Skip to main content

Full text of "Athenaei Naucratitae Deipnosophistarum libri quindecim. Ex optimis codicibus nunc primum collatis emendavit ac supplevit nova latina versione et Animadversionibus cum Is. Casauboni aliorumque tum suis illustravit commodisque indicibus instruxit Iohannes Schweighaeuser"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| Mdnm 
J ANIMADVERSIONUM 

IN 

ATHENAEI 
DEIPNOSOPHISTAS 

TOMU S N ON US 

I N D I C E S 

COMPLECTENS. A uc tor 
lOHANNES SCHWEIGHAEUSER 

INSTITUTO IMPEIUALI FRANCICO ADSCKIPTU5 
IN ACAD. ARGENT. PROr. PUBL. ARGENTOR.^ 

EX TYPOGRAPHIA SOCIETATIS 
MDCCCTir. .*' A 
PRAEFATIO. uos olim, quum Athenaei Deipnoso* 

FffjSTARUM tihros nova editione inftaurare coe*» 
pi , in ipfa operis fronte pollicitus eram , commo-' 
dos Indices; eos nunc exhibeo, numero tres : pri- 
mum, IndICEM AuctoRUM ab Athenaeo citatO" 
rum, quo fimul fcripta cuiKsqiie recenfentur : alte- 
rum, Titulorum s fecundum literarum fe- 
riem adpofitorum , quos praeferunt /ingula fcripta 
ahAthenaeo citata: tenmm^RERUM ET Perso^ 
NARUM. 

Fuerint fortaffe Graecarum literarum ftudio- 
fi, qui Graecitatis defiderent Indicem: neque id 
utique immerito. Et equidem ipfe Graecitatis 
Indicem adiicereconftitueram, multiplicem uti- 
litatem liabiturum : & ad eumdem etiam paffim, 
vel in AnimadverfionibuSy vel inRerum 8c Per- 
fonarum Indice, provocafie memini : & pleraque 
ad eum fpeAantia in parato hdbucram. Sed quum 
iam nimiam in molem & reliquum opus , & ipfi 
hi, quos nuncAthenaei ftudiofis trado , Indices 
excreverint; novum veritus fum inchoare volu- 
men, & finem tandem longo operi moleftoque PRAEFATIO. 

labori facere decrevi ; quum praefertim fubiret 
cogitatio, fi quis cupidus effet cognoscendi, qui- 
bus verbis vel Athenaeus ipfe, vel ( quod maioris 
fuerit momenti ) aliquis eorum Auftorum , quo- 
rum ab illo teflimonia citantur , ufus fit in expo- 
nenda aliqua fententia aut in argumento quo- 
dam tra£lando , hunc ipfum eorumdem Indicum 
ope, qui hoc volumine continentur, haud ae- 
gre pleraque ex his, quae quaefiverit, elfe reper* 
turum. Scripfi Argentorati Calendis lanuariis^ 

MDCCGVII. INDEX AUCTORUM 

AB ATHENAEO CITATORUM, 

QUO SIMUL 

SCKIPTA CUIUSQUE RECENSENTUR. 
LECTORI S. I AM olim Barileenfi editioni Athenaei Index Audorum 
praefixus erat , hoc titulo : ^criptomm qulbus Athenatus ua 
folet, & corum qudt qidsque fcripfcnt Cataiopis, Audioc de« 
inde is Catalogus editus eft a Dalecampio, & Latinae 
verfioni Athenaei praefixus. Tum idem Dalecampianus 
Catalogus, paucisquidem in locis corredus fuppletusque , 
repetlcus efi in fronte editionis fecundae & tertiae Cafau- 
bonianae: unde eunidem Fabricius Bibliothecae fuae Grae- 
caeT. m. p. 635-69^. inferuit. Sed, ut taceam omiiTa 
plurima vel nomina AuQorum vel loca ab Athenaeo ci- 
tata, ita turbatus ille index erat, & tanta multitudine ^- 
ratorum cuiusque generis usquequaque fcatebat , ut no- 
bis non paflim corrigendi aut fupplendi , fed totius re- 
fingendi ac velut de novo conficiendi labor fuerit fusci« 
piendus. In hoc nofiro Indice numerus Romanus librum 
jithcnaci indicat , Arahicus cum adiedis literis a, h, &c. pa^ 
pnam cditionum Cafaubonlanarum > praeterquam ubi diferte 
monitum fuerit indicari caput aut paginam noftrae cditioms. 
Adieda pafiim litera n, ad Nqtas vel Animadvcrfiones refer* 
tur. Caeterum in hoc Indice nonnifi ea pofuimus, quae 
BdScripta maxime fpedant ab Athenaeo memorata , aut fi 
qua funt quae ad AuEtoris cuiusque nomm aut ad perfo- 
nam eius infigniendam pertinent , & ad alium ab aliis , 
qui cum hoc faciie confundi poterant, distinguendum. 
Quae veronon tam ad Scripta audorum pertinent, quam 
ad reliquam eorum Vitam ac fata aut res geftas, ea ia /n« 
£c€ Rcrum & Perfonarum quaerenda funt. 

Scripfi Argentorati , menfe lunio MDCCCVL 7 

INDEX AUCTORUM 

AB ATHENAEO CITATORUM, 

QVO SIMUL 
SGEIPTA CUIUSJ^UE AB ATHENAEO MEMORATA 

&ECENSENTUR. jniCATUS ArgiTus^ iidc Saoldas. 

AcESiAS, & AcESTiuSynominanturiiieoniin atime. 

ro, qui fcripferunc 
^O^fiTvrink ^ idt(l,Dt condiendis Obfoniis, XIL f i6. c. 
De Ac€&2vid€ Fabmii EUnchum MtdUorum VtUrwny in 

BibL Gratc. T. XIII. p. i{ fy. 
ACH AEUS, Eretrienfis, IV. 173. d. VI. %yo. e. n. X. 

414. c. n. XL 480. f. & aUki. Idem 7fAyuiSbf^ XL 

466. e. Cuius hae citantur fabulae : 
*A4aa 9 Prmnia Certaninum : fivepoaus, ^Al^oi » Lttdi, 

Certamina, X 417. f. XV. 689. b. Ex utdmfah. duS» 

utique viduur ecl^a, X. 414* C d. 
Ailbir MTvpf ftb^ , Aethon S^ricus » VL 270. c. IX* 

368. a. «76. a. X. 427. c. XV. 690. b. 
^kxitfjuihff mrvpf xW, Alcmaeon Satvricus » IV. 175. dL 

& e. & nudt *AKn(dM(tn , XL 480. £ 
•H9*irror ^ctTMfK^r, Vulcanus Satyricus, XIV, 6^7. c 
*'lff^ MTi/fUiMi, Iris Satyrica, X. 451.C 
KvKMy Cygnus» VL 270. e. n. Perptram oSm Kwjuor. 
A/ror , Linus XV. 668. a. ^uo ex ioeo mitUiptur, etiam 

hoc drama Satyricum fmjfe. 
Mo^f , Parcae » VII. 277. b. 
\>pjpi^ny Omphale: quod ipfum itidtm Sat^rricum tjlt 

drama tx fragmenns adpartt, VL 267. d. XI. 466. e.& 

{p. 226. tu^r. tdk. ) 498. d. 
Omtffo dramaus uiuto dtamr Achaeus, I. 30. f. IL63. b. 
rarsJ. ji 4 


8 INDEX 

Item X. 414* c. d. ^uo ioco guod citatur ttflimonium , U tx 
^A6K9tf haud dubit txctrptum. 

Duos Achaeos , tragotdiarum pottas , mtmorat Smdas, Ere- 
trienfem aitemm, aUerum iuniorem Syracurium. Eretrien- 
fem , Euripidt fupcriortm , ( quippe a quo nonaihU accepijfe £u* 
ripidem legimus VI. 270. C. ) facpius iferte nominat Athenaeus; 
Syracufium numquam. Et, quem fubindt nudi Achaeum aut 
Achaeum tragicum nominat, tumdcm alibi Achaeum Ere^ 
irienfem adptilat, Quare omnia dramata fub Achaei nomine 
ohAthenatocitata, adfuperiorem illum Eretrienfem Acha6um 
rtftrenda videntur. 

[ A CHILLEUS pcrperam olim Itgebatur X. 414. c. pra 

ACHAEUS. ] 

A C T 1 D £ s Chius. Hic in Indict Daltcampiano ptrhibttur 
G)ndiendorum obroniorum Scriptor fuijfe, ex XIV. 
662. c. Std videtur ibi homo iflc nonnifi tamquam folers 
coquus memorari , cuius invtnta fcnptts mandata fiurinjt 
a Zopyrino. 

A D A E u s, Mitylqnaeus, XIII. 6o6. a. Huius memoran- 

tur fcripta: 
U$p) ^isL&4^§etc , XI. 471. f. 0. i^^Jf» Dc Dispofitionc /• 

vt Defcriptione figurarum ia pimira ; fivt gencratim , 

De Pi^ura. Conf V. 196. f. n. & 210. b. 
rif^) ^kyetXfjLeLTovoiSv^ De Stacuariis , XIII. 606. a. 
j4d ifium Adaeum (fivepotius, Adverfus iflum) complurts 

quosdam libros fcripfit Polemon Paitgtta; dt quoinfra, 

fuo lcco^ 

AdHantus; vutgo Andrantus; quem Adrastum e£i 
volunt Viri doHi: fcnptor phUologus aetate Athenaei, 
qui edidit quinque libros, 

Tlept rSf 'jru.fik &ie^pcLa'Tiif if roii w§p) ^HtSf Kuff iVrap/ctr 
xa) Af|fr {mroviJLivew. De his quae apud Theophraftum 
in libris de Moribus five ad res ipfas five ad di^lionem 
fpefiantia quaeri poflunt, XV. 673. e. n. Quibus ad» 
iecit fextum librum, 

Tlifi rSf if ToFr *MtKoif ^inAfAAYJotc *k^trrorihouc &c. 
ibid. e. f. 

AdRASTUS. Vide proxime ant^ , voc. Adrantus. 

Aegimius {de quo vidt Fabricii Elenchum Medicorum ve» 
terum^ in BibL Gratc. T. XIIL /^* 35«) ^ Callimacho 
nominatur ip eorum numeroi qui I\heuit,wfrowo{iKk \ AUCTORUM, 9 

wuyypSt(X(iATA ediderunt, XIV. 644. e. crf ^> De coih 
fiaeodis Placenris libros. 

AlLiuS AsctEPiADEs: aufior libri cui cttulus, 

Srtq^iroi, id tft Coronae, vel De Coronis, XV. 676. fi 
^'^NefiioanJlfUkT. AeUus Afciepiades , Augufti iibenus^ 
medicus & chtrurgus , qium Fabricms B'm. Graee. Tom. 
XIIL f. 90» memoravit. 

AlNICUS» AiVffttr. vide EUNICUS. 

Aeschines orator: Kot^KiSnf ^r&p^ VI. 223. d^ o» 
/Kark 7i(jMpxw ^iyoff in Timarchum oraAo^ VHL 
339. b. 3911. 571. c n. 

Aischines Socraticus. {eonf, Ind. Rer, & Perf,) Qui 
fub huius nomineprodiere Dialogi, eos nonnulli 
aiunt Socraris fuifle , & Aefcbini poft praeceptoria 
obitum donodatos a Xanthippe. XIII. 611. d. 
*hKKt^ikffi<^ Alcibiades» XIV. 6 {6. f. 
•A^/oxor , Axiochus , V. aao. c. 
^AvwAffiety Afpafia, V. 220. bb 
K«cAx/ctr, CBllias jihid. 
T» Aflt^ifr , Telauges , V. 110. a. 

Aeschrion Samius, poeta iambicus. 
"lAfjLJ^oty lambi, VII. 296. e. VIII. 335. c. 

Aeschylides. 

TitifyiKk , Georgica , five de Agricuhura : quorum cUa^ 
iur liber terrius, XIV. 650. d. ^pud AeGan, ve Nat. 
Anim. XVL 32. efl kir/yhilm h roTf 'snp^ ritfpy/ctr. 

Aeschylus Alexandrinus , vir bene erudituSy XIIL 
599. e. /1. Culus citatur ibidem tragoedia, 
^A(jL^tTfiw9 ^ Amphirryo: laudaruurque 
M#0-0vrfct)(ib ifTtf, Ourmina Mefleniaca. 

Aeschylus Athenienfts , tragicus poeta. Culus atantur 

*AytLfjLi(jL9»9 , Agamemnon , XV. 700. e. 

'AJisefiatr, Athamas, VII. 316. b. Indidem vidttur ejfe frag'- 
tnentum , quod ieptur II. 37. f. 

*A(JLVfAet9n , Amymone» XV. 690. c. 

ThAVKof wifTioi^ Glaucus marinus, III. 87. a; 

Aa^fetifef^ Danaides , XIIL 600. a. ^ 

( *Eviyofoi , Epigoni. vtde Arumadv. ad XIII. 584. d. ) 

*£7T«t M ettj3fltir , Septem ad Tbebas, 1. 22. a. ubi qtd^ 
dem %ir\ Qrifiett vul^o , nefcio utrum Breviatoris errore » 
anfrimi Editoris^ Cottf Vll. ^94. 2. n. & 295. e. q. / to INDEX 

WmJ^i Hedom, XI. 479. b. n. Vidt SuphsmmByi^ 

A. V. &'ihi Intirprttes. 
*BKiUtfy Heliades , X. 414. i. XI. 469* f. 
' .eiMpo), Theori^ Legatio facrt, XIV. 629. f. 
*l^fi»r , luon, IV. 177. a. & 182. c. Tom. IL nofltM tA^ 

p* i86. & Animadv. 7. //. p. 661 fyq* 
Kkfittpci^ Cabiri, Samothracum Dii» IX. 373. d. X. 428. 

f.n. quo tx loco inttlSptur^ indidtmdttfftun tfftfiagm» qttod 

ItgUitr I. 17. c 
[%tt(Ain§t , Camid , wonnifi tx Dalteampii ingtnio ttmtrt in* 

vt3i trant, IL 51. c. uU iUt pro mudlata vtterum tditio-* 

num Itfliont UMTk rit UMr...fud dt comtSitrd im) in- 

Yittfjitmf Ugtrat interprttatusqiu trat.^ 
XfSvo^at^ Creflae, II. <i.c. 
AuKovp^ef^ Lycurgus, A. 447. C« 
fllvpfjLifo9$t ^ Myrmidones, XIII. 602*%. 
Nffariirxoi, Adolefcentuli , XL 503. cd. n. 
*OrroA6>of , Ofiologi, Offilegi, XV. 667. c. n. l/ndetft 

& illudfragm. XI. 782. e. T. IV. noftrat tdit, p. %ij. 
TlttXtt(jiiftiff Palamedes. JVoffuntffim citatur kirxffKtf n«i« 

hafJLnfif in Scholiis Vtn. ViUoif ad lUad. l\ 319. Quam 

reBt iudicaruru viri doSU , fragmtnutm iftud, qttod L 1 1. d. 

Itgitur, ubi Palamedes loqutru inducitur^ tx kacfabula 

utique duHum vidtri. Vtdt Fahric. & Harltf BihL Gr^ 

T. ILp. 181. & VdUAfoni ProUg» in Homtr.p. 33 mdu 
nipo-eti, Perfae, IIL 86. b. n. 5e</ m Aefcby fi Perfis iV- 

ludfragm.. hodU non Uptur. Itaqut videndum^ inttrcidt'^ 

nt-^nt Uk vtrfus , an apttd Athtnatum comtptiimfit poitae 

nomen autfabulae tituUis. 
UpofjLnMf ftfffunnfy Prometheus vindus^ IV. 165. c 

& VIIL 347. c. n. ubi quidtm nttdt, KtLrk r^ hirxvKti^ 

Xlptfiniiu. 
UpofjLtiitiff hvifjLtf of, Prometheus vinculis-foiutus, XV. 
0' 674. d. 

HjMOTffur rpAytiCbf^ Proteus tragicus , IX. ^94. a. n. Ad* 

uBo vocabulo rftLytrC^ distingui vidttur haec fabula ah 

alid, ctii titulus erat TJftirmff ^ttrv^inie. 
S^^yS» Sphinx, XV. 674. d. 
^ihoKrirnf^ Philodetes, IX. 394. a« 
^irftx, Phineus, X. 42i.f. 
^Kt^tfy Phorcides, IX. 402. b. 
^pityu^ Pbryges, L 2i.f«ii. 11. 51. c A U C T O R U M. 11 

Epigraoiina, quod fepukro fao in(cripnmi votmt ^c- 

fckylus g mmoratur XiS/ , 6vf. ۥ <L ubi tuam pan aus 

adponitur, 

Dc diverlis Aefcbylis vidc FMc. BihL Gracc. Uh. IL c. 

l6. $. 2. ubi it Atfchylo Tragico agttur, 7. 11. ctL HarL 

p. 164. Tragicus Aefchylus, AthcnUnfism cragoedias fuas 

perbibetur ebrius confcribere folitus, 1. 12. a. X. 428. f. 

Idcm cragoedias fuas atd>at efle nreliquias otagnanim Ho- 

,»nieri coenarum,a VIII. 347. e. Vidus autem aliquan* 

do, dixit » pofieritaci fe traeoedias fuas conA^re.cc ibid. 

Multis ufus eft vocabulis Itauds, utpoce in Sicilia afiquam* 

diu veriatus, IX. 401« c. 

ITcp) Aic^t/Acv iibruM faipfit Qiamaeleo Ponticus: quo 
cx mlfo teftimonia quacdam Acfchyli^ tadtis fahularum utuGs , 
adponuntur, IX. 375. d. e. Eiusdem Aefchyli (ragmema» ta- 
citis fabularum titulb, legnntur apud Athenaeum , I. ii. d. 
idt q^o vidtfupra, in Uc^goMnc) I. 17. c. Ividc ui Kkfici^ 
fOf)I.2i.e II.37.f:ii.«^f.VIlL36i.f. Xl7Si:e.{^dc 
fttpra, in ^Oorthiyct) XI. 491.8. XII. 518. c XIII. 573. 
b. /z. 601. b. (ii^i Acbillem introdudt pocta amore impudi« 
€0 amantem Pacrodum : in quo nugatum tffc Aefdkylum 
Piato ait , dc quo monuit Valckenar. Diatrib. Euripid. p. 13.) 
XIV. 631. c. Aefchyli cdoga De Nili Incremento Ugitur 
in Praetcrmiffls ex Athenad libro IL 7. //• nofiraeedit, p. 280. 

Aethli us Samius. {Conf. Fojf. nc Hiflor. Gracc. Gb. IIL 

p.\ie.) 

^apdetf SJpcr, Samiorum Annales : auorum dtatur liber 
quincus, XIV. 65^ d.n. & 654. f. n: 

Aga l li s Corcyraea, Grammatica, laudatur L I4.d. n. 
vHitfAnagallis corrigatur fuadcnt loca quac cx Suida 
dtavimus. Sed quufn altbi A g a 1 1 i a m nominatum repc- 
riamus , Corcy raeum Grammattcum , ( quem Ariflopha' 
nis Grammauci difcipultun fiuffi ex Scholiis Verutis ad 
Iliad. fl»'. 235. difcimus) conieflare haud temere Ucuerit 
fiiiam iUius fiujje Agallidem hanc , quae apud Athenacum 
nominatur. 

XAgasthenes. ^ZdSr Aglaosthencs.] 
Agatharchides, Cnidius. 
'Ac-iATfXflb , Res Afiae. Ir o>/^ *Aci«r/x«r , IV. i JI- c 
fr 741 ^icki^ vsfi ^Koiaf^ XII. $39« b. 

£vf«»T/flMct , Res £uropa€i» IV. 1 86, dL car tifctTieuifif tn'. ift I N D £ X 

VI. 146. e. tx n$f. VI. 271. c. ex A»'. VI. 197. a. «r rf. 
IX. 387. c. txh^. Xll. 527. f. <x Af'. XII. 528. suex 

Aci'. XII. 550. b. €X 19'. 550. C. €X «{'• 

*l0Top(«i» Hiftoriae. VI. af i. f. ex libxoh!. rSf 'I^ropffr. 
Xlt. fi7.b.ex/^.ij3'. 

Agathocles Atracius, foluti oratione fcripfit 
^AAifirriAflb, De Pircatiooe» L 13. c. n. 

Agathocles Babylonius, L ^a a. IX. 375. £ /^hl- 
^ Cyzicenus, XIV. 649. f. n,£cUUet Bafyionius ^ui' 
dem eaure & origuUyfed Cyitcenus dvitase &pamd. Scri" 
pfo fibros 
Ilfp) Kv^kou t de Cyzico , ^ftorum primus crWKF IX 375. 
f. tertiusvero^ XII. 515. a. Ahillo optrt non diArt id 
quod XIV. 649. f. AociiicMiDcitatur, *Ay«AoJtA£p ftv^i- 
Mfhf ir TpiTM Tolf irfp) tHs IUlt^Uos , i. <• in tertio 
Hifioriae patriae. 

[Agathocles Rhodius ex Dakumpu ingeim inveAts eral, 
VIII. 360. b. uhi Agnodes vel Hagnocles efi in Atht" 
naei lihris. ] . 

Agathon, poctafragicus: ojma^^ 'i^«&vir, V. i8{*a. 
6» X. 445. c. Cuius notantur ifocola & antitheta, V. 
187. b. (c0ff^ AeGani Inurpp, ad Var. Hi/l. XIV. 13.) 
quorum txemplum habts in ulis verjibus, qui tacito dra^ 
matis titulo atantupY* 185. a. b. n. ium V. 11 !• e^ Eius* 
dem verficuli, tacito dramads dtulo, Itguntur X« 445^ c. 
& XHC $84. a. Tragoediae illius dtantur hae : 

evi^tifi Thyeftes» XII. f28..d. 

TifAf<pof » Telephus, X. 454« d. 

Agelochus cuatur 11, 54. d. uki de caAaneis ogLturi 
profaicus fcriptof , ignotus alioquiiu 

A G I a s , /btowix^f , XIV. 616. t ff. Scripfit 

^Apyohixk^ Res Argolicas, III. 86. £ n. 

Agis. Scripfit *04«pTtrr«ct, (yive ^O^ceprtArM^, /ct/. a4- 
^or,) De condiendis Obfoniis, XII. ji6. c. 

AglaOSTHENES, /Sye AgloSTHENES, (perperam olim 
Agasthenes) /cripfit Res Naxiacas, lIL 78.C. n. 

Agnocles: vide Hagnocles. 

A G N o N , Academicus, XIII^ 602. e« i^otus alioquin au^ 

ffor, cuius ex nefcio quo fcripto aliquid de Lacolaemo- 

niorum moribus adfertur. AUCTORUM. i| 

ALCACUS,iM#TtfA«p«jbr«'mrir,Lii.e. iiukmnik^ 
Vn. )ii. su Ebrius fua caroiioa compooere ccMifiie- 
verat, X. 419. a. Quolibet tenpore & quavis occa» 
fiooe bibeiiduin praecipity X«4)aa-d. uki pluru eitu 
iclogae. cf, XL 481. a. £ius aliquod camien ab his in- 
ceperat verbis OW, • ^fXf m^eu^ m) ikii§ut. ride IL 

£. e. & Addtnda Ammadv. 7. VIU. P*Vfi «u^ la 
^lioruQi genere excdluit, XV. 694. a. (jloriatur ar- 
moruin adparatu, XIV.6i7.a.b^ Sapphonem dep^ 
riifle , & carmiiium fuorom venufhne uffifle Anacreon- 
tem, ait Hermefianax, XIIL 508. b. c n. CitMrpom 
Akaeus 11. 38. e. IIL 86. f. \mhi adpomtmr initium 
Odae , nhpAf acti ^vAifltf ^axi/^Af lim^. ) VII. ) 16. 

c. X.415.C. XL46ad. 478. b. XV.674.cd. 678. 

d. 687. dL Semel numerlis libri adpomittr, X. 481. a» 
if r^ i§nkr^^ fciL fiifikm '{hJ^Sp vel Viihm. 

lUfk ^khKAiw fcfipfit Dicaearchus Mellenius; de^mo m* 
fra. nft) ric waf *Aam/^ hMifkS^c f^Pfi^ Callias Mit^rle- 
oaeus, III. 85. e. f. ac fona^fe euam Ariflophanes Gramm^ 
iicus, ^uod tx eodem loco {ui.f.) conitSart Hca; nifi^ quaa 
Ui adfemntur , duSa fum tx ArifiopkaAii Hbelto 9^ «^X^^ 
^Umt .€tankMc , pamo ante iH memorato. 

Dt tribus dtverfis Alcaeis , praeter Studam vide Cafaub^ 
ad Atktn. IIJ. 107. t 

Alcaeus, Comictts veteris comoediae. Cuius dtantttr Fz^ 
bulaei/Lie: 
*A/iA9«} pLty^wifeg9eu , Sorores moechantes, VII. 316. 
b. ( Sorores adukeratae , Meurf. in Bibl. Att. vitiatae, 
Dalecamp. ) 
TuMOfiihtf , Ganymedes, IIL iio. a. X. 44 {• e. 
*ifpW ykpLoc y Sacrae nuptiae, IX. 408. e. X. 424. d. {yidt 
Ind, Graec. in TipMC ^ & Hemfiirh. ad Hefych. in *lf pW 

KfltAAi^tf , Callifto, IX.ji99.f. 

nctAflti0Tp«, PaladBbra» IIL 107. f. IX. 370. f. 396. c. 

PluraH numero firihitur XV. 691.^. *AAiMUof h TUihM* 

wrpeue. 

Adponimus hic nonmdla ex CASAt/BOSt Animadver^ 

sionead III. 107. f. detrihus Alcatis Suidae memora» 

tis;auae in noftris ad eumdem locum Ammadver^. T. ll.p. 239« 

ouuffaf huic ioco rtfervavimtu. Sdlicet, poft ifta: nComicum 

n{Akaettm) (emper (dtat Athenaeus) cum indice fabu- «4 1 N D E X 

tUtt, undequidqueabeorurmmr.M adaclmtur haec: »0» 
ncein comoedias eum docuiffe xuOor Suidas, In hii libris 
M nominantur hae quiaque : PaUtftra , Nupiiat faerae , St>- 
»rorts ^upruMpfffu, vei adulterMita: item Gu/nfmtJu, 8c 
vCaUiflo. Seitam, Erufyimoium, invenio apud Pollucem, 
iflibro nona Septimam, Pafif^tMin, \a eiusdem libro X. 
*Hk ipfafabula cum Ariftophane, Plutui»fuum docen- 
nte, certafle Meatum in Atnco theatro, veteres Critid 
» aufiores funt. u — Tum dt nruo AUaio, qutm Saidas ao- 
minai, poftquam dixtrat Csfaubonut : n Huius non memtnit , 
DOpinor, Athenaeus:«— iaecJuHtdt: » HaTpocration fisr- 
MiafTei cum aii, '/tXMut h t^ >utfttflfvfa.y(fii^ T»in wi- 
»r*e tJrxjwt kHti^ywt il-gt.u — Haec ille. Qui ^uod 
detenio Alcaeo dixtt, adiictn dAthat, tragicuoi pOeiam 
^ftrtt tumdtm noniinaH a Suida; ifid ebam a£icit , nonnuUos 
tum primumTragicum ixa^e eonundert. Porra, ^uaevtrbatx 
Narpoerationi ( voe. 'Afi^n^yfut ) citavit Caf^iuionui , ladtm 
ipfa Suidat rttttlit in'Si>i^tLyia, , praettrquam quod apud huite , 
ir Tfi Vii»iMift*Tfaytfi^ , li^iur: quat fciptura vtrior vtdtri 
polerat, ut Keifiai»Tf».y^it faiuLic titidus inicllipraur ; nifl 
lit prindpe it£iione Suidac Mtdiolaninfi ir t^ )iuit<fS»tfu,y^ 
tur legcraur , ia cdilione Atdina \ero ffT^ Ktifi^»Tpetyqtiii , 
txauo Bafilitnfis demum tdiior if Tf! nufi^trfttyfi^» ficit. 
Std di ijlius voeabuli fcnpturd quidquid fiatuat , vidtlur fabu' 
laia, quat Uio dejignatatur , comoediae /wtiu/ , ^viini tragoe- 
diae, radonem haiuiffi , adeoqut ad tumdtm Alcaeum Comi- 
cum d^in nftrri, euiut plurtt comotiSas ai Athcnaio mmo- 
ratafwSmus. 
ALCETAS, h ttvriflf ^lfiTUTU ^K^w'K*aJi»fJikraf , 

fecundo libro De Donariis Delphicis , ciiatur Xtll. 

591. c. 
AlCIDAMAS, Elaeenfis, Gorgiae difdpulus: 

'i.ytaitJtf NalJor tn« iraifAC, Naidis mereiricis enco- 

fflium. XIII. f9>-C- 1- Conf Fabnc. Bibl. Gr. T. 1. 

p, 900. noi. a. t. II, tifii, Harl. p. 776. 
[Alcides muficus, in eonvivarumSr Deipnofophlfiarumnunu- 

ro manoratur ; non Seiiptor aSquis fuit , at Atktnato 

citatut. fitlt lnd.Rer.'& Ptrf.} 
AlCIMUS Siculus. ConfMiutfBxblGr. Tom.X. Thtf. 

Gron.p,i204fy.6ryof. Ui. IV. di Hlfl. Gr. p. 501. 
A U C T O R-U At tf 

rtbrorum qui 1 1 ali c us ( vd, Italica Hiftoria ) ia(cri« 

binir, X.441. a. £x eJdem Hifloria Italica duffumeft 

id, quod de Etrufcorum inftituto quodam , tacito op^ 

ris tituloy his verku dtatur ^ if^kKnsuof i^op§7^ &^ 

Xa. 518. b. 

Eittsdem Alcimi mtmituffe Feflum Pompmm voe., Romam ^ 

itdnotavit Vojptu. Haud temere vero Meurfius £» Aldrckandi^ 

MMS eumdem ejfe exiJUmant , euius Ubros quatuor ir^t ^kydtfTMf 

fufius laudavit Diogenes Latrt. in Platone, IIL 9. la. £• 17« 

Quod fi {ut nobis quidem videtur) Alcimi teftimonium illud^ 

fuod apud NoJlrumjLll. 518. b. legitur, ex Theopompi Uijlo^ 

riis adpofitum ab Athenaeo ejl, {conf, XIL 517. d* J coi&gi^ 

tttr inde , aetate nonnihil fuperiorem Thiopompo Aldmum fuiffe. 

A L CIP UK ov Mze^ninus ; fcilicet ex Mafnefiaadi^aeatH 
drum , ut Suidas docet in 'AAx/^pfl»r » uhi Philofophus no^ 
minatur ; idem forfan , cuius M, Antoninus X. 3 1 • mtminit» 
-Ctatur apud Athenaeum in Epit. lib. I. p. 3 1. d. uhi de Pra- 
mnio vino agitur, quod in Epheiiorum fioibus nafd 
illeait. 

Alcman, 'Aax^, & ^AMtfuunr, IV, 140. c. Lyricus 
poeta: cuius cantica (f^/butr*) in feftorum folen- 
nitate publice canebant Lacedaemonii , XV. 678. c; 
Primus perbibecur fuifle rJr ipentKSf pLSkif iy$(ii^f ^ 
XIIL 600. f. tf, 6oi.a. 

Citatur apud Athen, interdumfic , ut Hbri numerus adiicia^ 
tur, e auo duBum fragmentum: v. c. *AAx^^r if rf rpt- 
T^, fciL Mtxif vel qLvpiATetf jSf^x/^, X. 416. c rur^ 
fus,if rf i^. X. 416. d. n. & III. iio. f. & iii, a« 
nam quod ihi if rf 'jrsfTtnastinkrtp vulgo l^ur , id 
haudduhie vitiofum effe, & if rf nript^rrtf {fivefic, if 
rf $'.) fcriptum oportuiffe, in Animadv. ad X. 416. d. 
docuimus : uhi , quod de CompendioA notft dixi quae efi 
in vetere noftro codice , nota iUa nonfic exprimi dehuit', m 
a nofho t^fotheta fa3um ; fed hoc modogif rm $, AUhi, 
if rif) retf fJLthif : ut Xlll. 600 £. 

Plerumque vero , uhi Alcmanis tefiimonittm aOquod dtatttr ab 
Athenaeo , nudumpoetae nomen adponitur r non modo in 
Eptt. ut I. 31. C. IL ^o.^, fed& in opere integro, IIL 
81. d. & f. 114. L {uhi ^kKiLpuif vuIm fcrihitur , proeo 
quod alias ^kkXfsAf, ) IV. 140. C. & 373. e. 374. d. 

389. f. XL 498. f. & 499. a. XIV. 614« b.636.t 646. 
a. 648. b. XV, 680. C & 681. a. 

t< I N D E X 

wif^) ^KhxfiSaot fcripfit Sofibius : ntfcio an & Chamaeleom 
[Alcymnius perpcram olim ^ XIIL 603. d. pro LiCT* 

MNIUS. ] 

Al£Xamenus Teius, ante Platonem mimic& poefi ufus , 
Dialogos confcripfit, XL 505. b. c. n. Conf. Lacrt. Uh 
47 fq> &ibt Mcnag. 

AlCXANDER Aetolus. Grammaticus , idtmqut Tragi^ 
cus poitaf in Pldade Trapcorum numtratus , tefte Sutda^ 
TpotT^fli/ioJ^f J^ctrxAAof vocatur etiam a Polemone Pe^ 
tiegeta apud Athenaeum « XV. 699. b. ncc tamen tx 
plwnbus eiiu fcriptis, quat ab Athtnato chantur, uUum 
efi de quo ccrto confltt, fwjft tragotdiam. Citantur autem 
nauce : 
^AKttuf^ Pifcator, VIL 296» c. quoderat Carmen hexa« 

metricum. 
*£Af>«ror, Elegia , XV. 699. b^ n. quodtrat Eleg^acum car<- 
men eiusdtm generis cum eis, quae in Anthohgia & Anom 
leBis Bntnckii Tom, L p, 418-420. exhibtntur. Quare non 
immtrito lacobfius hgc ilUs adUcitndum ctnfuit. 

*lairijcct voti^ta, , lonica carmina, lafcivi generis , XIV* 
6io. e. 

lCpiii«, five Kl^KA fbrtajfe fcribi debuit » VI L 283, a. /x« 
Rurfus heYametricum carmen : quod an revera Alex- 
andrum Aetoluro habuerit auaorem , ipfe Atbenaeus 
dubitavit: §\ ywiov^ inquit, rb 'jrttnpikrm, 

noT0r,Compotatio , IV. 171. e. quod drama quidem fuijfe 
diftrtt ipfe monet Athtnaeus : fed haud dubie comoedia 
fuit, non tragoedia. 

liytiv 9 Tigon , {Ttyof fcnbitur in Indke Scriptorum Da* 
lecampiano) XL 496. C. /z. Quod qualt fcriptum facrit, 
prorfus non liquetm 

Hiftoriam ttiam quamdam {fortaffe Aetolicam) confcri^ 
pfifft hunc probabiie fit tx to^ quod Athenatus X. 41 2. f. 
cum dxsdffety Titormum Aetolum cum Milone Cro- 
toniata de comedendo bove certafle, aduclt laclo^ro^ 
p f ? Kiretfibc 'Aai ^«yJ^por. Nam illo verbo ifta raaone 
ftre non utitur Dtipnofophifta nofttr, ntfi ubi dt Hiftoria- 
rum fcriptore aliquo ioqidtur. 
AlEXANDER Magnus. Bunc nonnulH auBorem fuijft 
perhibuerunt dramads fatyrici , quod infcnptum erat 

'Ayjir , Agen. II. jo. L XIIL (86. d. n. {95.6. 
%4r)rt«Xc(} , Epiftolae cuisdem pluns dtsntwr, Vnn^ de fon* 
te cui oleum innatabat, 11. 42. f. (c0/i/. Pliaarch, Vup 
AUxdndn, c. 57. <^/y. T. /• p. 697O ^fiii^ ad Satra* 
pas Afiae, XI. 784. a« AUa, ad Philoxenum, I. %i, d. 
AtEZANDSR Myndius. (^Miutf. BiU. in Thtf. Gro^ 
nov. T. X. p, 1208/^. Fabncius paffm. ) Confer infra^ 
Poa Alexon» 
trnrSf irroftA^ Hiftoria Pecudum: cuius citaturlihec 
ftcundus , V. 121. b. uhi de gorgooe vel catoplebonte, 
Africae beftia. 

tlfp) Tnr tSf TI79VS9 IrroW^r, De Volucrium bifto* 
fna« liber fecundusi IX. 389. d. iv S^mjrtp^ iriffi n r v-* 
fSf Zmmf ^ IX. 398. c. Inde iuQa funt etiam tcftimo^ 
nUk ^uae dtantur de attagene, IX. 387. f. de oto^ IX. 

il90.e.f. de fcope, 391« b. decygnis, )93.d. de co- .^ 
Umbis I 394* d. e. ffcc aUunde duibm utique id, quod 
de coturnice p^ 391» c« fic citatur, 'kiJ^dft^fof Mvr- 
/i»r if livrip^ 'trtp) Zfimf^ in fecundo de Animali- 
bus: uhi fortaffe 9ifi UrnfSf {tMtf fcnpferat Athe^ 
natus , fuemadmodum p. 398. c Similiter etiam In Scho^ 
Go Fen.adBiad, k'. 274./^. 254. ed. ViUoif* ubide ardea 
^ no&ua avibus aptur , pro *\Kf^tLfSpoc i Mvvhoc h 74» 
rpir^ wtfi Zemf , foftaffe legendum %f rf rpirtjt ^f p) t r »- 
fSf lmef¥: nififiatuas, ttrtium liBmM De Anima* 
iikus fuifle primum De VoUicrihus; cui tamen hypo^ 
thefi non favent illae citationes quas ex Athenato rituU'* 
nms. Denique titulus ^ofi ^O^fittof , qui in Indice DaUcam* 
piano adpomtur , nusquam in Athauui Uhris reperitur: 
nam in Epit. libri II. p. 65. a. (^adquem locum titulus ille 
refertur) nude leptur, vr *A^^av J^por IrroptT i Mt/rXior. 
£ft autem iUud teJRmonium ex Uhris quidem De Avibus 
. duBum : fed iUos infcriptos fmffe Tip) ^rn^Sf vel ^ifi 
irrnfSf Ziw iiovimus^ non in^ *Offite0f. 

Alexas. {five Alexus: pnit. *k\i^ov) Scripfit 
^ftxk ^ofn^Ttf, lonica carmina , lafcivi generis, XIV. 
620. e. n, uhi nefcio utrum ipfe xiraif oA&^or cognomina* 
tus fuijfe perhihcatUTt an ad genus carminum, quo iUe ufus 
tfttpenineat id nomcn* 

Alexinus Dialedicus. ( Eleus. ef. Laert. 11. 109. ) 
n«ti0if «iV K^ctTffp^r rbr Mfltxi/or«, Paean io Cratenim 
Macedonem^ XV. 696. e« 
Pars L B i8 I N D £ X 

AlIXIS, nefclo fuis, (/ortaffe Samms ilU^ dt fuo infid} 
faipfit: 
rifp) AvT«epM/«r, De FmgaGtate fui forte concenta, X; 
418. e. A. 

A L c X I s , Poeta comicus. { eonfi Ind. Rtr. & Perf ) 2 vfi^ . 
f/fir, II. 59. £ ubi longa tcioga, qua defcriptio Gunp 
ttonis connnetur, Htiius citantur fabulae hae : 

•'Av^wf (five 'AySm ) 8 ^lwwla-Kof^ Agonis five EquiH 
feus, V.III. )39. c. n. XV. 678. e. n. Indidem du£U f»» 
deturecloga, II. 49. e« Confinfra, *lwiri&»ifm 

'AJ^fA^), Fratres, Vl. fti^.e. 

AiVor^tfr , Aefopus , X. 431. d. ubiperfonam apt Solofl. 

^AAfi^Tfice, Aliptria, UnCbix: lll. 123. b. quod dui-» 
dem drama vulgo AntIph ANI tribuitur. ( Apud Pol^ 
lucem quidem nec AUxis nec Antiphanes, Jed Amphis 
aufior nominatur. vide not, ad JJL 113. C.) 

^kfrettt , Antea : quae AntiphaKi quidem Silidii tribui- . 
tur, fed paucis mutatis fub Alexidi^ etiam noAiine 
circumfertur . III. 127. b. c. Qui totusfi conferatut cum 
Ulo ex Epit. Siti JI. p. 66. f. inde fit probabile , tt Antea 
Antiphanis aut Alexidis duSum ejfe fiagmentum iHpro^ 
latum. 

^A^jr^KAViLeMimf^ Cieruiatus, III. 117» c /i. £» ibid. e, 
Vt. 224. t. VII. 301. a. 

[*A^oiiuj|^frof, Relegatus: ex Dalecampii ingemo JiBus 
erat^ AV. 68 {. i.vro Ejo^oixi^.] 

'A^ojtoirT^ffor, Abfciflus, nejcio an Plangens, XIII. 
{63. d. /1. & X. 43 1. c. n, ubi qmdem ymus Codex \f ^h^jro» 
K9fr7opi,4fif habet in foem, gtn. 

*Apx,/^exor 9 Archilochus , XIV. 644. b. 

*AffKKn^ioK?Kiiiiif , Afclepiodides, IV. 169. d. /x. 

*Af «To/i J^etf xctAor j Luxuriae magifter, VIII. 336. d. fa- 
bula parum olim cognita, & nemini nifi Sotioni me- 
morata , ibid. 

•ATfl)r, Atthis,IX.386.c. 

Bpf vtt/« , vel Bpf tt/a , Brutda , XIV. 6^0. c. n. 

TAhkrM , Galatea , VII. 314« d. XII. 544. e. £. 

rp«9f>, Pidura, XIII. 605. f. 

TvfutMK^ria, , Mulierum imperium , III. 125. b* n. Cb/i^ 
' Animadv, ad VJJJ, 3^6. c. 

/keexTvAior, Annulus, X. 443. e. 

AnfAifTpjof , Dcmctrius, III. 108. a. VIL 3 14.4 11. (ii(f AUCTORUBL 19 

iUm fknt vtrfiis g qmaliHiX Ctdievaf, Craua cuMuny 
VHL 338. d. n. ^nfjiwrpiof t ^ihinLtpof^ Demetrius 

• aut Philetaerus , VL 141 . b. SciUca , quaefuk ta. ^tKt- 
VAipcf frimum prodierat fabttla, ta dein inflaurata eft 
iientmquc in fcenam produSafub tii. An^nrftoc, XIV. 
66). cn, 

AUvyuot^ Getnelli, X. 446. f. XV. 68<S. a« 

^ nrtiAifr^ Bis lugens. X. 441. d. n. Nifiperperam vulgQ 
If A ) ^ wt^Mrrt faiptttm , pro Ir A 1 1 irmwrrt^ ut verus 
fatuiae tituluj fiient Zfur ^rfrdMr^ lupiter lugens. 

Ao^kU S noTirv{eiM'«, Dorcis auc Poppyzufa, L c. Adr 
J»landiens, lil. 104. d. X^^i.a. Conf^iltoc. 

Afttwirat» vide fuvMMt, 

Afttwlhie, Dropides, IIL iif. f. n. (uti ip Afe^tifn 
nts. A. ) IV. I7<» b. XI. 496. a. Confl PoUucis Interpf. 
ad X. lai. 

Visrottuy^mc y \n coloniam dedudus, Colonus, XIV. 

' 61 )• c. n. XV. 685. f. 601. e. Conf Oi/u(6/bcfror« 

£ir 7^ 9^^«^^ viit infra, fub voc. ^pietf. 

CExiwpvTTifcfrtr. vide KnfwrrhfAMfoc.) 

'CimiftttTomiW, Poculorum fabricatoi^, XV. 691. d. 

TEiJn 9 Helena , XIII. 563. d. Hanc fabulam Fabrieius & 
Harlifius , in Notitia Comicorum deperditorttm , hoc tittdo 
commemorant , *£Airir 2i 'E^^nr kf^Ayi : quafi argumen" 
tum tiusfuifftt Helena a Thefeo rapta. Neque tamen alium 
atiHorem nifiAthenaeum Xlll. 563. d. citam, ubiquidem 
nude '^AAf^fr *EKifif ledtur: neqtteefi aStts {fuod fciam) 
auBor, qut huius fabtJae Alexidis faciat mentionem : nec 
videttir ifiudfatis idoneum comoediae argumeruum. Mihi 
quidem ex ipfa ecloga, quae /• c. adpottitur^ fit probabile, 
argumentum fuiffe Procos & nuptias Helenae : de auo 
argumetuo cotdulendits ApoUodortts , BiUioth. lib. IIL 

< eap. 10. fe&n ofq. Ac fortaffe ex eademfabttia duBifunt 
•EXAnrir, 

^hwii^avfoc^ Epidaurus, III. 119. f. 

*EwiKX9fo(f Dives puella orba, Orba haeres^ VL 117« 

b.£*d. 
■Eflr/Tpoiror , Tutor, X. 443. fc 
*Bwrk iw) Bng^Atfy Septem ad ThebaSy VH. 294. a. n. 
^EfTTftKU , Eretricus, VU. )i6. d. 

B % i lo I N D E X 

"^Ep ifloi , Lanifici , Merceiiarii, XI. 483. e* Conf. n«yf t/^iV, 
(ZAf ^€p6£f. vUc /upra, Alr iniftSv.) 

^Htf-i^m, Hefione, IX. 367. f. XI. 470. e. 

efft^opiiTor, Nucnine afflatus, Fanaticus, IX. 369. d. 

XV. 700. a. 
e«iS«ioi , Thebani , IV. 1 59. d. 
epcco^tfr, Thrafon, III. 133. b. 

*I^^iuf , Eques, XI. 471. e. 481. f. Conf. mox, ''I^rrof. 

'iT^i^m, Hippifcus, Equuleus, IIL lao. b. VL 230. b. 
XI. 471. e« n. (jihl maidofe olim iv 'Htax^».) XL 501. h. 
Conf fupra , in ^kymu : £* continuo dein , in *^W^«r. 

^'I^r^of , Equus , XIII. 610. e. n. ftdpro jr "Xn^irt^ jmqut 
aut f r ^Xirtni Ugendum vidctur , aut w ^WviffK^, 

*Worr«LffMy Ifoftafion , {id tfi Aequilibrium , rCifi fuit 
proprium nomen aut cognomen meretriculae : vidt 
Not.adXni.^ei.z.) III. i>7.c IV. 134. c. XIIL 
568. a. 

KccTct^svJ^^/EAffrof , VL 258. «. Conf l^m^Tif. 

KnpVTThfjtMvof f lih. XV. pag, 562. noftrae edit.ubi in memkr, 
videtur faiptum^ KKt^K iv M^mroyLivtj^l pro quo, quo^ 
niam in vocula kv evanida efi v Utera, Ugendum fufpica^ 
tus eram ^AAt^if ^Exiiifft/TTOfLfr^. Sed teneri or KnfMT'^ 
To/u. hoc ftnfu poffit, ut KwpuTT^/bifref inttliigatur Qui 
praeconis voce vendendus prodamatur. 

Kxf oj3ovA/nf , Qeobulina , XIII. f 86. a. 

KriJ^ict , Cnidia» IV. i6f . d. 

XfriATifr , Albarius, Tefior , XI. f 00. d. 

Xovp)r , Novacula vel Virgo quae nubit intemetatus erat 

^ DaUcamp. Antepcnacute iv KevpiJ^i fcribitur VUL 362. c 
( item XIIL 567. f. ubi de Amphidis fabula copwminc agi* 
tur.) Re£iius vero i% Kov^ift, X. 422. e. 6*443. d. /^ 
UlHpturauum xot/p)f , Ornatrix, quac alids KOfJtpLehpiet. 
HcUadius, Chre/lom. p. 4. ed. Mcurfii : Tkc vvv hiyofJLi^ 
ftes KoypifoLC oi ^Attijco) KofJifienpkLC Ixcuevr. fvpiH 
Tcti th ^ttpk MfretrJ^p^ ka) rb Kovpiltt. Quod fi ed 
notione vocabuio Kovfit Menandtr ufus cft, nihii magno^ 
pere prohibet quin eodcm & AUxidcm & Amphidem fimi* 
liur ufos ejfc crcdamus. Simiiem titulum Sophron une e 
Minus fuis MulUbribus fecit , Nv/tA^oir 6ror infcribens. 

KfATBvetf 8 ^ce/BfutxoTfvAiif , Cratevas aut Pbarmaco» 
pola, UL 95. a. /1. IIL 107. a. VIIL 340.^. 11. XV. ^AUCTORUM. 11 

678. c.7y. Et inperfi , h ^ApuAMwiKn 8 K^riv^ , VL 
254. a. /!• Nude JF Kp«Tf^^, Vni. 340. C. {^ftdibipau^ 
lo ante uuraue titulus adpofitus erat:) XI. 473* d. /x. Dt 
fcriptura pnons nominis vide Animadv, adUL^^, a. & 
ad XV. 678. C. Sdlicet uhicumque iflafabula dtatur apud 
Nofirum, ibi conftanter veteres membr. cum ed, Ven. & Baf 
i9 KpATi^ Inon h KptfTC^f) exhibera , pratterquam 
VI. 254. a. iwi mcmbr. cumeditt. vett, in h KpATti^ 
ific) confentiunt. Urto quidemloco, 111. 107. a. adfcri-* 
pturam lHpATtv^ , quam exhibebat Cafaubord eStio , nihil 
tx membranis nojhis adnotamm eft; fed & ibi vtteres edb^ 
Lorus Kptgititf. habent ,'ruc fert dtibito eodem modo etiam 
in membr, ibidem fcriptum tffe, Nos ubique fcripturam h 
KpeLTtv^ tenuimus, qttam Cafattbonus praecedentt Dak^ 
campio iu contextu pofutrat. 
Kv^pfimif , Gubernator , VL 237« b. XTV. 6 js. c. 
Kvf^ivra), Aleatores, IH. 96. a» 
Xvxrof , Cygnus , XL 472. a* 
Kv^ptoc^ CypriuSy, IIL iio. e^ 114^^; 
haijiTrkc, Laropa&, XIV. 654. L Eodem dsula dtatwr \n» 

tiphanis/a^xfAj^ ubtvide.' 

AijSwr, Lebes, OUa, HI. 76« d.. IV. 170. a. VI. 226. a. 

IX. 58)« c. Qttodjifitnel utnmm , ata bis^ in libris no» 

ftris h /iifinTt fcriberetur ; non dubitarem librariomm er^ 

fore onuffam effe poftremam vocakm^ fcriptumque opor^ 

tuiffe h tii^mltj^, ficui XIV. 661. d. Nunc , quoniam 

quaurapud Athenaeum, itemque feme! apud PoUucem {VL 

6f.) Jr hi^mt fcribitur ; addubitart-Ucuerii , tarajitvtra 

fcriptura, autnurit'-nt eiusdtm fabidat dupltx titulus, an 

duat diverfae fiterint fakulae^ qtiantm quidem alttrafitait 

fortafft aUtrius fitt^Ktvi. 

ArjSirrj0f,ParvusLebes, Ollula» XIV. 661. d. ^mo- 

do in Afj^iff. 
AsvMfitt, XI. 498. e. KtviuL^itt S Apet^^m^ Leucadia 
aut Fugitivi , Itl. 94. f. n. Qum ad locum hatc adnota* 
vit Casavbohus: «Fecerat deGraeca Latinam hanc 
"(abulam TurpUius, vetus£oinicus: nam eius poe- 
»tae Fugitivos & Ltucadiam citant Varro, Nonius, 
"alii^ PoUux lib. X. cap. xxi. laudat Aiexidtm ih h$v» 
» nkh , de quo nihil pronuntio : etfi fufpicor Aft/jue-* 
M<r/f fcribendum efle, & de boc dramate intelli^en- 
»dum. Saepe cQim^ ut ante dicebamuS) t)inomtn|ss 

B3 %i I N D £ X 

fi fabiilas altero t^nnim appelbuit veteres critici. u •«• 

Conf, hivxkff in fabulis jimiphams. 
KiiKnf Leuca, VIL t^i.c ii# (^An putUa^ nmen?) 
Kiw y Linus, IV. 104. b-d. 
Aoicptf), Locri , IIL ni* e. 
hvnl^Kif, Lycifcus, XUL f9f. iL 
f/ULvfpay^ilifiini^ Mandra»ris utens mutier, III. 113. f. . 

VIU. 34ac. 36^ d. Xn. ffi.e. XIV. 621. e. 
Mcrxfif , Vates, XIII. 558. e.f. 
Wtdiv » Midon , XV. 700. a. 
W\K0» , Milcon , VIIL 3 54. d. 
MiAiitf-k , Milefia » VL 240. c. n. MiAn^idi , IX. 379. a»A. 
Mitff , Minos, VIL 180. f. 
Umiffripif^ Proci, XI V. 650.6. 
Nvft^tfi. viJi ^ihinMhif. 
^Olvff^tif ipmvvi, UlyiTes tdam texens, VI. 240. c. 

VII. 303. a. X. 411. a. 
OlxtlhfjLtv9f , Colonus, XL 501. d. a. Foff EiVoiiii^o/li* 

ViJe fupra, kac voce. 
^OkOvttof^ vel pouus *OkvMa^ Olyntbia, IIL^^.h. n. 

coU, II. 55. a. & ibl not. Ammadvm T* /. p. 367. 
*0pL9itiy Similis-mulier vil puella, {^fivt "OpLHAt^ Simi- 

les) XIV. 642. d. n. quaefak. ab aliis Antidoto mbui» 

tur, ibid. 
^OvvpA^ Opora, (meretricis nomen) X. 443. e«xnL 

j67*c. 
•OpftTTar, Oreftes, VI. 147. e. 
*Oprx/i€rp)fj Salratrix , X. 441. c. 
n«7«p<t7icerrir, Pancratiafta , VI. 141. d. 
n^ft^/Ai», Pamphila, VIII. 356. e« IX. 380.6. 
lUL9fv^)f i ^EpiAoi, Pervigilium aut Laninci, v^/Merce- 

nani , IIL 96.^. IV. 170, a« VL 248. a. IX. 386. a. 

XII. 5 16. d» «• Conf "^Efifloi. 
Tlapitffmf^ Parafitus, IIL 113. f. X 411. d. 
n«^ir0r , Vinofus , VI. 244. d. 
110197«}, Poetae, VI. 241. dL noiif7&r^ Poeta, III. 74. e. /i. 
TliKVKKikt , Polydea , ( meretricis nomen) XIV. 642. c. 
Ilorii^, Aerumnofa , IIL 1 17. c. d. /i. 117. c. IV. 170. c. 

Vn. 324» b. IX. 385.b. XIV.65S.f. XV.687.d. 
TTof7iK^r, Ponticus, III. 100. c. 
Wi^nrvlivaa. Fidefupra, in AipKif: &deitide, in^Pi^tfi 
Tif^riXiffff Protocnorus» VlLiS^.f. AUGTORUM. 2) 

nvt«y«p/^ot^r«f Pytliagoriflan»-miiIier»IILi22.f. IV; 

i6i.c. 
llu^AMi , Pylaeae , VI. %i%. f. k. 
TlvpMf9ofj Pvraunus» IjgoiariuiBy VI. 2{S. b.^. XIIL 

59a b. XIV. 663. f. 
^Utof ii Th^jrwvlw^Aj Rhodius vetMulter adblandieos, 

IX. 395. b. Quum alihi citetur AopxU fi Uovjrv^, alihi 
l*Pifiot B UomrilovsA^ foHoffk ahcra, karum fabularum 

alurius fuit inftaurata editia, 
SxfipAif , Sciron, XV. 678. e^ 
^TpATtirnf^ Miles, VI. 22). ew ' 

Si;rflt^olra#«MrTir, Commorientes, Uni-moriemeS| IV. 

i6{.a. X.422.a. > 

ISyfjfix^ntff Concurrentes ^ IV. »57. c VIH. 340^ a. 

IX. 395. a.. 

^inrrpo^ , CoaluflMii » X. 419. b.. 

Stfffluof., Fifcinae ^ Vafa quibus hiflrionum fupelledc re« 

conditur, UI. 129. b. ik 
ToLpAfrtHt^ Tareatini, IV» 134.^. 16 1. b. X. 463. c-e. 

XIU.s87.b. 
TiT0i^ y Nutii3&, VI. 241. c. /1. fr X. 426b c. «• uhi perpe^ 

ram olim %f TMii tdd. 
ToKt^nf fi K«7<t>|^X^far4r ^ Foenerator vel Meadax , 

X. 431. a. XV. 692. f.. Qmffupra, KtfTat>)4ifJ^. fi^m- 
fra , t' fuX^fcf m^ 

Tpo^ior, Trophonius^.VL.242. c. X. 4t-7* ^- 

{Ivfikpittfy Tyndaceus, XII. ^iq. a. uki ^uin^ue reei^ 
tantur iamiix praemifiCs, his verhis ^ Merk i^r 'AAf^iJtor 
Ivfikpitn : ttndt omaBare pojps ^ fi^jff^ Alexidis fakulam * 
cui tituluf Twikpio0f. As magu proiaHle mUd vidctur, 
ftaffe in Alexidis fabuld Helen^ jMrrfi Tyndarei, qutm 
verfus Uios pronunciantem induxijfa goeta. Fide ffipra ,,in 
*Extfra.) 
'^rof ,. Somnus, X. 440. d. XV. 671.^^/1. ''AAf ^ir ii 
'Am^itmf tf ^irfqf ^ XllL 572. b* 

*Tiro^Aifut?or, Sqbditirius», Suppofitus,. X. 43 ^. b. XI. 
502. b. Forfan eadem attae & 'SkfUcTuirolSoAifutior. 

*T^iro)«, Siilpicio, XV. 67 r. d. n. Sed mtndofe ommno. 
if 'Tflroro/f pro §f "T t f ^ fcriptum videtur. 

^tuip^9 Phadlrus, IV. 165. e. XIII. 562. a^c. 

««o#ii» ii ^cUipttL, Phaedon vel Phaedria, VUL 340. b. 

^m ffA tUk P WeofJiCm yidifupra , in Kp«iVMtf, 

B4 M INDEX 

^ikhA»ii9f. vidifiipr^^ in AufJLnTfiH» 

♦lAi^MK, Pbilifcus, XIV. 641. t. 

♦lAUctAof fi N^^ y Pularitudinis fltidiofus vel Spoiv. 

fac, VIII,j65. b. 
^iAtft/tf-ce, Mufier amains, X.4i9.h» XIII. f74*.b«c. 

ji iii 7^ ^/)^9 A4 FuteofD miflai , III. 109. b« n. YIII« 

t40, c 3^4. £ 
♦/)t;^, Phryx, VIL ^^ e. ♦^imi tummfh^ Phtygii 

iniiaurata editio , A. 410. e. n. 
. ^ykf « Exfui, ly. 164, f. VL 119. b. 
Xapin^); f Cboraga , VL sSy. f« 
^ffv/^frtf, Vf. a55.b. X.419. b. u^n X«Ttf4<t;<r^ff-^ 

rof ? fT^e /tt;7r4 , m T^Jtiorifr. 
t^WiMrojSoAffMTof^ Fidfofuppofitas, IIL 107. e.f. Co/i/l 

^T^ojSoAi/ueeidi'. 
Tacito dram^tls iltula l^ttdatur apud Noftrum Ale- 
Xi$ Coinicus, 1. 18. c. II. k c* 13. c. & e. 28. e. 30. f. 
36. d. e, 6* i^^i. f. II. 39. b. c 40. c. & ihuL e. f. (gra* 
to animo & liberalt utendum efie Dei donis.) 47. d. /7. 
49* e. {quo dt loco vidt fupra, in "Aymtt) {4. f. d* 55. a* 
(cf.Jupra , in *OAvvftk. ) 57. e. ccU. 60. a. 63. e. 67. e. 
XI. 784. d. (T. Jy. noftr. €di$. p. 226.) XI. 102. b. ( 7. 
IK noftr. id.p. 36(7^.} XIII, 56$. b. uifi citaturaCbry' 
fippo. XV. 700. c, 

Antiphanes aut Alexis, 11. 66..f. Confifupr^, in ^kvnitt. 

Alexis fuos fecit Eubuli verfus , I. 25. f. ^ 26. a. Parafiti 
perfonam primum invetuam efli; ab Alexide rradunt 
nonnulH, VI. 235. e. Alexts infms comotSis fubinde alio- 
nim audojum citat tefiimonia : ut, Platonis philofo-- 
pM^ VIII. 354. d* Timoclis comici» III. 120. a. n. coU. 
Ammadv. F, F///, ^. 418. Mnefithet medici, X* 419* 
C. n. €« II. 35, e* & 36. a. cqU. Animadv, 7. 'Flil.p. 397. 
A l* E X I S Samius , biitoricus : ci^lus citantur 

^Uiffioif "Qpe» y', Annalium Samiorum (vcl Samiacorum) 
liber tertius, XIL 540. d, n. ^'Opoir "Za/itcLKoiif fi>\ Eo^ 
rumdtm liber fecundus, XIII. 572, f. 

Idtm eft fonafft qii irtfA AvTcepxfictr fcripfit, X* 418. e« /i» 
Vidcfupra^antcALEXls Pocta comicus, 

A L E X o N. ( A'f/£:/o an idpn qui aHas Alexander Myndius : 
vide Not, ad IV. 182. c. an Alexion ille Grammaticus, 
in Scholiis Feaetis VHloifQni faqms dtatus; dt quo vi- i AUCTORUM. «f 

Andtti Kuinoct, in HarUfii tdhiom BiU. Grauat^ T. L 
p. 444.) Scripju ilie 

n«p) AuaAt, d0 T3>iis» IV. 181. c. II. Tonu II. nofirao 
edit, p, 187. 
Amaranthvs Alexaodrinus. Vixit pofi lubam ^ Maum 
ntaniae rtgem :feripfo auttm libros 

nfpi'Siurrirr ,De Scena, VIII. 343. e. X. 414« f. 
Ameipsias, Comicus. Cuius ^itanmr fabulae: 

'ATOJi0TT«0i{oy7fff , Cotttbo ludentes, VII. 307. e. X. 42^ 
f. quae fab. refplcitur etiamXVi. 666. a. ARbific citatur^ 
'A/LCf/<4iitf ir 'AiroiioTT«e^/{«V0'f r fi M^r/^, XL 473. i^n^ 
& XV. 667. e. £. uhi fi M^rN «'. {ideft.in Manepriori) 
fcriptum oportmjfe comeflaverat Meurfius. Poteras etiam 
de turore coptam, ^uo in ifind ludicri genus ferebantur 
normuUi. Sed verifimilius videtur titulum fabulae impofi* 
tum fuiffe a Ma nia meretrice ,de qua vide Ind. Rer* 
& Perf. h, V. Conf ibid. voc. Meretrix , de fabuUs quac 
meretncum nomina praeferebant. 

K«Tf^0iiir» Lurco, VIL 316. b. 

Sirror, Connus, V. 218. d. /z. ubi memoratur chorus ^por* 
7torSf , in hacfabula introduflus. VIL 317. C. IX. 368« 
e. Nomen habet 4 Conno lyrifta. vide not, ad VII. 317. c. 

S^/6r}i,Funda, VI. 170. fi, IX* 408. e. n. {ubiX<ptf^^vif 
corrigat LeBor, pro eo quod operae noftrae pofuerunt Scpf r* 
/"«irv.) X« 446* d* 11« ubiperperam if ^u&ent edebatur. 

Amerias» oMttM/tfr^MaceidOtlV. I76.C. XV,68i.f. 
rAfffctf , Gloflae, IV. 176. c. £» e. 
*Pi{oTififii>r, Hhizotomicus, Heri^arius^XV.^^i.f. 
Tadto operis titulo dtattw^ lU 5^* C. IIL 76. e. 114. c. £* 
e. VL267. c. IX. 369. a.X. 415. c. XI. 48$. d. XV. 
699. e. 701. a. Quae tejSmonia omnia, autpUraque cer- 
te,ex Gioffis du^ funt. 
Ammokius, Lampnenfis, {ex lampris, Atticae pugo) teftc 

CPpiomine jimmonio, Dc Dijfer. rocab. voc. Bo»/itdr« 
' Vip) B«/ufl#r Kct) evffiSf , De Altaribus & Sacrificiis , XL 
476. f. ubi citatur liber tertius. 

rif ^ T£r *A0tf rf ff r "ETctf^/J^ttr , De Meretricibus Athenien- 
fibus , XIIL 567, a. 

[AmphicUs , Hiftoriarum fcriptor , quem tx IIL loo. e. /w/2 
Dalicampium Fabricuts quoque in Indice Scriptorum ab 
U I NDE X 

jliiviaio alU^atomm pofmi, nuUus tfL CUaiur M ttj&^ 
moniumDioxtppi, txfah. cui tkulus ^lar^iypk^f : quo 
tn ttftimonio AmphuUs aHqfus mmoratur» ] 

Amphicrates. 
nff) Mhlw^kflfSif , De Viria illuftribiH. XIII. {76. c ik 

Amphi OK Theijpienfis. Cuius citatur liber fecundus 
ntfl rmi h 'Eku&fi M«t/rf iev, oe Mufeo {fivt , Mufarmu 
templo) quod inHeliconeeftyXIV.^i^^a. 

Amphis, Po€tacooiicus. Ciaitf&bulae: 

'Afltffuir» Athamas, XlIL^fo.a. 

[*hmyXAVKwpL§9t€f aui 1« fnd. Dakc. tx- Vh 124^ f. £^ 
ahHarlt&o, in Ampnidis Comot^, {BihL Gr. Tom. IL 
p. 410. ) tx Ailun. IIL p. 123. 6tp. 214. f. rtctnfitur g 
tfl Alexidis 'AirtyxXiti/xii||u<ror. 1f 

B«A«rfMr , Baineum , 01. 113. e» 

tvHUMOKfa^riA , Mulierum imperium , VIII. 336. c. n. 

TypojiufAMia^ Infanus mulierum amor,(/^ Mulierum 
fiiror , inttrprtu DaUc. ). IX. jM. e. XIV. 641. a. 

Ai0vp«fAj8«r» Dithyrambus, IV. 17^. a. Xm. 563. c. Cdn/. 
quat imfra morumus, uii dt Anaxandridat Dithyrambo 

■ agitur. 

'hsrrk iwi Bn^f , Septem ad Tbebas» VII. 29$. ^ f. /k 

''Eoifcif Lanifici, y^ Mercenarii, X. 426.3. 

'lifituQf^ lalemus, II. 69. b. VIL 309. a. VIIL 33$. c. 

Xou/»ir, Omatrix» XIIL {67. f. f^i. d. Fidt quatfupn» 
ad AltMdis KtvpiftL notavimus. 

Afvitkr , Leucas, VIL 277. d. n. quo tx hco corr^tndum 
fragmtntum , quod txhiittur II. 57. b. tx tadtm jah. dur 
Bum. Cwf. Animadv. T. VIIL p. 441 <xfr. 

Wuwwr , Ulyffes, XV. 6511. a. 

OCp«rW, Coelum : nipotius Ovpanf^ Uranus : HI. 1 00. b. «•' 

Tlk» , Pao , X. 42 1 . a. u^ qutdtm conjtndtnu vtttrt cod. ms. 
fic Itgitur, "AfAqat h UtLti. Std Dalteamplus invtrfiont 
Amphis in Plano tx conieH. fcnpfu, & in Catalogo S^ro» 
ptorum ttfiimonium ifto loco citatum adaliamfabulam rttuUt, 
quat UhAvoc infcrihitur. Cuius auBotitattm > vtlut ctrta & 
conftSa rts tffit, ftcutustfl Gromtsin Exctrpt.p. {21* 
& Harltfius in BihL Gr. T. II. p. 411. Idm Grotius in 
citati ttJHmonii vtrbis conitfluram adoptavit Cafauhoni^ 
quam in Animadv. mulimus. 

riAstror, Planus, Impoftor, Circulator, VI. 224. d. X. 
423.3. ArcTomr 
is-it 
z:^ i<^i^£ c ^ i, At'! «. ^fu:. t X*- X i8 I N D E X 

pfere Chskmzoleon Ponricus» Arifiarchus, 4* TenHrus. 
Anagallis. vUe Agallis. 

A N A N I u s y vetus Poeta iambicus , o ^lofJifioToihf , III. 78, 
f. n^ ubifuTU iambi fca^ontes. VII. 281. b. n. ubi $rochaici 
clauScantes^ Rurfus iamH, IX. 37^ b. n. 'AFctrioc ii 
'1'kirwti^ h Torr 'leefe^oir, XIV. 625. c« 

Anaxagoras, Phyficus. Eius/fententia de Nili in- 
crememo , iit. IL cap. 88. tkolirat edk. p. 279. 

^^iMk , Phyfica, /. De Natura rerum , II. 57. d. n. 
Anazandrides» G>micus poeta. {Perperam olim 
pajjtm Alexandrides legebatur^ pro Anaxand. Fide Anim' 
adv. ad IV. 182. ^. & ad VI, 26i..a« & Hemfterh. ad 
Aiiftoph. Plut^p. 323 /f.) Genere Rhodius, ex CamK 
ro, IX. 374. b. Si quk comoedii vidoriam non re- 
portaflet, eam non (ut alii Comici) retradabat, fcd 
m forum ubi thus & odores veoduntur discerpen'» 
dam mittere confueverat, atque ita e medio tolierOi 
IX. 374« a. b. Fabulae eius Lmdantur hae :- 

^AypQiMt , Ruftici , XI. 463. f. 481. f, XIV. 642. K 

•Ay^/o-nf , Anchifes, VI. 263. b. 

Ai^XP^* Deformis mulier, X. 45 {« f. (ubi verfu ^.Ti- 
mothei poetae dithyrambici didum aliquod chat Oh^ 
micus: eodem autem verfu eiiciendum erat verbum iiftti ^ 6* 
pcf fe odofum , & metrum peffundans. ) XI. J02. b. 

*Arrfp5r, Redamans , XIV. 654. b. 

rfp<rTofAetr/a(, Gerontomania, Senum ftultitia, XIII. J70W 
d. e. XIV. 614. c. 

AttvpdLpifiof ^ quem aliquando docuiflTe Anaxandrides tradi* 
tur JX. 374. a. non videtur intelligi comoedia quaedam ; 
fed carmen aliquod dithyrambicum , quod in theatro de^ 
ciamavit egitque poeta: {conf. Ind. Graec. voc. h^v^ttii^ 
fiof, ) nifi forte comoedia ftdt quae a carmine dithyram^ 
bico , quod in ea canebatur , nomen fiuffet nada, Illum 
quidem Ai^ptifi^^ quem in j4 mphidis fabulis fupra 
commemoravimus , verum d r a m a fuiffe fatis adparet ex 
duabus eciogis ab Athenaeo confervatis. 

•HpflwtAwr, Hercules , XIV. 638. c. d. 

0iff«vpbr, Thefaurus , IV. 176. a. XV. 694. e. f. ubi dc 
Tribus rebus, quae funt homini optimae. 

KtfpKiof, ftve KtpiUov^ lll. 106. a. n. 

KOpuyiTeUf Venaiores, VI. 247. f. AUCTORUM. t9 

hvM/fypf f Lycurgu^, IIL lof. f. & VIII. )i9.e. 

WMfJhtnof^ Melilotus, X. 460. e. XIV«6{4|.(1 6^5. a. 

Mvptvr » Nereus , VII. 29}. e. 

'H^pnifts , Neretdes, XI. 482* c. d. 

*0/v9imr, Ulyfles, VL 227. b. 24). e* {conf, ommno 

Ammadv, T. VIIL p. 43 { /f« ) VII. 307. e. 
^OwhniuLx^^ Hoplomachus , Annatus,IV. 182. d. (T. A 

7/. nofir. ed.p. ^^jfh) XIV. 634. e. 
TlkfltifOf^ Paoclarus, III. loj. f. 
Uohfit f Civitates, VIII. 299. e. f. {de Atgyptionimfupet* 

fiiihne,') 
Tlp»7taiMt»f f Protefilaus, TV. 131. a*f. {Iphicrdiu con^ 

viviwn nupiioU apud Cotyn^ Thradgt regem. ) XII. 553. 

d. e. XV. 689. f. 
S«|bck, Samia, Vl. 25f. a. 
2«Tt/p/ctr, Satyrias, III. 9^. c. n. uU fuidm, proh^u^ 

TVAff 4 quod habet vefus codex , iemere §9 ^rvp^ vulgo 

editur: unde tiiulus 'SjLivpot, Satynis , in Indice comoC" 

diarum Anaxandridae referri fola. 
Tnpeifc^ Tereus, IV. 166. d. IX. 373. f. XV. 691. a. 
^a^pmnjepukfrti , Pharmacomantis , VI. 261. f. 
^MtAJK^r, Phialophorus, Pateram geftans, IV. 176. a. 
Tacito dramatis tiiiuo citantur Anaxandridae teftimoniay 

I. 28. £ 34. d. II. 39. a. 48. a. 57. e. 68. b. V. 222. 

b. XL502.b. XV. 688. b. 
Anaxilas Comicus; idemqui Anaxilaus, XIV. 65;.^. 
AvAHTtkf, Tibicen, III. 124. f. 
EvitrJ^pfict, Euandria, VI. 224. a.ii. Foniun virorum 

proventum interpretatur Cafaub, in Animadvm ad L c. 

Sed vide m ea noiione accipiendum fo vocabulum, de qua 

d^um efl ad XIIL k66. L 
Kitxtkl^, Calypfo, III. 95. c. n. IV. 171. f. 
IkipMi , Circe , lll. 95« b. ( ubi perfona fabulae memoratur 

Cnefias. ) IX. 374. e. f. 
AvpoToiW, Lyrarum fitbricator, IV. 183. b. n. XIL 

548. c. n. 
Jfikyeipoi f Coaui , III. 95. b. /i. 
Mororpe^ror, Morofus, VIL 307. c. VIII: 342. d. 
hHrrSe, Neottis, PuUaftra, (forfan meretriculac nomen,) 

VL 254. c. n. XIII. J58. a. 572. b. {Flde& in Anti^ 

phanis fabulis. ) 

Vwptvf , Nereus, X. 426. c n. )• I K D £ X. 

^Offthkifioi ^ Aviuin curatores» Avitrit, XtV. 6(J» a. 
nxMi#fdf, Divites, X.4i6. t. n. 
Uopvofioff^xhf. Vide cominuo d^in , in *Tcutfr0«r. 
*T«iicfrfer, XIV. 6i). e. {r*T««lr0^ iroprtfjStfo-x^, IX. 38^. f. 

ubi farta^ Ir ^AKivt^ n Uo^vo^lt^ fsriptum oportucrat, 
Xac^Tfr ) GVariae, X. 416. e, 
X^tf-o^ior , Aurifaber, X. 416. d. 
Aude atatur Anaxilas, II. 63. a. b. 68. d. VL 2 J4. c. ii. 

XI. 784. a. ( r. IV. nofifm €£t.p. 223.) 

AnaximANDER, MUefius, lonico phUofophoiuniorm Vi» 
dt Suld. & Foff. Dt Hift^ Gratc. iik t. p. 25. 

*B^hioyU^ De HeroiiHiS) XI. 498. b. n. 

A V A X I M E !4f E s Lainpfacenus. Fidt Suid. in ^kvoBf^im 

*AptOTOKkiwjf. Voff. Ub. I. p* 57-59« Su Crolx Examen 

Critn p. 33. Confir etiam Indicm noftrumRer. & Perfon. 
heictfJofv pLtru^hKAyot)^ d6 Morribus RegUm, XII. 53 1. d. 

Regum muraciones inttrpretatus erat DaUe* Std, varia 

praeftrtim mortis |enera fptHaffe au&orem^ ex teftmoiuo 

aus ab Athenaeo atato eotligi videtuf. 
TlfSrou 'Irropuu , Primae Hiftortae, VI. 2)i. c 
Anaxippus, Comicus» 
KtpavfUf Fulmen, X. 416. t Titulus febalae defumtus 

ib homine, cui id cognomen erat, X. 417.3. 
Kfftfvro^farof , Fuiguritus, XIIL 6io.f. Eamdcmfabu* 

lam cum praeudente ftatuit Fabricius. 
Ki80i^fi<rkr , Cittiaroedusy IV. 169» b. 
^P^ctpy Puteus, XI. 486. e.f. 

Andrantus. Vide fupra, »1 Adrantus. 
A N D R E A s Medicus , III. 11 5. e. Cttatur a Philomde me^ 
dico , XV. 675. c. rtdc Fabric. Bibl. Gr. Tom. XIII. p. 
57-59. Conf. deinde , Acidton Medicus. 
rifp) AAxiTttv, De Animantibus quae Morfu laedunt, 
{ac praefertim, quorum venenatus eft morfus,) VII. 
312. d. 
<grf p) rSf "^tvfSt 'wifrtrrovyui9(»9 , De iis quae Falfo cre» 
duntur, VIL 312. e. 
Andreas Panormitanus. 
XtmhiKk M4trk ^iAf r , Res Siculae oppidatim expofitae : 
quarum citatur lil)er trigefimus tertius , XIV. 634. a« 

Andriscus, Naxiaca/fT/i^x; lU. 78. c/i* ADCTORUM. )i 

AKbHOCTDES Medkus, dutura CUaKko, VL a^^.b. n. 
Anoron Aiexandrinus. Cmttscuantwr 
XpofiMk y Chronica , IV. 1 84. b. 

Andron Medkus; dtoiur a Partheiiio GradninatiCD ^ 
ajmd Athtn. XV. 680. e. Forfanndtm at^ Andreas, 
M quo fapra. Conf. Fahrie. /• c. &p^6ljq* 

( AfidrQniCUS) quzhU vonitur in Catahgo DaUcamplano , non 
cooiicus erat , ut Ipi traduur , ncc omnino pocta ;fid tragoc» 
dus, idefl, tragocSarum affor, non auBor. Vidc Ind. Rcr, 

ANDkOsTHtNElS. ndc omnitio Vojf. Vb. IV. t>c Hifi. Gr. 
jf. 463. 
T«r ^lpliuSc irctfimhMtoc , Navigatio fecundum Indiae 
oras, IIL 93. b. 

Androtion. Vixit autfcripjit ccrtc ante Theopbraflam. 
Vidc Fabric. Bibl. Gr. T. XIIL p. 6ft. & Harduini Indi* 
cem AuBorum^ libro pnmo PUnii fuhic6htm , p» f J« 
Tf iff >f xoV , dc Agricultura , IIL^ 82. c Androtion aut 
Phuippus aut Hegemon \f t^ TictfytK^^ liL 75. d. 
£jc codcm libro dttSum cft uflimonium , quod tacitooperis 
tituh citatur, IX. 37{. c. 

ANlCEtUS, Gloffognmhus, aui ccrtc Grammaticiu fcri^ 
ptor y iaudatur XL 703. c. n.falicct in Suppicm. iibri XL 
cx Epit. 7. IV. noftrac ed. pag. aio. Nottunatur Aniccsus 
aiiquis apud Aldphr. i» infcriptionc Epiflolac 28. /iM L 
ubi vidc Bcr^trum. 

ANONYMr. 

Tuf K»(jiiiL5f Ttc^ Xfll. {74. e. uHde Alcibiade moecho. 
ric r£r Ilie^fr, XIII. 571. b. /1. Ot/r UilcL^ca iifmcfk 

yfkpjuLrnL Mot/m. 
Poetac mccrti vcrba : — Uic piiKKm ^KM tVv /unttr 

i<^K»pLCL &c. XIIL 582. a. n. De aliis verficuiis inccrtl 

jpoHac vide mox deinde , in Antigoni Caryflii Antspatrom 
7«r Tpctyixfr 7ir 9 X. 433. e. £ "^^*^^ hmkcw xsijm t^ 

'^vcu ^irov. Conf. Animadv. TrVIII. p«48{. 
i rif KvnAixkf eiijStftfct 'imrciniAf^ XI. 40{« e. n. 
Dianae carmen , 'AfrrifJLiioc ^fAu, , XIV. 636. d. Sed hacc 

taiia, quaie hoc poflremum £• iflud proximc praccedcns ^ in 

Indice Tituiorum quacreruia funt. 
Antagoras, poeta. Vide Ind. Rcr. & Perf. 
Antheas Lincfius 9 Coffloedias & alia poemata oompo^ i% I K D E 3t 

fuit eo gena^e poefeos, ab ipfo invento, quaedtcU 
tur it J^ik r£f avvUie^ «rofMtT«r ^haiCj X. 44{. a. b. n. 
AntHIPPUS Comicus: €idus cuatur fabula , 
^EyiMLhwTk(i4f9f ^ VelatuSf/ve^ Pudore fuSuruSi IX^ 
403. e.A»*— 4p4»e. ubi longa fSfit (jLttyti^Ki. Dc An- 
thippo HarUpus ( Bihl. Gratc. Tom, //. /^. 41 3. ) confir» 
ri iuffit Surute in Mem. dt tAcdim dcs Infcr. T^ XJIU 
p. 130/^. 

AKTIClides, *ArriitAfi/«r, Athenienfis, XI. 466. c. Di 

quo vUc Vojf. Hb. III. dc fiifi. Gr* p. 322 /f. & Fabric. 
jBibL Gr. T. 11. p. 109. Qmbus addc Schoua Vcntt» ad 
Iliad, 9'. vs. 44* 

Mn^MyRtditus. (/(^ejf, Peurum Graccorum Reverfiones 
in patriam ab EKpimiiombuspcrtgrtfusccpds, ^ Ouus ope» 
ris ciiatMrhbet fecundus, IV. IC7. f. n. Lioer feptua* 

Sfimus odavuS) IX. 384. d. liber decimus fextus, 
. 466« c 

*£^aTfaW|Interpres,/ve Expofitorius liber, XI. 473. 
b. C. Erat Lextcon quoddam , qucmadmodum & Cicidcml 
*E^Hy9riK\e , dc quo vhk not. ad IX. 410. a. jfpud Haf' 
pocrat, in *0^vtu(jLiA & nponM^iA Anticlidae ^E^nywrmk 
piurafi numero memorantur : ftd apud tumdcm in ntLXtt^ 
pLnuot eft fingularis numerus^ Anticlides h ^V^tynrtn^ 
In iflo auttm Ltxico tas potiffimum vocts & dimonu re^ 
tulijffi vidctur amffor, quarum txpofitio ex Inflitutis vtte^ 
rum aut t prifcis Hiflorus fivc Fabuiis crat rcpctcnda. 

Antidotus Comicus. Cmus citantur fabulae , 
Mf/u4//uiMp»f, Querulus, XIV. 656. e. /i. 
npo»Tix^^« Protochorus, IIL 109. d. VI. 240. b« 
Eiusdem fub nomine ferebatur £ab. 'Of^oice, quae aOls 
Aleitidi auftori tribuitur » XIV. 642. d. Fortajft uter^ 
que poeta todem tbulo fabulam etSderat: qutmadmodum 
ttiam Upt^Tbyopoc & ab Alexidc & ab Anudoto editus efl. 

AnTIGONUS Cary ftius. ( Non cotifitndendus cum C ARY- 
STlO Pergameno » dc quo deinJe,) fldc Foffium, p. 78. 
lonfium Dc Scriptoribl Hift. Pkilof. 11. 4 , u Fabric. T. 
II. p. 671 fqq. 
*Arr<v«Tpor « Antipater, III. 81, b. id cft, Antipatri vita. 
Rc&t cnim utieut iudkaffk Mcurfius viJctur, {Bibl. Gr. 
p. 1224/y.) fuijfe UbcUum ulum partcm maioris operis, 
fW Bioi injcriptum trat. Qiu autcm ex iiio Bbtuo ab A U C T O R U M. )) 

Athendeo adpomntur duo verfus hexametri , ii non An» 
tigono auSori tribuendi yidiruur ^^ quod anobis quidem in 
jinimadv. ad IIL 81. b» praecunte laeobfio fakum; fti 
tos tx vetcrt nefcio quo poeta dtsjfe putandus ejl Anti* 
gonus. 

B/oi,Vitae, Phihfopkorum maxime^ IV. 162. e. Ili^^ToS 
At^fwiw iSiou 70U *HpfltJiAff(VTov , rov rwtKhdUfref Mg-* 
reitifjLivov , X. 437. e. Zfi9e0fof fiioc , Zenonis Vica , 
Vlll, 345. d. XIII. ^63. Ck <65. d. 603. e. & 607. e. 
ubi 'kvr. Kctp. h 791 'jrifi ZtifctfOCn Porro, fiUfeln^ew 
fiioe^ X. 419. e. 

tlep) M^tdf , De Di6tione, III. 88. a. VII» 297. e. 30;« b« 

Tadto operis titulo cUatur Antigonu^ Caryftius , II. 44. e* 
ubi de Polemone Academico» fcdicet ex eiusdem Vita. 
Xn. 547. d. & ibi toto cap. 69* de Lycone Peripateti- 
CO ; haud dubie ex eius Wxk» 

Idem eft kic Antigonus , cmus hodk fuvereft libellus, *I0T»« 
ftif ^etpeitohuy cv94iymyi. Hardmnus {^in Jndice Au^ 
Btfrum, quo PUnius ujus eft) eumdem hunc ejfe Antigo« 
num extftimawt, adverfus quem fcripfit Polemon Fe« 
riegeta , de quo infra fuo loco : fed reSlius facere viden'» 
tur, qui hunc ab illo diverfum ftatuunt. 

[ Antilochus perperam olim in edd. nominabatw , II. J2. f. qui 
eft Archtlochus« ] 

Antimachus Colophonius. XI. 486.8. De hoc con-^* 
fulendiu eft, inftar omnium, Kbciius, qui Halae Sax, art^ 
no 1786. hoc titulo prodiit: n Antimachi Colophonu Re* 
9> liquiae, nuncprimum conquirere & cxpiicare inftituit Car. 
itAdoL Gotti. Scheiienbcrg, Accejfu Epiftoia Ftid. Aug. 
» Wolfii. « 
Aihrot^ Pugtllares. VII. 300. d. ScheUenb. pag. %\ fq. 

etijSaiv, Thebais, Vll. 304. e. n. XI. 468. a. {ubi cita-^ 
/tfrliberquimus. ) 46^. f. 475. d. 482. f. {^qmbus duO" 
bus poftremis iods rurjus citatur liber quintus.) 

AuS'», Lyda, XII L 597. a«;z. Sciiicet carminc eleguico Ly'^ 
dam amicam fuam cdebravit. Vide Scheiienb. p. 2Syf« 
& p. So fqq. 

Antiochus Alexandrinus. 

Ilff^) rSf if 7N Msan HupLt^iU Mfju^ioVfjLifcif noiwrSf^ 
De Pceiis quiin Media Comoedia perflringumur.XL 
Parsl. _ C 34 I N D E X 

482« c. Conf, Platonium Tlip) /ictcpop&Lr ^ofjujiftSp , in 
Kufltri ProUgom, ad Ariftoph, pag, XJ. coL 2. 
Antipater TarfenCs, Stoicus. 
Tlifi AMiS^AifAefUf f De Superfiitione, liber quartus, 

VIII. 346. e. 
rifpi '0p7«^, De Ira, liber primus, XIV. 643. f. 

Antiphanes Comicus. e x^p/fir, L 17. d. Conf. dc 
todm Indictm noflrum Rer» & Pcrf, 

Uipi *Avri<pkyov€ , i. e. Commentarios in Antiphanem , 
fcripjit Dorotheus Afcalonita. 

Tacito dramatis titulo citatur Antiphanes, I. 3. b. £* f. 4. f. 
8.d. ii.c. ii.b.c. 14. f. & 15. a. uhi ^epWze ludo. 
1. 18. c. dt balneo calido. 12. f. & 23. a. bibere, eft vi- 
vere. I • 27, d. ubi rtctnftntur quae civitas quaelibet pro- 
pria habet. Rurfus idtm argumtntum , I. 28. d. /z, ftd vtr^ 
fus. ifli apud PoUuctm rtciius Eubuio tribui yidtntur. II. 

;>8. b. 40. b. c. 43. b. c. (ex fab. Homonymis , colL 
11. 74. d. e. ) IL 44. a. oiV^ rby mov s^thetvveiv &c, II. 
45. a. 47. b. 49. b.c. 56.6» 6o«c. /1. 63.3. 66. d. 68. 
a. /i. (ex Ltucadt, ) III. 98. f. (^ubi quidtm ptrfpicut in» 
dicari vidttur fabula Cleophanes. ) Xl.^^i.e* ( T, IV. 
nofir. td. p, 212.) XIII. 555. a. 565. f. XV. 686. c. 
*^vTi<pAVfif n "khi^if , II. 66. f. tx Antta , ut vidaur, 

Intditum adhuc Antiphanis fragmtntum txhibuimus lib^ IL 
cap, 89. noflrat tdit, p, 278. Dt magno numtro tclogarum 
Antiphanis bcnt meruit Pttr. Hcnr. Koppitrs in Objfirva» 
tis Philologicis in loca quatdam Antiphanis, Thtocriti , 
&c* Lugd. Bat. 1771. 

Fabulae Antiphanis apud Athenaeum memorantur hae: 

'A^poFxor li BouTceA.(W , VII. 304. b. 313. b. /z. quibus duo^ 
bus locis quat tcloga ita citatur , 'ArTi<pctr»f w *Ay poik^ 
ti BouTccAioiri, tadtm dein VIIL 3^8. d. his verbis cita^ 
tur, *kvTi^. iv BovTce/ikvyi , bVrp fpAfdxt tSv *Aypoijuir 
hrh ivhf SiAffKivi. Fidt ibi Animadv, ubi & dt vocahm 
^ovTiLhUiv difium. Tum vtro IX. 392. e. 396. f. 6»XIIL 
j67.d. nudt citatur^AvTi<pkvfic iv 'A^poix^. SedX* 445. f. 
iv Aypo/jcoir. Similittr XV. 692. f. ^km^kwis 'Ay^oi-' 
Mia^iv, 

Afoxor, Acolus, X. 444. c. XII. ^^2.f. 

*A«tfr/fiiot, Acciiria, (i. t, Sartrix^ ut acctptrunt DaltCm 
A» Cafaub, niji potius inttlligtnda futrit Medica, Medi- 

catrix;) VIL 304. b. IX. 402. d. XIU. j86. a. A U C T O R U M. 35 

*A«0m^oftlni , laculatrix Z>j/ec. Vidtturamtmpotiusjiffw^ 

ficarl laculo ida. X. 441. b« 
'AAffi^fiitty Aliptria, UndriXy III. 12). b. n. Ab aCis 

Alexidi , rurfusque ab aRis Amphidi tribmnir., 
*kktiU9fi4fn^ Pifcans mulier > VIIL 338.e.*339.b. XIIL 

586. a. 
"AhKfitrrtfy AlceftiSf III. 121. e. XII. 5^. c. ' 

*ArTitrof , Antaeus, XII. 544. f. n. Std tbl pro tv ^Krrai» 

utiquc %¥ ^Kmuf, Ugtndum videtur. 

"^Amict, Antea. III. 127. b. XIL 544. f. n. XV. ^paa. 
Nomen habet a Meretrice: tk qua vidt Ind. Rer, 6^ Ptrf. 
Ex tadem fab. vidttur tffe fragm. quod legittur IL 66. i. 
Conftr quae dc Alexidu Aniea fupra notata funt. 

^Apyvfdw k^ftsp^^^ Argentum perditum, fabula Epi- 
genis aut Antiphanis , forfan utriusqtte, DL 409, d. 

'AfJi«//tf, Arcadia, X. 444. b. /1. mfipro h *Apxeifi^ legen. 
dum if *Apx«c/f , ut XIII. 586. a« Vide continuo demde. 

'Afkkf^ Arcas, XIII. ^86. a. /7. nifipro ip *Afnxttt Ugen* 
dum if *A^iut/i«, ut X. 444. b. rideproxime anu. Sed 
fortajfe utroque loco 'A P K A Z 1'^ I fcriptum oporttterat; 
su dtulus fabulae fatrit ^Apxtiff^t, i» e. Arcadica 
niulier vel puella, Nam ^ApiutS^itt tft Regbnis nomen : 
gtndle masculintim, 'Apjtet^: foemininum, h*AfXduris. 

^Afi^A^oiAivii 9 Rapta, IX. 401. f. 

'Apx^i^TpetTt» , Archiftrata, VIL 322. c. /r. 

^AfT/jn, Archon « Summus magiAratus , IV. 142. f. 

'Ao-xAif^iW, Aefculapius, XI. 48{«b. 

AvAiTvr, Tibicen, XIV. 618. b. 

'Aiisrrpit fi /UiiffjLut , Tibicina vel Gemellae, VIII. 343. d. 

AuToi/ ipSv. vidt in *Ea.vT9v ipSv. 

*A^foii€iof , Aphrodifium , X. 449. b. n. 

^A^fofiTmt yofu), Veneris naraies, XI. 487. d. XV. 
666. £-667. b. ubi dt cottabi iudo« 

Biivxjau , Bacchae , X. 441. e. 

Bo.^JT/ct, Boeotia,XI. 474. e. XIV. 650. e. Cf. BoKyTior. 

BoicvTfor, Boeotius, (ftd pro if Botttria utique jv 
Bo I «t/^ legtndum vidttur) III. 84. a. n. IX. 367. f. /i* 

BofiiSvAio^, fivt BofJiRvKtof y Bombylius, III. 125. f. n. 
Conf infra, BofejSvxf o< , & Animadv. adlV. 161 .e. 

BovTctAiA)». vidt fupra, in ^AyfotMU 

IkpLotj Nuptiae, Conviviumouptiale, III. 95.^. /z. !«• 

C 2 3» I N D E X 

f/ittKdvlmPf Milanion, X. 42^. d. /i. 

M^Toixof, Inquilinus, IV. 170. d. 

Mnr^yvfjnf ^ Metragyr», Mendicus ftipem corrognns 

Magnae Matris nomine, XII. 553. c. 
JiUvoK^ Minos, 11. 58. d. /7. uki duo fragmtnta. Nam vra 

XA^^^E/wiyApfJLOf iegcndum luu %tLKn. Vide Aid. Anint^ 

adv^ r. Vlll. p. 40 J. 
Miro^6nfpof , Pravorum of6r, VI. ai6. c. 
fAfifjLAiA , Monumenta, Sepulcra, IV. x6i« a. 
Moi^o), Moecht, Adulteri, VI. 22^. d. e. 
Mt/tf-Tir, Myfiis, Mulier initiata, X. 441. c. 446. b. c. 

XI. 494. c. d. 
Vwivw^ Adolefcentuli , VI. 224« c. 
NfOTT^r, Neottis, Pullaftra , (^forf, meretriculoi nomen aut 

copiomen)\l\, 108. e. VL 22] «e. XIII. j 86. a. ( Vidc 

&infatu£s AnaxUae.) 
OMfJLAof^ S Uixo'^^ Oenomaus vel Pelops, IV. 130. e. 
^Ofjfittiy Mulieres (ve/Puellae) fimiles, IV. 158. c. n. 

Std^OfJLoiot mascuHno genere y XI. 471. c. 6» XIV. 641.3. 
*Ofco7clTpi9i , Fratres germani , ( Conterranei Dalic. ) 

XIV. 655. b. 
'0/u^Aif, Omphale, III. 112.C, 123. b, X2f. a.b. 

*0/uttrt/fcoi, Cognomines, 11. 43. b. c colL cum III. 74.^. e. 

TlAilt^rrif, Puerorum amator, VII. 303. f. 

TlApAcnof^ Parafitus, III. 96. b. ii8. e. IV. 169.6, 

VIII. 3 58. d. IX. 37ae. 
VetptKlilofjLi»» , Nuptum tradita , Elocata » IV. 1 56« c. /i, 
rictpom/tfi, Adagia , {JabuUfic infcripta ) U. 60. e. 
Tlilo^* vtde QiplfJLoLof. 
Tlh.oOfftoii Divites , Vin. 342. e. 
rie/ytf-ir, Poefis, VI. 222. a. n. (uhl Antiphanis nomen 

ptrperam loco Ariflophanis pofitum fufpicatus crat Cafaub, ) 
norrixW, Ponticus » VII. 302. f. 
npojSatTfvr, Ovium paftor, VII. 29^. c, 
HpofihifjLiLrA , Problemata , Quaefiiones propofitae , 

X. 4$o. c-e. 
Hplyovot^ Pr6genitores , Maiores, (/ve^Privigni^^trotf/ 

Crotio placuit) VI. 238. d. 
T^porptimiLtf , Protrepticus « Eihonatorius, XIV. 656. f. 
^kfJLOf, vide fupfa , in TkfJLOt & TkfJLOf. 

^^0», Sappho, X. 430. e. 451. a. 

S«Aifpi«i, Sckriae, (Duri rigores, Vakc.) II. 77. d. n. A U C T O R U M. ^39 

Sit^ftrr , Scytha , VT. 24^. c. n. 247. f. 

STptfTitfTMr ti Tt/v<»ir, Miles vel Tychon, m. io}.e. 
Yl, 2j7.d. iXT^o^.a. XIVe654.c. 

Ti^c»y, iimon, VIL 309. d. 

T^vfjLAritif ^ Vulneratus, X. 446.3« 

TptTAymi^hfy Tritagonina^ XIV. 643. e. 

Tvppnphf^ Tyrrhenus, Etrufcus, VI. 240. f. Tv^ntthU^ 
VII. 329.6. Conf, Axlotuci fabuUs. 

Jiyjif. vtds ^jptLJwnf^ 

*y&pi<t^ Hydrta, III. 104. a. Sic quoqut Ugtndum vidaur 
XIIL ^72. a. ubi "'fSifL vulgo. 

^ww^ Somnus, XV. 671. d. ''AAi^if 8 *kf7i^lmf b 
•r-Tv^, XIIF, 572. b. 

^ihiraipot y Phtletaerus » Amicoruin ftudiofus , IX. 
396. d. 

^iAcflfijSctiof , Pbilothebanus, Thebanorum amicus, IV. 
169. d. VI. 225. f. XIV. 622. f. 

^ixofjLnrvp^ Philometor, Matris-aroans , III. 100. d. 

^iKowAKnp^ Philopator, Patris^amans , XIII. 559. d. 

♦lA/^TK, Philotis, VIL 295. c. XIV. 662. b. 

^pidLppof , XV. 691. d. quem adlocum adnotavit DaUcam^ 
plus: vHaec diillo^ fi viri proprium nomen non tfi , 
fifimficat e puteo manantem aquam. u — Mturfias in 
Biblioth. Amc. ( voc. Aktiphanes ) titulum huius fdr 
hulae ficit ^piipiof , ne meraione quidem fadd, fcripturat 
Hbrorum, Inde Fahricius in BibL Gr, titulumfic citavit, 
^pikpiof , five ^piAppot» At I. c. pro if ^piiLpp^ rtSius 
haud dubie jr ^pittppi» fcrihetur > ut inteliigatur litu^ 
fusfahulae ^pskppio^, i. e. homo ex pago iUo At* 
tico« cui oomea «frp^fltppof fuit^ Conf Steph. Syi. h^y. 

^vvioyvtiyuttht ^ Phyfiognomicus, XIV. 656. f. 

Xfv^)r, Chryfis., (4 meretricls. noniine^ W. 172« c. XL 
501. e. 

Antiphanes iunior. 

Utp) rSf ^hinfnio-if *£T<tipi<r«P-, XTU. 4^67. a. n.fivt Tip} 
^TAipSf , ut Xin. 586. b.&{.& 587, b. 

Antiphon orator. Conf Petri van Span Difftrtat. Dt 

Anuphonte^ oratort Attico; in Reiskii Oratt. Gratc. Vol. 

VU. p. 7^\fqq» Orationes Antipbontis cit^ur hat: 

K«0' ^AAxijSietXoc/,. XQiSopietf. iti Alcibiadem , convido- 

niiB vii iaaledidoniB& reum,» XIL 52^. b. n. 

C4 49 IN^DEX 

Uo^irtKlt KSyofj Oratio Politica^ X. 415,«. 

Tlfp) TctAir, De Pavonibus, IX. 397, c. 
Antiphon Tragicus. {vide FanSpan, L c. pag,9ijt^ 
289.) Htc iragoedUm docutrat, MfXf«t7^pof infcriptam ^^ 
in qua perfona indudturnKn^ifr^jrof , Plexlppus, videXV^ 
673. f. n, Quo ac loeo tragoediae titulum nAngi«'^ 
wec temere Aatuerunt viri dodi, 

Antiphqn alius, (nefcio an Medicus Ule , cuius PoUu^ 
mendonem fecit, II, 223 /^. ) fcripfjt librum 
Tlipi Tiefpytxih^ pe Agricultura, AlV. 6fo. e« 

Antisthenes Socraticus, IV* i {7. b. n. iLveiv ovror , 
V. 216. b. Voluptatem bonum efle ait, nempe rhv 
ifxrrApUiJrrQV ^ XII. ^13* 3* ^c Alcibiade« XII* 5)4.a. 
cf V* 220. c. De Pericle & Afpafia , Xlil. J89. e^ 
Diaiogi eius dtantur hi: ^ 

*i^fx4heL0f^ Arch^aus; uhi inv^hitur in Gorgjam, V, 
220. d* 

^AermWcc, V. 220. d. ii« 

Tofy Kvf^e0¥ ^knpof^ Alter ex dialogis, auorum uterque 
infcribituf Cyrus, V. 220. d. Conf. Laert, FL 16. 6» 
Cic. ad Atttc, XIL tp, 38* 

fioKtiinUj Politicus» V. 220. c. d, n, (ubiin Arumadv^ 
proU'trt,\V, 16, legeW. 16.) 

Sfltftfr, Sathon; adverfus Platonem, V, 220. d. n. XI. 
507. a« 

A P E L L A S , ^kviXKAC ) II. 63, ۥ Cottf Animadv. ad IX^ 
360. a. Videtur enim idem effe fciiptor , qui ^AtoAXa^ 
vef 'A^oxxS^ (Apollas) vocatur IX* 369. a. uti ci« 

tatur eius Uber, 
Tltp) riv it T\^ovonM<if^ 7ixi«r| P^ Pelopouaefi civitom 

tibus. 
[Aphanes, mendofumoHm nomen, pro ApoUophanes.] 
APION {fic rtSlius quam Appion : conf Hefychii Jnterpp. 

ad Praefationem au^oris , not, 3.) Alezandrihus , 1. i6*f* 

quod notandum y quum generatim Aegyptius dicatur apud 

Suidam^ Grammaticus, VII* 294. f* ubi quidem^kir^ 

trieiv vuigo fcribitur, Scripfit 
TTffp) Tnr 'A^/x/ou rpv<piif , De Apicit Luxuria, VII. 294. £ 
rifp) rSt *Pc»/uiti'«nr AiAhixrov^ oe Romana Dialedo, 

/. e. De Latino Sermone, XV. 680. d. 
Nude Apion cum Diodoro citatur ^ XL 501* d, e. a. & AUCTORUM, 4t 

^uidtm ex PamphiR Ltxico , *\wlvf Jt«) Adfetpof^ lii 
^fitf-i TlafA<piKof^ XIV. 642. e. ^ 

Apollodorvs Arithmeticus, X. 418. f. n. 

ApoLLODORUS Antmitanus , vd Adramytunus , Strom 
honi aliquotlcs mempratus. ( Cfi Vojf, ve jfiifi, Gratc. Uh^ 
11 L p. 326. Fabric. BibL Gr, Tom, U, p. 669. Heyne ad 
Apollodor.p. 1177.) Huius citatur 

UaptiKSf <r'» Rerum Parthicarum liber quartus, XV» 
682. c 

ApOLLODORUS AthenienliS» Grammaticus, (Is cuiuf 
hodie fuperfunt Bi^xiodnxitf lihri tres, ) Scripta huius ci» 
tantur apud Athenaeum haec : 

npb^ Tiff 'Apij-ToitAf^-; 'Birij-ToXiiir *\t7typa^)i^ Ad Ari-i 
fiodis £pi(^olam refpoDfio, XIV. 636. f. n. uhi agitur 
de indrumentis quibusdam muficis: Ariftocles auttm inn 
telligitur is qui & De Mufica & l>e Choris lihros edidit, d» 
quo infra, 

Efp) Twi 'ASnry^ir *ETitip/<r«r , De Meretriculis Athenien- 
fibus , XIIL 586. a. Brevius , ^fp) 'ETotip^r , XIIL 
{91. c. Idem Hher refpicitur XIII. 567. a. n. & 583. d. 

(rifp) 'E^i^tt^fv, De Epicharmo. Vide Heynil Fraem. 
ApoUodori, pag. 1141^« Iftum lihrum refptxijfe vidttur 
Athenaeus, XIV. 648. d. 6. ) 

Jlifi *ETV(jLok9yt3v ^ De Veriverbiis » XI. 483. a. n, quod 
ipfum teftimonium refpidturXl. 481. e. quo exloco Da^ 
iecampius, aut is qut Indicem Dalecampianum conftcit, 
imperite fingulare fcriptum ac veiuti drama finxit , Ilct^ioi 
injcriptum. *Ervi4LoX»yiS9 /3'. Etymplc^iamm liber fe- 
cundus, II. 63. c. d. Liber primus T^r *£Tv/uoAo^fv/u^« 
yo»r, XIV. 663. a, Viik fieynii Fragm. Apoliodor. pagm 

XlA^fqq. 

Jlept BtSv , De Diit libri , ( numero vlginti quatuor. Conf 
Heyn. l. c. p. 1039/^^.) VII. 325. D, XIIL 571. C n. 

nffi e^p/oir, De Befiiis, XV. 681. d. n. Cum de befliis 
maxime venenatis egerit ille liher, haud immerito duhi» 
tavit Htynius an Apollodorum illum Athemenfem hahuf 
rit audorem. Fortajfe ad Apollod. Herophi&um nudicum. 
fiurit referendus. 

Tiif) Toi} KpteTiipor, pe Cratere, XI. 501. a. n. Forf.in" 
de duflum eft teftimonium, XI. 485. d. Videtur fuiffe pars 
Bhrorum ir$p) ^ETVfcoAoyiMr. 4% I N D £ X 

Nfi!r tutriLhtyof^ Navium catalogus; cuius cuaturWbct 

quintus , IIL 82. b. 
Uip) Sditpooyof, veSophrone yjive In Sophronem Com*. 

tnentani, III. 89. a. VII. 281. e. ulfi citatur iiber ter* 

tius , qui crai Commentarius iis tws ^AvS^pMVf Mj^evr. 

Eodem fpcdat VII. 309. c. d. 

Taciro operis tirulo citatur ApoUodorus Athenienfis » 
( iia quidtm ui pleraque ieftimoma ex iibris ^ErviAMKoygeif 
petiia videantur) II. 65. f. III. 81. f. IV. 172. f. {quo 
ex loco imperite in Jnd. DaUc. liber ^f/») AitA.io»r effiBux s 
f/?. ) VII. 306. a. quod teftimonium ex Ubris ^ifi QiSr 
duflum iudicavu Heyn>p. 105 5. XI. 485. d. forf, ex H* 
bro wip) 7011 KpctTiijpor , ut & XI. 497- f- quo ex locQ in 
Ind, Dalec, titutus opens, *lrrof4A, inveHus erat^ XIV. 
646. a. 6* ibid, c. ( ex Etymoi.) XIV, 648. e. ex Gbro 
Tijp) *£7f^9t^ev , de quo fupra. 

ApOLLODORUS Comicus , cuiiu elegans ecloga citamr 
L 3. c. iufcio utrum Czry&xusjit, an Gelous. 

Apollodorus Comicus, Carystius: decuiusae^ 
tate vide XIV. 664. a. n. ubi iegimus, docuifTe fabulas 
fuas Athenis quo tempore Alexandriae docuit Ma- 
chon. Fidetur idem effe qui apud Suidam Apollodorus 
Athenienfis Comicus vocatur ; fciUcet quoniam Atherds 
fabulas docuit, cum Geious videatur Syracufis docuiffk, 
aut certt fortunarum fedes non fixiffe Athenis. Cary ftio 
apmd Athenaeum trihuuntur fabulae hae: 

TfotfAfAiLrthowoihc ^ Libellifex, Litium procurator, VIL 
&80. d. n. Eamdem vero fabuiam PoUux Geloo Apol-^ 
lodoro tribuit. 

*Ujpfi«, Sacerdos fbemina, Flaminica» VI. 243. d. 
nfi#itf{oMfrn IpiOLrivwoiKtc ^ (Jorf, Upotn. S 'IfUiTiftT. ) Do-» 

tata puella veftiaria, 11 1. 76. a* n. 
l^^rTofiirti » lugulata , VL 243. e. 
Apollodorus Comicus, Gelous. 
^KwoMM^n^Si. vide mox ^iXitXfX^i. 
^AwoKtwiSroL 9 Defertrix, Quae maritum deferuit, III; 
I2f . a.n. ( quamfab. SuiXts Caryftio ApoUodoro tnbuit^ 
^khktih^ ti ^Av-tiui^Tf^r , PhUadelphi, aut Inedi4« 
morttm-fibi-confcifcens » XL 472. c 
Apollodorus Cyrenaeus, Gloffographus , Suida te- AUCTORUM, 43 

fle. Cuatttr apud Nojtrum tx F^impluli auBmioU, XL 
487. b. A. 

Apollodorus Mcdicus, fcripfic 
rif p) Mv^ Kce) ZTff9«erf r , De Unguentis & C>roni8 ; 
XV. 675. e. f. quo in Imro verbocenus eadem legeban* 
tur, quae apud Philonideoi, Canf. Ammadv. ad XV. 
688. e. uH liber TtfA Mvp€i9 ApoUomo HtrophUio trl* 
buitur. 

Apollodorus, Pafionis fillus , orator' Athenienfis, 
multas dixic cauflas oracionibus a DetnoAbene con« 
fcriptis, XIII. 573. b. n. 

ApoLLONIUS: nefdo utrum Grammatlcus aliquis, an me» 
chanicus ilU, Agefiflrati praeccptor , cmus memlnu Athe^ 
naeus Muhanicus ia lihro vc Machinis Bellicis , p. 3« 
TpmpiiLU, De Triremibus, lil. 97. d. Fortajfe nonsifi 
grammaticum aUquod fcriptum id fuit , de Nomifuhus fin^» 
guiarum partium & rerum omnium ad Ttirtmes fpeOan^ 
tlum. *— » Novi ego {inquit Athenaeus nofterl. c) par« 
ntem aliquam triremis, quae mvof^if vocatur, if 
79 ^KiroKKo^M if Ifnptn^ ^OftiT^irALu — Iftud t^rhum 
TetpAri^tffiiU dc Grammaticis dicifolet , qui uftun & fi^ 
gnificatum vocabuli alicuius prolans & adpofitis vtierum 
auBorum excmpiis iliuftrant atqtte demonftrant, 

Apollonius Herophilius, Medicus. 

nifi Mt/ptfT, de Unguencis, XV. 688. e. tu 
Apollonius Rhodius, e ^PiitofilUvKparlrtif, VIL 
283. dL ScUicet Rhodius quidem civitatc , /ed pasna Natt-» 
cratita, aut fecundum alios Aiexandrinus. Vide Aniat^ 
adv. ad\, 191. f. ubi tacuo fcriptt titulo nonnihii de ve- 
terum Aegy ptiorum fobrietate memoratur, Ctantur aif 
tem fcripta hacc : 
Ilffp) *Apx,'^^X^9 ^ Archilocho^ fivc G>mmentarii in 

Archilochum , X. 451. d. 
riff) HavKpkrtt^f Krkw^ De Naucratis origine, VIL 
283. d. 
Apollonius, Sotadis Marohitae filius. 
riffi) rSf 'S/mkiov TotnpiaToif , De Sotadis poemaiibus, 
XIV. 620. fc 
Apolloph ANES, G)micus. Cuiusfabulae: 
A«A}f, /v< Miitff Defponiata, III. 1t4.fl n. &XU 
467. C n. \\ 44 IN DEX 

Kpiim , Cretenfes , XL 495. e« 

Apollophanes Stoicus, Ariftonis Chil difcipuhis ,, 
librum edidit cui titulus 
'Apir7A>v, Arifto, VII. 281. d. n. 
Appion Grammaticus. vUe fupra, tn APfOK. 
ArarqS Coinicus, Artftophanis filius , IL 50. b. n. fn-m. 
pdijjimus poiita , III. 123.6. £ it. Fabulae: 
^Afwtfy Adonis, III. 9^. e. 

KttfjLTVXieif , Campylion , II. 47. d. n. III. 86. d. utntit^ 
quc 105. e. f. uhi idtm ufHmordum auSius a fine. 'Ap«-> 
^off S EvjSovAof ir KnfATVAiWi , XI. 472« e. & Xllk 
562. c. 
XltLpU yoFd), Panis natales , IV. 175. f« 
^TfiivAiofy Hymenaeus, VI. 2)7. a. n. 
A R A T u s. £x huius Phaenomenis , tacito opens titulo nfli^m 
monia adftruntur, XI* 489. d. e* 490. a. 492. b* 

Archaoathus, Mtdteus , citaturlW. 1 jS. a« s. Co/i^ 
Fahric. Bihl. Gr. T. Xlll.f. ySff. 

Archedicus Comicus. CuiiiY &bulae: 
^f cefi<tpT«tya»r , Aberrans, XI. 467. e. 
enaAVfl^s^ Hiefaurus, VII. 292.6. 294« b. 

Archelavs Cherfonefita « Xf^porifriTvr , IX. 409. c^ 
quem ftrtnuum fahulatorem adpeltai Schneidtr ad AeUaiU 
Nat. Anim.II, 7. De hoc (poft Mettrfitm, qui ex una 
homine tru fecijfe videtur ,BibL Gr^pag. 1240.) confult 
pojfunt Vofpus, De Hifi. Gr. lih» III. pag. 401. Menag. ai 
Laert. II. 17. Hardutn. in Ind, AuBor. Plin, p. 54. Fa^ 
hrie. Bihi. Gr. Tom. XIII, p* 70« £* Beckmanu ad Antig.. 
Caryft. p. 37. Caeterum, quod Aegyptium Archelaunt 
Antigoniu {Hiftor. Mirah, c. 23.) facit: non idcirco di^ 
verfus ah Aegyptio Ardhdsi\isCher(otittit9Lftatuendus, ac 
ne id quidem nectffe eft lU dijfentire ah Athenaeo Antig^* 
num ftatuamus. Fuit enim etiam in Aegypto Cherfo- 
nefus , oppidum cum portu , haud procui Alexandria ; a 
^uo Xtfpo9ti^h9i9 Archelaum adpellavii Athenaeus , quem 
generaB magis nomine Aegyptium dicert sliit iicuerat^ 
liuius citantur apud Noftrum , 
'^UfJL^i , lambi , XII. 5 54. e« Nec enim duhito hunc lambo- 
rum auBorem ^cum Daltc. d» Meurfio, l. c.p. 1241.) pro^ 
todem hahere, qui & *\h9^\*i fcripfit , & Epigrammata 
ah Antigono citata» AUCTORUM 4t 

^lhi^vS, De Rebus (iiigulart natur^ praeditit , IX. 409. C* 
Qium Ubrum itidcm vcrftbus {mfcio an lamlacis) con» 
fcriptum fuiffc fatis indicat Lairtius II. 17. cum ait, i 
TA *[ho^vti Totn^Af. Quod vcro apud SchoL Nicandri 
ad Thcriac^ p. 38. (citante AUnag. ad Lacrt.) vuigo 'A^ 
j(^iKetof ir To7s it^Mivt UatuT^ id non mintts comtptum 
txiftimari dcbct , quam auod in Lacrtii oodicibtu nonnulHs 
ito^vii pro iito<pvil fcnptum cft Apud Athenacum vctus 
membrana cum cditb vcram fcripturam <r 70^1? *lSt9^vi^€t9 
tuctur: qua in fcriptura cx poctico fcrmone^ quo fcriptits 
trat ifte ilbellus , manajfe viditur geminata 9 Ltcra. 

ArCHEMACHVS. {^ojf. lib. IIL De Hift, Gr^ pag. 3I9 
fq. ) Scrippt 
tv^iKkf kts Euboicas; quantm dtatut liber tertius, 
VI. 264. a« 

Archjest&atuSs Gelous, IV. i6a. b. VIL 314- ^* 
Syracufius aut Gclous , 1. 4. d. Terpfionis dircipu*^ 
lum fuiife ait Clearchus, VIL 337. b. Nefcio an fit 
idem , cuius fodalem fuiile alterum ex Periclis filiis 
legimus , V. 210. d. n. unde aetatcm qtta ille vixit cogni^ 
tam habcrcmus. Sane, quod ibi de Archtftrato dicitur, id 
pcraptc convtnit cum co quod dt 'Gdoo dicit Athenaetts , 
circumnavigafle eum terrarum orbem ventris caufla 
& eorum quae infra ventrem funt, lU. ii6*f. 6» vi- 
xifle Sardanapali vitam » VII. 194. f. Fuit certe aetate 
fuperior Lynceo Samio , Ifocratis difdptdo : vidt VIL 
d86.a. & 295« a. atque Clearcho , ArtftoteHs difcipulo , L 
4.e. VI L 285. c« De pcregrinatiombus , quas dixi , confm 
VIL 278. d. Quo perttna quod p. 194. a. XfltxW ovro^ 
Tlipinyfirilt vocatur. 
Famofumbuius^'<Cannen Epicum, fllL 104. f.) quad 
ab aliis T a^t p^fopiieL^ab aliis ^^iwrklkta, , ab aliis 
An^foXoyitt , ab aliis 'O^oirofltBb motninatur^ ut ait No» 
fter ^ L 4. e. ubi edam initium carminis adpomtur. Verus 
autem titulus ftit TeL^r^oKoyieL^ VII. 278. a« conf 
III. 104. b. IV. 162. u. X. 457. c. Frequentids tamenfttb 
tittdo TttffT^fpJdL dtatur ab Athenaeo , velut IL 56. ۥ 
IIL 91. d. VIL 293. £ 320. a. VIII. 335. d. ^^e. 'HJti* 
wkhiaf nominat Lynceus Samitts, VII. 285« f. 6* VIL 
3 13. f. 6- Athenaeus ipfe, VII. 306. a. *04oAo>/ce, VIII. 
335. b. non didtur tamquam tituius carminis, ut eft in 
Ittdice Dalccampiano : fed 7oAt/0pAA«7or fT^ 7^ ^4^ 46 l N D E X 

Xe^fV dlcltttf Archeftratus, L e. famofus ob arteiti , 
fuam docuh , obfonandi : quare ibi vocab, o^Koyi^ noU 
icm maiuscuU literd initiali fcripeum, Eamdan ob artem 
frequeftter ab Athenato h^otAi^tthQt vocatur Archeftra» 
tus» ut IIL lOi.b. 105. e. & alibi: item t /fi^foAo- 
ypff I. 29. a. Qui '04.0701/01 r nominarunt hoc carmen, 
tt per iocum adludebant (puto) ad vocab. 'OTAoToilfity 
quae eft infcriptio iibri decimi ohavi Iliadis, 

Carmen illud dicatum erat Mofcho , amico Archeftrati , III. 
III. f. VII. 278. b. {item VII. 301. d. ex Vdlckenarii 
emcndafione , quam retuiimus in Animadv. T. FIll, p, 448.) 
& Cleandro ^ VII. 278. e. qui & Khietivo^ nominatur^ 
VIL 322« c. de cuius loci emendatione vide rurfus Arum-' 
Hidv* r. VlILp. 448. Ad hos diretla erant Praecepta i/<- 
la, quae ad Hefiodi aut Theognidis modum (III. 
loi.f. VIL 278.6. 284.6. 286.d. ^iS.bJ) tradidit ^T'' 
cheftratus : quart per iocum it^f o^^A^ytdf *\A9iotot i 
Bioyftf vocatur \lh 310. B.&i UytAypiiiU h* iyKpk,'» 
TiittF 'Ap^itf-T/wTor y VII. 288. a. ipfaque illa gulae 
praecepta ffimili ironid, y^9^tt iirn , VIL 320. t. ea* 
demque quau itoyowld quaedam iadari ab hominibus 
gulofis dkuntur^ IIL 104. b. {Qui autem vtrfus fub fi" 
Bo Hefiodi normne III. 116. a^. adponuntur, iiquiden 
€mr a doBis nonnuUis viris Archeflrato tribuerentur non 
fatis cauffae fuiffe videtur, ) Eis iatur pracceptis Epicu- 
ro viam voluptatis praeivit Arcne(hratus , III. loi. f. 
nec immerito carmen eius Chryfiopus metropolin voca^ 
vit Epicureae philofophiae» llL 104. b. f^eodem loco 
babendum cenfuit cum turpibus Philaenidis fcriptis, 
Vlll. 335. d. e. X. 457. d.e. 

Nec tamen ex ullo fcripto vetcris cuiusquam atiBoris plurcs 
eclogae , auam ex eodem Archeftrati carmine , coUe^ 
Sae funt ab Athenaeo, Nam , praeter loca iam citata , huc 
pertinent haec fere : I. 29. b-d. 11. 64. a. III. 104. a. 
iii.e. VII. 278. b. 285. b. 288. b. 295. c. 298.6. f. 
300.6. 301.6. (i/^io S^iimeiv Koyjstyof vocatur poeta,) 
301. f. 302. a. b. 303. 6. /z. {ubi 'Apx'^* x^tjSig.) 
305. 6. 307. d. 311. a-c. {ubi per ironiam^ 0*09^^ 
k^yjffT^, ) 31 1. f. ubi *Hj^oriitbf q>iA&^o^r vocatur. 314. 
a. 6*^. ^ e. f. ubi Tct«7ixW cupijSnr &c, 316. a. 318. f. 
319.^.6. 320.^.6*^. 32I.C 324.b. 325.^.6. 326* 
d. 327. d. 328. a. 530. a.b. IX. 384« b. 399* d. A U C T O R U M. 47 

ArCRESTRATVS dtverfus a gulofi pocti vldttur ilU^ 
cuitts mtmoraniur itbri duo , 
lUfli hvKnrShf De Tibtcinibas, XIV. 6^4. d. Quemfipro 
iodim cum pocta toties mcmorato habmjfct Athmacus , haud 
dubii adiido aU^uo iX Ulis cpithctis , auibus aUbi hunc or* 
nah confucvit, infigniturus cumdem fuijfct. Quodfi aliun* 
de notus cffct Pythagoreus aliquis Archefiratus , fufpi^ 
cari Rccrct Ulius fuific pracdiflos libros. Et apud lonfium 
quidem, De Scnptorib. Hifi. Philof. /• xir, 5. vidco in 
Pythagoreorum numero rclatum Archefiratum; at impru» 
denti viro alioquiKftTtKe§rk7^ id cxcidiffc puto , cum non 
afdmadvcrtiffct , ab Athenaeo VII. i88«a. nonnifi pcr iro» 
niam Pythagoricuoi vocari Archcflratum poctam : nam 
alibi nusquam JPythagorei Archeflrad mcnuonem foBam 
repcrio. 

ARCHiLOCHUs,%o3ta Parius, L 7. f* lanilricorum 
poerarum princeps, I. i. c. Cuius Untdantur 

*EK§yiict, Elegiae, XI. 483. c. 
Tn^fjLiTpQt , Tetrametri , X. 41 5. d. 

(TnAf^r, qui cidcm III. 1 1 1. c. vulgiP tribuitur, poffit titu« 
lus effc carminis cuiusdam ab Archilocfao confcripti : 
fcd videtur utique pro *^f%i^e%oc cum Ruhnkenio Aiiyo- 
Ao^or lcgendtim, Fide Animadv. ad /. c. ) 

Frcqucntius tacito optris vcl carndnis titulo citatur Archilo- chus. I. 8. a. %o. f. II. 52. £ III. 76. h.(quo defragm. 

' ' VI. p. 409.) in. 86.b. 
122. b. IV. 167. d. V. 180. e. VII. 299.3. IX. 388. fc vide Animadv. Tom. VIIL p. 409. ) III. 06. b. 107. f. X. 433. e. 447. b. XI. 523. d. 52^. c. XIIL 594. d. 
XIV. 627. c. 628. a. 653. d. XV. 688. c; 
Ilsp) ^AfXikixov fcripfit ApoUonius Rhodius, X. 451. d. 

vifi rnt ( 'jra^ hpi)^thbx9 ) AX9tJ(^'9ie ffKvrkK9t fcripfit 
Ariftophanes Grammaticus , III. 85.6. n. 
Archimelus^ poeta epigrammaticus : fccit Epigram« 
ma in navem Hieronis, V. 209. l^-e. 

ArCHIPPUS, Comicus vcteris comocdiac. 
*IkpL<pirpvo0f , Amphitryo , XI. 499. b. 'A/M^ir/wo^r iiOr^ 

poc, IU. 9^. e. X. 426. b. 
*H/}fltxAffr yA/xSf^ Hercules uxorem ducens» VIL 307. df^ 

XIV. 640. £ 656. b. 
^lvreTf^ qui pcrperam oRm mcmorabantur VL 127. a* U 

'I^6vf mutavimus* 48 I N D £ }t 

)x^^> Pi(c^ « comotdia , III. 86. e. & 90. f. Vl. ii^. d* it« 
VII. 277- f. ^oi.a. 311. e. 3i5.b. 322. c 328« a» 
329,^. C. /1. (^tio /oco liuikur in amhitiuhatt HOfhinum 
pifcibus qubusdam cum homimbus nonnullls Athtnknfibus 
commumum,) VlILi^i. ۥ uhl^ ivf^tf iy^j^vu^ MTct 
T^y "'Af%iT^«r.^lli. 343. c. X. 424. a. 

VW, Rhinod , ( Nafutus » Limator » /)^c. ) XV. 678. e. 

AHCHYTAS Harinonicus , ( Mityltnaeas. conf, fabrie^ 
Bibl, Gr. T, /. p, 49 s/^.) Alcmanetn ^V primum edi- 
difle lafcivum carm^en , Xlll. 600» f. n. Conf. mox, in 
Archyta Tarenn 

ArCHYTAS Pythagoricus, {Tartntinus) rellfult libnim 
Ilfp) AvAfr , t>e Tibiis , IV. 184. e. vide Fabric, Tom. /. p. 
493. qutm librum ( ut adnotavh HaPitfius , 7. /. f • 833.) 
fuppofitidum iudicavit Meintrs. Qmdfi ita efl , vidtndum 
ntfit Mitylenaei Archytae,'fiJI Harmonicum Athe* 
naeus adpdlat, Muficum Lairuus, FIIL 81. ^^'"fi^ 
^tro vidtndum, ne Harmonicus Athonad pt idem Ta«« 
rentinus Py thagoricus : dt quo in Ammadv. ad TELVL. 
600. f. monuimus. 

ArCH YTASii^» poeta epicus: {fortaffe Amphijjinfis:) 
cuius dtatwr poema i ah alds Euphorioni adfcriptum, 

ffpatrorj Grus, IIL 82.a. n. 
ArCHTTAS, rurfus aiius, {ntfcco an idem lurco , ipu com* 
memoratur I. 5. f.) rtctnfttur in eorum numtto, fui fm^ 
pferunt 

*o4^^YVTi«at , ii</? , De condiendis Obfoniis, XII. ^ i6.c 
fortjffe idem , qutm de Agricultura fcripfiffc Lairtius 
doctt VIIL 82. Conf Fabric. BibL Gr, Tonu L p* 496* 
nunu 3« 
ArCTINUS Milefius, {vidt Amimadv. ad L 12. c.) aut 
Eumelus Corinthius, audor fiiit carminis epici^ quod 
infcriptum erat 

TneLffAtt-xj"^ f Titanum pugni : atius ex libro (ecundo 
citanturduo verfus , VU. 277. d. /« todem camttnilui» 
piter induHus erat (altans , L 22. c. m. 

A R G A s , *A^itr , & Telenicus Byzamius , vocamtmr ^m^- 
tti^f fifjM^9 Tfi«T«), vilium modorum (i. c tnvia* 
lium canlilenarum ) poeue , XIV. 638. c Ccm^ Jnd. 
Rcr. & Ptrf. AUCTORUAt 49 

^Arianus, madofa oBm fcnpuira ^ IIL Zi.h*fro'Ko3^ 
nus. ] 

Ariphrok Sicyonius» Huius dJponUur 

n«ikr tU Ty/Mr, Paean in SanitatMi» XV* 701. a. b^ 
AristaOORAS, comkus poda : cuius mtmoratuf fabuU 

Mtffifubcvtor , Nfaoiniacythus, XHL 571* b. Vu (I>e na- 
ndnis rattonc vlde Ammadv. ad VUL 35{. a. ) 

Aristarchus, Grammaticus , i ypt^t^riiutrarMf ^ 
XV. 671. f. praeceptor Ptojemaei Evergetis feautdr^ 
II. 71. b. (Akfnf adpellatur a Panaetio Philofopho» 
XIV. 6)4. c Spufium verfum lliad. jS'. 409. defendit| 
IV. 17^. ۥ ff. e. p. 106 Tf. nojlrae edu. Temere plures' 
verfus miquo loco in Odyff. fk 15/ff. inferuit, tV. 
i8o. c. d. Alibi fubinde nonnulla retecuit, IV. 181. c. 
d. n. Sic deletum voluit lliad. V. vs^ 131. II. 39. d. 
Ariftarcheae ledioni , ^uam hodlt praefemnt Homeri U^ 
kri, praefertur alia a Seleuco commendata« V. 189. f. & 
190. a* Conf frid. Aug. JVolfii Prolegom. ad Homer, pag. 
^%7fqq. 
Gtatur oorro Ariftarchus, IL 53. a. 5» Xl. 501. b. tonis 
fabuias interpretatus eft , XIV. 654. c atqus etiam 
Anacreonum ; quodinteUiptur ex XV. 671. f. Gramma- 
tica fiufe£ttf praecepta, ^Apt^iaf/tnt liy^a,reL vocat 
Athenaeus, III. 113. d* 

Aristarchus, tragicus poSta; {EtSipidls aequaUs) 
culus dtatur verfus , XlIL 6is. f. n. 

Aristeas, nefcio an idcm Grammattcus qm dtatur in Scho» 
liis Venet. ad lliad. /• 137.) fcripfit 
Hifi MiiU^if^ De Gtharoedis , XIV. 613. d. 

Aristias, nude fic pofito uomine ^ adpofifoque ttmverfufi*. 
nario iamhko^ dtatur in Epit. libri IL p. 6o. b. n. Quem 
adlocum haec adnotavit CASAtfMOHUS : r^AriftiasiWt^ 
n dramatum poeta , parum mihi cognitus. Libro XI. Are- 
tifias quidam nommatur; qui non eft, opinor, alius : 
n fed de illo loco ibi viderimi^ *kfi9rULC hic ettam 
»Euftathius agnofcit.«— S\c ilie: ubi quem Arefiam 
dixit lihro XI. memorarig eum nusquam ego reperi; ntc 
omnino , quid in animo habusrit vir dodus , potui expur 
tare : rififorte ohfcure dpiimo eius obverfattu erat Acefias 
ille, qui Xll. 516. c. memoratur, nec vero uUo paSo cum' 
Ariflia hoc conferri potutrau 
IParsL D \ 50 i N D E X 

. AmsTiAE Phltafii Parcae, Ktijpfr, dkuaurXV. 686. a« 
iViinc tragicum poecam nonnulUfaciuni;inQOm]cOTum 
vtronumtro refen Atllanus ^ Nat. Anim. XL 51 extr. uhi 
quidm 'Api0T<«r nominatur. Satyricis pratferum drama- 
xSiii\xs clarmjfe , txPaufan. IL i)*P. 141« coUi^as; undt 
fmad dxfdmus^ Praunae fillumfiuffe, Dt eo vide HarUf. 
BibL Gr, Tom. IL p. 287. & p, 423/^» 6* ToupU Efifi. 
Crit* pag. Y^fqq* edit» Upf 
Eiusdem Aristiae efi veruis ilie^ *AirB»xtr«r t^ tTrer 
&c, absqut auSorit nominc citatus apud Athen. VIII» 
362. a. n. 

Aristides, ntfeio fuis: 

$f TpiT6> Tfp) n«jMffti£r , Adagiorum libro tertio , XIV. 
641. a. 

Ctdits Ubri auSfortm in variorum Ariftidum recenfu in F^ 
hric. Sibl. Gr. T. IV. p. 393 - 395. ( T. FI. edit. MarL 
p^ 38/^.) non nptri mtmoratum. Eumdtmvero pttto Atu 
flidem Apofiofius ( vttufiiorem haud dubie auBortm fectt^ 
tus ) laudavit in Adapo U K6p«tiuir , Cent, IX. num. '16» 
autm ApofioUi locum Mturfius in BihL Gr. pag. 1147« ad 
Milefium AriAidem retuUt; de quo videndus Vo£ats ^ 
Bb. III. De Hi/loric. Graec. pag. 131. 

Liber wip\ rif Mtfvo^ixnr , qui in Indict Daltc. perperam ad 
Ariftidem auSiorem rtfertur, Ariftodis efi. P^narum 
numerus, 462. 40. qui ex Indice DaUc. imperite in edii. 
Caf. %. & y repetitus efi, ad Daitcampii Athtnatum la^ 
tint converfum referebatur, qui Lugduni anno i^S^.prod' 
ierat, ubi pagina 462. lin. 40« ptrtinet ad Athenaei lihrum 
XIV. 6» refpondtt paff,nat 620. e. editionum Cafauho^ 
niarum. 

Aristippus. {vide Ind. Rer.&Perf.) Huic trihuuntur 
AieLTfnfUt, Disputationes y Diflenationes, XI. 508. c 
e quibus multa haufiffe & fua feciffe Plato perlube* 
tur y ibid. De Ariftippi ^iaTfi^Te conf. Laert. II. 84. 

Aristo Ceus, (K?or vel Kilo^^ II. 38. f. n. & not. ad 
XIII. 563. f ) philofophus, X. 419. c. Peripateticus^ 
XIII. 563. f. Scripfit 

'EftfTUflt "OpLoiety Amatorias Similitudines: mrum liber 
fecundus citatur X. 419. c. XIII. 563. £ & XV« 674. b. 
[Aristo Chius ttmertolimfcribtbatury II* ^i.LproAxi» 
fto Ceus.] A U C T O R U M. 51 

ARlstOBVtus Ca&ndrcnfis, {AUxmM M. eom^t 
vide Voff. lih. L iH Hifione* Grstc.^cap. 10. p. {4/^- ) 
aumrU. 43.d. VI. 151.0. XIL j 13. f. t)0.b. Qitai 
tejlmoma omnU duEta fiutt tx Mkns , qul injcripueram 

^lrffltu , filiat ai wefk ^hhifyLf^^f , Hiftoriae (it' tU» 
bus Alexandri Af.) A« 434. (L Conf. Saintt^roix £3ta*^ 
men Cridque^ p. 41 /f. rmperat u&tionis. 

ARISTOCLES. {An Meffenius iUe StcukiS^ pUhfophus 
Peripateticus , de quo Suidas ? an Ntcodes fro^Anfto- 
cles fcriH debuerat > intelligendusaue idem Niimka«^ e Aa^ 
xetf^ qm patdlo pofi p. 140. d. oc 141. e. hts citatur t^ 
cito operis titulo } ) Huius memoratur opus , 

haxifuf tlpKmieL^ Laconum RespubUca; S^ qmdem lU 

ber prior, IV. 140. b. unde inuiUgitur Auofidffe libros^ 

AristoCLES aUus, puto; fui videtur Akxandrinut 

fmffe , aut certe AkxandAtefcnpfiffe. videadlK 174. C* ' 

& d. Animadv. 7. ILp. 631. & 633. Hmusdtatttt Hhr 

X\9f\ Movrim, He MufiCa, XIV. 6ia c% 

Hfp) Xof£r, De Choris, IV* 174. c. n. XIV. 6ao. b. iu* 
rumque ibid, d. uhi Iv wpAt^ 'jrefi XofSf* XIV. 61 1. b. 
Denique XIV. 63 0. b. ubi » ^X^ ^efi X»p. nifi ibi 
error tn numeris. Ex eodem opere dudum efi tefiimOnium 
in Cph. lib. 1. 11. a. 

Eiusdem» puto , Ariftoclis )&t< Epiftoh, qtiae mtmOratur 
XIV. 636. f. de qua videfiipra, ubi dc ApoUodoro Athe^ 
rnenfi. 

ArisTOCRATES, fciipfit tiuxmiik^lMoniaLt quorum 
liber quartus citatur III. 81. e. 

Idem opus refpexit StephanUs Byiant. in *kl^fri€^ & vetus 
SchoHafies SophocHs ad Trachin. 170. (i66. ed. Br.) 
Aristodemvs, (^Eleus. vide Schnad. Praffn. Pinddri^ 
pag.io^.) 

FfAoik ^A^jropLfnpLofivfjLeLra,^ locorum (five Ridicule-di* 
Aorum ) Commenrarii : quorum citatur liber fecundus, 
VI. 144. f. VIIL 338. a. & XnL s^^-iTacetur libri 
numerus ^yHl. X4^. b. Idemque optts, tacito quidem ti^ 
tuh, refpicitttr VI. 146. xl. 

Ilfp) IXiflk^ , De Pindaro , L <• In Pindarum Commen« 
tariiy XI. 49J. f, n. 

Aristogeiton, orator: in quem fuperfma Orationts 

D % # ^ I N D E X 

* Dmofthims & Dinarchu eonf, Ruknken» Hlft. CrU* Ondm 

Graec. ed. Reisk. Tom. VIlLp. i{4. 
KctTet ^fivvnt hiyof , In Phrynen orauo , XIII* {91; au lU 
AristoK. videfupra, ij^AlUSTO. 

Aristomenes, Athenienfis , veteris Comoecfiae poe- 

ta« Cidus dtanmr fahilae : 
TiuTif , Praeftigiatores , VII. 187. d. IX. 384. e. uK ut^ 

tercidu uflimonlum. XTV. 658. a. n. 
Afirv^or , JBacchus , XIV. 650. d. 658. a. n. 

Aristomenes Athenienfis, afior fcenicus, Kadriani 
libertuSi cogn. Attica-perdix. S/cripfit libros 
75f Tip) rkf 'Upovfyinf , De Rebus ad Sacrifida pertt« 
nentibus : quorum liber tertius citaturUl. 1 1 j. a. h. 

Aristonicus ( incertum quis ) narrat apud Athau in 
Epit. I. ao. d. e. de Bathyilo fahatore^ qtu AuguJB m^ 
tate vixit. Eiusdem fiuffc libruoi ^rfp) 'OpymoK , ^ 
Pyladi ihid. trihmtur, Jufpicahatur Cafauh. v faciU crt^ 
do turhatum ihi ejfe nonmhil Brtviatoris culpdt^ftd non 
iiquet. Vide Animadv. ad /. c. Ariflbnicum Alexandri- 
num Grammaticum, Ptoiemaei Grammadci fiRum 9 ine- 
morat Suidas: quorum utmmque Romae doctujfe aiig voe. 
n7oAi^?or *KMrre9iMU^ Tom. III , ed. Kuft.p. 114 med. 
Tarentinum Ariftonicum« qui illo aetau fuperkr fiuffe 
videtur, in rehus mythoHgids auBorem dtas Ptolemaeus 
Htphaeft. lih. IL p. 311. ed. Gaiei: de fuovide Voff.UB. 
1V% De Hifiorie» Graee. pag. 506* 

A^isr O^HMV %fComicus,Akxandriae degens {ufte Sui^ 
da) fuh Ptolemaeis Phiiadelpho & PhilopaU Eius dra* 
mata funt : 
"'HAier ptySf, Sol rieens » VII. 184. f. 287. c&i. 
eifcf vf y Thefeus » lll. 87. a. 

Aristophanes Byzantius, VI. 228. d. XL 498. f. 
Grammaticus, Machonis comici poetae £fdpulus« 
VI. 241. f. XIV. 664. a. Huius citantur ah Athenaeo 

*ATTfx«) A^fir, Atticae di8iones, XTV. 615^ b. 

Hijfi T»r ('«•«t^* *A|)viAo5(^^) 'Avrv/bifrvr €tankkwf ^vy^ 

^p«fi/btft , De Trmi fcytala libeUus, IIL 85. e: n. £ 
rA»7T«ti ActJt«»rift«), Gloflae Laconicae, III. 77. a. fr 

83. a. 
rifpj TA»r ^ABifPriP^EreuMen y Jhe hrevius, Wifk *EreUfSf^ 

XIII. 367. a« 58). cL AUCTORUM. 5J 

Hif) HXfRMT , De Aetatibus , IX. 375. a. 

H^W Tovr XctAAi^cep^oi; n/yeciutf , In Gillimachi Ta*- 
bulas Commemaru , IX. 408. f. eoU. f . 410« &• c. £0» 
dem ptmnct quod dt ^JM/Lktm «y«<yp«99 mtmoratur 
VIIL 336.8. 

Ilif} H^Awwf^ De Perfonis fcenicis, XIV. 659. h. 

Tatito fcripu titulo citatur Artftophanes Grammaticus , 
11. 41. e. IX. 384. d. XI. 485. 4 

Qid ex kuiiu difcipliaa prodien Grammatki, hi a praece^ 
ptoris tiomine Ariftophanei vel Ariftophanii (^k^irro^ 
^um) nonunaharitkr , ut Artemidorus» Calkftratus» 
I)iodorus; de quiius deinde fuo loco, Ac videnti^ do^ 
fiati eo nomine tjfe , ita quidem ttt normuUi etiam jalfo 
illud adfcifcerent ; unde ab aUis ^euia^trro^iunm di£li 
funt: vebu idem, quem modf^ nominavi, Anemidoros» 
I. 5* b. 
A&ISTOPH ANES Comicus, Athenienfis; quem origine 
Naucratitam perhibuit Helaodoms apud Noftrum, VL 
119. e. /1. Huius citaniur fabulae ibtir : 

r "kyn^ , Non fenefceos : perperam oCm > XIV. 650. e. 
Fide *Ar<i>vper.] 

Ai«Ao^/«»v , Aeoloficon, III. 95. e. ii2»e. VII. 176. d. 
Hh, XV. p. 561. noftrae edit. Dtfabulae tituio 6» arpti^ 
mento vide Aiamadv. ad JX. 378. J. vs. 14. & Platomwm 
irfp) Aiet^fS^ Keifiqtiieh » m Kiifteri Frolegomenis ad 
Ariftoph. p. XI. 

Aiohe^iiLete Seirefaf » Secundus Aeoloficoo , IX. 371. a. 
'Aftficbfttor, Amphiaraus» IV. i{8.c. 
*Ar«tyupor» Anagyrus» IV. 133. b. n. VII. 301. a. IX* 
38s^£ XIV. 650. t. n. Deifta fahula CASAUBOirus 
a/IV. I33«b. hau disputavii: if*^Api0To^<tr»r *Ar<tytf« 
«p^. Oblervarelicet, .veterum Comicorum pleras^ue 
yatis fuerai dicere^ bene mukas} itfobulas arb Atticts 
» populis efle denomiaatas. Iitem de hac comoedia 
jfvidetur fentiendum. Anagyrus appeUabatur tribus 
nErechtheidis pagus^quid^m: ouamquam noti^hvkytH 
wpec, fed *Ar«>vpet;r fuit iili /«^^ venim nomen, uc 
«dicebamus libro II. cap. xi. [ad IL s>* a] Memi« 
» nt tamen reperire alibi fcriptum ^SfOfyi^ : cui fcri* 
npturae £avet locus Polhicis^ lib. IX.. ubi fcriptum 
«comipte, *ApioTe^Fi9r if rf h *Apy^p^, pro if 7$ 
» *Ar«p7^p9». [ Fide Poltuc. IX. 64. 6* ihi Interpp. ] Alibi (4 INDEX. 

vapud eundem Pollucefn, illo ipfo libro, cifanir Ari- 
yyftophanes jr *Ayt/p^. Ccrtum eft, locum efie corru- 
1 ptum. Sed quomodoemendabimus? An h *Ar<t>i/«- 
wpoiy ut aliquot locis fcriptum In Atbenaei codici-» 
nbus? an Ir 'A^^nf^ ? ut in libro XIV. Verum eft*Ar*- 
»yip^^ nifi failor: nam & apud Polhieem ita fcribi* 
iitur, lib. X. qap. ii. <k cap^ 13. bi& item cap. 21. 
f^cap, 2f«« • 
*Ax<(j0rffK vel ^Ay^AfvJf^ Achimenfes, III. iii. f. FV. 
130. f. VI. 260.6. /1. VII. 209.3. IX. 374»^ 388. b. 

59^. e. 409.?. n. Xm. 5^. L & 37a a. ». XIV«. 
46. d. JidJe nou ad V. 186. c 
B^e^vAdirMi, Babyionii , IIL 86. £ XI. 478, c. 494. A. 
Bkrpaxoif Ranae, II. 66. b. n. XIV. 636. e. /x* 

Ticfpyo) y Agricobe , III. 7 J. a. 1 1 1. b. XI. 460. d. XIV. 

6)o. e. 
. rtijpfltr, Senedus, III. 109. f. IV. i33.a«/Vn. 287. d. At 
itiafabula inducekmmr Senes, exutft fenefiute, iuve* 
nili aetati reftituri. vide III. 109. f. n. 

TKpvriStif , Gerytades, ( Fabulator , interjfnte Dalic ) 
111,95. f. 09.f III. e. IV. 158. c. VII. 307. c. 311. 
a. VIII. 365. b. IX. 367. b. n. (uhide Sthenelo Tra- 
gico : quod fragmentum tx SchoUafte Anftophams cttans 
Brunckius , Tom, Ul. p. 233. /7. 21. menHoncm Athcnaei 
facere ohlitus €fl\ XII. 551. a. Hucdiam referuntvin 
do^ VI. 261. f. ¥hi tamen Antiphanem, non Arifto- 
phanem , auHonm nominant mssti Ubri cum editis, 

/iaifet?i»c f Daedalus , VII. }i6. b« 9^ IX. 367. d, 368. b. 
374. c. 

AAtttihiU^ Epu)ones,Convivanfes, III.' 119.^.11. 127. 
c. IV. 169. c. 183. e. 184. e. Vn. 299. b. IX.968.d« 
400. a. XI. 484. f. XII. 527. c. XIV. 646. b. XV. 667« 
f. 690. e. 693. f. 6» 604. a. Conf. Ammadv* ad\^ 4. d« 

A«ret'j/«r^ Danaides, II. 57. a. III. 114. c. VII. 323. 
c. /1. 314. b. IX. 400. a. X. 422, e. £ XIV. 645. e. 

^tiKitt^ DeHa, IX. 373.8« 

[Athvvofy i. e. Bacchus, quem dabant ed. Vtn^ t^ Baf 
XIV. 658. a. drama Ariftomenis efi , non Ariftophanis.] 

^pAfJLetret S N/o/Sor, [oUm i K#^|Sir edd, ] Dramata vel Nio- 
bus , [ oL vel Niobe ] VII. 301. b. n. coll, not, ad XV. 
669. f. Animadv, T, VI IL p* ^AOjq» Alihi rmde dta^ 

tUr Ariftophaaes ir ^pkp^^t^ ut aI. 496. a. «• tv/ Ir AUCTORUM. 55 

T^ A^ifjuta^i ttttUh. XV* 9« 562. nofirat aSim {aJquem 
loeum canf, Ammadv. T. Vllh p, 34) fq, ) Pro to ve^ 
Fa, quod VII. ^or.b. eflA^k^Mif ft Ni^^^, idtmno* 
fier Aikenaeus UK XV, p, 561. noftrae edii, ait ^ApiOT. 
if^ei^Tipfjf MiijSA»: {cf. Antmadv. Tom^ VtlL pag. 
^AP fq*) quas fabuba mox ihi dmwguitur ab ilta , cui 
AfopLkru, fthihis: nam continua fiJbiicUur iv II roif 
ApkfiA^il undc colDptur, 7^ Imne^ YHc^ni fuijfc rSf 
ApttfMLTetf ( 6» Tov TpwTov NitjSoi/ ) altcram & ntraSa^ 
iam tditionenu Pi>rro^, quonidm faepitu Mud PoUucem 
{^cuius loca Cafaub. indicavit ad Athtru VII. 301. b.) 
icemaue apud Hefychtum, mK^AAov^^, &ifTOt/ 
ykjp «xfltynei , citatur Ariftopbanes wt Apttfjuto^if i Ktr- 
reu/p^ , (pro quo apud Athtnaeum quidem nude ejt 'Api- 
€rt!pa,fne §f Ktfretvp^^ XIV. 620. c n.) vidtndum 
ne Hio^c J!t fiSum nooien Centaun ilUus, a auo m- 
dtm fahula, quae Apkfi^TeL ihfcripta emt, promtfiue et» 
iam AfkpLdLttt n N/oj3br, & ApeLfietfNt i KtfreLUpof fuif' 
ftt dtnonunata , atque adto etiam fub nudo titulo Hiofioe , 
aut ntido titulb KitTeLVpof , potuent a Grammaticis citarl^ 

fipfiffi, Pax,II(. III. a« 119.C VIH.343. c. IX.393.C.. 
X. 424. b. XI. 485. a. 486« e. 

*EKx}i9i^iA^ov^oLt^ CoQdoiiatrice&, IH. 77. d. iro.a. XV.. 
691. U 

*Hptf i^ , HeroS», IX. 409. c. 

Bf^pLo^opii^aeLif Mutiere»Cereris facrsr eetebrantes, IR. 

104. e< f. n. ex ttvr. BttrfJLO^. quae non fuptrfunt ; quem^ 

^ admodum 6» reliaua ttJHmonid , qtute citdntur III. 1 17. c. 

* Vlt 314. B. XlV. 619. a..XV. 6yy^ ^ 6. ut videatur 

nonnifi fecunda huiusfabulao editiene ufus- tffe Athe^ 

naetu , quam etiam difirte nominat, rkc ttvripeLC 

Sta^pLo^opitt^ovaete^ I. 29. a. ^ti^ ait a Demetrio Troe- 

zenio Bt^pa^piAffkrtus infm^s fuijft. Untis locus efl^ 

XV. 680. C. ubi dtatur uftimonium, quod in ea aiant 

fabula, quae hodieqfie txftat, leptitr: ftdmmimm iik vtr^ 

fus e prima edxHont ftrvatus orat in alttra. 

^inrtTf, Equites , IIK 94. c. VI-L 299. b. , 3M. d". 318. e. 
IX. 367. a. X. 446. e. XI. 460. c. XI. 763. f. A). 212. 
twftrae edit.) XI. 483. d. XV. 700. e. Tadto &poetae 
& fabulae nomtne citantur ex AriAophanis Equitibus^ 
verftu nontudU , III. ^22. a. & Xb 782. e. pag, 216. 
ic&» aoftn Quod autem t^imomum ex Xf*. 503. b. ad 

D4 / 56 I N O £ X 

Anftcph4ms EfiiUs retulii DaUcampius, id Aftdphaot 
tribuunt Graeci lihru 
Hirruv^f , Ceotaurus. XIV« 619. c n. Vidt fupra , U 

rKidteffO-rtfr, fuem huc Valcc. retulit, Aotipbaois ^. ] 

KAutKof , Cocalus, IV. 1 56« b. XL 478. d. 

/iifAMtAt^ Lemoiae, VI. 2^0. d. VII. &00. b. ^ot. d. iit. 
d. {quodi loco conf. Ammadv. Tom. rllLp. 4^ i.) iX. 
366. d. ! 

Av0-irrp^7it , Lyfiftrata,IlL 90. b. a. & U. XLp. 366. 
aoflrae edh, 

Kf^^Acti {fcil. 7firffp«i, qtiaeadttos tton pervaurunt, ftd 

e auibus plurimi verfus comfcrvan funt in imni^f Nf- 

i^KUif^ quae hoSe fuperfunu) 11. 64. f. Ji« IIL 94. f. a, 

IX 374* c. n. 387. a. /1. XL 467. b. n. 497. c. n. />/• 

feru fcrititur*A^t€79^nif ir 'WfortpAif /He^kM^ 

IV. 171. C* U* ubi citantur quinque verftUj, qui hodiequt 

in Nuhibus quae ad nos oervenerunt fuperftint: quare fu^ 

fpicatifunt viri dofS , Ir &$tnifetif Nf ^. ihi fcriptum opor* 

tmffe^ quemadmodum aUis nonnuUis locis fcriptum nperi* 

tur. Sek potuit , quum ifia fcriherep Athenaeus , Priores 

Ve^kac oh ociilos hahere , nec vero fiuul rtcordari eosiiem. 

verfus edam in ievrfynis Nt^^ir confervaun effe. 

MirefAi Nf^iAAi^ {^ouae hoSeoue fuperfunt^j VII. 299« 

b. n. VIII. 345. f. kx eademfahula, tacito auQoris no^ 

mine&fahuiac tituio, citantur duo verfus, V. i88.c« 

NM-ti, lofulae, IL {6. b. n. Vide paulo pafi ftac defa» 
huia *OAx«tJ^f r disputavit Cafauhonus» 

Ni4fr, Niobus. (o/rai Ni»iSii.) Videfupra, in Api(utrm. 

*OAiul/fr, Holcades , Naves ooerariae, III. 91. b. c. 

III. a. VIL 319. b. De hac fahula CaSAUBONUS ad 
JIL 91. 4. haecmonuit: n AsasTOPBANis Holcadcs y\» 
«deotur ob oculos Atbeoieofiuoi pofuifle iogeotem 
t> rerum omnium copiam , quae ex fubieSis imperio 
n ipforum iofulis eo inponabatur. PoUuz lib, X. cap. 
P20. iifUiiir ^Apiffro^f9f §9 'OAJutfir, iknkf wmu 
[ PoU, X, 74« At vide ihi inurpv^ ] n Memioit & mukis 
Maliis locis: itemque Hefycnius, 10 *Avfr«ff«Xififj( 
»Semper hic poeta miferam iofulaoorum fub Ath^- 
«oieouum imperio cooditiooem miferaius eft. Quare 
9> puto & hao^ fabulam illum docuiflfe» & aliam cuius 
vmdez (Nicfi| Jafuioi) apud Gramoiaticos folum AUCTORVM. 57 

. «fuperefty ut infanum populun knirei & manfuetti* 

» dinem condocefiGeret , vel cene , ut ad recinendum 

n maris imperium fuos cives hortaretur, a 
''CVritff ^Aves» II. 57. d. n. VII. 3 aj. b. IX. 386. f. 388« 

b.£*e. 397* e. 398. c. 
TlMKtfyA^ Ctconiae, VL 147. a. n. IX. 368.0. J87. f. n. . 
IIam/tk , Plutus, Deus divitiarum, II.67.d. IV. 170. 

.4- VL 219. e. XIII. 392. d. tfbi dutuai^r de firiptura 

vtrfus 179. 
T\Kw7%t J^tvTtper, IXt368.d.ii. QmfarKufimNo^ 

ias In Plutum, ipfi iimon 
[U$infiff drama, qu^d Antiphani irihmiur, VI. aas. a. 

Arifiophani fonajfi adferibinda vifa $rai Cafauhono in 

Animadv. ad L cA ' . 

n^fir^.Qvitates, £wula a nonnuUis Ariflophani adfcri-» 

5ta. ^tkuMj^f B EirriMr fi *Aptrr9^iif iv UoMfft » IIT. 
6.e. *Afirr«^r«r fi ^tKUMjf Ir T<tir UiAs^tf, IV. 
140. a. Conf Brun(kii Anfioph. T. UL /^. 214. 
XlfQttLykv^ Proagon, III. 8o.a« 9;. d. IX. 38^ d. X 
412. e. XI. 478. f. 

{ripo^oyoi, VI. 238. d. Anaphanis funsA 
ni/d«jvo^ioi , Pytbagorei : fahula, quat IV. i6f • f. vulf^o 
Arifiophani irihuitur , haud duhic cft Arifiophontit 
Tluta,yopt^t: dt quo infra. Ei fic l. c. corrigcndum-, 
*Api0Tt^ir fr Uutttyopini,] 

Sxfvct), Adbanitus. 'AptrToifipui fi nMToir b rusc 
ZKfMtir, JQV. 628. e. n. 

;^xn9k9^MrAknfAfiiP9U€ai^ Tabernacula occupantes mu« 
lieres, IV. 169. c n. Vll 296. in. Dc iUiusfahidae 
iiiuio CasavbONVS ad IV. 169. C haec commcniaius 

. trai , auac ihi a nohis confulio pracarmifia, huc repontn* 
da njervavimus : 9 'Api^f^ctrar h SxiffciK XATAMfdfitL* 
» 99if^u4c. Etiam alibi fic fcriptum invenimus ; ut [}• 
s^bro feptimo » & femel in Hefychio: femel item, ni 
sȣillor, in Schojiis Arifiophams: apudPollucem ve* 
«»ro fiiepiffime. Nihilp minus tamen mendi hanc fcri- 
«pturam iirguere non dubitamus. Credimus enim ve* 
»rum iGibulae huius indicem efie, XKuvkt MTaknfi^ 
79 (Uurw^ , Mulieres locum ad icmoriafua occupanies» 
»ffiuiHtt iuLTeUiei(jilU99UTeu aihil poteft Graecis fisnifi- 
» care: ^t rxiiFftr MT«A^j3icMir dicuotur, qui injoro & 
9viis puhUfis locum oscupant tihifua umhracula defiiuani. fS I N D E X 

n Tta foliti £icere mercatores , quoties cerehrabator ali« 
i»qua panegyris. Vetus Theocriti Interpres: ifrtA 
y»wu,fryuf§9i cwnkf iiflwf 0! wethtSrrtf. Sic autem 
>»Ioquitur idem po£ta in Pace: [vs. 88o.} 

nfttttAf t(4Mmv rf witt iMn^ctAdfxjSirak 
nAHdetur Ariftophanes defcrtpfiffis eo dramate Mm» 
y^Hemm, tentoria fita commodii lods Jigere cumMium ^ 
n Uirpa & kKfv/jnficffAV€. Non demcre qui hanc fii- 
>»buuim Ptatoni adfcriberentk Atbenaeus libro XFV, 
» [628. e,] *Api0To^rifr fi U^skrm ir T«7r S«ifr«iir. [ Sic 
nempe olim ibi in edd» kgebatur: ae reSe^h reuf SitniBuSr 
ihidem dedii vetus nofier codex msttts.] nSoIent aufiore& 
» titulos dramatum hoc oxodo contrahere : ut , Qunk 
I» Sopatri B^ x^/^dc fxvn^rnpAC appeliant Bacehidem, de 
ff quo capite xt. [ ad IV. 1 58. d. ] cum Sophodis. 
» *kr/mS9 ^vfii^of fimpliciter Suri^fmfr infcribit He^ 

V fychkis : cum ArcUppi '^Orou €tukp^ cuius mentio iik 
^Scholiis Ariftophani», tantum ''Ofoir. Harpocration :. 
[voc Toflri7or : J '^k^t^snroc ''Ory rfetynhieLit^rtuirA tuik 
vroiriloiiieiTTaavfy ovk kriu yhou. £mendafBUs: ''Ap- 
n yfwiroe "Of^, 7p«)(^Akir [rfoy^ikUue voluerat] t«u- 
n ret iul) roiriioie irrtLffi? oix, ifw wirov. Ergo etiam ^ 
wSiufrttr cum legis ^ intelligere debes hanc fabtilam. 
»Hefychius:' Ifirorrkrnr ^ *hfwro<pkfnf iir 'SxfifmAr^ 
[nifi & ibi if Siemtir le^endum] MTprruf ^ Tpiatr. In^ 
Mteger titulus fuit, utdi»mus, 'SMHfki KetroJidLfjLfiA^ 
iffoufeLi. Sicetiam refcribendum ubique eft, 8t in hoc 
9>& in aKis feriptoribus: ut apud Hefychium, tn Oi 

V ykf tiiuLfiAt proverbio. Apud Pollucem libro VIK 
[ 1 57« ] » *A^i0Tof fltrif r «T* if SimM , KAreLkafAfi&rou^ 
ntpif Ko.) roff vXATMKiiy^mf fi^hietf iKorrleif. Corrige,. 
f> kfi^ro^hnr ^ if SKnfkc itttrAKa(JLfitt9oira,if 'i^ ^ 
»K«) rSf 9rKarvKiyx^9, Adde alium locum eodem 
>»libro extr. [fegm. 202« ] item alios , libro X. cap. v. 
M& cap. XIX.' nec non cap. xxiv. & xxv. [figm. 
28. 67. X06. 114«] wQuibus tot lodspotes adiicere 
walium Harpocrationis» fimiliter depravatum, ia Aii* 
f> (Mfy(oe. Atque huic noftrae emendatioai [ Haec in 
j4ddendis adiecit Casaubonus ] n fuffragatur ampliffi* 
» mi Meflaei codex mstus, non ifto quidem loco , fed 
ffia aiio gemino huic, quem ez coniedura emenda*^ AUCTORUM. n 

>)mus libro feptimo, cap. ix« rVII. 186. f. ] Namdi<« 
>»fene codex ille praefert eo Ibco,, [quemadmodum 
>»& noftrae veteres membranae} *Afirr9^im ISnm' 

S^Mf, Vefpae, III. ^a a. IV. 179. a. b. VII. ^Q-c» 
3if. c. 319. b. IX. 38 j. d. 396. a« X. 424. c« luV. 
641« d« 

T«>ifri^flt) , Tageniftae, Frixa comedentes , m. 96; c« 
107. f. iia f. IV. 171. a. VL 169« e. VII. 185. e« IX* 
374« f. 410. b.. X. 418. d. 412* t XV. 676. b. c. 

TfA/burrfir, Telmtflenfes, VII. 308, f. XV.d^o.^ 

Ift^kkM , Triphales, Bene vafatus , XII. 525, a. n. A(f« 
yW<7 vrn» qmdfa quod doBHJf. HarUfius fpekant, ewn in 
BlbL Gr, r. //• p. 372. loca auRomm ciiaas ^ tpu hmus 
fatuUc mmifujjtnt , fie fcripfit : nAtben. p. ^15. A. &L 
1 ai . « -o Nttsquam certt abbi apud Deipnafiphiftam , prae^* 
$erquam /. {!{• /abulae iMsus mtnuonem faBam nabis £« 
emt rtperin. ^ 

[ ^thufUne fabula , quae XI. 472. c. ^miga Ariftophani tn-» 
buebatur^ AriftopboRti a tiabis adfenpta eft aufforitdte 
vetujlamm membranarum. Vidt ibi notata^ ] 

^ehiffffai , Phoeniirae, 11. 61. d. & III. ^aa. IV. i{4. e, 

^OfMti^Horae, IX. 372, b. Xiy.6{3.f. 

Fabulas fuas ebrius comppfuiffe perlubtmr Ariftopha- 
nes 9 X. 429. a. 

Taeito fabulae nomine citatur Comicus, I. 4«d.(tf« 
A«ii^«A. Vide Animad¥* ) 21. e. f. 30. c. 11« 48. c. 49. 
cd. fo. e. 53. a. 56. b. (ex Nnrar.) \j.A.{txAiib.\ 
6d.b. rV. i'7^n2^n.(exPact: vide Ardmadv. Tom. iL 
pag. Siijfq.} IV. 173. d. quod fragm* rufcio unde du^ 
munfit ,&in Srunckii tamtn Frazmtntis ex Incerds Comoe* 
dus frufira qua^ivL Vll. 310. u 6* 311. a. ubi tfl ver* 
fus^ quem rurfus in Fragmentit a Brunckio cpUe^fru^ 
fhra quaefivi^ IX. 367^ b. n. ( cx Qerytade. ) X. 424. b. 
444> d. ubi ait Athtnaeus , commode v i n u m ab Ari- 
ftophane lae Veneris vocari. X. 446.6. XI. 502. b. 
r. IV. p. 367. nofirae edif. XIV. 6 J2. f. XV. 701. b. 
Aristophqn orator^ XIIL {77, b. VideJnd. Btr.Sr 

Ferf. 
Aristophon, poeta comtcus. Cioi^ &bttlae: 

*\Ar^i^ Medicus, VI. 238» b, ulA perptntm Arifiophanu 
emSor nominstur in Epitm 
6o INDEX 

IKnKKtnifiKf Callonides, XIIL {59. d. ». 

rifip/fcor, Piritbous, VIL 303. a. 

TlKkrmf , Plato, XII. 552« c. 

UvtA^^o^rrng , Pytbagorifta , VI. 138. c. XIII. ^^3. k 
Sed & haud duiie aaeamdcm Ariflophontis fahdam pcr^ 
siaei IV. i6r, e. tM proeo quod vuigo editur» *AfirT»» 
%kfnt f* o UvtAyifiioif 
t/, Tphf ^iSp, oiiuAb &c. 
£b vetuJUs memhranis fiejcrikmr : ^A^irro^imf J^ bUt^ 
tAyo^9i€ Tf ^pW rSf dffy «l^/bcf4k. C/ttde^ quo^ 
mam fatis notum efts in loeum nomims AriftophcMitis 
frequenHr Ariftophanis nomen impfijfe^ haud quaSanUt 
in huttc modum ifta rcfingcrc edireque debueramus : ^Aft^ 
^To^Sf r h TlvAAyopifTf. 

rip^ rSf ^sSf oiifjLitdL &c» 
Imprudentihus nohis in Animadverfione ad iumduu loeum 
iftud cuam exddii, Ui iitulum fabulae Anftophantis ft^k^ 
tueremus TlvidLyofirreLk in plurali niuucro , cum fit Ilvt*» 
yofiOTif in finpiUrL 

^ihwifne^ Phibnides, XI. 47%. C. uhi hanc fahulam^ 
quam Ariftophani trihuebant cdiii Hhri^ Ariftophond 
vindicavimus. 

ARiSTQTEtES. {Conf Ind. Rcr. & P^f) Stagirita, 
longe do6tiffimus, IX. 398. e. Huivs citantuii 
fcripta : 

'AiroAoyitf TiTr &rfj8f/fltr^ Defenfio Aii adverfus Impieta- 
tiscrimen, (fi genuina oratio eft) XV. 607.3. 

iir *£f^/«r tVt ^hrapfitt, ^pM i ricoAiVr, In Hermesini 
Atarnenrem cantus five Scolion , quem Paeanem fui£b 
nonnulli perhibuerunt , lih. XV. cdpn 51. 

*2ft$jiKkf Amatoria: tpMrum liber fecundus dtatur, XV« 
674. b. n, Ex codem fcfipto duBum videiur tcj&morium « 
XIII. 564. b. 

rifo) Eu^frf/fltr, De Nobiiitsfte generis, XIIL 536. a. /»• 
£• ihid. d. & e. 

ZAdf lo^opiA^ Animalium hiftoria : (^fivc, Do&rinade 
Animalibus:) ad quod opus conficiendum DCCC. ta* 
lenta ab Alexandro accepifle perhibetur Ariftoteles» 
IX. 398. e. — Quinquaginta fcre volurruna Dc j4nima» 
lihus condidijffe Anftotciem ait Piinius ^ VIlL l6^ 17.^^1»» 
hus omnihus eiiamnum fc ufum cjfc fipdficai Romanus 
Scriptor; Antigonus Caryftius fcpfuapnu Jire uumeravit. AUCTORUM. tft 

(^^dc Animadv. ad Athtfu VU. 281./) Quan naran 
tiemo deka^ mutia ab Athinato €X Ariftocelis libris De 
Animalibus adftm^ qua€ in his, quihodU fupirfunt^ non 
leptntun Ncc illud magaopere mirum dehet videri', quod 
nonmiUi ex eis likis, fui hodie fuperfunt^ aSis numeris 
vei aiSs tituGs infiffiid ah Athenaeo dtintur, quam qui 
eisdem Hbris hodie in editis Ariflotilis operihus praefigi Jo^ 
lent. SiCf verbi cauffa^ 

*t>yfhn lien 'IHfitis , idefi, Oaavus liber Hifloriae 

Ahimaliuni, quem Sch Athenaeus IX. 387. b. idem 

liber hoMe vuigo nonus numerasur: qua de vaaetate 

vidt Adnotata ad /• c, Porro qut Hher apud Athenaeum 

his verhis.dtatur, 

if rf ^ifi rS9 Imn *Hliwr, u uvn libro De Moribus 

Animalium, VIL 281« c ^07. c 3^7« f* is Idem 

ipfe Oher eft , qui ioco modo cttato Odavus Hifioriae 

Animalium infigmtur, & qui hodie Nonus liber Hi(L 

Animal. numerari foiet, Rationem, cur ifio tituio iu" 

fignitusfuait iiie iiher, expiicavimus in Animadv. ad 

VIL 281. c 

Porro, qui hodie numeratur Quintus liber Hifioriae 

Animalium, qui & ipft^eodem tituio^ 
*Aff ^er. b iripiTr^ iMmf *lrrofAtf > apud Athenaeum 
atatur VIL 310. a. n, idem iii!er, cum frequenter ex eo 
ufiimonia a Detpnofophifia adportantur, conflantir aiids 
koc muiio diatur ^ 
h wi/iwr^ rtifk Zemt Mop&if , idift, Quinto De Par« 
tibus Animalium, H. 6%. b. ii. JX« 394. 2. n* veiiw 
wifiwr^Zi»p Mfie^f, IIL 88. e. /r. 105. c/u VIL 
a86. C n* 294« d. n. {uhi quidim quod citatur tefi^ 
moraum » id k^dii in eo^ quem dixi^ lihro non repert^ 
fiir.) 310. e. 3i2.c-3i5.a. 319.3. 6* i^.d. 310; 
t.n.&ihidJ. 321« c 323. e. 324. d. 328. f. 329. 
L n. IX. 394« a. Et hrevius, h wifiwr^ fiifim » 
IIL88.C11. VIL 306. f.H. 3i7*A 3*6. d. n. Qtiod 
vero tf tvnifif Ijim Mofteft fcrihitur vuigo , VIL 
304« Q, ru & 312. C 0. ihi veteris aHcuius ubrarii er^ 
rore tntnif^ pro mifMrr^ pofitum utique videri dehet. 
Demque quod nude if r^ inp) Zmtf M§pletf fcrihitt^ 
VIL 303. d. n. ibi fimiUtir fortaffe per ithrarU erro^ 
rem omifliis libri numerus tfi^ quimadmodum & IIL 
lo;. c n. 6i I N D £ X 

Suni ^ero aUa Muudam Ariftotelis fcripta ad 
lium Hiftonam pertinentiay hodic depcrdita^ 
qrne frtftmttT ah Athtnaeo commemorantur ^ atqui its 
quidcm , ut vidcri pojjit fiifft unum aiiquod idvnquc 
ojnu, plurihis fortaffe Ubns conftans, quo4 divtrfis 
fubinde fub tituUsfutrit a DdpnQjopfuftadtatum. (^-» 
de no(lram Ammaiv* ad Vil^ aoi./I) Sunt auum 
Auli hi: 

if 7$ Tf/)) Imtp , m. 8& a. t^ VII. i8i. f. n. 300. e. 
305^ d. Ir Toif irip) iMm ^ VII. 186. b. 299. c. 

iitTmir^ ZtfiiuSr, Vn. 300. f. ^of.c 313« d. 31^6. 

3i8.e. 317^ f. o. 330. a. kr rf i^iTfK^ofctfr^ Ztfl^ 

x^, VII. 329. f. 
<r f^ msfii ZMr 8 'lx<Mir, VIL 30^. f. 

& rj» «'fp) ZunSf lut) 'Ivl^»r, VII. 318. a. b. m/jI 
Ztffkttfr n 'IxAvfltr , VIL 3 19. d. irc^) 'Ix^«r fi Z»f» 
xoir, VII. 320. e. 
h t5 irfp) 'ix*J»r, Vn. 303. d. 
*HtiKflt Niico/(A«(x'A Ariftotelis obiter memorantur XV. 673^. 
e. f. quos in libros Commentarios fcnpfit Adrantus vd 
Andrantus. * 
e«vfcaM-f«, MirabiKa, Xtl. 541. a. n. 

tlcp) 'lyhOmf^ De Pifctbus^ VII. 303. d. yidepaulo ante^ 
in fcriptis ad Ardmatium Hiftonam fpeHantlhus* Miratur 
vero Athenaeus , quo Proteo quove Nereo e fundo 
mahs prodeunte didicerit Ariftoteles ea auae de Pi* 
fdum vidu , fomno , & id genus alia , docuit phi« 
lofophus » VIIL 3 52. d. e. Vide ibi totum cap. 47 &fq. 

Tlif) Mttx^infTor, De Longaevitate, VUI. 3{3.a. 

Ilf^) Mftfir, De Ebrietate , I. 34. b. n. coU. cum X. 447. 
b. IL 44. d. X. 429. €• £• £ XI. 464. c. 4^6. f. XIV. 
640. a. & d. Ex eodem Ubro duQum videtur id quod Up," 
tur IL 40. d. 

TlApotfjiieLt , jAdagia , II. 60. d. e. n. 

Uip) UotnrSp^ De Poetis, Xl. 505. c. n. Conf Menag, 
ad Laert. IIL 48. 

noMTfuu , De variarum Rerumpublicarum forma. 
Al^irifrair 7oAi7f <« , Aeginetarum Rcspublica, VL 

272. d. 
Ankioiy ^QhtTiia,, Deliorum Resp. VIL 296. d. 
BiTiAhSf voKitilA , The^orum Resp. Xl. 499. d. AUCTORUM. 6$ 

K§K9^lm wkirikt » Colophonioruiii Resp. XIV. 

6i8. e. Hmcfirfaneuam duHum XIL ca). c. 
tif9rwArSh^ro9nr$ieLf Crotomatarun RespubL XII, 

5ao. ۥ (L 
Mfletf^^AAiarrtfr ^fartU , MaffiUenfium RespubL XUL 

J;76. a. 
«f«/i»r ^oMTM, Metfaonenfium Resp. VI. 1)5« e. 
{MiAifWfliy «roAiTficu Hinc ^arAi vidcniKr fiat Ugjunmr 

Xn. 523. e.f.) ' 
ll«j^/«f «sroxiTsict, Naxioruai Resp. VIIL 548. a. 
£Su|SflipiT«!f ^oAiTcict. Huc Ddkcampius rttulu U fuod 
XIL 520. c. d. Uptwr: u^i quidtm Crotooiafanim 
rempublicam , mm Sybaritarum , ictrt uotu wfus tfl 
Athtnaeusn^l 
^yptuuv^iotp whtrtlA^ SyracufiorafB Req>. X 43 c. 

c* (L 
Tfoi^iiyW woKtttUj Troeiefllorum Resp. I. 31. c. 
TvppnvSf lUfjLtfM, Etrufconim Inftituta, 1, 13. e. 
ll^hi^ra, ^t/o-uct , Quaeftiones Phyficae » X. 434. f. 
XV. 602. b. Ad qjuorum Problematum imitationem 
Ridiculas Qua^ones propofuit Matreas^ I. 24. e. n. 
ZyixTiio-ior 9 Coovivium , Xv. 674« f. {Mcmimt tiusdtm 
Diogcnes Laert, V. 21.) Nefcio utrum pars huuu libri 
fiurmi, an fingulari libro comprchenfi , Svfc^roTixo) N6- 
im^ut. LegesConvivales» quae memorantur L ). f. 6^ 
V. 186. b. 
TwofKwifjutreij Commentarii. ^Aft^rorikof 9 Bti^feirrof 

h rotf^TwofinifjMi , IV. 173. e. aIV. 6{4. d. 
-IIm) ^vrm^ oe^Plantis» XIV. 652. a. ji. 
[uha ^fp) XopSp^ quem huc rotulit DalecatuptMS , Arifto* 

clis efi, non ArbSotelis.] 
Frtfientcr etiam tacito operis titulo laudatur Ari^ 
fioules : I. 6. d. n, {uhi de Philoxcnom) 34. b. {ex Uh. 
9-001 MMiir.) IL 40. d. {ex eod. lih. ^r. Mibr.) 6y a. 
III. 8^. b. 6*^. f. 91. b. IV. 178. f, Tum fitquentiffimt 
infcptimo Ddpnofophifiarum Uhro : VII. 277. e. 270. a. 
202. d. 284. f. 294.0. 298. b. 6* c^. c 301. e. 302. b. 
303. d. 306. b. 307. a. 309. b. 310. e. 314. c 6" e» 
316.C 317.^.6* 3i8.a. 323. c. 326.b. 327.^.328.^. 
^ii4< tefiimonia omnia ex Uhris ad Animalium Hiftoriam 
pcrtinentihus duBa funt. VIII. 315. f. de Sardanapalo^ 
RurfusexUhrisad'm&.AxumiLfpe8anAbus^\]i.li%.Qm 64 tNDEX 

189. a. ^90.e.&f. 301« c. 6* d. 19). d* )94*£)97.b« 
Tum XI. 508. z. n.uk dennirio Legis, r» /E^m ih Rktt. 
ad Akxdndmm. Xll. f it. f. {fi^an txiih.de Miiefio» 
rum Repiibi,) XUL «64« D. (ex ^EfMrrfMTr, tu videtur.) 
Derique diatur Ariftoceles a Phiioehoro apud Athm. 
XiV. 656. b, ubi de carae afla ti elixa. 
li^/o/ Adverrus Ariftoteleai edidenpu^ Eubulides & Ce* 
phifodorus, II. 6o. b* VIIL jj^* b. c. Ilfp) 'A^rrt* 
rixovf fcripfit Hermippus; de quo lnfra,fuo ioca, 

AmsTOXENUS. De hoc confttii mereturn Diatrihe de j4 rl* 
nstoxeno, Phihfopho Peripatetico , auSort GuU. Leon* 
V Mahne:u qui Hiciitis cum Amfitlodami primum anno 
17^^. prodiiffet , recufus efi inThefauro Critico Novo, 
Tom. L Upfiac 1702. Scripra Ariftoxent ah Athcnaeo 
. haec atantur : 
41S. c. t^ieptur, 
rifp) Kihnrifj De Tibicinibus, XIV. 634. d. 
rifp) kihif tuA *0fryifeff9 De Tibiis & Inftnimentis» 

ihid* Ex eodemoue iihrofunt quae ieguntur IV. 174« c. & 

e. 182. f. & 184. d. 
Utfit hihSf rpn^-we j oe Tibtarum perforatione , XIV. 

634. f. ubi dtatur liber primus : nifi fortaffe eft liber 

primus ex iilis qui ^cp) KihSf infcripti eranL 
Uep) Mov^tWg De Mufica , cuius operis citatur liber quair* 

fus, XIV. 619. d. 610. e. 621. c. £x eodem iibro du^ 

Bum videtur id, quod de litera Sigma ptoim commoda 

Muficis ligitur, XL 467. a. b; 
HoMTtM) Ntfiof 9 Leges Qviles : quarum citatur liber ofia* 

vus, XIV. 648.0. 
Xuyitfiffeif^ Comparationes : quamm liber primus dta^ 

tur XIV. 631. d.e. 
^SifpLpnKrA ^fAW97iKk , Mifcellanea Convivalia , XIV. 

632. a^ 
1k Mtrk fifttxif ^TwofAf iueLreLj Breves Commentarii, 

XIV. 619. e. {*Tw9pLfif(MLrA *l€tofiKk Ariftoxeni «k* 

morat Diogenes Lairt* IX. 40. ) 

Aristus SalaminiuSy Hifloricuk, X.436.e. ru 
(Arrianus, Grammaticus^ IIL 113.3. non vttus auSor 
tflt ah Athemuo citatus; fedunm t Dtipnofophif&s. ) AUCTORUM. 6f 

[Afrianus, poeta epicus, qtd oCm III. 82. b. & XL 

499. d. nomindkaiur, Rhianus eft: de quo in/ra.] 
A&TCMIDORVS, Ariftophaneus , Grammaticus, IV. 
, 182. (L IX. 387. d. PfeudariOophaneus, I. ^.b. n* 
TxSfffAt ^«pTtiTixct) , Gloflae aa Rem culinarem fpe^ 
aantes, IX. 387. d. XIV. 662. e. & f. 663. c.& i. 
*0>|^pTVTiMi ^(|('<« !• 5- b. 
ITfp) Atfptfof , de Dorica dialedo, IV. 182. d. 

Artemidorus Ephefius. {f^off. nt Hiftoricis Graec 
lib, L c. 22. p. 143. Fabric» Siifltoth, Gr. T. IlLp, 408.) 
Ticryp«9ovfif r« , Geographica, VIIL 33s*'f« 
*ImJiit 'T«-o/(A9Hfi«r« ) lonici commentarii, III. 1 1 r. d 
A R T £ M o N {vtl Artemo) Cailandreafis. (Vixit poft Dio* 
nyiium Scytobrachionem , XII. ^ij. d.e.*j Scripta 
hiuus citantur: 
Tlifi ^ufuyetyiif Bi^^ioir, De Libronim Coliedione, XIL 

515. d. e. 
Utp) Bf0AiW Xpio^e^f^ De Ufu Libroruroy XV. 694. a. 
TUp) AtofVffia.Kov ^vtfTH/uATOf , De Dionyiiaco {j, Bac-^ 
chico) Syflemate, XIV. 636. e. n. ubi citatur liber 
primus. RurfuSf P«^37« b-f, 

ASCLEPIADES. Fide fupra, AELIUS AsCLEPIADES. 

XV. 676. f. n. 679. b. 
AsCLEPiADES Aegy ptius : vldt Suid. tn *Hpetf(0-«of , d» 
Vojf, lib. L Dt Hift. Cr. c, 21. p. 144. Huius citantur 
hiyv^riAxk , Aegyptiaca , ( & eorum quidem liber fexa« 
gefimus) 111.83. c quae ut fabulofa ridet Athenaeus. 

AsCLEPiADES, ToS *Aptiov ^ id eft , tu puto , Arei fi- 
lius. Huius laudatur 
Titpi Anfjiinpiov jov ^ethnpi<»c avyypAfjLfjLA^ DeDemetrio 
JPhalereo Kber, XIII. ^6j. d. n. {Eumdcm hunc cum 
Myrleano ftatuit lonfius ; at distinpierc ab illo videtur 
Athtnaeus, ) 

AsCLEPl ADEsMyrieanus. {deqito Suidam vide , & Vaf' 

fium , L 18. p. 118.) Subinde citatur tacito fcripti titulo : 

II. ^o.d. e. aI. 474. f. 501. b. Script^ eius memorantur : 

Tltp) KpATtvov^ De Cratino,y?vc inCratini fabuIasCom- 

mentarius, XI. 501. e. 
irtp) TWf Nff^Topi«ror, De Neftoride, poculo, XI. 477. b. 
4SS &feqa. ubi prolixa disputatio , cap. 78 -8i). Rurfus , 
XI. 498. i. 503. e. 
Pars L E «5 . I N D E X 

AsclE^iADts Tra^enCs ; vidc Sfepkk Byi^. m Tfijt^ 
Aof : Jfoaatis Sfcipulus ^ ufU auBon Vitat x. Oratorum 
in Opp. PliOarch. T, ILp. 837. c, & Photio Cod. ccLx. 
f. 701 • €(k Hotfck. Conf. Fabjic. BibL Gr. Tom. I^pag. 
670 y^. & Hcytu ad ApoUodor. p. 977*) 
Tf«7^tuj|iiff«, De Amimeatis Tragoediaruin,y?fv Ar* 
gumenta Tragica. X. 456. b. n. 

Ascraeus poetalll. loi.f. Vide Hesioous. 

Asius, Samiius, vetus poeta. III. 101. f. n. Cums ch- 
tantur 
"Ewu^ Carmen epicum, /ve Verfus Hexametri, XIL 

AsopoDORUS Phliafius; illo poefeosgenereufus,ab 
' Anthea Lindio primum invento, quod i ftkrSv rvr- 

tir»9 bvo(jLkr»v voijna^ic vocatur apud Athtn. X* 44$. 

b. n. Memorantur htuus fcripta : 
T«B> 9'fp} rbf '^Epena^ De Amore, (ncfcio an 'EpflrriiM} *E«y* 

rroAet), Epiflolae Amatoriae) XIV. 639. a« n. 

$i MLrAKuykfnt ^lfltfcjSoi, lambi profaici, X. 44^. b.ii. 

A s P A s I A« £i tribuunmr verficuli in Socratem fcripu, Y. 
219. b.c 

AsTTDAMAs, tragicus po6ta, I. 3}. f. 6* 34.a.it. 40. 
b. Fabulae eius: 
*£ffcifir, Mercurius, XI. 496. e. 
^Rfttxkic rctTVfiJiV, Hercules fatyricus , X. 41 1. u. 

Aftydamantesduos {de quibusindeSuidam^ & Fabrlc. 
in Tragicorum cdtalogo ) non distingtdt Athenaeus; mfi furu 
in priore aut fecundo libro , quorum nonnifi Epitoma fu^ 
pereft, 

AthANIS. {Vofjium vide y De Htft. Gr. iib.JILp. 336.) 

XtKtKtKkf ResSiculae: fttp/vmliber primusciitfavr>lll. 
98. d. 

AthenA^us, honim librorumparens,!. i.a. Scr^Jk 

idem 
wtplrSv wdt^ ^Apytirwov ^pArrSv 9 De Thrattis pifcibus 

quorum apud Archippum fit mentio; ftve gewraiim 

De Archippi fabula ^lx^ur infcripta, {aut omninomtfk 

•App(^/^»ou) Vll. 329. c 
flfp) rSf rif ^vpkf ^iAMfr, De Syriae Regibus» V* 

211. a. AUCTORUM. TUt^Ui^ BaoJtte, ckjaar^ fnkfmom ftdtgp^^ XV, 
698. b. 
Boius./fcBoEO, (B:SK,iB:fs)TcnBpoeaaBtpoe- ^OffAymU^ ATUifli gsaemo^ UL 593« e. m, 

C. 
Caecylius (vb^ Cmak, cidL £" stfs) Ai|hw» 

fcripfa • 
*AxiffvTiC4t , oe Ane pircatoru carmuifKmm, L i|.h.«. 

Caecilius, CabffimH S?f»/>r, onor. (Viie SvdL 
& AmoiadT. ail VI. i7x.f.) Soipfk 
Uifk rSf AMOUMr «a«mc, oe Bdb SfcrrBv, VL 

27«- t 
Itef VrtfMr,DsH:ftoria, ZI.46&aL iV^^ 

^ : riiff T«ir ui' imfimw m wmf 
T«£r fmT9f€u 

CALLiADES^councDspoen. 

kge ab ipTo laa argvity XllL 577. c 

£ri^MA<aEr/jW«^ 
"AyfMA, Ignoraoda, W/ laprvdeoda; qnae ab aiift ad 

Diptelaa aoSoreai niirlMiig , DL ^gt. 

i«^ mtrrfK pmitMfdmLtm m ttt^ 
Callias AdMaienfis» poulo aoK 

leni , X. 453. C Im Trmffcmmm 

tmr^ fmmmimmmkem mdam ^ fdnhy 

Tfm^iiMmrtmi Tfmyplm^ Gi i — win 

rmta jitkmmn, VIL 276^ a. s. 6 X. 44S- h. ( 
iamaniBi cflb Emlptdefli ia Medea & Sophodf itt 
Otdl^oie ^mefaofmm pm8m,mit Ckmrdmt 
VILs76.a. &ti4%^€.m.) Atmmmfimlam 
fonms u^tmmamSk fmUfc , fuB trmpd 
€X Ais qmM imde mJ^mmimr X. 453. C * 45^ a. /2 
coj» tf/cBr lift/Bf trmiJem ftkmUe cmmmamgrmtmr , Tfmft 
fuLTtEm Bt mf im » c. c Dodfioa fraaoBadca» X. 4f }• 
c o. QmdfmiJ /k, tnpcam CsiBaum iptmrM Smiim: 
cooiicuiD CillTa» AihfnirdfM mmtit, amms fdmLm 
ctimm mommmJlmi mmmmmmt ^ t 
£krii fmi imtrpi fmfufmmt , 

lMM«r,C7clopesVlL28j.e.£^286wa.h. XL4I 

t 1 70 I N D K X ' 

Tum duhtt, JHaXhittf S AioKkif h KvKhe^ , IV^ 140« e. 
VII. 306. a. m 524. f. XV. 667. d. 

TUJ^irai , Vinai, IV. 176. f. VIII. 544. c . 

j4iias Calliae fiibulas a Sidda memar^tas nominavtrat for^ 
tafft Aihenatus iibro I. & 11. uhi hodit ia Epitoma non^ 
nifipottae nomtn fupereft^ 1. 11. e. & II. 57. a. praettr' 
mijfo dramatls Utulo, 
De aliis Gilliis Atheni^nfibus videndus tndex Rerum &Ptrf 
Callias Mitylenaeus, Grammaticus , fcripfit 
T}tfk rnt irtt^ *hKKtti^ htirkiQf y De Lepade apud Al« 
caeum, III. 85. e« 
G A LL I A s Syracufius. {de auoSuidas, & Voff, Ub. L oaf^ 
XI. paz> 68 fq. ) Huius funt 
At irtp) *Ayti6oKhiA 'Wro^m , De rebus Agathocl.s Hi* 
Aoriae; quarum citatur liber odavus, Xll. 542. a«b« 
Callicrates, poeta QOxnycxin.Cuius fahula 
Viowximfj Mofchion , X111. 586. a. 

Callimachus Cyrenaeus , VII. 308. b. XV. 669. c 

Grammaticus, III. 71. a. idtmquc poeta: quem adeo L 

^. a. b. fuh nondne Cyrenaei poetae figmfcdri cxifti» 

marunt viri do&i. Hums citantur fcripta : 
TitXceTii*, Galarea, carmen tpicum , VlL 284. c 
^Ehtktii ifoiieLriAi, Nomina apud diveffos populosufi- 

tata, opus ^ammaticum, VII. 329. a. 
*£jti6A», Hecafe , carmen epicum , II. 56. €• 
^rypifAptMTtt^ Epigrammata, VII. 284. c. & 327. a. XV, 

669. c. d. In his , Epigramma in Nautilum pifcein , 

VIL3i8.b;c 
^'wifiKtop inytieLK^f tit Sflrd-ijSior, Carmen vidoriale ele* 

gidcum in Sofibium , IV. 145. e. 
^lrtofiKk vvopLfifAATA , Commentarii Hillorici. Ketxxtfin 

S Zny^oTOf f F ^ltf-Top. i^^f. III. 95, f. Conf Cal&nachi 

Fragm. a Btnthio colUEUyp. 474. ed. Ern. 
Htfi 'Optfltoify De Avibus, IX. 388. d. ^sp) 'Offim , IX, 

389. b. 394« d. 395. f, 
TUfui irttfrolAvSf ^vyypAfAfAiroif ^ Index omnifiairio-i 

rum librorum, VL 244. a. n. 252. c. XTV. 643. f. 

Huius parus fum^ aut ccrtt ad idtm angumentum fpeBa^ 

bant fcripta haec : 
ApapLAToif Afaypttqi^iyfive kxoypA^A, Dramatum re* 
cenfus , VIIl, 3)6. e. a^fivti pi^ nlm^ xir Mri^ . J AUCTORUM. 69 

n«f^J'/«i, Parodiae, citamura PdeinoaePeriegeta, XV. 

698. b. 
B o s u s 9 Jhe B o i o, (^otaf, n Boiet) vetus poeta aut ppS« 

tria : cuius citaiur camun , 
*0/}ri9oyork, Avium generatio, IX. 393. e. n. 

C. 

CACCt>Liu$ {vulgo KfliTxAor, cdd. & mssd) Ar^vus» 
fcripfa • 
*AKiivrixk , De Arte pircatoria carmn epicum, L 13. b. ji. 

Caecilius, Cala^nus Siculus, orator. (Vide Suid« 
& Animadv. ad VI. .272. f.) Scripfit 
Iltpi rS» A0vmk59 ^9hipL9tt^ De Bdlis S6rvilibus, VI« 

272. f. 
Jlift *I^7op/«r 9 De Hiftoria, XT. 466. a. Nefcio an idem 
Jit fiher, cuius uberiorem infcripuonem hanc exhihet Sui* 
das : Utp) rSf kolV i^TopiAp ii 7«^' itfT0p/«tf tlf9^et9 
roTt frnopfftm 

Calliades, comicus poeta , Ariftopbontem oratorei» 
lege ab ipfo hti arguic, XIII. 577. c. Eidtm CaUiadt 
tnbuehatur fahula , 
^AyvtA^ Ignorantia, W/Imprudentia; quae ab aliis ad 
Oiphilum audorem referebatur, IX. 401. a. Acfor-^ 
tajfe uterque poetafahulam ea dtulo infcriptam docuerat, 

Callias Acbenienfis, paulo ante Srratcidis vixit aeta^ 
tem, X 453. C. In Tragicorum numero vulgo hic pori^ 
tur, quoniam ah eo edita eft fabula , 

tp*(iiJui7tKi rpttyt^Hdk , Grammatica tragoedia , memo' 
rata Athenaeo, VII. 176. a. n. & X, 448. b. (quam 
imitacum efle Euripidem in Medea & Sophoclem in 
Oedipode , nefcio quo paSh, ait Clearchus apud Noftrum , 
VII. 276. a. 6* X. 453. e. /1.) Atillam fahulam comici 
poiius ^r^umenti fuiffe , quam trapci, irutHiff, videtur 
ex his quae inde adferuntur X. 453. C. * 454. a. Itaque 
ttiam alius titulus eiusdem fahutae comnumoratur , VfAiA^ 
lAATiKh BffAfp/«t, L e. Dodrina grammatica, X. 453. 
€. n, Quidquid fit, tragicum Calliam ignorat Suidas : 
comicum Calliam Athenienfem novit , cuius fahulat 
ttiam nonnullas nominat ; e quihus apud Athenaeum, in 
lihris qui integri fuperfunt , citantur duae : 

' tvKhm%is , Cy clopes, V 11. 28 5. e. £» 286. a. b. XI* 487. a. y% I N D E X 

nfp)*Axf|«r<rp«ifler,i>eAlexandrta: etdus ex aperu Yihro 
quarto adpomtur prolixa narratio de pompa Ptolemaei 
Philadelphi, lib. V. cap. 25 -3 f. cf. IX. 387. d. XI. 
472. a, 474. e. & 483. e. f. Tum ex libro primo , de 
Philopatoris teflaracontere & tbalamego, JUf. \.cap. 

37-39- 
Cantharus, poeta comicus, I. 11. c. Cuiusfahuia 

Tnptvf 9 TereuS) dtatur III. 81 • e. n. Qum ad locum 
CasaubokuS: nCantharus, inquit, poeta comicus, 
9>inter alias fabulas Tcreum docuerat: auAorSuidas. 
[ Nempi ex ipfo Ulo Athenaei loco. ] » Scripferat & Phi* 
» letaerus quoque Tereum : & ex Latinispoetts, Li« 
» vius Androntcus & Accius. u 

Tum dukie , TlKkTmf S Kkpta^f , f y tn SvfJLfjMyJe/L , VII. 
) 1 A. C. 3 1 4* a. Ex eademque fab, duBus videtur verfus ^ 
qui omijfo fabulae titulo citatur, II. 68. b. n. quem adlo* 
cum in Animadverfione noftra pro ^(JLfjLeLyJia temere Nav« 
fAce^itf pofitum eft ; quodfphalma corngu ftudiofus leBpr» 

C A P I T o Aiexandrinus , , poeta eptcus. Cuius citatur 

*£p«TfJUif jS'. Amatoriorum iiber fecundus, X, 41 {.b. 

Uphf ^ihbwMirw 'T^ofivYifJLdLTd^t Commentariorum ad 
Philopappum liber quartus , VIII. 350. c ItuBdemdu^ 
Ba vide/i pojfunt omnia , qttae leguntur toto cap, 43. /i^ri 
yilL mfi ea Clearchi funt. Fide Ammadv. ad irdtium il^ 
lius capitis, 

Carcikus, poeta tragicus. Dramata, 
'AxiAAfur^ Achilles, V. 189. d. 
2ff(<Aii y Semele , XIIL 559. £ 

Ka.pKifov fiixofy ntfcio quod, memoratur VIIL 3 Ji. £ 
ubi inpoetae nominc ludit Stratomcus, ScoUon vero , qttod ex 
XV. 695. a. htu refertUT in Irtdke DaUc. nihil ad Carci« 
fium poetatn pertinetn 

Cardnus olim perperam, pro Cratino, nominabatur 
XIII. 566. e. 

Cartstius Pergamenus : ( non confundtndus cum An^ 
ueono Caryftio) fcripfit 
rifp) ^ttaffKAht^f , De Didafcaltis, id eft , Commenta- 

riosde Fabulis in fcenam commiffis, VI. 135. e. ji. 
*i^7opiic« v^e^fifjLATA , Commentarios hifioricos, X. 434. 
f. 435« d. XL 506. e. 508. e. Xll. 542. e. ex libro 
tertio. 548. e. XIII. 577. b. & ibid. c ex libro tenio. /H^ AUCTORUM. 7j 

£o).b. 6io.e. XrV. 610. b. 639. b. &ihui.Ck XV. 
684.6. ExUsdtm Commentatiis duBum tfl uflimonium ^ 
^od citatur I. 24. b. Idcm opus VoJJius De Hift, Gr, Hb* /• 
pa^, 70. tf^uit Antieono Caryflio : quem trrortm rufta-' 
vit Faoricius ^ BibL Gr, Tom, li.pag. 675. 
mp) ScrrcCiTev, De Sotade, XIV. 620. f. 

Castorion Solenfis. Cuius laudatur 
EiV n«lrA7oi)f/[xcc,In Pana carmen, peculiart quodam ar« 
tificio {htdicro illo quidem) contexrum , X. 454. f. 6» 
455. a. Eiusdtm Callorionis nomen lattrt arbitrantur vin 
doBi lib. XII. pag. 542.6. ubi mtndofe firibitur , ^oin* 
fjLttTA SfipMfifiror Tou SoAio^r. 

[ C a t o Sinoptnjis. Sic perptram olim , pro Bafon Sinopenfis. ] 

Caucalus Chius , rhetor , fraiter Theopompi hiAocici* 

'H^xAffot/r ff^iutf/uior, Herculis laus, X. 412. b. 

(Cebes,Cyzicenus, Cynicus. vide Ind^ Rtr. & Pcrf.) 

Cephalion» vetus (criptor : {dtquovidt FofflUb.JIL 
dt Hifi. Gr.pag. J40. & Fabnc. Bibl. Gr. T. 11. p. 213.) 
cuius iiib nomine ferebatur liber hoc titulo , 
Kff9«A/o»ror Tpo»Ufl&, Cephalionis resTroianae. Std^ Dbri 
huius auHortmfuiJft Hegeiiana&em Alexandrinum , ait 
Athtnatus , IX. 393* d. 
Cephalus, orator. 
ftit tiAyiiet lyji«fiior , Lagidis {mrttricis) elogium , XIII. 
392. c. 

CiPHisoDORUS, Comicus poeta, XL 439.8. 
*A(juilo9tc^ Amazones, XIV. 629. c 
Tpo^Miffior, Trophonius, XII. 333*3. XV. 667. d. 689. £ 
^Tff , Sus, III. 119. d. n. VIII, 343. f. n. XV. 701. b. n. 

Cephisodorus, Ifocratis difcipulus , At/unienfis. 
K«t7fl& *Aftffrc7ih9vc fiififJA ri^ffApa, , Adverfus Ariftote* 
lem libri quatuor , II. 6o. e. {ubiperperam oHm Cephi* 
fodotus.) III. 122. b. ubi citatur liber tertius. VIII. 
J34. c. Conf Dionyf Halic. ludic.dt Ifocr. cap. i8. T. 
y. Opp. ed. Riisk. pag. 377. ) 

Cephisodorus Thebanus: oiitfi ft/^imo/iofm^ deAn^ 
tipatri vitae ratiooe ab omni &ftu aliena , dtatur ex 
Giryfiii Pergameai Commemariis, XII. 348^6. 
Ve aliis Cephifodoris vidt Ind. Rtr* £• Pcrf 
Cer c I d a s MegalopoUtanus , VUL 347. e. De hoc conf 
74 INDEX 

'AtDant Var. Hiftor. XIII. 20. ibifu Perifon* & fftim is 

laudat Mcnagmm ad Laert. VI. 76. 

^tfifiu^ lambi, XIL f 54. d. iv 

C E R c o p s Milefius : qui Dcrkibcttif auAor ^iffi camiinis » 
quod Heiiodo vulgo a^ycrihdfatur ; (lui tituSus 

AiyifAtof^ Aegimigs, XI. 50^. d. Llm. carmen vidctttr rt^ 
fpi4» XIU. 557. b.«, 
Ceu& poeta qui nomijiatur I. 30. c. Simoaides eft. 

CHAEREASyl. 32. b. Trivialis [crifitor &. fukUfiae fidd^ 
iudice Polybio , UI. 20, 5. 

Chaeremon, poeta tragicus, IL^s.d. 43. c. XIU. ^ 
562. e. ubi teftimonium eius chatTheophraftus. Corf. Ittd^ 
Rtr. & Ptrf. 

*A?<q>iaifiotA , Alphefiboea» XIIL 608. d. 

/^iivvgof^ Bacchiis , XIII. 6o8. e« XV. 6^6. e. L 679. C, 

evicTnr , Thyeftes XIIL 608. C 

1i, lo, XnU6o8.d. 

Kifrav^fj Ceutaurus, Xin.6o8«.e. XV. 676. t^ 

Mirt/aci, Ari^onautae, Xill. 6o8.f. 

X^fvmvt , yiyffcs , XIII. 608. e. 

Oirtvr, Oeneus, XIIL6o8.a. 

TpavfjULTiAf j Saucius, XIII. j62.{L De qifo quidem dr^ 
mate, cumfit comichargumenti^ dttbitart pojfis an fit Chaew 
remonis , tragici pioecae. QuaM vidindum , fiutit-ne alius 
Chaeremon, comicus, an idm poeta in^ utroaue gtnere 
laborarit» Suidas quidon unum Chaepemonera Cofflicuia 
memorat, 

Chaerephov Athenienfis, pavafitus^IV. »64. f. (c/I 

Ind. Rer. & Ptrfi ) Scripfit 

hffwnif , Coenam j^. libellum Cyrebioni dicatum ^ Vlk 

Cqamaeleok, Heradeotes Ponticus , IV. 184. d. t 
riorTfJibr, VL 273. c. IX 390. a. X. 4^0« a^ n. XIIL 
600. f. XIV. 624. a. d» 628. e. quod tefttmomum videtttr 
ejfe ex libro 'jrip) KttfJLqffiAf. Scripta eius citantur kaec : 

lUfi Ai0^vxot/, De Aefchylo, IX. 37}«.f. X. 428. L Im» 
didem dufia funt quae ieguntur L 21. e. 6^ 22. a. 

[^tovv€oe ^ fabula , quae in buL Dakc. kuc refirtar, 
Timoclis e/t, non Chamaeleontis. Qui vero paulo poft 
eidem Chamaekgntt ibidem tribuuntur^ AtKiptift ** AUCTORUM. 7f 

'TVft^nM fTorfus funt ; fei €x Hmoclis Icafiis Sa- 

tyris temcre & impcrite fidi, ] 
Hf^ 'Ar«xpA)y7o^ , De Anacreonte » ( fr xn atm Commerf 

tdrii') XII. 533. c 
Uif) *U/orjrir , pe Voluptate , VL 173. c Bf «f p«rrof S Xtf« 

gMhie^f if 7f wifi *H<r«rM>, Vlll. 347. e. ~^ 

TTip) K^f/L^littfyDe Comoedia» IX* 374« a. ex libro fex- 

fo. 5eif ir §«7^ v$p) TMf ctf)v ce/ct^ }<of(ji^fiatf , IX. 406. e. 
n«pi Aflttf-ot/, De LafOft VIIlTi^S. b. 
Tiip) MI0ifr, De Ebrietate, X. 427. c. (^430. B.n.nij/t 

hoc eft ex &ho «-SftrAAJiet/ot;. ) X(.46l. a-c. 
Ilip) riipj^ftpov, DePindaro, {& in eumdem CommentarUy 

Xni. 573. c. 
TlpoTpt9rtKh<f Protrepticus, £xhortarorius,lV. 184. d; 
Ilfp} S«T9ot7r, De Sapphone , XltL 509. c. 
nff^) T.rwfApov , De Stefichoro , XIV. 620. c. 
Tl§p\ XifJimfUoy, De Simonide, X. 456, c. XIIL 611. a. 

XrV. 656. C Videtur etiam inp) 'AAir^ucLror libmm edi'- 

diffe, unde duBum tepmonium, XIIL 6qo. L Ifem ^p) 

*AA««t/ot;, X. 430. a. I 

C H A R E s Mity lenaeus , L 27. d. VII. 277. a. XII. f 1 3. f. 

quat teftimonia cunfla duBa funt ex opere , cm tkulUs, 

4tJ 'jnpi *AAtfgBtr<rpor *lo^opUu , Hiftoriae de Alexandro , 
Jeu ^ De Rebus Alexandri , IIL 93. c. uhi dtatttr liber 
feptimus. IIl. 1^4. c IV. 171. b. c. cxlibro tertio. X. 
434« d. uhi nude, Xic/wr if taT( 'IrrofiM. 4^6. f. XI L 
514. f. ex libro quinto. 538. b. ex librodecimo. XIIL 
*575tfa-f. de Zariadre & Odatide, cx libro decimo. 
ChariclEIPES, Comicui nefcio, an Trapcus, an ly^^ 
ricus ; cuius apitd ncminm aUum mhuionm faSam reperL 
Huius ex 
^kku&u^ i, i, Catenji, dtantur verficuU nonn^lli » VIL 
325. d. ftti videntureffe ex choro Tragoediae, 

Charicles* huius citatur 

Tlip^ 70V *Arrf Mu kyifc^ De Ludis Urbanis liber pri* 
mus, VIII. ^50. c* JntelUgenda rk h "^Arrtf Aforuff«: 
a quihus disttnguuntttr rk h &^yff% qttae & hiftmu 

Char m us Syracufius. Fide Ind. Rer. & Perf. 

Charon Lampfacenus. 

TlipvitLk^ Res Perficae, IX. 304. e. 
^Qpotffdl. iutfji^^tmSft Lampucenoruin Aonalesy XI. 
76 I N D E X 

475. b. n, Xn. f lO. d. /x. ubi utroUqut vulfp "Op^i fcn* 
hitur, i. e. Fines: quam fcripturam {ne/cio quo iurt) 
nuptrrimc dtfendit . Crtut^tr in liitllo j cuius titulum infr^ 
exldbtmus, uhi dt Htcaiato. 

Chtonides, Comicus. conf. not. ad III, 1 19. e. 

nr^vx.^), Mendici, IIL ii^.e./i. Std duhitanttr , i rtvf 
«iV Xicsfi^tiif a,p<i<pfpo{JLivQVC nTOPY''^' 701 «0-«^ , IV. 1)7. 
e. & XIV. 638, d. 

Choerilus, poera Epicus. XI. 464. a. b. XII. ^29. f. 
Epigramma lepulcro Sardanapali infcriptum, Grae* 
cos in verfus a Choerilo translatura , txhibttwr VIIL 
336. a. /i. 

Chrtsippus Solenfis , III. 89. d. philorophus , XIV, 
659. a. XV. 686. f. wTtt^ ^iAitfo^of xct) «'fp) ^'fltr- 
re& ARJfp , VII. 278. e. Omiffo optris titulo citatur, I. 4. 
e. 5. c. 11. 67. c. III. 104. b. Duo vtrfus, alttriamli» 
cuSj alur htxamtur , tx illius ttflimomo adferuntur , I. ^ 
C. n, Scripta tiusdtm laudantur hatc : 

Tlsf) 16^ f ^i* avrk ^ipsTfHf , De bis quae Per fe Ezpeteo- 

dafuht, VII. 285. d, 
Ueft rSf fjLh J^i' etv7k AipirSfj De his quae non Per fe 

expetenda funt , IV. 1 59. b. 

EiVee^oryn* i Tep) *hyA6Sf ka) KaxSf ^wptiyfJutTtia , /• t. 
Introdudio , /ve Compendium : Tradatus de Bonis 
& Malis. Sivt tituhts tonctptus fuit in hunc modum : Ei^-* 
ttyttyii TN ^sp) *AyaASf Ktt) KaxSf *wp*yfjuLTti^» In« 
trodu£lio in tradlatum de Bonis & Malis. IV.. ijj^ 
c, n, XI. 464. d. if. 

nff)(T0t/) KtLKci Ka) (rnc) 'HtTornr, De Honeftate 8t 
Voluptate, I. 9. c III. 89. d. tx libro quinto. IV. 
737. f. tx lib. quarto. VIII. 335. d. tx libro quinto. 
Ibid. e. tx lib. 7. Rurfus ibid. f. 6» 3 37. a. ubi xn redius 
muratumEpigrammaSardanapali. IX. 373. a. tx lib. {• 
XIII. 565. a. XIV. 616. a. ^ b. tx lib. 5. Citatur et» 
iam nudt , Usp) rov Kaxov j De Honeftate,IV. i^S.b. 

Tltp) 'O/uoro/tsef , De Confenfione, VI. 267. b. ubi adftrtttr 
mtfum quoddam (Rscrimtn , quod ftatiutur inttr iovhof & 
oUirnf : ita quidtm , ut temert ptrmutatae vidtantur ft* 
dts vocabuiorum fovKof & otKirtif. Fide Indictm noftrum 
Gratcum, voc, toivKot, Catterum titulus iftius lihri{tu 
sUorum multorum Chryfippi Dhrorum) apud Laerdum AUCTORUM. 77 

• 

nan &periiur: de quo Minagius monuu ad Laert, VII. 
201* SuhortA autem nohls ift dt fcnptura nomlnis 'OfjLo^ 
f^Ui duhitduio : & ^tft *OfAo»rufiietf fufpicatus tram , fi 
ntodo hic tttulus alioquin in rtcenfu Rhrorum Chryfippi 
nperiretur^ Nunc videndum vuto, ne irtft 'O fA o i « r , De 
Similibus, fcriptum oponuent : quem iihrum recenfuit Laert» 
VIL 199. SimiUimo quidem thulo "OpiQta a Speufippo 
edita novimus» 
Chrysippus Tyaoeus , ^oi^f irtf/iJLitToKlyof , XIV. 
648. a. conf Animadv. ad ///. 115. b. Scrijotor parum 
olim etiam nottts , quod colUptur ex Al V. 640. c. Cuius 
laudatur 
*ApToiMcrf «W i De Panificio liher, XIV. 647. c. n. • 648. c« 
Liem iiher, *AprowottKhf , IIL 1 1.3. b. n. 

CHRYSOGONUStibicen: {confi Jnd. Rer. &Perf.)z}x-' 
€tor carminis , five dramatis , cui tituius , 
noAfTiia, Respublica; cuius audor Epicharmus vulgo 
perhibebatur ; XIV. ^48. <!• 

Cl N E S I A S « poeta dithyramhicut , XIL { j I • d. n . Conf. Lid. 
Rer. & Perf 

Cleaenetus, Tragicus. Videlnd. Rer. 6» Perf 
Cleanthes, Philofophus. Cuius citatur liher 
Usfk MfT«tAif4i«»^f De Translatione didionum ab una 

norione ad aliam , XL 467. d. iz. 471* b. 
Mviijut, Mythica, XIII. {72. f. {conf. Voff. Dt Hifl. Gr. 
Uh. L pag. 99.) 

Cleanthes Tarentinus, Vidc Jnd, Rtr. & Perfi 

Clearchus, Ariftotelis difcipulus , VIL 27^. b. nulK 
condifctpulorum fecvndus, XV. 701. c. i ct^b toS 
nfpi^^ftToVyVlII. 332. b.c. Solenfis,VI. 234. f. XII. 
548. e. XII L 6 II. b. & faepms alihi; fcii. ex Solis, 
non Ciiciae oppido, fed Cypri. Jtaque, M de Cypro lo» 
quitur , .VI. 256. c.&e.& f. '!rttf ifAif ait, apud nos , 
jdL Cyprios. Quo ioco qttidem nos in Attmadverfioni* 
htts , quum Cyprii oppidi, ctd Soli nonten , rum recorda^ 
remur, comeBabamus narrationem iftam a Ciearcho ex aiio 
auSore dufiam ejfe^ qui Cyprius fuiffet: qua conieSurd 
nii opus erat, quttm praifertim ipfe narrationis color Clear» 
cheum ftyium fatis mani/efte prodat. Fatuttm atttem fcrl" 
ptorem nohis videri Clearchum , ^ adfeBatum Ulius di'» 
cendi gentu mittimi nohis prohari^. cum faepius aiihi pro^ l\ D EX 

t.T:.-B-.t-ir/I tew aJXUl. ^90. C VtrufA' 

j^jx^ ^tajn jlriptort Aihtruuus tfl , & frt» 

X *.~nis iMi-f f^ fine fcriptoris ttopo , it^ «. -*' ^^rm jT^''f :i:ulo Uudatur CltiTQhxis ^ T. 
. ?. ^. i X. ( «//. XII. 548. a. & 549. f ) 
^^ i \1. 4J>6. a. XII. 540. e. - 541. a. 
¥tro citantur tiusdtm ftripta > ^\ >^ W. ^ *iw*, /vc, De Vitis, IV. 157. c 
^ -. ? x'" .«c-MiiS. VI. 234. f. & 135. a. tx Ub. 

... ^^ ^ •^' >v6. e. X. 416. b.f^Iib. 5. XII. 
.\ * i^ 4^ S18. c. « lib. 5. 522. d. tf* lib. 4. 
^ * % ;^.. ♦. .v»-/w XII. 524. c- f. 529. d. - 530. 
*! iT. «^ *^ ^^'- 5*4. c. /2tfryi« XII. S30.C. tn 
c<v ^ «41. c. «lib. 4. 543-c. .548.b.-exlib. 
^'^ .^. VI. 548. d. e«lib. 8. XV.68i.b.f*lib.2. 
.^c^f*; » •;?. l. Ccjrchcj tdam vidtnturtp, & qulltm 
tt» v"- *-'^^* •='*^*' ' ^^* /*Ji//2/ttr XII. 5 1 1. c. d. 
^j^^^ <^- ^ «*^»"«» VI. 2 s 5. c. - 2 s8. b. 
J, • N,a*i» . VV OriDhis , {proquo pcrpcram fuhindt Trp) 
"^j^^^;^ . ^ *^' Pidluris: quodnolUm a nobis fic tdi» 
^\tt. %."•<• ^* ^ XIV. 62(5. C. Conf qujt notjvi ad 
\ »1. ,\ ^ >--v. r. y.pai:. 569.) VII. 27s.b. n. 
, ."^ L X 44S-C.1. 45»- f- 454; f. 45S-C- XIV. 
. «v-. *• •• '^^^' ^' ''" ^ ^''■^' *** ^*^'^f' "'ox infra , "Opor. 
^ r t.v"^'*<^i ueAquatilibus, VIII. 332. b.c. Qui 
^ ^ «,»#*»*(/V i«4Mi d&\xrftu fuit ab iiio, irtpi taIk ir TflJ 
^ ;^ |i« Aiiimalibus quae in Aqua five in Humi- 
^ u4j;imM. VII. 317. C. Conf. dtinde, irspi N«pxiff. 

s^ ^-;» Art»*«oria, 11. 57. e. VI. 25?.^. tx lib. i. XII. 

• ^^^^^N XHI. S^4- a. tx lib. I. fic & S73- a. d» 389. d. 

^•^^ wuifar ./Ki'/iim XIII. S90. C. Vidt porro , XIII. 

% j|i ^S* **• *• ^* XIV. 619. c. fjr lib. I. 639. a. tx 

ri^ ^, \V. ^69. f.- 6-0. f. tx lib. I. 

^^i^ , IK* Arciiis , /. t. de arenofis Defertis. VIII. 

^. ^ f» «. 'Vk- Jpoilon, Rhod. If\ 1384. AjjSvifr «cr«t 

*" ^^^. «>*-* Torpedinc, VII. 314,^. nififortt pars 

* ;\lMl>tiO« X. 457. c. /1. InttUi^itur auttm epor tw 
^' i Vlitmio Griphi ; ac jortajft prior « liber fue» AUCTORUM. 79 

rat tofUm , qid wtfi Tpl^^ hfcnpd eranu Confi noiaia ad 
X«453. ®* ^^i"^^' T, V. pag» 569. 

tUfA Ilai^ikf^ De Eruditione, XV. 697« e.£ 

rifp) Tou nAfiK9v 9 De Paoico terrore» IX. 389. e.f* 
' Hfp) rispojfcifr, De Adagiis^ Ilt. ii6. d. e. IV. i6d. c. 
Vll. 285. c 317. a. tx lib. a^ VIU. 317, b. 347.£ X. , 
457. e.-& «X lib. I. XIII. 555. c. aV. 701. c. tthi 
if rS 'W^ripi^ 'ttp) napoi/A, undc colBQtur, nonnifi.A\XQ» 
bus Hbris compnkenfum fuijft Ifiud opus. 

TltfkrSf if ry riKkTtff of UdKiTtiA (jMinpLAmSf tlfnfJii'^ 
fttf , De his quae apud Platonem in Republica ex Ma« 
themaricorum rationedisputanturi IX. 393. a. 

TVtfi Sitfxrrfr^ De Cadaveribus ex(iccatts»/vr^ DeO(^ 
fium compage in corpore humano , ciaus opms liber 
fecundus citaiUr, IX. 399. b. n, 

TJtf} ^ikiAfj De Amicitia, VIII. 349« £ tx lib. s. XII. 
J3J. e. A. (if^i ptrptram olim irtfk ^iyttKktf Ugehaiur') 
€x lib. 3* Jndidtm fortaffi dMi funi quat itguntur Ub, 
yilh Cdp, 43 -4f. Conf, Anhnadv* ad initiian cap^ 43. 

Dtruque TKic9u,f tdam fcripftrit Ciearchus , fi modo vera 
efl fcriptura 9 XI. 486.3. ubi Clearchus cum Nicandro 
Thyatireno ttfiis advocatur. Sed vcreor, ne KhtiTafxtf 
ibi, pro \hiafy^ofy fcriptum oportuertt» Vide paido pofi ^ 
ubi de Ciitardio. 

Clearchus, Comicus; cuius dramata citantur^ 
Kih^fff^^ Citharoedus, X. 426. a. XIV. 623. c. 
Koflkioif Corinthii, XIV. 613. b. 
TULfJ^focoCf PandroAis, XIV. 642. b. 

Cleidemus, X. 42;. e.ii. Conf Voff. do HifioK Gr. 

iib. Hl, pag. 344. 

*ATe)f , Res Atticae. tr T9 'ATfltfi » VI. 235. a. jr Tf^rf^p 
Ti( •AT«i<rof , XIV. 660. d. /i. ( Fide PiutarcJk.in Thsfco, 
pag. 8. c. & He/ychii Inurpp, in "EfilofAoc /^Sf.) 

^E^tiTtKU^ Enarrator, Interpres, IX. 410. a. n. 

Vlirrot^ Reverfiones, {fciiicct, ut i/rfinus intcrpretatur, Re« 
ditus variorum in patriam poft longam peregrinaiio- 
ttemifive etiam, Reditus ex exfilio) XIII. 609. c «^ 
a^ur de Pififtrati reditu ex exfilio, citaturque iiber 8. 

Tl^oyofM 9 XIV. 660. a. Corif not, ad X. 425. a. 

CLEITARCHVS,/veCLITARCHVS,(KAff/r«pX^} ^^' 

olenfis. 
8o I N D E X 

«f Tffp) ^kxi^afS^fof 'l0-rop/«tf , Hiaoriae Be Rebus Ale- 
xandriy IV. 148. d. ex lib. <t'. XII. 530. a; ex lib. 4« 
XIII. 586. C. d. Indidem duHum teftmomum^ XUL 
576. a. 

Thicfftu^G\oSaLt^ VI. 267. d. Vn. 284. d. 300. f. XL 
468. a. 473. b. 495. c. n. & rurfus ibid. e. XV. 701. a» 
XV. 666. c. Kacit. kv tJi «rcpi FAA^TTolr 'jrpeLyfAMriitiL» 
Porro, ubl nude Clitarchus cuMur tadto operu utulo, 
ibi inteiligendae GIoiTae; la II. 6^. d» XI. 475. d. 479. e. 
Sid XUi. 576. a. pertinet ad Hiftoriam jiUxandtt, 

Porro lib. XL p. 486. a. uti hacc kguntur: hot^i^iof 
jttfAi^, flif ^iitf-f KAictpx.^^ ^^^ NiHfliyJ^per OuflCTffi- 
pifpif : vix dubitandum, temert l^hiAf/ot pro Kxtlrap' 
p^of fcriptum effe ab amanuenfi ; vuitturque^ omnino ad 
Cliratcht Gloflas refercndus ifte locus^ Novimus ^idem, 
in ScholHs Venetis adlUad, t^. 8i. laudari etiam Clearchi 
Gloflas: fed ibi paritir videndum, ne KKiirtifX^^ (''^^ 
KKidt^yof) '*^ '^^^^ Thiao^Aif fcriptum oportuerit. 

Denique Khiirap^xof perperam oUm nominabatur, XV. 
700. f. ubi ^fjviyoc ex cod. msto reftituimus. 

Cleobulina, Lindia. 

kipiyiiAra , Aenigmata ^ X. 448. b. n. 

Cleomachus, ignobilis poeta tragicus , XIV. 638. 
e. f. /1. 

C L E p M £ N E S 9 Aegypti vefligalibus ab AlexMidfo praefeSust 
*hvirro\ii 'jrfoi *khi^tu^^f^ Epiftola ad Aiezandrum, 

IX. 393. c. Ui 
Cleomenes, Lamynthius; five Lamynthi fiUus: ne- 

feio , utrum poeta lyncus , an folummodo cantor. Si poita 

fuit, fcripferit 
'■ ^E^eniKk fAiKn , Amatoria carmina. Flde XIII. 6o{. e» n, 

& confer XIV. 638. d. n. 

Cleomenes Rheginus , poeta, Scripfit 

^iBvfkfjL^ovf , Dtthyraml>os : quorum uni titulus fuit Mf- 
hia.ypof^ Meleager, IX. 402. a. b. 

Cleonicus parodus; cui ut mortuus etiam loquere» 
tur dedit Proferpina , XV. 698. a. 

Cleostratus Tenedius. Cuius laudatur 

'Ao-rpohjoyia i Aftrologia. VII. 278. b. n, 

Clidemus. Ffti^ Cleidemus. AUCTORUM* Si 

CtltARCHUS. Fidi CimAKCBVS. 

Clitomachus Carthaginienfis , novae Acadeniiae 
phUofophus nuilt fecundus , IX. 401. c uti citamr eius 
uftimonium tacito ojkris titulo» 

C L T T u s , Milefius ) AHftotelis difcipulus ^ faipfit 

wtfi MiAifTdv, De Mileto, XII> 540. C XIV. 6{5« c. 
ubi citatur liber primus* 

CORINNA, poetria, IV. 174. f. Conf. HiRtNNA* 
Cothocides, orator. yide Aeschin£S* 
C o T T A ^ Caefaris Imperatoris legatus, 

rif^l jif ^mfjLniefv ^ohtrtius , De Romanonim Republica^ 
Uher Latino fermone fcr^tus^ VI. 273. b, 

Crates, Criticus» XI. 490. e. Conf. VtOoifoni Proleg^ 
ad ISad. fsg, 29« & Suidatn, in K^rfic Ttfienfirwf. 
^ArrnA hkhjevfc^ DialeSus Anica, tll. 114. a. ta 
lib. (l. VI. 235. b. ex lib. (l. XI. 495. a. ex lib. ff^ 
497. e. ex lib. s'. XIV. 640. c 653. b. ex lib« j2'. 

riffp) rfic *AmKic xt^eefc, t>e Didione Attica, IX. 366, d« 
Idem fortaffe opus cum fupetiore. 

Ah hoc Cratete Herodicus Grammatlcus Cratetius vet 
Crateteus coptominatus eft. Conf not. ad VI. 334. d« 

Crates Comicus. II#47. e* 50« e. Dramata: 

Ttiroftc^ Vicini, IX. 396. d« XV. 690. d. tnedfab. 

ebrium in fcenam produzit , X. 429« 8« 
eiTfiA, Ferae, Beftiae. III. 119. c. /z. Sh i^« €• 
AafJLut^ Lamia, X. 418. c. 
XltuheLk, Lufus, Ludicra, XL 478.^ 
*pM7«^fr, Oratores, IX. 369. c 
'Ziwoi , Samii , [mde ludicrum adponitur fragau dt rttfyjp 

M^Arrjp^ &c.) IIL 117. b. 
St/racpi0Tal^9ti , Unii- prandentes- mulieres , VL 248. a« n. 
ToA/buu , Audaciae , VL 248. a. XIV. 619. a. 
XtipMPtCy Chirooes, IX. 392. (. tt. tdfi 'M KpttrTm pro 

Kfirnc legendumk 
Crateti aptid Polluctm VL 97. trituttntur vtrfus » qui ak 

Athenaeo XIV. 646. e. ex Mag^s Aiq9u^^ fwriff 

citantur. 

Cr ATES Thebanus, IV. 138. b. n. ex carmine epieo cui 
titulus ^Axic iyKmfjuor. 

OHm V. 215. c. iegehatur^ AniAvy^iftt S Kfkrnf^ 
Pars /. F 62 I N D E X 

S^^rtp if tufjLllfAf &c. ubl Cratetis nomen, ut allenum 
nb ifto loco i & umert invtHum , dtUvimus. 
Cratinus, veteris Comoediae poeta , VI. 267. e. XV* 
6f8. C. Citatur tacito dramads titulo, I. 3. a. 12. c. 
23. b. 20. d. II. 47. a. n. 49. a» 6). e. 67. b. 68. a. 
69. <L X. 424. b. XIII. 566. e. n. 3lV. 676« f. 68 j. f. 
Dramata Cratini citantur hatc: 

^Apx^^^X^' • Archilocbi, III. 86. e. /1. 92. e. f. IV. 164. e. 
IX. 375.2. 410. d. 

BovxoAoi,»BtibuIci, XIV. 638. f. 

[rAflitrxof ptrptram olim tdd. IL 68. a. Std vidc Ihi not^ 

Aif aicuTk, Deliades, IX. 396. b. 

Atofv^Ahi^tLf^M^ Dionysalexander, II. 47.' a. n. IIL 
119. b. /1. 1a. 384. b. 

^ufsriTi^gf ^ Fugitivae, VIIL ^44. e. /z. XI. 501. d. & & 

EvfiTi^Ai., Eunidae; quo in aramate parodia ufus eft 
Cratinus, XV. 698. c. 1?. 

(GfTTAAiSf wcKiTtU^ Theflalorum Respublica, XIV. 
663. a. n. Stdibipro KpATlvof vidttur udque KptritLt 
kgtndum.l 

B^TTctf {jivt BpmKiai) ThreiTae, XI. 494. b. n. uhi 
dtantur Callifirati in tam fabulam CommtntariL 

KXgo^v?JfAi , Cleobulinae, IV. 171. b. /z. quem ad locttm 
haec adnotavit Casaubonu^: nCratini Cleohulinat no* 
)»men videntur habuifTe a Cleobulina, Cleobuli fa- 
» pientum unius filia , quam libris fuis Diogenes Laer- 
»tius [I. 89.] prodidit nobis. Solent autem plurali 
^numero infcribi fimUes Comicorum £ibulae: ut 'Ap- 
"X/ao^oi^ ^OiVfffftif^ & fimilia. Polluz numero fin- 
tygulari, [h KAio0ot;A/ri)] lib. IIL cai>. XI. rfe& 41.] 
f> proferens inde vocem mr : unde e(t i^ovaitii , premi. 
»Quo etiam verbo ufus Cratinus , inquit, in his 
nverfibus, 

» ii^tif j/EAoi KAhhf Jim 

n i^jrovfjLtfoc tm avfJi^Aif. — — 
f»Atque haec e& fine nunc refero, ut obiter ftudio^ 
nfos veterum poetarum moneam , Ariftophanem 
»[Equit. vs. 923 fq.] more fuo Cradni verbis ufum 
»pro fuis, mutata folum voce ^(i<pop€tic in fiV^opAK. 
»Libro X. eiusdem Pollucis, cap. xxiv. [fed. 105.] 
-n laudatur Cratinus if Khtofiovh^ : & apud Scholiaften 
» Ariftophanis , initio Avium, [vs. 91.] KftLjTfot O AUCTORUM. S) 

M thU^wK9iu Ptadeo aniini , fit^^nc eaden fabula de 
>»qua diximus» an alia«a,— > Sicilie» Ji apud PoHuc. 
X. 105. mfUod ex coSetmsto, h KKMofUvfJfeufi edidtt 
HeMiuhufiusi &, wpud Comici SchnAafien eodem modA 
compndum tjfe, nA moauit Kuflma in Indice AuSofum 
in Schoiiis veterAus laudatorum* Caeunan de Cratioi Cleo- 
bulinis conferendus Laemus, L 8o« uhi difirU mondt^ 
plurali numtro mfcriptam fuijft ijtam Cralini fabulanu 
Plura dahit Mturfius in SiUioth. Attic. p. 1468 fq. 

MaeAi«ito}) Molles , Effoeihinati, III. tit.u XIV. 638. e. 
XV. 68i. a. 6* b. & e. 6B5. b* c quo toco in Gratcis 
Athenaei dtlendum puhBunk, teMere inter r$ & tuti intet* 
pofitum ;&in Vtrfioiu Launafic fcnhtndunn i >» Loquitur 
»autein de fifymbrii^ & ^osmofandaiis etiam Cta-« 
»t]ous6»c. 

Mfjiisif^ Nemefis, 1X4 iji. 6. ^ d. ^ e^ XIV. 620. c« 
XV. 666. c 667. f. 

K&/U01, Leges» XI. 466. e« {61. b. XIV. 646« e^ 

WvmK, Ulyfles, 11. 68. c. IIL 99. f. VII. 315. d« 
IX. 385. c. X. 446. b. XIV. 657. a. XV. 6t7, f* 
(»*OXvmhr Cradtti cohdnebant i^jifffAlf ric 'O/uiimiI 
» 'OXv^^f kf : cc ait Platonlus , leep) S^ttL^fSi^ Ke^pu^tSf , 
in Kiifteri Prolegom. ad Ariftonh. p. xk. col. 1. ) 

tlAouroi, Pluu^fie Divitiae, itl. 94. e* iV. 138, e. 
VL 267. e. VII. 199. b. 303. e. 

nuTir», Lagena, ID. 94. f. X. 416. b. XI. 494. b. C 

Tpe^tec^ Trophooius, VIL )2{. e. 

X^ftc^ Chirones, Xll. ^{3. e. n, Forfah eodem perd^ 
rut IX. 302. £ ji. ubi futdtm Crateti iml^o tribluiur ifta 
fabula, Omf continud deitt, in Cratino luniore. 

*^6feu , Horae , Tempeftates, IX. 374. a. n. XiV. 638. f. 

Cratinus iunior, KpetTrror, feArefoc. Tacuodfama* 
tis tituto citatur Xt. 469. c. ubi wetf *Afr/jt^irtQC non 
apud Archephontem vetti debmt;fidib Arcbephontes 

ui rtSt fcrtpftrat DaUcamp, 
Ttyafrety GiganteS, XIV. 66i. e. 
BnpeLfjiini y Theramene, IV. 177. z^five pouus BnfetptS'* 

ffie , Theramenes ^ tuFabriausfcripJit, praeeunee Meurfio^ 

Biblioth, Attic. p, 1474. Nam pro if Bufttpdf^ , tittquc 

if BnfttfJLifii videtur fcriptum oporttujfe. 
^OfA^kku f Omphaie , XV. 669. a. 
TiTtfrff , Titanes, VI. 141. c. 

»1 84 I N D E X 

Xf/^fl»r, Chiron, XI. 460. f. n. Confer paido dAU, in 

Cratino fuperiore» M Xiiptivtf* 
Creophtlus. 
*E^tffiet9 ^^p»i» {vulgo olim "Opot) Ephefiorum Annales, 

(oSm , Fines) VIiL 361. e. /i. 
Cit I T I A s , e KAKhMlffxP^9 Callaefchri filius , XV. 666. b. 

i TVfMffof ^ tyrannus, XI. 496. b. Tacuo fcripu titulo 

citantur huius dcam hexamctri in laudem Anacreontis , 

XIII. 6oo. d. e. 
'£Af>f7ct, Eiegiae, X. 432. d. — 433. b. XV. 666. b. 

Jnilidem dumvtrfus^ I. 28. b. dt his quae praeftantiora 

habet quae^ue civitas. 
TJtipldovf , Pirithous , tragoedia; quat ab aBs Critiae, ah 

aUis Euripidi trilfuitury XI. 496. b. n. Conf Fabnc. 

in Catalogm Traffcorum deptrdUorum , & Harlcs ad Fa^ 

bric, Tom. IL p, 294. 
Critias, divtrfus a poeta , ut probabiliter Vojpus ftaudt , 

lib. 111. Dt Hiftor. Gracc.p. 384. Huius citatur fcnptum ^ 
IiAx.tStufs,ofittv rioAiTf 1« , Lacedaemoniorum Respublica, 

XI. 463. e. f. n. 483. b. 486. e. 
Vmvtrft auttm rioktTtidLf fcnpfit , i. e. De Rebuspublicis. 

Vide not. ad XI. 463. e. Itaque ex eiusdem ecTT«e- 

?iSf rioMTfif petitum vidttur id quod XII. 327. a. b. 

de Theflalorum luxuria It^tur. tam vtro eadem ipfa de 

Theffalis nsdm vtrbis rtpuuntur XIV. 663. a. ubi quidem 

auHor nominatur Kpemfot , iv T91 IleAiTf^^ «turSf , fcii. 

TSf BtTTOLfiSf. Quibus duobus locis cum inur/t coUatis , 

tum cum his quat aliunde de Critia novimus, dubitari non 

dtbtt, pofteriori loco (XIV. 663. a.) Kptrictt pro Kpflc* 

TTfof /cribi dtbmjft. 

Crito, comicus poeta, Cuitu fabula 

^ihowpayfjionf f Curiofus, citatur IV. 173. b. 
C R I T o alius : nefdo an unus ex iUisqui in Mtdicorum Catalogo 
rtcenftruur a Fabric. Biblioth* Gr^ Tom. XIII. pae» 132« 
Mtmoratur ab jithenaeo in torum numtro qui fcripftnuu 
'04«pTt/Ti»k, De condiendis Obfoniis, XIL 516. c. 
Cro B t L u s , comicus poeta ; cui proprium nomen He* 
C£sippus; cognomen Crobtlus. Vidt not. ad X. 
429. d. & conf. infra , voc. Hegefippus. 

Tacito dramatis titulo citatur ,l.^,L Ih 47. e. n. (qui 
locus eft ex 'Amyx^* ^^ ^^* ^4^* ^*) ^* S4« ^* AUCTORUM. 

Memafdittr tiiam Crobylus a Souuh comieop IX. )68. a. 

Dramata tiusdim dianiur hatc : 
^kirtty^i(A%nt , Straneulatus , Sufpendiorus , IL 47. e. tu 

IIL lo^. (L VL 248. b. 
^hir^Kt^jrwca, , Defertriz , [conf. Antmadv. ad IIL 11$. a.) 

VI. s^S.c. X. 410. d. n. 443. f. 
Hrm4itvofioht(iaj9f f Pfeudypoboliniaem , Falfo fuppofi- 

tus , in. 107. f. s. VIIl. ^64. f« IX. 384. c. d. 

Ct E s I A s Cnidius , I. ii. c. d. IL 45. b. 67. a. X. 434. d, 
XII. 519. a. 5 30. d* XIII. 560. d. Qitae tefiimonia otnma, 
aut certepUraque , duSafunt ex opere » au dtultts , 

Tltf^tKk , Perfica , auorum liber tenius dtatur XII. f i8. e. 
liber iecundus , AlV. 639. d. NmU, iv roi lUp^ttuikp 
IV. 146. c 

Tltp) rStt tuLjk rh 'A^kr ^lfeiv^ De Reditibus Aliae^ 
fiYe, de Tributis ex Afia redeuntibus, X. 442. b. Fiue 
fbrtaffe ttnus ex Bbris rSf TlifatMMf. Eiusdm fcripa liber 
tertius citatur, ex ediia fcriptura, 11. 67. z.fedmssA rwr^ 
hakm, tion rphf : qtutre aiittd quid ibi ridetur latere. 

Ctesibius Alexandrinus» Mechantcus. {de ^o confer 
ImL Rer. & VerK) Hunc edidifle librum , 
TUfi ric 'T^^ktet€^ ak Trypbon \Jed duhitat Athenaeus > 
IV. 174. e. «. 

CtesibiusChalcidenCsyphilofophus. VideInd.Rer.&Pitf. 
Eitu fcrhtum nMum dtai Athenaeus: fed Ohrum 9ifi 
^iKe^^AC tnemorai attSor Fitarttm deam Oraiorum^ qttat 
Plutarcho ttihuttnittr. 

■ 

Ctesicles. Htdus lattdamur 

XpepiMk , Chronica ? five Xphot , Tempora. VI. 272. b. 

uhi h rfitTi XfoviKth. Tum X. 445. d. ubi h rpir^ 

Xpipetv : idfi ihi pariier Xfof ikSv fcnptum oportutrat. 
Ctxsiphon Athenienfis ; eorum carminum poeta , quos 

Colabros vocant, XV. 697« c. Conf Ind. Rer.& 

Perf 

CypriusaliquisQfiv KiKrpkr, id tft CYPniASproprio 
tiomine) auftor perhibetur Cypriorum Carmi- 
n u m , VIII. 3 34« b. c. n. Item XV. 682. e. n. quo 
pofteriore loco fic tuique legendum videtur: KufirpUy oi 
Kvjrpiov, 'hkiiutppa^cimr ^i, otvrk eifott : ubi qtdfaHum 
fit ta interciderint dua verba, tv Kvwpiov^ facile adparei. 

Cy reoaeus (vel Cyrenaicus) poeta, L 2. a. h. exiJH^ 

F3 96 I N D E X 

wuaw diei CalumaCHUS : ftdpoJpM euam Er ATOSTHE* 
HES inttUtpi qui hatid dyhie to nomine infigakur ^ lU 
36« e. £ UNi^ Animdd^ Tom* L p^* 26^. 
^Cyrenc^S.: nomn if^Htfte in Daleeampianum InSeem rtl^ 
tum, quod fjHSabat ad UL loo. L ubi dt Qyrenaica rc 
gtone agitur.} 

Cyrherius poeut , PniLon^us ^ XV ^ 6<}^. d. Confr 
noii^ a4 VU 271. b. 

PaiMACHUS. Hutus kuidantw^ 

Wic^) Indica, IX- )94* ®« 
PamON. (^Jncenum an idem mi aShi Demon nominatuPk 
Conf. Foff. liK IIL ne Hijl. Gr.p. J51.) Scrigfie 

Uifk %nflfLfri90y De Byzanno, X. 442. c 

P w^ M O N Atheni^nfis, Mujicus^ oe MuGca norudhilfcripfiffit 
videmr. XIV. 628. C. n. 

P A M oici NV s , coinicus, UL iQi« f. /4cm Demoxekus 
I. (5. b. n. ID^mata} 

AvT^i^{ve/*(«t/TV)^ii^« Seipfum lugeos, XI. 468, f. n. 

S^rr/}99«f , Coalumni, IIl* lOi. f. ^ 103. b« 

(P a p h n u s , Deipnofophifia. ^t^ Ammadv. T. I.p. 1 1/^*) 

[Deinias»y^ve Dinias, qiu wefii Ex^ufAAreBf fa^ffe pet^ 

Aiheiurin Ind. Dalecamp, ex XI. 47 1. b. mdlus eft. ct cavt 

fufpieeris mmorari fortaffi alicuhi apitd Atkenawm Di- 

piam ilium, Rerum Argolicarum fcriptortmp de quo agu 

Vojf. Ubm-III. De HiR. Gr. pag. tff. Aeiuke enim a^ 

Aihenaeum L ^, nihil cfi aSid, ntfi caietameniorum genut 

quoddam^] 

PbinoloCHUS, Epicharnd fiHns , poeia dramadcus. 
TfAiq^er , Telephus , III. 1 1 1. c. n. nfc* poetae nomen perp^ 
ram vulgo Archilpchus editur^ 
PziNON. Vide Div OV f Irtfra. 
DEMADES,orafor,III.99.d. Conf. Ind. Rer. & Perf^ 
PfMARXTE, poetria , ( nam muUebre utique videtur nomen > 
ffiV A»(i.upirn9 kfa^frted ti mntntMtn) cui trikttitur 
carmen , cui titulus , 
t^uAAo», Trifolium, XV. 68f. b. 
Pemetrius Byzantius. 
ITifi no4«fc«tTA^r, p^ Poematibus» W^ j^S, e. uU ^it^ AUCTORUIL ttr Gber qoanos. SjdXN. 6%f. liL/riiHirb mm^ 
fUerm. iWp) nMTMF , De Poab , X. 45S. d. iK ImE» ocMMr E^ 
quarms. Farfmidmfmritapmscamfmfawn^f^fQ^ 
iafft iafcriftmmfmak «^ UMmrSm MMkHum^utrmt. 

Qmmm doos Byamios Deoietnos nemfeM Diag mu 
Ldirtims^ V. 83. mkamm philofophon BeripOKnaM , 
mlurmm Mftoricuai ; Foffims jh HifL Gn p. 351. pldo- 
ibphuiB 4. /. imieUipi: frokMlmr,ji coffit» 
Ariftoteleoi wofk lUmS» fcdffigk. 

DzifET&ivs Cooncos, IL 56. a. «. Cmms 
^Af§9wmyirwt^ Areopagjka , OL 405. e. 
:EtM$xU , SiciKa , drmmutis dtmbu^ HL 108. £ 

Dkm ETAius Ldoa, Adraaytteoos, Gn 

fMfitMtmit. 
IM Tir *kx^m9tfimw iSuoimo, Be Afa uudi kiorom 

Diakao, IX. 393. b. 
^ElviiMXtywfigpm^vcExymickipz. wwfrnn^tnftukaym^ 
fimm^ ni. 74. bu Sic reeEms^ fmmm iv *E7ifc«A#>i«« 
fso^ ^ £» Epit. U. 50. a. 
DtMZTmius MagoefiQS. Cotf.rog.BB.LDtHift.Gt. 

cmp. 13 ^'Pfg' «49- /f. 
^Oftmvftm , D^Poens & Scripcorifaos c og ioi i«ib os» i. c 
eiosdeainoaiinis, XIIL 611. b. 
DtaiET&tusPhalereiiSflV. 177. f.slf imperiteadfiiroiB 
mt verftuD 409. IKad. ^^ VL 133. e. de oienUonini 
eflbffiooe. XIIL 556. a. de Socrate : fitrfmm tx *Afx«^ 
Tor iMC7f«9f . Comf. Vof. Sk L pag, 74. 

DtMETmius Soepfics. Tmato Shi dado ehmtmrlL 4A-^- 
mki d€ Diocte Pepaicthia: tmm IV. 167. d. «K de Ae- 
tluo^ Corinthia Dtmifot VL 136. d. e. a^i tmamorattm' 
ams imerpretado Hooieri ethica : ftd dttOtm fmait id 
ttfimommm tx Oftrt fmepims dtmto, cmitu tmbts 
tfmuLks Itima^ftor^ Troiamis hApmcats^fivt, Troianae 
adei inftrudio. m. 80. d. cr Bkd if . UL 91. c tx 
fib. 16. IV. i4t. e. tx lib. «'• tV. 135. b. tx fib. is. 
IV. 173. C e« fib. 16. Vn. 3oa dLficfib. ti. VUL 

246. c tx fib. 8. X. 425. c cr fib. 16. XIV. 644. a. tx 
b. 12. XIV. 658. c ez lib. s. XV. 697. c car Bb. lo» 
rmrfmi ibid» d. cr lib. 19^ 

F4 

98 I N D E X 

* De iflo aptrt Cas AUBONVS ad III. 8o/ d. haet dis* 
putavk: »ifta^ Aif/iAVTpiof S^ h ^M^^m h ^rf 'inpri^ 
m KtLiftxiiTt^ Tw TpetiiLoi J^iMo^fiot; , verte, Dtmtrius 
» Scepfius in XV. OrJifuuhM TroUmamm CQpiamm. In- 
Mtelligit cofnmentarium librum a Demerrio confcri* 
1» ptum in eam partem BoeotiM fiomtricae , fivt fa^ 
»K *lAi«/. qua recenfemur Troianorum copiae. Im- 
lymenfura fuiffe id opus cognofcimus ex Athenaeo, 
i>qui ilHus fextum & vicefimum ]ibrum alibi laudat; 
ncum vix centum verfibus conAet tota illa enume- 
»>ratio. Multa dc^eo, atque etiam ex eo, multislocis 
nGeographus. At Boeotiaot totam commentario il- 
^luftraverat ApoUodorus AthenienGs; quem aufior 
n laudat non multo poft , Ir t\ Nff£r xetTAKiyw , id 
»eft, iihro quinto operis editi ad expScandum ^avium 
nreccnfum,ti Conf. Vojfium Uh. I. De Hifi, Gr, eap. ii, 
pa^. 1 35 Tf. Digefta de Rebus Troicis inurprttaius eji 
Kuftems ad Laert^ IX* 46. 

Ad eumdem Demetrium Scepfium in Indice Dalecam^ 
piano referuntur tk Ai^u^T/fltx^t , de quibus mox* 

DsMETRius Troezenius, Grammaticus, I. 29. a. d§ 
Ariftophanis Thefmophoriazufis pofterioribus. IV. 
139. c. dt Didymo ^illhitkuJiqi^ Conf fahric. BiU. Gr. 
Tom. X. pag, 400. 

Demitrius, ruillo adie^ cognomine , cuius eiiaiur Ubtr 
Tlep) rav xar* kiywrof , oe Rebus Aegypti , XV. 68o. b. 
iudict DaUcampio Demetrius Scepfius tft. Vidtndum 
vero , ne inttUi^tndus fit Byzantius iiU Demetrius , quem 
in recenfu vanorum Demetriorum feptimo lo^ nominavit 
Laertius, V, 83. qvi & aliajcripfit, 6» o&o libris verfe^ 
cutus eft rk irsf) ^Avriox^v ko} [iToAf/butiioy luci Tiir 
/iifivuf uv* uvriv iioiMJHfftv, Nifi inttUip potius debet 
Cailantianus ve/Calacianus iUt Demetrius , dt quo Vojffl 
pag, 352 feq» & Mtnag, adLaiirt. L c, qm,ficut 'irtfi 
AfftAe M,ui tvfi^iif viginti Ubros confcripfit, fic fortajfe 
itiam rk iAT Aiyvwrov eft perfecutus. Pottras ttiamfu^ 
fpicari, Phalereum Demetrium, cum in Atgypto verfa^ 
retur , nonnihil 7f p) rSv xctT* kiyvirrov fcripto mandajfe : 
fed ialis fcripii ah iUo editi nusquam muitto faBa repe^ 
ritur, 

DCMOCHARES, orator, Demofthenis oratoris con» 
fobrinus, irt^^iU^ viit not, ad VI. 252. £ 

( AUCTORUM. 
In-o^tfi, Hifioriae, VL 252. f. ex lib. la & VL »{)• b, 

*7vif ^^ithHyf wp\f ^ihtifm,^ Pro Sophode oratio 
contra Philonem , XI. 508. £ & 509. a. XIII. 6ia e. f« 
.tfld^ V. 187, (L 6* i^' notaia; £» V. 21 5. c. n, 
Demgclides, IV. 174. f. i/ocfiir» Adonin aPhoenici* 
bus Gingran (ve/ Gingrin) frijft nominatum. Htuus 
Democltdae apud nendnem alium mcntiontm faBam re^ 
ptrio : nifi fortafft idem fit Democles iUe Phigalenfis , 
quem ante hellum Peioponnefiacum Hiftoriam fcnpfijft mt^ 
morat Dionyfius Halic, m ludicio de Thucyd. cap, f . 
J^am, idem tffe mmm duplici fuh formd , Democles 6p 
Democleides, facile crtdas exemplo TimocUs eiiudtm» 
qtu Timoclidai oratoru, de quo vide Ruhnk. Hift. Crit^ 
Orator, Graec, pag. 166. ed, Reisk. & Hefychium in AfV* 
(MUKitfAt coU. cum Suida in ^iiipuenJi*itu,(. Similiter 
Euryclides idem nomen fuiffe videtur atque EvpVKKne , d$ 
quo diximus in Animadv* Tom. L pag, 160. 

D.iMOCaiTU^ Abderiia. Dt NUi Inatmento , ,^. U. 

cap.jS9. 
nfof rSf iv "Mw , De his quae apud Inferos geruntur, 

IV. 168. b. 
VUytie iuuL^piU , Magna Mundi ordinatio , IV. i68. b. 

Demodamas. 

rifff} *AAiiut^«^^0v, De Halicamaflb, XV. 682. e. 

D E M O K. AipLUf if Tf TcbpT^ *AjMof y III. 96. d. n. Jncer* 
ium an Idem qui aUds Damon ; de quofupra, Conf. not. 
ad XIV/660. d. ubi oiim , if /i 'ir^eirT^ rSc *kT^iSo€ 
/^Sfi9f legebatur: ftd ibi ex vefti^ fcripturae veteris 
K}i§iSti(jLoe tdidimus. 

DemonicUS, poeta comicus , cuius drama ^iutur 
'AyjsKmffff Achelonius, IX. 410. d. n. 

Demophilus, hiAoricus , Ephori filius : qui continuaffi 
videtur patris Hiftorias. 
*^opof , fi AnfdA^tKoe viV «vTot/, if tn Tpi«xo0^y rSw 
^lffrcptSf^ Ephorus, aut Demophilus filius illiuSj tri- 
gefimo libro Hifioriarum , VI. 232. d. e. 

Demophilus, orator, XV. 696. b./x. 

Demophoji, lafcivus ( ut videtur) poeta ; cuius memora* 
turpoema 

lis Khrvff in Cotyn, XL 482. d. uhi vulp> quidem $lf $o IN DE X 

riuifi^fid •U iyxvkJisf earrigmdum eenfiut vlr dofbtt* 
Conf, Ammadv. Tom* VllL pag, 501. 

DemOSTHENES. {cortf.Ind. Rtr, & Perf^) 11. 44. e. V. 
i86. a. b. n. {ex orajt. Pro Coron.) VI. 22). A. n. {tx 
orat. deHaloDoefo) VIII. 343.6. (ex orat. ^ip) Hitfac^ 

Xetrk 'ArtTpor/tfro^ , In Androtionem, XIIL 58 j. f, 
rifpf ^kr*hit£f y pe Immunitatibus, IV. 166. b. 
K«7tt Ei^i^pTot; uAi JA9Mt(^vhau » la Euergum & MneC- 
bulijpiy XI. 481. & 

*T5r)^ K7J>ri9«rTor y ProCteliphoato, XIV. 653.6. Conf 
infra^ frifSit S^f^ctrot;, 

KefcT«t MetS^hVf In Midiam , VI. 267. a. XI. 481. e. 496. f. 

KctT^ Nfcei^f , In Neaeram, XIII. 573. b« n. uhi adiicl^ 
iur, §i yfi^tHt fcil. kifyofz moneturque didam efle 
orationem ab ApoUodoro. ha^e alibi eamdem oratuH 
nem fus verbis cttai Deiprwfophifia ^ i rhf XAik Nf«/- 
ftit Kbyof ypi^f^ XIII. {JS6.e. Sed rwrfusfint exee^ 
pdone, AniMffi. if rf KArk Nf«/^«f , XllL 592« b.c 
& 5;^4«a. 

n#p) rm n«^^|}f^^/«r, De folfa Legatione , VL 242. d. 
jfl. 502. b. u, 

Uifi 70V S7f^flfcroy , De Corona» XI. 486. c. n. & X[V^ 
645. b. uhi if rf Mp Krnat^Sfrof in^ ^re^fkfov. 
Conf. fupra , *Tirf|i KTiif i^5r to^. 

Ufbf TiftUfor v^€»Cy In Timotlieum, ContumeliaiS {f. 
Iniuriarum ) reum* XI. 486. c. /2. ^ 

^t^t^uo) { hhyot , ) Philippicae orationes , XIV. 614. f. 

Ilf^} XjBtv/ov, De Auro» XIII. 592. e. n. 

Orationu multas a Demofihene confcriptas non dixit 

Sronunciavitque ipft, fed ApoUodorus» Pafionis fiHus, 
III. 573. D. /k 

DemoXENUS. Vide fupra, in DamOXENUS. 

[OemUS, qui olim memorahalur XIV. 66o.d. tihi *kr^ito€ 
libar primus dtatur, Cleidemus efl; de quo fupra. 
Std & Demon Ir rtrkfr^ ' krUf of citatur IIL 96. d. 
Fide utrohique noiata. ] 

DeRCTLUS, rtS&us DeRCTLLUS. Scripfit 
*kpiyoKtKky Argolica, III. 86. f. n. 

D E X I CR A T ES , comieus poata. AUCTORUM; 9« 

n>* k^S9 wXAfifJLmi , A fe ipfis (Jve , A k iavican ) 
decepti, III. 124. b. 
PlCAEARCHUS, I. 14. cL Meflenius, Ariftotelis di^ 
fctpulus , XI. 460. f. & 46U 3. XV. 666. b. {Ptrperam 
Muefius oUm, pro Meffenio, ptrhtbthatwr X\. 666. b.) 
Huius fcripta mtmorantur : 
Tlffi *K\iuLipv , De AlcaeOy & in eius carmina Comme» 
tarii, XI, 460. f. & 461.3. XI. 479- d« ^- ^^^'- ^^* 
668. e. uhi temert olim ^#p> *kkKp3jfOi eJebatur- Tum 
XV. 666. b. n. Ex eodem iihro duEtum tefiimonimn , UL 

Hm) to5 TfTf ^Kiiof 0I9V, De Vita (ie.de Scatu & 
F3tis) Graecise, XIII. 557. b. n. ex Kbro tertio. XIV. 
636. c« In^em fortajfe duBum id, quod memoratur h 
14. d. 

Tlip) rSf h 1m> dv#4e# , pe fbleniii Sacrificio ad Ilium » 

XIII. 60). a. b. 

\>MpuwtiC^f^ OJympicuSy XIV. 610« d» 
TpiToxiTiitW , Tripoliticus, IV, 141^ a. 
rifp) TJir «f r l^wiw JucTd^flC^Mr ^ De DefcenAi in Tro- 
phonii sntrum, XIII. 594. e. XIV. 641. e. i. 

DlCAEOCLEsCnidius. }ptotus aSoqui fcriptor , euiusch' 
tantttr 

AtATfifiA) , Disputationes , & qtadm tarum fiber nonage- 
fimus primus , XI. 508. f. n. 

P I D T in V s , Grammaticus , cognomine jSijSAioActJbtr , libros 
edidit ttr mille & quingenros, IV. 139. c.n. Cltatur, 
tadto fcripti titulo, II. 56. d. II. 70. c. ( ex Comment. 
n SophocLj IV. 1 39. c. IX. 39«. f. XI. 477. e. 481. f. 
486.. C. d. (quo ex hco coniefiare poffis , *£^fryD0-f r in De- 
moftbenis Orationes feripfiji Didymum.) XI. 487. e. 
501.6. XIV. 634. e. n. 5lV. 689. b. if^i Aleaeum in^ 
terpretatur Didymus. {Corf. infra, in DlTLLUS.) $m- 
pta emsdtm memorantur, 
'E^iry i»Tf Jtlr iSh "l^w fpapbirttf , XI. 468. d. coiL ib. c, 
lAi de lonis fab. Agamemnotu Nefclo idem--ne , an dher^ 
fusfiient, Eberfainferipttts, 
etl wfbf "lewA ifri^nyw^iif , i. e. Interpretationes dra« 
matum lonis interpretationibus aliorum oppofifae^, 

XIV. 634, e, n. 

Dif) weipi^pvUf M^HH, w comipu Diftione^ IX. 
368. b. 9« IN D E X 

JSp ^furiytw cTpcefiaTaiy i^kymtj Expofitio dramatuni 
Phrynioii» (certe, in Phrynichi fiibulain Kfinf Com- 
mentarius) iX« 371. f. 

DiEUCHES Medicus; cuius difdpulus Numenius Hera- 
deotesy L 5. a. 

DlCUCHIDAS. 

MtyetfiKk » De Rebus Megaricis , VI. 261. e. 

DlNlAS. FUe fupra f^ Deihias. 

DlNOLOCHUS. vlde DeINOLOCHUS. 

DlNON. InEpit. Aiivvffcrihitur^ II. 67.3. XIII. 560^ 
e. ru Sed A /r «r ( rtSius , puto) confianter vttus cod. A. 
in plemore opert. 
TlspctKk , Perfica. Ashm h r? nip^xyi 'trfSLyptATsUf, , IL 
67. a.b. AiVon^ Ir To?r nfp^iito?r» IV. 146. c. XIIL 
556. b. 560. e. XlV.6j3.d. ir t^^ riff^a-ixAr , XI. 
503. f. h rif fripLvrif Tcvr TIs^ikSv rSt 'jr^ennt 0vr- 
rk^soft , libro quinto Partis primae Hifionarum Per* 
iicarum , XIII. 609, a. n. 

D 1 o ve/ Di o N» Academicus, A/«r • tg ^htuiftifjLUt ^ h 
34. b. /i. 

D I O C L E s Caryfiius , Medicus, I. 32. d. IL 46. d. 50. b. 
53. d. 57. b. 59. a. IIL 74. b. VIL 309. c & 326. a« 
colL 320. d. Nominatim facpius citantur eiusdem 
^yistvk , De tuenda bona Valetudine , IIL 86. b. 1 16. e. 
& plerumqut qvidem ir ^firtjf ( primo libro ) ^ytstfiif^ 
tu n. 6i.c. 68. d. IIL 110. b. 120. d. VIL 305. b, 
316. c. IX. 371. e. 

Ah hoe opere fortaffe non dherfum fuit illud, quod 
VII. 320.d. his verhis citatur , AtoKkit Ir m-pmr^ rSw 
Wfilt TlKslffrApy^of *Tytstfiif: & brtvius etiam, 
if rtiit *!rf\t FlXff /tf^Tap^oy, VII. 324. f. n. uhi 
quidem mendofe ^fibt KAfiTctp^or %mlgo legehatur, 
Hsfli ^AfttffifjLttf ^offMLKetf , De Venenis, aV. 681. b. 
Memoratur idem Diocles etiam XII. 5 16. C. eontm in 
numero , qui ^O^^sl^tv rt%k fcripferunt : five quod ipfe 
hoc tituio lihrum ediderit ^ five quod in libris *Xyistf6t9 
multa dt hoc gcnert praecepent. 

D| OC L E s Comicus. Cuhu fahulae memorantuf, 
ekKttrrA , Thalatta , ( mefetrids nomenj XIIL ^67. c. 
K^KAi»Tffr, Cydopes. K«AA/«r 2) Aisxj^nt Ir Kt/nAoKp» 
IV. i40.e. VII. 306. a. /1. (^uhi idem exhihetur fragmetf A U C T O R U M. M 

fum, MtoJ jfimpDeuir CaUiat trihmuir Fll. a8£» a. b.) 
Xn. 544. t. XV. 667. A 
fAiM^nt^ ApeSy X. 426. d. 

D I o c L I D E s , ^ioKhittiif^ Abderita « defcripGt Helepo- 
lin , qua in oppngnatione ufus eft Demetrius , V. 206. 
d. A. 

Diodorus Afpendius. yuU tnd. Rtr. & Pcrf. 

DiODORUs, GrammaticuS) Ariftophaneus , IV. 180. e» 
Conf, Fabric. BikL Graee, 7. //. pag. ' 777. Nudc citatuf 
cum Ajnontt uhi dc voc, i^aUhtut agiiur, XIV. 642. e. 
fciliat cx Pamphili Lexico. Sic & XI. 501. d.* e. n. de 
phialarum quodam genere ; uK olim *Bfiletff perperam 
editum erat. Scripta laudantur , 

TfiS^m lT«AiJue}, Gloftae (f Rariores voces) Italie* 

cae, XI. 479. a. 
Ilflhf AvKi^fieHt « Adverfus Lycophronem libery XL 

478. b. /r. & ibid. c. Forf ex eodan Uhro duflum teflimo* 

nium XL 501. e. n. 

DiODoaus Periegeta, XIIL 59?. e. it. De fuo agens 
Vojfius lib. III. Dc Hiftonc. Gr. pag. 357. ait, Plutar^ 
chum kuius meminijffe in Thefeo, in Themifiocle, & in Ci* 
mone. Athciuui teftimonium practcrlcrat di&gentijjimi viri 
obfcrvationem. ( Diodori , ncfcio cuius , ^kir^myi^wvfpLUr 
Tfli eitat Lairdus , IV. 2.) 

DiODORUsSiculus. 
Ilip} BijSAitfAfxiK, De Bibliotheca , XII. ^41. e. tM ^tef. 
SiMA, tp 7otf «Tip) Bij3AioA»xir<. ReSus dixiffct iv rm 
illSAifMity. Sed& alios libros Jlmiiitcr fubinde atat Dci" 
pnofophifta : verhi cauffa , Clearchi fi/ovr inurdum fic ct* 
tas, qttafi titttlus fiiijffet, 9§fi Bilur. 

DlODORUS Snopenfis , Comicus. Cuius fabulae , 

AvAiiT|»)f, Tibicinay X.4)i. c. {ubi perfona drama&t 
nominatur Criton.) 

'£T/jtAif^<,EpicIerus, Oibahaeres, VI. a^f. e. 239. a. 
240. b. 

DlODOTUS Erythraeus. Hidus laudantttr 
'E^ttfjLepHef ^hhJ^htfefo , Ephemerides Alexandri , X 

434. b- 
D I o G E N E s Babylonius. 
ITfp) liyenitif , De Nobilitate generis , TV. t68. e. 
lUfi M/be«r, De Leg^us, XIL 526. d. ex libro primo. 94 ! N D £ X 

Dioo£K%s Cy nicus. Haius memoramr Sbtfg tol tiiubii ^ 
rioAiTffk ^ Respublica y IV. t59.c. /i» 

DiOOENES Tra^cust ciunsfiiula, 
SfffA^Aif, Seoide^ XlV. 636. a. 

D 1 ON T siu Sf eogn* Aeneus , XV. 701. C. ofator & po2-* 
ta; cur XaKKovt (i. c. Aeneus) cognominatus, XV. 669* 
d. Ncfcio oA Hodderidis acctnfiamt, XV. 669. b» colt^ 

668. e. {Conf. Ind. Rer. & Perf. ) 

tlf^f *AAirr«Mvr A4y«r , Ad Atnenienres oratio » XV, 

669. d. e. 

*Exty§iA^ Elegiae, (in quibus pentameter praecedebac 
hexametruoi , XUI. 602. c) A. 443. d. XV. 668. e* 
669« & 
DiONYSius, coj».GraciIis, e ArrT^r) XI. 47^.t tihi 
cUdtur eias 

fitio carminis Theodoridae in Amorem. 
DiONTSius Heradeota , cogn. Transfuga » VII. iSi.d* 
Vidt Ind. Rer. & Perf 

DiONTSius, cog^ lambus. 

n^) ^akiitruf » De Dialedis , Vlt^ 284. b. ir. 

DiONTSius Leudricus ^ XIII. 609. t Alioquin ignotui* 

DioNYSiUS Samius, 
Ilffp) 7oti Kvxxot/, De Cyclo (mythico t^ tifionco^) XL 
477. d. n. & 481. e. uhi citatur iiber fextus, 

DiONTSiuS Scytobrachion. ( yide Suid. in Aiwva-. Mi« 
Tt/Aitr. Meurf. ad Hellad. pag. 39. yoffi De Hifi. Gr. p. 
451 /^. & Filloif. Proleg. ad Homtr. pag. I9.) HuiC 
nonnulli temere tribuenint Tjt Avhajik^ quorum au-** 
fior Xanthus eft, vetus fcriptor Xlf. 515. d. 

DiONTsius Siculus, (iunior) Syracufarum tyrandus, 

ni.98.c.d. 
"AJ^otrir» Adonis, drama, IX* 401. f. 
^ETiff-ToA*} ^p^f STffv^i9^or , Epiflolae ad Speufippum , 

VII. 179. e. XU. 546.d. 
eff^fAe^^p«r fabuta , tx IX. 404. e. udem trihuimr a Cafauim 

in Animadv. Vide mox , in Dionyfio Sinopenfi. 
DiONYsius Sinopenfts, Comicus. Cuiusdiwttaia: 
*AMrTi{iftffrer , AGOOtizomeous » laculis-petitus, XIV. 

664. d. AUCTORUM. 9S 

Sffyca^Sff^» Tbefiwphom, DL404.es. AU Dsd» 
fiyfius wiSoi mmuM^; Sienio smttm Diooyfio triimi 
Cafsuhonus: ^9 fi imu dbaffa jlthnmmt, s£tBMrms 
ipiuo) trst difaod tpukaan, f»a Ulmm tMfgmni, y» 
iuimodum VIL S79./. /X 401. /I XJL 546^/. 
*0|fbCM*vfwf4 G)gnoinifies, DL ^Si.c XIV. 615. c 
Z»^r«» Servanix, XI. 467.1!. 497- ^. 
DlONTSlUsTlinix, Grammadcms , docuit Rhodi, XI. 
489. a. ( C/. /iii. ibr. £» Pcr^ ) Lutrprttatmr phtabua 
JlfA^fSfTMP Homtri, XL (Oi.D. 
DiONYSius Tryphoob, •Tot; Tfv^K» foLSBm^m 
inttUipini viri dofB : rtSUu vtro fortaS^ imdUgttmr Tiy« 
phonis difdpulusy VL 255. Cii. XIV. 641« a. 
Utfi ^OffjuLTtnf oeNoiniaiDus» VI. 255. c. XI. fO). c 
DiONTsius Uticeofis. (FMc* KM.Gr.T.lLp.iox. 
& 7. XilLp* 143. Nttdham Prolegomu md Gtopom.pmg, 
57« e^. Nicias.^ 
fftffyiJMt , Georgica, ^n» ctctfnrr liber fqiciimis, XIV» 
648. f. 
DlONTSIUS, ntfdo qmu fit, cmims mttmoraimr Uhr 
'(Xvl^TVTiitbr, i. e. De condiendis obfoniis» fivt ommimo^ 
De Ane coquinaria, VIL 326. f. /mo vm duo 0000- 
nantur DlONTSli, XIL 516. c. a. fw ^O^MfrvTiMk 
fcripftrimt; nifi ihi alttrims nomtn corrmptmm tfL 
Vanorum Dionyfiorum rtctnfmm ftdt Mtmrfims, in Nods 
ad HtlU£ Chrtftomaihiam , pag, 3i/ff* 

(Diofnysocles, Medicus, imnse Ddpoofophiflis, f^^ 
de Amimadvm Tom. i»pag» 24. 

DiONTSODOTVS Laccdaemonhis ; csims 
lUftfw, Pa^anes, pnhlice canebamur a Lacedaemoniis, 
XV. 678. c 

D1OSCORIDES9 ImnnofUnty Ifocrads difdpulus, L 
1 1. a. b. 
el ^«ef' ^Opmff IfHpum^ '^^Sf' (^^ Inftituta) quae apud 
Homerum obcmenf , L^. e. mhi prolixus iocus, de Mo» 
ribus Heroum apud Homerum, indt a cap. 15. usquc 
cap, 18 mtd. 
U^ktTtUL KtuutAitJLwUn , Lacedaemoniorum Respublica, 
IV.* 140. b. 6» f. ( Conf. VoJTnt Hiftoric. Gr. /^. 3 $9.) 
^w9fAnfut/rA , Commencarii , Al. 507. d. n. 
[Diotifflus AthenieiifiSf X. 436. e. ptrptram in Indict ^ l N DEX 

DaUcampiano tamquatn fcriptor rtctnfuur ah Athtnato 

cUaius, Quo errore declpi ft paffus tft lonfius, De Scri" 

ptorib. HtJL Phil. JL 15, 4. pag. 234. ] 
DiOTiMUS Olvmpenus, familiarisAthenaei» nefcioqmd 

fcripfit, ubl de Cleobulinae Liadiae Aeniginaubus fo* 

piofe dtjferuit, X. 448. b. c. n* 
DlOtlMUS alius eft, & vetuJUor fcr^tor, cuius citatur 

^H^KhjiA y Heraclea » XIIL 603. d. 
D io t i m u s StoUuSf Theotimus nominatur apud Noflrum^ 

XUI. 611. b. /i. 

DlOXlPt^us, comicus poeta. Cuius dramata : 
^AfTfjropvo^xJbc y Antipornobofcus » Leoonis adverfa* 

rius^ lU. 100. e. 
*1^70ft9yp^oc , Hiftoriographus» III. iio. e. Probabillur 
fufpicatus eft Vojfius , (<k Hiftoric* Graec. lib»JlLpag, 
359.) dramate ifto Dioxippum fabuhfos rifijfe hiflortcos. 
^iKOfyvpoff Avarus, XL 472. b* 496. f. 502. d. 

£Diphilus Caryftius, petperamoRm hic pofitus ^Diodes 
tft»tx IIL 74. b. uifi temtre Dalccampius Diphilum pro 
Diode nominavtrat, ] 

DlPHILUS Comicus. {Confi Jnd. Rer. & Ptrf) Tacito 
dramatis titalo citatur, L 23. c« II. 35. c. {ubi vini 
laudes.) 47. b. 52. e. f. ^^-A, 67. d. IV. 156. b* 
168. c. V. 189. e. VI. 236. b. IX. 383. f. Fabulae 
tiusdem commtmoranikt hat : 

^Ayfottt^ Ignorantia , /ve Stultitia, XV. 700. c* ^^thoi 

n KctAMcLTirr if 'A^yoif » IX. 401. a. 
*AftK^o)^ Fratres, Al. 499. d. e. 
AifnJtrsi^nff vtl Aipn^iTUxof^ {pnk, ovc. dat. fi.) Mu« 

rorum expugnator » XL 496. e. cuius dramatis J^ia- 

ffKtvh y id eft , inftaurata editio , titulum habuit Euroil- 

'/of 8 STpceritfTifry XL 496. f. 
*AvAff»lhlJLsvoi ^ Servati, Liberati a periculo, XI. 499. c. 
^A^Aif^of 9 Infatiabilis, IX. 370. e. 
'A^oAf/^rovo-A , Defertrix, IV. 132. c. n. Sed duhitanter , 

Ai^tKot i ^Sifft^^of if 'AiroAfiTot/a^if , IV. 133« f* 
BAKhLvuov 9 Balneum , X, 446. d« 
BoitfTiof, Boeotius, X. 417. e. 
TifjLoc , Nupfiae> VL 254. e^ 
AtAfjLdL^AfovfftL 9 Aberransmulier, III. iii.e. 
'£jM7«, Hecate, XIV. 64j.a. AUCTORUM. ^ 

lEAinrff^mr, Heienophori., VL 223. a. n. 
"t^w^fot , Mercator , VI. 226. e. 227. e. VII. )i6. t 
*£y«)^omr, Parentantes, IV. \6%.t 
lifwyrff 3 SrpstTKvrtK , Eunuchus fiveMiles, XI. 496. 

e.o»f. Cmf. fupra, kl^n^tTiix^^* Nudt^ Af^of 

STftfTiiM-y , XV. 700. e. 

Imyf^f^ Pidor, VI. 230. f. VII. 191. f. 
*HM(itA«tf, Hercules, X. 421. e. 
^lify&f^ Hcros, IX. 371. a. 
en^ivf «Thefeus, Vl. 262. 1. X. 4)1. b. c. 
KlifAfku , Leoiniae , VII. 307. f. 
Hfn^tirioff Mnemation, quafi Monunentulufli , III. 

124. d. 
UfulifnrraHf Puerorum amatores , X. 423 . e. f. 
TUfknnf^ Paraiitus, VL 136. b. 238.^ 147. d. TL 

412. b. 
HifaUit^ Peliades, IV. i ^d. f. 
lUtf^irrnfy Fithnu»^ 9 ifiye forf Tfifairrnf) XI. 4^ 

e. «• 
n«AWf«>f(iP», Cqriofus, VI. 225. a. 
S«v^, Sappho» XL 487. a. (i^i comptllaiMi Archi|o« 

cbus. ) Xlfl. 59Q. d. 
STf«tTf«Ta^. Vidifppra, in thwx^* 
XvfUf^j Syiioris, ^nurtmdA nomtn^ VI. 247. 9* XIV« 

6{7. e. Eiusdeoi dnmati^ gova edi^'|0, VL 247; 

TiAiTMr, Telefias, VI. 258. e. XIV. 640. d. TiASi^k» 
Tflefia» {tamfuam muUerU nomin) fcnhitur in ImSce 
Dak€ampkano , & apud Fabric. in BlbL Gr. At virile ho« 
tnen nons vifum erat : /dlicet nomen parafiti iUius , cuius 
tnores in ifto dramate notantur, ut docet jithenaofs VI. 
A^8. e. Idtmque ilU parafitus ^ ni faUor^ W^ indua^ 
batur in minutq fragmnta , ouod hfftur XI Y. 649. 4«. 

{lAfasjrmt, vide tlii^^rnf.) 
PiPBiLUS Laodicenfis. 

ni^) riff Nf jcctf/ioy eiifKtit«r , In Nicandri Theriaca Com« 
meQt^rius, V|L 314. d. 
DiPHiLUs Siphnius» Medicus, IX. 369. d. vixit aeta- 
fe Lyfimachi regis, fucceflbris Alexandri, II. 51, a. 
Scr^^ 

Ilip} Tiif vpi^9ipi/uttf#f 7f i^ Niiwri na) reic ^TyuufWCt , 
Parsl. C ^ I N D EX 

oe Alimentis ^ftvt Cibo & Potu) Aegrotorum & Se* 
ne valentium, 111. 81. f. 90. a. 106. d* Tum Uius Id* 
ats, dePifdbus, yill. 355»a.&feqq. Poiro, XIV. 
6fo. a.b. ubi if rf ^r* r. ^p. roir *T^. jut) rorr Noa*. 

£x ecK/rm vero /ie^ni duBafunt re&qua omma teftmonia^ 
auac frcquentijffima , tacjio optris tltulo , citavit Atkenaeus. 
Il.5i.a.£»f» 54.a.6*ib.c. 55.b.6'f. 56.a.b. 58^0. 
59.a. b. 6i.c.d. 62. c.6*f. 68. f. 69. e. 70. a. 71. e. 
III. 72. e. 74* c. 80. b. 90. a.c. 91. e. io6.c« 120. e. 
IX. 369. d. 6* f. 371. a. 6* ibid. b. & e. 

DiYLLUS Athenienfis. 
^iaufitttf Hiftoriae; quarum citatur liber nonus, IV* 
1 55. a. /1. 

Tacito operis atulo citatur Diyllus, XIII. 593. f. n. 
uK ex Laertio Didymus corrigehdum conieBaverat Cafaub. 

DoRiEUS poeta, fcripftt Epigramma in Milonem Cro- 
toniatam , X. 412. £ /1. 

Do R I O N. De hoc confule omnino notata ad VIIL 337- b. 
Adde Ind. Rcr, & Perf, Scripta : 
TtetfiyiKbfj De Agricultura, ill. 78. a. citatur auBoritate 
Tryphonls» 

nif>) 'Ix^wr, De Pifcibus, III. iiS.b. VIL 282. c. £'e« 
285. a. 287.^. 297.C. 300.^.6*^. 304.c.£'f. 305.e. 

|o6.e. 309.^. 6*f. 312. d.^^f. 313*6. 3i5.b.6*c. 

I. 6* f. 319. d. 320.d. 33l.b.6>e. 317. f. 328.^.6» 
e. 330. a. 

DOROTHEUS. 

nipi 'AAtf^«r<rpo9 /Imp^ti, Hiftoriae De Rebus Alexan* 
dri : quanim citatur liber fextus , V II. 276. f. Quod opus 
ad Afcalonitam Dorotheum refertur in Indice DaUcam" 
piano, De Dorotheis confulc Vojftum , lib. IJL De Ht- 
fior, Graec, pag, 361« 

DOROTHEUS Afcalonita, Grammaticus. Ctatur tacito ope* 
ris titulo, XIV. 658. e. Item IX. 410! a. n. ubi quidem 
nude Dorotheus. Quod vero ihifcrihbw , A«pMf er <pir' 
ffK&f Koi h ro7( rSf Bypy «wo»r {ftve quod aliudpro' 
prium nomen ibi fcripferat Athenaeus) ^etrpioic riS^iyi'^ 

2fp«9(«f « non in iflis verbis, cum viris doffis , titulus H^ 
ri alicuius quaen debet ; fed hoc <&xit E)OROTHEUS: 
II in veteri fcripto« quolnilituta Thyreonidarum con- 
» tiacntur , haec fcribi de Luftratioae luppiicumy &c« i AuCTORtJM, ^ 

itffp) *Kfri^6vlf XMi irtfi rSf^ntfk 7o7r p§ot(foi< l'oBm^ 
fjLf^ctiipotf^ K»(A,tii9U MdtTTvwf 9 De Antiphane, & de 
Mattya cuius roentio fit apud recentiores ComicoSy 
XlV.662.f. «. 

iJ^smt W9Ay9^\ , Didionis colledio : cmms auauf liber 
centefimus odavus, VII. 319.^. /?• Ex quo Athinan 
loco duHum eft id quod Euftathius habtt ad lUad. '^'•pagm 
1409. L 3* (pag. 1297. uU Rom» ) quo nfptxu HarUfiui 
in his quae i^ Dorotheo Afcalonita commtntatus tft^ 
BibLGr. T. 1. p. 511; Idtm o/^iu Afcalonitae Diodori 
fptSaJpt vidttur Sghoitaftes ilit Vtnttus ad Iliad. nf. {nan 
f\ ut ptrptram in Ammadv, noftris ad Athtn. VIL 329. d. 
txprtjfum ) vi. 151. cum ait, BtiSapof iv TfttLM^r^ ft^ 
rtj^ tnV *Arrtiuif A«^m»^. Nam iiiud quidtm vix uiiius 
momaui srgumtntum tft, quo prohart FiUoifoniu condtus 
trat^ ( in Froitgom^ pag. 30 txtr. & feq, ) l^heodorum 
iftum divtrfum inttiHgi dAtrt ab Afcaioniu. Cttu Ai-* 
j^eif awttyttyi ^ magno Obrorum numtro comprtktnfa^ 
diftr» Afcalonitae Wiodoro tribuitur ab Athenato. Ex 
todtm opert duSa etiam fortafft funt quat leguntur apud 
Athcn. IX. 410. a. 6^ XL 481. d; quibus locis nude qusdem 
Dorotheus nominatur: ac pojjit etiam poftcrior pratfer^" 
ttm iocus , ubi dt poctdis agitur^ ad Sidonium Doro- 
theum ptrdntre , qui in fimiiiimo arguniento diftrtt nomi^ 
ndtur, aL 497. e. Vide contbtuO ddndt. 

DOROTHEUS Sidonius 9 GrarHmaticus , tacito fcripti ti^^ 
tulo ataturXL 497.6. Confir quac proxime ante notavi^ 
mus, ubi de Afcalonita Dorotheo. Apud neminem att^ 
ttm aiium ottRortm memoratum iftttm Sidonium Diodo* 
nim rcperx. Dorothei , nefdo . cuius , libtHum irsf^ rSf 
i^ifett hiyofjiisetf hS^setf iaudai Photius, Cod. cirim p. 
171. ed. Hoefch. 

DOSIADES, J^n^tkidLC, 

KfHTfXflt, Cretenfia : f tfbmffi oCtfncr liber quartus , IV, 
143.3. 6» VI. 264. a. 

Draco, Corcyraeus. 

Uif) Ai6etf, De Lapidibus, XV, 691. d. n* 

Dromeas Cous. Plde Ind.Rer, & Perf 
D R O M O N , poeta comicus. Cuittsfabtiia , 
^tthr^ix^ rfaltria, VI. 240. d. IX. 409. e. 

DuRis Samius, fiater Lyncei, Theophrafli difinpulus^ 

G % 100 I N D E X 

HiAorianim fcripror, patriae rjrrannus, IV. iiS.a. 
VIIL 337. d. Vidt auBora diatos m Ammadv. ad IV. 
laS. a. Ouus diafUar 
rk ir§f) *Ay«AoKxiiet y vtl ttl 'jrnA 'Ay«toxXfo *Irro^/cei ^ 
Hifloriae de Agathode, XIL {41. f. cx lib. lo. XUL 
6of . e. ex lib« ). XIV. 6i8. b» tx lib. a. Nu^ autcm 
cauffa erat, eur^srifi * Ay ahtLkbvf pra irtft *Ay^KKiit 
fcriptmn maluerim, inAnimadv.ad XLL {41. C Nam in 
aUisfiniBhus likrorum utuUs pariter accufadvo cafu utun* 
tur, V. c. ai w$f) 'AXf ^aerj^por ( non ^A^^kfffW^ *'^f 
phLt : & eodem prorfus modo , KeUJJetc h iyfiif TiSr 
9tfi 'AyttltxxiA *lrTfti9^ Xll. 54^. a. b. 

Uep) Bifiitlfw im) So^oAAitvr, De Euripide & Sopho* 
de f IV. 184. d. 

^lrrefleu^ Hifloriae, IV.ijf. c ex lib. 17. VI. 2^3. d. 
ex lib. %%. ex fto ihi adponitur Carmen IthyphalUcum 
in Demetrium Poliorceten. VL tc). d. X. 434. e. ex 
Ub. 7. XII. 5)5* e. ex lib. 21, XIL 542. b. ex lib. \6. 
XLl* {46. c. ex lib» 23. XIIL 560. b. cx lih. 2, XIIL 
606. c cx lib. 9« 

ItotiXcriak, Macedooica, IV. 167. c ex lib. 7. VL 
249. c. ex lib. 5. 

^oLpdmf ^Ppn ^ Samionun Annales , XV. 696. e. n. 

Tacito operis titulo teftis cltatur Duris , L 17. £ 19. f. 
VI. 231. b. XI. 504.0. Xll. f2f.e» Xn. 529. a. uki 
de vitae exitu Sardanapali «fiiTentit a Qefia. xSL 532. t 

E. 

ECHEMCNES. Hmus ettantur 

KftirtKk^ Res Cretenfes, XIIL fet.f. 
ECPH ANTIDIS, poHa fcenicus: ctdtu irama 
SS^Tt^i, Satyri, III. 96. c 

EmMELES. Vtt& EUMELES. 

Empedocles» Agngentinus, Pytha^iicus , I. 3 . e. 
phyficus, VIII. 334. b. £^65. e. ukduo v^^ de me^ 
temp^choji. X. 423. C Xu. 510. c {De uipedoclc 
erudite nuper commetttatus eft Frid. GtdL Stnrn^ tn Uhro, 
cui titulusg «Empedodes Agrigentinus. De Vita 8c 
nPhilofophia dus expofuir, Carminum Rdiquias ex 
•aotiquis fcripcoribus coUegit, receofuit & lUuftra- AUCTORUM. tot 

»vitF, G. $nirta. Lipfiae 1805.«) A^ Atlunaium 

Umddntur Enpedocris 
X«l4i^«), EKpiationes; aurmtn s rksffodU dtcantan fili^ 

tum, Xiy« 610. c. d. 
Empodus: nefdo an eornptumvin nomin, adus atantur 
*AT0fav/t«orfVfu&TA> MemorabiKa, IX. )70v c* n. ubi dt 

Soarau per cappadn iupanfolUo. 

^L 9 AEMETUS* 

TUf) 'IxK^oN^, De Pirdbus , VII. 318. f. 

\)4AATvria^r, OpTartyticus» /i^ oe coikBendis Ohfo* 
niis, II. 58. b. ilL 88. c». uhi h 'hfrvrtitf. VIL 
294. d. 207. c 504. d. (uU if *04atfnntumt.) 505. e. 
{mfi ifiud tiftimomum duHttm txUkro DtP^dhu.) \l%» 

b. 313. b. IX. 37K e. 387. c %gK*t XIL<i6..Cft 
XIV. 661. d. 

EpARCHiD£S,L30.b. fi^d. II.6i.b. 

Eprippus, Comicus. I. 28. £ 29. d. IL 38. b. 48.0. 

2. e. 58. a. {ftilocus tft ex Ephcbis.)^ 6t. a. /a^j»- 
iaudantur: 
^AprgfMt , Dtana , IIL 1 12. f. 
Booatfttt , Bufiris, X. 442. d. uki Hercules lo^iens indu^ 

citur. 
r«pt;W, Geryooes ^five Geryon. U. 63. c. jk VIII. 
346. f. 363. c IX. 370.. c. 

*E(jLwo^ > Negociado, DaUc. Rt&uaB, Captura, Merces 
ineretrida^/coii^ Cafauh. ad Sueton. Cakg. c. 40.) VIII. 
363. c XIII. 572. e. luiipcrpcram olim iStyjtuaf* P^ 
•^E^iinwf.) XIV.617. £ 

*'£9«j3of , Ephebi, II. 38. a« n. X« 423. d. XL 482. c 

XIV. 642. e. 
Tlpmi y Circe , X. 430. e. f; 
KvJ^arr , Cydon , VU. 322. d. XFV. 642. e. 646* £ 
K«vct7<W, Naufragus, XL 309^ c 
*0j8«M«^M » VIII. 339. a. Conf. conunuo dunde. De ifio^ 

Aifli^ipoir yide III. tii. b« 

^C^oifi S *0^AM9ip«i , Simites five Obdiaphori , XL 
482, d. Sic (fdiitm titttltts fahtlac exUtetutin IndUeDom 
lecamp. Nec tamenfatts certum e^^ ttttam ea mde mf u tfa^ 
hdam duobtts ipis tituOs infcriptam fviffe i ncc enim ait 
Atkenaeus , b ^fioi^tc 8 ^OjSt Xici^)^if , ftd b 'OfAototc 
i tf ^Ofithiutflfmft fuo indicari videtur, incertum ha^ 

G 3 w» I N p E y 

k\iff<^ P^Ipnofophjftam , ^trum cx fabula *.OfJLo(o^ duffum 
•jjtt ufCmomum adlatum , an cx fabula *0^shiAqti^t€, 

IttfATA^Tiff , Pcltafta, VII. 289. b. VUU 347. b. IX. 

380. f. 
^«MTcpji, Sappho, XTII. ^72. ^. 
^iAvp^, Philyra^ (ineretrigs nomen ,) VII. ^86. e. VIIL 

359. f. (ubi ptrper^ olim ^ifn^rwof pro ^f^i^jr^jrof lcgcho' 

tur.) XIII. 571. b. 
Ephippus Olynrhius: fitipj^^ 

andri fc Hephaeftionis exleqiiiis, III. 120. e. IV. 146. 
C. fL {jibi quldtm pL 9 r tt, i^Ku,yii t prg Ttt^^tfcribitur.) 
X. 434. a. XII. 537E* dt & e* 538. a. 
EPH0&USy h avyypAKpwt^ L e, Hiftoriarum fcriptor» 
XII. 5 1 5« e. 523. e. Reprehtndltur a Botybio, ob ca quae 
de Muficat invtntiont dgetrat j XlVi 626. a. 
iifp»pLAr4k% D« Inyentionibus. iif^ roif Evptffcct^i^ IV, \i\. 
C« h fivrip^ nrfp) Eif^fJLAfttP^ VIII. 3 52- C. f r roit 'jrifi 
^iftnpu XIV. 637. b. 

*Irrop/<if , Htftoriae. III. 105. d. tx Ub. i. IV. 154. d* «at 
Ub. 6. VII. 311. b. ex lib, 5. XI. 500. j>. <x lib. 18. 
Ephorus, aut filius eius Demophilus, Hifloriarum li- 
bre trigefimo, citatur VI. 232« d. e« 
|)PICHARMUS, Syracufius, XV. 698. c. jpoeta fceni- 
cus , nudt nomine Syracufii poetae VIu. 362. d. /i. 
infignitur. Tadto dramaus titulo citatur, I. 31. a. II. 36. 
c. d. JA fjih ^va^itLf ^oivii, &c. II. 49. c /i. de Oedipodis 
^enigmate. {forf. exfab. cui tit. 'ZKpiiy^, Conf Anim^ 
#^v. r. ///. 1^4^. 617 /f. d» T. VllL pa£. 401 fq.) II. 
56. a. 57. d. ( II. 58. d. y^</i^i pro Ka) IjTrixA^fi.of /f- 
pndum Jtce) itAKifj fcU. Antipkanes. yidt Anim^dv^ 7, 
yjlL pag. 4Q^^.) II^ 59* c. 6o.e, f. 63. c, 64. f. 65. b. 
6* ib. c. 6S. b. 6» f. 70. a. ^f. V. 2 10. b. VII. 504. e. 
9. ex Hebts Nuptiis , ut vidttur. VIII. 363. f. praefenti- 
bus praeflantioribus tacendum. X. 4^9* s* ebrium iq 
fcenam produxit. IX. 400. c. ^. 479,^, b. (exChi* 
rone , coU. XIV. 648. d.) XLV. 645. «r, XV. 698.^. 
Dramata Epicharmi lauda^tur: 

^kyfmofiflnt j Rufticus , III. 1 20. d. XV. 682. a. 
. ^hhJwon^ Alcyon, XIV. 619. b. 

^At«a^tcli, Atal;mrac, ^lVt 6i^.A* {Afud Etymob^ A U C T O R U M. 103 

fms voe. *0piyttf9f^ ^^«630« A 5P. Uptur*Eifix* i^ 
hrAhkf7n.\ 

ttLKyjtt^ Bac.chae, III. 106. £ 

Bovtf^ipir, BuficM» X- 411* b. 

r«L x«e) :^ceAdt0'^«, Terra & Mare, III. lof^b. 106. e. 
i2acd. VU. 3i3.a« 323*3. IX. 370,,^. :2UV.645.f. 
648. c. 

/^thfuffoi , Dtonyli, Bacchi , IV. 1 58. c 

*£A7k a IlAoilTof , Spes five Plutu4« IV.. x.39. b.. VL 
23 5. e. 

*Eop7k , FeftiHn , Dies fefti. IV. 160^ d. chaiur ^Ewix^^ 
(A9f hf xi *Eo^$ x^) Nce^oir : ui^ vukatur duplex ttmlus 
fiaffc ttnius dramatis ; mfi fortajfc Jut) tr ^nfi fcri^ 
P^at Atkpi^us, tu duo ftterint divtrfa dramata, 

"mtif {fiyc,M>QncQ ididmatc, ''Hj3«r) ykfjLot, HebesNu* 
pti^, in. 8{.c.d. 9».c. 91. f. 1Q5. a^b. 110. b. VII. 
182. a. 285.3. 286. b. 2^7. bv 2^S^h^iis. 295. b. 304« 
c. 305. c. 306. d. 3o8.e« 309.^. ji^.d. Ji5.f.3f6.f; 
5i9.c.d. ^f. 31Q. c. 32i.a^£»b..c. 6* d. 323.0.^^. 
324^ e. t2.5. f,n.\cQlL 321. c. ) uhi ttncri pottraivttl^ 
gafitm kiUtu ;, ntc <nim rtfpuit trochaicum mttruvi pcdtm 
jpondcum in pari ftdt* Xt6^e. 327. c^f. 328. C 330. 
a. IX. 398. d. XlV. 046. b. Cqnfi du/i ^ in Mouf«i. 

^«po),.(i. e. etetpo)) Theorv, l^ati facrorum cauffli, 
m. io6,{^ n. yilt 562. b. VL40S. d. 

XjuxAo»4» Cyclops, IX. 366. b. XI. 498. e. 

K&fULrraif Comeilatores , IX. 389. al« ( Sic & Htfych. 
in ^puytoK Scd apttd Sutdam , in Hp«r Jl ^tapihf^ duo 
iunguntur fiibulat tituli ^. *£^'^* if KctfAtLffrw n 'H^tti- 

Aoyor ka) Ao^6« , Logps S^Xogiua ^ III. 106. e« n. VIIL 
338. d. /1. 

Mr^p)f , Megaris, Meearica, Vlf. 28$. c. IX. 366. b. 

Mot/^Ai , (fivt Pqrice MoiMi > Mufae : quod drama erat 
ftoiatutm (-i: c. nova & emendafa editio ) iliius cui ti* 
tulus "^fiat yapLofy III. iio. b. Citatur auttmfrt^uenttr^ 
«rULS^.e. I-V. 184. f. VH. 282.9. ^97. c 303. e. 
307. b. 308. e. 312. c ^23. a. 328. b. 

NflM-^i, Infukie» IV. 160. d^ f^idc fiHpra, in ^oprk., 

*Ofv€ffMhc fltuT^fcoAof, Ulyflesf transfiiga, IIL I2i>. b. 
IX. 374. e.. 

Wv^tf-fiff r<ev«7br, Ulyffi^ naufiragus, }iTV.6i.9. b. 

G 4 id4 . iKbE-lC 

\>(Aa , Orya , III. 94. f. n. 

rifffatAAof, Periallus, Aliis praeftantior. IV. 1)9. c n. 
& 183. c. n. quo dc loco conf, Animadv, Ton», PilLpag. 
426 fq, TlipieLKof fimplici X Burd fcripferat DdUc tst 
ediia oUmfcripmta IV. 183. C« intcrprctatusqtu crat Peiia- 
Itis ftve Erro. Std utrobique gcnanatam A. habtnt vctt* 
mcmpr, 

Tlhovrof, vidc fitpra, in *EAT/r« 

Tlif^^ lut) HfofiaAAi ^ Pyrrha & Proinetheus , III. 86. 
a. n. Nudc Uifpp^ , Py rrha ^ X« 424. d. 

XiiMPiCy Sirenes» VII. 277. f. 

S^j^, Sphiiix, III. 76. Q. Inde dul^ puio frapnentum 

n. 40. c. 

♦iaortSt»^, Philoaet^s, IX. 371. f. XIV. 628. b. , 
Xtf/>»p,Chiron, XIV. 648.4. n. QuamfabulMn in Pfeud- 
epxdiarmeis ab AthemuO ibi r^erri exijBmant viri do^ 
iSi : at nobu vldetur Chiron iSfcru a Pfeudepiciarmeis 
ibidem dtsti^i. Cohf XI. 479. a. b. 

Epicharmo falfo tribuunttir, adeoque ^iviiwt* 
^ipfiiiei funt , fcripta haeccc: IIoAiTtk , K«raiv, 
Fpafuti, Xtv. 648. d. ^. QuA edamfabulam Chironem 
ab Athenaco refcrri exipmant viri do6S : quod nobis qul^ 
Jem fecus vifum erat. 

Uip) *^iyk^v fcnpfit Apollodorus Ajthenientis : 
quem librum rcfpcjcH Athcnaeus, XIV. 648. d. e. 

Epicrates, Ambradota, mediae comoediae poeta^ X. 

422. f. Cuitts fahulac : 
*Afut^W, Amazones, X. 412. f. 
^AmAccir, Antilais, XII I. 570. b. 6of . e. 
ii^Tp«Tor, Venditu*diiEdlis, VL 262. d. n. ubi fua 

ex Antiphanis cognonline fabula mutuatus eft. 
^EpLirop^f^ Mercator, XIV. 655.(1 
EpiCURUS. ^hAKnihreLrof vocatur a Dapnofophifia , 
VIII. 354.b. Inconcinna didioneufuseft, V. iS^.c. 
Alta voce damavit, nuUum bonum fe nofle, nifi 
voluptatem fenfibus corporis perceptam , VIL 278. f. 
ix libro wifii Ti^Uf, Scnpta : 
flif) *EvimitvfjL^9 *&ridToAJf , De Inftitutis Epifiola» 

VIII. 3 54. b. & rurfus ibid. c. 
9rf^ "E^etfyovfvulgo ^Ef^xoy) 'E^^f ^oaai , Ad Hermar- 
chum (tdj^JHermachum) Epiftolaey SIII. 588.^.11. 
K«r0r, Canoh , UL lot.b. AUCTORUM lof 

S^f(Mr(my, Convivium, V* i86.e. iS^.b. (fag. loj/f. 

ttoftr. cdii.) 177. b. {p, '206. noflr. ed.) 179. <L 182. a. 
Ilfp) T^xovr , qe Fine, /cc/. Bonomm , Vu. 280. a. XlL 

^46. e. & f. {coU. VIL 278. f.) f47. a. 

Epigenes, comicus poeta, IX. 384. a. {ttavM.comot» 

diai , tefte PoUuce.) 
'Afyufhv k^9iffiJLbf , Ar^enium perditum , fabuia Epi* 

genis five Antiphanis, IX. 409. d. Uurquc eddem dm 

tuiofatulam edidiffk vldetur. 
^k%xAi^ Bacchae» Bacchames, (myf i^ Bmx'^9^> ^^ 

jr B«lji^«f r , fcriptum wortuit ) IX. ^84. a. n. 
B«i(x<^«9 ^ Bcex^ik» sacchia vel Bacdiatio, ^IL^f. 

d. IX. tt^i perperam tpuy/JtL olim. XI. 498. e. a. k^/ 

^H/Mv/yjf, Heroina, XI. 469. c 474.3. f02. e. 
MvwfjLknoVf Mnemacion, quafi dkeres Monumentulum , 
XI. 472. £ 480. a. 486. b. 

Epigenes, Grammatiats , (ex Cafauhoni emtndatiane , 
pro vul^ato oSm EpiMSNEs) fcripfiffi vidctur Comnim* 
tarios m lonis dramata, Xl. 460. c n. 

Epiltcus, Comicus poeta. Omiffo dramaus diulo dta» 
tur^h 28. e. Drawtata memorantur: 
ILm^AhijHAt, Coralifcus, Adolefcentulus, IV. 133. b.n. 

140. a. XV. 691. c. n. 
^e^KiffMSy Fur deprehoifus {mfi KetpaJi. oportuit) XIV. 
050. e.ii. 

Epimenes. viie , EpigenES Grammaticus. 
EPIMENlDESCretenfis. Hidc a nonnullis adfcribitur, 
i lihyjvtaiA 'IrrofU^ HiAoriaTelchiniaca, VII. 282. e. 
fuae ab aliis Teleclidae trihuittir. 

Epinicus, comicus poeta. Cuius dramata: ' 

*TTo^«AA6fifr«i , Suppofitae puellae, XI. 469. a« 479; *• 
& b. Rurfus XI. foo. f. quo loco auBor Eunicus* Evri- 
MC 9 tutminatur in vf /. cod, perperam» 
Mrtif jirr4Af/Kff , Mnefiptolemus , X. 432, b« c. 

Eeasistratus MetBcus« lulienfis, XV. 665. f. n. 

iA cuius nomim difcipuli Erafiftratei nominabamur , tu 
lenodoms » II. %i. t & Hicefius, III. 87. b. ) Citatm' 
omijfo operis titulo, II. 46. C Scripta mmorantur: 
h TtfTriv Ke^hhtv ir^yfJtariUj De Univerik Mcdicina 
opus, XV. 665. f. & 666. a. Iq6 I N D E X 

'04<(fTVTix^r, De coodiendis Obfoniis, fivt T^ ^rte Cu- 
liiiariay VII. 324.3. XII. 516. c* 

^liATOSTHENES, Cyrenaeos , Ariftonis Chii Scoici 
difcipulus, VII. 281. c« Grammatieus & poHa : qui nm* 
4t intcrdum Injipiimr hoc nomint , Cyrenaeus poeta, t^ 
II. 36. e. f. n, ntfcio jn 6» I. 2. b. n. Tofuofcnptt titulo 
^tantur iUius tcfilmoma ,\. 16. d. e. %4» b- II. 41 . d. )V. 
l^o.a. qui locus ptrtinere \ndttur ad, Ubrum irtfi Kvuf^ 
fUf : ( conf. quac notamus infra j in lArcophroae. ) ac 
indidtm forfan duBum id fWle^itur aI. 499« e. ^cri» 
pta laujbr^ur hatc :- 

^kfnpmvf , Anterinnys ^ IX. 376^ b. 

*A,p(rr»f ^ Arifto , {titulus Hkri ^b Arifloni Chio dt/itmttu) 
VIK 281. c. qui locus ium rtfpicitur XIII. 588« a. 

*Ap^f r^N, Arfino^, Vn. 276, a. b.. 

'(^itf^roAfltf, X. 4l8. a. rifW 'kyiropa rlf KkxMf§L icri- 
rroAif , Ad Agetorem {fiv^ Hegetorem) Lacedaeaio* 
nium Epiftola , XI. 482« a. 

^fcitf , Mercurius, cannen,V. 189. d. n» VII. 284. d. ». 
Conf. Villotf, Proltg, ad Homtr. pa^. 30. pofi med. 

In EratoHhenis *Ep(A0y Comipienurios fcnpfu TV 
marchus , XI. 501. e. 

VLtfi Ykm^kffiitL^ , De CoQioedfa, XI. {oi. d. uhiin cx^fi," 
tiont fahulat Crauni dUputat advtrftu Lycophrontm. 

^OhyyLmmtui^^ Olyqipionicae, IV.ij4.a« tx libropri* 

• mo. {Conf Laert. VllL 51.) 

Eretriensis, fivt Erythraeus, G^.mmaticus. XIII* 
604. a. Vidt Ind. Rtr. & Ptrf. 

ERQZAS^fivt Ergias, '£p7fi4# yi'£py/<tr, Rhodiuf. 
{Conf Erxias.) ^ 

7k irtp) n«Tpf<rof, /. t. Ttp) *P6/0U, De Rebus Rhodio- 
rnm, VIII. 360. d. e. n. 

E|ilPHANis^ poetria lyrica , XIV. 619. c. ^ 

Eriphus, poeta comicus* Tacito dramaas dtub^ !!• 
{8. a. b. Dramata, 
AMAor, Aeolus, IV. 114* c. 

Mf a/^oia , Meliboea ^ II 1. 84. c. VII, 301. e. XV. 69}% c. 
ntATA^ir, Pekatus, IV. 137. d. ^ 

E R X l A s. {fu/picantur tumdtm tjft qui alibi Ergias nomi'- 
natur.) H^tus dtantur 
KoA99»ri««^i'Colophoniaca, XIII. 561. f. ;i« AU^TP^IUM. 107 

[Ery^ichthony auBor vlao cruuus cx IX» 391. d. Sed 
pigBt toMa monfir4 commmorart : quae iamcn fiddher rt* 
petita videas in Fabricii BibL Gr. Tom lU. p^. ^3*1 

EVALCES. 

'E^riMot, Ephefiaca, XIII. 57). a« 
EvANGELUS, poeca comicus. Cuiusfahuta , 
*AF«xetAv^ef(f r» » Revclata , Nova dupta , XIV. 644nd* ^ 

EuANTHES, poeta epicus. 
EiV T^ TKavxQf t^f^of , In Glaucum hymnus , VII. 25^. c 

]^UBO£US.Parius, parodus. Lattdatur,XV.&/^.L P^fi^ 
habetur Boeoto parodq « ^ntt Siculo ^ XV. 699. C. 

TlAP^iSf fy^Klu, riffaa^f P^rodi^nim Ubri qu^tuory 
XV. 698, a. b. 
E u B u L u s , poto Comicus. Gtatur, tactofahuloi mulo , 
I. 8. a. b. 13, a. 25. b. c. & f. 28. d. {exjab. XKajin,f)f.) 
28. f. 29. a. 34. d. IL 36. d. {ubi loquitur Bacchus, 
de tribus poculis & eo quod excedit. ) U. 47. h.€^t 
49. Q. f 2. b. 65. c. £'e. 66. d. III. 114« f. Citat Eu« 
bulus Ji/?tfm Chaertmonls tfagici , IL 43. C. Eius u^b 
quibusdam utitur Phil^taj, u. 43. f. Gtatur Eubuli te^ 
fiimoraum , IL 63. c. n* fed ^heft tefiimoniunu Fabqlae 
uusdtm dtantur fiae : 

^Ar^Kvhktr^ Ancylton, IX. 369. d^ 3(1 V. 646. b. 3(V« 
668. d. 

*AfJM^tiA , Amalthea » 11. 63. d. 

^kwA^»{kpiMfOi , Servati, VIII. 340. d, 

'Arrioirif , Antiope , X» 417. b. 

^Arrxhoi , Enerves, II. 69. c^ 

AC^», Auge, XIV. 622. e. 

BfAAfpo^rriK, Bellerophon, XV. 666. e. 

r^ri//u»i<riK , Ganymedes, III. iio. a. VI. 248. C« 

rAfltt/Aor, Glaucus. Inde dufHfunt vtrfus, 1. 28, d. ru qui 
ihi Antiphani trihuuntur , per Mpitomatoris ^ia videtur) 
erronnu 

^tti^AKof^ Daedalus, VL 247. a. 

^fyxetA/W, Deucalion, III. 100. e. 107. f. 

^titfvffiof, Dionyfius, (ncmfe^ DionyfiusSiciliaetynui» 
nus) VI. 260. c. n, 

^ihvvffof^ Baccl^us. Fide ZifjufKv. 

i^JAivr, Dolon, III. loa a, XL 471. 4« 

Iji^irn^ Europa, X. 417. c* loS INDEX 

llx*» Echo, Vlf. ^oo. K 

[*IiUfffi«r, ^ cn InJict DaUc h. L ponimr, Ophetio* 
nis ef.] VwF, Ixlon, VIII. 347. d. 
IJf. lon, IV. 169. f VII. ^ft lon , IV. 169. t VII. joo. c jo». d. X. 417. d. 
[K«tAA«i07(/tr, temirca DaUc^ hk pofitus^ Opbeliontf 

KttfjLmhimf^ Cainpylion , Vn. 205. e. XIIL {71. f. XIV. 
641. c* "Am^^ i Ei!^vAor ir K«ftirt;A/#yi, XI. 471. e. 

XIII. 561. c 

X«T««oAAttfi«9M'9 Adglutinatus , IX. 396. a. X. 441* ^ 

XIV. 653. e. «^f (n/ nupenimi Fir daSus mmuu)fiim 
duo tetramttri troehaid: 

««} ^JTpvf Tp«yffiy kfkyiui^ Avrhf k^ oifw ^yn&^; 

Etiam XI. 500. e. pro vulgato MiTMoAA. haud dubht 

KATceJMAA. Ugendum^ 
XifKmrif^ Cercopes, X. 417. d. XHI. 567. c. 
Xki^it^ptt , Qepfydra , {mrttricis cognomen,) XIIL 567. d. 
KvJSoi/ta), Aleatores, XI. 471. d. 
XujtMf. Vide infira, in Tljfoavuffict. 
MK«ffif 8 A»<r«, IIL 168. a. /1. VIL )3a c. IX. 380. t 

Nude, Eu^tiAor h AiJ^tf,^ XL 460. e. 
MffTctxffAAii^ror. Sic vulgo, XI. foo. e. pro K«TctxoAAaim. 
BUcTffitf, Medea, VII. )Oo. c. Conf. Cafaub. ad Vlh 

327. e. Animadv» noflr» Tom. IV. pag^ 4^7« 
MvAo^pk, Molitrix, Piftrinaria, Xt 494. e. 
Mvf-o), Myfi, X 417. d. 
Nctrrior, Nannium , (ouam fabuhai alii Philippidi iri- 

buunt improbanu Athenaio) XIII. 568. £ 
Mctvo-isAct, Nauficaa, VII. 307. f. 
KffoTT)r, Neottis, luvencula, Pullaftra, XI. 467. b. 
%JSi^0vvff 9 n«ri«T«i , Ulyffes vei Panoptae, IQ. 478. c 
<H'/ivor, Oedipus, VI. 239. a. 

Oiri^r i no^Ao^, Oenomaus vel Pelops, XV. 678. f. 
'0Ai8i«, Fortunata, XIV. 64^ b. 
^Of^fntyfive *0fULff9U Orthannes, III. lOf. £ a. 108. a. n. 

& tbid. d. 112, £ VI. 228. f. X. 424. b. 
TliCfifiAor, Pamphilus, XL 473. e. 
rTctrrvx^r , Pervigilhim , XIII. 568. e» 
rTctrivTcti. Vide^Otvwnoi. 

n^AO^. Vidi OlfifULH. AUCTORUM. to9 

ncf9§fio€iAi , Leno, IIL io8. d. IX. 371. £ 
TlfMft€f Procris, X. 411. e. XII. 5f )• b. 
rip§w^U i KifH9ff Adventus vel Cygnus, VII. )0i« a. n. 
SffilA» i Aiifv^of , Semele vel Bacchus , XL 460. e. 
S^T^Mo^tiKttif 9 Coronas vendentes» CorolHvendulaei 

XIII. 557« f. XV. 679. b. d. &* e. 690. e. ForfanetUm 
kttc fptG^ IX. )84. C« ubi q^idim Eupolis wlgo auRor 
nomituuur. 

Z^ry^oiutp/a»» , Sphingocarion , HI. 8o* a. K X. 449. e. 

450. c« XII. 5{3. a. 
Tfft^f , vtl TiTt«),Nutrice8,IIL io6. a. n. VIL 311. d» 

XV. 683. e. 
TiTflLyff, litanes, VI. 119. a. 
^oml^ , Phoenix, IX. 397. a. 
XiftTU^ Gratiae, XIL ^19. a. 
X^ffififM, Chryfdla^XIIL 559. b. 
^flATpM, Pfaltria, XI. 460. e. 

EuCRATES, (^mfcio, Grammaticus^m^ Mn Mediois) III9 
III. c. 

EvDEMUS Athenienfis: nudicus , vuio. Et pbtns quUm 
Eudemos nudcos, fraieuntt GaUno, recenfuU Fabrkius 
in BihSotL Gr, Tom. XI 11. paz. 155. Sed hic, qui de 
Oleribus fcnpfit , idem utique vtdetur ejfe, qui aHbi apud 
Deipnofophifiam £uTHYO£MUS nominatur; de quo fu9 
loco. 

riff) Knx^^9 M Oler3>us, IX. 569. e. )7i. a. 
Evpoxus Cnidius. 
r£r 99floto€^ Terrae drcuitus, VII. 288. c* tx libro & 
DL )94.d. cxlib. I. 

EUEMEEUS COUS. 

^Ufks kfAyp^^Ss jBi^xfct, Sacrarum Hiftoriarum Ubri, 

XIV. 658. e. £ n. M citatur liber nonus. 

t,V^vOK,Medicus, II. 46. i.{Fabric.SiU. Gr.Tm.XIlL 

pug.1^6.) 
Eu E N U S Parius, poeta ; {cuius reliquias iata. in Anale^ 

Brunckii, Tom. /. p. 164 fqq.) IX» 367. e. X* 419. (. 

EuMACHUS Corcyraeus. 
*P#{oT«f(iii^f , Rhixotomicus , Do Radidbns , XV. 68%. e. 

Eu M A c H u s Neapolitanus. 
ml irefi 'Arr/jbcr 'Irr^fki , oe Rebus Hanoibalis Hifto-' 
riae, Xm. 577. a. ex lib. a. E U M E LES, jive E M M£ L C s, (*Erfe^Mfr A£f«) i^ottti atid* 
aui pocta, tr S^TTo/tAfi^a» , in lugulato, aiattir libro 
XI. pag. 563. noftrae edit. Conf. Ammadv. Tom. VilL 
pag. 3 46. 

E V M £ L u s 'Corinthius , audof perbibdtur cajrminis epid ^ 
tui titulus, 
tiTAfofjMyiety Titaduoi pugna, euius liber fecundus cU 
taiur Vil. 277. d. Idem carmen ab aliis Ardino trihd'^ 
tur» In eodeni , puto, carmine lupiter inducttatur faltSltlS^ 
I. ift< c. n. 

EuMOLPUS, Grammaticus {ut vidtiur) & Glojfographus i 
XI.477.a.;i. 483. a. 

E u N X c u s , poeta comictis. 
"AmtA^ Antea. Evr/x»v B ^tKvfjJov "^ArTfM, (a mere* 

tricis nomine) XIIL 367« c 586. e. 
nt^iif , Gvitates. ^iavaajot S Etfrix^r S ^hfirf^iifWfi h 

n^Aftf-i, III. 86. e. n. uti dkiifiMC vet, membr. &po£is 

kSrtiLH conitfiare. Vide Ammadv, 
Porro tvptKof , pro *E^iViJMf , nominatur in vet^ membr. XL 

500. f. n. ubi citatur fabula 'T^o/Sc&XAfl^ircti. 

£tJPHAi>r£&. Sic quidem Ubri kodie exhibent , Ev^irvf ir 
Mai/fceir, VIIL 343, b. n. tdi Ev^pcir refcripfimui 
auSore Suida. 

EUPHANTUS. 

'lerropitLt , Hiftoriae : quarum liber quartus atatur VL 
ifi. d. 

EuPHORiONi Chalciclenfis I IL 42. f. hiftoricus & 

poeta, IV. 182. e. VI. 263. d. Conf Ind. Rer. & Perf. 

& vidt Animadv. ad III. 82. a. Vojf. Hb. /. De Hi/l. Gr. 

pag. 10 ^ fq. Fabric. Bibl. Gr. in Trapcomm catalogo. 

Scripta ciii^ memorantur: 
*A^o<rijrot/fA, tleflituens muliei', tomoedia, XI. $03. a. 

quo dt loco vide Anhttadv. ad XIV. 611. e. 
Tipctfoc ^ Grus, poema epicum. Eu^opioir B ^Ap^^^iraf sr 

rffp«r^, III. 82. a. n. 
Hep) ^l^BfJLiofp, De Ifthihiis, IV. tSi. e. 183. f. XIV. 

653. f. 635.3. &f. 
*loropiKk *T<rour»a«rct , Commentarii Hiftorici , IV. 

154. e. XV. 700. d. 
- Ilf^) MiKmiiSf , De variis Carminum Modulationibus , 

IV. 184. a. n. AUCTORtJM. itt 

yakMift diiltades, (fivi XiAikr , Chiltas) X 4^6. f. n* 
uK i9 Xikikfi , pro iv Xi?akai » lcgendum cmfiurum viri 
doBi, quds in Animadv. laudavi; qutbus dddendus VoJJius, 
Dt Hift. Gr. lih, l.pag. io6. 

EvPHRANOR Pythagoricus. 

Tltfl AvA«r, De Tibiis» IV. 181. & 184. e. 
ITf^ kvKmiff De Tibidnibus, XIV* 634. d. ubitanka 
fortafft idm opus irifi kihSf intelGgendum. 

EuPHRON, G>micus, I. 7. d.-f. Fabulae: 

^A/fA^o), Fratres, IX. 379. c. 

AlrXfflt^ Deformis itoufier, VII. 307. e. 

efttpf), Theori, Leeati facrorum cauiQ, IX. 399« k 

MoC^ctf, Mufae, VIu. 341. b. n. 

nApeutiS$pJfw , Tradita , llL 100. d« 

^Vfiipn^it Synephebi, IX. 377. d« 
EUPHRONIUS, Grammaticus : cuius Uudantur 

*TiropLfnfJUL7A^ Commeotarii, XL 495. c 

Adnotavit Fahricius in Catalogo Grammatieortm Gntf 
corum, BibL Gr, Tonu tlL p. 6l. ( Tom, VLiSt, HarU 
p. 967.) atari Euphroniutn Grammaci<tttn a Suida in 
^iripffnf , & ab Etymologo^ voc. *Ef§ftyfAof. Quihus ir- 
jUmoniis adiieiendum ifiud Athenau noftri, e quo etiam 
titulum operis difcimus. Nempe in tndice Dalecampiano 
laudatum quidem erat Euphromi nonun; fed locus , uki 
ilUus mentiofit apud Athenaeum, non erat ibi adnotatus. 

E.VPotis, Comicus. L )• a. 17. d. e. ii. f. {dc Callia & 
Proiagora, adeocm ex fab, Uhad^i, coU. V. 218« c.) 
n. 52. d. /t. (tmi fabuiae tituium, if TA^tifxoic 9 ix 
Poilua aSeamus.) f 3. a. 56. a. 6» e. 68. a. XI V# 
623. e. 659. d. n. {e»fab. XpvffZ yifii.) XV. 667. d. 
di cotiabo. 

Fabulae Eupolidis citantur hae: 

ATvff 4 Caprae , IIL 94. f. io6. b. VII. 287^ d. 301. a. 

iX. 380. e. X. 426. f. 
*lirr^TfV7oi , Non<*-militantes, Qui mffitiae fefe fub- 

trahunt , IX. 307. c. & e. 
AirhhVKoCy Autolycus, III. 89. f. V. 216. e. ubi non^ 

mhil de argumento &bulae, & de tempore quo ada 

eft. IX. 368. d. quo de loco iride Animadv. Tonu VIIL 

m^ 459- 
BcUr7«i , Baptae , IV. 183. f. n. IX. 370. b. De arga* iis I N D E X 

nunto vidt Inurpp. luvenaL ad IL 92. Oh hanc comoe» 
diam man merfum tjft EupoHdem ab tis Sptos ptrftrinxerat, 
ait Platonius , w$fii fi^^cpas Kmfi^iikf. ( in Kiifliri Pro^ 
legom. ad Arijioph. p. x fq^ Siadas viro tradit, inhtUo 
• eum LactdatmonUs naufrapo ptmjji ; indtfu kgtm lat^ 
tfft^ aiuu vttartt nulitart poetam. 

Aif^^ip Populi, Pagi, III. io6. b. ti)« a. VII. 316. c. 
IX. 373. e. 408. c d« X. 42 f. a. b. 

fiXoTir , Eilotes , Uotes , III. 1 38. e« 

K^Acufr 9 Aflencatores : oua fahula traducebatur Calliaf 
eiusque aflematores. ridt V. 218. b. c. XI. fo6. f« 
6* Vll. 286. b. cum ifuo fta^m. conf IX. 406. h.& dt 
mttro vidt quat tx Htrmanr^ cqniiSura adnotavimus Afdm» 
adv. Tom. VIll.p. 444. Citati^rtadtmfahuia 111. loo. b. 
VL 236. e. f. Vli. 318. e. IX. 400. b« XII. 535« a. 
uhidt Aldbiadt, XIV. 630. a. 646. f. Im&dem dukum 
fragm. I. 22. C uU ftnarius fic fcribtndus : - .- - }>« 
T^ Tov ftvtr^f ihv itftvpLtv* Ix^UTor ^pf. 

MtffixSff MaricaS) cinaedus, XV. 690. e. n. 691. c. 

IlA^jff, CivitateSt IX* 394. e. X. 42^. a. b. 

ITpoo^icATisf, Profealtii, VII. 326. a. n. 

ZTf ^ro^e»Ai/f r y Corollivendulae* IX 384. c. n. tM 
vidtndumy nt Eubulus, non Eupolis, aii^r dtkuerii 
nominari. 

Tee^&pvof « Ordinum dudores, 11. 52« d. /r. IV. 170. d. «. 

#/\ci, Amici, VI. 266. f. 

HfvvtSf yiftc^ Aureum feculum, IX. 375. a. 406. c 
408. e. XlV. 657. a. Indidtm duSium fragm. XIV» 
658. d. 

E t; K I p I D E s , {eonf Ind. Rtr. & Perf) fcenicus Philofo- 
phus, IV. 158. e. /1. & XIII. 561. a. /i. quo ioco ad* 
porutur tius Carmeh in Amorem, tx choro ritfcio cuius 
tragotdiat dtctrptum : rurfusque aBud, XIII. 361. b. n. 
quod tx Andromeda du&tm : ^ XIII. 6oa d« ex Aug^. 
Eiusdtm adponuntur trtdtcim ftnarii, Xlll. 399. £ de 
magno Veneris numine, quod vim fuam exercec oon 
modo in genus hominum , fed iq univerfam rerum 
naturam. 

Euripides & Sophocles tn Tragicts argumeiids ex- 
cellunt, XIV. 652. d. 

Carmen epinicium Euripidis in Alcibiadem , cumi 
vifiorem Olympiaey wum^ratur h%.t.n. A U C TO R U M. II) 

Euudim Epigramma in matrem quamdam, cum libe* 
tis ex fungorum efu mortuam , IL 6i. a. b. 

Tadtis dramatum timlis recltantur Ennpidis edogae, 
II. 36: d. 38. f. 40« d./i. Ux Danae) 66. a. IV. 1 58. e. n. 
159. b. Itx BelUrophonte) VL 247. c. n. 170. c. VIIL 
)6a* e. 6* £ X. 4214 f. 446. a. b. XL 465. b. XIII. 
c6i. a. & b. n. 608. f. XIV. 619. b. XV. 665. a. 
iriJ. b. {ex Antiopa.) Conf, mox fab, AibAor. 

Euripideus edam verfus videtur ejffc IIU , XIV. 616. c. 

quo verfu Telefphorus rifit Lyfimachi cegis uxo- 

rem« 
Fabulae Euripidis citantur hae : 
(Aii»X0f, Aeolus.) fndi duBus^ verfus qui dtatur XIII. 

f66. b. tt. & alius , XIIL 582. d.) 
(^*Aflffdix^ 9 Andromache.) £x ea fab. citatur verfus , 

L 4» b. n, item aUus ibid. 
^Af^pofAila^ Andromeda, XL a^/S. f. Et Euripidis An- 

dromeda epifodium declamavit Alezander in po(lrema 

coena , XlL 537. d. Ex eadem fab. duSi funt verfus in 

Amorem , qui leguntur XIII. 561. b. n. 
(*ArTf6«, Antiopa. ) Ex ea citatur verfus, X. 421. f. /i. 

tamo dramatis titulo : item duo aRi, X V . 677. b. ft. 
( *ApviA«or , Arcbelaus , citatur in Fragm. de Incremento 

Nih , quoid ex Athenaeo duBum videtur, lib. IL cap. 88. 

pag. 279. nofirat editionis.) 
{Avyn^ Auge. ) Hinc du(U verfus leguntur XIIL 600. d. 
KvrhKvKt irpiroCf Autolycus prior, X. 41 ^. c.-f. uhi 

longa ecloga de Atbletis , quorum artem inutilem declarat 

pocta. 
B««x«f , Bacchae , II. 40. b. n. Exeademfabida vethisjion* 

tmUis ufus efi Ariftippus , XIL 544. e. /1. 
(BffXXffpo<^mff , Belleropbon. Hinc du{H videntur verfus, 

IV. 159. b. c. J».^ 
(Aeirecw, Danae, 11. 40. d. /1.) 
l^i^piSTic fAiK^iT^Wf Captiva Melanippe , XII. 5 23. e. /l 

XIV.6i3.d.iT. 
. Hpvo-twff Euryftheus, XI. 498. d. 
*BpnLKhSf 9 Hercules , Ifcil. Hercule; furens ) IX. 409. a. /1. 
6«rffvf , Thefeus, K. 454. b. c. 
IfttriJ^ffr , Supplices mulieres , IV. 1 58. f. VI. 2^0. e. f. n, 
iTToAt/Tor, Hippolytus, XIII. 6oo« b. c. Tadtofabulae 
Pars I. H 114 I N D E X 

thulo citanfttr verba nomuUa , III, laa, b, «. hem Xll. 

530. d. uhi Euripideo verfu Xenocratem cawUatur Ari^ 

ftoteUs. ^ 

( *i^ty{fiidL h AuA//f , Iphigenia in Aulide. ) Ex hac fakula 

verjum Euripidifuhripuit Eubulos comiau, XIII. 569. a. /i. 
YfSa^M , Creflae , III. 97. a. XI. 504. b. XIV. 640. b. 

Kv)eAAK|.Y Cyclops, I. 2}. e. XIV. 65^ a. 658. c. 

MfActr/ir^rif. yide {iia^fMhif, 

iMiiiitty Medea: in qua a Callia & argumentum & car- 
minum modulum defumfifle Euripidem ait Clearchus 
apud Noflrum, VII. 276. a. /1. 6* X. 453. e. /1. Tacito 
& auHoru &fabulae nomine, citatur Medeae verfus 332. 
IV. 1 56. f. vocabulo KMtSf in ^k5v mutato. 

( Of^Tiff-ouf, Oedipus. Inde citatur verjiculus, XV. 701. b. n.) 

Oircvf , Oeneus, XV. 666. c. 

nc/pidovr , Pirithous y ab aDis Euripidi , ab aliis Critiae 
tribuitur , XI. 406. b. 

nAfftf^flirNr, Pleiflnenes, XV. 6^8. b. 

Sfifr^jSoiet , Stheneboea, {uxor Proui , regis Arpvorum) X. 
421. f. 427. e. /7. 

Sx/jponr, Sciron, III. 76. c. Sxf/p»r, IX. 368. d. Monuit 
Suidas, (Tow. ///. edit. Kuft. pag. '^iS,) dupKciter efferri 
id nomen , ^kipoiv & ZKiipetv, Conf, Steph. By^. in Sx^or , 
ibique Holftcn. O Heynii Notas ad Apollodor, pag. 4^. 
ed. pr. ^ 

(TnAf^of , Telephus.) Ferfus inde citatur ^ V. 186. e. «. 

(Tpoc(/ff 9 Troades.) Verpculus ex initio Troadum citatur 
1. 4. a. n. Eodem verjiculo ufus eft Menander apud Athen» 
XI. 474. C. Alius verfus citatur , II. C6, a. b. n. 

4«f0»r, Phaethon, XI. 503. d. 

[^^iififffftti^ Phoenifl*ae.) Ex his citatur verfus 1493. ^* 
4. b. /i. Ex eadem fab, verfum 464. fuum fecit Strattis ^ 
apud Athen, IV. 160. b. /i. / 

^pi^ofy PhrixuSy VI. 264. c. 

Thucydidis in Euripidem Epigramma memoratur V. 
187. d. A. 
EuRYPILUS, auSlor aliunde nobis incognitus , tacito optris 
tbulo teflis citatur in re ad Lampfacum oppidum peifi^ 
nente , XI. 308. £ 
[Euschemus. Perpcram olim XIII. 372.6. legebaturES» 
^X*f*^^ <r*E^flroAM, pro ''L^tirvQf if*E^tJW. Qiti qati" AUCTORUM. iif 

dim error idm Siddae aHdU aeaipmwm eodues» Vide 
not, ad L c. ] 

£l7tHiAS, oratof. 
UTct ^fufti€ y^yof^ In Phrynen oratio, XIII. ^90. d. 
quam orationtm ah Anaximent fcriptam fiujfe ak DtodoruM 
rerUgtta , apud Nojtrum XIII. 591^ 
EuTHTCLES, poeta comicus : cuius ^bma 

^Ao^tfTot 9 *£TirroA0, Prodigi vel Epiftola, III. 124. c. 
EuTHTDEMUS Athenienfis, nonunatur in eorum numero 
aui ^O-^afTMmvjky ( t. c de condiendis Obfoniis vel DO 
Re Culinaria) fcripferunt, XIL 516. C. Ne/cio utrum 
ob librum hoc ipfo liiulo editum , an ob alia fctipta fimi^ 
tis argmhend : quaiia ftttu^ 
rifp) tnsxi^f^ 1 Dc Oleribus, 11. j8. f. III. 74. a« Conf, 

fupra in EuDEMUS. 
Ilfp) Tapixetf > De Salfaoientis , III. 1 1& a. - c. (ubi verfus 
ttonnuih, tamquam Hefiodi^ ab IButhydemo adferuruur, 
quos coquo magu quam Hefiodo dipios , & ah ipfo Eutfym. 
demo procufos exiftimat Athenaeus, } IIL 118. b. Vu« 
307.3. 300.e. 315« f* 328. d* 

EuTHTMUiEsMaffilienfis, (de Nili incremento) /i^. //• 
cap, 90. 

EuxTTHEUS Pytfaagoricus, IV. 157. c. 

F. 
F& ATRES , fui Georgica fa^fenmt, XIV. 649* d. e. it. futa 

QUUITIUL 

G. 

GALENAfSmyrnenfis, (poetna,utridetuf)ignotaaUoquin^ 
XV. 679. c. 

Galenus Pergamenus, Medicus^ (idemque unus e 
Deipnofophiftis ) plurima fcripta ^idit philofophica 
& medica, I. 1. e. 

G E O R G^U S ; five reBius GORGON. • 

Tl§fi tSf f r 'Po/^ dt;fia»r , De folennibus Rhodi Sacri« 
ficiis, XV. 696. f. 697. a. lu Conf. Addend, ad Animm 
adv. Tom, VII L pag. 518. 

Glaucias, Medicus, II. 69. f. -n. (Fabric. Tom. XIII. 
p^* iju ex Plinio & Galeno,) Idcm forfan jui aHbi 

Hi ii8 I N D E X 

544. c. his. Xm. 592, b. XIV. 6{i. f. Quac nflimonia 
omnia duBa vidtntur tx operc^ fubindc nominaiim laudato, 
cid titulus, 
^Tirofd.fnfjLttTit^ Commenfarii» Commentaria, IIL83. a. 
&b. 87. b. 107. e. loS.a. IV. 162. a. VL 248. e. 
249. d. 250. d. VI1L)34.«. 337.f. 365. e. IX. 400. d« 
X* 4iQ- d. 43 ). d. 432. b. - d. XI. 479. d. ( ubi adpo* 
nitur in^tium operisy *£r 7^ «tpiVTfi irbhijii^. ) XL 507. 
a. n. cap. 1 16 & feqq. noftrac cdit. (uhi conxr^ Platonem 
disputatur: conf, Amtnadv, ad XL 508. d. T, VLpag. 

Mo. & ad Xl. 509. a,) XIU« 564. a. 572. d. 585. a« 
V. 621. a. 656. c« 
^TTifArn/cAA {fivc *TvQ(ivfifjutrA^ ut in Indicc Dalccamp. fcri» 
bitur.) *Av^fakrrotf ha) *A>«eA^Taiy, Commentarius 
(ySveCommentarii) de Statuis & Imaginibus, V. 2 10. b. 
ubi pro co quod yulgo firibitur, if r^ i^iypAOOfJiiv^ 
^TwofJLvnfJLetTi i fbrtaj/c fcriptum oportucrat, if t^ liri- 
yfA^fjLif^ *Tvof4iVi(^Tet. Scd nihil tcmcrc mutatum ve^ 

Pcrpcram olim, VII. 290« b. fcribcbatur*}Ayimfifoc 
tf l^ch^olty pro 'Hyiiffiw*!rof if '^/0^90?;, 

Hegesianax Alexandrinus , vcl Alexandrenfis. ( cx 

Alexandria Troade, IV. 155. b.) 
*lrTof (cu y Hiftoriae ^ IIL 80. d. (ubi plura dc ipfo aufbrcJ) 

TV. 155- b. uhiaiam 
UoiifjLareL , Carmina , ciusdcm mcmorantur. 
Tfoiuk , Res TrQianae. T«t l^cK^ximfot i^iypA^fJHfoL 

Tpetiiik avftiif 'HynciAVA^ i *AAf ^etr J^pffvr , IX. 393. d. 

Conf. fupra^ voc. Cephalion. 

HeGESIAS* Huic tribuuntur a nonnuUis 
Kv^puL thrWy Cypria carmina, XV. 682. e« 

HeGESIPPUS Comicus , idcm ( tcftc Suida ) qui Crobtlus 
fuit cognominatus, Scd Athcnacus alids nudc Hegefippum, 
alids Crobylum nominat. Quarc confcr fupra , quac fub 
voc, CroBYLUS pofuimus^ Dramata : 
'AJ^fA^f) Fratres, VIL 290. b. n, {ubi pcrpcram vulgo lc^ 
gcbatur *H^if^otr/pof gr ^iK^oTc.) IX. 405. d. 

#fAlT<eipoiy Sodalium Audiofi» VII. 279. d. n. Apud 
Suiaam vcro ^ihiTAipot cditur titulus, Jingulari numcro. 

Higesippus Tareotinus ^ commemoratur in corum numcro 
quifcripfcruot AUCTORUM. 119 

• \>44tfnmnk , De condteodis Obfoniis , XII. {i6. c. d. 
riAceJiot/yT^^iMbr avyyfMfLfjuL^ De confidendis Placentis» 

XIV. 643. e, C 
HellaNICUS, ( Miiyknatus Ltsbius) cuius fcriphi : 
AlyvTTtAKk^ Aegyptiaca, L 34. a. Xi. 470. d. XV. 

679. f, & 680. D. c. 
*kfk^tL^it ifV '^kfjLfjLwof , (tl yvna^ios) Ad Ammonis tem- 

plum profeQio, (fi modo geniunus Hellanici liber cft) 

aIV. 652. a. futfe partcm Aegyptiacorum conitHavu 

Voffius pag, 449 txtr, 

'^tuiULhifitfti^^ Deucaliooea, X. 416. b..ji^i citoiurhbtt 
fecundus. 

^EivSf hfofAAffltu^ Gentium oomenclaturae, XL 461. a. b. 

*lair9piaLi^ HiAoriaey IX. 410. £ 

HapftofTxtu^ Carneorum vidores : paiam mtttico canrunt, 
panim foluta orationt defcrwti, JOY. 635. e. 

K7/Viir, Origines {gentium & civitatum,) X. 447. c n^ 

^optfrif yPhoronis; cttini c/itfnir liber fecundus, IX. 410. £ 
Di Hellantcis duobus» ahtro MUefio,. alttro Mity- 
tenaeo Lesbio ^ vidt VoJJium vt Hift^ Gratc. p. 448 fqq. 
SciUctt Milefium Hellanicum a Mitylenaeo Lesbio di- 
verfum ftatiut Suidas r in auo trrafft hunc Ltxicograpkun 
probabUt ftdt Sturi^ius m Htllanici Ltsbii Fragmtnds , 
Jjippat 1787. tditts^ laudatus Harlifio ad Fabndi BibL 
Gratc, Tonu IL p. 349 ftq. ntmpt, aut nuUumfuiJft Mih 
lefium HtUanicum « ftd Htcatatum Miltfium a Sutda con- 
fufumfuijft cum HtUanico ; aut eumdtm HiUanicum ptrindt 
& Mityitnatum Ltsbium & Miltfium inurdumfiiijfi adptl^ 
latum. Ctrtt, fi </i/ai Hellanicos novifftt Athtnatus, aUe^ 
Tum MUeJium » Ltsbium i^lttrum , non conflanttr nudt Hella* 
nicum nombiaturtu trat i ftd tum , quan dicity aditBo pom 
triat nomint {ut alids confutvit) ab alttro trat i&stinfiurus, 
In Indice Dalecampiano , ^i/i Cafaubontanis auoqut 
tditiombus ftcundat & ttrtiae pratfixus tfi, in Hellanici 
fcriptis rtctnftntur tdam ThS^^ai , GIo£^e ^ tx paana 
489* a. tdit, Cafaub, Ubi primum monto, trratum tjfi in 
numtro , cum pa^. 487. a. fcriptum oportuijftt ; dtinde 

Cavius ttiam m ipfo auRoris nomint trratum , quum pro 
sleuco , qutm Gratci libri ibi nominant , Daiecampius 
in Latina vtrfiont, {ad cuius pratfcriptum conftSus ille 
Index efi) ntfcio quo fivt lapfu, fitvt qua ttmtritatt, Hel- 
. boici nomin pofucfit. Quod to maximi moMituti^ volui , 

H4 


IM I N P E X 

ne qms v$t fiuftra apud Athenatum moflntm Hellanici 
T^idffO^Af quaerat^ neve eas fortajfe lumori cuidam HelUh 
nico Grammatico trihuendas exiftimetf de quo Fabri^ius egit 
in Biblioth, Graec. & ibidem Hatief Tom^ 21, p, 349. 6* 
Tom. VLp. 368, 

HxLiODORUS Athenicnfis , VI« 229. a. Periegeta , IX. 

406. c. 

Utpi ^hKpeirikemf , De Arcc {j4thenarum) libri quindectai « 

VI, 119. a. quorum diatur liber primus, IX. 406; c* 

Ne/cio an ex eodem opere duBumfit teftimonium, 11. 45, c* 

Heniochus, poeta comicusi cuiu^ dramata; 

Tepyhfif^ Gorgones, XI. 483. a. 

IloAvfft/JtTof , PolyeufiuSy IX. 396. cL 

n^At/ff-fAyftair , CuriofuSy VL 271. a, 

Tp6^fA«r, Trochilus, IX. 408. a. 

HtPH A£STION, Athenaei attate fcriptor pbglarius» 
aUitta pro fuis venditans , edidit libellum , 

Tl$p) rou Av>rrot/ wetp^ *AfAKpiem «Tf^)«eroti, De Coro* 
na ex Amerina faiice apud Anacreontem, XV. 673, 
d« e« ff» 

rif^) rcS weLfk Effrt^frrf f r roTf ^hwopLfHfjLopti^eLffiv 'Ar» 
rt^rrof , de^ntiphonte apud Xenophontem in Me« 
morabiltbus , XV, 673. f. 
HeraCLEON Ephefius , Grammatlcus , & Gloffographus , 
Ut videtur, II. 31. b, III. 76. a. iil.C VII. 303. b. & 
308. f. (^ifo ex loco videripofft, fcnptum ab eofuijjc 
Gbntm ^O^prvriKififed remus, nifallor, nonmfi Tk^^^ 
fctf &4^pTVTfjea) intelligentur , & eae qtidem aliis gloffis 
mixtae.) XI. \py a. XFV. 647. b. Forfan Heracleon 
nominan debuit XI. 479. a. n. ubi vulgo Heraditus. 

Heracleonem Aegyptium , Grammaticum , laudat Fabri* 
dus BibL Gr. Tom, VIL p. 63. ex Suida, ubiconf quae 
Kuftirus adnotavit^ Ephefium Heradeonem filenuo prae^ 
termifit Suidas. 

Heraclides, comicus po^ta, XII. 532. e, 

Heraclides Cumaeus, vr/Cymaeus; cuius laudantur 

nffp^i««^ y Perfica , IL48. c. IV. 143. a. ubidtatur Liber 

t^. rHf TlupoLrMva^riiiSf , Hiftoriae Perficae praemif^ 

forom. XII. 514. b» i^ Perficorum liber primus. Xtl. 

5 17. b. rurfus ex ro7f imypnc^opiifoig UeLpoL^KiyoLrTiKoU, A U C T O R U M. %%% 

HlHACLiDES Lembus, XIIl, 566.2. €anf. Voff. jh 
Hifl. Gr. lih, L c. 20. pag. 1 27 /f. 

*l0Top/eti, Hif^oriae, III. 98. c. ex Hb. 37. VIII. 333»a. 

ex lib. II. XIII. 578. b« ex lib. 36. 
Heraclides Mopfeates , Grammattcus^ VI. 234. d. n% 
Heraclides Ponticus, XV. 701. e. 

Xltfi AiKaio^fnt 9 De luftitia» XII. fii^e. f, «23. f. ex 

lib.2. 
Ilip) *Ef «Tiftfy , De Rebus Amatoriis , Xllf. 602. b. 
Ilip) 'HJ^ofMf , De Voluptato, XII. 512. a. /7. ubi laudatur 

Voluptatis fiudium : fed non pto nonune ifla fcripfifft 

videtur Heraclidcs. vcrum ex aliorum nonnuUorum radontm 
Ilip) Mov0-uifr, De Mufica, X. 455« d. ex lib. 3. XIV, 

624. C. & feqq, cap. 19-22. rurfus ex lib. 3. 

(Heraclides) Ponticus (iunior,) qui Jcc, /. pofl C. 
N. vixit f fcripJU hir/jt<^ in/p^af & <phvttpitLf. Quar^ 
ah Athcnaeo adpellatur e riarTiJiW Ki^^xjifWJni 9 XIV* 
649. c. n. 

Heraclides Syracufanus. Ciuuf laudatur 
*04«^p7VTiitW , De parandis Obfoniis, II. 58. b. ITT. lOf. 
c. 114. a. VII. 328. d. XIV. 661. e. /mm^ dtio Syra* 
cufii Heraclidae in eorumnumcrorecenfcmur, XII. 516. 
C. qui^O^^^Lpnniuk fcripfere : ubi alier fortaffc imclUgcn^ 
i/ifi TarentiDus lUe^ qui Svft^r^ior fcripfit, quifortafft 
gentn quidem Tarentinus fuerat, dvUate vero Syracu-- 
iius,tfitf viceverfa* 

Heraclides Tarentinus, Medictts, IL 53.^. VidcFa;» 
hric. BibL Graec. Tom. XIILpag. 177. Conf Ind. Rcr. 
& Perf. 
St/fit^-itf-ier , Convivium, II.64.a.&e. 67. e. III. 74. b. 
79« e. i20.b. 

De diverfis He raclidis CaSAUBONUS , ad 
IV. 145. a. hoic adnotavit. »Quia plures fuerunr Ite^ 
nracGdae, qui editis libris nomen fuum pofieritati 
»commendarunt, ideo folent distingui accurate: uc 
7>cum fcribit Athenaeus hoc loco, 'EptULXiifnc i* i 
1» KvfjLAioc T0t ntp^fx^ ^vyy pjk^c ^ h rf tetn. rSnf 
ni^typ. rictpcttf-ie. addidit haec, l KvftotTor to^ Ilfp» 
yfffiKk ffvyy pA^f^ ut distingueret hunc ab Hera- 
nci/de Tarentino , qui ^kwaffioLC iDfcriptum librum 
vediderac. Ucriusque memiuic Laertius [lib. V. fed. J ixs I N D E X 

"93 ^4*} ^^ Heraclide Pontico , quatuordecim eiusdjeni 
i»nominis fcriptores commemorans. Cumaeu^, ut vi- 
iidetur> regum Perfidis viQum &totam <r/«nr«r eo 
9>in opere defcripferat, Tarentums , profeflione Medi- 
}>cus empiricus, aegrotis ac bonae valetudiois cu- 
yyrioiis confuluerat. Nam Galenus huius librum ita 
9>infcribit, ricp) "S.KWA^ldLt Ktti ^oKi/jLA^Uf (papfjijLK^f ^ 
» libro yk de Facult. fimplic. Medicam. Fuere prae- 
»terea Heraclidaeduo alii, quorum Laertius non me- 
»minit, domo Syracufani^ qyi j?t Re cullnaria libros 
Mediderunty tefte Athenaeo , libro XII. a 

Hifloriam nonnullorum ex Heraclidis perfecuuu eft vir 
doSius CuRT Spr engei , in Utro cui titulus : »» ^<y- 
» traege ^ur Gefchichte der Medicin, a Ubi Commentatio 
infcrlpta nHeracUdcs von Heraclea, von Erythraea, und 
n von Tarent, Gefchichte diefer drey oft miteinander v«^ 
nwechfilter Aiaenner.u inferta Tomo L Fafc. 2. 

Heraclitus Ephefius. IV. 134. K 178. f. XIII. 6io. 
b. uhi^ deleto pofl%yit9 commate, fic fcriptum oportuit^ 
TlokvputSiti fiov *iyjfif oi itikvMt* 

BeraCLITUS^ poeta comicus , ignotus alio^uin i cuita 
drama 

Efri^A^r» Hofpites ezcipiens, citatur X 414. d. 
Her ACUTUS Gloffographus , qui XL 497. a. ex PamphUi 
auHoritate citatur, videtur cjfe HeracLEON Ephefius, dt 
quo fupra. 

H £ R I N N A, poStria: cuius Uudaiur rbfiffActTfor, VII. 

283. d. 

Herme AS, *Efifu/<ir : {nefcio aa Methymnaeus, de quo 
mox. ) 

Uifi Tov Tpvfflov '^'Trh/ifietfoe^ De ApoUine Gryneo, IV. 
149» d. n. i^/ ciVii/2/r liberfecun^lus. ^</ Methymnaeum 
Hermeam retuilt Voffus, Hh. III. Dt Hift. Gr. p. 573. 

H E R M E A s Curienfis , KovpttOf : cuius laudantur 

^lttfji^ty lambi, XIII. 563. d«e. n. ubiirridmtur Stoici. 
H £ R M E A s , Hermodori filius , Samius , XIIU 6o6u c. 
Hermeas Methymnaeus. {^conf. fupra , ubi uudt Her- 

MEAS. ) 

^tKiKi%k , Res Siculae, X. 438. b. c. & qrndm liber ter- 
tUis. AUCTORUM. ta) 

HSHMESIAKAX Colophontus. {Fidi Harlef. ad Fa^' 

kric. BibL Gr, Tom, Ihpag, 873 /f.) 

AsVrior , fivi *^h§^u(tn,k fitfihia rput « Leontiufn , five 

Elegiarum libri tres, XIII. 597. a. Quorum tx tertio 

libro mfignis ecloga ixhibetur ibid. cap. 71. noflrae cditk 

HCllMIPPVS, k9TpoK9ytK\( ^ qui citatur XI. 478. a. n. 

videtur idem tjfe Sinymaeus, Callimachius co^nomina^ 

tus , de quo paulo pofi. Nec enim de Berytio illo Hcr'» 

mippo cogitandum hic puto , 4fui Hadriani aetate cum alia 

fcripfit, tum Somniorum Hifionamide quo videndus ^offi 

Hb, II, De Hiftor. Graec, pag, 22Q. & Ncedham in Pro^ 

legom, ad Geoponicos, pag. 53. edit, Niclas. 

Hermippus, Comicus , vei eris comoediae po^ta , XV. 
609. a. Tacao fcripti titulo citatur I. 18. c. 27. e. n. 
20. a. II. 56. C. 59* C. DramBtSL eius memorantur haec : 

^Apro^eiKtS^tf ^ Mulieres-panem-vendentes, III. 119. c». 
AiffA^cti, Populares, VII, 285. e. 
eto), Dii , X. 426. f. XI. 478. c. & f. XIV. 6^6, 6. 
HiipHe^te^ Cercopes, III. 123. f. XI. 502. b. XII. 5(1. 

a. XIV. 650. e. 
Moipai , Parcae, VIII. 344. c. X. 418. d. XI. 476. d« n. 
486. a. 487. e. XV. 668. a. 

[OiJ^hovf^ 4fUi in Ind, Dalec. ex X. 451./I htc po» 
nitur, non Hermippi eft, fed Thcodcfiat Phafelitae. ] 

STfttTifTAi , Milites, III. 77. a. X.423. a. XI. 480. f. 
XII, 524« f. (conf Indi Rer. voc. Abydus.) XIV. 649. C. 

•o^^uo^jpoi, Sportas-fereotes, Calones, XV.7oo.d.ii« 
Conf notn ad I. 27. c. 

Praiter Draroata , memorantur eiusdem Hermippi 

^etfJL$oiy lambi. III. 76. c. ubi eft fenarius iambicus : item * 
XV. 700. e. eft fenarius dcmto primo pede, XV. 667. d. 
non adpofitum eft teftimonium, Sed XI. 461.^. n* Hcet pa» 
riter citetur "E^t^TOf MMpLt^iio^oAf iv roTf *I « fi /3 1 r» 
tamen non funt iambid verfus, fed trochaici tetrametri. 
Jta^ue a potiori Unpofita eft denominatio operi , ex vario 
verfuum genere conflato : aut *Icefi|Stf r notnen Luiori qua* 
dam notione carminibus varii generis fuit impofitttm* Fidc 
Jndicem noftrum Graec. voc, "UtfAfiot & 'Iceft^f For : & con^ 
fft Harlefium ad Fahric. Tom. IL pag. 450. & 9 quem ilk 
laudat, Hemfterhttfium adAriftoph. Plut. vs,joi. p. 234« 

UoLp^^tAf etiam fcnpfijfe eumdem Herinippum docet Athtn* tM I N D E X 

XV, 699.3. Et €X Parodiarum mk d/tctrptos effkfldenter 
diccres verfus, qui I. 27. e. » 28. a. le^untur^ nifi tosdtm 
exfab, ^offjLO^opot defumtQS ejffefidem faceret HefycUns. 
vide not, ad I. 27« e« 
Hermippus Cyzicenas, poeta, Paeanum au^r}^ 
Antigonum & Demetriuin, XV« 697. a. Conf. Her<« 
mocles. 

Hermippus Sm vrnaeus , Gtllimachius. ( Nefcio an idem 
qui ''EffJUT^of ^ArrpoAo^tx^ nominatur, XI 47S, a« a« 
de quo fupra. ) Scripta huius rccenfentur : 

Uip) *ApiaToT6Kovf y De Ariftotele, XIII. ^89. c« uhi $9^ 
tS *jrsp\ 'ApitfT. Tpe^r^ : ut & XV. 696. f. 

Utp) Topyiov , De Gorgia , XI. 505. d. 

Uip) roip ^E^rrk, aoK^f; De Septem Sapiemibus, 11. jS« 
f./r. X«443,a« 

Tltpi ^W^jrifeiitTOf y De Hipponade, VIL 327, b.c, 

Tltp) *\9oipkTovf , De Ifocrate , XIII. 5 92. d. 

rif^ Toir ^l^xpATovr fi«6ifT£r, De liocratis difcipulis» 
VIII. 342. c. ix libro tertio. X. 451. e. (XIII. 590. 
d. e. n.) 

Utp) No/AotcTolf , De Legumlatoribus , IV. 1 54. d« ex li* 
bro primo. XIIT. 555. c. XIV. 619. b. ex libro fexto. 
QuiJ:t^ q^idem in locis omnibus ntidc Hermippus MiClor 
nominatur: atHEdus {puto) Daiecampius fecit , adCdWi^ 
machium Hermippum referens id opus , quam Voffius , 
qui ad Berytium Hermippum retuUt, cuius fupra menuo^ 
nemfea^ ubide Hermippo t^ k^TpohoytKi^, 

Tacito fcripti titulo dtatur Hermippus Calli- 
machius, I. 21. a. x^i de Theophrafto. L 21. c. de 
Theocrito Chio & Anaximene. 11. 58. f. n, ubiquukm 
libri titulum » ab Epitomatore omiffum , ex Proclo aditci'' 
mus. IV. 162. c iMPerfaeo, Stoico philofopho. IV. 
163. e. de Diodoro Afpendio. V. 213. f. n. ubi de Py- 
thagora. XIII. 590. d. de Hyperidis oratione pro Phryrum 

Hermocles. Et huic & Hermippo Cyziceno tnbuunntr 

IlAieuf$f Paeanes in Antigonum & Demetrium, XV. 

697. a. n. Sed vix duhitari debet, pro eo quodfemel Her* 

mippuSy & dein Hermocles nominattir, utrobique am 

Hermippum , aut Hermoclem nominari debuiffe. 

Herm o G ENE S , parodus , memoratur XV. 697. f. n. 

Hermok. {Foffan HlkmOVAX fcriptum oportebat: aut A U C T O R U M. iif 

ecm tdem Midetur fuifft Hermon ^ Hermonax« vt ludi» 

tmfh Fatriciuj SibL Graec, Tom. IV.pag. 535 /^. ( yoL 

VL Dag, 192. ed. HarL ) Cuatun qmdtm. Hermon in 

Schoi, f^en. ad Iliad. ^', 17^. 
KpsTfiut) TkSi^ffeUf Gloffae Creticae, III. 8i.f. /?. VL 

267. c. n, 
H E R M O N A X. ( yide modo di^a , In Hermon. ) 

Thi^^iu^ 11. 53* b. TKfitriU KpttTfMf, Hl. 76. e.f. In^ 

didem duflum id quod ex Epitoma adpojitum eft XI. 502. 

b. r. /F. nojirat tdiim pag» 366. Conftr coruinuo arut^ in 

Hermon. 

H £ R o D £ s Atticus , rhetor , IIL 99* c ( AUum Herodem 
videinfra, i/i Herondas. ) 

Herodianus Alexandrinus , Grammaticus , II. 52. e. 
Fide Fabnc. BibL Gr. Tom. VII. p. ^fqq. & Vdloiloni 
Epifi. Finarienf, pag, 118.) 

Herodicus Babylonius: cuifts adponiiur Epigramma 
in Grammaticos Ariftarcheos monofyllabos, V. 222. 
a. n. Idtm fortajfe atque is qui Cratetius vei Crateteus 
Herodicus cognominatus e/Z. Conf, IVolfii Proltg, ad Ho' 
mer, pag. 277. 

HsRODicus Cratetius ve/ Crateteos, V. 192. b. rtk 
219. C. VI. 234. d. n. Conf, Animadv. ad V. 222. a« 

Kt$iJL^ov(jLif&f libri, De his qui a Comicis perftrinKun-» 
tur, fivt^ De Comoediarum ar^umentis. XIII. 586« 
a. ^ 591.C uUutrobiqui citatur hber fextus. Haudfa-' 
tis vero Hqutt, utrum Ke^(jL^fov(JL$fot in masc. gtnert^ an 
KetfjL^ovfJLiPA neutro gtntre , dixtnt Herodicus. Quem" 
admodum Tp(iy^ov(JLtfd, (i. e. De Tragoediarum ar* 
gumentis ) ycn/?/?r Afclepiades , Ifocratis difcipulus , de 
quo fupra : fic & KeHJL^ov(A9fet inulligert pojjis Argu- 
menta Comoediarum. Ccnf, Fabric. BibL Gr. Tom, U 
pag. 670 fq. Std, ut rovf ¥iet(i^ovpLifovt intelligamus , 
fuadere vtdtturfimilis tittdits Ubri Antiochi Altxandrini^ 
Ttp) Teif §f rif (li^if Ke^SieL Ket(Ju^fov(jLifof9 ^oifirSf» 

^v/jLfjLiKret 'TirofArii|/bi«TA , Mifcellanei Commentarii , 
Vlli. 340. e. 

n^W rlf ^ikoffttKpkmf^ AdverfusPhilofocratem, V. 21^. 
f. 219. c. Indidem duSum vidttur id quod Uptttr, V» 
192. b. n, 
Herodorus Heracleotes Ponticus. ( Fidt Voff. ne Hift. «. it6 I N D E X 

Or» pag, 374» & Heynium ad Apollodor. pag, 984/^») 
Taclto opcris tituio lauddtur, II. 58. f. VI. 231. c. XL 
474« f. 504. b.A. XIII. 556.f. 
, ^&phS^cfpof h iiTTaKeuS^SMTif Tov nLoA' ^^pttnKia, hiyov ^ 
Herodorus decimo feptimo libro De Rebus Herculis» 
IX. 410. f. Exeodemoptn duBafuntquac lcguntur, XI. 
474. f. & XIIL 556. U 

Herodotus Halicarnaffeus» i^ttv^iLAffiATATof KaXyii* 

htytffVf , III. 78. e. In rebus Lydiae exponendis pro- 

fecit ex Xanthi Lydiacis, XII. 515. e. Videinfra, ia 

Xanthus Lydius. Frcquentcr ab Athcnaco citantur 
• 'lo^Ttfpki Herodoti , ita quidem ut faepc etiam numerus li-» 

bri difcru adiiciatur, faepc vcro ctiam nude auShr HerO' 

dotus nominetur, Nos in hoc Indlcc ublque numerum 6* H^ 

bri & capitis , unde dufium efl quodquc Hcrodoti tcflimo* 

nium ab Athcnaco citatum , adiidcmiu* 

I. 19. a. cx lib. I. cap. 49. II. 43. c. cx IV. ^2. II. 

45. a. cx I. 188. In Pragm. Dc Niii Incrcm, lib. IL cap. 

90. noftr. cdit, cx Herodot. lib, 11, c. i^fqq* Athen. lu. 

78.6. fflfHerodot. 1.71. IV. 143. ^.-144. b. cxl. 133. 

IV. 146. a. ex vn. 1 18 fq. IV. 146. b. ex ix. iio. VI. 

231. d. cx 11. 151. VI. a6i. c. cx 11. 173 /f. VI. 167. 

e. ex VIII. 105 fq. VIII. 334. e. ex IV. 131/f. IX. 

396. c. cx 1. 183. IX. 400. C. n. IX. 400. e. ex Ilt. 
^io8. IX. 401. d. ex VII. 153. IX. 410. c. & e. ex lu 

122. X. 427. a.<x VI. 84. A. 436. e. f,cx vi. 75. X. 

438. b. ex II. 133. & 173. XI. 473. c. cx III. 20. XL 

486. e. ex VII. 76. XI. 502. b. ex' v. 88. XIL 517. a. 

ex I. 1 17. XII. 541, b. ex VI. 126. XIII. 596. C» & d. 

e. cx II. 134/f* XIII. 603. a. ex l. 133. XlV. 613. 

b. cx I. 212. XIV. 627. d. cx I. 17. {in Animadv. ad 

ijlum Athcnaci locum, pro cap. XI. corrige cap. 17.) 

aIV.640. f. ex I. 131. XIV. 651. e. cx i. 193. XV. 

701. a. cx II. 62. & 133. 
HeRODOTUS Lycius. {Vide Animadv, ad IIL 75. f. *• ihi 

ubi lcgitur nFabricius Bibl. Graec T. XIII. p. 18 {.<c 

addc: »& Tom. I. pag. 703. u ) 
Ilip) ^vK^f^ De FiciSy III. 75. f. /1. 78. d. {Ad eumdcm 

Herodotum in Ind. Dalcc. refcrtur KttV 'Hf «xAf « A^ 

^or , qui Herodori eft, ) 

Herondas, lambographus : ^idem Herodes.) atius ci* 
tantur AUCTORUM. .ft^ 

Tu9tpy*IH(JLiPAi^ Coadiuttices ; carmen choHamKcumy UL 
86. b. n. 

Heropythus. 

'^Hpof KoAoqkif/»f, Annales Colophombruin; VII. 297. 
e. A. 
HfsiODUs, Afcraeus : undi nudc Afcraeus poeta voctf- 
rur 111. loi. f. conf, XUL $97. d. &Animadv. 7. Ti/. 

Tacito operU Utulo ciiantur Hefiodi teflimonia, quat 
quidtm omnia ex "E^yotc dtfumta funt, ut in Anim" 
advtrff. ad qutmaut locum docmmus. Fide II. 41. e. 
58. d. 63.3. III. 100. b. 111. 115. a. V. 186. f. X. 
416. c XI. 782. a. Xf. 489» f. XIII. 557. au Tacita 
foetae nomuu , XIV. 6{3. d. citaturtx "^fyotc viT'- 
fus 408. 

Nominaixm citantur Poemata: 

'Anrf^ , Scutum ( HtreuBs', ) IV. 180. 'e. Ex eodemque 
'poematt recitantur verba nonnuUa V. 189. d. n. 

^Epyu, , Opera, VIU. 364. b. & d. a. 

^Hoiatf Eoae, X. 428. b. c. n. {confi Htyn. ad ApoQod. 

£• Q%6fq. ) flti iWH^loS^of eLftt<p§phiA.§fAt (JLCyetMi ilofkf « 
VlU. 364. b. /i. 'Ho/«r vtro Htrmefianax finxit puellae 
nomen fujjft Afcraicae, cuius amort captiu fuijftt Ht^ 

fiodus, XIII. 597* d. /?• 

Xiii/xor yayiot^ Ceycis Nuptiae: carmen epicum , quod 
quidem Grammatici nonnulli abiudicant Hefiodo , 
^hu non adftntitur Athenattis : 11. 40. b. 

VliKdfi^oJ^ia , Melampodia , 11. 40. t XI. 498. a. b; 
quae tcloga ptrtinet ad rem quam narrat ApoUodonu , Si-^ 
iBoth. /. 9 , 12. XIU. 609. e. 

Hefiodo tribuuntur etiam alia carmina : 

Aiyifjt.i9c , Aegimius : quod quidem carmen ab aliis Cer- 
copi Milefio tribuitur, XI. 503. d. /7. ubiinlat'na vtr» 
Jiane mirtris foedum errortm ( Hefychius, pro Hefiodus) 
tffugijft acitm truditi corrtfloris. 
*A0Tpore/!Ajce , Aflronomia, XI. 491. c. d. /7. 

Eidem adfcribuntur verfus ijuidam de Salfamentis, IIL 

ii6. a-c. quos vtrfus coqui potius cuiusdam, quam 

eruditiffimi Hefiodi tfft iudicat Athtnatus , III. ii6.d. 

HicESius, y^ve ICEsiAs, Medicus, Erafiflrareus, UL 

87. b. Menodori ErafiAratei amicus, IL 58. f. Tad-^ X 12» 1 N D EX 

to operis tUuto ttjlis cltatur^ III. 87. b*f. tt6. e. VII. 
304. c. )o6. d. e, 308. d. 310. f. 311. c. 313. 3.6* d. 
314. b. 3i5.d.d*e. 321.3. 323.3. 328.^. 6» i^idLc 
Quae tepimonia omnia aufla funt ix operc , cui titulus , 

tlsp) ^TAn^, De Materia {^Alimentorum^ ut intcrprctaiut 
Dalecampius ; fivt omnino De Materia Medica.) 111« 
118. a. cx liL^. VII. 278. a. 282. d. 288. c 294. c. 
298. a. 6. XV. 68i. c. tx lib* 2. XV. 689..C. rurfus 
cx lib. 2« 

HlERONYMUS Cardianus , fcrlpfit De Rebus Alexaodri 
Magni, V. 206. e. n. 

HiERONYMUS Rhodius , Peripateticus , XIII. 602« a. 
Aridotelis difcipulus, X^H24« f. Cuius citantut 

*Ewt9T9KdL\y Epiftolae^ X. 4)5. a. ubi de Alexandro re* 
fltm citat Thcophraflum. 

Haropixk ^TTopLvfipLATti^ Commentarii Hiftorici, Xllt. 
557. e. uki de Euripide. XIII. 604. d. de laena Sopho* 
cli fubrepta. Ncfcio an indidem duEtum fit teftimonium 
de duabus Socratis uxoribus, XIII. 556.3. 

rifp} Mi6n<f De Ebrietate liber, X. 424. f. XI. 499. f. 

HlERONYMUS, nefcio quis , fed fortaffc finR RhodiuS 
Peripateticus , fcnpfit 
Uifi TIoiktSp , De Poetis : cuius operis liber feptimus xn- 
fcriptus trat Uip) lLAtLp(^f5v ^ De Citharoedis , XIV* 
635. f. 

Porro, tacito operis titulo dtatur HlERONYMUS, II* 
48. b. /7. ^uod teflimonium cx ciusdem Hieronymi Rho* 
dii Commentariis Hiitoricis defumtum vidttur. Ex to* 
demque fortaffe opere ciusdcm Huronymi du6lum tfl teflt' 
monium, V. 217. d. e. ^ Perdicca Macedoniae rege 
ante Archelaum. Scd, quod legitur V. 206. e. efl ex 
Cardiani Hieronymi Hiftoria dc Rebus Alexandru 

HlPPAGORAS. 

Utfi Ttif Knp-^^riMetv ^oAiTf/ccr, De Carthagioieafium 
Republica, XIV. 630« a. 

HlPPARCHUS, vcteris Comotiiat poHta. 

AiyvwTioLKh (vr/ Aiyv^Ttct) ^lhikfy Aegyptiaca Ilias» 

lU. 101. a. {ubi^^l^mtipx^f T»ir Ai^u^Ti«txi>y 'lAict- 

/flt 0i/r8f iV : ut fufpicari pujfis\ diverfum hunc efft a Co^ 

mico poctj.) IX. 39 3* c. Larmen epicum, & parodicum. A U C T O R U M. 129 

Ir^ ^eittr^ & fatyricum* Dramata Hipparciii Idudantur 

hau: 
*AHi€m{ifi9f9i^ SofpiteS) Servati» XL 477. £ 
e«tr, Thais, XI. 484. d. 
n«rrvx}r, Pervigiliuai, XV. 691 .c 

H 1 P P A S U S. I. 14. d. e. "^I^TflM^r fi AMZtfdUfA99i0i< T«V- 

rvf rt {fcil, rlf ^yjnvto^f hk c^td^t vi^wif) mI 
T<t yvyLfkiftit, ^fttr^tc (kfArAn^i.) Is Hippafus Lace« 
daemonius cfl, qul {ufte Diog. Lairt, FIIl. 84.) A«- 
x»rfl#r rioAiTiiAr fcripfit quinque libris : quod opus , curn 
Ipfo auRart , non modo a Meurfio & Voffia praturmijfum 
efi^ ut Mtnaffus ad Laert, L r. monuii ; vtrum ttiam Fa'» 
iricii & HarUfi ohftrvauontm tffitpr , ubi dt Hippafo Py^ 
tkagorto & aSis Hippafis tgerunt, BibL Gn T, L p. 505. 
^pag. 848. td, HarL ) Nec in Fabricli Indict AuSiorum 
ab Atkeriato dtaionm T. III, BihL Gr, mentio huius Hip* 
pafi rtptritur, quia fcUictt in Dakcamp^o Catalogo 
praturrniffus trat, Ohitermbnto UBonm, m fortt de lUio 
Hippafo hic coattt^ Thafio iUo» a qtto In Homtricis non^ 
ttuUts iods atiwiguitaum fublatam fuiffe ViUoifonus ait, 
bt Arucd. Graec, Tom. ILpag* 130. tefUm citans Arifbu^ 
Um, Dt Pottica cap, 25. pag, 674. Tom. II, td. Duval, 
Parif 1619. Aliud agtntt doS&ffimo Vixo error UU excidt* 
rat ; notatus ab Hantfio , loco paulo ante citato, In om^ 
nibus qtadem AriJhttHs txemplis , atque in ea ipfa tdltuh 
nt ad quam provocavit VUloifonus, Hippias Thafitu, non 
HippaAis, UgUur. 

R I p p I A s Erythraeus. 
Ilff^ Tair narpifoc (L t. *jrtiA rSf 'E^pSr) ia^roplAt , Hi« 
ftoriae patriae ,/0/. Erythrarum, VI. 258. f. tx Ubro 
fecundo. 

Hippias Rhe^nus. Vidt Hippys. 

UiPPi AS Sophifla ('1^«-/«^ i ffo^trrit) Ir rfi^jrtyp*^ 
piip^ ^vr«^^M^i^,in libro qui infcribitur Sy nago- 
ge, i,t, Coiledio. (^Eltum Hippiam vidttur dicere : 
cuius quidem fcriptum iftud fiUntio praeumuffitm eft a Fa^ 
hricio & Harltfio^ ubi dt Hippia agttur, BibL Gratc Tom, 
IL pag. 6f 7. td^ HarUf) 

RlPPOCRATES, j /ffp<vTfltTor, IX. 399. t 
Ilff^) HiAlrnr 9 rtfic i^jnypixpov^t , UtfH h^ietf No0DfA«' 
T«r* 01 J^ff wtf) Urtfhnr &KKtt /)» 'Tpbc rkt Kft^iAt 
Pars L I t)o I N D £ X 

yviyLAf, DeDiaeta, quem librum nonnulli De Mor- 
bis Acutis infcribunt ; alii , De Ptifana ; rurfus alii » 
AdverfusCnidias fententias, IL 45. e. f. Conf. conUF' 
nuo dtindt. 

Ji ka) cfAMP : De Ptifana liber, qui quidem dimidia ex 

{^arte pro fpurio habetur, a nonnullis dtiam totus» 
l. 57. c. 
Usfi T6^a»r, De Locis, IL 46. c. n» 
ITfp) ^rikraf^ De Aquis , IL 46. b. s. 

Ex dusdan Aphorifmis aut ex Epidemicorum libro 
fecundo nonmhil aJfenur, IL 46. b. n. 

HiPPOLOCHVS Macedo, Theopompi difcipulus. 

'Eti^toah ^pbr AvyKia , Ad Lynceum epi^ola , III. 116. 

d. ^. IV. ia8. a. IX. 402« a. XIV. 614. d. i/i aua ex^ 

ponetatur Carani Macedonis Convivium nuptiale, IIU 

1 26. e.&i 27« e. IV. 128. b. C & dein lib. IV. cap. 2-5. 

HlPPON, cogn. Atheus, Rheginus. XIII. 610. b. n. aii 
quos dt cognomint ^k^M in Animadv. citavi doQos vr- 
ros j ah tisjilenuo praetermijfum efi hoc Athenaei ttfiano-' 
nium ; t quo ttiam difcimus , hexamtaids verfibus fcri'' 
pjiffe JiipponCTn. Dt todtm conftrtndus Fabricius adSex» 
tum Empir. Pyrrhon. Hypotyp, lih. IIL cap. 4. ftB. 30. 

H I P P O N A X 9 vetuspoeta , /«efcjSoiroibf , XV. 698. b. ( F/- 
de Fabric. Bihl. Graec. 7. /. pag. 581 /f. rmm. xxxil. 
& conf Indictm noftrum Rer. & Ptrf ) Citantur tius te^ 
ftimonia, II. 49. e. 69. d. (ex Pamphili audoritate.) 
III. 78. b. C. VII. 304. b. tx aufforitate Lyfaniae jh 
Poetis iamhids* IX. 375. a. & e. XI. 495. C. d. XIV. 
624. b. 645. C. ex Pamphilo. XV. 690. a. b. Quorum 
tejlimoniorum pltraque funt ex lambis. Nominatim autem 
citantur 
't^kfjLirpoi , Hexametri , qui funt Parodia Homerica : & 
inventor Parodiarum dici Hipponax poufl, XV. 693. 
b. c. 
^UtfAjSoi , lambi , (^fcil. fca^ontes , atti ab hoc poeta Hippom 
na6Ui vocantur) VII. 324. a. Ix. 370. a. b. Tum XlV. 
62 f. c. ubi *AvMnef S 'l^^tifct^ if IftfijSoir. 

Hippona6Hs Commentarores , oi i^irynsetiimt , VII. 
324. a. In his efi Hermippus Smyrnaeus , qui 'Wifi ^hr^ 
9m«.Krof fcripjit ^ VIL317. b.c AUGTORUM» isr 

HlPl^Ol^AXy Grammaticus, Huius laudantur 

Spri»K//bt«, Syaonyma, XI. 480. f. uii non vucnm pot-^ 

tam, ftd iuniQrtm Grammaticum inteUigendum cffi, pcr* 

fptSe moruut Fahric. BihL Graec. Tom. /. pi^. f 8ft» Ai 

tiusdtm tamen mentionem factre ohlims tfiidem vir doBus 

in Grammaiicorum ^atalogo , BibU Graec. Tom. VIL 

H I P P Y S Rheginus , I. ) i. b. n» u^' ptrptram vut^ Hipptas» 

HoMERUs> i ^uiiATot , II. 41. a» rav ^otnrSw jScitf-i- 

A«v<, IL 40. a. ^cevfuttf^/oTttTof, IL 48. c. Verfus 

ipuni apud Homerum notantur,lV, 177. c. iSo. c^ d. 

buper verfibus Homericis quaeftiones convivales , uU 

^uaerehatur^ vtrbi caujfa, verfus ab <t, ab t &c. inci- 

piens; verfus figma non habens; verfus cuius ini* 

tium eztremitati iundum efficiat proprium viri nomen, 

&c^ lik X cap^ 87. ( Con/. Jnd. Rtr. 6^ Pfrf) Citantur, 

iUius 

^LmKtyhtt^f 9 Eptcichlides ^ poimatton tptcum^guod Ho-' 

mero trituitur, IL 65. a. ludiorum carmen, Xtv. 639.3. 

V Vi* y* i * ' I * * I . 
^i^, L 15. d. id eft, libro \\ PiominatUh. etiam citatttf 

'lAict/or <#'• I. 12. a. b. i lAiecJui 'jroktrtia,^ L 19. a. vo* 

catur vitae ratio qu^e in Iliade defcribituf . Fnquen^ 

tius vero adponuniur Homtrid verfas tacito operis taulo ^ 

& fatpius ttiam tacito poctde nondnt, Citaniur autem' 

Et Iliad. flt\ verfus 4 fq. L 12. f. uhl pro olekvohi rt irm* 

€t yVS, f . tfiW Tf S^olTta len voluit Zenodotus, «^ 22 ^ • 

I. 11. b. fr IV. 178. d. & XIL $46. C. a'. 145/^. XL 

488. b. d,\ 3)4. I. 4* a. a\ 423 fq. VIII. 363. e* 

ct'. 470. XV. 674« f* a', 471. L 13. e. «t^ 524« IL 

66. c. ct'. 603. XIV. 627. L 

Uiad. g'. 381. VIII. 364. a. & X. 420. f. 15'. 404. V. 

186. f. !&'• 408 fq, IV. 177. c. ubi verfus 409. uc 

{jpurius. notatur. ff. 588. IV. 178. a. ^'.731. ver- 

fus Aity«tp^r, XlV. 632. c. /u 

Iliad. y. 103. XI. 493. b. y. 1 16. XIV. 660. d. y'. 1 18; 

XIV. 66o.d. y. 12^ /^f. V. 191. c.d. y. ik6 fqq. 

V. 188. b. & XIIL ^66. h. y. 170/^. XIIL ^66.1. 

y'. 14^ fqq. X.425. d. y'. 246. II. 40. a. n. y'. 268 

jqq. X. 425. e. fi y. 292« XIV. 660. b. y, ^SCfqq* 

V. 191. e. 

Ii 132 I N D E X 

- Iliad, J'. Vi. ifaq. XII. 513. d. J^. ^fq. \. lyl l'. 48. 
IV. 178. f. «T'. 204. m/)^ffi7«i XV. 666. a. ^.16% 

fq. V. 193.3. 

Ifiad. if. 83. XII. {40. 8. ff*. 340. VI. 251. a. 

Iliad. {'. 127. X.438.b. {'. 153. XI. 493- •>. {'. i75* 

IV. i8f • c. Z* ^^' II* 35* c* 
Diad. «'. 216. XV. 687. f. »'• 321. L 13. t »'. 324. V. 

187. a. «^i e/f r/MiiB parodia dusdem verfus. «'. 47 (• 

I. 3. d. 
Hiad. 8'. 53. 1. 1 1. e. f. 102. irA^urtu avud Dtlpnof 

X. 444. e. f • i^^fqq» IL 39* d. «^i veriuin 23 i.de- 

letum Yoluit Arimurchus^ V. 305. verfus (jnmpof , 

XIV. 632. f. /i. r. 318. VII. 314. b. 

Uiad. 1'. Titulus librl Noni, AiTce), 1. 18. b. Iliad. 1'. 70 
fq, I. 3. d. >4i f'. 97. rtfptxit Philoxtnus in Coena, I. 
{. b. /1. i'. 1 10. 'ciiaiur 1. 1 1. a. cimr tf/io vrr/ii^ quinus^ 
quam hodie in iliade reperitur. 1'. 122. II. 38. a. 1'. 17$ 
/2^^ V. 179. c. d. & 180. b. 1'. 189. XIV. 633. c. 
f . 2i{. IV. 173. a. 1'. 219/^. IV. 179. c 1'. 224. 1» 
14. a. £» V. 193. a. & XI. 498. d. $'. 223. I. 12. c 
t^.^^ijfq. IX. 373* b. 1'. 360. IX. 386. e. n. i'. 482 
y^. 1. 23. f. 1'. 666 fq. XI. 482. e. 

Iliad. k'. o^ faq. XV. 688. a. k\ 401. XIII. 363. f. 
k\ 372 /f^. 1. 24. d. 

Hiad. k'. 19 fq. XI. 488. c \'. 266. II. 41. d. x'. 477, 

ibid. a'. 623. £» 627 y^y. XL 492. e. f. a'. 629. & 638. 

1. 10. b. 6* I. 24. f. \\ 631/ff. XI. 49j. f.fuptr quo 

loco infituiiur lata dispuutio lib. XI. cap. 76-85. de 

Neftoris poculo. x'. 635/^^. lib. XL cap. 84 feq. 

x'. 773 /y. V. 189. f. 
Uiad. ft'. 43 fq. L 24. c /u'. 2o8. verfus (jnlovpof^ XIV. 

612. f. n. 
Iliad. r'. 493. X. 446. d. v'. 589. 11. 34. e. y'. 736. L 

18. f. 
IKad. ^'. vs, I. X. 433. c. ^'. 3. 1. 10. b. ^'. 33. Tctp* 

^/frT*i XIV. 656. d. $'. 170- 174. XV. 688. d. e. 

5'« *73 /^* l- '^« ^* ^ '^^- 40^. b. 5'. 290. IX. 373. b. 
Uiad. fjr'. 225-227. XI. 783. b. coU.p. 781. c ^'. 250. 

VIII. 3 50. d. ubi vtrfu iflo fe/livt utitur Stratonicus. 

9*. 407. VII. 284. d. e. ubi Itfibf nominatur pifcis ; 

,dt quo copiofe disputatur lih. VIL cap. i8. 6» %ofq. AUCTORUM. 13} 

w'. 617 6. IV, 181. b. w\ 641 y^. XI. 49 J. c* flr*. 745. 

& 747. 1. 13. d. flr*. 8{6y9. XI. 507. e. 
Uiad. p'. 575 fyq. VI. 136. c d^ 
lliad.0^. 'OTAoirpit<Bt , I. if. d. I. i& b. ^ IV. 181. a« 

ii^' citantur huius lihri vtffus ^90 ^/ff* 0^. 485/^« 

XI. 4oa c. 0*'. 60 j. IV. i8o. d. vbi notaiur «1 eo ver- 

/if viuofa liHio. 
Iliad. t\ 167« L la d. t'. 167-169. II. 40. a« V. »50« 

XIV. 660. d. 
Iliad. »'. 2)4 )jf. XIII. f66. d. t^. 371. VII. 298. e. 
Uiad. 9'. 151. X.438. O* 9'. 35). VII. 208^ d. Idem^. 

qut vtrfus txponitur 0. 299. d. 9'. 362 fy. L 2{. d« 
Uiad. ^'. 149- 152. u. 41« c. x'* i^o. iX. 400. c. 

X'. 393-X.4l8.a. 
Uiad. 4'* « *Ewnipiaf^ L 25. d. /i. 4'* ^* ^^fi^ <tx<^ 

Atf/^XIV. 632. e. 4'* ^43* XL 501. a. 4'* ^^T* ^L 

468. d. 4'« >70' XI. 500. f. 4''* ^^5« X'* Soi* c. 
Iliad. 0^ 58. IX. 396. L «'. 124. I. II. c. «'. 262. I. 

9. c i»'. 302 - 304. IX. 408. c tt'. 476. L 12* a. b» 

«^* di/im h 'lAiauTor «^ Por/v «'. 640. V. 189. f. 

ci^ 641. 1. 24. a. 
\>fvff^^lA , Odyflea. ^oXA^rroiir jSior i iv ^Oh^vvtitf, , 
fed claiDoris bellid plieiia vita in Uiade , 1. 19. a. G^ 

$antur 

Ex \)t. a\ vtn. 22. £»2^. VIIL 36,3. e. «'. 138. IX. 
409^ a« «'. 1 39 - 141 • V. 193. b. n. ubi ait , verfum 
141. temere w adiefium. Ruffut «'; 141. 1. 25.^^. 
& VL 228. c a\ 146/41. IX. 409. a. «'. 150. (6^ 
4i»i)Lo.£«. ier.is2.rV.i8o.b. «'.225/^VIlL 

;62. a. &d. *'. 337/^. XIV. 63). c. 
. fi'. i8i. IX. 373. b. IS*. 340. I. 10. d. 
'O/. y. 9. L 23. f. >'. 40 /^. 6» <o. 6^ 63^ XL 783. a. 

>'. 230. rv. 182. b. y. 250. VIII. 363. e. «. y. 332. 

^. V. 191. €|^ y. 389. V; 192. e. y\ S95/5' ^^1» 
363. t y.433/^. vIH. 365. e. y. 442 /W* XIV. 
660. d. y. 471. VIIL 363* t 5f'. 480. 1. 16. c 
•OJ. «T", 3. IV. 180. c r. 3 fy. V. 185. b. J^. 15/^^ 
IV. 180. d.6» 181. d. if. 17/^^. 1. 14« a. Z'. 43/^. 
IV. 179. a. /*. 54-^7. K 9. a. <r*, 57^ L 2J4 e. ^ Vl. 
228. c /'. 6<yfqq. V. 18^. e. J'. 74. V. 189. C/i. 6» 
i^. a. b. «^/ ledioni AriAarcheae , j^imoi j(<7ir« ex* 
hsSem codlces Homerid 3 praefertur ^eleuci lefiio. 

J5 i}4 I N D E X 

/'. 78/^. V, 190. a. cT'. 97. V. 190. b. d. iT*. 113 fq^ 
V. loi. a. b. /'. 129. XI. 491. f. S', 160. V. 182« 
b. /'. 178 fq. XII. 514. c. J"*. 193/^. IV. 1S2. b. V. loi. a. b. /'. 129. XI. 491. f. i'. 160. V. 182« 
u /'. iji fq.7' 
'« J'. «13/7. iX. 366. a. S'. ^94 /^q* V. 191. d. J". 626, I. 24. c. J". 787. 1. 24« a. 
*0J^. i'. 70. II. 41. a. €'.72.11. 61. C S^i^^Sfq. I. 2{. 

a. i'. 431. VII. 3x6. a. f'. 476 fq. XI. 491. £ 

"0/. {'. 87. II. 41. a. C* 5^9* I* ^4* a* t* ^S^' ^ ^^^ 
vr^ 6* 4j//ix confutus tfiis , qui adpommr\. 412. d. /i« 

*0J^. »'. 114/f. I* 25- a. «'• 120. I, 9. e.-^* I. 24. f. 
»'• 127. 1. 24.f. «'. 179. & 183. I. 13. e. »'• 215-^ 
221. X. 412. c. d. »'. 232. V. 193. c. 

^f.V. 6^fq. h 13. d. fl'. 98. I. 12. c, «'. IS4-IV. 
j8i. f. n. 9. 248. I. 16. d. 6* VIII. 336. b. V. 248 

y^. XII. 513. c. fl*. 267. V. 192. d.n. •'. 204 y^ IV. 

181. e. f. A'. 379. L 15. d. V. 449« IV. 178. e. 

V. 4io fq. I. 14. c. 
'OfT. 1'. 5^. ex Eratoflhenis corredione, 1. 16. d. Air- 

fus idtm vtrfus, ex vulgaia UBione , V. 192. c d. c/« 

XII. 512. d. 6*513. b. 1'. 151. VIU. 335. b. 1'. 162. 

6* 557.XII. 5i3.e. 1'. loS fqq. XI. 465. b. c. 1'. 212. 

verfus fiilwp9f , XIV. 632. f. n. i '• 222 fq. XL'499. ^* 

/• 231 fq. IV. 179. c 1'. 298. VIL 276. d. 1'. 346. 

XI. 477. b. 
W. n'. 84. V. 192. b. x'. 184.XIL ji^.e. j&'. 195.1. 

18. f. jt'. 362. I. 24. d. 
*0/. a'. 121. ci/iiri/r VI. 249. d. confuUo nonmhil mutit^ 

tus. a'. 418. Xil. 546. d. 
•OJ". II. 7. VIII. 335. b. /Dt'. 62/^. XL 490. b. 6» 49«. 

b. /^'.103. III. 76. e. /x'. H2. XIII. 355. b. vtrfus 
confuUo nonnihil mutatus. ^. 191. I. 14. d. /ea\ 30« 
fq, u. 41. b. /Lt*. 331 fqA. 13,3. ft'. 423. verfus «tJt«* 
^Ao#, XIV. 632. e. 

•OJ^. r'. 57. XI. 498. d. 

•OJ. 5'. 80/f. IX. 375. b. l\ 112. XI. 498. f. ubivaria 

loci fcriptura mcmoratur, |'. 46}fqq, IV. 179. e. tshi de* 

inde exponuntur iidtm vtrfus. 
*0J^. 0'. 125/^^.V. 191. ۥ 0'. 14I.X. 424.e. 0'. 161. 

IX. 384. b. 0'. 174. IX. 384. c. 
•OJ^. ^'. ifq.l,iu b. -t'. 49. VI. 228. c. ?r'. 253. XI, 

491« f* 
W. f)'. 176. IV. 156, h. p'. 262. fr 271. XIV. 627. e. AUCTORUM. 1J5 

f\ %%% fqtVU 264. e*£ p'. 599- 1. 11. e. 6» V. 193. 
a. D. 

*ox. fl-'. 17. xr. 477. d. 

^O/. T*. 275. Vlll. 364. a. ^ X. 420. f. t!. '^<)f}fqq» 

XI.46a a. t'. 536. IX. 384. c. 
*0/. t/. 13. & 17. XV. 687. f. w'. 253. XI. 485. a. 

v'.259. V. i92.{. 
W. 9'. 293. 1. 10. £. <p'. 293/^^. XIV. 61^. a. 
"OcT. x'- 9^/i- XI. 783. b. y^. yf^ fp V. 190. f. ubiqm^ 

dem f V r«f fTAirTfl»r ,. pro ^fif^ ^pct^ff. 
*0X. tt'. 339. 1. 25. b. 

*Tf(ror fir*A^tAAdnr«, Hymnus in Apolltnem: cmus at^ 
Bor ^OfAti^ » Tff T^r 'Ofjutpifeh , I. 22. b. 

Porro.zA HouERUM re&ruotur verfus quatuor, qiubus 
ufus tft SophocUs Vcnertm prtcans , ut Theotidtm merttri^ 
cem proplttam fiU rcddsrct , XIIL 592. a. n. 

Vcmque verfus Homeri hAyi^ adfatur XIV. 632. e. 
huiusmodi: 

aXv|a t* ojf Airf /«r vftr e/ Aor 'A>x^«m : 
^tfrin nusquam nohis contigu apud poctam rcptrirt* 
H Y B R 1 A s Cretenfis» audor Scolii , XV. 695. f. 

HYFERiBESOfator^ Athenienfis: dtaturtacito orationis 
mulo, III. 120. a. n. XIV. 616. A.{Conf. Ind. Rtr. & 
Pcrf ) Orationcs {Ukyct) ciusdem nonunanm citantur: 

XsLrk ^Afi^ctykpmc , In Ariftagoram , {quae ipfius fucrat 
concuhina^ AlII. 590.0. d.) XIIL 58^ a. 

XsLik 'ApirTc(>^p«r ttOripoCf In Ariftagoram oratio (e* 
cunda , XIII. 587. c. d. & 588. c. 

AvAMtJiW^ Defiaca Oratio , X. 424. e. n. 

XctTflt ^fjLkSoi» , In Demadem, X« 424. d. 

K«T« AfifJLOffHMW ^ In Demofthenem , X. 4^4. d. XL 

483. f. 
KdTfli MflirTiMov fliiitffltc, In Mantidieum, toiuriartiB 

reum , VI. a66. f. XIIL 586. b. 
K«Tflt rifltTpojtACM/f » In PatrockfD» XIIL^i&f. ^.^. 

n. & ibid. c. 
KfltTot ^txt^wwifm^^ Tn Phtlippidem, XU. y^t. e. 
T^ ^pOfUf , pro Phryne , Xlll. 57:.. ti. ^ t. <^i»^ 

oratioru plura ihidtm vide. 
HtpeROCHUS, Cumanus: {KvfdaStc.j im'. fmm mk p 
K«y<ciciM, ResCumanae,Hiftor2aCitfBfid^»:u: ^,-:, 136 I N D E X 

kut<ptfiittr^ Kvficcwi. (>»/ P^ufuu l(h. f. «^. ia« 

I. 

Ia SOK. {conf Vojf. Itb. L Dp Hlfl. Gr. ^ap. xo.pag. 62.) 

rif/}) tif ^Axf^ibr/fov *Iffpa»r, De Alexandri Templis, 
(/v« Sacrificiis.) XIV. 620, d, n. ubt citatur liber 
tertius. 

Iatrocles, ( Medicis forfan accenfendus ; pracUmiffus 
quidm Fahricio fiihL Gr. Jom, XIII. pag. 253.) 

*Af707oiM^f , De Panificio, VII. 326. e.'n. Ntfcio an idcm 
liber^ quialibi hoc titulo citaiur^ 

ITffpf UKAKmrifify De Placentis , XfV. 646. ^. &h>{uU 
perperam plim Hierocles. ) 6* f. 647. b. 

IbtCUS Rheginus. {conf Ind. Rer. & Perf) II. 39. b« 
ITT. 86. b, IK. 388. e. XIII. 564. f. 601. b. 603. d. 
XV. 68i, a, 
IM^Aif, Carmina. if v4(Awrf ficx^r, II. 57. f. Quorum 
unum, cui titulus ^AOaoi, Certamina , poema» Ibyco 
a nonnullis tribuittir, fed $tefichoro vindicatur ab 
Athenaeo , IV. 172. d. e. 

[Ibycus PythagoreuS vulgo nonunatur II. 69. e. Sed ibi 

Lycus vel Lycon legetuium; de quo infra^fuo hco.l 
ICESIUS. Videfupra, HlCESIUS. 

ICHTHTAS, Megaricus, VIII. 335*3. n. 
bro wtp) ^uK^ariKaf , cuius Lakrtius metninit. 

lON Chius, poet^ Traeicus, h 3. f. VI|. 318, d. vixit 
Sophoclis aetate, aIII. 603. e. f. Pequo^vidg Toup, 
Epit, Crit, pag. 84 fq. & Bentlei in Epift, Ctit, ad Aiibf 
lium pag, 65 fq. Tacito operis titulo dtatur , I. 21. a« 
II. 35. d, e. 60. b, XL 463. a»c. {ex filepis.) XU 
478. b. 

Dramata lonis memorantur haec: 
^AyafJiifjifetf ^ Agamemnon, XL 468. c-e. 
lifvjilm^ Eurytidae, Eurytifilit, XI. 49J. b.ii. Con^ AUCTORUM, 137 

pmmno Hefychii Inierpp. a4 voc^ ^htkrof^Uf ^ nQftrum 

Indicem Rer. & Perf 
KeLntOf. Vidt mosf in ^Tvi^. 
titiifrnf^ Laert^, VI. 267. d. «. rf, Ammadv. T. VIIK 

\>fjL<pef,hii 9 Ooiphale, VL 158. f. X. 411. b. (ubi fua a 
Pindaro mutuanis eft.) XI. 498. e. 501. L XIV. 634. 
c. (fiofer am IficQ laic Juputatwr > de magadi , ib. c^f.) 

^7rig S Kflumr» Phoemx vel Caeneus, III. 91. d. ii^ 

IV. 184. f. X. 4f I- d. Nudt^ ''Xew if «o/rai, VOi 

^8. d. ir ▼$ Iwriff ^oirifti, IV. i8j. a. 
•fov^), Cuftodes, five Praefidiarii, IV. 185. a^ 

Praeter dramata, dtaruuf eiusdem lonis 
%xtytTa , Elegiae, X- 4)6. £ -447. d«-f. XL 496« c. £l 

vmdem eft ecloga, XL 463« a.-C« 
Tum Scripta hiftontaz 
^EinftifJLiAi^ Epidemiae, f'. e. ve Adyenra virorum cele* 

briuni in Chium, IIL 93. a, 107. a* u. XIIL60}. 

e. - 604. d. uhi de Sophocle. 
Xltp) Xiov, de Chio, X. 426. e« 

De lone & in eius Dramata Commentarios fcri^ 

pfrre: Ariftarchus , Bato Sinopenfis , JPidymus^ 6r Efi^ 

menafivt Eptgents 3 de guihus fuis hcis. 

IsipoRUS Characenus. 

TiTir Ua.f6iAi Trtptnymnt^f , Parthiae defcriptio , III. 9}. i. 

ISOCRATES. 

^AptoTttymKbc f Areopagiricus , XHI. 566. f. 
Utp) 7w Itvyovfy De Bigis oratio. V. 2i{. e. 

De Ifocrate, & de Ifocraris difcipulis, fcripfit Her* 
mippus Cailimachius , de quo fupra. 

I S T E R , ^XcTfof , Callimachius : fciUcet , Callimachi primum 

fervus , dein difcipulus. Vide not. ad VI.* 272. b. 
^kfiyohinky Argolica, XIV. 650. c. 
•ATT/x«t , Attica , 111. 74. e. tf i'. rSp *ATTiit«r , Xlll. 

557. a. Vide Menag. ad Laert, IL 59. & Toup, Epift. 

Crit. pag. 141. edif» lipj, 
wtp) UjohtfjLdCiSof rit ir htyi^wTi^ , De Ptolemaide Aev 

gypti, XL 478. b. 
«TfW Tffiteior * ArTi>p<e^) , ContradiAiones adverfus Ti- 

maeuin , VL %j%. b. tjB I N D £ X 

I u B A , rex Mauritaniae, vir doAiffimus , III. 8). U {Conf. 
Sevin , in Mem. de t Acad. its Infcr, Tom, IV. p% 4 57/jf •) 
Tdcito op<ris titulo citamr, I. ij. a.. III. 98. b. 'VI. 
129« c. a 
^iy^pLA in Leonteum rra^oedum, VIII. 343. f. 
' effltrpijcjf ^lrffiA^ Theatralis Hiftoria, IV. tj^.d.^e. 
ex lib. 4. Rurfus IV. 177. a* Eodtmqm pertinu , IV. 
182. e. & 183. C Ex eodem open duda Vid^tur longa 
ecioga Athenioms Comici , de Arte, coquinaiia , lib. XI V« 
cap. 80« 
T<t 'wifi AjjSvfff ^vyypkfAidM.70b9 De Libya Kbri, III. 83. b« 
AifivKk vocat Plutarchus, in ParaUdis MinorihuSx Tom^ 
IL pag, 311. c. uhi citat tertium Dbrum. 
^OfjLotbTnrtf ^ Similitudines , IV. 170. e« 

I X I o N. Fidc Demetrw^ Ixion« 

L. 

L A C H E S y nefiio qms : cvius adponlmr hexameHr , III. 73 . e. 

Lamprocles, dithyraqnborumpoeta, XI. 491.0. Conf. 

Harlef ad Fabric. Tom. 11. pag, 27. 
Lamykthius Milefius, poeta, carmine lyrico Lydtn 

amtcam ceiehavit, XIII. 597. a. n, 

L A s u s Hermionenfis , vetufljhimus poeta , (de quo vide Sui* 
dam , & Fojffl i?e Poetis Graecis cap. 4. Tom. II L O/yr. 
pag, 204. t,) verbonim ambt^uitate ludere confueve- 
rat : cuius generis nonnuila adferuntur lib. VIII. cap. 20w 
In quibus cavillatio ifta, qua ufus eft adverfus Pifcato- 
rem , cui pifcem fubripuerat, fimiilima efl ti de qua agitur 
in Atfopica fabeila , quae Nfciriftf^xoi Ktti ^kytt^f infcn^ 
bitur, Elusdem iaudatur 

. ^TfjLvof iif Th h 'Ep/uior» AnfJLtn-pA , Hymnus in Cererem 
Hermionenfem , qui hymnus Mtyyuof fuit , X. 45 5. c. n. 
XIV. 614. e. /z. 
^Sti^h eiciy(JLof^ h mypA^ifii KivTovpof: Ode liceri 
figma carens, quae inicribitur Centaurus; (quam qui- 
dem pro fpuria habuete nonnuUi : ) X. 45 5. c. 

L E O V vei LeoN , Academicus , (nefcio an By^antius) per^ 
hibetur aufior dialogi nomen Platonis mentientis, qui 
infcribitur *AAxi;Aiy, Alcyon, XI. {o6. a. 

LlO Byzantius, Piatonis & Ariflouiis difcipuius, firipfit AUCTORUM. j^ 

De Rebus By^antinis : {uftc Sulda , colL Vojf. Hh. L 
pag. 39 y^* ) ^uo ex opcrt dudum cfi tefimonium , quod 
eitayu Athenaeus ^ XII. 550. f. 

Leonidas Byzantius. 

*AAift;TiK^< y De Arte Pif<patoria ^ liber fohita oratione 
fcriptuSy I. 13. c 

[Leonide^ aKus, qui huc TtftTtur in InSct Daltcamoiano^ 
unus € Dtipnofophiftis tfiA Vidt h l, C. & Animad^. 
Tom, /• /?• 13 fq> ^ Tom. iLp. 149. ' 

LeuCON, Comicus poita. 

«pctT^fr, Tribules, YIII, 343. c« /1« 
LlCYMNlUS, Chius, poita Lyncus» XIII. 564. cd. 
At6vp€tf4.fioi ^ Dithyrambi, XIII. 603. d. n. uhi ptrptfam 
olim *A\KV(JL9iof* 

Lyceas Naucratita. 

AiyviTTiititk ^ Aegyptiaca. XIIL 560. e. {uhi citatur Mhex 
tertius) XIV. 616. d. Et priort quidtm loco At/^xlctf 
(Lynceas) vulgo fcrihitur, ptrptram, Hhrarii (puto) 
trrort, qui Lynctum Samium in animo hahutrat , faepit/s 
ah Athtnato afihi citatum* Lyceas ctrtt ttiam apud Pli^ 
nium nominatur hic auBor^ Uh, XXXVL cap, xJJl.feSim 
ig. num. I, & lih, L in Indicc AuSlorum , quihus iu libro 
XXXVI. ufus tfi Pliiuus. 

Ltcqn lafenfis. {Idtm Lycus, IL 47. a. conf Ammadv. 
Tom^ VIIL pag, 400.) 
Tlro) Uv^ytpov^ De Pythagora, X. 418« e. n, uhi quia 
m vttufia mtmhrana ^tp) UvieLyopiov fcrihituf, vidtndum 
nt 'jrtp) nvieLyopsiov j8iou fcriptum oportuerit, 

Pro "^ljSuxof q ni/d^^op«for, II. 69. e. legendum utiqut 
cum viris doRis videtjir liVKoc^, v</ Xvkuv HvB, Vidt 
Animadvm Tom, VIII. pag. 408. 

Pe Lycone Comico, & Lycone Peripatctico, vi^ 
Ind. Rer. & Pcrf 

Lycophron Chalcldenfis. Nudc citatur IV. 140. a. uhi 
fcriptum quoddam grammaticum intellip debet : item XI. 
501. e. Fortaffe fiffiificatur liber "Jrtpi KotfJL^S^ia^c : quod 
liquido etiam coiHp videtur tx XI. 501. d. ubifimul cum 
Lycophrone laudatur £ratofthtnts ^ifi KafjioS^ieLf, 

JJip) K<»yi(fiiitL^^ De Comoedia, ( Vtde Arifiophanis Scho^ 
iiafien , laudatum a Fahric» JBihim Gr. Tom» II. p, 424*) Mo I N D E X 

VII, 278, b. XI. 48$. d. {uhi cif^ur Btr 9.) XIU. 
555^ a. 

(Mv , II. jf . c. d. n^ X. 420. a. /1. uki Satyros compellaB 
' Sileiius. 

Contra Lycophronemyc;^^ Diodorus Grammaticus : 
hem Eraiofthenes , XI. {Oi.d. 

LtCOPHHONIDES, oo^ttf /yrioff « citatur a CUarcho ^ 

XIU. 564. b. 6- XV. 670. e. 
Ltcurgvs« orator. 
MLTk A)f/Met<r«i/ , In Demadem , XI. 476. d. 
KtLrk tiiniKftLrwt^ In Leocratem, XIII. 586. f. 
KtLrk S3jn,h<^ft ir^r^f ^ In Lycophronem oratioprifflai^ 
VL i6y* a. 

LtCUS. f^LTCON. 

Ltnceas. VideLrc^K%. 

L T N C E u s Samius , {Grammaticus, ait SuUas : ) Theophra* 
fii difcipulus , frater Duridis hiftorici , amicus Hippolo* 
chi, cum quo padus erat de eiponendis Coenarum 
lautiorum Adparatibus, IV. 128. a. VIII. 
337. d. yide aulUfres citatos in Animadv. adW. I28.a« 

Tacito lihri tituh dtantur eius teftimonia, II. 62. C« 
III. 101. e. VI. 241. d. VIII. 344« c 

Nominadm dtantur eiusdem 
kiyvjrriAKk^ oe Rebus Aegyptiacis, IV. ifo. b. 
'ATo/bivnftortv/biccTtf, Commentarii , /v« Memorabilia» X. 

434. d. XIIL 583. f. 
^h^froqfiiyyLtLra^ Apophthegmata , VI. 24 c. a. & d. fqq. 

248. d. VIIL337. d. 
*ET/tfTox«t) (Jfiflrywmfit), IV. 128. a,) Epiftolae (convi- 
. valeSf ) III. 7 j. e. VII. 330. a. XI. 496. f. In hisfum 
Epistolae 
'wpht 'A7oAA^<v^r, ad Apollodorum , IX. 401. f. 
wpbt ^iAybpAVj ad Diagoram Epiftola, III. 100. d. 
VII. 285. e. f. 295. a. XL469. b.n. 499. c« XTV. 
652. d. 654. a. 
. Tp^t 'iTTiAox^or , Epiftolae ad Hippolochum : quihts 
defcrihitur Aniigoni coena, IV. 128. b. III. 100. e. f. 
Lamiae coena, Demetrio Poiiorcetae exhibita, 
IV. 128. a. b. III. 100. e. Ptolemaeicoena,IV. 
128. a. b. IIL 100. £ A U C T O R U M. 141 

mfht t\f zt^fUKlf UmifiTwoif , ad Pofidippum Comi* 
cum Epiftola, XIV. 652. c. n. 

- JUprmf^Wy Centaurus, comoedia, IV» 131. f. Qm loeui 
pratttnu Fabricli 6» Harkfii dUigentiam in Nodua Coml* 
corum diptrduorum j ubi dt Lynceo Samto aguur. 

«grff^ fHifkffpof y t>e Menaodro , VF. 141. b. uH diatur 
liber 1. Atmulum Mtnandn fuijft Lynceum Samium 
Suidas tradit, dt toque infabularum commijjiont viBoriam 
rtportaffe. 

tix^ *04^Fifri«d, Ars obfonandi, VL 228. c. VIL 
513. f. /1. 

Lt SANiAS, Cyrenaeuib XL 504» b. n. uK ptrperam oBm 

Au^afUf. 
^tpt *UtfdfiowoiSf ^ De lamborum poetis, VIL 304. b. 

XIV. 620. c. ubi citatur liber primus. 
LtsiaS orator. XII. 534. f. {tx Oratione in AUibiadem^ 
^hwtrrohju^ Epifiolae, XIII. 592. c. 

Eiusdem Orationes: 
^Tjpb^ kiTxhuf rhf ^ofKfttTtiihify y^U In Aefcbinem Socra« 

ticum ) aeris alieni caufld » XIIL 61 1. e. 61 2. b. - f. 
' KArk 'AAJiijSiAj^ot; » In Alcibiadem , IX. 408. c XIIL 

574. e. Eodttrt ptrtintt XII. 334. f. 
9>ffp) ^Eyyv^nKnc^ oe Engytheca, V. 209. f. 
xttrk BfoTofiTov, «ixiflt^, In Theopompum, iniuriarum 

reum manu illatarum, II. 67. f. 
^pbf AetifAy In Laidem , (fi yvri^tof Koyof) XUl. )86. e. 

MTk AeCtfof , XIII. 592. e. 
^rfbf fAifofTAy '^fofMprv^Sfy In Medontem falfi tefli« 

monii cauflk, {§i yrnf-ior) XIII. 586. f. 
xdtrk Mixirou , ^^rov » In Micinum , bomicidii reum , 

VIII. 363. b. n. 
wifi rSf St;/EAi3ox«/i»r, De ContraQibus, XIII. 61 1. d. /1. 

ubi if roTc rSf SuftjSbXfliiorr A&yoK. 

v^^P ^MfloVy impAfoptmfy Pro Phania, violatae legis ac« 

cufato, XII. 531, e. - 352. b. 
Ku,rk ^ihotfifov , j3i«/»r , In Philonidem , ob vim fafiam , 

(ffi yfn^iof Aoyor, ) XIIL 386. e. f. 392. c. 
w$fi roi xp^^^^ T^/ToJTor, De aureoTripode» {tl yfi* 

ffiof) VI. 231. b. 

LtsimacHUS, Altxandrinus. {Conf Vojf.p. 384.) 

nn^ Nirrofr, oe Reverfionibus, IV. 138. d. «M cUam 141 I N D £ X 

lib. 3* (De N^0-7oi( videfupra, {/i CLEiDEMtJS ; 6^Adm* 

adv. ad IV. 1 57. f.) 
Ltsimachus, (qui Theodoreus adpellatur a CaOi- 

macho, ab aliis in Theophrafti difcipulis numeratur) 

praeceptor & adfencator Attali , libros fcripfit 
70^) rn^ 'kTTkkw if0,iit%Ai , De Attali Inftitutione) IV« 

252. c. 
Ltsimenes, orator ^ contra qucm Lyfias oratiomm JixU 

*jrifi 'ET^vfl»*»^ , V. 209. f. 

LysippUS, Comicus. Vide Fahnc. & Harkf. BihL 6r« 
Tom. II. {ed. HarUf.) p. 310. 6» i;. 452. 
^Myjt)^ Baccbae, III. 124. d. VltL 344. e. 

M. 

MaCAREUS. ( VixU pofl Phylarchum^ quem citat XIV*. 
639. d. Std quemnam Phytarchum dicai, incenutH efL 
Vide ibi not.) 

Kuduk^ Coaca, Rerum Coacarum hiftofia, VI. 261.0» 
XIII. 639. d. C/trobiquc citatur llbet 3. 

M A c H o K , poeta comicus % patria Corinthius aut Sicyo- 
jiius, Alexandriae vitam exegit, iblque fabulas iU«ls 
docuit, & praeceptor fuit ArifiophanisGrammatici, 
VI. 241. e. f. XIV. 664. a. n. Epigrdmma quidtmfepul* 
crale Alexandrinum/ecir« VI. 242. a. 

Tacito opens titulo citatur, II. 44, d. coU. VI. 246. b« 
ttbi leguntttr Vefba, ad quae tbi refpicitur. Porro VI. 242« 
a.b. 243. e. 244. b.-d. 14^. d. quaeeclogaefuntomnes 
ex XptifAtc: fic & 246. b. & c. quo dc loco vide qiiae 
monemus in Ind. Rer. & Perf. fuh voc. Pauilmachus, & 
Philoxenus Pternocopis. 

Nominatim citantur fcripta haec: 
^A>iroiflt, Ignorantia, fivc Imprudentia,'Comaeir^i XIV. 

664. b. 
*£^f07oAn» Epiftola, comoedHa fic infcripta ^ VIII. 34f.£ 
XptTa,ij (i. e. *ATOfj(,vn(4,ovtvpi.titA f cotl. XII L 580. d. e.) 
Chriae, Sententiofe aut feftive di6la, XIII. 577. d» 
Ex iftis Xpff/ccir, quac iambicis fcnariis confcriptac funi, 
plurimac exhibentur eciogae lib.- XIII. cap. 39. & cap. 
41 - 45. Ex cisdem duHa funt feftive di^a Stratonici « 
lib. VIII. cap. 41. Item iambl de Morte Philoxeni, lib. 
VIIL cap. 20« His adde locafupra dtata cx libro fexto. A U C T O R U M. r45 

M AE ANDHtUS^ hifloriarum fcnptor , mu certe fcriptor pro* 
faictts , ffvyypa^uf : adus fcriptum nefdo qaoJ^ dmBort 
Clearcko, memordtur, au tltuhu, 
n«^yyfXfA«, Praccq>tuin: in auo imitams tfl CatEam, 
ekmentorum fcripturae duffus verhis exprimentemy X. 454* 
b. A. Obiter notandus error^ qiu Vofpo vel illius typo^ 
^apho excidit , ve Hift. Gr. lib, IF.p. ^iS.uhide Maean- 
drio (nefcio an eodem , cuius Athenaeus ex Cleareho meml' 
nit) Polybius upis citatur, cum Strabo (non Polybius) 
nominan dehuij/et. 

M A 6 N I Sj vttus poeta comicus: de fuo vide Animadv, ad 
IX. 367. f. Cuius fub nomine cirmmferebantur fabulae ^ 
de quarum quidem anSort dtMtat Athaiaau : 

^ltva^tf ^poTo^, Bacchuf primus, IX* 367. Ln^8t Aiirv* 
ffot fevTt^f , Bacchus fecundus, XlY. 646. c n. 

Av/«}, Lydi» fabuU ehtsdem Magnetis citatur XV. 690« 
c n. 

M A L A c U s: ignotus alioquin fcriptoT, 

'Ss^fiwf ^iV^, Siphniorum Anooles, VI, %6y. z. n^ 

JAakshxs» De dherfis fcriptoribus, quibtis Marfyas nomen, 
pofi ea quae apud Suidam Uptntur, confulenduf Voffius 
kb, L De Hift^ Graec. Cap, lo.p, { i. Valtfius ad Harpocfm 
voc. litTtLl. & Wejffeling» ad Diodorum Sic. lib. XX. capi 
50. Et nos de Marfyis nonnihil diximus , in Animadv. ad 
XL 467. C. At parum in liquido res eft. Suidas tres dis" 
tinguit Marfyas : quorum primus , Periandri filius , Pei'" 
laetu, Alexandri coalumruis , initio yfapL(iM7o^iikvxM» 
Aor, dap hifioricus, fcripfit MouuiftoFixjt decem libriSy 
inde a primo Macedoniae rege usque ad Alexandrum Phi^ 
lippi filium. Alter, Critophemi filius , PhUippcnfis ^hiftom 
ricus , iunior, rf^rfpor. Tertius » Marfi filius , Ta^ 
benus, hiftoricus ,fcripfit*kf^dLiohoyi(Lf Ubris duodecim ^ 
MuOiJitt libns fepttm , & aHa. lam apud Harpocrationtm , 
voc. '^h^rm , Ugas : Mapffva.t vpt^^inm , ( nififorte 
^ptgrllvTSfot liguidum) tp byiot fAetxtSoftJuiiL: apud 
eumdtm vtro, in Ktrk MafffvcLt ftait^t h 2x7^ Mce« 
KtioJHKaf. Vnde difcas , a duobus Marfyis , alttro fe- 
niore, iuniore aUero, Res Macedonicas ptrfcriptas 
fuijfe. At Diodorus Sicultu l. c. nudt ait , M«epmcr i 
Tflcr Mccxi/oHXfltr ^pk^tif ^vyypa^^lMfjitfof : quafi non 
nifi unus Marfyas ejfet qu Res Macedonicai confcri^ 141 I N D £ X 

lib. 3. (De m^m vldefupra, inCu 
adv. ad IV. 1 57. f.) 

Ltsimachus, (qui Theodoreus s 

macho, ab aiiis in Theophrafti difc 

praeceptor & adfencator Attali , li 

Tff^) TH^ *kTTkkw ifmititLt <^ De Attali 

252. c. 

Ltsimenes, orator^ contra quem Ly 
'jTsfi 'ETTwfl»*»^ , V. 209. f. 

Lysippus, Comicus. Vidt Fabnc. 6 

Tom. IL (ed, HarU/l) p. 310. 6* i;. ^; 

UuLXftit Bacchae, tU. 124. d. VIIL 

MaCAREUS. ( Vixii poft Phylarchum 
639. d. Sed quemnam Phylarchum « 
Vide ibi nof.) 
Ktfctitot, Coaca, Rerum Coacarum hi 
XIII. 639. d. Utrobiqttt citatur libef 

M A c H o K , poeta comicus , patria C01 
jiius, Alexandriae vitam exegit, il 
docuit , & jpraeceptor fuit Arifiopl 
VL24i.e. t. XI V. 664. a. /2. Epigr 
cralt Aiexandrinum/ectr^ VI. 242. i 
Tacito optns titulo citatur, II. 44. 
tthi leguntttr Vefha , ad quat ibi refpicit 
a.b. 243. e. 244. b.-d. 245. d. ^k. 
ex Xpgifenf:/ic & 246. b. & c. qh 
montmus ia Ind, Rer, & Ptrf, ftth voc 
Philoxenus Pternocopis. 

Nominatim citantur fcripta hat 
^A>yoid, Ignorantia, fivt Imprudentii 

664. b. 
^Efttrt^hh^ Epiftola , comotdiafic infcrl 
XpiTeii 9 ( i. «. '^TofJLvnf4,o9tv[mret , coL 
Chriae, Sententiofe aut feftive di< 
£x iftis XpMidLif^ quat iambicis ftnarh 
plurimae exhibentur eclogae lib.- XIII 
41 - 4{. £x eisdtm duHa funt feftiv< 
]ib. VIIL cap. 41. Jtem iambi de Mc 
VIIL cap. 20« His addc locafupra dt* A U C T O R U W. i4^ 

M A T R O N 9 parodus, Piranaeus, I. 5. a. n. Mverpirdm ( ut 
videiur, ) MifTpltff vtl MctXfM^ voestur, Iiuius 
TI«f^«) vel TlAf^SiiU , Parodiae , Uudafitur II. 64, c n. 

lll. 73. d. «• 'IV. 183. a. XIV. 656. e. XV. 697. f. 
Una ex iftis Parodiis infcripta erat, 
Ah9W^ Coena, quae citatur I. 5. a. n. II. 62. c. IV» 
134. d.- 137. c. ubi tdtra 120. verfits adfonuntur, qnd^ 
bus Coena Attica defcfibitur. 

Ifledici tf^ Athtnaeo tejhs chantur: Diocles, DipbilusSi* 
phnius, Erafiftratus, Evenor, Euthydemus, Gaie- 
nus, HicefiuSt Hippocrates, Menodorus, Mnefitheus^ 
Philotimus^ Praxagoras, &c* 

Megacles. 

Ilfp} 'Ef/i^tfT *Wfttir , oe Viris illuftribus, X. 419* a. 
MeGACLIDES, {MiyeuiKtUinf ) PeripaUticus , fcripfit 

(Ilfp) *Of(Mf>fu,) oe Homero: quo ex opere duBa fwu 
quae refert Athenaeus lib. XII. cap. 6. de Hercule volu- 

Cariam vitam fequente: rurfusque XII. {13. b. de 
lyfie. In Scholio Ven. ad Iliad, t'. 140. citatur Mf- 
ydKhtiS^ne if Stirri^ 'O(dipov. fortajfe Tff ) *0^iip«ii 
fcriptum oportuerat. 
Megaricus poeta. Fide Thcognis. 

MZGASTHCNES. 

^vftnk^ Indica: quorum citatur liher R*, IV. 1^3. d. 
Melanippides, poita dUhyrambicus , Melius , II. 3 {• a. 
X. 429. c. 

^afdifsfj Danaides. XIV. 641. f. ubi perperam olim Mi- 

hiffioe edtbatur , pro MnAior. 
Mcepf^ct^, Marfyas, XIV. 616. e. 
Melanthius, poeta tragicus , ob voracitatem tradu- 

€tu% a comicis, VIIL 343. c. I. €• c. n. 
'EAfTfM, Ele^ae, VIII. 343 • c. 

Melanthius alius , ut quidem re(le iudicaffi Fahricius vi' 
dttur , BibL Grm Tom. L pag,6Z'^. confi Hemflerh. ad 
Plut. vs, 846. 
rifp) rSf if 'EKfuoTft MvfTvrp&K , De Myfteriis Eleufiniis ^ 
VII. 325. c. 

Meleaoer, GadarenCs » IV. 1 57. b. n. Cynicus , XI. 
502. c. 
AsKitev kol) ^AKnf oiyKft^tff Comparatio Piii & Len« 
Pars I. K 146 ^ I N D E X 

ticulae, IV, 157. b. Nefcio utrum Hber vd fatyra fm* 
gularis^ an pars fatyrat* 

Xofiwhffiov , Convivium , XI. 501. c. 

' X«prf fr, Gratiae, IV. 1)7. b. n. 

Melitu s, tragicus poeta. Flde Ind. Rer, & Ptrf. 

Menaechmus, Sicyonius. Cf. Vojf, Ub^L DtHlfi. Gr. 

pag. 66 fq. 

ZtKvot9tAxk, Sicyoniaca, De Rebus Sicyoniorum , VF. 
271. d. ' 

Htf^ TixmSvy De Artificibus, II. 65. a. XIV. 635. b. 
637. f. 638. a. 
Menander, G>micus. kaK\$ M^«r/p9f , VIII. 364. d. 
Tacito dramatis titulo citatur, I. 9. c. /i. ( txfab, Tro- 
phonio. ) V. 189. e. VI. 248. c.d. 270. d, Xl.^Si.e. 
Eiusdcm Fragmenta duo , antehac inedita , dedimus li- 
bro II. noflrae edit. cap. 86. & 87. JSominatim cuantur 
Menandri fabulae hae : 

*A/ffA9oi, Fratres, X. 431. b. 

^KhiAsy Pifcator, XI. 484. c. /i. 500. e. Idem drama, 
'hhtsifj Pifcatores, VII. 303. c. /z* ( ubi quidtm Poe* 
tae nomen ex conieB. adiedum. ) XII. {49. C. d. Promi" 
fciie, modo in Jingulari numtro , modo in plurali, citari 
titulum iflius fabulae docuit Cafaubonus ad XL 484. c. 
Conf. Harlef. ad Fabric, Tom, JL pag. 460. quosqiu Ule 
laudat Interpretes PoUucis , ad Polluc. X. 132. 

^Avi^poyvfcf n Kptir, Androgynus vel Cretenfis, VL 
243* b. 

*Sv§^io)^ Confobrini , XV. 700. b. & e. 

^ApptiqApef S AvAff7p)r, Arrephoros, (/. e. Arcana Mi- 
nervae facra geflans) vel Tibicina , X. 442. c. XIII. 
$59. d. e. 

kvKnrpiSu , Tibicinae, X. 446. d. n. Sed videtur omni^ 
no iv AvhmpiSi , pro iv Av^nTpiffi , legcndum ; lafit ea^ 
dem fab. atque proxime nominata. 

AanTVMoff Annulus, {maltvulgo AAKTVhof)\l. 247. f* 

^nfAievpyof ^ Mulier plac^mularum fiAnx ^ five potius , 

Hyponymphis, IV. 172. d. /?. 
^iSvfJuti^ Sorores gemellae', IX. 373. d. /i. 
^vvKoXof^ Difficilis, Morofus-, IV. 146. e. IX. 383. e. 
^EAVTAVTiuefpfivuiHf , Seipfum excrucians, VI. 231.3. 

XIV. 651.3. A U C T O R U M. 147 

^tyX^tpihw , Enchiridion , Pugio , X. 446. e. 
^^irtyLirftLfiifiii^ Incenfe, XIII. 559.6. conf, TUfAwpUfJLitni. 
*EiriKKtipof TfdTiHs Orba-haeres, pric» hoe iUulo comot^ 

dia, IX. 373« c. 0. 
'£Ti7/}fT«rTffr » Arbitroseligentes , III. 1 19. e. t /i. XIV. 

659. b. /z. 
*£9€Vfof, Ephefius, IX. 385. f. ^^/^a^M^ Ephefii, plm- 

rali nunuro, VII. 309. e. muuu rtB^ , ut vhUtur. 
^Rpof ^ Heros , X. 426. c. 
e«if, Thais, ( meretricis nomen ) Xlll. 567. d. 
e<o<^opov/Aff>« , Fanatica, XI. 472. b. {ubi ttmeri DaUc. ia 

Theophorumeno , masculino gtnfre, ) XI. 504, a. 
SpA0t/Xfi»r, Thrafyleon , VL 248. b. /1. 
KtepiVi», Giria» Mulier praefica, IV. 175. a. Vide quac 

Jfitpra ad Antiphanis faiuiam Kk p rv notavimus. 
TApXJnfifM^ Carthaginienfis , IX. 385. e. 
Xfjc^i)9<eAor, Cecryphalus» Vitta, Vl 241.6. 243.3. 

245. b. c. XV^ 691. a. b. 
Kitapt^iCf Ciiharoedus, VL 247. f. XII. 510. d. 
K6A«t£, Adulator, VI. 258. e. X. 434. b. XL477.C 

XllL 587. d. XIV. 659. d. 
Ufi»f$f , ^e %hh€t79t , Vil. 301. d. n. MifAvi^pot ir Ki^ 

Kotfft: ubi KhKA^i vd KohctKt ex conieS^ corripmt viri 

doHi, 
Kpnf . vide 'Ar/po^vror. 
AnfJLviat^ Lemniae, VI. 258. c. 
M^»,Temu]entia»IV. i46.d. VL243. a. 247.6. VIII. 

364. d. 
fHnfAyvpTtiff^velfAnrpAyvpTnf) Menagy rta , Stipem fin- 

gulis menfibus Matri Deum corrogans , XI. 472. b./i. 
fiiiffoyvpnf y Mulierum ofor, XV. 691. c. 
l^AifKhnpof , Nauclerus , IV. 166. b. XL 474. c uti cc« 

hibttur fabulae inilium, 

Nofto0«T»< , Leeislator , VL 247. e. 

*Opyn , Ira, IV. 166. a. VL 242. b« 247. d. XII. 552.6. 

TiAiiiof y Puerulus , IIL 94. b. n, ubi perperam oiim , i» 
Hti^itji. Quem ad locum haec adnotavit C^ASAUBONUS: 
n Lego MifeLvipoc iv natiit» , non autem Uiiia : nam 
Ttillud probo, inventum apud Stobaeum, Sermone 
"LX. & PoIIucem lib. X. cap. 50. Adfcnbam quae 
» Pollux afFert , (]uia non funt aliena ab iis quae hic 
'/ leguntur. Xpvffovf Mpt^AS* udi Afflox^MiiTor nr. kot 

K % f 4t I N D £ X 

»A^r iV MT Mrreir, Videnrur etiam affinia iftis efTe, 
» ouae ex ^iimi PaGo ia Nenio exftant : Quoi res vu 
9 hunc privan mUchras qtias ud foUi : &, MolHcinam , 
s» crocotam , cktrodoiam , ricam» An igitur Menandri &• 
nbulam Naevius latinam fecerat ? Si ita eft, PaeJio ia 
» Nonio corrie^ndum non minus quam in Athenaeo. 
» Saepe enim Latini po£tae fabularum quas vertebant 
ntituios Graecos retinebant: cuiusmodi eft Naevii 
>» Aconii^omenos ; Terentii Htautonttmorumenos ; Caeci* 
>»lii Synariftufae & Harpa^omena; Turpilii Paraierufa^ 
ffHeiaera, EpicUrus, Demiurgus, atque etiam Pae^ 
ndium. Nam & Turpilium eo indice fabulam docuifTe 
»multis locisteftatur Nonius; in quibus tamen om- 
«inibus Pedium invenies fcriptum. Ettam e Graecis 
»Comicis plures eo titulo dramata publicaverant ; 
»ut,praeter Menandrum, Plato: cuius drama alibi 
nlaudatur Athena^o, FVII. ^i&c.] ubi fcriberem 
n if nfl(i<r/^, pro h Udiii. Comici Scholiaftes n«eicr«- 
9)|M09 appeilat in iis quae fcripfit ad Ranas & Pacem. 
» Item rofidippus faoulam Utuil^f docuit. ic 

T\0LkhAMii , Pellex , XIV. 654. b. * 

^ n«p«tJt«r«6ifxiff Dtpofitum, XIIL 571. e. 

IlffpirAk» Perinthia, VII. 301. c. XL ^04.3. 

YliyuT^ifH y Incenfa, VIu. 365. d. n. Sed re&us vide^ 
iur *EiJLin(JLVfM(A4ni 9 ut fupra. 

UvKovfXifoi, Venales, VL 248. b. 

T«7i{^farof, Verberatus»Pulfatus, (reflZKiTtfiri^ofUKif) 
III. 115. b. /1. 

[Tp^ovTK pcrpiram oEm edd. IIL 119. e. pro ^Etit^.I 

Tf^ytof^ Trophonius, I. ^^c/k IU.99.f. IV.ijt.t 
XIL 517. a. 

'n^, Hydria , IX. 408. e. f. 

*T/urir, Hymnis, VI. aji. a. 

'T^jro^higjuuof ^ Suppofititius , XIV. £44« f* 

^kviof^ Phanium, IV. 171. a. 0. ulfi oUm if ^etwi^ edi. 
XIU. 567. C. fr. {^uhi ^iffiof olim) fcilicei a mtremce, 
ui ibi docetur, cui nomen Phannium vel Phaniuffl* Sed 
reQius ^kfiof fimplici r Hierd fcribuur : eft enim diminu* 
iivum nominis ^itr^, quod UpturYXLl. 394. a« Eodem 
deniqui pirtinei VII. 314. b* ^* ubi if^Af^ vulgqfcri* 
baw, pro Ir ^«r/^. 

^k^pm^ ^peAiu», XIV. 661. £ AUCTORUM. t4f 

^fA«l^f^^f , Philaddphi^ XI. 484« d. 

XaAxiSgt, Vulcanalia. XI. 501. e. n. 

?Pf v/itp«(iex»< , Falfus HercuIes,lV. 172. a. XIII. 587. 
b. XlV. &f4.€. 
MAkecles Barcaeus» ^vyy ^atptlf^ id cfl {ui qmdcm 
nobis videkiiw) hiftoriarum rcripcor, IV: 184. b. lu 
{Conf. Voff. lib. 11 1 Dt Hifl. Gr. pag. 587.) 

l^Ay^hy Colledanea: fuomm liber primus citaiurlX» 
390. b. Idtmqm opus rtfpkltur fortafft IV. 184. b. quo 
tx loco ntalus XpmKk » Chronica ^ proftrtur in Indiot 
. Daltc. 

MenesthENES, fcriptor aliundt non notus. Cuius 
noAiT/x^yPolittca, citas Atktnatus IX. 494. b. 

M E N E T O R , ttiam hic ntndni aHi mtmoratus. 

nsp) *k9tihudL7»f , De Donariis Teaiplorum, XHI. 594. d. 

Mekippvs Cynicus, I. 32. e. (FabncBibL Gr. T. IK 
pag. 364. ) ScriptJ huius cttantur : < ^ 

*ApiiffWA#«f, Arcefilaus, XIV. 664. e. 
Sv/iA7i^for, Sympofmm , XIV. 629. e. 
Menodorus, Mifr6/<voo<, Afa/ici^, ErafiArateus^Hi- 
cefii amicus, II. 58.1. 6* 59. a. quilocus notandus ad 
Fahncii BibL Gratc. Tom. XI 12, pag. 335. 

Menodotus Samius. 

tSv KttTk SccfAOF cr<r&^a)r 'Arccypcc^i^ , Rerum in Samo 
. inf. memorabilium Recenfus, XV. 672. a. quem /i- 

hrum j vulgo otim ttiam parum cognitum , Alcxaridriat rt^ 

ptrit Athtnatus^ XV. 673. d. 
riif) iZit K(L7tL ih 'IcpW Tnc XctfjiUt "^fiAC , De his quae 

in templo Samiae lunonis vifuntur, XlV^^^^.a. For^ 

taffc pars quatdam fuptrioris optris, 

Metagenes, poeta comicus. VI. 271. a, coll. 270. e. f. 

ubi funt hexamttn ad Homeri imitatlontm effifii y duBi 

fortafft t fabuld "OfJinpof n ^'AffKnTfic. Vidt Animadv. ad 

JVL 270. e. Dramata : 

Avpaei it Mee/A/u£t«vD«f , Aurae vel Mammacythus, (/. c. 

Bardus) VIII. 3^5. a. /z. Nude kvpeii^ IX. 385. b. Et 

KATeL Tkt MiTAyivove hvpAC , n T^r *Apf ^ra^opov Mttf^ 

f>tcixt/der, XIII. 571. b. n. 

BovpioTTipjAi , Thurioperfae , VI. 228. e. 269. c. & f. 

VII. 317. d. Drama trat ktiiAKTov ^ VI. 27c% a. dt 

cuius argumtnto vidt quat notavimus ad VI. 269. f. Thu* 

K 3 / j;o I N D E X 

rios a Lucanls ingenti clade aJfefios & fubafios me^ 
mQTOt Diodorus SicuL XI F. lOi. d* Strabo, Uh, VL pag. 
263. d. 
^iAotvriff fPhilothytes, Sacrificioraai ftudiofus, X. 459. 
c. XV. 700. f. 701. a. 

Metreasve/ Matreas , parodus : idem qui aUas Matron. 
Vidi fupra, fub hac voct. 

Metrobius ifcripfit TlhAn.wv79^oniC^f ^vyy pAfjLfJitit , de 

conficiendis Flacentis Ubrum « XIV^ 643. e. f. 
Mctrodorus Chius. {yojf. jHHtp.Gr. L 6./f,2{.) 
l^QiMLy Troica^ IV. 184. a. 

Metrodorus Epicureus. 

'Eti^toa*), XII. V46.f. & VII. 279. f. aSo. a. 

Jlf^) Sumdff/jer, De Confuetudine, IX. 391. d. Cuius li'» 
hri audorem nude quidem Metrodorum nominat Athe» 
naeus : fed Epicureum ilium Metrodorum intelUgendum 
ejfe 4 probabile nobis videtur; quamquam in huitis fcriptis , 

' a Diogene Laertio X. 14. item a Menagio ad Laert. & a 
Fahricio BibL Gr. Tom. IL pag. iiifq. memoratis , iftius 
UbelH mtUa fiat mentio* 

MetrodoRUS Scepfius. ( Mcdicus, ut videtur; Fabricio 
tamen in Medicorum Catalogo T. XIIL non memoratus. ) 

Uifi ^kXiiimKnf^ De Aliptica,/ Arteredundoria, XIL 
5p. ۥ ubi citatur liber i. 

MiMNERMUS, poeta. IV. 174. 7. 

Nccrr«) , Nanno» carmen eiegiacum , XI. 470. a. b. n. conf. 
XIII. 579. f« & 580. a. 
MlTHAECUS, Siculus videtur fuiffe, Scripta, Dorico idio» 
matt edita, {videVll. 325. t. n.) 

' ^O^ltipjtniKU^ De parando Obfonio, /. Ars Culinaria, 
VlL 282. a. 325. f. XII. 516. c. 

*04«^o''Mt SiJtfAiKM, Ars culinaria Sicula, III. ii^.de. 
Nefcio ad idem opus atque fuperius, 

Mitylenaeus poeta. vide Alcaeus. 

Mnasalces, five Mnasalcas , Sicyonius » 

^t^jnypkf^ieLTo, , Epigrammata, IV. 163. a. 
Mnaseas, Locrus aut Colophonius , fcripfit 

UaiyutL^ Ludicra, VIL 321. f. 
Mnaseas Patrcnfis» VII. 301. d.n. A U C T p R U M. iji 

n$f^'Xffkf, De Afia, VIII. 546.1). ex Kb. 1. {Ntfiforf. 

h fttfrip^ Tlipi^rKov 'Ao^/fle^ fcriptum oportuerat. ) 
E^p«^fflt}tct , Europiaca, IV, i\9A. VII. 296. b. utrohi-^ 

que ex lib. 3 . Rurfus XII. 5 30. C. t^i fic dtaiur, MrflC* 

^itif h Tfireji E t; p « 7 ti (• 

nfp/^Aot/fy Circumnavigatia, VIII. 331. e« 

Mnesimachus, comicus. CiJitf Fabulae: 

BovirifKt Bufiris, X. 417. e. 

A^0-]eoAo< 9 Difficilis, Morofus , VIII. 359. c« 

'iT^-arp^or, Equos akns, VII. 301. d, 312. e. 339.^ 
n, {quos verficulos fuos fecit Ephippus, 'VII. 322. e.) 
IX* 402. f. - 403[*d. ( Eadem pjf. enam *I^or/x«^ Uf 
fcripta erat^ de quo manuis CafiuiK ad VIL 282. d. Vi^ 
de Ammadv. Tom. IV^pag. 90.) 

^ihiiTJrnc , Philippus fabula , VIU 338. h. IX. 387. b. 
X. 418. b. 421. b. c. 

Mnesiptolemus, hifloricus, Seleuci hilaroedi pa« 
ter, plurimum vaiens apud Antiochum Magnum> 
XV. 697. d. 

'loTopiflCf 9 Hifloriae, X. 432. b.c* 
Mnesitheus Athenienfis, Medicus» 1.22. e. 32. d« 
II. 59. b. III. 115. f. Vni. 355. a. f^orro II. 35.^.6» 
36. a. adferuntur iambi nonnuUi in vini laudem , qmbus 
praefiguntur verba haec, f/\vnffi^eoc «T^ li(^»: quafi comicus 
poeta effet Mneiifheus, quorum in numero eum etiam pofuU 
Grotius, in Excerpt, pag. 902. At funt haud dubie alte* 
rius cuiusdam Comci ( Alexidfs fortaffe ) verfus , qui Mne* 
iithei Medici teflimonio utens , tqli quodam modo fcri^ 
pferat : 

Mvtia^i&toc ovv c^9, Thv olvof rovt ^iovc &c^ 
Vide Animadv» Tom. VJIL pag. 397. Pote[l vero etiam 
Epitomatoris effe erratum; qui, quum primo Mnefithei ti^ 
ftimonium (^itaffet Athenaeus, & dein vcrba poetae alicuius 
adpofmffet , Medici nomen cum Poetae nomine temere pef 
mutavertt: quo in genere ftepius ah illo erratum obferva^ 
vimus» At eiusdcm Mnefitnei Medici teflimonium haud 
dubie rurfus invocavit Alexis Comicus^ X. 419. C. Soi" 
pius vero nominatim citatur Mnefithei fcriptum , 
Uipi *Efs^rav^ De Eduliis, II. 54. d.fi^e. ^7^b. III.So. 
c. & e. 92. b. 96. d. 106. d. 121. d. VIII. 357.a. 

K4 iji 1 N D E X 

Quo e fcripto duHa funz pkraque alU tiusdem tejlimoma. 
Sttrul dtatur , 
n<p) KfitBafia-fiw *E7i0T«Ai, De Compotatione Epifio- 
ia ) XI. 483. f. 
MocHUS, M»5(^bf, Phoenicius. • 

^oiifixixot , De Rebus Phoenicicis, IIL 116. a. n. 
MOERO, (Mofpo^,) Byzamia, poetria. {j41Ss Myro.) 

fAf nfjiofifvti , Mnemofyne , poima epicum , XI. 490. c. ti. 
491. a. b. 
MotPis, Lacedaemonius. {Dt alio Molpide vidc Ind. 

Rer. & Ferh.) 
liAiiifeufJLOfietf ^oAnrf/tf, Lacedaemoniorum respublica, 
IV. 140. b. & e. Jndidem duShtm fragm. XIV. 664. d. e. 
MoscHiNA, Athenienfis, iamborum poetria, mater 
Hedylae , avia Hedyli poetae , VII. 297. b. 

MOSCHION. 

rifp) 'l0p«rof M<^, de Hieronis navi , V. 206. d.-lo^.e. 
MOSCHUS. { An Syracufius, poeta idem Bucolicus? Gram« 
mattcum qtudem hunc adpeUat Siddas, Ariftarchi difciptt>» 
lum* ) 
^t^iyiiit-if ^Poftetttif A<^fa»r, Expofitio Rhodiacorum vo- 
cabulorum , XI. 485. e. 
M O S C H U S , diverfus {puto) a fuptriort. CuiuS 
JAmxAftKSf 'x^pSrof ^ Mechanicoruffl liber primusctftfOir^ 
XiV. 634- b. 
MusAEUS, vetus po^a, Menes(i. e. Stlenae) filiu»^ 

Antiopen carmine celebravit, XIIL 597. c. d. 
Myr o ^ poetria. Fide MoiSLO. 
Mtron, Prienenfis. 

fAio^a^tifiAiLk , Res Meffeniacae , VI. 271. f. XIV. 6(7. d. 
Myronides, cuius Uber^ 

Ilfp) Viv^f xct) ZTf<^«ir«r, De Unguentis & Coronis, 
citatur XV. 691. f. nomen ifittd invenijfe videtur ex Ubra^ 
ru errore , qui Philonides fcribere debuerat. Vide Anhif 
adv. ad L c. 

Mtrsilus, 'jLisbius. Conf. Voffium , Wb. 111. pag. ^91/q. 
cuius i&ligentiam effugit qmdtm Athenaei locus. 

^l^TopiKk nnpalo^a^ Hifiorica Paradoxa, id efi, Mlnh* 
bilia,xrn.6i6.a. A U C T O R U M. 1J9 

Myrtilus Theflalus, msu e Delpfio/bphifiU : Jk fuo vik 
Ammadv. Tom. L pag. Ii/f* 

N. 
Naucrates. Vlde Nausicrates. 

Nausiclides, nefcio quis , citautr 11. 61. d. n. 

Nausicrates, comicus poeta. Cuius nami» perperam 
oiim pro Nauficaa pofitum erat, \, i6. e« n. 

M«v«xiip«f, Nauderi, Naviculatofes, VII. 396.3. (^qu» 
di fraffUm vide Animadv. Tom. VIIL pa2. 446 fq.) VIL 
«15. e. /1. 6* 330. b. uhi verf. i. pro a rimiff fcribo 
irrh^ve, tttpag,^i^.e. 

lUpiiif, PerfiSy IX. 399. e. f. «^i Neev»ftlTttr vu^ 
fcribitur voetat nomen , five, ex lihrarii errore , five quod 
painde ^ Nauficraces 6* Naucrates effern idem nomtn 
potuerit. 

Neanthes Cyzicenus. 

ai 'rgfii ^Attaaof l^ropldLif De Rebiis Attafi Htfloriae, 

XV. 699. d. n. ex libro primo. 
'EjiXmxkj Res Graecorum , III. iit. d. ex lib. 3. VIT. 

311. e. ex lib. 6. Xlil. 576. d. ex lib. 3. & 4. n/y? ihi 

error in numtris , ubi fcribitur cr TJi Tf/T^ ka) Tnkprif 

rSv *thKnfiK5v 'l^roptSv. 
Tlgfi TfXtfTitr, de Initiatione f. de Myfteriis, IX. 376. 

a. n. ex lib. 2. Sive reSfius , vgfi T ghgrSv ^ De Lu« 

flrationibus vel Ezpiationibus , XII. 602. c. d rurfus 

ex lib. 2. 
•"ri^oi, y2f£/. Kv^ixttiTtfr, Annales Cyzicenorum, IV. 17 j. 

e. n. ex lib. i. 

N £ O c L E s Crotoniates , II. 57. f. {An Medicus ille ? cvius 

Atdanus meminit ve Nat. Anim. JCFII. 15.) 
NeoptolemXjs Parianus. 

TM^ffSv ^', GlofTarum liber fecundus, XL 476. f. 
Aiort/o-ifltr » Diony fias , ( nefcio an carmen epicum , De Bac- 

cho ) IIL 81. d. 
Tlgfi ^fTiypAfifjMfw ^ De Epigrammatis , X. 454* L 
Nestor ( Tarfenfiu Voff. pag. 276.^ 

&ieLrpiKk *Tnrof^viipLArtL , Ttieatria commentarii , IXi 
403. e. 
N I c A £ N E T u s, epicus poeta , Samius , XV. 673. b. five 
Abderita , XIIL {90. b. 154 I N D E X . 

TwKUtiSf Kdrikoyof , Mulierum Index, XIIL %gp. b. 
^E^snypAfjLfjLATet , Epigrammata , XV. 673. b* n. 
NiCANDER Chalcedonius, YiiKavl^of KaA^v/oirMf. 
ITpot/mt/ a^vfjLirjaiJLATA , Prufiae fata , XI. 496. d. e. €x 
lib. 4. 

NlCANDER Colophonius y Grammaticus & Pocu , IL y%. 
a. 49« f. 53. e. III. 99. b. 10^. c. 126. b. XL^S^. e» 
XV. 684* e. Nicander, nude nominatm, nulla patriae 
mtntiont faSld , femptr CQlophontus inttlligi dtbtt : &, 
ubi optris titulus non adiicitur, in pUniort ctrte Athenati 
optrt,fcmptr GloiTae Colophonii Nicandri inteiU^ndae, 
nifi aliud quoddam opus paulo antt diftrte fuerit jiomina" 
tum» Laudalur idem ut ^Kkfy^Mt & vohupLuAht^ IIL 
126. b. 

hhtiMKe^f a/. Rerum Aetolicarum liber primus, VIL 
296. f. XI. 477. a. b. 

Bet^TtetKhf, Boeoticus, VIL 329. a. 

TtopytKk ^ Georgica, II. 51. d. S4* ^' 60. (. 71. d. III. 
72. a. & b. 92. c. d. IX. 366. b. 6* f. & 370. a. rcAip- 
ytKav liber a\ IIL 126. b. Liber /3'. 11. 52. f. IV. 
133. d. IX. 371. c. 372. d,-f. 395. c. XV. 681. d. 
683. a.-684. d. 
*£7cpoioi/ficm, Mutara, Transformata, Metamorphofes, 
carmtn epicum, III. 82. a. n, VII. 305. d. 

TZpetirU , Eu! opa , {forf & hoc carmtn tpkum ) VIL 296. 

f. ex lib. 3. 
eifpifltitflt, II. 66, e. VII. 314. d. IX. 366. d. XIV. 64^. 

d. 6* e. iv &npiAK^^ fing. num. VII. 312. d. In Ni- 

candri Theriaca Commentarios/cri;;//DiphiIus Lao- 

dicenus, VIL 314. d. 
Keke^tavtctKk ^ Colophoniaca , XIII. 569. d. /7. tx lib. 3. 

O/Ttffxoc, Oetaica; quorum liber 2. dtatur y/ll. 282« f. 
IX. 4ii.a. 

I1f|Bi7fiTf /cti , Fortunae varii cafus , XIII. 606. b« c. tx 
lib. 6. Et ibi quidem nudt Nicander atUhr nominatur, 
videndumque ne inteliigtndus fit ^rtafft Chalcedonius 
Nicander. 

NlCANDER Thy atirenus , GrammatUus & Glojfognmhus , 
III.76.a. 81. c. ii4«c« VII. 320. c. XL^^i.f: 479. 
c. 481. e. 48^. f. 486. a. S03. c. XV. 691. c. Dtftru 
citantur tiusdem A U C T O R U M. i)f 

'AttijU& *Ort^T« , Arrica nomina , XV. 678. f. 

NiCANOR Cyrenaeus. 
lAiTOfouAffUi , Murara nomina , VII. 196. ^ 

NiciAS Nicenus/?ve Nicaeenfis, Httutitif :^X9. ^of.b. 

C. 506. c. Con/. lonfium Ub. /K Dt SeripL Hlft. Phi'' 

lof. feH. 39. pag. 261. 
'AfXftJ^iitoc, Arcadica, XIII. 609. e. 
Aiafox^^^ y Succefliones , VI. 273. d. /1. ScUlcet rSif ^i- 

xo0r6^«K Sitt^oyjtiy quodcft XIII. 501. a. 
rifp) Tolv 4iAM>69av iffjopMy De Philofophis HiAoria, 

IV. i6a. e. 

NlCOBULA, NixojSovAN y XII. ^37. d. Niiio/Sot^xv S j flertf- 
0f}^ TccvTN 7at ffvyypetfjLfjLATo, , Nicobula aur qui huic 
fuppofuir libros iiio$y quae illius nomen praeferunr^ 
X. 434. c. n. Utrohiqut agitur de rebus Alexandri M* 
SlUntio hanc pratteriit Voffius; quamquam hiftorici argu* 
menti fuire quat illa fcripfit , aut quae fub eius nomint 
edita erant. In eorum vero numero, qui de Alexandro M. 
fcripfere , Nicobulam nofi praetermifit Fabricius » BibL 
Gr» Tom, ILpag. 223* Eiusdem obiter meminit etiam ^ 
(lijpmus Ste. Croix , in Examine Hiftoricorum Alcxandri , 
pag. 63. novae edit, fed in Indtce eiusdem operis , p, 004. 
tamquam viri profertur id nomen , contra quam diferte 
Atheruuus docet, Apud Plinium quidem , libro L in Au» 
fforum numero^ e quibus duBa quae libro XIL operis Pli* 
mani exponuntur , Nicobulus nominatur aufior: fed vix 
dubitan debet, quin pro Nicobulo, Nicobuld aut Nico^ 
bule fcriptum oportuerit. In eodem certe duodecimo Plinii 
libro pajfim de rebus Alexandn agitur, 

NlCOCHARES, Comicus , I. 34. e. XIV. ^57.3. {quat 
ecloga^puto, ex Xtifoyk^To^iv eft.) Dramata nominatim 
citantur : ^ 

*A(jLviJL»ni^ Amymone, X. 416. c. 
*HfetitAiff yfipnyl^ ^ Hercules cboragus, XIV. 619. a« 
AipL^iaiy Lemoiae» VII. 318. e. /1. X. 426. f. /i. 
Xf ipo^ttOTTopf f , OpificeSf Operarii, XIV. 64^. b. indi» 
demque duflum videtur teflimonium, XIV. 657. a. 
NlCOCi.ES Lacedaemonius, IV. 140. d. 141. a. Videtur 
Laconica quaedam fcripfiJTe : videturque omnino idem ejfe^ 
qui p, 140. b. *AfirroKhnf nominatus eft, auSor duorum 
ubronim Titf tiAKiwf UoKnilAS* tjS I N D E X 

NicoLAus, Damafcenus « Peripateticus , IV. i f f • e. £ 
*lrropUi , Hifioriae , centum quadraginta quatuor libris 
comprehenfae, VI. 149. a. uhi cUatur liber 116. ^ua 
apbiuur dc Caefaris btUo Gallico, IV. 1 53. e. f. ex lib. 
lio^ VI. 1^2. d. ex lib. 114. dc Crajfo in Parthia» 
VI. 261. c. ex Itt). 27. dc SyUa^ iocum & rifum amante* 
VL 274. e^ (cum quo loco ^XII. 543. a.) VIII. 3)2. e^ 
€X lib. 104. dt bello Mithridatico. X. 41 5. e. <x lib. io)« de Mithridate. XII. 543. a. dt LucuUi triumpho cx beUo 
Mithridatiep : ubi mcndofc if rji liMkuf xa) iin^^rlii 
nec vero prior numerus {(juemadmodum cum Dalec. fufpi^ 
Mus eramy mendofus eft , fcdpofterior, Nam ip T^ iMiuLrif 
KAi fitfltTO0-7^9 idfft» libro ceniefimo decimo, foi^ 
ptum oportuijfc non duiitabis , Ji atia eiusdcm Nicolai 
tcflimonia, & librorum conjccutionem , cum confecutiont 
rerum contuleris, Nam, ficut verbi cauffa dc Caefaris bclh 
Gallico libro 116. agcbatur, & de Craffi cxpeditione in 
Parthiam Kbro 1 14. de Mithridatc autcm libro 104. & 
10 J. quo ioco initium bcUi Mithridatici •xpofitum videtur: 
^ fic de Luculli triumpho profe&o non ante centefimuai 
librum verba feccrit Hiftoricus, Et alibi quldem^ ubi de 
Ubro quodam uUra ccntcfimum agitur, hac formula utitur 
^thenacus « h tn Tfrri^ , Ir t^ mk^rtf wpbf raSt itu^ 
Tiv: fed &, quemadmodum h, /. eum fcripfijfe ftatuimus 
Ir TiTXffJtATy jutf itLAr ^vr^ ^ ftmiUimo modo\\^ 252. d. 
ait, if rn iKKAti^iKirif ml) iKArocrJ. Citaturporro idem 
Nicolaus , tacito numcro fibri Hiftoriarum , XIII. f 93« a« 
& XIV. 6 5 2. b. Deniquc rurfus XV. 682. a. ex libro io8. 
ubi de lacu quodam circa Alpes. 

NlCOMACHUS, Comicus , tacito fabulae titulo citatur ui 
£pu, IL 58. a. & XI. 781. f. {pag. 213. noftrae edit.) 
quo loco, in adlato fragmento $ intercidu fortajfc vocab. 
CKix^w, Quum cnim ibi de poculis efi;erit Ddpnofophifta^ 
nuUa cauffa erat adponcndi Ulius tferjus , nifi ui 'co pocu- 
lorum faha fuijfet mentio* Nominatim citatur fabula , 
lihiiiotA^ Lucina, VII. 290. f. - 291. d. quac ecloga, 
(quemadmodum frapncnta duo , quac pauilo atitc mcmo^ 
ravimus) haud dithie cx Comoedia, non ex Tragoedia, 
dufla efi. At Suidas tamen lik§ituut9 in rmnuro Tragoe- 
diarum Nicomachi Alexandrenfis ex Troade pofuit. 
Conf fabncH BibUoch. Graec. ab HarUJio injiaur, Tom. 
11. p, 312. & p. '472. A U C T O R U M. 117 

NlCOMACHUS,o ^fjuKkf^ u r. Muficus. Huic a non* 
nuUis tribuebatur fabula XfiV«»r , quae ab aliis Phere- 
crati , VIII. 3641 a. 

V l CO M AC HV S aiius, firipjiU iihroi 

^sf) *Eo^tSv Myyjrrlenf De Feflis Aegyptiorum , XI. 
478. a. /7. uhi citatur liber prirous. 

NlCOMEDES Acanthius, ex Acantho Thraciat opp. tacito 
operis tituio dtatur V. 217. d. de nuinero annorum 
quos regnavit Perdiccas, rex Macedoniae. Idcmfor» 
tajffi fuerit qm nude ^lCOViSXiEi. notninatur ^ XIV. 637* 
a. b. ttbi citatur eius liher, 
irffp} *0p9^tff 9 De Orpheo. 

11 1 C O N 9 comicus poeta : aiius fahula , 

MtLp^^Uf Ciibaroedus, citatur XI. 487. c. n. 

MlCOPHON, {apud Suldam Nicophron , perperam) vete- 
ris cooioediae poeta , III. 126. e. /i« 

TlAftBtfA^ Pandora» VIL 323. h. 

^ipSvu y Sirenes > (fabula numquam in (cenam produfla, 
VI. 170. a.) lll. 80. b. VL 269. e. IX. 368. b. 

Xffipo^tt^Topffr , (apud Suid. ^^yytipoyk^optf^ male) Opi« 
nces, IIL 126. e. n. IX. 309. a. XIV. 645. e. 

NicosTRATUS, mediae comoediae poeta , XIII. 
587. d. jCitatur tacito fabulae nomine, IL 47. e. Tum 
Nicofiratus aut Philetaerus, II. 65. d. n.forf. ex fab. 
Antyllo. Nominatim citantur : 
"hf^y Anciila puella, IV. 133. c. XIV. 6{4. b. 0. 

*Amp3^tt^ Redaman^, XI. 487. b. 

*'Aj'TVAAor, Antyllus. Ni*4o-Tp«eT«r 8 ^ihiTeupof iv •Ai^- 

TVAA^ , IIL 108. C. 118. e. Eodcm /peSare videtur IL 

65. d. 
'A^vffAfltvrifeffyffr, Expulfus, XIV. 664. b. 
Bectf-fAffT^, Reges, VI. 230. d. 
^ikfUhoi^ Calumniator, XI. 474. b. 
'EiUtTif , Hecate , XI. 499. b. c. 
^lepG^ivrnf , Hierophanra , Sacrorum antiftes, IIL 1 10. a« 
^tio-ioS^ofy Hefiodus, VII. 301. c. 
Xaiitv, Ledulus, IIL iii. c. XI. 499. c. 
VUtytifnoc, Coquus, XIL 517. a. XIV. 664. a. 

(OlFMroibr , qua/i dicas Vinifex , vf/ Vinificus.) Httnc Ni« 
coftrati fabidam citatam fuiffe ah AthenatQ libro primo. 
1(8 > I N D E X 

vix Mitare nos finit id quod habu Suldas in 'A/bi^r, 

colL cum Epit* I. 3 1. e. /z« 
tlivS^poffof ^ Pandroius, XIII. $87. d. XV. 693. a. & 

ihid. b, 
TlAT^iSrAi, G^nterraneiy Populares, XV. 700. b. 
UhovTot^ Plutus, VL 247. e. 
Z^pof, Syrus» XIV. 615. f. 
TojtitfTiW , Foenerator, XV. 685. c^ f. uhl perfona indu^ 

cfVur Chaerephon; foenerator autem fingitur Aegyptius. 
"irsvS^offriyuctTiAfj Pfeudofiigmatias , Faliis notis com- 

pundtus» XV. 685. d. 

NoTHi4>PUS, poeca tragicus , helluo , Vm. 344. c. d. 

NuMENius tteracleoca» Dieuchis medici difdpulus, 
L 5. a. 
*AAiffv7ixW,DePifcatu/i^er^L i^.b. VIL 182.3. 286. £ 
287. c. 295. b. 304. c. d. 305. b. c. 306. c.d. 309. c 
3i3«c.d. 6^e. 3i$*b. 319. b. 320. d. 322. b. 326. a. 
&t. 327. a. c. d^C 328. a. 6* d. IX. 371. b. 
AfFfTor, Coena, L 5. a. 

Ntmphis Hcracleota. 
^Aa^kLf ^fpiVXovr, Afiae drcumnavigatio , XIII. 596. e. 
^f 0) tS( TlATfifof , fcil. 9-fp} *HpAJiAf lotf , De Heradea , 
aII. 536. a. /z. ex libro 6. XII. 549. a. cx libro 2. 
XIV. 619. e. f. ex lib. I. 

NvMPHODORUS Syracufius, SAVfjLetro^oihc ^ L 19. 
f. /2. Conf, Vojf, Dt Hift. Gr, lib. IIL p, 394- 
Twr *Affiaf 'jrA^'jrhovc ^ Afiae praeternavigatio, VL 265. 
"^ C. n. {quemadmodum & Androflhenis laudatur tm^ 'irXiatnf 
^tfptfTTAovf.) SedTif 'AfiAr ^tpi^srkovf , re{fuis puto, 
nominatur VII. 321. f. 6* XIII. 609. c. Gtantur gencraU 
titulo, 

riff/fAei , CircumnavigattQnes , VIII. 331. e. i/^i ir Pc 

/oro Siciliae fluvio. 
7fp) T&y ir ^tK9Ki(f, &u//bcct^ofi^rtf r , De iis quae in Sidlia 
admiranda funt, XIII. 588. f. 

O. 

(Oenopides Chius, citatur in fragm. dc Nili Increm. 
Itb. 11. cap. 90. noftrae edit.) 

Oltmpias, mater AlexandrL AUCTORUM. 159 

^EmrroKh ^fbt ^Ax^^tfFcTpoy , Epifiola ad Afexaadruoi , 
XIV. 6S9. f. 
Ophslion, poeta comtcus » IL 66» d. 6p £ Dramata: 
*lAM^r, lalemus, IIL 106. a. 
KciAAeei^of , Gillaefchnis,lll. fo6. a. 
Oppianus Cilix , vixit paulo ante Athenaeum , I. 
13. b* n. 
*Axifft;TiJCflt, De Ane pifcatoria^ I. 13. b. c. 

R P H £ U S. Elus fcriptum nefcio quqfi commmorat Altxis 

in fabula Uno, IV* 164« c. 

P. 

(Palamedes, mus c Ddpnofophiftis. Vide Animdd. Tom. L 
pag. 14. fq.) 

Pamphilus Alexandrinus , IIL 89. d. VIIL 360. b. 
pammaticus, Arijlarchi difcipulus. {Conf Nadham Pro^ 
Uf. ad Gtopon. p. 63 fq^ Tacito opcris titulo dtatur ^ 
IL p. f. lU. 02. d. (exlib. 'jrifiVhe^ffffeh x«) ^OpofJL. 
colL XIV. 6jo. d. e.) IV. 171. b. VII. 315. a. 316. e, 
XL 783.3. 471. c. 475- d. 478. c. 479« a. 487. c. ^ix. 
494. f. 495. a. 496. a. 501. b. XIIL 572. e. XIV* 
645. C. 653. b. XV. 678. a. Scripta laudantur: 
*At7ixa) Ai^fir, Atticae didiones, XL 494. f. 
ThSvvAi , GloiTae, II. S3- b* 69. d. IIL 85. c. XL 470. d. 
De Pamphili Gloffis vidt Valcktnatr ad Thcocrit. pag. 

293 fqq. 

1 ir§/i Thw^Zf xa) 'Oro/tXflbTa»r , De Gloffis & Vocabulis, 

{mfcio an idtm fiher cum' fuperiore,) XIV. 650. e. /x» 
^§fi 'OrouAT^r Jia) fAtfo-o^fr, IX. 387« d. 
vt^) 'OrflfictTtfr, De Vocabulis, IIL 89^ d. 121. K VIIL 
360. b. XI. 472. e. XV. 677. b. quo loco Dalecampius, 
vocabuium ^Aoxnr cum fuperioribus iungens , citan puta* 
vit Pamphili lihrum aliqutm Jic infcriptum , ^ff^) *Orofctf • 
To»r ^Aoxitr , 1. 1. (ut ipft iraerpretatatur) Ae Nominum 
plexu. At, vocab. ^Koniic ad CTi^fetf effe rtftrtndum, 
liquido patet tx pag. 678. d. 

Ex Pamphili au&oritate faepius citantur ab Athtnaeo 
aliorum Grammaticorum tefttmonia. Sic ex Pampbilo c/-* 
tantur Ariftbphanis GIofTje Laconicae^ III. 77. a* 
Hyppcnadis GlofTae, II. 69. d. Heraclirus {fivt 
Heradeon ) Grammatictu, & Diodori Gloflae Italicae, 
i<o I N D E X 

XI. 479. a. Rurfus Apion & Diodonis , XIV. 642. e. 
Theodori Attica vocabula , XV. 677. b. 
PANAETIUS VAioAus 9 phihfophus t {dt quo conf Ind. 
Rtr. & Pcrf) XIII. € 56. b. /1. uki negat bigamum fuiflfe 
Socratem. Arifhirchum Grammaticum iJM9Tif adptlUt, 

XIV. 634. c. 

Pancrates Alexandrinus , poeta, Adriani Imp. aeta* 
te, carmen conftca in honorem Adriani & Antinoi , 

XV. 677^d..f. 

Pancrates {perptram oDm Pancratius , 1. 13. b. ubivi' 

de Animadv. Tom* /. pag. 1 16. 6* pag. 493. ) f^npfit 
*AhitvTiKkf De Pifcatione y carmen epicum, Epit.Uhrih 

I ). b. Sed propnus pomatis titulus fuifft vidttur is , quem 

exhihtt plcnius Athtnati opus , 
eAhia-ftA tfp7«9 Opera Marina , VII. 283. a. c. 30;. c 

311. e. f. Eiusdem carmenfuit elepacum, 
Hoyxopniff Conchoreis yCtfitfj liber et\ citatur XI. 478. a. 

Panyasis, vttus poeta epicus , Stefichoro quidem & 
, Ibyco pofterior, IV. 171. d. Conf Htynt ad ApoUod^ 
pag. 991/7. Tacito fcripti tltulo citatur IL 36. d. tthi tjt 
tcloea , quae deerai fuptnoribus AtKinau tditionihtu. Tum 
rurfus II. 36. f. 6» 37. a. & b. Nominatim vcro lauda^ 
tur tiusdem 
^BpAKKstA , tleraclea , f ve rebus HercuUs , carmen epi- 

. ^ cum plurihus lihris comprthenfttm. XI. 469. d. tx lib. i. 
XL 498« c. exlib. 3. 

ParmeniO, copiarum dux Altxandn, 
Uf^f *AAf ^cevcTfcr *twtrTeK£t , Epiftolae ad Alexandrum » 
XI. 781. f. {pag. 113. ncflrae edit.) XIII. 607. f. 

PaRMINISCUS. {An Grammaticus iUt & Criticus , ctdus 
lihri wfbf KpotTNTec citantur in Schol. Ven. ad Iliad, 9. 
513. & ah Etymologo? dt quo vid. Fahric, & HarL BihL 
Gr. Tom. I. pag. 518. & Tom. Vl.pag, 375. An Py^ 
thagoreuf ilie Metapontinus , Athenaeo memoratus XIV. 
614. a. b. dt quo Laen, IX, 20. ihique Menagius? ) 
KirriXAiK Zt;/tA9'id'feif , Cynicorum convivium, IV. 156.C 
£• ihid. cap. 45. tot. 

Parmeno Byzantius, poeta. V. 203. d. 221. a. 
^ltepL^ty lambi , III. 75. f. uhi 0x^x«, non cvmm fcriptum 
oportuit : funt enim fca^ontts iamhL 

Parmino Rbodius. A U C T O R U M. t^i 

VUytipiKii ^tlAo-MhidL^ Coqumariae artis praecepta, VIL 
308. f. 
P A R M E N O nude nominaiur aufhr libri 

Ilfip) ^ietA^jcTtff^, De Dialedls, XL 5oa b. qum Bbrum 
ad Parmenonem Rhod^um cum DaUc, ruulit Fahrictus 
Tom. IF, Bibl, Gr.pag, 5 38. Jn Schol. Ven,adliiad,a,\, 
591. ciiatur Ua^ivw VKet^ffoypA^f ^ uhi vidcndum 
IK Uet^ivm fcriptum oportucrh. 

PARTHENiuSf Tot/ ^tovvo^v , Dionyfii difcipulus , XL 
501. a. n. XL 783. b. (pagn 220. noflrac edit, ) 

Ilfp) tSv '/rdipk roTf ^lrropiiwf M^§&9 ItirovfjLherf , De 
Vocabulis de quibus apud Hifioricos quaeritur » XI. 
467. c. n. ex lib. i. XV. 680. d. e. rurfus ex lib. !• 

P A X A M u s 9 fcriptor De re G)quinaria , IX. 376. d. iz. 71« 
tulum libri fmffe 'O^^tprvri^ tULtk ^w/jiQf^ Suidas 
docet in riet^a/utf. Conf. Ntedham Proiegom. ad Geo" 
pon. pag» 65 fq* ed, Niclas, 

Periander CorinthiuS) poetaelegiacus, XIV. 632. d. 

Persaeus CittienfiSy Stoicus philofophus: conf Ind. 
Rtr, & Pcrf 

Kaxwiih ^oKirsia, , Lacedaemoniorum Re^publica , IV. 

140. b. n, & e. 
Si//uiTOTiJie} fiiKoyoif Dialogi convivales, IV. 162. e. 

n, Xin. 607. a. b. ubi'S,vpL'jro7iKk v*jropLfi\yi.it7A^ Com« 

menrarii convivales. 

Phaedimus, Bifanthenus, ex Bifanthe Thraciae Mace^ 
donicae oppido , tefle Stephano By{, in hiffkvin^ qui *EAf- 
yeim 'jroitnhv vocat^ In Epigrammaticis memorat Melea* 
ger^ in Introitu Anthologiae: & fuptrfunt eius Eplgram^ 
mata nonnulla , in AnaUHis Brunckii , Tom, I. p. 261 fqm 
Apud Athtnaeum memoratur eiusdtm carmtn epicum, 
*HpijtAffi* , Heradea , /. De Rebus Herculis poema, cuius 
cUatur iiber primus , XL 498. e. 

P H A £ N I A S. vide P H A N I A S. 

P H A E T U S , ^tdrof : unus ex Hs qui fcrlpfere ZlKAKoyfTotoii» 

Kk ffvyypAfjLiJLa.7a.y libros De conhciendis Placentis, 

XIV.643.e. f. 
Phalaecus. ( Analtda Brunckii , Tom. 1, pag. 421 fq. 

& Tom, II, pag, 625.) 

iL^iypkuuctTa , Epigrammata , X. 440. d. 
Pars I, L i62 I N D E X 

PHANtAS vd Phaevias, Erefius, Arfdoteli^ difcipu^ 
lus. ^ide Animadv. ad\,6.t. Citaturporro , tacito opc^ 
ris titttlo, I. i6h €• 29. £ 51. f. II. 48. d, 5J. e. 64. d* 
( uhi eadem prorfus tradit quae Theophraftus, ) 68. d. VI. 
^31. e. quo ex ioco tituiitm libri ^ihfirTiKk finadt Da^ 
liiampiits, aut is^quliiUus Indkem eonfecit; qtd titulus 
nonmfi ad Theopompum pertimhat. Quod autem ex Pha* 
nia ibi de Delphico templo refertur^ id dudum eft ex 
Ubro ^tp) rif f r ZtxfAif rv^tLfvw , ut doeet ipfe j4the» 
naeus , VI. 232. C, Nonunatim dtanturfcripta haec : 

crfp) noiffrfr fsimpof^ De Poetis liber iecundus, VIIL 
352, c. 

VfHT&fetf ^Epftf^/Mr tiiripof , Prytanam Erefiorum liber 
fecundus, Vltl. 333.3. 

m) rSf h SiJtfAf^ Tt/p etrrMr , De Siciliae Tyrannis , 
VI. 231. c. 

^M-fhf roii^ ^^i^rkf^ AdverfusSophiftas,XIV. 638. b. c. 

Ivfkfw kftidf§ffu f ft rifjLe^pUf , Tyrannorum caedes ex 
vindifhi, five Tyrannorum fupplicia, IIL 90. e. Xd 
438. b. c. 
Pbanocritus. 

tli^) EvXigov, De EudotO liher, VU, 276. f. . 
PHANODEMUS. (yojl Dt Hifi. Gr. lih. IIL pag. 399.) 

Gtatur L 20. a.' IV. 168. a. X. 437. c. XI. 464. f. & 
465. a. 

'AtOU, Atthis, Res Atticae, IIL ii4'C. ex lib. 7. IX. 
392. d. ex lib. 2. £x eodemque opere duSta videmur reii'-' 
qua teftimonia fupra indicata. 

PhSRECRATES, veteris Comoediae poeta, krriKi»T€i^ 
Tof, VI. 268. e. Ctatur II. 55. b. 56. f. 67. c. XL 
464. f. XIL ;35.b. (de Alcibiade.) XIV. 644. f. Fa- 
bulae : 
*hyaJM , Boni : fahula Pherecratis aut Stratiidis , immo ve* 
ro titriusque. VL 248. c. X. 4i{. c. XV. 685. b. yide 
quos laudat Harles ad Fahric, Tom, Ih pag. 474. 
^A^pfof, Agrefies Dalec» RefHus interpretahens Feri homi- 
nes, auHore Platone in Protagora, Tom. llh p. 21, ed, 
Bipont. qutm locum rtfvexit Athtnaetts , V. 218. d. Sed 
confulenda ipfa Platoms verha. Citatur ifta fahula, IV. 
^171. d. V. 218. d. VI. 263. b. VIL 316. e. 
AvrifAoAoi, Transfugae, III. 90.3. 119. d. IX. 385. e* 
396. c XIV* 648. c. A U C t 11 U M. X63 

T^itc , Vetulac * VI. 246. f, 
rpA^f rr, Pidores, IX. 395* b. 

Apv^ohfAffjuLhpf , Magifter fervus Dddee, ReStus H, St^ 
phanus , Servorum magifter veldo&or^ mufdpraefertim 
intelligitur ex VI. 262. b. CUatur porro , III. 96« b. VIL 
305« f. IX. 396. c. XI. 480. b. XV. pag. 562. iM^- 
Prae edit* 

^lwihifff/Mv^ ObliyiofuSy III. iii. b. VII. 308. f. '£ti« 
Aff^fxc^r i BkheLffa^A^ VIII. 365.8. (Thalafla» meretri^. 
cis nomen.) 

^khAff^va,. vide proxime ante* 

"^l^srvof 8 nu9fvy()fy Culina aut Pervigillum , XIIL 612. 
a. /1. 

Kopiwitf Corianno, (ameretricis nominey XIIL 567. e.) 
IV. 159.6. X. 4}o. e. XI. 479. b. 481. a. XIV. 653. a* 

Kpttir&TichKoiy Crapatalli, III. 75. b. /1. III. 8o. a. IX 
366« d. XI. 485. d. XlV. 645.6. XV. 700. c Dehac 
jakula CasaUBONUS ad IIL 80. a. haec monuit : n ^f- 
TfpiK^rng iv KpATATAhkoif. PoliUx lib. VII. cap. zxx. 
^[152.] ffVKA fk tSv fi^pm h KpMrAtkhoif ^cpt- 
n xpATiir. Melius Kp«mT«tAAoir. Sic corrige & lib. X. 
»cap.ix. [fed.45.] ubi editum KpcemrTfltAoif. He« 
"fychio audore, fatul nomen eft > aut nummi cuius-- 
1 dam, Sed & minutos pifces quosdam ita vocah idem 
Mfcribit: atque inde exiftimavit Dalecampius nomen 
i9tnditum huic &bulae. £x Polluce diveriam fenten- 
titiam licetaflerere. Sic ilie libro IX. [fed. 83«] ^Oro- 
nipM fi ri wopJaputtot, xct) xpATctTAAAoi/r, u r§ ^eti* 
nlen, §i r§ ^ovSi^en ^ ^if§K^rtit ArofJLaff§v iv rS 
7f optmfvpL^ fpkpunri. Kiy§i fk riv ytkv KfttrkTeLKKov f?- 
nveLi ivkS^pov [lege, §v ^i/ot/] ^ctx/^nr. I^,*' ^* Avrlf 
noKrei $vk§itif' rhv S* §iMct,v i&oti rfte^ohiov^ Ktti JV/* 

n VtLV^I OKt^ Klfk^Vf, u 

AiTjpof, Nugae, III. 95. d. 

M§rstK\§7f , Metallici , IIL 96. a. VL 268. e. - 269. c. 

Duhitanter 7ffToi«/C4»r tou^ §le eLvrhv (jlv ^§p§Xfkrnv^ 

kvA^epopiivovc MffTAAXi?^, XV. 685. a. 

fHvpfjiinKkviptii^oi , Formicihomines , VI. 229. a. VII. 287« 

a. Vin. 335. a. 
Hip^eii , Perfae, VL 228. e. 269. c. Sed alibi dubitanter, 

^§p§Kpkriff tl o9-fToin«ttfr Toyf nfpfflCf, ilf. 78. d. XL 

L 2 i i64 I N D E X 

501. a. ( mox vero rurfus ihidem , fimpDciier , ^ipmpi,* 
Tnc fr rifpo-Af^. ) XV. 684. f. 68^. a. 

UiTAhn , Petala , VIII. 343. c. n. IX. 39^ . c. XV. 690. f. 

Tu^rrk, Tyrannis , Xl. 460. c. 481. b. -d. 

n<prw5^)r. viip "iTTof. 

Xfi^, Chiron. Dubitanttr, i^T^r Xff/^«r« iri^oiKiiac ^ 
fiTf ^ffpf xpATiff IfT^r » f ifTf Nf«i^«ix.^r i pvifJUKU , 
Vin. 364. a. Xf/p«r flr Tbr ^tptK^krnp htt^hfjLtwi , 
IX. 368. a. b. XIV. 653. e* f. ^fpfxp. fi ^f^oivxa^r 
T^r XilpefVA, IX. 388. f. 

^f vJ^npcejcAitf , Falfi-nominis Hercules, IIL iii. e. 

PHERECTDESyLerius. Vidt Vojf. lib, L c. l.p.Sfq. 

^lffTopiAi^ Hiftoriae, XI. 470. c. /z. cx lib. 3. XI. 474. f. 
ex lib. 2. 

Pherenicus, poeta epicus , Heracleota , III. 78. h. 

Philaenis Leucadia , V. 220. f. cui tribuebatur^ 

Ilff) ^k^^icietf kniKa^rof ffvyypttiJLfj^A , De Rebus V^- 
nereis lafcivuni fcriptum ; quod quidem alii falfo ei 
fuppofitum contendebant , V41I. 335. b-e. X. 457. d« 

Philemoii AthenienfiSyXI. 469.3. GrammatUus. (De 
pluribus Grammaticis, quibus Philemon nomen fuit^ vldc 
Harlef ad Fabric. Tonu VL pag, 375 fq,) Nude citatur 
L II. d. Scripta iaudantur: 
'ATTiXflt) Af^ffify Atticae didiones, III. 76. f. *Attix«} 
<|>«retf , (^nefcioan idem opus) XI. 483. a. 

'Attixoi ofifjLetTu S yhSffffttt^ Attica vocabula five Glof* 
fae , XI. 468. e. if rotf 'jrt^) *ATTf x£r *Oro/xotT(vr ir 
Thva^cSf^ XI. 469.3. Idem liber refpicitur XI. 473, b. 
Brtvius , ^thifJLOif frT^ ^-fpi *AT7fx&r ifopLeLTOif y XIV. 
646. c. 6* 652. f. 

lULfToS^ti.irSf Xpnnnpletf (jS/|SAior) ^pSrof^ Liber primus 
Omnis generis Supelledilium , vel Rerum cuiusque 
generis ad vitae ufum peninentium, III. 114. d. n. 

PhileMON Comicus, {gentrt Solenfis Cilix) II. 52. e. 
XIII. 606. a. 6* XIII. 594. d. quo de loco vide mox in 

{'ab, TkVKipA. Verfus eius citatur tacito auSoris nomine , 
. 33. f. /i. Eidem verfus nonnuUi tribuuntur, XIV. 659. 
b. /z. qui allbi (IX. 382. b. c.) ad Strattidem audorem 
referuntur. Fabulae Philemonis c//4V2fiir: 
*Aypoixof , Rufticus, lil. 81 • d. A U C T O R U M. 16$ 

*AJfA^), Fratres, XIIL 569. d. n. {ubivuigo oSm AfA- 

90) y corruptc) 
*fifA9§ovfA99n ^ Renovata, Cleric, cum Daiee, ReBlusfuerh^ 
Recordata. {yide Ind. Graec.) VL 262. a. Sim&s argU' 
mtnti fuit Plulippidis comoedia, *k9tuiei9tU 

*Av^po^vof , Homicida , XIV. 663. f. 

*ApTA{&afifor, Raptus, XIV. 663. f. /i. 

6«jSuAr^rior, Babylonius, XIII. 5^5. c. 

{TkvKipA, Glycera. Fabula hoc tuulo a Philemone edita ' 
fignificari videtur XIII. 594. d. uhi de Glycera meretria 
loquens Athcnaeus ,huA3x^tn eam fuifie ab a Philemone 
Stk rov Xpee/LcteTof ; quod idem vakrt videtur ac /ik toS 
o/Lc«rt>fiot; fpkfjiATof , in dramate quod ab illa deoomt* 
narum eft.) 

ZiifAiof, Fide in Miruif. 

en^AVf^f^ Thefaurus» IX. 385. e. 

1«i7pWy Medicus, VI. 231. a. 

Kopifflitf, Corinthia, 111. 123. e. 

MfTiAir i UfjLiofy Ambiens aut lufculum, IV. 133. a* 
Nude, MffTi^n, VI II. 340. e. 

Moi^^r» Moechus» IV. 175. d. 

N^scipA, Neaera, XIII. 590. a. 

IlA^me^fy Irrepens, IV. 170. f. n. Iliepitff ^ Adveniens, 
Accedens, x!ll. 516. f. n, 

Tlrctxjk , Meodica , XI V. 664. d. Urerxii S "^oSU » XIV. 
645. a. n. 

*Po/^. Fide modo^ in Tlrtr/fi. 

ZixfAiitW, Siculus, XIV. 658. a. b. 

:SrfMTidr9fy Miles, VII. 288. C.-289. a. Videtur effi 
lurdoris Philemonis : de quo mox^ Vidt Arumadv. ad p^ 
288. C. 61 ad p. 291. c. 

Zt/r«7eOyfffjcor7ff, Commorientes , VII. 307. e. 

^ko^fAtt^ Spefirum, XI. 481. d. . 

Xitpct, Vidua, XL 497. f. 
Philemon iunior, i rforrfper, VIL 2^1. e. n. uBi quae 
exhibetur ecloga, duHa ea videtur ex fabuld XrpATtdnf^ 
pauio ante in fuperioris PhHemonls fabulis memorata, 

Priletaerus Comicus» I. 21. c. NicoAratus aut Phi* 
letaerus, II. 6<. d. r. 
^ArrvAAof, Antyllus. l^iulffrpoLTofli^t^iTAtpofif^AfrvK^ 

aa», III. 108. c. 118. e. 
'AfXAMiriW, Aefculapius» VIIL 342. b. XL 487. a. 

^ 3 -^ l66 I N P E X 

'AT«A«tfTif, Atalanta, X. 416. f. 

KoptphtL^hf y Corinthiafta , Xill. ^fo* a, /i. 

Kvffiyif^ Venatrix, VII. $80. c XIII. 570. f. $72« dU 

587. e. 
A«/biir«/«q>jpoi» Lampades geftantes, X. 418. c* 
OiroT/tfr, Oenopion, IV. 169. e. VII. %So. d. 
Ttipii/f y TereuSy III. 106. f. X. 4^0. d. 
^iAcevAor, Philaulus, Tibiarum ftudiofus, XIV. 633. e. 

PmtETAsXous, Grammaticiis, Crincus & poeta , flonitt 

PbiRppi & Akxandri & PtoUmaei primi attatt : multaque 

varii geninifcripfit, Praeter Suidam vide Fabric, 6» Harlef. 

Bibl. Gr. T.Lp.^ii. T. II. p. 874. T. IV. p.A90. & T. 

VI. p. 376. Conf. Arupiadv. noftr. ad XIII. 598. f. & In^ 

ifictm nojlrum Rtr. & Ptrf, Gratce ♦iXwrfltf rtBt fcribitur 

npudSuidam ; ndnus reBt ^i^JtTAf fatpius apud Athenaeum, 

& prorfus male ^ihiraf vel ^ihirif plerum^ue in ms. A. 

Frapnenta eius collegit ediditqut Car. Philippus Kayfer, 

Coettinzat i^pj. Otatur ab Athenato , tactto fcripti ri- 

$ulo A if. 7 1 , a , ubi adporutur illius difticbon. VII.- 3 27. c. 

Mfenarius. Tum XI. 783. a. & d. {p. 218. & 211. noftrae 

idit. ) 6» XV. 678. a. quae locafunt ex 'ATcUTOif vel 

Gloflis. Eodemque forfan pertintt Epit. II. 43. f. ut boc 

ibi tbcerit Athcnaeus, Eubuli iambos etiam a Phileta 

effe adpofiros: ubi tamen poffis etiam intelligert, Phi- 

letam m ali^uo fuontm fcriptorum iambos Cubuli fuos 

ficijffe. Nomiuatim faipius dtantur Philetae 

^Atakta (Jive "'hretKrot T?^Sfffeu)'i. e. Mifcellanea, nempe 

Gloflae mifceilaneae, III. 114. c {ubi vide not. & conf 

Woifii Proleg. ad Homer. p. 169 j^j} XI. 495. e. 496. c. 

498. a. XIV. 645. d. 646. d. XV. 678. d. Idtm Phi^ 

letae opus^ autaHquod fimiU,JpeCiavit Strato comcus,fevt 

potius Str^tiSf apudAthen. lA. 383. b. {ubi vidt not.) 

& Hermefianax apud Atktn, XIII, 598. L n. 

fArriKk^ Attica, ex vulgata fcriptura citantur XI. 467. f. 

fcd iii pro f r 'ATTiKoir haud dubic f r *A t o& Jt r 1 f fcri-^ 

ptum oportuit. 

P0ILINUS, medkus, (^de quo vlde Fabric. Bibrioth. Gr. 
Tonu XIII. pagm $6$. ) tacUo operis titulo citatur XV. 
681. f. tihi aguur de ferpyllo htrba ^ ^ f^g. 682. a, ubi 
de iride pLuua^ 

PHII.INVS oratQT. AUCTORUM. ifi7 

XfM9i9ktZf h^JttJutgUiy GrocoDidarum discepfatio^X 

4^5. b. A. 
Philippides, navae Comottuu poeta : dt fuo conf, Ini. 

Rer. & Perf Ntuic cuotur in Epit. I. 23. c 6^ XL 781. £ 

[^pag, %iy noftrac tdif.) qui locus ex ^Spyvpm k^MfJif 

diiiius videtur: ibidem una exfoktUoi perfonis Trophimus 

nominatur. FabuUu : 
'A^9istpat«f , Amphiaraus , III. 90. b. 
^AwieiffK , Renovario Dalecamp. ReSus, Recordatiou 

{Confer Philemonb /ir^. *ArarffovfA. ) VI. 262. a« IX. 

384. c. 
^Apyvpiw k^uTp^t^ Argentum perditum, VL ija aw 

htdhhn forfan duSbu locus ^ XL 781. f. de quo paulo 

ante, 

Avko), Tibiae, XIV. 6^8. d. e; 

(NtffMof , Nannium « Philippidi nonnulli tribunnr, refra* 

gante Athenaeo, ^ui Eubuh ejfe fabulam ait , XIII. 568. f.) 
^fjLTXiouffat , Mulieres una navigantes , XV. 700. c. 
^thkfyv^fy AvaruSy {citatur ex Cratetis Grammatici ait^ 

Soritate) XIV. 640. C. 

Philifpi, ntfcio qui^ taemonuuttr in Parodorum numero ^ 
XV. 697. f. /1. 

[Philippus perptram oHm nonunahamr^ pro Ephippo co* 
mico, VIII. 358. f. n.] 

PhilIPPUS, nefdo quis, III. 7f • d. Jic ciiatur, ^ArJ^po- 
Tiovr » 4i«AJT70f n 'ByifA.€i9 tr rf TsetpytJLf^ An- 
drotion aut PhiUppus aut Hegemon in libro De 
Agricultura: qui liber foluti oratione fcriptus eras. 
Conf, fipra^ Androtion» 

Philippus Theangelenfis. 

«-ffpi Kcep»r im) AffA^>fl»r\ De Caribus & Lelegibus, VL 
27 1 . fau /7. Conf Atumadv, Tom^ VIIL p. 4jp fq. 

Philiscus poeta^ Mter memoratur ^ V^ 198. b. 

Philistion Locrus, {Medicus^ Fabnc. Bibl. Gr. Tom. 

XI IL p^ 366 j(f .) UU 1 §5« d. Idem memoratur in his qii 

fcripfere, 

*04«tp7U7ix«t, De Condiendis Ohfooiis, f de Arte Cu- 
linaria, XIL 516. c. 

P H I L L I s Delius. L 21. f. /1. (Suidae Vhyllis^ fed vide Atum* 
adv, ad XIV. 634. d.) 

7ff) AvhtnSfj, De Tibicinibus, XIV. 63^4. d. »« - 

1- 4 i68 I N D E X 

wtfi Mot/tf-ixnr /S'. De Mufica Hber fecundus, XIV. 636. b. 

P H I L O , Arifiotelis difcipulus , Orationetn fcripfit 

xark ^o^Khiwf , conrra Sophoclem Ulum , cuius dccnto 
PAUofoohl Atticd futit tiedi, XIIL 610. f. Advtrfus 
qutfti dtin Dtmocharts orationtm fcripfit pro eodetti So» 
phocle, Vidc Demochares, 

PhilO, poiUa^ ut videtur, natiortt Bithynus , qui Dorico 
ftrmont fcripfit ^ XV. 697. b. «• 

PhiLO alius: cuius laudatur 

MfTttAXiicb^, De Metallis liber, VII. 321. a. 

PhiLOCHORUS, Athtnienfis , Hiftoriciu & Grammaticus : 
dt cuiits oitate &fcriptis , poft Suidam , confultndtu Mtur- 
fius BihL Atuc. lib. V. & Voffius De Hiftor. Gr, lib. L 
cap, i8* 
^hiAf, Atthis, Res Atticae. II. 37. e. & 38. c. colL XV. 
693. d. ex lib. 2. VI. 24^. c €x lib. 7. XI. 495.^. f. 
€x lib. 2. Xiy. 637. f. ex lib. 3. 

£x todem optrt duda videntur omnia teftimonia, quae 
tacito titulo citantur. Sic ftatim I. 9. c. d. eft Philochori 
tcftimomum , mtdiat disputationi Diofcoridis inftrtum : cf. 
I. 8. e. £* II. a. b. quod quidem {quoniam Eratofthtnis 
attatt adoltfctns fuit Philochorus ) a Diofcoridc Ifocratis 
difdpulo non potuit citari , fed fuo nomine ab Athenaeo 
infirtum videri dtjhtt : quart vtrba illa , ^iA^^ope^ /^ • - 
revre^v yiviffittf , parenthtfeos fignis fuerint includenda. 
Citatur porro Phiiochorus, II. 38. c. IV, 168. a. V. 
i89.c.(K^i ♦iAo5(^, iv iyvkrif y fciL^hTMof^ nono libro 
Atthidos.) V. 217. e. IX. 375. c. 393. e. XI. 464. f» 
XIV. 620. a. 630. f. 656. a. XV. 679. a. 
wip) Mctmxif r , De Divinatione , XIV. 648. d. 
TsrpAToKif^ Teirapolis, VI. 237. d. 

PhiLOCLES, comicus , Ariftophanis aequalis , TI. 66. b. 

PhILOCRATES hiftoricus , ( ApoUodoro ettam mtmoratus , 
BihUoth, IIL 13. 8.) cr iwript^ BiTTAhin.m ^ si yvrs^nt 
rk ffvyy pk/JipLArdiy ThelTalicorum libro fecundo, fi ge« 
nuinum opus, VI. 264. a. 

Phj LOC RAT ES ^fi rtftt coniecimus , poeta comicus ; cuius 
laudatur fabula , 
TptoSofv f) Ta)707<tfAifr , Furca aut Scrutarius, lib. XV. 
pag, ^63. nofirat tdit* Conf, Animadv» Tom. f^JJI, pag» 
346. A U C T O R U M. i«9 

PhiLODEMUS, corruptum nomen, ut videtur, cum Phi* 
lomneflus ycr/^i dehmffec, ^De Epicureo quidem Philodemo 
coptaverat Voff, pag. 4O4.) 
^fpi rm iv Yiiitj^ SfuvdiW, DC Sminthiis Rhodiis, X. 
445. a. coll, not. ad III. 74, f. 

PhilOMNESTUS. ( Conf. proxime ante, in Philodemus. ) 
wtf) T»r fv *PoJ^4» ^tvBtieiVy {alibi XfAif&ictv ^) De Smin- 
thiis (Jeftis diebus) Rhodiorum, lll. 74. f. n. 

Philonides, Comicus, I. 23. e. II. 47. d. {ex Co- 

thurnis, coll. VI. 247. e.) 11. 67. d. 
Kidoprof, Cothurniy /i^«/tf^ VI. 228. f. 247. e. XV. 

701. a. 
Philonides, Medicus. lConf. Fahnc. Tom. XIII. pag. 

368.) 
wip) MvptfF Kte,) 'S,T9^kvt9f ^ De Unguentis & Coronis, 

XV. 675. a. 676'. C. Item XV. 691. f. ubi vulp} legitur 

Mvpcififtififrf wif) Mvp. Keu Srf^. Ka^ife ^f* 

hnfifnf corrigendum videtur. 

Philostephanus, Cyrenacus , Callimachi diicipu- 

lus, VIII. 3^1. d. 
^fp) T4ly f y TN * A^*/^ «rixf c»r , <l\ De A(iae Cvitatibus , li« 

ber primus , VII. 297. f. 
^HXior, Delius, VII. ^^-f* 'z* Comoedia haec erat , fi quid 

video ; quamquam in Comicorum catalogo nusquam reAs* 

tum Philoftephanuro reperiam. 
wtp) rif ^etutii^cif UoTafjLaf , Dc Fluminibus mirabili^ 

bus, VIII. 331. d. 332. e. f. 

PhiLOTIMUS, Medicus. 

^O^^MprxnuU j Opfartyticus, /. De Arte culinaria , VII. 

308. f. ^ 
rifpj Tpocpitf, II. 53. C III. 70- a. ex lib. 3« III. 8l» a* 

b. & 82. f. ex lib. 13. VIII. 35S* ^. 
Philoxenus, Alexandrinus ille Grammaticus , qui Ro* 

tnae docuit , cuius ptura fcripta Grammatica Suidas tnu» 

meravit , citaturin Athenaei £pit« II. 53. a. 

Philoxenus Cytherius, (poeta dithyrambicus , 
VIII. 341. a. XI. 487.3. qui & fimpliciier Cytherius 
poera vocatur XV. 692. d. & ut praeftantiifimus poe- 
ta laudatur ab Antiphane apud Noftrum XIV. 644. b. ) 
iam olim a multis cum PhiloXENO liCUCadio ita con^ 
fufus eft^ui paent oboriri pojfit fufpicio , unum eumdemfL 170 I N D E X 

fufuijfe homrum. Conf, Ind. /?er. & Perf & Afumadv% 
noftras ad\, f^.hn fy ad L 6. b. & e. 

^frTTor, Coena, carmen ludicrum, Leucadio Philoxeno 
tribmtur L 5. b. ftd C y t h e r i o vindicaiur , IV. »46. 
f. & XIV. 642. 1. 644. d. Eius ffagmtnta ex/uheniur , 
IV. 146. f. - 147. e. {'adquem locum couf Animadv. T. 

VIIL pag, 4Z2«) IX 409. e, n. XL 487. a. b. XIV. 
642. f.- 643. d. 

TAX&nui . Galatea , canmn ^ uni Cy therio Philoxeno tri^ 
huitur, I. 6. e. hemqut 

Xvthe^^ y Cyclops , drama , in quo Dion^irfio Cyclopis 
tribuebantur jpartes , tibicinae partes Galateae, Ulyf- 
fis vero perkmand fibi fumfit poeta , L 7. a. Quo ex 
dramate exhihetur ecloga , XIIL 564. e. uhi GaiaU4^m ad* 
' ioquitur Cyclops^ Idem drama (quodcarminum Philosurd 
pulcernmum Aelianus didt , Var. Hifior, XIL 44. ) n^- 
fpixit Hermefianax apud Noflrum , XUI. 598. e. 

^piivAut , Carmen nuptiale ( cuius initium , TAftM ^tSv 
KetfJLTphTATsy utii Philoxeao adfcriptum faerit a Clear^ 
eho apud Athen. in Epit. L 6. a. haudfatis Cquetm AU» 
^nto ctnius fortaff^ disttnguert inter fe diver(os Philo- 
xenos poffemus, Ji primm Athemui ujkr inuger ad nos 
pervenijfet, 
PHILYtLIUS» CQmicus, L Jl.^.n^^uhi ptrpcram oiita 
PhiUnus edd.) 11. 52^ b« 63. a. XV. 700. e. £ 
Dramata: 

"AfTtist, Anrea, a meretrids nomine. Dubie, Evr/jMU S 
^thvhhicv ^AfTtiA^ Xlil. 567. C. 586.9. 

Auyv, Auge» liL iio. f. /i. 
*BfAK.?siif , Hercules, IV. 171. d. 

n^Afif , Civitates. ^ixvamo^ h UkM^i , III. 104. F. Std 
dubitanter, ^iAuAAiof ri o^tk ijrh iroiifa.f Tkf Tli^ 
hiu , IIL^2. e. IX. 381. b. £t 'A^ffTo^arif^ M^^ii>Jjif<^ 
kioc §9 Ta.if UoKtffij IV. 140. a. 

^ptipv/ofy Putearius, XIV. 640. f. 641. a. 
Phocylides. X 428. a. XIV. 632. d. 
Phoenicides, comicus poera. Cuius dramata: 

Mifovfxifw , Odiofa , Exofa , XIV. 652. d. /i. 
' ^Aoepx^r» Phylarchus, X 415. e. 
Phoenix Colopbonius. A U C T O R U M. 171 

^aiJ^m , lanbi , ( nempt fcaionus ) VIII. ) 59« e. «> 3^« a, 
XI. 495. d« ('e. 
Phormvs, comicus. {AUis Phonnis. vidt Fatric^ £• 
HatL Bihl, Gr. Tonu IL pag. 3 1 ^/f • ) 
*AT<tA«r7«i, Atalamae, XIVT652. a. 

Phrynichus, Comicus, tSv mfivri^f rnt kf^^f 
KnfAfS^Uf , ut ait Suidas 9 qutm vidt. Citaiur tacito fa» 
huiae titulo , II. 44. d. n. {forf ex 'E^ietAry. ) 11. 47. f« 
eti quofragrru vide jimmadv, Tom. FJIJ. pag. 400. IL 
53. c. 53. a* 59* C. Fabulae lattdantur hae : 

^kvtKtxAift^ liberti, III. 115. b» fT^e infra, TpAy^ol. 

'JE^ictATiff, Ephialtes, Incubus, NoAurnum terricula- 
mentum, {cf. not. ad 11« 44. d,) IV. 165. b. c. auo 
de loco vide Jnd, noflr, Graec. in hirr^f, Hurfui IV. 
184. f. ('EiTfctATiff , apudSchoU Ariftoph, ad Av. 1197. 
auod perinde eft* ) 

%pivof, Satumus, IX. 371. f. /i. quam in fabulam (ae 
forf in aHas etiam Ausdem poetat fabulas ) Commenta* 
rios fcripfit Didymus. Vfid. 

"KttfjLA^a,) , Comeflabuiidi , XI. 474. b. ' 

JAofhporroff Morofus, III. 74. a. VI. 348. c* /z. Co/^ 
Ruhnken. ad Hymn^ in Cer, vs, 199. 

MoWflti, Mufae, VII. 319. a. 

Iloflt^pi«i, Poaflriae, Runcatrices, IIL ito. e. a. X. 
434* c. /1. 

[n^fiir, ex tdita olim fcriptura , III. 86.e. Phryni» 
cho a nonMuiUs adfcnpta fabula* Std ibi Eil^iKtffcri» 
ptum oportuit,'^ 

HkTVftt^ Satyri , III. 87. b. 

T/»«t7fl#/o) » Tragoedi, VI. 319.3. VII. 387. c. IX. 389. 
a. XIV. 654« b. Apttd Studam, Tpct^^iJ^o) fi *A«-fAfv- 
Affoi. 

Pbrynichus« Tragiats poeta : idem cuius Ariftophana 
cum aHhifaepitu mtminit , %um Vtfp. 330. & 148 1. (1490. 
ed. Br. ) fivt is nonnifi unus tfi , ftnlor iUt Phrynichtu, 
Thefpidis SfapuJus . ic/ Btntitiiu & Ptri^onius iudicamnt; 
( vidt Hatitf. ad Fahric, 7. 7/. pag. 316/^.) fiveprat^ 
ttr iUum alius, Mtlanthat filitts , ut cum Comici Scho- 
iiaftd ad Vefp, 1481« Sttidas ftatuit, Cuius tx tragoediis 
{ut docet idem Sc/ioin adVtfp. 330.) una tnfcripta erat 
^tift^fftu^ PhoeniiTae , cuius meminit Athenatus XIV. 63 )• 
C Eiusdtmfue PhryQtchi Trapci futrit ttiam 17* I N D E X 

n^ietr, Paean, olim cantari folitus , qui mtmoraturW. 
sso. b. Eumdem certt Phrynichum idem vttus Inttrpres 
Ariftoph. L c. lauddtum fuijffe ait «Tiofc rnr ^AuJWTHTet tSf 
fjLt?iSv, ( conf» tumdtm Scholiafltn ad Ran, 1333.6* 13 34. 
Denique ad tumdcm tragicum Phrynichum pertintre vi* 
detur id quod leptur apud Noflrum, XI II. 565. f. 6» vtr^ 
fus illt a Sophoclt citatus , XIIl. 604. f. 

Phryni s, cuius HhfJLoi^ i. e. Modi melici , cum Ttrpandri 
modis laudantur XIV. 638. c. non modo citharoedut 
fitijft videtur , ftd & ipfe poeta melicus. Dt quo vidt 
SchoL ad Ariftoph, Nuh, 967. 6* Suidam , qui fua ver^ 
botenus inde defcfipfit, nyi quod , uhi ^X^^t citatur a 
SchoUaftd, Hhrititulum adiecent Suidas , ifioTe f^i^pet- 
^fjLifoif MffAo^oioriT : quat vtrha haud duhie ia vettre tx» 
tmplo SchoUorum rtptrtrat Lexicographus^ 

Phtlarchus, hiftoriarum fcripror , ( aetatt PtoUmaeam 
rum Evtrgttat 6» Philopatoris : conf, Voff, lib, L c* I7. 
pag. lii fq.) Athenienfis aut Naucratita» II. 58. c. 
uhi citatur tacito optris aut iihri tituio, qtumadmodsm & 
I. 18. d. n. 43. f. 44. b. III. 73* b. Xll. 526. a. 
^^770|)/eti, Hiftoriae Phylarchi nominatim citantur, IIL 
81. e. uhi tft ttftimonium tx lib. 6. IV. 141. f. {uhi ho' 
dk Jcrihitur , ^vKetfyjof iv tm ^sfjiiuuS^eKATn )ul) ffiM« 
^TM Tolr ^i^TopiSf , mtndoft. j4gitur de Lacedaemoniis 
ad luxuriam dedinantibus: ac fortafft if iripiirTif lutX 
iiKoffjf fcriptum oportiiit , ftcut VI. 271. e. 6» XII. 521, 
b. ) Porro VI. 249. d. tx lib. 2 1 . VI. 2 5 1 . c. ex lib. 6« 
& ihid, «jclib. 28. VI. 254. f. ex lib. 13. VL 261. b. 
n, txWb, 10. & tx lib. 14. {prius vero iftud teftimonium 
ddnde, XIV. 614. e. citaturex Phylarchi lib. 6.) VI. 271. 

e. ex Hb. 2^. VIII. 333. a. tx lib. 4. VIII. 334. a. ex 
lib. 3. IX. 401. d. ex lib. 4. X. 412. f. tx lib. 3. X* 
438. c. tx lib. 6. X. 442. c. tx todtm lib. 6. XII. 528» 
c. ex lib. II. XII. 536. d. ex\\b, 10. & ex lib. 22. 
XII. 3)9. b. exlib. 23. XIII. 593. b. c. ex lib. 12. Ibid. 
d.e. €x lib. 14. Xlil. 606. d. ex lib. 12. XIII. 606. 

f. ex lib. 20. XIIL 60^. b. ex lib. 10. Ihid, b. C tx lib. 
10. XIII. 610. d. cx lib. 23. Xlv. 614. e. ex lib. 6. 
XV. 673. f. ex lib. 7. XV. 693. £ tx lib. 12. 

Phylarchi {nefcio cuius) tres hexametri recitantur, 
XIV. 639. d. tt, ubi, nifi erratuik efl in aufforis nomine, 
aut poeta aliquis Phylarchus, alioquin incognitus yfue^ A U C T O R U M. I7J 

rit ttaiiundus : aut, quod prohabllkts videtur, intell^i dc" 
btba , verfus iftos inctrti poitae a Phylarcho hiftorico in 
dUiqua Hifioriarum fuarum paru fuiffe adpoAtos. 
PiNDARUS: Thebanus cantor : Bifi3<t7of fifXo^oibf , T. 3. 

b. c e»/^ror TojffTitr, VI. 248, c. ftiTtfAo^»! ^ta- 
Tof, IL^o.f. XIII. 564.(1 Euis carmin^ obmutue- 
rant 'Athenad aetate , L 3. a. n. Ufus eft carminum ge* 
nere hyporchematico , L 1 5. d. 1. 

£x eius Olytnpiis ruitantur fragmenta , L 3. b. n. I. 24. b» 
VI. 248. c. XL 503. f. & 304. a. i7. prorfus tacitopoe»^ 
tae nomine* XIIL 604. b« n. iihi nude e ^oiifTiir. AlV. 
641. C ubi diferte adiicitur, IlirJ^. if ^OkvfJLfioriKAi^. 

Ex Py thiis , /tfci/o titulo, dtantur verba nonnuUa, IV. i8o* 

a. /i. & VL 211. e. n, EiV'Jffp«r«e Iludfjtii ^{J^ii, cifittj 
fragmentum L 28. a. n. citatur , in Pytbiis Odts hodie non 
exftat: dequofrapn. conf, Animadv, T. VIIL p. ^^sfi* 

jilia eiusdem Frapntnta exhibentur, I. 22. b. ubi Apolli- 
nem h^yjnfrhf vocat, 1. 25. f. ubilaudat Vetus vinum « 
nova carmina. IV. 154. f. V. 187. d. 17. ubi Athena« 
rum eloeium. V. 191. f. n. ubi ii^(jLia,f fibi preca- 
tur. VIL 290. e. n, \ quo de loco confulendiu Schneide^ 
rus in Pindari Fragm, pag, 38. & qui ab illo laudatus efl 
Olearius ad PMloftr. p, 247. quibiu adde quae de Cale* 
donibus Heynius monuit in Pindari Fragm, pag. 55.) 
X. 411. C. /1. quo de fragm, vide Animadv. Tom. VIII, 
pa%\ 479« Z j( Ai^r in Agathonem , X. 427. ^, n, cf, 
Anim, Tom» VIII, p, 482 /f* X. 448. d. n. & 4^^,q. 
n, & XL 467. b. de liura ffkf nififnk^, cf Animadv. T. 
yilL pag, 489. XI. 782. d. n, {pag, 216. noftrae edit.) 
de Adpotis, beatos fefe fomniantibus ; conf. Anim^dv, 
Tom, VIII, pag. 492. XL 476. b. n, coll, Anim, Tomm 
VIII. pag. 497. Scolion in Thrafybulum , XI. 480. 

c. /7. coU. Anim, Tom. VIIL pag, 500. XIL 512. d. /i. 
XII. 313. c. n. remporibus ferviendum, polypi ex« 
emplo. Porro XIII. 573. e. - 574. c. ubi Ode & Sco- 
lion in Xenophontem Corinthium. XIII. 561. b. /2. 
564. d. e. 601. c. n. Ein n.tu ipif &c. XIIL 601. d. e. 
n. in Theoxenum amafium. XIV. 631. c. XIV. 635. 

b. 6* d. e. ubi memoratur £iV 'Upetfu. tf-KoAibr, quod 
idem ejffi carmen fufpicatus erat Schneiderus , quod tif *Ifi* 
penu, nt/di«n ^fh fupra nominabatur, XIV. 641. b. c. 

* Denique neLtkf^ raean Pindari , memoratur VI. 2 50. b. t74 ^ l K D E X 

Irt Pfnchrum Comnfentarias fcripfen Ariftodemus & Cha« 

maeleo Ponticus , <U quibus Jupra, 
P I S A N D Wl. Uii^Avfpof, Vide Suidam h. v. 
'HpctJfcAffice^ Heraclea , poema epicum : cmus libef i. citaiUr 

XI. 469. C d. Eodtm fptflabat XI. 783. C* (^pag. iio. 

noflr^ t4ii»y 
IPl A T o , comicus poeta , I. 3 x. e. 11. 47. d. 48. a. b. 67. 

C. XI» 783. d. {pag. lii. noftrae tdii,) qua de edogs 

vide Animddv, Tom. VllL pa^. 492 /f. Plato aut Om- 

tharus, IL 68. b. fotf. cxjfab. Sv/ufA«)^i«« Dramata 
' dtanttir: 
*^Kf»yify Adpnis, X. 456. a. 
'Ari^p^^^w, Homicida, VII. 179. c* 
rpv^fff , Grypes, IX. 36S, e. 
*£opTct) , Feriae , Fefti dies , VIL 308. b. IX. 367. c 

368. c. 
EvpcvTtf , Europa, VIL 318. f. IX. «3 67. c 
Zffvr jtfltxoOfAffvof « lupiter male adfedus, IIL ttg.b»fi, 

XL 478. c. XV* 666. d. 66j. b. {ubi perfonam apt 

Hercules*) 677. b. 678. d. 
ui A<p* 'UpSv i Mulieresa facrificio redeuntes, X«446« 

u/lo, XIV. 657. b- 

KAffo^MK , Cleophon , IIL 76. f. VII. 315. c. 

tikioc^ Laius, II. 68« c. 

AAKfi>y§f y Lacedaemonii , IX. 380. e. XV. 66^* b«*d« 

MffrffAetof vcl MtviKiuf^ Menelaus, IIL 110. d. IV. 170. 

f 6* 171. a« XIV. 641. a« 
Ku^ fjLAKfk^ Longa nox, III. 110. d. {quo de fragm* 

vide j4nimadv, Tom. FIIJ, p. 416. ) XV. 700. fc lum 

in Supplem. nojlro libri XV. p. 561. nojlrae edit. 
TleufioVf Puerulus, Parvulus, VII. 316. c./i. Conf Ca^ 

fauboni Arumadv, ad III. 94. b. quam fupra pofuimus, 

ubi de Menandri fabuld Heiifiov infcriptd agebatur* 
Mff /Vfltr J^pof , Pifander, IX. 385. d. 
TltpictKyfit^ Dolore confefius , IX. 387. a. 
riojDTMr, Poeta, IX. 375. b. XIV. 644. a. 657. a, 
Tl^ff^eif^ Legati, VI. 229. f. VII. 287. d. X. 424.3. 
Zicfv«t}, Adparatus. 'Ajnrro^pkvwtyi riAATtfr ffr tccic ^Ktvujc, 

At XeLfJMiKtetf ^99) 9 XIV. 628. e. n, 
T^oKpinhf^ Sophifhi, X. 422. f. nifi ibi pro h ^opirri 

iegendum h ^fi^rretTc > quemadmodum fcribitur Vil. 312. - A U C T R U M. tff 

b. 1. iit tndcx fahulat non fwtnt So^fdriir, {^quo iilulo 
mfcrikitttr unus ex Piatonb dialogis) fcd^oq^ifftai. Conf 
rabric, OHarUf BibL Gr. Tom, 11. pag, 488. uhi qiddcm 
auod dt cadem fabula ctiam ad Atheru VII. 279. a'. & 
XV. 678« f. provocatur, id ex mcndofo Indicc Daiecim^ 
piano tcmcrc acccptum eft : nam priori loco citatur Piatoms 
Svrf^ce^aToflr, pojicrior vcro iocus nc ad Platoncm quidcm^ 
fed ad Batonem comicum , pertinct, 

SvfjL(KtyuL j Araiorum focietas , falf, Pbtonis aut Can- 
thari, VII. 311. c. 314.3. Indidetn forfan dudum 
firagtn. IL 68* b« 

SSuvc^ctTcetttr , Impoftor, Deceptor, III. 103. b. -e. 

VII. 279. a. - c. (XV. 678. f. tx doHorum nonnuilorum 
conieB, Qucm adiocum in Animadv, noftris^p, 104 med. 
pro 'E^etweLrSfTA corriffe Svrff^ce«rflt7£rT« , £* iifid, pro 
Tom, 11. corr, Tom. II I.) 

Zt/f^flt^, Syrphax, Turba, VIII. 344. d. n, X. 446. e. 
^r^ip^xofy Hyperbolas, 11. 56. f. yidc Harief. ad Fatr. 

Tom, II, pag, 488. 
^«fl»r, Phaon, I. 5. b./i. TV. 146. f. VII. 32 J. a. IX. 

367. d. X. 424. a. 441. 6. 

Pt ATO philofophus: i ifp«T«tW n\otT«»r, XV. 670. f. 
natus archonte Apollodoro , denatus archonte Theo- 
philo, viiit annos o&oginta duo, V. 217. b. {Piura 
dc eo vide in Ind. Rer, & P^rf.) Platonis fchola , i Uxk^ 
retnc ^'r/i/mTor, VIII. 354. b. Platonis nefcio quod 
fcripcum memorat Opliclion comicus , filfifiop IlAfleTtfro^ 
ImSp^rTiTer diccns, il. 68. b. n, Eiusdcm diBum , dc 
Bono femper & ubique eodem , citatur ah Aiexide , 

VIII. 354. d. Eiusdcm dHHum^ dc Gloriae cupiditate, 
poftremi tunicft (|uam exuunt homines, laudatur, XL 
507. d. n, Porro citantur Platonis teftimonia tacito fcnpti 
tttuloy II. 48. a. n, {ex PoHtico.) VIII. 365. b. XV. 
688. b. n. (ex rtmaeo.) XV. 694. e. n, (ex Gorgia.) 
XV.- 701. b. c. In codem vcropfura reprchenduntur apud 
Athenacum, lib. V. cap. 55. & cap. 57-61. rurfusqut 
lib. XI. cap. 112-113. Ridctur Plato cum fuis a comicis 
poetis, hb. II. cap. 54. & lib. XI. cap. 120. 

Scripta Platonis, quat vei nominatim citavit Athenaeus^ 
vci ad quos rcfhexit , haecfunt : 

*AAxji3jct<rHr ir^orsfof^ Alcibiades prior, XI. 506. c. /i. 
V. 187. e. /2. 17« 1 N D E X 

*kXK4iktns iiVTifQf^ Alcibiades pofterior: qui a non» ' 

nullis perhibetur fcriprus a Xenophonre, XL 506. c. 
*kXKvhv ^ Alcyon, dialogus, qui Platonis nooien prae- 

ferti Leontis Academici eft, XL 506. c. n. 
vtfi 'Ar/pmf, De Fortitudine, {^idem dtalogus, quialUs 

tietyjif infcrihitur) XI. 506. b. /z. 
'AToAoyiA , Apologia : ubi quae de triplici Socratis mi- 

litia dixit Plato, ea falfi arguuntur, lib. V. cap. ^j. 

Conf, not. dd V. 215. c. 
*A7AecmxW, Atlanticus, idem dialogus qui alids Critias^ 

XIV. 640. e, n. 
To^itif^ Gorgias, IIL 112. d. lib. V. cap. j8. XI. 

505. d. 506. d. 508. b. c» (XV. 694. e.n.) 
'BjriypAiAiJLtL §if ^Kp^^^tukfAVffM iTaupAf, Epigramma ia 

Archaeanaflam meretricem , XIII. 589. ۥ 
%9ri0ToAflt}y Epiftolae, XII. 527. c. 
litOStifJtof^ EuthydemuS) }tl. 506. b. 
efflt/Tffrof , Theaetetus, I. 21. b* 
*lT9rieer, Hippias, XL 50 {• d. 
*^y lon, XL 506. a. 
KiiJLmVf Cinfton, XL 506. d. n. Sufpe^us Salogi titidusg 

ut de veritate fcripturae etiam atque ettam liceat dubitaru 
K^ATt/Aor, CratyluSy 11. 35. b. c. 
KpiT/fltr, Critias. Vidt *ATActvTix6f. 
Kp/TtfK, Crito, V. 2t6. b. XL ^06. d. n, ubi ait jitht" 

naeus, Critonem Platonis continere invedivam in 

Sophoclem. 
^Axnf^ Laches, VL 2)7. b. Conf, fupra, flrfpi ^kv^piioLf. 
liUvi^ivof^ MenexenuSy XI. 506. f. 
MsVa»F, Meno, Vil. 314. a. XI. 506. a. b. 
HbpLoif ^e 'jrip) Nifxevr, De Legibus, 11. 38. d. ex lib. 2. 

IV, 15 5. f. ex lib. I. VL 264. d. de fervorum conditio- 

ne, cjclib. 6. X. 431* f* exlib. 6. X. 432. a. rxlib. i. 

X. 440. b. c. praeceptum de vini potu, ex lib. 2. X. 444. 

a. ex lib. 6. X. 452. c. n, ubi citatur lihfJLofV §. cumjit ex 

rioAmiccf i\ XL 505. a. ex lib. 3. XIV. 653. b. tx iib. 

8. XV. 670.. f. ex lib. 7. 
TiapiJLiviSnf 9 Parmenides, XI. fof. f. 
UohtTsiAj vtl ^fp) UoKiTiittfy De Republica, III. ^2. f. 

ex lib. 10. IIL 123. c. ex lib. 4. IV. 138. tx\\b. 2. 

IV. 182. f. {pag. 189, noflrae edlt.) tx lib. 3. VI. 247. 

a. ex lib. 4. X. 433. f. ex lib. 8. X. 443. f. mrfus ex AtJCtOftUM. 177 

lib* 8« X« 4f !• Ci /f. «^i petptrani vuko lAhiAW 9'. fcnbi^ 
iur, pro nohi7tutf <'• XL 505. b. (cx lib. i.) & ihid, 
d* tx lib. 8. XL 507. f. & 508. SL b. ubi ridemur lcges a 
Platone Luae, XIL 5 1 1. e. rje lib« 8« XIL 527. d e. ex 

• lib. }. ^ 

ITff ) Ttfy h TN IlActTairor noMTf i^ (inAnyLATiKif itfn* 
fUftn finpdarvn Ubrum fcripfit Clearchus Solenfb: dc 
quo fuo toco* 

tloAiTiftW, PoliticuSi IL 48« a. /1« IIL 994 b. 

n^MTA^^Af, Protaeoras, lU. 97« a. V. 218* b.-»e* 

219. f. & 220. a. XL 505. d. £* f. 6^ 506. a. 
Svuirifior, Convivium, I. 23. c V. i86. e. /imi toiun 

libro V. cap. 5. noflrae tdii* & inde fatpius usque cap. 
II. mrfus cap. 18. V. 192. a. b« Rurfus lib. V. cap. 
57. Derdqut XI. 502. c. d. 504. e. & 506. c. i/i Eplu 
I. 4. e. Tb IlActTtfrof ^99iitof nomHatur. 

tlpuuQc^ Tiinaeus» III. 92. f. 04. e. IX. 382« a. n* XL 
507. d. Et taciio dialop tkuio, XV. 688. b. 

^MfoCy Phaedrus, IIL 92. f« VI. 254. d. XL 505. b. /i. 
& ibid. f. Itcm, tacito & auBoris nomine & dialop thulo^ 
IIL 121. e,n. cf. Animadv, Tom. VllL pag^ 428. Et V* 

220. f. n. colL Animadv, Tom, V, pag, 605« 
^%if&f, vidc mox, ^tft) '^v^ic* 
^iA9&r«PhilebuSfIIIw97. c. X.423. a«b« 424. d* XIL 

511. d. 
Xflt^fUcTirr, Charmides, V. 187. e. 21 f. e. 
mfi "^rxr^ty De Anima diaiopu, quialids Phaedon infcii* 
bitur^Jd. 504« f. 505. e. (ubiperhibetur, negafle Phae* 
donem , ea fe vel dixiffe vel audiviffe Socratem ea 
'dicentem, auae a Ptatone in eo diaio^o pofita funt.) 
IX. 507. e. L ubi ridetur ratio immortalitatis animorum 
a Platone expofita. XV. 679. a. de metamorphofi poft 
mortem. 
Pleistonicus, vel Plistonicus, Medicus, IL 45. 
d. n, {cf Fabric. BibL Gr. Tom. XI II. pag. 374.) 

Plethagoras, cogn. Sophiftac cuiusdam « VI. 270. d. 

PlutarCHUS, Chaeronenfis, teflis citatur IL {2. d. n; 
ex Si^^otf^icUfifr libro primo. 

POLEMARCHUS, IIL tii. C. Videtur omnino Granuna» 
ticus fuiffc ; nam nude nominatur cum Artemidoro 6r HerOf^ 
cleone Grammatids, de quibusfupra. 

Pars /. M 178 INDEX - 

POLEMOH9 v)e/ POLEMO , non Philofophus lUi Acadimt^ 
cus , {dt quo videndus Index Rer% & rerf) fed iiterator, 
Uintrator^ & hiftoricus m^ohvypttqtBf ; de quo confuUndus 
Suidds, Cafauh. ad Athen. VL 234. d. £* Voffius Lih, 
L Dt Hiftor. Gr. cap, 18. pag. n^fjq* Hic eft Ilox^ 
fctfr n«pifi7iiTiir , IX. 372. a. XlL 552. b. & aiihi 
bajjfim, Idem STifXojc&^Af a nonnuUis cognoroinatus, 
VL 234. d. /1. Patria incerta : alii Samium , Sicyonium 
alii, alii Athenienfem nominant, alii aliam patriam 
tribuunt, VI. 234. d. Spartamm fuiffe^ cottip pojffi 
cenfuerat Cafauhonus ex IV. 138. f, {jConf Ammadv. 
noftras, Tom. 11. pag, 451 mcd.) Athenis in civium 
numerum fusffe cooptatum Suidas tradit : fed, quod apud 
eumdem Stddam continuo adiicitur, /ib i^jrtypi^tro *Ea-» 
^^a^iKhCf iquod interpretantur , idcirco Graecanicum 
fuifTe nominatum: cf. Cafauh. ^ VI. 234. d. Arum^ 
adv. noftrar. Tom. IIL pag. 353. ^ yojffl l. c.) id vero 
turhatum utique & mendofhm vtdetur. E^Ka^itthc enim 
non coptomen fuit Polcmonis , fed titulus libri, cuius 
audor Polemo perhibebatur , quod perfpicue Athenaeus 
docet, ut mox deinde videhimus. 

Tacito fcripti dtulo citatur Polemo, I. 19. c IL 

).Q. S5* c* II* 56. a. n. Sxvaa^ » noAlfAoir, IL 70. h. 

^orro VIII. 341. a. de Androcyde pi^^ore. IX. 387. U 

uhi Ifiro Callimachio irafcitur. X. 436. e. 

Scripta Polemonis memorantur haec : 

9>fffi ric 'AAnrj^rir 'Aitoo9>&Aff«r, De Arce Athenienfi, XI. 

472. b. ex lib. I. XIIL 587. c. rurfus ex lib. !• £t hre^ 

vius, Ir wpeh^ 'hxpowihtetc^ XI. 486. d. ffr Toir 

^ift) 'Aiyo^^Affffff , XIII. 587. c. 

^fbc *kfeLto9 jut) 'ArTn^orer 9 Ad (yel Adverfus, In : nam 

pro wplf tftict XL 462. a.^ Adaeum & Antigonum, 

V. 210. a. ex lib. 3. XI. 402. a. ex lib. i. XI. 483. c. 

uhi h Tf T«r ^^ *A^. xa) 'ArT. Nefcio utrum de» 

buerit Ir tJi m'. an jr TtT i'. an If tm ff'. quemadmodum 

XI. 484. b. uhi eft, h fipL^jrr^ tw wpb^ *ASMf ui 

^Afrlyofof. Praepohitur Antigoni nomen , IX. 388. b. 

tthi 4f 'ri/ATrr^ rSf irf^c *ArT. jut) 'AJ^. & XI. 410. c 

ex lib. 6. Unus vero Adaeus nominatur, XL 497. f. 

uhi^ ir wfon^ rSh wpU 'A/cuor : & XV. 65)0. t* uhi h 

roTf 'Wfhf *Aj^ceior. 

De Adaeo vide fupra, fuo loco^ AntigODtis Uk vtro f. r9 

'K:njt ; 

:.;i; ' HrJul- 

- ^, . ] ■ ■- juiU-IuS 

■#- ■ . " • 

« « * •?• r J " • » * • " "Tl 

• tt t - . ,. 

,}j:u:t . illuJ 


j. - " *■• » :.'• . ..*•» •. • '•... " - i • 

* ■ I • **CIdSjUr. I « • .. t 

I ium , sdxcrfus 
.IJJc ^ui 6"T5pi 

r £f ^ fXJi j//^i hls 

;rrusj Anti^oiiuni 

.um EpiRoia, XV. 

n rege, 111. io8. f. 
ijm LpilUa, VIIL 

ovis lovi immolatae» 
AtjSiiV hdtet vitus mcni' 

:tates Graeciae; incertl 

n vii/;^ rehtus, nG>.iust¥ 

rt^^poL^GiJLevGV *E?.Aat//x?y, 

.litor Hbri qui H e 1 1 u- 

.. f. XI IL 6o6. a. b. lg:tur 

itulus llbri ejt; non , ut apud /.uiruv , De Infcriptionibus 
®^'«'- ^ exftant, X. 436. d. 442.6. 

.libuSy XII. 5S^*^* 

'»y, DJ Fcplis Carthaglnien- 

.^iiukrav^ De Donariis quae 
i funr, XIU. 5-4. c. 

-^rycho, III. loo. a. /r. (ubi 
M 1 i8o I N D E X 

Mo^p^ov vtdgo fcribhur) XL 462. c. Erai epiftoU ad 

Dipphtlum, uftc Zenohio , Proverb, Cent, 13. 
n^br Nf «rtnr krny^A^^ Adverfus Ncanthen Refcri* 

ptiones , XIII. 6oa. f. DeNeamhe vide fupra , fuo I0CO4 
Uifi *OrflfictT«»r Uh^uf mrro/Jt , De Nominibus obfcu* 

ris {fic Dalec. fed reSius videtur, De Nominibus mi* 

nus probatis) Epiftola, IX. 400. cL 
Tlfp} X\a^9hmf^ De Farafitis, VI. 234. cd a. 
n«f) Trie Uoniknf rr oitr lit if ^iKvSfi , De Poecile ( va« 

rie^pifi^) Ponicu quae Sicyone efl, VI. 253. b. 

XIIL 577.C. 
n«p) 2;«/ko8pctm, De Samothracia , IX. 371. a. 
Uif) 7oif if SiMXif nf7A/bu»r, DeSiciliae Fluminibus, 

VII. 307. b. 
n<p) rSf if ^iKvSfi UifAKMf , De Tabulis (/. De Pidu* 

ris) quaeSicyone confpiciuntur, XIIL 567. b. 

Uif) rcv ^tLfk E§fo^>SfTo( KetfitfoVy oe Canathro cuius 
apud Xenophontem fit mentio , IV* 1 38. e. n.&iki 
toto cap. 16. 11. ^6. a. colL IV. 139. a. 

PotlOCHUS, poeta comicus , nec Suidae , nec Fahrldo aut 
HarUfio j quodfciam , memoratus. Tacito dramatis titulo 
citatur in Epit, 11. 60. c Fabula tiusdtm nominatur^ 

Ko^rtt<e0TMf , Corimhiafia, VIL 313. c 

Po L L U X , UoKvltujaif , Parianus; Grafhtnaticus , ut vide» ' 
tur; citatur in Epit. XL 784. d. n. Miratus fum^ Paria* 
num hunc Pollucem & a Fahricio in BihL Graec. & s 
doHifftmo HtmfUrhufio in Praefat. ad PoUuds Nauer^ 
titae Onomafticon filentio prorfus effe praatritum. 

POLTBius Megalopolitanus , I. 16. c. 31. d. 11. 4f. 
c his. 
^l^opitu f Hifloriae, IIL 78. f. ex lib. 12. III. 9^ • d. or 
lib. 6. V. 193. d. {ex lib. 31. ut docet Athtnaeusipft ^ 
X. 439. b. ubi eadem res rtpttitur.) VL 251. e. ex lib. 
13. & ex lib. 14. VI. 252. c ex lib. 8. Vl. 273. a. b. 
de Scipionis moderatione, quinque tantum fervos fe- 
cum habentis. VI. 274. f. ex lib. 3 1. de Carone maio- 
re. VII. 302. c ex lib. 34. VIIL 330. f. & 332. a. 
€X lib. 34« IX. 400. f. ex lib. 12. X. 418. a. ur lib. 
20. X. 424. c ex lib. 9. X. 425. f. ex lib. 14. X. 
439. z.ex lib. 26. X. 439. b. ex lib. ji. X. 439. e« 
ix lib. 2o. X. 439. L ex lib. 2. X. 440. a. oc Kb. ' r T O R U M. i8t 

ib. ))• Rurfus ibid. tx lib. 31« X. 
\. 445. d. tx lib. 26. XIL 517. b. 
5 28. a. cx iib. 7. XIII. 576. f. cx lib. 
a. ex lib. 30. XIV. 626, a. -f. ( ex lib. 
; XIV. 634. b. ^* lib. 8. XIV. 651. d. 

MUS Naucracita. 
: »jf , De Vcnere Ubtr, XV. 675. f. - 678. c 

i us vc/ Polyditus, {UoKviLXurot ^) Larif* 
to/?/". Fbj/I lib. III, Dt Hijj. Gr. pag. 405. 
, Hiitoriae. XII. 339. a. uii agitur^ rthus AUx' 
i A/. 
i: R A T E s. ( ludict Mturfio in BihHotktca Attic. eol, 
.603. idtm rhctor & fophifta , qutm contra Socrattm ora* 
tiontm fcripfifft Diogtnts Latrtius II. 38. aHiqut tradunt ; 
dt quo, pratttr Mturfium^ corifuU pottfl Mtnapus ad Latrt, 
/. c, & Ptri^on, ad AtHani rar, Hift, XL 10. ) Huius 
httnMUiLk , Res Laconicac , citantur apud Athtn, IV. 139. 
d. tx au^orzrjtt Didymi GrammaticL (St^n^itKk vtro « 
quat ad tumdcm in Ind, Daltc, rtftruntur, Philocracis 
JuHt, non Polycratis.) 
PoLYCRATES, fophifta Athcnicnfis , {idtm . ut vidttur, 
qui contra Socratan oratiotum fcripfit, dt quo paulo anit 
£xi) afiutus blatcro, & lingua maligna, lafcivuin 
Kbrum fcripfifle ptrhihttur « 
Uif^ 'AMj^imr, De re Venerea , cm ribro illc falfo Phi« 
laeniais tiomtn infaipfit , VIII. 33 {• c. d. 
VOLtl^LVS^comieusPoitai dvt^us ( ut vidttur ) abHi' 
ftonco , dt quo dcindt, Vidt Fabrtc. & Haritf BihL Gfm 
Tom. IL pag. 488 /^. &, qutm ihi Harltfius laudat, Htm» 
ptrhufium ad Polluc, X. 76. 
Mcutf^olr ^oret) , Mufarum natales , comoidia , IX. 370. f. n. 

POLYZELUS Rhodius » hiftoricus^ ( Vojf. Ub. IIL pag. 

406 Iq. ) 

T^t^iank^ ResRhodiacac. Vin. 361.C. Ex todemqut ope* 
rt duSium ttftlmonium , Epit^ 1. 31. e. a. 

Ponticu s A(0-;(,Nrft;TNr ^ui vocatur XIV. 649. C. r/(He- 
raclides Ponticus iunior , dt quo fupra. 

PosiDippus, ( nom/iTTtff vtl noffiltirirof , conf. IIL 
87. f. n. 118. b. n. ) Comicus poeta » ( ad autm Epiflo' 
la a Lyncto dtta mtmoratur, XlV. 6 $2. d. } tacito dra- 

M 3 
i8a I N D E X 

math nomne cltatur 1. 3 i.b. Unus e comicis Pofi(fippus 
e(l , qui coquum fervilis conditionis tn fcenam pro- 
duxerit , XIV. 658. f. Fabulae elusdtm memorantur hae : 

^kvA^hiwMVy Vifum - recipiens, (Sufpiciens, inttlUxerat 
Daltc, ) XIV. 661. f. 

^A^-oirAfjofxcVit, Exdufa, VII. 301. c. XIV. 6j9* c. 

*E^tffU^ Epiiefia, XIII. 591. e. 

AoKpiS^sf , Locrae, III. 87. f. n. 

lAtrA<pepoix9vof ^ Translatus, III. 118. b. 

TliLtfiov^ Puerulus, Parvulus, III.j^.c. /u 

Uopvofio^Kb^ g Leno, IV. 154. f. 

Svv7po<poi, Coalumni, XIV. 659. c. 

'Xpptvov^eLt , Saltantes muUeres,/(Vj MulierumchoruSy 
IX. 376. C.-377. c. 

PosiDiPPUS, Epigrammaticus poeta & epicus » diver'- 
fus(ut nolns videtur) a Comico; quare a ScnoUafte ApoU 
ionii Rhod, ad !• 1 289« vocatur UoctiS^iw^of *EinypttfJL* 
fjLAToypk^f , puto quo a Comico disctmatur» De hoc vf* 
dt Rtiskium in Notitia Poetarum Antholopcorum , Araho* 
log^e Gratcae fubltdd , pag, 258 /^. ubi cum aiia, tum 
ilUid rtdt monttur, nuUd idoned cauJTd Fabricium BibL 
Gr. Tom. 11, pag. ji^, ftatuiffe , Siculum fidjfe hunc Po^ 
fidippum. Ftdffe auttm eumdem & Epigrammaticum & E^ 
cum poetam ex Athen, XIII. 596. C. intelHptur. 
^E^iyptLpLfitnA huitu citantur VIL 318. d. X. 412. d. e. 
414. d. 415. b. Dtniqut XIII. 596. c. ubi in latina vtt^ 
fiont corrige Pofidippus, pro to quod ibi ptrperam fcribi» 
tur Pofidonius. Eodtm vtro loco , qutm proxime nomina^ 
vi, memoratur etiam eiusdem Pofidippi 
AiflioT/st , Aethiopia : quod Carmen epicum fuiffe cum per 
fe vtnjimile vidtri debtbat , tum magis etiam fit probabile 
ex eo quod alibi mtmorttur Pofidippt, haud dubit tiusdem, 

'Atf-oiv/flt, Afopia, XI. 491. C. /1. ex qua adpomtur aiam 
htxamerer, qui non ( ut nobis tum vifum trat , cum Anim^ 
advtrfiontmin locum iftum fcribtrtmus) tx Comotdiaali^ 
qua , /td haud dubit tx Epico carmint duBus eft, 

PosiDONlUS Corinthius. Huius laudantur 

'A/^ttvjmk^ Ars Pifcatoria, carmen epicum, I. 13. k 

PosiDONius, philofophus Stoicus , IV. 1 5 1. f. 176. 
b. {temert ab Athenaeo cum Panaetio confufus , XII. 

^ja d. n, & XIV. 6 57. t n») genere Apameniis, fed A U C T O R U M. 183 

tiviisti Rkodius, atque indc volgo Rhodius difius* 
Hmus apud Delpnofiphiftam noffrumfitqutntiffinu citantur 
Vroflicu, Hifloriae, I. 28. d. Ii. 45. f. Tum IV. 151. C 
um Pofidonium Stoicum , Mt Athenatus, Hifiorias fuas 
compofuiiTe ratione minime alien^ ab ea quam fecu* 
tus eft philofophia» variaque variorum populorum 
inftituta & mores expofuifle. Dtin ibid, adpomtur toto 
cap. 36. & 37. lata ecloga , quae ex Hiftoriarum Pofi« 
donii libro 23. duda ejl, utin fine ulogae docet DeipnO' 
fophifta» Demde eodem lib. IV. cap. 30. dtantur teftimo^ 
nia ex euisdem Pofidonii Hiftoriarum lih. 5. & lib. 16. 
& lib. 4. & lib. 2. Porro IV. 1^3. e. ex Itb. )o. IV. 
i{4. a; ex lib. 23. IV. 168. d. ex lib. 49. iV. 176. 
b. ex lib. 3. V. 210. d. & e» {cum qmbus locis confl 
XII. 540. a. ^* b. ) Rurfus V. 2IO. e. f. colL XII. 527. 

e. Porro ji V. 21 1. e. uhi copiofa narratio de Athenio- 
ne » Athenarum tyranno , lib. V. cap. 48. -n* VI. 
23 ). d. if auri ramentis in fiuvus Helvetiae. VI. 23 3. 

f. VI. 246. c. de Bardis, ex llb. 23. Uid.d» ex fib. 34. 
VL 252. e. ex lib. 4. VL 263. e. ex lib. 11. VL 266. 
e. 272. e. 273. a. VL 274. a. uhi laudantut prifci Ro- 
manorum mores & inftituta. conf.oag, 275. a. VIL 
279. d. e. is Philofophis vokiptatem lefiantibus. VIIL 
333. b. IX. 369. c. ex lib. 27. IX. 401. a. X. 439.0. 
€X\\h. i6« XI. 466. b. ex Kb. 26. XL 494. f. ex lib. 
36. XIL {27. e. ex lib. 16. {colL V. 2io.f.) XIL 540. % 
€x lib. 28. i^ XIL 540. b. ex lib. 14. {colL V. 210. d. 
^ e. ) XIL 542. U ex lib. 8. XIL 549. e. ex lib. 7. 
XIL 5 fo. b. ex iib. 47. XIIL 594. e. exXxh. 22. XIV. 
635. c. d. uhi aptur de Anacreontis carminibus, 6^ 
pn^emodum duhitare Mh , re(U ^ne ihi pofitum fit Pofi« 
donii nomcn, an auus auBor nominan dehmnt. XIV. 
649. d. ex lib. 3* XV. 692. c. ex lib. 28« 

Po ssis Maenefius. (rio^rir • Vikynif. Vide Not. ad Vtt. 
296. d.) In Hiftoricomm numero reiatus a Foffio,Iih. tlt. 
pag. 407. fed nonnifi ex Athauxo eognitus kodie / apud 
^uem citantur huius 
*A|bue{or)r , Amazonts , & quidem tertius liber , VIL 206. d. 
Mtt^nfTiitct, Magnetica, /. Res Magnefiorum, & narun^ 
qfddem itcm tertius liber, XII. 533. d» 
Pratikas Phliafius, poetadithyrambicus^XL^^x.e» 
/r. XIV» 624. ^ 633^.3. 

M 4 lt4 I K D E X 

AvfCfltfrtii m Kfltpv^TiJ^c^ , Dymaenae vel Caryatides, ear* 

men dithyrambUum , IX. 392. f« /i. 
^vkpx^i^^ » Carmen byporchematicuoi , XIV. 617. c-f, 
Praxili^A Sicyonia, poetria. Tefitmonam eius cUatur^ nee 
Utmen verboteaus^ XIII. 603. a. In Scoliorum g^ntre ex- 

celiuit, Xy. 694. a« Conf, Kujkfum 4d Suid. voc. ripctv 

PflOMATHiDAS Hefacleoni , expofuit Neftoridis {pct^ 
culi) Aruduram ex Dionyfii Thr^cis ir^tipn^» XI^ 
489. b. Eiusdem citantur 
*Hfci<tfxi3oi, Semiambi 9 VII. 296. b. 

PROTAGOEIDES Cyzicenus , fcnptor (fcuimuitiaBi) 
pr uno Athenaea nobis cognitus, ( Conf, Sc/meiderum ad 
Nicandri Aiexipharm» p* 78. ) Cums fcnnta , 
^AKpokffeic fftfTixcti, Narrationes Amatpriae, IV. 162. c, 
n^/)} AaK^txSr kymt»fy De Ludis Daphnicis, IV. 150. c, 
^libf I. A quo fcripto non diverfum puto Uiud, ^r§fl 
teiv M Aflt^i')! *jreL9nyvp€(iiv ^ de Solennibus ad Daph- 
nen celebratis, IV« 176. ^. & 183. ubiutrpbiqu^ ciiaptpf 
libep fecundus. 
K^iKtt) 'IffTopiei,!^ Hifloriae comicae, m, 124. e« 

PrOXEKUS. ( Fojlf. lib. III, De Hifl. Graec, ;?tfF. 409.) 
i^e^vinif noKinieLf jS'. De Laceda^Qioqiorumllepubliv 
ca liber fecundus, VI, 267. c. 

PtQlemaeus, Aegypti rex feptimus, Evergetes 
fecundus ; qui fe quidem Evergeten renunciari iuffit , 
ab Alexandrinis vero Cacoerges eft cognominatus; 
idem Phyfcon; II, 61. c. n. IV. 184. C. /!• XII, 
549. d. A. Ariflarchi difcipulus, \h 71« b. {J^nf Ind, 
Rer. & Perf) Huius Ptolemaei 
^TwefJkviid.cLTAj Commentarii, (vigiptiquatuor libris com^ 

firehcnfi , XIV. 654. d.) frequenterab Afhenaeo citantur: 
1. 43. e. ubi teflimonium ex lib. 4. II. 71. b. ex lib. 2, 
VL 229. d. exlib. 8. IX. 375* d. ex lib. 9. IX. 387« e. 
#x lib. 2. (fed idem teflimonium, XIV. 654. b. c, citatur 
ex lib. 12. ) X. 438. ^. ex lib. i. & {• XII. 518. f. ex 
lib. 9' XIIL 576. e. ex lib. 3. XIV. 654. b. ex lib. 12, 
Ptolemaeus Agefarchi filiuSf Megalopolitanus. {Conf. 

Polyb. XVIII. 389 6. 6> 8. ibique notata, ubi quidm 
Ag^f^ndri fiiius ex vulgata leSlione nominatur.) 

W9fi 7bf ^iA07(tTflf)« lrf<^w % Hiftoriae d« Ptolemaeo A U C T O R U M, i8f 

Philopatore, VL 946. c ru cx lib, 2. X. 41). t%(^ tx 
l\b. 3. XIIL577.f.& S7S.a. 
Ptolemaeus Alexandrinus, Graau^n^d^^ i rw 'Apirra- 
r/jMV , XL 481. e. /1. {& SckoL Vtn. adlUad. S\ 42),) 
^ttoi /ao/FKj Ariftonici patrem inserppetatur , tq quod 
Suidas ait, Hr^KsyiMS *A^^99iMV tov yptimittTi^ 
Mv MTMp. Atpotuit idem fi^.pater Ariftonici, & filius 
^e Arifionici : fausque conftat ^ frpnunur ofud Grae" 
€os idtm nomen nepoti atque ayo juijft, Cqnf. Harhs ad 
Fabric. Tom* L p* 511. mim, XCVII. & T. VI. p, 378, 

TefHmonium hui^s, quod^l* 481, e, citaiur, petiutm 
tfi ex optre^ quod his ver^is Suidas commemorat, Eic 
^Opuipoy /SfjSx/* »'• In Homerum libri quinquaginta. 

PtlADES in Ind. DaUc, fjc ^pit. L ao. d. e. memoratur tam>^ 
quam au^r Ubri, 

rifff) H^fXMieify De Saltatione, Sedvide ibi notata» & 
confer quae fupra ad voc Ariftonicus diAi )^imi« 

P T R £ s Milefius , rivptf^ , gtn, Xlvftgros^ ( nc//pof yulgo ^gfud 
Suidam j ) fcripfit 

^nitk wotifjLtweL^ lonica carmina , XIV. 620. e. n, 

PTRGlONylr Tftr^ Kp»7iJi£r N«/b(//iccMf, Creticorum Itkm 

ftitutorum libro tertio, citatur IV. 143. e. 
Ptrrhander, Uvf^etf^pou 

ITffp) AuA«T»r, De Tibicinibus, XIV, 634. d, 

P T R R H O Eleus , philofophtu. ffuius fcriptum, nefdo quod^ 
citamr X. 41 9, d. e. 

Pythaenetus, h TfiT^wip) AMfHft libro tertio De 
Ae^na, XIII. 389. t. (Primum lihrum citavit ApoUonu 
Rhodii interpres^ ad Argon. IV. 171 2.) 

PYTHAGORAS, {cqnf Voff. De Hi(l. Gr.Bh. III. pag. 
409 fq- ) ysypcLqi»f 
Hif) tSc *EpvdpAf ^Ahiffmj De Erythraeo mari, IV. 
183. f. XIv.634.a. 

PTTHEAS,orator, IL44«e. f. n. 

Ptthermus Ephefius. ( Vojf. pag. 410.) 
*}ffTofittt , Hifloriae , VII. 289. £ Eodem pertinet 11. 44. c, 
& f 1. f. quo ex poftremo loco intelHgitur, vixijfe Pyther^ 
snum poft Hegefandrum, cuius auBoritaii cttatur ilUus, 
feftimqnium^ 
i86 . 1 N D E X 

Pttrermvs, Teius, vetus poera lyricus, qui loni- 
co hamioniae genere 
Ziueiflt {fivtpotius "S,MXik ) fcJMi compofuit , XIV. 6aj» 

PTTHOt Catanaeus aut Byzantinus: cmus drama faty- 
ricum, 
*ky\fy Agen, memoratur II. fo. f.n. XIII. 586. d. 59^. 
e. t^ CuiusfabuUi aufhran aiU Alexandnim Magnum 
perUttnt» 

Q- 

(QviNTiLii) fratres, fcripfcrwa 

T$»fytKk , Georgica : quorum liber tertius eiiatw XIV. 
649« d. e« n. 

R. <• 

Rhianus, poeta epicus, XL 499. d. Canf. quos ciiawl 

ad III. 81. b. 

*E4rf7pc^/bcfuer« , Epigrammata , XI. 499. d. 

*HpAJc\ffflt, Heradea, poema tpicum^ cuius liber primus 

citatur lll. 82. b. 0. ubi olm ptrptram Arianus legebatuTm 

RhinTHON, Syracu/ittsvtiTarentinus,Coadcus&Phfya' 

cographus. ( Conf Cafawb. ad II L 86. a. Animadv. 7. //• 

pag, 7^fq*) Huius dtantur fabulae ^ ^hiA^Tfifen^ Amphitryo, III. iii. c. /u 
^H^jtAiK, Hercules, Xl. 500. f. RuTiLius Rufus, Romanus, auQore Apicto in eicC- 
lium pulfus , IV. i68. e. n. 
rh ^P^fJLeLtMf 'Irropietjf r? 'EKXnve^f <pet9n iK^iS^nnay Hi« 
ftoriam RomanamGraecofermoneedidit, IV. 168. e» 
VI. 274. c. XIL 543. b. 

S. 

S A C A D A S Argivus , {perperam oFim AcatUS , ) poeta epicus. 
'Ia/ou nipo-ir, Ilii expugnatio, XIII. 6io.c. ru quocar- 
mine nomina edita erant eorum qui equo Troiano 
inclufi perhibebantur. 

(Salmonius videri poterat ejjt Grammatxci cuiusdam no^ 
men , 11. 5 1. f. n. At non ZttfifJLcMtof , ut editum eft , ftd 
IS«Afc«»yioi vel S«AAccfc«»rfei , txhibent mssd libri: quod AUCTORUM. 187 

Sf£b nomcn eft. Fidi ipair tn Ind. Rtr. & Paf. voc» 
moiu) 

Salpa Lesbia, poetria, fcripfifle perhibetur 
nnUyfMy Ludicra , VIL 311. £ 6* 322. a. n. 

Sanchoniathon. Fidcinfia, in Suniaethon. 

Sanntrion, veteris comoediae poeta ^ VL i6i. f. n. 
( CQnf. Ind. Rtr* 6» & Pcrf ) Eius fahtda , 
ThiCK^ Rifus, dtatw VIL 286. c. n. XIL ffi.c. 

Sappho, L 21. b. c. 11. 39. a. {ubi -Ambrofiam potum 
fadt.) IL 54. f. 57« d. IV. 182. f. IX. 391. f. {dk uaiC* 
feribus currum Veneris trahentibus.J) IX. 410« d. e. 
ubi difertc, X^w^ if Ti(i7rr^ MfA»r, Sappho libro 
quinto Carminum.( *tfM7iHk (tihn nominantur XIII. 
605. e. ) X. 424. f. 425. d. e. XI. 460. d. 463. e. uhi 
iUud, *£ASi, Kvirpt,&e. XI. 47$. a. XIL 554.^. XIIL 
564. d. 571. d. 596. b. c. 590. d. ubi adponuntur ver* 
liculi nonnulli , ouoj Sapphoni &lfo a nonnuUis tribut 
edt Athenaius. XV. 674« d. & ihid. e. XV. 687. au 
690. e. 

S A T Y R u s Peripateticus : ( Voff. pa^ 4^0 fj. ) Tadto opt- 
ris tltulo citatur, {ex Vitis, puto) XII. 534.b. uhi de 
Alcibiade. XIII. 556.3. uhi dc Socrate. 
Bi«i, Vitae, VI. 250. f. de Anaxarcho. XII. 541. c. de 
Dionyfio Siculo. XIIL 584. a. de Stilpone. Sipllatim 
citatur 
«lAinrot/ filof, Philippi vita, VL 248. d. & f. XIIL 
557. c. -e. 

[Satyrus Olynthius, ^cm cx Ind. Dalcc. temcrc repaut 
Fahricius Sihl. Gr, Tom. III. pag. 686. hiftriofmt » non 
poeta, XIII. 591. d« & Pamphtla^ quae ihi mcmoratitr , 
non crat fahulae titulus. ] 

SC AMON , Mitylenacus. ( Fidc Vojftum ^ lih. IILp. 411.) 
Ucffi liftiiikrc^f ^ De Inventionibus, XIV. 630. b. n. ae 
Dh. i. XIV. 637. b. 

S C I R A s Tarentinus , Italicae comoediae poeta : cvausfa* 
hula 
Hc9JAyp9(^ Meleager, citatur IX. 402. b. 

S C T L A z aut Polemon , IL 70. b. uhi tcfiimonium de Cho^ 
rafmia , AJiae rcgione. 

ScTTHiNus Teius. {Vidcommao Vof. Bi. III. dc Hift. 
Cr. pag. 412.) i8« I N D E X 

*IrT0^, Htftoria, XI. 461. f. 
SlSLEycus AUa^andrinus , Grammaticiis , Homtneus co^ 
gnominstus , ^uem Romae docuiffc Stfidas tradit' Huius , 
puto, fuerini illae 
TkS99M , Gloffae, faepius 4I jiikenaeo citatat : ut II. ^a 

a. 52* c lU. 76. f. 77. d. XI. 487. a. Xrv. 645. d. 
XV« 678. 9. £* ihi(L C« Partim tx iisdtm Gloilis , ^yjrrMi 
tfAc Commentariis in Homerum , {Suidae memoratis, 6* 
SchoUaffae ytnetQ ad Iliad* «'•' 340. ) duSa fuerint aSa 
Seleuci uftimonia, quat tacito fcripti titulo dtanttir^ 11« 
40. c 111« 114. d. V. 188. f. (tthi vtrfus Homtricus 
Od, J^. 74« rtSim a Seleuco conJHtuttis , quam ab Anffar* 

^ho.^ VI. 267. c X1.495.C;, 5QQ. b, XIV. 658.4 
XV. 678. c. 609. e. 

Ex titisdem Seleuci Svfcfi^Ttif {quorum & Suidas 
meminit^ & SchoUaftes ApoUonlx ad Argon, IL 1255*) 
duHumfort^ffeeftid^ quod de Suspendii ludo apud Thra« 
cas txSeieuco refirt Athenaeus^ IV. 155. d. e. Fortaffe 
enam id, quod Epit. 1. 11. d* de iBathyllo faltatore me^ 
tnoratur, qui Romae Auatfli aetau floruit. Item id, quod 
IV. 172. d. his vtrbis citatur, Si^n/Jte^ jr •Te fr§f) ric 
ma,f MyfyrriQtc k»if»%oBv^ieLe ^tnyeijdu » Seleucus in 
his quae de facrificiis apud Aegyptios narrat. 

Eumdem auBortm hahuifft yidtntttr lihri 

n«f}'£AAiirir/Kot;, De Hellenifmo, /. De Graecae linguae 
proprietate * quifuh nudo Seleuci nomine laudantur IX. 
367. a. & IX. 39S. a. ubi quintus liber citatur. 

Seleucus Emefenus. Hmc Suidas, ex Athenaei libro pri» 
mo ( puto ) olim inugro j, trihuit 

'Ana^ttntKiL^ De Arte Pifcatoria, cannen tpicum, qua^ 
tuqr iibris comprehenfum. Vide Animadv. ad Athtn. Epit. 
L 1 3. c. 

Seleucus, Mnefiptolemi fiiius, Antiochi M. aetate, 
eonfecit 

Ihetpjk }JL0-fjLeL7dt, , Hilaria cantica ; quorum fpecimen adpo^ 
nitur XV. 697. d. e. 

Seleucus Tarfenfis, tfif£l^rlibri folut^ oratione fcri* 

pti, cui titulus, 
*AAiffVTix^r, De Arte Pifcatoria» 1. 13. c. a. VII. 310. a« 
Semus Delius. (Eleus per errortm, pttto, perhibttur apud 

Suidam. Conf Foff. De Hifl. Gr. luh. III. pag. 413. ) AUCTORUM tS^ 

Taciio opefii tttulo laudatufs 1« )o. c. It. )8. au ^t. c^ 
XI. 501. b. (ex Dduuk,) Namnadm cltamr tiusdcm 

6Mhjk$^ Delias,/ve Rerum Deliacarum librL IIL 169* 
f. <x lib» 8. IV. 17). e. ex lib. 4. VIU. 3)1. UexYxb. 
6. )35. a« ejir lib. 2. XI. 469. c« tx lib. 5. & 8. XIV* 
6f 4. a. tx lib. 5« XIV. 637. b. cr lib. i. XIV. 645* 
b. ex lib. o. XV. 676. f. ex lib. 4. 

M»^i0M', De Infuiis, lU. ti). d« <x lib. 2. 

Ilf^) n«iAF»r , De Paeanibus, XIV. 618« d. 611. a-d. 
S t L E N V s , SiAJN^^r vel %uhMf\t , Grammaticusm £pit. XL 

rAivtf^rafGloluie, XI. 468. a. 47f«d. 478. e.n. 482« £ 
XIV. 644. f. /1. XV. 677. c. 699. e. 

SiLENVs Calatiaous , yfye rtSuLs, Callatinus, aut Calla* 
dinus. 
SiJUAijUt , Res Siculae ^ XII. (42. a. n. uki citatur liber 
tertius. 
StMARisTUSjGrMiMricifi^XL^^S.c. 481.^. 483.3« 
^initv^M, , Synonyma , III. 99. d. uU citatur liber 3. 
IX. 395« f. {ubiperperam olim ^ipuBUos^pro Zif(uepirr#r) 
cxlib. 3.6*4. IX.399.a.exUb. 3« XI.496.c*e%lib.4. 

S I M M I A S , Rhodius , XV. 677. c« Grammaiicus, ^ui GIoA* 

farum libros ucsfcripfit, tefte SuiJa. Ex his duBafunt 

auat adftrt Atkenaeus, VII. 327. e. XL 472. c. 479. c« 

AV.677,c. 

Idtm Simmias, ttftt eodem Suida, fcnppt noii(|U«T«i 

hiu^^a, iihris ^tatuor, £ quibus apud Dupnofopfuftam 

otatur 
Fofyi , Gorgo, carmen epicum, XI. 491. c* Coaf. Fabnc: 

BibL Gr, Tom. IL pag, 44^ fq, & quac dt eodcm adno» 

tavU Harlef VoL IIL pag. 808. 
SiMONiDES Amor^us, lambographus , Doricofermont 

ufus , vlde not, ad XL 460. b« Htdus 

^ieifjLfiot^ lambt, citantur Ih 57. d. ubi iw /fvr^ "^fcjStf r^ 
Pa/To^lIL 106.& VIL299.C. XI. 466. b. XI. 480. d* 
XIV. 658. c. ubi :s.tiM»fiUc h Ikp^^ w i ofx/h 
HoKKk fiAf fi &c. XIV. 659. e. f. Eiusdem eft iambus 
iUe, qui IV. 179. d. adponifur, de imaKMfefta mulierc; 
tx carmine Utfii TvfeuuSf, IFide Brunckii AnaUB, Tom^ 
L pag. 126 med.) Simonidis huius iambos ia theatro 
decantabant rfaapfodi , XTV. 620^ c tpo I N D E X 

SiMOHiDES Ceus, ex lulide oppido, X. 4^6. d. poita 
lyricus; nude Ceus poeta vocatur, I. 32. c Facete didis 
« refponfis excellebat, VIIL 351. c. Elus carmeii 
epinicium in Leophronem , Olympiae vi£iorem , m^ • 
moratur I. 3. C AHa tius diBa aut vcrfus chantur, IIL 
99. b. 121« e. ubl loqutns Irubuitur a Xenophonu apud 
Huronem: ut & IV. 144. e. Dt Meleagro vtrficuU non- 
nuUi adponuntur , IV. 172. e. TacUopoetae nomme ciian* 
fsrSimonidis verba quaedam, IV. 18 1. b. n. Vide por^» 
fo V. 210. b. VIL 3 18. f. IX. 374. d. IX. 396. e. X. 
424« c. 447. a. XL 49a e. f. 498. e. Xll. 512. c. d. 
XIIL 604. b. ubi verAis Simonidis laudatur a So* 
phocle. 
*2wty^u*rcL eiusdem paffim laudantur. Unum, ex tem* 
pore radum» in Nivem vino mifcendam, III. 12^. c. 
Aenigmatica duo epi|;rammata nfemntur^ X. 456. c 
& e. rorro Epigr. in 1 abulam Veneri dedicatam a me- 
retricibus Corinthiis, XIIL 573. d. Almd,XS .6Z0.A. 

SlMUS Magnes» poeta hilarodus, XIV. 62a d. Id€m»ut 
vidttur, ptrhibttur (^ptr iocum, puto) auSior fiujji iibri^ 
cui titulusg 

V 

^O^^M^rva-U y Ars coquinaria, IV. 164« c. d. n. 

SOCRATES, ntfcioquis, uftis citatur ^ Epit. XI. 784.^. 
/1. {pag. ii^.noftrae ed, ) uhi de bombylio aguur, po^ 
culi genere : ubi fufpethim auHoris nomtn , de quo ttiam 
Jiemfterhufius ad Poliuc. p, 1229. monm. Videant qui in 
Platonis UHione funt verfati, nt Platonicum Socratem 
dixerit Deipnofophifta, Videtur Jane fragmentum iliud , dt 
quo quaerimus, Platonicum aliquem habere colorem, Sed 
in auBorum nominibus deciarandis iam faepius erranttm 
deprehendimus Epitomae aufionenu 

SOCRATES poeta , rufcio an Epigrammaticus : cuius ex 
Tloirifjuta^i , citatur verfus htxamtter cum alterius initio j XIV. 
628. f. /i. . 

SOCRATES alius fcripfit , 

Utfi "Opw (forf *Opa»F, aut *Cl^Sf) ka) Ti^eif Ktt) Uvfhc 
ka) A^y, De Finibus (five, oe Montibus, aut De 
Anni tempeftatibus ) & Locis & Igne & Lapidibus» 
IX. 388. a. n. 

SOCRATESCOUS: A U C T O R U Mi 191 

%rixx»0iif r , fcii. ^tSh , Deoniin cognomina , m. 1 1 1. 
b« n. M dtatur liber fextus. /^ 

SOCRATES Rhodius, 

if Tpfr^ *Efi^/Jov w^xifiov , Belli Qvilis libro rertio , 
IV. 147. e. f. n. uhi agitur de convivio quo Amoniuin 
ezcepit Cieopaira. 

SoCRATES Sophronifa fiiius, philo/hphtts. Hunc aittnt non^ 

nulii audorem futffe Dialogorum , quos pro fuis edi* 

dit Aefchines, ^IL6ii. d. 
S 6 L O N , nominatttr in us potds , qm eanmna fmm rton ad 

muficos modos conwofuermu j XIV. 639» d* Pattamiter 

Hlius eitatur, Xni. 601. e» ru 
"'Utfjifiot, lambi, XIV. 645. f. 

SOPATER, PBphius^tVhidmperioeumah jithenaeoad» 
pellatur, IV. 1^8. d. n, oeeajh/te eaptd a fahttla^ eui 
^eu^ dtulus) Comicus poeta, idemque Parodus, & 
Phlyacographus : nde IIl. 86. a. 111. 119. a. n. & VL 
129. e. iJdem aUi Sofipater rideturdici: videinfra, 
hoe vocah.) Dramata Sopatri dtantur haec: 

B«ux.W) Baodiis, IV. 158. d.ii. 176. a. 

Bctxvtftf fimrriipir, Bacchidis proci, IV. 160. a. b. 

3uV. 644. c 
. Ihmtyjlof YflEftor, Bacchidis Nuptiae {unde XIV. 656. f. 
hexamettr verftu dtatur) non videtur dramd fuijfe , fed 
parodia aut tale aliquod iocofum carmen. 

rce?^T«f,Gaiatae, Galli, IV. 160. e. 

Ev|3ot/AfM/K/eU«Tor, Eubulotheombrotus, Iir.86.a. 

*Im^Afi7#f, Hippolytus, III. 101. a« 

KfttUf Cnidia, III. 109« e. Conf mox, S/a^cu» 

Uifrreu , Myftae , IV. i8j. b. c. 

MtfgTAKw dirr/o9 , Myftaci fervulus vd iuvenis merce* 
narius, III. 119.^. /i. IV. 175. c n. 

Nf iw&e , Defcenfus ad Inferos , five Mortuorum evocar 
tio, IV. 160. c/i. 

*Opimnf y Orefies , VI. 130. e. 

Uvkaty Poru, {nefdo an Thermopylae) IV. I7(.b.c 
XIV. 640. a. 

S/a^, Blattae, IIL loi. b* ubi if fk Xk<pAie vetusco- 
dex ms.eum editis: iidemque, SflMr«Tpof ifKftllqL ^llh 
lo^. e. ^if^ Suidam vero ^ in ^vkTfoe xetfJitrM , {uhi 
qutdem diferte dusdem nofiri Athenad auSoritas invocatur) ih tdldd/ubus veuribus fiefcrihlttir SiX^/d» if tu^id^ ^fi 
unius emsdem^fabuLu tammums ifttfuijfettitulus; quem 
titulum Kufterus fuo afhitiio tacitefie mutavit, ut ^ik^U 
i KriJ^ tdem^ i. e* Silphia aut Cnidia. 

^atAf Lenticula, VL 2}o.e. XV. 702. b. Quam obfa^ 
bulam Sopater /^er ioeum ab Athenaeo IV. 1 58« d. Phacius 
vocatur^ cum genere Paphius ejfet. 

^fio?^of^ Phyfiologus,IIL 10 1. a* 
SoPHiLUS, S^iAoir, Comicus. IL 54. f. IV. 158. a. 

'ArJ^poxAn^» Androcles, IIL 123.6. VI. 118. b. Ac for» 
tajfe etiam 1L 67. L pro ^Afk ^E^okKmi legcndum fue^ 
rtt woL^ So^/a^ , fctlicet w ^ktfi^oKKgu vide ibi notata. 

*^fyyiipili09 y PugiO, X. 43I. a. /1. 

TlftptitJtfltTfltfittitif f Depofitum, XIV. 646. d« 
Svr7ptx®f7«r, ConcurrenteSt III. 125. e. 

#^Aaefx«r, Phylarchus, IIL loo.a. n* Sed ^ihofr/ot^ 
Philarchus» IIL 125. e. perperam hoc quidem^ utvidc'^ 
tur; quamvis eodem thodo apud Suid» in So^iAof legatuf, 
Sane & Phoenicidis conudfabula ^KAfr/ot ab Athtnaio 
memoraturf confeniiente Suida, 

SOPHOCLES: {conf. Ind. Rer. & Perf) Attica apis^ 
XIIL 398. c. n. deleQatus efi Cydo Epico , & totas 
fabulas inde defiimfit , VIL 277. e. n. TeJHmoma So- 
phoclis cttantur, tacitis dramatum titulis, I. 23. d. n^ 
(forf ex Hercute ad Taenarum.) I. 33. C. II.39. f. fi« 
o. 67. f. /1. {ex Phaeacibus, ) Rurfus II. 67« f. & 68« a^ 
mfiibiXo^ihi^ pro ^o^xMi fctivtum oportuit. VII. 277« 
b. IX. 409. e. X. 433« e. XI. 783. f. {pag. %i% fa^ 
noftrae edii. ) XIIL 564« b. qua de ecloga vide injra j tn 
fab. Oivipittof. Porro ,.Xlll, 592. b. n, ubi att Deipno^ 
fophifta, Sophoclem ]fr 7f ri ffrao-ifji^ mentionem fe- 
ciiTe Theondis meretricis : £* ead. pag. 591. a. Mt , pre* 
catum eum efle Venerem eisdem verfibus , qui ad Ho- 
merum auSorem vulgo folent referri. XV. 688. a. 
XV. 690. c. 

Titulos omnium Fabularum Sophodis vafiis ex auffo* 
ribus a Cafaubono coUe&os , cum nojiris nonnullis notw^ 
lis, exhibmmus Animadverfionum noftrarum Tomo Jf^. 
pag. ly Jeqq. Hic breviter eas fabulas recenfebimus qttat 
ab Athenaeo Jive diferu memoratai funt, five ad quas ilU 
in hoc opere refptMtm AUCTORUM. 19} 

iiULi finrrtyo^i^f^ Aiaz flagellifisry VIL 177. c 
Ai^vft/fy Aegeus, III. 1^2. tn, 
AidfWcr, Aethiopes, 111. 112. b. c. 
*k(MKof f Amycus» III. 94. e. ^AfjivKof ^«Tvp/x^r, IX. 

400. b. fi. rurfusqut ibid, c. Conf, not, ad X. 428. a. 
'AfA^ftffAof ffttivptxhf^ Afnphiaraus fatyricus, X. 454. f. 
'ArcTpofAf/cc. Andromeda, XL 482. e. 
'Arrirrffi/flti, Antenoridae, IX. 373. d. 
*Arrtyo99i Ancigone, VII. 280. b. XIL S47«.c. 
*Axc(«A^ ^Muwof^ Achaeorum convivium, L 17. d« 

Ca/i/I Infra, Svr/fi^oi. 
'AxiAA^oir iparrAty Achillis amatores, IX. 401. c. 
*£A#riff ^MfAor, Helenae nuptiae, IIL 76. c, d. 
^E^iyofoi , Epigoni. ^<r Animadv. ad XIIL 584. d. 
^Epis^ Eris^ Contentio, XIV. 646. d. iz. («^i ir ^lpfJ^i 

o&Ki edchatur,) 
^HAfnrptt, Ele&ra. /fiie^ /tfc//i» fabuLu nomine, citaniui: 

verfus, m. 122. c. n, XIII. 570. a. 
IIpAitAiif 1«') TiUfAp^ vidt infra^ %iA TAifetp^» 
e«fiupc(f,Thamyras, IV. 175. f.n. 183. e. XIV.637.a. 

eecfic/pif 9 Thamyns, L 20. f. n. 
'^lrttx.^f , Inachus, XV. 668. b. 

Iro», Ino, V. 186. d. VIIL 344. b. colL Anlmadv. Tom, 
VllL pag. 428. ubi quidtm quod de Zenone d\xi n minus 
ivconvenire in eum videri di&um, quod ei V. 186. d. 
itribuiturM id indiSum vtlim, ob id quod dt todtm Ze- 
nont Upiur apud Nofirum , IL 55. f. £• VIII. 345. d. 
Cl^jnroikpLita, vidc Oir^futof.) 
flpif. m^Epif.] 
I^i^jrfiflty Iphigenia, XIL f 13. d. 
"IXftyTA^, Venatores, 11. 62. f. 
KctfiiAo) , Camici , {Jivt KccfAixioi , Camicii ,) III. 86. d. n« 

IX. 388. f. n. 
KnXccAitfr, Cedalion, IV. 164. a. 
KoAxiJ^cff Colchides, 11. 70. a« n. XIIL 602. e. 
KpiVif, ludicium, {fciL i^aridis,)XV. 687. c. n. ubipro' 

§f Kpiffst vuleo olim ir KpHtf-) Ugtbatur , in Cretenfibus. 
Actoitf^tf^ctroi , Lariflaei , XI. 466. b. ubi ptrfonam apt 

Acrifius. 
MvpfJLifovit , Myrmidones, XIII. 602. e. 
My«rol, Myfi, IV. 183. e. XIV. 635. c. 
l^eLVfftKM , Nauftcaa , L 20. f. 

Pars I. N I S D £ X 

^. ^^ 7«' x-6. f. XIII. 6oi. b. /7. qaam Tragoe» 

vjs^-js ■ =: f «^ nefcio quid a Callia mutuatum 

^"^.^^^^ ji: ilcJ^cAus apud Noflrum , Vll. 276. a. 

.^ ^^t <. X. £x initio Oedipi regis, tacito 6» 

^ ^ fjMae indice, adferuntur duo vtrfus ^ ^^ ^Vx^MU^ IX. 41 0» C. Eidem fabulae ettam *I^^«« 
^ -.•4-i'w f^iJTe comeStant viri do^ , & huc reftrunt 
.^» .ftr/mr XIII, 564. b. ^e Pelopis pulcritu- 
.... A-amjdv, Tom. IV, pag, 36 «xr/-. d» /7tf|'. 44« 
^. ^ Aj' fahric. Tom, 11, p, 210« 
V *M * l^todora , XI. 476. c, 
.-!•*. pjAorcs, VII. 319. b. XIII. 587. a. 
^ .^»-** Salmoneus, Xl. 487. d. 
N^.^*.»* {nefcio, an ^eUTvpiffKof) X. 428, a. n* Conf. 

^.jm:«» Tom» FllL D, 483. 
x*..^ . Sjythae, V. 189. d. 

>t.,j«w*% Una-coenantes, XV. 678. f. 685. f. Cui 
aw^."j* J^iii ii^ulum ^vvfttwov facere maluerunt , ut ait 
tt-HtJcus VIII. 365. b. /i. & fic citatur L 17. d. So^o» 

d»; r^iiciftvy (A'V* Hercules) ad Taenarum, IX. 37^ 

^ryt^c , Tereus. Ad hanc Sophoclis fabulam refpexerat Ari^' 
ivphjnes in vtrfu qui citatur IX. 397. e. ex Avib, lou 
«M viJe Schol, 
rvAxiritff, Trachiniae, II. 66, a. b. n, 
r.trrihffjLofj Triptolemus, II. 67. c. III. iio. e. X, 

44", b. 
• • ;*Trtna-7«t), Tympaniftae, IV. 176. f. 
r^yrf, Tyro, III. 99. f. XI. 47 ^ a. 
*>,'*%•, Contumelia, Iniuria, XIV. 657. a; 
^uiMXff, Phaeaces, II. 6y, i, n, 
4itiv<^ Phineus, III. 119. c. 
^ii;, Phoenix, II. 70. a. 

x^l^HKON, Syracufius, Mimographus, rovf ^Mf/evf 
wiToinKQis , XI. 504. b. quos Mimos conftanter in 
manibus habuiffe Plato perhibetur, itid. IIU mimi non 
ifjnt auidem K/AfjLSTpot , fed tamen per cola apto rhythmo 
^adentia distinSii, XI. 505. c. n, 
Mudi citatur Sophron , II. 44. b. 48. c. III, 86. a. A U C T O R U M. 195 

S9. a« 9t. b. VII. 311. c IX* 376. b. XI. 479« b. 
Tum gtneratim cltantur 
Mijbioi, Mimi, IIL 86. d. XL 480. b. /1. 505. c 

Sptciatim vtro^ 
Mr/Exoi kv^fiioi^fivc nude, ^kftpiiotf Miini viriles, VIL 
a86. d. 287. c VIL 323* a. 324« e. Quo ex gmert 
fipllatlm nominantur, 

'A^p«i«Tif f : Je quo mox , in ^C^Kitvf^ 

i 0t;mdifp«er , Thynnorum venacor, VIL 303. c. n. 

306. di Conf.D. 300. c 
Ilcti/fit^, Amaiius, Fuer delicatus, VII. 324. f. /i. 
'fi*AfCUf rhv gLypoiarafy Pifcator rufticum, III. 86* 
a. n, VII. 288. a. Qui mmus idem breviur etiam 
pc citan videtur, ^(^petf if rf 'Aypoivjf , VIL 
309. C 
MifJLoi yvf AiKsioi ^ Mimi muliebres: {ac plerumque etijm 
fimpuciter, l^peiv TvfauuiGif, vel §f TvfiUiiitoif:) IIL 
Sy. a. io6. d. VI. 229. f. VIL 306. c 324. £ IX. 
380. e. 409. a. Nonnullorum etiam ex his proprius titulus 
ini&catur: ut, 

TvfalKif iSrkf 4«ok ^arr) Jr/fi^«i, Mulieres quae 
profitentur Deam {Hecaten) praefentem oiten* 
dere, XI. 480. b. n. 
Kt/fA90Ter9f , Mulier fponfam ornans, VIII. 362. c 
Uiftipk , Socrus, IIL 1 10. d. 

rifp) ^M^penof {i. e. De Sophrone, & G>mmen' 
tarios in eius Mimos) fcripfit ApoUodorus j4tkenien» 
fis, de quo fuo loco. 

SosiBius Laco, Grammaticus, III.^^.c 81 • £ XIV. 
621« d. AuTinbr cognominatus , XL 493. d. n. ubi adpo^ 
nitur eius txpofitio Nefloridis pocuG» Conf. Voff. libm L 
Dt Hifl, Gr, cap. 15. pag, 99. Scripta commemorantur : 

^tp) ^khKfjLiffy De Alcmane, & in eius carminaConi* 
mentarii, III. 115. a. ubi citatur liber tenius. Sic & 
XIV. 646. a. quo & fpeflat XIV. 648. b. 

^tp) &vffw reif fF littKsfaifjLOfi^ De folennibus Lace- 
dacmone Sacrificiis, XV. 674. a. Idcmque Rber deia 
nude fic citatur, Sorfi^iof jr tok ^rfpf Bvciif y XV. 
678. b. 

*0/wofoT»iTfr, Simititudines , XV. 690. e. f. 

'sreft Xpofcify Temporum notatio, XIV. 635. f. n. ubi 
perperam Sofimus oilm edtbatur auSoris aomen. 

N 2 t^ I N D E X 

EiJtm Sofibio nonnulll tributbant Uhripn 
wffi B«riA€ifltr 'x-pbf KAO^ttvSpov^ cuius auBorm alii Thto* 
^rjftum perhihent , IV. 144. e. 

In Soubium Carmen JTir/iciof elegiacum fcripCc 
Callimachus, IV. 144« e. 

SosiCRATES, Comicus. I. 31. e. n. Cuius laudamr 
fahula, 
#iAic/f A^oi , Philadelpbi , XI. 474. a. Htmflerhufius quidm 
ad Polluc. IX. 57. p, I022. (^cui VoJJius & Daltcamp. 
prativerant) Soficratis Philadelphos lihrum tjft ctnfuit 
foltud orationt fcriptum , auo Philadtlphorum hiftonam & 
rts gtftas ptrftcutus tjftt Khodius ilU Soficrates , cuius 
& ^tkoffi^tif iKtfoykf & Kpnrixk paffim, cum ab Atht" 
nato , tum ah aJus iaudantur, At, tx fctnica fabula duBam 
tjft tclogam, quae apud Noftrum L c, adponitur, non vidto 
qui dubitan pojjit : atqut ttiam illa apud Polluctm tcioga 
maniftftc ftnariis iamhicis ex dramate aliquo duSUs confta- 
bat , quamvis hodie corruptis, Porro apud Stobaeum iiutio 
Capms XXIJI. Soficrati tribuuntur duo fenarii, 

'Av«0o} <r^ Tb xctxbr fo^/xir f^' iripav iiuv^ 
cu/To) J^* Srctr 'jroi5pL%v y oi yiyve^KopL$v. 
lUud unum vidto quod dubitari pojffit, fint-^ne iftac eclogae 
ex comoediis, an tx tragotdiis, duSat, Std, ut comoediam 
fiiijft Pbiladelphos exiftimtmus , fuadtnt duorum aliorum 
Comicorum pottarum fabulae, Amphidis , & ApoUodori 
Gdoi , todtm titulo editae. Atque etiam hrtvt quidtm te» 
ftimomum Ulud, quod apud Athen, I. 31. e. citatur , e 
eomoedla potius, quam e tragotdia dufflum vidtri dtbttm 
Dtniqut alia ttiam Soficratis comotdia, UttpaMTetAtix^f 
apud PoUuc, IX* 57. mtmoratur. 

SosiCRATES Phanagorita : cuius mtmoratur fcriptum , 
carmen vuto epicum , cui titulus 
^H oTot, ftve ^Holoif XIII. ^90. b. n, 

SosiCRATES Rhodius , hiftoricus, {Conf. Vojf. lib. IIL 

pag, 41 f. ) Cuius fcripta : 
KpmtKA^ Res Cretenfes, VI. 261. e. ex lib. i. FL 263. 

f. tx lib. 2« Ex todem opert dtUlum tfi ttftimonium , XIII. 

561. e. f. 
♦iAoo-69«r hai^ox^i (reflius futrit itttioyjti) IV. 163. f. 

ubi citatur liber tertius. Idtm opus refpicitur X. 42St e. 
, ubi nude S^fiKpccTir^ iv 7M JltaioyjMs, AUCTX>RUM. 197 

SOSIPATER, etdtts fahula 

KctTct4«v/J/x<Fer, Mentiens, citaturXK^ 377. f. n* videtur 
idtm potta effc, qui alids Sopater nomiiuUur; dt quo fup ra. SosiPHANES poeta , mmoratur X. 4^3. a. 

SOSIPPUS, comicus poeta, Ai^iAor S 'Zemwvt tf *A^* 
Affi^-ei/ri^ , IV. 133. f. Videvtronei^lAyiviw^iVTOi^ 
^^i^ir^wof fcriptum oportuerit, Index autem fabulai forfan 
'AvoM^tvtf^cc potius fuerit , quam 'A^o Aff iroi/tf^ct. flde 
Animadv, ad III. 1 25. a. ^ a/ X. 419« d. Sosippum 
fane Comicum nemo rumt : fabulam auttm ^AToKgivoiH 
€tu , five reSius 'A^^oAKrovtf-cty , praeter Diphilum & ApoU 
lodorum , editam etiam fuifft novimus ab Hegeiippo Ulo 
comico , ciu Crobyio fuit cogiiomen. Vide fupra in CrO« 

BYLUS. 

SosiTHEUS, tragicus poeta ; aiius fabula 
AaL09if n AiTvip^Aff Daphois aui Lityerfas» X. 415. 
b. Ji. 

SOSTRATUS, fcripjlt 

vfp) ZMUf^ De Animalibus librps duo^VIL 312. e. quorum 
prior citatur VIL 303. b. 

SoTADES, Comicus, mediae comoediae poeta, VII. 
193. a. Cuitts 6cd)uUie : 
'EyxAfioftffrcti 9 Indufae , VIL 293. a. 
TIaLpa?iVTfovfjLtfof^ Perperam-r^mtus, IX. 368. a. qua 
in ecloga memoratur Crobylus* 

SoTADES Marontta, lonicarum cantilenarum poeta, 
diverfusaComico, VIL 293. a. XIV. 620. e.- 621. b. 
{Conf Ind. Rer, & Perf) 

Dt hoc Hbrum confcnpfit Caiyftius Pergamtnus ; Uem 
ApollonMis , ipfius Sotadis filius , XIV. 620. f. 
SOTION Alexandrinus , {Voff. Hb, m Hifl. Gratc. Ub. /• 
cap, 20. /7.,i27y^.) VIIL 343« c XL 50 j. c /1« ii^i/w<- 
peram vulgo Soterion legebatur, 
^ict/ovct), Succefliones Fhiiofopharum , IV. 162. e. 
•vffpi raf TiiJUifof SiAAc^r, VIIL 336. d. 

SpeusIPPUS, Platonis ex forore filius, & in Academia 

[ucceffar. Cuius fcripta : 

^E^icjoheL) ^ Epiftolae. Platonem, ait Speufippus, cum 

amiciffimus fuiflet Archelao, operam contuli^ Phi« 

lippo ad adipifcendum regnum, XI. ;o6. e. ubi quidem. 198 I N D E X 

^110^ ad Pliilippum hiBat , aiponuntw conunuo dtini^ 
verba nonnuUa cx Epiftola quadam Speufippi ; at ibi nulla 
Archelai fit m<ntio , & ommno fuperius iftud Speupppi 
tiflimonium ita adpojitum efl, ut ex alio quodam pfulofopfu 
fcripto duHum vidtatur. Fuerit auttm Speufippi fcriptum 
illud fortajfc y rb UKAreivof f > iccvfA f r » Platonis 
Encomiuin , quod in^peufippi fcriptis commemorat Dio^ 

{'enes LaertUts IV. 5. five iftud quod ab eodem Laerdo 
II. 2. citatur, ubi ait, ^TiVfff^vof iv t^ iiri^p*^- 
gjLivijf nAaT6)ror nfpicTff/^r^: nam, fic apud 
Laertium cum Menapo legetidum eJTc , dubitari non debet, 
Conf. eumdem LaJirt. IX > 115* ibique Menag, 6* nos ad 
j4therL IX* 406. e. Quod autem huius fcripti , quod pO" 
flenore loco rwminavi , idem Laertius in recenfu librorum 
Speufippi nullam frcijfe nuntionem videatur ^ caujfam ejfe 
ixijbmo 5 non qupd oklitus Jit , Jed quod ttnum idemque 
fcnptum intelligi debeat U}<etTmof inpi^tttrpop & UKi^ 
re^pot i^x«//ior. Nam ficut «TffpiJ^fii^ror, propne diHum , 
celebrabatur in memorlam honoremque defunSti; fic, perapta 
vocabuU translatione , encomium fcripto confignatum 
Tli^iiwjrvop dici potuit, Certe etiam Timonem in Itbro illo, 
qui ^Af^KiffiKiov Ut^S^ii^srpop erat infcriptus , encomium 
jircefilal ptrfectuum ejfe, ex Laenio IX. ii^. fads intel* 
Ugitur. Caeterum E^pistolarum Speufippi, cum ad 
alios , tum ad Philippum datarum , meminit idem Laertius 
lib. IV. fea. $. . 
^Oyiottt, , Similia , fwe De Rebus Similibus : cuius operis 
liber fecundus citatur II. 61. c. & faepius alibi, Fide II. 
68. f. III. 86. c. & d. lof . b. IV. 133. b. {ubi citatur 
liber quanus.) VII. 300. e. 301. c. colLpag, 317. c. 
VII. 303. e. 308. d. 313, a. 319. b. 323. a. d» £ 
327. c. 529. f. IX. 369. a. b. 387. c. 391. d. 
SvfA^oTixo) N6/L(of, Leges convivales, I. 3. f. n. 

Sphaerus, philofophus Sroicus, Chr.yfippi condifci- 
pulus apud Cleaiichem , VIII. 355. e. ubi commemo- 
ratur didum eius apud Piolemaeum regem. Eiusdem 
laudatur 

iieLKetpmSf iroKtTtidLf liber y\ De RepubL Lacedaemo* 
niorum liber tertius, IV. 141. b. 

Sphodrias Cynicus: cuius memoratur 
TiX^ ifttTiKti^ Ars amatoria, IV. 162. b. ^ 
^ AUCTORUM 199 

Staphtlus Naucrarita, II. 4^.Q.n. 
Stasinus, 'ZriaifQS 9 fivc IxMiM. Umc a nonnuUis 

adfenbuntur , 
Ku^pfflc liniy Cypria caraiina» VIII. 334. b. a« XV. 

681. e. /1. 
STHE.NELVS, poSta tragicus , ut infiiirus ndetur ah Ari' 

ftophanc in Gerytade , IX. 367. b. Eiusdcm adponixur 

ftnicntia g verfu hcxamctro comprehenfa, X. 428. a. 

Stesichorus, Himeraeus, poeta lyricus, multa a 
Xantho poeta lyrico accepta corrupity XIL 513. a. 
ludicrarum & amatorianim cantifenarum princeps 
audor > XHI. 601. Z. fic entm ihi intelligendum ^rktm 
rvrirrwf vidctur ; non modo quod hoc genus carminum 
compofuerit, fcd quod primus illud invenerit. Taci^ 
to carminls tituio citatur StefichoniS , IV. 154. f. i8o. 
e. X. 457. a. XI. 781. d. {pag. 211. nofirac edit.) 
€olL XI. 469i|e. n. {cx Geryooide. ) XI. 499. a. h. 
coU. ihid. e« </c Hercule apud Pholum , item €x Geryo- 
nide. XI 11. 610. c. dr equo Troiano. 

Carmina ciusdcm nonunatim memorantur: 
^ASkoi ,'Certamina: quodcamun aliiquidcm Ibyco trihue^ 

runt, fcd Stcfichoro vindiau Athtnacus , auHoritate Simo^ 

nidis, IV. 171. i. & L 
r«pu9r)r, Geryonis, XI. 499. e. n. 
X«Aviuf , Calyca: camm in Calycam virgincm Leucadtam, 

XIV. 619. d. 
\)p§mi€t , Oreftca, carmen de Orcftc , quod edidit poft Xan- 

thum, in quo muha a Xantho comroode pofita corru- 

pit , XII. 5 1 3. a. Conf. Scholia ad Ariftoph, Pac. 707. 

& ad Euripidis Oreft. 41. d* 268. iaudata ah Harufio 

ad Fabnc, Tonu IL pag. 155. 
Ilctictr, Paean, VI. 250. b. 
lUuhk, ( nifi n«uhu.) aut UAtyfiti , pro TlAtSik , fcriptum 

oportuit,) vel ricciJ^iicct, gcnerali tufnua, Luiusvr/Lu- 

clicra, XIII. 601. a. 
Sv«Atpeti , Aprum venantes , III. 95. d. 

De Stefichoro » d* in eius Carmina Commentarios 
fcnpfit Chamacleo Ponticus, Fragmatta Sttfichori collefft 
& illuflravu loh. Andr. Suchfort , Goettingae 1771. 

Stesimbrotus Thafius: viadt Peridis aetate, fcri- 
pfitque 

N4 100 I N D E X 

T\§p) effcitf-TtitAlotfr , BwKu^ifov ka) n#pfieA80t/r , De The« 
miliode, Thucydide & Pericle , XIII. ^89. d. c. /z. 
S T I L P O , philofophus : cuiuf obiter memorantur 

'A^oiJCfn/jLopevfjLATA^ Memorabilia, IV. 162. b* 

S T R A B O. Huius laudatur liber tertius 

TieryptK^iKSv ^ Geographiae , III. 121. a. vel Tietypei^mh 
liivoiv^ ut fcribitur XIV. 657. f. 

Stratis, Vidt Strattis. 

StrATO tx vulgatd oiimfcripturd (^quae Suidat codices tiam ut» 
vafii) auBor nonanabatur comotdiat , cui tituius 

KnyufoyLittL ^ Lemnomeda, XL 473. C. n. ubi nos confai^ 
tUntibus doffis vlris Strattis corrtximus , colU L 
32. b. 

Eidem Stratoni tribuitur 

^omKiStif^ Phoenicides, IX. 382. b, n. ubi panttrSmt" 
tis pro Strato corrigendum ccnfutrunt do^ viti, Quam 
quiatm conicQuram ta prtmit dlfficuitaSg quod , quoniam 
tn ecloed ab Atfunato citatd {^erfl 43. ) mentbfit Phile- 
tae Glojfograp/ii , vix fitri pojjjft videatur , UC Philetas 
iiie {de quo vide jupra , fuo Toco ) a Strattide , veuris 
comoediat poeta , fuerit nominatus ; cum nihii imptdiat quo 
minus idtm a Stratone potucrit nominari , fi modo vtrum 
eft quad apud tumdem Suidam icgitur, fuijft Strato- 
NEM mediae comoediae poetam. Aut igitur Stratonis 
nomtn ttnendum apud Athtnatum ; aut Strattis non vttt* 
ris , fed mtdiae comotdiae futrit poeta, Apudtumdtm Sui^ 
dam tituium fabuiat , de qua hic agitur, non ^otfminc 
edi , fed ^om^, in Animadv. monui^ 

StRATTIS, vtteris comoediae ( ut quidem Suidas ait ) poe*' 
ta; cuius nomen interdum Stratis fimpiici confona in me* 
dio fcribitur, {vidt Animadv, ad X\. 473. C.) Tacito 
dramaris indict citatur I. 30. f. 32. b. (ex Ltmnomt" 
dd. ) II. 68. f. XIII. 592. d. 

Strattidis fabulas , quotquot paffm apud veteres fcri^ 

ptores commemoratat rtptrluntur, recenfuit Cafaub, adAthen* 

yjl. 327. e. Animadve/f, noftrar. Tom. IV. pag. A^'^ fqq. 

Nos hic breviter tas , quarum Athtnaeus meminit, rectn^ 

ftbimus* 

'AyaSo), Boni, dubit: ^tpiKpiLrne SSTpctTTir iv ^AyaUtc^ 

VL 248. C. X. 41 5« C. XV. 685. b. Forfan uurqut eo' . A U C T O R U M. 101 

• 1 

'dtm Uiuh fahulam edldU. Apud Suidam in ISTfirrtf /e- 
ptur, ^AyttM , nTOi *Apyvpiov it^tuna^fjtif. 

*Af6u^o^pAiffinf , Hominuiti' corruptor, III. 127, cd* 

d. n. utl vuigo 'AvBpavopfffrnf. 

*ATccAc6r7ir» Atalanta, VII. 502. e. IX. 399. c 

Ka^htTT^ifnf , CaHippides , VIL 304. c. uti qiadtm Kfltx* 

hi^jriSnt /implici 7 Hurd fcribitur cum apud Athcn, tum 

apud Studam in ^TpATTif : fed reflc ZE.TpkTTtt %f KctA* 

?itiririSif^ XIV. 656. b. Ut Callippus gtndnd p Httrd, 

fic & CaiUppidts. 
Xirvtf-ictc , Cinefias , XII. 551. d. conf mox M^xf<r^r«r,6 

Ammadv, Tom. IV. pag. 4%<fq* Addt Ind. Rtr, & Ptrf 

in Cineuas. 
hnpLVopLiStL ^ Lemnomeda, VII. 327. e* & XI. 473. c« n. 

coil, I. 32. b. Addt Ardmadv. Tom. IV.pag. 456. 
tAdXiHftt^ Macedones, VII. 302. e. 323. b. iiUn$lkm 

n KtfnffioLt^ Macedones aut CinefiaSy IX. 396. a. /i. 

( conf. pauio antt ^ Ktfna^tAf.) MctKtSofit n nAVCetfiutf 

Macedones aut Paufanias, XIII. 589. a. />. Mudt, TUtxh 

rcirictf , Paufanias, XIV. 654. f. n. 
WinlitAy Medea: (^tragicum quidem alioquin argumtntum ^ 

fed a comico comict traSiatum : conf Cafaub. Animadv. 

Tom. IV. p. 457. ) XI. 467. e. xi^i ptrfonam agU Creon* 

XV. 690. f. 

TlAVffAfiAU vidt MAKiShftf. 

UoTAfjuit, Potamii, VIL 299. b. /i. 

Jpetihot 9 Troilus, IIL 76. e. 

^tKoKTnrnt^ Philodetes, VII. 327, c. 

( ^otftKtinf. videfupra , in StratO. ) 

ioifttrffAt^ Phoeniuae, IV. 160. b. ubi ioquitur locafla. 
XIV. 621. f. £a; Strattidis Phoeniflis conitSlavimus tt* 
iam duBum tjft ttfiimonium quod XV. 699. f. citattir: ftd 
poffit iiitid ptrindt tx Phrynichi Phoeniffis tjft pttitum. 

'Kfiivfjrirof ^ Chryfippus, IV. 169. a. b. 

^u^flC0-Tce}, Pfychaftae, Fri|us captantes, IIL 124. c 
IX. 373. f. XI. 502. e. XIL ^51. c. n. 
SuNiAETHON, Sot;ricti9ttr : qui aTids Sanchoniachon* 

^oirixiJict, De Rebus Phoenicum, IIL 126. a./i. 
S Y L L A , Romanus Imperator* 

KotfAqtStAt ffATvptKA)^ Comoediae fatyricae Latino fer« 
mone fcriptae , ( Fabulat Attllanat ,) VL 261. C /1. / i 101 I N D E X 

Syracusius poeta , tf/i^i Theocritus IntdU^itur , ut L f. 
a. /x. oRbi Epicharmus, u$ VIIL 36^. d. cqIL 308* c. , 

TaENARUS, yo^ TevARUS* 

TCLECLIDES, T»Aff JcAfitXiff , vcuris comoediae pocta , tact- 
to dramatU indice citatur, II. 56. d. 64. f. XrV.644.C 
hic quidem ex Amphiftyonibus. Fabulofi : 
*AfJL<ptKrvovi< , Amphi6)yones,IIL75.c. 82« b. VLi^S* 

a. VIIL^^t^. a. XIV. 619.3. 644. f. 
•HaiccTw ^ Heliodi ^ lU, 87. a. VIU. 344* d. X. 436. f. 
tlpviivtic^ Prytanes, IV* 170. c IX. 370. b. XI. 485. 

f. XII. S53* 6* 
STfppo), Rigidi, Validi, IX.. 399. a. /2. XIV.. 639.3« 

648. e. £* 6{6. e. uti mendofe olm ^EiAipoic edd. prq b 

^jtfipcTf. 

Eidcm Teleclidae adfcrihitur a nonnulHs. 
h Tihr^tvidLKk 'Id-Top/flt, Telchinica hidoria , VII. 282.6. 

TeLEPHANES, Tf»Ai<piwif. Scripfit 

Uifiiov^kvii^fiCy pe Urbe,yci/.DeAthenis9 XIV.6i4.c. 
Telisilla Argiva, poetria » XI. 467« f. XIV. 619. b. 

Txlestes Selinuntius , poeta duhyrambicus : de quo vidi 
omnino Fabric, & Harlef Bibl, Gratc. Tom. 1/. p. 1^7 fq. 
ed. HarL Tacito poematis titulo adponitur eius teflimonium, 
XIV. 615. f. 626. a. Telefiac teftimomum citat Theopom» 
pus comicus apud Noftrum , XI. 302« a. Eiusdem pGNe- 
mata nominatim citantur , 
^Apy^, Argo,XlV,6i6.f. 
*Ari^»T^r, Aefcuiapius, XIV. 617. b. {ubi contradicit 

Melanippidi. ) 
^[AivAtoc fiQvpApL^oc , Hymenaeus , carmen dithyrambi- 
cum, XIV. 637. a. 
T E N A R u s , TivApoc , ( nififorte TtdvApoc , Taenarus ) fcrim 
Te videtur Commentarios in Anacreontis carmiaa » 
'. 672. a. n. 

Terpsicles, {Medicus fortaffe ,) fcripfit 
^ip)*\<ppofiffiofv^ De re Venerea, Vll. 325. d. Quatli^ 
bro etiam duHum teftimonium, IX. 391. e. f. 

Terpsion, Archeftrati praeceptor, fcripfit ance Ar- 
cheAratum 
A U C T O R U M. 20) 

r«rrfoAay/«ir, Gaflrolc^am» VIIL 337.3, b« uUciuscUm 
proiceptum dt cojnedenda tefiudine* 

Teucer, Tfi/jepor, cvius 

^Opta^iJLo)^ Definitiones, citantur X. 43^. e. mfciofit^fu 
Cy^icenus ilU, dc quo poft Suidam confuli Vojfius poteft, 
Ub. 11 L De Hift. Gr, pdg, 417. an Aftrologus , dt ^uo 
Fahnc. BibL Gr.Tom. IL pag. ^ij fq. an aUus. 

. (Thales Milefius, citatur in Fragm, De Nili Incremento* 
Fidt Atktmaei Tom, L noftrat edit, pag, 278. ) 

ThaletaS) etfAnTAr, Cretenfis poeta, Lycurgi aetatt. 
De quo videndus Menag, ad Laert, L 38. & Fabricius 
BihL Graec, Tom, I. pag, 236/^^. {pag. ^^^ feqq, ed. 
HarUf) Huius Tbaletae 

^hvfJLtirdL^ Gintica, in fefiorum folennitatibus pubiice 
canebantur a Lacedaemoniis, XV. 678. c. 

Thebanus cantor, Pindarus, I. 3. e. Jdtm, Thebanus 
poeta, VI. 148. c. 

ThEMISON. Huius citatur Dber s cui titulus 
HnXKnvU^ Palienis» VL 23 {• a. n. conf, Arimadv. adpag. 
234. f. 

Themistagoras Ephefius. 

Xfmif fiil^i^ Aureus liber, XV. 681. a. b. Quem Uhrum 
ex Etymolop teftimonio ( voc. ^hcwa^etitt ) commemoravit 
Voff, Dt Hift. Gr. Ub. II I. pag. 417 fq, Athenati ttfti^ 
monium effiigtrat doBiffimi viri diUgtniiam, 

TheOCLES, poeta : qutm ntmini aUi, practtr Athtnatum, 
mtmoratum rtptri. (conf, Animadv» ad VIL 196. a.) 
Huius citantur 
*M^AK?<Qt y Ithyphalli , XI. 497. c. /i. 

TheocriTUS Chius, pocta eptgrammaticus , AUxandri 
M. aetatc, I. 21. c. n. Idtm orator & fophifta : dt quo 
conf Ind. Rtr. & Ptrf 

Theocritus, Syracufius poeta , I. 5. a. ^. IL')^. e. 

n, II. 49. f. 13. & 50. a. n. quac teftimonia cunfla funi 
tx Idylliis, tadto quidtm titulo* Nominadm vtro citantur 

iipipiiLn^ Berenice, VII. 184. a. 

^eLffuuutfTpitu ^ Veneficae, XL 47^. e. n, 

Theodectes Phafelitay Ariflotelis difcipulus, XIII. 
^66. e. orator & potta tragicus. (conf, Ind* Rer, £• Perf.) 
Huius mcmoratuT gripbus» de Umbra, X. 451. e. Item 104 I N D E X 

griphus de Thefeo , X. 4^4. e. f.forfan tx tragoaSa^ 

cul Thefeus atulus. Eiusdem cuatur 
Oi^i^rovf y Oedipus, tragoedia» X. 451. f.' Conf. Fabnc. 

& HarU in Notitia Comicorum dcperdhorum* 
T/^yif, Ars, nempe Rhetorica, IV. 134. c. n. Conf Fa^ 

bricii BihL Gratc. Tonu 11. pag. 201. 6» pag. 312. 

TbeODORIDAS SyracufiUS , poeta epigrammaticus , Me» 
leagro memoratus in Praefationc Antholoffat, vs. 53. ^ 
Stephano Byu voce KeLpvTTof : cuius Epigrammata hahts 
in Anale&is Brunckii , Tom* L pag, 41 fqq, Apud Athe^ 
naeum citatur, tadto poematis uado , VL 229« b» VIL 
302. c. Eiusdem faudatur 
§U ^tptnTA fAihot y Canticum in Amorem , XT. 475. f. Im 
quodidem carmen Qomtt\QtiX^x\\xm faipfit Dionyfius » co* 
gnomiru Gracilis , Wid, 
KcVravpoi , iMpa^S^ot ^ Centauri » carmen dithyrambi- 
cum, XV. 699. f. 

Theodorus» vetus poeta five fophifta , nefcio quis : cuhu 
mtmoratur improbe didum : nlaudandam quidem eflc 
fi aequalitatem , niliilo vero minus ftudendum ut plus 
i>caeteris habeas : a IIL 122. b. cf Valcken. ad Eurip^ 
Phoen, pdg» 199. 

Theodorus Colophonius, poeta: au£lor cantilenae 

?|uaeOscillorum feriis canebatur, XIV, 6i8, e. 
. n, 
Th^ODORUS, Grammaticus : cuius citantur 
*At7ika) ThSffo^Ai^ Atticae Glofiae, XIV. 646. c. XV. 

678. d. 
'Attijc*! ^vvet) , Atticae voces , XV. 677. b. liher a fu^ 
pcriore fortajfe non divcrfus , qui citatur cx Pamphili auth* 
ritate, Nude Theodorus citatur , fcd cx eisdem Gloffis^ 
XI. 496. e. XV. 691. c. 
Theodorus Hieropolitanus : 
I1#p) 'Ay<»r«f, De Ludis, five y De Certaminibus , X. 
412. e. 6* 413. b. 

Theognetus, comicus poeta : cuius fabulae , 
^Ao-fd.A S ^i?Jifyvpof , Spedrum vel Avarus, IIL 104« b. 

XV. 671. b. ubi nudc ^i^fJLa. 
^iXGi^iffvoTof , Set vus-domini-amans , XIV. 616. a. 

Theognis, poeta , ( nude Megaricus poeta adpeUatus , 
XIIL 559. t. n. ) citatur VIL 310. a.d' b. {ubi vitam AUCTORUM. aof 

▼oluptariam huizt poeta.) X. 428. c. n. 4^7. b. {ubi 
griphus de buccina : quod diftlchon in fint tmp TvafASp 
vel IlAfAiviffteff Tbeo^nidis fola adpom.) XII. 5 1 ]• 
d. n. XIV. 632. d. Sigiilatim nominaniur tiusdem 
^ExtyitAi ) Elegiae^ VII. 317. a. /i. 

.Theognis, {nefcio an Sophifta £//< Chius , quih 14. e. 
n. memoratur , ) auSor Ubrorum. 

Uip) r£p h T&J^tt ^fftSr , De folennibus Rhodiorum Sa« 
' crifidiSy VIU. 360. b. ubi dtatur liber fecundus. 

Theolttus Methymnaeus» 

^KXink tim^ Bacchica carmina, VII. 296. a. 

^£ipoi^ {fcsL M«tvfcr«W, puto, aut Af^jSi&y) AnnaleS 
( Methymnaeorum , five Lesbiorum») XI. 470. b. /i« 

Theophilus, comicus poeta. Cuius fabulat : 
BounU, Boeotia, XI. 472. d. 
*hirit(tvfo€ ^ Epidaurus, X. 417. a. 
*Ia7I^€^ Medicus » VIII. 340. d. 
NffoOTiAf/xer, Neoptolemus» XIII. 560. a. XIV. ^jj.a. 
TU^icMTKtrriir , Pancratiafta , IIL 95.3. Xt^i^.b. 
Tlfoniftf^ Proetides, XL 472. e. 

^iXctvXor» Philaulus, XIII. 563. a. {uhl verfus odavus 
hoc modo conjiitui debuerat , Kr i^TtP liup McTior &c. ) 
XIIL ^87. t 

TheOPHILUS, hifioricus & geographus , I. 6. b. /i. 

TheOPHRASTUS. (conf. Ind. Rer. & Perf) Tacito 
fcripti titido dtatur, I. 18. d. ubi de medicamentis fti- 
inubntibus. I. 22. c. de Mufica & Saltdtione. I. 32. f. 
11. 45« b. 50. b. De eodem ioquens AtAenaeus, aut Epi* 
tomator certe, 11. 50. d. nude ^tho^o^os dicit, Vide Anim" 
adv. Tom. VI IL pag.* 40% extr. & feq. Citatur porro IL 
38. f. (ex Hifior. Plant. IV. 7.) IL 69. a. b. {ex Hifi. 
PUnt. Vn. 4.) IL 70. a. lex Hifi. PL VIL i.) IL 70. 
d. {ex Hifi. PL IIL 18.) IL 71. c. {ex Hifi. PL IL 8.) 
III. 74. a. {ex Hifi. PL VIII. 4.) VII. 301. e. forfan ex 
libris Tffp) T&r ^vhMvhrretv. VIII. 331. C de pifcibus 
foifilibus; 6» p. 332. h. de pifcibus in terram exeun- 
tibus, ex Gbro 'irtp) rSf Ix^aw <f rf fypS ittLfTvpii' 
v»f. IX. 369. b. & f* n. rurfus ex Hift. Plant. Item 
370. f. n. ubi etiam efi tefiimonium , quod, cum ex Hifi. 
Plant. duflum videri poffit , hodie tamen in Theophrafii 
operibus nusquam reperaur. Porro IX, 371* c. n. 391. e. ao6 t KD £X 

tle gallo gallinaceo. X. 429. a. b. (ex libro mifi MiS»<») 
X. 435. e. XIII. 609. e. {forjan cx *Eptf7iJt^.) XV» 
676. d. n. 681. e. f. /1. tx Hift. PUm. 
Naminaiim citantttrknptaTh^ophr^R}^ 

Khta ♦i/TiKce, De Cauffis Plantarum, 11. Sf. e. IIL 
•74. a. Item 1IK 77« a ex lib. )• {rttUus, iib. 5.) 6* at 
lib« 2. Utroquc auum korum locorum apud Athau pro 
hhtSp redius hhiw fcriSetur. 

wifi) BAffthiieLf '!rphs Kkvttvlfev ^ De Regno ad Cafandnim» 
IV. 144. e. qucm librum aJii Sofibio tribuunt, ibid» 

tgtipi Tthoiov^ De Ridiculo, VIII. 348. a. 

wif) rSv ^AiLiToif ka) ^KnTtKSff De Animantibus quao 
vel Morfu vel idu laedunt, Vli. 314. a, 

^stip) *Eydou0'fflt0-/bcot;» De Enthufiafmo, XIV. 614. a. 

'£^6i7fxW, Amatorius, XIII. 362. e. 567. b. 606. C. 
Forfan etiam 609. e. 6* f. 6* 6io. a»' 

wifi ETifocpotviAf tSv ifjLoyivSf^ De Diverfitate vods 
animalium congenerum, IX. 39^ a. 

^rifii IvS^eLtfJLofiAf , De Felicitate, Xtl. 543» f. XIII. {67. a* 

wip) Imoiv^ De Animaiibus, IX. 387. b. ex libro 3. 

wip) 'HXoriir, De Voluptate, Xll. 511. c. 526. d. Eum^ 
dcm Hbrum ab aliis Cnamaeleonti tribui docet Athenaeui 
VI. 273. C. Ita<fue VIII. 347. e. fic dtatur, 6109^. i 
XAfJLAthio^v iv 76» 'Tifi *)ASovii(. 

TTfpi KohAKtiAC, De Adulatione, VI. 254. d. 

ritp) KaiJLo»SiACj De Comoedia, VI. 261. d. 

Utp) Mfhiy^ De Lapidibus, III. 93.3. 

Utp) TAiBnCf De Temulentia, X. 423. f. 424. e. 427. d. 
429. a. b. XI. 463. c. 465. b. 782. a. b. 497. e» XV. 
693. c. d. Confcr quae ad Anftotclis librum Tip) Mftnr no» 
tavimus, 

Utft tSv MiTttfiAKKSfToif 7flcr X^ifltf, De Animantibus 
Colorem murantibus, VII. 317. f. 

Tiip) tSv if tS ZttpS itAtTetpiivotv , t>e Animantibus in 
Sicco viventibus, VII. 312. b. ff^i liber quintus dta^ 
tur, Rurfus VII. 317. f. ubi nude, tv ToTf Ttp) tSv tv tS 
Zmp^ StATptlihvToiv, Ex eodem operc petita funt tefiimO" 
nia, quae ieguntur VIII. 331. C. /7. 6» 332. b. Eiusdem 
operis Fragmcntum , quod hodie in fcriptis Theophrafti fu^ 
percft , infcribitur De P i s c i b u s in Sicco degentibtis : 
duHumquefonaffe cft ex libro quinto maions operis -rt^ 

tSv if T^ Snpf ItAtTOipLifitf (v€/ ItATptfioVTtiv) {Stn. AUCTORUM. 107 

tlffk ^O^iuh^ De Odoribus » 11. 70. sk XV. 689. d. 

Tlff) tifryfAoZ, De Suffocatione, II. 66. e. f. 

Il9f\ rif KATk T^Tovf AtdL^pSf^ De Diverfitadbus pro 
varietare Locorum ^ VIl. 3 17. fl 

^-fpi^TXieTtfr, De Aquis, II. 41. f. 

^vofjLfifJiArtL^ Coinmentarii. 'Afio-ToTiAn^ 9 Bti^a,9Toc 
4r Toir^T^ojbirnfuetf-ir, IV. 173. e. XIV. 654. d. (Theo- 
phrafii 'irro^xtt *Tv9iAvn[uL7A laudat ApoUonii Rhoda 
vttui inurprei^ ad Argon. /f^. 834. 

Tlep) ^vrSf IrTofiA» ve/ ^vTixi 'I^TOf/cc , aut nudc, tet 
^opi ^vrSf , aut ^Tixct , Plantarum Hiftoria , Disqui- 
fitio de Plantis, L 51. e. 2^4. e. II. 41. f. 50. b. j4» 
f. 56. f. 61. e. /z. ubi if T^ T#p) ^tnSf IffrofiAf^ & cu 
iatur ufiimomufn, quod ht TheopArafti librii hodie non re- 
peritur. Aiox vtro ibid. e. & f. citatur locui ex HifL 
Plam. IVn 7« moxipu rurfui ibid, Ofo^p. Ir ^VTixo?r« 
Tiaii^ ifl'. ^rSf^ II. 64. d. n. if ^vrSfirropi^^ II. 
66. e. ex lib. 9. rifm Ir iicT^ ^rcp) #VTo!r » 11. 70. d. ex 

• lib; 6. C4I/?. 4. ir t£ ^rp) ^tneff, III. 72. c. rxlib. 4. 
cif^. 10. ir ^', ^vrSf iWofietr III. 77. a. /i. (i/^/ Ao- 
^e mAt/ taie.in editti librii reperitur.) Itirum III. 77. 
a. if T^ TpiT^ , ex lib. 3. cap. 17. 7i/iii 111. 77. b. ex 
lib. 4. ctf/7. 2« III. 82» a. e3c lib. 2. cj/7. 3. III. 83. d. 
exlib. 4. cap.^. XI.. 470. f. ex 11 b. 5. Cii^. 4. XIV. 
6si. a. /2. ex Hb. 4. XV. 679. c. & d. ex lib. 6. XV. 
680. e. «^ f. ex lib. 9. XV. 68i.d. e. ex lib. 6. XV. 
682. b. ex lib. 6. XV. 684. e. n, exlib. 7. cap, 14. 

ThiOPOMPUS Athenienfii, comicus, ve/er/.f comoediae 
poetdy tacito dramatii indice citatur, 1. 23. d. e. II. 43. d. 
50. e. 62. e. 68. d. VI. 246. a. XV. 700. ^. ubi quod 
dtatur teftimonium , id ex fab, Eiptfr^ petitum effe difci" 
mui ex Polluc, X, 118. Fabulae eitudem : 

^A//uirror, Admetus, XV. 600. a* 

'AAAsk » Althaea » XI. 501. f. n. 

*A^po^ir9^ Venus, VII. 324. b. ReSlut fortaffe *Ac|)po<ri' 
0*1«, Veneris fefti dies,(iir eft apud SchoL Ariftoph, 
ad Piut. 179. fr 'A^poJ^itf-ieir ) ym * A^po firne yovAi, 
conf, Animadv, ad X, 449. b. 

Eipwri», Pax, IX. 368. c. 374. b. XV. 652. £ Eodem 
fpeRat XV. 700. e. quo de loco pauio antc diSlum eft, 

•H/vx,«p>fr , fiye ^^iv-xaftc , Hedychares , /ve Hedy-* 
charis, Vll. 308. a. a. XV. 690. a. io8 t N D E X 

ena^tvft Thefeus, III. 82. c. 

KkK?utirxjpof y Callaefchrus » VII. 302. e. n. IX. 399« d, 
Xm 42J. a. 

Mn/or) IVfedus» XI. 481. e. 485. c. 

Kifc^A , Nemea , XI. 470. f. 

^ohfffftbf^ Ulyffes, IV. 165. b» 

HttfjL^knf Pamphiia, XI. 485. h» c fi» e. f* 

Unnkivnt Penelope, IV. 183. f» XIV. 657. a. 

Xii^nWi Sirenes» IX. 399. d. 

XipaTiirtStf^ Mulieres militantes, XI. 483. e. 

^irivr, Phineus, XIV. 649. b. 
Theopompus Chius, I. 34. a. hifioricus: vir verita- 
tis ftudiofus , qui in adcuratam Hiftoriae inquifitio- 
nem magnam etiam pecuniae vim impenderat, III. 
83. a. idem vero maledicentiflimus , & Athenienfibus 
praefertim infenfus, VI. 254. b. Saepe citatur tacUo 
operis tituio: L 34. a. II. 45. c 67. f. 68. d. V. 
317. e. XI. 468. d. n. XIII. 573. c. XIV. 616. d. 
Saepius vero nominatim citantur, 

^lffTopMif Hiftoriae, adieSo etiam lihri numero, IIL 77. d. 
ex lib. 34. III. 85. a. ex lib. 38. IV. 144. f. tx iih. 
35. {quod uftimonium repetttitr X. 413. d.) IV. 166. €■ 
ex lib. 52. IV. f66. f. de Philippo rege, ex lib. 49. 
VI. 249. c. ex lib. 44. VI. 252. a. ex lib. 18. VI. 
2^2. f. ex lib. 30. VI. 260. b. ex Iib« 26. VI. 260. d. 
ex lib. 49. {quod teftimonium ex eodem librq citat Poly» 
bius , VIU. II, 4.) VI. 261. a. ex lib. 21. VI. 265. 
b. ex iib. 17. VI. 271. c. ex lib. 32. VI. 271. d. ex 
lib. 33. IX. 401. a. ex iib. 20. X. 435* a. ex lib. 26. 
X. 435» b. ex lib. 53« X. 435. e. & f. ubi nomnatur 
iiber 40. & 41. & 39. X. 442. e. ex iib. 22. X. 442. 
f. ex lib. 50. X. 444. e. cx lib. 16. XII. 326. e. ex 
lib. i6. XII. S33- a. ex lib. 10. XII. 536. c. ex lib. 
40. 6» 5 1. XIII. 609. b. ex lib. 56. ubi in latina verfione 

ffro vicefimo, corrige quinquagefimo. XIV.627. d.ex 
ib. 46. 
'EAAnpixk, vel *EK?jifi)ut) irropieti^ Rerum Graecarum 
libri: VI. 252. f. ex ilb. 9. VI. 271. f. & 272. a. ex 
lib. 7. IX. 384. a. ubi ftc : @f^«'G/u^0f fjLh ( ^ntvT^v 
Xnf€t) t<pti XToc ir tm ^E^KnviKctTr Jtef.v tm rpi^KAt^ 
&tKet7if jf rav ^iAi^^ixolr {fcil, 1^»,) 'A^f^iAit^» Tft» 
lietKUft tls Payy^iov kepuopLiv^ &c. Idcm vero teftimo" AUCTORUM S09 j 

imoii, XIV. 657. b. A. jfc atatw: e*Mr. h TfirAU- 
tnir^ 4iAimiKiir x») iftinkrf 'SJiku»iMp. Dtm- * 

Bjw rurfut tMdtm ru XV. 676. d. jk liTr •WftTUt rSr 
EAMFiMr wori vi^Av. ^o/ni cifaUiir 'EAMrixfr li|Mr i 

decimus, XII. j4). b. J 

•lAMTHk, Dc Rebiu Philippl. {eonf Aaitudv, ad VL ; 

3f9< il) JWc etUMHr itBimonu, IV. 14^. a. tx Ub. 14. i 

IV. 149- A. tx lib. 46- IV. i!7. d. tx lib. f. IV. 

166. d. oe lib. 10. (euitu liim pan poAerior , sr iiKcf j 

Uidm Athtiuiut, a|ebatdeDeini^gisAtheiiienfibu3.) ' 

V. ai ). f. t* lib. 8. ubi Pythagorae philorophiam ca- I 
lumniatus erai Theopompus. VI. 3^1. e.-aji. b. 

(j:lib.40. VI. 2f9.£crliD. 19. f/tiliD. 9. m. EpitTi \ 

VI.i7i.d.e.»Ub.i. VI.i7f.b.ulib.i. 1X384.3. 1 

ex lib. it. Uoaf.fmr£, in 'ijiMrtxJi) X. 44]. a, t% 

Kb. s. XL 476. d. «e lib. 1. XII. »6. d. » lib. 8. 

XU. f 16. e. tx lib. 31. XIL fi7. a. « lib. 4. XIL ! 

f]i.a.«lib. if. XII. f)i, e. ixlib, 1, XII. 5}!. a. 

cxlib.1]. Xn. f 11. b. exlib.4f. XIL j)). a. » lib. , 

10. XIV. 6f o. a. b. <« Ub. 31. XIV.6f7.b.Mlib. ij. ' 

{eoaf. fupra, in 'Euflrixi.) 
Porro tiaidtm Theopompi alia noDnuBa rcripta fut' < 

indt at Atbatato dtaittar. SdSctt, , 

Tf^r 'AjJ^^rtfn rv^uAjd, Ad Ale::aiidrum conrilia, 

VI. 230. f. a. Idtm (eriptum nomnatur n v^t 'AAiE*r- 

SUf J«-i<-t«aA, XIH. {9^. a. -c. &rurjui ibid.d. e. 

Fidtturpu tadtm tfft Epiftola , f luc XIIL f 86. c. «. Air 

wifu maiuftfit ^uidtm eormptis citatur, Bitvt/Mrtr tr 

TM wif) Tit Xitu 't/rifjtfit, ubi aat if tmt - - - 

*EwirrUM!V, aut jr Tf - - - 'ExirrtAf Ugutdumt 
«f^ tm k». AcA^r rvtMtrrM ■/ytiufrtf, De Pecuniis 

quaeez Delptus compilaiae funt, XIL i}3.d. XIII. 

£of. a. 
MT« Tiir n^^lTMw ^MTfi^t, AdverTut PUtonis fcho- 

lam , XL f 08. c. n. 
Tbeopompvs Colophonius , poiiB epiciis , cniiu 

'AffMTior, Curriculum, laudatMr IV. 18]. b. 
Theotimus, {rtfSusj DiOTiuus) piihfopAut Sioieus .■ 
euiut mtmo'aatur 
Mrk "Eviuv^v fii^ut, Contra Epicurum Ubri, XIIL 
£tt. b. 

Part I. O 2TO I N D E X 

Thrastmachus Chalcedonius ; SophlJU iHt & ora* 
ior, qui in Platorus lihris dt Repuh&ca ptrfonam aga% 
Cuius citantur 
Tlp9oif4,i€Lj Prooefniaj X. 416. a» n. uhi cum in conttxtui 
tum in Animadv, pro XctAXf J^iyier corrigtndum XuXiutS^i^ 
ftof: & in Anmadvirf. dtari praefertim deMat Platonis 
teftimomum, ex iniuo lihriprimiDeRepuU. & ipJiuiAthenaei 
noftri ex X. 4^4. C 

ThucYDIDES. £x huius Hiftoriis petita teftimonia U» 
guntur, III. 108J f. €x lib. 7. Y. 189. d. n. ex lib. 4. 
V. 21 5. d. e, £ d* 2i6. b. XL 478. t {tx lih. 7* cap, 87.) 
Eiusdem 
*E/jriypAfi(jLa §h ^ptttllttf , Epigrainma in Euripidem , 
V. 187. d. 

TlMACHtDAS Rhodius, Grammadcus. L 31. e. IX. 
369. a. XL 782. f. {pag. 21 8. noftrae editA XV. 677.4 
678. c. d. 699. e. (^e loca ex Gloffis peuta funt. 
Nominatim enim fuhinde edak citantur eiusdem Tima* 
chidae 

ThSffffdtt^ vel TkSTTAif Gloflae, 11. 53. c. IIL 114. c. 
& e. XV. 678. a. {Eaedem citantur etiam ah aliis , quos 
recenfuit Mewfius, in Rhodo, lih. IL cap* i^^pagm io8. 
& Cafatih, in Animadv, ad VIL 283. c) 

^«rTFor, vel Aemtty CoetiB^five Coenae; poema epi- 
cum, undecim librisj aut etiam pluribuSf comprehen- 
fum, 1. 5. a. culus auSorem Cafauhonus (^ VIL 283. 
c) diverfum a Grammatico ftatuit ; quod nohfs haudfatis 
idoned cauffd ah illo fadum ejfe vidtbatur» lConfer quae 
Mauffacus ad Harpocr, notavit , pag, 67.) Citatur autem 
iftius poematis liber quartus, 111. 82. e. /1. ubi mendofa 
iibrorum fcriptura fic corrigenda videtur , h TiTkpttj^ 
Aii^jrwv , plurali numero , ciuus terminatio etv in corruptg 
iiTap fupereft, Nam & bi plurali , h tcif A^^jrvots , 
fcrihitur XV. 682. c. {Conf Suidam, in TipnLxi^a.c 'P^ 
Jior.) Sed & in (ingulan, h t£ §vati^ tov AihroUp 
VII. 283. c.n.&€f TiTkpTi^ AiiwoVf XV. 684. f. 

TiMAEUs Tauromenita, IV. 163. e. VI. 264. c. Epi- 
timaeus didus ab Iftro CalIimach:o9 qui adverfus 
illum 'AvTtypeLKpkf edidit , VI. 272. a. b. Citatur, I. 34. 
C. {uhi de Sybaritis, forfan ex Hiftoriarum Uhro 7.) II. 
37. b. rv. 181.C. V. 206. e. VL272.a. VIII.342.C. 
X. 437* h. XII. 518» d. 6* 519. b. 4i!r Sybaritarum mol- A U C T O R U M. iir 

litiei quae teftimonia ex Hiftoriamm lihro 7, duRa effk 
eoUiptur ex XII. j^i.-C. Porro, XIL 521. a. & ibid. c. 
XII. 523. c. & d. dt Siritis. XIII. 602. L di paederaitia 
a Cretenribus ad Graecos propagata. 
Nominatim citantur Timari 
^n^fUt^ Hiftonae, adicBo cuam libri nuuiero» Si^ IV. 
!<)• d. ex Ub. I. IV. 163» e. ex lib. 9. VI. 250. a. rj« 
lib. 22. VI. 264. c. tx lib. 9b VI. 272. b» fx tib. 3* 
VII. 327. b« ex iib. i). Xl. 471. f. tx lib. 28. XUL 
517. d. tfJK lib. I. Xn. f 41. c. tx lib. 7. XliL 573. d« 
ix lib. 7* XIII. 589» a. cx lib. 1 3. ■ 

TlMARCHUS, Grammaticus. (^Si certa tffet /cripturag 
auam txfubem & Harpocrationis 6t Suidat libri^ in roc» 
hpykt vel ^Apykf^ difctremus inde Rhodium ^neH 
fiuffi Tlmarchufn : fed MhaSilis eft utiqut virorum do* 
Borum fententia , TtMLyjS^ac ^ '^^£!^ ^^M^FXJ^^ corrigenm 
Aun.) Gtatur auum ab Athenaco Timarchus , 

if Tirkpr^ Uefi rov ^Aio^nvc 'E^ov^ id tft, in libro 
quarto Commentarii in Eratofthenis po€ma quod *Hf- 
flSc efat infcriptum, XI. foi. e. n. 

TlMOCLES Comicus» {DUos Timoeles comieos 
poetas distinguil Suidas , utrtusque fabulas feorfim recen» 
ftns^ & utrMque ad Athenaei Ddpnofophiftafum libros 
provocans; in quibus tamen nutlum discriminis veftigiUm, 
tuc ulla nota qua alttr iftorum ab altero dbdngUatur , hodie 
comparet'. Quodfi atttrum quidem Timpclem , comicum 
fiatuiffet Suidas, alttrum, tragi(ium poetam; fptciem 
aiiquam videti poterat habett iUa dbtinfUo ex Athen. tX. 
^07. b. ubi ait, TifMKKSf tSc netfjL^fiAC ^oifithe , ?r 
/i xtf} TfAyeifitLt. At ibi hon comictim Timoclem 
distinguit a tragico; (ntc enim ait, ?r ft xct) akxo^ rpeL^ 
yiM.hc:)fed eumdem Timoclem non modo comoedias 
lcripfiUe ait, verum etlam tragoedias. In todtm quidem 
Athenaei loco , pro nudo iflo jif tLetfJL^liic irotliThf for- 
taffe Tif iiianc aut Ttfr vieLe MfjL^Sinc 'wottirie 
fcripferai au3or. (rolf fttnifote Timoclem accenftt PoU 
lux, X. 154.) Citatur auum nude Timocles» in Epit. 
I. 25. f. tum ab Alexidt apud Athtn, III. 120. a. coU. 
Vlil. 339. d. 6» Animadv, Tom, f^lll. pag. 418. 

Fabulae TtmocHs citantur hae : 
hiyxf^ioi^ Aegyptii, VIL 300. a. 

O % ki% I N D E X 

AMTvKiofy Annulus» {vulgo oSm Aixrv^off L t. DI^ 
tus) VIL 105. b. ii. Ia. 385. a. n. 

Ai^ctfAffr^f , viae Kinwupof» 

AifAo^, Delus, VIII. 341. f. Sttfpiean fiibUt , AS/Mfvd 
J^fjLoi fuiffi diulum» inuUigtndamque eamdem fabidam 
atque eam dc qua conHnuo aeinde. Et vulgatam qiddem 
Jcripturam Smdas tuetur , ^ifXtfr fahulam aluri e fidt 
TimocUhus adfcribens: ftd non modo muita faept turiata 
aut ptrvtrfa fidffe ab hoc Ltxicographo novimus; verum 
ttiam haud raro ohfervavimus , ufum iilum ejfe codidhis ve^ 
terum auSlorum, & fipllaum jithenau» iam tumparimodo 
atque noftrd> aetate comiptis, 

IknpLOfATv^oi^ Demofatyri, IV. x6f. f. Eiiam hune d^ 
tuium Suidas aoiofcit, aiteri TimocU {^quem iiie jlatidt) 
AniAjoo^ATvpout fahuiam adfcrihens, aiteri ^nAtfy. Sednau 
pojfum quin fufpicer, ioco citato pro if Aufio^eiTVfHf 
irgendum ejfe if /^ipMff ^ctTvpoir, id eft, in Populis» 
Jive Curiis, dramate fatyrico. Fide Animadv. ad IX« 
407. f. & quaepauio ante defahuia ^nXof monidmus. 

^iofVfiilovo-My Mulieres Dionyfia (i. e. Bacclu fiicra) 
celebrames, VL 223. b. 

IkiifVM^ BacchuSy IX. 407. e. 

Apuximof^ Dracontium, VI. 237. d. 

^Ewiffroha,) f Epifiolae) fahuia fic infcripta, YI. 140. e* 
24J. b. 

*hinxMf^^^9 Alienis- malis- gaudens, VL 241. a. 
^HpcMr, Heroes, VL 244. a. X. 455. f. 

^biifiot^ Icarii. {conf. IiuL Rer, hac vole,) VIII. 339. d. n. 
& VIII. 342. a. (^ defragm, cf, Animadv. Tom. VllU 

{>ag. 45{0 licotfio/» fkivpoi^ Icarii^ drama fatyricum, 
X. 407. f. n. 
KAVfioi f Caunii , VL 240. d. 
lairravpoc S Afg«f(S9%r, Centaurus vel Dexamenus, VI. 

240. d. ^ 
Kefla-axof y Coniralus, unus e miniftris Priapi^ X. 430. £ 
Anfcf 9 Lethe, IX. 407. d. 
Mapatdfiai, Marathoniae, XIII. 370. f. n. {Mapati* 

fioi, Suidas.) 
t^iAipa^ ficaLm^fahuia, (a meretricis nomine,) XIII. 367. e« 

561. d. 
^Opt^ravioKyelfne^ Oreftautodides , XIII. 567. e. n, 
{Nude 'OpiffTUf apud Suidam.) AUCTORUM. 11} 

n«xu^rp£)f(tf 9 1 Curiofus, VIII. 339« e. £ 
lUf^ifti^ Purpura, {^ntfdo an a mtruncis aiusiam no» 
mne) Timociis fabula aut Xeoarchi, VIL 319* a« 
X. 4)1. a. quat alihi nudt Xenarcho tribmtur. 
XlvKTW€ , PugU , VL 146. f. 
"Saw^^ Sappho, VUL 339. c 

♦lAo/iMrrdr , Phitodicaftes, Litiuin amans, VI. 14{. b. ' 
'irmff^hfrraX^ Pfeudo - latrones , IIL 109. c 

TiMocjiATES Lacedaemonius. 
^ffp) riit S^Aipiff^Tiiwf 9 De Spaeriflica, oe Pilae ludo. 
1. 1 5. c. 

TiMOCREON Rbodiu$,poeta&quinquertiOyX.4ij.f« 
uhi in eum epip^amma. 

TlMOMACHUS. 

Kvir/tfM^, Cypriaca, XTV. 638. a. Htffloricum vidaur 
fidjfe fcnptum: quae edam Vojjlu fidt fententia , iih. UL 
pag. 411. 

T 1 M O N Phliafius, Sillographus , ndet eas qm in Mufto alun^ 
tur^ L la. d. s. {Om/. ^nimadv» Tom. Lpae. 496.) 
Citaturporro,\W.\<fi»z. i6i.il 163. c.d. Vlf.i8i.e. 
VIIL 337. a. XL 505. e. XIL 518. f. XIIL 388. e. 
610. b. 

Nommadm vero eiiantttr Atsdem 
Si^AM five ILthX») , Silli , L e. Mordaces ioct. Et fuidem 
Tfuif h rf TTfmrp rth ^EjKxSw , primo Vibro Siilorum , 
XV. 698.11. b rf fivrif^ rSw SiK. IV. 160. a. X. 
414. b. 445. e. h rf rfh^ rSf Xihkm , VL 151. b. c 
h Tfh^ SiAA^r , VIL 179. f. De Timonis SilUs ^& in 
eos Commentarios , finpfit Sodon AUxandrinus; de quo 
fuora. 
Uipiieivnf , fciHeet *Af «t^iAaMU , SiUcernlum , Coena (a^ 
nebris, ideft, Elo^um, nempe Arcefiiai, IX. 406. e. m. 
ubi pro vuUato KArk rlr Tiiitiwoe nfofemof, udfue 
tutrk r\T^ttfoeTl§fif§tvff keendum wdetur, coU. 
Laert. VII. its- ibioue Mtnag. Addt quae fupra nota^ 
vimus, ubi de Speulippo agebamus, 
TlMOTHEUS, AthenienfiSy mediae comoediat poeta, ttfie 
Suidu Huius fabuU 
KvrfltpitfF, ratulus» cu^r VI. 143. c. d. Con/crdedoo* 
bus Timotheis qttae ad VIII. 3 38. a. notata funt, 
TlMOTHEUS Mikfius, III. 111. C. d. (ubi adponuntur 

01 SI4 I N D E X 

nonnuID nus virficuU) voeia dhhyramhlcus & lyplcuf^ 
dt quo vidt noiata adyllU )38. a. & ad VIII. 35 «•a. 
uhi decretum, quod contra eum fecerunt Lacedae* 
inonii , txhihttur in Cafauhoni Animadvtrf, Non auitm 
Sthyramhicum modo 6* lyricum poitam hunc fuijft , vtrum 
ftiam tragicum , puft Cafauhonum ad Athtn. V II I. 352. a. 
patuit Vofjius Dt Foitis Gratcis, Opp, Tonu IILp. 11 3. 
& Fahridus in Notitia Traacorum dtptrditorum. At, quat 
fcripta huius poitat pro Tragoediis vulpi foUnt hahtH 9 
vidtntur ta podus lyrica & dithyrambica caLtttAnz fmffi 
quam tragQtdiat. Dt tiusdem .{np6o ingenior quod tx 
pltrisqut frapntntis tluctt , vidt Cafauh. ad Athtn»\lU» 
341. C. vtrfl T^ fq* 

Ftrha huius Timothei nonnuUa citantur ah Antiphaut in 
Catnto , apud Noflrum > X. 4} 3. c. n. 6* ^i^ Anaxandriie in 
AiVxpoE» X. 45 5« f. quo dt loco vidc quat fupra , iM di 
Anaxandridt agchamus, momdmus* 

Poemata nominatim m^morantur, 
Ki/xXa»4> Cyclops, XI. 465. c* uhi ttmert Daltcampius 
in latina vtrfiont, in Cyciopx^ ^ fcripftrat , adieSd Notd: 
» Cydopum hiflorii. <c Fragmtntum auttm « quad L c. 
adponitur, ad ftnariorum Itgtm rtfingtrt fruftra tentarunt 
dofS, viriy cumfit ex iyrico vtl dithyramhico carmiiu duBum, 
qutmadmodum & iftud quod III. 1 22. d. Ugitur^ 

NctuTiXof , Nauta :fiyt rt(6us^ Nou^TAiof , Nauplius, VIQ. 
338. a. /1. 

NiijSn, Niobe, VIII. 341. c. 

yj^hfioi (Movtf^ixtf)), Nomi mufici, ohiter nominatitur VITI. 
352. b. & dubitart pottras fuifft hunc poimatis aliauus 
titulum , nifi de ^o^€/n Timotheo loqutns Suidas diftrtt 
dictrtt, ypk^^c Xi' ^T^r N^/xot/f (JLOv^iKovf J^iKAifvitt» 

^aih ^ fcilictt ^igjLihnff Partus - dolores Semelaey VIIL 
352. a. /1. 

Tl^YPHO^ Alexandrinus, IIL 109. b. Grammaticus & 
polyhiftor y tacito fcripti tituh laudatur, IV. 182. e. {p. 
188. noftrat tditionisJ) VII. 299. a. IX. 397. e. 400. a. 
XIV. ($40. e. /7. 

Scnpta tiusdem nominantur, 
wip) *A77ixn< TlfocoJitt^ y De Attica Profodia, ftu, De 

Attico Acceniu, II. 53. a. 
«-Cf) 7M0f^ De AnimalibuSy VIL 324. f. n. uhi ptrp§ram AUCTORUM. ft^ 

cUm Tu^ , pro Tpv^tf9. ( Fidifartafft pars mmoris opens 

Wtf) *0P9(MM9. ) 

w$iA OrpfAcM-ifr, De Reruoi AdpeUationibus, IV. 174.6. 
uU diaiur liber tertius, qui mfcribltur irtfk kvhSf jue) 
^Ofrykfmf. Rurfus XIV. 618. c. & 654. d. (x Itbro 
fecundo. Porro Tpv^tfr tr rojf 'Oro/xttrrf jioi r 
ciiaturXI. 503. d. o. ^ifo videtur idem opus indicari, nifi 
forfan plant f r tm 'Orofucrictf r fcriptum oponusrat^ 
Tyndaricus Sicyonius. Huius laudantur 

•V I \)4^pTVTfjik, Mf e/?^ Ars Coquinaria, XIV. 66%, d. /i. 

'*^ * Ntc iamen fatis adpant, utrum tamquam fcriptor nomi* 

nttur iUi homo., an folummodo tamquam folers coquus ^ 
cuius invtnta ak aliis futrint fanpto mandata* t 
m ■Ji c 

L V. 

Varro, Mtfhnnac vel Mtfhwtif cognominatus , La^ 
rtnfii progtnitor , tacitofcnpti titulo citatur IV. 160. C. n. 

(Uder» corruptum oHm nomtn unius e Deipnafopbipism Vide 
Ind. Rer. 6r Perf vou Varus.^ 

X. 

X A N T R V s Lydus y hiftoricus , VHI. ^46. e. XIT. 5 1 f . d. 
ubifa: SctrSor i KvfhCy S tU Avibf rkt kfA^pofJLtfetf 
*lrrtpiat ^vyytypet^»c, Sed mox ihid. e. citra dubitaiio» 
nem: Ekffac h rf i^turipef, rSf livfietK Sf^Xatithus 
librofecundoLydiacorum. Ibidemex EphoriMftorici 
auSoritate refertur , Herodoto Xanthum materiam fcri- 
behdi (Jive, ut WeffeLin Pratf ad HtTodot, interpretatur , 
anfam & occs^ontm ad res Lydorum expontndas) fuppt- 
ditaj/c.) 

Xanthus» (jitKtTtiU ^ poeta lyricus , Stefichoro 
prior , XII. 513.3. {Diverfus ab hiftorico : conf, Per^^on, 
ad Aelian. IV. 16.) Scripfiffe videtur 'Opsffrtiaf , e aua 
multa Stefichorus a Xantho accepta corrupit. ibiJ, 

Xenarchus, comicus. {Sophronis mimographi fUius^ 
Cuius dramata: 
BovTeixietf , Butalion, 11. 63. C /i. 
Aifvfjioi , Gemelli , X. 416. b.« {uR perperam olim Snb^ 
XA^roCy pra AifUfios.), XV. 693. b. 

04 •i6 t N D E X 

•, IlfrrAflXtfv, Quinquenium , fivt poiius TlivrA^kof, 

SuinquertiO) A. 440. e. 441» e. XIII. 569. a. ( nirr* 
koty plurdU numero , Uptur apud SuidamA 
Flfp^vpct ) Purpura , (nefdo an nurttricis namen) vL 125« c. 
npk^or, Priapus, XI. 473. f. 
SkvIai, Scythae, IX 367. b. X* 418. d. 
^wf§€f Somnus, XtlL 559. a. 
XsNOCRATES Cbalcedonius. 
^liiroriK§) N&/L19I, Leges Convivales, L 3. f. nl V. 
l86« b. (Jnprion iflorum locorum in noftra ediaone perperam 
Xenophanes fcniitur , & in Graeco conttxtu EfreqMyir^ : 
de quo corrigendo errore monui in Animadv, Tom, VlJlm 
pag. 391 med. 

XcNODEMUSy vel Xenodamus, poeta hyporchemati* 
cus, L 15. d. /1. 

X£NOPHANCsColophonius,n. 54« e. IX. 368.f.poea 
eleeiacus, in eorum numtro memoratur, qui melodiam 
quidem carminibus fuis non adhibuerunt , fed numeris 
ac metrorum ordine fuos elaborarunt verfus^ XIV. 
632. d. Prae caaeris laudantur huius 

^iysM^ Elegiaca carmina, IX, 368. e. f. X. 413. f. 
IZ.-4I4* c. {uhi ecloga dt inutiiitate artis athleticae: 
quod argumentum a Xenophane mutuatum ejfe Euripidem 
ait Athenaem.) Ex eiusdem Elegiis longa efi Ecloga de 
Convivio rede inftituendo, lib. XL cap. 7. Indiden: 
duSum difHchonf XI. 781. a. {pag. %\%feq. noftrai edit,] 
Jtem ecioga de Lydorum luxuria, XIL 516. a. b. ubi, 
verfu primo , pro vulgato ^k^poo^vwAC perquam pro^ 
katiUs emendatio nuperrime a Firo dofto propofit^ efi, 
*A0p00-i/rctr. 

Tltfp^ct), Parodiae, 11. 4^. e. 

XenOPHON, Grylli filius. {Confi Jndic. Rer. & Perf) 
KxLKlf^ L 15. e. fjLovfftKfireLroc^ 11. 49. b. 'xjtr 
pi^0TfliT9r, X. 421. b.' Scripta citantur haec: 

*KynaiKa§(^ Agefilaus, IV. 144. b. Eodem fpeftant loea 
haec, IV. 138. e. n. {ubi citatur Polemonis Itber «-f^ 
rov iFApk Si9o<^5vn xctpcttpet/. ) X. 421. b. c. /z. XIV. 
613. c. 

('AAxi^iflC^ ^iVTtpof» Dialogum ita infcriptum^ cuitj 
audor Plato vulgo hahetur , 'perhibent nonnuUi a Airuc- 
phonte ejfe confcriptum , XL Jo6. C.) 
AUCTORUM. iir 

lifw , fUrumMttt laii 'MttLtwu , fatki^A 
_^.j)K, DC Eipeaitione Cyri , 1. 1^ .c n. mi lib. 6, 
^. b> tx lib. 7. II. 7t. iL tK lib. a. IV. ifo. 
■ Ifl. e. » lib. 7. f uii vu/^ fuii/nR apu^ Athtit. 
f ^KTif fcriitiatttr: quoiou ^ud Xtnophomtm tx Aifun, 
V. tfi.C pro TAiritiLt evrrigendian Kawila, videtur,^ 
' V(. a^i.a. »lib.7. IX. ^^aculib. i. IX.)97.a. 
vrfui ex lib. I. XI. 784. a. (pag. ss^. aoprat tdil.\ 
X lib. I. XI. 476- b. tx lib. 7. XI. 476. c. <x lib. & 
XI. 48.1. b. » lib. I. XIV. 6f I. b. » lib. s. Z>««- 
«w ni/cto aapra Z»f»^int XIII. {76. A,fortafft Etri^wr 
feriptum oportutrit. 
*A)ro/ON|uir(vf(«TA , Memorabilia Sacralis , IH. 134. c. 
(« Mem. //. I, 30.) IV. 171. a. u^ fitnfvr liber 1. 
am fit IX lit. I. ^ , 3. Porro V. 110. e. idi ciiatur 
TStiet 1. fuf hodie apud Xtnophonitm terrius liber nit- 
^mvatur. VIL i77.d. (rx ///.), 14.} /'«ht^ de Her- 
Cule & Virnite ad imitaiioMm ilSut dt Paridis iuJieio 
tgiSam tjft ah Dtipnofophifia , XII. f lo. c. admonaidi 
Ariflippi caufJ, XII. ^44. d. Porro XIII. f88. d. a. 
fptSat ad Memorab. Si. j, eap. 11. 

n«fl TBU ntfk Hm^ «rri tr t«!V 'ATe^rHfurfvfiMir 
' 'Am^frrar iiiiwn nfu/it Hipkatfiian, XV. 67]. f. 
^ExAarixi, Remm Graecatum Hhri, V. 217. & n. «(i 

eitatur liber primiu. 
Vi^ 9 Tuftnixhr, Hiero live De Regoo, IIL lai. b. 

IV. 144. c 171, e. 
vi^ 'l«*ixRr , Dc Ane Equefiri , Ilf. 94. e. 
Xvr>yfTiiEV, De Venanoiie, IX. j68. e. 400.a.fi'e. 
0J»rg(4iKV, Oeconomicus, L 3). b. XTV. 65;. e. 
IlMifM , fcil. Kvftu , De Cyri Inflitutione. Taeito optris 
titulo tx liin^ primo eitatur ufiimonium , IV. if7. e. Sed 
tr >'. nuUlitf , IX. 168. a.. h §,'. nM/ffitr , IX, 37]. d. 
Eifie porro, IX.410. c. tx lib. i. X. 434. b.'(i:libL i, 
X 4)3. f. iJi vu/go it -rfirif rnt rUiJi^tf, eumjbtx 
quano liho. XL 46^. e. ex lib. 8. 5ic 6* XI. 496. c 
frxn. Vf.a. 
irff) nipair, oe Vefiigalibus, y?(v De Reditibus, VL 
373. c X. ubi pro ixitortw conige i«««Toti, {L t. Arrl 
lx««-Tni, vtl ixkarw iVfM) ipitmAdmodum apud Xtno- 
pkottltm ItffUir. , L\pfofeffo vtro multa 

.•4«'rii.' lib. V. cap, 3. 6» 

>.i86.e,i87. b. 187. f. 

^ V. cap. 56. ubi notart' 
Vi'.^5phontis. Paw citatur 
.^, XIV. 614. c, 6f XV. .,. J-fc/. /2<r. 6» Pcrf.) Praefagit fore 
.. udin difciplinam perperam accipien- 
;v iiibcrales fint futuri, XIII. 565. d. 
1«^ mcmorantur haec : 

,«, Memorabilia , IV. 163. b. n. Quo tx 
. «.4 .Liddo coUigas, ifto titulo libriun cditum 

...> . i>c Republica , XIII. 561. c. 

. «. . •^lrammatlcus , patria ( ut vidttur ) Ephi» 

..«.« Mexandnnus: unus ex Homeri J^iop^ 

.j. c. n. Z^^ ^'^<?, poft Fabricium, pratferfim 

., ^. Volfius in Proltgom, ad Homtrum ftH. xiiil* 

,>. *vy- Scripta huius, fi modo idtm homo tft, 

. ..^ jpud Athtnaeum ijla : 

^pitomae, Excerpta; quorum liber fecundus 

\ 4I1. a. Vidtntur tfta txctrpta fuijft varil arpi» 

> :.i his hiflorica multa : ftd dubitationtm tamtn 

'^yfus , lib, L Dt Hift, Graec, pag, 71. Citantur 

...-.« apud Noftrum 

\,wefAvifJiA7A , Commentarii hiflorici , quorum 
V jllimachus aut Zenodotus, III. 96. f. 

ii^9€if , Homeri editio a Zenodoto curata , L »- • ' .- ■* «' \,f^\o an & ThioffaAC idem tdidtrit ; undt duf!a ttfti" 

^... . VII. 327. b. & XI. 478. e. 

V. «1 kNES, XIII. 576. d. /2. ubi ntfcio an Xeno- 

.x«f. ^'^ Zenophane, nominari dtbucrit : nam dt Xe- 

,,»hM'W ibi co^itandum non vidttur, Catttrum, quamvis AUCTORUM. ^19 

mpud nemuum aHum practer Athifiaeumy Zei\opli9ncs 
allquis memoreiur, nihiltamen tmpeSt^ qiio minusy qmem* 
admodum Ato^mf nomen Graecum fiut^ fic & Zitro^A^ 
mf , quod idem fipiificat, Graecum nomen ejje potuerit» 
Certe rurfiu apud eumdem noftrum Deip/to[oplujhim diatur 

irrS Svyyfrix^, Zenophanes in libro de Cognadonv* 
bus, X. 424. c. /!• uhi quidtm Bn^^nt ^migunt d^ 
{&JJinu virL 

ZOPYRINUS* Huius laudantur 
*0'],tif7v7iik , Ars CuUnaria , XIV. 66%. d. n. uU haud 
fatis quidem certo adparet, utrum tamquam fcriptor law 
detur ifle Zopyrinus , an fijlummodo tamquam jfolers co^ 
quus : ( confi fupra , voc* Ty ndaricus » & voc. Afii- 
des : ) at videtur tamen Zopyrinus unque audor intel^ 
ligi debere eius libri , quem meditari fe didt is qui L c. 
hQuens inducitur ; quod colligo ex eo, quod ai$^ 8 Z#- 
«rt/^iror ^iilc ,ideft,z\xi Zopyrinus i p s e/fciBcet^ 
fvi £* aliorum inventa $* fua firipto confignaiyk^ 
SM INDEX AUCTORUM. OMISSA QUAEDAM. 

p£g.4%' M ie AFOIXOmo Rhofiojsittr, ijer Uaatmda 
trsaiz wTmcuo & mffmis momim & apais titmlo, XIIL 
95ff.b.ac«cvApoiloaiic^» tx ArpmMm. HL i.« 

Psg. 8f. &, 6. tfdSdk: ^Comfir fom ufis mtumus, vocSo- 
S1PPUS.C 

PMg, 170 mud, mUdt PHlLOXliro Cytlierio mptmr, mJJe: 
vPliiioiaii Cycherii c^rmMm sBqmodfnJJt wUetar, M»* 
9 XH 91$ ^lfmrm. imfaiptmm, Caumen ia AiiioraQ« f9oi 
9rrfp€3uni jifkemmnt XV> 691« <Lg JfcTjim Qmodfifmsmdo to€Us difms, m fmpmort Indiet o- 
iMtf> JMs reptnitmrfmh tm Gttrm ( c. d. e ve/ f.) fMr a^ 
iefU tfi mmwum pagimme tduiommm CafaAomonarum , auao^ 
rtndms illt locms trit fmk Gttrd proxhmt prmtctdtnte. Ltvis 
iUa iSscrepantia fmkmdt tmsta tfi tx ivtrfa ratioat Edi» 
tiottum CafaytpfuamarHMt INDEX TITULORUM 

QUOS PRAEFERUNT 

SINGULA AUCTORUM SCRIPTA 

AB ATHENAEO CITATA. r^ De ufu , quem ez boc Indice capere fludiofi homintfs 
poflint , nil addnet fat^re verba. Ulud celare nolui Le* 
fioreSy quamvis operam dederim, ut omnium librorum 
fcripcionumque titulos ab Athenaeo commemoratos tiic 
recenferem , vereri me tamen , ne paflim unius alteriu»* 
que vel fcripti vel audoris nomen meam effugerit ob* 
iervationem.' Quae a nobis » longo molefloque labori fub* 
inde indormitantibus » fiierint praetermifla , ea per occa* 
fionem fupplebit ftudioforum LeAorum induflria. nj INDEX TITULORUM 

QUOS PRAEFERUNT 

SINGULA AUCTORUM SCRIPTA 

AB ATHENAEO CITATA- A 

XI. /8/ « I ^^ife/tt NicoftratL 
'A T^ « t • ) , jab. Pherecratis aut Strattidis, fivt utriusque. 

fUt: auSoris, CalliasSyracufius, fi» Duris Samius. 
w^ *kyAtSfjuii KtuSf iJrct^flr^ii / ^p«>fAflC7f k , /i« 

ier Chryfippi. 
mpl 'AyciAfittTo^rtfittry /r^er Adaei. 
*KyAfAifAfmf , fabula AeTchyli, & lonis. 
*Ay i r , dfiriHRif faiyricum^ cums auQorfht Pytho Cataoaeus 

yfvr Alexander Magnus. 
*A7«0'/Acesr, £^er Xenophontis. 
tTjpCr ^Aynrtfpct r^ Acbuvrcc iTirroA^^ Eratofthenis* 

*Ayxv\leifyfahula EubulL 

*A y r 1 ct y fabula Calliadis , Diphili , Machonis. 

^Aypioi, Pherecratis/Uo/tf. 

*A7 p Tx 1 , fah. Anaxandridae. 

*Ayf§7 Ko f ,Yah. Philemonis. 

*A7po7ftor, *A7fporjtei, & 'Ayooixor 9 l^vrd>Jm ^ fabw^ 

lae Antiphanis. Confmfra^ inBwrttKlmf. 
'Aypoic»r«r, Sophronis minusyqui alias 'HVifur* 
'Ayp « o-rTr o r , fah. Epicharsni. 

^Ayxi^^fffi^» Anaxandridae. 
^A^oirir 8 *Iirv/rxor, Alexidis /o^icif • 
mfi 'A^tfrior, liher Theodori Hieropolitani. ^rp} rivf 
Aft^ftKSf *A y fli r op r fcripfii Protagoridas. s^ I N D £ X 

irp^ •A «f «t ?d ir ha) *krrlyem fcnpfit Polemo Periegeta : 

ittm nude 'jrp>if ^kitunv, 
^kS^iX^A) ii9r^iui(d.M¥<u ^ fdfuU Alcaei. 
*kSiK^i\y fabula Alexidis» Diphili, Euphronis, Hege* 

fippi) Menandrii Philemonis* 
^AJ^/K»T0f^ fabuia Theopompi comUu 
^ASfJiiiTiv A6yer, 5 Teeipi , pMftvr» &€. XV. 695.C ScoL 

XIV. 

*ff) Tir Ir *AiJ^«t;, Uhcr Democrtti. • - 

^kSeiv is ^ fabula Ararotis » Platonis comctt^ Dionyfii 

tyranni. 
^kik^AC^ fakula Aefchyli , & Amphidis. 
vpU *kin9(tiovc ^oQff , Dionyfii Aenei. 
9§p)rSf 'Atnri^-ir ixpowhktnf ^ //^er Polemonis Perieg» 
^ktka,^ fivc reSiits ^kBhot^ drama Achaeu lum carmtH 

Stefichori , quod alti Ibyco tribuunt. 
AT, «Tf kii-^ifftQf &c. Scolion 21. XV. 605. f. 
Aii) tf-^orr ntMu &c. Scol. i). XV. 695. D. 
Ai«f fi«tfTi70(^p«r, fabula Sophodis. Aikr f/? tfLf/ii tt» 

/itf Scolli XV. 4^ifi Athen* XV. 695. c. 
ATyt f » ^tf/tf Eupolidis. 
A f y iu r ) /j^iii!tf ^phodis. 
KiyifJitic carmen, cuius auBor Hefioditt» aut Cercops 

Milefius. 
mipi klyivns fcripfit Pythaenetus. 
KiytvnrSp iroKtTtiaf fcrlpfit Arifioteles. 
ktyvjTTiAick fcnvfert Aiclepiades Aegyptius , HeIIanI« 

cus , Lyceas Naucrariu « Lynceus Samius. 
KlyvwTtaM,n (ve/ Ai^vTTitf)*lMfltr, c^r/iK/iHippardiL 
Ai^u^T^ioi, fabula limoclis. 
•vf pi iopT^r A i > v 9* T i o> r , Hbtr Nicomachi. 
m) Tcor MT* AiytiTTor, /t^fr Demetrii. 
klBiowtf f fabuut SophocKs. 
A i 1 ^ i «t , carmen epuum Pofidippu 
AitioiriA^/m/y/r Bion SolenUs. 
Kttotp ^tLTvptiACf fabuia AchaeL 
irio) kifiofi^t» vidt wtp) Btff^aJ^* 
KtfiypLttTO,^ £ve wtp) klfty(4,kTetf ^ fcripfert Qeobttlimi 

Lindia, & Uiotimus OKrmpenus. 
ktohot^fab. Antiphanis, Eripm, £uripidis. 
KioxorUttf^ foMa Mi&Ofmm^ Kio/ioaiiutf StvTtfH ^ 

diudem^ /> 1» 


// ^ %%7 , les :OttSCO- 

;f, fabula 

japolicanus. 

idSli i9 *A v 

;i Etiaici/iv 09. )Ieinon Periegeta. 

pfii tdem Polenioa. 
or Csl&machius. 'Ar* 
iirtrfhif 9 Jcriptum pidila 

uclor Anrigonus Cary- 

jxippL 

:lieui Afcalonita. 
r PUIecaeriy/yr uiriusque» 
•ocratici. 
^6 I N d E X 

m-ifi^hkKAidv fcripfit Dicaearchus Meflenius: firfan u^ 

iam Chamaeleon Ponticus* 
' ir^i rSf wAp^AKKetlqf Kiwki^of ^ Callias Mitylenaeus. 
^kKKnvT it ^ fahida Antiphanis. 
*KKKi^iAS9i(^ dialogus Aefchinis, 6* Platonis. 
^AhKi^iAS^nc iS'. ^tfi Platonis nomen praifert, a nonnti' 

Vis ptrhibaur Xenophontis effe, 
KATk ^khKi^ikS^ov ^ orauo Lyiiae. kat' ^khKifiiiJov , Aof « 

SopiAfy oratio Antiphontis. 
*A X it /14 «e /« V , & *khK(4,AieiP i ffATvpiK^bf , fah, Achaei. 
*AhKfjLaLioi!v)fy carmtn cpicum incerti au8oris , XI. 460. b. /i. 
^ifi AhKpLAfof fcripfit Sofibius Laco : forfan edam Cha«- 

maeleon Ponticus. 
*A\KvoiV^ {Jic corrige in Indicc AuBorum, ubi perperam *A\» 

Kvw ) fahuU Epicharmi. Erat etiam *AM(v»f dialogus , 

qui Platonis nomen praeferehat , Jed auHorem habuerat 

Leontem Academicum. 
"AhVffii, nefcio comoedia ^ne , an fyricum poema : auSor 

Chnriclides. 
*A A. 9 f 0* I JS 1 et , fahula Chaeremonis tragicu 
*Afca{6y«r, fabula Cephifodori , & Epicratis. 
^AfCA^oirir, nefcio an poema : auflor Poi&s Magnes. 
*A(AAKtiiay fabula Eubuli. 
iif^AfJLfJLeivof kvk^Affi^ ^ trihuitur Hellanico. 
^AfivKof ffcttvpiKlf^ fabula Sophoclis. 
^AfjLvpLQtfn^ fahula Aefchyli ^''^J^i", ^ Nicocharis com/V/. 
^ApL^itL^Aos , fabula Anfiophanis , 6* Philippidis. *A pL* 

^ikpAof ffATvpiKhf^ drama fatyricum Sophoclis» 
'Afc^ixTt/ovf^, fabula Teleclidae. 
^AfJL^iTpvfjf^ fahula Aefchyli Alexandrini , Archippi , 

Rhinthonis. 'AfjL^^iTpOm StvTspfif , Archippi. 
*Ay «/Stfo-if, fcil. Kvpov: auStor Xenophon» c/V ^ApLyLo^vof 

*kvA^, vide paulo ante. 
'Avcc/^A^9-0y, fabula Pofidippi. 
*Ap«(^pet$ct) fpAfjLATeov eduae funt a Callimacho , item ah 

Ariftophane Byzanrio : aiiae confefiae funt Pergami. 

vide Athen. VllL 336. e. ^ 

*AvAyv pos , fahula Ariftophanis. 
^ipi ^Av A&fipLAT uf librum edldit Menetor. Tip) tSvIp 

Aetxf cTfit/fAoci ^AvABtifAAToiVn Polemo Periegeta. 
^ip) ^AvAKpiovT ot fcripfit Chamaeleon Ponticus» Forfan 

etiam Tenarus fivt Taenarus. T I T U L O R U M. %vr 

*hfAftov(JLivn^fabula Philemoois* 
*AfAfi<0ffK^ Philippidis fabula, 
*AfAff»}^h(jLtfoi, fahttla Diphili, Eubuli , Hipparchi. 
^fp) 'kfi^iiAf ^ Piatonis dialogus, idim qui ams Laches 

infcnbitur, 
'AvcTpf rei,/ci/, MiJUor, Sophroiiis. 
^kfS^^hyvfof 8 KpiW, fabula Menandri* 
'AytTpoitAifr, fabula Sophili comici. 
*Kf S^pofJLAy^fi , Euripidis fabula. 
'AyfTpofxi^ct, fah. eiusdem «Euripidis , & Sophoclis* 
juLrk 'AfSporiotfof^ oratio DeoioAhenis. 
*A,fSfo<^ofOfy fabula Batonis , Philemonis , Platonis co« 

micL 
'A F f 4 ^o ) f Menandri fabuLu 
*AyApo»Teplrrirr , five rtffius 'ArApop^oppcti^Tif f , fabuta 

Strattidis. 
«ti iTfp) 'A y v/jS «t r IrropUt , au^r Eumachus Neapolitanus. 
^ApTtiA^ fabula Alexidis, Antiphanis, {mendoTc if 'Ar- 
TAiqf, XIL {44« f. pro if 'Arrfif ) itcm EuniciT^ 
Philyllii, 
^Afrtl^nyicttf irpW '^lo^r* fcripfit Didy mus. 
'Arrfpivrv^, poima Eratoilhenis. 
'A y T f p oi y , fabula Anaxandridae. 
'AyTf p£o-«, Nicoftrati /j^ii/tf. 
*AfrnfopiSa,t , fabula Sophoclis. 
'A F T 1 7 ^ y if , eiusdem Sophoclis. 
«rpbf 'ArT/yorov KAt^MAtov fcrip/it Polemon Periegeta. 
v^fbf ^Afriyofof irfp) Zety^A<^ , idem. 
*AfTtyfA^kf wp6f rlf Nf A»dtff fcripfit idem Polemoa. 
^AfrtypA^c vpbfTifjiMtof fcripfit Iller CaUimachxus. 'Ar* 
riypttffH 9rfbf rif 'Apif toicasov^ s^iOToAnr , Jcriptum 
Apollodori Athenienfis. 
'ArTiActu, fabuia Epigoni. 
'A r T 1 6 7 N , Eubuli fabula , & Euripidis. 
'ArT/^fltTpof, Antipatri vita: auilor Antigonus Cary- 

ftius. 
^AfTfwopfoliocKlf^fabula Dioxippi. 
mp\*Afrt<pkf6vf fcripfit Dorotheus Afcalonita. 
"AfTVKKof ^fabula Nicoftratl aut Phtletaeri,/v« utriusquc^ 
'A^io^or, Mologus Aefchinis Socratici. 
*A'^tty')^kii.tfofj fabula Crobyli eomici, 
*ATtyKAVKO0iAifoff Aiexidis fabula, 

P z f /, 1&8 I N D E X 

*k9rt\AVVo(jLsvof\ fahula Nicoftrati. 

'A^f Ast^dfpor, fab. Phrynichi. 

^ifi rSf*A^.iKiov rpv^f fcripjit Afion Gramiiiaticus; 
AirKii ffrof^ fahula Diphili. 

*Ato ^krnf j Alexidis fabula. 

^hiroS^iS^ovcA^ fabttla Euphorionis comicL 

^hTTOKAfTtfSv i ^iKkiiK<pot , fab. Apollodori Geloi* 

^ATTOKKiiOfxiyn^fabula Pofidippi. 

'A ^ X ovrifAi r r, (/ive ^KiroKo^ofjLipn , ) fab^ Alextdis. 

'A^oxoTT«t|S/{orTf r, fab. Ameipfiae/ 

^ATohi^ovcAfVel^AiroKtiTrovcAy fabula Apollodori 
Geloi , ( Caryftio ApoUodoro tribuit Suidas , ) Crobyli , 
Diphili , Sofippi : nifi pro Sofippo nominari Hegefip* 
pus debuit, qut efl idem atque Crobylus. 

^^r A^oAA&cTttpof lcri^oAti, Lyncei Samii. 

'AT^AAttr. In eum Scolion, num, 3. XV. 694. d. §ii 
'A^oAAoiyet iifAvoi , Homeri aut unius Homeridarum. 

<Tfp} Toti TpvftUv^AirhKXMVof fcripfit Hermeas. 

^A^-oAoyict, Apolopa Socratis, auSore Platone* 

*A^oAo^/« TtTr Affi^iitLf^ Ariftotelis. 

^k^jr pLVtiyLOf iit (AAr <L fcnpfere Empodus, Lynceus Sa* 
mius, Stilpo, Xenophon, Zeno Stoicus. 

^AiroiAfnfAoviVfJLArA yiholtt , Uber A riftodemi. 

^A^jro^iiyiAttraedidit Lynceiis Samius. 

«9rpW ^ApkrBiov iTivrtfhh^ Polemonis Periegetae. 

01 T^ 'A p y A r )c flt ypk^^vrif , XIII. 596. e. ( conf ViUoifi 

Proleg, ad Iliad. pag, 32. /. 8. ) In his funt Agias , Der- 

cylus, Ifter. 
'Apyvpiov k^uvifffjihf , fabuia Antiphanis aut Epigenis , 

(five utriusque ,) & Philippidis. ( Conf Ind% AuS. in 

Mrattidis fab. *AyA6oi.) 
'A p y ^ , poema dithyrambicum Teleftae. 
^Apso^fretyirtHf^ fabida Demetrii comicL 
^ApioTAyiriKlf, oratio Ifocratis. 
'A p f T flt ^oKvfAoy^h &c. Hymnus Ariftotelis in Hemeaitu 

ICfltTct *Api9rAyopAi ^ oratio Hy peridis. xctT« *A p 1 tf* t <&• 
yhpAt StvTipof ^ eiusdem Hyperidis. 

9pbf rhv 'Api^roKKiovf liritfToAdr kvnypA^i ^ ApoUo* 

dori Athenienfis. 
XfltTflt ^AptffrortKovf libri quatuor , Cephifodori. 
tKtpi *Api9rorihoyi firipfit Hermippus Smyrnaeus» TI t U LORU M. %%9 

^ApirTciv. Hoc dittlo libmm t££t ApoUbphaaes : mm 

Eratofthenes, 
^AfKAS^iKk fcfipfit Nidas. 
*k^%k€ & *AfKetSiA j fabulae Afltiphanis : mfi una eademqtu 

fuit fahula , *A p it «t 0-) ( uifctipta* 
*AfKifffKaoc^ lUftr Menippi. *Afxt0*iActov ws^ftiwfof 

firipfit Timon Phliafius. 
^ApfAknov , poema epicum Tbeopompi Colophonii. 
^AppihS^toc K* *ApiTToyti70fv. vidt Scolia, num, lo-i}. 

XV. 695.3. b. 
*A p7ct{o/tAcrif, fahuU Antiphanis» 'Ap««{j/<«rof^ 

Philemonis. 
^Appn^hfot S Avhnrfif ^ fabula Menandri. 
'Apriy jif, libiT Eratofthenis, hifiorm arpimentu 
^AfripLtSof ^^fJiM ^ inetru aufforis ^ XIV. 636. d. 

^AfTtfJiif^ fabttU Ephippi comicL 

*Apr o^oiixb; & 'ApToxo^^mbry Ubri (five is unus 

idanqtte Hherfuit) Chryfippi Tyanaei: uem^Apovoiif 

mXc^ Hhcr latroclis. 
*Af7o^»Kift(^ fabula Hermippi. 
iffp} "ApTov » fcriptum Polemonis Periegetae. 
*Ap^<A.<iofy dialogtts Antiftbenis: &fah. Eurtpidis. 
*Ap^/Aox^oiy f^ttla Cratini. ^Apy^lhoy^oc y fahula 

. Alexidts. ' 

9ffp) *Ap^iA6^ov fcripfit Apbllooius Rhodius. 

wtp) Tii!r7«p'*Ap^iA&^tt A-^^yt^ifnc anvTihnf^ Cher Ari' 

ftophanis Grammatici. 
^Vfpl rSf np* ^Apyi^jTw^ ^poLTrSf fciipfit ipfe nofler Athe* 

naeus. (iA ind. AuSorum fub voce Atbenaeus cornge 

^Apyiie^jr^ , pro nundofo ^Ap^iwTou, ) 
*A p ^ 1 r T p ct t if , /tf^iiAf Antiphants. 
• 'Ap^uTct jSier: tfii^r Ariftoxenus muficus. 
"'A p ^ 0» f , fahttla Antiphanis. 
*AaiA^ vil i T«r *A€ia,c irtpiirynaic ^ auBor Hecataeus 2 

hnffiehnc^ 
mp) rSf if*Aal^ v-iiwf fcripfit Philoftepbanus. 

wtp^rSf MMTk Tnf 'Ar/«tf 9^o>y» liber Cteflae. 

«-fpi 'Ao-Zctr {five 'jrtpiirKovc 'Ao-ictr) Mnafeae PatrenGs. 
'Ao-lctf trtipA^jrhovc five »jrtpiirKovc y Nvmpthodori Sy- 
racufii. Item Nymphidis Heracleotae*^wc^r *Aa/ctr 

P3 A}o I N D E X 

'ArtdLf 'jrtpiiyna^if^ Hecataei Nefiotae. o riiif 'Aritff 

^gpitiyriTULhf ^ Ifidori Characeni. 
'Arlctf rTfitt/Lto), auflor Atnymzs, 
*A r f ct T I JL flt foripjit Agathafchides. 
'AritifTt^^ S *0/tAn/)of , ^^K/a Metagenis comicL / 
*A€Khfi^ioKKiiS nf^ fabula Alexidis. 
*AffKhfiwi>if^ fabula Antiphanis » & Philetaeri : ittm ear^ 

men dithyrambicum TeH^llae. 
"AtfffjLATA mcmorantur Alcmanis, 6* Thaletae. Item^A^ 

Tifd.ifof ^fffJLA anonymi « XI V. 636. d. Ei iKa^k off* 

fAetTA Seleuci , XV. 697. d. 
^hcTAKiivr iKk, carmen epicum Seleuci Emereni. 
*A 0- 7 et r /ct , dialogus Aefchinis Socratici ; ittm Antifihenis. 
'Ao-^^r, Hefiodi poema, 
^tp) Toi; "A tf" T f f , libcr Telephanis. 
^ArTpotTfft/Toi, fabula Eupolidis. 
*A^7pohoylA, poiuna {^ut vuietur) epicum , Cleofirati Te^ 

nedii. 
'ArTporoft/ct, carmen , ciiius audor Hefiodus pcrhibtbatur* 
^kvTvroty fabula Eubuli. 
*Aff efir i tty carmen epkum Pofidippi. 
*k9»7o^ifttcKa,Ko(yfabula Alexidis. 
*'Aa-«T«i 8 *^inoTohn y fabuia Euthyclis comid. 
"A T «e X T «t (five ' ATAitToyf yXoivaAS ) fcripfit Philetas Cousj 
'ATctAclyTeti^ fabula Epicharmi , & Phprmi comici, 
'Ara, KAVTHy Jab, Philetaeri , & Strattidis. 
^ift) 'A T f A f iitf r , oratio DemoAhenis. 
*A7tif, Hoc titulo libros hifioricos de Antiquitatibus Atti- 

cis cdiderunt Cleidemus, Demon, Phanodemus, Phi* 

lochorus. Efi vero *A t A) f etiam dtulus comocdiae Ale- 

xidis. 
*ArA<tyTiit^r, diaiogus Platonis , idem qm aftas Kpir/tff . 
*A7 ptiS^Sv KttAoS^ofy anonymi auSioris poema epicum , c/r.2- 

tur IX. 399. a. n, ubi quidem *HpeiKhtiSSv pro *ATpf 1- 

J^Sv legendum Cafaubonus contendit : fed 6* alibi eodem 

modo citatur 7hv rSv 'krptiSSv ToiiiffAf Kk6oSov, VII. 

181. b. 
mft) ^A T T «t A ir 'IfTopieti : auSfor Neanthes. 
^fihf "A T T «t A y i^if toaJ^ , Polemonis Periegetae. 
'ATTiitei, hifioncum opus, cuius auSlor Ifier Caliimachius.' 

Citatur etiam Philetas iv 'k77lKo7f , fid ibi iv *AT«t*Toi^ 

utiquc corrigendum videtur. I T I T U L O R U M. a}i 

*Arrin,k ire/bttf7«e, ( S yhS^^Ai^ ) Nicandri Thyatirdntf 
& PMleroonis grammatld, cuius tiiam dtantur 'ATTiaue) 

*A T T in flt ) yhScffAi , 6* 'ATTiJue) 9»^«) , Tbeodori graoM 
maticL 

*Ar7iKif hctxiKrov Kbri, Cratetis critlci: cuius etiam ci» 
tantur 9r§p) rSf 'ArriM,ii( Ki^svf lihri, nefcio an iidtm 
cum fuperiortbus. ^gp) 'ATTi*iir ^pofft^liA^ « Trypho- 
nis liber. 

Avyn, fabula Eubuli, Euripidis^ Philyllii. 

AvKnrhfy fabula Anaxilae y 6* Antiphanis. 

AvAiiTp)f, fabula Diodori Sinopenus. Kvhnrfic ii 'A^|9ir« 
9&per , fah. Menandri : cuod vero KvhnrfiSn etiam per* 
hibetur dusdem Menandn fabula 3 id Gbrarii errore com^ 
mijfum , if kyKnrpUi pto jr kvhnTpih fcribentis. AvhnrftU 
fi ^iS^vfjLAiy fab. Antiphanis. 

mtf) kvhnrav fyipfere , Archeflratus > Ariftoxenus » Eu* 
phranor, Phillis Delius, Pyrrhander. 

A t! A ) , fabula PhiKppidis. 

^cp) At/A^y ex profeffo fcripfemnt, Al(»on, Archytas, 
Euphranor. ^«p) hvhSv ka\ hpykvon , Ariftoxenus : eo- 
demque modo infcnptus erat tertius ex Tryphonis libris 
^tfl *Ovo(d.AffiSv. Denupu eiusdem Arifioxeni citatur Tsp) 
AvA^r rpiff$tt{ Hber p^imus^ quifortajfe pars fuit opens 
paulo ante memoran* 

Avptti ii McefcfAAxt/ttf , fabula Metagenis. 

«rfpi hvrApKgiAC fcripfit Alexis, nefcio auis^ 

AvrbhvKQfy fabula Eupolidis comicL hvroMMt ^pSrof , 
Euripidis. 

AirifjLohoiy fabula Pberecratis. 

AvrhpLoxoc ^Oivffffsvc , fabula £picharaii« 

A V T ^ V T&ASvy fab. Damoxeni. 

Avrov {vei 'Extvrov) ipSv ^ fab, Antiphanis* 

*A^po^ idov j fah. uiudem Antiphanis. 

wtp) *A^pofiffi»v fcripfit Terpficles : item Philaenis ^ five , 
falfo fuppofito iilius nomine , Polycrates fbphifia. 

*A 9 p J^ 1 T ly , fabula Theopompi comid. 

wQp) 'h<ppofirtif, liber Polycharmi Naucratitae. 

*A 9 p X i T v r T^orci) , fabuia Antiphanis. 

*A^«iXflb, hxftpricum opus , fcripfit Autocrates. 

*A ^ « I « r ^vvSttvrvtv , fabula Sopboclis. 

^Ay^Apvuij fabula Ari(lophaais% 

P4 
»3» I N D E X 

*Ax^^^^f^^9 fi^' Demonici comicL 

^Ay^ifiKtufj fabula Carcini poetat tragicL {Eodim ibiJa 

fabulam docucrat Philetaerus.) 
*k%tKKitiC ipei0T<() 9 fabula Sopboclis» 
m$f\ tic kxjfv^ivm ffKvrkKHf^ libdius Ariftopbams 

Grammatici* 

B. 

Btt^vK^ftAKk Jcripfit Berofus. 

BA|SvA(»yiei, fabuLt Ariftophanis. 

BA^vhdfiof y Philemonis fabuia. 

BtfK^eti, fabuia Antiphanis, Epigenis, (ubi quidcm dubia 

tuuii fcriptura) Euripidis, Lyfippi. 
B«xp(^f/c(, vii B<tx%i« , fabuia Epigenis. 
BatKX^'^^ ^ » Theoly ti. 
Bajc^)^, item ^KyJtot ykfjiofy & BetKyj^of (JLfncrifHf 

parodiae Sopatri. 
B^KAftTof^ fabuia Amphidis , & Diphili. 
BtL*}rTeitf fabuia Eupolidls. 
mif) Beto-iAiiet^ Tplf KkffoLff^fy Theophrafii Kbcr^ aiiu 

auBortm alu Sofibium pirhibtnt, 
Beto-iXiTr, fahula NicoOrati. 
B « 0* I A i 0» y fiiTee AAee^flt) , fiifloncum opus Anaximedis. 

B «t r p ee X, ^ ' > fa^uia Ariftophanis. 

IRthMpoq^hfTtif^fabuia Eubull, 6* Euripidis. 

B i p i r / xiy , idyiUon Theocriti. 

Tip) Bi^Aiodnxiffy {rc^iius , BijSAioSffXff ) Diodori Siculi 

opus, 
mtp) vvftLyoyic B i jS a / « y , fcripfit Artemon CaflandrenCs. 
^ip) yjpi\citiiC Bi^hivfy idem Artemon. 
Biof. AuBores: Antigonus Caryftius , Clearchus, Satyrus 

Peripauticus, 
irtfi Tov Tif ^Ehhktoc ^iov fcripfit Dicaearchus. 
^rip) Tof S^AKiToff Ket) fixfiT iKoif^ iibcr Theophrafiu 
B 1 ctf r / A , fabuia Antiphanis , & Theophili. 
Boia»Ti««^$', abcr Nicandri Colophonii. 
BoKvTio^, fab. Diphili. Quod vero Antiphanes etiam h 

Boiwritjf citatur, pcr errorcm fafium vidctur^ pro if Boi»tia. 
Bofc^uAior, vci Bo/x|St;Aitf r » aut Boptfii/Ktof ^ fabuia Anti- 

phanis. 
Bot/JcoAoi, Cratini y^^idltf. T I T U L O R U M; $)) 

Bov^fffr, fmbula Ephippi, Epicharmit Mnefimachi.^ 
Bovr<tA/ttr, fabula Xenarcni. ^vitoduf ii *ky^lw^ 

Antiphanis. 
mtfi Bt;^«erri0v fcrlpjit Damon: lum , Leo Byzantius* 
^ip) Bw/EAolr xct) m/0'ifr^i' fcriffit Ammooius* 

r. 

r £ itetf SetAettf'» , /d^tti^ Epicharmi. 

raXfltreti, /o^tfil^ Sopatri. 

retAfltrciet, ctfr/ne/z dithyran&lcum Philoxeni Cytherii : 

& poema epicum Callimachi ; itm , comoct&a Alexidis. 
r etft 1 , /ve TiLfJLof ^ fakula Antiphanis. 
r ctfi r , fabula Diphih comici, 'EAiyn ^ ^ <e |x o r , fab. So* 

phoclis. "ttfinf yAfA9f, Epicharmi. 'Ufkt ykfAOf^ 

fab, Alcaei. 
TttfviAnfnf^fabuia Alcaei, Antipbanis, Eubult. 
r<t^rpoAey/A ve/ Fcttf^rpoyofi/et, pOfiivM cpicum Arche* 

firati ; ante quem rarr^hoyiAf editam fidjfe a Terpfiooe 

ait Ciearcfius, 
r«t^rpa»y it KroiSk vel Kroitftif , fiUfula Antiphaois. 
Ttirofif^ fabula Cratetis comici. 
Ff AoTot kTopLfnfjLGftvfjLitTaj Ariftodemi, 
«-»1 r f A /o u , /i^er Theophrafti. 
Ff Aoir, /tf^ii/ti Sannyrionis. 
TtftAhoyia.i^ aukor Hecataeus Milefius, 
Tipetfofy poema epicum Euphorionis, vei Archytae» 
Tt pyiBtof^ Uber Clearchi , dt Aduiatione. 
TtpofTofJLotftA^ fabuia Anaxandridae. 
T$t»yptL^in.k vel TtetypA^ovfitfA^ Straboflis. Item^ 

TtofypAK^vfjLtvA , Artemidori. 
Ttt^pyiKA vei ^f p) Ttet^yiKSf , fcripfere , Aefchylides » 

Antiphon, Dionyfius Uticenhs, Nicander, Quintilii 

fratres. 
TttfpyiK^hf, {/cii. ?ioyo<, ) Uber Androtionis aut Philippi 

aut Hegemonis: ac nefuo an ifti omnes eo tituio iibros 

ediderint. Porro eodtm ntulo iibrum edidit Dorioil* 
r f «p^o i , fabuia Ariiiophanis. 
TSpAf^ eiusdem Anftophanis/2r^ii/(f. 
rifpv6r«r, fabuia Ephippi cottdci. 
Tnpvof)f^ carmen Steiichori. 
TnpvrkJ^tiff fabuia Ariftophaois : item Antiphanis , fi vtrd ft)4 I N D E X 

fcripiura, VL 261. f. de ^ua haud immenio duhitdnt vim 
doai, 

Trif TipMot j Eudoxi opus, 
' T iyAPiif 9 fabula Crattni iunioris. 

TiyetVTOfjLtiy^iec, una ex pdrodiis Hegemonis* 

§if tW T kAviLov v/jLvof , auBor Euanthes. 

T KAviLof ^ fahula Eubuli. T kavxo^ irhfriOfj Ae« 
fchyli. 

T^^SffffAi & Ai^ttf, vide Cafauh, ad Vl, 8i. f. Qofib* 
graphi 6* Lexicographi ab Athtnaeo laudantur td fm: 
Amerias, Amcetus, Anticlides, Apbllodorus Cyre* 
naeusy Ariftophanes Byxantius, Artemidorus^ Qei- 
demus, Clitarchus, Didymus, Diodorus, Dorotheus 
Afcalonita, DorotheusStdonius yEumolpuSyGIaucon, 
Heracleon Ephefius, Hermon, {nifi hic idem eft cum 
Hermonade,) Hermonax, Marfyas, Neoptolemus Pa* 
rianus, Nicander Colophonius, Nicander Thyatir^ 
nus, Pamphilus» PartneniuSy Philemon, Philetas, 
PoUux Parianus, Ptolemaeus Ariftonici, Seleucus, 
Silenus, Simariftus, Simmias, Theodorus, Timachi-. 
das, Zenodotus. 

De Atticis G\o^% fi^Uatim , videfupra, fuh lit.hm 
C r e t i c a s GloiTas fcnpfit Hermonax , & Hermon, 
fi modo hic alius eft ah illo : \ i zWc^ S fcnpfit Diodo« 
rus : L a c o n i c a s , Ariftophanes Byzantius. R h o- 
d i a c a s , Mofchus. De corrupta dictione 
fcTtppt Didymus. Rariores didiones apud Hiftoricos 
occurrenus interpretatus eft Partbenius. Conf infra^ in 

TvifAAiy ouae Epichzrmo falfo trihuuntur , funt Axiopifti« 

TitiTSf^ fahula Ariftomenis. 

Tova.i vide 'A^pocTiT»^ yovAi : Mov^Sf yovAi : UaAf yotAi^ 

Topyietf^ diaiogus Piatonis. 

^fp) Vofyiov^ Hher Hermippi. 

Topyovif^ fahula Heniochi. 

T kfyviof^ {fi vera ifta fcriptura) fahula Antipbanis* 

Topyet^ carmen epicum Simmiae Khodii. 

Fpcttf, Pherecratis /^tfiii. 

rp«(/E<tfxceTi/io^oi^r, fabula Apollodori Caryftii. 

TfApLpLtLiiKi TpeLy^S^iet y five TpkfJLiJLtiTtKh ti^pUf O^ 

liae. 
X ^ « 9 ii , fahula Alexidis. T I T U L O R U M. %yi 

(iTif) Tptt^Sf^ cx vulgata firiptura , Ubtr Clearchi : fti 

Ttp) Tpi^m uhlqtut legendum.) 
wtp) r p j 9 <v V > Clearchi fcilptum^ 
twifi 7QV Tpvftioy {Jtve TfVfiov) ^kfxhKKetfof fcnpfit 

Hermeas. 
T^Z^jrtt^ fabula Platonis comici. 
r u y <t j « « To j , fcilicet Mlfjun , Sophronis. 
TvfATKtf ttS rkf Mf q^ttfr) ir/fi^cti , Jic infcnptus unuf 

ex Sophronis Mimis. 
TvfAiKOKpATitt, fabuU Alexidis: itcm Amphidis, ni 

failunt libri. 
TvfttiKOfitifitif faiula Amphidis» 
TvfttiKSf «ATctAo^or, Nicaeneti« 

A. . 

A«i<r«xor, fabula Ariflophanis , & Eubuli. 

AtnTctKtiCt Ariiiophanis fabuia. 

wtp) AAK47<»fj Bbri Andreae , & Theophrafti. 

AAKrvhiofj {vulgo olim fatpius , AtLKrvhoi) fabula Ale^ 
xidis , Menandri , Timoclis. 

A «t A ) f , fivc Akhic , fabula ApoUophanis. 

Act r ctV» , £unpidis fabula. 

Attf Ai ^ t f ^ fabula Aefchyli trapci, item Ariftophanis, & 
Menandri conucorum. Itm^poema dithyrambicumhiel»' 
nijppi(f»s. 

wtfi) rcw AA^fiKSf &ye^fenf^ vel wtp) rSf if^^^i^ff m* 
fnyvpsmf^ fcripfit Protagorides. 

Ak^fic tf AiTvtpffetc , Sonthei trapci fabula* 

AtiWfoKoyiA» Archeftrati; ^uae alias TMToohoyiA, Inde 
^ ^siTfohoyoc nominatur Archeftratus, L 29. a. 

A tlv fof vel Atl^jTfA fcripfere : Chaerephon ; rCyrebion , 
ex vulgata fcriptura , VL 144. a. fed vide ibt Animadv.) 
Hegemon Thafius; Lynceus Samius in Epifiolis «Tff- 
^-rnTfxetTf ; Matreas (five Matron^ Pitanenfis; Nume* 
nius Heradeota ; Philoxenus Cytnerius^ pro quo norn 
nulli Leucadium Philoxenum nominant ; Timachidas 
Rbodius. 

m^tf) Af I o-i/tfifAoiricer: 4ii&r Antipater Tarfenfis» 

^f AToi, carmen Antimachi. 

wtf) rSv U At\<fiSf avKnMfrtff ^nfJLirtify Uber Theo- 
pompi comicL 
H« IND EX ^«^«.lAfVuf I* mhTAVpof , fabuU TiiiiocIi&» 
4ij-,u»Ti( MfA^tri^^Vy Euripidis /^tt/j. 
^inA^Kimf^fabula Andphanis, & EubuU. 
^m\*ik*Kimf§iA^ hi(ioricum opui Hdlailici. 
^ifMck^ fabula Ariftophants. 
jknAiA^ify Cratini /tf^tf^f. 
«^«Aitfnbf, oratio Hyperidis. 
AwMkfy hiftoricum opus Semi Delii, plunbus lihii 

pnkenfu/n. 
AaAior, fabula Philoftephani. 
i> » A f op r 'jroxtnitLf fcripfit Ariftoteles. 
^ i A • r 9 ( nifi Aifi9f Ufcndum , ) fiAula Timodis.' 
jMTk AnfJLA^oVj oratio Hyperidis : item LycurgL 
^Vftiirifp. In tam Scolion, num, 2. XV. ^694. c. 
ms Tif if *£f(jnifif /SnfjLtiT^A vfjLfof , Lafi Hermioaeofis» 
XiwiJLnrfiof ]i ^iKiriLifo€^ fabula Alexidis. 
vff^) Anfinr^iov roi ^tihnfit^f fcripfit Afdepiades • rm 

*Afihv. 
Avfcf i^pctrce, Recenfus y^r^ra confignaius boaorum pu* 

blice venditorum , XL 476. e. 
Anfjnovfy^bty fabula Antipbanis. 
AnfJLOiy fabula Eupolidis. 
AnfJLo^Arvfoi {fivc rcSUus, Aifm r«Tvpaf,) fabuU Tt» 

modis. 
mttrk AnfAocSifovf^ oratio Hyperidis. 
AnpLo^TAiy fabula Hermippi , {pcrperam AnpLSreii j in Indm 

auSorum.) 
^fbf Atttyh^Af i^jri^roKn « Ly ncei SamiL 
Ai^&ohofy fabula Nicoftrati. 
Ai<t/oy«t), fcil. ^iKoah<p6tf : aufforts , Nicias NicaeenCs» 

Soucrates» Sotion. Soficratis opus etiam hoc titulo o- 

tatur , ^ikoffi^otf liai^oy^n, 
w§p\ AiAiicnnf^ Uber Adaei MitylenaeL 
wtf) Aiotirnff Hippocratis liber, qui & aHis diverfis tituGs 

infcribitur. 
9if) Af«tAixropv fcripfit Dionyfius lambus , 6* Parmeno. 

9-fp) rnf ^khi^teftfidtf fitthiiLroVy Demetrius Ixioa. 

^-ffp) Aeop/cTof , fcil, fiAXiKTov , Artemidorus. 'jrnfi rir 

^cifjueixnf fiAkiKrov , Apion. 
AtiKoyoiy Platonis, AiAAo^of 0T;fAiroTf xo) , PerfaeL 
AitL fJLtipr AfovffAy fabuia DipbilL 
Aiafi«pr«tira»r, Arditdici fabuia. T I T U L O R U M. 137 

AltftpijSctiy dtsputatlones , Ariftippi. 

tjnp) Tolr KA7k T^ovf A 1 « <p p 5 y , iiher Theophrafti. 

^ifvfAAi^fahula Menkindri. kiknrfitt 8 Aifv(Aai^ /ah, 

Antiphanis. 
AiiviJLoi^fabula Alexidis, Antiphanis, Xenarchi. 
vifi At^tLC%«tKt5fy Cary flii Pergameni opus, Eodem 

ptrtintnL ^kvetypA^^L) S^pAfikT^v Artfiophanls By{ant. & 

CallimachL ■ 
AiivpAfifiot y {ipfo hoc tituio) commemorantur Amx^ndri» 

dae, {conf Ind. Aufbr. in Ana«andrides,) Cleomenis 

Rhegini, Licymnii Chii, Teleftis Selinuntii , Theodo- 

ridae Syracufii. AIU dithyrambici poetat paffi^ lau^ 

dantur. 
AitvpttfjL^ofj comoedia Amphidis* 
^tfi^ AiKAioffvptie^ liber Heraclidis Pontici. 
m p) AtofVftttKov ffvariuATof fcripfit Artemon. ^ 
AiovvfAxi^AfS^fOfj fabula Cratini. 
AiofV9tk{ovffAty Timoclis faiula, 
Atofvffikt^ au{lor Neoptolemus Parianus. 

AtofVfftof^ EubvLlifabula, 

AiifVffot^ fabula Epicharmi. 

AtifVffof ^ fahula Aridomenis comlci , Chaeremois tragicj, 
Timoclis comici, Athfvvot S SffAgA» , Eubuli fkbula* 
Adfvcof 'ir^rce 6» Itvn^f , fabulac quae fub Magnetis 
nomine circumferebantur, 

AtopvrT»fm yide Soprxior. 

AfrKictoif Antiphanb /a^ii/is* 

AoKe^f^ fahula EuDuIi. 

Ao^K^c n Howjrv^ovffA , fahula Alexidis» 

'src^ r5f AovhtKif ^o/JfjMf , audor Caecilius Calafiinus. 

AovKoStfi^Keikof^ fahula Pherecratis. 

ApttKhfr to9 y Timoclis fabula. 

ApifJt^tira, S NfojSor , fahula Ariftophanis. 

ApeLfJiiretf kfa,ypei<^M Fide *kftiypeL^eu: item ^f) Ai» 

ApeL^iretyeiy^f^ fabula Antiphanis. 

ApeL^irttt tf tievKA^la. , fabula Alexidis. 

ApATir iS^ee y Cratini fabula. ' 

Apeinriifif^ fabula Alexidis. 

AvfJiiLifitt fi KeLpvkrtSif f poemd ditkyramhicum PrattfUie^ 

Avffipoe^ fabula Antiphanis. 

Aif^KOKoij /abula Meoandri, & Mnefimachi. 
ai» I N D E X 

^iTwfATOf^fjkalt Antiphams, & Epcrads. 
^mfmf», Anciphanis ^■Zi* 

v«^i s^^iSof » foL SmJMiw^ fi^vfi^ Arteniidonis Ari* 
ftophanius. *E«yT^r vmKif^ fabula Damozeni. (cmf. AvrVi & Av* 

*£fltvT^9 Ti(4;vpwlA0of ^ fahula MenandrL 

«Yf) *Byyv9nKnf ^ oratio Ly fiae. 

^EyKaKwT ifjLgfof ^ Anthippi conud fjkmU. 

*EyKKiiofjL§fAtf Sotadis coimd. 

*EyKiifjLiof NflciXo^ fi^pfi^ Alcidamas. *Hp««AMr kyK. ^ 

tUtyiSof iyx. vide fub lu. H. 6* A. Item ^nif iyKmfU 
^^yX^^ «8c) KiiSttfi &c. Scolion, num. ai. XV. 695« e» 
*LyygtplSiof^ fabula Menandri, 6» SophilL 
iFifi ESiO^TSv , Ubcr Mnefitliei MedicL 
^EBfiKeL) ovoyLA^Ui, otms grammatlcum Callimachi* 
*E6fSf ofoyLttaiAi ^ Hellanici opus» 
Eidc i^f, ovoTof Ttf h iksetf^Tor &c* Scolion nMm. & XV. 

694. d. e. 
£i0f hvftt Ktthii yifolfjLm^ ScoK num, 16. XV. 695. C 
£ i X f 1 8 1; I «t , fabula Nicomachi comicL 
£ I A 0» 7 f r , (yTc corrige in Jnd, Au(l,voce Eupolis , ubiperperam 

Eihoiif : ) Eupolidis /Iz^i/A:. Praeterea eodcm titulo, {nifi 

quod LiAofTf f leni fpiritu fcribitur) ciratur poema , nefcio 

quod, anonymi auBoris, IX. 400. c. & XIV. 638. e. 

at pofleriore qttidem in loco vetus membrana habet Tour 

'lAf«T«t< {non EiAtvTfltf) ^fToitixd^f. 
E i p if r if , fabula Ariftophanis , & Theopompi conuci. 
ii Eif T^ ^p^Ap, fabula Alexidis. 

Eiattyofyfi ^fp) *\yaBaf ka) KetKolr, liber ChryfippL 
Eia^o t Kt l^fJLif of^ fabula Alexidis. 
*Ek yif yjph KctTtSeTf 'jthoof &c, ScoL 8, XV. 69 j. a« 
'£ic«tA», carmen epicum Callimachi. 
'£ ic «t T if , fabula Diphili comici , & Nico(lrati« 
^KKfipvTTofJLifof^fabula Alexidis. 
'EAjtAifa-iet^ovo-cti, Ariftophanis fabula. 
^EK^wetfjLATowot^hf ^ fabula Alexidis. 
'EAf^f Tfit, {vel *EAfW«ti) mtf/j/i/r Alexandri Aetoli, Ar- 

chilochi, Callini, Critiae, Dionyfii Aenei, lonis T I T U L O R U M. S39 

Chii y Melanthii , Theognidis , Xenophanls Colo- 

phonii. 
*£Atfvif, carmen Stefichori, & comoedia Alexidis. 
*EA|y»r y^fMf^ fabula Sophoclis. 
/EK§vn<^opovvt§f^fabula Diphili* ^ 
^ip) rw §v *EKivffTvt iJtv^Tnfioiv fcnpfit Melanthius. 
.^-fp) Tov iv *E?itKSvi Mot/o-c/ot/ , Amphion Thefpienfis. 
*EAXaJfJ(b(, Itber Polemoni vtlgo trtbut foUtus , fed' haud 

fatis certa fide* Vide Ind, AuEl, in Foiemon. 
9-fp) Tov tiif ^EhhtLtoe fihvfcripfit Dicaearchus. 
*EhKnv tKk vtl 'E?iXmjut) t9tofiu,t citamur Callifthenis » 

Neanthis Cyziceni , Theopompi Cbii , Xenopbontis.^ 
*£AX)}r)r, fabula Alexidis. 
^-ffp) %h>iiiivtffii.ov fcripfit Seleucus." 
*£A^)r 8 Uhovrof ^ fabula Epicharmi. 
'EiJL9rt(A.*Tpot(jLivtii MenMdri fabula. 
*E/Lc 9- oANy Ephippi cormes^ 
^EfJL^jropof^ fabula Diphili , & Epicfatis. 
'Ejbi^t/A/ou *tok4(jlov libtr tertius , Socratis Rhodik 
*Er AmA^ iror htKrt &c. Scolion, num, 3. XV. 694. d. 
*£r (JLvprov KKAi) &c. Scolion 10. 6* 12. XV. 695. a^ 6* b. 
'£ r « > f ^ r 7 f r y fabula Diphili. 

m%^ \vi^^oiv otsfpm fcripfit Amphicrates , itan Megacles. 
mp) 'Ertovffd^jbiot;, Theophrafti libcUus. 
*£rf xfftf-ct/xf r Sh i^vK^fjLfff&A &c. Scolion 5. XV. 694. d. 
-jffp) rSv *Evvlpotv^ five inpi rSv iv ^^ypS , Clearchi liberJ' 
'E'^«tftf Tpo f , paroida Homerica Hipponadis. 
'E^iyw^tf rov &toJ'»plS'ei /jiihovf iif rlv "fyona^ auflor Dio- 

nyfius Gracilis. *^ny* *Pe/fctx&^r Af ^f (vr , au^r Mo- 

fchus. 
*E^viynrtK\t^ liber Anticlidis, item Cleidemi. 'E^ir^Jrr. 

rSv *'I«ro^ jyfltfA, DidymL Conf. ^Pivre^yiffUf. 
'£ • p T flt , Egicharmi fabula, *£ p t £& ) , Platonis comici. 
^tp) *£ p T 00 r Myvwrii^v fcripfit Nicomachus. 
^E ir if . Hoc titulo citantur carmina Afii Samii. Conf. infra , 

Kvfrpttt. 
*Eir iyovot fabula memoratur taclto poctae nomine , XIII. 

584. d. Docuere auum ^Evtyovovt Aefchylus & So- 

phocles. Vide Animadv, ad L c» 
*£irf>p<tA^/ExctTflt, plurali numero , laudantur Callimachi , 

Hedyli, Mnafalcae, Nicaeneti, Phalaeci, PoCdippi^ 

Rhiani : de quibus vide Ind. AuBor. 
A40 I N D E X 

Proiter iftos aliorum (ingula Epigrammata paffim dd^ 
ponuntur: vtluti Aefchrionis Epi^ramma in PhUatnidtm ^ 
VIII. 335.C. d. Aefchyli e;7i^, quod ftpulcro fuo infcriii 
Voluit, XIV. 627« c. d. Archilochi , In ft ipfum, XIV. 
617. c. Archimeli , w navtm Hitronis , V. 209. b-e» 
^ Choerili, in Sardanapallum , VIII. 336. a. coil. XIL 
529. £• Chryfippi tplgramnia, quo in mtliortm fcnttn^ 
tiam mutatur id quod iardanapalH ftpulcro infcriptum ptr» 
hibtbatur, VIII. 337. a. Critiae , In laudtm Anacrton^ 
iis, XIII. 600. d. e* Doriei, in MUontm Crotianatam^ 
X. 412. f* EuripidiS) in matrtm quatcum iihtris txvt^ 
ntnatorum fungorum tfu ptritrat, II. 6i. b. Herodid 
Babylonii, in Grammatuos, V. 222. a. lubae rtgis, 
in Ltonteum tragotdum, VIIL 343. f. Parrhafii epi^ 
grammata, optriius ipfius infcripta, XII. 543. d. e. 544* . 
a. XV. 687. b. Paufaniae , crateri infcriptum in tenf 
pio By^antii, XII. 536. b. Platonis philolophi , in Ar^ 
ciiaeanaffam meretricem , XIII. 589. C. Pytheae Arca« 
dis , prttioforum pocuiorum muititudine gioriaruis , XI; 
465. d. Simonidis. vide Ind. AuBor. h. v. Sopho* 
clis> in Euripidtm, XIIL 604. f. Thucydidis, in Eu* 
ripidtm, V. 187. d. 

Porro adponuntur pajfim Epigrammata anc^nymoram 
auflorum : vtiut iiiud in Abrotonum , matrem The- 
miiloclis, XIII. 576. c. In Arcadionem, nimio me* 
ro haufto mortuum, X. 436. d. In Bacchfidam Sicyo- 
nium, faitatortm 6» muficts magiftrum, XIV. 629. a. 
In Bacchidam quemdam , qui, SardanapaiU vitam vi- 
xerat, VIII. 336.^. In Cxmnwm poetam , bibacem , 
II. 39. C. In Cupidinis ftatud ad Academiam pofitd, 
XIII. 609. d. In Eleos, X. 442. e. In Erafixenumy 
bibacem hominem, X. 436« e. In fepulcro Laidis in 
Thtjfaiid, XIII. 589. b. In Philetam Coum, macie 
coriftBum, IX. 401. e. In poculo a Myt catiato ff 
cundum Parrhafii dtlintationim , XI. 782. b. (/?j^. 21^, 
noftrat tdit. ) In Thrafymachi fophiflac (epulcro , X. 
454. f. In Timocreontis Rhodii fepulcro, poetae 6» 
athletae , X. 415. f. 

wsft^E^iypAiJLiJLATetv fcripfit Neoptolemus Parianus. 
'jTip) reh K€trk irohsif ^ETiypetpLiJLArcav ^ Polemon Pe- 
riegeta. 

•Ev/<r«i;por, fabula Alexidis, & Theophili. T 1 T U L O R U M*. 141 

^E #*! ^nfAiit I , /xW lonis Chii. 

^E^iKhiia^teif libros fcnpfit Socrates Cous. 

'^«'iJti^AiJ^cfy poemation auod Homero adfcrititur» 

^£<r{xAiip«f, /^tf^t Aiexiais, Diodori SinopenQs, Mer 
nandri« 

^E^-ixbr JtyjtAor, VII. 277. e. /1. 

MT« ^E^-iKtt/pou jSi/S/Jfli » Theotimi {fivt Diotimi ) 
Stoici. 

^^«'lAit^fttfril BkhA^^a, » ^^ir/if Pherecr^tis. 

^ETlr/xioF fiV Scvf-fjSior, «iK^ur Callimachu^. 

^ETitf^roAoti, £piftolae , gtnerali nniio citantur : < Alexan- 
dri , EratoAhfenis , Hieronymi Rhodii , Lyfiae orato- 
ris , Metrodori, Platonis philofophi^ .Speufippi. Si'- 
pUatimt Alexarchi Epiftola ad Cajfandrtnfes , miro idio» 
matt fawta, III. 98. e. Dionyfii tyranrd , ad Sptufip^ 
pum : Cpicuri ad Htrmarchum : Eratoflhenis ad AgttO' 
nm Lactdatmonium : Hippolochi ad Lynctum : Lyncei 
Samii iB^irro^) S^Bi^fmiKo,) (IV. 128. a.) ad Hip^ 
polochum , ad Diagoram , ad Pofidonium : Mnefichei Afr- 
dici Epiftola ^sp) Kotic^fifffjLov : Olympiadis, ad Altxan* 
drum : Parmenionis Epii^ola ad AUxandrum : Polemo- 
nis Epiftolae ad Attalum & ad alios : Theopompi , 
ad AUxandrum, *jMfi) rif Xikr. Dtniqut gentratim mtnuh 
ratur rh r^f *Epu7 iKaf 'ETriffToKSf yivof , XIV. 639. a* 

^E^iff^ToAie), fuit etiam titulus fabulat Timoclis comici» 

'ETitf^ToAN, titulus fdbuliit Machonis. 'E^i^-ToAJf ti "K^t^* 
roi^fahula Euthyclts. 

'^«'iTct^ior, Iliados Homericae libtr 4'. 

^tfk *EiririiSiV(A.ctr»f iTiffTohh f Epicuri. 

^EiriropLOL^i Zenodoti grammatlci, 

"E^-iTpfirorTffr, fabula Menandri* 

^E^iTpo^^or, Alexidis fabula, 

*Eirix^fp^f^^'^^^ 9 fabula Timoclis. 

mpi ^Ewi-x^oLpfjLoVf /i^^r Apollodori Athenienfis. 

*£tt 0t M enjSAir, fahula Aefchyli ; ittm Alexidis & Ani^ 
■ phidis comicorum, 

wtp) Tfr *E «* T oL So<^r , libtr Hermippi Callimachii. 
•src^^Tou^EptcTotf^flsroi/r 'Efiiovfcripfit Timarchus* 

"EfytL^ Hcfiodi. 
'EptTpiJi^r, fahula Alexidis. 

*^£ p 1 1 y fabula Amphidis. ''E^itci n narfvy)f, fabuU Ale- 
xidis. 
Pars L Q 
24» I N D E X 

^Epiff SophodiS fahuia. ( Olim Tpif edd. ) 

^pbf^EpfJLetpy^of ivtffToKeL)^ EpicUfi. 

iU *£p /x f I c& r , hymnus Ariftotelis. 

*£puNf , tragoed. Aftydanaantis : iiem, poema EratoftheniSk 

«srfff TMr*£p(/dp£( ^oLhAffa-nf fcnpfit Pythagoras hifioricus. 

^tfi jSv^Epv^paf i0TOD/eei, Hippiae Erythraei. 

tif '^Ep&TA pLtKof : audor Theodoridas : forfan etiam Phi^ 

loxenusCytherius, XV, 691. d. *Ei,i\ynffis tw 0i^ 

iapiltL (jLiKovf th *Ep. Dionyfii Gracilis. 
^fpi ilv "'Ep fliT flt , {five *EpeiTtKkf ifnffioKks , fi nSle acce-' 

pi) fcrlpfit Afopodorus, XIV. 639. a. 
'£ptfTixeL, Bacchytidis carmina: & carmen epicum Capito- 

nis Alexandrini. ^Epeynik pLihn ^ Cleomenis LamynthiL 
*£pa»Tix et, vel 'jrip) '£pflmx5r , folutd oratione fcripfere Ari- 

ftoteles, Clearchus, Heraciides Ponticus. 
'£p«TiJiet opLotA^ Ariftonis Cei. 
^ptuTiKA) AKpoi^sit: auHor 'Protagoride^ 
*EpotT ika) iviffTofid) multorum , XIV. 639. a« 
*£p T I xti W^rii , Sphodriae Cynici. 
*EpofTiKOf^ liber Theophrafti. 
*'£a-TiF ipLoi ^KovTof &c. Scolion Hybriae Cretenfis. 
^fp) '^T * ipSf^ five Tsp) tSv 'AOwFiftf-ir ^ETcLipiS^av , fcripferc 

Antiphanes iunior, Ammoniiis, Apollodorus Athe* 

nienljs , Ariftophanes Byzantius , Calliftratus , Gor« 

gias Athenienfis. 
^Et t p 01 ovfjLtVA^ carmen epicum Nicandri Colophonii. 
'jrefk *Et€ po<peiviAf tSv ofJLoyivSv , liber Theophrafti. 
*£Tt/^oA.o^ieti, five Tip) *Etv fjLohoyiSv , aut 'Etv/iaoa oy ot;- 

fjLsvav lihri^ Apollodori Athenienfis , ium Demetrii 

Ixionis. 
EvAvS^piiA^ fabula Alexidis. 
Ev^oiKA^ hiftoricum opus Archemachi. 
£0|^ouAodf 6/Li^poTor, drama Sopatri. 
T^p) EvysviiAf libros fcrip/ere Ariftoteles, & Diogenes 

Babylonius. 
^f p) EucTcti/iAOFiec^, Theophrafti liber. 
Tip) Evih^ov^ liber Phanocriti. 
Eufp^fTeti, fabula Batonis comicL 
KetTA Evipyov ka) Mvtta-i^ov^ov y oratio Demoflhenis* 
Ev^vivifjLof ^ dialogus Platonis. 
Ev^viiKoi ^ fabuia Antiphanis. 
EvviiiAiy Cra|:ini drama. T I T U L O R U M. 145 ♦ «. tvrot/^or 3 "ErpetTtfirnf 9 fabula Diphili, rcnovata cditio 

rov ^ipifftJii-x^ovf, 
EipifjLATAyfiu irtfi LxfpniJLATm^ fcripfit Ephorus : itcm Sca« 

mon. 
^$fi tvffjrifov «flti ^oi^oKhiovf firipfit Duris. 
EvpvffBivff fabula Euripidis. 
T.v pvriS^ett^ fabula lonis trjgici. 
Lvpti^jrnf fabuia Eubuli , & Placonis comicL Eodcmque tituto 

citantur ctiam Mnafeae EJjDQ>Tlctxtt. 
tvpeit*!rnf ^i^iiynfftf , Hecacaei Milefii. 
£vp«7io(, carmcn ( lU vidctur) cpicum , Nicandri Coloph* 
EvfcaviaKkfcripfcrc Agacharchidcs & Mnafeas. 
'E^ffd^iee, fabula Pofidippi. 
'£ f f 0* I i6 X 66 , opus hifioricum, attSlor Eualces* 
*£ <p « 0* 1 f , fivc *E 9 ^ 0- 1 1 , fabula Menandri. 
*£ 9 « 0* I » r «p0i , hiftoricum opus Creophyli. 
frsf) rm if't^iff(j» rv^vfctf fcripfit Bato Sinopenfis. 
"E 9 » /3 1 , fabula Ephippi comici, 
^L<^n(JLspiSgf '\M^kyS'f,ov : auElores, Diodotus ErytbraeuS| 

itcm Eumenes Cardianus. 
'£ 9 1 0L ^ T if f , fabula Phr y nichi. 

Z. 

ZtLKvviot ^ {Jivc potius lAKvvitof) fub. Antiphanis* 

^ip) rovZivyovc^ oratio Ifocratis. 

Zivc KaKov/jLifof , Platonis comici fabula. 

Zsvf Tif&Sfj fab, Alexidis: cx nofira quldcm conicBura ; 

nam pro Aif 'jrifiovvrt ^ X. 441. d. ^ii 'jrifiovvrt /e- 

gcndumfufpicatifumus, 
Zifoivof fiiof, fcu 'jrift Z{myo< , aufior Antigonus Cary* 

ftius. 
Z»ypa<i>o<^ fdbula Diphili comicL 
'Wipt Zeiyfa<^etf ^pU *hvriyovof fcnpfit Polemo Perie* 

geta. 
7,»yLtof, vidc infia, Mfr i»r. 
'srsp) Z »a> r fcripfcrc Alexander Mynditis , Arifloteles , So- 

ftratus,Theophraftus, Tryphor\ Alexandrinus. 
Ztf«r iVropM, Aridotelis opus, 
'srsp) Zaetf fHopiaf, ciusdcm AriAotelis. Qa i H. 

'S;i>' '; 'tt 'lU<tf) yifitt^ ftbula Epicharmi. 
f»M >4»')7»f yeri/)/(n Chamaeleon Ponticus, li 
?ciificus, Theopbraflus, vift (TfvjKK/.» 4 
iiSitit, Chryfippus. 
}iitt*i*'*' ^o' ti"^ fubindt cuatur Archef 

rtMMyi*. 
y/'JX*P"'> (j^ '^fuX*fit)fabula Thcopi 
'H>af>i. /^«'•i Aefchyli. 
'^Jiak NixB^ccx") Ariilotelis opus. 
Vfpi rv' <' f"f 'mir.tit }iiKai*a.yi«it 'AfttrmM 

litfur fciipfit Adrantus / Andranius. 
vttilliwriTlieopbraAiofHi. vUt Ind. AtiSor.vtn 

*i]\<iT^«, fttbula Sophoclis. 

'^Kta.ttt, Aerchyli fabula. 

mt3t'Vtht».tif , libtr AriAophants ByzantiL 

'UAiar ^i>»', fttbula Ariflonymi comUi. 

'Hfiiafi^oi ciiimiur Promathidae. 

'JAala.t, (uyiLMt 'Hoiki, poiitia ctiiui auSor Hefic 

hibaur, 
'BtJ^ifpoema Soficratis Phanagoritae. 
1ifit.wi/t'lnffa,vtf) -> - - X li ft i * t "Hftlf, 
'HpcxA«i«, airmin tpicum, Diotimi, Panyalidis 

mi , Pifandri , Rhiani. 
wtfi 'HftiXKiitLt kifioriam patiiam fcripjit Nymj 

racleota. 
'H^aKAfovf iyxiiAttf fcTipfit Caucalus, £• MaR 
• M8"Hp«xAnK t,iyot , /pijfum Dpiu Herodort. 
'Hf axAHf,/Jiu^ Anaxaiidridae, Diphili, Philytli 

(honis. Etium Euripidis Hercules furens 1» 

'HpaKAitr dtatur. Conftr "^nSnf^f-Mt. 
'RfititKnt yeifiiif, fakultt Archippi. 'Hpa«Anr iit 

f4>, Sophoclis. 'iifa.xt»t aa.ivfM.tit , Attyi 

'HpxKAiir x.'F>i>V, Nicocharis/.iiu/j. 
*\Af iti t , fabuU AriAophanis, £• Tunodis. 
'Hpwirn, Epigenis cni)uci/>t3uia. 
'H pw A « y i (t , hifioricum epos Anaximandri iunit» 
'tifetf,fabula Diphili, 6' Menandri. 
'Ha-ia>r«i,/«tujld Teleclidae. 'Atioiot,fab, Ni 
'Hfiint) AJexidis Jabida» TITULORUM. »45 

"H^tfftf^Ttr ^ATv^tKhf^ AcbaLei fahttla. 
'R X^ > /«^«/«f EubulL 

0. 

eaif^ fahttla Hipparchi, & Menandri. 
BAKtLO^a^tA Sp>«9 earmen epkttm Pancratis. 
BkktLrTiC^ faiu!a EKodis comicL *EinKiff(Ji»f S OetAAr- 

fftt^fah. Pherecratis. Vi m) dfcAAo-tf^ct, Epicharmi. 
wif) ^Afttff((A.tif 9«p/uflucdN» fi^pfo Diocies .medicus. 
eA(JLvpAf^ fah. Antiphanis. etfEfu^fif vel 6«f(Vf«r, So« 

phoclis. 
BttvfjikfftA^ Bhtr Ariftotelis. 
9rf p) Qav(jLAffi»fy Polemonis Periegetae. 
8f ct/rifror, dlaloats Platonis. 
B f « p ) , ^^. Epicharmu Co/v/. BietpoL 
O f « T p I X ^ v^ofjLfiifJucTA fcripfit Neftor. 
6f ctrpiicik irrdp/ce, lubae rrgij. 
irifiQifJLiff-roiLKiovf jul\ SovkvIISou m) Ilf pmx^fur » fi- 

for Stefimbroti Thafii. 
6 f « ) , fahttla Hermippi. 
M7k Sio^ifjL^ov^ AiKtotf^ oratio Lyfiae. 
Bio^hptiroc^ Alexidis fahttla. - 
Bio^opovfjLifH^fahula Menandri. 
m-ifitrSf m^ApkQio^pk^r^ if roTf 9ifi *)AiZf &c. fcripfU 

Adrantus. 
6frfio<^opf«{our«i, fahttla Ariftophanis. 
Bi^fjLO^ iooCf fahula Dionyfn{Sinopetifis, lU nohis vidt^ 

hantr. ) 
wifiBi^fttKiAC xct) A^eykr/cfuy/?/ Bato Sinopenfis. 
6fTTceAiiCflt, hifioncttm optts , quod Philocrad tribuimr, 
BirrAkSfwoAtTiiA^ AriAottlis fcriptttm: item Criciae« 

pro qtto perperam lut nobis quidem videhatttr) Cratinus 

vulgo nominjtur, AlV. 663. a. 
wipi BiSffcrinfit Apollodorus Athenienfis. 
Bic0po)^fahttta Aefchyli, Euphronis, Epicharmi* Conf. 

6f«t^o/. 
6ifj3fl&ioi, Alexidis /Ii^i//4f. 
6«j3«ir, earmtn tpicum Antimachi CoIopboniL Bn^U 

xtixAixM, incerti audoris , XI. 465. e« n» 
BtipAfJCiffiffahttia Cratini iuoioris. 
6 «piflt , fahuJa Cratetis comid. 

Q3 
\ »46 I N D E X 

efipiAK^f ^ fivt M p I et X oc, foinui Nicandri Coloph, 
vipi &tipi(i^P9 iiher Apollodori Athenienfis. 
eno^ecvpW, fab. Anaxandridae , Archedici , Philemonis^ 
Bnffivff fdtuia Ari(ionynii , Diphili , Euripidis, Theo« 

pompi comicl : forfan ef/W Theodeftae* 
vipi &ivaf^ libtr Clearchi, 
eofAfivKi ofj {nifi BofJL^vKiof aut Bo/t<j3vAior Itgtndum) fs^ 

bula Antiphanis. 
BopiKioi S AiopvTTo^v^ etusdtm Antiphanis /<t^i//^. 
Vip\ idovKv^itov fcripfit Srefimbrotus. 
Mbovpio^srip^Atf Meragenis fabula , numquam in fctnam 

produfla. 
Bpetffv^itoVj fabula Menandri. 
Bpetff-etVj Alexidis fahula» 
GpSiTrtti ^ vtl QpniKttti^ Cratini fabuld: in quam Com* 

mentarios jcripfit Calliilratus. 
T«p) Tfov Ttf p* 'Apx,w'fry ^ p AT T Siv fcripfit Athenaeus ipfi* 
et/ «Vt M r , fabula Agathonis , & Chaeremonis. 
Bvvvo^ipctf , titulus unius t Mimis Sophronis. 
irf^) &vfftn)V (tSv iv AaKifeiipiovi) liber Sofibii. viptBe^ 

l/.5v Kd) Qvff lojv fcripfit Ammonius. 'THp) rZv Iv 'Pe/f» 

^vffiSv: vidt infra in T, liitrd. 9r§p) iJSf iv *lhl^ d u- 

cioLf, vide fub lit. U 

I. 

*Jei?it(jLofjfdbula Amphidis, & Ophelionis., 

^letpL^oi ab Athtnato citantur: Aefchrionis , Ananii, Arche- 
lai, Cercidae, Hermeae Curienfis, Hermippi coTn/ci , 
Hipponaflis, Parmcnonis, Phoenicis Colophonii» Si- 
monidis Amorgii, Solonis. T/Zoru/R iamborum p/ff/^ u« 
funt ffnk^ovTif & choliambi. 

•f KttTetfioyoLSvv ^lafjL^oi^ Afopodori. 

itip) *letfjL$0T0ifi)v fcripfit l.yfanias. 

'i <t T /> b f , fdbula Atuiphanis , Ariftophontis , Philemonls , 
Theophili. 

*l J" 1 <p V ii y poema Archelai Chtrfonitat Acgyptu. 

*lipa av(typA(^n , Hber Evemeri. 

'lipiietj fdbuld Apollodori Caryflii. 

*I # p W yafjLof , Alcaei fdbuld, 

^tp) 70U iipov ^oAc/uot/ fcripfit Caliifthenes. 

riv ^p\if 7kf*iipovpyieLf libri , AriftomeniSi . F TITULORUM. »45 

"R X^ > /«^ii<<f Eubuli. 

0. 

eaif^ fiihula Hipparchi, & Menandri. 
SdtKJ^ffffiA ijy* 9 carmen tpicum Pancratis. 
ekKATTiLy fabula Diodis comicL ^EmKMyLM 8 0fitA«r« 

n^fah. Pherecracis. Vi ha) dfcActo-^ct, Epicharmi. 
wif) ^a,9Av(yt.mf ^pfiixe^ fi^pfo Diocies .medicus. 
eAfJLVfACy fah. Antiphanis. Bi^nvfif vtl 6«f(Vf«r, So« 

phoclis. 
B^vfjLkfftAy Kbtr Ariftotelis. 
v§fi BdLvyLAvidf^ Polemonis Periegetae.. 
BtAirnrof^ dlalogus Platonis. 
^ f « p o) , fab, Epicharmi. Conf Otwpo^. 
e f « r p I X flt v^ofjLviiiJLetTet fcripfit Neffor. 
BtATfiKi irrdp/ce , lubae rt^, 

Wtf^QifJLiffTQKhioVf Xet) BoVKvll^OU KtliTUfillKimff ^ fi- 

^cr Srerimbroti Thafii. 
Sf ) , fahuia Hermippi. 
KATk Bio^ifi^ouy AiKiAfy oratio Lyfiae. 
Bio^hptiTOf^ Alexidis fahula. ^ 
Bto^opovfjLifH^ fabula Menandri. 
7fp) t£f «'ctpctBf ofpccfT^ if ToTf irtfi *iiiiSf &c, fcripfit 

Adrantus. 
BtfffJLOKpopiiLlov^Ai^ fahuia Ariftophanis. 
BtifjiO^ kfofy fabula Dionyfii {Sinopen/U, ut nohis vtde^ 

hatur, ) 
wtfi BtffffetKtAf ka) kifJLoftetf fcripfit B^to Stnopenfis. 
BtTTAKiKttj hiftoricum opus , quod Philocrati tnhuitur, 
Bt TT etKSf 'jrohiTtta,^ Ari&oietis fcriptum: item Critiae« 

pro quo perperam (ut nobis quidtm videhatur) Cratinus 

vuigo nominatur, XIV, 663. a. 
wtp) BtSf fcrinfit Apollodorus Athenienfis. 
Bt€ipo)y fahufa Aefchyli, Euphronis, Epicharmi. Coiif. 

0f«tpoi. 

eifjSe&ioi, Alexidis /Ii^i//4f. 

QnfittUy carmtn tpicum Antimachi CoIopboniL Biif^\t 

xt/xAfJcif, incerti audoris , XI. 465. e, ;i* 
BtipetfjCifHffahuia Cratini iunioris. 
Bnpiuf fabuU Cratetis conua. »46 I N D E X 

etipiAK^if ^ fivi G M p I fic X oc , foima Nicandri Coloph^ 
vi^x &tipia>Pj iihcr Apollodon Athenienfis. 
BtiffAvp^f^ fab, Anaxandridae , Archedici , Philemonis, 
Bncivf^ fabula Ari(ionymi , Diphili , Euripidis, Theo-» 

pompi comici : forfan e//j/72 Theodeftae* 
fjrsfi 0/r^y, llbtr Cearchi. 
Bo(AfivKi of ^ {^nifi BofJL^VKiof aut Boyi.^vKiof Ugtndum) fc^ 

hula Antiphanis. 
Sopixioi S AiopvTTotv^ eiusdem Antiphanis /j^i//^. 
^f/;) 0otf*i/<ri«row fcripfit Stefimbrotus. 
.iBovfio^ipffAiy Metagenis fahula , numquam in fctnam 

produfla, 
BpttffvheaVj fabula Menandri. 
p « 0- 0» y , Alexidis fahula* 
BpSiTTttt ^ vtl QpmKteti^ Cratini fahuld: in quam Com- 

mentarios Jcripfit Calliilratus. 
Tfp) Tfov 'jretp* ^^pxhrir^ ^pttTToiv fcripfit Athenaeus ipfc^ 
eviffTnf j fabula Agathonis,6' Chaeremonis. 
Bvvvo^ipAf , titulus unius t Mimis Sophronis. 
Vff^) Bvffifiv (tZv iv AuKeSeiipLovi) liher Sofib^i. ^tp\Bo^ 

l/.5v Kd) Qvfftojv fcripfit Ammonius. ^sp) Te^v iv 'PoJ^f» 

^vffiSv: vidt infra in T« iittrd» 9r§p) 7»^ iv *lhl^ 5 v- 

ciotf. vidt fub lit. !• 

I. 

*l&K9(iof^ fabula A mphidis , & Ophelionis. , 

^I«efciSoi ah Athtnato citantur: Aefchrionis , Ananii, Arche- 
lai , Cercidae , Hermeae Curienfis , Hermippi comici , 
Hipponbflis, Parmenonis, Phocnicis Colophonii» Si- 
monidis Amorgii, Solonis. IJlorum i^mhoxum pUrique 
funt ffnk^ovTti & choIiambL 

•f KttTeLKoykSniv ^lafjL^oi^ Afopodori. 

*9§p\ *let(jL$o*jroiMv fcripfit Lyfanias. 

*lATp>ifyfjbuia Atuiphanisy Ariftophontis , Philemonis, 
Theophili. 

*llio<pvS y poema Archelai Chtrfonitat Atgyptii. 

^lspk avAypA(^\i , iiber Evemeri. 

'I f f 1 1 ct y fahuia Apollodori Caryftii. 

*I f p b f ykfJLOf y A Icaei fahuia. 

mp\ Tov ispov ToAc/uov fcripfit Callifthenes. 

riv «'pW ikf *Upovpyi(L$ lihri, Ariftomeni& T I T U L O R U M. 247 

^lipB^ivrnfj fabuU Nicoftrati. 

*l4pc»f i TvpAvvtKbf^ /r^^r Xenophontis. 

m k^ ti^Sf^ fabtda Platonis comcu 

•srpW *I f p A» y « 0%oAjby ^ Pindari. 

7ep)'Uptfy9r vshf fcripfit Mofcbion. 

mp) Tiiip^Ifptf rv/uou Tvpetvvifot^ audor Bato Sinopenfls. 

'i0v9ftAAoi, Theoclis. 'Id^^cpetAAofy //f/?^ IthyphaUicum 
carmen , in I>emetnum Poliorcetam , lib. vL cap. 63. 

^Ketpioi, tf-ccTupoi , Timoclis drama. 

*I X f T I (T f ^ 9 fabula Euripiclis. 

'lAieL^, Homeri. Myvfnicu^ ^Aiotr, Hipparchi. 

'Ia/oi; 'sripffifj poema eplcum Sacadae Argivi. 

vsp) T»r fr 'lAi^ ^vfficLs fcripfit Dicaearchus. 

'^I r flt % f y /^^zi/j Sophodis. 

*lvfiKk fcrij^ftre: Bafilis , Daimachus , Megafthenes. 

Tif 'I r <r I X » r TrtL^tL^Kws : ^zinfZcir Androfthenes. 

'I F o» , ^i</<2 Sophoclis. 

'i ^ie^v 9 fabula Aefchyli , & Eubuli» 

"I T r or » UAVVvxjf , rherecratis fabula. 

*l^wiTf ^ fabula Antiphanis, & Ariftophanis. Tribuebatur 
etiam Archippo ex vulgata olim fcriptura , quam men-- 
dofam iudicavimus. 

'1 7 7 f V ( , fabula Alexidis. Eidcm etiam ''iTrvof fabula tri^ 
buiturj fed ex cormpta fcriptura» 

'Irr^Triitfj dialogus Platonis. 

^fp/ '1^71%»^» Uher Xenophontis. 

*l^^i^Kof vel ^kynvti^ fabula Alexidis» 

^phc 'I^^oAo^or s^io-ToAet), Lyncei Samli» 

'I^^roAi/Toff, Euripidis fabula, & Sopatri. 

^i^woT^o^ofy fabula Mnefimachi. 

^sf) 'IwwtavAKTot fcripfit Hermippus Smyrnaeus. 

'^pir o^eLTvpiKh^ Achaei fabula. ( Conf "^EpK.) 

Tip) '1 0* dfA I ctf p , auflor Euphorion. 

W6p) ^lffoKptLTovf^ liber Hermippi. '^ep) tZv ^WoKpirovf 
fjLA^mc^v , eiusdem Hermippi. 

'Id-o^Toio^ior^ fabula Alexidis. 

'lcTopieti citantur : Agatharchidis » Democharis , Demo- 
phili, Diylii, Duridis, Ephori, Euphanti, Hegefia- 
nafiis, HeIlanici,Heraclidae Lembi, Herodioti, Mne- 
fiptolemi, Nicolai Peripatetici, Pherecydis, Phylar- 
chi , Polybii , Polydeti LariflTaei , Pofidonii , Py ther- 
mi , Thucydidis , Timaei. UpaTAi 'l^TopiAt^ Ana- 

Q 4 248 I N D E X 

jcimenis Lampfacem. KnfjuKa) Irrfl^ikfyProtagoridaet 

^ia^rop/it, finguUri numero , Scythini Teii. Conf, IruJU 

AuBorum, in Alcimus Siculus. 
Singulorum populorum, civitatum , hominum, aut 

rerum culusque gcneris Hiiiorias ijuaerc fuis locis : vtrbi 

caujfa^ Hiflorias Rtrum Ahx^ndri , fuk lit, h» ^fetTpi* 

xhv Irro^ieLp fub lii, 6. TfAX.<i^MM»r fuh lii, T« &jpc dt 

aUis, Conf infrd^ voc. '^Qfoi, 
«srfpi 'IffTopittf fcripfii Caecilius Calaflinus. 
'Itf-ropixet irAf^iJ^A fcrirfit Myrfilus Lesbius. 
*1 0* r p iic 0t iTofdj^ifjLCLTA citaniur : Callimachi , Cary ftii PcN 

gameni, Euphorionis, HieronymiRhodii, Zenodori, 

Conf infra j ^T^o/btptt/uccTct, 
^l^TOptoypkt^ofyfdbula Dioxippi. 
*lT tthiKtL) ThZffffAi^ Diodori. 
'I rec A I X A , fcil, i^Topitt , Alcimi Sicult op^sl 
'l^iyivnAj fdb. Sophociis. If 17. f r AuA. Euripidis. 
*lp^fit;f , fabula ArchippL 
wsf) *I ^ u « r fcripjerc Ariftoteles , Dorion , Epaenetus, 

De P i fc i b u s in ficco degentibus : vide in TheophnH 

fli opcribus ifiud *jrtfi t£v h r^ Hifpa» J^idiToifcfraiy. 
*I}^yfUT«}, drama Sophoclis. 
*l»^fabuLi Chaeremonis, & Platonis comici. 
*I » , nkv , *ApK€tSietc fjLnSMv 6'c, ScoL 4. XV. 694. d. 
''l^Vj dialogus Plaronis pkilofophi ; & comocdia Eubuli. 
ai 'jrpof^lo^vtL f rbv Xwr) cLVTt^fiyia-sic ^ fivc *^nyvTiKhc 

tSv ^lofvof i'p€LfjL0LT0)v 9 auSlor Didymus. «"fp) "'loi^ror Toi 

voinTov fcripfu Bato Sinopeniis. 
^lftFiic^ 7romytM,Ttt^ Alexandri Aetoli , Alezi, {fivcis 

Alexas eft,) Pyvetis Milefii, Sotadis, aliorumque, 

XIV. 620. e. 
^»viKk viro(jLviiJieLTtt , Artemidori Ephefii* 

K. 

KeLfi§tpoiy fahuLi AefchylL 

KaBApfJLo)^ poema Euipcdoclis. 

K «t d cT f *ATpsif5v, vide *ATptif, 

jf vsp) 7UV K tf d 6 A f V ^pflt^fie&Tf 1« , Erafiflrati MedicL 

Kttiv sv f. ^o7pt^ vi Kfltivfvf , fabula lonis. 

XecAAdciff-p^por, fibula Opheiionis, 6* Theopompi» 

HAKhittSy dialogus Aefchinis Socratici. TI T U L O R U *!, t49 

«yW Tour K«AXifccl}(^«u lUvAiutg fomamtam Ariflopha* 

nis Byzadtii. 
KtfAXi^ifTftr, fabula Strattidis. 
KctAAitf-roi, AXqzA fabuUn 
K«AAA»ri<r«r, ^^k/h Arifiophomis. 
^Tfp) (Tfv) K«A«u xn) (tiiO worir, Chryfippi opufi 
XtcAvAii, carmen Srefichori. 
K « A t; 4 w , fahuia Anaxilae. 
K«fci«o) , Sophodis fabula* {JEadtm a DaUc. ex conieSmA. 

Aefchylo tnbuthatur.) 
K «fi 7 V A i A» r , fabula Ararotis , & Eubuli. 
K it r » r , Ubtr Epicuri. Kctri^ , qui Epicharmo falfo tribii* 

tur , t& Axiopifti. 
X eL p f ( , jahula Anriphanis. 
Xecpirct, Menandri /tf^A Conf moxKipvHm , 
*0 n.xtfiLi?Qf 5r i^if &c. Scol. 9« XV, 69$« a« 
KAproorFiCflti, Hellanici Uhtr, 
Kappn, (an Kapifo,)) Antiphanis /IiiifAt. 
XfltpvctTi J^f r. vidc AifJLAifAt. 

9fp} KApSf M,) AiAiyir , Uber Philippi Theangelenfis. 
wifi T«r fr K «p^ niTo r I -rtVAwr fcripfit Polemon Perieg. 
Kapx^^^^^^f 9 f^i^ia Menandri. 
vffpi rif Kttp^iiJ^orJAir 'sroKmUf , au^r Hippagoras. 
wpU KkvaftfQf Tfp) jSfltf lAf leif , iibtr Theophraiti five So* 

fibii. 
KfltTflcicoAAflififro; , /tf^uAf Eubuli. conf MrrfltxoAA. 
KfltTct^fvJ^ifAfrof ,^^. Sofipatri. iQKtcrhf ii K«t«^ 

4 f 1/ <r. Alexidis. ( Conf. '^'fvXeuf ror. ) 
Xnrtffii^fjfabuia Ameipfiae. 
X flt u r 1 I , Timoclis fabuia, 
Kfnpu^fltAof, fabula Menandri. 
KirTfltvpo^, carmtn dit/tyrambicum Theodoridae Syra* 

cufii ; comotSa Ariftophanis , 6» Lyncei Samii : ittm , 

trjgocdia Chaeremonis : ittm , 4^h «UiyfJLof Lafi Her- 

mionenfis. KirT«vpof ti Ao ^flt/xfr^r , c0iR<?e^ut Timoclis. 
Xffofltur^^, 6* KBpa,vfovu§foc,fabtJae{fiv€ una eft tom 

dtmqut fdbiiia ) Anaxippi comici, 
Ki p X I • r , five K f p x 1 c , fabuia Anaxandridae. 
X^pxcv^-ff, fabitia Eubuli , 6> Hermippi. 
X f 9 et A i M r y poetkum (^ut nidetur) fcriptum : auSor Adie- 

nogenes. 
K«/fltAitfr, fabula Sophodis. sje • I N D E X 

Kn^»f. "Eyx^f' ^) KiS^etu &c. Scol. 21. XV. 695. e^ 

K 119-0 vpbr, fabala Antiphanis. 

K » p f r » Ariftiae comici fabula. 

(KifpVTTi/EAsrof , y^ *EKKiifvrroiA. fab. Alexidis.) 

KivKOf^ydLfJLOfj camtn Heuodi. 

Kidtfpitf^Ttff» fid)ula Menandri. 

KiiM,^(^$\s^ fabula Anaxippi, &" Niconis comlcu 

wtfi Kii^p^Sap^ llbtr Arifteae : itcm , Hieronymi iibcr , 

qui eft quintus ^fp) noiitT&»F. 
KifAc»r, Cimon. Hoc tuulo citatur Dialogus aliquis PU* 

tonis philofophia XI« S06, d. ubi vid^ Animadv, 
KtfHffiA^. MctxtfJ^^f f ' ii Kiinrmf , fabuia Strattidis. 
KipKtiy Anaxilae fabula , & Ephippi. Conf infra , Kp/iuu 
KAsov^ovAiyc(i,/j^.Cratini.KA€o^ovAfi^» > Alexidis« 
K hio<pkfm ^ fabula Antiphanis. 
Khioi^^v ^ Platonis comici fabula* 
KK9'\.vSftt^ Eubuli /ii^x//(i« 
K A I y M , fabula Nicoftrati. 
KvtiitL^ fab, Alexidis, & Sopatri. 
7/)bf rki KvtiiAi yy(»i4.eLf y Hippocratis Ober^ Idtm qui 

aiias Tcp) ^tetiTns. 
K i' 1 0* 8 } ^ , {five Kfotdic') ii ViL9T^v , Antiphanis fabuia, 
KoyY^ofyiu^ carmcn Pancratis. 
Kblo^fot^ ftbula Philonidae comici. 
Tfpi KoKetKeiet^ ^ iiher Theophradi, 
K A «e J6 s f , fabuia Eupolidis. 
K A c6 ^ , Menandri fabuia. 

KoAoqxvirifltJCfic fcripfit Erxias , & Nicander Colophonius. 
KoKo(^oivitav ^ohntidt,^ fcriptum Arinotelis. 
Koho*^e»fiotv Spoi^ hiftoricum opus Heropyti. 
KoA5(^/<r« r, fdbuid Sophoclis. 
KkKav$C^ five K A 6) t s ^ , fahula Menandri. 
KQfio&rtif, Alexidis fabuia. 
Kov ifftLKo f ^ fabuia Timoclis. 
KoVvof^ Ameipfiae fabuia, 
Ko pi€tvva>, fabuia Pherecratis. 
K op I y 8 / c& , fabuia Antiphanis, 6* Philemonis. 
Kopirdicctf^TMf , fabuia Philetaeri, 6* Poliochi. 
Kop«yi0-Te6}, Hagnodis {five Agnoclis) Rhodiiycr/ftii/ir. 
ciV KoTVi'» iafcivum poema Demophontis. 
Kovpir, fabuia Alexidis, 6* Amphidis. 
KpecTccTccAAoi, Pherecratis /j^d/d. T I T U L O R U M. S5I 

iiV KfArtp^f T^ MaiuS^ova irMkv^ auHor Alexinus. 
KpATfvecr, {five KfeLTiAffUteftiii Ms, ) H ^tfpfuuo* 

TtfAMf , fjbula Alexidis. 
wsf) Toil K p ecT ifpo f , /i^er Apollodori Athenienfis. 
wsfi KpflCTirou fcripferc Afdepiades Myrleanus , & Ti« 

roarchus. &fttnav K^ATifov vwoiJLfiyLtnttfmpfit Gd* 

liAratus. 
KpctTvAof, (/?c corr. i/i //z^. ^xx^. uhi pcrpeam K^ctTVAor}) 

dialogus Platonis. 
Kpfii, 'AfJ^poT^m » Kp»r, fahula Menandri. 
KpSffffeti^fjbuIa Aefchyli, & Euripidis. ' 
Xp » T0 r, fabula Anriphanis, 6» ApoUophanis. 
XpiiTi««c, fcripfere Pofiadas, Echemenes, Socrates. 
KpifTiXflL WiynyLtL fcnpfit Pyrgion. 
KpifTiiitf) Xh^^^AW Hermon , & Hermonax; nifi unus 

idemqut auBor* 
EpiiLA (forf KipKti vel KipKct) poema, quod Alexandro Ae« 

tolo tribuitur, 
'Kpl^tf, Sophoclis fahula^ 
Kp iT ietf, vide 'ATAetrTixor. 
XpiTtf r, Platonis dialogus^ 
X p 6 r r , fabula Phrynichi. 
KpoTja>riceT«r ^oMTf/ec , Ariftotelis fcrlptumi 
X T 11 rwr irropietj Alexandri Myndii. 
v^x-lp KTnffiq^SfTof y orath Demofthenis, 
KTifiir, hlftoricum opus Hellanici. 
KvjSfprnTifr, fabula Alexidis. 
X t; jS f u T et I , fab, eiusdem Alexidis. 
K *J J^ tf r , Ephit)pi fahula. 
Ku^ixtfr»r wpei, aufior Neanthes Cyzicenus. 
wipi Kv{iKov^ opus Agathoclis Babylonii vc/ Cyziceni. 
KvxAor i^Klf ^ VII. 277. e. /z. vtp) tov Kvkkov fcripfit 

Dionyfius Samius. 
KvxAw^fr, fjhuia Calliae , & Dioclis. 
K V X A a> 4 > f^hulj Antiphanis ^ Epicharmi , Euripidis. Item ^ 

carmen tyricum vel djthyrambicum Timothei. 
Kvxror, fabula Alexidis, & Eubuli. 
KvfjLetiKky trlhuuntur Hyperocho Cumano. 
Kvfetpiov ^ fahuta Timothei eomicL 
KvrnT^fTixbf, Hhcr Xenophontis. 
Kvpfiy)fy fjhula Philaeteri comici. 
HvfiKSf ffvitwijioff ParmenifcL 
t5t I N D E X 

Kiwpitt ifrif , Stafini : a nomuUlis tnhmruur HegeCiO^ 

Vidt XV, kSa. d, e. 
Ku^^pittft^, Mftaricum ofUi Timotnachi. 
ILiw^tofy fabma k\exi6\s. 
Tafr Kt/pA»y A<l7«poc, dialogus Antiflhenia. 
Xatctxct /cr^r Macareus. 
mp) tb5 AiW xcvX/o V, /c^r Polemonis Periegetae. 
«r^ KoiCtfria'/xou i^ioroAA, Mneiithei Mcdici. 
X « X « A r , Ariftophanis fabula. 
K li fc « ^ T « ) , /tf^ii/tf Eptcharmi , Eubulidis , Phrynichi* 
KwfAfnct) irro^idLt^ Protaeorickie, 
K^fA^fitLi ^ArvptiuL)^ Syllae, imperatoris Romani. 
wift KmfJL^i^iu^f fcripftrt : Chamaeleon , Eratofthenes» 

Lycophron , Theophraftus. 
Kmfi^QVfAMfA , fivc potius K^iJL^fovfjLiPot^ liber Herodici 

Cratetii. ^fpi rZf Ir th fjtiar^ MpLt^ii^ MfUf^wiUft» 

fcripfit Amiochus Alexandrinus. 
X«p«x/0*icor, fabula Epilyci. 
Xo»pu«or, Antiphanis )^^tf£f. 

A. 

Tir A«y/Xor iyuifiiof fcnpfu Cephalus» 

AAiprwf^ fabula lonis. 

^pW A«tJ^«, oratio Lyfiae. 

Aobf r , fabula Platonis comid. 

mp) rSf if liAKsfAifjLOfi kfAhfJLireif y Rhir Volemonlu 

Peiiegetat. ^tft BvfftZf rSf if luuLofttipL, Sofibii liber. 
htt KtS^tttfJLofieif noKtnidL : aufior Critias , Dioscorides « 

Molpis. A«xfl»r»r rToMTficc auSior Ariftocles, S^ 

Hippafus. A«eiiA»rf Kik toMtWcc: ^ui/forPeriaeus, item 

Proxenus, & Sphaerus. 
AfCico9rf r, falfula Platonis comici. KiiLofytt S hifm, 

fab. Eubuli. 
A « ib » r I K flc fcripfere Ar ifiocrates , & Polycrates. 
A « X 01 r I ic « ) yhSffvAi dtaraur Ariftophanis ByzantiL 
AoLfiiA^fabuta Cratetis. 
AoLfjLweLjfu^i^otf Philet^eri fabuLu 
AoLfjLwkf^ fabula Aleudis , & Antiphanis* 
A ecfi 7 01 r t Antiphanis fabula. 
AdLfjL-^^LitfifZf vpoij auBor Charon. 
A « p f ^ 0- cc ?o f , fabula Sophoclis. 
9fpf hk^ov fcripfit Chamaeleon Ponticus. I / T I T U L O R U M. ftf ) 

^p) A tf ^ cl f • 9 fif^^pfif Eudemus i & Eutbydemus ; nifiumu 
idtmque» 

Aax*^» dlalogiu Platonis, idem qui wifi *Kft^Uf. 

Ai^nf^ & Af jSMTior , fah. Alexidis. 

A«i4^<rpior. Scolion sa. XV, 69^. e. 

Affxf 8oif ka) ^etxfff ^vyK^^if^ poema MeleagrL 

mp) HiApSv luti liiKiy»Pf Uber Philippi Theangelenfis; 

A f ^ f i(. conf VkiffffAi. ^AmiMt) x I ^ f 1 f , Nicandri Thya^ 
tyreni. Ilfp) rfr «-«pct Tor^ 'lo^TopiJioK A^^ff»r, /i^ 
Parrhenii. 'E^^m-k 'Po/i«eii£r xi^fcvr, MofchL Ilffp) 
A ff' § ff 0» f , Antigoni Carvftii.*A f ^ c » f 0t/r«e7^a»^]b, Do» 
rothei Afcalonitae. riffpi lif 'ATTixnr Ml^tttf^ Cra- 
tetiss £*SeleucL ITffp) MpffcpAopWoc^ A^^ff09r,DidyaiL 

AfftrTior, carmen elegiacum HermcfianaftiL 

AawTivi^iLQf tjahula Antiphanis. 

Ai^X*^ fi"pA ^eraclides Pontiais iunior. 

AiVKctflA S Aoct^-ffV*! , faiula Alexidis. 

A ff 1; Jt cli r , Ampnidis fabula, 

AiXiKilyQi vera fcriptura ) Alexidis fah. Canf Afft/Xft/k, 

MTot Affoiicpe&Tovf, oratio LycurgL 

AietvlS^nf^ fahuia Antiphanis» 

Aifu,. vide Jupra, Aocxoirff^. 

Ail«, /tf^ii^t Timodis. 

A li fi f 1 « 1 , fah. Antiphanis , Ariflophanis , Diphili , Me- 
nandri, Nicocharis, 

AufiVfAifeL^ Strattidis ^11/0; {item Stratonis, exvuU 
gata .'fdim fcriptura , XI. 473. c.) 

A « p 1 , fahula Pnerecratis. 

rk vffp) AijSvtpr ^vyyfkfjLfAara, lubae ri^gf/. 

W9p\ Ai%»Vf Uher Draconis Corcyraei, Socratis, Theo- 
phraftL 

Afror, fahula Achaei, £* Alexidis. 

AfT«), titulus Bhri noni lliadis* 

Atrvif^Af. vide Ak^vit. 

Ahyof ««) AoyivA ^fith» EpicharmL 

ifoK^iS^ef^ fahuia PofidippL 

Aoicpijc*) ^iTcc), XV. 697. b. C. 

A X p ) , fahula Alexidis. 

^ffp) rou Kvyivov Tap* *AvMpiom ffrt^ivov fcripjit He^ 
phaeftion. 

AvSn^ carmen eleaaeum AntimachL 

A t/ / ) , /j^iiAff Miignetis. A u «T b r , Antiphanis. tf4 ! N D E X 

AvKovpytf^ fatula Aefchyli, & Anaxandridaei 

'9rpof tiVK^^fOfAi fcripfit Diodorus Grammau 

)ULTk Avit&^poror, oratio Lycurgi. 

AvKoff f fabula Antiphanis. 

EiSff Xvpee KtLKh ymiiJLtiv 6*c. Scol. i6. XV. 695. c» 

Avpo^oibr, fabula Anaxilae condci. 

£if AvffAvS^pov r6v S^raprifltTiry *!rtnkf^ XV. 696. e» 

At/^irTpaTtfy /j^tf/tf Ahftophaais. 

. M. 

Net^iipiJtit hS^Ao^KA^JA^ auflor Parmeno. 

IVI A ^ ff I p 1 , fabula Anaxilae. VUtystpot , /d^. Nicoftrati. 

YiXttyvmtKk^ fcripfit PoUis Magnes. 

V^\ r6J¥ iv 7^ n/ikT6iV0f rioAlTfflV /^.^ SfffCttTIXolr fH 

ftipiivotv ^ liber Clearchi. 

ftlctKtSovifj (ii Ktvnffittf ) fabuia Strattidis. 

MflticfJ^oyiiioi, fcripfere Duris, & Matfy as, imo Marfy ae duo» 

TEp) MAxpojSioTifTef, libcr Arillotelis. 

M ec A 9 c6 ;c ) , /z^ttAt^Cratini. 

fi[afjLfj(.kKv6of n A vpflci , fab. Metagenis , ve/ Ariftagorac» 

MecFJ^pA^opi^ofAffyif, Alexidis Jabula. 

Mecr/« S 'AToxoTTeiiSi?cvTf<', fabuia Ameipfiae. 

M ee r T f I ^ , Alexidis fabula. 

KATk JAavt t^iov 9 oratio Hyperidis. 

%t^p\ MarTiJCtfr y audor Philochorus. 

M et p cc 6 <v i^ I cc I , Timoclis /j^i//j. 

Mfiipixocf, fabula Eupolidis. 

M ec p 0- ^ c6 » , carmen dlthyrambicum Melanippidis. 

Meco-faAi&T^r ^oAiTfiec, fcriptum Ariftotelis. 

^fp) TiTf - - MetTTuiif, liber Dorothei Afcalonitae. 

MfQ/ec/3i>{or, an fabulae titulus ? VI. 148. a. (/uiV /ci/. 
cumfufpicarcry pro tv Miyet^lov ibi iv Mtf^ecjSi^fii iegen^ 
dum ejje , in praeccdente ptyav S'i vcro latert poetat nefcio 
cuius nomen, Sed haec mera utiqut hariolatio,) 

M f T^ ec p I ic flc , fcripfit Dieuchides. • 

M f ^ ec p) f , fabula Epicharini. 

M iy ec ( StAKoa^iJiof , Democriti opus. 

ffrptf MiSovTAj oratio Lyfiae. 

M f 9 « , fabula Menandri. 

^fpi M 6 fl « f fcripfere: Ariiioteles, Chamaeleon Heracleota, 
Hieronymus Rhodius, Theophrafius. T I T U L O R U M. 45$ 

Mfttf trd/a>lr 4roAfTmr fcnpfit Arifloteles» 

KtfTct MffiJ^iov, orj//o Demofihenis. 

M ff I A ec r I A) r , /tf^i//«i AntiphaDis. 

Mff Aflc/bi^o J^/ce« carmtn Hefiodi. 

Mff^ecy/^^» S^gfffJLuTif 9 fabula Euripidis* 

MffAcecT^por, //ri//uj K/zi/j ^jc dithyramiis Clcomenis Rhe^ 

gini; itefn, comotdia Scirae Tarentini. 
Mff^Aif citaniur Alcmanis , Anacreontis, Ibyci Rhegini, 

Sapphus. fiiihn ffKttik j f. cKohik , Pythermi. Conffit» 

pra , iii "FcwTee, & 'Ep«TiJUc. 
M ff A I .^ I <t , fabula Eripni comicL 
Mf AiAe^Tof, fabula Anaxandridae. 
M 6 A 1 0- 0" ct I , Diodis fahula, 
Ni KtffO' ovpyiKet^ poema ipicum Nicandri. 
^fpi MffAo^oi^r fcnpfit Euphorion. 
Mffu^|,//iceipor, fahula Antidoti comici. 
'TTfp) MBfApS^pov fcripfit Lynceus Samius. 
MiPiSiifJLOf^ drama Jatyricum Lycophronis. 
HtfiSnfJLov •^ioc^ au^or Antigonus Caryfiius» 
M 6 r ff' A et f , Platonis comici fabula, 
Mffyff^ffror, dialocus Platoois. 
M ff r 0» r , eiusdtm Platonis dialop^us, 
M ff ro T p / jS e( < 9 fabula Blaefi comici, 
MiffffnfiAKk^ hiftoricum opus Myronis Prienenfis. 
Mfftf^tf^nrie&icec ffT» , Aefchyli Alexandrini. 
'ortpliSy MffTet^ctAAorTwr rkc Xf^oAt ^ /i^cr TheophraflL 
MfretJCoAAe»/b6ff'ro^9 titulus fabulat Eubuli : ftd K et T et- 

JcoAA«/u. videtur iegtndum. 
np) MffTeeAii^ffo»^', libtr Cleanthis, 
MffTecAAffTr, Jfabula Pherecydis. 
MffTeiAAiitbf, libtr Philonis. 
M§rtt<pgpS/jLS9oc^ fabula Pofidippi. 
MffTia»r fi ZdffjLiof ^ tituius fahulae Philemonis. 
M ff T 1 16 f , Antiphanis fabula. 
'MsrovofjLetfficti^ audor Nicanor Cyrenaeus. 
M tf J" ff I ee , fabula Euripidis tragici , 6* Eubuli atqut Strat*- 

ttdis , comicorum, 
JVf N <r f y fabula Theopompi comici. 
(MMdt//(Aret/(»r, fivt Aff0-0itf r } »poi : auHor Theoly tus Me* 

thymnaeus. 
MNKet^i/pTiif , fabida Menandri. 
MnTpee^t^pTnr» Antiphanis fabula. ^ 
S{6 t N D £ X 

Mfi;^ft|rfx5r tihroj fcrtpjit Mofchus* 

MiS^eify fahula Alexidis. 

xATk Mficlrov, gratio Demoflhenis , ittm Lyfiac» 

]VliAif0'/«) five MfK»rf«f , fabula Alexidis» 

MfXifr/a»r ^oKijiiA I Arifiotelis fcriptttm^ 

^fp) Mf AffTot/ ycr(p/r Clytus Ariftocelicus» 

fMKtLWf ^ fabula Alezidis. 

M r^ f k?SptToi & yvf AiKiTot ^ Sophronis* 

Mirvtff, Chaeremonis tragid. 

M f r 0» f , fabula Alexidis , 6* Antiphanis» 

Mig^oyvvHC^ fabula Menandri. 

Mfro^6rffpo<', Antiphanis fabuia» 

Mfrovftfr», fab. Phoenicidae. 

M r H f^ c( T « 9 Antiphanis fab. 

MriffActTfor, fabuU Diphili, & Epigenis. 

xctTflt Evipyov lut) Mrif rf ^ouAot^) orafio Demofthetii& 

MriffAort/rff, poema epicum ; cuius auEtor Moero poetria* 

Mrifrf^oAff/Aor, fab, Epinici comicL 

Mfti^rSptf ^jabula Alexidis. Becjt^i «Ter yi)fnrrSptf , uaa 

€x parodiis oopatri. 
Me7pc&f 9 fabula Achaei, & HermippL 
ff[oi%ivhpL%ftLt. vtdt ^kiiK^ai. 

M f X ^ ^ » f^^* Antiphanis. M o i ^ b r , /tf^. Philemonis. 

MoroTpoTOf, /j^. Anaxilae, & Phrynichi. 

-Tfp) Toi; M p y p^ u , libtr Polemonis. 

l\oax(»f^ Caliicratis fabula, 

M c t! r ct f , fabula Epicharmi , Euphronis , {pro quo Eupha« 

nes vulgo nominabatur apud Athen,) Phrynichi. 
Tifi Tov if ^EhiKSvi M uro 1 (/ Hbri : au&or Amphion The* 

fpienfis. 
cfffp) Mot/m»f : audorts, Ariftoteles, Ariftoxenus, Hera* 

clides Ponticus. 
MovffSf Q^orflc}, fabula Polyzeli comici. 
M t; 9 f X ^ fcripfet Cleanthes. 
filvhoBp)^^ fabula Eubuli. 
ftlvpfJLnK.AvBpvToi^ Pherecratis fabuta. 
UvpfJLifhvif^fabula Aefchyli^ & Sophoclis. 
VTip) Mvpoff fcripfit Apollo nius Herophilius. frtp) ^lvpe» v 

Ket) ^Ti<paf»f y Apollodorus medicus , & Ptulonides. 

{Conf Ind, AuEl. in Myronides.) 
f\vc o) ^ fabula Sophoclis , & Eubuli comki. 
lilifffTat, fabuia Sopatri* 
T I T U L O R U M. »57 

VLv^riLKOV ^nriof^ eitudem Sopmifah. 

wifii rSvif *Efiiv^7vi fAvtrrnpivf fcripja Melanthius. 

mv^nt^fabula Aotiphanis. 

N. 

K «f <ro r (rnr huipnt ) iyntifjLiof faipfit Alcidafflas. 

N €6 rri r , fabula Eubuli aut Philippidis* 

l^tLfve^f carmen ilegiacum Mimncrmi. 

Hai^iAKk fcripfen Aglaofihenes, & Apdrifcus» 

K«{i»r 9-oAiTffi«er fcripfit Ariitoteles. 

^ffp) K oL p X M r 9 Cleatchi fcriptum, 

N A^oi, fab. Epicharmi. Conf HSaot. 

}iava,y'hs ^fahula Ephippi. 

Nett^nXMpoiy ^. Nauficratis. Kd^iiAifpor, Menandri. 

^ffpi ^AVKpkrtvc Kria^eH fcnpfit ApoUonius Rhodius* 

K«vrix«c«y fabula EubuW comtci^ & SophocHs tragici, 

Hnvrihof (forf HAV^\tof)fabuiaTimothiiu 

hieLtptti fabula Philemonis, & Timoclis. 

KOLrk K ff «e /p ee f , oratio Demofthenis. 

vpW Tbr KffctrSii r «IrTiT^pee^} , Polemonis Periegetae. 

^ooLfiffKot^ fabula Aerchyli, 6» Amiphanis» 

N s X V t«t ^fabuia Sopatri. 

Nfffcl«t, Theopompi comici fabula. 

^ipi09ti^ fabula Cratini. 

NfOTT&Affuof, fabula Theophili. 

h§orr)f^ fah. Anaxilae, Antiphanis, Eubuli. 

«ffp} Tiir Kstf-TooiJ^or, liher Afclepiadis Myrleani. 

Ns^tfAeti, & &iurtpai Nf ^fi^Aeci , fah, Ariftophanis. 

Nf «r MLrkxoyof ^ Apollodon Athenienfis opus. 

^wpgve, fabula Anaxandridae, d* Anaxilae. 

Vwfnitof ^ fah. eiusdem Anaxandridae. 

Nwtf-fctr, hifloricum opus Semi Delii. 

Nffroi, fahula Aridophanis. Conf Ket^of. 

Vffp) TiSr Nfx«ir<rpou GnpiAMh fcripfit Diphilus Laod. 

Ki4jBif, Sophoclis trazpedia: item^ Ti mot hei cjrmey?. 

Nio|3o<« Ap«t/tA«tTet ii Nioi3of « comoedia Aridophanis. Item 

tovropof Kio^or , inflaurata illius editio» 
mp) TMr nctTec <^i>eeAieer N ofxi/biarr fcripfit Harmodius. 
hopLotirnf f fahuta Menandri. 
m) KoptoAffTcvr: aufior Hermippus Smyrnaeus. 
mipLot, fabula Cratini. Item , Hb (jloi vel 4r(p) K 6 fc oir » 

opus phUofophicum Diogenis Babylonii , & Platonis. 
Pars I. R 
ifo I N D E X 

*0f tf, {ntfcie an "O^o^ y^^ %) Clcatdii fcriptum* 

*0 fi V «e 9 fahuU Epicharmi. 

9ut 'O p ^s a» f , littr Nicomedis Acanthiu 

-r*^i *Op^ii^«»r fcripfit Pylades. 

*0fy^9€T^)f ^Jahula Alexidis. 

Vifii^Opairt {forf ^OpSv^ Dt Montihus) JUt) T&^Airt ^ 
Tlvp^r , ««} Ai0»r , fcripfit Socrates , ncfcio quis» 

'OTTif ctrJ^pcc 9iAor 6*c. Scolion 23. XV. 695.^ 

VrroAa^oi, Aefchyii fabnla. 

O w p « r b r , (yfve Ouparof , ) fabula Amphidis. 

'O^^pTvriA poma , auBor Simus Magnes. 

*04,ap7vr iiLk fcripjcre : Acefias, AceiHus, Agis, Ar- 
chytas. Criton, Diocles, Dionyfius, Epaenetus, 
Eraiiftratus, Euthydemus, Giaucus Locrus, Hege- 
iippus, Herachdae duo Syracufii , MithaecuSjPhili- 
ftion, Stephanus; qui cunSii fimul nominantur^ XH. 

J;i6. C. Quibus adiici pottrant alii y quos in Animadvm ad 
• c. nominavi , audort todtni nojlro Athtnato, VII. 308. f. 
d^XlV. 643. f. fcil. Heracleo Epheftus, Philotimus, 
Parmeno Rhodius &c* Dtniqut todtm rtftrtndus futrit 
ZopyrinuSy ntfcio an ittm AdHdes Chius, & Tynda- 
ricus Sicyonius , ^tti /jo/nifrj/zrx/r j Butont Comico, XiV« 
661. d. 

X)4itprt;7iK«) YhZcatii vtl Af^«if^ Artemidori Arifto- 
phaniit ntfcio an & Heradeonis Epheiii , de quo vide 
Ind. Auff, 

*04^'*'^"'^ ( ^* 4* ^O ^ rionnullis nominatum tfl Arche^ 
jhjti carmtn, adludtndo ad Hointricdm 'OvAoTToiidcr. 

*04^'''^''^ SiitsAfK») , Mirhaeci. 

•o4»*'«'''"^w Tfi'/^F», Lyncei Samii. 

n. 

n«)xpitTict^T»r, fabula Alcxidis, 6* Theophili. 
11 « I « r f if 'E|f(f «ecK , Ariitotelis. ciV K^ttn^^v , Alexini. $U 

*T') if i*r , Ariphronis Sicyonii. Lonf "TpLtof. 
llttiirfr Mefflorj/2/iir Dionyiodoti , Phrynichi, Pindari» 

Steiichori. , 

vrp) IUi*ra»r, libtr Semi Dehi. 
ll«i>ri« ya^ycY ^^P*^ Lesbia, & Mnareas» Id gcnus 

'uimiMM prims invenii Botrys , Mcileuius Siculus : 
TITULORUM. 261 cmMS Momim fmo loeo mftraidnm eft Imdid mofbo AmSo» 

mmi, pag. 69. tx Atlun. VII. 321. a. 
Tlm,i^titL^JciL Ki>ffv, Xenophoous opms^ 
mtffk Um,il§im,f y lihtr Qearchi. 
X\m,il§fm,9^Tm,\y fakmU Dipbilu 
n<eiJrff«r7ir, Aotiphanis ^«£j. 

Tlmif^A^(mfi pottmsUm^iuLk^ aMaUguynm,^ mdllmUakt 
carminum genms , qmmlia fcripfit Steuchorus. 

n«iJ^i«t), fahula Ciateris comuci. 

irf^ ^vwKf jut) ndi/icef^^/r^Atbenodori. 

Tlm.ittiLk^, unms e SophroniS mimis» 

n«iJ^ior, fahula Menandri, PlatoniSy Poficfippi. 

naA«tif-7pci, (fcmcl nmxmimrpmj) AlaAfahdm. 

HmhAfAwtvfj AefchyTi fahUa^ 

TlmKKAmiffabmla MeOMidsL 

TlmKkkf IfiT^yinf &e. Scolion i. XV. 694. c 

n«AA»r)r, iixfAir Themifon. 

TimfjL^ikw^ fabuU Aleiidts, & Theopompi. 

n«^9iA«r, tMhvLYi fabmla. 

n A r , fabmla Amphidis. 

*l»Ilkw *hfmmJiA( pLsSimo 6r. ScoGon 4. XV. 694. d. 

fir tW Tlivm, wnpLm^ Caftorionis Solcnfis. 

Tlkftmff^fabmU Anaxandridae. 

UkfSf^mof^ fabmla Gearchi comdci , & NicoAratL 

TlkfSmpm^ fakmU Nioophontis, & Sophoclis. 

WffA 7ot7 n« f I « V , liber Oearchi. 

nmpwvx^te^fak GdHppi, Eubuli, HippardB. Tlmmyjs 

i "^E^fcf, Alexidis. 
n«r^r >•?«), Ararotis fahmU. 
Ilcrivrcf. 'Oivmsmtf m Um^mmt^ fahmU Eubufi. 
TlmfTQtm,v^f yfmrrwfUf Ghri , Philemonb ff^mmmmaaeU 
UmfkyywKpLm, , fcriptum MaeatKkii. 
nm,pmlifouifWjfmhmU Eupbronis. 
Imrwfimk Uttfkfo^m,^ MyruK Lesbii. 
I1«p«x«7ct6ifjia, fmhmU Menandri, & SopbiE. 
I1c^«AVTp«^fttf«r, fah, Sotadis comud* 
llm,fkvKovf *A0-ikr, NTmphodori. c/I riffpiVAaor. 
TimfkwKovf 7iir 'Ir/iMr, Androftfaenis. 
en^^iir n«p«7p«f-|Sfi«tr, oratio Demofthenis. 
Tlm^fkoiTof j fahmU AleKidis, Antiphanis, DiphilL 
m%fk Umfm,€%Tmf, Hhcr Pokmonb Fericg. 

R3 

i6o I N D E X 

"Opoi. vUe ^Q^Qi» 

"Oft^ {ntfcie an ^Opor y^ou^) ClC2rdA fcriptttnu 

*0 p 6 flc , fabula Epicharmi. 

mtfik *0 p ^€o»f , lihtr Nicomedis Acanthii* 

'srtfi) *Ofx^^*^^ f^^Pfi^ Pylades. 

*0 p V V ^ T p I ^ ^fahuli Alexidis. 

«"fpf Opwr, {^forf 'Opa!y, Dt Montihus) JUt) To^Aiy, luiX 
rit/pbr , juti Ai66tp y fcripfit Socrates , ntfcio quis. 

"Offn^ «FtTpA 91A0P &c. Scolion 23. XV. 695.^ 

'Otf^ToAi^oi, Aefchyii fahtila, 

O V p « F b r , (y?ve Oi^paFor, ) fahuU Amphidis. 

*Os,npTVffitL poema, <JK^r Simus Magnes. 

^O^^t^P^J^vTntk fcripjcre : Aceiias , AceiHus , Agis , Ar* 
chytas, Criton, Diocles. Dionyfius, Epaeoeius, 
Eraiiftratus, Euthydemus, Giaucus Locrus, Hege- 
fippus, Heraclidae duo Syracurii , MithaecuSjPhili- 
ftion, Stephanus; qui cunSi fimul nominamur^ XI L 
«l6. C. Quihus adiici pottrant alii j auos in Animadv. ad 
/. c, nominavi , auHort eodem noflro Athenato^ VII. 308. £, 
d^XIV. 643. f. fcd. Heradeo Ephefius, Phiiotimus, 
Parroeno Rhodius ^c, Denu/ut eodtm rtftrendus fuerit 
Zopyrinus, nefcio an item A6tides Chius, & Tynda- 
ricus Sicyonius , ^tfi ;20/ni/7tf /z£i/r j Batone Comico, XiV« 
661. d. 

*04«pTV7iK«) TKZcffAi vel lii^uf , Artemidori Arifto- 
phanii, nefcio an & Heradeonis Ephefii, de quo vide 
Ind. Au£t. 

*0«4,o«9roriA (L 4. e.) a nonnullis nominatum e/l Arche^ 
ftrati carmen , adludtndo ad Homericam 'OsrAo^oiiiBir. 

'O^o^of 1^« 'SAKtKiKn ^ Mirhaeci. 

*0^»yn7tKn Ttyyny Lyncei Samii. 

n. 

nfle^icpctTiAd^Tf^r, fahula Alexidis, 6* Theophili. 
n«ioLr fiif 'EffifitfF, Ariiiotelis. f ir Kp«(TffpW , AlexinL §U 

*TyiiiAf , Ariphronis Sicyonii. Conf "TfjLfof. 
n«ifltrfr memomiz/iir Dionyfodoti , Phrynichi, Pindarit 

Stefichori. 
wtp) UeLia.p»Pf liher Semi Delii. 
litLiypta, Jcripftrt Salpa Lesbia , £• Mnafeas. Id genus 

carmittum primus invenit Botrys , Meiienius Sicuius : T I T U L O R U U. 965 fcnpfit Speufppus. 
riffpiii^vtf-fr» \<l rif icv> mif, HecataeL 
IlffpfifyiPTix^f TlssMr, Ifidor CfaancenL 
9'ffpi riff fisAcevr fcifn: Sredubrocus Thafius. 
riffp«r0f«tf fohitU Meoandri. 

Tlipiof^f ^ir, Eudoxl. Ej^MYr Ilffpio/cr, HecaneL 
riffpi^-ffTffiair Hl-ri: sa3jr Nkaiider, mifso CohfhxiMM^ 

ue ^ an ChalctdoniMS. 

flfp i^Xffiy Nympliodori. D t pis- a« v r , Mnafeae. 

*Amr «-fffiVxffUf : ««ArNyinphis, tfai Njroipte- 

doriis. 
tl$ppttifio)^fahuU Aefcfayli. 
n ff' p 0" «t 1 , eiusdem Aerchyh ; ireai Phrynchi : tademqmt o. 

tidofjbula trihaizttr etiam Pberecrari, iecenj pddemfik» 

Tl§ f€iKk: oM&ru, CharoQ Lainplaoauis » Qeiias, u^ 

noa, Heradides Cymaeus. 
n f p 0* 1 r , fahula Nauficratis comicL 
*lkm I\ifL€tc^ carmen eplcum Sacadae. 
n f T 4C X « » fahiU Pherecratis. 
rivyffXoTa, Theopompi comiei faSmla, 
n #ftp« V 0- T «r « (/^- Tilptt^ar ) fab. Diphill cemld^ 
Uiwalc N^tffff , CdlioiacfaL Ilir «^ ^mmletww 9vy^fu^ 

Ikmrm y eiusdem, 
wijp) Tffff if ^KU^i riif Aftai», ilsfcr Polemonis. 
irffp} nif/cpov, Gher Chamaeleomis. 
nAicico vfT o^-o 11« «IL ffvyy pkfjtpLm.Ta, edidenuti Aefftmus^ 

H^^ppus 9 Metrobius ^ Phaetus. 
Vl^ nA««OLvrT»f , praetv iftos ^fcrip/err eilsm ChryCp- 

pus Tyanenfis in ^kffma>viwi & '^frovoiuot» Haurpo* 

craiioB Mendefius» iatrodes. 
v9*2«vT«f nA«f«fiffOLi, Desicratis /tfAic^fc 
llAcfor* fJbula Anphidis. 

^i«TiiTSrnA4CToiffoff Atmrptl&y ie^er Theoponpi ChiL 
IlA £r 01 f ff nfitiftmr fcripfit Speufippus. 
-VfpiTffif <f TinAAToifoff TUxmi^ iimkiptmriMis find^ 
' wmf , Cber QtarchL 
DAffirltffar, Euripidis /j^iii^. 
tiAoieiQi^fabuU Anaxibe, & Antiphanis. 
llAoiiToi, Craclni ^^Ztf. 
Hk§viMttf Arifiophanis, ^ Nicoftratu IxrUi riAffS- 

Tfff , Epicharmi fttula. 

R 4 
t6A ) N D E X 

II«fflecxtv4rTiKct, Heraclidis Cy maei IntrQdu(tio sui 
Uifo^iKZp libros. 

n <e p ff 1 0- 1 » y , fivt ITccpi^ , fahuta Philemonis* 
nctpffitJ^i<ro/[Atr», Antiphanis /j^tf/tf^ 
wip) 'JFApi^iopviAf \i^it0f , Didy mi opus. 
'rff riflppS i«r TtpitiytiriKhf j Bber Ifidori Characeni^ 
TI«pAiii0t, auBqr Apollodorus Artemitanus. 
TlApfAtvlftif, dialogus Platonis. 

n « p 1 jLc / A f y fabul^ Antiph^nis : ttem Ariftotelis fcnptmmm 
9rip) UapotfjLiSf fc^ffiruof ^tUm Arifiid^s & Clear<<t 
chus, 

Uipoif^f^ fabula Alexidis. 

ITcip^J^rt)» vf/ Uttp^^ia4. AuHora : Hegecnon, Hermip- 

fmsy Matron, Sopater, Xenophanes. Ald rtcenfcntu/r 
ib.XV. cap. ^4extr. & cap. 55. praefertim Soeocus» 

& Euboeus Parius , qui Utip^iSf libros quatuor 

tiiidii. 
wip) Uttp^tiSf ftrlpfit Polemon Po^iegeta libro duo4Qv 

cimo adv. Timaeum , Athen. XV. 698. b, 
n«rpia»T«f, Nico(lrati ^^d^. 
jutTflt MctTpo4cA4«vr, oratio Hyperidis^ 
Uaverttflaf^ fabula Strattidi$» vide Maiu^» 
Tltfirtti^ Calliae fabula. 
Htipliovf ^ trago€di4, quat ah aliis Critiae, 4th tf If/i Eur 

ripidi tribuitur, 
Vtt^€fff9f^ fabula Platonis comidn 
TltKapyoi, fabula Ariftophanis, 

JltXikJtf^ Diphili ^«Afo 

«rfp) Tofr if ntho^tffif^ 'whktm , auBor Apellas v^ 

Apollas, 

Uthrttai^f^ fabuU Ephippi, & Eriphi. 

n^A<v4 >i Oir^/butor, fab. Antiphanis, & Eubuli, / 

Tltfitpk^ tmus e Sophronis Mimis muiiebribus. 

n^rTc(0jier, fabula Xenarchi. 

(«f T^r riffrTSTMpf/ivr yp^cuj V. 197. d n. tabulae 

funt , non tam fcnptae , quam pidae. ) 
wtp) rSf if Ktipyfithfi n ^^A «r , Uker Polemonis^ 
nspfcex^i^r, fabula Plafonis comici. 
Tltp ittKXof ^ Epicharmi /tf^tt^f. 
Xltplfmitftf^fcil. 'ApxffoiAccM; : au$o9 Tmon SiUogPM^ T I T U L O R U M. 163 

ffuks. nki/reiff 'wtfifitvp^f fjdtfi, eacoauuin) 

fcnpfit Speufippus. 
rifpiyywrff 9 vtl Utfvtyivus^ HecataeL 
riffpitfyiiTficb^ n<tp6i4f , I(idoir< CharacenL 
^rffpi riffpfftA^ovr fcripfit Stefimbrotus Thafius. 
Hipirtf/A, fahula Meoandri. 

Ilf piotTor yii ^ Eudozi. EupM^rfir Ilfpio/ff , Hecataeu 
nfpi^-fTfioir Uhri : auBor Nicaoder > nifdo Cotophonuu" 

ae , an QhalctdoniHS. 
n f p / 7 A I » Nymphodori. Ut^lvKcvf^ Mnafeae. 

'Am^ Tffi/^Aoi^r : diiAv Nyinphi&, ii<ir Nympho- 

dorus. 
n f ^ p ee 1 /3 ) , yZr ^nAf Aefchyli. 
ntfpfeci, tiusdcm Aefchyli; £re/n Phrynichi: $odemqm ti* 

tulofabula tribuitur etiam Pherecrati, incertd qtadtmfidkm 
IlfpfrixA: auHores^ Charon Lampiaceaus» CcejGas, Ui> 

non, Heradides Cymaeus. 
n f p f 2 r , fabula Nauficrads comici. 
^AMv n ^ p ff I f f Cflrmen eplcum Sacadae^ 
n f T €6 A » , fabula Pherecratis. 
n«rfA6^if, Theopompi comici fabula. 
n iftp flc f T i^ r , iforf. TidpeevfTiir ) fab. Diphili cemicu 
n/ r et ^ N6/bia»y, Callimachi. Ilir «^ ^arro^itTiif 9vyy^a^ 

fAocTd»r, eiusdem. 
W9fi) TAir ir ^jttid»rA [Tir^flbitekii^y /xArr Polemonis. 
wtp) nirtTctpot/, ii^er Chamaeleontis. 
riAeexot/rTo^^oriiceL ffvyy pafAfJLetTet ediderunt Aegimius » 

Hegefippus , Metrobius , Phaetus. 
Wip) n A « X 0. t} r T Acr , praeur iftos ^ fcripfertr ttiam Chryfip- 

piis Tyanenfis in 'Ap7oico^ix£ 6^ 'ApTOToiiA^.» Harpo-» 

cration Mendefius, lacrocles. 
^<^*i«yTiklr n A«r(v/LLf rai, Oexicraus /o^u/dt 
Vihkvof^ fabula Amphidis. 

jceeTflb TnfnAflCTA^ror AitnpifiSf » Ubtr Theopompi Chii* 
ITAe(To»ror 'jnpi^wjrm fcripfit Speufippus. 
7f p} rZv irTf nAfltTfl»ro^ YUhnsltf, /xafiirfUbTixaif fipnfrf» 

tm , Ubtr Clearchi. 
IlAff fdirnr, Euripidis /j^u/if. 
II A !/ 0- 1 1 , fabula Anaxilae, 6* Antiphanis. 
IIaoSt 01, Cratlni yir^tf/d. 
H A 1/ 7«br » Ariftophanis , fi» Nicofirati« 'Eati^ ii n a »- 

T r , Epicharmi fabula. 

R 4 i64 I N D E X 

n?i9irov (JLnrtp^ *0hV(JL7rUf iuifei AnfHST^A &c. Scolion i. 

XV. 694. c. 
•sripi TlyiyfJLOv^ Theophrafti Hbtr. 
n €6 ^ T p i eci 9 fabula Phry nichi* 
n«fNf(«T«t, Socratis poetae. 
W9f) rioinfAfltTtfr, five ^if) UoitifAATOfy fcripfit De> 

metrius Byzantius. 
n / « r I r , fabula Antiphanis. 
n • I ir r a ) , Alexidis fabula j quae allbi Uoijniilfi quo tUt^ 

lo etiam fabulam docuit VisXO comicus, 
wtii n 1 II T a» r fcripfin Ariftoteles , Demetrius ByzantiuSi 

Hieronymus, Phanias Erefius. 
^tp) riv ip T9 (Aiaif K(»fJL^ia KtniJL^ovpuiven IXomrSf 

fcfipfit Anttochus Alexandrinus. 
l\o%fi,iit%c y Sophoclis fabula. 
niAffif , fahula Anaxandridae : item Ariftophanis, fivt 

Eunici , yJvf Philyllii ; immo horum urmsquisqut fabulam 

eodem titulo tdidtffc vidttur. 
wtp) fovhiKcif riokifJLotv. vide in AovX. *£fi^vAiot; ^woxi^ 

(jLov Hbros edidit Socrates Rhodius. ^p) rcil iepeiv wofii* 

(JLov^ auHor Callifthenes. 
)loAiTff/ce, velTif) 11 A 1 T ff i tf r , i!f^ri Platonis , Dioge* 

nis Cynlci, Zenonis Stoici. «srffp) rfr. h rif Tlkkrotfof 

IToAiTf /f &c. Vidt paulo ante, 
n A I T ff i « trat ttiam titulus carminis fivt dramatis , quod 

Epicharmo tribuebatur, ftd a Chryfogono tibicine com' 

pofitum erat. 
TlohtrolAi^ Ar\&otel\s : fcillcttUohntiA MyivtrrSf^ ^ti' 

hietv , QorrtthSv &c. Vide Ind. j4uB, voc» Aristote- 

LES. riffp) Tnr Ketpyiifovitiv ToAiTffietr fcripfit Hippago- 

ras. rioAiTff/etr fcripfit etiam Critias; & in hts rioAi- 

Tffiecr 6ff7TfliAa»r 6* SeLKtStLifji^viotVm AUos qui dt Lacc- 

daemoniorum Repuhlica jcnpferunt, vide fupra, fiJ> 

Et0 A. De Romanorum republ. vide infra, in *Ptff(. 
TloKiriKk fcripfii Menefthenes. 
noAiTiJc^f , diaiogus Antifthenis, ittm Platonis. 
noAiTixbf hoyof^ oratio AQtiphontis. 
rioAiTiico) vh(jLot^ ither Ariftoxeni. 
TloxvsvKrofyfabuU Hentochi. 
noAi/xAffiflt, Alexidis fabu/a. 
UoKv^pky (jL(»v j DiphilV , Hcniochi , Timodb. 
n e r H /> « , fabuU Alexidis. TITULORUM. s6{ 

norTiit^#, /tf^ff/d Alezidis, & Antiphanit. 
Tlovwi^^ysit,. vidt i^0f«)f, d» *PiJ^for. 
ni/iri» A«) jSfltAecrfiu^ 6>c. Scolion 20. XV. 695. e. 
noprojSotf-xbr, /j^tt/a AnaxUae , ( conf. 'TaKtfiof ) Eu- 

buliy & Poridippi. 
IIo^9i/pc&, ^x//4 kenarChi: allhi duhU, Timoclis aut 

Xenarchi. Vide Ind. /4uH, in Timodes. 
9-i^} n i p <v r , liber Xenophontis. 

v^ T^r Mfxix^y Uofftid iTTOf im^ToKi , Lyncei Samii. 
n T ^ fA 1 1 , /cr^xf /tf Strattidis. 

vffp) Ta>r 7ctp«t<r6^(vr rioTAfAolr, lihcr Philoftephani. 
«fp) Ta»r fr SixfAi^ noT«fi£r, Polemonis /i^cr«- 
Uhrof y fabuU Alezandri Aetoli. 
n p ^ o-jS f I r , ^ii/ti Platonis comici. 
n p i ct 7 r , Xenarchi fakula. 
n p ct^ tf r , Ariftophanis fabula. 
Upofiarsvf y fabula Antiphanis. 
npo^AirjbiA.T«,ytf^. Wiiiitm Antiphanis. ^uo^iJict rTpojSAQ- 

fcctTct^ Ariftotelis opus. 
ripo^oroiy fabula Anciphanis* 

ripoiAi^o/Afrii ifjLATib^vM t fahula ApoUodori Giry fiii. 
IlpoiTiJ^ff, fabula TheophUi comici. 
npo«p)f, Eubuli ytf^tti^r. 
ripofcctdf ^r. vidtUvp^, TlpofJLJiiisvf lifffivTHf^ £*npofc, 

xvi/jLifof , AefchyU fabulae. 
n p /fc 1 ct Thrafymachi fophiflae. 
Ufocovffitt t) KvKfof ^ fabula Eubuli.^ ' 
4rfp) Tc»r npoo-^ipo/tAfrwr Tor^ No^ov^i , m^ roTc 'Tyi«i« 

rov^i, liber Diphili Siphnii medici. 
9f p) *h7riKSf npoo-oiJ^/ccr, Gber Try phonis Alexandrini. 
«-fpi nperc»«9ra)r fcrivfit AriOophanes Byzantius. 
IlpoTpffrTiicor, fabula Antiphanis : item , liber Cbamae* 

leontrs Pontici. 
npovf-/ov ffVfjLTrifJLArA fcripfit Nicander Chalcedonius* 
ripvTctrfii, fabula Teleclidae comic/. 
ripuTccyoir *Epf 0-/(yr libtr Jecundus , Phaniae Erefii. 
npai»Tflt7&pflt^, diahgus Platonis. 
npiiTccf 'IfTopiflCf , Anaximenis. 
l\pttr§cihA0Cyfabula Anaxandridae. - 
IlpoiTf v^Tpcc^ix^^fy Aefchyli fabula. 
ripoiTfyor/cc^ Cleidemi opus. 
Up&rixopoff fabula Alexidis, & Antidoti. t^ I N D E X 

TlrtifSv /tf-Ttfp/tf, Alexaodri Myndii epus, 

wip) Tlr iff-oLpnf y Hippocratis iiher^ qui aliJs wifH Aiui» 

7JIIS infcrihitur, 
Wi^y TljehsueL'tSof rif h hlyvwr^ T^k^f finpfii Ifl^ 

Callimachjus, 

Tlrt^X^ if ToJ^^flt, fiihula Philemonis^ 

n r » ^ ) fahula , Chionidae trihuitur^ 

nvSfltyep/^ot/^flc, K\ex\^\s. fahula. 

Xlvift,yQ^i9rhf^ fahula Ariftophontis. Tlviu,yiftm ^ fc^ 
hula, quai Ariitophani vulgo ex mndofa fcnptura tri» 
huiiur, IV. |6|. f. efi eadttHxqitam dixi , Ariftophontis. 

wif)Tlv9ti^yhpov^{five mp) TlvitiLyopiiev fihv) ujherhyh 
conis laflTenfis. 

Tlt/xrirf 9 Timoclis fkhuli^ 

TlvhAt^ fabula Sopatri. TlvKditgLt^ Alexidis^ 

TXvfetvvot^ tiusdem Alexidis fahula. 

T\vf^a,^Jive Tlvfpa, ka) Ilpo/butdffw , Epicharmt /^itcAi, 

m^ Ofoif - r KeL) TlvpVf fcripjif SocratQS qfAdamjK 

n V r /r n , fahula Cratini. 

H «» A i; ^ t r f ^ Menandri /Uii/tf^ 

*PfleTi^i/(Affro<, Menandri /tf6tf/!(fc 

^iropif^ fahula Cratetis. 

riiv *PfiropiJc»r kiroy^^h^ Callimachk 

^Pf ^oro/cAinbr , lihtf Ameriae Macedonis ; itM^ Eu- 

machi Corcyraei. 
^lf^v.^fabula Archippi comici, 
*Po<ritf. droix^ ^ "^Ha^ fah. Philemonis. 
*?iiiiiKk fcripfit Polyzelus. 
V / 1 flt X «# r Aff^f »r i^jnynffif , auSior Mofchus« 
^bltof i) TlofTxvli^v^A y fahida Ales^idis. 
irtp) rif «rpiJ^or {fcilictt Tffpl *PUov) fcripfit Ergeas vti 

£rgias« 
mtfi reif if 'P 6 «T ^ 0MrfSr firipfit Georgus; {five nfSuf, 

Gorgon;) ium Theognis. ' 

irffp) rif *Pet(JLA'tKnf AuUiiKrov.^ liher Apionis. 
T«r 'Pe^fjLAtKnf IrroploLf Graeco fermone edidit Rutilias 

Rufus. 
vffpi rtir Ti»fx«/a>r iroKiriiAf^ De Romanorum Republica 

lihrum latino ftrmone fcripfit Cotia. 
*Po»TOTalAn(k vide Ifiolovf. TITULQRVM. «<7 

Ziltffy dUlogus Anrifthenis. 
S«AfAi»irffur, /tf^/!/A2 Sophodis^ 
S « |bi / 4( , A n^ndridae fabula, 

dotus. 
'S.kiJLioi ^fahula Cratetis comicL 
'f,A(Ai^t e^ot: auiions, AethliuSy Alexis Samlus, Duris* 
^Kfc^Spttxtry Athenionis comifi fatuia. 
mpi Xafioi^kKwt , libtr Polemonis Peri^g. 
irip) S ct 7 9 V f f^^^vfi^ Chamaekon Ponticus, 
Scfir^^tf ,/tf^ifi^ Antiphanis, Diphili, Ephippi, Timoclit. 
SctTovprQf, f^hulLa y au£lor Blaefus. 
S « 7 1/ p / A r , Anaxandridae fobula ; cmm titubu ptrptram 

Xkrvpof perAiheboiur, 
Sc(Tt/piic«i Kvfjif^iAt^ SyllaQ^ 
XtLTupsKhff {an SttTvpfViMf ? ) fatula Sophoclis. 
^kr V 00 i^fahula Ecphantidae « 6* PhrynichL Nomm 

Xttrvpot titulo fahulae fuhieSum (verhi cauffa, Timocli^ 

'Uctpief 0- ce T t; p f ) fignificat drama raryricum. Vidt 

1). 55* c. d* 6* conf. cum X» 410. a. Sic in Timoclu 

fahulit pro £MpiOffkTvpot.^fortaJfc Aii^ei ffttrvpoi fcrip(ufm 

oportehat, 
[S A T t; p f . vide SATvp/ctc. ] 

itipSftf^ fahula Epicharmi , Nicophontis , TheopompL 
Sf/uiAif, tragocMa Carcini, 6* Diogenis trapci. Dithyt" 

ramhus Timothei, Sff^^Aif 8 Aiiwo^ > comoedU Cubuli» 
S0fr^j3oi«, fahula Euripidis, 
S I « f A i^ce , Demetrii comici fahuUm 
wtp) rSf h Six.f Ai^ ia.vp,A{Qpii9(49 9 Sher Nymphodoti 

Syracufii. 
vfp) T$r if t^iKti^t^ TOTOfiSfj Polemonis Perieg, 
wtpk rSf if XiKtKicf. Tup9trra)r fcripfit Phanias. 
^iKtKiKk firipferc: Andreas Panormitanus , Athanis, 

Hermeas.Methymnaeus, Silenus CaUatianus velQalF 

ladinus. 
Ziitfxiiti^ ^09-011«, Mythaeci. 
^iif.tKiK^bc^ fahida PhiIemonis« 
Sixtitfriceiteb fcripfit MenaechmuSit 
^fp) rSf if ^iKtfSfi nir4«#ri lihcr Polemoois PcA^ 

pta^ 
i68 I N D E X 

wip) rSf vofk/xifr rToclf rSt if Si«u5vf, tlusdtm 

Polemonis. 
S I A 9 A I , fabula Sopatri. 
Z/aaoi, v</ SiAAof, Timonis PhliafiL 
wsfi.iSv TiyLwof 'S.ikkZv Jcnpfit Sotion Al^andrinus. 
mtfi SifCfvriJ^ov, Bbtr Chamaeleontis. 
'S.t^fitiv Spoi: au6ior Malacus. 
^KAtk {fivt Sxoaia) fAfAif, Pythermi. 
Sxcfpwr , Jivt ^xJfoff f comatdia Alexidis ; & tragoedla Eu- 

ripidis. 
«Tfp) SnfAfT^r /cn/^f Clearchus. 
SxfVflt), f^ula Ariftophanis aut Platonis comci; fivt 

uiriusquem 

Xxfifkf K€t7A)<a(j$if§vffAt 9 Artftophanis /oiiiAf. 

wffi 'SKnfic^ fcripfit Amaranthus. 

Sjt/pw. vidc Sxf ip«r« 

SjtAifpieti, fabula Antiphanis. 

Zkoai^, Scolia carmina, libro XV. cap. 50. 

SxoAibF wf^ \if9»fA^ Pindari. Conf^Katiu 

^Kppwiof, {fic fcrtptum oportutrat; non 'S^Kofinof) *Twk 

wAfii Kwj0 a^Kopviof &c. Scolion 18. XV. 695. d. 
' ^Kvtat, tragoedia Sophoclis: & camocdia Xenarchu 
, S « V S if ^ , Antiphanis comoedia» 
Z « t/ A A c( , poHma Hedy lae poetiiat. 
wtft tSV kyjvpiifni SxvTecAiff, libtr Ariftophanis Gram' 

maticL 
wtp) rSf if "Vii'^ ^(Atfiiotf^ libtr Philomnefti; itcm Phi- 

lodemi , nifi corruptum hoc nomtn. 
Xo^t^rhc y fivt reBius alibi So^i^ta}, fabula Platonis 

comicim 
w^t robc ^ocptff-rkf Rbros fcripfit Phanias Erefius. 
xark SocpoJtAfour^ oratio Philonis. 
iwho Xo<^oK\iov€ Tphf ^ihafAj oratio Democharis. 
wipi rm i^rk '^o^Sf fcripfit Hcrmippus. 
w§p) ^wovi^Sc ka) TAiitttf , liber Athenodori. 
2ST«0fAo) rSs 'AAf^ctrcTpov TopsiAc: au ffor B^eton. ^kffUf 

^roLBfjLo)^ & oTdd/uoi rifpo-iice}, ou^or Amyntas : cuius 

ttiam nude citantur ^ra&fJLoL 
^raaifjLov quoddam fJiiKoc eitatur Sophoclis , XIII» 592. b. 
ZTfppo), Teleclidae comici fabula. 
^ri^eifoi^ fivt wff) 'Srs^kfeif y Ubtr Aelii Afclepia- 

dis. wsp) M^f tfT KtLiXrt^kfoif^ Philonidae MtJici. 
TITULORUM. 169 

XTi^Af^T^KtS^ifjfahula Eubuli: £r«m Eupofidis , ni/f 
corruptum poflerius hoc nomtn, IX. 384. C. 

nrtfi Tot/ Srf^ctrov, oraiio E>einofthenis. 

^fpi '^Lrnffiy^hf^u fcripfit Chamaeleon* 

STpccTialTctf, fabula Hermippi. 

SrpctTitfTnr, fabuU Aiexidis , & Phtlemonis. ZTpttTi »- 
rnr ii Evroyx.oi', Diphili. STpctTidrriitf i) T(;x.<vp, Aati- 
phanis. 

ST^cerftfTiXfr, /if^ii/is Theopompi. 

Sv^yfyfK^r, /iicr Zenophanis , ut qmdm vulgo fcnbitur 
auBoris nomen, 

«p) Svxtfp, libtr Herodoti Lycii. 

^$fk SvfA^oAce/oir A^oi, Lyfiae. 

^v(jLfjt.nL'X^lAffabula Platonis comici. 

^viAfjLiKrA^ GdKfirati //^er. lti(JLiuM,ra.9ViJL^ort%k^ Ari* 
Aoxeni. ^ifAiittLrtL *T^ofAr^futTci, Herodici Cratetu. 

IS^vfA^jr^iiov^tLi^ fabula Philippidis. 

Svfc^offcexflt, Plutarchi Chaeronenfis. 

Sw/bi^otf-ior: /lier Ariftotelis , Epicuri, Heraclidae Ta« 
rentinif Meleagri Cynici, Menippi Cynici, Platonis, 
Xenophontis. Si/.uxof lor Ki/rixrvr fcripfit Parmenifcus. 
Varia variorum fplendida Convivia defcripfit Lynceus 
Samius , m ^tvi^roKM fiiVfnrnutTfm Conf. Ind, Rtr. 
& Perfon. voct Convivium. 

ZvfA^oTiJiai ijvofjLfifjLetrd. dtantur Perfaei; eius» 
demgue ffvpLTOiuu) Sikheiyoi , idem ipfum fortaffe opus. 
^VfA^srorixk 01/fifAiiCTce , vide pauio anu , in ^vfJLfjiiiLreu 
Mfioi ^vfJL^oriKoL vide fupra , fub lit, N. 

Svrce^oi^». Hoc titulo Ubros edldere HippiRS fopkifla , & 
Menedes Barcaeus. crfpi BijSAo^r f^rct^o^^n^, videfub 
/i/. B. XvfAyo^yh Aff^coir, Dorothei Afcalonitae. 

XvPA^oBffio-KofrifjfabuIa Alexidis, 6* Philemonis* 

Svrcepfo-Ttffcei, Cratetis ^^^11/^ , 6' Menandri. 

^vffti^jTfoi, five 'S,vf^6t'jrfo( , Sophoclis fabula. 

Svrf^cecrfleT^r, fabula Batonis comici, & Piatonis. 

Zvrffp^et^o/bifrcei carmen choUambicum Herondae» 

Surf<pni8oi, fabula Euphronis. 

^ff^i St/rti0f icer , liber Metrodori. 

S6r pLoi 'jrtfi^ vvf fJLoi ^vrii^tt &c, Scol. 17. XV. 695. d« 

'Zvfrpixofrtftfabula AlexidiS) & Sophiii. 

SvrTpe^oi, fabuU Alexidis, Damoxeni, Pofidippi. 

^Vfmfvf/LOif libros fciipfert Hipponax, & Simarifius. i^o 1 N D E X 

ivfSk)^^ faittla Diphili comid. , 

Svrtn^tff, carnun ^terichori. 

Sv^ttxeutf^ftfr ^Af rffifltr fcripfit Ariftoteles. 

«-fp) t5v rSf ^vpUf ^(L^hiaf fcripfit Athccueus rtdfi»^ 

^Vfoi, Nicoftrati fahula, 

SvpfA^) fahula Platonis comicL 

^v^&trtK^< fifjLof^ Gnathaena^* 

^ifk AtofvcieLXjoS Svf^TtffAATo^ fcrtpfit Artemot, 

^fp) ^<^eL%^$ffrtKit fcripfit Timocrates Laco. 

Z^ttrrvfx^v», fabuld Apollodori Cary ftii. 

Z^oLrrifAifof^fabula Emmelis, Eumetis ve/ Eumeli » /cl* 

XV. pag. 563. nofirat edith 
S^frJ^irif, Ameipuae j^«/tfk 
Z^nxfi', Ariftophanis. 
^^iyyoKApivf^ Eubuli fahuLu 
Zt,^\yij fabula Aefchyli, & Epicharmt. 
Sfl#^ot;f «, fabula Dionyfii Sinopenfis. 
^U i^^ifiiof ofwifiKiof fcripfit Callimachus. 
«r^ 2 1» T ct / V fcripfit Cary ftius Pergamenus. ^-fp) rS$ 

ZiiTcttrf V irof»/bu6TMr fcrifjit Apollonius, Sotadis 

filius. 
S «p« jc f ) fc^ula Alexidis. 
m^fi TLiihfofot iomnmtaru, aufhr ApoUodorus Athe« 

nieniis. 

T. 

T«7^ifrf^Tflt), fahttla Ariflophanis. 

*M T flt f r flt f ^ , fcll. '}ipoLKfiW( ivr) ToLif. fahula SophodiS* 

T< ^ f flt p ^o f , fahula Eupolidis. 

ToLpAfrTfoi, Alexidis fabuLu 

<tfp) l(t^ix^^\ ^^^'' Euthydemi. 

^-fp) TflttfF, oratio AntiphontlS. 

TfAffiflK, Jahula Diphili comicl. 

wifi ^iKifnKffivereflius, 9ip\ TiKitSf^ fcrlpfit Nean- 

thes Cyzicenus. 
^fp) T^A.oi;r, libtr Epicuri. 
TfA/bcifffrr, fahula Ariflophanis. 
TiKx^^^*^^ /f-Topiit: auHor Epimenides, (ive Yelecli- 

des, five quisalius, VII. 202. e. 
TirpAfJLirpoi cithruur Archilochi. 
Tirpkvihif^ liber Philochori. T I T tJ L R U M» a^i 

^iX^ii cptfTixf^. Sphodriae. T§x^^ H«rifri)iii, Lynctt 

Samii. lix^^ {fnropmii y) Theodedae. 
9r§A TiXftTSp : aiuior Menaechmus. 
TA0et)> Tif9etf,^ >v£Eucj Tft0ct}, ^^tf/tf Eubuli. Corf^ 

infh^ TiTtif. 
T9iXiti*ywfy dialogiU Aefchinis Socratici. 
TiiKi^off fahula Archilochi , (/ciY. ex vulgaia fcnptura ^ 

fedpoiius Deinolocbt,) Agarhonis, Euripidis. 
tH^tvr^ fabula Anaxandridac , Canthari, Philetaeri, So« 

phocfis. 
T/T^dir, drama^fiH atiiid fuoddam poima ^ AIexandriA#» 

toli. 
TitpAVffrwf* vide UitpavgTilf* 
«-pbr T / /K « I • r fcf^Jii Polemon Periegeta. 
^flhf T//n« 1 r knt^pti^ » Iftri Ca&taelilL 
TlfjLAiof^ dialogus Platonis. 
iuLrk TifjLApx^Vj orado Aefchinii» 
4rpbr TifAiAfor ufyt^t^ oraaa DeihoBbetti% 
Ti/n«»r, fahttla Antiphanis« 
Ttrififj fabttla Cratini mmorfs, & Eubuli. 
TiTcero/iAce^^/cty .carmen epicum Ar£Hni vel EumelL 
T I T a ct /. vide fuira, in Tii0ctr. TtrH^fab. Alexidis. 
To«f 0-Tir, /ifo/tf Nicofirati. Tejcitf-T^r S KctTce^ctiXt-i 

fcffor, Alexidis. 
ThhpLAt^ fabula Cratetis comici. 
wif) rSf juLrk Tifirovc J^ict^pwr « liber Theophrafii. 
wifi Ti^flir, Eber Hippocraris. «'fp)OpiirMl Ttweif &C0 

fcripfii eiiam Socrates ^uidam, 
tfafjLfjLttnzi Tpct^^//*, Cailiae* 
m^ TfftytftkldLf fcripfii Duris. 
T p ct 7 ^ / ) , fabula Phry nichi. 
Tpct7^^<ro^fAfrct/ca0/& Afclepiades TragUenfis. 
Tpctv/bictTict<, fabula Antiphanis , 6* Chaeremonls^ 
Tpct^fricti, Sophodis /^tf/tf . 
TpitfpixW, liber Apollonii, nefcio cuius. 
Tp 1 6 / V r if "VotwjrAhnc , XV. 699. f. fabula poetae, cuiuB 

nomtn mutilatum in veiere membrana ; qutm Philocratenl 

efie conie&avimus t j4nimadv, Tom. VIlLpag. 346. 
iropi rov y^v^w Tp i^* J^o r, oraiio quac Lyuae tnbuUitrm 
TpiToAiTixW, Uer Dicaearchi. 
TpivTiAf/EAoi, fabuU Sophoclis. 
Tpi^ctyioritf"Tif, Antiphanis yi^nii. rjx 1 N D E X 

T^/^t/AAori, carmtn Detmrexze paetrlae. 
tfoilnpiar <sroMTf/et, AriAotelis fcriptum» 
^gp) Too^N^, PhUotimi mdici opus^ 
Tp9^eivtot^fabuU Alexidis» Cephifodori , Cratini, Me^ 

nandri. 
^ip) rHt f iV T p 9 IV r f 1; KttrufiiLftotf fcripfit Dicaearchus. 
T ph^^tKot ffabula Heniochi comcu 
1 p0k^t<^fabula Euripidis. 
Tftffjc^y Cephalionis: /e^ ^jf^em Hegefianafieoi /«(^ 

ait Athcnaeus, 
Tpo»/xbf ha.Ko^(jLOf y fpijfum opus Demetrii Scepfii. 
T p o# i' A r , /j^i/^ Stratcidis. 
TvfAXAFirTflt), Sophoclis fabula. 
TvpS^ApBmf^ fabula Alexidis. Std vidt Ind^ AuB, in Alexis. 
T V p ct r r f f , Pnerecratis fabuU. 
lvpkff»f kfttiptfftf tx 7ipMpUf , Ubtr Phaniae vtl Pfaae* 

niae Erefii. 
vtpi Tuf f r 'EKpig-ot Tvpkffmf fcripfit Bato. wtpi rSf tr Si* 

KShicf, Tvpkvfo^fy Phanias/ Phaenias. 
Tvppfiv>i€^ Jivt T vppM r IX W » /o^ifi^ Antiphanis 9 £» 

Axionicu 
Tvpci^ fabula Sophodis. 
Tvx^^ H ST/ATf fvTDr , Antiphanis y^4<iit. 

T. 

•r«t*ir8o< ^of>ro]8otf-xW , {forf 'TkKtviof S Uopvofi.) fabw 

Id Anaxilae. 
^T^ptfy comoedU Anaxandridae, & tragotdia SophocUs. 
^TytetiftiffAiv kptcTTQf &c. Scolion 7. KV. 694*6. 
tU *Tyitta,f '^cttkv ^ Ariphronis Sicyonii. 
*Ty I f i r flt , opui Dioclis mtdicl. 

wtp) TSfifT^^Typ^^ f. TTsp) Tfifr ^En/fpav, Clearchi liber. 
^tp) 'TfkTdf^ libtr Hippocratis: item Theophrafti. 
"TfpA^ ftd naius {utvidetur) alibi, 'T^piA^ fabuUAn-^ 

tiphanis. 
irf pi T»f ^T ipdLVKtaf librum tdidit Ctefibius. 
*T«rp/<e, /tfWj Antiphanis, & Menandri. 
'Tsp) "TKnf^ Hicefii ( v</ Icefii ) m^Vi opus. 
*Ti4.ifeitof , comoedia Amotis : lyricum carmtn Philoxeni: 

dithyrambus Teleflae. 
'T /x r i f , fabuU MenandrL T I T U L O R U M. 173 

AiifJLfiTpA y &c. vtde in Kir, Vk. &c» 

^T^srspioKtff fabula Platonis comd. 

^'T^rer, fabuU Al^xidis, Antiphanis, Xenardu. 

^T^-b irttrrht xAev Stc. Fidc S/tepriW. 

*Tvo$AKhhiJL§fAi^ Eptnici comici fabttla. 

^T^o^ohtiJLAiot^ fabula Alexidis, £• Menandri. 

^T^ofjLfnfjLATA (nudo hoc titulo) citantur: Ariftotelis auc 
Theophrafti, Capitonis, Dioscoridis, Hegefandri Del- 
phi , Ptolemaei regis, Et , rk lurret ^ctx^ *T t /x r if- 
(jLATtL^ Ariftoxeni« Praeuhta vcro laudantur: 

^'jrofJLfiifJL (17 «t ^kf^pikrrvf jut) ^kyfthfJLkrmf , HegeTandri» 
*T^refir. 'E^ruet, Perfaei. *T<!r. !^f«7pijccb, Neftoris. 
*T7. 'loTepiXflb, Callimachi aut Zenodoti» Caryftii 
Pergameni, Euphorionis^ Hieronymi Rhodii. Op<tr« 
rSfKpATlfou 'TitofjLfnfjLttrtty dailiftrati. 'T^jrofAfm 
^etfikk , Artemidor^Epherii. *T 9-. cvf/LutKTA , Hero» 
dici Cratetii. 'T 9-. tf-v/uTeTixot, Perfaei, 'T ^. tryoKtKk^ 
ideft, Commemarioli Scliolaftici,III. 83. b. «srpbr ^1« 
X^«9^er *T^ofjifnf4.ttr«tf vide in ^iA. 

^T^^^reiA, (ex vulgatd fcripturd) fabula AJexidis: ftd h 
"T^jrpqf , pro if *TTeroif , iigendum videtur. 

^f^fabula Cephifodori. 

*A Sf rkf^fLkhAfof 6»c. Scolion 19. XV, 695. d. 

'T ^* fetUTeir «'Actrtt^rei , /tf^ci/tf Dexicratis. 

^T^^fwvKn ^ tragoedia j tacito poctac nomine , memoratur 
VIII. 343. t. Docuerant autcm 'Tf^imhOf Acfchylus £• 
Euripides. 

^«^9e»r, /If^ii/j Euripidis. 

^AidLKMC y Sophoclis fabula. 

^itli^poc^ dialogus Platonis: & comoedia AlexidlSt 

ifetiJ^etfj dialogus Platonis. 

^Aiiaf i ^AiiptAy fabula Aiexidis, 

4>«tir^fAfrct, carmen cpicum Arati. 

^ ct ic n vcl ♦«*» , fabula Sopatri parodi. 

^AKit §yK(ifJLief. vidc *Eyjt«/EA. Afitiiov Ktti <fAKnfffOy* 

xpifK , Mcleagri poema. 
inr\p ♦fltriey, Ta.pAvofjMf ^ orafio Lyfiae» 
^kffiofy Mcnandri fabula. 

Pars L S 174 ^ I N D E X 

^ApiJtiHttirfiAi^ Theocriti carmtn. 
^ttf(A.AKtfAA97if^ fobuU Anaxandridaf. 
^«PfA«xo^i»Aifr, (fi KpcetfMtr) k\ex\6\s fabula. 
wifli ^UunjrifJMf ^Ap(4.iK»9 fcnpfii Diodes medicus, 
♦«r/tA«»/Ii^«/tf Meaandriyfi^Phileinonis, ^«0-^« fi.4iv 

kfiyvM , Theogneti fahUa. 
^ctiir, fahula Platonis comicL 
^tAKn^hpof, Anaxandridae fahula. 
wifA rSf MMTk ^iyttKliCf {f. witfkrQtf ^iytthiv^i) 

^ofjiifjLMf fcripfit Harmodius Lepreates* 
^thkiih^oi^ fab. Amphidis, Menandri, & SoficratiSi 

^iKk&§K^Qii ^AvoKAfTfpSf , Apollodori Geloi. 

^liikfyvfofi fahula Dioxippi , & Philippidis. ^kv^ | 

♦lAfltpyvpor, Theogneti. 
^/Aflip^or. Vidt ^KAfiyof. 
^/a ce V A r , fahula Philetaeri , & Theophili. 
^ihir^ifoif {fivt ^iKiraipof) fabula Hegerippi. 
^ihirAifoc^ fah, Amphidis. ^^irfupot fi ^fjiirfioft 

fahuU Alexidis. 
^iMVfiwiS^inf, AAonici fahttia. 
^ /a if jS r . £aloais Platonis. 
wffi ^ihiAt^ Oearchi /t^fi. 
^iMffit^fahuia Axionici, & Hegemonis. 
iutrk ^ihiwwlSov^ oratlo Hyperidis. 
^ihiTWiKky Theopompi Chii odus hifloricum^ 
^f Af «r^f Jto), fcii. A4yoff Demoithenis. 
^ihiwvoc 9 fahuU Mnefimachi. 
^iKiwirov i8/of, aufhr Satyrus Peripateticu& 
^ f A / 0- X r , fabuU Aletidis. 
^fAo«r^r^oTor, Theogneti/i^tf/a. 
^f AoJ^f jteeo^Tdr, TimocHs /j^u/j. 
^ifiotnfiAioCjfahuU Antiphanis. 
4fAo0u!Ttfr, /abuU Metagehis. 
^ihoi, Eupolidis /j^ii/tf. 
^fA^JttfAof ti HvfjLi^if Alexxdis fabula. 
^iKoKrrirtif^ fabuU Aerchyli, Epicharmi, Strattidis* 
^fAoAtcxwr, fahuU Stephani comid. 
^iKofjLtirvf^ Antiphanis /4^k/(2. 
wpbc ^ihiTet^Tof vwofjLfifjLArA , Capitonis Alexandrini. 

wtp) rlf ^iKo^jrkrofo, 'laropiAiy auBor Ptolemaeus, Age- 
iarchi filius. \ TITULORUAL 17I 

^iKo^irt^^f AatiohznisfaBula. 
^tko^jrpkyfjimv^ jahuia Critonis comicL 
^txo0-h^e0¥ hdLivy^tiL Vlde AsaJ^oy^ioJ. 
vip) rSf ^txo&h^tif {tf-Top/flt, Niciae Nicaeenfis. 
vpW ^tKoa«KpArnf fcripfit Herodicus Cratetius. 
^tkoi^AfJahula Alexidis. 
^ihvpA^ Ephippi fabula. 
^tKtaviSnf ^ jabuia Ariftophontis. 
^ vutrk ^tKvfi^oVj ^taimf t orado Lytat ^ fi genuina* 
^^thSrtt j fahula Antiphanis. 
^f rfvfv tragoidia Aefchyli, & Sophoclis: item, comoedia 

Theopompi. 
^WttKoypk^oc vocatur Sopateri III. 86.a. n. ia qui 

^hVAJULf fcripfijfet, 
^otftKitnf, fabula SmtOt&Si five reSius Strattidis. 
^otftKtnk faipferc Mochus, & Saniaethon, vel Sancho^ 

niathonm 
^olftl^^ fah. Sophoclis trapci, & Eubuli comici, ^ Tr i ^ 3 

Kceiffvry \ovas tragoedia. AiOrMpof ^oTri^, eiusdem 

lonis. 
• eiriffeef , rr.<^0eiaf Euripidis, £» Phrynichi: item, eo^ 

moedia Ariftophanis , & Strattidis. 
.^ p « i J^ i r , Aefchyli tra^oedia. 
^ f iJL ^ i p 1 i Heroixppi fahida. 
wfp) rSv KArk rif 'kfftcLv ^ S p 0» r , Ctefiae Cher. 
^op«r)r, lihtr Hellanici. 
^pAripft ^ fahula Leuconis comid, 
^pietp^ Anmppi* fahula. h stc rb ^pi^p^ Alexidis. 
^piAfpof, five reC&us ^pfkp^toc^ Antiphaois /2i^ix/4» 
^pfipv^of^ fahula Philyliii. 
^pi^oc^ Euripidis fabula. 
^povpo)y fabula lonis Chii. 
^pvyfy AekhyW fabula. 
KArk ^pxtffif hhyof ^ oratio Euthiae. 
urip ^pvftif^ orano Hyperidis. 
^pv^, (five^puytf) Kitixiisfahula. ^pvytovftAmvh^ 

eiusdem, 
^vy ke ^ fabula Alexidis. 
^;;Aetp^or,/2^<iitf Phoenicidae» &Sophili: nundofe ali* 

cuhi ^ixetpyof. 
^v^tKk^ Anaxagorae opus. 
^vfftKk npojSAi^Tce, Ariftotelis. 

S 2 %76 I N D E X 

^Vff-tQyf&fitK^fp fahula Antiphanis. 
^voitoKhyof^ foAula (Jive parodia ) Sopatri. 
^vTtKkj vel ^vtSp ^ltf-TOjM* , Theophcafti , & Trypho« 

nis GrammaticL ^vrtKk item firipfit Phanias Peripa" 

ieticus, 
^vrtKk AiTM, Theophrafti opiu. 
wfp) ^vrSp^ liter Ariftotelis. 
4rfp) rw ^90Ksvhfr90f^ Theophrafti liher» 
ife9pAhlffK9fjfahulaEpilyQ\\ mfi KvpeLKt^Mf Ugendum^ 

X. 

XAiiK$7tL^fahula Menandri. 

X^akiXikW, Axionici /j^tf/tf. 

w§p) XApAKrripvf Ubros fcripfit Satyrus. 

XfltpiTf^v carmtn Meleagri: ium comoedia Anaxilae, & 

Eubuli. 
TLAppii^fiti dialogus Platonis. 

Xstpoyko-ropec^ fahuia Nicocharis , & Nicophontis. 
Xfip^f^fah. Epicharmi, Cratini iunions, Pherecratis; 

&, lu volunt nonnuIH^ Nicomachi RhythmicL 
Xf/p«rff« fahula Cratetis, ni fallunt tihri; £• Cratini 

maioris. 
XipA^ Philemonis /^^tt/tf. 
vfp) rSf XiAf i^jritrroKh , Theopompi. 
wsp) X i 1/ , hifioricum opus lonis poetae « item Zenis vW 

Zenei. 
XtKtkf, five Xthtk^si 5 Euphorionis poeue epici. 
XopsvovffAt^fahula Pofidippi. 

Xofiiiy)f^ Alexidis fahula, ^^pnKhis %opny\f , vide in 'H^. 
^fpt XopSf^ Uhtr Ariftoclis. 
Xpfr«i, (/. e, *ATO/Exynfcoyci'/Acc7ct ) iamhicum poema Ma- 

chonis comici, 
Xptiff^fAo)^ Oracula , pajffim ah Athenaeo recitata. De Baccho 

medico, I. 22. e. coU, II. 36. b. IW oiror rpvjiuf&c. 

h 31. b. Ltgnea canis, II. 70. c. Athenarum elo- 

gium, V. 187. d. Oraciilum datum ei, qui quo pado 

dives evaderet quaefiverat, V. 219. a. Oraculum 

Alcmaeoni datum, VI, 232, e. Menelao , VI. 232. f. 

Tirynthiis, de medendo morbo ridendi, VL 261. b. 

"l^fTTof Btffcrci^iKiiv f hAKtS^aiiJLovieLV rs yvvAiKet &c, ViL 

278. e. Oraculum Cinyrae editum, de filio Adonide» TITULORUM. »77 

X. 456. a. Sybariris , de duratione felicitatis » XIL 
52a a. Orac. Charitoni & Melanippo datum , in quo 
pentatneter praecedit hexameirum , aUI. 6oi. c. Par- 
menifco damm , cum ex Trophonii antro rediens ri- 
dere amplius non pofTer, XIV. 614. a. 

^etyrocTccTiutr Xp9^7npi»9 lidri, Philentonis GrammaticL 

w§f) rSp fJLsraf^hh^rrmv tkf Xp&ctr, Theophrafti liUu 

XpofiKk citantur Andronis, ^ Menedis, hcm Xpivti» 
pvt Xfor/Aot» Cteficlis. 

Vfpi Xphf^f fcrtpfit eeiam Sofibius; pro qtto ptrptram, Sofi« 
mus olhn nominahatuf^ 

Xpva^in fii^of , Themiftagorae Ephcfii« 

XpvctKhA^ fatuia Eubuli. 

wtp) Xpu^iQVj orauo Demofthenis» 

Xpvaiirvof% Srrattidis fabuLa^ 

XfV9)f^ fcAula Antiphanis. 

Jipvvovf yivof , fabula EupoHdis» 

y^fi^^oy^iof^ kmxW^t fabutam 

^ikrpiOL^ fabula Dromonis, ^ Eubuli. 
^ov^npAKKif^fah, Menandri, 6» Pherecratis. 
Hrtvfohifa^roL)^ limoclis fahuia. 
^iv^ofjLovof^ fabula Alexidis ; nefcio an eadem quae alias 

^^dLra-^MvihfAOfOf, 
Hrivioa^nyfjLariAf^ VicoAr^tx fahula. 
'^ivtvwo^oKtyLttlof, fahuU Aiexidis, & Crobyli. 
9ipi rSf HTiviSf TtTi^TSVfjLifeif y Hhtr Andreae medid» 
f^ » 9 f 0- fA ce fenat us A thenienfis , de Apaturiorum ftfio , 

^ de Protenthis, IV. 171. e. '^n^i^fuc Alcibiadis, dt 

Parafitis, VI. 234. e. 
^t/x^oto-Trt}, fahula Strattidis. 
WMp) fvx^^t Platonis dialogus, qti Phaedon infciiUtur. 

n. 

*CitihSiffiyuofy i i^iypoL<^ifw Xirrotvpcf^ Lafi Hermio* 

nenfis. 
'Oj^ir, fcii, ^tiJLihnf^ Timothei carmen. 
"QKlfJL^v viduurfuiffe dramatis tituius , nefcio cuius poetat,. 

XIIL- f 67. c. n. 

«3 »78 INDEX TITITLORUM. 

TQ^cei , fahula Ariftopbanis, & Cratinu 

*Sp0i. Nudt cltantur ^^£1^01 Neanthis: qui quum Cyzicenus 
fiurit, intclUpmtur puto ^Apoi Ku2^iJcifv&r. Item, '^i^poi 
Theolyti Methymnaei , uhi intelliguntur Methymnaeo* 
niin {aut omnino Lesbiorumj Annales. 

Sigiliatimcitantur^Clpoi*E^iffW^ Creophyli. KoAo^o»- 
r/a»r, Heropyti. Act/b(4«xf»r0r, Charonis. Stf/Ai«r , (ve/ 
S«/Aicexo) apoi , XIIL 572. f.) Aethlii, Alexidis Samii, 
& Duridis. T:i<pvi»v^ Malaci. 

NoTA. Qutmadmodum pro mtndofo or 'Opoir, quod 
plerumqut lihros occupavtrat , ^iqiu sr ^OfOic corrcximus : 
\vidc Animadv. noflr, Tom. IL pag, 645 — 64S. )y& 
idem trror corrigendus apud Aelianum, Dt Nat. Anim, 
XIL ^8. ubi citatur Artemoo h lolf "^Opoi^ 7»r Kaa* 
ioyLmm : nempt ^Qpoif fcrjptum oportuerat, Artemon 
///f Clazomenius/ui/ 4 & liirum ttiam <srfp) 'OfJLiipov fcrir 
pfit , tefle Suida in 'ApX7?ror. A/ec vero effugict obfervatio* 
nem fludiofi icSorb, "Qpmn illos (r*. t, Annales) quos ab 
hoc Artemone confcriptos dico, ad lonicam civita- 
ttmpcrtburc ; qutmadmodum reliqui omnes libri, quos codem 
tiiulo infcriptos fupra commemoravimus , lonicarum 
civitatum veterem hifioriamyiM/;?eir/eci^r5 & audores 
habuerc lonicos; quorum ^quippc fcrmonc vocabulum 
«por fimificabat annum , £* i^poyfk^ot diccbimtur 
Annalium fcriptores. 
INDEX RERUM 
ET PERSONARUM, 

QU A £ 

IN ATHENAEl DEIPNOSOPHISTIS MEMORANTUR. ■ ■ 11 ' mm N O T A. 

Viroruin aotnina, qudt in hoe Jndict non nperiuniur, in 
Indice Aufiorum quaerenda funt. 

Geographica euam nonnuUa & hiftorica nomina rtp^ 
riuntur in Titulis librorum , ac praefirtim in Dramatum u« 
tulis , quae in hoc Indice filentio praeurita pua. 

Nonnulla item , quae in fuperioribus Indicibus praeter- 
miflk funt » in hoc Indice commodis Igcis inferta reperiet 
ftudiofus le&or. %9i INDEX RERUM 
ET PERSONARUM, A. 

•lABACVS, poculorum repoficoriuniy xvMxin^r, V.20i# 

d. XI. 460. d. 480« b. 
Abates.vinum e Ciliua, I. 93. b. 
Abdera, rk "AfiSnfa. Ui praeftantesmugiles, III. xi8. & 

Vir. 307. b. Quilibet civis pro fuo fenfu novilunium 

indicebat , VIIL 349. b. n. 

Abderitae mmoramur: Democritus, Dioclides. 
Abramis» pifcis Niloricus, VII. 311. b. 
Abrotonum » roeretrix Threfla, mater Themifiodis» XIII. 

576. c. 
Abfinthio conditos cibos amant Byzantii, IV. 132. e. 
Abftemiiy Uh, II. cap. ai. £■ 22. nojlra€<du. 
Abstinentia nimia non laudanda, IV. 163. b. c. 
Abydos , oppid. ad Hellespontum , Milefiorum colonia , 

XII. {24. £.-525. b. Ibi templum eft Veneris loere- 

tricis, XIII. 572. e. f. 

Ovts, Abydeni: quorum dt mollitie & luxuria agi«* 

tur Ub. XII. cap. 28. Abydena crat Medontias , 

vtl Medontis, communis uxor Alcibiadis & Axio- 

chi| XII. 534. f. Xill. 574. e. Abydenorum epi- 

phorema in provcrblg dicitur vedigal & portorium » 

aIV. 641. a. 
Abydos ctiam adptllata tft Sinope meretrix, vetula cum ef- 

fet, XIII. 586. a. n. quo adluSt Hermippus comicus 

apudNoftrum, XII. 52$. a. 
Abydos» vtl Abydus, ittm Aegypti oppidum» XV. 680. 

a. /1. 
Abyrtaca» condlmcnti gtnus , 11.68. a./i. III. 124. b. 
Acacaliis /^/ « idcin atquc narciflus XV. 681. a. 
Academia, Platonis gymnafium, II. 59. d. in convivio t9t tNDEXRERUM 

ibt non licttum erat uti vafe , quod in urbe non eflbt 

fabricatuit), IV. 1 37. f. Academiae novae lumen Qi- 

tomachus , IX. 402. c 
Academicus « s^ *Axcurif/tAi«r , Dio» I. )4. b. Polemo « de 

quo infra, Academicos philofophos traducit Ephippus 

comicus , XI. 509. c. d. 
Academus comptllatur a Theogmdij VII. ^ia b. 
Acanthus , Thraciae opp. Inde Acanthium vinunl , L 30. e. 

Et Acanthius , Nicomedes : dt quo vide Ind, AuB, 
Acaman pifcis» VII. 317. d. /i. VIII. 356. b. c. 
Acamida , locus circa Lampfacum , fi vera fcnptura II. 

62. c. yimtti i\ jcet) infi KkfjL^Mf h tm Kjuefvilf, 

Sufpicari poffis , fuijfe locum lauris confitum. «uucfm 

quidem , Htfychio inttrprete^ huruai fignificat. 
Acatus, poculum navigio fimile, lit, XI. cap. 23.. 
Acefas» 'AxM-aLr, Salaminius Cyprius, celeberrimus ve* 

ftium textor , II. 48. b. 
Aceftor, parafui nomen, VI. 237.3. 
Acetum, omnium condimentorum praeftantiffimum , IL 

67. a. Atticis per eminentiam i^Qi dicitur , 11. 67», C. 

De Aceto ex profeffo agitur lih. II. cap. 76. Acetum ex 

loti Libycae frudu paratum, XIV. 651. e. f. ex pal- 

mulis , iyuL b. 
Achaeinas vel Achaeines panis , III. 109. e. f. n. Efi ouuib 

verfus ille , 

*A^«rj>i»y rrffetTor tiJLwhie^p r^yoft 

ptrftBiffimus fmarius : nam in rr§A7oe penuitima produ^ 

citur, quod vel ex Odyfl*. ^', 178. & 183. inteUcgitttr, 
Achaia, oppiduni Rhodi inf. a Phoenicibus habitatum, 

ubi dein fuit lalyfus opp. VUI. 360. e. 
Achama, pAois Atticae. rSf ffipiciv 'A^tf^tvr, & *A^flipri- 

xW , wL 407. e. of 'Kyetpfietf vApi.ffmt y VI. 234. f. 

6* 235. c. KtKpiffifoTof 'A^xApVfiisf j IV. 131. b. 
Acharaus pifcis, VII. 286. a. b. 
Acbelous dicitur^ pro maffia aquae capia. TotUS-ne Acbe* 

lous vino huic mixtus eft? X 427. d. n. 
Achillea maza, III. 1 14. f. n. VI. 269. c. d. 
Achilles, meracius temperari >«/it vinum, L lo. c. prope- 

modum opprimit Aeneam» I. 12. a. Agamemnoni 

vinolentiam exprobrat, I. ii. b. X. 433. b. Tnun- 

belum occidit, II. 43. d. n. licet urgeretur a legatis, 

tamen priusquam abiret Diis iacrificavit, IV. 179. c. E T P E R S O N A R U M. 18] 

Neftorein poculo donat , vidorem in lodis , X. 433. d, 

Lyra iram leniebar , XIV/ 624. a. Poft Achillem 

Aiax fortiflimus, XV. (S^^. c. 696. c« d» Adiiilis po^ 

culum preiiofum , XI. 781. c. {p, %\ofq. noftrac edii,y 

Achillem paruqi pudico amore profecutum efle Pa« 

troclum, finxit Aefchyius, XIII, 6oi.a. b. 
Achilleum hordeum , III. 1 14. f. n. 
Achilleus fons, Miletill. 43. d« 
Achradina, pars urbis Syracufarum, V. 207. f. 
Acinusplanta; unde Aciniae coronae, XV. 68o«d. 
Acipenler pifcis , quem alii ga}eum Graecorum , alii ello» 

pem efle aiunt, VII. 294. e. 
Aconae. vide Aconitum. 

Aconiae fi/cej^ apud Numenium, VIL y%6.z.n. 
Aconitum planu , fic denominata a loco prope Heracleam 

Ponticam, cui ^KnkvAi nomen, III. 05. b. Cum dcuta 

confunditur ab Athenaeo , ibid. n* 
Acontius 9 puer delicatus, Callimacho memoratus, XV. 

668. b. 
Acratopotes heros , Munychiae religiofe cultus, II. 39. c* 

(''AxpATo^ apud Paufan. /. t. pa^. 7. ) 
AcrifiuSf apud ^ophoclem, multa aurea habuit pocula» 

XI. 466. a. 
Acroamata varilgeneris in conviviiSf XIV. 614. d. 6i6.e. 
Acroftolion , /7^/ fumma navis , V. 203. f. 
Acrotatus, Arei filius» rex Lacedaemoniorum. vide Areus. 
Atke pulchra. vide Calade. 
Afiides Chius» nobilis coquus, XIV. 662. d. confi Jnd. 

AuBorum. ^ 

Acus pifds, III. 86. c. dentibus caret, & laevis eft, VII. 

305. d. Exprofijfo , lib. VII. cap. CXI. Similes pifces 

lunt, ceftra, acus, faurus, VII. 328.3. b. 
Acylus, glans iiicis, 11. 50. f. 
Adaeus, Cy ^(t\i% degens , XI. 469. a, n. 
AdaeuSf cognomineGMus gallinaceus, dux mercenariorum 

Philippi, praelio viAus a Charete, XIL 532» e. 
De alio {puto) Adaeo vide Ind, Aud, 
Adiatomus , Sotianorum Gallici populi rex ,'fexcentos fol« 

durios habet, qui cum eo vivunt & moriuntur, VL 

249. b. /2. 
Adimantus, Demetrii Poliorcetaeadulator, templumftaw 

tuit Philae Apbroditae, VL 255. c Adimanto ipfi a84 INDEXRERUM 

aram & heroum pofuenint Athenieafes, adulantes 
Demetrio , VL 253. a. 

Adipfos & alimos , IL 58. f. n. 

Admeta , Euryflhei filia, Argis profuga , Samum venit, 
ibique curam fuscipit teinpli lunonis , XV. 672. a. 

Adon, Phry^ium & fervilenomen tibicinis apud Alcma- 

nem , XlV. 624. b. 

Adonia, dics ftfti, Adonidi faeri, VIL 292. d. X. 451. b« 

Adonis, Cinyrae fiiius , regis Cypriorum, X. 456. a. duo- 

bus ab numinibus tenecur , Venei:e & Baccho, ibid.nm 

Raptus a Venere, cum ea concumbit, XIII. 566. d# 

^ Occultatus in laducis discerpitur abapro, II.69»h. 

Adonidis & Veneris filii perhibentur fuiffe Hyfta- 

fpes & iJKiriadres, XIIL 575. a. 

Adrachne, vulgo Andrachne, IIL 83. d. /x. 
Adramytes, rexLydiae, primus foeminas caftravit, XIL 

515. e. 
Adramyttium, Myfiaeopp. XV. 689. a. Adramyttena oe- 

nanthe, id tft, oleum oenanthinum, ibid. & 688. e. 
Adrafta, HeUnacfamula , V. 191. a. 
Adraftus , apud Tragicos , iratus in fcenam prodit , VL 

222. b. Apud Adraftum iedentes coenant optimates, 

XL 459. a. n. 
Adrianum (inapi , tx vulgata fcript. II. 68. e. Sed vide ibi not. 
Adrianus in Ubya ingentem leonem proftravit, XV. 677. 

e. quod fadum carmine celebravit Pancrates poeta ^ 

ibid, d. e. 
Adriatici galli gallinacei, VII. 28^. d. /1. 

Adriaticum mare, 'AJ^^iW, III. 91. b. 

Adulatio & Adulatores, ixprofeffo^ lib. VL cap, ^^•^74* 
rurfusqut cap. 80. Inter parafitum & adulatorem pa* 
rum difFert, cap, 53. (conf.infra, voc. Parafitus.) 
ClifophusPhilippi auentator, ibid. Sympathia adu- 
latoria, cap. 54. Philippi , Dion^riii , Alexandri adu- 
latores, cap, 55. AioYVffoKbKAKif ^ cap. 56. Damo- 
cles, ihid, Hieronis adfentatores, cap, 57. Anaxar* 
chus , Alexandri adulator , ibid, Epicrates , adula* 
tor Regis Perfarum, cap^ ^8. Arifto Chius, adu-* 
lator Perfaei; Apollophanes, Antigoni, iiAd, Varii 
variorum adulatores, cap. 59. Nicoftratus, Perfa- 
rum adulator, cap. 6a Craflus ab adulatoribus pro* ETPERSONARUM. 28$ 

Atui^ eap^Su Athenienfes adulantur Demetrio Po* 
liorcetae, eap. 6ifq. 

Adulator, noxia beAia, vivaoiexedit hominem, cap.6^. 
Adulationis nomen decliQantes nonnulli, Complacen- 
tiam & C>mttatem vocant, cap. 66. Clearchi Ger- 
githius, de Adulatoribus apud reges Cypri, cap.&; 
Jqq. Adulatrices climacidesy cap. 69. Adulatorum 
tria genera iuxta Gearchum , cap. 70. Adfentator 
veUiti Proteus eft , cap^ 72. Ety mologia vocabuli x «• 
A « S , ibid. Adfentatoris vita u vida , ibld. Ars adu- 
landi, eap. 73. Cnopus Erytbraeus ab adulatoribus 
opprefliis, eav. 74. Pfomocolaces , eap. 80. 

Eupolidis tabula KiAiCXfr , V. 218. b. c. {conf. Ini. 
AuB. in Eupolis. ) Affentatorum chorus apud Eupo* 
lidem , Ub. VI. cap. 30. Ex tadem fab. infigne adula^ 
tionis exemplum eitaiur', XIV. 630. a. & 646. f. euius 
Jimilt ex Pherecrate^si/^oiu/iir^ XV. 685. a. 

Aedon Spartanorum , lib. IV. eap. i6. Conf. Ind. Graee. 
ir^ KIkkw. 

Aedepfus, Ai/ih|^r five Mifn^^e^ Euhotae opp. IIl. 73. c. n. 

Aegae , Ciliciae opp. Ai^ai T»f Ki Aixiar, ubi calidae aquae^ 
IL 41. a. n. 

Aegea, fedes oUm ngni Maeedonici. Hine Aegeorum (Ai- 
yu»jf) praefeaus Arehelai ^ idejl, ab Archdao Aegeis 
praefedus, fdL Craterus ; cuius amort Euripides in Ma* 
eedoruam efi profeSus , XIII. 598. d. e. n, 

Atgefta, Siciiiat opp. ubi ealidae aquae, II. 43. a. /7. 

Aegeus, Pandionis filius, XIII. 585. e. confuetudinenhha« 
buit cum multis mulieribus , multasque fimul habuic 
uxores, XIII. 556. f. Jn Aegei nomine ludit Thais , 
XIII. 58s.e. 

Aegtdium , puellat nomen apud Eubulum , XV. 679. d. 

Aegila , Ajf'^i^« , pagus Atticae , ab Aegilo heroe denomi- 
natus, XIV. 652. e. Hinc Myihiiee i0'x.«^<rff^ « •AegilU 
des caricae, iMd. AlytAKtve ^^krrn^ , XIII. 594. a. 
pro quo tft ^iythevt apud Demofih, contra Neaeram « 
pag. 1362. /. 8. ed, ReisL quodrtfHus videri pojfit. Coa^ 
Jiiie vero Stephanum By^. tn ktyihtt , ibique Interpp. 

Aegina vir^o^ rapta a love inaquilam mutato, XIII. 566. 
d. n. 

Aegina infula , unguentis nobilis , XV. 689. d. Pireaei por- 
tus gramia vocamr a Demade oratore , IIL99. d. Aegi- t86 INDEXRERUM 

nae utplurinium moratus efl Ariftippus, XIL (44. d» 
Aeginaea maza, VI. 167. e. Aei2;inaeus obolus, 

IV. 141. c. maioris pretii quam Atticus, VI. 215. b. 

n. Aeginaeus ftater, IV. 143. b, Aeginetae ingea- 

tem numerum fervorum aluerunt, VI. 171. d. 
Aegira, KtyufAy {vulgo, populus arbor) una ex Nymphis 

Hamadryadibus, III. 78. b. 
Aegis aurea, in lovis pompa Ptolemaei Philaddphi, V. 

202. d. 

Aegtfthusy cur Ciytemneftrae cantorem occideric, 1. 14. b. 

Aegithalus, panis avisj 11.6^. b. 

Aegium , Achalae opptdum. Ibi Phthia virgo a love ama- 
ta fiX* 39 f. a. Laudantur ex Aegio tibicinae, Ai)^/Ml 
AVKVTpiS^if , I. 27* d. kiynof ptr diphthongum minus /v- 
Refcribitur, XIII. 606. c* uhl de puerdkab anfere amato» 

Aegle, AfyAir, Thefei uxor, XIII. 557. a. 

Aegocephalus,capriceps avis , Vill. 353. d. 

Aegyprn ficus & fycaminus, II. 51. b. £• c. Aegyptia 
myrtus odore fragrantiffimo , XV. 677. a. b. & e. Ae« 

Srptiaca faba. vide Faba. Coena Aegyptia , ( nempe 
edanebi, jiegypti reps : vidt Wejfeling, ad Diodor. Sic. 
XVL 51.) fplendidior Perfic^, Vib. IV. cap, \y 

Aegyptii, ob fruealitatem , panivori adpellati, X. 4i8,e. 
447. c. vinou tamen & oibaces perhtbentur^ L 34. a-c. 
Aegyptii in columnis & in parietibus amant alternan- 
temalbum colorem cum nigro, V. 206. a. 6»^. Ab* 
furdus cultus animalium apud Aegyptios comiceride^ 
tur , VII. 299. f. 300. a. 

Aegyptium acetum optimum , II. ^7. c. unguentum , II. 
66. d. III. 124. b. XII. S53. e. XV. 689. e. colL 688. f. 

Aegyptius lupiter: ficadpellatur Nilus, V. 203. c. Aegy- 
ptius ab Hermippo comico VII. 311. e. vocatur pifcarius 
qmdam , ideft, dolofus homo & fraudulentus. 

Aegyptus quolibet anni tempore floribus cuiusque generis 
abundat , V. 196. d. e. Frequens in ea eft amaracus, 
& odoris fuavitate excellit myrtus , XV. 676. d. e. 

Aegypti Rex ( Ncdantbus ) ab Anaxerxe Ocho vi- 
ftus captusque , IV. 1 50, b. ( Aegypai vero, tefte Dio^ 
dor, Sic. XVI, 51. tradunt, non captum NeElanebum effe, 
fed in Aethlopiam fe recepiffe, ) Alii pafjim memorantur 
ab Athenaeo Aegypti reges , Amafis , oabys , Patar- 
mis, Ptolemaei, Tachaos vel Tachos, Typhon: de ETPERSONARUM. 18/ muitus vUe fuh lods* ^ Aegypti reges iixoriiMis fuis 
'^icus Antyllae oppidi in cinfiurae impenfam donare 
confiieverant, I. ) 3« f. De Aegyptiorufn regibus, poft 
fubadam a Cambyfe Aegyptum, Iqmnum e numero 
fiurt Nedanebus ^ Tachos ) vidt Anbnadv. ad yOlU 
609. b. & Tom. VIIL pag« 5 16 med, 

Aegypti opptda ab Athmoio memorata > ( m ouihus 
fiua mmu in vulgus nota, Abydus, Antylla, Cher» 
fonnefus , Plinthine &c. ) quaere fiio quodque loco. 

Aeifcopes, aves , (copum fpeaes, IX. 391. c. 

Aelinus» AfMrtr, caiitiienae genus, XiV. 619. d & 6iS, 
d. n. Conf, Elinus. 

Aemilianus Maunis , Deipnofo(tfiifta , L 1. c. n. 

Aemilius Paulus, imperator Rom. ludos celebrat in Ma« 
cedonia, V. 194. c. 

jtema , ( Afrffcc ) Thraciat vel Macedoniae opflidum. GeniiU 
Alfsttiff , & apud poetas ktniu Hinc At9§vf iiy/Lpw ^ 
^ VII. 286. b. n. Conf. Aenus. 

Aeneas, cum inter pocula muitum minatus eflet Troia* 
nis, paene oppreflus eft ab AchilJe, I. 11. b. 

Aeneus , cognomen Dionyfii , XV. 699. d. e. Conf Ind. Au^ 

Aenianes » faltant apud Seuthen 9 1. 1 5. f. 

Aenigmata : vlde Gryphi : nampanim aut nihtl dijfferunt. Py« 
thagorae aenigmata , lih. X. cap. 77. Cleobulinae Lin- 
diae aenigmata ohiur memorantur , X. 448. b. 

Aenus, Alror, Thradae opv. IIL 92. d. VIL 326. f. uhi 
frigidum coelum, VilL 351« c Ab Aeno differt Ae« 
nea : de qua fupra^ 

Aeoles, fc^pjSfltr vocant, quam alii Graed r/bcv^Fcer, XV. 
688. c. Aurem Veneris vocant concham eam , quae 
aliis auricula , IIL 88. a. /i. Aeolicae gloflae paffm ad'^ 
feruntur, praefirtim in interpreiatione di(Honum Pindarica» 
rum: tum Al. 49^. e. 498. a. 502. b. XV. 678. d. Aeo* 
las imitantur Romani, cum aiiis in rebus, tum ma- 
xime in fermone, X. 425. a./i. Aeolum mores, XIV. 
624^^. e. 

Aeolias , pifcis marinus. Fide Ind. Graec, voc. kUhittc. 

Aeolica harmonia, arrogans & tumida, XIV. 624. d. e. 
Eadem ac hypodoria » ihid. e. f. & 625. a. 

Aeolis, (ub impeno Attali Pergameni, Xv*697. cd. 

Aeropa, muUtr memorata apud Nicojtratum comicum, XIIL 
587. d. ft88 INDEXRERUM 

Aes rubrum , igne deauratum , V. 205. b. 

Aefchea, AirxjBAy tx vulgata olim fcrlptura , quam ienet re« 
tus memhrana , XL 472. b. n. videri poterat muliebrs 
ejfe nomen ; quod in Airxyftt vel hi^ivn muuuubim 
cotdtEUvit Cafaub. 

Aefchines orator. vidt Ind. AuQ. 

Aefchines Socrattcus, pauper: huic Xenocratem difcipu* 
lum abstraxifle perhibetur Plato , XI. 507. c. AeCchi- 
nes , fi ex Dialogis aeftimes, qui eius nomen praefe- 
runt» vir probus& honeftusfuit; fi Lyfiam audias, 
peifimus: XIII. 611. d*f. Conf Ind, AuBorum. 

Aefchylus, poeta, ftolae decus& multa fahationum ge- 
nera invenit, I. 2i.d-f. Fabulas fuas ipfe egit, L 

21. e. Ebriorum perfonas in tragoediam invexit , X. 
428. f. I. 17. c. Aefchylo obtredat Sopiiocles, I. 

22. a. XIV. 621. f. Eidem ftatua Dofita in theatro 
Athenienfi , 1. 19, e. Platonem Aefcnylus 'A^iiriAeeoy 
vocavit, III. 99« b. Poctices laudem glori^ bellici 
auxit, XIV. 627. C. d. Conftr Ind. AuH. 

Ex Anaxiiae fabula Coauis citatur lUud, TSp Ai- 
^uAov ^oAv fJiififiOf &c. 111.9^. b* Puto, Aefchyli 
verfus quosdam rtcUaverat coquus ; cui ait herus, aliud 
potius nunc efte agendum. 

Aefculapius. 'Atf-xAimbf tuLri^fi^i (f^^-) I- ^S. e. Aefcu- 
iapii auream menfam ridens duferri iuflit Dionyfius 
tyrannus , XV. 693. e. Aefculapii poculum, potio mt^ 
dicata, X. 434. d. 

Aefon y pater lafonis , XI II. 572. d. 

Aefopus ) fabularum fcriptor , perhibetur ex oraculo quae- 
fiflTe, Quo pafio dives evaderet, V. 219« a. 

AetheXy AiBif^, lani filius, XV. 692. e. 

Aethiopia , hthet^U yS , in fragrn, de Nili increm, Eb. II. 
cap, 28. pag. 279 fq> 

Aethiopicae aves, V. 201. b. IX. 387. d. Aethioplcae 
oves, V. 201. c. Aethiopicum cuminum, IL 68. b. 
Aethiopicum femen , frumenti genus , fefamo fimile , 
III. iio. e. /z. 

Aethiopes a Tithono Troiam mifli, XV. 680. b. n. Ae- 
thiopes ii qui Immonales vocantur, XIII. 566. c. Ae- 
thiopum dona in pompa Ptolemaei PhilaJelphi , denres 
elephantum , ebeni caudices, auri ramenta , V. 2oi.a. 

Aethiops, {nomen proprium) G}riaihius, fortem fibi Sy- ET PERSONAR U M. 189 

racufis obventuram vendidit inelliti placenti , IV. 
167. d. 

Aethon (A/S<vr) cognominatus EryCchthon, ob voraci* 
tacem , X, 416. b. 

Aethops {alias^ Acthon) unus ez equis Solis, XI. 46{« 
b. fz. 

Aethra,'PittheifiIia, Aegei coniux, XIII. 556.^. 

Aetna mons , materiam fuppeditat aedtficandae claifi, V, 
%o6* £ In medium Aetnae craterem introfpicere , pro* 
verh» VIIL 341* e. /i. Aetna, cx vulgatd oUm fcriptU'^' 
rd, 11. 63. b. multas alit cochleas: fed ihi Mrvn ia 
«Tfiii mmtandum putavimks, 

Aetoli 9 tam ad vitam fumtuofam , quam ad bella , funt 
prodives, XII. 527. b. c. bello vincuntur ab Agro- 
ne, X. 440. a. Aetolorum dux» Syagrus^ IX. 401. d« 
Aerolus gtmrt fmt Alexander^ de qw> vide Ind, AuH. 

Aetolia, meleagridum avium patria, XIV. 6^5. a. /1. mfi 
ibi fub voct kiTt^Kitf. aliud quidpiam latct, Aetoliae re* 
gnum occupat Oreftheus, ueucaltonis filius, II. 35. b. 

Aetolica Sphinx» ^9)^^ AiTw^^r, VI. 2^1. e. /1. Aetoli* 
cum eft, vicinorum res praedari, VL^^^.f. 

Aetolus, {nomen proprium) Oenei filius, II. 3^. b. 

Aexaphas, «f^a^atr^ placentae genus, XIV. 647. d. 

Atxona ^ ki^etn ^ pagus Atticae maritimus. Hinc Ai ^Airiic^ fi» 
A/^wlr rfiyfiHf VII. 325. e. Et Khifuf \i^e»fiK6f ^ 
ibid. & pae, 330. b. Et hi^etfsv^ SfA^KAOf fivcBfk^ 
tFVKKot^ Xil. 554. e. 

Africanae fici , 'A^piJcoeFa cvka , III. 7{. f. 

Agallis^ meretrix Attica, XIII. 58}. e. 

Agallis Corcyraea. vidc Ind, Auk. 

Agamemnon epulo excipit optimates , I. 9. ^* fqq» e&dem 
in lance ponit ebrietaiem & animi furorem^I. ii.a. 
formofus& venerabili fpecie, XIII. ^66. c. Argynni 
amore captus, XIII. 004. d. Cor ei tremit Danao- 
rum cauila , XV. 688. a. Aeamemnoni multitudinem 
muiierum non tam fuifle ad concubitus ufum ccnfu 
ArifiotcUs , quaih hoiToris cauCTi , XIII. 5 s6. e. 

Agarofla, vel Agarifia, Clifihenis Sicyonii filia, quam 
ambit Smindyrides Sybarita, VI. 273. b. c. XII. 541. 
b. C. Conf Herodot. VL 126. 

Agathoclea, Ptolemaei P^iladelphi concubina , XIII« {76. f. 
Pars /. T 190 ^ INDEXRERUM 

Agathoclea aHa, Ptolemaei Philopatoris concubina, 

enum evenit, XIII, 576. £ 577. a. 
Agathocles, olim iervus , dein familiaris & adulator Pht- 

iippi , VL 259. f. mittitur a rege ad perdendos Per- 

rhaebos, VI. 260. a. 
Agathocles , rex Syracufarum , aurea vafa oftendens ami- 

ds , dicebat le iila e figlinis aurea fecifFe, XI. 466. a« 
Agathoclesy Oenanthae fiUus, Ptolemaei Phiiopatoris hi- 

miliaris, VI. 252. e. 
Agathon» Pindaro amatus, cui cottabum nuncupatpoS- 

ta, X. 427. e. 
Agathon poeta, (if tpio conf, Ind. Auflor. & AeHani In^ 

urpp. ad Var. Htft. II. 21.) amatur a Paufania, V, 

2i6. ۥ in eius honorem, cum tragoedi^ viciflet) ce- 

lebratum Convivium fuum finxit Plato , V. 217. b. c 
Agathon, {nefcio an tdem poeta modo memoraius) amicus 

ArchedHrati , aquo xipvj^ adpeUatufy nefcio auafinten^ 

tid, III. 92, e. Lesbi tunc Agathon degebat, quum 

iflud fcriberet Archtflratus. ibid. 
Agema , xpcerf oTer vvrrnpLA rif imrietf , V. 194. e. f. 
Agemon Corinrhius , pater Alcyonae , in quem Paeanem 

canunt Corinthii , XV. 696. f. {An prifcus Ule rex Co^ 

rimhi, vel regni ufurpator, cuius SynceUtis meminit i» 

Diodori Siculi fragmento , Tom. 11. uL Weffel. pag. 63 J. 

num, 6.i) t 

Agen. vide Indicem Titulorum, in ^Ayifm FtBo Agenis no^ 

mine injignitum fuijffe Alexandrum , probabile fit ex XI IL 

586. d. /i. 
Agefarchus Megalopolitanus, paterPtolemaei illius, qui de 

Rebus Philopatoris fcripfit. Vide Ind. AuEL voc. Pto- 

lemaeus Agefarchi. 
*Ayn^i?iAOf» Sic rlv ^tiv nominavit Aefchylus, III. 99; 

b. n. Similittr Nicander 'H^^ftf-iXteor dixit apud Atheiu 

XV. 684. d. Plutonem intelligens. 
Agefilaus Xenophonteus, XIV. 61^. c. /z. laboris patiens, 

& in cibo potuque minime ddicatust IV. 144. c. /i. 

vitam egit gloriofam , non fuavem, XII. 511.C. Ly- 

fandridam adverfarium in. exfilium eiicit , XIII. 609. 

b. ad Hellespontum bellum gerens, quum Afiaticos 

homines fumtuofis ftolis excultos vidiffet , feorfim 

vefies vendi iuffit, & feorfim corpora captiva, XII. 

{50. e* Thafiis dona ferentibus» boves & oves ac- ET P E R SO N A RUM. 191 

cepjt , bellaria Helotis disttibui iuffit , XIV, 657. b. c» 
Irrifus a Tacho Aegypti reee ob brevitatem cor- 
poris, quid refponderit, XIV. 6i6.d. Ab Aegyptiis 
cum aliadonaei mittuntur, tum cordnaria papyruSt 
XV. 676. d. IX. 384. a. 

Agis, rex Spartae» cuius uxorem Timaeam corrupit Al« 
dbiades, XIL 555. b. 

Agis, mfao qms , in Hedyli Epigrammate, parafitus lur- 
co, patinarum Proteus, Vul. 344. f* 345-3. 

Agis RhodiuS) coquus folertiffimuS) IX» 379* e. 

Aglais, MegacUs filia, tibicina Alexandriae celebris» m* 
demqut voraciffima, X. 415.3. b. 

Aglaophod, pidor Athenienfis , XII. 5^4. d» 

Agnas & pecudes intonfas madare vetttum olim , quo 

multiplicaretur genus* I. 9%d. n, IX. 375. b. c» 
Agneon. vidc Ha^neon. 
Agnon, Alexandn familiaris^ crepidas aureis davis con- 

fixas geftabat,. XII. 539. c 
Agnus aureus Atrei fuit phiala argentea » in cuius medio 

agnus aureus fuit fculptus^ Vl. 231. c. 
Agrigentum, o'Axpet^«r» Ibl domus, Triremis dida, ex 

occafione ridiculae hiftoriae, II. 37. b. Agrigenti ty- 

rannus Phalaris , XIII. 602. a. 

Agrigentini fumtuofam pifcinam fodiunt , in ufum 

Gelonis, y^«^ii(/ Thtronls^ XII. 541, f. ii. 

Agrigentinus /7ii/r7a /iiir Empedodes: (//u/. AuB.) 

Uem Gellias , I. 4. a. 
Agriopa Itcgefianaiti vocdtur, qud€ alias EurySct^ XIII. 

597. b. /1. & ibid. c* 
Agron, rex IUyriorum I Aetolisbello fuperatis, exnimio 

vini ufu pleuritide correptus obiit, X« 439. f. 440. a. 
Agyrrius, Callimedontis filius» VIIL340. e. /z. 

Aiax Telamonius, exSalamine^ X. 4<8. d. Meliboeaefi* 
lius , quae aliis Eurihoea, aiiis Perthoea, Xlli. 557.^.11. 
in convivio ab Agamemnone boum tergoribus adpo- 
fitis honoratur , 1. 9. a. 13. e. f. Fortitudine confer- 
tur cum Achille , XV. 696. c. fortiffimus poft AcUU 
lem, Scol. 15. XV. 695. C. Ex eius cruore natus fios ' 
hyacinihus, unde vkiuviof Aicta^Tn^, XV. 683. e. /i. 
Animadv, Tom. VUL pag. 1 50 med» In pingendo Aia« 
ce {nempc, certamine etus cum Ulyjfe de armis Achillis) 

T 2 191 INDEXRERUM 

vifius a pidoreiniaus folerte Vanhzfiu&quiddixeni^ 
XII. 543. e.f. 

Alabaftrites {yd Alabaftites) lapis, V. 106. c n. 

Albanuih vinunt» I. 26. d.&{. eius vires, I. 33. a. 

Albucum y ex quo domunculas conficiunt Nomades Afrn 
cae, ((uas fecum drcumferunt , XL 462. b* 

Alhumenovi, veterUus lac gallinae, 11. 58« d. fu 

AiC9ieus 9 pocta lyricus, vidc Ind. AuSomnu 

Alcaeus, archon Athenienfium poft Aminiam» V. ii9» 
d. e* conf, V. 215. d. & 218. b. 

Alcaeus {vulgo Alcius apud Athen,) & Philifcus» philo* 
fophi Epicurei , Rom^ eieSi , XIL 547. a. 

Alcandra, Polybi uxor, V. i^i.b. 

Alcenor, gibbus, amicus Ptolemaei regis, VL 244« d. 

Alceftis & Penelope , mulierum probiffimae , XIIL 559. c; 

Alcetas Macedo , nomo bibaciffimus , X. 436. e. 

Alcibiades» *fiKKt^tkfif ^ calceamenti genus ab Aldbiade 
denominatum, XIL 534-0. 

Alcibiades, ^hKKtfiitti^iif^ Athenienfis , Olympicis ludis cur- 
riculo vidor, omnibus fpedatoribus convivium ex- 
hibuit, L 34 d. e. muficam didicit a Pronomo, IV. 
184. d. Alcibiades in Platonis convivio , IV. 180. a. 
V. 187. c-£ XL 506. c Aldbiadi an Socrates vinutis 
bellicae praemio ceflerit , V. 21 5. e. 6* 216. a. ;i. Vi« 
no deditus Alcibiades & adulter, V. 220. c. gravius 
etiam accufatur ab Antifthene, ihid. Hegemonem pa- 
rodum in iudido Athenis accufatum , delet^accufato* 
ris fcripta afiione , liberavit, IX. 407. b. c. Abydum 

Jrofedus, XII. 525. b. cum Axiocho communem ha- 
uit uxorem, &c.XlL 534. f. 535. a. 6» XIII. 574. e. 
Spartae Agidisuxorem corrupit, XIL 535. b. XIII. 
574. e. Fltira de eius libidine & luxuria memorantur 
Ub. XIL cap. 47 '4f). Ab exfilio triumphans in pa- 
triam rediit, XII. 535.0. d. Quacumque in dvitate 
verfaretur, dves omnes fuperabat eis inftitutis vel 
artibus, quae in quaque dvitate maxime florebant, 

XII. 534» b. Infidiis Pharnabazi oppreflus, fepultus 
eft Meliflae, Phrygiae vico, a Theodota concubina, 

XIII. 575* e. fepulcro eius ftatuam e Pario marmore 
imponi curavit Adrianus imp. ubi quotannis bos im- 
molatur, XIII. 575. f. 

Alcibiadis {^nefcio eiusdm^m^ an fupcrioris cuius^ ETPERSONARUM. 49] 

Jem) ^fii^frfue de Parafiris, VI. 934. e. ^ Frater AI- 

cibiadis Clinias , XI. 506. c. 
Alcides Alexandrinus, muficus , deipnofophifta , 1. 1. f. /?• 
Aldnous, quamvis delicatus eflec, tamen bubul& vefceba* 

tur, I. 9» a. b. 13. e. IV. 182. a. 
Alciphron Maeandrius* viJe Ind, AuBi 
Alcippe, HtUnae famuU , V. 191. a* 
Alciftnenes Sybarita veftem confedt fumtuofiflimam ^ 

quam cxx. talentis emerunt Carthagtnienfes, XIL 

541. a. b. 
Aldus. vide fupra» Alcaeus Epicureus. 
Alcmaeon matrem interficiens , fi^equens & fadle Tragicis 

Eoetis arguroentum, VI. 212. b. Eriphiles monile 
^elphico ApolUni confecrat, VL ^^- ^* 
Alcman poeta, {Ind. AuB.) edadorem (e profitetur ipfe, 

X. 416. c d. libidinofus ipfe, libidinoforum carmi* 

num audor , XIII. 6oo. f. 
Alcmena cum Herculem peperiflet, lupiter ei fub Am« 

phitryonis forma poculum dono dat, XI. 781. c d. 

{jfag. 211. noftrae tdit, ) & XI. 474. f. 47). b. c. 
Alcon, poculorum fculptor, XI. 469. a. 
Alcyon avis : khK\tif%e Tctrv^/^Tfpoi , IX. 388. e. Aqua* 

tilis ovum alcyonis, VII. 318. c. n. 
Alcyone , Agemonis Corinthii filia , XV. 696. f. mater 

perlubemr Glauci , patre Anthedone , Vll. 296. b. 
Aleiion, poculi genus, XI. 783. a. 6* b. (/?. 219. noftrae 

edU.) XI. 477. c. 
Aleter, genus^^tfo^^ faltationis, XFV. 631. d. e« 
Aletis vocatur Erigona, & cantilena in eius honorem , XIV* 

619. e. /1. 
Aleuadae, nobiliflima familia Theflaliae, XII. 534. b. 
(Aiexander , nefcio quis « tyrannus aui pro Baccho voluit coli; 

in quem fcriptam tffe Cratini fabulam AmM^dLKi^fifOf 

coniefldvit Cafaub. in Animadv, ad, IIL 119. b.) 
Alexander, Aegypti rex, Ptolemaei VII. Phyfconis filius; 

is qui matrem occidit , valde obefus, ad ialtandum 

tamen agilis, XII. f^o. a. b. 
Alexander Aetolus. vide Ind, Aud. 
Alexander Alexandrinus, muficus, Athenaei aetate, IV. 

183. d. 
Alexander jPj/4^ Antiochi Epiphanis filius fuppofititius, 

rex Synae, V. 11 1. a. n. philofophos- apud fe re- 

T J 194 INDEXRERUM 

cipere confueverat, cum eisque diflerere, ih» b. - 4. 

Alexander Cytherius, muficus, IV. 183. c. 

Alexander» bpiri rex» Pyrrhi filius, III. 73. b. eius acraie ' 
lotus Aegyptiaca in palude quadam Tiiesprotiae flo- 
ruit fruoumque tulit , ibid. b. c 

Alexander, Macedoniae rex ante Perdiccam & Arche« 
laum» V. 217. e. n. 

Alexander, Philippi firater, a Ptolemaeo Alorita inter* 
emtus, XIV. 610« d, /1. 

Alexander, Philippi fic Olympiadis filius, cogn. Magnus: 
(conf. Ind. AuB.) fplendidus & munificus, I. 3. d. 
ad fexies mille duces convivio exceptos in fellis ar» 
genteb coUocat, L 17. f. /r. Quotidie 100. minas 
impendit in convivium 6o. aut 70. amicorum , IV. 
146. c. Thebas diruit, I. 10. d. quae cum fuiflet 
Bacchi patria , idcirco infemis ei fuit Deus , X. 
434. b. Pilae colljjfor Alexandri Ariflonicus, I. 19. a* 
Alexander in Epiftola ad Philoxenum meminit Theo- 
dori & Chryfippi, nobilium faltatorum, I. 22. d. 

Cadaver Alexandri magnifico curru Alexandriam 
delatum,V. 206. e. 

£x quo Afiae thefauros diripuit Alexander , exorta 
eft late dominans opulentia , VI. 23 1. e. Adulatores 
eius, Anaxarchus & Dioxippus, VL 250. C 251. a. 

Babylone Alexander finhoiJLAxi^ navaiem inftituit, 
VII. 277. a. 

Poculum duorum congionim , Proteae propinatu m, 
cum ebibere vellet, non potuit, & morbo correptus 
obiit , X. 434. a. b. Temulentus, crapulam fubinde per 
totum biduum edormiebat, ibid, b. ob temulentiam 
ignavus ad Venerem fuit, ibid. f. & 435. a. ad tu- 
mulum Calani certamen bibacitatis Inftituit , X. 
437. a. b. 

Subiugat& Afisi « Perfica flol^ ufusefl, XII. {3f . e. f. 
537. e. Modo lovis Hammonis ^ modo Dianae, modo 
Mercurii, modo Herculis cultum fumfit, XII. 537. 
e. £ In novifllma coena epifodium ex Euripidis An- 
dromeda dcclamavit, 337. d. Adolebantur Alexan- 
dro myrrha & alia fuffimenta , 338. a. Eumdem' 
metuebant omnes, ut fanguinolentum & melancho- 
licum, ihid. Ecbatanis folennia Baccho facra cele- 
bravit , ibid. Sumtuofiflimo & magnificentiflimo ad- ETPERSONARUM. 19; 

paratu nuptias celebravir, cum fuas, tum amicorum» 
538. b. - 539- a. lih. XII. cap. 54. Plura de luxu Ale* 
xandri 6c amicorum, cd^. 55. Conf, IV. 1 55. c. d. 

Poft rixam cum Atralo in nuptiis Philippi cum 
Cleopatra, profugit in Illyriam, XIII. ^^^.d.e. Ad 
puerorum amorem pronus fiiit, idem tamen etiam 
continens , & decori obfervans , XIIL 603. a. - c. 

Roganti Alexandro mater (Mympias coquum mittit 
facrorum ficiendorum peritum, AlV. 659. f. Do 
Alexandri folennibus Sacris, (Jive, de Alexandri 
Tempiis) yc//y£r lafon, XIV. 620. d. n. 

Alexandri ftatua in Co infula, cuius ex capite 
nafcitur ambrofia flos, XV. 684. e. 
Alexandria, urbs Aegypti, aurea nominatur, L 20. b. 

Fulcra, L 3. a. (M de Ptolemaei Philad. bibliotheca) 
V. 138. 4 XIV. 649. f XV. 673. d. 677. d. 
AUxandriac. eflt h MAfiitc itpnnr, L 33. d. n. Saturni 
temphim, llt. iio. b. fladium, V. 197. c. /1. Mu- 
feum, XV. 678. e. f. I. 22. d. /z. ineentes afiaci, 
I. 7. b. .brafltca ibi amara eft , &c. vidt Braffica. Re- 
gioni cmdam urbis nomen fm Afpendiae , fi vera fcri' 
ptura, IV. 174. d. n. In regia Alexandrina aluntur 
phafiani , & alia rara animaha , XIV. 654. c* Conf 
mox, Alexandrini. 

Akxandna Troas. *A?i^AfiftxfC iwh Tp«ce/of , Hegefianax: 
• de ^o vide Ind. AuB, 

Alexandria nommata eft magna navis Hieronts , V. 208. f. 

Alexandriniy pih^ vocant quae alii Graeci €VKk(jLt¥A « II. 5 r. 
b. c. ifjihtifoff vocant coracinum e Nilo , III. ri8. f. 
coil. 1 2 1. b. arbusculas. quasdam connaros vocant , & 
paliuroSy XIV. 649. ^.-650. b. kyyeAitmf vocant, 
quam alii Graeci iYyMtuify V. 210. c. 

Alexandrini in umvtrfum muficae artis caltentiffimi^ 
IV. 176. e. 183. d. Poftquam in Graecia exolevtflec 
encydica eruditio, ab Alexandrinis inftaurata funt 
apud Graecos literarum ftudta, IV. 184. b. c Ale- 
xandrinorum monaulus, IV. X74. b. convivta tur« 
bulenca , X. 420. e. coronae toniles, XV. 679. e. f. 
Vitrum conficiunt Alexandrini , XI. 784. c. n. (pag. 
224. noftrae edit.) 

Alexandrini pnere apud Athenaeum memorantur hi 
fen: Akides Muficus, deipnofophifta', L i* f. /i. 

T4 196 INDEXRERUM 

Amaranthus, Herodianus Grammaticus , Matreas, 
Pancrates poeta: {de qmbus vidc Ind. Auh,) Plutar- 
chus Deipnofophifta : I. i. c» /7. {Animadvcr/l Tom, L 
p. ij.) Sotion. (Ind. Au6l,) Hegefianax quidtm Ale- 
xanarinus fuit, fed tx Alexandria Troade. 

Alexandrinus oholus, VIII.^331. a. b. Alexandri* 
num vinum , 'AAf^ctyJ^pf«Tiiibf oiro^ Mtfpfo^Kr ,1. 33. d* 
vitrum, vide paulo anic» Alexaodrina unguenta , XV. 
689. a. 

*AAf^ceyd'/)ox6A.etm, XII. n^* f* 

Alexarchus, Caflandri frater regis Macedoniae, oppidum 

Uranopolin condidit , novarum di^ionum & loquendi 

formularum ineprus fidor, III. 98. d.-f. 
Alexis , poeta comicus » ( Ind» AuH. ) catillo , VIII. 344. d. 

Eiusdcm feftivum refponfum ^^epfJLohlyBtt quibus- 

dam datum, ibid. 
Alexis Tarentinus, rhapfodus, XII. 538. e. 
Alica, IL 56. a. cum nuce pinea, III. 126. a. Alica 

quomodo paranda^ III. 126. c. 
Allabes, e&AXctjgiif , pifcis, VII. 312. b. 
Allium qui comediflet, ei nefas erat templum MatrisDeura 

ingredi , X. 422, d. Allio cum rofis nulia communioY 

provcrBium, XV. 676. d. 
Aloa, rk 'Axo^flty feftum Cereale, XIII. 594. a. 
Alopeconnefus « ovpidum Che^fonnefi, II. 62. c. 
Alofa pifciSy VI il. 3^6. f. yide Ind. Graec, in ©^Wtf. 
Alpes, montes Galliae, (olim 'r<V«ice ^jn dida, dein 

^Oh^tty nunc "hhmtt) quum fortuito conflagrafTet 

fylva , diffluxerunt argento, VI. 233. d. /2. (Scd hoc 

ab alils ad Pyrenacos montcs rcfcrtur ^ ut in Animadv. 

monitum. ) In Alpibus lacus cft, circa quem per totum 

annum nafcuntiir flores venudiflimi &fragrantiffimi» 

qui calchae nominantur, XV. 682. a. 
Alpha, beeta, &'c. in Calliae Grammatica tragoedia, lib. 

X. cap. 79. 
Alpheftes pifcis, lih, VIl. cap. 15. 6» VII. 308. e. 319. c, 
Alpheus fluvius, 'AA^pficr : iuxta eum reperta vitis , 1. 34. a. 
Alpheus, 'Ah^eTcf^ {^fi vcra fcriptura)fdbulofus homo, I. 31. c. 
Alpheufa (Alpheofa, vcl Alphiufa) Diana, VIII. 346. b. n. 
Altephia vitis, I. 31. c. 

Ahephius, unus ex Alphei nepotibus, L 31. c 
Ahilia anioialia, lih. XIV. cjp, 74. E T P E R S O N A R U M. 297 

Aljranes* vUe Halyattes. 

Amaltheae comu in Ptolemaei Philad, pooipa geflahat per^ 
fona Annum fignificans, V. 198. a, quo fpckabant ca ^ 
quae parum commode contraxit Epitomator, XI. 783. C. 
(pag, 220« nofirae edit. ) uhi de Amaltheae cornu , po-. 
culi genere. Conf XI. 497. b. C. Proverbium, UkfT* 
'AfutxOtiee^ KipASj XL 503. b. Amaltheae cornu vo- 
eatus ctiam efl locus prope Hipponium , a Gela con- 
flrudus Syracufiorum tyranno, XIL 541. b, 

Amamalides: vidc Hamamelides. 

Amantes volant, non Amor, XIIL 562. d. Amantes foli 
vivunt, XIII. 5.62. f. Amantium coronae diflblvunf 
tur, XV. 669. c. 6* f. - 670. d. Amantes cur coro* 
nent amatorum fores, XV. 670 d. &t. Mutuo fefe 
amantes ex fpecie per fomnum oblata, lib. XIII. cap. 
35. Qui pueros amant, quidvis potius fustineant, 
quam ut apud pueros amatos notam timiditatis aut 
ignaviae incurrant , XIII. 602. a. Amantium recenfus^ 
ex Hermejianadis Eiepis, lib. XIII. a^. 71. Conf mox^ 
Amor. 

Amaracina corona caput gravat, XV. 67 v« ^* Amaraci- 
num unguentum, idem fampfuchinum, XV. 689. c. 
V. 195. d. XII. 553. d. optimum Coum , XV. 608. f. 

Amaracus in Aegypto abundat 9 XV. 676. d. e. A non* 
nullis vQcatur fampfuchus, XV. 681. b. Amaracus 
Phrygius, flos coronarius, 679. d. 

Amafis^ rex Aegypti, iocorum amans, VI. 261. e. & 
compotationum 9 X. 438. b. Apriam interficit» eius* 
que filiam Neithetin pro filia fua uxorem mittit Cam- 
byfi: quae caufTa expeditionis a Cambyfe in Aegy- 
ptum fusceptae , XIIL 560. d. e* Amafis quibus initiis 
ad regnum pervenerit, XV« 680. b. c. 

Amafis Eleus, rerum amatoriarum inprimis peritus, XIIL 
S67. b. 

Amathitides , concharum genus , III. 85. d. . 

Amathus, Cypri oppidum, IV. 167* d* 

Amazon, Latorea, L 31. d. 

Ambices, poculorum genus, IV* 152. c. n. XI. 480. d. n. 

Ambracia, III, 92. d. VII, 326. d. opulenta regio» VIL 
305. e. 3ii.a. 

Ambraciotae memorantur, Epigonus muficus, {dcquoinfra, 
fuo taco) & Epicrates comicus. {^lnd. Au(l*) Ambra- i^ INDEXRERUM 

ciotas Stratonicus Membraciotas adpellare confueve^ 

rat, VIII. 351. d. H. 
Ambrofia , melle novies dulcior » IL 39* b. Sapphoni noa 

cibus eft, fed potus, IL 39. a. 
•Ambroria ftos, Corinthiorum dialefio» idem qui aliis 

Graecis «po^or, XV. 68 1. b. In Co infula e capite 

ftatuae Alexandri nafcitur mbrofizflos, XV. 684. e. 
Ameinias: vlde Aminias. 
Ameipfias, poeta comicus: viJe hdicem AuBorum , ubl 

quidtm ohliu fumus adnotan vcrfiadim tacito fabuiat 

taulo adpofitum in Epit, L 8. e. 
Amerina faliz» vitex, XV. 671. e. G>rona viticea, ihid, 

€ap, 12. & 13. 
Ames, 6^ Ameti(cus, placentae gemis^ vidc Indic, Gracc. in 

^kpLnf & *A(JLIITleit9f, 

Ametor. vidt Amiton, & not. ad XIV. 638. b. 

Amias {hic) pifcis, IV. 135. £ jilids, hatc amia , VII. 

277. e. 278. a. & b. VIII. 3 53. d. Unde nomeninve* 

nerir, VII. 324. d. 
Amica, Graecb irttipdL^ amhiguum nomen, alids vere ami-n 

catm fignificans , alids meretricem, XIIL 571. c. 4. 

Venus Amica, ihid. c 

Amicitia non tIt^ iudicanda, fed rpiw^^ V. 187. a« 
Amicitiae poculum , X. 426. a. conf, Ind. Graec. voc» 
^ihia,. Amicitiae firmae decus, XV. 696. d. 

Amici. De his eft proverhium pLi^Avtfte^iTATOf : Ttihov ^/aoi 
ret/oTTff ovx m)v 9/A01 , V. 186. f. 187. a. Cum amicis 
iuventutem transigere , pomtur in quarto loco bono- 
rum, in Scolio 7. XV. 694. e. Amicorum ala, V. 
194. e. 

Aminlas , Archon Athenienfis , fucceflit Ifarcho , V. 118. d. 

Amiton Eleuthernaeus Cretenfis , amatoria carmina primus 
cithar^ exfecutus eft, XIV. 638. b. /j. Eius pofteri, 
Amitores didi, Ihid, 

Amitrochatae, Indorum regis, ridicula per literas ab An- 
tiocho poflulatio, XIV. 652. f. 

Ammites fluvius , ApoUoniam Chalcidicam adluens , VIIL 

334. e. 
Ammon, coffiomen fuperioris iiUus Hipponici Athenienfis, 

apud quem haereaes Diomnefti Eretrienfis pecuniam 

Perficam depofuerant, XII. 537. a. ET PERSONARUM. 199 

Aminoniacuiii fal ex Aegypto mitti folitum regp Perfarum , 
II. 67. b. 

Amnus, ^AfAvU^ virile nomen apud Delios, IV. 17^. sk 

Amoebeus yif^rrrbr, citharoedus, quoties prodiret canta- 
turus Athenis, toties talentum accipiebat, XIV. 
623. d. 

Amoebeus, folers citharoedus, Athenaei aetate, XIV. 6%%» 
b.-623.d. 

Amolgaea maza, IIL ti^. a* 

Amor. {canf. fupra, Amantes.) Oe amore dlsputatur Uh; 
XliK eap. II - 17. Euripidis carmen in Amorem, 
Ibid. eap. ii. Amor deus, praefes amicitiae & li* 
bertatis, cap. 12. De amore &*amantibus variae 
poetarum iclogai, cap, '^J fi» Kmor ^fivt Cuptdo , in 
gymnafiis apud Graecos fimul cum Mercurio & Her- 
cule confecratus, XIII. 561. d. In Academia etiam 
Amori {rumpt, caflo amcri) fimul cum Minervi facra 
fiebant, ib. d. e. Amori facra celebrant Samii , quae 
Euleutheria vocant, XIII. ^61. £ 562. a. Amor 
Immtrito fingitur alatus , 562. D« c. Temptis amandi, 
"tlpn ffp£r, »p» li 7«ftffrrj eipif J) irrjttLivitLi : VIL 
281. e. XIII. 601. c. 

Provtrbium : conferre carmen in Amorem, VI. 27 1 • b. 
XV. 692. d. 

Puerorum amor, Stoicis exprobratus, lih. XIII. 
tap. 15 - 18. Rurfus de masculo amore, ex proftffo 
agitur tib. XIII. cap. 77 - 84. 

jimorff}s y una e Cycladibus infulis: unde Amorgius {vel 
Amorginus) Simonideslambographus, XI. 46^ b./i» 

AmpelopraTa, porra in vineis nafctntia, IX. 371. f. 

Amphamiotae, VI. 263. e. n. Conf Aphamiotae. 

Amphiaraus focios faltu fuperavit, IV. 172. f. cum equis 
hiatu terrae abforbetur, VI. 232. f. Fons Amphia- 
rai, II. 46. c. d. n. 

Amphias vinum, {ptrperam vulgo Amphis) L 31. e. n. 

Amphibia animalia , VIIL 353« f. 

Amphides , rufcio quis , apud Dioxippum comicum j III. 
100. e, 

Amphiclus & Polytecnus, Chii tyranni, VI. 259. a. b. 

Amphidyon, rex Athenienfium, vini temperandi ratio- 
nem edodus a Baccho, 11. 38. c. eamdem doccc 
Athenienfes, IV. 179. e. legem tulit, ut captis ciL^s 30O INDEXRERUM 

priinuin meri aliquantulum biberent , nonnifi guflandi 
cauiii, dein temperatum vinum, II. 38. d. 

Amphi^lyonum lex, de Eleodytis Deliis, IV. 173. b* ^ 

Amphidromia, fipfti dies, II. 6f. d. n. IX. 370. d. 

Amphilochus , amatus ab anfere , XIII. 606. c. 

Amphion, cum effet (MwtiuiTttTf ^ a patre iuffus eft< 
Athenas abire, II. 47. c. ru 

Amphiphon, placentae genus, Dianae facrum, XIV. 

645* a« 
Amphipolis, offidum Bifaltiae in Thracia: ibi ficus arbo- 

res, vites, & oleae « medio vere frufius maturos fe- 

rentes, profpera omnia Philippo portenderunt , III. 

77. d. e. Expeditio Amphipolin fuscepta ab Athenien« 

fibus, Alcaeoarchonte,Cleonis duftu, V. 215. d. 
Amphis vinum. vidt Amphias. 
Ampbitryo, praed^ inter focios divid^ fcyphum fibi re- 

tinuit, XI. 45^. c. n. Conf. Alcmena. 
Amphorae Panathenaicae, in pompa Ptoiemaei Philadel- 

phi, V. 199. d. fu 
Afnpbotis, ligneum vas potorium, XI. 783. d. {pag. 21 1. 

noftrae tdiu } 
Amydae , JLaconicat oppidum. h ^h^ivKhMts ^kiriKksn^ VI. 

223. a. 

*A/uvicA«tio9, fctUcet tiph. lHr' kf KowiS'* ehofJLeu if 

{Doricc, pro fiV) 'A/(At;xA«ioF , IV. 140. a. n. 
Amyclae , Ladi oppidum mariumum. Indt Amydanus colias, 

pifcisy III. 121. a. /z. ubi acuU fcribtndum vocabulum, 

Amygdalae, lit. II. cap,^^^ fy. & cap. 42. iniu Amygda- 
lae amarae , ante potum fumtae , ab ebrietare prae- 
cavent, II. 52. d. e. luramemum per amygdalam^ 
II. < 3. a. Amygdala , tuilis remedium , ait Phrynichus 
comuus, II. 53. a. Amygdalae Sicyoniae , VIiI. 349. 
e. f. />. . 

Amylum, placentae genus, XIV. 647. £ Conf Ind. Gracc. 

VOCC ^hpLVKOf. 

Amyntoris pellicem {^apud Homcrum) non patitur mater 

Phoenids > XIII. 5 56. c. 
^Amyris, Sybaritarum legatus ad oraculum Delphicum, 

XII. f2a a. 
Amyftis> potio uno fpiritu haufia, & poculum e quo 

facile bibi poteft, XI. 783. d. e. {pag. 221 fj. noftrac ETPERSONARUM. 501 

«&,) Thracicam amyfiin dixii CallimacAus, X. 441. L 
& 447« c. Conf. Ind. Gratc. 

Amjrtis. vide Anutis. 

Anaceum, Caflomm adtst VI. 13 f. a. /1. 

Anacharfis regi Scytharum vitis vim exponit, X. 428. 
d. e. Apud Periandrum, praemio Ubendi conftituto, 
cum primus inebriatus eflet^ praemium fibi ut vi- 
fiori popofcit, X. 437. f. 

Sciu diHa vtl rtfponfa Anacharfidis : cum auatrcreiur 
txto^^A quid Graeci uterentur nummis^ Iv. 159. c. 
Ad eum qui dixerai, minime pulcram efle eius uxo* 
rem, X. 4^7« f. Cur imrodudis ridiculis fcurris non 
riferii, fed mtrodud& fimiikt XIV. 613. d. 

Anacreon, ^lnd. AuB.) barbyti inventor, IV. 175. e. 
Qua rattone dixerii , pulfare fe viginti^chordis tenfam 
magadin, XIV. 63 j. c. d. kufe^ABS dixit, intelli* 
gens h^v^M^ XV. 690. b. c. Eius aemulus in pueri 
amore fuit Poiycrates Samius , XII. 540. e. Amore 
Sapph&s captum fuiile Anacreontem mi Hermefianax^ 
Xlll. 598. D. c. at, tempora non convenire , docu 

Aihenaeus , XIII. 599. C. n. 
Anacus Phialenfis, tibicen , XIV. 619. a. 
Anacyndaraxes , pater Sardanapalli. vide infra, in Sar« 

^nap. 
Anadendrites vinum , L 3 1. d. n. 
Anagoeae, vel Anagogia, & Catagogia Veneris Erycinae, 

lA. 394. f. 
Anagyrus , *Apetyvpwe , papis Athenienfis. Unde *hfetyvfW9» 

TtffF , ex Anagyrunte, VIL 329. c. Et ^Afetyvfao-iu 

if^f VIII. 344. e. Eodem fpeBare iitulum urdus ex 

Ariftophanis fahuiis , *Aret^v/»o<, conieSaverai Cafauho'» 

nus. Vide fupra, Ind^ AuB. pag. 53 /f* 
Ananis , obfcurus homo , voluptatibus deditus , XII. ^ 1 1 . c» 
Anaphe , *hfk^ti « una ex Cycladihus g quae perdicibus ab« 

undabat, IX. 400. d. e. GentiUy *hvaj^cuo<f Ibid. 
Anaritaey oilreorum fpecies, III. 85. d. n. 86. b. 
Anarrhinum, oleris gmus, IX. 369. b. (Ind, Graec.) 
Anates, /i^. IX. cap. 52. Anaticulae , IL 6j. d* 
Anaurus, fluvius Thejffaliae, IV. 172. e. 
Anaxagoras trzducitur ab Aefchine Socratico, in (Ealoga 

qui Callias infcrihitur, V. 220. b. 
Anaundrides. vidc Ind. AuB. 4 Sm INDEXRERUM 

Anaxarchus, philofophus Eudaemonicus, turpiter adula* 

tur Alexandro, VLa50.f. faev& ei fuadet^s^i. a. 

poftquam ditatus eflet, moUiter& luxuriofe vixit. 

XII. $48. b. 
Anaximenis veftitus a Theocrito Chio reprehenfus, hiu 

c. n. Confi Ind. AuB. 
Anaxo, exTroezenia rapta a Thefeo, XIIL 5^7. b.11. 
Anchiale oppidum, a Sardanapalio conditum, AlL f29.e. 

530. b. 
Anchimolus, Elide eloquentiam profeflus^ abflemius,ia* 

firmiore/ttif corpore, II.44.e. 
Aochifes amatur rapiturque a Venere , XIII. 566. d. 
AndUarum varia genera & nomina apud Graecos, VL 

067. c^ 
Ancon dulcis, locus fic dlBus in Lydia, XII. 516. a. & 

{40. f. 
Anconitanum vinum , Ancont natwn , L 16. f. 
Ancorae quatuor ligneae in nave Hieronis , odo ferreae » 

V. ao8. e. 
Ancula , vcl Ancyle , poculi genus ad cottabi ludum ad- 

hiberi folitum , lib. XI. cap. 21. conf. X. 427. d. An- 

culatus cottabus , anculata hafta , XL 782. e. (pag. 

217. noftrac td. ) 

Andrachne , rtBms Adrachne , III. 83. d. /i. 

Androcotus, Phryx, voluptatibus deditus homo» XIL 

530. c. 
Androcydes Cyzicenus, pidor, circa Scyllam pifces ad 

vivum depinxit, VIII. 341. a. 

Andromachus, Crafli adulator, prodit eum Parthis, VI. 

252. d. Idim a Carrenis ob faevitiam vivus combu- 

ritur, \hid. 
Andromeda , SapphQs aemula, L 21. b. ;i. 

Andron Catanenfis, tibicen, primus cum tibiae cantu 
aptos corporis mocus coniunxit , L 22. c. 

Andronicus, tragoedus , XIIL 584. d. Gnathaenii amator» 
XIIL581. c.e.&f. 

Androphydides, /vf Androphytides, concharum fpecles , 
III. 85. e. 

Anemone, perperam a nonnullis cum chelidonio confun- 
ditur , XV. 684. d. e. Anemonarum verni calyces , 
XV, 68 5. c. Anemonides , XV. 684. c. ETPERSONARUM. 303 

Anethtim» vide Ind. Graec, in ^Arirflor. Ex Anetho coronae 
vel coroUae, XV. 674. d. n* 

Angares cantor , Aftyagt praedicit periculum regno ipfius 
a Cyro imminens, XIV. 633. d. e. 

AngeFica, iyy§KiiLi^ faltationis genus, XIV. 629.6. /i« 

AnguiUae, ex proftjfo, tib. VII. cap, 50-56. AnguiUae 
ilutae, I. 4* c. n. {Animadv, Tom. !• P^g" 55*) An- 
guiUae Boeotiae, L 17. e. XIV. 6ai. t. Jdlicet Copai- 
des, II. 71. b, c. VII. 297. c. d. In Lethone, Aegy- 
pti fluvio , AnguiUae fmu dimidio maiores Macedo- 
nicis & Copaids, IL^i.b. Anguilhm prodigiofae 
magnitudinis (/«/crr^it Mtf/on^ IV. 135. d. AnguiUa» 
Archefirato auSore, una ex omnibus pifcibus Smpn^ 
fofeft,Jive {tu nos cum Corayo fcripfimus) kfwin^mc ^ 
VIL 299. z.n.' A voeds adveUatur nympha i/ir$ifby€^ 
fuf , & virgo, VlL 300. D. £» c iiem Dea , Md^ c. et 
coenarum Helena , VII. 298. d. AnguUiula , VIII. 
35^. b. Qmmodo paranda, XIV. 662. b. 

L. Anicius, de Genthio triumphansy ridicula editfpedacu- 
la,^ lUf. XIV. cap. 4. 

Anima. Vide mox, Ammus. 

Aoimalia , c^uaecumque moventur , quatuor veluti fignis 
five notis dentur , VIIL 353. f. Animantia , quorum 
obtutu lapidefcunt homines, V. 221. b. 

Animus hominis corpori iUigatus eft poenae caufla ; qui 
fi iniuflu Dei e vita disceflerit , multo eraviora paf« 
furus eft , IVi 157. c. Animus multis cibis captis he« 
betatur, praefenim multo carnium efu, ibid. d. e. 
Animi fedes in corde , XV. 687. e. f. 

Annanis, Babyloniae praefedus,moUis& effbeminatus» 
XIL 530. d. 

Annus penonatus , in pompa Ptolemaei Philadelphi , V, 
190. a. AnnuSj ifnice Spos : vide Ammadv. ad IVm 
175. e. 

Anfer, pueri amore captus, XIIL 606. d. Anferes altiles^ 
/ii. IX. cap.yi. Anferis hepar in magno pretio apud 
Romanos, UL 384. c. 

Antacaeum faifamentum, III. 118. d. /1. ex Iftro flumi'- 
ne,IIL 119. a. Antacaeorum maxiilae & palatafa* 
liri foUta , VII. 3 1 5« d. 

Antaeus, ludator fortiflimus, VL^^^.c. 

Antagoras poeta (^cidus memimt Meleagerin ProoemU Antho» 504 INDEXRERUM 

lagiae vs. 52. £» fragmtata nonnulla cxktbentur in An^ 
^ thoL Tom. Lpag. 160. ed. Brunck, ) obfonioruin ita ilu* 
diofus curiofusque fuir, utea ipfe pararet, non fa*> 
mulis paranda permicteret, Ub. VlIL cap. %y Conftr 
Plutarchi locum^ in Animadv. ad VIIL 340. f. dratum. 

Antalcidae Lacedaemonio rex Peafarum fuam coronam ua« 
guento imbutam mittit , II. 48. e. 

Antea, "Avtm , meretrix , XIII. 586. e. quae mancipium 
fuerat Cafii Elei, XIII. 59). f. Item , titulus comoe- 
diae , XIII. 567. c. $86. e. 591. e. Nonnulli ''ArflsM 
per t fcribunt, fed redius ArTfi* fcribitur, XUI. 
586. e. n. cf pag, 570. e* n. 

Antenor , pancrariafia , XIII. 578. £ 

Antenoris Phryeis eloquentia, XV. 66j. a. 

Antenorides Helicaon , VI. 232. c. 

Amhe^ ^eadem Antea, de qua modo diSum. 

Anthea, oppidum Achaiae. GcAfi^*Art«K, Anthenfes : apud 
quos colebatur Ceres ^orn^o^opof , XL 460. d. 

Anthedon, Boeotuu oppidum ex adverfo Euboeae, Glaud 

Kria, VIL 296. b. L 31. b. /nde, Anthedonius 
us, i. e. Glaucus, XV. 679. a. Anthedonia vitis, 

L31. c' {conf mox Anthus.) Afellum pifcem Anthe* 

don magnitudine infignem alit , VII. 3 16. a. 
Anthedon , homo, pater perhihetur Glauci ex Alcyone, VIL 

296. b. 
Anthema , {qttafi ilores dicaj) faltationis genus cum can» 

tilena, XlV. 62o.e. 
Anthemides , genus florum coronariorum , XV. 6S3. e. 
Anthemocritus pancratiafla , Ariftomachi parafitus Argi« 

vorum tyranni , VL 246. e. 
Anthenfes : vide Anthea , paulo ante. 
Anthias pifcis, caliichthys, £^. VII. cap. t6. 
Anthis, meretrix, Stagonii foror , ^iMe jm^je Aphyaeco- 

gnominatae, XIII. 586. b. 
Anthofmias, vinum odoratum, eiusque paratio, lib, I. cap, ^%, 
Anthracides, pifcicuU fuperprunis ajfati , IIL 86. e. n. VIL 

329. b. 
Anthryfcus , olus fylyeflre ^ VII. 3 16. c. /1. XV. 685. b. c. /1. 
Anthus, vin nomen, a quo Anthedonia vitis nomen inve- 

nit , ut ^uidem fcribuur in Epit* L 3 1. c. De Antho tf«- 

um conf Plutarchi Quaeft, Graec. Opp. Tom» IL pag., ETPERSONARUM. so{ 

Anticlea, mater Ulyflis, cuius nemen Callicrates filiae 
fuae imporuir, VLifi. d. 

Anticyra, meretrix Attica , cuius proprium nomen Hoia^ 
XIII. 586. f. n. 587. d. e. 

Antigonis, poculi genus, ab Antigonb rege denoml^ 
tum I Xl. 783. e. (^paf. ai2« nofirat tdii.) 

Antigonus Ambraciota» civitate Sicyonius, folertiffimus 
muficus; a quo inftrumentum nomen invenit An«-' 
tigonium vtl Antigoneum, IV. 183. c. d. 

Antigonus rex ^ ( primus dus nomims , pattr Dcmttru PoRor^ 
cetae) III. 73. c» VIII. 340. f. Sacri triremi fuperavic 
Ptolemaei duces Tfjp) AfiixoAX«r Titr KtMLt « V. loo. 
e. n. praeclaram vidoriam de PtoUmato rtportawt, Vu 
2^4* ^- «• Athenis Aphrodifia celebrat fplendido con« 
vivio, cuius adparatum Lynceus Samius expofuit, 
III. 101. e.f. IV. 128. b. Perdite amavit Demonem, 
T\iv J^iJii^y quae eodem tempore ab ipfius filio Deme* 
trio amabatur, Xtll. 578» a.b. 

Antigonus 'ET/rpoTdr xAiiJfk , (is qm ttiam Dofon efi co* 
ffu>minatus) Spartam cepit, VL 151. d. n. 

Antigonus Gonatas, IX. 40P. d. cum philofophis con- 
verfari folitus» L 15. c. n: pratfertm cum Zenone^ 
XIIL 603. e. it. & cum Perfaeo, VI. 251. c. XIIL 
607. c-e. Ariftodem amavit citharoedumy XIIL 
603. e. 

Antimachus poeia» {Ind. AuB,) Lydam amavit, XIIL 
^97. a. & 598. a. 

Anrimachus, Pyletis filius, frater Cyathi , ab Herciile oc« 
cifi, IX.4ii.a. 

Antinoea corona, ab Antinoo denominata , Bb. XV. c. 21, 

Antinous, Adriani putr dtllcatus , XV. 677. f. 

Antinous Homericus ^ in vino perit, I. 10. f. 

Antiochia, pulcra , L 20. b. optimos habet cucumeres, II. 
50. a. Antiochiae fontem vino diluit Antiochus Epi« 
pnanes , 11. 45. c. Antiochiae , ad Daphnen , ludos 
celebrat idem Antiochus , Ub. V. cap. 22 • 24. & lib. 
X. cap. 53. 

Antiochus {primus,) Seleud filius, rex Syriae , VL 25^, a* 
£i templum erigunt Athenienfes Lemnum incolentes. 
ibid. Antiochi (ftcundi) regis pater , L 19. d. Softrati 
tibidnis filios cuftodes corporis habuit, itid. Idem 
puto tfl y cuius refponfum ad ineptam regis Indorum 
Fars I. ' V 3o6 INDEXRERUM 

petitionem refcrtur , XIV. 6$ 3. a. Nefclo uirum adtttm^ 
dem, an ad Antiochum Magnum, pertineat navigatio ilia 
fecundum amnem , {nefclo quem ,) quae ex Protagoridae 
Comicis Hiftoriis narratur, III. 124. d« e. n. 

4Miochus ( //• ) Antiochi {!.) filius, Herodotum mimum 
• & Archelaum faltatorem in magno honore habet , L 
i^. c. d. Berenicen, Ptolemati Philadeiphi filiam du- 
cw uxorem, II. 45, c. 

Antiochus (///•) cognomine Magnus, IV. t^f. b. Apud 
eum in armis faltare deprecatur Hegefianax biftori* 
cus & poeta , ibid. Apud eumdem multum audori* 
tate valet Mnefiptolemus hiftoricus , XV. 697. d. 
Idem, bello cum RomanisfusceptOy caprus amore vir- 
^nis Chalcidenfis, miptias celebrat; moxque bello 
vidus , Ephefum profiigit , X. 43^^. e. f. 

Antiochus (/^*) Epiphanes, reSius E^^imanes cc^nomi- 
nandus, II. 45. c. V. 103. e^ 196. a. X.43^.a. isqui 
Romae obfes fiierat , a. 438. d. Antiochiae fontem 
vlno mifcuit, II. 45. c. In tota vitat afUont ita ndicuU 
& iuveniUter fe gtjpt , ut incertos redderet homines , 
utrum fimplicibus ac faciiibus moribus hominem , an 
infanum iudicarent , Uh. V. cap* ^i.& lih. X. cap. 51. 
Daphnicos ludos cum pueriii pompa & iofana mu- 
nificentia celebravit, lih, V. cap. 22-24. & lib* X. 
cap. 53. vino immodice dedicus fuit, X. 438. c d. 
Ptolemaeum Philometora puerum exfpoliavit , multa 
item templa expilavit, V. 195. t. Idtm tamen in fa- 
cris, quae fuo nomine fieri curavit, & in Deorum 
bonoribusmunificentiffimus^ V. 194. a. AattochiEpi- 
phanis filius fuppofititius , Alexander Bala, V. 21 1. 
a. /1. 

Antiochus (F/. cognomine Deus) qui poft Alexandrum Bu' 
iam regnavit, Diogenem pbilofophum Epicureum 
interfid iuffit, V. 211. d. Idemfortajfe eft, qui philo- 
fophos omnes urbe & univer/k Syri^ eiecit , XIL 
546. a. b. cuius praefedus urbis Phanias nominatur, 
ihid. 

Antiochus (F//. cogn.Sidetu) Demetrii 5or<rtf filius, V. 
2IO. d. it. quotidie maximam hominum multitudinem 
convivio excepit , & convivas fplendide donatos di- 
mifit , 6» XII. 540. b. c. /i. In Media bellum geffic 
contra Arfacem, X. 439. d. n, U XII. (40. b. c Quo £T PERSONARUM. 30^ 

in bdlo quam periiflet» fepulnis eft ab Arface, 3C 

4)9* e. /1. ihfum fibi manus intuliffe , ait AppisnuSp 

Syriac, cap, 6o. fed in btllo occifum , dein ah Arface rf 

^^io more fepukum tjft luftinus refirt, XXXyUL lO.) 

Antiochus {yHL} cogn. Grypus» Syriae rex , VL 246. i. 
XII. j40« a. propemodum regno exuitur ab Heradeo- 
ne, quem honoribus auxerat, IV. if3. b. Ludosad 
Daphnen celebrans , fplendidiffima epula exhibet » & 
convivas muneribus onerat, XIL 540. a. b. 

Antiopa, Cereris Eleufiniae facerdot, a Mufaeo carmine 
celebratur, XIII. 597. c. d. n. 

Antipater , civis Thafius, civitatis fuae nomine in coenam 
Xerxi ezhibitam talenta argenti quadragtnta infum« 
fit, IV. 146. B. b. 

Antipater, Philippi amicus, fobrius, & magni ab eo ae* 
ftimatus X. 4)^. d« conf. XII. 548. e. f. /i. 

Anttpater philofophus hac lege amicos ad coenam invi? 
tare confueverat, ut de fophifmatibus disputarenc, 
V. 186. c StBatoru illitu Antipatristae nomins^ 
tantur, V. 186. a. 

Antiphanes poeta , ( Ind, AuB. ) Alexandro M. unam e fuis 
comoediis praelegit, quae parum probatur regi , XIIL 

Antipharmaca memoranmr: Cydomum malum » III. 8i. ••. 
Gtrium malum, III. 84. d. e. Ruta, III. 85. b. 

AntiphemuS) Ladi frater, Gelam condidit, VIL 297. f./i» 

Antiphon Rhamnufius, {^orator ilU, in Jndia AuBorum me* 
moratus) perftringitur a Platone in Menexeno, XL 
506. f. . \ 

Antifthenes Socrattcus 1 ( Ind. AuB. ) hominibus fuafit uc 
e vita excederent , IV. 1 57. b.cn. Multos calumnta- 
tus eft > & Platonem per contumeliam Sachonem ad* 
pellavit , XI. 507. a. V. 110. d. n. Et Antifthenis 
oisputationibus multa haufiflfe Platonem ait Theo-^ 
pompus, XL fo8. d. 

Antiflrophe. In concinnandis Anriftrophis Sophocles & 
Euripides Calliam imitati funt, X. 453. e. n. 

Antium , Latii oppidum , VI. 214. c. 

Antonius, a Cleopatra in Ctlicia magnifica coena exce* 
ptus, lib. IV. cap. 29« Idim Athenis luxuriofe vivit, 
& inlolenter fe gerit, IV. 148. b. c. Bacchum tt 
praeconis voce iubet proclamari, ihid. c. 

V 2 3o8 INDEXRERUM 

» 

Antylla, Aeg^ti oppidum, haud procul Alexandria; 

cuius oppidi redttus reges Aegyptt uxoribus fuis ad 

cindurae inipenias folefaant donare, I. 35. f. 
Anutis, {nOitts Amyds) Xerxis foror , Bagazi uxor , totius 

Afiae & pulcerrima & petulantiffima » XIIL 609. a. n. 
An^rtuis, (^is qui Soeraum accufa%nt) bomo dives, amator 

Alcibiadis, XIL 53^. e. £ Eius pocula pretiofa AIci« 

biades propinavit ThrafyilO , ^id. 
AnytUSf ^kvvr^f i ir«x,^<, {idem, ut qvidm Cafaubono 

videhauir, cum fuptriort) amator Pythionicae» VIIL 

539. d. n. 
Aornus fluvius : Jicperpiram oUm legekatur, VIII. 33i«e. lu 

pro Aroanius. 
Aoton, poculum apud Cyprios, XL 783. a. (pag. 21?« 

ttoftrat edit.) 
Apamea Pbrygiae, *AT«fai« i^ ^fvyituii^ VDL 332« f. 
Apamea Syriae. •Gves, ^hve^eTf^ Aparoenfes; quorum bel- 

lum cum Lariflaeb in Hiftoriis fuis expofuit Pofi- 

donius, Apaminfis ipfe, IV. 176* b. 
Apanthracb) gauu placemae, quam Satumo confecrant 

Alexandrini , IIi. 1 10. b. 
Apaturia , fefi dies Athenis , IV. 171. e. 
Apelles pifior Laidem , etiamnum virginem admodum ia« 

venem in convivium amicorum adduxit ,XIIL 588. d. 

Venerem e mari emergentem ad Phrynae exemplar , 

cum balneo inaris egrederetur, pinxit , XIIL 590. f. 

S9i-a. 
Apelles caelator , XL 488. c d. n. 
Apelles , unus e difcipulis Arcefilai , X. 420. d. 
Apdlicon Teius, familiaris Athentonis, Athenarum ty- 

ranni, V. 214. d. Pfephifmata autographa e templis 

fubripuit, & Ariftotelis bibliothecam aliasque coe« 

mit, Uid.e» 
Aper pifcis , MA^poty Ub, VIL cap. 72, 
AfCT quadrupes g 9vc eiypiof , lib. IX. cap, 64, Calydonius 

aper, IX. 401. b. 402. a. Erymantheus, IV. 130. a. 

Aprum quisquis extra retia interemiflet , ei demum 

licitum apud Macedonas erat , coenae adcumbentem 

inrereffe, L 18. a. Apri ingemes integri adponuntur 

in Carani convivio, iV. 130. a. b. 
Aphamiotae, apudCretenfes, fervi bellocapti, VL^d^. 

e. f. n. ETPERSONARUM. 409 

Apheulas, rex Athenaniin, ocdfus a fratre fpurio Tby^ 
inoete, III. 96. d.' 

Apbetae , libertorum genus quoddam apud Lacedaemo- 
nios, VL 471. f. 

Aphritis^ apuae fpecies , VIL 184- f* 

Aphrodifia, fefti dm ytmn facri, XIIL S79*^* Aphrodi- 
fta Athenis magno adparatu celebrat Antigonus, IIL 
101. e« f. IV. 118. b. Propria Aphrodifia Corinthiis 
ceiebrarunc meretrices» XIII. 574.b.^c. 

^phroMfiaca, L 18. d. e. IL 63. e. 64. a. VIII. 356. e. £ 

Aphrodifium , cubiculum Veneri dicatum in nave Hiero- 
nis, V. 107. e. 

Aphrodite, cognomen datmn meretricibus no$mulUs, ui 
Lamiae , Leaenae , Philae » Pythionicae ; makus par-- 
um etiam conficrata trant €0 momaii ampla^ Vidt Amm^ 
adv.adVh^^^.R. Aphrodite Zephyniis» VIL 318. 
d. iz. Conf Venus. 

Aphthonetos, coquus, IX. 379. c* 

Aphya. Fide infia, Apua. 

'A^t/flti , cognomen duarum fororum meretricum , Stago- 
nii & Anthidis, XIII. 586. b. colL VIIL 330. b. &» 
^A^vflt) cognomen Nicoftrandis meretricis, iflll. 586. a. 

Apia undt diSa Peloponnefus » XIV. 6501 b. 

Apiciana placenta , XIV. 647. c. & 1. 7. a. 

Apicius, fi ^ in exfilium mittendi Rutiiii aufiorfuir, 
cundos hixttria fuperavic, IV. 168. d. e. n. XIL 

S43« h. 

Apidus , vir ditiffimus & hixuriofus , Tiberii aetate vi- 
vens, locuftarum comedendarum gratia in Africam 
navigavit, L 7.3. n. Ab eo nomen inveoerunt Api« 
danae placentae , IV. 168. e. De ktuMt ^ pitto , Api- 
cii luxurii litxrum edidit Apion Grammaticus , VIL 
194. f. 

Apicius Traiano « cum apud Pardios eflet , oftrea receo- 
tia mifit , L 7. d. 

Dc Apiciis , prauer auBores ad\, j.z» dtatos, vidt 
Finctnm Contareni Vdriar. Lt0. caout xvil. quod infciu 
hitur : n Dukitatur de eo fuod tradu Upfius , tres Apiaos 
gulones fiujfe.u 

Apes. Apibus inferiores tjfi honunes mt Arifloteks, VTH. 
353. a. In apibus & veipis mas & foemina discemi 
non poteft, Md. & %k%. u 

V J , / 5IO INDEX R ERU M 

Apium palu(h«, II. 6i. c. Coroni ex apio coronabamiir 

olim vidores ludorum Ifihmicorum, VI. 128. b* 

Conf, IntL Gratc, voe» ^4ktpo¥. 
Apocinos, falratio quatdam ridtcula^ XIV. 629. c. f. 
ApoUo, hfixji^rr^f adpellatur a Pindaro, I. 21. b. Pyrho- 

nem ferit, XV. 701. c. d. A Glauco artem vattcinan- 

diedofiusefi, VIL296. f. Phalaridi moraoi monis 

indulfir, XIII. 6oa. b. Apollini fimul & Baccho fa- 

cer tripuSyll. 38. a. Apollini facratus citharus pi- 

fcis, VII. 325. a. 

Proverlnwn ; Hoc ne P^hius quidem Apollo nove* 

rit, III. 98. f. 99. a. Gnpkus in ApoUinem , X. 45^« 

d. In Apollinem & Dianam fcoUon , num 3. XV. 

694. d« 

ApolUnis oraculum Hyblae^ XV. 672. e. Oracu- 

lum Cbaritoni editum & Melanippot XIII. 602. c. 

Conftr Ind. Tuuhr. voc. Xpif ^fcot. 
Apollo Gryneus , IV. 149. d. n. Apollo Comaeus, 

X«|tA«tior, ibid^ Apollo ^o^o^f , apud Eleos cultus, 

VIII. 346. b. 
Apollocrates , Dionylii maions filius, lafcivus & vino 

deditus, X. 43 $. f. 436. a. 
ApoDodonis Archon' Atheqienfis , fub cuius maglflratu na^ 

ius tfl Piato , V. 217. a. 
ApoUodorus Cyzicenus, XI. 506. a. Socratis difcipulus; 

cui pofi Socratis obitum jpropinans poculum Plaro, 

fe iaoneum efle ait, qui uiccederet praeceptori , XI. 

507. a. b. Indignantem ei arrogantii ApoUodonim 

maledidis dein infe£tatus eft Plaro , ibld. b. & 500. a. 
ApoUodorus , Pafionis fitius , dixit orationem adv. Neae- 

ram , a Demofihene fcriptam , XIII. 573. b. De hoc, 

& de aliis Apollodoris vide Ind. AuGtor. 
^kwKkhie^^ ( lU *A(jLinfiU^f§ legendum ) xce) SccjSit^ig ! X. 

417* b* n* 
Apollonia Chalcidica, Maceddmae oppidum , VIII. 334. e. 
ApoUonia Pifidiae, Mordia cognominata, III. 8i.a.ii. 
ApoUonium» ApoUinis templum, X. 452. a. b. 
ApoUonius, Anriochi Grypi parafirus^ VI. 246. d. 
ApoUophanes , Antigoni rw Imffkirev affentator » fortu- 

nam eius aithai «tXi^«erJrp/{f ir , VI. 2^1. d. 
Apollophanes , Cinefiae fodaUs , impius in Deos ^ mifere 

periit, XII^55i.f. 552. a. % ETPERSdNARUM. 511 

Apopyrias, pants fpecies , IIL iii. e. 

Apofiolid modt faltacioDis , qd & Parcheaii vocamur , XIV. 
6)1. d. Jt. 

Apotragema, XIV. 658. d. 

Appetentiam dbi exdiamia : Bk IV. €ap. to /^* 

Apua , vd aphya : i^n /ngtdari numtro coiUhiife pofito ; 
iiemque pluraB numiro, A<^tu^ pifciculorum genus: 
immo ve/v> plura pifekulorum genera hoc noaunt in* 
Jigniuntur; dt atdbus txprofijfo agiiur Ub. Vll. cap, ai* 
24. C<m/. Vnt 3S7.e. 

Apua Phalerica, III. 108. b. n. IV. i)f.a. lauda» 
iur ab Archtftraio, VII. 185. b. c. conf. ihid. f. Phale- 
rica aphydia» {plur. num. ntuirius gtneris ) VII. 285. e. 
Apuae fpinofae fuitr etiam per fe; {idtfi, txuitt* 
ftcus fpimU abfitat:) fed comeduQtiir cum ipfisfpiois, 
iam txuriorihus, quam inumis , VIII. 557.6. 

Apua ex rapo & condimentis fida » pro verft apuft 
a ooquo adpouta Nicomedi , 1. 7. d. e. 

Apyrena mala punica, XIV. 65^ e. n. 

Aqua. Aquae laus, lih. II. cap. 13. Aquam duram habeac 
Athenae & Sicyon ^ I. 33. c. Aqua iisrotoCf ibidtm. 
Aquae naturi calidsie, Uh. IL cap. 14. Aquarum di« 
verfarum vinutes » lih. II. cap. 1 5; Aquae grayes , 
leves; fallae; durae» molles, cap. i6. aqua terrena, 
ihid. Aquarum fontes acidutiy pingues, duices, ni- 
trofi , cap. 17. {conf Fons) Aqua ia Graecia praecd- 
kns, Uh. IL cap. 18. Aqua aoiara; aHa, inebrians, 
ihid. Aquae fontes notabiies , cap. 19. Aqua , auSlor* 
Euhulo, ingeniofos reddit abfiemios,II. 43. f. Con* 
trarium afirmat Aniipharus, II. 44. a* Aqua anie vinum 
bibcoda» lik IL cap. 24. Quoinam oipcima & falu- 
berrima, cap. 25. Aqua Dutriendi vim habet, IL 
46. d. e» 

Aqua Re^ dlBa, U. 43. a. Taurina aqua, IIL 
111. a. fi* e. Aqua tepida, Atticis putriMS^ , IIL 
123. d. e. Frig^ae potus, ibid. e. L Aqua Aurea, 
apud Rerfas , de qua nemo bibit nifi rex & eius fi« 
lius maximus » XIL 515. Si n. Nili aqua. vida infnt^ 
Nilus. 

Marina Aqua, ad hvandum» oervis udfiffima, I. 
14« c Aquae marinae parte un^ adfuA quiBquamn* 
ta panibus muiti fit viflum amhofmias, L 31. t. d^ 

V 4 311 ^ IN D EX R ER UM 

31. a. Variis in regionibus adfuft aquft marinl con- 
aiuntur vina, 1. 32. d. e. 

Aqua iLATA x^^fi^^ « manibus lavandis , ante coe- 
nam data, ii. 6o. a. IX. 408. f. 410. c. XV. 685. d. 
quam Iddrco fuaviflimam dixu nonamo , fcilicet qiuA 
continuo dein adponitur coena , IV. 1 56. e* Sed & poft 
coenam mr/us dabatur aqua ad malluvium, II. 49. c. 
IV. S47. e. & tx profiffo lih* IX cap. 75 «- 8o. 
Aquae potores. vidt fupra^ Abfiemii. 
Formula : *irff^i vfvp tiTiip , ad aquam {fcil. ad c/e- 
pfydram) verba facere, II. 43. f. n. 44. a. 

Aquiia lovi , cum in Creta educaretur , nefiar pro potu 
adferebat, XI. 491. b. 

Aquileia. «ti ^pb^ ^hxv^^mi^ "kkirtif^ III. 8i. c. 

Aquillius (Maoius) vindus trahitur a Mitbridate, V« 
113. D. 

Aquitania, 'AxurceWflt^ XIV. 637« f. 

Ara aurea Babylone, ad quam nulla vifiima nifi ladens 
immolatur , IX 396« c 

Arabia. dgnit malum Perficum , & bifiaciam arborem , 
XIV. 649. d. In Arabia, fi quo membro dolet rex, 
eius familiares eumdem dolorem fimulant; quando 
moritur, unk cum eo fepeliuntur , VI. 149. a. 

Araeae infulae , «i *Af«iflt) , VI. 262. e. n. 

-Aranthius : ad eum epifioia Polemonis , XV. 696. f. 

Aratea ficus , III. 77. a, n. 

Araius. Arati anibus Pertaeus, Acrocorinthopraefedus, 
oppido & arce expulfus eft , IV. 162. c. d. 

Arbaces Medus, dux exercftus Sardanapalli , indignatus 
mollitie regis, regno & vitae eius nnem fecit, five 
in ipfa regia eum confodiens, five aperto I>ello ad% 
gremis, lih. XII. cap. 38. 

Arbores, quae ad lignationem & ad materiam caeduntur, 
proceraj adpellat Homerus : fi-ugiferas autem , 
pulcras, I. 25. a. Arbores biferae, triferae. P'ide 
Ind. Graec. in fi^i^c & Tpii^fpor. Quadriferae arboris 
exemplum hahtmus in Cypria ficu, III. 77. b. c. 

Arbutiis arbor : cuius frudus f44fi.AiKvKetr^ arbuca , II. 50. e. 

Arcadia folum habet afperum 6t coelum inclementiflimum, 
XIV. 627. e. •ArJpiflroX* U «pv^kr , ivh ^ ^ApKetliaLc 
iTtKcipovc^ I. 27. f. Arcadiae oppida: Heraea^ I. 
)i.f. Phigalea.IV. 148. & ETPERSONARUM. 31) 

Arcadum duri inores moUiumur Mufices fludio, 
& hymnis paeanibusque quos a pueritia cantare ad« 
fuefiunt , uL XIV. cap. 22. Arcades depofitum a La- 
cedaemoniis tenent argentum , VI. 233. f. Profpela- 
tis (i. e. vicims vel fimtimis) pro fervis utuntur, ficut 
Lacedacmonii Helotis, VI. 171. d. e. fed iU, pro *A^ 
Mxtiiovf , uti^uc 'ApXf «lot/f videtur Ugtndum. Arcades , fi* 
di jortaque jodi armorum : quo re/picit illuddidum , iur\ 
i^ *ApKtfUici€ mKWf^Vi^ \. 27. f. Conf. Suid. in *Af^ 

Arcas gentre , Pancrates fl Pancratius. {Ind. AuB.) 

Arcadicae coenae, Uk. IV. cap. 31« quo refpicitur 

deindc, IV. 165. d. ru Arcadid legati apud Aotigo* 

num Gonatam, initio coenae trifies & modefti, fub 

finem vero damofi & inepte laeti, XIII. 607. c* d. 

Arcadion, Achaeus, odio Pbiiippi fponte folum vertir, 
VI. 049. c. deia vero amice ab illo compellatus, io 
gratiam cum eo redit, itid, d« 

Arcadiori , {aEus, puto, akeode quo modo di&tm) vir viho 
deditus , pater Dorconis & CharmyU , perit ninuo 
mero haufto« X. 4}6. c d. «M ineumdtm exftat Egi» 
eramma. 

Arceulaus, uvis deleAatus* VII. 276. f. Frugalia a^ 
amicorum & difdpukmim convivia, facetis fermo- 
nibus exhilarata» iih. X. cap. i6. DiAum illius ia 
bominem voracem , qui ei proximus adcubuit in coena 
ad quam vocatus erat, V. 186. d. {cap,^i.£ag. 202. 
ttojlrae edii.) uti verha illa^ iir$i Tt€ etirf Ttfr wetpit^ 
Tov i^rttft , fic verttnda erant: pofiquam afiquts pra^ 
fentium digito monftraffet iUum hominem. 

Archaeanafla, Colophonia, meretrix Atheuis, a Piatone 
amata, XIII. 589. c. 

Archebulus, XI. J02« d. n. {Memoratur Arcbebulus The* 
banus , poeta , in HephatftianU EncUrid, pag, 27. tditm 
Pauw, jid quem quidim utrum fptBamrit, nu ne, iftt 
Athenati locus hodit MUttlus, non definiam tqttidtm. ) 

Archedica, formofa oieretrix, Naucrati oriunda, XiII. 
506. d. 

Archelaus, rez Macedoniae, fucceffor Perdiccae, V. 
217. d. mifer iudicatur apud Platonem in Gorgia» 
ihid. Infimulatur a Platooe quod & {jpurius fiierit, 
& quod dominum interfecerit» XI. 500. d. e. Eidem 314 INDEXRERUM 

iamen cariifimum fuijfe Piatonem » aii Speufipptu , ih. e. 
Apud Archelaum ftnex verfaius eft Euripides, XIIL 
508. d. /x. Archelaus , titubu unius e dialogu Andflhenis , 
V. 210. d. 

Archehus, cirharoedus: cm fiatua pofita MUeti,1. 19. b.^ 

Archelaus faltator, in magno honore apud Antiochum 
regera, I. 19. c. 

Archemoros , Hypfipylae fiHus , IX. ^96» e« «• 

Archephon, Darautus, apud Ptolemaeum non tangit go- 
bios , VL 244. b-d. Nefcio an idem fit Archephon , 
cuius meminit Cratinus iunior, XI. 469. c. Miflud 
I1«p' ^k^%wn9S noM veru dehuit, Apud ArchephoQ- 
tem, fed Ab Archephonte. 

Archeflratus, Deipnoloeus, L 29. a. Fide Ind. AuB. 

ArcheAratus vates» in fiateram iniedus, obolum tantum 
pependit , adeo tenui fuit corpusculo , XII. 5 ^ 2. c. i». 

Archias, pueraquam miniftrans, colapbo occifus ab Her- 
cule, IX. 410. £ Aliis Qierias nominatur, Herodoto 
vero Ennomos. , 

Arduas Corinthius, Syracufarum^conditor , TV. 167. d. it. 

Jlrchias Corinthtus, architeftus navis Hieronis, V. 206. f. 

Archias hierophanta , impietatis conviQus , XIII. 594. a. 

Archtas kno , herus Naidis , Xlll. 592. c. 

ArChidamus, rex Lacedaemoniorum » {tldus UHus nominis; 
conf. Meurf, m Regno Laconico, cof. 17.) ab Ephoris 
multatus eft, quod, cum poiTet pulcram habere uxo- 
rem, aliam duxifiet deformem, parvam fcilicet, at 
dUtiorem, XIII. 566. a. 

Arehidamus » ( /77.) rex Lacedaem. luxuriofust.» Tarentinis 
opem ferens, in bello cum MtJJapus periit, XII. 
536. c. d. ii.. Ad eum epiftola Meneccatis, VIL 
289. e. 

Ardiilochus podta , {Ind. AufL) primo loco bellicam laiw 
dem pofuit , altero loco laudem poeft^os , XIV. 627. c 
Amatoria multa carmina ficripfit , XIV. 6^9. a* Ar- 
chilocbum Sapphib amatorem finxit Diphilus , XIII. 
59^. d. Archilochi carmina iuftis modis decamari 
lolita, XIV. 620. c. 

Archimedes, geoiVietra & mechanicus, praefidet £d>ricae 
navis Hieronis , V. 206. d. quam navem paucorum 
hominum minifterio dedudt in mare, ope nelicis ab 
ip(6 inventae, 207« a. b. Jdem cochleam invenit. ETPERSONARUM. jif 

cuius ope exhauriebatur fentina, 108. f. MarcelU 
fambucas machiois a fe inveotis perdidit, 3UV. 
634. b. 
Archimelus poeta , epigrammatis gratia in navem Hiero* 
ois confedi, magnifice donatus a rege , V. 209. b. 

Arcbinus comptlUtttr ah ArS&no , iu E^grammau, XI. 499. d. 

Archippa meretrix , quam fub vitae finem amavit Sopho* 

cles, XIII. 592. b. 
Architdes Corintbius aurum vendit Hieroni Syracufio» 

VI. 131« a. b. 
Archonides Argivus, £^14«^, II. 44. e. 
Archontes Athenienfium piur^s memorantur &. V« cap, 

56 • 59* di quihus vide Admadv. Tom. UL pag. aio 

Arcbytas.Tarentinus, Pythagoreus» tibianim infiandarum 
peritus , IV. 184. e* Filiolos fervorum fuorum liben* 
ter circa fe habuit» XII. 519. b. n. Cum eo de vo* 
luptate disputat Polyarchus nfvwnticy Uk. XII. cap» 
6a fiq* 

Archytas lurco, ntfiio an 'u qd '04«pTi;Tfx& fcrlpfii» L 
5. f. n. 

Arduri ortus, tempore vindemiarum, XIV. 6j). c. 

Arcus Scythicus. vidt in Scyth. 

Ardeae aves , fi^nftutpLwvKAvrxim , II. 6^ • b. IX. 398. d^ 
Ardiaei (/wperM vulfo Ariaei, & alihi Arcadii) wpoa^-^ 

kkrntf pro fervis utebantur , VI. 271. e. ^. X. 44^ 

b« n. IkirnftkTdn ex Polyatn. VIL 42. comgendum cen* 

fitit vtr doBtu.) 

Comeifationibus & compotationibns indulgentes, 

aflutti Gallorum fuperantur, X. 443. b. c. 

Areopagitae, olim in ius vocabant puniebantque fumtuo* 
lius viventes, IV. 167. e. - 168. b. Rdim cum gynae- 
conomi^ infpiciebant convivia, ne amplius triginta 
effent convivae, VI. 245. c. Si quis in caupona pran- 
fus eflet, eum in Areopmun adfcendere vetabanc 
Areopagitae , XIIL 566. u 

Tamquam in proverhio ah Qearchus; Horum (^adu^ 
latorum regis Cypri) velut Areopagitarum , neque nu* 
merum , neque £acieip novit quisquam , VI. 255. f. /i. 

GrvUion Areopa^ta, parafitus Pbrynae, XIII. 
591. d, I I 316 INDEXRERUM 

Arete, Akinoi uxor, elegantem ledum parari iubet XTIyffi , 
L 17. b* c. Eadtm rurfus mmofatur XI. 498. d. 

Arete, mulicrts nomen, fufdo cuius, apud Hipponadem, 
XI. 49f. d. 

Arethufa, Sieula, puto, inteWp debet illa, de qua eft in 
Pythico oraculo, vS^et^ xfltxitf *kp^u^f , VII. 278. e. 
€onf Ammadv. ad II. 42. C. 

Arethula Gfaalcidis : in qua ceftrei inauribus omati & an- 
, guillae cibum capiebant e manibus fpedantium » VIIL 
' 331. e. f. 

Arethufa Armeniat vidtHir nobis illa effe , cuius aquam 
falfam & indomitam fidffe Upmus in j4tkenad Epit. 
II. 41. e. n. Quem ad locum fane quam difficUem quae a 
Cjsavbono ammadverfa funt , & doBifRmi HemsteR" 
Musii calculo ( in Nods ad Luciani Dial, Marin, III. 2«) 
€amprobata ,€a, quoniam in noflris Arumadverfionibus T. L 
pag. 299 fq, nonnifi fummatim JlriBimque relata funt, 
ittUgra hic adponertda putavi. Sic igiiur ille : 1» Quod 
ifequitur, fhhof S* krifm/fjLfov r»9 kKvMf r^ rif 
» *Apf tot/^air [fcil. vfe^p]^ totidem Iiteris fcribitur in 
V membranis. Omnes librarios in fraudem optimi fcri- 
nptoris ifto loco dicas coniurafie. Nam fi ita Athe- 
»naeus fcripfit, parum fiiifle rerum naturae peritum 
» neceflum eft. Hippocrates in libro oe Aere , Aquis 
»& Locis, veteru Medicos falfa de aquis falfis pro^ 
Tfnunciaffe fcribit: cum nefcirent, inquit divinus fener, 
ffomnia AkvKk effe kripapt^A juti kvi^^ttfa.* Hic primus 
s»eft error, quem ifta le6lio infinuat. lam ^*ero , aquam 
ytfontis Arethufae falfam effe , fiilfum eft. Dalecampius 
»legendum cenfuit , r^f ouy^ kkvKSf : optime ille qui- 
i»dem: fed fcrupulus hic alius oritur. Nam falfiffi- 
^9 mum eft , Artthufae aquam fJiifnf rSf oi'^ kkuKSf , ideft, 
nfolam interdulces, effe krif ti\LfOf & SjficUtm coqui. Quis 
"nefcit, multis locis fontes reperiri, quorum aqua 
"& dulcis & kTipafjcfoc fit fimul? Ipfa experientia, 
)»quae ftultorum cluit magiftra, coquos & omnium 
«rerum imperitiffimas ancillulas hoc docet quotidie. 
»GaIenus IV. G>mmentar. in vi. Epidemiorum, T«^r 
fihAthAiretS^if ^ ait, kKttj^fykvrtif r§ ka) kfMiretfiklh» 
»TOr %fre0r ovoTa Kttrk rtfAt 'jnrykt vfeLrAyiyf§reu^ 
» r^KAhoO(jLif0L irfbf rafir k^tttetf kr§ptiid.ftifii» An dice- 
» mus^ praecipuam quamdam atque infipum krtfetfAfitif Are* ET P ER SO N ARU M. 317 

»thufanae aquae fribui i Non video qui poflit aliter con* 
)»ftare huic dido fldes. Caeterum , quid proprie fic 
tfkri^np tii($p^ dedarat locus Vitruvii, libro VIIL 
)»ubi de expertionibus & probationibus aquarum lo« 
s»quens, Ittm , dit ^fi Itgumina in vas cum ea aqua con» 
»ie^, ad ignem pofiia, celeriter percoffa faerim , indi'» 
19 cakunt eam aquam ejfe bonam &falubnm. Quae hoc noQ 
vpraeftat aqua, fcMS efle malam & kri^ofifeKu 

Haec Ca/auhonus: quae fi cum tuftris jidnotatis L c. 
contuUrit eruditus LeBor, fuo utatur istdicio. Latinam 
vero verfionem noflram eorum de quihus hic aguur ver^ 
borum fic refiBam velim : M a x i m e vero ommuoi 
falfarum aauarum indomita eft iila ex Arethufa* £a 
enim vocabvii (Abfep vis eft,de qua h. L edam Cafaubonum 
video coptajfe » tU, perinde atque apud Latinos vocabidum 
U n i c e , nonfemper ftriSiJfimd notione acdpiatur, ftdfaept 
idetit valeat, ac prae caeteris» in primis, maxime. 

Areus (*Affvr) & Acrotatus, Lacedaemoniorum reges, 
primi luxum in Phiditia invexerunt , IV. 142. b. 
(Areus iUefuit vicefiams ouinttu Spartae rex, cui fuc^ 
ceJfitfiUus Acrotatus. vidt kimrf ve Regno Lacon, c. 1 3. 
Hos autem regnafle, ait Athenaeus, paulo ante Cleo- 
menem ; nempe Oeomenem IIL Ulum , qui acceptd cUdt 
in Aeryptum profiigu ; cuius vitam fcripfit Plutarchus , 
cuisu item res geftas & fafia lueulenter a Polybio expojita 
funt. Mcurf ibid. C 14«) 

Axemjive Arius, cantor: "h^tof ^^iKrne ^yiTl. 3 {2. b. 

AtwSffive Arius, a quo Afclepiades l rw *Apc/oi;, XIII. 
567. d. n. Conf. lonjium^ vc Script. Hift. PhiL II» 17. 3. 
&IIL i.%. 

Aq;as cantor, kfySuf /* fj^iir, IV. 131. b. Vilium modp- 
rum poeta, ToiifTiir fxo^Anpfir fhpMf^ XIV. 638. c. oL 

Argenteus puteus:/c vocatur maius poculum, V. 192. a. 
uhi in latina verfione , pro ex aureo fonte , rtpontndum, 
ex argenteo puteo. 

Argentum, in Alpibus(tf/£r auSores^ in Pyrenaeis , aiunt) 
cum fylva quaedam cafu incenfa conflagraflet, li- 

3uatum pronuxit, VI. 233. d. n. Argentum malleo 
udum ad membranae tenuitatem , VL 230. d. coU. 
b. c. Argentea vafa, Ub. VL cap. i8. Conf. Aurum. 
Argi. Pide mox, Argos. 
Ar^nufae injulae: ad eas praelium navale> V. 218« a. 3i8 IN D E X R E RU M 

Argivi, fdem madant Veneri, III. 96. a. Fefium agunt 
Cantcidium, lll. 99« e. f. Syi^Dolum convivantium 
voiy vocant, ponionem vero ceitf-ecv, VIIL 365. d. e. 
T raducuntur ut vino dediti , X. 442. d. ArgivorUm 
tyrannus» Ariflomachus, VI. 246. e« Apud Argivos 
l^e fancitum erat, ne ullum Atdcum vas ad facra 
fiicienda adhiberetur, XI. foi. c. Conf, Argos. 
Argivi goic/v viri mmora^uur: Archonides, ( 
lius, {Ind^ AuB.) Pollis. 

Argo navU « architedum* & gubernatorem habm Glau- 
cum, Vn. a96,d« 

Aifos. {conf. Argivk) Vt ''hfywf hi^nf^ L 27. d» «t* 
'^kpyiof (KrAtt, nmpe fcuta praeftantia ^ L 28. b. At^ 
ftos cur fiticulofum dtxerii Homerus, X. 43 3. e. Argos 
helepoii oppugns^ Demetrius, X. 415. a. Argts Sa* 
mum pronigit Admeta. vide Admeta, 

Provtrhium : G>mmune Argos gratis vult ille habere^ 

XIIL 582. a. n. 
Argjmnus, ab Agamemnone amatus, XIIL 603« d» Ipfe 

amator Hymenaei , ibid. 
Argyris, poculum argenteum , etiam/ideauraium, XL 784, 

a* {pag, 223. noflrae tdit.) 
^rgyrotryphema, placentae genus, XIV. 647. d. 

Ariadne , a Thefeo rapta , Xin. $ 57. a. in Dia inf. relida , 
VIL 296. c Rapta ibi a Baccho, VIL 296. a. Amata 
a Glauco, Ufid, a. & c. Ariadnae corona, nexa e 
flore quem Thefeium vocant, XV. 684. f. 

Ariaei. vide Ardiaei. 

Ariamnes, ditiflimus Gallus, omnibus GalHs toto anho 
convivium exhibuir , & qua rationt , Ub, IV. cap, 34. 

Aridaeus, Philippi & Philinnae filius, rex Macedoniae poft 
Alexandrum, XIII. 557. c. & 578. a. Aegis fepuhus 
efl, IV. 156. a. qutm ad locum in Animadv, Tom. II. 
pag. 514. /i/i. 13. pro mcndofo Alexandri filius, corrigc, 
Alexandri irater. 

Aridaeus, Timaeo C)r2iceno operam contulit ad tyranni* 
dem patriae occupandam, XL 509. a. 

Aridicus, Arcefilai difcipulus, X. 420. dl n. 

Arignotus, citharoedus, V. 220. b. Conf Ariphrades. 

Arfobarzanes : apud eum & voracitatis & roboris fpeci- 
men edidit Aftydamas paucratiafta, X« ^ij, a. b* ET PERSONARUM. 319 

Aripbrades, Ari|noti frater, homo iiequain« Anaxagorae 

difcipulus, V. siOb b. a« 
Ariftaeus, millis ufum primus docuit» & coagula laOis» 

XIV. 643. b. n. 
Ariftagora Corintbia, a Demetrio amata » TV. \6j, d. e. 

Hyperidis oratoris concubina, XIIL {90. c Conf. 

Ind. Tiiulorum. 
Arifiarchus Grdmmatieus, {Ind. j4u3.) vituperatus a Gd- 

liftrato ^uod parum condnne veftitus efiet, I. ii, c. 
In AnftarcneoSf {L e.Grammaticos) fyilabas cii« 

riofe fedantes, Epigramma, V. 211. a. 
Ariftarchus» puer delicatus Demofthenis, XIIL 592. C 

Conf Rusktt Im&um kifi. in Dmofth. 
Ariftarchus, 'Afirrcepx^t ' SimonkU nominatur lupiter, 

IIL 09. b. 
Arifteas Proconnefius, ex Hyperboreis redieas, oioratur 

Metapomi , XUL 6o$. c. n. 
ArifttdeS, cognomlne luftus, XL 506. k frugalis in vidu, 

X« 419. a. vitam babuit non fiNivem , fed gloriofam» 

XII. 511. 6 Eumdem makdidis infedatur PJato» 

XI. joiS. b. Ariftidis lufti filius Lyfimachus , ikid. 
AriftideSy Ariftidis lufti nepos, pater Myrtonis, auae 

altera ev$ocratis uionbtis niifte perhibetur, XIIL 

Ariftides pi&or, ^fmoyfk^ , XIII. 567. b. 

Ariftion, archon Adienarum , V. ai6. d. o. 118. d. e. 

(Arifiion. Sie COqui nomea fcnpfit Cafauhonus, IX 379. 
e. n. praUer neajjitattm , cum teneri dtbuijfet veterum Um 
hontmfcripttwa, Arifton.) 

^Ariftion apud aUos omnu fcriptores nominatur nehulo iUe, 
€xfamulo & ludimapfiro tyrannus Athenarum , qui Athe- 
nion vocatur at Athtnaeo , praeeunu Pofidonio. Vidit 
Athenion, & Animadv. ad \ . %ii, i. & f.) 

Ariftippus Soaraticus, a Platone ob b4»9eLyiet9 reprehen- 
lus, quid eidem refponderit, VIIL 343. c. Volupca« 
tem, eamque iinius praefentis temporis, finem eflie 
ftatuit bonorum, XII. 544. a« b. Apud Dionyfium 
Syracufium indigne fe Aibinde tradari aequo animo 
pafius, ridetur ab Antiphonte, XII. 544. b»-d. 8c 
vinuperatur a Platone , XL 507. b. Laidem mere* 
tricem palam habuit, ihid, b. & XIIL 588. c 599. b. Habere fe eam dicebat« non ab iUa llii; 920 INDEXRERUM 

f 44. d. Aeginae utplurimum moranis eft voluptatis 
caufla, faepe reprehenfus & admonitus a Socrate, ihid» 
Feftive ridetur ab Alexide comico » ihid. e. f. Qui ah 
Ariftippi placitis aberrant, afoti evadunt & protetvi, 
XIII. 565. d, AriiHppi cum Diogene disputatio de 
Laide» XIIL 588. e. f. 

Arifio Chius,Zenonisdifcipulus, adulatur Perfaeo philo- 
fopho» Antigont fiamiliari, VL 151. c. Eius difdpi^ 
lus Eratofthenes de eo conqueritur , quod ad volu- 
ptatem dedinaverit, VIL 281. c. d. Conf Ariftoo, 
De Ariftone Ceo vero vidt Ind, AuH. 

Ariftodea meretrix, XlIL $92* e. Cafii Elei mancipiumy 

593- f- 
Ariftocles, {conf. Ind* AoB.) dtharoedus» ab Antigono 

Gonata amatus , Xlli. 605. e. 
Ariftocrates Thebanus, citharoedus, XII. 538. f. 
Ariftocritus tragoedus , in Alexandri M^ nuptiis tragoedias 

egity XIL 538. f. 539« a. 
Ariftodemus, quum Cratinusi formofus adolefcentulus ab 

ipfo amatus, pro patria fe devovifiety ipfe etiam 

(ponte vitam finiit , XIII. 602« d. 
Ariftogiton & Harmodius tyrannicidae» fcoliis carminibus 

celebrantur, XV.695.a.b.iur/ii. lo-i). 
Ariftogiton men(arius, in cuius aere erat Aefchines, XIIL 

611. f. 
Ariftomachus, Argivorum tyrannus , VI. 246. e. 
Ariftomenes. Vidt Indicem AuHorum : ibique, ubi de Ari« 

STOMENE veteris comoediae poeta a^ur, Aaec ad* 

de: i>Tacito fabulae titulo citatur, L ii.c d.<i 
Arifton. videfupra, Arifto» 
Arifton , coquus : cuius nomen praeur rucejfitatem a Cafaw^ 

bono in Ariftion mutatum efl, reftituendum fuo ioco , IX. 

379. e. «. 
Arifton , hiftrio, in Alexandri M. nuptiis comoedias egit, 

XIL 539. a. 
Ariftonicus Argivus , qui Corcyrae habitavit Archilochi 

aetate, afli cithar^canere primus inftituit, XIV. 637. f. 
Ariftonicus citharoedus alius « compotator Philippi regis , 

X. 43 ^. b. ( Nefcio an idem , cui ab Alexandro , cumfor" 

titer pugruins cecidiffet , ftatuam pofitam effe Plutarchus re^ 

fert, Ub, 11. De Virtutt AUx. T.II. Opp, p* 334. <•/) 
Ariftonicus AthenUnfis, dives, tA/sivio^, leges praecla* ETPERSONARUM. 511 

ras tulit, cum alias» tum ad compefcendam pifcario 
rum avaritiam, VI. %%6. a» & b. (Utrum Phrearius 
demagopiS , cuius vAJfm apud Dcmofthenem fit mcntio ? {dt 
fuo vidt Rdskii Jnd, Htfi.) an Mataihomas ille , quem 
cum Hyptridt oratore int€rfe6htm ab Anttpatro Plutarchus 
tradit? (in Fita Dtmoftk, T* /. Opp.p^ 859. c. ) Quis» 
^uis iUefinrit Ariftonicus , qui L c« apud Athenaeufh mt* 
mdratur, umtre a nobis in Animadv» ad VL I16. a. cum 
Hippomco, CaiUat divitis parte, confiifus ptrmutatusque efi.) 

Ariflonicus Caryftius, Aiexandri Magni tv^^iptrrif ^ 
{five nude g-^eupi^i^ 1 qutmadmodUm Cum libris nofiris 
Athenaei habet Ptoltmaeus Hephaeftion lib, L jpag^ 306* 
edk^ Gald ) ab Athenienftbus dvitate & {tatua do« 
natus, L 19» a» 

Arifionicus aUus , Grammadcus pUi0 , mmoratur L 10. d. n% 
dt quo €onf. Ind. Aufhrum. 

*Afirrknuif adpMativt. Keportavit vifioriam i^irtinw^ 
X. 457. b» 

Arifionymus Athenienfis^ pfilodthariflat in nuptiis A)ex« 
andri M. citharampuuavit, XIL f)8. a. Griphislu- 
dere confueverat, X. 452, f. Difta eius plena eranc 
verborum praetextatorum , X. 453« a. 

Ariftophanes Byzantt^s, Grammaticus , {Ind^ AuS,) recen« 
fuit cxxxv. meretrices Athenienfes, XtlL 583» d« 

Ariftophanes G>micus, {tnd. Au3,) ebrius fuas £ibulas 
fcripfitt X. 429. a. Ariftophanes in Platonis Sym- 
pofio, V. 187. b. 192« b. 

Ariftophon orator, lege lati ut, qui non ex Attica cive 
natus eifet , nothus haberetur , fua lege captus > XIII« 
577. b. c. 

Ariftoteles. vide Ind. AuB. Bibliothecam eius confervavtt 
Neleus, a (juo emit Ptolemaeus Philad. L }• a. /?• 
AUa pars eiusdem bibliothecae ^ {maximt vtro ipfius 
Arifiottiis & Thtophrafti opera ^ & eaqtiidtm fbrtaffe «ev* 
rlypttfpti) muito poft Apeliicomi Teio vendita eft, 
V. 214« e. coiL L 3«a« »• 

Epicurum fi audimus , Ariftoteles abfumto patri*' 
monio primum militiae fe tradidit; dein ad vertdenda 
medicamenta fe contulit; ad extremum Platonis au- 
ditor, philofophiae operam darecoepit, VIII. 354.a« 
Obfoniorum lurconem fuifle, ait Timaeus, VIII. 3 f 2.c. 
Ab Alexandro ofiingenca taknta accepifle Sngiri- 
Pars 1. X 
l%2 I N D E X R E R U M 

ta fertur pro conponenda Animalium HiAoria) IX« 
308. e. Puicritudini Phafelitae difcipuii fucculxiit , 
aIIL ^66. e. n. Ex Herpyllide meretrice filium Ni- 
comachum eenuit, XIII. 589. c. Impietatis accufa- 
tuseft ob Paeanem in Hermeam» XV. 696. a. b. 

*AfirTor0AiJi^r vocatur Qytus, XIL {40. c. dt quo vldt 
Ind* AuS, 

Arifloxena. Vidt Infrs^ vocePetta. 

Ariftoxeiius, Cyrenaicus philofophus, immani luxuriae 
indulgens, laQucas mulfo rigabat , I. 7. c Ab eodem 
nomen invenit perna, ctno modofdrata, ibid. 

Ariftoxenus, PhUofophus Ptnpattticus it Pythagorktts , Mu- 
' ficae veterif ftudiofus» XIV. 632. b. 

De hoc vUk Ind* AuB. pag, 64. uhi hatc adiicitnda : 
wTacito operis titulo citatur Ariftoxenus , L 19. f. a 

Ariftus Salaminius. vidt Ind. AuH. 

Ariftus & Themifon, Cyprii fratres, ab Antiocho Epi- 
phane amati, regnum eius adminifirant, X. 438. d* 

Arithmeticus, Apollodorus, X. 419. f. n. 

jiritia ficus. Fidc Charitia. 

jirmoracia, etniu radiculae . Sicforfan Itgendum pro Ar* 
morea»II. 56. f. n, 

Arne, opvidum Boeouac; item Thtjfaliae oppidum, coloniafu* 
perioru. Hinc 'hp9AiA\ Arnaeus ager, VI. 164. a. b. 
Boiorrfr rSp 7h*A^tiuLf KAjoumiffAVTttf ^ Boeororum 
illonim qui Arnaeum agrum habitatumconceficrant, 
qui Amen migraverant. ( Conf. Ind. Gratc. in Katoi- 
xi«. ) Hi fe 1 hefialis in fervitutem tradiderunt certts 
fub conditionibus , ihid, b. lidtm tunc quidem Mene- 
fiae vocati funt, deinde vero Peneftae, ihid. 

Aroanius, Arcadiae fluvius, VIII. 331. e. n. uhl vulgo 
oiim Aornus. 

Aroclon, phiala, XL783. a. ^pag.^iS.noftr.ed.^ 

Aromata varia^ propomati fohta mifceri , /i^. 11. cap. 73. 
Aromata Indica& Arabica, thus, myrrha, crocus, 
cafia^ cinnamonum, iris, &c* V, 201. a. 

Arrianus Grammaticus, Deipnofophifla, III. ii^.a. f7- 
de Animadv, Tom, L pag. 24. 

Arrogantia muhum valet in arte qualibet, Rb. IX. cap,io. 

Arfaces, Parthorum rex, Seleucum {ftve, Demetrium) ca- 
Vit , & regie tradat , IV. 1 j 3. a. /s, Conf. Animadv. 
lom. VIIL pag. 422 fq. 5? 

7(0 ArAces Antiochuni vicicit^ beUuin ipfi infeFentem^ X. 439» 

<k e» »• Conf.fuprm, Amiochus $uitus% 
Arfirtde, Lyfimachi uxor, ob crebrum vominim irrifa^ 

XIV. 6x6. c. 
Atrfinoe » foror & uxor Ptotertiaei Philadelphi \ quas nu- 

pttas acerbe perAHnxit SotadeS , XIV. 611. a. In fia» 

tuis fin^tur Arfinoe manu tenens rhytum , u t. cot* 

nupoculum^ XI. 497. c. Eadm Venus Zephyritis^ 

VIL 318. b. 11« XI. 497. d« e. Unguentorum ftudiofa 

fuit , unde honos Alexandrino unguento, XV. 689.84 
Arfinoe illa, de cuius nomuu tituium fingukrislibn fceu 

Era^pfihenes , VlL yjf6. b. riduurfiujfe Pudtmad PAm 

lopatoris uxor. 
Arfinoe , oppidum Aetoliaei X» 414« C» 
Artaba, menjurae genus., Xlh 5fO. f. 
Artabazi & Mentoris uxores ciimacidas e Cypro arceA 

funt» VL 156. d. n. Eaedtm dein in Macedoniam 

profugiunt , ibid. e. n« 
Artaxerxes Timagoram vel Eutimum Cretenfem honorii» 

bus & donis cumulat^ IL 48. d-£ Capit Thyni 

regem PaphlagoHiae, IV. 144. f. Artaxerxi carus 

Zeno faltator, 1. 11. c 
ArttmifiM, feflum 9 ^uo mullus pifcis in pompa cireumfer* 

tur, VIL 315* c. Conf mox , Artemitia. 
*ApTff/L(/0>for,Dianae imago triceps, IV. 168. c. n» 
Artemifium promontoriunL fict Tou^ h *Afrti(4,iO'(^ KifSvfiu^ 

cetfTAf^ IX. 380. d. 
Artemitia, maximum feftum Cyrenis^ XII. 549. £ n.Conf 

Artemifia. 
Artemon i ^fpi^ipiirflr , Sb, XII. cap» 46. 
Articoccus vt/ Articafius 9 Cinara veierum, IL70. a. n. 
Artolaganum, |KUiis fpecies , IIL 113. d. 
Anopticius panis, 111. 113. a« n. 
Artus y rex Mefapiorum in Anulia , IIL 168« £ a. 109. a. 
Arty pfus , Afiae oppidum , L 30. a. 
Artyfilaus» virile nomen apud Deliosi IV. 173. a. 
Artyfitragus, virile nomen apud eosdem Delios , iifid» 
Arum aroniai fa a nonnuUis vocatur dracontium, VL 

371. d. 
Aryballus, Doculigenus, XL 783. f. (;;. %%%. noftr, ed.) 
Arycandenies , Ly ciae populus , partibus Mithridatis le 
adiungunt, XII. $27. f. 528. a. 

X 1 SU INDEXRERUM 

Aryftas Arcas, tn convivio apud Seuthen, IV. i f i. b. 

Aiyftichos, poculi genus, XL 783. f. {p. 122. nojlr. td,") 

Ai^ftis , gutturnium , Ibld. 

AryftiSy uiam tft tiomn oppidi loniae, XI. 784. a* {paf. 
%%^,no(lrae edlt.^ 

Arytaena, *Apvrfliir«, hauftruin* XL 495« b. 

Arjfiifium vinum, Chtum, I. 32. f. 

Afcaleron , ( vtl Afcalia ) frudus cadi , II. 70. e. 

Afcalph 9 oppidum Syride. h ir§p) ^KaiikhMVA ^ifJLftt , VIIL 
346. f. Afcaloniae fid , III. 78. a. Afottonita, Diodo- 
rus Grammaticus. ( Ind. AuB, ) 

Afcalonion, cepae fpecies, II. 68. e. 

Afchedorus:/c Slculis vocatur aper, IX. 402. b. 

Afdepiadarum filii, u e. mtdkl, III. 115. c VIII. j^f. ». 
FroverhiaRur diSum : Huic ftukitiae ne Afdepiadarum 
quidem filii poffint mederi, VI. 256. c;. 

Afcleptades philofophus cum Menedemo nodu in piftri- 
no molam agehat » ut d eflet quo philofophiae inter* 
diu bperam dare poflet, IV. i68. a. h. 

^fdepladu Samius, epigrammaticus poita , Siceli filius ; hinc 
SiceKdes diSus apudHedyhtm, XI. 473. a. n. 

^lios Afdepiadas vide In Indue AuSorum, pag. 6^fy, 

Afcra , Soeotiae oppidum vtl vicus : *A^itp«ia»r *EAiJtfl»r)r luw/uif , 
quo habitatum conceffit Hefiodus , ftve eiuspater, XIII. 
597. d. /1. Tflt ^«tp* ^k^npaien TfVTAce , I. 4. d« 

Afdlus pifcis, lih. VII. cap. 99. 

Afia. Afiae regnum (*A0-tfor cLpx^r) reliquit Midas, XV. 
683.' h. n. ( Quod h. L in Dalecampiano Indice legitur: 
rt Afiae civitates ob agri fertilitarem luxui inferviunt 
"Omnes: a id non generatim zd Afiae, fed ad Syriae 
civitates fpeftat; duRum eftautem ex XIL 527.^.) 

Afiae incolae, of 'ArMro), 111.93. ^* ^'fi^p^ ^ 'Arici- 
rtxh j XIV. 657. e. 

Afigini griphi , X. 448. d. Afigmos ode Lafi Hermionen- 
fis, X. 45{. C. n. Nec vero Pindartts faipfii oden afig* 
mon , ut cum Cafauhono exiftimant ddlifjimi nonntdU 
viri ; ( vide Cafauh. ad Athen, X. 448. d. 6* ^ X 45 5. c. 
Cottf, Animadv. Tonu ViU, pag, 489. ) fed in una Jua^ 
Tum odarum de Utera figma loquens, quam olim ki^vAop 
hahitam ejfeait, rtfpexitad Lafi Hermonenfis Oden afig- 
mon, Vide quae a nohis ii^ X. 45 5. C. notata funt^ Anim^ 
adv. Tom. V. pag, ^96 fq. y ET PERSONARUM. 31$ 

Afini» aquam poitaM Epeuf vocatur a Simoaide, X. 
456. e.- 457. a. Curru afinis iunfio aliquando comif* 
fatum ivit Alexander, X. 434. f. 

Afopia, anufutm nomm SicyofUM, XL 491. Q^ «. 

Afopichuf, ab Epaminonda amatus,'ad Leufiram forti- 
ter pugnavit , XllL 60^; a. ». 

Afopodonis Phltafius, {confn tmL AiUL) cum tibtcenaii- 
quando ingenti adplaufu a vulgo efiet laudatus , Opor* 
tet, inquit, magnum accicfifle malum , XIV. ^ji.E 

Afoti, IV. 165. d.e. 6» dunups cap. 60 & feqq. 

Afparagus, Ub. IL cap. 62. Afpan^i in Gaetulia Libyae 
ad altitudinem 10. cubitorum adfbrgunt» IL 6a. e. 
Afpannus braflicae, IL 6a. L 

Afpafia MiKfia, V. 119. d. n. Emdem^kfWLrUw riv i» 
ffiryi^ irmi^f vocai Heradiiu Poniicus apud Atheu. 
XIL 533. d. II. {couf.Baylu DiAuudn. Piricla, noiu 

i M.) Multitudinem formofanim mulierum in Grae- 
ciam invexit, XIIL 560. f. Aantur a Peride, XIL 
533.C. d. ab^eodem puolice defimditur, cum impie» 
tatis eflet accufata» 3011. 589. e. Ob eam exortum 
efi bellum Peloponnefiacum , XUI. 570. a. n. 

In eloquentiae praeceptts magilbra Socratis , V. 
»19* b. ff. EidcM tnkttuaur verficuli in Socratem com* 
pofiti, Uid. c-e. Eius amore captnm fiiifle Socra- 
tem fingit Heraiefianax, XIIL 599. a. b. Afpafia So- 
cratica vocatur, XIIL 569. f. couf. XIII. $8^ d. 

Afpafia Milefia iunior , XIU. 589. d. Cyri iunioris coih 
cubina , XIIL 576. d. n. 

Afpafia {iumor, ulL,) Phocaeenfis , cui pni» nomen fije- 
rat Milto, tiusdem Gyri concubina, XDL 376. d. «• 

•Afpafia, tatidus diahgi AeKhinis SocraticL 

Aipedi, conchyliorum genus, IIL 85. c 

A(pendia, fi vtra fcriptura, regio quaedam five pars ur- 
bis Alexandriae, IV. 174. d. /1. 

Afptndus, Pamphyiioi oppidum. Unde Afpendiot, Diodo« 
rus Cynicuf i d$ fuo infra fuh Ui. D. 

Afpendius oui nominatur IX. 404. c n. eum vin ^ 
& ittttlGgunt pdertem iUum dtharoe^um Afpendium ^ 
de ^ in Ammadv. adW. 174. d. mximtts: fed fortaji 
gentile nomen coqui fitmi, auus proprium uomen iu 
praectdente vocaimlo ^or/ff lof/ videttir latere. 

Afper, /pa nomen^ iu fuo conditaeft Ephefus. vyeTrachea. 31« 1 N D E X R E R U M 

Afpet fpiritus: vlde mox, Afpiratio, 

A|phodelus, U. 58. d. 

Amidem Nicander ioyimpat vocavit , III. 99. b, 

Aipirationm 9 fiv< aiperum {ytl 4^(um) fpiritum Graecl 

olim not^ H fignaverunt : inde Romani omnibus afpi* 

ratis nominibus H praeponunt, IX. 398. a. b. 
A^ta magis cruda & arida funt , quam elixa , XIV. 656. b« 

Et 4€ affis camibus vidt ihi mum cap. 72.. 
A^ntatio» 6* Aflentatores: vidt, Adulatio 6* Adulatores. 

Airentatorum putidum g^nus ^phi^i dtpiBumi VI. 

139, e. fc 
A£us y Myfia^ <mldum. heolM, oi^A^cMi, IX. 375. b. 
Auyriis , (i. e. dhaUaicis ) literis fcriptum Epi eramma itx 

SardanapalH monumento» XII, 530. b. ca£ 529.fi 
Aflicus , pifcis marinus» de amcrommfamilia, 111. 104. C 

165. d. Ingentes aftaci AieKandriae» 1. 7, b^ (o/if, 

Ind. Graec. in*hrra4tbfn 
After» flos coronarius, XV. 684. d, 
Afteria , HQrculis Phoenicis mater , IX* 392« d< 
Afteropaeus^ I. 2. d. a, 
Aftra, meretriz Atticat XIII. 583.6. 
Aflyages Cyrum , iam domUm profe£him , fniflra cona* 

tur retrahere, XIV. 633. d. e. 
Aflyanax a Graecis de turri praecipitatus, 11. 66. a* 
AAycreon , fanatus a Menecrate medico , eumdem dein 

comitabatur Apollinis cultu inflrudus, VIL 289. c« 
Aflydamas poeta. yidt Ind. AuB. 
Aitydamas pancratiafia , homo & voradflimus & robu-» 

fliffimus, X. 4x3. a-^c. 
Aftydamia) Phorbantis filia, mater Leprei, X. 41^* 3. 
Aflypalaea, una e Cycladihus , leporibus abundans» IX^ 

400. d. Incolae , *k9T^irdLhAiMic , ibid. 
AftyphiluSf archon Athenienfis, V. 218. e. 
Atarna, Atarrua ^ & Atarpeus, ^kTa^yihf^ gen,4»f^ My 

fiae oppidum : unde Hermeas Atarnenfjs ab AriflouU 

vocatur ^kTti^fieti irr^^oc^ XV. 696. d. /1. 
Atergatis » Syrorum regina , colebatur ut Dea , ofFereban- 

turque ei pifces , cum veri , tum aurei argenteique » 

VIIl. 346. d. e. Ridicuia interpretatio nominis Ater- 

gatis, audore Antipatfo Stoico, ibid. c. d. {Conf. dt 

€0 Sevin , in Mtmoires dt FAcad* dts Infcrift. Tom* F. 
pag. %^o. ) ET PERSONARUM 327 

Atereaddis filius Ichthys , cum «atre ki lacu mer« 
fiis a Mopfo , ibid. e. 

Athamanes cum Cylicraatbus habitant Heradeam Trachi» 
niam, XL 462. a. Apndeos» dramices & araxis func 
nomina panes quosdam fignificantia , IIL i »4. b. 

Athamamis domus everfa eft ob Themifto » Hypfei filiam » 
XIU. 560. d. 

Athenae , urbium omnium quas fol illuftrat fplendidiffi^ 
ma, L lo. b. ^EAXot^er /bcotvf lov , *EhKkIofil(iM(/tL^ 
^EhJiitof *EXA0tc, Urht Mt) iffvrAfitw rS9 *EfiiJifO09y 
V. 187. d. /1» VL 254. b. Plena W^ adulatorum , graf* 
fatorum, fycophamarum &c, VI. 254« b. Athenis 
omnia veneuot , kpida Euhuil ichga » XIV. 640. b. c. 
Athenae» » r\ mK^t VUifaiihi iMLra^ri^Mu, rfiwtuof^ 
fi&ilium vafonim inventrix» I. 28. c Athenis dura 
aqua , L 3 3. c. Ihuiim pulcerrimus panis , IIL S09. d. 
112. b. c IV. i34.d. Placentam Athenis paratam 
iaudat Archtflratus , IIL soi. d.. item mel Atticumt 
ihid. e. Perpetuo ibi praefto eft omne genus aucu- 
mnalium fhi&uum , XIV. 653. f. Noduae naicuntur 
Athenis,. XIY. 6^5. b. Qlim cum defeciiFet pecu^ 
dum genus » lege vetitum erac ne quis intonfa agno 
vefceretur, I. 9. c. d. 

Tota urbs Eacibusiliuftratay ia honorem Antonii» 
IV. 148. c. Comfi Aihenienfes: & Atnca. 

Athenaeus Eretrienfis, (ex Eruria Theffdliat; vide infra, 
Eretria.) adfentator & minifter Sifyphk PharUlii, 

VL252.f. 

Atbenaeus Naucratita , libri bulus parens ^ L 2. a. h. Conf. 
Pfaifaiioaem aaftram , pag. v • r//. tdem » unus e Dei- 
pnofophiftis: vidt Animadv. Tom^ L pag. ^^fq» Conf 
Ind. AuBontau 

Athenienfes, {Conf* Athenae: fi* Attica.) oi* fisiipomS^Sf 
xip«f , aurascaptant, & (pe veicuntur, II. 47. c. 0» 
Metpctttf rofutx.^^f , VL 253. f. Dioscuris ia Prytanea 
quale prandkim adponant, IV. 1371 e. 

Athenienfes in conviviis adpoti faltare amant , IV. 
134. a. Biicchicos & circulares choros praeferunt, 
IV. 181. c. Seleuco & Demetriot ita turpiter adfen- 
tati funt, ut non modo ipfisyfed & fconis & adula* 
toribus Demetrii templa erigerent, /c^. VL cap.6%fq* 
AthenieoiiBS Lemnum ijQcolemes • VL xk4» f. 

X4 3^8 INDEXRERUM 

Lex Athenienfium, qua fervis de illata ab heroin* 
iurja dabatur adlio, VI. 167. a* Athenienfiuin ci- 
vium & fervorum recenfus a Demetrio Fhalereo in- 
^ flitutus , VI. 172. c. quo reperti funt cives Atticam 
incolentes 21000, fervi 140000, ihid. Servorum 
iflorum maior pars in metallts opus facid)at, VL 
^72. e. qui rebellantes aliquando arcem Sunii occu- 
parunt , Atticamoue diu infeftarunt , ihid. e. f. 

Athenienfibus Ueli facm iadentibus futurum im- 
perium maris portento fignificatur , VIII. 33 1. £ Ma^ 
ris imperio potiti , afliones & cauflas forenfes infu«- 
larium in Urbem evocarunt , IX. 407. b, c 

Quo die nuocius acceptae in Sicilia calamitatis 
Athenas perhtus «ft , nil turbari fe paffi funt Athe* 
fiienfes, negemonem Thafium in thearro Giganto* 
machiam fuam decbmantem audientes, IX. 407. a. b, 

Parum olim edebant Athenienfes, X« 417. c. IV. 
132. e, 137. d, Sed Charetis aetate iuvenes & fenes 
luxurii perditi , XII. 532. cd. Athenienfium civita-» 
tcm , quoad luxui indulfit , florentiilimam fuiflis aii 
Heraclides Ponticus , XII. 5i2.b. c. Ob civium in- 
vidiam clariffimi quigue Athenienfes extra patriam 
degerepraetulerunt, All. 532. b.. 

Athenienfium cum Boeotis controverfia de agro 
quem Sidas vocant, XIV. 6^i. f. 652. a. 

Athenienfibus fuafir Dionyfius Aeneus , ut aeneo 
numo uterentur, XV. 669. d. 
Athenion (^qui ab allis omnibus auBonbus j^risiign ruh^ 
mihatur: vidt Animadv. ad V. tti. d, & f,) ex fervu* 
lo & philofophaftro tyrannus Athenienfium , lih. V. 
cap. 48-53. Ortus hominis, & prima conditio, V. 

211. e. Legatus ab Athenienfibus mittitur ad Mi- 
thridatem, 212. a. Magno cum faftu Athenas redit, 

212. b. Verba facit ad populum , 212. f. Athenien- 
fes adv. Romanos concitat , 213. c. Praetor creatur 
Athenienfium , 213. e. Tyrannidem occupat, & in 
optimos qiiosque civium immaniter faevit, 213. £ 
Apelliconem Delum mittit, 214.^. {^Rdiqua homirus 
iujhtia €x j4ppiano petenda eft. ) 

Athenion Athenienfis, Peripateticae fcholae fedator, ho» 
rus & pater adoptativus Athenionis illius, qui ty« 
rannus evaCt Athenienfium, V. aii. d-f. ETPERSONARUM« 329 Arhenfm tragoedus, piaeceptop Leontei Aigivi 

yill.343. e. 
Athehocles, nobilis caelator, XI. 781. e. «. 783. b. {fog. 

aii. & 11 5. nofirac edii, ) 
Atbenodorus Teius, cithari(b» XIL 538L e. f. 
Athenodorus tracoedus, in nupciis Alezandri M. tragd^ 

dias egit, Xtl. 538. f. 
Atherina» pifcicuU nQmen, \ll. 300. £ lam, nowiM tiUcl- 

nae Athenienfist VIL 319. c. 
Atheus cognominatus , Hippon Rhegums, XIII. 6io. b. 

Jtem^ Theodorus, XIII. 611. a. b. 
Athleta omnibus aequalibus robuftior fadus ex caprinae 

camis efu, IX. 401. c. d. Athletarum artem inuti* 

lem dedarat EuripideS) iik» X. cap. 5. Item , ante eum 

Xenophanes, ikid. cap. 6. 
Athos mons : drca eum perit exerdtus Perfarum , IX. 

394. e, 
Atlantes, in arebwAtrat V. 108. h. n. 
Atofla , Darii uior , C^nri filia , mammanim dolore adfli- 

fia, fanatur a Democede medico Crotoniata, XII. 

52S.b. 
AtraSylis herba, II. 71. a. 
Atrax, vil Atrada, opfidum TheJfaBoi. Hine Agathodes 

AtraduSt I. 13. c. a. 
Atreftidas Mantinenfis, helluo gulofiffimus, X. 417. a. 
Atreus* Eius aureus agnus quiafuerit, VI. 231. c. n. rf^ 

242. £ A. 

Attagen , avis , U. IX. c4tp. 39. laudatiflkius dbus , XIV. 

65^ e. 
Attaginus, {vulgo olim Autamnus) ThebanuSf Mardo- 

nium tenui convivto excipit, IV. 148. e. n. 
Attalus, patruus Cleopatrae, uxoris Philippi, inQeopa- 

trae nuptiis infultat Olympiadi & Alexandro, XIIL 

557. d, 
Attakis primuSt Pergami rex poft PhiJecaenim, XV. 607. 

d. n. Eius praeceptor & aflentator Lyfimachus, VL 

251. c n, Attali porticus Athenis,- V* 212. f. 
Attanita, placentae fpecies, XIV. 647. £ 
Atticareglo, (confi Atbenae, & Athenienfes) omnibus 

rebus excellens, 11. 43. b. n. Atticum mel , III. 85. a. 

Attica lana molliffima, V. 219.3. Quae in Attica 

nafcumur aut confidumur eximia» his Lynceus Samius 32a INDEXRERUM 

opponit ea cjuae Rhodi reperiuntur, XIV. 647. a. 

6 f 4« a* 6* aUbi, Atticam Epimenides bumano fapguine 

expiavit , XIII. 6os. c. 

Attica perdix , cogn. Afiftomenis, artificis fcenici , 

lit>erti Adriani , III. 1 1 5. a. Attica coena , a Matro- 
* ne Mfodo defcripta, Rb, IV. cap. 1 3. 
Atticus Neapolitanus, paedotriba, foUicuIum invenii in 

ufum Pompeii, I. 14. f. n. 
Avaritiae infanae exempla». a Chryfippo memorata , IV. 

159. a. b. 
Audata, Hlyria^ Philippt uzor, qvaeei Cynnam filiam 

peperit , XIII. 5 57. c 
Auditus, De auditu in amorem pueltae Abydenae incidt» 

Akibiades, Xltl. t74«^ 
Aves. Dt variis avium & avicularum gvtgrihus agUur, lib. IL 

cap.68«-7i«nuvilib. IX. cap. if.6^cap. 3^- 51. 

Avium capturam norunt beroet Homerici • L 1 3. a. 

25. d. e. Aves plurlmae a voce nomenacceperunt, 

IX. 391. 1 Avium omne senus olim homines fiiifle 

fiifii Boto poeifia, 393. e. r. Avium foeminis iongior 

vita quam maribus , 389. a. Quibus avibus latior 

eft lingua, eae hominum vocem imitantur, 391. b.«. 

Augeas. Pretium ab eo repetens Hercules in vincula coih 
iicitur, X. 411. a. 

Auguftus imp. amavii palmulas Ntcolaas , XI V. 651. a.. 

Aula, Homero femper eft locus fub dio, V. i8p. e. 6^L 
colL b. Aulas regum colere, hominis eft vel exfulis» 
vel efurientis, vel verberonis, V. 189. e. 

Auloedus, «v^A»/br, diffkn ab «vaiitJ : UU voce canit , hic 
tibi^ fuccinit \&iUthoc ej} honorador, XIV. 621. b. c^ 

Aulon, apud Thucydidem nomtn loci, V. 189. c /i. Au- 
lones facri, locus Athenis, ibid. 

Aurata, pifds, II. 71. b. Vidt IruL Graec, voc. yji(f 9%^p\iCm 

Aurea mala, cirria, III. 83. c. Aureum poculum Phi* 
Fippi» IV. 155. d. # 

Auricula marina, conchylii ffenus, III. 87. £ Aeolibus 
Auris Veneris dida , IIL 8& a. 

Aurum & argentum olim perrarum apud Graecos : fed 
ex quo fpoliatum a Phocicis tyrannis Delphicum 
templum eft, nitere apud Graecos aurum, argentum 
vero etiam luxuriare coepit , lib. VI. cap. 19. Aurum 
a Croefo emerunt Lacedaemonii, Hiero aurum emit £T PERSONARUM. 3)1 

Corintlu, VI. 231» a. b. Aurea donaria in templo 
Delphico, VI. 231. e. f. Aureorurii vaforum incre* 
dibiiiscopia, in pomp^ Ptolemaa Phibdelphi, kh.y^ 
cap. 27-34. 

Auri ramenta vehentes fluvii, VL s)3«d« V..203. c 
Auri ramenta Ptolemaeb Philad. dono ferunt Aethio- 
pes , V. 201. a. b. Aurum nonnemo fub exitum vifae, 
ne id relinquere*cogeretur, devoravit: alius tunicae 
infuit » q ua indutum fe fepeliri iuffit , IV. 1 59. a« h. 
Auro nu pukrius iudicant homines, '^O XP^^i J^i- 
^im/jut n,khhirtw &c. ibid. b. c. Aurum & argentum e 
republ. fustulerunt Lvcur^s & Plato, Ub. VI. cap^ 3)« 

Autamnus: fic Ms. pra Attaguius, IV« 148« e. 

Autites vinum, apud Rhodios, I. 31« e. 

Autocabdali^ l^ olim ^fti improvifatores ) qut deinde 
lambi, XiV. 621. f. 622. b. * 

Autodesy XI. 47X- d< Autodes & Epides^ poftouam 
bona omnia abligurierum, cicutft epotd vitam nnie- 
runt, XIL 537, c fta ddbiderc liduur JhcophUus cq^ 
wicus , XI. 472. d. 

Autoclides : v^ Animadv. ad XIII. 567. e. Qn^. Acfchim 
ntm contra Timarchum^ pag» 76 fq. {non 67 fy.) (dii^ 

Autolycus, ^avus manmus l/iyffis; ei recens natus Utyffis 

a nutrice fuper genua ponitur , XI. 459. a. & 460. a. n. 
Autolycus, Caliiae puer delicatus, Panathenaeis quin« 

ouertii coronam accepit» V. 187. f. £ius pulcritudo 

(in Xenophontts Convivio) oninium oculos 10 ipfum 

convertit, 188. a. 
Autopyrites & autopyrus panis, UL iiQ. e« jiliis xerO« 

pyritas, III. 114. c. ' 

AutolitOS. vide Jnd. Graec* 
Axiilam/I Alam Graeciae {(jLtiffxixnv ric *E?ihif^oc) By« 

zantium adpeilavif Stratonicus, VIIL 351« C. 
Axiocbus, pulcri Algibiadis amator , XIIL 575. e. Abydi 

concubinam cum Alcibiade communem habuit, mU 

534- £ 535*3* XIIL $75« e* Ofnf M^ TituU 
jixiothea. vidi Biothea^ 

B. 

Baibylon. i if B^tlivKSht hip^vu^ culus aqua per aliquot dies 
fit nibra , 11. 42. e« Baby lone quotannis tefti dies 3)1 INDEXRERUM 

aguntur, Saturnalibus Romanorum fimtles, XIV. 

6)9« c. n, Babylonis ager frequentes palmas arbore^ 

fert , plerasque fhigiferas , XIV. 6 5 1 . c. 

Babylonicum vinum» Nedar didufen, h 51. h. 

Babylonicum unguentum , XV, 691. e. 
Babylonius, Agathocles, vide lad. AuR. 
Babys, idem qui Typhoa, regnans oUm in Aegjrpto, 

XV. 680. a. «. 
Babys , afui HmonaSm » tibicinis nomtn ; a ^uo Prover^ 

hium in malos utkines : Peius canit quam Baby^ , 

XIV. 614. b. 
Baccaris unguentum , Uk» XV. cap, 41. XII. 553. a. 
Sacchanalia. {comfi Dionyfia.) Fcpis lllis ditbus Graed 

omnes, exceptisLacedaemooiis, temulenti funt, IV. 

if6. a. 
Baccheutas, B«x^iV72tf , toga, Sacchi, XI. 46). b. s. 
Saochica facra, rk B«i(.vi3t«t, XIV. 659. f. Bacchica 

pompaPtoiemaei PhiuuL tib. V. cap. ^jfyf Bacchicum 

antrum , IV. 148. b. V. 100. e. Baccnicae crepun- 

diae» IV. 148. c, Bacchici chori & Bacchantes mu« 
• liereSt Macetae, Mimailones, fi^c, V. 198« e. Comf. 

mox Bacchus. 
Bacchici artifices, {Ind. Gracc. rtxpfrdu) V. 111. d. 
Bacchidas, Betxp(^ii/«r , Sicyonius, faltator & mufices 

magifter, mqucm efi Epigramma honorificum, XIV. 

619. a. 
Bacchidas, B«eit^/<r«r rtc^ qui Sardanapalli vitam vixerat, 
"^ conftntaneum in fipulcro Epigramma infculpium habuu , 

VIII. 336. d. 
Bacchis Samia , meretrix » cum Plangone Milefia amici* 

tiam contraxit mira quddam occafione, XIII. 594. b. 

ferva fuerat Sinopae, ip(a fervam habuit Pythioni« 

cam, Xni. fof. a. 
Bacdiius, graccc Ekit^itf , idem qui Bacchus; 6* metonvmice, 

vinum, XI. 781. e. /t. {pag. iii. noftrae edii.) XV. 

666. c. 
Bacchus medicus» I. 11. e. ia,rphc & vyikrnf^ II. 36. e»' 

Bacchus» idcm Priapus, Thriambus, & Dithyram- 

bus 9 L 30. b. Aifjiirt*^ » ^L 39. b. Limnaeus , £van« 

thesy Bctitx.fftn-ctr, Bromius &c. XI. 465. a. b. /1. 

Bonus Deus , vide in Bonus. Bacchus Xoowimc , XII. 

535. e. Bacchus re&us» ifikc: eiu$ ara» II. 68. c. £T PERSON A RUM. 'j]) 

fi^templum, IV, 179» c. Mdlichm adptUatMsVzxiis^ 
ob ficos introdudas, III. 78. c itm B««xivr, ob 
inventum vinum, Und^ Sycites, apud Lacedaemo* 
nios , in. 78. c. m Baccbus furens , XIV. 61 )• a. 

Bacchus a Nymphis enutritus» 11. 38« d. tu XL 
465. a. b. XV» 693.' e. Bacchus & Hybris fimul 
nati, II. 36. d. Cum tauro& cum pamhera cphfeiw 
tnr, n. 38. e. fingitur comibus inftruAus, & Cy- 
zici fub tauri forma ftat confecratus , XI. 476. a. ix. 
A noverca lunone mente deturbatur, X. 440. d« 
mmk Bacchici furores, ihUL&XlV. 613. a« A lunona 
exagitatus, ad mare confiigit, V. loi. c. quae fii^ 
ad mare aiUgonce expUcdiur^ I. s6» b. Baccbus vi« 
tem in Graedam ab Erythraeo mari transtulit » XV. 
67«^ a. Utm^ pomorum e&m inventor, III. 8i. c 

Bacchi avus Cadmus, XIV. 658. e. Bacchi com- 
milito Maro, 1. 33. d. Bacchi minifter, in Simonidis 
aenigmate , X. 456. c d. Bacchi nutrices Nymphae: 
vidtpaulo ante. Bacchi facerdos rn Ptolemaei pompa^ 
Phihfcus poeta, V. 198. b. c Bacchi ftatua colofla- 
lis, ihid. c d. Baccht fanguis mixtus hcrymis Nym- 

{>harum, XI. 463. c. Bacchi ftatuam publicam ad 
ui fimilituAhem confici curavit Pififtratus, XIL 

533- c 

BacCho aeque ac Apolltni facer tripus, 11. 38. a. 

Baccbo facra corona , XV. 673. d. Eidim facer coty- 

lifcus, XI. 479« c 

Bacchum deum qui temulentum fingunt pingunt- 

que, male fadunt , X. 428. e. 

Bacchum fe renunciari iuffit Antonius IV. 
148. d. Novus Bacchus adptUaau C. Caliguia» 
IV. 148. d. 

Bacchus pifcis , VII. 306. e. ru VIIL 3 56. b. 
Bacchylus , apud Eleos , panis fub dnere codus, III. 1 1 f . d. 
Badriae mulieres, i. e. Perficae, XIV. 636. a. /i. Badriani 
cameli , V. 219. a. conf. Atdmadv, Tom. F, pag. 605. 

Baculo vefius Cephifodorus defcendere de lods acclivibus 
fokbat, XIV. 615. f. Diogenis bacuius fimul cum 
duobus pedibus, non facit tripodem, II. 49. a. 

(Bagazus, mendofum nomen, XIII. 609. a. /i« pro Megaba* 
zus vel Megabyzus.) ))4 INDEXRERUM 

Bflgoatfi etinuchuin impotenter amavit Alexander> XttL 

603. bk 
Baiae, Bma B B«efev Av<tir, ubi (bns aquae non potabilis^ 

11. 45. b. 
Bakiena, ii <pkKMA^ VIII. 333. f. n. 
Balanos, Qiurcusarhr, unaNympharuinHamadryadumi 

Balbinum vinum , /rtv Barbinum , L 27. b. /i. 

BalletySy feftum, jSnAAnrvr. Tcd^ in Eleufis. 

Ballton. vidc jinunadv^ ad IV. i66. c. 

BaUizare ^ /tf /tm ^ VIII. 362. a. 

Balnea vcl Lav^cra , laffitudinis remedla , t. ^4. c. £orM 
varia genera apud^Homerum, ib, c*d. Balitea caii^ 
da, nuper introdufia, noxia, I. 18. b. c. Poft bal- 
neum nonnuUi «. purgandi ventriculi caufla, vinum 
largiter hauftum, evomunt, XV. 665. e. In balneo 
necatus eft Minos, L lOk e. n. 

Saphyrus, fluvius Pieriae^ Dium oppidum praeterfluens ^ 
VII. 326. e. 

Barathrum, meretrix Attica, Xltl. 587. t 

Barbam radere, Alexandri aetate coeptum, viro indig^num; 
apud Rhodios & Byxantios lege miictem vetitum^ 
ettamen omnium ufu receptum , lik.jilll, cap. 18. In 
fuperiori labro barbam (myftaces) alere vetitum 
erat apud Lacedaemonios ^ IV. 143. a. /1. 

ficepjSrrof olvof, vidt Balbinum. 

Barbiton & Barbitos, inftrumentum fidibus tenfum » IV« 
182. e. Anacreontis inventum, IV. i^^.cfivc Terpan* 
dri,-XIV.635. d. Barbitos aut barmos^ XlV. 636. c» 

Barca, urbs Cyrenaicat^ /n^c Barcaeus, Menecles. (/a^. ^k^.) 

Bardit poetae apud Gallos, VI. 246. c. d. 

Barmos, idan ac Barbitos , XIV. 636. c 

Bafilis nympha, {rcSius , puto , regia fponfa, /vf, iuvenls 
' regina») XV. 691. a. 

Baflarae, mulieres bacchantes^ V. 189. c. 

Baftarna , homo quinque cubitorum , «^rXsTifr Marii Aquil- 
lii, V. 213. b. 

Bafynias, placentae eenus^ XIV4645. b» 

Bathanati^s » dux Cordiftarum Gallorum , VI. 234. a. b. n. 
ji quo nomen invenit Bathanatia via , circa lArum flu- 
men, ikid, b. 

Bathycles Arcas, poculum aureum deftinavit fapientum i ^ E T P E R S O N A R U M» 355 

praeflamiffimo, XI* 781. d. n. {pag. iii. nofirae ed. ) 
aI. 49«. d. 
Bathyllus AlexandrinuS) faltattonis tragicae au Aor , 1. 20t» 

i.€.'ji quo B«tvAAfior ofiva^i^* /^ 
Batiaca , 6* Batiacium , phiala Perfica , XL 784» a. (/^- 11 )• 

>z0/?r<e ed.) €^ XI. 784. e». 
Badon , vafa genus , XK 784. b. /r. uM ^ifk&m Bafia ( jS«ri«9 

p/iir, niMi.) hahit codix nojlen 
Batis pifcis , raia. fTie //u/. Graec. in BatTif • 
Batrachus pifcis, Uk. VIL c^« i6* Co/i/1 Ind. Gratc. in kt^ 
Batrachus, tdam bomints nomen, VIL ^19. c. n. 
Battalus, cantilenae cuiusdam titulus, Iv. 176.^.11. {Fue* 
rat auum Battalus, vel Batalus, /t^ic»i iafdvus ; dt 
^uo conf, Solanum, ad Lucian. adv* !ndoH% cap. ij. f^ 
Sttidam in BkreLKec^ Hique Kufterum^ 
Battis. vide Bittis: & in Ladna verfione^ XIIL 598* £ pro 

Battidem, corrige Bittidem. 
Baucalis, vas petorium apud Alezandrinos , XL784. k 

{pag, 224. nojlrae edit.) 
Beatorum infdae : in eis nafdtur herba qua pafcuntur So« 

lis equi , VII. 196» e» 

Bellaria. Pide Menfae fecundae ; 6* tnd, Graec. voc, 7fkyti» 

put^ 7ptfy«txi«) & i^ep^ifffULTA « XIV. 640. C. Bella« 

rtorum refiduum, hjrvrfkyn^adpeUatur, XlV.^^S.d» 

Bellerophontes apud Homerum, V. 185. b.c. Parrid Co* 

rinthius, amatus a Steneboea , X. 417. e. n. Belle'- 

rophontesePegafopugnansChimaeram iaculis inter* 

fecit , XL 497« b. 

Bellica virtus poeticae arti praeponitur ab Alcaeo, ab 

. Archilocho & Aefchylo » Ub. XIV. cap, 13. 
Bella & calamitates ob mulieres ortae, tib. Xul. cap, lo. 
Sic bellum facrum , XIII. 560. b. n. beUum Crlflaeum, 
560. b. c. Peloponnefiacum , XIII. 570. a. Bellum a 
muliere cum muliere geftum y XIII. 560. L 
Bella fervilia. vide infra , voc. Servi. 
Bellicum , rh irtAifiiJiW, modus quidam ttAkiowf^ XI V« 

618. c. 
Bembrades pifces , Hb. VIL cap. 28. 
Beneventum, Italiae oppidum^ ubt vinum Mmia,f^ I. )i.et 
Bs9§<^feLf\c oW, vtnum Venefi^num, L 27. c. 
Berbea, BlpjStict, puellae nomen apud Antifhaneffly IIL 
84. c. ))S IN D £X R ER U M 

Berenice, utor Ptolemaei primi Sa$tnt^ V. ftO)»a. Ctd 
c^nfecrdum templumi Bereniceum, V.ioi.d. 

Bereoicey Ptolemaei PUUdtlphi filia, Antioclio Deo Sy<* 
riae regi nupta ; cui pacer aquam e Nilo mittendam 
curavit, IL 45 • c iik 

Bereoice ji Hityihn , Immo n fiiyti vd h tiv Mity«, Cy 
renarum regtna^ XV. 689. a. tu 

Berenice, oppidum Libyaei 11. 71. b» 

Bertx^f, Berax^ mazae fpecies, III. 114. f. n^ 

fierifades, rex Ponti» ViIL 349* d. tu 

Beroea, Syriae oppidum. Hmc Beroenfis^ Bfpofaulir) Herti« 
deon, IV. ifj.b. 

Befla , Bii#M ve/ jBi»^*, pocuK fpecies apud Alexandrioos, 
XI. 784. b. n. (jfog» 224. nojir, ed. ) XL 497« d. 

Beftia Matreae , le ipfa comedeos 1 I. 19* d. 

Beta , cum mal va , lapatho &c. nnmeratur in oleribus agre» 
fiibus, L e, fponte nafcentibus, IL 6i.c. 

Betae, twrkdk vel Tft;rA«» & quatuor earum fp«* 
cies, Ub* IX. cap. II. 

Bibaces & ebriofi viri fuenfentur Ub. X. cap, 4^fjq» Mu^ 
lieres bibaces, cap. 56. Bibaces popuii, cap. 59 fym 
Bibacitatis certamen ioftituit Alexander, X. 437.a* 
Dionyfius, UU. b. Periander, itid. f. 

Bibere, eft vivere, I. 12. f. Priusauam bibamus, medio« 
cris cibus capiendus, Uh. IIL cap. 91. Bibere coa* 
dum , par malum efi ac fitim perpeti , X. 428. a. Qui 
bibendi modum non tenet, is nec linguae nec mentis 
fuae herus eft , 428. d. Bibendum tantum eft« ur a 
potu praedara quaevis defignes, XL 462. f. Bibere 
dextrorfum , lih. XI. cap, 10. In orbem bibere , liS. 
XI. cap, cxi. Minutatim bibendum, ac velut irro* 
randum , XI. 504. c. d. 

Biblia, i BijSAk, Thraciae regio, £»Bibrini montes; un* 
de Biblinum vitium, L ji. a. 

Bibliolathas cognominatus Didymus, IV. 130. c 

Bibliothecas qui primi inftituerint, I. 3.a. b. 

iBiKf mror o7ror : fa temtre oBm edd, pro Bv^fVT. ) 
iliftiche , nobilis meretrix Argiva, XIIL 596. e. Ptole* 
maei Phiiaddphi concubina , XIII. 576. f. 
Bion Boryfthenita, philofophus, meretricis filius, XIIL 
591. t. & 592. a. In convivio utitur Sophodeo di« 
&o,']»mii&c. VUI. 344. a. £; T P £ R S O N A R U M. 3)7 

fiiottiea, {five Axiothea) uxor Nicocreonris, Cypri re-> 

gis » VIIL $49. e^ /1. 
Biiiitia, Mactdoniac Thrad^ae rtptt & appidum , 111« 77» d. 

IX. 401. b. 
Bifalcae , of MiXfAi^ Cardianos praelio fuperam, 

equis Cardianorum ad tibiaruoi modos faltancibus , 

XIL jio. dv f. ' 

fitftaciuA, iiem quod Kftacium, XIV. 640» d. 
fiithynorum rex» Zelas^ II. 58» c Bithyni, fervi Byzan-»* 

tiorum, ut Hilotae Lacedaemoniorum , VI. 271. c* 
Bithys, parafirus & amicus Lyfimachi reeis. VL 246. d. c« 

XIV. 614. f. 
Bitris, amioi PUleiaet <iuam iDe carmiaecelebravit, XIIL 

598. f. fU 

Blautae «^^^01^ tlL 98. a« 

Blema» {Jivt Bl^ha) pirnis intf!tus& caliduSt IIL ti4.d« 

filepaeus, locuples homo Athenis» VI. 141. c* 

filepfias pifeis » VIL 306. f n. 

filepfias^ coffiommyiod (per ioctm, pufo) tribuhur ArriartO 

Grammatico DeipnofophifhM, IIL xi^.e* & 114« a« 
Blomilius panisi quaUM^ III. 114. e. 
Boa, meretrix Paphlag;onia » mater Pbiletaeri , regis Per- 

gami , XIII. 577. b. 
Boanthemum , flos coronarius , alte caput extollens , XV. 

683. e* 
Boax pifcis» Mercurio lager , unus ex omnibus pifcibus 

▼ocem edtt 9 /i^. VIL cap. 17. Conf. Vll. 322. b« Mae* 

nidi fimilis eft » VII. 3 1 3. a. 
Boccboris , Neochabidis filius ^ rex Aegypti firugalis ad- 

modum tn vifiu, X. 418. e. 
Boedromione menfe venit hirundo, VIII. 360. b. 
Boeoti t an^iUas Copaidas facrificaht « VIL 207. d. Boeo- 

ti, qtu Amaeam mi^runt, Theflalis (e in fenritu* 

tem tradiderunt certis conditionibus , VL 264.3. b. 

Boeoti poft Leu&ricam pugnam defidiae & temuleh- 

tiae fe tradiderunt, X. 418. b. Unde mera vafa dicun*. 

tur^ ibid. a. Ob voracitatem etiam traduffi , Hb, X. cap. 

II. £• IX* 410. d. De agro, quem Sidam vocabant, 

contendunt cum Athenienfibus , XTV. 6f i. f. Multis 
, rebus alia nomina, atquealii Oraeci, impofuerunt: 

vide XI. 495. c. £» e. 6* conf infra, voc, Salmopii. 
fioeotiae anguillae • eximiae • I. 27. e. Boeotia vir* 
ParsL y 338 TN D E X R E R U M 

go Copais , /?c vocif/ttf anguiila, VII. 300. c. Boeo 
tiae foas Tilphofla, IL 41. e. Boeotii fcyphi, iidem 
Heracleotici » XI. 500. a. £• b. « 

Boeoticus, BoieniKl^ & B^teniAKbf , VII. 329.8.0« 
6* X. 416. c. Boeotule! ^oimriS^ioVf III. 112. f. 

BoidioDi coquus Athenienfis, UL 378. a. 

Boibe, B^AjSiy , mater Olynthi, patreHercule» VIII. 334.e. 

fiolbe lacus» BoMSil M/Ari, Mygioniae In Macedonla , VIL 
311* a. n. VIII. 334« e. /i. M BoAjSjfy /^ro BoA^ n^ 

iDoncndum, 
Boibiticum Nilioftium, Uh. ILc^^. 90 cxfr.) 
olbophace» vUc Ind. Gratc. 
3olbos, Suihus', celebris olim faltatofy I. 22. c 
Boletinus panis y III. 113. c. Boletus, ibid. coU, Anlmadv. 
Bombylius animalculum, XI. 784. d. {pag* 225. noflr, td.) 

Oritur ex eruca , VIIL 352. C ^. ^ 
Bombylius , poculi genus , VL 262. b. n. XI. 784. d. XI» 

484. e. 485» a. 
Bonaquatuor optima, XV. 694. e. f . 
Bonum ubiquebonum efle, ait Plato, VIIL 354. d* 

Bonus Deus, i. e. Bacchus, IL 38. d. XV. 675. d. n. Boni 
Det poculum , XV. ^2. t 69). b. Boni Dei propi- 
natio , Rh, XV, cap, 48. 

Bonus vir, quis diccndus, *hyaShf kfip xfyoir' £r &c. X. 

458. a. AvT^/uAToi i* kyatQ) ky^Sf M J^cuTec^ iacw , 

IV. 178. b. 
Boreadae , five quid eft aliud velocius , VT. 244. e. 

Bormus, vir illuftris apud Maryandinos, cuius in hono* 
rem cantica canuntur, XlV. 619. f. 620. a. 

Boryflhenes fluvius, I. 6. d. Eitn aqua levis, fublnde 
violacea, II. 41. e. 
Boryfthenita, Bion. {vldcfupra, & Ind.Aud.) 

Bos, quadrupa , faginatus , omni tempore efu gratus, VIL 
282. b/ c. Bovem aratorem Dionyfius ya^hrtiv vo- 
care confueverat, IIL98. d. Boves Cyprii ftercore 
vefcuntur, III. 95. f. n. Boves Molom comua ha- 
bent immanis magnitudinis » XL 468. d. itcm IHinnonii , 
XL 476. d. Ca/T^ Taurus. 

Bos pifcis, ex cartilagineis, VII. 3^0. a. Boves a piicato* 
ribus vocantur pifces, qui aii^ falpae, VIL 32a.f. 

Bos , cognomen Qeonis citharoedi > VIIL 349. c tTPEKSOKARUM. 339 

ISospDrUs » tafiyitfK^t^ , III. 1 1 6. Ih Ac€oU Bospori ^ Bos- 
ponta, ^^^•^irnf^ VII. 319. k 

Botellus fanguine fard^uS) III. iif. e. 

fi o T R Y s » Mefienius Siculus ^ {cuius nMtm mfed Miurat 
Indici AuctoruiA) primus fiecit carmina eius ge* 
neris, quae m/>fi« dicumur^ VII. 311. a. 

fiox pifcfs , idm fd Boax ; dc quo fupra. 

Brabyla , {^fivt Brabtla , )fru£ltts > pruna , II. 49« U 6* {O^ a» 

Bracana, {^ntutr. plur.) oliis fylvefire , VIL 316.6. 

firaffica, ebrietatis kakhatu^ remedium, I. 34. c. d. iteik 
brafficae itoina , ikid. e* De Braffica , vtl crambe^ 
txprofeffo , tib, IX. cdp^ ofq. Brafficae tria genera, tX. 

}6o. e. Brafficam Attia fk^wf^v vocant^ non KpAfifinff 
X» 369. f. luramentum fjik riir x/M^ifr ^ IX. 370. b. 
Braffica Alexandriae amara efi: & femen RhodO 

AleKandriam delstum primo quidem anno dulcem fert 

brafficam « fed fequente anno olus pro foii naturti 

amareicit, IX. 369. f. ^kmc^i. e. vates^ vocatur bra£> 

fica apud Nicandrum « tX. 370. a. bi 
brattime, {perperam olim Brotime edd. ) panis fiirfuraceus^ 

IIL ii4»e. 
Brauron, locus Atticae, o^/Dianac templum, VI. 233.8» /1« 
firennus, VL 134. b» ^ 

firenthtum unguentum.^ XV. 690. d. n. & ibid. e. 
firiareus, 0rover^M/i/irr dicitur vir qui magnus & fonis & for« 

midabilis efle videtur, IX. 376. f. Sie perironiam dd* 

peliaiur DtmoAhenes '9 VI. 224. a. 
Brincus/y^i^ j VII. 322. e. n. Conf VII. 186. f. n. 
Brifeis: propter eam concitata ira Achillis, XIII. (60.6. 
Brizo, Rpi^ij Dea a Deliis mulieribus culta, v^ticinia 

per fomnum edens ^ VIII. 335. a. b* 
Bromiades, {plur.) poculorum^genus, XL 7841 d. {pag., 

225. noftr. tdit.) 
Bromidia^ tibicina) Deiniadae filia^ Xltl. 6of.l>. 
Bromius, cognomen Bacchi, XI. 465. b. Bromius Deus» 

IV. 1 37. b. Brqmii poculum ^ IV. 1 37. a. n. Bro* 

mius , faspi dicitur pro vinoC. vide IruL Qratc. 
{Srotimem vidt Brattime.) 
Bruttia , n Bprrr/* ^ vd ii B^tTTiarii , proceriffimamm ar- 

borum ferax ,' V. 208. e. n. ubi pro vulgato oiim B^fr- 

tsttiAc lepndum BptrrutpSf. 
BRii$onner^QUL,{Pottti£us,Hcrodorifiliusj Pytha^ 

Y % 340 INDEXRERUM 

fortus pbilofophus ) e cuius disputationibivs multa hau* 
fiflfe Platonein aii Theopompus , XL 508« d. n, Idem^ 
utik cum Piatone veluti quidam PJatonis focius, no* 
minatur ab Ephippo comico, XL ^09. c. /1. {Jt lon» 
fio, IH Script. Hift. Phii, Ub. L eap, 15. num, 5. in So^ 
cratieorum numcro refirtur , nefcio fua aufforitate* ) 

Brytum, vinum hordaceum, bibunt Thraces& Phryges 
& Aetyptii, X. 447. b. c Paratur etiam e radid* 
bus , X. 447« c. 

Bubali, in pompa Pcolemaei Philadelphi , V. 100. £ 

Buccea Theflalica, L #• in^ens, X. 418. d. Inter bucceam 
& os multa intervenure poffunt, III. 104. a. n. 

Bttccina, acnigmadce fignificata: domum me vocat mor* 
tuumanimal vivo ore refonans, X.457. b. n. 

Buccinum ,€onchyliorum genus. vid. Ind, Gmec. voc. Kj»^»^. 
Buccinorum cervices & mecones, lU; 88. d. e. 

Bucoliafmus, modus quidam tibialis» XIV. 6i8.c. 619. 
a. b. 

Bugloffum ve/ Bugloffos , folea pifcis t VlL »88. a« b. n. 
530. a« b. 

Bulbi, & variae eorum fptdes , ex profiffb , lih, IL cap. 64* 
67« cf. Ind. Graec. in lUfi^f* Buibus fub dneirc do^ 
mitus , 8t bene conditus , L 5. c /1. habec vires aphro^ 
difiacas, ihid. & II. 63. £-64.^. Bulbus inter f4«- 
fjitLru, refertur» II. 6i* c. Lanigeri Bulbi, IL 64. d« 
Lenticula cum bulbis, bolbophace, IV. i j8. b. Bul- 
bi cody on , hulhi caput, flos coronarius, XV. 680. e. n. 

Bulbinae, IL 64« b. c lovis Olympii cantores, ihid. c 

Bulbus, nomen proprium. Vidt Bolbos. 

Buphthalmumt flos coronarius, XV. 684. b. 

Burichus , Demetrii Poliorcetae adulator; cui aram & he* 
roum exftruierunt Athenienfes , VI. ^S}* ^l 

Butyrum , IV. 131. b. /t. Oleum ex ladet X«447. d. n. 

Buxentinum vinum , Bv^frrrror •Iror, L 17. a. uhi temere 
oiim Vicentinum edd. 

Byblinum vinum , Phoenidum , palmeum , I. 29. b. c. «• 

Bycchis, aeoiico idiomate idem nomtn ac Bacchis, X. 430. b. n, 

Byzanrium, dvrrtfr i^ianf fcitTiip, IIL 116. b. ^et^x^^ 
rHi *EAXit/ef vocatur a Siratonico, VIIL 351.C a. 

Byzantii, vinp valde dediti , X. 441. c. ob mercatu- 
ram & oppidi commoditatem luxuriofi, XIL 526. e. 
lalitos cibos omnes amant & aUiatos & abiinthio coa- ETPERSONARUM. 34I 

(dicos, IV. i)i.e. BithynU pro fervis ucuntur, m Lau 
cedaemonii Hilotibus , VI. 271. b. fiyzantiis lege ve* 
titum eft novaculi ladi , raduntur tamen omnes , XIIL 
565. cd. Byzantios» orta feditione, lepida oratione 
ad concotidiam revocat Pytho orator» obefus admo* 
dum homo, XII. 5«o.f. 

Byzantiorum aedicula Olympiae m Itvis umph^ 
XL 480. a« Gloffae* Byzantiorum , XI. 495. c. 

Patrid Byzantii ak AUunato memoimtur: Arifiopha- 
nes Grammaticus; Leonidas; Parmeoo poeta; Py« Occabae nonnuOis dianmr perdices , a voce ijoam eduof « 
IX. 389. f. )90>a. 

Caccabus , Graice xakm^, L ^ x^P^ > ^^» ^^* ^^9* ^ 

Cacodaemoniihie, XIL 5{i« f. />• 

ddus in Sicilia nafcttur, non in Graecia , IL 70. d. e« 
Ca&us Tbeophrafti an idem cum carduo Romano- 
rum & dnari Graecorum, U. 70. d-f. & Atumadv. 
adyo.tn, 

Cadifcus^vas potorium , U. XI. cap. 46. 

Cadmus, Baccni avus, coquus fiierat regis Phoenicum, 
XIV. 658. t Cadmi & Harmoniae monumentum fe« 
pulcrale, XL 462. b. Cadmi ivwct^ liurarum chara* 
Ares a Cadma tnvtnti attt in Graidam dtlati, III. 82. 
a. «. Cadmi menla Oedipo adpomtur a filio Poly« 
nice , XI. 465. e. 

Odus , iih, XI. cap. 45. 

Caecoa. vide Coecoa. 

Caecubum vinum, I. 27. a. 

Caelatoaes clari, Cimon & Atbenocles, XI. 781. e. (pag. 

212. noftr. id.) Ttm, Crates, Stratonicus» Myrme- 

cides> Callicrates, Mys, XI. 782. b. 
Caeneus Amiphanis, X. 433. c n. fal. m fah. cui Cae- 

neus tittdur. Pro MirW» VI. 242. L HMfAs Itpndum 

cenfuit Cafamk. 
luHus Caefar, qui primus in Britanniam traiecit^ nonnili 

tres fervos iecum habebat, VL 27). b. 
CalabrL vc<^Cohbri. 

I (akacioiiis genus Thradcum > XIV. 629. d. n. 

Y3 ^4% INDEXRERUM 

GilaQe» SiclUac oppidwru Undt Caecilius orator CaiaQk 

nuSf kiih rvf KM^ii kxrii , VI. 272. f. n^ XI. 466. a^ 

Calaides, VIII, 341. C h. Scd ibipra vulg^to u KtLfihmJSn , 

UpMdumvidaur^ i HmKKU^ S. 
Caiamodrys Cy^icenus, athleta voradffimust X. 415. e. 
Calamus Cyprius, II. 62« e^ Calamo coronantur Lace* 

daemonii , XV. 674. a. 
C^Ianus , ultro rogum confcendit s poft cuius obitum lu-* 

dos inftituit-AleJUUider» & in bis bibacitatis certa* 
ipen, X* 4)6. a. 
Calafiris, veftis PerCca, qua & Ephefii utebantur, XII. 

52«. d, /1. 
Calathiicus, & Calathifmus, faltationi» formae , XIV. 630« 

a. £* 629. a. 
Cabthus, pars aavis, V. 206. b. n, 
Calceamentorum iuxus, I. x8. e. Lacedaemoniorum catr 

ceaAienta optima, XL 483, b« * 
Calchedon. vidc Chalcedon. 
Calculorum /I latrunculorum ludus , Hh. T. cap, 20. 
Cale, vct Calle, an mcruricis aomcn? XIIL 592$ b. n. 
Calcha flos , (Romanis caltha, ) XV. 682. a. n. 684« o 
« Caletas , viri nomcn in fabula Chironc , quae PhtrccraU trh^ 

huitur^ IX. ^6S. b^ nifi pro^ Kct,Ki7Af fcriptum opa^^ 

tuu i nAkicraf^ 
Calices, KvhiKn^ nobilis Illyrici locus, XL 462. b. 
Cs^liculos ( KVMxJifac) vocant Atheni^es medicamento- 

rum pyxides, XI. 48^ c« 
Calid4 lavari, indignum viro forti, L 18. c. 
C. Caligula Imp. Bacchi cultu inftrudus ius dicebat ; 9c 

Novus Bacchus voluit adpellari, IV. 148. d. 
Calix , KVXi^ , Hb. XI. cap. 5. & cap. 60 ftq. ( conf Pocu- 

lum.) Calix amiciriae, Uhs XI. cap. 106. 

Calicem fifiilem ftoribus & aromatibus repletum 

fecum fumunt Syracufis proficifcentes , quem deinde 

certo loco in mare proiiciunt , XI. 462. b. c^ 
Calices Argiyi & Attic;i, XI. 480. c d. Nc^ucratU 

tae, ibid, d. e. 
Callabides , figura quacdam fakationis , XlV. 629. f. 630^ a. 

64)}. f. 
Callaefchri filius, Critias, IV. 184. d. XV. 668. b. 
Callias, is quem luxuria & adulatores perdiderunt, fuic 

llipponid fiUuSt Calliae nepos, Hipponici illius ETPERSONARUM. 343 

pronepos, qui pecuniam inarce Athenienfi depofuir; 
oui ipfe fuerat nepos illius Hipponici, Calliae 
nlit, cui Ammon cognomen fuit, apudquem haere- 
des Diomnefti Eretrienfis depofuerant eam pecuniam, 

2uae poft mortem ducis Perfarum penes iUum man<* 
;rat , XII. 5 )7. a. b. /i. 

In hunc Eupolis fahulam fuam Adulatores fgripfit ^ 
l. a j. f. V. 218. b. c VII. a86. b. XI. 506. f. In afo- 
torum numero mcriio memoratus^ IV. 169. a. tibiis ca- 
nendi peritus, IV. 184» d. G>nvivium inftituiffe fin^ 
ptur , quod defcripfit Xenpphon, V. 187. f. Mor- 
tuus eft pauper & omniui|i rerum egenus, XII. 537. c. 

Callias orator, oMbnii ganeo, VBL 342. b. c Conj. fu^ 
/Ttf» «iCalaides. 

Callias poeta. vede-Ind, AuA 

C^llichthys pifcis, uiem afout anthias» a quo tamen diver« 
fum faciiKit alii , VI i. 181. c- e. 

CaHicles, navium fiber apud Menandrum. XI. 474. c. 

Callicrates AthmUrifis^ pater CalUArati demagogi, IV. 
»66. tk 

Callicrates Lticedaemonius, clarus caelator , XI. 781 . b. /r» 

CaIlicrates,Ptoieniaeitertii, Aeg^rpti regis» adulator, VU 
251. d. m 

CaUimachus^ archon Athenienfis, V. 117. b. 

CalUmedoA orator ,. Demofthenis feculo clarus , ncepfltjSor 
(/. ei Locttfia pifcu) cognominatus , heluo & lurco in« 
u^is, III. 100. c.d. 1*04. c.d. /i^. VIII. c^ 14. Inde 
ttiam locufta pifcis ipfe, ptr iacum , Cailimedof» did^ 
nif^ Vin« 3 ^. n Farafitus , VI. 241. dh £x coHegio 
fexaginta ieMrmum, XIV. 6»4* <!• 

Calltmcus , modus quiden» etihwie^ , XIV. 6t8. c. n. 

Callionymus pifcis, iJem atque Anthias, a quo tamen A^ 
verfum ftafuunt aUi » lih. VIL cap. r;, 

CaUiphanes, cognomine Parabrycomis filius, I. 4. c ^ 

CalUppides tragoedus, imperia dat remigibus cum triuffi- 
pnans Athenas redtret Alcibiades, All. 5>5.d. 

GalUppus, Platonis difcipulus,. Dionis famtltaris , Dionem 
inrerficit ; mox vero & ipfe, tyrannidem occupare eo- 
natus, interBcitur» XI. 508. e. f. /1. 

(^Uipygon Venus, Syracufisa KMhhtwyotf fororibuscon* 
fecrata , lih. Xll, cap, 8o. 

Cafliftheaes» deioagogus Atbenienfis, iaSusah Arifiotelis 

Y4 144 INDEXRERUM 

4i/cipulo^ di quo in Ind.AuB, Conf. Plutarch. m Dtm 

mofth. Tom, L Opv^ p^* S^6. c. d. e.) dona accipit 

ab Harpalo ,. Villt 34K f. ob Triglaiii meretricem 

rem dilapidat fuam, VIII. 338. U n, 
Calliftium, meretricula bibax, in quam eft Epigramma 

Hedyli, XI. 486. a. Cognomeo ufmat Ptochelena^ 

XIII, 585, b. c 
Calliflo , foror Ulyffis , a noanullis Phace nominata , IV^ 

1 58. c. 
Callifto ineretrix 9 cogn, Sus , eiusque mater cogn. Coiw 

nix, XUI. {83, a. 
Calliftrata Lesbia, meretrix^ V, itaf, 
Calliftratus, Callicratis filius, demagoeus Athenienfis, 

voluptatibus deditus, IV, 166. e- XIL {53. e. XV « 

690. a, Ad iumdem fpeBat II. 44. a. n. 
Calliftratus Grammaticus, Ariftophaneus: vidtfupra^lm 

Ariftarchus Grammat» & conf Ind. Aud, 
Callixena Theffida* concubin^ data Alesumdro ab Olyni* 

piade matre, X. 435* a, 
Callixenus accufat duces Athenienfes pofl pugnam ad Ar- 

ginuflas, V. i|8. a, 
Callixenus Rhodius. Fide lud. Auff^ 
Calpis , poculum , XL 468. f. n. Calpion , XI. 47^« c. n. 
Calyca , Euathli iuvenis fruftra amore capta , de rupe fe 

praecipitat, XIV. 619. d. e. ubi in vtrfiont Latina, pro 

4flis , voluntario fuspendio vitam finiit, fic repontn* 

dum : de rupe fe praecipitavit ; quae calamitas circa 

Leucadem accidit. * 
Calyca cantio, in honorem Calycae virginiSt ihid» 
Calydon, i Kctxvtotf, Aetoliae oppidum, VII. 311. a. 

Hercules Calydone excellit, occifo puero aquam mi« 

niArante, IX. 410. f. 
Calydonius aper, IX. 401. b. 40^ a. 
Calypib. £ius aedes fplendidae ,1. 16. d« 
Calyx y uAkvl^ , flos rolae (londum ^pertus. Fide Ind. Gn 
Cama, oppidum Cappadociae, I. 30. a. ru 
Camafenes, i, f, pifces, apud ^mpedochm, VIII. 334.^. /z. 
Cambles Lydorum rex voraciftimus, fuamuxorem in fru* 

fla difledam devoravit, X. 415« c. d. js« 
Cambyfis expeditio in Aegyptum fuscepta eft mulieris 

gratii^ XIIL560. c. d. 
CamclopardaliSa in pompa Ptolem^ei Philad. V. 201. c. i; T P £ R S O N A R V M. ut 

Camehis aflatus integer regt Periarum adpofitus , IV. 130, 

f. etLim aliis Perfis, iV. 143* f. 144. a. 
CameH Badrianirobuftiffimi, V. ai9.a« MKAftim 

kwpro jcd) Kiileuf Ugtndum. Vidt Ammadv^ 7. V.fL 6Qf« 
Camifa, lani foror & uxor, XV. 692. e. 
Cammari, ve/Cammori, fquillarum Ipedes^ Ub. VIL c^y, 

75» conf» hdm Graec, 
Cammata ^ Cammatides, IV« 140. d. 141,3. 
Campani inter coQvivia (ingulari certamine digfaufiantur i 

IV. 15 V ^* 
Campaniae vina , vi^ lUtmaf , I. %6. f« 
Canae , Kctr^:! , AeoUdin ODpidum.: K«r«fk «vm , IH. 76, a. 
Cancer. Fide Aiiacus , Carabus , SquiUa « & Ind. Gr^c. 

voc. K«fmiror. Caocer & echinus , cum eaeteri pifces 

natenty pedibus eradiuntur, Epicharm verficulx, IH. 

Qi. c. Cancer & Serpens, Sc^Uom 9, XVt 69;. a« 

Cancellus, xcepit/rfor, Vll. 300. f. 
Candaulus, edulium, IV. 131. f. ii. Lydtcuoi inventum, 

Uhm XIL f^» la» M cuam par^u^ ei^s d$eetur, XIV, 

664. C. A. 

Candelabrum magnificum regis Perfarum defcripfit P0I3F-» 
clecus , V. ao6. e. De caflidelabris gemranm , Bh. XV. 
cap^So. Candelabrum 36a lucerais inftrudum,XV. 
700. d« 

Candylus, placentae genuSy I. 9. a. /i. IV. 171. b« XIV. 
644. c. 664. c. n. 

Canicidium , feftum apud Argivos « IIl. 99. e. f. 

C^nis ven^icus Laconicus ,.1. 28. a. Canis caudicem pa« 
rit , e quo nafcitur vitis , II. 3 5. b. Canis lignea , in 
Pythiae otbcuIo ^ /igmficahai ientem caninam, 11.70, 
c d. Per Canem iurat Socrates, IX. 370. c 

Canis carcharias , lih. VIL cap, 8^. Canis marinus , 
in cibo laudatur ab Archeftrato, IV. 163. c d. 

Canes, prae caeteris animaUbus, quatuor bonis 
^cellunt, XIII, 611. b. c Canum carn^, praefer- 
tim catulorum, vefcebantur Graeci, VII. «02. b»n. 

IV. 165. b. Nobiles canes , Indi , Hjrrcani , Moloffi « 

V. 101. at Epirotae» Molofli , Lacooici , XII. 540. d. 
Caninam vitam agunt Cynici, XIII. 611. b. qui 

canes & iunt & vocari gloriantur, III. 96. f. haquc 
^pud Mh^tiamm fukmd/e eiiam fic comptUantur , Viri 
canes( 546 INDEXRERUM uad^ oriatur? 6» cur ciuus canercant qm unguen« 

tiii utuntur ? XV. 692« h. c 
Cannabis , a Rhodano fluv^ ad veda ia Siciliam , V. 106. f. 
Cwopus oppidum » KAr«i3o( , IH. 90. c« e ^pbf Tff *AAf^* 

MljMtf, K^rflMror» VII. 526. a. 
Oinopica placenta, K«v«#7(;(n , XIV. 647. c. «. Ca« 

fiopicum ( K«raijSiicbr ) Nili oftium, /i^. II. cap^ 90 rjc/r« 
Cantabricae pemae, XV. 6.5 S. a. n. 
Camharus, aomm vafis potorii , mm navi^ii , Uh. XI. eap^ 

47 fq. ium omatus cuiusdam fnuliebris^ XL 474. e. 
Caotharus» nomm figuU cuiusdam AthenieniiiS , XI. 474. 

d. e^ 
Caotibari£ Pei;fae« quando mandendo defeffaeei eran» 

maxiUae, hianti cibum in os ingerebant famuli, X. 

416* b« 
Cantilenarum varta genera & nomioa » Ub. XIV. cap. 10 

fj. verbi graua, molendinaria c^ntilena, teias texeo- 

tium, halneatorum, pinfentium, £v. 
Cantores, apud Homerum, modeAt ac velut philofopho» 

rumlocum tenentes* I. 14. a-d. 
Cantu dele3:ari perhibetur trichis piicis > ut e mari exfi« 

Mat, VII. 318. f. 
Canufina veftis, e Ktfrvr«r^r vtl K«rt;rrror, III. 97.^^/1. 
Capaneus, divitiis minime infolefcit, IV. 159. a. fcalas 

adfcendit, VL 238. e^ 
Capanicae bucceae^ apud Ariftophanan , X. 418. d. 
Caphefias, celebris tibicen , XII. 539. f. Eiusdlflum: Noit 

in magno ineft bonum « fed in bono magnum , XIV. 

629. a. b. 
Cspillus quare in ludu tondeatur, XV. 67^. a< 
Capito pifcis, / Cephalus, e Ki^etKof^ III. 119. SL VII. 

306.^.-307. b. 
Capnias vinum, I. 31, e. 11. Conf. hd. Graec, 
Cappa^ocia, aquam habet optimam, II. 43. e. Cappado- 

ciae rex Orophernes , X. 440. b. 

e KctTTcuTeitiir , Mithridates, V. iii. a. Cappado- 

cum (fcftvorumy colonia Romae, I. ao. c. Cappado- 

ces piftori& arte praeftantes , III. iii. c. 1 13. b. 
Cappadocius panis,III. 113. b. IV. 129. e. Cap» 

padodca placenta , XIV. 647. c. 
Capparis, II. 6). a. Vim habet deficientes vires corporis 

reficiendiy Ix. 405. £ Capparin in agris coliigebant E T P E R S O N A R V M. 94^ 

pauperes puellae, XIIL {67. e. lurameniuM, per' 
Capparin , IX. 370. c. 

Capra, Aig, cogooroen Nicus ve/ Niconis meretricis* 
XIIL 582. e. f. t^efcio oM & Nannii cogn^ XIU. 587^ 
a. /i. 

Caprae nobiles , Syriae & Naxiae, L i8.a. XIL 54^ e^ 
Capras madant Lacedaemonii in copidibus, IX. 1 38. C 
Caprinae carnis efus robuftiffimum eflfecit hominem « 
fed fudoris odorem valie iagratu» , IX. 401. b. c> 
£x caprarum lafle fit cafeus fuayiffimus Tromilius^ 
XIV. 658. b. c. Capra Athenis nec in arcem a^ 
icendit, nec immolatur Minervae, XIII. 587. a. 

Proverhium: Ad tapras fylveftres mittimur, dc co 
^ttod invefiigaiu & inveniu difficile efl, III. 83. a.. 

Capnceps, aegocephalus, avis, VIIL 333. d. 

Caprificus,' Ith. IIi. cap, 10. Ad fimilitudinem caprifici 
arboris curantur palmae, XIV. 651. c« 

Caprifcus pifcis , III. 107. f. VIII. 3^3. f. 

Capua. ( c0n/ICampania.) /^/ vinum arbuftivum, 1. 31. H 
In Dianae templo Capuae fervabatur poculum Ne* 
ftoreum, Homericos verfus infculptos kabens, Xt« 
466. e. 489. b. c. Capuae unguentum optimum ro- 
faceum, XV^ 68g.e. 

Oapuanum vinum , V«tviii)^ •Svqc,^ I. 37. b. (conf. 
C^mpaniae vina.) Capuani , K«ifrv(^Mi 01 f r K0t/uT«t- 
, Crotoniatas ac Sybaritis luxuri^ fuperarunt, 
[I. 3 18. a. b. Hannibalem acciverunt, iSui. b. 

Caput, facrun antiquis habitum: umii, per Caput iuran- 
di mos ,' II. 66. c. Capitis nutu adfenfum & com- 
probationem fignificamus , i^/i. Omnes fenfus in ca« 
pite, XV. 674. c. Capita quatuor*habere iibi vifua 
ebrius, X. 441. d. coaf, IV. 168. c./x. 
Capite carent^ verfus, XIV. 6^2. e. 

Car gcnert memoratuF Glutus vcl GIus, VI. 236. C 

Carabus pifcis, latinc locufta, e cancrorum^fwulia, lib. III. 
^ cap» 64 fy. Conf Indp Gracc, 

Carabus, viri nomcn, IV. 134. d« ncmpe Callime- 
iontis^ cui id cognomen fuit, Videfupra, f/i v^Ilimedon. 

Carani Macedonis convivium nuptiak, IV. 128. b. & 
cap, 2-3. 

Carbina , Apuliae oppidum , a Tarantinis everfum , lib. XII; 
cap. z^.^dves, K«p|8iri£7«i» XII. 323. e. % "^ lV.»74*t.J;T«J«i. "^ £S» utuntut, ^ 
67V »: «toirn , U. 66. f- ^l f 'caricum pretium. 

n.oo«tur ie **Kfricae Athenarum w»^ f^udla. S.*iu!^ 66. E T P £R SON A RU M. 949 

Carides, Chii oppidum, III. lo^. d. e* 

Carion , coqui nomtn apud Euphrohem comUitm t IX* )77< ^* 

Carmanorum mos in propinatione , e vena frontis fan« 
guinem aditiifcentiMm vino^ II. 4$. f. In Carmania 
con6citur oleum acanthinum » in ufum regit Peria* 
rum, IL 67. a* 

Cameorum fefti dies {h rSf K«p»i/icMr fcfti^) apud Lace^ 
daemonios, militaris difciplinae imitatio, IV. 141. e* 
f. n. Camea primus vicit Terpander, XIV* 635. e« 
Quando prtmum inftituta^ iti<L e. f« 

Carneus Megaricus » Cynicus » in Parmeiiifci O^a Cyni« 
corum , M,v9w?iK$t vocatur, u e. Canum du&or , Cy« 
nicuj plurikus feBatorikuJ&panu , IV. i<6* t. n. 

Caro, cames. Carnibus aflatis, majome bubuIiS) olim 
vefcebantur reges apud Homeruni^ L 9. a. ii.b. ij.c 
Nec tamen ignorarant elixascarnes,i.25.e. Carnes 
elixae in guftatione adpofitae» lih. IIL cap. 47. Car* 
nes elixae affis praeftare videnfur^ XlV. 656. a* b* 
A camium humanarum efu avocavic homines ars 
coquinaria, XIV. 660. f. 

Carota , rb uMfurhf , mefioris fucci quam pa(tinaca , IX. 
371. e. 

Carpaea, K«^«/«» faltationis genus^ I. if, C 

Carrae, Meiopotamiae oppidum, VL 252. d. Carrenus 
AndromachuSf itid. 

Carthago a Sdpione expugnata, XIV. 6f7. t LauJatur 
filphium ex Carthagine, I. 28. d. Carthaginienfes fo- 
cietatem petunt Mithridatis , V. 21 3. c Carthaginienfes 
tapetes, 1. 28. a. De peplis Canhaginienfium fcripfit 
PolemOb ^lnJ. AuBor.) Vefteinpretiofam ememnt 
Carthaj^nienfes cxx. talentis , XIL 541« b* In Car- 
thkg. ditione eft fbns atjuae oleofae« 11. 42. e. f. 

Cartiea , reBitts Carcluiea , Cei uifulae oppidum , X. 456. f. nm 

Cartilaginei pifces. Vidt Ind. Graec. in ciKorx^f 6» rtAA^if. 

Carura, Coniie oppidum, ubi fons aquae ficcae & calidae^ 
II. 43* a. 

Carya, xcepvce Graecis, nuces, lih. 11. eap» 38. 

Carya, n K<efv«» Nux arhor: & una ex Hamadryadibus 
nymphis, III. 78. b. 

Caryatid^, virgines Laconicae, in Dianae Caryati* 
dis ^onorem faltantes, IX. 392. f. 0. 

Caryatides, aedifidum fustinentes» VL 241« d» /i. 5^ 1 N D E X R E R U M 

Caryca^/. Carytca, edulium^ Lydicum invenmoi, XIL 

516. c. Com. Ind. Graec* 
Carynia. vide Cerynia. 
Caryftius^ nomcn proprium vlrL (//idL Aud.) 

Caryflus» oppidum Euhceat-, mi^oif yt»fiof adpdlatur Jth M» 
cheflrato VII. 304. d. Caryfli alumnuSy caccabus vd 
patina, IV^ 169. e. f. coU. IV.i^f. e. 

n Kct^rt/« , ager Caryfli opbidi , V. lil. b. Ca* 
tyftiae m^cnides» VIL a^c. C. ratrid Caryflii memio^ 
ramur, Antieonus , Apollodorus toihicus , Ar iftonicus» 
Diocles^ Vmt Ind. At^. 

Caryflul I LaconUc oppidum « ih viciiiia Arcadiae : uadi 
Caryftium vinum, t. 31. d. n. 

Ca(ander , vel Caflander , (Ki^d»fpoc ^ vel KAfo-ttpl^c ) j-ex 
Macedoniae, Homeri ftudiofimmus ^ XlV. 620. b. 
Idem, iuvenis 35. annorum, fedens {non decumheni) 
coenabat^ quod nondum aprum extra retia intere- 
miflet^ L i8. a. Prater eius Alexarchust IIL ^8. e. 
Caiander, rege {PhiUppo Aridato , Alexandn jfratre) 
cum regina fepulto , in eorum honorem gladiatorium 
certamen inflitUit, iV. 155. a. h. CalTandream iciVi- 
bus freauentat , XI. 784. a. /x. {vidt paulopofl.) Eius 
benevolenti^ ad masnam potentiam eveaus eft De> 
metrius Phalereus , aIL 541. e. 

Cafandra, Agamemnonis concubina, fimul cum ipib intcr^ 
ficitur a Cly taemneflra , XIIL 556. c. 560. d. 

Cafandrea^ (ve/ Caflandrea) vttus Potidaea, inftaurata & 
civibus frequentata a Cafandro, XL 784. c {pagi 
214 fq. noflrae edit, ) Magna inde copia Mendaei vml 
exportatur, ihid. 

Cafandrenfium magiftratibus nova & inaudita dta- 
ledo Epiflolam fcripfit Alexarchusi II I. 09. e. ^atiia 
Caflanorenfes memorantur Ariflobulus^ & Artemon. 
(//xik AufU) 

Cafeus Siculus, praeflantiffimus, L 17. e. XtV* 65^ a. b. 
CafeusCherionnefius, II. 65. c. IX. 370* d. Cythnius, 
XII. ^16. d. Phryeius^ ibid^ Syracufius, I. 27. f. 
Tromilius» XIV. 650. b. c. De cafeo tx profejfo, Hh. 
XV. cap, 76. Conf Ind. Graec* in Tpo^aeAif . 

Cafius {nifi potitts Charifius) Eleus, leno, herus Anteae 
aliarumque famofarum meretricumi XIIL 593. f. \ 
t ET PERSONARUM. $51 

Cafpiae portae. Cafpiis portis usque ad Tanain impera^ 

vit Zariadres, Alll. 575. a. b. 
Caffia, aroma) V. lyS.d./!. exSyria, XIV. 651. f. Caflh 

(vc/ Caiia) terra„ L c regio turifera, iX. 403. d* 
Caftaneae nuces, lit. II. cap. 43. 
Cafior, pedibus (/• «• cujfu) poculum piaemium meruit» 

XL 468. Cm 

CaAorum aedes Atbenis^ r% kvkKtoff y V. 21). dk 
CaAratio mulierum, a Lydis inventa, XII. 5i{. e. 
Catanea^ SiciUai 9vp. Catanenfis, Andron: {wde fupra:^ 

uem Python (Jatanaeus vel Byzantius. {Ind. Au0.) 
Cataphrafii equites* unde nominati, V. 194. f. 
Catiilus omatus, duldarium opus apud Romanos, XlV. 

647. e. 
Cato {maior) luxuriam noonullorum accufat , VI. 274. f. 
Catoblepon, gorgon, befiia Numidiae, obtutu fuo homi- 

nes jiecans, V« ali. b. c. 
Catonacophorii fervprum genus apud Sicyonios» VL 

271. d. «. 
Cavarus , reoiUu Gailus , a Sofirato adfeiMtore depra»- 

vatus, vL 151. c«d. 
Caucalis, plama flore umbellato, iX; 371. d. 
Caucinum vinum , L 27. c. n. pro quo Caulinum pofuit 

Htrmolaus. 
Caucon, Neptuni filius, Leprei patcr ex Aftydamia, X* 

412. a. /1» ^ 

Caveae indufus Telefpborus a Lyfimacho rege^ XIV« 

616. c. * ^ 

Caulinae, gobiorum pifdum fpecies, VIIL ){{• c* 
CauUnum vmunu Vide Caudnum. 
Caunus , Cariae oppidum; cuius laudantur fid, IIL 76. a« 
Caunus infula, Hmn^ 9 rnm» XI V. 621. a. 
Caupona: qui in ea pranfus eflet Artopaglta, is Areopa- 

po exdudebatur, XIII. 566. b. 
Cea infula. viie Ceus* 
Cebes Zyzicenus, Cynicus; cuius coenam defcripfit Par* 

menifcus, IV. 156. d. 
Cecibali, conchyliorum genus» IIL 85. c. 
Cecropidae. Kfxpo^iJ^A^ x^pei , Athcnlenfts , IL 47. c. Sic 

rurfus, per ironiam, 01 KiXfomSeLi ^ de Athenienfibus f 

cum a maiorum virtute prorfus defedjfent , V. 212« b. 

Cecropsi Athenis manrinionium infiituit: unde ii(fvkt )5i l N D E X R £ R U M 

diAu^^XlII. 555.dv/i» Pnnvr^uim: CecropeAobiliort 

TN foPif iwkfw rov Klftpo^or» VII. 285. £ 
Cedon, KM^, komo €^aruin pUmu^ adfiiOus: Sdri. 2t» 

XV. 695. e. n. 
Cedfuft feda , rx'^^ 9 V^ io{. b. A cedro arbore denomi* 

nara cima maUy jjuafictijnZf coniedaverat Phaenias 

Erefius , III. 84* d. 
Celaenae » oppidum Phr^^^ i IV. 184. a. Cehenarttoi tex 

Lityerias, X. 415. d» 
Celeba , vas potorium | U, XL eap» 50* Celebeum ^ k§» 

A^jBfitri dimnmtivum, ibid. XL 475. d. e^ 
Celedones , KnMifhvH, apud Plndarum > VII. 290. e. n. (Sunt 

dtae MufisfimUts, Cohf. Heyne ad Pindari Fragm, pag^ 

Celerirate cur opus fit in bello, XIV. 63^. d. 

Celes heros ^ fiffum numen Vthtreum , X. 442* si« fu 

Celeuftae (f» e. Hortatoris, vtl tmperia danti^ in navi) 
faltatio; fakamnis gmus ad tibiarum modos» XI V» 
629. f. 

Celue « /. Galli GalUam ineolenus , ad dextram converfi 
Deos adorant, IV. 152.^^. Inter coenam gladiAtorio 
certamine congredi confueverunt, 154. a. b. ftipu* 
latft auri fummi, vel vini certi menfurak, guttur ubi 
gladio praecidi patiuntur^ ihid, b. c. Ditiores vinum 
bibunt Italicum aut Mafliiienfe , tenuiores cerevi* 
fiam, auam cormam vocani^^W» 152* c. In bellum 

f>roficiiCenres, parafitos fecum ducunt, & bardos, 
audes ipforum celebraturos « VI. 246. c. d. n. Amore 

puerorum deiedantur, licet barbarorum omnium 

formofifiimas uxores habeant , XIIL 603. a. De Galio- 

grateis vide infra, in Galatae. 
Cenlores apud Romanos, praetemm indutl hoftias fecuri 

caedunt, XIV. 660. c. 
Centaurus, Erytio. vide fut lit. E. Conf Ind. Tiudor. 
Ceos infuUn vide Ceus. 
Cepa laudatur Samothracica , L 28. d. Conf Ind. Graee. in 

K^fjLVePn 
Cephalenia, III. 91. a. 

Cephaloedis, Siciliae oppidum maritimumy VII. 302. a. 
Cephalus, amatus ab Aurora» XIII. 566. d. 
Cephalus pfcis: viiUfupra, Capito. 
Cephifiacae rapae, Ix. 369. c. ETPERSONARUM. jj} 

Cephifocles hiftrio, muliebrta patiensi X. 45). a. 
Cephifodorus, Archon AthenienfiSy IV. 171. d. 
Cephifodorus^ planus, I. «o. a. XIV. 6i{. e. £^ f« (Dlr 

aliis Cephiiodoris c§nf» Ind. AuS.) 
Cephifodotus Acharnenfis^ citharoedus, IV* i\u h. n. 

/</r;7i viifftffCepbifpdorusdli^^ pater Telemacbi Achar» 

nenfis, IX. 407. f. iL 
KfjM/MiXM ^Mft Figulina porta« porta Figulorum, Nau-I 

crati^ XL 480. e. 
Ceramicus, locus Athenis, hominibus frequentatus , V. 

112. e. XII. s))* d. In Ceramico muiti funt vitae 

mollis magiflri, Vi. 158. c 
Ceraon» Ksf^Mf^ heros a coquis confecratus, 11. 39. Cfu 

IV. 17). f. 
Cerafai fruBus, lih. \L caif. ^4. 
Ceraful, getu wprof^ Ponti oppidumi unde primae cerafi 

arbores Romain translatae^ II. 51. a. At multo ve» 

tuftius eft ceraforum nomen^, thid» a. b. ( CentfuntS 

qui ollm cx mtndofd fcripturd IV. i^r. d. e. mmorabani^ 

tur, nulB futti. rtde thi notataA 
Ceraunium « de fungorum familia , II. 62. t n. 
Cercopa^ animalcuTum cicadae fimile, IV. 133. b« n. 
Cercopa^ meretrix vetula, XIU. 587. e. 
CercuruSi navigii genus, V. 208. f. 
Cercyonis & Sinidis fiiias rapuit Thefeus, XIII. ^57. a. 
Cerebrum comedere nefas olim habitum, II. 65. f. Ce- 

rebrum meduliam albam nominavit Sophodes, IL 

66. a. 

Cerebrum lovis & Regis, XIL 514. e. n, & 529. d* 

Palmae cerebrum, Hb. II. cap. 8^« 
Ceres, lafionem amat, & cum eo congreditur, XIIL 

566. d. Cereris filia, farina» III. 108. c. Vf9^h iroKhi 

tK rSf AMfxifrper, I. 12. d. " 

Ceres Torirpio^^pof colttur in Achaia, Xh^So.i. 

Ceres Rharia , t. e. Eleufinia , XIII. 597. d. /1. Ceres , 

SfTo» & l^ifjMhU coenominata , m. 109. a 17. Eadcm^ 

Chloe & lulo, XI v. 618. d. e. /i. Eidem confecrata 

cantilena lulus, ihid. & 619. b. 

Cereri^ Eleufiniae templum , a Cypfelo ad Al* 

pheum fluvium ( Telphufae in Arcadia) eredum » XIIL 

609. f. n. Cereris templum Hermionae in Pelopon« 

nefo, X. 4^5« c. n. XIV. 624. e. n^ 
Pars I. Z 3{4 IN DEX RERUM 

Tn Cereretn & ProTefpinani Scolion, XV. 694. c* 
Ceris pifciSf i xtf/ik, VIII. 355« c. 
C^ophoros, faitationis fiiriofae genus, XIV. 629. d.e* 
Cemos , vas in facris quibusdam ufitatum , lih. XI. caf% 

52. n. & XI. 478. 0» 
Cerographia, kh^pa^Ia, V. aooiau «04* b. 
Cervus. E ccrvi comu enata Jiedera , VIH. 35}- ^ ^ ^ 
Cery^ces. m) tap Jtiipvitff ix tov yifovf iSf Kirpt/Miy rov tSt 

(M^npwT^fof , V 1. 2^ 4. f. /1. Cery ces Athenienfium, 

coqui & popae , Zl^. XIV. a^, 79. Con/I Praecones. 
Ceryius avis, ex eorum numero qui pareudiftae (/. pa- 

reudiaftae) vocantur, VIII. ))1. e. 
Cerynia, i Kff^k, Achaiae oppidum , I. )i. f. ir* EaJem 

Carynia, Uid. /i. 
Cefira pifcis, iiUm fphyraena, latine fudis, lih. VQ. c^. 

122. Canf. Ind, Groic. in xirrp«. 
Ceftreus pifcis; Lu. mu^. /^. VII. cap. 77 • 8o. 
Ceus infula, tadim Ceos, Cea, d* Cia. Fungt 1« KfoTitr 

riirev, 11. 61. d. In Ceo (grK^^) funt trifei^e ficus 

arbores, III. 77. e. »• {in Cea A^i^i ^^) 

GenttU , Ceus, Ksrffr , vtl K7of . P^ruf Cei mtmorantm : 

Ariflo Peripateticus , Bacchyltdes 6» Simonides poetae. 

In Ceorum oppidis (tf t«k yif Klmf ^ih§€i) oec 

meretrices reperiuntur, nec tibidnae, XIII. 610. d. 
Ceyx; ad eius oomum venit Hercuies, V. 178. b. n. 

Ceycis nuptiae: vide Ind. j4u6{. voc. Hefiodus. 
Chabrias, ob uimtuofam magnificentiam , Athenis in Ae* 

gyptum migravit, XII. J32. b. Chabriae ftiius* Cte- 

uppus, IV. i6j. e. 
Chaereas {ntfcio an is ^ dt quo in Ind. AuH.) vini gurge<», 

X. 431. c. 
Chaeremon, {Ind. AuB.) ut vinofus traducitur ab Ephippo 

comico, XI. 482. b. c 
Chaerephanes , piiae ludo ezceilens, iuvenem impudicum 

a turpi fado prohibet , I. 14. e. 
Chaerephiii , faifamentarii , duo fiiii fiumero ctviutn ad« 

fcripti ab Athenieniibus, in. 119. L 120. a. Pythio* 

nicam meretricem amant, VIlI. 339. d. n. Eorum 

alteri nomen fuit Phiiippus, IX 407. e. 
Chaerephon Athenienfis, {^lnd. j4uSL) parafitus, efurienti 

iaro fimiiis, IV. 134. e. 136. e, 164. f. 165. a. 

iih. VL cap. 42 fq. VI. 24 j. a. XIIL 584. e. Pythiam ."» E T P E R S O N A R V NL ){$ 

inrerrogavir , an eflet aliqois Socntte fapienclor ; quae 
refpohdir, neminem» V. 218. c. Perfonam agtt ia 
Nicoftrari fabula Foeneraroribus, XV. 685. f. 

ChderefiraruSf figuluS, apud Phrynichum, XI. 474. b. 

Chaerippus, homo infigniter vorax, X. ^rf» c* 

Chaeron PelleneoGs , Platonis & Xenocratis audiror » acerbft 

ryrannide vexavit parriam , XI. 509* b. 
Chaeronenfis, Plutarchus. {Indk AuH,) - 
Chalcedon, vtl Caichedon, oppidum Bithyniae, X«MtiH 

fi^f & Kgtkx^lif. Sic, lCctXx«<fa^i'* IIl.^i. e. n. VlL 

320. e. fL & Kto<x^Hmf Nlcander, XL 496« e. ru 
Scd XcLKKntofittfcribkuT L 3. f. 6* XIL 536. d. ubi 
dc Xenocrare Chalcedodico: Um ^Thrafimacho» X 
416. a. X. 4f4« L (n^ XAMti»/^ & h XtthKiifht) 
£* XI. 505. c. Tum & Soflrarus XdKiuiHvtof^ VC 
152. d* fL in Polybii teftimo/do: ticct optimi qmquc Pd» 
lyblani libri, ubicumquc dc hoc oppido agitur , conflanuf 
fcrlpturam KaKxfiSi^v & KAJ^yJh/hfUf tHHOta. Conf, no^ 
tata ad VII. 320. e. 

Chalcedonti^ olim honeOiS iiiftitutis ufi, et qu6 
Byzanriorum reipubl. parricipes fa£ti funri adluxu<* 
riam declinaruiiri XIL 527. e. ubi Athcnacus primum 
fuo nomtnc bquens, XaKioiI. fcriblt^ ddndi vcro in Thc^ 
pompi ttflimonio, KtLhytiihffi, 

Chalcidica, rc^o Maccdoniac. Ibi ApOlionia Chalcidica, & 
duofluvii, Ammires&Olynrhicus, &Ck VIII. 334. e. 

Chalcis, Euboeaeoppidum, X. 445. f. MhAtyvfAi^^ Xltt« 
609. e. Tamcn in puerorum amorem proni funr ChaU 
cidenfes^ XIII« 601* e. & locum oftendunr ubi apud 
ipfos raptum a love Gany medem praedicant 9 ibid. L 
Chalcide prooemium coenae eleganrius quam Arhenit 
rorus adpararus, IV. 132. e. £halcidenfeS (jUlkki^ 
fi7i) raenias & unguemaria avfjLfiohkt vocant, VIIL 
365. d. 

Paifid Chalcidenfes mcmoranturt CrefiblUs, Eupho- 
rion, Lycophron, (//zi. Au3^) Mynifcus. (//ii< Rcr^ 
& Pcrf.) 

Cum Chalcidica virgine nuprias celebravir Anrio- 
chus Magnus, X. 440. f. Chalcididi enfes, XI V« 627. b* 
Chalcidicae fici, ill. 7j. f« 

Chalcis, Thracicum oppidum: a quo forrafle noflien io« 

Z 1 356 IN DEX R E R UM 

veneruntChalcidicapocuIa,XI. 502.b. Cbalcldenfes 

Thraciae, lux^riae dediti, X. 442. e. 
Cbalcis pifds, VII. 328. c. d. 321. c 323. a. Chalcides 

Doiion xttKKifiKki vocat, VII. 328. d. A chakide 

pifce dimrt is qui X"^**^ vocatur, Ihid* 
Chalcodomis filia» uxor Aegei, XIII. 556. f. 
Chaldaicis literis fcriptum epigramma in >ardanapali monu« 

mento, XII. 529. £ Ajflfyriacae eaedem literae dicuatMr 

XII. jp. b. 
Cbamae, x^l^* » conchyliorum genus , aliae afperae , aliae 

laeves, III. 87. b. £x afoeris minores Oftrea vocamur ; 

maiores & craffiores, Regiae & Peioriae» III. 90. c* 

Momen habent mp^b rh Mx^^ifAt^ III. 93. a. JLui^ 

dannir chamae ez M^thymna, III. 92. e. 
Chamaecerafus arhor; cham^Mtrzf^m fmBus , II. 50« de. 
Chamaepytis, herta & fios; aliss eAixi/por, Attids ImU^ 

Euboeenfibus €ihifTif^ XV. 681. d. 
Channa, vd Cbannus, pifcis^ lik. VII. cap. 134« VIIL 

355- c. 
Characometes, fluvius Afiae, prope Tralles, Ctfr£ae vd 

Lydiae opfidum : {ai oppido oUm nomen fiurai Charax, 

& fortafft Charax comt.) II. 43. a. n. 
CharaXy Sufianat oapid. ad Sinum Ptrficum. (^Fakric. BihL 

Gratc. Tom, Iif* pae. 34. coU, p, 21 /^.) Hinc Cha« 

racenus Ifidorus. llnd. Au£l. ) 
Charaxes , frater Sapphus, Dorichae amator , Xtll. ^96. h. 
Chares Athenienfis, Sieeum habitatum conceffit, ibique 

voluptatibus indulfit, Ub. XII. cap. 43. 
Chariades , coquus Athenienfis , IX. 378. a. 379. e. 
Charidemus Orita, ab Athenienfibus civttate donatus, 

^neo & turpis fcortator, X. 436. c. /7. 
Chanlas, ob voracitatem tradu8us ab Archilocho, X. 

413. d. n. 
Charinus , Democharis *filius , ez Parafitorum coUegio , 

VI. 234. f. 
Charippus. vide Cbaerippus. 
CharifiuSf placenta, & panb, XTV. 646. b« 
Charifius Eleus. yide Cafius. 
Charites & Horae, I. 36. d. 

Charitia , fpecies ficus arboris : (Jorf. Aritia : ) III. 77. a. n. 
Charitoblepharus cognominatusUemetrius Piuilereus, XIII. 

393. t. /u £T PERSONARUM. 357 

9 & eius puer delicaeus Mdanippus, infidias 

ilruunt Phalaridi , XIII. 602. b. c. 
Channides tnulucitur a Platone , V. 187. d. 
Charoius, Kfiftrati pokniarchus , Hippiae Pififtrati fiGi 

amator &.rocer, XIII. 600. d. Cupidinis ftatuam 

apud Academiam pofiiit , imA 
Charmus Syracufius, in coetA ferciilis quibuslibet veiv- 

ficulosquosdam aut adagia adcommodabat, L 4. a. b« 

Nefcio an idtm tibicen lurco, de quo VIIL 344« c 
Charmylus, Arcadionis filius^ X. 436. d. 
Charon, in Timothei Niobe, VUL 341. c. n. Charoa 

cun£los communem in cymbam trahit, XIIL 597« b« 

Conf. Charoneus. 
Charon Chalcidenfis , & eius puer delicatus , cuius formam 

laudavit Aleiander, XIIL 603. d« 
Charondae leges Athenis inter pocula canebantur , XIV. 

619* b« n. 
Charoneus, X«^ffvr, Um ataue Charon^ XV. 666. a. 
ChebrodlapAis. vidt Chthoroalapfus. * 

Cheirirophon, adfentator Dionyfit, VL 249. e. 
Cheiromadron , mantik ; etiamque velum. capitis , lit. IX. 

cap. 79« 
Cheironomia, manuum gefttculatio in faltando, XTV. 

6a^. h.n. Cheironomia vocatur etiam pyrrhicha ial- 

tatio, 631. c. 
Chdidoniaey m/Uw , vUpttrae^ in Lyaaie ora, VIL 25^8. a. 
Cbelidoniae ficus, hirundinariae , IIL 7f. c. i. caricae» 

XIV. 6^1. d. e. n. (jieiidonias(/. chelkionius) le- 

pus, IX. 401. a. /1. ' 
Chelidonium herha , glaucis fi>liis i XV. 677. f. /i. floret 

fimul cum hirundinis adventu , XV. 684. e. Perperam 

a nonnullis confiinditur cum anemone , ihid. d. e. 
C^helidoniftae , pueri ftipem corrogames hirundini,- /S^. 

VIIL cap. 6o. ishi eoTumdem cantilena. 
Chellares/Nf/ci^; idem bacchus, onifcus, & chellartaS) IIL 

1 18. b. n. 
Chellon pifcis, (jiefcio an idem cum praecedJ) VIL 306. e. a^ 

307. a. 
Chenalopex. vi(k Vulpanfer. 
Chennion , parva coturnicuhi , IX. 303. c. o. 
Cherambae , concharum genus ^ III. 56. a. b. 
Cherias. vi^ Archias. 

Z3 3s9 I N D £ X R E R U H 

Qierfbnnefus Taurica bulbos habet dulcet, qui crudi come- 
duntur , II. 64. d. 

Cherfonefius cafeus, X§^ma(m€ Tvp^r, IL 65.0. 
{colL Animadv. Tonu /• pag, f 14«) IX. 370. d. 

Cherfonntfus, Atgypd oppiium. 7;»^ Archelaus Cherfonefita 
vtl Cherfonnefita; iilf qtio ^dt ItuU AuB. 

Cbefias, macer Ocyroae nymphaCt pttre Imbrafo, Vlt 
283. e. n. 

Chidrum , cofia {^fivt frixa ) tritici grana , XIV. 648. b. n^ 

Chimaera. vrifPq^fu^ 

Chimaera. meretncis nomen, XHL {83. e. 

Chironomia. vidt fvpra , Cheironomia. 

Chironea Diana , & ei propriuoi fakationis genus, XTV, 
629. e. lu 

Cbius infuU & oppiditm : Oenopionis iniula voeaiur, I. 28. b, 
colL 16. c Ihi in ftudtis & gymnafiis iuvenet cum 
virginibus ludantur, XIII. 560. e* 

Infolat, Chii , Xtoi : ab Oenopione colere vitem 
edodi , h 26. b« Graecorum primi emtis fervis ufi 
funt, VI. 265. c. Quart a dtis puniti fervorum re« 
beilione eravi & diuturnft , Hnd. cap. 88-90. A Mi« 
thridate qevifii, fuis fervis vindi traduntur, Colchos 
abducendi: unde Proverbium: Chius emit dominum, 
iiid. cap. 91. Chiis LnfidiasftruuntErythraei, IX. 384. 

d. e. 

PatrU Chii mtmorantur, lon, Metrodorus, Oeno* 
pides, Theocritus, Theopompus. {Ind, Aufl, ) Ari- 
ilOy ^Ui II. 38. f. tx Inttrprttum & Cafauhoni conicBurd 
nominabatur^ Ccus tfl 4 non Chlus, 

Chiae menfae, delicatae & fumtuofae, 1. 1^. e. f. 
Chium vinum , 1. 18. e. 19. a. & e. Eius vires ,1. 32. f. 
33. a. Chium fidile^l. 3. f. n, colL Suppl. Animady.^ 
Tom, 1, pag, 489. Xiot/p')/ W iLhivti , lefius in Chio in» 
fuia fabreuaus , XI. 486. e. 

Chloe , eadem quae Ceres, XIV. 618. d. n. 
Chpafpes fluvius, Sufa praeterfluens, II. 45.^. 
Cboenii. Super choenice non fedendum , atnigma Pytha- 
goricum, X. 452. e. 

Choeracus, Xf//»«»tf, nomen virile apud DeIios,-IV» 

173- »• 
CbocrilMS po^ta , ( M. Au0, ) cum ab Archclao quotidie ETPERSONARUM. 3(9 

^atuor miiias acctperet , eas tn obfoniorum cupe» 
dias expendit , VIII. t4{. d. 

Oioerinae concbae^ porceuanae » IIL 9). b« 

Choerinae placentae , XIV. 647. b. c. 

Cboes» xUf, Xour, Congionun feftm Atheois» VIL 
276. c. X. 457. b>- d. 

Chondritespanis, IIL 109. c» iif.d 

Choopotes Bacchus, XII. 53)- e. 

Choraei (juinaiD ofim didi» XlV. 633. a*b» 

Choratmii» ab oriente Parchorum, u.7o. b. 

Choregis meretrix» mater Ariflopbontis oratoris» XIIL 
577- c. ^ 

Choreus» X'^^'^> (J^Xh^^^O ^kodns quidam «vAm#f » 
XIV. 618. c. n. 

Chorus. Ex veterum itiftituto chonis cantum praetre de-* 
. bet , tibicifies vero fuccinere; non vice verfa^ quod 
poftea fadum eft, de quo que? itur Praiinas , XIV. 
617. b. c. Choro fchemata motuum praefcripfit Ae- 
fChylus, 1. 21. e. £ Chorum dare poetae quid dica- 
tur» XIV. 6^8. e. n. In^ quadratis choris canebant 
Laconiftae: bacchicos vero choros & circulares ( xv- 
ajjtfvr, de ciubui vide Ped^on, ad AtUan. Var^ Hifi, 
X. 6. ) pcaefinrebant Athenienfes » V. 1 8 1 • c. Cy clio- 
mm chororum (i. e. dUhyrambommy poeta/iMr Cine- 
fiaSy XII. f2i. c. n. 

Chremes, perfona apud Comicos , VL 111. b. 

Chremooiaeum bellum, VI. 250. f. n. 

Chromata bene colorata exfequi cithari, XIV. 638« a. »• 

Chromius pi{as« VII. 282. b. Idem , ChromiSy Vlk 328. a. 

Chryfanthemum» flos coronarius,' XV. 684. d. 

Chry fe^ Lacedaemonia , foror Xenopeitheae ^ XHI. 609. b» 

Chryfeis: propter eam ona eft peftis, XIIL 5^60. b. 

Chryfilla Corinthia , looi poetae amata, & Pericli Olym- 
pio , X. 436. £ 

Chryfippus, ilnd. AuB. ) Stoae priaceps, VIII. 335. b. 

Chryfippus, Pelopis ftlius, a Laiorpptus, XIII. 603.3« 
Alii a love, (fiv€,;aLb Oedipode ) laptum aiunt ,. ib^ «• 

Chryfippus faltator, cukis meminit Alexaader Magnus» 
I. 22. d. 

Chryfis meretrix , XIII. $67. £ 587, d. e^ Titidus febulae 
Antiphanis : vide Ind. Au6l. in Antipk. 

Quryfocoliiy. cibua ex melle & lini femine paratus» III. 

Z4 360 INDEXRER U M 

1 1 1 . a. ubiin Idt. virf pro cum oielle , pone , ex melle. 
Cbryfogonus tibicen, ( Jnd, AuS.) Pythicam ftolam indu- 

fus» dafficos numeros modulatus cA, cum Alcibia- 

destriumphans Athenas rediret, XII. f^s-d, Chry- 

fogoni pater#i^oAcej3er, {cf, Ind. Gratc^ hoc vocdb,^ 

coTloquium habet cum Scratonico, VIIL 351. e. quo 

€ loco in$clli^r, Chryfogono fuifie fratrem poetanfr- 

fcenicum. 
Chryfophorae, mulieres in pulcritudinis certamine ad 

aram Cereris de formd decertantes, XIII. 609. £ 
Chryfophrys pifciSy^ IV. 136. a. VII. »84. c & A. & cx 

profejfo Ub, V\\. cap. 136, 
Chryforrhoas vere nominari poteft Nilus, V. lo^. c. 
Chthorodlapfus , vox Syriaca ^ libum aui placentam fi^ 

puficaru^ III. 126. a. n, ubi olim Chebrodlapfus tdd. 
Chytri, Xurpei, feftus dies Athenis, IV. 129. d. 130. d, 
Ca iafuia* vide Ccu». 
Ciborium , faba Ae^ptiaca» III. 72. a, 
Gborium, poculi ipecies, III. 71, b. XI. 477. e. f» 
Cibus. Gbi capiendi tempora diurna, eorumque varla 

nomina, lib. I. C4p> 19* V. 193. a. h» n, Cibum apud 

Homerum capiunt fedentes, non cubantes, 1. 11. f. 

17. f. V. 192, e. Ciborum falforum, dulcium, act« 

dorum, amarorum &c. vires diaeteticae , III. 121. c. 
Cibyra, Phrygiae oppidum, ubi optimaefaliuntur pernae, 

XIV. 657. e. 
Ccadae , nonnifi rore vivunt , II. 46, e. Comedebantur 

oUm IV. 133. b. {conf Ind. Graec. in TittiJ.) 

Cicadae praemium atnigmance dixit Simonides prae* 

mium cannonis , X. 4)7. a. Aureae cicadae Athe- 

nienfium, XIL {12. c. 
Gcer, lib. II. cap. 44. Nepruni inventum perhibetur, II. 

55. b. Aurea cicera, IL 54. f. 
Gcutae antipharmacum , ruta, III. 85. b. 
Cidaris, faltatio quaedam apud Arcadas, XIV. 631. d. 
Cilicia, unguentis nobilis, XV. 689. d. SOX01 ei KtkiKft^ 

Soli Ciliciae oppidum , XV. 688. e, 
Glidus panis, magnus & fordidus, III. iio. d. 

Genere Cilix fiut Oppianus. (lnd,Au&,) 
Gmolus , KifjieiKef^ infula ma/u Aegei, IIL 123. d. Cimo* 

liae caricae, I. 30. b. 
Cimon Atbeoienfis , Uberalem honorum & fru&uum fuo* ETPERSONARUM, 361 

runi ufum conceifit civibuSs XII. 533. a. domuai 
fuamaparat& auotidie coensk, omnibus aperuit. cAiJ^ 
b. Sororem Elpinicen habuit uxorem, Xni.. 509. e; 
per quam a Pericle reditum impetravit ab exfilio, ihid. C 
Cimonem accufavit Plato in dtalogo, qui Cimon w- 
fcribitur? XI. 506, d.n. 
Gmon, nobilis fculptor vel caelator poculorum^ XL 781, 

e. A. {pag, )ii. noflr. ti. ) 

Gnaedologus, vth Cinaedus, cdrminum lafdvorum ge-« 
nus, quac & lonica carmina vocantur, XIV. 6aa 
e. f. m. 

Cinaethenfes. Vidt Cynaethenfes. 

Cinarae, Cynara, & Cynarus, lih. II. cap. 8i* uht qmdem^ 
Cynarum arbuftum- cum cinara articocco vd articado 
confimdituy. vidf Anlmadv. ad 11. 70« a« 

Cincalus pifcis, vide Cin^us. 

Cindon, Yiifim^ helluo, VIII. 34f. c 

Gneiias, KiMW«r, poeta cycliorum chororum, c. e. di« 
thyrambicus, AlL {31. c. n* {Conf. Harpacrat. im 
Kfrif^/«r, & Ptriion* ad^Atlian^ X. 6.) Tenuiffim& & 
procerd ftiit fiaturft « ihid. c ^ d. Perfonam agit in 
Anaxilae fab. Grce, IIl. 95. b. Iq eumdem Strattis 
integram iabulam fcripfit, XIL f 51. d. Piura de eo 
hahu Rh. XIL cap. . 76. toio. 

Gnglus pifiis, & moiacUla avis^ VII. 316. a. 

(Gnnamomum DaUcampu effinxit ingtnium, VL 403. d« 
vs. 60.) 
* Cinyras, Cypriorum rex, pater Adonidis, X. 456.8. 

Grce, vini ope homines in bruta mutat, I. lo. t. 

Circulatores. Fidt Praeftigiatores , & Plani. 

Circus, placentae genus, XIV. 647. d. 

Cirrha oppidum, IX. 390. b. Cirrhaeum bellum cum 
Phocenfibus decennale, qua occafiont ortum, XIII* 
560. c. 

Cirrocoeladiae fici, III. 78. z. fi vtra fcriptura» 

Cifly bium , poculi genus , /i^. XL cap, ^3. Magnum pOb 
culum : quod cum Cydops ter eDibmet ab Ulyfie da- 
tum , humi proftratus iacuit , XI. 461. c. d. 

Ciflernina aqua, III. 114. f. 

( Ciihatron, vitiojfa fi^ripmra II. 42. a. Vidt Animadv, Tom. 

/• P^S- 5<^4 fq* ) 
Gtharft aflSi canere primus ioflituit Ariftonicus Argivus )6a INDEXRERUM 

XIV* 6t7. f. Plura dt Gtharae cantu , Md.^ 6^8. c. 

& 627. a-f. T^r voAv^o^i«r fir rdr ^p^ir 9jm^t9i9 

primus induxit Stratonicus, VIIL 352« c« 
Gtharifieriae tibiae» IV. i8i*c. 
Cicharus ptfcis , Ub. VII* c^p. 73. 
Cithelas. v£ie Cothebs. 
Gsrium malum , Romanis dtrum , III. 8f • c. Nomen aii- 

tiquioribus ignotum , Uk. III. cap. 27. Fabulae a u- 

rea & Uespertdum malajvocant, ibid» Fru^ 

&um & arborem fub nomme Perfid & Medici maU 

defcripfic Theophraftus^ cap. 26« Citria mala vim ha- 

bent antipharmaci, c^. 28. Veftibus imerpoitta,-il« 

laefas a tineis praeflant • III. 83. d. e« 
Ciiimm, Cypri opp. Undi Gttieus Zmo. 
Glueuus. Sie Ltiut fcribunt nonnuUi, im hls Cafaubonus i 

pro Graeco Kf irevictiTer , fHA/cognomen Ulpianom- 

buit Atlunaeus , L i« d. e. 8. 
Gvitas quaeque quid proprii habeat , I. 27. d. e. ( Cot^i^ 

wfra^ Praeftantioni.) Civitas inftar cratens tempe» 

rari debet, X. 444« a. 
Oarotae apud Cretenfes^ fervi bello capti , VL 263* e. f. 
Clavatores. vide Melophori. 
Qaudium mufeum, VI. 240. b. n. 
Clavis Laconica , VIL 303. b. n^ ubi ie homonymid voea^ 

buU xAfiry & dc daviCuIa thynni. 
Qavus. Clavi aenei librarum lo. & if. pondo, in nave 

HieroniSy V. 207. b. Clavi aurei in Nefloris pocu- 

lo ftellas fignificant , XL 489. d. e. 
Qaufigelos » cogn. akerius duarum Phrynarum , XIII. 

591. c. 
Clazomene, loniae oppidum, XIL 52^. a. ubipro vuiga'» 

to Kh(tlof4,ivAf nSius KAflt{ofAcy«^ fcribctur, 
Qeaenetus traeicus» nullius umquam leguminis fdiquam 

abiecit , II. 55. c. ( CUatneti , divtrfi puto ab hoc ^ mc» 

mimt Arifiophants , Equit. 571. ubi vide SchoL) 
Qeander , Archeftrati amicus , cui ille & Mofcho Gaftro* 

logiam fuam dicavit » VII. 278. e. Eumdem vero ec- 

iam Cleaenum (KAtffltirer) nominatyVIL 322. c« 
Cleanor Athenienfis , Lamiae pater , XIIL 577. c* 
Cleanthes Corinthius, pidor» VIII. 346. c. 
Qeanthes philofophus. {vidt Ind.AuS.) Eius difcipulus 

Spbaerus» VIU. 3{4«c* ETPERSONARUM. 36) 

Qeamhes Tarentious, inter Gonvivaadum omnia verfU 

bus eloquebatur, I. 4. d. 
ClearchuSy Ariftotelis difdpulus, vide Ind. AuB. 
Clearchus, dux Groicorum^ occiditur a Tiflapherne, Me« 

nonis Theflfali proditione,'XI. ^oj.a. 
Clearchus, Heracleotarum Ponti tyrannus, quam pluri« 

mis veneno necandis deleSatus, UL 85. a. Filius eiut 

Dionyfius, XIL 549. a. detptoinfra. 
Qeini, KAsiya), apud Cretenfes vocantur pueri amati» 

XI. 782. c. {pag. 2i{. nofir» td.) 
Cleinias. vtie Qinias. 
QeinOy KAgiro», puella pincernae munere funda apud Pto- 

lem. Philad. X. 425. e. Ei multae ftatuae pofitae Alex* 

andriae , ihid, C & XliL {76. f. uti perperam KKifn edt* 

batur eius nomen. 
Cleio, Kxii^, mulier. i4«9<e^or , VIII* 34«;. a. n. Eadem 

bibax, X. 440. A. n. ubi qmdtm KAfoi nominatur, nem^^ 
jpe metri caujfa. 
Cleiiophus Athenienfis, Philippi regis Maced. parafitus & 

adularor abiediifimus, VI. 248. c-f« 
Qeifophus Selymbrianus, ftatuae amore captus, XIII • 

605. f. 
Cleifthenes. vide CUfthenes. 
Cleitor, vel Clitor, Arcadiae oppidum, Vm.^^^. b. ubt 

fons mirabilis, II. 43. f. & fluvius Ladon, pifce^ ha- 

bens vocales, VIIL 332. f. ADU Cleitor ve/ Qitor 

vocatur idem fluvius, VIII. 331. d. 
Jncolae , Qitorii , KKHThptot , XL 468. a. 
Cleitus. vide Clitus. Cleo. vc^e Cleio. 

Qeomachus, ignobilis poeta, XIV. 638. f. n. 
Cledmbrotus, perdicis filius, i. e. lafcivus, IX. 389.3. n. 
Qeomenes, Lacedaemoniorum rex, {pnmus huiusnomi^ 

nis ; cf» Meurf De regno Laced. cap, 12.) quum merum 

apud Scytbas potare confueviffet, in furorem adus, 

X. 427. b. fe ipfe gladio difcidit , X. 436. e. 
Cleomenes, Lacedaemoniorum rex, {urnus huius nominis,) 

vixit paulo poft Areum & Acrotatum, IV. 142. b. 

(wde fupra , in Areus. ) Frugalis & modeftus in vi- 

au, Gh. IV. cap. 21. 
Cleomenes , Methymnaeorum tyrannus, luxuriam civium 

« repreffit, X. 442. f. 443. a. 
Qeomeaes rhapfoduS} XIV. 62a d. & 638. d. S«4 I N D E X R E R U M 

CleoQ« dux AtheQienfium in praelip ad Amphipoltn , V« 

215. d* 
Qeon, cogn, Bos, pnvus citharoedus & cantor» VIIL 

349* «• 
Cleon, cogn. Mimaulus I Italtcorum mimorum hifirio fo* 

tertiflimus, non perfonatus, X. 451. f. 
Qeon, Thebanus cantor, cui flatua aenea pofita The« 

bis cum Epigrammate, I. 19; b. c 
Oeonae,KA0fl»r«), jirgoUi&s oppUum , cuius laudatur aoe* 

tum , IL 67. d. n. Qeonaeorum menfura , ihid, Qeo- 

naea, Kam^itW*) fpecies radiculae vtl raphani. II. 

56. f. 
Qeonice, uxor Cnopiy regis Erytbrarum, VL 1J9. b. 
Qeonicus, fenex loquax, cui ut poft mortem etiam lo* 

quatur dedit Proferpiiia , XV. 698. a. 
Qeonymus, ^tfr^^, L e. impoftor, iV. iji.a. Ob vo* 

racitatem a Comicis {Jnqumtljftm 4b Aafiopkani') tra- 

dudus, X. 4i{. d. 
Qeonymus, f ^r^'v»/^ iy»/o)fa]tator,idemt|ue adubtor* 

a Myrri Argivo e leUa, in qua iudicibus adiidebat» 

deturbatus, VL 154. d. 
Qeonymus Spartiata, obfides a Metapontinis accepit dijh 

centas virgines nobiliffimas , XIII. 60$. d. e. «. # 
Qeopatra, Philippi filia ex Olympiade, foror Alexandri» 

aIII. J57. c. d. 
Qeopatra, Hippoftrati foror, Attali ex fi^atre neptis» 

uxor Philippi, XIIL 557. d. cuius nuptiae perdide* 

runt Pbilippum, XIIL {60. c. Cleopatrae filia, £u« 

ropa, Xul. 557. e. 
Cleopatra , poftrema Aegypti regina , Antonio nubens 

in Cilicia fplendidiffimum inftituit convivium ^lib.lV. 

cap. 29. In Rhoficum fidile pulcerrime pidum quo» 

tidie quinque minas impendit, VI. 219. c. 
Qeophantus Thebanus, tibicen & faltator, I. 21. c« 
Cleoptolemus Chalcidenfis , cuius filiam uxorem duxit 

Antiochus Magnus , X. 439. f. 
Qepfiambus, inftrumentum muficum , XIV. 636. h.&i. 

lum, IV. 182. f. n. ubi qiudm Kh»*^uvyyw vulgo Uge^ 

hatur, pro xAf4ffltfijSoi;r. 
Qepfydra, borologium, IV. 174. c. XIV. 640. b. 
Qepfydra , Metichae meretriciscognomen , XIII. 576. c. d. 

Undt eiiam titulus £ibulae Eubuli , ihid. ETPERSONARUM. )6( 

Cleiae fanum , IV, 139. b. Ir wf vf^ tiif %kirtL9 id* 
pm. Qutm ad locum hau natavu DalecaMPIUS : 
t»Thia(a iluvius eft Spartaai zigA Amydas euntibui^ 
)»cui proxima eft Phaennae & Qetae Gratianim ae« 
}>des. Pauranias.M — - Vldc Pmifan. lik. III. cap. i8» 
p. 254. & IX. )f. pag. 780. £x fcripiura auum apud 
Paufanlam vulgata fcripum opcmku wf^ T^r K A 9« 
TAffidcfls '^^t Tb ntr KAi^7«r itfkf. 

Clidium , Pliu. Graut JtAt //lor. vidt Animadv. ad VH. 303. c. 

Climacides , affentatrices mulierculae Cyprtae , ab uxori- 
bus Anabaai & Mentoris adfcitae» Vl. 256. d. /u 

Clinias, KAfirkr, pater; Aldbiadis, V.ai9.C. 

Clinias, Pythagoricus» lyrft iram fuam mit^re confue» 
verat, XIV. 613. f. 624. a* 

Clio: & Qitor: vidt fupra, Qeio: & Qdtor. 

Clifthenes, Sicyoniorum tyrannus« pater Agariftae, VL 
273. c. 3Q. 541. b. DiBum eius in aUquem procorum 
fiHaifuae^ Saltando nuptiiseumezddifle,XlV.6a8tt 
c. d. 

QiruSy KAffrror, amatur ab Aurora^ XIIL 366. d. 

Qitus, cogn* Candidus, • AiVKhc^ unus ex Alexandri 
amids« purpureis tapetibus incedcns audientiam da« 
re folebat, aIL 539* c. 

Quftrum,/ve Cruftulum, placentae genus, XI V, 647. c* 
Cluftrum Cyrianum, Tutanum, &c. ibid. d. 

Clymenus , Plutonis cognomen «X. 445. d. tu XIV. 614. e. 

Qytaemneftra, Agamemnonem fimul cuni Caftandra in- 
terficit, XIIL 356. c. £i cantor, veluti cuftos 6c 
hortator, relidus erat ab Agamemnone, L 14. b. 

Cnecus , unmMt^ IV. 131. e. 

Cneftus, panis quidam apud lones, IIL iii. d. 

Cnidus. Ad Cnidum navalt praelio vincuntur Lacedaemo- 
nii a Conone» I. 3. d. n KriJ^jce» fines Cnidiorum^ 
VI. 261. e. n. 

Cnidium acetum, II. 6j. c. Cnidiae cucurbitae, 
11. 39. a. Granum Cnidium , 11. 66. d. n. Kri/iA m-» 
p«efiM, doiiola,amphorae, I. a8. c. n. Cnidium vi« 
num , I. 33. e. £ 

Patrid Cntdii: Agathardudes, Qefias» Dicaeo- 
cles. {Ind.Au3. ) 

fcnifmus , Kptrpihf^ modus quidam aihiff§»f , XIV. 618. c. 

Cnopus, rex Eiytbnuiuii : dus regnum ab adulatoribus ever- 366 I N D E X R E R U M 

fum , a quibus in mare eft proieftus , Dh. Vt. cap.j^ 
Cnofion , (>uer delicatus Demofthenis, XIII. 593. a. 
Coa, mendofum {ut valuru) nomeu. Vidoria navalis An* 

tigoni ^p) AfvMAActr ^irr Km^ V. 209. e. n. riif 

Kt^pot; v^/ Kv^^tif corngunU 
Cobius pifcis. vlde Gobius. 
Col)ion, Kfl»j3£»r^ parafitus, VI. 241. d. n. /ip/n tmi IV* 

134. C. £» Vlil. 339. a. /1. eotfm Kfl»l3iW nominaiur^id 

eft Gobius : ^ua in nomims amUguitate ludit Arckipput^ 

VII. 329. c. iU quo ex ioco coUigos ^ fuiffe hominem Sa^^ 

lambiium, Fuerat idem praecipuus amacor Pythionicae kc^ 

tacrae, VIII. 339. e. 
Cobitis, apuarum fpecies, VII. 284. f. 185. b. 
Cocali filiae lavant Minoem , in Siciliam adventantm^ L 

10. e. 
G>ccali, nuclei pineae nucis, 11« 57« c» miTcenturaficaei 

IIL 126.41. 
Coccara» pla^ntarum genus, XIV. 645. b. 
Coccymelum , pruniun , II. 49. d. - 50. d. quafi cuculi mt« . 

lum , II. 40. f. 
Cocetum, att/AMr, Hh. XI. cap, jB^. 
Cochleae , lit, IL cap» 6). In aho habent yires aphrodifia- 

casy II. 63. e. 64. a. In coitu coneeminatae, II. 6]. 

b. c. Domiportas vocat Hefiodus^ H. 63. a. 
Cochlea Archimedis, fentinae ejchauriendae » V» 

208. f. 
Codalus, apud Hippona&tm , tibicinb nomen, XIV. 624. b* 
Codnis panis frufiiim fumfit» quem thromim vocant, 6v. 

III. III. d. 
Codymalon , malum ftruthium vel cydonium > aUis flos 

quidam^ III. 8i. f. 

Coecoa, (Jive Caecoa,) (amulae nomen apud Sophro* 
nem, IX. 380. e. /1. 409. a«/i. 

Coeli frigidiras & triftitia , alpera & dura reddit bominum 
ingenia, XIV. 627. d. e. 

Coemiterium , i. e. ctibitorium , apud Cretenfes , coena* 
culum quo excipiuntur hofpites, IV. 143. b. c. 

Coena Attica , & vartae aliorum Coenae, lib. IV. cap. ifeqq. 
Vide Seriem Titulorum libri IV. infine T. II. Athenaei 
noflri p. 554/^. d» confer infra, voc. Convivium. At- 
ticae coenae tenues, /^. IV. cap^ 14. £»IV. 132. c. Coe« 
na bellica» apud Mnefimachum comicum, A. 42i.b. c ETPEHSONARUM. ^&y 

Coenas qui defcripfere AuAores, ndefupra^ in la* 

iSce Timlomm, voct AiJwm» 

Velut in fplendidik coenft, multiplices lautitias ex^ 

bibere fpedatoribus debet poen^ X. ^ii.a. 
Coenacula apud Cretenfes , IV. 143. b. c 
Coeranus Milefius, naufragium paflijs» & a Delpbinolcr* 

vatus, fociis omnibus pereuntibus, XIIL 606. d. e. 
Coeus, KoSir, pater Latonae: K0109 vcro Maccdones nu* 

merum dicuni^ X.455. d. 
Cognomina per iocum & irrifionefli hominibus impofi- 

ta : vidc Eciogtm Anaxandridm, VL 042. e. £ £» conf^ 

Animadv. Tom. Vllh pag. 4J%. 
Colabri, verfus lafcivi & oUcoeni, IV. 164. e. n. XV. 

697. d. 
Colabrifmus. Fidefipra, Calabrifmus. 
Colacea, KthMfUf oppidum a Melienlibus babitatuffl, 

everfuroa tlieflalis, VI. 254. f« 
Colchis, fflulier apud Antiphaneffl ez vioo iniblens» X. 

445. C. n. 
Colias pifds. vide Ind. Gratc. voc. KoA^r. 
CoBas, KaAiflir^ii, terra figlina tx CoEade, Atticae pro* 

momorio , ' XI. 482. b. /i. 
CoUabus, fpedes panis, III. iii. d 96. c. 
CoUes ^inque , f. Quinque - coUes , locus fic £Bus pro* 

peSlpartam, I. )i.c. 
Coflix , & CoIIyra , pams genera. Vide Ind. Graec. 
Colocafia Minerva , eius^ue templum , III. 72. b. ii. 
Cdlocafium , radiz fabae Aegyptiacae, III. 72. b. £»73. a* 
Colona, locus Spartae, ubi Bacchi templuni, XIIL 574. d. n. 
Colophon, loniae oppidum , VL 259. b. 

Colophimii, initio durd ufi vit&, deinde cum Ly« 

dis initi focietate in immodicafflluzuriaffl delapfi , ib. 

XII. cap.%1. 
PtfrfziO>lophonii: Antimachus, Hermefianaz , Ni« 

cander, Phoeniz Mfta» Ihto^omjm poeta , Xeno« 

phanes. (Ind.Aus.) 
Colophonia, Archaeanafla* (Ind* Rer. & P^rf) 
Coloftrum , IX. 372. c Coloftri firufta , VI. 269. a. n. 
Colotes , an popuu auusdam autpagi Athenknfis nomen ? un^ 

de iiiulus fabulae Menandn^ quae fic diatur^ Mir«r« 

Spof Kikm^i^ VII. 301. d. n. 
Columbae, & variae earum fpecies , U. IX. cap. 50. Plu* S6S t N D EX R £11 U M 

ra de Columbis « \kid cap. f t. Coluitibae atbae quafl* 
do primum apud Graecos conrpedae, IX. 594. e. 
Columbae Veneris Erydaae cum Dea abeunt & red- 
eum, IX. 394« £ lupiter ia polumbae formam ver* 
fus, 195. a« 
^ Coiumbae in pompa Ptolemaei Philad» V. loo. c. 
Columbae apud Cypri regem vice flabelli fungentes, 
VI. 257. e. f. Peleiades in Neftoris poculo apud Ho« 
tnerum , non funt columbae , fed Pleiades aftrum » Uk^ 

XI. eap. 79 • 8a. 

Colus» animal quadrupes^ V* loa f. n. 201. c 
Colybdaenae apud Epicharmum/iifU carabt,i. e. locufiat, 

III. 105. b. 
Colymbades olivae, 11« 56. b. IV. 133. a« 
Cotymbis ^ avium aquaticarum minima , IX. 395« d« 

Calyttus, KoKvrrhe^ pague Aidcus, GtnttU, KaAtfm&r^ 
VIII. 339. b. 

Comft adfdtitift ornata mulier tubicina ^ X. 41 <;. a. /u Ad* 
fcititii com^ primi u(i perhibentur lapygeSf XII« 
513. a. ^ 

Comam ephebi confecrant Herculi , XL 494. t 
Comam aluit nfebulo ^ quo ftigtnata in fronte te^eret , 
VL 225. b. c Comam prolixam aluit Aldbiades, 

XII. 334. c. n« 

Comaeus, ApoUo, IV. 149. d, /i. 

Comaris pifds, VIL 319. b. n. Idtm^ cammanis, & com- 
morus. 

Comeon , unus eorum qui remp. Rhodiorum adminiftra* 
runt, ebriofus & laidvus^ A. 444. d. e. 

Comica faltatio, cordax, L 20. e. Ex comic^ fcend fm 
nonnifi diflyllabt prodeunt, ex tragicft diffyilabi, XIV« 
614. f. 

Comici poetae Interdum aUas auBons eltant, thaximi poctas, 
fid & profaicos fcriptons, Dt Arifiophant, vtterts tra^ 
gicos praefirtlm txjibilante, fatis nota res. Mnefithei 
media praeceptum dtavit Alexis, X. 419. c. item{ut 
equidtm exiftimo) II. 35. e. & 36. a. coU. Animadv, 
Tom. VllL pag.'^<)j. Platonem dtavit idem Alexis, 
VIII. 334. d. Timoclem idtm, IIL 120. a. coU. Vm. 
339« d. Timotheum citavit AnaxandrideSy X. 455. f. 
Teieftem Theopompus comicus, XL 501. f. 502. a. ETPERSONARVM; )^ 

CjDmmodQs imperator ) Hcrculeo culm onatus velielNuur^ 
Herculem fe nominari voleiis, XII. 537. f. 

Comoedia ^ ex temulefiaa ortum duxit, IL ^a a. b. Mediao 
comoediae dramata plura oQii^ntis perleeit Athe» 
naeusi ex eiscjue excerpta confedti Vllf ))6. A. 
Coffioedia Italica ABtz, IX. 401. b. Comoe^am 
icribere diffidKus eft quom Tragoe<fiami VL %%u 
a. ^^91). a» 

Compocatia E facrificio epulum , ek epalo oompotatio » 
e compomtioiie iafcivia, &c, U. )& c d. Cwif. Co« 
thonlfmuSk 

Comus I modus qiddam tibialiSi XIV* ii& c 

Conallis , meretrizi XIII. 567. £ 

Concha & Conchotheras , IIL 8f. d. Cfci^ )). &. HL 

Conchylia poria, Uk. IIL cnp. )o* ta. 

Concodio ciborum fit per putre£iAionem , VII. rf6. dj 
luvatur lunae luce, ihuU 

Condimenu, Uh. IL am. 77* Condimentonim recenfua 
apud Alcxidem, Iv. 170. a. b. Condimenra carniuoi 
pifdumque amant omnes, nudas cames non item. 
XIIL 564. t. 

Condy , poculum Perficum , Uh* XI. e4tp. %%. 

Conger pifcis, lih. VIL cap. 3 1 . d» 41. Conger albos, XIV. 
615. c. Conger quomodo in cibum parandus , XIV4 
66ft, b. 

Gonmus. Dioityfius tyrannus ei , qui congium viniprimua 
l>ibiflret| auream cOronam propofuit, X. 437. b. Po- 
culum duoe congios capiens bis ebiUt Pro^ns , quod 
praeflare non potuit Alexander, X. 434. a. 

Congiorum feftis diebus f cim/I Cho^) moi fiiit 
Athenis, munera mittere fo|mlftis^ X 437« d. 

Comfalutt X. 441. £ n. 

Conon, viAis ad Cnidum navdi pttgoa LacedaemoniisY 
cunfios Adienienfes magnifico epulo cxcepit , L ). d« 
Piraeeum muro dnzit ,^ ihld. Cur Athems Cvprum 
migraverit, vitamque ibi egerit, XIL <ti. b. Eii 
meretrice Threfla gefiuit Timothoim, Xlli. 577. a. h. 

Cooon anifex, a <ruo nomen invenerum Cononii ca« 
Itces, XL 478. b. 486. c 

Cooi, nuces pineae, lib. IL cap. 49. 

Contoporia via, Argis Corinthum ducens, IL 4). e «• 

Contrariis rebus delraatur homo, IIL 113. C 114. a» 
Pars I. A a 370 INDEXRERUM 

Convtviuoi. conf. Coena: & IruL Titular. voe. tilTnw^ & 
JAjfjL^sria^nf. Convivia ooanta oliin Diis facrata , !!• 
40. c. V. 191. h. Convivia Homerica collata cum 
Platonis, Xenophontis & Epicuri Conviviis, U. V; 
cap. 3* - 20. 

Olim in Conviviis, priusquam introirent convivae, 
fua cui<|ue portio memae erat impofita , XIV. 640. e« 
Convivio ad fummum quinque interefie convivas 
voluit Archeftratus, I. 4. e. XV. 671. a. Atbenia 
convivio etiam nuptiali non amplius triunta convi- 
vas interefle licitum erat , VL 145. a. oynaecono- 
morum ofEcium erat , eiplorare convivarum nuoie- 
rum , an eflet leg} confentaneus , iMcL a. b. 

In Conviviis non modo ferculis » fed & colloquiit 
reficiendi convivae; I. 2. b. X. 419. e. Talia enint 
convivia apud Platonem in Academia , etiam in pofte* 
rum diem iucunda, X. 419. c d. Quaeftiones eruditae 
olim in conviviis proponi folebant» lih.X»cap. 86/^. 
Frugalia Menedemt convivia , tih. X. ^^^. 1 j. Item 
Arcefilaiy quae fimul hilaria, Md, C4^. 16. 

Conyza, IL 66. e. Potio ex milio & conyza narata, X. 
447. d. n. Cf^ conyzitae mtnuo fit apud Gtopomcos, 
VIII. 10, to^. Dlofcorid. Bb. lll. cap. 127.) 

Copais lacus, in Boeotia, II. 71. c. VII. 197. c. d. Unde 
Copaides anguillae, VII. 297. c. d. 300. c. Et nudt 
Kfl»<9rflt'iJ^fr, omiflb fubftantivo nomine, VII. 327. c. 
Ym^woaai apud Archefhatum, VII. 298. f. 

Copais viditur ttiam fuiJTe mulieris nomen apud Aruiphancnu 
Vidt Animadv. a/ aIV. 622. f. 

CopeuSy Ka^^fwf , pater ptrhibttur Glauci, VII. 296. b. 

Copis, coena apud Lacedaemonios, II. 56. a. IV. 1 38. e. ru 

Cops avis^ tadim quat aUds Scops , aut huius fpedes ali- 
qua, IX. 391. e. 

Copta y placentae fpecies , XIV. 648. e. Coptoplacenta , 
647. fc 

Coptus, oppidum Thebaidis in Aegypto: uhi vinum im- 
fcitur leve admodum, I. 33. i. Ibidem pararuur vafa 
fidilia, auorum mafla cum aromatibus fubada eft, 
XI. 464. 0. 

Coquinaria ars, Regnum (iimo circumfufum, IX. 405.6. 
Optime merita de geaere humano, Zr^. XIV. cap.. 8o. 
Coquinaria vafii rectnftntur lih. IV. cap. 68. ETPERSONARUM. )7i 

CoqUUs» ingeAio opus habet non minus quaiA poeta^ 
I. 7. f. Plurimas alias artes nofle debet, lib. VII. 
cap. 37« & EKIX. €ap% %%. Coquus fuerat Cadmus» 
XiV. 658. f. itm Coroebus, IX. )8a. b. Coquus 
Demetrii Phalerei » iofignitdr ditatus & nequiffimust 
XII. 541. f. 

Coqui gloriofi ^ Ub. VII. cap^ )S4 & am. 36 * 41. 
Coquorum glorioforum ^mr compUms, tib. iX. caf* 
SO-14. 6» Cdp^ 68 -70. tib* XIV. cap^ 77 fq^ 

Coquorum multorum nomina eduntur & inventa 
exponuntur, Ubx IX» cap. 14. {ubi feptem CMui adpeh 
laniur Alteri leptem Sapientes^ Rarfus IX. 403* £ 
Cofiii cBm apui Graitoi nan fum ftrrill conditionti 
coquus fervus apud Comicos non reperitur praeter^ 

3uam apud Pofidippum , XIV. 658. L Coquus in* 
igena ot civis olim rocabatur Maefon, hUi^mfi 
peregrinus vefo Tettix» XIV. 649. a. b« 

Proverhimn ; Si quid peccavit coquus y vapuht ti* 
bicen^ IX. 381. a» 

Coqui iacrifici j Ub. XtV. cap. 78 fa. Ei Coquo* 
rum tribus olim Athenis, XIV. 660. d. e. 

Cor in ventre habet afellus pifcis, VIL 3M. e. 11. Bina 
corda inefle perdicibus Papblagoniis ait Theophrafiusi 
IX 390. 6. Cor non comedendum , Atnigina Pytha^ 
goricum * X. 451. d» Animi fedes ia corde » XV* 68^; 
e. *> 688. b. 

Corachius pifds, Ub. Vll. ca^. 8t. t/nde nomen inveneriif 
ViL 287. b. 30^. a. vilis pifdsi VII. 294.^4 360. il« 
Sale coiuUtus, iaperda a mulds vocatur, 111. 11 8. b. 
VII. 308« e* Coracinus fluviatilis, Alexandrinis lie-* 
minerus didus, III. 1 2 1 • b. c jid eumdem pifcemfartaffe 
perthui VII. «19. c h. ubi lUjMimmt habet Epit. pro 
eo quod in. edd. & in tits. A. eft M^MiifTAf. 

Coracuf in cruftaceorum pifcium numero nominatur^ tlL 
105. b. Sed vidtiur carabus Ugendum. 

Coraxi ^ popubts CoUAieus^ ad Pontum Butannm , SindoruM 
vicuii^ Xll. 536. f. n. 

Corbis irt nave^ loricula, t^ tmfixtoP^ XI. 47$« a. 

Corcyra UtfuUt, Kiptufp^. C/nde Corcyraei, «i KifKvpttMt: 
quos Neptudus male perdat! ait Hermippus poeta, L 
27. e, Corcyraesle mulieres pili ludunt canta[ntes , 
I. 24. b. Gorcyraeum vinum Uutdatur, I. 33. b. 

Aa 2 ' jr% INDEXRERUM 

Gunrt Comraei: Draco, 4aiBoT DM vtfi A$m9^ 
& Eumachus. Corcjrraea iumt Aflallis. {IiuL AuB.) 

Cordax , faicatio comtea, L 20. e. . XlV. 629. d. n. conf. 
610. e. & 631. d. 

Cordiflac, Gallicus pepnlas, (oDu Scordifci) reliquiae 
Gallorum qui cum Brenno advenerahr , aurum ia 
ditionem fuam non admitieinnc ^ VL 234. a. b. £0» 
rum dux, Bathanatttis , iUd* b. 

OVrdylus, animal amphil>ium; {delacirdgaure;) Nnaie- 
nio , cnrylus , Hh. VIL ^^F* 74* ^^ 

Corianoo, meretrids noment XliL 367» c« & ttiuliis 6« 
bulae Pherecratis. 

Corimhus, i lutKi Xlfirlaf , XIBL «73. c Cofimhils 09»- 
ios {pirfQtiata &) coronata adftans Ptokmaeo Philad. 
in pompa, V. xoi. d. Via Contoporia Ams Co- 
rinthum ducens, II. 43. e; Provtrkum, dc jirdli rt^ 
gone & opuUnu pojfejjwm : Sit fflibi quod efi inter 
Corinthiim&Sicyoiiemi V.aio.a.11. Ktpiitor «Atsr* 
iHeit ifTuJutA ^ - htptkftif , XlIL 567. C. 

Corinthia, fpedes rapnanidum f radicutarum , 11. 
. 56. f. Corimhia Venus , Mebenis difia , XllL 588. c 
Coiimhia opera : Ktftriitt nHoi , VL 136. b. i» 
Xtfhtev rrfm(ut,7tLf !• 27. d. Capitula cohimiianim 
tufffttetffyttf ^ V. 204. c. Crateres xtptttttyfyut^ cae* 
laiis figuris ornati, V. 199. e. 

T<t Kofiftta, idem valet ac rk irAtfiKk : fic faru acd» 
Mtndum hoc vocak. XIIL 567. c. uti Myrtilus vocaiur 
i rSf Ktftftltff ^trrht , auod uon reSe Cafauh. inter» 
pretaiur, qui Corinthi fopaiihun e|ifK: nam koc vuit 
auBor^ qui resCorinthias,}Fi« Connthiam artem (rk 
Xfp/rli« y ficiu tk ^v^ttk , 7«t AffltAi«7f «<t ) do^lus es 
ic alios doces. Ne^ aluer intelligtndum , XllL 573. c. 
uhi Mvrulus ipfi loqturu , fibi exprobratam effe, ait , 
tif «vtMi {M^ '^ Kfift^) 9ept9rtia,f. Corinthiae 
meretrices, nomine civitatis fupplicabant Veneri, 
eique vota fadebant pro falme publica, XII L 373 . 
c d. 

Corinthii adeo fuerum opulenti, ut fervorum 
aluerinc myriades (ex & quaciraginta : quare xotft* 
lufAirfttt a Pythia difii, VL 272. b. Corinthiorum 
lex in catillones» VI. 227. e. f. Privati fubir.de Veneri 
votttm facium de certo numero meretricum ei ad- ET PER50NARUM. 37) 

ducendo, XIII. f7). e. Fefti dies Cortmhioniai , rk 
^EKkirtA , XV. 678. b. Coriotfaionim gloffiie quatdam, 
XL 495. c XV. 681. b. 

Patrid G>rinthius, Eumeli». {hd. AuM.) Quodvm 

' Ardinus perhibeoir Cdrintbhw, I. %%. o. ^ id Bn^ 

vUtoris tmn faSuwu Lais dtcloBr Corinthta, « i% Ko- 

fM9Vj nottauod'Muaufiimi,fidft$duukfiKfatri4m 

tUpmt, Xlii. ^70. e. o. 

Corifitlmim TiiMMii, dumfli, ^vl^ ^ 

Cornix a^is , Ko^m, ApoUinis filia , VHL ) (^^ e. Comicis 
vituhis, IM. b. d» d« Comica Aipem corrogantes 
coronifiae camilenam in Comkem amtabaat, £#• 
yill. cap. f9» 

(Comix, Kop#ra, cognomen Theodeae meretrlcis, matris 
Callifttb, XIIL 583. a.«^e. NudtlUfin mmnatMr^ 
tttfdo au tadtm , XIII. $87. b.€.&{. Vwtum Oau^aBit 
T«(» (i. t. avia) tofftonuuau ia TftwmtUtti ik. b. u. 

Comu , vetuftiffimum vas potorium , SL XI. cap. ; i. Ccw/C 
Rhytum. 

Comua inufitatae magnitudinis fimt bobus Moloffis, XI. 
468« d. 

Comua, {tnflrumtnta mufica) & tubact Ecrufcorum ta« 
venmm, IV. 184. a. 

Corona, la&tttm vocahulum t Gratco yjoftmkf '{fivt Ki^«rs) 
ortum, XV. 68a d. n. 

Coronaeaureae, in pompA Ptolemaei Pluladdphi^ 
ter mille & ducentae, V. 102. d. Praturta myfiica 
, corona aurea cnbitomm ofioginta iu ciretuttt, quft 
deinde dn&a eft porta aedis Bereoicaey Md. Coroaa 
aurea hederacea« i. t. htderatfidia imitans, V. 198. f. 
aoo. d. 201. c. £• d. XIII. 605. b. n. Corona aurea 
oiea^riiiea, V. 201. d. pinea, V. soa a. n. 

Dt Coronis fivt Corollis, quibus dagebatpr caput 
in conviviis & in facrificiis , tx froftffo afttur Uh. aV. 
Aip.8*3). Et i^i irvario Corooamm aoarioe & oli. 
teria, pratftrtim cap. 19. & fifq. Fidt Seriem Timl#* 
mm liori XV. in fint Tomi quinti Athatdd uofiri,paf9 
582 fq. Et conftt Stuumas arjgumtntotum in ora noflra^ 
iditionis adnotatas. 

Origo coronandi caput in compototioi^Nis, ex 
Ariftotele ti Ariftone deo^ XV. 674. b. c ex Phi- 
lonide loedicot XV. 675» c.«e. Coronanim ufiis 

Aaj H 374 I N D E X R E R U M 

lo Sacrificiis , XV. 674. e.6^t Coronis etiam colb 
dngebantuf , XV, 674« c. d. Corooarum in coavi- 
viis aur facrificiis apud Hommim ufus nuflus, L 
18. e. t 

Qui coronati funt , his fi cofonae folvunrur & de* 
flttunr folia, exiftimantur eflfe amore capti, XV. 
669* d. - 670, d. Cur coronentur eorum fores quos 
amamus , XV. 670. d. e, 

Corooat • vitice vel Amerina ialice, XV. 671. 
e. f. & ddn cap. la* if. Calamo coronantur Lace» 
daemonii Promachiorum feftis diebus, XV. 674. a. 

Coronarii fiores, a Theophrafto, /i^. XV. cap. %y - 19, 
ex NicandrOi csf. 31, Coronaria papyrus» XV« 
676. d. • 

.Corone, KtpMra, vldt Cornix. 

Coroniftae, ftipem comici roganres Rhodi, Itt. VIII. cMf. 
59. Quonm cantilenae vocantur Coronismata. 
Vni. 360. b. 

CorporiscondnnusmorusiitfKdkair, Lif.b. XIV. 628. e. 

Cories, Ktp^f , cognomen impofitum Athenis ei homini*, 
qui primus barbam fibi radcndam curaverat, XUL 
565. a. b. . 

Corfi , Sardiniae vicini , conftanter meOe utuntur , unJt 
longaevi funr, II. 47. a. SeiKvfnnoi^ qui ihi mmuum* 
$ur, Cyrni funt, InScus populus , cum Corfis confufi 
& permutau ai Athenato^ Vidc Animadv. noftras^ Tom. 
yilL pag. 400. 

Corydallus, vd Corydalus, pag^s Atticus, IX. 390. i^. 

Corydus Arhenienfis, parafirus & helluo, VI. 240. f. 
242. d. VIIL )43. b, Cuius proprium nomen Eucra* 
tes, VI. 241. d. in cuius cognomuu Corydus luditur , 
241. e. Proftffioni fucrat ^«tAicoTVTor , faber aerarius, 
ihid, c. Dt koc, 6r dt fcitc tius diffis, vidjt totum cap. 39. 
& 47. Bbpiauinu. 

Coryphaena pilcis, idem ac Hippurus, VIL 304. d. 

Cos infuia, VL 262. C« {Conf jupra Coa: & vidt an huc 
fpeSet. ) 

Coi adolefcenres formofi£5mi , 1. 1 5. b. Coi lunoni 
facra facienres fervum ouUum admirrunr , VI. 262. c. 
XIV. 639. d, 

Genm Coi memorantur, Dromeas, (Ind, Rtr, &> 

ftff) Evemerus» Pbilctast Prayagoras. {^lnd. Au^.) ETPERSONARUM. 971 

Gouin vinuin, aqui mmtiSL oiiibenir, L ji. e. 

Couin unguentuai laudamr amaracinuin & melinum. 

XV. 688. e. f. 
Cosmofandalum » floris nomen » XV. 68i. b. c. a» 
Coflypha , meretrix , XIIL 587. L 
Coflabus, XV. 668. b. vUt Coctabut. 
Cocalus, a#T«Mr, cantilenae aausdam tituliis^IV. 176. 4% 
Cotbelas» KMxAff (j^c Ms. noa Gthelas) Thraciae rez, 

a Philippo vifius, filiam fuam ei m matrimoniua 

coUocat, Xin. C57. d. s. 
Cotboddes orator, AdTchines, VL ts). d. s. 
Cothon , poculum Laconicum » iik. XI. eap. 66. Commo» 

diffimum in ezpeditione militari , XL 48). b. 11. A^ 

Sicuios cothon dmtur gobius pifcis^ VII. 309. c. 
Cotbonias, apud Sophronem» nomen filii thynnotberae^ 

VIL )09. c. 
Cothonifmus, L t. CdmDouuto. Praeceptum medicum Mnt^ 

fichei de cothoniimo, Hk XI. a^« 67» 
Cothus pifiis» Kumauo idm oiqui gobius, VIL yof. €• 

504. e. 
Cottabia certamina , XI. 479. d. « 

Cottabts , calix ad cottabi ufum adcommodatus , Uh. XL 

cap. 58. IV. 149. b. 
Cottabiflave Graeci medici dicebant vomere, XV. 665. e. 
Cottabium vd cottabeum , Karrifitoff & urrrtL^ior , vascu- 

lum ad cottabi ludum adhibitum , in quod iaculabaiH 

tur btagen; Uem^ praemium hido propofitum. Fide 

Ammadv. adW. 666. c. 
Cottabus, hidicrum a Siculis inventum , XV. 6(A. b. quo 

E»ft coenam delefiabantur, cuius ftudio adeo tene- 
ntur Graeci « ut etiam propria conclavia , huic Iti- 
dicro adaptata, conftruxennt, XV» 668. e. 6» «/ £9- 
lertii in noc eenere magis gloriarentur, quam fagit* 
tandi arte , XT. 782. e. \pagf. ^ijfj^ nofhae edit.) 

DtCoxtdLhotxproftjJoaaturVb.KV.Qdcf. 2-7. Tum 
& lib. XI. cap. 22. ubi de iLynxfhi^ : & cap. 58. u^da 
cottabider & cap. 7^. ubi de Mane. ^/cottabi tu- 
dicrum fere aoania merum vinum adhiManSj XI. 782. 

Cbttabus non modo hidus dicitur, fed & vasculum , 
atque eiiam praemium cotcabifmi , XV, 666. c. d. Coc- 
tabus cataaus» f. penfilia, XV* 666. e. f. 6* 66/. e. 

Aa 4 576 INDEXREKUM 

tAoVk deztrae flens to cottabi hido, Mf, k-d. & 
XL 78^ e, ConabKkii ludui in pelvi amit repleta « 
in qua innatabaat acetabula , Eh. XV« C4p. 6. Ck>ttabiis 
in pervigiliis pfopofitus, cap. j. 

Amatoces, invocato eorum ooof amabant ikmbiim^ 
iaculari cottabum foiebant ^ Xv. 668. b. 

Cattana , Syriacus cibus » IIL 119. b» ji« IX. )8{. a. 

Cottinae meretricis imaguncula , Lacedaemooe dedicatf , 
Xni. 974« d. 

Cotula , j(0TVA« , 6» poculom dtnoHU ^ menfuram fntfm* 
dmns Kb« XI. cap. ^f.fcUicti heminam, XI. 479. a. 
Jtm, cavitatem ouamlibet, iHd. Siallatim cavitaten 
coxendicis ^ Und. O. Edam cy mbola Aefchylus cotulas 
vocavit, itid. 

' QKumiceay earumaue venatio« Sk» XI* 'cap. 47 /f* Odoea 
cotumids in vitam revocatus eft Hercules , iX. 392. 
d*e. InA Herctdi Phoenices cotumices immobint» iiii, 
Parva cotumicida chennum vocatur» IX. 39). c. Co« 
tumicibus feritedis unice operam dabtt Midias, XL 
506« d. 

Cotyledones, acetaMula in polypi flagenis» XL 479. b. 

CotyHfcus, Baccho facer crater» XI. 479. c. lum^ pla- 
centae genus quoddam , XIV. 647. b. 

Coryluf, poculum, Shm XL cap. 56. XV. 666. e. 

Cotys, rex Thraciae, voluptatibus deditus, in fylvis 
amoeniffima loca quaefivit , ubi cum amicis epula- 
retur, XII. 531. c. d. Minervae amore captus, itbi 
eam fponfam pollicitus efl, praeparati etiam «d 
nuptias coensl, XIL $31. f. 531. a. Idem faevus ho> 
mo, ihid. Ab eo Uteras accipit Philippus, VI. 248. e» 
Cotyis filia nupfit Iphicrati, IV. iji. a. 

Crambe. vidc Brafilca. 

Cratiai , Kf Af«0) , populus , VIII. 347. a. Sicfithinde a poeds 
diBos Atbenienfes novimus: ftd L c. adpant, temere 
ffariorum populorum nondna profudiffc poetam. 

Craoaus, helluo quidam apud Anaxilam comicum, X^ 

416. e. £ 
Craneum, xp«iyfi0y, poculi fpecies, XI. 480. f. n. Sed 

videtur Mf$ouf9 legendum. Confi mox, Cranium. 
Craneus, Kfkpnee^ (yulp, comus arbor: fcd &) una ez 

Hamadryadibus nympUs, IIL 78. tk ETPERSONARVM4 rn 

Crtoiufn , tt Craneitm , {X^taim^ nl Kpintof) gjrmiafiimi 

Corimbi, XIIL 589. b. c. 
Crannon , ve/ Cranon , Thefalia€ ^fpidum , mU ^ fom aquaa 

nodice calidae» quae addita vino caiorcm in Ylia 

biduo aut triduo cuflodit^ IL 41. c. a, 
Craffiana placenu, XIV. 647. c. 
Crafliis Licinius , ocdfo Spartaco fioeia faDaoait bello » 

VL %72. t 
Crataegus arbor ipiaai didt Theophraftus, ta Atbenaeo 

viderur cA cefaAis, IL $0. c d. 
Crater tindt dUbu^ UL sa). a. Crater Laconicus aureus» 

metretas capiens quindedm , in pompa Philadelphi. 

V. 198. d. 
Craterus & Perficcas » gjrmnicomm exerdtatiomm fiu- 

dioliffimi, immanem adparatum tk caufl& fecum ve* 

hebant , XIL f 39. c. Apud Craterum Aleiander laudac 

Charonis puerum delkatum, XIIL 603« b. Alexini 

paean in Craterum , XV ,«696. e. 
Craces Cymcus obturgat Deam^ium Phaiereum, quod 

ipfi cum pera paaia lagunculam Vini mifi^et, X 

4»i. c. Phrynae 4atuam Delphis politam ^ aa, mo- 

numentum eff» imemperantiae Graecorum^ XIII. 

591. b. 
Crates, clarus plim caelatort XI. 781. b. (f. ai j. nojlnm 

tdidanis* ) 
Crathis » /btvhts Maptsi Gmtdat « Thuriomm oppidum 

praeterfluens, VI. %6^. t a. 
CrafinuSy poeta, vide M, AuB. 
Cratinus, puer formofus, ultro fe pro patriA devovit, 

XIII. 60S. c. d. 
Cratiflhenes PMtafius, praefttaiator , emicamem fponte 

ignem euaebat, L 19. t 
Creion, x^iiior, placentae genus, quod a fponfo fponfae 

adfertur apud Argivos, XIV. 645« d.. 
Crembala , Crepitacula ^ tnftromema mufica , i«^« XIV. 

cap, 59. 
Cremys pifds, U. VIL cMp. 71. 
Creneae fici, IIL 78. a. n. M fuidem vidmtdtim^ m upt» 

f«uk, man MfmttitfL^ fcrigtwn tforttterit. 
Crtocacabus , aidd dkatur, IX. 384. d« 
Creon , pater Glaucae , uxoris laionis , XHL %6o. d. 
Crepidae, iftirf^^ir : Ms muntvr hilarodi , XI V. 6ai« b« 578 INDEX R ERU M 

d 

CrepidUies in tfmmflorlo^ XIV. 645. d. n. CrepUb pll- 

centae« II. 58. e. 
Creptcacula: vidi Crembala. 
Octenfet, in pueroniin amortai efftifi, XIIL 601. e. 

Ab illif puerorum amor ad Graecos transiit, XIII. 

602. f. Apud eos probro eft puero formofo , non 

baberc amatorem, xL 78S. c. {p. sif. «f/Iw tdkJ^ 

Cum aciem inftruunt, formoliffimos debgunc ipu 

Amori facra fiiciant, XIIL 561« e. f. 

Cretenfes Gbucum {five paums Daedalum) quae* 

rentes, ad Apuliae oram depulfi, fedes ibt fiiwruai, 

XIL %%%. a. «, 

Cretenfibus patrium eft faltare* & in caput fdf 

rotare, IV. 181. d. XIV. 630.^. Venationis/iMftudi^ 

fi;undevelocespedibus,630.c. Adlyraecantumadv. 

boftes proficifcuntur, XI 1. 517. a. n. XIV. 617. d> 

Veteres Cretenfes loco tubae tibias & rbythmum la 

bellum introduxerunSy XIV. 6s6. a. 

Cretenfium fyffitia , t. c. Coovivia publica , 0. IV. 

€^. S2. k9^pM^ virorum convivia, V. 186. b. 

Servi, eorumque varia nomina & diverfa conditio, 

VI. 263. e. f. Feriis Mercurialibus epulantur icxvi» 

miniftrant heri, XIV. 639. b. 

Cretica faltatio, L 22. b. Creticus chorus apud 

Homerum, lit. V. cap. 10. Cretica hyporchemata, 

IV. 181. b. Cretici cafei, XIV. 658. d. Creticumvi» 

num dulce, X. 440. e. 

Creticae gloiTaey XI. 782. c. (p. 21 ;• nojinu tSu^i 

789. f. {p. 222. edit. noftrof) XI. 483. a. Al. 502. b. 

XIV. 658. d. Conf. Ind. TituL p. i^U 

Genere Cretenfes cum aiii mcmorantur, tum Epime* 

nides poeta: {Ind. AulL) Sicinnus, XIV. 630. b. Zeno 

faltator, I. 22. c. 
Cribanites pznis ^fumaceus, IIL 109. f. Cribanotus 4i|pM^ 

Alcmanem , III. 11 4. f. 
Crimnites » & Crimnon. vide Ind. Grau. in KfOfJLK 
Crinon , UHi fpecies: vide Jnd. Graec. Item fpecies mazae« 

& fcbema quoddam fahattonis, III. 114. f. 
Crithon Rhenaeenfis, pater Polycratonis , IV. 173. b. 
Critias, CaHaefchri filitis» (/m/. Au£L) muficae peritiffi- 

mus, IV. 184. d. 
Critobulus» Critonis filiuSf ab Aefchine Socratico tradu* k ETPERSONARUM. 979 

dturf V. sio. a. Ipfe tlludicSocrati, in Xenophontis 
Sympofio, V. i88. d. Uxoris illius recens miptae 
* meminit Socrates apud eumdem Xenopbontem, aV« 
686. e. 

I Criton, vd Crito, titulus dialogi Platonici. 
r Criton, frater Thrafylai illius, velThrafylli, qul , cum merM 
- captus eflet , magnas opes habere fibi vifiis erae, XII« 

% 554- t 

Criton, perfona in Diodori comici fabula Tibictna, %• 

^ 43 1* c Ntfdo an etiam in Alexidis Nutrice , X. 426« 

^ d. tt, coU, Animadv,' Tom. Vllh pag> 482. 

Crobyzi , populus Thracicus , cuius rex Ifanthes , XII. 

536. d. 

Crocodili, Niloticis fimUes, in fluvio orae ocddentaUs 

g Afiicae, Itt. II. cap. 90. 

^ Crocodiius terreilris, l. e. hcertus, VII. 319. e. ix. »if 

€x Beradot.h. 69. nctandum^ lacertos in lepibus de- 

gmtes a laKlbus proprio nomine crocodilos fa{ff€ adpeh 
tos : quos a pueris lonicis aflbs comedi foh*tos eflie 
credi potefi Archefirato , id ipfum L ۥ perfpicue fignifi^ 
cantL 

^ Crocus , flos coronarius » vemo tempore fefe abfcondens » 
^ XV. 684. b. n, Croci flos fiagrantiflimus in Cyrenai-* 

ca, XV. 68a.c. 

* Crocea veflis, JcpoxwTW, IV. 155. c. V. 198. cd* 

* Croofus, Delphicum templum auro ornat, VI. 131. f. 

^ CromacifcuSf nomtn incertaefignificationis, ac fonaffe cof^ 
ruptum , IX. 396. d. /1. 

* Cromnus, & Cromna, oppidulum prope Me^lopolinf ab 
^ Arcadibus obfeffum , cuius incotae fociis Lacedlae*- 
•" moniis rerum fuarum flatum commodo aenigmate 
f figniflcarunt, X. 4^2. a. 6* b. Conf Steph, By^. in 
P Kp€tf4Ma.y ubi reBius KffLpLftt fcribetur. 

Crotalus : (Jhe , crotalum ? ) flos , qui aHds narciffus , XV. 
.' 681. e, 

Croton, Kpheff^ ve/Kpor^r, magnae Graeciae oppidum» 
/ XII. 518. i, n. 522. b. c. & 528. b. 

^ Crotoniatae , KpoT«riflC7«f , praelio vincunt Sybari* 

3 . tas y quorum equi ad tibiarum cantum advolant in ho« 
r ftium partes , XII. 520. c. d. Crotoniatarum legatfs 

^ occifis a Sybaritis, Sybaris a Crotoniatis deletur, XII. 

521. d, e. Apud Crotoniatas prytanb vefle purpu<- s 

S8o INDEXRERUM 

reft aoiidus , & aiire& redimims coroa& , praeoedeote 
lifiore Periica fiola induto, drcumh aras url>is : fni 
mos unde orifftum duxmt expamtur lik. XIL cap. it. 
Ooconiatae in idem tempus , quo celebrantur hidi 
Oljmpici, l^deodidos ludot ipfi indixerum, XII. \%\. tm 
Pdtrid Crotoniatei iiMiiionfarrNeocies. {Ind. AmtL) 
lum Democedes Medicm, XIL 521. b. c d^ Milo 
atfaleta. 
n Kf^Tmiirify Crotoniatanim Mgor , X. 441* h. 
Crufithyroi, modus quidam tibialis. XTV. 618. c* 
Cruftacea animalia, /butAMirTfiMAt III. 105. b. £»c« Corf. 

Ammad¥. ad IIL 106. c. 
Cruftulum , cluftrum , ptacenta , XIV. 647. c. d. a. 
Ctefias , hiJloAtnim fcrtfUfr* ifidi ImL AuSL 
Ctefias hdluo « a Comicis traduftua, X. 416» d -C 
Ctefibius Cbalcidenfis» philofophus» Amigoni Gotuumm 
tate , L 1 5. c Menedemi Cynici difcipulus , IV. t6i. c» 
pihe ludo excellit » 1. 1 5. c urbanu4lt £Mefus , inter- 
rogatus quid e phUofophia fhifius percepiflet, Qqod 
£ratts coeno, inquit, IV. %6%. e. r. 
CiefiDtus Alexandrinus » mechanicus, (Ind. AtUL) n qui 
hydraulin invenit » profeffione tontor fiierat , IV. 174^ 
b. c. yixit fub Ptolemaeo Cvergete fecundo , iUd. d. ik 
Idem rhyton (/. e. comu poculum) afiiaibre fiidum 
confectt, in quod fupereft Hedyli epigramma, XI. 

497- <•• 
Cteficles , ftatuarius , XIIL 606. a. 

Ctefiphon Athenienfis, colabrorum poeta, ab Attalo iu- 

' dex oonftituitur in Aeolide, XV. 697. c. d« 

Ctefippus y Chabriae filius» lapides monumenti patri fuo 

ab Athenienfibus exftruSi , vendidit, IV. i6f.e.L 

Oefius lupiter. Vas in quo coUocant loves Ctefios» XL 

473. D. il. 

Ctefon Ithacenfis» calculorum ludum exponit, quo ufi 

funt proci apud Homerum, I. 16. f. 
Ctefon , perfonae nomeo apud Alexidem comicum , VIQt 

)S6. e. n. 
Cubus, panis quadratus > anetho, cafeo oleoque conifitusi 

IIL 114. a. 
Cuculus avis. Ah hoc» vtlut im proverKo ^ tEAtm tfiiUad 

Platonis comid, niHJw^ i/MtH ^ftifX^^h ^^ ftupi« 

dus cucuhis circumit» IL 68. c» ET PERSONARUM. 38» 

Gacnlus pifcis» Ui. VIL €ap. 84. Cucolum , biruiifinefii & 
muUum pifccs imtr (t fimllet ejft^mt Speufipput , YIL 

314. f. 
Cwnmcres» mvi), eorumque Taria gtnera ^* wes, lii^ 

IIL C4p. 4. & <. Cucumerei femmofi^ firi tScunmrg 

funt pepones, u. 68. c ^ d. Opdml cncumeres fcufnm Amiocbiae^ H* fj^ e« 

Cucorbitae « /r^. IL ^. 53. £/ /i^. IX* Am. 14. ir^i de cu« 
curbitis in bicmis uuim Cbndids. Cruda cucurbita 
non comeditur, U. 68. d. Cucurbiti ineftatur falpa 
pifcis, VII. jsi. e. Sidmmr philofophi de Cucurbi* 
ta disputantes , Ub. 11. am. f 4. Cucurbita , grMce vul* 
go MAoa^rra, fic tr Atticis , IL fo. c« fed Nicandro 
€uatA , IX. 371« e. aBs wixIml WiJia » Megalopolitania 
ri«iM»rk, IL f8.C Boeotis ^«axrlf , IX. 369. a. 

Cucurbitub Medicorum , pipkus, X. 4<i. b* c 

Culices in flrufiu fuo ferunt masculae paunae , ficut groffi 
caprificorum, XIV. 651. c 

Cttlinaria ars. fVi/rCc^inaria, i^Coquus» 

Cumae Aeolidis. Vidi Cyme. 

Cumae, Campaniae, i K^: «iivimim Urbanum^ fuoJ 
Ulbanum i^nul Athen. voeatur, L s6. f. n. 

Cumani , KvfAmht ol h ItoiaV > lusoiriofi , XII. 528. 
d,e. rk KtMMJUfc» Res Cumanae, Hifloria Cuma-< 
na, cMI. 

Cuminum Aethio|»cum , 11. 68. b. Cunriniftfior , xi/fiiyt^ 
9firrw€^ DL 377. a. 

Cunicttlus ummst^ IX. 4oa f. 401. a. 

Cupellum , poculum, lib. XL cav. 65. V. aio.rb. XI. 477. 
e. S^rracufiis c up e 1 1 a dtcuntur reli<iuiae mazae & 
panis in menfa, XI. 483. a. 

Cupiditas, animi reluti fitis quaedam, TIl 113. c Cupi« 
ditatum aUae naturales quidem , nec tamen necefla- 
riae;aliaenec naturaks, nec ntoeflariae, XIL 511. e« 

Cupido. Fide Amor. Cupidtnis flatua apud Academiam 
pofita, Xin. 609. d. 

Cupreflus ex Creta , Diis facra ^ L 17. £ {Dm facram aic 
PUmus, XVL 33« 60. ) 

Cura nimia percHt rem , uk. UL cap. 3. Curas pellit vi-' 
Hum, IL 35^ e. f. 

Cures , KwpSf , gm. nroc , homo moUis tonfo capillo, XIL 
528. c 6» d. {ABds KoiyjfTir ^Amliaipopulus, iUd. n.) }8^ INDEXRERVM 

Cumm^ Cjpri cMdum : nndt Curienfis ^ Kovpifvr, Heffnetf 
iainbograpnus, XIII. 563« d. /1. ^buLAuS.) Ntfuo um 
ah todtm oppido nomen utventriat xwohul) pernae, XIV. 
6^8. a. pro qtm qMtdcm K«y7A0^iJUEl legitur In eodititut 
Strabonist cuius teftimonium ibi ataiur^ 

Curtus praeftantes Thebis, I. 18. a. 

Curylus pifcis, idm at^ Cordylus, VII. )o6.c« 

Cjrana. Fidt Hydna. . 

Cyathus, i. 9* hauftrum, truUa^ IH. X. cap. 23. Cmif. X* 

. 4*3. c. 
C^rathus , Pyletis filius , vinum fundens, occiditur ab Hepi 

cule invito , IX, 41 1. a. 
Cyathus fluvius» circa Arfinoen oppidum Aetoliae, X» 

424. c. d» 
Cybdafi), Kv^usb^ fifium numen Venercum , X. 441. a« 
Cy bia , quadrata frufia falfamentorum , J^Uatim pelamydum « 

III. 1 16. e. n. Ammadv. Tom^ IL pag. )i5. Confi Jud^ 

Gratc. in KvjSiov. 
Cybifieres, ve/Cybifteteres, (altatores apud Homenim» 

I. 14- a. 
Cyca* wulf Kiuuc ak AnacnoflU vocatur Artemon vsfi* 

^pUTOf^ XII. 5)A. a. ii. 
Cyclades , SU hyytiof J/^p hMtru4 , V. 109« c 
Cyclamint ftora, tortiles, XV. 684. d» n* 
Cyclia carmina, XV. 697. b. /1. Cydii chori : vide Chorut» 
Cydops Homtricus, dato vino opprimitur ab Ulyfle, h 

10. e. ter epoto ciitybio humi iacet proftratus, XL 

461. c. d. Cyclopem cantillantem induxit OenonaS 

mimus • I. &o. a. 
Cydops, in Philoxeni Galatea , 1. 7. a. XIII. 564. e» 
Apud Matronem qaid Jit quod ait g Toyc /* Ki^x^ik^ 

i^ikit &c. IV. 13 5. b. non liqutt. 
Cydias, navarchus, AlII. 569« a« n. 
Cydonia, Cretae oppidum: ubi feriae fervorum, VL 

26)4 f» 
Cydonia mala, II. 59. b. quomm fptdts quatdam , flruthia 

adpellantur , III. 8 1 « a. 6* c - e. Antipharmaci vim ha^ 

hent, III. 81. e. 
Cygnus avis, in dbis commemoratur , IV. 131. f. & IX. 
393. c quo loco edam (cap. 49. lib^ IX. ) de mutua cy- 
gnorum pugna, & d9 cantu moribundorum ; qucm 
quidem numquam fe audifiie ait AUxander Myndius, ET PERSONARUM. 983 

fluattivis multos moribundos prorecutus , IX. 393. d. 

Cantat qtudem cygnus apud pohas^ ut apud Pratinam, 

XIV. 617. A^ &in inviaU provaiio, rb xiuHtov fj^siy » 

XIV. 616. IK 
Cygnus, KvwHy qui cum Achille fingulari certaminecon- 

greffus eft , a co^nomlne ave enutritus , IX» «03. d. e. 
CygnuS) {AUrtis fiUust ah HercuU oedfiis) a Marte ia 

avem mutatus » IX. joi. e» n» 
Cygnus^ navigit fpecieS) XL 474^ b. 
Cybbras paftor , lacio vendit folum, in quodeiodecoo« 

ditur Phafelis opp. VIL 197. e. f. Eideffl , tamquam 

heroi , annua (acra fiiciunt PhafeKtae». faUamentum 

offerentes, ikU. & pyt» %^j, a. 

Iliynci, ubi Cylices, KvAiair, locus Iliynci, ubi Cadmi & Harmo-^ 

niae fepulcnim , XI. 4611. b. 
Cylicranes, populusTrachiaiae in Theflaiia, XL^^i.e» 

461. a. ^ ^ 

( CylmS j vd Cylinia , KvAir J^0i aut Kikif^A , fi, vtra tfftt w 

uris memhranae fcriptura ^ tv^opsvfAif 1« xvhiffmp 

yjnt^i^v , }U» 404. C. conuBare Uctra fiujft nomen po^ 

pu& aut oppidi jifiadcu Sediu Kvhix^tif kgendunt 

puto.) 
Cyltfte corona , 11. 4^. e. /!• & Ub, XV. cap* 13. 
Cyllaftts, panis fubacidus apud Aegyptioe, IIL 114. c 

Cylletlis nominatur X. 418. e. n. 
Cymba , navigium , & poculum , XI. 481. d« e. 6* 483. a. 
Cymbium , poculum , £^. XI. cap. 63 fj. 
Cyme, loniae vel AeoUdis oppidum: ubi czimia nafcitur 

braffica « IX. 369. f. 
i KttfuUtt, Cumaeorum ager, VI. 156. c. 
KvfMMf , Cumaeusve/Cymaeus» Heradidesl (//u/. 

AttBoruau) 
Cyminum. vidc Cuminum. 
Cyminanthe, nomen muUebre frequens apud Delios» IV. 

173. a. 
CynaethenfeSf Arcades, foli Arcadum muficam negli'* 

gentes, prorfus efferati funt, XIV. 616. e. f. 
Cynaethenfis, Diocles citharoedus, XTV. 638. b. 
Cynara & Cynanis. Vide Cinara. 
Cynarus acantha, u e. fpina, apud SophocL II. 70. c. 
Cynici, canes&nomine &re, lll» 96. f. Canumautem 

non virtutes imitantur, fed vitia, XIII. 6ii*b. c. .< 3»4 IKDEXRERUM 

inmiw^ftt^ Xit^Mkf§f ^ it^ui , 6^ ttt. 1 14« & 
Cynaa, mater Eurydioei, uiorit Aridaci reg^, fffarrit 
Aknoindrif IV« t^ f. a* m Eadem Cynane voeatur si 
Arriano dpiui PhottMm^ Confit Animadv. di XltL 560. f«> 
fito lo€o ix Daridb u/Bmoiuo aU Atkmaeus ^ Eurydtoeai 
a Cynnane tUyria ad rem belBcam f uifle exercicatam t 
uH non n£k a nobis faSum^ ^uod Cjronadem illam ak 
ea, quat Cynna alihinomiiiaiiir,dhenamftatuimus. Ik^ 
demque ^eL^k fUfpAfi^ non (om verti dAuu apud Cj^iioa* 
nen ^ fuam a Cynnane. Sie enim rnuntur Graeci prae^ 

Cffitione weLfk eum datwo, de praeceptore, a quo quis 
ftituitur* VUt Induem nofinm Graecum in EpiSed 
Dijfertauonu » voce etafiu In Leedeo etiam Pofyhiam 
flura notammus laea^ fuihus praepofi mfk, omi dattm 
conftruSa, idem valet ae iwh emm gudt. 
Cynogloffus, ptfcis fpedeit VII. iSi.b. 
Cynophontis , Canicidium ^ feftum Argivorum » Itl 99» 

e.f. 
Cjrflofarge, loetu Atkenis, ubi Herculis temjplum» VL 

Cjmosbatos. fentis canlna ^ media inter firuticem & arbo- 
rta , IL 70* d. Cynosbaron aenigmattce Pytiia ca» 
fiem ligneum dixit^ II. ya c. 

CynulcuSfCynicuSt Deipnofophifta , L i. d. n. Animado. 
Tom. Lpag.t^. Hunc patrUMi&gAofoWiM^^mfinxe^ 
rat Athenaeus, quodeic VIIL 347. e. inulUgitur, uhide 
Cercida loquens Cynulcus alt, katk r^p ifA^p {u e. 
popularem meum) JAeyeiKBwohirur Ki^iutmf. Conf. 
Ind. Gratc% voce ifAke. Haud duhie Athinoius in Pree* 
fadone, culus nonnifi Epitoma fupenftg uherias de kuiui 
Cynulci perfond verha feeerat* 

Cypellum. Vide Cupellum. 

Cyperum , Vel Cypirum , ( t^ ) wimi^ , • iuncus odora- 
tus , admifcetur propomati , i. ۥ vino quod aAte coe* 
nam btbitur, II. 66. d« 

Cjrperus, (I) Kv^ipoe, idem ac praeced. XV. 684« a. bi 

Cypreffus. vide Cupreffus. 

Cyprinum unguentum, ex cypri frudds femine ^ XV. 688. 

f. /7» 

Cyprinus pifcis, Ch* VIL cap. 8%. n. 
Cyprts, Venus. In (aturiute Cypris eft» ^c. l. i8« £ 
VL 170. c« ETPERSONARUM. j8j 

Cyprus infulat praeftantes habet amygdalas, 11. 52. c 
item praeftans (inapi & fcammonide fuccum, 1. 18. e. 
Cypri montana abundant oenanthe, XV. 689. d. un'^ 
dt oenamhino unguento txcsXikt^ibid. & 688. e. Lych- 
nidem fert optimam) XV. 68i. f. G>lumbas habet 
eximias, XIV. 65 j. b. In Cypro muheres libidini 
cuiusTis proftituebancur , XII. 5 16. a.* In Cypro co« 
litur lupiter EiAct^iftf^Tiir &2^A«^v!0T0|bwf, IV. 174. 
a. An Cypti regio vcl qra quatdam Coa oUm nominata 
eJlF FidtV. 409. e. /f. 

Cypria carmina, XV. 68a.c. d. Cypria ficus» in 
Creta» 111^77* b. Cypriae gloflfae : B^^Mif vocant\z» 
fiucam» II. 6^. b. ItMrof^ poculum, Xi. 783. a. {pag. 
%\%. noftr. tdit.) KvkiKA , cotulam, XI. 4S0. f. Aliae 
^ffae memorantur XI. 482. e. & 483. a. {uhi de Pa* 
phionun idiomate.) XI. 49 j. c XIV. 663. b. 
Cypria Dea , Kvjrp^yipnet S§k, II, 36. d! 

Cyprii panes» III. 113. e. Cyprii boves, ({ercore 
• vefcuntur, III. 95. f. /1. Cyprii utuntur tibiaelyma 
f. Phrygia,IV. 177. a. Cypriireges, Paficyprus, & 
alii, IV. 167. c. d. Cypriorum reges aiTentatorum 
gregem fibi adfcifcere foliti, VI. 255. £ Cypriorum 
regum luturia , VI. 257. e. f. 

Cyprius calamus, 11. 62. e. Cyprius lajus, XV* 
689. b. n. j 

Cypfcla 9 ( Tflt ) Kv>J4X0C , Thraciae oppidum , XI. 469. a. n» 
( ijuo loco Daltcampius dt Cypjtlo Corinthiorum tyranno 
agi exiftimavtrat, ) 

Cypfelus, rex Arcadiae, oppido ad Alpheum fluvium cocio 

dito , certamen pulcritudinis muiierum infiituit , XUI. 

609. e. iz. 
Cyrebion, Kt;ptf0/«r, parafitus. Sic cognominatus eft Epi^ 

crates , gener Aefchinis oratoris^ VI. 242. d. /1. 244. a. 

Conf, Harpocrat^ in '£^ixp«Tiff • 

Cyrenae , vtl Cyrene , n KvpnFif. tx yAf Kvptnmf XfltuAbr Ka} 
SipfjLA ^itiov , I. 27. e. f^ifi Ku^itmf nafcitur mify , IL 

d' 62. oT Ibi funt equi, filphium, bigae, cauhs, ma- 
fpetum, &c, III. 100. f. /1. Optimum ibidem confi« 
ciebatur unguentum rofaceum, XV. 689.0. Rofa* 
rum in Cyrenaica, & violarum, &croci, odor fra- 
grantiilimus, XV. 682. c« 
Parsl. Bb 3«6 INDEXRERUM 

Cyrenaruin rex Magas* XII. 5^0. b. Re^ina, Be» 
renice, MagaefiUa, Xv. 689. a. it. 

Cyrenaei artem gladiatoriam a Mantinenfibus ac« 
ceperunt, IV. 154. d. Luxuriae dediti fuere, XIL 
5 1 o. a. quo fpeSans Stratomcus^ Rhodios Cyrenaeos 
albos vocahat, VIIL 351* c n. 352. b. c Cyre- 
naeorum dialedo poUubrum S^iifof dicebatur» XL 
467. f. 

Patrid Cyrenaet memorantur^ Callimachus, Erato- 
fihenes, {quorum uterquc nadc ctiam Cyrenaeus poeta 
; ^mi/ztf/ttr» } Nicanor, PhiloAephanus , {Ind^JluS.) 

Thejfmuniet. {Ind. Rcr. & Pcrf.) 

Cyrenaicipfailofophi, duce Arifiippo Socratico, in volu- 
ptate, eaque una praefentis temporis, fummum ho- 
minis boniTm pofuerunt, XIL 544. a. b. VIL 279. d. e« 

Cyrianum duArum vcl crufiulum , XIV. 647. c. 

Cyrni , Indiacpopulus , qucm cum Corfis confundit AtkcnaatSg 
IL 47* a. conf Animadv. Tom. VIIL pag. 400. 

CyruSf (^ycLCy L 30. a. Cyrus primus, XIV. 633. d. 
Pytharcho Cyzlceno oppida feptem donavit, L ^aa. 
Eius fortitudinem & bellum futurum cum Aftyag^ 
praeviderunt cantores, XIV. 633. d. Quare, quua 
lam domum profe&us eiTet Cyrus, revocavit eum 
Aftyages, fed fruftra, ibid. e. 
'Cyrus iumor: dc hoc contraria fcripferunt Xenophon & 
Plato, XL 504. f. 505. a. 

Cyrus fiiit cuam titulus duorum dialogorum Antifthenis. 
{Ind. jiuBor.) Qid vero ab Archeflrato , Vll. 321. c* 
memorari videbatur Cyrus, is nullus efi : nec cnim Kifp^ 
^pkla ibi legendum, fed xvfS ^pklav, Vidc Animadv. 
Tom. VIIL pag. 448. 

Cythera , inf. & opp. propc MaUam , Laconiac promontorlum. 
Hinc Cy therius Philoxenus , ( Ind. Aufi. & Ind. Rer. ) 
& Alexander muficus, IV. 183. c. Item ^ Cytheria 
Venus, VIL 328. a. 

Cythniix, una e Cyciadibus infulis. Hinc Cythnius cafeus, 
XIL 5 16. e. 

Cytifus, flos coronarius, XV. 685. d. 

Cyzicus, Myfiae oppidum: cuius tyrannidem invafit Py- 
tharchus , L 30. a. Cyzici ftatua eft Bacchi , tauri 
formi, XI. 476. a. Optimum ibi cooficitur iriaum 
unguemum» XV. 688. e. Et PERSONARUM. 587 In Cyzicenbrum reeioAe gignitUf chalceus pifdSi 

VIL 3»8.i 

Patrid Cyz[ceni memorantur * Athenodes , Nean« 

thes, Protagorides : {Ind. AuHor^) Cebes Cynicus,' 

Pytharchus^ Timaeus. {Ind. Rtr. & Perf,) Agatho-» 

cles 9 gencre qmdcm Babylonlus , ftd civitate & fortu- 

narumfede, acfortajft etUmpatrU^ Cyztcenus. (Jbi» 

AuHorum^^ 

D. 

t^adyloton \t.e. digitdtum) potulum, Ui.lCl. tap. 34, 

Dadvlus, faltatioms genus, XIV. 629. d, 

Daedalus. Pulcra omnia & artificiofa dpera, Aeu^ihey 

ipycL vocantur, VIL 301. b. 
Daedalus, coqui nomin Hpud Philojiephanum comlcum, VIL 

193. a* 
Daedas, A«/J^«f, heros a Troianis cultus, IV. 174« a. n% 
Daefias Vel Daefius» viri nomai, fui ppculorum. caelatorvi^ 

deturfuijffe, X. 424. b« 
Daeton, A«iT«y, heros a coquis confecratus^ IV. 173« 

{, n. 
Dalmatia: fponte ibi nafcuntur rapae & paftinacae^ IX. 

369. d. 
Damafandra, (alihi Timandra) iunioris Laidis mater^ 

XIIL 374; e. n. 
Daniafcus, urbs ampla & dara, undt nomen invenere Da- 

inafcena pruna, IL 49. d. e* Jhidem vinum nafcitur 

Chalybonium , L 28. d. 
• PjmJ Damafcenus, Nicolaus. (//li. ^«£?.) 

Damippus, cognomine Fulmen, X. 417.3. 
Damocles. vide Democies. 

Damocrates Rhodius, fcyphorum artifex, XL 500. b. 
Damon. vide Demon. De Dajnone mufico. vid. Ind. Aud. 
Damophihis Siculus, propter quem (/1' Sy , fcilicet, cuius 

ex faevitia in ingentem numerum fervorum ) ortum cepit 

beilum fervile in Sicilia, XIL 542. b. ubi in verfione 

lat. pro a quo, corrigi velim , propter quem. Conf. 

Diodor. SicuL loco in Animadv. cit. 
Damoteles. vide Demoteles. 
Damoxenus Rhodius, coquus celebris, IX. 403. e. 
Danae , Perfei mater^ IX. 396. e. 

Bb 1 388 INDEXRERUM 

Danae, Leontii Epicureae filia, aSophrone amata» quein 
ex infidiis Laodices liberavit, XIIL ^oi. b. c. prae- 
cipitata a Laodice, quod Sophroni inmuas ei ftrufias 
aperuiflet, ihid» c. d. 

Daphne , vicus propc Antiochiam & vclut fuburhium, uhi 
magnificos ludos celebravit Antiochus Epiphanes, V* 
• 194. c. itcm Antiochus Grjpus» XIL 540. a. 

Daphnephoreum , fanum {puto) Apollbii ^a^pfK^i^ fa^ 
crum / X. 424. f. 

Daphnus Ephefius , medicus, deipnofophifta , L \. e.n. 

Dardani, ve/ Dardanenfes, AttpS^Avtlf , magnum nume* 
rum fervorum alunt , in pace terram colentium , in 
bello militantium, VL 272. d« 
InDardania ranisoiim pluit coelum» Vm. 333.3; 

Dare & reddere dijfirunt, Kb. VI. cap« 3. 

Darius, is qui Magos fustulit, multum vini ferebat, X. 
434. d. Ei Scy thae mittunt avem , fagutam , & ra* 
nam, VIIL 334.^. Eius uxor Atofla fanatur a De- 
mocede Crotoniata, XIL 321. b. 

Darius» qui ab Alexandro fublatus eft, praemia fiatuebat 
his qui novas ip(i voluptates indicarent , XIL 33^. h. 
In bello, quod de fumma rerum geilit ,350 mulieres 
fecum duxit, XIII. f ^7. b. Capti uxore & filiabus, 
miratur Alexandri abstinentiam , XIII. 603. c. 

Dafcyli vicus , AacKv^^v Kotpm , in BUhynia : ubi aquae 
pingues, 11.43.3. n. 

Deceliftae. vidt Diceliftae. 

Decelicum acetum , 11. 67. e. /i. 

Defrutum , vinum decodum , L 3 1. d. • 

Deideriades , vcl Dif^eriades , pubiica proftibula ^ XIH. 
576. f. 

Deiniades, AmtaJ^nfy pater Bromiadiae {Jivt Bromidiae) 
tibicinae, XIII. 605. b. 

Deinias, vel Dinias, ^civicer , unguentariuSi lafcivus ho- 
mo, diiTipari multa pecunia, virilia fibi exfcidit, XU. 
S52. f. Nefiio an idem illt Dinias vel Deinias» qid 
XV. 690. f. memoratur y ubi Aegyptius dicitur, five 
quod cx Ae^^ypto Athenas migrarit, fivc quod Ae^ptia^ 
corum unguentorum mercaturam fecent ; fivt fortafft , qucd 
in commerciis multa fraude uti confutviffet ; qua pojlremd 
notionc Hcrmippus comicus apudNofirum^ VL 227« a« ETPERSONARUM. 389 

tt VII. 311. e. frduduUntum quemdam pifcanum Aegy- 
ptium nominavit, Conf, Stcph, By^, voc. Atyxf^rof. 

Deinias, vel Dinias, unus e coUegioLX, fcurrarum Acbe* 
nis, XIV. ^14. e. 

Deinias^ fimkty calceamenti ggnus^ dh inventore denomi- 
natum » XI. 467. d. e. 471. b. n. 

Deinomacbe, macer Alcibiadis» V. 219. c. 

Deipneus, Aumtvf^ Deus religiofe cultus in Acbaia^ IL 
39. d. 

Deipnofophiflae : titulus homm Ubrorum « I. x. a. n. 

Delianus pifcis, a Delione fluvio ( J^raade ^denomi- 
natus, III. 118. b. n. 

Deliadae» VI. 234. e. /1. 

Delium» hcus Boeotiae. Pugna ad Delium» V. 2i{..d. 6» 
1. n, 

Ddium, T^ ^Kiof y ApolUnis ttmplum in Delo infula, VI. 
234. e. £ n. {nifi inuUieendum Boeoticum I>elium. ) 

Delpbenfes , fivt Delphi , ei AtA^o^, ndtntur a Comicis , ut 
affidue inrer epulas verfantes^ lih. IV. cap» 74. Co- 
lonl Delpheniium fuere Magnetes ad Maeandrum > 
IV. 173. e. f. Delphenfibus Uelum venientibus De- 
lii praebebant acetum^ falem» oleumd^cIV. 173. e. 
Patrid Deiphus vd Delphenfis , Hegefander. ( Ind,. 
jiuBorum. ) 

Delphica mala, III. 80. d. Mnefitheo medico ea- 
dem auae aU^ mzhL fimpUdter ^ 80. e. 
Delpbid tripodes aurei, V. 198. c n^ 
Delphicum templum, a Phocenfibus fpoUatum, im» 
de aurum & argentum magis vulgatum eft aoud Grae- 
cos, VL 131. c -e. 132« c. 164. d. & muita ex do- 
nariis distributa catamitis & meretricibus , Ub. XIIL 
cap. 83. Delphica donaria aurea & areentea , mifla a 
Gyge^Croefo, Gelone, Hierone, Iw. \hcap. 20. 

Delphinus & pompilus, facri pifces, VII. 282. e. De1<-^ 
phino vfno inimicus perkihetur pompilus, 283. c. DeW 
phinus folus animalium feUecaret, VUL 3f3.d« Del- 
phinus puerum amans , XIIL 6o6* c d» benefafiori 
gratiam miro modo rependens» ibid, d. e. 

Delus inftJa, oUm Ortygia di&a, a cotumicum multitu- 
dine, IX. 392. d. In ea habitat Glaucus cum Nered* 
dibus, & oracula edit, VIL 296. c. d. ^Er ANA4» ^or* 
hm$ rttuiA hAri^ &u ScoL % XV. 694. d» Delum 

Bb 3 390 INDEXRERUM 

ab Afhentone miffiis Apellicon fpoliandi templi cau^ 
fa, Rb. V. cap. 52. Delus, commodus locus parafi* 
tis, IV. 173. c. 

Delii, coquorum minifteria praeftant advenis, 
IV. 171. f, Delphenfibusadvenientibus acerum, fa» 
km, oleum &c, pra^bem, 173. e. Quare Iaco#vt«u, 
i. e. menfae ftrudores adpelUntur ; item Deorum pa- 
rafiti, 6» condtmentorum artifices, Ub^ IV. cap,7\ 
fq, Deiii vates Athenienfibus imperium maris prae- 
dixerunt , VIIL 33i.f. DeUorum feftum Megalartta, 
III. 100« f. 

Defius ApoUo, cuius in lionorem celebrantur 
Thargelia , X. 414. f. In Deliaco templo magntficas 
fiatiias dedicavit Antiochus Epiphanes, V. 194. a. 

Patrid Delii mcmorantur Phyllis, & Semus. {M 
AuBorum, ) 

Demades Athenienfis, orator^ homo temulentus ac turpis, 
II. 44. f. decem talentis mukatus ab Athenienfibua» 
quod ro^ationem tuliflet de Alexandro pro Deo ha* 
bendo, VI. 251. b. £x tibicina meretrice genuit De- 
meam, XIII. 591. f. 

Demagogi, adulatores Athenienfium bello Chremoiiidtfo, 
VI, aso-f. 

Demaratus, donis & honoribus audus a rege Perfarunii 
L 29. f« 30. a. 

Demeas, Demadis filius ex tibicina, quem in fuggeftu 
frementem coercuit Hyperides, XIII. 591. f. 

Demeas, Lachetis filius , Eteobutades, V(. 244. e. /7. 

Demeas Mantinenfis , hoplomachiam five artem digladian- 
di primus docuit, IV. 154. d. e- Conf, Demonax. 

Demeter. vldt Ceres. 

Demetria, T0t Ait/txMTf i<t , fefii dies BacchanaUum Athenis» 
in Demetrii Poltorcetae honorem fic nominati , XIL 
536. a. /2. 

Demetrius, Antigoni filius^X. 415.3. XIII.578. a. b. rex, 
Poliorcetes cognominatus, IV. 1 28. b. Argos he- 
lepoli oppugnat, a. 415. a. helepolin admovet moe- 
nibus Rhodi , V. 206. d. e. Unus Rex falgtatus ab 
adulatoribus, Ptolemaeum nude navarchum adpellaa- 
tibus, Lyfimachum aerarit praefedum, Seleucum 
praefedum elephantorum , VI. 261. b, Eldem effufe 
adulantur AtbeoieQfcSi &carmine itbyphallico ce* ET PERSONARUM. 391 

kbrant ut unum verum Dcum (eFvatorem , Uh, VI. 
€aiK^6xfq. qua turpi adulatione partim etiam ipfe of- 
&ndebatur, VI. 233.3. 

Demonem ( rilr An^a» ) amavit » cuius amore etian 
pater Antjgonus infanierat, XUL 578.3. b. Splendi- 
do convivio exceptus a Lamia » III. 101. e. IV. 128. 
b. quam perdite amabat , XIIL. 577. c. Jdem' Leae- 
namamavit, VL253. b. XUL J77.c.d. 578.3. Uem 
Maniam » XIII. 578. a. & Myrrhinam Samiam , quam, 
excepto diademate , Keginae loco bahuit » XIII. 59.}. 
a. A. 

Luxuriofus & faftuofus fuitin veftitu, XII. 535. f. 
536. 3. Rifum 3m3vit, VL 261. b. & XIV. 614. e. 
ubi aui loc^s in Lyfimachum Philofophos Athenis ex* 
fulare iulBt^ XIIL 611. e. n. Ccmf. lonfium Ub. 1. di 
Script. Hift, PhUof. cap. XJX. u 

Demetrius Phalereus, per Caflandri benevolenciam ad ma- 
gnam poteftatem pervenit, Xfl. 542. e. Epiphania 
celebravit fratris ab Antipatro intecfedi « ihia. tu Re- 
cenfum infiituit civium Athenienfium & lervorum , 
VI. 272.. c. /1. Ob donum miifum reprehenditur a 
Cratete Cynico». X. 422. c. {conffupra, in Crates.) 
NoiaUir eius luxuria , lih, XIL cap% 60. conf. Animadv. 
ad XII. 542<i b« Annu3 mille & ducenta talents ca- 
pieb3t e fiico, XII. 542. c Archon cum effet Athe- 
ois , pompam Dionyfiacam duxit » in qua Soli facie 
fimilem fe praedicafi a choropaflus eft, XII. 542« e. 
Charitoblepharus cognominatus eft^ XIIL 593. f. 
Puerum delioatum h^buic Theoenia, cui eo nomine 
invidebant alii 3dolefcentuli > XTl. 542. £ Concubi- 
. nam habuit Lampito Samism , cuius de nomine & 
ipfeLampito fe adpeUsri gavifus eft^ XIU. 593. e. f. 
Homeciftasprifflus ih theatrum produxit, XIV. 620. b. . 

Demetrius, {cogn. Nieator ) Svria&rex, cuius regnum ad 
fe rapuit Tryphon , VIll 3.3 3« b. c. n* ( Cvnf Ap^ 
piam Hiji. Syriac. cap. 67. £* luftln. xxxvi. u) Idm 
a Parthu captus > btrugne ab ett habiuis. Vide Animadi^ 
Tom. Vlll. pag. 422 fq* quae ammadverfio fpeSair ad 
Athen. /^.153. a. ubi ea res ad Seleucum regtm nfertur. 

Demetrius {^Sour^) rexSyri^e» vino deditus; is qui ob« 
fes Rom3e cum fuiflet , clam profiigerat , X» 440. b. iu 
^catif Nat» ad Polyb. XXK^ 12, i«) Odlofus eftpo« 

B b 4 391 INDEXRERUM 

pulo: ^uare ei opponitur Alexander Bala^ filius fup* 
pofitittus Antiochi Epiphanis, V. 211. a. /z. Deme- 
trii huius filius fuit Antiochus Sideia ^ V. 210. d. n, 

Deinetrius, Demetrii Phalerei nepos, luxuriofus & fum- 
tuolus, AriAagoram Corinthiam habuit concubinam. 
IV. 167. d-f. Thefmotheta conffituitur ab Antigo* 
norege» ibid. £ 

Demetrius, antiquarius (<• e. vttemm librorum mcrcator) 
Romanus, Athenaei aetate, XV. 673. e. n, 

Demo, ^nfjiif^ {(^'"^f* ^nfiovt) Anti|:oni {primi) concu« 
bina, ex qua ille Alcyoneum niium genuit, XIII, 
578. a. Eademque a Demetrio Poliorcete, Antigooi 
nlio , amata , ibid. a. b. 

Demo v«/ Demon orator, A>^/(AA»r. videinfra, Demon. 

Democedes , medicus Crotoniata , primum apud Polycra- 
tem verfatus , dein a Periis captus Atouam reginam 
fanavit, &c. XII. 522. b. c. 

Demochares, Demofthenis An-\,ihf (1. e. confobrinus, fra- 
ter patruelis) ab Athenato dicitur, VI. 252. f. a. & 
XIII. 610. f. contra quam ab aliis, qui conjlanti confen* 
fu kifK^t^ovf ( nempe fororis filium ) Uemofthenis 
vocant: nifi kfi-\ih9 eddem notioru Athenaeus dixit , qua 
aiii aiiX^tiovf, Rurfus yero apud eumdem j4thenaeum, 
Xlll. $93. f. Phrynion dicitur Democharis ^/fAfi- 
iovf , cum idem Phrynion apud Demofthtnem ( Contra 
Neaeram, pag. 13^5. /1/1. 3. ed. Reish )eiusdem Demo* 
charis «ti^f A^br nominttur. De eodem Democbare conf 
Ind. AuRor. 

Demochares ^tted^m vetuftior, Gargettius, Charini pater, 
mtmoratturS\, 235.1*. 

Demodes , homo pinguis , Z«i^W cognominatus , VI. 242. 
e. 12. quo vocabuio ptr iocum parafitus intelligitur , VI. 
^38. D. Conf. Animadv. Tom, f^JII. pag, 435. Ac di- 
ferte etiam memoratur , parafi tus Democles, XIIL 
«84, f. qui quidem ibi Lagynion cognominatus perh> 
hetur, 

Democles, affentator Dionyfii iunioris, lib. VI. cap. 56. 

Democritus Abderita, mukos dies vitam iuAentavit fo- 

lo mellis odore, II. 46. e. Cauflam publice dicere 

coaduseftquod patrimonium diflipaffet, IV. 168. b. 

Cum Detnocrito fe confert coquus gloriofus , IIL 

- loi. d. ET PERSONARUM. m Detnocritus ^Ticoinedienris , philofophus, deipnofopluft% « 

I. 1. d. n» 
Pemodocus , cahtor Homericus, I. 13. d. n, 14. a. if.d, 

Cur apud Phaeacas Martis & Veneris concubitum 

cecinerit, 1. 14. c« 
Pemon , ^fA»v^ orator Athenienfis^ dona accepit ab Har- 

palo, VIIL 341. f« (Damon nominatur apud Plutar* 

chum in Vita Demofth. Opp. Tom. L tdit. IVtcheL pag. 

856, e.) Pater (uit Phrynionis, PaeanienliSy XIIL 

593- f- 
Demonax Mantinenfis, fuafit civibus ut gladiatoriam ex- 

ercerent, IV. 154.^. Can/I Demeas. 

Demophilus Aridocelem violatae rcligionis accufavit, fub- 
ornatus ab Eurymedonte , XV. 696. b. 

Demophon, rex Athenarum, Oreftem Athenis convivio 
excipit : qua occafiom infiitutum eft Congiorum feftum, 
X. 437. c. d« 

Demobhon, Sophodis puer delicatus, Nicone Capr& ufus 
eft meretrice, XIII. 582, e. f. 

Demofthenes, {conf, Ind. AuB.) Paeanienfis orator, VT« 
270. b. absiemium fe praedicat. Suadet Athenienfi« 
bus, ut Halonnefum, firedderet Phiiippus, ac- 
ciperent; minimevero, fi daret, VL 213. d. quam 
oh distinBionem ndetur a comicis , ibid. e. Per ironiam 
Briareus vocatur, & homo catapultas ac haftas vo« 
rans, VL 224.3. Dona accipit ab Harpalo, VIIL 
341. f. Laidem amat , XIII. 588. c. /i. Prolem ex me- 
retrice fuscipit , XIIL 592. e. In obfonia , in pueros 
delicatos & in mulieres plurimos fumtus facere foli- 
tus» XIII. 592. f. 593. a. Quae toto anno meditatus 
erat^ ea uiii node mulier evertit, ihid. 

Demoftratus, perfona in Eupolidis Autolyco, V. 216. d. 

Demoteles, Theognidis fophidae Chii frater» pilae ludo 
celebris, I. 14. e. 

Dembtion, homo prodigus, multos aluit parafitos, in 
primis Chaerephontem , VI. 243. b. c. 

Demoxenus. Fide Ind. Au^r. in Damoxenus. 

Demus, Pyrilampis filius, pavones alit Athenis,IX. 397. 
c. /2. 

Demylus, ^aneo, VIII. ^34^. c. Perfona in Sofipatri {vU 
§opatri) KATce^iVcTtf/A^y^ 9 IX. 377. f. 

Dendalides , /^/dcca/tfn»/» aut maiarum gcnus ^ XIV* 64 J* C» S94 INDEXRERUM 

« Dentes plures func maribus animalibusi quam 
VIII. 355. c. 

JDentex. Sic DaUcampuu, VllL 35S*®* {Miffon ColumA 
la, utfij^mficat ipfi in Nota ad VII, 321. b. ) Litmt no^ 
minavit pifctm, qui alias fynodoa vel fynodiis; dtquit 
infira. 

gepaftrum, poculi genus, Uh. XI. cap^ 33. 
enthiades, /ikSviMsf , caftellum AeolLu; undi viauai quod 

Denthis ddpellatur , I. 31. c. 6» d. 
Dercyllidas Spartanus , homo verfutus , Scyphus (^Si- 

fyphus) cognominatus , XI. 500. C.A. 
Dercylus» compiHatwr a poeta ne/cut quo, X. 458* b« Coiif 

Jnd, Au£l, & Ammadv, ad III. 86. £ 
Derdas Macedo, bellocaptusabOiynthiis^X. 436.c«. Phi^ 

lae frater, uxoris Philippi, XIIL 557. c 
Deferta (Uhyae) aquis carentia, n ii^fvS^, IL 44. e. «. 
Defultores, ex DaUcampii verfioni, uifoiru^ III. 100. f. 
Deucalionis filius, Oreftheus, II* 35. b. Superftites ei 

Deucalionis diluvlo Giriadas condunt , Cbii op^- 

dum» Ilt. 105, d. e. 
Dexithea {meretrix, ut videtur^y coen^ exdpit Gaathaenaoi» 

XIIL 580. b. c 
Dextrorfum ^bibere , lib. XI. cap^ 10. 
Dia infula, ubi Ariadne rapta a Baccho, VIL 296. a» 
Diaconium» placentae genus, XIV: 644. f. 645.3. 
Diagoras, ut atheus, in exfilium pulfus , XIIL 61 i.a.b.< 
Diagramma muficum primus compofuit Stratonicus, VIIL 

352. d« n. 
Dialogos ante Platonem fcripferunt Sophroa & Alexaffle- 

nus, XL 505. c. 
Diana. ( conf. Hecate : item « Artemifia. ) Diana Alpbeu- 

fa, VIII. ^46. b. n. Chitonea Diana Syracufis, eiqut 

propria faltatio, XIV. 629. e. n. Corythallia , IV« 

139, b. n. Leucophrys, XV. 683. c. /x. Strophaea, 

VL 259,b. /z^ Triceps , IV. i68. c. n. ^»^q>o#or a^» 

VIL325.f. 

Dianae, cum in templis, tum in triviis, oftFeruatiir 

amphiphontes placentae, XIV. 645. a. Dianae can* 

ticum , XIV. 636. d. In Dianam hymni vocanmr upin* 

gi , XIV. 619. d. In Dianam & Apollinem fcoKoo, 

num. 3. XV. 094. d. 

Dtaoae templum Ephefi in foro, VIIL 361. e. In « £TP£RSONARUM. 3^% 

eo pfalterium a fe perfedum confecravit Alexander 
Cytherius, IV. 183. c Dianae cuhum habitunque 
nonnumquamfumfit Aiexander,XII. 537. e. lurampt^ 
tum per Uianam, rii Tiir ^^fifor, u q, nh rh ''Apxt- 
fur, III. 84. b« 

Dicaearchia. vide PuteoK. 

Diceliftae apMd Lacedaemonios , Ub. XIV. eap. t^. 17. 

Dida, h AfXTff , mons Cretae , in qua natus & a fue 
lafiatus jperhibetur lupiter , IX. 375. f. ^76. 9. 

DUleria , feu Cognomina per iocum impofi(a, lib* Vl. cap. 41« 

Didafcaliae, Vuie Cafauboni Ammadv. adV\, 23^. e. 

Didyma , una e Ptolemaei Philad. concubinis, XIIL ^76. e. 

Didymaeus lupiter, XI. 477. b, n. 

Didymias quidam ndetur ab EupoHde, XIV. 658. d. 

Dies & nox, aenifma > X. 451. f. Dies ttfiMs^ III. 98. b. 

Dies natalis omnium maxime colitur a Perfis, IV. 143. f. 

Dieufus, (an Diaeus? an Dieuches?) locupletiiGmus vtr 
Athenis, cuius aedes habitavit Athenio» a Mithridate 
reverfus, V. 212. d. n. ubi fuit cum conieSarem, pro 
Yov TiTtf vxwywrr9f fdrtaffe tov ^ot) «'Aovt. legetir 
dum : fed nikii magnopere iricommo4i habere videtur vulgata 
fcrtptura, 

Digitatum poculum, XI. 468. c. & e. 

Dii in Aegypto coronas depofuerunt , cum intellexiiTent 

regnare fiabyn, qui eft Typhon, XV. 680. a. Diis 

gratum exiJHmabatur ejfe , fi coronarentur homines 

»cra facientes , XV. 674. e. Diis nibil mancum of- 

fertur, ibid, f, 
Dinias. vide Deinias. 

Dinomenes, Alcaeo memoratus, XI. 460. d. /i. 
Dinos , ^Tfof & S^^inc , fatine gurges : proprium nomen loci 
, in Lycia, VIII. 334. a. hem, poculi genus, lib, XI, 

cap, 32. £t genus faJtatioms, XI. 467. f. 
Dio« vide Dion. 

Diocles Cynaethenfis, citharoedus, XIV. 638. a. 
Diocles helluo, obfoniis fefe ingurgitans plorat uxoris 

obitum, VIII. 344. b. Feftiva in eum di&a Theo- 

criti Chii , ibid. 
Diocles Peparethius , ad extremum usque vitae nonnifi 

gelidam aquam bibit , II. 44. e. 
J)e Diocle comico, & Diocle medico, viJe Ind. AuA 
DiocKdes Abderiia non ^onfiru»t helepoUn ^ ut txifiimarunt 39« INDEXr'eRUM 

ffn do& ; fed mtratos eft helepolin , & fahkattdnm 
illuu defaipfit^ V. io6. d. n. {Ind. AnB.S 

Diodonis,/i^e Theodonis» htniiicukmiin luiu exceUens» 
L i6« e. 17. 

DiodoruSt pilulam efiedt fuum patrimontum , IV. i6f . d. 

Diodorus Arpendius, Pythagoricus cum vellet haberit 
C^ica inftituta fecutus eft» IV. i6). d*f. Alkt 
Diodoros vidt in Ind. AuB: 

Diogeiton, homo dtves« pifcium hirco» VIIL 94)»*s. 

Diogenes Cy nicus , (cw^ Ind.Au&.) i xvm^ III. ii). t 
Xni. 588. c placentam avide vorans quidi&xent^ IIL 
II). f. Sefe fricans, »t, Uttnam ventris aflUdu fa- 
mem pellere poflem » IV. 1 58. f« In fua repub. vohnt 
ut pro numts eflent pecudum tali , IV. 1 5^. c DiSbm 
tius ia affentatores, VI. 054. c Quid dixtnt homini 
qui barbam rafam habuit, XIII. 566. c Laidem aina« 
vit, XIII. )88. c. Ex comefo crudo poljrpo mortuus 
eft, VIIL 341. e. Bactilus etua cum duobus pedibua 
non fiicit tripodem , II. 49. a. 

Diogenes Epicureus , Seleudi Babylonicft oriundus , V. 
aii. a. Acceptus regi Syriue Alexandro Balae^ apud 
quem tamen immodefte (e geffit, interficitur iuffii Aii> 
tiochi, cogn. Dti, ihid^ a.*d. — (^on eonfun^ndui 
cum Diogcne Stoico , itidem Stieucid Mahylonicd oriundx 
De Epicureo Diogene, praeeunte Athcnaeo, dijfenui 
Bruckerus^ Hift. Crit, Philof Tom. L pag. 1316.) 

Diogeniftae , V. 186. a. /1. 

DiQmea^ AihfjLnei^pagus Aiticut: unde Ai9(JLtif, (vel AifieitXt) 
Diomenfes , £• rSh AiofAimf 'Hf<uAifer , VI. 260. a. «• 
XIV. 614. d. n. 

Diomedes, TvS^ilS^nc, camibus & plenis poctilis honora* 
tur, L 13. e. Tripodem, quem in ludis funebribus 
Patrocli adeptus erat, dicavit Delphico ApoUini , VL 
232. d. 

Diomnefttis Eretrienfis, penes fe depofitam babuerat p^ 
cuniam omnem duas Perfarum , quae ipfi poft duds 
olritum propria manfit» XII. 536. f. 537. a. 

Diomtis Siculus, bubulcus, cantilenae ^wMkuej^putZ au- 
ftor, XIV. 619. a. 

Dion Chius, primus bacchictun fpondeum cithari cediut» 
XIV. 638. a. ^^ 

Syracufius» imerficitur a Callippo , XL 508. c L ETPl£RSONARUM. 597 

Dion% ntfcio qvis , mmoratur in TtmocRs dramatt Icariis , 
IX. 407. f« ubi Ai»9 i fiMvpof nominatur. Agit ttiam 
Dion ptrfonam in AUxidis Hyacinthp vtl Ltnonc^ IX» 

385- f. . 
Dione, Veneris mater, X. 458. c. 

Dionysalexander , titulus fabuLu CrannL 

DionyCiz^feftum, L 34. a. Conf Bacchanalia. 

Dionyfiaci ludi vel (pcGtzcuU fcenica , XI. 464« f. Olini ; 

dum fpediabant iftos ludos. Athenienfes, bibebant & 

bellaria comedebant, ihid. 
Dionyfias, uvae genusi I. 30. d. 
Dionyfiocles, medicus, deipnofophifla. Vidt Arumadv* 

Tom, L pag. 24. 
Dionyfiocolaces vtl Dionyfocolaces , X. 43 5. e. ;i. XIL 

Dionyiiodorus, Euthydemi frater, indigne trafiatur aPla- 

tone, XL 506. b. 
Dionyfius AUxandnnus, Parthenii Grammatid praeceptor , 

XL 501. a. De quo vide Suidam in ^iwvtoc *AAff^«r* 

tptvf « XhjttvKov viQf, {Floruit indt a Ntronis attate usqtu 

ad Traianum,) 
DionyfiuSyAntiochoEpiphani ab Epifiolis, V. 195. b. 
Dionyfius, Clearchi filius, Heracleae tyrannus, exquo- 

tidiana crapula immaniter obefus, caetenim clemens 

& manfuetus, lib, XIL cap. 73. 
Dionyfius Heracleota, a Stoicorum difciplina*ad Epicuri 

cafira transiit, unde UsTAkpam (i. t, Transfuga) 

cognominatus, VIL 281. d. n, X. 437. e. f. 
Dionyfius Siculus, Syracufarum tyrannus , fuperior, 

^fortpof, filios habuit {pratttr Dionyfium iurdortm) 

Nyfaeum , ApoUocratem , Hipparinum , ebriofos fk 

grannicos, X. 433.^ e. -434. b. Adulatorem habuit 
lieirifophura, VL 349. e. 

Idtm {quamquam Athtnatus non diftrtt fuperiorem 
Dionyfium nominat) perditiilimos quosque homines 
fodales adfcivit fovitque, VL 261. a. b. Vefiem pre- 
tiofam Carthaginienfibus vendidit cxx. talentis, XIL 
541« b. jAerculapti auream menfam iuilit ai|ferri, XV* 
693. e. (3um eodem familiariter vixit Phiioxenus poe* 
ta , in lapicidinas dein ab eo coniedus, lilf. L cap. Xt. 
coll, Diodor, Sic, XV, 6. 

Idtm DlONYSius Siculus fuperior non modo )98 I K D E X R E R U M 

poiftos fmt flttdiofijjimus , [cohfi Dlodor. Sit. XIV, 169« 
^ XV, 6.) fcd & iragoedlas & comocdias fcripfit ^ uflt 
Suida O aliis. Conf JFabr, in Notitia Tragicor. Tom. IL 
BibU Graec. tdit» HarU /7. 296. Quan hutc a viris doHis 
frobahUhtr tribuitur , 

"A^euf , Adonis tragotdis , dtata ab Aihenato > IX» 
i|Oi. £ q^at a nobis in Ind, AuB. pag. 94« mintts nBt 
( ut nunc quidtm vidttur ) ad iuniorem Dionyiiuai* 
rtlata tfl. Quamquam ab todtm Athenato tliam iuniof 
Dionyuus poiftos fuifft fludHofus 6* Paeanas quosdam 
confecifle mtmorttur , VI. 250. b. & c« colL ibik, a. 

Fonafft ad fenioreoi ttiam Dionyfium pcttbitt U^ 
quod de ridiculorum vocabulorum fabricatione ah 
Athtnato nftrtur, IIL 98. d. 

Dill^fius, Siciliae tyrannus, iunioTy e niri^t^ fuperio- 
ris filius^ tx immodico vini ufu obtufam habuit otu« 
lorum aciem, X. 43^. d. e. quare eius adularores 
(Dionyfiocoiaces) & ipfi oculis fe captos efiie fimu* 
kbant, ibid. e. & VI. 249. f. Plura de eius aflenta- 
toribus, praeftnim de Damode, habts ilnd. totd cap. 
56. libri VI. Mater eius Doris, genere Locra (iiit, 
XIL 54 1. c. Turpia Diotlyfii flagitia, apud LocroS 
admifla , in uxore eius & liberis faevo modo vindi» 
cata funt, ipfe pauper & fiipem Matri Deum cor* 
rogans mortuused, XU. ^41. c.-e. Idem Tarentinis 
candel^brum donaverat , in quo 3 ^o. erant lucernaei 
XV. 700. d. Eumdem , poft regem Perfarum , omnium 
hominum beatiflimum iudicavit Polyarchus, XII. 546. 
f. & 547. a. colL 545. a. 

Dt todtm DlONYSiO iuniore etiam in Indice 
Audtorum Dag, 94. nonnulla notavimus : cum quibus 
conftrenda futrint ta , quae paulo ante in hoc ipfo Rerum 
& Perfonarum Indice de Superiore Dionyfio monuimtis, 
A Dionyfio Siculo, { iuniore puto , ) titulum & argu- 
mentum fabulae fumfit Eubuius , VL 160. c. 

Dionyfius Thrax, Rhodi Nefloridem poculum ad Homeri 
praefcriptum confici curavit, XI. 489. a. 

Dt hoc , ittmqut de aliis Dionyfiis conf Ind, Aud. 
pag. 94. fq. 

Diopeithes Locrus , praefiigiator , veficas lafte & vino 
repletas cindus , ex ore fuo manare lac & vinum 
fimulabat^ I. lo. a« ETPERSOIIARUM. 599 

Diopeithes alitts memoraiur XIII. ^87. e« 
Diophantus, celebris tibicen , 'XII. 538. f. ^ 

Dioscuris Miaerva rbw Mvhiof accinit , IV. 184. t^ 
Dioscuris quales cibos in Prytaneo adponant Athe* 
nienfes , IV. 1 37. e. {Dtoscurorum itmplum graece iufiuL* 
Toper dici monuit Cafaub. 4^ V. 213. d* Scd eodm nami* 
nc ctiam Cereris templum m£e!tatur, qua nononc cttm 

codem Cafaub, acccpimus L c. 6* IV. 167. f. 
Diospyron , fru£lus , II. 50. c. /?. 
Diotlmus Athenienfis, homo bibaciflimuS) Infundibulum 

cognominatus , X. 436. e. n. 
Diotimus philofophus. vidc Theotimus. 
Dioxippus Atbenienfis , turpiter adulatur Aiexaodro, VL 

251. a. 
Diphyle aut Diphile fortaffc fuit nomcn facerdotis Miner^ 

vae, quac mcmoratut Vl. 2)5. f. ». 
Diphilus Comicus, {Ind. AuBor.) re male afii theatro 

eie£tuS) XIII. 583. f. n. Eius didum a Machone re« 

latum , VI. 243. e. f. In eum dida Giiathaenae me- 

retricis , quam perdite amabat , XIIL 579. e. L {80. a« ' 

583. e. f. 
Dipodilmus, faltationis gehus, XIV. 630. a. 
Dipyros panis, IIL iio. a. 
Diryllabi in aula Lyfimachi, XIV. 614. e. f. 
Dithyrambus, cognomen Bacchi, I. 30. b. XI. 465. a. . 
Dithyrambus, f. q. carmen dithyrambicum , X. 457. d. n. 

Dith^rramborum ufus apud veteres, XIV. 628. a. 

Non fiet dithyrambus, 11 bibas aquam, ibid. b. Di« 

thyramborum poetae : vidc fupra , in Indlcc Titulor. 

vocc ^itupetfjL^oc. In horum numero ponitur Philoxenus 

Cytherius, VIlL34i.a. XI. 487. a. XV. 685. d; Di- 

thyramborum mimi, 1. geAiculatores , I. 19. f. 
Dives in provcrhio dicitur is qui poflidet quae funt inter 

Corintbum & Sicyonem , V. 219. a. n. Divitem efle 

absque malis artibus,/7o/z//ifrin tertio iocobonorum, 

Scol. 7. XV. 694* e. 
Dium, oppidum maritimum Pieriae in Maccdoniat l^f r^ 

riiffpiJ^F, VII. 326. d. A. 
Dodonaea templa , {fcil. fimulacra aurea Dodonaei icn^B ) 

praemia vidoriae in Judis Ptolemaei PhUad, V. ao}. 

a. n. 
DoIoUi apud Uomcrum^ XIIL j6}« f« 409 INDEXRERUM 

Dolopum SaUBus, XI. 485« d« 

WMylacttifu vidc Doryiaeum.) 

Dol cades , mnus rtfU dorcones JUitntur, IX 397. a« Do^ 

cadei tali, V. 194. a. 
Dorda , Phacae filia , Iphiclum amans , prodit ci Phot- 

nices Rhodum incolentes, VIII. 361. c 
Dorcon, Arcadionis filius, X. 436. d. 

g^^ordon. vide Lordo.) 
ores akf dicunt pro ^J>fA*, XI. 467. a. {conf, Mfdf 
Sigma.) HfjuLKtf quid dicatur Doribus, XIV. 610. d* 
fTAtiicAer quid dicant Dores» XIV. 664. e. f. n, Dorei 
V^l dicunt pro V^» ^X. 374. d. Sic dicehatwr «^if 
& '3ri{ic , |3pf y0K & fipMi^ > ^ JimiBa. Conf, Animadf. 
dd II, 61. e. 

Dores Italiam incolentes, IV. i8&. d. 
D^a harmonia , gravis, trifiis, vehemens, mdUi 
varietate, XIV. 624* d. Doria melodia » XIV. 635. 
d. n. Dorica mufa (A«p)< IVUvtfif) Phrjrgiae adverfat 
XIV. 617. b. Dorica fahatio, /^etpfc yof§UL^ XIV. 
617. f. 

Dorici pulvini , ^e^tiCk 'WfVKi^kxAtA , VL i{f . e. 
Doricus adpdlatur Hiero, rex Syracufarum^ ia epi- 
grammate, V. 209. e. n. 

Dorias, anciliac nomen apud Comicos, VIII. 338. a. Cm^ 

Doris. 
Doricha , Charaxi amica , quam Rhodopen perperam vocat 

Herodotus , XIII. 596. b. c. 
Dorion , ( diverfus ab illo qui De Pifclbus fcripfit ) fidicen 

& obfoniorum lurco : cuius facete refponfa mmoran' 

tur Ub. VIII. cap, iS fq. 

Dorion , tibicen , compotator Philippi^ X, 43 5. b. 
Doris , mater Dionyfii iunioris , genere Locra , XIL 

Doris, ancillae nomen apudDiphilum comicum , III. 114. d. n. 

Dormire. Unus omnium pifcium non dormit fcarus, VII. 
320. a. 

Dorpia, primus dies Apaturiorum, IV. 171. d. 

Dorus , f^tuus Athenienfis , qui iam provcftus aetate for- 

mofus adhuc voluit videri, XIU. 563. f. 
Dorylaeurn, Phrygiae oppidum, IL 43- b. /i. uhi ptrperam 

olim Donylaeum edd. E T P E R S O N A R U M. 401 

Dos ingens mulieris» magoum manto fupplicium, XIIL 

558. f. 
Dofon, fervi nomen apud Pherecrltem» XI. 480. b. 
Dotion, Airtof^ Theilaliae oppidum; unde Triopas cum 

fUiis expeditionem in Cariam fuscepit ^ VI. 261. e. /i. 
Dotis, lalymi vel lalyfi uxor » mater Symae, VIL 296. c 
DracaeniS) pifcis marinust VII. 322. e. IX. 40). c. 
DracO) legislator Athenienfium, XI. 508. a. ApAKtfnm 

r6/btoi , XUI. {69. d. 
Draco marinus, pifcis, {latuu etidm araneus diBus) VU. 

287. J}. n% 
Dracontiades columbae» IX. to^. c. «• 
Dracomiae» ficorum fpecies, llt. 78. a« 
Dracontias, cucumeris fpecies» IIL 74. b. 
Dracontion , quod nonnulli aron aroniam vocant , DC 

571. d. n. 
Drimacus » dtuc fervorum rebeliium in Chio infuia , VI. 

26^4 e. generofiim monem obiit» 266. b. c. coilfe^ 

cratus poft obirum, ibid. d. 
Dromeas Cous, griphis ludere fotitus, X. 4^2. f. 
Dromeas parafitus^ (/ortafe idem Cous) IV. 132. C, 
Dromon » trivialis quidam civis Athenienfis » IX. 378. d. 
Dromon , coquuS 9 apud Diony fium comicum » IX. 38 1. d* 

Servuli nomen apud alium comicum , XIV. ^44« e. 
Druppa» oliva ^pxm^jrhe^ II. 56. a. /1. 
Druius» Tiberii filius, II. 52. d. 
Dulcis cubitus» locus fic di&us Sardibus» XIL 516. a. 

540. f. 
Dureus anfer, ingens & fardus, IX.' 383. f. /i. Dureus 

(vc/ Durius) equus, L e. ligaeuSi XIIL 6lo. c. n. 
Duris. vide Ind. AuB. 
Dymaenaef Avfuefraifi Spartanae bacchantes, IX. 392. t 

E. 

Ebeni flipites, in pompa Ptolemaei Philad. V. 2ot. a. 12. 

Ebrietas fugienda, lib, X. cap. 31. & 61. lib. XIV. cap, %. 
Flagitia ex ebrietate , cap, 62, Conf. X. 432. e. Ebrie- 
tatem fi crapuia anteveneret, nemo plus fatis bibi- 
turus efier , X. 429. e. XIV. 613. b. Doloris capitis, 
qui ex ebrietate oritur, remedium putatur efle vin- 
culum , quo obligatur caput: unde onus eft coronaruoi 

ParsL Cc 40» INDEXRERUM 

ufiiSt XV. ^75. c d. Ebrietas praecavetur amarif 

amygdalis ante potum fumcis, II. 5^ d. e. 
Ebriit beatos fe fDmniant, Xl. 782. c. d. {p. ii6. nojlrai 

edit. ) Ebrii ex yino {ait Arifiottks) in omnes partes 

prolabi pofiunt : ebrii tx vino hordaceo nonnifi fu« 

pini cadum, X. 447. b. Ebrii poemata fua compboere 

confueverant Aefchylus, Ariftophanes & Alcaeus, 

X. 428. f. 429. a. 
E3mofi homines, & populi. Videfupra, Bibaces: &cmf. 

firicm Ttttdorum Ukri X, in fine Tomi IV, 
Ebur. Ebore omatae ianuae , & ipfum propylaeum , Y. 

20^. a. b. 207« a. Eburneae tiUae, a raoenidbus 

primum confedae, TV. 183. e. 
Ecbatanis aefiatem transigebant Perfarum reges , XII. < t )• ^ 

Ibidem Dionyfia celebravit Alexander , XII. 5)8. a. 
EdiaruSt interfedo Erythrarum rege Cnopo» tyraniiadea 

occupat, VI. 259. a. 
{£<htcratis, perperam fcfibimr in codd, nonmtlBs ^ I. f* a» 

pro^ Timocrates. Fide Jnimadv. Tom. /. pag. 8.) 
Echenica, muiier Detia, XI. 469. c. 
Echinades infulae, ab echinis fic nominatae, 1. 30. d. 
Echini marini, manifeflum incrememum capiunc 10 ple« 

nilunio, III. 74. c Dt ilUs ex profiffb aaturlib. liL 

cap. 41. De echino terreftri vide ibid. 1(1. 91. d. e. 
Echinus , placentae eenus apud Rhodios, XIV. 647. a. b. 
Edacitas apud Phigalenfes in laude pofitai IV. 149. b. 

Conf. Voracitas. 
Edukare^XIV. 638. d. e. 

Eicadiftae, VII. 298. d. /?. Conf. Animadv. adV. 186. a. 
Eilorae, vel Eilotes. ( Ind. Graec. ) Eorum origo , VI. 272. a. 

miiera conditio, XIV. 657. c. & d. 
Eirene, Ptolemaei primi ex Thaide filia, quae Euitoilo 

nupfity regi Solorum Cypri, XIII. 576. e. 
Eirene mererrix, concubina Ptolemaei, praefidio Ephefi 

praefe^b, Ptolemaei Philad. filii, XIIL 593. a. b. 
Eirenis, Leocratis concubina, XIII. 586. f. 
Elacatenes, pifces cetacei, lih. VII. cap. 62» Elacatinus» 

IX. 403. b. n. 
Eiaea , oppidum Aeolicum: unde *EActim, Eiaeenfis, Aki- 

damas, XIII. 592. c. 
Elapheboliorum feriae, XIV. 646. e. 
Elaphos, placentae genus, ibid. ETPERSONARUM 401 

Ehtea a Philippo capta» V. 186. a. b. 

£lacereS) placeotarum gmus, IL 57. a. n. 

Elateriuin I /iiccKr c cucumre Jfyivatico exprtffus, quo Men* 

daei confpergunt uvas in vite , L &9« L 
Elea , *HAfj«. vidir Elis. 
Eleatae , 'EAt «t«i : (five Heleatae , ^E/aireu : ) /ic etiam 

nowiiummrfttdUs Helotes, vc/ Eilotes , Vl. 171» a. «• 
Eledro adfpedu fimiles palmulae^ XIV^ 651. b. Pocula 

araentea aureaque, & ex fplendente elefiro, XI« 

405. d. 
Elementa» rroivfik:/c diBa ridicula quaedam (kltatio^ 

XIV. 629.7. 
Eleodytae cur voccntur l>elil, tV. 17). a. b. 
Eleotns, pifcis Kiloticus, VII. 312* b. 
Elephantarchus AUxaadri^ Seleucus, Vt. 26 1. b. 
filepbas, mire ama,ns curansque infantem, XIU^ 606. C 

607. B. 

Elephti, pocnU genus» Ut. Xt. cajK ){• £^ XL 497. a. 

Eleufis, pagus Atticus: uhi optimi pafleres pifces, VH* 
330. a. 6*285. f. ff Tf *Efk§vo7ft f.u^, ait apud Atke* 
naeum Ulpianus , celebratur feAum BfleAMrrW nomi« 
natum , IX. 406* d. n. Myfteria ibi cdchrata proia« 
navit pemetrius, Phalerei nepos^ IV; 167. f. ai iw 
'£Afv^7fi Ufuat Melamho rdiquias epularum mife* 
runt , III. 96» e. ' 

rk ^EMvffTwA^ IX. 374. e. xr» 'EAf vriri4it<t) 4oTtKf , 
Vll. 285. f. ^ -^ f 

Cleutherae, oppfdum Boeotiae, XI. 486. d. 
Eleutheria celebrant Samii, Amori facra, Xltl. 561. f» 

561. a. 
Eleuthema, Creiae dpp. Vnde Eleuthernaeus, Amitor dtha^* 

roedus, XIV. 638. d. 
Eleutherus & LycUs, ^uvii, XIIL 58«. a. n. 
Elichryfa 6» Elichryfus. Vide HeUchryf. 
Elinus,/ve redius Aelinus, cantiiena telas texentium) 

XIV. 618. d. «. 
£lis oppidum. %\ **Bhtfof fAaytipofi I. 27. d. Elide literas 

profeffi funt Anchimolus & Mofchus, IL 44. c. Elide 

pulcrhudinis fit iudicium , XIIL'56{. f. 566.3« Opti* 

mum ibi irinum unguentum» XV. 688. e. 

Elis regio« h 'HAfict. In ea locus e/lj ubi defoffi 

lebetes fponte vino replentur, L 34. a. n^ 

Cc 2 'r 404 I N D E X R £ R U M 

Elei, 'HAfTor, traducuntur ut mendaces & ebriofi, 

X. 442. e. Apud Eleos colitur ApoUo ^^^«r^; 

VIII. 346. b. Cum Eleis inducias faciunt Athentenfes, 

V. 218. d. Eleos Graecorum omnium maxime bar- 

baros ait Stratonicus, VIII. 350. a. n. 

Pilfrid Elei commcmorantur: Plutarchus & Leonidet , 

Grammatici , deipnofophiflae : tum Hippias & Pyrrho» 

de qmbus vidt Ind. AuB. 
Elixatio carnis ouam vim habeat» XIV. 6^6. a. b. 
Ellops pifcis, Vll. 282. d. 28 {• f. 300. d. e. 
Ellotia, feftum apud Corinthios, XV. 678. b. it. 
Ellotis, corona ex myrto, quae in praedifko fiefio pompt 

folennideducebatur, XV. 678. a. b* ) 

Elorius , avis. wde Helorius. 
Elorus, fluvius Siciliaei VIII. 3)1. e. uhl conf. Pkk 

XXXI!. 2. 7. 
Elpenor, vino madidus praeceps ruit, I. 10. f. 
Elpinice, Cimonis foror & uxor, XllL 590. f. 
Elymae tibiae, Phryetae, IV. 176. f. n, 
Embateria cantica , ad militares numeros compofita , XIV. 

63 1: f. 
Emmelia , iiiyLihuA , faltatio tragica , I. 20. e. XIV. 629. 

d. /7. 631. e. 
Empaeftica ars, XI. 488. b. 
Empedocles, {Ind, AuB,) vi<^lor Olympiae, bovem mul' 

titudini distribuit e myrrha , ture , aliisque odoribus 

fiflum , I. 3. e. 
Empeptas panis , XIV. 64^. d. 
Enalus, unus ex ducibus qni cum Gra coloniam Lesbum 

deduxerunt, ex imo mari poft longum tempus falvus 

emergit , XI. 466. c. d. 
Enchytos placenta, lib. XIV. cap. ^2. & XIV. 647. d. 
Encraficholi 9 pifciculi, Ub. VII. cap, 59. Conf. Ind. Gracc. 
Encrides, placemarum genus, XIV. 645. e. III. 110. b. 
Encryphias panis, III. 110. b. 

Endymion quo paSh dicatur amatus a Somno , XIII. 564. c. d« 
Engytheca, incitega, tih, V. cap. 45. 
Enneachordum ,. inflrum. mufic. XIV. 636. b* conf. LuL 

Graec. 
Entiltos, bellariorum genus, XIV. 649. a. 
Entimus Gortynius, ingentia praemia fert a rege Perfa- 

rum , II. 48. d. E T P E R S O N A R U M. 40V 

Eoeam (^Ho/hf) Afaaicam ambivit Hefiodus, XIII. 597/ 
d. n. Conf. Ind, tiiulor» 

Epaecla Lacedaemoniorum, IV. 140. c. -e. Conf Ind. 
Graee, 

Epaminondas 9 tibias inflare a quibus dedicerit, IV. 184. d. 
frugalis admodum, X. 419. a. A muliere dimoveri fe 
a fententia patitur» XIIL 590. c. Afopichum amat» 
XIII. 605. a. Quo pa&o litem de Sida regione compo* 
fuerit inter Boeotos & Athenienfes, XIV. 650. t. 

Epanconifmus, {^uafi incubitaiio) faltationis genus, XIV. 
630. a. 

EpeunaAi apud Lacedaemonios , VL 171. c. d. 

Epeus , Panopei filiu^, aquam baiulat Atridis : uuU apud 
Simomdem afinus aquam baiulans vocaaw Epeus , X» 
456. e. - 457. a. 

Ephebos Dmadu nomtmavit ver populi, 111. 99. d. 

Ephebus, poculi genus, iih^ XI. cap., 36. 

Epbemera animaUa» quibus uno die vita finitur» VIIL 
555. e. f. 

Epbefus a Samiorum fervis condita,. VI. 267. a. b. Ora- 
culum datum conditoribus Ephefi de loco quo ex- 
flruendum oppidum , lih. VIII. cap, 62. Ephefi tem* 
plum eft Veneri Hetaerae dicatum, XIIL 573» a. 
Ephefum praefidio tenet Ptolemaeus Philadelpnus » 
X:IIL 595. a« Ephefus olim , ante Athenaei aetatem» 
unguentis clara fuerat, XV. 688. f. 689. aw 

n *£^c/«, Ephefiorum fines, L )i. d. Ephefiae 
literae» XIL 548. c n. funt Notat quatdam mapcau 

Ephefii, luicuriofi, praefertim in vefiimentis, lib^ 
Xn. cap. 29. In fervitutem redeeerunt Magnetas ad 
Maenandrum , XIL ^25. c Apud Ephefios in Neptuni 
fefio, iuvenes vinum adminiftrantes, Tauri vocaban- 
tur» X. 42^. c. 

Pairia Ephefii memoraniur: Daphnus medicus ,. 
deipnofophifia : de quo fupra: tum Artemidorus, 6^ 
Heracleon. {bid. AuS.) 

Ephymnium,/or/RtfAf quat hymnafucciniatr, aut Jiymno fiii^ 
indt intercalatur , XV. 701. c 

Ephyra wtyihwn , vldetur Corinthus dici , IIL 82^b. /f. 

Epicharides, Pythagoreus, canes comedit, IV, 161. b. 
Epicharides fxixp^r, quinque diebus patrimonium 
fiiumabUguriverat» IV. i6{. e. Utrobiqut ia Alexidis 

Cc ) 4o6 I N D E X R E R U M 

fahulls : tti videatur uttqut mm idtmfuii hom6 Sd* At 
videtur ptrlromam iocumque Pythagoreus nominari^ IV, 
i6i. b. & canes, quos occifos comedere thiperUhtmr^ 
furatus iffh fortajfe intdUff deh€U 

Epicnytos, placentae ^enus, XIV. 64^. b. c. »• 

Epides&Aurdcles. Vidt fupra , m AmoQla^ Epiclisfifia, 
Phryne,Xni. 591. c. 

Epicrates Athenienfis, ad regem Perfanim legatus» ada- 
latur regi, & dona ab eo accipit , VI. 119. f. 

Epicrates, Aefchinis bratoris gener, Cyrebion cogfi6ml> 
natus, VI. 242. d. {^conf Harpacrat.) 

Epicrates, comicus. yide Ind, AuS. pag. 104. 

Epicredius, i^tKpriJ^M ^ fahationis genus apud Oetenfmy 
XIV. 629. JB. 

Epi^urei , «-^etfTctf ktifMtf^ V. 187. b. Apudeomcos kpidt 
vocantur rSe ifenie ka) ^jt^W«f MMVft uet) IMM , 
VII. 278. f. Epicurei Roml eiefii » XII. 547. a« item 
Meflenft, ikid. Efncureus quidam eiMLStrrif^ VD. t^. 
d. /r. 

Epicurus, {eonf Ind. Aufl. ) humaniorum literanim mdit , 
Leontio meretrice ufus eft concubina, XIII. 588. a.bt 
Rudiffimus ludimagifter voeatura Timone, ikul. Apud 
eum (/cf/. in Convtvio ab iiio confcripu> ) non Ubatur 
DiiS) nec eis offeruntur primitiae, iV. 179. d. Om- 
nis boni rationem Epicurus ad voluptatem retulit, 
eamque corporis & fenfuum voluptatem , Bk. VIL 
eap. II. ^ Uh, XII. cap. 67. Qtf^ rauo comice txpont^ 
tur a poetis, iib. VII. cjp. 9. IIL 103. b, 

Epicuro dui ad Voluptacis rationem oraeivit Ar« 
cheftratus, III. ioi«& vIL 278. e. i$em >ophocles in 
Antigona, Xll. J47. c. Ab Epicuri ratione prope ab- 
fuit Speufippus, VII. 279. e* f. Ad eamdem inclina- 
vit Anfto Chius, VII. 281. c. d« Prorfus ad eam trans* 
flt Dionyfius Heradeota , relidis Stoicorum caftris , 
itid. d. Epicuri difcipulum fe profitetur coquus apud 
Damoxenum comicum , III. 101. a, 

Epicyclios placenta , XIV. 645. e. f. 

Epidaurus, ppp. ArgolidiSi XIIL 589. f. 

Epideipnides, XIV. 638. e. 

Epigonium , organum muficum , TV. 183. c. d. n. cotif 
Ammaeh'. ad XIV. 637. f. 

Ep^onus Ambraciota, civitate Sicyonius, praedifii 111« ET PERSONARUM. 407 

ftrumanii ioventor , iiudis digitjs absque pledro fides 
pul£ivit, IV. 18). d. Idtm ry hAVht» Kiiupiffn ufus 

eft, XIV. 637. f. «. 
Epneiiiuin carmen ^ vtndeBiiale^ V. 199.. a.. 

Epilycus Amphjpditanus ,, XUl. 605. c. 

Epilycus Comicus. vUe Ind, AutK 

Epimelis, pyronim genusquoddam, IIL8s..d. XTV. 6ca.e. 

Epimenides Atiicam humano fanguine liiftravit, AlIL 

602. c sJ 
Epinicia, epulae triumphalcs^ 1X^187. £ 
Epinomis, pars aliqua tricemis » IIL. 97« d. Ead^m vocah^ 

ufiis eff nomemo pro £4 quat a Romanis ftrena dictlia^ 

iur, ibid* 
Epiphallus, modus. quidam «tUirfMr » XIV. 618. c. 
Epiphania {rk> 'Eri9««i<t ) (rarris fui, ab- Antipairo» imer« 

fedi , celebcavit Demetrius Phaleteus, Xlu 542.e. n.. 
Epirotae lyrtum dicwu^ vro fcypho, XL ^oo. b. 
Epifitii^ o&m udm m vmao parafitl, Gb., VL cap. 50. 
Epiipora oleca ,. refata % 11. ^a a. /1. 
£piftola,.gK»jAj4r, lib. X. cap.73. (A twiianMi Epiftolis 

vide Ind.^Titulor, ) 
Epiftyiium:, V. i^. b. lOf. c n^ 
Epitimaeus ' cMR0/iimit/iff eft Titnaeus hiflonaus ^ ob rtpre* 

hindendi fiuJium* ^vuU bid^ AuH. \ Eadem nomine Uh- 

pianum compellai Myrtilus apud Atheiu VIII. 362. b. 

fcilicei ^tX§wtri(Anrhf intelligtns. cf. IX. 385. a. 
Epizephyria ialtatio, I. aa. b. ^ ^ 

Epopeus, ob comeibs pompilos pifces a Dus Samothracf* 

bus punitus , VIL 281. b. 
(Epfeti pifciculi. vide Hepieti. ). 
Equus piicis ,. Ub. Vlt. cap. 69.. 
Equus quadrunes. Equi Sybaritarum , ad tibrae modos faN 

tare doAi, XI I. %%o. c^ Sic fy apud Ordkinos e^ 

faitabant, pofterioribus pedibus infiftentes, anterio- 

ribus vero tibiae modos gefticuhintes; XI!. 520. d-f. 
Troianus equus, dureus vc/ durius,. r. e. ligneus^ 

in quo aui inclufierant , eonim nomioa ediderunt ve* 

teres, XIIL 610. c. 
Erafinides,, praetor. Athenienfittm ^ musque coUegae» V« 

218. a. 
Erafixenus, ex nimio merihaufiu mortuus; in quem ex* 

ftat Epigramma ^ X* 436«. d. e.. 

Cc 4 
4o8 INDEXRERUM 

Eratonem Muram inwcat Atherums^ XIIL 5f 5« b. 

*%fH3o(/Aor elrof , L 27. c. v£^ Helvolum. 

Erebintbus , lih. IL cap. 44. Fiir Cicer. 

Erefus, Lesbioppidum, ubl praeflantiffimum vtnum, IIL 
III. f. Ereui: Phanias/, Phaenias,^» TheophraftuSi 

Eretimus, Vlde Eritimus. 

Eretrta Euboeae, mari caujfd ElptrflA , VII. 327. d. KtUMf^ 
€Lh^>tro€j IV. i6o. a. b. Ibi depofita erat pecunii 
illa ducis Perfici , quae deinde in Calliae manus per^ 
venit, lih. XIL cap. 52. Parum falubrem habet aquam» 
11. 46. c. (quo de loco vidc Animadv, Tom. L pag, jo8 
ffied, ) cof^, iM, d* 

Eretrienfis, ^Eper^ivc^ Achaeus poSta , I V. 17). c 
*Ep$rpiiuc 8 *Epv0p«rof yp^mikrmv tiff Si^ksiiidJ<ai ^ 
XIIL 604. a. n. & b, Conf.pauhpoft, in Erythrae. 

Jtm , *£pfTf ix4f . ff ruf *Ep9rptKm «Jof rir , auae a 
Menedcmo philofopho nomea accepit, IL $ %. d. «Aifvr 
•EpfTfWJibr, VII. 284. b. ^yp9f *Ef§rfi%hc , VIL t^T.c, 

Ereiria , TheffaUat oppidum prope Pharfalum : tefte Stepk^ By(» 
& Strat. IX, 434« a. & X» 447* d, Ex qua Eretiia oriunm 
dus fortajft fuit Athenaeus Eretrienfis , ^Mwtiit i 
*Ef§7pttifC9 qui Sifyrphi Pharfalii adubtor.fiiit & mi* 
nifter, VL 252. U 

Eridanus fluvius, caftts nutrit aquis puellas, XIII. 568. 

e. /1. 6- f. 
Erigon , fluvius Mactdoruae & Epiri, IL 4). d. 

Erigonae in honorem celebratur Ofcillorum fefium , XIV. 
618. e. 

Eriphylae aureum monile cur adeo celebre fiierit, VL 
23I.C. Delphis confecratum ab Alcmaeone, diripi- 
tur a Phocenfibus, VL 232. e. 233.3. 

{Eriphyie, ex Cafauboni conieSt. facerdos Minervae, VI. 
234. f. n. ubi quidem videndum, ne M Ai^iAirr vel ^t^ 
9VAirr fcriptum oportucrit, ) 

£ritimus,pifcis, Vll. 328. c. 329.3. Minusre^, ut vide^ 
tur^ eretimus, VIIL 35$. f. n, 

Erotidia a Thefpienfibus celebrantur, XIIL 561. e. 

Eruca infcBum. Ex eruca fit bombylius « tx bombylio ne- 
cydallus. VII L 352. f. n, 

Eruca planta^ r\ ft^^vpr, IL^o. a« IV. 130. d. videJnd. 
GratCm ET PERSONARUM. 409 

Erudirio cum in Graecia defeciflet , in eftdeoi rttrfus in- 

flaurata eft ex Alexandria, IV. 184. b. 
Erxion, candidi crift&omatus» apud Anacreontem , XU 

498. b. 
Erycina Yenus. Vide mpx^ in Eryx. 
Eryderes , lihenomm quoddam genus ajntd Lacedamomos , 

quafi corporis cuftodes, Vf. 271. t. /u 
Erymanthei revera apri, IV. 1^0. a. b. - 
Erymneus, 'EfVfAuift, fdiolam Peripateticam habuit Ache- 

nis, V.sii.e. 
Eryfichthon, Myrmidonis filius, Aethon adpellatus ob 

voracitatem, X. 416. b. /i. 
Eryfichthon , ( Ctcropisfilius , ) Delum venit, IX. 391. d. n. 
Erythea , ^EMm, In Solisphiala Erytheam navigiavit Her- 

cules , aI. 469. d. & f. 470. c* d. Conf. Animadv^ ad 

VIL »97. b. 
^fiAfk wiTp^ ^uaenam Scatur VII. 997. b. «. haud Equet. 
Erythrae, loniae oppidum, VI. 2^9. b. VU. 325. e. ^f- 

ff^fltevxei 'Eptitpct), III. III. b. Erythraeum vinum, 
.32. b. Ervthraei Chiis inter coenandum monem 
machinati , IX. 384. d. e. 

P^yit Erythraei! Diodotus, {Ind. AuB.) & VS^ 
pias , fitf Hiftoriam patriam confcnpfit. 

Ji ^tprrpif^r fi *Efivi^Tof ludimagifter disputat cum 

Sophocle, Xm. 604. a. ubideUnda vuUturiparticula, 

m Erytfaraeus pt proprium honunis nomen , Eretrienfis 

vem gentiU. 

Ery thraeum mare. Inde in Graeciam delata eft vitis a Bac- 

cho , XV. 675. a. 
Erythrinus pifcis , lih. VII. cap. 58. VII. 327. c. 
Eryx , Sicihae mons & oppidum : ubi ftattim tempus eft, ^ 
Veneris columbae cum Dea in Africam abeunt , in- 
deque redeunt , IX. 394. f. Eximia ibi gignitur Lych« 
nis,XV.68i.f. 
Eryximachus, in Platonis Convivio, V. 192« a. 
Efchara, animal marinum, cum echinis & conchylus tnemo* 
ratur IIL 86. C 

Efcharites panis, III. ii^e. fuaviffimus, ajpud Rhodids, 
dulcia^htm opus ,fimiU nofiris obeEis^ Ili. 109. e. n. 

Efcharu$ pifcis, qui & coris vocatur^ in pifcibus htis nM» 
mcraiur cum buglotto & pajfere^ VII. 330. a. BMrfus 
memoratur IX. 403, c. 
i}io IN DEX R E R U M 

Eteobutadae, &afiiKa quaedam Atheai8> VL 244.6^ /r». 

Ethanium , vas potorium apud Aegyptios » XI. 470. d. 

Ctruria , Tvfpnvm. Etrukim vinum 1, U Ty/pifriccf nnf , 
XV. 702. b. 

Etrufca ( Tt;p0*trpii ) phiala , 1. 18. h. & omiie genus vafo« 
rum ex aere « I. a8. c. 

Etrufci, (Ti/Apifro), Tvp^vrfld) populus artium omnium flu- 
diofus, XV. 700. c. Ad tibiae cantum pugilbtu coo- 
tepdunr, IV^ 154. a« Ab eisdem ludos gladiatomi 
adoptarunt Romani, IV. ij^. f. Eorum ioventa, 
cornua 9l tubae, IV. 184.3. Ab etsdem fiatariaa 
pugnam didicerunt Romani, VK 27).. L Cum Efro- 
ficis pugnat lafoa Argonauta^ VII.. 296. d. n. Etni- 
fcorum coenae fplendidae, IV. i53,..d. & omne ge^ 
nus molKtiei & hixuriae ^ lih. XII. cap. 14. 

Euagon Lampfacenus , Platonis dilcipulus, tyrannidem pa* 
tri^e adfedat tentatque, XL 508. f. 

Euagoram {fo ptrpcram vulgo , cum Timagoram ofortmfr 
fu) Athenienies capite damnarunt, quod ad Ptr(as 
legatus adoraiSet regem,. VL %\u h. ru coU. Atumsiy. 
Tomm VUL pag, 437. 

Euagoras gibbuSi^ Demetrii Poliorcetae parafitus» VL 

145- a. 
IvtLvlpUu , Pulcritudinis certamen in Panaihenaeorum ce- 
lebritate, XIIL 565. f. n. 

Euanthes > (T^vc rcBius Euan , gen. Euantis , ). cognomea Bac- 
chi, Xi. 463. a. /1. 

Euardis meretrix y craffay XIII. 583. c. 

Euathlus , iuvenis a Cilyca , virg^ne niodeft^ , firuftra ama- 
tus» XIV. 619. d. es. 

Euboea, Larymni Alia, GlauctHn peperiffe perhibettir 
patre Polybo, VII. 296. b. 

Euboea, nomen ab Antiocho M. impofitum virgini Qial« 
cidicae, quam in matrimonium duxit, X. 439. £ 

Cuboea infuta. Patina ex Euboea . fcil. ex Caryflo ^ IV. 
i3{.e. n. (conf Caryftus.) LoMdamw pira & mala 
ex Euboea , L 27. f. 

Euboica nuX| i^e. caftanea,IL {4.b« Euboicum 
yinum , L 30. f. Euboenfes ( o& mt* EujSoi «r ) fideri- 
tin vocantfiorem , ^ui vulgo chamaepitys, XV. &Bi. d« 

Ettboeus parodus, Pfuiippi legis actate , XV. 697. f-698.b. E T P E m S O N A R U M; 411 Eubuht demagogiis , luiuriorus , reditus reiii. dii 

IV. 166. d.e. 
Eudea , meretrix Attica , XIII. 583. e. 
Eudides, archon AthentenfiSy Xlli. 577. b. 

inflruxit , L 3. a. n. In tius namim frtffdi ludk Archip^ 

pus conuctts, VII. 319. c Ji. 
Eudides, Smicrini filius, cogR. ScvrAor, L c. Beta, VI* 

250. e. ridicule didis laiidem lulit, quui umn fri^da 

ddmodum fiitrt^ VI. 242. b. 6» c. n. ^ 250. e. 
Eucrates , jproprium nomen Corydi parafiti , VI.- 241. d« 

Conf fupra , Corydus. ( ACum Eucratem Aaks in JrnL 

Aufhrum, ) 
Eudaemonicos pbilofophus Anaxarchus , VI. 250. f. f^ 

XIL 548. b. 
Eudicus, lidtculus fcurra & mimus, 1. 19. f. 
( Euegonis, quod pro facerdoiis aomiM acceperai Dalecampius, 

•ft grauum vocabuUm fyry^«r , fignificans facundum, 

five fiiufta precantem , XI. 478. c. ) 
Euenor, pater Farrhafii pidoris, XII. 543. d. 
Euergetes fecundus . IV. 174. d. n. Vidt Ptolemaeus. 
Euius, cognomen Bacchi ^unde diQum, VIII. 363. b. 
EujusChaicidenfis, celebris tibicen, XII. 538. f. 
Euieus, {an Eubeiis?)i fluvius, VII. 300. d /i. 
Eumaeus Homericus, ^. 477. c 498. u 
Eumdus homericus, X. 433. d. De Eumdo Corinthias 

poeta , vidi Jnd» AuBor, 
Eumenes, {pnmus huius nouunis) rex Pergami , Philetaeri 

ex firatre nepos, ex ebrietate periit» A. 445. c d. 

Eumenes , fecundiu puto » Attali fiUtu , memoratur IX 375. d • 

Eumenis {nefch utrius) fiUa, an ttxor? Scratootce, XV. 
689. a. 

EuMCNES CzrAXznvL^tinAttBorumlndiceHmirtano^ 
his praeurmifftts , fcripfit 

^^npL^iiUfC 'Aai ^cbJ^pMi ji Epbemerides Alexandri, X. 
434. b. 

J^unitas paois , o^m III. 1 1 1 . b. fed reB^ Etnitas. vide ihl noL 

Eunomus, puer ab Hercule occifus^ ouem alii Archiam 
nomwanty IX. 410. f. Vide fupra, tn ArchiaS; & ihi, 
pro n Hirodoto viro Enoomos a corrigt » Herodoro vtro 
»> Eunotpus. u 

Eunoflus, rex Solorum Cypri, XIIL 576» e« 
41» INDEXRERUM 

Eunucfaus Lampracenus, mfdo fuis, memorams Hippo- 
nadi, VIl. 304. b« 

Eunuchus & Verpertilio , aenlfma ^ X. 451. c. 

Eunus, belH fervilis in Sicilia audor, VL 173. a. ( Conf^ 
Ltvii Epiu libri LFL & AuSorts a Frthukemio in tiiu» 
dtm Ubri Suppiemento iaudatos.) 

Euomphalos,y?c ab Arcadibus dicitur rofa, XV. 68s. c 

Eupalamus» (i. c» manufoiersy vtiut nomtn proprium ^ IV. 
, 176. d. 
' . Euphemus, archon Athenienfis, V. si6.f.-2i7.b. 

Euphemus afius, obvios quosque dideriis ac maiediflis 
inceflebat, V. lao. d. 

Euphorion poeta, {Ind, Aud.) apud prytaiun coenans, 
immoderate fe geflit , XI. 477. e. 

Euphraeus, Orita, a Flatone ad Perdiccam mtflfus, utab 
illo impetraret provinciam Phtlippo regendam , XL 
506. e. f. n* Apud Perdiccam tam regnabat qtiam ille 
ipfe, XI. 508. e. ff. Jdim dein, regnante Pbilippo a 
Parmenione interfeflus eft, ibid» {In cararefih ipfum 
vim intuHJfe ait Demcfthenes. ) 

Euphranor Pythagoricus, {Ind. AuQ.) rir uiKitiTtuh ex« 
ercuit, IV. 184. e. 

Euphranor Thurius, navium gubemator, XI. 474. & 

Euphrofyne, meretrix Attica, XIII. 58^.6. 

Euripides poeta : ( Ind, AufL ) 0^09^^ Evptm^ifne , VL 1701 
c. bibliothecam indruxit, L 3. a. divino fpiritu ad* 
flatus tragoedias fuas edidit, L 19. e. ik Kipkkutnk 
(fententiolas) ei fcribebat Socrates, IV. 134. c. a. 
{cf Ind. Gratc. in M^kkoLtof.) Puercum eiFet, vinua 
miiiiftrabat , X. 424.^. In Icaro infula verfatuseft» 
II. 61. a. b. In Tiiefco fabuld nomen Thefei fipuficas 
literarum defcriptione , X. 454. b. c Mulierum ofor 
^uit in tragoediis, in cubiculo non item, XIII. 557. e. 
603. e. Sophoclem irridet ob fubreptam laenam, XIII. 
604. e. IrrideturipfeaLaide, XIII. 582. c.d. InNLh 
eedonia discerpitur a canibus , XIIl. C98. d. e. n, 

Euripidestf/ur^^ ut vinofus traducitur ab Ephippo & Ana- 
xandride comicis, XI. 482. c. d. 

Euripides, iadus in teflerarum ludo, VI. 147. a. b. f/o- 
licet , fi quis numerum quadragenarium ieciJfcL vide Pol* 
iuc. IX. 101.) 

Europa a Corinthiis Ellotis vocatur « XV. 678. b. Euro- ET PERSONARUM. ^t) 

pae ofla Corinthi in pompa devehuntur Ellotioruni 

ttfto die, itid.z. h. 
Europa, Philippi fiHa ex Cleopatra, XIII. 5^7. e. 
Europa itrra, Graecis oUm Ei^irU^ VIL 296. f. «« 
Euryalus laudatur ab Ibyco ob tormae gratiam , XIII. ^64. f. 
Eurybius, Euryfthei filius, ab Hercule interfefius, IV* 

158.8. 
Euryclea, nutrix Ulyffis, XI. 460. a. 
Eurydides , praifimator qmdam {Idtm , ut puto , qui apud 

AriflophantM Curycies noaunatur, homo ventrUoquus) 

1. 19. e. A. 
Eurydice^ itxor Aridati ngu, fratns AUxandii, IV. i^f. 

a. n. {ubi in Cafauboni Aramadv. » Alexandri fraterM 

fcnptum oportuit; non nAlexandri fi)ius.tt) Belluni 

gemt cum Olympiade) matre Alexandri « XIIL 560. fw 

Mater eius Cynnane {Jrvt Cynna^ lllyria. vtdtfu^ 

pra, in Cyana. 
Eurymachus , \a calculonim ludo faepius vifioriam ade* 

ptus inter procos Penelopae, I. 17. a* Eiusdtm info^ 

Untiam refptxit Atfchylus^ ubi ait, ceu alter Euryma* 

chus, XV. 667. c. 
Eurymedon, hierophanta, ad Ariftotelem impietatls accu* 

fandum fubomavit Demophilum , XV. 696. b. /i. 
Eurypylus, Euryflhei filius , cum fratre Eurybio ab Her-« 

cule occifus, IV. 158.3. 
Eurypylus, HeraiUs fUius , cuius cives Coi, XIII. 598. 

e. fT ir. 
Eurypylus, Thejfalu^ apudHomtrum, fauciatus in pugna» 

tepidd aqua perfunditur, II. 41. b. 
Eury(ineu§ perUbetur a nonnullis fiiiJli Herculis catamitus, 

XUL^^o). d. Eius filios occidit Hercules» fpretum 

feab iliis exiftimans in convivio, IV. i57*f* Eury 

fihei filia, Admeta, XV. 672.3« 
Eurytion centaurus , vino perditur^I. 10. e. XIV. 613.3. 
Eurytus , pater lolae, uxoris Herculis, XIII. 560. c Eu«- 

rytus cum filio {fivt, cum filiis) ab Hercule occifus, 

XI. 461. F. ubi, pro lut) rbr vhf , fortajft xct) tov< vU\)$ 

fcripftrat auSor. Sic quidtm Apoiiodorus, Bihl. 11. 7, 

7. KTeivar pLrrk rSf ^'altaf Et/puroF. conf Diodor» Si^ 

cul. IK J7 extr, Hinc 

Evpirri/ctfy Eurytidae, r. e. Eurytifilii, titulus fa* 

bulae loois Chii, XI. 49}* b. 414 tNDEXRERUM 

Euc^pe, a mtmuUis ptrhibttur mater Tbemiftdclis^ Xtlt» 

Eiiilns orator , quod in accufatioM Piurynae fuperatui 
eflet, nuUain pofthac cauflamegit,XiIL 590. d. 

Eutbydemus, archon Athenienfis poft ApoUodorum, V* 
ai7. a»b« 218. b* 

fiuthydemus & Charmidas , in PlatonisConvivio, V. 187. 
d. Eurhydemum & fratrem eius Dionyitodorum in* 
digne tra^iat Platoin Eiithydemodialogo, Xl. 506. bt 

Euthynus, falfamenurius, III. 120. a. 

Eutbynus alius, {parafitus , puto) homo unguenta redo- 
lens & etegans , apud Antiphantm conucum, VIII. 542. €» 

Euthvnus coquus , unus ex alteris Septem fapientibus , 
iX. )79«c. 

Euxenus Phocaeenfis, Maffiliae uxorem duxit Pettan, re- 

fis filiam, quam ddn Ariftoxenam nominavic» iS^* 
[III. cap. 36. 
Eitxycheus rythaeoricus , IV. 1 57. c. 
Exercitatio liberaus bonum corpori odorem conciliatrXV* 

686. e. f. 
Exocoetus pifcis, rih. Vllt. cap. %, quem adoni n vocant 
nonnuili, VIII. 331. c. {Ncta hknc ufum vocakuil 
Adonis , dc quo fupra fuo loco momrt oUid fumus. ) 

faba. cicer» ervilia, adhuc tenera^ bellariorum locuitt 

olim tenebant, II. 54. f. coU. e. 
Fat>a Aegyptiaca, Ub. IIi. cap. 1-3. Eadcm Aegyptiis l/h 

tus dicebatur; Naucratitis, Melilotus, III. 73. a.A. Na* 

ta eft aliquando in Epiro , III. 73 . b. /i. 
Faber» ;^«Axfvr« pifcis marinus, VII. 328. d. 
Falernum vinum , ^AksfJnc chof , t. a6. c. e. f. 27« a. c 

£ius vires, I. 33. a« /i. ubi ^ctAfptr/rifr , olim ^Ahsf^ 

P9f edd^ 
famis imago pida in ApoUinis templo, X. 452« b. 
Fannia lex fumtuana, VI. 274. c. n. 
Farinae eflFufio, genus faltationis ridiculae, XIV. 629. f. 
Fax. De facibus, lucernis, 6* toto luminum genere agixtu 

lib. X. cap. 57-61. 
Februarius menfis , unde nominatuSf III. 98. a. b. 
FeL Diverfus eius fitus in animantibus ^ vIIL 333. d. ETPERSOKARUM. 4^5 

FMae Romanae , rk *PiwiJLtuk , Parilia , VIIL 361. f. 

Ftcedulae ) iii ffuftatione adponebantur , Ub. II. cap. 69. 

Fid f J^&^ : & Ftcus ^irior: Zft. III. v4p. 6- 19. Cbn/ Ca« 
ricae. Ficus facra , locus Jic dUlus Athenis , IIL 74. d» 
Atcicas ficos exportare vetitum , Ih, d. e. Sycophan- 
ta, f. e, Ficorum index, ih. f. £• 75. a. Laconicae Aa 
ci , Phibaleae, hirundinariae , 7^ . a - c. Ficus arbo* ' 
ris varia genera , thid. d. Rhodiae fid^ H. e. Fici Ro* 
manae, qusmm aliae paflariae vocantttr, alioi Chiae, 
Livianae , Chalcidicae , Africanae, 75. e. f. Fici Ca- 
naeae, Cauniae, Oxalides , Pftriae, IW. IIL cap. 9. Ca-» 
prifici j cap. 10. AUa ficomm pntra & nomina, ibid. 
cap. II. 6» nL 78. a. Praeeoces fid , prodromi » HL 
77. c. Bifera ficus arbor, lum trifera , md. d, 6^ e. De 
ficu arix>re , tx Theophrafio , ihid. e. 6> f. 

Fico unde nomen ovmp , IIL 78. a. b. Fid inven^ 
tor BacchuSf ihid,c. Fid, eximium aiimentum, lib. 
III. ctf/;. 15. Vires ficorum, ^. i& Poft ficorum 
efum aqudm calidara bibere fuadent alii, alii frigi* 
dam, cap. if. Fici meridie mniae , cap, i8. Alia 
ad nfam ficonm fpeBantls, cap, 19. Vocem corrum-' 
pufK fici, UL 8o. d. Fids deleSantur polypi> VII. 
317. c 

Proverbia de tm^vdut iUud^ Ficosamant aves, 
fed ferere ncSunt, 111. 8o. e. Itcm, ficos comedere, 
inproverbio dkiiur , pro mollem vitam in otio agere, 
VnL)}4.b.ii. 

Fifiile, fifiui rotae & camini, L i8. c. Fifiile argenteum 
&aiireum, VI. 219. c. Fifiilium inventrices Athe-, 
nae , L 28. c Chium , Cnidium fidile: ^nde voc, Chius, 
O Cnidus. Lacedaemonii in lautioribus conviviis utun« 
tur fidilibus poculis, cum alids ligneis utantur, XL 
483. c. d. Romani usque ad MaCedonica tempora non* 
nifi fidilibus ufi erant, VI. 229. c. Fifiilia pocula apud 
, Perfas ignominiofa , XL 464. a. Fifiilia pocula co- 
ptica , quorum mafla cum aromaribus (ubafia eft , 
ilfid. b. ( De Rhodiads oUulis , ihid. c, /i. ) Rhoficum 
fidile, pulcerrimum & fuaviffimi odoris, VI. 22^« 
c. d. n, 

Filia Cereris , fsirina , IIL 108. c. Filiaanni, hedera, (^«/4 
perennis) XIIL 6o8. e. 

Filii Afdepiadarum , medici, IIL 115. c. VIII. 355. a« 4i6 I N D E X R E R U M 

Gfammatic0lrufn filii, VlII. 359. d. Filii yea$ ^fions^ 
XIII. 6o8. e. Filius rotae Ik camini « fiS&Ic, I. 28. c* 
Tilius tritid, pams, III. 1,1 1. f. SifJulkKiS^of vhft 
iyK^v^utf^ III. ixi. b. AiifufTpor ^m ^fatMvi^ IV. 
I ^7. c. 
Filix hctba, quam nonnulli blachnon vocant) 11. 6i,£ in 

I)Iantis coronartis namttatur a Nicandro, XV. 684. b. 
a ) ^pty^ ^ alia (jLOfoKAhofjLOi , alia ^oKvnkhAfAOi , «£< 
MphSrroi^ tarumqUt inventores, IV. 184. a. Cwf. 
Tibia. 
FlabeUum Phooiicum « VI. 157« b. 
Flatus ventriS) oriuntur ex Inaequali concodione» ubi 
unius concodionem tnterturbat alterum, Vill. 3 57. e. 
Flores, ceUbrantur a Chatrtmont tragico, lib. XIII. cap. 88. 
Flores coronarii , lUf. X. cap. 27 fqq. £x Nicandro^ 
ibid. cap. 31. Flores & frudus cur manibus geftare 
confueverint homineSf dlspuuu Clcarchus , lib. XIL 
cap. 79« 

Flores , faltationis genu^ , XIV. 619. e. Samioram 

flores qui dicantur, XlL 540. f. /z. 541. a. 
Flos purpurarum ^ <• t, coloris materia , ^if j/ti illae in fi 

comintnt, auae alu$ quidtm rubra tft, aliis vtro nigri- 

cans, III. 09. a. 
Foedus. In foederum caerimoniis apud Homerum mini* 

(Irant praecones, X. 425. d. e. 
Foeminae, bellorum & omnis generls malorum cauflae» 

lib. Xlll. cap. fO. 

Foeminina nomina in A« defmentia , geminam a habent: 

quae y habent ante a, ea in n definunt, VIL 305. 

a. b. 324. c 
Fotnum gratcum^ gratct rihiu Hinc telinum unguentum: 

quod vidt fub liu T. 
FoUiculum, ^vi/uKKof » fivtforufft ^ovAAiJcAor, filatgtnus, 

I. 14. f. /z. 
Fontes aciduU, pingues, dulces, calidi , nitrofi, Ftb. 11. cap. 

17. yarti fiontes notabiles, cap. 19. Conf Aqua. 
Forceps, graect KUfKinf^ quafi cancer, X. 456. d. 
Formianum vinum^ I. 26. e. 
Fortitudinem veteres maxtmam exiftimarunt civiUum vir* 

tutum, XIV. 627. b. c. 
Fortuna alios rebus magnis, alios parvis deftinat, VI. 

237, c« Fonuna variabilis, i\v ^uuim, ff7pi<fti ioUpLmv ETPERSONARUM. 417 

hirr&9 VI. 16). c Tix^ fcyppmr, eSrf «-ctiJ^f/ctr 

%Kt0f glSi/ik f VII. ftSo. e. & f. Tux» rk hnrSv Wfky^ 

ftatct» XV. 69). a. 
Frigida aqua mufculos conffaringlt contrahitque , 11. 41. b. 
Fringillae aviculae, lib. II. cap. 70. 
Fulminum monumenta, auibus percuffi funt Apulorunl 

duces, aenea teia, diu deinde ofiendebantur, XIL 

51). b. ju 
Fullo pifcis , lib. VII. cap. 49. 

FuUones urinft utuntur ad eluenda vefiimenta , XL 484. a. 
Fumus perfequitur pulcriorem, VL 158. c. n, 
Fundanum vinum , ^•vffttfhf Afc , L 27. a. 
Fungi in ciho, lib. IL cap. 56. In obroniomm numero refe- 

runtur, XIV. 649. a. Fungi letiferi, cap. $7, Fun- 

?orum vires , cdp. {9. Fungi in lapidem converli , 
L 6i« £* 
Furor Tfarafylao Athenienfi caufla fuit voluptatis infignis, 
qua voluptate ille pdvatus eft poftquam ad ianam 
mentem rediit, 4iB. XIL cap. 81. 
Furta Poitarum & aliorum Scriptorum. vidt PlagiariL 

G. 

Gabtnianum bellum, V» ao6. d. 

Gmdara , Palacfinae opp, trans lordamm. Vndt Gadarenuf ^ 

Meleager. {^lnd. AuR.) 
Cades , 7«^ XkJtufo,^ ft^ ^}\faxhiwf rrifxctr , VII. %i^. c. d« 

Tm^tlptthf^ e Gadibus , IIL 1 16. c r«/f ipixW ritfix^f t 

IIL 118. d. e. 
Gatfon, TAiVair, lacus mari iunfius imer Prienem & 

Miletum, item fluvius in lacum influens, VIL )ti« 

a. & d. e. 
Gaefum , kajpat gmtu^ cuius ufum ab Hirpama idoptarunt 

Romani, VI. 17). f. 
Gaetulia Libyae, miraemagnitufinishabet afparagos, IL 

6a. e. 
Galaicae (five Galaticae^ pemae, XIV. 6{7. e. /»• * 
Galatae, Gatlo-Graed, beilo captosDiis immolant, IV. 

160. e. IX. Galatanim ducibus infidias ftruens Zelas, 

perit ipfe, IL 58. Cr Galatarum coena; & Ariamnea 

Galata ditUfimus, univerfum populum per integruai 

annum epulis excipiens, lih. IV. cap. 34. 
Pars I. Dd 4t8 INDEXRERUM 

Gdatisu h TitMril^ nafcitur optima laduoB, tL 

59. a. 
Galatea tibtcina , Dionyfii concubiaa ^ a Philoxeno viriata ^ 

L 6. £ 7* a. Ciff/» XIIL 598» e« a« d* AuL AuBor. ivA 

Philoxenus. 
Galena, r«K«yi,:Ichthyis & Hefydiiae filiay VlL 301. <k 

r«iAfif«/ff UU9 VIL f i8. b. 
Galena, Galina» vU Galeuuii oieretrik Attica^ XIIL j8^« 

t fU 

Galenus fnedicus, {Ini. AuA) qum in deipnofophifla* 
rum mmwo fuifft fnpi AtlunaHu^ L t. e» ji. 

Galeus / muftdus , pifcis , & variae uus fpedes, lib. VIL 
cap. 43. Canf. ind. Gratc* m yahMU. 

Galli. vUe Cdtaet & Galatae» & Cordiftae. 

Gallina, Bh. ITL. cap. if /f. Gallinae ahiles, XlV..6f7« ^ 
Per Gallinas altiles phaiianis maribus fubmiflas {fi nra 
ift n0etju€ a noUs aecepia fcnptura apud AiheuatumviA 
gata) multipUcatum eft genus phafanoruA, XIV. 
6{4. c. n. 

Lec sallinae, IL 57. d. n. Provertium: Res rmsi 
lafie eallinae, IX. 387. a. b. 

Gallus Gauinaceus, Hh. lX.'eap. t^ fy. Perfica avis w 
catur^ IX. 374« d. n. conf XIV. 65$. a. Cur paea 
vulgo kKinruf vel <tXffa7pv«r nomineiur^ IX. ^74«' d. 
^pojS&cer noininavit Alexarchus , III. 98. e. Gailorun 
lalacitas, Ub. IX. cap. 46. Gallos gallinaceos in ur- 
be fua non ferebant Sybaritae, ne iilorum cantu ia 
fomno turbarentur , XII. 5 1 8. d. Gallus amore homi- 
niscaptus, XIII. 6o6. b. 

GaUus gadinaceus, 'AAficTpvAr, cognomen AdaeL VUi 
fupra, voc. Adaeus. 

Gangra , rk Tiyypa, , Paphlagoniae oppidum , IIL 82. c «• 

Ganymedes ob tormae praerantiam raptus a Diis, XIIL 
566. c. d. In Euboea raptum eflib a love contendunt 
Chalddenfes, XIIL 601. t Non a love, fed a Miood 
rapcum ait Echemenes , ihid. e. 

Gargettus, pagus Atdcus. Unde duo Gargettii nominamur 
VL 234. f. n. alter Charinus Democharis filius; al* 
terius nomen in, membranis corruptum efi. 

Garum, Gb. 11. c^. 7f . IX. 366. c. 

Gaftris, placentae graus apud Cretenfes, XIV. 648. f. 
649. a. . - . ^T PERSONARUM. 419 

• 

Oaftrodora , clamofa mulUr apud Anaatonttm , X. 447. 2L 
Gatis , Syrorum regina , obloDii avida , edidp vetuic nt 

quis pifcibus «Tip Tkrttf vefceretur, VlII» 346. 4 
Qauranum vinum « L «6. f. 
Gela, n UhM^ Siciliae oppidum, I. 4. ik ubi praeftaiites 

lentes , L 30. b. IL 67. b. 

hde GeleuS) ApoUodofus CQmicus: & Archt- 

ftratus, Gelous auc Syracufius, I. 4. d. 

Gellias, vd Gillias, {mendofe oSm Tellias} Agrigemiausi 

vur faofpicalis & munincentiffimuS) L 4. a. n. 
Gelon Siculus, Syracul&us, cripodem ex auro & Vido* 

riam Delphis dicavic, VI^ 23 u fi Ad eum Lace^ 

daemonii mittiuic i^tum^ IX. -401. d. Idem prope 

Hipponium confthizerac locum, qui Amaltbeae cor- 

nu nominabatur, XIL 543. a» 

Eiusdem Gelonis nomen {per ipfuu Jithenaei, tti 

^fidaur^ trroremS bis poniiut in re fsuie ad Theroneiti, 

Agngaul dyna&am^ pertinee^ XIL 541 . f. n. 
Genio Romae (t| rif wihtett "^hufj ttmplum dicatum 

ab Adriano Imp. VIII. 361. t 
Gentfaion, vr/ Genthiiks , rex lUyriorHm» vino dedicus fit 

faevus, X. 440. a. ir. in triumpho dudtur a L* Aiu- 

do, XIV. 615.3. /1. 
Genu cibtft propius : proverhtum^ IXi 383. b. ef. Animadv. 

Tom. VUL pag. 468. 
Gieometriam percepcam habere debec coquiis, VII. 291. b. c. 
Gerana, muUer apud Pygmaeos, a lunotie ki gruem mu- 

cata, IX. 393. e. 
Geranium , (pro quo cenkuhium tesivotuentntnoflnuUt) Cuber» 

autaBqua cuberis fpedes, II. 6t. f. it. 62. a. n, 
Gergerimus , /• Gergerima , oUva quae in afbore macu* 

ruic» druppa, IL 56. d. 
Gergina olim, dein Getgitha, Troadis oppidum, VL 

156. b. c. A. 
Gerf^ni , apud CUarchum , pofteri Trotanorum quos Teucer 

in Cyprum colonos auxerat, VI. 153. f. - 236. b. Hm 
Gergitha. vide Gergina. 

Gergithes dicebancur piebeii Milefiorum , XII. 514« a. b. jt. 
Gergithius, apud CuarcAum, unus ex Alexandri adutaH 

coribus, vL 233. c d. item cicuius Ubri a Qearcho 

editi, ibid. 

G^rmanorum viAus^ IV. x$3« e. 

Dd2 410 INDEXRERUM 

Geryon, i Tnfvimf: ei pifcis adponitur immanis-molis, 
lufus, Ephippi conuci, lih. VI ll. c^p. ^8. 

Getarum le^ti de pace, cum cithar&, XIV. 617. e. 

Gethyllis , <• f . porrum capitatum , amt kuie adfitu fuod^ 
dam ceparum gtnus, lA. 371. e. - 371. b. 

Gethyum, vtl Getium , yiAwv , ^irriO , & yirruw^ apM 
genust II. 68. e. it. IX. 371« £ 372* a- Confi Ind. Gracc. 

Geufterium , pocillum gufiatorium , XI. 481. c 

tnon, proprie granum vinaceum , I. 31. c. Mttaphonet 
& provcrbialiier, .quismiiliae, res nullius pretii,.IlL 
1 12. a. Sed talia in Ind. Graec. qMamnda, 

Gingres, ve/Gingras, Adonidis nomenapud Pboenices, 
IV. 174. f. item tibiae senus, IV. 175. a. Ittm, mo* 
dus quidam «tvAiirair, XIV. 6i8. c. cfi PoUuc» 

Gibgrus, {fivtrafcrwtura^ IV. 174. f.) tibiae genus apud 
Phoenices & Caras, acutum & lugubrem fonum 
edens , Uh, IV. cap. 76. Sed videndum , nepro yiyyft^ 
IV. 174. f. yfyyff^ fit legendum , ut nomen ttkae non 
ginffus fiterit , jedfftxgm. cotl. IV. 175. a. &PoUuc 
IK 76. 

Gla^atorum jpugnas inter coenandum vel poft coenam 
(peAantRomanitlV. 153. fL 1J4. a. Gladiatoies apud 
(jalios, IV. if4.a-c« Singularium certaminum ia> 
ventores Mantinenfes , &c* UB. IV. cap. 41. 

Gladiolus , flos coronarius, }^i^m apud Tkeophr. XV. 680.61 

^kffynfof apud Nicandr. XV. 684. c /1« 
Gladiuspifds, ziphias, lih. VII. cap. 96. 

Glanis pifcis , IV. 1 36. c. vs. 80. In Iftro hahitat^ in cibo 

fuaviffimuSfVlI. 311. f. Infalfamentis nominatttryiL 

312. d. 
Glans, fru3us, vide Ind. Graec. in ^Ka.m i & infra , in 

luglans. Perhihetur etiam Balanus ttna ex Hamadrya- 

dibus nymphis, III. 78. b. 
Glans , concbae genus , a glandis fimilitudine fic di&tm , 

111.91. a. 85. d. 87. f. 

Glauca, Creontis filia , Iafonisuxor,XIII. J56. c. /u Ob 

eam perdita eft lafonis domus , f 6o. d. 
Glauca, celebris cithariftria, IV. 176. d. n, 
Glaucias, famulus coqui, apud AUxidem, IX. 383. c. 
Glaucion , avis aquatica, anatifimilis, fed minor columbsiy 

ab oculorum colore nomen invemt, IX. 395. c. d. ETPERSONARUM. 411 

Glaucippus» Hyperidis oratoris fi)ius»«a patre domo eie* 
Aus, XIII. f 90. c. 

Glaucifcus pifcis, iaudatiffinus Athenis» VILiS^. f. Jn 
Hellesponto non reperirur , IL 6i« c. d. In dbo pars 
optima caput etnfetur, VII. 179. b. c. Conf. Glaucus» 

Glaucon, vtl Glauco, abstemius, tyrannidem in Piraeeo 
exercuit , II. 44. d. n, conf Animadv. Tom* VllL pag. 
398. & infra, voc. Piraeeus. 

Glauconis filius Melttiger ridetur a Platone comi- 
co, II. 68. c. 

Glaucus, Deus marimis. VarU^ immopbmma, tx variis 
auSonbus dt to eommtmoraniur lib. VII. ea9, 47. Immor- 
talitatis herbaGlauci, i>. c^. 4&. XV. 679^9. An- 
thedonius Deus, XV. 679. a. Glaucum {mfi ponus 
Dzddlum/erwfit Aihinaeus) quaerentesCretenfes, in 
Apuliam depuffi funt» XII. 511. £ n. Qum Athauui 
locum dtans Cafaukonus ad Strab. lib, VL pag, 279. non 
video MU fcribert potuerit, Athenaaum a Strabone quidem 
Sffenttrt , ftd cum Herodoto conferaht. Certe in ea kif^o^ 
ridapud Herodotum nuUafit Glaud mentio. 

Glaucus pifcis, IIL 107. c Ex profeffo, iib. VII. cap. 4;. 
Glauci caput, ibid. cap. 46. Oitulus glauci in cibo de^ 
Bcatus inprimis habittu^ VIILt^j. c Glaucumrefle 
parare non cuivis datum eft , II. 68. a. 

Glaucus Chius , cadator , V. 210. b. 

Gloriae cupiditas, tunica quam poftremam «icuuiit hom{« 
nes, XI.JC07* d. n, 

Clatus^ five GIus, Car , apud Cleartkmm, VI. 256. c Jt. 
Videtur in Cypro regnalfe : nam 'WdLj^ npSf ait Clearchus 
Soienfis, nempe ex Sous Cypri oriundus^, Vidt Jnd, AuB. 
voc. Clearchus. 

Glyce. 2yAvxii, apud Phencratem comcum, X. 430» e. /1. 
rufao utrum proj^m nomeu, an adpdlativtun a poeta 
confuitofic fbrmatum quafi projprium , uxo et yhVMMTkrn. 

Glycera meretrix, Thalaffidis nlia, HarpaU concubina, 
& ab eo reginae loco haUta , XIII. 586. b. c. w* d. 
Eius difium de pueris formofis , XIII. 60 j. d. CoUo* 
quium cum Stilpone, XIIL 584. a. Glycerae amator 
Menander poeta, XIIL 58). c. 594. d. 

Glycerium, meretricula Atttca , XIU. 582. d. e. 

Glydnas, placentae genus, XIV. 645. d. 

Glycyfide» paeonia, firudus fico fimiUs, III. 76. f. n. 

Dd 3 4it I N D EX R ER U M 

Glyxis, vinum decodum, L 31. e. it. . • 

Qnachaena^ ineretrix Attica, XIII. 567« f. guto(k, IX. 
384, e. Sinopae filki , XIII. 5^8. b. De eadem,& dt 
refponfo quod a Manla accepir, vidt XIII. 578. e. 
Eius feftive dida , ex Machone, lib. XIII. cap. 43 f^« 
jk his nonnuUa in Dtphilum cdmicum , qui eam pef* 
diteamavit, XIII. 579. e. - 580. a. 583. f. Eiusdtm 
Gnathaenae difia & refponfa, ex Lynceo Samio , lih. 
XIII. cap. 47. Rurfus ix Ariftodemo , cap. 48. De aI- 
dem vi^e aIII. 581» a. 

Gnathaenium^ meretncula, Gnathaenae ex filia n«»t}f, 
XIII. 581. ^. 583. e. £tf^/9i efitffli fiiiola & filia Gna- 
fhaenae iictfvr» XIII. f8i.c. 582. a. 385. a. Facete 
dida Gnathaenii, lib, XIII. cap. 44. ^Memonatur m- 
dem, IX. 371. f. 

Gnefippus Athenienfis apud Seutben Thracem in coovi* 
vio, IV. 131. c. 

Gnefippus , ludimis poSta & rbapibdus , XIV. 6^8. d. e. 

Gnidus. vide Cnidus. 

Gnome^ nomen meretricis, yi. 143. d. 

Gnofippum , luxuriofum hominem , ephori Spartani vo- 
tuerunt cum iuvtoibus converfari, IV. 168. d. 

Gobius pifcis , Ket^iU , iib. VII. c^p. 83. cuius in amhiguitati 
nomirus ludiA Archippus comicus, VII. ,3 19. c. /1. Go* 
biis apud Ptolemaeum laudatiffimis cur abstinuerit 
Archephon parafitus , VI. »44. brd. Gobiolus, Ili. 
105. f. VII. 283. a. 293. d. 

Gobius, parafiti cmusdam nomen, IV. 134. d. Conf* Co» 
bion. 

Gongylus, virile nomen apud Delios, IV. 172. f. n. 

Gorgias Leominus, XII. 548. c ingentesdivitias fibi pa- 
ravit, III. 113. e. auream fui imaginem Pelphis do» 
dicavit: aureus idcirco a Platone adpellatus, quem iU 
le viciffim novum Arcbilochum nominavit , XL 303. 
d. e. Traducitur ab Antifthene in Archelao dialoga , 
V. 220. d^ {^De Platonis Gorgia, vide Ind. AuBJ) 
Ob temperantiam vitam prorogavit integr^ naente 
ad annum fere oSuagefimum , XII. 348. c. d. n. 
Gorgiana verba , Tofytlu, ^ftfJMTu, , XI. 304. d, u. 

Corgon, anima! quadrupes Libyae, folo adfpedu necans 
homines, lih. V. cap.64, Pellis eius Romae in Her* 
culis templp a Sylla fuspenfa, V. 221. f, ET PERSON ARVM.. 41} 

G^fgOAes & Pe^afi, ex PlatanU Pluudra, V. 2^a f. iii. 
a« VidtAmmadM, Tom.V. pag.60%. C«m Gorgonibus 
confenuuiof pifcarii Arheni^fes, VI. 224« c.d. uiou* 
fiff0« w Tofiywf , yiyy^ /' &c. VIIL 345. d. Hk 

Gorgus, aruioruai cuftos Alexandrit XII« $38« b^ 

Gortyn » Cceiae oppiduoi, II. 48^. d 

Gosgioanion , piacimaf nQmm^ XIV.'647. d.. 

Graciles praccattemhomipibus ^ Philip{ude&, Leptrophides» 
&c. Ub. XIIL cap% 75. £» 77. 

Graculus, in dba^ Iu6f. e^ Quooiodo capiantur gpraculi 
in patina oleo repleta » Ix. 393. b. 

^raeca nuUa vox ia loca definit praeter fdfa , caeterae 
£unt peregsinaa» II. 661. £ 

Graeci, in mwhi aerp^rcif IV. i^a e. Eonun viAuin te^ 
aueiD rideoc Pertae » /i^. IV. cap.. 23. Deorum om- 
nium fapientiffimum Apollinem iudicant » femideorum 
Orpheum, quippe Mnficaeperitiffimos» XIV. 632.0 
Graecorum dt vida & yeftitsu fumtuofiffimiTh^ali t 
XIV. 663. a. Graecorum genera tria> Dores, AQa< 
les > lones » ingeoiis moribusque. diverfi , XIV. 624, c 
Graeci Italiam incolentes. Etcuiborum nonnuUa 
infticuta adoptaruntv aMeffiipiis & S^unnitibui edo^ 
ai,XlL{i8.b. 

Graeoilus^ t^^t > H.. ^a f. n^ 

GraeAonia y TfturrmpfA , Macedoniae regio,. IIF. 77^ e..7i^ 

Grammaea. vuk Grymaea* 

Grammatea, apud Djiros^ publica coenacula ,, V. 210» f. 
XIL J27.fc 

Grammatici. In eos epigramma, V. 222» a. ubi ymfiofiofi^ 
^vxfff & fAofoaukhm^i vocaruur. Grammaticis nihil 
fiultius excepris medicis, XV. 6^ a« Grammatico^ 
cum filii, VIH. 159. d. 

Gratiae & Hbrae > u. 3,6. d.. Gcaiiis dileda pueU^,, XV. 
670. e. f. 

Gregarius panis , HI. 1 10. e. 

Griphi , eorumcpie varia genera » Bb. X. cap. 6^-78; 
Cochlea, griphus, 11. 03. b. itcm aUus., X. 4{{. e. 
Buccinum conchylium^X. 457. b. Somnus, X. 449» 
d.e. Podex, ibid^^^i. Ichneumoa, 4^0. a. Pappus 
cacdui , 4501 a. b. Vas cul fortesiaiiciuntur, ibid. h. 
Griphi obfcuriores apud Aotiphanem ,, ibid. c • e. 
Epiftola^, X* 450. e«->4{.ub.u Quid fit omnium re- 

Dd4 414 INDEXRERUM 

nrni validiffifnum , X. 45 1. b. c. Umbra 1 4f i. f. Not 
& dies, ibid. Cucurbhula, X. 4fi. b. c Eunuchus 
& Vefpertilio: Feriit lig:no non Ugno &c. ikuL c. d. «. 
Griphus Aoyix^r » X. 451. b. c a. Variorum Gripho» 
rum eopia, Hh. X. eap. 03. Griphusolim vulgo pro* 
pofitus 9 nohis hodie obfcurus : Quinque viri decem na» 
vibus concurr6runt , &c. X. 457. b« n. 

Griphum in Coena propofitum qui folvere noo poC» 
fet, ispoculum ebjbere lenebatur, X. 448.e. imii^ 
poculum muriimhttum, X.457.a. 4{8. f.ii. 4^9^ 
a. b. 

Conf. A^ntgmata: vBi adiicipoierdt de aenigmatict 
ratione, qua Cromnii ab hoflibus obfeffi fodos de 
rerum fuarum ftatu certiores fecerunt , X. 451. a. k 
itm de legatione aeaigmatica Scytharum ad Uarium, 
VIII. s34^a. 
Groflus, •xurS^r, ficus immatura, III. 76. e.». 77. f./i« 
Groffus caprifici , ilL 76. e. 

Grus, avls, in ciho^ in Cotyis convivio nuptiali» IV. 

131. f. mbi longintdo coUi & roftri comica fanomt difcn» 

hitur, Gruis collum fibi precatur PhilozenuSt Lo. b. 

VIIF. 341. d. item MeUnthius, L 6. c. Gerana, mu* 

lier Pygmaea, in gruem mutata» IX. 39}. e. 
GrylHon Areop^gita , parsfitus Phrynae , XUL {9i.d.A. 

VI. 244* f* 245* a. ' 
Gryllus p/Jfhis, idem atque conger » anguiilae fimilis » VIL 

288. c. VUL 356.3. 
Grymaea , meretrix Attica» (rem«re olim Grammaea) XIIL 

583. e. 
Gryneus vet Grynius ApoHo « IV. 149. d« ir. 
GrypuSy cognomen Antiocbi, IV. 15}. b. XII. f^aa. * 
Guia. Fidc Luxuria, & Voraces. 
GurUs, placentae genus, XIV. 645. f. 
Guflatio, Propoma, Uh, 11. cap. 51 & /2^. {Plde Anim^ 

adv. ad 11. 58. b. C.) Dejcrihitur ah Alcxide^ lib. 11. 

cap. 55. 
Guttata placenta, XIV. 647. c. 

Gyala , vel Gyalas» poculi genus, XI. 467. c. 

Gyges, Lydiae rex, primus Delphis dicavit aurea & ar- 
gentea donaria, VL 231. e. f. Concubinae defiindae 
tumulum ea akitudine crexit 1 ut toti Lydift confpi- ETPERSONARUM: 4i| 

ci poflet, Heterae monumentum adpellans, XIII; 

573. a. b. 
Gyltppus, liberatis Svracufis partem pecuniae Lyfandriae 

intervertit: condemnatus ab EpboMris, inedia vitam 

finit, VI. A34. c 
(Gyllion oGm eMatur, pro GryUion.) 
Gymnopaediae, fefium Lacedajemonior. XV. ($78. b. ji. 
Gy mnopaedica , (altationis lyricae fpeciett XIV. 630. d. 

63 1. b. £» c 
Gynaeconomi, eorumque officium, VI. 14 j. a-c. 

R 

Hadrianus. ndi Adrianus: «Ar notari dthut temf>Ium Ge« 

nio Romae dicatum ab Hadriano » v^b toO iLfiarou 

x«) fjLW^tMmrkrmf fitt^tktmf 'Afptaww^ VIII. 361. £ 
Haemonia, prifcum Tbeiraiiae nOmen, XIV. 639. e. n* 
Haerefippus Spartiaca, bomo improbus , & callidus ^Skn^ 

tator, VL ifi^f. 
Haeneon^ locus infamis, SardUiu Lydm^ XII. f 1 j* f. 
Hjoi, 'Aa«), pagus Atticus: gttuiU *AA«fftr^, VIL 329» 

e. A. 
Halea, vd Halia^rit^AMic, i. e. SoUs fefti dies, aRho- 

dils celebrati , XIIL 561. .e. 
HalicarnaflTus. Vinum kwh ^AxiiuLfwaa^tS ^ h 32. e. 

Halicarnaflenfis , 'Axiiuepr«^rivr » Herodotus : 6' 

Deodamas , Halicarnafleniis aut Mileiius » qui ti^) 

*Aktiutf9Mۤv fcripfit, XV. 682. a. 
Halyattis donaria Delphica » V. 210. b. 
Hamadr^ras, Oxali foror& uzor, mater Hamadryadum 

nympharum « III. 78. b. 
HamameIides,/«Atf , XIV. 6{o. c. d. n. 
Harmamaxa , veUcuIum quo transportatum eft Akxandri 

cadaver, V. ao6. e. 
Harmodius & Arifio^ton, tyraimkidae» mutuo amore 

coniundi, XIIL6oi.a. Concubina Harmodii Leae* 

na^ tormentis crudata ab Hippia, XIII. 596. f. 
H^rmodius, aometi feoGi in eum camfoM^ XL 503. e. 

XV. 691. f. Scolion ipfitm , immo plura in eius hono* 

rem Scolia, XV. 69^. a. b. nttm, 10- 13. 
Harmonia, potum miniftrat IXis, X. 41 f. c 

lia 9 tibicioa stgis Pboenicuffly aiifugit cum Gid* 4t& IM DEX R ERUM 

ino^ regis eiusdem coquo > XIV. 6;8. f. Harinoiiiao 
& Cadmi oionumentum (epukrak in lUyricOt XI. 
461. b. Hi, Camice diSum m frauum titidmm, oux H* 
fAOTMur «vAii, cl^^flt T^r Kii#fi#f , VIII. 351. f. jv. 

Harmoniae vd melodiae tres , Vhnp^ , Doria, Lydia » 
XIV« 635[. d. 6371. d. iiCi» ut tria geiiera Graeco^ 
• rum, fic ms harmonias ftatuunc hss, Doriafln» Aeo* 
Scam, & lonicam, lik. XIV. cap. i^f^ii. 

HarmonicamartemDrimusdocuttStratonicus,VIIL 3fi.d. 

Harmoaicus (a/ ejr^ Muficus) Mmmn^tut Asmt|k 
{Ind.AuH.) 

Harpagion , locus prope Qiolpdem Euboeae, vbi rapdHl 
perhibent Ganymedem, XIIL 601. f. 

Harpalus Macedo, Alemidrum depecuiaiuf ,^ ingcniiui 
pecuniae fummam ob Pythiooicam concubimunicoii* 
iumfit » eidemque monumemum monuae exftnoitt 
XIII. 594* e. 599. d. Dttndi Glyceram meretficOi 
Tarfum a«ceflitam » regiiiao loco haberi colique iat 
lit, XIII. 586. c. {9{. d. DemoftbeneBx atum po- 
culo corrupit, VLs4f.£ 

Harpalyca, cantionis cectamen in honorem vir^ittaed» 
gnominis inftitutum , XIV. 61^ e. 

Harpalyca virgo, bhiclum amans ; a quo Q>reta , nos* 
rore mortua eft, ibid. 

Harpaftum tn pilae ludo, oKm Phaeninda,. I. 14. L ju 

Hafta & gladius divitiae meae 6v.. Scolion Hybridae Cro- 
tenfis, XV. 695. £ 

Hebe, ut quidam volunt, Diis vinum fundit, X. 4i(.e. 

Hecamede Homerica, XL 490. e. 

Hecate, trioditis, triglena, triformis, marina: cuitiige* 
fimoquoque menfis die coenaadponebatur, &trigfa 
pifcis (/• e« muUus \ facer habebatur , VIL 325. a-c 
Hecatae cibus, vUts pifckuU, VIL 313. c /i. VIDL 
3 58. f. Conf. IIL 110. c. n. 

Hecatae infula, propc Lubum, iii bidi facra fadunt D^ 
lii , XIV. 64f . b. 

Hecatombaeon menfis, VIL 303. d. 

Hecatomben vere nominatam fedt Gonon, L 3. d. 

HeAor, apud Aefchylum y didtur kirip vMvuirMfoc fsifmr^ 
11. 51. d. In pugnamiturus, vinum bibere recufat, 
I. lo. b. c. He£toris parafitus Podes, VL 236. c d. 
Cadaver Heiloris a Venere inungitur , XV. 688.. d. ET PEHSON ARUM. 4%f 

Hecuba Heflorem ad bibendum hortatur, L i o. b.c. Afty^* 
nafiem luget e turri praecipkatum , 11. .66. a. b. 

Hedera , anpi fiiia , fcU^pirtnm^, XUl. 608. e. Hedera a)« 
ba , V. 207. d. Hedera « cervi cornibus enata » VIII. 
353. a. Hederae fiitio, XV. 68). c Hedera io co* 
ronis tortilibus, XV. 679: f. Hederacei^ coronis cur 
pptiffimum ufi fint veteres Ui compotationibus, XV. 
675. d. Aureae coronae hederaceae: vUt fuvnt, voo^ 
Corona , pag. 373. Heder^ cindi Autocabdali , XIV. 
6ii. b. 

Hedonici philorophi, XIII. j88.a« fu h bii numramrht* 
cheftratus, VlL 312. f. 

Hedybia, placenta, XIV. 647« c. 

Hedycomus, ^JAtinM^ y «odus quidam libiaUs, XIV. 
618. c. 

Hedyle, poetria. Fidelnd. Aulhrum. 

Hedyporphyra , conchylii genus, IIL 88. b. 

Hedypotides , pocula qua^am apud Rho(|os , Uh. XL 

caji^ 37- 

Hegemon Thafius, {hd.AuSl,)\ti iudicium vocatusAthe* 
nis, quo pa&o ab Akibiade liberatus fuerii, IX. 407. 
b. c. 

Hegefianax , ( IwL AuBA ftcorum efu abstinens, corrwik 
vocis debilitatem, III. 8o. d. Apud Antiochum M. 
deprecatus ialtare in armis, poemata fua praelegit 
r%U & gratiam eius fibi conciliavit ^ IV. X53«b. 

Hegefias. vidt Nicefias. 

H^cfias comoedus, Herodoti hiftorias egit in theatro 
Alexandrino , XIV. 620. d. 

Hegefilaus, 'RyfWActo^, idcm ac PlufO, XV. 684.6. /1, 

^legefilochus Rhodius , oligarchiarti in patria inftituit, vlr 
ftagitioftis & protervus, X. 444. e. f. 

i|[ielena, lovis filia ex Nemefi, VIII. 334. c. Cur ex ovo 
nata perhibeatur, II. 57. e. f. Helena a Thefea ra- 
pta, XIII. 557. a. Ex Aegyptiorum commercio mul- 
ta didicit, V. i^o- f* Peripicax, prudens, laboriofa« 
cafla & pudica, V. 1^0. d. - loi. d. Formameius 
mirantur feniores Troiani , XIII. 566. b. 

Toroues Helenae Delphico ApoUini confecratus 
9 Menelao , VL 232. e. raptus deinde a tyrannis Pho- 
cenfibus, 233. a. 

H^lcna cocngrum SdmM anguilla , VIL 298. d. 4i8 INDEXRERUM 

Helenaecibus , pro ftiavi & euuifiro, VHI. 358. Cjil 
Helena^i/M j voraciffima mulier, X. 41^ d. n. 
Hdenephoria , vd Helenopboria, fefii diesapud Atticos, 

Antmddv* ad VI. 123. a. 
Helepolis Demetrii Poiiorcetae , Rhodo admota » V. lod 

d. e. item Argis, X. 415. a. 
Heliades ad firidanum, XIIL 568. d. f. a. 
Heliaea , forum Athenis , ia quo ioipietatis poftulata eft 

Pbryne, XIII. 591. f. 
Helicaon Antenorides , VI. i)s. c. o. 
Helichryfa nympha , XV. 681. b. 
Helichryfus, flos coronarius, loto fimifis, XV. 68aei^ 

f. 681« a. 685. c 
Helicon mons : in eo Mufarom temphim , ubi ftodk)fte 

puerorum falrationes , XIV. 629. a. 
Helicon, Acefae filius, veflium textor cdeberrimns» D. 

48. b. 
Heliopolis, nhoenices aves procreat, XIV. 6f f. k 
Heliotropium {flos^ fequitur folem, XV. 685.6. 
Heliz, machina ab Archimede inventa ad deducendasi 

Hieronis navem , V. 107. a. b. 
Hellas. *EhKkfef *£AA<e<, Athenae, V. 187. d. 
Hellespontus, pifcofus apud Homerum, I. o.d. IV. ifT.b. 

£x Hellesponto fcomber , I. 27. e. riellespooti aqua 

frigida, & minusfalfa, VII. 317. f. n. *E?ji9€wmks 

^khAff^n , VII. 278. c. d. mpoixW 'EAMvr^-orrk, ad- 

vena ex Hellesponto {ptlamys,) VII. 31^. b. 

In Hellesponto (i. e. in ora Hellesponti) nec tuber 

nafcitur, nec glaucifcus, nec thymus, IL6i.c. Hcl- 

lespontii, incoiae illius orae, 11. {9. a. 
Helluones. Vide , Voraces. 
Helorius, (^olim vulgo Elorius) avis, tx eorum numtro fi 

pareudifiae vocantur, VIII. 332. e. /z. 
Helos, regio Laconicae : unde qui aiias Eilotes vocantur, 

etiam Eleatae {five Heleatae) dicebantur, VL 272. a.i» 
Hdotae. Fidefupra, Eilotae. 
Helvetii, auri ramenta e fluviis colligunt , VL 23J*d. 
Helvolum (ve/ Helveolum) vinum, ^Ep^xor oW, L 

27. b. A. 
Hemerocallis , flos coronarius, XV. 681 .e. 68{. c 
Hemiartium , panis genus, IIL iio. b. c n. 
Hemina^ mtnjiira aridorum, XIV. 647. t% & Bqmdorum% ETPERSONARUM. 439 

XIV. 648. d. Sid pratftrtlm lijuidorttm ; & qmdm ideni 

quod cotula, apua Epicharmuin & Sopiiroiiein , XL 

479. a. \k 
Hemiopus, tibiarum fpedes, tibia femiforati , IV. 177. a« 

& i8a. c 
Hemitomus , poculi genus apud Atticos^ XL 470. d. 
Hepar, lib, lll. cap, (A ftq. 
Hepatus pifciSi Umi lebias, Ub. VII. cap. 61. felle carens, 

IIL i66.a. Ificapite duos laj^llos habet^ fplendore 

margaritis fimiies, fed rhomtn 6gur2, ibid. 
Hepfetus ve/ Hepfeti , pifdculi varu gtntris, mixttm elizaii 

foliti, Uk. VlL up. tHfii. Co^. Ind. Grace. 
Heptaclinium , IL 47. t 
Heradea Ponaca, Pond oppidum; ubi foffiles feperiun* 

turpifces, VIIL 3Skc. Heradeam Stratonicus «r- 

tfoxifi^f vocabat, VIIL 3Ji. t. n. ^o^uhf efle fi« 

gnificans » ibid. d. 
Heradeotls fpome feie in fervitutem tradiderunt 

Maryandiniy VL 263. d. Heracleotarum tyranni, 

Clearchus, & eius filius Dionyfius, UL 8j. a. b. 6* 

XII. 549. a «d. . 

Poirid Heracleotae pratur ifias mtnmansurz Cha- 

madeon, Dionyfius coffi. Transfuga« Herodorus, 

Numenius 9 Nymphts , Pherenicus , Promathidas. (Jnd. 

AnBonm.) 

Heradeoticum vinum, I. 32. b. Heradeotica nux, 

{avtUana) IL 53. d. n. 54« b. Conf* 11. 53. b. c £» 

m not. 
Heradea Trachinia, impidmn, in agro Qrlicranum, fub 

Oeta monteab Herculecondttum, 'SLL, 461. e.*46i. 

a. Incolae Heradeotae fub Oeta, ibid^ 
Heracleoticum pocufum, XI. 782. b. {pof;* ^i^^noflr.ed,) 

non ab HtracUa oppido» fed ab Hercute denominatum, 

XI. 500. a. (AUadvero tfi qnod Heradeum didiur. ) 
Heradeon Beroenfis, ab Antiocho Grypo ad honores 

eve&us, propemodum regno exuit bene&fiorem, IV. 

153. b. 
Heradeum, Herculis poculum mythicum, Ob, XL cap. 38« 
Heradeum» 'Hp^jtAfisr, Herculis temphim. Fide tnfra^ 

voc. Hercules. 
Heraclides Qazofheiiius , a Platone in looe dudogo male 

acceptus, XL )o6. «• 430 INDEX RERUM 

Heraclictes Marooita, Seuthae regis Thradad aflealatof » 
VI. ^52. a. . 

klERACLiDES Syracusius. Huius iihtt 

wifi BnwiiSif ^ De Ritibu8,/Sve De Lqg|ibus, dtMt 
XIV. 647. a. aum itt Indicc Auciorum psg, tst* 
adnntoH dbliu fumus. 

tleracUdes l*areatinus, nmdiats. vidt Aid, AuB. 

Hdradides Tarentinus dlius, {pcrperam oiim m AUseui 
libns Im ProcUdem mutams ) adfentttor PhiUp^i dns^ 
cuius regnum a Romanis fubiatum eft» cuius entii 
praedpua caufla Heradides fiiit, VL 25U c^ Conpt 
Rdhmiai cx Polyhii iib, XUL cap. 4^6^ y nojtrae tdiu 
t Idsmfuiffe vidtiur HeradidesTarentinus» ^atm M^ 

fckus tftfinventorem fuiffi fambucae ; ^uam Rooi^ 
nam machinam idtm auBor adpeilaC) apud Athtn. XrV» 
634. b. Nam & architeftum fiiiffc ifflum Heradidea ^ 
& Tarento ad Romanos profugifie /viKffttM adPki* 
Bppum transafftt^ diftrU Poiykius doctt XII L 4t 6. 

Heraditus Ephefuis , phUofoplms. Vide Ind. AuB. 

Heraditus Mitylenaeus, praefligiatOTy L lOka. iiiaupdis 
Alezandri, XIL 558. e. 

Heraclitus Tarentinust citharoedus in nuptus Aleacuidrii 
XIL 5)8. £ 

Heraea , 'i^<t , Arcadiae oppidUm ^ ubi nafcitur vinoai 
mirabili auadam virtute praeditum, 1. )i. f. n. 

Herba, qua dol fuos equos paicit, VIL 296. e. eadeiii 
qui comeA immortalis fadus eft Giaucus , ibid. f. & 
297. a. quae femperviva herba hominatur, XWkiy^*^ 

Hercitae , fervi in agris degentes « VL 167. c. 

Hercules, lovis ex Alcmena filius» XL^SikC. (^. itt* 
noflr. ed.)A poetis Homero & Hefiodo pofterioribus 
ahus fingitur atque a veceribus » qui eum depingmR 
ut voluptates maxime fe&tntem » XIL 5 1 )• e. ^ t 
Lichan in mare proiicit, IL 66^ a« Euryfthei filios 
occidit^ IV. 157. f. eruditura Lino^ Alexidis edofit 
comica, IV. 164« b- d. Ad Ceyds coenam invocanis 
venit, IV. 178. b. eiusdem fihum Eurytum ocddit, 
XL 462. f. 

Hercules, tx Pkoenicum traditiont, Afteriae & lo- 

vis fiUus, in Africa a Typhone interfedus^ odore 

coturnids in vitam revocatur ab lolao, IX. )02. d.e. 

Hercules puerum, aquam imperite miaiArantea £TPEftSONARUM. 4)1 

hiilidocolapho occidtt, IX» 410. f. CyathuiA , Pyle* 
lis filium I pincemam invitus occidit , eidemquc dein 
delubrum conrecravtt^ 411. c. Infigniter vorax, Bb. 
X. cap. I. XIV. 656. b. Ab Augea pretium laborum 
l^petens, viftftus eft Leprei iufib; quem ipft dtmdi^ 
Voracitatis certamine & aliis certaminibus vifium ^ 
occidit , Hb. X. ctf/H 1» Iti Crotoniatarum agro fi- 
tiens potum^ue petens, Uquam pro vino accepit bS^ 
l>acis muliens confiUo, x. 441« a. k Poculo trans* 
iveftus eft oceanum in Erytheam ad deducendos Ge- 
ryoiiis boves^ XL 781» d. (0. 211. nofir. td, ) 469. d. 
470. c d. Hercules apud Pbolum ccntaurum , XL 
499b *• bk Prlmus ufus eft fcyphi geQere« qui ab illo 
Iteacleotici fcyphi vocantur ^ $ oa a. Mukanim mu- 
lierum maritus, intra feptem mes qidnquaginta The- 
ftii filias oompreflit , XIIL f {& f . 

Hercules Ltndius^ pifiufi Parrhafii, XII. (45. t 
Hercules , perfona in Sopbodis dramate fatvrico , L 
ft). d. in Eubuli Amaltheai IL 63. d. &c. Herculest 
wudtarum fabuUnm siptmtntum» vide I/^Utm Titulor. 

Hercub facra Mpaius arbor » IIL 81. d. larus avis , 
ob voradtatem^ Xl 41 1. f. Eidem comam confecranc 
e^ebi, XI. 494» t cotumices immolant Phoenices » 
IX. 391. d. Hercufi cuiti libamus » nihil in calice rehn* 
quimui. XIL 512. e. f. Eidem calidae aquae footcs 
lacribabentur, iUtf. £ 

Herculis poculum, Vidt Heradeum , 6* Heradeo- 
ticimi. Herculi^ fiicerdos apud T^rfenfes Stephand^ 
fhorus vocabatUTy V. 115. h. Herculis templum 
(*Iif4jtAiffr) Athenis in Cynofar||e , VI. 214. e. ad 
quod fpeflare vi<|etur illud e& Qeidemi Attnide , Jt«) 
irgL^mt \^U49 rf *IIp«ax«r, VI. 135. a. {canf. 
iUd. d.) & VL 239. d. Herculis templum Diomen- 
fium, VI. Ate.a.ji. XTV. 614. d. In Herculis templo 
Romae {in CapitoEo) imperatores triumphantes con* 
vivio exdi^ebant populum* IV. 153. c V. 221. f. n. 
In eodem Marius fuspendit Gorgonum pelles, V. 

%%!• f. 

Herculis cultum & cognomen fumfit Nicoftratus , 
Vn» 189^ b. ium Themifon. VIL 280. f. 290. a. 
Virtutem Hcrculis laudat Arifioteles in Hymno, XV. 
696. c. . 
IN D £X R £RUM 

Herculein mirantur eumque imttari profitemut Cf- 
nici» XII. $iy9.n. Herculem perdidit lolae matri- 
monium , vivente etiamnum Dclanira initum , XIIL 
f6o.c. 

Herculeus ledus^ Imtliipiur moUti Xlt. 511. f» Herco* 
leus nodus, 'Hf«uAffor Xfr/MW, in afitis poculorum 
Heradeoticorum, XI. i^oo. a.^«. 

fierculisColumnae, *HpecJtxfcur €fSkAi , *H^icXfi«f rrwKu^ 
Jhi nptriuntur fung^ petrefadi , IL 61. e. £ pinguiffiini 
orcyni vel thynni, VII. ji^. c. 6» d. 

Herculis Infulae^ prope Novam Cartbaginem in Hifpa- 
nia, III. III. a»- 

Hermae Athenis , IV. ^. £ /n Cardni convmo Hermae, 
Cupidinet , aBoiqut 4d gtnus JUiuad , fiices tenebam, 
IV. 130. a. 

Hermaeus pifcarius Athenis , Aegy ptiuf , idefi, hoaio do- 
lofus , Vt. 117. a. VII. 5 II. e. tf. Sttpk. Byi, in Ah 
ytirff, Pro ^EffAtuH vero inde m "Efguif fmpoui 
oporiuertt , utfit gtnuU nomen u pago Athenienfim 7% "Bf* 
fiiHt de quo confulendus tdem Steph» By^unt.fia /pck 
Qudtmquam nihU ineommodi kaket vulgau fcnspmra. 

Hermaifcus , viri nomen apud Alexidem , Xt. 475. d.' 

Hermaphroditus, nomen e duobus Deorum nomhibai 
compofitum, X. 448. e* 

Hermeas, 'EpjCAfuer, Atarnenfis, 6* Ariftotelis in eumHy* 

mnus, lih. XV. cap. ji. 
Hermes, potionis genus, fcilicet, poftremum pocuUfm, L 

31. b. II. XI. 47). c* 
Hermefilaus Chius , hofpes Sophoclis , XIIL 604. £ 
Hermion, vtl Hermione, j4rgqlidis ovpidum, ubiodebre 

Cereris templum , X* 45). c. n. aIV. 624. e. n. 
Patrid Hermioneofis, Lafus. {Ind.jiisB.) Conjfimox 

Hermioneus. 
Hermione, Menelai filia , L 9. a. 

Herroioneus, {fivc Hermionenfis nefclo quis ^ *Efpuo$tv€) 
Nifo lumbos haftft perfodit , IX 399. a. 

Hermippus, (Lyfimachenfis? an Lyfimachi filius?) nobi- 
liuimus tibicen, XIV. 6if.b. n. 

Hermippus Cyzicenus, XV. 697. a. n. Conf» Ind. AkH. in 

Hermodes. 
Hermobium odit Mimnennus, XIII. {98. a* ETPERSONARUM. 435 

Hermodorus j cUatur ut txemplum nomiais a Mercurio m- 

cipuntis , X. 448. C. 

Hermodorus, Hermeae pater, Samiuft, XnL6o6.c. 
Hermon, nomen viri, in Lyfippi Bacchis, IIL 1^4. d. 
Hermoplumtus Homeri carmina in theatro egir Alejuuh- 

driae , XIV. 610. d. • 

Herodorus Megarenfis, tubicen, ingenti ftaturii Sc ipfigni 

voracitate, X* 414. f. n. Idcm fono duarum tuba* 

rum fimul inflatarum ingentes militibus animos ad« 

didit, X. 415. e. 
Herodoti hiflorias {ef* IniL AuSL) in theatrp Alexandriae 

v^-txf/rctTo Hegefias hiftrio, XIV. 620. d, 
Herodotus logomimus, apud Antiocbum ia fumma gra- 

tia, L 14. c. 
Heros Acratopotes, II* 19. c. Matton & Ceraon , ihld. n. 

Daeton & Ceraon , IV. 173. f. a. Heros, qui Tram- 

beluffl occidit» Achilks^ iL 43. d. Heroibus obla- 

tum facrificium , IV^ 149. c Praedo pofi mortem fub 

nonane *Hp<»or §ifJLtfove confecratus, VI. 266. d. He« 

roes Homerici, eoiiumque vitae ratio, lih. L a^. 45 

fy» XI. 461. b.c. 
Htrophtlus medicus, a quo Herophilius cognominatus eft 

Apollonius , XV. 688. e. n. 
Heroflratus Naucratita» negotiator, per Veneris iinagun- 

culam periculo liberatus, XV. 67{. f. - 676. c. 
Heroum , *Hp$or , fervo olim fiigitivo & praedoni dedi* 

catum , VI. 166. d. 
Herpyllis, meretrbc, concubina AriftoteliSf mater Nico- 

machi « XIII. 589. c 
Hefiodus, (Ind. AuS.) proximos vicinos manme ad coe- 

nam vocandos oenfet, V. 186. L Hefiodi carmina 

iuftis modis decantari folita, XIV. 620. c 
Hefperidum poma, quae & Hefperides, III. 82. d. e. Ea ci- 

rria mul^ InulGgenda effeputa^ Iiia ^ & ab AfiisciMfli 

Hefperica vocari tfir ^ III. 83. b. c 
^Hefperius perperam a nonrudUs jmatur wms ex Athenaei 

Deipnofophiftis, vide Animadv, iom. /. pag, i f . 
Heftiaeus Ponticus ( Amifenus) literarum ftudiis ita fedu* 

lo incubuit , ut foiem numquam nec orientem nec 

occidentem viderit , VL 273. d. ir. 
Hefychia, Ichthyis foror & uxor, VIL 301. d« 
Hetaera Venus. vide Venus. 

Pars I. E O 434 INDEXRERUM 

Hetaeridia, fefium lovi Hetaeraeo (/• <. Ainkitiae 

Praefidi) racnim, XUL 572. d. e. 
Hetrufci. Fide EtrufcL 
Hierapolitanus Theodorus. Ind. AuS. 
Hierax « adqUfcms , Olymfi fmulus & dSfcipulas , ( PoUax, 

IW. 79. ) a quo nomen invenii 'Uptuiof ro/bior 9 fcil, mo* 

dusquidam tibiis canendi, XIIL 570. b. /i. 
Hierax Antiochenus, adfentator Ptoiemaei feptimi, dein 

ab eodem interfedus, VI. 2^2. e. Idan eaam apud 

Philometorem multum potuerat» Btd. 

Hiero ( ve/Hieron ) Siciliae rex , Hieroclis filius , V. «00. dL 
Doricus adpellatur, ibid. n. Navem conftruendam 
curavit molis immanis, iih. V. cap, Aoftoq^ Obcufio^ 
cum et eflet oculorum ufus, eamdem innrmitatem fi- 
mulabant adfentatores , VI. 250. d.e. mfi ad Jupeno^ 
rtm Hitronem hoc fpeBat : fed videndum ne Dmnyfiatt 
eum Huroru imprudens permuiaverit \Hegefaader , caiut 
ex Commentanis hoc refertur» 

Hiero fuperior, Gelonis frater» ad conficienda donaria 
Delphos mittenda aurum emit Corinthi, VL 2)i. £ 
232. b. Simonidem fecum habuit Syracufis, IIL isa 
d. e. eique regii munificenti^ omnia ad vifium ne- 
ceflaria quotidie mifit , XIV. 676. d. Refponfa dabit 
in horto, qui Mythos adpellabatur» XII. 542. e. In 
eumdem Findarus Pythicam Oden fcripfit, de fua 
diBum in Ind. AuQ, pag. 173« 

Hieroclea, meretrix Attica, XIII. 767. f. 

Hieronymus, Syracufarum tyrannidem occupat, &dia« 
dema fumit, ut ante eum Dionyfius, VI. 2{i. d 
Eius adulatores, ihid. e. f. Proflibulum duxit uxoreo» 
& reginam renunciavit, Xill. 577. a. 

Hilaria carmina , XV. 697. d, 

Hilarodi, lih. XIV. cap, 13. 

Hilarodia imitatio tragoediae eft, magodia imitado comoe» 
diae, lib. XIV. cap. 14. 

Hilotae. vide Cilotae. 

Himaeu39 & Epimylios, cantilena molendtnaria , XIV* 

618. d. 619. b. 
Himalis, Dorienfibus Noftuseft^ XIV. 6i8.d. n. 

Himalls , copiomen Cereris, Himalidis Cereris ftatua Syra* 
cufis , X. 416. b. Conf Simalis. ETPERSONARUM. 43J 

ttiineraeusy frater Demetrii Phalerei, ab Antipatro in-» 
terfedus, XIL 542.6. 

Himerus, Babyloniorum & Seleucenfium tyrannus, XL 
466. b. Elusdem hominis npmcn apud Juftinum XLIl, i. 
perperamvulgo Hymerus tduur , apudDiodorum Siculum 
vtrq HiiAt^of , in Excerptis Peire/cianis ^ Opp. Tom. JL 
ed. Weff. pag. 603. {ed. Bipont. Tom. X. p^ 12IB.) ubi 
conferenda quac a raltfio adnotata funt: quorum auHorum 
in4&dum henevoientiae ViscONTii viri Ulufiris deheo. 

Ilippagines naves ^ X(. 483. d. 

Hippaphefis, merctrix Attica, XlII. 586. e* 592^6. 

Hipparchi Athenis» tqidtum praifeBi, eorumque munus, IV» 
167. f. h. 

Ilipparchus » Pififtrati filius , Pbyam habuit uxorem , XIII« 
609. c. d. Athen^rum tyrannus ab Harmodio occi-* 
fus, XV. 695. b. Conf. Hippias. 

Hlpparchus hiftrio, Neaerae amator, Xllt. 591* f* 

Hipparintis, Dionyfii maioris fiUus» ebriofus & violeii« 
tuS) interfidtur , X. 436. a. 

Hippafus. vide Ind. AuB. 

tiippe, {fve tope) una ex uxoribus Theiei , Xltl. 4^7. a» 

liippe , meretrix Alexandrina , quae amatorem habuit re^ 
g^is foeni horreis praefedum , cadem cum rege com^ 
potare foliu» XIII. 583. b. 

Uippeus, f /?vru Hippias eft, aut Hippis) pidor Athenien* 
fis , XI. 474« d. 

Hippias & Hipparchus 1 Pififtrati filii , lautas epulas & Co* 
meflationes invexere , Xlt. 532. f. Hippias Charmi 
filiam duxit ujtorem , Xllt. 609. d. Hippiae amator 
fueratCharmus, ihid. 

Hippias Eleus, in^ Platonis Protagora^ V. 218. c. A Pla- 
tone male acceptusi XI. 505. d. Itcm 506. a. uti qui" 
dem,quodm Menexeno rideri Hippiam a Platone Mt, 
Athenaeus, idfalfum ejfe, re3t a viris do&is monitum eftm 

Hippias Rhe^inus. vide tnd. AuS. in Hippys. 

tiippodes Cilix, in Alexidis Gynaecocratia, Ill« 12^. b. 

Hippodides Athenienfis , faltando nuptiis exddit, XIV.' 
620. d. " 

Ifippocrates, pater Smindyridae S^baritae, Xlt. f^i.b. c. 

Hippocrates quidam laudatur in Rhiani epigr, XI. 499. d. 

Hippocratis nlii , iif vtiiia.f nMp.t^MfJLMi , III. 96. e. f. n. 

Hippodamus {vel Hippodamas) Lacedaemonius, in Cro- 

£ e 2 436 INDEXRERUM 

mno oppido obfeffus , aenigmatico nuncio Lacedae- 
moniosde ftatu rerum ceniores fecie, X. 452. a. b. 

Hippolochus & Lynceus paftum inierunt de refcnbendts 
invicem coenarum lautiorum adparatibus^iV. txS.a. 

Hippolyta , a Thefeo r^ta , XIIL 557. a. 

Hippolytus periitquod Venerem non colerer, XIIL 6oac. 

Hippomachus, ludimagifler, XIII. 584. c. . 

Hipponax poeta, {Ind. AuB.) quamvis pufillo & temii 
corpusculo, tamen robuftiffimus fuit , XII. 55i.c.d«. 
Hipponafiem Sapphus amatorem facit Diphilus co- 
micus , XilL 599. d. ^ 

Hipponia uva notAlis colitur Rhodi , XIV. 654« a. 

Hipponicus , Calliae filius, cognomine Ammon , Athenieiw 
fis, apud quem depofita eft pecunia olim Perfica, 
quae oein ipfius propria manfit , XIL 537. a. n. 

J-iif^mcus 9 fuperionsntpos, Calliae filius,'8c iamofiCal- 
liae pater, praetor Atbenienfium cum Nida, V. 
218. D. 110. b.o, Locuminarce Athenienfium'peii- 
verat quo fervarentur ipfius pecuniae , fed max muta* 
vit fententiam, VI. 237. b. Perfona In Antiphams 
fiib. cui titulus Homonymi, IL 43. b. c III. 74. d 
IJU Hipponicus umere a nobis in Animadv. ad VL 21& 
a. cum Ariftonico permutatus ep: quae Ammadverfio 
tota delcnda. In eodem Hipponico imprudcnnbus noUs 
fupra accidit , {in hoc ipfo Indice Rerum & Perf p, 341 
. fy,) ut tx uno homint duos facertmus, Nam HipponicuSf 
pater Calltae eius , qui ab adulatoribus conuptus ab- 
fumtis paternis & avitis divitiis pauper obiit , idtm 
eft {ut modo diad) qui Iqcum in arce Athenarum fer- 
vandae pecuniae fuae petiverat; idcmque nepos illius 
Hipponici) cui Ammonis cognomen fkijft Athcnaeus tra» 
d*t. DefAque eodem ioco , ubi de Callia in hoc Indice cpi» 
mus, obliti fumus ex V. 218. b. adnotare, fmffe CaKiam 
{ewndem qui avitas opes abfumfit) Archontem Athenis. 
eo anno quo ad Argmufas Lacedaemonii pugna navali 
viAi fum ab Athenienfibus. 

Hipponium, *linr»rio?, {Romanis Hippo & Vibon) in- 
ferioris Italiae oppidum » VII. 302. a. In eius vicinia 
locus erat a Gelone conflrufius » qui Amaltheae cor* 
nu vocabatur, XII. 542. a. 

Hippoftratus, frater Attali, pater Cleopatrae, uxoris 
P[|jlippi,XIII, 5f7. d«( ETPERSONARUM. 437 

Hippotes, Giopi frater, Erythraeos a tyrannis liberavit, 
VL 159. e.f. 

Hirufidinaria cantilena. Vide Chelidoniftae. 

Hirundinariae fici. VUt Chelidoniae. 

Hinindo pifcis, VIL 314- f* polypo fimilis, VIII. 356« f« 

Hifpani, ( Graecis ''IjSiipf r ) quaoivis ditiffioii, aquam Ubunt ; 
convivia non agunt: fumtuofe vtro veftiuntur, II. 
44. b. Ab Hiipanis gaefi ufum adoptarunt Romani , 
VI. 273. f. Hifpani cuiusdam C^lfinfi^ riror) reeuli 
aedes magnifice uiftruflae, L lo. c Canfer mox Hi- 
fpanus. 

Hifpania , S«*«9k : fic Romani vocant ouam Graed %n^ 
picir,VUL 33a f. II. £fiu pars Luutania , Itid. In 
ea prope Aquitaniam oppidum Pompelon, XIV. 657. 

Hifpaaus, InuJtkt^fic ab ipfa regwm vocatur colias pifcis, 
Mti ad Hifpaniae ora& capitur, IIL iii.a. Conf. Hi- 
ipani. 

Hiftiaei (/ Hiftiaeenfes» ^lmoMi) & Oritae , Theodoro 
praeftigiatori aeneam ftatuam in theatro pofuere , L 
19. b. 0. 

Hoedi» ex Melo inf. L 4. c Hoedi & caprae, lik. IX. 
^ cdp. 66* Hoedtna caro aflanda, XIV. 662. b, 

Hoia, Om» proprium nomen meretrios^cuius cogpomea 
Anticyra » XIIL f 86. f. n. 

Holmus, poculi genus » XI. 494. b. 

Homeridae. Homerus aut Homeridarum aliquis in Hym* 
nis in Apollinem £v. I. 22. b. Recondita Homeri- 
darum fcriniai XV. 669. b. 

Homeriftae, iidem qui Rhapfodi, XIV. 620. b. Eospri* 
mus in theatrum induxit Demetrius Phalereus, ibld. 

Homerus , ( hd. AuS. ) genere Sy rus fingiiur a Meleagro, 
IV. 157. b. folers pifior eft, IV. 182. a. Multa praecJa- 
re praecepta obiter infinuat , V. 185. e. Homerici mo* 
res , I. e. Heroum moresapud Homerum , lonfium iefli^ 
monium DioscoruBs , lib. L cap. 15*18. Homerica con« 
vivia , Ub. V. cao. 3 feqo. Homerum Peneiopae cauf- 
fa Ithacam adiiUe^gi/ Htrmefianax, XIII. 597. e.f. «.' 
Homeri ftudiofiffimus fuit Caflander, rex Macedo- 
niae, XiV. 62a b. Homerus, quoniam ad cantum 
adaptavit cunfia fua carmina , fecurior fuit in fingulis 
yerubus , quorum alios acephalosfecit, alios lagaros, 

£e 3 4}8 I N D E X R E R U M 

^'c XIV. 6},ft. dif Carmina eius cithar<l dccantart f(K 

lita, XIV. 638. b. ; Apud Homerum^ corooarc 

fignificat impiere,complere, XV. 674. t Conf, 

Homeridaet d^Homeriftae. 
Ilomo, cum vino collatus, IL }6. d. diffimilis vino, Iljr 

36. £ contrarits rebus deleoatur, IIU 113. £ i24«a. 

fu4 naturi animal mirerum , VL 113. b. 
Homorus panis, 2l^«p«r, III. iio, b. «• 
Hopletis filia, iixor Aegei , XIIL 5^6. f. 
Horae & ChariteSy IL 36. d. Horarum templum Athenis, 

IL 38. c. Horis facra fiicientes Athenienfes quid ^ 

iilis precent^r^ XIV. 6f6* a. Horas redolens, II. fo. 

?• A, 
liordaceum vinum , apud Phaeacas, I. 16. c apud Aegy- 

ptios, I. 34. b. X. 447. c. afnid Paeonas, X 447. 

c. d. quo qui inebriantur , fupini rettocadunt, L 34. a 

^X.447. b. Graed pinum vocant, & brytun, 

X. 447* b. c. 

Hormenos , five Ormenos , ^$tlcis fidt^r cauKs receos eoa- 
tus bramcae aut dUus oUris, II. 62. £ 11« 

Horminus , Jivt Horminum ^ legumimsgenus, XI. 478. d* i|. 

Horologium , IV. 163. c. «. uki depfydra videtmr itudBfjL 
Horologium folare, ^o\or, NXiorpiTiov, V. 207. £ 
Horologium noQurnum, hydraulico fimile, velut 
clepfydram magnam , confecit Piato , IV. 174. c n. 

Hortus vocabatur tota Panormitis regio Sidliae, XII. 
541. a. In hprtp, qui Mythos vocabatur, refpoofa 
dabat Hiero Syracu(ius , Ui4* Hprti in nave Hiero- 
nis, V, 207. d. 

Hofpttales menfae apud Cretenfes, IV. 143. c 

Hofpites olim non prius rogabantur quinam eflTent , quam 
vinum guftaffent , V. iS^. £ 

Hyacinthia via, *Tctxi»Ar hfb^^ in agro Laconico, TV. 
173. f« it. Hyacinthia facra apud Lacedaemonios, 
quibus deflent interemtum Hyacinthum, IV. 
139. d. 

Hyacinthus flos, purpureus, XV. 677. £ natus ex Aiacis 
cruore, XV. 683» e. n. flos coronarius, ex agrefti- 
bus, XV. 68o. e. £ 685. c. hyacinthum fpirans, 
XV, 685. a, Pothus flos fimilis hyacintho, XV. ^9. d« 

Hyaen^ pi(dS| y^m^ fucula, VUf }^6, £ ET PERSONARUM. 439 Hyagqis Phryx , Phrygtae harmoniae perhK>etur invea- 

tor, XlV. 624. b. 
HyViZf Sidliae oppiduoi, ubioraculum Apollinis, XV. 

671. e. «. • 
Hybris, "TjSpir, ptrfbna aUigones, fimid citm Baccho n^ 

ta,n.36. d. 
Hyca vel Hycas, & Hycca vd Hyccas, pircis» /£^. VH. 

cap, 1)1. ConflnJ, Gtaec. 
Hyccara ^ & Hyccarum , rk '^xn^ & 7I '^KJut^p , Si- 

ciiiae oppidum » VII. 317. b. n. Laidis patria ^ XIII. 

588. b. ii. 589. a. n. 
Hydafp^es, Indiat fluvius, XHI. ^9«. e. 
Hydnat. Scylli ( Scyllae , vel Scylliae ) fitla , a Gtauco ama- 

ta y VII. 196. t* n. uU amdtm Kv^biK pro "TSitit cor' 

njKftf vat doau 
Hydnophyllon » herfaa tuberibus fiipemaicens , H. 6s. d. 
Hydraulis » inftumencum muficum , U, IV. c^/^. 7C. 
Hyladlat, ficorum fpecies,. HI. 78.8; n. mfipro jt«i ihi^ 

ita^fonafft Koikkfun iteendum» 
Hjrmenaeus» cando nuptisHis, XIV. 619. b. 
Hymenaeus ptur^ amatus ab Argynno , XIIL 60 f, d. 
Hymettus^monsAtticae, rerpyl]& ferax, I. s8. d. XV. 

681. e. L Hymettitts Mugv*, itfsTptur ^ypiimot^ 

VII. 195. £ «• vmo atatut videtttr r ac vocem *Tfcn7« 

Tfor iht tui adnunltquidm mefri ratid. 
Hyoefla (om^ prope Troezenemy III. iss. f. 
Hypanis , fluvius Bofpori, Flantibus boreis fupernatat et 

Boryfthenes, II. 41. e. /1. Primo curfu dukis fluitj^ 

in progreflti fit amarus, 11. 43. e. 
Hypelaeus fons Ephefi^ VIII. 36 k d. 
Hyperboliis Cyzicenus» auloedusiii miptiis Atezandrf , 

XIK 538. £ 
Hyperiae vites., ?• %y. c. cf. Hyperus. 
Hyperides orator, {ind^ Autk ) nbcratis difcimilus , VHTw 

341. c. Phrynen capitis ream defendit,XIII. 590. e. 

Aurum accepit ab Harpalo ». VIIL 34 k f- 34^- a. p^ 

fcium helldo fiiit, Hld. & ^42. c. Ex aedibus eiedo 

filio Glaucippo, eum meretridbus confuetudinem 

habuit , Xni. 590. c. fr d. 
Hyperionides, Sol , apttd Stefichorum, XL 469. e. Sic rur^ 

fai Hypetionis nlius vocatur Sol , apud Mimnermum f 

aL 470. bc 

E.e 4 440 INDEXRERUM 

H^rpermizolydia barmonia , XIV. 615. d. 

Hyperphrygia harmonia, XIV. 6af. e. 

Hyperus, a quo Hyperiae vites, I, 31« c Conf. Plms^ 
chi Quaeh» Graee, Opp. Tom. IL pag. a^f. c j^ 

Hypodonca barmonia , eadem quae Aeolica , XI V« 614. €• 
615. a. 

KypogaArion, ahdamen, praefenim in pifcSniSylX. 399« Ci 
0>nf laJ. Graec. in 'T^-otmt. 

Hypoglottiscorona, XV. 677. a. b. »• 678. d. 

Hyporchemata carmina , ad faUamnem wmpopia , XIV. 
628* d. e. A. uhi vide Luaani verha in jinimadp, eitata. 
Hae nouone Hyporchema nominamr canttcum iOmi 
Pratinae , quod iib, XIV. cap* 8. adponkur* Sed hy« 
porcbema dktbatur etiam ipfa faltatio ad caiuicum ad- 
aptata^ qud ftnfus & afitSus cantionis motu corporis & 
pfticulatione efingihatur : fic accipiendum vidtSur vocahm 
1. 20. e. n. quemadmodum etiam acctpitO^auh. i» Amm^ 
adv. ad XIV, 628. d. e. Bic eft faltationis Tfivos iwp* 
VHfcATinWfl. 15. d. & vwof/tipuvnKi ifpxmr, quae 
Jyricae po^fi fubieda dicitur, XIV. 630. d. quae co- 

Kationem habet cum comica fahatione coroace, ft 
iicra eft ficut cordaz , auBore Ariflotek apud Nofbmm , 

ihid. e. Dtnique peifpicue definitur Hypordiematica 

faltatio^ XIV. 63i.c./ci/rcer^ in qua chonis cantans 

fahar. Cretica hyporchemata nomihantur IV. i8i. b. 
Hypofphagma, condimentum quoddam & intritum, VIK 

324. a. Hypofpbagma vero fepiae intelBgunt atramen- 

tum fepiae , ihid, 
Hypothymiades coronae» quibus cingebatur colliim vel 

peSus , XV. 674. c. d. 688. b. c. 
Hyporhymis, corolla quaelibet ; figiUatim vero eadem quae 

hypothymiaSy qua coUum cingitur, XV. 678. 

c. d. 
Hyporyrides, placentarum genus, quomodo partntur» XIV« 

647. f. 
Hypreus, Tliemiftfis pater, uxoris Atbamantis, XIII. 560. d« 
Hyrcanum mare. Circa illud fponte nafckur arbor , ^tM 

fpina cynara vocatur, II. 70. b. 
Hyftafpes , Mediae domiruis , frater Zariadris , ambo ex 

Venere & Adonide geniti, XIII. 575. a. 
Hyfteria , *yffiipia.^ feftum apud Argivos, III. g6* a. n. 
Hyftiaeum, poculi genus, XL 500. t ETPERSONARUM. 441 

I. 

laccha, apud Sicyonios, coronae (becief , XV. 6j8. a« 

lacchus: » itfk tv ^lixx^u 9^)9 ▼• 113« d. n. 

ladanria poft aflTcntationein proximum in vitiis locum te- 
net, VI. a6i.f. 

lalemus» cantio lugubris, XIV. 619. b. c 

lalymus, /Ive voiius lalyfuSy (*lnAv/Kof / 1«Ai/ror) pater 
Symae , VII. 106. c n. 

lalyfus, (IvAVfW & 'I«M^r) oppidum Rhodi infulae, 
VL 162. e. £ OBm Acbaia vet Achais nominata^ a 
Phoenicibus habitata, VIII. 360. e. n. 

lambica faltatio, XIV. 619. b. 

lambiftes chorusSyracufiorum, IV. i8f. c 

lambuca» inftrumemum muficum, XIV. 636. h. m. uhi £• 
f&ngidiur a famkica. 

lambus , cognomen Dionyfii UUus aui de Dialedis fcripfir, 
VII. 204. b. n» SaUcet I ate d i nominataniur qm olim 
autocabdali , XIV. 6ai. b. nempt extemporanei poe* 
tae» quo* improvifatores hodie vocant; vide Animadv. 
odL C.& XiV. 611. £ n. 

fambus C^fcj^r, i«^fior) inieliipiur, i^. Verfus tam- 
bicus: f«i (flf/ao quo pa3o) ad Apollinem referen- 
dus Mdmr XV. 70». f. Hippona&eus iambus, *I^ 
qr«rcUTor uqit$ot^ memoratur ibid. In prohlematihus con-- 
vivalihus oUmhoc uat: Recitare iambicum verfum ab 
«9 ab f , £v. indpientem, lih* X. cap., 87. 

ft^. Carmen lambicum , VIIL 360. a. XIV. 658. c. 

!|^. lambi aiam dicehaniur czrmin^ ex tempore pro« 
a & recitata ab illis poetis, (ir quihus paulo antc 
diffum ) qui & ipfi I a m b i nominabantur, XIV. 622. b. 
Conf. Ind. Graec. 

lanus bifrons, navium & coronarum & numorum in- 
ventor, XV. 692. d.e. Ah eodem & lanus fluvius 
dcnominatus, XV. 692. d. & lanus mons, cui & 
laniculus, 'Aid.i.&t lani uzor^Camiia; nlius, 
Aethex; filia, Oliftena, iiid.t* 

lapy^es, (/I Apuli) a Cretenfibus oriundi, XIL 522. f. 
ui luxuriam degenefarunt , 523. a. duces eorum, cum 
figna Deorum e templis rapuiflenr, igne & aere de 
coelo percufli funt, {23. a. b. lapygum oppidum 
Carbina, XIL {22. e. Cf. lapyx. 44« INDEXRERUM 

lapygia, jipulia, XIL {22. f^ 

lapyi^ 9 ge/t^xV^* vi4i Upyges. Fuerat auum lapyx 9 Daed^dl 
fiUus : qu$m dttcem Creunfium eorum fiujffe, qui lapypsm 
Qccupamnlt , Strabo aUjibro VL p. 279. Vide Animadv. 
ad Athen. XIL 522. f. Kfi ^m iim lapyx fervile ao« 
fneo , X» 41 1. Ak 

UCon , ob pulentudinein amatus a Venere, XIII. ^66. d«' 

hfoa , VI. 242. f. Aeronis fifius» Magnefiae in TheffaSa 
cuoi fociis facra. fadt lovf *ETiupfi> , XIII. 572. d.e, 
ebrius inducitur ab Aefcliylo in Cabiris, X. 428. f. 
cum Tyrrhenis bdlum gerit , gubernatore navis.ufos 
Glauco , VII. 296. d. II. {uhi in Mmadv* P^ 5 59. /!m 
8^0.) Ob Glaucae naxnnioiuttn domus dus evera 
eft , aIII. 560. d. cgnfi 5{6. c 

fafliis» Cariae oppidum, ^ lasus pemdtima brevi opudA^ chefiratum « iUL 105. e« Ibi puer a delphiao amatus 
erat, XUI. do6. c.d« 

la^fis, ^eia^Ac , Lycon Pythagoreus, X. 418. e. 

Iberi» veflibus utuntur talaribuSi^ XII. 523. k Cauevm 
vide Hifpani, & Hifpania. 

Ibycus Rhcigiaus, poeta, {^Jnd. AuB.) inventor fiunbii-s 
cae, inftrumenti mufia, IV. 175« e. 

Icarium vet Icaria» oppidum Attieum, ubi pnmum tnnuta 
comoeMafive v^ayqffieb i Ivliutp/^ riif *Ar7fxi»r,II.40. 
b. n. ( ApudPaufan, I. 2. pag. 7. tft M ^hutflw , L e. 
in Icario; ut videatur figmficari Icarius mons Atticaet, 
PliniQ m/tmoratus. Ferperam vero Paufaniae interpres Ica- 
rii temporibus intelltxit.) Confl mox Icarus; 

Icarus Infttla : ibi verfatus eft Euripides« II. 61. a. b. £«- 
dem Icaria , III. 91. b. ^ Ichthyoeffa, I. 50. d Ica- 
rium vinum , Pramnium , I. 30. b. c. Icarii , ^««e^i » 
dicuntur incolat lcari infulat ; habitatores autem oppidi 
Attici , cui Icarium vei Icaria nomen, proprie dicuntur *!««• 
f if rr. Verum tamen Ijuepfoi iUi, a qiubus fabulae titulum 
fedt Timodes , ah oppido Attico nominati videntur, 

Ichtbybolus, proprtum nomen virile apud Delios, IV. 
173. a. 

Ichthyoeffii , vetus nomen kari infulae, I. )o. d. 

Ichthys Atergaridis filius, cum matre in lacu demerfus a 
Mopfo , VIII. 346. e. Ex Ichthye & eius forore He- 
fychia, fieneratae funt Galona, Myraena, & Elaca- 
tenes, YlL joi^d^ £T PERSONARVM. 449 

Ida, i Tpofix) "^IcTn, III. 77. a. 

Idaei digiti, i, t. ftrrei , \, ^, i. n. 

Idoineneus Homericus, honoraturin convivio, I. y^. f. 

Idomeneus, Epicuri difcipulus & amicus^, cui adulatus 
eft Ejpicurus , VIL 279. f. 

lecinora tnza, oioento involuta , Ub. III. cap. 68. 

leiunium usque ad ftellae ortum , IV. 1 56. a. b. n. 

leius » *\m€ , cogqomen Bacchi , unde dufium , VIU. 
363. b. 

lelyflus , *Ukv9C0€, Vidt lalyflus. 

lentaduiuiDi knfkjicyL^^ k^t^iop, I. 11. b. 

Igdis, faltatio ^uaedam ridicula, XIV. 629. f. 

Ignis, non magis qtilts hominibus quam vinum, II. 37. a. 
Lentus ignis, II. 54. c. &alihi : conf, Jnd, Graec, in /luc- 
Actit&r. Ignis de coelo rapti poenas luit Prometheus , 
XV. 672. e. f. Ignem evomentes mulieres, IV. 129. d. 
Non ignis in igsem eft derivandus, Plawnis difitm, 
X. 440. c. Ignis gladio non fodiendus , atnigma Py- 
tksgor. X. 4J2. d. 

Uias. ( Ind. Aud. voc. Homerus. ) Cunftae Iliados fabulae 
. opere teflulato expreflae in pavimento navis Hiero- 
nis, V. 207. d. 

Htea, rk *lA/ffi», ludi Ilienfes, VIII. 351. a. a. 

Ilium. llii expugnatio, caelata in poculo, XI. 782. b. (^ 
21^. noftr. ui.^ *Affi *!a/^ xctJtet , VIII. 351« a. ii. 

lUex perdix , i ^ptv<»f , IX. 389. c - e. 

][llyrii. De Illyriis & eorum rege G^nthio triumphat Ani* 
cius, XIv.6m. b. In Illyricis optima nafcitur iris, 
XV. 681. f. 692. a. Illyriam ( Wvp^Tct^ Audatam 
uxorem duxit Philippus, XIII. ${7«c (Jynnane U- 
lyri^. videfupra in Cynna. 

Imber, lovis nlius, II. 64. c. 

Imbrafus fluvius, Samiorum oppidum adluens, VII. 283. 
e. Item viri nomen , ihid, 

Immortales diai apud Perfas, XII. 514. c. 

Imperator. Non quilibet dux copiarum («yfKx«F) etiam 
imperator eft> rrptimyhf^ IX. 405. a. 

Incendium mundi. vide Miuidus. 

Incitega. vide Engytheca. 

Jndi, bibaces; apud quos certamen bibacitatis inftituir 
Alexander, X. 437* a. b. Apud Indos nefas eft in^ 
ebriari regem, X. 434. e. Apud eosdem vini Deus, dAA INDEXRERUM 

Soroadeus, 1. 17. d* Ind<Arum coena, IV. i^). d.e. 

rex Amithrochates , XIV. 651. t Sandrocottus, I. 

18. d. e. 
*lfS\t iLmfiniif 9 lodus comatus , XII. { 30. f. s. Aff, 

^iffU , Sindus* 
India, li Wi«lk, eiusque marniritae» III. 9). a.^ 

Indica (icya, cucurbita, IL {8. f. 5^ a. Indica ficus, 

m. 77. f. Indici lapides, {f^do fm)e quibus con- 

politae columnae m nave Ptokaiaei Plulopatoris« 

V. lo^. e. 
Indus fiitvius. Ad Indum nafcitur cjmara arbor » IL 7a 

b. & c. 
Induciae triceanales, XV. 697. e. Rijbidt 4d jir^apkm. 

Equit. 1388 fq. & Thucyd. I. 13. ^87. 
Infundibulum cognominatus Dlotimus, liomo btbaciffi- 

mus, X..43£ e. ru 
Ingenium hominum plenmHpie tale 9 quale coehim « XIV« 

626. d. 
Iniriati. Recens initiari , in pompa Ptolemaet Phihd. pcD- 

cedentes, V. 198. e. n. 
Inna, fons Thraciae, quem vinodiluitMid^j cun capece 

Silenum vellet, 11. 45. c. 
Ino, V. 186. d. n, VIII. 344. a. n. 
Infula, Niim, pars urbis Syracufarum, XI. 461. b. «. 
Infuiare vinum, (0 fmaiirfit Hfs^ I. 32. e. Infulanus 

Hecataeus, N«^i»7fff , vidt ind. AuB. pag. 117. 

lo. (vide Jnd. Tuulor.) lus curfus, praverhlaliier , XIV. 6 19. C 

lo Paean , 'li lltttkf vel U<u<ifi exclamatio Paeanica, XV. 
696. e. unde originem duxerit , /i^. XV. cap. 62. 

locafie, inStrattidis Phoeniffis, IV* 160. b. Nota omni- 
bus Oedipi mater, Laii uxor, VI. 22^. b. 

lola , Euryti nlia , Herculis uxor , XIII. 500. e. 
' iolaus odore coturnicis Herculem in vitam revocat , IX. 
392. e. 

loa Cnius, poeta, {Ind. AuS.) vidor Athenis in certa- 
mine Tragico, fingulos cives Chio doliolo donavit, 
L 4. f. A. £» SupjpL Afumadv. Tonu L pag. 489. Bibax 
futt & mulierouis , X. 4x6. (. Cum Sophocle con- 
verfatur in Chio, XIIL ^3. e. 

lon , Xuihi fiHui : huic loniades Nymphae violam florem 
(7^ hf) primum donarunt, XV. 681. d. 683. a. E T P E R S O N A R U M. 44; 

lodia , *l0fU , Atticoruin fermone flos , qui aliis cham 
pytis, aliis fideritis, XV* 681. d. /i. 

looia ngio, & lones populus, luzuriae deditus, Rb. XO. 
cap. 16. £- 18-10. n rpv^fk xk) ««AMrpctTf^or *lt^ 
tM, XH. {14. t. 1«raiir rpv^ipupLwrxtf^f ififU ifu» 
^fltMr ix^of, 526» d. In lonum luxuriam ad hanc 
vsque aetatem manfit ii yjf^ri M^i/bi/ct, ihtd. «26. d. 
uhi iniellip ^nditur , loniam in proverbio dici (olitam 
effe rif yjfiHFif »L t. auream. Tria Graecorum ge« 
- fierai Dores» Aeoles, lones» XIV. 624. c. lonum 
veterum ingenium durum; pofieriorum molle, & 
mores longe diverfi, XIV. 625. b. tx HeracUdt Pan^ 
iico. lones ad voluntatem impmnti|im fibi barbaro« 
rum fe adcommodarunt « 624. d. 

lonica harmpnia^ ii *I«rr) kffi$fltt^ XIV. 624. d. 
62f • b. « *I«rr) fAov» , 624. f. dura & auftera , non 
ita mollis ut pro recentionim looum moribus puta« 
res, 625. b. 

lonica carmina, lafciva, XIV. 620. e. n» *lmKi 
fSm^ lonica oratio nominatur ah Athenato illa, quam 
de Meretricibus infiituturus erat , XIII. 573. b. lonica 
(*IcuSk) & artificiofa luxuria, X. 440. b. lonica fal- 
tatio , vkp»tf9C , XIV. 620. e. lonicas mulieres cun6tas 
tDoechas efle & quaemim captantes, ait Aefihines 
Socrattcus, V. 220. b. lonicus wh»irei^9 ^* 132. £ 
i{9. d.- 

lof&des Nymphae, (Nvf^^i *MiiJHf Wif & *lA»f{^ 
/fr, ) XV. 681. d. 683. a. £> b. 

lopa. Sicfortaffepro Uippefcriptum oportuit jXllL f {7. a. n. 

lops, vlur. iopes : J!c Atheniinfes vocahani pifdculos , quos 
alii eritimos, VIL 329. a. 300. L 

Iphiclus , Phylaci filius , facra fadt cum patre » XI. 498. b. 
Cotifi ApoUodor. BM, L 9» 12. 

^hidus {nefcio idem ^ne^M Alcmenae & Amjphkryoms fiUus) 
corvis gypfo oblitis ad Phalanthum m^, Rhock> ez* 
cedere eum cogit, Uh. VIII. cap. 61. 

Iphiclus Harpalycam amore ipfius captam fpemit, XIV» 
619. e. Canf. Mahnc Diatr. de Ariftoxeno, feB. 36. 

Iphicrates Cotyis filiam, regis Thraciae, duxit uxorem, 
IV. 1 2 1. a. Cur Adienis in Thradam emierarit , XII. 
532. b. Convivittffl eius naptiale» Ub. IV. cap. {. 446 INDEXRERUM 

*i^xp«rff, calceamenii gtnusy ab Iphicrate denoaiifiatutii i 
qui eius ufum incroduxit, Ai. 471. b» n. 

Iphis, nonienmuUeris, quam compellat Sappho,XI.46a 
db X. 

Iphitus Qeus , a cuius vifioria numeratur Olympias prima, 

XIV. 635. f» 

iphyon A^/1^4 , quam lavendulam tjft puiam haud fatis qul' 
demetndrationtf II. 62*d.m 71« a. III. 90. a. Florec 
aefiate, XV. 679. d. 

Ira virorum mel merum prae ira mulierum, XIIL 55& (1 

irene. vUt Eirene. 

Iris flos^ lupus a nonnutlls vocatur, XV» 6S2, a. Iris 
lllyrica, XV. 68 1. f* Conf. Nicandrum apud Athuu 

XV. 683. e. Iris cum aiiis aromadbus transve&a id 
pompa Ptolemaei Philad. V. 201. a» 

Irinum unguentum , (quod tdam ipfum uno verh^ irif 
dUitur, XV. 688. e.) XV. 689. e. & f. item V. 195. 
d. A. 6^ X. 439. b. quihus duobus locis^ pro bliaceuot 
in verjione latind irinum ponendum. 

Iris dea : ei facra faciunt Delii , XIV. 645. b. 

Irus, Cnopo interfedO) Erythrarum rege, tyrannidem 
occupavit, VI. 159. b. 

Ifanthes» res Crobyzorum Thracum, XII. 536. d* 

Karchus, Archon Athenienfis, V. 218. d. 

Ifchas, meretricis nomen, IV. 166. c. n, XIII. 587-. e. 

Ifchiaci {auHore Theophrajlo) morbo liberantur, fi quis 
adverfuseumlocum, ubi eft morbi fedes, Phrygiam 
harmoniam tibiis acctnat, XIV. 624. a. b. /z. 

Ifchomachus, yki^y/^f (i. e, parcus & fordide avarus) 
vocatur a Cratiho comico , I. 8. a. Ita^ut fortajfe filius 
huius aut ntpos futnt Ischomachusti> qm parafw 
tos aluifle didtur apUd Ararottm comicum, VI. 237. a. 
(quem ttmtre nobu excidit ut ipfum parafitum diccrtmtts 
in Animadv. adX* 4^1, f.) Idtm vtro hic efl ^ puto , cuius 
divirias perdiras ejft ab Autocle & Epicle ait Htraoli^ 
des Ponticus , XIL 537. C. 

Ifchomachus alius ^ praeco, Nymphodori mimi imitator, 

X. 452. f. /2. 

Ificia, ex minurim concii^ carne multo cum pipere pa* 

rata, IX. 376. d. 
Ifoballion , /iryin nude Ballion, IV. 166. c. n. 
Ifocrates, {Ind. Au£i.) oratorum temperantiffimus^ amicam ET PERSONARUM. 447 

babuit Metaniram nieretricem , XIII. 592. b. aetatt 

provcdior Uigircam amavit, ex qua filiolam fuscepit , 

ihid, d. Ifocratis difcipulust Cephifodorusu Conf.Jnd. 

Tiiulon in *\€oxf, 
Ifofiafion, videtur fvifft mtntnds nontin, Xtlt. {68. a. n. 
Ifla, infula maris Adriatici, vinum eximium habet, L 

28. d. 
Ititt fiuvius : in eo glaucus fuaviffimus pifcis, VII. «11. t 

fn eodem demerfum lifarum Caliimachium vHuerat 

Polemon, IX. )8^. f. 
Iflhmiacum, & Ifthmium, ^ud dicutur, ntmpt quaelibet 

corona vel corolla , Uh. XV. cap. 20. n. 
lAhmias meretrix, XIII. {87. e. Caffi Elei mandpiumy 

593* f. Conf Animadv, ad XV. 666. e. 
Jfihmica corona, ex apio, VI. 228. b. ii. itcm ex pinu^ fuo 

refpici putavit Cajauh. XV. 666. e« in iftis verhis, pM^en 

kyi§9 rnc ^ldfJLMof Mfxtreu. 
Ifthmium, calix apud Cyprios, XI. 472. e. Confi paub 

anu, Ifthmiacum &c. 
Italia. i^ *lrAKiAf yiff^f m) wKtv^k jSifict, I. 27. e. Ita- 

liam incolentes Dores , IV. 182. d. Italiam adiit Plato, 

XII. f27. c. Italus Oenonas, Ig ^lrctAkr, I. 19. f, 

20. a. 
It8li<;a faltatio, I. 20. e. Italicae comoediae poeu Sdras, 

IX. 402. b. Italicae menfae, 1. 25. e. n. {uHinAnimadv. 

lcge Dionis» pro DionyfiL) Italicorum Mimorum hi- 

finones, TL 452. f. Italica vina, Hh. L cap. 48. Pro 

*UnitMfH^ L 27. d. *l7AAijeW conigunt nonnuUi: fed 

udi Animadv» 
Idiaca 9 fflultos habet portus , L 9. d. Ithacam adiifle Ho- 

merum finxit Hermefianax, XIII. {07. e. f. 

Ithacenfis, U&txiitf^ior, Ctefon, I. 6« f. Nefcio an 

& Noemon , I. 20. a. n. Pro *I&tftNrior vero eAam ^l&exor 

dicehatur, ut doctt Stephanus Byi^ant. in *lUbi« , aut potius . 

ItKai^^ , acutd voce , tu fcrihitur in EtymoU AL p. 470. 

L 6 fq. Sic igitur Sopater apud Athen* IV. 160. c. 

ait, "^IBaw (five re&us IflfluW) 'OJ^rrsvr , Ithacen- 

fis Ulyfles : quo loco in eodem verfu , pro T^ M, quod 

feaiitur, re&us rov^) fcrihetur. Ithacenils ortygometra, 

IX. 392. L 
ItbyphalE, mimonim genus, IV. 120. d. quorum perfona 

& habitus defmhitur XIV. 622. b. 448 INDEXRERUM 

Ithyphallus , Ifiv^fltxxor , dicitur etUm Cartnen IchyphallH 
cum, VL 253. C. quod a vcifuum gtfUft dtnominatum 
eft: vidi Animadv, Tom, IIL pag» 494 A. Cuius gtneris 
eft Carmea in Demetrii Poliocertae nonorem decaa« 
tatum , fuod exhiketur llb. VI. cdp. 6). De cuius car* 
minis imtib tonf. Animadifm Tom. rllL pag. 437. 

Iton, genus tuberis, II. 6i. a. b. 

Itriunu placentae genus cum fefamo & melle confisfiuffl, 
XlV. 646. d. Conf, huL Graec* 

luba, rez Mauritaniae. vide Ind, AuA 

lugbms, AiW $&Ku9of^ l. 28. a. nux Pontica, II. jj. ht 
Heracleotica, iUd. d. 

lugurthae bellum cum Mario, V. 211. c. 

lufiana placenta , XIV. 647. c 

4ulides pirciculi , Vll. 304. f. Conf. lulus. 

lulis, oppidum Cei inu]lae,.patria Simonidis, X. 4%6. d. 
Item patria Erafiftrati medici » ^ui indc lovAiNTiir nomi" 
natur, L e, lulienfis , XV. 66^. e. *\whif§€ Vhof^ VIL 

51 8. c. 0. funt colies in ora Cei infulae prope luli- 
em oppidum. 

lulius Caefar. ^ndn fwara, lit. C 

. luius, pifcis, VII. 284. d. (confi lulides.) //or lumbricus, 
ibid» & VIL 305. a. 

lulus, & UIus, cantilena ianifidum exercentium, XIV. 
6i8. d. n. 

luno , apud Homerum , ambrofio oleo fe inungit , XV. 
688. d. e. luno apud Lacedaemonios coronatur co* 
rona Pyleone , XV. 678. a. luno Lacinia : celebritas 
in eius honorem, XIL 540. a. b. lunonis Samiae 
templum, XTV. 653. a. XV. 672. b. ulfi Deae fimu- 
lacrum a piratis raptum eft, quod illi tamen afportare 
non potuerunt, Xv. 672. !>• - e. lunonis portus Sami, 
ihid. b» 

lunonium incedere implexis capillis , proverhium, XIL 523. 
e. f. a. 

lupiter, faltans inducitur a vetere poeta, I. 22. c. In 
Difia monte Cretae natus, & a fue lafiatus» IX. 

375. f. '376. a. Sub Amphitryonis forma fcyphum 
ono dat Alcmenae. vide Alcmena. In cohimbae for^ 
mam verfus eft, cum Phthiam virginem deperiret, 
IX. 395. a. Alids in aurum, in taurum, in aquilae 
formam mutatus» XUL 566. a« Quae nofiu vigihns ET^ERSONARUM. 449 

{^ro Troianis curaverat » ea medlo die perdidit 5 vo* 
uptate fubadus , XII. Ji i • b. Prometheiun punic ob 
ignem furto ablatum « xV« 671. e* f. 

lupiter Aegyptius , Nilus ^ V. lo). c« tupiter Cte- 
fius f XI. 475* b. c. n. Didymaeus , XI. 477. b. /u 
£iA«Tirtf#r^r 6' J:^\myxfor^fMf apud Cyprios, IV. 
174. a. '£fXir«r I Domefticus, Septa tutans , V. 189. e. 
XI. 460. L *£r«^iof £• ^Erceiff ror , Sodalitius « Ami- 
citiaepraefes,X.446.d. XIII. 571. d. e. Hofpitalis, 
Bifiot , XV . 696. d. lupiter - Neptunus » eiusoue tenv* 
phim in Caria, II. 41. a. lupiter Pelor vel PeloruSt 
AlIL 646. a. {aU vidtmr Neptunus inttlBgji, cott. Hc^ 
rodou VU. 119. £" Attlfnadv* ad Athtn. Tom. t,p, 505.^ 
lupiter Olympius, 1. j. e. {conf, mox lovis Olymp.) 
lupiter Rex fucceffit Saturno, III. 111. d. lupiter 
Servmtor, It. 38. d. lovis SeiVatoris poculum , XI. 
466. e. 4^1. d e« 487. a. («^i iunguntur ^bf Stfriipof 
& *Ay«Aot; /«i^btorof ,) XV. 67^. c. n. 

lupiter cognominatus Menecrates Medicus , in co- 
mitatu fuo habuit Herculem, Mercurium^ & Apol* 
linem ^ VII. 289. a ^ c. 

lovis & Regis cerebrum. vidt Cerebrum. lovis 
flos, AiW oMof, XV. 679. d. 9iSt$t Aihf Mof^ 
forfan fum hodicqut dianthum vocant, XV. 684. b. 
tovis glans : vidt luglans. lovis lac, /Ithc ykhA : fic 
ix Ettripidis Cyclopt vtdgo fcrihimr XIV. 658. c. /1. pro 
io quoa apud ipfum pottam Itptur jMr y«A«c. lovis 
Olympii cantores: Jic bolbinos {bulki jptcitm) ridcns 
vocat Hermvpus parodus , II. 64. C* n. ittm fquiilas 
Matro paroittts, IV. 136. a. 

luramentum per brafficam , per canem , per capparin , IX. 
370. b. c* per eos qui ad Marathonemt adsalamina, 
ad Artemifium pugnarunt , IX. )8a c. d. lusiuran- 
dum ego mulieris &c. X. 441. e. n. 

luftitiae aurea facies, aureus oculus, XII. 546. b. n. 

luvenes oportet defaevire & defpumare, ficuti vinum, II. 
36. e. Non ante decimum oQavum annum guftare 
vinum debent , & quidem inodicum admodum usaue ad 
annum tiigefimum vel qua(lragefimum , X. 440. d. c. 

Ixion , cognomen Demetrii GrammaticL Fidt Indictm Au^ 
Borum, 
Pars I. F{ 450 INDEXRERUM 

L. 

Labdacus Siculus, coquus, IX. 40). e. 

Labicanum viQum , L 26. f. 

Labrax, lupus pifcis, lih. VII. cap. 86 /f. 

Lat>ronia, vel Labronius, poculum Perlicum, lii. XL 
cap. 68. 

Labyzus, odoris genus firagrantius myrrhi, XII. 514. a. 

Lac. Eius potu multae gentes vitam fustentanc, IL46.e. 
Primum a partu lac, XIV. 658. d. e. Conf Colo* 
ftrum, & Ind. Graec. in «-vir. Lade aut mulfo ma- 
ceratur femen cucumeris priusouam feratur , IIL 74. a. 
Lic galiinae; vidt GaUina. Lac lovis, fivt ndus, 
lac bovis, XIV. 658. c /i. Lac leporis » iocofk & vdtt 
proverhiaUter SBum, de cibo pretiofo, XIV. 6(4. f. 
Oleum laQis, ideft, butyrum, X. 447. d. n. Lafies: 
vide infra, 

Lacaenae, calicum genus, Rb. XL cap. 59. XII. 527.1. 

Lacedaemon. {conf. Sparta, & Spartani.) Lacedaemone 
virdnes una cum iuvenibus in obfcuro conclavi io- 
dulae, XIII. 555. c. Mulieres nuptae viros cod&bes 
fefto quodam die circum altare trafios colaphb cae* 
debant , ikid. c. d. 

Lacedaemonii , ad Cnidum navali praelio vidi a 
Conone, I. 3. d. inventores faltationis cum pila, 
1. 14. d. Lacedaemoniis fcabies a Sitalca ! I. 27. e. n. 

Lacedaemonii , Apollinis Amyclaei iignum inaura- 
turi , aurum emunt a Croefo , VI. 232. a. Cum Deo- 
rum iuffu vetitum eisefTet aurum argenrumve in urbem 
inferre , apud vicinos Arcadas dcpofuerunr , VI. 2 3 3. f. 
Eisdem dein argentum a Lyfandro in urbem intro- 
dudum multorum malorum cauiTa fuit, ibid., 

Eilotarum multos, civitate donatos, Epeunados 
vocarunt, VL 271. c. d« Caeterum duri & crudeles 
in Eilous, XIV. 6^7. d. 

Sobrii in potu & in cibo , nec propinando ad po- 
tandum fefe mutuo incitanr, X. 432. d-433. ^- ^^ 
463. f. nec bellariis utuntur , XIV. 657. c. Conf IV. 
1 5 5. f. 1 56. a. In probro ponebant , fi quis parum virili 
form^ aut obefiore elTet corpore , XIL 550. c. d. Un-^ 
guentarios & lanarum iniedores urbe eiecerunt , XV. ' ET PERSONARUM. 4ft 

686. C fed deinde a priftina feveritate defecerunt» 
unde peflum ire coepit eorum resp. XV. 68 1. c. 

InDeliis Lacedaemonii, ficutCretenfes^priusquam 
aciem in(iruant, Amori facra faciunt, XIII. 561. e.f. 
ad tibiae modulos in hoftem proficifcuntur, XII. 
517. a. XIV. 6i6. a. 617. d. T^rtaei & alia bellica 
carmina recitantes , numerofo pami gradiuntur , XIV* 
63^ f. 631. a. 

Mufices ftudiofi, IV. 184. d. veterumque inftitu* 
torum inprimis tenaces, XTV. 614. C veterem mufi« 
cam maxime integram fervarunt , XIV. 632. f. 63 3. a* 
(Qjfore iUam Timoihitim, muUa novanttm in muficisg 
puilico dicnto urht tucemnt. Vldt Anlmadv. Tom. IV* 
pag. 6ti.) Nec vero Rhetoricam, nec Ptulofophiam 
admittebant, XIII. 6ii. a. 

Lacedaemoniorum convivia, /£^. FV. cap. t^fcM. 
quorum tenuiutem falfe ridet Sybarita, IV. 138. d^ 
fuiariymwtiCj VIII. 3{o. c n. calceamenta optima, 
XL 483. b. Laconicae candidae crepidae, V. 215. 
c. /1. Laconicus crater aureus in pompa Ptolemaei 
Philad. V. 198. d. loo. e. Cothon, Laconicum po- 
culum militare, lih. XI. cap» 66. Lacedaemoniorura 
nuptiae fonuitae, XIII. 555« c. Mos qiudam in nu« 
ptiis, XIV. 646. a. Promachiorum feftum , XV. 674. 
a. b. Gymnopaediae , XV. 678. b. c. vi&oria ad 
Thyream , thid, b. 

Laconica faltatio , L 22. b. conf I. 14. d. £• IV« 
180. e. Laconicus canis venaticus, I. 28. b. Laco- 
nica laAuca, II. 69. a. cucumis, III. 74. a. malus 
arbor, III. 82. c. Laconicft palli induta erat ^yfa in 
pompa Ptolemaei Philad. V. 198. f. uhi in vcrf. lat. 
jyro' macedonicam , corri^ Laconicam. 

Laconicae gloflae: fjtxfKftfot^ 11. 52. c. fjLWMft^» 
Tftf « IL 53* b. Au0-iA«tfK, II. 5{. e. xofiSif, IX« 
409. d. kMcw^ XI. 481. b. 

His addt quat in IntUce Tituhrum pag. 2 {2. comme* 
^orantur ad Lacedaemonios fpeffanda. 

Ptfrni Lacedaemonii ah Athtnaeo nominaniur cum 
alu mulii , tum , qui in Ind. Au3. a nobis commtmoraU 
funts Dionyfodotus, Sofibius, Timocrates. 
Lacerta fepium: vidtfuvra, in Crocodilus. 
Lacertus pifcis, lib. VlL cap. 120. 

Ff 3 4t$ INDEXRERUM 

Lachares , Minervam nudavk , IX. ^Of. t jl Lacharis 

fanies, itid. 
(«acfaes, pater Demeae, VL «44. e. Perfima in Crohylifih 

ktU ^fvJ^u^o^xifueiip, VIIL 36{. a. 
{iBchman, Syrorom fermone, panis, IIL ii). c. 
Lacinium promontorium : uki io luooni» honorem annia 

a|ntur cdebritas,\ad quam onmes Itali confluum, 

XII. 541. b* 
LaciuSt dux colonorum qui Pharelidem condiderunt, psh 

ftori falfamenta dedit pro folo , in quo aedificaretut 

opptdum Y VIL 197. e. - 298« a. 
iacomuare, L 17. d. fid iti veHftmg x«Jt#r/{iir per €omkdm 

paronomafiam pro hiXMPi^Uf pofaum videturm 
Laconiftae, cantores» qui in choris quadratis canefcanr, 

IV. 181. c 
Lafies, x®^^>f inteftina in cibum parata, L 4. b. a. IIL 

94. c. & f. 95* a. 
Lafiuca, lih. IL a^. 79 - 8i. uU & dt Adonide in laAoa 

occulto, cap, 80. Optima bduca cenfemr nigra, IL 68. <r. LaudatMT laftuca Smymeofis 01 

59. b. Lafiucae ufus enervare puiatur vires ad Veae* 

rem» II. 69. b.-*d. 
Lacus, ubi antea nulU fiierant, poft terrae motum ez« 

orti, Vin. 33». f. 
Lacydes & Timon philofophi in convivio ftrenuebibunt, 

X. 438. a. Idem Lacydes ab an&re amatus, XIIL 

606. c. 
Ladon, fluvius Arcadiae, VIIL 332. f. 
Laerti Ulyffes in memoriam revocat pyra olim fibi data, 

L 25. b. 
Laeftrigones Homenci, V. 191. b. 
Laganus, placeneae pnuj, traHa, III. i lo. a. a. XIV. 6f£. 

f . ru 
Lagana , Kkym^f , & vafis potorii & menfurae nomen , 

Rb. XI. cap. 100. 
Lagenophoria , A«>»ro^ipi«, feftum Alexandriae agi foli» 

tum , Vn. 176. a. 6» b. 
Ijigifca, meretrix, XIII. 570. e. f 86. e. 592. e. amataa 

fenelfocrate, filiolam ei peperit, foi.d. 
Lagodias: fic a nonnulUs vocatur Otus avis, IX 390. f. 
Lagus, Ptolemaei primi filius ex Thaide, XIII. 576. e. 
Laguflae infulae, a leporibus denominatae» L 30. d. E T P E R S O N A R U M. 45) 

L^nion , {Lagentila) cognomen Democlis parafiti , X\\L 
584. f. 

lais 0>rlnthia , meretrix , XIIL 570. d. e. Hyccaris in Si- 
cUi&nata» Corinchum migraverat ^ XIII. 588. b. c. /i. 
589. a. omniumquaeununiamfuerantformofiflimaj 
587. d. Olim acceflii difficiUima; (XIII. 585. d.) v«k 
tula vero, £icillima, 570. b.-c. ridet Euripidem, 
581. c. d. in ipfo coitu exftinda perhibetur , XIII. 

![87. e. Alii occifam a mulieribus aemulis in Tbefl»- 
ia aiunt , & fepultam iuxta Peneum fluvium , cum 
Epigrammate, 589. a. b. ASi prope Craneum Co« 
rinthi fcpultam dicunt . ihid, b. c. Ariftippi & Diogenis 
de Laide disputatio^ 508. e. f. Hic non Corinthus efl» 
nec Lais» iV. 137. d. 

Lais Cdrinthialunior , Timandrae , W Damafandrae filia « 
XIL 535. c XIIL 574« e. n. 

Laius ^a quo initium (adum amoris puerorum) Pelopis 
filium Chryfippum rapuit, XIII. 602. f. 6o^ a. 

LzmisL fupirtor , Tbemiftoclts fi:ortum, XIIL 576. c. 

Lamia iunior, Athenienfis tibicina, meretrix, a Demetrio 
Poliorcete amata , ex oua ei nata eft Phila filia, XIIL 
577. c XIV. 615. e. t. maoiifici coenSi Demetrium 
excepit, IIL loi. e. IV. 128. b. Lamiae Aphroditae 
templum dedicant Athenienfes , Demetrio adulantes , 
VI. 2S). a« iitm Thebani, ibid. b. Eadem Sycione 
Poedkn porticum exftrnendam curavit , XI 11. {77. c. 
Lamiam fiiam honeftius vivere ait Dimeirius guam 
Lyfimacbi Penelopen, XIV. 615. a. Lamiae ncete 
dida , ex Machonis XfniM , Hh. XIII. cap. 39. 

Lamia pifds, ex cartilagineis » VIL i86. c. /i. Jdem car« 
charias, VIL 306. d. 

Lampas, meretrix Attica , Xm. 583. e. ^ 

Lampito Samia» XIIL 593. e. t /1. Conf.fupra, Demetriqi 
Phalereus. 

Lampo, tik^wf i fi<tmr, belluo, VIII. 344. f. 

Lamprias, coquus, IX. «79. e. 

Lamprus , faltandi msttifter Sophoclis , L sa f. 

■Lamprus muficus perftringitur a Pbtonef XI.5o6.£ abs* 
temius fuit , II. 44. d. /1. J 

Lampfacus, Themiftocli dono data, I. 29. f. v§fi Mfer 
4«u(or if T9 'AMpr jJT^ (?) nafcitur iton , tuberis genus , 

li. 61. ۥ n. 

Ff 3 454 INDEXRERUM 

Lampraceni Priapum venerannir, qui idem ac Bac- 
chus, I. 30. b* Lampfacenus eunuchus, mfdo fms, 
apudHipponaBcm^V II. 304. b. Lampfacenus Euaeoo, 

Eirriae tyrannidem occupare molinir, XL 500. £ 
ampfacenus Charon. vidc Ind. AuB. 

Lampyris, merenrix Attica, XIIL 583. e. 

Lamynthius Milefius» poeta, Lydae amator, XIIL <Q7.a* 
{tnd. Aua.) 

Lamjirnthius, tamquam gendlc nomen pofiium videii paarMt, 
XIIL 606. e. KM9fAifovf KAfivfUov. Sed fuertt patms 
proprium nomen patris Cleomems : fiicntquc CUomcmt 
fonaffcfilms Lamynthu iUius, Milcfii poetat, ftd Lydtu 
& amavit & carminc ccUbravii* 

LanaAttica, moUiflima, V. 219.^. Siculalana, V. 109.8. 
Lanam ferentes bulbi , IL 64. d. 

Lanica» nutrix Aiexandri, mater Proteae, IV. 129. a. 

Laodice , quae maritum ( Antiochum , copi. Deum) ime^ 
fecerat , Sophroni iniidias Aruxit ; quas cum ille mo- 
nitu Danaae concubinae e£Fugiflet, Danagn LtodiQe 
de nipe praecipitari iuffit) XIIL 593. b.-d. n. 

Lapathum , herha , numcratur in refatis , IL 70. a. Cum malfa 
aut lapatho elixantur ofirea , III. 92. a. 

Lapis Cyprius, (finaragdus puto,) XV. 689. b. n. Lapi- 
des Indici? v. 205. e. Lapillos in capite habens pi- 
fcis, VIL 30<(. d. 515. e. f/I Animadv, ad VL 244. d. 
In lapidibus numcrantur margaritae , III. 93. a. Him 
gjLapy^filrif hl^oi ^ margarita gemma, ilnd. b. 

Lapidibus inceflebantur qui in fcena minus pla- 
cuiflent, VL 245. d. & e. n. Griphus: Lapidibus pi^ 
gnabant, lapidem vero tollere non licuit, X. 457. 
b. /1. Lapidibus olim abstergebant nates « XIIL 578. e. 
«84. c. Confi Saxum. 

Lapitnae. Adverfus eos proficifcitur Eurytion centauruSa 
XIV. 613. a. 

Lapyriae fici) fivc rcSius Capyriae, IIL 78. a. n. 

Larcas, Phalantem prodit Iphiclo, VIII. 360. f. 
Larenfius» convivator Deipnofophiftarum» 1. 1. a. n, Conf. 
lib. L a^i 4« Laurentium latine nominat Dalccamp, 

Larichus, Sapph&s frater, in prytaneo apud Mirylenaeos 

vinum miniftravit, X. 424. f. 425. a. 
Lariffa^ Syriae oppidum. Larifl»eorum bejlum cum vicims ETPERSONARUM. 4{{ 

Apamenfibus commmoravu Pofidanins , Apamtnfis Syms 

ipfk, IV. 176. b. 
lariffa Troas / Troica , ubi calidi fontes, II. 4). a^ n. 
LariiTa Theflaliae: ibt fcbolae philofophicae praefuerat 

Athenion, V. 21 1. d. ai2. a. Lariflaea Pluiinna, una 

et Philippi uxoribus, XIIL {57* c 
Larus, voraciffima avis » buphagus adpellatus» Hercuri 

facer habetur, X. 411. t. Parafitus efurienti laro 

fimilis » IV. IJ4. e. Lari prae Hyperide (pifcium hel^ 

luone) Svri (unt , VIII. 342. a. 
Laferpitium » L 28. d. Confi Ind. Graec^ In muaW, olh^tw , 

Lafion^ opp. Ptloponncfi:^ unde Lafionius, Lafyrtas. 

Laftaurocaccahus , edulium, L 9. c. 

Lafthenea Arcadica» meretrix» Speufippo amata» VII. 

279. f. XII. 546. d. 
Lafus Hermionenus. vUe InJ. AuS* 
Lafyrtas Lafionius , potu nuUo indigens, urinam tamen 

emittebat, II. 44. f. 
Latage vel Larax , in cottabi hido « XV. 666. b. c. a. 688. c 

& e. XI. 481. a.. 
Lathiporphyridesr, avis , IX. }88. e. 
Latooa , Coei filia , X 45 5* d. pic4 laborans, gethyllidem 

adpetivit , IX. 372. a. amica Niobae ,. XIII. 571. d. 

ApoUinem & Dianam parit in Delo, Scol. 3. XV. 

604. d. Chalcide ex Euboea ApoUinem & Dianam 

Delpho&reducens, a Pythooe invaditur, XV. 701. c. d., 
Latonae fimulacrum ligneum & deforme in Deli 

templo, triftiti^ liberat Parmenifcum, XIV. 614. b. 

aenea ftatua prope Delphicam platanum ,XV. 701. d. 
Latorea, vicus prope Ephefiim» olim Latonae vicua 

difius, I. 3f. o. 
Latorea Amazon, L 31. d. 
Latiunculorum five calculorun ludi definiptio y L 16. e.. 

17. b. 
Latus pifcis, Bk. VIL cap. 88. 
Lavacra apud Homerum , I. 24« c 1 Virgioes atque mii> 

lieres olim lavabant hofpites, I. 10. e. 
Laura Samiorum , locus voluptatibus dicatus , XIL {40. t 

Laura beatorum Alexandriae , vicus vel via in urbe » 

ubi vendebantur bomia ad luxurian fpefiantia , XIL 

S4I* ^ 

Ff4 456 I N D E X R E R V M 

Laurenthis. vUr Larenfius. 

Lauri folia, caminatides, in bellariis, IV. 140. d. 6« 

Leaena fuparior , Harmodii concubina, ab Hippia tyrao- 
no tormentis cruciata , XIIL 596, L tu 

Leaena iuniar , meretrix Attica , Pemetrii PoUorcetae coa« 
cubina^ VI. »53. b. XIIL 577. c d. Eidem Athenien* 
fes templum dedicanint, Demetrio adulanteSy VL 
»53. a« AHUfHf r^^jifJiM^ XIIL 577. d, 

Lebes unde nominatus, XL 475. d. 

Lebetocharon, paAms gaudens: fic UlfiaMum ofnd Atha^ 
4uiptUai Cynulcus, VlII. 947. d. 

Lebianus pifcis, idm leptinus. 6* lehiasj^ III. 118. b. «• 

Lebias pi(cis 9 idem hepatus, Hl. VIL cav, 6|« IX. 40). h. 

Ledum , promontQrium Myfiat$ UL 88. f. 

Le^s {hix^f^ ^^ Mileto laudatur, I. a8. b. Lefiuhis 
(«a/fh) Sicuius, IL 47« U Lidus gtniaUs (gx Daku 
virfiom: Immo vtro, thalamus, i. e. cubiculum) Seme* 
lae, V. aoo. b. Herculeus kdus /^cubile , {uthw) 
intMgiiur tnolWa babens ftragula» XIL 513« £ Ale- 
Aulis & ftraguliSy iih. U. C4^.igfy. 

Ledae ovum , 11. 57. dL 58. b. n. Du )7t. e. «• Ledaefi* 
lii virtutis caufli multa perpeffi , X v . 696. c. 

Legati de pace cum tibiis & citnarft , XIV. 627« d. 6^ ei 

Legumlatores Athenienfium , Lacedaemoniorum, Thurio» 
rum, XI. jfo8. a« Quid omnino fpedaverint Leguin- 
latores, dijftrit Polyarchus, XII. {46. a-C 

Legumina, cicer» lupinus» phafeolus, iih. II. cap, 44 -^^ 
{Conf. Faba, Lenticula» Pifum. ) Le^uminofanim 
plantarum femina partim in hominum u(um coluntur, 
partim pabuli cauill pecorum, IX. 406. c. 

I^imonia, anemonae fpecies» XV, 680. e. 

Leiobatos pifcis, idtm rhine» r. e. fquatina, VII. jio. b. 

Leiothafiat radiculae fpecies» II. 56. f. 

Leipfydrion , oii^^iim Atticat, Scol. %%. XV. 695. e. j|. 

Leirium. vide Lilium. 

Leleges. Eorum rex Trambelus, II, 4). e, /1. Lelegibus 

Rro fervis utuntur Cares » VI. 171. b. A Lelegibus & 
fymphis condiium Iiinonis Samiae templum , XV. 
672. o. 
Lembus, cognomen Heraclidac. {IntL Aud.) Ttem, diSe* 
rium in adulatorem fequacem, VI. 141. e. f. utmpt a 
navigii generei propriefic nominato. ETPERSONARUM. 4^7 

Aijfbitf» uugr^ma, cognonen meretricis Atticae, Xffl* 
596. f* /1. 

liCiDnusin/; eximiam fert lychnidem , XV. 68i.f. Athe* 
nienfes Lemnum incol^tes, vitin^ihf ^hhfttlu^ duro 
Lyfimachi imperio liberamur a Seleuco» VL 2f4« i 

Leliaea) fefti dies Baccho, IV. i)Ob d.ii. V. 117.3« ti8. 
d. n. Lenaici certamina potatoria, X. 414. c. n. 

Lenaetociftus , nomtn {^fivc coptomin ) memricis Atticoi^ 
XIIL 583. e. 

Lenaeum , locus AthtnU , ubi crat Bacchi tempium 60 thcatrum 
fabitUs agendis, Thp i^^h hnftiiw 9$Xfbf ^ Melitum Jicil 
Sannyrion, XIL 551. e. ii* 

Lenonia ars ,11. 55. d. e. Leno, tittdus fabularum nonnul* 
iarum: vidc Ind, Tit, in Tloffo^M,lf. 

Lenticula, ^ojui^ ezimia Gelae m SiciHa, L ^a b. IL 
67. b. Dc lenticula multa disputantur lib. IV, cap. 4{. 
& 47. Lenticulft forptd Orefies ex morbo convaluit^ 
IV. 158.3. Stoicum dosma, Sapientem & alia re- 
€te fedurum , & lenticuuim prudemer conditurum , 
ibid. Magnus coloffus lenticularis, IV. 158. ^.cflin^ 
gens iihu lemcuiai jdenui. Lenticulae efu os gravirer 
olet , 1 59. e« f. rroverbium : In lente unguentum , 
160. c 

Lenticula , eognomen Sopatri parodi , ium Hege«v 
monis Thafii. ( Ind, AuB, ) 

Leo tngestts mamiitudinis ab Adriano Imp. in Libya \tk» 
terfefius , aV. 677. e. Leonis ingentum magis pro- 
bandum , quam ars echini , III. 9 1. d. e. 

Leo, ridiculae faltationis genus, XIV. 629. f. 

Leo pifcis, de cruflaceorum gentre,'\\h io6. C 

Leogoras, homo gulofus Athems , phaiianos aluit, IX. 
387. a. 

Leon Mitylenaeus, origin^ Athenienfis, calculorum ludo 
excellens, I. 16. e. 

Leonides Grammaticus, deipnofophifta^ L i. c. n. 

l«eonides, dux Byaantiorum, quum urbe ab boftibus ob- 
(effii fuos ob bibacitatem in muro cominere non pof- 
fet , iuffit cauponas in ipfo muro conftrui , X. 442. c. 

Leonis-vicus (Siofjoc Mfjun) Phrygiae, lL43.b. 

Leonnatiis : Alexandri familiaris, venationis ftudiofiffimusy 
XII • 539. d. 4S8 INDEX RERUM 

Leonreus Argivus tragoedus« £• in eun epigramiDa Iii* 

baeregis, VIII. 343* c.f. 
Leontifcus , Ptolemaei primi filius exThaide , XIII. 576, e* 
Leontifcus pancratiafta, Maniam amavit« XII L 578. f. 
Leomium ql Glycera, meretrices, in convivio, XIIL 

585.. d. ^ I 

Leontium Epicurea filiam habuic Danaen, XUI. 59). b. 
Leontium, amicam fuam, carmine elegiaco celebrarit 

Hermefianax , XIIL 597. a. 
Leophron, vidor in ludis Olympicis, cunfiis fpeftato- 

ribus epulum praebuit, L 3. e. 
Leopodon, ora loniae prope Erythras^^/iw locus ibi ftc 

nominatus, VI. 259. b. uhlpro^ S riir Kaivl^f MLhal- 

T«i , ni^us forfan fcribttw t rt/r &c. id cft, ^irr) rk 

Leotrophi^es , macer & gracilis admodum horoo , XIL 

551. a. 
Lepades, patellae, conchyliorum genus , lih, III. oip.^r* 

& III. 91. e. Pueruli lepadibus in os fumtis vehiti 

cibiis canunt, III. 85. f. Confinfra, Lopadt^EM» 
Lepafta, poculi geilus» Uh. Xl. ctf^. 70. IV. 131. c. 
Lepidis /. lepidion, edulium Syriacum, III. 119. b.i. 

IX. 385. a. 
Lepidotus, pifcisNiloticus, VIL 311. b. 
Ltprtum , Ptloponnefi oppidum. Lepreates, Harmodius. (Zn^ 

AuBorum.) 
Lepreus, Cauconis & AAydamiae filius, cum Hercuie 

de voracitate contendens vincitiir , X. 41 1. f. /1. poft 

plura alia certamina ab eodem imerficitur, 412. a. 

fi-b. 
Leptinus pifcis, idtm tfui lebianus vd lebias; mfi qidd tmr» 

hatum in tihris , UL 118. b. n, 
Lepus , lih, IX cap, 61. Quomodo parandus in cibo , ihid. 

Leporis foecunditas, cap, 63. Simonidis difium in le- 

porem» in convivio Hieronis, XIV. 656. c. d. Le- 

[^ores quidam chelidonii dicuntur, r. e. hirundinarii, 
X. 401. a. Condimentum ex leporis fanguine & vi- 
fceribus paratum , ( gallice, civct dt lihvrt) lA^imfKUf^ 
IX 401. a. XIV. 662. d. 1. A leporibus nomen in* 
venere LaguiFae infulae,I. 30» d. 
Lepus marinus, pifcis, inctrtum quu ^ VII. 287. b. & 3of. 
e. ( Vida Gtsmrum Dt Aquatiiih. pag* 482« fuh fiiim ) ET PERSONARUM. 4^9 

Veoeoatus & ledfer putaturtffi, VII. 315. c. Vena- 

tur eum tamen & devorat mullus, ibiiU & fcarus, 

VIII. )v5.c. 
Lema. Laudatur aqua ex Lerna» IV. 156. e. Fcrfan ex 

Amymone fonu 'prope Lernam , cuius Strsbo meminit lib. 

VllL pag.j7U b, quem etiam Lernaeum fontem ad-» 

ptUatum eje monuit ex Hypno Harduiniu ad PUn. IV* 

V. 9. 
Lerus iniula, ubi Dianae templum, in quo aluntur me« 

leagrides, XIV. 655. c. 
Lesbium, poculi genus» XL 486. a. b. 
Lesbothemis, Mitylenaeus, (latuarius, IV. 181. f. XI V« 

635. b. 
Lesbus infula 9 f v«ii«f y XIIL 598. c. ifirrk^Kof^ IIL 92. 

e. Eo coloniam duxit Gras , XI. 466. c. Ibi certami- 

na inflituuntur pulcritudinis mulierum, XLII. 6io. a. 
I^esbium vinum , omnium fuaviffimum , lib. I. cap» 

51/^. IV. 129. d. vefiigalium immune Athenis» I. 

28. e. Dulce Lesbium , quod protropon vocatur, flo» 

macho commodum, IL 45. e. modice adfiringens, 

celeriter per urinam transiens, I. %%. f. 

Apud Lesbios coronae genus , hypotbymis, XV. 

678. d. 

PatrWLt^VxvA^ Hellanicus Uftofkus. Lesbiae: Sap- 

pho, poetria; Calliftrata, meretnx. 
Lefchae Lacedaemoniorum , IV. 1 38. e. n. 
Leftadae, hMrrkitu^ vicus in Naxiorum agro, VIIL 

948. b. 
Lethaeus fittvUu Afiae, Magnefim praeterfluens {unde Le- 

thaeus Magnefius dicitur) & in Matandmm fe exone» 

rans, XV. 683. C. Jt. 
Lethargicis prodeft unguentum melinum , ex cotoneis ma* 

lis, XV. 689. c. 
Lethon , hit^p , Libyae fluvius , II. 71. b. 
Leucadia, pemnfula Arcadiae, inqua Leucas oppidum, pro» 
, pe quod eft faxum de quo ie praecipitavit Calyca » 

XIV. 619. d. e. Fide/upra , Calyca: & conf. Strab. lik 

X* pag. 452. ed» Cajaub. 
Leucadium vinum , I. ^. a. 
Patria Leucadius, Philoxenus ; Leucadia , Philae- 

nis. ( Ind. AuB* ) 
Leucafpis, compeUatur ab Anacreonte, XIV. 634. c 

46o INDEXRERUM 

Leucereae ( an Leucotheae , nut Leucoroae ? ) fiicer floi 

Tbereius,XV.684.f. 1. 

Leucerineos, arhor ^ caprrficus alba, IIL76. c. ^ 

Leucifcus, pifcium genus; qm contiaentur cephafi, mi^ 
les, &c, VII. 306« e. 

Leucoium, alba viola , flos coronarius^ XV. 680. c «• 
conf. Ammadv. ad XV. 675« e. ubi mtmoratMr corolk 
ei leucoio, 

Leucoinum unguentum « XV. 689« d« n. 

Leucon» tyrannus Ponti, VL 257. c. 

Leucon, coqui difcipuius a^ Pofidippum^ comlcum^ DL 
376. c. 

Leucophaeae , ficorum fpectes , III. 78. a. xr. 

Leucophrys, vttusnomen Tcned infidae^ IX. )93*e. «• 

Leucophrys Diana, XV. 683. c. «• 

Leudriea, rk Aft/xrpixk, Leudricae pugnae temDora,X 
418. a. Leudricus, Dionyfius. {Ind. AuB.) 

LeucuSy' pifcis» idem bcet diBus^ VIL 284. a. n. 

Leucus, ftrvi nomtn: wtti timJM , IIL 97. a. VL 27OC d. 
( Utrobiqut iftud rumtn apud Athamtum ficpomttir , fufi 
apud Romanos ft^Jptt in ufu^ ) 

Lex: titts dtfinitiby auoore Arifiotde, XL^^o^. a. DtvoF 
riis Ltgibus vide voc, Legumlatores, AmphiAyon, Ly- 
curgus, Solon, &c. ium loca tx Platone de Legibus 
citata, quae in Ind, AuB, indicavimus* 

Prifca leif dt non comedenda ove intonfa aut quae 
non peperiflet, IX. 37^. d. conf. I. 9. c. d. Alia le- 
ge» in ioumpcnurid , cautum fuii , ut bubuli abstine- 
rent homines , IX. 375. c. Athenienfium leges favent 
fervis » VI. 267. a. Convivalem legem amatoribus 
fcripfit Gnathaena , XIII. 585. b. Nuptialis lex Nau- 
cratitarum , IV. i ^o, a. b. Sumtuaria lex Fannia apud 
Romanos, Hb. VI. cap, 108. n. Alia apud Corin* 
thios adverfus catilIones« VI. 227. e. f. 
Libamen ! Libamen ! XIV. 659. d. e. n. Libationes hoiio- 
ris caufll^y i^jnr/yvttt , X. 427. c. d. n. 

Liber magnus, magnum malum > III. 72. a. Ubrorum col- 

ledio : vidt Bibliotheca , & IruL Tituior» pag. 232. Li* 

bri Libyd provtrtiaH auodam modo dicuntur^pro &bu* 

lofis & prodigiorum plenis, III. 83. c 

Ljbum , auaUm placentam dicant Romdni, III. 1 3 5. f. 1 26. a. 

Lib> a Alexandriae finitiiiia , XV. 677. e. Libyca iotus , ^ E T P ER S O N AR U M. 461 

' XIV. 651. d« Libyca cur tibia dicatur DoetU , XIV. 
618. b. Libyci libri: vUt paulo anu, Libycuoi ma* 
re , i Atfiyff^tL i^f , 11. 36. i 

Ltchas in mare proiedus ab Hercule^ H. 66. a. 

Liciflius. vide Crafliis. Aix/r^itr gtmind f lUerd fcribitur VL 
273. a. morc Gracdsfatis ujitato. Sie & mssti VI. 252. d. 

Lignum per rotas traie&um quum loco declivi vehitur 
currus, IIL 99. & Lignum JftfADTptr , IIL 100. d. Li« 
^um (/ baculus) per manus tradicum, (traditus») 
'*vkw «-cepcUii4<f » laltationis genus, XIV. 630. a. 
Lignea canis , 11. 70. c d. 

Lilium y flos coronarius : t^ ic^9of » XV. Gj^ e. n. & 68o. f« 
cx Theophrafio , ubi Plimus alteruiA genus lilii intcrpre^ 
tatur. Scd apud alios vroMifitu Ufkof & Af/pior , XV. 
681. b. {pa^* 482. noftrac «J. ) 683. d. Rurfus tamcn di* 
Jlinguuntur k^Iva & hit^A^ XV, 68 f. b. {pag.^Sy no* 
Jlrac ed.) & 68{.t). NonnuUb idem cjl k^w ^ iof, 
681. b. nonnulUs narciffus idem ac Aoi^ior, 681. d. e. 
{Conf, Salmaf Hylc latric.pag. lO, a. D. &pag» 23« 
cap. 24.) Lilia (xflfA) aua z\h2ifunt, XV. 677. f. 
aua purpurea, XV, 68i.a. Lilia (AiipiA) indefun- 
dorum lepulcris , 684. d. 

LiHum , PerCis Sufa , unde & urbs Sufa denomina«- 
ta, XIL 513. £ Indc etiam iiliaceum unguen- 
tum (7^ 1« rSif Kfifvf) Susinum vocatur, XV. 
689. d. Quod autcm V. i^^, d. & X. 439. b. in ver^ 
fiont latina liliaceum nominatur unguentum , vro eo cx 
vcitrum Ubrontm vracfcripto irinum nonunarutum crat, 
mmpc cx tridis raduc^ conf. XV. 689. e. 

Lamnae , locus Athcnis. vidc infra , Paludes. Limnaeus Bac« 

chus, X. 437. d. e. XI. 465. a. 
Limyra, Lyciac oppidtun. Ltcolac, Limyrenfes , XII. {28.3. 

LiDdttSy Rhodi oppidum. Ihi mos pucrorum, ftipem petere 
hirundini , Vlll. 360. d. Lindi multa vifcbantur Parr« 
hafii opera, XV. 687. b. 

Linoius Hercules Panrhafii, XII. ^43. f. Patrii 
Lindius » Cleobulus , item Antheas. {Ind. AuB. ) Lin* 
dium nonnuili perhibcnt fuiffe Lacium , qucm Argivum 
aiii fiatuunt , VlL 297. £ Lindta, Cleobulina. {Ind. 
AuSorum,) 

langua. Superlinguis libant apyd Homerufflp L i6.b. n» 
r> 46s INDEXRERUM 

^mos tnam ad pofieros duravii , XTV. 6^. e« & ii 
Animadv, pag* 60 1 exir. & fiq. 

Exfert^ Itngtti circumUngit labia TheophrailiiSi 

canliones imitans, 1. 11. b. 
laoum. Lini femine utuntur in cibis pro condinieitto, 

IIL tii. a. n. 
Linus Hercuiem erudiens, apud Akxidtm eomUum^ !¥• 

164. b-d. 
Linus, canticum , XIV. 619. c. n. 
Lipara infula, prope Siciliam, iit hfjrifAf maenides , L 4.C* 

Ibi calidi fontes , H. 43. a* AiTcepcei , plurali numero^ 

HL 105. a. n» 
Literarum formae verbis defctiptae, Oh. X. cao, 8o. At 

pha, beeta, &c. <x Cattiat Artc Grammatica, lib. X. c. 79. 
Uthargjrrea vafa , X. 45 1. d. a. 
UtyerUs , Midae filius fpurius » Cdaenorum Phrygjae rex, 

homofaevus& mirifice vorax, X. 415. b. /i« 
Lityerfes , meiTorum cantilena , XIV. 6 19. a. n. 
Livianae (ve/ Liviae) fici, la^iAvk cum^ III. 7{. f.ii. 
Locri Epizephyrii. Apud eos ex Zaleuci lege capitale 

erat , fi quis merum bibiiTet , nifi a medico iuffus , X. 

429. a. Apud eosdem mulieres libidini cuiusvis pro« 

flituebantur^XIL {t6. a. Locri & Phocenfes nullis 

olim mancipiis ufi , VI. 164. c. In eorum rebus ex- 

ponendis erraiTe Arifiotelem contendit Timaeus , ihid. 
Locrica quac dicuntur carmina , amatoria funt , XIV. 

639. a. immo prorfus lafciva & moechica , XV. 697. b. 

Ad iosdcm Locros pcrtinct Epizephyria faltatio, L ai.b« 
Patria Locrus , Diopeithes. ( Ind. Rer. & Perf. ) 
Locrus (^an Euanthes, dux Locrorum? StraB. VL 259. h.) 

oppidum ibi condidit , ubi a lignea cane morfus erat, 

11. 70. c. d. 
Locufia /^i/crj, carabus, decancrorumfarmGa^ i!f^.lll. cap. 

64.65.6*67. Triahahet, hATfifihf ivor)(JuJ^^ &d«»- 

pirtjr, VIII. 337. e. 
Logodiarrhoea , I. 21. e. IV. 159. e. 
Loligo, tih, VII. cap. 130. Exquifito condimenco parata, 

I. 4. b. Conf. IIL 96. b. Ailata loligo , XIV. 622. f. 

velox adptUatur loligo a potta , IV. 135. e. 
Lopadion , meretricis nomen , XIII. 567. f. 
Lopaduflae infulae , a lopadibus vcl lepadibus conchyliis 

denomipatae, L 30. d. n. ETPERSONARUM. 46) 

Lophnis , Rhodiorum £aUBo , lampas ex cortice vitis, XV. 

701, d. TU 

Lordo, Aof/eb » fifium numen Venereum, X. 441. a« fu 
Lotus Libyca , arbor, (IV. 183. e.) eiusc^ue firu&us, exPo^ 

lybtt defcriptione , XIV. 651. d. Lotma tibia, IV. iSa; 

d. e. 
Lotus paluftris, ( Nymphaea lotus) flos fabae Aegyptiacae» 

III. 73* a. /2« Sunt autem duae'/JHcies huius plantae , qua^ 

rum aUera rofei coloris flores nabet, a/rer^^caeruleos « 

Jivepotius albos, XV. 677. d. Hinc corona lotioa fic 

Antmoea, ihid^ Conf. Faba A^ypt. 
Lotus fios & herba praunfis : hinc hstyieif AdiTo^por, XV. 

685. a. Haec, puto, planta intelHgtnda apud Cratimm^ 

Ken\f ut ^§^kfe$(JM memorantem, XV* 677, €• 
Lous , menfis Macedonicus^ XIV. 639. c n. 
Lucanica» VII. 330. c. XII. 516. f. conf Ificia. 
Lucernae & faces. Dehis ex profejfo agitur lib. XV.captf 

57-61. Lucerna non antiquum Bnventum; nam ve* 

teres taedae flamma ufi erant « XV. 700. f. 
Ludferi pompa Alexandriae , in pompa Ptolemaei Pttlad. 

V. 197. d. 
Ludus. \n lu&i cur tondeatur capillus, detrahaotur co* 

ronae, XV. 674. & 675. a. 
LucuUus, (Afi/KoxAor) cerafum arborem primus Romam 

transtulit , 11. 50. t 5 1. a. debeUato Mithridate luxu- 

riam apud Romaiios invexit, VL 274. e. £ XIL 

543. a. 
Lucuntuli 0£fc»!tf«e> XIV. 647. d. 
Ludi Dapnoici, Dionyfiaci, Olympid: inde fuh Dzfhxu 

Dionyf. &c. Suspendii ludus» IV. 155. d.e. 
Luerntus j Bituitispater , Gailus opulentiflimus, effiafis lar« 

g^tionibus gratiam populi aucupans, Ub. IV.cap. yf. 
Xnmbi / lumbuli » in cibo , t»h. IX. cao. 59. 
Lumbrici, inteflina terraey VII. 304. t. 
Luna concodioni alimentorum prodefle creditur, VII. 176« 

d. 6» e. Luna alit oftrea, & implet echinos, IIL 74. C. /i. 

88. c. cbnf Plenilunium. Fabula de mulieribus in lu- 

n4 ova parientldus &c. 11. 57. f. 
Lupanaria, lib. XIII. cap. 24. A Solone inftituu» XIIL 

569. d. e. 
Lupini y Ugunun , lib. II. cap. 45. 
Lupus hiat fruflra, proverbium^ IX. 380. b. Lupus voca* 

464 1 N D E X R E R U M 

iuf flos iridis , ob fimilitudiiieiii cum lupi labiis» XV» 
682. a* 

Lupuspifcis, GraecU Labrax, lih» VIL cap* S6fy. 

Lufiades Nymphae, XU. 51^. c. Jt* 

Lufitania, pars Iberiae f. Hifpanrae, VIL )ot. a. VHI* 
330. f. lUius felicitas & opulentia, VIII. 330- 331. k 

Luftrationis fupplicum caerimonia, IX. 410. a. b. 

Luxuriofi homines, IV. 165« d. ^« & dcindcto^cm libcOf 
cap. 60-67« Tum rurfus de Poptilorum & de fingu* 
lorum Hominum Luxurii a^tur libro XtL M9% 
Fidc Seriem titulorum libri duodecimit FoL IV. im 
firi Athenati^ pag. 570 fyq. 

Luxuria nimia multis mafis adficit corpus , XIL 
54^ a. & animum effoeminat | XV. 687. a. Luxo* 
riam & voluptatis ftudium laudat Heradides Pdoti* 
cus, lih. XII. cap. 5. n. 

Lyaeus undc nominetur Bacchus^ VIII. 163. h* 

Lyca, meretrix Attica, XIII. 567. e. & f. 

Lyceum. Tb <r^ rv^Affti^ im^ {<^KVAp§h malks) ifrfS»^ 
^f/ij» fjL§Tk rSf ^9<ptrrSf^ III. 98. f. In Lyceo co* 
quus ingeniofus, qui in convivio falitam camemeo 
condimentoparaverat, ut falfamentum e pifctbuicii 
videretur , flagris caefus efi, IV. 137. f. In Lyceon 
fe confen Socrates, V. 192. b. Lyceum quo pado 
adminifiratum fuerit a Lycone, lib. XII. cap. 69. 
Athtnaei aetatc videtur Cynicus quidam in Ly ceo fcho- 
las habuifle, XIII. 565. f. n. 

Lychnis y flos coronarius , aeflivus, XV. 679. d. 680. f. 
Unde primum enata fiti& uhi optima nafcatur, 681. d 
ffvp KoJ TSp To^ ia, yfotn Au^i'i<, corruptus loau^ 
XV. 683. e. uhi ^op^t/pfflc cx conieS. corrigunt viri do^ 
6li^ rubefcentem lychnidem intelligentcs, 

Lychnites lapis, V. 205. f. n. 

Lychnos, /I Lucerna, cognomen Synoridis meretrids, 
XIU. 583. e. 

Lychnuchus , lychnus , & fimilia , Fdf. XV. cap. 57 fqq. 
Confer , Candelabrum. 

Lycia. In Lycia quopaHo ptfcium obfervatione vaticinen- 
tur facerdotes, Id?. VIII. cap. 8. Lyciae rex apud 
Homerum hofpitio excipit Bellerophontem , V.iS^. 
b. c. Lyciae civitates, Arycandenfes & Limyrenifes , 
XII. 518. a* ETPERSONARUM. 46$ 

Apud Lycios Sar^don , 1. 1)« f. tu PatrlALyciuSf 
Herodotus, qid de ricisjcripfit. {Ind. AuS. ) 
At/xiofp>i^f , in Lyda fabtmdus, XI. 486.0. 

Lycius, Ekuiheraeus Boeotius, caelator; a quo nomeii 
invenifle phialas hvwvfyM exiftimant nonnulli , XL 
486. d. quas alii a Lycone » alii a Lycia terra deno« 
minatas putant, ibld. c. 6*0. 

Lycolas, puer formorus, XIII. 605. b. 

Lycon Peripateticus {ctdus vitamfcnpfit Lacrtius 6ho V.) 
Lyceo praefuic ingenti cum raftu & luxuri&, Ub. XII. 
cap. 69. Eciam extra Lyceum coenaculum habuit in 
aedibus Cononis» XI!. 547.3« Idtm pilae lufusperi- 
tiffimus, 548. b. 

Lycon caelator » XL 486. d. yidt pattlo ante, in Lycius. 

Lycon , comoeiUas egit in nuptiis Alexandri, XII. 539. a« 
jMfftfiJV vocatur, non ««/bcfi/irroiW , Cum apud Atkt^ 
naeum, tttm apttd Plutarchum : quarc non fatis caujfse 
fuu cur in Comicomm Poetarttm numcro pomrttur a Fa* 
iricio» 

Lycophron: ineum oratio Lycurgi. (//u£ AuSI. in Ly« 
curgus.) 

Lycoftratus , VL 134. f. n. uhi M hvKe^rpirw Tafynt* 
ri9f corruptc, Forf *EiriAi;ji«r Srp«7/«v la,py, aut ^Eirim 
9iVMf iiVM/o^fkrov. 

Lyfiii) Cretenfes: eorum convivia publica^ IV. 143« a» 

Lycurgus , Lacedaemoniorum legislator , XI. 508. a. au- 
rum & argemum e rep. fustulit, VL 133. a. h. 

Lycurgus Nomtricus, liVKUfyoCf gravi utitur flagro, ait 

Timon, X. 446. e. rtfpiciens luad. 2^. v/. ixofqq. 
LycuSt famulus coqui apud Euphronm comicttm, IX. 379. d. 

380. a. /1. 
Lycu^ & Eleutherus flu vii , in eumdem lacum. influentes , 

Xlil. ^85. a. n. 
Lyde, Antimachi amica, XIII. 597. a. AvSh (ve/ Av^n) 

Av^fiU^ fivtpotius AvS^nU^ icitur Hermcfianafii , XIII. 

598. a. 
Lyde aGa , Lamynthii Milefii amica , XIIL 597. a. 

Lydi , luxu & deliciis famofi , Hb.. XIL cap. 1 1 fq. unde xu- 

/oTdAiir, homo mollis & luxuriofus, XV. 690. b. c 

Lydi piftori^ arte praeftantes, III. xii. c. Lydi Pelo. 

pem lecuti mi^arunt in Peloponnefum , XIV. 625. 

Pars L G g i 466 INDEX.RERUM 

e. f. Lydi cum fiftulis & tibiis iii beUum exeuort 
XII. ^17. a. XIV. 617. a. (ex Herodot. /. 17.) 

Lydorum carycca, IV. 160. a. Lydorum coenas 
& Theflalorum coruwiBim namuuu Aripophanes , TL 
418. d. Lydorum invennim magadis, inftrum. muC 
XIV. 634. f. Lydorum muliereslibidtni cuiusvispro- 
fiitutae, XIL515. f. 516. k Rex Cambles, imma- 
iiiter vorax, X.415. c d. Lydorumrex Midasjb- 
pmr a CUarchojt maritus Omphalae tegaiM^ XIL 
51«. f. 516. b. 

Lydia vafa, X. 432. e. n. Lydia iiiag;acfis tibiBi 
XI Y. 634. c Lydia pedis, inftrum. muf. IV. iSvCi 
Lydiae pfakriae» XIV. 634. f. Lydiae vurg^es, XiV. 
636. a. Lydae ( vtl Lydiae) paffis crinibus, bscAs»^ 
tium mulUrum genus, in pompa Ptolemaet Phifaid. V. 
198. e. Lydiae fici, fanguineae, IIL 76. b. 

Lygaea herba , quam cygnus in fuum nidum folet cooge- 
rere, IX 393. e. 

Lygdamis Naxius , ex praefefio copiarum tynmnns pa- 
triae , VIII. 348. c. 

Lynceus. Provtrbium, Lynceo h^ymrirrt^j HL 7t* e.£ 

Lynceus Samius, {Ind. AuS.) Theophrafti dilapohlt 
frater Duridis, VIII. 337. d. paciicitur cum mffth 
locho de exponendo coenarum opipararum , quibas 
interfuturus effet,adparatu, IV. 128. a. 

Lyra. Tibiarum cum lyra concentus , XIV. 617. £ 618. a. 
Ad lyrae cantum in boftes proficifcebancur Creten- 
fes, XII. 5 17. a. XIV. 617. a. Oh l fi lyra pulcra ^ 
fem &c. XV. 695. c ScoL 16. 

Lyrophoenix, inflrumentum muficum, idem atque fambuca, 
IV. 174. d. e. 183. c. 

hyCaLtidcr Laccdaemontus , navali praelio vincit Athenien- 
feSy VL 271. f. Idem cum euet de genereMothacum, 
ob virtutem numero civium eft adfcriptus , ihiJ. 
Caupones in caftris iu0it vinum vendere aqui di* 
lutum, X. 431. d. /i. Alter Paufanias didus ob lu- 
xum, XII. 543. b. Theopompo vero fi credimus , tem- 
perans & induftrius fiiit , itid. Multatus quod relidi 
uxore aliam formofiorem ducere voluiffer , XIII. 
j;55.c Introdudo in urbem argento, multorumma« 
lorum caufla fuit, VI. 233. f. In Lyfandrum Paeaa 
a Samiis camari folitus» XV. 696. e* n. £T PERSONARUM. 467 

Lyfander memoramr etiam a Theopompo, in rebus 
Charetis, XIL 532. d. n. uhi ^uUem sut prorfus mcn* 
dofa vUcntur efft verba lUa , fik hv^kfi^w , aui alia 
quaicLm vlderi debeni intercidiffe : firtajffi CAaretis pecit» 
niam s de qua ibi aptur, contulerat Theopompus cum Ly« 
fandrii pecuni&, dc qua vide VL 1^4. a. /i. 

Lyfander Sicyonius, primus aflum citharae cantum mu- 
lavit, & chromata bene colorata cithari exfecutus 
eft) XIV. 637. £ 6)8. a. 

Lyfandridas Spartanus, in exfilium eieftus ob Agefilai 
reeis inimicitiam, XIIL 609. b* 

Lyfias lophifta, {idem orator, de ^uo videndus IndeX ^tB.^ 
' amaror Metaniraemeretrids , XIU. 591. b. c. £* 593. n 
( Conf Pemofih. Orat. in Neaerum, pag» 1 3 { t • r<i. Reisk,^ 
Idem Lagidem amavit, XIIL 591. c. 

Lyfias, philofophus Epicureus, Tarfit^rrannus, V. 11 ^.c. 
divitum pecuniaspauperibus donavit, interficiens qui 
dare negaffet, Und. 

Lyfiodae , tibiarum fpecies , IV. 181. c. 

Lyfiodi, numorum genus, 'Memfire tum Magodis, XIV. 
6io. e. 

Ljrfimachus» Ariftidb lufti filius, indignus patre, XI. 
f 06. b. 

Lyfimachus rex« olim aerarii praefedus AlexSlndri, VI. 
261. b. dein unus e fucceflbribus, IL ^i.a. Poftquam 
cributum falisTragaiaei remifit,fal, mium anteaeva^ 
nuiflet, continuo rurfus comparuit« 111.73.^. Ava- 
rus fuit admodum, VI. 146. e. Duro iniperto preflic. 
Lemnios, VL 254. f. Pbilofophos pubhco edido e 
regnofuo expulit, XIII. 610. d.e. Aulicos eius ridet 
Demetrius Poliorcetes ^cum fcena comica illos confe- 
rens , XIV. 6 1 4. e. f« A Sotade malediffis profcinditur, 
XIV. 610. f. 

Lyiimachus Babylonitis, Himerum cum trecentis convi» 
vio exceptt, fingulosque argenteo poculo donavit, 
XL 466. b. 

Lyfimachus, Attali regis praeceptor & aflentator, VL 
252. c. n, {Ind. AuS.) 

Lyfimachus tibicen celeberrimus, (fivepotius Lyfimachen» 
fis, aut Lyfimachi filius» Hermippus) XIV. 61 5. 
b. /!• 

Lyiimenes, orator Atbenieofisi V. 209.3. 

Gg 2 
468 INDEXRERUM 

Lyfippus, ftatuarius, XI. 784. c. n. {pag. 224. noftr. dl) 
Lyfitheus, Gnvfiae fodalis, impius homo, XII. 551. £ 
Lyticus^ (j. e, Quaeftioottm folutor) copi. Soiibii Laoo* 
nis , XL 49). c. 

M. 

Macar, e diluvto Deucalionis Aiperftes, Caridas oppi- 
dum in inf. Chio condidit, IiL 105. d.e. (ZItMh 
care conf. Homeri Inie/pp. ad lHad, o/. «44. & Dwdor. 
Sic. Vib. V. cap, 54. & 8i. ibiqut fVeffeuty.') 

Macareus, vino gravatus, inceflum commifit, quod fb- 
gitium fobrius numquam aufus fuerat, X. 444. c. 

Macedonia,*6rtfect( aSds M«fti/«r/«, fed & MfleKaJWik 9i 
metri rauonem, III. lOf.e.n. Inepto MacedooiSin* 
tonicus sir VUMMiwU^ diut, adtadens foL md vidgtn 
difium, §le /buuuip/cty» VIII. )Si*h. 

Macedones modefte bibere nefciunt» III. iiae. 
A Macedonibus primun^ in fcenam produfii fuot fervi 
co^ui, XIV. 6 59. a. ^uod qya radone dixerie Aihenams^ im 
Anunadv. expojuimus. Apud Macedonasjn coena ad- 
cumbere nemmi licituro erat quin aprum eura le* 
tia interemiflet, L 18. a. 

Macedonica faltacio , XIV. 629. d. Macedooicae 
voces & difliones, IIL 87. b. Talibus utuntur etiam A^ 
tici audores, IIL 112. a. xoror Macedones nume- 
rum dicunt, X. 455. d. iviiuirviS^At iidem vocaot 
omnis generis bellaria, XIV. 658. e. 

Macetae, mulieres bacchantes , V. 198. e. 

Machaon medicus apud Homerum , X. 458. e. faucius cu- 
ratur a Neftore , 1. 10. a. 6* d. At non vulneratum futjft 
contendit Afclepiades , XI. 493. a. n, 

Machatas, frater Philae , uxoris Philippi, XIII. 557. c 

Machinae beUicae. Vide Helepolis , & Sambuca. Tam kie 
memoranda catapulta ab Archimede inventa , qua lapis 
trium talentorum aut hafta duodecim cubitorum ad 
ftadii longitudinem vibrabatur, V. 208. c. Ufum ma- 
chinarum bellicarum a Graecis didicerunt Romani » 
VI. 273. e. 

Madlenti homines. vide Graciles. 

Madrifmus, faltationis genus ridiculum, 0/uR apocinua 
didum, XIV. 629. cn. ETPERSONARUM. 469 

Ma&rypiae , mulieres maSrirmuin rakances » XFV. 629. 

Maeandrios anfer, 11. {7. d. Maeandrius Alciphron, mm' 
p€ ex Magrufid ad Mataudrum : vide IruL AuH. 

Maedi, Thraciae populus , finitimi Paeonum, IL45. c. ^** 
uhi olim quidem Mn/dw fcriMaiur, pro M«f J^a»r. Forfan 
etiam VUUsuf pro Mfl/m feribtttdum IV. 184. a. 

Biaenides, vdes mJdcuH, lib. Vll. qip. 91. Laudantur ta^ 
men maeniaes ex Lipara, L^. c. 6^ Caryftiae, VII. 
X95. c Memoramur pomo maenides» U. 63. a. 65. d. 
Foetus maenidum ^ una tx apuae fptciekus^ VIL 
18 j. a. 

Maeonius bos, X. 411. •. 

Maeocae pifces, a Maeotide palude denominari , VIL 312. 
a. Pifcis ez Maeotide palude, quem nominare non 
licet in verfibus , VIL 284. e. n. 

Maefon olim apud Atbenienfes vocabotur coquusqui indi- 
eena eflet , XIV. 659. 4« Nomen habeta Maefone 
fiiftrione , qui & coqiil , & fiimuli pariter ab ipfo de* 
nominati, perfonam invenit , XIV* 6{9. b. £• c 

Maefonica fcommata, iiid. 

Magadis, inftrumentum muficum, fidibus tenfum, IV. 
i82.e. quod pulfatur, 4^71x^9, Lydorum inven^ 
tum , XlV. 6)4. f. five Sapphonis, 6J5. b. AUi vero 
a Magdia Thrace inventam magadin aiuni^ 636. L 
Anacreoati$ magadis viginti chordarum fiiit, XIV. 
6)5. c. Idem infirum. magadis & peQis, XIV. 63 5. e. 
Uctt nonnuUi distinguere videantur , 636. a. b. Ma* 

gidis pofterioribus temporibus , mutat& nonnihil ftru- 
uri, fambuca nominataeft, 635. a. & pfalte- 
rium,636. f. Maeadizare, (fi«y«/f{0fr ) dici^ 
tur ^ui magadin puliat, iUd. 

Eflverg uiath tibia quaedam magadis diBa, IV. 182. d. 
ffUf euam infeiligenda videtur IVl i p. d. e. uhi memo* 
rantur homines tubis ex crudo boum corio confeAis 
ita modulate canentes quafi magadi canerent. Eadem 
tft auiem tibia magadis, ftac alias tibia citharifteria 
(vel dthariftica) vocatur, XIV. 634. e. 
Magas, Cyrenarum rex, obefus admodum, & ad extre- 
mum obefirare fuffocatus , XII. 550. b. c. Magae filia 
Berenice, XV. 689. a. n. 
Magdalia , Lacedaemoniis mUu diSa ^ IX. 409. d. 

Gg 3 470 INDEXRERUM 

Magis, frequens nofnen virile apud Ddios /IV. 171. £«• 

MagnaGraecia, undedSSa^ XII. 52), a. 

'Magnefia » ^Jw mimoris oppidum ad MaednJnm , Themifto- 
di donata , I. ao. f. Ai teimtuni vinum , MaeneCuaii 
Mflt>rnr o?m, 1. 19. e. lum fontes caKdi, II. 43. 1. 
(JPlin.XXXI. VI. 32,)optimaecucurbitae, II. 59.1. 
Magnetes {YAkyfmtf •§ twl Ttv MAi«rJ|p«v ve/ v^ 
rf MtudLff^ y colonia Delphenfium , IV. 173. e f* 
Quum voluptatibus fe dedidiffent , in fervitutem re* 
dadi funt ab Ephefiis, XII. 515. c. n. A Philippo, 
Perfei patre, pro exhibitts ficis accipiunt Myuntai 
oppidum, III, 78. f. Magnes Lethaeus fluvius: fidlr 

Letbaeus. 

Ms^etes ( Theffaliat) celebrant Hetaeridia , XIIL {71. 
d. e. Magnetes {mfiio TheffaU, an Afiaiiei) fakam 
apud Seuthen, Thraciae reeem, L 15. t 

Magnum. Non in Magno ineft bonum , fed in bono ma- 
gnum , XIV. 629. a. b, 

Magnus, unus ez deipnofophiftis, 1. 1. cn* /MfTefuSynis, 
XIII. 571. a. quodnotandumadAnimadv* nofir, T. Lpm f }• 

Mago Carthag^nienfis , deferta Africae ter peragravit , £&• 
ck polentl vitttans abs^e potu, II. 44. e. 

Bfagodi, mimorum genus, iidem fere ac lyfiodi^ XIV. 
610. e. Plura dttis, 621. c. d, 

Maeodia undt difia, XIV. 621. d. 

Maja, poma , ,fruSlus arbortus, lih, III. eap» lO/^f. Univcr* 
fum genus nonnulU Delphica mala vocant, IIL 81. e. 
Prauepta mediea de variis malorum fpedhus, lik III. 
cap. 20. uhi nominantur mala orbiculata, ieiania, pb- 
tania, Mordiana , Cvdonia» ftrutbia. De quoqwt i/fj- 
rum fpederum , ut& de aliis, eonfer eumdtm hunc IndiCem 
fub proprio cuiusvis nomine, Sigfllatim memorantur Cy- 
donia mala, cap. 21. quae eadem atque flruthia efe 
aiunt alii, alii ab fus distinpiuntf IIL 81. c. d. coU. 81. 
f. ^82. a. Cydonia maui nonnulR eadem faciunt ai^ 
qui codymala, III. 81. f. Siduntia mala, III. 82. a. 
^^b. Mala phaulia, Mattiana, Hefperidummala,/!^. 
III. cap. 23. ( De Hefperid. confi IIL 83. b. c. ) Per- 
fica mala cum nucibus Perftcis confunduntur ab Ath^ 
naeo, cap, 24. Citria, aurea mala, cap. 25-28. ea* 
dem atque Perfica & Medica, III. 83. d. Punica malii 
granata, pMi), lab. XIV. cap. 64. & III. 84. c ET PERSONARUM. 471 

Malonim inventor perUbuw Bacchus, IIL 8t. e. d. 
Mala, infortuma. Alienoruin malonifii cogitatio facit ut 

noftra aequo aoimo feramus, VI. 222. d. 
Malaco&raca, cruftaaa ammaRa aquanlia « IIL 10 J. b. & c» 

Sic vtro tttam cammode Dakeampus imtrpniams eft 

graecam vocem &rrp«xi/f|pfict, 111. 106. c /i. 
MaWoicentia wide maxuiu nafcifoleai^ X. 421« a.b. 
Mali , faepc probis 8c honeffis homioibus opukntiores , VL 

sjaa. 
Malophort: vide MelophorL 
Malthaca« meretrix Attica, XIII, ^87. f. 
Malva , lik, 11. cap. )2* OOrea cum malva & lapatho di- 

xa , IIL 92. a. 
Malds navis : eius partes » earumque diverfii nomina , XL 

474. f. 47^8U 
Mamertinum vmum , L 27. c. d. 
Mandragorae ufus foporem adfert, XI. {04. c. 
Mandrogenes, ridicuhisfcurray ialtatcum vetulauiore, 

IV. 130. c. XIV. 614. d. 
Maneros, carmen iugubre apud A^yptios, XIV. 620. a. 
Manes, fervl nometk in comoedus, VIli. 336. C I^. 402. f. 

XVr667. a. Generadmeuammaim dieiiMr^ pro fervo, 

VL 263. b. A. 
Manes in cottabi ludoi XI. 487. d«f. XV. 667.3. tf^e. 
Manes , pocuhim ^ XL 487. c 
Mania , meretrix, Demetrii Ppliorcetae concubina , XIIL 

578. a. 579. a. Maniae «iiir ^men, cum proprium 

oomen Bileliita (iiiflet , 378. b • e. Eiusdm fiicete di- 

da, Bb. XIII. cap. 42. 
Maoius Curius » imperator Romaaus , vitam rapis fusten* 

tafls , X. 419. a. aumm a SaUois oblatum fprevk »« 

ibU. 
Manna: vlde Mel aertum. 
Mantile , y^eifkpMnrrff » /f^. IX* cap^ 79. 
Mantinea, M«rriivM, Arcadiae oppidum, IV. i<4« d. 

XIV. 626. f. 

JAartmxi^ yeyy^^U !• 4-c» ll«mrfit»k ofX^^^^t 

L 12. b. 
Mantinenfes ( M«mvif r ) gladiatoriam artem {^ 

fLmfULxieLf) pnmi invenerunt, IV. ij4* d. lidem 

rem miiitarem diligenrer exercuerunt; unde prifca ar- 

matura vocatur Mantioica, IV. i{4- d. 

Gg4 INDEX RERUM 

Mantitheus: in euoi oratio Hyp^ridis. «^ Ind. Jufl. 

Manto, Mopfi mater, oracula edens, VIL 298. a. 

ManuaKa & digitalia geftabant Medi, XIL 515. c 

Manuum gefticulado: indifufra^ Qieironomia. 

Maratbi, ( M^^io), / wakrtpiura) populua dextram Ta« 
naidis ripam tenens , XIIL 57 j. b. n. 

Marathonis memores Athenienfes, marathum (i. c fee- 
niculum ) addunt olivls muria conditis, IL 56. c. h* 
ramentum per eos qui ad Maratfaooem pugnarunt, 
IX. 380. c. Marathonium tropaeum , L aS. c. Ilt 
XII. a, #1 MieMttf rofi«e.^ai » VL i^). f. «• 

Marcellus Syracutas oppugnat fambucis , XIV. 634. ht 

Marcus Imperator Larenfium (acris 6iciundis praefiecitt 
L 1. c 

Mardonii adparatus coeriarum , IV. 138. b. c Mardonioffl 
tenui convivio excipunt Thebani, IV. 148. e. Ei* 
ercitus eius {>erit circa Athon montem , IX. 394- e. 

Mare, commune eft omnium , pifces vero eorum qui eme- 
runt, VIII. 345. e. E mari viftitans pifcator, cui 
retia funt aratrum , VIL 184. a« X* 412. a. 

Marea , Mceps/< , fons (tf/cf/ lacus) & oppidum prope Ale» 
xandriam , a Marone nomen naftum , Bacchi comite, 
L j3. d. 

Margantae, Ci. III. cap. 4^ fif» -^^ ^li^ lapides vountm^ 
III. 93. a-c. ah alus ofla, III. 93. d. JVan modo in 
India capiuntur,y€i6* in Armenta, Perfia, Sufiana, 
& Babylonia , 93» c. d. Ornamenta ex iis parata pluris 
aefiimantur , quany aurea , itid. d. Pifcario marg^ta- 
rum pericuIo(a , IIl. 94. a. b. 
Margaritiferam concham, (UL 93. e. 6» f.) ^uam 
^ aiii ofireum yocant, IIL 93. a * d. pinnam vocat Ifi^ 
dorus^ in. 93. e. 94. a. 

Mariandyni fponte in fervitutem fefe tradiderunt Heraclco» 
tis, VI. 263. d. n. 164. e. Inde fortafle t»p9^fi ad- 
pellati , Ufid. Lugubria carmina canunt in Bormi ho^ 
norem, XIV. 619. f. 620. a. Nigras caricas chytras 
vocant, XIV. 65 }• a. Mariandynus, Sagaris: vid$ 
hac vocu 

Marii milites, adv. lugurtham militantes, gorgona five 
catobleponca beftiam interiecerunt , cuius pellem Ma* 
rius Romae m Herculis templo fuspendit, V. aai. 
d- f. ETPERSONARUM. 47y 

Maro, unus ex Bacchi coninilitonibus, L ))• d. {eonf. 

Marea.) Maronisvinum,Maroneufnvtnuai)miiItuai 

fert aquae , L a6. a. 28. e. 
Maronea , Thraciae oppidum , VII. 314. b. M nil nifi caur 

ponae, VIII. 351. d. Ver Uri ooa efle «ir Strmomcus^ 

VlII.35i.f. 
Maronitai Mirfairifnir» Sotades, VIL 193. z. 
Mars, Deorum fortimmus, cum amoribus iliicitis fe tra- 

didiffet , vinQus eft ab infirmiffimo Vulcano , XII. 

5 1 1. b, Martis & Veneris concubitum cur ofud Ho^ 

iReriiAi cecinerit Demodocus» !• 14. a* Martis phiala, 
. . X 433-c* XI. 50S. hi 
Marfyas nftulam w^rtm & tiblaai inveoit, cjuum fupe* 

riores unft arundine ceciniflent , IV. 184. a« Marfyas , 

unus e Silenis, abiedas a Minerva^tibiaS fustuUt trada» 

vitque, XIV. 616. £ n* 
Maryptus , placentae genus , XIV. 647. c. 
Masculus amor» ab Ae&hvlo & Sophocle ia firenam pro- 

dufius , XIII. 601. a. b. firequens olim , £>• XIIL caf. 

77. tyrannis infieftus'» cap. 78. Co^. Puer. 
Mafinifla , rex Libyae , auo- pafio convivas eiceperit, VL 

»19. d. Idm parvmos nepotes ac neptes , donec ter- 

tium aetatis annum compleffent . apua fe aldNit , eis- 

que deledabatur, XIL f x8. f. 519« a. 
Maspetum , III. icb. f. «. Ammadv. Tom. IL pag. i88. 
Mafla Syriaca, (^nLkilki) caricarum aut cottanorum aut 

uvarum pa&rum, XI. 500. d. 
Maffilia , a Ptiocaeenfibus loniis conAia , XIII. 576. a. 
Maffilienfes« {Mw^aMnrmi vtl M«#r«AuiT«i, X. 

429. a. /1. ) effoeminati & turpi mdKtiei dediti: un- 

de proverbium » Massiliam navigesl XIL 323. c» 

Apud eos lege cautum erat , ne vinum biberent mu« 

lieres, X. 4»9- ». , r w 

Maffilienfe vioum, fHmonhjnrwf ob^Cf L 17. c 

IV. 1 5 2. c. Patrid Maffilienfis , Euchymenes. ImL j4u&. 
Maftix vocak, a vcrko fM^tLr&u dtnvat jipoUpdorut ,JilW, 

663. a. 
Mafurius vd Maffurius luris coafultus , deipaofophifta ^ 

L I. c. /1, 
Mater Deerum : eius temphun ingredi nefias erat fi quis 

alUuffl comediflet , X. 422. d. ( Conf, infra , Metroon.) 

Mater filiorum Hippocratis , III. 89. e. n. 
474 I II D E X R E R U M 

Matoo, {Jt^tuivolma nonmdlt, Matroo) fophifta, oU> 
nioruin hetluo , VII. 307. d. ir. VIIL 341. d. e. «• 
)4). a. Conf Animadv. Tm. Vlll. pag. 450. 

Matreas pfauios , Alexandrinus, praedicabat fe beAiam ale* 
re, quae fe ipfan comederet, I. 19. d. Idem ridicuh 
problemata, ad Ariftotelis imitatiooem, propooere 
folebat , Md. Ab koc, & ak §0 fum antt mmuufpmm 
Matone fopUfia , dtvtrfut MHnas , vd Matreas, fn 
poAts Matftm, parodus; d$ qwo vidt Ind, AttSL 

Matrimontum Athenis a Cecrope inftitutum ^ XIIL ){{• d* 
Matrioionii incommoda , Bk. XIIL cap. 7 ffm 

Blattiana mala, {nempt poma) Romae dara» a ?ico 
Alpino prope Aquilegiam , IIL 8i« c 

Matton heros apud Lacedaemoidos, 11. jo. c «. 

Mattya, edulii genus, U. XIV. cap. 83-85. VL MT- e. 
Theflalbrum inventum , Athenas innrodufium fnb Ma- 
oedonum imperio, XIV. 661. f. Gtneraimjto dUam 
ouodlibei edulium delicate fumtuofeque cooiBtumy 
o6j. d. ' 

Macularum ufus in conviviis, L 17. e. o. primum a Sy* 
baritis introduAus, XIL {19. e. 

Maurus, M«if«mof : luba rex: {Jnd. AuSt^ ArmiBamis 
Graomfiiticus., 1. 1. c. ji. Maurus leo a Traiano io* 
terfedus , XV. 677. e. 

Maxillae elixae, in cibum adpofitae, IIL 94. c. e. 

Maza , plebeium & commune omnium alimentum , XIV. 
66 j. b. mazam parare, fuiTTfff, ihtd. Hafla mihi 
maza &c.Arehilochi diBum, L 30. f. Exigua masa, 
interquinouedivifa,II. ss* ^ exigua, atra & ace- 
rofa, 11. 00. b. & c. IV. i6i. a. Mazarum varia 
genera ac nomina , /^. lU. ci^. 81. phyfta maza , IV. 
149. a. colL III. 1 14. f. A. Exquifitae mazae Teiae & 
Eretrienfes , IV. 160. a. Poftquam curiofius varian 
exquifitiusque parata funtalimenta, detorto nonnihit 
vocabulo fue^A, /u«ttv« nominatum quodlibet fum* 
tuofius edulium, XIV. 663. b. c. Intrita maza ve* 
nuftis -* palpebris , XV. 685. e. Panis facilius con- 
coquitur quam maza, III. iic. a. Mazae venatOTf 
I. e. pantfitus vorax , XV. 686. a. 

Mazon , Bacchicum convivium , IV. 149. b« ii. 

Mazonomus, aeneum caniftrum masns imponendis, IV. 
149. a. f. patinae aureae» Mazonomi aurei, inpompa ETPERSONARUM. 475 

Piolcmad^ V. 197. f. Mazonoffliuin , V* loa a« »• 

10»« e. 
Mecooes purpurarum , III. 87. ew Meconia , ihid. f. n. 
. Mecum bibef mecum lude I &c. ScoL 17. XV* 6^^. d. 
Meda, Cotheli filia , Thradak regis, PhiUppo nupta , XIII. 

557- <•• • 
Medea, ob Glaucae nuptias irata, XIII* 556. c. Eadem 

Aegeonupfit, Xlil. s56.fi 557. a. 

Medeus Theflalus Alexandrum coena ezcipiens, X 434. 

c. A. 

Medi Syris, (Jfrrlis) Medis Perfaeimperium ademerunt, 
Xu. 546. a. Medorum mollhiem & luxurtam adopta» 
runt Perfae , Uh. XII. c^. lo. Quot annos natus eras 
quum Medus huc venit ? 11. 54. e* 

Medi ^iciMftir Seuthes & Rhonaces, IV. 184. a. 
vhi qultUm Mtu^wc pro Wiilw Ugttktum. Tkrax fait 
Siuines, Moidi auism TAraciae popuius. Videfupra, 
Maedi. 

Media. Ex Media phafianae aves, tettari didaCt Ale- 
xandriam transvehuntur , XIV. 654. c. 

Medicum vel Perficum malum Theophrafi, Aike^ 
nato vifum erai dtrium ejffe, lib. III. cap. 16. 

Medicamenta ad Venerem miro modo ftimuhntia , 1. 18. d. 

Medici ni effent, Grammaticis nihil foret ftultius, XV* 
666* a. Medicorum iadantia ita in nroverbium ahiii, 
«I Jnfignh tf/ffiMf iafiator dicatur evfn wrruf rSr i«* 
rpSf §fc ihMlofiULPf IX. 177. f. Mecficorum pyxides» 
Atticis KvkiKifif, XI. 48ac. 

Profiffione Medici ah Aihenaeo momorantur, cum alii , 
nrm Apollodorus, ApoUonius Herophilius, Diocles, 
Diphilus Siphnius, £rafiftratus« Euthydemus Athe- 
nienfis, Icefius/I Hicefius, Menecrates Syracufius, 
Menodonis Erafiftrateus , Mnefitheus, Philonides* 
{Ind. AuB,)Porro Daphnus, & Galenus, qui in Dd^ 
pnofopfuftarum namero pomuitur. 

Medimnus , riifpanis ficlus dicitur^ VIII* )3i. a. 

Mediocritas optima , Uh. IX. cap^ 14. 

Medontias, ve/ Medontis, Abydena , communis concubina 
Alcihiadis & Axiochi , XII. 534. f. XIII. 574. e. 

Medglla, XIV. 6fv f. MeduUam albam dUis Sophodu^ 
cerebrum intelbgens, U. 66. a. 

Medufa. hfmips av IUXoc/r« , VIIL 341« h* 476 INDEXRERU 

M^byzus, ^tySf h Mfy«^ot;, VL 248« a. n. Ittm pro 
Bagazo , ^iif nominaair AlII. 609. a. n. Megabyzus 
nonunari ithmrdt. 

Megalard& Megalomas ftaniae, I1T* 109. a. b. X. 416. c. 

MegaUiuin unguentum, XII.* 55). b. XV. 689. a. 691. a. 

Megallus, unguentarius Siculus five Athenienfis» a guo 
nomen habet megallium unguentum , XV. ^o. L 

Megalomazus. vidt Me^aiartus. 

Megilopolis« cfp. Arcadm. Civu Mffy«Ao«r»Ai7»f f IL ^ 8. £ 
Ptffrui M^lopolitani : CercidasPoeta; DiodorusW 
Tbeodonis ; Polylnus ; Ptolemaeus Agefarchi filius. 
{Ind, Aud.) 

Megaloflrau poetria , amatur ab Alcmane , JUll. 600. t 
601. a. 

Megapenthes, Menelai filius, fiiis in nuptiis pincemae 
munere fiinfius eft, L i8. b. IV. 180. c 

Megara i^pidum , aiiud Graeciae» nnditm inter AtJknas & 
Corinthum ;aliud Sidli^t. Gves utrlusfue , M^aren(es, 
MryuptSf : quorum ii qui Graeuam incolunt, quo a SieaSi 
disdnguantur , Nifaei cognonunantur, XIV. 659. b. ». tr 
agtr circumuBus i MtyufU vd Vlty^ftAc Nir«i«« XV. 
69^. b. Pierumque vtro lidem Nyaci Megartnfis 
Megarenfes nominantun AdJhsigiturpertinet quod Uf^ 
lur VII. 181. a. Megarenfes olera venum importarc 
confuefle Athenas. lidem a Boeotis ad Achaeos defiece- 
runt, X. 418. b. Ad eosdem fpeSat proverbium , vwh Mf* 
ytLfien rh S^eiphf^ XIIL ^70. a. n. Apud M^aricos po- 
culum gyala vocatur, XI. 467. a. 

Ab eodem oppido Afpafia vocatur n «tx^ M§yifti9 
irtUpA, XII. 533« d. n. eonf, fupra^ in 'Ar^rftm. Ad* 
verbium loci, Mt^tepor, VIII. 359. f. 

Inde etiam nominantur Megarica doliola , I. a8. c. d. 
Megaricae ficus arbores, III. 75. d. Megarici glaud 
pifces, VIL 295. c. 

Sed Megarenfis Siculus memoratur Maefon hiftrio, 
XIV. 659. b; 

Megifte, meretrix Attica, XIIL 583. e. 

Megifthes, Anacreonti memoratus, XV. 671. e. (S73. d. 
674. a« 

Megifto, Pelagontis Phocenfis filia, e templo DdphicO 
rediens, rapitur a Cirrhaeis, XIIL 560. c* 

MiiA/xio^ Baccbus apud Nazios , IIL 78. c. ETPERSONARUM. 477 

Mel & oleuni apud potias vAiiP^y dsciiur, id efi, ex viridi 

flavefcens, IL 43. f. Mel ah Alcmant vocatur Mphti 

hirttpA , ^uaji cereus fru&us, XIV. 648. b. Laudaar 

mel Atticum, II. 48. b. ntmft Hymettium, XIIL 582. L 

Mel praeflaotius deterion adtufum, fundum petit, 

XV. 689. b. 
Mellis odore vitam prorog^vit Democritus, 11. 46. f. 

Mel cum pane, alimentum Py thagoricorum , ibid. & 

47. a. Mellis ufus longaevos reddit Cymos , IL 47. a. 

coU. Animadv. Tom* VIIL pae, 400. 
Mel aerium quo paBo coihgatur, XL 500« d. 
Mela, ii fAtfAn, poculi genus, XL 486. e. t 
Melaenis Venus apud Corinthios, XIII. 588. c n. 
Melampus rationem diluendi vini primus invenit , IL 45. d* 

Proeti filias fanavit ftirore correptas, VIIL 340. a» 

b. n. Melampus vates Interfuit facris quae fecerunt 

Phylacus & Iphidus, XL 498. b. n. 
Melanderinus pifds, oUm VIL 313* d. n. cx librarii crron 

prognaius» 
Melandrys, vel Melandryas , maximorum thynnorum (pe* 

. des, IIL III. b. n. 
Melaniopides , py thagorizans , fed lubrids moribus , IV. 

101. c. ne/cio anlyricus iUe poeta, de ipio in Ind. AuB» 

dUlum efL 
Melanippus. vide Chariton. 
Melanopus alipfa, XIL ^ ^3. e. XV. 69^ a. 
Melantbius, Ulyffis fervus, XIL 549. a. 
Melamhius, nraeicus poeta, (Ind^ AuS^) vorax obfonii 

helluo, VIII. 343. c. gruis fibi coUum precatus, L 

d. c. XIL 549. a. 
Melanthus Meflenius, patri& pulfus, Thymoetae fuccedit 

in regnum Athenarum , IIL 1 16. d. e. . 
Melanurus pifds , iih. VII. cap. 93. 
Meleager iaculando vicit omnes, IV. 171. e. f. n* 
Meleager, Glauconis filius, ridetur a Platone comico, IL 

68. c. 
Meleagrides aves , V. aoi. b. IX. 387. d. in Aetolia ortae, 

XIV . 63 5 . a. £x profejffo de meleagride apiur lib. XIV. 

cap. 71. uhi adeurata avis ilUus dejcriptto. 
Meles,y!ve Mdas, nuptias cdebrat, in Afii carmine, III. 

la^. d. 
Mdefias , Thucydidis filius , XL 506. h. 478 INDEXRERUM 

Meliboea, Thefei uxor, Aiacis mater, XIII. {f7. a. «• 
Meliboea, Proferpina, Plutonis uxor« XIV. oa^. e. m 
Melicera, ova conchyliorum, HI. 88. d. & e. 
Melicerides, piacentae,^/7aiau fovi mellis, XIV. 64^ 

c. ru 
MeHcertes, mutato nomine Glaucus, VII. 296. d. AlA 

aiunty Melicertae amore flagrantemGlaucuminmaft 

fe praecipitafle, VIL 297. a. b. 
Melienies, Maxifrr, {Jvt M«eAii7r, Malienfes) popultts 

Theflaliae, quorum oppidum YMmaw, eveilum A 

a JheflTalis» VL 254. e. f. 
Melilotus , flos vraunfis coronarius , de quo accipienda 

Cratini veroa, XV. 685. c^ c6nf. Anwuidv. ^ 68$. C 

Ah todm flore nomuuUdUjiuu melilotinae coronae , XV* 

678. c. & melilotinum puto tmpuntum , XV. 685. a. 
Sid Naucratftarum uBotifmo melilotus eft fios f^M 

Aegypttacoi , qii nliquis AegyptUi lotus voauttr^ IIL 

73. a. b. Undt & inelilotinam coronam iidem Nmt^ 

cratitae nominant , ibid. Conf, Animadv. ad XV • 68f . a. 
Melifla, -Proclis fiiia, Periandri uxor, XIIL 589. £ le. 
Meliflfa, meretricula Attica, IV. 157. a. n. 
Melifla, vicus Phrygiae, ubi a Theodota fepultus eft AL» 

cibiades , XIII. 574. e« 
Metinum unguentum , e cotoneis malis & firuthus , XV. 

688. f. /1. 689. c. 
Melitenfes catellos/refitfRreralebant Sybaritae, XIL 518.8. 
Melitus, {mtdid Jyllalfd produfid) mifer poeta tragicus, {is 

aui Socratem accufavit) macilentus admodum homo, 

All. 551. C. /!• 

Melophori regum Perfarum, XII. 514. b. £• d. Eisdem 

etiam ufus eft Alexander, XII. 539. e. 
Melos , una e Cycladibus : cuius laud a n t u r hoedi , I. 4. C 

& fontes calidi, II. 43. a. 

Pairid /Vlelius , Melanippides poeta. ( Ind. AuA!) 
Membrades , minuti pifciculi , qui cum ipfis fpinis come* 

duntur , VIIL 3 57. e. lidem bembrades , /c6. VIL cap. 

28. VL 241. b. Membradum foerus eft aphyae {vel 

apuae) genus quoddam, VIL 285. a. 
Memnon , Tahom & aurorae filius , ad Troiam mortuus , 

XV. 680. b. 
Memphidis {five Memphidem ) faltationem amavit Socra- 

tes , rif lA^^of hp-xJmuf ffp«, L 20. f. n. ET PERSON ARUM. 479 

Menphis urhs^ ix^h^^^^''^* L la d. 

Memphis , philofophus & ialtator egregius Rouiie, I. aa c 

Conf, Amnuidv. Tom, VIILpag. 394. 
Menaechmus , ex collegio lz. fcurranun Athenis, XIV. 

614. e. 
Menagyrtes. viie tnd. Tuular. 
Menalcu, venator, ab Eriphanide poStria amatus, XIV« 

6 10« c. 
Menander poeta, {Ind. AwB.) Glyceram amavit^ XIIL. 

594. d. ab illa quo pafio receptus fuerit , parum fe« 

Uciter adft comoedia, XIIL 505. c. 
Menander fatrapa , VI. 245. a* n. 
Menda, Thraciae oppidum, L 19« d. xr. 

Mendaei uvas in vineis pendentes elaterio rigant, 

I. 19. f. Mendaeum vinum , L i). a. %^. d. e. IV. 

119. d. VIII. $64. d« Majgna Mendaei vuu copia ex 

Caflandrea ezportatur, XL 784. c. {p^. 125. nofirae 

edu.) 
Mmdu^ AtMn ovpdum. Indt Mendefium uneuentum» 

XV. 6«8. f. Mendefium Nili oflium , Uh. iL cap. 90 

extr. Pairid Mendefius, Harpocration: ind. AuH. 
Mene , Msm , eadem ac SeUne, Mufaei mater « XIII. ^gj. c. n. 
Menecrates Syracufius* cogn. lupiter, Ub. VIL cap. 35. 

Eiusdem ad Philippum regem epitlola , cum Pbilippi 

refcripto , U^ cap. )4. 
Menedemus pbilofopm» , IL 59. d. folitus olim nofiu ia 

piftrino molan agere, quo haberet unde philofophiae 

daret operam, IV. 168. a. b. Apud eum quaUs futrit 

conviviorum ratio , Uh. X. cap. 15. Menedemi difci- 

pulus Ctefibius, IV. i6i. e. 
Menebus , nuptias celebrat Hermionae filiae & Megapen- 

tbb filii, 1. 9. a. £^C^. V. cap. 9. Apud eum fingulare 

Senus convivii, L ii. a« Doroi aedes etus fplendi- 
iffimae, 1. 16. c AdTroiam nullam cum muliere ha- 
buit€onfuetudinem,Li5.f. XllL556.d. Invocatus 
vltro ad A^memnoms convivium fe confert^IV. 177. 
c. Immento accufatur a Platone ut ignavus & im« 
bdlis,IV. 178. b. c. CoUoquium cum Telemacho, 
u\k amicum Ulyflem longe anteponit opibus, Uh. V. 
cap. i6. Merclao audaciam mufcae immittit Minerva, 
VI. 1J7. c. 
Blenelaus 9 Alexandri fiuniliaris , venandi ftudiofiffimus , 48o IN D EX R £RU M 

Xn. «39. d. Idem (jfuto) Demetrii Poliorcetae aoii- 

cus, XIV. 614. f. 
Meoeftae prius difii apud Theflalos , qui deia Penefiae, 

VI. 164. li. 
Menexenus, Platonis dialogus: (U quo vidt quaefi^rAd 

voc. Hippias Eleus monuimus. 
Menippius ( v^/ Menippeus) cognominatus efi VarrOi IV. 

t6o. c. ff. 
Menodorus, Medicus: vtde hd, Aufl. 
Menon» cuius proditione Clearchus a Tiffapherne ocdfia 

eft) temere laudatur a Platone, XI. 505. a. b. 
Menos-come, M»yW xfli/A«, Phrygiae vicus» IT. 43.1. 
Menfam fuam cuique convivae adponi apud Homenlni 

ixiJHmant nonnuili, I. i r. f. Menfae Siculae , Sybari- 

ticae, Italicae, Chiae, I. i<. e. {confi Siculae.) 
Menfaefecundae, lib. XIV. cap, 44/^^. ^maramk 
' nomint confi XIV. 640. d. e. Eacdtm epiphoreoiafay 

XIV. 640. e. 
Mentes. Mentae (Le. Mintrvae) apud Telemachaffl fd^ 

ponitur peculiaris menfa, I. ii.£ 
Mentor^^tf/irr uxoris Artahaiig VI. 256. d. n. ViAfwfn^ 

voc» Artabazus. 
Mentoris perfonam induit Minerva, V. ipt» d. 
Mentula marina, III. 105. c. 
Menunius, Ulyrius, cuius filiam uxorem duxit Genthioa 

(vc/ Genthius) rex , X. 440. a. 
Meracius mifcere vinum , iib. X. cap. 21. 
Mercuriales feriae apud Crerenfes , fimiles Satumalibis 

Romanorum, XIV. 639. b. 
Mercurius: confi Hermes. Eilingua facrahabetur , I. t&b. 

Idtm fomni praefes, ibid, Mirarur aedium Caljr^ 

pulcrirudinem , 1. 16. d. Bacchum Nymphis educas- 

dum tradit , V. 100. c. /i. Fiftulam uno calamo co> 

fiantem invenifle dicitur, IV. 184. a. Avud Sappk^ 

nem pocillaror e(l Deorum., II. 39. a. V. 192. c. X. 

415. d. Mercurius J^^Aior, VI. 259.a. jSot/JtM^ylX 

409. c. 'Era^flinof y certaminum praefes^ Xl.^^aC 
Meretrix , ingens malum , XIII. 567. d. belluarum & moo- 

firorum pemiciofiinmum , XIII. 558. a-c. 

De Meretricibus ex profijfo agitur hb« XIII. cap. 

21 -70. A mererricibus denominarae comoediae /<- 

cenfintur XIIL 567. C. /z. quibus adiici poterant cum oBjt, ETPERSONARUM. 481 

ium AltxiSs PofycUa, Amuffiae Mama, Antiphams 
Chryfis » DiphUi Synoris , ^Pj^i Philyra , EubuU Nan* 
nium , PhiUmonis Neaera , timaciis Neaera, Compluiium 
mererricum Atticarum oomtna iSfliii/ mmorata Uptn* 
tur, XIIL 567. e. f. 583- c. 586. e. 587. e. &(. 

Fam%.&fimiiia meretricum anificia, iib, XIIL 
eap. 23. Lupanaria, cap* 14 /f» Venus vulgivagii a 
Solone confecrata 9 CiiP. 15. Meretrices literarum flu- 
dia colentes, XIIL 583. t Fariarum meretricum fcite 
refponfa 'in unum locum collata, lib. XIII. cap. 49. 
Adde SerUm Titulorum lihri XIIL Tomo quinto Atkf 
rlaei nottri ^ pag. ^7^fy\ 
Mergus avis, «oAv/njgfltf, lA. 395. e. Mergulum Uwu dim 
xeris avem^ quae Graecis nAKv^tc^ ihitL omnium avium 
a^uatilium minima. 
Meridie ficoscomedere noxium putabatur, IIL 80. a. £^b. 
Meriones Cretenfis , apud Homerum, IV. 181. b. 
Merulaetftvx^ in ciko, IL 6f. d. 
Merula pifins, Ub. VIL cap.yi. 
Menim non bibitur Athenis, X 431. e. Qui multitm 
meri in conviviis bibunt , hi & corpori & animo no- 
cent : nonnumquam tamen modice bibere prodeft , 
XI. 483. f. 484. a. 
Mefapii , & Meflapii , Apuliae populus , quorum rex Ar- 
tuSf IIL 108. f. 100. a. Mefapiis panos dicitur 
qui Graecis «prof, III. 11 1« c* A MeiTapiis & Sa« 
mnitibus Graeci Italiam incolentes inflituta nonnul- 
la EtruCcorum acceperunt, XIL ^tS.b. 
^ Mefomphalos phiala, XL 501. f. 

MefpUorum fpedts maior , mala fetania , Animadv. ad IIL 

8i. a. 
Meflena (ve/ MefTana) Siciliae, yis^cnfu vnvvjr^^iuLif ^ 
in. 92. d. Inde fiiit Botrys ^ Ludicrorum carminum 
t inventor, VII. 311. a. Apud Melfenios eruditionis 

^ laude daruit Cbarmus Syracufius» L 4>b. 

^' Meffena Peioponncfi: ibi fcholae philofophicae praefuerat 
i^. Athenion, Athenanm tyrannus , V. iii. d. 212. a. 

g^ Mefleniorum crebrae a Lacedaemoniorum dominatu defe« 

^. diones, VI. 164. f. MeflTenii publico edi6to Epicu- 

T reos,philofophos urbe fua expulerunt, XIL 547. a* 

^ Mefleniorum finitimi Phigalenies, X. 441. b. 

: Meflbrum cantileoa, Lityerfes, XIV. 619. a. 
Pars /. H h 4«! INDEXRERUM 

Metalla in terrae meatibus quaerentes , ipfum Plutume p^ 
netralibus fe eduduros fperant, VI. 133« e. 

Metaneira meretrix, XIIL 587. a. Ifocratis amica, XIIL 
502. b. & Lyfiae , ibid. c. & 593. t Eius facete difia, 
III. 107. e. XIIL 584. t 

Metaniptron , caliz qui poft coenam datur , liB» XL c. 7). 

Metapontus, fdtrMlmof: iU aenea laurus erefia in 6>- 
ro, XIIL 605. c. Metapontinas virnnes ducentas 
obfides cepit Qeomenes Spartiata , Xlli. 60 5 . d. Me- 
tapontinorum aedicula Olympiae, XI. 479. f. 

Metathemenus, (i. f. Transfuga) cognominatus eftDio- 
nyfius Heracleota, VII. i8i* d. X. 437. e. 

Methymna , Lesbi oppidum. Krifif U Mnfivfirwf , III. 91. e 
£* Animadv. ad III. 86. e. Veteres de rebus Methy- 
mnanfium fabulae, XL 466. c. d. Methymnaei biba- 
ces & libidinofi , X. 442. f. fed eorum luxuriam Qeo- 
menes tyrannus repreflit, X. 443.3. Pamd Methy- 
mnaeus, Theolytus , VII. 296. a. conf. Ind. AuJEL 

Graect n M»(t;fAr« & Mirdw/iAy«ror finSUur, primd 
fyllabd produBd% Sie apud Thucyd^ Sirah» Xenoph. aHos- 
que , & pUrumqut apud Athenaeum. Sed & i flMufiHL, 
primd brevi , bis apud Noftrum « XL 466» C. & d. Qtum 
fcripiuram, apud Scylacem eiiam occurremem , {PeripL 
pag. 87. ed, Gronov.) fufpeSlam habuu Cellarius^ Geogr. 
Antiq. lib. III. pag. 1 5. Sed Euftaihius , ad Iliad, /&'. p. 
349. /• 7* docei, primum & proprie MiivfJLfUf fuijfte dn 
fl4m, nomine duBo a Bacchi cognomine , (de quo conti^ 
nuo deinde ) poftta vtro primd produSd MifAv/xy«f fiufft 
nominatam, 

MethymnaeusDeus, MitvfJLyaToc ^ Bacchus, VIII. 363. d. 
Conf modo diBa^ ubi de Methymna Lesbioppido, AdJe 
Plutarch, Sympofiac. III, 1. pag. 648. c. d» & Euftaih, ad 
Odyjf y. pa^. 13 5. A 32/^. 

Meticha, meretricis nomen, quae Qepfydra cognomi- 
nata eft, XIIL 567. d. 

Metopion unguentum , optimum in Aegypto paratur ei 
amararum amygdalarum oleo, XV. 688. L 

Metras, MhrpAc ^ Chius, populocarus, IIL 100. d. 
Metreas. vidt Ind, AuB. 

Metreta , Mtrpniiic , ob bibacitatem cognominatus eft Xe» 
narchus Rhodius, X. 436« f. £T PERSONARUM 483 

M^trodn» magnat Matfis Cenris umpium Atheius , V. 
214. e» IX. 407. c« 

Xletropolis , Phrygiae oppidum « XIII. 574. f. 

Micion , pifcarius Atfaenienfis, VI. 127« h. & 6. 

Midas Phryx 1 relid4 Afis^ , in Emathia habitavit , ubi ro* 
fas ex Odonia translatas in hortis coluit, XV. 683« 
b. n. Silenum cepit , IL 45» c» Midae filius, Lityer^ 
fes, X.'4t5. b. 

Midas, mollitie & luxurta diffluen!^) fingUur a CUarcho 
Lydvate /uiffi rex, Omphalae maritus, XII. 516. b. 

MidaSf nefdo quis , memoratar apud Euphronem comieum, & 
cum nefti mugiie confertur, VII. 307. e. 

Midias feriendis coturnicibuft^unice operam dabat, XI. 
506. d» 

Miletus. Ibi praeftantes confictuntur ledi ^ I., 28. b. Uem 
iellae XL 486. e. uhi Khifu & J^/^per flkhwtwfiyit* 
Ibidtm eximii cmidunml^fx pifcesy VIL ^ii.a. & 
c d. 

Mikfii, olim fortes& potentes » qui Scythas etiam 
armis vicerant, ad voluptates dein ita declinarunt, 
ut in proverbium abierint, lib^ XII. cap. 26. /r. Ar^- 
chelao cithariftae ftatuam aeneam in theatro pofue- 
runtt I. 10. b. Milefii, protervi in vino» X. 442.6. 
Apud eosaem lege vetitum eft na vinum bibant foe<- 
minae » X. 419. a. b. Milefiorum ( nemve vetuftiorum ) 
ingenium,.quod in lonibus elucet ». aufterum & du« 
rum, XIV. 625. b« Rlebeii Milefii, Gergithes olifn 
diAi, XIL 524. a« Hellesponti & Ponti Euxini ora 
coloniis olim Milefiorum trequentatat XII. 523. £• 
Milefioriim colonia Abydus , 514. f. 

Milefium nafturtium, L 28. d. Milefium vinum, 
29. a. cicer , IL 55. b. Milefia cerafa^IL ^i. b. Mi- 
lefia cypreflus, V. 205. b. Milefiae oves, XII. 540. d. 
Milefia lana, 553. b. Milefiis tapetibus tenfi parie- 
teSy XV. 691.3. Milefii leSi& feilae: videpaulo an^ 
u, in Miletus. 

Patrid MUefii memorantur: Qytus, & Hecataeus: 
{Ind. AuR,) Myrmecides. f /ni. Rer.) 

Milefia, quae nominatur V« 219. d. eft Afpafia. Sed 
generatim ac velut in provertio virgo Milefia XIII. 572. 
a. dici videtur quoi fa modefta aut faltem modeftiam 
fimukt* 

Hh 2 

484 INDEXRERUM 

Miliariuin vas , calefaciendae aquae inrerviens , III. 98. c 
Milium. Ex miii^ & conyza paracur p^do apud PaeonaSi 

X. 447* c. d. 
MillennaKs quaeftio, XV. ^69. d. a. 

Milb Ctotonjatei mn vorn ^ ntc mmtu aurMIiierrohuStoSf 
X. 41%. e. f. Ib eum Epigramriia, MiL fr 413. a. 

Milto, poftea Afpafia iunior noadnata^ Cyri iunioriscoo- 

cubina, XIIl. $76. d. 
Mimaulus. videfupra^ in Cleon. 

Mimi , {homines ) in Antiochi Epiph. ludis Daphnidf , V. 
19^. f. X. 439. d. Nominaniur nonnuUi mimi, L 19. 
f. & lo. a. iitm iQgomiflnus, I. 19. c. Mimorum gam 
fiurt Lyfiodi & Magodi : dt quibus vide fuis lods. 

Mimi , jfoeftos genus. Sopbrdius mimos conflanter in oi^ 

nibu»4iabcbat Plato» XL 104.» h. 9%.{tanf.b»d.AuEt. 

in Sophron. ) Mimica poefi ipfe PlatO uful eft, XL 

505. b. quam invenerat Alexamenus Teius, iW.b.& 
Mimiy dSionis hifiriomcae gentti , X. 4^1. f. uhi vwiMfiiiTe 

ft/jxfur idem valet ae paulo anu iwunte tkif fAtfiimf. 

Sic Cleon, coen. Mimaulus, Italicorum mimoruiii 

folertiffimus hittrio fuiffe Jicitur, ibid. 
Mimnermi verfus ( conf Ind. AuB. ) iuftis modis decantari 

foliti, XIV. 610. c. Amica eius Kanno, XlfL^^T. 

a. £* f. ^ 398. a. Mimnermi poefin ad amMflim te- 

nens Boeotus parodus, XV. 699. c. 
Minae Atticaeratio ad pecuniam Romanam, IV. 146. c. 

d. /1. 

Mindax, odoramenti genus , XV. 691. a. /f. 

Minerva^ apnd Epieharmum , Dioscuris Mtxiov carmen 
tibii accinit, IV. 184. f. Apud fiomerum Mentoris for- 
mam induit, V. J^i.d. Minerv^eiacerdoti nefaseft 
immolare agnam, IX. 375. c. Tibias proiecilfe dici' 
tur Minerva, d^formitatem oris cavens, XIV. 6idi 

e. f. Apud Sophoclem indudtur oleo unfia ^ non un« 
guentis , XV. 687. c. Vi^ores poetae coronabantur 
in Minervae tempio, XV. 694« d. Ih Minervam 
Scolion , XV. 694. c. /wm. t. 

Minerva Chalcioeca Lacedaemone., XIII. 374« d.m 
Colocaflia eiusque delubrum apud>Sicyonios , III. 
72. b. Minerva Pallaenis; ^^/j/><iiB'. ad V-U 134. £ 
Minerva Sciras, XI. 493. f. n. Minervae Servacri- ETPERSONARUM. 48$ 

cis (l^iifAt) habini Pbya Pififtrarum in tyranni- 

dem reduxtt » XIU* 609. c 
Minn^cus, (/ki Myn9/cu$) futor, de Mufica disputani, 

Vlll. jji.a. 
Minos, Th^ aoiorjecipius, Pbaedrw ^iam eidemnu* 

ptum deditf XIIl. oot.f. Minos, non lupiter, Ga- 

nymedem rapuit« ikid* In SkUia apud Q>cabim ne- 

catur in balneo, I. lo. e. n. 
Mintumae, oppidum maritimuai Campaniae, 1. 7. a. 6^ c; 
Mifcendi vini variae rationes» fift. X. C4p. 28. & cap. q^S/f. 
Misgolas, {perperam oiim Smi^las uld.) Uk. VIII. cjp.aa. 
Mi^y y tubensjpnus in Cyrenaica , II. 6%^ a. 
Mithaecus & Thearion , celebres Athenis piftores , IIL 

1 12. d. Conf. Ind. AuSm 
Mitbras. Uno BAithrae fefto die inebriari fidtum .erat re* 

gi Perfarum , X. 434. e. 
Mithridates, Pooti res, Afiam a Pahide Maeotide & a Ponti 

ora usque ad ramphiliam armis fubegit, V. 213. a. 

Ad eum Athenion Jegatus mittitur ab Athenienfihus, 

V. 212. a. In bibadtatis certamine omnes fuperavic 

Mithridates, X. 4.15. e. 

Mithridaricum bellum , rk UittS^fttnKk , VI. 272. t 

VIII. 332. f. Mithridates & Tigranes a Lucullo de* 

vidi , VI. 274. f. 
Mituli , congarum gauts , III. 85. e. ir. 
Mitylene, LeM pimdum, cuius laudantur pefiines & alia 

conchylia, III. 86. e. /1. 92. d. Ihidem unius eMufis 

ftatua erat fiimbucam ma^ tiefieps , IV. 182. f. 
Mitylenaeonim prytaneum, X* 425. a. Mityle* 

naeum vinuiliouice, prodromus, I. 30. b. 

Patiid Mitylenaei mmoraniur : Aicaeus poet? « CaU 

lias Gramroaticus , Chares hiAoricus. [Ind. JuS^ Tum 

Heraditus praeftigiator» Leon calculorum ludo no« 

biiis, Lesbothemis ftatuarius» {lnd,Rer, &P€rf) 
Mnafeas, neeiTfiiW fcriptor, {lnd.AuB.) cur Salpa tue- 
^ rit cognominatus » VIL^^i.f. 322.3. 
Mnafigeitpn, unus t coUegip fexaginta fcurrarum, XI V« 

614..C 
MoafiOy rhap(bdus, XIV. 62a c 
Mnafo» Ariftotelis familiaris, mille fi^rvos aluit» VI. 264. 

d. n. 272. b* 
Mnemofyne» Mufarum mater, XL so3- f* Senex etiam 

Hh 3 
48$ INDEXRERUM 

canror Mnemofynen celebrat, 4ttt Euryfides ^ XUL 

608. f. j4dde Ind. Au3. vou Moero. 
Mnefibulus. Oratio Demofth. in Evergum & Mnefibu- 

lum, XI. 481« f. 
Mnefimachus, (^lnd. Aufl.) mediae comoediae poeta, DC 

387. a. 
Mnehfl, tibicina, Ptolemaei Philadelphi concubina, XIIL 

576. f. 
Mnefiftratei philofophi ( 01 Myifrirr^Tffof) voluptatispa* 

troni fuere, ficut Epicurei & Cyrenaici, VII. 179. 

d. e. n, 
Mnotes, apud Cretenfes, famuli domeftid ingenui, VI, 

267. c. 
Mnfis , nefcio qmd, in bellariis memoratur, XIV. 641. f. 
Modefiia & pudor in primis commendant formae puicri- 

tudinem , XIII. 564. b. 
Modius. Super modio non fedendum, aemgma Pythagofh 

cum , X. 452. e. 
Modum quae excedunt^ io eis fumtuofitas quidera, fed 

volu|>tas nulla ineft, X. 419. b. Modica fufficiunti 

Euripidea ecloga, IV. i^8.e. «^ l jp. a. 
Moerichus Phrynen meretricem follicitat , XIII. 581. c. 
Moero Byzantia ( Ind. j4uff, ) Homeri mentem refie iiH 

terpretatur dicentis , Pleiades lovi ambrofiam mim- 

ftrare , XI. 490. e. 
Mperocles demagogus, dona ab Harpalo accipit, VIIL 

341. f. n. 
Moliona. Eius filii Molionidae, ex ovo argenteonatS, ab 

Hercule occifi, II. 57. f. 58. a. a. 
Moloflis regio, vel MoloiEa , boves habet quibus funt cor* 

nua immani magnitudine , XI. 468. d. 6* 476. d. lo 

eius vicinia efi lolcos , XI. 468. d. 

Molofibrum rc^num in dotem accepit Philippus 

cum Olympiade , XIII. 557. c. Moloffi canes, »v?ff 

MoAtfo-^), Jimf M»AOTTfxci) , V. 101. b. XII. 540. d. 

Moloffica faltatio, XIV. 629. d. 
Molpis. Ad hunc Parmenifcus librum fcripfit, cui titu* 

lus, Cynicorum Convivium, IV, 156.^. coU. c 
Monaulus, tibiae eenus apud Alexandrinos ufitatum, IV, 

174- b. Ofiridisinventum, i7S*b. Fide ihi taum cap. 

yS.Hb.lV. ^ 

Moneta* vide Nuinit ^ ETPERSONARUM. 487 

M<>iigas,/vr Mingas, faltatioms furioTae genus, XIV. 

629. e. flm 

Monile. vide fupra, m Eriphyle. Monile aemulae fuae 

pretium concubitus popo(cit Plango» meretrix Anica, 

XIII. 594. b. c* 
Monimus , Py thionb filius > Panticam Cjrpriam ab Olym* 

piade in matrimonium petit , XIII. 609. b. c. 
Monius clm in Athuiad pratfamru I. i. c ptr Ubrana» 

rwn errorem in numtro deipnofophiftarum trat rclatus, ubi 

Magni nomen a nobis rtpojitum cftm 
Monomachia : vUe ftwra, Gladiatorttm pugnas. 
Montiana placenta , XIV. 647. c. 
Monumenta Pythonicae cbncubinae ab Harpalo ereOa, 

lih. XIII. cap. 67. Hetaerae Lydiae monumentum , 

XIIL 573. a. b. Monumeoti patemi bpides vendidic 

Ctefippus, rV. 165. f. 
Mopfus, Mantus filius, colonos Phafelidem duxlr, prae* 

miflb Lacio, VII. 197. f. 198. a. Mopfus Lydus 

captam Atergatio, Syriae regioam , in lacu demerfit, 

VIIL ^4. e. 
Mopfus, vel Mopfuefia , Mi^^ yrU , Oltdae oppidum ; unde 

HeracKdes Mopfeates grammaticus^ VI. 134. d. n. 
Mord, frudus fycamioi arboris, item nibi, lib, IL cap. 

Mordiana niala, (Jcii. poma,) ab ApoIIonia Mordio de- 

nominata, lu. &i. a. a. 
Moretum^intritum ex alliis, alliatum^ rh fivnenhf VIL 

282. b. 304. b. 
Mori quotidie, nec tamen vitam pofle finire, dicitur is 

qui infanabUi & chronico morbo laborat, XII. 552. b. 
Mormyrus piicis» IV. 13& c» itb. VII. c^. 94. Conf 

Myrmae. 
Morphafmus, faltationis ridiculae genus, XIV. 629. f. ^ 
Mors veretur pauperes , prwverbiwn , VL 240. c. Virtutis 

caufll vei mori defiderabile eft , XV. 696. b. c 
Morus arbor , Idtm fycaminus , lib. II. cap. 36. 
Morychus. vidir Ind. AuB* voc. Polemon, p. 179 extr, &Jh. 
Moichion, • vf^ennf^ i. e. abstemius» II. 44. d. & VL 

246. b. ubi facaum iiHus diBum adfertur. Idem para« 

fitus , VL 246. b. unde ei & iru^puttcnmf cotnomen , 

VL 242. c. IX. 382. d. Jdem Mofchion <|^AavAor , 

VUL 342. c !!• 

Hh 4 488 INDEXRERUM 

MoTchiofl^ coquus Defnetrii Phalerei, per etin eflfufedi- 
tatus, indeque inrolentii&mus , XIL 541. f. 

Mofchus, Archefimd amicus, cui iUe Gaftronomtain fuam 
dicavit, III. 11 1. f. VU. 278. b. fi^e. Etusdcm Mokli 
nonun , prorfits ohliieratum vulgo , rtfiitumdMm tft auBod 
VIL 301. d. Vidi Arumadv, fom. VUL pag. 447 /f» 

Moftenae nuces^ II. 52. b. n. ni canaptum vocskulum» 

JAcfynus , /. Mnfynunu Circa Mofynnm Thraciae bovei 
vefcuntur piicibus, qui in praefepi illis obiidu&tur, 
VIII. 345« e. n. 

Mothaces, apud Lacedaemonios^ homines Hberi quide», 
nec tamen cives , VI. 271. e. f. /u Ex eo geneie bak 
Ljrfander, ibii. f. 

Mothon^ ^Me»y, nodus qindam AvKiwutt^ XIV. 6i8. g 

Mucius Scaevola Fanniam kgem quo pa£k>' fervaveriti 
VL a74. c. e. 

Mugil pifcis , M€r.pmrf , Uh. VII. c^. Tf -^ 79; HL 8& Ci 
Xif V. 623 . a. Laudantur mugiles «i kf ^vffgJi^ , L 4. c «• 
i/ndi Vll. 195. f. n, ubi Kfrrpsirr 'TfivrTMr fufpM 
pofterbre voee vulgo legitur, fufpicari poffis UM€Tpiit€ Stf* 
fittitiH fcrihi dehmfe. Sed vocab, T,upLuAmc mou mafs^ 
fuam ^Tfinmof opportunum verfui eratfuturmsu Dt tgfa 
autem fcripturd h ^UjijAA^ I. 4. C parimr dubitatio m» 
cidit, pro qua apud alios auBores h ^iukt^ Ugitur. Ita» 
qut, donec certius qiddpiam producatur, integram tenemtu 
noftram coniefiuram , pro *T^«TTi«r VII. 295. f. wmr 
ej/e iegendum. De proverbio ^ mugil ieiunus, vide VIL 
307. c 

Mulier (conf Uxor, & Meretrix.) Mulier iMiJUprec ridh 
cuU dicitur ^ cui fuppveffi menfes, III. 99. e. Mulie* 
rem qui dicit, omnia mala dicit^ XUI. 559. f. Mu- 
lieres inprimis folertes in dignofcenda liberorum cum 
parentibus (imilituduie , V. 190. e. 

Mulieres bifoaces, X« 440. d. e. praefenim Graecae, 
Jib. X. cap. ^7 fl* Romanae fnuljeres abstemiae, X. 
440. e. t htm aliae mulieres Italicae; cuius moris 
origo ex vetere 6d3ula de Hercule potum petente 
repetitur, X, 44i.a. £fti»RMaffilienfibus& Milefiis 
mulieribus non licet vinum bibere : vidt fupra , voc^ 
Maflilia, & Miletus. 

Mulieres, quamvis bene fe habeant, morbum 
fimulare amanti XIIL 558. t fiella & calamitates 
ET PERSONARUM. 489 

propter mulieres ortae, Uh. XIII. fap. la Formora- 
rum mulierum recenfus, Ub. XIII. cm. 89. Mulier 
cum muliere bellum gerens, utraque m$ copias ipfa 
in aciem ducens, Xill. f6o. f. 

Mulius pifcis, (T^>Aaf) lih. VII. c^. isf- 117. Hecatae 
iacer , ibUi. cap. 1 26. rubris genis muiius , I V. 1 3 5. b. 

Mulfum. Mulfo Ariftoxenus rigabat iafiucas, 1. 7. c. 

Mundi exuftio , faltaiionis genus fic diBum , XIV. 629. e. 

Globofum dle mundum perfuafi veteres, ad mundi 

imitationem rotunda multa ad vitae ufum effecerunt» 

/r^. XI. cap* 88. 
Munifici convivatores^ £^. I. cap. j. 
Municliia, oppidum Atticat cum portu. JK heros colitur 

Acratopotes , II. 39. c. Praefedo praefidii Mactdo^ 

nid, quod Munichtam tenebat, adulatus efl Phocus, 

Phocionis filius, IV. 168. e. 
Mtu^aena pifciSy (dVfWA & o^piifpAtfa^ Ub. VII. cap. 90. 

Morius muraenarum quae iatu viperae pr.ocreantur, 

lethalis habetur , Vll. )i2. d. Sed eas negant alii cuni 

viperis coire , ibid. e. Conf, Myraena. 
Murid.mixtum poculum ebibere tenebatur qui propofitum 

griphum non pofiin fdvere , Ub. X. cap. 88. 

Muridda, plantaySf nominata^ IX« 371. d. cvlus proprium 
nomen ibi 9iuks fcribitur , cum itLomkf fortajje fcribi 
dcbuiffit. 

Murum Demades adpellavit veftem urbis, IIL 99. d. 

Mus pifcis, idem qui caprifcus, VIII. 356. f. n. 

Muia. M«v^a»r rmfTW vocatur Lan^prus mortuus, TI. 
44* d. Mufa vetus cedat novae! 111. 122. d. Moi/r«- 
ifxjiffifMK^H ^ IV. 180. e. McvffA KAToxo^* V. 219. 
c. A. Mufis earumque matri Mnemofynae libat Dei- 

Snofophifia , XI. 503. f. Mufae, Mnemofynae filiae, 
[V. 696. d. In vocfi ftoiM^ct iffus , rMf h\wMV , ih 
i^iiiAvw^XlV. 6i6. c Ciuus ex Mufis flatua, 
fambucam vel magadin manu teoens» IV. 182. t 
Xiy.65^.b. Cjpvi/. Mufeum. 
Mufca. Mufcts Olympiae immolatur taurus, I. 5. a. n. 
Mufcae incommodantes Alexandrum , VI. 149. d. e. 
Mufcae audaciam Menelao immittit Minerva, VL 
237. c. Mufca fez aut feptem annos vivens, VUL 
333. a. 490 INDEXRERUM 

Mufculi corporis, labore nimiuaiintenti, lazanntr babeo, 
I. 14. d. 

Mufculi, conchae,.lII. 85. d. 87. a. 

Mufeum Athenienfe (immo Alexandrinum) Timon dvean 
vocat, in qua rarae aluntur aves, L la. d. n. cdL 
SuppL j4nimadv. Tom. Lpag. 496. Tiiy %$ Mm^ih (i. <• 
tp Mourf/^, in Muieo Alexandrino) ^hnvn Pancraii 
poetae conceflit Adrianus Imp. XV. 677. e. L 

Qaudium tnufeum , VI. 240. b. n. Mufeum ( Ma« 
farum templum ) in Helicone , XIV. 619. a. 

Mufica: conf. Harmonia. Perverfus muficae ufus fub 
Athenaei aetatem ,1. i8. e. Mufica ab hominibus ad 
avium imifationem inventa , IX. 390« a. Muficae bus^ 
Ub. XiV. cap. 18. Morbis nonnullis medetur mufica, 
XIV.624.a.b. EmolUtmores,quodArcadumezeflipb 
oftenditur , Gb. XIV. cap. ii. temperat nimium ani* 
morum impetum , cap. 14. 

Mufica inftrumenta alia inflantur, aliafidibustenfa poUaii- 
tur, IV. J74. b. Muficum diagramma primus invcflit 

^ Stratonicus , & concentum muficum primus docutt, 
VIII. 352. c. d. 

Muficus cognominatus Agias. ind. AuB. Muficus AkkkSi 
Alexandrinus » deipnofophifla ,1. i. f. 

Muftacea ex mulfo , muftacea fefamata » placentarumgcnera, 
XIV. 647. d. 

Mycerinus, rex Aegypti, voluptatibus fe totum tradidit, 
X. 438. b. 

Myconus, una ex infulis Cydadibus, XIII. 606. e. 

Myconii , fordide parci , 1. 7. f. n. & 8. a. Jndt My^ 
conius in prowrbto dicitur homo pauper, fordide 
parcus, & cupidusy ibid. item parafitus, qui.invo- 
catus ad coenas venire folet; quo refpidt Maihon^ 
VIIL 346. b. n. 

Mydoniatae populus , VIII. 346. a. n. 

Mylaicae fici , III. 78. a. Ab oppido^five Siciliae , fivt Tkejfo' 
liae, cui nomen Mylae. 

Mylafla , {neutr. plur.) Cariae oppidum , ubi plura templa 
auam homines, VIII. 348. d. n. {Perinde & fimpDd 
& geminatd s literd fcribi folet id nomen.) 

Mylli , Syracufis placentarum genus, XIV. 647. a. 

Myllus pifcis : {diverfus a mulia) idtm kyvenifft & platifta- 
cus, III. 118. c d. Sed pro diverfa magnitudine di- £T PERSONARUM. 491 

verfa ifta nomina rortitur, ibid. Conf. III. iii. c 

Vll. 321. c. /i. 329. d. IX» 403. b. 
Mylon, (MvAtfr, gtn. MuAtfror,) Aegyptioppidiun, VIII, 

337, c. n. 
Myma , eduKi genus quaU, XIV« 658. e. 662. d. e. 
Mynacus: vldt Minnacus. 
Myndus Carioi oppUum, a Menippo Cynico kKiMwirif 

adpellata, I. 32. e. Myndium vinum , ibidm. 
Patnd Myndius, Alexander. {Ind, Aud.) 

Mynifcus tragoedus, helluo, VIII. 344. d. e. /1. 

Myra , t^ fAvftt , Lyclac oppidum : ubi optima nafcitur ruta^ 

II. ^9. a. 
Myraena, Ichthyis & Hefychiae filia, VIL 301. d. 

Myrlea, Bithymat oppidum: undt Myrleanus Afclepiades. 

{Ind. AuS.) 
Myrmae pifcts» iidtm ac mo^myri, VII. 321. a. /1. 

Myrmecides Milefius, clarus olim caelator, XI. 782, b. n. 
{pag. 215. noftrat tditionis,) 

Myron, ftatuarius, pater Lycii, XL 486. d, 

Myroniden calumniatus eft Plato , XL 506. d. n. 

Myrrha, gratct r/txvfr«, Aeolice fAvp^et, XV. 688. c« Ex 
myrrha conficmntur pleraque unguenta, ibid. £x 
Aegypto ad Graecos deportatur , XV. 689. c. conf 
infra, Stade. 

Decodum ex myrrha & iunco odorato adfimditur 
vino , quo minus inebriet , XL 464. c In propo^ 
mate biDebant vinum myrrh^ i^l^^f^f) conditum, 
IL 66. c. d. Quod vinum myrrhinum nominahatur^ i 
fJLvfpivvc oTror , 1. 3 2. b. n. Conf omnino Plin. XIV. xilj. 
15. 6* Atliani interpp, ad Var, Hiflor. Xll. 31. Quod 
vtro apud Athtnatum {in Epitoma qtddtm) loco citato 
fjwprirnf 8 fJLVppivtif fcribitur , vidtndum ru pro piVfriinf 
fcribi dtbutrit fAvp^/r/rnr, ta apudAtlianum loc, cit, apud 
qutm quidtm viri doHi fjLvfpivtiP fcriptum malint ; alii ptv* 
firw i ut H. Sttphanus , {in Jnd» Thtf pag. 1^82 ftq,) 
fcUictt a vocab. (JLVfov dtrivans , ut fit vmum unguen* 
tatum : qud notiont DiphUus comcus apud Athtn. IV. 
132. e. (JLvpifHV corrtptd primd fyllabd (&xit. Aliud vtro 
efl myrteum vinum , dc quo paulo pofl , fub voct Myrtus.. 

Myrrhina, meretrix Attica^ XIU. 567. f. fumtuofiffima, 
Hyperidis concubina, XIIL J90. c. ^ d. Myrrhina 49^ INDEXRERUM . Samia, {ntfcio an cadim) Demetrii P<^rcctae con- 
cubina, XUI. 593. a. 

MyrfiluSy Micylen^rum tyrannus, X. 4)^a c. n. 

Myrtilus, Oenomaiauriga* Myrtili naufragium » IIL loS.d. 

Myrtilus j poeta vaeris combtdia^y {di quo vide Suidamfim 
loco, & fabric» Tom. IL pag. 471. «£/. HarL) in cailp 
ponis femper vitam egit, Alll. 566. e. £ji. 

Myrtilus deipnofophifta , poeta, L 1. c. ii. crepidarii fr 
lius, Km. j68. e. Theflalus^ IIL 108. d. o. Turpis 
>ita ei obiicitur, XIIL 566. £ Ko^r6i«r rt^Arrdr «d- 
ptUatur XIIL 567. C.coll. 173. C* Vidt fimra ^ m Co- 
nnthia. 

Myrtis Argivus, VI. 154. d. a. ludex fmt Myitis, fiU 
ex ipfo illo toco inrelli^ur. Eumdem j Jivt eius coffumi^ 
rum nominat Demofthents {pro Corond, pag, ja^. <d&. 
Reisk, ) eorum in numero qui civiiaiem fuam Macedomkm 
prodidtffent, Quod autem vidgo fcriHtur Mprtf fitfrrfr, 
nan ditpito per errorem irrepfijfe pofttrius vocaiuium. NemBt 
fjLVffrnf ibi ex piVfinf corruptum : ptVfmf autem tfi in 
vtrfa fcriptura nominis Mvprir , & utraque fcriptura ptt^ 
peram copulata efl in vetuflis noftrismtmbr. A. cuiusgoKni 
trroris frtquentia extmpla in eodtm codice obfervamumu 
Eadem fcripturae divtrfitas in eodtm nomine apud Nar^ 
pocrationem & Suidam ohtirut : nam apud Harpocr. qmdtm 
M^pT/r fcribitur Jicut apud Demofthenem , apud Suidam 
vero MvpTHf. 

Myrtium , concubina Ptolemad Phihdelphi , proAibuluiii 
olim publicum, XIIL 576. f. 

Myno , Ariftidis iiKa , nepotis Ariftidts lufti , altera uzor 
Socratisy XIII. 556. d. 

Myrtus, arhuftum. i fjLvprof^ XV. 69^. a. & b. ScoL 10. £* 
12. Jrem, ii fjLvppivn^ quae fragrantiffima in Aegypto, 
XV. 676. e. Conf. ibid. a. uhi pro piup^ivaf y^htffitt^ 
pLVpiivtif yKapa.f reflius fcrihetur: ex eodem loco m- 
telUptur, TJrr pLvp^vriP colledive fignificare myrtos. 

Huius frondts pLV^pifA 9uaa« dicuntur IIL 81. 6.M 
in latina verfiont ^pro myrrhina folia, corr^e, myrteae 
frondes, vel myrti frondes. 

Myrtea corona , adftringendi vim habens , fuiprcrtr 
• rrf^or , XV. 675. e. Tiif (jLVfpinf mfAr. 676. c. 
o f « rSf pLvfplftif rrf^. ihid. i iK fAvf^lfWf T/isJcifavtr 
rxff. 5;V. 678. a. ET PERSONARUM. 49) 

Myrteum ungaentum , ex myrti foWis , XV. 689. d. 
uhi Tb fjLiff^09 tx Thtophraffo citaiur; ftd apud Thto^ 
pkn^um ipfum hodit ptJbpriw tepiur» 

Myrti iHiccae, fcvpT«, II. 49. e. XIV. 6ji. d. 
653. t. lum pMfiiiifj 11. 50« f. d* XIV. 6^1. d. ubi 
frudus loti Libycaie fimilis effe dicitur raTs K§vKa7f 
fAvpria reuf rtTtKit^pUvaif» Ttem i fAvfpifn ^ in fingu- 
lari, coiliBhe myrti baccae, II. 44. d. ubi Matris 
Athenienfis nonnifi parum myni baccarum ( ohiyof 
fJLvffifiH) comedifle mmoratur* Sed & plurali nunur^^ 
cei fiv^fAt , UL f^. C. uH memoratur fpecits quaedam 
myrti baccaruiH ,- qudt pbibaieae nominantur. 

Myrteum yinum\ ex myrti baccis (tA rif pLvoretf') 
expreflum , IL 4^. f. «• mo atm ioco utique confirenda 
aHorum fcriptorum teftimotaa^ iti Animadv. a nobis indi* 
"xata* 

Myrus , pifcis, Bb» VIL cap.ou 

Mys, darus oKm caelator, XI. 782. b. n. {pag, iij. /ip« 
Jtrae td. ) 

Myfia. Procurator Caefaris in Myda, IX. 398. e. My« 
fius Oiympus mons, ad quem Prufa oppidum , IL 
43.3. 

Myfia , Seleuci iunioris ( cogn. Caliinici ) concubina , XIIL 
178. a. bello capca a Gallis & vendita , XIIL 503. e. 

Myflaiides, Qnefiae fodalis, impius in Deos, mifere pe- 
riit, XtL 551. f. 5S1. a. 

Mt/0TifpiarTir, una e familiis Cerycurti Athenis , VI. 234. f. 

Mytbus nominahaiur hortus prope Symcufas , ubi relpon- 
- fa ^abetflierOy.XU. 542. a. 

Myus oppidiim^ Themiftocli dOno datum , 1. 29. f. Eo po- 
tit\is Ph'dii4>us Perfti pater, cedit Magnetibus, IIL 
78. f. 

N. 

Nablas, ,ve/Nab!ium, inflrumemum muficum, IV. 17 j. 
b-d. Sidonium ndbliOm , IV. 175. c. 

Nais nyropha , Glauci mater patre Neptuno , VIL 296. c« 

Nais, meretrix Attica, XIIL 586. f. n, Archiae manci- 
pium^ XIII. 592. c. Philonidis conciibina, ibid. ve- 
tula adhuc fuam artem efcercuit, 587. U 

Nannarium , meretricula , XIII. 587. e. 

Nanaium, meretrix Anic^^fuperior, una exeb quibuscum 494 INDEXRERUM 

Themifiocles pleno foro urbem transvedus eft , XtlL 

576. c. 
Nannium, meretriv Mtic^ ^ Doftttior , XIII. 567. e« & £ 

587. f« vera Scylla, 550» c. {uki olim timno tdi.) 

Profcenium cognominata , 587. b. An tadtm aiqtu Ni* 

co? An Nannium parittr atqut Nieo Ai§ (i. t. Capra) 

coffiominata tft > Vide XIII. 587. a. a. 
Kanno tibicina , Mimnermi amica , XIII. $97. z,&L(r 

598. a. Co/x/I Ind* AuS, in Mimnermus. 
( Nanno olim ttiam tdd. XIIL {58. c pro Nanmo.) 
^anusi rex regionis Maffilienfis, fiiiam fuam Euxeno Pbo- 

caeenfi in matrimonium coUocat, XIIL {76. a. 
Nanus, placentae genus, XIV. 646» c. 
Napus, Gratds buniaSt IX* 369« b. c Napui ez TbdiiSf 

L 4. d. 
Napus dixert Attici, pro (inapi, IX. 367. a. 
Narbon, Galliae fluvius, VIIL 3)2« a. 
Nardflust flos corooarius, XV. 680. e. Ex hedera k 

narciflb textae coronae, 670. £ NarciflTus a noooui- 

lis enam lilium vocatur, ai> aliis acacaliis, ab aBil 

crobalum , 681. e. Narciflinos olisbos ptrioemm dak 

Cratinus , XV. 677. f. 
Nardinum unguenrum , II. 46. a. V. 195. d. X. 4)9jkL 

XV. 689. c 690. a. optimum conficicur Tarfi , aV. 

688. a. 
Nafci. Non efle natum , lonee optimum ^ aut , natus fi 

fls, celerrime eoiori, Ilt. 124. b. 
Naflurcium iaudatur Milefium, I. 28. d. 
Naftus, panis aut placencae genus» UI. iii.cji.V1. 

268. f. n. XIV. 646. e. 
Natura, artium omnium fons & ori^o, Itl. 102. a. 
Nauclides Lacedaemonius , publice m concione obiurga^ 

tus obefitatis caufla , aaieda exfdii comminatione fli 

viram corrigeret , XII. 550. d. 
Naucraces, pater Misgolae^ VIII. 339. b. 
Naucratis. Aegypti oppidum, Athenaei gatria, IIL 7).a. 

Quart is Naucratim nominans ^ iv 7n €/xn Ncct/npArii 

ait , VII. 301. c. Ibi eximti conficiebantur calices. 

XI. 480. d. e. Una ex porcis oppidi Figlina nomina- 

bacur, cuius in vicinia mulcae erant ^gulorum of- 

ficinae, ibld. e. Famofae ibidem erant meretrices, 

XIIL 596. b. . ETPERSONARUM. 495 

Naucratitis nuptiale convivium celebrantibus non 
licet ova adponere convivis aut placentas mellitas, 
IV. i^o. a. Naucratitarum coenae, lit, IV. cap. 32. 
Naucratitb favebat Venus , cuius etiam imaguncula 
in illorum gratiam miraculum edidir, XV. 676.3. b. 

Naucratita corona, XV. 671. e. & 675. f. - 676.6; 

Pairid Naticratitae , prattcr Athenatum ipfitm, mt* 
morantur Lyceas , Pbylarchus , Polycharmus ; ( Ind* 
Aud. ) & Heroftratus. ( Ind. Rer. & Pcrf, ) Naucra- 
fitam origine fuifle Ariftophanem comicum perhi« 
bet Heliodorus, VI. 229. e. 
Naves primus invenit lanus , XV. 602. d. e. Oneraria na* 
vigia (acatos) primi fabricati funt Cares, L^S.c* 

Navesimmani mole, Ptolemaci Philadelphi, V. 203. d. Phi- 
lopatoris, Hb.V, caf. yf fqq* Hieronis, lib. V. cap. 

40 fiq. 

Naves quaeoiiiiqiie in Piraeeum adpuliflentvfuas 

eSe opinatui eft 1 hrafilaus mente captus » Ub, XII. 

cap, 81. 
Nauficaa perhibetur inventrix faltationis cum pila , L 14. d« 

Nomen eius apud Atheruuum reftitutum j I. i6. e. n. 
Naufidides » IL 62. d. 
Naufinicus, perfona in Alexidis fabula Gubematore, VL 

237. b. 
Nauticam artem a Poenis didicerunt Romani, VI. 273. e. 

Nautilus pifcis, qui pro polypi fpecie vuleo habetur, lib. 
VIL cap. lof. Idem polypus remex, VII. 317. b. In 
nautilum epigramma Calhmachi , lib. VII. cao. io6. 

Nautius, mtndofa fcriptura VI. 274. e. n. pro KJirTor. 

Naxium vinum, Nedari fimile, I. 30. f. Naxia vitis,IL 

52. d. Naxiae amygdalae , 11. 52. b.-d. Nce^iovp^nr 

KkiAa,fof , navipi genus Naxi feibrefadum , XI. 486. e. 

Naxiorum respublica & tyrannus Lygdamis'» VIIL 

348. a.-c. 

Neaerj meretrix, XIII. 587. e. Varii eius amatores » XIII. 
593. f. Etusdem filia Strymbele, dein Pbano cogno- 
minata» ^94. a. 

Neapolis. jr NfA^iAffi TpffjSsAAixW «Tror, I. 27. c. Nea- 
polt optimum conficitur unguentum rofaceum , XV. 
688. e. 
Neapolitanus , Eumachus. ( Ind. Auft. ) 496 tNDEXRERUM 

Neceffitas dulcis ingruens e calicibus, II. 39.6. Neceflifis 
lex iaiprovifa , IX* 379. c. 

Nedar & ambrofia^ viQus Deohifn , I. 9. e. Et nedar 
quidem Homero potus Deorum, II. 39. b.y<^Alcma* 
ni & Anaxandridae dbus Deorum, L 39. a. Naxium 
vinum neftari fimile, 1. 30, f. Neftarquod vocatur» 
circa Lydiae Olympum paranir ex vino, favis^ & flo* 
' ribus , IL 38. f. Nefiar & vinum rubra efl*e ait Clear- 
chus, IL 43. f. 

Necydalius oritur ex bombylio, VIII. 351. f. n. 

Neelata» ftnKATA^ placentarum gcnus, XIV. 64{.b. 

Neilus: vule Nillus. 

NeitctiSt Apriae filia ab Amafioccifi, ab eodem Amafi 
pro fua filia in matrimonium mittitur Cambyfi : qiuie 
cauflSi belli a Cambyfe adv. Amafin fusceptt, XIIL 

160. c. d. Alii Neiterin Cyro miflTam ab Amafi aiunr , 
^yroque peperiflie Cambyfen, ikid. e. £ 
Mdeus, Ariftoteiis libros confervavit, I. 3. a. n. (Neid 

ttomen ex comipta fcriptura oUm le^ehatur X.4l6. d. ) 
Nemea, y!vr Nemeas, Ntfactr, ptdura alle^orica, Dea 

Nemeorum ludonun praefes» ludique ipfi Nemeen-. 

fes, XIL f 34. d. 
Nemeas tibi^ina » iheretrix Atttca, XHL 387. c. 
Nemefis in pifcem mutata, dum eam lupiter urgebat,ad 

extremum ab eo comprefla Helenam parit, VIIL 

734. c. d. n. 
Neocnabis, Bocchoridis pater, rex Aegypti» frugali vidu 

utebatur, X. 418. e. 
Neocorus, virile nomen proprium frequensapud Ddios, 

IV. 173. a. 
NeodamodeS) fervorum genus apud Lacedaemonios, VL 

271. f. 
Neoptoiemus thericleos ligneos deauratos dedicavit in ar- 

ce Athenienfi , XI. 471. c. 
Neptunus rpo^irdLTof^ Vlll. 333. d. Neptuni inventum d- 

cer, IL 5^. b. Neptuni feftum apud Ephefios, X. 

425. c. Neptuno boves ma6bt Nefior, L 9. b. lovis- 

Neptuni templum, IL 41. a. /z. & Suppl. Ammadv. 

Tom, L pae;, 304 fy, 
Neptuni filius Caucon, X. 412« a. Neptunius, Ki. 

vrovftof ^ five ^inirTovviof fcribi debuerat: fic vocatur 

renfius, quafi Neptuni filius, VL 124. C. ru ETPERSONARUNL 497 

Nereides, trofAct^ imtUigiuaur mxXo^mx pifces, VI. ii^. 
b. Sic Nnps/«t rUvtn,^ VIII. 343. b. 
tNereus, Deus marinus, 1. 6. e. primus invenit cibum ei 

Eifcibus, VIL 195. e. fenex, algis veftitus, lU. 107. 
• fed ibi qiddtm per iocum , de fene pifcatore. 
A NereQ Hercules accepit Solis phialam, quain 

Erytheam navigavit , XI. 469. d* 
NereusChius» coquus, IX. 379. e.^ 
Neftor apud Agamemn. carne bovina vefcitur , I. 9. a. 

Ipfe cum fifiis Neptuno boves immolat, I. 9. b. fau- 

aum Machaonem curat, I. 10. a.d. Apud Telema^ 

chum glorlatur fe multos elegantes pomdere Jefios, 

I* 17. c. Ad Troiam concubina utitur, !.%%.(. Ne* 

ftor prudentiffimus, IV. iSt.e. L 10. a. Mellei/w 

eloquentiiy XV. 66 <. a. 

Vini ftudiofusNeftor» iik, X. cap* 41. Eius pocu« 

lum defcripfit poc^ta » X. 433. c Conf. max ^ voc. Ne- 

ftoris. 
Neftoris, (Nsrrtpk, l^of) poculum Niftoreum : fuper eo la» 

ta Jispuiado Ut» Xl,cap. 76.- 85. Neftoriaem ad Ho* 

meri Draefcriptum confid Curavit Dionyfius Thrax, 

XI. 489. a. b. Neftoreum poculum Capuae in Cam- 

pania , Dianae dicatum , Xl. 466. e. 489. b. c. 
Nibatifmus , faltationis genus , fufcio an Phrygium , XIV. 

619. d. 
Ifkoia, oppidum: ic/iir Nicaeenfis , NiMtvr, Rufinus dei- 

pnoiophifta; & Nicias, de quo vid. lnd.AuB. 
Nicaea nominabatur elephas illa foemina, quae mirifico 

amore complexa eft infantem , XIIL 606. f. 
Nicagoras Zelites » Zeleae tyraonus , a Menecrate morbo 

comitiali liberatus » Mercurii cultu eum dein feque- 

batur, VII. 289. b. c 
Ni^or: apud eum Demetrius Phalereus verfatur, XII. 

542. e. 
Nicarete Megarenfis, nobilis meretrix, Stilponi philofo- 

pho operam dederat , XIII. 596. e. Amica drephani 

oratons , XIIL 593. f. 
Niceratus, pater Niciae, VI. 272. c. memoratur in convi« 

varum numeco in Stratonis vel Strattidis fabula, IX. 

381. d. Nicerati uxor recens nupta, memorata in 

Xenopbontis Convivio , XV. 686. e. 
Nicefias, Alezandri adfentator , VL 249. d. e. /k 
Pars I. I i 498 IND.EX R ER UM 

NicefipoHs , Pheraea Theflala , Philippi uror » fpiae ci 

' Theiralonicain peperit^ XIIL 557. c. 
Nidas, Nicerad filius, l^iwMUTof, VL 271. e. fervoi 
miile ad fedinas argentarias Sofiae Thraci locavit, 

{)ro quorum unoquoque ei obolus in fingulos diei 
blvebatur , VL 272* c n. ^uo hco pn vulgato 'iKtfurr^ 

corri^tndum iKkrtw , quod ttium apud Xcnop^. rtHi &» 

giiur, fcilictt-krri UkrrttK .Pergafenfis ,^ Nidas; 

TlifytLriXtp , divitias autem eius perdiderunt Autop 

cles & EpideSt XIL 537. c. a. 
Nidon, meretricula Atcica, IV. if7*^ 
NiCoSamia, V. iio.f. meretrix Athenis» cogiL Capniy 

XIII. ^Sa. e. f. 583. c. 584. e.f. 587. a. 
Kcochares. wdt Ind. AuBor. 
Nicodes, rex dalaminis Cypii, cum Stratone certabat 

uter magis luvuriofam moUemque a^eret vitam » XIL 

531. c. d. Stratonicum ob dicmufi libertatem imerfi* 

dendum curavit, VIII. 351. d. n. Idtm NicocreoOp 

VIIL337.e. o. & Nicotheon, VIII. 340. e. tu 
Nicocrates Cyprius, bibliothecam infiruit, L j.a. 
Nicoaeon: vidt Nicodefi 
Nicodamas. Ex Gerana & Nicodamante natam tfft teftn- 

iinemfahilaturauSorpoimatis ^Ofritsyv^Utt ^ Du 393. i 
Nicodemus, ad quem legatos miferunc Tauromeniiae» 

XL 471. f. n. 
Nicodemo infultans Demofthenes , oculos eidem extudir, 

XliL J91. f. (Dt Nicodemo iilo vidt Rtiskii JndictM 

hifior. m Dcmofth.) 
Nicolaae palmulae, XlV. 6{i. a. nomen invenere a Ni- 

colao Damafceno , qui eas e Syria ad Auguflum Imp. 

miflitare confueverat, ilnd, a. b. 

^tMKAiidLf quas dixcrit Machon , VliL 346. b. non iiquct, 
Forfan iocofc compofitum nomtn t duarum famofarum mt» 
rctricum Niconis 6* Laidis nominibus « ut pncratim me* 
retrices inulli^antur. Conf. fupra , voc. IV^coniL 

Nicomachus, Anftotelis filius ex Herpyllide meretrice, 
XIIL 58^. c. 

Nicomedia» it liiK^fili»r ^^Lxtt Bithyniae, pulcerrima« 
L 10. b. Patrid Nicomedienfes , Poncianus , & De- 
mocritus, deipnofophiftae. 

Nicon, an famuil aut coqui nomtn apud Machontm? VIIL 
346. a. b. n. ET PERSONARUM. 499 

Nicophanes pidor, 'iroffvypk^ot diBus, XIII. ^67. b. 
Nicophon , ptrfonat nonun apud ApoUodomm eomkum ^ L 3, c* 
Nicoftrata meretriXy cogn. Scotodina, XI, 467. e. 
Nicoftratia uva, in Attica nafcitur, XIV. 654. a. 
Nicoftratis meretrix , cur Aphya cognominata « XIII« 

586. b. 
Nicoftratus Argivus, a Menecrace medico morbo comi« 

tiali liberatus, eum Herculis cultu indutus fequeba- 

tur , VII. 189. b. 
Nicoftratus Argivus , ( fufcio idem^nt cum fuptnore , an alius ) 

civitati fuae praefedus, turpiter aaulatus dlr^Pow 

farum, VL 152. a-c. 
Nicoftratus medicus, Anticyrae merctridsamator» XIIL 

j86. f. 
Nicoceles G>rintbius, homo vino deditus» X. 4^8. c. 
Niootheon, Cypri rex» tx vitiofd (utvidttur) fcriptura ; 

idtm qui sUds Nicocreon & NicocUs. Vidt fupra ^ in Ni- 

codes. 
Nigrum vinum apud Chios » L i6« b. 
Niflus, parafitus, VL »40. f. n. VIIL J4V b« n. 
Nilus, Aegyptius lupiter, verus Chryforrhoas , &c, V. 

20). c« Nilus rex, apud HedyUim po&am^ XI. 497. d. 

Nilus fweuuifnf , I. 20. c 
Grca Nilum vineae freqnentes, L 33. e. f, Nili 

aqua foecunda, 11. 41. f. nonnumquam tamen virofa 

fluxit, IL42.a. Niilaquam Berenicae filiae mitte- 

bat Ptolemaeus Philad. IL 54. f. olim regi Periarum- 

mittebatur, 11. 67. b. 

In Nilo coracinus pifcis, IIL lai. b. Alii pifces 

Nilotici, VIL 511. f^ & 311. a. In Nilo oafcitur fida 

planta, nulla radice, XIV. 651» a. b. 

De Nili incremento, lih. U. cap. 88-90. Septem 

oflia Nili, US. IL cap» 90 txtr, 
Nimium quod eft, voluptatem non habet) X. 419, b. 
Ninus, Aflyriae rex, maritus ^miramidis, pater Ninyae^ 

XIL 528. e. 
Ninus Aflyrius liunbr, cum Ninya, utvidetur, confiifusA 

Photnice iaitiographo) interdiu dormire» nodu potare 

folebat & lafcivire, XII. 530. e. Eius fepulcrumcum 

iofcriptione , ihid. f. 
Ninus, uros Aflyriae» Saidanapali regia, VIIL 336.3« 

XDL 329% b. c. /2. ihid, ۥ f. 

li 2 foo INDEXRERUM 

Ninyas, Nini & Semiramidis firiiis, intus femper Uttiat 

volttpfatibus indulgens, XII. 528. e. 
Niobe & Latona amicae, XIIL {71. d. Niobae fpefiaciH 

lum in tragoedns folatur parentes qui fiberos amife- 

niot, VI. iit. d. 
Nifaea Me^nu vuk Meganu 
Nifaei equites, V. 194. e. a. 
Kifus. Nifo Hermioneus lumbos baflft perfofit , IX. fj/f 

Nifyrii/u tfi Coi, XIV. 6)9. d. n. 

Nivem potabantveteres, lu. 123. f.* 114. b. isf. a. Ntz 

Suomodo confervetur, 114. c. In mvem ep%raauMi 
imonidis, laf.cd. 
Noftua, glaux, faltationis ridiculae genus, XIV. 610. t 
Noduae cur noAu viAum ouaerant, VIII. jj j.a. b. No- 

Auae Athenis, XIV. 05 {• b. 
No€mon, nefcio an Itkdcenfis, praefH^tor, I. aa a. 
Nomades , fivc Numidae, nihil aliud m bonis habcotesnifi 

calicem, dadium & hydriam , XI. 462. b. 
Nomenclator luam cuique fedem in coena affigpabtt, IL 

47* c 

Nomina in t definemia, Attids in #r , IX. 4oa b.c. No- 
mina in a« vel Aa definentia, Vli. joj. b. ji^. c 
Novorum nominum fabricatores , Dk, IIL etm. {1-55« 
Nomina ^eca in v^ exeuntia, IX* 392. a. o^ 

Nomius, cantilena paftoralis, XIV. 610. c. d. 

Noftus, Deus molendinarum praefes, XIV. 6i8»c a. 

Nova maxime folent placere ,111. iis. d. Nova quae vo- 
catur provincia, Pergamena, XIII. 577. b. 

Novae tabulae, y/^Sh «iroxo^ii, faltationis ridicuhege- 
nus , XIV. 629. f. 

Novatores vocabulorum, Eh. III. cap. 52- 5^. 

Novihinium Abderae quiKbet civis pro fuo fenfii indic^ 
bat, VIII. 549. b. n. 

Nox & dies, oimgma, X. 4^1. f. Nodis, diei, meridid, 
&c. imagines in pompa tradudae, V. lof. b. 

Nuces, tarumque varia gencra &nomina, lih. if. cap. 38-4). 
Nux Pontica , & luglans , cap, 4 1 . Heradeotica , Pto> 
fica, lata, Sardiana, Pontica, Regia, cap. 42. £»• 
boica nux caftanea, cod. 43. Nux pinea, Sk. IL cap. 
49. cum alici comedeoafur, Ili. 126. a. 

Numa Pompilius facra Romae inftituiti I. 2. d« k ETPERSONARUM. foi 

Numeniaftae^XII. ffi. f. n. 

Numentanufn vinum , I. 27. b» 

Numidae: vidt Nomades. 

Numo aereo ut uterentur Atbcnienres fuafit Dionvfius * 
Aeneus, XV. 669. d. Numum aeneum primus figm^ 
vit lanus, XV. 691. e. mtU in multis mimis Graecis» 
ItaKcis, & Siculis ab altera parte laous bifirons figna- 
tur » ab altera vero £v. MtL 

Nuptiae. In nuptiis cur epulum celebrarint antiqui, V. 
i8{. b. In nuptiis maxiroe leffljperames efle oportet 
iponfiim fponiamque, X.4)i«t. In nuptiis virginis 
mos quidam Lacedaemoniorum , XIV. 646, a. Nuptiis 
celebrandis praefedi coqui, XIV. 659. d. 

Nutrices, pravum hominum genus, VL 126. d. 

|ifymphae , Bacchi nutrices» II*j8* ^* *• V. 200. c n. 
XV. 693 . e. Cur ita di&ae j XL-46$. a. b. Bacchi fan* 
guis mixtus lacrymis Nymphanim, XL 465. c. Nym- 
phae Hamadryades, lu. 78. b. Nymphanim Lufia- 
dum antra, XIL $19. c. Nymphis pervigUium cefe» 
brabatur Syracufis, VL 2fo. a. 

Nymphata pianta, cums fpedis ifi lotus Aegyptiacay.IIL 
7J. a. n. £• b.«. 

Ifympkaium. rvfA^aHt^ pro^ fipupm^ €orrigtndum wnfiurat 
Cafaub* V. it^7. a« praiur raaonem : ^dt iki Animadv, 

Nymphodorus * ^lnd. AuB. ) praeflig^ator , Rheginis igna. 
viam cum rifu exprobrat, L 19. £ miflMis ualiooirua 
mimoniffl , X. 452. f. «• 

Nyfa, Bacchi nutrix, item ItuSae five Arabiae oppidum, ia 
jguo Bacckus a Nymphis educatus perkihetur, Nyfi^ fi» 

fnom odo cubitorum in pofflpa Bacchka Ptolemaei 
hiladelphi, V. 198. f. 
Njfa , Seleuci iunioris concubina , XIIL %yZ. z* 
Ny faeus , Dioayfii fuperioris filius , vino deditus , Sy» 
racufarum aliquamisper tyrannus, X. 43;. e. f. d^ 
4j6« a. b« 

O. 

CM)eIias panis,IIL iii.b.s. //iplacemis mtmor a tur, XIV» 

64 s* c. 
.Obeliopbori, IIL iii.b. 
Obefi mirum in modum homines : Diony fius , Heradeae 

tyrannus , lib. XIL cap. 73. Ptolemaeus feptimus , 

li 3 5CA IN DEX R ER UM 

cogn. Phyfcon, cap. 73. Alezander , huius fifiiif , iML 
Magas , rex Cyrenarum , cap. 74. Spartae probro(a 
habebatur pbefitas , tbiid. 

Obolus Alexatidrinus , VIII. ^31. a. b. 

Obfontum, in Platonis Re^lica^ fal, olivae, cafeus» 
bulbi, olera elixa, IV. 138. a. Obfonium Graecis 
vulgo £cekaiur omnis cibus codus vel ai&is, VIL 
p.yj. a. fed Atticts figillatim pifces , VII. 276. e. Cotf. 
infra, Opfophagi.- 

Occidentem verliis babitantes populi omnes , partim pice» 
panim radendo, glabrant corpora , XIL 518.3. 

Ocbus, rex Per&rum, Aegyptiregem Nedanebum,bd- 
lo vidum, captivum tenet, IV. 150. b. Interroga- 
tus a filio , quo paQo per tot annos re^num tutas 
obtinuiflfet , refpondit, Pietate in Deos, & luftitia adVi 
homines, XII. .548. d. c. 

Odmum, meretricis nomen, Xin. {^.€«11.' 570. e. 587. 
# c d. 

Oculorum in diverfis hominibus diverfitas ^ttam vim ia- 
ktatf & qaid fignifictt , VIII. 35). b. C. 

Ocyrrhoe nvmpha , Samia , VII. 183. e. 

Odatis , ex Ipede per fomnum oblata capitur amoie Zi- 

riadris, /i^. XIII. cap. 3f. In eius memoriam idea 

nomen firequenter filiabus fuis imponunt Afiae inco- 

lae, ihid. txtr. cap. 
Odeum Atherds^ VIII. 337.6. n. 
Odonia, Thraciae regio, eadem quae Edonia, XV. 68]« 

b. II. 
Odor, ut veftis, alius foeminis, alius virisconvenit, XV. 

686. d. e. Suavibus odoribus recreantur fenfus in ce- 

rebro fiti, 687. d. 
Odos, poculi genus, //^. XI. cif^. iio, 
Odyflea. vide Ind. AuR. voc. Homerus ^pag. 133 med» 
Oeagri filius , Orpheus , XIII. 5^7. h» /r. 
Oedipus, fi^equens & facile tragicis noetis amimentuio, 

yi. ,222. b. Oedipus ob pocula ubi adpouta filiis fuis 

dira imprecatur, XI. 465. e. f. Filii Oedipi certamen 

fingulare ineunt, IV. 154. e. Oedipi aenigma, IL 

49. c. X. 4f6. b. 
Oenanthc, flos coronarius, XV, 680. e. 68 ^ c. inCy- 

pro n-equens & odorus , in Graeda inodorus , XV, 

689. d? ET PERSONARUM. $03 

Oenanthinuin unguentum , quod & ipfum O e n a a« 
the dicitur, XV. 688. e. 689. a. & d. 

Oenanthe, mater Agathoclis, ngni Acgyptiaci adndniflra* 
toris, VL 251. e. n, 

Oenas , columbae fpecies , vinago , IX. 394« z. &h, & e. 

OeneuSy a quo vinum nomen habet, Phytii filius, Ore* 
fthei nepos, pater Attblx^ ^'*3^' ^* ^' Senex mifer, 
in iragoediis, VL 12 1. d. Ex Oeneo non oportet &• 
cere Peleum , pravcrbium , IX. 383. c. n. 

Oeneus, ntfao quis, mmoratus Aleiudi, VI. 237. a. 0. 

OeniAeria, pocuH cuiusdam nomen, XL 494. f. 

Oenoe, oppidum Icari infulae, L ^a d. GendU Oirofvr, 
vel OiPMUof , ihid, n, 

Oenomaus, ptrfona in Nicocharis /tfiiiAi Amymone» X. 
426. f. 

Oenonas , {oi ^§fi rh i^ *lrajJ€f Oiy»y2r) mimus carmi- 
num ad citharan\cantatorum, I. 10. f. 20. a^ 

Oenopas,/ Oenotas, {mfi Oenon^s fcriptum oportuit, m 
idem inteiHgatur de quo modo difbim) carminum ad ci- 
fharam compofirorum parodus, XIV. 638. b. 

Oenopion , Baccni filius , (^conf Diodor. Sic» V. p^. 60 iki 
iFeffeling.) Chium cultoribus frequentavit, & vini 
culturam eos docuit, L 26. b. 17/u/f Oenopionis ci- 
vitas ChiuSj L 28. b. ASe^ve , ftd cum adlufione ad 
huius nomen, Ohoruif rte^ de homine vinofo > X. 443. d. 

Oenoptae , vini infpedores apud Athenienfes » X. 425. a. ti. 

Oenfis, Oivm^ locus AetoKae, unde oW OivevvrtiSnc ^ 
I. 31. d. 

Oenufla, Oenothera, herba qua corvi & canes inebriantur» 
X. 429. d. 

Oenutta» mazae genus, 111. iif. f. 

*Oefirus thynni & xiphiae » lib. VIIL cap, 64. 

Oefyme, 010-^/1« , Thraciae regiot alids Bi^ct vr/Bi0Airj», 
L 31. a. 

Oeta, mons Theflaliae, XL 461. f» 461. a. (Oeta coni, 
Daiec, 11. 42. z.pro Pheta«) 

xOaJSia 'iptij olim 'P/toi«, nunc "Ahirtet, ia ^allia, VI. 
^ 133. d« n. 

Olbiogafior, feUcitatem ventrt memns, IX. 386. c* 

OIe& deledatur polypus» & ramo oleae fadle capttur, 
VII. 317. c. d. 

OXtXii vin nomcn ^ IIL iii.b. n. 

Ti4 f04 INDEXRERUM 

Okim^ AchMM ofpubim. Gtmik momut Oleidus^ XIIT« 
6oiS, c. 

Olera apud Homenim, I. 34. e. Olera refata, fnm lis 
todtm anno feri poffwUt II* 7a a* «. Olerum varia 
genera, lit. IX. cap. 8* 14« 

Oleuro, & vari9 ^us genera cibis adhiberi felita, Bk» IL 
cap. 47. iMdatur oleum Thurium , I. )0. b« Oiei 
fons, II. 41. f. Oleum ex lafte, htaynm, X. 447* 
d. n. Oiei ufus in gjrmnafiis , XV. 686. e. Unguenta 
quae vu%o vocantur, eadem Homenis olea voca* 
vir , addito epitheto , XV . 688. d. Vas oiearium : init 
Ind. Gnftec. in xinvtH. 

Ofiflhena , Iaiii.filia , XV. 691. e. 

Olivdei Ummfut van4.t fpicm t^ KOmiMS, ttk* II. capm 47. 

Olia Telemachi» lih. XV. ^ 7). 

Olluhe Rhodi^cae^ XI. 4^4^ c. 

Olophyrmus, canfilena lumibris, ^JlV. 61^ b. 

Olpa, vas quo utimur ad infiindndum vmum» XI. 49^1 
b. & c. 

OTus, ^idtfupra, Olera. 
piae, *0^vfMrtk€i 9 I. 3. e. XIV.6io. d. RaBSMsaau* 

penacurt ^OxvpLwieiffi^ 1. 5. a. n. 
Olympia. Olympici ludi, XIII. ^61. f. ^OkvfAWttt vtninti 

SpjtMTf , iVTfir , 9>pvTof , fivrtfofi &c. I. ). d. e. t^ 

^Oxvfi^jntLfiv kySvA primus vicit Coroebus , IX. 382. b. 

Olympicorum ludorum oelebritatem toUere conati 

funt (Jrotoniarae » XII. ^ ii. c. 
Olympia , mererrix Laconica , mater Bionis Boryftheni- 

tae, XIlY. 591. f. 591. a. 
Olympias vicefima tertia , XV. 67^. f. Olympiade cxv. 

cenfum civium Athenienfium egit Demetrius Phale- 

reusj VI. 171. c. 
Olympias, pi^iiftf ailtgorica^ quafi Dta iudorum Ofympicorum 

pratfu, XIL t)4« d> 
Olympias , mater Alexandri » Philippo in dotem attulerac 

regnum Moloflbrum , XIIL ^ $7. c. Poft Philippi cum 

Cleopatra nuptias profiigit in Moloflbs, ibid. Moni« 

mo difl^uadet matrimonium cum Paniica Cypria , XIII. 

609. c Alejtajydro mittit coquum vel popam, qin ETPERSONARUM. tof 

wy ftica facra noverat , XIV. 659. f. BeUum gerit cum 

Eurydice, XIIL 560. f. 
Olympichus, apud Diosupjnm comieum, XI. 501. d. 
Olympiodorus muficus» Epamtnoodae praeceptor, IV* 

184. e. 
Olyinpium , Pkrypoi vti BMyfdoi oppidum , IMharcho 

Cyziceno a C^rro donatum , 1. 30. 2.fi vtra jcr^tmra. 
CHympus, mons Lydiaa, 11. iS* t Myfiat , 11. 43. a* 

Patrid Olympenus , Diotimus , X. 449« c. Jhe ex 

rtffone circa Olympum Myfiae & Bhkymae montem^ 

€tdus incoUe *0xi9/ui#ifN) diBi fim, auSore Strak. iik 
, XII. pag. 574. k & Steph. By{. in "OkUfA^wH : five eJt 

Olympo, Pampkyliae oppido^ (Strab. XI K 666. c.) 

cuius cives item *0KvpAm9ti didi, {StepL Byr. ihid.) 
Olynthiacus , rivus Macedonide « ApoUoniam Qudcidicam 

adluens» VII L 314. e. 
Olynthus, Heroilis & BoUiae fiUus , VIIL 3)4. e. Eiut 

monumentum, lAk/. 
Oiynthus, Macedoniae oppidum^ VIL 195. c 
OlynthiuSj Ephippus. ( Ind. Aufl. ) 
Olynthus , graecum nomen oAi/rtor% latine px>fius, III. 77. 

t n^6f aUbi. Vide fitpra s GroiTus. 
Qmartes. Marathorum rex trans Tanaim, pater Odatidis, 

, XIIL ^7^. b. 
Omafum : vide Ind. Graec. in tfrtirTp^r. 
Omentum. Omento Involuta iecinora, Eb. III. e^. 68. 
\^& omotarichon , falfamenti genus ^ IlL 1 17. 

Cff. lai. b. Ji. rV, 133. c. Phoenicium obfonium, 

quod fpernit Archeflratus^ IV. 13{. a. 
xril)es oleum, crudum expreffum, II. 67. b. 

Omphale» Lydorum regina ; a Clearchofingitur Midae uxor , 
olim vim pafia , faevam dein ultionem 'capiens , XIL 
5if. f. - 316. b. Ab Omphale Hercnles ad Hebeti 
transiity aenigmatice diSum, VL 143. e. 

Onaris, dux Bifaltarum in beUo cum Cardianis, XII. 
310. d. e. 

Onehphi bi^s iunfii, in pompa PcQlemaei, V. 200. f. n. 

Onifcus ptfcis, afellus , HL VlL cap. 99. 

tMocarfis, Thradae Ibcus amoenimmns in nemore, XIL 331. e. 
Onoglis, vini genus /?c diSum, L ji« d. 
OnomarchQs cum PbayUo <c Phauaco templum Delphi- |o6 INDEXRERUM^ 

cum fpoliat , VL i)v e. Idtm , to puerorum amoreffl 

pronus » pretiofa multa fpolia pueris formofis dooo 

dedit, XQI. 6o{. a-c 
Onopordon , cardui genus, IL 71. a. o. 
Onos, afinus pifds, Db. VH. cap. m. 
Onychini fcyphi , car onychi Upm, Al. 495. a. 
Oofcyphium, poculi genus, IlI. 50). e. 
Ophelas, hom dives^ nuptias celebrans, VL %4%. di & 

. VIIL )6c a. 
Opifihonomi boves in lib)ra , V. %%u e. 
Opitthotilae Thebanis vocantur fepiae, XTV. 622. o. 
Opora, meretricis nomen, & Cabuiae titulus Aleiddis,!. 

43). e. & XIIL ^67. c 
Q. Oppius a Mithridate captus, V. 21 )• a. 
Opportunitatem fi perdas, perit arrificium» IX 40f«c. 

Opfophagi , helluones obfoniorum , & pifcium maaantf 

VII. %76. {. *04(K|^r ApoUo, VIII. 346. b. 
Oraculum Hyblae Apollinis , XV. 672. e. n. 

Oraculorum effiita ^ AAtnato mmoraia^ vkk h 
Jnd. Taulor. voct X^TfJLo) , pag, 9,76 fq. Qwhus addt ilbd 
Phalantho Phoenid datum , partem Rhodi infolae te^ 
nenti , de corvis albis & jpiiobus in cratere , VDUL 
360. e. Tum iftud, Epheb conditoribus datum, it 
urbe eo loco condenda, quam monfiraflet pifds, & 
quo praeivifiet fus^ lih, VIII. cap. 62. 

In Orbem bibere» Uh. XI. cap. iii. 

Orcbeflae ^ui diSi fiurint Athenis , X. 424. f. 

Orchefira , IX. 406. f. In thearri Orcheflra verba ad po- 
pulum fecic Athenion, V. 213. e. 

Orchomenus: it>i in palude nafcitur Sida arbor, malopu* 

nicae fimilis, XIV. 651. a. 
Orea» i *0^m^ praealrus mons Aetoliae, VII. 297. a. 

Orea , 'Opfi« , una ex Hamadryadibus, Oxyli filia , IIL 78. 

b. ru Conf. Orius. 
Oreos, Euhotat oppidum, quat oiim Hiftiata , XL foS. e. 
cf Animadv* ad L 19. b. hkr^X'^^ ^^^ ^ifiS^ff tW 
<g •Opiot/, VIL 329. c. n. 

Indt Orirae, *Q^7ra,i , iidtm fid *lmAii7c , Jlve cmu 
his in unam civitaiem iundi, I. 19. b. n. X. 436, b. /1. 
Pairia Orita , Euphraeus. ( Ind. Rer. & Pcrf ) 
Orefles, Athenis redpitur a rege Demophonte, eaque ETPERSONARUM. f07 

occafione inftitutum feftum O>ngiorum, X« 437. cd. 

Coroer& lenticui^ fanatus eft a morbo , IV» J57. a. 
Orefies aUus , graffaior, Not, ad X)IL 567. e. Ammadi^. 

Tom. VI L pag. 59. 
Oreftheus, Deucalionis fiiius, pater Phytii, II. 35. b. m. 
Oreus : wJe Orius. 
Origanum hcrha, in condimentis nfirtur^ 11.68. a. Grauis 

l&ii Q^iydLvof y ibid. b. Origanum Tenedium , L i8. d« 
Orinda panis» ex oryxa confedus, III. iio. e. 
Orion , {gratct *Q^f & '0«f /rvy , ) perfequitur Pleionem , 

marrem Pleiadum, XL 490. d. &t 
Orius, {forfan Oreas) pater Oxyli, avusOreae, Hama- 

dryadis nymphae,fIIL 78. b. 
Orobius {an Orbius?) praetor Romanus, Apellicontem 

Delum fpoliare conantem infula eiecit, V. 214. f. a. 

trophaeum erexit addito epigrammate, V. 215. b. 
Oroetas occidit Polycratem , Samiorum tyrannum , XII. 

«22. b. 

Oropnernes^ Cappadodae regno brevi ezddity X. 440. b. 

Oropus 9 Bototiae opfidum, V. 216. a. 

Orpheus , Oeagri nlius , Agriopam ab inferis redemit , XIII. 

^97. b. n. Quidjit vero quod Akxis ait, VIIL 34O. C. 

liA?Jjf4,4f»9 fA§T "Op^to^f i Kifofiof^ non liquet: cum 

Orpheo pifce inuUigttkt Daltc. ftd mtliortm dtjidtramus 

vattm, 
Orphus pifcis, lih. VII. cap. 97. Laudatur Rhodi , VIL 

285. f. Vires orphi in cibo fumti, VIII. ){5. d. 
Orfites, apud Cretenfes faltationis genus, XIV. 629. c. 
Onhagoras muficus , Epaminondaepraeceptor,lV. 184. e. 
Orthagorifcus, vtl Orthra^orifcus , porcellus lafiens, IV. 

139. b. 140. b. 
Orthannes, vtl Orthanes, IIL io8. d. «. X. 441* f. 
Onhroboas, gallus gallinaceuSy IIL 98. e. 
Ortyges , 'O^v^itr , Cnopi regis adulator » eo interfefio ty- 

nnnidem occupavit , VI. 2^9. a. Fueatuseft ab Hip- 
- pote , Cnopi fratre , & iacuhs interfeSus , ibid. a 
Ortygometra avis, IX. 392. f. 393. a. 
Oryx, animal quadrupes, V. 200. tn. 
Oryza, frumtnn genus, e quo confidtur panis orindas 

didus, III. iio. e. oryza elixa, Indorum proprium 

edulium, fimile Graeconim xM^f IV. 153. e. 
Oryzites placenta , XIV. 647. d. ,o8 II^DEXRERUM 

Ofbhophoriais fiiltadoois modus , XIV. 6)i. b. «•' 
Ordllonuii feftum , in hooorem ErigGftiiey Xrv.6i8.e.«. 
Ofculantur fefe columbae priutquam oo6ant , IX. 394. c. iL 

Ofculum t praemium cottabi, XV. 668. d. 
Ofiris, monauJi ioftrumemi mufid iovemort IV. 175. e. 
Ofis, (Jlv€ So&) Hieronymi Syracufanun regb affera* 

tor, oiu Torafoois necaodS aufior fiierat legi» VL 

ftfUL 

Osmyla, poljrpi fpedes, VIL 318. a. Dmuuiunam^ fh» 

inylioD. vIL )S4. b. 319. a. 
Ofla. Ez offibus leooisy ficut e filice» ignis estuoditnri 

VIIL 3{). e. 
Oftacum , pro aflaco, dicunt Attid , IIL lot. b. 
Oflraddes, nudd nuds pineae, II. (7. b. IIL 116. a. 
Oflradtes placema, XIV. 647. f. 
Oftrea recentia Traiano in Parthiam mifla , 1, 7. d. Oftm 

urinandocapiuntur,Li).c-d. Thetidis tubeia vocal 

Matro parodus, IL 6i. c 

Oftrea & alia teftacea, Uk. VI. ^. )o- )6. Oftvsa 

agreftia, «7/m«, III. 88. a. ». Etiam in floigois dol* 

cibus & in fluviis oftrea gignuntur , UL 92. «• Gom 

malva & bpatho dizantur, MtL 
Otis avis, IX. 390. c. Otis, nvif tarda^ g^Uice aaunk^ 

& Otus, noaua aurita, imitarrtx avis, confundKmutr d 

Athensio, lib» IX. cap. 44. uhi videAmnuidvm 
^Orfmitt popuius Atucuw Undt 'OTpt/riJc^r, VIL 309. e. 
Otus. vidc modo in Otis. Oti vocantur u comUis lioaiioes 

qui facile fe dedpi patiuntur, IX. 39U a. 
Ovis. Oves Aethiopicae, Arabicae, Euboicae,V.aoi.b. 

Oves notnles ex Sidlia , Mileto , & Attica , co^ 

Polycrates Samius, XII, 540. d. 
Ovum , poculi genus, aL 503. f. Fratres Moliooidae ez 

ovo argenteo nati , IL 58. a. Ledae ovum : wU Leda» 

& Hdena. 

De Ovis tx profeJTo, lib. IL cap. fo. Ova fubven- 

tanea, IL $7. e. Ova quaenam optima, 11. 18. b. 

Ova in cibo vires habent aphrodiuacas , IL 63. e. 

64. a. Ova teftaceorum quacnominentur, III. 88. c 

& UAd. d. & e. 
Oxalme, IX.t8{. b-d. 

Oxis , acHobuLm , Cleonaeorum menfura , IL 67. d. 
Oxyartes,)^ OxyathreS, Tunolae amator, XIU, 609. a. n. ET PERSONARUNL 509 

Okybaphum , acnahtliun j patopfis minor , II. 64« a. 67. e. f • 

Ia. 366. c« lum, poculi gCDUSi parvus calix, U. 3QL 

cap, 87. 
Oxygarum , II. 67. e» IX. 366. c. 
Ozyiiparofi, fcifamenti genus, IX. )8f. a. 
Ozylus, Orii (/ Orei) filius, ex concubim Hamadrya- 

dis fororis» genuic Caiyam, Balanum, aiiasque Ha« 

madryades nympbas, IIL 78. b. 
Ozyrodinum , IL 68. t 
Oxyrynchus, pifcis Niloticus, VII. 311. b. mugilis fpe- 

cies, VIIL 356. a. fedNUotiais proprU voeatur coraci* 

nus, iiuL Mttri cauffa oxyoiyDchum vocai Archtftra^ 

tus, III. ii6. b. Canf. Ind. Graec. 
Oxythemis, Demetrii Poliorcetae adulator &fodaIis, 

XIV. 614. & Ei aram ftatuunt Athenienfes , adulantes, VI. 251. a. Eumdem occidit Aoiigonus, 
Oemetrii pater, XiII. 578. a. b. 
Ozaena apud Thurios vocamr pifcis» qm alisU osmylium^ 
pofypl fptdu^ VII* 319. a. 

p. 

Fachynum , pr&momonum SicUiae, of rou flaxi^ou {vel el 

Thtxy^*'-^^) ^'^'9 L 4. C. Ammadv. Tom. L p, 489. 
^afiolus, Lydiae fluvius, XIIL* (98. a« auri ramenta ve« 

heos , V . 103. c. 
Ptom, m<^, XI. «03. e. it 4r«f2tr, XV. 692» £ quak 

carmsn dicatur^ Xv. &f6. e. Conffupra » lo Paean ! quae 

cft paeanica exclamatio. Paeanem m hominem canere 

rehmoni olim habitum apud Graecos, VL 153. a./i. 

€onf Anbnadv. Tom. IIL pag. 488. & XV. 606. a. b. 

Memorantur tamsn Paeanes in monales nonnulfos com* 

pofiti , lib. XV* tap. 52. Addi Ind. Titulor, voc. Ilcuctf , 

& n<cifllrfr. 
P^Mnia, n«f«rfk, pdms Atttcus: unde X\a,iamtQC^ PaeanieiH 

fis Phrynion, XIII. {93. L & Paeanienfis orator, 

Demofihtnu « VL 270. b. 
Faeofi, Uasin : vids Paean. *Ii^ Uoiin , lib, XV. cap. 62. 
PSmnia, Thraciae vel Macedoniai ref^o, Paeonia & Darda- 

nia,Vin. 333.a. V^eoneB ^populus. Medi&PaeoDes^ 

IL45.C. fie INDEXRERUM 

PaeoniuiB fudfit quod dicatur in Crautis eomci verhis, VL 

a68. z. panm Gqutt, Videibi Atdmadv. 
Paederos , unoitnti « ve/ pigmemi gtmt^ , iatine acanthus , XIL 

541. d. XIII. 568. Ci /1. • 

Paefa, ^Mk^ placemularum genus ayud Coos, UV» 

646. f. 
Pa^ftum : vidt infira , Polidoniatae. ^ 
Pagafae, Theffaliat oppidunu IndeXavx«i rriyfMTiki » L 27. 

f. iz. Ibi calidi fontes , II. 41. a. n. 
Pagondas t in pugna ad Delium , V. 115: £ 
Pagrus, vtl Phagrus, pifcis,/r^. VIL ^cap. i)}. 
Paeurus pifcis, Vll. 319. a. 
Pabeomagadis , masadis tibia, IV* i8a. d. ^ Tom. ll.pa§, 

187. mflr. tdii^ 
Pdaephatus. Notus Palaepbacus, proverbialiur £Sum, 

XIV. 66i« b. n. 
Palaefcepfis , oppidum Themiftocli a Perfiurom lege do- 

natum , L 29. f. 
Palaeftra. Ad palaeftrae ezercitadones adhibita mufica, 

XIV. 629« b. c • 

Palamedes, ordinum duftores militibus praefecit» & dbi 

capiendi tempora distinxit , I. ii. d. felicem Graecis 

navigationem vaticinatus eft , fi tres aquae cyathos 

cum uno vini bibiflent , X. 426. e, ubipro vulgato fu- 

paip probabiliter Tyrwhittys (i/x Apptnd, ad Toup.p. 4%6b) 

VJ^vv Ugtndum jufpicatus efl ; quamquam ibi adfubflan» 

tivum ^Aovr non neajfano requiritur adieSivum nomen; 

nam SifrKoi fiurant Graeci» & v^hovv defiderabant. 
Palamedicum inventum ,1. 17. e. XIV. 614.C1K. 
Palamedes Eleates, Grammaticus, unus e deipnofophi- 

ftis: loquens inducitur, IX. 397. a. n. Conf. Anim' 

adv, Tom, /. pag, 24 fq. 
Paliurus arbor , eadem atque connarus', XIV. 649. L 

650. a. 
Pallas. vide Minerva. Intelligitur prudentia & mens &vir- 

tus, XV. '687. c. 
Pallenis Minerva, eiusque templum Patlenae, pago AtOr 

cae, VL 234. f. /7. 
Pallidesqui nominatur in Ageni dramate fatyrico, Har- 

palus intelligitur, XIII. 595. f. 596. a. 
Palma. Palmarum aliae funt masculae, quarum firufius 

{^immo, fiores mascuUni) adligantur palmis palmulas ET PERSONARUM. 511 

ferenttbus, XIV. 651 . c E palma confiduntur coro- 

nae Thyreaticae-, XV. 687. b. Palmae cerebrum, 
^Ub. ILcap. 8f. 

Palmeum vinum , Byblinum , Phoenicium^ L 29. 

b. c n* 
Firimulae, palmarum glandes, in bellarits comeduntur» 
' . XIV. 65 1. b. Graecis etiam ^oiriitff adpellantur , fiG« 

ut palmae arbores, ibld. f. ^ 651. a. Palmulae fpa« 

dones, &NicoIaae, XtV. 651. a. 
Paludes, Ai^rctf , locus Athenis, ubi fiaccbi limnaei tent* 

.plum y X. 437. d. m XI. 465. a. 
PampUIa, meretrix Attica, XIII. 591. d. 0. 
Pamphilus , Siculus , in conviviis omnia verCbus eloqui 

confueverat, I. 4. d* 
Pan, Deus Arcadiae praefes, XV* 6^4. d. In Pana fco- 

lion, ibid. In eumdem poema CaAorionis, ubi com^ 

pcUaiur ^/itr^f n^^ & Mot/^eri^f 3Ap , X. 4^5. a. 
Pan, mtonymm fro fylva. Fagus, ctecus Panis, 

II. p. e. 
TiMwAt^k^w^ malorum omnium medidna, V« i^a C 
Ptoietianae^ V. i86. a. n. 
Pmamus StAcus, non Pofidonius, ut perptram apudj4then» 

XIL JJ49. i,e. & XIV. 657. f. fcribimr, comes Scipio- 

nit nierat in I^tione ad Ptolemaeum Phyfconcm 

Fide Animadverf, ad loca citata. 
Twamas griphus, Vir non vir, &c. X. 451. c. 
Pkoaretus, Arcefilai philofophi difcipulus, tenui admo- 

dum corpore , medicum nunfquam confuluit , XIL 

i52.c. Jdem a Ptolemaeo Evergete annua jui. u- 
inta acctpiebat^ ibid. 
Fanathenaea, dies fefti Athenis, IV. 167.^. XIII. 561. e. /r. 
quibus fbrum tacet, III. 98. b. philofophi tatmen in 
gymnaliisdisputant, II. 59. d. Per eosdem dies (*AOjf- 
r«/«r Ir dvfi«rr) occifus eft Hipparchus, Athenarum 
tyrannus, XV. 695. b. 

Panathenaicaamphora, y. 199. d. n. Panathenai* 
cum unguentum , Athenis conficitur » XV. 688. £ 
Ptaathenaicum , pocuK genus, XI. 494. £-495.^. 
Pancalus, lUyitttAor, cantilenae cuiusdam nomen, IV. 

176. d. 
Pancarpia ( Pancapra Ms. ) placentae genus apud Alexan« 
, XIV. 648. b. fft INDEXRERUM 

Ptodarusapud Homeruin» ut periurus, fiiuclatur in lio- 
gua« VI. 2)6. d* 

Ptodora% pro patria fe devovir, IX. ^70. b. «• 

Panduras, 6» Pandura, infirumennini muficuniy IV. ty6* 
b. n. 183. f. 184. a. 

Pangaeus, mons Thmiai. Ibiaqua hieme eravis » aeAate 
levis, II. 41. b. Ex eo monce transpiantatae roiai 
centifoltae coluntur Philippis, XV. 682. b» 

PUionius Chius, ingenuoi pueros caftracos vtndidiry 
Vl. a66. e. 

Panionius crater« X. 424. e» «. 

Pania : ftc Meflapiorum lingu4 itc&ar fiuietas vd co rporis 
plenitudo, IIL iii. c 

Panis. Panum varia genera & nomina, Ub. III. tap. 74-8i* 
(Nomiiu ipfa qiuun fvb fuo quodpu tUmtnio iniiiaiL) 
Panes expofiti in templo Satumi Alexandriae « IIL 
iio. b. Launum nomen pztiis Gratd ftatiiuni ejffi • t«- 
f\f vil i wkw^ 7w wi,f9i » III. 11 1. c Medicoruln pla- 
cita de variis panum generibus, /Z^ III. cap. 83. Pa* 
nis ex moris ( ^Mforfif ) confedus tn Syria, cuius 
ez efu defluunt bominibus capilli', IIL 1 1 5. e. L Ph 
oem moUem ^Bcaiiorem, qui ali&s Ca^padodus vo* 
catur» Syri lachman nominant, IIL 113. b.c. 

P^nopeus, pater Epei, X. 456» e. n. 

Panormitis, regio Siciliae, tota Hortus nominabatur , XIL 
542. a. 
Panormitanus , navop^/rar , Andreas. Ind. AuS. 
Panofmium , flos coronarius ntfclo qm , XV. 684. c. 

Pantaleon , pknus » 1. 10. a. b. etiam moriens filiis impo- 
fuit fuis, XIV. 616. a. b. 

Pantica Cypria , apud Olympiadem Alexandri matrem mu- 
lier formofimma, fed perditis moribus, quam in roa- 
trimonium petiit Monimus» Pythionis fiL XUL 609. 
b. c. 

Paqyafis : vide Ind. AuSt. 

Papaver, flos coronarius; cuius folia decerpenda funt, ne 
caput a culicibus erodatur, XV. 68). f. 684. a. Pa« 
paveris grana, pro condimentQ olim, L 7. e. «u 

Papavera, ftve mecones purpurarum & buccinorum, III. 
87. e./i. 88. b. 

Paphlagonia. In ea pifces vivi fub terra reperiuntur » VIIL i; ETPERSONARUM. 513 

31. d. Paphlagonicum oppidum, rk TAyypn^ IIL 
I2. c. n. ' . 

Paphlagones,excorneis btbunt pocuHs, ^476.0» 
Paphlagonum rex Thys, ab Artaxerxe captus» IV» 
144. f. ' 

P^pbos, Cypri oppidum , XV. 676. a. Ibi columbae ala- 
rum motu ventulum faciebant regi coenanti, VL 
257. d. Paphius adolefcens Clearchi, VI. 255. d. 
Vocabula Paphiis ufitata, XI. 481.0. 483. a. 487. 

b. Patrid Paphius, Sopater. In<L AuS^ 
Pappus cardui, griphus, X. 450. a.b. 
Papyrus coronaria, XV. 676. d. 

Par pari, dt umptrationt vlni, lib. X. cap. 37. 
Parabia, potio ex milio & conyza paratta, X.447. d. 
Parabrycoa» fiSum nomen, idm valcns ac parafitus, I. 4. 

c. /1. 

Parabyftus, adfentatoris fiAtm nomen apud Clcarchum, VL 
237. a. 

P^ralus & Xanthippus 1 Periciis fiHi , XL 303. f. 

Parafangae, aftandae, angari, fchoenus, Perfica nomi- 
na, IIL 121. a. 

Pdrafiti nomen , olim honeftum & facrum , iib» VL cap. 
i6. uhi cxhibentur edam decreta de Parafitis. Parafiti col- 
Ugendo olim facro frumento praepofiti, cap, 27. Cu- 
ria parafitortim , ibid. VI. 233. c. ubi lex regia de Pa* 
rafitis. Parafitorum coUegium,lV. 171. d.e. Para- 
fitus ab Epicharmo in fcenam produdus, lib. VI. cap. 
a8. Itm a Diphilo, cap. 29. Parafiti, iidem Adiila- 
tores, in Eupolidis (abula, cap, 30. ubi laus artis pa^ 
rafiticac, conf. cap. 36. & L 8. c. d* Parafiti apud alios 
comicos, cap. 32 y^. Parafitorum complurium re« 
cenfus, Ub. VL cao. ^S fijq, Tithymalius, cap. 38. 
Corydus, cap. 39. & cap. 47. Philoxenus , cogn. Pter- 
nocopis» cap. 40. 6* 40. j4lii multi, cap. 41. Chae* 
rephon, cap. 42 /^. Archephon, cap. 44. Stratius, 
Ciip. 43. Gryliion, & alii, ibid. 

Parafitus, efurienti larofimilis, IV. 134-6. Para« 
fitus ab anu nutritus ; & facetum in eum didum , VI. 
246. b. & c. Parafiti in fcenam producebantur vefte 
nigra vel pulla induti, VI. 237. b. n. Parafiti debenc 
artem caliere ridicula dicendi, XIV. 614. c. n. 

Pardalts. Cum pardali confertur Bacchus, 11. 38. e. 
Pars I. K k 514 INDEXRERUM 

Pareudiflae (tv/pareudiaflae) aves quae dicanair, Vllf. 

332. e. 
Parium, oppidum Hellesponti, XIV. 644. b. Laudantar 

Ibi urfi , cancrorum fpedts , III. 92. (L & coliae pi* 

fces, III. 116. c. 6»d. 
Patrid Pariani> Neoptolemus, & PoMux. {Ind, AuS.) 
Pariambis, inflrumentum muficum, IV. 183. c. 
Parilia, feriae Romanae , VIII. 361. f. 
Parist unus apud Homerum utitur unguentis, I. 18. e. 

Paridis iudicium, erat vircutis cum voluptate coq- 

tentio, Xll. 510. c. 
Parmenides & Socrates perperam a Platone flatuunturco- 

aevi , XI. 505. f. confi ihid, d. 
Parmenio y Euphraeum occidendum curat, XI. 508. e. Alex- 

andro per literas recenfum fecit captorum Darii im-> 

pedimentorum, XIII. 607. f. 608. a. 
Parmenifcus Metapontinus, poft defcenfum in Tropho- 

nii a/itrum ridere amplius non potuit , XIV. 614. a. b. 

Conf, Ind. AuH. voc, Parmenifcus. 
Vzmcno y perfona in PhiUmonis conuci Moecho, IV. 175. d. 
Parnes mons, (TlApvnf, tfdo^ ) V. 216. a. 
Parodia , & Parodi. vide Ind. Titulor. voc. Uuf^ftuL Paro* 

diarum inventor ptrhibttur Hipponax, XV. 6^i.h. 

Parodiae carminum citharl canendorum, XIV. 638. b. 
Paroinosy {i. t. vinofa) cognomen meretricis Atticae, 

XIII, 583. e. 
Paropfis djciiur quiUbtt cibus delicatior & laute condicus, 

IX. 368. a - c. 
Parorama , mtretricis nomen quat & Leme nominabatur , XIII. 

596. f. fed corruptum videtur prius nomen. 
Paros infula, II. 68. c. III. 76. b. Ab Alexide perptram 

cum Pario opp. permutara , XIV. 644. b. 

Pariae fici, fanguineae, III. 76. b. Pauid Parii, 

Archilochus, & Evenus , poetae. (Ind, AtiH. ) 
Parrhafia , Arcadiae oppidum. Inde Parrhafii , A Cypfclo 

ia oppidum recens condirum adfciti , Xlil. 609. f. 
Parrhafius piQor, Evenoris filius, Ephefius, & de arre 

fua & de delicata vita arroganter gloriari folitus in 
fuorumoperum infcriptionibus , Ub.XW, cap. 62. In 
eisdem infcriptionibus cum k^fioS^iAtTov fe nominare 
confueffet, nonnemo pa&MicLtTof adfcripfit, id cff^ 
baculo (/2^m/7(peniciilo) vivens, XII. 54}. d. XV. ET PERSONARUM. jij 

6S7. b.c. Iditn quid ifixerit , cum Sami in certamine 

de pingendo Aiace vidus eflet a piSore minus ibler- 

te, Xu. 54). e^ Eiusdtm Hercules Lindius, ibid^ L 

Nomen eius infculptum poculo caelato, XI. 782. b. 

{pag. 215. noftrac edii») 
Partamis. vide Patarmis. 
Parthenia , Triopae filia » forof Phorbantis & Periergi ^ 

VI. 262. f. 
Parthenii modi faltationis ^ Udem qui apoftolici , XIV. 6} i. 

d. n, 
Parthia. Ibi bellum gerit Traianus, I. 7» d. In Parthica 

regione nafcitur iios philadelphus « XV. 681. c. d. 
Parthorum regesver traducunt Rhagis, hyemem 

Babylone, reliouum anni tempus {Hecatompylis,) 

XII. 513. f. n* Parthorum regis coena , in qua fae- 

pe cum convivis faeve a^t rex , lih. IV. cap, 38. 

Parthi fambuca utuntur, mfirumento mufico » XIV. 

633. f. 
Parturibat mons, &c, verfus dnapaefticus , XIV. 616. d. 
Paficyprus, rex Cypri luxuriofus» Pymato Cittieo re« 

gnum vendidit, IV. 167. c. d. 
Pafiphila , cogn. Bacchidis meretricis , XIII. 594» c. 
Pafiibcles , bibaciffimus homo , XI» 473. a. 
P^ffer pifcis, idem rhombus, graece 4irrrct, Hh» VII. cap» 

139. Cofif. Ind* Graect 
P^ifleres avcs , libidinofi ^ IX. 391. e. f. Hinc currum Ve-« 

neris trahere finguntur, ihid. Pafltsrum mares bye* 

me tota latent, IX. 391. f. 392. a. 
Paflum vinum , X. 440. e. n. 
Paftinaca , orct^t/Aiyor, lih. IX. cap. 12. fponte nafcitur in 

Oalmatia, IX. 396. d. 
Patalis vitulus, bos^ porcus, IX. 376. a. b^ n. 
Patanion videtur ejfe proprium coqui nomen in Philetaeti CO'* 

miciecloga^W. 169. e. n. 
Patarmis, Aegypti rex^ ob populi odium regno excidit, 

& Amafis rex renunciatur, XV. 680. c. 
Pathymias, Aegyptius, nobilis textor> II. 48. b. 
Patina^ paropfis, mctonymice ^ obfonio quoUhet fcite pa- 

rato, lA. 367. b-d. Patina Horas ip£is redolens» 

II. 60. a. 
Patrae> Achaiae oppidum, XI. 499* b. Patrenfis, Mna- 

feas. Clnd^JuS.) 

Kk a 5i6 INDBXRERUM 

Patrimonu diffipatores ptam poenam luere oporteat , IV. 
i66. b. c. 

Patroclus, pincernae munere fungitur, 1. 18. b. In Patro- 
cU ludis funebribus vifiores tripodibus donati , quo- 
rum unus dein Delphico Deo eft confecratus a Dio- 
mede» VI. 232. d. 

PatroduSy dux copiarum Ptolemad {primi , puto) ad An- 
tigonum ma^nos pifccs una cum recentibus ficis qao 
conjilio mifenty V.tll. 334. a. b. n. Patrodus, ^AW 
fatu fcio an idem ) dux copiarum Ptolemaei Philadel- 
phi, Sotadem marimer^t, XIV. 6ii. a. coU. 6%o.{. 

Paulianum cruftulum, XIV. 647. d. 

Pavo avis, lib. IX, cap. 56/^. 6* lib, XIV. cap. 70. Rara 
olim avis & magni preni, poftea admodum commu- 
niSy IX. 397. a. XlV. 654. d. e. Pavo, nota mone- 
tae Samiorum, XIV. 655. b. lunoni facri pavones, 
Sami primum educatt fuiffe videntur, XIV. 655. a.b. 
Pavonum ova» omnium optima, II. 58. b. Pavo 
ita captus amore virginis, ut illa mortui ipft fimul 
ezfpiraret , XIII. 606. c De Pavonibus oratio Ami- 
phontis, IX. 397. c. 

Pauper, qui largiter obfonatur, furti fufpedus eft, VL 
227. d. e. Pauperes veretur mors , provcrbium ^ VL 
240. c. 

Paufanias AthtnunRs ^ amator Agathonis poerae, V. 2i6w 
e. 6»^. (ConK Aeliani Interpp, ad Var. Hift» IL 21.) 
Exercitum tortiffimum fore ait, qui ex amatoribus 
& pueris amatis efTet colledus , ihid. e. 

Paufanias Lacedaemonius , Cleombroti fiUus, luxuriofus, 
infolens , XII. 536. b. Eiusdem cpigramma , crateri Diis 
dedicato infcriptum , ibid. Eiusdcm Medismus , XII. 
535. e. Lyfander, ob luxum , alrer Paufanias adpel- 
latus, XII. ^43. b. Adparatum convivii Perfici cum 
Laconico confert Paufanias, IV. 138. b. c. 

Paufanias pi6lor, 'jro^vQy^eL<^Qf didus, XIII. 567. b. 

Paufanias, cogn. Puteus, faltando incadum incidit , XIII. 
584. b. 

Paufanias ThcfTalus , amator Laidis , quae eius caufla ab 
aemulis mulieribus occifa eft, XIII. 589. a. b. 

Paufimachus parafitus, quem aluit vecula cum qua ille 
confuetudinem habebar, VI. 246. b. ubi pro n«t/W- 
t^^XJiS haud dubic lULVff^ifJUL^xoy legenJum^ iungtndd^ue ETPERSONARUM. 517 

vtfha 'jra^kffn^f n«t;Wfx«x^er, ui vertum §My§ ad Pbi- 
loxenuoi nferatur, Tum , quodfequitur ^fp) Tomv «et} 
fM//jitv ypa/^it , intelUgendum ^f p) tovtou tou ritft/tf^ijUflb- 
%ot/. Denique quod pauio poft fubucitur , *0 J^ ct^rW » 
IH)^ id ad Mofchionem referre ; fed reHius puto ad Ph^ 
loienum referetur, cuius potijffimum (BBa eo caplu referrt 
inftituerat Athenaeus. 

Paufon fophifla , IX. 408. a. b. 

Pedines, conchyKorum genus» III. 86, c. &d,&Q. 88. 
b« 89. b. 90. f> 

Pefiis , inftrumentum muficum , IV. 175. f. 183. b. c. non 
differre exiftimant nonnulli a magadi, XIV. 6)5. e. 
jilii autem difFerre pedidem & magadin aiunt^ XIV. 
636. a. & c. Utrumque inftrumentum absque ple- 
ftro pulfatur, 635. b. 

Pedus odoribus cur inungatur , XV. 687. d - f. 

Pecunia ad quid Graecis conferret interrogatus Anachar-^ 
Jis, refpondit, ad numerandum, IV. 159. c. Pro pe* 
cunii m Diogenis repub. eranc aftragali, ibid. Pe- 
cunia & opes optandae funt , auo amicos poilimus 
iuvare, I. 3. f. Conffupra, intiumOypag. 501« ubi 
adUd poterat , numum Samiorum pavone ^ifle figna- 
tum, ex XIV. 655. b. 

Pedafus, Tlni^A^of^ Afiae oppidum Pyiharcho Cyziceno 
a Cyro donatum , I. 30. a. 

Pedes plures quam quatuor quae habent animalia, ea ex- 
fanguia (unt, VIII. 353. f. 

Pegafus. Multitudo Gorgonum & Pegdforum , V. 220. f. /i. 
colL Arumadv. Tom. V, pag. 605. Mallem Pegafi pa- 
rafitus t{[c 9 quam 6*c. VL 244. e. Conf. Bellerophon. 

Peirene, fons Corinthi, II. 53. b. IV. 156. ^. XIII. 588. c. 
Ad Peirenen ftabat vacca aenea, XIII. 605. e. 

Peirithous. vide infra , Pirithous. 

Peitho, Suada, habitat Tenedi , fciL ornat TheoxenumTi* 
nedium , XIII. 601. e. 

Peitho , ex proftibulo regina , uxor Hieronymi regis Sy- 
racuf. XIII. 577. a. 

Pelagon Phocenfis, pater Megiftus, raptae a Crrhaeis» 
XIII* 560. c. 

Pelamys, falfamentum de eenere thynni pifcis, III. xi6. 
e. n. Nomen generale ftatuit ejfe Softratu^ ita quidem nt 
pelamys parva dicatur thynnis; au&ior, thynnus; gran- 

K k 3 Ii8 INDEXRERUM 

dior porro, orcynus; denlque maxtma, oenis, VIL 

303. b. /1. Conf. Ind, Graec, in FliiA^tftv^. Mt£anM 

praeceptum de pebqiyde, VIII. ^56. f« 
Pelasgus. Eius aetate Theflalia, aquis ante 0|>erta, ruj» 

montibus ad Tempe, aquis nudata eft , ut iaetusciiw 

pus adpareret, XIV. 639. e. f. Conf. Larchtr ad Hf 

rodot. lih. Vll. cap. 1 29. 
Pelecanus avis, IX. 398. c In cibis numerauir, IV. 131. t 

fed in iocofo fermont* 
PelecinuSy vel Pelecinnus, avisy IX. 398. c. 
Peleiades apud Homerum » in Nedoris poculo , puiamv ^ 

Pleiades al^rum, iib. XI. cap. 79 fy. 
Peleias, columbae ipecies, IX. 394. c. Apud Dores^ 

ralenomen^ Qo\\Xfobzm fignificaru , ibid. d. 
Peleus, apud Homerum, aulae in fepto , V. 189. £ Lii» 

in ambiguitate nominis, quafi&glllumjignificaret, a WMfk^ 

iutum^ XI. 474. d. 
Pelias. In eius honorem ludi celebrantur in lolco oppidb, 

XI. 468. d. uifi in verfione iatina 9 pro a Peleo | conigt 

m defunAi Peliae honorem. 
Pelica, calix, XI. 495. a. 

Pelichna, calix, Boeotorum idiomate» XI. 495. c. 
Pelignas , coquus facrificulus Alexandro miflus ab Olyn- 

piade, XIV. 6^9, f. 
Pelium y Thejfaliae oppidum : unde pojfejfivum nomen n«Ait* 

Ti*b<, .... 
Pella , oppidum Macedoniae maritimum, VII. 328. a. VIIL 

352. a. Balnea Pellae fplenicos reddere hominesfM 

erat, VIII. 348. e, 
Pella, & Pellis, caHcis fpecies , lib. XI. cap. 91. 
Petiene , Achaiae oppidum. Pellenenfis {Umkkbvovi!) fuit Cte- 

ron, patriae tyrannus, XI. 509. b. Pellenica paeauia, 

craflior, X. 414. e. /1. 
Pelleter, TheJfaUs & Aeolibus , mulQra , XI. 49^, f. 
Pellex. Pellices regis Perfarum honorant 6l adorani regi- 

nam, XIII. 556. b. Apud Troianos & alios barbaroi 

populos legitimae uxores toleranr pelHces, apudGrae- 

cos veroaegerrimeferunt, ibid. b^^-e. Darius in bello 

cum Alexandro cccl. pellices circumduxic, XIIL 

5 57. b, 
Pellucida phl^nta, XIV. 647. c. 
Peloponnefus , pyro arbore frequens; unde Apia cogno- ET PERSONARUM. 519 

ninata , XIV. 650. b. c Pelopis infula, XV. 690. b. 

ubi UiKovof f r rn^^ rphro^ , fitnt mores rudes , fe- 

Yeri,aufteri. In Peloponnefofrequemesfunt tumuli, 
. quos vocant Phrygum fepulcra, Pelopem fecutorum t 

XIV. 625. e. f. 
Pelor (ve/ Pelorus) lupiter, XIV. 640. a. 
Peloria, fedi dies apud Theilalos, Satumalibus Romano- 

rum fimiles , Ub. XIV. cap. 45. Nomen a Peloro, qui 

Pelasgo bonum nuncium adtulit, XIV. 639. d. e. 
Pelorides conchae , I. 4. t. quae fivt a Peloro promontoria 

nomen habent, ut in jinimadv* ad hc, cit, figmficavit 

Cafaubonus, fivt a vocab. ^fX^pior, quod fint prodi- 

gioiae magnitudinis , ut flatult Athenatus IIl. 92. f. 
Pelorus. vide paulo ante, Pelor, 6* Peloria. 
Pelufiacum Nili ofiium , lib, II. cap. 90 extr. 
PempeluSy quid refponderic ad quaeftionem » quid ei vi« 

deretur de Boeotiis, X. 418. a. 
Pempherides, pifckuli, Numenio commemoratiy VII. 309. f. 
Penelope, I. 14. b. Nomen calculi cuiusdam in latrun- 

culorum ludo, I. 16. f. 17. a. Penelope & Alceftis , 

mulierum probi(nmae,XlIl. 559.^. Metonymice Pene- 

lope dichur, pro cafia muliere, vel quae cafta vult 

videri, XIV. 61^. a. 
Pendops avis , ^nfiP^o^ , vel ^ttfixo^y IX. 388. e. 'jrolxihttt 

^etvf A07ff • Vide Gesnerum , De Avihuspag, 1 08. & Camui 

in Notis ad Ariflot. Hifl, Animal, pag, 618. 
Peneftae, fervi apud Thettalos, bello capti, VI. 263. e. 

^64. a. 265. b. c. Antea Menefiae didi, 264. b. 

quorum de numero fuerat Agathodes , Philippi regis 

lodalis, VI. 259. f, 
Feneus , fluvius Theflaliae , Xllt. 589. b. per disruptos 
. terrae motu montes exitum invenerat , XIV. 639. e. n. 

In eum influit Titarefius, II. 41. a. 
Pentaploa,/ Pentaplus, calix, XI. 495. f. 496. a. 
Pentelicum marmor,'XIII. 591. b. 
Penteris ptrfonata in pompa Ptolemaei Philad. V. 198^^ aw 
Pentfaei fata, pyrrhicha fa