMUq^iftiMU , npiq^u 
n^ qb tuoubqb pfjq uujpbbmifb pi^pni-u . 
bi^ nuirzhujjp h puAjtuIf u/hqp . P'"Jff '^'w^* 
tnottbujfu %npu» Xjbunc "pqh (jt^t-btuj nS 
b/u/ii^p b funpu/u^ u/ttmfi t 

^2 &t. ujti^ ITni/u^u gS^p , U»^uj tuubu tfl"*, 
^ujb qdnqni[nt-pqq q*^jq * be qriL. n^ 
qni-qbp ttuX qn uMniu^fifjbu ptJq ft" • be 
nne qhu tnuujtfbp , fJ ^ iiu/Uus^btf 1J*^1 
^^tuU qtnifb'ubub^/* f be neJtjtu •^tnp'^u jjj^ 

\^'ii^'u t U-pq ^Pt l^^t {^np'^u tun-iu^p ^n, 
^qniq fiUX qtitli&ii ^n jtujuiututq^u , qb 
qbuiuirfftq p^ jti- qinbut£ f*fft ["^ ^np-^u 
uirtuj^b ^n . be qb au/ljbtuja ja ^ t/nqn^ 

^4 Jnepqu ^n fju J""lf ifb^ ll'^'l'^l' * "' 
uuu^ f u" h'^J*^/*" ^pP'"J3 tuntu^b Mn^ be 

\^ qbuibqbgftq 1^^^ * "'- "'"t 9^"' > bpt 
nS qne b%^tf^ bpP^mjqbu p^^ *^^1t '^ 

16 ^u/bbp qiPbq luuinb t Ul. qptupq jujfui%fM 
ll'^hlh * ^P ^ tnpqujpbe qu^h ^np^^u tw- 
nut^b nn , be bu be tfnqnilnepqu ,^n , m/j^ 
ibpPtu^ ^n pi*q '^1 *h">rt.tuenpbutant_^ , IftuJU hlnjiu')' ttnqni{y (junpiiA- J^nqnily [l-f ^/-.\l.-.|_ 

qTCuAtiiu/utp% _on , u. a.puitugfto Q^ifQ , qft q.utpa 
2^nn^u itn%u on, be i#t£ru qp utqn.u luiu trnnnJnt.nn be bu bt. t/nqnr/nepqu ^n ^cuZ/ quiub^ 
uiuiU uiqqu* np bqb% b Jbptnj bpbpbx 

\l Ue uMu^ Stp Hlf"'l"k"t bt- 1'"J'f beu 

q^" ptijii qtip uiuujqbp* ujpujpba . ^^liUqb 
qaibp siinp^u luiitu^b btf ^ be tkUittuiSbtT 
1'B^'L \^*"^ quttflMltbubuiU'^ t ue umu^ , 

19 Qniq b%X qihuinu ^n t ue mu^ , Uu u/h^ 
nhg uMn.ui^b ^n ibuino^ biTnil^ , be qn^b-^ 
qbq lUtUneU i^ltuirLii uutzuj^b ^n , be nnnp^ 
li'bqiujq npneif nqnpifbqtuig f be qPtuntnjg 

'lOjnp qp tuqiujg i b*- uiu^ , f]^ Ijtupbu uib^ 
uuMUbi qbpbuu bif, qb nK inbuwlj^ uiupq 

21 qbpbuu bif be utuip^M t (/l tnuJ^ S^p, l/.^"' 
tabqji till utn.uM^b bif ^ be butqubu p ijb— 

'22 pujf t/bi///lj . Qnptfujif uj%qui%bqh'ilt Jtuin^oh 
hif f be bqbq Q^bq b hbpuib tJbupU , be 
a mvbbnbq tnPt '1 Okbn.utiia buntl tIpiiSbe 

23 ujhtibq bu * bi~ pmpXbq qXboM bu p 
J>^*b , be uMUMui uibugbu qjbuinjuu pif , 
pt"jrf bpbu^ htf ^bq ifb bpbebugjtU t 

H- IT- 

1 (jL utu^ Sip tflT nifu^u , ^nifibus qne ^bq 
bpbneu utu/fuuiiJjbu j^tupbqgUu pum ut^ 
nui^litt ututjuututbujnij , be bi uin bu b 
ibutn^/lt .'* be qpbqbg fi tfbpuij uiujpJutuj^ 
buiifli qujuitnqujifiils np l^ftb juin-ut^jiiu uiujpj^ 

2 uiiubuli qip btnpuiuibb ubplj t I^bp uiutui^ 
pujuuf tun tjuitibe , be biu/ubgbu pt'q w— 
nuii.outu b ibuariifu Ijbuuj , be uhuiugbu 

d /thX utitq jt ilbputj ^lt""J [bpfi%% t bt- tP^ 
fin biu/hbgi piiq ^^1 t ''*- '^l' "tP bpb^ 
ebiiqb ujilb'hbeplt b ibpltlht , be uip9tun. 
be nibtiup tfb ujpmb buqjih ifoui p ibiur^tbt 

■% ue bntpbutq bpbneu uiuj/nuitubu ^lupb^ 

qi%u puui opbtJutbb ujn.uj^nq^J» be quhjpj^ 
buji IT nijnbub pfiq utn.uneouiU' bi b ibiur^itU 
}}ltltui , nptq^u ^puitfujjbujg 'Utfut O^p , be 
ujri. If ttJu^'t P"n- P*-P qbpbneu uttutuuiutbuli 

Vt nujpbq^%u t {/l 4£ S^p tuifu^nif, be ^"^jp 
juihqbtftuii "iinpuj uhtq , be l^n^butg J*"— 

C}'ijnL% Sbuinii X b'- tu%g S^p utnut^p %n^ 
puM « be buspqtutf^ S^p U.uunnetub* q^uia 
be nqnpifujb^ , bpbutjtiuiubui , pmqnetM^ 

7 nqnptf be ^ytPiupjitn , Up upu^^ quspqut^ 
pnefJbelt , be uinit^''* qnqnpifnepfteii jt 
^UMquMn utqqu , nuiuiittti quiiiopgunepheuu 
be quJiibpuienepbeUu be qtfbqu , be nS 

«|;Pf. juM,fh%.„j% U3iiq.utg Qbpp. u^gnegltg tpu. 

St/»t St/», bL-P 95 uott^tni^firntSliU ^lunn jnnnbu ai_ jnnni-na 
J"n*fh" in*t*yii- f"ph*^ "*- A i"/"' I" a flu I 
o Ol. hntunhtun (f ntJu^u , ruttttiisn"^ P*{rP 
a auMiua. hi- mii^ , "/'^ '/"'/' ?""/''*" turtittVh 

^n , Stp , ^rPl'fjk t^*i '^^*i Shp ' qp 

ifnnnilni-nriti fuutntuufitsnuninn g, hi- tiutpA^ 
iibu nnt^ au/i$on^'itnt-Pni^tu bt_ aiShnu ifhn , hi, hnjttf nt_^ tfh^ ^n I ^0 fr«_ utu^ ^Sip fflTnifu^u** , Ik^ui ha tflthtf 
p^'n tB^'1 "^["tf* • uinui^b ujifh'ltiijjii «/f»„ 
nnilnnbuilt ^n luntiinbn u^tultKbibu nn ni 
bnhli jujilhuutju bnlinb bt. jtuifbltittjli txtnuu. 
bi^ tnbuq^ uiiihlnujli J-nnniJni.nitn ir*pu hu 
tint-. b ifb'^b rtnuiu qt^nniku Sbuinl/ . ub 
qujntfu/liujib^ bqh^i qrin butt UMpuipbn Xbq 

* » i^nnjy t"P '/"*- ujiih'ltujjlip nrtp ifpunitfiuii' 
hu tuujiftnt-bpbtf Jib q utiuop . iMt'-^mt-tutibli 
hit uhpj-btf jhphituiu abpnq qihi/ntjp'^tju^ 
ffb" hi- M T* "'^^ "'^' «" v/'^' ^^ qrhurut qb**' b i_ 
q*pbphqutqb'lt bi^ qllfbi-iuqfili "bt. ql'bp^ 

\md q-buiuqbu bt_ q(ibpni^uutnblt t Hf"iy l"P 
mliXbu ^ni-if , qni^q^ nttbubu ni^/uiii p^'n 
pli III lib i u hp hph^f I ,/ np nni^ ii\n itiltb qbu b 
lifiuiu y nnuqg ibiibqh Xhq quifpr ujqqnt ftr piMjt 

i^A ^puiq.pJiii linqui bttpa-tuiibuypn^ hi,, qiup^ 
Autiiu %ntjut *pjp^"9h^ t ^^ qtulimiunu 
un^iu Ijntnnphu'^b^ , "At. qnposbuiiu qbq 

I -^litiquj ^pniJ uijpku^h^ i" fju ifb iqiitqtu^ 
Pff ^^ P hbl' fiuinnt-tua na o ui tup lu q , qb 
^^p U,uuini-tij}^n. u/ttniMj "itiubjutitXhib ^", 

lt> lAMirt/JLOi^ ^uiruujisXnui ^ x y»ni_q^ n'libqh% 
ncpjut n^'H- pliwhb**ti ^phpH^' I ^'- "jrin^ uini-uu&nti fut , bu bn^tbtih'u n.ph q , bt. 

Hi ni-tnpijbii b tlf^l'tf 'linniu x (jt, uinlini-qni-U 
p nnuthpuiq linqus ni-Utnhpuiq Mnq , hu 
' p qitinhpuitf ^"ff uitunhii ni^umhpuiq %n^ 
guM , bi_ ufnn%lf^tqli% quuibp^ ^n 'tJA'h 
'iintfUM , hi- iqnrrlil^btfni-tfu$ii^rfh^t qnt-Utnbpii 

\i^n ltp*l' ll'ff^' jii^phtAtliij t fjL. uiuinnuiu^u 
cini^^uto^nju ifb ujrtjtbqhii ^hq t 

IS ^tnolt aujqu/p^iubhpiijq uiui^buqhu . 

qbt-plli op p""l'"p^ h^^Pl'U^" • ripuil^it 
u^uimnt,bpbnh ,P^1 , A d' lu tfus'Si ui b b bt^^ 
pni_if jtuifubuilhi l^ui'ltfuntf . qb jiuiSuhu/tt% 
[juAipsntf f'l^p juqbutinnu^ » 

^hpf. U. fuiAutp^hgiut- jkp^/ip U. yptil>p ^Sbpf. 

T— ?--»' Uj-tt- JJ"— I*- -y|«— pi *l'Fr' St/»» "XjUm- 

ptus%inut ui%niJig^npui ^tr'pp. uiniti»Lltaft% n.(finfr/i0 
%nuuM qUf'p 7-A9 hi^nbutiMQ i!' U^ifh'ituijli uipnt, np pu/lituj quipnuiiin 
l'**"^ [hfjh t bt, mtfb'iiiujii lupni^^ ut'ljiuuhni jin ^ 
iititqpuiltlil^ti uip'^utn.nj hi, uHiqpitftiblili nS^ 

"IK) ^tuip^ X Ui, q^itiliqpu/t/^lpt hl"J 'I'phhtiqbu 

qtutiuiiPp , iiiu^uj pj^ n\ i^pljhutjbu qitui , 

qqpliu %npui uiiiiqhii** t H^uiifb'liutjli uilin^ 

pujiiblju npqi-nef ^ffff ippbhunbu . bt, Xhtilt^ 

nt^tusfii lutiiu^b bif itb hpbt,buqtilt x 

•^'Ij^S **/' qnpikhutfhit , hi- jtut.nt.ph 
hLp^ibpnpqb ^utltqbithu . b nhpiPuihu bt- 
b '^ncliijiu ^uiliqbqhii t 

22 Ul. tnoii hi_p*ithpnpqutq tuptuuqliu b%X b 

uqqpuili SltXnif tfnph'linj , bt. qtnolt iiipifp^ 
utbiuif uiift^ni^ih^nf Jl^"i'^l*'^^i uiiupcnjii 1 

-^ Upbii d^uitttiiliiubu b tnutpt-n^ hpbt^buqb 
luifh'liujjii Uipnt, ifuiiintAa nn ujitui^b Sbiurili 

-f UtUinnt_ii nj f*upiujhib t *f^UiTiqb iPbp^fbqbq 
qinqquii jhphuuin ^ntt . bi_ piiqiupXiiibb^ 
ffl'ij qutu^tFuiUu ^ff , bt. n^ n^ /'.ft "p 
iniiJt q'^'/'fft ^r^nt^' •fi"*- '^ » jnptfiuif biiu^ 
%^tfhtt bpbt,hf^ lutitu^b Shiuntt U,umnt.^nj 
^ n hpp u c/ u$ ttuili tu hu h uttup i. n^ t 

-■> (/// qb'iint,ijnt,u ^1 ijhpuij ^tttnphint 

qutp^L*lt *l"^l*ff /"^,7 t ^'- '^h biutlibq^ 

'lUjiujq qh*lini-ifb uioUb quitnbb t ^uinui^b% 
Uiptfut^u bpl^pjj ^n tnmpqbu b uintJli 
obtun'li U.uinni-i^nj ^pn x 

Up hibbuqhii ' qt^uin'ii b buiP% tPop bt-pn^x 

-7 t/e_ uiu^ ^tp ffU nij^ii^u , ^phiii qnt, ^bq 

qujtiiuiqititfiin 1*"jqfmhh • fth ujjnni. pufhbt. 

gp U nilu^u tuntu^b ohmnli q^iutzujitnc^ 
inpt, bt. q^iun.uiunt,% ihy^P' ^'"q "> hhhp bt. mi tniiituuiui^ 9nt,p nK uipp, bt. qphiiirt b i/hptnj uiinbti 
hiaaii qpiuliu nt,iuinh quiuiiilt lutuutntutftutftit 

29 U'/^'l'i^fhl /'luA'ip Wn^^u^u [, ih.At''' 
U/i%iitj f hi. bpbnjilili miiihutnuib^i nt,biuih 

^ Xhn.u U nijji^ii^ k/*^ % ^*- jh9_"^^i A' 

pni,u b ihriti^ tiiTiinb* nS qbui^p If niJu^u 
bp g iptutt.tut,nphiiii h*lt uthtibi qntMtnj** 

bphuuiff %npui b fuouhi Itinpui p*f*q 'bifiu t 

oU t/t, bmhu Ut'^*JJpfli bt. ujtfhliuitlt "/"/At^" 
Pnpiujhib qU niJu^u , bt, ^p tpu»n.u>t-npbuMa 
uibub^ qnL%nj bpbiauia 'itnpiu^ bt, bphhuiU 

31 tPbpXh%uit b'ituix (jt, hnshtuq tilinuiu \j nit^ 
iigii , bt, niupXuili ujn. liiu fX^uipnlt bt- 
tuifbliuijli byp/ujlin ifnqnifpqbuili'li^ he pto,^ 

o'2 ithqiiiL. U n till ^u nil q%n unit ul. ujujiu i/bpXh^ 
ffw*!' ""I ^ Ui tiiifh^injl/ "P'thd*^' /' "P*"J ^ih • ''Fr* 'f*"q""'^"^^*' *^**i ''Ft" •p^i ''Fr* 96 bl-P bL. Uiutmtfbtua %nguM qtuifni$tttjii nrtp fuo^ 
ubtiujt- f^'l %ifuj S^ft ^ i^bp^hi u[i1'i"j • 

33 uL. banbt- nuanuinbuia b bioubint lut/ujp 
pttri 'iinuin f "'P^f uatuutnnt^utb abnhuojt 

34 bi_nnt/M t Panbt. tTtnuiii^n fj ntju^u tuntuyh 
Sbtu fit J bi o u hi tpi « % uuM , ilbn b tiiii titjn 
amtiitttnnt^ixilili ilttliKbL. tupin^i biujUhinj . 
bt. bpn b L. hi tislt ^p , piou ^p pit q. uu ilh'li uijii 
npnbuti l^upujjbib nnn ifhuiLtfiuu ujuitn^ 

35 ni-bphuiq 'btfuj ol^p * u*«- uihuHli '*Pll'^* 
hupujibib qhphuutt (J niJubub qb Jiiiin.uj^ 
i^npbitii ^p uthu^^ qniJiinj bphuiuq %nptu, 
ht, tupbu/h^p U niJul^u iqtumpnuujb b iJb^ 
puij hpbaujq h*^p"ff, iF^^l. uttiqp^ tfuiiu^ 
%binj bi^ bjouhinj fy'q *Iiuum t 

\ \jL. €fnqnifhtug JTni^u^u qiutPh%tupi dttqn^ 
Jnt-pq npqi-ntiit hupiujb^b be. uiu^ tftinutu, 
Ikju nu/ti^ ImU 1f*p UMuuMij Oi/» lur^th^ 

2 qlinuiAMX ^»lhq op qnpa^buifbu qqnpv , J"'- 
i_nt_ph bi^p^bpnpqfi ^^uiUqfttjhu . }*'*p*"P 
iini^pp 4" I ^u/hqbuut*" Sbuinb . iiiifh%ujf^t 

^ np qnpf^huql^ b%iPm^ uuiunu/fbuqli * (J [i 
ini-nqb ^ni-p ituthsliiu^$ pliuiqni-P'biuli AiV. 
pnt-if juji-ni-p siuputfrni-q, qb hu btf S^pi 

4 IJi- /uoubqiiJL. Ifni/u^u (^"^ ui ti'h% imjjIi 
tfnqnJpqhu/ij npqi-ntjU hupmjbf^jt bt. luug^ 
IXju iqtMMinquJif ^ qnp iquumrtLftpbuiq S(^p 

5 &#_ UJU^f U,n.^,p fi ^t^'^ ^luii Shuinii* uj^ 
tib'ijujfu n^ qjtinpq hi- jot^uipbuq^ fi uptnfi 
bi.pnuif ^ pbpnb^i tqutnuq Sbtunb , nulf^i 

6 be tupbtup , iqqJi'liX , Ol. I^utiqni-tnuiff Atl 
Ikbpu/bb bL. buuptfbp ^/f^l'^ ifu/ibhujf^ ml 

1 ph^bq%bi-PbiMMi be iftuq uijbbuiq , ut_ tfnpph 
bininq butpifbp *libpi^buq , /ft_ ifnpp-u quj^ 

8 tunuuiuibbujiu , be ipiujtnu u/hthneinu ^ ue 
beq iftLunj , be junelil^u beqnj obifu/ti , 

9 be funehbiM ^u/hqhpSiu/liinq , &«_ tuljiubu 
uinpqbnUu be lul^iMihu qptfpneptuiu be u*- 
buhiu b qbp ibulptMuf^i ^ be ^ qiqSkr^nuenpli i 

\^\je tuifb'iiutjii np bifiuumneh {'^h "/»«"/"- 
b ^hq , bbbtu^ qnph^buif^ qtiiiflsUiu^t [tliS^ 

\ \ qnp iqtuuinefjpbuig Stp * ^funpu/l/b , he 
rhineuipuiufuu h*-p % he qdjitftul^u 'linptu , 
be ^ qquj^ujbu %npuj , be qmuupuutuMl^u hqligh ibq upa.nLp-l*i-^t , ^uipuMf^ ^ut^tq-uutlriMA unpttiy be qiqtMjpqneijujbu 'ijnptJU , be qitbe^ 

\'2'liujbu %npiiM , be qruuipburuu %npuj , Oe 

quiiutqurbtubu iJuujinela' biitli be qtauibu 

'lirtpui , be q^iuenejtr bei/u be qijitipui^ 

qnjpli , qiun-ujqiiiuin uptju^b% ht. qube^ 

utubu liitptii ^ he q tu h t±ih ult qpiFpnefUmu , be 

\'i qlunt^tbitlM he qheqli oo uufli , \Je quhqutliU ^ 

be quMifitbiupi qhui^ %npuj be q^nt/ujijnqu 

ubquiltitjli he iiiauuqu itnpiti be qtuilbuuijlt 

14 qhtu^ ItnptMi , he q^iuqij hphuuiq ^ Ue qius^ 
uiutiinililM itti itnj be qm trb% ujjli qbiu^ %n.^ 
put , //r^ q&piuqiupiuiiu unpiu be qbequ 

\^ inuurij , ue quhqu/iAj bfitbn^ , be qjb^uubu 
linptu y be qheqli oanepbutli ^ be qbinehhuh 
^uiliqbpOk.uiltiuqy be qtitupiuqn^p qpufu tun^ 

\\i pujiipU , \je qubqtMjliu nqytuqbqujq , be 
qiltultniubu Itnptu qutquApu , qiaiubn Isn^ 
piu be quj irh% lujU qhtu^ *iinptiM , he quM^ 

1 7 emqitiliU be qjutupliulu unpuM , Ue 9u#_ 
niuquiuui upm^bli he qupi.uiubu ItnpuM 
be qbiujpbupju linpiu , he qtipiu^iub qpuiU 

15 uptu^hilt , Oe Ijjp'j*' binpuhiliit be Iffh^^ 
iif npiu^lili he qtiMuiiupneiluunquM^ Oe qiqiutn^ 

ifn e a lult uU np n i/p tq tuy tnh q /#^i b upa ne^ 
tirhijjiili , he qtqutuiifne^u/liuii uneppu (A— 
^ujpn*1ip ntti^iulMUJib ^ he qiqiutnune^iuUii 
^ut^nniuiini.Id hiiAi npqi-nqli (J,^ujpnl/b t 

20 Oe hi ujiJblJuijlj rfnqnqnepn npqenqU 

21 hupinjhib uMfL b \j nibibn^x ue phpjiti be^ 
piu^uniSpep npui^u be lOfrUMpgith ubpui^p 
hi^nhiuttn , be npnq qh*'*pq be buiil hqbe 
UiUXufliq bepbttiitq y P"pkp*' ""L^"/*!/ o """l** 
iiuilbuutpM qnpau binpu/Upli ilbitnnephutU ^ 
he I UM uhu 111 Hi 'libeitru 'hnpuj f be luiifbliuMjJIi 

22 iquiuiifneauiliu iippneff bu/ini t Oe pbpnli 
i«/»n b bu/iiu/liq , usins'liuijtJ n^ npiq^u be 
ifbtn^ h*-p ^'"P^[*b , iMibiultu be qftlinu 
be ifuiututlipu he a lutliuhtuiu he byiniu^ 
uj ui% uibu f be qui ifh'ii "'fi* "tb om^ u nubb^ 
qt^^iu , he lu ifh'ii ujjlJ "'/'^ "/» be J^Hh ah^ 

23 p^jiii %ne^pu nubenj o hiuriii x Oe utifb^ 
uiupi ftp uin. npneti quiiiftigp qutiqneuiujb 
b e <^hp uiSib he b uip iFbp nuiii b tui be p b^ 
^hq , he ifiuq uijt^huiq be unpffu funjnn 
litiipiPbp 'iibpbbuji be iPnppu buiiqne^ 

24 uitnhbuiiu , php^j/li x Ut"b%ujju np 'lint.b.^ 
p^p "iine^pu , ujphuiP' he tqqJjJiA pbp^pJU 
qfinel^puU ^hiutiU ^ be lutfhuujjii uun. npneu 
quiu/lt^p ihiujm u/liiJtneai lujifh'liuijlt qnpa **li'Ff ■ ipSuipuMa.njp% np h^uih^t^l^ ^Ijpp. t^utep fth 

^^Upp> btifiii fine *^u/itn.irpA Liu%utuao , ^i-put^u/h' 
shep jOffutpnetS-lruiJa. p apat^t U. alrp^ia bL-P 97 ubp^n tfuilthiiii ultuMuint.uitiilht lat^ ni^li^ 
piulth bu qiiujnifbn% 'iibnbbiui bt. qphsbt^it 

26 C? f- lu ifb'it uijU b ufli I'lJ^ nn J « </ "'/' ' / /' 
tthutu Iti.nbitilBii utttitl^lili biluiutitni^P bunit* 

27 qiftitn ujjb buiipi I f/t, b > 1*1 it/lt It'll f*'*/'^/''* 
iubui*liu untfnnt-fuittu , bt_ uibutlm b iibi p) 

28 tlutbtiiiiltli bt. uttubitnujiib'ii , (ji^ ti^iuli^ 
nbnXtuliii b/ltlinuU , //«, abui^i int-iinj bu 

29 abi.t^ oh^itLpbujlt** t ut^ ujinAiutjlj i"jp bu 
bjtii , nttnq jotr tunf^bii ilbtn^p bt.nbiiniii , liuiiu^ 
Si^iili qnni^bi qiiig/buiitjli tinnbli ijitp lUUJiii^ 
ni-bpbiiiii S^n qnnbbt b XbnJt (/ ni/tihub . p//_ 
nf^tili f^prjh^i PiinuM^bib i^ini-^pi/lt obitntut 

30 (jL. uiit^ U nilu^u itnnnbttlt f^iipiiijli lb , 
Sbu^^f qb bn\biiin U.uutnuuiS^ jiultni.ii/lJ^ 
qf^biib^fi^^ qf]upltbiu% qnpqfi U'lp^'J J"*q^fft 

31 (ynunuit • ut. btbq qtitu uiuutnuiiia bn^li 
2nqi^nil buuttitnni^firbuiii ^ be. ^ujUt%uitttnj bt. 

OZ qbuini /J bitjifa jujifb%utjti/i , l^iitn imtbliuipj 
annvni tiusntninnuitubinbi &iunututpujujb^ 
inni.fr b unfit ^ unnO'bi qnubbu bt. nitMn&mftru 

33 bt, qinnfii/A . Cl jtiuhnmbbi iiitibuiltin$ , bt- 
nunh^bi nthiuiutli , utnliUi ainuliuuMilM anno 

Ah btTujuumu/J buib , (Jl. btbtiuifutbi , nb but 
b up nut unptu qbtiiuuinni-ftr biSli , //*, ^'Hr^ 
ujpuij npnt-nj IXypbuuJifujj J^'Q^k puAiinj , 

35 ^npu bibn tfutoa biftnuuint^pbiitlM , ' tub^ 
tusuuibi qnpobi niutlbuiunt qnpv uppni.^ 
/rbiulju , qnuutiuhiujljbnuP'biiili ul. i/libuj^ 
pnL. , bmufni-utujfftutjjj bt. a-ppuiUhiniSU bt. 
butpifpn^h %bpbbiniJ bu pb^bqnti u/hbui^ 

itbi qnpvbi qujubliujjl» qnpv &utputuipnt 

pbu/b itbuipujbbpuiujq t 

1 \ji- UJpujppu r*biibipl^i bt^ uqpinp bi_ lu^ 
ifb%uijti *"jp bifuiuuiniflt tfuto^ , npni^if 
innuujL. b Sbujrtb^ btftuuuint_p bt^s bi^ *fl'- 
mni^P pthi tubiiuunt-ut iblibi qnphbi qiu^ 
uuiiuiili qnph utuiputqnt, upnni-P binliu , 
puut uiubuuinib npuj^a bu ^puii/utibuin o^/»» 

2 Ul. bnibujq (jni/n^u qnbubib^i bu ny'll'"*p 
bu quiiPb'hbufib np nultl^ttli btPmuutnuP bifls 
p uputb , npnn but (f.uuinuuto' ^uiu^inp b 
upputu unqui , quMublibitbu np uiuiluibtup * bpf • ^tiiJlrttriL%u U. Ift-nu hi*!/" b. ^***-n oS-nu. 
KiMtntautpai-p-lrMu'it oiMihif.tutiitta.nna-uta ^ l7Pf*0^/i ifuio^ biuii^pn tfbpcibliu/i p qnpau bt. 
O bmutiiipbi t fjt- iimpli b [f nil nbni^ quiitb^ 
It iJi lu linu ^p till q up p bpbu np iipAili l*np ut.., 
ibib lunfbliu/Jii qiipb- utaiputqiii^ upuni-^ 
piiutint utnlibi nuBiU . bu b'lijtbuAtjt buu 
till q null ^jili qlmugputi p linuppiitpbpuiiili 
fitiq lunujuouiii uiitmuouiu i 

4 'ju qtuibii mifbltuifli piluiuuinuiijt np 
qnpa^b'li qtinpu uppnupbuil/li ^ bi.pui^uiU^ 
Kpup puui nunpujqnu fiL pnuif ili*p /'"^ — 

5 buili^ qnp^^lHi . flfoubqu/li p^"i U nijubnh 
bu ujubli , *iujpp juiambtg pbpbi trnqn^ 
ijnupqq ^nii/li qpiuuusbuili tnuipiiiqnt. lub^ 
innibn qnnhnjii , ?"/' ^p'*»'i"ijbuin ^(Xu^ 

(y inriLUJo- uinlibi t fju ^ptuil m^buiq If ttJu^u 
^pi^pnq biupquMi p putltuiblilt bu uiiibi , 
U.jp but if hl*^' *^ buu qnpb^buqb'it b 
UMuinuq uppnt p bniult i Ou uiiqui mpqbiuiu 

i irnqnqnuptxlM p P"P"l"i * t''- qqnpi^biufU 
bupbuiliq pbp^pU jtuifhuuijit biuqifuia 

q np d^ njii q np abi q ttijli , bu qujq uip bnl^t • 

S f/(_ iinpvgp uiifbltitiju piftunutnuli upiMtpu 
p^*q qnpv uiunpiili qqnpa binpiMilipu intnuh^ 
ipUqubitfli , b pb^bqni ifuhibini bu b btu^ 
iqnuuiujb^ bu b h^bpu/liuni bi^ b liinpifpni 
li'H I^J * fR^P'^P ^"Z'" u/ltljnuiuani qnp^ 

^uu/h bu ini-P bujlinlin^ , bu iiuilinuPbulM 

P ^"fPH builiqiinq ifpnf 'P^'H ir' ^""/' '"V 

lO ^p tuifblibqnuliq ipbqbptilii Iju bqbuji q^pTiq 
ihb qltuli ptiq ifliuu ^b%q '/'^"ih/'ff '" ^'" 

q^b'iiq'ii buu tbbqltu bnbini pfiq "'JL"9 

I I ^iqbu t Ou uMpuip t^utpifuiliqii qiuiqnuutmb^ 
buitu utn. bqbpa 'fpni ipbqbb'li b bnqifujug 
uin p pjuJizhnumu u . iinjhiqgu mpuip bu 
in a. bqbpa lupinui^unj ipbqbpij bpbpnpqb 

\z piturtlfnuuivnjli t (jbunuii tkUjpifujuq luputp 
ifpnj ipbqbp , bi_ jbunult ampitiuliq lupmp 
b bnqifnili^ ibbqbb*h puut ^pUp^P'lh h*uJn-^ 
Itnuiuh nhj , utn. b btuitiltnini pupui^utijkbup 

M 'ampifuiliqiiiqlt piiq ifpifbuiliut uu uipuap oqu 
nubbu jbnnuli ^ bu lumnlibuiii qtbbqbuli p^'tf 
ilpii'buihu oil bu Jill , //*. bqbu binpujii ifp i 

\i uu lupiup ipbqbu ifuiqbq^iii !^ujabbsu 

btnpiuhpti . ifbuiuiuiutj *pbqb nip tup qlinuinx 

I *> upbntjitnup buU *^h"J '/'^7 W' jbpbunuii 
buMliqltni , bu iiuj*ltnuP bifli *^'h"J 'I'^'lhh b 
S"ppq quiliqiinq . \ujip unjlt gp uttinut^ 

^I7pp* ^nout UTUiuuiupii aan^k% tun- but unt-t^nu 
^bp-p* %^u(3% ^lj"- p^'^t^t/tuh "^b^r* utuiffft buu 

"bpf • ^^P"P-h" it-nnh- 'ikUMnuttMMnnt^tS htuls "pf • 

t/ptUr uiitu 

7 98 bl,P i6 uu/hbqnt%tt ihhnuhtpi » U*- liuhmn u^tiisa 
ihUnbuU b itltutultlt hu Qijbg thknbuU ji ifb^ 
\l iuufi% I UL. lupuin jbunt^t ^iMJitifuihtLU mn- 
bubna dtbnbliU , nn b "4"^ tuiunlint-tu^ 
anifli . tr£_ tunii$tt ibuntSlt bi^u UtunilutlMriu utn 
b a bpa th b n bl^t bn Ln nn nb fa tu rtlt ni.u/^ njii 
iSt/f- mnmn onu uinhCkbu ibunt-U , »t_ bnbuia 
\i) afunnu/lAj nb lh"hyh 'fj* » Ui- mnuin Uilb^ 
a-uibu funntAtlijtli b ifnnfJ na funinn btiin^ 
ubn libnbbinn ^ «l aiuntnutbini^nutbi/lt b 
bujujni_uiujb^ b iJbnni linnifu/ti^ % 
20 t/ 1- ftp utn " a bn bnt^u ub iJit u In nn n^tjtli 

Z\ juiiitpni-in uiutjinba buhjnliuti_npu i /' muiuii 
bniltaljni u b n b tujli n t, ftr tn_Ji *//'"i ubn/lt^ bi_ 
b buitinhni ht^ b bbunj ufj uiii^nnt_f3 biflt 
22 bi- aitufUnt-tJ biJlt ubnj ubut% t Ut^ Itnbnuu 
uiltn.bsu utn. tin tip upiSU bitunliliuji p^'fl 
ububuiliu , itniliuj^ii uipiup unil/ltuiilt nbutlttt 
JtO pJnpuMjtpli I ui_ uMputp aubtSliu pinputliiilt , 
£>H ^puiult ubutt b SujpujLnj linqifu/h^ t fji^ 
^ujn.nMun i^i bt "*pp "p* "'p ^ tujJ b ' u b ufii tftt 
^tiu/tib nntjiiu * bpbnuu pjujpbu/uu njn. t/b 
ubt*lj jbpbnnntjltii bnnifin%u , bi- bpbnun 
fuiupbupju £iifz ifbi^u bt-U ubtSti jbpbnqntjlin 
25 bnnWujiig x Ul. S^pUp'^P'I bnnii'uhi binpnt^ 
2a>uIiU P"^ •^jn-upub uipLttp ^nntli ubt-li ^ \)t 
^tiin. ujunt.lt biiMjpbiiJu ntpauifr b , bplinuu 
juujpbufuu ujfL lib ubiJii , //*_ bptini.n luiti^ 
£tl pbubtu ujn. tfbuu bt_u upuSi t Ui_ b jtfb^ 
bu/tiiM runpittltiiU p*iq ''anijuibnnuh lupntp 
28 Ubg uhthi . Ul. bpbnuu ubi^iu uipuip juilt^ 
hP*-^*" [Unpujultit jbutni-uut bnntfujJi^ i (Jl. 
^b'it ^UMuuMputb b 'ijbp^nt-uut , //i_ p$tui 
iiupli opbunthb ^utuuMputb 5'A/i b Qllimj 
bnnifu/li^ b ifb tuujtAnt-uja , 'hnjluu^u uj^ 
p^'jp be bpbnynuljn ub u/litjti np lufti^ 
30 bbt^iiii I Pl ^/'^' nt-hh ubtfu ^ bu h*"*pl*ith*ji 
unquj utpo uija nji , ubyuiujuu/it btuipbitju . 
bpbnL. pjujpbupj^ utn tfp ubi^t ^ bt- bp^ 
o\ bnL. bitupbubt^ uin. tin ubi.u t frt, utpiup 
uitnpnnL.'iitsjbu jiulttltni_ut *t""J^*h'l t '"'i^'tf 
utn tlh ubi.% b iTbn^^ bnntfu/lt^ binptu^ 
OiiJtftlt^ Ul. ^ftttq. bt-it uiutpatnflititb utn t/bt-u 
ub ub J hp bp np n. b"n tfufu ^ bj np ufltltU , b l. 
A^'/ UJUtptinL^ttJuli iMtn tfbt.n ubijlt b 0h^ 
33 buiiig binpujitltlt pttri b ntltubnqtflMi Ui_ lu^ 
p tup It' Hi 9/'" "i "'P 9 " ^' "' Ifi^ pf *" t/* «"^' 7 "'^' '/ 
3A p i/^j^ ubuhttfiM p l^nqtftJuli^ b bniiUh i t(_ ' abpbnt-u upt-ittMU tnuimbutn nubt^nil * 

be qbpbni^u onuttftttltbtubu linqtu tuptun 
nubbu , j"p" tfutuilibnlili utuipnnuiitub^t , 
bt- ujtiiuib utg nuiUMpnnL^itubtjlt nuhi-nil t 
OO Ui_ uipujp tbitptti:fnjp b btititjni_tntjjb^ be. 

ft abputlti-nj bt- b btupifpni ttuiUbinj bi. b 
pb^btjnj %pi^^Jbpnj., qnpb uflibnt-uth nj 

OO ftnpabtun i^litu "^bpnpx Ul. brt nut[li b Jb^ 
p*"J ^"/Y"/ "bu/ltgli luitiihni^m ijituiinnn nu^ 
bbixtit^ujuiutn^ bt- biniutbp* *finnt" rtubbn^ be. 
i"P4^ ["'^ph^P'tP ^innui tJupbtuiJ b^ I Ul. ut^ 
p Uip n tlujp ujqcijp ripujlj tu np iu*lfb% lib ut^ 
jnt-iJ bti/li b bniuint-ntutb^ bi_ b hbpttiln_ni 
bi^ b Itujpii'pnj li'uilibtnj bt, b pfi^bttnj %bt,^ 
oo fJbtnj , i^npb utlilint-iuh n» \pbpnp » Ul. 
auptShu untiui ^pltn bt, qortu *ltntJtttL^i . bt. 
ujittuibn/n tibinjutbu untttMi nubt,niJ • bt- 

ptuJpbufu^ %i$iMui uinuAb^ '^jthtf t 

'^\ ■ Lt 

1 Yjl, tjjpujp hbiibtb^i nuttiiUJutiitiMlhi jmU^ 
ttint-ut tJiujjuibif , jbpfint_ii buthtxlmu bt, h 
iMpuni nhpbtujlinupf bt-Ut linptn ^ bt- It buAtti.^ 
'lirtj bL. b bbiinj tifuijltni,!*} bijli "Unpuj , t<_ h 
btujitxlittt bt- b lipuni tinutpApnuja jtLjtfinpun 

'2 U*^ upuuibuttt tiliUi nnbi.nif nppnij *libpjint 
bt. utpmujjini , bt- uipuip utiiu duouin nubbu 

O snt-pVujlititbbt Ul. ant.ibuiti liuui Knpu onui^ 
tluilibuibu nubtiti b Snpbttnt-Mtn bnniiutiiii 
'jtnnui f bpbni-u ontutltitUbutbu b 'Ipf'jlt 
bnntltuUl^ f bt- bpbnt-u onutifutUbiubu h 
lipi-utl^ bnni/tuTtg , "'ol tutinjn to Uibuttpn 

-\ Ut- tuputp lOutbu jitil$ibni-tn tbtitjinbtj ^ bl- 

^ tuu^utbtun qitnuuj nubi-ntJ % Ul. °tunnt^qbli 
tiihtubtiltionuMtlutlibtijbtiU b btttttTujlin uium^ 
uptiliutbhlt , nuitiltuil alitu un^o^ % 

(> t/L ^ uipuiplili qnuit-nt-jiibt^ltlt b tJbpnL.um 

uttuuiufltutblili * jniiltt-nj ttppnj , J^'PH"^3 
iittiJiiLltntj bt- b It bunt nb pbujjitnt.fi} btJii 
%npuj f bt- ft btijijnijnj bt- ft bfiunj qi'^J-' 

i 'litti^fJ ftt-it linptu I tjL. utpuip bpbni-u jDu^ 
pna^u nubfiu . StJjfuujpttibbmjti iinpo'.^ 

btuti qlmutJt ibpbni^tt bntititMjijq ^utt-ut,^ 

%pbtihfli . 'pbpnp lift b tfbptuj 'H'^J 'iih"'J 
^ujt,ni-fJ btifliii , Ul. J^bpna tfb b tfbpujj 
bpbprtpnft *tlf"ffj ^ujt-nL.firbujljU ^ uAjitttinftJU 
ft j)nit-n i-fJ b'it ^ utit utft tup uip n bp b n ufiU 


t^tupi^u.pnuphf.'h ^-bpr- ^trpnpki"'^ ' (36) 

|;t_ mptup %i/uj upL%u ffl'U luiisJtnLUt ipufjutpa ttu^ 
^puMtifuJuiU' b jCutpt/h/liij^ i'^\j^^. %l£uipatl^b puf^ 

'^bf-f tuptup nottt^tn-^^t^Ai 1" 4«*/, tpt-tuh-nim bl-B 99 IttAiliu It i^pnt_$tm , //<_ ^nt^uili^i nt'tit^jtli 
fS Iti^on bi.iihut'iitf h ijuftutj ^j ttti nt.jir hithhi . 
hi^ hnbun Ji^nnp^liff^* ^utttngu^ li'hilii "'*'// 
I I ilhtttMij ntui^ni^lJ bu/li'li t 

|(^ trL luptun aiihnuitiii amittuyitit^nn jntt^ 

hf-tti unnrti , he oini. I n tun ttt/ui ^ttnti ontu^ 
tfufltlttultu nuifbu , hpl^ni^ii ^i '^'"^4 Ifrifl- 
tTuhi^ ^ bt^ hptint^u jbnininpn l^nt^tlniiil^., bi. 
uta.ninu , ttuinuiui itlttu inttnt.nbi-jttt t (ji. 
atunntau tnuMiuufUiubpli bt, aubniu'ltnjit *«- 
nutn" ju/itibni^ut thujjtnbn , be UJUJUtbutt^ 
altntJui nubL.nt/ , ibnbtn n ijujuaunq qun^ 
buti'ltni-iJ IitJlt %nnus , bt. h uitMUtiltttf bi^ n 
liniini nitniltitt.ftr biSli iinntu , /it. n Itiiiltulinf 

11 bl^ b bbuni autnnAnnt.fJ bi^lt 'itnnuj t Ui- 
UJUiuibuin aliut nubi^nil unp.nij , liu utnnin 

\'2ui/itt aliotnu nubbu ynt^nytM/ttujiiht (jl. uinutn 
litfltli uiuuib nt^nbbujli snt-py inhutitb , «i_ 
uinujn aliouiu nubbu ujuutbblt Imitut yni.n^ 

\o jujiJiMj/tb t (7*. ujpu/n 'tiifm inpu ontiiihihi^ 
biMJUu nubpu . bt- hri aoniuiiuiltbiubitli b 
Snnu bnntluiliu np 4/''' SnpbnntSiin nuibn 

\ -ilmptu I /* ubn^ni uiuutlipli bnbli onut^ 
uiu It If It J If nil tuanitrn latulittttpi luii p piurt^ 

I'JuitJinj nub nuilili i (Jl. uiputn bplini_ii i&utbu 
juththni-Ut iputiutpu , bt. luiuutbutu nliniiui 

ID nubt^ml uin h pujn*itujinj niibn§ti%% i fji_ 
utpuip nlnu^ ubnuiltnflj bi_ upilibujnuinii 
unnut bu uutppi_liutiiuJiu ittipui bt_ nUuj^ 
%uiuu Itnput bt_ ul$ni-bpiuitnnitti npntfnltni^b^ 
pbnlsU inubt^nj itnanj t 

1 7 UL. ujpuip nuj^uiu/ttuibit ' ini^iinj ^"Jl 

nuup , npntJtnt , bt. ntimbnntSltuti ibpiin^ 
anuliu bnnifu/ttn *1tnpuj . Al b nuibnu^niii 
sutnuMt^nnn pltuipbutrp ujn. ithitbuiliu bpbj> 
p ilpnygit bt. bpb^ p ifbt^u'tgli ^uit_uiuutpi\ 
ilpubtiilin . o"£. nint-Uitibuiiu Itnnuj np t^ltl* 
b hutjptitt pniini_aujnuipnu uMiinuinpli pinn^ 
piMUMiu X C?L nptjuniliitliujit/ij p iinutu , np 
pnblj 'apujnujpujli^is p i/bpuji iinnut . bt_ 
npui n i/uj Y fu/lJ n b L^yit bp rtptt * np h iti ni^ bi 
ini.uujbuji/M% , np b i/bpujj nnt'tt hub '///""f^' 
p uhpnt^uui , ""// ^muutb nubbx U*- itbi/J'ti 
&piuriu/putl/un np b ubpuji "linpui nubjtii , 
»*_ ani-ubipu linpuj nnfibu , bt. njuipiiUM^ 
ppSuiinpui nubbu inubt_ni uppnt. i\uipiuM„ 
pusbbutj nnpabutn nui>tn*ulitulil» , npni^ilt be nuutbrtnt-iiu Itnpuj , ml nubiu^ui^ 
Xbeiilt bt. nifltrfutbu% bt. ayneyui'liu 'j/npui 

IN m'lt till lit liMi p 'ittftihit^ I *l,btf ttutbqii u/pXin^ 
btiittf b fftitiiJu/ttif *tiripiij , bpb^p tiinbfjut^i^ 
pii'lin'^i bititiiii/lif^ III 'lUiiihi tub lilt , bi_ bpbn 
uuibtittt^ijl jbp hpf*P'l h"'l ''"'"^ '" * uiutlttiM.^ 
hl^' • ^V^'<B **U"*^^^^bt^n iiltiinenujiiutpttn 
inpltlibuii^ p lipnt-tl uuiiiniuli , «i_ ii*1tituib 
OL yni.^Uili . bt~ bpbjt itbui^utXbt n p'jibne,^ 
nuintitptt^i jonli*tibutiJi h tfbtii^if bt^u titnb^ 
nuilt , /#f_ rflttitub bt^ ^ni-suttt . uiiuuil^u tjb^ 
If bif uL.'lttj n ui b ft uiitipi itip «i III b bi tiii j tit ^ ui uiJttu^ 

"20 b^ uiiiinji I tju b pnifli ujsinuiliuilib^i Snp^ 
tibuWtuiAbL ^ plibni nntiittipirp fopj/ltbutin ^ 

— I //t_ tiftfiutbn litipbli //<_ ynt-siaiijtt fjt. tiiitiuib 
'V' i?^"/ ^l'H"'-*B uutb nuitfp^i u/ltnittnb^t b 
IhiIiIm , '^ilbtibijntSiiit umbittttlitnt nipXtnbbinit 

22 A itifuiitl^ X t'ltt^ittbn 'iinifiu bu uuibtini'lt^ 

pt-pbuiitn uilinuuibu b ittiph , pniiiiiiiriujb 

6 uiptuipuibbtjij b tfbn'^i* J""0'' "f "rf"J * 

-O pL uinujp nt^ptitiiiuputliu linpiti btla'lt ^ bc 
nntSiib ibit be tiiutptittippku linptn iiiubeni 

'Z'i uppnj t /' intMintiflifti^ '^'''J nubeni "Ppni 
uipiiip nJjuj ue tiujiibltiupt nfiuj^ It n put t 

2;> ue utptup tiiibnujitli ^ ntibbutuittiigt fu/b^ 
t/tnt. in ihtujutbif , b ^b'titf iiu/ltn*linj nbp^ 
btu/jiiti pr bi'lt 'itnput be b ^Itliti liiiMlitilini 
niuitltnelil btSit Itnptti Knpbnbneup ^ be ib^ 
phn bttilii^intj npujpApiiep bi^ *ltnpm . hi. 

2(1 nbn'fbepu *Iinput uflttitimtiii b *Ittfiijlt^ i Pc 
ujiuuib'uiti altut nubenij uppnij , be ^f*'*pQ 
itnput be tiff n fit fujitu 'itnpiMj ^nep^utliiuhh 
bi^ qhfiyht.pu itnpuj . he iiipuip %tfiu 

27 olioutu nttbpu ynepyutltiniip i ue bpbneu 
o nut 1/111% bui If u nubbu pt*rt h'ltomben %np%u 
Uin. b bntiifufit^ P^'H ^ph'*J*"*-*^P^ h^H" 
tltittip^ unftiu iiiitfnfuu fh iiitfuitflt ^ uin p 

'!'!> fituii*Ituifnj ifliut%n^onx Ue uiittiip nth tub till 
lutttibnein iptujuthn , be tiiuiuibititf alintiui 

'1\) niibeniJt Ue utftntp tfbt tflt o<^nt p^bu/li 
qunepp , be if'^m*itifbpau/liu ptlilfnthi ^ nnph 
iFut^nep beriuitinpa iMiif i 

I \ji- utpuip ntibnuiUJi ^ uftiliXiiiufutttt Ii pne^ 
pnetMatttuuli ufi^iAbtug np ^Itlt It Xbnu tu^ 
puilttiU ujufu intuit put ft C^utitiibpX n ntt ni/ppri^ *t!l»pf "I— (— t 2 |7pp. ulsifiuintfh , ifutfneutLnu 

%nput le tffuii^utiingu 3 ^Pf* J'*"k*-'iJ "PP-'U ^ I7pf* bt- if%n.ii*lf Jft f^'f- b ntftii^^ uuth nusifh^ph 
UMhn.uui[i^' fi ^ttfittttti , bt- q.'lin.uflf Jfi p^'n- l> nhnt-p 
uutliniiMi/fttiit ui'iiff.uutftii ft ^iifiiiltt,- , ilLohi]t*t-'lia 

fibpr- P'i",9 ''bpf ipfl^'i'i'tui. Lplf...jt.n.^pffiS» 

%nntu, L- tfiiiita.'ltuie fiinhnej^fti'lt ^ (?pf * tJ^'Pk'"~3 100 bU-B hiuiPuii ^nnfuujj , ' ju/IUihnL.ut ihiujuihtf * h 

hi. b ^b%a. bu/lttilinj niiu^tni^^btfii %npui , 
SnnhMhnt-ub , bt. jbpftg l^u/ltt^sntj pujpA^ 

^ nnup-btSi %npiu \ \j,ptup hi^ t^bq^bi-pu 'itn^ 
put b libpiuj inpbarti-'litf u/ltbbu/lta bi_pnn . 
ts/htiuutbllj b 'litfutii^ kf*^ ^'LfJ^'-P'^ %npiu , 

3 bu uiUMUtbuia uUnutu uirfiiXniJ t (jL. ujptup 
auMiPyituMili but'^ ubn*ttlinjU , qpitupbuptuli 
bu npiy^fy*^ ^'- qtnujyinuii bu uifutu'^iuliuU 
bL aunupnt-ujn.uij , /?«_ atuiflMiiuiJu biu^ 

A%npui tupmp /un'i/AA t Ul. uipmp i^i^ut^uj^ 
unputbu ubnuMltnfl* , anpv liiuUniuLutnnpv 
uMftU^b b pni.pnutun.tMi^i , b ubp^nuum 

5 ifjil»\bL. ff'^k^" * fr*- ^'l ^"^"' i^"r" oqtu^ 
tfu/lihujbu turftiAnti n KnpbtMni-lia unntiu/ltu 
atiM^uiL. np tu bb it b n lult nj% ' lu y njtf u 'ita *"//'' ' 

6 C/(_ tunuup qifkuttiult lu/tubni-tn tntuiinpn ^ bi. 
^ Uituinbtnn altnuiMt tunuAnu t ul. luq.nt-nblt 

uihuibtili loniiiiPuhibuibuli b bnnuuhiu ub^ 
nuMltntlM , puifhliuii quhnu/j/lt un^o^ , pn~ 
tltulf nutb w utbi aiutbtu ifut ^ q np a b ititj t£b um i 

8 \jt- tup tup nuit^iuquililt u^t^t^^t //I, i^utu^ 
pb iiftth %nptu m rfli Xfi * /t S ujj Ay b utif Ij tu . 
%iuUn nt-futntui-npiug , "['•^ tqtu-^b i^jtlt 
tjuiu^n** UMit nptult btnpiuUlili ijlimjtii-fJbuili 
^fiuuni-p tnpitt^tf b^tup ajunpiuitu t 

9 t*L ujpiup '"quptu^ np ^tuj^p pl*q- ^"i- 
nutL. * /tl" qutrttuqutum ^t/pitt'^blt [* pb'^bnnf 

^0 tfuAtbtnj ^lupbt-p ^ uin ^utpbt-p" , t/<- nfti-'lt^ 
%ngut\^uu/ii , bu [ituipliufu^ %n^tu t^q}*^^^ 
S^uiMiU . bi- 'I'^'P'l^ ubufUtfli bL, pjnjujq^ 

\ I %n^iu lupikutf^li^ I bt. pt'q fynqtfb ^fit^tjfi^ 
unj ^uipbt,p ^ujn. ^tupbtp**, bu u[iifu,p 'itn, 
uiu Muu/ii , bu ftiutp^itfu^ %nquj tqi^tXji^ 
nuuhi . bt. ^1*"P*f^ ubiu%tflj bt. • qpnutuq^ 

\2%ttgui ujpS^inPlt^ I bt. ^^pf*q h ni^tulj^nqlfh 
uput^^* h jbunt-% Ijuihqltnj . bt- ujtLit^ 
%nqut tnuttiii , bt. ^tupbu^^ 'hntfiu inuiuU. 
bt. ^1"'P'i^ ubtuhtjU bt, qpnutuq^ %ntjtu 

13 tupbuiPft^ t bi- (fl*q I/nq^ tupbi.b^fiff fi jfi^ 

14 unt^J btnUqitnj i bt- mtttut^uiutn^^ ft ^iqb^ 
tnuiuiMsU biuhffiiftj 'Y» Pftl^ufUq , bt, n[iv.%^ 
%ntfut hph,^ , be fiiujpliufu^ %n^tij bpb^ , 

15 bt. jbptfpnpq ^^p^ljnL.'ltu'U tun. if^ptuiTp upiu^ 
^jtb , uptju^^" b "^qbtittuuiuit ljtu%i^nj ^ bt. 


ubtjbn %natiM bpbn ^ be biuipbufun %nqtMM 

lit bpbnt Ibifbltiufli ' upui>^ btnpiuTtbl/ ynt.p^ 

I i ^u/ltujqb b pb^hqnj tftultbtnjt bt- p^*"p/"'p',p 

%ntfuj 'qr^f^ft^ f be "qpnetuq^ ubtM/btfti 

be [""J^fhP %ntpu ittpb^uipbn , be funjinb^ 

linqiu tupv uit} tutquim^ , be ubelij>li tup^ 

V tup ujiqiMiin^ , nttfb%tuhi tibial n itpui^bUi % 

lol/e upuj^ijjbp nptult ^upiu^jtlt qnpv uuum^ 
pujbbpiq b butuirtetniub^ be b bbpiu^enj 
be p biuptfpnj tfiultbini be b pb^bqni upe-m. 
it} hi tij . h ^u tuij b lull qti n f hp b lujlt n i pb t^i , 
he p "^iqhiutuuittli btttlitilttti atupApnePptJlt 
he iiuiitnepiit'lt Sutuutptub puat luniuqiuu^ 

I J *"hff upiusjih t be ubtfltjt 'iinqiu j"p^ t ^'~ 
ruuipbuluji'ttnqiu »qq'^^^h^ *"/*./?» ^*- h'^J^H'B 
linqtu lupauipbp^ he binittjiin Itnuiu tup^ 

20 biuptitiqtuu%,p I be lutPh'hujjit qbirp uptu^ 
^bli be tunpufltltlt snep'9 ithitubb tqqliaba i 

1-1 Ue tutu ^p itiutititult ptnpiMtlittii lilitu^ 

jnephujtj J " nptq^it ^punitMut but (J nt/^ 
ubub btuituht qiqtuyinoit ijbeiniuqentpt b 
Ckhrtb hpuitfuiptuj nptieni {j.'^iupnltb Mut^ 

22 ^iu'liiujfi t be f^buhffti;^ Hep/ihiu'li "f^fl* 
lii/ptuj jiuqq^ (yneiLuij ntpittp nptq^u ^piu^ 

'lo ifiLiIi bin O^p Ifnt/nbtib t be tutqtu bqpfp 
U.^bitiuirmi jujqq^ ptu%iuj , np ^utptnut^ 
ptuiqhtii^p qniiuitujitit/iiltnt pbtfu he tiuiuq^ 
*liutqttpbnep btSlt bt^ qltlJtuptuhbpainePpelt , 
b btuitineiiiujb^ he b i^bpii/ltenj be b biup^ 
ti'pui ifiulihtni he b ph'^bqnj Itbi-P hinj t 

25 ij,tfh'liiu/it nuhenjii np qnpbhqiue b qnp&lt^ 
puirt tutftiJiuifu qnphni uppnephtttlitpt ^ hnbu 
bjhrt nitbenj %nebptuqli n,ttutlt be pliti tntu^ 
qtuUq , he hep^t ^luphep he bpbiine% 

2'6 libit q punt uppnephiu'ii ul^br^i be utpb^tu^ 
pnj *ltne^p^ , jiuijqhfntf tuptu^g d^nqnt^pp^ 
iihntl^t b ^tuliqbub , ^utpbep inutqtititq , be 
^tuqtup he heP'ii ^lupbep he beptuliiuunt^M 
he ^Itliq "hhq puin tipptiephtttJi ul^bt^ i 

2G ^ptMiif ifb tun. qinejit , l^^u iil^hq puin 
uppnepbutit uhhrAi , tutib'lttuju np uAigtu^ 
^J^p b ^tiiitqbuft lultq ft ^puiuliiuJh'liftq be [t 
tfhp , tibtt ^tuphep ^tuquip he hph^ Su/^ 

27 q"»pJt be ^Hitq "ituphep he jfiune% t be 
bqhe ^lupbep tntuquhii^ mpautPttj p ^"Jl 1* bPf utfut%g'h 
l^bpf lCtttnJut'itn._p uhuA^ U. ij^ouiftfi ^^Upf* 

tf-oinft^ uuiyitutjlt uku/i'j q.tuM-[S^fi% luph^iuf^ ft_p 

20bp.f. np ^uMifiupbgtue putn plrpuJhn^ \} mfupufi 

h UiAtUMU bU-P 401 ^utnba^n junjtubtua runnuiUnh , At- h fun^ 
jauliu tJutnuianL ppU . "^uinUi-p uttuntMtiith p 
^uiphup funjuib , uiuinuhin tl'b tun. pMnjtnu t 

28 Ul aSuitJLup bi^ abt-fJu ^ujpbi_p bi_ abi^^ 
P ujliuiuntfb bt. ^plta. uhbiiti annabmg b 
iunionit iibujuuli , hi. uiiutttbuJii 'niibt-nii 
atuntuibu 'linauM , ul. ' aiupiwuiphiun aitnuutx 

29 t/<- ujnf^tX ^int.pnuitiU be fJ u/hujitniJtt tnu$^ 
nuhin , bt- bplittt- "^mntup hi, ^rtph^ ^uu^ 

oO pbt-p "hhn ' "*- uipiup uhtuib nbiujp!tupiu 
npuilt lunpti/hbu ijbuijnu fJ b ittlj , bt, aub^ 
nutuli UinliAp , Itt- atMUM^utunputb uuntu^ 
until uinuab , bt- ntutjbltuiiu aututuu ub^ 

o\ nuhtniii , (/<- afuiuplittbiit upui'^jtu ynt pyus^ 
%uiLb , Art. afuuipbufuu npu/U itput^ltb , bt- 
auiiibutupi aapttu iunptttltnlt , o»_ atuilb^ 
liutfh anbtiu ' ttptu'^ltli ynt_pytuliiubb . //«_ 
atuuiiMipnt-tftiU It btutuni-uitubg be b &b^ 
puj%i.nj bi. n buiptlpni uuiiibini i 

1 xft- iupuip uituint/nt-aujba iMtujytntiitfujttu , 
utujytnat unjto,u p uppnt-ju lituuii . be mi» 
p*"p ujujutiint^aujInB uppnefJ bu/halt np puuu 
Ih^uipnlip 'jiui'^ujMiiiijb , npuM^u ^ptuiluj^ 
jhuMo Ogp U niJttbub i 

2 uu utpuipltlt atltuliiiiiitt inubt.ni bt. p 
buJUMnt-utuibg bi_ b oppuiut^nf ht. p iitttp^ 
'fpnj tftuli bi nj bt. h pb'tbii nj 'lilt l. fl bt nj t 

o (jL. ^tuuttiili^pli apf pjj nnt.uu nubt-njlt la bin 
P~biu uilibuflibi P^f b'uujnt-inuiupli bt. 
rhi n. f^/'p "ili *- njl' b l. pji ti b uti t tfp nj tfitfli b ^ 

* inj bt. p^n- pb^bqnj *lilit fJ binj x "*np!k 
uililint-tuo ni tSuibttiiip anpabnlili atiui , 
biuinhbuii jbpbnnntJliii bnniltuun pl*il- il'h^ 
tlbuihu ~'%lit.ub^i . nnpa tiilibnt^uiani b tfb^ 

5 tFbufUu b "ijnjli* t fji- b 'liiFtihi^ t^npbiialili 
pum bi-pni-tf anpbni.*Mi}knj , jnubenj be b 
buiufnt-utuib^ be b hbpuilient be p buip^ 
"p"l ifu/tibini be It pb^bunj "tibefJ bini , 
npujgu be ^puiuuijbuMn o^/' U utJubup t 

O Ue nnptkbuiu abpbnnlili lubu/hnli aptj^ 
pnepMuiu d tuuiiuL Itlibtuiii be plinbtne^ 
ubtitiu nuuLnil , nti/hntubbujiu "be iitu^ (7pf* juutpujuuta uppnt Pbinlili it fuiupujuitia tltitimt 
a.nt- pfi% * ^utph t-n tnitintu'litt. ft *^utpli».p ^utpfiu/u , 
tnuMqu.%rf. J[, inn. fut»pftffu "jibPf -j-l— t ^bfr" 

fui'hui^ft ''I'Fr' A ^'"*7''*-"*"'^t b. ft f^fipMMt%i_n^ b. 

], q».pjpnj JlM/uL^nf ...piupl^u '?J;pf. wpii,pp* «l;p[.. 

^I^uiutt-Ufuii tupiuppli "itifiii I'pf cruu/iuu/ (.((«// np 

/' 4hP"tJ ^h*'^'""^* /»"«" t»pf' i^aph-hn^i ntu- 

Ltoltuh otpsn^utBtunjAtu bni-ifbui^u" ^ ^uAif^tuI^ Ijii^nj , ju/hneuiitn 

i npiiennlt Pupuijbtp t 0*- "tuiutntutnbtMiq 

alinutti b ilbputj nuunu iltubtuuliU , umImumIiu 

iltyuMtntubb npiienali Pupiujb^b , npui^u 

b e C #» Ul *^uij b uia o ^p U n Jub ub t 

S l/t- utpuip ntituibiuitubli nnpa uiJUuneUM^ 

aw/ liliuipiulibpui putn anponi uuibuiupli , 

jnubeni be p buiuineuitub^ be p oppu/heni 

be b btuptfpnj tluilibini be b pb^bani 

Vltpefj hint . iinpb^bneup be bpbpli anp^ 

abtuii nututpiinuMiili . jj auie ihpbtuhine^ 

lit ufbe'ii be 0ntue p itujlinLlapeu . l/e uili^ 

buju^p pun uifpli uilibnettia ujbuiliiubujiu 

Snpbnbtuptibuili ujbtuSia . buipau umui^lili 

utupnbnli be uttutunbttli be apupnepim , 

1 1 bujpn tfb . ue buipff'ii ^*p^n"pn- buipbb^ 

12 '^uiU be ^miltltnui be juiituihu . ue buipaU 
bppnpn unetntub bt ttnauiaif he uibiuui* 

\o ue buipau j"fP''P*% nnubiubli be buneiiaU 
be pbepbn . uituuibuii be plinbineabuit 

I i uubeniJ t (je uibuili^Ti putn u/iineuMUg npn^ 
en till Pupuiibib ^Hli . bpbninUMUu/iin jujU^ 
neuflni unntu upbiuin he ^uiltnuibhuii^ , 
ptiut bt piu^uili\pep ufhneuilMn tuantuiih bp^ 

I "J bnmuiutMiUbu i ue tuptupliU P^*rf uiiuru^ 
uitubuiijli ilbpju tpnntbnnbtuiu b tibpuMt 
'bpbnetf onntfli , a.npa ^beulj^li jnubenj 

\\\ uppnt t ue uiptuppti hplineu tjui^uiliuibu nu^ 
bhu he bpbneu onn nubbu . be bnltli nbp^ 
bneii oniili niibpu ibpbnultli uinuiyu itiuipj^ 

17 uiuiblili I ue bnlili aiJhp^ini tpnntbnnbutiu 
b ilbpuii bpbnetf orintilt jbpbniilili bntp^ 

IS tittiliu tnttipMtnuibpli t Ge jhpbnubii pjtun.^ 
*iineuio till ahpbneu ilhpVuli tpntitpnnbtuiu 
hnltli b tibpttii hpbnt ta tbu'^utliuibujiaU . he 
rMl% n n lu b ft It'll h *Jhp uij nen nta iJui b um uIiU 

i!) n^^ luilMiilitfuiU jhphuujg bntitfu/ii^ i (Je 
tupuippli bpbneu Ofiu ntibpu , he bttpli b 
ilbptui bpbntinelitt ffbeniiU p &tujpn uiuipt^ 
tnuibliii , b qinelu ja bbutlig thubtuulili b 

'li)%bpjini bnntfuiii^ t ue luptupltlt bpbneu 
Ofiu nubbu , be bnKli p ijbptuj bpbngnL%g 
nenntj tliubiuiiltli h *iibp^nj bniliiu/li^ J^^ 
pbntun %npui* pum lib nil nj bjuitilineiMt^ 

21 bni u/libneuibnj tJutbuMultii i ue uiUribtipU 
tiuttiipitntiilfli Jf*nl'!f 'linptu ilpli^be gotju 
iltulpiniliU , ^iiirtlibiiii pli'l tP^ifttuiUu ^ 
buiuini-utuib^ , ^^buubuifu pli*} lijiiPbtu'liu 
itulibneui}^** tJiiibntulili , tih tfb tibpbujlipgp 
uitultiaiujl/ii b iliitbiiiu^ uiliutb , npu^gu 
^putifuiibiun hl^p UtiUuhnp » 
I bpf • ^luptniupft *-bpp' it I'gh i* 4kP"U *^ "'**f"*-t*^t 102 bl-^ 22 Pl ujnuinftit aJmuat_u»t^uli b dhniuj Jui^ 
bujutilj** ^ nnn^ ujtiiirtt^iuvnj ^UMtfitib bu»tiini_^ 

23 utuib I Iji_ "oXbn t/uiiJii-Ujbuin% tuljrt^% b 
linnftlt b lib^b iu*ltbni-iiJO nj ^bt-ubgli anui^ 

24 uiiMjiittii^ o^bjtlt ynt-n^iuJ/tubb tiAjntMib " t (?(_ 
utnujnbu um umnnnuiiiij ilinuiuuibuttiU A/*— 
nki. h tunbbiuiu l$nliinAbt_u b bmujnt utujbg 
bi^ f^bnu/hi.rij bt. b btuntfnnj ilujlibinj bi. b 

^^ ab^banj 'ii/ii /J bint i t?L utnuinb'jj nuitjij-tubit 
jnubi^nj unanjf bi- bnnJi auiuJitfiMiltuMt b il^^ 
"iMnlMttiXbt^tntMiM um utnnnninrtii ' ibnttti-uibuitpt 

2t) yni^n^u/tttullb t /' 'f^^ 'tintiittAbt-tunti nittlM. 
iiiiiftii itultbti bi_ IjrzliiuabL. , ait/liriuib hi_ 
ij/iJ/ujAbt_ uiti uuinnniitnu ' utittut^ttittiutpi 
sni-n'^ uiiMuitib b uiuumii ujinsuiinihiittli , rt/r— 
utqu ^nujuuiibtiiti O^f* U ni/iibub t 

Sl ui_ mptuplili uiuitnutH-Oiufliu nb^bnb^ 

n ^*it u a. nn h^ ii/b bni^utanj tA "* tup nftb b *, 

28 iipni^nn Itnpiu t (Jl. aujujuipoyult h pb^b^ 
nnj , /tl ttbinip'b b pb'^banj , bt. aiuiiif^ 
puJibfip$nbiili ' mit'ptuui b libt. prnj pb^banj . 

29 Ut- '"nbmtPuipu titiijui"' b pb^bq^nj %lit-fJb^ 
int bi^ b btuuini-tntnbl^ bv. b a-bpiu%t.nj bi^ 
b biiipifprtf iPit/libinj , ifnpff It/pnpnt^ , IT 
OpbliiMj/i ^pujuuiibiutt S^p U ri'lupi*!* ' 

30 uu iMip iiipjtli 'if^l'f^ b nil n u bb % n i ^ ^p 
uppni^fJ b ijiitli ini/bi^ni "Pt*'*! • "*- ti* 
tjl*b b ^1 iTtii ll'P IP nsilb lui ^ till J Y III ifb , 

Si'llPPnhf^l'h'b SbU.fh'b . bu h^lfi. 'uj.t 

bmuini^utui/fbujj tfiunitiMiLb'jibiiii-li , tj^p bi"J~ 
q^ b btnupfiii b ifbpnj linnifuilig , V"/* 
OpiiUuib ^puiifujjbuin ^gp U nt/ubub t 

32 t?«_ biuutujphnuiL. uMuh*iitujii qnpv fun 
puililili iiiipftb ijbuijni-pbujij , /fl uipuiniili 
np nl'^* I'i'p I" J bib piiin m ifh'iliujiib np ti^ q ii 
bi^ ^piiii^iiijb inn S^n U nibibub . linjliuf^ a 
bt^ ujpiiipb% t ^ Ul- amiJifnpii i^nnffb ^ini_b^ 
p ui nil * uip mpb% biu^ in lu > ui bi nj ^i n^ o^ 

33 uiiiui^b Sbninii »** }ji- pbpjiii t^u^uiuiifni.^ 
^ujJinii b binpu/liii* um U nilu^ii , %!"'n'l^' 
be ntunb'iiuiili iiliiii'^ iinpiu , bi^ ~uni^ 
TLUjliiptli bt. qinnibiisituipi %npui ^ bi_ niqiup^ 
qniJiiuibu %npuj , bu ntibiSiiuMuu linpm , Ui. 

34 qlnuipbubm 'linpntflJ , ut. ' qifuisqiili , /-**_ qifappru junjngh %bpbbujiu buipupniJ , be. 

qi/bfJ ujbu*it bumtni-intiibbtiiju *, be qupiu^ 
■>.i ^tultli np htuhb^p , i^utiuuauiliuib btntn^ 

buMpuiiiiutni , Gf. qivuibuti , bi^ n^tisenu-^ 
oh p-btfl/li , *;fubnuiiiii qumiu'^uii.np be oum^ 

iflrijuijlt ajiiu^ %npuj , bi, q^mnli bphuiua ^ 

37 bL tti y ui tun UI II Ji uni-, VI •-rp uia uinujuu qopujqu/p: 1 l7pf iifptttp atMtiunlranm tluiLuiuf»% - uff oafip 

UJiitptrif-OuiftXi fi tlft9ntf[t^inftii§ f>p.pht. ifoXfttt i^puM^fi, 
aft »/A 2"'-pP^ P^f""^'**I ^'"P*" uf'tnitin-huafi " iJpr 
Ufii^phioufp. M;?!" lfuuff,^u ^bPf ^<«"" hii^nff 

hinjna "^hnbiiina Luini/hnilt u. ap^tub-Liiifiu p uitp- 
pnj [Sh^ui2p unpUM bt^ nt^puiqnt^Muli inipbini ^ bt- qui^ 
iibiiuMjit nliui'^ nnput , bt. nbi_nn int-uni , 
oS ljt_ niibnniliu nubb , bv. qbt^nli oiim-prbu/ti ^ 
bt^ npinelilpili ^niUnbpAtiiliuin , be uiipui^ 

■U) ^iitliu * npu/l/h , be nbjnpuilili^^ ^ {je aubniuliU 
nptliAp be '^ niaiubti linpni , he qiuiibiiuijli 
uliin^iinpiu J be atueuinuiiiii be niUuiphiipJ 

i\\liifpiii^ (jt^ ^ num. ma. mil in iiprntbii be nnpeliu 
linpm he iibitupbnbiu'iinpui ^ be qilmpinqnip 
nputli pMnpmlilila be uttpuili uput^pli , ««_ 
nmuimi^uilinmhii Impui he riqbnu iinpua , 
be am tfh% tiijlj qbm% pj np u/JiftJi j mp up 

\ I lib mine fdbiitl^i , Ue qujmutiPnt.&ujiitn» 

lipii y UI III ti nili ujmy tnbi b npnneiJ bmuli , ae 
qupiiigiuneauiliuti uppnelvbnauli np hnbu 
lb^tiipu%b ,ptu^m%ujjb f be qupiiutifne^muu 

'i'l nprienn 'linpm b nm^m1imjnt_p-beti i l^nut 
Uiublimilib qnp tlbu/liqmu upuuint.ppbinu 
S^p if fiibibii// 'jinjiiutf;!! he lupmpb'lj np^ 
tfb,^* i'upinihib qiMJubiimfii bmqtfiuali I 

•53 Jje huibn Wnibj^n qtiitfb%mjh qnpo% ^ 
b t ^p q np eV h mi p u in opb% iii bl'^* "p"ih " 
^ptnifiiJjhmif Stp IT niiubujt , ^nj'huf^u he 
Uipmplili . be op'^ibuuq tpmum U niJu^u » 

I Xjt- liiouhqme S^p pliq IPni^u^n^ he mu^ ^ 

'2. tiujifuhmli'li umm'^^neiT imtfnmiiinb niuitnju 
buiiinlibtinhu qbinpuiiili , qjtiipb qbmjni.^ 

oft/hu^jJi I //<_ iibnhu nil in nuimiuutlimbu 
lib minihhb lull , be b^iiihbhuqhii qtniuuaut^ 

■i'lamlili iluipmqnt.putelix ue inujpnpu p*'hpjin 
qubqmiiii , be jopiiltbunbii q^mnli b tlbpmj 
'iinpm , be mtupiibu h*'bpnu qmymmliuiini f 
he nbiibu b dhpuij 'iinpiu q&pmquipuitiu 

ij %npm t Ue nbnbu quh nuiitit nubb tuphtu^ 
'iibi luueiiliu umiiiyp miutqmlimhb ilhiuine-m. 
If} b u/l^M , be Aqbughu qmininpni-mb iltu^ 
pmiinepliti b qputli binpuiiipli tlbuijne^ 

\> fl htiili t ue nbiihii qiibquiti nqymbbqmqtt 

lun. qpiihi binptulililM ^ J'"l'hh tlbtiijni^pl Ituilili . 

he odifbu ynep^ qbiupiuli'ti, he qmifhumjli *'^|;pf n pu§h ^nniti^ifj^t ^^I'Ff qf ui^uil itptu^ ^npui 
ujn'hAfi^ qth^iMifiu ^'ufr * quin-UMO-uiutnu a.uti-13 fth bl. -P 103 7 ut- nfinhu uuiuuiatinni pl*n hinnuiiili liliiu^ 
ini.ftj hujit hi, P*"f ubni£j1tU , ul. uinfinhn iiiltit 

8 Vnt-zit t/t oanbu uuntu'^i sm^pytttlitMilth^ b». 
u aabttabu aunuiSmti nputU ' itnuM^bu t (Jt 

tMffiabii abi^nu oo ni^fJ hu/ii ut^ oanliu nbtn^ 

pUiliU Ll. nuMubliuiflt nn nlti b utlut ^^ kt- 

upubuqhu nutu bi, antilbutnni altut'~» "tm^ 

\V piU , bt- bnltiiftlii nnpni_p bi^n x Uu o^^ 

abu aunnnilflM niiS lubjinuin bt. niutiliuiiiht 

qlitu'^ itnptu , be. uptibnqnu nuhnutini . hu 

1 I bnpnp ubnuilili nni.nn iipp.ni_hr b ntit n t ul. 

oanuii niui^ujnuflilt bt^ qpitiMnbuluJi *iinpus , 

I— //L uppunubn tiltiu i '/l ilutmni^nnb u qth^ 

^uipnn ni_ nnprtbu Itnpuj b nnt-nu bjnpttjltblt 

iJbujjnt.0btJUit , bt. ini.tuuqbtt qltniiiu 9pntJ% 

iO Gl. qubnni-uqbu U.^nfpnnp tjujutuiifnt-au/l/i/ 

unt-pp. , bi_ obqhti t^uj hi upubnnhu nljuj 

"14 ht. ^ui^iitliujjuuntfp liUX I (jt- ifinuini-unbi 

nnpnpuunput ^ ht- nti'fnnt iiiib u Itnnus ujtmn^ 

to unK&uilJu I Ijl^ ouqhu nltnutii ^ 1"P onjiJituh 

Ovhp qSuifpu linnui , bi, j^'n'^inliutiuJittijili 

pliX . bt. bnbffb *iintjUM ubnt-iHi ,pui^uhitn^ 

jnt-P~huili b futLntnliujij bt. itnnqu Itnnuj i 

ll> fjL. ujputp If niiugn puui tniihltiuhib nnp 

tlpiultnujif tiittttnnt^ppbitin uipLu O^p* %nf%^ 

17 ni^u bt. lupujpx tjt. bnht. juMifubini/lf utnnt^^ 

unL-tl jtuifh ^phn"P'1-h btuj%hinf ^mnitt 

jbpbpgli GtMpuiutuJtji-nn luiuuiutfuiltli Ituiliq.^ 

I iS %bauit. btnpuhjli t Ut. bufUitlihtMJti U nibtl^ u 

abtnpuiliU , bt. bit ntumpbubiu 'tmpuj , /tl 

buihnuntn quptSiiu 'linptu^ ''bt, btt b ilb^ 

p'fj qfnnjtJUuuiinpnj, bt. uptipqbusu qtiiutp^ 

to qni.utjjtju itnpujx tji- uimpuiobuun nijbthiuu^ 

^^'l^ff* A '[^'l""J l*inpufu^ili , bt. nspb n'lb- 

trtJUun funputlspi/ b itbpui^ ttnpui b ijhpnt^iitn ^ 

bt- jopblthuitf tiiJtpututbini.pujhu 'itnpni ,*' 

^0 npu/^u ^puitTiiijhnirf S(,p IT nijububt l?i. ujn 

quiiujjni./trpiljli ht. hn p miuintttlttutih uflin. 

bt, bn talibqiih p^n mutujuniuibittifl/' ^ bi. 

bri ti,puji_nt p^ht_lili b tihputj tnmtnin^tnthb'ii b 

'//""""'" ' ^'^ tnuipiut. p ubp^u uiMtiuiuut^ 

Ituiltli b runpuntU , /ft, Aqhiun tiniuMutpnt.tub 

'/" V '"f"*- p/'^' ^'- oiitifiib utif tiuttu uj ufli Ul h 

iJhuijnufJ bu/l/ii ^ tanp opjtiiujh ^ptnifiujhujtf 22 bi^p [j ni^njtu^t I Cl bij. t^uhqu»l/u b bin— 
pii/jifni tlljujjni^p^bu^ b ^bt^ubiinj bnntfujufi 
^nnpnili^tU , inpinui^nj ijjuptuq nt.pii ^nputJih'u, 

23 Ut. jopliUUiiiij b t/bpuij unptu q^mn'lj bpb^ 
u uMit in n_ m A ^btn trU , m np opftli tn b ^ptjj^ 

I't ifuijhuJif S^p Ifnt^u^iu^ I Ut. bn nnisuiuj^ 
U Ul 1^1 b In np ui'lib% till ujj n i-fJ b uAi j uj%nb^ 
tluili ubnuilinfli , b '^njpnii_ni bnniS'uilth 

_.) pinputlipii I (7t, hq qapninuipufinfu b ilh^ 
pii'j 'linpuM niiiniVb o htnnli , *t**p oph^htnlf 

Lii ■^puiifiiijhniif S^p Untju^in^i • Ut. bn nnh^ 
ntihhi nithb h ^nnpnhilili ifhtujnt.phujlt* initio 
'//"^'"'^ *l"'f"**l"*-pl'^^* If*- nipl^ ^nu'lth b ijb^ 
puiflinpns p biTihnn "^uMtinltpXuttiniijij ^ nptittu 

S -yputi/ujjbin^ O^p U nt^n^n^ t Ul. S^qhuiq 

2.1 nupuj^uib npiuh binpni'iibu t Ut. qubnu/l/b 
nn^nibbquin hn inn npuiti pjnpujjifili ^ itnpbb 
ijhuijnt p^hiuiili . ht. b^uiiJ b i/hpinj %nptu 
ni^'9ui/f^qu bt, qn'^u, npu^^u n^uiuinubphuiq 

•j'' ^4/' '' "'[nbnbt Ut- bn qmi^utquji/li pltn lun^ 
pniltlt iihuijnt,p ku^i hi. p^q nhqu/lfu , hi_ 

31 nipl^ ^'itui ^nip. S^^i ^ni_ujuqh'h** b %iruj%^ 
'/ nqn^n ht. ik'^iiipnh ht. npnb^%npnt q3ihn.u 

32 /it. qnutn bt_phuiiin , {ynpffmiF iruini%bqb*b 
p binpiulin ilhniint.phniU , qniii inptf-uiiT 

iibpCkhliujiqhn b nbnuiliu ^ nMutsuibi , bt^'' 
int^uiittnjIiMi b ItiTinii^ , npui^u bt. ^ptn^ 

33 iPtnjhuitj Stp IF ni^n^nb t Ut. Iju/iitfuhiuq 
' qupui-^i >nt,py qrnnpuilitntJU bt. quhnut^ 

nntjh^ ht. anbuin qnpuj'yinb npufu upiu^ttiix 
Ui^hiutnuipbutq U niju^u qnnlbliuiils qqnph*iit 

•J-4 Ui_ a ujaqhiuq luiiupi qpinpn^lili iJhmini^^ 

pbu/b , bt. ^fi bqbt, ifitnno^ SbujtiU fun^ 

'i'^pui^/ii I Ut. n^ ^/"'ptp irnilu^u iPmnAtbi b 
pinpn/l/ii ijhuijnt^phuilt , qb hmhlibusq q%uj 
uiilnpi , ht. ^^ bqbt. ijiujno^ Sbmnh fun^ 

ob pu/j/ij t tfrtpirmii i/bpinntnip uiifujli b fnn.^ 

pnhi^ utijuiji , ^nt.^jiU npnb^nlM f^upujfbib 

Suj%iihpX unfb*hmjli niqbtliu^ bi^pbufUq , 

•Si Ut, bpg ni tJhpu/iinjjp uiifn/ii^ rri Kni_^b% 


?S it^fliihL. fiop'li '/V ujutnini t 'i"j 5A .lunpU ohuirtij ^p h ijbpmi junpuflijili b mnt^^ , 
bt. ^nt.p tpnjp fi i^hpiuj 'iinptu b tfh^hpb^ 
ninui C /# III ifh'lj injtM ui itilfu /' up uij hib ^ 7 "* — 
ilhlinjjn b Knt^n bt^phniljn t '•Ff £5"*-/* '""- f* inuui'liuiit (31) I?*- pti.uthuMffiit >-*<i>->O-n0K»-C<-<4y«-* 'unhK'^ ibhsimuiihii t^ntuiSuMjti U.u«/7»ti_MjA^ Wni^fuft qopfAif^ V- ^'^• ^#«/« u,jyi,u,jh uM^iiti- J, t/nhi hi- luitfutfiin . 
likitfhn b b hub at/httnhiiii iiL. itfuUhnbuMt "tf- 
thhiplriiii t nn t "7P fuu/hi^htuit /9-t itMMf&htng 1 
»l^f//u7» ^i-inhfnj i^tpfttJh bi- tj^ti 
|d'^ ilutuir utb Jb fpUfi 11" 3 utbutfi% t^^tttpiitl^ tluMtnni-ugft , jn- 
pnj uipb%li% inuip^p fi ^tbp^u ft upp^ 
p.nt-(o~bL^*^> t it. fiauinuili u.auiuuni-Lui» 
ft iibijutult **n9'"HPl"'3 ' attpub It. 

qJhpfB-'t* b. qtMMUiiut^titn.% iiMjpbugb% p 
uibqb i/nfuputbrtt-inftii t 
(^t taJbiiitrjiM dnqntfnt^pq% Jbqfiijb J"*^'- 

n-bf*" t ^it/iu'itutiub*' Jtuujttt^ "sh 

qnutupiub i /l ut/pbaufi uiptntttfjni i 
Pftuuiitit tlbqnt-obuMi UMquitPiui < iiui- 
tstnf^uqb %n^ittqt O^nnnJpn.utbut'liti Jb qni.gb u*lp9 buttP n^fuiup I 
^putifuub }^ptffftnpbi nuJb_p ql^^Jutpfiuih 

4k"!J^l_ jh" VP IriMjbu I 
{ybpibabmih ft Jbn-b^tnfi % L. itp ^pf-- 

tfiutfa. fti»^ nt-futnbiug }utp turL%bi L. L ut tf p. "'pff "- "> Y 'tiq, npn .^. ..%...,',. ni/nLatiAtut-it ^u#T>. 


1- 
b. fuiL. buMtP utiMiutpuibop bitttP "itatj- 

^nJ ouMt-biinfnt t 
\\p tubttMtfuii /uniihu/i*b qtnbpni^tfiu ^Uf. 

utnt^ugb if'"'! 97^I'»*-A*^'t «- f* ^P^"^ 

tftuutiit qJftii bt^u ft tjbptuf, U. ^njfii, 
aiui^butjfi t itn/itufb" b- np utii /*> 

lubu/uu'i ptntftt- autt-buqft i 
V^h P^t qpb"*^'iMtQ QflP qqini. btit b. qyb%~ 

q^bpnpq^t bt-ti ^utinni-ugt; y b btnjpL 

^A t/ft ft'fsb t"'-P ubquiiiniit. puut ttpnt-iP 

H-tP- •',■' z/-2s"-3''"'>'kp > b^ ,/i gb qt^^ iifjtii* ft ubqtttitii i 

p uiqtupf lfbpftijb% lupttL. o Ptu^tu . 

>„„,/.% . 

P utu^b" Xjt^iitpruifi ^iJtbutuiggiqttpq. uitu^ 
ututptuq. fit-qnJ qiiiba biui %ttt^fi*^ , 
uiiq.ni.% u. bpL bni% • b. qn'^ ^'"- 
^u/Lu^flt% Jfi f(bpftgfi^ qfi nq^uil^btlk' 

P't qtftttui' tfbqutt^t i^wp ^pil tituiijg' ft 
upiMM'^fut un pftqbu nipnL^ eui^utttu*- 
jfiii unt-pp^' b. qft jnp fi^'^ JbpXbu^ 
aft ft uifut^b "PPP ■ ?"/* ini-iiiintti b. 
^^P^l "tub qq nt-2"t-P~bti*tfh t if^np 
ifuiuh iitjup flub b. \^»qb"U tfuMpq.utpb b. 
a- 

a.. 
a- 11 1 

17 13 
1 14 14 19 If^^'J^^fph q^ut^utUutjuU qi^ft n.uip- 
kftUt \fnjb opfthtu^ l^bpftgh'it U. qfuttjit 
np iStntus lutUouiittun \ 

y,fi JnpfB- itqfiu^ftqft ifiplftti^f^buMifit qtip 
ifbpnj usuiug, qnp^ ^kp opb^ "UP^I 
qJhpP%t ^ui^ttu^iutffi'it iffgft I bt- qn^ 
btfthuMi ft fB^nitpni-tP b. ft buMubtu- 
P"f/" _^tu^itiiiuijfi% . b- Jftu qn^b 
q.n'^nt^p-bti/l/li DUi^uiitiuil.% lf**lf* • 
b. ju^q. Jft' Pnq^tift X 

il,fi I^UMtfiuLnp qn'^ ffbpftgft b. ft ifutqftt-'h , 
"l/l "> "- ^l^pP"P*i^' uti-ni-p I 

\}^unt.pp% ttp ^Ifpfigb /' 9"'>^ tftpbat-- 
fa-buiith H^rhs^^ WpuMbu Mutt- Jh t-p , 
q.uiuiututnuitt nAi&ftu tti^tnb "- p*f**{H^ 

iiUMptq t/bn-bintnunt ft if>nb b. ft but^ft 
wn-gfi ft qtrpS-, ufji n* int-tnbi • np~ 
u/b" i/btLbuiih nqi-ntf b utbmu uij- 
fuu*p<^fi uiji^ n^ jWumtti-A-nf t 

Itp nt-tnb qn'pftu^t Ifnpftgb • 

'* 1" > ^ iftpbttL fB- b tultU tltuttb I), ^utptAb 
b. npq.t^nn Unptu I 

r^n ^tuttq-b pitbull b tttubi tlittuii iqtnntttju 
obtunJiit qnp uiituittt-uqb Wtyuiptiu b. 
**pq-fie uitput lutt-ttup oot/MMsiih fiLp- 
bu/liq I 

^pititlteiii tutt-uttt^ Xjnqub** o&utubi aU,^ut. 
pnb b- qnpn.fiu tinpui , bbbqbqiiigni.^ 
abuii qf} ttnndni^pi^i % 

V^t oh- %iiifu qubquMlih b. qptitputliii b olk- 
^uiptiii npq.i-nifvii , /"-I*'*/ ^ uitqtu 
tupbiiiifrtt b. uiuttiniq quiititnutputq.ui* 
iluiiiii ^ngut, b- uin. qbpptti-&% ft bin- V- jt^4" ntftitit nnt bp hti %nqm ytln UJibi ft it.pujab junpiu'»fii* 
qbt-f3^i on I 
iVftuAq^MMiiP \] ntlab*' iftumnig tuuiuiuiptiiq.. npiqb" ■f-rh S.- tj.butg Pb 2.niju iiipuipb^* L W nifubu 
Ah'^tnpnii b. inpq.ftu'it utuiiiiiq.buig • 
{\ uiuin , tuub t UMiiimutptiMq. />'"|- <"''•■ 
afiti b. p^ff- frnqntlpq. bin It'll ■ |7*- t^'t- 
opyubiu qtrnqnijiii-nqli b9 >"*■/* P 
Sfrf«n-^'t b. blfbtl qtqtumuiputq% y 
qnp shp opU^ 7['9"*-3'''^^l ' 

\^'b Xjutpiiiq. b. U,aAn«_«. otruip ^nt^p ifui^ 
utm-obmi t/bit-tuu ■ qnpu trnqnapp^ 
it.biui* luti U nilabu ^puMtltujbuig i 
P"U3 lK*»"'/»"^'/t b- npi^i-ng'ii o^, p 
uiUMuifit- ohifujlin I 

^uiutnt-bp *""// ^"'*>"'^"'//A9^ **} pi/tqbi 
q fjiifi ft ifujuiiibi ft binputiiiit fa^bpbu 
iniju iquimaiun- iJbn-uA Xiutpui^ 
q-biubp I 

U bh uiph uig W ntlubn q\hS'"p'^ "- qnpq-pul* 
nt-tnbi qptu<f'ft'ii1i fti-pb uihg , b. qlin- 
futtiq^i qnp iIitiuiM Jhqiiiq ■ b. qft nff~ 
pbgbuif bp ^^/^i pniplfuignii- U "^ 
ubu Pb nt-inbi tuMupm bp b. out. 
M-bi qi/bqu tfnqnJjiqbut'h'ii t u*- S*"- 


r.>-. 24 16 
20 22 
26 

28 35 
1 S-UnMo-l* a,bh8a4U.^bV iia urtru ah uMtt-tMi- nfi n\ IfL-puiit 1 P»*//P "iwi 
yAtf uMutmutpiut^ 
J^nnnilpif-lTu/t'% t;p' n^ l^hputi^' L n^ 
fputt-haiuh tutuiu uhn^ npftrntJu ■ 
P't an' pu "pp^h ni^uth i^jut'UuMulintf fj ^»^it, 

utuifS-utn JiiMpnuQ t "- npntt^t p lubfr "^u ^-^ "^pp-^ b%» uMufuiufMsn-u/ifttia uni^pao hu t 
\* p- n-\tina anna tuft nS-u tuul; ^^tultui If ^ 

£r^ uttfautntnuMt-uthpa It lutiftyytut^n. 

qiug II jutut-utputulip tfluptf-(fu/lt • 
h tftrn-itt-'i* p-n-^ntj ^"p" lut^i^u tHupiw 

funt , qnpu upph nt-utiri % u/ttfiitfut 

uMn-utpf^at^fS trututj b'/uili 
*\ut*ii» qirniina npp p snpt umuIm a.nnnuihtni 

pam-la autii ^npph fi, L •Ht^'^LV .■Ju,^. ¥/""V bu!b I, %k Pf!-"tV d-tt- 

d-U.. 
d-U,. jt%uMb/iit , fi fmnp^ 
MupuiuMpn/ n.nuA!b 

ni. oiut-ni-PbiMMtt ItuMiffA upnhguiL. fmnputVit , ufypaa, 

qli% utptnuMpni a.iuhmqpu , p ptnp^ 

'^nt-pn. viftuiii-u[i 

luipluMphfnj I 
fl- 1^ ^X^ufi'lt ui$itatni-nf uji-nt^pT 

A uiutulttTpnpn.nt^tP 

pnpif.ft luJunptt 
l^t iiupftt^tuM'^lTqu ^tuJtuplriui_^ t «/» «"»-- 

%t l^'^ liuiiP nq^ulfktl_ *Maputu»^py 

tLpitA h»apu/hpl* I 
'\^Uf^ ytt-uitriftj quipliL.% , It. t^u'it qut, 

pf*t-% npan^ pbrf. ^"qnif^ h^iu^-^lr fnj I 
*\^iuui* np aJhn-lriautfi tfutiT qt^uMtfuAiupli If 

Iflptah " 
^npftifu ^p^^'hfntfjpa hiT^hp Wuutni.tuf^'h 

ft ptucf tnu/ltft ijiinuui j[}qliufmtu^tMA 
ntf. tu ■* ti§ rttu fu ufq^nup-lrhk i J"PP3 105 ntna o-Zrcub « 
'bjuMttuth autnpuapu§p2 J*upnt-a p *utp 

unJnpnffthu Iftuuflrutf^, "ibl^-P hp' 

pirt- qi/unt-Ua t 
^XuiiA JtutitniTnli'l* LiutP btliQttqt^ uinp-auMi 

$iAMo[d-nj I 
*\iAiuh ufah^tiMiMi Lhputupnq % 
*\_^UMuli 9p^"p**3 ^ il^iuU uL-pi/atif^q I 
%jypXir%uti [t t/lrn-lrintnh, U. qa.nt-2*'ii»tui 

ft qkn^n^ "(T^''^ ' 
}jai~ppp itrpaL-D aft Ira uni-pp but 
\}putt.ni-^tn upant-p-yuiU V^'"9 "P '"P"*- 

IfuMtP hf- ^"^gf* ' 
^XtutA iMtii L. utii ^^tttittig a npaatnL. - 

pbutii upptrfy/ IftMtiT ^fl^^^l/ ' 
U (uu^f anpnuint^p-huil* qi junf tttittP tin- 

pat-tuq L. Jaiuit Viiatm-fD-httth It, ah- 

nni-m'irtdth t 
^X^iuuit utXtrt.nL.[3-lTit/it pnpnmft , L. "gpq^ 

h-nt^p-tiUMb 1 
H^uju)( luunuhutf U. Luttut-buMi ^utt*tt.ypApg 

anpnarnt-fd-yutu i 
n#iii#*_oi.i»p I'ppm-pyu/U pnpnutp itiMn-utV' 

^rni-tP L. ilTi^p%y p"pn.ni-tr lui-nt-p^t^ 

turtpypn-tMibuJit f/nt-ppop p atptu 'v'ppa- 

uinuft I d-U.. 23 d-U.. 

d-a. 
d-a. 


32 

34 
36 


d-a. 
d-ii. 


39 
44 


d-p. 


1 


d-S-. 


1 


d-S-. 


29 


d-S- 


45 


d-S-. 


,47 ^XuMt^i utnftnt^fS y tub uypuuutLtitla p > u. 
inp ft'ity jypXyuqh • It. ifuiuit uppbini 

^X^utui* np jyputqa ^nuft, IftMMtT pitq. f(^"f 

l] u#u^ tfbnC yt-P%opbuij pqlut/it/'i* qUM^- 

tnutbft' It. tluiitl* ujyn,utmbuft uin^nt-- 

P ytttli uttitP uppni-pyuA I 

^A A tno^tfi oitMt-nt-p yttt'i/ii Jfiiiii% tfuyqh uppnt. pf$t-Vi* I 
^A A tnoit/t ^titL. nt.p btuVlt utptttjb% *f/*- 

auibu bpltnuq %n^utqu*tf qh%inf U. 

ttjpAittubtnt , p ptnp'^nLpq. tlfini-- 

p yuih ^b ttin% 'f'p/tuurnup t 
\jpft%tuL oiuL.yinj quppnt-P ftt.%% It. qtfn^ 

nnijtit-pn.%, u. lupXiuLyini qhnjuttMiAi 
^ aQni_u#/iu/Alr u. lAnfutaqb npna ittp- d-T-. 
d-O-. 

d-b. 
d-b. 

d-b. 

d-a- 

d-a- 1 
3! 

1 

16 

19 
1 L /l /un'l-iup'i L Jtun- /i l/nqJ't 
'^wn-ut^fii* uium/itkuA/t% puui uMit- ft ^/l 

A-nt,p baii/p. tun- jtpbuipu uin-iu^fi'it 
iitai^ftb, UMfufthpU ij.aL.uutp uin, V"^/** 
IfuitP "ptf-ft uin. Jtti/p 1 IftutT funplB- 
utn. Jopni^ I ^uipii^uif^ ft%njL lutfif. U. 
j>iiU'n/iikiu% puut /l fuatiiup*^ ^uluI^ 
\luutluiutn.tut/lTf ^op qnpij.i-n/ Igpu i 
UMjuP-jtit' ifo-p 'i-up.ti. IliUiT •llfl-Kf^ 

t'-rv t—--""p • "p t •it'-r h-rR ; 

hif^ jkptfpnptf. uii^ijliiM U. tnuut^l^u/b/rb 
nuiuiun. /r t/nq^ 1/nl.ul^, ^tufutl/tu'fflrj^ 

il"-r -eve /*t t j,yi^Jhpk hgk. h 

tniult h-^ibmt LiuiP utpmui^nf ft ^tup- 
tft <^op IfUMiP qfunpf^ <;op-h ftt-pnf, np 
t •^op'lt tff'nf q-ni-Uinp, IfiuiT ^bqpop 
Ifft"!* , IfaiiP qfit-p 4^"£^ ^V/r ' ^••-" A 
'trnj^* luuuifiiCiaitft pau* ft fun'l'Utp^ Ifni— 
uh tif*' fuaMfuttun^utlfbi qftt^p'*' f3 nn^^ 
%ftuij , np t f"-p "PI-*-'?/ I{"i^ rj-umbp 
q.nt-atnp , LumiT q^tupuflh q.nt-autp 
qnpq.t.nj ^^'"£_. np t "pf-'-'lP' ^"pP* 
IfiutP qjunpPni-'lt q.nt.uaip t 
*uL J^PP^Pf- ""Ith ^ jiiiuafftOkUi%p pant 
tun- ft bnqpb l(**f" \Jatttt'f>bf tun- f^-p 
^opttipnjp IftutP Jopiu^nfp qiutP tua^ 
•^opbqpop lfft% I Vulf ft fun%tup<^ 

Ifnnpb' \iflnuiitbitun- f*t-p ^nppnt-Jt 
Pnn^ifittijli ItuttT tun. ^uipup' [^ ntt-~ 

rpu.,-,. , 

^Juttuiibi tun. tuttitupiu^ , U. n\ tutt- Ifp" 

l^^bpft , 

[\t.tfqfi^i atuautfti-' ^utf_ qrf.ntnbpu fl 
ttfntt^t^nt-P fit-It U. qifuipiHt ^>ni_ftpbf_ 
^i^nj , It. n^ ft Ifl'nuPfit^* '^bp tu. 
'littu p^fuiu'iift t 

t/bntUQ 4 tut- 
ilttttlUUttuiq ft' S.tf^nt.iiu'htuf fl tfiu^nt_^utfi 

pni-tutfnini-P but; u. 

tnni-Pb%l; i 
\\ni-ppu bqbpntu qfi bu unt.pa biTt 

\\uM^bf 1ll"P'"l^ » 

12 /"'p^f h Ifnt^tt-U I 

h ^'>t tftptfrn-fS htuii'ii' Jop% y. jbplf. 
pnpn% nt-ujbi^ L. ^/bppnpq% n)t d-a. 

d-a- 

d-b- 
d-b- 
d-b- 

d-C. 27 

29 

1 
10 
15 d-C- d-C- d-U- 
d-t- d-C- 

d-IJ- 

d-l*- 

d-l*. 

d-;»-- 

d-i*-- 12 
19 d-C- 21 22 
1 
3 
3 
4 106 •unhb-B a,b^sul1^l•b^^ 


%■ Up utitit/iMlMftii jO nnnui t tt-v UttL. onfiit tnuMi qJwpiu dtunXLiult^^ i 
9,'^iUifp L qil^ip ii'L"*-^/^* 

XS h ^ih^ti CI I'W* ^ *^i* ^jotftifplri ft Jiti^ 
nt-nnt-o t 'Z'ttn-hni-, ^'"^L 'Ip^^* ^ l^*"^f'l^ "I"" u't.kX 


• n.1.t ?,"•/» A" "UL' "'jL.i'b"p''i ' "P t" •""- ufit* up lull ail UMUMM/tt liujtulihi > 
%nnXu lrpLif.fiifpu if/i , np t ^itui^iutu ^ap~ 

*L,fM«V* auji^nt-fj trtii^M np utnh-t; quinuihipti 

nupnt-p I 
l/^bphtuiP an nt-uilri p%nptu^uiu uttiunn * 

U.qnyhf /r fkpfiiiu ■ 

U^ ^Jhijkiaop U. qint-ufjli , l^UMtT tjP p- 

n-hsu it- quit-fiyi ^uit-nun t 
Oani-7/u diupupq , &ttttfu uuiiP tunusnutnu 

uopni-uiq yuin^ik I i 
H^tw" uiuniiuib-bi^u if^ uin^iiii i 
^Ltuuiei afipu ft'l'S qainqbuta i 
^intui qn-nLUinn ^ uinn^qng^ qititP ^uipu^i 

LuitP h^utn^iirj ^iipuHinuli t 
\jpf(f*^ni"- tiff^bt q^fp-utp-u I 
2j««^i^ ^ ifSni-t^u 1 
l)""*"'-^/ uilrpu t 

^•j.yqhf^ qktfl, I 

\}^pbi qblf^f fippiri- quiiiA't' t 

{\,pq.uipu ift^'bf [i q^uttnut f ^ifta, fi ^^fiO-Ut 

^titpiilrmi utuutnl; ^tnuff qtibpiPy np f; 

quiuuiq [>*- p ^blt} u/linu^ i 
^uipAhiiff UiMiumt; * tiupbi p n.t'"'' » 
WPiutpq-onu %op uuitP uop uhn-vp % 
it'l'UiLOqn'ti Jui^nt- uuiMii%qfi^i i 
fifnpft) itio- t/bpni- tftnhuti tfin^at- dhn. oftnt 
U,rt_ L/t^' "PO-'-'i/ ^futhwi'l' i/hi^nL. uuiui^rqfi^ti 
W.pni-iuq^htitp^t i/iti^ni- Uhn-ajt'li i 
i\n_nL.uinp L. qiTkujp tnn-Ona'ii uijpliiiDf.% 

^ pn.lt 
\]^ttuuliuiilbqit utqui%ti[t I 
U.rt. .Pljp ifuihut^i uuitti/iapif \\,n- ti£Uftup .<; jL,hu v'-Pi/r tftn h ujiii 


Il.rt, ^ft^i ^bn-t-ttj iflnhufiii uuju»'t,gftii i 
U,rt_ /{fti* hnpop tfutkui^i uu^uilt^^'^i i 
2.JUMpL^ fi il^ni^tfu I 
*T'f^utiiufiftii ifp JuijputufiMjp ufijohi p 

q.[i Jhn-hin/t It. Jft ["1^1 q_'ylrpu t 
»1^U<mV/ Liin^ iMin^rfn^ ^ *" ^ ***^' "(/ ft < U- llutu% 

n.umlrp _^ ui ^ uiii iiif fi ufnn^'iitfli^i^tiinf i 
*^tn)itj%u/iuiiuh-ujii p^li ut t- fill p q-fi tffi uiq^h^ 

pfif U. ny [i %op* |?L qpl' ffjf" ""»-flt' 
D/i lupium LiuiDi; h ifiupjh'it uh pum^umIium- M^. 


9 


*!9-. 


11 


d-l*. 


12 


d-1*. 


13 


d-P-. 


13 


*]*■• 


14 


*[*. 


15 


<}..*. 


16 


*!■>•. 


17 


d-l*. 


18 


d-l-'-- 


18 


d-P-. 


19 


d-.*. 


19 


d-li-. 


19 <)•:■>•. 20 d-U'- 

d-i*-. 23 
26 d-(»-. 26 d-!'-. 


27 


J.|J-. 


28 


d-ia-. 


28 


d-iJ-. 


29 


d-P-. 


30 


d-l*. 


31 


d-P-- 


32 


d-P-. 


32 


d-f*-- 


33 


d-P-. 


34 


d-P-. 


3,5 


b. 


1 


b. 


6 


1'. 


9 


I>. 


10 


1'. 


11 


1'. 


12 


I>. 


13 


1-. 


14 


!•• 


15 


1.. 


17 


I'. 


18 


I'. 


19 


!■. 


20 


I>. 


21 


1'. 


22 


Ml.. 


1 


i-a. 


7 


Ml.. 


10 


I'D.. 


16 'T'UM^ttAiUii np <fint^ uni-pa p upani^p- hiuitait 
Jli' Ifbpli^k Jp'^t- upp^kugfi t 

fl^ ^/r^t *\J:i-uituglt J[i' Iflip/t^^ , L i- n^ 
i^plf^ui% ^uj'^ut'iiUfjpi* P'"J3 p>"'n- 
h^h^/li tt_ iun\uiP-tMMq.liitli Ittrpfiali'li t 
pnt-Uttip p ut ^uttt uiip uiiini mnt-bBaiii tip 

h^vbs^ • p^"ud "!ivb^' '^^v^/'t^' q.uip. 

Xtriui'li fi tnnL% yop^t i 
Wp p <^iuu[,gt. k^pbgh jiviq-k'nu' qqp^- 

in fu^i II q'^'ltqhMuisii ^uiuini^u^t^ \ 
'Jpmuttni-npa i ut% ui ul' no n^ imupphi , 

L. ns ft Xhn-utn *^hlS luitnupx 
\jni-P Lpnpn. opk^ ^ imn-uiC uhmium ^nufi- 

ptri qh*>tnL%q.u utpfuin^nq U. qnspiutpuiQi 
^tltuip U. qh''linL.'iiq% h*-p h J/>ni-iP u/unt-p 

tip qhlint-i p linu^p ■ 
a^qn^ q.n'^nt-P-kujli^i p l-ufuj tut-nt-p ni— 

inhi , u. r*i f3-nnnt.i /"'/T- ' 
Oo^iftQ% uin-ittCp% 2'"P- "'P ^' ftiiauipt « 

aptfpnpq. qiuuipl/lt > Irppnpn. luoru. 

uttrftnuiii^t, }"PP"P1- ^"tt-nt-p-hutL'h^ IP- 1 

I'P. 10 

hP. 12 

bP. 14 

I'P. 17 

l>P. 26 

l>P. 28 

bP- 29 <AH' uppu ^pnjnp q^l'l^p^* iSpuiq-ntJit^i n^ ^^$3^^ ' 
UpLnujiuaitiit puiqutpO q^i^ I ft "bnuiltiM A 

2 lup. uiftl t ai^'p ti*P I 
'nu'pinAA-/ utii'i qiiifli np uthlih- qXy^ngJi^n 
\S tnpq.uiuuMuiii'ti uujii/iipfi t 
\]n iti^ittjunt-li uiuiiiliql; u^A% ty*q- *Mil*Xpii 

^uimnt-uq^ i 
fl^ ^Lqft^h inp futrq^ft^qLr'li qfi^i^"^' . ut^% 

p^'n. tuLiuti It. uiutuiifit p^q- uiututJuMtMi 

1),^ hi-P^hpnpn. ^uiiiq-fiuuiy it. dp 9-n/>- 

SlruQfi iii*t*q. iitutP u*iq-ft I 
Wttfh iftutfiipnpq. <^ 11/^1 q-uuituiii it fJ nnnt_^ 

P liuttt • inpni-iP fi uiotip ^uMi-ni^^ 

P h utihs *h"i hji't* "' 7 f i^g nup tt u/i* t 

lit- qft JiulCtun-huiiai'ii uta^ tntttupuii 

q-Utpi-qpt t 
l^ijthq- III t/u/iip tniuiiq Jiuatun-hin^ p _^tii- 

nutpu uiuMpiiuiuii^npu ifuiti itnq um^ 

putliu iiuitf fi ^itiqui^u l^tTLutii/nt-na i 
Auiiiii Jtnbi mnunutiqjf : 
\},pA"*^bf qh^tutx^iuj \jpp"(jlrgb J^'~P^ 

uitlpt t 
^uin.%hi uiutnni-uihu Aan^utnnpou i 
\^nuutu^tuii puipfitt P t^ l^uijgh^ jopii%uii^ 

iiituuM P ii ny uuiuuiiiUJUtl;u utquiit-' 

't'lt'J qqirpL^i ft i^uiplrini* • it- funu. ntutt U.J qq-iup A^ *\'itl>u uilikuilia npna ^inL-ftpli% qft'^'^h ui'iiu 
O fitting, tiutiP qut%uiunL.n quttP qq IT' 
u-p. . 

i^'t itp qnp %ni-fiplfuiq ot""*-^ 1^'"! l"~P 
i^uttfijui^[t, jiifi.il ^ck b qft^'"^' it. 'l^fti'- 
qirpnpq. Ittu iTttitiiA ■ b"^ A^ ^ ifuf 
jCiun^htin^ qitiiiq.% qnp *bck^"'3'^ i^ 
tiui7!Cuin.% *^uiiiutuiuini^% , fi p nqnt — 
phutVu uiiffi'' ^iiitiiLli ibsb ' 

U,i/A7i//7^ r^i^firj iMtu.uui^'npq- xHtisttin^t^fi^fi, 
jnpnq Pli qufisinuqu p.^ i^%i./ ^«/- 
dfrqp 'lint-[ipnip>, it. q^pit^tipnpq- ht^u 
ilit»u%% juii_ittrjii fiqpti^n Vuifqunt.pp 
ii^tttttHmg tnuiul'kuii^u , n* *bpk i^ 
q^^»nii_^t it- "i t^nfutuiMiui^tri^UMj^tifj V^. 1 

I'T- 1 

hi-. 5 

I>1-. 10 

I'T-. 17 

I'T-. 18 

bl-. 19 

bb. 1 l>b. 8 hb. 29 

hb. 35 

bb. 39 
VS.- 1 ' i>a- 2 

bb- 1 

bt- 19 

I't- 30 IbhSlLiiUl, •UnhKi u. 

^•^ u/rrttuL. fJl'f 'liiftu h hjrtnutlt^ utitinh 

2 ^liLujjnt^fJ bu/li lii^ "'"4 » ffJoufiuitj f^nt^ [f^"t 
nnnbun. t'unujjhift , /tl uiuutuifbu tjr^nitui , 

futun^ iftuaini_iMUiliiiif^,p ututMitniuptuiiti Xhpi 

3 bf^ k "7 ^tuli^q hn^ tiiminuinttitilt ijnpin tun. nni nu hinntuUliU tJ limjni, jiJ b umIj tut^tf^ 
aliiu nhnnijljbtnt /J lti.*h "A %tfu/h^ mil b 

h ^uit-bint^ uMfiiit^ h ^butiiUt (Jl. qb^^ qXbnu 
hi-n b ilbnuMj '^[[""J pitit^ujjpU jpltqni^b^ 
§nt_ff^lttfli 'Uifui UMiL b ^nuMuliinj t/iuuU it/uXbu 

h hiprtf t Ut^ tiuitiilMqlMli qani^mniulilM lunui^ 
9h SbutnlM . bt- ifuiuini_unlxh ^m^it/Uuij^pU 
nn II h,P^ ii. ^ ujn itlib n "*nb ifltU , /r «_ ^bntt Ifli 
%ni^n^ nubniiiljnilU nn iiuijn^ tun nnu/it 

6 bjnnu^jb% ilbutini f&btult i /^l nnnP bunitu iTL. lunniui, f UiUn ^ ab% qUtu t (Ji~ qbifb'u "/"j/'./?^ lA^iu^n'ij^t unn^tub^t^ 

abu uli, 

nuM^itiUuit^plM ^ni.n b ilbntui ubniultnilM ^ bt. 

8 bnLtubttttb'h thtujin b tJbntuj ^nniU . (?«. 
nb nitU "Pnbd^' "• "* ^"p'^'b J* '" ^ *"^' '"J.f^ 
quiUniutliufir bt-li bt- antni^biU ht. n^iuniitlt 
b libnuij thuijnibli nn biujij^ b ilbniui ^[trtj 

9 ubittuUnilt . (?«_ aihnnntnliU hi- antniflt 

int^tunauli ynniJ, bu nbeibu n^tu^^uiUui luit 

a tu iFb*U ttijlt A lib null u b n nilinjit , nb n n . 

^lub^q q"^/' it A ^""' luunt^ybq ^butttlt 

"0 {J,tqm fv ^ ^jn*,rnujnitiif Pq^ ttiuitniiintuitli 

Sbtunlt , A niiiniiiliit bt- J'^'-I^fj .f''q9"* K?. muttintuiu tttuinni^qiullbq^ \ \ qUut J lit- 'ihnk qXbnlt h*-P /' '/''/""./ 

qih'"l 'tJUnut . A(_ utqtultifi/u" tiliUM b bttq 
tlttiUq nbqiiiitnilt p^q ^bi^ubub utntuyb 
^btunu , bt. ^bqqlili qtiinbtSiMU* "/'Y/'t^'' U.^utnn%b jtiu^tu%uij^ \nt-p^ qiibqiuUnifh x 
\2 Iji^ ^toybnqb% tfiitu ufUqiuiT it/ttqtuif , be 
'Iff* /" *bnniu be q^tuntu , be qpqbu 
q III fu It ui ^ iuIj tu luU b tibn uij ip mj tit pit bt, 
13 ■>/»«/ "/' A iJbnujj itbqiu'UnJlt /tg^* U*- qtpn^ 
nntnlitt Al qninttU ^^ int-uiutjUlt '^p'^'l^ * "*- 
tPtuuinK nq^ nus^iitUiuil) niutlbutiijh , A«_ 

qn^b ^ b ^nin tubnt-^iiu obmiiu i 

I i l*n/f b[J^ [i Pn^tnq ifiiitnnt.qtu'b/tq^ jnq^ 

^lub^q iuujtiinininq Sbuinh^ p miuinpiuqtuq 
btuif ^\uiqnit.%btun tnujnij^i qiqiumtuftiuqU 

\^i ben t Pt iPtutnneuq^ qUin ^tu^utUiuJlt lun. 
ubqiiiifu . be fnumbuq^ tli"* t" ""p*" t 
be ^~ribql^ ^lu^ttiUiuiU* b ilbnuij ubqutUnjh ^ 
bt. rtmtPbuif^ qiiipbelMU iiin. jiuuttuljiue ub^ 

m qiu'ltniiji fje bnnqbuif^ '^ quiptflpielJi/l* pbe^ 
ojiU ^ii/hqbnSk* , be ^ujUii^ qtujii utrv nb^ 

17 qtithni'lh A uibq[i tFnfupiiil^nt.tnfilti Ut- ^uiju- 
^tnitMbun^ qiujU b pbuntfUf be l> p.utij iP^j I'"" 
uineuq^ , be * ''fl'ffk 1*",^' ^^ut^tttliinpi ft 
ubqufiili A ilbnisMi tJiiujintth be ^p"J • qp 
"l9'"0tl 7"V' ^ b ^ntn luitne^Jiff SbturAt 

1 IJl tu'iiX'ij nn bp^ tFiutnnetfiu%litj^ iqtu^ 
miunuiq SbiiinU , %uiy^^ il'^l' "P""*"*~ 
nut till %nntu , be uinbq^ t^tnijjue beq , 

be ql'ffk b 'L^P"'J *^"p"' ifitqitrtt^ff • qjt 

2 qn^ 4'" b*- "'"'P.'/I' 7"y^ *"" ^'"'^"'^""J"" 
nnqbu U,'^tupn'lib . be [f/bui^ qAbnii /"-/' 
A *tiiiis^ni ui%uib jieqni[li ^uiltqbpX , be 
qniifb'ltiiitli qlibqnnei/ii *ltnntii , ~qpif^ ,/?'"- 
^tuliiuili q ibyuinuib %nniii A tjbfttuj iibqtu^ 

^%njlJ iin^ A ^ntu tuUne>hii Sbtunti t ue 
%\bMtuiilM A qn^^ utlitnb* U,^'"nnljb be npq^ 
I. nil jiennq lh;ih » nnunep niJlM uppnt. — 
PbiiiJiq b q"'*hq niljtnn obiitnu * 

4 U.iUi" P^ ^^ iftiitnneifujhfi^^ iqtutniupiuq 

•M;Fr-/-"' 


,,,t 


1 


=I.-Fr- ' 


■tin 


ri'tft^ 


13| 


■f-f 


Piu,. 


?"\9 '"V 


..^i,t 


■"3 


n 


■H 


Hh" 


,*/,% 


L 


,0t. 


uint puii, 


-/, 


?_"'7P* 


1S| 


Fr- • 


hniu 


'tnifh 


lA^ 


UMpiri-lriu 


'«bPr 


i/hitnnua "i^ts b 


u 108 O.bbSUiiU.'b anS bifihusi h pnbnh ^ uiuiutiuniua Sbturtlt 
h%iu^^nj utu/htj aujnuinyu hi/uiy^rtj ttuili. 
abuji pi-nniJ , ht- ^ui^uinu auinuin^u ob^, 
ami ftunntJ t 
5 nuii bfu ^ an^ h uiuiumumui^ Pfk 'jy*"- 
tnuMnuinit nn , %uiyfi^ qu/itahtnt bi^nntJ 

iiiutuiujftu uiUMtntunu , ul, utnltnhu h iJb^ 

nt'fj *linaui bi_n . ab an^ "of't^nU ^ t 

7 UttfUJ P^ an^ b bujubutnutjbn hn^ Uiui^ 

ututptuali ^n , %UM\b^ l"-n_"'J tinnhbuub t 

c* tjL. tfmmnuuabu ann^»l$ f^^n lunJibariu A 

unauilig obuinlt . be uiuipiibu tun. ^u/S<zi. 

ituijit , bu tPiuutnuabtui ^ut^u/liuiiftii uin 

y ubq^uA/b , Z^iulitf^ jt an^^% auin. b jb^ut^ 

uiiub^ l/nptu , be 'fh'lk ^ut^u/liuijit b ilb^ 

puM^ ubnufUnjlt . pUhuti u/hni^ynufB bu/h 

\v obiunii ^t yt. np tlLujjql^ h or»^^ u/itinb, 
Ut^uipnUb be npni_nii linpuj /p*^p*lf*t uppni-^ 
pbt-U uppni-PbutUa b an^bthi ^"'f » 

1 1 H^uMitaiiuMjU an^ ?"/' ttuitnnt^auiliba^^ 

^biuniit, ni ujiiltpa^^ fut/npnt.11, atuubuiit/ii 
pjifnpnt/t/ bt, atutfljUutilM tPbnpbut/ tfb ' ttuM^ 
utni^sjUtUpij^,p b linatthi^ ujutni_n b nn^ 

I'Z obujtllJt ''luMUttupuit^ utujnnj ifuttnnt^auAibq^^ 
attiiU ^buttiit ^ puiiu b ubnu/lilt ilb bi u/ttbn^ 

\o b ^nin u/ltnu \bn 'Sbuirili t Ul, UitTttliitiiU 
iMj^uMtnutpuMq qn^ha cibpna mttbt- S/'*"nij 
jtunbuab . tfb ujiubutubtMrnLntMj%^,p qtun ni./n^ 
uiplt Uimnnt^anj b nn^hn okbpnn, pi"h lutfb^ 
uutjii uauMUtuipttiiiu ittn tfutuint^ 't***^'h*ik'B. * 

1-4 l*uu bhr^ lusn.uj'^hli tuputrtbuMn tPiuutnt-^ 
QiiMltpubu uttuuwuMpiua. ^buinli , ifnt^pii unn 
ippipbuji bt- tfuihp buii obuj nli , ifut uint. ii^ 

\k> gbu qn^ qmnuj^^nq tiipiftnbuin ,pnn . f?i_ 
uipq^bu i^intJmL. f'^q, bi^ qbnbu b tjbpiui 

\^%nptu l^npnulj , qb qn^ ^ < IJl. ^u/hq^ 
^iii^uniutjti qturt jhyujutmbg "tinptu b t^pb^ 
utttutb ^uhjqbpA h*-nj**l^ » ^'- qtAitPti'ltuiftj 
i^tqpnt.1^ %npui , qh iqutni-q SbiuihU ^ . 

'hi. 'h JUJI/ffl/w ^ Ui'V"' ^^ qti^ ihpbnt^P butit hff^ iq 
P'^q 'iinptu ^btufhit ^ ^P ^ jutp^utnnq ifitt^ 
Mnnt^n**it'hrf^ t ^'P^ utpni. hff^t bL. bp ^ ^q bah . 'tni^nq^ ujizujy h U' 2 Si»'^ii^ • i7l 'fl'gf^ aihntt bt-n h Jbpiuf ibPf Jp-tu..,,, .f 1.1.1.-11. F-.^—/ ._ft+ i."^tr I-/ 
phSuf, -r [fi-J .^~i, -ft-l. 2i5l;ff. -,-1—1. 

" Upf • piutnijunnup-auilt qiP^fJ tqujutuipujqb% , bu utqu/bg^ qhui tun 
qpuHj btnpuMUrih ilbtuint.p btuti * bt ^bqqb*ii 
npqb^pli IX^ujpnltb ^uu^tt/Unijit qtfpbtfl/h h 
qbputi ubquMiini nqy utbbqtuqii ynt^pyuilttnbbx 

o l7c uujuint^ntf^ b qn^i^t thpbnt p bufti iumnt_n 
^buitili q^uipuM Putqui%p ^"'qpPfti* % bu 

■i ittuilaliutjti ^lupiq ipnpnutunih , uu qbpqnuu 
bppqujtJnt-liuti bt. qatupiqli np b uniiui np utn. 
tfutjhitittipi/lt bqk*li , bi- qtbpqujpniP% bpb^ 

O qinilujiip^pli ^u/ljqbpa bnpqbitqblt i (Jl. 

^utjinh'lt qtupi npqb^i U.^titpn'ljb ^ut^tJU^ 

iiutrp b iibqtuuu j"n9"'h^i h ^^n'"j *h'"J'~ 

uiplt bt- ^pnth uiutnt-q ujlinuybq obtunU t 

O U.ujtJU P^ loqbuiq bq^ tquiuttupiuq unpua 

onS ibpbnup btifii Sbturilt , utpnu btnif 

7 ^q , utlitupujin itujuinuuq^ qiiifu t nub b^ 
P^ qtuttU ifujutnuqujttpq^ quatuuiusputqU 
pi-p t utuuini_uq^ qliUM uiO-Usyb obutnu . 

8 pL ihnk q3ibriV bup p iJbputj qtiWj tqus— 
uiujpiuqf/ij bupni , bu uutu/ltq^ 9^"' ""* 
qputlt bjnputliplj iJbujinuP bu/tt * bu ibq.^ 
qb'li "Pfhjl^ UAtupn%ft niu^LuUuJJM fl*"— 

u pbulju yf**-p9 qubquilinuUt uu tfuiutnuu^ 
qitli b qn"^^*!/ tbpliuuP buhi uiutnuq obusnu, 
qtkuipiqlt bu qifuujitii utuuipujui ^u/ltqbpoi 
qpuutojii/ ^uihq^ b 'bifu/h^ , bu q&u/puj 
P utqu/up ^ujqpP jiii , bu qujfftriJu»jlM &ujpuf 

lO qtnpnuti.ntu , Uu qbpqnujiu bppquMunuUult 
Uu q&utpupt np blinuui np utn tfuutliutup^pU ^ 
bu qibpqtiMpnufrli ^u/UiibpA bpbbuMUUMua^plt 

I t bnpqbuii* Z^uhiq^ ^uj^u/tiutjlt h ubqu/l/b 
Snui ufUnuybn iquinuq obutnU t 

12 I'ub bp^ juJibbujq bff^ ufUJUMUtpujqb 

lo bup , ifiuinni-uq^ utnui^b obujnu • C/l 
qbqt q^btiit l"~p l* '(^[""J tli^^J ^"/"" i 
bu ituju/liqb'ti qltuj "utn.tu'^b ^bujnli umu. 
qpufli binpu/lib*ii tjbuijini^P btiiii , bu ^bq^ 
qb'li "Pf-htP^ Ut^iiipnhfi ^ui^tuiiuij,^ t^"" 

\h pliulfu J"'-/'^ qubquiUntfh t Uu ^u/lttfb% 
b "Uifu/lil^ iquinuq Shuin^i q&utpufU qPui^ 
qiu'hP ntuqpp 1^ , bu qtutl'i/UuiJu q&uiptq 

\^ ibnpnuiunili , frt- qbpbnuu bplibiuifnuUuU , 
bu q^uipuhi b %niiuM np uin. uutiiUunifp^plM ^ 
bu qibpqutpnip% bpliuuiuuiilp^^U SufU^ 

\Ci qbp^L bnpqbuq^ , Uu ^ui%q^ ^ui^uihuijU 
b ubqtMiltli uiinnuq b ^nm u/tinu^b^ obuitzh . 

17 quttn/Uuijli ^ujpui Sbuinit i Opi," J'^'-P'- %nhM LiiptMtLni-n uiuiuiuinuta p p ^nut uthm-jh^ * 
uMtih%tJUjli iStuptu ^lrutn% 4* o.bbsaMa'b m mhiiusuiuu juiaau Xbn , ituifhuiujit titiuj^ 

bni_P biitlJ ^bnni-iP , ntutfi/itutfii ^tuniti bt. 
ntjuiibuujfu lAinbiJu ifb ni-tnbng,p t 

fU 'I- 

^ Y^oubQtUL. S^n P^^ U mltsbub bt. vuu^ , 

^ iOoubtun iitiL. pun "/'v/'"'/ l***[**'*jbt p be 

iMMuututibu , lhit3i% ^P^t '^^nhf^ utntu^h 

obianU tultujifuij jtuiibuiuilt ^ptuiluiUuMu 

obmrtli jnnnn K^ UMnttiuli luihltbi bt, uun^ 

uibuilt obbiui tfbnujlj^bu^ ujti h atfnnn^ 
dnt^pr^t jtuJttjni-tit^'bini , ifuttnnuua^ tliuuli 
libntutf bt-ttnij 1"P tfl>nuit_* anutunujb 
jtultni_nj u/huinujtn obuirrtt^ tlujuit ifbnujn* 

4 Pl ujd^ff^ aqnL.iuntu/Aj b nni_n% fu n n u/i/ JmIj 

iJhtujnt^P'buiU ujfiiu'ib SbiuiLli , /iL nhnh 

t^Xbnu It t^p b ifbp ujj it //"r>J ant. tup itt hftt' 

tuniufh o huurth , bi. u ttpulM tib'lt" qqnutn^ 

O puMi/tt tun.tu'^b Sbuin% t uu ujnhiui ^ut^ 
Sujitiijjhlt ot^birtf btuiniupbint b X/t nu /'i-p** 
J tup ii'li^ nni_niput Ifjili , bt^ ui utpub n tti fit It 

i> junputlht illtiuint p^b utlt i U t^ P ""flk .^"'- 
'^u/liiuiu nii'tuittli hf-p lUjpbuMlili , //(_ uui^ 
libugg jujph%^ luiititb bt^Uyii u/Uqtuif tfuM^ 
uinti/plt bi^pntl luttuj^b Sbiuttli tun tJitt^ 

I piuqni^puiL^i unpnt-ltl b uuU i t»'- ih'lh ^"'- 
^uilitAMjJt jujp!i'lt^ nnt^iuptuUltli b ilbpuMi bti^ 
^bptutj itbqutJinj ^ilintfli ^uilitibpXutUttMii 
tufius'^b Sbiurilt* np hif^ h luttptuUliit illtuj. 
jftt.fo'btuli , bt_ qujiib'iiiuhi titphtSi nni^ui. 
pujqplt ^"Iff^ ""* jiutnujbujL. ubnutlinfii 
nq^tulfltqtntf^ np l^ujjtf^ tun. t^ptuti bjnput 

o upU tlbiifjnt^pbttili t (jt. ntutfb%iufu Output 
qnt^ut ptisl^^ttt tfliqtiiti U^pqbutt^ b %ifu/lt^ , 
q^iupti^ Pnjqut%p ^tunpfJItlt bt_ qtuilb^ 

iiuuMjij ^tupiii ibripntni^njlt , Ul. ubphbtu^ 

tTntfUuit bpljiiultli , bt, tt£kUipupi np h %n^ 

tatu np ujn tl uuMiiuittp^nU , bt. uibpntupntfJ'lt 

\y^ bpjtl^iuiftuifp^t ^it/itnbpX bnpqbun^ , ^np 

oppiiiuq tMJii'linunnL. b tint^tuputbl^ trn^A 

t^plftli.plbtJuU% , bt. ^u/ltif^*^ ntu^u/litujlt 

1 I p ttbqtitltli "n9"'0/"l*^'fJ * If'- qtPnpP nnt.UM^ 

piuqplt bt. qtutflMlituJli tfiupiPlilt %nptu ^tj/h^ 

qbpX q^ptnifU bt, nmltt.^ bt. ,Duinpp ixMi^t 

t*^ bt, uitutnt,tiinuitfu ^tttlinUlt nn'^nhi qnni^tiM^ 

puili'h lupirim^nj pttiittubltU b inbnb tfb 

unt pp , nt-p qifnfnftp'h ^bqnt^^nt.'it , bt, 

*tU?Pf -|-|— t- -bpf ^tu^tu'liuipM ^bpf b utMfut%^ti 
*U^f ^tMqutqni,p-hiu%t b utfnliuah ahnuut ^bff* ujjpbugb'ls t^itu fa tfjaptuj tfiutjinft ^pnif . 

/' '/ ^T "'./ ""p^p i"br"^ utitit Ui IP b ti qb t 

I J U.tquj p^ iuifb*ltitijU ffnqnJni_pn npnt-ttaU 

Puptujhf^b tiMltqbtniitlliu tn^ ntbiutPtui , bt, 

tfnn.li/liuijqft pti/ltii jmSuiij tfnqniJpribm%%^ 

bt. uiriliptjb^i ftliS tfb fujifb%tut% tutumntb^ 

pitilititif obtUfili np nS tuixtibtjit , bt, luht^ 

1 4 ifti/hlitfb'ii , l/t, fiitjtntiftqfi %ntftu tfbtt^t 

np tntqttiii %niftut. , tftumnt,ua^ t/nqn^ 

't"'~l"f^ 1'"-"'P'^^l ui%tupiuin jiii%rtt,nj iltutiU 

ifbqutij . bt- tjj^q^ tpjiii b nnt^nh ban^ 

\ O p tMali^'lt 'UctJ nt-Pbtijti X Ijt, qb^bit b bpn 

tTnqitijjiqbtAitila i^Xbnn fit pbti/lin b iJbpnij 

qiftinj qnt_tuptMi!jjtit luntu^b Sbtntali , bt_ 

uiqii/iitfb'h qqni.tnptulfli tuntu^b Sbuanlt * 

I ( > t; «- "» UMpifb ^uiS iiili tuhi ohb tut I tup b% t 

qnt tuputl^fili ft funpu/l/la tfbtujnt^pbtu*tt t 

I i (ft, ftriuqq^ ^iu^tu%tujJi qiftuutU fii-p itu^ 

pb%^ qrtt. uipiulffi'lj , bt, giu*ltbi»q^ bi_p*b 

u/liqtutf uiritu^ft Sbiun% ju/ttqbifiu'b tftu^ 

\% piuqnupft% uppnt_pbtult t frt, qftifk J"»pb^ 

% 4" lu'li tuft ^tu^ tuli ttipi ft ifbp uij bq^ bp tun 

It It q uj'it rrjit fu% If ntfti ■> iMtii q bp X utit tun ' ' , np 

^"*J*f^ "^nni^fi Sbtuittt b funptultftli tfbtu^ 

jnt^fJbtu*li , bt, qtutfb%tuju qtupbt*}ih ^bq^ 

g^ tun putntulfuit, ubquitinpi nrt ^tubftqtun 

np ^ titn qptuli fiinpuiliftJi tflftujnt-Pbiu'ii t 

1.^ Ul- qiuillt'liuijli ^lupiMiit bnpqbuq^ ft 'iiiftu^ 

LO 5/^ bi_ ^uiliii^ ft nhqutlili^x \jl, tuptuuq^ 

qnt iupiitljfi% 1"P opftlitulf itiptup qnt.tu^ 

puilffi'ti tfbqtutf , %ttfUiq^u tnpiuug^ bu 

Uifiu , bt- ^utt-bitnj^ tfiut/li %rtqtu ntu^iu.^ 

21 %iiipi , bt. Pnqiffi*1t 'iitttfiu tfbq^t t bt- 

^lu'ttrfb'ii qqnt_tupiul/u nq^njlt uiptntunnt 

ptulittilff/li , bt, ^^lujpbuqbit qqni,tuptulah , 

qnp opfi'tttulj utjphtj^% qtuntu^fiU qnt,tu^ 

pujlfu . qjt tftuuU tfhqiuq tfnqntfpqbuhtU ^t 

1-2 Pl bp^ fi>fuut'it% tfbi^iq^^ bt- luptuugf; 

'^b l^'tb 'V""""'-/v'"'^"^7 Sbtunli \}*'»tnni-hnj 
np n^ luit^tfiqfi , bt- jiu%efiu%fiq^ tubunFtuj , 

-"J Ut, jiujinltbuifft'ii *itiPtu tfiiq^i qnptfbqutt,^ 
iluiinni-iitf^ qtqtuuttuptutpi ftt^p%nfutuqtuiih ^ 

1- ( btutf tupnt, iu%tupiuin . Ut, qhqk q^bnu 
fit^p ft tfbputj tfffunj'iinfuuiqft%^ lit. ^^uiutu%^ 
ifbu i^uM ft tnbqen^ nt,p uiutu'liiu'ltbqb'b 
qnq^iulfl^quit tuntu^ft Sbutn% . nuj'itqb tfb^ 

'lo qiuif ^t Ul, tuntj^ nua^iu%tujii itupb%J^ 
tulitnft ilbqtugii tfuitniittfp ftt-pnti bt, qftql^ 
ft tfbpiuj bq^bpiug ttbqtulinjU nn'$*"^hl'**gt uijpkuig "bpf ni^mijt '"bff dkqutguijlt/k 110 •l.b^sa'^u^ bt. auiifb%ujjh tupjtifli %npuj ^brj^^^ utn 

'2^ juJUiitilititL. iibrjujtinj nr^tulj^^tt^uiQlt x \ji^ 
nunfltlitu^i-A qi^ujpii^ %nfiuj ^ui%tf^ ji ub^ 
niuiiit'* , hp-pbi^ tj^^iupm qn^^M i^iplj^ni.[(f bu/liii , 
be ^uti-hun^ tliuuii 'titintu ^puj^iMjJtiujIt ji 
ifbniiiif uijiinU ' lit-ftntf , bu P '^IJjf' %tfuM % 

27 /*<- bp^ libqjitf^ u/ti^t ml^uitfmj ft tfn^ 

nniJnnb%^ bpf/plrti* jujn%bf^ %ituJ tfjt ft%^ 
I tu tfli% I'* (li ujiumni. bn utlt tu^t obut nJ* np 

28 /»^ tun^i[tijli i bt_ ^uhi^UMti^^i; ^ Pl jui^i/»^/rw_ 
aliti *litiuM tfbnplt Qnp tfhnuiu , tftuutni-itq^ 
q'Ututntiipiun /'*~p *"l"^ ujJitjjputuj i^tuitlj 

2^ ifbqtiitfli qnp iPhqiuu i bt- if'gt q^b n u 
bt_n It iJhpiitj 1ip"*J 'ttnpin , /fjL iiuiu$lnjb% 
quiin^i"^ qiluiuli tfbquiifti fi utbqt.n'^ nt^p 

30 uitJiMilJUjit/itfb'ij qnq^utl^^quit t {?l uJiitf^ 
nui^tiiiitujli jtupb'lil^ 'it n pus ifiutnuii/p Itu^ 

pntf^ I bt- tfl*rjf^ /* 4J'[""J ^li.^P^'n "^1'"' 
^tnflj nn9u£ fib q ujit , be. qiu iZ&V/ ujp' "'/'/' 
%npuj ^bqii^ ujfi jutuitul^tiiL. ubqu/hnj nq- 

31 ^iiibhqinrfljt IJl. qinifUiiUMpi q^UMpiqli ^{"p- 
qbuq^* qnp opliintjlf ^"Pll'.f/' ^"^p"/ J^'l- 
fujbbq^ "ibpbnL.pbu/ti^t bt.. '^ti/litjg qusjit 

niu^utliuipt b ubqufliit ^ ^ntn uulini-^ttf 
SbtjJTtIi . /tl ,ptui^butf^ iluMiMti 'ittipui ^"i- 

32 ^ut%uijlt , bt- P"qfff' ^"^'" « O't- bp^ rf^_ 
fuujp tfuJutnugiMiii^tq^ qtqtuututpuiqli [I'-p . 

33 ^rt tultutpttttn tftmnnt_utf^ t^ttiM . 6'l '//'// <t 
q^briit /jup [t ijbputj ^ll""J 'itnpus np ifujuli 
tfbqtuu% I'^k • ''*- itiqiii^ijWii qttuj jt 
inbqt-n^j m p utqutiiu/h^ttjb'it qn q'^m If l^ quit 

34 trL utnbiuf ^lu^uiltuijfilt jtupb'ti^ "'J^T "/' 
dtuuft iPbqtuqIi hn^ tfututtaiiph pt.pniJ, bc- 
nbqt h *l^n*''J ^tT^['"'3 ubqutltnj nq^m^ 
bbqiutftt* bi- qitJifh%itijJj iitp^i^J %npiu ^bq^ 
n^ uin jiiJtntnl/ujL. ubqtulinj% nq^tuff^qiuqt 

35 frt qujifb*itutjlt q^ujptq *ltnptu qrrpqbittf^ 
qnp opfiitujif ^/"{'^ff/' ^tJJptq nsfuutpftit 

' ^*hp^"*^p^' "'"*'' '"- ihn^ 1"*^' ^uM^tthiuipt 

h tlbptui ubqtuitnpi J"ft^"'//'t'2 Sbiunit* b\ 
^utt^btitf^ tlujisli 'ttnpin nrn'^utttutju p ifb^ 
ntuq u^tuib q"P '^bquji^ , be frnqqbltuuti 

1 1Ji_ bp^ '^^qf'ffi 1^%^% , bL. int./iqt 
qnittpptun bpqifu/ii, bL^%us ftg^ ipftuj, Iftutf 
p^ buibu Iguttf p ^ /ipuuq^ui /tq^ , bp^ 

2 rt i ^ujitqf; jt ip^p I ifbqu ^^^"'/.7^ » O*- 


uiudlt np tfbpSkbuqb jHp" mqanupbuMli ^ 
btuif b tfbnbintnb , buttT b qutq§ii'tiujnbb , 
iptiiP b utbqa j/fiK , biuif b ifbnhtnutbu 
tultutuunij iqqvnn^ butu p ubnbinirtjiu unq^ 
Itftii tqqanq, bt. tulttiujitpti^ qitntJuJi- , be. 
A "^ '' "/ 7 "^/'fff' ^ *- J ^^' 7 liMlth 7 ^ • Hmif 
ifhpXb'lttujul; b upt^ nt_p bi^iu tttupqnt bmtT 
J lutiblt UMjIt itiqfi n t-Pft t-*ii u 'it np tu , / np P ^ 
libpckbqbuti 'qq^hgh ^ bt_ tftintuqolt a ilutib^ 
q[*ff Itihit, bu jbtn tujltnppb b t/bptui ^tu^ 
-i iMittljbq^ , bt- jutuqiit'tibql^ t (Ju tt^i^ np 
nt-fuinbq^ ^"'/' It "ff^bi bunf atupb , 
pitin tttifbitutjltp np blt\ nt^pttnbn^ t/utpq 
bpn tffrtiin Ktuip , trt, tl'nntstltiitiqb luiU itu^ 
iuin Itnpuj f bt. lutqut p tJbputj ^ujuujltbq^ ^ 
bt. ifbqittitsbn^ tibnil A'-A^ A 'linqu/ii^ . 
O Gl. ptnuumtlufu if'^'bqh qifb quli^ H"P ^^"^ 
\) nutt_, (J 'ntnnt-uqJ^ qtuuii lutUqiuhtittili qnp 
jujl/itbitjL. ^biufiii, bt- i/tjtult tjbqtjjqlj qnp 
tfbqtni. , gq joqbtiiq npn'^ , bujii' idJin'9 ifb 
ftitivbiuq qmiiu tfbqtunlt • otl ^tut.buqg 
tliutjii Itnput ^iti^itiiitujlt p tibqiuq uiliuip^ 
bt- P **nqp^' liiiuM tfbq^pU t 

7 U,itsuj P 1^ ^/"J^ XbriltSuju iKf'bi pujuui^ 
butit rtifuujputL. , iPujtnni-uug Jutub tfb^ 
quitpt 7"/' ifbqtuL. bpbnt^u tnujinpusbu 
buitf bplint-u Auiqu utqiitcubutq , iPlili tluiuli 

8 tfbquinii , //L tfltit J"n^*"b^*l ' UtVq^ usn 
niu^iMtititini , bt. mtupqb p Itbp^u ^uj^fu^ 

'ititt^ 'ituspM qtiiutili ubqtuiiit ^ hi- pjumbnqg 
nui^iuUttitu qqint^ptli int^iuth^ iijhtnp be. 
u ifb ^mttitjg . (jL. quihbuiig jittpblig titJUmh 
uiiitp np duiult in^qtutilt hg^ qnpifntj nb^ 
qtulinili , bt. itittniMqbtui utpptSlfU ^uMtlbu»^ 
n^ tun ftutuiuftutt- unqiuunil/ . ^utUqp 

\0 ijiutjii ifbqtuq ^ . Qt. qhpbpnpqii tuptuun^ 
inq^utb^ii nptq^ii bt, opgit hq^ • bt- Mm^ 
i-butil^ tltutfli % np lu Mnj^ iMtU I "fit pit q tfb^ 
qiutpt 1"P nbqtut- , ol P '^nffP l**'nj i 

\ I t/t- ^P h "^ quiutiibiib*lt pf*q Xbtt.utua 

'Unpiu qniq^ uiuttnptubutq buitl bpbnL. 
Xitiq^ luntuL.'iibiuu , abptj^ qutiumutptuqiM 
ht_p tituiilt npni ifbquMt^s quiiuuusltnpqqpnt-p 
tfhnj *ittu\b^ ihuttii tPbqiur^i, bi- bt.q tilt 
utpbq^ b'titu^ bt. l/Unpnt-U ifb nbn^ b Ubptuj 

\2%npiu, qb i/tiiuii tfbqtuq ^i Ot. miupqit qusjb 
tun. niu^iuhtujii . bt. lunbtui ^lu^utitut^pU h 
%tfutttl^ lb luihniJ qtun. b ibyuitniub^t *Unptu^ ft^k *fb"4^ /"-hf t ^"3*"^'ht b funnuinifu/it ''bpf 

b<- ifiituint-ual^ Slrutn% atlutatt t$tMitauii*MtMa% "obpf 1.b^8a>^a■b 111 1 3 S^ujtili , ^uilti^h tltutila liuniuif ^ t Ut- ^tt 
t-hua^ iltutiit litinitt ntii'^iitlttMitli iiilaniiU '/"/' 
ifUnuji_* nnnii /"^/',P '"- hfj^ /' ^'".7 "'^'4" » 
UL. pf^n'fh 'litliti * Ut, ilhiutiliitnli ntu^tu— 
%Ui^ltlt hnbifh /innliL. qnrf^ %ujy-^nj 1 

1 4 fUotjhnuii^ O ^f P^'O^ (f niiitbtili //*_ ttiuq , 

T U^t^i nn /tf ^ 'I f'h"i^*"nh '"- '^'■"//'.'/^ "'— 

uujiluii n unitni^ftf uti/ltn aiUuth obiunu ifui^ 
tnttf-unl^ tjuttiii jiulitfttiljutint ni^nnn Cfbiufilj 
funt uiltitintutwt lOrtlitun 'ttltnn luna tuftr tif 
p tpuniSU uiMiing nuui tjnani_jj- b luU ubbnit^ 
10 tliuulB nnnt iiMMlinnt^ubuiiti /'Vs * •''- V/' 
tTbnutthi b unitnt-IJ bihiuli , ^iuuini_un^ ^ be 
a^pTiiibnnnti. bt^u ututililt jiut.bia^ bliniU^ 
aL, tntuq^ iipiu^uilttitht . /tl ,puji_biin^ b 
utlUjU^ nuj'^iiiiittiju pjnibijti np iluji/ji lutli^ 

utiiiiiMMuli hn^ f bt_ ffff/nb ^"/"/ 1 

17 UL. ujIjXIi np ifbnba^ ^ be iiipiitutM^ ifb IfliK 
JtMJtfbuujjll uiUJUini,ppu/ljuin obuMitii Uftp v/"/4 
uiujput uMfiltbi ^ at. nS pil'tultuiin^ bt- tu/li^ 

\o qujlibitg bi^ pltrtni.librtb ubnit , U.^i/^ /""/ 
UJitujpuitn p ptmyuji/n ' iiitnil utpa uiju It 1 tltuiht 
iiultunt-lirbtultii Uiit jiiij>iij}iiitjh . bt^jttitubun^ 
utiiult 'itnpttM ^lu'^itjltusht iJtuuti lulin-buint.^ 
p-builht nnp utliqbtnujattiL. bt^ /'^'^^' nS 'th'^ 

ly *n^p t "*- f^^nfr '"'"' • j^iuJiitb nultqbtnL. 
tuntqni-.p pi-lt lujluiu/ltujii ujftuj^b obtufzlt i 

11,. a 

1 Y^oubtftuL. O^p p^'1 U nilubub bu tuu^ , 

2 U^jX% n^ ^/'4" '^^''ihnh » ''*- tup^unfujp^ 

^biniJ tup^UMUiupSbul^ atutttuini.bpuiliu 

^bujiilt , bt- uutbutig P^'h^'ph pt-pni^tf ^ b^ 
[o ^ jtMJt^iultnp , bjtr^ b nniJ nnni-M liutii bt_ 

bp^ b juiihyuiutlttit^jJ bu/li ^ bt. b/J ^ ifhiu^ 
Z ubutf^ ft'ii^ (pi^bp^i ftt^pnt^if ^ bt. b/J^ b^ 

qb ut b np nuutn Itli S bt. J-bi uibq ^ b i/bp uii 
Imptn^ bt.. bpnUnt-qriL. tani^m tliuiilt ''h^i 
hph^ , J ut tfb % lujli ^ q np bt. lit til lb q ^ iTtup q 

4 tun. b tfbqutlj^bptj %npita %n^on , Uc b- 
q/iffp Jttpt^uiif ifb/iutii^bq^ bt_ jtu^tqtuhbqi^ , 
^uiutni^uqg tiitutpytntiibitt-Pbt^iit qnp itu^ 
tpytntuqbiiMtf ^ quttf qipttuttlt qrtp qhiuubuiq^ 
bittu quti^iMjitqii np tni_ujUqbqutt- utTtu , 

5 btutf nqnpnt-tttMiU q"p bqbui . uj tfb*ii tujli 
bptug t/tuuli "pnj bpqiii.tjJL. unt-ui , «if»L. 
J-btigb qif^ni.ptu , bt- q'^b'liqbpnptt tftMJi/it 
jtut-b^tf^ b 'linjh . bt. njp hfl^* '^ujmnLUn^ piua.uMQ -^t/f-P* P""* n-^nq ^nq uLbn Uinft-mlt) ni ytliiTiu jtut-ni^p inpnt-tl ittniqpiftuUbtiqb 1 t?t- 
piiq jtijlifjujittua bt^pntf tfiiiuint^utt^ Stftutili 
ptrtj tiilttiipiuut p ^otrtbq ' iiljnq utpb^tu^ 

i fJ ni iMtutMii npnj I tttliqb tut-ill (/c ^lut-bu^ 
qt^ ibuitiiltnptti ^ptu'^tiniiiini tuiitu^b ^btJiiiIi^ 
bt- Itrnqqp *1iii'ui tliutili *'p'^l pphj* ftuiJb^ 
iiujfi/^ qrtp tup nip bi- iiuliqbiitL. istu t 

S iJoubnuiL. ^^p /'^"/ U "iJubiib bt. uiit^j 

y "Itiiuini.qp tnni^p li,'^tupri1ib bt- npqt.nq 
lifipuj bt- tuuuuuqbu ^ ibj" ^pt" ^ nq'^iu^ 
qbqlili, tin lull ui^pbtnj unpin b tibpiiii 
tibqufltnilt qiuiluiiititii qbybttli iPliUKbt- qiu^ 
nttii-oui , M*. ^nt^p iibqu/linih np "'ippqp A 

10 dbptjtj 'itnpuj tfb ^h'^qh » Ot- 'i't^'qqh j*"'^ 

^uiliujjlt uituinifni tm/jt itintut^b , bt- ttitin^ 
pitiituipinbu qutvjt.pii qqbqttb b ijbpuii 
tfinp lilt ni b t_p « # , u «_ S u/u ti 5 ' tj nil ffitiin nn ^ 
y nt bb qHii h 'fbp uij ubq niit njli q np *> n t^pli 
a inbibqf^ , bt. qpif^ mniililabp nbqu/ttniltt 

I I tjt, ilbplituuqb qtqiMJtntlnt^ttUtini ht-p 1 bt.. 

qqbgtib *"Jt tiMUMtniPnutxtttli , bt. ^tiAiq^ 

rtnqytiJti^qli tnpuini^nj nniTiiubbu b tnbqb 

\'2 uni.pa t (ju ^uLplt np luippiib b tibpiiii 
ub quill npi* tfb yh^nh' bt, ujjpbuti^ b lib^ 
puii tinpui ntW^tiiliiiiJli tpujitn p^*q utn.iu^ 
t^fitsiti , bt. qbq^ p ijbptuj linpiiM itnn^ut^ 
bi^qli t /"- ihnk h ^"^''" qtiUJpiq ifipbnu- 

\o jfrbtijliii t ut- "^nt^p ^luliiittquiij uiipbutip n 
tibputi tibqutlinili , bt, ifb yP^qh * 

1 4 Ut- uij u op ^'li ^ qn ^b'ii q np ifut uini,^ 

quthptpili "t'npj*^* Ihtttipniip ^lu^ii/htiii^pU 

I O tutiutyp ^bniitlM jittliqbiliitlj ubq ti/hnhit U^ni/^ 
iiiipni/ bi_pni/ b'liiuy'ini qti'^lili "^utliqbpX A*- — 
qriij liiipiu bi^ bliitpquitSlt np ptt^ b i/bpuji 
ttn^ftii , bt- "^tiiljq^ b ubqtMMlth* uttnni-q h 

M» ^fitti tuUfti-\pfi fpMutniMib 'linpui ^bujnu: ul. 
tttlhtuqb tMj^i b 'liuu/ltg bbpbubu (J.'^utpnu bt- 
"pqp,P linptu , pujqtMjpy q^'f'h'lh r '""-/'/' 
utbqi^ny . ^b upiu'^b lunputtiplt ilbtuint.pbuih 

17 bbpbqbu qlttu t l\s bipbutip fuiinpbuti . 
tfuiult burnt. quiiJi%nqtii b ujtnqngh ^buirtlit 
uppnt.lJbi.%,n uppnt^/J b n/iia b'li , npui^u 
qtiiuu ifbquitpt Pqh f tinjUiq^ii bt- iliutiU 

X"^ 1 u ill qutlitu till I U^tjbuuijlM tupnt. ^tti^uHitu^ 
jhifii U^phnh 1*"/^' • **(*h" jtut-buib'ljtijbii/u 
juiqqu abp p tjiutqni Uilttsip obuinli • ui— 
ifbutupt np tlbpXbufib b Itntitu uppbuiip t ^l;pr- nii"'f{hiil' ti"*3Hk /' #r"y V'V/ *^*'"Fr- if'- 112 IbhSaiiU.^ i9 JOoulrgmL. Skp d^l IT nijjijiuji hi. uiu^ , 

20 y. IM 4" uiujutuinuJt^ UAuipniu^ liL. npi^Lntf 
%nnuj Qfn ifuJinni^aiMjUbabu ^htuirh juit-iti^p 
inpnuif o^uihhahu smUum . autuiuuhinpn 
qiini-b ithnj "liut^^nj q^n^ ^uMiujufujqnflif , 
qbk" ^nnui utjanLU , ht. q^t" *^"f""* b^ 

21 n/iliriLi/li t /• muiufuitf/t fit-qnif^ quiliqbujf 
tfnni^bttab, hi. tfuiuinLuij^ ^"V" ^'uj^pbui^ 
qn^ h utuMtniunn^ , qttS b ^nui uilini. yjit^ 

22 S^UJ'^'^' » 'fiuu^u/ituijU o^buil i^n^ufUuill %n^ 
nut irtnqunif bi_pni^ uiptuuijg 1'"p' t <*/'^" 
liui-bmb'Uuilfuili Sbuinli . luitb'ubL.filM Iftu^ 

23 ininphuqb t bu ulith'liuijli qn^ ^ui^uHniij^t'lj 
nq^iulfiq /^"lifigli , bi- itfi ni-tn^ijfi ■ 

24 lUoubi/UJL. Sip [fl"l Ifni^ufiufi bl. utu^, 
21y hloubuiq p'i'f UAuipn'hjt bu f^"} npqfiu 

*hnpuM bu ujutitutfbu ^ ^J" ^P^' Av^ t^tuttlt 
ihiquiqtsiinjh . b mbqun9 ni_p uiqtultuiljp^ 
qb'lt qnqVuulfii^' uiquMighlb fri_ qijjiiuli 
ithnuttfli uin.ui^jt ShiunU . uppni-P JilIm 

26 uppni-P^bujIia i X yiui^u/liujjh np ttuitrtnt.^ 
guMi/ti/i quijll' l^bfi^ifl; . fi unipp inbq. 
i_n9 ljbp[tfii , ^fi upui^ji ^unptuli^tU ifljiujnu^ 

21 pbuA I li.ifb'l.n.Ju np •J'bpil.%,ujq(, [, ifliu 
'Unpui uppbutj^ , bt_ jnjp ainp^ntf i^bpuij 
upubbitqb b %ifii/ltl^ uip^uii' ^nt-Uiutj^ ^ 

28 uni-pp inbqun^ i l>«- luliop Ipui-hql^'li jn^ 
pnLit bi^ibiiifjt , ifi^pbaqfi . hi. bfj^ fi 
tqqli^h utttop- bibbiiif^i , ^bpbutji^ qliiu tit. 

29 Spntl nqnqbutfi > U.ifl-'t'i'ijU uipni. ^iii^ui^ 
%uijbtfii Ifbpjiql; quijh. upprtLpftifil iipprtL- 

Za pbuiijq i ^Slfuinil t lit. utifliliiujli ijuiiill 
tfftqiuqii, inpni^ ttuiufubiji juipb'iii 'itntftu ^i 
binpu/i/u ilbuijni.p buili ^uiub^ ^i uppnu^ 
Pfiuituli , ifp libpfigji , utji^ ^pni^ ujjpbuiffi i 

H- b 

^ \jt- utju on^*ii htf^ i""jh'^ "/' '/""'^ J"^'- 
uu^iuaU hg^ * ll^ u^pn^p^^Jh uppni — 

% P^bu»iig ^ . /' utbnt-n^ nt.p uujiuiju^i^gh% 
unn^iub^tflt* uu^ujljffb*ti be i^pinjh J"*^- 
au/btua '^tun.iu^b Sbiunl" ^ bu t^uMp^i^lfli 
^^bnn^ uin. jiuutujl^UML.*^ ubt^uiUnp$ >nt-fi. 

3 ^mltuibb , frf, quMtFb%UJj% q^ujfiu^ ^bn^tuj 
uina^ ^bt. aifbufthi , bu qtuifb^utjlj ^^ 
^utpu^ Pfunuiiip ^""IpPl*^ ^«- t^uttfb'Uuipi 

k ^tupuj iftnpnutunfu" , (ju t^bpfMlfujtfntJbuit 
qbpbnub% bu a&ujpiM^ np Jm ijjrpuij %ntjui 
tun iTutithtuifp^nit , bu aibpnuipnjPu bpp^ *bpr. "i//tt«j^ 'bpf^?^""PA 'bpf «w^ *3bFf 5 biuifmila^piu *tiu%nbp3i bnpqbug^- Gu ^u/hq^ 
qu/fij ^lu^uMiujjii b ubnutS/ii luinnt. n S^iunh . 

6 qb duiuU jiuUgitfUuMq ^ i u,ifb%£iJjb utnnu 
^tu^usUuijjiqh bbpbn^ qutfU, b ununn tnbq.^ 
un9 bbpbub*tt qiujlt , nu/ljqb uppnuff hub 

7 upunt-jo bitilin 5 1 llpiq^u qiJiuult ubquiipi 
unjtiiq^u bu qtlutuli ituUquilJUjqti , op^U up 
bu unfli biMJittfl^ unqtUt bu ^tu^uiuuijli np 

^ ^luubqi^ Ijni/uiu iJtfiu [hgh* Gu ^utSuMhtu^a 
np lF$untitt nitiltbn^ 't"n9''^^kt I'^'i '^'^PI'^J 1 
ifnpP' nn^ititfhqtiiJ 1"p tfuitnnuqufh^^ *hifua 

*) bqbqb t Gu uJilbutuju qn^ np 'f"f^l*ff/' h 
p-nUpb , bu ujifb%utjb np n'^p^h'jh A Oum^ 
bujputjit btuit b uiuauiMubb ^ ^Ui^utUuailth np 

1 ifut tnnuq u/ttbu j^ q "y " b '//'// A • Gu uj ub * 
'busfu qn^ qu/jtqhuq buqnJ bu np Spq^ 
quj%qbuii , tui/tfbbqnu'b npnunqlt U,^njpn'tih 
bupuf^it/liSbup nuifb^ bqbgb '>iuiiutpujbtuqt 

11 li»J" ^P^* t 1"^/','/'' t^ipl^ni.p-biM^t qnp 
\^ tPuitnnuquiUbnh% Sbtunti* huff bpf^ tlmuU 

qn^nt pbu/ti tftuinnuqutiibq^ quitlM , uum^ 
uim nn^ ilniuJi qn^b nn''^nula^b ujint iqutUu 
putquip^u b %uj%^nj quiiiabini bt^nniJ, bu 
nuj^tupu putqtMjp^ig ovbuit p'-n_"'i » "*- 

l3^ijj>A^ quHtqbuq bunntJ, y>P f**^^* niuqtup^ 
^tuqbu ttuiuinuuq^ quituinujpujqb pi-p P 
ilbpuijf qn^hhi qn^nuphii/b i^pljni.P'bu/U 1 

\\ Gu ii*niuinuitq^ tPb ii%S iiutlliUuijU iqtutntu^ 
ptuqitjq bupnn Itnugp Oaiunu . bu fju , 
n^tu^ufUuiittU np ^bqnunnu qmpbuuU 

15 ^ihpbnupbutV [p^ftgl* « iju irjtu qn^ftU qn^ 
^ni-P-bu/u ^ihpbnufJ biuhi' %npb% [H^f^gl** 
jnpnuif uiunup tqusmutpmq^q^ ^^PPffi* • 

\Q bu iffi Pnqnuqnuii b 'tttfu/u^ J'"J*i ' ^'- 
b/J ^ butifuju n^ nt.jutnu iftjumnugu/bhq^ 
qtquauiuipuiqU hup ', jutunup jnpnuu uua^ 
utnugu/it^ql^ qqn^%* ^^pfrgf't hu fi iftnqjiu 

17 ^^uiUqp. \ju UUtuqbui^t jj '^""J t" r^' '^^■^ 

IS itt. Jf>p% bppnpq* ^P"4 "'iP^^sb ' "«/"* 
P^ nuuibi^nt^ nu w/f^^ /' '^w "J 1" ^l*^ 
'^thpbnupbtMth bt_pni jtnuni. pU "PP^PlP t 
'V' il'^'tst' pf'qni^bf^b ^ ~ ifujuinuqujUb^^ 
buiqli , bu^ ifb ^uttftupbugb %tftu tujh . 
^utiiqb "^ UMtqui^iut bu** tqq^nuP^u'h ^^ bu 

ID u/li^t np bbpbu^ b^iifiu%^'' tfbqu ujnq^t Gu 
ifbti np ifbpXbttqb jiutfb'limjit tqqanuPpult 
iffi ^^phght *^Jl ^P'^'l '^jp^'^fft'' 'J^tfbuuMjU '^bfp* "itp^"^h tAnuMMM out^uihuMpM p tlapug ubtpu' %ni% «st- V P- 4 ^bp^f fmujqiuqnt.- [ti kutit *0|jpp. nt,^tn ^autP l^wJtMit^np p%i-iUf 

ft^^ qn^ ufiuiftutpui^/i %uput l*bpf i^'^ffp SttuMg- 
kuMtU It 'ltJtu%t; ^Ifpff^i* *^bpf» npnuiT Juttnnt-- IbbSU.MU.'b 113 20 $$ni-pp h^'pi'B^ nifftttlt t hu uiii^i np l^b^ 

lultXit nn tfbn^hunh fiuifh'jimjli hi*" ufnvnt.^ 
P^lfii^t , A lunb nufJ btjiiii iftnpi^nj IftuiP jui^ 
'lituiiitntt UMn^nu , btutl juitiU'ttiijjIt tiiMtpsh^ 
lb u ufft 1^" , bi^ I I bpfttf ^ fi ifii nj Y n ^ft% 
thnbni^ft^buih nn h*J^ " binnli , ^"['I'ffk 
u/iiXllt *"J^ h f^nnntlnfibtil^ bi-niif^ i 

22 lUoubniitt^ S^n fp'l " ml II pub //l ujug , 

23 ilfoubnjn p^tff "Z'V/""/ I'uptnjbib bi_ ui_ 
utuunbu , ^luifb^itujii aU uipu^ nutp'^nitinj 
bt- anSfuujpn bi^ 9"^ 

24 bu ^ntptu abutn iib ni-uipn^n ; 'fbnbinuti^nn ujn 
b ttuin, ujnutlMuinii Ifuitf ifiUbub JujtHi'UtnjIi anpO-, putjn b bb^ 

"2^ puibnup ifb nt-uibab t (Jt^ mtfb'ltiuju np nt-^ 

tnbtf^ b ^utpujnj tiiliutiilina nnp itiunini-niu^ 

%bn^^ UMutnun SbiunU* ^If^pl^lfk ***^^' "'J^ 

26 A tfnnntfpnbu^ bi-pif^ t l^utitbuuipt tupbiSh 
tfb n L ntbn ^M J w tfb'h tujU all ujbn *-/'/' *- " " 
Xbp , ft p'n.ylitin bi^ luiubliiuilt uiliiuulinnt 

27 U^itb'iJajjU uiU^i np bbphn^ uipltiJii bn^ 

28 lUoubnuiL. S^p P^f " nJubub bt- uiu^ , 

29 fyoubuiu p*"f "/"//""/ I'upujfbip bi- lu^ 
nuiunbu , Up iPtuuiiti^iju/tibti^ qn^ ippbni.^ 
tubtMiU obuin^i , tuan^ aniuitnuipuiitti pi-p 

30 obiurzU b an^^ ihpbni-Pbu/li bi-pnj t Ubit^ 
unpuM iiuiinni-uubu 'uiuinun Sbiunti , aiktupus 
bpai^njii bt- qibpnuManif}^ ifuMinnt-ual^ ntibi 

OI lunuiyb ^biutiUt ul. ^u/ha^ atuni nm'^uj^ 
UuiiIm p ubniMiliiM . 0C_ bnbab bppiit_oli U,^ 

32 ^uipnlib be npnt_nu %npuMX Ui^ abpfiti nui^nj 
uttiMia ^^ ^tuu ^iJU^ uiti uijb'li b an ^bn 

oo ihpbni^P'builj aibpni t f/p uniinni-uuiiibaj^ 
atuppLJili ihpbni-Pbiuh bi- qauipupi tun h 
inpnt-nnU Ij^'tuipttiib ^ ^hnpuj ibnb bplili ni^nj 

oA p tituuh t l^b qbpnnt^&^i ^tlbpuinpuMti bt- 
abppli ^int^bpiMMqb u»n.b bu jnpnt-nub I'u^ 
piuibip b qn^pulj ippbnt-^ku/ji abpni, bt_ 
bmni- auMiU {j^Satpnlib ^lu^iuhuiib bt^ npn^ 
f-ntf linpujf op^'Ji juii^batb'iiiiiliti/li inpni^m^i 

OO hupujjbib t Uwju oant-Uli ^ U»^nipn'lib bi. 
npnt-ng 'linptu b uiinnmi iiiJiutb Sbtunli , jnii^ni-p jnpni-tf ' ifiiitnnt^tjuiii^p r^muiu , 

3r> flpui^u luujinnt bpbiiitf o V/' mini *tinqtu 

jiut-ttt^p inpnt-tf oh r^innui jnpqt^nifli I'upiu^ 

ibiji , op^i pui-btnU*iiiubnhi piinqu %nnui t 

37 /'•,/" <*/'d^' ^ nn^ntbbnniifli bt- *t"^hn% '"- 

ijuiull iFbiliiiljll , A"/- tliniill inninUiJiuJii ^ bl- 

ijtutMli biiMiiiuipifiMhili bi^ tin'^pli tbplint,^ 

^tHmbiijJi , lipn/^ii npinnni. bpbniii O^p U *itf— 

ubub b iJipt^tli u^iJituj , jtui,ni_p jnpnt.if 

111 III Ul n I bp b tun iS ^p np if «_ ",'/'' /' "/""J bf b , 

iltuuint-tpiilihi iinpiiiiiiupiiinu bi^pbiuliii m^ 

nui^b Sbtunli jtutiiniuniuibli Ifb^uij i 

11. • C 

1 pJo#iAoi«L S^p p^"t if I'tlnbub bi^ inu^ , 

2 U,n. qU.^ujpn'li bt- nnpiibu linptu , bt- 
ntututsitPni-^u/iJu %niiui bt, qbt-i^i oOnt-^ 
b umIi , /j «- nqnt. tup vu till a il m uli iJji n tug 
bt. abi nj iiJi a bp b n uliji bt- a pi utlilt a iii ^ 

o niup^uin , Pt, qiuiPbliiujii trnnnij nt-pnU 
bbbnbuuignt-uqhu b iint^aii pinpuiiipU tppu^ 

\ jni^P btihit UL, tuptup If ntJu^u npiq^u ^pui^ 
ifiiifbiuq iiiiui S^p * bt. b/ibfibuujiinfii qfrn^ 
n n ilnt-p nb b nnt^ iili pi np tihipli iJ q nij nt.^ 

'^M built I t?L utu^ U ni/ui^u ipfniinijnt-piili , 
UmJu aujh ^ 1"P ntiuuini^bpbtutf ov/' ""*— 

i\%bi t ut- ifuiutnjti U ntJu^u aU*^mpnli bt- 
qnpnhu iinpui , bt- ini_tuq uiinuiu ypni/ ■ 

7 ut. ll^f^JH IX^nipnitb qiuunnuni^tkUilili , 

At, uih P^"t- *^k'9 ^*npuM qbuitfiupli , At_ "r'l "/ 'inil uit- vL tmui^ui. bull , At. Art p M;pf« juiutpuqni^lB^htMMit ^bpf ufiittn input if. '^bpf 

aaiuntuli •yuAsn.lrnA h-paft-ntfu tfuitnni-unti • tipani-it^t 
Irphpi/tuii bplrpiruQp uin-iuffi ^hiun^* t {'ol ) l'*- 
aaiiipup* uifpbu^ti oiu^ugitiitjit ^ lilipiiif utrnui'bni'^i 

*bFf l> ^puMgn»-3h ^IJff frphpt/ii/ii ''t;Ff 

dDpuMQiSuit* ' UPf kiUinuMqni-fS-liit/h %natu , A. •^bPf «^' ttiuiMapuiii-uii 'puia.uia i/bpiuj %npui qtJuibiuu'li , bi_ iutunlibuig h 
litliu ' puui qnph ni^tuv ni tliuututipli , bt- 

8 uiiinbiuii qlitu b 'itiPiu i Ui- bii p ijbpiuj 
'linpni quiuibitniul/li , bt- bq b iJbpuij 
tntjibiuinibb% qOu/liqbifu/Jint-Krbt-ljTj be 

qli%tfujputni^l^biJli"t l/t- bq [i t^bpuij qiptnj 
%npiu qbinipli , Ai_ Art p iJbpt"j pint-ppU 
jbpbuuMn bnqtTujij^ qjtr bp b rflili nuqb , 
qbnt^bpbiuili bt- qunt-pp , npuij^u tqtutn^ 

\0 nt-bpbujq O^p Ifni/ububt l/t- uinbiui (J niJ^ 
ub ub jI"- '/ "./ ohn t^P^ b utlili a u/li b uitf p 

I 1 tJbpiuj ubqtiMliniii bepu uiUqiuiT * Ut- ov 
qubqu/i/lM bt, upabuiti tAiUM bt- quiifbliui^i '■' JjEp. i/trpXbani^atiih^p nlmuiu fi aiu^inl*uifuiuuii 
oiiuini* l'J|7t-. %ni-ppiJiiiit A. an*^fii* kiuMniiitpii-- 

[t^hiiifi ll(;pp. %tf7ii ajiuu^lit^ l-tjpf. iju^iii- L qV^'ni-iifiir, ^^- b/^ H\ ' 30 Hi^r i^-il' oh-ai-P-iiUMli oft qfunpiiiitii h, qmJh'huifii ^^'> »/» f* 
%ili£i iL uppauin tptnutu • (11) b*- nptiuhiiiq tiiltuip 
p da piiMi uaniiilinp* tii-M-*tj iMtUn.iiiif^ A oo- qulrnu/ltb 
huijb uiutuu ^tttpiMi A. ntiii-UiqiM^ih u. qpiui- pp**ht iinnuM h *ipp-"/ qiinuai 8 114 IbbSimai, ututiiii %nnuj, hu nuit^mau/uli ht. nhatunhiiiuu 
^innttt , hi. tinnhuiu aitnuiu , bi^ tth t^run^ 
fl I u lit I lit. It tit lit/li n»p' /'^' S "f* h ^' ' '' w t '' *- 
\'2 unabtun i/ltiii**t f?i_ f"fff 1/ rtt^u^u j^ti-fj^nj 
oSni-Pbtt/h% b t^^ni-^'lt UAi^pnij^ hi. oi^ 

13 nltiit , //t. tinuhititi fl""' « U*- uttttttrtjtf U nil^ 
u^u annrrfttiii (J^-^iii^irtiiJi bt- t^t^hifitjtf %niftu 

qtiitiitnifni/^iii'liii'li , /rt_ ui!^ /*'"/ '^h^ iittijiit 
qhutifutniiti , ht- "bti ^tnniu abinjipiili , /T^f_ 
uj^u hi, ^niitifujjbiiiif ^tf " "'/,"/'"/' * 

14 Uu itiuuinfn ll nJu^u aant-iiipntlpt ttiliuiili 
tfhniuitti . frf. bq^t% IX^iuftn'ii /#*_ npq^^ 
%nnttt tiXbitu bt.fthiuit^ ^ t^bfiuij if^^^itnj 

15 qnt-iMjpiithfiii ifhnuiii i f/t. itu^niti tflim , Ar/_ 
i«rt \T ndit^ii jiiipb'ii^ nitiui^i , //i. /Vjy ^ ijh^ 
n">j btt'^bitujtf iihqut'littj'ii ^iii.ft'^iiAjut/f^t tfuu^ 
uiitiifa bt^pntl , //*. itnpbiiin aubntutnt , bi_ 
uiupbt^ili b^hn luit tuitnutbiui^ ubniihinpi , 
/jr*_ uppbuiu uliiiM uinJibi ,puMi^nM.pt jtt.lt p 

16 tjkpiiti %npui I f/L »«« nimlh'iiiujii atiipiii 
ihnpnuti^nfli , fct. qi^hpqiiipn^p^i bi. qhp^ 
bnulili rAxpbbtiitfniSftlt , hi^ qui i/b'tiiu/b 
^iiipttiii ftp b ilhpiiM^ "ttnijiu , bt. ' b^iiili 

17 \T nilul^u b ubitiMMli'li** t Ul. tiqnt-UMpiul^it bt, 
ttbut%b 'tirtptu be q intuit ht^ quiuiuii.iuniJ 
t'tip b in q ^p It tJ utp ut lu^ rtf p iitli ut bpi* , **p - 
iq^it ^p tut fill fhittq otf '' rti/iipiip t 

1 8 fr L iPiuinnjif irni[nt^" ll""p' "/* J"1^"^- 
b^n • bt- hiibfi UA'tiprt^ bu "/"/A/^ %npiu 

19 qXbiiu bupbuifiq b ilhpuij ni[""J ^"'j/''^'* O^ 
uupiili ^IT niJul^ti t^fitnjii , bi, b'^bq" 1"*" 

zi) pbiJiiii ytti^p^ q uhqutlirti/h . ut- qbinjit josbiiiij 
uhiqiitiP uhiqiitif , hu "^lun (f mhii^u qq^ni-p/ii 

21 bi^ qtt^iqiiiifiiiftJ btJit be q^tMipiqlt , ffe q^iii^ 
nhpP'i* hi_ qniituh ineuin 9p"*/ * bt- '^b^u/h 
(Tnt/u^ii q/unj^j nq^iipi ^'ji iibquiliit "'l^*"^kl 
b ^nin uilint.ybq , nuiltqb npnni.q ohutnli 
1^ , npiq/;it ^puiifiufhuiq S^p U tti^iifiu^t t 

22 /;#. tftuittnjif iPni^u^it qfiinjii ^p^ff^pl , 
q/unfit biiiuiiMjpifujtt , /rt, bqb*li U.''*'itpnli bt- 
npqbu 'tinptu qXhms ^it-pbu/tiij ^t tjbptu^ 

23 itlhin^ btnjlt'ii . f?«- ittqiMtit t^iiu , bt. tun. 
Ifniftt^ii piiph%i; %npuj , hL. hq p i^hpusj 
PiP^'"hh *"9"J rfiJlihiiiiiii UAiupnlilt t be ^ 
iJbpini '^i^uijpb ut^nj Xbii^iJt %npiii , be ^ 

24 Jbp tut ' ^ lujpb III 9 rtf rt ui/iit it np int Ut- titu - 
utnjif IFni^it^u qnpqfiuh UAuipnfiff , be bq U rtJu^u jujpb'ti^ tMjJUtnh b tlbpmj pip-iu^ 
Ip'ttt iiiyneq uibiiiltyutq linqui , be h tlb^ 
p"»J ^ '"J/'Pff '"^ '"- 7 oibniiiq unijui , be b 
tibpiitj ^ '"jnhH uj'^neq ntnhg unqiu . be 
b^bq U niJii^ii qitippeliii y'"~p9 fubquM.^ 
'Z'-i*itnifli I Ige tun. q^uipupt bt- 'qtfbutuU^ be 
qtkuipiqli np b iJhpiuj ^luqpurpli ^ be 

HI ''/' V *"P "iP^' ^ '- H ^pbU^^ linelinii obp — 
liniipli , be qokiiipufli np b tJhpuMj ttnqiu , 

2(i he qj'pl^' "'Inj . b^ I' liiiMJiti;1i ^^^ui. 

ininpuiiiit np btiijp mitiiiyb ohtuaii tun. 

tuiiili ifp uuiqiMipy be uiufit tip tbi^qnj 

iiiiitnb , ht^ bit p tlhptiii &iupiqnjtt be /> 

2/ ilhpuii bpt,njli lu'^nf . u'i~ bq qutifbutujJU 
b tibpinj Xbn.itirjli U^^uiptilib , be ji tpipuuj 
cibiiutq npqenq Itnpuj , be tTminnja quafU 

'l%%ne^p^ mntxi^b obutrib t ue utrt qtujla 
\T inln^u b kbitiuif %ngiu , be b^tnh b 
iibrtMtiii Jf^n^i'fh^l bmuttiMpilttiU , np 5" n 
^ntn uitineypq uiutneq ^butnu , npua^u 

'19 itiujinnebpbutq o^/» t ijt~ utnbtni (J niJupiib 
iihppnei/it* b^uiti %ne^p tun.iti^b O"""*" 
// ptnii^ iiihutp hiiiinuipii nail . be bqbe 

If niJubub b tPuiiht , npiq^u uiuiutni-bpbiUQ 

30 S^p ir titJubnb t Ue iiinbuii U ntJtipub jh*-^ 
qni oi^ni^fj^huiii'ij , he iiupb%^% np b iJb^ 
p nil ubq 1 1 ill njii , g utii btstq qlk^ utp nub e 
be qiqtumifne^uiito^ 'tirrpm , be qnpqent^^ liniiti 1"! uuiMtlfne^iMilioj, 'jnqti 1 bpf qyuiuiliLa^t -\j^f nitt-%ntjiMg tpnufiiifio^uii ^iJpf 

ufu^hiitg \ynifufiu 'l;pr- n^jpliii*^ 'H;fr* A #• npphinq qUAftpr^i be qtqutuiune&ut%u 
%npiii , be I^Plh" 'bnpm be qtquttmfne^ 
^itiliii npqetig *ltnpin pbq utfta t 

31 be uita^ irnif^ii^u gU^^inpnfi be gnpqpu 
'tinpnt , btjibif^^ qiffiuq p uptu^ft fun^ 
piuliliti iJbujjnefdbiuii ^ unepp mhqen^ , 
hi^ iiiliq neinbif^^ t'"^' » ^'- I^H*"*'"^ "/* 
b bi iMtlib bin in tup if u it hi bij bit , q np opp — 
%iiih ^ptittfutjhtnq ^'JiX S^f ^l. tuu^ , (A— 
^ luprtli b e np qf'^ ^* "p '" ^ ^pts ^^ t "V^ * 

32 Ije q'tiyjuiup ^uiqb be 'fi'nj ^prtt^ mjpbu^ 

33 '^bji t be ft qpuali^ fnnptM/tijilt tfj^iujne^ 
P butt I if^t bi^ntltfitf^^ qbep% op ^ tfftJU^be 
top tptTiiib lueneptf l^tuminptfutiMii ^bpnj • 

34 qjt qbt P^i op Iff If t qkbriu Xhp i Hptq^u 
be uipuipit jment.p'li ^uMptif^lf , npiq^u 
iquitnneftphutif S^p tnnltbf, utn jf ^uti~"inj 

'^bpr* P"'*li"pt5f ^^^Ft' "hitetft b piu_putfi ^^bpt" 
bphptruig tfhnuiu bpkpni-ifL "'t'pf "(JP^"'3 t 

it^pufj nij^uilfftiiliit np fi ukqui%lii>' uri^ui lt% %ne[t- 
pnt-tRi ft ^nut uAnt-^^fi^ tquitnuiputq ohuiiiJ* 

l^bpf bphphtuj tfUf/b bpbpnetll l*^U.j-flAi ^nepp. 


ugju ^t;pf n-pui^ pmputujAt '^**q^^^ IbhSaMU.'b 115 35 Juiuii Xhn I friL tun rfftu/li funptuit^t iflfui^ 
jni.p-bu/tt %uuthnb^ nbi^p^lt op , Iff'J'i- ^'- 
ijtihphli , hi- uitw^huyp^ utgptf^uiuilint-hf pt^iu 
SbtutLli ah tilt tfbiLii/lihif^i,^ . y/' '"P*"l^" 

3*) ujmuinu/tnliuiif j^iitX S^f • t?*- lupiiip U,-yut^ 
p nji b «_ np rih,P ^' np tu a lutlh'tj umjIm n p tuli u 
tMitp ujuJtnni lipbuiij O^p U rtijiihup i 

\ XjL. bnbu juii^nt-p% nt [J bpnprfji Ijit^buitf 
U nilu^ti nUt^uipnij UL, *i"plh*' Itnpui bi- 

2 nibpuibnjiitlt l*upujjbt/i, I/l. iiju^ (/ nijui^ti 
aU.^mpt'ij , l/.n «rtL 'B^'L Q'l* '"p"*'/ "/* 
lufhnni iluMttU tfbnujn he. p'nj ./"'/^'"v^V 
u/itiupujutu . be uuiuttt taltnaui luriiuv/i 

3 Sbuttih I t?f- /J^"» ti^hpajffnfuiuli i'upuJjbip 
bjoubuabu /»*_ itjuiuuuhu, Utrt^^ nni-,pi Ahii 
%nfuuiq tfji jujj^biua ijuiuli ifbniutf , 'be. 
Ain/ bL. ttnt. ujputb bv. a uat^ utuapbi.np 

^ J"n9"'^^'l "'^""/"''*''" • tfi ani-tupuib AfL 
(unj" J"l9'"^l^1 ijiplint-p-bujit untut^ 

Sbuunb , bi. an^ %iuybs uu/Uubuti bun nit » 
qb iujuop bpht-hugji S^p [i '^'/Z' «iAr_ 

^pm-ift Ul. tunb% npiq^u bi^ ^pujtfujjbuitj 
Urti/ui^u innuj^h binptijli/iii tj IpMijnt^pf b ujIi * 
bu tfuitnbu/u ujifb'htnj% ihrntnilnupiilt b», 

6 biunftli uiniu'^b obu/nlt i pt. tuu^ (J ni/^ 
M^", U»J*' p-tiili ^ l^n uiuiuij St,p utfilihi. 
be bpbt-btiqb'lj b Xbii iptun^ obinril/ i 

7 UL. tuu^ U nJu^u glX^tupnit , Ifujuthp um 
ubniulflt , bt- uMptu niJujuU ubnuittlt nn 
bu nnn^uMb^nU ^n , be ntni^biu t/tuuu 
^n be ' utujii j>n • be luput qtuuiiniupinnu 
ttnnnJpnhis/b '^f * ^*- jtmebiu i^njuu 
%nniu , npua^u uitutnnebpbmn O^p "W "'/- 

o ubuh t Ue tfututbuae U,'^iijpnu tun. ubnuhilj , 
be uuaufu uunetupmblj qijttniJi ininuitth 

.9 bepnn x (Je tfiuutnunfili "n^lhtP^ U,^tnpn^t/i 
qtupbei/ib usn. Itin , be bjtrutn uuiuuiU 
iUMpbuhtlt , be bn. b Jbpiuj bn ^bptutj uh 
nu/ljnjis f be aiupbettlj b^bn tun puutmbuMe 

\\i ubnu/UnJii* ue q^tupttilt be qbpbbuiuneUtiii 
be qib pquMpnt[3% qiliuith tfbqmniijpijlj 
'b^tjult b ubqu/tili , nptq^u ujnuntteppnujn 

\\ o^p U ntJubiibt ue qifbn*it be qbiuyf/lt ifj^ 

I'Z pbqblj ^pntJ tuptniu^nj pti/i$tubpU t tjt- 
uumuAj anq^mb^t/ij . be tfiutrtnettftilt np^ 
n/rnu {j^'^uipnlib qtiipbtTltii utn. uiu , be 


\o b'^bq yf*'-p9 qubqujfmqh t ue nnq^tub^tAi 

lituutneqpMi tun. %ui tuiinuji/' ujliiitutf be 

'/V/"*-/ ' • - ^'7 /' '/"/""/ "bqiMiiirtiltt ue 

int-itjq 'J,P*"qp /'/''" tie ttnintnt \piitJ , be 

bn p ilbptut nq^tubhnltJt It tiuituiitli t 

I i> Ul- ' ifuiutneiilili q npMititiMt p iuii tl nqn^ 

q ppnbiulili , be tun. qtinlnutqlt qiltut/lt lib^ 
q"iq tr nqnilpnb until bt, utuiiiii qliut pUp"*- 

\h niun-tujliiiiu 1 ue ifiumnpi qnq\ lub^uli ^ be 

I i tupiup qliui nptq^u bi^ opJ^u ^p t [fe iJtu^ 
utnjq ' qqn^l* , be Iwibii qXbnu It iitlii/tt^ , 
be bn b ilbpuii nbqiMtiiniii ni^pnilt /w— 

\^ nuieoinpli nq'^tubpq^li t Ire iiiqiult qqneui^ 
ptul/ii be qpjniii ttn'^p ' ippbnela btiiti if nqn^ 
q ppttbtultlt ^ bi, tTiiMtniti-ifnlt npiibjtii Ut^iupnlib 
qtupbtSlili tun uiii , he b^bq qmilt yf**-Pj 

\^ quhqtutinilUt ue qiMiipttpt np p qneiuptu^ 
bl^ he b luni^i be qifbtult'li ', be q^ujptu 
fJ luqu/ufit ^^^qpP^l*^' I ^*- qbpltniiltit hpb— 
buntntfUuli ~'&iuputnil Ini f be qihptituptijlau* 

'2Xf ue bqplt qtkitipujit It ilhpiuj hpphntjli , he 
'^iitlib'li qS,iiipupM "•^ttjIiiihpA lippt^nilttli , 
he hitpli qAiupujli b tlhpiu^ iibqtultniU % 

21 iSe qhpnneauU he qhpitii qtu'^nj ''Jtnibp^ 
htun 'itne^p" tuntu^t Sbuinlt , npui^u 
tqututni. hphtun ' O^p (/ '"/"/'"A » 

22 Ue tuifiMiupdbiui U*^iupn'tili qXbiLit hi p 
b qbpiiii irnqnq pqhuMiili on^ihtuq tjlinniti, 
be 1^^ ' luptup qilutiMlt uhqiiitpi be qnq^ 

13 fujlf(;qu'ii be ^^qi/ipffni.p but'hii t fri_ i/ui/i'ii 
U niliil^n he \}^~*tuptni b lunpii/iiti ilbuaine^ 
ptbiuli, be kibtui ittUtnbnpsiihtjIiii qiuiS'b%uMjli 
(tnqntlnepiili . be hphebqiini tliitin.jt ohiunu 

2-1 tuijb*liitiiu i/nqnqpqbiuiilt t ue hi ^nep h 
Sbuirili^ ^ be kljhp np [f^*^ ^'"JP h *ij^P"*J 
uhqtutinib ^ qnq\ui!igqji be qniupiqli, be 
huthu uiifhlJuiiii d nqntlnepiilM he qitip'^ni.pb^ 
qiue, he u/iibtuii h tJhpujj hphtiiuij bepbuiliQx 

I |j«- lun-btui hpbneg npnentfti U^'^uipnitb , 
Uiuuutnuij hi^ U^ppneqiuj f qpepuijiiMtUsbep 
pnepneiim hnlili p unniu ^nep , he lup^ 
hlili luniSUbu be iliuinnenlili itjituMyb Shitinti 
^nep outiup , q^l* "^ ^piuiiiittbiijq linqut 
'^Stp * f^*- ''/ ^nep ^ Shiuiili^ he hlfhp 
o qitnuut f he tibnuilt luniuSp obiuiitit ui. luiig 
U rtt/u^u tfU,^uipnlj , Utju 4" l^p '"wwfl "^Z** itiniun tpmi tf'i'tiit Jhtpiig '*|?pf qn-tfittl^i ''pf 

I ^bm dusuwiiL^auith pti '^Qfa' aLautnuMiptelS auiuh 116 1,bh8imu"b uinni^h utii%%mjtt thnnntlnr^huih li'fnj i^iu^ 
nitii-nnlrgtujij . Ivl. uinp^uitfiui^ IX^ujpniJ t 

4 fjL. bnshtMJif Untlu^it t^if^uuur^ujjlt bi_ i^U~ 
HJtttuit^uhi ^ ijnptf^u fi*jl*bifif I^P'lt" ^^r~ 
bnaon (J.^iunnljb , be iiiu^ tpjnituj , U tu 
'"h^ ^'- p"*P^k<^ q^bqfiuipu Abfi, ^luii 
nbn^ ufuJtntfni-t\ujlJOn^t bi^nbu/ba jhpbiimij 
ununt.f^bu/Unn. tiiputtMinnj ^<w// aatiiltailfUx 

5 \r luuibutU bL. tiiunXbu aUnutn ^u/UttbnX 
ufiutntfriL^u/ho^'b ^tupbuttttj uiptnm^pnj piu^ 
%uibtfii f n"P opjilJujlj luuturj U nt^i^it t 

6 IfL. tMjit^ ITnilu^u ^U*^**ifin% bu gUqpiu^ 
ntiip be n\*P'uauuan nnnnbii Itnnut ubvutt. 
butiUf ^tfinebju Abn ifb utuiturunen^n ^ be 
a^u/iinbnXu Xbn iPb uiu/itiuin^^, nji tfb ifb^ 
nuAibabn^ be b Jbnuij t^nnniJnnbujUn /A- 
%bub utunitneP beU , atitin bttnujn,a aibn he 
uiift^iiu^ inneitU Puniujbih juttjnbu a^nutjn^ 

7 biMiuuli nn tuinbnti/ti b ^bmnlJ^ t Ue b 
itnuili^ bjnniii%hn liltuiintjirbiuti tfb bitit 

ot^nep-bujli nn b ^bmrilt^ 4' h ^j^H^'S okbp 
^ . be ntpniplili pum puMltpli (J ntjiibnb t 

8 llfoubauje O^p p^l U.'^mpnub be uiug , 

9 ^ftUb be ff,^h *fh P'^**'il*!fi'P fte he np^ 

wunnuilui i/buiineprbu/li , buitl inpif-uiu 

ifbpXh%iujn^^ b ubnittihi , ' ab ifb ifb^ 
rtu/libqb^ . opqh lujebutbuiubu/lj iiuaau 

lO aibp , l^ujuitu^ibi b if^9 upnnn be uinvnn, 
he b if^9 ujuipbhyutbn he u/ttupupbhymbn . 

1 I Ot~ hiftunnetiuttihi npnentpi l^upmjbib nuj^ 
tfh% utjii n op ^U II n np biou bu lue o ^p pU n 
Itnuui b cihrilJ if nitubuh » 

J2 frf- uMU^ Unt/u^u gU^^ujpnti be gOnb~ 
tuaiup be nPJtf lutiuip nnpnpu linpuM niJIjiua^ 
buiiu f U»n 5"^ nun^ ifbtuubtui b UJinnnij 
u/htftb obtunb , he U^p'"J,P p"'n_"'p9 *"— 
nuj^h ubnu/tinfii , qb uppneP beU upane^ 

\Z p-buijj^ 4" * t/«- ^^/'A^A^ 1'"/^ b unepp 
mbnen9 , nb op^^J ,pbn ll*^*hffh "'.f^' $ ^*~ 
Op^U npnenn ^"fj A iqntnnn tutiutb ^bmriii, 

\\ qb luiUtq^it ^pusifniihiiii ^ b%A t Ue 
nbpanei^ qUnebpttU be qbpb ^ujub%** bh^ 
ph9h^ h nnepp tnhqen^ itne be "pfll'^ 
^n be tnneb ^n /»*"/ tB^^'L * yA '*/'4^' *P^'i 
^ nifij , be op^h npnenq ^nq inneute b 
If^/iQ thpbnep-bniiu npnentilt l*uptujhibt hpa ntftou la. nhnnli ilhputQUtuu *QCp* iLUuthnp \^ ^bpfth ^q^tuub bt. qbppne^% '^nejiph h 
lib pint ptioiitibq Uiupuinfij uutuineuqbu 
une^p%ni.bphi* tuning h ^buitA, be bqbnh 
tPbq he npnenq dl^f be nutnkputq tP^q 
rt7i« ^bq op^ii luiebuiiihiubuili , *t"n opb^ 
liinii SptuiiujjhiMtq o^"/' U nijubub I 

10 ue i^iibtuii^i qtliniiU ifbquja phtttph^ 
If^q paltqphmq // nibi^u ^ be inhi ^p ntj^ 
phqhiiti . he puipbuMtiuie {j niJn^ii uqbut^ 
qutpne be Pm lutluMpuii npqenql$ U,^utpn1ih 

\l liituiqhinq he tuii^ , '•"Vi/' "} V^/'"V«£ 
qi/utuii ifhqujnii b unepp inbqenf . qb 
uppni. l^belj nppnepr huihq ^ , be qutui 
bin Okbq netnhi , qb atunlitujtt^^ qtfbqu 
d^nqnilpqbuiltU , be fn^bq^^ ^uiene0beii 

iH i/njitn Itnqiu tuniuyb obiun'Jt t T^u/Uqh nj 
bifnent jmpbu^ *iinptu b upanep'heuU 
juMtiqbiFuili hpbiiusaii^ b %hpnu* '"/"/ ^^— 
P*"J'B * 'fi*'" h unepp uihqen9 Qf'p "/fA— 

\9%iijb ^ptntfuijbaiue b*itX t iQouhntue U,^tu^ 
ptiit f^l uni^u^tub hi. lun^ , ^h bp^ 
itiiuop tFtuuineiijtii qjiuuti ifbqiuali bep^ 
butiiq be qnq^iubi^qn bepbiiiUq tun.ui^b 
Sbtunit , be uJtuuibtib u/liq,p lultqplt pt>tt 
bu . be neuibqbti' mjiiop qduMuli tfbquMoti ^ 

"10 qni_q^ Kif^ibqb ^uj^ni uinui^b Sbujrtiit ue 
ineuie Uni/a^u he ^uj^nj ff-nehuute %uujt 

1 \^oubquie O^p P^'1 " nJupub be t^ft- 

2 IX^UMpnltb he utul^ , fll ouhquipne^ P^l 
npnbuq l*upiujhih be utuujg^^ , U*J" «"— 
'buMiine^^ b% *inp "'-"'/'ff^t^ jujifh*itujj% um^ 

0%uiu%nq np b'jj b t/hputj hpbpp t i^^uiifh-^ 
"iiiujit ujltuiuneb fS^iitPuj^hpCk be baquMbujenp 
npnj jbpbneu puttfunihuji bqbli UutM^^^U 
be npn^bn^ , ju/Uututintf' l^jb ^^pI*^,^ • 

4 f*ujjq lujjiiqujli^ iTb neuihq^^ , "P^ npn^ 
&bqb*li be b&quibtu^h pX. nS hgb'h , nequi 
qb npn^ujj he b^quil/jli nj puitfuiub^ "fpn^ 

^ hq^ %Ui ikhq t ue %iuiqiuuutujlg qjt npn&uMj 
be PujP'ii ni puiduiUb , "fhl^ hS^ ^lu 

6 Xbq t ue ^luquMp qb npn^utj be tduj^ij 

7 ni pun/ui%h , **thn^ hfk "fiiu cibq t ue A"*? 
qb fJ^utP^tu^bpX 4' be b&qutbu nelib be 

8 npn^uij /f 4 , "iht^ hf)^ ^"" ^^T * '* ^""J 
%nquj ifb neinbq^^ , be b qt) "ttntfus tTjt 
iflfpXh%ujjQ^^, ^titliq^ iq^qt^ hg^ Xhq utfUt 

9 Ue niju 4" If^P "'-'"AfltiP juMifbuuMfij^ nn '^bff* Jbniuaifui'it '^\j^ftrptrpJiiii» ^iithn.lrnX iqut- 

utUMpgua-OP ^\}pp» ^irntrnnetfh irplrni/iiJit ^QCa* 

uiuMpm hp Xbq neuitrtmJ neuwtri nLbbsuMa-b 417 A ^ni^nu hab*ij» tuiih*Ijusjhh nnnj taal/u pbt-^ 
hi. P'bth h 9nt,nu hi. h onJu hi- h Juiutuu , 
tO auMtUu ni-Uihg^^ t tft- uMulMltiuJltlt 'tnnj «* 
A«t^/ 0hi-^ hu p^bi^t It ^nt-pu bu" ^ i^niju 
hu h tJmtisbu, tJh ni-uibtfg^ , jtui/butujlj^ ?"/' 

bb%niiiiit-nj nn b '^nunu . ^utltab 'fh'ty k 

ni-Uibg^j>, bu b ifbn.binif'ljnQUt aufnyhuyb^- 
-J2^A utifh^ujjhb nnnj nS bttlali p ht.^ hi_pbtli 

nn A ^ni.nu Itnh'lt , ujbn^ I'fJ^ t "V^' ' 

\ 3 Ul. "IJU bnltU A A/rt ^tfj J"/'"*/ 'Z*"/*- 

uin&ni.h ^ ht- ujinubni-a , Ac abtatunitni-b, 
'A Oi- u/Eirtrtf Al hH^ % "At_ nn ftitS *lititMilt htj^ 
\h%nnuj , Ul. tuantuL. , At_ nn fftiS 'ittfuila A. 

46 q^ %tftu^ \jL^ 9uijihujifii f Al pn*-, hi, nnnn^ 
hi. nn fit's tjifujU /"f^ ^nttUJ , be umn^ , 

47 Ai_ nn l*i'S 'ijifuih hn^ %tfiu^ ui. ^lui^ujuitn^ 
lo mpn , Al. ^nnutuajn , Ac ^tuyus^uji. , ul. 
IV unfuuib , ht. ^ujt,usfni_ulj ^ Ac biupiuua^ ui. 

uipmabi J Ac ntuputnp , Ac nn pt'S ^ifuHi 
hn^ 'tjnijiu , Ac jnujniu , Ac ^/"l9 * 
20 Pc uJtfh'lJUJjlt nbnni.% f^nSni^ np tip^ 

2i uujja^ A srtpu 'nhny ^ihnh i ' ^' j/ 

auijli nuuibnl^^ A rahnUna Pnflant^ np 
nljtnjqh*Ij A S^npu , "P"J hn^*^ ^*^rl 'B t* 
tJbpnj ^nth qntnu nutnnuutht 't^nno^ J^'ph^ 

'22 p^ t t?c njju hff^ IT "*-"'hffk^ h 'tinnuhi^ , 
aynphuibn , Ac np pt>S uiluth ^ uum , Ac 
aju input an I- 1 , Ac np Az/i uatuU ^ uuin . 
Ac niiuapuibi , Ac />/» A^^ 'UiTutU ^ %t/u4, ht. 
aociuitfiigput , Ac r»n A^^ %tFuMU htj^ "Utfujt 

2o Uti/h1UiiJj% nbn.ni.% P n^ni.% , T"J hfb'u 

24 ^"f^ "'"iP » "il'np Av^ AA^ • t/^ *tjn^o^ 
'HI hiP'P * nitiuhuitli np ubpokbuutiq^ A 
uhnbuii %nqut* *h/"I*^ ll'Hh '^^Hb^hL. gbpb^ 

2d Anr^ « Ul. uiui/huaju np pujnUujfn^ ntibn^ 
bmi unquM , inuujuq^ qanpau p*~p t hL 

25 ^hny ihRh ^Hi'Shi. nbphbnj t {yuiiflilituju 
uujtuuhntj np banujbm^bpa /*ff^ bt^ ifm^ 
HfHu uil^nftgl; Ac npn&[,gi; n^, "lhl^ U'dl' 
v^bq mjli ujifh'ltujjU * np tfbpXhutjb A tPbn.., 
htnf ijnntn "i/'n^ ih'fh 'Hii'^bu nbpbbnj** \ 

27 o' c Ui ifliii uijlt np nli uti n^ A Xbnu A l /> , 
jujifbuutjtj qtuntitltutn np tiltuMinl^ b ^npu , 
uipna ipqp o.bn nijli . ui if bum fit np i/bp,^ 
Ckbu0p A nbnbuji %nnuM ^HnJ^ iI'hI' 'H*^'^ 

28 ^Ac qbphunj t Ul. np auinhuijn^ b tfbn.b^ 
inj ungtu , tnt-uuun^ nXnp^u h*-n t bi. uiifh*iiujjit ^hn^ hnk ^bq I 

2!) Ul. tnju bq^ Xbq ^hq^ juMtSh%uijU unq^ 

unq np unqpqplt A ubputi "Pqf'h • i**,ph" Ac 

oi) tint, lilt hi~ ' utbinhrtU inutnfth" , C?c iflilim^bu 
hi- qbunitunbi^v Ac qm/tuqpujq ht. ifnq^q 

-31 /fc ruint-pq i U.jti tuifb*Iiuijij 'qbq^ /"t^ ^bq 
jiuilb*lituj% unt/bnq np iinqb'hbiJbptuf hpbph* 
luilliUtu^ np ifbpXbuqb A ifhribuii %nquM 
^hq^ II'hI' 'ff'tMsht qbpbbni % 

o2 Ul putfl/iitujlib jnpnj ijhpujj lulibtnlihqb 
p tfimbini linqiu tqpqh ipqp • luiifbuiujU 
thutjfuibq^U utliopnj buitf b ^u/liqbpXl^ btuit 
b iftn%b^ iitutf A ^poi^ , uitfblitupi iultoP 
inpni-ti qnpv jiliS qnpapup p uifiu , A ynLp 
Puiqttb bt. iqpqi^ iP'tP tJplisbt. qbpbqni , 

•i<J Ac tutquj uULpp [l*^hnh ' P*- mtfb*hiujij 
uhiop fuhqbql^i jnp uilibufubqb HUS A ^irt- 
ntula^ , Ac np [lbs A 'tthp^tilt btutq^ ^ ^bl^ 

ih'fh • ^'-^ i""!^ p^U^^'h^bM * "*- ujifb^ 

uujjli qbpuiiint.p np nuutbqb , Ac tnUqtu^ 
*libtjb b ijbpujf 'bnpui A 9pnj u^inhf "jhq*^ 

ipqh' bt^ tutfttUtuJu piPuMbfb np p'^^qhRh J"'- 
o.^ iSb%iuiU tutfuhib "(hq^ ihqh* u*- mtfi^tuju 

inp h'tJS ti/hbu/ubqb A tfbtibinj %nqiu tqhq*^ 
ipqp * ht- P"t'hp^ ht, qinubujptujn ^ui^ 
bbnifliU . nujhqb tqqabiui b^i ^ ht.. *qhq<^,B 

oit bqb'ii Xbq t hntjn jutqnbputq 9pnq Ac A 
vp^npnq Ac A \ ptubnt-uimq , np unL.pn 
liihbqlih Xhq^ Ac tuuhuiuilt np iTbpXbuujjq^ 
' h tqqa ULp buliu yliSnj iThnbinj *%nnin ^ tqbq^ 

^'^ d'Sl' ' ''"^ ^Pt u/liljufulitj[i fi'lj^ {i tfbn.b. 
inj iinqtu b tlbputi uiifbutupM ubpiTuiU 
ubputiMlibini np ubpiftiihpqb , nnt-pa tpqp* 

JS Utiqtn p^ ^hqnt.qnL. 9"i~p A '/bptuj uiifb^ 
*UuijU ubpti'tttU , Ac uMltbuMlibqb filiS uiliqp 
A ubnhinj %nnuj , u/liunt-pp ihqh abq i 

3*) Ul. bp^ uhn.u/ubqb fibs ittfUuttfUnn np 
Okhq nt-inhip bu, np tfbpXbumiq^ p ifbnhuji 

iOunntn tqbq^ [/'&/' '^T'^jbi. qhphbnjt Ul. np 
ptunliuijq^ b tfbn.binj'bnnuM ini^ujun^ qXnpau 
Ac/f, Ac tqqhbtui [hnh ifjil*ShL. qbpbbni i 

f I Ul. UMifl^ttutu unqnifu np unqb A tih^ 

pusj hpljp^i , iqliqb^ ll'sh ^^?t ^*- ^h ^fr— 

i'l ppgb 1 U.nbuiujii np unqb A ijbptui npn^ 
dtnjlib liLpuj , Ac UMiFiiiiuiJlM np qliuijq^ 
b \npu , ifliUsbt. gmifb%ujjti pmqtfnuivuUbu ^ 
jiutfh'ltujjlj tibnUng np qhntujqb*ij b tlbpuii Biht^np II a.nLaay 9ni$tLniuip ^[Jtt-. ft JhtL.lrinuth 

Ppp* "/■ "'-"^P^K P uhn-binilinntu tnt^tnupf^ tiinniu 
pt,p u. "(hny li*st ilfii^i^*- 3^pb^"/% b. np 118 

Ckhn luti'h'liujjii unnUntlp nn utinhnjiU ji 

44 /tl tfti l/'^*(*ffl*^ ut%unt-nfi 'Jjn^o^t Gu htf 
O^/' U.uuint-tMja^ Xhn . bi- unububn be 

Uti*innt-tud Abn** , bi^ ti'b *^n^h*jh^ nu/lt^ CkttUii abn UMuislttuni 1***^*^*1^ nn suMnJb^ 
4i3iy/»^ [i ^IbpuMj bplipf, X ^[t bu bif Skp 
U.uinni^uj!^ nil ^uMlib qXba ibnbn^i fr - tuntj^ bpljni_u uttnmntubu btuif bnbnuu 
Aujt^n uintijijitbuju . aifiih inn^usb^q bi^ 
qilbi-uU tbuuii ifbnutt^^ bu ^un-butjl^ JtuuU 
*iinpui ^ut^u^iujU , bi^ unpbugb i 

1 y^oubtfuui. Sip [^"f IT nihi^ufi bt. (pil 

2 UAuJpri^tfi bt- uuui , Ifmftqnj nt-pnt-^ ^P^ 
ll'^'t'^h h *^"pP ifmfitfLnj bunnj nbuMuiuiu L na li^*^l ^b q (J. UUint. tMM it , tL bq/if/*,^ ^"' PP,P t ll' '"' uni-pu btfi 
46 fJ'.f" **pt" ll'^'hffl' 'l'"''^' uiUutulimi bt. 
p-a.'^tng bu luifb'iiiujU ^'S^r*J nn yp^h^jl' /' 
^ni.pu, bi- tut/ffiimjU p*^nj np ^p^hfthh »lb^ 
^1 piuj bft^p^, flpnyb^ [' *^^f. "PP^"/^' ^^ I' ^k^ 
UiUunpntU , bt- tubitiMtint^tn usnJthi nnn^ 
nbuit i'upiujbib b li'^f ni_mbtbujii*lt bb%- 
qijuliiub'iiiutj bi- b tf^^ ini-inb^buun u/ljiJuu%ntft 

11 . d-P •I Y'oubgtMJu Stp P^'l Untjubiib bt. ujit^ , 

2 lUottbutg [y"l npnlti/h hiinujibib hi_ tti^ 
uiuitubii ihtnuuM , HitU n^ bfiih^ uhntfh tun^ 
gi bu. vliujlilinb ujnnt_, 'hI"!^ ih'ih 'ibt^ftPlt 
on . niitn iut_nt^nn qtnintMjlibini nutyutuhitili 

O bi_pnj **ihny ihnh • *'*- jtuuni-pit ntlJb^ 
p np qb M-i tlitntah tig ^ q tfuup tTf/jt utJtpi ibui^ 

4 uim-jff bu/lt %npuj i ui- qltnbuntfit bu. qbpbu 
UMi-nt.nu uiimgh b iipnnt.pbujl$ UMnbu/u 
bi-pnj . jtutfiiiitjujlt l^'S uni^pn %iu ifb li'bn^ 
Abuutjgi , bt- b ununt^prbifi/u ifb ifuttfi , 
unu\bi- iqqltli tin_nt-n^ uniini-iulttiMlt Itnnini 

o U»njiu fj i iq. a%uji*bqb , ntbq!y ihqh 'qbt-0% 
op piiui qtwstnuMltftli , bi- qtlustj untha /ri_ 
H '/" jy ^p " "*"s[' I' ""*- pp tunb u/ttli bt_^ 

6 nnL.li I UL. jnnd-iuiF ^lint-nnt^t tut^ncn^n 
upptti-P biuii %tiniu b ijbpiMjj nt^utnbnU buiif 
quinbph ^ nth g^ qtnitit utmnbi-np inq^tubiq^ be qnjqtt mqtni.'iiL, ft J biuif tutl tnujtnntu, k^'h u% tfbqtng It iint-rtit lunptttltliU tlbuMtni.tJ bntii 
\ tnn ^ut'vtnT/utjit , U*- "Utinnt^uqi utnut^b 
Obutnli , bt. ,puti_buqi tSutttlt %nnitt ,put^ 
^ntlituht ,^ bt- unnbnii^ qltut ttttnabni utnbutli 
Unpiui Utjn opi'i/ hqi itifltnpbb nn h'ltutlijsgb 
^ utpnt- l^utif iq. t U»tt£ttt Pi; n 4 q.uttMtitbgi butif iq. I 
npu Abnit Itnpttt ptut-titbutlt ij.%h, MUU. nutiJ!tit-tg Lu/tP uttutnputL u%utit uiqt.nj , qutit uiiuttun , buttP ututqutut^ , 
bu ll^'l**f[* l* ifnpP tt'uinULnj %nput utputb^ 
pnpnuint_p buM^t , bl^bng^ utn lA^ujpn% 'j^itHi m'^tnlttuf inn 
utbutti \ ^tit'^tit%tttjlig t Ou uibugi ^tttStuUuiili qti 
ptnt^*Ij ^ ifnpp iFittplfitn^%nntu y bt- ^butif pi** 
W£«o uipiMtblili b uuibinutb qiupXbiui hqi^ 
bt. utb nfq tup tit <^fitt rhi uuituq nfit hqi ^ utit 
qtfnpP liitjptlhn^ , utputh^ pnpnmnt^pbutU k- I' lit- intiU: ut ^iMtlttitJli bt- ' ittqhbnqi tiUt^tMtlttlt, ■4 qf'nt I U.tqnt Pi ututqutut^i niqhuiutb hqi 
jt tfnpp ifutpifltnj %npiu ^ bt. qltuintuqn^M 
^Pfji tnbiipi Itnptn ^ntU qtfnpP'b ^ bt.. ilutifb b uiubuimb j/*qi q 
pit^lt yj^tuqn^pb hg^ , qtnuint-u. fpcibuti f 0%, quii, ^yu qlluP"!. at ^' nbugi jiut^ittistu^ jutt^itt.pli bt_p*libpnpqb , bpi 
qmjgg liitjliutiu luputh'^t tttniu^h 'Unpiu , 
bt- ^hffi ^ipttptbtni titpiAtb% b tfnpP'u , qui^ 
uint.uqi quttt ^nt^ittUtitilt ntn bt^u mt.ni-pu 

t> bt.pn t Ut- uibuqi ,ptu^tttlituhi jiMJt-nupU 
bt.p*iibpnpqb ifbt-U utltqtutf ^ bt- iMt^ttt ^/u'» 
qnfli hqi utptitb'lt ^ bt. jtnntunnib Kbqi; thnju^ 
butf p tinpp%^ uppbttqi ifijtu" ^in^tttlttiiju , 
qb 'hju/lt [tf^S** i ntflit bt. int-tuqbtui qAnpau 

7 /n.p ^q/'f/p unt-pp I U^u^m pi ^^P^^L"'!. 
yp9^"ff/' nyitj%%* b tfnnp% jbtn mbuujub^ Hpb J^USti Ul^UlUUI. •lb"*' '"^ '-^Ifilnb tfat-U utlinuMU nti upph/^nj , uj[i%> b- 

h,. tnbugi ^tit^iMtiinijit , bt- ut^ut mnutqnLjJ^ 
biui hgi ^Jyuti/it* b tfnpp'jjf uaqhbuqi tfittu 
^ttt^utlitttjlt , np pttpntnnt.pbt-it i % 
9 ut- utput!^ pnpnutnt.pbutit bpi ip^*pfjh 

tttttpqnj y bbbttgi utn. U,^uipiiii jtut^utltutj . 

10 fjt- uibutii nut'^tttlttnila . bi- ut^ut ttttnimp 
ntqbtntttli hgi h tfnpP'u , bt- tfittq iinpiu 
b utqbuiutb qtttpXbtut hqi 1 bt- jtnnnn9 

I I bt- p bbitnutltp iTiuptthni b ttttuiutp , r*n^ 5b/-" iu/i, 


">-"3k p-h "tPq^ k 


"t^Fr- 


tntupUM 


h-kuti 


'h/-' *«A 


auu^^h [Jt 


uni pa 


t "bFr 


_pnu 


"bFf 


utuiptuith 


nJ ututpu. 


,Afr,,,/, 


^nitU 


'"bFr 


utui- 


pu.>>k..., 


ht ^nu-,. 


"t 


;(!-. tnutpap utrt- 


__ptu. 


^^%u.,% 


'-IJFr- 


UMn-nq.nt.fJ fii-'i* </un^ Ltrhn.auiM- t.ni h uftuttunh tttUtL 'Vbbsu'iu.n. 119 unj unpui . iiinhhiuni, auiu ^UM^uHBtutli , 
at. auMinnt-ua^ auLU iin ttiitn^ ^ t 
lA Ij.inui P^ liUtnnintJ iiijinuittih itnpnutnt-^ 

uinL P pL-lih aujiltiuujfli tlnpP hpuMl$ujip» A 
a/ninr/ ttpbkbi. anuiu , puin luiUiuuiili utliuni~ 

TO ^uj^u/liUJfplJ , t/L. uiiiutultpa^ jtiu'^tifliUMht 
at. tn^ui Oujv buutu pnpninni-P pt.ult tiui^ 
ilhutupb ifnpp iftupuhnjlt , ' iippbun^ ^"'- 
^ujIJUJjh aUMpui^'lM . nuiUah UMiitiltutili b 

T« uiubuiuib fiivpXujL. , uni.pp ^ i OV ,/"/"" '^ 
tuuni^p bpbt-buqp biiutu iftupi/pu iibliiiujiib , 

^O Uinvbutib i r?i_ uibitn^ ^ui^ujIjujiIj aiiiup^ 
tftiifu bb'hn.u/lib , bi. uinhbuti^ H"'l^ ifiup^ 
iffnAj . oi- '^/"l^ ll'fff' ' •M^'^'ll' pfpnuinu^ 

l\* pbL.% ^ I U,tijuj p^ u/ltnp^J ^ujiiinut^ 
uibuab uiupiipltli nny //r nitipXttb b unib^ 

17 utuib , bbbua^ tun niu^tiiiitujlt . Ut_ uib^ 
Ututipa^ ipiiu ntu^tiMliujJli , bt, tu^uj nutpX^ 
btiMi ptig tupuMOuunptu b uuibuituli ^ uppbutt^ 
^tu^tulttujli qiuptuau . ^*'»t*np itnt pp ^ t 

18 \jL. ifuipnnj bp^ ll'^'hub h *^"Pp ^'ttptu 
i9 Ubn bu nn^ujunb ^ Ui. ^ihHh /' "'^hI' ^I^H"^' 

uiubunnb ihiunni^t , iiiJiuMtibtui ItunF biup^ 

20 tfptuabuMi^ bt- bpbi^bunh ^UM^itilittM^^ltUx Ut- 
utbuuiubtig^ ^tju^ujljttjilt , bt, lu^tu uibupt'lt 
ptttptun-ttjlt jP"i^i ittFnpp% bfth t ^'- 'ft^Qf* h 
uttibtnutb nuipXbutt Hff^ f titni^bttii^ tiltui 
^tu^tulitupM, qb pnpnuinL.p lii% ^ plin bbnntU 

21 pnppn^bitti I Vub bp ^ utbutiAibiM^ nut^tu^ 
litujU bt- jhg^ [* ^tiitu tFtutM utMjbuitttb , bi_ rtj 
ptnptjjqnjij l»g^ ^'"^' t^ifiuptf^'ijit ^ bt.. ttlt,^^ 
%iti$tinilt hfi^^ ttiittnnt.utMg ttlttxt ^ut'~tuuituthi 

^^ qbt-p% op I \jpk u*l^f^btiifft fl^'l tfnpp'li , 
ujitobuttg taUut ^uM^utltuttti , tR"^*'jh f*p*"*^ 
pttpntnttL^pbuili pltn bbnnhi pnppn^b tpttt.** t 

^O U.ttJtu bp^ tMtUti^lt b mbnt.ti9 bt^ttn^ iftttjt^ 
ipt-uU bt. ttj inutputa butip , ""jh bbttnili 
^ . uppbutt^ rilitMM ntit^tuliiutlM t 

24 bt- Ju,pifi,nj hp^ il'i'tul' /' '''"rP ''•"- 

ptu tujpbaiuv ^pnj , Atl iH^'f"]!* "n^*"q- 
A^u/f tPnpP 'ttnpui ttujphqtu!^^ u/liuib , bt. 
Ip'^'l'^l' wbr^Jt titjpbtftu!^^% i^iixjjintJli btutf 
tutuntMJtuy iiiijptnuib , btuti biuptlpiuiibuii , 
ZO btuti tiilitijtibiitt , t?(. uibuiiilipti^ tt*ituj jtiu^ 
^tulitutlM , //*_ ttt^tu tpnptbtitt hn^ tfiuttlt h 
uttipuitub b tptujinL.% , bt. uibiibt %ttptu 
tfj>^tttqnj% pfft 1^'"*'' t^*PnpP% , pnpntrtni.^ 


P pi-it ^ /*'"/ "'JP^y'^i'^' pttpun^butt , bi- 
ti^t^d b tttf ^ 1^1 ui ^ lit S uhi uijii , qb tup um h 

2,iy pnpnuiiit_p bti/li ^t Ui_ bp^ uibuithibu^ 
^UM^uittiiijIt , bt. iMj^iu ihq^ h ^tttut tjtusi^ 
ipi-" I i_ h**"P ifiutj iiutbuiujb , /*L nS 
ipiamujqnjji ^lutli qtPiipp% , l*"*jy */"'9'y^' 
/i'y4 I qmitntt_utf^ ihiui ttui^iitlitujit iibt_p% 

— t op I f/t_ utbuii^ tilitu iitu^utiiujiu itut^nt_p^i 
bi-p^ibpnptf^t , bp 1^ ui^itibintl utlmbtui b^ 
tfg [y"l ifnpp% , ujnbbuif^ itlitu niu^iu- 
liutjli , qb uipiuh pnpiiuini pbuili ^ l*^"i 

2S !fbqnj% pnppn^bujf^\ l/i- bp^ fi %i/pii 
uibqi^ny l^uttfii^ ijiiutibtfliii bt. rtS iubnLu^ 

uc/y^r uijpbifmb njlt ^ , "ppbiitfi^ qiiut Mtu^ 
^uittutpt , qji qptistf lujpbifuiii nj% ^ i 

IW bi^ nin% liuitF Ifiinr bjn^ ll^'tnb "'/""* 

'^pnptttnfit.p btiflt b qint-bi butif b ifopnt-ii ^ 

M) i/L uibuuuJtpql^ jitu^uiiiuiiU titupmvli , At, 
tu S «/ tn b "hi ^1 rip in ihi u iit luqniU htf^ M tJuli 
qiTnppiJ , bt. putfixt tlujq utqnt-uiifmq putup^ 
uibyujijbtMJi , tuqabun^ ^t^*" ^"'^"'^'"'/^' • 
^u/tit^i '^ujpiuit ^, pnpnuitiLp bi.% 1fl""J 4 I 

.3 1 biuii pnprttitni-p bifu iPopnt-Uiti t U*- ^*Pt 
uthuiiilibq^ ffiu^iiiltuijlt iitttpuiu '^luputb niii ^ 
bt. ut^iit Shy^ ifitutntuqnfit uibubpb mujIi 
tf^itnpP% , Al n^ ifuiq ^ttuptnbyuiiibuii b 
uiMtii ^ qujutnt.util^ ^tu'^itj'iiujjij quip tub ^ut^ 

•i'l ptttafni qbt.p% opt U*^ tnbiiithibu^ ^lu^tu^ 
iMuiJti qutptub'u jtiii^tit.iiU bt.p%bpnpqb . bt_ 
iu^uj ^ptig uitMtpujbbuq ^utptub'h ptiri tfnpp% ^ 
bt, iitMtq pttuptnbstiiitbiui ^b*jh h ^"^'"t bt. 
ti^ utbubi ^tupujonjii qiiuuttuqnjlt ("ff, 

OO ^ujlt qunpPlt , i*^P^ijt q*bui** ^ piuiq q^tit^ 
ptno% iP^i qbpbif^ . bt- t^ujtiint uijl^ niu^ui^ 
Itmjli ituiputb% qbt p^i ftp Uphf^* tt/liqujtfi 

o i (jL. uibuu/liptfl^ ^tu^txiliuthi qiupujb% luj^ 
t-ni-plt bi-P%bpnpqp . bt. lu^tu Shq^ uitin-bitJt 
^ uip Ui b^i (P'f unpP% J^t^ *t ^p ^ *"*' f^f r^fi^ 
qlitu , bt- uiuiibi ^utptito ntii ^pq^ qliutnui^ 
W" ^"''' qunpP% , uppbuq^ tilttu ^pttt^ 
^lulttujlit bu ini-UiabuMi qXnp^u h^-p* bribqb 

3 j uni-pp t U^tqut p ^ ui^inbf^nif uihtibuab 
^utpujb% p'l*q tfrtpP% jbui qbpbb^nj% ^ttit , 

■ M> pL utbtttutibq^ H}*"* ^'^^'"^ttujlj , bt- Ut^tMl 
u ip it b itif ptf ^ S tuptuh% riJj q trnpp% , ifti 
qtiiptfiultbutiq nuM^tulituJii iluitfli bjutpuibtJuy 

)7 ti'tuqnjlt , qb *qhq^ t > /'"A ^P^ ^"'Jl^ 
p uibqt^n'^ ^tupiub'h , bt- tfutq P nt.bi 


9|;fr- "pptinjl. 120 IbbSU.iiU'b ^ , hi- untihitu^ autu n^iu'^tulMUMiU x 
38 &.. .««% //.««/• l(l,„l bpi; il-'l-t-gl^ /. 

tfnpnr uutpttiint nunnj ihiuitniSU p^S thtui^ 
oj iuJO-hi_ij luumuutui , ul. uthuu/lihu^ ,puj^uj^ 
%ujjlt , hi- tu'^ut n unnp uuanulMnj%nnut Jiutj^ 
tftuli thiuuujb niJit luljujithuii , phthni^b ^ muj^ 
nutuuuji b unnjo' tfuinUimi nt^nni, unt^nn ^t 

40 Ul. hp ^ iPtuyuthuQJi aini^fu ni-nnt-^^ 

41 bni-^in ^ , uni^nn ^ t Ul. bfh^ jUnbutita 
bnnifuMii^ uuM> uthab ai rn-fu ^innuj* £bn ^ , 

42 utti-pp (^ X (A'Y"' P t ll^'tuh /' ^'"f-pf*"^ 

'linnuj buMif b ^hnni^pbu/u lunuih uuibtiiuib 
buJtP butnu iiiunuuit , pnnntnnL^P bi^i P ut^ 
^nt-ubuti ^ b l/ltinni-PbuMU unniu btuif b 
4o ^U nnt.p b utli X Ul. utbuu/libu^ aiujlj Miu^ 
^UMlitufii • /it- uM^ui utbubt tMinuiO liU uumIm^ 
utuJU hg^ but if biuptPnuir^nJlM n Ifltuini-^ 
pbuhi %npuM btjuif b ^hnni-PbujU , bupbL. 
ntnbubi anpnutni-Pb ujU b itnpp uutpuhtii 

44 'Unpuj , ^JP nnpnutbuji ^ , "i/"l^ ^ ' 
uinobtniJ uinvbua^ aljvu ^lu^uJjituili * up b 
tfini^ru bt^ptti-U ^ tnpiuali bi-p t 

45 UL. anpntn jnpni-if htj^ uMputh , ^tuU^ 
nbpOk %npuj jtujbbuji ihnh » /*'- *f/*"-p^ %n^ 
puM tiiapb , Ul. upbpujii h*-n ujtuuibuu^ , 

46 y!*i_ *Hhn^ iinsbuab**x l^usifb%ujfli uiL.nt-pti 

npS"Jih ("fk h^iifuj uMptiihr'ii , 'y/"i^ ^ihnh' 

bL. ufbnv ^ , ubiiubttit uuinub, bL. lunutuj^ 

nrt/ puhtiubtili bnbub plitubni-P Jjl^j %npui % 

•4\ Ul. AnpA jnptiL^if [h'^pgh lupuMa pnpn^ 

utnL.pbuMlM , i'P^ h anpX uiuni-b , ^'P^ A 

48 An^A ^uiuji-l> , bpt J'^'^tl f ^Pt /' Pt'- 
auflM , ^P ^ h buiuiL.bu bL. bp^ jmuni^bu , 
bp ^ b iFnpP bL. bp^ jujifb'ijujjli iftusb 

49 anpbnj , Ql. IP^hnh tnptua bu/jjuj^ingbuui 
buLu biupiipuMabuii b unpP buju b ^ujh^ 
nbpX , l^ujtf jujn^9 biuif h phauMli , biuti 
jutifb*ltu£jJi ifupP tLnpani , buuif ju/liop 
pu^ J uipiuo nnpninnt-Pbiuli i'Q^ i bt. 

50 gnL^ffff^ ^tu^ujjjiujb% t Ul. mbuta^ ^tu^tu^ 
ijujjli tiuipuivu , «f_ ntumnL^ua^ ^piu^uniuaiJi 

51 aujpujvlt abi-Pu op i (Jl. inbutil^ nisj^iu^ 
%UJjit niupuib^t jtui-nt-pU bi-p%b pnpnb . 
bp^ utprtbuMi hnh ujpujvh pt'th XnpAlt 
buitf f^'1 itiit^^ bujif /'^"A pbiiuhi bunt 
"pi'ti bmuu-bu bujif p'itu uiunt-bu bujif^* /'^"/ 
unpP , nuut ujiibltujjlib nnuigu bL. unp^ 
abub tlnup It nnnlk , pliuib nnpnutuL^^ 

52 pbiSii ^ ujput!^% . ^hny h » u*- "^jt'^^fk 


-BbPf. -i-.l-..fc. q^i.npku% bp^ ujuil Psi • ^^ ^Pt P^- 
t^uiU , juiuni-buju bujif b buiuji-buju butif 
^iuifli%uipj iPuj^l^bn^ *Jibt-Pnj , jnpni-$f 
ftgk utpuMh'is, ^ujUt^b pUusb pnnninnt.p bt^M 

-i3 ^ , ^pnif uMjpbugfa i U*u^uj p^ uibuu/bptff; 
^ut^uihujjh bL. ihfjt utJinbuii ^ujpujb*U 
pli'l ^ujhr^bp^ Ijujtt pUu uin^f^ l^ustf ihtn 
pbt^ujl/lj IjuLtP (}i"J- "ujupU IfuJif plJrL ^P^ 
uiuJL^ buju Pf"l* ujiib'Uuihj umU oP tfuis ^ 

O-i bbngU J Ztpuiifuhi uiumu^ ^uj^u/ltutjlt , bt^ 
lUL^iuuffblj jnnnutf /*ff^ ujnutyh , bL. tiuJ^ 
utnt-utf^ ,^ui^uiiiUiih uusputhr^b qbi-P% op 

•yo bplf^itfu ujlit^uuf t Ul. uibug^ nuj^u/iUujjh 

jbui iul-uAjujiuj uiupuib'jj . ^P^ ihl^ 

tpnrubutt uibubt ujpuahliU , /jl n\ uihn.buj» 

P^h t^puj&it , uibnb ^ , ^puiJ ujjpbuqb . 

ujt ^utuinujutbuJi ^ b *tujijubpXb% buitf 

0^juja.^^j Ifujtf ^ pbqu/lj^*^t hi~ ^pk utb^ 
uuilibn^ Aiui^ujliujjlj bL. siuMuntU pfl^ <u— 
puib^t jbui fni-uAtujinjij uUut , uMUMutuM^ 
ubug^ tpt'Jb ^ ^uiiji^bpk^ uMhutb btuif b 
ifnpPnjlj IjUMif jujub^^ butif b pbuu/Unj i 

o7 UtUJut Pg nuspoibuji bpbi-bunb b ^u/hnbp^ 
aIbIj butif juin.^9 buiif b pbaiuii bus if 
jtuilb*ljuijlt uhioP ifujybbnj^i , anpnutnu^ 
P bi^ pnppu^biui ^ , ^pnil ujjpbugb 7"— 

'i)^ ptii-tP l'*fb utpujb% t uP^ ^luljnbpA hgl^ t 
bt. bpt uin^l , bt. bpt pbqufu , /tl 
bpt uMiPb'lMiuflt uitioP tPiii^bbnlfh up §ni~ui^ 
*liiujiib bu biu/iibgt h %uufut ujpiub% , 

51) bpbltli tni.uiuab bL. uniupp [l"lh * l^J" **- 
pt*l' hn^ ujpiuab pnpntnni.pbtuU utunt-bujj 
^u/ljubpab biuif buiuii-nj buMu uitth^nt 
liujtf pbiiutltnj buJif uiiTb^uifu iftJusbbnl^ 
uhioP ni , b 'Jppbt bujif b tuqabi ifijtu i 

I \*9oubffUJt. Stp lP'1 IF nilubub bt. auut t 
'llbju opfb bqbgb pnpnutjt jtui^ni-p jupnutf 

3 uppbutib . U»bub ujft nuM^uhiUi^t • Ul. bi^ 
ift ^ut^uiliuifu ujpuiuM^uj piuiJujbfiU , bu 
uibuuAibnt ^ui^uiUuitli , bL. um^um P^Prq^ 
bull but tupiub pnpnutni-pbuMltlL b pnpn^ 

4 Utt UtliUtb , Z,pUJltujlj UlUlut MUM^ii^i^fl* , 

bt, iuuub% uppbinjh bpbni-u ^lui-u bb%.^ 
iitulipu unuppu f bi. uiuMiui bnbt-ltbuti hu 

5 'biuptPbp tfu/hbuJi** bt. unujujx (ju ^puMttuih 
uiuiift ^tuStuUuMfu , bt^ uu^u/ligb% *i_"h 
^lutht jtuliop bjbabnt^ I' ^^P'^J 9p"J li^'^-' 

uiulii^ni t UL. a^uMihj bb%uuMlih uitigt t ^^ *l7pf* Jitnni-fB-hi.% t ff ^^p^lf ^i*p"»* LuttP tnptniu- ■py -' \j^f* nnn.u/it uutpi/hp a,lJ^8U^^U.^ m qtftuijmb bnbi^buij lt±^ aliiuntfUpli ifuiii^ 
huif* llt^ qanutuijit , bu Ptuqn^ tsllltutu Ll. 
u^ujtM uhiitiujup lUinrtL^t Suicrff^li uuiustju. 
'^ I"J A '/^P'^J ^/'"J^' bWltiiUilii-nj t UL. tfUM. 
%biitj^ h iJbnujj upfibinjli b finrfriuirii^ftfb'i/^ 
bt-jtru uilitiuiu ^ bt- uniibuu^ aUus • bi- tup. 

8 Xujbbuti^ a^ujiSli bb*liif.ujiib b niuyui t (ju 
ini^tuut^g ~unpbtuiJl aXnn&u I't-P ^ bl- libnd-t/^ 
ainub^JujjlJ qtl'tua bi-n , bi^ int-ujuifb ^nntJ 
bt- uni^nn ihnh • bi^ umumiu timqi^ b nu/huitfh ^ 
bl- f^bffh uintnuijinj mutli bi-nnj qbi^p*1j on x 

9 tfi^ juji-ni-pl/ bt.ff-%bpnnifb tibpdrj^ nuiifb^ 
%uijh qifusq ^<-p ^'- VW"*-/" ^'- I'^opni-ti 
bl- qjohu , bl- quitfb%ujfh qiftnq ("-p qbp<^^ 
ff^ • bu nq^nqbuij^ n'^uihqbpXu h' p , bi- 
l^ni-uiug^ qifuipil'^'u fii^p 9pnif^ , bi. uni-pp 

10 Ui- juiuni-p'h ni-pbpnpifji uinq^ bpLni-u 
quinphu uiUutpiuuiu uiuupbi-npu , bt- tipn9 
tip tiihiupuiut uiiupbi-np , bl- bpliu iniuuut^ 
'linpqu %uj^^nj ^ qn^ ^luqnJ quAiqbuii , bi- 

I I iuiyiulj it^t Iti^qnj i Ul. Ijujiinl-Ulf^ ^tu^ui^ 

"huijli np uppfttjl^' quifftll np uppjigfi , bi- 

qiujil' uiiiui^Ji" funpiu'ljfi'li iflfuijni-Pbuili i 

\'2 bt- tting^ ^ui^uj'liujj% qi/'fi qutnljii, bi. Wuj_ 
utrtuut^J^ ^Tiui ijiuuU jui%qtjuiiiuq , bi- q^ui^ 
^uilfli lit-qnj , bl- ■''Uni-fipbuijl; qajpi 'lini^^p" 

13 uinui^^ obtutih t Oi- uiquiliq^ qqiuitlilt 

qifbi-U ^ inbqi-n^ nt-p uiiMiiiliuMlibiib% qrtfl^ 
^uilf^tfu bi^ qi^vuuU ttbquiifli ft unupp itibq^ 
*-"£ * iJ' "P^tt" np ifujuU ithqiuifli bg^ , 
'Vnjliuf^u bu np ifiui^ juhiijutliuinU liiil^ , 
bt- bqfiq/i ^ui^u/utujfi'li . ifj, iippni-[<f [iiJii 

14 uppni-Phujhg ^ I fr«_ lungl; ^ut^uiliiiijli jui. 
pb"!!^ luflip np i^iuuil Jiullguilluitfli hg^ , bu 
ibS^ ^•^^uilJtfjl' jutpbii^ uAjuiIi [i ifjtpuij 
PlP'"^l' '"1"J nt^lliuU uipinpltlf np uppb^ 
g^'li, bt- ft ilbpiuj ^biujpfi ui^nj i^biifil, "linpiMi 

\^bu ji t/bpiuj ''i^uijpp nmp'ii "impuj ui^nj i tft. 

tun-buq^ ^lu^uiliijjjli'u b Uuiyuib^ uiliinji In 

1"j' '"P^^k I' ^'"lunj i^bnl, ^ui'^iMjUutj[i'l, . 

16 Ul. Piugg^ ^ui^uiliujjli qifuuuiU fii-p ui9nj 
JI"-1"J '"'l""l' "P /••ft /• ^biiplli pLpni-if Am/_ 
/""J I ^'- ^'•''''^"^t tfuiuiiuitp jiLpni/ bi-P'l, 

17 uiliqiutf tuning Sbiunli i fcfL qULiunhiui 
buw^i [i ^bnjj'u [ii-pni-if' 'f/igt; ^ui^uiliiujli 
ft llbpuij pi^pujlffi ut^nj ni^ilfuil, uifUnpfilj 
np uppbingli [igt , /,L Y» ^•"jp/t "•fnj >i/'- a|>l».t * bpf- •(liailu uin-ui^/i S&i/I/iJii /l ifpuA, 1 8 /lu/ , A inhnt-n^ uinbu/lAi jutltiau/Uuja i Ql. 
utthutnutut Ist-nli p OiUnpJi ^auM^u/ltuitfiii* 
'll'9^ ^"^"^u/Ziu^j^/ ft JUniuf aifunj untihab^ 
ffijU , hi- ^uit-buu^ tliuuU 'iinntii ^ui^uIliUiiU 

\ .1 tuti-Ujyh SUtijfhli I {#(- utniuua^ ^tn^uiUuMili 

UlJuiUti UUntUtfU , UL. ^UUt-UUn^ ^UM'^tulttMllU 

duju'h tMjjIinnbb np uppLingh hf^ h ifbnujq 
pt-pnii , bl- ujujut uuiu/Utf^ ^tu^utlituiU ann^ 

20 ^tuli^i/it 1 Ift- •^uhiu^ ^ui^uMliiuiU ann^iu^ 
ImI^uIm iti^ unn^tU tutiiu^b Sbtutili*^ b ub^ 
niAsltli J bv. ^uMt-buti^ tlusuU unpui jtui^ui^ 
'iiuijii , bl- uppbunb t 

21 Uu bfj^ uir^^uMut ^tijl^ hi^ Sifutu/hbtf^ ibnti 
pi-p, ""t-tfg e^tunJU tfb tJtuuJj jujijnu/iiuja tjfp 
juiUifbmi- b*1ini-gp" b ^ujL.binj iliuuli %npua ^ 
bi^ t^inuMuu/linpn. ^iituy^nj h*-*l"'l au/Utfbiui 

'I'l ji qn^ , hi- ^tu^iulf tTJM fii.qnj • Ul. bpbni-u 

utiiMinpiubu btuii hpbnt.u Xujqu ujnujL.'hbiiiu , 

npiuji^ [itJ^ bif^ut ^hiLtt *iinpuM , bt- bnbiab 

23 tilth ihuuli ifhquitf , bl, ifltii ,inn^itub^q i \ji_ 

utujpifb ipupi jiAJi_ni-plj nt.fj^bpnpiib mn. jtm,^ 

'^u/jiutjh ^ uMtL b upabinj nUtu tun npuiu fun^ 

'1a putlijtlt Jbtujtti-P^bu/li miLtii^b ShtLinii i Ul. 

ujftbtjj^ ^tu^uAjtuj^i% qtf^tuiLl/u qJiiJuU juJh^ 

tftMiUujtj , hi. q^tuyujl^ bi-nnj , bt- ^^A- 

-•} q^ Ijitu^p utntu^b ^biuiiU i Ul. uuiiultn^ 

qq.tAiiLt/lt qJtuitU juAjiiu/liintt , bi_ iniin^ ^tu_ 

'^uiUtiipt jtupLii^ ui^tnji* np tltutsU jut'jiqiu.^ 

ItuJiflt [ttf^ , bl- 'ijfff^ I' tJbpujj Pl^P^^ffh "*- 

ynj ni^lil^tifu uppb tibinjit , ht- b htiMipb tst^ 

^nj Abn^tii %npm , bu b i^iuu'l* "'J^'V tttnb% 

'2i')*ljnpttj t Uu j^ut^nf ujUuib lupbtj^ jiuj^tu^ 

I'i'iitujU l^i Xnjjjjrij X.biA ^lu^utliui^ItU i \jl^ H"'-' 

Itbutfg ^in'-tutijtMJjh iftuuiiutTplt lu^nj jh*~nf*J 

u/hui^ np ftg^ h ^uijunj Xbn.[iii bt-pnt-tP^ 

2S bt-IJ% tifUqntif lunt^^b SbiitnU i \jl. nhgl; 

^iw^tijtiujjlt jl"~iinj u/ltutb np h'f^ A XbnfrU 

jit-pm-tT It iJjrpisjj f^[P"*^h '^9"J riL^biub 

uppbtfh^njlt , bl, A tJbpujf ^b^ujjpb uj'^nj tftA. 

iilt'jt *itnptu , bt- b lib put I ^iitnjpb ut9nj n. 

i/i^i'ii "iinput , It uibqt-n^ tMspbtultU np tliuitU 

'Zj ju/htfttttitutflt A/y^ ( Ul. ti tfb m It hint bi^nli np 

Pfjk [' ^bn-liJi ^tiM^uhitujItli' "'pilff^ I* uint-bj 

ttppbifbpijit , hi- ^lut-httttt^ iliuiMli*linpiu ^lu^ 

oO '^ttiUmJli LUtiuu'^ SbittnU t IjL. utputuu^ Y*//' 

p mutuiputquttf u/ltuib bunf A Xuiqni-titi tu^ 

tpuji^iibittij' puut p'b^bit l^p btfbui Xbri% 

o\ l"-p , l^tJ'lili* il^Luuit t/bfftnif , A*. qtfb% J"n~ 

ytuq^t^ ■^utltqhpX itn^bi-*ti, bi- ^tnubuti^ ^"'-^ 


122 a,bb8a«ii].i, 32 U.ju op^'ti fiij^ jnpni^ii' fiij^ tnptuS^ imfin^ 

nujt-ujbu/ii ifiJUhinj p unpni^p bi% P*-[' * 

33 lOouhtjuiL. Sip pl"f tTni^ufruJi lit- pitr^ 

34 U,^ujpniift /jL u///^ , dnpffujti' iPinuhifiti^^ 
jbpbbplt *f^u/liuilitugi-ng l^'f '*" uttuif ^'''/ 
b uuiujgni-UJ^ , bu tnutjgbtf lupmd- pnpn^ 
mni^P^built b utnLjItti bptjpjilj uuiuignuujvnj 

35 ^bpnj f bu quijtf^ "r"J """-^^^' l*fft t ^'- 
ufuttniflM^^ ^uj^iu%i*/jjt% A«- ujujiif^ , bp^ 

36 U.puji^ bi/L bpbt-htjuJL. b inuflt jtii'ni.ift Z,puj^ 
ifuflM muttf^ ^tu^ii/ijutj% p 111 I jib ^ t^uiniii'h , 
ifb^ii%bi^ ifinbtuf^ I'lft ^ui^iiitJiujjt% uibuui^ 
'iibj^ ritnni.'lhi , /**- *f[i u^ti^iybirtj^ ifuitMiiiijIi 
fgiij np b uituliii jJ'"J,7t • ^*- "^"l"' *^*"*fk 

37 ^ui^iuiiijijli upnlib^ ijinntSiU . pi- uibuut^ 
%ba^ ^tii^euiiuijli aiiipujb% jnptfu tnuiliU , 
nitiiuttiitinpiu , buiUui^u l^utiif l^tuptfput^^ 
buJiu , bt- inbuji^ %nptii t^liuuitut^npi /'//4^ 

^% nuiU utiptfnaii , Ul. bibuig^ ,pui^ui1iiujli jt 
uiufu^ uiiitnb b nni-rili tnuiliii , ipiiutnt-utfi 

39 nui^tiAiuiJti t£inniJli% t^bt^p'li op x Ui_ b/jbutj^ 
nuipXb'uii ,pui^iiiiitiijii jiiii_ni_pli Ui-Pltb pnp^ 
nb , Al inbuu/libti^ qinni^ilj . bp^ uijiitbuif^ 

AO bu^ iitnut!^% pt^U npiTu utuslili , Z^ptuituili 
mtuu^ ^ui^uiiitiihi , bi- ^ntuiibuahlt i^^ui^ 
pb%uti jnpu lupinb^jjfff^, bi_ ^uiiiyb'h rjltnuiu 
iiiptnuinnji ^tunm^jiii ji uibtj^ft uhiunt-pp t 

h\ \fi- ^bpbutiU*li tptnntfliii l>'f'^p^"J J"*-/'J^"'- 
*liuibb , Al ^bngb'li i^^b pni-uih^i tuptnui^^nj 

h% ^uintu^tilt b itibnji titliunt-pp t (/l. uinrjb'it 
tun ,uuipfiliii nbpuia njit , be tibubli Jin^ 
iuutUuib utjitu ^uspu/liij , cf*_ u/ji ^'"7 utii^ 

AZ ab% bt. ^bth'tutjb'ii quintJi/lt t Jjl. bp^ tiitii^^ 
p^M bplfltbiiifb uiputvii , bi- bpbt-butfjt jt 
utuiitli^ ibtn a^tuptiUttli ^lubbtni bi_ nuiniJli'lt 

AA ^bpbiiif bi^ tfhi-uuilinuiu abtbhpstt , U utit^ 
^tu^iultuijli Al uibuyi; , bp^ titjttxbui^ ['H^ 
tuputh'li piin- utni^ili ^ pliutb pttpnuittt^p pihi 

45^ b tntiiltlM , uibqp ^ x 'ruilfbiiffb'jt qtnntJl/lt 
bun tJi uii ui % np ui A /- o, p uippli u % np ui bi_ 
quiifb'liuijli ^nn muiliit , bv. ^uiliab'ii utp^ 

46 tnuiMnj J»i^n'",ph*t* h inbnb ii^junt_pp > Ul. 
np ttmu/jtbti^ b uiniSlilt niuifbuuipi uit-ni-pn 
qutitnnilibini linpui , uibna^ ll'^h ''/^''^ o'*- 

Al pbbnit UI- np 'itltybng b utuiii uittn. int^mnn^ 
nknpXn h* p , b*- ufjiqt^ /A'//' '^^'J'Ai. ff^*- 
ptrbnj .** Ai_ np ^^'phffk h tnuilAi tni-uiuq^ 
qXnpXu l"-p , bi. tffi'l!^ iP&l' ^l^^>"- f1^*- ■\9t pbbnj i" Ul. bp^ bi^bui^ tfuruA/jiffi; ^u'* 
S uili tnfii bu tnbu ut%bq ^ , bi_ ui^ut jPff 5" 
ntlmbuji uipuia'u plMti mniflili jbtn abtpb^ 
ini ninnuliii , uppbnu^ ^ni^uAtui^ amnutiU ^ 

\9 nb ntfybbuuiL. lupuiol-i i p(- uinql^ mn b 
nppbinj nuinifl/ii Upbnt^n ^uit-u bbunutlipu 
nni^pau" , bi- tpuijtn bnbijlibnjj bi- " butp^ 

50 ifbp iPu/jibuit** bi- qnuf uj I C?L uu^u/h^^ l'^ 
^uiiht tuitPuiii Inhgbn^tt b ilbpuij ^pnj IjLfli^ 

51 nuiliunj t fjt, uinn^ nthuiimli bnbiflibuij 
bi- ' ubinp iPbtiit iiu/libtni** bi- nnnuimjii IfL. 
n^wiJli IdAinuitih , Al Puitftf^; i^muuM juip^ 
buiti ^tut.nc.'jj uujujlibinj At b iJhpuij 9pnj 
bb*linu/lji-nj , Al tftiiltbug^ *ff'*,^*>,p qutuitfpU 

O'l bi^P'h uiiitiuMif , Ul. uppbntf^ quMnthiU uip^ 
buitfp ^uii-nthi bL. fpnqff bk^/nu/bbuiu ul. 
^tiJL. nL% bliJinuiltb uil, bL. ihuijutpLjb anbi.^ 
'libuii^ At. nnujtiijbL.% bi. ' Ijuipifpntfh ifiu^ 

53 'libinil*" » UL. uipSkUibbun^ tM^uiLflt bb'lin.tMnin 
uipuiui,^nj ^uiqui^fib ji qui^in , ifu ^ui^ 
i^bnq^ ijuiu'lt miuli% , bL. Uiu^pbu^ji be 

54 nni-pp ^l^ffl*^* ^J" op^% iftfjl* Z^"'" uiJh^ 
'ttutjli uipuj^nj pnpntnnL-Pbu/u be Su/. 

^■) pui&b , (Je unpnutnep Uuili ^uiJinbpXp be 
5() tnuhi , Ue nuiunj be u^m^^uip^ be u^iuq^ 
57 upn^nj 1 'Ustiilttiiljbinj p^ jnpneu tMienep 

"I'L'^i'&I' '"" ^"/""-'^ tuenep uppjitfp , '*'j" 

op^'lt ihnh pnpnmnepbuiU x 

' pJo/zAoM/L Sl^p pt^l UniJu^uji be pliq. lA* 

2 ^uipn'ijb be uinl^ , fUoubintf fl^l "Pip"'} 
I'nptnibib be uiuniutibu nnnuui « (Anu ne^ 
pne^ uittlt npnj ih'^hffh ^npneuL b uutpu^ 

^^'"J /"-P"J • ^npnt.UL fiep t^l'l^ t * "*- *"/" 
^^opl^li ihf/h nppnepbuiit %nptu , "P"J <^n^ 
f'/'f/t ubpifii ft ifuipi/bnf fiepif^ , Ijiutf P^ 
^*"/hnh tfniptfb'lt %npui b hnpb^npi* Ujqi^ne^ 
Ph'^i ht-p /> 'iiifuM ^ quitfb'liuipt utenepu 
^npbinj tfutpifiinj jiLpnj ^ Ipntf pi; ^uigji^p 
iPuipifh'tt %npni b i^npbtnj uiiimp , ujqvne^ 

\ pjiiUi tfuiptflMnj 4 "V*^ » U^ifb'tiuijlt uihl^n^ 
npi jnpneif *i^i^jttj^ ub ptlhuil^iUpV iq[Mqp^ 
bnbnb . be tuiMtiuj% j''P"J ^f'T^'J *bnuiftqfi* 

5 "ihn^ ll'.nh * ^^ iFiuptj. np tfbp^buLfjt juiii^ 
bnnltli 'itnpnt' nnnnbntj^ qAnpAu j"-p , be 
l^neujutf[t ^"^ » be "ff^qp^ ibst* '/j^^i^*- 5^- A Bbpr* n-l— V ^ bpr- ipujptughuii^ 1*11*1-% %nnui fi &npJtu% fit^pnetP, b/9 ^ ^rtufrujt 
JittptJfti* %nptu q^npnt.tfh f»ep ^ l^utiTpk ^"'3S*S 
ifiunJItii %nnut ft ^nplifnjh o.bbsaiia'b 123 6 nbbnj i Gl. nn *liuuiltnl* h iJltnuij uttioM nj 

nhiia^ u^uilttthnokii jiLp ni ini. Uiuiih \ntiif , 

7 0"L uipnu ihnh tfjtiiKbi^ nhnliitnj t Gl. nn 
uhnXbuah It uiunilhti ubnUhtulntipr bit ^ nnn^ 
nbunl^ qAnnXu pt-p , bt^ irtLittunb Vpnil , 

Pnt.n ubpiiUiubuiffrliii ^utiiuhtpn^ b uni-ppit 
nnnnbuo^ nXnpXtt pi_p , //( int^utiiiib jpttif, 
u bt- "//"J^ /p'/p il'p'li\bi_ nbpbbni t Gi. ming 
MJtuhi ^utubui p'i'^A /"/'"f 'i P'''J "**"*p*fh 
ubpifLtJubutftJ*Ji* "jhn^ ll"lh iH^t^bL. tibpb^ 
10 unj t Gl. uitlbliuitli np ifbpXbuajt tiuub\, 
uuajiM np pt*S p "^'P^^J nrtpm pij^ , utprt}^ 

Xbuub ubpifhujbuijj^^lt bt^ nXbnu bi p ni 
int.uj%ujjQ^ 9/"**/ I nnnnbitii^ ii^tu*lttibpXu 
hi-p f "«- t"*-*^",'fb ritJuipifbit /"-/» 9p"'/ 1 '"- 
■12 iubna [hnh iPb'iiSbu nbpbbni x Gl. u/tioff 
hi ba b n ^% j np ifbp X b u nb ii bp ifh tu b utpJ'ii , 
'P^P"''*fP t "*- utub^iutf% u/tn'fJ^ ihiu^tnbn^i 

1<J t?*- bp-^ "PP^*'fib "bpififutbiupf^i b ppnh'~ 
uiuii^ bi^piFI^ , ^UMiPiMipbnnb h*-p bt^fJ% op 
Jm uppni-P^tJit fit_p , //t_ nnnnbuiff; u^in'li^ 
r^bpXu pt-p , bL. ^nt-tJuutf^ niftttptfb'h /"-/' 
$.P"'i l(b'iirf^uf'ijbtut^ , bi^ ^nl*;fh ""'-/'f • If*- 
jun_nt.plt nt.p^bpnpnb utitii^ lipbni_ti uiinui^ 
puj/fu l^iutP bpffni.u Xmqu njntui.'iib uin , //c 
uttuptffi I^J^ nimn^fi Sbujn% jj qtn_n'ii fnn^ 
pu/tt^'b ipfujjnLpbiiAt , bi^ tnuin^ tf^pui'^nt^ 

iDltuijlt t fjt^ uipntnn^ ^m^uiJiiiiiii ntflHi tltuuU 
ifbqujtf , bi_ 1'f[*f*^ jnq'^uiifl^q , bi- ,puit_bnn^ 
iluMuU %npnj ^ui^uiJit±iflt intitu OA Sbiuirlt b 
pnjuauftsg uttimb %npui t 

io Gu uijp n,^ jnpifl^ ^l"*''*hfft n»pnt-Pbtfu 
ubptfu/lt , ^nt^uintjl^ qui I tb% tit fit iTuspiPjiJi bt p 

UJiib'iiujjit '^ujfjqbpX bi^ ifiuyb J"pnj i/hpnti 
^luuuiU^tj^ ujpnt_p^ijij ubpititili , inLUiiinlili 

tp"4, t ''*- *hI"1^ ihfl*^' '^"^'^/'L tjfipbipij t 

18 t*, y/'^ /? / npni-iT ^utplju/ltbifb njjp ujpnt 

pbuiiPp ubptfu/b , ^nt_tuiitjfilt ^pnif , ht_ 

^9 Pl l^ItU npnj ^Pl["l'f)k iMtplitfli , bt. ^A, 
"tub pqb'"*-*^' *"pbin^i" *ttnptu b iTiupllhb 
fft.pnt_tf ^ qbt.p% op bqftt^li ft qut^itiujltb bt_, 
pnutf . uttfb%ujfij np ^tuplpihi^rjfi p'isn 'lnu , 

^•ttaiu fnutituij^ ^AnpAu [t,_p . It pwuiuu^li ^/'"^ , 20 iq[iqb /bf/f' tfJi%^bL. tfbphlpij I ljt_ uitfb%mjit 
jnpnj ijbpiiji *^'^'9l'^b b 'l"*1"i*"^»^i bi.pnt.tP^ 
bt_ ujiPb'iiutjii jnpnj t/bputf *ltniiibqb* uibqb 

21 //»///' I fV'- inintiiujjtt np tfbpXb%iujn^ ju/lt^ 
ifnqltli %npuM , nqnqbutj^ qSut*liqbpXu hi-p , 
bt_ ijit innij^ qiPmptPjilt [tt.p ^p'nJ , bt. "fbl^ 

22 ibffb '^b^^t^'^ if^'P^'h"J * ^*- njtfb'liuijli np 
tfbp X // V/ //# ^tf ^ ,/ ""^ A^^' njtij tihi oP I np n i iJb . 

unuthttb uui . nnnnbit p*^J Itnmpifb ittu , nqnqbnql^ hi~p , /*' q S u/tt q bp X II "f/b ^P"*[ • ^'- "ibi*^ ib&b 23 iPltiisbt. ffbpliipij t Gl, bpi^ iiiniljtui.b'li jiuti^ 
Ipiql'li'li lii.pni.if fiif^ , be [jiuiP p^ ft ilb^ 
pnij Uihopnj bpb'P^ J"P".1 'l^P"'J *tJ"nibtui 
b'fk I /' li'bpXbiiuq ni-pni-M b "litu ^b'l^ 

-^ibub '7'^'^*^ B^p^'h".^ ' ^'' ^Pk 'ti'ii^binii 

"./? *ti'*''^bu,fi^ P^'1 ^"^"^ , bi. UMqh ni.pbthi 

'iinpui fi *iiifuj jjg^ , "ib'L^ ibnb *i^*-b^^ <*/* » 

/r«_ uitPi/Uiitp} uilibniil^i inpni Jbpuji bt. 

^''it^bsb* "ib'L^ itfib ''V'^'i^*^ .7^/'''^"^"* 

Lo Gl. ^lliit np P'lb'bffb qpqb^nt-tfh lupbuhi 

ipnLni_pu puiipti-ii'u ^ ni b t/ ujiPu/buibb riuiy^ 
uiii/hfi [n-pnj , /ri_ bp^ p'lb'bs^ J^"' 7"*^- 
utiuiifili jiLpnj , tutPiiiiuiJli uti_nt.p^ PP'tb'~ 
tPtuli tqqb^riLp biuJi bi_pnj , uijiiua^u bqb'ii 
PPP^'*- ipiit^iiLpn qniytnuLiibh b'-P"'J * ^'- 
1(> bqftiffi "fbt^ * ^'- ntiPb'buij'Ji uth/fnqfiiL jn^ 
pnj :jbpLuj "^^'^buk qiuiib*liiujli uji_ni_pu 
pqpiihn'tj ^Lpnf , pum nhtl^nqtib quisutiu^ 
^'/'^' b*^ P'*J ibnb "'^'""«-/'f* , bi- tuitb'Uuij% 
nil I op J np nj tfbp uij % u t^bub ' "lb 1 ^ tbub 
pniii iqqbnLpbiMsli uat,nt^pti qtitsinuittliii Al^ 
-^/"y* U,iPb'iiUjfh np li'bpXbuqfi b%ui* uibq!^ 
ibob ' '"" nqnqbutf^ t^XnpXn b'^P ' ^'~ 
^nL ninql; qifiuptPf^i fji^p ^pnJ , bu t^bl^ 
-^ibfjb 'V'^^'"- ^''Y'^^'y * U.iqni Pi nppbuqft 
b P^b*^^*^^'b niltuifi , ^uiifuipbnnb ht.p uu^ 
'~.V i-ni.pn buP'lM , bi^ uiuiiti uppbuub t Ijl. 
jtnt-tiLp^i nt^pbpnpqft nutq^ fit.p bfibnt_u 
tnuiitipiuipi qujif bpbnt^n Xmqu ninujL%bujn ^ 
bL. inuipijfi qnipt tun .^ul^umIiuiJu b qni^rrti 
o^ funpu/iijiit ipfuijnt_p bu/lt i tt- mpiuutj^ nui^ 
^utUuMpi qii'fiU ifniu^li tfbqutq , A*. qiPijit jnq^ 
^tiilfiq . bi_ ^nii_bnqi tjtniLli %nptu niu^uL^ 
'iiutj'jf luriuj^p Sbtiin% b pqlutfu/h^ uiq^nu^ 
pUiiili tin put X 

Gt- qqni.yiiqnj'ijn iunlibtf^^ qnpqbifit /*««, 

pujjb^ft ft upi^ti nt-p bui%q fit,pbiii%ij . bt. nj 

tfbnu/tifttffi% iluttfli uhinppnt.pbniti b'-P" 

butlitf , tun ft **{1*^bfnj 'lintftu qfnnpuhfh btF 

Ol np i ft *linuni ' iLjn opi/ti fiijl; nbpllhiubtu^ 

pftii , Al a//^ ^'i**^'bnb j'**~'^'^^t "'/»"«-- 

oofJfiL*i/ nbptfui%* uin. fi '^q^^^l''J ^nJuii. , bt. •M 124 1.b^sl).^UL^ unhnujuihuh tt rttusutujitfi hi-nni-if ^ hu ubniP^ 
"ituMbiuP ttii h antuifu/h iti^nnuif , tunni-fili hi_ 

J hut tjut^^ujitb^nj 'nniit-naU U,^ujfin%h ^ ^b 
iftuutni-Qujiubi %naiu u^ni-nli outusp^^ tuntn^b 

2 obujtz% bt^ uiutnutl^b^ . Ol, ujmj^ S^p glFntJ. 
u^u , tUoubuja n^n Ut^t^pt^h p^"l bnuop 
^nt^u , bL, ti^i "^ ifutuifh ituifb'ltujjlj J ujit* b 
upp ni_ppi^ ^/^ b % bp^ u ^ uaU a il*"p w « "JP^ 
juiiirf^ifuj% ^tut^ni_pbiuijU , np ^ b tlbpiui 
uiutu^uhiuil^b JbuMjni-fJ biuli% , bu nj db. 
n-u/hpt^b . qb mifujnt/ bpbt-buuijn b dbptuj 

O ^lui-ni-pbiuifu I ^'I/l, ujujuj** iPutiu%bii^ U.^ 
^mpnu p uppni-0bifli% . unL.iuptubuMt- ju/bri^ 
i-nj thuu% iPbnujg , bu jundtL. inn^utb^q : 

-< Ul. utiuuiifrtL-^ujit buiuji^b uppbtui qnbu^ 
Qp f bi-, uiUnptudtupuibu btnuit-bu ntfubub 
jpuliquitTu (mi-P » Ac qouib l^uiuiL-b uibbuti 
pUti. tf^^ ftt_p , hu [unjp l^uiuji fi bqbuj^ b 
qint-pM , qb ^uhjqbpX uppni^IJ butlt b^t . bv. 
^nuinutj^ '^pnJ qujtfb%uj/lt iftupiittU ht-p , 

OWL qqbtftfli qhnuuM i \ji_ ^ dnqntJpnb%^ 
npqt^n^i Pupiujbfb uingl^ bpbni-u ^nhuuiqu 
jtuj^buMij t^tiMuU tfbquiu , bi- fun^if ifb jnq^ 

V ^ujqgq t Ul. uuuuint-Uti^ U^'^UJpnh qqni-tij^ 
puilfh tjiutih tfbqujtj fii^pnif , bi. ^tut^bug^ 

7 i^uiuli ftt-p bu tltjutiii tnuh$ ["-pnj x Ul. lung^ 
bpqnL.u lin^uiJuqu b^. biuqni.uti^ qUnuui ut^ 
n 'J"^p O «' "i « " UJ ft np luU pj tip it/iittii lib lu w 

'^ jni^pbuiii I ui_ ujpbni^ IX^ujpnU b JiMptuj 
bpijni_tf 'lin^ujqujyli ilb^utbu , ilbt^iub tfb 

9 obusrih bi- ij^&ujb iTb tnpXujbbinj t U*- iTui^ 

uinc Uif ^ Ib^ tup n% q% npi uj qU j np nj dbp ut i 

ftg^ i^Ji^usl^h iMjpiiiJtljhinj , bt- bmtjnt-uq^ 

^0 qltui utfLUJ^ji Sbujiih ifb%qu/itp , ^uit.bt" 

umJiitL. tun. ujpAuubbtni qljuj jtupXtubni^tfL , 

bt- P^"1l'*J qiiiu jti/htnuiujui . /fL tun.q^ %n^ 

pjtucpi jh"dl^ quiiiop^int-P'bihiu %nqtu jti/lt^ 

bnbiit"t 

1 I Ul- tltumnt-un^ \j,^tuprilt qqnt-ujptnl/ii 

qt^uU tfbquitj lh*-p , '-•«- ^tui-bun^ ijutttij 

pt-p bi- i^ujuii utti/ii bt_pnj , bt- uujuAtn^ WCIf 'ikP"V ^I_ '11*^'"^^* ufpAut^itirti^ buuant-Ual^ "^ ^^«t-«/^u:/i^^ qthuub ifbnujtjit lhi-p i u*- utttg^ 
ijt pnt^pnt^MunuiL. bui^hiul^nihiu ^pnj b ub^ 
qu/itnj uihtnh np ^ utntu^b Sbtunis , bt. 
lQ*jk l^bnu fti-p ^uUl^nt^ ^uibqbpkujiiUjgiM 
ifti/iip ujqujgbf^ni^ , be inuipqb b %bp^u 

M^tu'h qt^ujpujqnjp*U i fjg. f/'fft ifvai^ii/ii h 
tjjjfpiuj ^pnfij utntu^l' SbtunU , bu b^tuik^ 
Ifbugg ^ni-pi luUl^njb q^utunt-p-bthiU np 
1^9^ t 'U'l""J 'Ul^"^phtnijtfh , bt. nj dh-^ 

\-i ntiMltbijb X (ji_ uuitQg jujph%^ qni-Uipmbb% ^ 
bt. giunbug^ ifujututifp bt-pnij b Jbputt mum^ 
t-nt-P^buh/ii pitq IjnqtfL tupbubiliq phnqi^iT 
^uit.ni.p^biti%% , bt- tfutbbutf^ bt-f^b tiaU^ 
t^tuU jtuplili^ uiUtnb tfuuuitutfp hi-pntl % 

15 CrL uiqtu%tf^ t^n^iuqU qtltuiih tfb n tug , 
np tltitulM dnqntlpnbu/ijtt hg^ iun.tu9b 
obmitb * buuttMjpqb jujpb'hi^ tuUitib b'bbp^u 
^tihi qtluiptuqniplt ^ be inpmug^ qinpbifb 
unptiM qttp opfihiub tuptnp qutpbt^ qnt^iu^ 
pujqlili • bt- quiltbuq^ qmpbtjij unptn b tib^ 
nu/7 ubnujijnjlt ju/liqbtfii/ij Mtut-nt-Pbu/i/b t 

If) t?f_ ^lui^bug^ quppni-^ bihfSt b iqqb^ni,^ 
pbufbn npqt^nglt Pupustbtb bt- jiuiihpuu^ 
i-nt-p buAig %nqtu , iliuttU ujtfb'hiujij ifbqtuq 
unqtu . bt- uJiuiq^tt uuptMJun^ p runptulipb 
ilbmtnt-P'bujli , ^utamnbinj b 'hnutu b "^9 

17 iqqant-prbu/li itnquj t ul. tntiultbt-bu tiiupn 
"^ //'^/"//' /' /w/""^/'" i/qtujnt-Pbu/b b ifp^ 
utu/hbi %nptu jitJut-bi It uppnt^pbtstlih ^ tfliU^ 
ibt. biu/ttbn^ bt. ^tut-buu^ Jtutfu pt-p bt^ 
qtuiiU utujii pt^pni , bt- tltuiali tutiblttMMju trtt^ 

i8 qnilpqbuiii npnt^nqU Puptufbih x Ul^ l&^ 
b itbquj%% np tuntu^h Shtut^ , bt- ^ur«. 
t-buii^ b iJbptuj %nptu , bt- tung^ jtupblt^ 
artutMipiubliij b l. jtnpblt^ %nfuiiJijb% , bt. 
nhgt h *l^P"'J bn^igptug tibqtuUnpj snup^ 

19 ^uflitubh t UL. gu/ttbug^ jtupb^j^ tubutb ifiu^ 
tntuifa bt.pniJ b tJbputj %nptu bt.pu utU^ 
qtutf , bt- tPtMM^pbug^ i^um , bi- uppbugl^ 
qliui b ujqb^nt-Pbu^tq npqt.ngU f'upujjbib t 

20 Ul- t/tn/u^u/ltbug^ tun. b ^tnt-bf^nj 1"PP'^ 
pnt-pbulhi , bi- qfunptih/h dbtujnt- btMiJU 
bt. qubnuilth ^ bt. t/uuuu jjtn^tJi^tMjjpipb *>pp^ 
ubuti^ ,'* //(- tfujuint-ugl; iiltnmutqii qbu^ 

21 quilib . Ul. qhg^ DAtnpt^t qXbnu pt~p ^ 
tibptui tllpJnj ^npituqfjtlt bb%qtM/Ut.nj , »#_ 
runuutntltMJlM ihqh h *Jhptuj %nptn qtuiiultiuju 
rnlMOp^tni-p btStu npqt-ngU Pnptujb^^ ^ bi. 
qiui^%tuflt tifltbptut-nt-P IilSmu 'isngtu bt- ttgu^ 
ifb%ujjlt qtfbqu *itnguM . bt. y/'fl^ qUnuu* h ^ b^f* ^un-ni.p binVit b. 'bPf,/Au/4fr/5/ IbbSU.Ma'b m tJirnini qibinj %nhiuiulht bL'ii/ntutji-rtj . ul. 
tiMnXuibkuq^ /» ^btiti mnit iituitttnutumhinj 

22jin'hujuJiiJut I Ut- mntf^ ^nftiutqli jiuitXi/ fti-ft 
qiiiiUon^irti^pf bi.%11 *{inqui jbptfbp uhtbnbt 
bu uinXujfibuq^ lAtnbiuitflM juiltutujujin i 

23 Uu tPtnn^ U,^u/nnb b biftnu/j/jt t/btujnt- 

0buj% f bu tfbnbuMunb niuutinifni^t\iiililM bn 
tnuii-b Qtn nnb'linjn b itutiuttb^i bi^nnt- u 

%^ b upnnt.p bt^ltti , bt- qf'fj^ *l"'.f^ tiittq t (ft. 
tnuiutftf^ qifiunifbi/ fit-fr £/"»'/ f* inbqun^i 
unnnt-^bmli , /jl Itfbtfrfjt qujuiuiifnL.^u/h'li 

bt^ nffj^tJ^h^n ftnnntlnnhuhiJt , bi^ ^uti-butf^ 
duMitli bt-p bt. tliuutt tnitiii bupnj be i/ujitlt 
d-nnniJptibu/lt% npui^u iliutiJi nui^uthiit^ 
li^jbait^^t pL q^uipuiU rtp ilusuli ubnturih hn^ 
^ujiiqb% b ubnuiliit' t 

26 {jL- np utpX mbbn^ ttiinbttur^i nt.futnbuji 
jtupXujbni_iflt , nnnnbiitf^ qAnpXu h*~p , bt. 
ini^utuq^ nttiuptfHji b*-p 9p"'i t ^*- *"*'('" 
ifutq^ b ntitiituiili x 

27 t?*. aqni-tuptut^i np tJtisuti ifbnma , bi. 
t/titifuujali nt/iutjit tfbntuq , npnn ii/ppi^tlj 
unuaiiiL, ,/»""-»/ b upptit_p builtlt , ^ujitnbit 
luptnuinni uuiutubbu bt. utjphtttiblt ulinuuj 
^pntJ f be. qilnpP u unqiu be, ntfpu unntu 

aS bt- qujujujLtun. %nnuj t Ut_ np wtpbtjifu qlin^ 
uui' nnnnbun^ n^u/UnbpXu h*-pt bt. int.uju^ 
q^ qifuipifpii pi-p jpnil * bt^ uttqiu ifutq^ 
b nuiltutlilt t 

29 t?L ^nh^h 9 "V^ ^P^' jtui.bmb%iit^ 

buiii , jiutfubu/l/h bt^P'jjbpnpnb b uituuli 
tutfunfyj , li^^''^h>R qtnUa.iiliu Abp , be qui^ 
ifb% ut lit q np ^ tfb q np ^ A n ^ni , pit ut Ifli b *_ 

oO tqtithqni-iuuiU np jbqbiui hqlt P Xbq t ^A 
luieni-pii J^^fi'^'PH ip^pqp ^iut^nt. pr biJb tltuult 
Xbp uin. b "np"i"J qXbq ituii'buuiiU ub^ 
q"ig A-bpnq tun.iu^b obmttli • kc upphu^ 

31 9A^ » ^b yujpuip- yinpmjdni-n ^ , be b^ 
qhgh Xbq utjb b ^u/ijqbutn . be //^^"^A^P 
quJUApltu abp , qp Op^U juMeptnbliujquMlM ^ t 

o2 (je ^mebuq^ nut^tulJujju qnp oau/hpqb'jj 
be q"pf*J quMinuippqbu qXbnu unpiu ^iu^ 
^tulttutUMltuii ibui ^op pt.pni , be qqbq^ 
qp qiqustnilneatituh buituep uaiutnunetxutU 

oO unepp . ue ^ujebuii^ quppnela-pelt uppnt.^ 
P^bttiltiiU , be qbinpiultlM tibtuineprbufti be 
qubquMuli . Ac. ^tuebuq^ ijnttfli ^luSutJtut^ 
jhnf' f be ihuulM lutialtujjij tfnqntlpqUuMiMli 

oh ^uiebun^ t Ue bqbiMb Xbq mji' op^'h jtu^ obpp* «!«•(■•*•(> -[;£■• tMMjnIruah ^ ^^P"*/ uhnuAni^ eptnbltiubu/tt ^utebi iluntMlt npqenqii Pu^ 
p"*jbifM jintlbuiujlt ubqtiiq unqiu iPb umIi^ 
qiutl ' b intupeny tunupqb , npui^u ^put^ 
tluMibutq O^p U "q"P"p » 

I ^^oubqtue ot/» /'''Y U 'tiJubijp be iitu^ , 

2 iDoubuuq qne ptiq U,'>tijpn%b be pi'q npqbu 
Itnpui be pi*q ttnrbliUMjIi npqbuli I'upiuib^ 

^ ip , be uitiuttiqbu ifUnuuu , U-J" pf/u ^ 'fP 
upuutnebpbfiin S^p be utu^ , lAjp n^ "^JP 
jnpnenqli Pupmjbib np uuiu/ttiitbbn^ mp^ 
Viun quji/ nSpiutp biuii utio' A piuuuiqb , 
be np nji uiqutltunipq^ uuptniu^ni piuUiu^ 
bplt , be p qnetxit ptnpuMlipli libuijnepr bu/lt 
n\ Uiobq^ qujilt , mn. tnnl$bini qttiu inq^ 
9*^^^q Uujult ibpbnefJbutU obturA piiqne^ 
lib lb b ^nui utline*ibq . be np uiqiultuhibq^ 
i lupmuMnnj " ue b nnt_riii runpiitiiHiM ijbuj^ 
inejir butii ni uMapqg lun. A uutinneqiuLbinj 
uitutnuiptuq Sbutnit itiMltqbuuMli runpiMtltpU 
illiujineprbujliobuiritt^ jujppeli ^uttltupbuqp 
i/ujpqnpt uiniilpii . npiqgu frg ujppen A— 
^bq . unjtnuibbnqb u/UAli u$jli A d^nqni/pp^ 

5 qb'ut^ bepif^ . (iptql^u qb ui^bqb% "Plh,^^ 
l^npiiMjhip qqn^u pepbutltq qnp plinbuilt^ 
uuaiultuilibqbli A qtuyinti , be uujuineuqbu 
tnniu^p ^ biun.lt A qnenli pjnpinlibii i/bui^ 
jni.P'btulM tun- ^ua^tuittuiU , be qbltneqniSh 
qltntitu qbltneult ippunt-firbittlt ^biunh • 

b lie ^bqqg ^pttt^utltiunt qiuppeutt tun. ub^ 
quiitnqit futtiqlitlutli ^buinli , utn qputti btn^ 
ptttltpli ilbuttnt.p biihi ^ bt^ ^^ujttqbli q^utptuh 

i b ^ntn tihtne^bu Sbiunli i Ue n^ beu qn^ 
^nqbit qqn^ii pepbtMjhq tttinuibutq qnpnq 
q^hut pli^built^ tqnttiibgjtli . opgli lutup^ 

S utuliuibuiU bqpqb Xbq juiqqu abp t Oe 
tutttuuqbii tptnuiu , (J tupq n^p iftupn jnpq^ 
ennlt l^iipiujbib , be jnpqeng bbiuq jb^b^ 
inn A Xbq , np tunUbtjf, "l9'*'^f^'/ biutf 

i) qn^ , Ue b qnenii binputh^tU iflitujneftrbujlt 
nS tuvbq^ tjtitubi qhiu ^btunlt , utuuiiti^ 
bbiiqb tiiupqli tuflt A thnqntlpqliltg pt^ptfg t 
10 Ue ifujpq n^ tftupq inpqenqq Puptujbib 

Iftuir jbl^tuij jbgbf^nq ft Xbq , np netn/iq^ 
qtutfbltutfli lupbeti , ^tuumiuinbqbq iibpbuu 
ptf b ijbpiui u/liXbi/lt np netnbn^ qiuppelttt , 
be bnpneubq t^ttu A ffnqnilnnb'h^ bcpif^ . 
IT ^p *ffi.7/i luifbiJtUfU tfiuptfhni tupbtjtt ["-P 


126 'VbbSU.MU.'b 4. bu bu burnt, 1'^jij ^br^ ft ubnuil$ti' ^ui^ 

t^bi tjtuuh u/itAiijiba Xbnna , qb utnbtjli 

unnuM tbniuutUiub luIiXftiM unntu nu»t_hu^ 

12 n^ I H^iituU ui^^innhl^ luuutnh nnpnliiiU /'«- 
pi"jb^b y U.ii^b^JUJjl' u^t^i h ^J^'ii9 tfjphtJii ifb 
k^rh'}^ . bi-. bliU nn blthuii jbnbuii h^th 

l3^ ^btj uiphifli ifji k^'phfjk ' t?L liuipq n^ 
ifutpn inpnt_nipi Puputjbih himP jbliuiu jb^ 
nbina b Abn , np npuutiq^ npu bp^ fiti*, 
buju p-rtSntJlt np ni-Uipnp , -^brin^ titupbtlf 

TAl/npuJ be dujahbun^ ^nnntJ 1 ^b snuIiS tu^ 
uatiuiitt ttutpiihnj uippi'li pi~p 4^. be luutnttb 
unpnpuli Pupiiiihtp , ^"'/'/'•-^' unn/ltiiMiii 
tfujp 'li'nj *'h n I- f^hn ^ji f nh > « *-^i *" '^^ - 
7/ uijit Uiup I fit nj tupbtflt hep ^ . m ifb'lt ujjtt nn ne in. ff/t 1'' it in unit lib II nil umu uMn. b tPop^ , h utu/JU ojbbiui biuit lun^ 
muj^nj , tfb lUijinUbuabu atJUtimbuAiU un^ 

\0 puj t ^uin-iubniiiu nuuibp ni-utnbp jtn biutf 
uriuinbp nuuibp jtn , tib jtuiutlibuqbu qm^ 
nmliiijltu linquj • np ummbu/h^ ^n bu t 

I I "i^uinujbufuu nuuibp Uhn^ ^op ^n ifh jtujin^ 
lihunbu , np '^ujiJ\opbujf jtnip ^n 5" • ifh 12 jtujutiibuubL \tbiuUu unpi \o ue utifbltutfii ui'tjAlt np neuijin^ nifbuh 

ininp ipMJU qquinuilJnjpbb , b ritiutbuin Itiuif 
b u^uiliqbiiTtuati ^ nnnnbnnf^ n^u/ttnbpXu bi p ^ 
be tneiitnnj^ qiftitpif/iif fn p , be "fbn'^ ll'lh 
ifrhisbe ithpblinj , it niuiuj iinepp ih'tl' * 

16 Ue bp-^ n^ nqnq/iug^ q^uhinbp^u hep , 
"i ["^-""'fjk qifujpijb% hip ^pnii f pij— 
biAJinb quMhop^tni^P^heUit ju/li^i hep x 

y^oub^uje S^p lf*"l IPntJu/inft be nnt^ , 

2 Itloubuttf pi*q npq^tulM Pnpujjbib be tiiuiuu^ 
ffuu nitnum , Uu bif O^p Ikuuinemd^ Xbp t 

O i^ uur uji/buujj*ij qliutnbu hptipjiii Oqbui^ 
uiuMfjentj jnpneif uiu/ljqpMuibnuipneW ifb 
Uiriii^tf^^ , be puui qhuutjbtj bpLpfhi ^iw. 
UuiUuMtienn jnp bu uiujputjq qXbq* iJ'/i ujn^ 
up^^^ , be piim tipltUujq *iinqiu tf/j qJiuMi^ 

^ Sk^ * i^l'P'^t^ne'itu ^iP lupiuu'^b^ , be 
q^puiifniliu bif ujtu^bn'^b^ ^ q'ljiui b'iinum . 

O bu bil okp UtUuineiu^ Xbp i ui, utut^bu- 
^t'B *l"^^b'itusj'ii '^puiitufltu btf be qiuifb^ 
%UMi% qjipiueneitu fiif ^ be ujpuMu^bn qiin^ 
uui f 1"p utpuMpbiui if'iupqn/ bbnn^ %n^ 
^o^ . bu btf Stf ^Ikuutneutb^ ^bp"t 

b U '"pf^ "^ ifuipq tun. uiifb'ltuMiii piitniu^ 

%neP^fteU ifuMpUhn^ fiepnj ifji ifbpXbunb* 
juifut%bf qujnui/pu'hif "tinpuj . ^ qh bu bif l^ufuu ^opuj^bn. ^n ifb jujjutbbunbu . qh 
\o pljuiujlip Sop ^n 4 I l^umujbujlju uopm^bn. 

,^n iFb jujjuilibuabu , qh tutuiuAtb iPop ^n 
' ' V* ^innuj/tu/ibu sopbqpop ^n iTb juijinlubu^ 

qbu , be um qpn unput up uuiufubqbu , qp 
\o ~tuqquj!iujlj ,pn ^ t ^tuntuLu/bu %nenj ^n 

lib pujuiJibunbu , qh b[^ '*ri'-"3 4^" ^ ' 

li'b lujiuilibi/qbu qutnuibujuu unpuM t (Jl. ' o^"/* * ^uinujlfu/iju ^op ^n be qinnu/bu/Uu 
uop ^n lib jujfinijbunbn . qb tfujip nn ^ , 
be ub jujiui, 

S ^ujninbuM%u ntibuqbu quMnuMbuhi u 'linpuj 
ifb juMjutttbu, i/itn^ ^Op ^n 
D&// . qli uinuibu/u^p ^op ,pneii 
nuj^u/bu ^bn. ^n , f^k' "*•** /' ^**pt /"fk 9 ubu , qji uinui^u/h^p ^op ,pneif b^J t S^ qqntuuip neuinf'p %npuj , btuif qqneuutp 
iiuinbp unpiu ub lut^ineqneu juijuiibbi quj^ 
nujiiu/lju linquj , qb pumujup bu ^n • uiU^ 

Hi iqtup^uineP belM ^ t" ~^uinnjbuj%u b%n9 bq^ 
pop ^n i/b lujfuiubuqbu , qb utnuibuiU^ 
' ^'HPOp ,pnetf k% I ^usniubuiUu ^""^ be 
qituinbp bepni up lUJiuOibuqbu . qqneuutp 
neuutitp %npua be qqneuutp quutbp "UnpuM 
tfb lurtUnt-ttneu tutitxthbi qutniubti/itu "bn^ 
tiuj , qp plimuilib nn bu . luifiqtupstnne.^ 

lS^At_^i ^ I ^[tJt tun ^bpp bepniJ tfb uttibne^ 
tineu itttipjujiiAptiqql^if lutiutUbi qtuntu^ 
bii/lJn iinpni utn Itnqute qbltqiMtljennt t 

19 ifi_ luft blilt p qtuytnutltp tqqanepbiMsU 
bepnj tfb ifutuMltbqbtt' itujuiUbi qtunuiqtituu 
unpttt t 

20 Ue h bl't' l^k^ph *B" *//' wtujgbu Vw— 
pnepf belt ubpiftttjt nn , utn b tqq&btnj tpiq 

21 %ifiu X Ue ft uhpifittii^ ^netftf^ tfb titutqbu 
' atunutfbi b^ptu/lib** ^ be tfb tqqabuqbu qtu^ 

'2'2,%ntJii hif unepp . 'vA*' bn btf S^P ' "*- 
ptiq ujpni.p ifp uintt/ttpqbu qifnem qtttUtu^ 
nh * nh "tl^ ^eP bt.% ^ "V^ * ^'~ J""fbuutju 
uitituuni% nS iniuttbu qmpnt.pbe% ubptftuJt 
Jin tun it tuqo-bini piiq itiliu . be qpn tfb 
biuqq^ luniuyh tuifliUtutli tt/ljutultnj tfmtu^ 
pbpbt b*iitJu t qb tf'P^btb ^ "'7^' * 

25 Ui~ tfli "il^hljbtP ntjUne iutSb%ttiJiM^te , qb 

tuittne uttfifittufltbe tqqvbnuiit utqq^nJUf 1f>n 

25 btt tfbprf-bqbii jhpbutnq Xbpnq t Ue Ar_ 
qbe qutpybib bpbppli , be ^tuliq^tt tuptupp 
u^hpiuenepbutltn 'ttnptu b %ifujlt^ . be 
utiuqinLtuqiue bpbbpli It pUiub^tun hepng t 

20 Ue tqtu^btj^,p qop^tu btf be qiutfb%uiju iBbff. n-l-V 


•VbhSUiia^ 12f7 ^nfJUtPuMJUu htf ^ bu tlb '"«"/'//^^ jtuifhlttujli 
UMnvnt-p^huntaU uiilinnnu , lutiuint cti_ huu 

27 bu. UMtiiUnni-hitgtU np b Xbi^ ['H^ * ^A 'Z"v ' 
Ui tfiM'it UJ fu titnani.pbtSUu uittutnlili ilutnn.bh 
bnbnpli np i^plt uiltn iinutuy ^luii uXba , 

28 bu uini^bniuL. bpb^tp'lj t -^b tfb ufmnirtlfuj^ 
%ujjq^ bt. dibi-JJ bpbbnlt b upti^bi diLp '/<"" , 
npuf^u uiutntnbuji/iuL. uiaqo,plt np l^b% jum^ 

29 nui9 MimmU qXbq % ^b tuiib'ltiitjt/ ifujpn np 
usputun^ jujiPb'titufij ujno ni-p bu/Uiiti *",^- 

%nqbb , utuuftMjIibutib'u uthAb'Ujiit np uin^ 

%b n b'li a ujfii b tfb '^nf t/nnn t/p n b n/tt ['* p- 

uO bu/hn t l/L, tuut'^buybn unituSiuujItni-ft/ pi-Uu 

P^buMlt oppitiutht np qnpvbnnhi ttunuMS jjtutlt 
nXbq . bt. ifb 'Hn^h*fh,P '^'".P^^R » lb ^" 
au oty* UtUinnt-iuv Xbp t 

H- *!* 

^ I" o u bg ujL. o 4 y P^* V ' '/"/' "/' ^ *" uiu^ , 

2, fiJoubiun pl^n- ** nnnitptibiuh npnt^nalt /'</» 

niuibib bu uiuutunbtj nunuus , U rii^pp bnb^ 

pni-^ , qb bu unupp bil O^p U*uutni-tuik 

^bp t 

3 Pupui^ujit*>bt_p h ^op^ bu b ifop^** bt-p^ 
if^ ^nU^ih^h^ • '"- qyttipujfiJ u bif utui^bu^ 
9h^ • fb bu biJ o^/* U,"tn"*~'^v abp t 

4 U h bpfrujjg^n q^but bn.ntf , be. uiuut^ 
ni-Ui!^u aint-iui^nju tfb "Jn%bff^^ Xbq . btt 
btf o^p Utumni-uja abp t 

5 tt- bp ^ qn^^if^^ qn^ "i^pljni-P bu/u 
obiunii f qnhnni^bibi^t Xbp qn'^bu^b^ i 

6 iytut^nup ^npnt-il ifiuutni.niM/hbn^^n* bbpbnb , 
bt. b tJujqjit, u/Unp , bt- bIJ ^ tflttnuq^ tffilt^ 

7 Sbu qopii bppnpn , 'ypnil utntbuub t fj^ujiu 
fv^ nt^uibirnj ni-tnpnp ^UMi^ni_pU bppnpnb , 

8 uaUqn^ ^ , il'b plslttuinb i (Ji^ np ni-uibq^ 
qiuilt^ tfbnu mnq^ , qjt quppnt.^ bi*ij obtunJb 
uiqabtMjq , bt. uu»mtnbb uqpU uiltXplt^oU np 
nt-tnpqbii ft vnnnilpniilM^ pupbtulMq i 

y tjL. b '^uabi ^itXnqtuq Xbpnq q^ntjtiXu 
bpbppU Xbpni , ifb uiqiunltq^n q^ntJl/Xu 
u/hqnq Xbpnq ifoui niuXbim/ . be qtuli^ 
Mj bbtnili p hiljXnq ^rtq tfb tf nqnijbitqbu t Ou 
qtujqh nn £n.UJ^tuq tfii utrtlibubti , bt. 
ujuiquj^iuq ujjqunj ,pn tfb lh*^*hfjh** • ntlttijlM^ 
bftf' bu tiMUMlinpiinttli [(rnqnbu qutfit , bu 
bil S^p U,ninnuuj(^ Xbp t ^ r>pf ■ ft *^ph b. ft ^opi; ~i;p'f • htiitntunni-P built 

3bFr. .,At* 'V' HT'H^'V^^bB^'B [n-pnt^uMh^fiup q^il^bp 

I'Zpt^p I Ut. tfb bptLUnugni^ unutn juibnuU 
[tif t bt. ifft ^l^l'ffhtP qntStnuU ^ Sbtun.% U,u^ 
tnnuS^nj Xbpnj . bu btl' S^p ^U»uuinuiu6^ 

13 Xbp"t ITb qpifbuifbu 1[fbijbp ^n , bu tfti 
luttlisuttubbnqbu . tfb luqqbu tltupX^ tJiupX^ 
utultpU utn. ,pbq tiltUsbu qiuniuuom t 

\ * ^^•^luup'u tfb qqnubtabu . bu tutttu^b bnu^ 
pjfb qtAjjIirtubnnulJbult lib nUbqbu . bu 
A^A7i*AjyA« 'b obiunh^ U^uutni^i^ny* jtnut/L 
tf^ . bu b if O^p 'u***tsinuujh ^n**t 

1.) iljipptiMt^nuhJ biSit b iLiuutusutnuthb lib tun. ^ 

"itbtjbu , bt- uilili tuirpiuutb tfb utnli nuqnuu , 
bt- tfb bpliuiuq tuSuanpqbu ^tuputnb . tun^ 
qiMipnupbtutIp qtuutbutipu qpiiilbp ^n t 

IC Uu'ub%qnup bujtfp P^H- "'77/' ^nuif tfti 
qliuiftfbu . jtupbL% fy'^i^ph *P" ^h JO*'*"— 

I / pbtjbu , bu btf S'tf Utuutnutu^ Xbp**t (jb 
uitnbunbu 'fbqpujjp ^n b iftnb ^nutf , ju/ti^ 
qbifiuUnuflbujtfp ju/ljitbifuhtbitqbu qpubbp 
,/>fr , bu tfb phnniSIipitpu tjtut/ii %nput qifbqat 

\^ U ft jt/Uqpbutfl^ ifp^ft Xbfiij ^n . bu p'liq. 
npqunu tt nqntlpqb tuli jin ntuu tfb ntJub^ 
ghu , bu ubpbuttbu IP^'^^P tp" hpp^'- 
qtuUcui ^n , qji bu btf O^p t 

19 l^Op^uu btf tqtu'^bu^b^ . quuUujuni^ 
,pn jotniuputpttunltu tip fuiunUbqbu . bu 

qutjqbu ^n tfb iliupbiigbu utjibutuji , bu 
qXnpXu itpbnhtfpu qtupybtbu tip tupbtu.^ 
libqbu q^obu i 

20 up k "fP "i^t'^butf^ P^l Ifitnf iMjpnu^ 
P biuifa ttbpiftiMit f bu utu pq^ tuqtufuj/lt 
' ttpu^butt tunll ^ bu ilipbtMiUo^ il'n^ thpbbtMit 
bu tnqtiitnnt^pbtutfp. Spq^ tuqututbtui ^ "ytupq 
bu tpnpX fhffh 'linqtu . bu tfb tfbn.uAibqb'h , 
7/' ^Pf^ tuqtumbuji t //<_ litutnnuitq^ P^f 

jtuliqiuutuqlt pi_pnq obiutil/ utn qptuU fun^ 

'I'l ptiilibii ipititjnuP bujJt funj nttUqiuhuiq t Ou 

,putubuu^ iliut/h unpui ntu^utltuthi funibt-b 

lUMltqtMiUutq luntityp ^btunu t/utu^t tfbnutqU 

qnp tfbqiuu , bu p nqgltii %tftu tfbn,pb qnp 

tfbqtuu i 

2o Uu jitptfiutf tftnuftibg^n jbpbbpJU 1"P 

Os/' UtUuinuiua uttuq^ Xbq , bu tttliqp^ 

nk>P qtttifiilituili tniuiui nutnbip , uppbuyb^ 

qujqo'nuP pi-lj iinput . bu tqutnun unpiu 

qbpbuttf iqbqh ihqp Xhq bu tfb bbppqb i 

1-4 IfU jutifjili Snppnpqb bnbqb tuifbutufU 

luutnuq Itnpui ttni^pp ^ op^»Ubtui obtunM > <•Si.Fr. ^_l— t Ml../, 2^„^^ I'bFr- ./U.""-"--- ^''Ff* *p"p*** tMMjiufipuktuMn^i ^''Pr* h»outiu»i •^bpf i^npX trplfq^ftti^ 128 a,bbStt4tt'ii 2Q pui . hu bif S^f IMuuini.iu(^ 3ihfi t I' i/h^ 
p"*f ibnu/ltq ifh nutnbnl;,P * be ifb ^tltu^ 
llin^,p , bt- iPb ^tut-Ui^tiann bt, lib '^tiit-tu^ 

27 qk'".^ iP^'l'Sb'^ * Sgni^iii f, tltupuftif tfl/unij 
^bnntt ifb utnttbn^n , bi- tlb tuuMUJiitttitbtfg^ 

28 qtnbitbt iPonnumq ^bitrtn t Uc ifl^inu /i ijb^ 
pifj nnt-tii tfb ujtiiibn^jt b tfutnitbltit Xbp , 
be. qbp btnbmi ifb iutihhng^ b Xbg , bu 
bif o^/» U,ijinni.uja- cibp t 

29 (j/* iqnttbnbu qnni^ump ,an tiinttlMbbgnL.^ 
quitihintl r^tuM , nb ub uinrilibbutfb bp~ 

bhp^i * ^*- innl' ^phbv^ u/ttop^'itnt-p-biuirp » 

30 ^yuintup-it biP lum'^bu'^b^ , bt- b upant-^ 
pbu/ba b'Pntj bplAtib'Ht,^ , "qb btt bif S^p * 

31 ^^bin ilj-tbtun ifb' bp^mm^^ be b q^inu 
ifb A^^pbfthfBi iqnobi 'ttn^o^ . bu bif Ogp 
U,uuineuj(!k Xbp t 

32 Ikntu^b uJibiiJif jiunltbgbu , be u^titut^ 
nebunbu qbpbuii b^bpniU , be bplpisbabu 
ijlXuinnei^nj ^netfif^ . bu biP S^f "Ik'"^- 
neujv nn t 

33 Ue bp^^ jiupbunb umu. Ck.bq bb J^'P'tnl'^* 
35 Abpneif, ifb *1ibnbn^n t^iutt I'ppbe qtil/uj/nj 

^bp ibtj/inb Xbq be b/Zb juipbiui b Xhq , 
bt- ubpbuqbu qliui bppbe qutliAlt ^n . qb 
Uiuhiqneb>ut,p bnbpnt.^ be iine,p J^P^ph 
Gqhuiinuiqenq, bu bif o^p Iki'mneuji^ Xbp t 
OO ''A **"'"Av^£ uulibpuieneja'btJU b niu^ 

muMutnuiUb , b jiuipu be b bsftnu be b Sfi 1"JV ^".ite lunriujnn kiH^ uipntup ll'^'pqp oibp , bu bif o^p Lkuutneuiv 
abp np ^utlib qXbq ibpbp^i uqbuiutiu^ 
37 qenq i ue uiiu^ku^b^ qiiiifh%uMilt qop^tu 
nil be quiifblituili q^putuutliu nil , be ui^ 
p"tu^bn rAtnuiu . qh bu bu Sl^p ~u,uinneiU<ki 

%K. h 

^^oubtfuje S^p f^'q IPnilujiub be tuu^ , 
2 flfoubtuq pttq npqjiuq l^upuifbib be UMutuu^ 

gbu , VPk "^ J"P1''"3'l I'upiujbib biuif 

jb^bf^nff u^uj%q^iMiuiq% hupiujbib uiiuq^ 
qubptiL I'^p bsluu/iib** ^ ifuM^ne ifbnqb . 

be "^qq^ bpffp^ib ,pujp^nik iuputuab*ij tfijiu 
o ^luptuifp^ t Ue bu ^uuutnututbqbq qbpbuu 

pit b tUgputj ifuupqnjii usiiinpbb , be bn^ q."*p b '^[itfh'h ^bpf ^ qiueiu^h fiepilk Wnqn, pneubn qjius h tfnqnitpqt^J^ heptfl^ • qh 
but b ubpifiifltl^ hepif^ byruuflinU' ujqvbi 
quppnt p-biMi bif ^ be quipsbqneuuMhbi qui^ 

A ^incJt '^upnbqbinqii htfnn*^ % {j^iuut P^^ uib^ 
iiuMvbinil ujuliitio buqbli pltuibbs^ PHPP^ 
iiiKo^p hepbtuliq luirtii^lt iiunnfunig b tniui 
'linpiu quhpiUi bep hybiiuiitiii** i///«(//^«i^ife# 

•S qliui , 4^uiumujinbnhq qbpbuu pif b ilbnuij 
iiirtiilM uijiinpbb be b ilbpujj uiqqb %npuM , 
be bnpneubq qlitu be qiuifnliujjli ilhiia^ 
piMilibuiiiiJt piiq itiltu uifz b ujnrilibbqnequf^ 
"libinj qlinuiu P^q bstuuhilMiM^ b ^fhfnj tfn^ 

(► qnJpqhtuli bepbuhiq x \}e tuU^i np bpphq^ 
q^bin iJ^buju biuif qbtniuq utnrrltqbi qqbb 
'iinntu J ^luuutiuutbqbq qbpbuu bif b ilb^ 
puM§ uiuXtiliii uiiijnpbb , be bnpneubq tfi^u* 

lb fhnqnilpqblM^ h*-P'^(i * "*- "PP^"9_hfB ^'- 
bqh'^b.p unepp^ , qb unepn btf bu* S^p 

S Iftuuint^iua- Xbp t fje uiUM^buyb^ q^piuifuMliu 
jiif be mpuju^b^ qltnnuj » bu bif* S^p U,uut^ j^ kb y» np "pp bif qXbq ; *' (J UMpq ri,p ifuipq np ^tni^njbitq^ q^iujp 

pf-p quMit qifiuip pep ifiu^ne ubn.qp . q^usip 
I't-p qui if qifiujp bep fH^ aiuifpiuubuq^ 

til t/uiSuiuiiupin 5" t IJe tufp ".P "P^ yuuiuqp 
puq luntiiuqltny buiil yiiuitq^ P^H- q^'^j pU^ 
Ubpp liepnj , ifui^ne tfbnqfib be ybujqor^ 

\\ be yltutnbui^t t \je ujjp nn np *litM^bnl^ P^'t 
Ijbn'^ 'yop bepnj , quinuibu/bu ^op bepnj 
jinjutitbuiq . tfiu^ne ifbu-ufiU bpqn^pU , qb 
uiuuiiupsinbnujti ifut^ utSiu tutu nut. tqtuput^ h% I'-l Ue bp-^ ^/tt^buq^ n^ P*^"f 'bnenj hepneu ^ 
tfoM^ne tfbn-iifth bpbn,p^iU , qb tutfuuiuppy^ 13 tMibuiuU be tfuM^ "H luSmuj us nut. qiupui^ bhix be "JP ">P be ifb' i[>^'hfjh h ^^1 "*- 
xff/r /f n np miuq^ qiu^ bp^ *iiii^buq^ ptiq inpneb qnupb" btuJbui 
qb , uMqh nepiit^i qnpb^biifiTb , ifiu^ne itbn. 

«///? n^ np luniinenne qhl'b be qifiujp un, 
piu , uMliopifUnepbeiM ^ , ^pntl lUjpbunoU 
0%ix/ be qlinuuM 

\->%op^nepbeU t Ue um,^ 

pnepbeU ht-p jtubuiuneh ifiu^ne ifbnqb ^ 

id be qiiniuiunt^t'ii uuMufiiufiib^hn t Ue bfiit np 
tiiuutSbqb itutfbhuijli uiliiuunelt uiqabi uiftu 
b liifujJi^ , uiquflittilib^b^p qbftitta be qufUiu^ 
unefilt . tftu^ne ifbntialibqbji ^ qb tfut^ui^ 

17 ufiuptn^ bu t Ue i^jp na np luniineqnt. 
1-^"JP l"-P 9""* A ^op^ biittf quitt b ifo^ 
p^ , be tnbuiuiibn^ qtuntubittiiu *bnpus , be 
iiiu mbuu/ljbtjf^ quimubiMtltu %nptu , %uijuiu^ ^bpp* upanep-lruA pifni 
bu IrtT Hi^r IT' ipigtu/ 'bff. 'l,l)^su.^la"b 129 tuantili hunbuttta . nft qiuiiiuiiiithiB .pf'rt /"-- 
nnj juiiutlibuMU . nliliujiafiU tjjfhnit /"-f- 

inutltb bi_ juuiurljbun^ niiimuiitt/hn linnui , 
ab aujnubt-n tunbujli %nntij juijiitltjbtiin ^ ht. 
uuM juijuuibtiin uan/urti i/li tittihujii nunrtj , 
uu/uftMj/ibunpu bnbnjjb mlt jiuitaq bi^nbuiiiili 19 &^ iibuili Uu ^onuj phn. \nuinti at font ^bn. ,pn ifb itujuhtbunbu . nb i^ipiutnhint_^ 
fauuiSi ttifztt/bujttii ituitftiibttlfti , nilhttiM h* «— 
btsilin imtinnpti , ~bt_ ujltrtnrib^n iib iiiilili i 

20 Ijt. ifutptt n,f» np 'ihi^btf^ ll^'l ^^'"J^ ''^bti.^ 
unj bunnj , ninnutbuiitu '^bn-t^nj bt_pnj 
tuitailtbiun , aifbriu Itt-nautlia nlibutinpii , 

21 bi. UMhnnnbn iFb nttiii* « t»'- ifttipt^ n^ np 
tuiiiint.unL. ihh^* btttiop bi_pnj ujnAnt_prbi/lt 
^ . aiunttMuuttiu bnpop pt-pni jmjuilibuia 
uninpnbn iibnaplt t 

22 Pl uiuj^bu'^bn aiuifb'jjufjij ^pujifujUu bu 
bf. uustialiuijij apptui-niSliii A" , wc utputu^ 
jpM altnuiu , A"«_ nK inutninlituunp Xbt^^p 
bpifppi/ ftp bu tnujptttjti aabu tilUMibbi p 

Zoi$uua t UL. tip n***"in^,P p'ltn oppniua uua^ 
nujtfli nnpii uuptfbnpa bu p Xqlty an uuijlt 
%uuuUu»fli ujpUippU , CTL autpybiiuij bu p 

24 ijntfUJU^lJ . (jL. ujuuttfp aXbn , Pf^-Ji uiu^ 
nu/ftabfi^^ abpbppli auiiu , bt. bu utuiri 
abu nliiu p ituiujnni.iuo- , "f '//*/* "/' 1^11"^ 
abujft)% be qtfbnp . bu bit O^p u.uuint^iub 
Abp np tfbl/libab tpxba juMtfb%utJji utauuia i 

25 i?£_ aututnt-U^b^ qu/h^jtltu Xbp** b tf^'^ ui^ uuiuunu upnnq b L. UillUi rppnif p-fi^ntt upanq be. uAiupuuq , bt^ iPIt uind b 
H^'P ouV^/d/r^M Afr/» uiliuMuiiniLp bc- firn*^nil,p 
be uMifb'i/ujjli unnUntl^ ^phpl' ' 'L"P ''" 
2(1 auMUtnt-^b Xbq b uin^ni./tfbi_% i Ul. bnb'fji^p 
b%3i uni-pan , qb unt-pa btf bu S^p U,"*^ 
nuuMV 3^bp ', np qujutnt-nb qXbq justfb*tiiujli 

27 UL, *"jp butiP Ul^* "n ll^'hnh i/^fiiq 

uujil q^ui , iluM^uL. tfbnqb . ^uiputilnp nuip^ 
linbbn^jt itUnuui qb tfuj^iuuiuipui^ b*ii i 

H- MI- 

|*» oubaujt. S^p P^q ifntlubub be ujug , 

fUoubuju piiq npqbuq U,^iitpn%!i iptq ^'w— 

^utUuiju be ujuujuqbu qqnuus . qb up 

<i uMqapqIilt jnqbu ujqqp bi^pbuiliq , ^inti tpiiutuslib iMuiu p qpuMqp bepbuitiu . ujii 
buitf p ^uiip null I p tluiip biuil jneuuibpu 

qiAJil b quutbpu hujii jbqpujjp ^ Hutu b '^Jiujp 
Ituitf p uneump liapXutetqi p'-p t"n ""■'' 

i '*hnl^ umebtui , ^"^.po^ ' upthliuiiliJ$ i Ue 
ifb upihbunliii tjujuiuiuiujp b ti nquilpnbu/li 

'-\ bepnetl b lunn nt^M peii pi^pbutUn % {je lib 
qbpO ui^qni'li qqiueiuu bepbu/ltii ~p ijbptiii 
libu-binj" b litiutueftf belt , be qinhubi iPop^ 
neujq ifp qbpffueqniu , be p uujpi/puu 

Vt bipbu/t/ii li^utu lib ^uituui%bqb'ii . ^b unepp 
ifi^'hql^' U.uuiue^nj bepbu/tiif , be tfb qusp^ 
ibnneunbli qujuneti u.umneuiij pepbuhtu , 
qb qqn'^igli i^/rujnit , iquiutuipuiq {j.uuine — 
^ nj hepltuhiq , i$n^puM liiuinnequ/tibu * be 

1 bnbub*lj unepnn i '/A^/ iqUitl/bb tie tuna but^ 
ifb' luritineqneit . //*, l^l*^ Su/tibmi jutnu^ 
h^p'i^ "h uitiiineqneli . qp unepp ^ ^bujuU 

^ U»**tnnea ni pt^pneu x (/e uppbitn^ qmuAli , 
nb qujinutiupUMqlt obufuli If^uumt-Ouj aa^ 
pnj 'iiui ifajinnLtiUJli^ . unepp bqpiip , qp 

9 unepp bif bu Si^p* "p uppbif qtinuuM % Ue 
nneuinp usnti niu^Uilttnip , b fa t^ p utntilip^ 
bnefJ buiti iqiia buqb , qutimeli So/* pepnj 
uiuiipuiubutq , ^pnq utjpliuqp i 
10 ue ^uM'^uiliUihi ubh^ ibqpiupn bepnq , 
jttpnj tlbpujj qifuuj% uiplfbuq jiij^ l^'^'O' 
fih ni f*f butii be liutuutipbiui iiXtinu iinpiu 
qqb*iini^t qtuutintlnetiu/uij , qqineiu p*-p "p 
ui UM uibj nepb utj ^ , be q^ ujIm q bp Xu be p lib 

1 I utuiinntnlinq^ . ue jiieUXti tSuipi&utiib uii ifp 

iftMiii^ , A ^"*jn /"-/' ^""^ /' '^"V/' /'*-/' '^h 

12 ufqbbqb t ue b uppnepbuHiq luUuib li'p 
biu/jibn^ , be tfb uiq^biin^ quppnepr beU 
fj,uuinea-nj bepnj . qp uni.pp bequ oane^ 
jj^buili np jU,uiuneo ni p tibputi ImpuM 5" • 

13 "oA bu btf S^p * 6«" ^l^' h"J" .P^ft^ 
\\ bepif^ ujixiineqne . ^'"Jf'f* be q^uilibuji he 

qujnr^tpb ifb tunlineqne . utji qf^J" ,/"'9'/t 
I ^6 jiepif^ utiihnenne hl^' , U*- ifh *fq'^butf^ 

qubpifh pt^p p t/nqni/pqbuju pepneu . qp 

bu btf otp "p uppbif *fii'" > 
li> ll)oubgiue Stp (^"f Uniljt^iul^i be utu^ , 

17 tUonbinq p^'q Uw'^'^prntb be uiuuiunbu , i/.,//' 

n^ jujuq.^ ^neuu^ , jiuifb'itutjii ujqqu Xbp , 


nnifnn.buiit ftenneiP, (2) f^"!/^ "Ph iSutuli utatf.ui- 
^r»)/^i np JhpAtiMi.np ftt.p ftgti , // (/?«///' ^(w*/* [t 

•^l.'Pf. u^qSbugli I (4) h*- tift' ufq^Sbfifft , fi^fuut'iM 
t /* *fnnnJnnhtu% ftt,pn»-tP, fl uiqhtri aut'ltXis 1 

"^liPf. qu/htffte% '^t'fr* upphu^lru ttLut , t^fi ifyuAy 

\}^utnni^i-nj ^n ^Cff • iji^hq 130 IbhSliMIU jnnnL.tr hf^ tuntnin , tlii tluitrthn^ */Mi_ 

uini-tftMjl$hi uMtuuttuniua ILuinnuanj bt-pni . 

IS Ji/// tntitruuijij "fjp jnirnuif hn^ uintnut^ tfh' 

ifujintinl^ ^ utjn Y""/ U""^ k^JP ^""^ Itutn^^ 

\\) niJlt*^ btuir utbiiili^uMttt , ^fiiJi/' tuin XlintJiihli 

2X) biuif nutltuiMli , 'ituti uiutuuiutnijli btutf 'yf'l 

I^UMif iijinnutlpi , bunt t^jn jnttnt-tf brj^ Mnu 

21 biutP M^^nffk^n bujti' tPlinnXb , u,'tb%ujj% 
'"in Jfn*'^" hf^ luniuin , b nuii^tubg (X^tit^ 
nniib ^iwtu^iujfb , up i/hriahuab tftuuini-^ 
ntihtbi an^it ' lhtiuini-b nj nnt^tT*" . qb ujfiuttn 
//«/ b liitui , ML ntutuutntptuitttlt lUutnnt^a ni 

22 tip iiuitn*tbqp utumnuuiijlini t ^A Uiuiintu^ 
puiqt/ii U^uutnt^anj uppnt-p^biJUn upani^^ 
P It i"l*tj b'ii . b "pp " t-p b itjit a uilt uib bU^ 

'^^ Pl'ff^ • f^*"J*J /' '[i"pt"qnjp'it ifb' ifbpXbutfb , 
ui_ iUn ubnu/lilt tip li'Lutnbut^ , ub tupiuuimt^np 
q; , bi_ itb lutifihuQ^ qitppnt. jj bi_^i 'fA"- 
uini_onj bi^pnj* ^ qb ku btl ^^p np uppbtf 

2-1 qltnuuM t t/'- btoubniMtu fj nilii^it t^q U.^*'*- 
pnltb hu [*"q iipqbn linpm , bu pi*q tuifb^ 
liujjit npqpitti \*iiptMttbip % 

%y. hP 

\^ oubqiut^ \i^p p^^n " ntjitbub bu uiu^ , 

2 ihuujuqbu nU,"^ujpnlt be. qnpqbii itnpiu , ht, 
qqnjy ililiptUilt uppni but%q npqunqli /'//^ 
p^tj^ll* » be lib iqqd^hunh% qii/ltnL^i bif 
unupp , qitpu ttnn^uitlt uppbli bliX . qp bu 

obit ^*,n * lituujitnhu tjlinuut , ijutqqu Xbp 
tutfuuutht ifijp pMtifbltujjti tttut^ujb^ Abptt^ 
np tibpXb'itujjtJ^ b uppnr_0 bL%u*it , H^P 
uppbif bit "/* 7 A^ '' / ' "/» *"J ^ll* ^buj this , b I, 
u^tih ttt^P bt^i pi-p b *ltii'ut hn^ , tiutututbbn^ 
ab uJltXlti/ tjuj% jhpbuutn bitnq . qb bn btf 

4 O^p > Ui~ "*Jf "^ I' quji-tu/f^ IX^tMtpn'ltb ^ut^ 
^uiiiutjp , bmg pnpntn btuu ubpihiutbiula^ 
ptf ^ , // "pp nL0b i"itq tutt utb tib ' b bpbti ^ 
iPb'ttibi. upphitqb . bt. np tTbpXbuub jtuifb^ 
ititijit upta ni.fa biSii nqcnf , bu bu/tf *"ip 

Ojnptf/^ biu/ltbtj^ lupni-fJ btjit ubpifu/u , ^tutJ' 

np 11 bp X b*>t njjq 1^ jut tfl^t ntfu unqn iJh iqb q d 

qnp uiitabttl/u , buttf b tftupq npnij utq^b^ 

qb'tt tiliut* nutn uttfb'liutjlt utttbnuP^butU %n^ 

f) puj , \jUic<lt np itlt pXb%uJiq^ b 'itu/ uibqh 

uppnt.pbuilin u/itutb , bjJ ^ nj inuu/hutin^ 9,^tuj% \\,uuinL&nj li*-pnj ft upp.ni-piT*tt%g uppni^' 7 Illfuifllf/A f,l_f, 9pntl . &L ifuitlAjfig^ uipb^ 
tf.nilfh , unLfip l/','//' , ''L ujuftu l/bfipg^ f, 
uppnuphu/hij uAiuif,, qp ^utij "UnpiU ^ lufu t 

'>'< i^ifliiibi^nuifi Iti_ rjquiquj'ijuiuhli ith' nLmA_ 

9 frt Ujui^liuijIAi qiqui^upiflinLp^iiSliu ftiF , qji 
(/y» p'liqnulifiiifi'u i^uuult 'Ungiu ithnu , bi. 
ifbiin!lif,gf!li ifuiu'li lujtinpfil^ , bp^ uinbtt^ 
tfh'li qlinuut . "y^ bu bif Sip np uppbif 
qltttiltu t 

10 Pi_ uiifh'iiiuj'ii oiniuptuqqh M bbphq^ 
quppni^PjiLliuli , iqiuUqnLluiit ^ui^uiUiu^ 
jjili bL i^iiipXlfu/l/u tfj,' Ifbpliijh'h ^ uppni 

\\ pbtMilitjl, t Puijg Pi ^lu^u/iiiujlj uitiuiug/t 
nq/i iiuiuiqniui&ni^ uipfkiup nj' "iiuu libphqi 
b ~'"'nbfJ "^""l> "linpui , bu pUutnbfi'li^ ^n_ 

\2pui /fbpfjgb'it fi ^ujgfig uhimfi 'Unpui i fri. 
qni^iitnp lunli ^ui^ui'huij^ ^ tiPt it^'hsb tutiU 
'"JL""Vl'-"i < ^'" b 'H""L"J uppnt-PbufUgU 

10 i/^i If^l'b.fi ' til- qriLump uinli ^lu^utlimjh , 
^'Pk ib'^'bub "^JPb k""^ ^ujlibiui , bi. qui^ 
t-uil/ n» bot ^npui , bu. quiniiiujqi uiUqpi'U 
ji mnt^li /"-/» ^uijpb'lifi , puui ifufubni-P builM 
jiupnuif fi ^uigfig uMltutfi ^op [it-pnj Ifbpji^ 
gi . bu iMtifb'liuij% lujfujqqp itji' Ijbpfigi ft 
'littiiuilii I 

I'l &«- ifuipq np juuUqiinu l^bpflg^ nupp^ 

pnup jiiJliuli , juii.bjiji ^1 "Unpi q^b'Uqbpnpq 
ttutulilt , bu uiiugi quppnupbtfl/U gnut^ili^ 

\.>^iujjil 1 Ou iffi' iqqAbiigb'U quppnupbulju 
^uppnL p biM/hg% npqungh I'ltpujjbib , 1"n 

10 qujtnnug^Mli 'itn^uj Sbujnh . bu tubbnb'b b 

tfbpiuj jiupbuiiig uiljnpi'lini P[iuli juiligut— 

utug , nuinb^nq hupbu/ltg quppnupbuUuU 

uppnipbu/iig'u . qp bu bif Sip np uppbif 

qltnutu I 

I i liioubguMu Sip pbq ifnilubub bu ujui , 

18 IJoubutg pliq UAuipn%/i bu pl*q npnbu %n^ 
pui bu pliq uiifb'liuijli itnqnilpqbuMli np- 
fi-ngu I'upujjbtp , bu ujuujuqbu qUnuuM , 

\i^P "«^ "'JC JTf^"!!^' ''n/inij^/b f bn"fjb<^ 
butglj juspbing b %nutu b ifi^ I'upujjbib , 
np tfuiuinugtulibgi qujuiuttupujqn hup nuat 
uiifbliuijli pinutnntltultnupbuhjn bupbuAig , 
bujif putn uttfb'liut^^j bujtfuiu bunbufUn qnp 
li^^ tfuiutnuquitibgb% Sbuinti inq^ulbiq 
V^ lAtqnthib^^ uin. ^ ^i'l'^ , U.pnu* uhiuipiuut 
'Iv ju/hnung bu joqbuin bu Jutjl^bujn t ,2«#— 
ifb%uMpt uipuiinutunpU ifb' tfuiutnugufhbnigU 


•IbhSaiiU."!, 131 ShturA , ah nS itthhub nhtf^ntMibih tun b 

21 a,^%9 1 ut- "*fn f^n uuatnnf-utulibni^ "atuiu^ 
muintuau ht-p pum uiUulMuijli runuutntltu^ 
unt-ftrbutlt bi^pUtulia , buni nuui uMtlbtiutflt 
btuuiua bi.nbu/ltn nrf^ tpnlini.lJ lnii*1i Sbiurtlt , 
ai-/uuibuui nt-futn , uiuii' nitut bujiJiun biutf 
b inohu Xbn ', jtiAjfii-nn bwu j'tnbiun , «/« 
%tuntutn fp^'hnh jr^r^nt^bini.pbt'li . ustfb^ 

'—i,utu{l$ tupujui ub ihnh h utftu t l^hfipli buitl 
aUiunii biuti npblfli biutf uibant^iutn uujtf 
aiftupifuinntn bujtf a^nuttui buttf N^PtPp- 
unut f up utuutnuati/hbqliu uumui Sbtuiilt . 
be innytub^a nS miujq^^ b unuu/ltg b ub^ 

lo nuili ouiu/iTf I H^tuity tuta. ut_ qn^tuutp ' niu^ 
btinjyuitn utuif alint\tutn ^pbq tuptutiubu b 
qbuihn , bt. jnL.bjmu jtn Uh ipnf*^ pii^ 

24 nntflibib X ^pujnujifutni_nn% bi. qifiuibtu/lj 
UL. anujauji^titpntnu be. q^uitnbutiu , up 
uuMutnt^auhtbabu obturiU . bu jbpbpb A/r_ 

aO pnt-U ifb utrihbQ^,p t t?<_ b 3ibn.ujh^ '"J/" 
ujaqt-njlt up tftuuini^nu/iibn^n uuitutntu^ 
puaqu {j^timnt-bnj Xbpnj jmtTb'Umfli^ jtujli^ 
uibubiug luliinb . ab iub nnuP bL%jt bi, tu^ 
puiut^ b% jt %rtuuj , Atl n^ iH^hoh "V*^ ff^*" 
nnL.%bib tun. b 3i^%'^ j 

26 fUonbatUL. O^p pf^ff IT niJubub //(_ tuil^ , 

27 U.p9"'u (jiutP nifuujp bujif lujt^ , jnptftuti' 
autuitbtfplj , btugq^ abuhJ^t op pf'ff ifiupr^t , 
bt^ jOp^t nt-p^bpnpt^^ be tuhnp pUnnt/libib 
ibsb I nftutntupujt^ puh uij SbtunU i ^tup^ 
Y^tun. be nnKpjtup be qh%nt_%riu bepbtuUq 
tip uu^uMliujltbg^^ b ifbneif tuent^p i 

29 Ije bp-^ an^bugbu aqn^ nn'%nelS^ b umU 
obtuntt , qpiiqnL%bf^% tun b X^'it^ qn^bu^ 

30 Ifi^ . /' ^i/pj ujent^p Ifbpltqft , be tfjt' ^n^ 
l/f-f^i-^ h "unj tubtub Jiujq . qb bu btf 

Sir' 

o\ Ut- u^ui^bu^^^ qu^iuuinuhnu/tiu A«^f bu 

32 tufiuju9Jijt tflinuui . ^qji bu bit S^f ' b>- 

r 'H'V^bsk'^ ^"i^ni.^ btt uni^nn ^ ah bu 
fr" O^p ." bu uppbifujjg fi iF^^ npifLngh 
I'upuijhj/i . bu bif Stp "p uppbif q^fkbii , 

33 Op ^u/hfi qXbti^ jbpljp^'h bif^Ujujuiijunif f/i, 
"hb^^ ibq^ U,umnutiMly . bu bit S^p t 

f^oubfftue Stp p'^q^ irni[uliu[t be tuu^ , 
2 lUoubiuff piJrf. npqfMuh I'upiujb^ be tuutuu- 

tili'pf . «|«>J>HM^ ''f f u^iutntunuMO. ftttgMnutnne- qbu qUninu , Oo'tu ^btunu fup tunlib^ 

htf tnolin . !^'/bq op qnpabitqbtt qq.npb' , 
liui.nepli bejo'ubpnpnb %tuntuHT Sitjttnbuut 
uultneuiUbusi uni pp obtunlt . quji/b*tiittjij 
qnpb^ tfb 'fp^hn^^P i nh yujputp obtun*ii 
^ jiuub'ltiu^i tiUujbni-firlituli Abpni-tf % 

•* ^b '*tj*lf b% uioU^ ^biunSi , be %njtuj 

ujltneujltbtuiu bit uneppjt qnpu uttint.tu^ 

'^''pf^.p p tnoltu unntu i tytuntu^'jineu tuit^ 
ubiultlt b intutfu be p St$pu ujifnnjli b ifJ^^ 

\* bpbbnpbuijqtj qtutnbb obtunu . (/'- 7"^— 
enepu ^tUqbutujutultn pnpnb unpbit tutlunj 
utou aiuqtupvtubbputn x^butnu . qbeffu op 

1 pujqujpV hbnb^ pji i 't/t- «/'" luniuS jtii tu'tt^ 
netuUbuji unepp bqbqb Xbq . qiutTbuutht 
anpo utqiuuuMenpnehrbuMlt tib *""''/"/4^tP * 

S Oe tfujuineu^ bn nq^tub^qu SbiUftli qbt_p% 

op , be opU bt^liyitbpnptL unepp bn\hg^ 

btui Ipnh "^bq . qtuubuuihi unpo uusiu^ 

utuenpni p-bttalt tfb' Q^upii bii^^ i 

S) fUoubaiue S^p /'^"7 If nijubub be uiit^ , 

\if llfoubiuq puq np/wbul/ Pupuijbib be tuuutu^ 
nbti aUnutu , ^npft^tiiif tPumhibn^it J^phl'I*^ 
qup bu luujtj Abq , be ^^"i/"/4^ q^nc'l/^u 
unptu , P"Pp'1h,P qnptuilt , qitpnneq 'TiliAnq 

I I abpnq , tun rjiu^tu'jtutjtt , Ue ^^tulJii^ qn^ 
puijii tunui^b obtufiit tplinniSib itteP^beti 
tun b X^i^ , be b tluinbe iii^iqp uienepb 

\'l tuntuyunj ^utliq^ qtuili nui^iujimili i {je 

tupiuuq^ ttuenepU jnpneti ifiuutneqitilibit^ 

qnpujjij nipjujp" tulttuptuin tntupbenp juq^ 

\o ^tubgq obiunii , Qe qqn^lu h'p bpbneu 
tntuutuUnpnu b 'lttuy~»nj qtutiqbtnj beqnit , 
onS obtunit b '^nui tultnesbq Sbuin% . be 
%nel^p unpiu i"Pl'"Pf tTiutAt 'qnpiubb 

\ i q.^%enj . Ut. u^itfu tfb' be ^^ quufb'ittuju 
tfneplf t^^pbtuj^^ iPb' nt-txtbtt^^ iTI^iSbt. joph 
jnpni tJ iJtuuinequjtibq^n uiujuiuiptuqn U*u^ 
tuneanj Xbpnj, op^% jtuebutb%iubtu*Ji jutqqu 
Xbp , jtuifbuujjU pliiubneP^buiii Xbpnett x 

15 Ut. ^tuiftupbu^^ Xbq // ilutnnt.^ ytu- 
ptuprnL% Jf*p^ J'^P'^k ututnnetittilibql^n^ qn-, 
pujj nejutn^ , be^^ bi.p^tbpnpnii pn^ l?pf . bt>%:^ Si^ufn-t qnpu ^"^fi^h^ tf nqntlu unt-nnu, 

ah utoh^ CihuMtiJt, ti^nanJ^p unt.ppo nnpu ^"yh^kM 
puui tfuitPtt'iiiMitflt ^t_phu»%g 'i;^^. jiift-ni p'if jiu- 

kpkpJLA -/IU.//A it/.../ tpn^J/, 12 M_/. •>7,Jil,/i 
'^Upr- ■'"•-ft ipj^pliMiti^L. <;ujuqhnp ^''kf-f. LpL-pJhA 132 T^bbSttMU.!, \^^ tlu/hqujl^u P^nu^gUu . u/ii'jlri^ ai/uitffriJij 
jbmjiit bt,p}*ltbnnnnftlt P^nt^hal^n ihuntfh on , 
hi, ifiuuint-Qti/tibn^n on'> %nn ShtisrA » 

i / /' aUiulini-Pb%^ cibptf^ ifiutnrti,uu/ubg^^ 
ittuhiu %nt-bph , hnbnuii umumIiu . jbn!ini_u 
uttuuuilMnnntua ll^puh uiuHi tin , luunnbusi^ 
btpbuapU jutnuiyitna titnnhujUn ^buoA t 

\ 8 U*- tfmuini^gutlibn^^ P^"f ^uinbnh bi-p'it 
nnn^ ufUuipuitn uiiupbt-np , bu ani^iuputb 
tip jittlin.unj f bu ptnju bpbnt.u ~ujl/ujpujuiit , 
bu hr^^tj^'u jnq^iulf^t^ Sbtntilfj , bi, Qn^^ 
unaUM hi, nni^^p^p irnnuj nn^ p ^ntn ujltnt-^ 
ibU ^buifzb t (ji. i^nf*/in^J» %npjinn lib 
jujja buun iltuuli ubntnn ^ bi_ bpbnL.u auj^ 
npltu mmpbt^npu p un^ pjnjntunujbutliiun 

20 pnn iifu/ltpn mniuylinn uspumbuiaU t ul. 
' %ni-bnbun^ nlinuiu ^tit^iultujil$ %nul^p*^ 
p^rh ujuiljpa lun-tttylinti inpilutb turpi ttitlinp^ 
tftuli ^bujfili ^mljnbpA bpiini^ aiunmi/piiii . 
unabuifbij Sbmriti ^ ^piu^tnUitiipU np iFm^ 

21 tnni^nu/hhn^ t^tnuu/ bnbub'it i (/l bnjbu^ 
9p,P 'i'>P" ttujtn ujJini_ittttbtui bnjhnbmi ^ 
unupp "npnp ^bn • uuiiniJtuihi nnpa uumuj^ 
uuJt-npni-P btuli ifb nnpaba^^ b'liifuj , np^U 
lUMt-buibuiubuili "npffp J'"*l'f'^ abp jtuifb^ 
liujjit plimbnul3-bujU cibpni-il t 

22 Iti- jnptf uttf ^*>'^/*i/^\P n^nt-^tXu ^['hph 
aibpnj , ifb mil ^luutupuib ifiisjuiup ^^Xng 
ufiinnpi ^n p STiAtr/ ,nni_u uiiitpnippubu . 
bu muhibbiuhi ^lAntpt ^pnn *fh ffnnniHtu^ 
ttbu , '"// ntnjiUiutItU bi. iiiutlniwutitltiM hrn.^ 
nnt-tini-U auijli . nb bu btf S^p U^uinnLin}^ 

iUf, > 

23 iUoubgmu O^p P^'fp U nJubub be. uiu^ , 

24 fUoubiun ptitl npnbuli Pupuijbib bi_ luutuu^ 
ahu , i$tiiiPubiulJij bi.fd%bpnptib np op ifb 
pn^ ujuunftj , "nhfh "^"f ^iitltnptMin , ip^ 
stumtub thnitng^ ' bnSbabuMi unupp SbiunV* t 

2 5 j[j ui ilb'ii lu^i a np v uumujuuil. np n i,0 b utli tfb 
i^npiibn^^ , bt, ututnnL.nuiltbti^^ "n_f."*k^*L 
Sbmnb t 

26 lifouhntuL. O^p p^^'f ir nijubub bi- Uiul^ , 
at I' uiujuljbpnprint-U uii^ni^p uitfunilt bi prn^ 

bpnpttp , np opti ^UMi.nt^M bu/h ^ , bn^ 
sbubtni unt^pp hnhnp oiba . be pinuujp^ 
^ bn nun 9/'^ '/ *" " ab% u A bp "jj/l/tj bp np n o — 
p^i jbpbbnpbutj , bi- tfujmni-u9h^ nn^uJ^ 
28 H^jyu Sbmriit t li^as tftwiu tujiM nnp^ ifb anp^ ibpr- f^pf^r"^'"^ -Bbfp. -i-i--V '^^Fr- t^ptrpbu^h ^ull uti-ni-.pt <fnnnJ = bFf nqnil 


^/'gt'P Ju*t.niLp jtnjbifbi^ , qji op ^tui.au^ 
IJbit/lj ^ %iiM Aba f ntui-bt iJuuuh abp tu^ 

29 n.u£^b Sbmtt% lXuinni_^nj 3ibpnj 1 Uttfb%mj% 
ujuau np nj iunuuip^buap ituunt-p iiufu^ 
*^l*(f , uiutnujtfbugb b ifnqntJpqb'ij^ bt-pil^ t 

oO Pi_ lutibliiupM umU&Ii np anp&bg^ anpo" jtu^ 
t-ni-p juujittlbb , ^"phdk "'^'"^ "V^' h <'''— 
1"^P*l^*^'h ["-P'^'k * l^ustfyituijii nnph^ tfb 
t^"P^l*g^^ • *>Ph" jiui butbitiubtt/ij hnbgb 
jiuqau ^bp , jiuifb%utjit p^tubnt-P^hifibu 

32 abp I ijiiMpuip- \tnptupnL,q brtbtfb Xbq , fr«_ 
bitilitup^bgnt^u^bn nuHtAftUu <Lbp . jjii/itb^ 
pf'pq^ tniftibu/tt^t jhpbbnpbtMij iTitltKbL. gb^ 
pbbnfli sinpiupujuni_uypjt nstuptula u cibp t 

00 flfonbgmt- O^/' p"f U nJuhub bt_ luu^ , 

04 Ufonbtng pf*n npnbult Puptujbib bi. tuuiMMu^ 
qbu , /' ^tnbtniuiiuntbpnpnb tut-ni-p tutl^ 
ub until b L p^ib pnpiib utoU tntnnuti^tMipus^ 

oO ^mpiMjn ubi^Mii op O"""*" * t?*- optt tu^ 
nmyltli linsbubuii unt-pp . ntutfislituiU qnpv 

3(i ututuiiiut-npnt^Ja'huiU ifb qnpvbn^^t ~^bi,fau 
op iPtumnuguilib^bn nn^uib^qu SbusrA , 
bi- opU bi.ftPiibpnpn bn^babiut ,*' uni.pa &■_ 
nhffh aha , hi- tJ'ujuini-nui%bg^o nn^utb^q 
^bniii%, ^tuiiqb bra bu *, qiaifb^MtnjU qnpv 

37 uUMiuuiui.npnL.pbuMU ifb q"p^/'q^,fi * "v" 
h% utoii^ Sbtunli' qnpu ifnibgi^^ Ifn^b^ 
qbtut uni^ppii , UJM p iftautni.qtMilibinj pu^ 
i^UMj Sbtuizli , qnq'^mh^qn bt, qqn^u bup^ 

38 biMiiiq**f hi.. %ni,^pu op piiin op^ , Ihnu^g 
yittpinpf ni,q ohninu , bi_ tnnutliq pttvmipqU 
abpnq , bu lunts/itq tatTbliutjlj nupimpqU 
Ckbpnq , hi- tuntnliq buMtftuiiubuilituqb aib^ 

o9 pnq qnp uiuijg^^ obuinii t u«- h ^qbmtu^ 
uuiiibpnpnnt-tj tut-ni_p uiifunjlM bt-p-ub^ 
pnpnh jnpj^tutf pntjjtjiiqujl^^g^^ quipqjtiSba 
bpbpfili , utolibu^b^ Shtanli qbt-p% op • 
jiut.ni.pJb tun.tu^tnt.tP ^uiitqpuut , bu ju*^ 

-50 i_nt-pb nL.pbpnpqb ^niitqbutn 1 Gl. uurzltnu-m. 
qnuji Xbq juiunupli tunui^inutf uimnuqu 
ll^nj'qh^ <^tnn.nq, bnqbpu juipiliui-lxlibuig, 
bt, nuutu h mbphuinptbin htunng bu jnun.^ 
btuq bu nituiu ^taqUbuiq b Oknpnq , nu-m. 

\ I puifu if'i'hi tunuj^h Shiiir^t qbufflu op 1 uu 
uioiibu^i^ tfiiut tnoU Shmiih qbup-% op 
mtupunju , op^% jtnu^inb'iiUj(jiM/b jujqq.u 
iibp , jiiMirubu/tiii buP^tibpnpqjt inobbu^^ 

42 qlitMM X /• miuqiuuutpu pliuibb u^b^ qbupit 

'^ Yipm- ^Ji tuify%utfi» ^t;t*> ufuiututauia- oauin^ t 

luia^nupi* nt-ft) Irnnnm p Jnqntf ^Jjpf tnoit Jha- v 

ttiih ^^upf * J-ruptilu 1 !(;&•• auMtuunupMMMtL. oi*utn%y 1,bh8a>iU.1i 133 on , uti/trhtujh pbuiff^% f'upuijbffr fihut^ 
43 hhualrh h uituq^tMii.uipu . ^^ i^^uiuiutfb% 
tuaqn Xhn , b^^ ^ tsiiuq^usi-UJfiu pliutifb^ 
ani^qb qnnnhuU hufttujb^ ^ ^tuhh^'u ^iUX 
tfitnutu ibpltpl^i uqft'qmui^cntf . bu btT 
S4 Stn tt/itnffi "/^ kbp t bi- u^iumifbiMifj If "'f- 
u^u quioiUu SbtunU npqL.n^t f*upiujb^ t 

' f^oubffuii. Sip fi"t Ifnifupuft bt. uin^ , 

2 ^ us inn I- ftp bus npqi^ntfli l*upujjb^t , /#i_ uin^ 
ub'b ^bq buq ft X/tpblltbiiiif uni^pp fuiu^ 
butbnt.f^ A fnju , qjt lujpfiijft ^putq ^utiitu^ 

3 uMUsqnpq. , U.pina/^nj tf^uspuiqm pfiU ft fun^ 
putitfiU iJbitjjnt^pbufu . bi- ^nt.ifrjb'ii quMjIt 
U,^ujpn% bt. "I'qh^ %nput , fbpb/fnpbujj 
iff^iKbi. qutnuji^out utnut9f* Obtan% uhi^ 
UMutbiuu . op^i just ftutliltuibutlt jimqqu Xbp i 

4 /• tfbputj uf^utuiliiul^fsh uppnj "'Jpf'ffk^ ^piu^ 
qniJilttt utnut^h Sbutn% ' trfii/^hi_ qiitnuti^oui i 

5 ttL. ^ujfi%ni-ffnt^^ 'ttuj^ft^ , bt_ "'ni/ftifi^ 
qutib bpbnutiituu/b utuiU . jbpbnt.n unuuut^ 

^%npqiutf il*'*f'*it* 'q*"^ ^f* » hi~ ^'t^l^gt^ 

qUnuuM bpbni_u "hnt-ipu , ^3 u^u/h q'ff* 
'itni-iph'* ft ifbpujj ubqusUnpt upprtj utitut^Ji 

7 Sbutrth t frt- qfitfbu ft tfbpujj 'ttm ffpf^*^ 
lhtqpnt.1^ unt.pp ^bc i"^". bt^ bqft^ft% ft 
^utq iftyutututbft qiuni*j9iut_ttp obtitntt t 

% SuMuni-pU siJunuMp-nt-g 'pif'fjh tuntu^pSbtJUfA 
^u/htutuutqnpq jnpqi.ngij Pupujjb^ft nt.fuui 

9 jitiLftuib^ut/fu/it t Ul. bqjitjft UAu/pn%ft bi- 
npnt-tttflt *ltnpiti , t*. bbpftijbu qutjlt ft i/ni-pp 
utbqutt^^ * qh uppnt-P-btSu uppnt^ftrbutUt^ ^ 
utiit *iiifui ft qn^UMunptuqlt obuinh , opl^t 
iutt_fiutbisuibufb I 

10 frt, bi "/"/A fy^'"9 *^"r"'jl'L"'&^"J ' ^'- 
%tu ip "Pff* ""^1 U qfttt^ututtfi-nj ft »t^^ 
npqunttU Puputjbift . bt. linnL-biftitlt ft piu^ 
*tjutbf»ii np jPupujjbiutni_nj uittutfi ^p be 

\\ utjn ifft hupujjbiutnft . tfi^ uiitnt. It/it bitjt 
npnft l^m^i f^upiujb^uj^i^nj qU^tntJiiit'' bv. 
ut*iti^ . bL. tuhf^t qiiut tun. Untfuiu , bt. 
u/itnt-lu tfop ttnptu fj ujqittifftfr ttnt^ump 

12 ^tuppbujj , jtMjqqi huttiutj t Ul. utpfffi'it i^itu 1m«^ 10|7p-. uMUMtntuniua. '■^\;^^. ft u^ututtt/piu- 

i^utg *2|;fr' "Ctf^ l{l.nf% ]}upuMjhiiug,-mj ISUfj. ft uiiu^ , iiiMJinbi quttj ^pini/utttuti, ^butn'tf t 

13 Pl fitoubffuti. 0^/» n^'t U nifuftuft bi^ utu^ , 

14 Z,"^*^'t^ V"V "P u/itgti'it* ittpaiusjtnj put^ 
uiit/ifiu , bt^ qftqbii "t'tP ifuutit qXbn.it ftt p^ 
builiq fi ifbputi qif"f*J unpiit , bt- jitupbn^ 

\0 abitnb'li qliut utiniltujiJi ff nqntfnt.prth i f/i_ 
ptiq npqftult f'uputfbtfi fttoubttqftu bt^ tu^ 
uuiuubu qUnutu , U'jp "^ "*J(' "/' uhtfthua^ 

\vf'iibq^ qUtUutnt-tisa , tlbqu pMtbiuinfi . S^fi 
utltnLutnbtuq qnthnt^li ^butnh i/ut^nt. ifbn^ 
qft . ^ntMtpphbbqni-fd bujifp ^lupbnh- tuputti^ 
qhlt qltiu lit lib It uj lit J-nqnifni^praJt . bK^^ 
ututlinni-fuut ftqi bt. bfiri pit its b ^ ' lutUuL^iu^ 
Isbi tinptu quiiini.li ^buittli, uustniuitbuiift t 

1 7 (/'- ifutpq np ^itipbithifiqi quiifb'liitijit 

uthoas iiuipqnj bt. 1^10.11111 ft ii ft ifus^nt.. ilitttqft 

\obt- iiui t Ot. np •^tisp'iiititi qiiiliuauniht usisX% 

i^ nliq ustsXf^s utnt^ffburffi . l?t, ^Pi fubqbun^ 
n^ qptiqbp f*t-p , npiq^u utpuspU *tinjiiiuiu 

20 ujpusisiift Itiftu . hbbni-iflt /»"« pbutluiii , 
usqii pf*q- luqush , luiniuills pbn utuiusiiittti . 
nptiif^it usntiftQi n^u qfubqni^p ftiJls , *Jinjii^ 

21 sis^u 'yiuutnt-uqft liilut t Ul. np ^uspbusiiftqi 

qiiuipn bt- lUtnuitifitifi , tftxi^nL. tfbnqft bt.. 
'22%iu :' l>piiit,nL.it^ ifft bi- *isnjis btuaqb^t b^ 

Iffti' bt. pltusl^ftli , [ijt bis btP Sip ILuift^ 

ni-usa Xbp t 
23 Ul. fuottbaust, (fnifisiu p^tq npqfttsh f'u.^ 

putibift , «L ^ushftis qiisipU np u/li^O'ls uip^ 

uiui^ni pittliuibftls , bt- niupbntk txspuspfiU 

qlttu usilbtsusjis frnqniMitt-pqii ^uipiuilpjt . 

bt.. npitft^^U I'upiujbfft utpiupftis nptqgu 

ujututn t-fip b usn o ip U " *f*'f* "f* * 

' y^oiibqusL. Sip P^*f Unifisftuft ft tbpfiliii 

2 uftisutj be tuu^ , lUoiibiuQ pistf npqftult /'«/— 
pfjblft bt. uttstMiisisbu altnuuM^ Gpi tftnuM^ 
^fsqi.p J^P^hp^ 1"P ^'' """H ^bq , bi- 
^uAiif^^ft^fi bpljfip'ij q"p uitutf Xbq , qft 

3 sttJptufJ- obusnls i"i ^tfbq usis ifiupbu^ 
qbit quslsq jsn f bi- I'f^'i uiif jtutnubu 
qiujqft ^n , be <^nqnifbuttbu qujinneq "hn^ 

4 put . QiuifftU bep'libpnpqfi siupusP ^uhs^ 
qfsuut I'lpfff* ^phpl^' ' tb ^"'P^^P Sbtunis 
^ . qushrt. ^u ns tfutpbuubu , be q^'^J'ff* tjiit^fuiiitte^ innefHrittjfi, b nn ^^UMpifutliftQli autitpi^ 

uufui^tjfi ^^bpr* iJn/«t'*«i/' ^''bff [^"q_ i^- 

u.utI3 tuuiin DpLppb 2^p-''*P Oucft-o 134 1ljb8U.MU.ti nn a.ujiu^ nj ^licihutfhu , fic ahitunnn 
unani-frbuilili ^n nK uff-huabu . ah umu 

6 ^u/iiii.uuih u/it ^ '*'fi' "phpi ' *^'~ nhth 

sitiatufir hpUnnii Aunnj , hhntulint^p ^*^*J 
bu b-mniitib ^nt_if ^ be tuniMijitunj j>nuij , 
bt. J utnXbu/9tb% ^nt-if , bu uatitliniuutttlt 
k jbabtni p J*ba , Ut- usUmuUnj ^ni_u ^ bt. 
aiuifu/ltuja nn bnbu tbnbnbu jtni-if bnh~ 
nb lutfahiunt nbnti Itnniu b bnnuibnt-p x 

8 Ul. p^ni_buiibu nni_ M^N bi_fj% ^u/h^ 
o-butn uitttun bi^pit utit bt m lib b tilt , »l 
bnbnpu bt-jou b i jvli b p n p itoli uJUiua ^*"- 

9 n.tuuniJb bL. /tl/ii luif t t/«- *"1'f "'""/'flV^ 
aiuppuinniJ ilinnnj lunialiiujli bpbnliU A-b^ 
pnt^iM y jiittPubiMttni bi^pubpnptib np op tnuiuit hi^ intluntli 1-pli ^ti tpbi. 'Ti ujpuju 9h^ lit nnnij pit tt ui tflwli lufit ^'V li*P^' 
10 ^bp I Ut- itppbu'ibft nuti/L jbultbpnnff 
utitipi^nih , bt. ^utpnabuVbp jo nnni_tif pL% 
b ilbpiuj bpbplilt iMJirbuiuiii plttubsuati Itn^ 
puj , nh tttutpb fj nrtni^P bu/U* ^'nl'nl' '*^9 
uijit tittMitbtMni^fa pt-U , frt, ittup&tip pi-pui^ 
^tiiliKpt^p tt^ b tttntMsttnt-tuv pi p , bt. pi-put^ 
^ui'u^[ti_p n^ jnttitf. Itup bpPlttf^. ^iffi jftn, 
\ I ttnt^pbuflt uitinbiint-P btflt ^ «/f^/i* U,uL //'"- 
ttbpnpn '"//"//' ^btt '' in lupb built . tip ubp^ 
tffubhtt^n , bi- iFb ^b&btt^^ ta lilt, pit b til bu 
%nptu np bitihabtiljU , /r*_ tfb ^Phnk-B 12 o upp bnbuii %n bi- tjujt/b%ujj% ixututiuutntMAiu hiff bu uiui^hu^ 

9hM bt. fsipuiit9ba t^inuut , bi^ pbujlfbuyb^ 

^ jbpbpb% jni^untJ t Ut. uttuq^ bpljbnlt iiabpu 

l"-P , /"- ^^rHt'^ &J""f ' ^'- p^'"^f"'^^ 

20 A *iii/ui iJuuiut^ni-P buiifp I (Awu/ P^ ittub^ 

St^ , 5/'^^'* ^VA^"'^ J""^^ bi.p%bpnptfft 
itujiiiUib , bpi^ nj ubpifu/iibabif^ bu nj 

21 if nrtntJ htibif^ ttiupttutbu itbp . U^nttM^bgna 
riop^tnt. p bt% btt b Xbij^ ^lutf^i tjjwtfbpnpr^lt , 
bt. tupUMUit^ tiuiptibi^tu ht-P ^phf) ujitiug x 

22 IJl. iibpii'niUbu^bp luiifiili nt^pbpnpr^^ , 
Al U^ph^b^ ta^iiU utptxbutUrpJ i/f^^bt- aiuuL 
ftijiihpnpi^ . tniiisbt. q.ujjifb'it ttipiPut^^ %n^ 

23 frt_ bpbbp% ni ijttt&tttnbiitjlt ^b ^tuu^ 
tnujtnnLp fiijit . tj^ ^tf ^ bplfjtpit , ^tM/btj^jt 
tiJiti'ititnt-liiutn be 'ittffi.b^^ i;^ tfni^ m/— 

2'i nuj^b bit t be puin ntifbitutjli bpl^pftb 
b till neui!^ til Abptij* ippbuAtu ^nut^b^ bpl^^ 

'2d p/iij t hi- bp^ tiit^^ujittutug^ brj^pujjp ^n 
np pbii Jibtt bff^ , be tJuitktunbug^ h ^ui^^ 
neut(^ntf btptttj , be Itl^bug^ ifbpXiuenpji^ 
np li'bpXutenp fffft ^"/"" i ^i- */'p^^"S^ 

20 qiJin&ttift bfipop jtepnj i [/."("J P^ tts^ 
nepneji ifhpXuienphs ^ be ^kbttJt^iitu fffft t 
be titnuiltbiib tttPtit puieut/^u/h t^pl^u/hiutfU 

21 bepnti , Ue ^tutfinpfinb nusiFu tlait^iurLrtU 
bepni , be ^uiinneuii^ bttipnrfU titnLUlt n« 5/, ^Pnq^n,^pbu/U 
iutifibgni.pbthi ^ , unepp ihgh "^? • /' 

13 rttiMyuiUMii h^ph^b,Bi nfiptfuibu*itnpui% {yiiiiljtli 
utiitib tint- P b Hill pntiiH-Pbtijli unpiu rtmpA^ 
ah peptiM^pitiliSpep nn b uuiixitini.uia pt-P * 

\-i UtUiuj P ^ ijuMautnbiitt^ nniliu^umplibb^ 

pb bepneit ^ be utntuugb tp^U^P^ b*~P*^h ^ 

\^ tfb %bnbutt^ "'JP tSL^h^P l"^'P * /?*"" ijut&. i/iuatuntriuti % if lit , be triupAgp b Pt^ ifuittb 7^*" '^tutarthnnt.pbiulili uutiuugb ^fy'U^ph b*-p*^k % P"*" f''**-"J "'- 

i6j/(xju iti pit inb III till ifutautrLbuqb Jibia i l^utn 

iiu&uiptbini luiFuMiiU itu&iupibiin^ tiutnuiu^ 

netuvu ill p be pititi tuuibiuiibini nititutpM 

tMiutbittubttneun^ numuiianeuii^iiU P*-!' 

ab puui pnetij tuptibu/ltgli tliutkiuttbuti^ 

\1*litii Mbq X iTb 'iibtibuq^ "'JP HP^^H^P h*~P ' 

be bplaUS.bnbn b Sbiuriii^ lAutnnei^ni** 

^nei/ii^ • bii bif O^P ihumneuiO' abp t 

i8 pi- ujpuitiypn tiutilaUuMiU bpiuenehu pif litahihiiA ^t?pf ^uiJfi utuui jnp.h^%fi '''bfr* 

inoiii liiti^^ ^\)'^^' iiuauMlulrunhu tia.fAi%nniu 'fjpf 
u/uiLuiuhaneaQku tttLfih %nnui '^\)^f' iW^utnneh^y 28 buitneui<^tt b'P * Ikiqut p^ n^ ^'^ffP t 
Ahnb'b 'iinptu puieutbu/l^i utti p ^tituine^ 
nuflibinj 'biFiu , bripgfi ifut&iun "Unpiu tujbif 
np uuiuigiue'li aUiti lijfliS b L. fitiub p n^ 
nnep bnih . be big^ jtiiifb% p ntpnepbttHM 
be nuipknb u/Urfp^'u b l^tu^neuiau /"-/» • 

20 Ije bp^ tJui&tunbug^ n^ ttineU pbtu^ 

bnepbuj% b u^utpuiqujenp ^""('"^PP t "IP'^ 
iih'ti dipbu/u^ 'Jtnpuj ifb*liS^be ji Ifuiuiuipb^ 
uiuipenjii uienepgU t^aj^iunji %fiput * opiu^ 

SOptieb l[*^'bgb*^ *l*p^"^^ %nptu X U,uftju pf; 
"t *tphl'ffl' '^l^*^'- ^ini-i)"*- 'linpuj uiuipfiU 
nnfnjlj , ^ujutnuiuibugb u^ntMt np fig^ ft 
itiinputtMUjenp ^'*'7*"^^ ^iMJuiMttMMinnt-P b uiifp 
uuiiMtgnttltil fiepnj juiqqu f"-p • "«- "p "[ffh 

31 A ^pnnnLpbujli% t huff uineli^^ np jutetu^u 
I'tjb'it , "pr'ff iquipjiuitj n^ qnegi ^nep^vu^ 
%tubb , P^l ittUqu bpffpft ^utifistpbugfi^ , 
be ^ii/tituufutq P^'f ifiplfut'Uo^ it^'bs^ ' 

32 be [i "^pnqni pbuhiU bfgb% x frc fi ^u/* 3bpr- i[j uiUM '^ ne p IruiJp. *°bpr* A ""t" 


"bff ifSliuignp^i "bpr- 
'^bfr- IbhSU.MU.'b 135 t^ui^u ^bi^tnmgi.ng tnntftt^ np ^ ^tMtq^tu^u\M (ft. b^^ puMt_tuljiijU btf^ Xbn.% hbfili bi.. btuinuKub-nQ unatu bnbu /''"/ tpnbuilio^ 
/AW/tfA^ ^uiUuiiutua nn b if^'^ 1_^bi^uiiua^ 

33 i-nQl$ hfj^ » t?*- nn n^ 'hp^^'^fik A l,bt_uiuin^ 
Lfin tuijufb , biaq tbntkiMtn. ututlia niuniu^ 
nu/n butini_tuvna Tinnuj b jiT nnnt IJ-biitltit . 
an utniJlj^ ^tunui^iiitflt ^bt^mujni_fiif bm^ 
ini_u£a^ Ijnniu bli tuiU b u^9 nnitt_niilt l*it- 

oA ntujhtp t UL. tunittpmbub ' amutnt nhtniji b 
^u^rtutnu untjtu lib ibttt^tunbutiliii . ab 
btuini-UiO tuit-butbtnubtuii ^ tutlt 'linnui i 

6h (jL. bpr^ uinnutmu/iiuijn^ ^ 'lP*"Jf* J-" ^'- 

uibtupu/Uutjii^ cibno^ , tun. ,pbq ujuuiituuitu^ 
pbuifbu tpitu bppbt- nblili bc^ nuMtiiltnnt-btutli » 
bi. i{bgg^ hriputjp'li ^n np pitt^ ,pbffu [tij^ \ 

3n U b ^^uMnUnt-tfni^u b 'iiiPiuli^ tjtAjybt bu iitn^ 
l^nujtu . bt- bplpi^jttf^u *A Sbuitiiil^ If.nmni-^ 
anj ^nt-i/tf^ , nb bu btf S^p** bt. bbtftt^ 

37 "nf*^Jp t^" P^l '^^1 ' i^tMjpt^uMpf^ nn ifb qbu liilu. ^fboj bi^ niibpui^ ututntMU liUui pltn" tnnbnntMO^ 

bnt-p ^n lib tnuinbu Ituiu p^*n- ympbntnip 

38 Uu bif S^p U.uutnt-ujd Xbp , np ^u/tib nXbn 
jbpf/p^n (fnbnjtniuni-nn utuji Xba nbpifhph 
'j^uiUu/hutnL. nn f lun. b ipUbinj Xhp DtUtnnuuta i 

39 C?L ^P ^ utltufubuiuiib bnpuijp jtn n§it J^ba 
bt. t/tuaiJurtbuffb ^bn , ifb ^utnujibun^ J*^"i 

40 qamnujjnt^/J'bcu uutpbb , I'ppbi^ ni/ujpX^ 
bujlj , pppnL. auituhnnt-bjui ^^nh'fh Ji"*l • 
itph\bi jijjuh pr nnnt-prbujii nnpl^buu^ uin 

Ai^bti. b*^ bi0^ ^[t pnq^nt^pbu/u'lj [,%^i bt. 

"Vtt'B b*-P 1*^1 b^P ' ^^ 7"'/'^5f/' ^"'Vi 

p*-p I bt- b ^ujjph%b busini-tnb^ l'*-P bpfJb^ 

Ait n^ X ^h aujnuif^ btf b% %n^UM qnpu bu 

^ujub jbpbp^n ua-buiuimiji^nn • tip ibuatu^ 

43 nbuffbu b tJtucitun. uutpbb i Ul. ttb uttuntu^ 
upMnni^unbu qhiu /i'"/ tu^pjtutnnt^M buMtlu . 
bt. bpl^U^^pu bSbtitrhh^ U^utnni^b nj ^nt^tT^ 

44 tl^ I UL. atuntuj btutJ iMsnuj/ubh npSiuth bt. 
tbub^bu ^bta ^tutMntuuU np yni-pf nnbtfu 

Ad bffbu , b unquAt^ uuiiuu^hn t pj, jnpni-ntt 
uMitMliqiuuitunit np b ifb^b Xbpnt^if biib% , 
h untiujlM^ utntJuUtujrtg^ , bt, iiuiin.tubunttiit3 
%ngtu npSiutb liliS iH^ibstltU tbpbpftU Xbpni.if* 

46 ^nhnt^ Xba b btuint^iui^u . Gt. atuifttjUbu^ 
9/'^ qtjnuuj npni^nif Xbpnn jhut Xbp , bt. 
^ll*&P^ 1 '""/""-^^ jtui^binbinli . pujjn 

J^np"*Pff Xbpntj jnpni^nttb f'uptuibtb* bt^^ 
ptu^tAiUsbt-p nn abnptujp b*-p iPb tntania^ 
Uibqnt-atMihbng^ uiyrutumnt-Pbiuita t * bpf • l.fei^wiiwjt-rty'S* ^bpf jn[llrfh^P' tupltL,uinXu*uiun otiMnutvuia %Fr ^JJk 'bfr j-p-Bia BlhtlMls 


itpiMlit^pMut^Mli np uMn ^bt^ A//^ • '"- *^'^ 
t-npbtu^ bt^ptujp nn t/tu^Uinbunb bb//lt bint/ 
tqtuutf^umbu np ntn ^bq bq^ ti/Un^*ii b'ltb-. 
l"J "p*i^qpi^njui , (jhtn tJtu^uJiibinj% %nptMj 
ijtfilpttii^ /A^V'.'/A^' ^'*^*" • *^h "^ "P ^'- hffk 

' J 'LP ^"pn h^p ".'/ ^p h '' ".'/ ^ v*'' *" * '' */ p *"ji* 

^op i^tuif **pib ^ophqpop ilipbbutf^ i^um , 
bittif nn jplMutuiitbiun tfutptfiinj bt.pnj b 
fjbq^ bi-pif^ ibpbbuif^ t^tnu . inupn P 1^ 
l>i-p b"^ qXbttuJtfp ftif^* lt'lt^»itb% ibpbbnij^ 
■ n) qiniiXn t (jt^ '^tuilu$pbunb pliq nuttuttnqlilt 
pt.pnj juiti'g tiilttttb inpnt-tl tltnUtntibqtut. 
litfuj tlltltsbt^ tpnitli ' prnnnt^pr built . bt. /r— nhijh i^p ^ uifj^ 11% ng %nptu bppbt. iluipX^ qutltp , tuti juttf^ npKniip pn^ Z**"/ "iftu , 

■> I Ut. bp g utt^bfb bt-u ^uhi qtujit tuifu iitujtj^ , 
lautif^ qippqujlju I'l-p jujpi^tufJnj ntniun^ 

•>2 nt^ntanjit bt_pnt . Ijt. btJ ^ utubtut. liUK bating 
ttuiFtuti tttltmp ifphsbt, qiutlu '^IJ nqni^f3 btiht ^ 
^tiautupbtiqb p*-p putn tuiftutiU bt.pnq , bt^ 

OO tnutg^ qtppba/Uu h*-p » Pppbi^ qtJujpXbutU 
uiil iiutl^ ' npKtuip tit.. b'i^ P^*'t 'f'*^"' • 
tip tnuin_tuiifbqnt.qtt/itptt^ qiitu utslutuutttt^ — 

•M P btuifp iun.tu^b n^i t U,nitu /J ^ ni tJip/tbtiit^ 
putn lujutf opjtUujisb ^ bitt^ ^uMifliU f^ttqnt^^ 
prbuiit pfi^nlt bt. "P'fb'B- b*-P / / ''"'" • 

■^■^ Mb b*^ ^"^ "Ptb'P^' I'uputjbfb tjtnpnt./f^ , 
i^iun.tujn bit qnpu "^lubb jbpbp^^U Unbiq- 
uiutqi-nq . bu bii O^p U,utant.uti^ Xbp t I \j b' ""^bff^'P Xbq Xbn.tuqnpau Ijtutf 
npoybu/^u , bL. tfb' l^tAMUqilbg^^ Xbq tup^ 
Xtub , bt^ tTb ^lupbnP nq tiUbti^^ J P^pb 
Xbpnt^tf bpbbp iqiuquiltbt Ittliu . bu hif 
O^P UtUmnt_tuv Xbp t 

- ^yujptupu bit tqtu^bu^b^ , bt. b uppnt-^ 
fdbut*titf b*Png bpb%ib'^b^ . ' qb bu btf S^p i 

3 l*P^ puui ^ptuifuthiuq bii'nn tttttujt^^^ , 
bt. qtututnni-bpujUu btf tqtw^ht^q^ bt. lun.^ 

4 %bqi^n t^nuiu , Sniq Xbq uiltXpbt. h €ruj^ 
tPu/litubh bt.pnt-if , bt- bpbbiiu tniun^ qtup^ 
ifutbu bt-p , bt- S^tunjt riujymtutt mtuqbit 

•i qututni-tiu bt.pbujiiq . t?iL "ituuiu^fiqbu Xbp 
h*"l,P b bnt-P u , bt. iini-P^ b ubptTuiliu 
•^tuuuilibnb'ii , /jt. ^^pb^b'f^ 1^'"!/ ^^C ffj'^1' 
bt^ aiiiubbu^b^ tuli'^nqnt.fJbtuti'p J^[*q[*b 

7|;pp. tnut^ujLfi% a.titqnt.tP fih* Ifuujifk jiutfittgh . 
"^bPf jn^yiir^ft *^bff /fnK.n.u 136 •XbhSUMa-b ikhfirtLtP ^ iiL. %'ii9fitf^^ , hi. n^ n,p [tif^ nft 

qiun^nt nhtftit^tju/u^igl; i^Xbt^ . hi. /fnpnuu^tf 

qnuinuJiiu KiMipu jhfiffp^ ^hpif^ . bt. iqtu^ 
7 athniiiqif ifb' ui%tf^^ (f'V^A/' ^^'P * "*- ■>//*- 

iiui^hu^hp ifP^ •t'ijtuifhu Ckbn , he lulil^uitih^ 
% qtiii uin.ui9b ^bfi uufii/lii/'iuiffi t Ut. ^ut^ui^ 

b btfb^i b ^^^*9 ^f*^'*f^ q^iupbt^p , hi. ^lu. 

nhi^nn b «i^^/^ ^utiutb^butjlgii qp>-bi_pu , bv. 

ii^biiiiibtf^t p ^iusif^^ Xbp usntu^^ dhp 
9 upnti 1 Ul. ^UJjhqujjq b Xbq , bi^ tutkb^nu^ 

qfiri qXbq ht^ putquuanni^nbn q3>.bt^ , bt^ 
-JO ^uuuinuitnhqbq qni-ptin btf (p'f ""? * "*- 

Ubpb^bp *i^l*^' ^'- 1^"J\ ^l^' » ^'- l^f^' 
\\ ihpbuutq %npnht ^u/ltb^ b^ h P^'H* "'~ ^i*tu, 

muiuihabq qrn-fistn fitf ^ ^bq . /ft, n^ quip^ 
\2 2^buq/i u/hX^i [itT [t k^%f * bi~ qtiiuqftij fi 

^hq , hi^ ^t^3 ^hp U.uutni.iiib , bi. 7"*-^ 
13 hqb^^ fib^ ft t/nqni^tit.pq 1 t?« hi/ Stp 

U^uinni-uj!^ ^hp np ^uj%fi l^hq jbpljp^% 

l/qbtquiiufft-n^ , ^f*^^ if''P 1"*-^ biuriutj^p . 

bt. bjqhqb qbiiitqiulju i&npt cibpnj , bt_ 
uiiyb qdibq ^ujiTutpXiubni-ffbiUifp t 

%bq^,u qutifb'jfujjij ^piutPuhiu bif qmjun^ 

ib ub/f , U.Jl ^buuifiq^^ untjiu , hi, jjipuJi-utlitf 
bifnq mujq mil lit III bit ii/tiXpiu^ Xbp , uin p 
^iurAbini Xbq quJifhlJUfjlj qiuiiititnt^hpuiliu 

i6 bif bu ffpbinf qm-fuinJ/ fii/* , ll.pujp^i^ *1in(ii^ 
lu^u hu bit Xhq . ^ujnmiiiinbqbq b dbpuij 
Xhft utiuitlMuiiqiui^ mtupiiMbni_uuiUu , Q^"*^ 
be, qqtuini-l/li np unphqin-quiltbaati qiiiK" 
k.bp , hi. ^uj^bif^^ jujImX^u Xbp , bi_ uhp^ 
tfuiTUbu^hp b ulintnbu quhpifuhi^u Xbp , bi- 

17 qixiilM ^uibujituibnprup cibp bbpbghli . 4,"*"^ 
uiiiiuihqbq qbpbuu bif b Xhq , he. iiHiqiu- 
'ub^bii mtiui9b P sUiuifbuia \hpnn , «l S«i_ 
iiuhbuqh'ii qXhq luaib^ji^ Xhp , Al if^lt^ 
'9b,p ibiiibiuuibuirp lunuhin ni-pnt^ ^lu^m^ 

\S l^h^nj qXbqt t'*- b^^; mujl^uji^fi'lj n^ L"h'~ 
q^,p [tliX* iHJubibn lupuiinh^ qXhq bi_P%iqin- 

19 utbfi b ijhpuij libqiiiijii Xhpntf t Ui~ pinp^ 
inuibbqbq q^tqiupuini-0 bulj iuii'ntupuiuii_ui— 
%nL.pbuflttj Xbpnq , bt. luputp^g Xbq qhp^ 
bftiiu bpbiujJ b he 7''/'^^/' ^hp jippbe 

20 tqr^iXb % be bqbqb p'liqneiiujjij qopne^ 
f^belM Xbp * hi. ifb mujqg "pHpr "''/' 7""/'— 
tTuiltbu hep , be ifb t^tun. duijpinq tnuig^ 
qujtnneq pi-p * 

21 be bp^ iniMil^uMi pi qiiujjcfi;^ f"'~.p /"" 
uiniiiiuibu , ht. nS biuifhab^ U'^L A"" » tuieh ihiM Okbq ^mpneuii^u hep%uiuiinbb nuin 

22 utiiop^ini-Pbiuii Ahpneif 1 be uMiitnobqbu 
b ijbputj cihp qtuquiliu ^mpu "PHph » "*- 

bbphaUii qXhq , be uiuuiuibbuqb'li ^u/— 
liuMiineliu Ahp f he unemqiieliu mpiupbq 
qXbq . he bnepuitiqpJU ^UMUinuiutp^n ahp 1 

23 U,tqi** p^ III pine beu nj pipuiinhabp , »«## 
iniiihuiepli binuinpliuiliu qiiuiiq^^ P^'f A" t 

2 ( pUiiiqbq be bit pf*q Xbq ^nuipbneP huiifa 
hinmnpiMiitbu . he ^uinhq qahq bePlitqua^ 

25 uibb ihnluuiliuMb tfbqutq Ahpnq t be auM^ 
uiuiiibqhq qahq upntJ fuliqpbi HtJp^^ nehi^ 
iiinU . be P^ mupuiliuiiq^n b ^luqiu^pu 
ahp , uiHiunbqbq uus^ h ahq , he uium^ 

'2i\%bii9ba b Xbnu P ^luitTbuttft /• %bqbi qkbq 
nn^buie ^uMnb^ bihhiiqh% uiiuuU hHti q^iuaU 
hkhp h iTbneif Pnliph , he utiuqhlu q^iua 
Xhp bynnil, he ^[^pH^H^ he ifh fujqhu^b^ t 

27 be hp^ uMjiine hcu nS lubij^^ b%X , 

28 uiii *f^*'"jn^J* p'^t /"* ptnmnt^uibii , be bu 
qlituqhq pliq Xbq piupbni.pbuMiFp junuinp^ 
%uihii y be bipujmhqhq qXhq heP% uttuuibb 

'2*d puui ifhniMitf Xbpiitf * be ^^ph^h^ qttiup^ 
iffiliu ni^uutbpuiq A.bpnq , be qifiiipuntiu 

30 quinhpiuq Xbpnq ^hpb'^b^ t be Ifnpou/ltb^ 
qbq qiiipXuiliu Xbp , he itiehpbqbq qibtsij- 
uibq^ii Ahniuqnpau 3ibp , he tupbba I'th^ 
Ahp qiibujbiiiifp^ bn.nq cibpng , be quip^ 

'i\ ybuqb n/liX*ii hiT b X^b^ t be uiptupbq q^uu^ 
qui^u ahp luebpHibu , he Pmipnep tu^ 
pt^phf quppneP beUu ahp , be nS ^tiinn^ 

32 uibqutiq b ^nitt 1"^/'^ ahpna t be meh^ 
pbqbq qitphbpii Xbp , be qiupifiuuahti phq 
%iiM Pyhujifb^nii 3ihp np pUiubbtMii bgbli b 

33^i*/*« I be gpnebghtf qXhq p^l "'77" , he 
uujutmbbnq^ qXbq iineph hbhiui p Uh^ 
pii'l , be bqbqb bpttbpb Ahp uiebpuib he 

^-\ nuiqiu^^ Xhp Pimbni^pfi i (yuj/uvuiu C^um^ 
^hiiqb hpbbpiM pl^q >uMpiitP u hep qiuub^ 
%iu^i utenepu lueb piuik nji* bepnj , be qne^ 
h nhfh,^ J hp hpHi' P "^t ni ifb uig ^ hp ntj j hp If^p 
niniiip * luihjtj-iuif ytupinPuiuqb hphbpU , 

35 be ^uj^huqb pi*q >iupu$pu hep . ^tuub^ 
%iitjit uuenepu lui- hpiuanfli bepnj yuipui^ 
P Its II qb q y tup luP itu q np nS s tup uip usg us e 
h >*"P'"Pn ahp h <t luuiuiimbb inpnetf 

3() Ltliii'hl^h.pfi h *iitfuM t be b tJkpmj ubuiqh^ 
inqli b A^^iC iiiiibq qnqneuli h ttbpinu iJnaiu 
ibphpb P ylituifbiuqli bepbtuUg . he Suiiiu^ i bpf • q^nniMMb "bp-f btnnL. Aha i^%ui^ ni-ippifir^ 


quiUMMnLy pu Xhp tAinbtLiuuu/b 1b^Sl].^^U^ 137 bbua^ ifitnutMi ^lujU tnbpbt-nj lutupjum^ 
'hbitij , he tftuifv^tfh'ii npuj^it np ifttufu^p^ 
aliU h UMUJinbptuaif^ , />l umIi Intuit ^^jtit in, 

37 n.u^a ncnni^^ ^uJitnob^nj t Ul. jj nrj^^^ 
bnuujjn 'jhnpuijp A'-/' A/*/''"" /' "f'""'^- 
nuiqifb ujniJtua nt-nnt.^ tt^but iJtstujhhirtj , 
bi- nS Ijiupbg^.p fiUrf.tj.^ir q^ujr^iuii^ fif •^iiuiT^ 

38 buitf Xbprtff I bt^ ^l"P^'il'Hl''0 I' '^^i_ ""/- 

au/a , bL. ^bpha^ t^Xbi^ bplfjip'li [tf ^Jtuif^ 

39 bmq Xbpnq \ frt, uliiuqbiiiintM b A^iJ utu^ 
uttubburfftij iltuuU tfbqiug ^t^pbtMsiiij jbplfpfi 
P sUusdhtuq ht^pbu/liq , bu dujiiU ubqattj 
^UMpq bt-pbuhiq np p^rf 'JjntttJU irui\btfbu i 

40 ut- funutMiniluMh ih'^hqh'^^ qt/hni* /'*-[*- 
bu/itq bt- q^iupq bt pbiuliq , qp jiuuqbu/h 
bt, uip'^ujifiup^bqlilj qh" t ^'- 9A q**fffp" 

41 tuning bif ^nutnp'huj/fu , t?t. bu qUtiMrj^iti 
pttn. "hnuttj aujpbnt- ffbuiup pantnnplttuqu , 
bL. ^bnpnt-ubg c^nuuM J^p^{p['" ^ sUttttfbtug 
bt-pbusitq , juiihtTuiu uiuujsbitqt^ upputun, 
qui uiUmiipintn , bt. itujluhtuu ^utUbuqpli 

A'Z pijq ''ifbqu bt_pbu/titj , Ul. jl'^^fff'*) 1"' l""*^* 
QiubnnuJi bL. qni-fumu f* u lu "tutfpuf , «l 
qnt^/uuilJ U^ppiu'^ujifrtL. jhy^Hpn t *"- 1^P~ 

43 IfL. bpbbp% l^sl* A ^"ff'^^t ' J iujltft uj ti' 
P^*^"^inh bpbbpli qtiupuMidu ht-p J**"-"p^i 
unpiu tluMttU tinqui , /r<_ un^tu pltqtuiqplt 
quiUop^nLp^^ihiu jii^pbui'lirj , i^n^uMliuii^ 
qb qpputt_nthiu pu uip^tuiitup^bqpli , oc 
b ^puMUUMliutq ptinq tntuqtnqutqiuL. lul/ali 

^^%nquj t (jL. bu* if^'iiiqbn. ^^f''** J^T^fff* 
frjltuiubuiq pt-pbuiltq , nS utitutbu uMpuipp 
qhnuuM , /»<_ nK tnutquilfutauM^ ^"^o^ ""* 
b uujujuibbinj ifijnuui QP^I qni_pjui ba np 
pliq %nuui . qh bu bif <S^/» Utuuirft-uj& 

4^%nqui . t?c jh^^Shn qujnui^b*ts nt-juuiu 
%nquj , jnpfrujtF ^uflip qhnuui ihphpqu 
ljqbuju9ujqunq ~b uiuiU^ autnuttnt-P'hujit , 
uttLUi^b ujubuujjij ujqqujq //*'*"/ ^mqut 
UtUuirtLUja . qb bu bu 0^/» * 
46 (/.J" h% hpujLnL.%^ bt. ^pujtfiu'li^ bt, o_ 

pH^^ » i"p ^'^ ^tp h *^tf_ h'-p '"- b *^^1. 

np qt_n qft Pup utj bib hi bplilhi IflilM uij b 
XbriU U nJubub % 

' y'oubgujL. S^p P**q IF ntJuhuh bi, uju^ , 
2i fUouhujq pitq npqbuli I'upuiibih bt- usuiuu^ 


qbu qitnutMM , Up n^ nLiutnbuqg ULfUutu 
3 mutt qqb%u uAia/iIi bt.pnj obutntt , Gqh^ 
qh'if V/'^'^P utpnLp , b nuuMUiuubiipq iiph^ 
^bu qtltitpi iiltuiubtuliu , bqhqpu qp**^ unptu 
ibuntJli bpbqpujilbujU tupvtuiJ nj puut 

5 uppui.p^biuli iilj^hr^i , Ut. l*tf-li'lt Ipflt*^' th'^'P^ 

5 bpbuntfli hpbnptuiTbu/lii Hiquj ^^ b ^tiUq^ 
ujiPb'lihq iHiiiibt. q^ptiufUtntfbiultu , ih'^'l''' 
7/'^ ih''*'^ w/Frt' /i^ ^uutli bpbqpuatibuiii , 

6 bt. hql'^* uiuMuii bpbqptiiifbii^i X UL. fuutl, 
u op^^'ii tSfiii sbt. If ^b% q b lib u/i/h b qb qb 
uip n I iiii ^h*Ii q bp b np tu ti'b tuU utp a lupr nj , 
/tl A?/'^ bpbn bphqpujifhuAj^p lupbiu^ 

1 pnj t U.iqiu p^^ h ijtiip^i/iiintfb'hi^tf bt. ^ V^/» 
hq^ , bp^i^ lupnt, hqh r ^iPtll*^' tl 'P ""/'"' 
^qbiiiujuujti bpbqpuitfhu/ti lupl^iupnj , bt. 
S hqlili* uituiiU bpbqpUiiFbuiii » ILuiuj 0^ 
UMqrtiuui hnh A qlinqli , btugg^ uinuu^h 
^lu^iu'iiujjh'ii , bt. ^luutq^ %ifiMS ^lu^utiiiu^ 
qh^lt t ^'- np^ujih b'tiK A ^'"ph bflh A "'^"A^ 
nL.piuiiut-nnliii uipqql^ liiitu qtihu ^ui^u/tiiujht 
<7 tji- "P^ lUjUtuiilinq liujuini-qu/libibuiq 

Sbiurili Pfk ujtuintupttiittt , np*iujtp H^'S 

10 inujqg b linqtuu^ ^buinU uni^pp ipqp • &*- 
tfh' ibnbiufUuMhbuq^ qiuMt^i l^'q iUttLnfu , 
bt- ifb qinnlih p^*f Iumi_IiIi . luutuj P^ 
tbnfuiiiutubbinil ipnpiiulitulibuqg qtuilt um^ 
%uiunifli p^'q uiliuiiilsnj , bqbqh bt. tujli bL. 

I I ibnbjii^uilMU utii pp t ILtquj P^ j uj ifb*ii ujjU 
uhsiuuUnq u/liuppnq hq^ jnpnu ni il tutrix 
^hqh uiuimutpiuq ^buinh , qutqnLuqt^ qtu^ 

\2%ujuni'h% tufiuj^b ^iu^uj'iiutjh% , Ul. tupbq^ 
%ituJ qtiiiu ntu'-tuiiiuifli b if^'9 iiulJi'Ii bL. 
innt^njii . bi. npu^gu qbutpq '"phqk ^"^"' 

\3 qb^u ^ui^u/iiufji/ "V^ ^"^99^ * l'"b bp(; 
*/'pf/bini/ iJip/fhuff^ t^tu , bL. q^fiUqbpnpq 
tPusitU qUnq %npiu fuji.bfq^ h 'bnfu 1 

\'i III. ifuspq n^ np iippbuq^ qmntSti p*-p 

uppni^P litSlt ^buifLti , tupbq^ ittfui qpliu 
^ui^uthuMiii h il^y iiut-rih bt. ^nriLnjU . bt. 
npiii^u qbtupq "^pqqk '■"''" qpuu ^lu^tu^ 

\T}%ujht , linili biuqq^ t UtUJiu P^ np uppbiuqii 
qiiuj ippbbiiq^ qinntSlj pt-p 1 juuLbiq^ bt. 
q^jiuqbpnpq u$pa tup ni tflinqU h unjb , bt. 
^Jitilili huif hqhqb i 

l() Ut. bp^ ju/ljqnj butini-iuhnq bt^pnq 
uppbuqi^ n^ h"S Sbiuiili , ^7A//A^' '/A "^ 
'linpiu piiui ubpiiuiii pt^pnt-tM . Jinnp ''A"/ 
qbirtUni bqbqh ipunt% hpbqpiuifbiiiii lup^ 

(7 buiPnj t Ijt. bp^ J*"'^t ^ p nquL p btu%% 
i*ppbuq^ quIUqti h*-p » putn qltrinU npStuip »bff ^bkl, %Fr- j-pfr/frit 138 nnt.piwutliU upabu^^ autUnh pt-n « ^uiuiu^ 
nauah ituiu ntu^u/Uiujlt nuipvuifru J'^fl 
bi-u utifuU* ifjtitshL. amiuptfli pnnni.phujU ^ 
hi- ^UMtna^ ^"f^r i^^l h ^^'"9 u/huiji 'iinpuj . 

id Ui^j*" Ph 'hn't^'*'lk rauMlitih np upaliuMoli 
aUtu , luit-hiag u^pUcLupnpti. uuiult tupvut^ 
pnjh b nttitu h*~p « ^«- 'I'nptu h"h ihfh * 

2,0 If ufuu p^ n< iJtpbbuq^ auMhriU h*~p t ^*- 
il tuautnbaa^ atultnii uijirti-U Uiupnni , up 

2^ bt-u ^pbbun^ . UtJl ^nhnh "Jt**/^ , htbmt 
b pnnni^p bujl/l/ unupu Sbtunli , bppbi- 
fbpubp up aujutUL tfbuji . ^uj^u/UuiipU b^ 

nhfh h buiinuuMv x 

£t2i {j^uMUM P^ juAinnj tfnp tfiibuii h^h ^*- 

^pa^ jbi^pna buitnt-UMOna upabua^ obuinu, 

23 ^ujyni-bunb pi"l *btfuj ^uj^ujuujjU h alirtnlt 
tfjiiiSbu auiuinfilt "Pnnnt^pbtult , bi^ utui^ 
q^ uqpJttali juti-ni^p ^ujjltupb upani-PpiSU 

24 obuirtit t uu juiifHli p nnni-PbutU nutpAab 
usUnU ualinp^h utn. ujjpU jnpu^ uuiutubujt 

hn^ I "/"V h*~P h"k ^P bujint-tiib^ ^PHi'l'^ ' 

25 Ijl. uMtfiihtuJh qfth^p bnbqttlt puui uppni_^ 
pbufu "^ bsunali , ^uu/h nutbq [hnh bpb^ 
npuitlbuflilt X 

26 fji^ uj iPiiU ujjii uhi np ujiib b np a% uHib nb 
Sbujn% ihgh I bi^ ifjj' n^ 

bp^ utpyutn. pql^ f '•<- 
27A,»4^ njluujf,' Sbmni, lltgft ' &■- bpk /> 4 np^ nujuMlj b uppbu^^ t^uM^i 

t£Una pL pnq , q^fiUqbpnpn itutuU h %njiM 
juti-biq^ , bu 'iinptiU ihqb . ujujuj P^ tiS 
tppbbuqp , dui'&uin.buqp puui q%nu pupnq t 

28 Utifb'tjujjh %ni-^p 1'^n ^nt-bpbuq^ n^ 
Sbutrth juiifhituijh^ np M'^ A*-/* /'ff^ » A 
i/ujpnnj unijibL- jiuuuiunuU be. ju/hnnj upU^ 
Sb*- Qtiujint-ujau h*~p i '^ iiuspAqb u/bn^ 

p^t bu ifb tbpbbuqb . ujtPb'huJ^t 'htti-^p 

29 uni-pp uppni_pbutUq ihqb SbuirrU i U^t/b^ 
litiiiii uni^gp up lini^pppqb b uuipnuuMit^ 
up ippbbiiqp , "'7/ uuM^UL. uhrLualipap x 

oO UtubuutjlM utUiUUMUnpn jbphp^ , b ubp^^ 

ifuAibuiq bpbpliU be b UMutnnq ffuinna , 

31 Sbuifib 5" , b uppni^pbuij Sbutnii x Ul. bp^ 
thpbbinu nn ippubuqg nututuu/linpn pt-p , 
u^phqbpnpn uuMuii juu-biq^ b unjU , bv. tun, o2ilinpph ibqp > Ul- ujifbuuijh uituuuiltnpn. 
tup^utnnj bt- nSmutpb , unfithuijii tnutuui^ 
%npn np iTtnufubq^ P^t P "*-"*! qujuui^ 

So qujub , uppni-Ppi-U obujrilt ipnp » W A IPfP 
futnbp P^'h puipttU bi- /»"*/ jnniili , bi- ifb 
ihntuu/ijutbbuqbu qaujpblj p^l Jf^ti-'-'^fi' • 
ujujuj P^ tbnfuujUujbbint/ tbntuuA^utbbu.^ 
qbu , be. %uj bu thnjuuMliuiiiit h^-p bnb,^ 
oA^i unupp , bu. ifb ippbbuqb i 

3i i**J" A^i uiuiutnt^bpufUn Unp ujuJUtftL-bp^ 

butq O^p U nijubub uin. npnbiiU f^upuijbib 
A ibpb%% Ifh'huMjb t ^bpr* ttutinuuth-na ftt-nna^ lift Juiaujit^huap >-»<i->^« ♦» C^KSV*^<- 'unKK'? (»nKn3"b ^fpaiituA tunJitnt- (TrtJu^T" ^u/iitf.lipi fiy- •»•/• l-Tr lutuiiqp'lt tun-^nt-i q^uijttip isr'"3' !>' Punuijlrifit ft outtMhutJyitftg iru ft 4^ P 
p.tt*ij I XJat-uiuMOt^ntpM I 
HuManutfUslii; a Xjai^utuigpuit autpAnnu ptn- 
puihft'i* U. Liu'^ftg ^npntJiM, Itl atfbnuij 
bpftu hpftu ft inpftg l^nfiJ'u.'lsg (t autfbwi uywuop . 


"sb" 


U.<" fc*_ u»wt^tnt-t uiui; tutJuoptiftg \ki.hu ft lipp q^UMt/ittp ffpf'g npn.i-ng^ »</.«^t ?T"f »u /.L ntitpu*^i*pt-ngu ft futtpu/hfiti % 
\y,nXrit- tJ^ftJ fii- uiiiq-pttiiilfit/gii htipuiftifft , 
trc ifttthuuMtttMsti />^ff. ^nauM ftt-p a\_Jit^- 
utuMtintih itutfuopt^ftg, uihXti pi'n. utlf 
Afi'if B*~ p'**/- wi-k tiiptLUtg utlin. pml*' 
t^uMt^ yupuyh^ft" t^<ff»ht^ q^p^t^puit/Z 

Su// iiufui tftL. oiu^ut'itUJfni^fS iruAtit utuAiir 
tpttltft t Itt. juiiuu*punt-u tntiMUtu uLft'i' ItL. ij^'^u n1. bL. qnpn-fiu pup i hi- I"*!! npn^ftuh Mu/_ 
^tufS ni- putpXnniM iiyuntfftif t Vul^ 
putpinqu ifiBnlfftg funpuAifi'li a.nL%n.^i 
^apunltp • hi- uuiMthgii ptnituLtugl* 
tLaL% n^i U bpiupD tiff I 
D(i% qp.npnuittii at- tftiifuAuli '"■fV apnpnutuli bt- uiit 
ujut^lrt puttiutlffA I 
^A qqpLu/kiUt qqint-ktii U. u^%tf.tfutL'it ^tu- 
utnt-uqau ft utatnpttU uiuu p ous^um- 
auifttlt t 

3^'"L t"L P^ h^ 4""'' iha^^ "'"'L 

ahpit-iit-ifii %qnJfi'it fp"*!* 
Su* lift utnagl; ni-futnuJi-npit tf'^'f* h^tP 

qhJtuhtfh t y»- %nt-tip£ ft LtMimuipJu/ti 
nt-fuitiliTj > 
[}p^^nt~[d fri-^ ^u/^u/itujjfi% q"p tnwfp rfn- 

nniipn.li uA^ i 
P %iui^uiLtuuipu atnputbpu pi^o-uti^ trp- 

LntuiituttAt p2p*iti^'t^Q S lb^* * 

fuouh^t \\,uinnu^t*jftJft^itj_^hpnpkf>gt'i 
H^wif^ int-qtfu/lt SptuautQ uMjtnufhitiLftii i 
Qfiat qi^tn-uttuqftuit upuLtfuitfa ft q.npS- 

utupqtMti-utqnuM BMith ft ^uuiittuiiitiiftQ 

tffth^at. a tpt^tutfh uHtuh \ 
i.piuiJu/j^ tiMn%ki qquttnfiiftt ft \npk_ptnut- 

uuih uMi/utftuItu ufti^ii*9jtnj i Vuq ttpfi 

yftghbu uitt-ppp iapuprtpn.nutP tutf^ 

iiiruJidIt ft ittplrptnutuuAti t 
S^p ^piittfuAuML. SbtunUt <nt-kugb't' buiiT 

puAtmtibugft'h ft ilbptu%uMi buMtP ft 

a u§h-ubi utifiunilt qfunputl/h 4»«7 Utt^tMjirnii uph-ujf3 ftu tfinnbi qft 
^UJt-Uf^buafih , bi- tuqq.bgnL ft) buA 
qp pUM-utugftu auihuib_ph tnpbofiit t 
A tquJtnbpuiqt/riL.TUu • bu liutfuuitlhuuiu 
ft 'S^P"il ^"rhs^ ' I* ffi'q u/fLU/- a- 48 ^A/rtnl» 'f'"*l*'3' ^'- ^pb^tnuf^uijiMn^X 
ft \ybiun-li qitttnL,ui£tli > 

iifiu'ii, U. snt-bqfih putn >nii ^^bniugmt- 

tfuiiift m q a. 

ft <^ «//»-«#>/ I 
\S'bhtupk Wttfuht. 

bpf.Uui^ phq. lUb p ftt~p q^npi 9- 40 U 

1 

22 P-. P-. 15 ft'it^buihu , bt- iftttbi 
'tiP uMt- luq. 1 

tu»n-ut9u*qnnM bpfiL-o iut-itt-ppp t pP^ utip ututtuu/hujult, Al 
tuJuth nu%kp ^ittftu^ft I 

^ptniifuutq tfnqrtitnt-pn_^f bt- ufiuinf} bouti 
^pnt[ ft lfn^gbuip> Ipuijpbu.ifu . 

Ou/isbuMqut^ Juni , b t- fuitnpbutg {jniful^ 
thni-i qqMMM'iibnt-fd-ftt-% ^tngut, L. tiJiuf 
fii*pbujhoq^'ti*utiilt . u. btn qb t-fo umUu§- 
unt.'U hkpuli, bt- qinpUMi/uipq% omiH- ^npnutft \ytupftUtiP ifuiuii pmJpuiuiuLait^ 
qW ntiuftut; , quiiJ i/iti-gi^ lurt- ifbq^ 
utuautii \\,uttT^tl-i^^l %Ltuputq pbinil* 

P't ft quMiiqfitnbqnt-Bfts nu/tiftg tptitbuut^ 
iXjqfiiqtnttu ntutuiiuti LmJlifth , P^q- 
np autpbuiqb uii \\.utniti-0^f ilan-hti'g 
%nQiu /9"t Jtngb^ ft Su/itqftutnh , 
puttq npq.f\pl» %ngut ( bt- ^utn^p bt- 

Ulft'it uituutb puiq Jbi p^q- I J> *^' 7y y "t/ ' *~ 
tqufptfibquj^i iftiiuit ilf'^binj P^'f- "" {)pftiiiuq.pk qftputt-rtt-^ju nq^ui^ftqu/git^ui^ d-. 
d-a- uopbuj u&bt Al ft fd^it,qli»j% t(n^bgu '3 ll" ^bpbqJuMh qut%btiMQnnuig • i 
tbpbbi^n tfbq ft q_€t itfuftg 


uui ob I. ■ vr 3 -j/* ■ %itii bu. qftnt-ftti ) P"'!- t b"!jb - p"q- qiti-uipi -kh 


Jha iJj.. 
1 

11 

29 

33 
1 d-U.. 

a-p. 
d-s-. bb%n-uj%ft aufhtut^np ^"S^J %nuk^pu 
%2Ui'f>tuLbinil^ qJbubn.fth nunfiq tu- 
qoP fti^^'h ^Xifiulini-I^p , p^iq. "PpfJ 
tO w> bqiupfti* ^q op A i- u/ii tliit % ^idt ■ 
n,pVh \},utntti-0-ni \ 

]"* ^tTttpbujt ^"**jb3^ qutn-ut9ft%%l^u»hutl^ 
V'"U ^biun% utuii ^piutfujjt^ t 

h[3^h utt/b%uijh tf-nntttJnLpq.'h tn^iuJutj 
juA^ftgh , qttuuMpuiti Jft jnqlu»libl^ 
bu ^tnbttuq tfft duMU% tfbquig • b"H 

p^iq. *^b"l t^^i^f^ uibtitiTuMift u»^9 
Jft I 

*^tutftuLuMp tfutop ubqtit-qbutth illu^nt-. 

t/btt-oft t 
•piwnAnA-A* *""// q^p^tnui^mrfii ft ^jupitw 

fS^ttt-'^ jui'^ b. jbptfbt-n uitlb'ituijh tup- 

'^tujhjp^nqujg i 
XTnutu utaquA'ftu tun^bl ft uttrfftL%u ^u/b- 

it^bpiftgit , %2'"'^"'^ jbl*^"*^ qu^uiin- 

ltt~ftpttihuh I 
iQnt. c^ iM')'Vr *^npiutMfj A«- ^ttipiuhutf tutp- 

bui% ft *Jbpu^ \Tnifuftmft bt- {X^utprihfi, 

bi. Lnpbutu yu»put^tum i d-b- 
d-b- 4 
1 

2 

39 1 

16 d-b- 


22 


d-b. 


30 


d-b. 


32 


d-b. 


37 


d-«- 


1 140 uhn unuLni-ifh tutuuatLuithala i 
Sputi'^UM^ tfnqni^t^pi^% (^ITfi^/fut' pp.' 

^phptnuiUHMh ^uit^uip^ , tfp^fhL. U.- 
^tupi/tt ^"ti^utp^hutf ^uMi_hu»a t 

ni-uAg tjlrq^figh, t^tuuh f^itnpnu[d^bu»)i 
a-UMnlthouMt- 


u^ui%lr^ ^funput%% , pitt/g t/fi' b ub' 

Ghnp^b iX^iupnirfi It. npn.t-np ^nptu tf^iuu 
bnt^ppiugit II qn^fig , bt- i^iujutuuMp^ A-9.- 41 

d-t- 1 
d-P. 1 tnnt-t^ lupttuibiugti ^utJutpXtubl; 
nbi nuuinbnusg U. ''L Wt^lUpiAll ■ U. Oilt'tin.fl, nltpuig M, ihuMU^ 3 "- iJlT Y "'^'" tii%n,p u/liLuMg ^n- 
nndn jft b iiiitli i 
li^tnuMuut'linpi^u tfutftg tfnqni^pn.buiitii uiuti 
\Jii-Uftugung% • U. uj^^ JiuuU nt 
'""t/ '"»9'" dpOkUtlt Uutint-iMih-na bpff- 
pi* • ijfi %kp t ptiidfih 'lingitf i 
P utnpg uilitnp tntuuu/bnnn.iut^* mutqb% 
V^bt-inutgppit ututuu/itnpn.a tnutii'ti 
\}t)utpn%p I 
3,*f"i*'pp "UP^S^inj ^"'p'fl'p bp%2nt.% nt-^ 
^'^l_ t i^'"'>biiin wun^ ft upabni^tlh upp- 
pni-P-buA • ^^mpbinJ uupatuptup *C- 8 

J-C- 21 

cm- 25 

d-l*-. 1 

*(*. 11 ^utp^uMpiti%ui» 'r-ppuuinup 

U bpjibgbfng% fi if ft IfiutP ,/""4/» Jbtt-bini* 
"rP-^L "P"f/*^"*% Jtiptpn/iM jbppnpq^ 
u. ^bi-p-ubpnpn. uii^ni-p *^nufi/u*/ti » 

\rbit.uii- X^utpftunT ft ^UMtj.bu, II ft utpp^ 
utli^l J-nttntfpij.bu/h'it P^"l- fpl/ 

^ptuuutJi iutt-btu/ U ntJat;u ^uipbuM^ 
^'t tji^tfh bptfftgu , lt_ uiuiut bi 
^ni.p'ii I ^\^utu% "Pi/ Jbi^ttn.pft% Ipn^ 
u^u L. \y<^Miipnii. b ^n^guiL. mbtiftis* 
j}^tti-p ptuifpujUittlrttta I p. \ 

fO^t^pbtug Urttfubii TStu^ituu^tup^ i^tn. (?- 
n.nti, U. "littt n\ but, "'II bi ufttftgtb- 
ptttqJb^ jttptfl; funfu uini-bu»i \*upuM^ 
jkl^blp, ft Inifp fbu,rt.%t ft. 14 

U,%r^ Jbit-tttL. W^iMiprAt , II i/flii*it.bit- ft 
Ultima, bp tfitnnJni^pn%' bb% utiuutb- 
puiaJbi 'y'ut%utbtugliii , U. ^*anJbti/q 
tfU»Mi ^^upu^jbu ^' 23 

xiputltfbgftu flutter tfttt^iMtUutif^^ It. loXbn^ 
puMonutfh uuMtnutLbguih , tfh^tybt- 

i^UMltt^ibtug aoi,^ uftt^iift ft utpuf 

'^•pfiuuttiuft t hU,, 4 

^aiMinni_if of^bi-utiiop itAtqbuji bbfUi ft 
9p'"P^' *^^^ h ^"C^' Xko-'^'nthiiMtj , tti_n 
U. %ni,uta.bgfi% \},uatni-^ni ft tlbputl 
2p^npnj% Jb^ftr M). • 10 hP'/g.pb "i/^l ^" i/iuitu Ub^iiitfi , b. %ut n< but . b^ 
SuMp ttboM VupiM*jbl I b. uitL. auii/b' 
btnjli uut^i/utTiu%itptUt ttup u. tuiLutu^ p-nhnsn, "*pk"*-^ ffcW llUMpq-utit XTnifutpitL. » 
\j,n- IL t^JS tuq.aii-ttpitt.p ftt-^Mh {{ifitufj 
tA^tuutuliuautnuMlMh i 

\ji^ tfttnntfnt^pi^% Jotn ft Qnpq.utittu'it , U. 
unsbutg V'UMrtiub tjr'UJttutuJtf* uAfjh-ut- 
^^l_*j\*"P*tJ^t_' "P ^ jop^^b^i qbu' 
p*fjbt uutpq.iiipbwgtut- bi_u a^pftu- 
tnnub [^ h ^iiMO-bugb (J.uwrn'ir Xyutbtt^ 
p"!J* tri- luuttu ft XbtLh >'"/* btptu^ 
utnt- *i-"(JP fifnttt-ld ftL% %bt.p~butu 
Vupitijbift , nt.p u. tMilibtMih _pttuth u. 
^p_g <^ujquip^ t 

U.'Wn mn.tti£ifiiitMigbuii fpb%bb" h*"3^"'3 
qiz^utilapft % u. tnnt-tttt- utftu ttt-btut 
atuyii*%ittiiti-f3-biu^ ■ "- UMUiun obp 
utn^ttt-i ifpb*f'" f* \\ uMtt.ftut%iugt-ttg t 

l^puMifutjb t^utpAbtui^ (S-nt-bf^ *iy"p"ukli 
npng touting bp H^P^PP^' A <''"'- 
tt^tuira-ni^p-ftt^ putg I ybi„uttuguttgit\ 

^utit n.utftbpp'it \}tttnutuJutn.itL. /"^"I-P"/ 
tfuMti-ut^ia.tti-fB'fti-'l* I b. ^ptuifiitjbtug 
atunti'uaiih tlutuif ff-tutt^ujJtii.nt^f3 btitugi 
iJutjb U nduftuft btu/hbi ft \jtuputt- 
ibiuttul* b. liutfuauAibi • P-''U3 '^"'p' 
Abtw%tun.pbi qubuni- uttt-Uif^npn. 

^"P"u^ib ' 

^UMtnni-bp ""'// q^tMAtuuftuqttptf. "hni-ft' 
putq%, qmn^UMi-Otnttt^g b, ab pbl^npbtuj 
iLtiMn^utltqt b q2juauil3^at--g b. qtut/uui- 
tiutfiq . bt-u b. qaifuiui-np tnobftg * 
a9^UMtntfp , t^b%tnuMl^tiutnbt ' tfyui^ 
i-tit-f3 b ujii t a^ttMiiuji_utptu%utpu»g > 

2^nuttlu*ib *lf* R"p "*-fumb *ip ^uitftnt-ugb • 
P"U3 P^ "UC^ l(utJ* '^uif^ ^iugb'i* 
l^Vll '^t' ^^uMutituugb * 

|J,rt_^>» ^Ipbtf^ f> \yutt^fttiM%utj , uuiuAfi'h 
l^fi^O- tS tua-utt-trpuhf b. q^utnttiiutRf 
b. butnL.% tuit-tiMpb^ ^UMU obturt-h u. Ml- 21 nfr.-» utqt-itglM \oy*ij.pbgfi% ft iTntfuftub ^*uq- bi. fl^nt-pt^ 
ft ^titini-ui^ qhp^fip'if Ub'^n'iip bi- [\if-^ 
q^iui, bt- but' tuiuuttti-ppbiuibpp-tvt 
%nqui p%n. f^/it gbitfiglM lUftuuiftuu^iMM^ 
%ftqiiibuibftg* Jftti^bt- %ttk.tuabugb% 
Qbpbfir^' p^f- ibo-tut/p. ■ 

^at/biulfbinqo \^uputjb^fl j\jif^f>u(Utnub JfA- 
*fri_ gbqp'h tjapit^u/httjitnt^ ^iiiun.ftt/hth 

\ipkp'!/i' » 

ZpUMi/uJjb if* f* ifinuAbf2* tJ^pkbp "ff'IP 

bnpi^uM^ibt$qb*tM qbtit-n-uit b. qaiuq fHiui 
\yptiiq pb nhlhc" fyfutJup^ft'ii qnp tfuJ- 

n-iut'q^binq bf*^* putn lUt/unt-G buA u. 

bpbiui^tnt-[3 buti* i 
U.'itnLU/V^ ft^^uuiiui^, np duMtt-tsAt^bgttt.- 

gtiMlibtng b^r ^tngat if^p^ftp^ » 
IpuMiTtt^b lh uttM,gb% '\bt^utttMgt.ng% ft 

builttt-iuh tiDIUnU»^uit UlU^UtUttttMMhft y 

jnpu uiitl^bmi luiMfpbugp ut^tMit/iuj 
uututitttnft t 

i^'b if^i i^tp^sb^ tzb""'^''^ 3^ib^ IT"/- 

'liiuubfi ft tututnjSutn^ t^uuibputglt 
[)tuntuiut£Mtf.ni- t b, [S^b it'^'t, ^pt^"*' 
n-pbqUML. Juiith J-iiitt.tu%n.rti-f3- btub t hB. 1 

hb. 6 

bS. 1 

bb- 1 

hi- 12 

K- 1 

I- 1 

UU.- 1 

UP. 1 

U%. 1 

Vi- 50 

UT- 1 

1%. 16 

Ub. 1 

U. 1 P-bhf ' ]j4 [uoubguiL. Stf /?^Y irnifujtuft 
itutiuMtiiuitnttU Ujtliujj^ , l* iiinfttMMli^ili 
^JLmjni-pbujlt , ft t/ftni^i/'* uiifitbu/ltli bpl^^ 
nnnnh , jiuifliij bplfpnpq.^ li^u/Jthfrtj *iinrfut 

iTtuti UMifb^iujJt tfnnniJfirfUujtt npq_i.ntfti f'u^ 
pujjbih , nuui uiat^H , puut uttutttf ^tuj^tu^ 
uibutuiif , puin pnt^ng juHini-u/h^ , puin 

3 ttihsna %nQUM* tuifh%tujU uipnu , /• ^iiu/Utu^ 
tfh%hq ht^ h Jbp , tuifb%uijli np b^uttijiifq 
b nopun f'liptujbjb , ^ujltrj^u ujrthbf^ %n^tij 
^u/linbpX qopnupbuuifp ^t-pbiuittf qnt. bi, 

A U^^ujpnJU . ^uifiltbg^^ %ngiu ^ii/hq^u i' t/«_ 
/iJ/rt Xbq ttiltbtjlMh ^upuf^usi/ sftLp H"*" 
ffbqft , fn-puj^tMjtf^frup ft^futulj , puut uiUMiitj 
%ut^iuuMbtnitin iP^P^P* ' 

5 Pl uiJu b% ujUnt.u/b^ mpujlitfii np juth- 
nb if lull /A^A.^/'^' P^^ ^^1 * lri*t-pb%fi* P- 

6 njiunt.p npqh U i"ql*"i-p"*J , OtftJii-rtli^* U ui^ 

7 ntutFb^i "V'ib If f"-pl*""'q^fl' » itnt-qutj^M 

8 'ifUJUJUnit "pffb iy,tf^%tuqtnpu£j , I'uut^iu^ 
% pusj* 'hutp utl/ujj^i^ "C'll' ffntfqujptuj , ^"i- 

iO anuqn%/i* Uqbiup npq^ ^^1_"'Ut'"J • ''PI'' 

Lnq*ij QnJubihuMj , Oqtpbtfti Uttbuuniut 

npnb Oifbnuqitif , Uiihiiiiu^li* *piuiFiuqJt^^ 

ff/»«A q>uinuMunL.piiij f f*b%biMJiJpifb U>pp 

i2 qutii rtpqh ^^bq^nh^ , pujUtuj* U^fibqbp 

\o npqb U.ifbuiuquijb , U.*'bpuij *P"*qp^l "p^fP 

^4 U^puiiiuij , y*ujqujj* Urijtuujqiujii "P'/P 

^5 Y-u/i^wL/fiA , 'ijbi^pujqjiiftuj' IKp/'pi "P'lh 

16 i^tMjittMJj t U nniu lih u/bni-u/iibji J nqniJpp 
nbuAAi , bsfuuAjn qbqbgb puut %iu'-tujiqb^ 
inujq 'iujqujputtqa 

17 Ul. lunhit UnJul^u be lA^utpn'ii qt"p '^ l'"P"*jbi[t 

\pnit qujpi/li 
qujfijnubb "/'.P ju/hnt^ utlM^i bnsbfjUili 
1 8 1/ 1_ qui iTb'h ujjit J ttqn tin t-p ttli ijnqn tJbtfplt 
A if/tttt-if* uMtfubiMMifu ^php'^Plh > jutifliib 
bpUpnpqb , bv. tfutpU b ^u/ttq^u puin ""7- 
uuiu bt-pbuiUq , putn uui^utujbtnmq p*~p- 
bu/Uq J puut firnt-nj UMltni-tutiq untiua , p 
^uuttiUMtTiMiiba bL. b iJbp , tutfb'lituju ujpntj IbPf. dnqnq^. -J— |t- j-^-f • 23bFr- -t-l-fc- l9nuuT qfjuntj bi^pbutiiQ t ilpiq^u ^piuifuMj^ 
bujq o^/' IF nJuhitb , ol tfutpli b ^uihq^u 
juilituuMUiUiblt ij jiltuijp I 

20 Ul. bq till np qh^ lhrti_p b'lilt utlt qp u/tt ^ 
bujlhi \*upuiibib , putn uiqqu bi^pbu/itn , 
putn qntMiqu bt-pbu/ltq , putn utuji/q Ittn^ 

^uuujbtnutq bi-pbtiM%tf , puut p ni^nj titltnt_tsiUQ 
ftL-pbuAjq , putn qiptnif bt.pbuhirf , tntlb^ 
%tnjU utpnt- b ^uujltujifb%btj bt. It t/bp , 
tuttl^tniU np biutli^p p qopthi ~Puptnjb^b 

21 ^ufUq^u *Jinguj jujqq^% lrni-pb%b , ^"^-^ 
nujunijli bt_ t/bq ^itiqtup be ^bltq ^utpbep t 

'l"! IJi_ npqt-ntht (jtMtut-ttltp , putn luqqu bt.p^ 

buiUq , putn qnt*Miqti pt-pbtitliit , putn mutliq 
%uj^tntqbtntun bepbutltn , p"*" Pni^nj utlt^ 
nt-uHiq bt-pbuiiia , P"*" HIP^'^H b'-pbufli^ , 
tniFb%mflt utpne b ^nutntiuiii'b'ijbrf bi- b 'jbp * 

'IZ tuifb%tujit np bfuih^p ft qopu%* Z^u/ttq^u 
%nqiu b qbq^*lt 0'/""-"^'A » jhuni^ bu btju uqujp bi. bfib P"^ 24 (?«, npqtntfit rtniiujj P"*" uiqqu pep^ 

btMsiiq , putn qnifUiiu bt.pbu^in , putn uitnlt^ 
'Jtui^ujtqbutujq bi_pbu/liq , putn pni-nj tttlt^ 
nt-iubq '^tnquj , putn qtfunq bt_pbtuut^ , 
tMJifb^itn/U inpntj* b n^tiutlMtutfhltbtf bt_ p tjbp , 

2;j mifVltutjU np bttuii^p b qopne Z,tMitiq^u 

'ijuqtn b ubii^J f'luqiuj , ntunuMunt-is bu 
^fiUq ^inquMp bt- 'Jbff ^uipbt.p Art, jjiunuU t 

2(1 t?L npqi,nqU Qni q"'f putn luqqu pt.p^ 

builtq , puut qntSliqu pt-pbiitliti , P"*" tnutlt^ 
utu^tutubinusq pi_pbuilMq , pttut Pni^nj luli^ 
nt_tu1tq ~tinqtu , putn qiiunii pt-pbuiliq , 
ujifb%tnjii tupntS* b jiuttiUtutFb'libq bt- p 

27 ilbp , tutfb*lituili np ftitu%^p b ttopitii Z^u/li- 
ql^u %nqtn h qbq^*b (jnt-quij bi^P tulituuncu 
be i"P,P ^ujqiup^ be >/btf Siupbep t 

28 lie npqenqii putnntnptnj P"'" ""Lt" 
bt-pbtn%ti , putn qntfltqit jiepbuiStg , puut 
uttiAtq 'jitu^tuutbmttjn bepbtubn , puut p nenj 
tMMhnt^tMiUq ~bepbiuittf , putn flp'"'} A*"/** 
hutltq , tutfb'Uujjit utpne** ft ^uui^tuifbitpff 
be ft t/bp , tutfbjjtuiu np biiult^p p qo^ 

29 pne* Z^tuiiq^u %nffut b qbql^'jt f'tiut^tuptuj , 
ibuneit be >"/»^ '*"'flf'"/'^ be ^npb^^tupbept m P•^^•p 30 t?L nnnt-rtaU ^i^mani^nnhh nuin q.ni.%nu 
ht_nhu/ijg , P"w ujqtlu fti^nbu/lttf , puut tnuMlia 
uiu^ujuib tnina ni-nuujUti , nmn fJnuni uth^\ 
nt.urUn nunhu/tta ^ puut *tll*^'*n ht-pi'ujlta , 
tuuntiujjU UMpnt- p nutuliuiiluliha bt^ p iJbp^ 

3i ujifbutujU np bituligp p nopni- ^u/lift^it 
%nffui it nbngu ^tupnt-nnJi/i , fbuni.% be 
bt-f[^% ^ujatup bt_ Snpb^^tupbi-p t 

32 t7«_ npnt^nuu (jnuubiJtttij , npni.nq (jtltpb^ 
ifh pum utqau bt.phui%q , puin qniJttnu 
ht-pbtuliq , pum tnuiltq ijuj^ujtubuiujq pi^p^ 
bujuq f puut P'ni^nj tiilint-vuliq , ^inqtu , puut 
qih^"q ht-pbuiUq ^ Uiubliutfti utpni- b ntiu/lt^ 
uMifb%bn bi- b tlbp , uitib%ujfu np biuAt^p 

OO b qopnt. ^ujiiq^u %nqtu It qbq^% UibpbiU'b , 9 ujnusunt-U "ij ';.- 34 tqittp '•/■H tjpbi^p 1 UL. npnt-fittU U u/ltuMu^b* puui utqqu //il//_ 
aujltq , puui iinijliqu bi^pbu/ltq , puui utujliq 
uuJ^ujuibuiujq pLpbujuq , puui I^nuni uiT/. 
ni_UMlitf bi^pbu/tsa , /'"C 'f/p"'q hi-pbu/ltg , 
uitlbuUMjh utpnu." b nuttfliuitfb%bq bt. b 
Ubp , ujtfb'hutjit np biuful^p b qnpniJ 

35 ^Uilinqu %nguj b qbq^*U (jtu'ltuju^b , bpb~ 
uni-ti bt- bpuuL. ^tuqujp bu bpbbpbi_p t 

3b t*- npqungh hb*ttbiMJifb'iibi* puui luqqu 

hi-pbutliq , puui q.tti_itriu pi-pbujltq , puut 
uiu/hq uut'^ujuibuiujq bi^pbujuq , put 
prni^nj u/hnt-iuliu Unqtu , puui aifunq hip 
bufhq , ujutiltutju utpni. p jiiiu/iiiuifbubq bi- 
b dbp ^ luubiiuifu np biuili^p b qopnu 

37 Zfi^iq^n unuiu b gbn^U hb'hbutifb%b , bnb^ 
uni^i bt- ^jiUq ^uiquip bt. SnpbjtSiupbi-p t 

38 Gl. npqt^nqh pufhuai puui utqqu h*-p buhiq , puui q.nt-iinu pi-pbtjjiiq , pu ui uiujIji uus^UMUibtnutq pi.pbu»Uq , puut ff ni-rtj utti. 
nuuiUg 'itngut , pum qip"^q bt-pbu/Un 
tuuiMitiuJJt UipriL.** b n^uuMlituifUitbq bu b 
qbp , tiMubliiuiU np biujit^p p qopnt- 

o9 ^ti/Un^u unquj p qbqqli puihuji , iJutP'itntJlM 
bi- bpunt- ^ujqtup^p bt. bt-frlt ^utpbt-p % 

'<0 t?i. npnL.ngU U*ubpu$/ pum tuqqu h*-p- 
butUq , P"'" qniSUnu pt.pbujliq , pum mtuUq 
uui^uMiqb muiq pt-pbu/ltq , pum ftrnt^nj uil/— 
nt-mltg %ngtu ^ puut qifunq bt^pbuJiiq^ um^ 
tfblitiijh tupnt- b ^putihiuttfhiltbq bt. It Jbp , 

4 1 luiiahuMjU np biutU^p b qopaij Z,t*^q^tt 
ungiMt b gbq^'h (Xubpujj , ^tunmuntfu bt. 
tfb ^utqtup bt. SAi/rt ^tgjpbup t 

4J C/^ npnt-nqu Jjbipprittnbiftuj pum tuqqu 
pt-pbuiUg , puut qttiJUnu bt.pb»tfltn , pum 
tnutUn Uufttuttjbuiujg bi-pbu/Uq ^ pum P^ni_n\ tuiint-UMltu %ngm , P***** tLb"*3 h*-P"*^'^q * 
uitlbuutjlt tupnt-" b n^utuituMtfliUbq bt- b tJbp , 

43 uMtPbuutjIj np biujlt^p b qopnt-* Z,"^q^u 
%ngtu It g^q^* ijbi^puiqbifb , jbuniJu be 
bpb^ ^utqtup^ bt, \npb^^utpbi_p t 

■*4 UiJ'i t ^tt/itn^u tinp ujptupb'Jt UniJul^u 

bt. Ih'ttupnl/ bt- bybttn%jjij f*uptujbtb, bpbn^ 
mtuutt/li fi^lutult^ . itJJp tfb pum tfbnt^tt 
"^Ith ' P""* ^"'IPq tnu/ltq %ut^ujujbmutq 

^0 ^epbujitg tf*^ * G*- bnbu utt/b%iufit ^u/u^ 
q^u nprit^ng t*upujjbib ' ^utJinbpA qopnt.** 
bt-pbutltg b nuutlittitftslibq bt. b 'jbp tuitb^ 
'itiujii np biutU^p mm I uiuimb ptuqtT** h 

56 i7y^J?/»| Piipujjb^lt . Ut. bqh% iutPb%uMtli tujig^ 
btMJt^i b SuiUqbub '[bn ^uipbi-p ^titqinp , bt- 
bpb^ ^tuqujp bt, '^h^'tf ^mpbt-p be ibuni/it t 

47 r*iujg ^bemmq^^'lt ^ 3^1^ tuqqItU hep^ 

butbg n^ tulig^t b ^tMtltqbub ^pf>q npqbuU 

4S Pupiu^b^ji*'' t lUoubgiue S^p p^*q UnJubuh 

49 be luu^ , obu'^bp , quaqqlt ijtebmt tfb 
bttunUbugbu pt'q %nuuj b ^u/ttrt^u ^ be q^ut^ 
tltnp unqui tip tunltneqneu p tt'g9 npitentfu 

50 Pupmjh^b . Ue btuqneitnbu qQ^bemmqbult 
b i/bptuj ptnputlsfiti ijbutint.f3bttiii , be h 
tlbputj tttifb%utj1i buj^b %npm , be b tJb^ 
piuj mtfbuitjjltb np fibk ^ b 'jitftu . 'itn^uM 
utupaqbu qiunpu/ltlt be qiutlbumili qbttt^ 
unptu , be iinrtiu tqiusmbuqbti p Itiitit , be 

ol yff-p? qptnptt/ituJiJlt pmiiuibbitqlili i Ue h 
Snebi tutiptuUrut pyneuqblt qlutt \_betMitu^ 
qp,pi' t be p putliuMqbt btnpuihlilt btttUq^ 
'itbugbu qliUM l^bemtunbplt , be uijiutqtfh 
np tibpXbunb b %ut ifbizqb t 

52 Oe pujutubbuqffli "pqp.pi' Puptujbib tttjp 
pum bepuj^utltibep btitpqb , be tttjp putn 
bepmnmUKpep liut^mtqbmnefvbutli Sui7>». 

53 qbpd. qopne bt,pbutiin i h*"Jff i^bemutnbou 
puAttnbbugttii \nep9 ttfunpu/JUmt^ tJbmjne^ 
pbufu jutitqbtfutit o liturtit** , be nj //'"A— 
q/tft tfbqn b if^f npqengJi PttpuM^bib . be 
iqtu^buqbit i^bemtuqb^t qtiftu^iqtuT/nem^ 

54 prpe'l/ pinpiutipli ijbtujnela butlt i ue utpus^ 
pHlt np qh^* /' "p '"J^lh p"'" "* i/trh mfUb , 
npuj^u tquimnebpb mg o ^p U ntluhub be 
Ut^tupn%b" t %njlitul^u be luputplth t iBbPf. n-l-V I \je baoubgute O^p f^'q U ntJubub be tp'q 
Z Ut^ntpttlip be utu^ , U>jp bepujoutijjbep *bFr* b ^/»**- ^ l?fr' b ^btb ^"j"* P-bb-B 143 a^bin %yujij/t 't^fh h''P"J trtiuiunali , puut 
tnu/ita 'tiin^uMUMautUJa ni^phufUa , nt$tn aut^ 
uuibuja nt-nbu/ljn nuMltiulia uapli "P'lhdt^' 
Puputjbib ' I 

O fjt- tin ituntn^ tniinjitu aujljiubbafnt fuj^ 
nbi^ bibn bnqifiijli^ ' f^"L /'"'^'"'4/''' (jnt — 
riuit hf^ ^u/ljfibnX noitni-7/ bLnbujijn . bu 
hytuuiU nitni^naU tint-nutj {jtutiaunii "pffh 

4 IhiJpuujn ujnutj t ul. fO/i^ linnut ujuabui/^ 
b ^tuunpub bi-P^uiUusunt-h bt. ^nn^ ^ui^ 5 Q*"p^ bi. qi,g S ^UJnbL. }nliL.n 1 "P^ P*"' rZ/u/_ tihjjh*^* l^btn %nnuj ff^f^ I'tiujntupujj hffq . 

bi, bybjuju nnnt_nuij i'ttuinutntuj Jjiufv itt ^ 
^uiuj^t n/'tt/i If niJniunutj t (Jl. *t**p,P unpm 

uslinbturu p ^it/litibup jpuniJU be S"p^ ^uj^ 
i Qt^p bt- \npbji\uMpbt_p I UL. atulttubbuoltii 

tun. Itn^ojt nbnii ^iupni^nnup , bt^ bjpjujij 

npni-ntfU ^tuunt-rtnit/i Unbmp "P'tP l^b^ 
O nnJhbx ul. aop^ linpiu u/habujin p ^luurtptip 

jbunL^i bv. bi_urlt ^tjtuujp bt, ^npbo'tujpbL.pt 
y U,ti'b*lib^b% itiitubtMJi^ It ^tuUnbub ptuiiUM- ^ujqtJun b upUt-p ^L^h bL. ^bu 
^ujiitLbpX uo^ nLphu 
uatup ttL. Knptt^^uipUi-p 

pnt-l* pupbuihu jtun.uiy tuanjJi Kni-buabu 
lU y»nL.un auiljujbblj ipnt-phttp phn ^mptu^ 

t-UJunnUii f be qopu unqui . bt- bsiuu/h 

npnenipi lpni_abup unbuni-p "/"//' U*"— 
"I I npnupiuj t UL. riapjj unptit u/hubuiin it 

^tirUitpttp jitutiutnnL.lt Iil. 'jbq ^lutiutp bu 
t2 ^ttittf ^utpbi-p I UL. putltutbbuiiftit lun %n^ 

diuL. tibr^ Oifuji_rthp . bt. hybjujU nptietttpt 

a uiut-tiub U ttttutifpgt ttptip u tti-ppuujiLutipt 
U Ut. qoplt Itnpuj titlttabtui^ ji ^tisitttbup tb^ 

uttt-U bt.. Itult ^uttiuip bt- bpbji ^utpbep t 
t4 ul. pui*ittubbutra uttt %rtilutt- nbt^t ^ 

bt- pstuuiU nptit-nijit /"tuntuj Ifnh lUflUtl . 

'tuuithtitlj iO ttptip puJtltiL btb I UL, qop Itttpiu luunbujin 
p ^titlttipup ^ut tLtuuttL.lt be '^phtj ^tutjujp 

lOfrt 'U'fJ ^titpbep be jbuniflt t {^ifitUbnltli 
it/hgbuf^n b ^ttilinbtth tib tihtlt (ptiepb'tib , 
^utpbep jhurti^t be ifb Siutauip be Snpbn^^ ttpaep jh ^ujItti-bftOi tt-trpd tiopti ^epbtnUtj ^'p^p'^pq StiebMgb'lt t 
1 7 Ue l^uiutiusutf^ juttptuittj ilbtuitteP^buht 

be fiUiUuiU i.beutuii)etttfit b tf^^ puiUuib iJml. ptxtltiu^ if "^^J . ftp "f^t p tuU lubb "nl^t ' *t* ttfli ut^tf 
^ttebugblt , bt.piunufUKbep q^bin tilttfbuiUn uia uphu,%" tf.puuj1t ZS"~r2^ q^nnut%iMtt.^ tianntlnj au/UiuLbu. 3b->- -bpf <f-nqnifnf ^"Ff A ^"Uf' ft^-pfetT ^Hin q.po^e fiepbuAg 18 Ut- qtie%q pufUutl^ftlt \j*ltpbttft p^'q ^i^tt^ 
t^utqnqtlit ^tu'tinhpX qoptti/li ttepbttiUq , be 
psjuutlt tipifi^nijit utJtpbifb Uitliuuttfut "pqh 

I i' U'fhttentiif I Oe qoplt %ttput uhtttbtui^ b 
^tttiinpup ^ujtLuittnt-lt ^tuqtup be "^ttJtq 

-0 ^tupbi.p I ue tip puntutbbiib% q^btst %rtqtu 
// x' U tttltittugp pq*^ • be lt\lttujh ttpqenttlt 
[j uiUuiul^b ^lutfujqjt^i "P'fl' ^*f"fl"**trte^ 

21 putj i ue qopiu "itnptjj tultiibtuin b ^u/Uqbub* 
bpbutteit be bpbne ^tuttutpct be bpbb^ 

12 pbep I ije tip piti^tubbqitit q^bui *lJtiqut* 
qtiL^tiiii hh'itbtuii'liStb hq^, bi b^luu/lt npn^ 
i-fifl* hb'iibuufb'lijt* U.p/tnu/it tipiih I'bq^n^ 

'I'iuh t ue qop ^itipuj utiiqbuii^ h ^ujUtibub" 
bp b 11 ft e*ij b e ^/i'Ij tf- ^tuq utp be * tip bn ^uj^ 

'2-4 pbt.p t l/. i/b% b^/tii uili q b 1*1 1. p h ^ *t*lt qh ub 
puilMUtblilt Uifipbifb , ^utpbi p be ttt.13 Stu^ 
q'"P be bptfbpbt.p , ^u/liqbpA tJopneb 
pepbuiliq ^PP^pqJi ^nebtiqblt t bL- qntSltit pujUuibplt putlttui pttq ^/il. upup "^luljtibpa qoprttjij pepbutltq . be A^ — 
fuujli tip q e tiQlt p uiU luj ' l^Jih b q bp tip qh 

-(> u,''p'tiuqtujp t ue qop *litiptu tt/jttibtuiM h 
^u/lttgpub tliup itttelt be bpbne ^utqtup^ 

2i be be^lt ^lupbt^p t Ue np putUuabbuqitii 
q^but urtpui utqtiU \j,ubpuit hy^ . be A> — 
piisiU iipqentjii U^itbpujj* (piuqbj^i "/"vA 

-S U^piijuutj t UL qop Itttptu tultqbuit^ p ^MiZ/_ 
q/'tp ^tttniuuneu he ifp ^tuqutp bt- ^pttq 

21) Sutphep I ue np putJttubbuqtitt q'^bui %npiu 
.V / (jbihp-tuqbii'h hn^ • be byjuu/u npn^ 
entfli 'fjbt^^Juiqbtf^i* IKphpk "Pll' fc'^""- 

o^liutj I Ue qoitli *ltnpiu utliqbtMti^ It ^ui^i_ 
'll'"l' j/*""'-*^ ^*~ A///r^ ^lutiutp^ be Snpb^^ 

o) ^iitpbt p I U,tfb*iib^b'ii utltqbtui^ ji ^utitqftub 
puiltuibliii piulttuj , "^lupbep be tbuntflt be 
bep^i ^utqujp be i/bq ^lupbep , ^utUqbp^ 
qopnt-1t bepbuiliq jbutnj Knebuqblt pum 
qttiSltqtt ItL pbttiltq x 

o« t/j" s ^iMjltq^u npqeitijh f*upujjb/b puui 
utujitu Itui^iiiiubututq pepbtuliq . iu*tb*litutii 
^utltti^u ptiiltiubiuqti ^u/ljqbpX qnpon fiep^ 
btuiitj '[bq ^tupbep ^tuqutp be bpb^ ^tu^ 

oo q'^p^ be ^li%q ^lupbep be jhuntfu t f^tuiq 
i^bem iuahn% n K tutiqltlt pU q %nuuM** h 
^uhtqpu^i , npiqgu upuutneppbiua S^p 

3 i U tti^ujiu^x Ue tupuMpltti "plhfP^ Puptujbib 
quttibittujlt npiu^u ^ptutfiujbiuq S^p Unil.^ 
u^iup . utjUtq^u putbtuq^lttj puui qniJhnu *ii-/. nat-unL 


bPf 144 P-bb-P %iii^tjaUfbtnuMa ht-pbu/lig t 

H- •I- 

\ Xji^ "V" ""It'B ''^' lk^"fpnuh at. UniJ^ 
ubub , iiMJi_ni_n jnnni^tf pjoubausi. o^/» P^"} 

2 U niJubub b ibnltlflM {jtiliuijb x t/'- '"7" /'^' 
xfi/i rt f , uHtn nn nun aU (J, *> u* n f77/ A . ujIj n n titUb b fjtMMnujn. at. bqpti taujn U.p{. 

3 pffujifiitn t (jt. Uifu hit ittltnuiMjIto nnnunn 

Ut^ujnnljh ^tu^iuuujinnii ovbinq , tinnntf 

btutntiinh tiItU aXbn.u pt-pbuiUfi nitii'yujitiu^ 

A jiultUJi I (jt. iliMiluokUtUbaujIi {jtupiun bt^ 

Utabnun utiiuiy p obittrA tipiti tltiiuini^aiu^ 

ti^liU a^ni^ph ouiiiip ujn.tuy b obutrLh iiijUtu^ 

iututnjiu if jtliuitp , bi. nprth^ nS ^/'7/ ^tnqtu . 

"*- M*i'^*iii*iujfiunttMlt tj npuMaiup bt. I'Io'um^ 

ttiMip pltrt Ut^tupnlib p"ft ^opJj pi.pbuilJn t 

D ut- piou bit '" *- o ^p pit n 11 n iJ'tb uU h t. 

© UiU^ t IX n. auMiitili ^bubtitj , bt. btiinnuu^ 

tabu qltnuut utnutyb U^^ttpnup ^tu^iiiliiitip , 

7 bt. iipuyui butt bit tjititi i Ut. utut'^burtuli 

uutut'^ujujlifiunf ptjUu tinpni bu tttttiu^iitm^ 

lini-tJ biJiiu nnttunuu l*tjpittjbib u/rtmjp 

lunputliplt ubtiMtnt^hr buiii ttttpvbt nunpv 

o iunputliltU X Ijt. iiJUM^butibu tJutifliUutiU utuutu 

iutiputltpu tJ biufnuprltujli bt. qnJutSuiutl/tiu^ 

ta^pt-Jtu nptit-ritiu i'uptujbtb bt, tiitttlb'lituilt 

9 ttnpa' iunpuiJililt i p«_ uiuitjbu ri l^bumtti^ 

gbult UA'Mjpn^b ' bnjtop ^nt-if* bt. nptiunit 

Itnpui ^lu^tiiltuitbta . 'ttumnuatiuult uitit bitti 

■iO bifblj 'ttn^ui jnpttt-nait I'ttpujjbib t Ou talX- 

^tuptili bt_ titipnpti unput buttani-Utibu 'A 

ubpiuj junptttltplt ubutjrtt-Itrbu/ii , //*. ujut^ 

^bunbu urtuj^ujJjutjni.prpt.7tlt bupbutl/tt ^ bt. 

a uj t/h% UJjti /i% j qubtt tihi njl$ , b /_ np Hit i 

h "i'bpnnj ^tiflt t3iltuptuti.njpli hn(i** . hi 

tujimqtip np t/bpXbaujfn^ libntib t 

A 1 Ut, pioubgujt. o ^p P^"h " tailubub bi 

iJ utug I (jt. bti ut^ut utnb ti \_J31_u1tttt1buU p 

I'd^J '*P1*-f*ip' Vupiujbib tpnpiutUutb lutib^ 

utttfu uilt It put it but It np ptuutiti tftupqutltn. b 

iibynj npituntfU l^upustbip . *hp'l"'^',P itrtnuj 

\o ibfih'it , /jL brijtti/i'it b%X ^buitttugbj/tt t j^A 

bif ^ uitfb%ujjit uiittipuMlibb . juit_ni-p in- 

pni-if Siuph iittitfb%ujjh utUiapuhibb jbpb— 

PP^* GnputtMtuiiii_nii f upnbiip pltA. quitibuuijlt 

utltrtptiiitpbu l*uputjbip b uuiprini ultli^bt. jutbtiMunL^i . bif ihfi^ * tA ^^ ^*^ ^ip ' 
14 trL pjoubguit. O^p P^l Unilubup jui-^ 

m%ujttjuiuib'b ub%iiijb Al uiu^ , Z^utJirt^u 

input npnuntili l^bt.buji putn uiutUti iitu^ 

^ttttuhtfittjit bupbujliij , ^ putn ti.niSUnu bi-p- 

butltti luin UJ q*fu pupbutitia y uauaUiMMfb 
utpni-p jutiPuop^btj bt. A iJbp tuniibg^^ 

\\) '^utiirtgu I iJt. uiputpplt linitut ^uihti^u (J nil^ 
ii^ii bt. Ut^uipfili putn piupuujn.ni obiunh 

1 7 npuj^u bt. ^pujifuijbujg %nnuj S^p * U*- 
un^uj tgU *^pnp^P tbi-buJi puin ujlini-UjUQ 
bi-pbuj%ti . j*bpun% , '^lu^ujff bu Ijbpujpbt 

ISfrc uJiu nil ujlini.ujli^ nptii^nulj ^bpunhp 
putn U-nt-hftu pi_pbiinin . l^npblib bt. (Jb^ 

\*a if^b I Pi- "pfl'tR Inj^ujp^nt. putn tint.*tjft jit^pbuiiju , ll^iipuJti bt. Puui^iun be *i*ba^ 
'20 p nil bt, **lhkl ' "'- "P'hb'P (j bpujpbujj 
putn iintSlinu pt^pbitiljtj , // nnnp bt, (J nt,^ 
up . iin^puj bu txtiiJlJtt^ l^bt,tnuJtti-nq putn 
uiujliq iifu^iuutb inujti pt^pbujUtJ t 

21 ^bpuniili nnifinili ^^npb*tjbtnj bt, qntSliqU 

22 u birbtuj , un^ui b% ttniJlinji y*bpun%p i u»- 
^uiibngij linijuj putn pni,nj luubuiufii ujp^ 
nt,b , itutfiiap^bti bt. A tibp , ^u/litt^u lingua 

23 bujJ^i ^tuiaujp bt, ^/i%ti ^tupbup t Uu tuju 
unt^in^ /*hpunlib ibtnni binpujlibii p"*! 

24 i^nJujbntiifij pittliuil^b ugliiJ 1 Pl bsbaujlj 
inujii 'iiiu^uiujbiiiiJJu tflifilali ^*bpuriUb unh^ 

^t^ uuithuiij f^P'th '^/"I"*J * ^'- uJiij^ujuj^ 
% n i-jJ btfli np n *_ ni^i /• bp 11 nlib A bj np u/hhlj 
ilbiiiint.p^bujlj piiiptiMlhi ht, tuptntupini-'m^ 
piiib^ bu linuujputiJiij^ banpujiiplJ ubuijnu^ 

2.^ pbtjjii , ut. uinmqujiitn^ uptu^pU , bu uua^ 
p'"tinjp ijpiihi pjttnujlifiit , bu ^"Ji buu 
uiubinpn. tuifbuuijli qnpanjti unptu t 

27 uu Hua^taiP^nt* nnuliit ifb U^ifpujutuj , bu iinu'iin. tfb I*ijuj^ ijiu'^iijniui tfUq ifb 
T^bppnijb , bu qnu%n tfb iil/'hah • un^iu 
28 Al> qntJUn^ *~l lu^uifJ nu . t^uin M'nunj uitfb.^ 
^lujjij lupnub luitPuop^bg bu ia dbp % nu^ uniup 'U-n ^ujpbup , •r ta^bgb% v4v iif-uip., -j-^t- u. -j|--r 
3 abf f. n-l-t ^bPr 29 quauj^uJujiJnuP^buij uppntp-bujUipi 1 Uu 
nnuiiiLp npnuntala ^tn^uipnu ptuittnqbugpta 

30 A bnnifuj*ij^ banpujiiliii P^'l ^tuptuu t uu 
b>piui*ii tnujii *Iiiii^iuujbintun ttfinpU Viw^u/. 

31 P nu hnhututbujii npqb Oqlabiji i U*- iqtsa^- 
tuujiinup ltt% *iinguj* inuiuju^tuifb bu ub^ %nuuinuiuj'iM ^nntu ht. Jiupimfnip n.pu/it ^npuHtpb 
Jnnnitni , (30) (><- lun-uto-utuutp o-Ufi-^^Vt y iru 
lluiptua-ntp n.nu/h n. tti m- fj p'it np iiptnpuAinuu vi. 


UI-UMl»I^Utl^_P p•^^•p 145 biu^ upnni.l^builMlM nnnij^^ u^ui^m^^iijtt , frt 
^ unutiuiiniult% , //*_ uitfb^tuijli qrtpi^^r 'linifUM i 

32 t'- hyfuujii b iHfpiuj b^ltiiMi%tutfli l^bt^uiuiif- 

upuni^ia' hiulinli t 

33 bu irbpmnhujj t^nt^tt^t Unm^biuj ht^ 
qnt,*bn% If nt-ubiuj . un^piti b% qntjuq^ U b^ 

3^ nvunbiuf I Iji- ^tu%q.^u "itntftu puut pni^nj 
ui ifhrit ujjit utnnt. b J""^ " on ^hfj b i. // i/bp 

35 'jba ^tutiiun bu bft/fbpbt-ft t (jt- ji^futitti 
tit ttth ^1 ui S Ui iiib tn tn tt t^i ft[*i* U bp lup b uij 
Urtt.pfi^f r*fi*f/i U.f*/*.pbu/j , /f Ijnq^ituj'iti^ Jun^ 
n uiitjiit a ttht lulibu nh'^t P^' ** '*/' *- "/' "/' » 

36 ^UiUni^U %nnut t U'- Uiiu^uiUMltiH-jtfbiSlt 
npnt-ittfti U bpujpbiuj ' runjuMbp btnpiitunJi 
bu ^'bifP 'tinpiu be u^tJltiiiff^ "iinptu , ^utu^ 
pb ufu^ % np uj bi_ iMJi fb% uijls btu^ % ntj n t-% 

37 be t^np^b ^ni^bii , (?l u^tjlt^ upui^l^tt 
ynup9 iu%tubb bt. bjujpbupj^ 1/ntfin bu ffPff.P 
unnuM be. tuupui^u/Jirtutbp untintJlt t 

38 Ui. np puhiiubbnttlt ju/ltnbiituu ptnptu^ 
%tiU tllMuM^nt^fthbuhi impbt^bibn bnttifutli^ 
U nJn^u be. U.^ntpn'lf bnb'li , bt. Tll''^ "bn^ 

ptu UMiu^butialt iiuiui'^uiiulini-P'btSiiti upuni 

ja- b ui% till b ttj in ^ uy «*#/ n t-P~p t-7/ u np rti^n till 
I'uptnibib , bt. uijiuititib np tfUpXb%uijni^ 

39 tfbtznb X U,ifb'ijtMtjli ^uilitf^u ^bt^tniitiii-ni/ii 
npnti luntnpbit ^tulint^u (J nun^u bt. U,^nj^ 
pnli ptulipi- obturtli ^ pum O-nt-Utju nt_p^ 
btMihtj f tuitblituili lupnL. jmtJuop^ba be b 
Ubp ^utiib bt. bpbnt. ^tunuipn x 

■lO \jL. fuoubiiujL. o^/» P^*1 '' ntJtjbiib bt. 
tnu^ ^ Zfinbti^u utpuM uMtibiiiuiU utUnptuU^ 
bitth utpnt-b inpni_nnli l*iiptujbib luit/uo^ 
p^pf bt^ b Ubp , bi_ Y"V tP^l"' nniiiJi 

A\ jtuiini-tM/li^ t UL, tttntibu trXbt-tntutibtfli b'liX , 
an bu bit o ^ /» » tpnptuilitub tuifbuuipi 
autinpttiiibtiin npituni/li l*iipmtbip . bt. nut. 
Tituuncu ^bi,tntnqi,nn* i/infuuilitub utiituttiinif 

42 tMMltii.pualMbuan nprit-ntiU hupiujbibx (jt. mptup 
U niJugu ^uiIji^^u , nptu^u ujiuinni.bpbutq 
ov/* ""«" t w^iblitufh untit.ptuiibtiMii npitentilt 

40 l*upujjbibt Ul. brtfrii tutfb%in/h ujpnt_^ tMslitt^ 
ptiMlibljn nprtt-nqli I'liputjbtb' , pum fhni_nj 
jtnUni-Uili^ jtuifuop^bu bi_ b Ubp , // ^ti/h^ 
qpu^ tiAitnb untttii" ^utuli bt. bpline ^ujquipn 
bt, bpbbppt.p bt. bt-fJ^uAjtuunL% bt. bpbn \ iM-/, ^/. puMq.njph ufui^Ufutitni-fS-truAi bpp. (Ml*)) be ^«Aiy.t« V'l l/e jnoiibtfuje Stp [f^'f IPnif^ufiuft be 

•5o itiit^ , (/./z // l^beintMjnptili tbnpiutlivub tuifb^ 
'ititii'li tiilitipuilibiuti nprienipf i'upuiibib , be 
itu/iituune'ii IJteutuiip^fiii ipnbiuilituii utlituii^ 
*ltntt 'lift II UI , be bnbnitli bliX l^u i . in uj ti bpti . 

W) 'n/ji bit bif S^p t Ue t^i^iplpiiliu i^bplfb^ 
pbepnn bi^ t^' l*^ uiUtiittlibn be l^pl'ff^ 
tiieb inpnuiti ^puili n l^beuiuiiibuli lUMlutptult^ 

-il bujti npnentpJ f'npuijbib" (J.nabu '^/'^"X "A^*/ 
pum tfint./u , pntn upptiefJbuaU ^bpbnptn^ 
itb'lib'li mntibu . ,nuuili riu/liif inn. i*hUn » 

AyS (jL. tnmttbu n tup a tuhtii if, ■» tup nitp b e np ft », 
eiiti *linptu ibpliUMliu P^'fl tiiebinpiitutpi 

■i\t b itntiujlt^ I ue tun If nUiig^u ttttipo^uifdu 
rtUipliUMliu ineffinpiiuiiili p ippfiuiliu fjie^ 

;_)() mujnent/li (juilifipujltlfmti npiientpi f*upiij^ 
jbib . /rt uin tiitjpi^tuM'lj ^mtiujp be bpb^ 
^uipbi^p lie tfuip unt^i be ^filitL ubliti pum 

51 uppnepbu/li ufjbrfu i fje bm [j ntlu^u 
nippfiuiUn tnebinpn uitfb (J.'^uipniib fit. npii^ 
entf linpuj pum ptnJip Sbtuitli , npuj^u 
'^pujifmibtun O^p U nUubub t 

%l. 'V 

1 \je juoubtjiue S^p f^'tf- \T ni^u^u^t be plin 

2 U.'^uipnnp be mu^ , '*"/ ll^l"- fff""n "/"/— 
entpi *^ui>tijfd'ne p tlbyni npttentili f be^ 
bujj (turn qnL.%nii bepbuiliq , pum uiu/iUn 

o^ttu^tnu^bmtutf bepbu/ltti , '/» ^utub be h 
^l^qmttb'ljbrf** be h Ubp tfb*JiSf'e njbi/jjtJU^ 
iibmlitt , tutfbumilM np tlmtulibq^ b uuaiuu 
t^ np <^bi qiti tlbht uiib q np (V hi" "P "'^'/'^ 

4 tJbuijnepbti/ii x Ue uiju fiq^ qnpf^ npn^ 
eniiU ^m^m^ne b "h^'^J npnentiU ^be^ 
bujj P""' U-ne'iiqu bepbu/jiq , pum mtihan 
um^utUMbmiMinU" b funpiulifiU ilfituinefJ bu/U* 

5 uppnepr bt*ii^ uppnep-b iihitilt t Ue tftnq^ 
Ut^uipnu be npnb^ /"~P jnptfujif fum^ 
n"'Jff^ ptitUuilhi , be b^neunljU qtluipiu^ 
qffJl"' ^ntJujlinq , be h uih fib n ttli% %niltiie 

(» qmutti^tM/iiusf/b tJfMtujnep-bu/h x ue nbqb% 

b iJbptuj iinpiu tnineuipmtuini titsM^fabn^U 

qf^tuu^netntufj , he tnpfiiffi'li qlinthue AnpX 

^uiuutfj ffniuinemuifi b t//rpneuin finnifujij^ , 

7 be tntint.unb% tiib mliub i Ue b iJbpmj qut^ 
rtuiyujenpb ubrtuulinjli iupfit»lt*U ^u/UqbpA 
^mifiuL hbpuilib , be qniibu^uit be qtnnettiu 
fie qUm%mfiit be qlinebpntltntpilt npniJ^ 

^bpf uifhiii, ''bff ^t/."'«f ^bpf quipi^iufs^^s 

ipp^uAtuia nlU^mnnif hi. annnfui ^[Jpf • (tfrntu- 

'l.uiJh'bfuj lObpf. ^nqnififf , -f-^t- U. f ^t-f*-, 

10 146 p•^^•p 8 A libntui 'hnnuM btngabii , Ut. uinbtiixlt uUn^ 
tliMMt- ^u/hfLbnX biupubn , Ari. a-tuvubuahu 

ffitiii iftujlfbn^fli uni-UjnmujiiujL. butujnt,^ 
tniubtuL. . bi- luu-nt-uabii b %tl\u nih^tubitli t 

9 t/t- iun.rtb% ^utbiibnA buiujnuutujli bu aiu^^ 
bbuabii atu%tnuiltiul/ti inuunj bu. 'abpun^ 

aniAabibu 
be. qtutfb^ uftli anuiauinuthult un 'bnpiu bu qfiiuqiftJjff tnm tiL. aautaUiuUiuiu unitiu , //<_ a \0%uif*b tuti'iuUu bunnj nnniln utiu%mbttb% . Ul. 
uMnbaltU alttu bi- out tfl/li luili abiu^ %nnui 
b 'itnuiunuiiuJU tltuybbn^lM uujujnt-Uiujb , bi- 

\ I nbqb% qUtu A ijbpiuj ^ti^ lu l^ UM gh t (jL. ^ub^ 
nuii/iu nubb b uiS^libugb'lt ^u/ltnbncibL. but^ 
UJni^urtubuiL. , ot- tupunbu b tJbnuij unnui 
^ni-tuntniutM tftusbbn^u btuujnuuiujb , bc. 

i2 luattt-uuliu bliifiu aivtiabu linniu i Gl. ustt^ 
ab'h a tu iiblj tiMjU abuj^ ujutyinuttlu/ltu nnnJ^ 
UMtMM\tnbab'u b iinunL-jtrbiJltt/u , bu tunbni^t 
b ^tubnbnXu btuujrtuinujbu , bu vtu&bbu^ 
ab% aujfU uujsbbn^lt unuutntnutlJiUL. Au/_ 
uint-iniubtuL. f ux- iibabu b tlbntuj lauj^ 

\^ bujub t (jL '' i^nuiupmuhiU r^btjb^ b iJb~ 
ptui ubnuM%nJU , bt- vujbbbutibu uUiit ^luii^ 

\^4 tibrtXbi. '-tutuujb hbnuiUi^ntl ^ ul. nbttb^ b 
tlbntui %nnuj qtiuMiuuh tinntJp luiuytfibub'h 


If unnuj . autit^nni^mnu ji/u ■ qutujyuiub , bt, ap tua bb iu% bL.* q Ul i^u Ul iij uuiiuu ubnuilinju ^ bt. ujpuqhu 
b tJbpuij 'hripuj uni-uipuiuiii iluiybbn^lj btu^ 
uint.muib . bt, uiutfnuuifuli plir^liui iiib^uibttht 
(jL. uin.qbu ^uiJinbpd a^bpuilib bi^ i^ui^, 
qbuubu quiuuiatiiltli bu qtuuippuiuu linpui , 
bt. UMpbqb*ii qltniluML. ifttisli uuiutnt-utuib ^ 

-J5Af- ihfj^^ /' ^^/'"V ly^'j^u^*^'** u*-. bui^ 

inuipbuqlrU IJAuip'*" bt. "("fl'M 'ttnpui dm^^ 
bbi quppnt-P bifUuli , bi^ qui ttiiU ui lU bm^ 
upant-P-builili b ^nt^bi pusUuibttti . Al uiiutu 
ifuiqb'ii "pfph.!*^ ^ui^uip^nu puithliuii , bt. 
ifb ttbpXbngHli ji uppnt^fJ-^iJltuU* qb ifb ifb^ 
n.uiitbqh'li . qui^ autrLfiuijnb'lt "P'lh,P^ *iui^ 
^uifJ^nt. b btnpujli^ uiliuib iJbutjnt^ff^buiIj t 
■iC Ul. nutnbbuih Uqbuiquip "pqh lA^Mupnlib 
^ui^uiljutjb qbutni ^nuunj bL. qbinulubiiJi 
^u/liqbpAutl/tiin bL. qqnVli ^utiiuiiquiqnpq 
bL. qbt-iilt oant-M'buili , bt. q'^uiiinbpa uiilb^ pf'tt- tnhusnt^jS iFtuJp. IJnpMttqutnnL. nnn.i.ni U, ■></«/!»_ 

n-bpAtuisMug bi- f^th-utth '^ittqft ^utttuttuiuannn. Iil. 
ht-nii oh-nt-lS buAMy bt. uibutat-P^hui* %ii§Ju funpu/blAt bu np [tii^ p%ifut , bu np h 

uppnup-butitlibu juitftfUuijIi uppnLf^buliuii** t 

17 Uu fuotibquiu Stp [^"l IT nt^uftub bu 

\.% pliq ik^ujpnlt^ bu uiu^ , If b uuiuttubbq^^ 

qqnulitpi Hui^uip nu fi '^J^^J \buuiuigung% * 

19 l^uiju h'^S uipiuu^b^ %nqui bu bbqqb% 

bu lib libnuiltbgpli b tSbpXb%uii %nqui b 

uppnt-Pjiuii uppnuphu/ltgU . \}Jtuipnii bu 

"/"//'^ ^"'/'"' i^uiifbii jt %bp^u , bu Ijujp^ 

qbugbli qlinuui bupui^uAi\bup putn ^'^Pfh 

20 bu puui pbnb'lt bt.pnuif t Ul. tfb' iFutuiith^ 
tf bu I Jul J p luuiutp utbu uiU bi q upu n t-ftf h uti 
uppnupbu/huii* , qb ifb tfb n.uiUbql/li « 

2 1 Ul. piotibtiutu o ^p P^l u nil u bub bu 

22 "fM^^ , '"'/ Y"*- q^uiiTuip npqLVtglM ^bp^ 
untib , [l"ui uiuitiq ^tui^uiuibuiuig bupbuihq , 

i^ putn g^lhff bupbuiliu . /» jtuuAi bu b 

^Ii1tquiifb%bq ' bu b tJbp ti'liUsbu qibuiiui^ tfbuiltii uinuiuii uhn^ii uitfbinuni np utnuMlibq^ b uuiuiti qnp&ba 

24 qqnph runptulitih dbuijULpbuili t U.ju hq^ 
uitjujuuiunpnuia ULU qliqpu i*bpuntth h 

2o iftnuilibi b ^utpb bu b puinhuii . Uu auip3i„ 
qj^ qiJ bp'liujqtbqbu pinpuiUbti bu qbin<^ 
puitili JImuijuuIJ buili bu quiputuibinLpuibu 
*iinpui , bu qlmuuiputuiuli buiuinuinuiqbuij 
np b %ifui b Jbpnuuut bnqtlu^j^ , bu qJui^ 

26 puiqntp "bmpu/iipli iJbuijni-Pbu/ii , Uu 
qumuiquinm upui^plt , bu np f^bs h Jb^ 
puij binpuihliU ilbuiinLp buili , bu quiUMUi^ 
pUL ffiib bu quitfb*1tujjti qbui^ uuiiuunub 

'21 npniJ^ uiuistnbqWlilt x Uu uipuiugbu putn 
pbpitMtinj Ut^uipnlib bu npnung iinpui « 
bqbuh uiquiiiuiunpnupbub npqungti ^bp^ nl/p puu t.rbin uujuiuuiun/tnu. 'lUJ. pbu/b bupbuiliq bu puut uitfbuui^ qnpvng hup^ 
bu/ltn . bu mpuiu^Mn *tintiui ^uiliq^u jtMih^ 
nutiitt^ f bu uiifbiiuijlip np A"^ uuiniiuijqh 
'2H b %nqtijji^ I U,ju Hq^ uiuuiuuiunpnupbub 
np nun qli 7' bp u n*lib b ru np u/tijtU tlb uijnu . 
pbuMlt , bu uiui^uiuilinuP pull Imgui p cibnTi 
f'Piuifutpujj npqunj UAwpnlib ^ui^u/buijb t 

29 Uu npnunqU U bpuipbuij P"**' 't^f/'ff 
bi_pbuj%q f puu$ uiuiiiq %iu^uiiqbtnuig bup^ 

30 buibq uipuiu9b^ ^u/iiq^u . /• nuuMia bu 
A ^liiiquiifb%fiq** bu /i *JJ'P tffi'li^bu gjjiu^ "^ Cpf • I* uuiiua ttnpui 

»obpf. '^bpb»i»ujJb%f^g 

q-njnu l-^pf »/<n^J ^npuA^iii J-nnni^nj • (26) 

Cl out tutu o-tuutnu tLuit-f3 ftli bt. qJiftntiiq.n^n ifutpa ^bpf qupaai-p-pL%uit 
(7pf* p.ujpAgb% qJuintU' TP' lui* quit^OUh t np qbtnnuAiut..% bt. qubnuthnJ jmt-p9*uittMtl^lt P-hb-P 147 'iiiuifbu/hu tuntuu^Ji^ %naui ^usun^u , ujifh^ 
*itUMiii np utnu/linag h nuiutu annvni run^ 

o\ niuiipii tluutinuja^huiii i t?i_ utiu hij^ luuj^^ 
iiMtnlini-fff btjii alititulttpi np pujniiiu§apli p 
'itnaujU^ , putn tuilauuitl* iinnani Itnnuj It 
funpu/ujih tJhuijni-fJbuitj . arunjtitbu ptn^ 
pualiltli bu altbau bu aubtJUusbu %nptu bi_ 
ajuvupbiifuu %nptu , bu nil input an jpit be 
qruujpbufuu %nntu bt- aitbuJjti %nQiu . be. 

o2 ailtupuiantp npuult runpiuUplt , (/<_ nubiSiu 
upui^Mi yni^p^u/hujlib bt. qrutupbufuu 

unqut f bv. quptJltu iJiMjptijqni_pb*lt npiuU 
upuM^pU , bi^ qpjujpbupju %natu bu* qnbuu 
itnqtu be qiuuiiuetuuniubu unqiu , be qu/^ 
uaitiuiii qbuu^ unuut bu qujifb^iiuflf uiquju 
unquM . Of- tiuitnt-iulJ^ ^u/hn^u uinJibq^^ 
^nquj f bt- utubutufti but'^b iqui'^iqutUne^ 

oo pbvui/tt np putrittiujqb b %nquMli^ . U*ju hq^ 
UiUUiuiuu npnepbiSU 'jf^'fh npnt-nalt [fb^ 
piupbujj , jtutfb%uuflt b qnpb^u bepUtiiltn b 
binpiuUlili iJbujjnepbu/h b Xbntt Pp^iu^ 
iluspiuj npnenj lJt'>ujpnub ouj^iut/utib t 

34 Ul. tupuMpjiti ^u/ltq^u U nJu^u be. U*^ui- 
pnli bu hsbituU^uU t^itpiuibib nptiunqU '/ui— 

^lAjm^nL. putn l^^ht pt-pbiuhq bt. putn 

35 uruihq %ui^unqbtninn bi_pbuihq /■ ^uuih 
be /i ^fi'iiqujifb'vftff** be ji tJhp iffth^b gjl>u%L Mlbuhitx mfb%uMjU u%^p /r umiuu be qnpb^p qnpik ji junpu/hftU iJJjuj. 
objne0btuJU . Ue bnbe %nqu£ ^uAtn^u putn 
a^nAa bepbtnltq bpbne ^inqutp be bel^'tj 

37 ^uupbep be jbuntJU t Ihju ^ ^uAin^u qUftbh 
^tn^mp-ne uiiiauutjb np iftnu/li^p b utqiuu 
b tunniuiiU ilbmjnep bu/li , npiu^u be i«- 
ptnpttU SuMiin^u U nJu^u be IX^tnpn'lJ atn^ 
%be SbuiOLli ft ^bn^ IfniJubub t 

38 Ue uhjqpb b ^iMiltnbub npnb^pii ^bp^ 
unJbp putn qltiibn bepbiultq ^ puut tnuntn 

Oy%ui^uiujbtntutj bepbuiJtq f* ^nuuMlt be b 

^/tijqujtf'b'ijb^ be b t/^P t/b%jbe qtbuttintf^ 
buMliu t tntfbutnju np ifuiu/h^p iquMhtnbi be 

40 qnp&bi qnpa p junpu/ittih iJbmjnepbinii . Ue 
bqbe ^tsfUngu unqiu putn t^'fhq bepbuiUg , 
putn tnuhiq hm^unqbtninn bepbuiUq bpbne 

H\ '^mqiup be iJbq ^lupbep be bpbunelj t ikju ^ 
*tuAsq^u qhqb npqt^nq)i pbpun'lib ^ tuifh^mht 
np ujutjtn^p b binpm'bb'ili tJbajjnepbiuh , 
npng utpmpjiij ^ti/tiq^u UrtiJu^u be U,'^iu— 
pniM putn pu/ltb SbutnU' b o^bnh U niJubub** t 

42 UJjgbli b ^mUqbub be qnt/hna npnenqtM (jbpmpbtnj puui qiiq^q ^iepbtn%q , P"W 

53 tnuiiin iJus^mujhutuMn bepbuMjiq" */• ^uuJis 
he b ^^iqtnitb%bq* be b ijbp tfb^tsbe qibu^ 
'lliutfbuiliu , uiubltu/jll np iitnutli^p iqmy^ 

\\ uibf^ It qnpb^ ^unpti/ltlt'lj Jtfinjnep biutj^ fje 
bqbe "^utltn^u %ntitn putn f^^'thq h*-p— 
biMiUq^ putn inuthq liuj^tnutbmuiq bi.pbuMiiq 

\v)bpb^ ^utqiMjp bt. bpljhpbep x U*ju ^ ^uth^ 
q^u 7"*/^ npqentflt // bpujpbtnj , npnq ui— 
putp^t'lt "yuJttq^u llniju^u be U,^ujpn'ij putn 
pu/ltb obuinit h Xhnli \j ntlubub i 

iO U.tfb%b^liJt uhitfbtMM^^ b ^utiinbub , w- 
putj utpiupb'tt ^uhtq^u U ni/u^u be U,^uj— 
pnlt be hsluiitlt^U puputjbib ijietniuqt^nqlt* 
putn qltnbq hepbuttiq , puut utuhtn %ui^ 

^(7 "^utiqbuiutn bepbujltn /' jtuutli be b '^jtltq^ 
tuifWlibq" be b ijbp ifjtlisbe qjbithmii^ujliu , 
tuifbltiuht np ifintMjh^p b qnp!^ upane^ 
phtniiqh be It qnpik bnbtbiuq binpufltttlt 

58 tlliiujnephiuU , uqb'ti UMltnblui^ h ^utUqb^ 
ttb nelo' ^tuqmp be ^piiq ^utpbep be 

-ii) nePuneli putn ptuiib Sbtntiit t U.putp *iin^ 
gtn ^utiiq^u Skp" /" ^bftlt [fnt/ubub , '"jp 
putn tnntt^ b tJbpmj qnpanj bepbu/bq ^ h 
Jbptnj pbrnnbtrb Qup ttU^btiht^ niunUtu^ 
^fiU , be iMjiJtfb% b 'tujitqbup nptq^u ^puM^ 
tfuMibtng S^p U ntlubub i 

%\. b 33bfr> «i*l-*Nfc- *bpr* ^bpku^uMJb%ft^ 1 Y^**"^*!""- ^kp P^l IT uiJubub be u/u^ , 

2 Z,putuutlj tnnep npqenttU PtipuMjbtp , be 
utpXtnbbuqali p p^^q qmifbuuijh pnpntn p 
ntttljiubg tiMlttnp , be qiuublttiitu ubpiihiu^ 

3 biup be qintlbuuthi uina-biut Iff/* * (jut^ 
pnel^ iTfthsbe nkf- '^P^"'^^*)k,& (* P*"3 
b ptuljtubg tnlttnb , he ifb iqqa^buqhu quiu^ 

■i\nutiu pepbtuliq jnp bun bytuUbut ue Ui.^ 
putppli uijUiqgu "P'thji^* Pupiujhib , be 
tupambbqplt qunttui b putq p piuuujb^ uA^ 
inh . nptq^u psoubntne S^p P^"/ IT ntJub^ 
up , uijUiqgu tnpiupplt npqp^ab I'upmjbib t 

5 lHoubgtue S^p P^l u ntlubub be tuu^ , 

O ujoubtuq p^f "Pfh"'!- l*''P'*'fblp be uj^ 
utuuqbu , U*jp bujtf bftlt , np n^ lupuju^ 
nk jtuifh%tuj1i tfinpttlibq^'b ifbqmg , be 
usp^iuiliup^bintj tnp^tntftup^bq^ be luilJ^ 

7 giMtiibq^ in%X'li*tj "^J^' t lUuutnntluMj [h'jh 
qtfbqu /"-p l^p ujptnp , be ^tntnneugl^ 
pliq tuahqiuUtuqlt qqtnepflt , be q^piiqb^ 

& bpf • uiqufuni^ ^^bpf nelS uni^%i (49) [\fn puAp 

Kibuin^ utrtitipuie %naut ^uthn.tiu " bpf * p.uw- 

^birp Jjilft %ngiit «bFr- uMp<;MMMjhMp^l»gh i^hp 148 P-hb-P nnpn buu tfiui/u unnuM jtut-ht^^ b unjii , 

8 bi, utujal^ uMiUif npni-tf jtulinbujiSIt t U.itiut 
f^^ 4/ro^ n^ tuixiiis ttbnAint.nnny ^ujuint_^ 
niMjibbi %tftiM njuiiiau/ljuin 'it n nit* , bt. ptin 
itifliatMaiiuinlt nn A"^ P^*"^^'JiP'iP Sbujtrli 

uijij ^uM^uaiituiitii ^'nl'nh » f*'"H h (""J^ 

^tui.ni-0but'lj% nnntJ ^tuubri^ tltuuls bt_n 1 

9 Ijt^ UM tPb% ujfit ujuini^n nuut tu illtli uiflib 

"I' "vebfib j"ri^''9^' l*uputjbi^[i ^^p (,%^ 

ittutnnuutMfitbab% ^btunlt , ^lu^tinuMtiftlt b^ 

-10 nhffh * i/l jl"-r'"'ft"^'^l*'-p "PP^'i^H '"'^'- 
inA" %nniu ll'^'hnff^ • ^'- "V/* "«£ "/* "'*"tM^ 
^UM^uiUtnilili unntu ip^*h'lh * 

\\ hjoub^uiL. Stf ll^'l " "^"^"/f bu uju^^ 

12 lUoiibtuu P^*1 "pnh^l Pifntitjbih bu lu^ 
uuiuabti tinnutu , (Xnii ni-nni-^ lutiij , b.^ 
p' ^ J i^'n t*jtjb a 4" Y A " /"-/' ^ *- "'/' ^ '" *^"^P - 

-13 ^pf/t ^"" t ^*- 'it^'i^burj^ n^ /?^7 %ifui 
lunni^P^bujtffi iibnuiuii , be. 'inh'^hnl' 1*^— 
jtuti iuflIi bf_pn^ bt_ p-tu^m nis/ltiin^ , bi. 
%UM mr^bbuj^ ('3^ » ^^ 'i.h*"3 "t 1"'-ff^ 

14 tftitfuhi^ , bt "jril^ n^ ^3^** ^'- ^"""«- 
i/btt^ h '(bpu'j usnjt unniu nnb %tuluiuU^ 
Afff_ , Art, *iitju^u/iik pbpjitj^ P^l i/itn'9 ht-^ 
nrti-if f bi_ liiu hn^ utnvbti/t . bujif ^uj_ 
$tu/jiba^ b ubnujj Itnptu nab 'iiuMpuuAi^ni^ , 
bt, Uiujuujiidk f 'vAV^ P^l iiiin^ bt_nni_tF , 

■I 5 /ft- 'iitiM ni bfl^ u^qbbiuf^ , *J,^rf^ '"JP^' ikl^ 
pi^p lum nuj^u/biujli , bi- tfujuint.iin^ ijiuult 
unnuM uiutinusnuiif aintuuuthnnn anni_b m. 
ibn auittbn^'ii , bi- bun il'b "ipbtj^ h %tMi 
bu Ijiitf^pni-ij if^i ihff^ /' ^^P"'J 'bnpuj, ub 
an^ %tubitihiA.tui^npni-fiibiuii ^ , an^ ib, 

16 jujutmbb , £»«'» jbytuuttubbtnj ntfbntu U "t, 
tnnuual^ ^puM^ufUiujU bu bujanuuti^ ahfil^t 

\1 iun.iu^^ Sbuin% t Ul. tuittj^ ^tu^utltuijU 
9ni^p uni-pa bb%nujltb fubtjbnl^'lt ujifujitiiii_ , 
ML h ^nnnj muutp np ptig utn. iiumuibiui^ 
pinpUMliiMtt dbuitnt-la biMtii tun.butl ^tu^tu^ 

A%liuijiu '"pbffk h y^"-/'^ * t/*- b"iunuuti^ ^"'- 
^iuiiUMpt ubttiili uin.iu^b Sbujtiti , be tfbp^ 
Ifujtjnuuij^ i^tf^nt_^ l^lin^t , bi^ uttuu^ It 
Abnu itnput nan^ tps.utntttbblt , nan^ %ut^ 
ptiuliAtui_ttpnt^fJbu/ljij * bi_ h Xbnfth .P*"— 
^uhiuMjIiii butqtt^ ^nt_itit ju/linbifutlMn^fS^bu/it 
\%%i^nt^tlt tit^Mnpjtl^ , tjt_ bptf.i/Lbtfnuun^ abtjf 
^ui^uMiiutpi bt^ tjuiituufj^ tjb^tlilt , kp^ ihsk 
'itit'^bgbuj^ pliri ^^1 uirvit , bp^ tl*9^" 
jutiigni-ifbitti^ bu u^r^t^btiM^ tun. lupujtfp ^ntl^ &M pbtuii ^nnilbn tiMtnnpbb . U,uiiu p^ jutlt^ tjnuttbuji p*f^* 'lu lun. UJpmiJjl ^t*iJ , biutf tunbbiiii hifbu , bt- titni^buit hf^ ni^pnt,^ 
autpnup bi^t hi-p h ipbrf tiints/ltti tunh .on , 

21 '/l bpntlhbnnuun^ nut^UiliiiMjU nbttlih bpn^ 
titutia Itnnil pu ujjunppii , be uuuiuutt^ ^um^ 
^uhitujii tjlj^tiiii , oujff^ H^^l ^tp h 
unntlu bt, jbpnnuifh b ifl^9 tfnnniJpn.bujib 
^n , b uitui ^buin*ii tipinpaiu ^n b ^uib^ 
tnni^tfli , //(_ nnpniJtujit n/i int^n.nt.tinuuu • 

22 Ol. iltMtti^ ynt-pii itnnilbtui tnpniluaju ^n ^ 
nt^nni-Qiitubi QJ^t9 tP" ^'- tP"'^^! qntupXu 
nn . bL. tiintuiiai^ bttitlt , Onhgh t ^ihfh * 

2o (7e_ apbiinl^ ^tu^uttitujli nlinnilu atuptniipb 
p ilitiutbup , Art. tni^iuutt^ p \ni-p1t itMtlinp^ 

2i iFtAj1inL.pbuiii %ttnilbnli t Gl. utusn^ P^^"i^L 
l/Un^i a^ni.pli iiiMltttbifut1int_pbtMtU%nniibn^ 
bt- iPinn^ b Itiij 9nt.plJ ju/ljnpifti/lini.pbtMt1t 

^O'ittini/btui t t?t_ uinn^ nui^iij%iujh b Abnti/h^ 
l/lin^t fl"^ %tMjbtujhKuiL,npni-Pbuililt , bt^ 
npn^ nnnSU umiusb ^butnlt ^ bt^ litu^ 

2o tnnt^un^ tun. ubnufliit x ut^ utnn^ antuifa 
^ui^uhttiiht b or»^^ jbytuuitubh'tj %nptu bu ^tutitil^ nuMjit b ubniui/it^* , bt^ tuiui tutu III Uitl nifattStlrtiMi uni-un^ bltnyu ti'^ni_pii juilinbtTutiint^pbit/Ut 

27 C?£_ ^nhnh ^Pk "pj^btui hn^ « bt, btua^^ 
bbinii vtuuiibtui PHh ^""»"^" linpui , bi_ 
ifintuiibn^ b %tu ^ni-plt ^nfiinbtftuhni-PbtiMU 
"iinntlhtui , nt-nni-uaj^ anpntltujU %npiu be 
^tubbutiliii pu*pan linpui , be bnbap bpuU 

28 A 'tinnilu b ifl^^ ffttnniJpnbiMili hepnj t (J.ujmu 
P^ shf^ uMnabiiii bttli'li be unepp hf^ t 

'Zn niuebiui ipfP "*- P^'P^/^P ubpuit X iLju 
op^ii p*i^ uiiipttuiiAtuenpneP b tub , "/"V 
jujiitfneqbiui hnk ^A^'* "P '"«^'*"yA tS^ 

30 be "ii^hnh t H**"^ "'fp J^P"J 'I^'P^'J ^"'— 

utMthpng "fP "mpiiuiiane , be p uiuJuu/ImX 
tfutiutibn^ plin l/lin^ bepneif , btugneutf^ 
nfijiliU tuniu^b Sbiunli , be lupiuuti^ *itutu 
n^utC^uitituiU puin tuifbitutjtt oppupu tufun^ 

rhk ' "*" ^luebtut [hnh *^3P^' A ''^'L'^9 

tuUinb , be bltJIih p^^*'*[nh 1*Fbnu hf-p t 

1 Xji- ^oubtftue S^p pi^tf unt^u^u^ be UiU^^ 

2 Ifjoubiua P^f '*Plh"1 Pt'P'Jujbip be tu^ 
utuuttbu , fJ-JP b*"" yA" » "P '^" A"i 
nerutnu nuruatbun^ "PP^L tMuppnepbt^ 


P-hb-P 149 3 ^friurz^ , /■ tfp'hg.nj bt- ft ff^i-fj upphuiffi, irt, 
q^uiatuni anlii^nj hi^ aput^tupj t),P*- nj up 
tunua^ , Art, nfutunnn 'itnn bi^ 'i}""^i'i. 'V' 

4 hbnha^ t l^uMtiuhtuili lAit-itt-itu nt jutnlili pt^^ 
pnj* ^tutfh%iujh^ ll^^i_ ^*~ /A^'A.v/' ~J"l'[ .h 
ntf/ih/i" ft S^UMifinj iFftlisht. iff^t^fi'iAi Jfi Ifh^ 

*^ pfiif^ * ^ttiifhltuifu lULnipu tipnnupruuilili ^ 
TPPi 'V' utikhn^ *Jtlh^"'l f^*-p*"f t tifiiiSuL. 
laaftU $UL,ni^p^p1t anpu ni^fuuttitun ^Ifit/nij 
uni^nn iiuitin^ , luahnni^nbmi nifitipiiu iliu^ 

D onri V/A^^f h'~P"f ' r^usilbliiMJni lui^nt pu 
nt-fitutfiu fit-pni Sbmiiit , J'**jf* tfuifu^it/li^ 

7 huti lift iitna^ * /• Son bi- ft uop , jbnpop 
bt_ p ^bn. , i/p tunabunft un^oo^p ft ifuj^ni. 
Mtntfut , aft nt-fuut 'Sbiun.lt ft ifbptu^ *llr*"J 

fSitnpuj gt ^ujubuutjit tut-tu^pu ni^fttutftu fit^pni 

9 unt-pp Itutna^ ^butnu t (Ji^ "r'k lu/ttbu/pi^ 
tTbnuittftafi n^ ft ijbpiuj It n pus , uMn.*t^utilu»ilt 
iMirtabuaft nini.fu nt-fuutft itnput . bv. abpa q^ 
aaini-fu fu-p Jiui^nup ^nprtt-it uppfit^ft , bu 
\ii juti.nL.pU bi-P'hbpnptift abpiktift. Ut_ jiui^ni.p'it 
nL,p-b pnpnft uta t^^ bplfnuu uiutinptubit ituttf 
bpbnt^ii ciutau utnutifubinn uirt. ^us^u/jttuji 
P 't-'*'-'^' funpusUftti ifbusjnt-fJ but'h t (Jl. /i/, 
ptuuQ^ ^uM^u/iitMjjit atfftii ifuMitli iPbniuu 
bL. qtffiit 7'"79""&4? ' ^'- .putt-butt^ tftuiHt 
urtptu ^itt^itjitiuiit /'"Jy ifbntuali fup putj fuuiltfiit pujntMjp^nj f bt- lupujuii^ ^"'•^ 
^ujJtujjit qtanVli %npui /rt_ t/Uni-^pu %ttptut 

\H UL. t^bpt^tf^ nt^fitutiut^nptt tun. trpu/h fun^ 
puiliftli tfbutint^fv huttt tpiint-fu nt^fuutftis 
ftt^pnj , bi_ ttfiql^ tMtPutuU ft ^nt^plt np ft 

\^ ifbputj qn^ft% tfipiptt^fi^bujlt t Iff- tunq^ 

^lu^iihtiitjlt qbpftli biftbiiMg ft funj^ u/hitib , 
««- tijutlt lift piuniupy ft fuutii^it bi- ^ut^ 
'ifiQ^ ^ut^ujitutflt ^uip iffi piunutp^ , bt- 

p ifjgpiui Xbnuta ni-fuuititt_npftli , J^*^ qbp^ 

20 ab^nj unptu nqint-futi f»*-p • Ui~ ' ifututnL.uti^ ,,% S uj7/ u/ tit pit h ti qiiijtt ^ptMi^uiuiisiii », -If. Shu r^ujt. jntfftf 0(_ uppbutf^ ttqini.fu ftt^p jutt_nt-p 
\ Z J utfit ifft U » ^ft lUMilitl ujt^nt-p uppbiun 

^biunii nutt^nt.pu ni^fuinftu ftt^prti , bt- titvn^ 
qiunit up tntupbi.np ifiuult jutitntMjUuttpt , //*_ 
tttt-ni-p,pit lunui^ftii^p uiii^iuiFiiipn iti%fttiftb , 
IP *H1*^^S'"'~ tL"*-/" ut-fumfi** %npiu t 

^ 3 Ct, luju op^t f>nk ui_fuutuju npftU iiu^ 
i^ni-p jnpnt.ll uutinuipfta^ atui^nt^pu nt,bt^ 
tnftu ftLpnj , titb^tfft ft itnunh funptstUfili 

lA tft^utjnt. pbtu% . t?t_ ifiuutni-urf^ quttumui^ 
ptui^ ftt^p ^btuttlt f tiiunit tfft uttttpbt.np 
utIttuptMttii jnq^tttlj^t^f bt. "p"9 'f/> miupb^ 
t-np uiittuputut ifututi tfbrttutj , bt. fitni tfft 

iO utiiujpujut 'A tftpifni-f^ftiJit , frc fuutit lift 
putnujp9itirt %uj%^nj , be ujittttu ittt/ltifbtMti 
ftt.rpntff be ^tu^tupu ptttttutp^it of^butiu 
P'~1'"ft bt. t^t^n^u "itntjut be tfltni-^pu ftt.p^ 

iu biultq t UL. tfutinnt_itii^ nuj^u/Uiujti uintu^ft 
^biMtttit ^ UL. lupujutt^ tMtftuttii ubniuttli 

\l%nptu bt, tpnt^^utl^^i^t 'ttnptu t be t^/unj'li 
iuputuff^ qai ^iftplfnt.pbtu% S^tutitt ft ifb^ 


be "npfjh unepn , ^tMt^utlttujftU bnftiift ft 
tfbptttj bppbnjit ^ineftpft be ft ifbptui 
bpenjit '~*tuitft . be uitttiu tuppttg nefuuttu^ 

21 enpit t^ftltft x \hju opl^ hn^ nefuuiiuenpft 
np nefuutfitfq on Sbutnlt trututututpitiii. ftep 
ifiuuli nefuinftu , P^nn atujit np ftliS itutttM^ 

P3^ "^ l"^P ' n*'*" ^'"ph uefuittfili 

fti-pnj 1PP nefuatfiit^ puut apfthft upptte^ 
frbutli Sbiunlt^t 

22 Ge fuoubtfiue S^p f^f ITniJuftttft be 

23 uiit^ , llfoubnt^ [P"i Ui^t^pnitft be P^n 
npqftu linput be tuutttuqbit , U, luitt^u op^^ 
ubu^i,p 1"P'f/""f f'upiujbift t be utuiuu'^fi^ 

^^Itntjut , Op^^tbuff^ tP^t ^^P ^'- "P"^bu^ 
25-5^4" I'P^I * Opf^i-btfneuif^ Sip qbpbutt ftep 
^^ f* .p^l t '"- nqnptfbutfft .pbif . IXt/jputpiqi 
Sip t^bpbuu ftep ft ^bq , be inutqi *P^1 
27 fttiuqutnnepftt^t t Oe nfinirU qu/bneU fiif 
ft ifbputj npnenult Pupuajbift , ire hu op^^ Unuiu t U- t 11 

2hu I Vf*. bnbe jittenep jnpnett IttuuttiMptwtuq 
ir nifugit tun ft Itiuhnitbinj qfunptultit , be 
oa- nliut be quiilbuiujU ttiuiuuu itnptu ^ be 
n^utUnttli be qutifblttunt uiutuu *iinput ^ 
rptnuut be uppbiua rpsnutu ^ Ue 
iPututneqftii ft y fu iuli,plt Puptujhift bplin^ 

ifttuuuiit ftyfuttiUo intMiha %tu^tuujbiniuq *hn^ 
qiu , %n^iu iftit ft%futu%^ B^lbB^ • ^'- 
"iin^tu l^iujftb ft tfbptuj nutnftl^iuhnepbtultitt 

3 Ue iTiuuineqftit qpjthtuju ftepbu/hq luniu^ft 
obiurtii , qbq utuiin qiupqiupbiuiu be b^ 
qfiutt bpbntitiuututtu , "*"li "f' f^/'V'"'? hj'^ 
futtaUtttq be qneiuptuq tfii.ptujtutU*>ftep ne^ 


% Uijit LnlTi pbp. 150 p•^^•^t 5 ubawL, S^f p^'l U nJuhub bt. luu^ , U,rt 
qtuirt h nnau/h^ , bi.. bnbtffiii b anpo' uii^iu^ 
uuMt^npnt-p^buiU tunnu/ujiij dbujjni.lJ IhijIj . 
be. tnujgbu aiufn a^bi.mus^buh ht-ptu^ 
^tufiSbL n nutn htL-nnL-tt uustuutui^npni.P'buthx 

6 P*_ uifibuji U nilubub uuuinuU bi- abapijuu 

7 bin n^bi-uiuMijbuU t (Jujjtu bpbrn.u bt. b 
qfthu i"P" ^"^ H'Tlh''^ ^bpunup puin 

8 uuituuuit.npni-PbuMU pt^pbuiUtt . u*- *"^Ji" 
Snpu bi^ bqb%u nt-^^ but ^f"/"/^"^ " ^- 
pujpbtMJj piitituiuujuuit.npni^frbu/lt pi^pbutii^ 
b Xbnb I'P^vutftupiJuj npni_nj U^^utpni*^ ^"'- 

9 ^uJhujjfi t Ijt^ gnpqjiult ^ui^ujpni. "^p^^ 
but . qh qt$uMUJUUMi-npnt_p btju uppnt.prbuiU 
upani-Pbu/itaii ni.'ij^fib , bu jnuuu pi-p^ 
butitq ntuixliUitltU % 

10 \jt~ ifujuint^ijliii ji^lvu/h^i /» %uji-utl{t^^ 

tnbu ubquj^nfij , jtni^nt^p jnpnutl oa qliUM ^ 
bt. abpb% bypju/hj/b qriTbbuiju pupbujuq 

i 1 uinuj^b ubquj%nj% t frt. uju^ S^p ^Ifnifu^u , 
[fb tfb b^hju/b tfb tfh op ifutuint-utfbii 1lf^'~ 
hiuju bt_pbuhiq b%uji^ujbiuu>bu ubquihnjlt » 

12 Jjt^ tfuMtstni-iju/ij^p qp%^uiju ^Jt-p jiuLftt^plJ 
iiin.iu9%ni.if XfUituunb rtpqb U,i/p*biuqiupujj , 

\Z hsfuiuib tfbriJtb Qnuqtuj t Ifmmnjq 1(^~ 
b^iMjjub fii-p . ffnb^ if^i tupi^ujp p fi ^ujpbup 
bt. jbpbuntfh ^?'"'/"/^ » uiimj^ui tip ujp^ 
dwpb* jbtpujbujuntJli ubbqj^ piiut uppnt — 
pbuiU ubbqii , bpl^n^fib fji 'hus^^^ni^ qiub^ 

\h q^i^il Z?^"/ h'~^"J h 1"^ * ^""-'^ *^' ""'//' 
■)5/» mujuh ^quj^blfuJij^ £/i fublfntf^t ^nt.utptulf 

tfb ju/bqt,nj , fwj tf/' , qtJUfA tfji uiiMipbi_np 
^^ J^t'L'^k^l ' "^ %ti^utq tfb lutjbbm^ ijiuut^ 
\1 tfbqtug , bi^ [* q"^ ^iftpljni-Pbuhi bpfi%fu 

bp/fnuu f l"nju ^b%q ^'bnfutnqu ^^bq , npn^u ip%^ ujju pbl^^ujj npqt-nj Utifp^fqt^ptuj t 

18 Ut. juMunupb ^pfyfTll* "tutnnjq Utu^ 
pu/butj^i "pqh Uf/qi^p"*J t ^^J"*"" 3^1p" 

id I'uuj^ujpujj t Ut. tftumnjq t^ilii^tuju /ft-p • 
bttb^ ifb u*p^tnpb b ^utpbi^p bt. jbpbuntfit 
^ynnpq^ , tnutsut tfb utpbtuPp jbi^ptuliui.^ 
unt^ ubbql; puur uppni-pbu/b ul^br^ , 
bpbttjibu/b lb "bttty^nil quiiiqbinif ^"Y p*-" 

20 qnj b qn^ , Snt.ih ^ifb b iniuub qtu^b^ 

21 biiAj^*' lb b/bbniJ , ^ni-utpuil^ ifb jiuliqun^^^ 
tunj ifb , quMrtU tfb mmpbi-np J^l^^^'lkt ' 

22 Uu %nbjutq tfb iiMtii^biuq iltttuU tfbiiuiq 

23 &<_ b qn^ 'ifipl^tit^pbutU bpfiii^u bpl^nt^tM psnju ^jibq , %n^iMtqu ^Ai/a , npnfu iniu^ 
pbt.npu S/rZ/fi , '"J" l^^*"A IfUiPiMiiii^jbth 
npqi-nj (/ niJqutptuj t 

24 t?t. jujunupu ^PP"Plh b>pii*^i itpqi-ngti 
S^ujpni.qn'lj^ , (jq^iutp "pff* 'f^bgntfttb , 

2o ^p%i^tMJju% l"-p • ^"^'tP *fh utpb^tuph h 
^tupbt^p bt. jbpbunt% byrtnpn^ , uiuiyin 
tfb tMtpb^iMjpb jbi-P u/iiujitnt'iM ubbq^ puin 
uppni-pbu/tt ubbqii , bpbn^jtli ib %tus^nil 

26 qtittiqbpnil pf*q I'^l"! A 1"^ * S"*-*/* ifh 

27 p tnuittti ntu^bbujtt^ ib pttibnil , ^ni.iti^ 
pi^q "h J'"*"/*""^ * A"V *^h ' 1"*^^ 'ff* uiitt^ 

'2S phi_np j^'l^^'^k't t t»L %ntutuq ifb jtuja^ 

29 ^i^rt ijiuiAt ifbnutq , Ut. h qn^ iJipbnt-<^ 
pbti/ti' bpplt^u bpffni-u , [^"J*^ ^/tbq , %n-' 
pMtuqu ^b*ltq , nprt^u uitupbt^npu ^h%q • 
"iju plthuti Oqbutpnt. npqunj *f^bqntfhp t 

30 t/«- juit-ni-pii j^pp^Pfh hypifjb npqt^n^b 
lpnt.pb%lt , uqhunt.p "P'fl* Ubqbni^ptuf , 

31 ^pltikutiu fii-p • bnlt^ ifb utp&ujph h Su/w 
pbi-p bt. jbpbuniSU qytt.npng , ututyut up 
lupvtup b jbt^Puhtuitintfb ubbq^ putn uppnt-^ 
pbu/h ubbt^ , bpiin^jib ib 'itiuy^nit qutb^ 

32 f^i"'l^ (f^'1 h'-'fj h 1"^ • Sf"-*^ *f^ [> 

^3 mittuii quj^bijutb^" i^b juUbniJ ^ ^nt.utpuj^ 
tfb juibnt^nj , P^'^J ^h • quunb tfb tntitpb^ 
34 t.itp J'"lf'"f{^1 , ui~ 'btt^ittq tfb jtujbbiuQ 
Z^ tJtuuit ifbqittq , (7t- h qn^ "tbpl^ni.pbui'h* 
bpplt^u bpbni-U , piniu ^b%q , unjuuiqu 
^jtttq , rtpn^u utuspbunpu ^b%q , uiju pUautj 
UqbtirtL^putj npnt.111 (JbqbtttptMtft 

36 ui~ jutt^ni-p'b ^pliqbpnpqp ^^pjuj% npq^ 
i-ngtt QifuJi-nii^i , {jutttitttf^^^^ "Ptf* U"'-p['-^ 

37 utttriutjb , ^p%i^utiu ht.p . bn'ii^ ifb uipviMt^ 
pb b ^uipbi-p bt. jbpbuntfti tfjitnpq^ , initiym 
tfb utp^tupb jbi^Pui'Jtiujuni.'h ulfbqi^ P"*" 

junU^ uppttt^pbuilt ubbr^i , bpbn^b% ih %ttt\^nt^ 

38 qiMtbqbittilpltq buqnj b qn^ , Sfi-*^ iff* ^ 

39 iniuuii quj^b^it/b^** tb ^t'bbni/, ^nt.uipusq 
ifb juAiqi-nj , A"*/ '^f' » qutrtb tfb utuipb^ 

AO i-np jr'l^^^lt'l t bi- 'bnfuuuq tffi jutj&buiy Hjjlp. u^bqh "|bff ^i^*pfiip»i~pbtub ^bpf *^[i ""^^ 
h utittuii lillhq^ Ai iJutiAi tfbquj^ , fr(_ jt qn^ ^ipplfni.pbttJh* 
bpftU^ij bpbni_u , [""J^ ^b%q , 'itnpjtjut^u 
^b%q f npn^u tntupbi^npu ^jtltq * luju /?" "V 
U luqititfbbib npni^nj U ni-phuujqiujp t 

42 Ut. jtuuni^pb tJbqbpnpqb* bypjuAi npq^ 
i-ntili ^itiquMj , Uqbuutibiitii "pqp rutqnt^^ 

A^ bib , ^r^ilkiujti hi-p * ^l'^'^ «/j^ uipvuiP^ 
b ^iMtpbt^p bt. tbpbiint^ b%n.npq^ , uiiti^ui 
tib luphtnpb ibt^P ti/UiMiuni^ ubbq^ d"*" 
upani-Pbutb ubbr^t . bpl^n^jtb ^ji %iu^nq 

44 qiuiti^binif 1^1 t*~1Pi t t"^ * Snuip ifp (i>.^^^l 1S1 45 A mujuii niu^bbuMh^* th ruitbnti , i^ni^tu^ 

4b nbunn J'^nf^"^k'i t "•- 'f'tirutua ifb juifb^ 

47 buiq iluMuli ifbniuq , frt. A onS litnlini^^ 
pbu/lt* bpf^^u bnbnt-u , junju ^b'ttq. , ^w. 
fuiuqu ^buq , nnnVu uiutnbt. nnu ^bitii . w/<' 
nuauuj On puuMipu/iiuij "/"/' "/ htnqnubib i 

48 t?L futi^ni-nlt bi.Mubnnnnb b\btujlj nnn^ 
t-Hoh tithnbub , Unbutitiliu nnnb uiUini-^ 

49 au'J , ^plib uttuii Al/» • hf^*^ tfh mnhuipb 
b ^lunbt-p bt- ibnbuntSiB bynnnn^ , muiytn 
tTb tuphuiP^b jbi pUiUuiunthi ufihn^ pum 
uppnt-P butU ttbbnu , bpbn^pli ib ItuMy^nij 

50 quthqbinij pi"t h^H'^f A 7"'* , Sni-i/i 'f/Vi 

51 A tnuiitu nut^bbtuit^ in pji/bntJ , *^nt.it/piiib 
tip jujltnt_nf , p^^f **p , qmni/ up ututpb^ 

oZ t_np fnnyiub^n , Oi_ linpitun ifp iittia^buin 

5o iiuiutt ubnuiq , Ql. b nn> ippffnt^Mbtult A, 

ppuvir bpbni_Uf runiu ^biiq, Itnfniuntt sbltn , 

npn^u miupbi-npu ^fittq * "'J" ptil^uij u^ 

npuutuiuj npnunj (ji/pnt.niitf t 

54 Ot. juti,ni_pU ni-p bpnpnb bypituii nprt^ 

i-ntfU ITu/iiUJU^b , "*uiiftnnb^i npnb *puj^ 

5t> nmuni.piut , ^put^uintlt pi~p . (fftl*^ up tup- 

vusP'b A ^uspbt-p bt^ fbpbiinL.u b^nnpng , 

inuMym ifb ujp^utffb jbi_Putiliinuni.% ubbn^ 

putn upant-P buiit ubbnU , bpbn^ftii ib 

obliuiy^ntJ nuAtqbintJ p%n bunnj A o/f* , Snt-tli 

57 iPb A inuMuU nuj'^bbtulM^^ lb iuUbnd , i^nt-^ 

uipiub ifb jUMhnt^n^ , A'",/ *f*h , nutntj ifb 

oo inuMpbi^np jnn^utb^q , (Jl. %npjujq ifb luij}^^ 

DTj buin Jiuuii iPbntuq , Pe. A nn^ iJipbni_^ 

pbuht bpliti^u bpbnt^u , btnjii ^filiq , ^irt_ 

piiuqu ^jiiiq , npn^u uiiupbunpu ^ftttq , w/" 

piivuMj ^luiFiunbbib npni^nj *Puinutiini^pujit 

vO Pi_ fiut-nt-pii b't/iibppnprtb* byfuu/ti npn^ 

t.nqU t^aUbuiifHhb \kabnuili "pnh vbn^n^ 

fii ^/f t ^pub^inju hi-p * bn%,p ifb utp&ujpb 

A ^UMpht-p bi- ibphuniJh y^""/"/^ » miuyin 

lip uip&ujpb jbt-PutliUJuniSli utibn^ putn 

uppnt^pbufii ubbn% , bphnnf/li ib %us%^niJ 

yi'it i^iuUi^binilpliq jiuquj A nn^ , Snt-ib ifb A 

Qo uruiu% i^iu^blfu/h^*^ f^fi /u%^ntJ , ^ni^tupiub 

up juilini.nj , pirtj ifb , quirzib ifb uiuipbi-np 

Q^ t/bi^uiq , ht~ /* 7"^ ^iftplfnt-pbuiW bpf/it^u 
bp^nt.u , (unju ^b%q , %nbiiuqu ^b^iq , npn^' u iniunlrunnu ^f.'/.i . Uiju ptiviui l/,„ pjiqu/ibiuf npqunf ^bn^niib 
bo C7c ^uMi_ni.pU utiuuUb pnpnb* bypiusb "/"V- *bpf ^wqiuqai^p^ hiuii ^bp'f • «/|^ nu^ft ft tnuMuit u^kqk ^l?pf • utni.i^^ "-^^ * ^ff • ''jft utfth^iup-ft i-ntpi puiliuii ihfPpbqbp '^PfP U,*fputu^ 

(i7 niuib , H^pUo tuiuli pt^p • Y '^ '^ lupa utM b 
b '^ujpbi^p bt. ibpbuni_u b^nnpn ^ , uiiusui 
up lupvuifv b ibt_p uMhutunt-lM ubbn^ putn 
uppnt.pbuiU ubbniM . bpbn^pii ib tiuis^nti 

(>S nuninbintl pi**i r'-H"! r f"^ * om-*p ifp 

(>■' A luuiiili iiui^bbuni^ lb tulibnij , ^nt-Uipiub 

lib iiuuni-nf , P'"! "h t qmnii ifp tniupb^ 

iO i_np jnn9uibgq , &£. unpiuiq ifb iiuiabiuq 

71 diuult ifbniun , t»L A nn^ t/ipbni_p biufi' 
bppu\u bplini-U , iunjii ^plin , unbiiunu 
^bliq , npn^u uiiupbi^tipu '^plin , uiju plio'uji 
U.^hbubpiuj npni_nj U^ifbiiuintujb i 

1 2 (ft, iiuLnLpli ifbuituuujubpnpnb byluuuu 

npqi.nif'ij U^ubptuj , <piuq^l^f Tth ^^Z""*- 

i'tuiui , ^pljaujiuli pi^p . b""M iff* uipvutP b 
A ^uipbi^p Ai_ jbpbunL^i bsnupn^ , uiiu^ut 
ifb ujp^ujpb jhi_p tsAiiuiini^ ubbn^ putn 
uppm-phuHi ubb r^i , bpbn^b'b ib %tuj ^niJ 

i i quiliubinti plin h*-1"J h 1"^ t Sf-vt ^h 

75 A tnuitih nui'ybbtijli^** ib tuJibniJ , ^nuiupiub 
up itittini^nj , pfj *fp I qiunh up uitupb^ 

7() Lrt/i innyuitiJ^q , Pi^ liniuiuq ifb jutjabiuq 

it tlujuli tibniun ^ Gt. A an** uipbni-P biulj 
bpjilj^u bpbnt^u , funjiM ^filMq , unjuiuqu 
^bhq t npn^u uiuipbi^npu ^ftiiq . "V" P^^*"! 
^*uinbUip npquni Unpu^tuij t 

7S Pi, iiui-ni-pii bpbntnuiuiuhbpnpiib bsruulu 
npni_nqlM {jbihp luqbifujj , U,phpk "Plh 

711 Uliu/ijiuj , H^ptia uaiuti hi~p • Unti^ '/A UMp^ 
huipb h ^iupbi_p bi- jbpbunL% bynnpng , 
uituyin i/b uipviupb jbi_p utliiuuni^ ubbn^ 
putn upanLp b iuii ubbr^i , bpbn^piM ib 

S(>7/Mi>Sni7 quAiqbiniJ pun buqnj A ifn'y, Onuip 

Si "i/jfe A tnuiuii itut^bbu/ii^* lb bill b nil ^ ^ni-ui^ 
nujA i/^ juj%nLnj , [""J *^h t qiunli tfb uitu^ 

^^ pbi-np J"*l^^^U^ti ) Ui-*itnruuMq ifb imji^btun 

8o liuMuiM ifbquiq , &£_ A crnS ippbni^pbufh 
bpph^u bpbni-u , tuniu sAua , linpiiuqu 
^liiiq , npn^u uiiupbt^npu ^/ifiq . ui^u ptiaujj 
^•4*hl'kh "P'l'-^J UiiujIjuij I 

84 *-f»J" 4 ^pt*^* %uJt-uibujutbujq ubnuiunjii 

lUMuni-p'li inpnuif o<^ qhtu , jbyfuu/iiujq npn^ 
i.nqii l*upuijbip ^ y" ^ lupauiP b^ bpqnuim^ 
uumJi , uiiujui^ lupauiP bii bpunutuiuuih , 

8j uint-ip^ bpuntntnuiuu , /' Suipbi.p bi- jb^ 
pbuni/h ubbq^ h"^^ ^h i jbt-Pu/UuiunijU 
ubbqg uittistn tfb. uitfbtiiufii tupOtxiP utqiu^ 
unt-qh bpunu ^uiqiup be ynpb^^iupbi^p 

86 ubbq pum uppni-Pbu/ii ubbrfit . Ont-ip^ 152 l»^^•p 'butjii nubh uiipntfiji* ^utphi-p hi_ ^uujU 
k^l * 1^1-Ujp'"^,^ bp/fnutuuuu/ij^ , [""J'^ Utuntuuti b[.i, ntitujuuult an^n liiiiiu be "linL^fin "ijnijjiii . hu "linfuuiqjt jiMijbbuig 

88 iluiuh li'bnusa bpijttuitnuujh^ . Uu utJU^ 

utiuuUMli^ , bftfili^,^ ,^umli bt- ^np^ , plnj^ 

iiimnbi,np,p 'usiiinnuiinji tJtsilfruniSU . '"J" 
b% %iui_uibujutb^ ubq^ufiinjii jbui '/fujuitu^ 
nbtnj aSkbnu 'hniftu t 

89 /• tfuiuHtb^i Wni/upufi p [unputiiib ^i^u/. 
int-0bttiit juouki piiil ^t^uM , ku fnt^tuL. 
apuippuirA ''SbujrA [• juoub^" ll'"l ^"^'" ^ 
ilhpni-uui fi ^ujLni-Pb%^ uiliinp' p tt^t^nj 
bplfnugii ^bpmlp^lig np ^[•V ft ilbpiuj 
miutnuAiutliftU ifliuujni_pbtijij , fi itji^nf bp^ 

1 \ji~ fuoubtfUJL. S^p p'hq. ITni^uftitli bt. tuu^, 

2 fUouhutif [^"l lk^uJpn%fi bt. tuuujtigbu tfUus , 
SnptfuJif nlibtjbu q^puiq.nL.%u'it , ^ ti'^n^^ 
bnntftu%^ bpbuiuif uiynuMhutlj^jtli ^tii-^in^ 

^%bn[t% bi.fJ^uilib^b'h ^pmqtuptijli,^U t (7u tu^ 
pujp utptu^^u ih^uipnij, ^fi tPfin^l^ I/nri^tfu/liJ^" 
^u/bn^ui uj<fuiu/ijujlfb% b^njff qixptut^uipuittu 
%npui , npm^u ^puiiftujbtuif Stf ITm/upufit 

4 tfi_ tisju ^p liuiqifujb^ ujsuiu/iiiuliItU , ^"Jl 
nubb , uniMb %npuu , be %ni-^ujij^ %nput 
^rtu ^luiftub** , /»"'■" opjiltujij^i npm^u bifnjg 
Stp Wntfiubup^tuj'huftu mpiup qutymuAimlfiii 

5 ffJoubffUJt- Stp (1^1 Untfuftuji be i^u^ , 

6 ttrt q-nu q^bt-utujqftuij fi t^j^^^J npqung'li 

7 hiipuijbib be uppbutjbu r^nuut . Oe ujju^ 
ui^u ujptituifbu %ngui tjuppneP fieiiii /"-/'- 
butitrf . ifu/ubiigbu t^n^o^ )'"'-/' "/'/«"' — 
fj-buiiu , bu tub-tib uiS^b^b b t^bpuij tuiTb^ 
'litufb tftupintnu%nqiu , be tneujuiibij uAnpAu 

8 bepbufUn , be unepp,^ ^it'dl'^' * "*- *""- 
qb'h attetuptttb ifb jui%qenj , be puui utP^t 
qn^ , %tjjyb^ qutiiqbujf h'-^"*J » be ajn-ifbu 
^npjJ- uttupbenp" juAiqenj t^uiutt ifbqtutf i 

9 Iti- uiutpiibu ql^beuiujffpuii uirtuj^Ji fun. 1 l?|^f* *//» *^p tnneifi p uttauh ut^hq^ puut upp.ne- 
P^truth u^Lqit> tudyhtufiM -3bpf -j-(— t 3bpp*^'«> 
qiuqnel^ixutig ^ bpf ob-u/lihiyj t^ui bpf • "/»»/ 

Ln,uth^njjnul^enj\ ^ phnj%nput J^^^bi- ft ^e^ubtA 
l^n-tu&nj "^bpf *fbeu keu qneuiptul/ ptMMhb% tlbtujnep buiii , be tfnqnJbuqbu 
quaiib%tujib ftnqntlnepq npqenifU Pupuijbibt 

10 Ue ifiuuineugbu q^betnuMgbuit tunuj9b 
\ibujnu , be qbqblt npqb^aU t^upu'jbtb qabnu 

I I pepbu/JUq b dbpiui [^beutujqenqlj t (^e quu^ 
ttincuq^ Ut'^ujpnh q^beuitugbuU b '^tuuint,.^ 
grtLtfli ujfiuj'^b obtunii jtipqennh I'upui^ 
jbib , be biibuliU qnpi^bi qqnpa binpui^ 

\2't/b'lt usnuj^b Sbujnii t ye Q^beutujgb^ab 
qbtjb% qcibrtu bepbu/ibq b ijhpiuj tf/PJnj 
qneisjptubutqli > be tupmuqbu qubu t/tuuli 
ifbqujq f be qubu J"q9''jbtl Sbuinu ^uj^ 

\o ebi tluiuit unqtiM i (/l. busqneuqbu q l^bi-^ 
utuigbuli 'uanui^b obujtiU be* UMO-UM^b lA— 
^uiptuib be utn-Uisb npqt-nq unpuj^ be utuM^ 
qbu qlinuuj ^ujuineqneuli uin.u»yb ^bujnMt 

1 4 t?(. qutmneuqbit qi^beutusgbuh b "h9nj 

\'6 npiLenuii I'upujjbtb , be bqjiqb^s b%A « tfi- 
ufunt* ifinqbu l^bemuMqb^DlJ qnpabi qqnpv 
btnpu/ujiii tlbui^nt-p-b uih . be upabuubu 
qiinuuM , be mutubu t^nuuM ^ujutnegnetfh 

lb iiin.uiyb obuinJj • ^p ~iuiutneqneuli ^ui^ 
uineubusi bit 'ijn^uj bltA b *Pp9iJ npqenqb 
pupuijbib . tpnpju/liujb tuiJb%ujjlt u/lsqpu/jj^ 
qutq np au/Uuilt quttib^uinj mpqufltq tnpq^ 

17 enqli hupujjbib lunb qUnum /r^a i ^A A*/ 5" 
ui ifb% uj^flt ufli n p ut%b b up q e nuh /' up umj bib , 
b uuipqni tlbli\be juijiuiuneh , lUMenep in^ 
pneu '^uMpb qiuubuuMiU utUqpuMltpb tbpq^ 
nl*^* Uqhujuiujqeng , uppbqb qlinuuM tthX x 

\o ue uinp q l^beuiuiqbiilM ihnpMuIiiuib ujub^ 

\%*iUujjh uiltqputiibuiq npqenah l^uputjbtb % Ue 
butne q tb euimqbuU ^mutneqneuh utnebujiu 
Ut'^ujpnub be npnenq unpuM b ubynj np^ 
qengli I'upusjbib , qnpb^bi qqnp& npqenqU 
I'npujjbib b lunpiu%/tJU iJbuijni.pbutu , be 
^un bi iJujuJj npqenqu /^upuJjbib UbpAb<^ 
%uiinil b uppnep behub t 

20 tfe lupiupHif Unt/ul^u be (J^^uipn'ii be 
unfb%ujju ifnipnilnepq npqeniili l^upujjbib 

i^beutujqenqtt * nptqgu uiujinneppbtuq o^p 
U nt/upub i/iuuu l^beuiujqenqlJ ijutbuj^u um-^ 

21 putpjth %nqiu npiib^uU \*uputjbih , Ue upab^ 
quhi iJieututgltAili , be tneuiupU qSuib^ 
qbp^u , be butneli qufu&ltiiu {j^'^UipnUb b 
^uMutnennetlu uja.tn9b obturtli , be ^uji ^ 
bujq dutiiU 'iiiinuj (J.'^ujpnij uppbi tetanus t 

22 Ue uiuiuj iDnfiit j^beuiiutjb^^b ujutynbi 
qutmyuioU bepbiultg b pjnpujtifjb iJbtiMjne^ ^ bpf • flA 'V' T-h*H^"3h '>*'*p"*-*^^ ^J"P'f-f*"^ Vupuj- 
n.irpAu /tepIiutitQ, L. tliiMUinig W^^uMpnia qunumbae^n P'bh-B 153 IT mJuiiub iluithi ^at-tnuagi.naU , unjlsuj^u 
hi_ mntunfiij %nauj t 

23 tr«_ hjoubaiut, 0^/» [y"l untJupuh hi, 

24 tuu^ , t/./" P^*i ^ "/' iii**"li l^hL-utuinunipj 
htf^ • h Muu/lt bt- ^li%ittutfb%bn //£, /i ^^Z* 
ifutah'u anpubt ft funniuutnt li biuint^fif b ustt . 

25 Ut. b jbuUiutih%bQ h pf*tf bui^ybu b u^utt^ 
tniuifuAt^ utUtsth , bL. nS bt.u anpaburfb%t 

26 C^c- ujiusutbun^ bapujfp unput p pinpiu^ 
itbu gjbuijnt^urbujt/ , 'uitu'^bi ujut^buag 
quiuj^ujuj%nt-0^biJJ/u , putja t^npa pt*S 'H' 
anpbhua^** * uifUtui^u u$pututjbu ^bi^utuiff^ 
i-nait h tuui'^iuujhnt^P htjiiu pL-pbufbu i 

\ ^^oubaujL. S^p P^"l if niJubub juHtuJUjUM^ 
tsifjii Ubi/uiffi , jujtf//lj ^*{'^[*"("ll* hfuihbf^nf 
%nniu fUabufuinu^ i tu iTu b u/ljlt luttuj^tni^tf, 

2 bt. uju^ , ' UiUUJ bt^ * tupuiu^bij npr^b^lJ 
pupujjbib auujuibb% b tituifuAjujiib bupni-ui 

3 /• *>npb\ntnututulibpnpnnt-if uii^nt^p utcfun 
tun.uj^%nj uiptuuQb% aiujU ff^'1 bphbii , 
puut friuilujlttubu , pijtn "^ opiiitp pi-pni.u , 

4 putn uitujiPu/lib bt_pnt-tf uir^tbab% aUtMit (J 
luoub^ujL. U niJu^u pbtf. npqbitli l^itputjbib 

5 ujt^jbi qaututblfU i /' ubutitltbi Snpb\putui 
uufub pn pnh Uit-ni-p tuifunih tuiltuiiuunnpli 
ultUuMib . npuj^u '^puj I Put I but a O^p (J ntJ^ 
upub ^ lujliua^ii uipujpbu nptfp^pli l*itpujjbipi 

6 t?L bnb% ^^P^ "p "^ kf*^' uni-pp nt^^ 
t-itiJ uiupnni , bL. ni bujpgblt ujttJ$bt 
aatuutpb'li juji^ni~p luijlitfpb . bt. uunnbtult 
lunui^h U nilubub be Ut~»uipnitp jiui~ni-p 7 tuJiliubb J t/t- luub'ji altnuut uap^plt iujl$n~ 
*phk ' ^^^ tiMliunt^pp,p biT^ J"hI' '^"'/"/"J' 

£u/7n tfb ' tbudibtiuni ^ A iftutnni-ifujltbtnj 
ujujtaujpuja. obturzh b tf ujifuhjujlib bupnuif 

8 A ^^9 npttt-tinU Pupinjbib x IXu^ altniiiu 
Wntlu^u , Ututj^^ ^JtP t ^'- l"^"'J& Pb 
a flit S uiiua^ 'ypujuiuli O^p iJutult ah p t 

9 pL pjoubatut, S^p P^l «' "'/"A"/' ^^ 
10 uju^ , tfoubujtf pitif npnbuU hupujjbib bi^ 

uiuiMJuubu , U "'pn- ij^ ' tfuipn. np ll'^hnl' 
uhiuni^pp jntf^b uiupn.nj , hi- buiif pf ^ b ^Rpfi utJh%utj% onfiitfi ''t;pp. utJh'lttupt tuui/Jiuiiih 

' upf * [#■- lunuipMs qquiutftui* iuMuahusutt iott,ui^^ 
%at-iP p ^ntroututuui%lrnnnit.ni^tP Muuni^n utifunjit I I cibp , ujpiijan^ aaujutbiili ^hujtiU , (fujif^ 
ubu/iih ^pUp'^P'ph » h StpbntntuuUbpnp^ 
nnt-u uti-nt p P^f bpbbu tuputua^ oUum , 
puMttuMp^nil bt- bnhanJ bbpb^b'lt tfUui , 

1 2 (ft. Jb p-nnni^nniSlt ftiiS /» 'ittPuilt^ ^ujijn , 
A«_ nubp lib' pbbu/libab'u b ^IttTutli^ . P"*** 

1 3 opitub autuibWu ujpuiuubu qltusi ul. iTuspn 
n^ np uni^pp hu^ , hi- p ^bntuunp auj^ 
*i/iijujtjjptp nS pflt t '"- ^bnaujuup luiilihi 
anuiuibltlt , uutmujbbuap uujXu *"M* P ""— 
nniJ pnb%l^ bi^pifj^ ^ ah utuuiutujpujaLli ohturtb 
nS ifuiutnja b d^ujifu/ltujhb bt-pni-tf* ntlbnu 

I i h t_p pU b till nb tfujp nh ^h» * 0*~ bft t^ 
iuipbuab b c^bq bb nn ibphpb*Ii c^bpnt-if ^ 
hi- iMJfibpq^ qqtuinpbu obuirtlt , puut opp^ 
Uiubb niuutbpli bu putn tututtlutbp bt-pttt-tF 
ujpuiuti^ ititui . opgu tip bt- %nilt btuqg^ 
Xbtt , bbfiit bt- ptiujbb bpbpltlt i 

lo tjL, ititL-rtt-pU tnpnt^ii butlit^bqtMML. htn^ 
ptiiliU otuabbtiitM utiiui ttbinputuit bv. 
qinni^tli^^ iJ buijnt^p-b u/lt , bt- pliri bpbbu ib^ 
'b^p b runpujhb% bppbt- qtnbubi ^p^J <^^— 

l6^Ai_ tjtutitui-om t Utjltui^u iH^'hp ^"'^"'- 
tiMtitq . uttjiit o-ujob^p alittt b tnnt-g , be. 

I / tnbuhi ^pfij A thj^ph ' "*- jitptfuiil tlb^ 
puiltiuip uiuupj p pjnnuult^ tultuip , ututut 
Snt-t^jtb f^pil'tP^' Puputtbib . bt- h tnbni-n9 
jnpnt-tf qutbnb tunhnip tutfuib uj%n put^ 

I S 'itiub^fiit npnbjfh Puputtbib x Z,pwi^uthtttL. 
obtttnit ini^l^b% npnbpti f'uputjbf^b , Af_ 
^puttluiUtUL, Sbtunlt putltittb^pu, quitlbuutjU 
utt-ni-pu i"pu ^niliulib riL^hqb utuutlt b 

ilbputt ptrtptttltplt , putiiuibhuqplt npnp^plt 

\^ PuptttjLih" I Ul. jnptf^utif 'Aqbqh tutlutU b 
tJhputj bitipitthpu utt^nt^pu putnnt-tfu ^ ' uiut^ 
-thttnb'lt npnp^^U Pttpiujbih quttu'yuttitJtni-m. 

bnbnb inp<f utit ^ntltttltp ntStpqp tutitttli 

qiut-ttt-pu Ja^ni-ntJ b ilhputj ptrtputltpit , 
puut putlth Sbutriii puilitttbbuq^it , Al 

21 puut putub ^butnb ^Sni-buah%t Ul. bttjtgb 
jnpttuttf ih'^'l")!'** tttifutlt ibpbbnphutj tfttlt,^ 
vAl qutn.tttt-Otn , b(3^ iJkpu/itutjg^* ttttfutU 
ptitL utrttut-omh f Snt-buqb'it * qgbpbb btttu 
qqutjq . bL. bp-^ nj iJbpiuugb tiiiTuht , nj (20) 1;^ kp »^l?Fr- i_"^t/A . (21 ) I?.- hpjnp^u.J^ 
flAt^p **^bFf t<- q^pu/butjp *U;pr- A i«*-t^% <54 


22 Sni-hughrit i*' pL bp^ uMiPuanbuMj tf-uiifiu^ 
utulM jiJU&tupMpag umiIumU at. ^ntfuuUn llif*h*th 
h tlapuij Itnntu , uuiltuilih uattli nnnp,pii 

23 Puniujbih bi^ ifh Snt-buah%" t f^utn Srrti«_ 
tftMilih S but nil jnubitnb% , bi- bujiu^ujuj^ 
uni-P'ni-liu ^butnlt ' lutu^bunb^ ^punftiM^ 
%tuh. Sbtuntt ft AbnU U mluhub t 

\ \jt~ fuoubniuL. S^p pi'1 IF ntlubub bt. luu^ , 

2 Utpiu nnt- ^bq bpbni-U ibnnu UMphutphu , 
bn-UMvnju tunmunbu alMnutu , bi- ^ihll'^ 
^bq '"If mnubinj ff-nnnitnnbu/jili , bi- 

3 ittL-btrfj nutUujbtMjgIt x Ul. ^uipbiulibqb^i 'hnn 
un^o^ I "«- trnnnubuap tuttbutupt trnnn^ 
unt-pnti p nni^i-Ll* ptnpufiipU tlbuitnt-P buitt t 

A UL. bp^ b tfbni.uL ^uipbuh$bnlttM *h"n % 
bbbuqbu tun. ^bq psrutini^nU , qopuuiltup^ph 

5 f*tfptujbtb I Ot_ ^t"p9hM 'h"n ujqnbqni-^ 
pburU f bt- int-buqb'it auiiiiub^pU piintutb^ 

6 buii^ i^'t tMipbi_biu t Oi_ ^uipbu/ltbn^^ 
qbpbpnpn ipnnb uManbant^pbuiU ^ bt- %ni-bu<^ 
qblt puMhuju^pU puttiuMiibfui^ /'"? ^lupujt. i 

(?<_ 'ytupbu/itpn^^ f VP'^PI ipnnii nrqnb^ 
qrti^pbiuu ^ bu inubunbii pu/liuib^ptj pui^ 
utubbtMjip ptin hniiuMbnntfh t t?t_ ^tupbus^ 
"Pfft^ 1iTl'"ni tpnrAj uiqnbqni^pbuaU , 
bi.. Snt_buqh'it puMUusb^i ptuiiuabbtui^ f^"t 
^puupup . uManbqnt-PbuMlt 'P'^H ^utpbtJU. 
I iipubu p Sni.bpj bt pbuMUq % Ul. tnpvtuit 
*^nnnupq^n ntrnnnunLpnli ^UMpbvulibq^^ 

8 tpnn , bt, nS utqnbnnt^pbtuh t Ul. npnb^pU 
XU^uMpriiib ^ui^uAjtujn ^uipnb% ^hnn , bL. 
bnpqp Aba op^U iutLptnbutubun§ luiqq 

9 dirrr i Ul. bp^ biu/bbq^^ p ujtuuibptuqtf 
jbpbpp abpnt-if plinnbifujutu fills alt np bu$i^ 
gbu Aba ^tafftjunuib , *"ftbu9b^ uinnnil 
bi. jbyiutnusbbu9b^ luaiu^b SbutnJM , ^L 

lO ''***(phg^,P h P sUattfbuinU ^bpnq t Ul. jat^ 
i.nt_pu nM-puMbittLpbufti Xbpni bL. itsMtf^ 
uutqini-tuu abp ^utpbiu%bn^^ '/""I ^'- A 
iJbpuij nn^iabbqiMMulM bL. b iJbptaj qn^bab 
ihpUni-Pbu/ttg cibpau . bL bqjtqb Aba 
jhyittuttub utmu^b U,utnni.anj Abpnj . bu 
bit S^p Ikautni-iija- &bp t Ul. bqbL. itutfHit bpbpnpnb jiuiTubu/i/iM ' (rpf* utt-nt-nu lrnbnk_u, LiuiP tMtJhu tlh, LuMtP tnut, 
pp Mlji ihp^tup^p lutfujii SUmuii h JlrpuMi junptu^ 
oph, auAut^^p% npnftp'ir Vupu*tltf/t, U. n\ %nt-^h%, 
UL. jnpttuMtP dbntMtitiiiip , fni-^fiit i ^pp^ • olritrrL% 
attgitujlft^pii, hi- patn ^puit/u/it/i ^Iruin^ ^m.t^fA 

Vpr* 'L P tsioiiu Ann u. ^QCa> tmuioutnuibu^uia b pUpnpnnt-u np op ^uuiIm ^p iuuunpi , tlb^ 
piuguiL. uMifu/ii p funpu/Ugit JbuM^nt-Pbutli x 

12 Ul. ^nt^bifliii npnbjitt f'uputjbib ^u/bnbpX 
ujqbthiL^i ' bi-pbu/iiq ju/butiqinin^b uH-^ 
tiuMjp . be bbuiq usttupi lUMltuMUiuMutph fptu^ 

io niuiirtL^ t Ul. SnL.bffb% "P'th.ft^' P"pwjbib * 

lA nuui pu/itb Sbuinh b Xbnb urtituhub t Ut. 
Sni.bg hU nut pi qnL^ni^ piiiiiujbb npqennb 
(jnt-nujj jusniu9uiqnfij qopnL^i bLpbuMhg . 
bL. p qbpUMj qopniqli iinqui oatUMunU '^pffp 

\d IXifbuujquspujj X Ul. b tJbputj qopujg npq.^ 
t-nnlM PuuMniiipnii \,u»p u/inuj^i "Plh U"*/'^ 

ih qujpnij t Ul. b i/bpujj qopni. qbqb npat^nqb 

17 ^ujpni_qt^ib Uq/imp "pnh '^bqnqUb % \jL. 
b^nLgn/h^pti qbinpnii^i , bL. Snt-^ttU . np^ 
nhtpb 7' bp u nUb b l. np fhtP^' if bp tapbutj 

\(^ pmniiutjjiib qjunpuA/u t Ul. inu^ftb qnL.uq^ 
piunuibh npqi-nun fpnt.pbup ^tuitnbpA qo^ 
pnLU bLpbu/lfg . bi^ b t/bpuij qopnL. 'ttngu* 

1 9 Uqbitnt-p "pqh U bqbnt.puii t Ul- b tlbpuMj 
qopnL. gbqb npqi-ngU Ti uuMi.nbp IjtuquM^ 

20 ^h^l "Plh u nt-pbuuinusib x Ul. h ilbpiaj 
qopnL. qbqb npqi.nqU ^usqujf Uqbuusipmu 

21 "pqh prnqnt-bih x Ul. Sni^buqbu "P'fp.pi' 
^u^^u^PnL. puipAbuJi quppni-PhuinAM • bt. 

buiUi^ibuqb% qtunpuA/b tfjfliSbL. umu^U 

22 ^naunitibqltij^ X Ul. Snubnlth qnL%q^ piu^ 
"iiujbtttt Uihpbifutj >u/liqbpA qopnLU hi.p^ 
builiq . bu b t/bpuij qopnu Itngut Uqpuui^ 

23 tfiu '^pnh ffifhrtunuij X Ul. b tfbpuij qopnu 
qbqb npqLnqU u uMliuMu^b ^*niunjqpl^t "PIP 

24 ^uiqusunLputj X Ut. h ilbptui qopnL. qbqpli 
npqt.ng'it f*b%binif^i^ib* ll^pjaqutli "Pl^ l*b^ 

'2^ q^n'iib X (Jl. Knt^bgjtii rf^nL.%q^ pu/jtiiij/f^ npq^ 
L.nq% rnj%uJj jbtnnt ^u/it quti/butnju p*^^ 
%ujbu% ^u/ijqbpA qopnL.% bi_pbu/lig * bL. 
b iJbptuj qopnL. %nqui U.^hbqbp "pfp tt— 

2fi ifbutnntujb t p<_ b dbptuj qopnL. gbqb npq^ 
i-ngii Uiubptuj" ^""ff^^t "Plh btppw^uij » 

27 Ifu b ifbpuij qopnL gbq^ npqt^ngb Ijbtp^ 

2^ Piuqjiifujf U.^ppt "Pit' l/buMUtaj % U»ju 
b% **9*'/'^ npqt-ngit PupuMjb^^ , bL. ^nub^ 
qffb ^uuitqbpA qopntMi bt-pbtitug i 

29 &r_ luu^ ITni^u^u gSnptiMp npqp 4^n.ia^ 
qni-btb ff uiqbtul/utg^ , gut^bp'h Uni^upuja , 
UAuj ifb^ Snt-bif,p h uibqb% 1"p UMUutg O^p tnuMi tfi*"* iShq . bb piiq ^^*l t bu putpjt 
tupuiuqnt-^ ^bq . qb O^p mnutnuugtuL. ^ffpm* nuui fnt^nait i*"-*afA^ Obpf. tpun-iuffih'iM uiMf%lri ^ngtu 


*bFr- ^^bPf. A ^u P-bh-P 155 fli bnpujjtf miit^p , M/^^ j^rkti^' b*^ ^'~ 

Pnf^nt.p qiiPbt^ . ^mUi^ft ^ftp p^*1 i^bt^ 
juiiiinuMutmb*h . bi^ bq^ijbu p^ff ^btj^ bbp i 

32 &f_ bnpg^ P^ bpPtuftfbu [^f '^^1 i ^*- 
Ip'^pff/'^' pwpnt-P ftuh^plt t^np fi%^ tuputug^ 
tfbq S^p ( P"'rl* wp^^fffti-^ hu ^bq^ t 

33 IJl^ ini-bab% b ^bnli^ mliin^ SbuMrLit 
bpbnopbuJi ^ujUuj tittup^ . bt^ uiuJuiuAjtuif 
ni-fuutb% SbmrA ju£n.tu^ujqnjh ^ufu t^tnuus 
bppujjp bpb^opbiuj ^u^tutqiup^iUL. , qft- 

34 mbi %nqtu ^ti/liqbuut i C?l tuifu^U ^nthuh^ ni^^p b dbptuj isntfiu b utrtu^ p ^nt.b^ 
%nqtu b ntuUuib^ u/Jbuip t 

35 IJl. bnbi- b ^nt-bf uiintqiijhuj/f^%* tuu^ 
ITntJu^Ut IXpfi, Si^p, bi. tfpni-butflttj P^uj^ 
tfh^ Mn , thtnrubqb% uitlbitiuju mutbib^ ^n i 

36 t?L b niunuipb^ tuu^ , ^lupdi^p , S^p , f* 
^tuqtupuii-npu bL. ^ p^LpuJt-npu Puptujb^jt % u^J. Sb" n.l> • Of. St,, b L. ptUp^ btuntist, upiniftnni-Pbtutfa , ki. anpan^b qiuu 
b %nuut ^nup ft SbiunJU^ , bi^ bifbp qiTiuiAt 

6 ftitS pu/htuupu t (jL. tuqiuqujubuiq trnqn^ 
dni-pqh tun. If nJugu , bt, jmnoPu bbtun 
Uni/u^u iun S^p t ^'- qfqt*'pbujq ^ni-ph 

3 yu bnibaujL. uA/nL.% tnbqunju lujhnpbq 
^ptujpbuuq . qb anpan^bgusu b%nutu ^ni-p% 

4 A SbujrAI^ t t7t- tuuifilMiunuMUt^ np gp b 
d^9 %ngui QUMUbuMuuMh guMlibnt-P bi^t , b 

%umbtui f^ujjliiu npqbpli Vuptujb^^ be um^ 

5 u^tfU , i\ uiuttf^ ^^t ^t"* "t-uib^nj . ^^ 
jl'i.^3'"^ «rA/j<-Mi^ qfp nt-ut^tu^ jUq^iq^ 
utnu «/»A , bt. qubfuU bt. qUbqpujujniq bt. 
9'^/"*i«^ be qunp/U bi_ qpjutnnp . t?L "'PI 
jut^tuubb %^nqbiui bu u/ltapit^ ubp , bt. 
nS ni^pb^ aiujq ifhiujlj p ifuntu/ttuijU bu 

7 uiS^ tfbpt (jL. ifuil/u/ijujju ^p bppbt- qubpuit 
tAcinj uuthtniub , Ac_ mbubt unpuu bppbi- 

8 qutbubf utunbh t t?«- ipf_kp dnqn^t-pqU 
bu St^^lhl^ » ^'- fn"*jl*b jbpbuhtb bt, ib^ 
unt-ttli jtttUqta^ih , bt. bthqtiU b uint.tnti/lt 
bt. tutiJb^ffii 'ubufUu . bt, l^p ^ujqnpnt-P bt^ 
%npui bppbi. qbtnpbulu bt,nnj bt, tfbnnt, 'i 

9 t?c jnpdtuit h^f^i^p *f**n b p"tit III lilt quuijq, 
b^uJij^p bi- ifiiiitu/tiuijij b tJbpiuj %npiu t npattu tlhq JtnkiuAiull uiiuig -\}^f uii/uA ohuinit \ Jni^tiiL. ITniJu^u qiuiifiL^ %ngtu nttut 
q^qhq bt-pbu/Ug ^ tthi-piu^tuUShL-pU uun qpuaU 
tJ ptMjfib bt.pnj . bt. aiupbuigtuL. uptntTinni-^ 
pbuMtTp S^p J^J*^ . A«_ tunuif^ Unt^u^up 

W j"*p Pni^bguiL. t Ul. uju^ If nilu^u go^p i 
Q'itq^P ''S^p , ^uip^uipbgbp qikturtuij ^tt , 
bt. ^btf nS 1'*'b ^'"P^u tunui^ji ^n , 
lupbuilibi qHtibt. ' qptupbnt-P bt^ dnnn^ 

12 tlppnbtultu uMjiinpbb t uHp^ A cf jntuguif 
qiMitfbuiufii dnqntSnt-pqu qtuiu,, utMJtf P^ bu 
ifyiiut qunuiu , tab tnubu ghu P^ U^n iq"* 
b qnq ^n , npiu^u tuniint-gnt^ quijbuiq 
quuiuqpuin^ tnuiubi ibpbpttii qnp bpqni^uip 

\o ^lupqli ungus t (Jl. utpn nt^iitstb ^ buoi ifpu 
iniui unibuuifli dnqniJ pqbiitiiu uiiutfpb , qb 
fu/li qplibt. bt- uiub'it , Oftp ifbq tfbu qh 

14 bbpbgnL^i f] ^ Iftupbtf bu tfbuijit f(pb^ qdn^ 
qnJni pqu 1"*J*^ » if* i^ ti^ipuiqnjiu ^tt/tt qpu 

15^ pu/Uq I bp^ tujqtq^u uiritibgbu nliq bu , 

uujtiAi hnq l/"^ I ^Pk ^'^^"j /*fft 'B^'L • 

bp^ quib y'hnp^^u bt, nqttpiPrti-Pbt% tun. 
b ^^*ii , qb db uibubq qitupSiupuAiu btl t 

16 Ul. uiu^ ^tp glFfilii^u , (rnqntJbiu fiiici 
bt-PiuUiuuntJli utjp b i^bpnqit f'upuijbib , 
qup qnt- qbutbu bp^ un^iu pqbli vbptu^ 
qnft*^ d ntittqpqbu/iih , bt. i^utbp^ %ngtu . 
bi- ^luiigbu t^nuut b lunpuiliU dbtu^nt-.^ 

\1 pbu/it , bt. btuggb*!! tuliq pi'q nP^'t • V<- 
h^hS ^iqp At_ ^oubgtujg pijq ^^1 * ^•- 
lunpg b ^nqi_njq up b jtbq ^ bt- tupqbg tHin^ 
M**tP • bt, ptup^gb*it rrUq ^^1 q^uitiqqtint,.^ 
P bifu dnqntJpqbuihq uJjqnppb , bt. «♦ 

15 bpbunbu qqnuiu qnt, dbuijU % Ul. gdnqn^ 
iJni-pqii tuiiiuuqbu , l/ppbquipnt.^ lun dtu^ 
qftL. , bt- ^f^p/'l/'^ djiu . q/i luig^^ ujntufp 
Sbuinij bt. tuuuiq^M , fi 9iui/pbugg ""'1 
dbu . qb luiL. ^p dbq jUqbtumnu . bt. tnuig^ 
^bq S^p ifhu ^nt-utbg^nj , bt. ^^ph^h^^ tf^ut 

19//^ qd'b op nt,inbgi^^ , bt, nS qbptfni.u , 
bt. ttj l^f^t; '*/' t Ai_ nS qmuitiU , bt, n^ 

20 q^uuiti op . U,ji qtut/uopbuij tui-nt,pu nt^^ 
utbg^^ , dblUibt. biuiitbg^ P^l tzpbqntjiju 
cibp , bt. bqbgb Xbq b qiurAnt^pbtJb . qb 
^buuibg^^ ^bujn% np ^ b dh^b &bpnt,u , 
bt. lUMu^^ tunutyp linptu , bt, tuugh^ l^u^ 
qt'P kn ^fbq biiulsbi jUqbiqtnnu^ i 

21 fjt. tuu^ (Pnifu^u , ^bg^uipbi-p ^lui^uip 
^binbt.iubuiq ^ dnqndnt,pttU inpnq dpS p 
bit bu , bt. qnt- luubit U pu tuutq linqiu at. 

aZ qbphqbli tuifiiopbuij dtuuutUiuu . U pP^ 
tup9uin. bt. nsfuiup uiqitiUuhibgb bt. puM^ •^^bpf nj^hnX 1S6 p•^^•p uusuuJii if'^hgh ^nguM , buMtf 0^ uMtff/iUtu/u 
an uuu vmint. ffnnniJntth aL. ptuuuiUuth 
'^^ ll*^htfh 'i^rtauj t UL. tuu^ ^kf gU ntJul^u 

tu^ffif ahutuMuahu bp^ ^luuutithtf^ h iJbiituj 

24 ^n p,i,%u li,P, bpi n^t bi^ bi (Tniliiiu 
bi- bjouhnujL. phn. f^nnnilniibu/liii nuiuiiti^ 
i^UMuu obujiiij . bu J nnniJbuiu buf^uMUut^ 
untfu uijn b tkbpnn d-nnnfJnif.bii/liiu , /rt- ^u#. 

25 iftjtf nltnuuM >"t-n9 amnptuiiiuifli x U*- ^9 
O^p tuifuiniJ , bL. fuoubatut- pf'n- U tt'ji^h'ih , 
bi. tun. b Z^nat^njit np b %iPiu , //t, "'/'t 
abi-jv luhuiuni.u ujpuufp^^i nabpntJa . bi 
hapbt. ^utiiO-buiL, Z^nafut b dbputi unuui , 
bL. uiupo-utpi^uiuuili p autijuubptt , »*_ *"// 

2o nS bt^u jujL^bittti X Ui_ tlhuMnUii bpbrtL. ^''p.P 
b puMhuubpU , uuhntSlt upnt-ith unntun , bt^ 

r" tuiinuli bpbpnpniilt (J nijniun , bt- '^tuua.butL 
b i/bpiuj "UnuuM Z^r'a.b% . bt. %n^uM l^ltb b 
fpbina utuuip bt. ni bbnli p runpttaltti . rri_ 

JlI uutptLUMp^tuntiMii h niuhuMbpli i frt. ptifv ut^ 
abuji uMiuutuilib ifb utuJuitPbiijq U ntjubup bu 
tuu^ tfifui , Unntunjb bu U ntlniutilt uutp^ 

i!o atJup^uiauih p putljuibpij x "lujinutujuuiiip 
innt.biui obuni_uji npni-nj l[ffii_btuj , uiuty^ 
ittou^pu U ni/ubup pumpbinj , /r<_ mug , 

29 Stp U ttila^u J tJupifbi altnuiu t (jL, uju^ ff^"" 
U nilu^ii , Ub tupbufubp tint. b%di Tjiii/uuj%^ 
ani^bu . be n uttntp auiilbiiuifti ffnnnuni^pitu 
^bitirtu ittupniiip^u , inpa-UMii uituip O^p 

o\) allt^b'it hi-p b i/jipiMJi 'iinauM i ui~ iflitua if nit ^ 
u^u b ptuUtulilt , fiii^aib bu vbp^plt Puptufbtitx 

Ol fjL, bi ^nnif b SbutnU^ bt. pjiunujania 

Jfiju bfj't ninpujiTtupajiii b hntf^U , bt. u/h^ 
bujL. anu/ituJutuiJh u$t-nt-p aUuMtt ujinnp bt. 
tut^nt-p tiUuja u/hinb >''*-/»9 apujuutbtijtMt , 

o'2 bppbt- ffbpbni-u bu/Jurnt^u J^P^P^ * "*- 
fUjpnLnbu/i ttnnniJni.pnlj tiinpuli nnynht bt. 
qtibybptt nn'^njli, bt. auibtJt "l^"/^ h 'J*"nbt. 
u/tiiipf trnnnilbnpu ninpiuutiMpnpJtt np wu^ 
buMt. tfnnniJbuja* intuuis ^nn.» bt. uiuu/lihJi bt. 
tuutpMutbnHti bi^pbutiitM luiuni-ruutu uiufnt.pjtnu 

33 )'"-/»y qau/titnbint.'ij t ub'ltinbn iJpi/lj ,fuJ- 
tniuuni-lju ttnatu ^p jiuniuV ^tuli nuiiabiu^ 
ubnt , bt. O^p pmpbiuaitit. tf-nnntlpitbuiliti , 
bt- b^uip O^p att nnntint-prtU ^lupnuiua^u 

34 ifb&uutfb^u /rt/t/t //l bnjbaiut. u/jinuh mbn^ 
t-npt UMtlinpbb \*b pb tttluMlfn tiuiltbnt-hj b luli * 
ub itiiin. fJ- ujnbntttt utfnnnilnt-pnU tju/lt^ 

35 biunon t Ut. b ^bpbaituiUtutiU utuubni^^ 
pbuMlt Sncbutn d^nnnunt.pn1i iD^ubpntJ m" t * bpr-vt-jfr**. ^—ti--, fri- hqh'b j\},ulrpnill^ H- *P 1 U*- uutiPpujubuftU U lupbuMU bt. U,^tupnit 
tiu niJul^u duiuli l/iin^i uP'^nJitauiat-Uj 1"p 
u£n (jni/u^u . ub ffb^ uft^nt/ujutub utn. . 

2 bt. uMub*lt , l* AA^i" P^l [j ntlubub ifbus/u 
pioubutuL. o^p * n i luuMtu^^lt bt- ["'ff uba 

O ruotibutiit. . bi. intrust. o^/» » t/«- uttpU U nJ^ 
u^u ^bu ^p jnjd Miihi niuiflrlMUJjU tfatp^ 

4 rfftfl np ^^1 ft ijbpuji bpfjpit t fjt. uiu^ S^p 
% njUff ttt iPiiijit tiuniJu^u bt. aUAutpn% bt. 
uUtupbutiP^ u/^^ '7"'-^ ^pb,ph'it b runptul/it 
tJiiusjni-Pbutii . bt. bijilj bpb^ftU h fun^ 

^ puiti'ii tJlfutjni.pbu/it**x Ut. ^^ Stp ubtuifp 
tui/utni , bt. bbutii tun. itptult pMuptuuph 
tJbiujnt.pbu/it . bt- bnibaujij IXHtupt^t bt. 

(1 U tupbutiP , be bib% bpbn^bgttii t (Jl. utn^ 
tAittutu O^p 1 l^ni-iupnt-^ puiltbtf bung . b^ 

Pk ll'^'l'nl' ^"iptt-"Jpk h ^4"^^ SbtuiA , 
%iPtu , bu bptuantt utbuibmtfp bpbi-bqtuju 1 psoitbtjtujti plttf 'ittftu X US tufiiutl^u nptMt^u 
i^iunuijit btf u nitu^u , np tuttfbiiujjlj tnutJU 
H biPnt-if ^tut-UJittiupbif ^ . pbptu% h abputU 
luoubuiujn f^tif. "ittftu , bpbuo^ bi- n^ tu^ 
ntubo^ . bt- atttiumtit obiunlt btstbu • bt. 
tpiif^P nS bpljbpnt.^ puttPputubt qb-tu^ 
9 nutfli biP ITni/u^u X t?*_ bnbt- ptupl^nt-PJiL^ 
uptniPutnt pbtitli Sbutntt b iJbpuuj Itnntu ^ 

10 Ztl ^tfltiugttSi X \jt tutPupt tHipuMguML. jt ptn^ 
pttht^ ttiiitnb , bt- tu^ut Uiupjiiutf pnpnutbttt^ 
^p bppbt. ij^biMt , bt- ^tujbgtut- ih^tupnu 

I I pitfi IT tup but J* ^ bt. tu^ut pnpntnbiu^ ^p i Ut. 
tuu^ U,^iupn% glTniJu^u , hfitrjpbtT jt ^^ , 
ut^p , tfti ittbbp ft tfbpiuj tfbp tPbi^u . t^ft 

\'2 ut'hiifiuitugiu^P , be ^luUi^b tfbtjiu^ t (jft 
lf»t'f**tf' ^utitantlt tPtti^ne , bppbe r^tJbd-ut& 
up bttAtliftgi^ futptj-tuUtj.^ tPop be netnfigg 

13 nA^u" tPutptfUni *itnptu t Oe tutf^iur^ui^btug 
ITnifu^it tun. Sip be tttu^ , itfitqpbtT ft 

\4 j>^ » U,iimnetu6^ , pftsbbtu t^iu i {Je tuul; 
Sip glTntfu^u , bpi ^op fft^pnj P^ttt^ 
%binif pnbut^ ^p plit^ hpbuu %npuj ^ ^tu^ 
tPujK^p qbepij op . tfblfitbugft qbep^lM op 
tuptntttnnj ptttltutl^ftii , be tutMpu tftng^ t 

l5frL ntutnnenttte Utupfttutf lupuiut^nj ptu^ 
'ittnbfi'lt ubep^b op . be d-nt^ntfnepi^ n^ 
jnebtttit , tPb'itSbe uppbgute u utpfttitti t 

I Xje tutiMtu Snebtuu ffnrjntJneptpt jU,ub^ 
pnifptttj , be pttiUtitbbgtue jutUtutM^tJUtMtftii ^Sbpf • -|-|-"t' ^pf ^^«"j *bpr' oi^«/rt-*ri«^^jt^4t« P-hh-P 157 2 ^tun-usUnL. t i?*- fuouhgtuL. Stf P^l IF"*/- 

3 uhuh he mu^ , U.ntu^hui mpu bi_ ^puib^ 
uhuqiwiu ff^nhhi*^' "fiiMjlJiit^ujtft^nrf , l^p bu 
ututn nnnt.ntfti hufiutjhf^i jj ifiMi^ni^uif^u . 
u//rf iiTi pi/irt n^'nh » nuui mutliij 7/uiSuj_ 
uibtniuq ht_ nhuiltq utnutjifiunbu altnutii 

4 qtuifh'huiiij qipsuti^nnu A iMntjiuliI^ i Ui^ ««_ 
n.UM^biuq nUnuua It niJu^it fiitUuiUiuiufqlJ 
^tuniuurtL. nuin pu/lt/Ml/ obutni/ . luiJbub^ 

^ i-nqb l^unutjb^^ t Ut_ ujju b% uhtnt-tult^p 

%naiu . ffbrtjtU (}*ni phitji , U luqtuif^f^^ ttp^ 

^ lb ^"'.^'"-/'"'.^ • obqjili OiTiui^nU^ , [jiu- 

7 thvuut "pffh *fini_pbujj , Ohqjtij Of/Liyu/j , 

8 'f^utq^^p rip'fl' Gbiftnfjbuij . Bbr^fiij i*uui^ 
^ nujpujf , l*uintuif npnp Xynilubt^nuj, Qb qjtli 

■iO \jthpbttutji , \},i-ui^u ttptj^ IftjjtJgujf . obfjjih 

pb%btAJiiplip , fPutniitn '^n'fl' lpi**tpnt^ttjj . 

II Sbf^/iii ^utpni-qnlJ^ , Onu/ffi^i^ "P^h ^"^ — 

i'2 nbiJuj . obr/h*h Ortt/ubiptuj npqt-n^U (/ ui. 

i3%uju^b , ^hfurin^ "/"/A U"*-""*J • obt^^*lj 

-14 ^u/husj , U^'^/i^f "rih V'""^'"jA • 3bqfi% 

\^U^ubpuij , U*"P"*^p "p'fl' ^l*'^"^J^lf* * 5/»- 

/f/i^ Jjbthptunbifiuj , U.ph "Pfl* iittphwj- 

^6 Obnh% putnutj^ i*ni.eih^t npitb U ujqnbuMjt 

■17 lf*J" tJU%nt.u/lJ^ bu utputhtjh *l"p tunuM^^ 

b lua o ^/y iputbub^ q bp qjtpli T* u/7/ a/7/ «/q ^ 

una t bt- uiltnutuUbuiq U nqu^u quiliniSlM 

■fS Utuubtuj npnurtj fjutubiuj (ybunu i Cl uj. 

nin^bujq qltnuui (f titJu^u " pAiUuuiqiuut^u 

^iurzu/iinL.** ipmbubi 't^'p'thp^ '^umUumUiuq^ 

Lnq , bu uju^ nlinuut , i'l^Jl {P^l uflitu^ 

19 lututnq bu utiPpujpciu/jo b tbusrtljb . Ou 
inbu^b^ I^^P^lbf^ ll*^t hn^ ' ^^ qt^nqn^ 
tlnupqlt np uuutp p uuut , bm^ qopui^ 
unpujqnjii pq*i Ph "*"""-""* « "Ph w*^— 

20 buit.^ bub% bp^ puiunut/jf , (ju qji"j f'ffi 
bpbbpit jnpnuii unntu pltuibbmi pnbu , 
bp^ putpJM [*tfk ^Pk *"'/' • ^'^ IP^t h" 
ql/b JP"iq*",PJiiJ f"P" "f^M'" p^tuubuit bu, 
UMUtpuUMuiun pji jiqbu bp ^ ti/ltiutuppiitu^ . 

21 uu qh*^'^ hn^ ^phbp^ • iqutptjupui bfjh 

bpi^ tnbtiip . bpi^ ("i^ P '"'"' o-ujuut^ 
uinuijb bp ^ nk t fju rfptuu^bn , utn.9b^ 
b uiutnnj bpqpttU x fju ujunup^ qtup^ 
uiujUnj ^pb tuunup^pli rutuivnuusanj piua^ 

£it nnqnj t uu bibuq ipinbubqbu qbpbbplj 
lutuujtqujtn^u Upl*wj tfbii\bu qf nnp b 

2o tfnuiau QipptuPiui t ^IP^' A* 7 tul»iu^ 


ufujutb bu bblib iTIiUsbu g'J^bppnit . bu u/bn 
Ut^bifiM^i bu U^ub bu f^utquiifb , i^qq^'b 
G%uibujf . (bu *fibppnij bt.p% utiiusu jfJ^ 
n.iu^utqn§li yb%buji ^p ^ts/tt qOfJ"*^*/*" U— 

'2A qbtqutuJifunq t ) fju bffb% if^%^bu q2np^' 
nqfjnunnu "bu iptnbubiiliJt qinu bu ^*iitnpU 
utlitnb rtun npPni , bu nqtinpi up tuujqn^ 
qni b %il'tu , bu puipapU qttut laujqo^ , bu 

'2.6 b%nu^il^ bu b Pqnj t uu u/hnuuiubifiib 
qtMiitnuU uibqunhj ciif*p nqbnuqni , qutuU 
nqftnunjiit qnp ^tuutfiU ajhufb npqb^niM /'m«- 

2() piujbtb I uu qvupXu/lt ts/ltqp^lt ""/"yA^" 
l*ttpiijfbtp I pinbubtui qbpbpitU 7"W "'— 

2/ unupq ^ntunujuUpq • uu ^uiubiiii bbfiSi uat. 
If nif ti^u bi_ utn. Ut^tupnii , bu tun. utiibuiufb 
ifnqnilni^pri. npqunqh Pupiujbib tuttituupuutU 
fpiunut'lM *lujftgu . bu bmnuU unnut qp"iq 
bu luifh'iiiujlj J-nnntJ pqbujult . bu qnt.qpli 

2S qtqinnt.q bpbpftii i (/«- iqunntfb tiltla 'ittftu , bu 
tuub% ;ft*"' » ^"*t*^Jt J^phl'f*^' J"P """"— 
,pbqbp qifbq . ^P^hp* "P PIP^^ HJI'^'P*^ 

29 A L qifhqn, bu i"Jt' ^ UJuinuq*Unputt pujja 
mqnii utuuinpb ^p "/' pliutbbtui ^pb p 
uii'ut , bu ntuqujon UMunt po bu ustupu^ 
uMUiunp^p bu tfb!^ uMtfba^ J^J*^ * ^'- q*^qq^ 

30 lj*Uiubtuj uibuui^p usUnx Uu IhiPwq^if pitiub^ 
buti ^p jbplipltit pt'q >uiptuuiiibttqthi . bu 
*f^buiniqb% ~bu /}]bi.utupu bu (jbpm.uuiqbu 
bu U>t^fiilp^mattU pljiubbiuibu u»n thptutFp^pU ^ 
bu '^uhittfUiuqfali tun. ^ nilbqbppU bu utn 

31 S''pquj%tijfttuu t i^nbtinjn *ptuq^a qt^nqn^ 
ijnupriii b U ntjubui^ , bu umu^ talinutu ^ //♦ 
uMintui^u ^ * t^JU biiMiUbintI biqnujt bu tf-uM^ 
nitittqbutini^n t^tu . qb btupoq bif^ juiq^ 

3'ipbi %nqutx Uu lup^pU np pt'q 'litPtii bppbtui 
^^I'i/' tAiu^ftit , fl^ ^Lff"'-^ ' >^'**^"lp "i ^"z- 
pbiP,p bpptut b tJbpujj luqqitlt ■ qb qoptu^ 

33 qnjJj MUiii qffbq ^ J^J^ * t/*- qtnp^nupb^ 
qnuqltb bpbpuMtfu qnp iptitbnbaltlt^ qnpqbtMli 
Puputjbib bu tuuh% , ^PHPl*^' P^'t "P *^^ 
umJ$uiu^P iptnbubi qliUM , ^P'll'P tlntpqtu^ 
i^uttu ^ pbuib^tun ftupnq > bu tutfithtuiU 
tMjqqU qnp tnbutun h %iftu *^P^ jtuqfruM^ 

34 'yuMutub^ Uii . obuuM^p tMsUq bu ubtuiu bu 
^ii/jB /ix/i*# %ngtu bppbu tftuptuju i 

I \ju aiujju ptMjpoipIt uiiibutuju trnqntJnupt^t , 
bu biutn ujqi^ tlbl^P^ 9"V "l?"/^ ' ^bpf • t ''bpf w^W/w. rptpq-fttAXYttuttfutf ft ^ul^Ufjftg, 
b. huM_p iiMiyu t/hp fianhi- t/itintupt b iujuui^u (u{^ 
tiitju Tbnaut ^\}tm* qutih i (''J,\ {jt^ ttinuAMfhapl* 158 p•^^•B 2 fri. tnptniifbuMff (fnqnifnuprfu*^ q^Untf^ufiu(^ 

jbih ■ bu Uiu^ uUnuuM uiiTb'ltiujiM tfnnrt^ 

pHii utfliUMinu» tiling . Imumu ^g ujittn^u juj-^ 
3%uJiuujurh ujuut hulj tfbn.UMli^ui^ x Ul. fp'ltp 

%bi ifbq ujujuMbptnqiluiL. , b^. utul/tujo ilbp 
bt. npil*,^ tfbp ilf^tsl'^' t Jtut^^uiuil^nt — 
p-hi^% . be utpq luiu hfj^ ifkq qiuriliUMi^ 
. 4 u/Un.p^% jUqbuftnnu i &l tjuu^ '"JP ffP^'^^P ' 
U,piuugnL^ qoptitthup , bu q.tnpXyn»-^ J"- 

5 qbiuutnu t Ul. u/h^u/tt {j nJu^u bt^ Ut^uspnU 
hU^P'^J bpbuuig bt^pbuMUg u»n.ui^n uMualttuJh 

6 d-nnnilpnbuMb npqungh i*upuifb^ t ptujg 
Qbunc npqft 'Uuiuboij , be. 'fituq^p "P'lh S^" 
ihnUbiuj b ipinbuutq ^pUpP^* UMu»muin.bgph 

7 q^tultnbpXu bupbu/Ug . f?«- juoubgush pf'ff 
UMttb'itiuht rfnqntJpnbu/ij npqi^ngti Pupuijbib 
bt. iuub% , ^pkhP^ HPP '^'P iptnbubgiu^ 

8 ^pkhp P"^pI' t J"J*^ * ^Pt ^tJU&bugfi ifpinjij 
p*bn tfbq S^p t ^'- "'^"PS^ J^pkhP^ J^^i^ 
bi. uiusg^ H^^ ^^t ' ^PkbP ^ "f FlP't 

9 gbuip% bu q*^^*lp I f^*"J3 I* Sbtun^^ i/^uijii 
iuujuuiiuifp^ '^h ll'^'/'ffl'^ t ^*~ l* ^nqnt^pqb^ 
%(; bplipfi'h iff ^/»//^i^f^^ . ^M*^^/' ^fr- 
piubnup itbp bib , qb ifblpsbguju b %ngtu^ 
%^ ^Stp t ^*- P^f tf^l k Stp • '^ quAi^ 

-10 qh'^hqktB h ^'*q'*^k ' ^'^ tuutug luub'Um/h 
ffnqnJnt-pnli ^uMpbnvbi iHinuiu nusptuup^ 
bi. thuiti^ph Sbturzij bpbi.bqtiAj luiluinq p 
ilbpuMt binnuMuHlM Jbiujnt-Pbuili ttuhnbtttuU 

W uiifb%usjU npqt-ngU huptujbiji t £?l umu^ 

Stp glfni^uk" . ITfiii^bL. jbpp pujpl^iugnt — 

guaitk qb" *^"'U*^"'-P'tt * ^'" *^l*^^^^ J^fP 
nS ^uMi^iUinujU ttU& usub'ltiJups usuuUo^dU qnp 

bt.** ^utphg qqnuiu ifui^ttuutifp , bu ffnpni-^ 
uhg qqnuui , bi. 'LB^I ^*" "^"""-^ ^op ^"** 
tupiMipbq J""iq i^ba^ bt- b autqnt-tf ^uj7j 

^3 quJjq < Ul. umu^ untfuk" fjS^p i ''"^ "'PI 
luhgb'is fjqbiquiajgb^pii ^Pt q"*- ^ti/hbp ^O- 
pni-Pbuttfa nn ifbh^usu qtfnqniJni-pqu qfJ^J 

iAfi %ngu/uk t ^Jl_ ^*- uiiPb'iMUSjlj P^'^'kl'i'B 
bpbphu usjunpbb tufigb*ij p^ qnc , S^p t ^ 
ifnqniJpqbu/hit juMjuiipu bu np qk" JumIj^ 
qbifu/h bpbi^hu qnu , S^p i ^*- ""^'^ ,p" 
Au#/ b dbptut qnguM , bi^ ubiuifp tutftunj 
bpPuiU qnu lurttu^b qngiu b utnu^ % ^£- 

i5 ubtutfa ^p"J b thi^ph * &*- ututaiubbgbu qifnqntlni.pqu ^n qiuju pppbt. quijp up , 
bi^ bioubqfiiu utqq^pb np inuuju qu/Jini.uJug' 

\Q ^ni.ififk I ^*~ ujubgb'it , *^^iuuti qb n^ IftJU^ 
pkp ftii/ubt OO' qtS'nqntJnupqlj quujit jbp^ 
Ubpi* t"P bpqnt-UML. %nuuM , "'/'¥ ifitnuus 

17 muiiqtuuut jti/htututjuutb u/bq t Ul. *"p1 
piupXpuMUub Abrrit ^n , S^p r nptq^u juo^ 

\ 8 ubgtup bt. tuuiugbp , /«"^ S^P bpljUMjUiu^ 
ifbm k ^'- pfjqnt^i/nqnptf ^ bt. &%ifajpbin , 
aiuriUujj qit/hop^lMni.pbtfhu bt. qtitbhpui^ 
i-nt-PbulJu** bu qifbqu . /«_ uppb^ntj^ n^ 
uppk qtqtijptnujt.npu , ^uttnni.guiitg qifbqu 
^uMpuiUg J"pqb*' tff^Sbt.. jbpbu bt. jt jupu 

19 ujqqu . I^nq qiPbqu li^nqniipqbufU nn puut 
ifbi^b nqnptfni-pbu/u ^nt-if , npuM^n "bb^ 
pbqbp qnuui jU qbiqmnuk tfpitSbt, guMjd-ifx 

20 bu ujuk Sip glFnifuku , "Ubpbgpg qn^*" 

21 puut piuUb ^ni^tT * fiutjg /^b'bqujb^ bif bu , 

^fri. bbisqu/ub k uiUnuii Ai/ ," bt- [gg^^ 

22 iJiutn^ obiunU qutifirljujjit bpqbp • ^A tu^ 
tfi/Uiujit utp^ np tnbuMi qiptuntfU btl bu 
q*itj ut%u qnp ujptupb bu jUqbuiinnu bu 

juiUtutqusuthu jujjuifbff , bu iftnp3ibgfi% qpu 
uitu tnuiuli uiUqiutt ^ bu n^ ^nuu/b Atujhjt 

23 fttfnuif t (^i titbuut*ijpgbit I^P^hp^ 1"P 
bpqnuiuj ^tupg'b %ngu» • tuj^ "Plh^P ""ff"* 
np ArSi utuui p'bq ftu , np n^ qfiutb% q^"*p 
btuif IP'^'ph 1 u»iib%iujij tfuiiUnul^ mpufiup , 
%ngui uttug q^p^hp^ •" ^*- lutfb'iib^ph np 

24 nitipbtugnugHii qpu nj utbugb*b f^ut , f^tujg 
*fiujqkp !^iun.tuj jttf jnpnutf bqbu ^nq[t utj^ , 
At- blfit q^btn btf ^ uttupuijg ifUtu jbplffipb 


J''P btfn itb 'linnii 25 abuiff; aliuM i &i_ U-tfiuq^l^lf bu "fiujUuAlui. 
nliU plivul^Uuil^ it'll ft ikitpij . P"'jg 1"'-<P 
i^iuq^fiL. ifuifiSkuufini-^ hi. ^nubg^^ jiuUui^ 
iMMuiuil^% plin ^tl/UutUMIMip^ ^ujfti/^p &nt£nLji t 

26 hjoubijiUL. S^p C^'/ ITni/uliu/i bt- pliif 

27 H^iuffnlip be uiu^ , IT/iijj^bL. jlrpp qd-n^ 
nmJni-fi^if. qmjq. t^^iup l^pjit^bu , bu ifn^tu 
innmh^b'u tunm^ fiif . n^uipuinuU^ "PI— 
unijU I'unuiibib nn utpuiU^b'iu nX^'ii^ ^nuutjt 

28 U^pn. utuuiuifbu tjUnuiu , ^b'lMi^uiUla bu bu , 
utu^ Stp I f'Pt "i npu^^u Juoubguij^ jm^ 

29 liuiU^u hit^ %njUu^l^u uspuMp^fj &bt^ • Oum^ 
"UuMu^uiutjtu juijulfftl^ uiulfgjAt nulfbp^ ibp • 
bu ulitb'UaijIt ^utUrf-^u ibp , bu ifutbuil^tl 
h ^i^y h iujifatp' ji ^uuiUuiifb%ltg bu p ifbp 

30 np uipuflilhgfi'u qji'llk't' , P't •fuioA/lgb'il 
jbplfhp'ii jnp ^mifpojpifi qi^bnU jiif pUui^ 
bbnnunu/ubi aXbn b %iAu , P^^JS ruir^l^p 

31 npq.lt Qbtftiiiibiuj , bu Qbginu 'Uiuubu/li ■ bu P'^^•p 159 annnbuh IfP"^ """"flt^ P k h J'"*hyutiu- unt^Pptlli IP^*f"il uttuntujtj ulinnut J^P' kbc'^' hiabuqh'h JT'^t oJ, nnt-^Dlt jtuipnuiuuinnt^^ i C?l nuuUpn &ap 

33 UMUliu^hi tuuml^'tt ju/itujtMJttiinhu i (/<_ "poh^ 
ahp ^ujptubbutit^t jiMtltUMUitutnb iuutn lutfu 
^lurt-uiunt^i , bu piupXab'ti nusanhlini-^ 
pbiJu ^bp , tf/ilJibu ifuisbitqb'U nuiihpji 

34 Okbp lUMttuttuuMuib ututn t i^uui fu nt-nj uj- t-ni-pah 3tun.uiui M^B ' p'lJif miupi.nj p'Unnt^btfb^ ntfhnit Ahp n.puMmiiuntJij UMif 
bt. htultb ^h^ auputtftnnt^pbiJii autpbriL. - 

ODpbvuii h^"J * O" i^kf pJOubaiuj , bff^ 
nj tupujppu u- n It n u n rtb utlt n utjnifbu Kujpb 
jtupni^ttbinj p tjbptuj pu , lUititunttuutp mum 

3b &mfubnttit , bi. tuuui^t tfb nuhibaltlt i Ul. up Jilt 1"p u lunuti U nJu^ii IP' nbubi qbpbbpU be bbbuit putifputub ultlt aUttmli^ i^p t^jit ".pf* h "p utn. tfnnntJ piihmhlt ^titltui 
37 lbpbp^*U , (/ bnmU ujp^t 

^mhpli ^uJi/pujL. Suip abpbp^li Kutpujiujp 
oo ^ujpnt-uivnt/^ uifiuiyb obujnlt t ul. (jbunt- 

npnlt \jtui.buij bt, *^ujqqp npnb obiJin%^ 

busj tfpuMjb usmpbamti jajpu/linU lUJiltamii^ 

39 np bppbuMi kfiU tpuibubt t^l'hhp^ * ^*~ 
ptoutgQiuL. U nJu^u nuMUJutt^ujifu auaiu uin. 
uiifb'ltujju nptibuU Pupujjbih , bt. unua. uMn. 

40 tfnnniJnL.pn1t J^J*^ * U*- bu/hfubutt p^l 
ujnuiuou/b ^ll'^ h 'f/"''/*^ fbpftl/ij bu tu^ 
uliU , {j.^uii^uiuhb buiiF^ *^'^tB f ^/.'f'-'B /' 

A\ uibqjiij irip ujuuJtf S^p , qb tfbnuj^ t (jl. 
uiu^ U nJu^u , 1,^"/^/' ""'''fl4^ apmiibL. 

42 obuMitii f bt- nS ui^nnbuub Xba t U/r btui^ 
^^^ • 'iP "l k ^kp [P'1 ^^1 t bt- mlibit/tib^ 

^ &l''B """"^A P '^^"^^buMQ Xbpng . ^b Uttfuj^ 
n^b bu *^mUuiltUMartU bit mhn utnUM^b Xbp , 
bt. utttbuiUpupjt uputJ » ipnjuujbuib ub nujp.^ 
Amj^ jbutu bu 'ybuuthn^jt obutnjb , bt. nS 

utiiutuuutbuMi 

fUtub 

i^utuMi^uMpiiiltmnU obmnii bt. IfniJu^u nS 

HO smptfbamii b putlimb^ mbuib i Q^ U,iftu^ i Ip'^/'ff/i Sip pliri Xbt^ t fcr*. 
b^% [i qini./u i^bpftt/ii . pmjg bninnpb^ */ 4" V ** "'^' "'^' "'.vA^' T i^ utbh uti ip b 

fbpbuu , bt. ^ujpbij alinuui b. 
Ad 0^1% t^nuut ifb%^bt^ g^bptTui t 
&mU mhqp^i b pmJbiul/h i" 

1-1. . d-b 

2 Itlouhuiij (fl"} npqjiurf t'uptujhffi bu uiuuiu. * bpr- JT" IP'^tubgk^f, ifbp^pph Sbff uAjuAlff ^Bhff 


ffbu gr^nuut , Qnpt^utif tfutu/Jbbn^n jbpbbph 

O pljuii^ni pbu/it abpnj tpnp bu utuja i^btM , Ut. 
utitlt^gi^ '"ZJ?"'^^Y Sbuini/ bt. nn^pij^ 
o uMj p t^n^ , tfblt lunnt.tfu/hbi** tMnt^fumU buiif 
t^lfmtfujL^i , l^tutf b moiiu Xbp tuttUbt ^nui 
u^ini_2pif Sbut.1% , bpi jutp'^mnnj bt. bp^ 

4p ^outptf , Ut. pbpifi np tfutmnutiti^Ubtfl^ 
i^u^ujuiujpiut^ bi~p Sbutrtli , tjn^ %uj\^nj 
t^utujumhnpn tipnt-fiU* amijtibmt bt^nntJ , 

o ^nppnptfujt. qnpusif^'tt t Ut. f/'^l' h^'nc^p 
1t"f'/'"f"f 'fnpuj/ff*ii tuntt^gi^ P""* l"^/'^ 
l^tuif pirut nn^uabbttltii ujiz auMitU tfb . ujjU^ 
jt^'p uittlibgbu phikuti b ^nm uj%ne.yba 

O obutfiu , Ut. ptnjb*h inpd^uitf uitttibabu t^tu 
jnn'9mt^itJ bujtT b an^ /' uipuMugbu nqni U2^nju bpijn UtUiUUMi ttin. rpifi. uttab^ 1 jit-qnt^ bppnpq^it. qnpujii^'jt . (/*- ih^h A 

%nt-ip ibpUpnpn nnpujbfth ttiuutnt^tiuthb^ 

o gi^ b Sntft mitnt.ybif Sbutnh i lj,ujut p^ 

jmp^ujfing '"'^'('ffk^ J^tT'^k^l ^""^ A 

gn^ , ifbh^ utgnt^gutiibi gnt.hiutut» b ihpbni^^ 

^ PpL% ^bujfzu , U uiutni-ugi puui gnt-ujpuj^ 

/f/iZ* »/»"» %ujyinj bppa uiutuu/hnpnu umb^ 

\i) gbuj^ bt-nnJ l^bund nnptul^jati . Ut. ol^'h h 
unt-ip U^ti nnpuiblili , plt&uMj b ^ntn u/— 

\\%nt-%bg SbuirtU t l},jltmiu utnl/bgbu iPbni.tf 
gni-ujpiubbu , bujif ifbnt^iT runjftit , butu 
t/bnt-i/* guinb'i/ilt , jonbujg buiif jutibbuMg t 

\'2 l^uut P in.nj 'Ungiu , npm^u gb^'j t^f^hg^^M 
unntm^u uMpiuiiybn upni-itb pitm bi-pm^ 

\o ^tuuibi.p Irni-nj itngut i fJtubliujfli uuujub 
linilimgu ujputugi , unjttmpub p*lta utiu tfut^ 

14 utnt.gmbbi b ^ntn mUni-^^hg SbiunU i Ut.. 
bp^ bl^ n^ jiupbugb h Xbg S^pUpl*^ iAr— 
pnt-iT ^ np ll"*b^h ""* Xbg jujggu dbp , 
uipujugi pUvuij b ^nur u/ltnt.ybg Sbuirtb . 
npm^u nnu^i UMftltbg^^ %njUml^u lurrtibg^ 

\d bt. blali bt. J^nnnilnt^pitU Sbturtli t Op^*^** 
i/b bt. 'iififi' butggi Xbp bt. bbutt^i np jmph^ 
n/ju p abg . opglt jtut.ptnbittubutU jusgnu 
Xbp , npuj^u bt. gni-^t l*ffk*p i ^'- blAi 
ll'^'t'Sl' "'nui^b Sbusnb t Opi% ifb bt. %njii 
busggi i ^*- bpust^nt^J^ tfb bt, %nilt if^H"^ 
gl»l'* Xbp bu bbjiit np jbgbiui bff^ h Xbg i 

l7 iUoubgutt. K^ip fp'ff if ntJubub /ri_ umu^ , 

\o ilpoubmg p"n- "P'iP'"t Puputjbib bt. umuuuu^ 
gbu ggnum , /> iftnmtib^ Xbp qbpbbpU jnp 

\^ bu utuupujjg gXbg f Ut. bnbgb jnptftutf U^f uiututuipiun. ohuMit^i nnfutul^q LtatP qn^ h %ut t (1(D) (I J ttnnndnt-nn. , onl^it 160 p•^^•p Shiuri*ii , qtuuini-u'^/rn aiuiU SbiuriU nnu£^u 
q'^tuuli h liuiitti , unjliui^u at- niniU qtutnnt_^ 

21 qujlibq^M H^tun.iu'^rtls quMUqnt-iuanili Abnnj , 
bu tsiui^bn SbtunU ^tuu jtuqqu Abn i 

22 l*ub innfftuif itiMtiqtifubq^n , /rt, rti M/rt- 
'I'hq^^P quJtfbltutnj quauMinnt-bnuiiiu qmj- 
unubb qrtp [uouhtjiui^ S^p ff^'l W "'/"/'"/' . 

23 (Inui^u ^puiifiuV but ^bq S^p [' ^brtt* 
U nJabub , J'^H^ JT ^ ^piutfuili but Xhq 
S^p bi- jujn. jujtqtu ffintfu/Utubu jtuqqu oibp, 

24 bt- bqbab b^l^ juu^ujq tt^nqniJnqbujlt% ilj*[t^ 
'qhqh lubuiifuJi t*i*S t tupujuq^ ttnqndnt.piUt 
qnCtupmb tTh jutUqi-nj "uhiiupuitn inq^uM^ 
b^q b ^nin u/ljnt-ybq SbtMjnlt . bu. qn^ puut 
'bifbii be %ni-^p p"ut %uh'ii iquijifuibb , bi^ 

^^%nfUtMjq lib lUJiubtuq qiuult tlbqiuq t u*- 
^tui-buq^ niu^ujltuiiU quuuu tnubumjlt trtt^ 
qntlpqbiuh npqi-nqli Pupmjhib , bu P "Hgh 
'itnqtJU , qb tubujifiuj ^ ^ be 'itnnut iftntnnuu^ 
qigb qiuuMtnuMptuqU bt^pbu/bq pttatuj Sbtntib 
tluMith ifliqtuq bt^pbu/hg luniu^b obuunti 

^Qjujqujqu ujbuMifujjbiiU bi-pkujitq , uu [""Iffp 
iuifb%ujjU (fnqnilpqbu/li npqt-ntth I'rtpm^ 
jbtb , bt^ bb^% jbgbinj ^ ^^^ • '//' tuiTb^ 
'iiUMjit tfnqntlpqhuMltU ^ tubiuifiujlj i 

27 bi- bp-^ if/t u/itX'it i/bqjiql^ luffiutftuf , 
iftuuinuuq^ tuin'9 ifb miupbt-np tJuJuu tfb^ 

28 rf^q * t/<- ^tut-buq^ ^puM^uslMUMjlt A libpuMj 
u/uXfth utbujil'tujujqhinj ht- tfbqni_qbinj u/- 
n.uM^b Sbujnii tubmifuij , ^tut-bt Jtnuh 

'2^*iinpuj^ t fihuib^iit npqi-ngii Pupiujhf^ bi. 
bbbii jbqbinj b 'linuui opi^*b ifji bt. 'ifjit 
buuqq^ np /li'^ ""'^'/'.V^ "^ tui^uiifiuj t 

30 bt- u/h^t np uinttbg^ Xhrzuttfa ^tqtttp^ 
tnni-Pbu/b b ataubiug btuit jbtitun , ptup^ 
biuqnjq %uj H^^p t uinuttMjbbuqb u/ltAlt tujtt 

31 b tfnqniJpqb'iii^ bi-pif^ t ^ji qpiihtU Sbtunli 
binutbiuq y be qiqtuuinebpu/lju %npuj qpbiuu^ 
^j^biniJ ^^bugb u/u^/u umJu ^ J-nqrttjjiqb^ 
"b^ jiupif^ . qp iTbq^ %npus ft 'hifuM b% t 

32 bt- ^Hb npqb^pU I'upuijbib jtutjutiqujutb 
uAjq be qtnjjli tuip tip np ntuq^p tbtujut 

Oo jtuenep ytuptuPne x bt- ifiuinneqb'h 'fi'*" ^atieiuChl* authti.nt-uth-nib Aaput^ ui$i tnnt- o9pp 
itau^n JtintuaJu/it uiu/i* Jh • nnuf^a tfiint-lin Jh- 

(21) S^utn-iufft^ tpiihi^nt^iuf^nj Xhpnj tntuffi^ %nel;p 
Jbpuiat/u^ htrMuaJit lUMtpi-tM Xep Oup-f* mimc^mm^ n/jo quijA/u qb ^luq^p i^uijut jusenep ytu^ 
aujpne tun. IfntJu^u be inn. U,^tnpn'b* be 
tun. ujifb%ujiit (fnqntlnepq "npqengh f'u^ 

oA puMibib" t bt- binnelt oImum b tquj^ , qb nj 

'io pJtinpbqlij" p^ 7/'^'* utnUbgb% %tfu» i be 
bjouhqtne S^p (^^'H- UrttJu^u^ be uiui^ , 
Wtu^ne i/bnub tujp% . ^luptuifp^ ^mpl^n^ 
hhuqb% qlitu uMttltlitufu tfnqnJneprA tup^ 

M\ uitMJ^ni pu^iitibtiU X b*- ^tuijb'jt ^^tn tuifb^ 
^tujfb JnqntJnepqij uiputm^nj pu/buj^fi*!/ , 
be ^iupbn!^bqb% qUtu um ifb'ii tujli tfnqn^ 
ilnepqU ujpuiUJ^nj piultujliftli nptq^u ^pui^ 
tfutjbujq O^p U tiiuhub I 

37 hjonbgiue S^p [^1 W nifjtfiuft be uiu^ , 

is hfoubujg pffq npq^ult Pitpujjh^^ be muuMU^ 
qbu qltnuuj , qb ufpujuqbit bepbuiitq h^nuiu 
b minneljii ^ntUqbp&bq hepbutliq jiuqqu 
bepbuhin , be '^'Hg^,^ [' ^^/""J ^'"HI'9 

3l( utuilinqli utuquiUb bujtqnetntuq , Pl [p^p^P 
uitU Xbq b hnujuli , be uihuu/ltpq^^ qusjU 
b e tb> b n ^M q "* tfh^ "'J^ qtqujutn t-bp tMth u 
Sbujn% tun^bi qUnum . be n^ ^nutnp^q^^ 
qffi*h ^'ifmusg be m^ujg kbpnq, '*P'**l^ l^e,^ 

40 iqnn'hlflf^ ql(lifi %ngin . ^ft jf'^f'gt^ be 
tnnUbq^ji qtutfb'ijtujij qtquttnnebpa/hu pu ^ 
be bqb^^ unepp^ U^uutnevnj dbpneif t 

4)^^ bu bif Stf* U-fmneiul^ kbp np ^ufufi 
qikbq ibpbp^ bqbtqutmgenq [f^^^i ^"t 
Utumnetnb- . bu btT S^p* U,utnneuj^ Abp t 

1 \je ^bjouhnuje ^npfu* "P'fl' PuuM^tunuMj 
npqenj ^m^tnpne npqenj Q^bebmj , be 
^mpinlu be ILpfipnb "pq/fp bqj'wptiij npq^ 
enj fhnepb'ttp , be U*elttMM% "pf}^ 4*iMiqbpiuj 

2 npqenf* fhrreph%ft , be (futq/ili ^tnlfuj^ 
riiMjb irniJufiitp , be bpljbpftep be jjiuneiM 
mjp inpqenqU l*upiujbib qipfiuL "pp vn^ 
qnJpnbuJjt%* ^np^pqutl^inUp pinp^pqnq be 

3 mpo ujhneujhbpx ^nembgu/b b Jbpuij (/nt/^ 
ubub be U,^i"pnltb be mub'lt , OtMnn [hnP 
Xhq , qb tnifb%ujj% tfnqniJnepqb be ujifb^ 
%b^buMli uneppp b% , be Stp /* *^/'^ %n^ 
qui . be tMipq pJjq^ p ^njnujgbm^ l^p jt 1^^ 

4 pfj dnqnilpqbiuUq Sbutnh t be ^nebuM£ 
Wnibtbuji* u/lil^uie jt tjbputj bpbuutg ftepng . 

5 be bjoubgtue p^q hnpfuujj be f^tq usifb^ 
'iituiU f^nqnilpqbniii %npiu , be uiu^ , Sujjg 
bi be i^uibbuse Ihuurneuja^ qbepu% be 

[B-ug , fp*thp ^t'f'r' l3.a-uJi_oaiot.ir gte^k Stf P-hb-f* 161 quni-pab , Ijl. ifhnXbanjn tun A*/^" . "C 
nnnu nSli itliuitihiutt* nK ifbiiAbtjnjtf ' utn. 

6 fiit^^aU 1 Ihnri. gtuju uiptun^^ . tuii^,^ Aln^ 
aant-pnt^iurtu cihn , *-lntifu be luifuituJiu 

7 tfnnntlrtt.nrt.n hi n , fjt. *>/»^ h *ttn»nu ^ni-n , 
ht. ujnlif^a ft 1/fiuut tuni'itit tuiii*i9b obutitn 
h t/iunbt- . ht_ ^'ihfjh *"jn 1"n ptfipbuiff^ 
O^"/* *hui 5" uni-nu . suitn ihnh Aaa , "P'/r-Ii 

8 i^bi-iMUij t Ut_ tuu^ IF milieu a^nnju , l^nt-tu^ 
^ pnt.^ piX , "p'll^^ ']Jiubujj . tP/if^i 'l*f .^f 

ftii^ Afli ^^1 "W • '//' ?""""X7 'V^^'t ^"* 
utnt-tui^ hunujjbih b ttnnntlpnltiil^ bi_piig , 
b L iPbp A bii njn uXbu uin fih^pU ' ui tu> ut bi 
aufujyinou binptui/pi/ obmnlj , bt. V"'/ '"*' 

10 nmyh tfnnnilpnbtuini lutuyinbi altut . (/l 
tibpabanjn t1,pbu utn p"^^ , bi. aujifblJiujli 
bnauspiM ^un anpnhaJt i^bi_butj p^*tf J^ba ^ 

11 bi- ^uj^utltuijuiitiui bt-u p*"fpi^ ' f**- ''"f?" 
Uft" ft"*- bi- d^nnniJni-pn. ^n a.nL.tftupbtjjt 
^'B *lU*"''""-^"J • bu U,^ujpnij n J ^ i^jt 

1- uiptnlM^^n t^tfuhti^ I Pi, uifttu^buta (J nil- 
u^u bnibi qy*uj0tit^i bi. qil.pbprth , 9"/'- 
ttbuU OnbitiariL. , //l utrtb% , 11 j bbbu^nt-^ » 

'3 ul^P^t ^"^/' h^k "'t/^^ ll* ^^'^bp qifbii^ 
jbpl^p^'ii tip pq[*i^p t^butfj'ii bi- t^ifbrf^p , 
uuiuiliuihb I t^ubq iiuljujufajutb uiuui • bi ■JUJU "i i"*"? J" •JUJU UMUU1 

uspff uujuutb u buu uba , hi- n.nt^ bu A>- 
bu aifbnp tntuputp qiPba , bu btnnt-p ubn uilirp d-tnnu*Vij.nt_Ia hL.u uuu 1"3 ujqt bff^ qauiu tfbp ppbuqbts , ni bbbuqnt.^ 
i5 JX//1 ,£fbq t Ut. o^u/bptuatuunutut bnbu jf^f*^ 

ITnifu^u , bu tuuf^ s^^r » ^b ^""jI'p h 

nn^uu unqiu * ah uqutlMhiuib pltS nupnun 
h Unqu/U^ bu ni ujn.b , bu ni q"^ h *ljutjuj^ 

»^%^ SuspiuMp^tqb I Uu uiut; UnJu^u ff^fp/^t 

Uppbuj qtfnnrtf/nupn ^n , bu ^l/'?/''£ 

ujosutpujuuin uitiuj^h ^bturib , nnu bi^ 

i7 Ut'^uiprih uin tluMnbu • t»i_ utrtf^^ hupuM. 
^u/U^^iup qpnupnuuMft. hi~p , bu qf^f^f'^ /' 
iJbpusj unuuj funu'hbu , bu i/ajinnuu'9ha uj- 
n.uj'^b SbujfLh hupuM^ujU^hup qanupnuutn 
ftupf qbphbphup bu qjbunuU anupnuutnuh^ 
bu nnu bu (X'^ujpnu qhupiuoiuujhup unup^ 

1o nuujn. p*-p > uu bnItU b Tinuui ^nup , bu 
tupbph hunuui hint.%b ^ bu huMqitU ujn. qpuMit 
^npufubis tlJ^iujnuidhuMlj , ^IP nJu^u bu U— '•Fr* H^l ^I'fr* 'l'"'^ ^'- uMJit'ltuiih tt-nnnilni^nn. I J ^luptttf t Uu iinuutbuMu b ^Ibpuii %nquj 'jnpfu 
quMtllgutujlt fS^ nnmlnupnU b*-p /' nnunU fun^ 
puihpji ij liLuinuP butls. bu bpbubqtisU iputn^ 
Sbujn'li uMttb%usjli J nqndpqbuiliU x 

20 fr(_ poubifutu S^p p^q irniju^uh bu l^q 

-1 U,^uMpn%^t hi^ uiu^t ir bijiibuutpnt-n b tfhfnj 
a nqntjpqbujltq '"Jl^pl'^ i ^*- ^^"tnUMbbqbq 

22 qqnuuM i/bu/tiqiutfujjU i (J^bu/b h dbpujj hm, 
pbuujq hcpbu/bq bu utuh% , U,uuanuuj!^ ^ 
UtUutnt-uj^ ^nqunu usilh%tufl$ ifuipifhnj, bp-^ 
up uujpq ifbquju , A Jbpujj ujifb%uijij tfnm. 
*l"'lpqbua%q qujjtf^ pujpl^ni^fj hu% Sbusnb t 

-O Uu pioubquiu O^p p^q \j titlubub bu tu^ 

24 «/^, PJuubuiff P*f'q ifnqni^pqbuMltU bu Uiuutu^ 
tfbu, ^lUtnuMpnt ^ V'-pf. ^qit nqniJpqbujifpq 

VoHnp^ujj bu huifjut%u£j bu U.phpn1ih t Jju 
lutpbuMU it niiu^u bi. qhrnq uan putP^uaU bu 
U,p^pn% , bu qbuigjilt pUq 'hiTiu "ujtfb'buifii 

26 hbp,^ hupujjbg^^ I Uu ^oub^uiu t^q ffn^ 
qnt^pqbuhilt bu umu^ , ublMlibautpnu^ b 
ilpuiiiUMQ uipuAjq ^utrtuiupuiuiqq uijqnqhb , 
bu iffi *PbpXb%ujjt4^^ jfiitS h qnqua , qh tffa 
q "/» " J A'/ A,/? /' " q *" ifb% '"fi* 'fb qu qnqui % 

27 b<- ,n,I^Ugufh '"^ J^n.i^n.li.qUh^'h Unpfumj" 
ynup^ i^*nuo^ , bu puj0 uAi bu lhphpn% 
hihlJ bu quMjIib usn qpu/u ilpmliuaq hup^ 
bufUn , bu bu/hutjjt %nqut bu tTuiUbnt^^ 

liS ht^pbuiitu bu uMqhiU ht pbuthq t Uu uju^ 
U uilu^u , ikjunu qbuiuju9b^ ^P^ ^kp "*— 
nui^bujq qpu qnpabi qutifbuusjU qqapva 

29 ^u^junu/,!/ , bi. bpt n^ sb'^k'^ b'^i t • ^Pt 
nuui uut'^nu ujifbltujfit tlutpqliuiU ubnufbb^ 
upb qnjiuj , buMU putn ^u/ltqhuh uiubuuiju 
uuMpqqtuU IP^'bgh ^uAtq^u qnquM , UJUiUi 
lh" ^kp "j uinuM^bujqx U»jl P^ unpuiUsuiU 
puS S^'-fffJ^ Sip t "*- puiqbuji bpbpb qab^ 
piub b*-p ^['"^'hnb qqnuui bu qutnubu 
qnijui bu qtuifbuusfij H^^ "/' '/"//"' hs^ i 
bu h'9u/bhgb% bb%quiliunjh h qftnjuu ^ 
qpmuMu^bji bff ^ ampbuiqnuqbu utp^q 

31 uijqnjihb l^ip * uc- bppbu qujqujpbujg 
h fuoubini qpusbu quMjunubq , uiusutus^ 

32 nbgoju ^phhp*^' h ^^P<B"J ^"jofjj • bu 

putquiu bpbhri bu bbnui ifUnuuM bu 
qutnuhu 'hnqui , bu qtfuspqhuU np ^pb 
oo p'hq ^npjuusj bu qu/buiunuhu 'ttngui i t?t 
A^/ru 'bn^uj bu np ftbs ^p %nquj bb'uqush^ 
unjb b qj nfuu • bu t^ui^bbinq t^nuuM bp^ 
hbP^ * Ac l^npbu/ii b tfh9nj <fnqntJpqbmt/ii i 

ii» 162 
Mb.- L f«-hh-P tifultutjU 1'uninj^i nn % ni.n9 Q^fJ^O^ p^^u p^ t^nt-iff^ lii^uiiifiij^ hi^ thtautiM hit, 
35 Ijppl' J fr«- fr^ ^nt^p fi Shiuizij^ hi- hhhn IMjpli ifi UlUtfli. . ahnbhpht^n fri_ nihuntHs 
giui'^fiit alunL.%huii t 
36 bu ^uiu^ Stc f)lTntfu^u {yi)hi.** gbrjjtui. 

^prii-fiai-ujnurf. u^^^^iu"* h 'H'^nj tisjnhgh. 
/^"f/Tf' bi- a^nt,pn ' oinuin gnns^huabu b nuMu, 

o8 ^yir uppftifn/lM pnt-pni.uMn.^rf.*^ tThnun nnujtftM 
ujjt^ntffiif jnqjiu fii.pbiJuiUtj , *&t, lupujugba 
i^ujjt^ tfpriLujau Ifnui^nju 'jbnt ujifutu/ltu 
ubqujiinjU , q^^i itfutnnt_guilj lun.in'^h Sbutnh 
UL. upabtfu/h . bu ^nhfh^ h ^»yu»Uiub npn^ 

ov t^ngh huputjb^b X Uu lAn. ^rrAufnuin ^np^ 
*tp Ih'^iiipnJ'b ^uM^uMhuMtb * annc pni tunuU 
uirniAnu anpu ifBUUint^gtttt luipbabtui^pU , 

40 hi- uapusp itpni_ujau nhnu/JUnjU /' jbyutniub 
npqt-ntftt I'lfputjb^fi , q^ft J'p' iTbpXh'hujjif^ 

'"Jf'l'il' "'B "(' itd^ h 1**"-"^tlt lA^uipnhfi' 
rfuhi^ ^nuUlfu tunin^b Sbujiz% , ah ifb' ib^ 

npu^^u ^oubgtuL. S^p h ^bii% IPrtiJubub . 

41 UL. uiputJt^bgfA "Plt^B^ /'"P'^J^'//' h 
iluinbt- uMlinp qlT nJubu^ he aU^^tunr^i^ , 
biL. tuubUf pni-^ bnuinpbaf^n aJ-tinntlnipnii 

42 Sbuiiiiit Pi_ bqbu jt bnutnhi tfnnnilpabu/tht 
h i^bpujj ITniJuhub hu \}^^i*jpn%b , ^nbifb^ 
sh h A"*/""^'^ tlbuitnup-hu^i , bv. hush. bhtug qUtiM gjuiTuali , b: hphi-bauMU iftturij Ult ipti 43 Sbutrili I Pf, lfujg^% iTnilu^u bt- (jAwpnl* 

4^ jtu%ffbifu/lJ ^npu/i/h'it ilhujjnKpku/u t fri_ 
jaouhguMi- S^p f^f- U ntluhuh ^ht. f^trt tX- 

Ad ^tupnitb bu luu^ ^ (j bt/hbniupni ^ b tfb^ni 
trnnnt/pr^htMtljn '"J1"phh ^'- uuttnujbhabn 
annuuM ifhufUaiutfutih . ht_ tultbu/tt b tllt^ 

4D ptuj hpbtiiug hupbu/itn 1 Pl tuu^ iPnJu^u 
glL'^UMpalj^ U.rt nnt- uanupni-mrrh , bu. nbahu 
b uitiu ^ni-p h uhntuttni ufUmb , /xi. tstpb 
n uiu pinL~Uli , bi^ tnuip tliuniltitnuiUh h put^ 
%uil/h be ^taubuubu tluMuU linutu . nuMittth 
hi uuipbnt^p buii b o biutilt^ bt- abuuMU M uuitnutbhi atfnaaJnt-nnilt % (Ji- m.^ pnU , npuj^u pjouhguji- p^f 'bifuj Unij^ 
u^u f hi- pliMujtJUjL. b f} niinJnupn. uHinp , 
be ua^iu uhubuMi ^p uuMUHubneuh b ttn^ una •3' lb 'I'pi'a'u'i- . (38) V" 


iini-Uttt-u bff. V^'S q^nilpqhuj%% , hi. fpil qJtinL%b% , be ^uji 

^S biug i^iuuii iAnnnfJpnbutl/it . fr*. bhtaq b 

"h^ *^hnh^ng be ljh%qu/ijbiUQ . be nuu^ 
<D ig^iuphtug uuMintubnetilslt i 6'*- bnb% ifbit^ 

hiuj^ p uiuutut!^uun/Jb iapbj^mujutjuij ^tu^ 

quep be bt.p'u ^uiphip , P"n Qtfhnbutiuh 
50 ifjuuli ^npfutitj 1 bt- i^ujpliMse U,^iupa% tun. 

(J rtt^u^u ^ r^nt ftli ^nptuitttU ijhtujni-phtMiit^ ItSlf^ tup It UiSl uojintuiine unetnAj 1 'wtnliq , 
rtutiuuiuh 
uHitte .!# qpbuqhu h tJhp •J 'hi- d-t 

\ \fi fuoubtfute S^p p^O irniJuhub be uj^ 
w u^ , iifoubtug qne p^q "/'Y^^Y Vupixtibib , 
he UMitghu b unguiUl^ quMetuquiUu puut 
mu/itu uut^tutubtnuiq bephu^tq ftutfhiMtJUf% 
htpiuiliuMq bephiiititf , puut utu/li 
bepbu/hn bpbn 
qbeptu^Uiti sht-p 

3 t^uieuMqui%^ ^epnj i b*- i£ti£%ne%% Ik^tupa. 

P 1P""gbu h iJhptuj hepni qiuetuqtulth 
be hgk iltaeuiqu/ii tip putn f^'lh't Puput,, 
jhtb *l"P p tnuiUq itui^iuutb tninq htphuslMa 

4 ututgb'ii . bt- qjighu r^tnuus b hMnptuttl^ 

tJbuijaeP bu/l/ '^p'^tLp ^P^'-^H'^jn •P^l** 

5 lu^jq . bi~ ^'il'gl' '^*^pi'*3 1"P {^'"I'^'shs* 

quieiuqtuttlt pt-p o vuqbhuqh • be piupXhq 
jb'it^% qutpinneit^ npqt-ng'fj Puputjbtb qnp 
uipiMih^b*b uit^tu n^t^9 * 

6 bt- ptoubtiuMe U ntJu^a pf^q npqhtAi Pu^ 
ptujbih . be hutftelt ff^'" ujt/b'bujfi/ h^ — 
pjui%j/it ungtu qquseuiqu/liu fiLphuMJUq f qtu^ 
eiMiqtult "h^J pyptt^tb putn tnu/hq %tu^uM^ 
tqhuituq bi-pbuibg ^ h phnuttuuittJU qtuetMjqtuiif 
be qujL utqu/ljl/ IX'^tupnlib b if^9 qtueuj„ 

7 qiiiUtMJtjU *ttngtu x b*- bq (J ntJu^u qqtuetu^ 
quj%uu tunia^b obtdtrth h btttptu%f^ tlbiu^ 

% ^aepbtiiltx bt- bqbe jt tJtuqbe ti^qp ^^ifutb'lj 
WnJul^u be uAtuftn% 
pbu/ti bt 

be iiupnlt h birtpuji/b iJbtujtte^ 
tu^tn fitu/tunuttitite atueuuatuuu q tut tnput u fi U,^utpnitb p tnujltlM i^bebuMj , he tupXiub^ 
htnq stuntnehq , be htitqfthiuq atuirbbf be 
9 bpbehgnjg phl^njq t be h^tith UntJu^u 
qqtuetuqtitlJuli jbpbaiuq ohujiA utn. uMtfb,, 
'ituMjij npq^t/lt Puptujb^^ , be tnhttb% • he 
10 uin. beptu^utlijiiep n^ qrLutituqtt/ij hep t bt~ 
ujtg^ O^p gUnt^u^u f ''hp qqt'teujqu^/q 
Ih^utpttfih tttntu^Jt tjbtMijnL P btt/hi^t b tqtju- 
^biMin f p it^uiJtusb itpqeatjli uali^htuqtMMl$„ 

^^|;&a* iLtut-UMnui^^tia Xjii t-U tt'i , aft iLtut-utatiiia *^ if'st' 
puMn t^l^fj ^*"C3 ^"J"* ^^t^Fr* *^"^4V ""*^"'fA 


hnkt-b 3bf r- *■• '3"il3 ikq ^bfr (9'^^•p 163 fha • au nttinuMpbiBti^ uinutityhtJli linnm 
1 I I^mU^U bt. tib libnuiltbnblt t f/*- titiiiunliJi 

U ntjuf^u bi- t/."**///!*!/* , nnuigu '^niitihu'lt bin 
vZSkn If niJuiiult' %njliujf^u bt, uinujit/tij t (jL. 

bjoubnuhj nnribjtJM hurtutjbib pi"l U niL. 

ubub bt. utub'ii , [l,^Uii,UMiiblt uuiinuibbtf^u , 
\^ bnpli*i>bil\n , hutlubif^ . U.*i'i'*J'"tjli ttn libn^ 

Ckbhiuij A lunniijli'li ilipii^m la btuit , SbuiiLli 

ubn.iM$tin . itjihsbi^ b uiuuin libiziuit/tiib uj> t 

i %jL. tuoitbaujt, S^f [f^'f U,^"ffi'i1f/r bu utu^ t 

pnL. bi^ "Pn-l''U *R" ''*" """-^^ ltuf^uiujbtnnt_^ 

P'biuli Jin n^tri J^ba tuitiini^rtni.^ ntfbnu 

uniini-P'bti»l$nlt . /tl h/jc bt. np^hjl .P" "*«- 

unuani^^p aubttu ^tu^iuliiuini^P butli Xbnnji 

2 Ul. qbnttuinu jtn qifbn% i^bt.bujj , ai^nt^n. 
^on nn , iituuini^unbii tun- ,pba , bt- /"'— 
L.bitifili b ^bn , /tl itiitjymbuiibu *t./>bu > «(. 

nnc //L "I'll'iR ./' " ^^"/ 'H^'l ^ .y"*^' '//' *^'"^' 

3 tunpualilitt tlbtuitti.tth butii : fr *_ tuui^buab*li 
aiuui^uiu/iinuiJ^btfttu ^n , «»_ titiiuj^tjtuiunu^ 
fj^btjjju funitttjJ/b'it tJlititjUL^Idbiitu * nmja b 
uuMtuiilM biF b unt-fttf- bt- b ubnttMlht tin 
$fbnAbutMftb , m/i i/V/ tTbiiiMilib^ltli , A^<_ ^rt^ 

^ ^uj bt- nnt.,p t (/L jujt-bitflt% /' ^''^ i 
A-/- tutJu^buab'ii nujtuStituthnt.pbifitu lunnut^ 
%lili tib tujni.0 b ujIi nutsi lu ifb'li mjlt uj ujy - 
mtutPuiU hunpitMliltii . bv. otntuniutatib tIb 

o tfbnSkbuiib tun Xbit t Gi- tMM%it\b tM^ bn iitiitu^^ 
uiti/hnt-jtrjit^u ununt-lrbitilsfili bi^ tatittu^^ 
uitMjUni.jv bi_ljn ubntultntu , bt. ni bt-U lb~ 
%bgh ntunbnt^fJ^btflt jnpnbt/it Puptujbib 

D fjL. bu tunb qbnptupn Xbp n l_^bt^tmur»pu b 
ifbynj nprtt-ntali l^upiufbib thnbitttlttutiti 
tnni^btui ^bturCii , uiuiytnbi tttuusytnttU lun. 

7 pnhtttli tlituitnt-p^btult t /_/l trnt- bt. "P'll'.R 
^n phn JibtM tgitiM^bn^ b^ nntu^tuutuini.p/ltiSlt 
abp puisf tu tlb% tu tb ujtMjjifutlib ubntMiltnttt ^ bt. 
'fiibpnitlt iinrtifb tjiupujant^pbu , bt. u/iu^^ 
Utbu'^o qitjtMjytnoii ^tu^titUtujnt^P^bu/li afr_ 
pnj . ML tuntuanltli np ifbpXbutAjjq^ ttbtrab t 

o idoubntui- ^hp P^"h t/.'»'"/»M"A bt. tuu^ , 
tju tu^tiit-usubb btnni- ,pbti qiutusbutn ujutnnti 
ntlntt • itutib'litMitlM tini^ppbinttli nlia jnpit^ 
untpt l*uptuthib J>btf buini. rjutjli ~b tiint^ 
utbu , bt. npTit.ntf tPnit jbui ^n , up^i 
V itui.ptnbuiubnjh i (jt, uufu "'Ipfp Xbn b 'ttnt.bpbirttj upnnt-p-butitail pJih-iu^bn , itu^ 
it'hltutfii lutnintifpttiatun tinniu bt- iiuiib'iitttht 
qn^btpt iittipu , bt_ juttt'hlituptf- uifL b fu/lt^ 
tiLui/tunli Itntitu , bt, iiuifbitutflt^ tun. b ub^ 
ipttifpi itnrpu , ijjtp iriittjtib'li b*tiX jtuiih*ltitjfii 
uppnt-jJ bn/Stifii ,^bzt ihffh bt- npnt^nti ,pnq t 

10 /» itppnt^jtl ^tv'li ttppnt_p b iMi'litj'jf h^'pl'fj'^ 
riiitjlt . itiii'itltutjii ttjpni^ nt-inbtt^ ntiitli , ttnt. 
bi^ f'pf//'^ />" . '//» tippnt-pl^ttSli^ ^'ll'nl*'^ 

I I ^bq X Ui_ ttjjtt br^^rjjf ^bi^ ""b iqinnnij mpnalt 
'linifiJM , juittlt'ltutjii 'linubputt^^ npni.ntth /■//„ 
putjli^Jt , ^bq biitnt- q"*,{^* bt. nt-iitnbptua 
bt. qiiuiiipuitf ^nif pliq fR^'t > '^P^' J""-!*'- bliitibuitt , UUli'l/ltlMtpt 'PP /' ' ,P^- * |;p.f • luntttp \3 nttul^u itntut^a '^nutif»iiihufa%ifitt \>hp. 

unani-jd'liiuhn'it iiin-tttun SP"/ ' tudhuiiiih atiutnui - 
ntua. %nauM ttuJaluMMjh mUh-iuit; y'**oh 12 i^bp^tj^ 1'"P* » «^'- 11*1* if it'll nt Jit ^tqtnnt.n bi.^ 
qttj , bt- qttttfb%tMMpi tqtnnt-n iffttit^nj bt.. 
tf np b'lt nj , q np tnuiq it'll o b ut ixlt quitnnt^q 

\o ^iL.pbiu^ttf''* ,pbq^ btnnt. qutjlt t D.ifb'htujJt 
ut It *"^l'*fi^ ftp tfurb aiq J^phph^' h «-/» '' '"^'fl 
tfnp ti'uMuint-utjh'ti Sbutitli^ 4*^"! /A,?/'^' » ^'^ 
tutlb'litiijtt ttnt-pp ji intuit ^nt-if hbpbu^ qutjUt 

\i(/i- tutfuliUMfli 'f/nt-bpbiujij jnpiti^nnii I'ljpiu^ 

I -y jbnt ,pbq lp;fh » //'- mifb'Utiijli np ptiilitui 
qtupqtujiit jtutlblituni tituptfhni , V"/* '^ni^ 
tnnt-t^u/iibifli*Ii obtun'it b tfmpqnj tf/tltiibL. 
jinUutitnt^t .p^qfhffh- fjji tbpfibinil thptibu^ 
tfb It q titii qp iiiijb b u if tup q b luli , bt- q uiti n — 
putjibfin tuiituuiinij ii/httpnttq tbpbbuuhu t 

Hi Ul. JtpbtuJin 'iinpiMM jtuifuop^bri ' bt- b 'f^p*^ ^ 
bt- qpli 'itnput ^pliq nbliq putn uppni-flbiu% 

I i iibbqli , np i^ niiiuJi quiliq t f'»utiq qujttq^ 
pttiiibqu uip^tunnn bt. quMlinpuilibbu oqbtuq 
bt. quMtiqputlibbu lujvbiuq nS tltpbbuqbu , 
lib uncpp b*li . bt. qiupbi/ti *iinntu ^bq qba 
tun ub guilt nqh , bt. q^uiptqlt ^tuliqbu pli^ 

is (Vui^ b ^nin tu%nt-%bfj Sbuinli , Ut- tfbiiU 
^*'ll*lfb ./?" t npiq^ti bppnt^b^ ^ini.bpb% bt. 

W) bplilt tiling ^bqiliifjix i>tutrb%uifli ^^1%^ ^mo" 
p npp n t. p} b utlinli q np ^ ualib q b% S b ut nil 

"P'IP,P^' l*iipt*tjbijf ^bq btnnt. bt. npqt-nq 
jtnq bt- nt.umbpuiij bt. qutnbpiuq ,P^q P^'f 
^bq , opipi jiut-bttib*iiiubtu1i . Muiltqb ni.bjirt 
n'ql' ^ ntn.tti'^b Sbtur^i , ^bq bt. quti^tubb 

'10 ,pnt-if ~jfiin ^n * i Ul. fuonbnuit. S^p p^'q 
Ut^iupnl/p bt. lutt^ , ^^'P^/pf' ^'"fp" iff* *^itt~ 
tttthiqbui^iiti , bt. ptutfltli jtn pitq %niiiu ifb 
tpfjh I if' bii btf ptutHili ^n bt- ti tunuili^ 
qnt-prbiSlt b iP^^ npqi-ntili Piipuijbib i 

■' iJpf ■ ifuput^i^ni-tfu nit ft- tt» I fin 'imqui , Jft%^ht.. iuiJh~ 
%utp, iphpnt-ifh "bPf upupuipinni PfiL.% ^t"Fr* 

ntinttijuufip^i 'linguM 'p»p iniMtafttt SA-M/rt-^*' **^»Pr' 

tZfpiu^hu ^bfp. hpbpin.,% '*'l;Ff qypu.gn.tfi 

*U;pf t[t^ptMigni.ujlrit ^^bpf £^7- -^^t. 164 P-bb-P *hujfjlt utujuuZ/jniifLu i'lMpt/tjUtn h tfuiiiu/jj^ 
tfni-f} fttfli , tpnrutiiituili tuujyintuuu/li itntiiu 

2'2 int-fJ iiujit t Ijl. iHi liLti iPbpXIiiiij^tij "P'll^^' 
I'unuJiliih /i hittnuiltli ijbuijni^la'butlt pUtim-- 

23 ^//f/ qiPhnu uui^tuuhnu i ul. uJtuytnhun^ 
'l hi_tnitjubu A''^" qtuttisutOiU runnuililni 
ilbtun$t,l3 iiuuli J //L 'lin^ut iuiitjh% uuhiiu 
'jjnnuj t o/»^7/ iiut-buibuiubujli jtunqu bi^tt^ 
built n . /iL iPb tittJti.u%liitbutioli truinuiliqni^^ 

%\ pbi^i ft '^t^ npi^unifu J'ufiiMJjh^p t ^/' qtniu^ 
uujltnnttu npitt^ntpi Pupiujbni l/'P I'"" 
uirtt nubu Sbuittli '■tuiu burnt. l^bt-ututn^ 
t_nttlt b <i iiin.uMitnnt.j3 bi^i , thuitlt mjunnbh 
ujt/uinb %nifiu [J ^ ^ ^^^ nptf.L^nijli f'upuj^ 
I bib ifb 3iun.ut'liubuQb'lt dii^uib t 

25 llJoubifutL. S^p \p*'l [f ntfiijinft bi- uju^ , 

20 Ijt^ n^"f ^,buinuitibt/tt /uoiibunbu bu uiuuju^ 
ubu altnuui , IjlJ ^ utnJini.tfnt-^ jnpn.i_nini 
I'upntfbib u$utuuiiinpn.u 1"P btnuL. ~abn , 
^uittbq^^ bi_ rtnt.^ uitjinb ^uiu ^hutnli 

27 amtttutultnpihli b uiujuu/jtnpn^ t Ul. ^uiuut^ 
pbtinb ^bq ' ^uii/lt Xbp jippbt. qiQnpbufli fi 

28 Ituiinj bu ftppbt. qtqinniLq jt ^'JiXuih^ t U.jl*~ 
ui^tt bi.. qni.^ ' 'tui'iifirf^,p ji ^tuujttj tiiliuifi* 
Sbutnlt , luiiililitiiiU uiinuutltnpniuq Ahpnn 
qr*p uin^tni^qnt.,p jnpqt-ntpJ Puptajb^ji , bi. 
uiiMjfti^,p b'tintjujit^ '^uju obuin'ii t UAni^ 

29 p flit b jjiii^ut*itutfb . O^utfb'ituijh inpn^M i/r_ 
pnq ^^tu'tibn^^ ^luu bt. juttPb'hujjIi iqinqnq** 

30 qiini-bpbujf% b *ittfuflt^ i ul. ujuujuqbii 
tfitnitui , *'Snp3uJtf ^u/bjjif^^ qtquint-qlt 
b'iiifatti^** ^tutftupbutjli 'l^b^tnujtft^ntpj ^p^ 
pbt. quipq-JiL^tu jt l^ui^n^ , fcf_ jtppbt^ qu^utnuq 

31 A ^t^iu^t^ I Ul- ^i^'pI'^'^ 1"'J^ jujifl/iiuijii 

uibqi-nf , qnu,p Atl innult^ Abp , qft tfutpA 
A bp ^ "'.(^* I *h "/" '" "* ^ tquMMniu ttuhttpt 

32 Xbpnq b Innpuhifili ifl^uijni_jJ-bufii \ Uc ifji 
utttitni^qut_^ ijuju'ii ui^inpfilj ifbqu , J"p- 
ifuitf ^uiltbiii^n tiititnni-qli b%tlutli^ quppni— 
pbtfit*'*^ npqi ntpi I'uputjb^fi n^ "ll^i'ff^'P* 
qb ifb ifb nut^fttfl^t^ t 

1 tff-f • JlrniiMani. uah^i ofriunJii Jh ntnaut^iftt -|;p.^. 

tfittiP iiyputant-iifflp hi- O-itLp iiAttnft ifhnntuni-tfL 

iJlrputgni-SRi ^i'Ff * '[^(""^"^"'l^hp ipuJyi'Uifh ^t_ 

ntMiani-3h St»Mn-V» pudyimijit luuiniitnmuiq^nL^i^n 
"hnpui , ''f'Pr* ^' '/^/"",g'»*5»"^^/ ^^f» qupiiputp' 

uu»^nf%%%npt,t [.'Itr.u'bh* J^^ifl'J^utJ- n?Ff 

inpifuttP tihpiiiijni-nitiupQt;^ aupti put ptnui if nfiHi un- 
pin ft %t/ttAitf , trt- t^ppLttt-p-^t^ 1 Xji- ptoiib^UML. S^p p^'l U ntJultub bt. p^q. 

2 Uv^ujpn'ltft bt. utu^ , ^J" "pn^ni^ifL ^ ^ph- 
lipii qnp utiutnni-bpbutq S^p (J tiJubtih bc 
uju^ , Itfottbujn pitn npnbitli Puptuibih , bt- 
utnifhli tttn. tpbq bpb^t^ tfb buiptfbp utftUM^ 
pujin , jnpnuif ni qnt^ff^ p/*^ f^'i » ^'- "} 

'^ /'fft iPmbuq p*i'q f^^ntJt (Jl. tnutabu tfituM 
tiuq/iutqutp ^ut^utitiiti , bu ^utitqbu qhuM 
utpututnnj p^ufliuMulili b mbqb uni-pp* ^ bt. 

A uiqtulinb'it q*'*" uinLiuVb lltnpuj t Ul. uinql^ 
Uqbtuqiup jutpb'it^ %nptu* ^ /f«_ qu/bbuq^ 
jufUq^tfiu'li ^lupuiltyii tlbtMj^ni.p^buMU jujpb'lil^ 

xS'linptMM bt-l3it utliqtuif t ul. uttpbuqixU qltui 
uiiLtMt^b *ltnpuM , bi. iTnpf^ %nptu be. iPbu 
Itnpui «*_ ujpbtJlt tinpui ^utltqbpci umumum^ 

6 i-Uin-tuiSii bt-pnti ujjpbiiab i t?£_ utnu^ tP*"*- 
^utliUMjlt iltutjm bqbtfltbuij bL. qniqutj bi. 

butpifbp , be ujpbtib% b tf^f uijpbqutl^h 

7 bpp%'^ntjlt t Ul. nqnqbuq^ q^u/ttiibpoku b*-p 
_piu^ut1iutjh , bt. /ituuiug^ qifutptfjili bt p 
9p"'l I bt, utujttt uuig^ b piitftuMlMlt , bt. utU^ 
unt-pp ipnp ^pnt^tuliuijU lUtlihbL. qbpbbni t 

8 UL. np utipbnl^% o^iu/* nqnqbuq^ q^uibqbpXit 
bi~p , bt- int^uiuq^ qiPuiptfi/h bt-p ^pntl , 

9 bL. utlMunt-pp ibqh tflitiSbt- qbpbbnjx ul. tfn^ 
qf'ibun^ uijp unt-pp qiPnfubp bppU^nthl , b^. 
bnt-utbuq^ utpuiuijint au/huibbu p uni.pa 
utbqi^ny • bu bqbqb (tnqntJ pqbtub npq^ 
t-ntflt f'uptujbib b iqiii^biitn 9'"-p upubttuiU , 
'//' "ppnt^jfrbt-lt ^ I Ul. tni-utuq^ qtfutpUttU 
bt^p np vnqniJbq^ qtlntubp bppltynt-ii , Wf_ 
nq nqbtif^ q ^ uiliqbpX u h*-p t ^^ u/ltunt.pa 
ll*nl' tfitUsbt. qbpbbni . bt. ^ihfp f^"— 
qnifpnbtiiti nptit-nuli Pnpuijbib ul. bbuugit 
ibqbinn b linuiu op^ii piit.pinuUuabunt % 

I I \jt. np tfbp^b'iiu/jn^ b tfbnbuii uiifb%utj% 

uiltcibii i/utpqni , uttiunt^pp Ipqp qbi^m^i opt 

I2(r^ npnbuqb liui fuji.ni.plj bppnpqb bt. 

jujLnt-itii bi.M%bpnpnb , Art. ujuteu uni.pp 
ihqh • iMJujuj P^l^ t^S nppbtjqb jtut^ni.pij bp^ 
pf^pqh bL. iuit-nt_pij bt-p'ubpnpqb , ifb ipqp 

13 iinupp t if.iPb'tJujjij np ifbpAb%ujjn^ b abn.^ 
btjti ulttXbli iftupqni np ilbn.iJJlibnh , bt^ 
nS fjppbunb , qbjnpuht% obujfiJj u/qubtuff , 
It tMJUtutlibu qb uiii Ati "^fi* j /' "/* "'7 ^tk * IP 
^nt.pii ttpubiPuAi nj upubbqujL. b ilbpujj 
'tinpuj , titliunt.pa ^ , qb uawi& nt-P^bi-ij pL-p '^•3bpf -j-t— t ^l-Fr* ^'"^"A'v/ ^'"/»fr^t ^"/»«« 

tItiimuiJa l^bpf ttptLtMUt l^iupdpp ^^t^jlp. %n^uMa- P-hb-P 165 ifbriu/hhab h ^inuuU . ujifb%usjij np tfinui^ 
"uha^ b uiniVli bi. n/t jili^ Ifuijij^ ft imulili 

\ 5 iMjhunLna iligb'li ifhi-l&'u op i [}•- utitb'UujjU 
UMituMh puug np n^ fiifl; fui/ibuj/ l/iuil' uli. 

i&pblfbuji^ ufl"l<^ iJ'Hl' ' bi- uiJ'b^utfli np t/frp. 
Xb'liuljgl; pl"f bpbuu rfui^uifi fi iffipuiLnp 
bujtf b ttbtihiui , bitiif jnuljp tfuipr^n^^ Ijuiii' 

Mb ifbpbqifuAi , u/l'l^ iPat I^^P^' °r ' "'- 
lun.gb'ii ^ Ufqlt b I njli ft ifnfupnj ujjphi/binjli 
upatti-ffbuuV , /i«- utpt/i/b% ft ifbptuj "linpiu 

l8'£nL^ jutituilifi . fc*L luntfk 'i""{"'J > ^'- 
ffuigg^ ft ^ni-ftli uijp urti^pp , bi^ ifujliltutj^ 
aiMltutJpU bi_ tjbiu^ftL.'b bi. quji/iAtltnifpU bi^ 
qtiiUi^tnifpj^ np fiQb'li tuUt^ , //l t^itbp&.b^ 
abirtifh jnulfp ifujpifnj Ifuiif fi ifjiptui.rtp Ijuiif 

\9 ft iflin.biul If ui if ft nbpbt^tfuiU i fri. yu/hbuij^ 
uitt-ppU ijjuiji^itifh jiui^nt-pU bppnpqft be. 
imt^ni-pii bi-fi}'ubprtprffi , bu uppbugft jut- 
t.ni-plM ht-fj'iibprtprfft . bi. nqnq^buijl; tf^iuh- 
qhpiu fit.p , bu int-iutii/^ tj^ifiupiffi'li fii-p 

9i""f I bu ''ut'buitt.pp i/tffft ifft'ii^bL. n^r^ 

20 ^ny"i bt- ifuipif ttp uftf^^fii/fi bL it^ iippbit 
qfi , uujuitubbuitft ttthXu tMitu ft J^iti^ittfpt^bli^ 
fll.pt/^. nfl l^upprtLfJ fiiMj% Sbiuilli Uflliybiug 
bu 9ttt^n upubtTtiiU n\ itpui^bgtMJL. t^rttfutt- 

21 ujiiuntpp t 1 bi- bifjiffft iht^ lujlt opl;'li jtu. 
Lftutb'iiuilfiult, bi. np tipu/f^ ij^ni.jili itpulfiftiiU 
int.tilug^ qinpXu ftt^p . bi. np il'bpi.b'buijgl; 
fl Vni^p'lt uputfifu/U , tnUunt-pp fftgfi itfilt^bi. 

'22 gbpblinj I &i- jmtfb'buijit fiit^ jnp ifbpXb- 
"ituijgi iifiii^bmfii , tt/ltunLpp [ftgft tffi'ii^bi. 
gbpbbnf , bi- uhiUlt np tfbpiib'lttujg^ ft 
"Uiu , tnUunt-pp iftgft iffi'lj^bt. gbpb//nj > 

^ |j«_ bt/fiit npifft^'u huptujblft uiillilitiijii 
tPnnntfptibiuiFpIt jtniiuMti^tuutlt ufiiitiijft , jtu- 
ntu^nt^tf uitfubuili% . bt- putliiulibgtni- c//»_ 
nntfnt-pipt ft Utnif^u . bi. ifuifti&utlibgtiiL. ]j tup ft 11 „r . bL lAin p-ti 'itttntUL. I 2 &£. n^ 1"Jl' "ti"} f'"-r ll'^"l^'l"J '^" 
nntfpilbuMtfu . bt bnt^tnbgtihi ft ifbpiitj U ntf^ 

3 ubuft be U.^iiipn'iifi I bi- pmifpiuubtug J n- 
nntlitL.prpt iflFntfu^u bi. uiiib'b , l^uiL. gp 
f}^ tfbnbtitf^ iut^ ft l^npiitnbuiU bq^piiipg 

4 tfbpng ujntjj9Ji Sbtun'li . &l pitql; p tuitl^.p 
qtf-nnnifnt-pnu Sbturzit Jtnju uAjtuit^tuut Ifn- 

5 utnpbt atfbtt bt- ipiiUittunt^i ttbp i bt- p llutuit uini-trinjit ft i/a^M'nnf tttj p btf h pipi np intuit Jh- 

t^uM Bbpf unt-pp ihalt ji'pi'livt'^ "Sbpf ibnbuutii ti nntnlnnlMulltlt h iEni_ttli njnnuhtlili uUMtf nt^nbiMiliti tfi,. bt^ uthbutlt It tjltnuMj bpb^ bnbt- bnuJiJ tlitunj/lj Sbtun^t ii tIbnuMj 'lingiu t 

7 Ui^ jjiOubijtuL, S^p [0"t *f f^'l"!*"!* ^*- <"- 

S M^ , D,ii lint-. unutt-UMituhtlt , /#t- btjbnbtjujijn 

ut) nititilnt-iiiLli rf.nL. bt^ uAtufinh brfpuijp 

tin . bt. iiujnpujn.bn2^^ jt tUgptnj ijJitt^tlM 

tuiJtnbiFuhi *hnqu£ , bt- iiiuiif^ q^ni.pu [**-p * 

bi- ^^u/li^b^ 'ttnffuj ^f"-f» /' '/J"^t "''hutfi , 

bt. ^^tununt^u^/*^ t/nnnt/n/ibit/iiit bt. ufltum^ 

\)%nif 'linnui i Ift. uin ITni^u^u tjjf.tui_ujqu/liU 

' ^luihiibtfuht SbujnU , npu^^u ^piuttujjbuit^ 

IO^y#/«i S^p I &'- tfnrf^ntfl$rfft'li [fntfu^u bu (A- 

^uipiiit nd nnnilnt.pfilt ^utltngu^ ilpii^J , bi. 

tun^ ifitnnui , l^nt_ujpni.^ ^tltA , luii^tui^uili^ ^ 

ii[i[J^ ft ifjtif^u jujjuifujli^ ^u/li[igbtf^ ttfr^ 

I I 9"t-p * Iff- uiifpujpXbmf Ifni^u^u^ qAbriU 

ht p* b^ujp qi/l^i/L nuMi-tuifu^juML^t bplfjtgu 

u/itn.ujif' , bi- bf 9'"-r puiqnutf ^ be "'/»/' 

tf^nnntj nt.pnli bu lultuMuni-li itntjtu t 

12 //l uinl; S^p tflTntfn^u bt. ifUAtnpn'lt , 
^n/uit/liuib qb n^ ^txit^tuutuJtj^,p qnt-,p pltA 
unupp tunijbt ithu tuntu^ji npqt-nr^i /•«_ 
pwjb[b , iliuuU mjqnp^lf n^ uttult^ij^^ qni-^ 
Oft nttnJni-pqtL jbplf^p'h qnp btnnt^ qntjus i 

13 Ikjh ^ 5lnt.p ^'-piuii*puiuu/jMUJtf . qji ptntf^ 
piuubqfiit "Plh'^ I'upiufbf^ tunut^p 
Sbujitif , bi- uppbtit^i- p iinuiu t 

\ 4 IjL. tMiniMj^biutf U nifnf^u ^phyniul^u p 
^usttbnujj uin tup^tujh Uqnt^ifujj bL. luu^ , 
U.jnuf^u uju^ bqpujjp ,pn l*upiuj^i^ , Q*nL. 
it'll r^ilili It btttbu atutTlMlitupi uisjnuiuini-P^fti^iu 

V^ np qinftti qifbq , k^. ripuf^u /*fl**t' ^"'f^^' 
J'bp iljitbuMiMinu , bL. iqtj/ltq^uibgiu^ jtf'" 
qbupnnu lut^nt^pu piuqni-ifu . bL. ^inp^iu^ 
phtffiii 'l^bq^ hqft^qtntutfft^t bt- q^iupuli 

1(1 tfbp I Ijt- pnnn^btjiu^ tun. Skp » ^*- [nt^iut^ 
Stp ^injhjt tFbpnt-tf , bL- tuntju^biuf ^pb^^ 
uitul/ b^tt/lj qtfbti jUqjttijtnnu^ . bi. "Jpq 
bi/lp »//r^ I* ^uiqi;ti ^iuqiMj,p[j , p l^nqtfli iffi bptfltp ^n bu ni ittlt It ti n t^^p pit tL tuli t^ ,h,.bu »bFr' S''"'',?*" '"bff luppni-uifbii 

Ltun.utlfni-13 hiuh , npni^ ^^ut^tuit-itjtikgutit tipifftf'it 
\*aptujb^fl piiif-q.^if' I'bP: 166 P-lib-P Zv nujupn ntununi^h aluiiuifni^^ , f/* runmnnliunnt-n 

/£A#0 liiuii' iiu'^hmli , ujtlsKtiL. UMlinuni-A» puut 

lo uuj^ifu/iju Jin I pf_ uju^ ff^'" (jfini/ii'f U h 

u/Unuhu pf'if p" ( uiuiui ju ^ nS 'uiusutk^ 

TiJ pUiaifuJL. "ipn /'"'/Y^'' t/?" * "*- ""jhlt IllMUi 

npnh^pli pupuJtuip , ^ {jttt. lupiiMtfati lultu^ 
ijni-ji . lwi_ liff^ ujppuni.n li ^tnj J^"*-*^'^k 
bu iiL fuuMsjiiU^p htf ^ tntuuni-^ *B^H_ Vf?/'^'" • 
t^ptt tiKtiltK Lit pP^'J- t '""'/'/"'^'^ uirt- fb. 
fjL. lilU luu^ , //* tsjuatibu pu, 
bu . /ri_ bi Unntlif pUnti^tfUnuiu t^uHip tuif^ 

21 pniubi- bu ^tiop Abntnifp t t/t, n* buiifbtiu 
unrtiiu uttui uflta Papiutbtp pitff uut^uiulstB 
hup . bu junju bin f'upujj^i b %tjujlt^ i 

22 Uu knubnfih b *^ujnbiiiuj , bu blib'u np^ 
nb^pb Pupitiibib ujilulttutli frnnnifpn.buii/p1i 

2iO b Z^niJp ibuurLli % Uu ruoubnuju o^p (f^'l 
UntJubub bu p'bri- U,^iijpn%^r ji Z^mlp ^b 
pliliU , h uiu^ifuiUu bnbpMt uttnthfujjbiji^ng , 

24 bu mu^ , Onjubia/i U^^tupnlj utn. ttnnnijnupit 
hup , qh tf^ ifmifl^ jbplf^ip'it Ipp butnu 
np n. u nttli Hup tiij bi h * ^ «" " '/A ^p "^p 'p*»unu 
o^rt V/'" /' 'l^'l""J ^"*-PlP' piutfptuuuiiiuita t 

25 U^n. n.nu qUAuJpn'^ bu qprfjiiunutp 'inpql* 
%npus , bu ^umIi niinuuM b Z^ttil p ibtunJs 

26 lu/jtnbifuih luifliliiutU tr nn tiiJ prtbutliu , uu 
ubpbuinn ilj.^iMjptnt^ nujujinunuotu/U iinpiu , 
bu aabrtnuittfbii tjnbujquipnu npqunj *ltn^ 
piu . bu (/.Su/zf/rW jujubibuii tfLnub u/hn % 

27 (ju uipiup U ni/ugu npiij^u bu "tpiuiiiujbujn 
%ifu» o^/* . bu b^tulj uiiui p Z,nilp ibuMrtit 

28 Uiiiuj9h tuuliliui^i %fnnnilpn.buflilM t Uu dbp^ 
buMstniu ixJ^'^uipnU^ ti^tulnibpcku itnpui , 
bu 'iJf^n"jn ifit*iuuj Unbujutupnu npnunj 
%npiu . bu ifbfLUJu Ut^ujpnU h ainutu ib^ 
pt/l/li . bu h^l^' U ntlu^u bu Unpi'JQtnp h 

2u ibfilig^ ii/ituib I Uu butbu uitluititipt tfnnn^ 
tjnupriJi P~h iSfitutMihibquMu If^^iupnli , bu 
tuinpU nU.^iupnu qbpbunult op lutii/hiu/lt pjjituij , bu but ujiuutbptuau pbn. hupujjbib^ 
2 bu tun. b tinnu/lt^ l^ph * "*" nuruuibujg 
Pupuij^i nufutn obuifhU bu umu^ , U0^ 
tfujutiibuqbu p'^'f abnuJitu. biini/ qujqab 
nut/It , 'iiUntJbnbu nuuM bu qjtujnuf^i uinuU% pup 


'"jt'ib ' 


H- 


Ml 
.b^ 


'nt^tttc 


"^•fiu/Uu/l 


tUJtipl/ 


uipniupM 


U./IUJ- 


'f"-! 


nil tilt tit 


/f fillip f^f 


1 Uill. 


ittlituuiUMintuuli , 


upk 


hl{l, /< 


"l""jil 


n U tuit US uf UMp 


Vu 


apm- 
-I-l-t- 

n7Pr 
"p-L ^bpr* P ^utnuiUiuLfintpuh 0*linpui I Uu inuuju O^p Aujhtb f*upujfbtp , 

bt. ifutuihbujn q'i^u^MUsJtujnf^ b aba.u%npui * 

bu linnijbuin altui bu nnutnut^u linpuM . bu 

bnsbuJii nuhinuli uibtpL-ttJll uJiUnpbb itonijut 

4 Uu ^nubui^ ^ Z^ntj^p ^bnb^ P^t ^uhtui,^ 

ujujp^ '^lupifpp vnijnuh uiutuibqu/b qU^ 

nntjiluju . bu jni^ibguju ^nnnilnuprfla p 

O UuMl'UJUjutp^plj I uu putt/putubujq trnnn^ 

ilnt^prfu qUtUuiriLMua- bu qU ndti^u bu uauaU , 

L^q^p ^t"lsbp qifbq jUqbujutnu^ bnuirtpbt 

qubq lujbutujujujbu ju/iuupb . qb nj tf^J 

>uiq bu nS 9"*~p * bu uaU^lilM^ ifbp uiuinui,^ 

h bujqbuJi b% b i/linuib ^ujq^u t tju UMtiut^ 

Mbutn S^p h tfrtqntlnupriU ook^u bnutnpbSUf 

bu ^utpbtuli^liU qtfnqnijnt^piuU . bu tfbnutu 

tfnqnJnupq. putqnuif inpq.unnh Puptujbtp t 

7 Uu bbjth utn. (J nilu^u bu uMub% , ubqiun 

qb juoubnuj^ i_"'P qobutnU^ bu q^P^t^ • 

uipn Lp^q iuiqnwu uMtt ^^p , bu pujpAq^ 

p u^lty qoAun. . bu bbutq (J nqu^u jutnofru 

o uin. ^^p lituiili trnqnu piibutlt'lt t Uu usul^ 

S^p gUni/u^u , U,puj q.nu ^bi^ ^oct , bu 

nbiibu qlnu p ifbpuif usutltuMqp , bu bqbqh 

inpihuiil' "^utpbutUbii^ oA qutupwi. , uitibliutfU 

9 o^ui'tiup np uibuuthbgg H^*" ^^H*)^ * "*" 

ujputp Unt/ul^u oX ujq^tSib , bu qutgnjg 

qUut b tibputj 'jtyut'ljujbf/ij . bu lUbgp J"/*— 

J-uiif ^ujpffutit^p oA ntfutpq. , ^uMj^p pbq. 

oX'it ujq%Xb bu bbiujp t 

10 t'lL ^nubif^t'it npt^ft^pU puptu^b^^ bu bliftU 

\ I ptulnubbgtuit jflpntJ^ t Uu ^nubuj£ jUpni^^ 

13 ujj p ufli ut b bn tuU J y. jp ^ Y 9 "V A J " V" 7 "J" 

u/jj ut ut tit utjflj np ^ J titli qb ti'tttU (J " *h"P "V 

\'2 ftupbub/bq bnqifui%^ t U^uib inubgpb bu 

pitjiitubbqitjit b XnttU ii^ntpbq. t 
13 Ui, utli utb Knub uti p utU ut If bg utb j usju^ 
hffj" fJ^"^"**/^'"^ ./'"^""^""wAh ujn. bipun 
utu^tFiultutqU U.'^riil p^utqung . ^utltqp (ArZw 
*itnijh utu^tTufu ^ U niJutputgung , /f^"/ U rt^ 
\A i/iuputqfiij bu pifq U.trnil^p^titqft% t ^luu'j/ 
utfitnpbb ujub Y' 7/'A ' ^tutnbpiuqtP SbuinU, 
Sl^"'J"P ^I'^l'l "tpt^p bu qXnp'lt fj^nltnt^- I ^hiMJn.%- ^»L.ti/^t«y fiDai-tfuu, U. i^Xnpul*\\^nXn^Uuf/t 
\jpuiii U. ^utuusifb% p uut^Jutitu U ndutp.nL. (i'^^■p 167 lOT/uii , IjL. ^muuiiutrtau/a nAnnuh tklBtultuutiu 
jQn » "n uinpUphtt ui"j u ut*y tJ ujit uj uu U n w 
duiartL. i 
16 C?L u/itinb ^tuti aliiu ^n'^nrtli , *"J^* k* 
9n^nftlt iinf'i^^ ujuuttj S^p t^Urtt^u^u , O'n^ 
nnilhut affnnniJni-nrilt hi. intun unnui ynt-p 
\1 ntfuihinj : xyusjUJ-im/ op^jbuiij »"n"'jki 
aop^tUnt-ff ht^u nuiju h t/hpujj '9p^npn(ii . 
\% Jjnt-iuahn^ji *ittfuM . IJ^^ p'^ntiU Q"p l*>p'"^'J» 
ipnpaapli , «*_ tntuylt ujili itltiu jtf utauji^npn 
tuqiiujtj it P tuatui-npni-P buht ht-phuibtt h»- 
h mbplii bi-pbuiljtf t 
^9 fr«_ ^jt ^^"pnj uhiinli ji \T tu'lt^ u,%lfu , bu 
b U ii///0 uAtbl/ittj b fj ii/ltuttl^i , bi- b U uhitu^ 
2(ijbll; [, P.uj;„lP , &L 7, Pu.,fn,/Pu.j jU%UJ, 
jli'b , np ^ b tLUJMttb^/ U ritJttipuij , b but m tup 
bntpuiv nt^pli tip '^uMjb pittL uj*1iittuiujtiiU t 
Z\ Ol. tiiittu^pbtun \f ittlu^u ^pbytntultu tun. 

tupniujiM iUitittjp^tutit^na CWwAi-^ bjutntu^ 
22 nni^pbiuU bt- tuu^ , U^*rjtjtti.^ f^'f ^f'^l'l' 
^n . taOiUMUtututup'^tu^t txinnunttt..^ , w4 wutt^ 
tnnpbuqni-^ wi ftultnts bt. nK luiiqbu , Atl 
ni tupptjni-^ '^ni^p b 9p'^'^P"f/ ^-",7 * i^*"- 
uiututup^ auipnnL.iib altutuqtii.A> 'tftii^hL. 
Zo tuhtat^nt-n /""" utu^ifiithu ^n t i/t. /ri btn 
Ub^nii tultQUi%bi Pttptujkfb p'ttri. utu^tftu%u jbuhptui . np ybulttitUL. , /j(_ ^tul/nbpXb^ 

'2H qtUL." ^lut^tu^plt ub^n'Jt^i . i^ji ^nt^p b^jlj^ 
ultprilsiui bt- pt'l h ,P***n*",P^** Ub^nltb , 
bt^ bb bp tFliti ihc. tfU n '/"'/* » bt. l"**/* b tuQ 

20 niiipXittlji/b U,n%nifhiuj I H,'^J 'R^^l t (jn^ 
iltup , bnpntup . ifnnntjnt_prn ^tutlntlutut , 
il'tnutlibiptili nt-Utnbpjt itnnm b tbtupint^utn , 
bt, nut/tbp^p unqtu p a-bpnuprpcu ffriua.tu^ 

30 t_ttnltlt U.*fntJ p^ujttt-nti , Ut- nutt^iub %nntu 
utuutuilibntib ifjubunlt^ ifbtt^bt^ 11 g*bunU . 
/tl btiiltutt^ unrtiu anppn^b ittJutt ^pnil b 
tibpuii U nijutpnt^ t 

Of i/l iiUtulibtun f^uptujgi luttlbutitfU ^ptu^ 32 b'-r f^nnntlbi un If b^ nit a tu ifb% ttffu rrnnnitnt^pnU pt-p , bt_ bt tntut nptttnbptuipf 
P^ft- htjptnjbih iimmIi tu upn utliit . bi^ blhi b 
\jiuuuut bt- btn itituutbptunil' pltn Pnputtbib 

ZA tfc b^tup nltiu /'nptut^t bninnpiftutfa itpni , 
WL tnbphnlnj bpbpb Itnptu f(J,n.iJfrUltiUf tfb'h 
jbt. rf\jtupntlb , tfjtli^bt- tjnpnbt/lt IXifttJituj . 
ab a tun bp ^ utn^ ifuht ' np n. (_ rtiilM If. tfn _ 

i^Olituj t IjL. tun. Puptujf^i ntuifliitutjit ,ptu^ 
ntu^ihi ntujlinubb . bt- plttubbtjtttL. Puptu^ 
j^^ jtuilbtjiujlt ^ff^J^u U.tfntlp^iurft_nn , 
juubnnit hi- juitibltuMiIi tupnt-tupXttMltlitutu 

iMiinpiu . "pu/T/oA If nbanit ^p Jl'nniun Ult^ 
^rtlth t**p,pujip Dtifnil p^ujnt-nn . wl ittu 'liuibt 
am tijtutiibptuqif pttti lup^tujb'lt (Jnibtjpnt^ , 
o«_ tun. atuifb'ibiu^ hpbbpii ^Jnptu jU.pit^ 

21 jbpinj ifb^ihL. tiU,nijf*1> » 't^utt/u tufltnpblt 
tuubu tutfli%uijlt tuniuhtupbnt-^ , uliiurp 

%ifut • (liS) y.p'^ff IT *f*nnf''j[''f* [*2b'*'*^-p ' thn- 
plr^pit ahiu jyh-tuJhh^_p ttian.fii» a. u/l. iunittittf- 
pi-phtitit^ %puiJut%tMML. oph'''"*J-('ffi* "t'Fr* J'"'''*"' 

uf.u^h Hj^^. /. [^u,.rn.l(B^..,j I. <;„^f.u.'L „p h /. 

]*upujf^^<^ptr^ujlfu utn- }}b^n% utp^iuMf \\.J7iilp<^ii,,j. 

i^ng bt- tMMuk , (22) Iti/jA? p'^t ^ckhr ^" • ^l?Ff nturtu Utifnif p'^tuqi^ntj 1 Ut. U nibi^u iputbubi nijtuqbp . bt. tunbu nittu 
bt. rtiut-tulm itnpuj , bi^ >itfltpli tilj,tinif p^iu^ 
Upu np plttubbtui qp b litJttt x 

33 Ut- liplilibtfitMU b I jilt p^*f ^tthitututup^tU 
b r*iiiuttth . bi-. bt ilutf prtuitiut^np t'^tuuiu^ 
*bni^ pltnthl^tt linntu , bu tutibutuilt tfnnn— 
tJnt.pn1i ttnptu b niuitnbptuqtT iljnpuiiplt x 

Vi 5t- tuu^ Sip fflFniln^u , (Tfi V'/^'^A/' P 
^tttTtuhl^ , nb b Xbnn ^n tttuutlab tjb lalttu 
bt, ntuiSb^itujIi ti nnnilnt priU "linptu , bt. niutFb'liiMiiit bpbbp Itnpui . bt- tuptuunbu 
pliri itn* nptuqu uMpuipbp pit ft Ub'ynTU utp^ 
M*"J U.tfnif p~tiunt-nq np ptttuubtui ^p jUub^ 
•J O anil X tjL. b~tuip ntjiu bi- nnptibn linptu bi- 
ntui/b%iujii t/ nnni/nt-pnlt "linpiu , tffhiibi- 
iutib%bi^b'ii Stflituini b %ittuii^b tuiupbtut . 
HL trtunutliti.btiplt abplipplt unptu t 

S-l,. hP 

1 \ji- Sni-btui npnt^nnli Puptujbib atiibus.^ 
bbtjtuli jiupbt-titnbij (J m/iupnt- tun (jnp^ 
ntihituUtui- ituiinbuittU uppjintJb t 

2 Ul. inbnhtui hutniuiiuii npnunj U btq^ 
tpnuptui ntuubltiujli */"/' tuptup ('upiui^i 

O nil II U»iiailp'^uitjbli , Upbktui^ (J tt/aip jnjtf 
b iJ-nnniJ pnbii^ tuliuib , np puiqnt-ii ^pb . 
hi- nniltqpinbtuq U riiliuu jUpbuiun npn^ 

i I, nipt Puptuijbib x {Jl. tuu^ IT nJuaa nhhptu^ 
itnjiini U uinbtuifnt- , U.pft ibqit/iii ffnnn^ 
ilni_pnn tufu niuifh%tufii np ynup9 nifbu^ 
till ^ npiuqu ibnunibn^ tupVutn- '/Y"'/ iiutitup 
b ntUMub I t?*_ htuntub npnb [jbiiiibnilptut 
gp lup^iuj (J nj/ujpni, b ifiuiituiiujijbit jutfii^ Z,utpui_ff ipsnuuM "itlitn^L.^ • [Julran'it tinptiutL. if/HiyU. 
ij vLa$t% , hi- utuli phalli t* atmuut t/fi%*hi^ ft Xtnaui IFfr, np tun- y\ btf-itipuif if|7p.j>. J^p^pf'^' 168 p•^^•p 5 ^hh ' Ui- tuniu^busg ^nbymiubu uin. huM^ 
nutujtf i^Pffh ''^'"//""/ ""i *PujftrnL,nlt , nn 
^n tun. ah lit b a bnp. bp '{[*['" "/' ri «- "fl usa^ 
ffh't' bt_nnj , ^"^^i R}*"' ^*- uiubi , Ih^ut 
tuatf hi luttbujinnug ^ bt. autabbuja ak^ 
nbuu bnlinb , bu %uinb utu tfout ujn bit . 

6 UL. w^/"y bb lui/^ff nni^ b%X qf}^nnnJni-nifu 
uujju . qb qopuja-njiu ^pu/tt ll'" ^ ""* * 
fa~bnbuu b lu n um u n n i-^p ^lunbujiibi b unqui^ 
'ti^ , bt. ^iiilibq uuui jbnun^ butf^ . nuJli^ 
qh nbuibu jv ^ V/* on^tbu itnu on'Ttlibiui 
b f bu q"P ujubaujlihn ujtjbvbiui i 

7 if I- qiiujqblj &bntuiinjuni (J niJiutinc bt. 
bbnujbnjuib (J ujqnt^"''^- , bt. nnXni-P bifiin 
b Xbn.u %nqitM . btiItU mn hujqujiuu ^ hu 
luiiutqph liuui quMtuutqtiMUuU t^uiquibtui x 

8 \ji- tuu^ uUnuttt , \}tquinnt-,p mum quiju 
qhybn , bt. uititunba Xbq uMiumuiubiuilib 
bnujun A'i^ 1"l* ^ ^P pjoubuqb P^'f I*" 
be ujqujii byluutifj^ U niltuu.nL. tun. hiu 

9 qtuiutTnu. I (?L bl/iu U.futni.uj^ tun. pMiiyiiiii/// 
bt.. tuu^ tfUtu , H^b lilt lunnn tujqn^bb tun 

\0 ^pbq t Ul. tuu^ hiuqiuiuiP aU,umni_iu!y , htu^ 
qtub "/"//' Ubtuipni/niuj tunjttuj (/ H//f«prtl- 
^ I tuntu^phtuq iiqnutu tun. bu bt. tuu^ , Ik^tu 
ujqq hi juqbuitnnu^ bi_ il^tub bhtuq qbnbuu 
bnbnb , bt. liumb uiu uoin tun. bu . tunn 
bb iu%^^ tint, qunutu bud , ^bnbi^u btu 
ntuqhq ^itinbuilMbi qutu bi- '^uiJibn iiutu 
\'2jbnbii^ biiif^ t Ul. tuug U^uutnt-tub qhui^ 
qitiuiif ^ If b bnfJ tun tf^tf lirtutu , bi^ ub 
uiltba tulibiihti qifnqntJnt-niiii , ^ptuUqb on^ 
\o%btui ^t UL^ jiitnnt-abtui f^iuniututl P^q 
tun.iuL.oinU , luu^ qbyhiuiUttU r*UMqtuhiui , 
l*bujq^^ uttuin^U tun tn^iilt cibn . qb ni 
\4 fJnqnL. qhu 'U,uiunt^tnff qt^f P^'^ ^t * "*- 
jtunnt^tibtui b\fuu/lijtit (J niJujnnt- hbbu tun 
husqiub bt. tuiibli , //i btuifbqtuL. hiu^ qtutuil qnsi p"q ,Jhq i5 Ul. jtuL-hi luntu^ki hujqiub byfutubu /itzi* 
qnt-tJu bt. tutu tun L-tubu»UiuqiiJhu ^iuIj qua- 

Jd utu I u If nil tun f^iuqtuiuii bt. luubti qutu , 

U.jniq^u tuu^ hniqtub IjbtuibnilnbiitU , \j,— 

qiusbtf q.phq , tfb niuUrLiuqbnbu qnti tun 

\1 bu . J-^A tutuinni-binti iqiuuint.bqbq qj*bq f 

bt- qnn bui tuubqbn tuntunbq Mhq « //(_ ^^Pq 

T 8 bb uilt^v jiliX qtJ-nqntJni-pqu qiuiu i 'fiu^ 
tniun/uiuiib but f^iuqiuiutf bi_ luut^ qbsiuuiliiiiM 
hiuqiubtuj , U^^ intuq^ b%X f*iuiiiiib ib 
tntutfa. bt.nnii luna^tup- bt. nubji , nS qtu^ 

i3l;Fr. t-i-t- 'Mr St^ ntuqbq tMiligtuJbbt qauAtbi. Sbuinb UtUiant.^ 
vnj tuniibi q%tu '/'"^PP buiu aba mIuio^ 

19 fiuntJ^ t Ul- *^pq '^q"P"*-*P 'i"'-ip uiutn 
qq/i^bpu qtuju , bL. q[imujg[iif q/flU^ juji^b^gf; 

20 S^p juoubi^ P^'1 b" * ^*- ^^^ \}»utnnt-tuh 
tun hnjqtuuitf b qhy^ph^ bt. luu^ H^'" i 
Iff^t ^"^^l 'bP^I bl^btu^ b% tup^q tujqn^ 
,Ppq t '"PP bppr quub qnqtu » ptuiq qptuuU 
qnp hii ruoubqiujq pun ^bq qiuju luptuuqhut 

- 1 Ul- jtupni-nbtut r*tuqtutuif P^q tuntu^ 

i-Outli ^tu%qhpXhujq q^) /"~P t ^'- 'h^*"H 

2- pitq pyjutuuiiii U ntliupnt- x Qt. ptupbtuqiuL. 
uputiiutnt-P buitfa UtUtnnt-iua P"q bpja-tutu 
unptu . bt- bbiMJii 'ypbytntub ' ihuiitni-^nj ib^ 
%bt ijt/tu pu/ltniupbnt. . Ai_ %tu ^bbbtui ^p 
b dhptuj pyn^ pt-pni , bt- bpbnt. tututntu^ 

'Zo libit %npui pf'q 'ttiitu t Ul. lububtui bsniU 
qSpbyiniub U^ituini^^nj qb btujp "liifiu ptibb^ 
ikbtui b Txiuiiuiiqiup^lili ^ bt. unt-ubp tfhpb 
b cibnbii pt.pni.tjf bint-ubtuq ^ yu b &iitutu^ 
tuiup^J^li bi- bpw uijp [if'q qtusuiiM , ot_ b>^ 
Sujrr qtut-tuqtuiiiuL. q^sli nt.qqbi qutu b 

2-1 onuliiutu tup-til % Ul. bbuiq >pbyiniuqu U»u^ 
arnL^nj juinnLiutf^^u uiiqbuiuU , be gp 

'Z J quill q tuuiiib ItL. qtuuq tuliuip t Ul. tnhuhtut 
b y nj% q ^pby tuiui/ii ' UtUtnni. ani Tibqbiuq 
tl*^'^' P^"h npuiiii bt- ^tfibtuq qnuili ptu^ 
qiutuunt. . bt- itut-bi buii ^tupbuiUhi qlitu t 

"26 Ul. jtuLbi ^pbyuituiiit lj,uuiiti.^nj bpfatui 
btui b *iibq uibqt-n9 ni-uuib iii *f-''Jp A">C-- 

27 ubi J"'9 Uwtf jui^biuif t Ul- uibubiuf^ /'2'V^ 
q^phytntul/U U,uuini-^nj , %umtuL. P^q PuM-' 
ntuiutfni- . bt- atupbuiqtut- r*tuqiuiuif ^ bi, 

28 h^iup qty^' qmi~niqiu%iui.u i Uu bptug 

U,uuint-iu^ qpbptuit hynfij , bt- tuu^ gptu^ 
qtuiuif , M/*"} uiptupb ^bq qb ^lupbp qP" 

29 *"jn ^phn" uhtqiuil I Ul. tuu^ r»tuqtuiuu 
q^yi' , fpnpjtu'iiiub qb tuiuq luptupbp qhu , 
bi. bp^ ^p unt-p b ^hn-jiU ^ifni.tf ^ "'Pt 

30 bi- tunqbtui ^p btf nB^t * "*- ""'4^ ^i 
qf*iuqtutut/ f 11 j bu uJjii ^y htJ Mn jnpni-tf 
^hiituli^bp b tfuiiihnt.pb%^ M^i-iftf^ tfjrU.^ 
i/jL qiuiuop li tuiiiuUtubb . ilpfJ ^ jni-ltu^ 
%iuiniJ jni.iiuniui [tt'S bpab^ uiiOibi ^bq 

3i tujutq^u . be 'hiu tuij^ , f]^ ' hi- i'pi"3 ^U*"-' 
inni-tua qiuSu f^iuqiuiuunt. , bt. btnhu 
iiC^pbytntuliU Shiun^ plibb^huii %utu b atu^ 
'iiiuiuuip^/i% , be uneiibp tfbpb b dbnbu 
bepneif . be iu%^bu/f^ ^ tjbpuij bpbuuig 3_b|tf W.uutnt^h-nf ff*btf wn^h^ tftnpp IfutiT Jk^ 


169 32 Ac_^n^ bplfhp btnuitf %tfiu t Gl 

nnu q^yn uitu bnhgu u/hquigf * he. uj^tu 
hth bu h a.u^uuipl^nt.p jiifli ^bq . q^ n\ ^ 

33 £iu%uiuiujn^ff. ^n ni-q^q mnui'^lt jftf , Gi- 
tnbubuMi tthu hi^JI* tuni-uuiipbuJtf jt*^^" 
utju bnbqu u/Uquiii , bt. bhfl^ i^P P""- — 
uutthbtMJi thili^ii , *"/"/ A'^ *hi^^"l ""/"'^but^ 

34 ^n f bL. 1*1'" uMUJitbuni-abtnf * Gl. mug 
ptuniMMiuil tf^nbyuiuit/ii Sbvun'li , U bnutj , 
ab nS qbut^b fH^ rfni. ^m^iX phif^i^buj^ ^{'"J^ 
qbu b ttuiUuMUiusn^bu . bi- uy"/ ^Pk ^A'/4 35 ^bii qtMJf. '/dt ^itbyuiuul/h U,iii*ini-bti 'JH u%nffl/ii t Gl- uiu^ 
tpUyuiujUU 'U,iii*ini-anj anujnujujt/ , ^f'P 
n.nt^ T^rh tunun p^ft wjnnubL , p''^Jff p*^- 
%b qnp bu tuuuMnbn ^bq , uijliil If "J 2^ 
iH^h^hp fuoubinj , bt. ij^tUQ ht^qutuitf 
pbn bypitMjiju% hujqtubujj i 

36 Gl. int-bwi husnujbujj bff^ f^J ** 
niuujif f bi %ifiu pbn ujnuj9 b niuquj^nU 
IT nJujpnL. np 5- b uui^ifu/bu lJ,fibnUutj ib^ 

37 qbn tfbni-tf utu^ifu/btuglu t Gl. tuu^ htu^ 
nt"b ahtunujuju f 11 4 tnnui^bqb tun ^bq 
bnsbf q^bq . [y"pk f "j *i:"'jhn ""* h" * 
npuj^u p^g n S gb utpqL i^n qtupaq upu^ 

38 tnni-bt HtB^H. ' "*" uju^ htuqtuujtf nhuM^ 
q"*b , Ut^uJt-Uiubq "7/* "'"- 'B^t * T1 
buMpnn bqbu juoubi puib Au4 , ptuiq b^ 
P^ qnp UMpquilibn^ \j,utntti^uib b pbptuU 

0*d btf quijii pjoubtfiujg t Gl. qlttuq hujnuitutf 
puuqujbtiij , £rL 'bl/b b ,uuuqiii^u 
Gl. bqb'ii hujqujb tup^ ii"i 40 ^untqpni-u/huJtfti bsbiutUtuqU c_ turLUM^tttuq r*uMquMUM^ 
np p"q Uiiui ^pb t 

tunbtui pbn ht-p 

turjtuujii b^tuit qlitu ' iuMp„ 

b L. bti nja % tfiu umU utb ujq bqbL 9iUfX. bu njfutMtp 
tfnL. bu byiutMjb 

A\ &t- f'PP^' 

ntuqtubuij qfituq 
Xu/i/b f^uu'^ujqnL. ^ 
qifutub l>bs J-nqnJpnbu/b'u t 

H- ^•^• 

•I Xjt. uMul^ nutquiujif gnuunuj^ , Ob'jftbiu b%X 

tuuut bi-P'it ptuqph , bu iqtuutputumbuj tibX 

Z tuuut buPu qnuujputb bu buP*l» A'"/ < Gu upujp r*uiqujb npujgu b U UJUIU •q utfui r*tit^ qiututf ^ bu b^u/li qnutupuab bu [unj b am, 
3 qbu » Gu uju^ pujnujutif qf^ujquib , Huju 
b Jbpujj q"^hq ,P" I bu bu bpP lujq , pb^ 
pbuu jtujtntibuttb ftbok ^U^ttutnuutb Z'^"? "'- 
nuj9 bibuJt . bu puilt qrtp qnuqq^ b%X* 


ku Bu 'bf-rSkp tqusmi/bffba tpbq t Gu bbusq putqiub b 
tibpujj qn^fib bupnj * bu qbtun f»ujqutustf 
^uipguibbi qU^uinnuiMjl^ . bu bpP ujfp nuq^ 

4 qnpq ' tju bpbubguMu U^uutnuuslk f^utquttu^ 
tfnu . /**_ ujii^ 3^*" f^uiquiUitf ^ Gup'b pujqbu 
ujujtuputuutbab , bu ^u/ltb qnuutpusb bu p*"J 

^6 b pujqh% tfb I Gl. ^"pb u.utnnuujb pu/ii 
b pbpuAi nuiqujujtfnu bu uju^ , pujpApp 

6 lii/i f^ujqujb , bu ujfuuj^u btoubutfbu 1 Gu 

nufp3iuju ujn %u/ . bu %uj btujp b iJbpuJj 

nqjuibbqusqli pupnq , bu UJubuutjU /») — 'uili^fiti U nil ujpuiti h^li rtq pliq %UUJ 1 Gl %. qbu Z,"qh U.uuinudnj b iJbpuij %nput bu 
UiuaurpXbuji qiuiLiubu pup ujug , /' U byuM'^ 
qbutUJQ bnibuia qb" pujqmb ujp^ujj U "«- 
JuJpujqung , b ibputUuli tupbubipg , bu 
UJit^ » "^ ^qniJbtu nnu b%X qfjujqnp , bu 
H bb u/h^d b'it^ qj'upusj^i^ 1 ^A"^ 'itqnt^b^ 
qhij 1"P nS *i'q"U^ iLuianuuja , bujii ip"j 
9 u/hbt^bti* qtp nS iiiUba uflii^ ^hv * *^V P 
ibpuiUq inbnb qltut , bu b pipf^ jutnus^ 
^usqnjh ^uijbquij b %ui . bu uj^uj <t^nqn^ 
Jnupn lUiUMubuu^ utnutUotpuis , bu P^f 

10 utqqu tfb Sutifiupbuqb t ' / / tisqpuibutg 

qqtuuujqit (yuibnpuji , bu n ^lutlujpbuqb 

qqnuiiquii f*upujjbib . ifbn.gb ujIjau bu 

/i7/rt ujuapuu ujpqujpnqli , bu bqpap qut^ 

uuib bii bppbu qqujuusb ungiu 1 

I I Gu luu^ nujquib nf^iuquiuju f ^r^t 

nnpbbqbp pi'n h" • luhtbbuhtbi P sltut^ 

ifbujii** bf^bitb qj*bq , bu nnu op^ubgbp 

\2 op^'tinupbu% 1 frt- uiu^ f^utqujujif gpusquiq^ 
n^i ujufaj^^*b qftitS utpl^uiitfig^ ^U,uutnuiuA^ 
b pbpu/b h*^* H.'^J^ 1*t'"~^'"H*''J9 pjoub^ I 

13 bu tuu^ B^"* f^usqiul^ , bl{ qutpSibuj^ 

piiq pu 7"'// uibqb , nuuuip nS uibttus^ 
%bubu iAjuj , ujji qtfutult pbs P uuiuug 
tnbuu/tibubu , bu quMiflMhbubuiU n^ utbuut^ 

\k%bgbu . bu utlj^b fiitSi qliiu uibin^ t Gu 
uin. qbujq qum jtuqujpuibu qbuiutUngptt , 
b btuuiUMp ^^bntbtubnjb'it , bu sjttibuMg tiiUq 
bup'ii puMqttiM , bu b^uhi qnuu/puiq bu p'tj 

tob pujqb*tt I Gu luu^ r*ujnujiuu gf'ujqujq , 

Hu*q h 'I^P^'J t/^^h't tB" t ^'- ^"^ ^l't^"'J& 

10 ^'^^UMpgu/iibi nlf.uutnuuib-** t Gu pfiq usn.uj^ 

bqbu ^U>uu$nuujb f^ujqiuuiifnu , bu "'P^ 

pu/lt b pbpuub %npui , bu luu^ , putpSpp 

^u no P-bb-B ufbr^p^U tun. ntuqtul^ , bi- iujuiu^u /uouhu. 
il ffpu t fju nmn&ujL. tun. %tu . bi^ %ut liujjp 

jt^futt/ij,^ IT nJtuptMjgi^ntf p^l 'ijifuj . bu 

18 &L intTpiupAbtui tiiuntiibu f'l-p uju^ , ^ph 
hiur^tuif bt- [nup , nL%ljli nhp 4_k'"J'l "P 
tbt U^^'l*"'LP'^J ^ "i ftppbL. tMtTutpn ^ 
ik"utnutuik 'jt t^ujpP%nt^i , /r«_ ni bppbv. 
*l"pn-h "^"pn-'^J h uututnijujt , nni- fuuui. 
gbp p^g nS utpujug^ , ruoubuub bt. ns 
20 ^uignuuff^ t UAtu* jop^bt tunbtut bif 
2^ °op^%bglig bi, n^ tj-tupknugjitf t f]^ ^ibnt 
tn^ptujtnnup jtL^t b Ofjffnp , bt, tffg bpb. 
i-buap tJuMutniub* b tJ^f Vupiuibib . S^p u... utni-iMji * ijn '%n %tfu. Z""? Y iuntut_n. 22 pnt.p^L%^ by^uiJiUjg" b *ijtftu t fjU U.n^ 
tnnutna nn b^uil* tfitnutJu juahtituinii^* hp~ 
pbi- tptun^ it^br^^bi^pnu h tlbptuj %nput t 

23 ^p n^ i^n% ^ifiuj^ jj Qiulfnp , be. nK P1~ 
Xnt^Pjiifh^ jt if^^ huptujbfh . putn tfuu^ 
ifttiitiubp uiUMUttlbunp tjiubnptui bi^ Pupuu^ 

J lb * lb 1 btutniupbtrra bti^** u^umnLui^ t 

^4 Ik^tu <fnnnJnt.pnU bppbi- abnpbthi tunbt.^ 
vnt. jtiJphij^ , hppbc. quinbi-& 'jitutjbuah , 
bt. n^ Vij^ifi^ , ifft%^bL. /^bpfitf^ npu bt^ 
tMiAippiSU u ppiut-npvua tuppag t 

25 Pl uju^ hnjtjutb ifhujntjjujif , (jb tt/bb^ 
vtMtitbinii tt/itbatiihbp b%X tfUiu , bt- ifb op^^ 

2^SlibiniJ op^'ltbuabu qlttu t ^'ItMimtuitbitiiUb but 
hiunuttittP bt. mu^ tthttirttub , // i fuoubtiiut 
1^1 *P^1 p*"^" bu luubtf , p^ ^"P b^'t 
ptoubunb pUii bu ' U.utnni-ttj^* tttujli tuptupbtix 

'21 ul. utu^ hn^n^'b aptunuttjji/' , (fb tntit^ 
P"'J& I'ft^l J^Ji w^lb . Pbpbt.u ^tit&nj 
ib^b "'""""-"'V t ''*- ti/hbatt/itbttbu b%3i 

28 aiinutiM tiiUtnp % (jt- tnutputt- f^tuntub tir*tJi^ 
ntJuttti/ b ututnttMpU fpnantJpuMi np ciab iiu^ 

29ltiJUiifitJut7t t frf_ uju^ hujnuJtJUtf tif^utnitjb , 
OpljbtJu bijJi ututn bt-p'it ututilili ^ bt. ittmm^ 
ptuuiabtu jili^ tttuui bt-P^Ii tint-ujptub tit- 

oO bt-Plt pint » t/«- tuptup f^uunutb nptti^u bt- 
tuutiMtj %iPtu htuntiMtutt , bt- h^utit ani^ttt^ 
p^**b bt. pint b puttfftlt t 

H- ^'^ 

1 \jt- inbubtMJi htstnutimrni- Ph ptupt_n^ 1 bpf. /lii 2bFr. ,/, „„fr„_,t ^bPr- lik nit"-3t- '(Jpf • juouhniiit^ tt_ n * 

"I'Ff tP-"'""3 •"'•'hr"' i-nt-P~nt-i* ft \iittuna hi. huihu ul9^fiu% Pnt-b tttnutfb Sbtunlt opVttbi ^''"pf^J^f t 
nS \ntl-tUL. putn uniMnpnt-PbtitltU P^H- "'•^ 
ntiM^ ^tfinjbtjit , titMtpAnjtf tibpbuu fn-p J"*— 

"ZltuiutitJtnit I ljt_ tuiPuujpAbtui r*tunutuJtinL. 
atuSu p*-p bmbu tii'upiujgt atutttnubtut 
P"in nbnbtj fl^'lbf * ^*- "hJ"- ^"fb "'"— 

3 uinul^nj b iJkptJUj %nptu . t?t, tutPpujp&btnt 
amntubii hi-p tuu^ , U."^ ptutitututf "PH-h 

A HgniJ puii , tun^ luipli ^siliitputtutnbu ^ Up 
ituibupi UtUtunuani btnbu b ntitJb tuso^ 

^ bi-pnil,p pnjtjo,p , Pppbi- qb tfbtibnbb b'lt 
uinL%^ Jin , Oiuljnp , bi- junptijij^ ^n , 

D Hnptxii^i . Pppbi. "" ntiiUuttunu ^ntlttthtu^ 
t-npu**f bt- bppbi- tapnt^ptuituiutliu tun tib-^ 
tnntl^ I ^*- bpP^*~ qpjnptj/Uu nnp btuUtx^ 
%btMJta'^ S^p , bi, ftppbt- ntfuijpii b ifUuMau 

1 ^ni-pn t ^^Ut. ^Iff^ '"JP h 1'"*-*'*^t 'bnptu , 
bt. tnbpbutt^ tuttnttMtt putqtftua • bt. ptupai^ 
ptuunb nutii iiT*ni/tltuj PtJitftut^npni.pbt-U 
%nput , bt- tutkbuti^ P tutxtut-npnt^PptSli Jtn^ 

H ptu t UtUutnt-tub^ tAtntu9%nptt.btun utfttt jU^ 
qbtqtnttu^ , bppbt. i^tun^ tfjtbq^^t-pnt^ jt 
tJbptnj %npuM , ^^pb'l^ 1*"1f" P 'P^'^*'^"'fJ 
bt^pnta y bt- tjtittMjptijpmnt^p bt-b %nntu nt-n^ 
tttu^ni^h tuptttuti^^* * bt- %bin^t-^ jti^pni^^ 

^%btnuiXfitf. ihnh b p-^tutf^n \ Ul. ptuq^ 

If butt ^ujltti.btuL. bppbt- ttittrt-bt-O' , at, pp" 

pbt- iiltrtpbtSt utn-bt-i^nu . bt. n jtMspnt.gtu^ 

%bit^ talttu I Op^^bS^ ^'1 op^tUbunpli , bt.. 

uhibabs^ ^n tialthvapU % 

iO \jt- piupbtutjtui- ptut^tuif nturjUJtuifnL. ^ 

bt, t^tutb ttatuthb ^tupbu/it^p . bt- tuu^ hut<^ 

nntb ttf^tufituuttf f l^iba^ujbbi ttp<^tutljtu 

btf bnsbnb thp^l i bi- tu^in op^ibpnt^ op^^ 

1 I %bnbp ttiitu mju bphttu tt/tttftutF t ul. UMpI 

thut^bp r^nt. b tnbtjft ^n . utntugft tqut^ 

tnni-bi ti^ba , bt- tJ pbuibtjnjn l^pbtM ^^p 

\'2 b ibtunutn t Ov. utu^ pturttuiuu nr*tjuntuu , 

n S bt- pi'rt ^pbyjiiutj^i/u ^n 1PP ntntu^ 

*^ Jubnbp tun bu* pjoubfftuj be tuutunp , C?» 

pl^ mtuff^ b'bX f*tutiutb lb tnuttfp jit-pntJ 

lupi^tup bt. nubb , nS btupbtjbtf ti/lttjttjbbi 

tipuiijbt. Sbuttttt , tutibbi quijli jutp Unita 

ptupb jtn'it^i^ Ai/i/i^ . tun 1"p /'^'^ ""'bs^ 

14 '^(Xutrttit-tu^* 1"*/^' b'^"^9*"'Sfi* ^^ '"PI "'^'" 

tt%iutf b tnbnb btf , bb uiuttt ^bta pjptum , 

P ^ l/>'^f^ utniibinn ^ f^nnnilni-pttb f^ 

ll|7pa> U,ut «/» int-tiii^i qufuttntf-uttfii Wutwini-a-nf, np 

^y,bu[,i \lJbi7...l,^,f,% i-^bf-f Ic-lip "bff 

n^bnlrnu tnuiput&buil h^t l*|;p,p. qyuiptuk** ^"p 

ti_ ulrntth )/rfnu# ft 9ni.nu auMOnt-Ju bpf* ^U»- 

ILUBO.* Piiiq.MUi-np I'^bpf qnu^hpu%ngut intiitplFu^i^ p■^^•p 171 nt/n J-nnniJnt-pq. g»/» h i/tupj^uAi^ uii,ni-p^ t 
i5 C7c UJtJpuJnih uJi aturttubu h*-n utul^n , U,u^ 

\% £iyifujninujtMibu , //^ int^uju auiiMJuiatuifu 
iXutuni-inj , hu ^ilnum ^ ahuint^P bu/u 
ptunAnbinj , bu ainbubi U,uutni^anj btnbu 

17^ ^nL% ui^o^ fit-pntf^ pujtfo^ . ~8ni.fffiff 
uuus , be nS iujfru , bntultbapa , o«_ nS 
n uouinj . vtMMabun^ (J,utnnu {jiuunpuii ^ bt. 

fuujJbu U nt/ujpujj , bu utmig un-utp /ruiw 
^8 tfb'iUuijili npnhu Ubp^tui % Ul. bnbab %tfm 

unnuu (ruin- uiti ant- P pi-lj UuiUL.uJi M^ shuiu^ 

L-nj bi-pnj . bu f'upusj^i utpuip aopni-^ 
\^ P bus tip , Ul. jutpba^ "'JP A (j^^hnpujj , bt. 

unpni-uag auiutpb tuiuh h ^'^ntn^^ MiAtuih i 
20 ifL. tnbubtui aU.ifutn^b , ujuputpAbujt 

auiiiutuu fti-p tnu^ , T*inufu ujqatMtg Uti/ut^ 

ih'i » *- 1"ii.uib %naui ^"phgb^ * 
2' C?i_ tnbubtni a^filibaNii , mi/piupcibiui 

qusnuibu hi-p utu^ , Al^P k ptttubni^fr biJh 

^n f bu P h fpfbu p ^tupti/ttauii-u fp^fi' 
22 ^n . Ul. P^ ibBh h ^b"^P P"J^ ^ujp^ 

nuipint^pbuh) ^n , Utunpbutnusiibmj^ ab^ 

pbugb'i/ t 
2tO Ul. Muilptupabuti aiuniubu p*-p utu^ , 

// n^p ubga^ ^npffuMif 't^'l'Hk 1"*i(^ tA"- 
24 tnnt-Uiv * Ct, ^Iffk A ^bmnn ^butujaunq , 

iti. jtMjpiuipbuqb% ajD^uni-p . i^L Sujp^uipbu^ 

gbli qUppiMJfbtfhu , tt. jilinbuih^ ttbu/u^ 

atuuiufU unppqbli t 
J5 (/c^ jmpni-nbuii t'uuniututf ntupCktuL. 

nhtug p tnbnh hi~p , bu nuinuib ahiua 

«m. ^b 

"• \j*- piMihuJ^bffujL^ Pupuij^^ h Uiutntnbtt , 
bL. ujnobg"JL. ffnnntlnt^pnii uinnUbbi pi'n 

2 qutnbpuii \j nJiupnt. x Ul. ^"^^ffh^' L^nuut 
p qn^u qnttg ht^pbmUu . /tl bbbp tfnnn^ 
ilnt-pnlj h n"^htl %nguM , bL. bpbbp lutuufiU 

3 l^n.ng %ngtu i Ul. Sini-bpbguMt, f*upiuj^i 
hbntpbqntJptuj ^ be puipbinquju uputifmnt.^ 

'i pbusifp o^p h Jbpuij Puptufbib t Ql. utti^ 
5/» ffU ntJu^u , lA n. quiiJ%%tujJlt bybjiultu «"«_ Vwfip tfutn.u/iiq nup-ftt^ p-yismJbtiia bt-nna 
i^bp^f iluM^tCuM% %nput i/ftii^lri- ft Ifnpni-utn ^\\\jf.^. 

*BL. IXunpauutMiiitbutfp tLbnituglr^ l-^^l ^tff^f* ffnnnJpn.bu/tin,bL. tuntubbtu gnnuus tuning h 
Sbtnrtii juj%nbifuiU mpbgiubutit , ht. nuspi^^ 
qp uputuiitnt^PpLjU putpbnL p butU obtunM 

hjPuputjbf^ I Ul. uju^ ITntlu^u ggbquh f'u^ 
pujjbf^ , *lntnnpbg(;^ bLpuj^iiji/^/ti_p qpt^^ 
tnu/tib ["-p qiinL.bpbuti f^bnihbqntJpiuj t 

D (ji- tu^iu "*ip nuputjbiinqb qiujp tuagp 

^bnpufjp /tLp tun hK^ U uinbuiUuMot^^ juiU^ 

qhtfuth U ntJubub bi. jjuftinbtFuiU uitfb%utjh 

(fnnntJpnbu/ti npni^naU Pupuijbih, be 'hriMUM 

luijpit utn. npuiU tunputUb'u iJbujjni-p bu/U t 

7 Ul. inbubuti <pb%b^ub npnunj Unbuiqu*^ 
prtL npqi-nj U,^utpn%b nui^utjjujjb , jujp^ 
buit^ b tfb^nj (fnnnilpqbtMilfii , frt- uitibutt 
1^'P**P'f^' h abnij h'-p U*- btTnuut q^btn 
ujttitU Ptipujjbiusgt_nj b VUnqh ^ bL. runq^ 
buig qbpbnuf/is* quijpU Pupuiibiujqb be. 
q[/pu7i pifq ujpqujuq pi-p • bL. qutquipbutq 

9 ^utpni^ujb'li jnpni_ntili Puputjbib i Ul. bqb% 

unnbuttjtu p ^uipnt-uianqu luijuqtul/^ ^uuju 

bL. S^^PtP ^ujqujp^ t 

10 Ul. fuoubgujL. S^p p^'1 Unt^ubub bL. ut^ 

I 1 ug f ^bub^u f riprfh Gqhujquipni. , npni.ni 

U.^uipntjb ^ui^uAujjb , gus&njq qupuit/inni.,^ 

PpL% bu jnpqi-ngij Pupujjbib , b %iuruu^^ 

abqni-qutubi buci qiiutpju/l/X bti b %nuu£ . 

bL. nS uutuiuibbqb l^pfh^f I'uputjbib %UJ^ 

\ 2 ptutuanL. punt/ t Ul. '"/"/ ujiuuigu ujuuju^ 

qbu , Um^iu bu ututq ituui nt^iuin fuusqus^ 

13 quLpbu/ij . Ul. ^nhgh 'ft^f bt. qujt.uibb 
Itnpuj jbut unpuM nL.piui j^ui^uitiuiint^pbulu 
juiL butb'iiuibu/u ^ thnjuuAjUib qH ^f^f*h*hqbp 

bnbL. U,uuini-anj btLpnt.a ^ bi. ^uJt.bujg 

1 4 ilujiAs upquntjit Pupujjbib t Ul. uAtnL% UMnU 
Pupujjbf usqt_ nj 4 ujpbi ni np ^ uspuai^ P^t 
qlin^lj U utnhuiijujqt-nj^ t^^^tfppb rtpqb {/<"— 
nniluuMj , b\tuujh tnu/lt tuqqb npni-nqii 

15 Ou*fi~nhb t Ut^ u/itnL% l/bn^t (juinbuj^ 
%ujgi.nj ^ujpbf^nf *^ujqpb , qnt.uuip Ijni.^ 
ptuj jt^fuu/iib utqq^t U^tPnJpiuj** inu/b 
'biu^ujUMbutnt-Pbuth Uuinhtuifnt^ i 

16 t?L fuoubgujL. S^p p^"f untJu^ub bu 

17 luu^ , tUoubuig pi'n npnbuii Pupujjbih bt. 
utuuiuubu , t^>ltu»ubquMtn pltn (jujqpuM^ 

\%%uigbi^i bi- ^'"pfpu%bg^^ ifbnuui . ^b 
P sliiuub ail un^ua P^"P Okbq %b'itqni-^ 
pbutilp , np ubliqbqMi qXbq ^^nqnputL. , 
Al 'niuqpbujL. nuutbpp bypiu/iib% Ifuinbut^ 
ifnL. ^bpplM hi^pbuaiiq ^ttipbintl lutt^nupti 
^utpnuutanq tSutuu fpnqntJpuii t tun. bnuuinu jtt-p *^bff< ifnittVi* m p•^^•p H- ^a ] \jL. hnhi. jhin ^mpni-uih ngU , fuoubijuit. 

2 ^m^mUuijIi frf- uju^ , Uui^ q^uiifuip uttfb. 
"liuijii itnnnilnqbu/ii npift-nij'f I'upuijh/Ji fi 
Stuuhimitb'uhij bi. jl ifbp piiuj uiufUg "Uui- 
^luufbtnuto bt-nbu^ia , tuUbuuifU np b^lu^ 

^'hba^ jhuptuibi^ tnuM^ u/ujuibputt^ii x (Jl, 
fuoubgu/U IT n if u 1^11 be bqjiujq^ujp ^uJ^iuliiiiJ 
^lO-uianJff WnJujpnL. lun QnpquMjiii'iiuiL 

ijuiitif/iifuAi bpp^ni^ , bi. uiiib'u , /' ^iiui. 
'iiutifb'ijbg bi. h ijbp , npufl^ii ^puitfuili but 
Sip Wnilufiuli , '^qrtL. bi. "pi/l^q^ I'upiujbf^fi 
blbiu^^tf" jbi^pufuinu^ , Ifutqifbifuipni^ i 

5 thnLp0J uMiifpui'v/il/'ii I'upiujblji, bi- np. 
th-P (hni.pb%fi . b'l'n^ , bi. tf-nuUrfli &t/n_ 
Mtiij • 4*uiq^q^nLU , be qriLliif^ '4>iuq^qnLUuij . 

6 IXupnifif , hi. q-HL^ifii U.upn'l'f'uj • "fiujpifjt , 

7 be t^ni^tfu -fiiupJbuij > Un^ui b'u tftlifltij^ 
fhni-pb'iifi . be bqbL. ^uAiif^u "Unguj ^lu. 
nifuneli bi. bpb^ ^uiqiup^ bi.pu ^uipbep 

8 bu bpbuneh I hi- "/"/^^ 4>atq^qni_uuif U~ 

9 nfiujp t &i_ "pfli^ bl/i'^p"'-' OujifrlL^l be 
'huiPuAt be U-p/ipnii . un^ul ^fiU uiUneiu. 

"^t-B «^"'7"^'7'""^'^ t I"- wji'u f''f' "/' S"'r~ 

buhl b ilbpuij Wni/yl'i'li be USmprhj/t fi Jn^ 
qnifjilfbmli'li f/npfutuj jiupnegbinj ^uilfiu^ 

10 niulf Sbuinii . be puigbuii^ bpl^p^ upbpufli 
hep bl/nei^ t^Uauui be if^npfu ifiu^neuiifp 
dnnndpubuiliU ^epnj , jnpduiif bl/hp ^nep 
qbpl^bpflep be tyjiunehulJ . be bqb% /i 

^ I "iijiueiulf 1 he npif[i^ Ifnpfutuj n^ ifbnuili i A ituiiqbufi fiepbuAtg , ^uiituiuneli ''be 

19 he npifli^ Sneifui/ ^p be U.e%liib *be 
Ubqnilif be Ipuip^a be ^lupui" . be ifb^ 
nuii l;p be U.e%u/li jbpl/pf/ii •fiuAuAllug^ 

20 eng i be bqlili npif/i^ Sneqiujfi puut 'fi'ql'g 
[lepbufug . Ubqnifif , be qneltq. i/Ji Ub- 
tinilifuij . Ipwft" , I"- fnellJif iffi 4>uipb^ 

21 uA . ^uipui , be Ifneijlf lf[t ^ujpiujfi > he 
bqUii "/"ftfrP ipuipbiili . U.upn!lh , be ifne%if if/i U.upn.'lujt . Suiifne^i^ , be q.ne'ltq. ifp 

22 Siulfnebi/i 1 U#»^i" bill qneiltf^ Snequij 
pum iu/Uqbufi fiepbuAig , bePuihiuuneii 
be dbg ^luquip hi ^ji'ljq iuipbep i 

23 be npq/i^ hum^iupne' pum 'fiiql'g l".p- 
butiig . ff-nllnuMj , be qneliq iffi fi-flifjliujlt . 
^neui , be qneilq if/i <pneuijfl . Qiuunep , 

24 be qne'liq ifft Quiunepuij . U uiifpuAl , be iT/iU uMifnu/bujj 1 Ur b% qneiiif^ I'uiu^uipne fi iuAq/iufi fiephu/hg , ifiuff- 
unell be ^np^ ^uiquip^ b bpb^ ^lupae 2fi he npqft^ ^utpneqnlili' puui •fl'qi'g l"-p- 12 he npqfi^ 5i/Vui_n'i<^ , be qneliq^ npq 

engU Tiifuienlili . "Uiuifne^i , be qne%q iffi 
Xliuifne^lfi . flu/i/JfA , be qneljq iPfi 8ui^ 
iffiUuij . Sui^fili , be qnehq iffi 8ui^jiliuij . 

\Z i^uipiu , be qneliq iffi ^lupiujfi . UuienLq , 

\k he qneiiq tffi I) uieneqiuj i U,ju A^/ qnetiq^ 
Tjituienltfi ji ^utUq^ufi fiepbiuUg , ^uuiij hi 
bpbne ^lugiup be bpqhppep t 

15 be npqji^ I'uiquij piiui ifliqfig I" f- 
buiUg , Duiifinll , be qnetiq iffi Uuii/iniiuij . 
U^qft , be qneiiq ifft U.'i'qbuij . U ne'lj/i , 

\6 be ifite'iiq if/i U neihuij . U.qb'hfl , be 
Ifue'liq iffi U.qb'iibiuj . tt^7^ , be qni/Vq 
ifh Hqqbuij . U.pneiuq/i , be qneliifti U.- 

M pneiuqbiuj , U-pfiil , be qnebq itft U.p[ih. 

18^1 Un^UM b'u qnifUq^ npqengli 't'luquij buiUt {]. .pbq itf, Wi »A_ quij . Hqunii , be qne%q if/i U.qqn'llfl . 

27 ilqil , be qne%q iffi U.q^l'f'J ' V n^u, b% 
qne'Uq^ S.ujpneqnlil, fi C,ufliq[iui fiepbuShg, 
iluiPune'ii imqiup be ^fHiq iuipbep > 

28 b«- "pnt-e Onilubifiuij piiui q'i'qt'g ["-p- 
19 biu'lig' Wiu'UuMui be b'/ipbift be "pqfi^ 

Wuiiiuiaifi . ITuJ^l'p , I"- qneilq ifji Ifui- 
^[ipuij . be Wui^/ip i'iiuie q^uiquiuiq , 
'^•ujnujiuq , be qne%q iffi 'huiqmuiqne t 

30 he npql>^ f-iuqujujqne' U.^jtbqbp , be 
qne'Uq x>/t U^[ibqbpuij . "fibqit < ^'- 1f"«-'*'1f 

31 l/p -PbqbqbuiJ . buplil^l , be qne%q iffl 
hupfiblf,. U/u^iif. be qne'Uq if/, Ujie^ 

32^A//"y. U/iifuJjli , be qne'liq itji U/llfuiJ. 

33 buij . ni/ibp , be qne'Uq if/i fli/ibpuij i he 
Uujqufiuiuquij npqenj Oi/ibpuJj n^ bqb'U 
neuinbp^ , uij^ quutbp^ . be uShneuAi^ 
qumbpmgli U uiqtquiuiquif ITiuuiqui be 
\jneu, be ^qquJ he Whqqui be fi-bpuut i 

o4 U.J'i qni%q^ Wujliuiui^ll /• ^uAqfiu^ pep IbPf XSi/fiiuifiupite npif-ey X^.'^uiptAfi ^llj-f^A A 
if.iu^a Sffff. ke mpii.eng% \<iipafjhjp tilling bu/Ug , jliune'u be bplfne ^uiqiup^ be belJ'b ^uipb 35 be ujju b'li npqfi^ bifipbifutj . ^Uneuiui^ 
qui , be qne'Uq iffi U nemuiqutjii" . Sui- 

Sd'bu,^ , be qne'Uq if/i Su/Uui^umj i (Jn^ui 
b'u npq/,^ Uneuiuiquij/i . hqb'li , be qne'Uq mujqut, Im. unebi^ ■/^^ MSmeinuiiiuyp • Pn^^np , be 
f.fil.'i.f. Jfi Pn^^n/WW Obh-P 173 37 itft bqltitiuj 1 U.JU ifniAif^ btfipbifuij [i iiuq^utp^ hu ^/•'lif ^iMJ[tbi^ii Un. b% ani.'liq^^ Qnifubi^iuij puui iflnffifj jit pbuAtift 
38 &£. nfmft^ pb'li[iiiiiPlili[i fluin ifUifj,^ I'^r- bu/ii 3 Pi^li b ffL ani.*ltfL ,fl, nu "Z^"V 39 pu/lt , hi. qnt.%f^ ifjt S"'^/tp"'f""J • //"i- 

40 if$tu% , bL. tfnt.%tf tfft U iiitftujiiujf t Gl. b^ 
ntrii "PlhfB Pf'tbinj il.pb/f. be Unjh^ 

4i ifutU ," bL. tf-ni^ttf ifjt \jnjbifuAjuij i U*J" 
npnb^ f^b*iihtutf^t^ , pum t^r^jttf lii^pbu/litf 
h ^uihtibu^ bt^phujtttf , ' bpbuniju bu ^jiUtf. 
^tuautp be ^blta. ^utpbi.p t 

42 Ijl, nprfp^ ^'u/bujy l^""* '^"tl'H l"-p- 
btuUa . \} uitf^ , be t^neUt^ ifjt Utft/buij . 
UJju b% aneitti^ ptuhutj pntn t^Mtj^itj l"-p~ 

43 buitia x U,tfb'Utuj% t^ntMir^^ Uu^'^'biuj putn 
^utitqhub hepbu/Utf* t^ua^J uneU be ^"f*^ ^utaiup^ V'.v upat_p t 44 Ije npnb^i U^ubptuj* puut t^r^^tf l"~P' 
buhia . Quiifftti , be tf-neUi^ tf^ Quttf^ihuMj . 
Qbune , be t^nelitih (ybisneutj . hujpbiu , 

45 frt. aneiiq. ifb pujpbmj^t i *'*finp^p , be 
tfneiin if^ *pnpbpujj . (fbr^^^^f^ , be i^nelifpi 

40 Ubnnbbib i Ue uiliiieii iiitmbpli Utubptuj 

47 Ijujpiu t Unoui b% nne'liria U.'tbpujj b 
^itAitibu^ bepbu/ha , 'piuntnuneit be bnb^ 
^iuatnp^ be nbti ^utpbep x 

48 u*- "["fh^ hbt^p^iMii^btftu^ /""" H^lhn 

hepbu/ha * U*u^n , be t^neltrj ifp u.ubnmj . 

49 ^iue%fi , be n^ne'Utf tfft ^^iue'ijbtuj . 3b. 
itbp , be t^neiirf ifh Qbubpuij . Ubqtjbtf , 

50 be anehn ifb U bnttbifutj x U.iu 'lii^^l.P 
ubibp^tunbiftisj b ^u/liitbu^ bepbuhiu^ .P"*- 
nuMuneU ^uaatup be bpb^ "^lupbep i 

51 I''/" t ^tMjItti^u nptienati hunutjbib , 
^ujatMjp be ^uJauup tin be ^uiphep be bpbuneti i 4}-3 

bewit ^uipbep 

52 ue juoubttiue o 4/' P^'t U niJiipup be «i— 

53 u^ , pnaui atuj-iulibuap bpbbith %fiuit.uih^ 

54 stbi puts* P'tterti uttinetMjiia x i^uut putauma 
auaauusaneutjbu uiftun.uilianepbi.'liU , be 
niatn uiubiuenen umbuteuianeuahu offtu^ 
nu/Uf^nephbeliii bepbuttta . bepiunutUsbep 
nptai^u be tuliapli b ^uititibub* ututab tfuM. 

55 nuMiiant.P'beti'lt bepbiulta i Hb&tubo^ J t»t nu/bt^bu^p bpbhpb ^ nuta unsneu/tta , hum 

*tbnba iHMM^iuuMbutuia bephu/tia trmnuiii^ 
•it) ttbuqI/U 1 *ibaiubtue auttftMilibunbu atf-tu^ 

ttiMjUanep^ belj %nuiu b ^^^9 pUMuifiua be 

utubtuenen x 
57 Pi. nptibjjU A^bt. butj putn ^"fpff A*"/*' 

bu/liq . f'bpurtU , he qtteliri ilb \*bputuip . 

^Ui'^Uipr , he uneUn tib ^uj^utp-ne . U b^ if X Un^uj 
nuetin tfb •y'^ pujpb , be qnt'itn ifh Uhpujpbi 
b% qnehn^ npriungU Q^bebuij . 
I^npb'itb , be qnebn t£h 'nbppn%^' , be 
unehn iSb Hnpbi , bt^ qne%n iPJM (J neub t 

•Ju Ue ^Juj^usfv vltuse qU^ifpujif x ue uhinett 
litin^ *ijnpui (ymJittupbp* ntiL. uatp l^be^ 
bujj , np i^'ljute tiunuut Q^bebn/j jfjnbut^ vuuie 
. bt. 1 rpiutftuj u 

ff UJppUJt/ UA. bi. •e"Jf' urtniu t uinu ■ be 
qljni^u^u 

>0 t/e a^tuili U^'tutpntip tftupuin be (Jtppnen. 
uf/***"!*"/' be i'ff-tuuujp 1 iJe ilumult Out^ 
pujfi be IXphuen. p tfuiuini. qu/hhi bt^pbu/hq 
q^nepli auiuip uin.ui^p ^btMtnlt lu/ttiu^ 

02 uiuiuib% Uh*bu»jb"t fje bnb% b ^usUt^^u^i 
pepbutlBu MuuMli be bpb,p ^usquipo ^ uj^ 
ubiiutju ujpne lujuuopgpu be p 'Jbp . ^puiU^ 
qb nS uthgfth b ^u/ttnbub b *f^^9 npnentfU 
I'upujjbib , qb nS ^p *itnqiu utnehiut VA" 
£ujb b tf^'^ npnenifu f'upuijbib t 

63 ue uiju ^ ^u/ttn^u U nijubiih be Uqbui^ 
quspne ^put'^iMjljiujb , np ujpuippu ^usUq^u 
npqenqtt I'uptujhib ilpuipnif jir (J ni/urpne 
usit (ynpqu/hu/ttne ju/ttqbuu/u tjppMfq p * 

0-( (Je pi^q 'iirtuuM ub utip ni *f"JP juiunbinqu 
b ^ui%nbub b Ijntluhu^ be jU»^ujpnul^ np 
ujpuipbii ^ithtq^u npqentiU Pupusjhib jut^ 

\)'6%uiUJUJut It'll Ufiijujjb X *pujiUqb ujuujq qUn^ 
qu/bl^ S^p ff ^ iTuf^ne t^bn-utUbtttilM juiiiiu^ 
uMujutpti , be n\ i/liutq b *ljnqiuu^ he nS 
tfb , piujtj 'nujq^p "pff* &bipnlibuij , be 
trbune "P'fh tjutebujj x 

I \je tlututhu/li quutbpjtU If ujquMuMujqnL. 
npnenj lltbhpuij , npqenj t'UJquiutqnL. , 
npqenj U lu^bputj , p qliq^U U u^iuju^h 
npqeniiti 3nilubthuBt . be utju b% uMlineuMla^ 


Itn. iqti ir uiuinut be br ^qqv 2 U bq,piu be i'^bpuui , ^uiitfilt utnuj^h UniJ^ 
libnp be uin-UMyb Oqpujquipne ^Ui^uttiuMih 
be uJitu$yb bspiUMltuiqlM , he utnuiyp u/^ 
ubuuijti tfnqntlpqbu/ii p qpu/b iunpuMiipU 174 p■^^•p 3 JbiMjjnup-tru/ib , bt. UMulxii , ^^*SP ifhn ifb^ 

hi- %ui nK ^n b I nuuL. ituuijuuituut. iMMlA 

if^y ftwinnuprrbuilfli a.nt-uusnbina c/z/zu/OA 

^btunlt b J-nnnu nnbujUu ^nnruuMi , nn 

iliuuh ubntua bt^nnu ubn.uji^ . bi. "pfPM 

4 rti bqb'u %nftuj i t?i_ *^pn- i^H" ^t^buab 

ujunt,% ^on ilbnnj b '^/*9"J f^nh h'-P^J ' 

tluMuU rib ni 'f^fP 'f^nnut "/"/A • tnni-rt ifba 

tfuin.ufUa.nuP'bL^ b i^^^ ^IP'^'Pff ^on ifh^ 

^ pfj I tjL. uuuutrtfa U nuu^ii antuutiuuuwu/li 

'0%nguM utrruj^b obtutrb t fjt. btoubautt. ^ tp 

7 n^n U "tJubub bu luu^ , lii-nbn btoukau/u 
ifumbn^s U tJunujiirusri.ni-. . u%tu»nil urasabu 
unrruM uurinuuja'u fruan.utlMn.ni^i3-buaU b if^^ 

IP^'TB ^^P /"-pbu/ha , bi, ribitbu tiilb&utb 

8 So/A bt^fiburlrri nirn^o^ * uu plJn. nnribtht 
t'unuMjbib broubuqbu bt^ urumuabu , U'jp 
irn ^P'^ rfbn.ujUbnb , /tl ni-uutn ni rinutt^ 
Irnnuif murtt^ rrJ-urn.uMUanuIa'bi^ P*~P ffntnbn 

u bunni^tf . Ul. b0^ nj if^ni^a^ 'imnur rini-uufn , 
utusSb^ rMfruMn.usl$rint-P~bt3i Irnnur bnaon 

iv bi_nnLiJ > Ut~ bjtr^ nS t^nt^riaU unnui brt — 
^uipD^ » tniujb^ nJ^utnuhrnnt-P'bt^r %nnuM 

W ^itnbrtnon bi-nnt.if** * t?«_ blJ ^ n\ ani-rib*it 
brtaurnn ^on 'bnnur , utuj'9b^ ntf^urnu/ir^ 
ii.ni-la biSir nhuiurUt^nj rjbnAtiMt_nrtp linnur • 
p ifbrjqu unpur tf ur nurlt ab u rt ^ ralmnuMiU . 
bt- ^nhgh "'Jl nprrt.nglr Puptujbrb bptn^ 
t^niSlrn riutuiujuintirUb ^ npuj^u ^piuuruti bur 
Sip ITnt/^uftuft 

-12 Uu uru^ Sip rjlTnihriu , Uf^ r^nu ^fr 

rbuMnitrU nn juujhbnju i* b rbmnlti b (jnr 
auML. f bu urbu t^P^hP^ 'ht^'"/ijurriung 
ff/r/r bu utuarj nprit-nrth Pupurjbrb b bur 13, uA- • Sbuqbu '^brubu P&h ^"ip^p*-pits t> burriU hpp^^ 1"}^ 
pjurpu npng nS hni ^nrlbc i 

18 Ut- ^Oubgirrt. Sip P^'1 unJubub bu 
urui , Utn. rint- ^^H n&bnnt.. "pnb um^ 
^^'^J f I^JP jnpnr-ii' r^nj ^nifP , bu r^ligbu 

19 rrdbnu ^n b rlbrrurj 'trnnuM . t?£_ burnni-unbu 
or'^ui jtrrltnbifiijh Uribwinurnnt. ^ur^uAiujjb 
bi- ujirrurni^bpbutibu 7/uuj jurUri-huurIt ui.^ 
uhlturjh ffnrinilpribuiltii , bt, ururmnr-bnbu^ 

20 gbu ihuuU 'UnnuM jurhribrfu/u %nnuj . Ol. 
ururgbu b tptunurn ^nn b iJbpurj *hnptu , 
lb L"'-!'^^'^' ^"^"' "Plh*^' t^fpt^jbih t Ul. 
burggi urnin^n UriburnujpnL. ^ru^u/buijh , 
ti_ ^urprrriblr h uiiuslri nhpuMt-nt-Uu imjut^ 
irni-pbujljg urrzuryb obruriJt . puur niuirh 
abpurUnt Irnpur brurirbrrbu , bt. puur aurhh 
pbpurUni Irnpur ilmuMlrbraaU , A"JD7i bt- np^ 
n-b,^* P "p tni br b ifb urn unr bu ur tfb% mfir 

22 ifnrtrttJni-pr^r t Ou urpurp 1} nJuiu npufiu 
ujurtnni-bpbrrjn urlur Sip • bv. utnburt n(fb^ 
rrnu burrrniri urnury b iJri burg tup nu npnunj 
ift^iMrpnJrb ^ur^ujlrurrb , bu urnury p urrfb^ 

"lo'lrurjlr thntrnilpr\butuU x (Ju bn gabnu h*-p 
b rJbpuij 'irnpur , bu urpuip 'T^ui jujUaU* 

npuriu usuautnubpbrug oip U nJubub t 

1 \jt- ^oubgtuu Sip fp*1 unJu^ufa bu us^ 

2 iri , "lurtnnubpbuj npriungU Pupurjbrb , bu 
uruurugbu ghnuur , S^uimuturnurgu bubu 
nniu^iuifnrSUu bu bu npho tutu pu b ^nut 
u/lrnuybg* nnnusUMu'9bn rPuiutnugurirbi h 3 uioltu bit 'i t?, U tUUUMU gbu g^ ., tt. ^A^ tfntintlnuprM. ^n bu rznu , nptgiu iuri.bjuru 
Ut^rupnlr bnaurjp nn b Z,"'! p ibpplrh . 
1 4 ^i^iinrh nb nslrgin nntrrlrbu hifnij luriruriuur^ 
uwpiU b t/A'i/ b ^lubujfziubbr ^nnnJ pnbitA/h 
tun. b unupu tunlrbrnj Qp'^ bu nS lupiu^ 
pi*B lh" unupp b tJbpurj ^pnuli jurlrrib^ 
ifitrh Irnuur . tuiU i j^nup ^lubtunurbnu^ 
jtrbtJulr riuUiuuttutnpJr p U fib t 

Sip Ikuurnutnb' ^nnunn ut tfb*lr lujU ifiuptflmj 

turn b UypfJJ d-nrtniJpn.buiUu itijunpjrb , 

"1 7 tin biurirbgi tunur^b tinuur , bu np ^tu^ 

ubgi bu ifnuaitrlrhgi nunuur * bu ifb rb^ rut}kiujn IPP "iUtnttunurUhgi^ O buMrtU 

giunftUu bpbnuu luUtuptutnu ^3"nl*^kii bpbnuu luUtuptutnu ^tifutuurtug tslr. tutuut ^JJ, ^u rA-lM 


ntuugbu P^*1 usnujuotnu , bu I^PHPTt 
O nujrttr'u uiputugbu ptrrt bpbbnju t uu tuptuu^ 

gbu tntuuuaUnpn npnub *lriu\h^ nu/hnbtut 
\f burtniJ tfnbtntP Snppnprituu rrnptubb t II n^ 

^tubig urUigujbtuunupburir , npuriu Ip^ip P 

tbplilrU Uh'l'utjb f b ^nut urbnushn *obtunut 

7 Uu %nuip 'irrtpnulr S"pp"p1 tinptul^jrU tun 
tfb gurrtb . A upanuff biMjlrh 'bncbnbugbu 

8 nirnuip% P'^^i^lh SbiurA . Uu tiniun'iah 
^'php"pn- tupiuunbu p^'ft- bpbbnju . P*^*" '^);pp.)/i/ui ^t?pf ^ttrnoa^%t/itinuut^nuri-Mir'i'g\\t-p^ifufj 
'"iitm, uMUMUtnt-pnhiuq %tftu npMU^u fuoubouti- ot/> 
fi <t£rn_'^ ll^^Pf. ^nhh-uipM pil^ a^uta liif^ ft ufurirtur- 
nur^u ftiP I* <tnut ujitnt-^ffat ita.ni^2""*9h-P tlrrrtetitu~ 
aushh-f fiiiA fi d-tuJurhtuLfi fit-nni.tP ^'^\j^fk uf'"* 
trttirnma. '^Qp^* trpLni-U ututpht-npu ururrrpurutm « 

kpl^nuu ^Mtrunup'it ^^\j^^. u^uitmrrpur^ SiEruiiOb p•^^•p 175 pnL.if UJpUMu'fhM h ^nui Muuni^^n^ ^atunli i 

9 UL. jUML ni^ph ytutiutjJni^a uujtnni. uVh,p 

bpLni-U auitipltu utuiplti.npu u/htupti^tnu , 

tfL. hnbnt^u tnuiuuhinpnta %ut^^nf atd/j^f^lif^nf 

a.iufa ni_n p ympujjj^u , ft iJaputj '^uJjuuiipii^ 
on/»«. nrifu*Iffiq^^*ij hi^ " t^tnpnuU 'itni^l^p i 

W \jL^ jtutfuujJ'ni^tMiu tfuitnni^u9h^p nnytu^ 

b^au SbuinlU nni-UMpuibu bpbnt^u juthi^i. nj 
bi- fwj ^h t auMiittUu utuipbt-npu utUiu^ 

\% ptuutu bt-jttu * UL. bpnu utuMuuiUnprLu umy^ 
^nj qu/Uabinj bunntJ tun. qnt-tuptuif up , 
bi- bpbnt_u uiusuu/bnpnii *htuy»nj qtultq.auit 

\3 bt-nniJ inn. [""J ^f* i UL uttMsutnUnptf "huj^^^ 
^nj qujijqbmt ben nil tun qtxtiiit tip , p 

^4 ^nut ufUnt-sba pltS^utj ^btxtitU t f/t- Itnt-J^p 
%ngiit f{k" qnptuljlt*it q^%i-nj ll*ffl* ""* 
qnt-utputb ifb , bi- bppnpq nnptuqpu fpgp 
tun funj if^ , bt- ^"/'/'"/"y qnputlf^ /AvA 
tun qiunii iFb . tuju "'^£<"^4^^^ ts^*^ "*" 

\^ tlhu jtuifunt jiuiCbuu tntupt^njit \ Ui, *iinpttuq 
tfb luij^biua obiunlt tJtuuit tfbttuttf h'-p" 
btuUq b tJbpuMj ^tubtuutiuqnpq "l9'"'l/"iJ^" 
tunitbqb , b^. 'itnt-^pu Itnptu • 

^6 trf- jiutfubu/iiij luniu^ytni^tf ^ b ^npb^^ 
tntuutMil$bpnpnnt.tf luuni^p tutfubtMhtU* qiu^ 

\1 wbb SbtunU 1 UL. b ^nbutiuuu/hbpnpqnt.tf 
tui-nt-p "Unpnuit tuifunj tnoU , qbi-P% op 

ii^ atuqtupf ^bph^^ i C?#- ""op^ tuntu^jtit Ifn^ 
jbqbtui* ""'-fPihfff' ^bq, qtutfbuujjh qnpo 

t9 utqiuuiut-nnni.pbtuU tfb tfP^pff^J* * "*- 
tTiuinni.u^bn nn9tub^qu bt- f^^utju^ 

SbtuniU ^ qni-tuptubu bpbnt,u jathqt^nj bu 
fun I iPb , qtunfthu tatupbi^npu luittuptuuiu 

20 bt-0% , Ul. qn^ 'Unntu %tuyb^ qtultqbtui 
/*i-n"*/ bpbu uttuutultnpqu tun qnt-tuptuq 
tfh f bL. bpbnt-u tntuutithnpnu tun pinj tip 

2i\ iJt-. uttuuti/itnpq uiiuutithnpn utputuqbu tun 

22 ii.iurA lib bL/iltu%bnntMiQ qtuttiuliaiu . Ul. 
unfutuq tip jtujvbtuq tjtutth ilbqiuu , Mtu~ 

Zo t-bi liiuitU *itnqiu \ l^nq q^tuhtutuiuqnpq 
luntuuoiMifiU nq9tub^tfu , np ^ "nT'^k^l 

2t% tiu'&tubint-Pbtttlt X l^tutu puan lutuit opb- 
'biubb tuptuu^b^ tut-nt-p lut^nt^p" qh^fdii 
op , uituuiiupiuq '*nS^^h^1 h ^""' "J*""-- 
ypq obtunlt , b tJbpiuj ituJtiuiutuqnpq nn^ 

25 f'^q/'ti/*" '""''A^tp qunt-^p unppu t (jt^ 


^op% bt^P'hbpnpq ^n^bgbiuf* unt.pp br^^ 
ub Xbq . qtuifb*liiujh nnpv uu^iuuiut.npnt_^ 
fJLit/lt tfjt' qnpi^fttj^^ ft 'itti'iu I lu itU Itnnb npatug jnpatu< a tutl tit tutftnt-.^ 'l^tiibgi,^ ^^n^ Sbtuitli qbt,p%bpnpqiug% , 
^^ttnsbqbuii unipp bqbtffi ^bq . qiut/h%iuj% 
qnp^ ututuutUL.npnt-PbtttU tip 'ff'^pff^^ . 

27 IJl. trtuinni.ufb^ nqf^iulf^qu ft ^ntn lu'bnt-^ 
ybq Sbtunh* qnt.tuptulju bplfnt.u jut%qunj 
bL. h">J t^h t qtunf^u trttupbt.npu tithtu^ 

^2^ ptumu bt-P*U . b*- ^^ qn^%ngiu'ittU2^fi^ qtt/it^ 
qbutt ["-'l*'*f bpba uttuuutUnpq^ tun qnt^tu^ 
ptub tfb bt. bpbftL. iniuutu%npnji tun p*r>J 

29 tTb , tjL uttuutMthnpq lutuuti/ttnpii tun qtuizJU 

30 lib* lit^lj tuUbgntfUg qtunuMligU . Ul. Unfutuq 
tffi ituibbiuq iliuthi tfbqtug ptut^bi ihuttit 

31 3kbp 1 fi'nq q^tu%tutqtuqnpq nq^tulj^t^t , bt^ 

^qqn^u %ntiiu qrtp utitlipgl^^ , bt- i^nL.^pu 
'bnqtu . bt. uthiupiutuM ll**'l'Ht"' o,bq t 

1 \jt^ ^tu tFub utliit bt.p%bpnpq^ np op tSft 
hq^ utttunpM , ^Ijnsbgbtui itnt^pp bqjttfft 
3ibti . qtuilb'ittuiu qnpa u tutu u tut- npnt^pbtuU 
tfft' qnpbfitf^^, op ^^lu^tuffb^nj bqfttfjt 

2 ikbq I ht- utptuu^b^ nq^tulj^iau b ^nin tu^ 
%nt,%bq Sbtun% , qnt.tuptul^ tffi jtu*ijqL^nj , 
btni tlb , qtunpitu tnuupbt.npu tiuttuptumu 

3 bL./J*it , fri_ tin^ %ngiu %iU2ft^ qtuliqbtui 
bi-nnti , bpbu tutuutuUnpqu tun qnt-tuptub 
tTb , bt- bpbnt-u intuutMihnpqu tun pint tlb , 

4 IjL. lutuuiuhnpn tntuutultnpq uin qtunit tlb 

5 bt-ftltttitbqnL%g qtuntuugh . Ui- itnpttuq tlb 
ituio btuq litutsh tlaqtuq jttut^bi tltut/h abp i 

6 fi'nq l^lPw^t'l^ tuifutuiftajtiflt , bt. 1"^^ 
%nqtu bt- %nL ^p^ bcpbtuug /'"''' 'H'^J— 
tfiuitb bi-pbu/itq b ^nut lultnt-jbn obtunu t 

7 fjt, b uttuttUbpnpqb 'hnpliit tutluni bn^ 
jbnbuti** ant-pp bqfigfi Xbq . bt- H^bu^ft^ ultXbl/L khp MttliiitUlU qnpo viuu \ utut-npnt-P bti/u tSb *f'*/''^/*ff^tP ' Ututnnt-u^ 
fftM nq^tub^qu b ^ntji tultnt.ypQ nitatuju 
Sbuinii , qnt,iupau^ tfb ju/iiqi.nj , funj tfb ^ ^ftiiu ^i-anu tuUtunuMutu b^p% bi- aphanti ^tiM^fi %nntUf lit- tAmi-^nm %tiqttM ^^XS^f IMUttnUtnUMtL. yittUMO^ 

ki.p-hbpmnn.p J-nqmJ 'bfr ujumiit 'fi*"i ■etk m p•^^•p u UL. an\ %nffuM %uish^ qtintttbtui hunnil ^ 
annu uiujuu/hnpnu tun. attL^utnguli up , isg, 

lO bnLni.u uttnutuiinnrtu lun. h'f^J ^h i ii*~- 
utuiuuihnpn. ututuuMUrtpn tun. atisriit tip ^ 

»'» bt^f}ttjUbnniJiitM niuntitlMttlt , ul. "hnjutuq ttb 
ftUfO biuii i/tuuJj tfbniuu ^tui-bi tltutsh abp . 
f^'^n aijuMthi tTbntuglt ntut^nt-fJ-htuh , bi. 
unnjutu^qitU ^tuUusuttutinpttu bu. qitn^u 
%r$ntu t be t^ni^^p %npfth puut uitujiftuUn 
pt-pnt-tT b ^ntn uthtit^shq plti^iuj obtunh 

hit UL. ttuunupiu ^ifbtntuuiuiibpnpnb Ttnpbn 

bi^P'ltbpnpnh uitfuni 'bnjbifbuJt unt,pp 
bnhab S^bq . quiifb%tujij qnp^ uti^tuuiut-n. 
pnu0btit% gfb' q^p^hfftji t ^'- "'o'iibu^^.p 

13 ^wMhiu tnoli Sbtuihtt qbu^'ii op* Ui- tJui^ 
utnt-u^h^ ^nq^ujlj^tju nlji^tuju ' h ^nui tu^ 
%ni^ybg Sbtunb , jtut-nt^pU tuniJu^ni-il 
qnutuptubu jiuhqi-nj b phnmtu u uftt , tunju bp/^n qtunh%i ^"P^ig^ i4 uumU , tiilituptuut^ il^bBt^* • ^^ q"^g un^ 
ntu %tujb^ qiuiiqbuti jtuqnt^ , bpjiu tnus^ 
uutbnpqu tun qni^tuptub lib bpb^uituuiu^ 
%banL^ta qnt.mptuljtugjj . bu bpffnuu taut, 
utuitnpnu tun f^nj li'^* bpl^ngnt^tt^ /"'V"5 

15 \ji_ tniuuuMiinpn intuutnttnpn tun tip up 
qtunit* ^npb^inuMutu*hbgniJbg qtunu/h^i . 

16 tt. %nltimq tfft jtuji^btMJif tltuu% tTbqtJttj 

bi^ t^»nt^^ptt %nt^tu I 

17 &i_ jtui,ni_ph bplfpnptf^fa* qnt-tuptul^u bp^ 
bntMtmutu% , /""J" bpf^ni_u ^ qtunltltu miu- 

iS nbt^npu tuhiuptutnu jnpb^tntuuiulU , Gt. 
''/"^ 't*"tfUM bt, '^"t-tP'g* q^ni.tupiuffiug'ij 
bu funtntiii bt- qtuntiMUqii P""* ^"'-"J 

\^%ngtiM bt, /?"'" u^tu^iTtuUlt ftt-pbu/hg , U*- 
%nbjtuq ifh ituthbusn litutflt tfbqtutj , p f^q 
q^uhttutxpuqnpq "^f^"^^h'0' ^'- ^11"^" %n^ 
qtu** bt^ t^nt-i^pu bL-pbtuUtj t 

20 fc*_ jtut.nt.p'li f*pp"l"lt'* qnt-tuptut^u tfb^ 
tntiMutuU ht^ funju bpbni^u , quMnphu atiu, 

21 pbunpu tuUiuptutnu jnpbntniuutuu . u*- 
'^qn^ %ntftu be %nt.^p^* qat^iuptulfiiJif% be. 

^1 junjng'h bi^ qtuntMili^ pum [J-ni-nj'ljntjtu . (/*_ 
MO> tfh itujbbtuq iltMMtih tfbqtutf - P"q q'^iu^ 
'Ututuujqttpn ^nq'jtul^^qu %ngtu be qiinu^pu 
pi^pbti/ltq t 23 bt- juiL ni^pjb i^'^f'PT^l** qnt-ujptutji^u 
utuju% ^ bantu bplini^u , qiunpitu uitnpb^ 

'2i enpu tu'lttuptuuiu jnpbntntuuuju , ui. q^^g 
'htiqtu be 'litie^p^ * qnetnptubtugh be pin^ 
J"tf^ be qtxMntMihn p"ut jJ^ni-uj Ungtu bi- 

25 puut Uituitfu/itb bepbtiiltta . ue %n^tMMt^ tfji 
jtujbbtuiJ Jtuu% ti'bqtuq . f^"1 q^'ulitu.^ 
tqiuqnpn ^nq^tub^qu'h be qqn^u %ngtu be 
qnne^pu pi.pbiuutf » 

26 he jtueni p% ^jt%qbpnpq[i* qttetuptul^u 
11%% , h"*J" bpbneu , npn^u uttupbenpu 

27 u/Utuptuutu jnpb^tutuutult , u*- q"^^ ungtu 
be %nel^p^** qnt^tuptul^ua^i bt. jun^ntj bi. 
qtMinu/JUq* putn la^nenj Itnqtu he putn tqtuj^ 

28 ifut%h '^^epbuMhg . ht- %n[utuq^ tTji jtujl^butg 
t/tuu% tfbqmg . P^l q^u/lttutqtuqnpii. nq^ 
9tub^qu% be qqn^u 'hnquM be tfUne^pu 
bepbtuuq t 

29 bt. jtuenep% '/^^f^/'"/'?/'' qnetupusliu 
nt.p , funju bpffneu , qtunl>%u uttupbenpu 

30 ttfittispiuutu Sr'pb,^tntuutitii . i/l ^"^^ T/n-. bL be %ne^p^* qnt-tuptul^tu^i be juttjntf 

qtuntuiiti' puut P nenj %ngtMi be putn 

Z\ uitujiftuh/t ^pepbtu'htf . bt- 'hnfutuq ifji jwj^ 

hbtun tluttjia iFbqtuij . P^q q^tuhtuu^tnqnpq 

^nn^tutf(;qu% be qqn^u %ngiu be i^tne^pu 

bepbufbq t 

32 bi- jtjuenep% bep%bpnpq[t* ti^netupiulfu 
bep% , l"rtju bpffneu , qtunfthu tntupb^ 

33 enpu tu%iupuiuiu jnpb,^tntuuutlJ . &«- 1/'^,p 
%nifuj be %ne^p^" qnetuptul^tiiif% bi^ [un^ 


.hr- M;fr. Jn^.i^ sbPr- "lil" "iUngui fri- ini-t/!p "liigui 1(11111% *l<pf ^[^^"'J 

^•ugfi "bnpuJ "bpt-jtjtl" J— t-L— ' f"" tF^P J"H 34, hg pu Pi, uiiujifuiiili liupbuj%fi . frt- "Unfuuiti^ trft 
jujji^huiif l/uiuii tfbq^iuif . flnq^ q^uyhluufUl- 
qn/iif ^nqfiutf^tlu'li hu t/^q^n'^u "lingul bi- 
qhni-^nu fti.nhujug t 

35 b<- juMunLpU nupUpni„il'' '"I'l.p ihl'''' 
Aha . quitflAiiufij q^npH uujuiuujLnpnt-pbuA 

36 i/p' qnp<>prit^li%ifiut bi- tfuimni-ufli^ ''njj_ 
9mll^qu ji ^nm uftim-^ftg j^itkmju" SbiuiA 
qni-uipiulf i/jd, [unj iffi, nmnfiUu utiufibt-npu 

37 ui%tupuiuiu b^P'ti . bt- ''/n^# "itnguM liu 
"Vni.tl'.fi" qni-uiputlili'li hi. [unjli hi- tf-uinu/lig' 
puut Prtunj "iingtu hu puut Ufuytfut'ljli {"-p- 

38 hu/iig ■ be "iin/uuiq 1//1 jutj&buig i/[iu«l 
i/hqutg . Pnq qliu/ijaiuiuiiinpif ''nq^uili^qu'b 
hi- aqniu lUngui bi. i^ni-l;pu jn-pbui'lig' « 

39 ^uiju uinUJig^^ {t uio%u ihp SbuirA • 
Pnq ifaifuinu'li i.bp hi- qitq^uill^quh ibp hi. 

loi.-Pf. mo-k^ "bpf "2£."'4tt' "i"'"'"'C'"'i A ^"" 

uAini-iltg P-hh-P 177 aittuiftujiMjbu^tiiU Ckbp ht^ nan^uti Xhn bt^ 

r^nt-l;puii Xbn he ai/inffni.ftf^/tt.%uii Xltn t 

40 (ji^ /uoubniui. U nilu/^u pliti^ nniihtMit Piinm^ 

jbih* nniu^u uiujuirn.linbiiiij St^p U nilitituh i 

S-t I. 

1 U*- fuoubqutL. U nJu^ii p}i't- bypitiiliii nnn^ 
L^rtqli Puntuibib bi^ mui^ , f/.l" piitii ^ 'I^P 

2 ^pujtfujihurti O^p • fJ<.fp nM "'//' "f" k '"-/"— 
uthnt^ ni-hitn obtutiU , liutu bprtltni.iinL, 

bptiauuL uiu^tfu/liuiL. , iiUiif utu'^tfutlibn^ 
i*l^S iluiuiM uiUXttli bt-prij , ifb tupmun^ ut^ 
ujuj/um apu/JU /»«-// . «//# utuifh'ltuijti A^'* 
np biu/iibn^ p pbpuhint pt pu^ uiptuun^ i 

O £?«_ bff ^ yA^' ""^ ni^pttnbq^ rtt^pMUi obiut^Lt ^ 
bujif uuj'^J'u/liba^ utuSifufu HliS h UM$ttu 

A ^op hi^pnj b ifu/iblinufttbtMjU bt_pni-if * u*- 
l^pn^ '^'^IP ''"/»"# nni-pMii%u tinpui bi-. auui^^ 
uuiltu unpuj 'fP uut^ittuubutn UitJuXltg 
ht-pii^ , ML inbua^ %ifiu ^ujip Itnpiu , btua^ 
ubu UMilbuujpi m. tiMin^ linpin , «*_ luuulitu^fu 
uuM^tltMMUjili ttnp liUi'^tltuhbuin niuU&U^ pi^p— 

5 1/5" ^Uiutnuttnbitab% "inftu t Ul. ^P'k "} ""X- 
%ni-ttni-, juiliXlj ^*"jp %npui juji_ni-p jnpnt-ii 
tuba^ tiuMtlb*liujiU nuptutttti linpiu , bu nutuS^ 
li'uiliuli 'ffp ntu^tiu/libuttf nuil/X'ti^ bi-pif^ , 
tfp btunnuh . hi_ O^p uiijupijpui tupuiiing 
utiiMi * an ni tt$n. iiuliXlt ^luip unpuM t 

6 u.t*p" p'^ l['^'^^l"'L il'^'hnl' ""'^' I ^'- 

nt^ptujo h*-p A 'iitPiu bii\sli piiut nubitnbinj 
yppru/liu pupnn if'*p uuM^tltiiUbtun ntitltAUl^ 

i bt-pifg f (ft- itiba^ UMlph *ltnpiu bi^ itrbn^ 
uifuM ittii-ni-p inpnt^if l"f*ii^ , uihitMi^u biua^ 
tjoli ujilbuuMjh ni-piuin 'impiu , /»(_ utu^- 
utuU^pU unpui Qftp uut^iliuiibain niultalil^ 

o bi^pil^ ^tutiuiiuinbuttpu 1 \J,upu /«' ^ nM lun^ 
uni-tfnt- jui%X% *"jn 'linpm jtni^nt^p inpnt^tl 
I ubq 1^ , tu Wb'li tuft I n t^ht uiMlt % np us h l 
iuiluhtuitM uuM'^uuMl$^alt ff'p nm^uuiltbuMn 
t^u/li^l^ huptf^* ifb ^mutnujutbugb% , alt 
mjplt nS mn. ^ualtc-.'h , bt_ O ^/» uHiUMtnpat 
ujptjuua^ liltut I 

" pL ni^fuuin ujipuni btttu ^utlibint , fl"/' 

nt,pMinpal^ aLuucklj^ bi^piil^ ^tuitnnuuibunpn 

iyJuutu I U*aiuj Kl^ b tnuMli uinU bupnj bnb'lt 

nt-piut^n *iinpiu , butif uiu^tfusi/lM ttnp um^^ 

I I tiu/hba^ hpntFoMitp qti/iiAii^ bi_pffi^ , 6'<- 

i"pn^ "'IP unptu bt^ inbq^ Jtiluj , be. tun.^ 


Itni-rfni- %iJut jiuliX'h , btijntib'u ujtJ*b%ujf% 
ni_btut,p Itnptu , bt- uiuitlnufu ufuSi/u/^n 
tin put nnp uiu^ijtutibiutt ituiliAti^ bt-itifh* 

12 ^UMittntitutUntib*!! liiftJU t (fi^ ^l*^h pf"*i/tut^ 
Itb^ntl pMutipiAMttbttni^ *"JI'^ 'linptu ptpnt.if 
tuuni p l"p;f^ atutSliUuiht ItUS np bitulibn^ 
b lPl*^'*''^'H tinput putn nt-^tn^ttj %nput hi. 
ptiui ituj^ifuitiiMJiflt Htnpni nu/tiX^il^ bi_ptF^ , 
up ^luuuiiuinbnnp utiut . ub "'Ip %npuM 
t^ujl/ifnjtf , bi- S^p uttiu^uMptn utpmuit^ itiiui i 

I . > Si*" I lb*lt uMjti n i_bi in bi^ n in iflilt ujjti bp tint- ifb 
butu^nj tun. [lJt^l"J qtuliXit , *"JP *linptu 
^tuuuttitmbuu^ itil'iu , bt- tuip Itnptu qiub^ 

i-t i^ni^uq^ t (ji- bpr^ tfibtntl tttbuq^ %iPu» op 
P'ltMt op^ , ^tuumiuuibuit^ %tFuM qiutfb^tutjtt 
ncfuutu% h*-p t bt. qutu^ttttihitU biuqnt-uq^ 
'hiftMM , tltutiU q^t ^fibuttj %tftu jtut.ni^p% tn^ 

\'i pni.ti tni^ini- t t7t~ ^l*f i qtuhnnt^qiuUbinil 
qtuUifni-un^ tuip %nptu ibtn uMt^nL,itli /«— 
pnt^tf i^ni-tut^ , fl^^^'iab l^'^^'l" /"-/' * 

' ** ^J" A/*""- "^^,P h'u '/"/' tututntit^bpbtuq 
S^p U niJitbnb plin- tujp bt. pi'ii hh^ h'-P t 
pinf ^*"jp bt- pi*q q.nt_uutp h*-p* h ifujli^ 
bnt^jdbtuuU b tntuU ^op bt^pnj t 

1 IjL ^liubtjtut^ S^p (^'^ U ntlnbtib bt- lu^ 

2 u^ f (A n. 1*1/'^'^ T't'-"3'i f*'*p*ttjbfb [t ir tu^ 
tibtultiurtt-nq ujlttnp • bt- tututu itui-biqbu 

3^1 ifnf^nijjti^pq ^n i (Jt, juoubt^tut^ (jniJu^u 
/?7/rt f^nrint/pqbutitu bt- tuul^ , '^,"'"-^'f^,P 
p Xg^uy lupu tnubtumhf '^tutitu^b Sbiurilt* 
b tjbputj U luqbuttftit. , ^ujiani,qtu*ltbf 1*1 pk*^ 

* h obiutAg if tuiibtutlnt- i Z,tuqtup fjp h qb^ 
q^ jiutrb^iujlt gbfjjigli I'tiputjbib uintunb.^ 

•> 'fh^l utiut lutumbptuqif i (/*- ^luti'tupb tpttli 
b ^luqiuptut-itntutiU Puptitjbib ^luqiup utjp 
p qbqig , bpbnuttuuittU ^luqiup ij lurvbtut b 

i) iqtumbptufiif t Ul. lupXujbbtu/i tilinuiu IT ntl^ 
it^u , ^utqtup ujjp b qbq^ ^lu'ltiibpX qopnu 
^t^pbtuUg , bt- qq^b%b^u f'p'ljt Oqhtuqiu^ 
pnL. npr^t-nj IL^tuptihb** ^tu^utltiujh , bu 
qiaupuihi uppnt^fJ^bu/jt bt. *hnttplt tuqiib^ 

7 ijnt^fihbittU b Xbiiit ^tntitu t IJl. dutliuttnb^ 
tftialt pliqif^'i* U tuq^tutiiuijt-ni^i , nptu^u bt. 
^ptMiiftujbtuif S^p U nilubtMb . bt- bntnnpb^ 

r> tfpis qtutlbiitujij itipni. . Ut- qptuitutt.npu*it 
(Jtunbtuututit-riq lininnpbqb^t ^lulinbpX ijl'— 
puti^npo^ %ngtu , //*_ qUt-ttli bt^ qlj iit-p bt- 
qPnffniJ' be lff*-p ^^ qjhnpn,^ , 1^f'*^"t 
^tuqiut-npu UtuqbtutPni- . bt- qf'iuniututf S3bf f. -,-.|— fc. ^bf-r ^"V" 12 178 P-bb-P 9 Jfinuji^nno^ 'linatu* \ uu aLvuittuju Uuj^ 
nhtuurtL. hu nmnjuh 'hnuiu be. iMu>i$tnunifli 
unauM bi- atuuh'bujjli utntuant-iub it %nauj 

10 bL. I'lonu *linauM tunliU ituuuipb t Ut. aiu^ 
unUuiJli ^tuntu^u unaut uttMMtfa^ ftunhu/hti 

W bu qiui^mliit Ijrtaiu ^nXba utnujnftJi i Ul. 
tunpii aujuiilttujU niui^tun unaiit be ntitub^ 
uuiju Uiuuini_m Ttntiui b uiunnnj uttiisbt- 

KititMMhutunL^t X UL. uibjtlj tun. U ntju^u be uin 
tjilPUMaiun jjm^unttui be. tt$n mubiiuitii 
nnnbuit PunuMj^bib 11^* pH" ^*- oltutujneut 
bv. atut-tun fUMJIttubfili jlpujnniJ p- U r/_ 
</uia , nn ^ juiUnbtS'iuii Onb.pntJ b tun b^ 
'fbpp Qrtpnu/ljuiltnL. t 

13 Ue biltU U nihi^u be Utibujatun ntu^tu^ 
utui be uitlattujni bybiuMlint^ a nnnd pttbtiii^ 
p^ff uiiiujy unatu UMpmtii^ni ptuliiufifilt % 

14 Ue ptupbuuffuje U niju^u b tJbpujj nuinb^ 
biuUtun aopneli , ^tunuipuitubutuMti be Stt/„ 
pbeptuuMbutUMtj bbbinn b ^ustiusm^ uiuuurfi^ 

\^ putaifb^ , Ue uju^ ulinutu {f ndul^u , i^t'll^ p 
lO tutiMpb lineal^ a uuuubumjli ^q. , J^A %n^uj 
5"AV/ npfii-nqu I'upiujbtp puui au/ubtpt f^u*^ 
nujiuifiie , ujn b iJpbujbunt.nii/itbinj be utp^ 
^tuiiutp^bini quujii obuunjb qujult q^nqntJ ^ 
pujj , be bnbe "^tupneiub- b t^nqniJpnbuji/ii 
ii obiunlt I (?£. "Y'? bnutnpbn^n ijiutfb'liiujli 
tMjpne ituub^tuitli tunbspn , be qiutlliliuMiii 
uAt/ npni qbtniunbtui 5" nmpneP'belt lupnelt 

18 bntnnpbif^^ t Ue ntutfbuiupt qf'n/u btu^ 
uiuUn np n\ hfh qhtnuiqbiui qtupneftt bt^i 

1 9 vupneb uiujpbifnetf^^ 1 ue nni^^ pu/liui^ 
b bg tup ni-^ tup in lUM nj p umEi ut if lib a U e0-% 
op • tuiibliuijltp "pffj ttujujhbiui pn^ be 
ifbpAbusi b tlbpiiie np uppbuitb jntt neitii 
bppnpnp be iiMn^neplt bi_ IJubpnpnb , rtne^n 

20 At. I^'phf okbp t (ji^ niuifb'iiufjb ^iM/tinbpX 
be qtutib%utjlj umUoJo^ ttui^bbql^ be qtuiflt^ 
'iitu/li qnpb tTutqtuqnph be nuMtfb%u»iU Aui4 
iptujtntuub ptn tsppbu^bn t 

21 Ul~ lUU: 

pneu bbbinii b Autbuitn^ tqtutnb ptuqtilaU 
U.ju bpujene*lt^ opb%h b*li qnp ^piuiftujbiuq 

22 S^p Unt^uliu^ I Z'*"^ J'*"k'~"J ^'- .("Y*^"*- ^rtj be ^ iqr^&nj be ^bplfuj^-nj be A Au/^ 
2o uMiupnt be ju/hiuq^ ^ U,ifh%tujij np u/Uqtu^ 
*Ij^ pi*q ^nep be uppbugb , tujt be '9pn^h 
upuljifuib uppbuifb . be ujtfb%ujfij np nj 
uA/ntuTtbq^ f^q ^nep ineu/buiiqb 9pfif/ * 
'2t l^netuu9bp q'yu^jqbpdu jtueneplt beff^b^ 

V^Plb • ^'~ ""'-pp^ ll'^l'^hp » ^'~ uitqw 

uutiuljbqg^ A nunjuibu t 

25 Ue fiioubgiue S^p [^1 IT nilubub be 

2n luul^ , \k n q^iuifuip tueiup^ qbpnep bis^n 
A ifujpqnj ifftijjbe jtuUiuuneU , nne be u^ 
qbtuqujp Mtu^ufUuii , be bsiuuh^ja %uj^uj^ 

'Zi tqbujujq 1/ nnntJpqbtuun , Ue ptU€luAjbqJ^^ 
qtueiupq A tj*^'^ Uiiuuibpiuqifnqiuqq ^tbinqq 
ji ujUiuibpiuqtT f be h '^^9 usifb%usjii ifn^ 

2S qni^pqbiubq t Ue tun^ji^ ^tuu Sbtunb Jtu^ 
uliUutpi tupujUg uiuitnbpiuqiPnqtun bpl3b^ 
ing A tqiuuibpiuqtT , nttb ifb A ^Ihlq ^ujpbe^ 
pfitj A tfiupnnj be ttMihtuulMnt be iiup^uM^ 

29 nnj be inspjtup^ be jpuihbtuq t ue qb^t^" untttu umuneaneu . te utujti Uqbuiqn ti^ Uqbujqtup ntu^tujjtuj quipu qo^ M;Fr- '"qh ^-^-!- ^tr*^-tt- -n.A^-^v . ^'bfif. 

qnuLft be a tup h- ut^*i b e ip*(nf*^ X be q bn L uff3- b l. 
quiittuq. be qbtututun (2o) S^uMJh'tiut^i nn uitiBuiiti; oi) pne ^ujSujhuijb quitnneqt/h Sbiuiib t ue 
A bbunj npqentpi Pupiujbib ujnqbu ifli b 
j^u'til^ , jt tfiupqnj be jtuhtuu%nj , jtupfus^ 
nnj be jn^iuuip^ be jhy^J i**- jujt/b%uijU 
lulituultni , be tnujqbu qtutU l^betnuinentpt 
np uitu^bnbu qiutu-tiuiuUnep ht^u binpiu^ 

31 'u^'h Sbiuftjb t Ue ujptupbh UntJu^u be Jj^ 
qbiuqujp ^lu^iuUtuj npiq^u ^ptuijujjbusn 
Sip (Pni^ufiuft t 

32 Ue bnbe tueb/npq lueujpjtb qnp ushtiU 
juteiupb tupali iqtutnbpiuqtfonn jnjjuujptug 
tlbq ^tupbep ^tuqutp be bep-u/Uujuntfli be 

00 ^Huq ^tuqiup , pi. tup^tun. bepuluutunihi 
34 be bplfne ^tuqtupp , Ue 4^*^* thup-unt^ 
00 be up ^utqtup , U*- nqj^a iltupqbtuU A Imum^ 

utuhn np nS qbtnifiU qiupnepbihi tutiU , i£#^ 

iMuluuilM nqbp bpbuneh be bpbne ^uMqtuna t 
30 Ue bnbe b^u lueuipliU bpPbinqb A tqtu^ 

tnbptuqu A Ivnent nSpiiuptuqli bpb^ ^u/«. 

pbep be bpbuneh ^tuqiup be bePu ^au^ 
37 qwp be ^itUq ^tupbep . Ue bqbe ^uaA 

obiunu inifuujpg '/ / ^i^^pbep be be^tu,^ 
oH'ijtuuntJb be ^phq . Ue lup^usn bpbuneb 

be tjbq ^tuqtup , be ^uju'u Sbtunh* bepus^ 
o'^%tuunL% be bpbne . ue ^ >^ bpbuneU ^um^ 

qwp be ^ftltq "^uipbep , be ^ujt/h Sbtunh 
40 tluipunthi be tip , Ue ntff^p tftupqbtub* ^A*^ 

utuiutMht ^uiqtup , be ^tuu b^Unqti/u^ SbiurA 
A I bpbuniJb be bplfne nqfip » P*- but U nil^ ^tPf J"#rt.£*/yfi.«/ fri- jhvU b,. jn^juMM^pk t (29) h (*-|'l>4< 179 U^L U% ^IfU Onptuiitunnu aui^Mi/hiuih , 
tiui o^/» '/ ntJuhun t 

\ ^StUUUJpUillttsb^ bfi- tuutunutliusv nniii^nu 

ItUpiUi 

i' anpu amt^uiUuutn {) ntlui^ 


utali UMU •tiuutunuiliujl^ n 4o tntsniuaUnntua \ ui~ ana 

tr nn niJ pnau^ u/ituip , inKtutun^ ^n^,P ^^^ 
bnbunuh ^ujnujn bu h i^IJ% pbi-p bt. 

44 tpMip bL, ^pUa. Siupbt^p I T bnb~ Ao unuir bt. 'Jbn '^tuatup , Ul. ^*^ bpbuniJh 5b "ytuqtup be ^p^*^ ■^UMpbi-p I Ul. nq^{p tltupq.. 47 iiujU tlbyuiUiuuMh ^luaiup t {7i_ tun. (J ntJ~ 
u^u p '^tuumpiufpua^ npriunaJi I'upiujbtp 
tip p fpuJi^ , p utuprini bu iiuhtutfUni , ol 
but aujjlt \_bi-istuiut-ntilM np uiuM>^pU nuiLui^ 
tuujUnL.fJhLAt junpu/hfth obuitth , npuj^u 
^ptut/u/h but K^gp U ntJubub i 

48 Ui- i/ujuibu/h ujft U nt/u^u uitPithiut^ 
ubptuutiMnni^ "^usampiutMibmni-Ja'btuli ao^ 
pni-li , '^uintupuiujbu^p be., ^uipbt-piiiutbuiji . 

49 fju luubu aU nJu^u ^ O'tun.uij^ ^n btuiuht 
a^iu*itup uiptuun uituuibpuiaunn uja tun. p 
tf^%^ , Al ni duj^ubntui-.. b %ntituhj^ be ni 

50 c/J^t Gi- abpiuji ututrini-.authb I pUotuj ^btunh , 
tujp npni ntuiMjiJhap nubb tlb-^bi-tuUn uuttl 
tuuMiuptuh'^tuhji , bt- tfiuutiii'ub bi^ byu$tu^ 
tuuilitub be ipnnnyneb pbrrbtnuttbtui , ^f^ 

51 '-bi JuitjU tjhp iun.ut'^ ft obiun% t ue tu~ 
nAu UniJu^u bu uqjtuttttup ^us^ufUtuj qnu^ 
hp^ h untitult^ , tiiuiIigUiujlt luUop- 4"/'- 

52 hbtui I ue bnbe tuiJh%tuflt nubb ^tuulhi 
tpnp ^UMUph obiuttlj tJbyuiiuutuu ^tuatup 53 bi^PlJ ^uipbep be jbuneU ubba^ b Stu^ tjiupiuuia bu lii/ip uitutna ptutpuoii^ np luapU tueiup , peputniuMjkbep 
54 netfh^ t ue tunpU U ntJu^u be Unbujqiup 

^lu^ti/htuj unutihU ft ^tutiittptuutb uiutn tith^ 
tnp be p "^lupitt. piuitju iittun , be uiiupiitU p 
runpujuh dbtujne&bufu , jbstuuttub tun b 

jnpi^en^ Puptujbf^b luniu^b Sbtutib t 

T \$^ tulttuuntJli atuqnt.M' ^p npnentfu /■*/. 
ptujb^ji , npr^engU" fpnepb%^ be npnentfij 
y»tuniuj uhnbuti JfJ*^ • be tstbultli qbpbbpU 
tjujtibptuj be nbphbpU ^uiniutunne , be 

Z gp tnbqjtlj utbnb pttuxiuuq i [fe tftumne^ 
ffbtu^ "pf/ip^ thnepbitb be "pnhplj 9'w- 

utuag % (Oo) U.Jtu'l/a UMututh putaJnnitMo tun^utt i^n 
«ut.u(|i l*ep§d^uA^ep i^ i^u% l»ep rf.tuj iuub% gU niju^u be tjU i^^ttMiqiup ^*u^ 

3 \titliiitj be qbypitultu ffnqnilpnbntUli , {}^mtu^ 
pni^jd be rbpttlt be (yujqbp be Obi/npiu 
be U ubp ttU be {J ql^uini^ be If bp tiitfiii be 

\ I » tit put e be h^ntU ^ ^'/'^/v^' ?"/' ^uttn^ 
Utb tutf o ^p ttintti OA npnentMli Puptuibijt , 
^phhp tuittutiUtutMUniq ^ . be iktunutibq 

■'•^"// /""'^'^^ ^^ * ''*- ^*i"b^^ t (^P^ qtuuM^ 
yltnp'^u uttttu'^b nn , uttuqb bpbbpU tuiU 
btunutjpq ^"fj /' fp^/rteiub , be g/jfi tttti^ 
qnentulibp qtlbq p^q {j npnuilttttlt i 

(> Ue tuu^ U ntju^u gnpnbi/h piuqtuj be 
qnpqptilt Ipnepbub ^ f^'/P'^p'^ 3ibp lipptujttb*b h "t" tjpiuq if, bi^ qne^p 'I'UtMiltQ^^ tuutn ( 7 Ue p^l^p funtunpbtjneqiu^^^ qubptu npn^ 
enttU I' uptuj bib * tulintMtU hi ibpltbph q np 
S ^^p iniu^ng ^ unatu t " ^ "VW^^" tupiu^ 
pHlt ^luppli Xbp , jnptfuitf iun.ufnbtth qltn^ 
utu b ^luqbuptunlibtuj qbtnbt qbpbbpU t 
9 Ge bibii p UnpU nqbneqb be qbuibqfih qbp^ 
kbP^' ' ^'~ rp^^t^ff^tbtjneg^hi qujipiuu npq^ 
L«,yV/ Pupujjbf^^ , tib tfli ttuiuiUbnb'it jbp^ 

10 bhp^ H"P ^"^ unniu o^p » Ge piupbitiquie 
uptniJ'uinepbiutl'p S^p jiuenep ituihtijtb , 

I I be bpqnetue be luu^ , IP ti tnbuiilfli u//'^ 
np bibu jUqhujmnu^ , b nuujliiutib%bq be 
p qbp , np qputpqbu qSiiip be qpt"ph ,'* 

qhpiibph qnp bpqnetuj tnmi [j^pptu^iuifne 
be PuiuStubtuj be tfiubnpiuj , qb nS bbjtU 

12 q^btn htl * hujjq 'f^iuq^a fpifh Qbthttlibtui nbujiu , be (jb une nil I. 'lb ^ tueaiui 13 qb bifpU iJfi^b ^buinu t Ge puipbtuqiue 
uptnt/inneprbuitqt S^p h ijbptuj Pupiujbib , ufkb iptnutu jujUuBtquitnith tutfu 
M , uiili\be uiuuitulibqtue tui/b^ 
"hiifju tuqtili np luptupf^J q * uipbu lun lu '^b 
14 SbtuniJ I Ge ^^P't '/"*-,/> ttupneqbtut ^^ 
ibnpiujlJujq ^tupiih Xbpnq , */'"/w/p iftupq^ 
qtuh tfuntuenpiuq , jtuebinei tnieuiuUqtutf 
p uputtlutnep btSU ptupbnefJ btuli obtutiMt b 
1 6 iJbpuij Puptujbib I ^A qtupXbtui ^^ b jitunuiuneli , utiliKbe uuiuttulibqtue UiFtuliI^ , jiueb^nei ilbeuuthqtutf ijil rub, •hifu. qAUll J,. ntqtuuip %mUo^ PP^qW JutifbuiujU tfnqntJnepqu Ituju % 

1 6 Ge tftutitbu/li ujtiiu^h "linptu be tuub*U , 

piuqtupu nipJtuptug tfbpng sftUbuttnt-^ be 

tulitutiUnr^ iibpng , be ^luqt^jtu tuqbibq 

I i tibpntf . Ge *fb^ tUunbuqnt^i tuntu^b 

^btunli , tutitu^tuupu^n bpp bqnt^p npq^ 

entpi Puptujbib , iffilisbe ^uAiqnej) ttlinuui 

jbeptM^uAiibep tnbqb . be pltiubbuq^ luqb/u *bff. Ui»%k.^sp 180 1*-I>h-P iitrn h^uMituM^u utuinuuMuti-nnu thuuU aUtuh^ 

\% ^tjug bplfftjiu . Uu n^ ij.tup^tfnL^ h tnnthiu 

iShn ^ tfftli^bi-. nujff^ufutruqNh "Pfh^M^ /"w— 

nujjbib ahi^ntu^utUsbi-n J tunuiUanuhf btfb t 

19 t?£- nS bt-u ffuMtituUnbuani^ b if^9 %nqiu 
luhiabali Unnnu/Uu/Unu bu tiaUnn . ab ni^^ 
^/"^ 1}lh^^l" ^fbp jtujubnju Qnpn.uthtu^ 
%nL. juipbt-biba t 

20 (jL. iuu^ ^muuM Uniju^u , U0^ tjuniib^ 
gt<^ /?*"" piuhi^q fiutn uMjqiJfitf , ^P^h '/"'- 

21 nbnb^ usn.tu'^b ^butnUi b utuimbntunif ^ (jt, 
u/ligag Xbn uiifaUiujlt iluunbuji p^^ri Hnn^ 
rLu/huiU tun.ujy b ^biutiU ^ tipUKbt- ututnut. 

22 bhgh p yUtnt^hU unniu turLUM^b %nnui , Q 
unt-UM^bunb bnbbnU uinui^b Sbiurtli , bi- 
uiUiUM nttiniJUJjng^ , ^tui^buti I Hj HM utrt-ui^ b 
obturhii bt- jhuntitjbi^ . bu bnbqb bnbbnu 

23 ujju aba b biMJinuuui^ uin.tu'^b SbturA i (J.- 
UMUM p^ ni '^'^'/'Q^tP '^JI'H^'* t J'^'bquit.nn 
qinutUbnhn tun.tu^b ^biunU . bt^ btMsltb. it'^ 1'i^l*^ Xbn jnnffutu "^tuuui lUbqhli 24 A&^ f'Pt'f^"* "*" lt'^'^''^t*B 7"*-^ ^bn ^tuqi^p. ■u tun 'ib'b''' ^i>, [•"J ntunmnu tutjuytuhq Okbnnu , bL. nn [ti'S bi b abnus^ 

2i> t?«_ tuoubnutU "nqhtP^ fpni-ablib bt. nn^ 
l/KP^ ''""/"'tf [y"l " ntJubub bu ujulrh , 
U^nuiugh'u bujnuijn nn nnut^u ^nujtTutibujn 

26 t^Q '"tf'f tfbp I iXqfu li'kft bu bu/ittuut uhn bu uitfbljutj, }U u/Uusunult iFbn bti '3W b% J'ujqtuj bu ujub% , ^np l*^^ ^tuu^ ut^nq 

o2 ga-tiin.tJuju bt~p ' UMnutunnun^ % IT b^ u/Uq^ 
If nun tluan-btui^ uuiLUj^b ^bujnb jbn/fbftb 
"l^uiUu/ljiurfi^nn , bu utiu^bjt tfbq btuinuuth^u 

oo juijubnju XynnquhiufUnu % Uu bin U niJu^u 
nnqunifh T»iuqutj bu nnqungti lhni-ub%b bu 
qjiunj gbq^tJM (fuAiuju^^i npqunifb QntJ^ 
ubi^tuj qjfhuiqmunpnup bih/h U b^njjb uip^ 
niujpli U»t^niJp^ujgunq ^ bu qPuuquiunpnu^ 
pbi-UU fiiJqutj ujpntijjbu hi*iuu/iinu , qbp^ 
ki'P^' At- q^mqtu^u uuM^ifuhiO^ ["-[""Lb » 
bu q,puMqui^ti bpl^p^ili sni_p^u/htubb t 

34 uu ^^ibij^i npij^^i T*ujqiuj qpbpnit 

35 bu qU>utuipni^p bu lU.pnjbp , (Ju '^qU n^ 
ihujp bu qOiuqbp , bu ptupa.putqnuqb'h 

36 qUnutu 'j Uu qjjiuifniuli bu qf*mi_PiiMnti/tt , 
jtujqiu^u uiilnupu bu qujquipu ^ombq t 

37 Uu npqfi^i fhnuph%^ tftiibiffiii qUub^ 

38 pnu bu 1ynh^"nJ^ bu qytupbiupbif • fju 

qnl^bqtf^nifh , y"'-p9 ujifpujnni^qbiuiu ,'* 
bu qlf bpujiiiuj . bu ufiint-iulibutilM puui tu^ 
unuuiliq bupbuiliq qtijlinuujUu jjtuiquj^uiqii 
qnp ^plibgpli t 

39 uu ^qltujif apq^i" (fui^p^ipiuj npqunj IPuu^ .kt f f- mnuiujn Ai b ^uiqt^pu 'piuqiuuiqnu t Uu &ujn.u$j^ ^n 
uiliqqatM iluMn.bnMin bu buaqifbiurn uunuj^b 
Sbusnli b UMiuuibpajqiT, nptq^u bu ui^pq uiu^ 

28 &«_ ju/Uqbuu/ls usputp ungiu U nJu^u 

quqbujquip ^UM^uilimi , bu qijbunu npnh 
itUiubuM^ bu qb^biuiitu utu^iuujbinujq qb^ 29 qhqi' Vupiujhib , ui //•«./- u^u , bp^ utlMggbu "Pfthj^l ihnuubub bu 
/m»Apu ^•uiqujj pbq cibq puin ^ npqufUuMli ^ 
uiifhi%bMpli JuitzbuJi b tuiuuibpuiqtS' lurt-uu^b 
SbiutA , bu uifipbtf^^ ^Phpi*^' """^Ap 
nnquM 't^^pUhp^* ViuquMiuqnu b bujinuiubu . 

30 Utiquj P^ nj iubqqh% p^'l ^bq ilmn-biui^ 
b iqiutnbptuqif ujn.ut^b SbiunJj , luhnnuu^ 
I r^ f""//" qnqiu bu qbuiiitufu qnqtu bu 
quiUtuunuia qniitu jujn.tufijuqnjli ^putli qa.bq 
jb^nhhf^ *n"*bu/ijijuqunq f bu" tftiin.uAqbiiqh% 

31 pbq c^bq jbpbppii *i^ujliujUutqunqt "liuminii^ 
ruuiUb butnuU '^P'lh.P^ lhnupb%b bu npqb^pli 


uMit- tp^uhiuiP bu qtiiuuMliu %npiu fiufMUtu qisuiq ol 
am iu^ pnju* qU^ifnilp^uintib np plsiubbutt ^p b 

AO'iiifui I Uu but U "iJn^ii qi'ijjquiuin (juj^ 

tPpp*'*J "/'f^'-'V " uiliuiij^p , bu pilutqbqiuu 

4 1 u/Uq t Uu (yaijbp U uibuiubu/b jnnuju uin. 

qnujqiunu iiniiiu , bu luTjnuuilibujq qlinuuM 

2 [j^uuiUu ^ uijbpuij \ Uu UujpiJ 

Iff '"qltnuut IfUsptuuP pn 
%nuiiMtM bupnj t 

1 yju uMju l/ti puiJitulibuiq.p npqunati I'upui^ 
J^d' J"["^t ^bu,t biJtU jbplip^% bqptq^ 

uiuiqunq '^u/liqbpA qopnub bupbu/lin b Abnit 

2 \j nJubub bu lh^uipii%b t uu qpbitiu (J ntJu^a 
qSnuu %nqui bu qutMjJUuibbuiqu bupbu/hg 
pufiibu obmnlj . bu "Jju b% piuliiubbuiq^ 

3 qUuiqbn 'tinain t ijnuttijb'lj jipuuttbuubiuj 
jutifubuAAi uMn.uM^Unuif , b ^iqbuiusuiuiib^ 
pnpqnuif luunup tuifunjU uintu^tnj , qiuj^ 
qnj quMinblilt bih'ti "/"//'.P^ I'upujjbib puupA^ 
pujqbtui XbrnuiPp uintu^b uiitb%tuiU uqbuM^ 

4 tnuiqunaU . Uu uqbtqutuiqbi»iu Puuql^pU 
quMtSi/iiuMiU ifbiLbiuiult b unguiU^ , qnpu p.iJtt^tt.q\^lrhntfhifUy i^iftit^btMiitiUM%nuuAu\ *^\j^f^'i*tu Ohh-P 181 bntnnnbtua ^^n , qtut/huuiju uAttinu/lihuu 
j"PQp[*^* Ufhuitntugi^na ^ he ft nhu %naui 
uinutn ilnl^tthMhnpnt-hhhiZU S^p » 

5 t?L inubuji^ npnt.n^i hunujihih jfpuj^ 

6 t/hue/frutj tiu/iJUjbbaujU b Unb^ndp' i ul. 
Snt-buii b U nbn^nd P^ UMj nuiUuabb nufii ' b 
f^itiSp Uili , np ^ tTutuU ltlt*>*^ uhtuiiiatuuiliU i 

7 ^nubatih puhtuabb atifu tun. abnu/Jintfh (/. 
uibnnijpujj , nn ^ tttMUnbtfuiU f^^bnuhui^ 
ipittthuii , be. avuliiubbaunt '^u/lin^tMi U twf - 

8 nnJqtiMj I Qni.bgb'it ^^ti»%n^uM IJuibpntly 
ptuj , bu uhialtit pbn if^9 l^ndniJit juj 
%tuuiujuih J Arc aliiuuttU %n^iu bpbnopbtui 
'&iuliuiUMutp^ pt*n- tMiltuMUMguufu bt. aujtttti. 
V 5"*^ H r^^rttt ujnpbpit^pii^*i iinubub% b 

puirtlt tnnnbptu^ii * bt. bbjilt jUnbtf , bu 

^pii jtrnh^ bpfinututuu/li iub% ^pr*a , /rt. 

bt.P'tMiUtuunt-U viJun. ujnuiuuuitbuia . bt^ 

^0 pitiliutbb auiii UiUn tun. 9pf*p'** 2"'-btfb% 

J^IP "'J ' ^'- p"*'*""hbau^ qiAJiliiiJtfp 'Juup^ 

It vniint-'h I ism-babij b *1tJjptJ*bp i^ntl^'u , 

bi- piuUtubbtiuih lunttutMiiMMinpli p U f^* '• 

1^ lini^battU b \jltli tM/htuujiutn^^t , At. piMiUtu^ 

H3 i^baiMslt b ptutbbtu i lini^batih b pttitbbtui , 

l4 bt_ ptMjiitubbuttaU lUnnt-u i Qni-bafiit jU nr 

titMtt f be. aiuJitubbautu nPtuipbnbtf ^ be. nj 
\^ txnjp 9"*-p P''"i^'/"J *f nnniJ pnbu/ljit t fiai-b^ 

gh*^ jfP'"'hl"fh*^"'J t bt- pUMlMUibbtStSMlM Jtu^ 

\%u tutu tutu fib Uh^fJ » Qnubnfiij ttt/ltiutMitutn^j 
DpUtu^ , Art. ptutiiuitbgiuli b T^bpbntfiuhu 

A*^ giMjljbni-prbtuh i 2nt_bab% b ^bpbaiJ*tu%uttAt 
gttjtibni.ftrbtu'lj , bu atultuibb aithi jUtub^ 

\% pntjp- I Qnt,bgftij jU^ubpntJ[<f^iuj , bt- atu^ 

\%*hiu[^btfiub jfptup-iutftu t Qnt-hgtib jfhtul^tu^ 
"tuj t bi- ptJuhtutjbijtuh jfpbtfn%tJiusp^ii t 

20 iint-bgpU jlpbtTnUthutpbutuj , bu ptthitu^ 

21 l^bgtiili ^ ^bpntitu t Qnt^bgb^ b l^bpn^ttuj , 2y gtuJt ^ UtMMtnbljiu t Qnubg^tit b ITutmbbtuj , 
30 bi- ptt/htubbtituib b Ubntfttbtu t Qni^bgibh b 

Ubr^tfn'htaj , Al pu/htul^bgiutt b (Tujuni^^ 
o\ pni-p^ I Qni^bgb% b IT tuunupni-p-tuj , bi- 
o2 pttfi/tulfbgtu'h b f^tuitJ^tu t Qnt.bgb'h b f*ui^ 

itJ^tuj , bi- pti/biubbatuU h ibpttljij rmn^ 

33 ^u"/ ' Qnt^bg^ih ^ tbn%^ tuLutb T*tunif.uM^ 

0~4 ntuj , /r£, ptuitiubbga/b jljtnbptup-tu t Qnub^ 

gl^b jUtnbpiupujj , be. piulitubbgtuU jfrp-^- 

OO pn%iu t 2ni_bgb% jUppntttuj , bt. ptu%us^ 

36 ijbgii§% ^ H^tuiiltrtiit^uMpbp X ^nt-bgHit b y^tu^ 
u^in'ittf.tupbptuj , bt. ptihttubbgtMMU jtMjhiu^ 
tM^uitnfiU ^ Ufi'b . ^^nt-bgb% b U/*it1U utUtu^ 
mtuiug , Ai_ ptuhtubb gtuti ^tMtittutututnHu 
^>tunutltnt- ," "V^ ^ ^tun^u x 

37 3ni-bg^% ft Hujq.buiuj , Art. ptu%tuljbgtu% 
ft t,nifjt ^bpfiltli , tfbpk tun bpljptut^ kqniL, 3Si/ii y I bi- A/ tt^(- JtfujliU tpttb ^tu^u/biuj ^^h fb ^butnu bt. tunuU 

b i%bu ptuUtulibai uTi jfpbuutu t Uni^bgUli ; 
Jtpbuutuj^ , At, ptMMituibbgttht b 'jbnniufif- 

23 Unt^bgpit b H b r^ntu p^ tut , Al ptt/lttubbgit/b 

24 A (JniJibtup I ilni-btib% b \j ntlihtuptui^* ^ bi_ 
^^ ptifUtubbgtMili b *f^iupiuntup t Qnt.bgj^ b 

'^tupiuniuhTtuj , bt_ pufUtxtbb utiht b {jtubb^ 
26 q^ntfJB^ I Qni-bgfi'u b \T UMl^bttniip tu^ , bt. 
Zi ptitittubbgut% b ^tummiutuP t QnL.bgb'b b 

^luinmuttup-tuj , bt. pitfhtubhgtult b Suspiup-t 
28 Unt-bgpli n ^tuptulthtui , bt- ptuUtubb^ i,u!h tMMjupti% ft ^(itf'jpnP ^bpf • «*«_ ^ftugpnf3-tnu 

^ ITfrtt-uy 9bFr' bi^ct'^'^ ysnii^u^px (24) 2»^- ^tuntuithbpnprgb tutfb bt tuUbi nj npnt^ngU 
Puptujbfjt jbp[fp^% htf[tti^mtugt..ng , jtutf^ 
ubtultU ^jiUi^bpnpqjj , np op tfb ^p tutTunJb t 

39 Ut. U.^tupn'u ^p iiupbt-p bt^ ^utuit bt- bpbg 
tuiftug jnptfiutf tPbtrtuL. ft ^"'fp [bpb%*it t 

40 Pt_ fnt^tuL. ^tMiUtuhbu uap^tui IXpiurttuj , 
bt, ^V/^^ phtul^btu^ ^p ^^jbp^pfi% *fiiu%tu^ 
'Utugt^ng , jnpt^tutf tftntiiU^tiU "P^hp^ /'«— 
puijh^lt X 

41 Qnt-bg^tb ft 4"'//' ibrtb^ , bt. ptu%tubb^ 
^'1 giu% ft ubqifn'htu t Qnt_bgftii ft Dbqtfnbtu^ ^ 
43 bi_ piu'htulfbgiu'h ft <pb*hniJ x Qni_bgb% ft 4*b^ 
\^%nifutj , bt. ptuiitul^bgtuU jHpnifP i 2"t.b^ 

gf*^ JiiP'"l/^"'J » ^*- ptiAjtul^b guilt b y^ujjb* 
ADjtujljbnjuuiu^tJu^Jtug% (jntJtupnL. x Qnt-bttftb 

ft ptujbtuj , bt. piu%tu^bgtu% ft pbtfrtbi^iun x 
46 Snt-bgfttj ft 'pbt/n'ijt^tuf^tuj , bt- ptu%tubb^ 
Tl gtu% ft rbt^tfn%ffbpt^iuftff;tft Qnt.bgft'u ft 
"'b t^iFn%q.bpqiup b tftuj , bt. piuhtubbgtub ft 

ibpftiiitU U^piupftif ju/bnftifu/it htupiut-tui t 
48 lint_bgftit ft ^bptifUgU iJ.ptupfiiFtut , bt- atu^ 

'Uujtjbgiu'h jtupbutftnbg Ifniftupnt. tun Qnp^ 
(0 r^uj%tu%tuL. juthi^fttftuij OpfjMrttfft x IJl. atu^ 

'itiuljbgiu'V gQttpqtMMlttMtUtUL. *^A *^k^ Ijub^ 

tfnifft^tuy\ t/fiii^bt- gUpbt^ututnnif ^*^«/- 

pbt-tftnftg IT ntltuunt- t 
.)0 Pl fuoubgtuL. Sip p^l ITntfubuft ^^jut^ 

pbt-tftnftg U tttfiupnL. tun. Qapntubijubtut, 
^\ jtu'Utjftiftub Opf%pnifji , be tuu^ , iQoubtug 

pt^l "Plf}'"^ l*"pt^jbf^ft bt. tuutuugbu grirt^ 

utu f pnt.^ tu^tuutunftb tultntuUin pbtf l^bPf A t^u»imu% *^bPr' b P^i'pl'uftiRt^tMg 182 P-bh-P hZ ttnnninijuilj ibnuhnli j^iflUuJuuiai- na * fj'- 
uniini- uyh^ nutuuhujjh ptMiuupKu hniinfili 
jhnhuutn Xlinnif , bt. unna u/ltbu'^t^ Ifh' 
utu/iinqii ^'i'hnh unatu , be aiui/biiu*jn 
bni^tiu Xni^iuiattjn Itntftu ^"n"*~''yh,ii * bu 
aiMttfb^tiiifli uutnXu/liu ItnntMt p"'*tltuija^,p h 

53 '^h^fj ' t/t- h"f"*'-"9/'^ aat/tit/fbju bnbiilhi , 
bt. a%uibbtt9b^ nrtL^ A ^ttfiu . aji 3iba //. 

54 utrtL. I^phhl''^* 'ttntfui b tJb&ujb i Quui n^'uhQ ik pni) tuut UUI. uujauiun autaiftutint-tiiu^tb^ 
9h^ abm/nuiua u bi^nbuuia , bt. puui uuj^ 
buii-ni^n umbtiit-UMawtt^uy bn abtuint-ijuu u 

bi^nbuttia. nnuj^u biutltbn^ jtuUniJh nt-ntiL^ 
u/hii ll^'hnh • puin tfb nhn 'itf^ujuibuini,^ 

h^/Jbwlii ^bfinj J lufiu/lMifbu^bp i fji. bp^ ni 
bnpni. ""'W'//^t^ apiiuiifpSu bnl^pItU jbnb^ 
uuiti abpnn , bnbnbn H/^p jv nnttunni.^a1t b 
%naiMtii^* p^fj juibu/h cibpnt^if bt-%bu$,p b 
bnnu ^bp, bi^ bnbupb Xbq ^ yUtuifbn jbpb, 

56f»A^ jnpai-if qni-^ Z*^""^/'//^^ * ^'- ^tl'^l' 
npuf^ii pjnp'^^p lunlibi unqiu^ lupiuppti abqi 

\ fjL pioubauJL. O^p /'•"7 U niJubuh be. u/- 

2 u^ , 'ftMJutni-bpbiu nptit_ntpi f^uptujbip bi. 
UJuiMJuqbu tjlinuiMM , pnt.^ tfuiu/ij^n J^phht^^ 
T^utbiMjittitui-nti , bi- "'fi* [("fh ^^1 h */*"- 
n.utiiqni.p bt^t , bpbbpl) j^u/titi/ltnL. ^iu%n.bpa. 

3 um^iftuliOji bt-pniJn . tj*- ^HPfP ^bq bnnuh 
pitn ^UJpiuL. b U/'i^*b ujUtuuiujin^ ifbiJibi- ilout 
tUnntlii . at- bnbnpiu aba uuj^utuujjlt np 
pl^n ^iitpuiL. bqb% , b iftnuii^ *^lb ^^y'"-'' 

4 luipbt-bibn unntfuihg . (/f_ uMtutnbqpti i$u$^^ 
tfu^ijili Xbp b ^uipuit^nj /'*"/ uujplt iXtf^ 
ptuppiiiiif bt. uitinqbu jUuiub , wl bnb^ 
qpli "itP *ltnptii p^ff ^ujpmi-nj bnnuh */<«. 
nbupiuiifibiuj . bt. biqb% juMt^uittlM Xt.ptu^ 

5 '2"'/ "*- untquhlt jUtubifnu , Ol. Ujutuibqplt 
uuj^ifufltjiii pj,u b ifn% ujj Xnpnjis Oqbiuinuni. 
i.nn , bi^ '"//'V/'^' 'V*^ unpin p^'n !^nifh t 

6 &«_ utu^tFuiiiji antlnt^i aba ihnh'^' • ^ntfh 
iTb ^ uiii^ tfiMi% bii ^ , Ar <_ uijtt thnl^' Xbi 
uut^uutbn ' vnufitSii t 

7 t/*- utpt ip'ip** Xbn uut^iftihtn /»'"/ bnnitii 
^bi^ubunj . b iFb^^ hnil^i Siuihbu^bp Aba 

8 ntbujnntbnitutii/ . t/t_ p ibnJ/^ tauinb itu^ 
ihbu^l^ qtinjli ilfhiKbc b tPnuutuU tiiTiMiM uMi^ 
bv. bnbupU bin Tinpuj uuM^iluhi^pU {Jbiiui^ 

9 qtiii » (jt- biii/bbn^ ujn. um^ifu/tio^pli ^bip^ 'bp r- ?? ,Jb'i„ §jb uiu .l,hp. -l?Pr' bi- */« *t^"9.l'-P H^ckhl"^ JfiatubutL. nutn ^ppj.. ^ U/'^' pnlituj f bt. bnbgjiU bi^ unptu Utuhnhiu^ 
Jpl* * "^TW /A?/'^' "Ao utii^ifuilin b ^bt^upiinj X 

10 t/«- ^"^*h^"9h^ cibn uiu^ifu/iiu juipbi^b.^ 

I I ibg fU,iibri%utjb%uij nUbuiutusuutp . Ui^ b^ 
^u/hpnb'lt uin ^ ifu/bj/ii b (f b itp/i m i/utpuij 
nf'*bnuj , jtapbubibtt liniiuntu^ ntnpbptatpj . 
be lt^gb% ttui^ifu/Utiii b pbnujj tfb%%bL. 
nantpi j^h'jimpujj jntpbi_btbu bnntPu^l^ . 

I— (/t- hyuiububli iiiu^tfujl/jili ifpuKbu uOnp.^ 
niuiiujit , bt- »/^ %npuM ib'itbnb^ ^mjh IA_ 
ft/i I l/j^J ujifb'ijutjii bpfibp il^'hfh ^bn , 
/#<_ uui^i/iuij^ Isnpiu snL.pyujIitubb t 

1 3 frt- utiuuinebpbujg u ndu^u npnengli 

f*upuiibip bt- uju^ , (/./» 4" "PHri tT 

duMitu^tqbu^n fiutu tlb^kiubiuL. , nptu^u 
'^pujtfu/u bin Oi^p iitiui q'liui iiliii nbnpqU 

\h bt- bbuni ubniili {} UMlMUMti^p • ^liiiuii an 
lun. gbn npnennii fpnt-pb'tib* be qbn npn^ 
entpi puinuii puin uiuilin utu^nitubtnuMq 
bepbu/ha , be ^^" qbntili Ij uhiiuu^h , 
7v/' V" pi-pbiitUq (jiujlibniu (jnpnuj^ 
'liiuhne ju/itnbuu/ti *^nh^"^h /' ^ujpuMe nj 
pi/q bnnifh lapbebiba t 

16 Ue ruotibqute o^/» p^*'l (j ntluhup be tu^ 

1 7 u^ , {j*ju iMilMnvufu^ lilt tupuitinU np J-iu^ 
n.u/bqbgni.gu/ljbgb*ij Xbq t^P^I'f^ * un/""^ 

18 qt^p ^la^iutiuij be obnne U'"i-bui% . fje 
up lib bybituli b ffuq^ uiiAm.gne^ t/^iu^ 

19 rtuiliq.bqnt.quil/bi Xbq l^p^hn^ ■ »<- "V" 
uittneuitt^ bu ujpu/htps . qbqptt Ont.niaj 

20 r'uq^p "Plh &bipnubu£j . obqb^i Q ifiuen.^ 
21^/^* Uujquitf^^i "pql* U*iff'rren.tuj , obqb% 

hb'i/buJif/tiib Uqqujq "pqh rutuqntJniuj • 

22 obqjiii piu'iiurj by/uuili Pujb^bp rtpnb Uq^ 

23 niuj . ilpt^Lntfib (jniJiibipiuj , H^IP npq^ 
entfu U iftliuiu^b bybjiu*ii U^'h^l '*P^h U^e^ 

24 i/ibiuj . obnb nprfunQ% Uihpbifb* bsbtu/ii 

25 Huiifni.1^^ T'lt U tupujp-iMMj . Obqjtii ^lu^ 
pni.qniib* b%pjui% UnhumihuMh f^pqh ^*uirt-~ 

'l{\%uj^tui , ijbqb npiii-ntpi PiiuM^iupiui A^v 

21 btuih <Puinuib^i npnb llqbuij . Obnb npn.-^ 
i~ntfi* U,ubpiuf^ ^^^uAi U.^bniJp rtpq^ U b^ 

2S nhi/hiuj . Obqliii fjbi^ipiuqbifuij* bsjuuih 
29 <f*uiniuf^i "pifh U.ubnenujj t U n^iu bu n— 
pnq ^ptuuiul) bui O^p ptutriuubi npqenqh 
I'npiuibip q^pqpp*' 'Vuiiifu'liiugenff t 

I (j«- tuoubgtue S^p p^*q irnijubup jtupbi-^ "^ Cfp • uin-ftl* g"*! nntvengh Irm-alrit/t nutn uiitiitg %ui^iuuthutttig fii^nhttAgt «bPf bf4» 3'"lf 


P-bh-B 183 tfttLutu IT nt^UMpniJ' tun bqbpp SrtftifuilUut^ 

2%nL jujitfffii/u/ij bffr^rrtf^li , frc luu^ , 4/""- 
ifujh utni-ri nnqi-ntfl/ /'upuijh^^M , bi^ uiut^ 
gb% l^bi^tnutifuntfu [» ilJt^utijUMtj (jiMJi^nutu^ 
^"3 h^-pbuhitf ^ufqut^ii pliiut^nt-pbuilttj , 
bn^ ^ani-nujnutuMliit ^nt-p^ 1,p'"1'"^'*.p P' P- 

^ bu/fta uiuigb% ^bvinuttfi-nifU t Ut- ^if'fjp" 
%naiu ^""1"*^^ phiijlfnL^biulJ , bi^ "i^tu^ 
tnni-ab uji^i %nifiu bnbtjfjli fuutyuAttj un^ 
ijut , bi^ uaiSb'ltuMpi snp^ntntnUbiutf %ntfui i 

A UL. lunnt-tunXu^ij^ ^"^niu^utiflj qnpu tnutj^ 
g^^ Q^bL.miugi.nijb ^i ufuiputg^ ^tur^ui^pu 
be ujptitu/^ni uiusputuplt bpbni-u 'iingiupu 

b buj%ant^t/* %ni_p'9u/liujff^ t Gt, ^tut^bu^Jr^ 
utputuj^nj ^tuq^ui^^'it , jtupbi^b^^g 'fl 
ifuih^ bpbnuu ^mqufpu bunjt^nt^iu , bi 
piitt. ^ujpuit.ni bnnifh bpbnLu ^luampu 
bu/Utf-riL^u , bi^ n^l ^"*l'"^'"lpt' bpi^ni^u 
^tuqujnu biiAtqnLfliu , bt. P^*'h qnqtth ^pt,^ 
ubub bpbni^u ^utqtstpu bujTiqnt.nu . bt. 

6 nutpni-UipAujiju * ^utntunuigh t UL. ^^u'- 
nui^uu qnpu tniuiq^o i^hi^utuigungi* , qijbg 
Mturttu^u uiuMututnuMltpq I'^P '^'"Jffk'B • 
thuiju^bi uihnp uuiiulinnb% . bt. tun. luptnt- 

1 ^tjjntJuunL.% bu bpbnt_u nittnm^u t l^f %u/tinL, , bL. bphu ^tuntunu tntMj9b^ jbpb^ 
ph'lJ "f^tutitA^tuqt^nn , bt^ bnbgb tujU tuiiJiu^ 
l^ 1^/iijnt.l^biMj llprii^nnh /*upujfbib , bbpU bt- 
tti uhi nbj titttti A lib A A bp nt^tf , b nhQh^* 
Mtiiitti»^,ph luhtn^pu *Jbq tntutuutntijlt^ , 
thtMjpjibi tittinp tuifb'itisjjiip np ^tupbuittpq^ 
atMiiiCklt nt-pni-^ tubtuiiuij t 

16 Pl bfJ^^ bpbutiS^bn^j tSMUoP^nd n^ ^tup^ 
btuhbn^ bt- uuiu/tiuhibg^ rpiin , utntuijon 

17 4^ . tfus^nt_ tfbngb utipMtUonU t ul. bff ^ ujtflwhtujib ^tiMniu^u ^tuntnuniJU o<- nt-^ 
^tuntu^ inuiiq^^ ibt^tntugt^nglM , bt. ^'"''- 

8 utu bu ttpnt^ptuuuttMiiiu bt^pbualig i pt 
nntuntu^n I^P """Jff^tP P Y"'/"*-"' "5 
npnt-ngU Puptijjbtb , b ptugifusg ptutpnt-tlu , 
bt. b utubtut.nt,q uuibiut-u . pum pt-ptu^ttiU^ 
Shi~p d-tunti/Unnt_0butij qnp fftuntM^t^ngbit 
intuqb% b ntuntu^tMMq tialtmU' ^^bt^tntugt^ngUt 

9 tt. fuoubgtJUL. Stp P^'t fTntfttfii/p bt. ui. 
^0/i^, lUoubiug pbn npnbi/b PnpuMjb^p bt. 

UMutuugbu glinutu , pni-^ iMtt.tuqbg luugtu^ 
^t*p P^l Snpnii/Uu/h jbpbhph ^ti/iitithtjug^ 

\\ *-ng f ut- ntuinni-u^^ kbq ntuqtii^u , np 
tbiibgtth kbq uttiiututnts/btug tbutpMKbf^ itutqp 
utqu/bnqtth , utiPb%tuht np Sutpqu/lipgq 

\^ qutiji^ ni.pnt.^ uMbtuiftnj \ ut- bnbgjut abn 
^tuntu^n tuujtuuuiuiith b i/hpciguunpq; lup^ 
buui/b , bt- tfb itbntihtbqb utiMUihor^t iTpu^ 
ibu btJJqq^ tuntsi^b dnnntlpnbtttuU p nu/. 

^o $ntuutniMMlib i \ji. M^uqtu^^pU 1"p '""'Jffk^ 
'[bg ^i"q"^^^ uMtutuumtuUp §piipgpli \bq \ 

»4 Upbu Mtnqtu^u mutfb^ jiM»jtt!fnju QnpqtJU^ pnhtiJ^utptut. npntl ubntulibnh n^ ^tup^ 
btulibng qlttMM bt. tfb ntMilinnp , uututuon ^ . 

18 iFtu^nt- ifbnqb utgu/horAt i Ut. bid g thmj^ 
mbqJ^*lj njijo0ntJ b kbntuijg npntj tTbniu^ 
"hbab n^* ^tupbuAtbn^ tpiuM bt. tfbntuUb^ 
qp , utiMiMilioq g > ifm^nL. ifbnqb utqu/tioqu . 

19 ubpaiut-np tupbti/i/jt utqti/ltgg qutgujIioqU . 
jnptfuiif iqiutntn^bug^ %itnj uuiu^g^ ^Jtn t 

20 l/t- bp^ tun P slitutfni.p^btuU tfqbug^ qUtu , 
bt. aqbuqk utfiu qiutfblMiuilj utitopr pitup^ 

21 nturunt pbuitTp bi. ifbmuhbgp ^ Htutf tun. 
^pftliiui ^tupbu/ltbq^ qtttu kbntutjp h*-p"tl 
//(_ tfbntuUbgh , tJtuSni- tibngb np b^tupb . 
uiutuhoq k , iPuM^nt. tlbnqb np ututiAjft^ 
qgb • ubpkiuunp tupbiutiit ututuUqg qututu^ 
itoqu b ttMtumiu^bilt unptu utTtu t 

22 Uttuiu P'k tJpbtiitubtut- bt- nS tun U-sUtu^ 
tfni^fj'but'u tfqbuql^ t^tu ^ bt^ Aqbug^ %ifiu 
qiuifbuiuih tJulioP' bt. nj biiupniu/unt-,^ 

)i3 l^bujifp , 'ituif qtutTb^tuju ^f^p npnJ tfb^ 
ntultbqp , bt, nS qptnnt.p^btutfn ^tupbtuhpqg qhm bt. tfbntuttbgb , bt. %v jhp ^"pm utpfu3n.ng bt. fuujfutija *t»pr* ^'"^'^ «*-!»«# ^ustpitp P%1itutlb bt. nS P^'ipkp i'^P "'"-"bt uiftu , 
24 ptuinbuqb tfnqmJntptib b ifg^ ^lupbuj^ 
%bibiutjU bt, h i/j^^ tShpkiut-npb tupbu/t/b 
*2d putn ntutniuutniuutuqu lujunqpb , ut. lutii^ 
pbqnt^uqk t^nqntJnt-pnlt qututuitorfu h tlbp^ 
auji^npg tupbiuub , bt. jnt.qiupbbnqg qutu 
ti nnnilnt-pnlt tubqpqls b ntuntu^pU tuuituu^ 
utu/lib jnp ujiqutt-phbtupj ^p . Al pbtubbu^ 
qk ufUn tfttUsbt, tibntuUbgb nuM^tihttitfu 

26 iTbh nnp oikttU bi.qnqh upant^P'btuU % ut. 
bff^ bttt^bintl bituubqk uuinAioqlt pum 
utu^ilu/ltu ^tuqiunplt jnp tuuMtut-hiibqtutSU ^ 

27 Ut. qinqk aT/ui t/bpAiui.np tupbiuuu tup^ 
intu^nj utu^tfu/hiuq ^utqtu^ph tuiuiuumtu^ 
ub ht_pni , bt- uuMtuhqg ilbpAutt-np tup^ 
btuliii quutu/borni ^ tfb lh*^hgh tftu^tutqtupm t 

28 H^tutjU tujitnpbb A ^ujqutjtb tutuiut^fthftiu 
bi^pnj abtubbugk ^ tilhtsbt. tfbntMtbbqb ^tu^ ° bf'f* ^utpflU'i'yp-^Jt* (uu£Uiitnn^'h\ 184 P-bb-B jbin uanusibainj ^tu^tMj^ 
% uifjtii ifh a A n utnAffh tMjIinn ^i u ut u/li o rfu 
3 PHPP ««i#f»<_Miw/fO Iti^nnn t t?L bnnan ujiu 
aha ntnuMt-nilliu nujinututnujitn ituniiu ahn , 
tiuifbltiujli rtliuiiitti.M'buih aH nni-if t 
oO U.ifbuiiijlj nn ^uinliuilipn^ nuiitc^i , iluui^ 

^h*-^P utMittii$$ilM^i nnuMittUonli . ht ifh ifhujjit 
uU*"J ifh iJifiuiuiin^ uuitultuiliaini niuliKli ) 

31 Ijt- ipnbu/lsu pit ft u/tiAliit jt iiuitihtnnl^ np 
ttuj^itiujujpin p'fh '■'/' *iitilini^nnt-^ . '"// 

32 tfuj^riL. UbfXiultbuh x Uc ifb uinUni^ntH-ji 
ijipbiMMliu iltAttiU ihtiiiu\bini b ntunuM,ult tu^ 
UMUMutntMMtip lun. tipt^uttntauMU aliiubbinj 
ibpbnjiii , iFlnisbL. iibnutlibtih ^ptu^tuhuiitt 

33 ifbb^ % UL. ifb yii/nujptba^n 'jbpbbp*!*'' . bt^ 
"i •H*'"~P3h ^n^lhl jujpb'lJ^'ii ^bntnj b t/b^ 

O^ putt ItnpiiJ , bjif^ rti liipbuiilpit "^bninilx iJt. 

p litlui , fnpni-ii bit abiuubaujiu b upyp 
^ Ahprti-if , nb bit bif S^p 'UtUtnnL^uih^ , np 
pliuibbil p til^j npn.t_naU l^uputibip % 

1 \j*- uiuutbuhi bstuu/lM^ abnb npnt^nalt 
t^utnuitunnL. nnnt^nj U t"J>pp*"f npni-ni 

(f uiUtuu^p p nbni^ npni^ntpt iSntlubipnt- , 
bi_ Uioubaujit u»n.tu\b (f rtt/upitb bu ' mniu^ 
yb OnbutniuprtL. ^ut^uiutuip , /tl iunuiyp 
bybj It/is tun mutltg %tij^uJUjbtnuMn npnunult 

2 puptMJibip J fjL. tjuubli , obtunltn tibpni.it 
^piutliitU but ^^p iniut abpiippit triuniult^ 
ttnt P^buMit "^tJpautii nprtt-nipt l^upiMiibib bt- tttbtutttir% ^ftiutfiijii 
nuilitini^i 'in S/»j 
P btSU tpninbitiuijlt Utit^ Stp UttUf^ 

ftputnu Utunutititutrni- 

'' IP ^P '^P^*- *f •" U*- "^ptt bp ^ lj^l*!fl^' 
ilhni-ti nbnpitU i^upmibib butlitMft^ , b. 
piurtliiMMinb ijbainll linniu p btnini-uiv nn 
^iiiptt ilbpntt , bt, luji^bini^ijni^ b truin.uili~^ 
ani^P pt-U tuilip tibttp npnn ililtbnlilili btti '' Off* qfftttn^ttiiin.rf-lf} ftL^ \}iunufiuiun-nt- hnpon Jh^ 
nnj rf-umlrputa %nniu 'iitMMj^ » ^«- I* tfp^tu^^ tftJutx.iMiijq^nLpbuAi 

4 ifbpnj ptunlJutjgb . Ul. bp^ ll'^hdl' f^"'^ 

ttni^pbuii npnt-ntih Puptuibtb , ttut^btnt.^ riuniuiitfni. pi,A f, </„ rini^P btllt tibn pit npnn ipltpftbiht bitfUuMi^ ^ 
bi- b ffujnit/tJiinL-Pli%^ 3^ll' ujtittba tfb^ 
p"f pinrziitiiittb d'uin.titlitLnt.PpiSli untttu \ 

5 pi_ luuimni- pph uMta (/ ntJu^n npnt-nnh 

pnpiti^bib ^pmiltiiltuii- ^bnttih ac tuul^ , 

inn. uipi Q**p luuinti nliui '{"H ttp*i.i~nnu 

O (y mi II b i/i uit 1 U.fii Huji/ ^ 'fP ^puiiintU but Sir Irp mil . fl. Uu 1"i uiiufint. . [i«t t ilpnu ^luani p nt,biinp tutju unntit btth^ 

tfpU tinniu (p^*ii*_^,P , P"^J!I /' H^nJ* '^opb 

7 bi^pbujjjn biibifjiii IpiiJiuJtp . ul. ifb tlm^ 

bibunp trtufitiilin.ni.pbL.u npni^nab Pupiu^ 

jbf/i gb,^^ li rjbii . y/t jlit.pui^uili^[tt.p ifut^ 

iLitilii^ni^P ptSi ^uijpiriib H^nJ' f"-P"J J'"" 

S pbuiibu "/*ffp,pii pupuiibib i ut- tuifblitujU 

oppnpri ^ ifbpXitii_np tl ujn.ujiin.ni-P buiU p 

nbrtjiu npiii_nipi pnpujjbip ilpni-tM nuifb^ 

jniq^t^iulfuj'hi; iop [li-pnj //''///17/f ^/A , ^^ 

iPbpXujL.npbnnt-tjnb% "Pll'-R^ l^upuifbib 

pi-pinnujTjKpi.p ii^ujjpbup vujn.ujiia.nt PptSti 

^bip , t7<_ t/'b ibniubntib db^ujb b ttbn^ 

J'"Jl 0^1 • "W /fipni^ujit^/'i-p JpL.p <fut^ 

nujlin.ni.pbtfli jijipbniib'iu "/"/Ap^ Piipiujbtbt 

10 t?L npujgu ^pijji/in*h but O^p U rtJiih-^ 
np , ujJUuil^u tJMpujpbu rfumbp^pU Ijujn^ 

I I ujuiuinm. ■ UL. bnbii l^bpuui bi^uunuj bt, 
II brt,puj bt. u"*-*" "*- fJ uiiuntJj nuinbp^^J 
If ujnuiuiijjn.nL. ^opbnpuipn npitunn bt^p^ 

12 bu^itj biuliiurpi P itbn^'ij U u/tiuiu^b npn^ 
unuti Sntlubijinij bnb'b buUJuijn , bi.. b^ 
rtbli a ujnujlntni_p pt-tiD lintJUJ tiuatiUJutn^.^ 

\o ifp ^opn pi_pbii/litj t UiftJ bit ujujmni_p^ 
ptijlin bL. bpiui.nL^Mjj be rtuiutuiutnujlin 

ttnp ujujutnt^ppbittn O^p p Abitu U rfJi*p"p " itupbt-tfni-inu U ni/iiia III an L. . utii nuiiiujiinf^ tujUnpiltJjlj *Jnp^'**/p ' bnbpp (ynp^ h/hui% '^I'Fr* ^^*~lbl fuouh^u^L- ^bpf 

qhuifh diiiiLut^iq.ni-ld fiL% 'O^Ff ^tu. 

hiiqltii *M;Ff nptf.i.nq% \Sit.%itMuk^ api^t^npt J-Uin.it^ia ii n-iMt'liii.hitqk'l* ' ' l?pf • 1'Pn.i-nai 
l^bpf* nnn.t.nq'it l^upii^tjLifi A n.utjuiuit -►^-♦^)->o-«-<»-*-c<-(i>«-»-^ unshf bpi<rnm-ifui ophius %i_- ^-n- 


MMuaiit 'il- ./" ututt iBtiohuitin b**h utntAMnpU . op ot/» 

ihq fi Liuint-iua- t 

huig q^iuijUMpiuu^litnutt ■ 

tnnt^i^nj, hi- p.iup^ii'tfutL, St/» fr«- S^'J-P ktMuhhi <f utn-iiiiiii y ^i-ngl', 7^ ^hp St/» /A7. afe^ .<f fr^ P't ^t«#/ trptfuntJis II n<_^ <u</j& lb ur trp 
hputq luuut .9 ^^r ' un^it LP' butM»tfit ji^u/uy, Miu%qttihhi^r p^f- un-nJi/* qtuiP f^'f- 

U nt^pujf I 
P't i/ututhlrtug St/» yi <tfrnL« %r»7Ui opt-jfA 

fri- 9n</9- ■ ^*- tfiu tut/lit tf-lrgnjQ l^p' 

If ftp %ni3ut ll'ni-ab'l-fi t*_ ^utnuii 1 
(w't >/»"/*/?"/ A- *«o 1l/rtOf»<_% y pttni-g hi- Itp' 

uni qhnhit* uin.uifiti ufu* ^ti Juin-hi 

lun- ut^ff Qbunt-UMj jiiijiw^nju 3"/*- 

HUtituAni-, Jp't^tri- qhtsikntiugp hp' 

If /'pi* n^f- Us It-It* up. t 
VnXuiih LutJirind iMtn^bi %nguM f^pkhp^ 

l).7#«^j^, uiuk t ^St/* tftnUM'ittTf^ ft 

ibtutL.% MA"''* ''- u'^'UfKTir uipUMp o/'u 

St/» ih"ii^ Xbp I 
Bo/»t^"^ ti'nb *J""-w/"*.l ^^'>^ IfiuiP ^111- 

inutlibi 1 "//I Ufui%bi ft qnifbiitn bu 

h 2*"t tultAuHtn I 
^ftjbnni^gti^ii qu»%b qbpb*-ni-3Vli U,"#/?ni_ - 

^n/ fOpit btfbnbqi-fij, bi- uiiutnnt^pp^^ t^ibi Ln > Ahi\ "t-r' \Tb^u*qnt-qii*it^ bi-ii qb pUMJuuifiult , IS h \^i upt^ liftf Uli^ b hp } */*" ,i1.b, J^Pkl'V^^ t«- 7^"*-^ iflnut'hb^ tfi ft-tul, 
\3tUinnt-iU' ■ '"PI- ItVl^ l^pn^p' yA 
>A- ^n<_^ &-iMifu/i^ t I 
utluMit-Outh ilbnuM^mftuii \huuiai-i-nj lun. 
%nuuM iV}qfiuitnnuk; be imit-m^t 
^u*tn*ug tibpfiu ^uiq.ii^u'ii jui%ffi^u \\np. 
n.ti*%uM*linL, ^utuftui^ftitnt-/^ ftiJit iiiLiu- Wu. ■y •'•Y'"''^."'? ^pkP"P7'^ yuwyujtiyu Itnuiu qutuiab uMutm- 
if.Mtti/uiM, be qq.ni_^UMgnLgutiih "f'ph/ 
^St/* \Xautni-tui-, qfi St/» t^f* t • t*_ 

%uifmuAAnin 4" > a- 1 

a- 9 

II- 19 

tt. 41 

p. 2 

r- 24 

T-. 18 

1.. 23 

•1- I 

T- 9 

T-. 21 

T-. 32 

1-. 41 

•V- 44 U'A' Jtnpibugbu Qohp l\,umnt-u»a- ^n, bt- 
q'^uiZCniu^* luieuifft %npBiM uipuiuouu , 
qft ^^7 p"*pt t ' 

qftti, *"ll H*2P I qtfpimtt'f %nuuM 1 
Op^ini-[3 ftL-'ttu junuuituiiuij [t ufn^bjit 

qiuuiinnuppuJiiult 1 
Aftuiutnui'ttutt- Jbpitbi luuh qfi*qqu% utn- 
uuiLuMi- uiuLutL. , qft ifft fS uiiftitL^ 
pbuafi bpfffip'^* bt- q-utqiti^rp ft 'tiuiiM 
pu.qfiiiugft'l. . 
^ft^bgitequtitl;: qu^uihybiftu ut%iiitqtu$nfi'ii , 
itpnJ Jtmitt^ uMtt%l; i/ftLO-uiitbi lAn- 
uuM tl^pffftp^ P"*ph ' '»*- *"**'" k"tj 
fd k n^ ^uigfiL. JfituJU Ifb^gh ifiupif,i 
ifft ^ufUMptniiiugftu t ".9 J' U%iX qft v>t/» Wutnni-uih- ^nupl* O'u afA->' ■'/•' "t. ,A f3-iut'nup qiMtpfiL% , tt- 


.^J.O^f IPA l*thl hnuiattt'^iiiiiiifn anp lynutnnlr^nt. • u'bh'l. •l-fi''t_ ,/ a- .*„ "qp op Liu if* '^bn-uiL. npft • «*// ^'"p- 
bnS^buqfiit ni-p be q.utiii%figftli 1 
P ifbpuii Jbit-b inq i/fi quibi uiitu aui^ 
Luiut ^uipbuAbi I l»-t -', ti a.. 16 

t- 1 

t. 11 

t- 17 

C- 1 fuft^ uiuuiiutfli qP'-fituiJftu ^ni U,uui 
jft^h quMn.iu^f,% ^lun-ii.ii'i.hiiilf iqi**- 
^nah, be fo h Juiu% npfa nt^ 1"P " " " 
11"f-P p'"pk"'3""~ ^hq^ St/» uuMtMwuM- 
Ubi t neuutft qui%ft ^utpbuii bii bu 
A nnui 1/1 

QpTbgrtequAh iMpk^"^ uijhiututneP-ftL^Ht 
bpbpnnq.^1 oiun.UJiAbtfft , be P'h 
ini.iue ftiiX Shp ^*- "> uiiiutiiil^buMg 
qXbq* 

|j/i£)>4Jj# uiiMMutttefipt; %nQiu fi obuin^ht 
npitJ <fu£ieiii^iq.bi iHitpp^ uiugb^i qhp- 

ktp^' 

S^tftie^i"^'"*! tqtuinrtefipb ft 't-f*3' "*- /"**"' 
ubi loph'^iuit be junbuii ft %JftiM * 

ffl bu ft dbpiMMj ubithgti beu »/»"/ 

On'^^nep-fie%a bt- u^il;ftu q%k* f* [ubfh 
LtMMiT ft flttfri t If- >P"'*/'"/t liuip- 
q-ii'l qi"fi* A rhpmq b. h ^lupftqftU t 

Vyphf >/""'/«"/t qiupXuAtu be *iq-pof_~ 

buiiu tuqq-uiqh 1 
h dfineiP mbqeiip itiumnequ/hbi uiub 
qnq^iuLbqi^ ft lift tuuinneuth^ iuu*2~ 
innefB-fielt q'tmuitt <rnqnqbinilt \-ppo be quia "iPlyE luthiuiiunu n 9piun*nQ qiuiP iO*t.u 
uutliuiq t 

S^Jbtebinuifiii uMu/tiit-nefuut ii'jiuiqq.ei*fl» 
uiuMi iuuht tfUtiP JutjSkUirebi t ^^Jl_ A 
%npu Lu/httlip quiia n^ ^piuJuffb'u , 
aft **lf"tp' b^ q-fiit^ii ungut 1 C- 11 

(«■• 25 

*. 12 

d<U.. 13 

d-a- 26 

d-a. 32 

d-P- 5 

d-P • 20 

d-S-. 1 

d--*-. 1 

d-O- 3 

d>T- 2^ 186 s-LOMj-p ijpiipnn>irai, oni.M.s \yp trifihi aa.uMn^ ^ lfutp% Jon ff-p"! ' 


.ibut •%k 


.Jb-i.. mtuuutltn jph^bi^ ^oin/ig, iitli puinutpu ab b%„ "PPS "11F"3 • "U ""t' ^•),bi^ 
'■ll"3 • U^uwi/qp uiuu/itonii uu/uAah% i 
^jM*^»Mi«/^£r# auut'^intiit nitLlrnfiii t 
Up^nL^ ttL. Irnpt-^ dLutifti-P uuiiu%a^ Jut- 

^tuiutttpinit 1 
Itpn a utuMpui v cpputi h uiuttnkputntP^ 

tri- npn a n.ujnjtu*i ■ 
ijppituiu utuMjutpkinj qoutnuMpu p-y%iMMi/^ 

btiMB I 
Ujutnh-iuanph- "^u/tiiuisutuhuit ns ututpii- 3-^d' „%h, ("*(: if-utaft uuiuAbutf h tLUM^Mnh Irt^ ith' 

uifiah^i auiuu*^oni» i 
APttun^ttuLhi fi't f-^p^*"/ Ittut'uiju JKi*^ 

♦ frt- iM<Vot I* tnnL% putn op/iiih i 
H,u«u1f uiuMtntii^aiiff qu/iinpuAt^Lu^ ft htnp- 

yifi-pn. uihn.pu/ttLni-fd truA YiLlinha- 

•-V' 

rufnuna-lri butJ* huuishi tuu^ quMhintt-MuL 

"Pth* fd tunki qhiiuihttiMU^ ^tuht 

^it/h qJht,tnu titpbunt-'^ i 
j{ Jni tip hull h 

q puiuut bnaop 
H^cuutt uituutytit'£ 

LuAutfti qp^'f p-hn^uiJit tu^iLiiUMi 
pni-qtultirt i 
qq-kuutnt-Q u$puiha ht- quut^Jhiit aifttLp-lrtiji^tu i 
^uiHitmi-iqJtiijph Itl. qXtuqa yu 21 pqu n t hail hp npn. titJjth ft) nqnt_p tiL% utn-- 
%bi hnaoplM uiuMpuinuq^ L- Jfi Y/* 
4 /_ fl*""-^ u/n. fi stnutini Jtnju fc«_ 
p.opif fi Jh-pAir^u/i utjft% /^'»7/7/ ' 

^Ot-p'ltDpnpq nt^J* utJh uMnXuiLtii qup~ 

P^tJ^SP h-UMO-UMjIt p njuiLfip, np ph 

^fe^Af ^uitihuglt utlfu/l.f2' *>^- 

paiMiiifL t 

Xjni^pnbi uiu^ iljnnt-UMunt^tP abufbth^jOtu 

«Jb. .J'f. 22 d-b- 1 *b- 12 H^Wlf^r ututuini.ni hpjtq Jtri-utJlrf^' moiifloit ■ 
\}pplnuqpi; q.utuituLnputq mn-Uibn uuiyui- 

n-nn q.tuutfrt t 
^uiitqiri tuituiutn-U JbpX utn- uhquti/h i 
^^tni-hpbi citrutn^t quiputtMtutt.np uihu$- 

unt^ t 
iJp^nt.^ bt- bppL^ 4k"Uh*''P Jbn-nfi Jut- 

*^uiututputh ^ bi- autpA^^ q\uipu p 

S,Jb& b^} quiujutuutut'tt oiu^tuttutio q.uj- 
utbuapi* , bL. ni ^utt-utitbtui pit 

uututltqpl* I 

nbu fi*kiu/it, npni-J* lun. bi-p nL%bt 

qqpp" I"//" uta^ t 
Z,uia ^ut^utuutjltit ^ qbutbuta JnnnJpn.~ 

but'l.'i. . 
Aq.b*-P'bibutJ* btu^utnn.bi^ qft Jutpqu/p^ 

jutpnt-ugl; Abq^ St/» » 
Vppu bt^u _uutnutpa qutu»nt^qu/lfb i utui; 
luttqutuututli uibuiititti uututt'i d-b. 

d-a- 

d-2. 
AS.- d-t- 

d-b- 

d-C- 

d-C- 

d-f'>-- 
d-l*-- 
d-l*-. 

d-p-. 

h. 
1'. 
I'D.. 
I'll.. 


bP. 
bP. 19 
1 

18 
21 d-b- 1 14 

1 

9 

1 

11 
14 

15 10 

10 

1 hi).. 15 18 
1 ^lumnuiu pu q^'bi 2"'~P9_ q^^^^^bop t 

^nLpq. ^'^'"9' Jui*liutt-ui%q jq^lf • 
Qju'pkj bquiJp. bt- ^ynij, np b ^"*q^p~ f7/ iHin nhnt-J*t \Xji*ttjiutbtutn^t *qq b%ni-ij unt-pp.% qifutpu 

ufqftng X 
\ynuta utn^'bi %2Uth uthJhn^utant.p butiti 
{\p auiJauiub q^[i^' b'-p /' 2^*'*-P~b*^ %iufm 

outh qivn-linutli qUut t 
^iqutlau^bi q^tuigbtuiuh i 
^\^uiu% htoubabinj bt- <Y'X^^/c/ ^"'-"b A 

n.u/2J"b ^*"*^ A •p""l"*-^b* ^*' >l^*"^ 

^Juiuthbi tun. Jonni- i 

*\^iuu% ^ptkututbfng bt- ifutuh iqnit^^npq. 

Mbpt^b q\kJn^'"*^b^' ^*- q^"il^»p*''gb'^ ' 
*\^uiu% bitutn YtqfiuifututgLnQ bt- \jq.nthpti- 

jbgung ' 
llnLna utut^bi qputhutl/L A pituiqutlr utrt~ 

urbqni,p-b%b\ sbS" qqoutbutt- qpb' 

o '-"^' 

ilJutuii'bt qil^utn^uti A i_"*P '"bn^b q*'"' 

bint-nbtui i 
^u^nn^tl^bi bt- ^XnL^pbi q.fiutMtg t 
^utpjbift utub qni qJutpiu Ant-pbuib i 
Z^putd bjtti ututj jt *l'**2b*b3 * 
il^bqbuti nt-pauf% iiutuiutqbi i 
Qutpuf bt- Jt'ljqb "(fWS Juibuti nt-utbi Jp^ 

uiilt^ bt- n« uti/utiibt I 
Hi ^UMpb *i-P"4 "'p^ivkbuti ^l*^ ^*- **(J' 

/"«-*/* bnbuti^ ^ Jbn-utitbf^ 4kpt}*^ 

tun-ith , IffLXit, '/^ J" ufP*% X \jnpnq tfib u un u»ab tu i% t/b btob b ■V""""- puiqa ^qputt-bi qbpLnt-a bpbitAtutPiupa i 

IT" 

P. pqutqnqli Jiu^nL. uutti/tiaji 
nnnut th tuptnMtipni autuutuplt fpqp ' 
ni-^utbbi qqptut-ii ttium nbt-nuii >p^nt-Quilitri 

qJhi-tnu itipU 
i^tlutpi iiutpXbtu%^i A %Jp% utt-nt-p itauf 

pbi %utlu ^utb qJh*~utu utpbt-UL^ % 
U A Jbn-nh S**lip t^'q- JbqutQ "pq-^*!/ ' 
^qqnt-b I qnpp.u, bu ^qpuit-bi quiittu'ii^at 
\iutnJtbi ^uiubuioutq « n\ an-utnutq bt- 

'♦ uiuititiiptuq 1 
'X'tun-tuunL^ lu'tiqutj^ ^tupbtn%bi qutpJtu^ 

^ift^ quA»ht bt- utii ftt I 
AUtuutbi qgn-ni-lt bqfih butinuit.nj t 
^\b'itqut*li[t bqpufjp% iun.gb qbf*^ uthqutt-utq 

bqaop Jbn^binif uiutiu p-b "} utn*-^ 

4^% n_p pb b p '"^bi qi'Up b'-p *i^pk"'~ 

t-npbiuq ifittpuiu/bq/tit k.'"l3b ^P*"" 

pbugb ikbn^tit I 
M»^rt^ bt. fiutftp tupqtttp ^fth^gfAti 
^tit%nL% \y,Juittbl^utj fyfbi cuu^Ti "p k*"' 

ututpbQUiL. ft Xbn.'ti \jni-pP_pbb* J*"f 

bt- ibpqbi-q biutbtuqnpoiug t 
W^n-iM/f/ti* tqutqitJ^ft biuthbt tuut; ji utbqfi uuLnt^utiiit \Xutnnt-h-ni, bt- 
lituitu p-bpag bp^pb'^ * u%utiti u*% UtltUtl V 


i-Tp 


bP. 


8 


hP. 


9 


hP. 


10 


bP. 
bP. 


11 

12 


bP. 
bP. 


13 

22 


bP. 
bP. 


23 
30 


bi- 
bs.. 


1 
3 bl-. bl-. 9 

bS-. 15 

bS.. 17 

bS-. 18 

bS-. 19 

bS.. 21 

bS-. 24 bl-. 1 bl-. 


5 


bl-. 


6 


bl-. 


7 


I'T-. 


8 


bl-. 


10 


hi-. 


14 


bO-. 


16 


bl-. 


17 


bl-. 


19 


bb. 


1 


bb- 


4 bb. 5 bb. 11 
bb. 13 bb- 17 
bft. 1 •M,nMo-p bp^1^no'Mru^ opb'bu.a MMtlOUMUtiUa t 

\* U^p"l/ nn-btui _ptuphuij ubituMitwif f-itA*/ 
luuh aauM^iu opp^tugi* , an ni/f3 Irpa- %k,% 'U' e'-t 


^UMpa.li utht^hu t*_ op^tnL^ftiiu pti- 
P-lrn^nui jbptfnt.u ihpltl*!^ b W*~P 
UMtiyitiiMfli tuao-^t, LuttT auMp^ni-ptr§ p-hiu^'i^ • U. ^'"pf* 


^ aLytMMhu ^n mhuatru Lutbtlimi 

it-utf * U. atLnujiuQnt-nuA'ii hi- an* 
^titniibini^ %andu i »C"Zr''LV \k<b^ 
J '3'"-3 


uA v.. «% ht. •hi- • !••- hinuiutlxuti lopjii'uiau nn ft4 £r)f >^- **■/_• ^'^' bS- 12 M- M?- W-- W*. 19 *■*- J"Pt'*('^ ^ut^tu^pbintfj 

^pbuti aopt;ltuti tnuti iUMt-iMM^'it. aouM^tu- 
%jf*i I A P^'f'^ h n'ltnt.i t mftiiAfii tfn- 
nnJpn.buiVit ■ 

\^9 iihp ftuufnJ tngjui ^ptuduti* ^bunt-ft*M, 
bt- tfiti-^^utlfbiug uinifufiu^ ijnp fritA 
mn^bina l^p ttnnnJnL pn-% ■ h l. ^puu^ 
dufj a utg ^-P^l qop yhtiL. It) bi,%u'ti fi 
ll^"f/"*-P'b*-^ *''^'*>pf*^'tina'it ft tt-ifwtMf 
/ 7""*"" ^uipbtuali fti-pBitiUa I 

'T^UMftuibpbtui U nJupufi nSbuitt^ apbtua 
aop^bttL-M pLltu% h i/ittutbtult, II but 
fi ufiMt^butn j^Jrt-tntugfiui* i 

i^pti/i/7ii% utn-biui Xjndubuh biuAbi ft 
ibiun% tetbuu/itbi abpt/ftpb bt- Jiufu- 
jCuM^tbf^, U.%$MM^ _^itiii qbiittitb^" ,/"»- 
"-"'fhtug op<^%huia ajfupunkt itftUM- 
^unfnun-t bt- p"v ^ffnftQ gbnfta' ^'**g 
ft iftfiut^ttltl^ t 

\Jl iinJu^u p tbuMit^ XtutputL. * btnbu 

hi- UUMfu'auitiBauMt- t 
X^fi b^utg ^bunt- tftttbiiij^iufL \yntluftuft 
UMtt-iuf^inpn. €fnnattpta.btu%'ii t 187 

1,11- 1 

i.a. 9 

Ml- u 

UU.. 23 

IV- 48 

IT-. 1 

Uh- 9 « « « 0- to) « <t » e»^>v»-« bPMrnrn-nhirb opb^us •w ni«io a Ui, Uf ujuiatu .fo qnp niujbih jutjhunju iynnnufltu^tnL. ituhujujui^ 
utph tuMnUi_ilni_mu li'bnX A hn^h ^luniPhn , 

^ hu Z^uftii^nni-ufUui^ bu fluljbljiuj^t {(fb^ 

uiiuuuihopbmj ^uAiUtujuin^ b 'finnbiituj 

gibtufzit U ^ftp^* ifithsbi- a^uinbiiauittltbtuji^ 

O IfL. bnliL. n ^tunujtjijbnnnnnuu ujiJn , jtuu^ 
ubufuli ubutuiuuiUbnnpnnt^tT ^ nn on iflt ^n 
UMtfiinjls , iuoubauML. IT nilu^u pi*ih utifb. 
u ujjti nn n b uU P up utj f'tb , puut uj tfb*ii uijltb 
npuj^u uiujinnt-bpbujn ^ttPtu ^^p itn %i 

■^ uuj , if bin 'tiupbujitbini nlib^nU uspMiui 
[iyUndp^ujni.nn uplttubb um^ juuhat$ii 

bt- itiiJff ujp^tMii i*ujutMjhnL. naiiiubbuiiu 

O jiJ,utnuJpntJ p- bt. Juip*"!!*^* * (jmjiMbniu 
ijnpnuhiuhinL. J^phpf^ U niliupni- itbumt. 
li nilu^u ubiiubi nop^tu nutiunupb bi_ luug , 

O <3S/' Ut"inni-Luo ubp jnoiibuuiL. pt'f ubn 

p 'nnpbp bi, tuu^ , O^Jm lI'Hh 1 Z*^*"- 

7 bbin p ibpphu lutiuiP t ptnpoiujpnt^^ bc 
S'^'-bn^^ nnun utuinp , /rt_ ifuiuMttpa^n p 
tbutnliU IhUniJ p^utifi-nq , bi- tun utuitltb^ 
upli np %ni-p9 nijujbbtui bub'li aU.pujptua^ 
i-niJ^ p ibp/i%a bt^ b nuiyutu p^"f ^utptuu 
bu p'fff &niJbnplj *f^u/ltu/liUjaLnn , bt- J*"~ 
%bp\i lJtpiii%utljniS'' tfliti'tbv. tjfjbutlt ifbb 

o aabuilj Oipptuut i ^bu^^ an ut^tu tjujui^ 
ubgb utnui'^ Xbp l^phht^' t *Put^o tfuj^ 
n-u^ti^bg^^ qbpl^bph tinp bpnnuutj bu 
^uuptpi abpng , Utppui^ujunt. bi, Putu^iu^ 
Uujf bt- xjtubnauMi , uiuji unttut bu auii_ut^ 
i^p untjui jbtn 'hntitu nbpbbph np pop*^ 
t^ljutp% bi_ nifbnp**t 

V UL. iuoubauji pbn ciba b (fuitfutbtubj/ib 
jujjtttfblf ti_ uMubiT ^ lis buMpbtf ifbutjb ^tuit^ 

7<ni- bi- Onthlrnutit bt, l^nauiJiuti, Ol. \ytUtFnnjp- uti 
Bt. oftipu^uMiuufi ^l7f'f ■ pi^n- J^tuitutufuip^ ibnlii^ 

XSklr 'Sbpr- -1-1— t *bFr- h f^iypt- t 10 ^mptnb^ ^bq* S^p U,utnni.ujS- ifbp aujq^ 
tfusantn q&bq , bi^ uj^tttutunbb ^a nni_^ 
tujuop hpp^^ ntuuinbnu bpl/ubg uutqifnu^ 

iijO'buMtipi ^gp Utumni-uja ^utpalt utrpnq 
jiuubia^ b Xbn bi^u Mint* npKuJtp ^Mq ^tn^ 
nujpuJtnmmpb , bt. op'-tltbuu^ nabq npui^u 

11 bt- luoubtjujL. ptiq aba » Ol. 'th'^'pri buM^ 
pbnbii tintupU y/* / q*i»>pitutani-Ppt-li Abp 
bt. qtunluu Xbp be. q^ujbujnujbnt_p bt^iu 

\o Abp : *J'P'f utnuM b A^%9 ujpu biluju-^ 
utniMju bt. pjnp^pnuMbu/ftn bi- ^tn%&iupbnu 

\A ubptui abp p2pjtulju aba t i/t, tniauituu^ 
pju/itb utni-btui utauig^^ &/'" » Hu^pt-n^ ^ 

lO pujiin nnp hioubquip utnttbi t (/c UMn.p p 
a^^y^ qqbninuibtnuh , tnpu bifttjuuinijbu bu 
'^uthtiujpbnu bi- pjnp'>pquijunju ^ bu uta^ 
unuub i^inuui b Ubputj abp uintu^anpnu . 
^tuqtjjptuuibuiu bu ^mpbupuMuibtnu bu ipu^ 
uiuufburu bu tniuultiuutbtnu bu iuinalMUi^ 
1"IPP" iiujiniuunpujnJi abpnq i 

)(> (ju uiiMJuinuppbqb iiuiuiutunptaqii abpnq 
b ffuMiftn1iujbl/U lujjijifhb bu tnubu ^ l^num^ 
pnun tumbub b u^9 ^IP'^Pff abpng , bu 
nuiinbgutpnu^ mpnuipnupbtutfp p «/jf 9 utnlt 
bu bnpop bupnj , bu ^ *^k^ b[^^% ^upnj . 

I / uu ifb tunbnuqnuu ualili b nututtuutnu/hb ^ 

puui tbn^nihM bu nitin tfbapii ntainbghu* , 

bu ifh lunp^bubu jbpbuujg iftupnaj , qb 

niutniuutniMtlt'u U,'*tnnu^nj ^ . bu pu/b f^S 

np o utitpuiqnju ^utli qabq pq^ t ^utunuu^ 

18 9[*,p ""* h" '■"- P'^^'JR ' ^'- ^'"'nnubpbgh 

1 h '^""^"'^'"^/'^ J"y*"'A4^ quMuisUtn/b 
puibu qnp i^f^'hg^^ » 

19 IJu jnubuit b 'finpbpiuj yp^bgiu^ l^t 
uitiulttujlt tisUuauiuiutli P^'*l ubv bu pbn. 
ui^mnWli f IPP '7'"-tP P"H U'^^k'B * *fatn^ 
*JiUitqutp^ tbpliult U.iFnil p^utqunq , npuM^u 
inminnubpbujq h^p Ikumnt^utv tfbp t^q , 

20 bt. bbiun ifb%jbu g^iunbuaumubujj t uu 
ujutunb gXbq , "V"''^ illrbS"'- gibuiOLuU 
U^tfau p'^uiqunq qnp iS^T/' U,utnnuuMa ubp puut ^^bpf npufk" tJb^fiitt ^njhtu^u ^tjfitL% tmt-fif^^ bPMpnp'hnhimi op^^u.3 189 ifbn tituutUhuia tnn.tM»yh hnhutua Aannn 
luumn S^n Utuutnuiua- ^uiitali ubiina Xun . It'i, Ol. liuiuibtu. •jp /' ujfi hu uii tlb%bnbuhi /rt ailba usnu , bt. nnuibuabu tiba abpltptth , 
O'c uMUitntfbunuu uba a^utUatiMtiuiltu au/«. 
iMustuiun^pu P^H- "P biiulMpttbtl^ tuitnp , 

23 bt- untnniu^ujuti jnpu tfuiufi§btMbitlp % p. 
^ujanj prni-bnujL. iuniuyp pif piuhu . b 
luttp p aguy bpunmiijuuju *«//» , "'JP "f* 

iA putn abnb t UL. aUtuifliit btttti h ibtunlilt , 
««. ^luuitit tiplisbt_ b ^nplt nnbni-nb , bt. 

2tD iptnb lib aiilj ultut t \jf_ uinint p Xbnu bi^p^ 
buj%a h tutnnnj bpbphtlt , bt. b^itU luit tfba 
bt. phppit tfbn tipnitM . ittublt , r*iupb Jg 
bpbbpii *tnp S^p U.u€nni-ut^ muting ^ ifbia t 

2a> (jl. nj biuiJbtiujf^ biuilibi , be '^buinbijg,p 

""^i ptMMliliU ob until [j^uuint^hni ubpni , Gt. 
uipuih^bg^^ b ilpuaUu abp bt- tuuiuti^^ , 
0,rt tumiiini^p-bufu obtunU b'^u/ti tiifbti 
J"PQp^** Utib"lt*iuitiLng iluMttihbi gubg p 
Okbriu {j^tTnil p'^tutat^ng , uuiutuibbl ntfitg x 

28 U-pf Jf biu/tibnbif^ . bt. bnpuip^ Xbp 
gitjligpuibnni.rfbij guppmu abp bt. luubii , 
U*gg ifbv bt. puiant^ti bt. goputtinjU ^ nuiii 
gifbg , bi- Mt**ntunu ifb^uiifbli^ bt. utujpu^ 
utmi^np^ tflilssbt. ibpblitiu . "*J\ "*- "/»» pufhbgU Xbpng , bt. ptupbuMobuMi bpnnt.iuL. 
00 bt. mu^ , /*'*5" uibuiulipg^ nn luipiuiign. 

juijggujlil^ ' n"P'lPp" P'"ph f"/* bptinuutj 
o() uiuji ^ittpnh itnniu . r*uijg g^utn^p "Pth 

tf bur rill bull , liuj uibuta^ nUus , bt. 'iJtfuu inuift 

gbp/fbpiJ J"p b^itiu bt. npnt.nthi %npus , 
J7 iJujuh jiiipbinj %np%ii Ii O^p » Ut. fiiiX puip^ 

uuinuiL. 05/' tliutiU Xbp be luttj^ , (/l. nnc 
3S iJp ifutgbu ujjbr^p 1 U.Jl Sbunt. "pnh Y/'"« 

bujj uujujuuii_np ^n , %uj '^'",7^ u/titi 29^1,1, "ih" uthuuJi .fh. 'It It ■■ bu uuigb nXbg , U b auhtahinbn^n bt. iffi 
oO auMp^ni-pp^ p untiuilig . o^/» U,uinni-iua 
tfbp np bpP'iuj tunuivp bpbuujg Ckbpnn , uj igii tipujgn piin lit lb n pit. liutb Xbp , puia uiifb*Uuijtib gnp ujputp Xbti 
ibpbppu ugptiiuiujut.nn UMtiuiyb utSiun a//. 

ul png t UL. luiliiuuiuiinpu luijuti'bb gnp utb^ 
u^^ » lh "^'"Jfl 'Lfi^'L ^kp U^uitini^uja- j>n , 
npuj^u uUneiitMjijbn^ njt f'p'lp h*-P » puut 
uiualiiuju '&tulituuiutp'^pli gnp *i^*^gh%^ upb^ 

o'l jbc ^W'^ A utbnbu A"*t" « t/'- h puMlibu 
jujjuiPbti ni '^tueiuinu/n^^^B ^buinb U*tiuint.^ 

00 vni Xbpnj , lip bppuij uirLusSp Xbp b titn^ 
uuiUMUjp-^pn. riliutpbi Xbg tambntiti ^ uiniu9^ 
linpgb^ aba ^pntJ b gbybpb ^ gni-tivulibi 
Xbtf tku/hujuitup^ P^'f "P 't^^'J'lktR t ^'- 

04 uMifiuntl b uint.^ 1 ul. int.u>i- S^p gXujjb »bPf t/fr^ M?Pr- Sfr« uisn-bu «t;fr 3t7Fr M.-Ff. ■I!"3 • -^"3 •P'^IL ''rf'th3t" I"- -/A' luA.-ft'u.lighu «t;Fr- ^Iry al/tu aonutnn 39 .1% alt tju •IP uUab 1 n'^ "at 

Pupttijbip » Ut- a*ljniJitnn be npnb^ 
Xbp gnpng uiuusg^jt ff^^ h juiip*uiuibne^ 
frptSli l["'p*ip" t ^'- uiubiiuijiii ilu/hneb tfiu^ 
utuin np nS ifbutbg^ utjtjop gatupb butiP if"r nUl. be lino ir > 

tg uiiiu , Ue Un^ui U-vun.ui'linbugb'ii uhiu % 

^0 Ue nne^ nuipXiMipuLji be inebg^^ ju/tiui^ 
tguitnU pitg tku/hiuigiup'^ ^uipifbp hntlneU % 

-< I ue utuiinuiuruuiUp butne^ jttiX be ujuuj^ 

g^,P f U bnuj^ uinuj^b obuitih {J^uutneitnj 
ifbpnj . bignu^ *i^tP » tauigne^ tgujuib^ 
puigtl , npigqu uiuiutm pbujg ifbg S^p U.u^ 
inneui}^ tfbp . be lurtbiiii bepuijiuiiisht.p 
'Iffp^p "ftiiinbputgijyi bepnj* gneifiupb^ 

\'l guij^ bf^t.^ [' ibtuHLiili t Ue uiii^ ff/"' ^tp t 
U.uiu glinuuu , [fb biu/lj^^ be ifb iiiupuili*>bp^ 
gji ^btf p*f'g Xbg , gneg^ l*^"P^"*hhflh^ 

-to uirzuiVp nryiiujitbuig Xhpng t Ue bioubguii 
rp*g Xbg , be nj tneujpne^ b'uX , be uaU^ 
gk>p. gpt'tt'l"- SbuJOiii , be uJhutisiitnbg^^ 

54 bf^^^ ^ ^buiitiiii I he bfbuji U»*i'nilji^uigb*ii , 
np pliuigbuii% ^p b ibplithi luifiitflib , plin^ 
rt^*/ Xbp ^luituhbutg gXbg , nptg^u wui. 
tnbgp iibnne , be fungnuibub'u gXbg ft 

'0 U^bpuiJ tfbliibe gti^bpi/uj 1 Ue %umbuii i"'jI'-h j^fi 5//i "W Sir \i\ Xtnjitb Xbpneii , be nj it/huuig Xbg 1 ue 
%umiiij,p b 'fuiii^u ujent pu pujqnetPu , np^ 
iui0 uienepii bpabifb 'liutnuji^ uatigp 1 

1 U<- nujpXiu^ Knehguin itittiuitguiutli P^f- 
auUiuitguip^ ^lupilbp hntlnthi , gnp opfi%ujb 
ruoubguse uS/* P^f P" 1 "*- tgujinbnuj^ 

2 gU gpp ibpiuifp tuenepu piu gnetfu t UL. 
O uiu^ gbu 0^/» , Utuui [huh Xbg tgujtnbi 

gfbpiuifpn . '"pg nutpXtupneji p*itg bnnifL 

4 sbeupunj t Qe trnnntlpiibutlin igujtnne^p 

uini-p be tnuujugbu , f'ne^ uieutripb utlt^ ^-bpr-ytpfl. j—l-j--, jui^i^k "iJ*"i' V^P^ ' 190 bPMPnPfnMT^ 0Ph^U3 Qiuug^ iun. utu^iAMJUO^ bnputna Okbpna 
npni^na (jutui^iuj , nn tAujuauji hii p U ^pp • 
he lrp^%j/i^h% A X^%^ , bt. atf.nL yujJ/iujg^^ 

Ojnjt/^ , (J b *ff'^"/'3/'t^ Z? if ^''""' h t^i^trtb^ 
piuatf ^ an ni tniua aba ibpbp^ itnatu bu 
nS Jt'^'Jl ^h ftnpit . Mufltab tlbtkiubtut- k^ 

6 uittL. Uuiut^tuj atbuithliii U ^hp » ^bptjubni-pu 
q^bu^jt^ jt%nifu/li^^ hu ^^ph^^ » ^' 
9'"-p Suiipnil Uipaujpnj tun'^bn b 'hnuu/b^ 

1 bi- '"pp'll'^ ' Mi* ^kp U.uutnutub itbp 
op^buia *hM^"i luiiTbttuaJu anphu tkbrnug 
^png . "hujlibp 'th^^'pi atbgbp p^in aj%ui^ 
Uiujuth ubo be. m^tuahu . tu^tu ^tiirtiu^ 
unuit uttf Oi/» U»iiuini.iu^ ^n pbn ^ba ^ ^ 
bu n\ pt.p^ buMpoinutguip % 

8 tji-. M/w^iz/n tun. bnptuppn ifbpntJ^ npa^ 
uniLaU uuuJUtAjj plitubhinilult b U ^bp , utn 
^uibujujusp^uiLJU U.piuptJUQL. ag tUnntliTtu^* , 
bt. b "'iuubrntgtupbptuj , bi. ttutpAbuji tt/ii^ 
DU/^ nlin iktulMUMtuiup^ iMjUtiMtMitutnltU (Tn^ 

9 if^utptiL. i bt. UJU^ gftu Sip » irf* p^iuiftu^ 
%ujjgfi^ p9»1 U ntltuptugftui$ bt. tS'jt tf-pt^nb^ 
gk^ /* 7 unutu iijttjutbptijgt/' , qb ni tnuitt 
^ikbq jbplfpillt %ngtSM ft tfji^tulf . ^it/Jitib 
npnt-nglt i^ntJututj btnnt. ^^khp h *^'"— 

\0 n.ui^qrti-PfjL% t Ul. UtTJ'fiU,,^ %tuhu plitu^ 
Ifbtuf HtJi ft %ifuM , mqq tPbf^ bt- ptttqrti^if 

1 I be. '*^0/' • l/pitfiu Ul*i*»llfitfj> ptiti (huiihtu^ 
^pUttii ^luiPtMspfigfttt , 'linjlttuiu bt. %ti^tMi 
bppbt^ qU'butlfftifu . bt, U aifiuptugji^ «/_ 

\A%ni-tiAb'iU gltnutu uiftX'ftUtt \ Ut- ft U^ftp 'tttufu 
alitttghujt ip *pnttbgf/l/ , bt. "pnhtPt' Ij— 
titui-tttj bnpnt-tiftli tpsnutu , bt. ututntubb^ 
oATf tilattutu jbpbutuq ftLpbtttitq , bt. rtUtu^ 
bbgttih tfirtfutulititb *itttnuj . 4"/' OpftUutb 
tAipiup PupuMjii^ t^phhr ^'"^^'qntJJbu^ 

\'^ ftt-pnj qnp bttt %ngut Sip i Ul ujpq uipftn 
^nubgi^ bt. uAtgi^ phq ^np'tt Htupbq^ i 

14 ui~ utt-ni_p^ npSiuift iiMlibi^iU tibg ft tfituii*i$ 
tiba ft *itunbuptui^tbutt iifthsbt. tMtUtitujt 
pltq a.rtpi» ^tupbq , bpbunthi bt- nt.p- tutf , 
tifthsbt. tttisbuit. tutlbuutjlj tuqn tupiuliq 
tMttutnbpiAtqifttnvug ft pu/bitibi tub tit ft , nptgiii 

\0 bpnnt.tut- %nuiu U.uuinuutl^ t fjt. Xbttb 
iXutttnt.attj ip ft ifbpiuj %ngtu ntumtubbi 
t^nutu ft piuhtulfi'it , tfftltibt. tMiUbitfti t 

TO uv. bttbt. bppbt^ tMMitbttht tuifb%tuj% ^^p,Et ibFr-^^ttj—l-i--, utph^i^p^nj 2bff. 4»n 3bFf 

®bPf ^Uv/» 'bpf lrp^iMg%uM<^uMuuj^ ^itp&i. ijp%ut. 

Itt'TuX. (11) C>.^ ^ul^ugu ^,nJL.pkp' 8bpp., 

^bfr Sit/* i^bfr* Sit^mi iMMtutnbptuqifnna t/bnbturp fi t^^"! t/n* 

liqntffinbujuit , lifoubgtMti, Sip /f*"/ A" ^'- 

lo tuug , put- tuUqunibu tujuop tun. utu^titu^ 

\v%o^ If tttfuMpnt- ft Uiftpf Ut. tfotrt ^tuutu^ 
"f*gi,P J"Plf"^ Ihtfn'lttuj , lift p-sUtutftu^ 
*^"^jg^^ P^*'l *bnuiu , be. iJft qpqnftgi^ P^t 
uttuiu tqtutnbptuqiP • iifi nj uttug Abq q"P'^ 
qhp npiit.ntpt \}^tfftUtui ft tffi^tub , ^^^'^'th 
npqi.ntjii l^nifuttuj btnnt. qittu tfftatubiut- t 

-'^' {bpqhp ftp fptuifthiuj "^tutfutpbugft *, ^itAt^ 
tab %tufu* iptuifttujfMJj^ uhiubiftU ft %tfiu ^ 
bt- U»tfnbtugft^ ttfUnt.tMjtjb'h tfUnutu ^ntf^ 

2l qntlftUu * U.qq tfb^ bt. aatqnt-tf be qo^ 
ptui-np ftppbc qlj%tubfitittJt . bt- b^^pfj** 
tAnuiu Sip jbpbutuq %nqiu , bt. tftuntuh^ 
qbqfth bt. pUtubbqftii tftnfutMjhtub itnqtu . 

MM lipiuia luptup npnt-nqit Uittut-tuj t^utbbinq 
ft Uipp , 1"P opftUtub utuutiubbtug Sip 
q*pnnbqftlt jbpbutuq Itnqtu , bt- *rturt.tMMU^ 
qbgftlt bt. ptitubbgftlt iftnfuiMtUtub itngtu 

23 tlfiltsbt- qtujuop t UL. lDbt.tugb^j np pbtu^ 
(jbtuf^ iftit jU^uftpntfP tffth^bt. g^tuqiu , bt- 

T* tu itftp^i np bi b lit I iftli ft i*iu tfptug 
iiutuitubbqpi* qitntttu , bt. ulitubbqtuit tftn^ 

2-4 futMjUutb %nqtu t ] U,pq '"pf^nB ^"'-^ffi'B ^'- 
tuUqi^ piMtt Xnpli U, Ttli n tfii lu f . tu^tu tliutn^ 
%bgft ft Xbnu ^n qUb^n% tup^tuj uubpn^ 
*ltiuj lAj^tfnifp^tuqft , bt. q^pUhp 'I'nptu uquftp 
tftuntuhqbi , bt. qpqnbi pbn %tfut tqiu^ 

lo tnbpiuqtf t (jOpi ttttiuifiulti uquftp intui 
qiu^ bt, qbpbbt-q ^n tutztu^h tuilaUtujU 
tuqqujg np b'U ft %bp^nj ^pq^pg % ip "P^ 
iuftqb% qiM^nt-u/ui ^netftfi* btnntfbugftU , 
bt. bpbntfu^ h***i3t'^* tfltnittu jbpbutug ^ng t 

~(* ut.. tuntu^bqb ^pb^tnutbu jti/Ututututngli 

Hhiftfntff^ uij tun Ub^n'b lup^iuj Uubpn%tuj 

—7 pujjjftt-^ ftiiuqiuqni^fo'bujti , bt- tuubti , lhh'~- 
ghq p^q ^phf'P <P" I q^tMsiitutqiup^iujU tibtu^ 
ff["J * "i funtnnpbqtujq Jtu9 bt. nS jtu^btuq t 

28 ^bptubni_p tupb^tup^nj tftu&tunbugbti ftuX 
bt- bbpiuiq , bn. ^nt.p* tuph tuff^nj iftuatu^ 
nbugbu ft%X bt- '^pphg t P"'J3 ih "ff*^^ 

1^ bi_bp tuUqftq . liptqiu tupiupft'lt ftUA np^ 
lh*B^ bntut-tuj pUtubbtut^Dit ft Uiftp I bv. 
IT niftupiugft^ pitiulfbtu^^ ^^jlkpnjip^ tfftb^ 
Sbt. tuligfiq pi'q (}npqiu%tu% jbpbftpti Q^p 

30 Sip U»u*nnt^iuS^ tntugi tfbq t Oe nS btu^ 
tfbquiL. (Jb^nu lup^utj (jubpntttui tMtUqtuUbi **bpf i^f- Up **bpf ^uifutffig ^uiinnpkp 

*'*bpf' ^*m/i[3^nptMtQfi^% an bt^uti^^ p ^UMipp-apuMj bPMPnpo-nMT^ op^^tts 191 anjq quhntii l$nniu , ah ifujuthhuuh b aa tiu 
o\ ^n juii.nL.nu jiujutJpq i (jl. iijij^ HP" ^tf » 

Ut^uj ububuit hJ' liujuiUhi uttiuj^ bphuuty 

Mng qUb^n'ls utp^ujj Uitbpn%^ qU^tfnt^^m^ 

ah" hu l^pUhp^ %nnut * uhuhn Jh^usbuiu 

tfuunut^qht I^P^thf^ 'iMnntu t 
32 frt. hi Uhtn*li "w/'^"'y Uuhpnlih /»^Y7^'' 

tTbn , h*i^J>i^ hi. <fnnnJni-nti h*-P uiiutnb^ 
oo nut a if tut- h tfutuuuj t Gl. uuiUiubuiq tfUut 

oip U,uutni^uiO- ubn h abnu li'bn , ort_ *»«/. 

nuM^ ultiu hu qnpnnu linptu ul. quiubuutilt 

34 J^nnni/nt^pn. ^inpuj . Ul. jujifP-bnuMU ujifb^ 
utuili nusnutniutiit Itnpuj n i} uMUuthutbplt 

jujjhubu , bt- uusuiujltbnujj^ qiutihuutjli 
^puMnutnu unput tfb piitn tfhn^^ , bt^ quut^ 
*ijustii *linutu hi- quuilibni-liu bi_pbu/ljti * cc 

35 n^ P^l"*^ h unqujlil^ ututpbuii . r*utin ah 
qtuut^phuh utautn tuii^utph bt^ qbujuinuui 

oh ^usnujjiujq 1"n tuitui^ t tiU.prtjbpujj np ^ 
utn. babpp 3knpnjls {j^iiUntfUtuj , /rt uuum^ 
nui^nlt np g h anpu , li'bltsh t^ nnut^tiu/hu 
pujn uiuj/inL. t H* gp J?""/"'^ rip unupbiittJL. 
b tfl^'hy , "'// auiiibtiutiU utuutltbutn Ogp 

oi ILuutni.ujff libp h Cibnu ilbp i f^uiiu jbp^ 
bhp npnt^nah [j^ilnitut^ jnp nS ifbpXbqujn , 
uuiifbuujjit unpnuuMp&uiUii Xnpnpi ttutantJ^ 
Ifuji , bt. qujifbliujili ^uiunujnu'li ibnUiUJ^ 
hutliu , npuM^u ufUJtnnL^bpbiuu tfbq O^p 
U,umni-ujv libp t 

1 \ji- nujpciuja btuin piffl t^iultuiuiuip^u f'^ut^ 
uu/hrtu , fr«- hi IliJif *"/'^"'if f*uiuuj%nL. n'ltn^ 
rt^// ifbp , b'ljo% Ari_ uMtfb%uMjU tfnnnJni^pn 

^Unnui uiUiutUputriihuL. tii qpiniltli t t/t- uiu^ 

b Xbnu nn uututltbab nliuM bv. a ut tfi/h uijU 
(^nnniJi$t.pii. unpui be quitfulittijlt bpbbp 
unpuj . hi- ujputunbu utiui npuif^u ujpuj^ 
pbp Uh^nlih ujp^UMjb U,iJniJp^utiit. ng np 

o aituihbuti l^p jUubunlj t (ju liuiuiUbuMq trUuj 
S^p Lkuuini-uii^ t/hp b Xbnu t/bp U l. qfh/q 
Uipjiujj r^uiuuiunt. he, quJiiuituiiu t/nrtn^ 
dni-pnU ItnpuM , bt_ ^uipusn oImiu 'ffi^j nS 

A ^nnni^i 'Jtt/'uj nuii-Ujb i Uu jutnfdbquj^ us^ 
ubuuahi jtUMnui^ujoli unput b tfiutiutltuMbith quinu hi- qttu/itutju tri- qJuMitLnL.%u. *[;pp< n« 

liirnHTotitn, iiuJohuifU unnifu inpnii* ItutanJuuijt 

UL. p ^UMnutouit ihm^u»Luihu La. itui/h^UMjit ^jnp jujjhif^^ . be n^ ^p ^tuquj^ 1"P "i "*- 
ntu^ b unqu/lig . uutU-unLSU ^pusnutn nuj^ 
ifbuuijb tni-p9 auujuujn.uiiJij {j^ptinilpuii , 

O m uiixuMunpltlt tlH'l^^J P I'tuuuili t lj*ifb'li ujjU 
^milt^^M uJtt'nepji puipXpuiUJujpbuuja 

npuitip^ bt- nnUujipuihojt . [^ "*l immum^ 
ntu^uh ujpXujbufnujnuj^u ^^bphquiqunq 

it nuj tint- iJu ptj^ > U*~ uuiutuibbqutn ntinuuM , 

npui^u tupuipus^ ulf bsnU UMp^usi uubpn^ 

up . be uujuiujubuuiu qiuubuutjU j^ujnu^uh 

tfh puui '^h"?h ^*~ qh^t^u^ju bu qifu/u^ 

Ihnetju , be nS (tfnnwjl ifujnujufnep ,** t?t_ 
quMiibltujilt nuiltujuneu be qbuiUfnL ut jiU»^ 
n"*Jf*'fi* ujvuj^ ubq juteujp t (je utnuj^ 
b fj-uitfujltuilibu itujltii'hb ubphbpU b Xb^ 
nuMO bpunett jo'iuunsenputqli {jxUnupStun^ 
enn J np gftU jutjtibnju tinpti.ujUu/hne , tUtn.— 

9%n//Luij if/i^t^be g\bpitn% i be ^4*lie%li, 

h^yb^ uhtneuMltbijhh qZ,bptfnljh {juMUbnilp ^ 

be yUil nil p^ujnHh iMilineu/libiuq uhus //fu«. 

i^ubp I U^ifbliiujij Ji"'n*",PJ* UpuntJpujj be 

iud'aluMJili j*ujnustun be tuifbltujjli f^uiuiM/ii , 

iihhisbe ffbn.piu , be tfUitpiujb'u , tP"^'t*^,AP 

P'tuiiiuenpneP'buiU gh'li UiJquti b f'*iuuuiU t 

1 I t^h (t'Jq trbujjii ujp^tuj hujutuijne tILiuq 

ilpuitbutjUnn uiUinh < be qiuSni^ *linpuj 

ntu'^njji bpbujfJ bn , be lu'^iu g "O" jiuil^ 

pntib npnenchi {J^tftiuutj . pltU buiUqniSU bn^ 

biuilinela'ht-U unptta be }"/KP utuljqniStJ^ 

tuijijnef} beli unpiu , 'ubuijbq huaitaUnil % 

1 2 {je qbphhpli qtxtili fftun.utltqbtiiuD b tftu^ 
iituliiubtili ji±Mjliifbb jU^pnjbpiuj nn ^ usn. b^ 
qhpa XnpnjU tMn'tint^tuj^ be qhgu Xnpnjli * 

f*tuniuiunne he qnusnui^u 'linpUM btnne 

13 Ipneplflib be y»uinu/j , Oe tiiuebinpri.% T'"'— 
niuiunne be utuiJbuujiu f^ujuiuli , itjo'UJ^ 
uutenpnef^bi^tii UtJtfuJj , buini- hhunj ab.. 
nt^» (J u/lituu^b , qtuiJ'b%iujli quieuJ/hh U*p~ 
qniJuujj be quitib'itiujtj l^uiuuiiiU , np bp^ 

I -I Upp iPiMJibujjltniMU ^uiumphqbt (Je (yutihp , 
nptib (J uiiiuiu^b , tun qujiJ'buujju qiueujn% 
U>pqniJaiuj iflthsbe quiu^iftuUu ^uipqutii^ 
buij be l/ii^iumbiuj . be uilineujubiuq quiu 
jhep iuuneu qr'iuisujli IhettiJ/^ lutjbp , tfpiu^ 
\o she giujuop ffuafujiiuthb t Ue U'Hp/'nwj 
It) btnne q ptuqtuutq t ue lpnepb*1ib be */•!«- 
qaii btnne h ^uaqiuuaqg iibusbe b anplt ^ Cpf . quinm he iihiuuttnu he qtriuiiltni^u i ^Uff* 

tAnuui jhep uMLnt^ r*uiuuiif\Xeitiip--^ujjpn m bPMPnn-nMT'b op^'llU.s tf/tiijlrL. a3'"p-nJlf , knpli utu^tfufii nftr^^ 
i7 ^"tfl* U.tfnhuMj , Ut- ^U.piufitAj , bL. SnptfitJ^ 

she tfi^m'lh^ -U.pujp.inj* t^nifh U.r^/' jlku^'~ 

\S b*- ujujinni-hpififfr A/r^ ^ t/tutfujltiulffiij 
jUM^tfhb iri. utuiftf , O V/' Lkuuinuuja ' i/up 
but 3ibq l^p^ll^p" 1*"J" /' t/^^iulf . ibunLh^ 
uijupni-n uiUu^^ uintu^b brfpiupif Xbpng , 
npni^nah huptujb^^ , uitfb'iii±ipi t^opmunp . 

\9 puija bu/ijut^p Abp bi- if'tu%l^nijlj^ Xbp bi. 
ufltuiuntfit Abp f nbutbtf ub ujUiuuntSli ptu^ 
qnuif ^ Xbp , pUtubbatilwli A ^'"'^'w^w Okbp 

20 qnp butriL. ^bq , Iffili^bL. qbuwbqiiurj^ ^tp 
''U^uutni-UjJ^ tfbp** qbnpujpii Abp , npu^^u 
bt. qXbqn , qb t/tjun.ujliii.baqft*li be linjtiu q bp f/l'p'^' q"p S ^p t/. umni-iii' > V/.r "ut %nqui itujUbniu yjnpnu/huiUnL. t uc qiupX^ 
fh,p tujap^'h j^i.put^tuU^^t-p ffuutLUjtMqni-^ 
p-biJu ht-p l^p butnt. Xbq t 
21 frf- Qbunt-Uii tquMtnnubpbub b truitfti/lttn^ 
bfib J"*fi'^h^ b'- "'"^'^ f U,^^ Xbp ('"ff 
mbuiiii qimibiMUijii q*^p tuputp O^p l/tW- ■e' [,%,f bpbni^it fJ uMniui_npuli ptin nltn iuhtnubll * %nj%iq^u iupujii^^ ^tf* (f^'^t "'' 

diltliuitli ftf tuuiut^npiti^p bi-ua jnpnti iJlgpiuj 
21 qfitfliutfbu qrtL . W [i qu/ltqftinltg^,p' . qft 

S^P U»i'wni.m(^ iCbp ^i^j^li tqtuuthpujq^ 
23 iPbuub tbnjuutUiul^ Xbp t U*- tnqiu^btf^ I^^P 

U,uuini.ut^ b (/tuifu/ijujb/iii jiMjjJtii'bb be «i. 

24 ubif ^ Stp f Str • 'Z"*- "''' up or uitb. ^ujn.u/jb ^nt-if quuiuutbni-P ptSU ^n be 
qqopne0bi*U ^n , qXbnb ^qop be qptJ 
qneb puMpXp , ^puittqb n J g U.uuineuj 
fbpb/iiiu bujiP jbpffpb np uintijigl^ npu^l^u 
tine tupiupbp pu$n qopneP^bu/h ^netl i 

2 5 \}»p q f^'ij b *"f '" ^ "[iij 1 /'/» ^I'f'^ f "T^ "/' 
4" lutihbniu (jnpnujUu/Une , qibutrzliii aui 

2% ph he ^ qbplipnpqli l^bpujhujt/* \ Ue ujIi 
uibu uipuip qhu Stp th^iui' okhp , be n 
tneuie fi%X . be utu^; gjiu S^p , O'wn //'jy^ 
Mbq , ifji bell juiebineaneu pjonbj qpiuhq 

27 qusjq . Itl h btuuiujp l^ni^uth njjtq , be ^uj^ 
jbqbiui utKO^ ^"V^ [^'^ ant^ual^nqJu be 
pitq ^beuhub be p^q ^ujpuje be pliq "*- 
pbeb^^u , uibu w^o^ '^"'I'fi * ,p*"^lj' "^ 28 tuliquMtibabu f^q "VT^ QnpquaUuMU i t?t. UMutuine bnbuM obii gfbjbp uip b uti b II qh 

"?/' f^fqt'Jpqb'^'^'q abu 
. qb %uj 
''[I'fnj ujj. ibpr It uj ui^ fr *- <iu "/> 7- —t^ w*^' i* *- 9 " '" > ttutttit ^uMui^iuf i^q. \\.plfi-hiu ^bpf i^p *^bFr* 

•bpf qVJt^UM'hui'ii ^bpf* ^uiuq.iujp q II ph b , be %ui if tun. u/ii q bn n e uq ^ q nq ui 
29 qbplibp'ii qnp uibubp t (jt. 'Uutnut^ b Srt_ 
ilbuiuU libpk b uinelili H*nqntj^puij**x 

%l- '1- 

I Xje uBjifif ^ f*upujj^i f l"*-p /'/»""-tu7/y be 
qiuuiuiumujuujq qnp bu neunequtltbu tB."*t 
mill op ujnUbi . qb h^n^H^ , b*- iftnu/hb^ 

qk^ *^""*^"''^"ll*gk^ l^rkl'l'^' 1"P Stp U*"~ 

2utneuJ^ ifbp miuq^ abq i (Jb jusebine^ 
qUL^ P"S h putlili n^n "" uiujuinebpbu 
Xbq , be lib ^Uiuiiu^ibq^,p ft %i/ui1i^ . ujui^ 
^tiu^b^ qiiiuMutnehpiuUu \ShuinlJ U,iiutne^ 
^nj ifbpnj q"p b" uiiutnnebpbii Ckbq t 

3 //.*» Xbp utbujih qnp /'^'^ uipuip S^p p^q 
l^bqihbqnil p , qb ujiib%iujli aiupq np jnqute 
q^but nbqifibqniJpujj ummtuqb luq qtsui O^p 

4 U.utnrteuily tfbp b ct^V/£"i pujjq qne^ np 
juipbqujj^ b O^p Utuutnt.iu& aibn , qbli^ 

qiiitib ^n qne^ uttfb%b,ubu/lj juMenepu 
^6 juijutPblj t Shu^^ qfi neunerjJM dbq q^^ 
ptuenetiu be qquMuiuMutniuitu npiq^u uiui^ 
utnebpbina b%X S^p luiAb^ 1'"J^ J^P^" 
p/ifi jnp qne,u ifuiu/jibq^a iftun-UMUqbi tiUixa ■ 
G /?£_ uiiu^bu^bp be lupuiu^^i^ , qji tuju ^ 
bti'ujuinni-P beii abp be ^utliaiup lumuyp 
uilFisliiuflt luqqiutilt , np iubnb*ii quitfb'lsutjlt 
bpujetietiu qujjunu^/f be luujiifbu , ik^uu 
ffnqni/nepq buiuuuineti be ^usliatupbq , 

7 tuqqu njju ifbb^ t T^u/liq^ n t^ l**f^ ""LI 
tfiii^ "n^^l I'H^ UtUuineuib ifout b iinutu , 
npui^u S^p Utuutneuih ubp juiifbuinjhb 

8 npnJ,p biupqtuuqiie^ tun. uiu t Ue n p "'qq eiin A 'le niuutuJUtnuMl \e lupqtup^ , puut ujirb%uijlib opiiliuMau uijun^ 9 ,,[,lf q^n j.r u iniMMii luiuon tunuj tjuop I uy/r Xbp t Z^uij^ butq b ^bq be qq"Jl /^/' uhi^l^ ^ne 
q UM tfb'lj uijij p uili i ,/ j"^" ifb tfnn.u/lJUJjqbu quiiunubl^ qnp utbu^% UJ^^ ^n , be tip 
ttbpifbunlilt b upui^ ^nuifif^ qtuifitliiuju 
tuenepu lfb*iiiuff ^ntf . "tf bu nnnen, ^pqi-ng ^nq . btbiuji/neui ui^ 
np q e nq np q e nq lO^fifl I ^orhi jnpneif Ijuiq^^ qni-^ ^t *pnpbp 
UJtzuj^l' Sbuinb IX uuineuUi ib, 'pnj jusuni^pL bbbnbgunj" ^ jnpj^tuit UMuatij ijI*" o^/' t r^S 


bPMpnp'i-nMr-b onaus 193 tnt-habu auttuututuiiu pti '/"/' '"-""*~HPH 
bnlAjshl iHu^h qujtfi/lMusjlM uji_nL nu npKmip 
Lh'lin.tMihh tinh% nn^uM it ijhnujj ^n'{('h * 

1 I //*. nt-unt-utih'li aniittbit Itt-nltutiii^ i t/*- Uum^ 
tnitt-uhuii buijbu itnt_^ luir uinnnnuanil ^//. 
/ 1 1 lilt $ . fwL. thus fvltli 11 nnn njj ^n "^f""/ ' ^/'^' - 
iArL jhnli/iUU , /f<_ tuujt^utn fiL. ti^if bt iliu^ 

V2 nuifufti-ti ^n t Ut- juoubuiut^ O^p P^^'l ""'/ 
A '^h^'^J ^["',(^ • ttoi*"^fl* luuitni^iud'attjli iriuuJ~ 
pni-n q"*-J> • bL. 'ijifiuijni^p/bt'lj b%i n* </>A - 

'^""tj? I P'"J'J itpuiju iipujppiiinlM t lit. tijuiin— 
iTbuta 3iba ant^pJuili p*-p 'fH uitutntit.p^ 
pbuta Xba uinltbi , atnmuli tuiuuiii tut lull , 
Ac apbuaa alinuui p iSbpmi bpbnt.u Mtu^ 

I i pbn^U utiiiruuiuibuiu t Qi^ uiuiuini-bpliUJn 

phX p it uiutuUtubpli luihutbii nuununiit- 

/ ppt^t-ni-Uu aba bL. riuitniiiutnutltu , be. 

utnltbi Xbu auniiuj f^p'/nP" fp '/'""•/' 

ilutujubuj^n J-ujn.ujha.bi uiitu i 

I'i UL. aqni-siuautpat..^ jai*t utliXu/lia Xbpna . 
ab 'titTujhat^pbiJli h'tiS aj mbu^,p fuii_ai-p% 
juijiiifbb inpanf fUOubuitiL. pt»a Xbq S^p 

\^ ft "finpbp fbpfiiAj b tf[*'jnj ^p'lp* - IT It "*- 

O^r My A H A^J bi_ ut uUbta ^u X A u up o\b uii , 

uifuthai^mbi-tj uitlbliuMth uMiuutubpb , *l$uiu^ 

Viuat-f&piSli utpni^uibuilt buitf bquibu/ii ^ ffiiut^ 
iJai-prpL.il uiitbuuijii u/huujUnii np bubu 
ibpbpp , ut/ujiJiti_/irptJlj uj iJ bu iji jlJ '^uJt-au 
pa.<hjuji ap p^ nSJiijUii A 'ubp^aj bpl^jfttf , 

\\> liiJujljai-la-pt.lJ tuub*ljujiu unnUna ap uaqb.^ 
flA^i A iSbpuji bpbpji , %iftMjliat_pbtfij laii'b^ 
*lituht Xbuiiiq ap bnb% A ^ai-pa A %bp^ai 

\^ bpbpp t UL. tip tujjhqbuji pu'i bpbpliu uib^ 
uuilibtibu aujpbti.ujliU bi-. qinuuMi Ac. uuju^ 
uibqu bi- tMUJifb'iJujfij qajpu bpl/ljbu , At. 
uaiapbuji "I'Upp iMiujqujlipqbu lianui bi. 
uiuMsuiptibu t/huuiu , ^"n pujttuiiibujq o^P 
UtUaiai-Uja ujiibuojitj luqtLUMa ap A ubpjtni 

2() bplitiba I C?f_ qXbq uia. 'b XbnSi U,uatiiuuia ', 
At. b'^uj% uXbq jbpbujpbqt^'ij "^aul^i ju~ 
qbujuinu^ , iliUbi^Utftu d-aqatlnt-ptL iJb^uj^ 
biuL. , npui^u At, jujuat^p jujjuubb t 

^1 Crt. ^^p pujpbujqujL. Az/a ijujijti aujljbqli 
Uiuujgb^aq A X^'Ij'^" , bi^ bpqauujL. qb li'/j 
u/liqbq pit It. "tjq tjapqujliu^ , At_ qb ifji 
utnujhbqbif J^PHhp^ f^P ^^P iA«/«»nLM/A 

&£i ^a inujq^ tB^t r ^"if-t^iqut-jij JilSIj t (/r. 
fpq bu ujuiuubq iibauilipu ibpbpbu iluiu^ 
*/%A , At. aS u/liaujiibtl pliq (japnujiiujlj aiuju qai-,p ujUqutli^^ bL, tfujnujiUq^jt qbp^ 
i3 ({hp'i* P'"/'f' ' ^t"J2. l^P"'^'P 'i"'y^ '//i- 

nujliuiiq^^ qat.iuuili obuinlJ U*aaMat.vaj 
'ubpai qap au/uaibiuq p"q abq , At. ujim.^ 
libq^^n Xbq qii -tybtui , li il'ujlini^firpL.l$ luj^ 
ui**1iuipj^ lupan uiujutai.ppbiuq ,pbq o^/J 

1\ UtUiant-UJi!^ ,pn t ^/A O 4^/' U,uaiat-uid na 
^ai-p aujpib^ 4 I U>'Juiai-uia 'ttutfuui^tXam t 

2 O U L. bftt ^ b% uj*itbifb II ap qb u bu q np qb u 

apqi-uu nan , Ai_ jiuifpugjj ibpbppU , At. 
uiliopplibqbu WL "*f^'pq^,p qpoybuji uttui^ 
uni-p-ju^i UMilautupip , Ai. uithlipq^^ ^"'Z' 
uinut'^b ^bujnli U.auiat-vai Xbpnj puipbui^ 

iVt qnt-qtulibi qUiu , Ht'lipii' Xbq iJbujju ujjuop 
qbpbjjlju bi^ l^rkhl' ' ll' ^"pffbuJifa 

k"r^it'fib'^ j^*rkr^^' j"I' 7"*-^ ujuqufti^^ 

phq {japquiliUMlJ thujaujltqbi uImum . Ac_ ni 
auiqifujqai-qujiipq^^ qtt uiilujlituqu uit.ni-pq 
A libpujj %npuj , t«^f uujuiujlfbiail uujuiuj^ 
ft Ijbu^b^ t Ul. gpaubatj^ S^p qXbq pliq 
ujiibtiiuilj ujqqu , At. ttljtuiqgn uujqujt-a 
jJai-aiJ A if^9 uiqt^iualj japu uiuipub qXbq 28 5^/, tifp b^ iqu "hi-ff •'t 1" uiauuiuu oinujpu , qXbaujqapau ilujpqbuilj , 
qipujiuibq^iu bL. qoujpbq^uu , '^PM "i 
utbuujiibqb'li bt- aj luhgb'lj bL. nS auuibqb% 
'Z*i^ bi- a\ '-tainauijitib'ij % Uu p^"lphff^,R u/hq 
q^^P Utuuiai_ujv Xbp , At_ quiujlipqi^it tap^ 
thujil biUqppq^^ qliui juiuhlitupj upui^ 

30 XbpJ^ bi^ juj.fUiiujj'i. uj%X%^ Xbp.fi, X l»%b, 

qni-p^bufu Xbpni^if , Ac qutui'ltbub^i qj*bq 
ui ifb*ii aijb u 0u*li^ u uij u f^tPb A A V "'/" ^ ujlib 
tMjt-aL.pa , At, qujpXifpu quL. uin. O^p Iha^ 
■ » I uint.uiv na , At. la^nqba Xuijlip uapiu , ^A 
U,atnaL.uib^ aqaptfuih ^ , "* P "I'th 'b^^t 
bL. a\ uujuiiubbuq^ ?<^ 7* ^'^ "^ iJnauiuqp -/' bull iian qat.pt ui 'tutpalt Jf"fl 1"P '*pqnt-i^i~ 

32 Z,aipQk^. qujL.ai-pulJ qujaui^ftUu qbqbujtu 

lujauj'^ujqajh uujIi qXbq , J^Ph I^P^^^h ^"'W— 

uiujuibiuq Utuutat uj& uuipq A ijbpuij bpb^ 

pp f A J^ujqujq bpqlipq upiikbL. p aujqu 

bpiiubq , bprlg bqbuji /'VV ptut putltpu 

ifbb^b ujjuapbb , bpf ^ uiqitbuji f'fj^ L"^P 

oo ujjuutbub , ufd^ lai-btui I'R^ *"'/'//' *l^*"fi' 

UtUuint-^aj bb*iiquAji^aj auippuinbiiif A //7#_ 

^aj '^p"J I apiq^u lai-ujp qni- bi.. bbgbp . 

o\ UP^ jotfujpbuMi hnh lJ.auint-daj uuttulibi 

ujitijat-i /"-/' ""77 h ^h9"j ""{.'(b • *h"p— 

Xat^pbutifp bL. %%uj'ijon bi. ujpat.buuibt-^ 


13 194 bPl1Pnp'^n^lr^ opb-baa tun IrntMtn tMtnUUML. '-VP bL uut/icin uiMitiiituL- liL. ilifO'ujiihv inhitibiauun , 

nutn ujtfhuiiiiijn rinn tunuip O ^/» U^nmrii^ujv 

ifhn jUtf/ttttmnu jutunhtfu/ii ,pn hub tnb^ 

35 uuitibittiJ I l^h aiitnitiuuhu p-^ ^^P %UJ ^ 
U.uutni-uia- , bL. *A^ "'Ji '^P- P*"'1 h^*'^'*'^'^ » 

3b Sbnb'itbn ["bin bnbt- p.ntnnujn. %nniu btrtui^ 

h*~n utfbh^ , bi_ rtuJtuuiaujtt'ti %nntu inu uin 

Ol b "pyni ^ptti I ^Ijiti/li ubpbini itrrpiu a^utpith 

^n , be ptiutphuia nnutt^tub %nutu jbat y^bti fifb^, Itnuui , "nA.ttn ^utli amUtaltutili luaau , bi 
b^uiii 1,^^*1 P^*j[^*P^* qopnt P^btutfp bi-pnJ ■18 puttpt U»uniJp^tJuni~"g np ^hu jfUMjUbntu (Snp^ ffju/itn lltlMUtliUnL, e-i nbt^bt 8U., .linjliffuij np ^ uin. bqbiin Sinnnfii U,niint[huif , ifftibshi. 
'Sgibiuii%% Hlbin'lj/,' n/, t i,b[,iMi , 5i«i/&_ 
liiunt aUtputput np ^ jutnibnjii {^npnuiUuM^ 
%nL, pf'r^ lupbi^b^n , i/'b%^bL. ff^"*^ U,piu^ 
putnL ng b Itbp^nj U»''bnntJ/J uij bniJttu^nj/ii/*t 

I \jL. unsbujtf Ifn/bj^u auMiPiiiiuMfyi Puptui^i 
bi_ lun^ Qlinuiu , \^ni-p , /'uptuf^^ , qhpiu^ i-n i-.lt u liu tumtuiiiniultu 38 ,fbifu 

quiOO-i il^tH" Ua it ubuiuifbuu bL 'h^L ^qop tun «y */« ,ptMait 't.pbq jbpbuutg jo"'/ , uttLtttbi qj^bq bu tnuji 
^bq l^i'hhn 'linqui b ti uinuiltqnt^fd buh , 

39 nput^u UL^ibu h"h utjuop t iji_ h^tulibub 
ujjuop bL. qtupXif^tn ifuto^ , o^» S^p ~lku 
utm-ujo- ^n , %iu ^ U,*tinni_ujt^ J^phf*^'" /' 
tlf'P bt. jbpff^tp ^1 ^inltuip^ bL. \bp tujt n^ 

Av aujq h 'liiiu/it^ t Ul. tuut^buqbtj qbputL-ntfliu 
tinpuM bL. qtquLtiint.ppiuttu tinpiu qrtp bu 
UMiiMinni-bpbit ,B^H_ "V"*/' i ^fA P"'nh ll^'h 
tib ^bq bt- npnt_nij .pnq J^"^ tP" i ^*- ^P 

Ijtujijuif^biuij il^' ('*}[*" J^p^pI^' 1"P ^bp 

'^(hutnnt^iua intung nbq qtuifb'ittuj% uu-nt_pu t 
4l (jtujluftuil qiumnjn (J niJu^u bpbn ,ptu^ quj^u JiM'fi.iinj 3. TT till lull tuUiulini- juspbi.bi[,q 42 bnqifutlil^ , fi*uitusbi u/hnp iiiuiiiiinqliti np 
KO uiuiuiiiulipri^ 'Ify'U^P h*-P ^*- "^ qbtnnt,^ 
jUbiuifp , bt. Iiti^pli 11^ tuinbiujp qlttu jbp^b% uiitfii 'io lujiinitbb b u 

45 U"ffqh * i^hnunp luhiuLiqiu^ 
uiliU , // nuii,itib% ibpbpplt lrnt.pl/uli , bi. 
qipuiifnij jj- b I'liiqiuuin q^»iuitiuj , bt. 
q^iuqnqli h hiuiituii* qU luJimtt^b i 

UL. ujju op^i I; Ipp ''*" UnJii^u uiniu^ 
npqt^ngti I'l/piufb^fi t Ul. iuju b'b JJiiujni PI" 1ii,p bi bptui^nt-Un bu qiutntuumiuii^ qnp pjoubipttL, // nijul^u p^'*f npqputj f'li 
piujbib jbiu/fibi "lintftu ibpbpl^lj uqbiqinujq— 

46 i^ng , ^lujtibnju xinpniuijuiiinL. , b Xnt^i np 
^ ifbpX fi inniJi/ii ^^nqnilpiuj** f ibpbpfiii 
Ub^ nlib tupM "^jh U» tJ*f i/p ^lununn np pit ui _ 
ifbiu^ ^p jhiibpn'ii , qnpu b^iup IT nijtil^u 
bi, '^Pqhj^* I'upuijbib jbiii/lfbi bi.pbuiiiq 

Ai jbpbp^lli uqbiqiniuijt-nn t Ul. J^iuniuliqbqlili 
l^'Pql'P^* *liiip"' , bL. 'lyphbp "'/^"V ^w'- 
qtuunptib r'-uMuiufini. , qbpbnt^n P uiqiui.n^ 


iU tliu qi^p bit pjoubii 
jiubiuu'^ii Abp fiui_ni_p iiupitfbb , bu nuu^ Ti 2Jl^ qlii bt- qq"Jy ih^h^ lurviibi r^n^ 2 uiu t Stp UMUinnuiuS^ ifbp riubiinbiug Xbq 

3 nu^in ^ *nripbp t flS ^Pt ^^^pqf* ^bpnq** 
nLfUtnbuiu S^p qnt-biutti quijb , £«» Abq , 
wc qt^-M utii'trlihjiplj bb'iiqiuttp l^^p uii^ 

■4 tjop* t P^tf fu/bqjiifiM/ii bjoubqiuL. S^p (^"f 
5 ^bq ft ^bp{/ftii fi iffi^nj ^pnfu . { bt, bu 
biugb b tfl^^ Sbiuttli bi^ cibp b ttuitfu/tiu*^ 
*itiubb^t jiujlitfbb , iqiuuitfbi ^bq qiquiut^ 
qtuiJ'uli Sbiunli . qb qtup^ni-pbnuiip ibnb^ 
liiuq "^pnfii bi. nj bi^^ b ibturiiiii , ) tuu^ , 
it (ju bii S ^p u*uinni_iub ^n np ^tulih ,/bi (^uinuiini^jj buiU t 

lutt-iu^b utSiug bifnq t 
8 UL- lib turziibtibu qnt- tP^^I qpoybiui , 
b L. uh tfu iFumU n i-ph «-^' ui ift/li lufiib np fiti j 

jbpffbhii ^ 'l^p t ^*- *^p h'^'t j^pkph h l""^ 

"litup^ f bt- np [i^iS h 9niLpu it %bpjini bpb^ 
•' pfi ' (f p ''phpP *q"*q*uf*pqbu unqtu bt- tip 
iqtustnbuubu t^inttiu . qb bu bti S^p IA«— 
tnnuiuv ^n , (Jtuuini-iuv liuifuutlianm , ^ui^ 
mnt-qu/iibtf qifbqu ^uiptuliq npqi^nu bt^p^ 
buuiq , ibppti bt. b Knpu luqqu lutnbibiuq 
\(^ bifnn , t?L luitiibif nqnptPnt-PbiJu b ^tu^ 
qtup luqqu ubpbibtuq btinn , bt- npnq iqui^ 
^biibli q^ptuiiiuliu bti t II //•//' iun-unL^qnt.u 3" ■ttultnt-lt Sb^ nj nn n tjbpiui thinuibtuq . ,1% U.U- iippbuq^ O^p lj*utnnt.tul^ ^n qiujli np lun^ 
b tJbptuj t/itninbiug i t/iintMi %nri unt.iinL. qiulint.1 
12 ^qni^^tuiiffip t-pli J"* pi up, nL. "PP-bt npiu^u bt. tuiuutnt-bpbiun ^pbq Ov/^ ^bfp. Wftn^ft »p t lf^p'r„% , (49) b*. tiuiJh%»uj% att-iujuiu 
Jttuuit-un '^bPf /A7- */fr^ "^bpf /A/^ <^utpu 

'^bl^f* P^**/- t/iiq , ifbq hiU iuiih%baiH-% up iMiuui itfiuop tialituit^t^ bi/p bPMpnp'hnhir-b on-xus 1^ I \ tupujuahu niiiifUlitiipt t^nft^ ^n . (juji^ni.ftl/ 
hi_jj% hp np fffi 2_ "*F "'P Sbtn nli U.uutnt Iknj Tt- ni-uutp ^rt tt^ rini^uinn '/' -P" bi. l^y ,nn hi_ uittisUtutU utiiuiuntfti nn , Ul. 
Ul^li nn h 'hbp^nj tjputitif ,pnrf . t^^t Suiit^ 
if/ifft *^u'riutjtt ^n hi^ tiMi^tii^it^iii ^n npuf^ii 
ily bu tint. . IjI- jbyhutjbu ff.nt. ^^J d^ujuu/j t/*f* 
jhpUph'ii Ua/ttuiiiujiji.ntf , be. b^u/jj l^b^ 
S^p U.uurn^UMi^ nn ufliutji ^t^f* XLnmtfp 
bg. auspXn atuubujL. . lUuitli ujjunpplf^ u^ui^ 
innubpbiug ^^t Skp lkuutni.ni}^ ^n ttjiu^ 
^bt aopii %iuatiifu ni^a bu "Pp^l 7^'"' ' 

16 ^niuint.btu n^iujp ^n bu t^^ifuifp ^n , 
npui^u ujuitnnuhpbiuff 4^^% ^tp ik'in'nt.md 
^n , i^Jt p'"p/' z/'^'^.v/' ^^'1 t '"- bplfiuj^ius^ 

lib nig il^'hgh" f* ^iJ'P'^j ^'phvl'^' H"P ^tf 

Utuutni-utb^ Mn utujg^ •P^'L * 

17 uh nuju/ituiiibgbt» i 

18 W/' yijutjnbu t 

t9 U fi unnutltuM^ahu i 

20 \T Im Jbujjbnbn npliljbpl^ ^ni-ififl; t^fjm^ 
ini^fa piSh nni-Ut i 

2 1 Ifb aujijbu/jfinjabu ititn'9 plil^hpb n n , 
hi- ifb atuuhuilitutabu tnu/h itliubpb ^n , 
ht- tfji u/htLnj Utnpui , hi^ tf^ btun.ut^^ 
%npui , bL, ifb ujnutpifinj iJnput , hi- uh 
bah'li %npuj , /rt. «//r ffynj ^Jnptu , //*_ tf^t 
ustib%iuiJt u/Jiiuiiunf Itnpus^ hi^ tip luiib^ 

22 ^uiju UMttiuiumitu paouhtftut- o^/' /'"'/ 
tfnnntJpnhujliij Xbpni-iP ^ ^ip^ala jt *^/'f."J 
^pniu , nt-p hiniuujpu ht- "gif ht. liiunui^ 
funi-n ^p , ifb^iMJL. aujpaujn.nt/ , he ni hi-u 
luiuhit be upbujn t^nuui b dbptuj hphnt-Q 
^utpbn^i uiuituintubtnttU bu but 'IP*' ' 

23 fjL. hnbi_ hppbu inuutj^ q^pujppujnft ^ *^— 
^nj ^pnfit , bu ibiutzuU pnppn^btni gp 
'ypniJ , bu iPtuutnunbtni ujrt bu hypiu/Vn/n 
tibnbt^ Xbpnq bu i^^bpuihnuuibti o,bpnj* 

24 luu^fili , Ut^iu hnnia t^h q O i"/' U»utnnutu^ 
qihuinu h*-p ^'- qifbanu^&ht^i hi-p i hu 
qpujpauin. %npuj tnuiu^ h ifh'9nj ^P^J 

jujunup jiiijui^ili utbutu^ ^Ph A"*"/',?/' 
2^U,umnuiu& P^l- ^'^P1"J ^'- ^^'f/fft * ^'- 
ujpn up ifltn-qnt-^ ^ an up uuuutiubbuq^ 
qifbq ^nupu uaju ifba . b^^ jutubinutfnuif^ 
tfb^ inbi qAtujli ohmnii U^nuinubnj tfhpnj 2f> ifbuuuthquiif f bu ifhti.m%hubiilp t S^b n 
nn tfiihiih hq^ np inuu/t^ qAtnjij U,uutnu^ 
^nj hh'liniMMlJunj ptupptnnbinj h ifh^nj ^p"J 

2i npui^n tFh,pu , hu hbifnf^ i (f uJittpp nnu 
hu I nup qnp l*b^ utiihtff^ S ^p ikutniiuut}^ 
ifbp , hu iinu iuouhughit p^"l »fbq qiu^ 
tlbliuthi MiK n"P p^Ottpqp ^f^p U^nuinuujff 
iihp /I'"/ *B.''*1 ( '"- I*" h'p",P hu iiiputii^ 

'is qni_/t t l7i- int.iuu S^p qpinpptun pujtihtjli 
Ahpnq pjonhini /'"'/ A" » /"- n»u^ ^A" 
0^/» , I nuutj qpujppnirL auttthq t}nqn— 
ilpiibutiili l^p juoubtiutli phti ,phq , nutibq 

2\i htonbnuili quitth'litujii i // utuitfl^ ll*^*^i 
tutlitUf^u upuipq linqtu p tinttnt hpffnihi 
jplt^n hu uiui'ibt 'qujuttnnuppujnu pii qiu^ 
ifhuutfh ujuni-pu , qp p"*ph iP^*h*th i"**p^ 

30 hu npnuUQ %nnuM tiuuhinhuht t lA/»/l hpUr 
tuuut qltnunt , riupAutpnt-^p qnu^ b utnuliu 

o\ Ahp t uu iinu lunut lp**q mn. pu , hu hiO-. 
ubnujjii p^'1 tp^'l ^luituuinubpii/iitt bu ih— 
piuuni-liu bu qnujtnujuatuthu */«/» nuuni — 
nuAspqbu nnqtu , hu tupujuiihu ihplipltlt Qnp 
hu tntuq linqm b ihtuntutinnuju huli t 

32 ^qnjy /bpnt^n tuiAbinj npiit^u ujus^ 
mnuppbiuq ,phq O^'/' (Jtnutnt^uja- ^pn , hu 
tip ptnmnpbqpu mujV hu tip jtu'^htutf t 

oo i^titn uitlbliutjli tkuiliujtijujp^pli *l"p njui^ 
uinubphiuq ^bq 0^/» U.uutnuutf^ ifbp tfttuti^ 
qh ^u/liqnuuq^ H'P 1 P^'PP "'/'"""/S 

^bq\ hu hpiiu,j%opbiuj,p ib'^'bub'^ j^pk" 

/i/r^ tfrtp *J^mn.tuijqbg^rt t 

H. a 

I yji- "'^w h'iu UMiuutnubpitalin^ hu hpiuunuh^ 
bu quitnuMuutuilt^ ?"/' uitnuinubphuiq Xhq 
O^p u>ntnnutui^ ~ iTbp , nuuni^gti/lih/ qXha 
UMthUhi tu{linii^u jbphpjili jnp nnu,p iFtntu^ 

2^'A^^^ <^"'""'^?^/ • 5A ^^^Ph'^'tt&t''^ A 
obtunii^ U.nmnuonj tlhpiP^ , uitu'^bi Vw— 
ifi/iiuijU hpujunuitn%npUJ hu qujuutnni_hptj/itu 
iinpiu qnp hu luujtnnuppb iP ~Xhq lutuop , 

qnu hu "pffh.p >P" '"- "P'lb'B "P'l*~"n 'P"n * 
quiilhliutni tiiunt^pu hbltuiit ,P**'i i *ip bp^ 
3 l^tuj%ophujj^ /A^'A-vA*^ * ^'- L"^P ' ^*"P'"ji^i • 
bu gt^njl ihp ujithbi^nj , qli ptupji ift'l'bnb 
^bq bu pujqtfuiUuiiq^^ inju , upuigu ptnu^ 
utiugtuu Utuutnuuia ^lupgli Mftq ututi tB^t ^\ipm- qutJli%u»pt tqtutnnuftnuAu ^pCf. ^ JnuAu bp^%lf,gliu "bff ^-M-JUt ^bfr • #"?. 196 L-PMpnp'i-nMJ'^ op^^,a3 lib hntut^nuii^ bu nuttnuJiiuitulijt ijnfi umum^ 
uini^hfthujtf IPm^it^u npq.t,nifii f'ttpiuj/r^^ 
J tuli ut lu in uih'ti , jift utlt u^ ii ntj lu ju^iiffi ^li 
fjU-huiinuiui-nti i 

4 Lnt-n , I'unutj^if S^f U,tJutnuiJj& ilhn S^n 

5 fZ/i ^ I u<- uhphntji/u 'iS^/i Ihuutnuiuh ,^n 
luadttiiuifyt $111 tn^ .P"'- *f'fh ''*- ijuitfislitujli 
ufli^i^ jtni^tfiP^ hi- juiifh*lttiijii t^Ofini^pii'lil^ 

6 ^ni-iPiP^ I pL Itnhnlnt iMiujtnt^iMtifnii utjun^ 
,phu fnn liu uiuiunii^hn'itl ,p.hn lujiinn It 

ani^itahu" nujjii nniti_ntj 4*"3 » ^'- ["oubit^ 
ifh*i iitt^fKfi l* 'f'Uiiifi^ ji utiMjU lit- jj t^ut^ ^1 
^u/itujuiiitn^/i hi- /*"''9"l "*- h jut Tilt hi , 
8 t?£_ lunbtihu ntinuiu "liiiuili It Xhti/i'Jj .P"*-'^* 
Art. bnbuli " u/liyuuntf turiitt^b lu^iitt^ •{*"'! 9&. qph ttnhu altnttiu ft tlunuit ubtinti utuilta Jtna bu b nnniJltu ,pn t 

10 Iji- ^nl'fjh ^"/'^""^ III u 1*1*1$ If It i,pbij^ ^kp 

\},tiitiiii^UM^ tP" jbfifilifi'lt tipp itftf-nutuL. S^f 
^uitnilt J>"n UtUnti'^^tuuni- ul. I*uitt^iultiuj 
bi^ Ouubiiaiu/ uiiui .pbu ninituM^nti tlh^UM^ 

\\ iS'bh^u bv. 1^**l^*fl*^l" ^"Z* "^ llf^^B^'P • ^'~ 
tfintJiMii lb uMttltliiujIi uiunnup-butiiti^u 'inn 
nS Ifbn , bi- 9ff^iipii innphujiii 1"P "i 
iltnnbiibn , bi^ iittitbtt hi^ Xjip^bitbu iinnii 
iij uttiilbitliii , Al ni-uibtfbu bu juii^hijhu , 

nttAiutfabtt nS^n U,uuini_itia ^n ntt hsuAt 
a^ba jbplini^i Uirliiiiuiuiai-iitt b uiutttl^ biu^ 

13 n.ujjnt-bfhiittt t /' Sbittrtli^ U^uutnu?^ nj ,pnt_ifi 
//^ bnbbnhu L t_ iiiiiit iTbtuJli UMinyuib tilth il , 

/re b %tu juiitbuiibu bi_ ju/bniJit %niiui 

14 bpniini-unt-ii t If It bpPiUfij^,p q^bm uiu. tnni^iuann oiniuniun , ,a ut ujuutrit^tU' anti \^ UiiiqiutfiM lip iitL.p'^ i^Xbi^p ltffb% . *:f^i U,u- 
inni-iAi!^ 'liujmu/liXnut , ^kl* U,uuini_iua 

nn b 'P/*9/i ^ni-if * qnt-ij^ pitipljujtfbiu^ 
upuiiPutbiib S^p U.uinnt. uiv nn uuiuiiubhi 

16 ITb' tliiipXbuQbu *i^kp Uwauinuut^ ^n 
\7 npuj^if '/fp'^bij^j ^M ^>upXni^phti/i/li % ^'lui^ 
^btniJ ujiu'^hutihit riupuiiini-ppujiiu obiuaJt 
l^uinnt-hnj ,pn , tj^jljutjni-p^ltiJhu bi. i£ppuj^ 
\S unt-liiM V"/* tt4"*utnt-pphuin ,pbtM ■ t/e, lu^ 
piuunbu uputphu h #_ // ^lu&njuu lu n "'//' 
Sbuinli U»uuini^bnj ^rt", ij* ,pj"l /""/'/' 
1 1 ill I I ttb , b I-, *P"*,'f bu be. ffiun u/Ji q b uii b u 
nhphfipli piupb Q'lp bpitni_mi_ o^p ^utpipt i3bFr- -t-l-V buahn n-.f-f ^"-•r. (1) h^jbqjb. V-3 Vi^r* a-puMutathuMb 19 'iTbpnQ , ^ujituvb^ qtutfyitiupi p-^iutPbu 
t'ipbuuju J>uq t tipuii^u bt. fuoubuuii-'' t 

20 (ji_ bnhttb jnpffiitiP ^utputultltiM^ t-M^1 
ijiiJiiiiL. npiil^i ^n bi- luiipif^ , //// 'tis h'it 
ij tnnjiit^firpiSlt^itti bi- ppiiii^nL^i,n be ittuiniuu^ 
utiultjy *i"P itpiMuint.bphttJti os/* U.uutnt^tuv 

21 ifJfp ^iibq . fji^ luttuMuabii 3"Pll*^' tp" » 
O'luitutip ^tu^ ^tuputi^ruip tGqbiquinu , bi_ 
^iitlt qifbq o^T/' U*uutnt-Ujv tMiUutp ^qop 

22 Xhn.uii/p bt^ piupAp puiqbuMiS . ut- but 
S^p 'iiyuiUu bu inpnuhiiinu uboutilbo'ii be 
Ktupiu'oiupu jhpbpliii Uq/iiqututat-nq , b (put^ 

'lo ptuenii be p utneli tinput utnu/yb ttbp . Pt, 
qtfbq b^u/h iitUatb , nb tuh q^ lujup iniui 
libit qhpffppu qiuiu qnp bpqnetue iituti 

24 ^ujpiilj ifbpnn I //t_ iqiuuinejtpbtuu tfbq 
O^p uifLltht qiuubttiuni Itpiiteni-liu qittiun^ 
ulib , ^*P^*i^l h ShuMfth^ Utuuine^nj libp^ 
if^ , qb piupb ihqh *ihq qtuitlsliiuili iii„ 

25 enepu , qb bhiitine^ npiq^u he utjuop t Ue 
^ nqupifuib^iit jJ^jteli bqjtiflt ifbq , bf^^ ?'/"' — 
Muuqiie,p intiJthi q uj tfbii lu hi tqiuinnebpiuUu 
qtuiunuhh utn.ui'^b Shutnli U^uiitneanj tlb^ 
pni , npiu^n be iquMinnebpbuiq ubq i 

•M.. b 

I lj(- hp^ inutpiMli q.pbq otp U*uuinetua ^n 
ihpliltttli pip que il\iiut*1ilttjbu tfuiftu/bqb^^ , 
be uuipXq^ qmqquii ifhb^iitilhaii he qpiu^ 
qneifu^ thpbunjtf ,p"fj t q*nhuiujifblt be 
it^*bpqhiiiunblt be iilhirntJp^iutfpli be q'g^ai^ 
"iiiuljiuti It'll be q*i*hphquiij^i*ii he qhlheiugfl/li 
be qS bpneuujqit'ii , beP% tuqqu ifbautiPbhu ■2 be 1"l ■tuiqnhiu ^umIi qXbq , be tfmuibbu^ fl^ «^/f/««« S^p U^uinneiub^ ^n jt Xbn.u ^n , 
^iiiptihu qlinuuM , be hqbuMlikiniS bqvghit 
ttlinuiu . ifb' qlihqhu pf*q ^tuuiu nejuta , 
3 be iSit nqnptPbuqhu %unui . UL. 'Ip «/«.— 
%liq^ji b/UuMtfnep bell pi*q 'Unuiu , qqneump 
nn ifls uiujqbu neuutbp %iipui , be qqneuutp 'i'Unfi 'V' nlin euneu neuui hn r -e' •f-Rh ifli utiquuiiuifpbuneipuiMpq^ 1'*P1l •^" JP" 
'u^'lt , be luujsinhn^ qtunmneuiau omtupii , 
he puMpbiuuub upiiiitmnepbinilp oJ^p p 
Xbq , he uujutujhbuq^ ' qXbq tlutqibuqmlf^t 
!3 U.fl utptiql;u UJpUJu'jJi^ %nqui . qputqftiju 
%nquM bnp^utltbit^lin , he qiupXu/itu 'Jtngtu 

Itnquu bnutn^ luttiiiiunu pbu^bp , be qqpo^hujfu 'Ijiiijuj lujpbu^p^ 
6 ^pnilt ^b (fnqntlnepq itiiepp bu qne ohutnb Jh&uMilh^u %pf. ^^fr^ i^St- bit's I'V. I3t bPMpnp'bnhuii orh^u.3 197 UtU$nnt-b^nj ^nt-tf * bt. I^bq niMinnhutq O^p 
li,utnni.ma ^n ipff"l infi*» ifnnntjnt-nrt uhtti^ 
^Uiuuilt ^iuli nuMna§$ titillwUutJii ttn h iJhnujf 

7 bnhuutn bnhnb i //* ab i$ujani_tt ^n i^ni.^ 
nii/li laiutfiiiiiuini luntl'i "yiunbriuiL. o ^p P^"t 
abn bt- fii/mpbtitq tiXbu , an nni.^ uum^ 

o buii-UJi-nn ^^ i^uilt nuMil'hltujilt ujqttit . t/-// 
uuuuU itbphint nXbtt CtbutttJj be luiu^binj 
qbnnnt.ulni qtip b ntiiti^ujt_ ^tunitlt Xbttnn 
b\ujli nAliq iS^/f ^qop Xbtttiiifa bt. pujpcip pUJUltlMJL. //< i/tpbbi 'qAbq b ..'hi; &UMrnuint.p-btuii , // Xbrt-Utti fputputt^nttb lun^ 
• ^ Muiiblt uubuiiittinft^nri i Ul. a u/tibuhn np 
05"/» Lhiittint.iHfy nn iitu g Uttiutni. uia , (7.u- 
ufttLtMja ^uji-iuiitutnbit , nti uiitt'^^ tint juut 
bi^ nnnnpunt-jtrptlt uppbtbtuii pLiinu , ««_ 
npnu iMiuu^bli niuuiutnt_pnu/ltu ImnuM b "^ui^ 
qmp ("nu . Ui_ ^uginlLUtuli^ ttngtbibiuii 
pi^pnti luttiiinuuilt uuiujtitubi tilinuut . bt. ni 
ftuifb nni.iing tuaitbibuJii , umii nitunpil'ti/ii uini-bpuittu be. ubpitti ntSliu bi. nniumui 'I't-' lit I ni_tiu A 
uiutJiu tgnp bu uiututni-pnb tt ,pbq utrtlibi i 

1 2 f?L "nl'^h innthuatf int-bq^n ntmfbliinjli 

ppuSLntShu qiu^iinupli bt. "/"''*A^W' '"' *""- 
**P'jhJ* qnnuui , luuj^biin^ </*"V ^ip fJ.'t^ 
uirti-uiv ^n qnt_pMiint bt. nnnnpilnt^ja bijli 

\o npui^u bpnni-iUL. ^u/paU ifbnnQ , Ql^ ub^ 
nbuQ^ q^bq be op^ibun^ I'P^'L * '"" /""V- 
uutqni^uq^ q,pbq , «t_ on^ibun^ qaunt^inu 
npntliujub nn bi_ qiijuint. n bnbnb nn , qiin, 
nbuih ^n bt. *l*ip"P J*'* ***- 9"'-'/ J?" i q^^**^ 
nbuMiu tup^turrnq J>ntt bu. q^omu riKptuj^ 

p'"3 4t"3 s^vhri^ i"P ^/'V"*-""- ^kp 

\h ^lupnU Mnq ittuJt tfliiMi ^bq t Qn^ibuJi ib^ IS bbi ttUnutu . IT b ^ph'^'ypnh" h ""a"'**^ t 

f // % bi n it jb y b utf bu q tip lift S iitn mp O ^ii 
U.uuint^tij^ nn ptjq fpn/nuji.ttlt bt p^*q oiu^ 
niuju "htipuM bt.** P^'1 ""fl*b'lin»jit Gqbujtsttu^ 
\^ qbt/ti , ^ihnnXiiiJjit itbhtMMtfbh u qnp titbuittt 
ntS^ ,pn , qliytijliu bi^ qtunin_butnu tfbaiu^ 
tluhu , qXbnith Sqop bt. qptMinnt_tiu pujpcin » 
npuj^u b^ujJi *{J*^1 ^ip U^umni-iu!^ nn 
uiiitnb , linjiiiu^u iJunuiun^ S^p U>nuittuuia 
tfti n p'i'tl uttfti%nijli itiitqttii inpnq qnt, 

20 iipliii\bnbu jbitbuujq ^inutu t (jl. qAbiuu^ 
iniutpt luttutnbuu^ c> w' U,utnni-Uja ^n p 
Itnniii , tililisbt. uiiiinutlibtttibli lUitMinnnq^pli 

21 bt. pr luqnt. lib ntijilj b .p^'ii « U b quHiqb^ 
uibqbn jhpbuntq linqtJU . qb o ^/» U,timnt.gu€^ 

22,f,r, [, ,ri,\^[, ,pn,.,f i , \rillt 1,1. f.ljOl,", &«_ 
ii uirubnq^ ^^p Dttjuint^iufk ,un qtuqquh 
tituhinubb jbpbutntf .pfq '«« uuibvui, utu^ 
biui_ . n\ bitiptuuqbii aniintubbi qttnuui 
iltnniltitnitibb . qb ifb [['^'I'nh ^T {['P *""' 
t-bniub , bt. pmqifiuhuiiqbu It ilbptui ,pn 

'2.0 tttuqtuU^ nttiiuuiujutb i t/f. iftuiMtlibuqt^ qtitt^ 
uiu O^p lLuutnt_uj^ ^n b Xbitu ^n , /ri_ bttpnt-uq^ qlinuisj l^nfiuuibtuiPp. iibv '/"/" tftuut^ '1 * tiblikbi. uujiniubbtitj^ qhtiutu i fji. 

Ijbtia^ q/^tunujt.npit %nqiu b Xbttu Xbn , 
bt. bnpnt.u'^b^ qitt%nL% "hnqtiM b uibnt^n^ 
9k*' ^"tji'tfti/ij^" , bt_ ifb n,p biuaq^ P^"t*}h" 

'2h^n tfbitibt. uminujbbunbu i^tntitn x i^qpoy^ 
btxMiu qpq iinqixi luipbuqbu ^pniJ , ol iPb 
tpinibu/hiuiqbu luphtuU-ni bt.. nuqt_nj ft 
unqtMylil^ , bt- tfb tunii tununt-ant-U ■e''i ' qpu qt\ qtuqqu tuifbuitthi . tip ipqh ' p Xbq iMjUaunt^tti bt. tfb inti'nt^i , bt.. tfb 

\^ ttuittuuntfltu jtn i (?l. ptupXq^ h 'P^* S^p 

qiui/butujlt tupjigr , bt- qtittiulttiitlt qutt,u 

StMtpujitupu uqbni, txtiAMqt-nqU •L"r ttnnu in. bubp% at- qnnu qbitttuqbp . bi. tin luvqg qUnutu 
p tlbpiui ^n , *"// nivq^ rilinmu b ijbpiui 
M-sUiutfbtun Jitiq bt- b tJbpttti uitibltttijli 

iD uitnbibtuiM ^nta \ Ul. ^bbpbqbu qtutfb'litiijtt 
qbuMUMnt-ui tiMqqtuqii V"/' ^kp tltf^^tt-tua 
^n inutq^ *P^t ' ^'~ '^l' /"^"'J^''//^ tuliti 
^pn p unuiu , bt- n\ tqttiyinbuqbu qqi't' Im^ 

17 am , q/i P"*^ k *"fi' 'B^l * U,iquj /J^^ us- 
iibqbu p iltMib ^nt-tJ ^ qb i^iuqnt-tf ^ lanitfti "lutiititisiibqbu untluMt^, qp qmpjbtb^ luiU 
20 ^biuitii U,uutnt-^nf jtnt^tf i ut_ tfb tnttfhb^ 
tfh" qtLtupsbtltfi b inntJii ^n , bL. ijiubqbu 
p uqntJu pppbt. ttttnili . "'f/ tf-tupybinii 
qtupsbutabtt , bt- tiatthbintl utqhbuqbu tfbn^ 
utu , nb %qniJbtiJi ^ t 

I yy^tflg'tliuht tuiuuint-bpuMlttuti 1"p "" ttitu^ 
utni-bpbif Xbq ntjuop , I'fjy LP PZjP'P ""* — 
*libinj , qb ^btj^b^ bt_ ptuqtfujttfiumpb^ ip^ 
'fibqbp , bt. tfititi/ijbq^^ ffujntuliqbtt^^ qbp^ 
bppi* 9"/' bpttnt^ittt^ ^^P T"*/"/" ' ifbpnq t 
2 Ut- ipybutfbu q Ul if/tu ut f^t Uiunuitqtup^lt qnp 
lub^ q.pbq S^p /'^"/ uflituiuttitn'li , qb n^fpnii 


2bF r- i.e'"L a BU qtMntb'iillMtit I 'hpr- A ^l"L bpp* bu UMiuon 
•^bpp' utifu»tt.ha. 'n" '^Ifw/, itnitt^UfjfB IO^Pj.. f, 't.bppnf lrpli%tis *'bFr. np ^ ^nuuM ^-bff 
u/lttfgftu ft (Sutlfiupri. ^^^bpf ibpa^ Hbpp— 

^^^Jlt jw»^^_, \\,uinitt-uii- ^it iMUfju ^uitt.uiuin.% utiT 198 bPMpnpT-nMT'b op^•b^].3 fit ^1'''*^ ^i"'J&t t "pt^l* ^"'-'^t bfit "/"'- 

^huuhu ntutiiutni^nniuitu linniu au fit "j ' 

3 UL. iutrijtunhtija 'LP^a , hi- uniluiuhii iu~ rtU7/J *l.P"1 ht- bisnuilinh "3 "Wl hq ii*uhii UuMifiL^i ttnn nS ih^'thp ^*- "^ iihui^fili 
'^tuii,^U M" , uh luijui uiiiiuunt >R^^1 

fit "^ 'iiutfiit- tfhuiiti llaun^ tfiunn , tMjji 
ui iflwlt fJ^f^ P umIiIi l nn hi luli ^ A /* bn i uli nj 
-4 UtUtfini-uni '/"'l*/t '''"/"7 » ^"'^"/"/'••»^ fP" 
ni ifuiyhtjtthi It ,p^i , hL. nui,p ,pn nS ifitu- 
uitjtnhnpti wiiuhi tnuu ^lunuiuniJli t 

5 Ot. b^uHihtihu It itninh ^ni-u ^ ff^ rinui^u 
ujj/i WJB nti htnujtn^ aitiirth fii-n , uijiiiu^u 

6 ^tn Ut"iiint-uiJ^ ^pn "liinusiiihiiii^ IJ^^I * ^'- 
UMtu^liuuhu niuuiuini^hpufliu ohmiLli U.n^ 
uinuaiii ,pn aliini A aiuliuiujujti^u Jiiiittu ht. 

7 bpl^ishf^ ^ %iPujlil^ 1 Jif A ^hp \j%uuini-uih ^n 
uiiunnb Q.^ba ihnbbiili uiunb be jiunfi \ up dmiuh^M ^ pnij h r/i_ uinabt-pn uiitt iinnq o unrub'li fffffi- riujyimi liL. p^"} ihptiliu . t/p- 
upp nnpblini be uuipunj ht. qbuenj , 'utj^ 
abuitf lit- 'liniib'iibujti . bpbbn Abfib%btnu , 

V bunnj IwL. ilbnni- . Ifpbhp jnp'H-u nS ujn^ 
jtiuinnLivbtutlp bhpbiibii n^uiq on , be nS 

bujnoifiujiimjiibii h'l'h,p h *ii'f"^ ■ ^phhp "- 

pnj .pi^pp^'M p*-p bpltiultr , be b ihpiulin 
"linpui ^luinit/ttbab u ujnIi'liX i 

lO Ue bbpbuhu be lujabiitahii , be op^ibu^ 
ubii qS^P Utiffeuif^ ^n b iJhpujj I'p'ip/'" 

I I uuipnela~biiiti nip but Siba x Z^iu^biun ituUAlt 
^n , tineift itnnuAtitiinhu qS^p iHUuini^uiii 
^n Suius^bi uujuitsineppUMltu unptu be uniii^ 
tniuuuiutUu be a bptuenetiU ItnpuM 'irtp bu 

\'2 nhti luuMuitiLnphiP' I pnen^ jnpir tuu iie^ 
tnhqbu be jiuubabu , be tnneliu qbnhubbu 

to ybuhnqbir be ai/ujbbut/hu p Itniiiu , ue 
aujqiTutbuJju^ uup^uin be nSpjuip ^n , be 
juiaujpipqg tP"'i lup*^ lulir he nubb , be w- 
ifb*ituMjii /'^'^ i*p ,P " /' 7 ^ P"i '/ iiitiii '"Jff t I 

\^ ^UfiupiniMjliiiiinbu p iiptnb ^pneti , //c f/rv. 
nutunbu *1^tp U,tiutnenjv .P" "/' b^ujli 
1'R^I J^'P^IP^^ Uifbuiutujqunn b inuiiiq viu^ 

\o nuM inehr b uiJi ^ Ue ma *l,pbq pint uilitunatntiiii 
ubv be 1*1*11 iW^mnbti , nen oAIj luina-ijjiigp 
be biMjpbtk be vuspuse , be //* f"Jp J'^'-P • be b^u/li ,pUti jiiiuf lUU/IUfllUC 'U-'f^ 'jnpbi p 1 6 9ni.nif . ftp bbntubpliiuti nj}btl ihiiliiMtluMi^ 
ill ell luitjuiiiMuiuipli , ft'ip tiS ttptntl"' *»'"/'J^'J 


^n , nb SuipSmpbuq^ 'bB^H ^'~ */"'P^^''^t 
q^bn , he puipb tupuiuq^ ^"t /' tJi^pt&iitijb 

\1 ,pneif , (J ft uMubnbu b uptnb ,pneiS' , fi^ 
^opnefiheb btf be ned-iitinefi belt Ahnlhi 
p'irij UMpiup pliOk qqopiielo piJUti nuiiu '" lUra * 

^^ U-Jf jh^^"n^" l^tp Utiiuinem!^ ^n , qb 
iMtu uiuii tpbq niv lurLtibi qopneprpeh , qh 
>utiiinujuibuq^ qni.biuiit A'-/' ^"p bpqrieuie 
^lupnti ,png , nnui^ii be tujuop i 

1 ue bqbqb bfi^ ilnnuiUuii ml tinnuiuqliii 

q^tp LLuutneitifi ,pn , be bpfiujjnhu q^bin 
iiiiiuineiua nq oittinpujq be iquiMsibqbu qJbn^ 
uiMi be bpblip iniiiqutlipqbu tiniiui , neubit 
Abq tibmj miuop qbpbliliu be 'fbpbbp ', 

'Zif qb hfipuuibiuilp V"/ A'/A'f * iip*'lt" *"- 
""tf-P^* ««/*£/ O^/' bnptieiiq^ fhpbuuin Xh^ 
priq f luiiiujgu 'f'*p"^li'^p.p, ipnbiutliutii qb n\ 
ineiJjpm-,p Amjiib ShujiiU {J^utnneuti^ Abpnj i H- I*" 'I-' 

ifhf^uu 

h, p , I'lipiui^i . qne tuliquAthu luiiiop p"q tifh&u lit^ iihihi 

qoniiiqtiflu 
ubatuitbo u be 't q til qtuqquL jiujquj^u tiUatiMtltiO u Ue iqiupuuiuuiiu 

2 ifltiisfie jhpbb'itti , i^tf nqntlnepiili tfba be 
quuiqneil hi. q luiqlJ iiiliiiiutt ^ qnpqbitii 
Ulttubiitj qnpu tine /mb qbuthii , he tneujp 
bfit (V*[ ^P"Ufjk p^"f*ik*^ npqt^n^i uliuif^uiji 

3 ue htnltbnhti uiiiiop qb 0^/» U,uuiiietu& 
till Till J liii,pli bpfl luiqg umujvp ^n , np nil a I. •h'h t iitit utumtUi hhtiu^ qiin^ uiu , bi^ "iiiu bnp^ttjlihuqt t^nmu uintu^p 
bpbuuiti ^"o , he ' iituuitubbuqt tpintiuj he 
bnpni- utf^ r/iinijiu tlusqiJiti qus bb , npiqgu 

t be ujiitJJii ^bti otp * "A "'"/'ff"" A i'pi"P 
^neif b i^tubihi itlintitii ^htunli U,iitarieatij 
,pn juinuM^nj ,pnetFtT^ , fi^ ^lut/ii iupqui^ 
pnep^b tuU h'I'ni luh^ ih" " tp *^turLtttJiqhi 
'l^phl'p" qtu^ii piunb . qb nS iIiuimIi tMip^ 
iLutpni.fi b 111% Jill , '"Jl* tfuMul* lutlu^tupytnne^ 
la-biitti luqqiutpi utilitiqpq uixitnuii.htiqg qiin^ 
11 tu Stp U,uuinetub^ jiii' jiiiriiii^nj ^netf^ 

•> iP^ t T^ii/iiqb ni iltiMttti lupqtuptii p-btiiU ^n 
be nK iltAstiit u/tip^tiL lif biiiii iiputli ,pn uuitu^ 
"libii iluiiiu/jiitbt Qbphhp 'iiiinui , wy/ iJtuitli 
ujUop^linefrbuni luqquatiU nininqpb ^gp 

II uiiineuto qiip hpqn fiin ,pii ututniubhitu^ ti 
he qb ^uiutniuinbuiig otp '*"'/'//" tfhp UIU juph^ 
neluuni itpqii pnq U'Pf U.P 


"bff Hf-UiVU -bPi r- -^"3 bPMpnpT-nMr^ opb^us 199 huitihahu tujuon ah ti * ijujuh "'/"/ t"frit-^ 

^hnfthn*IJ p'^nf* ff^ujn-ujliahi , nh d nnnifriL pn 
tuuutuju£ujput1intj hti I 
7 S/i>^"J , *^h t^rtiiu/itiujnhu npSiutp ptup— iioiyni-ifhp ^iSip II UUfHL-UlU Ain Ji tuuttiutut. 'r uimguntf , tfh'lisht. htfh^ ^i uthrj^jiu Jt^J" , 
hibnnufJ^huiil'p *l"'nkh-t* /' ^thittn^juj/fnqt/h^ 

8 htju * UL. fi *pnphp puipl^uMifnt-tf^^ l^kf 

9 hv. puiphtuuuMt- O^p uuuuiuthhi nAai£ t (jL^ 
lUiUhtis hifnt^if h ihuMi%itl» usrAni-i qtntuju^ 
tnuiuuh ^ujphnqltu , autiupMtnuiliult nt-pmip 
tittp nt^hitnhiuti O^p Z'^"/ okha , ul. ht^g p 
ihpl/i/u n^iuniuiini^t utht, hi_ apujnujuniJit 
t^h^hp . ^uitt n% iihptuj he '^ft-p "* "'f'HP 

iO UL. hut h%X Sj^P ahphnuhij uimfutnujlju'u 
^mphn^'ttu , aphmiu tfuttniuupli U.uutnc.^ 
iknj . ht- fi *hnuui q^pkusj^ hf*^ ujifb%iujh 
UMUiutauMtf^$ nnp mouhttiue o^/> /'^"7 °^^H. 
\\ b ihpf/i^i jujuni-p'u hbhribuL nj t u*- hnhc. 
jhui ^uinuiitntJlj tnnt-pti'^ b uMlt be ^luntu^ 
uneit fh^^P'^A htn /i%X S^p qbphrteu uimfu^ 
uttMjhult ^ujpbn^uu , utuj/umuthn nefuutp t 
12 be ujtt^ fffiu Sip , f^'Pl* it i[uiqtfiuqujlf^ 
tuutnb , ah ualiopttUb utue ffnnniinepnti ^n 
tinp ^ujhbp jhphpiu utipiuinujqetiu • u/h^ 
tfph tiapnglt q^uitjuiUttup>useii *1f*p iuai~ 
uinebpbgbp "ttaquj , he luptupfth hephuuin 

Ao Aneitubnju i Ue tuu^ fh" S^p , ftfoub^ 
qt^J p**^ <H t 'V' utitquju be hphpqu ht. 
uiuhii , ohitb qtfnnnttnepnn qiujq , be 

^4 uM^tu t/aqni/nepn hjutnuiiuujpuj%ng ^ . I^nji 
innep phX uiuinuthhi qnniiiu , he j^j^nhf 
quMUnel) nnqus p "bp^nt hpuhpn , hi_ uj, 
pujphg *t,P^^ J^^lt ifh<^ he h ^7**/' ^*- 
h ptuqneu laniuebt ^piult qiuin ■ 

lO ue ttiupAbtui pjp p thriui tuhtnp , be 
ibuurLl/h pnppn^ip ^pntl, be h plane utusru^ 

^b intuhnU jhphnutth b Xbnu btfneiF t ue tnb^ 
ub ujt bp^ i ifb n tuj^ tutim A Sbuj tiii U.u^ 
uineoai 'utipnt , he ujpiupijt Xbq dfrc. 
lUMonju , hi, tuhg^n atkutUtniutuptuiett qf*p 

-17 ujuuutnebph ujq S^p , U,nbuJi uhphnu/iii 
Ulujpjtniuhuu h 3ibn.ujq biinn tunpuitulib^ 

\o qh jiul/qhuu/h cihp t Ue ujqiuihqb turLiityb 
^hmnh hphpu uiliqujif baphi^ qmniuv plih q^utntuuneii utpe he q^uiiiujuneu fh^bp • 
^ujq rH hbpuji he yncp ni utpah , ilutuU 
tuifbuiiins ifhqutq Xhpnq qnp flbqiui^ turt^ 
Itbi qStup luntti'^b ^buinJt thuutneo^ni ilh^ 
\\) prtj *, ptupbutqnequ/hbi iihui . ue qut^b 
^uipbiiii hit iltuuit pujphnembutuh he 
iipuiifuini^phu/i/ii , qb piupbujame S^p h 
qhpujf cihp utuutiuiihi qahq . be ineute 

2o/,^i.t Sip // €^us.ruj%uj/f//ij ju>j%ir[ii^ I be y.„ 

^tuptiiib pitipbuitiiue Sip J"J^ uiuuiuibhi 

alius . I»e tupiuph uiqopr u be iIumuIm {j^^um^ 

21 pnitji h (ftuifu^iujltfiii ttiitliifbb t Ue qithqult 

Xbp qnp utpujpi^ , qnp01t , tunb he t^J-^ phifb i^iMj ^pniJ , he hnuinpbifb be pinp^ 
uiiiihhqh qliui /"/*/ , iPh*UKbe bqhi- 


l/UJUp 

pppbt. qqf*f^pt be pUbbqb qthn\ttlt h qututqU 
np by lultip p ibteiii uhtuth t 

L'^ ue p ^pujipbu/quTt he b fpnpXnela^biMJij% 
he b ^*hphqi/uj%u uiu^thneffbu/l/ii autphtu^ 

'^o tjneqi^ qSip 'Iknuineuji^ Xbp t (Je J"p^ 
truJtJ uinus^ph ujq qahq ^ip p *i"tqbupujii^ 
libuij , uMui , Uli,P ihtun.usUqbqi^ itbpbbpU 
qfp tntuinn h ti Abq , >butnhqi^ puuitpTi 
ohujnu U^nuineanj Abpnt , he n\ Stueui^ 
"iiani^ *iiti*uM , he n\ fneujpnt.j> AiujiMb 

'Z'i ^biuriu . J^b ^buutbuJi quuib^ p uihtunuiu.^ 
hnqutifuli topi lf*p*Fi vtuttni^quMi^ abq t 

2o Ue iuqtuKhuh tun um '^b xS bus tilt qauttittj^ 
aneii inpe be q^iutiiuuniSli qhyhp , qnpiM 
luqiushqpli , ^tuUqb tiMUiuit ^ip utuuttubbt 

2H qAhq t Ue htuttb jtuqop-u tun Sip ^'- "'— 
uhiJ , Sip t Sip , Jo'utqtJjenp luutnneiu^ 
"tfl I 'fp utuuitubbp qt/^nqnt/tiepq ^n he 
qpuifft^t joff qnp thphbghp qopneU^htutTp jhh^ qnpu ^ushbn jbf/^u/u qopneja-btut/p ^n tiha lue , he hutpoq dcr. W nujifp be bl ipXp fi<J 'I'l" 8f.^U qlhppui'^uJiJ be qPuiu^u/b be q^jtuhnp , 
qa-iuniuiu ^n , * ttpnq hpqnetup Jibe . tfp 
^uijhp b ruuinnefttht^ tfnqnil pqbu/bq ujj^ 
qnpbU ^*- jtuifuttupytnnt-p'beltu be b tlhqu 

28 qnqtMJ i g'neqi pjoupqblt p^'t**qp^M "phpP^ 
neutnh ^itHibp qtfbq ^ he tuuhqah , (An h 
Kbutpbirtj S btUiiHi uiu/hbt r^nittu jhpbhpiu 
qnp hanutniuqtite unqiMi , he tun. tntnhi 
qunutu SbiunU h^tt/h qltnutti qntnnpbt 

29 tAinutu iiifUtuupxttnttii t Ue un^tu ffnqn^ 
ijnepq ,un he ttiunu/ttqaep^belj jfn ^"p 
"^u/iibp jhpbp^h Uqhuitnujqenq qopne^ 
P htuup ^n iibviue he ptupAp ataqbiue t poq f Xbteuitfa 200 bPMPnP'bnMT'b OPb-bUS "hi- d- 

1 I" Juitfu^tuMbfth jtMj/iiifhb UMUkua ubu 0^/», 
HntphuJ rrnt- ,pba unbnuu utuifuuiuibii ^ptu^ 
nhn^uu bunbc atnnut^b*iiuij , be hi 

n ibuJtiuli . ht. tunujuaku nttL. ^ba tnutuiui^ 

"Ji'Uujb tbustinbn^i , Ol. arrbifba b tntnbiutujliiiii 
aUnfli uiututatuiTuli nn l^b% juin-tii^ f^ tnutbj^ 
muibtili annu nnt^t furtnuttubbabn , bt, ffA— 

abu niinuu» b libnnu b uiuMUSUMliuibph % ul. 
ittn$unb mtuuMufUuMii jutlitpnuin thutiutbu , 
ori_ bnihbnb bnunt-u uiiutuuttultu ^"'pbn^Mii 
bnnht-. atunut^littuli , bt^ bib b ib:iirhli'li , 
»<_ brtunt- uiujbjinnibj/li ' ibnisnujiii p Ckbttit 

-4 buni^u X Ol. tiphi-ua ibpbnupit uiiupjinntbuJt 
puin ixinuiypU itpnhi auttJUult luititna.iutFtht 
nnp ruoubauiL. p^'l ^bq O^p h tbpHliU b 
h 'fh^nj "^pnjti , bt- but tfltnutu fh" ^kp * 

5 P(_ niupciujj h^b h tbtiJi^ utUtnb , hi_ bnb 
qtntubiuttMtbittt b 'isbfi^u b tntuuMtifliiubjtii , 
be ^jtJ' utUn nniu^u be luuimnebpbinii 

t» fje npnbnii f*upiuibib Knebnplt b r*b^ 
pnJmuai nnitenutt tytubbiPtuj b (fiurtusfb . 
be utun ifbrtuue U.^tupnU be iM^itfi^i m^um^ 
nbquie , be ^uj>ii»lituiu»qtue tj nbuMttuip 

i-npnb unpiu /'"'/ unput i (Jt^mb Snt-bubii 
h T*ujnquiii , be b T'lunqmniuj jUuitubtu , 
jbpbbp f/muibutn yneptf t 

8 (yujfliiP J^utiiujItUibb nuuuinjti S^p qubn'lt 

Q^bebtuj puMnJiUJi nuiiuuju/itiub nebjittfAt 
obujrzli , */*"/ itttujyp ^ ktunJt uiitiyutbi 
be 'u/nopfu tftiiutneau/hbi* jti/bneit %npui 

iftiitsbe tftujunp t *i^tuutt mjitnpbb nk iinj 
i^beuiuini^nitlj piuff/ih be tftun.ii/ijq.rn fd bi_^t 
h 1*^9 ^"iP'^P.f bi-pbujjtti , qb S^p f^*,P- 
%b% ^ iftutjii be tftttntjjijqnepbi^i %nqtu , 
nptu^u be tuutuq unqtu t 
iO fje bti btuqb b tbnftthi q,piijntuurteii ttibe 
be qjituntuiittL^i qhy^p t ^^ ineuie b%X 
S^P h fftiitfttiittubb'l* jtjjjUtfbb , be n*> biu~ 

1 I tfbtpue uujintubbf qXbtt t (Je luti^ fih" ^kP' 

T'uuj \nebui itin.ttt\b tfnnnij pqbiMiliq tufqn^ 
pbb t be iftntfblt be ifutnuthqbunh'ti ubti^ 
ifpf"* n'*P bpqnetiii ^tttptpt qnqtu tntui qnqiut 

^^* S^p U.*Jinneut}^ nn . tuj^ ^r^'i^L b (Uft-nt-fT?/ k utinbnt-ni ^|7pf. p inittuiM/itutupb 

tptp lupurpfi, lie hqk'li 'X}!^^,}} nub put ' tf f • jbt'^.— t-c-' n' in iitent- V3^ "£>".7, obtunbg UtUtnne&nj ^neuif^ , be lAuia 
jtutih%ijj^ b &uiiitutiitnp^u %nptjj be ubpbt 
tQttu be tqtu^tnbi^ t^^T iLttmnetu^ ^n 
jtuiPb'ltujJij uptn^ ^nt.tPtf^ be jtMJifb%tujiM 

\'o uiiiAli^ ^neiPif^ , Ue tquj^bi qiqtutnneb^ 
p tuft It obiunli ~U,ittnnt.^nj J»n" be qbptu^ 
eiieliu linptu q"p bit tqtuutnehpb tP ,B^*I 

M lujjuop , qjt P'^pI* ll*ffb 'P^'1 ' UAtueiuubb 
Sbtunii IXutnnei^nj ,pn ^nffh'^',P ^*- bpb^ 
^^q ^'P^l^^ f ^'- ^P^hr ^'- "i*fb%u»hi np 

yo g b linutu t htufq piiq ^tupttit Xbp "7"'— 
nut^ujqnjij ^itt^bqtne Stp "hp^l q^'ntttu , 

qXbq ,ptuii qtuqqu luiPb'htitjh puui tuenepu 

\i^ puut ttipnP^if^ f/t f^l^^uJinbif^^ qjttuintu^ 
upinnep bfSti cibp'* , be quiutpu/tjnqu Xbp 

I i iPb beu ptutnujtfnenti/u^,p . ^b S^p UtU— 
tnnetu!k ^^tfbp , *biij ^ U,utgtnetu}k tuuinnt.^ 
^rtq be oJ^p mbpts/iiq ^ U^utnrtetu^ tfb^ 
be "^qop be lutusenp , np nS utSiunb b^ 

\S pbuutq , be n\ iitnitne bvuyujn . (hn'tt^ 
^pujeniJliu 'bl^^tU be* "PP"J ^*- "'JP'-''J ' 
iibp^ qUifqb\tt tntui 'liiPtit ^tuq be ^tJuti^ 

\i) qbpA I Ife "l*pbtf^p qu^iu'linnebjui% . qb 
be qr>i-,p u^uAiqnepJin^ ^h^B J^P^pI*^ "" 

'20 q^tufutujqentft /■ Sbtunfi^ (J^uinne^nj ^neiP^ 
iP^ bplf^iifbii , be t^iiii tqtu^tnbuqbu , be 
b iMuj jtupbuifbu , bt.^ juAjtttJb *iinptu hpq^ 

21 "bnt-qneu t ^b 'ttitt ^ uittiphuhijt jtn be 

'itnjii U.utnneu/a ^n , np luptup b ^bq 

qttaa lutP'ivtMlt be qipuimuennu qnp tnb^ 

'1 ultlM ujS,p ,ua t GiLfdii/ijujune'ii nrfeni/n A— ^1.% uft.pli ^1 jbif/iufu "rt utputp *bB t ^P U»"tnnetijik nn bapbe 
qiuuutbqij "P'p'pf pusqtPnetrbtuiPp t I \ji~ n^pbu^bn l^kp tAi uutneiuo iqui^buqbu qiqiu^tqttitinePpt-liu unptit he 
qbpiueniSltn linpm be qUMtuiitnebptiiUn un^ 
be tiig.itiinuiiiaitJultu unptu qiMuPbuittftt ir U 1*1 J It 2 tueni-pu 'qblituti Mm/ > t?<- vu/Sib^pn umiu^ 
op , ^P'^ "* tiutijb npnenn ^na nn^ tiS 
qbitiblt be nS iiibubu qbjpujui obtitnn (JtU^ 
inneo nf ^n be qiiiivuitPbvu itnptu , qabitit 

O 'yttop be qaiuqneb ptupXp , ^^lyttiliti linput 
bi^ qiitpnebutnu q"p luputp b iP^j uqptu^ 
uinub , b fptupittenli tup^tuj Uqbtqmtuqenu 

\ be iutiPb%tuJlj bpbbp linptu , Ue qnp f^'S i^lrp l^bpf. i^.np^u %npuj bPMpnp'hnMTii op^^a8 201 iupuip pt"l qopuii bif.puftnuiffi.nff , qifiurtu 
%nffUM be qbpfitfuMftu fii^plfuAjff" . npuf^u 
htfthuiff ff^ni-pu ^uipiPfip bnt^ntfu ft t^hptuj 
hpbutMtff %nfftu ft jtupXuj^bf *hnfftu iff^'p 
^tfbp , brtpniu tfiinutu O^p tPIiliSlMt^ fftujuop 

h t^uiiftu%uilfp . Ijl, qnp [t%^ utptup Xkif J«w- 
%tiiitfutinft ui%rf , ii'[i%sbt. bffli,p ft tnbq/tu 

^jtuju * ut- 1"!* t*^*t "'/'"'/' P^"l h***P*'''f* 
bt- (fitq ikpppn% , if^l nptfftu UtfliiupriL. 
npffi.nf fhnupbiip , "P"!f puMffbtuf ^[^'fpp 
aabpu^t h^P bbni-i t^muut bt^ tfinrtt-itu 'hnti tMupttsln %nn <ifb%iufii ItttKu %nnut n^"l *f*nutju b iFb'^nj tuiibuttjjii 

7 huptufbib t ^b Xbp I'uff "'^^ utbuftii tftu^ 

tfb*istujU taanphu Sbtun'it tfifb^iuitbl^u ftip 

S utptup ^b Xbif t/%%\bi- fftujitop**t Gl. ufui^ 

^bti^ji tfim/b^itMjflt ujtMJirtnt^bpiulJU urtptu 

qnp bu tututnttt-ftpb if Xbtt tujuop^ qb '*itbif^ 

Sh'B ^*~ puiatfiuuaitiutbbn^ ll hnP'^ ' ^^ 

tfmu/ubff^^ fftunu^sffpff^^ 'jJ'P^l'f'** » ./"/' 

nnt-^ ti/hau/h^^ 1^**1 (jrtptftijitu/lt f/*/#_ 

9 rti'^qbi t^t" • J^^ bplftufiiopbutj^ if'^'t'' 

uHm h iJbpmj bpbpttU 4"/' bpitnt_tut^ ^kp 

unt$tu bt- ifiut_ujbb ^lupffii cibpnff '"*"[ %nti ^jhu ,gu Imri bptf/tp' np pqfut 
nbtu0% bt_ qilbnp t 
iO ^ tut t tab bpbbpli j^np tltntiiUbtttff q^ tfiu^ 
ntuijqbi t^tu ni bppbt_ qbpbbplj Uqbiit^ 
uiuaqi^rta ^ nt-utnb "(^.^ f'"~'fi ti/ltutb , 
inptrujif ubptfuittbu ubptltiHiu , bi- nrtn^ 
qiuhitU ntnbt-W* bppbt. quiiuptn^q pu/tt^tu^ 

1 1 pttj . tt» bplfpftU jnp qnt,^ iftnu/ltbfnff ^^ 
if utrt tills q.bt "PhPP ibrttttijipli bt_ tttuyuttu^ 
btulM ^ . jti/bXpht^nj bpqUbn piltq^ ^tit^p . 

12 Upbhp* 1"P ^^P lA""""-"'" tP" qutpi/'tt/it^ 
nuiMJ , ^ujuujtMJUjq tui^ ^bturA U,t/inni_{knj 
*£" A 'I^P"'J ^'"p"' % h uqqptutt^ ttttupt-ttjlt 

i3 tftthsbt- qbtutntxtpnt^uh tntupt.njit t ut. bpr^ 
lubintl int-bqbu uttlauutpt utusinttt^bpiu^ 
uujq iinpuj qtrp bu iqujutnt ppbu nbq lunt^ 

Op , "hp^i i^^n U-'"""*-"^^ ^" ^'- tuiuy^ 

tftbt qlitu jiuifb%tujli upui^ ^ni_ttif^ , bt. 

tAjtui/tfittittit Mi^/ct^^ ^ni.tfiP^ , S^^ff^ utboi^ 
pbc bpbpfih akbpni.il It tfutittiiltujbb pLpm^tf 
qbti/Unt-fu bt. qtMitituqit/ti , bi^ ffnnnijbutibu 
qqnpbuAi ,pn bt_ qqfiiib nrt At qbi_n ,pn i 

15 UL. tniuq^ funin juiliqu ,pn tjjJtujtjUtti Mnt^il , i^ bt. bbpbffbu bi- jtuqbuffbu t ^tujbfftupnL^ 
juj%Xb%u Xbp , qni-ff^ jntLftu%tujffb'b ujtput^ 
Xbp bt. itiiljqu/hbq^jf bi^ ufiuyuibff^^ qtuu^ 
tttni.iui^u outtupu , bi_ bpbbp tquiqiuljpffg^ 

17 %nuut , Ut- uptxtiftnbtui pnipbtuljuijff^ ^ hp 
b tJbputj Xbp , bL. uipqbfnt^ffnc qbplfjtlsu be 
"* ll'^'t"fl' "jb^pbt, , bt. bplfftp n^ ututq^ 
qtqinnt. q ht-p , bt. ^"/'^'^/'flA^ tuptuq tupiiiq 
ibpbp^i puspni-Phu/h qnp but abq O^p * 

(H //£_ qh^h^ qpu/itu quipi b ubpittu a.bp be 
lu/ltXttItu Xbp , be fpb^h^ qunuuM Isytub 
h Xbnu Xbp , be bqbffb'it '^tuJi^tupJ utnuj^fi 

19 utiuiif 5k.bpnff . Ue ^^nt_itneu'9 b^ npqt^nff 
Xbpnq bjoubi qunuut b 'Jiuinbi b utuiti , be 
b qliit:i b uujlttuuitup^p , bt. b iitiybi be h 

'2\) juiriiibi . Ue qpbu'ib^ tiittiiitu b tJhputj ub^ 

21 ifnu uiu/Uff Xbpna be b qpnt*hu Xbp . ~^p 

putqttopbtujn ib'iibffb^ ', be tuenep^ npq^ 
t^nq Xbpnff b itbpuij bpbpftit 'tpp bpqnt.uae 
S^p ^tuptpt "nntt mtui ^bq pum tuenepff 
bpbhbff b tJbpujf bp/fpb i 

22 bt. ^l/'f/f* ^Pt ^^l**bfnff fneftqf^^ uittb^ 
iituiU tutuutnepptinttuuti tMitttitqbq 9"/' "" 
tiitutMinebpbtf Xbq utiuop tunJibi , ubpbi 
qS^p iXuutnetub^ ^n , q^*"*i /* ^uiltutufutp^u 

23%nptu be fujpbf p "itut ^ Ubpffhuff^ ^hp 
qutilbutuni tuqnitli qtu^tnnhb ibpbutiiq Xb^ 
pnq , be tt utn.u/tiqbu'^b^ qtuqtfu tfbhtuubo ti 

24 be ^qoptuqnfliu ^tult qXhq t if,ifb'iiiitjft tnh^ 
qb nep b ntufiff Uit tfft tu q^ it "fhff X bp nff 
Xbq ipqp * ituittutquiin^ tuliutb iJplijhe 
qU^ibp*!! l^bpuihuAine , be b qbutitjii tlhb^ , 
qbtnnili" btfipuitntiif ti'ttiisbe ff^f*P^ uupue^ 

2.J i/utbff bqjiq/iii utu^ifiiiij^ Xbp t be n^ n^ 
qtuntitsjjqi^ plffi-qk^ Xbp , be qtui be qbp^ 
bbeq Xbp mpbq^ ^kp lf.**titnetua Xbp p 
tJbptuj bpbiituq uiiFh%utJii bpbpliti qnp qn^ 
h>bff^^ , npof^u juoubffvue pftq Xbq ^^p ■ 

2() C/l bu tu^uieutupb intuti tiiiuop tuniuy p 

27 Xbp op^nt^P btfUu be tiitil^i^u , Qp^^ine^ 
Pheii bpl^ lubqi^n uiuiutnt.bptiiiittiti ^bturiti 
{j.iiutnenni Xbpni qnp bu iqtumnt. bph ti Xbq 

28 uijuop . be uhi^b^u* bp^ n^ fnt-pff^^ ufui^ 
innt^bptiiiiuiq Sbtunli (J^titnneanf Xbpnj 
■ qnp bti tqtuinneppbtf Xbq uifiiop , be tln^ 
inppifp^ p ^tulitutqitip^gli inp bu uitu^ 
uinebpbqb Xbq , bpptui tiiuiMstbi quiu^ u. nn-na.utu^pn nutpi-o ^niio 'yi%ft ufututnehptu~ 'bp r- T/'""V uiuiutlMutti "bPr- ftt-wncw the ^" Jtrliuttit ujiiMUtnt-pptMthu autiunupL i*|;^f> u A 

\hn.u/ituih(; be ft tf-hmajity h iLhutnfii 202 bOMnnpT-nhiri. opb^us tnni-ui^ ^n jhptfbp% jnn u/liniuijbu ^^'7 
tinpnushuiU ftutnuhinhi aliui , h*^ tniuabu 
iffti^ i^op^'hnt^Ppt.'ij'ij fr ^hfi/tJi^t ^uifihq//ij , 

30 ire qu/tt^^u A ihnh'lAj I'bauin . /?% tuuitu^ 
^i^ii jujjitljnju Qnpqut%ii^nL. ^ "V^ ' J^" 
tnnj cutiliUMiump^lsU uMitbt- iTtubn ibpbptth 

'f^u/ttujUujgi_nif , 'npnj %buu»li p^n uspbi 

ilnt_utit ^ t/bpd b rujnqiitn* utn btunltbuJiftt 

o 1 piupAnL, I Ui. nt$Ln u/ttiJii^i^jj, ptjn Qnp^ 
iiuhiuili utnufiibi tf ut tt $tjlt a.b i qbpbbptt tinp 

qni-p-pL% nmiPb%ujjtt uji_nt.pt/* ^ bu d-ui^ 
nuiiit^btg^p^ t^w bt^ pUutbbu^b^ h^jtfujt 
o'l Uc iiqnt-ytMiu^b,o tut^bi qtui/b'bujjlt ^ptu^ 
t/tuUu unptu , /f£_ qntutnisjuiitufiiu qtujtMa- 
"vH. f'P ^" uttuif tuiLui'^b ^bp tujuop I 

I 1^ (_ fju bit '^ptiMtftxiU^ bt. ntitinuMumu/tt^ 

1PP i_l"'-y^'"jffk>p tiin%b^ J^f^rl'^ IT 

O^p U>*itMtnt-uiii -yujptilj dbpntf tnutinn ^ aba 
p (ftitnuMUnnt^fftbt^i , ntuifb'liiMjjtt ujunt^pu 

9"/"' H sfi^'B f"^ h 'i^n'"j ^PHph * t"- 

pnt-uirttibifttj bnpni.u^bu qituFtfyitXiiU uib^ 
npith J"p*' tuuMsmbuftit b %nutu iuqatt% , 
qnpu nni^fftutitnltqbti^^ tAjnutu^ nttbubt-p^ 
biuUtf p ilbptuj ibptuliu ptupikUJitq bt^ b 
tjbpuij PiP"3 * ^*- h '^'^P'P'^J uitfb'butjlt 

O i^utputut^np h^tunng , Ul. bnpi^u/itbu^h^ 
qptnqpltu Itngiu , bL. thspbu^b^ qtupaufliu 
unguM , bv. *"jpf^"9h^ ^pttil , qtiiltmuinu 
unyut , bt^ qrtpo%btutu qhq 'Jtnqtts bnttin- 
pbuyp^ , bt- ltnpni^u\ b^ qutltnt_tiMhu ttn^ 
giu b utbqi-n^^'ii jtJUjIttfiiAi^ i 

-4 (?c ifp '"nitbg^^ %njbujgu obtutili t/.w- 

D tnni-dnj Abpnutf , U.JI b tnbqt.n^% 9"/' 
pUtnpbugf^ S^p lkiJinni_tu^ Xbp ^ ifbrtt.tf 
p tabqbq Abpnq , iu%ni.u/i/bt qtMthnL.'b f'l-p 
bu Ifnibf^ b'ittfu/*^ ^uttnpbu'^^ bt^ ifut'^b^ 

V iuliqp . pt_ ifutuim-ufb^ qnq^tub^qu S^bp "qtquint_qu cibp * bi- qni_tumu 'PI" 

Xbp bi 


tituitubtxiUu Xbp bt^ q tunumniiuiitnt^fJ btjitu 

cibp , bt- qu/iiripu^bbu tup'^tutt.rtj bt. "^^ 

1 futupji ^bpnj . Ul. ^^ph'^ h^ ttMfitu^ Sbtutih tf. ui^fpl') t Jbni p ^uiija uMtt , uin- Ltuitltho^t 

IT-pt/l 'St- Xsitg 1.0.. 13 . *b5f ti-i'L 

giMMiinLit h*~P f*f'n. t p%uitftri %tfut ^^Pf* vt^' 

ntuattht^u XbiL-tug Abnitg U»utnnt.h^nj cibpnj , bt. nt-ptuju iH^h^htB h 
t^ptnj uitfb%ui^b jnp '/j^Afl^./? q^bnu 
Abp , nnt^^ bt.. mrttfli^ <kbp , npiq^u bt- 
op'^btug q,pbq ot/' U,uutrtt_tu^ ^n t 

8 U h turiUbql^^ qtutfb'iitJJjU b%S q"p utjuop 
ub^ tuutn ni tunUbtF^ , bt^ptuMuhtSh*-p 

9 q'ttutiftjU utniu^b ht.p t T^titiitTb ttS ^tuul^^ 
b ^iMMltqpt*ittU bt- b (ftuntuitqut^P^bt^iU qnp 
S^p UtUuint.UJ& ifbp ututinq g ^^9 * tftHs^ 

1^' jbu quM/iiop t fjt. ^^'qjpj* fff^q xjnpqtuUtMih 
bt- pUtubbu^h^ jbpbpl^t q^p ^^p U^utn— 
utrti.mv ifbp f^tun.tMMliqbqnt.uql^ abq . be 
^ti/iiqni-ug^ qcibq jiut/b%ittfij 0^ ^/tut/Jrutg 
cibptiq ftp y"*-p9 q^bt_n bql/u , bt- abtst^ 

I 1 ^bu'9bp qqnt,%ni^p bmtfp , £?*- ^nhffh **ib^ 
#f/i% qnp f^jttipbuq^ S^p Ikuutnt. tub^ tfbp 
h^Sbl quiittiL^t pi~p h 'J^p'^'J Ufiput t uhtn 
iftutnttt^u^bn,** qujtfb'Uutjli qnp bu tqtutnnt^b^ 
pbif Xbq ujjuop , qnq'^utb^qu cibp bt, 
qqn'iii Xbp bt- quttiMv/tithnpnu Ctbp bt- 
qiqtnni-qu Abnitjq Xbpnq bt. qqiu^tu^ 
titttSUu abp** , bt- qtutfb%ujjU pittnbpu umuu^ 
uititpujqutq Xbpnq q^p "*-pJ*"/'q^tP U»u.^ 

12 ttirtt-btti Xbprtt-tT" * Ul- nt-ptuba [I'^hfhtP 
ujntu^b SbuutA Ihutntit-vtij ifbpnj ^ nnt-^ h.. ''[••a abn lit- nuutbi 'pM abp bt. at niuift abp bt. ujqtupjljtujn abp , bt- [^bt-^ 
intuqjut np b qpniJUu abp, qb nS qnj unptu 
ptMJtf-ftU bi.. nS tftutLuiiiqiiL P^bL% P^l t* 

13 S^qnjy fbp u/ukjtti ^nt.if , qrtt.gi^ ifui^ 
uiai^qu/itbqbu qnq^iub^qu ^n jtuifbuiu/b 

\4 tnbqi-n^ t"P "'^'""'f'hf^*' • t/'J/ A fibqt.n^j 
qnp phutpbug^ S^p U*utnni-tn}^ ^n fii-p 
b tfhni-if b ^utqtn^tuq ^"o, tultq tftumnt-^ 
qutbbqbu qnq^utb^qu ^n , bi- tuUq mptuu^ 
qbu qtutfi/btuilt qnp bu tuttitnnt-bpbu ^bq 

\0 uijuop I li*J[ bt- putn tutfitlititiU qmbbnt-^ 
p^bu/h ^ni-if qb%gbu bt- nt.utbgbu tfbu puut 
op^tit^p-bujU Sbturtb U>nutnt-iknj jtn , 1"P 
but tPbq luitfbljujjh ^piuquj^pu , tuttunt-ppU 
np b fPbq bt- unt-pplt h ti*bu»utiit bbpbgbu 
qmji/ bppbt- qiujl^butifb bi- I^I^^P"^ • 

\i> finJjg ujpftt.% iTfi nt^mftg^^ , ^JL J^PktP 
^bqnLqni-M 9^'*" hPP^^ 1^"*~P ' 

17 IT h' d-uibgbu ni^tnb^ [* ^*"qnJ^n ^n qinuj^ 
uu/btipqit gnpb%nj ^n bt- qq^*bt,nj ^n bt- 
qjti^qnj ^n , quhiqputltbl^u utp^utrinj ^n bt. latiuiu'^nJtt ^t?pf ^bp fi %t!u» , p.%tu^irgni-^gat- 

%bi qu^trtL.^ h^P MiAit. , tuhnn ifiMtpfp^ "Pf* 

qdbpiugJhL%u l^bpf "'-^'"i'JJ ^^^ff Sbuiit% bPMPnM-nMT'b OPbl^aS 203 qni/uiuph ^n , hu qtu tfhlb mjlj ni-fuuiu I'lp 

\S ht- nuitnni-nu Ahniuti Atrnntf , u*J[^ tunui^ 
9h Sbtunh U^utnni-hnj ^n l^bp^gbu qujjh , 

ni-iub bt-n" ^ nnt- bt. nt.utnn ^n bt- tini-uutp 
Mtt , vuitttMijii ^n be uMnuiruMj ^pn bt. buU 
T AtP""/'"*^" if • *- ni^niubi ll"*hfh" 

tuitut^b SbiUfA U^uuint-^nf ^n ft t^bptuj 
\9 ujifb%uuj%b jnp if^bifbu qXbnlt ^n t Mf^J^ 
ibn ujuA/iTi nrtLtl , ant_aq firnnnt.ant^u 
a^ bt-UtutabiJ uujubljutili t/ujuitjuiubu ^n 
nniuJtli bt. tibnnbu h iJbniuj bnfjpitii t 

20 t?<_ bp-^ nUnutnXtMtltbiin^ 0^/» Ihuwni^uj^ 
^n autij^uujiJU ^n nnujgu bt. binuinutnu$t. 
^bn , bt- luubnbu p^ ^bnuMjn ifbu , bU^q 
atnlibufliUM^ai^ tiflicSi nn ni-utbi tfbu , pum 
uit^AiuiiU aiulibnt-m bttiii uhiAttlt j»n bbph^ 

21 ffbu tfbu I IXuiut p^ ^bnutt^njib fftj^ ^^^^ 
utbnjih tjnp nUtttpbua^ ^4/' U,uutni_ijua ^un 

tiitint.tMjijbi tiujhnL.% /"-P A *l^P"'J 'imptu , 
bt. tibuni-qni,u lutpViunnt ^rti^ififg bt^ 
jniptitip^ ^nt-iTiT^ jnpnq tntttn^ ^'"/ U^nut- 
innt-tu& , '{"P opHhuib ujtstmni-ppbtib nbtM , 
ubpnqbu p ^turtiunu nn putn tjititibni.fJ b ti/li 

22 tdJit^LbiJ nn I ilptMJ^u ttt^mptip ujtobiutjtt bt- 
bti^bpnt- , ujjhuj^it bbpbqbu bt- titujlt . 
tubunt-pph p J»bq bt, unt^ppit Itnjhutgu bh^ 

^O pbnb% I ^tlnj^ ibp Snt^iMtb/nj utttpbi-U , rib 

2-^ UipbL% 'itnptMt ^ jnt-Vii h*-P ' U h nt-uibqliu 

%nL*ltS p^l '^'""J t J^P^hl' "^bnni^Qnt^u lAjtti 

—^bppbt^ q^ni-p t Ut. tfb nt-tnbnbu t^»t" i nh 

bffg luptuunbti nptupMi bt. atcuorv/ turttuyp 
2o obtMsniJ Ihuurni^anj Jtn i f-*iiijiM quppnt-^ 
pbt-Utiti ^n np iH^'hnp^* ,P^'1<> ^*~ Qni-pjuitjlt 
,pn qnp nt^pttsifiqbu , tunbuti bbbuqbu p 
tnbrt/ih *J"p pbmpbuq^ S^p C/."WMLUia ^n 
pt-p un^bi ntuitntSit h'p p tJbputi Itnptu t 
27 t?£_ tMjptuuabu art/M^tub^tiuii jtn , ut/pit% 
^uAabu b i/bpujj iibnti/hnj ^btJtnli U***fi^ 
nt-O nj jtn , bt. qtnppt.li qtf^ptjU >bqnt.qnt.u 
tnn. jtMJtitujbitti- tibqtulinilt ^b tutilt U.uitt^ 
nt^anj ^n , ««_ qtfbihi bbpbnbu t 

-io ^'jf"jy in "*- i"*-n i '"" "^pi^t^fb u qut^ 

tibtituth qpuiliu qnp bu iqiutnnt-bpbifjtbq^ 
qb pt^pf' /AW'v/' 'P^t ^'- npqi.nq tP'tf ^^ir^ tp*M%ntX ltt.p uAtif. ^bpf St/» ''Hbpr- 

i-i— t ^bpf tpil*uiM ht. iituf,f,L.% "^bpfj^wj iiut-btnbutij , be ttjpujuqbu qpiuphii bt- 
q'ttu^nhi tjun.tn9b Sbutrttt {Jt^utni^hnj ^n t 

29 bt- bp^ utAtmtuljbii^i^ Sl^p U,umnt-tu^ 
^n quiqqi/li tbpbutxta ^nq , jnpni.if nrtL. 
tftntihtbittq bii tl utn-tthjqbi qbpbbp'hnqtu ^ bt_ 
fftutitifliqbuqbu t^nutu bt- pittubbuqbu 

30 ibpbph 'hnntu , ^qnj> lb p luuApu ^iiuit , 
qni-q^ bittnpbqbu bpfJuii q'^btn 'bng"' jbtit 
uujtntubbinj t^inutu jbpbutuq Jf"P • *'p 
^pi/iibqbii Ifh" 'hnguj bt- tuubqbu , i:th"'p'f 
turihhqb'ii i*tqf.p^u lujun^p^iff '/A.7^' /" /'^"'^jy 

31 qfr bt- bu tuptupbq Sbtuitia U h tunVbttbu 
%nflttq^u Sbiutt% U,tJifint.atrf,pnuiJf ftp qqtup^ 

hbibu'ti qnp lutnbiuj S^p ittptupfttt if* ^* ["-(*" 
btuftq. qb qnt_uutbpu bi-pbuhtq bt. qnttutbpu 
^'2 bi.pbuAfit tHjpb^tj '^pntl qbiju bt-pbiMilttjt (/,i/7/w. 
'iitujh ptiiltb qnp bu tqtutntit. bpb tf nb q tujuop 
qqnt_>it/l/tuiqbu tunttbinj , tfb jtut-btrtt-qni-U 
b %iu bt. tfb' ^tuuiufii^ifbu jt %ifufu^ t 

biutf bptuquj^ujU bpujqnq , '/*_ tntuq^ ^ ? 

2^/>Mi'i# l^uMif uipnt^butn , Gi- ll^'l'^f' ^'^^"^^ 
buiif uipni.buutlj inp ^oubtftut. tun. ^bq^ 
bt- uiubg^ , bpPl'S"* r^ upu^tnbugni ^ 
qtuutnnt-uti^u otntupu qnpu nj viujlttu^pq^n^ 

3 tr h' tubif^.p puiiibij ifiupqutp^^i uijtiiip^tlj^ 
buMtf bptuqut^utiih'u bptuqntf . qb tpnpX^ 
qckbq O^p U<i*tnnt-iua ^tiftiiusbt , A'b "A-- 
ph*fkt£ t^^C U^utnnt,tu!k tfbp jtutfb'bujjiM 
uptn^ Xbpif^ bt. jtutfb%utji/ tultXii^ dbptf^i 

i 5'/^'A Sbtitn'lt U>utttnt-hnj Xbpnj ^pP[*3J'^, 
bt. b "itiFtiiltl^ b plait *,b^bp bi- qtqtMJUtnt-p^ 
ptifUu %npuj uiuj^bu9hji . bt. Auiji/p unptu 

fnt.fi9b^ ' bt- b'Uiu jujpbu^^^ i Ul^ tftap^ qtup^i IfU „r h, luiqtu^ujuh bputqttq ptuqtA iFbttqb^ qb pioubqtiit- uituuututifpburu^ijtuUbi 
q^bq b Sbturtii^ lj*uuint.!^nj ^pnt-tfifl^ np 
b^ujii 1>pJ"l J^phP^^' uq/itqtnuiqL nq , rrp 
ihpbbujqii l^bq fbpqp^% OtiJn.ujjnt-prbiuu, 
tfbpj-bi ItP^I A ^uff'ujiqiup^^t 1"P *'/"'- 
utni-bpbuiq nbq S^p U»ttrtnt-Uja nn itltuji puq 
%uj . bt- piupXqbu q*>tupii b ifb^nj Abpifgi 
Ut- bp^ tuqtu^buq^ 1*P^"L ^1P"'JP 'P" 
tun b ^op^ buiif * #«« b tfop^ ^nt^ifilg , 
buttf nt^ump ,pn , buttf qnt-Utnp jm , qtuif 
qftit onqnt jtit , buttf piupb litistf ^tuitqnju 
UittXiui ^n , qtuqtn bt. luttbu^ , ^pP h9"'''P ^bpf "j/^ufhu tiXhtf^ »»bFp- ^yp 

at- ttbtu tt/iuftttlrufffo ^bpf \\uuint.ttt^ Xy^t l£ut%u£^t 2bFf-.|.,ti. J— Vu-. uitn^uibuqnL^ qujuatni-UJ^u outtunu qnnu 

7 ffi t^tuUiuSptinu nnu ut. ^utpjt jitt , (jujuut^ 

ni^uth^ntf tuqqtnali nn \ni n'^ qd/jt,n hqhli ^ 

p lihpCktuunpuitMli ,P"V U"f'i p "yi'tiw-rtpuju, 

A ^tuauin ^p^ph^ tf^tslff- h tiutq-ii uphptjtt ^ 

S uh ^uiuu/tthqfiu *titSui Lfu ti'h int-hqUu "itifitt, 

bu ifh p/lttMJihutj^ uiifli Jin h'juu, ht. tfh 

qja^ujuqpu p uiu at. up auifkhhuqbu t^iuu» 

9 ^uiintfbiniJ luujutilhuifbu ulitfufli^* . kbnn 

^pn itiuiu lh*'pqp p iJtjj ttiuii/liniljLi ttlitu , 

bt- uiufui Cibrtlt uMti'altuMpi J-nnnu pii-bujl/ij , 

'\yf Gi-. ^utpbnvbuqbu oImui ,P'"p"'"l\p_ bt- 
iibnqb . qb p/ijqpbtuq utuJUutuitlpbqnuquM^ 
'itb^ qnbq b Sbutnlt^ U.utnnt-fi^nf ^tni.iftf^ ^ 
np bsu^i I^B^n J^I'^P^'^' u qbuiuttuni_nq 

"1 1 b ifiuti/^ i^utn.iujni^la'bujltt t7«_ int-biiii uitfb^ 
uuihi PupuMibib qti$p^ni-pbuqp , bt^ ni bPMpnrbnhiri. ol'^"l,u.3 Jiuijli 

bt-u 


Iku L^nj Xbpnj ifb H"'h'ih'M * ^'- *^b ^"'/'^"'^'A- 

2 q^,p qaiubu/ui p tibpuii tfbn.binj . J^A (/n^ 
qntJiiLptL bu nnt- uni.pa obiurA U,umni.anj 
^fi. bt- q^bq pUtnpbiuq of^p ^ U,uuini.tua' ,pn 
ffnqniSnt^pn iibiu^uibuni jujifb%, tPbq %tru. UJlll UJ 1t'"3 ftp p ubptui bpbii PHfh* ^ h "'-'"Av^i^ quMtfhliuMiu qtupsbipux 

4 y../" ^* tuumttnt-. uu q*"j 

bt- QUI I nil b I atulipik /a/*, tuini-qni-li uinlitii puui 
uifijnpbb *, *"ph /' '^'h ^ h ^ bpiii^ if i 

I- Ui- bfS^^ iiibqbu b ifbnt iF bnutquiniuuU 

qnpu ^i,p \}„uuini^uih ^n inuiq^ ,pbq uIiuj^ 

lO bbi mil n , ujubi* b0^ ^ Ui ftli "'f^P ^"^' ** " 
p^'J> p 'l^^j "*- uMiuu%niuupbiint_qpli quj^ 


ini nlMuiqpSu ,p"**i'**,pp^* pi^pbiuli, 
uiuisli ^pPts" Uf pit lUllU 

tu\ufbuuni V'-P qujumnt-ujf^u otntupu qnpu nS abmbng^p , 1 -* t?L ,puiibuqbu bt. '^uipqqbit 
ifbu J'^J^ t ^*- '""»'« uuiajq he tfbu^ ^uit-tuiimbiUL. hq^ puililM , H(_ bqbitii pq^ qutpynt-la'piSlili 

15 A ^^9 t ^"tnnpbiniJ bninnpbu^b^ quulb^ 

ItUMjU phuMubKu "bpbpf^ uillinppb qmnnp^ 

tiutifp "P^J i ^'- "liquilbintl uqniJbu'^bji 

t^UM bt. qujiFb%uitU Itli^ np A 'infus bi- 

In qu/iiuiunL.*li lliuqiu b pbpu/l/ "p^J • Ut- quj^ 

ifbuutiJi quiuini-tn unput f^nqnilbuuhu ibiu 

ujjpbuqbu spniJ q,piuqtu^ptj bt_ 

qtui^UMp %npui ■^iiiifop^i ' uu^ 

tiunli Dtumni-anj ^n , At. ihifl' 

luit-btabuMti bt- nK buu jblibuqbt 

17 t»L up bnnt.bqb b Xbnjili ^nt_ii* b uqntlhu 

ItnpuM , qb qiupXffb S^p h auipbnt_p bli^ 

uptniltnnt-nrbuili bi^pni , bt- iniiiq^ >R 'H 

nqnpuni-iv btJii , A*_ nqnpifbuqb .pA^ At_ 

puiqtfiAMQUL uq^ l-B^f » ?"/' opb^tub bpia.^ 

\o ni^iuL. O^p ^uMptiii ^"q t upk l"bfi^" 
Skuijlib ^biiitiU (JtUuint.i^nj ^ii iqui^bi qui ^ q tu tfb% UMib 
nixi^Jt Sbt 
uit^bpiuq It tlbuuipi utiuuiut- .pptiiUu Unpii qnp UMtuutnt-bpbiP uijuop , tMjiilibi qpuinj/u 
ujn.ui'^ ft obuinii Utuutni-^ n, •e''i q^^lu^njW^ lunui^b Si* hu 

'J -g" • 


'*M b% qnpu m-iwibg^^ . 

UMpyutri bt, nipjujp b "youipq , be, ^infuutq 
iyjuij!^bujq f ^bq^bpuL. bu tfuiiabujiUi At 

qqntf^\ bt. qfuuippnt-q 
H qjuiiJ'njp bt. quAiuiint-fJ-, Gt_ qtuubuuijU ui^ 

'jituuni-it qprtuja-tu^bpA bt. qbc\quibujpujyiu 
1 bt- qnpn^nq jui^uii/itnq ni_utb/i^jj. Uu qutjii 

lib nt.inbq^M "/' npntkbu Ai_ hr ufff^ui^apA f^'P" b^quibujauitbj nk bqb% bt- 11 ti \uiqtup qb npnabu hi. 
fliuni-pp^ hgb'li UMllUUL. ^ib bt. 
b^quibui^bpX 
^%nnui ^bq t frf, h"*n ^A [^ujp^uJ^bpX bi. 
If^quibuiauiypj ^ bi- npnixg ni uilJunL.pa 
hq^ 'l/ui Xbq, A ffwtj 'ituquj lib nt-tnbn^^^ 
bt. A tPbnbuji %ngtu tiji' ifbp^b'liiujg^^ t 
b% q np n l. *^'/'ff ^,P ^f ""^ ^^' "V " k 

fb'h tufiib f^pf^j hg A^ 

\0 ffbi jt bt. p-bth , nt-utbqq^ , ut- tuilb'ltuMi^ 
%b "pij "* l'&^^' P^*-.p ^*- p^bt^ , ifji 
'hq^^ * uiliuni^pp bulili ijn^tMJ Xbq i np A 9nt-pti \ \ ^uttfhitusj'ii ^v i-pp "tat^p \'2 Ut- UJJ" t 1"P "t "^'"1'3^'P jt'lingtuU^ * 
qtuph nt-b bi- qlfup^ bt- qqbinutph^nt^^ , 
13 fri_ qqffl* bt. qu/lilfq , bt- np filu^ 'Uifu/U ^ 
\\%nuuj , fri_ 1"p/'* ^*- "P A^'i %tfu/li ^itfl^ 
l5^ij/i/7 , Ut- q^ttijibtutflM bi^ qpnt- bt- qatuj 

16 Al qiuptuqbi , Ui-. l^/^fp ^*- H. 'L"'^""L 

17 bt_ qniu^uj^ujL, ^ Ut- qunfuujii be qajaniuu 
ISA*. q^tut-UJtnt-i/ij , ut- ^•p""l*"'fP t ^'- "/* 

fiitS *iitfuj1i ^ *Unuuj , Af. qjnujniq bt- l^hnf* 

\\) Ul. luifb^itui'li unqniJh A n-*^ng ti/hunupp 

ihqh Xbq , bt- lift nt^mbql^^ A ijnttufUg % 

20 IfL, qujifb%ujjlj P^u^nt^ unt-pp ^^pf'fhtP * 

21 ht. quttfb%ujjii iflfnlsinut^ tPji nt-in^^ 
gk^ , t"jl ujui%qlumfiit np ^ ft ^^'l*"^" 
jtn uiiuqbu tiliui be bbpptig , H"' *["''- 
^uinbuqbu oinutpnutt.njh . lib J-nqniJni-pit. 
unt^pp bu qnt- S^"'f^' U.utnni-anj nn t »3bFr -l--t "bPr till a 'bPf \l-(iut,% nuutjial^ an.nauM • ant-rpn « tptu^uiuuiuiu tri. bPMpnci-nMr'b oph^u.8 205 Uh h'hUuahii qo-tutiU h uujfa% ifon hi^nnji 

*2,'Jt ^ittutiilirtnitu tnutuft/linnfib utiuu fti/iJtr^ 

"htiith utnutnhuMit uhnituitiu Mf*il . titiiniFuinu 

'Zo u/hitnii tP'^'t UMif nuist tutig , Ui. uhnbnhu 
"quijU lunutyp ^huinli U,utnni^onf ^n n 
utunt-tivu Q'*/' pliuinh/jiig ^^/' llm'imnt-iua 
nf» iinini^itiJihi qtuUnt^t /'•-« // ijUntui 7//#_ 
put , uiiJtL liujtnnt^titihu quiiuutuiinnfi.ii 

qnnuunj ,un hi., qqnlii^ni j^n ut. qpt^qni 
^n , wi- qutlJiinujltnliu uinyutiini Mn bt. 
qnifuujnfi ^pn . q/i nt^uubu kni/U^h^ ji 
Sbiurtu^ U,uit$nt-a-nj jtni.iiti^ quitfla*liu$ilt 

24 iut-nt-nu I Ihujiu fr^ "^Uttb hq^ h ,pi^* iCui- 
tituuMutpSti , at- ttS qutppiibit inutltut qiujJi 
tluttiti qn "ybnp hqk /' «aP4^' ittbqjitj qnp 
pliutnkuti^ O^p U.uuini-iub^ ^ii ^ utlint-u 
%bi tititlittiSii l"-p tulin , qb op^ibtitq qjibq 

— Oo^/» iL'tuitii-Uja ^n , ^i^tutkutrtbunb u quihi 
tuptf luM'tii , bt^ tunqbu qutpa lufthlt b Xb ^ 
nfalt nni-if , bi- bpp) bqbu b utbqtili qnp 

^^^ pttuipbttq^ otf IhtJuiui.uj^ ^n . t*. uiiuqbu 
qtupvuilJu pf'q tiitUntiuiJltp npnt.ii qiuUbtu^ 
Ituiiti^ ujitX'ti jjn, uipyiufLiii biuil nsfuiupji 
biuiP qb*lti^nj butu tfjit^ nf biutt tutPb'ituiJitb 
npnt^tf n It/it batlttujq^ titltXit ^n , bt, iibpbqbu 
UJtiq utn.iu9b Sbiunlt UtUtnni-^ni jjtn , bi_ 

--1 nt^putpM ifilibifbu rtni^ at. ^nt.uuip nn . ut- 
IJit-Utuialtli np b niiiqtunu jjn , tTb' «/«» 
qni.qnt^u t^tut , qb ns qnj %npttM autitb% 
bu ns J-tun.iu'ltqnL0 bi^h f^'q -H^'H ' 

— '^ xjbin ''ppq luifiuq '^u/tibqbu qutiibuiutii 

mutuiulinpnu lupiiutbutq £fq > ^'<- tusiPftlt 

-i* pujUif^lj qjiifbu q'^J*^' ft ^f^qninu nn . frt 
bqbuQ^ l^buutiuqbit , jtutlsqb ni qnj %n^ 
ptu puti/b'lt bi. ifujn-iuiiqnt.l<fbt^i pliq ^bti , 
&«_ bl/ii bt_ npu bt^ "'jrh b •£""7"V**' ,£'* * 
Ijbpjttjh'lt bt. jiuqbtiq^i*1i . qb op^%buit^ 
tP^I ^^P U^"*"'*'-'"^ ^" jtuifhittujit qnpiiu 
^n qnp tunlibubu t 

I Jjw/_k/7!/ bt-P'liupnnq uaub tupiuuqbu Id n^ 
1 qnt-jj btJii i l/i^ "'J" hn^ "^ptuifiuli ftfttqtti.^ 
prhutl/u . p-nqnbu quiii'b*ijiujh utiuninu nti 
qnp upupuiftifit ^hq p^il^bp ^n ^ bu ttjt ujut^ 
^uiit^Jigbu jp*Iil^bp^ bt. jbqjpop^ ^nt^iftP^ , 
qjt jdnqni^fJ jit^t ifnkbtfbtui ^ ~Sbiutt% Ikn^ 
O mni^Onj ^n 'i tjOtniupntttu.njlJ ' utiu^tuU^ bqbu 

ip*ihnt-^i 1>*-P -i-t- 


r* f'^i 


np p^S hffh *^'* ntn. ittiiu f piujq btwaopb 
^ttt^ii P'nqnt-P-ptSli utputuqbu qtqiupuini-tftf 

\^ntf'^t //*_ tfit' ll*'**l'!fl* I* ^['^l' ^"'-'^ hut^ 
pouibujt • qb opVltbini/ oniii/buq^ q^bq 
Stp ~U.uutnuuj!i ^f" J^T^I't^' 1"!' ^kf* 
l^f.utitni. lua Mn uiiiiinti ^ ubq b a iun_iuj/^ 

O qnt.pt bt^ ffiuntultttbi ttltui t fjt. bhr ^ tub^ 
intj inupqbu Cktttiltb ^htuitu U*uitint.u nj 
nn , tqtu^bi bt, lurLltbi qiuilbltiuiit tiMtu^ 
mnt-bputliu qnp bu iqiuuint.ppb il ,Q"1 "'/— 

*) uop , i^b S^p Utumni^iuf^ ,pn np^ibiuq 
q^bq , nput^u bi- btnuuiujnujL. ,pbq , bt^ 
utuiqbu ibtibt tuqquiq putqttuuq , bt- qnt. 
/ri utti1int.qtti.it ibnbi . ht. mppbuqbu tuq^ 
qftn piuqit'iuq , fct, J^^'l '^ tnbpbuqb% t 

7 Ift. bp^ ^l^t*ii^ijlt ft 'Pftfl* ^nt.if ^ujpo- 

tnbuti fbtiaujptj ^pntf , b iPbni-ii b ^utqut^ 

U.natnt^tui^ nn , i/b iitupXnt quthbiibu qnbpui 
,pn , bt. ifb li6 bbifhn qXbnjIt ^n jf'qpop^ 

'^ nnt-tlitg biupoiiibinj . Utjf pltqutpXutqbiniJ 
pltiMUtpXiubbitqbu liuiu qabnu jjri , bt. intu— 
fnij tuiuqbu liiiiu tbnbt up^uitp bi^ A'*"7/'A- 

9 n^ it buipotiini.fvbuili bt.pnL.tM x ^qni% 
ibp uiuXbli ^nt.ij , qnt-q^ Ir^'rlr pntlt 
"viuant.b utltopgunt^fJ lituti b upinb j^nt-U , 
bt. tuiibnbu , l/bpA ^ uiilh bt-priibpnpq , 
utuh p nqni^pbujii , bt- Mupujiptbutj^ uiltlt 
^n b iJbpiUf bqpop A»n butpoutbini , bt- 
ns uiiuiqbu Itiltu . bt, pnqnjjbuq^ V^^^ wi 

|() b tutjtbb ^ I ii'U tuutpqbtMintl uttupqbi-bu^ 
qbu uiiiu , bi- tntuinq intuqbu utftu tpnpi 
npStuiIi bi^ utbutnj h*]^ , bt. ilb utptnifb^ 
«//« b iiputb nnt.u qh"h tnpnttii Jtntt "hifut , 
qb tltuuti puiiifilt tujltnpbb op^'itbuq^ t'B^ 1 
S^p U.nutnL^tub an jitttitfltuijlt b qnpiku 
^n , bt- lutiluiiuMilib inp pl*S bt. tirubuqbu 

I I qXbnIt ^n t ^fb ni tttiubntit^ buipOinbusi 
t^'pUph I iltittMtt lujlinpnb bu iqiuutni.bpbtf 
qpiuitu qutiii n« tuttbtl , iJitqtupXtijbbinil 
pljnuinXiutibitqbu qXbnlt j»n jbqauiip ^n , 
fuiq^iutn bt- b lutunutuibuti np bq^ jbpb^ 
ppi* ,pni-ii X 

12 t?(_ bjdl^ Jut^tunbugb J^bq ^HPn'Jp ^n 
bpp"tfbtj^ , Ijiuif ^l*'^ ^f/'"'J^,ff' » ^ntfiuj^ 
jbuu^ ^bq 1*1^/7 nttP . bt, jutilitit bt-j&%b^ 
pnpqb lupXutbbuttbu *fi"" luqutut b M^% t 

\o (ft. jnpfiiuiJ itinXtuiibuiibu qtiiu , nS utn^ \i^^' ntiut auti-ututubp uiunouini-fd h uihttnnuM npnutt* 206 bPMPnp'hnhiT'b opbn.u.3 14 XuMbhuuhu tfUiu rtL^iusjli . (/>,(/ ^u/UnhrnAb. 
inil ^uiUnnp\uunhu qltuj inifuutniua Mnq 

tf^ . nnuM^u If I- on'^ihuiq *t^bti u^// t/.w— 

l5j«r#i_«i<V .on tntuqlru ^ttiftis i ut~ jhykuubit , 
qh bt. ifnc &ujniuj ^hn J^vhnl*^* uqbtii^ 
uiiuquna , hi- ipnbbuin q,pbu O^p [huuint^uia 
jtn u/huib . duMuU lujlinnbb bu UMUMuint b~ 

i\} ttbii J^bq uMtilibi quuiiiu qtuju t U,uiui ft' ^ 
uiubq^ q^pbq , US biu/ltbtf h ^k*^ • lh **h~ 
nhuiq q^bq bt- quiniJti ^n , qb p-'"Pp P^h 

\i%iitu tun. ,pbq , U>"^ffbu ^bnbiJij , bi- vut^ 
bbuqbu qnt-Uqh unniu b qbpiuj ubunq 
npu/tiit , be. bqbqh Mbq utnpnub juit^b^ 
inbutii . bt- qtttqtupibit ,un itniltua^u um^ 

\o puiuubii t ul. tfb fubuui t3-nt_buub tuixuM^ 
yb n^n jnptfuju uipckujifbut§bu qunnuj u/. qufuiu b ^^*f' up CI 

lb tqti 'J tfb luifb tttupKnt-^ qtupabtiMiib vmn.tuibuiq ^pbq qiJbq utif 
bu op ^ibug^ H'B^t " ^r u,u*i»nL. u$h ^n 
J lu iFImU luJttU qj*^* * bu q np t^ b u q b ti t 
II' ^uitialnuiU tMiUqpufubqu np atMuthbqpU uitqbiuiu I, C,o ■P" qtupnu 
U,tttnni.^ u% b %nauji/^ upabuubii o buirttt IJ,tttnni.a nj 
^ni,u , nS qnpubnqbu utltqpiiiliutttu bqjtit 
^n f bu iJp baiphuqhu qu/linpuitibbu 'lo— 

20 *nhq Mnq t lh*' juJiJ^ qbppqbu qitui lu^ 
n.uM^b obtnrtb b tnbqun'^ 1"l* nt*t"pbuq^ 

21 O^p UtUuinLUja />« , qnu bu utnult jtn t Uu 
bfa^ luputtniuunp pq^ butif qiuq buju qf^ip % 
bu quMtt ujiibuuitii uipiutn >'"/' v/'"^ 
qnuq^ p iji/iu , lib qbltqbu quiu obtunlJ 

22 IJtUuinui^nj ^nuu * U>Jt h ,P""7'"^" P" bb^ 
pbnbu qliui . UMiturtuppii b Mbq bu unuppit 
uniiiiq^u qbppqbu , pppbu quiiitbutifii biuu 

2iO qbqybpnt. i f'*ujtq qiupbuu tip nuinbqhu , 
jbpbhp ^biinuqnt-u qliuM bupbu q^nup i 

1 ^ gnus uju^bp tuiPunjb buMUhunu , bu lupusu^ 
qbu quiuibb obiunjM UtUtnnuvni ,un • qb 
juitfubu/iiii qutlitunq "bi^^ jf/ubuiinnu^ b 
thl^Ph * ^'^ qb'liqbu qquiuibl/lt SbutriU u. itinnuan, 'J -P" rtjptu uplu b tnbqun^i qnp pbinphtin^ Skp U^tjuinuutb^ ' ^" usunuuii fub, L 1' tfUnuit hi' ITli numba^n pbq hitfuM bitfnpnuU , qbuf^'li op 
nujqujpy qbppqbu P^q uuui , ^ujq jiup^ 
Sujpu/Uujg . ^uM%qb uiutqhujuiuju "l^,P jfj" 
qfuquMnut . qj, jf'^/'ffi^ qoph b^fiif Xbpng '8bPf *i)»(«-t ^Upj.. b^u/L ilJfirq_ St/» Xlutit- J"pqP^' Uqhiquiusqunu qujifb%Uijib UMunupu 

( bb'Uujn dbpnq t Uu ifb bpbubuqb b ^bq 

biilnp jujub'iiujnt uiu^tltuUu ^n qbumu op • 

bu ifb uiqqb b itutijli qnp qh%nuqnuu tb^ 

•S pbqnpbtiij luiuni-ith uitiutyuni lujiq t fju 
up (fuibuqliit qb*tinui qqutinbl/h b ifhnutf 
p ^""7"'^'"// ^",'7 t"l'" ^kp Utfuini.ui^ ^n 

uiutgg ^^1 • "v// /' "'bqun^'i/ qnp pbin.^ 
pbua^ ^^p ikmnnuuj^ jta ' utttnuiulibi qiu^ 
'itnutt hup h 'tiiTui , u/liq qb'ltnbu qqujtnbl/ts 
utn. bpbliu pi*q mpbt-unuutu , p ffiutTiuliUM^ 

7 ^[li' jnpnuii bibp jUq^u^uinu^ t Ufpbugbu 

bu pjnpntlbuubu , bu bbpbqbu b utbq^ 
un^% qnp pijuipbnn^ S^p U,nuinuuji^ ^n . 
bu qujpXubu b iltnqbuit bpp^bnbn b tnnuh 

8 ^/» I l^qbq op bhpbqbii uujqujpy , bu luj^ 
unt-pfi bufrltbpnpiLb bip molt ^buinU UtU^ uinutfn ^nj jtn . ifb qnphbuubu b%iPm quMgfb^ 

uiutJi qnpv putiq np pti\ qnpobqb usltabu t 

U* [v% bupitbpnpqii ^ujiPnipbugbu ^bq . 

b uquuttibtni uuMlMiiutqb jtn jna uliuu/tibqpu 

10 ^niuuipbt bujtru buiaubpnpqii t uu uMpuiU^ 
qbu utoli buff^bpnpqujq Sbtunh ikninnu.^ 
vni Jint^u y npSuMtp quspnq pq^ cibnu nn 
putsi P^*^H^' H'^P mniq^ t^^"L* npiu^u qhntpq 

I I op'^'hbuij^ I'P^'I. ^kp u*"innuiMjv ^on . uu 
nupujju ihqh*^ ujttui^b o biurtit (Xuuinui^nj 
,pn qnu bu nuuuip ^n bu qnuuutp ^n^ vu/w 
uujj ^n bu ujqutjufut ^n , bu ^buuiutqpU 
"P b «£""7'"<£" ^'' » '"- bqlt bu nppU bu 
utjpttli np b 3ibq , b utbqun'^% ?"/' P^'t^pbu^ 
q^ Sl^p UtUutnuuja u/jinuu/hbt quhinuU bup 

12 uhiq I Uu jb\bunhu qb hutn.UMj kl'P <S^ph^ 
ppii tj qpuMtnuiqunq , bu qqnu^usuqbu bu 
uspiuuqhu quiusmnuppuiUu quiiunubq i 

\o ^OiJ tniuqiuuutpui^ujptuq ujpusiiqbu qbupru 
op , b if nqniJbi ^hq b b"*inj ^nuuu^ bu 

14 A ^iAu/ti^ ^nutfiT^ t Uu nupuiju [hgh** h 
uitiltb nnutf qnu bu nuuutp ^n bu qnuuutp 
nn , &uin.uij ^n bu uiquibtiiit ^n , bu g^bu^ 
uiuiqpti bu bqu bu npnti bu uiippU np n_ 

\^ qb% b jtujquj^u jtn t ^bupf'ij op utoUbugbu 
Sbujnli U^uutnub^ni ^nutf b inbqun^i 9"/* 
pliuipbug^ ^'S^p U*uuinuiu^ ^n jw lUtfut . bu 
b0^" op^buq^ q^bq o^/» Utuuinuiua ^n 
lutifbuujiu ujpiitnbii ^n bu tuiualtuifU qnpau 
Abn-iug ^"fl » ^'- iff^hnb" nupujpi t 

16 S^bpbu tfujtfut%ujbu b uiidipun^ ju/hqbifu/i/ n umuM ^ Shi. ihqh uMtfb%UMjli uipnu ,p. 

Ikuutnui^nj ^pn p mbqun^lt 1>^P pi'utpbug^ 

O^p • h uioJUb aujqutp^uibbpuiqU , bu b *bpf ^ ilpu/bu ^bpf ittut^ku ^bpf St/». qt bPMPnP'hnMT'b OPblillS 207 ntui-utiiutSiuniiiaii . hi. n^ bnhi-huithu lu^ 

M Xbrtti . f*t.pu/^u/it\^i.p putn ^'"/'^ Xbnuttf 
bt-nnij pi'^f onsljnt^pbuj'li Sbturiti U.uinni,^ 
Iknj Ttn t^np but ^bq^ t 

18 puttnutt-nntt be. ujuib'hiut^ufbpu IfUJt^nuu^ 
abu juiifb%tujlj ~niunui^u ^n nrtp o V^ l/i"- 
inni-uti^ ,pn utujtf^ •^^l /?"'" ft^ll'ft » ^'- 
iitntnbuqb% liff n tin iJ nun till niuiniuutnu/U 

19 tunniun i '(jL. ifb ujiujiinnh'lt bnbnuitf , bt. 
ifb' vur^tni^unuii buijuinu . ntuhqp yu/- 
%tun bnuniuqnt-qit/h^ atuSti biftuuutUntf , 

20 bu Uiiuutbuilt^ njaualiii uinninpntf i U.p- 
nuinni-P^buitFu tuntunabu nhp"'* niliu , qn 
bbnq^^ bi- tPutu/hbu^^ t^tunutijqhi qbp^ 
bhpl' 1*'p ^^i* U**'uini-uta uiuii^q 'Abq i 

21 IFh' tnhbbuqbu ^bq itthtnutn qtitifb*liiujh 
tbuijuib tun ttbqiulinJ ^butnli U,uuint^anf 

22 *'^n I Ul. tfb uMpiuuabu H^i ^''9 ^oi/p . 
Ai_" iPb' buMhqitbuqbu ^^1 ujpaiu/li 9"/' 
UMiitbujff S^p U,ttuini-ttt& ^n t 

\ ,\ji~ ifh' qn^bqbu Sbmnli lXutnni_b nj ^nuif 
utp9wn. bttttf n*ibjuip jnpnt-tl hg^ luptutn 
ftbs , pnin uufb^iiufu lupuamtui^np ptulih . qb 
"ihl^ ^ "1/^/ luntu^b SbujnU if,uurnt^^nj ^n% 

2 bi- bp^ I^HI' h '^hfP ^"^*^f h »^'"-*^ 

tuniu^h Sbtunli U,uuini-anj ^n , iMt'UnutUbi 

3 qni-biinbu *lMnpui , t?«_ bp^btui^ u^uj%m^gb% 
qtuuinnt^ut^u ointupu , bt_ bpqpp tqujqiu^ 
%bub% *itnqtv , tupbquibu/li qunf ^ni_uUb , 
biuif uiifb'ltuijltb np ff^t (* q^^pqrtt.^ ^vH" 

h%hq , qnpu nS •ypiutimjbgb . Gl, tqutm^ 
tfbuqb ^bq , 'bi. ,pl^§buijbu jnjfr , Ari_ ii/_ 
^tu ^jtfujptnbt. f^'"l AV't pitfuli , Mt_ bqbutt 
hnl^ iqq^ni^P^biJt/lt "'jb b if^^ f'upujjbib , 

5 4^u*%qbu qujjp% qtujlt btttti qqttls np tu^ 
putphUi qpujlili S"ip h qpnt-l/u abp , bt. 
^uipbni^bn^^* qltnuui ^tuputup^ bt. tflin^ 

H tfftit » bpfff"-^ bt, ^cl"-^ 'lk"'jb^ *P tfbnifft 
np tfbnujljbqttii , bt, tfb ifbnqb tfbnil m.utnttt^fJ Iruii*, qtuno-utpnt-fd^lrtui* tfnft}ftalru qylrut, 
lb k^33^" ^'~ 'f^*"ti.uA*q-hu^iTu ^bpf -^bq '^Ifpf 

ftit-hahu frt- ^i;p*t ^"t I'f/p'** ^M"/* qLfiitit , 

ire outpLn&lruQhu 7 tJbutjbt. I Pl ^bnlt t^l^utj^tf% ^Ipgh 'buiju 
b %tu niqnilitttltbi iflitAM , ut. tutittu abtiU 
uttfb%itjjli tt^nqniJ pqbu/lt*It , bt. ptnpSiqbu 
qKtup% fi *PI*frtj '^^bpi/^ t 

H ut. bfJ^ ^ Jpbiqbitn^ b ^^t ' puth b ntu^ 
uttuiiuiuatib , b it'^9 lupbttjtt bt^ lupbu/li , bt. 
/' ''4^7 iitutntuutnttiiip bt. qtuutiiiuutiMtub , bt. 
It tfl^^ ^qpqnnt.[J bitiit bt^ qpqn.nt.P'bntlt , 
bt- b tf^^ '^tubiun.uibnt^pbtitli bt. ^utbiu^ 
ntiibni-f^btt/h , atttit qiuittiMtttutuj^tb It n»f«. 
/f»/nf« ^n , bt- itupnt-qbitii biqbu b inb^ 
qh^t ort#f p*lttnpbuqg ^4/* U,nmni_uja nn 

9 tulint.uthbi qutlint^ /"I' tuUti , Ut. bp~ 
fif tttiqbii utn. nuj'^ttittuiii/ti i^bt^utuiqbu ^ bt. 
ttin qutatvut^nttiM np li't'h'jh tutt.nt.pult ^utt^ 
*iinultb , bt. ^pltltbiui tutuitt tfbuqb It tP*"§ 
' qqw"*utuuiutuU , tjt- tuputuqbu putn ^put^ 
tftultlhi fl"/* tuutuitlbtiub% ^^"9 "/' A mbq^ 
t^nili bnbli qf'p pliutpbuq^ ^^f* iLumnt-utv 
^n f bt- qqni_jtuuybp /"/f/ tttnltbi putn 
ujifb%utjttb npuj^u opIiliiuqpbuQp ^^1 • 
\ \ Quut opItittuaU bt, putn ittuiniuumtultb tinp 
ututuuqIiJt ,^"1 tuptuttqbii , bt- tip ptn^ 
tnnpbtiqpu b ptitUglt qnp ututuitfbuqbu d*bq 

12 tfb' Jt*t9 bt. tfb jut'^buib i Ut. liutpii n^ 
np ittntibg^ ^tMJiupuint,lff biutfp tun. b Siub^ 
ini ^tu'^ntlttujpli np biujqg '^tutuyuibt jut^ 
'iintJti obiunJt lhnuint,dnj ^n , btuii' qiu- 
ututt-nppli np hq^ jutt,nt.pitlt jtupinttbq , 
tlbnttb tJujpqh tujli , bt- autpaqbu q\tupu 

13 fl'uptujbi^ 1 Ui. uttTb^tiiJit ttnqntlpitbtMMliit 
lui^btui bpbbq^f bt. tfb bt-u utifutiup\utbunb% 

14 Ul. bp^ tfintu*it^ghu jbplj^p'u qnp S^p 
lhuutnt,iu^ ^n mtutfl^ «/?^V ' ^*' ^utnti/it^ 
qbuqbu uuiu bi_ pljutbbnqbu b liiiiu , bt. 
tuubqbu , ^tutfnt_abq It Jbpuij bif 'byjuuth 
nptul^u bt- *"JI "'I'l'B "[* y"* /'!_ ll'l*"*- l'^' ■ 

S'^^tuqnt.utultbinil btuttnt^uqbtt b iSbputt ^n 

bylutu'it , qr'P plttnpbiia^ ^tf iLutnnt^utv 

,pn . jbqpuipq ,png Ijiuignuutfbu ^bq ^'^/'i^ 

bttuli . bt, tfb bjbjbtiiibu btuqni.quj*itbt ^bq 

lit titujp ouiiup np ih^h ^1_p*''jn tp" ' ^h 
ifb ftu^it/btbuff^ h*-n bpbihupn , bt, tfb 
qtup^nt-tin^ qffnqntJnt.pttltjUqbtuutnit . oA 
0^/> luutuq f P^ *^ h I"-" jtut-bint,qnt^ 

\1 niunlititi fp"l ^"J^ £tu*litt£tqtup^ t Ut. tfb' ^bPf- ^ni-JUh I'^D.j-t^A, tf-J ni,^pl,% [a nuku^P 

^fro ^*bpf • %uipt*i-u»h-ni It I. '^iiipnuuih^qj, auAt 

^^tuLiun-uiLni^l^^yuiiM ft nnni-t*tt ' '(Jpf . ^lupa- 

qkuf tri, bpp* auitituwauitt n.tuuttuuuttiihftu 

^*bpf onjtliutnb qnp fH-Mn*-**yW» •P^'l bff 

gqut^vhi iMMhn. tiokp iXuttna-uta- _^n bpf* pa-Mu- 208 bpijpnm-nMT'b op^■bU.s juM'^UMJubugt t"~P IjuiUiuju , lift ifft junatn^ 
nbunh uftntn ttrtnuj . bu guphiula^ kt^ nulfp 

\^ tPfi buinh jiu&tu^butj^ /"-f * "*" ^ibfih 

innffuttf %uuthqb jityfuu/Unt-piftuti bt_pnt-t/ , 

u.nbutibu %iftu nbnbnnniLnutih ' opfuitu^u 

usjunijbb ji ifuautnltb tun ji ^uj'^uiltiiijntpJ 

^9 ^bi.tiiuuui-nn t U*^ thdh *""' '"^"' f "*- /?"•" 
firbitqiih auut atutfbutuilj tui^ni^im laauutij 
bi-pnif . nl* nt-utjfi bptfu^b^ [t Sbiunh^ U."- V ^" u^p innuhfiujuu MlUJJii "Mi Ttiibi nbpUi^ 2i( t^ni^iu autjunnjilj . ^^jt if^ ^Ujiuptnu/butjif^ 
ttbpm %npui ^ i^bpujj bqptuptf jti^pitq , qp 
ifh tuhuuMlibal^ ntututnnt-bptulio^u ./'"9 qutu 
iiit^biulf . qb bpbiunitiibbiutj ipffh jhji^"*- 
*lini-^9-buiU bt-pnt-tF A^'^^i bi- "Pl[^^ t^l' 
b if^^ npqt_nqli l^uputjbib i 

1 \mt- "h ih'lh ,pt^^**iliuitpipi l^bt^utiMJtti_nu ^ 
nniit-nqli \Jbi-buM» , aiud Mi be thuinuiti^ 
q n *~Ph t^* pf* 7 /' "/» "'J bi p , bp tu^u '"jph^' 
Sbiti/iii iJb^ujb %nuui , uujjh iibpbqb% . 

2 frt, db^tnb ifb [htfb ^ntjUi ^ *^kf ^'ZP'"/'.V 
hi^pbu/Ug . qji S^p t flp^ujlj ^ngm , np, 
tqgu luuuiq unqiu t 

3 Ot. tuiu b% bputi^ niJit^ ,P'" "^uthtujttti b 
ffnqniJpqbu^ uhiuib , np^ qbuntqnt^i qb*lt, 
ibu . bp ^ tup^uifi fffft '"- ''^4 ri^l*tutp , 
inujti^ ^tu^uMliUtjfiti qbppli bt^ qatiotnihi A«_ 

4 qbjui^iMjgnfjti i 0'*- ^q^u^tnni-q^ utfnpb%nj ^n 
bi- qq-jiUi^nf ^n bt. qp'-n/'f ^"t "*- qutuint-q 

5 butpnq bstu^ttiliq J*"q uiiuqbu unqui t ^b 
qliuM pfitnpbuaq o ^p jmtlbutujit ijbqbqU 
^/vo V"*/ uinuMyp obutn% lj,uuini-vnj jtr^ 
*qujy inbi be op^tbf jfiultneli %npiu , %um 
At, tpqh^ b'-p qiutHrliiujlt tut-tti-pu I 

fi U.UIU, pt b/fbuqi %beinujff//u /r ^f/, f, 
nuMqtujituqU tft"*) tuiifhhiiufu npnenaU f'u^ 
piuibib , nup hq^ [fb^s tibujbbuJi , be b^ 
bbuq^ nuin qutltbnepbujij uitiApti ht.pnj 

7 A uibq/iit ^"/r pUtnpbutf^ S^p , ^'iujtuibf^ 
quilineli obturA UtUuinevni bepnj , nppbe 
quiiPb%tMtfyj bnpuiptili pt-p l^betniuabti np uusqqbli ujUn Ul/ZUf 

qtfiuUi ff. Slr'^ 8 b^nj t *jbph^^ tfiFuiuliU ^luubtu, IXuinne 

7 ' P*"J& quiuttnutpMuau CfbmnUt u. ntrtitn-U'bii.nt.M pLb iitiput 
"bpf ^'"l uftii^b^ juAint-^r ^hiun% ^bpf beptu^iuiiSpL p luiqquibuaU iJiuUiunl^U ■ 
9 Ue bp^ tfuiu/ltbgbu jbtilfjipb qnp S^P 
U^utnneiJuh^ uiiug^ ^bq ^ tfb neuuiUbabu 
ujfiiibi puut qtupshibiuq tuqqiuqU UMiUn^ 

\y) iibb I U h q.inuilibqb h ^bq np uj^bg^ 
qneuuip p*-p qmu qnneutnp pt-p qpnqnu ^ 
be qbup bq^ qbt.p neP bt^U , be ^tfujjbq^ , 

I I be ^ujeuj^tupu ip^*hHh I be buiruujpqbg^ ujitnttt, V'Y i%0,l be J-tneb be %yuAiujq^a uiuptL 

\'l t itiibqb ujfi b qubn.btutii ^uMpquft^bintx *PumU^ 
qb 'qhqb ^ O buirib uji/*b%ujf^i np mrtit^ 
quMjli , qb dtuulM utjuuibitb quupybibuug utdi^ 

lo uituqbuq^ qnntjui os/v p ^^'' * ^iuuiiupbusi it-Hab u tun. I It ^ h ^biunlt U.uutnevnj ^n \~t l^b tMjqrepli uijunapq qnpu nne (fumti/u^ 
qbing bu , Jtn^iu ^ilitijbq be qbepne^ 
pbu/tiq u/buu/li . atujq ^bq nS ^**fi*^h^ 
bm ^piuii'ttsiM ov/' \j„uiMineuta jd" t 

15 U tupquip^ jbqjputpg ^"g jtppbe qbu J*"— 
pneug^ ^bq o^/» UtUuineuib ^n , uiAju 

i^ ifieb^ba , [^uui uiiflrliiujlib qnp rulinpbgbp 
h obuinib^ UtUuineanj ^neuti'^ b ^npbp 
jutenepU bbbqbgenj , '**u^bn , |/^ beu J lit e b^ "i-g ne iP^ 


L"^L 


qXiuJh 


SbtMinii U,u^ 


utnebnj li'bpnj 


, A<- 


q ^ n*-Pq 


qwjq qifbb n\ beu uibngtie^ , qJi ifb ubniMMUhgbtf^ * 

VI Ue utu^ ffb" ^^l* t lli~qhq ^ usifb%utj% 

\'t> fihS l^n piOubiitMMli . IT tupqtup^ juspnegbg 

Jinqtu ibqaiupq bepbtuJjq bppbe 1^ t * 

be tniug qtqiuinquiiiu btf b abptdili %nptu , 

be fuoubuqb pfiq *iinuut npuM^n be uitu^ 

19 tnnebpbgbg 'UiPui i t?i_ iitxipq np ni ineb^ 

g^ q np tu o i 'hgh tftup q itip gii j u/b n iJU b tl 

bit tuliiipbqpq qP^^ /' utltuU^ % 

2(^ l^ujjq li'uipqtup^ii , bp^ uiifuitiipytabugb 

ptoubi tu/bneli btf piihi H^S 1"P A« rti 

'^puitfmjhqp juotibi , be buiit P^ iuoupqb 

tuhineit utuutneuM^ng otntuptug , tfbngb 

2 1 iftupqutp^U nsjU % (Xtqm P^ luubg^M h 
uptnb Xbpneif ^ ^h*"Pf 9^A''""''5f''^P qauaith 

22 qnp nS tuoubutue S^p • M^P b^i. b^^"b&P 
ifuipqitip^u lu/lineli obtunli be nS iP^'PfP 
nu/lih be nj 'fb'tb'jb • "V^ nu/b ^ l/'P "j 
tuoubiiiue oip • ujiluiUipytnnepbuMup tuo,^ 
ubqiue tftnpqtMjp^i , tth Pnqnegnep %uus ■ 

1 \je bp^ uujuiujbbug^ ^bp Ikn'^netJua ^n 
quiqqub qnpnq O^p u*nuineuia tnixigg ^Ajcr 
ibpbbpti %ngtJu , be ffusnu/tiqbugbu qUuM /r ilutiCuin-tug% %nniu h ^u»ittlrl*h*^ bpf* ^pf/hs^" 

pi-JhAk bPMpnf")-nMr^ och^us 209 ffL. aJUtuuaiiahu h n^uinuiD^u at- b uintSiJU 
2%nifut , unhu ^uunusnu nuiinnuuabu ,plfQ 

J tntua^ '^"f * hf/ujuiifuahu J*"*! ttauiliuj^ 
UMiun^ili , /if«_ /i"Y hnhti atut} tuUliutiuu jtUa 
autw^tlutliu bnnnplt jjn , 'fP it.tu^t tuiihunl^ 
MO a oli^n U.uutnt^vua- ^n . at bnnnn uMUn 

^ U>iu uuiSuiAtit bnniib tuuiiuiafiJ aujujunflb 
nn ihiulusbnb uthrtn hi_ tuujniiunb . II n njt 
^ujnliu/jjbn^ nittiuhit ht-P luUi^'fuii , //i_ Itut 

5 nS uiutbujjn nlitu jbn^lAt hi-, jbtiujtjri . Ui- 
nn no tfutuJiibif^ P^"h P^h^'Pb hi-Pt^" A 
u$ujnp '^mnbu/uhi uiujim , £ri_ ujii'iiturtJtiuinl^ 
qXbnli fit-if iptiiiutLuutUMt-ti "^tuitbaMliUi iptniut^ 
bu uiImIi tulip an b pbiiMpu b ifttablug tuliinp , 
o<_ nbitipttp pUbb plait hi^ ifb tLtsjubtip , ipuj^ 
btbii^*IitiJ bt- taitbtjb b ifb A ntuntu^iutilt tnj^ 

^%nub(i bu bbnq^ , ^A tfb ti/jtnbuab iFbp^ 
aujt-np ajphu/t/lt *1'/nh aiatultnqba ifpuKfibn. 
tajppqb ubptn 'itnntu , Al ^tunuiltbql^ Uiftu , 
am ^ ^bittuqntU h*j^ t^taUtututup^a , be. 
^tapbtalJpii^ qmijaa unpuj , be. utfiu V^ 
nujtntauutiith ifaj^rtL. , qp ni lambiajp qijia 
i jbp^l/b be jbau/hfL i 'Jtau% tajjjnpbb bu 
lUtutttnt^ppbiM nbq antultu quiiu bu tuabu , 
uppa ^tuna$nu quitntiuuqbu ^bq t 

8 pL bfr^ nltntupiitabban^ fB^^'l ^kp '/.w— 
aini-iua ^n quus"^tfa/uu jtn nptq^a bt^ bp^ 
qnt-iut- O^p "^tupnli ^nq , bt- tntaq^ "B^ H. 
Stp qtiiab%tajit bplfbpU *V"P [unutntuqiuL. 

9 intui Stupqii ^nq , Ul. b^^ tnubqbu ujo.^ 

/ qnjtlhutaia iqunnnt^ppuiha qmjunubb 
qfp ba tqtutnnt-ppb tl ^bq miuop , ultpbi 
oo5"/» U,uinnt^uta ^n , bt^ qUtut jtuifbauj^ 
&a»ltuMiquap^u linpta quji/buiuiit mt^nt^pu 
bt- jtai^bitthu ,pbq ujji bi_u bppa ^taiitsj^a 

M) fiujliu jbphthi . Pf_ iPb ^bqqb ojpbtJh u/b- 
ujtaptfi jbpbpltlj nnt-if , IT ^^P U,utani_iad^ 
^n tniaq^ 'B^H. [' *^"'""'^9'"-^Al^' • bt- tfb 
r\p ihffh /' *n>'^h .R"^^* at tup at tub uiU tupbutli x 

W (jt- b^v^ ll I'Mh *"iP "P """A?^ IP^'^^P 
h^p t ai-. qiupiuu qnpJ^pq^ Ittftu , bt^ J"'" 
pbql^ b tlliptuj %npuM bt- ^lupbujitbq^ qtttU&it 
%nptu bt^ tfbaqb , bt. 'h*^p*Shfh A ^h A .£"'— 

Ai, ntu^attpt tujltnqpb ^ (J,a-tn^buqbu aiapiuqnjtn 
^tuqtu^pb "itaptu bi_ atrLqltU i^tui ttthtnb , bi- 
tfiutnUbatilsU tfiitu b Abria tfhpXutt-nph utp^ 

\o built% bt- ifbaqb t fji, tfb btbutjbuq^ uti/u 
^n b %tu . bt- upabuqba qutpliL.% tu'ttiqiuptn 
^ t^^nj htjputjbfji , bt- ptup[i l[itf^ <B^1 ' 

i3bff. n-j-t I I ''A tpnpibuqbu quiu^tJtuUu rhiqbpb ^n 
qnp "^tuaatiuuibiipli ^tup^ ^pn b a-turtu/lj^ 
qni-pr btitlt jtnt^tJ ^ I^P vutntultqltaqba 
jbpbpltlt qnp S^p U.tttnnt-utty ,an aivun^ 
Jibq b d tumuli qnt-hf lit-U x 

I.J //* "^luuaiiuuibiiqb tip ilbtuj tjbttttbi quiup^ 
an I pa at lutfltlitufli uiuibpututnt_hhbtuli bt- 
putn tuijttlituili jitilitptilttuq , bt- putn u/«. 
tflt'lttaftj ifbqtuq qnp ifbqatlii^ . b pbpat^ 
'itni bpbni^q 'bt. bpbn *I'I'"JI"1 ^luainut^ i(i 'luiiqb ,,n,%, ,jU f, Ult I qj-uip^nj Ut- bp^ qtuqtt^ jtunuty ant-in ilitiuj 

bt. ktuptupjoubuq^ qltiltuli^ 

17 tutfaMOspstnni-fS bt^ t*^^ i H^"qqb% bpbnjiltit 

tup tilt npnq ^ttiuuia.tuitni.p~piSlili P'lh "'— 

ntuyp obtunJt bt. luntuyb ^tu^tttUtajbtjlt bt. 

tuntuyb ntutniui^npiuttlt np pnblt itut-nt-pt/U 

S ituiitrx ' J tuj ll n ub b , Ijl. M^^t b aij It'll nutintuu np^lt 
tijtftuputnt.0battfa. bt. tu^iu i/buii tuiip^ 
ptuL. tibiuibutti qailtpptut-nt.Ppt-lM , bt. m — 
11 htuq "^lulituniub bqpop bt-pnt^if . U,piuuYp^ 
Itt/iu npiq^a binp^bqtau S^^p turtlibi plt^ 
bbph bt-pnt^iT f bt. pf^p^^M q^tup% p *lpj^"J 

20 Xhpii^ , ui- UMtinqit ini,biui qtu-tb ^tupqtu^ 
"uliqltlt , bt- lib bi-u jtai-bini.qntMi utabbt paut 

2\ au/lijtlt lufUifbb Sujpb h'^h^h abpnt-if t Ub 
pttiutjbun^ luqU ^n puiu » tulialt P'tiq ailt^ 
Okbu , luuli pbq tubtiili ^ unntULUi pltq tainat^ 
tftitli , Xbttii pttq cibn.b'ii , niMtlt Pltq ninltU x 

%\. V 

I U*- bp^ bititlibqba h attutnbptuqtP h db^ 
patf P'sututibtuq .pna , ml atuuutlipqbu fr_ 
pbtltttpu bt- ^babLuia bt- tuqq auiqnt.tJ ^utlt 

t^^'1 . '^ ^p^ibsb" t ^'"^^'h , lb Stp 

Utittnnt-iu^ nn P^'q 'B^l ^ "P ^^"'^ 1'P^'L 

'^J^'P^P^'" bqb'^t'"^ff'-"tf t bt- bqjtgfl jnp^ 

d tail tfbpXblituiqba b iqatmbpmqtf ^ iliu^ 

innt,qbtui ^ui^ittlttujU pioabaqb f"*q u#4* 

O qplt , Ut- luatuaq^ qunaiu ^ Int^p, I'apai.^ 

jtl • 't"'^'P 'fb'^'"! ^PP^'J^ tujuop ft iqai^ 
afbputqil att-utqbq b tibpiui la' ylt ta ub at q 
abpnq ^ up IM^^^b'lP^* "bP'^'B ^^P% "*- "b 
^PH^ibub^ A*_ iffi' qujp^nt_p[it}lt^ , bt- iffi' 
\ lant-ubn^^P ibpbuiutM %ntitu , S^b o^/» tA"— utnt-tub- ' tibp bppruii kbq "i "i tutnbpaaqif tuntu^b 
iJatttb 


0^1 
ffun p-^tuifba dbp , tuuipbqnt-iautithi qXbq t 

5 t?i, ptoabaqb% qiubp^ph P^l dnqn^ 

tlppqb aaltU bt, ajutauqUii , i^jP "^ "P"J 

yb^but^ bgk *nw-^ %npiu%l^ , bt, n^ bU^ 2bpf- 4-«ir Sbfp. ifr^ 14 210 bPMonp'hnMr^ oph'bU.a tunujpbiMii uuui uuii-ujuiuuibu , aUmuqi^ bi- 
1***p^ffh h tnni-^t /"-/' • ¥"'-,7^ ifbiitj/librfh 
h itiiuutmnuMa tin , bt^ '"fl "^IP tisrilinnl^ *Iiuum 

hutui-uibuitnhu t l/t, "Jjp "tP *^n^l utliiibuii 
hn^ "'jnh 1 "*- ^i"f^ ni^nujbj ibiui b uum^ 
ulj , tJLlitituitg I ML. niup^an UMtsttn^u h utnt,Mi 
p*-f* • '/"'-'y^ **bn.ujlihtfb p ujututhpitjuub , 

1 bu uMj^ "V/' nt-pLuju l^ffffl* h ^nfuiltl^ t \jt^ 
^W "^ "/"V I'^oubuti fjij^ lflj% , /,*. ^/i^t 
tunbuMi nuut , tfUuMua^ bi, ntunAub b mntJli 
h^p • *f'**-nk ubo-itiltbab b ujuiuibputqilb , 

8 bi- i"ll *"ip "inlMni-anL. nuiu t Ol. ttut^bt^ 
ffb'jj 't'thPfB^' pjoubi pifq J'nnnil pnbui^tii bt_ 
ujuiuuQh% , li*jp "^ rip bpl/ltsbnb bi^ iliu^ 
utiuuppin tiptnpt- p'f^ I tttituua^ bv. niupa^ 
ab b utni-U ht p • tth tfb nii/itnbuibani_utf^ 

9 qubpin bnuop bt^pnj bppbi, ahunli % Ul. b^ 
nhnp jnptftiiii ntur^uipbutihu 'f'^hptB^* h /"o^ 
ubirtf pbft tfanniJpnbu/ijlj , buinni.uab'li by^ 
piutiJu aopni-h lumuyunpnu J-itnntfpijfbu/uU t 

1 o' '- b^J ^ ubp a h% '"la bii h M^^n fM w '"I 

ujujtnhpujat/' plifl ^tiPiu , bnsbunbu almuuM 

1 I b biiunuinni^p^bi3t x Ul. ^^nhfl' ^f^h '""'/- rahu biu tuniunnt^. pujtjifh% ^bq^ P^buh. "t tutnujufi uruujltb bi 
bnpqb uaui/iiiunt unnn. 
utiL-niLii np tLutttilipnpii b uuum ^tupbtitutni-^ 
\^ bi^ ^htuMqufltrrbtuin tpbq t (J.i'li'i ff^ ni 
Htuujqu/l/nbtjqbli ,pbq , bi_ tuptiiunlrlt /''"/ ■H''l luittinbpiuqu ^ ujiij%iupbutfb/i n '1/ii 1 3 ijt. ilujintibutj^ '0'"' " ^/' l^""""-""'^ ^" 
b Xhnu jtn , bi^ ^ujpgbu uuJtfh%iJuj% lupnt. 

I '4%npui bnuinpiiuMiip "p'*l % H""! h hufltuhiii 
bi. "b btu^nt-^ bu juji/blttuilt luljiuulini 

b L ntutfb% ujjfi l^'i tl'^'i. ^'~ q"^"*^'h nh h 

^wtlfiMitii t bt- qujualttujlt lunlu innnltu 
Mbq juii^iupb . art. bbpbqbti qtutfbumjli 
quit, tup p^ >li uj 11 h uMu n nn q np o ^p U,u~ 

10 utnt-uia v>n tntuifg ^P^l * Uffi'^t^" utpiuu^ 
ifbu pf*q unlb*liuiili ,pujquj^u pi'q J"J*^ ^b^ 
nuit^npu , "P^P "} P ^"'q*"^*"q Uiqqtt»ql$ 

lu ujjltnqpb pqblit f'^UMtn b niuqtunujq UMqqtuqtt 
tuflinahb qftp O^p Lhuutni^tut^ ^n inutq^ 
*B^^"L t^rkhl' ^"fl"* h *^iun-ufliqni-plti^i , 
iFIl UMiqpb nnL.nutltbn^n b %natiilt^ quitfb^ 

\l'Uujjli %USiUL.np . f/,.// ^iqntlbind "bqaJbu^bji 
t^nuiu , q*f^butujqfitt be qU,i/'niJpHutnb% bu 
q 7 • u/h uhi utnhtii bt. o <?* bp b q lunltlt bu qfub^ 
utugttit bt- q^bpni^iitugtiU ^ bt. qj»bpqbuitt^ 
o/j^ '» V"/' *>pp^"*^f tqtutnnt-bpbiuq S^p tA«- 

iS itinuujt^ ^rt . Si/i ^h ni-urtt.gti/iibqb*ii X.bq tpft tttniuugliir jumtpunai-p-pL^t pltrt. ^|^a_, utnUibi quitlb'itiujij qiupyni-P'bi^u hupbu/ibg t 
qnp tuptxippli qbgit hi_pbtMiUg , bi- ifbqti/h^ 
Shq^tP mntJu^b SbturA U.umni.}^nj Abprtj t 
19 c/c bfo~^ liuuibtut uimytupbtinbu qotu^ 
qut^ titi-nt^pu pujqni^utj utuputUsbi p^*q 
uiTiu lUMrilini^i nlttu , lib ^lupbuniltqbu qvtit^ 
nuiutni-lib uttput tupbtuUbtnti h uiltu bp^ 
btupr • '"7/ bbppnbu bltuu/u^ , be quiu ub 
'■aiupbtiiltbnbu . *^hPk utupq bg^ &bttuj^ 
intujubtt np ttitliqb u/ltq hq^ ifuiti/hbi tb,^ 
'20 pbuiug ^"g h tqiMJtith^y t U,JI qthujjui qnp 
t^bistbgbti p^ ^PH^ iqtnqmpbp , quijh ^mp^ 
gbu bt. bnutnpbugbtt , bt, yfrbbugbu iqtuuf^ 
'it^j )'"~p9 q^"'q'^^f"^ np miMJjg^ P^l 
MbiM iqujuibptuqtJ f ift/lt^bu tfiutaUbuqb \ 

S-l.. hU. 

1 I^L "Ph qtnu/libqb q bpuii^np J"Pqpp 
^nt-tl qfp o^/» ihtjuint^uji^ ^n mutg^ nbq 
d^tuntMjttqbi , //«_ lultbhtui q^'hqh h q"*y'nb , 
bi. /ri qputpqhli qiuilt np funqbiutfU qlitu . 

2 [jujIjIi ii b puMbniutU ,pn bi- qiutniut^np^a 
^n , bL. SitMihhuiiyii >ni-p9 qtJ bptuunpujuh 
'V^h^JP" ^tuqiuMtuttlt . UL. bnbgb ^uMqiuM 
np ^nt_iq hg^ h ilbptui-nttU , mnq^ bbpuM^ 
qnjui ,ptuqui^nlaU mjiinpbb bpItU^ tfb jutp^ 
'^titn.ng np pl*q qnpb^ ihs^ tfutbtui bt- int-O^ 

i ^pn^ AqbuMi . Ijt- b^ni-iiqb'ti hbpuibnim 
tfnqntlpqbuhfh qb pttlt^'it b Anp tfb nttquj^ 
niutf ni_p Shti^ qnpiibtui bt- nS ubptfiu^ 
ubiui , bi- biupP tubntnnp tupiunqbu qb^ 

6 ppU^lt b Anp tiAiqp I \jc ifutuibqb'u Mui— 
^tMtUiuj^j ^^bi-uiujgb^ , qb qlinutxM r^ta^ 
pbtug O^p U.uuint^mv ^n quJI iun.tu^p hi~p op^-tUbi jtttltnLjb 'itnpuM a**pu unt unqut ilCktupbtiqb tuiihtMiMttU ^tubtuniu^ 
() bnt^PptJh bt^ iiiiiWiituili qpqn.nt.pbi-U t (/l. 
UJ ilb^ "V " ^ ^p utbnjtn ,P "* o lu^ttU usfij "pp fy 
np ^nt-iu hq^ h tIbptut-npU , int-tungbu 
qXbniu bi-pbttiltg b tlbpiut qip^'^j bpb^niJii 

7 btupP tu^iupbini b ^npU , (j^ iqtuuttuu^ 
bitxiUb tnnt-biui tuuiuuqb% , Qbn.^ t/bp nj 
'^biipit qiupbtjiju qiuju , bt- "^i^ ifbp nj 

8 mbubtt . 'piut-biu qt/nqnt/nt-pq ^n qPupus^ 
jtl 1"P *tpk^3^P f Stp , qjt '>i^' blibug^ 

tuppt-tiu uihiutuptn p tlbpiut J-nqntJ pqbti/U 
Jin Puptujbtb , bt- ^tut-bugb b *bngiu%^ 

9 tUpbt-Uu . fji- ntupaqbu qnt- qtuppt-UU tult^ 
iqiupui b X^it'f . bi- bp^ tuptuuqbu qptu^ i^nqnmlipy '^ff /» *^f7/ ^m-t/t/k, t^fi utptuu- 

ahu *p''~*lh'fi' turutuffi Qtimti^ bPMpnpi-nMr^ oph'bas 211 10 f?t_ hp^ biitilinauu It uituinhntuaLi h ilu ^ 
niui P slMtistfhtua ^ftn , An, iltuituthua^ attn^ 
tiui S^p ihiiutnt^iuh nn h ahnu jjn , iil. 

I I utt-uinhttuhu auii^utn unntn , tri_ inhutu^ 
%hnhu juji-tMjnfth Uft^ l^t^Shk *"buf^huiup. , 
IfL. autULtuunbu %iitn , //l lunahti ifi'"^ *B^"L 

12 liiint-P'biuli , t?(, utuipnnu ultuj n uiniSU ^n ^ 
bt- abnanhu aatnt-bi urttitu , bu unnbu^ 

lo ttbu nbnhnrtt^iu unptit . {/*_ ^uhinbu n^tult^ 
nbpX abpnt^jv'butU iinptit , //l uuutub p 
ututli ,pnL-iP , ire l^^fffh H^"*JP ^'~ t "JT 
ht-p quMt^ntpu tuii'unj *^/"'J • ^*- ijju^uj 
ifuiqbu tun. *itut bt. plttulibuitbu puir Itiiiu , 

I i bt. bqfttfft ^n lf[i% I fre bqftif^t b^l^ ti\ 
^tit^buabu P^q 'iiitt , utpdutffbt/i^bu 9^"" 
tuquMitt . bi- tltu£ttunbinil tip tluitxtunbu^ 
qbu qlitu tupatultr rti , be itb ujljiMipq.hu^ 
qbii qutu , niutiq/i //'f"qbp qutu t 

i5 t/(. b0^ li*^'bfli^ tunlM ifbnt^tf bpbni_ litu^ 

*tiu»j^ , bi- it^'hqh h 'I'rttiuju^ itb'it *^ht*^ih 

bt- tibt^tiit minhib , bi- aliiultbqpU litlm 
npqbu , ubpbittU bt, tumbijtli , bu /AW'///' 

16 npqb ufliqptiMlibb uttitbft^njit , (?£, ^'//'flA 
jittt-nup trtprtt^tl fftuntuliqbqnt^qtthihn^ "/"?" 
£-rto bt_pna qfiUSu ht^p , i/J^r bytubun^ u/itq^ 
pUilibtuqrtt^quiUbi qwtpqb ubpbi t-ntb , itth^ 
tnbtt tuptiMpbtut q'^pqh tutnbit-nilt qtxiltq^ 

XipiuUbb, 1^1/ qtMiUqputlipq utinbit^niit vut^ 
iipq^ tniut %tliu qpqp^* jutiPliuutht^ rtp itUK 
qutti/itpqn iinptu , qbutu ^ ubpqpU npitt-nq 
unptu ^ bt. litfuM ttthb g tiMhtt.ptJultqnt-P'pt^ili 

18 Ul. bp^ /'Vt "'-/""-^ "r*lh f"^"- ^'- 
ti/itqqtuif ^ bi_ n't /"/'.'/^^ Xtujlih ^op bt- tfop 
pt-pitf , tre. iuputtnpqbii qitiu bt. nS utltuiuj 

t9n^ Itnnm . *futiq/iu qUtu ^lutp bu tlutip 
unptit , oTL uttupqpU qliitt tun. abptulinim 
^tJjqtuob% bi_pbiijiia bt, b qnun% tnbqt^njh 

2M pt-pbtttbq . UL, tnutuuqah ' qtiMpu ^tuntuopli 
bt-phiuUq , llpqbu libp uj/u rubn ^ bi. 
lultqqiuti , bt- nk /"^ Atitjhp tfbpnt-tf , 

*2.\ ^tuliqiiMUtuqnq ^ be tupaypn ■ ut, ^lupqn— 
ffbuqbu qliiu tnp^ ^inqtuoplt unput n,tit^ 
pnMtipo