Skip to main content

Full text of "De civitate Dei"

See other formats


^ •.!«.• 

••?.' \ -' 4 i 
{ €., € ( ^anl^ auguflini dc cittitate dci pmi 
librimcipiuntrubricc 

d £ aduerfar^e rtoid cbrifti ^b'* 
in vaftatione vrbie propf cbri^ 
ftumbarbari pcperccrunt victie.c.j. 
5riori(Tima. 
CLb nlfa vn^ bdla ita gefta ft: ut uic 
torc9^pterdeo9 co^quos riceratp 
ceretuictis.c.q. Xotbella. 

Oua iprudcnf romai penatcs 4 troia 
cuftodire ti potcrant^fibi crcdiderunt 
^fiiturOB.c.ig. £ccequibu9. 

]&cafylovunoni3itro{a:g» neminem 
libcrauit a grecie:'! bafilicia apfo:;? q 
6c9 ad (c cdfugietes a barbans defen 
derunt.c.itij. Ucl quas. 

£>cgenerali?fuctudincboftiu uictae 
ciuirates cucrtennum quid cato fcn 
fcrit.c.v. Tlifi fo:tc. 

'Ouod ne romani quidem ita ullas ce 
perunt ciuitates vt in teplio ca^ pa^ce 
rcrtt victi9.c:vi. Cluid er. 

Ctb in eucrfione vrbi8:q afpe gefta ft 
de confuetudine accidcritbelll:q vero 
clemetcr6potetia ^uencrit nominia 
cbrifti.c.vq* Cd igitur. 

£>c commodis atc^ incommodfs que 
bonieacmalis pterunc^ communia 
funt.c.vig. 3fta vcro. 

jbccaufis co«ectionu3:propterqu38 
iboniimali pariter iiagcllanr'c.i]c. 

Ouidigit". 
QLUod fanctie in amilTione rerum 
tcmporalium nibil pereat capitulu.):. 

<lutbue i. 
&cfinctcmporali9uiiefitte logioiis 
fiue bjeuiotie.c^. Scd cnim. 

£)c fcpuUura bumanozum co»poMim 
quccbriftianisciiamftfuerit ncgata 
mladimit.c.|:g. 3(tcnim. 

Ouc (it ratio fanctorum co:po:um fe 
pcliendi.c.pi?. "bcc idco. 

t>c captiuitatc fanctomm:quibus nii 
^ diuina folatia dcfucrunt capitulu^ 
.jcii?. Sed mrtt. t>e rcguloi^i captfuitatis ob rcliglo 
ne ct fpote lolcrade cjctat cjrcmplu: ap 
th ilU dcos colcnti p:odc(Tc non potu' 
it.cjrv. I^abet tii. 

an ftups q et fca?i fozte m:gintt c paf 
fa captiuita9:co"tami3ri potucrit vi:t^ 
animi (inc voluntatis alTenfu.c.j:vi. 

XDagnu^. 
6c mo:tc volantaria ob metum pene 
fiue dcdcco:is.c.)Cvq. 2lc. 
f>c alicna violenttar» libidie quaj in 
opprcfTocojpo^msiuita pcrpciitur 
.c.]cviq. £tenim. 

t>e lucrctia:q fc ob illattt fibi ftnpruj 
peremit.c.jci^. 3ln fo. 

TluUa cc aucto:itatcm:q cbriftiaie ifi 
qualftjct caufa ius volunta:ie necie at 
tribuat.c.^j:. Tlc(p cnij. 

£)e itfcctioib" boino q ab boicid^ cri^ 
micejccipiut-.c.j:^. Ouafdavo 

di nun^ pofTit mo:9 voluntana ad 
magnitudine ai ptine.c.jrjc^.l^id ergo 
0.oaUc)Kplu fitcatoni8:d! fe uictoii^ 
am cefaria non fercns inieremtt.cjci: 
i^. Sed tamc» 

CtS i ea ^imtc q regul" catone pftati 
o: fuit.mrto magie emineat cbriftiai 
.cmi^* Tlolont. 

0.0 pcccatu non pcr peccatu) debeac 
declinari.c.j;p7. 3lt. 

)be bi9 q fieri h \yxa a fcie fca nofcot' 
qua rationc facta crcdeda fint.c.p:vi 

Sed qdit 
3n|>ptpeccidecliation«mo:8 fpota 
nea appcteda fit.c.j:]cv^. *8eftac. 
'O.d iudicio dci i coipoiA cotincntfu^ 
libido boftirpeccare permitTa fit.cjcj: 
vi^. ^" . Ouod fi. 

Ouid failia cbrifti rride dcbeat iftdcli 
b^^co ej:probram g? ca a fmoic bofti'' 
um non Itberaucrit cbriftue.cjTi;;. 

iDabct. 
<luam pudcndis profperitatibtts af'' 
ftucrc vc(int:quidecbriftiani9tempo 
rib^pqmf.cjricjc. £ur cnim. 

Coibue vittotum gradiboe aocta fit 
iromante cuptdo regnandi capitulu^ 
.jcjgri. Tlam qn. 

jbc fccnicorum mftitutfone ludorum 
.c.jcTijiq, Ucruntn. 

£>entq9 romanorum quo9 prima 
non cozrejat eucrfio capituluj .j:j:jciq» 

O metee. 
£>e ckmcntia dci:que vrbie e^cidium 
tempcrauit.c.jcjTciiq. /zc tamcn. 
i:>c larenttbus inrcr impios ecclcfie ft-' 
lij6:7 de falfis intra ccclcfiam cbriftia 
nis.cjcjgcr. ZDeinerit. 

£>c quibue caufia fequenti difputati 
onc fit diHcrcndum capitulum.pcjcvi. 

&5 adbuc. "flubrice fccundi libiri aurelq au^ 
guftini de ciuitare dci incipiunt. d £ modo 4 nccc(Titati difputa 
tionie adbibcndue cfi capitula 
primum. Sirationi. 

i>e bis quc primo volumine c;:pcdita 
funt.c.q. Superio:. 

£>calTumendabifton'a:qua oftundi'' 
tur:que msla accidcrint romanis cu5 
dcos colcrcnt:ante quam rcligio cbri 
lliana obcrcfccret capitulum.iq: 

IDcmeto. 
■Ouod cultorca dcorum nulla unqua 
a dqe fuie preicpta probitatie accepe 
rint:7infacriB eorum turpia quccp 
cclcbrauciint capitulum.iii^. 

£>eu9.n. 
£>e obfccnitatibue quibua matct dco 
rum a cultonbus fuie Lonorabatur 
.c.v. Tlequaq'' 

i>co9 paganorum nUnquam bcncui-' 
uendi fanpfTc doctrinam. capitulum 
M, 'binceft. 

3nutilia cfTc inucnta pbilofopbica fi^ 
neauctozitatediuma:ubiqucnquc3d 
uitia pronum m&^ie mouet quod di^ 
fecerint:g' quod bomince difputauc-' n'nt.c.pq. ^nnobia, 

t>e ludt9 fcenideiln quibue d^ non 
offendunturedictionc fuarumturpi^ 
tudinum:fcdptacan[u:.capitultl.vig. 

Mt cni^. 
duid romani vcterce de cobtbcnda 
peccait liccntia fcnfcrint: quam grcci 
deorumfecutiiudicium liberam eiTc 
volucrunt.c.ij:. Ouid. 

Oai noccndi arrc dcmoncg rclint ut 
falfa de fc crimina vcl vcra narrari.c. 
.;^. S^maltg. 

£)efccnici8 apud grccogin rcip.ad^ 
mtniftrationcm rcccptis co g^pUcato 
re9 dcorum iniufle ab bomiutbu9 
fpcrncrentiir.c.p. 2ld banc. 

Ooiod romani aufcrcndo libertu^ 
tcm poctis in bomintbus quam dcde 
runt in dcoe.meltus dc k q^ dc di;B lu 
19 fcnfcrunt.capttulum.;:^. 

2[t romai. 
£>ebuilTe intclligcrc romanos: q> dg 
eoru5 qut fc turpibus ludie coli cjcpc 
tebanttndignictVciic bonorc diuino 
.c.):tg. S5 riidet. 

2Dcliorem fuilTe platoncm: qut poc 
tie locum m benc morata urbe non 
dcdcrit q> bo9 dco9 qui fe ludis fccni 
ci9 uolucrunt bonorari.capitulum.^c 
iiii. bctit qri. 

Otuod romani quofdam fibi dcos 
non ratione fcd aduUtione inftituc^ 
runt.capitulum.^v, 0.ttc atit. 

'Ouod ft dqs vU.i cfT^ cura iixfiitic ab 
eis romani accipcre debuerini precep 
ta uiucndi:potiu9 q^ lcgc9 ab aig9 bo 
mtnibu9 mutuare.capttulum.;:vi. 

Si aut(^. 
£>c raptu fabinarum alqfcp tniquita^ 
tibu6:quc in ciuitatc romana ctiam 
laudafi9 uigucre tcmporibug .c.j^vtj, 

2lnforte. 
OLue de mon^bus romanorum aut 
mctu coprefri9:aut fccuntate rcfolu^ 
tie faiuftg probflt biftoria.capitulom 
pci^: 3tatp ba. ■- \ 
t i^ccoiruprfone bftmatwreipublice^ 
ufq> caitam dcorutn cbHHus aufmet 
.cjix» £cccro. 

Ouali veUtit felicitate gftudere: i qui 
bue morib" viucre: qui tcmpota cbri 
ilianc relijionia incufantcapitulu.i:^. 

Ueruntn. 
Ctic (cntmtU fuerit dcaonidde:» 
tnifii republica capitulum.]c^i. 

Sed fico. 
Ouod dqe romanorum nullii un^» 
cura fueritrne malia mozibue rcfpu'' 
blica depcrifTct capitulum.):]cq. 

Scd q6. 
Uirietatce rcru tempoialium non ejc 
fauoze aut impugnatioue dcmonum: 
fcd cj: dei vcn pendcre iudido.c.jcjciq. 

Cuid q>. . 
£)c ffUanis actibus quorum k dcmo 
nce ofteniauerudt adiutoics.c. pjciig. 

SrlU. 
-Ouantum maligni Cpiritus ad flagi'' 
tia incitant bominc8:cum commitrcn 
di8 fcelcribuetquafi diuinam q:cmpU 
fui interponunt aucto:itatem .c.tcjcv. 

3lUncvo. 
jbefecrctia demonum moftiris: que 
pcrfincbant ad bonoe mozca cum pa 
lam in facria eorum omnis nequitia 
difccretur capitulum.^pvi. 

Oiuc cum. 
OamiA euerfionc pubUce difcipUnc 
romani dqe fuis placandie facraue^ 
rintobfccnaludorum capitulum .jt 
vij. Uir gra. 

£>c cbriftianc religionie falubiitate.c 
.Xfvi^. ^b ifta^. 

bcabgdcndocttUudcomm cobo:ta 
tio ad romanoa capituUim.^jcij:. 

■bccpotT. 

Xibri tertq rubnce aurel^ auguftini 
dduitaceddincipiunt. 

d £ aducrfitatib" quae foU maU 
metuuf :? quae feper pafTus eft mttndtts ctttn dcos coUret.c.primu^. 

3am fatie. 
an dq qoi t a romanie t a grecis fi" 
miUter colcbantur^caufae babue:int 
quibu9iliu5paterentur q:cidcre.c.q. 

"Primum. 
Tlott potuiflTe offcdi deoe pa:idi9 ad^ 
uUcrio:quodinteripfo8 traditur frc 
qucntatum.ciq. Urbemro 

maitt. 

jbefentenriauarroni9:qua utilcefTc 
dij;it:vt fe bomines dgs gcniroe mcn 
tiantur.ciiq !^if:erit, 

Tlon probari cp dg 'adulrerium pari^ 
dis punierint: quod in mare romuU 
non ulti funt capituUim.v. 

Scd vtro. 
£>e parricidio romuU: quod d^ non 
uindicarunt capitulum.ri. 

:HUud adi. 
t>eeuerfioneil^quoddu^mar4 fim 
bria cyddit.cvq. £ertedm. 

2ln debuerit dqs iliacis roma comit^ 
ti.cvitj. bqe itaq?. 

2lnillampaccmqae fub numafuit: 
dcoe prcftittffe crcdendum fit cap.ij:. 

£>q etiam. 
3noptandumfuczit:ut tanta bello^ 
rum rabie romanum augcrctur im^ 
perium cum co ftudio quo fub numa 
auctum e(!:T quietum elTc potuic t tu 
ium.c)c. 2ln rcfpon 

dent. 

f>c fimulacro cumani appolUnia cti'' 
iu8 f\etu8 eft cladcm crcditus grccojti 
quibus opitulari non poterat indica: 
.c)ci. Tlccp.n. 

OLuantOB fi|>i deos romani preter co 
fUtutionem nume adiccerint quorum 
cod numerofitas ntbiliuuerit.cj:^. 

Tlcc bi8. 
Ouo iure quo fcde roani optinucrat 
pria?iugia.c>:iq. Ouo ncc 

£>eipietatcbeUiquodalbani8 roani 
intulcrunt:'! dc diiandi Ubidic adcpts 
Uictoria.c;:ii9. ^uiddiii. <luali6 romanorum rcgum vita at$ 
eprue facrit.c.jy. tluir e:go 

£>e primia apud romanos conrulib": 
quorum altcr alrcrum prima pcpulit 
mojrcpromc poft afrocifTima parrici 
dia a vulncrato intcriit boftc uulnera 
tus.c.jcvt. t)uic tpi. 

■ji>oft initia confularis imperq qui'' 
bu8 malis vcj:ata fucrit romana ref'' 
publica dije non opitulantibus qiios 
cokbant.c.jrvij. finito.f. 

^OLuante cladce romanos fubbcllis 
punicis triueu'nt:frurtra dcorum prc" 
(idi^B c^petiris capitulum .ji^ii^ 

5am vero. 
jbe afflicfionc bclli punici fccudi: qua 
vires utriufcp confumptc (ani.cxiju 

Secudo. 
ibe c^rio faguntinorumtquibuB ^p-' 
tcr romanonim amicittam pcreunti-' 
bue^dqromaniaupiliumnd tulcrut 
.c.xX' Scd in. 

4liu.Tm fgrata fucrit romana ciuitas 
fcipiont Itbcraron' fuo:t i quibue mo 
nbua cgait quando cam falallius op 
rimam fui(Tcdcfcribit.c.)Cci. 

•Jborro if. 
i>emitridati8 cd!cto:quo oncs ciucs 
romanos qui intra afiam inuenirtti' 
tur iudit ocddi capitulum.pKti. 

^luauis. 
£>e intcrionbus malis:quibu8 roma' 
na rcfpublica ejragitatacft: prcccdcn^ 
re prodigio qnod in rabie omnium a^ 
nimalium quebominibus fe:uiuntfii 
it.c.rritj. S^iam. 

£>c difcoidia ciuili quam graccbic fc" 
ditioncs cjrcttaucrunt caoitulsj.jtj^iig. 

3nitium. 
i>e cdc concordic fcnaiufconfulto in 
loco fcditionum t ccdium condita.c. 
.jrjrv. £lfganti'. 

t)cdiucrfis gcneribus bclli:que pofl 
condiram cdcm concordie funt fccuta 
.c.jrrvi. •preclarii. 

£>c belb ciuili mariano atcp ffllaiio .c.jrxvi. Cam ^o. 

<liiali6fucritfrllana uictoria.V(dcK 
mariane crudclitatis.c^iq. 

Sfllana. 
Ibecoparatione gottbice irruptiois: 
ciJ ds cladibus quas romani a gallie 
rabcUof ciuilium auctotib'* ejrcepe^ 
runt.c.j:jajc. Ouid roa. 

ibe conne^one bello^tq aduetu cbrif 
ti pluria t grauilTima preccflcrunt.c 
.jrjT. £rudclta. 

0.ua ipudcntcr pittia incomoda cbrf 
flo i'putcnt:qui dcos colae n finuntor 
com tante cladcs p"* eos tcmpore quo 
coltbatur cj:titerut.c.)c;c^£>co8. Cltjartilibrijubriceaurclq augu" 
llini dc ciuitate dei incipiunt. d £>e bis que prio uolumie difptt 
tata funt.c.j. Jbeciuitate 
£>c bis que libro fccundo t rcrtio co^ 
rinentur c.g. 'promifc^ 

ramus. 

Jln aititudo impcrq que non nifi bel 
lis acquiritur in bono fiue fapicntiuj 
babenda fit fiuc fclicium.c.iq. 

3amitavi. 
0.uam fimilia fint latrocinqs rcgna 
afcp iuflitia capirulum.iiq. 

■Rcmota. 
£>e fugitiuis gladiatoribuB:quo^ po 
tentia fimilie fucrit rcgic dignitati .c. 
♦V. lSroin6. 

£>ecupiditatenini rcgio: quivtlati* 
dominaretur primus intulit bclla fini 
rimi8.c.vi. 3uftj'nu8. 

3(n rcgna tcrrcnartaprofectus fuos 
fltc^ dcfccfU8:dcojum uel iuucntur vt 
defcranturauplio capitulum.vq. 

Sinullo. 
O.oorum deorum prcfidio putantto 
mani imperium fuum aoctum:atquc 
fcruarnmrcum fingulie vij: fingularo rcram mitioncj cotttittendjm cffc ae 
dtderimt.c.viq. £>cindc q. 

^a impcrq romani amplitudo i diu 
turnitas iouifucrit afcnbcnda: que 
fummum dcum cultorca ipfim opi^ 
naiitur.c.iic. Tli miruj. 

CLaAQ opinioncefecutiruntrquidiV'' 
foe deos diucrfis mudi parabus pre 
fecerunt.c.]c £u:ilUct. 

£>e multia dtje quo» doctozee paga' 
norum vnum eundencp iouem ctTe d^ 
fendunt.c.jci. Quoiquot 

t>i:opinione eorum qui deum ani^ 
mammundi: t mundum co^^ue dci 
puttiucrunr.c.jrqi. Ouod-r. 

t>e b:e qui foU rationabilta animare 
tia pArtee elTe uniue dci alTerunr.c. )ci 
i). Si autej. 

iiujmenta regnorum ioui incongm 
cncer afcribi: cum (i vt volwt dca ctl: 
uicrotiatipfa buic itcgotio fola fufTice 
rer.cjritg. 21 ic^c igf. 

^n congruat bdia tatiue uellc rcgnit 
rc.cTCV. Uidcant. 

-Q,uid fucnt q» romani dib" rcb" r 6i 
bue mocibue deos ftnguloe deputan 
tceeJe cjctie ej:tra portam ciTe uolu 
crunr.c.jrri. ZDiroj. 

2{i\ fi iouie fumm» potcflas cft: etiaj 
victoha dea dcbucric cj:illiari.c.j:v>ii. 

Srtfoite. 
felidtatem et fortunam qui deas ptt' 
tant qua rationc feccrunt.c.jrviij. 

Ouiclq^T. 
i>c fortuna mulicbri.£.j:ij:.Xm fane. 
i>: vinutc t fide quae pagani tcplis 
1 facris bono:aucrunt:pzcrc2mittcte9 
aliabonaqucfif: colenda fucnjnt:fi 

rccte alije dtuinitas tribuebaf.c.jT. 

Uirtutcj. 
O.uod vnum non intclligcnrcs dcum 
virtute falrem fclicitate dcbucrunt cc 
contcnti.c.j:j:i. t^cc cnim. 

£>c (cicntia colcndorum deo:um:qua 
a fe wrro gloriatur coUatam clTe ro-' 
tiunie capitulum.;cj:q. duid er. 
£>e felidtate quam romani multoruj 
vcneratotea dcorum diu nd coluertit 
bonore dmino:cum pro omnibus fo^ 
U fufficcret capitulum.;cj:iq. 

Sed vnb, 
Oua ratione dcfcndant pagani^q» in^ 
dcos colant ipfa dona diuina.c.;cj:ii^. 

Ufcpadco. 
bc vno tantum colcrido deo:qui licct 
nomine ignorctur: tamen fclicicatis 
dator cfTe fentuur capiculum.j:j:v. 

Stenim. 
t>e ludis kenida quos fibi dq celebta 
riafuis culcoribus ej:cgerut.c.j:j:vi. 

^5 ftnge. 
i^etribu8genertbusdco:um:de qui' 
bus fccuola pontifcj: dtfputauit.cj:); 
vq. ■Relatu5 e. 

Sn ad optinedi» dilatanduncp rcgna 
profuenc romams cultus dco^ .c.j:j: 
vtg. Tlullo tg:'. 

£>t:falfitateaurpicq:quo romani re^ 
gnt fomtudo 1 Itabilitas uifa eH iudi 
can.c.j:j:ij:. Tla lUud. 

'Oualia dc dqs gencium etiam culto^ 
rcs eo:um fe fcncire fateantur .cjtjtj:. 

£ice:o aiu 
^e opinionibue uarroni6:qut rcpro^ 
bata fuafione popuUri:ltcet ad noti^ 
ctatn vcri dcinon perucncrttunum 
camcn deum colcndum clTe ccnfucnt 
«c.j:jTi. Ouid ipfe. 

3d quam (pccic} vtiliratis principes 
genrium apud iubicctos fibi populos 
faHas religtones uoluerunt permane 
rcc.jncj:g. i>ictt ctia. 

-Quod iud"cio 1 poteftate ucri d^i: 
omnium rcgum atcp rcgnoram ozdi' 
nata fint tcmpoza capuulum.j:j:j:ig. 

£>eud igif. 
£>ercgnoiudeo:um:quod3b vno et 
vero deo inltitutum atcp feruatum i: 
doncc in uera religione manfcrut.cj: 
J^pig» 3taq3 ut. ■Rubricc libri qumri aurelq flugu^ 
l^mi de ciuirate dct incipiant. 

c 2ufam romani impcr^ omni 
uncprcgnorum:ncc fortuitam 
efCe ncc in ftellarum pofirionc confifte 
rc.c.primum Om. 

i>c geminoum fimili dilTimilirp uali^ 
tadinc.cvi. Cicaodic, 

£>c arjumcnto quod ejc rota figuU 
nigidius matbcmaticus aiTumpfit in 
qucflione geminorum.c.iq. 

fruftra. 
£)ccfauTiacobgcmini8 multumin^ 
tcr fe morum i actionum qualitate 
difparibu8 capitulum.iiq. 

Tlati funt. 
Oiuibus modts conuincantur matbe 
matici vanam fcientia^ profitcri .c.v. 

Ouid. 
t)c gcminie difparie fejcue.c.vi 

Tloui. 
t)c clccrionc dici quo ujcorducitur 
quovc in agro aliquid planratur aut 
ferifur.c.vq. ^amillud. 

t)c bis qui non aftrorum pofitioncm 
fcd connocioncm caufarum ej: dci uo 
lantate pcndcte:fati noie appcllant.c. 
.ritj. <luivo. 

£>£ prcfcicntia dci i libera bdie uola 
tatc:contra riccronie diffinitioncm.c. 
.ir. "boe dcc. 

3n voluntatibua bominum aliqua 
dominctur nccclTitaB capitulum.jr. 

Ua ncc. 
C)c uniuerfali prouidcnria dci:cuiu8 
lcgibue omnia conrincntur.c. )ci. 

Tlon ergo. 
<luibu8 moribua antiqui romani 
meruerunt:utdcu8vcru8 ^uie non 
eum colcrent eoru5 augcret imperio. 
.c.jrq. "jbroinde. 

t>c amore laudietqui cum fit uirium 
ob boc uirtus putatur:qui3 pcr ipfuj 
uitia maiora cobibcntur.c. ri^« 

Ooiaobrc. jbe refccando amore laudie bumane 
quoniam iuftoru; gloria omnie i deo 
ri[.c.)riiq. 'buic. 

)be mercedc tpaluqua de'' tcddidit bo 
nis mo^ib" roano^^.c.jx. OLOibue. 
£>e mcrcedc fancro:p ciuiu duirarie d 
nerquib" urilia funr romano|t c^pU 
uirturum.c.jcvi* ZDcrcee. 

'Q.uo frucru romani bella gciTcrint i 
quanru bie quoe uicere cdtulerint.c 
.ptij. Tlam c^d. 

'Oua alieni a iactantia dcbcat ee cbri^ 
ftiani:fi altquid feccrint^ dilcctioc et-' 
ne patric:cum tanta roani gclTerint^ 
bumana gbria i ciuitate tcrrcna.c. 
•icvii^. Ouider. 

OlUO itcr fe dilTcrant'2 ctjpidirae gKc 
1 cupiditae dominarionfe.c.p):. 

3ntercft. 
Xamturpitcrfcruire virtutcebuma 
ne glorie:Q> cozpoae uoluprari.c.jqc. 

Solcnr. 
"Romanof rcgnn a dco ro ec difpofi' 
tum. a quo eft omnis porcftae:-! cui' 
prouidcnria rcgunrur vniucrfa.c.Rct. 

Oac cum. 
Xcmpora cjrirufcp bcllorum cj: dci 
penderc iudirio capitulum.jnrq. 

Bic eriam 
tempora. 

£)c bcllo in quo radagaf fue rcj: got^ 
tborum demonum cultor : nno dic 
cum ingcntibue copge fuie victue eft 
.c.jcritj. O.uod fii. 

<luc fir cbriftianorum impcrarorum 
1 cp vcra felicirae.cjcjciig. 

TUcpcnij. 
£>e profperiratibue quae conftanri^ 
no impcratori cbriftiano dcue contu 
lit.cjTV. Tlasbon". 

£>e fiide i pietate tbeodofq augufti.c 
•WfW' UndcT. 

Jndpiunt (q:ti libri rubricc de riui 
tatc deibeariai^uftinicpi. d £biequtdicurttdeo9arenon 
proptcrprcfentcmuiU5 coUfj 
propter cternam.c.i. Tlunc er. 
Ouidvjrronededqs gentio fcnfiflfc 
crcdendutu fit:quorum talia t gcnaa 
1 facra dctep't:ut rcucrentiua cum cis 
agcrct fi dc illia omnino rcticcrct.c.g. 

O.UC fit partitio varronis librorum 
fuo^:quo3 de antiquitatibua rcrum 
bumanarum diuinaruntp compofuit 
^ci^. <iuadr3gir3. 

-Qiod cc difpmatione varronie ap6 
culcorcs dcoru5 antiquiores rea bJa^ 
ne q? diuinc rcpianf.c.iiij. Uarronis. 
£)c tribus gcnerib" tbeologic fm va: 
rone.f.wo fjbulofo altero naturali:^ 
tioq3ciuili.c.v. C)cin6ill6. 

ibc tbcjlogia mf tbica id cft fabtbfa: 
1 dc ciuili contra uarroncm.c. vi. 

O marce. 
Jbc fibulofe at<p ciuilie tbcologie {\^ 
miUtudinc atcp concordia.c.vi}. 

■Rcuocat'. 
Jbc intcrprctationibuQ naturaliuj la^ 
tionum:qua9 doctorce pigani^ dqs 
fuis conantur oftendcre.c.viii. 

2lc cnim. 
ibcoiTicga fingulorum deorum.c.ijc. 

Otuid. 
t>c libcrtate fcnccc:qut vcbcmentius 
ciu.lem tbcologiam rcprcbcdit y var 
rofabulofamc.r. Xibntaa. 

Ojid dciudde feneca fenferit.cp. 

t)ic inter. 
Ouod gcntilium dcorum natiuitatc 
dciccta ncqucat dubit.^ri cretnam cos 
uiram ncmini prcftare:qui nec ipfam 
adiuuant temporalem.c.jcij. 

Tlunc aui. £>eciuitatedctfeprimiUbri aogu^ 
llint epi mcipiuni rubrice. 

a •UcumintbeologiariuiUdcita tem non cfTe conlKterii : tn felcctia 
d(|8 cam inueniri polTc credcndujfit 
.cprimum: £>ihgenti\ 

Oui fint dq fclecti:7 an ab officps ui^ 
Uomm dcorum babeantur ej;cepti.c. 
.g. 1^08 certe. 

Ouam nuUa fit ratio que dc fclcctio'' 
ne quorundam deorum polTit often'' 
di:cur multia infcrioribu0c;cccllcnti^ 
or ftdminiftratio deputcmr.ci^. 

Ouc igit' 
ZDcUus actum cfl cum dtja inferiori^ 
buaquinulUsinfamantur epprobri 
is: y fclcctia quorum tante turpitudi 
nc8 cclcbrantur capitulnm.iiq. 

5ratalcf. 
ibe paganor05 fecretiore ^oam pby 
ficifqjrationibtts capitulum.v. 

S5 ipojt. 
bcopinionc uarronia qua arbitra'' 
tu9 eft deum clTc animam mundi qui 
tamen in in parctbus fuis babcat an( 
mas mnUas quarum diuia natura fit 
.cvi. £)irite:go. 

3ln rationabilc fucrit ianum 7 tcrmi^ 
num in duo nomina fcparari.cvq. 

Janus igj. 
Ob quam canfam cultorcs iani bifro 
tem imagincm ipfius fmrcruntzqua^ 
tamcn etiam quadriformcm vidcri 
uolunt.criq. Scd iani. 

Jbe iouis potciUtc:atc^ dufdcm cum 
iano comparationecapitulum.i):. 

3ouem. 
2ln iani n louiB recta difcretio fit.c)c. 

£u5 crgo. 
t)e cognominibus iouie que non ad 
muUos dc^s^fcd ad unum eundenc^ 
referuntur.cjri. £>ijxrunt. 

Ouod iuppiter etiam pccunia nun^ 
cupatur capitulum.^. 

Ouam ve 
ro elegantcr. 

Ouod dum ej:ponitur quid fatumus 
quidvcfitgcnius vrcrque unus iup^ 
ptter efTe doceatur capitulum.)cii^. ibe meraxr^ i mdttia offiqe.c.jci^. 

UDercuri^ 
umvcro. 

j&e (lellie quibufdam quas pa^ani 
deoram fuorum nominibus nuncu'' 
parunt.c.jrv. Tlifi fo:tc 

£>c apolUnc 7 diana cerertfm feUc^ 
tia dD0:quo9 partcs mundi eflic voUi 
runtcap.j:)cvi. apollinej. 

<luod etiam ipfc varro opinioncB 
fuae de d^e pronunciauerit ambtgu-' 
a9.c.j:vq. Tlamut. 

Ouc crcdtbilio: caufa iit qua crro: 
paganitatis inoleucrit capi.jcvi^. 

i^i quib"*. 
£)e intcrpretationibue quibus colen^ 
di fatumi ratiocinantur.c.xij:. 

Saturnu. 
tocfacns cercria elcufincc.):):. 

jn ccrerie. 
i>e turpitudinc facrowm quc Ubero 
cclcbrantur.c.jrjn. jam vcro. 

£>cnep£unno i falacia ac ucniUa .c.jc 
V^' 3am vticp. 

£>c tcrra quam uarro deam cfic cofir 
mat: co ig illc animud mundi qucm 
opinaturdcum:ctiambanc cozporis 
fuiinfimam partcm pc:mcet:ci{p vij 
diumam impertiat capitulum.j7i9. 

Tlcpe vna. 
t>ctelluri9 cognominibue coruncp h 
gnificationib';quc ctiam ^i non crant 
muUarum rerum iudiccamon debue 
runt muUorum deorum firmarcopi-' 
nionce. c.j:j:iiq. jbcbuitcr. 

Ouam mtcrprctationcm dc abfcifioe 
aiye graorum fapientium doctrina 
rcppcrcrit.oqcv. £taty8. 

Jbe turpitudine faaomm mathe ma 
gne.c.j:):vi. 3t«q5 dc. 

£>c figmcntig pbyfiologorum : qui 
ncc veram dcitatc colunt:nec eo cultu 
q cotenda eucra dminita8.c.j;j:vq. 

3p39 pbf . 
0.b doana vauoie 5 tbcologia i nlfa fibipte?cordct.c.jTWq. Oeld i%u 
Ob oia q pbffiologi ad mudum pAr 
tefc^ ipfius retuicmnt ad vnu uc;^ de 
uj refcrre debucrut.cj:jaj:.Tlacp oia. 
'Qua pietare difcemaf a creatlie crca 
tor.nc piouno tot d^ colant quot fi^t 
opa vm' auctotie.c.jrj:):. 3llu dcu^. 
Xliuib^^^pcbcncficqadci cj:ccpta gc^ 
neraU largitatc fcctatorcs ucritatis n^ 
tantur.c.jrjrja. "babcm". 

Ob faaametu rcdcptiois cbrifti nulf 
retro tcmponb" dcfucrit fcpcp fit ^v 
fis fignificatiombus pdicatu .c.j:j:jci). 
"boc myftc. 
-06 p foll cbriftiana rcUgione man:'' 
feftari potucrit faliacia fpuii maUgno 
rtt:dc boimi crro:c gaucicnrum .cjrj: 

j^iij. ■pcf ''fl"'-- 

£>c Ubris nume popiUtj quos fcnat" 
nc fatrorum cc quaUs i eis bebanfm 
notcfccrcnt iuffit inccndi.c.j:j:j:iiq. 

Sed ?tra. 
i>c bfdromantia:p quanuma uifie 
quibufda imaginibus ludificabatur 
.cj7:ji>. Tla 1 ipc. Xibri octau! rubrice aurclg auguftini 
ciuitatc dci incipiunt. 

£ qucfttonc naturaUs tbcobgie 
cum pbilofopbis cj^cclUntioiie 
itk. difcuticnda.cprimumTlunc iutc. 
t>cduorumpbilofopborum gcncri'' 
bus : id cil ttalico n ionico corunc^ 
auctoribus capituUim.^. 

'Ouantum 
enim. 

i)c focrarica difciplia.ciq.Socratcs. 
i)e prccipuo intcr difcipuloe focratie 
pUtone qui omnem pbilofopbiam 
mpliri pariitione diftinjat.c.iitj. 

Sed inte:. 
'Q.uod de tbeologia cum platonicis 
potifllmum difccptandum fit :qu02U5 
opinioni omnium pbilofopbo:um poftponcndft fmt dogmatft.c.v. 

Sicrgo. 
I^e platonicorum fenfu i ea pam pbi 
bfopbiequepbffica nomiatur.c.vt« 
Uiderunr. 
<!luanto e^ce llentiores ceterie logica 
.i.ronali pbilofopbia platoici fint ba 
bcndi.c.v^. Ol6 aut. 

CtMd cttam t'n morali pbilofopbia 
platonici obtineant prindpatu.c.viq. 

•Reltqua. 
fcceapbilofopbiaqoead verit-uent 
fidei cbriHiane propinqutus accefTie 
.c.«it. Tlunc fa. 

Oue fit inter pbilofopbicas artea rC 
ligiofi e^cllentia cbrifliani.c.ic. 

Tlcc (i Izaa 
Clnde plato cam intcUigentiam poru 
crit acquirere: qua cbriftiane fcientie 
propinquauir.c.n. ZDiran^. 

-Quod criam platonici I5 de vno vero 
dco bcne fcnfcnnt:mulri9 tamcn dqa 
facra facicnda fenferunt.c.jrq. 

£>eo0 ^p, 
t>c fnii platoni6:qaa diffiniont dcos 
nonciTemfibonoe^amicofcp virtutii 
iC.riu. Oua^ er. 

t>e opinione eorum qwi ronalca ani-' 
mas trium (nencrum e(Tc dijrcrunt : id 
cft in dcjs ceUftibu9:in dcmonibu9 a^ 
creie:': inbominibus terrcnis.c.rtiq. 

Bxpoim*. 
0.6 ncq? proptcr acrca corpora neqj 
ppi ruperio:abitacl:a:demonc9 boib' 
anccllunt.c.]CV. .<luaobre 

Ouid de moribus demonum apula* 
platontcae fenferit C3pitulum.)cvi. 

£>e morib' 
3lndignafiteo9fp9 abboinc c©li:a 
quo^ vitqs ei oporteat liberari.c. icv 
q. Oua igz. 

XJualis (it reUgto: (n qua docetur q? 
boieg vt cdmcndet'dtJ9 bdis deonib'* 
vti dcbeant aduocan'0.c.]cviii. 

fruHra. 
£)€ impietatc artis inagfce:que pioci^ nio tttif f^ttum mdUgnomm.c.p):. 

"p^orro. 
Stncredcndumfttg^d^bom libcnti* 
deonib'* ap bominibus mifceantur .c 
.XX' 3ltentm. 

3n demdibus ndciis T in^ribus dq 
utanf fallic^ fe ab ds aut ignorat aut 
uelint.c.)C^ Uellej vt» 

C>eabqciendocultudcmonii p'*apu'' 
Imm.c^. CLaiz i^(* 

Coid bermes trifmegiftus 6 idola& 
fenfcrit:t vndc fcirc potoerit fuperiW 
tiones egfprias aufcrcndas.crriq. 

Tlam. 
Xiuo bermcs patenter parentu fuo;c 
fit confcfTue erro:em quem tamen do 
luerit deHruendum x.jcjiiq. 

Qm. 
ibe bis que fancris angelis 1 bominf-' 
bu9 bonis prit elTe communia.cw^. 

Tlullo igz. 
<16 019 religio pagano^ circa boies 
mortuos fucrit ipletfl.c)cj:Pi. 

Sanead. 
^e modo bonorig qul cbriftiai mar^' 
tfiibug impendunrcapitulum .j;]cvq. 

Tlectame. 

3ncipidnt noni libri rubricc 6 dui 
tate dd auguflini epifcopt. 

s 6 qbcm arriculu difputario p^ 
mi(Taperuencrit:7quia difcuti 
endum fit de r?ff iua queftione capitu 
lum primum. £t bonos. 

3ln ff deones S,b\x9 dq fupiorcs ft fit 
aliqua pare bono?j quo:;^ pjcfidio ad 
vera bearitudme pofTit biiana aia pa 
uenirccq. 3lpud ple. 

O.aedeonib' apulei* afcribat db" cuj 
rdnem non fobtrabat nibil virtutis 
afTignat.ci!i. 0.ue igif. 

£)e per turbationibus que 9m'mo ac 
cidunt:quefitperipatericorum ftofco 
runq3 fcntentia capitulum.iiq. 

Oue funr. CLiioi palfiones que cbnftianoe ant 
moe afficiunt non tn uitium trabanc 
fcd uirtuum cpaccant capimlum.v. 

Tloncft. 
Ouibu9 pjfTionibue dcmoncs conff^ 
tcntc apuleto q:agitantur:qttorum o^ 
pcbomincsapuddcos iiterit adiu^ 
umx.vL Xluamteri 

dcfanctis. 

'Ouod platontci figmcntte poctarum 
infamatoe dcoe alTcrant:dccontrari'' 
orum Ihidiorum ccrtamine: cum be 
partce dcmonam non dcomm (imx. 
.v^. Ouod fi 

c|f^. 

t>c dqe cclcfhbus i dcmdibua actis: 
bommibufc^ tcrrcnie apulcq plato 
nici ditfinitio capitulum.viq. 

41utdilla. 
3ln amiciria ccleftium dcorum per in 
fcrcc(Tioncm dcmonum polTit bomi^ 
ni prouidcri capitulum.i^. 

ilc p boc 
'Q.uod fecandom platouie fentcntia^ 
minua mifcri fint bomince in cojpo: 
mortali: g' dcmonce in eicmDm.c.j:. 

"plotinue. 
i)c opintone pbtonicorum:quipti 
tant animas bominum dcmonee c(Te 
poH corpoza capitulum.p. 

£>irit qdc. 
£>e terrcnio contrar^e^quiTjue (ccufi'' 
dum platonicoB demonum bominu^ 
tp natura diftinguitur capitulum.xg. 

Scd nunc. 
^luomodo dcmonce fi nec cum dqe 
bcati:ncc cum bominibus funt mife^ 
ri:intcr ftrancp partcm fine vtriufcp 
communionc fintmcd^.capitulum.^ 
iij. £H itac^. 

2ln bomince cum fint mortalce pof' 
fint vcra bcatitudine efle feUcc9:c.]cii 
q. Utrum. 

jbc mcdiatore dei 7 bominum bomie 
cbrifto iefu.cn'. Si autem. 

2ln rdnabiT! platonici difTinierit dco0 celeftee dcclinantee frena ptagia boi^ 
bue n mifccri:4bue ad amiritia dco^ 
dcmonce falfragentur.cpia 

£rgo deo. 
7ld comendada vitl bcata:q i pricipa 
rionecfdmibonuntalimcdiatorc in 
dige boiem:qualie efl demonifed tali 
qualie e unue cbriffx.rc^. 

iDoc tttfa. 
CL^ fallacia dcmonil dom fua infcef 
fione uia fpondct ad dcu^ boc conat" 
vt boice a uia veritatie aucrtat.c)n;>i 
^. f alfi aute. 

Ob appellario demonum ia nec apd 
cultorce co^ afTumati fignificatidc^ 
alicuiuB bonic.pj:. Scd nc 6. 
£)c qualitatc fricntic:q demoncs fup^ 
bos facit.cj:^. Ouang' ct. 

3ld qucm modu diie uolncrit dcmdi^ 
boe innotcfcz.cjrjci. £ontr3. 

Ouidinffititcrfcia^fco^tangclop i 
1 fcientiam demonum.cjcjrq. 

"bie igit'. 
Tlomen dco:u5 falfo afcribi dqe gcn 
tiu5:quod tame i angclie factie 7 boi 
nibue iuftie q: diuinarum fcriptura^ 
:u auctozitatc c6c c.cxp^.l^oe fi. 

libri dccimi rubrice aurclg augultini 
de ciuitate dei incipiunt. 

V £ra bcatitudinc fiuc angclis (i 
oe boibue p unum dcuj mbui 
criam platonicoe di(Tini(Tc:fcd vtrum 
bi quoaadboc ipfum colcndogpu 
tant:vni tantum dco an ctiam fibi fa^ 
crificariuclinteiTe qucrendum.cpri-' 
mum. Omnium. 

Oc fupema iUdinatione 4d plotinue 
platonicue fenferitcapitulum.q. 

Scdnoe. 
Jbeuerodacultu:aquo platonici^ 
uie crcatorcm uniucrfttatie intcllarc^ 
rint dcuiarunt colcndo angeloe fiOe 
bonoefiuemaloe bonorc diuino.c 
.itj. 'Quecum. £>ri ac voIuntate:qm'a fcmpcr iTIi vni 
uerfa qoe fe cit fic pUcuerurit facieda: 
qucmadmodum faaa capitulu^.jcjci. 

OLutd eft. 
ibebisquibusinvniuerfitatc remm 
a bono crearozc bene condttarum 
qucdam difpliccnt. t putant nullam 
malam effe naturaum capicuUi.^. 

"banc iri. 
C>earo:einquoo!igeni8 doctrinain 
culpatur capitulum.^ig. 

Sed mfto. 
i>e trinitate diuinatquc per omnia o" 
pcra fua fignificationis fuc fparfit in" 
dida.c.jrpiq. ^rcdim". 

iyc tripartita totiua pbilofopbic dif'' 
ciplina.c.]o:«'. dukam 

t>c imagine fummi trinftatts quc k 
cundum qucndam modum in natuza 
cftncc dum beatificati bominis.c.^j: 
vi. £tno9. 

i)e cfTcntia 1 fciaiT utriufcp amojc.c. 
.xxvijl. jfu vero. 

7\n ct ipfu 3motem quo <? dTe t fcirc 
diligimus diligcrc debcam": quo ma 
gia diuinc triniratia [imagini propin-' 
qoamue.c.ricviq. Bcd 6 du. 

Jbc fanctorum angdotum fcia qua ni 
nitatcm in ipfa ciu9 deiratc noucrunt 
qua operum caufLjs prius in opaan 
tc artcrg' in ipfia opcribus artificie in 
tuentur.c.p:!):. 3lla quip. 

i>e fcnartj numeti pc:fectione:qui par 
tium fua?» quantitaie completur cap. 
.m^ "bec. 

£>c dic fcptimo in quo plcnitudo t rc 
quic8comendaturc.)nn:i. 3n feprio. 
t>e opinioV co;t 4 angeloruj crearioc 
anteriozc volont ce y mundi.c.jTicg. 

tle quie. 

]bc duabus angelo:^ focietatiV diuct 
fiaatjdtfparibustqttincogruc itelli'' 
gunflucis-rtcnebrapnoibug nuncu 
patc.c.jqociq. pccciffc. 

t>c co (y quida putlt incoditde firma mcnti:aqua:|j difcreta;tnoicangclo9 
fignatos:? q> quida aquas criftimant 
non crcata8.c.]rp:it^. Ouang'. 

:Sotelti augul^ni de riuitate dci tu 
bricc libri duodccimi incipiunt. 

d £ una bonorum angeIorun(p 

natura.c.|. 3nte^. 

Tlullam cflcnna dco ec cdtraria:quia 
ab coquifummcc7fepeboctotum 
videfdivfueeqdnc.c.q. "bcc: 
t>c inimicis dci no p narura f? p ptra 
riam voIunratem:quecum ipfis nocj 
bone vticp nature nocet:quia vidum 
fi non nocer non eft.c.iq. ibicuntur. 
£>e natura irronalium aut vita caren 
tium:que in fuo gcnc arcp otdinc ab v 
niucrfitatts dccore no difcrepat.ciiq. 

£ctcrum. 
<luod tnomninatura fpccicacmo 
budabilis fircrcatot.c.v. Tlaturc. 
Ouc caufa fit bcatitudinis angeloruj 
bonorum:7 que caufa fic mifcrie agc 
lomm malomm.c.n. "proindc. 
£aufam cffidcnrcm male roluntatis 
non cfTe qucrendam.c.vq.Tlemo igr. 
£»c amotc perucrfo:quo voluntas ab 
incommutabili bono ad bonum mu-' 
tabilcdeficit.c.vitj. 3tem fdo. 

3ln (ancti angcli quem babent crcato 
rcm naturc:cundcm babcat bone vo-' 
lunraris aucto:em:pcr foiritum fanc 
tum in eid caritate diffufa fcmper fttif 
fecn(limant.c.i)C. £um. 

£>cfjlfttareeiu8 biilotie que multa 
milia annorum pretcritis tcmporib* 
afcribit.c.)c. fallunt. 

Jbcbisqui^bunc quidem mundu n 
fempitanum putant:fcd aot innomC 
rabileerautcundemunumcerta cou"' 
clufionc fcculorum femper nafci:t« 
folui opinanf.c)rf. Jllij vero. 

<luid riidendd fit bis 4 priml condi 
tionc bdis rardam c(te caufantur.c. 
.)rg. <16 atJtc. fcc rcttolurionc fcculo:^: (Jb* ccrto fi^ 
ne conclufis: vnivfa fcp in cudc ozdicj 
candec^ fpcm rcditura quidam pbilo 
fopbicredidcrut.c.jriq. "banc aur. 
£>etcmporalicondirioncgcneri8 bu'' 
mani:quam d-us ncc nouo confilio 
conf^tucrit nec mutabilt rolntate.c. 
.piitj. Ouid. 

ilnvtdcus fcmpcr ctiam dominue 
fuifTc fcmpcr intcUigatnncrcdcndum 
fic:crcaturamquoqucnunqHam dc* 
fuilTe cui dominarcrur: m quomodo 
dicatur fcmper crcatum : quod dici 
non poteft coetcrnpm capitulum .)cv. 

£go qui^ 
dem 

<luomodo intclligendum fitpromif 
fa bomini a deo vita etcrna aut tcm 
poraetcrna.c.j:v{. Oue fecu^ 

la. 

O.ijod 6 incommutabili confilio aot 
voluntatc fidca fana dcfccndat contia 
ratiocinationes co2Um:qui opera ejc c 
tcrnitatcrcpctitapcr cofdcm fcmpcr 
volunt fcculoium rcdirc circuitug.c. 
.jcv^. 3nud cp. 

jContza C08 qut dtcunt ea quc infinirs 
funt ncc dci pofle fcicntia comprebcn 
di.ocvi^. 3"ud aut. 

befeculifl fcculom5.c.p']c.OL6 vtruj. 
£>e impictatc corum qdi afTcrunt ant 
maa fummc vcrecp bcaritudinis par-' 
tidpcs itcrum atc^ itcrom p circuitud 
temporum ad eafdcm miferiae labo-' 
refcprcdituras.c.jrj:. Oiuo^ .n. 
jbe conditione vnius primi bominia 
atc0 in eo gcncrie bumari capitulum 
.jrp. "bici^itat. 

CLixod prcfcicrit bom\nV"m qucm pr( 
mum dcue condidit pcccaturum: (i^ 
mulcp prcuidcrit quantum piozum 
popivlorumc):ciuegcncrein angclo'' 
rum confoitium fua cflct gratia tranf 
laturue.cwij. 11-c 'sf"^- 

£>enaturabumancanime create ad 
imaginem dci.c.jrjtiq. fccit ergo. 2ln uUiue ^rminime crcdturc pofTtnl 
did angeli crcatotcecapitulum.niiq* 

Scdcum. 
OmniDmnaruramTomnium fpcd-' 
cm vniucrfc creaturc non nifi cpcrc 
dd fojmaH.c.ji7:v. jCum.cm'5. 

Jbe platontco:um optmonc qua puts 
uerunt angcloe quidem a dco condi'' 
to6:fed ipfoe cfle bumanomm cotpo 
rum conditozea capitulum.jcjcvt. 

3ta fanc. 
3n primo bominc o:tam fuiflc om-' 
ncm plenitudinem genene bumai: in 
qua preuidit dcus que pare bonoran 
(iacflctprcmioquc damnanda fup^ 
plicio.c.pncg. tlunc qm. 3ncipiunt.xiq.libri rubrice de doita^ 
tcddaurel^auguflini. d £ lapfu primorum bominum 
pcrqucmdl contracta mottalitae.c. 
primum. £j:pcditie. 

£>e ea mo:tc:que animc fcmpcr rtcun 
cp uicturcaccidercpotcfl:7C3 cuicor 
pu8 obnopum efl capitulu; fecando. 

Bcd 6 ipo. 
Utrummo:8 qucperpcccatum pH^ 
morum bominum in omnce bomics 
prctranfqt^etiam fanctis pcna peccati 
fit.c.iq. Tlo aiit. 

£ur ab de qui pcr gratfam rcgenera'' 
tionie funt abfoluti a pcccato non 
auferatur moe id e pcna pcccati.c.ii9 

Tlon cim. 
CLttod ficut iniquf malc ttuntur Icgc 
quebona cft: itA iufti benc vtuntor 
mo:tc quc mala cfl capitulum. v. 

TipottohiB 
cum. 

£>c generalie motis malo quo animc 

1 cotporiB focietae fcparaiur capi.ri. 

Ouaprop 

tcr. <2uod unl aaro deo facrificium debe 
amr.c.itij. 'buc noe. 

£>c facaficqs q deu9 fi requint fed ad 
rfgiitficationem eoroobferua:i uolutt 
qucrequirit.c.v. Ouieaw. 

6e ucro profcctocp facrificio.cvi. 

■p)roirtde. 
'Ouod fanctorum angelom; ea Ut in 
no9 dilectiorut no3 non fuos fcd uni-' 
ue ueiidci ucUnt ciTe cultou^s.c.vq. 

ZDerito. 
iic miraculis que dcus ad corrobo-' 
randam fidcm piorum etiam pcr age 
lorum minifterium promilTia fuis ad 
bibcrcdignamacft.c.vi^.Tla nimie. 
t>e ilUdtie artibue crga demonu^ cul 
tum:in quibua porpbyrius platonic" 
qucdam p!obando:qucdam quafi im 
probando ucrfatur.c.ij:. "bcc i alia 
£>e tbeurgiaiquc falfam purgationej 
animis dcmonum tuocationc promic . 
lit.cj:. izccc. 

i>c cpirtola potpbyrq ad ancbuntem 
cgyptium:inquapctit de diucrfitaic 
dcmonum fe doceri capimlum.jci. 

2Deliu9. 
£>e mtVaculis que pcr fanctorum an^ 
geloruj minifterium deus uerus opc^ 
ratur.cxq. Tboiro. 

i>c inuifibili deo qui (c uifibilcm fepe 
preftiritrnon fecundum quod cft: fcd 
fecundum quod poterant fcrre cernen 
tcs.c.jiiq. Tlccmoue 

£)c wo deo colcndo non folum prop 
ter crcrna fcd etiam propter tcmpora 
lia bcneficia:quc vniucrfa in ipfiue^ 
uidentie poicftatc confiftwt capituluj 
.piq. Sicut aiir. 

£>e miniftcrio fanctosum angelorum 
quo prouidentie dei feruiunt cap.)cp. 

Sic itaqj. 
3ln dc pjomereda beata vita bis agel* 
fit credcndum:qui fc cpgunt coli bo^ 
nore diuinoran uero illis qui non fe 
fed uni dco fancta precipiunt religioe 
feruiricapiiulum.jcvi. Ouibus. !bc arca tcftamentf miraculircp figno 
rum:q ad commcndanda^ legts ac ;p 
miflTionis auctoritatem diumiius fac 
ta funt.cj:rg. "p>roinde. 

£ontra cos qui de miraculis quibuB 
dci populus erudims cfl:negani ecclc 
fiarticis libris cffecredendum.cj:piq. 

3n dicet. 
Ouc ratio (it pifibilis facrificq:^ vni 
taro 1 inuifibili deo offerri docet uc' 
ra religio.c.j:t>:. -Qui aiif. 

£)c fummo uetocp facrificiorquod ip 
fe dei 1 bominum mcdiaio: cffectus c 
.c]i:j:. Undc. 

£)e modo potcftatis demonibus datc 
ad glorificandos fanctos qui pertulc^ 
runt ia5 paffionem:qui ereos fpi:itua 
non placando ipfos fcd in dco perma 
ncndo ricerunt.c.j:)n. ZDodcra^ 
tis autcm. 

Unde fit fanctis aduerfum demoncs 
potefla3:T vnde co:dis uera purgatio 
.c):)i:q. Ucra pie. 

£>e principtjs in quibus plaionicipit 
gationem anime effe profitentur.cjT; 
iq. £>idtetia5. 

6e vno ucroqa principio:quod folaj 
bumanam naturam purgat arcp re^ 
nouat.c.jiiciiq. Sed fb'. 

Omncs fanctos t fub legis tcmporc 
1 fub prio:ibu9 fcculis^in facramen 
to 1 fide cbrifli iuflificatos fuifTc.cjc 
Xv. Cniae fa. 

i>e inconftantia porpb]r:g inter con 
fefTtoncm ucri dei t cultum dcmonu^ 
fluctuaniis.cjcjcvi. Tlefcio qud 

£>e impicfatc porpbfrg : qua etiam 
apulca tr9nfccnditerrore5capitulu5 
P^vi^. Ouanto. 

Ouibus perfuafionibus porpbynus 
occecatus non potuerit ueram fapicn 
riai quod cfl cbriff agnofce.cpjcvig. 

ZDittis ei. 
t>c incamatione domini noftri iefu 
cbrifliiquam confitcri platonicorutn 
c:ubefcit impietaa tapitulum.jorijc. predica9. 
Ouanra plaronWdogmaris poipbf'' 
rius refuraucrit:7 diflVnticdo corc>:it 
.c.)gnc. Si poft. 

/Zontra argumcntum platonicozum: 
quo aiam bumana affcrant dco cc co 
cicrnam.c.)qnct. falfo. 

£>c vnivfili via aic libcrande:qua pot 
pbfrius malc qucredo n rcpit «rquaj 
foU gratia cbril^iana rc^auif.c.;cx)c^. 
'bcceiligio 3ncipiunt libri.ri.rubricc 6 duitft'' 
te dci bcati auguflini cpi 

d £"ca ptc opcrie:q dea;p riuita 
tu.i.cclcftie ac 6cnc iiria t finca 
icipiilt dcmonftrari.ci. ^iuitatej. 
i)c cognofcendo dco:ad cuius notiti^ 
am ncmo bominum pcruenit:mfi pcr 
mcdiaro2cm dei i bominum bomine 
iefumcbriftu.c.q. ^agnuj. 

£>c auctoritatc canonicc fcripturc di'" 
uino fpiriiu conditc capitulum .ii|. 

Uifibiliu;. 
£>c conditionc mundi:quc ncc intcm'' 
poralis fit nccnouo dei ozdinata con 
filio:q8afi poftca volucrit quod antc^ 
anolucrit.c.iiq. Sedc|d. 

Xam non clTc cogitandum dc infini^ 
tistemporumfpac^s antc mondum 
op ncc dc infinitis locoru^ capituld.v. 

Ociri vidi, 
£rcationi8 mundi rcmporum unum 
elTe prinapium:ncc aliud alio prcuei^ 
rt.c.ri. Sicnfm. 

t>e qualitarc primorum tiierum quia 
anrcquamfol fierct ucfpcram^ma^ 
ne traduntur babuilTc capitulum.v^. 

3llo;j adr. 
<lue qualifue inrclligenda fir dei rc^ 
quiee g? poft opcra icTC dicram requi^ 
cuit in fcprimo capitulum.vig. 

jCu5 crgo. 
£>c an0clo:um condirione quidfcc urt dum dioina tefttmonia rentiendum 
fit.c:i)c. Tlunc. 

i^efimpliaiincommutabili trinitA^ 
tcpatris Tfilq i fpiritus fancti unius 
dct:cuinocnaliudqual(taeal(ud (\5 
ftanria.c^. ^ftitacp 

an ciue bcatitudinie quam fancti an 
geli ab initio fui fcmpcr babueruni: 
etiam iUoe fpiritue qui in ucritatc nd 
ftctcrunt participce fuifle crcdcndum 
fit.c.p. -auccurn. 

£>c comparaticnc bcatitudinia lufto^ 
rum nccdum rcnen^ium p2omilT(oni8 
diuinc prcmium:'r primozum^n par« 
difo bominum dnre pcccarum.c)c^. 

Tlccipo». 
2{n ira vniue fclicirarie omnce angcU 
finrcrcarcpr nccp lapfuroe fe pcflc 
nofle qui elapfi funr:7 polT zu(nam la 
benriom pcrfcueraric fuc prcfcicnria^ 
flcccpennt qui (lctcrunt capitulum.)ci 
t?' 2lutfidu)s 

<luo gcncrc locutionie diaum fit de 
diabolo 5- in ucritatc nd ftercrit: quia 
ucritae non ci^ in co capi(ulum.)niq. 

Subicat. 
Ctaid fcnnendum fit dc co quod faip 
tum cft ab initio diabolue pcccat.c ]c 
V. 3iluder. 

i^e gradibue i diffcrerqe crcaruraf : 
cp alitcr pcndet vtilitatie ufue: aliter 
o«lo ranonie.cppi. 3n bie q. 

Uitium malicic non naturam cfle fed 
contra naturam:cui ad pcccadum no 
condito caufa cft fed voluntae.cjn^q. - 

■p)roptcr. 
&cpulcbritudine vniocrfitatie:que p 
ozdinationcm dci ctiam qc contrano'' 
rom fit oppofitione lucenrio.cjn^itl. 

Tlccp dm. 
<luid fcnticnduj vidcflturdiuifit dc' 
ircr luce i tcncbrfle.cpj:. -Ouauis 
i^e co q; p? difcrctione^ lucie atj tcne^ 
braru dtctum eft i vidit dcue lucc^ ei 
qt bena e.c)c^. Oeic^ ncc 

£>e ctcrna i incommutabili (cictuia ^ £>e mortc qul no rcgcncrati p chri^ti 
cofdTione furdpiui.c.vq. TU ^caa^, 
Oiuod i facns pme mortie ^ uczitate 
rufccptiofecudcfitmortie abfolutio 
»c.vi^. Si cnim. 

Xempus mortis quo wtc fcnfue au- 
fert'umorietibu8flnimormi9cc di' 
cendti e.c.i^ Scd id ipe 

£>e vita mortaUd:que more potiufg» 
uitadicedae.c)C. £j:quo d^ 

^n quifg' fimul 7 uiues pofTit cHc ct 
tnonm&x.ji' Si autem. 

<lua mote pmif boib" dc" fi madatu 
d" nafgredercntur fuerit cominatua 
.c.p^. ^ Cam crgo. 

•jbreuaricfltioprimorilbomino qua 
primi fenfcrit peni.cpq.Tla pofka 
^ualis bomo fit faaue a dco: i in 
quam fortcm dcciderit fue uolunta' 
ti8arbitrio.cj:iiii. t>cu8 rim. 

Otuod adam pcccane priua rclique' 
rit dcum q» relinquercmr a dco:i pri 
mamfttiffcammemortem a deo re 
ccfTiffccjcv. Ouaobrc. 

£)e pbilofopbis qm' fcpaiationem a 
corpore no putani cfle pen«Um:cum 
plato inducat fummum dcum mino^ 
ribu9 promittentem:q? nunq» fint co: 
ponb" cjnicdi.c.]cvi. Sed pbi. 
£ontrfl coe qui alTcrunt terrcna cor^ 
pora incorruptibilifl ficri etcma non 
po(Te.c):vq. £dtcdBt et 

t>e terreni» corporibus que pbilofo^ 
pbifirmaiiccleftibu0cfTe no polTc: 
quia quod tcrrcnu c naturali pondc 
uoccmradtcrra^.cjrritj. SjncccfTc, 
£ojitra eorum dogmata^quiprimos 
bomines fi no pcccafTent imortfllcs 
fuilTe no credut.crij:. Tluncde. 
Ouodcarofancforum qucnunc re^ 
quiefcit in fpc:in meliorem rcatpera^ 
da (it qufllitatcm qf fait primorum 
bominum m pcccatum capitulu.j:j:. 
■f>roinde. 
t>e parfldifo in quo primi bomincs 
fuerant:q' rcctc polTit fignificatione riu8 fpirimale aliquid intclligi: ffllufl 
ucruatc narraiiouis biftoriccdccor^ 
porali loco.c)cjci. Undc no. 

£>c corporibu8 fanctorumpoflrcfur 
rccfioncm:qucfic fpiritalia cruntut 
no in fpiricum caro ucrtamr.c.):j:i}. 
£orpa c:go 
0.uid intelligcndum fit de corporc 4 
nimtli t dc corporcfpirital':ot q" mo 
riuntur in adam:qui no' uiuificatur t 
cbnfto.c)cjaq. TI95 (icot* 

<lualifcr «ccipicda (it uX liU inluffl* 
tio inqua primus bomo faaua e in 
anima mucte ucl illa quam dominus 
fecitdiccnsaccipitc fpirimm fanctuj 
.c.j:piq. Un6aill6. 

"Rubricc.jriiq.libri de ciuitatc dd 
bcflti fluguflini cpifcopi incipiut. 

p £r inobedicntiam primi bomi 
nis in fecode monie pcrpcmi^ 
tatcm ruituros ftti(Tc:nifi muUoa dci 
gratia liberaret.ci. jbijimue. 
£>c uita cflrnali quc no cj: corporis ri 
mm:fcd cnam ej: animi intelligcnda 
fituitqs.cq. Tbn^crgo. 

•pcccaticaufajcjranima no'cj:c32ne 
prodifTct corruptionem cj: pcccaro 
contractam nd pcccatum cfTc fcd pc 
nam.ciq. <iuiui8. 

<luid fit fccundum bominc^ quiduc 
fccndum deum uiue.ciiq.£um crgo. 
Oued dc corporis animccp narura 
tolcrabilior quidcm platonicoru ^ 
manicbcorum fit opinio fed 7 ipfi rc 
proban^ quonii uitioru caufas na^ 
wre carnis afcribnt.cv. Tlo igimr. 
^e qualitatc uoluratis bumanc: fub 
cuiiis iudicio atfcctioncs animi aut 
praue babef aut rcc.cvi.3nteft autc. 
Jlmorcm 1 detcctationcm indiffercf 
7 in bono 1 in malo apud facrfle Uas 
inucniri.c:vq. Tlam cui*. 

£>c tribus pcrturbationibus quaf in 
animo fapientis itoid clTe uolucriit: cjrclurio dolorc (ivie thftina: qiui uir 
toe antmi kntire no debcat cap.vig. 

Ouascfm. 
t>c pcrturbarionibus animi quarum 
affcctus rcctos babct uita tuftorum 
.cij:. Spud. 

2ln primos bomincs in paradifo co^ 
ftituroBiimllis pcrturbationibue pri' 
urg^deliqucrintaffcctoe fuiffc crcdc" 
dumfit.c.jC' Sedutrii. 

i^clapruprimibominisinqiio bcnc 
condita natura c:ncc potctl nift a fuo 
auctorc rcparari.c.]ci. Scd qt de". 
Jbc qualitatc primi bominie pcccati 
admifl uc.)cq. Si que uo. 

O.uod in prcuaricatione ade ad op'^ 
malum uolutae precclTit mala.c.):ti|< 

3nocculto. 
t>c fupcrbia tranrgrcfTionie.^quc ipfa 
fuit tranfgrcfrione dctcrior cap.jriiq. 

Sed eft. 
£>eiuftitiarttributfont8:quam ^mi 
bomines pro fua inobedientia rccc^ 
pcrtlr.c.)cv. Ouia crgo 

£>elibidini9 malo:cuiu8 nomcn cum 
muUis uitqs congruat:proprie tame 
moribus obfccnis corporie afcribif 
.c.xvi. Ca igitur. 

£>e nuditatc primorum bominum: 
quam poft pcccarum turpem pudcu'' 
damquc uidcrunt.c.prq ZDerito. 
Jbe pudorc concubitus non foluin 
uulgari fed etiam coniugali.c.j:vig. 

Opue. 
OLuodpartcsircatqj libidinie tam 
uiciofe mouentur: ut cas nccelTc fit 
frcnie fapicntie cobibcri:quc i illa an- 
tc pcccatum nature fanitatc no faeint 
.cjrij:. "bincctia. 

beuanilTtmaturpitudine cynicoruj 
.cxX' 'bocilli. ^ 

£>c bcncdictionc multiplicandc fccii^ 
ditatis bumane antc pcccatunt: quaj 
preuaricatio no adimerct:'Z cui libi' 
dinia morbus acceffetit capitulB.jcp'. 

3lbfit itaq^ jbc copula coiugalt a dco primitue i" 
llituta atquc benedicta capitulii.jncqi. 

Tlos aute. 
3ln ctiam in paradifo gencrandti tiiif 
fct fi ncmo pcccalTet:ucl utru^contra 
actum libidmie pugnatura tilic futf^ 
fet traditio caflitatie capitulu^.jrjritj. 

Ouifquie. 
O.uod infonice bomince t mcrito o^' 
bedicntie in paradifo pcrmanctc8:it» 
genitalibus mcmbrie fuiflent ufuri 
ad gcncrationem prolieificut cetcriQ 
ad arbitrium uoluntatie cap.jqcitq. 

Semiaret. 
ibc ucra beatitudinc quam tcmpora' 
Its uita no obtinct.c.j:j:r. Oua^ fi. 
Ouod felicitae in paradifo uiucntiii 
fine crubcfcendo appctitu gcncrandi 
offtcium crededa fit implere potuiffe 
.c.jcvvi. Uiucbat. 

£)c pcccfltoribue i angclie i bomini 
bue quorum peruerfitae no pcrtur-' 
bat prouidentiam dei capitulu. j:)cv9. 

■proindc. 
£>cqualitatcduarumciuitatum tcr 
renc Atcp cclcHie.c.j^xm^.f ecctunt. 

•Rubriccn^.libri dc ciuitatc deibe 
ati augul^ni cpifcopi incipint. 

d £duobu9 ordinibue gcner»'' 
tionis bumanc in diuerfos fi' 
nes ab initto procurrentie c. primu^ 
Jbe feUcititc 
Jbe filqe camie 7 filQs promilTtonis 
.c.q. Tlatue eft. 

i>e fttrilitatc farc quam dd gratia fe 
cundauit.ciq. Satacfppe 

£>e tcrrcnc ciuitatie coccrtationc uel 
pace.cii^. Xcrrcna. 

t>e primo tcrrcnc duitatie auctore 
fratricida:cuiu9 impictati romanc u: 
bie cdditor germani ccdc rcfpondetit 
.c.v. Ibrimue. 

£>c languoribu» quoe tj: pena pccca 
tt ctiam ciuce duitatis dci in buius tutc percgrirtatiotK pattdrur:'! a qu(' 
bu3 dco medente fanantur capuu.vt; 

Xanguor. 
/^ecaufaT pcrtinacia fcelcrie cain: 
qucm 3 facinore concepto nec dei fer' 
mo reuocauit cap. vg. Sed boc. 
Oue rario fucrit ut cain intcr princi^ 
pta gcnerig bumani condcret ciuita^ 
tcm.c.viq. tliic autc. 

i>c longa uita bominum que fuit an^' 
tediluuium.-jdeampUore bumano^ 
rum corporum forma capitulum.ijc. 

duaobre. 
g^ediffercntiaquaintcr bebreos et 
noftro3 codicea uidcntur annorum 
numeri diflbnare capitulum decimo. 

<luocirca. 
ibe annis matufalcm: cuiua ctas.jni 
q.annia uidetur diluuium cjrcedere 
.cjci. pcr bac. 

£>copinionccorum qui primorum 
temporum bomines tam longeuos 
yfcribiturfmfTendcredunt cap.jcg. 

Tleque ef^. 
3ln in dinumeratione ennorum bc 
breorum magis q> .In;. interpretum 
fit fequcnda auaoritas capitulij.jriq. 

S5 ca boc. 
t>e parilitatc annorum: qui gfdem 
quibue nunc fpanjs 1 in prioribus 
feculis concurrcrunt capitulu^.jniitj. 

tltic iam. 
3ln crcdibile fit:prim( feculi uiroa uf 
q ad ea crarej qua filios gcncranc rc 
ferunturaconcubitu conrinuifle ca-' 
pimlum.FV. bicct. 

£)e iure coniugiorum: (p difl^imiliter 
8 fubfcquenribua matronie babue^ 
rint prima connubia capitulum .jyi. 

Caigitar. 
6e duobus ej: uno gcnitorc procrca- 
tie patribus atque prindpib^.c.jcvq* 

£um ergo. 
Ouidfignatumfitinabel 1 ferb et 
cno8:quod apparet ad cbriftum ct 
corpus cuiB id cft ad cccUfiam.pcr'' tincrc.c.rriti. £t fctb. 

£>c fignificatione que i enocb trafla- 
tione monftratur.c jcip. Tl.im ifta. 
i)e co q> cain fucccfl^io in octaua ab 
fldam gcnerationeclaudirur:'? in po^ 
fteria ab eodcm parre adam noe deci^ 
mu9 inueniturcapirulum uicefimu;. 

Dicet flli^f 
0.ua rationc commcmorato cnocb 
qui fuit filiue cain: torius gcnerfltio- 
nis eiu6 ufqj ad diluuium fit conti' 
nuata narrario: commcmorato aute 
enos qui fuit fAiae fetb ad condirio- 
nisbumancprincipiumfit reditum 
.c.jcp. •p>rimo. 

.bc lapfu fiUorum dci alicnigenarum 
mulicrum «morc captorum unde « 
omnee cjraptis octo bominibue di' 
luuio pcrire maueriit capirulu.jrjrq. 

iDoc itacp' 
3lncrcdcndum (it angclos fubftan- 
tic fpiritaliB amorc fpeciofarum mu^ 
lierum captos eorundem iniffc con' 
(ugia:ex quibue giganteo funt creari 
.c.jryiq. Tla i cade. 

O-uomodo inteUigcndum fit q> eid 
qui diluuio pcrdendi erant domtnuf 
dijcerit^eruntdics coru^ ccntuuiginti 
anni.c.prii^. Ouod. 

t>t ira dci que incemmutabilem tra" 
quillitatem nulla infUmmatione pcr 
turbat.c.rjcv. 3radei. 

'Q.uod arca quam noc iuflue cft fa- 
cere:in omnibua cbriftum ecclefiam^ 
que fignificct capirulum.pj:. fejrrum 

Jam ucro. 
£>carcafltquc diluuio nec illie cflTe 
confenticndum:qui folam biftoriam 
reripiuntfinJ allegorica fignificatio' 
nc:nec illie qui foUs figuras defcn'' 
dunt:rcpudiata biftorica uerirare.c. 
.jcjcvg. Tbn tame. 

3nc{pi6t.]cvi.libri rubrtcc'dc ciui^ 
tatc dci auguftini epifcopi. a tl poft dtluuium a noe ufque 
ad abraarti aUquc familie fcco' 
dum dcum uiucnrium reperiantur.c. 
primu. P" diluuiii. 

Ouid ift filqs noe propbeticc fiierit 
pfiguratum capitulum fecundum. 

Bcd nnc. 
Jbe gcncrationibus trium filiorum 
noe.c.itj. fiencratidcf. 

£>c diucrfitate linguarum principio^ 
quc babf lonis capitulum quartum. 

£u crgo. 
£>c defcenrione domini adconfunde'' 
dam linguam cdificantium turrim.c. 
.V. OLuod e^^. 

Oiualis intclltgcnda fit locutio qua 
dcus angclis loquitur capitulu.vi. 

■poterat. 
3ln omne beltiarCim gcnus etiam rc 
motilTimca tcrris infulcejreo numc 
ro acccperuntrqui in arca diluui; in^ 
undarione fcruatue cftcapitulu rtj. 

Sed qftio. 
Sncxrpropagineadamucl filiorum 
noequcdamgcnerabominum mon^ 
ftruofa prodicrintcapitulo octauu. 

Ctacrii^et. 
3ln infcriorcm partcm terrc que no^ 
drebabitarionicontrariacft anripo^ 
das babcrecredenda fit capitulii.ij:, 

<iuod vo. 
£)egcnerarionc fem: in cuins proge^ 
nietcndcnsad abraam riuitatia dci 
ordodirigiturcapuulum dccimum. 

Xcneda e. 
Ottod ea primitus lingua in ufu bo^ 
minum fuerit:que poftea bebrea ab 
bebcr nomine nucopata eft:t i cuius 
familifl rcmanfit cum d^acrfitas cfTct 
facta linguarum capitulu pndecimii. 

Ouaobre. 
t>c?rriculotempori9 in abraam: a 
quo fanctc fucccnifonie nouus ordo. 
contcjciturcapitulum duodecimum. 

Tliiciam. 
Quc ratio fedflc uidcatunut i tranf-' migrarionctbarcquacbaldcos dcfc 
rcna inm fopotamiam tranfiutt:nUl 
U filq ciud nacbor facta fit menrio.c. 
.p'q. £>cinde. 

t>c annia tbarc qui in cbarra uitc tc'' 
pu8 implcuit capitulum .}:iiQ. 

t>cfancti. 
t>c remporc promifTionis abrac:qua 
fecundum prcccptum dri eriuit dc 
cbarra capitulumdccimtjquintum. 

OLticd vo. 
t>e ordinc i qualitate prcmilTionuj 
dei quc ad abraam factc (unt.c.jxi. 

3am. 
i>c tribus ctccllcnrioribus gcnriom 
rcgnie:quorum id cft aflVriorum iaj 
abraam fublimius cmincbat.c. jrvij. 

•p>er idcm. 
Jbc irerato albquio dci ad abraam 
qoo ci 1 fcmini ctus cbanaan tcrra 
promtttitur capitulum.jrvii]. 

£g2cnuf. 
t)e farc pudiciria in egypto pcr domi 
mum cuftodira:quam abraamno uj: 
orcm fuam cffe dijrrrar.fcd fororcm. 
capttulum dccimumnonum. 

t>cinde. 
fcc fccdTionc lotb n abrae:quc lUis 
falua caritate complacuit.c.ri:. 

"Reucrfo. 
£>cterriapromi(Tioncdeiqua tcrra? 
cbanaan abrae i fcmini ciue in pcr^ 
petuum poUicetur capitulifnn. 

£ii; c-go. 
t)e fuperaris ab abraam bcftibuf *b 
domorum:qu9ndo lorb dc c.iprnira 
tc cripuit: T a mclcbifcdcc faccrdotc 
bcnedictus eft capitulum.nni. 

"boc rnfo j 
^cuerbodomintadabraam:qi]o d 
promittitur fccundum multitndincj 
ftellarum mulriplicsnda poftcritae: 
quod crcdcns iuftificatus e adbuc itv 
prcputio conftitutu9.c.)cj:td. 

£riflm. 
£)c fignificatioe facrificq quod abnia oflrcrrcprcccptuB cftrcum popo(dfCa 
m de bis que credcret doccrcnir.c.)c 
fxiq. 3n codcm. 

t>c agar ancilU farc qujim cadem f»' 
raabracuoluit cfTe concubinam.c.]c 
)cv. 3am binc. 

£>c rcfttficatione ad abraam: qua ci- 
dcm lcni dc ftcrili fsra filium fpopon 
dinpatrcmquc cum gcntium ftatuit 
n promiflTi fides facramcnto circunci' 
fionia obfignatur capitulum .orw. 

•p>oft bcc. 
bcmafculoquifioctauodicnd fuc 
ritcvrcunciiuspcritanimaeius qui» 
tedamctum dci dinTipauit.c.jCjcv^. 

3tcpotcft. 
fce commutationc nominum abrae 
•rfare:qmcumobumu8 ftcnlitatcm 
ob utriufqueautem fcnectutcm gcne 
r«reno'poflent:munu8 fccunditatia 
fldepti fumus capitulum.^ig. 

f acta igit'. 
i5)e trfbus uiria lul angcU»: in quib' 
ad quercum mambre apparuifle i" 
brae dominue manifcftatur.c.;gci)r. 

3c< deus. 
ibc lotb a fodomif Iibcrato:atquc df 
dcm cclcfti tgnc con('umpti6:t dc abi 
melccb cmue cocupifcctia caftitati fa 
re nocere no potu(t.c9p.>3:):. 

■Jboft bac. 
ibc ifaac fccundum promiflioncm na 
to:cttiue nomen qc rifu utriufque pa 
rcntis eft inditum cap.n^t. 

•poft bcc. 
i^cobcdtcntia 7 fidc abrae: qua pcr 
oblationcm immoUndi filq probat" 
cft:i de mortc fare cap.j:)q:q. 

3nterbec. 
&e rebccca ncprc nacbonquam ifaac 
acccpit ujrorcm capitulum.cj^rpg. 

£>andc. 
Ctiiid intelligendum (it in eo y abra^ 
am poft mortcm fare accq>it upre^ 
ceturam capitulum.^7)ciig. 

Xluidaot. i&e gcminia adbuc in utero rcbccce 
matrie inclufis: quid indicaucrit di- 
uina refponfio capitulum.):)cp'. 

3ac)c boc. 
Jbcoracub 7 bcncdictione quam ifa 
ac no alitcr g? pater ipfms: merito e 
ittfdem ac dilcctione 9cccpir.c^):^vi. 

3lccepit. 
&c bie quc in cfau t iacob mfflice p 
figurantur capitulum.)C)C)cvi£|. 

£>uo. 
i^e mifllone iacob in mefopotami 
am ad accipiendam u)corcm: t de ui- 
fione qua in itincre fomniauit:'! d« 
quatuor ipfiue fcminis cum una^pe 
tiflet u)Corem capitulum.jc]C]cviq . 

ipitritur. 
O.UC ratio fuerit ut etiam ifracl cog- 
nominarctur capitulum.n:):i)C. 

^cnuit. 
Cuomodo cum fcptuaginta quinq; 
animabue cgyptum narretur ingref' 
fu8 cum plenquce^ eie 4 comcmora-' 
tur tepore pofteriori funt ^cnitLcfL 

3ngrcfl'i. 
bebencdicctonequam iniudam fiU' 
um fuum promifit capitulum.)cli. 

3gi«r^pter. 
be filqd iofcpb quoe iacob propbe^ 
rica manuum fuarum trflnfmutatio 
nc bcncdijcit cspimlum.^lq. 

Sicut aiu 
be tcmporibti3 moyfi 1 icfu naue ac 
iudicum:atquc cpnde regum quorfi 
quidem faul primus cft:fcd dauid p^ 
cipuus 1 facramcnto babemr r mc 
nto capitulum quadtagcftmotcrtio 

Jbefuncto* *Rubrice.)cvEi.libri de duitate dd 
beati auguftini epifcopi tncipi^t. £ temporibus propbetarom 
capitulaprimd. 'Promifltdes» -Quo rcmporc fit implcra promiflTo 
dci dc tcna cbanaan: quam in po^ 
(Tioncm cnamirraclcarnalis accepit 
,c4' 3" pccdctc 

ibc mpamtis fignificationibus pro^ 
pbctarumrquc tiunc ad rcrrcna^ noc 
adccleftcm bicrufalem: nunc autcm 
ad utranquc rcfcrutur cap.iq. 

O.uocirca . 
i^eprefignrata commutationc ifrac 
litici rcgni i faccrdotij i dc bie que 
ana mitcrf.iiniicUe perfonam gc' 
rcns cccUfie propbctauit.c.iiq. 

•procurfuf. 
t»c bis quc ad bcli faccrdotc^ bomo 
dci propbctice lotutus cft fignificana 
fjccrdotium quod fccundum aaron 
inflitutum fucrat aufcr<.ndd.c.v. 

Scd boc. 
£>e iudaico faccrdotio t rcgno: quc 
cum in eternum dicantur flatuta no 
permanent:utalia intclligancur quc 
fpondcntur etci na capimlti.vi. 

£um igif. 
t>e diruptione regni ifraclitici: qua p 
ff jurarur perpetuo dmifio ifratlis 
fpiritalis ab ifraclc carnaU.cvq. 

■Rurfus. 
t>c prominiiontbue ad dauul in fiU'o 
cius:quod nullatcnus in falomone f; 
plcnilTtmc inueniutur i cbrifto.c.viq. 

3am noc. 
0.uam fimilie in pfatmo.tenq: fit 
propbaiadccbriftobiequc m rcg^ 
norum librie natban propbctantep'' 
mittuntur.c.ij:. •p>ropter 

: ^uam diucrfa acta fint in rcgno rej 
rencbierufalem:ab bie quc promife-' 
rat dcu9:ut intelUgerctur promifiio- 
nis ucntae ad alteriue rcgie i rcgni 
gloriam pcrtincrc.c.j:- poH. 
hc fubftatia populi dci:que pcr fuc^ 
cclTioncm camie m cbi ifto c: qui fo'' 
Iu9 cruendi anima fuam ab infcriB 
babuitpotcft9tcm.c.]ci. "Iboftbcc. 
3ld quorum perfonam pcrtmcre in" tclltgcnda fit fUgitario promifToru^: 
dcquibus inpfalmo diatunubi funt 
mifcricordic tuc aniiquc dominc.c.j: 
^. Sj cctcra. 

2ln promifle pacie ucrirae iUie rc m' 
poribue polTir afcnbi: quc fub falo^ 
moncflucrunr.c.j:iq 'boctam. 
£>c ftudio dauid in difpofitionc pfal' 
morum.c.j:iiq. •jbrocurrctc. 

2\n omnia quc in pfalmie dc cbrifto 
1 cccUfia propbctatur.ad contejmint 
buiua opcris coaptanda finr.c.jt?'. 

ITjJc iam. 
£>e bie quc in.)cUiq.pf3lmo ad cbri'' 
ftum 1 ccclefiam pcrnnctia:aut apcr' 
tc dicumr aut rropicc.c.r?i. 

Ojialibef 
t>e bis qiic ad faccrdorui cbnfti in 
pfalmc ccntcfunonono:? dc bis que 
in pfalmo .j:p.ad palTione ipfi' fpcc^ 
tant.c.rpq. Stcut cno. 

t>c pfalmo rcrtfo t de.j:l.T dc.yx.i 6 
.Iprq.mquibue mors 1 rcfurrcttio 
domini propbctdnrur.c.j^vii). 

£>e refuric 
ibepfa(mo.lj:riq.fn quo tudco;; pcr 
tina;c infiddirae dcdaranir.c.):ij;. 

Scd ur. 
£>e rcgno acmcrito dauid: i de ftUo 
fpftus falomonc:eaquc propbctia q 
ad cbrtfhim pcrhneus inucnitur: ud 
in cie libns qui fcriprie ipfiue ccpu^ 
lanmnuel in cis quoe tpftus cfTe no 
dubium cft.cjrj:. Rcgnauit . 

t^cregiljufipoft falomoncm: fi«c ii» 
iuda fiuc in ifracl capitulum.j:jn. 

£ctat p". 
t>c icroboam qui tmpicrate tdolatrie 
fubditum fibi populum propbana'' 
utr:in que ramcn non defntit dcue 1 
propbcras infpirarc: i multos fub 
idoiJsrric criminc cuftodirc.c.j:j:q. 

Uc^ ifracL 
t>c uario urrvufcp rcgni bcbrcorum 
ftjru:donecambo popuUin captwi^ 
tatcm diuerfo temporc duccrcntur #fi reiiocflto poftea iuda m regnum fu» 
quodnouilTimcm romanorum tri^ 
fgi potcdatcm capuulum>)cpt^> 

jtecp irt. 
£>e propben'0 qui uel apud ludcos 
poftrcmi fucruntmcl quos arca tem^ 
pu6 natiuttatfe cbnfti euangelica ^' 
dit bifioria capitulum.^q. 

Xoto aut. 

3lurel9 auguftim de ciuitatc dd 
rubrice libri.pvi^.indpiut. 

d £ bts que ufip ad tempora fal 
uatorisdcccmt feptcm uolu^ 
mtnibus difputata funt.c.primo. 

£>e ciuitatn. 
jbe terrene ciuitatte regibue atquc te 
poribu8:quibu6e):ortu abrae fanc^ 
torumtempora fupputata couenitic 
.c.q. Societas. 

<IuibU8 regnantibue apud alVyrios 
atquc ficyonios abrae cetenano ifaac 
de prominfionc fit natusiuripfi ifaac 
reragenano efau i iacob gemini de 
rebecca fmt editi capitulum.iq. 

'buiua re. 
£)e tempotib" iacob i filq eiuf iofcpb 
XMtf. •Rcgnatib". 

£>e «pi rege argiuorum: quem cgyp^ 
b) ferapbm nominatum diuino bO' 
norc coluerunt capitulum quintd. 

"bis tpib*. 
^uo rcgnantc apud argiuos quouc 
apud alTfrios iacob iegypto mortu'* 
fit.c.vi. Spie ergo. 

/luorum regum tcmpore iofepb in 
cgypto dcfunctus cft.cap.vq. 

•Rcgnatib". 
OLuorum rcgum etatc moyfes natuf 
fu:i quorum demum qfdem tcmpo'' 
nbus fit orta religio.cap.vitj. 

jCuergo. 
O,uido8tbenienfittduit*8 fit codi- 
ta:tqu3C3mnomimsciu0uarro g" 
bibe3t.c.ij:. TUmut. Oluiduarro tradatdc nocupationc 
artopagi:7 dediiauio dcucalidis.c^. 

2lt tamen. 
<luo temporc mof fes populum dei 
de egypto cdu)cerit:t iefu naue qui ci 
dem fuccelTit quorum regum ctatc 
fit mortuus capitutum.p. 

■bocaut. 
ibe facris falforum dcorum: que rc- 
gcs grecie illia temporibus inftitue' 
runr.quc ab eiatu ifracl de egypto uf' 
cp ad obuB iefu nauc dinumeratur.c 
.rq. t^oft bcc' 

Oualium fabubrum figmenta c)cor. 
ta finteo tempore quo bcbreis tudi. 
ces preeffc cepcrunt capitulii.^q. 

•poftmote. 
ibetbeologis poetis.c^iq. 

■f>er idem. 
beoccafu rcgni argiuorumrquo tem 
pore apud burentcs picus faturni fi 
litts rcgnum patris primus accipit.c. 
.j:v. •pc:eatpa« 

ibediomedepofttroiee):ddium i de 
os relato:cuiu8 focq traditi funt i uo 
lucres efte conuerfi capituUi.pn. 

flosantc. 
Ibc incredibilibus bominum comma 
tationibus quid uarro crediderit.c 
.p^ij. t)oc. 

Ouid credcndum fit dc tranffozma' 
tionibu8:queartc dcmonum bomi' 
nibus uidcntur acdderccp^iq. 

"becaiit. 
•Quod eo tcmporc encas in italts uc 
ncrit:quo lapidon iude^cpfidebat bc^ 
brcis.orij:. £o teporc. 

t>c fuccefVioc ordinis regni apud ifra 
clitas poft«udice8.c.)n:. XDojccifde. 
i^c rcgibus lacq:quo^ primus cnead 
t duodedmud aucniinus dt) facti fut 
.cind. Xatiupoft. 

Ouod co temporc roma fit condita 
quo rcgnum aftfriorij intcrcidit quo 
^bias regnauit in iudca.cicjrq. 

TlaaltifTia. bzabylla crfthre&: quc inter attae 
fibyllas cognorcitur dc cbrifto cutdc'' 
ria tnuUa cccinilTe cnpitulom.xia^' 
£ode rpc. 
^od rcgnanrc romulo fcprcm fapi' 
enrcs clarucrinr:quo ranporc dcccm 
rribus quc ifr^el diccbanrur «n capti^ 
uiratcm a caldcio ducrefunr: idcmcp 
romuluo mortuua ditiwo bonorc 
donatus eft capuulum.)cp'i^. 

£odcro. 
<luipbilofopbicnirueHnr regnanre 
apud romanoe tarquinio prifco:op6 
bcbrcoe 5cdccbia:cti bicrufalcm cap 
taeft tcmpliiq3 fubucrrum.crjcv. 

"f^gnatc vo. 
<luod co tcmporc quo impleti9.l]r|:. 
annisiudeorumcrtrefolura capriui^ 
tasrromani quoq3 a dominaru funt 
rcgio libcrati.c.^pi. I^cr idem. 
£>e rcmponbue propberarum quc 
rum oracuUi babcnrur in Iibrie:qut'^ 
qucruncdeuocarionegcntium mul'' 
ta cccincruntrquando romanoruj rC 
gnum ccpir:aflr]m'orumcp defccir .cj: 
pvii: Xcmpora. 

£>e bia que ad cuangelid cbrifli perti 
ncntquidofcc 7 amos propbctBue' 
rinr.c)C]cx'iij. 0(et, 

dixe ab efaia de cbrifto i eccna fint 
prcdicrfl.cj:]ct)c. jgfaiae. 

-Ouc mycbcas n ionas i iobel nouo 
teftameto cdgrueria prcpberaucrunt 
'C.Tqcj:. jCDycbeaa . 

<iijcjnabdiainnaum't abacue dc 
falutcmuudiin cbrifto prenonciata 
rcperiatur.c^'. Xree ppbc. 
£>e propbcria quc in oratione abacuc 
1 cmtico continctur.c^jf j:q " 

3n oratioc. 
fce cbrifto t uocatlonc ^cntium: tjue 
biercmias t fopbonias propbctico 
fpiritu {mtprefati.c.^iii 

'bicremiae. 
t>e propbetia danielis r ejecbielie: 
quc ih cbriftum cccWfiamcp cencor' d9t.cjnrp'i9. 3nipf9. 

' /betriumpropbetarumuaticinio id 
eft aggei ^acbaric t malacbicc.nrv. 

fleftanr. 
t>eefdraTmacbabcorum libris.cj: 
jctvi. "poft bo6. 

<Quod propbetica ^ucroriras omni 
origine gcnrilts pbilofopbie inueniii'' 
tur antiquior capirulo.jcjrrvij 

Xpeigif. 
0,uod quedam fancrorum fcripr» 
ccclefiafticus canon proprcr nimiam 
no rcccpcrirucruftatem:ncpcr occa' 
fionem corumfalfa ucria infcrcntur. 
.c]r)c)criti. ^ant ucro. 

£>e bebraicis lirreris quc unquem i 
fue linguc proprietatc no' fucrunt.cjc 
jc)cij:. Tlo iracp. ' 

£)ccgfptt'orum mcndaciffima uant- 
tare:que antiquitari fcicntie fue cenni 
rmlia afcnbir annorum.c j:l. 

fruftra ira. 
£>cpbilofopbicflrMm opinionum dif'' 
fenfionibu8:icflnonicarumapud ec 
cUfiam concordia fcripturaru; .cjcli. 

Uraurcm. 
4y^m difpenfAtione prouidenrte dcf 
fcriprure facrcuetcrie teftamcti ocbc 
brco in grecii cloqutu tranftate ftnt: 
tttumuerfis gentttus innotcfccrent 
•c^* "bfld faaaf. 

£)cauctorifatcI)cr.inrcrprctum: que 
faluo bonote bebraicc lingue dnibus 
fit inrcrpreiibue prefcrcda.c.)cl(q. 

"nam ctim^ 
Ouidintclligcndiifit de niniuitaru^ 
c)ccidio: cuius dcnticiatio in bebrco 
quadragtntfl dicni fpatio tcndif i fep 
tuagjnra aurem triduibreaitatc pclu^ 
dirur.C)cliig. Scd ait. 

-Quod poft inftaurarionc rcpli pio^ 
pbctae iudci babere deftitcriit t ejrin 
de ufcp fld natiuitm cbrjfti cotinuis 
aducrfitanb' fint affticri ur jjbarct' al' 
terius tepli edificarione^pbcttcis uo 
cib" fuiflfc promiflra.c^Iv. "poftca^. DeorturaluatorisnoHri remndum 
g? ti erbum caro haam i.ide difper" 
fion c iudcorum p omitee gcntcf ficut 
fuci at propbctfttuin.c.j:lvu 

■Rcjcnante. 
3lti anre tcpora cbrifti aliqu< fucrint 
ejrtra irracliticum gcnus.qui ad ccle - 
(iis ciuitatifcdrortiu puem:et.c.]dvq. 

Ouapropf. 
T^ropbcttam a jgc( qua dirit maiore 
fufuram gloriam domu6 dd q> pri- 
mum fuilletrno in recdificatfonc tcm' 
pU:fcd in ecclefia cbriilicfTe completl 
.c.jrlvitj. ■bccdom". 

tyc incerta muWplicatione cccficrqua 
inboc fccub multi rcprobi mifcctur 
clectis capitulum.jrli):. 3n boc. 
t>c prcdicarionc euangclq: que pcr 
pilTiones prcdicantium clarior t po' 
tcntior facta e(l capirulum.L 

jbcindc fm 
'Q.uod etiam per bcrettcorum difTcn^ 
fionesfidcs catboliaroborct^.c.li. 

Uidc9 aiit. 
3ln crcdcndum (it quod quidam pu-' 
tant;implcti8 deccm pcrfccutionibua 
qucfucrunn nuUam (apaeffe prctcr 
undccimam:quc in ipfo anricbrifh tc 
porefitfiituracapitulum.tg. " 

•p>roinde. 
&ctemporenouiflrime perfccutionis 
occulto capitulum.liQ. £6iccturif. 
£>e ftultifTimo medacio paganorum: 
quo cbriftianam rcligioncm non ul' 
tra treccntofl fcjcagintaquinque anno 
:um manfuram effe fi;:crunt.cliiq. 

t>ec 3f<p. ' •Rubriccri»:- l*n de ciuitate de» 
beaci augunini epifcopi incipiunt. 

q Uod in qucftione quam de fi-^ 

mbusbonorumTmaloru pbi 

lofopbica difputatio uentiUttit:duee tas octuagintft t oao fectae e(Te msr 
CU0 uarro peripc^cricc.primi). 

^onil. 
Ouomodo remotie omntbue diffae 
ngequenofectcfcd queHiones func 
ad tripartitam fummi boni diffinitio 
nemuarropcrueniat:quarum tame 
nna (it cUgcnda capitulum.ij. 

3n tribue. 
be tribud fcctie fummum bominis 
bonum qucrctibusquaehgcndauar 
ro diffiniat:fcqucns uetcris academie 
antiocbo auctorc fcntcnril.ciq. 

OLuid e:go. 
£>c fummo bono n fummo malo ^i 
cbrifhani fcntiant cotra pboe:<J fum' 
mum bono i fe (ibi efTe dij:crut.ciiq. 

Siigitur. 
ibefodaUw'ta:queca mapme ^rpc 
tenda fit multis offenfionib" fepe fub 
uertitur.cv. Oaiod adt. 

ibeerrore bumanorum iudiciorum 
cum ueritas latct capitulum.vi. 

Ouid ipfa: 
&cdtueriitatebnguftrum qua forie" 
tae bominum dirimitunt demiferia; 
bellorum etiam que iufla dtcuf.c vq> 

poR ciui. 
Ojiod amtdtta bonorum fecura cffe 
no pofltndum a pcriculis quc in bac' 
uita funt trepidari necdTe e.c. vi^. 

Si aurem. 
fce amidtia angclorum quc bomin£ 
in boc mundo no porcfT cfTe manifc'' 
fta propter fallaciam demonum: iit 
quos inddcrunt qut muUof fibi deof 
colendos puraucrunt cap.ip. 

^nfocietate. 
Cui friictufl fanctis de fupcrata bm"* 
uttc tentatione pariatur.c^. 

Sedncc^. 
Jbc beatituduie psds etemc: in quft 
fanctis ftnis eid eft uera pcrfcctie.c 
.Td. t)anc 

iQuod etiim belUntium fcuitia om- 
ntfquebominuiqttietudtesad pacis finem cupiant pntiemrcfmc cttturap 
pctitu nulla naturd fit cap.;:^. 

<luod 05. 
t^epflceunittcrfaluque intcr quafU^ 
bct pcrturbationce priuari no potdl 
lcgenatureidutnfubiuflo iudicc ad 
Wquifquc perucnit ordinatione: q6 
meruit uoluntatc capitulum pq. 

■jbaic itac^. 
i^c ordinc ac lcge fiuc tcrrena fuic cc^ 
kllupcrquafoctctatibumanc ciiam 
dominido cofulitum cdfulendo fcr' 
ttitur.cpiij. Ois igit'. 

t>c Ubcrtate naturali: t dc fcruitutc 
cuius pnma caufa pcccatum t.qi bo 
male uoluntatis ctiam fi no c(t man' 
cipum altcnus bommis:fcruu6 eft jp 
pncUbidinie cap.p? iDoc natar. 
£>c cquo ture domm3ndi.c.]cvi. 

Ouo circa. 
Undc cckftis fccicras cum tcrrcna ci 
ttiratc pace babcai 1 vh difcordiam 
.c.xv^. Scd. 

0.ai diucrfafit acadcmic nouaant 
biguita» 3 coftantia fidci cbriftiane 
.c.fviq. 0,6 aur. 

t>c babitu 1 moribus populi cbnftia 
ni.ocijc. Tlibilfanc. 

JOxiod dues fancto^i i buius uitc tpe 
fpc beati fini.cxif* <luaobre . 

2ln fccundum diffinitiones fripionis 
qae in dialogo aceroms funn unqul 
ftteritromana refp.cap.jcp. 

Oaiap:ep£ 
2(nuerudfitdcu5 cui cbriftuni fcr- 
tuoncuifoUdcbeat racrificanLc.jcjc^. 

Sed rridcri. 
Oac porpbiTius dicat oraculis dco'' 
rum rcfponfa dc cbriftt.coatj. 

TlaiUbrif. 
Ona diffinitione conftct ppK 1 rci- 
publicc nucupationcm rccte fibi non 
iblu romanos fcd etia^ rcgna alia ue- 
dicarc.c.jrpi^. Si autcm. 

OuwdnopofTintibiucrcclTe uirtu' 
tesiubi nd efl uera reUgio.c.^. OLualt bet. 
fi>cpaccpopuU»U'eniadco:qua uti^ 
cur ad pietacem popuUie dei du 1 n tn 
boc pcregrinua cft mundo.c.xic^i. 

Ouocirca. 
£>epaceferuicntiumdeo:cuiu0 per- 
fcaatranquillitaein bac tcmporaU. 
ttita no poieft apprebendi.cjn^ij. 

3n que fme ucturus fit cptue ipioru 
.c.^i^. ^y^ 9**f' 

Jbc ciuitate dci auguftini epifcopi ih 
cipiotrubriceUbri.jcj:. 

q Uod quamuis omni tcmpore 
dcua iudicenin boc rame Ubro 
dc nonift^imo ciufl iudicio fit propric 
difputandum capituUim primum. 

£>e die ultt. 
t>t uarictatc rcrum bumanarum cui 
nd potcft dici dcclTc iudicium dci qui 
uis nequeat inucftigertcap.^. 

Tluc aute. 
<3uu'din libro ccdcfiaftcn falomon 6 
bis que in bac uita 1 bonia 1 maUs 
func commnnia difputauiccii). 

Tlcmpe. 
Ouod ad difTcrendum de nouifTimo 
iudicio dciinoui primn tcftamcnti ac 
dcindc ueieris tefUmonia^laturuf fit 
•cii^. "bui'' itacp 

<luibu« fcntentqa domini faluato^ 
ri6:dimnumiudicii'mifiituramin fi- 
nc fccuU decUrctUT capitulum.v. 

£rgo ipfe. 
Ojoi iit prima refurrectio: que fecu^ 
da.c.vi. £>eindc 

i>eduabu8 rcfurrcctionibus n 6 mil 
le annis did i apocalf pfi ioannif fcnp 
tumfit:tquid de cia rationabilitcr 
fentiatur.c.vij. t>t bis. 

Jbealligationi^TfoIutione diaboli.c 
.vi^. £tclaufit. 

-Quidfitregnofancto^tcocbrifto p 
iniUcannos:iuiquo difccmatur a regno etcmo.c.fjc 3ntereidiS. 
<Cittid refpondendttm fit ets qui pu^ 
tant rcfurrectionem ad fola corpora 
no etiam ad animas pertincrc.c.;:. 

Sunt qui . 
t>e gog 7 magog:quo9 ad pcrfcquc- 
dam ccclcfiam dei folutus prope fi'' 
ncm fccuUdiabolue incitabit.c.]d. 

£t cn finitt. 
7[n ad ultimum fupplicid perttncat 
fmpioruin^g^dLfccnidiircigniade ce' 
lo 1 eofde comcdiire memorac.c.;:q. 

'0.6 vo iiu 
21n antc tempus perfccutionis anti' 
cbrtrti mille ani anumerandi finf.c.]c 
iij. iDecpfccu. 

i>e damnationc diaboli cum fuis: ct 
per rccapuulanoncm de rcfurrcctio'' 
necorporumomnium mortuorum: 
7 de ultima rctributione .c.):iiq. 

"Poft bac. 
'Cui fnt mortui quos ad utdiait e^c-' 
bibmtm3rc:ulf quo9 more i inferi 
reddiderut.c.;:v. 1:)ocecim. 

£>e cclo nowo % terra noua.c.|:ri. 

£t uidi. 
ibeecclefieglorificationefine fine p" 
motte.cicvtj. £tciuitate. 

.Quid apoftolug petru9 6 nouilTimo 
dciiudicioprcdtcare docucrit mor 
tuorum capuulum decimum-p^t|. 

TUk iam^ 
-Quid apoftolu9 paulus tbefolonicc' 
fibua fcripfcrit: i dc manifcftatione 
anticbnfti:cuiud tcmpus diea domi^ 
ni fubfequaur capimUtm.>;i)c. 

ZOultag. 
Ouid idem apoftoUi9 in prima ad c 
ofdem epiftola dc rcfurrcctione mor- 
tuorum docuerit apituUim.R:. 

Sed bic. 
Oaid efaias propbcta dc mortuori} 
refurrectione i rctnbutione iudicq 
fit locutus capitulum uicefimum.i. 

'Propbeta. 
OuaUe futara fit cgrclTio fanctoruj ad uidend«9 penas maloru.c.]q:$ . 

Sedquo. 
^uidprophetAmitdtnidde pcrfe 
nttione anticbrifti:? dc iudicio dci rc 
gnoque fanaorum capituUi.ppiq. 

£>anielde. 
3n pfaUnis dauiticis quc de fine fecu 
U baiuQ 1 que de nomffimo dei iudi- 
cio propbctanturcapitulum.pciiq. 

ZDulta de. 
t>c propbma malacbie qua dci iudi 
cium uUimumdcclaratur.rquozum 
dicitur pcr purtficatoriae pcnas faci 
cnda mundatio capituUi.;:^v. 

•^ropbcta. 
t>e facnftcqs que fancti ofTcrunt deo 
fic placituraquomodo tn diebus pri 
fUnis Tannis pnoribus piacucrunt 
.c.pTi. Uolens. 

£>c fcparattonc bonop i milo^: po 
qu3 nouilTimi ludicg difcrctio dccla- 
ratur.c.;:jcvq. JlUidetia. 

C^clcgemo^^fi fpiritaUrer inteUigcn 
da:ne in damnabilia murmura cama 
Usfcnfus incurratcapituUi.^;:viq. 

'duodvo. 
j&eaduentubclteante iudtcium cm'' 
predicatione fcnpturarumfccreta rc- 
ferante iudd conucrter entur ad cbri- 
ftum.c.jc^i^. £d autem. 

Quod in Ubris uetcris tcftamenti ci» 
dcus legitur iudicatume:n6 cttiden-' 
ter cbrtfti perfona monftrcturfed ej: 
quibufdam tcfttmonqs ubidominus 
deus loqutturappareatnd dubie g^ 
ipfefitcbriftus.c.jc^. ZDuUa. 

'Rubrtce.rjn.Ubndeduitatedet bea- 
ti auguftiniicpifcopi incipiilt. 

d £ordinedifputatioi8quapri' 
us dilVeredii edcpcrpetuo fup^ 
plicio damnatorum cum diaboio: g^ 
de etema feUdtate (anctont.c.i. 

Cd p icfa. 
3lnpoflrdtcorpera in uftione tgnic tiTe perpetua cdpimlo fecundm 

Qaid i%lC 
3ln confequcrrs fit ut corporeutn do 
lorcm fequatur camis mrerituB.caq. 
Scd nullu» 
i>c naruralibuB excmplie: quorum 
confideratio doccatpoflfc inrcr cruci'' 
atU8 uiuentia corpora permancre.c. 
Aiii. ^luaprop^ 

duanta fint quc non recte ajnofci 
qucanr:?tamen cadem eflc non fit 
ambiguiiiC.v. Ueriitame. 

'Q.uodnd omnia miracula natura- 
liafint^fcd pleraquebumano igenio 
modifuata.aui dcmonu artc copofi^ 
ta.c.vi. I3ic forte. 

Ouod in rebus mirie fumma crcdc- 
dirano fitomiiipotctia crcarons .c. 
.vq. £ur irat^. 

Tlon c(Tc contra naturam cum in ali 
qua rc cuius natura innotuitialiquid 
ab co quod crat notu: inciptt cjTc di'' 
uerfum.cviq. Si aute. 

£>e gebenna:etcrnarB£p qualuare pe' 
narumc.ij;. 0.b igit'. 

2ln igni8 gcbcnnalis fi corporaiie c 
pofTit malignos fpiritue id e demo^ 
nc8 tncorporeoa tactu fuo adurere 
.cj:. "bic occurrit. 

3n boc ratio luftiric babcat: ut non 
fmt epefiora pcnarn tepora q> fuerut 
pcccaroru.cjci. Sicautc^. 

£>c»magnirudinepreuaricationts pri^ 
mezobquam ctcma pena omnibus 
dcbcatur qui g:tra giam fuerit falua' 
tori8.c.j:q. Scd pcna. 

£onrra opinionan corum qui putat 
crimmofis fupplicia poft mortc cau^ 
fa purgationis adbibcri.c.^q. 

■piatonid' 
£>e penis tcmporalis buius uitc:qui'' 
bus fubiectacflbumana cdditio.cp 
i^. O.uang'. 

/iiuodomncopusgratiedci cruetis 
no9 dc profunduate uctcris mali: ad 
iuturifcculipertincat nouifate.cp7. Ucrutame. 
Sub qufbuB gratic lcgibus omnca 
regeneratorum babeanf etatcf.c.rci. 

Ucru tata. 
Jbc bis qui putant nullorum boium 
pcnae in ctcmum ee mafuras.cjrij. 

TIdc iam. 
£>e bis qui nouifTimo iudicio ^ptcr 
inrerccfTione fanctorii ncmincm pu^ 
tant damnandum clTccjCPiiJ. 

Sutctisi 
£)c bie qui impunitatcm omniti pcc 
catorum promittut etii bcrcticis ^p' 
ter participationc corporis cbrifti.c. 
^Xix-^ 3t€ funt . 

t>c bis quino omnibus: fed cis tatiS 
qui apud catbolicos funt rcgcncratii 
etiam (i poftea in mulra crimma erro 
refcp prorupennt indulgctiam polli' 
ccntur.cj:):. 3te funt. 

i^e bis qm cos qui pcrmanct m ca'' 
tbolica fide:cnam fi pdTimc uij:crint 
7 ob boc uri merucrmt pme pp:cr 
fidet fundamcntii faluoe ce diffmiut. 
.c)cj:i. Sunt aiit. 

i>e bis qui putat ca crimia que inter 
clemoff nani opera cdmtitdtad da- 
nationid ludicui nd uocari.cjci;^. 

£ompert. 
jContraopinioneeo;tquidicunt ncc 
diaboli nec bommu malo^ pcrpctua 
fufura fupplicta.ct;):iq. ilc prmui. 
jContraeoromfenfumquiin iudicio 
dei omnibus rcie proptcr fancroruin 
prcccs putant e(Te parccndu,c):):iig. 

"boc aut. 
3nbiqui inter bereticos bapti^ati 
funt 1 dctenorcs portca male uiuedo 
funt factuucl bi qui apud carbolicos 
rcnati ad bcrcfes aut l'cifmata trafie^ 
runr: uel bi qui a catbolicie apud 
quosrcnatifunt nd rccedcntcs cii- 
mmofe uiucrc pcrftitcrant : poflmt 
priuilegio facramentorum remifTio^ 
neni etcrni fperarc fuppUcq.cjcjn?. 

QediAttu /luid fttm fiindmento babcrecbrf 
flum:? qutbus fporuJeanir falufqua 
fi per ignis uftura .c.jqcK>i.Sj baber. 
£onrra eorum pcrruafionem qui pu 
putant fibi no obfutura peccata in 
quibuB cumclemoffnas faccrent pcr 
ftiteriit.c.jc)crq. 'Reftai. 

^lurel^ auguftini de cimm dei inn^ 
piuntiubricclibrujc^g. 

d £ conditionc angelorum r bo 
minum capitulum primum . 

Sicut in, 
t>c eterna dei T incommutabili eius 
uoluntatccapitulum fccundum. 

ZDulta ei5. 
ibcpromiltionc ctanc beatirudinis 
fanctorum 7 perpctuis fuppUcqe im^ 
piorum.c.iij. Ouapropd 

jContra fapicntcs mundi:qui putant 
terrcna bominum corpora ad ccleftc 
babitaculum no polTe tranffcrri .c. 
iiij. S5 utdclj. 

£>e refurrcctionc camis:quam qui' 
dam miido credetea no ctedtit.c.v. 

Sed boc. 
Ouod roma conditorem fuom ro' 
mulum diligcndo dcum ftcerit eccria 
9utcm cbriftum dominum crcdendo 
dilc^r.c.vi. "Rccolam". 

^uod ut mundus in cbriftum crc- 
dcret:uirtuh9 fucrit diuine no pezfuft 
fionie bumane capitulum feptimum 

Sed ualde. 
t>c miraculie quc ut mundus in^bri 
ftumcrcderetfactafunr.Tficri mui\' 
do credentcnd dcfinunt cap.viq. 

curin^unc. 
^uod untucrfa miracula q pcr mar- 
tyres in cbrifti nomtnc fiunt ci fidci 
tcftimonium ferant qua in cbriftum 
martyres crcdidcrunt capitulum.ij:. 

£ui nifi. 
<luanto digniuB martyres bonozatt 
rur:qui idco multa mira obtinent ut deus ucrus colatur:^ dcmoncs qui 
ob boc qucdam faciunt:ut ipfi dq ee 
credantur capitulum dccimum. 

"bicforte.' 
£ontrfl plfltonico9:qui de naturali^ 
bus elcmcntoruitT pondcnbus argU'' 
mentanturtcrrciium corpus in cclo 
efienopeflccapitulum vndccimum» 

Contii qo. 
£ontra calunmiao infidclium; qui- 
bu3 cbriftianos dc crcdita rcfurrcctf^ 
onecarnis irrident .cxi^. S5 fcrupu. 
3ln abortiui nd pcrtineant ad refur^ 
rcctioncm: fi pcrtinet ad numcrum 
mortuoruin capituUim dccinmtariii 

Tidbec. 
7{n infantcs in e& fint rcfurrccturi 
babitndiiiccorpori8:qua babituri c 
rant ctatie accehu capitulum.pitij. 

Xiuid e:go. 
3n ad corporis dominicimodu om' 
mumortuo?t refurrcctura fint cor' 
pora.c.j:v. Si utiquc. 

Oualis intelligcntia fit fanctorum 
conformatio ad imaginem filq dci.c. 
.jcvi. 3llud. 

3ln in fuo fqcu refufciranda atqj ms' 
fura fint corpora femin.irum mortu' 
arum.cjcrq. TlonuUi. 

£>cu{ropfcaoidecbrifto: tcorpore 
id e eccfa q c ipfiuf plenitudo.c. jrviq. 

■f>:oideqd. 
Ct\ioi omnia uitia qnc i bac uita bu 
mano contraria funt decori: i refurre 
ctionenofintfutura:ttbimanetc na- 
turali fubftatia in unam pulcbriiu' 
dincmtqualitas concurrcti quati^ 
tas.cjrij;. Ouid iam. 

OLuodinr/urrcctione mortuorum 
naiurt corporum quibufttbct mo'is 
diflipatorum:initcgrum undecdquc 
reuocanda crit capitulum . xt. 

Tlcfcio quo. 
bc nouitatc corporis fpiritalis : irt 
quam fdnctop caro mutabif.c.w:i. 

fkcftitacfi t>c miferqeacmalie quibus buma-' 
num genue merito primc prcuarica- 
tionie obnopiu e: i a quiboe ncmo 
mfi pcr cbrift i gratiam libcraf.c.iTc^. 

Tla quod. 
fi>ebi9qucprcterill3mala quc bo'' 
me malifquecommunia funt: ad iu-' 
ftorum Isborem fpedalircr pertinent 
.c.jrjiq. ■prerer. 

t>c bonie quibuo cfiam bac uita da^ 
nationi obnojciam crcator impkuit 
.c.jcrii^- Tluc tam. 

£>eperuicaciaquonIdam: quirefur 
rectioncm camis qua ficut predictu e 
totu» moduf crcdit impugnat.c.jrp?. 

Ucru dc. 
-Quomodo porpbyrij diffinttio: qua 
bcatie animis purarurcorpus cc fu-' 
gicndum ipfius platonie fcnrctia dc 
ftruatunquidicitfummu deum dgs promifi(Tc:ut noqtiam corportKcj:' 
uretuf.c.j:]cvi4 S" porpbf. 

i^e cotran^e diffinitionibue platonif 
fltcp porpbfrq: i quibue (i \xtcrquc 
ftlteri crcdcrct:a ucritatc ncutcr dcui^ 
arct.c.j:)CTij. Singula. 

-Cloidad uera rcfurrectionie fidcm 
ucl plato ucl labeo uel etia^ uarro co 
fcrrepotucrint:fiopinionc9corum i 
unam fiiiam conucnifTcnt .c. jTvtq. 

TlonuUi. 
£>c qualitate uifioni9:qua in futuro 
fcculo fancri deum uidebunt .c.nrijc. 

Tlunc iam. 
jbc crcma fclintarc ciuitarfe dd. db^ 
batoque pcrpauo capitulutn .jrric . 

Ouata aif. ^lurcltjauguftinidcciuitatc dci ru-' 
brice fclicitcr ejcpliciunt. LIBER Tlicolaus 3cn(on 
gallicue PRIMVS ^turel^ Tla^ftini ept de daitite dd 
iiber phmus feliciter incipic 

TlX£-R£3l CUXO -RO 
ma gottbof iiTuptio'e agett 
tium fub rcge Jllartco atq? 
ipetu magite cladia erfa eft: 
du8 euerftoite deozum falfo 
ilt:m\itoiiiop culto:e8:quo9 
ufitato tiote pagaitos uoca^ 
m^ucbriftianailigionc zfcr 
re conatesrfolito acerbi'* 7 a 
mari' dcij ue^t blaffearc cc 
perot.Clri ego cjrardcfcee jc 
lo dom* 6i:ad^fus eof blafpbemias 
ud erro«B:libroB de duitatc dei fcri-' 
bere inflitui.<luod opus pct aliquot 
anttos me tenuit:eo ^ alia multa ini 
currcbattquediffcrri non opoztact: 
1 me priue ad foluendu occupabant. 
"bocautem de ciuitate dei grlde op" 
tandem.^c^^.Ubzis eft tezminata:quo 
ru quintp primi coe rfcUunt: qui rea 
biianas itajjfpeiariuolunutad boc 
muto^dco^cuIttJrquospagai coll 
pfucuCTDKneceflariu cearbitrct'.i qt 
^bibetltmab ifta cjcoiiri atq^ abuda: 
contcndunt.Sequentes autem qniq^ 
aducrfu& co3 loquot':^ fatct bec ma^ 
la ncc 6fuiltc liq' nec defuta moDlib" 
r ea niic magna nilc pua lods tpibus 
pfonifcp uariari.Scd deo;p; mutozu; 
culttt quo de facrificaf : ^pter uitaj 
poft mo:tcm futuram eflc utilcm dif'' 
putant. t>is ergo.^.Iibzis due ifte u» 
ne opinioncs cbziftiane religioni adv 
farie refellunt' Sed nc quifq» nos alie 
na tantum redarguinfe: non aute nra 
alTcruiftcrcprebenderct:id agitpars 
altcra operis buius^quc.^.libris co 
tincf.Olulg' ubi opus e:i in potibuf 
.)c.qtte noftra funt aflfcramus:'! i.j:q. 
poftcrionbus fdarguamus aduerfa. 
jbuodcdmergolibrof fequetium p^ 
mi quatuo^ continet e^O!tum duaru^ 
ciuitatumrquarum cft una dei:alters butus mundi.Sccudiquatuorc;rai2 
fum ca:|^ feu p:ocurfum.Xerrq ucro: 
qui T po,frcmi:dcbitos finc8.3ta om 
nc8.p:q.lib:i cum fint de utracp dui^ 
tate confcripti: tituli) tame a meliore 
acceperunt:ut de ciuitatc dci poti'* uo 
carent'. 3n quo^ dcdmo lib:o nd de-' 
buit p:o miraculo poni:in Jlbrac fa^ 
crifido flammam cclitUB factam ini 
diuifas uictimas cucurrifTe : qm boc 
illi i uifione monftratum eft.3n.>:4«li 
b:o quod dictum eft de Samuclc:no 
crat dc fil^s 2lau>n:dicendu5 potius 
fuinnon erat filius facaootis. f ilios 
quippefaccrootU5dcfuncti8 facerdo 
libue fucccdere magis Ugiitimi mo^' 
ris fuit.Tlam in fil^s 2laron rcpcrit' 
pater Samuet: fed faccroos no ftiit: 
nec ita i filqe ut cii ipe gcnuc:it 2la:6: 
f5 ficut omB aii* popfi dnr fil^ ifracL 

i>caducrfarq8 nois ib^ifti^^b" i 
uaftatioe urbis ppi £b:iftn barbari 
pcpcrccrunt uictis capitulum primu. 

lo:lofi(Tima riuiratcj 
dei:fiue i boc tpo:um 
g curfuciJit^tpiospcgU 

nafcjcfidcuiucs^fiue 
iilla>M>Iitatcfedi8 e 
6te:qua niic cjcpcctat p patietia: quo^ 
adufcp iuftiria puertafi iudidiJ:dcin^ 
ccps adcptura p c^ccllctii uicro:ia ul 
tia 7 pacc pfcaa:boc opc ad te iftitu'' 
to:^ i ca ^miltidc dcbito:dcfede adv^ 
fu8 cos 4 ;?ditoii et" dcos fuos prcfc 
runtfilli cariftimc ZDa:cclUnc:fufccpi 
magnu op" c arduii:f5 ds adiuto: n:. 
Haj fcio quibus uiribus opus finut 
periuadcarur fuperbis quanta fit uir 
tU8 bumiUtatis^qua fit ut omnia tcr 
rcnacacuminatemporaU mobiUtate 
nutanria:non bumano ufurpata fa^' 
ftu:fed diuia gratia donata cclfiruoo 
tranfcendat. "^xj: enim i condito: & 
uitatis but'':^ qua U)4 iftituimus: in LIBER fcripturapopulifuifcnrcnriam diuic 
lcgie apcruit:qua dictum dt dcue fu-' 
pcrbie rcfiftit: bumilibue auccm dat 
gratiam.lDoc ucro quod dd cft: fup" 
be quoq? animc fpus ifktue affcctat: 
amatt^ fibi in laudib" dici:*Parcc fU'' 
iecUB t dcbcUarc fupboe.Undc ctiaj 
dc terrcna a'uirarc:q cii dnari appctit 
n(i populi fcruiant: ipfa ci oomman'' 
di libioo oominatunnon cft pzctcrcu 
dum filcntio quicquid diccrc fufccpti 
buiue opcrie ratio poftulat i fiduQ 
datur.£): bac nancp cpftuntinimici: 
• aducrfue quos dcfcndeda eHdciciui 
ta8:quo!um tamcn multi coirccto i^ 
pictariB erro:c ciuce in co fiunt farie 
ioonci.iDulri ucro in cam tantis cj:^ 
ardefcuntignibueodioijt^tancp ma-' 
nifcftis bcncfictje rcdcmptozie dus i'' 
grari funnut bodic cotra eam lignas 
moucrcnt:nifi fcrri» boftik fugicntce 
in facrarie dne lode uita dc qua fup 
biuntinncnircnt . iln non criam iUi 
romani cbiifti nomini ifcfti funt: ^b'' 
proptcr cbziftuj barbari pcpcrcerut. 
Xcftafurbccmarrfijj loca 7 bafilicc 
apoftob?i:que i illa uaftarionc urbia 
fld fc confiJgicntce fuoe alicnofq^ zce^ 
perunc . "buc ufcp crucntue feuicbat 
.'y Jnimic*. 3bi accipicbat limitc trucida 
^ tozis furoz. 3II0 ducebafa mifanrib** 
boftibu8:quibu8 etia ejrtra ipfa loca 
pcpccrant: ncincoe incurrcrcnt qui 
fimilcm mifcricozdiam non babebat. 
jQxu tamen cria ipfi alibi trucce attp 
boftili mozc fcuicntc6:poftcag' ad lo^ 
ca iUa ueniebat ubi fticrat intcrdictuj 
quod aUl>i iure bclU Ucuiflctttota fczi 
atdi zfrcnabafimanitae 1 capriuadl 
cupicUtae fragcbac'.Sic euaferot mr" 
ri:qui ndc cbuftiania tcmpozibue dc^ 
trabunct mala quc iUa ciuitas ptu^ 
Ut cbzifto iputant. 3ona uero qnc in 
CO8 ut uiuercnt propf cbzifti bonozej 
facta funtrnon imputant cbrifto nfo: 
fcd fato fuo.iumporius debcraufi quid recte fapercnt illa que ab bofH 
bue afpa t dura ppcffi fut : ilU diuic 
prouidentic tribucrc:quc foUt cotnt 
pto9 bominum mo«8 beUis cmdarc 
atcp contcrcrc. 3teq5 uitam moztaUu 
iuftam atcp laudabiU taUb" afflicrio^ 
nibu9 cjraccrc zpzobataip ucl in mcU 
ora tranffcrrcnd in bie adbuc tcrria 
proptcr ufus alioe derincrc.3llud vo 
quod ds uel ubicunc^ propter cbufli 
nomcn ucl in brie cbzifti nomini di^ 
carifTimis 1 ampUfTimie^ac^ largioe 
mi^ozdia ad capadtatc mulritudis 
eUctis prctcr bello^ mozf truculcnri 
barbari pcpcrccrunt:boc tribucre te-' 
pozibue cbziftianie.binc dco agcgra 
tia6:bincadduenomcucradtercur ' 
rcrcutdfngiantpenasignis ctcmi. 
O.uod nome mulri co;; mcndaciier 
ufurpardiautcffugcrcntpcnas pntis 
e]dtq. nam quoe uidcs pctulanicr 7 
procadtcr ifultarc feruie £btifti: fiit 
in de pUirimi qui iUum intcritum cla 
dkp non cuafiircnt:nifi feruos cbzifti 
(c cfle finriflcntr-r nunc ingrata fupcr 
bia atcp impqfrima ifania a* nomini 
rcfiftunt cozdc perucrfo: ut fempitcr^ 
nie tcncbzis puniat.ad q6 nom o:c f 
n^Dolo pfugcf cut tpaU lucc fhjcrct'. 

Oj nuUa unq> bcUa ita gcfta funt: 
ut uiaoes proptcr deos cof quoe ui 
cerant pccrent uictie cap.q. 

t Ot beUa gcfta confcripta funt: 
uran codita roma:ucl ab cius 
epztu T impcrio:lcg3t 7 profcrat fic 
ab aUeigenis aUqua capta d ciuitate: 
utboftee quiccpcrat:pccretcifi quos 
ad deom; fuozum tcmpla confugilTe 
copercr3t:aut aUqucm duce barbaru'^^^ 
prcccpifTc:ut irrupto oppioo nuUus 
fcrireturqni in illo 1 Qlo teplo faiffa 
inuetos.Tloncuiditeneas priamum 
per aras fanguinc fccbntc: quos ipfe 
facraueratignie ^Tlonne diomcdcs PRIMVS t ulyTXB cefie fume caHodibm aide 
coztpucrc facra effigie manibufc^ cru 
cntie uirgincae aufi diuc contingcrc 
uittae^ Tlcc m quod fcquitur uaum 
cft ej: illo flucrc ac retro fublapfa ifer 
n fpc8 danau:poflca quippe uiccrnt: 
poftca tzoiam ferro ignibufcp 6lcrut. 
t^oftc» confugicntc ad araa pamum 
obtruncaucrut. Tlccideo troia perijt 
qi mvncruam pdidit.Cuid enim puB 
ipfaminerua pcrdidcrat ut pcriret: 
an fo:tc cuftoocs fuoe^ocfanc ucjs 
cfl::illi9 quippe intczcmptie potuitau 
fcrri . Tlccp cntm bomi nes a fimula^ 
cro:fed fimulacrum ab bcminibue P 
uabatur. O.uomoco ergo colcbatur 
ut patriam cuftodirct i cmc6:quc fu^ 
08 non ualuit cuflodire cuilodcs^ 

<luamimprudcnter romani pe-' 
natcB. qui troia; cuftodirc non pote^ 
rant:fibi crcdidcrunt profuturoe.ca 
pitulum tcrtium. 

e £cc quibus dqs urbcm romaj 
feruanda (c commendaflc gau 
dcbant. Omnium miferabiUm cito^ 
rem : t nobis fucccnfenncum dc dqs 
cozum talia dicimus : nec fuccenfcnt 
auctoiibus fuis : quo9 ut edifccrent 
mcrccdcm dedcrunt . i>octo:cfcp ip^ 
foe ifup 1 fala:io publico 7 bono^ib" 
digniffioo babuc^tt. Tlcpc ap6 uirgi 
lium quem p:optcrca paruuU lcgunt: 
ut uidclicct poeta magnus omniuq? 
prcclariffimue atqj optimue tencrie 
ebibitue annie non facile obliuione 
poffit flbolcri fccundum illud Oratg 
quo fcmel eft imbuta rcccne fcruabit 
ooo:cm tefta diu . 3pud bunc cr'' 
go uirgilium nempeiuno indudtur 
infcda troianis eolo ucntomm rcgi 
flducrfus C09 iritanoo dicerc : 5en8 
inimica mibi tyrrbenum nauigat c^ 
quo: ilium in italia po:tans: uictofcp 
penatee.Jta ne iftis pcnatibus uictia romam nc uinccrcntur prudcnres c5 
mcndarc dcbuerunt i Sed bec iuno 
dicebat uelut irata mulie: quid loquc 
retur ignorana' Oimd cncae ipfe pi'' 
U8 toticns appcllatus nonnc ita nar^ 
ratpantbus otriadcs ards pbcbicp 
faccroos facra manu uictofcp deos 
paruucp nepotcm ipfc trabit: curfu 
cp amcns ad limina tendit:' Tldnc dc 
08 ipfo0 quos uictos non dubitat di 
cac fibi potiue q» fe illie pbibctcorii 
datos ca ei dz:Sacra fuofcp tibi com 
mdat troia pcnatcs.^Si igit uirgiliuf 
talce dcos i uictoe dicit:? ut ucl uic 
ti quoquo mo cuadcrcnt bomini co 
fndatos:que dcmentia cft epftimarc 
bis tuto:ibus romam fuifTc fapictcr 
commiflam^^^nificos amififlct nor» 
potuilTc uaJtari i 3mmo ucro uictos 
deos ta^ pfidee ac defcnfo:es colcre 
c|d cft aliud q> tenerc non numina bo 
na:fed dcmonia mala.Ouanto cnim 
fapientius creditur roma ad ifta cla-' 
dcm no fuiflc ucnturam:nifi prius il 
U paiflent:fed illos potius olij fuifl*e 
pcnturo8:nifieo8 quanti» potuiflct 
romafcruaflet.'Tlamquisnon cum 
eduerterit uideat quanta fit uanitate 
prefumptii no poffc uinci fub defefo^ 
ribus uicti9:i idco pcriflc : quia cu 
ftodc8 pcrdidit dcos:cum uel fola po 
tueriteflccaufa percundi: cuftodcs 
babcrc uoluifle pcriruros i Tlo itncp 
cu de dqe uictis illa confcnberentur: 
n canerentur poetas libebat mentiri: 
fcdco:dat08 bomince cogcbat vitas 
confiteri. Uc^ ifta oppo:tuniu9 alio 
bco dilige«cz copiofecp tractlda fijt. 
Tlun c quod inftitueram dc ingratis 
diccre bominibu8:parump ejrplicem 
ut poflu5:qui ca mala que p:o fuoz» 
mo|t perucrfitate mcrito blafpbcma 
tc8 patiuntur cb:ifto imputant. Qjb 
autcm illis etiam talibus p:optacb:i 
ftum parcitur ncc dignantw attcdcz: 
1 eae linguas aduerfus cinQ nomen LIBER /A< '.' tiiviJ c^i, r r>\* U\ dcmentia facHUge pcmcrfitaris tfxr 
cencqmbus linguts ufurpauerfitme^ 
dadtcr ipfiJnome ut uiuerent. 

Jbc afylo mnon{8 in troiatg» nemi 
ncm liberauit a grecis % bafiUdB apo 
flolo^: quc omnce ad fc cofugientes 
a baitane dcfendcrunt.cap.iig. 

u £1 quae linguas t locie ei facia 
tie mctucoo plTcrutrut illic tuti 
atq^ muniti ubi^ptcr cu illcfi ab bo^ 
(libus fucrc : indc in cum maledictis 
boftilibuB ^filircnt.^pfa ut dip tioia 
matcr populi romaniifacratis i locis 
dcof fuozum muniznopotuitciucs 
fuoa ab ignibue fcrrocp grecotu; cof 
dcm dcoe colentium:q'n etia mnonis 
afflo cuftodes lecti pbcnij: % dirue u-' 
lij:c6 prcdam ancmabant.lDuc udiqj 
troia ga^a icefie ercpta adytie mfecp 
deo^ ciatcrcfcp au:o folidi captiuac^ 
ucHis congcrit: pueri % pauide longo 
o:dic matree ftantcircu . £kctue eH 
uidclicet locus tantc dce facratus: no 
utidccaptiuoe no licereteduccre: fed 
ubi capttuoe Itbcrctincludcre. £dpa 
nuc afylum illud no cuiudibct M. g:e 
galis ucl de tu:ba pkbis:f;ioui8 ipt* 
fo:o:is i coniugis % rcgine oiuj 6op 
cum mcmo:q6 n:o:um apoftolo:um. 
3Uuc incenfis tcmplis i d^s crqjta 
fpolia po:tabant'no reddenda uictie 
fcd diuidcnda uictozib^^.buc aiit % q6 
alibi ad ea loca compertum cft pertie 
rc:cum bono:c n obfequio ^eligiofilTi 
mo repoitatum cft.^bi amiffa:bic fa 
uata libertas.^bi claufa:i?ic iterdicta 
captiuitas.3bi poHtdenda a oomina 
tibus boftibue pmcbant':buc libcran 
di a mifcrantibus boltibue duccbar' 
'f>oilremo illud iunonis teplum fibi 
ckgcratauaricia i fupcrbia kmti g:c 
cop:ifta6 cbtiili bafiUcas miftco:dia 
1 bailitae et immanitl barbaro^. fi>egcnerdU?fttetudie boltto uiC 
tas ciuttates eucrtetia: 4d cato fefic 
capituUun quintum. 

n 3fifo!tcgf^dqdeiilUfufttttc^ 
totia teptdeoi^cdmunii) pepce 
riJKatcp illo cofugietce mifoe uirtof 
cp troiaos feri: \ captiuarc ri aufi ftit. 
Sj uirgiU" pocia^s mo:c illa mtit** e. 
3mmo vo mo:c bortiii duitatcs cp^ 
tetiij AU dcfcripfit.O,ue mo:e etia ca 
to:ficutfcribitfalufUu6 nobtitatcue-' 
ritatis bil^o^ic^^^friia fua:qua 6 piura 
tis in fcnatu buit: comeorare it pter^' 
mitrit.l^api vgie8:puero8 : diucUiU'' C*^^Utt^.s 
bcros a pcntuj c6pkj;u:matrdTami /•yM«'r*Mw 
liarumpariq uiao^ib" coUibuiflTet: 
pbana atc^ oomos fpoliari:ccde icen 
difl fieri.'p>oflreo armis ixo^ cadaue^ 
rib' cruo:e atcp Uictu oia cdplcri.lDic 
fi pbana tacuiner.dco;j fcdib"* fokre 
boHcs pccre putaremus: 7 bcc nd ab 
aUcnigcnis bofhbus : f; a catiUna % 
fotqs cius nobiUfTimis fcnatoibus 7 
romanis ciuibus romana tcmpU me 
tuebant.Sed bi uideUcet pczdiri t pa 
trie parricide. 

0.5 ne romani quide ita ullas ce^ 
^unt ut ciuitatcs i tcmpUs eap parce 
rent uictis.cap.fcxrum. 

q Uid crgo p multas gcntcs q li 
fe bclU gclTcninT nufg» uicris i 
deo:p fuo:}^ fedibus pcpercerunt no^ 
ftcr fermo difcurrat.''fiom3no8 ipos 
uidcamus:ipo6 inq» rccolam^^rcfpid 
amufcp :dano8:6 quo;: pcipua lau6 
dictii iv^cat fubiecris i dcbcUa: fup 
boe:-! qi accepta iniuria ignofcc: ma-' 
lcbat q pfcq.0.n tot tantafcp urbes: 
otlatCDominarenfexpugnatad cap<' 
tafcp cucrtcrunt:kgatur nobis q tcm 
pla e^dpcrc fokbant:ut ad ca qmf^a 
confugiflet Uberarct'.2ln iUifacicbat 
7 fcriptozes earunde rerum geflarain PRIMVS f)*^ ifta rcticcbant.Ota nc ucro 4 ca q lau 
darentmapmcrcqiurcbant : ifta p:c 
cbrilVmia fccundii ipfos pictatis indi 
cia prctcrircnt^^^grcgius romani no^ 
minis marcug maiccUusrc^ fyracufae 
urbe omatilTima ccpittrcfcrt' caj pu9 
ftcuiflc ruitura:T ance due fanguinej 
fuas illi lacbzfmas cffudiflc.6elTit i 
cura pudidtic ctiam in boftc feruadc 
Tlam puufg' oppidum uicto: iufl^ifl*^ 
inuadi:conftituitcdicto:ncqui3 cop" 
libcrum uiolarct.£ucrfa cft tamcn d 
ttitae motc bcUo:^:ncc ufpiam lcgifu: 
ab impcratozc ta cafto atcp clcmenti 
fuiflfc prcccptum:ut 4f(|8 ad lUud uel 
illud tcmplu fug(flet babcret' illefus. 
O.uod utiq? nuUo md pictcrirct' : qfi 
ncc du9 fletus nec quod cdijccrat pro 
pudidtia minimc uiolanda pocuit ta 
ceri.f obius tarcntinc cuerfo: urbie a 
fimulacro:um dcprcdationc abftiriu^ 
iflTc laudat.Tla^ cu ci fcnba fuggcfl^if 
fct:quid de fignia deo:p quc mfta cap 
ta fucrant fteri iuberet :continentiam 
fuam ctiam iocanoo condiuit.0.ucfi 
uit cnim cuiufmodi cflent: i cum ci ri 
folum multa grandia : ucrum ctiam 
rcnunciarcntur a:mata.:clinquamu8 
mquit tarcnnnis dcos iratoe. 

O.uodicuerfioncurbi8 qucafpc 
gcfta funt:dc confuetudinc acdderint 
beUi:quc ucro clcmentcr: dc potcntia 
prouenerint nominis cb:ifti.cap.v^. 

c Um igit'nec illiu9 fleto nec bu 
iu8 rifum:ncc iUi" cafta miam; 
ncc buiu9 facetam continentia roano 
rum re^ gcftaf fcriptou» tacerc po^ 
tucrunt:qu3noo ptcrmittcrctur fi ali 
quibue boibug in bono:c cuiufpiam 
dco:um fuo:um fic pcpcrdfl^enr.ut in 
quocuq; tcmplo ccdem uel captiuita^' 
tcm ficri^bibcrct i O.uic^d crgo ua^ 
ftationid : trucidationis : dcprcdatio 
nt8:concrcmationi9:afftictioni9 i ifta J I i.-M.f '-fcfr "T rcccntifl"ima roana cUdc comifl"!! c:fc 

cit boc confuetuoo bcUott.O.6 autc^ 

mo:c nouo faaii c:q> inufitatarcrum 

facic imanitae barb^ira ra mitts appa 

ruit:ut ampUrtimcbafiUcc implcndc 

populo cui pcerct cligercnt^T dcccmc 

rcntunubincmo fcrirctur : undc nco 

rapcrctunquo libcrandi multi a mifc 

rantibus boftibu9 duccrcnt':i:dc cap^ 

tiuandinuUincca crudelibus bofti^ 

bu9 abducercnf: boc cb:ifti nomini: 

boc cbtiftiano tcmpo:i tribucndu S^i'' , 

^9 no uida cccus: quifquig uida ncc ^ ^ 

Iaudat:ingratu9:quifqui9 laudati rc^ 

luctatur infanu9 cft.3bfit ut p:ude8 

quifq' boc fe:itatiiputct barbaro^u^.^' 

Xruculcntifllimag i fcuifl^imas mtcs 

ille tcrruit:iUc frcn.nuit:iUe mirabritc: 

tcmpauit:qui pcr propbctam tanto 

ante predidt:uifit3bo in uirga iniqui 

tatcs co^ii in ftagcirpcccata co^:mi 

pico:diam aiit meam no difperga ab 

cis.i^icct aliqui9:cur crgo ifta diuina 

mifcrico:dia ctiam ad impio9 ingra^' 

tofcp pcrucnit: £ur putamu9 nifi c[a 

ca5 prcbuit:qui quotidic fadt o:iri fo 

lcm fuum fupcr bonog i malos : i 

pluit fuper iufto9 1 iiufto9.-' 0.uaui9 

cnim quidam ifta co!um cogitantcs 

penitenoo ab impictate fc co:rigant. 

quidam ucro (icut aprs didt diuiria9 

bonitafi9 1 longaminitaris dci ptcnc 

te9fecundum duridam co:dis fui: 

'zco: impenitene tbefauri^et fibi iraj 

indicirc i rcuelationi^ iufti iadic^ 

dd:quircddct unicuiq^ fccunduj opa 

cius:tn paticntia dci ad pctiitcntiam 

inuitat malos : ficut flagellu^ dd ad 

paticnriam erudit bonos.Jtcmqj mi^ 

ferico:dia deifoucnoos amplecritur 

bonosrficut fcucritas dd punienoos 

co:ripit mal09.*p)lacuit quippc diuic 

prouidaitie prepararc impoftcmm 

bona iuftie quibus no fruentur iniu^ 

ftiit mala impqg quibus no epcruda 

bunturboni. 


'>'»/i««i "cr 

LIBER r^ t^ecomodiQt icomodis q bonie 
9c marplcf^ coia fuixt.cap.viij. 

i Sta ucro tpilia bona 7 mala 
"^ utKfcp uoluit clTc coia : ut ncc 
bona cupidius appaantur: qucmali 
quoqj babc: ccrnunrurncc mala tur 
p(tcr cuitcntur;quibu8 1 boni plcfcp 
flfficiuntur.3ntcrc{l autcm plurimuj 
quaffit ufus ucl e.^^ rep que^fpcre: 
uclcarum quediir aducrfcTlam bo 
nu6 temporalibus ncc bor.ie ejrtollit' 
nec malts frangitur. XDalus atit ido 
buiufcemodi ifcUcitatc punitur: quia 
fcUcitate co:rtjpir.O(tedit tti deus fc 
pe etiam tn bic diftribucndis euideri' 
opcratione fuam.Tlam ft nunc omnc 
pcccatum manifefta plectera pena:ni 
btl ultinto iudicio rcferuari putarcf. 
"Rurfus ft nullum pcccatum nuncpu 
niraapcrtadiuinitas:nuUa ce^uide 
tia diuia crcdcrctur.^iliter i :b' feco^ 
dis: (i nS cas dcus quibufda petetib" 
cuidcntifTima Urgitate conccderet:ia 
ad eu ifta pernncrc diccrcinus. Jtco^ 
' fi oiTjus cae pctcntibus daret:no nifi 
^ptcr talia prcmia fcruiendum illi ee 
arbitrarentur.t! cc pios noe faccrct ta 
lis fc:uitus:fed potius cupioos t aua 
ros.t)ccciJ ita ftnt:q*cii<^ boi maliqp 
pit affUcti funr:n6 io ifti di)^'ncti non 
funt:qz dtftinctil ii e qd utrtcp ppeflK 
funt.ZDanct cnim diffimilituoo paf^ 
forum ctiaj in fimilitudinc palTionu: 
licct fub eodcm to:mcnto non e idem 
uirtus 1 uicium. 1T.im ficut fub uno 
igne au;t rutilat t palca fumat:7 fub 
cadein tribub fttpulc comrtiinuuntut 
frumcnta purgantunncc idco cum o^ 
lco amurca cofunditur: q: code prcli 
pondcrc c]cprimitur:tfa unacadcmcp 
uie irruaiB bonos^bat ac purificat: 
diquat inalos^danatruaftat:? ej^imi^ 
muOn icadc afflictione mali detcfta 
tur dciJ afq5 bIafpbemat:boni aufcm 
precaiitur •? laudant. Xm intercftno qualia f^ qualis quifqj patiatur.Tlaj 
pari motu cjcagitatii t c]cbalat bo:ri' 
briter cenB:T fuauif fragrat iiguetii. 

J^c caufid co:rectionii ^pter quaa 
1 boni 1 mali paritcr ftagcllantur.ca^ 
pitulum.i^ 

q Uid igitur in illa re;; uaflitate 
cb:iftiani pa(Tifiit:qd n cis ma 
gis fideliter ifta confiderantibus ad 
^uectd ualcret ; •prio q? ipfa pcccata 
^bus dcu9 indignatus ipleuit tantie 
calamitatibus miidij bumilitcr cogi'- 
tantes:^uis longe abfint a faciorofis 
t^gitiofis atcp tpi^s:tn ti uftpadco fe 
a delictis 6putat alieos: ut nec tpalia 
pro eis mala ppeti feiudicet dignoe. 
£^cepto.n.9' unufcjftp qualibet lau^ 
dabfiter uiucns cedit in quibufda car 
nali concupifcetie: nfi no ad facinom 
imanitate 7 gurgite flagitio^t atqi im 
pietatis abominatione : ad aliqua trt 
peccata ufrara urtlto celebrioa q^to 
miora.1:»ocergo cjrccpto ^s randc fa 
dle repitur:qui eofdem ipfos proptc: 
quof botrcnda fuperbia:luj:uriacp r 
auaricia:at(^ cjrecrabilcs ii^tatcs i v 
pietates os ficut minanoo pdi)cit:?fit 
fras:fic beat ut biidi funt:fic cum ciQ 
uiuat:ut cii talib" uiuendu IrpXtr^t^ 
eim ab eis ooccndi6:admonendis:3lt 
quanooctia obiurgandis 7 co:rtpie^ 
dis malc diJTimulatur: uel cii Iabo:t0 
piget^ufcii os co;j cora qutb" uerccu 
damur offcndc:ueI cum co^ inimiciti 
asdeuitamue:ncipcdiat7 noccetin 
iftio tpalib' rebus:fiuc quas adipifd 
adbucappetitnoftracupiditas : fiue 
quas amitiere fo:midat infirmitas: 
ita ut q^uis bonis malo:p uita difpli^ 
ceat:7 tdeo cii eis no incidant in illa; 
danatione: que poft bac uita talibus 
prepatur: tii quia proptcrea pcccatis 
co:;t danabilib'' parcunt:dti cos i fuia 
Ij Uuib'* 7 ueiaUb" mctaunr. iurecuj PRIMVS ds tparr flagellaf: ^ieic^umrme 
puniaittur.^iuc irtam utram quanoo 
diuimtusaffliguntur cude amarafe 
tiunt:cuiu0 amanoo dulcedincm pec 
cantibus cid amarice nolucrut.Tla ft 
^pterca quif^» obiurgandis i coi:ipi 
cndis malcagentibue pcit: q: oppo:^ 
tunius tpe itjrit: ucl cifdcmipfiB mc^ 
tuit:nc dctcriozcs e^ boc cfficiant':ucl 
adbonauitamtpiamcrudicnoos i" 
pediat infirmoe aliostprcmatarc^ 
cucrrantafide:nonuidctclTe cupidi^ 
tatie occafio:f5 pfilium cautatie. iU6 
eculpabtle q' bici diffimilitcr uiuunc 
1 a malo^ factis abbotrcnr: pcut rri 
peccarie alicnie que dcoocere aut ob^ 
iurga:e debe:et:du co;;t offcnfioes ca'' 
ucnr:nefibtnoceanribi8 rcbus cjb* 
licire boni arc^ inoccnrcr urut^if; cupi 
diue q> opo:tebat cos q in boc muoo 
peregrinanfifpefupncpatrie prcfe 
gerunt.Tlo folu cjppc infirmio:ee ui^' 
ta3 ducetcs piugalefilioe biirce t ba 
bcre querenree oomoe ac failiae pof'' 
ridcnrcs:quo9 ap^s in ecdcfia allo(|^ 
ooccns t monens qucnadmodum ui 
ucrc dcbeanr ujcozce cum maririe : r 
mariricu u)co:ibu8:t ftlq cu penrib": 
1 pcrce ci> filqs^i: ferui cii dniB:i: drii 
cum fcrui6:mulra rcmporalia: mulra 
tcrrena libcnrer adipifcunr':7 molefte 
fimirrunt:|)prer que non audenr offe^ 
dcre boies: quo^ fibi uira cdramina^ 
liflTima t confcelcrarilTima difplicet: 
uc^ ctia bi qui fupio:cm uite gradu) 
tenet:nec cdiugalib" uicurirrcriti fut: 
1 utcru paruo ac tegummto utuntut: 
plcf c^ fuc fame ac faluti du3 infidiaf 
atcp impctus maIo:um timent:ab co 
rum rcpbcnfionc fefc abftincnt : t y" 
uis non in tatum cos mctuant : ut ad 
fimilia pcrpctranda qbuflibct co:um 
tcrro:ibu8 atcp iprobitatibus ccdat: 
ca ipa tri que cum cis non pc:petrant 
nolunt plcf (^ cotipcre : cum fo:rafTc 
po(rintaliquo8co:hptcnoo cotrige:: nc fi non poruainr:fua falus ac fama 
in piculum epiiumcp perucniat.Tlcc 
ca confidcratione qua fuam famam 
ac falute uidcnt elTe nccclTaria ualita 
ticrudicnoo;p boium:f5ca potius m^ 
firmitatc qua dclectat ligua bladiea 
1 buanus dicsii refotmidaf uulgi iu 
dicium:-! carnis c;:crutiatio rpeptio. 
iDoc c^prcr qucda cupidiraris nich: 
n ;ppi olTicia carirarie.Tld mibi iracp 
uidcrurbccparua cfTcca quarecum 
malis flageilenru: t boni:quaDo deo 
placer pcrditoe mo:es ctia tempora^ 
lium pcnarum afflicrione punuc.f la' 
gcllanfenim fimuI:non quia fimul a 
gunr mali uita:fed quia fimul amic 
tcmporalcm uiram. nd quidem cqua 
litcr:f5 rame fimul quam bom cdrem 
ncre debcrcnnur lUi cotrcpri arcp co: 
rccri confcquerent crcrnam.ad quam 
confcqucda (i noIcnrefTe foci) : ferrec 
1 diligerenrur inimici: quia ooncc ui^ 
uunr fcmp inceitu cH utrum uolunra 
tcm fint in mcliue mutari.0.ua in re 
nd nticp parem f^ longe grauio:cin 
brircamrquibus per propbctamdf: 
Jlle quidcm i fuo pcccaro mo:iet:fan 
guincm aiJt eius de manu fpecubroif 
rcf^ram. 2ld boc.n.fpecularo«:s boc 
dl populof prcpofiri conllituri fut i 
ecclefq8:ur non pcanr obiurgaoo pcc 
cara.Tlec idco rri ab buiufcemodi cul 
pa penirue aUcnus e:qui liccr ppoftt'^ 
nd fir:in eie rame quibus uire buuis 
ncccfTirareconiungit^multa moneds 
uel argueda nouirt ncgligir: dcuiras 
eof offenfioncs:p:oprer lUa quibus i 
bac uira nd indcbiris urirurfcd plus 
q> debuir delccrarur. £>cinde brir alia 
caufam boni quarc tcmporalibus af^ 
fligat mat:quale buir iob:ur ftbi ipe 
buan" anius ftr^ibar'''! cognit' : ^ta. 
mte pieraris graiis dai diUgat. 

Oz facris i amifTione rcf tpaliu nibil 
pcreat.capitulum dccimum. LIBER H Uib' rcctc pfidcratfe atcp pcr 
fpccns acrcndc ucrd alt^cl matt 
ftccidcrit fidelibus i pq8:q6 cis n i bo 
no ucrccrcfinifi foite pucandu e cipo^ 
ftolicam illam uacarc fcnrentiijm ubi 
ait : Scimu9 qrh diligcntibus dcum 
oia coopcrantur in bonum:amifcrut 
oia que babcbant . Tlunquid fidcm: 
nunquid pictatC5:nuq'd intcnozis bo 
mints bona qui eft antc dcum diucs:^ 
'be funt opcs cb2i(tiano:^:quibu8 o 
pulentos diccbat apoHolud : ubi ait: 
£ft aut qucftus magnus pictas cum 
jj*fficicntia.Tlibilcnim intuUmus in 
^vanc mundum:f5 ncc auferrc aliquid 
^ pdflumus.bntcs autcm uictum i tc^ 
gomtum bis contenti fimus.Tla qui 
uoliit diuitcs fieri.iciddt i tetationcm 
1 laqueu t dcfidcria multa i nopa 
que mergunt bomincs in intcritum 
a pcrditionc. "ftadijc eim e ciu5 malo 
rum au3ricia:qua quidam appctetcs 
a fide pcrerraucrfit t infcrucrnt fc oo 
lozibus multis. <luibus crgo ^enc 
diuitic illa uaftationc pcricmt : (i cas 
fic bebant qucadmodu ab ifto fozis 
pauperc intus diuitic audicrant:idcft 
fi mdoo Htcbant' tang» non utcntcs 
potucrunt diccrc q^ illc grauiter teta-' 
tus iminimefupcratus. Tludusiqc 
cj:^ dc utcro matris mce:nudu8 i tcr 
ra reucrtandris 6dit oominus abftu 
lit:ficut oomino placuit ita factum e. 
ritnomcuoominibcnedictum: utbo 
nu8 fcruus magnas facuUatcs bctet: 
ipam dni fui uoluntatcm cui pcdifle'' 
quud mente dircfccrct : ncc ptriftare^ 
ds rebue uiucns 2clicri8:fl;ua8 fuerac 
cito moacne relicturus.3lU autcm in 
firmioes qui tcrtcnis bis bonis g^uis 
ca n prcponcrent cb:ifto:aliquantula 
tit cupiditatc cobcrcbant : quantum 
bcc amanoo pcccaucrint:pcrdeoo fen 
ferunt.Xin quippc oolucrunt^q^tum 
fe oolotibu8 infcrucrant.ficut aptum 
4i^iiTe fapra comeoraui* Opo2tebat cnfm ut cis addcrct'etia c^pimcntoztt 
difciplina : a quibus fucrat tam diu 
ncglccta uerbo;^.Tla5 cu5 di^ic aprs: 
qui uolunt diuites ftcri in tcntatione 
inciduntt cctcra:profccto in diuings 
cupiditatcm rcprcbcndit:nonfaculta 
tcm:qU3 prcccpit alibi dicens.^Prcci-' 
pe diuitibus buius mundi fi fupcrbc 
fapcre:nc$ fpcrarc in inccrto diuitia^ 
rum fui^:f5 i dco uiuo 4 pftat nobis 
oia abundantcr ad frucndu:bri faciat 
diuitc6:fint in opcribus bonis: facile 
tribuant:cdmunicet:tbcnfauri5etfibi 
fundamcntum bonum in fururuj: ut 
apprcbcndant ucram uiram.lDcc qui 
de fuis facicbant diuitgs magnis fitc 
lucris lcuia damna folati^plufqj lcta'' 
li cj: bie que facilc tribucnoo tuttus 
f uaucrunt:^ ptriftati cj: bis q timi6 
rctincnoo facilius amiferunt.lDoc.n. 
potuit in tcrra pcrirc q6 piguit inde 
tranfferrc.Tlam qui rcccperut pfiliuj 
dfii fui diccnti8:nolitc condcrc uobis 
i terra tbcfauros: ubi tinca t rubigo 
cjrtcrminat:'? ubi furcs cffodiunt i fu 
ranf:fcd tbcfauzi^atc uobis i cclo tbc 
fauros quo fur no acccdit ne^ tinca 
co:rumpit.ubi.n.c tbcfaur" tuus: ibi 
crit 1 C02 tuii: tnbulationis tpe |>ba'' 
uerutqTCctefapucrint^non contcm^ 
neoo ucracilTimnpiccepto:c:T tbcfau 
ri <fui fidclin'imum inuictilVimumcp 
cuftodc.Tla fi multi funt gauifi ibi fe 
babuiflc diuitiae fuae: quo conngic 
ut boftis no acccdcrct:quanto ccrtuif 
1 fccurius gaudcf potucrut: qui moi^ 
tu fui dci iUuc migraucrat: quo acce^ 
di oio non poflct.-* Undc paulinus n: 
nolcfts cps cjc opulcttn'imo diuitc uo 
luntatcpaupernmus? copiofin^ime 
fanctus : qit 7 ipfam nolam barbari 
uaftauerunt cum ab eis tcncrcmr fic 
in coide fuo:ut ab eo poftca cognoui^ ^ 
mus prccabatur.t)omic no e;ccrucie: I 
^pteraurum targcntnm: ubi.n.fint \ 
omnia mea tu fcie. Jbi cni^ babcbat^ ' PRIMVS emnin (a& abi ea condere i tbefauri^ 
jare illc monuerancj bec mala muoo 
uentura predtjceraL 2lcp boc 4 dno 
fuo monehobcdierannubt % quomo 
tbefaurijaredcberci; necipfas treas 
diuitiae barbaris incurfantibus ami 
ferunr.OLuos aut no obedifTc penitu 
it:(jddet3libu6rebu8facicndti cfTet 
fi nd preccdenrc fapietia ccrte pfeque^ 
tc ejcpicntia didicerunt. 2lt eim ^daj 
boni etiam cbaftiani tozmcntis ejccm 
ciati funt:ur bona fua bofKbus ^de^ 
rcnt.3lUucronccprodere nec pdcrc 
potuenltbonti quo ipfi boni erant. 
Si aut tojqueri ^ mammona iniqta 
tis prodcre malucrunt boni no ciat» 
2lrlmoncndi aiir fuerant qui tara pa^' 
tiebanfpro auro: quanta efTcntfufti^ 
ncnda pro cbzifto:ut eii potius diligc 
difcercnt:^ pro fe paffoa cfcma felici 
tatc ditarcr.nd aurum i argcnru pro 
quo pari mifcmmum fttir:fcu menti^ 
enoo occultaret:fcu uc;^ dicenoo p:o 
dercrur . Tlaq^ inrcr rozmenra ncmo 
cbziftum confirendo amifiKncmo au^ 
rum wii ncganoo fcruauit.Oiuocizca 
utiliora erant foztalTe tozmta:que bo 
num incorupribile amadu ooccbanr: 
g^illabonaquefinculb utili fructu 
di^os fui amotc toiquebant.S5 (^daj 
et nd bntcs quod proderent dum nd 
crcdun^ rozri funt ; i bi fozte baberc 
cupiebant:ncc fancta uolunratc pau^ 
perea erant. -Cluibus demonftrandd 
futt:nd faculrares f^ ipfae cupiditarcs 
talib'' cc dignas cruciatib" . Si ucro 
meliozis uite,ppofito rccondicii auru 
argentiicp nd babebant:nefcio quide 
ut}j cuiq' talium acciderit ; ur du bze 
credirur rozqucrctur.Ucruntamcnet 
fi accidiKprofccto qui intcr illa tozm^ 
ta paupertatem fanctam pfitebatur: 
cbziftu confitebat' Oluapropti: fi nd 
meruit ab boftibvia credi: non potuit 
tri hnae pauptatie confcflb: fine ce^ 
lefti mcrcede tO!queri.2Dulto8 t^unt cttam cbtiftianos famee diuturna ua 
ftauit:boc quocp i ufus fuos bdi fidc 
le9 pietoleraoo vrcnit. quos.n.faes - 
necauir:amali9 uire bui' ficur cozpis 
mobis eripuir. Ouos aiit ti necauin 
oocttit pa" uittr.oocuit^ductt'' iciuai 

£>e fine tcmporalis uite fiue longi 
oiis fiuebreuious.cap.jci. 

f £d d5 multi ctil cbziftiani in^^' 
fccti funt: multt multa;p mdtiii 
fcda uaricrareconfumpri."boc fi cgrc 
fcrcndu5 cft:omnibu6 qui in banc ui 
tam^aeari funt uti(p cdmune e.t^oc 
fcio neminem fuiftcmoztuum:qui nd 
fttcrat aliquanoo mozirurue.fims au 
tcm uitc tam longa q? breuem uitam 
boc idcm hdt. Tlccp.n.aliud melius 
aliud dcterius;aur aliud maius i ali^ 
ud breuius cft:quod iam partrcr non 
eft. <luid autem intcreft quo moztis 
gcncre uita ifta finiat':qii ille cui finit 
iK^ mozi non cogitV£ii aiit unicuicp 
moztalium fub quotttdianis uite bu^ 
ius caftb" inniicrabilcs mdtcs quoda 
mdcdrincntg^diuinccrtiieft qucnaj 
earum ucntuza fit; quero utru farius 
fit unam pcrpeti mozienoo an otfis tt 
merc uiucnoo. Tlec ignozo q^ icrtius 
cligatur diu uiucre fnb timde tot mo 
tiu5 ^ femcl mozicnoo nulla ddceps 
fo:midare . S5 aliud eft quod camis 
fcnfus ifirmircr pauidue zfugtt:aliud 
qo mentis rd diligcnrcr cnucleara cd 
uincir.ZDala mozs puranda non eft: 
quam bona uita preccflcrit. Tleq3 eij 
facir malfl5 mozrcm:nifi quod fcquit' 
mozrcm.TloniraqjmuUu curandu^ 
c t\Q q' neccflario moziruri funr: quid 
accidar ur mozianf: f^mozicnoo quo 
irecoganf. £u igit'cb:iftiai noucrint 
Idge meUozcm fiiiflc rcUgiofi paupis 
mozte inter Ungenriii canu linguas q» 
ip9 diuiris in purpura 1 bylTo: bozre 
da illa gencra moztiuj quid mojtuis LIQER ■■^ obfumint qu! bene mxcninU 

t>e fcpultura bumanoium covpo-' 
rum que cbnftianiB eriam fi flicru nc 
Qztxmiidimiuc&p.j^. 

a X eij m ranta ftragc cadauero 
ncc fcpcliri potticrut.Tlccp iftd 
pii fidcs nimiu rcfozmidatrtcnee prc 
dictii.Tlec abfumtcs bclliaa refurrec 
turia co:f otibus obfufura8:quopca 
piir capitis n pibii: nullo mo diccrec 
ucrit3e:nolite tiere cos qui copus oc^ 
cidunnaiam autcm non polTunt occi 
de::fi quicy obefTct fliture uite^^ccfd 
(nimici de co:poMbus ocaTo^ facere 
uolui(Tet.Tlifi fo:te quifpia fic abfur 
du9 eft: ut conrcndat cos qui co:pu3 
occidunt n dcbcrc timeri afi moztem 
ne co:pu8 occidat: i timeri dcbere p** 
mojtcm:ne co:pus ocdfum fcpelin ti 
fmat.falfd e crgo q6 ait cb:iftu9:qui 
co:pu9 occidunt 7 poftea no biit q'd 
facianttfi babent tanta que de cadaue 
nbu9 fadannabfit wt falfu^ fit quod 
ueritas didt. £>icium cft eim aliquid 
C09 facere cum ocddiit: q: in coipoit 
fenfu9 e occidcnoo: poftea uero nibil 
babere quid faciannq: nullu9 fenfua 
cft in co:po:e occifo.ZDults iracp coj 
pa cb:iftianop tcrra no tept^fj nulli 
co;r quify a cclo i a terra fcparauit: 
qui tota implet pfitia fui qui nouit a 
dc rcfufcitct quod creauit. C>idtur 4^ 
dcm in pfalmo:pofnerunt mo:talia f 
uo:um ruo:um efcas uolatilib'' celi: 
camcs fancto^: tuo?z bcfttj9 tcrre*£f 
fudcrunt fanguine eo;: ficKt aquam i 
circuitu bicrufale:'Z ri erat q fepcliret. 
Scd magi9 ad eyaggerandam crude 
litatem co:um qui ifta fecerunt: r\ ad 
eo?t infcUeitate qui ifta perpcfTi funt. 
O-uauis eim bec in confpectu boiuj 
dura t dirft uidcanf:f5 preciofa eft in 
confpectu oomini mo:9 fancto?j cC. 
"proinde oia ifta ideft curatio fueris: condirio fepulrare pompa ejrc^arufti 
magis funt uiuo:um folatia q» fubfi' 
dia mo:tuo^.&i aliquid prodeft im^ 
pio fepuUura predofa: oberit pio uX 
flut nulIa.^Preclara^ ejrcquias i con^ 
fpcctu bominu ejrbibuit purpurato il 
h diuiti turba famulo^^fj mulro cla^ 
rio:ee i cofpectu dfii ulccrofo ilU pau 
peri miniftcrium pbuit agfo^um: qui 
eumnon qrtulerunt in marmowinr 
tumu[o:fed in abrabcgrcmiii fuftulc 
riit.^Rident bic lUi contra quo9 dcfe^ 
dcnda fufccpimus ciuitatc dd.Ucru' 
pme fcpulture curam etiam eo:um 
pbilofopbi ptempfcrunr.-z fepe univ^ 
(i g:crdtu9 dii pro tcrrcna patria mo 
rcrent:ubi poftca iaccrcnt uel quibua 
beftq9 efca fierent n curariit.licuircp 
6 bac re poene plaufibfr diccrc.£elO'"^ ' 
teguquinon babetumam . O.uato 
minu9 debet dc co^pib" infepulris in"" 
fulta: cbuftiani8:quibu8 t ipfius car 
nis t mcmbro:um omnium rcfo:nu 
tio:non folum ej: terra:ucmm etiam 
q: aUomm elemento:um fecrcrilTimo 
finuquodilapfacadaucra reccJTerut 
mtempo:i6 puncto reddcnda 'Z rein^ 
tegranda promitritur,' 

Oate fit rario fanctofum co:pO|j 
fepeUendi.cap.>:iq. 

n £c 10 tri cotcneda t abqcienda 
fdt co:por3 defiicto;^ majaeq^ 
iufto;tat£pfideUu:quibu9 rag-o^ga' < — . /> 
nis 1 uafig ad oia bona opera factua ^ yMft*^, 
ufu9 eft fpiriru9.Si enim parerna ue 
fti9 1 annulu9 ac ftquid buiufmodi 
tanto carius cft poftcris : quanto cr^ 
ga parcntee maio: ejrririt affectus : 
nullo mooo ipfa fpemcnda funt co:-' 
pora : quc utiq? muUo famiUariua 
Btqj coniuncnus q- qucbbct indume-' 
ta geftamus.lDcc eim no ad o:namrd 
uel adiuto:iu quod adbibctur cxtrifc 
cu@:fcd ad ipfam naturam bominis c<<n\ PRIMVS / pzrtinet.Ondet antiquof iuftomnt 
f-mera officiofa pictatc curata funt: 
1 cjcc^c celcbratc:^ fcputtura ^uifa: 
ipfiq? dum uwcrcnt boc de fcpelicdis 
ud ctia traffcrcndid fuid co:po:ibu9 
filqg mandaucroKi tbobias fepdien 
00 moituos dcu^ma-uilTc tefte agTo 
c5medatu:.3pfe quocp diis die tcrtio 
rcrunccturusiTtcligiofe mulieris bo 
iium opu9 prcdicat:predicandumcp 
comendat q> unguctii prcciofii fuper 
mbraciuB cfTudcritratcp boc ad eum 
fcpdicndu feccrit:7 budabilii comeo 
ranfin euangclio:qui co:pU0 cius de 
cruce acceptum diligct atq^ bono:ifi 
cc tegcdii fcpelicnduqj curarut.Ueru 
ifte aucfce non boc admoncnt g? infit 
ullu9 cadaucribus fcnfu8:fcd ad dci 
prouidccia:cui placent ct talia pieta^' 
tis officia:co:pora quoqj mo:tuo:u5 
ptincrc fignificant^ptcr fide refurrcc 
rioni9 ai^rucnda . Ubi i iU6 falubnt 
difcitq^tapoiTitclTe remuncrario jp 
clcmofmie:qua9 uiucntibus % fcntic^ 
ribu9 e^bibemue:ri ncq3 boc ap6 dcii 
pcrit quod cj: animis bomtnu mbria 
officio diligeniiccp pfoluif.Siit ^dcj 
1 alia que fancti patriarcbe 6 co^pib' 
fttis uei?dendi9 ud tranffcrendi9^^ 
pbetico fpiritu itdUgi dicta uoluc^jt. 
Tlon aiit bic locue e ut ea pertractC'' 
m^^cu fufficiant ca que dijrius.Scd f» 
ca que fuftcntandis uiucntibus funt 
ncccffaria:ficutuictu9 tamictus: q>^ 
uis cum graui afflictione dcfint: non 
frangiit in bonia pcrferedi tolcradicp 
uirtutc:ncccr.idicacc):aio pietatc: fj 
cjcercitatam fadunt fccundio:e : q^to 
magio cu dcfut ca quc curandis fune 
nb" codcndifcp corporibus ofucto:^ 
adbibcri folcnt:n6 cfficiunt mifcros t 
occultis piop fcdibus ia quictos.^iHc 
pcr boc qii ifta cadaucrib" cb:iftiano 
rii in illa magnc urbis ud ctiam alio 
rum oppioof uaftatione dcfucrunn 
nec uiuof cutpa zR qui lion potuc|:c (fla prebeemec pena moztuomm qui 
nonpolTuntiftafcntirc. 

t>c capttuitate fancto|t:c(b'' nun^ 
diuina fotacia dcfuerunt.cap.^riiq. 

f £dmultii(iutd5uftianictcap^ 
tiui ducti fut.lDoc fae mif rimu 
t(i aliquo duci poruenit ubi dcti fui» 
no inucncriit.Sunt in fcripturi9 flc 
rie buiu9 etia dadis magna fotacia. 
Juerunt i captiuitate trcs pucri: fuit 
danid:fucrunt alq propbctc: ncc de"* 
defiiit coufolatoz.Sic nodcferuit fu^ 
09 fidclc9 fub diiationcgcn£is:l3 bar 
b3rc:rfi bumanc: qui propbctam nd 
defauit: ncc i uifccnbu9 bctuc . l3oc 
quocp itticii cjb'' agim" matunt irride 
cp cre6re:qui tri in fuig titrcris crcdiit 
arioncm mctfmneum nobililTimum 
/''cifbariftam cum elTct eicctus denaui 
cjrceptum dctpbini oo:fo: i ad terraj 
e^c proucctttm.Uerum illud uoitruj 
de iona propbeta incredibilms-cft. 
"Pbnc mc:cdibitius:quia mirabiliuf: 
'imirabitius quiapotcntiue. 

C>e rcgulo in quo captiaititiQ ob 
rctigioncm ctiam fpontc tolcrande e)c 
tate^cmplum:quod tamcnilti deos 
cotenti prodclTc non potuit.capimlu5 

h 3lbct tri i(ti'6 captiuitatc Uigio 
nis ca5 ct fpote tolerada i i fuif 
prcdaris uirio nobitilTimii c]ccptum. 
XDarcus rcgulus ipatot popuU roa-' 
nicaptiuus apudcartbagmefcs fuit: 
qui cd fibi matlcnt a rdanis fuos rcd 
di ^ co:um tcncrc captiuos:ad boc 
impetranduj ctiam iftum prcdpuc re 
gulu5 CU5 tcgatis fuis roma mifaut: 
puus iurationeconftrictum: fi quod 
uolcbant minimc pcgilTet:rcdituf ce 
cartbagine."Pcrrc);it itle atcp i fenam 
cotraria pcrfuafit^quoniam non arbi / LIBER trabat'utilc eflc rdane rcipu.mutare 
captiuos.TUc poft banc pfuafioticin 
afuie ad boflcs rcdirc compulfue i: 
(^ q: iuraucratad fpote implcuit. 3t 
ilU cum c]ccogitati8 atc^ botrendis c^ 
cruciatibus nccaucrunt. Jnclufo^P'' 
pc angufto ligno ubi (\m cogcrefrcla 
uifc^ acutilTimis mdicp c6fij:o: ut fe 
in nulli cius parte iclinarct finc peis 
fltroci(Tunie etia uigilanoo pemehlt. 
'ZDcrito ccrtc laudant uirtutc ta ma^ 
gna infelicitatc maio:c.£t p dcos illc 
iuraucrat:quof ^ cultu^bibito bas 
gcncri bumano clades ii^i opinantur 
inrtigi.OLui crgo ^p^ca colebant : ut 
uitam iftam^fpcra reddcret: fi ueruj 
iuranti bae irrogari pead feu uoluc:e 
fcu pmifcre:qd pcriuro grauius irati 
facerepotucruni,''S5 cur ratiociatdcj 
mcam n potius ad utrtlc^ pcludam^ 
l^eos ccrrc (ic illc coluit:ut^pc iurif-' 
iurandi fidcin ncc rcmancrct i patria 
ncc inde quo libct irc:f5 ad fuos acer 
rimoa inimicoB rcdirc mimc dubita' 
ret. t)oc fi buic uitc utilc cpi1:unabat: 
cui" ta bo::cdu cjcitu meruitr^culdu 
bio falUba^. Suo quippc oocuit e^c^ 
plo nibildcos ad ifta icmporalcm fe^ 
licitate fuie prodefTc culto:ibu6: qri4 
dem ille eo^ deditus culiui: t uictus 
1 captiuus adductus e.7 q: noluit ali 
f er q> per cos iuraucrat faccre : nouo 
ac prius inaudito nimiumx^ bo:ribri 
fupplicq genere cruciatue e^nctua 
e.Si autej cultus dco^ pofl banc ui'' 
(a; uelut merccde rcddit felicitate:cm 
caluniaftpib" cb:iftiai8 io diitcs ur-' 
bi accidiffe ilUi calamitate: quia deos 
fuoe colcrc dclhtit:cu potucritet illof 
diligetifTime colcs ta ifeli^ fieri q> ille 
rcgulus fuic^Tlifi fo:fe cotra clanffi'' 
ma ueritate tanta quifq' dcmetia mi^ 
te cccitatis obnititunut ptede audeat 
uniuerfam ciuitatc dcos coletc ifelicc 
eflTc nd polTc:unuucro bomincpoflc: 
quod uidel3 potentia dcotum fuo:u5 ntultos potius fit ioonca conferuare 
^ fingro3:cii mfiituoo pftct q: fingu^ 
lis. Si aui dicut marcii rcgulu etia i 
illa captiuitatc illifcp cruciaiibus co:'' 
pis animi vtutc bcatii cc potuifle^vt'* 
pon'* "^A qraf:qua bcata pofllt ec ? ci 
uitas.Tlccp.n.aliundc bcata ciuitas: 
aliunde bomo:cd aliud ciuitas nd fit 
!> conco:8 bominii multituoo.OLua^ 
obreriduinteridifputo quafiregulo 
uirtus fucrit.Sufficitnucq7 iflo nobi 
lifl^imo cj:cmplo cogunt' fatcri it ^pt 
co:po:i8 bona:ucl ea^ :e^ q cjnrifec" 
bomini accidunt colcnoos dcos: qua 
ooquide ille carcrc bis omnibus ma^ 
luit:q> dcos p quos iurauit offendae. 
S5 quid facicmus boibud q glo^iac' 
taiem fe babuilTc ciucm:qualc5 timct 
babcre ciuitatcm.Oi» fi non timcnt: 
tale ergo aliquid quale accidit rcgub 
etiam ciuitati tam diligcntcr q tlle de 
oe colcnti accidcrc potuiflc faieantu:: 
1 cbtiflianis lempoib" no calumnief. 
Uc^ quia dc illis cb^iftianis o:ta que 
ftio e:qui et captiui ducti funt: boc in 
tucanturttaccant^qui faluberrime 
religioni e^ binc impudcntcr atcp im^ 
prtidet' iUud(}t:q: ft dqs cof probro 
non fuit cf> aiientifl^imus culto: illo^ 
dil ei8 iurifiurandi fidcm feruarec pa 
tria caruit du alia non babcrct:capti' 
uufcp apud boftce pcr longa mo:tem 
fupplicio nouc crudclitatts occifusre: 
multo minus nomcn criminandum e 
cb:iftianum in captiuitate facrato;; 
fuo:um:qui fupcrnam patriam ucra^' 
ci fidc C]cpcctantc6:ctiam in fuis fcdi^ 
bus pcrcgrinos k cfl"e noucrunt. 

3n ftupris que ctiam fanctarum 
fo:te uirginum pafla cft captiuitas: 
cdtaminari potucrit uirtus animi fi-' 
ne uoluntatis affenfuxap.pci. 

m ilgnufanefecnmputatob^ce 
cb:iftili8:cu co jt e;:aggerantes PRIMVS c&ptiait&tc addunt ftupra et cdmtWa. 
non folu tn alicni mammoia vgiefc^ 
nupturaaifj et iquafda factimoialcs. 
t)ic ucro ncn fidcemon pictas : ncn 
fpfa uirtud que cafhtas d!:fcd noflra 
potiu8 difpuiatio inter puooic^ arcp 
rocj quibufdam coartatur anguftqe. 
TUc tm curamue bic alicnia rcfpon'' 
fioncrecUcrKquanttt ipfis noftris co 
folationcmfeitigiturimprimispofi ' 
tum atq) confirmatum: uirtute qua ■ 

X rccteuiuiturabanimifcde membris 
^ co:po:i8 impcrare : fanctumqj cojp"* • 
ufu fieri fancte uoluntatis.OLua inco '^ 
culTa ac fkbili pmanente:4c4d alius 
dc cojpozc ufin co:poje feccrit: quod 
finc pcccato proprio ti ualcat cuitari 
prc^ culpam cc patictis.Sed quia no 
folum q6 ad oolo:cm:ucra ettam q6 
ed Ubidincm pcrtinctin cotpoicalieo 
perparari p6t:quicquid tk pcrpetra'' 
tumfuerit:ifi rctcnta conftantilTimo 
aio pudicitiam n cT^cmv.tn puooicnt 
incutit:nc crcdatur factum cum ifitis 
etiant uo[untatc:quod fieri fottalTe (i / 

^ ne carnis aliqua uoluptate n potuic* ^ / 

/f ' ^V^ 6e mozte uoluntaria ob metw pc 
nc fiuc dcdeco:i9.cap.):vg. 

ft £pcrboctqucfcoccidc:ijtne 
(^cq^buiufmdi patcref qs bua'' 
nus affcaus eis nolitignofci^£t q fe 
occidere nolucriit:nc fuo facino:e alie 
nu flagitiu5 dcuita:et:(^fci8 cis boc c:t 
mini dede:it:ipfc aie infipicnrie non 
carcbit.llaj utitp \i no I5 priuata po 
tcftate bomine occidcre uel noccntq: 
cuius occidcndi licenria le;c nulla con 
ccdit:^fccto eria i feipfii occidit bdi^ 
cida e:i tato fit nocetio ca fe occi6:it: 
cpto inocetiotica ci fuit qua fe occi^ 
dedii putauit. Tla ii iudc facni meito 
6tcflaur:cuqp vitas iudicat cii fe laqo 
fufpcndit fcckrateillius traditionis 
aujciJlepoti" y e^piafTe comilTii: qm deimiajdcfperanoocptiabiliter pc 
niten6:nullit fibi falubris penitetie lo 
ctj iliquing^to magis a fua nccc (e ab 
Hincrc dcbct:qui tali fupplicio quid i 
fe puniat non bet.-^^udas ciiim CU5 (e 
occidit fccleratum bomine occidit : % 
tfi non folumcb:ifti:uerum etiam fue 
mo:ris rcueftniuit banc uitam:q: licj 
^pter fut» fcclus:alio fuo fcelcreocci" 
fus e.£ur aiit bomo qui mali nibil fe 
cit fibi male faciat:T (cip(um itcrficie^ 
oo:boic5 intficiat inocctc:ne a Im pati 
atur inocctcm:9t<p i fe-ppetret pccca 
tam proprium.: ne in co perpctrctur 
alienum. 

6e aliena uiolcnri'a|^ Iibidine:qu3 
in oppfib co:po:c mcns inuita pcrpe 
ritur.capitulum.)cpiq. 

c Xcnim ne uel alicna cii polltt'' 
at libioo metuit':non polluct fi 
aliena crit:fi aute polluct aUa tt eiiti 
S^cupuduitia vtm fitanimi:comi' 
tecp beat fo:ritudine: qua porius ql^ 
mala tolcrare q> malo confcnrirc dc 
crcuit.TluUus aot magnanim" t pu'' 
du:u8 in potcftatc babcatquid de fua 
carne fiat: f^ tantu^ quid annuat liite 
ucl :cnuat:quie cadcm fanc mente pii 
taucrit fe pdere pudicitia:fi fo:tcm m 
appbenfa ucl opprelTa camc fua cj:cr 
ceatur 1 expUatur libiDO non fua:Si 
enim boc md pudiciria perit:p:ofccto 
pudicitia animi uiitus non erit:na g 
tincbit ad ca bona qb" bii uiuitur.fed 
inbonis co2po:ci8 nucrabitu::qualia 
fiit uirc9:pulcb:ttuoo:fana intcgracp 
ualitUDO.-^ac ficjd buiufccmdi e. 0.ue 
bda ct fi minuat':bonam iuftamcp ui 
tam omnino non minuunt. OLuod (i 
tale aliquid c pudtciria:ut quid pro il 
la nc amittatur ctiam cu pcriculo co: 
po:i8 laboraf.Si autcm bonum aimi 
ell:etia5 oppflb co:po:e n aminit': qn 
etiam fanctcconrincnricbonumcuin / LIBER { unmodidc camalium pcupifceriaruj 
no ccdit:i; ipfu cotpus fanctificatur: 
7 ideo no cum cis ccdcre inconcuda 
intencionc perfiftit.Tlcc de ipfo copo^ 
re pcrit fanaitas^quia co fanae utcn 
di pcrfcuerat uoluntae: i quantum i 
ipfo eft 1 facultae.Tlccp.n.co co:puf 
fanctum e q^ ciue membra funt mtc 
gra:aut eo ep nuUo cotreaantur a tac 
cu cu potTmt diuerfis cafibus i m\vx 
nerata uim ppeti:? mcdici aliqit falu^ 
ti opitulantes bec ibi faciant que bot 
retafpcct^.Obftctrip uirgis cuiufdl 
intcgntatc manu ucliit cirplozans feu 
malmolcntia fcu infcia fuie cafu dum 
infpicit pcrdidit. Tlon opino: qucn^ 
ta5 ftulte fapcre:ut buic pcriffe aliqd 
ejciftimct cna de ipfius corpoae facti^ 
tate^q^uis mcb:i iilius itcgricate iam 
perdit4:quocirca propofito animi p^ 
mancntcpcr q6 etia^ co^p" fanctificii 
ri me:uit:nec ipfi co:pou aufert fancrt 
tatem uiolentia libidinis aliene:qua5 
feruat perfcucrantia continentie fue. 

" 2ln uero ii aliqua fcia menre cotrup^ 
ta uiolatoc^^pofito q6 60 uouerat: 
pcrgat uitianda ad decepto:cm fuuj: 
adbuc cam pgentc^ fancta urco:pou 
dicimu8:ca fanctitate animi p quam 
co:p'' factificabaf^amifTa atcp deftruc 

^.3bfit bic crro:: 1 binc potius ad^ 
moneamur ita ri amitti coipis fcitare 
manete animi fanctitatc etia co:po:e 
oppfro:ficuf amirtitco:pois facritas 
uiobta animi fancritatc cria co:po:c 
intacto.<luaobrcm non babct quod 
in fe mo:tc fpontanca puniat feia fine 
ullacofenfidcfuauiolcntopprcfTa 1 
fllieno cdplta peccato^g^to mius aiig» 
bocfianncadmittat" boxciiw cc:tu: 
cumipfumflagitium g^uis alienum 
adbuc pendet mcertum. 

De lucraia q fe ob tlUtn fibi ftu 
pmmpc;emit.cap.]cijc. a Tl foitc buic pcrfpicuc rarioni 
quadicius covpois. oppfto ne^ 
quaq^^pofito caftitatis ulta i malu^ 
pfcnfionc mutato: illius tantum cfTc 
ftagiriu q oppmcns pcubucrit:nd illi 
usqucopprcnia concumbcnri nulb 
uoluntatc confcnfcrit:contradicc au" 
debunt bi contra quos fcmina^ cbii 
ftianarum in captiuitatc opprefTarii: 
non tantum mentcs ucrum caam co'' 
pora fancta dcfendmtue.lttcretta ce: 
te matronam nobile uctcrcmqj rda'' 
nam pudidriemagnis cffcrunt Uudi 
bus.lDuius co2po:ccum uiolctcr op'' 
prdto tarquinq rcgi» fiUus libidiofc 
potitus cftct:illd fcdus iptobinfimi iu 
uenie marito cqlLump t j?piquo bm 
to uiris clarillunis 1 fottilVmiis indi 
cauit:eofi:^ ad uindictam ccnft^inpt* 
iiiiAc fedi in fe cdmilTi cgra arcp ipa^ 
riens fe paeminOaiid diccmue.-^adul 
tera bec an cafta iudicanda cft/O.uis 
in bac controuerfia laborandu puta^ 
uerit.-^^gregie quidam cj: boc ucracit' 
(^decUmae aitmirabilcdictu.£>uo 
fuerunt:? unus adultenum sdmifit. 
Splcndide atcp ucnfTimc.intucs cim 
induu5co:po;2cdmi;:tione:uniue m 
quinatifTimacupiditatcalteriufcaftif ^ 
fima uoluntate:i rt qd coniunctionc / 
mebro:5t:f5 q*d aio;t diuerfitaie agcre ) 
tur attedcns.duo inquit fiu:runt:i: a^ 
dulterium unus admifit ^S^ qd dl 
boc q6 i ca grauius utdicafque adul 
terium n admifit.' Tlam iUc patna et 
co pic puUus c:bcc fnmo maaata efl 
fuppUdo.Si nd eiUa ipudidria qua 
inaitA cdpnmit':ii cft bec iuftiria qua 
cafta punif:uoe appeUo Urgcs iudicef 
<p rdani. Tlempc poft pcrpctrata fad 
nora nec quenq> fcclcftu 1 mdenatu^ 
impune uoluiftis ocddi . Si ergo ad 
ueltrum iudicifi quifg» dcferret boc 
crim:uobifcp^barcf ri foUi indemna'' 
ta: ue:;^ ctiam cafta 1 inocctcm it\^cc 
ta5 elTc muUcrem. nonne cum qui id. PRIMVS / Ifcciflct fcucritate cogrua plcctcretis. 
■ "boc fcdt illa lucreriaalU fic pdicati 
.lucreti3:mocetc;cafla: uitn ppelTam: 
^' lucrctia ittfup inicmit . I^rofcrte feu' 
tcntir.qo fi proptciea non poteftis-.q: 
non alUt qua punirc poflTitis: cur in'' 
terfectrice mnocetis i caftc tata prcdi 
catione budati0.'O.ua ccrte apud in^ 
femo& iudicee ctia talee quales poc' 
ia?t u^^ carmibue cantitani : nulla 
rationc dcfcnditis conflituca .-' fcilicet 
intcr illos qui fibi laii infontcs pcpe: 
manu luccmcp pero fi^iccc: aias: cui 
fld fuperna redire cupienti faa obftat: 
trifliq? palue innabilis unda alligat. 
2ln fozte idco ibi non eft:quia fi ifon^ 
tem:fcd male fibi confciam fe pcmit.^ 
<luid (i cnim q6 ipfa tantummooo 
noflc potcrat : yuie iuueni uiolcnrcr 
irruenti etiam fua Ubidine illccca con 
fcnfir. 3dq^ in fc puniea ita ooluit:ut 
fltozte putarct c)cpiandtt : q>q> nec fic 
quide occtdcre fe debuit:fi fructuofa} 
pofl"5 ap6 dcos falfo6 age piiiaj. Uc^ 
rutii fo:tc ita erfalfucp e ilL6 q> fuerot 
duo 1 adultcrtum unus admifit : fed 
potius abo adultaitl comifcrut : un'' 
manifefta inuafionc:altcra latcntc c6 
fcnfionc.non fe occidit infontciT idco 
potell: a littcratia eius dcfenfozibus 
dici nd cfle apud infcroe intcr illos q 
fibi lettrni infontcs pcpcrcre manu. 
S5 ita bcc caufa ej: utrocp latcre co-' 
artatunut fi gttcnuatur bomiciditi^a 
dultciiti pfirmetunfi purgaf adultiu: 
bomicidiu cumulctur.Tlcc omnino i^ 
uenitureritu8:ubidifiadultcr3: cur 
laudata:fipudica:curoccifa. Tlobid 
ni i boc ta nobili femie buius c|:eplo 
ad iftos rcfutaoo9:q cbiiftianis fcmi 
nis i captiuitate copfl^is alicni ab om 
nt cogitatione fanctitatis tnfultat: fuf 
fidt q6 i pclaris eius laudibus dictu^ 
c:duo fttcroK-radulteriii unus admi- 
fit.tar.n.lucretia ab eis magis crcdi 
ta e:qtte fe nullo adulterino potucrit macularc ;>fcnfu.=Q.6 ergo feipfa qm 
adulteriii pcrtulit:enam ncj adultcra 
occidit:n6 e pudianccaritas: fcd pu^ 
ooits infirmitas.^l^udmt ea eim tur^ 
pitttdis alicne in fecomiflcctiam fi ii • 
fccuji romanamulicr laudis auida 
nimiu ucrita e:ne putarcc^g^ uiolcnte: 
eft patTa:cum uiucrcc libcntcr pafla (i 
uiuerct. Unde ad oculos bominum 
mentis fue icftem ilbm penam adbi-' 
bcndam putauic:quibu8 confcicnta^ 
dcmonflrare non potuit.Soaa CJPP^ 
facti (e crcdi erubuit: fi quod alius in 
ea (cccrit turpitcnfcrrct tpfa patieccr. 
Tlonbocfcccruntfciecbriitianc: que 
pafle ftmilia uiuunt . Xri nec i fe ultc 
funt crime altcnii:nc alio^ fccleribus 
addercntfua:fiqiTtboftcsinci8 con^ 
cupifccnoo ftupra comiferat:il[e in (c 
ipfis bomicidia crubefcenoo commit 
tcrcnt.lDntqnippcintusgloziam ca^ 
flitatis teflimoniiicofcictte:biitautc5 
cora oculis dci fui:ncc requirunt am^ 
pliu8:nifi qutd rccte faciant:n aplius 
bnt:ne deuicntab auctoutate lcgis di 
uinc:cu5 male deuitant offcnfioncin 
fufpicionis bumanc. 

Tlulla eflc aucto:itateque cbjiflia 
nt8 in qual3 caufa ius uoUifa:ie nccis 
3tcribuac.c.ip.jc;c. 

n iEqj.n.fruftraifciscanonicifcp 
Itbzis nufq» nobis diuinitue p' 
ccpta pmilTum uercpcriri p6c:ut ucl 
ipfiua adipifcende immozcaUcacis: uf 
uUiue carcdi cauediqj maU ci nobis 
mccipfis nccem infcramue . Tla^T^J 
bibitos nee efle intcUigend e: ubi kp 
ait:non occidcs: pf ti^ q: non addidit 
^;:imu5 tuti : ficut fallu tcftimonium 
cum uctaret: falfii inquit tcllimoniuj 
no diccs aducrfus projcimum tuum. 
Tlec 16 tn (i aducrfus fcipfum quif^ 
falfum tcftimonio dijrcrit ab boc crie 
fc putaucrit aUcnu^: quoniam rcgta^ ,5r'.ju-^- .^-4 H** -^'A LIBER diligcndi pzcxinraa (anctipfo dikcto 
»cccpit: qn ^defcnpnun eft : diligcs 
pror.mu cud ficut tapfoj . "p>oiro (i 
falfi tcftimonq nor. minus rcus cft c| 
de fopfo falfu5 fatcfrg' fi oduczfae ^ 
pmu boc faccrct: cum in co prcccpto 
quo falfu tcilimcnii ^bibctur: aJdv^ 
fus ^nmu probLbcaf: poffucp ri rcc^ 
fc inrclii^cnnbus uidcn no' d ^bibi^ 
tiuut aducrfus fapfum quifc^ f ilfus 
tcfhs afTuianyto m2c:is Ltdligcndo e 
nonliccrebomini fcipfum ocadere: 
cd i co q6 fcnptum i non ecddes: ni'' 
bib dcidc addito nuUus ncctpc uticp 
cui prccipttur mtclligafur crccptus:' 
Un quidam boc prcceprii ct i beftus 
ac pccora conanf qctcndcrcui cjthoc 
ctui5 nulld co:z Uca^t occiderc£ur n 
crgo 1 bcrbas 7 (^cqd bumorc radici 
tus alif ac fLjif.- Tla; t boc gcnus re^ 
rug-uLsnonfcnnat d! uiucrcacpcr 
boc potfft T mo:L: proindc crum CU5 
uis adbtbctu: ocaduUri lapoftolus 
cum dc buiufccmodi fcmmibus bq^ 
retur:tu mqt quod fcmuias no uiuifi 
carur nifi pnus moriarur. i i pfalmo 
fcnptu e:0ccidit uitcs co;: i grandie. 
TlunquidigLturobboccum audiai-' 
mus non occidce uu-guku ucllcrc ne^ 
fas ducimus: 1 m3nLcbto:um crroa 
infanirTimc acquLcf.tmus.-TDis igitur 
dcLLramcncis rcmons^cti audLmus n 
occidG:(i proptcrca no accipius boc 
dicoim cfTc dc frutctis; quu nuUus e 
eis fenfos: ncc dc irrationabiUb' am' 
manb*:uolatLLibus:natanUbus;abu' 
!aiibus;rcptiUbus:q: nulb nobis ra' 
tiSc foait': qul ri cis dani e nobifcuj 
babcrc ccmuncm.Uri mfhfrtma ouii 
nanonc crcatoiis i uira t mo:s coui; 
noflri? ufibus fubdimr."Rdlat ut dc 
boic inteUigamus qaod dictd cft non 
occidcs. Tlon altcr crgo:nec tc. n«p 
cuim qui fe occidLn aUud y bominej 
ocadit. t>c iterfecriotb* bciu, queab boi^ 
ddq avninc epip iuniur.cap.^ 

q Uafdiocrocrccptioncs C3dc5 
ipa diuia focit auctas;ut ri hcc" 
3t boiem occidu (} bis erccptis quo9 
6s ocddi iubct:fujc data U-gc fmc ad 
pfonam pio tcmpo:c cicp:dTa mlTioc 
Tloadtipfeocadicqui miniflcnum 
debct uibentiificut aclminicuUim gU" 
dius e utcnti;-! io ncquajj- cotra bcc 
prcceptum fecerunt:quo diitum e;nd 
occidcs qui deo 3Ucio:e bdla gcffep^ 
autpfoni gcrctcs pubUce potdbtis 
fecddd d'' legcs:boc e luftilTimc rois 
impcno fccUrratos mottc punierunt. 
£1 abrai fi fold n l culpatus crudcU'' 
tatis cric;ucrd ctiam laudams e noie 
pioatis^g^uoluLtliUu ncquaq' fcdc^ 
rate /5 obcdieter ocadcrc . Ct mcnto 
qrifutrp iufTudafitbndum quod 
icptc filii que patnoccumt occidit: 
cd fe imolams dco id uouLffccquod 
redcdti dc pUo uiac:i pmu" occumf^ 
fa.TlecJap/d aUt cjoifat:?- (c\p(d ca 
boftb" niina oomus opp^tit: nifi q'a 
fpus lateni boc mlTerat : d P<f iUom ' 
miracuU fadebat. 

Ct nSq' pofTit mots uoUitarxa ad 
magnimduie anuni ptincre.c3p.jT9» 

h 3s crgo cTXcptis quos ud lej: 
iuflagcncrarrripcfds inflide 
03 fpafr ocdcU iubcrdfqs f?omini uf 
(dp(6 uTquiUbct ocddcnnbomuadg 
crimine innectitur . ^tquiouu^ bo< 
in (dpds pcrpttnucrunt: animi ma^ 
gnimdme fouafTc mirandi; non fapi-' 
entie fanitate Uudandi func qui^ fi 
ratione diUgetius confuUs : ncc ipfa 
quidiammimagniruoo recte nout': 
ubi qwfcp ni ttalec»o tolerare udqcp 
afpa:ud aUena pecc3ta fe ipfcinterc 
mcnt.ID3gis.n.mes infuma dcpre^ 
bedim::que ferrc non potdt ad dori > /** PRIIVWS fui co!po:(8 rcrutmte:uel (tultl uulgi 
opinionem.XDaiocp ammud mcrito 
diccndue tqvii uitam cnJnorii magis 
potcftferreyfugercibumamim iu 
dicium majiecp uulga:e:q6 plerum^ 
caligineerro:ieinuoluitur pre prcte 
luce ac puritate contenere. O.uaob:e 
(i magno animo ficri putandum efl: 
cum fibi bomo ingerit mo:te: illc pc 
tiuB tbcobu^t" ibac aimi magnitudic 
repitur:quc fcrut lecto platonia lib:o 
obi de tmoztalitate anime difputauit 
fe prcdpice dcdifTc dc muro: atq^ ita. 
cj: bac uita cmigrafTe ad ca qua crcdi 
diteemclio:e. TlibiLn.urgebat aut 
calamitatie aut crimi&:fcu ucru^ feu 
ralfum:q6 no ualenDO fcrre fe aufe: 
ret:fed ad capcfccndam mo:tem ato^ 
ad buius uite fuauia uicula rdpcda: 
fola affuit animi magmruoo.OLuod 
tit malc potius faauj efTe cp bn tcftia 
ei potuit elTe plato ipfe quc3 lcgeran 
qui profccto id pzcctpue potinfimuc^ 
fcciflfct ucl eiia p:ccepilTct:jti fi eat ne^^ 
te qua imottalitatem anime uidic: ne 
quay facicndum: qnctia pzobibeduj 
cfle iudicalTct.^lt cim multi fe itcmte 
:ut:ne in manus bofliD pcruenireni: 
no mooo querimue utni fit factum: 
f5 ut^ fucrit facicndo . Sana quippe 
ro criam ej:cmplis ateponeda cft: cui 
quidcm t cjxmpla conco:dant. fed il 
la que tanto digniora funt imitatioc: 
g>to cjrccllcntiora pictatc. tlo fecerut 
patriarcbe:no^pbetc:n6 apoftoli:q: 
t ipfe oominus iefue cbtiftus quaoo 
co8 qui pcrfccutioncm patercntur fu 
gcre admonuit de ciuitate in ciuitate: 
potnit admoncrc ut fibi manus Infcr 
rcnttnc in manus pcrfcquentium pc: 
uenirct.^poro fi boc ille no luftit auc 
monuit:ut boc mooo fui ejc bac uita 
emigraren^Jb" cmigratib' fc mafiocs 
ctnae ppatuf cc^mifit: qlj cjrcmpla 
opponat gctcs q ignorat dcn: maifc^ 
ftum e fooc non Ucere coUtibus unu5 uerum deum. 

OLuale ejrcplum fit catois : qui (c 
uictotiamccfarisnon fcrens intcre^ 
mit.capitulum.p:ig. 

f £dtrietiaiUi pSctcrlucrctiam 
de qua fupra fatie quod ui6ba 
tur di)au8:ii facile repiiJt 6 cuiue auc 
to2itatc prefcribat: nifi illum catone; 
qui fe utice occidinno q: folus id fcc: 
fcd q: uir ooctus t probue babebaf: 
utmcritoputarctVcctc etiaficri po'' 
tuiflc rpofle q6 fccit. tX cuiue facto 
4d potifl^imit dica:nifi q^ amici ciue et 
oocti quidam uiri:qui boc ficri pru'' 
dcntiue difluadcbant:imbccillioi6 y 
fo:tio:i8 animi fadnus cfle cefucnit: 
quo dcmonftraret''it boneflae turpia 
prccaucn8:f5 infirmitae aducrfa non 
fuftinee.^lDoc 7 ipfe cato in fuo carilTi 
mo filio iudicauit.Tlam fi turpeerat 
fub uictotia ccfarie uiuere:curauctot 
buiue turpitudie pcio: filio fuit: que 
de cefarie benignitate omma fperare 
prcccpit.-'£ur non i illum fccum^coe^ 
git admo:tcm'Tlamfictifilmm qui 
cotra impaiu in boftem pugnaucrat: 
etianicto^e laudabilitcr toquatue oc 
ddit:cur uictus uicto filio peperdt|ca 
to:qui no pepcit fibi .' iUt turpi" crat 
cotra ipio cffc uicto«:q' cotra dccus 
fcrre uicto:e.-nullo mo igit' cato tpe 
ee iudicauit fub uictOK cefare uiuere: 
olio^rt ab bac turpitudiepatemo fer" 
ro filiii libcraret. 0.uid c crgo nifi 5» 
filiuquatuamauicrcui pardaccfare 
7fpauit7uoluit:tmgloueipfiu8 cc 
fari8:ne ab illo ctiam fibi pa:cerctur: 
ut ipfe ccfar di]rifl*e fcrmr inwdinaut 
utaliquidnosmitius dicamus cru^ 
buit. 

Cb in ca uirmte qua rcgulus cato 
ne preftantio: fwKmulto magis emic 
ant cbuftiani.cap.j7ii^» LIBER n Olunt aatem i(ii contra quoa 
flgimuetut fanctu ui^ iob q ta 
bozrcda malaifuacarncpcrpctima 
luit:^illata fibimo:te otbuscarere 
cruciatibuerucl altoB fanctos cj: nzis 
litreria fumma aucto:itatc celfilTimif 
fidccp digniflfimierqui captiuitatc oo 
minarionecp boftium fene.q? fibi ne 
cem inferre malucrint:catoni ptefera 
mue.Scd e)c litteris eorum cundem 
illum marco catoni marcum reguluj 
prcferam^Xato enim nun^ ccfarcm 
uiceratcui aictue dcdignarus c fubq^ 
dir nc fubqcerefa fcipo elegitoccidi. 
"Rcgulus aut peno9 ia uicerat:ipioqj 
romano romanue impcrato: non e^ 
duibua oolendam:fcd e)c boftib'' lau 
dandam uicto:iam rcpo:tauerat : ab 
ds tame poftea uictus maluit eoo fer 
rc Puicnoo:^ cis fc aufcrre mo:icoo. 
T^:oinde feruauit i fub cartbagincfi^ 
umdriatione patientiam:'Z in romao 
rum dileaionccondantiam nccixicta 
aufercns co:pu9 ab boRibU8:nectuic 
tum animum aciuibus.Tlec q> fe OC'' 
riderc nolmcuitc buius amo:c ferit. 
boc p:obauit cuj caufa ^milTi iurifqj 
fu:andi ad cofde boflc9:quos graui'* 
in fenatu ucrbi9 ^ i bello armis ofFc^ 
derat finc ulla dubitationc remeauit. 
Xantus itscp uitc buius contcmpro: 
ca fcuictibu9 boflibu9 per quaflibet 
pcnaB eam finirc: qua k ipfe pimere 
maluit:m9gnij fcclu9 ce fi fe bomo 15 
terimat proculdubio iudicauit: intcr 
fuos oms laudabrca 1 ^mtd ia^mb" 
illuftree uiro9 nd^feriit romani mcli 
o:cm:quem nccp felirita^ co:ruperit: 
na in tanta uictoia pauptim" pmafit: 
ncc infelicirag fregerit: nam ad tanta 
qctria reucrrititrcptdu^.^po^ro fi fo: 
tilTimi 1 pralariffimi uiri terrcne pa 
trie defcnfo:e9:dco:ocp licet falfo:um 
n tri fallaccB cultoses: fcd ucraciflimi 
etia^ iurato:e9 qui boftc9 uictog mo 
re ac iurc bclli ferirc porucruncbi ab bollibu9uicrifdpfo6 fcri:nolueriIn 
7 cum mo:tcm minime fozmidarent: 
uicto:c9 tri oomino9 ferre q^ ca^ ftbi 
inferre maluerunt:quato magig cb:i^ 
Itiani ucrum dciicolcnrce:-? fupne pa 
trie fufpiranre9 ab boc facino:c retnp 
abut:fi eo9 diuia difpofirio ucl^ban 
003 ud emedjnooe ad tp9 boftib" fb* 
iugauerir: quo9 in illa bumtlitatcno 
dcferit qui^p^ eo9 ta bumiliter uenit 
altilTimu^^pfcrrij quc9 nulU" milita^ 
ri9 potcftatis uel talig miliric iura c6 
ftringunt ipfii boflc fcrrc fupciatum. 
0.ui9 ergo tam malus cr:o: obrcpit: 
ut bomo (e occidat:ud quia in eii pcc 
cauit:uel nc in cum pcaet intmic'': cn 
uel peccato:em uel peccatu^ ipfu^ oc 
ciderenon tiadcacinimicami 

Cb pcccatum non pcr pcccatu^ dc 
beat declinari.capitulum.;c;cv. 

a X cnim timedii c t cauendu:nc 
libidini bo(ti\i fubditii co:pu9 
illcccbwfa uoluptatc aimii alliriat co 
fenrirc peccato.lbroide inquijit no ia 
proptcr alienii;f5 jjpter fuum peccatu 
ante^ boc qutfcp committat (c dcbct 
occicUre.TluIlo mooo quidem boc fa 
riat animu8 ut confcnriat libidini car 
ni8 fuc alicna libidinc concitatc:^ 60 
poriu9 dufcp fapicntie:q' co:po:i9 cS 
cupifcentic fubicctug cft. Ueruntame 
fi deteftabile fadnus 1 damnabile fce 
lu6 cft ctiam fcipfum bominem ocd^ 
dercificatuaitae manifcfta^damat: 
quie ita dcfipiat ut dicat iam ntic pec 
cemue:ncpoflca fo:te pccccmue.-^^am 
niic ppetrcmue bomiridiii;nc fote po 
ftca inridamus in adulterium. TLonc 
fi tantii dfiatur iniquitasrut n innoce 
tia fcd poriu9 peccata cligantTariu9 e 
inccrtum p:o futuro adultcriu:y cer^ 
tti de pnri boicidio.^ Tlonnc farius cfl 
flagiriti commirrcre q6 peniteoo fane 
tur:^ tale fadnuo ubi (ocus falubris PRIMVS pemtentic non relinquitur .' "bec diji 
proptcr C08 ucl eas q non aUcni (ed 
propzg pcccati deuitandi caufarnc fU 
altcriuelibidicctilejxiiatc fuc fozte 
confcntianCuim fibi qua mo:iaf infe 
rcnda putant.£ctcrum abfit a mcntc 
cbnfttana quc dco fuo fidini eoc^ fpe 
pofita eiu8 adiutozio nititur.abfit ig> 
ut mee talia cuiuflibet carnis uolup^ 
tatib" ad confcnfuj turpitudis cedat. 
Oiuod fi illa cocupifccnriaf inobcdie 
tia quc adbuc in mebris mozibundis 
babitat:prc^ nofh-c uoluntatie lcgcm 
quafi legc fua mouct': quanto magis 
abfc^ culpa e in cozpocno pfcnticris: 
fi abfq^ culpa efl i co:poie oo:mieti8. 

6e bis q ficri ti Ij co a factie facta 
nofcunf qua ratione facta credcnda 
fit cap.jcvi. 

f £d qucda inqunt fancrc fcmie 

tepo:epcrfccutioni6:ut infccta^ 

tO!C8 fuc pudicitic dcuitarcnt in rap^ 

turu atcp nccatu^ fe fluuio ^iccerot: 

coq? mo defunctc funt:car5cp marty 

ria in catbolica cccria txcncratioc cck^ 

bcrrima frcquentant". t>e bia nibil te 

merc audco iudica:: utrum.n.ecclcfie 

aliquibus fidc dignis tcftificatioibua 

w*lfT»v ' utco?2mem02iaficbono:etdiuinap 

tjft*^ < ^ fuafcrit aucto:ita8 nefcio : t ficri pot 

* /tCiw 'a^^ ut ita fit. 'duid fi cnim boc fcccrunt 

ji/f>.».-tA non bumanitus dcceptc:f5 diuinitua 

' iuflemcc errantcs^fj obedicntearficut 

5 fampfon aliud nobis fas ri e crcdeiT 
£um autcm dcud iubct:fcc^ iuberc ft 
ne ullis ambagibus itimancfs obedi^ 
cntii in crime uocctfCkaie obfcqmuj 
pietatis accufct/3; non ideo finc (cc 
lere fadt quifquis deo immobrc filiil 
decrcuerit.Scd boc abrai etiam lau 
dabilitcr fccit.Tlam i milcs cum obc 
dicne potcftati fub qua lcgitimc con^ 
ftitutus dt bomincm ocddiv. nuUa d 
uitatis fuc lcge teue boicidq: tme nift fecerit:rcu8 cft impcrq Meni atqj co 
tempti.Oaoo fi fua (pote atcp aacto 
ritatc fccilTct:crime clTufi bilai faguie 
icidiiTct. 3t3q3 un punifnififcait iiuf 
fu8:ide punief nifi fccezit iulTu8. 0.6 
fi ita eiubctc ipatozc^q^to magis iube 
te crcato:c'4lui crgo audit no licc (e 
occidc::faciat:fi iulTit cuiu8 ix I5 iulTa 
contemnea:.Xantumd uidat utrum 
diuina iulTio nullo nutet inccrto:no8 
pcr aurem confcicntia conucnimus: 
occnlto:um nobie iudidum fi ufurpa 
mue.Tlcmo fdtquid agaf i bomine: 
nifi fpiritue boia qui in ipfo cft : boc 
didmu8:bocalTerimu8 : boc modis 
omnibus approbamu0:neminc fpon 
tancamo^tcfibiinfcrrcdcbcre uclut 
fiigieoo molcftias tcporalcs nc icidat 
in perpctuas.Tlcmincm proptcr alic 
na pcccata nc boc ipfo incipiat babcz 
grauilTimu proprio:que n polluebat 
alicnum. Tlcminc^ptcr fuapcccata 
p:eteiica : ^iptcr quc magis bac uita 
opue cft ut polTinc pcnitcnoo fanari. 
Tlcminc uelut dcfidcrio uitc mcliozis 
quc poft mo:tc fpcrat^-q: reo8 fue mo 
tis mclio:poftmo:tcm uita nonfu^ 
fcipit. 

3ln ^ptcr pcccari dccUationc mos 
fpontanca appctcnda fit.cap.jcjcvg. 

r £ftat una ci dc qua diccccpi: 
q: utilc putat^ut (c ci(ci^ iidcint: 
fciiica ne irrmt in pcccatH ucl blandi 
cntcuoluptate ucl oolo:c fcuietc. qua 
caufam fi uolucrimus admittcrc : co 
ufcpprogrdTapcrucnict utbo:tandi 
fintboiee tuncfeporiu8 intcrimcre: 
cum lauacro fancte rcgcncrarionis 
abluri:uniue:fo:;j rcmilTioneacccptnt 
peccato:um . Xunc cnim tcmpus cft 
cflucndi omnia fiirura pcccata:cu fut 
omnia dclcta p:ctira. O.uod (i moitc 
fpdtanca rccte fit:cur ix ttic poriflKmi» 
fit.^£ur bapri^ariiD fibi quilcp pardt^ \ LIBER Car liberam caput toc tuzfus uite bu 
mepcriculis itiferittcumfitfacillimc 
poccfljtis illatfl fibi neceoia dcuitaz^ 
cum fcriptum fit:qui amat pcriculuj 
icidit in ilUid. £ur ergo amantur toc 
T tanta pei-icula:ucl ccrte etiaj fi non 
amanCfufcipiunturcur manet in bac 
uitacuiabfccderclicitueft^^Jln uero 
ta infulfa peruerfitas co{ euertit i a 
confidcratioc ucritatis auerti: ut fi fe 
quif(p intcrimerc debet:ne uni' capti-' 
uantis driatu cozruat in pcccatum:ui 
uendum fibi cxiftict: ut ipfum pferat 
mundum pcr omnea boras tcntario^ 
nibus plenum t talibus qualis fub 
uno Domino fozmidatur^^innumera 
bilibusceteri9:fincquibu8 bec uita 
nonducif;''Q.uidigit'caufe cftcurin 
da e;:bo2tationibuB tcmpora pfuma'' 
mue:quibus bapti^atos alloqucnoo 
ftudcmus aacndcre:fiuc ad uirgialc^ 
integritatem:riue ad contincntiam ui 
dualcm:fiue ad ipfam tboii coniugaf 
fidcm:cum babcamus meliora^ab 
omnibus pcccandi pcriculis rcota c6 
pedia^utc^bufcncp poft remiiTionem 
rccentifTimam pcccatop: arripicndaj 
mozte fibiqj ingcrcndam pcrfuadere 
potucrimus eos ad oominufaniozes 
purio:cfcp mittamus i *Po«o fi difo^ 
hoc aggrcdiendum atcp pfuadcndu^ 
putat:n dico defipit f^ infanit . 0.m 
tandej fronte bomini diciciterfice te: 
nc puis tuis pcccatis adijcias graui": 
dum uiuis fub dno barbaris mozib'' 
impudico:qui non potell: nifi fcelera^ 
tiffime diccre.3ntcrficc te peccatis tu 
is oibus abfoluti6:nc rurfus talia ur 
cciam pciora commiccas dum uiuis t 
munoo coc impuris uolupcacibus iV 
lccebrofo:toc ncfandis crudelicacib'* 
furiofo cocerroiibus i cerroiib" ini^ 
mico.t)oc qz ncfas eft diccre:nefas e 
^fccco k occidcrc . Tla (i boc fponte 
ficicndi ulla ca iufta cflc poflct:^cul^ 
dubio iuHio: g^ ifta n cflet: quia ucro na ifta c:crgo nulla dl.Tlo itatp uo-' 
bis fidelcs cbudi fit tedio uita uia: 
fi ludib:io fuit boflib" caflitas U2a:ba 
betis magna ueracp confolatione^^fi 
fidapfcienafciccisiiuos pfefifl^epcc 
cacis eof ^ i uos pecca: pmiflifiit. 

CLb iudicio dei t co:poe pcicciu U^ 
bioo boftirpccca: pmifla fitca.j:p7iq. 

q Uod fi fo:ce cur pmiflli fnc quc 
ritis : alca c|dc c^iuidccia cica'' 
toiismundiatcprccto^is:? ifcrutabi 
lia fut iudicia ei":'! inucftigabilcs uie 
dus.Ucruntn itcrrogatc fidclit aias 
ucfti-38:ne fo:te 6 ifto itcgritatis i co 
tinentie uel pudicitic bono uos iflin'* 
eFtulifti8:t bumanis laudibus delcc 
tate in boc cnam abquibus iuidiftis. 
Tlon accufo quod ncfcio : ncc audio 
quoo uobis infrogata co:da ufa rcf-' 
pondent:tii fi ita cfle:cfponderint:no 
lite mirari boc uos 9mififle:unde bo 
mibus pbccre gcftiftis:iUud uobis :c 
manfifle quod oftcndi botbus ii pot. 
, Si pcccantibus no confenfiftis : diui 
ne grarie ne amittcretur diuinu acccf 
fitau)ciliu:bumancglo:ie neamaret' 
bumanu fucceflfit obprob:iD.i utzoc^ 
cofolamini pufiUamincs iUinc^batc 
bmccaftigateiUinciuftificate biccm 
date.OLuarum ucro couia itrogata 
refpodcntnung^fe dcbono vgitatis 
ueluiduitatisuelcoiugalis pudicitie 
fuperbiflfc^fed bumilib" pfcnricnoo 6 
oonodcicumcremo:e ejcultaflfe: ncc 
inuidifle cuig» paris cjccclletia facnta^ 
ris 1 caftitati8:f5bumana laude poft 
pofita:quctantomaio:deferri folet: 
quato e bonu rarius q5 crigit laudc; 
optafTc porius:ut ca^ splio: niicrus 
eflet:^ ut ipfe in paucitate ampUus 
cminerent.Tlcc ifte quidc q talcs fut: 
fiea^tquoc^aliquas barbarica libi-' 
00 copflKriptniflum boccflccaufcnt': 
nec ideo credant deum ifta ncgiigere PRINWS V quift ^mittit quod neo ipunc cont'' 
roimc Oaiedam emm ueluri podcra 
P' mala^ cupiditaroit per occulm diui^ 
num prefens iudicium rda^ntur : t 
.manifefto ultiorefenuinf . ioitaffia 
(, a6t iltc quc bn fibi funt conlcic no fe 
e^ iflo caf!i»tts bono co: inflatum cj: 
tulinfeit tamen uim boftikm in ca:ne 
perpefle funtrbabebant aliquid latcn 
tieinfirmitati9:quepo(Tentin fupcr^' 
bie fadu (i banc bumilitate i uaftatio 
nc illa cttafiflfet cytolli. Sicui ergo q" 
i dam moiie rapti funt:nc malicia mu^ 
i^taret intelUctum eomm:ita quiddam 
eb iftia uiraptBc:neprorpitas muta 
ret modeftiam earum. Utrifc^ igitur 
que de came fua y turpe nulU* enent 
ppclTc coractum:uel ii fupcrbicbann 
uel fupcrbire:fi nec boftiu uioUtia co 
trectatc clTcnt fo:fita potcranr.non a-' 
blata c caftitas: f^ bumilitas pfuafa. 
3lla?2 tumou occurfum eft manenti: 
(ftarumoccurfiicft immincti.0.ua^ 
7 illud n fit tacendum: q> quibufdam 
quc ifta pcrpefle funt:potuit uidcri co 
tincmic bonum in bonis co:poraUV 
dcputandum: t tunc mancre (i nulU" 
libidincco^p" attrcctaret': non autcm 
clTe pofitum in folo adiuto diuinitus 
robo« uoluntati9:ut fit fzctu x coip* 
1 fpiritu8:ncc tale bonii eSTe q> inixito 
aio poffit aufcrri:qui crro cis fo:tafle 
fublatus c.£um.n.cogitant qua con^ 
rcictia dco feruierit: i fidc inconcufla 
non dc illo fcntiunt <f ita fibi fcruien-' 
tca^cumqjirainuocftntcsdcfcrcre ul 
lo mooo pofucrit:qu3tuciJcp tlU cafti 
tas placeat dubitare non poflunt.ui^ 
dcnt cfle confcqucns ncquaq» illn fu^ 
iflcpmilTtt^:utbcc accidcrcnt factia 
fui8:fi co mo pcrire polTct fanctitas: 
qua cotuUt cis 7 diligit in eis. 

CLiiid failia cblifti :i^de Sbcat ifiili 
b" cu cpprobrat qp caj a furo:c boftia 
non Ul7crauerit cb:iftu0.cap.p:i]^ b 3tbet itxc0 oic familia fdmi i 
ucri dciconfolatione fui no fal 
Uce:nec in fpe remm nutantium ucl 
bbentiom conftitutam: uira<^ criam 
ipfam tcporalcm mimc pcnitcndam: 
i qua eniditur ad ctcmamrbonifcp t^ 
rcnis tanij' pcrcgrina utif ncc capit': 
maUs aute probatur aut cmcndatur. 
3lli \?o qui probitari cius infultant: 
ei^dntc5fo:tc in aliqua tcporaUa 
mala dcucncrit:ubi cft dcus tmeOp 
ii diant:ubi funt dq eo^:cii taUa pa^' 
tiant'pro qbus cuirandis eosuclco^ 
lunt ucl colenoos cfle contcndut,-' 111 
ifta refpodcudcus meus ubicp prls c 
ubicp totusrnufj' inclufusrqui poffit 
ftdclic fccrctus abcfle n mot^.^Uc cuj 
me adueifis reb" c)C3gitat:aut mcrita 
epminat:aut pcccata caftiganmcrcc 
demqsmibictcrnapro tolcraiis pie 
maUs tcmpalibus fcruat. Uos autcj 
qui cftis cum quibus loq dignum fit 
faltcm dc dqs ucfti-is : qto magis dc 
dco mco:4 tcrribiUs cft fupc: omncs 
dcos:qi?i oms dq gcnrium dcmonia: 
Dominus autcm cclos fccit.Bi naftca 
ille fcipio quondam ponrifejcuiucrct: 
qui fub terro:e bclU punici in (akip^ 
dis pb:fgq8 facris cum uiroprimus 
qucrcrcturuniucrfus fcnatus clcgit: 
cuius 08 fo:tafle non audcrcris afpi'' 
ccre:ipfc uos ab bac impudcnria co^ 
biberet. 

■OLuaj pudcndis profpcritaribus 
8fftucrcuchnr:q'dc cb:iftiani8 tcpib'' 
conqucruntur.cap.jc;:;:. 

c UrcimafifUctircbus aduerfis 
6 tpoiib* q:imini cb:iftiai8:mfi 
q: u:am lujruria cupiris b:e fccuram: 
7 pcrdirifllimis mo:ibus rcmota om^ 
ni molcftiarum afpcritate dtfftucre; 
Tlccp.n.proptcrca cupiris b:c paccm 
7 oni gcncrc copia^t abudare: ut bis 
bois boncftc utamini:boc e modcfte: LIBER fobnc:tipintcr.pic(cd ut mfmita ua 
ricras uoluptamm infanie cffufioib' 
qrquirarunfccundirq? rcbus ca mala 
ojuntinmoubus : quc fcuicntibua 
pdoa funt boftibus.jlt iUc fcipio po' 
tifcjc mjpjnus ucftcr.iUc ludicio toti"* 
fenatuB uiropnmus iftauobis mctu 
cns cabmiratcm nolcbat cmuUj nJc 
impq romamcaubaginemdiruirtdc 
ccmcnti utdirucrcturconn-adiccbat 
caroni:timcn9 infirmis animis bofte 
fccuriratcmn anquam pupiUis ciui-' 
bns iooncum. tuto:cm ncccfTariuj ui'' 
dcs eflc tcrro:cm.Tla: cu fcntcntia fc 
fcUit: rc ipfa probatum cft g> uerum 
dice:ct.C>clcta quippc carcbaginc ma 
gno.f. tcrroy: romanc reipubllcc 6pul 
fo -rqrtinctoitanta dcrcbus ^fpcris 
o:ta mala connnuo fubfccuta funr.ut 
cozruptadirupraq3 concodia prius 
feuis crucntifqj fcdinonibus: dnndc 
moj: malar conneponc caufaru^ibcl 
lis ctia ciuilibus ranre ftragcs edcret': 
tanrus fanguis cfTundcrcntanta cupi 
ditatc p:ofcriptionum ac rapinarum 
ferucrct imanitas:ut romam illi 4 ui-' 
ta intcgrio:e mala mctucbant ab bo'' 
ftibus pcrdira inrcgritarc uire crudcU 
ora paraet a cuiibus^eacp ipfa Ubioo 
driandi:que itcr alia uicia gencris bu 
mani imodcratio: ierat univfo poptb 
romano:poftca cp in paucis potcntio 
ribus uicir.obnitos fatigatoftp cete^ 
ro9 ctiam iugo fcruiniiis opprcflTit. 

O-uib" uicior. gradib* aucta fit in 
romanis cupioo regnandi. capituluj 

n 3lm qn illa (Jefcct i fupbilTimif 
mcnnbusiooncc cotinuatts bo 
no:ibu9 ad poteflatc? regia puenirct 
ambitio.' "bonozum pozro continuaii 
DO^i facultas no efTennifi ambirio p-' 
ualcret.minime aut pualcrct ibitio: 
nifi in populo audricia;lopjriacp coj rupto.2lu3ru9 ucro lu)curiofuri^ po 
pfg fecodis rcbus cffcctus Kquaa na^ 
fica iUc prudcntiflime caucndas cfle 
ccnfebar.qii duitate boftium mapaj 
foztifl^imam opulcnrifl^imamcp nolc 
bat auferri-Ut timo:c Ubioo p'Mnct: 
Ubioo prefla no UipiriaretunUipuis 
cp cobibita nec auarida aafl^arcrur. 
quibus uit^s obfcraris ciuitari utiUa 
uirtusfiom-ct^crcfcacndc^ uirturi 
Ubertas congrua pcrmancret. "bic ct 
criv.i ej: bac ^uidcunfl^una pfu: cari'' 
tatc uaxicbiv.qp idem ipfe u: ponrifej: 
mapmus a fcnatu tpis lUius q6 fcpe 
dictum eft elcctu9:fmc uUa fcnrcnriajt 
difcretione uir oprimus.caucam tbe^ 
atri fcnatii cultrucre moUcnte ab bac 
difpofirione 7 cupiditatc compefcuin 
pcrfuafircp oranonc grauifTima : nc 
greca lupiriam uiriUl?us pamc mo:i 
bus parcrenrur obreperc:-! ad vtutej 
Ubefactandam enenia nd acp ^omana 
percgrie confcnrire nequiric : tantucp 
aucfe uaUunut ^is eius comota fea^ 
tozia prouidentia:etiam fubfeUiaqui 
bu9 ad boram congclTis in luoozum 
fpeaacuU) ii uri ciuitas ccpcrat:ddn^ 
ceps probiberct apponi- <luato fhi-' 
dio ific ab urbe roma luoos ipos fce^ 
nico9 abftuUffet: fi aucto:it3ri eo:um 
quos 6o9 putabat icfilTc audecquos 
cc nojriog dcmocs n inteUigebat: aut 
fi itcUigcbanplaandos ctiam ipfe po 
rius q> conteneoo9 dcos erifWmabat. 
TUndum enim fiierat dcclarata gcu'' 
tibus fupema t>octrina : quc fide co: 
mundans ad celeftia ucl fupcrcekftia 
capefccnda bumiU pietatc bumanuj 
murarct affcctum:T a driani fugbojj 
dctnonum Ubcrarct, 

fi>e fccnicomm inftiturione Uioo' 
rm.cap.Tqq:^. 

it JErutnfdtote^iftanefdtig-r^ 
U08 ifta ncfdrc difl^imulatis ad PRIMVS ueitite:4 aducrfus liberatoze a. talib'* 
dnis tnuimuratis ludi fcemci fpecta^ 
cularturpitudmu i Ucentia uanuatu^ 
non bominum uitqe: fcd deozum ue-' 
ftroijs inlTis rome iftituta funt. lole'' 
rabtliuB diuios bonocs dcfcrrctie illi 
fcipioi:^ dco$ eiufmodi colctis.nccp 
ei^eratilUdqfuo potiftce mcUo:rcs. 
£cce attedite (i mes ta diu potatis w" 
rozibus cbria uos aliquid fanu pfidc 
rare pmittit. £>9^pt fedida cozpozu 
peftilcntiam Uioos fibi fcenicos e;:bi^ 
beriittbebant.potifgcaut uefter ppi 
aioj^ caucndam pcftUcntiam ipfam 
fcena conftrui probibebat.Si aliqua 
luce meniis .inimum co:po:i preponi 
tisieUgite quem colatis . Tleqj cnim 
1 iUa cozpo^ peftilentia ideo conquic 
uit:quia popuio bdUcofo i fotantca 
ludis circefibua affucto Uioo^ fceni^ 
co?:; dcUcata fubmtrauit infania : fed 
flftutia fpirituu ncfanoof; prcuidcns 
ilia pcftilcntia la fme 6buo ceflatura: 
flUam longc grauio:cm qua plurima 
gaudet:cj: bac occafione n co:pibu8: 
I5 moHb'' curauit imittcre : que aiaa 
mifcTO^:. tatis obcccauit tencbrie:tan 
ta defo:muate fcdauit:ut etiaj mooo 
q& incrcdibik fo:fitan cnt:fi a noftrif 
poftcns audictu: :6ana urbe uaftata: 
quos peftikntia ilU polTcdit:atcp ide 
fugientes cartbigme pueuire potue-' 
rant in tbeatris quotidie certati^ pro 
biftrionibus infanirent. 

£)c uitqs romanof :quo8 patrieii 
coirejcii euerfio.cap.jcjc^^iq. 

o ZDetes amctes: ^b c bic tatus 
n crro: fed furo::ui eptiu uim 
ficut audiuimus plagetib" o:ictaUb'' 
populis:-? majcimis ciuitatibus in re^ 
motilTimis terns pubUcu luctu meo' 
rcmq? duceiuibus:uo8 tbeatra quere 
retis^mtraretis: impleretis : 1 muUo 
uifaniora y fuerant antca faceretisi "bftnc aio?fc labej ac peftem: banc^bi 
tatia 1 boncftatis euerfioncm uoois 
fcipio illemctucbat : qri cdftrui tbea' 
tra^^bibebanquanoorebus ^jfperis 
uos facile co:rumpi atcp euciii pofTc 
cemebat:quaoo uos ab boftili tro:c 
fecuros efle nokbat.Tlccp ci^ cefcbat 
ilU feUccm elTe rcmp. ftantibus mcni^ 
bus:ruentibu9 mo^ib'': fed in uobis 
plus ualuit:g7dcmonc6 unpg fedujre 
rdt:q' q> boies prouidi preaucrunt. 
"bic e cp mala q faatis uobis iputare 
no uultis.mala vo quc patimini cb:!-' 
ftianis tcpo:ibu8 imputatis.ncqp dm 
e in u:a fecuritatc paata remp. fj Uf 
jcuriam queritia impunitam:c} depra 
uati rcb"^fperi8:ncc co:rigipocmfti9 
aduerfis.Uokbat uos iUe fcipio tcr^ 
rcri ab bofte:ne in Uijruriaj flueretis: 
uos ncc contriti ab boftelu^uriam re 
prefl^iftis: pcrdidiftis utiUtatcm cala-' 
mitati8:Tmiferrimifactiefti8:t pefli 
mipermanfiftis. 

£>e ckmcntia dci que urbis ej:cidi^ 
um temperauit.cap.jc^iig. 

e X tamen quod uiuitts dei eft:^ 
uobia parceoo admonct;utco: 
ri$»mini pcnitenoo: qui uobis ctiam 
ingratis prcftitit : ut ucl fub nomine 
feruo:um eius:uclin locis martfrum 
eius boftiks manus cuadcretis. 'Ko^ 
mulus 1 rcmus afflum conftituifi^e 
perbibentur:quo quifquis confuge^ 
ret ab omni no^a Uber elTrt : augere 
quercntes creande multitudinem ci^ 
uitans.ZDirandum in bono:cm cbti 
fti proceiTit epemplum:boc pftituejtt 
cucrfo:es urbi8:quod inftuuerant an 
tea conditoK8.<luid autem magnu^ 
fi boc feceriit ilU : ut ciuium fuotum 
numerus fupplercf:quodfeccrutifti: 
ut fuo^ bofnu numaofitas f uaretV 
■bcczaliafiqua uberi"' 1 comodius 
potuerit refpondeat inimicis fuis : <^^i./'t^-»*- LIBER rcdcmpta familia dnt chiilHit pcgria 

duitas rejts cb:iftu 

£)c btctib" ft ipioe eccVic filqstt 6 
falfis itza cccriacbjiftianis.cap.jc^rjcv. 

m £mincnt fanc in ipis inimicis 
latc ciucs futuros: nc ifructuo^' 
fj ucl 3p6 ipfos putct: cp oocc pueiat 
ad confctXos poztat infc(to9:fi;cut e^ H 
lo^ numcro ctia dci ciuiras bct fccuj 
Q'diu pcrcgrinatur in munoo connc-' 
ps communionc facrametomm:ncc 
(ccam futuros in ctema fo:tc facto;;^: 
4 partim in occulto ptim m apto fiJt. 
<lui ctia CU5 ipfis inimids aducrfus 
deum:cuiu9 facramcntum gerunt 
murmurarc non dubitant:mooo ca^ 
illis tbcatra:mooo ccclefias nobifcuj 
rcplentcs.ibe cozrcctione autem quo^ 
rundam eti.^m talium multo minus 
eftdcfpcrandum; fi apud a^tiffimos 
aduerfarios prcdeftiati amici latirat: 
adbuc ignoti etiam fibi.*P)crple^c c(p 
pc funt ilte duc ciuitatcs in boc fecro: 
imiicctn quia permijcteroonec ultimo 
iudicio dirimantur : de qua?2. cp:tu 
^r procurfu i dcbiris finibu9:quod di 
ccndum arbitro: quantum diuinitus 
ediauabo: c;rpcdiam:proptcr glo^iaj 
ciuitaris dci: quc alienis a contrario 
comparatis clarius cmincbit, 

£>cquibo8 caufte (equetidifputii'' 
tione fitdifle:cndum.cap.jc;:)cvi. 

r £d adbuc queda mibi dicenda 
(at advfus cos q romane rcip, 
cladcs inreligionoti noftra refcrunt: 
quia dqs futs facrificare probibcnt'. 
£ommemoranda enim fiit q t quata 
occurrcrepotuerunt: ucl uidcbuntur 
fatis cfle mala:quc illa ciuitas ptulit: 
uel ad eius im^ia ^uincie pcrtincntes 
flntcy co^ facrificia^bibita fuiflent: 
q ota proculdubw nobid tribuercr: f» iam uel illie clarcrct noftra religio:ur 
tta cos a facris fac:ilegts probiberer. 
jbeinde demonflrandu e quos eo:u5 
mo:es i quam ob caufam uerus 6s 
ad augendu impiu adiuuarc dignat* 
eUn cuius potcftate fut regna omnia: 
qua^' nibil cos adiuuerint bi : quoe 
dco9 putant : quin potius quantum 
dcapicnoo i fallenoo nocuczint.lbo'' 
ftremo aducrfus eos dicctur:qut ma'' 
nifefhfl"imi9 oocumcntis confurati at 
q3 dcuicti:conanrur afl*crcrc non pro'' 
picr uite piitis utilitatcm : f, proptcr 
ea5 que poft mo:tc futura cft colcoo9 
cflc deos.Ouc nifi fallo:queftio mrto 
critopofto::T fubtilio:e difputatiorie 
dignio::ut i cotra pbilofopbos in ea 
difler3t';ii quontbet:f5 qui apud illos 
ciccellenrifl^ima glo:ia cbri funt: i no 
bifcum multa fentiunt:fcilicct de anic 
immo:talitate:T q> deus uerus modii 
condidcrit:t 6 proutdcnrta ciue: qua 
uniuerfum quod condidit regit. Sed 
quoniam i ipfi in illis que cotra nos 
fentiunt:rcfellcndi funt . dcefle buic 
offido non dcbemuetut refutatie im" 
pq9 conrradictionibus : pro uinbus 
quas dcus impcrcicrit: afleramus ci" 
uitate dei:ueram^ pietatcm i dci cul 
ta : in quo una ucrmter fcmpitcrna 
bcatituoo^mirtitur. iDic itaq? moo" 
fit buius uoluminis: ut deinccps dif^ 
pofita:ab alio fiimamus q:o:dto. 

^lurcli) auguftini dc ciui 
tate dci libcr fccundus. 

£)c mo qui neccffitati difputatio'' 
nis adbibcndus eft.capitulum.i. 

3-^21x30113 
perfpicueucriti-' 
tis infirmus bu^ 
mac confuctudi'' 
ni9 fefu9 ri aude 
rctobfiftererfcd SECVNDVS ooarincfnlabrilaj^oiefaa tanqitam 
mcdkkfubdercuoonecdiaio adtuto 
rio fide pictatis impetraiefanaref:n6 
multo fermoe opud cet ad conuicedn 
quelibet uane opinationid erro:i:bi3 
quircctcfentiunt:ifcnfauCTb(8 fulTi 
cientib' c^licat.Tliic ucro qtn illce 
maior^ztetriounfipicntium mozbus 
animozum quo irrationabilce motuf 
fuoa etiam poft rationcm plcnc rcddi 
ram:quanta bomini ab bomine debc 
tur:fiue nimia cedtatc qua ncc apata 
cemuntur:fiue obftinatilTima pciuica 
cia:qua i ea que cemuntur non ferut 
tanq» ipfam rationem ucritatemc^ dc 
fcndunt: fit nccefTitae copiofius dicc^ 
ccndi plcrunc^ rcs c[azae : uclut cas 
non fpcctantibue intucndae:fcd quo 
dammoDo tangcndas palpantibua 
7 contuentibu5 offeramu8.£t tamcn 
qui^ difceptandt ftnie crit i loquedi 
modue:fi refpondcndum efle refpon^ 
dentibue fcmpcr exiftimemus;' Tlam 
qui uel non polTunt intcUigere quod 
dicituruel tam durifuntaducrfitate 
mcntte : ut etiam (i intcUejxrint non 
obediantrcfpondcntut fcriptum cft 
t loquuntur iniquitatcm: atcp infati^ 
gabilitcr uani funt . OLuomm dicta 
contraria fi toticne uclimue refcUere: 
quotiene obnipa fronte ftatucrint no 
curarc ^d dicat:diJ quocumq? mooo 
niie difputationibue contradicant ^ 
fit inftnitttm i erunofum n infmctuo 
fum uiciee. OLuamobicm ncc tcipfuj 
mifili marceUic:nec aUoe quibue bic 
labo: noftcr in cb:ifti caritate utiUtcr 
ac liberaUter femit:talc8 meo?J fcrip-' 
tozum ueUm iudicce: qui rcfponfioej 
fempcr dcfiderent:cum bie que lcgiJt' 
audierint aliquid contradici: ne fiant 
fimilcs eamm mulicrculamm: quas 
comcmorat apoftolu8:fcmpcr difcen 
tee:7 ad ucritatie fcientiam nunquaj 
pcrucmentce. t>e bie que primo uoUimine q:pc 
dttafunt.cap.q. f Upioze ita^ Ul7:o cti5 ciaimc 
dei dice iftituiflre^^unde boc uni 
uerfum opus iUo adiuuantc in maa* 
fiiptit e:occurrit mibi rcfpondcndum 
elTcpmitueci8:quibecbella quibus 
miidue ifteconterit':ma):imeq3 rdanc 
urbie reccnte a barbaris uaiTationcj 
cb:iftianc icU^oi nibuijt:qu3^bibet'' 
nefandie facrifictje fcmire deonibus: 
c» potiue boc deberet tribuc: cb:ifto 
q^^ptcr ciue nomen cotra inftitutum 
mo:ecp beUo^ ds quo confugcrcnt 
zcUgiofa 1 ampUlTima loca barbari \i 
bcra prcbucriJt:atq5 i m^tie famfatuj 
debiti)cb:ifto.no folii uef :fed etiant 
ttoic confictum fic bonorauemnt: ut 
q5 in cos beUi iurc ficri UcuilTct:ilUci^ 
tum fibi elTe iudicarcnt . 3nde incidit 
qftio:cur bec diuia bftficia i ad ipios 
tngratofcp pemenerit:i cur iUa itidej 
dura que boftitr facta funt:pio6 cum 
fmpqe pariter afflijKrint.Oittam que 
fttone p multa dilTufam in buiue eui 
qu6iiidiani8:ueldcimuncribU8 : uel 
boium cladibue: q qiit utracp bii uel 
male uiucntibue pmi^tc atcp indifcrc 
te fcpe accidunf:fol5 muUoe moucrc: 
ut pro fufcepti opie nccclTitatc dilTol^ 
«crem:aUquantum imo:atue fu5:ma 
^me ad confolandae fanctae fciaa:'! 
pie cafta8:in qbue ab bofte aUqd per 
pctratumcftquodintuUt uerecundie 
oolo:cm:Tfi non abrtuUtpudicitie fir 
mitatcm: ncpcniteat eae uite : quae 
non cft undc polTit pcniterc ncquitic. 
£)cinde pauca dijci in coe qui cb:t'ftia'' 
nos aducrfie iUie rcbua affcctoe : i 
precipue puoozem bnmiUatamm fc 
minamm quauis caftamm atcp fanc 
tamm protcmitate impudcntilTima 
c^itant: cum fint ncquiftimi i irrc^ 
uerentifTimi longc ab ciB ipfie zoanis 
degenerca : quo:um prcdara multa ^tjhc LIBER laudant':"! l:a?t mcmoia cclcbrantur: 
imo illo^j glozie ucbemtcr advfi. "Ro 
ma quippe cum ftructam uctcru auc^ 
tamc^ labozibus fcdio:cm ftantc fccc 
tar q> nientem: quanooquidcm in mi 
na ciuB lapidee Tligna:in ifto^sautcj 
uita oi3:non muro;t:fed mo:um mu 
nimcnti fltq^ onamcnta ccciderut: cd 
funcftiozibuo co;^^ co:da cupiditatib": 
q> ignibua tcctA illiue uzbis 3:dcrcnr. 
<luibu8 dictie primum tcrminaui U 
b;^:dcinccp8 itaqi dicc inflimi quata 
mala ciuitas illa pcrpcfla fit ab origi 
ne fua:fme apud fcipfa^fiuc in proui^ 
cqe iam fibi fubicctis:quc omnia cbti 
ftianc rcligioi tribucrcnr.fi ia tiic cua^ 
gclica Doctrina aducrfue falfos t fa[^ 
lacescopdcos teftificationc libcrria, 
pcrfonarct. 

£>e aflumcnda biftoiia: qua eftcn 
diturquemala acciderint romanis: 
cum dco8 colcrcnt anteq' religio cbii'' 
ftiana abcrcfccrct.cap.iq. 

rft £mtoautmcifla comeorante 
adbuc cotra ipitos age: cjc quo 
m ipitia ilfd quoq; epztu cii uulga:c 
43vbiu:pluuia dcfccit ca cbzifliani no' 
mis.Sut naq3 q co?2 fludqs liberalK 
b" iftiruti amat biftozia: d} hciHic ifta 
noucrunt. S5 utnobia incruditojuj 
turbas infefHffimas rcddcret fc noflc 
difl"imulat;atq5 boc apud uulg"* affir 
mare nitunf^cladcs quibue per ccrta 
interualla loco^jt 1 tpozt gcus buma^ 
nu opo:tct affligi:ca acddc nois cb:i^ 
ftiani:q6 contra dcos fuoe ingcnti fa 
ma 7 pcLirifl^ima celcbritatcp cdcta. 
ditTunditur."Rccolant crgo nobifcum 
antcg' cbzifhis ucniflct in carnc:ari^ 
cius nomc ca cui fruftra inuident glo 
ria populis innotcfccrct:quibnB cala 
mitatibua rc3 romanc multiplicitcr 
uaricqs contritc funt:? i bis dcfcndat 
fi poflunt dco9 fuoe : fi propterca coluntur : ne mab ifta patiantur cul'' 
to:c8 co:um:quozum fiquid nuncpaf 
fifucrinnnobie impucanda cfle con-' 
tcndunt . £ur cnim ca que dicturua 
fumpermiferuntaccidere cultozibus 
fuie: antcquam cos dccUratum cb:i^ 
fti nomcn offenderet : cozunqj facrifi-' 
ria probibcrct : primo ipfos mozcs: 
ne pcfl^imos babcrcnt: quare dq co:p 
curarcnoUjcrunt^ 

<lculto2C8 deozum nulla un^ a 
dqs fui8 precepta probitatis acccpc 
rint : t in facris eomm turpia qucc^ 
celcbrauerint.cap.iig. 

d £u6 ei5 ucrus cos a ^bue non 
colebaf merito neglcyit: dq aiit 
tUi a quo^ cultu fe probiberi bomi^' 
I1C8 ingratifl*imiconqucruntur: culto 
rcs fuo8 ad bcne uiuendu^ quare nul 
lia legibue adiuucrut.-^Utic^ dignum 
cranut quomo iiti illo^t facra: ita ilU 
iftoijt uita aut facta curarent.Scd rcf 
pondctur Q' uoUmtate propria qYcp 
malus c:qui8 boc negaucrit/ Uerutri 
pcrtiebat ad coTultozcs deo6:uite bo 
jie preccpta no occultarc populis cul^ 
to:ibu9 fui8:fcd clara prcdicationc p-' 
(?erc:peruatc9ctiam conuenire atqj 
argucre pcccantee:palam miari peae 
male agctibus : prcmia rccrc nJuctib" 
polliccri.OLuidung^talc sdcoijtillo^ 
ru tcmplie pzompta t cmincnti uocc 
concrepuit.'Ueniebamu6 noe et aliy 
00 aoolcfcetee ad fpcctacula ludib:ia 
cp f'3criUgio:^:fpcctabaf anepticiof: 
audicbam" fympboniacos^ludie tur-' 
pifllim.ie^qui dqs dcabufcp cjcbibcba^ 
oblcctabamurcelcfti uirgini 1 bcrc^ 
cfntic dco!ftm matri omnium : antc 
cuius lecticadicfolcnnilauationis e-' 
iue talia pcr pubUcum cantitabantur 
a ncquiflTmie fccnici9:qualia no dico 
matrc deo:^:(y mzcj qualiuciTcp fcna^ 
to^:ueI quo:6l5 boneftop uiro:um: SECVNDVS imo ucro qualiarncc mcm ipfof fct^ 
nico^ decerec audire.tJabct enim qd 
^ crga parcntca bumana uecundia: 
q6 nec ipfa ncquiria polTit auferre:3l 
Um^indeturpitudincm obfccnomj 
dicto^j Mcp facto:5j:fccnico8 ipfoe oo 
mi fue pro ludendi caufa coram mat 
bu8 fuis agcpudcrcnquam pcr publi 
cum agcbantcoram dco^j^matrc fpcc 
tancc 7 audietc utriufqj fej:u6 freque^ 
tiltima multicudie.O.uc (i lUccta curi 
ofitate adcflTe potuit circunfufa:faltc5 
offcnfacaftttatedcbuit abire cdfufa. 
<OLue funt facrilegia fi illa erat facra; 
0Ut quc inquinatio fi illa lauatio.'£c 
bcc fercula appellabat:quafi cclcbra^ 
ret'puiaiii:quo uclut fuis cpurimun^ 
da demonia pafccrentur.<iui8 enim 
no fcntiat cuiufmodi fpue talibud ob 
fccnitanb' dclcctcnt: nifi ucl ncfcicns 
ut^ oio fmt ulU imundi fpus dcom^ 
noie decipicntee:urtale agce uita : m 
qua ittoe potiue q> deu uc^ i optet 
propitioa % fotmidet iratoa. 

£)e obfccnitatibus quibue ma^de 
om; a cultozibus fuie bonorabatur. 
capitulum.K'. 

n £iuaq' iftos: <^ flagitiofilTimc 
pfuctudie uiti^e oblectari pon'' 
g» obluctari ftudcnt^f^ illu ipfuj nafi^ 
ca fcipionc: quiuir optimue a fenatu 
elatue e:cuiu6 manibua eiufdcm de^ 
monis fimulacrum tufccptum dl in 
urbccp perucctum b:c dc bac rc iudi^ 
ce uellem: j&iceret nobie utrum mze^ 
Tultam optic de rcp.ucllct mereri: ut 
ei diuini bonozcs dcccrnercnt': ficut 7 
grccoB 1 romano6:aliafcp gcntee co^ 
ftat quibufdam decrcuiffe mo:talib': 
quo;t erga fe beneficia magnipcndc^ 
rant^cofcp immoztalee factos atcp in 
deozum numc?jrecept08 c(Tc crcdide^ 
rant: profccto illctantam felicitatem 
fue matri (i fim polTet optaret.po^o fl flb illo dcindc qucrcrcmua : utrum 
intcr aus duiinos bonozes ucllct ilU 
turpia cclebrari none femalle clama^ 
rcKut fua matcr fme ullo fcnfu mo:-' 
tua iaceret:g7 ad boc dea uiuerct : ut 
illa libetcr audiret i Jlbfit ut fenator 
popuU romani ca mtc pzcdicus : qua 
tbeatrum cdificari in urbc foztiii ui;o 
ru^bibuit: ftcucllctcoU matrc^fua: 
ut taUbus da facrie^piciarct^quali'' 
bus matrda urbis offcndcretur. Tlcc 
ullo md crederetucrecundia laudabt 
Us fcminc ita in contrarium diuinita 
tc mutari:ut bono:ibu8 ci taUbue ad 
uocarcnt cultozcs fui:quaUbu8 cdui^ 
cqe in quempiam iaculatia cum intcr 
bominca uiucrct:nifi aurcs claudrct: 
fcfecpfubtrabcrct:crubcfccrcnt^ illa 
'r^pinqui:^ maritus lUberi.lSroin^ 
de taUs maccr dco^ qualcm bie ma^ 
tre^ pudcrct qucnUbet ctiam pefTimu 
uirum:rdana8 occupamra mcntcs q^ 
fiuicoptimiiui?::non quem moncu'' 
00 T adiuuanoo faceret:fcd que faUe-' 

00 dcciperct:ei fimUis de qua fcripto 
cft.muUcrauceuiro^ prcciofas aiaa 
capcac:ut iUe magnc inoolis animus: 
boc uclut diuio tcftiindio fubUmat": 

1 ucre fe optimum cjciftimans ucram 
pietatem rcligioncnq^ non qucrcret: 
fine qua omnc quauis laudabile inge 
nium fupbia uanefcit 7 dccidit. Oao 
md igicur nifi infidiofc qucrcrct dea 
iUa opcimum uirum:cu taUa qucrat t 
fuis facris:qualia uiri optimi abboi-' 
rent fuis adbibcre conuiugs/ 

£>co8 paganoK; nunq' bri uiucndi 
fanpfle oocirinam.cap. vi. 

b 3nc eq>6 uita 7 moiib'' auita' 
tu atcp ppfo^t a 4bus colcban^ 
illa numina n curarut:ui ta bozredis 
C08 7 deteftabiUbus maUa : non iit 
agro 7 uitibu8:non in oomo at^ pe' 
cunia: nd denicp in ipfo cozpo:e quod LIBER mcnri fabdimr.f^ i ipfa mente: i ipfo 
rcaoic camis animo : co3 implcri ac 
pefTimoe ficri fme ulla fui terribili^^ 
bibitione pmitte:ent:aut fi^bibebat: 
bocortcndaturporiu8:boc4)bibctu:. 
Tlec nobie nefcio quoo fufurroa pau 
ciffimoi^ auribus abclatus:'! arcana 
uclut rcligionc traditoe iactcnt:(^bu8 
uitc probitas caftitafcp difcatur : fcd 
dcmonftrcntur ucl commcmo:cntur 
(oca tahbue altquanoo conueticulis 
pfccrata:ri ubiludi agcrcnt' obfccnia 
uocibus T mo:ibu8 biftrionu:nccubi 
fugalia cclebrarcnt cffufa omnium U-' 
ccntia turpitudinum. £t ucre fugalia 
f5 puoo:i8 1 bonertatis : fcd ubi ppti 
audircntquiddq pccpcrutdc cobibe 
da au3ritia:abirionc frangcnda:lu):u 
ria rcfrcnada:ubi difccret mifi q6 di-' 
fcedil pfius incrcpuitdiccns . C>ifcitc 
o mifiii cas cognofcitc rcf .O.uid fu 
m'':^ qdna uicti gigniurozoo.-CIuia 
dat":at mcte g^ molf ([cf:t uri.0.uif 
modufl argcti:qd fas optare: qd afp. 
Ucile numus bet:p:ic carifcp^jpiqs. 
•Quitii largiri deceat:quc te dcue ce: 
3ufl'it:T bumana qua ptc locat' es in 
tc.i^icat i qbus locis bccoocctiudeo 
rii folcbant pccpta recitari:'? a cultoi-' 
b'' coijj ppfis frcquet audiri:ficut nos 
oridimus ad boc ccctas iftitutas qua 
quavfii rcligio cbzil^na ditfunditu:. 

3nutiliacffe inucta pbilofopbica 
finc auctc diuina:ubi qucnqj ad uicia. 
«nii magis mou^ q6 dq fcccrit: op q^ 
bomincs difputauerint.cap.vg. 

Q. Tl nobis fo:tc pbilofopbo:«in 
fcbolae difputatiocfcp mcora-' 
but^^lbrio bcc ti roana f^ grcca fut:at 
fi^pi;ea ia r6ana:q: t grccia facta cft 
r6ana^uicia:itdco?tpcepta funnfed 
boium inueta:qui urcucp conari func 
ingcnqs acutilTimis prcdiri rariocina 
Do iucfligare^^d i rcp nata latitarct; quid in moztb'* appetedu eet atc^ fu^ 
edu : (|d in ipfis rariocinandi rcgulis 
ccrta connqrione trabcfiaut cjd fi cff^ 
confcqucns uclctiam rcpugnaret:£t 
(^dam eof qucdam magna q^tu diui'' 
nims adiuti funt inuencrunt: quantu 
ailt bumanitus impcdiri funt crraue^ 
rut:mapmccumco^ fupcrbic iufte 
^uidenria diuina rcfiftet:ut uia picta^ 
ris ab bumilitate in fupna furgcntc^: 
ic ifto^ compationc monfl:a:ct:unde 
poHca nobis crit i dci ucri oomini uo 
luntatc diTqrendi ac diflfercndi locue. 
Ucrntri fi pbibfopbi aliqd iucncrut: 
qd agcndc bonc uitc bcatcc^ adipifce 
dc fatis cepoflit: quato iuftius talib* 
diuini bono:c8 dccerncrenr'': quanto 
mclius 1 boncftius in platonis tcm^ 
plo lib:i cius lcgeref:^? in tcmplis dc^ 
monugalli$ibfcindcrcnt':molle8 con 
fccrarcnfiifani fecarcnf: i ^ccid ali6; 
ucl crudclc:uel mrpc:ucl turpiter cru 
dclct:uel crudcrr turpc:in facrie taliu 
60^ celebrari folct:OLuato fari'' erat 
ad crudicnda ad iuilitii luuentutcm: 
publice recitari legce dco^:^' lauda:j 
ianitcr lcgcs atc^ infVtuta maio:um^ 
Omncs cim culto:c8 talium dco:uni 
mojrutcos libioo pcrtulcrit:fcrucnti 
Ut air pe:fius ticta ucneno:magi8 itu^' 
ent'qci iuppitcr fcccrit:q' qd oocueric 
plato uel cefuerit cato. T>inc apud tc-' 
renriu flagitiofud aoolcfccns fpcctat 
tabula quandam pictam in paricte: 
ubi inerat picwra bcc.Joue quo pac^ 
todancmififl^caiutingrcmiu quedl 
imbrc auren^atcp ab bac tanta wcic 
adbibctpatrociniu5 turpitudini fue: 
ca in ca fe iactat imitari ded.2lt que^ 
dcn inquit:qui tcmpla ccli fummo fo 
nitu concurit:ego bumuncio fi faccre 
id.£go ucro illud feci ac Ubcns. 

£>e ludis fccnicie:in quib" dg non 
ofTcnduntur cdictionc fua^t turpittt'' 
dinum:fcd pUcantur.cap.vi9* SECVNDVS s X enim non traduntur ifU fa" 
cri3 dcoium:fed fabalis pocta^' 
rum . Tlob diccrc ilU mf ftica.g» i(U 
tbcatrica dTc wrpiora.boc dico q> ivc 
gantca conmncit biftoua cofde Ulos 
luoo3 in quibu9 zcgnant figmeta poe 
tfl^:nd pcr impium obfequm^ facris 
deo^ fuo?t intuUffe romanos.f^ ipof 
<ko6 ut fibi folknnitcr cdcrcntur i 
bono:i fuo confccraret accrbe ipaoo 
1 quodammooo cjrtoiquenoo fecifte: 
quod in pmo libro brcui comcoratio 
nc pcrftrui^i. Tlam ingraucfcentcpc-' 
fhlentia:ludi fccnici auao:itatc pontt 
ficum romcprimitU3 inftituti funt. 
Oiuid igtcur in agcnda uita non ea ii 
bi potius (cctAnii arbitrctur:quc ac 
ntancur ludis auctoutatc diuina infti 
Iuti6:g7 ca que fcriptitantur lcgibue 
bumao conliUo ^mulgatie,-' 2ldulte^ 
rum loue fi poctc faUacitcr^dideruc 
dq uiiq^ cafli:q: tm ncfaa pcr buma'' 
no3 luooe confictum e: no(» quia nc^ 
glectum trafci ac uindicarc dcbuenit. 
£t bec funt fccnicojt tolcrabiUora lu 
DO^:cdmedie fciUcet i tragedie:boc i 
f.:bule poetarum agcndc i fpcaacris 
muUa rcruj turpitudic: fcd nuUa fal^ 
tem ficuc aUa muUa ucrbomm obfcc' 
nitatc compofitc.quas et ini ftudia q 
boefta ac Uberalia uocant':puch lege 
7 difcere coguntur a fenibus* 

O2 romani uctcres de cobibenda 
pcccati licentia fcnferint : quam grcd 
deo:um fccuti ludidum Uberam effc 
uoUte:unt.cap.i^. 

q Uid aot bic fenf int roani ucte 
fe9:ciccro teftat in Ubns: quos 
de zep.fcripfit:ubi fcipio difputas ait. 
Tlunquam comcdic nifi confuctuoo 
uitc pacercf^barc fua tbcatris flagi^ 
tiA potuilTent. £t grcci <\iA antiqoes 
umofe fuc opionis quandam puenic'' 
tiafuaucrunc apudquos fuitctiant lege concefTum:ut q6 uellet comcdia 
nominatim:ucl de quo ucllct diccrct. 
3caq3 ficut tn cifde Ubris bqt afnca-' 
nu8:que illa non attigic:uel poti" quc 
non uej:auit:cui pcgat:' £fto pptarcs 
bomines improbos in zep.fcdiaolof» 
£leonc cleofonte bipbolu kfiKpatia-' 
mur inquit:7fi buiufmodi ciues a ce^ 
fozc mcUue e g» a pocta notari.S5 pe 
riclcn cum la fue ctuitati majcima auc 
toiitatc pUirimos annos oomiT bcUi 
prefuilTet:uiolari ucrfibus: t eos agi 
in fccna non pluo dccuit:g' ft plautuf 
inquit nofter uoluilTct:aut ncuius pu 
bUo Tgnco fcipiont:aut cccilius mar-' 
co catoni makdtccre. Jt>cidcpaulop'*: 
noftrcinquitcdtra.jrq.tabule: cum p 
paucas res capite fanjrilTcnt:ibia bac 
quocp fanjricndam putaucrunt : ficjs 
actitautlTctfiucarmcn cddidilTct:qd 
infamiamfaccret: flagitiumuc alteri 
prcclarc: iudicqseim magiftratuum 
dtfceptationibus Ugictimts propofi^ 
tam uitam:non poaa^u^ ingcn^s bze 
dcbemus:nec prob^t audire:mfi ea le 
ge;ut refpondcre Uceat: t iudicio defe 
dere. t)ec ej: ciccronis quarto de rep. 
libro ad uerbum cjxerpcnda arbitra^ 
tus fum:nonnulU9 propccr faciUozcj 
intcUectU5 ucl pretcnniiTis ucl pauUi^ 
lumcommutacis.lDultumcnim ad 
rem pcrtina q» moUo: erplicare (i po 
tero.Dicit deinde alta: i hc concUidit 
bunc k>cum : ut oftcndat uetcribus 
difpUcuiffe romiis.-^ucl laudari queg» 
in fccna uiuum bominem ud uicupe^ 
rari.3cd ut dtjci boc grca qp^ inncrc 
cundius : tamen conuenientms licere 
ttoluerunt:cum uiderentdqs fuis ac^ 
cepta T grata clTe opprob:ia: nd tato 
boium: ac^ 1 ipfojt dcojt in fccnicis 
fabuU9:fiue a poetis eflent illa confic 
ta : fiuc flagicia eo^jj uera commcmo' 
rarcntur 7 agercntur in tbeatri8:atcp 
ab eo:um cuUoiibas : ut folo rifu ac 
non etiam unuationc digna uidacnt". LIBER Tlimls cnim fupbum fait famc pcere 
priitcxpu nuiuti0 1 cium : ubi fuc fac 
parcimimina nolucrunt.Tlam quod 
affcitur pro dcfenfionc rwu illa uera 
iii deos dici;f5 falfa atqi conficta idip 
fum eft fceleftius: fi putatcm cofulas 
rdigionie.Si aiit maluiam demonij 
cogitce quid aJhiriue ad dcdptcnduj 
arcp callidms.' Cix cnij prob^s laatur 
in principcm pamc bonu^ atcp utile: 
nonnc tanto efl mdignius : quanto a 
ueritate remotius: i a uita illiue alic 
num.^<luc igitur fuppticia fufficiunt: 
cii deo fit ifla ta nefaria tam infignis 
iniuiii, 

O.U3 noccndi artc demonce uelit: 
uel fdlfa dc fc crimina:ucl ucra narra 
ri.cap.j:. 

f £dmaligmfpu8;quo9ifti6of 
putat:ct flagitia q fi admifcriit 
de fc dia uolunt:dii tii bumanae mc^ 
tcs bi3 opinionibus uclut rctibue in 
ducaiiuT ad prcdcftaurum fuppltcit» 
fecu5 trabant^liuc bommcs ifta com 
mifennt;quos deos babcn uolunt:q 
bumanis crronbue gaudcnt:pro qui 
bus ctu fc colcnoos millc noccndi fal 
lendicp artibus mtcrponunnfuie eti3 
nullo:um bommu^illa cnmma ucra 
fmi;qu£ tnmendcnamisiibus fmgi It 
bcntcr accipiunt fallacilTimi fpmius: 
ut ad ccleftia ac turpia pcrpetranda: 
uelui ab ipfo celo tradua in tcrras fa 
tis ioonca uidcat'auct02itas.£u5lgit' 
grcci talium numinum fuoe k d icn 
tircnt:int tot i tanta co:um tbcatrica 
opprobna parccndii fibi a poetis nul 
lo mo putauerut:uel dqe fuis ctia fic 
confimulari appctcntc6:uel mctuetcs 
ne boncflio:em famam ipfi requtrcn'' 
00 1 eis k boc mooo prefercoo: illos 
ad iracundiam prouocarenr. C>e rccnids apud grecos in rcipa^ 
bliccadminiftrationc rcceptis : co q> 
placatozcs miuftc ab bomimbua fpc: 
ncrenrur.cap.p, 

A i& bac pucictia pt{et:g? etfccni 
cos aucto:c8 earijdc fabfap no 
puo ciuitatis fue bono:c dignoe c]d^ 
ftiarut. Si^dc q6 i eo quocp 6 rcpu. 
libro cdmeorat': Hcbics ciuis atbe 
niefis uir eloquctilTim^^cij aoolefcenf 
tragcdiae aaitauiflet rep. capeiTiuir. 
'jariftodemntragicu itc aucto:ema^ 
^"u5 de reb" pacis ac belli lcgatuj ad 
pbilippi» atbcnicfcs icpc mifcrut. Tlo 
dm confcntaneu putabat': cti eafdcm 
artce io^iio^ fceicos luooe et dqs fu 
18 acccptos uidcrcnt;illo8 p quos age 
rent ifamiii loco ac nucro dcputari. 
Idcc grcd rurpita (|dc:f5 fanc dqe fu 
16 oio ?gruef;ci ncc uita duiii lacaan 
di linguie pocta^i i biftrionii fubtra 
bere aufi funt:a c^b" ccmebatdco:{tui 
tam dfde ipfis dqs uoletib" i Ubenb* 
carpi:t tpos boics p quoe ifta i tbca 
Iri3 ageb3nt':q numib" quibus fbditi 
erant grata eife cognoucrunt:n6 fol» 
mime fpnenoos in cuiitatc:ucru5 cni 
ma);ie bonoranoos pntauc:52^t.<luii 
dm cit rcpirc pofl'ent:cur facerootcs 
bonorarent:q! per eos uictimae dqa 
acccptabilcs olfircbar:? fcenicos pro 
brofos b:ent:p quoa illa uoluptatem 
fiue bono:c dqe c)rbibcri pctetib' : 7 
nifi ficrct irafcctibus: co^ adm6itio"e 
didiccrat:cii pfti^ labco: qucbuiufcc^ 
mcdi rc?2 pitiflimD prcdiearnumina 
bona a nummibus malis ifta et cult" 
diuerfiratc diftinguatiut malos dcos 
^piciari ccdibus i tnftib'' fupplicatio 
mb" alTcrat:bono3 aut obfccjis lctia 
arc^ (0cudi8:qualia fiit ut ipe ait ludi 
puiuia:lcctiftcrm8. Oh totu quale fit 
poftca fi 60 luucrit : diligeti" difl^ere^ 
m^.Tliic ad re pfitcj qo attict diflera 
m^^fiuc oibus oia tanf" bonis ^mi^e SECVNDVS tribtiitVriecp d^ d decet 5o9 malos: 
ai poau9 ifti q: imodi fut fpus omd 
fmt maU^fiue certa difcretioczficut U^ 
bcom uifu ciilUs ilbnflts ilU dilbiba 
anf obfe^aXopetetiflrimc greci utrof 
(p boao:e ducut:? f^crootce p quof 
uictie mil^rat': t fcenicos p quos Uidi 
pcrbibet.Tleueloibus dqs fuis : fii 
ludi oibu9 grati furtt^utquod c indi-' 
gni" : bis quos bonos putantrfi Uidt 
ab eis folum am3t:facere comiinant' 
intu:iam. 

Ct romit auferenDO libcrtate poe 
tis in bominibusiquam dcderunt in 
dco8:meUu9 de fe q' de dgs futs fenfc 
mnt.cap.jc^. 

X roani ficut in flla de rep.dif^ 
putationc fcipio glotiaf: ^ris 

1 iiurgs poeta^ fubiecti utta famaq^ 

babcre nolucrum:capiieetum fan^i^ 

cntes taU: carmc condere ficjs auorct: 

quod erga fe qutdc fatis boncfte con^' 

ilituerunc : fcd crga deos fuos fupbe 

7 irrcligiofc.Oaios cii fcircnt: non (o 

lum paaenter:f3 ctia Ubcntpoetarum 

probns maledictifcp laccrari fe poti' 

ua:^' illos buiufcemodi iniur^s tndi 

gnos ctTc du]ccrunt:fecp ab cis et kge 

municrut:illo^ aiicifla etil facris fot 

lenitatibus milcucrunt.^tanc tandcj 

fcipiolaudas banc poctis romanis 

ncgata cfTe licetia:ut cuiq? opprobrtu 

inHigcrcnt romano^ : cum uidcaa 

cos nulU dcof pcpcilfc u:o:um .-' 3ta 

ne pluris ttbi babeda uifa e c^iHiatio 

curte ucftre:^' ccUftis curic : capitoU| 

imo rome uni'':^' ccU totius: ut Ugua 

malcdicta i ciues tuos ejtercerc poete 

et lcge^btbcrct:7 in dcos tuos fccuii 

tanta conuitia:nullo fcnatoze : nulU> 

cenfo:c:nuUo principc: nuUo poiificc 

probibctc iacularcnf.Jndignu uidcl; 

fuit ut plautus aut ncuius pubUo :/c 

gneo fcipioni:aut cecilius marco ciito ni malcdicertt: i digno fttit ut tcretT 
ucfter flagttio iouis optimi majcuni a 
ootefccnuum ncquiaam concitaret; 

i>cbuilTe intelUgc romanos: q> d? 
eo|t:qui fe turpibus ludis coU c^pctc 
bat idigni eent bonoe diuio.cap.^iq. 

f £drii6:etmibifo!talTefiuiuc 
ret.OLiio nos ifta ipiiita ee nol 
ktrC.q ipt dq facra ee noluerut:co \a/ 
009 fceico9;ubt ti'tacdcbrat:dictitai': 
aait»t:'Z roanis ittoiib" iucjrcf t^t (a 
is bonoub' dicaric^bibe:icp luffcft; 
jCur crgo n bic magis ipt itclkcti fut 
n elTc dq vi nec oio digni : cjb'' diuios 
bonou:s 6fcrret tlla refp.-^quos.n.coU 
miinc dcceret mimccp optct : ft Uioos 
cjrpcrcnt agcoos puittjs roanoj^ quo 
mo qfo colcdi putatt fi)t:quom6 n dc 
teftadt fps itcUccti:c) cuptditatc faUcn 
di it fuos bono:e6 fua cclebrari cria 
popofccrut.^ 3tccp rdant q^uis ia fup'' 
ftitide no^ia pmcrei;ut illos deos co'' 
lcnt:quos uidcbat ftbi uoUtilTe (ccni^ 
cas [urpitudics pfccrari:fue tri dtgni' 
tatis meo»;s ac puoo:i9 auctou»: u 
lid fabfaf ncquaq? bonoraucrntmo-' 
rc grccop:f; ficut ap6 cicerone idc (ci 
pio loqt:cii arte ludtcra fccnacp tota 
in probro duccret gcnus id boiu^^no 
mo bonoicauiii rcliquof carc ; (} ct 
tribu amouert notationc celo^ia uoUi 
crtic. "Prcclara fane i roants laudib' 
anumeranda p^udctu.Sj ucUc fcipa 
fcqucrctur ic tmitarctur . Jtccc enim 
rccte quifquis ciuiuj romano^ cc fcc 
ntcus cleginy.nd foUi d nuirad bono 
re dabat locus: ucf ct cenfo:i8 nota 
tribti tcncre^pa mimc fincbatur. O 
flnimii ciuitatis laudis autdii gc»na^ 
necp romaniJ.Scd rcfpondeat mibt: 
qua pfcnianca roe boics fccnid ab oi 
bondc peU6t;i ludi fcdci 6o^ bono'' 
zib" admifcdur illas tbcatricas artca 
diu vC rdana no nouerat: que tfi ad LIBER oblectammuoluptatte boaneqzacf: 
n mdo mop irrq>ercnibumano:um 
dq eas ctbiberi penucrric . -Cluomo 
crgo abqciiTcenic" p que coUt 6e; £t 
tbcatricc ilUus turpitudiaiqua fwntc 
notat acto::fi aoorat epaor.-^^n bac 
controucrl"ia g:eci roanicp concertat: 
grcci putit rcctc k bonoa: boics kc^ 
nicosicu colat Uioo;^ (ccicoi^ flagita" 
tous dco9 . ■Roani vo boib" fccnicia 
ncc plcbca fnbum:g^to min' fcenato' 
lum curia dcbonctori fmunt.3nb3c 
difceptatione buiufcemodi rocinatio 
fumma qonis abfoUiit . •p>roponunc 
grccufi dg takfl colcdi funt:^fecto et 
talcs bomincs bonorandifuncJlflru 
miit r6ani:f5 nuUo mooo talea bomi 
ncs bonorandi funt.£ocludunt cbu'' 
ftiani:nulb igitur mooo dq talcs co^ 
lendi funt. 

XD«Uo:em fiiiflre platoncm:4 poc'' 
tis locum in bene morata urbe non 
dcdcrit:g' bos dcos qui fc ludis fccni 
cis uoUicrunt bonorari.cap.^. 

d £ide qri}" ipfi poetc taUo fabu 
la^ copofitOKs: q.j:q.Dbula?5 
Ugc ^bibentTama lcderc auiii:ta5^^ 
brofa in dcos conuitia iaculated.£ut 
no ut fccniri beanf inbocfti.-^Oaia loc 
rcctum eft:ut poenco^z. figmeto:um r 
ignominiofo:p dco;t infamcnter acto 
rc8:bono:emur cj;acto:c8 i 3ln fo:rc 
platoni greco potius palma danda e: 
di c5 ro'e fo:marct quaUs efle duitas 
debeat:tang' advfarios riuitatis poc^ 
tas cenfuit urbc pellcoos.-^^fte ucro t 
dco^ iniurias indigne tuUr: -r fiifcari 
corumpicp figrfitis aios ciuiii noUiir. 
jConfcrnunc platonis bumanitatcm 
a ciuib us deripiendis poctas uibc pel 
lentcm:cumdeo>t diuinitate bonoa 
fuo Ujoos fccnicos ejcpetcnte. 3l'-c ne 
taUa uel fcnbcrentur: ifi no obtinuii 
difputanoo ram: nc fcripta rcapcnt': pfuafit Uttitati hfcimeq^ greco?? : ifH 
nt taUa et agcret iubcnoo cpoifavt 
grauitati i modcfhc :6ano?2.Tlcc tifi 
bcc agi uoUicrunn fed fibi dicarufibi 
facrarufibi foUcnnitcr ej:bibcri . Cui 
tande boneflius diuios bono:e6 6cer 
ne:ct ciuita3:ut:p platoni bec turpia: 
1 nefanda probibenti:an dcmonibua 
bac bommum dcceptioc gaudcntib'': 
quibus ille ucra pfuadcrc no poiuit' 
ibijc plaionc labo inicr fcmidcos co'' 
mcmorandum putauit:ficut berculc 
ficut romulu^. fcmideos aut bcroib'' 
anteponit : fcd uirofcp inicr numina 
coUocai. Ucruniamciriftu^qucmap 
peUai femideum:non bcroibus tato: 
(ed ctia dqe ipfis prcfcrcndum ee no 
dubito."p>ropinquani autem romao^ 
rum legcs difputationibus plaionis: 
quanoo illa cuncta poetica figmcnta 
pdenat . 3^ a^t poctis romano:um 
adimunnfalte in boics malcdiccndi U 
centiaiUe poeiae ab urbis ipi" babi^ 
taiioe rcpeUit:il^ faUem auctous poe 
ticap fabula^ a lcdeda forietate ciut^ 
tatis compcfcunt.£tft contra deod (u 
cof (ccnico:^ qrpctitoics aUqd audi 
rent:foac undicp fmcucrcnt. Tlcqua 
q> igicur lcgce ad initituenoos bonos 
aut co:rigcnoo6 mo:e6 mabs a dqs 
fuis poflcnt accipcre romani fuic fpa 
re quoe legibue fuie uincuni atcp c6 
uincui,3lUei5 bono:ifuo depofcunt 
luooe fccnicos:ifti ab bono:ibu6 om 
nib" rcpdlut boiee (ccnicoQ . 3Ui celc 
brari fibi iubet figmiie pociicie op^ 
bria 6op:ifli ab opprob:q8 boiu dci 
ta ipudetia poeiajz. Semiis aiitillc 
plato 1 iriu 00^2 libidini rcftitit: t ab 
ioole roano^i 4^ pfiriedii ect oridit:(} 
poctae ipfos:urpro arbinio mtietcs: 
uel boibue miferie quafi dco:um fac 
ca pcfi^ima imitada proponentee: oio 
i auiiaie bri iftiiuta uiuc noUiit. Tlos 
quidon platone:ncc deii:nec femidca 
pcrbibemus : ncc ulU fancto angclo P /a»t» SECVNDVS fuini dd:ncc ueridico^pbcterrtcc apo 
ftolo alictti : neccuil^cbufti martyri: 
ncc cui^ cbuftiatio bomim copam": 
cuius nlc fiiic ro dco ^fperatc fuo lo^ 
co cjrplicabz.S^ eu tri qiiqdem ipi uo 
lut fuifle fcmidcum prcfercndum effc 
ccnfemu9:fi ri romuloiberculiiq^uif 
iftii ncc occidifle ficm: ncc aliquod p'' 
petraflc flajitiu quify biflo:icomm f 
poctA^ di;cif aut fiupt:certc ucl psia^ 
po ucl alicuicfnoccpbalo:poflrcmo f 
fcbrio:que romaui numia partim pc^' 
rcgrina rcceperunt:pti5 fua^pa faaa 
ucrut.-Q.uom6 igit tlta animi t mo-' 
rii mala bonia prccepria i lcgib' uel i 
minetia^bibcrct;uel infita cjctirpada 
curarcnt dq talc9;4 ct feianda t augc 
da Hagitia curaucrat;talia ucl fua ut 
quafi fua facta p tbeatricaa cclcbrita 
tC8 ppKs inotcfcc cupicntcs : ut tang' 
aucdc diuina fua fponte ncquifl"ima li 
bioo acccndcrct'bumana:fruftra boc 
cjxlamantc ciccroue;^ cii de poctis a 
gca ad C09 accc(Tinct:clamoz itjt t ap 
probatio popri:quafi magni cuiufda 
1 fapietis magil\ri:qua8 ilU obducut 
tcncbraB:quo9 inucbiitmctue: quas 
inflammant cupidttatcs^ 

OJb roani quofda fibi hoQ:n roe: 
f5 adulatidc inrtitttcrunt.cap.):ic. 

q Uc aot illis eligenoo^ deom^ 
ct ipop falfo^ ro ac no potius 
edulatio c.qri iflu platone;quc fcidcu 
uolttt tati9 difputationib' laborantc; 
nc i animi9 malis: q precipuc caueda 
funt:morc9 cotnipcf bttmani:nulla c 
dicula facra dignii putarut: i romu-' 
Ittm fttii dq9 mftig pwlcrut : quauie 
n ipftt fcmidcii potius g^ dcu uocauc^ 
rttnt:tteltttfccrctiotco;2 ooctrina co-' 
medat.''Tla ctia flam illi inftitucrunt: 
quod faccrootq gcnu9 adco i romai9 
facri9 tcftantc apurc ejrccUuit : ut trc9 
folos damiiKS babcrent tb" numib'^ inftifut09:dialem ioui:martiale mar^ 
ti:quirinalcm romulo.Tlam bcnujo^ 
lcntia ciuium uclttt tccepms m cclum 
quiiinus c(t poftca nominatU9:ac pa 
boc 1 ncptUD0 1 plutoni fratribus io 
tiis:i ipfi fatttrno patri cozum ifto ro 
mulu9 bonoc prclatu9 eft:ut pro ma 
gnofacerootiuquod ioui tnbucrunt 
buic ctia boc tribucrcnt; t marci taq» 
patri ciu9 foifitam proptcr ipfum. 

Ch (i dqg ulla cflet cura iuflitie:ab 
ei9 romani accipezc dcbucrint pccpta 
uiuedipotm9: g^lcgcs abalqg boib** 
mutuarccap.jrvi. 

f 3 aiit a dqe fuig rdani uiucndi 
lcgc9 accipcpotuiffct:!! aliquot 
Inc9 p" :oma pdita ab atbcnicfibua 
mutttarct lcgcg falonie;qu39 tri ri ac 
ccpiit tenucrutrfj mcliozeg i cmoatio 
rc9 facc conati fot:q?ui9 Ifcurg" lacc 
dcmonq8 lcgcg c^apollini9 aucfe fci 
ftituiffe pfinjrcrit . Ol6 prudet roani 
crcde nolucrut;^ptc:ea ri ide acccpiit» 
Tluma popilf^q romulo fucccfl^it i :c 
gnii:quafda tcgC9;q qde :gedc ciuita^ 
ti nequag' futTicercni:pdidifle fcrtur. 
O.UI ei9 et multa facra pHitair.no m 
^bibef^eafdem lcges a numibua acce 
piltc.IDala igit 8nimi;mala uitc;ma 
bmo^:qucita magnafunt:ut bia 
ooctilTimi co^ uiri et ftatib" o;bibus 
refp.pcrirc confirmcnt:di) co:;t:nc fu' 
is cult02ibu3 accidcrcnt minimc cura 
runt:Hnmo vo ut augcicntur ficut fii 
pra difputatu coi md curaucrunt. 

Jbcraptu fabinjru5:alqfcp iniqui'' 
tatibua: quc w cmitatc romana ctiaj 
laudatis uigucrc rpibu9.cap.)CT'^. 

a Tlfo:tcpprordano|>pfealcgcf 

11 ftit a nttminibtts conftitutc: 

q: ficut falufti'' ait . 3u9 boniicp ap6 

C09 nd lcgib" magis q» nata ualcbat. LIBER £]c hociare ac bono creoo raptae d 
fabmas. Otuid.n.iufti" i mdi" q^ fiU-' 
as alicnas fraudc fpccfaculiinductas 
n 3 pcfibus accipi.fcd ui uf quifcp po 
terat aufcm.-^llam fi iniquc fabini fa^ 
ccrct ncgare poftulatae:^to fuit ini(} 
UB rapc no dafas.-^Juftiue aut bcllum 
cu ea gete geri potuit:q filias fuas ad 
mhmoniu cu rcgioalibus t cii fmali^ 
b" fuis ncgaJTctpcrifae:g' c^ ea q fpc 
tebatablat38.3lfd ergo poti" ibi fict; 
ubi mare filiu faii pugnante iuuaret: 
utcoiugio^ ncgato^ armio ulcifccjct'' 
iiuria^T co mo ad fcias quae uolueat 
pucirct.aliquo.n.fo:tafre iu: bclli iiu^ 
ftenegataeiuJlcuictoauferrcr. TUlb 
eut iu: paucie ri datas rapuit^^iiiuftil 
bcllu cu ca^ paretibue iufte fucccnfe^ 
tibue gcffit. "boc fanc utiU" faciliufqj 
fucccfl"ir:quod nii ad mcmo:iam frau 
die illius ctrcefm fpectacr^ mafit: faci 
noJis tri in illa ciixmtc 1 impeiio no 
placuit eyepluj: faciliufq} roani i boc 
crraucriir: ut pofl: illainiquitate} dcii 
fibi romulti cdfccrarcf:^' ut i hminis 
rapiedis factu eius ixnitiin i lcge ul^ 
la ucl mo:e pmiftcrcr.£]c boc lure ac 
bono p" ejcpulfii cu5 liberie fuie rcgc 
tarquimu:cuiue filius lucrctia l^up:o 
uiolcter op:efTerat:iuniu8 brutus co^ 
ful lutiii colbtinu maritueiufde luc:c 
tiecoUcgafuubonu atcp inoccntem 
uirum:proptcr nome i jjpinquitatcj 
tarquino|2 cocgit magiftratu fe abdi^ 
carc:nec uiuc: in ciuitate pmifit. OA 
fcclus faucntc uel patientc populo fc 
cir:a quo populo confulatuide colla 
tinus:ficutctiaipebrutu6 acccpcrat. 
£)c boc iurc ac bono marcus camill" 
illius tpis uir cgrcgius: qui uebentcs 
grauiffimos boftcs populi:6anipoft 
dccenalc bcUumtquo roman" cjrcrcit" 
toftcns malepugnaoo graui^ afflict* 
c : iam ipfa roma dc falute dubitantc 
atcp trcpicfatc fadllie fupauit: eo^ 
urbem opulentilTimatn ccpit:inuidta obrrcctatoium viirtvaie int n inrolm'' 
tia tribuno:um rcus plcbis factu6:ta 
qua ingratam fcnfit q^ liberaucrat ci^' 
msite^iatdc fua damnationc ccrnfTi'' 
musineplium fpontedifccdcret: t 
deccm miltbus ens abfene etiam 6a^ 
t\m(:mo% itcrum a gallis uinde^ pa, 
tric futurus ingrate. ZDulta commc 
morare iam piget fcda i iniufta : qb* 
agitabat'illa ciuitae: i cii potetce ple 
be fibi fubdcre conaret : plebfq^ illis 
fubdi rccufarct:? utriufcp partis 6fe^ 
fo:c8 magie (ludqs agercnt amo:c ui 
ccdi: q» eqmj i bon« d^cq^ cogitarent. 

0.ucdc mo:ibu6 romanom^: aut 
motu compreflTis: aut fccu:itate refo'' 
lutis: faluftq probat bi(lo:ia.capitu-^ 
lum.;criq. 

i Xaqj bebo modii: i ipm falu^ 
ftiii tcfte poti" adbibcbo. Olul 
cil in laudc roano:^ di)cilTer:uii nobid 
iite fermo c):o:tus c.3us bontic^ ap6 
cos no lcgtbus mAgis g> natura uale 
bat:pdica8 illud tps quo ejcpulfis fgi 
bu3 incrcdibrirer ciuitas breui ctatia 
fpacio plurimii crcuit. 3de tii in pmo 
biflo:ic fue libro atcp dm ej:o:dio fa 
tcf^et tiic cum ad cofules a rcgib" cct 
traflata rcfp.pofl pun} inreruallii iiu 
rias ualioof i ob cas difccfTione plc 
bis a patribud:aliafcp i urbcdifcelTio 
nes fuifle.Tlam cii optimis mo:ibu8 
1 majcia conco:dia populii romanu; 
in^ feciidu i poflremii bcllii cartbagi 
ncfc cdmcoraflTct egtfl*c: camcp buius 
boni ri amo:c iuftitie^f} flatecartbagi 
ne metu pacis i fidc futfle dijcifl}. Uii 
iKafica iUc ad rcp:imcdam nc^tiam 
fcruanoofcp iflos mo:es optimo8:ut 
mctu uitia cobtbercnt": cartbagincm 
nolcbat cucrti. £ontinuo fubiccit ide 
falufti" 1 ait: 2lt dtfcoulia i auancia 
atcp ambitio:-! cetcra fecudie rcb" oti 
nructdmala^podcartbagts c;ccidiu5 SECVNDVS majcime aucw fuitr:utmtclligcrcmu9 
€1 xm 1 oiivi fole n aujcri.Uude fub 
ncctcns cur bcc dijKrit; Tlam miurie 
inquit ualioo;^ i ob cas difcciTio plc" 
bis apatribusulicc^ difcclTionce oo'' 
mi fuac. ^aidc a principio nccp apli* 
g? rcgib" qcactisidu niet'' a tarquinio 
1 bcUiI graue ci» bctruria pofitum e: 
cquo r modefto iure agitatuj.Uidca 
qucnadmodum ctiam illo brcui tpc: 
irt rcgibus c)cactis idcfl cicctis ali^tu 
lum cquo n modefto iurc agact : mc'' 
tum dijrit fuiffc cam:qm mctucbatur 
bcllum q5 rcj: tarquinius rcgno atq3 
urbc pulfu8:bctrufi8 fociatus contra 
romanos gercbat . 3ttcnde itacp qd 
dcinde contcxat. t>cidc inquit fcrmli 
impio patrcs plebc cjccrccrc : dc uita 
ac quictc crga fc rcgio mozc confulcz: 
crga alios de uiolecia i inquictudinc 
fibi rcgna moliri'.illos agro pcUcrc: 1 
cctis c): ptib" foU impio agc.Q.uibuf 
fcuitqs % maj:ic fenoic oppffa plcbs: 
cii alTtduis bcUis tributu fimul t mi^ 
litiam tolcraret:armata monte facr» 
atcp aucntmu infedit : tucp tribunos 
plebia i alia fibi iura parauit: difcoi^ 
dia^s 1 ccrtaminis utriufcp finis fuit 
fccundii bcUu punicd. £cmi8 ex quo 
tpc ideft paruo intcruallo poft rcges 
c):actos:qu3k3 roani fuerint: dc clb' 
3it:iu8 bonuq? apud cos non lcgibuf 
magio q^ natura uakbat.*|boro fi ilU 
tpa taUa rcpiunt': quibus pulcbcrria 
atqj optia fuifTc prcdicat roana rcfp. 
quid ik dc conk(\\.\cnti ctatc dicenciu 
aut cogicandum arbitramur:cu pau' 
latim mutara:ut ciufdc biftozici vbis 
utar: qc pulcbcrria atq; optia pdTia 
flc fl3gitiofi(Tima hcty c p" cartbagis 
uidclicct ut comeorauit c;cciditt.<luc 
tpa ipfe faluftiuB qucnadmodum brc 
uitcr rccolat i dcfcribat: i ci" bifto:ia 
legi potcft: quantis malis moiuj que 
fccundis rcbus c]C02ta funt : ufcp ad 
bcUa ciuilia dcmonllrct clTc ^ucntuj. £j: quo tcmgc ut ait ntaio^ mo:cs n 
paulatun ut antca : fcd to:rcntis itto 
prccipitatiadco iuuec" luju atq^ aua^ 
ricia corrupta cfl : ut mcrito dicatur 
gcnitos dTe:c| necp ipfi babcre polTet 
res f3miUares:nap alios pati . £^icit 
dcindc plura faluftius dc fyUe uitqs: 
cctcraq3 fcditate rcipu. £t alg fcripto 
rcs in boc confcntiunt: quSuis cloqo 
multum impari. £crni8 tit ut opino: 
^quifqs aducrtit faciUimc pcrfpidt 
coUuuic mo:5i pclTimo^jt quo iUa ciui 
tas probpfa fucrit an noftri rcgis ad 
ucntiJ. t)cc dm gcfta funt non lolum 
aftq' cbziftus in carnc pns ooccre CC'' 
pilTet:ue2j ctiam afiq' de uirgmc nat" 
clTct. £um igiftot i tanta mala tcm' 
pop iWo^ ucl tolerabiliora fupcrius 
ucl poft euafa cartbagine tolcranda 
1 bo:reda:dq9 fuis iputarc n audcat 
opioncs bumanis mtibus undctalia 
uida filucfccrct maligna aftutia infc^ 
rcntib^^cu: mala pfitia cb;ifto iputat: 
qui ooctrina falubcrrima i falfos ac 
faUaces dcos coli uctat: 7 illas boiu; 
nopas flagitiofafq^ cupiditates diui-' 
ua auctotitatcdctcftans atc^ pdenas: 
bis maUs txhckcnxi ac labcnri muoo 
ubiq? familia fuam fcnfim fbtrabit: 
quapdatctcrna^tii plaufu uaitatis: 
fjiudido vitatis gfiofiffima ciuitate. 

£>eco:ruptione bumanc reipubli^ 
cc puufq' cuitum deozum cbtiftus au 
fe:rct.C3p.)ci;c. 

e Ccc roana rcfp.qo ri cgo pzius 
dico:f5aucto:c8 eo^undebcc 
mcrccdc didicimus tato afi di)tcrunt: 
afi cb:ifti aduetum paulatim mutata 
1 ci^ pulcbcrria atqj optia pdTia atq; 
flagiriofilTima facta e. £ccc ante cb:i^ 
ftiaduettt:poft dcleta cartbagicj ma^ 
iof mo«3 non paulatim ut antea: f^ 
to:rcntis mooo pdpirati:adco iuuet" 
lujcu arcp auarida co:rupta e.lcgant LIBER itobfe ptn lujra 7 auanna pcepta dc 
o?i fuof ppro roano daraXui urina 
trh cafla i modcfta rcnceret: ac n ctia 
ab illo probrofa i ignominiofa dcpo 
fccrcKqb" g falfa diuinirate pnitiofaj 
cociliaret aucfej.lcgat n:a 7 p^pbc 
tag T per fanctum cuangelium i pcr 
spricoe actu9 1 cpfas^tam multa co^ 
tra auariciam atq? lujcuria; ubic^ po 
pulie adbojcongrcgatie: g-qrccUen^ 
g^diuicrnotang^cj: pbilofopbo^ co'' 
ccitationibus flrcpcre: f^ tag' e)c ora^ 
cKs 1 dci nubibue itonare : i tn lu;:u 
3t£p auariaa^fccnifcp ac turpib" moii 
buaantcaduentucbzifti rep.peflTma 
flc flagitiofilTtma factl : ri iputat dge 
fuis. 2lfflictione uero eius quacuncp 
ifto tepojc fupbia delicicq? co;: ppcf-' 
fe fucrint:religioni icrcpitat cb:iftiae, 
jCuius pccpta deprobis iuftifqj mo:i 
b'' (i fimul audircnt atcp curaret igcs 
tcrrc 1 ome populi:principc8 i oms 
iudicee tcrre:iuucnc9 1 uizgincs fenio 
rc9 cu iunio:ib'': ctas omnie capaj: i 
ufcrqj fcyus: i quoe baptifta loanee 
aUoquit:qcacto:ce ipfi atcg militc9:t 
tcrrae uitepiiris omaret fua felicita-' 
tc refp.7 uire etemc culme bcarilTime 
ignatura confcendcrct.Scd quia ifte 
audit:iUecotcnit:plurcfcp uitqs male 
blandicnribue:g' utiU uirtutum afpi 
tarifuntamicitioice : tolcrare cb:ifti 
famuU iubet:fiue fint rcgca : fiuc fint 
principc9:fiuc iudicc8:fiuc miUtc9:fi'' 
ue^uici3k9:fiucdiuite9:fiuepaupef: 
fiuc Ubcri:fiuc fcrui utriuflibet fc)cu8: 
pefVima ctia (i ita ncccfte e flagitiofifl*i 
macp rcp.i in iUa angfof quada fac^ 
rifl^ima atcp auguftiflw curia celefticp 
icp.ubi dci uolutae lej: e: clarifl"imu5 
fibi locu ct ifta tolcraria compare. 

<luaU ucUt fcUcitatc gaude;? ^t»" 
mo^ib" uiuc:4 tepo:a clj:iftianc :Ugio 
nie incufant,cap.)c^. u £rutii talce cultoics i dilccto-' 
rcg dco:p ido^: quoK et imita-' 
to:c9 i fcelerib" i flagitqe fe ec lctant': 
nlfo mocuratpcflTund^ flagitiofiflli^ 
ma n ee rcp. Xrh ftet iq'ut:trh flow:at 
copqe referta:uicto:q9 glo:iofa:urq6 
cft feUci' pacc fccura fit: i qd ad noe:* 
3mmoidadnoe magie pcrrinct:fi 
diuitiae quifc^ fcmper augcat q quot 
tidiani9 dfufionib" fuppctat: p quas 
fibi ctia infirmioica fubdat c}fcp potc 
tcntio:: Obfcq^t diuitibue paupcrce 
ca fccuritari9:3rq3 utco?: patrocinqs 
qm icrria pcrfru3t:diuitc9 paupibuf 
fld cUentclae i ad miniftci iii fui faflf 
9butant':ppri plaudat ri pfuUoribue 
uaUtate fua;j:fcd uoluptatu largito^ 
ribue.llodurauidebat': non probi'' 
bcat'impura:rcgee ri curct q> boie: (^ 
q> fubdirie regnet: 4?uincic rcgibus ri 
tang' recto:ibu6 mo^^fj tanq' rerum 
dfiato:ib'' i ddicia^ fua^ ^uifo^ib'* 
fcruiant:eofcp ri finccriter bono:cnt: 
fj nec^ter ac ^uilitcr timcat : qd a\icnc 
uince poriue q> quie fuc witc cjfqj no^ 
ceat^kgib" aduertat'. TluU'* ducat'ad 
iudicc9:nifi 4 alicerei:oomui:faluri:f 
cuig' iuito fiicrit impo:tunue aut no 
p'ue.£cte|f dc fui9:uel cu fuis:ucl ciJ 
(jbufcucp uolcntib" faciat quifcp q& U 
bct:abudcnt pubUca fco:ta:ucl^pter 
omnce quibue frui placucrit: uf^pf 
C09 majcimc 4 b:e puata ri prit.£]ct:u 
ant^apUflVmc at(p o^nariflfime oom* 
ubi opipcra couiuia ft-cquetcnt': ubi 
cuiq^ libuerit i potucrit dic noctuc^ 
ludatlf^bibaf^uomatur: dcftuat . Sal 
t3tionc9 undiqj concrcpent:tbeaira i 
boefte letidc uocibue : atcp oi gcnere 
fiue crudeUWmc fiue turpiffimc uo'' 
luptari9 qccftuet.3llc fit pubUc"' iimi^ 
cu9:cui bec fcUdtag difplicct.0.uifcif 
ca mutarc l' aufcrrc tcnt3ucrit:cii libc 
ra mrrituoo auertat ab aurib" : cvtat 
a fcdib":aufcrat a uiucnrib".3Ui heii 
dg vi : 4 banc adipifcendam popuUe SECVNDVS procur;iucnntadeptacp fmiaucrmr. 
;Colatur ut uoluertt:luo09 c|:porcant 
qualcs uolucrit:quo8 cti fuis Td fuis 
polTunt b:e cuUo:ibue:tm elTiciat: ut 
buic fclicuati nibil ab boHe : nibil » 
pcftc:Ribil ab ulla cbde rimeif.Ouif 
banc rep.fantte^no dica romao ipio: 
fjoomuifardanapalicoparauerit: q 
quodl iq: m fuit uoluptatib" dcdit': 
ut in fcpulcbw fuo fcribi fcccrit ca fo^ 
h k bic moztuii: que libioo ciue ctia 
cii uiuera:bauricoo pfupfar.<iue :c 
ge ifii (i bfcnt fibi i talib" idulgcntc^: 
nec in cis cjcq' illa feucritate advfatc: 
buic Ubetius qp roani ucfce romulo 
templum t flamen confccrarcnt. 

O.UC fcntctia fucrit ciccronis 6 ro 
mana republica.cap.):]ci. 

f £d (i ptenifq romana rcmpu. 
pclTimaacflagitiofilTim.^ di)cit: 
ncc curant ifti quanta mo;;^ pelTimo' 
ru ac flagitiofo;t labc ac dedecoze im 
pleafifcd tmmo ut confillat i maieat: 
ftudiant eam non ut f.iluftiu8 narrat 
pclTimam ac flagiaofiflimam factav 
fcd ficut ciccro difputat iam tunc pro 
fu9 pcriflrc:T nulla oio zmanfifle rep. 
3nducitcnim fcipionemcum ipfum 
qui cartbagine e):tin)ccrat dc rcp.dif-' 
puianre:quaD0 p:cfenricbat ca cozup 
cionc:quadefcrtbit faluflius ca; iam 
iamcp pitura.£o quippc tcmpozc dif 
putatur quo ia; unue greco^t occifus 
fuit : a quo kribit fcdittones graucs 
ccpifl*e falufliu3.Tlam moztis ci* fit i 
eifdcm libris commcmoratio.£u au( 
fcipio in kcandi librt finc di)ciflcr:ut i 
fidibus ac tibqs arcp cantu ipfo ac \xo 
cibus conccntus e:quida tencndus cj: 
diflincris fonis^quem immutaru^ aut 
difcrepanrcm:aurc9 cruditc fcrre no 
polTunt:ifcp cocenrus ej: dilTimilima^ 
rn uocum inodcrationc:concoz3 tam 
cfficit 'Jcongruens : ficcj: fummis i mcdqs tinfmiiB itcriectts ordibus: 
ut fonus modcrata rationc ciuitatcj 
pfenfu difftmilimop concinerci? que 
armonia a muficie d: in cantu: caj ec 
in ciuitate concozdiam artiflimtl arcp 
optimiJ oium in rcp.uincr^ incolumi^ 
Wtis: eamqj fine iufticia nullo paao 
cfle pofle . Mc dcinde cum aliquanto 
latius 7 ubcri' diflcruifl^ct^q^tiiqj pzo 
deflct iuftiria ciuirati^q^tiJqj obclTct fi 
abfuifler.Sufcepit deidepir un" co^ 
qui difputationi aderant : i popofcit 
ut bcc ipa qucftio diligcntt" tractazt": 
ac dc iuftiria plura diccrent*' : proprcr 
illud q5 ia uulgo ferebafrep.zegt (inc 
iniuria no pofle. 1:)anc^indcqoncm 
difcuticndam i enodandam clTe afle^ 
fus e fcipio."Rcfponditcp nibtlcfle qo 
adbuc dc rep.puraret dictum : i quo 
poflet longius progrcdi^niliefler con 
firmatuj non mooo falfum cflc lUud 
fine iiuzia no poflc:fed boc ucrifl^imu 
cfl^c fine fumma iuftitia rcp.rcginon 
poflTc.iZuius qonie e;:pUcario cum in 
die confcquere dilata ect:i tertio Ubto 
magna conflicrarione rcs acra c.Su^ 
fccpit cim pilus ipfe difputatioc^co^ 
qui fentiret (inc iniuftiria rcgi no pof^ 
fc remp.purgane prcdpuc:m: boc ipe 
fcnrirc credcrrt'.£gircp fcdulo pro in^ 
iuftitiacorra iuftitiam^utbancccuti 
lem rcip.iUam vo inutile ^tfimiUbus 
ro'ibu9 1 ej:epU9 uclut coarct oiide:. 
Xum UUus rogannbus omnibus iu 
ftitia dcfcndcrc aggrcflus e:aflfezuitc^ 
q>m potuit nibil ta inimicii:q' iniufti^ 
riam ciuitati:nccoio niftmagna iufti 
dz gcri aut ftare poflfc rcmp. <lua q^ 
ftione q^tum fatis uifti e perrractatii 
Scipio ad intcrmifla rcucrtitur : rc^ 
coUtcp fua atqj cdmedat brcue rcip. 
difftnirione qua dijcerat eam cflTc rcm 
populi."f>opuluaiitno 0C3 cetii mul'' 
ti'tudi9:fed cctuj iuris con(cn(\x 1 uti^ 
litaas comunione fodattieedctmtat. 
Oocct deindc quanta (it i dtfputanoo LIBER dtffmirionis utHmBi&tcp q; illis fuid 
ditfinitionibus colligit cuc ee rep.id c 
tan ppti cu bri ac iufie geric':fiue sib u 
no rcge:fine a paucis optimatibuaifi^ 
ue ab uniucrfo populo. £u uero iniu 
ftu8 e rc;c;quan tfranum mo:c grcco 
appelbuit: autiiuflioptutiated:quo 
m confenfu di^t cc factioej^aut iiuft' 
ipfe pprs : cui nome ufitatu no repit: 
nifi ut etia ipfu tfranuuocaret: no is 
uiciofam ficutpiidie fuit difputatu^: 
fedficutratioej: illia diffimttonibus 
connejra oocuiHct oio nulla eflc rep, 
qm ri ect rea ppK^cum tf rannus eam 
factiouecapcfccret: nec ipfe populus 
13 pprs eet fi eet iniuflue: qm non eec 
multituoo 7 iuris confenfu 7 utilita 
tis communione fociata^ficutpopur 
fucrat diffmitus.O-uanoo ergo refp. 
romana talis crat:quale5 illam dcfcii 
hit faluftius:no ia pcfl'ima ac ftagitio 
firfima ficui ipfc ait: fed omnmo nlfa 
crat fecudum iftam roem: qua difpu^ 
tatio derep.inter magnos cius prind 
pc9 tunc bita patefccit.Sicut etia ipc 
tuUius non fcipionis na caiufq> alti'': 
fed fuo fcrmonc loques teflatur in pn 
cipio quinti libri:commcmoato pri*. 
£nng poete ucrfu quo di)cerat:2X)ozi 
bus atiquid res ftat romana uirifcp: 
quem^detllcuerfui^t uelbrcuitate 
uel ueritate ta^ c% oraculo mibi quo 
ds ee affatus uidef.fla necp uiri nift 
ita morata ciuitas fuilTet:ncq3 mores 
nifi idi uiri pfuinent:aut fundare:aut 
tandiu tenerepotuiffcnttanta^ r ti 
iafk latecp impante remp . 3t^ ate 
niam memo:iam t mos ipfe patrius 
preftantcs uiros adbibebant ueteri» 
mo2e5 ac maio;^ inilituta retinebant 
cj:ccllete6 uin. TUa uao ctas cii rep, 
ficut picturam acccpiflet egrcgiam^fj 
euanefcete^ uetuftate n mo ea coloib** 
qfdc q^b" fuaat renouare negle]cit:fed 
ne id quide curauit:ut fo:ma falte ei* 
7 cjctrcma tan|> liniamenta feruaret. <litid.n.manctcj: atfquie mo^iljus: 
qbus ille dipt re ftare romflnd:quo8 
ita obliuione obfolctos uidem'*: ut n 
mo ii colant:f5 ctiam igno:cntur.Tl3 
de uiris quid dica.^2Do:c6 ei^ ipfi itc^ 
rierunt uiro:^ penuria: cuius tati ma 
li non uidet'reddenda ro nobis: f; et 
tanq' reis capitis quodamooo diceda 
ca c.Tl:is enim utcqs no cafu aliquo 
rep.uerbo rainemus: re ipfam ucro 
wpndeamifim". tyecciccro fatcbat: 
longc qde p" mo:te africani: qucm in 
fttis libris fecit de rep.difputare ; ad'' 
buc tii afi aducntum cb:ifti . 0.ue ft 
diffamata a pualefcente iligione cb:i^ 
ftiana fcntiret atcp diceret';q*8 n ifto^ 
ca cb:iftianis iputanda efl^e cenfcict; 
OLuaob:em cur ri curariit d^ eof :nc 
fucpirct atcp amittcrefilla refp. qua 
cicero logc ari^ cb^ift" i carne ucnifl*5 
tam lugub:ii deplorat fimifTa.^ Uide'" 
ric laudatouB cius ctiam tirantiquid 
uiris 1 mo:ib" qualis fuerit . XJia^ in 
ca uiguerit recta iuftitia: an fo:te nec 
tunc fucrit uiua mo:ibu8: f^ picta co-' 
lo:ib" ."' CLb 7 ipfe ciccro nefcies cui 
ca pufcrret c;cpflTt:f5 alias^fi dcus uo 
lue:it:bec uiclebimu8.;6nita: cni; fuo 
loce: ut oiidam ^m diffinitiones ipi'* 
dceroni8:(^bu8 ciuid fit refp . 7 quid ^^iP' 
fit pprs:bquctc fcipione breuif pofu^ / 

it:atteftantibu8 et multis fiue ipfius 
Uuc eo:p quos loqui fecit i eadc difpu 
tationc fentcntqs: nunqua^ illa fitifTe 
rep.q: nung^ in ca fuit va iuftitia.Se^ 
cudu5^babrio:cs aur diffinitioncs r 
pro fuo md qda refp.fuit: 7 meli" ab 
antiq*o:ibus romanis^g^apofteriou^ 
bus adminiftrata e.Ucra aiit iuftina 
non cfiinifiin ea rep . cuius conditot 
rcctocp cb:iftu8 e:7 fi ipam rep.pla^ 
dicere:quoniam cam rcm popuU cfTe 
negare nd pofTumus.Si aut boc no^ 
mcn quod alibi alitercp uulgatu^ eft 
ab ufu noftrc locutionis eft fo:te reo^ 
tU9:in cn certc ciuit^tc eft uera iuftitia SECVNDVS dc qua rcr^tura knctA dtdcgloitofa 
dc u dtcta funt ciuitas dct. 

Chd^s lozno^ nUk un^ cura fuent: 
ne malis moiibus rcfpublica depcrif'' 
fct.cap.^q. 

f £d q6 ptinet ad prltem qonem 
qual5 laudabile dicat iHi fuilTc 
uelccrcp.fecudumco:^ ooctiflimoa 
auctotes ia longc an cbiifti aducntuj 
pdTiaac flagtiofifliia factacrat.Jm^ 
mo uero nulla ent atcp oio perierat 
pcrditiflTimis moubua . Utergo non 
pcrirer.dii cuflodes eius populo cul^ 
toh fuo dare precipuc uitc ac mo^ p-' 
ccpta dcbucrunt.a quo tot tempt tot 
faccrootib' i facrificioijt gcnerib'' : ta 
multiplicib" uarqfcpitot feftis folleni^ 
tatib^^tot tanto^qj luoo?:; ccUbritati 
bu8 colcbaf:ubi nibil deones nifine^ 
godufuumegcruntmcurantes que^ 
admodum illi uiucret:imo curatca ut 
etiam pditc uiuerenr. dum tamcn bo 
noi fuo lUa omnia mctu ftiditi miftra 
rent.3tut fi dcderunt proferaf often^ 
damr:legatur quas dco^ leges iUi d 
uitatcs datas cotcmpferint graccbi: 
ut fcditionibue cucta turbarct : quas 
marms t fyUa t carbo : ut in bclU ct 
pgrcdcrctur:duilia:caufis iniqflfimis 
fufcepi:a:i crudetr gefta : crudcUufcp 
finita.Oiuas dcnicp ff Ua ipfc : cuius 
uita:moie3:facta:d«fcribentef«Uiftio 
alqfq^ biftoiic fcriptotibus^quis non 
qcbo2rcat.'0.uie illam rempubUcam 
nd wnc periflc fatcat?3ln fo:tc^pter 
buiufccmodiciuiummozcs pgiliana 
illam fiiiam (ic\xt folcnt p defenfionc 
fuo^t dco;t opponerc audcbunt. ibif-' 
ccflcrc oms adytis arifc^ rclictis di|: 
c|b'' impiu boc ftctcrat."p>rimu fi ita e 
n bnt cui qucranfde rdigionc cbufti'' 
ana^y^bacoffcfieos dqfui dcferuc 
runt:qmc{dem maiotcs eo^ iampdc^ 
mo:ibus fuis ab urbis altaribus ta; multos ac miutos dcos tany mufcaf 
abegcrunt. Scd tamen bcc numinuj 
turba ubi er3t:cum longc anteq' mo 
res co:rumpcrcnf antiqui:a gaUis ro 
ma capta i incefa cft .' an fottc prites 
ootmiebanr.^Xuncn.tota urbc in bo 
ftium potcftate redacta : folus coUis 
capitoU'nu8:qui ctia ipfc capctur:nifi 
faltcm afcrcs dqs ootmietibus uigila 
rent.Unde pcnc in fuper ftitionc cgyp 
tiotum bcftias aucfq? colcntiu roma 
decidcrat:ci» Ifcri folcnia cclebrabat. 
Ue?j de bis aduetic^s i cotpis poti'* 
q» animi maUe: que ucl ab boftibus 
ucl aUa cladc acddunt : nondum^in 
tcrim difputo. Tlunc ago de labe mo 
ru:quibu8 pm5 paulati^ decoloatis: 
deide totretie mo pcipitatis^tata q»^ 
uis itcgris tcctis meibuftp fca e ruina 
rcip.ut magni auctotcs co;t ca tik a^ 
mifla n dubitet did.ikcctc aiit abfccf 
fcrant: ut ammitteref omnca adf tis 
arifcp relictis dq:fi co^ 6 bda uita at 
cpiuftitiacinitaspccpta ptempfcrat. 
Tldc vo quales qfo (iq fuCTdt : fi no'' 
lueriit cu ppfo cuUotc fuo uiud: qucj 
mak ttiucte n oocuerunt bii uiucre. 

Uarictatcs rc^ tpaUu ii cj: fauotc 
ftttt ipugnatione ckmonum:f5 cj: ueri 
dd iucUcio pcndcrc.cap.jrpg. 

q Uid q? ctia uidcnt' eo^ afFuiflc 
cupiditatib" impledis:^ ondnt 
nd pfuifl^e refrcnandi8.0.ui.n.maiiu 
nouum bomincm i ignobilem cruen^ 
tifl^imum auctoze bellof duiliu iitc^ 
gcftotcm:ui fepties conful fieret adiu 
uernnatqj ut i fcptimo fuo cdfulatu 
moicrctfenej::ncinmanibu8fylU: fu 
turi moj: uiaotis irrucrct:cur fi ctiaj 
iuucrut:ut a tato^ fe cdpefcet imani^ 
tate fado?j;'Si.n.ad hoc eu dq C055 n 
iuuerurri paruum cft quod fatenmr 
t et ii ppitqs dqs fuis pofle accidcre 
bomini iftam temporalcm : ^ nimis LIBER diUguiTt tanta fclintatc.T pofTe boies 
ficutfutt mariuo falutc.-uiriyiopib": 
bow):ibus:dtgnit3tc:longeuitaK cu^ 
mnlari t pcrfrui dqs irftti8:pofrcetii 
boK8 ficut fnit rcgur : captiaitatc:?'' 
uitutc:iopia:uigilq8:oolo:ibua ci:cru 
cia:i T cmo2i dqa amicis.OLuod fi ita 
eflcconcedunt: compcndio nibilcos 
prodeflc i coli fupfluo confitet'. Tlaj 
fi uirttttibue animi ct^bitatc uitc:cu 
iu9 premia poft mdtcm fpanda funt 
magis conrraria:ut populus difccrct 
tnftitcrnt:fi nibil ctia in bis tranfcun 
tibu8 T tcmporalibus bonis : uelcis 
quo8 odcrunt nocent:ucl ei8 qno8 di 
ligiit profunt:ut (}d co\a(: ut c[d tato 
fhidiocoledire^rdtViurq: laboao'' 
fis f (hbufcp tpib' ta^ offefi abfcdTe^ 
ritmiImurat':7^pfco9cb:ifti3na :U 
gio puit^s idigniffia ledif.Si ant brit 
in bie rcb' ucl bnficq ucl maleficg po 
tcftate.cu: in eis affucrunt pcflfimo ni 
ro m3rio:t optio uiro rcgulo dcfue'' 
riit^Jln q: boc ipi irelligijf iiuftilTimf 
1 pdTimi.-'<16 U propterca magis ti'' 
mcndi i colcndi putant':nccp bocpu'' 
tctur.Tlecp cim minus cos inucnitur 
rcgulus coluiflc q> marius : idco nec 
uita peffima cligeda uideat:q: magia 
mariog^rcgulodg fauiflc cjriftianf. 
2Dctellu8 ci5 romao;t laudatiflun": 
4 babuit quiqj fiUoa c6fub:c9:ctiatn 
te?t tpaliij fclijc fuit:-?: catilina pefl^im" 
opprcflusinopiatibcllo fuifcclcris 
proflratus infclij::7 uaifluna atcp ca 
tifl^tmafclicitateprepoUcnt bonidci» 
colcnrc6:a quo folo confcrri potefl. 
3lla igitur refpu.malis mo2ibu8 cuj 
pcrirer:nibil dq co|t pro dirigcndis l 
cozrigcndis egcruntmo:ibtt8 neperi^ 
rcr:immo dcprauandis -r co:rumpcn 
diB addidaunt moabus ut periret. 
Tlcc fc bonoo fingant g? uelut offcnfi 
ciutu iniquirarc difccflcrunt: pro:fu3 
ibi crantiprodunf couincunf.Tlcc fl5 
ucnirc pcipicnoo : nec latcre taccnoo potucrijt.Omitto'9' marr a mif ati^ 
b" miturncnftbus marice dccin luco 
cius cdmcndatus c;utci oia^fparct: 
1 cj: fumma revfus defparioneincolu 
mu9 in urbcm: dupit crudclc crudcf 
c^crcitum.Clbi q> crucnta q^ indicibif 
boftilicp imanio: cius uicto:i3 fucrin 
co9 qui fcripfcrut lcgant qui fcire uo 
lunt.Sed boc ut dip omitto;na ma^' 
ricc nefcio cui tribuo marq faguineaj 
felicitate:f3 occulte potius puidentic 
dct ad iflo^t ora claudcnds : cofq; ab 
crro:ibu8 libcranoos qui no fludqs 
flgunt:fed necprudcntcr aduertunt. 
O.uia-rfiaducrtiit^aliqd inbis rcb* 
dcmoncs piintantum q^tum fccrao 
oipotentis arbirrio ^mittunf: ne ma^' 
gnipedamus tarcna feliatatc:q ficut 
mario:m3li9 cr plc^tcp conccdif.Tlcc 
ctia rurfu9 qu3fi mslaj srbitrcmur: 
cii et in ea mnltod pios ac bonos unt 
U8 dci ucri cmIvokq inuiti9 dcmonib** 
prcpoUuiflc uidcamu9.Tlcc cofdc im 
mundifl^imos fpiritus uclpropf bcc 
tpfa bona mabuc terrcna ^pttiaoos 
SMt timeoos qdftimcmue: qnia ficut 
Ipfi mali boic8 in terra:fic et illi n oi» 
q uolot facc piit:nifi cptd ilL" odiatoc 
finnf^cui" plcnc iudicia nco copbedit: 
nemo rcprcbcndit iuflc 

jbc fyllanis actib^^quof fe dcmo^ 
nc8 oflctaucrift adiuto:c9.cap.)C]ctig. 

f y\h ccrtc {pfc:cui'' tpa tKa fac^ 
rat:ut fupiora quof utdcjc cflc 
uidcbaf iUi" cdparioc qrcref: cii pmi» 
ad urbe cdtra maria caflra mouifl^et: 
fldco lcta ejrta imolanri fuifTc fcribit 
liuiu9:ut cuftodiri fe pothimiu9 a:ur 
pe^ uoluerit: capiris fuppUciii fubdi^ 
turu8:nifi ea que in animo fy lla babe 
rcnd^9 iuuantib" implcuifTct.^ccc ii 
difceflcrantadyrisanfcp rcUctia dg 
qri dc rcf cuem predicebat : nibiUp 
de ipfius ff llc co»cptionc curabant. SECVNDVS l^iomittcbat prcfaganoo felicitatcm 
magna:ncc malacupiditjtcmtnanoo 
frangcbat.Dcindc cti cfTct in afia bcl'' 
lum mitridaticu geres:p lutid titio ei 
mandatu e a ioucg^ eet mitridatc fu^ 
paturueti factii e. 2lc poftca molieti 
rcdi:e in urbe:7 fuas amicoiiiq^ iniu^ 
rias ctuili fanguinc ulcifci:itc^ mads 
tum e ab code ioue:p milite quenda; 
lcgionie fc;:tc;priu8 fe dc mitridatep 
nuntiaflc uictojiam:-: tunc promittc: 
datu;?t fc porcftate:qua recu^arct ab 
inimicis rep.no fme multo fanguine. 
Xum pcunctatus ff Ua:q fo:ma mili^ 
ti uifo facrir.cu illc indicalTct ea:rccot 
datus eg>priu8 ab illo audic:at: qut 
de mitridatica uicto:ia ab co madata 
pcrtulcrat. 0.uid bic refponderi poc 
quarcdqcuraucrint uclut fclicia ifta 
uuntiarc: % nullue eo^ curavit ffllaj 
moncnoo co jngcrc:tata mala faau|5 
rcclcflie armis ciuilibu6:qualia no fo 
bm fcdarcnt : fj aufcrrent oio remp^ 
Tlcmpe inielligut ccmonc9:ficut fcpc 
i'am diici: notucp nobis e i (zia facris: 
rcfq3 ipfc faris indicat ncgotium fuuj 
9gcre:ut^ dqs bcant':ui colaf: utca 
illis ejcbibcaf^tlbus bi q' cjrbibcnt fo^ 
ciari uni pcfTima cam cu cis babcant 
tn iudicio dei.C)cidc cti uenifTct tarcn'' 
tjj fylla:at<p ibi facrificaflct:ttidit i ca 
pite uituUni iccoiis fimilitudine co:oe 
aurcc.Xunc poftumius aurufpcj: iUe 
rcfpondinpreclaram ci uicto:ia figni 
ficari:iulTitq3 ut cjctte ilffolus ucfcc 
ref.T^oftea puo facto intcrualb f uuf 
cuiufda lun| pontq uaticinanoo cla-^ 
mauit. il bcUona nuntius ucnio:uic^ 
to:ia tua e ff Ua.bcidc adiccit arfur» 
cflTc capitoltum.boc cum dijctfrct con^ 
tinuo cgrdTus c aftris^poftcra dic ?^ 
citatio: rcgrdTus cft:7 capitoUum ar'' 
fi(Tc clamauit.arfcrat adt rcuera capi 
toUum.Oid quidcm dcmoni T prcui^ 
dcrc factlc fuit i cclcmmc nunriarc. 
3Uudfancarrendc quod ad caufam ma>:ic pcitina(\i quaUbus dqs cupi^ 
ant elTe:q' bbftcmatfaluato:c:uoliJta 
IC9 fidcUii a dfiatu dcmonu libcrate. 
jCbmauit boino uaticinanoo uictoia 
tua eft ff lla: atq^ ut id diuino fpiritu 
clamalTecrcdcretur: nuntiauit etiam 
flUqd t^pc futu^ 1 mo]: factum.Uit 
longe abcrat pcr quem ilU: fps loqba 
tur: no tii cbmauit ab fcckribus pce 
fflb^quc ilUc uicro: tam bo:rcnda co 
miftt:cui corona anrca ipfius uictoie 
iUuftrirfimum fignuj in uiruUno icco 
re appa:uit.0.uaUa figna fi dq iftt da 
re folcrcnt:ac no dcmoncs ipq ^fato 
ilUs ej:tiQ ncfaria potius atcp ipiffUc 
grauit nojcia mala futura moftrarct. 
flecp eim cius dignitari rn"t profuir il 
la uicro:ia : q^rum nocuit cupiditati. 
0.ua faaij e:ut imodcratius inbils: 
1 fecundis rcbus clatus ac pcipitat": 
magis ipfe perirct in mo:ibus: q> ini^ 
micos i co:po:ibus pcrderct. t)cc ilU' 
dq ucrc trtftia ucrccp lugcnda:nd qc 
ti8:non augunjs: no cuiufij' (onio uC 
uattcinio prcnuntiabant.magis cnim 
ticbant ne co:rigcrcrur: q> ne uiccrct'. 
3mmo vo fatis agcbat;ur uicto ciuiii 
glo:iofu9:uictusatcp captiuus: t nC 
fandis uirqs:-! p boc tpfi cna deonib"' 
muUo obftricrius fubdacrur. 

Ouanrum maUgni fpus ad flagi'' 
tia idcitant boice : cuni comitrcndis 
ftckrib" quaft diutni cjccmpli fui m^^ 
ponunc aucto:itatcm.cap.;r^v. 

i llinc vo quts ii intcUt'gat:cj9 n 
uidcat:nifi 4 talcs dcos imitari 
magis cUgirig? diuia g:a ab cozum fo 
cicrarc fcparart^g^rum moUanmr ma 
Ugni itti fpirirus cjceplo fuo: uclur di^ 
uina aucto:irate prcbere fccknbus^ 
Ouinetia in quada capanie lata pla^ 
nicie : ubi no multo poft ciuilcs adcs 
nefario preUo c6fU)ceriit: ipfi itcr fe p^ 
us pugnare ai(i fiit.Tlancp ibi auditi UBE^ fuf pnmii igercs frago:cs:moj:<^j mlV 
ri (c uidifTc nuriarut pcr aliquot dica 
dii.^.s acics prclian. O.iie pugna ubi 
dcrti'tit:udlig:i3 qqj uclut bominu^ i 
cquo^t gra de illa coflictatiQc c^mi 
pota-ant iucncru t.Si c:go vncii inta 
(c numina pugnariit : ia bclU ciuilii 
C)rcufant'buana.£6fiderct'tii q fir ta 
liii dco?t ucl malida ucl mifcria . £i 
flOt k pugnaflc fmxcmv.qd aliud cgc 
runt:nifi ut fibiYoani. bcllaoo ciuilif 
ti^ dco;j cp:mplo nullu ncfas admit 
tere uidcrcnt^^Jam cim ccpcrat bcUa 
ciuilia^-r aliqua nefanoo?t prcliozum 
ftragcs c;Kcranda preccflcrat.^a mP 
to8 mouaanq? milcs (^daj d6 oc cifo 
fpolia dctrabcrct fzc^ nudato cadauc 
rc agnouin ac dctcflar" bclla ciuilia t 
fcipfii tbi pcrimcs f:afno co:po« ad^ 
iunjcifUrergo tari b" malimimc tc-' 
dct : fj armor kck(to^ magieq? ar 
do icrcfccrct:moj: bi dconce quos illi 
dcoe purant:T colenoos ac ucneran-' 
oos arbit:ant':inter fe pugnanrcs boi 
buB apparcrc uolucriin nc itnitaii ta 
les pugaas riuica trepidarct affccrio: 
fy potius bumanii fcclus diuino crcu 
farctur occmplo. t).K afturia maligni 
fpuQ ctia laoos : undc mulra ia diri: 
(ccnkoe fibi dicari faaaricp iuflcrilr; 
ubi dcoa tanta flagitia tbcarriris ca" 
ticis atq5 fabuLi?t acrionib" ceUbrara 
funt:ur ^f^s co& talia fccifl*e crcdcrct 
7 qTq'3 nd crcdcrcr:fcd tamcn illos li^ 
bcntifl^imcfibi ucllc talia cjrbibcri ccr 
ncrct:fccurus imitarcf.Tlcquis itacp 
criftimarct in dcos couitta potius^ 
cis dignualiquid fcriptitaflc:ubicnqj 
illos intcr k pugnaflc poctc comcmo 
rarunt: ipfi addccipienoos bomincs 
poaa^i cai-mta firmauerunn pugnas 
uidcliccr fuas no folum p fccnicos in 
tbcarro: uc;:cri3m pcr fciposicapo 
bum^nis oculis cjcbibcnrcs.lDcc dice 
compulfifumus : quoniam pcffimis 
moabus ciuium rotnananircitifub. iamanteapcrdirlfuiflctnullanq? rc 
manfiflc anrc aduenrum oomini nfi 
icfu cbnfH auaojcs cof dtcc t fcribc 
mimc dubiraucrunt.^lua pcrdincc^ 
d^9 fuis nonimputannquimaLatra' 
fito:ia quibus mali:fiue inuoluant':fi 
uc euadant pcreunt:? in quib" boni fi 
ue uiuant fiuc mo:iant:pc:ire no prit: 
cbnfto n:o imput3nt:cum cbsirtus n: 
tanta frcqucntcr pro mozibus optis 
prcccpta contra pcrdttos motcs : dq 
ucro ipfomm nullis talibus pccptts 
cgcrint aliqd cum fuo cuUoie populo 
pro illa rcpubltca nc pcrirct:immo C 
ofdcm moKS uelut fuis cjxmplis auc 
to:itatc no)cia corrumpcoo cgcrut po 
tius ut pcrirct. <lua ri io' ut arbirrot 
tuncpcrifle^rj-iam diccre audcbtt: 
q: difccflcrc omncs adftis^ariftp ilic^ 
tisdquclutamiri uirrunb" ciiuifqa 
boium offcndercnt':quia tot fignis cj: 
tOf:augurior;:uatiriniozttm:qutbu8 
fe tang» prefaos futuro^ adiuto:cfcp 
preliof iactare i comdarc gcfticbant 
conumcuntur fuiflcprefentcs:q (i uc 
rc 3bfccfl"iflent:mitiu8 romani i bclla 
auilia fuis cupidtraribus:^' illomm i 
(ligationibn^ cprfifl^ent, 

t>c fccrcris dcrttonum moniris q 
pemncbanrad bonoe moicstcuj pa^' 
bm in facrie eomm omnis tKquitia 
difccraur.cap.j:p7i. 

q Uc cum ita finr:cum palam a «^ 
pcrtci^ turpimdince crudclira'' 
tibus mij:rc:t obprobria numinum: 
1 crimina fiuc prodira fiuc conficta: 
ipfis c):pofccnnbu8: n nifi ficrcnr ira^- 
fcentibu8:t iam certia n ftaturis foUe 
nitanbus confccrata illis i dicata cla 
rucnnt: arcp ad omnium oculos : uc 
imitanda proponcrcnmr fpcaanda^ 
ccfl^crint^quidcflcp^dcm ipfi dcmo' 
ncs^qui fe buiufccmodi uoluptatib' 
immifccnt:immunDoe fpirinw fe cfTe SECVNDVS pfitcndjn quo.n.fufe fUgitqa t farf^ 
rw:ibu8 fiue mdicatia fiue fimularie: 
eoijic^ fibi cckbiitione pcritaripudcn 
tc9 1 immiioos gaudcnt babcrc con^ 
fo2tcs:aucto:ca fc uitc fcclcfte Cmudc 
o^ teftant^.lbcrbibcnf tn in abditis fu 
19 fccrcrifcp pcnctralib" da: qda bda 
pccpta dc mo:ibu9 (jbufdaruclut clec 
tia facratie fuia.OLd (i ita t boc ipfo 
caliidio: advtcda c i puiccda malicia 
fpuii nopo^s.Xata cij uid e ^bitatia 
1 caftitatie:ut oia f pcnc oie a" bude 
moucatbiiana natura: nccufcpadco 
(\t turpitudic uiriofa: ut totii amittat 
fcnfiiboncflaris. ■f)roide malignitas 
dcmonuinifi alicubi fe qucnadmodu 
fcriptum in niis Uis nouimue tranlTi 
gurct in angelos luci9:non implct ne 
gorium deceptionis.f o:i9 itaq^ ppfis 
celebcrrimo ftrcpitu impictas ipura 
circunfonat:-? intue pauci9 caftita9 (i 
mulata uij: fonat. *f>rcbetur^patula 
pudcndie:T fecrcta laudadig . £)ccu8 
latct:-: dcdccu9 patct.Oid malii gait' 
omnee couocat fpectato«:9: q6 bonn 
didtur ui;c aliquoe tnucnit auditoc9: 
tang' boncfta crubcfcenda funt: n in^' 
boncfta glotianda. Sed ubi boc:nifi 
indemoniitcmplis:ubinifi i fallacic 
diucrfojije.-^^llucl cim finut bo'eftio:cf 
q pauci funt capianf:boc autc5 ne plu 
re9quifunt turpiflimi co::igantut. 
Ubi T qii fccrcri celcfti9 audicbant c* 
ftitarie prccepta nefcimug: ari ipm rii 
dclub^j : ubifimulac:5tiUud locatuj 
confpicicbamue:uniucrfi undicp pflu 
cntc9:7 ubi quifcp poterat ftantee: lu 
009 qui agcbafintcntilTimi fpectaba 
mu9:intuente9 altcrnantc confpcctu: 
binc merctridam pompam:illinc uir^ 
gincm illa deam fuppliater aoorari: 
ari illa5 turpia celebrari.Tlo ibi pudi^ 
bunoo9 mimoe: nuUa uerecunclio:c5 
fccnicam uidimu9:ciicta obfccnitaris 
implcbat olTicia.Sciebatur uirginali 
numini quid pUcact:'! c>;bibcbat'q6 dc tcmplo oomu matrona oocrio: rc^ 
portarct.Tl6nullcpudetio:c8 aucrtc 
bant facie ab impuri9 motibu9 fccni^ 
coijiit artcm flagitq uidcrccrubefcen 
tcs furriua intcntiocdifcebat . t)oib' 
nicp ucrcciidabantur: nc audcrctipu 
dicoe gcftus o:c Ubero cernc: f^ mrto 
minue audcbat facra du9 qua ucnca 
banfcaftoco^dcdanarc "boc tamen 
pala difccndii pbebaf t templo:ad q6 
perpetrandum faltcm fccrctum quc^ 
rebafin oomo.ZDijtnimium (i uUuf 
ibi crat puoo: mo^taliu,: quo biiana 
flagitia non Ubcrc boice comittcret: 
quc apud deo9 criam rcUgiofc difccnt 
iratOBbabituri:niricti33e)cbibcrecu^ 
rarcnt. Ouie cnim aUus fpiritus oc^ 
cuUo inftinctu ncquiflTimag agat mcn 
tes 7 inftat facicndig aduUerqe:-: pa-* 
fcitur factie:nifiqui eriam facris taU' 
bue obUctatur : conftitucns in teplia 
fimulacra demonum : amane i ludia 
fimulacra uicio:um : fufurrans inoc 
cuUo ucrba iuftirie ad dedpicnooe et 
pauco9 bono9: frequcntas in aperto 
inuitamenta ncquirie ad polTidcnoos 
tnnumcrabilce maU>6/ 

0.uanta cucrdonc pubUcc difd 
pUnc romani dq9 fuis placandis fa 
craucrint obfccna luoozum.ca.^vg. 

u 3i grauia t pbilofopbu9 tcrtu 
Uue cdili9 fururus clamabat in 
auribue riuitatis inter cctera fui ma^ 
giftratusofficia: fibi floram matrem 
luoo^ celebritate placanda;. <lui lu 
di tato dcuorius^q^to turpf ccUbrari 
folcnt.£>icit in aUo loco ia conful i cjc 
trcmie pcricur riuitatie t luooe pcr 
dccc dics factos:nc£p rc ulll q ad pla 
caooe deos pcrrincrct ptcrmilTa:qua 
fi no fatiu9 crat tale9 cieo9 irritare te 
pcranria^q^placarelu^curia:-! coe bo 
neftate etiam ad inimiritias ^uocarc: 
cp tlta dilTo:mitatc lenirc.Tleqj cnim LTBER ^3U('u9 fiuxk qualitct cradclifTima 
(mmanicarc noaruri bomincs propt 
quo9 pbcabanmr.-^y noccbant ipi cii 
uirioritatc fcdiffima pbcarcnrqii^di 
ut aucrtcrcrar qo mctucbatar ab bo 
(ic m co:ponbu9 co mo dg pdliabat: 
quo uirtus dcbdlarcf in mcntib^^qui 
no opponcrcfdcfcnfojce oppugnaio 
ribus meuimrBifi pue fierct cjrpugna 
fo:cs mor bonop . "banc talium nu 
minum ptacatione pctularifTmta: ipu 
nfrimaripudcntilTimlincquilTimam: 
immudilTimatcuius auctoKslaudl 
da roane uirtuiie icolce bonojcpua 
uirtbu amouitragnouitturpcs: fccit 
fnfamcs. "banc ing- pudcdam ucrecp 
rcligioniavfandaTdctcllanda taUu^ 
numinum placarionerbas fabulas in 
dcos illcccbiofas AtOp criofas : bcc 
ignomiofa deo;j facta fcclcratc tu:pif 
o^ conficta ucl fcclcratius rurpiuicp 
commiffa ocfis t auribus publide d 
uitas tota difccbat:bcc comifTa numi 
nibus placcre ccmcbant idco ri fo!u5 
ilLis cj:bibcnda:f5 fibi quocp imitadfl 
credcbat.Tlon lUud nefcio quid uelit 
bonum ucl bofieftu : quod ta pancia 
1 tam occulte dicebat: (i ram diccbat* 
nr magie ne innotcfccrct q^ ne non fie 
rct rimerctur. 

t>c cbtiftiane rcLgionis fAlubriti-* 
te.cap.jc}:riq. 

e B ifta;j imBdifTiaa potcftatu^ 
tartareo iugo 7 fodcratc pcnaU 
emi p chiifti. nome boics in luce falu'* 
bcrric pietaris ab ilb pnidofifTimc i^ 
picratis nocte tranffcnn qrunf^tmu: 
murat miqui t ingrati: 1 illo ncfario 
fpu alrius obftrurtiufq; oppfTuq: po 
puli cofluunt ad eccras cafta cclcbti' 
rarcbond^a utriufq; fcjrus difcrctiO'' 
nc^ubiaudiantq^bribic adtpsumd 
dcbclr.utpoftbincuitam bcatcfcm 
g^ uiuc mcrcanf: Ubi fancta fcripta tuflitic^ oooriru de fapcriotc loco i 
confpccru ommum pcrfcnitc: t q fa 
duntaudiitadpmio:iquinon fad^ 
ontaudiit ad iudicium. Oaio 1(1 uc^ 
rviuntqdi talui pceptop imfo:e8:oif 
co;;;pctuUnciaiutrcpcndna imuta" 
tionc dcponitur aut timoic uf puooc 
comprimirur.TUbil dm cis turpc ac 
fUgiriofum fpcctadii imiundumcpp 
ponitunubi ueri dd:aut prcccpta infi 
nuanrur 3ut miracra n3rrant':aut c»o 
nabudaf^autbcneficLa poftulantur. 

£>e 3biicih>o culru dco» cobo:ta-' 
tio ad romanos.cap.;:jriy. 

b £c poti" 3Cupifce:o icolee rda-' 
nelaudabilis:o|>gcnice £$ror: 
fceuolar:fapionn:fabnriof : bcc po'' 
due cocupifcc: bcc ab ilb turpifrima 
uanirarc t fallacilTima dcmonu mali' 
gnirarc difceme . Siqd i rc laudabiU 
naturalircr cminct: no nifi va pictatc 
purgaf atc^ pfiaf:impieutc aut difp 
gitur 7 puuur.Tluc ii eligc 4d fcqua^ 
ri6:ut non in te fcd in dco ucro finc 
ullo crro:c laudcris. Xunc rim t gtia 
popularis affuit : fed occulro iudicio 
diainc pioaidcndc.i ucra religio qul 
digercs dcfuit.£j:pgifccrc:diffi cft: fi 
cut crpcrrccta cs in q^bufdi de quo» 
uirtutcpfeaa ip fidc uaa paffio'ib'' 
glotiamunq* ufqquacp aducrfus po^ 
tcftaree iniminfTimas confligcnree:c-' 
afc^ fo:ritcr moaenoo umccnrcs:fan^ 
guinenobis bancparriam pcpcrcrc 
fuo.ild bac p:iam te inuitamus t qc 
boztamur.ur due adqnaris micro d 
uiiJ:cuiuf quodimo' afflu e ra rciffio 
pccaro:um. TLon audcas dcgcncrcs 
tuos cbrifto cb:iffenifuc dctrabetcs: 
1 accufanrcs uclut rpa mala:cu5 que^ 
rant tpa quibus non fit qcta uita:fcd 
potuis fecura ncc^ria . "bec nbi nung» 
ncc pro tcrrcna parria placucrunt. 
Tlunc iam celcflcm arripc : pro qua TERTIVS mmta Uborabts: r i Oi vidi fempc^ 
rcgnabi8.3llic eim t n ueftat focue: ii 
bpts capitoUnudif^dB un** 'Z vu8:qui 
ncc mctas rc^ ncc tp4 ponccipia ime 
fine dabit.TloU dcos faUbs fallaccfc^ 
rcqre:ab^cc potius ata^ ptene in v^ 
emicano Ubcrtate.Tlo fiit dq:maUgni 
fut fpsrqbus etematua felicitas pea 
e.Tldtaiunotroianieaquib' cama-' 
le ougine ducis i arccs uidcf iuidi(Te 
romanas:^ ifti deonea: quos adbuc 
dco9 putaa omni generi boiu5 fedcs 
luidct fempi^nas . £x tu tpa ti pua q: 
parte dc taUbuB fpiritibus iudicafti: 
qii ludis coB placaHi: i p quos boics 
eofde luoos fcafti:infame9 efle uolui 
fti."f)afae aflcri Ubcrtate tua advfus 
imtiooa fpu9:cj tuis ceraidb" ipofue^ 
rlc facradl ftbi i cekbranda ignomi^ 
nia; fua. "^waoicQ criminti dtuinom 
remouifti ab bonoubue tui9: fuppU^ 
cia deo uero ut a te rcmoueat iUos de 
09:q* delcctif crib" fui9:fiuc ucris q6 
ignominioUfl^tmum eft: fiuc faliis q6 
maUciofifl^imunt e. Bii cp tua fponte 
biftriontbus i icmcis forietarcm ci^ 
uiraciB pacere nolmfti.cuigila pleni": 
nuUo mooo bie artibus placatur di-^ 
uina maicftag: qbus biiana dignitas 
inqumatur.Ouio igitur pacto dcoa 4 
taUbuB delcctantur obfcquijs babcri 
pucaa in numcro fanctarum cdcftiu^; 
potcftatum:cu botea per quos eadcj 
flgunturobfcquianonpucafti babcr» 
oos i}\ niicro quaUiiciic^ auiti roano 
rum.-^JncomparabiUtcr fupcrna cft ci 
uitas clarior.ubi uicto:ia:uc2ita9;ubi 
dtgnita9:fanaitae:ubi pa)c: fcUdtaB: 
ttbt uita:etcmita9.IDuUo minus bx 
bet in fua focictate take dco9:fi tu in 
cua talcs boicg b:c erubuirti."p>roidc 
fi ad beata pumi:e deftdezas ciuitace: 
dcuita dcmonii focietace.^iidigne ab 
boncftig colunt': q per curpc9 placat. 
Sic ifti a tua fodetate rcmoucit^pur-' 
gacidccboftiand: quomoco UU a tua dignitate remoti fut notatio'e ciioiiAt 
£>e bonis ftutem camaUbus: quibos 
foUe maU pcrfrui uolunn i de inaUs 
camaUb" q fola ppcti noltit: 97 nccp t 
bis babeant qua putant bze ifti deo^ 
nes poccftatem : OLuaq» ii babcrmt: 
debcremue pottus ifta contcmnere:^ 
^pter ifta tllos colere : 1 cos colenoo 
ad ea que nobis inuidcnt puenirc no 
pofleicitncciiftiscos bocuaUTeq6 
biputant: quiproptcr co9 boc coli 
opoiterc contendunn: deinceps uide^ 
bimu9 : ut bic fit butus uoUtminis 
modua. 

3lurcl^' auguftini de ciui 
tatc dei Ubcr tcrtius. 

£>eaduerfitatibus quas foU malt 
metuunt:t quas fcmpcr paffu^ e mii 
du8:cum dco9 cokzct.capitulu^.i. 

3110 S31X3S t:>3C^ 

tum efle arbitro; dc momm 

* malis 1 anunomm quc prc^ 

cipue aumda funt: nibil 

i deo9 falfoB populo cuUo:i 

fuo : quo mtnuB com^ malo 

ru3 aggcreprcmcrccur. fub'' 

umirc curaflcfcd potius ut 

majcime prcmcretur egiflc» 

Tlunc de iUis malts uidco dicendu^: 

que fola tfti ppcci nolunc: qualia fiit: 

famc9:mo:b":bcl!um:cj:poliacio;cap'' 

tiuias:trucidatto:t ftqua funiUa iant 

in primo Ubro commcmorauimus. 

"bcc enim fola mali deputanc mala 

que non hci\xnt malo9:nec erubcfcut 

incer bona que laudanc ipfi mali cflle 

qui laudanc:m3gifcp ftomacbacur ii 

illa mala babeanr.g^ ii malam uitaj: 

quafi boc ftt bomint9 majcimum bo' 

num baberc bona omnia prct' fapfn: 

fcd nccp taUa mala quc iftt fola fo:mi 

dant:dq eof quanoo ab eis Ubere co 

Ubjnmr:neiUis3a:idcret obftitcnit» LIBER- £am mim uarqs p diucrfa loca tcm 
poabua ante aducntum rcdcmptozia 
na tnnumcrabiUbus nonnuUifc^ eti 
am tncrcdibiUbus cladibus geuue co 
tererctu: bumanu:quo8 aUos cp iftof 
deo8 mundus colcbat : ejcccpto uno 
popub bcbrco:7 qbafdi ejctra ipfuj 
populu : ubicu^ gratia diuina digni 
occultilTimo atcp iuftilTimo dci iudi 
cio fucrut.'Uc:52 nc nimiii longii faciai 
taccbo aliaium ufqi^quacp gcntium 
mala grauilTima:q6 ad romi ptinct; 
romanijcp impiu fm eloquar: id c ad 
ipfa pzopric ciuitatcm:^ quccuncp ilU 
tcrramm^rfocictatecoiuctc: fcoditio 
ne OSiecK fut: q fint pcrpclTc ante ad 
uctu cbzilti:cum iam ad ciuo quafi co 
pu9 rcip.pertinercnt. 

3ln dtj qui i a troiaia t a grccie fi 
miUtcrcokbaturcaa babuemit: cjb" 
iUum patcrcntur cjccindcre.cap.q. 

p "RimuipatroiaucliUiiuit ozi-' 
go e popuU r()am:necp eim prc 
tereudii aut diiTimulandum cftquod 
1 in primo Ubro attigi:eofdcm babef 
deo8 1 colcn9:cur a grccis uictu cap^ 
tum atq? delctii ci 'Priamo inquiunc 
funtrcclditalaomcddtca patcmapiu 
m.£rgo ue?j e g> apoUo atcp ncptU'' 
nu8 cide laomcdonti mcrccnnarqs o^ 
peribus fcruiemnt.^Uis quippc^mi^ 
ftfle merccdcm falfunqp iuralTc pbibc 
tur.XDiro: apoUincm nominatum di 
uinatoze in tato opificio laboraffc ne^ 
(dcnttcp bomeoon fucrat^milTa ne 
gaturus.O.uaq' ncc ipfum neptunuj 
patruum cius fratrcm ioui8 rcgc ma 
ris decuit ignamm efle futuro^s.Tla^ 
bunc bomcru8 dc ftirpc cncc dc pofte 
ris cuiu9 roma eft:cii arl illaurbecon 
dita idcm pocta fuifle dicatur : iducit 
magnum aUquid diuinantcm: que et 
nubc9 zapuir.ut dicittnc «b acbiUc oc 
cidcretur:cupcrct(^ cducrtc: ab imo: quod apud utrgiliaconfitctur:Struc 
ta fuis manibue pcriurc mcnia troic. 
Tlcfcietce igitur lanti dq t ncptunus 
r apoUo bomcoontcm fibi ncgaturii 
dTcmGccdcm:(lructo«» mcnium tzo 
ianozu5 gratis i ingratis fuerunt.Ui 
dcant ne grauius fit talcs dcos crcde 
rc^g^dqe taUbu9 pcicrare. 1:)occnim 
ncc ipfc bomcr'' facilc crcdit: qui ncp^ 
tunum quidcm contra troiano9:apol 
linem autcm pro troi.ini6 pugnantcj 
facit:cum ilio pcriurio ambos fabula 
naiTCtoffcnfoe.Si igitur fabuUs crc'' 
dunt:cmbefcant taUa cokrc numina. 
Si fabulis non acdunt : non obtcn^ 
dant troiana periuria : aut mircntur 
dcos pcriuria punifletroiana:amafle 
romana.Undc cnim coniuratio catili 
ne in tanta lancp cotrupta ciuitate ba 
buitctiamcozumgrandcm copiam: 
quos manue atq^ ligua pcriurio auc 
fanguine ciuiU alcbai.-^^iuid cnim aU' 
ttd totiens fcnatozcs cozrupti m tudi^ 
cqe:toticn9 poputus in fuffragqs uel 
in quibufc^ caufi8:quc apud cum co^ 
cionibus agcbantur : nifi etiam peic^ 
ranoo pcccabant.^Tla^cozmptiflimis 
moribus ad boc moe iurandi fcrua^ 
batur antiquu9:non uta fcclcnb" me 
tu reUgionis probibcrcntur:fcd ut p^ 
iuria quocp fcclcribue ceterie addcre 
tur . TluUa itacp caufa cltquarc fint 
dq quibue ut dictmt flcterat ilUid tm 
pcrium : cum a grecie prcualcntibus 
probentur uicti: troianis pcicrantib' 
fingantur trati:ncc adultezio pazidis: 
ut mrfus a quibufdam dcfcnduntuz: 
uttroiajdcfcrcrct fucccnfucrunt.auc 
to:es cim ooctozcfcp pcccatozum eflc 
aflblcnt:non uUozcs. 

Tlo'potuifleoflfedi6e9pidi6 adt-' 
fio:q6 ii ipos tradit'frcqntatii.ca.ig. 

tt "f^be roaj f^t falu ftt" ficuti ego 
accepicondidcre att^ babucre TERTIVS ininitio trokniiquiencidacepfagi 
inccrtis fcdibus uagabantm.Si ago 
adulteriu paridid mttdiaudu^ numi 
nacenfucruntrautmagis introinnis 
ant ctiam in romanis punicndil fuit: 
quia encc matcr boc fccit. S5 quo in 
ulb bominu5 illud lUgttiumodcrat: 
qui in fua fccia uencre non odcrant: 
ut alta omitta^rquod cum ancbifc co 
mifcrat:cj:quo cncam pcpcrcrat.^ iln 
I quia illud factutn cft mdignanic me^ 
nclao:illud aute conccdentc uulcano;: 
Jbg cnim creoo non jclant coniugca 
fuas ufqjadeo: ut cas ctiam cum bo-' 
minibua digncntur babcre comuncf. 
3rridere fabulasfoztafTiaejriftimoJ: 
nec grauiter agcrc lanti ponderis caj. 
Tlon crgo crcdamu3 fi placct eneam 
dTcucncrisfilium:ccccc6ccoo fi nec 
romulua martis.Si autcm illud: cur 
non 1 illud.-' 2lndeo3 fas e bomibus 
fcminis:marc6 autcm bomines dca^ 
bus mifccri ncfas.^J&ura ucl potius n 
acdcnda conditio:quod c}: iure ucnc 
ris in concubiiu marti licuinboci iui 
fuo ipfi ueneri non Ikerc.Tit utrun<^ 
firmatum eft auctozitatcromana.TLc 
q^ enim minus credidit recctio: cefar 
autamucnercm^g^patrcm antiquio: 
romulus martem. 

£>c fcnteniia uarronis : qua unle 
cfTc di}:it: ut fc bomincs dqs genitos 
mentianiur.cap.iig. 

d 3j:erit aliquis ita nc tu ifta cre^ 
dis ;• £go uero ifta non creoo. 
Tlam 1 uir ooctin*imus cozum uarro 
falfa bcc cfle:^uis non audcnf ncq3 fi 
dcntcr:penc tamen fatetur. 5cd utile 
clTe cittitatibus dicit : ut fc uiri fottes 
etiam fi falfum fit ej: dtjs genitos cffe 
credic: ui co mooo animus buman' 
uclut dtuinc ftirpis fiduciam gcrcns: 
rc9 magnas aggredicndas prefumat 
audacius;agatucbemetiu8:7 ob boc impleai ipfa fecuritate fcliaus . 0.uc 
uarronia fcntentia ej:prelTa ut potui: 
mcis uerbis ccrnis q^laiu^ locum apc 
riat falfitati:ubi itcUigamus plura la 
facra 1 quafircligiofa potutlTi: cofm^ 
gi:ubi putaia funi ciuibus etii dc ipif 
d^s prodcfTe mcndada. 

Tlon probari cp dq adulterium pa 
ridis punicriniiquod in maire romu 
linonuliifunt.cap.v. ■< - 

f £d ut^ potucrit ucnus qc cocu 
bitu acbifc enca parcrc fmars 
ejcilie cocttbitu filie numitojis romu^ 
lum gigncrc in mcdio rclinquamus. 
Tlam pcne talis qo ctiam dc fcripfis 
mis oboziiur:qua qucritur utrum p^ 
uaricatoics angeli cum filiab" boium 
concttbucrincundc natis gigantibus 
id e nimiti grandtbus ac fozrib'' uiris 
tunc tcrra complcta cft . -fjroinde ad 
utrdqj intcrim mo nza dtfpuiatio rc 
fcratur.Si cim ucra funt que apud il 
losdcmairecnee Tdepatrc romuU 
Uctiiltrqiio piii dijs adultcria difpU^ 
cerc boium:q in feipfis concozditcr fe 
runt.Si auiem falfa funt: na fic ^de 
pofTunt irafri ueris aoulicnjs buma' 
nisrqui ctiam falfis 6kctat fuis.lDuc 
accedu^qin fi illud de marte nd acdi-' 
wr: ut boc quocp de uencre nd crcda 
tur.Tlulb diuini concubitus obicntu 
1 mairis romulicaufa dcfcnditur.fu 
it autem faccroos ilia ucftalis: 1 idco 
dqmagis inromanosfacnlcgujiltcl 
flagitittjiq' in troianos paridis adul' 
terium uindicarc debucruni. Tlam 1 
ipfi romani atiqui in ftupro dciecfas 
ueftalcs faccrooics uiuas ctiam dcfo' 
dicbant:adultcras autc fcias quauia 
• aliqua danatiocnulla tri motc pb:te 
bant.uf(^adcograuiu3 fcucriufq^ ui- 
dicada putabant adyta diuina q> bu- 
mana cubilia uindicabant. v^ LIBER £>c pamcidio romuli : q6 dq non 
utndicarut.cap.vi. 

ft liud adt)cio:qUia (i coufcp pec 
cara bominum illiB numinibua 
difplicerer^utoffcnfiparidia facto dc 
dcfcrtam troia^ fcrro igniqj oonaict: 
rr.agis eo8 contra romanoe moucrct 
romulifrateroccifue:^contra troia 
nos grccue maritue illufue magie ir 
ritarct parricidium nafccnrie:^' igna 
t!8 adulrcnu ciuitatie . Tlec ad cam 
quam nuc agimue intercft : ut^ boc 
ficri romur iulTeit:aut zomul" fcccit: 
q6 mhi impudenria negant:mrri pu' 
oo:e dubit3t:mrti oolo:e diflfimrant. 
Tlcc no8 itac^ in ea re diligenti'* re^ic 
da p mrtojs fcripto:um pcrpenfa tcfti 
monia demoremur :omuli fratrc^ pa 
bm conftat occifum: non ab bofhb": 
non ab alicnie. Si aiit pcrpctrauit at 
impcraflit boc romul" magis ipfc fu-' 
it romano^:q' parie troiaop caput, 
£ur igitur troianie (ram dco:um p:o 
uocauit illc alicnc coniu^is rapto: : r 
co:undcm dco:um tutcUm romania 
inuitauitiftefuifratrie e^ncto:. Si 
flutillud fcelue a facto ipioq^ romuU 
alienu5eft:q6 debuit utic^ uindica:i: 
quod tota bcc illa ciuitae fecit: quod 
tota confcnfit:-! non ia fratre^fj p:em 
quod pcius eft occidit. utcrqj cij fuit 
condito::ubi alter fcelere ablatus i n 
pcrmiflua eelTc rcgnato:.' Tlon cft uc 
flrbitro: quod dicatur quid mali tro^ 
ia mcrucrit:ut cim d^ dcfercret: quo 
pofTctC|:tingut:tquidboni roma uc 
eam dt} inbabitaret quo poflet augc 
ri:nifi qr uicri indc fugcrunt : t fe ad 
iftoe quo9 paritcrdccipcraitcontule 
runt.3mmo ucro 7 illic manfcrunt: 
fld C08 mo:e fuo dcciptcooe:^ rurfus • 
cafdcm tcrrae babitarcnt:'r bic eafde 
artcB falladc fue magis etia exerceoo 
maio:ibu8 bono:ibus glo:iati funt. bc cucrfione i[q : quod daj: mari| 
ftmbria c^it.cap.vg. 

c £rtc cnim duiUbue iam bclbs 
fcateniibus quid mifcrum com 
mifcrat ilium: ut a ftmbria mariana^ 
rum partium bominc peflimo cuertc 
retur:multo fcrociue atcp crudelius 
g^ olim a grccie.^Tlam tunc i mulri i^ 
dc fugcrunt-zmulricapriuati faltcm 
in feruitutc ui^nt . poiio autcm 
fimbria priue edictum propofuit : nc 
cui parcerct': arcp urbe tota cJctofcp 
inca bomice icedio cocrcmauit.l^oc 
mcruit ilium : non a grcde quoe fua 
irritaucrat iniquitatc: fcd a romanis 
quos fua cabmitatc propagauerat. 
dge illie communibue ad bcc repellc 
da nibil iuuanribue: fiuc quod ucru; 
cft nibil oalcnribue.Tlunquid t tunc 
flbfccflczc omnce adyrie arifcp relic^ 
tie dq:quibus illud oppidum ftcterat 
poft anriquoe grcco;^ ignce ruinafcp 
rcparatum.'Si aut abfccflcrant: cam 
tditoiioppidanopqmdecpto iuenio 
meL'o:em:tanto detcriozem dco:um. 
3Ui cim contra fimbriam poztae cbu 
fcrant.uf (flk fcruarct integci duita-' 
ti:bicco8 irat" incedit:ucl porius pci 
tuB cjcrinrit.Sdbuc autem melio:um 
prium cmilid fylla duj: fiuKadbuc ar 
mis rcmpublicam recupare molicba^ 
tunbo^ bono^ initio;? nondum ma 
lo6 cucnrua b3buit.<luid crgo mcU'' 
ue riucs illiue urbie faccre potuerut: 
quid boncftiue:quid fideliuB:quid :o 
mana parenrda digniue : Sp mdioti 
caufc romano:um ciuitatem fcruarc: 
1 co'tra parriddiam romane rctp.pot 
tas claudc:c.''3lt boccie inquatii cpid 
um ucrfuj fit:attcndat defcnfojcs eo^ 
rtt.£)cferuerunt d^ adulteroe : iliocp 
flamie ^reco:ji rcliqucrtJt;ut cjceis ci^' 
ncribuB roma caftio: n9fccrctur.£ur 
tpoftca defcrucriit candcm duitatcj 
romania cognatam^non rcbdiantcm TERTTVS aducrfus roma nobile fiUajtfcd iuft^ 
oubu8 ciuB pambus fidlcotlanlTima 
p^nimanqp rcruantcm;elq5 dclcnda^ 
rcliqucrutmon greco;p uiris fo;tib'': 
fed uiro fpurcifluno romanojii:' ilut 
fi difpliccbat dqs caufa parti» fyllft'' 
na^trcui feruantea urbc miferi poztaf 
claufcrant: cur cidem ff Ue tanta bda 
^mittebant % prenuntiabatc^Jln % bic 
agnofcuntur adulatorea fcliciu poti' 
q^ infcliciu dcfcnfo!ca.'Tlon crgo iliuj 
etiam tunc ab eis cum cucitcrctur de 
fcrtum cft.Tlam dcmoncs ad dccipi-' 
endumfcmpcr uigilantilTimi qo po-' 
tucrunt fcccrunt. £uerfi9 4ppc i ince 
fis omnibus cum oppioo fimulacris 
folu minerue fimulacf fb' tata ruina 
templiilliu6:utfcribit liuiuo intcgru 
ftctilVe perbibctur. Tlon ut ducretur 
dg patnj:quo:um fcmpcr fb' numinc 
troia eft ad cozum budcm:f5 nc dicc^ 
cjrccffcreomncsadytisanfcp rclictis 
dq ad cozum dcfenfioncm. jHud cim 
polTc pcrmifTi funi:non undc proba ■ 
renturpotcntes : fed mik prefentes 
conumcerentur. 

3n dcbuerit dge iliacia roma co^ 
mitti.cap.vii^. 

d 3i3 itaqp iliads poft troie ipfi" 
Documctu qua tandcm prudcn 
tia roma cuftodicnda commin'a cft;' 
i^i)ccrit quifpiaj iam coe rome babi^ 
tarc folito8:quanoo ejrpugnanie fim-' 
bria adAit ilium.Unde cgo ^zat mi 
ncruc fimulac5t.'i>cidc fi apud zomaj 
crantquanoofimbria dclcuitilmm: 
foztalTeapudilium crant quanoo a 
gallia ipfa roma capta % inccnf.i cft. 
Scd ut fnt auditu acutiffimi motucp 
celcrrimi:ad uoccm anfcris cito redic 
runt:ut faltcmcapitolinum collcni:c} 
rcmanfcrat tucrentur.jCeterii ad alia 
6fcndenda fcrius funt rcdire commo'' 
niti. 2ln illam paccm quc fub numa fu 
it dcos prcflitilTc crcdcndum fit.capi^ 
tulum.iji:. 

d 3icrianumapopiUu fuccclTo^ 
rem romuU adiuuilTe crcdunf: 
ut toto rcgni fui tempoze pace berct: 
7 iam poztas que bcUis patcze alTolet 
clauderct:co merito.f.quo romanis 
multa facra conftirutt.^Hi vo bomini 
pro tato ocio gratubndd fuit : fi mo 
id rcbus falubribus fcilTct impedcz: 
•rpniciofilTia curiofitate ncglcctaue 
rd dcii ucra pictate pcr^rcrcTluc au 
tem no ci d^ contukrunt illud ociu^: 
f5 cum minus foztaffc dcccpilTcnt:fio 
ciofum mimc rcppiffent. 'Q.uito dm 
minus eum occupatum inucucrunt: 
tamo magis ipfioccupaucrut.Tla cjd 
iUc moUtus kv.t quibns artibus trcs 
dcos fibi ucl iUi ciuitati cofociarc pO'' 
tucrit uatTO prodit: quod fi oomino 
placucrit:fuo diUgcrius dilTcrcf loco. 
XDooo aiit quia dc beneficqs cozujn 
qo cft:magnum brificium cft pap.S^ 
detucribrificiumcftplc^ €tik^ic\K 
roUficut pluuia uitcc^ al^ fubftdift 
fupa ingzatos i ncqua.Scd ii boc t« 
magnum bonu dg iUi rome ud pom^ 
piUo contulcrunt:cur impcno rdano 
per ipfa tcmpora laudabiUa id nung» 
pofteapreftitcrut; 2ln utiUoracrant 
facra ctj inftirucrcnf:^ cti inftituta cc 
Icbrarenm:.'-Ht4 tunc nondti crat: fj 
ut cfTcnt addcbat': poftca vo ia crat q 
ut^dclTcnt cuftodicbant'.0,uid ergo 
cft cf ilU quadragintatres : ucl ut alg 
uolunt.jcjcpjc.ani in tanta pacc trafac 
ti funtrcgnantc numa:-: poftea incni 
inftitutisidqfcp ipfis qui ctfde facris 
fucrant inuitati ia prcfidibus atcp tu 
tozvb'':^): poft ti muUos annos ab 
urbc condita ufcp ad auguftti unuf ^ 
magno miraculo cdnieo:at'ann"port 
primiibcUupunicu:quo bdUpoztas 
romani claudcrc potuerunt. V LIBER 3n optandum fucntruttanta bcl 
loium rabic romanu augezeturipiiJ: 
cum eo ftudio quo fub numa ftuctu; 
di:i quietii eflc potuit i tutu.cap.^ a Tl refpondent op nifi alTiduiB fi 
biqj continuo fucccdennKbeli 
zomanii ipcriu ta bngc Utccpiri polTj 
flugcri:T ta grandi glo:ia diffamari: 
ioonca uero ca ut magnii cfCct ipium 
cur eflc dcberet inquierum . Tlone in 
co:poribu8 bomind fatius e modicaj 
ftarura cu fanitate b:c:^ ad molc ali^ 
qua gigantca ppctuis afflictionib" p 
ucnirc:nccciipcrucnerifl requicfccre: 
f5 ^to gradio:ibu9 mbrie : tanto ma 
iozibus agiran maltd/ <luid aiit ma 
l( cflct ac n poftus plurimii boni;ft ca 
tpa pduraret:q pftzinjcit faluftius ubi 
flit.3gif in initio rcgcetna i t'ri8 nom 
igq id primii fuit^divfi pe igcniu: alq 
co!pu9 cicc:ccbaf:ct tii uita boiuj finc 
cupiditatc agitab3tur:fua cuiqj faria 
placcbat.Jln utta multii augct i^iii: 
dcbuit fieri quod uirgiliuB detcftatur 
dicen0. t>cteriot ooncc paulat «5 ac de 
colo: cta9.£t bclli rabies' 1 amo fuc 
ceflit biidi.-'9ed planc p:o tantie belf 
fufccptis 1 gcftis iufla defcnfio roma 
no;2 eft:g' izjuentibue fibiimpo:tunc 
inimicie i(ii\t cogebat nonauiditae a 
dipifccndc laudis bumane: f^ necefli^ 
tas tucnde falutie 1 libcrtatig.^ta fit 
plane:na5 pofl^ ree co^ ficat fcribit 
ipfc faluftiu9 legibu9:mo:ibu9:agri8 
flucta:fati9 profpcra : fatifcp pollcns 
uidebat':ficutiplcracp moitalium ba 
bentur. inuidia cx opulentia o:ta cft. 
3gitur rcgee populicp finitimi bello 
cos tcntarc : pauci cj: amtcis aujcilio 
eflc.1Tam ceteri metu pcrailfi : longc 
fl periculie abcrant.3lt romani Domi 
tniliicc^ itenti:feftinare:p3rarc alqf: 
flliu bo^tari^boftib" obuia ire:liberta 
te:p:ia3:pcntefcp armig tegere. "Jboft 
ubipicr4Vtutc^pulcrant:forq9 arqj amiao auplia po:tabant:m3gifcp da 
dis q^ accipicndis bcnefic^s amicitiaf 
parabant. £>ccen^ bis artib" roa cre'' 
uit:f5 regnantc numa: ut ta Idga pa^ 
ccrut^t irrucbant iprobi bclbq? teta^ 
bat.'2ln nibil eo^ fieret ut poflct paj: 
illa perfiftc.-Si cnim bcUis etiam cu} 
tx>ma bceflebatur : ncc armie arma 
obuia fcrcbanturquibue modis agc 
batmtnulla pugna fupati^nuUo mar 
tio impetu terriri fedarct inimtci; bis 
modis fcmp agcrctur: ut fcper roma 
claufis ia po:ti9 pacata zgnarct^ 0.6 
fi in poteftare non fuir: non crgo roa 
pacem babuit q'diu d^ co;t: fj g^diu 
boies finitimi circiiquacp uolucrunt: 
qui etiam nuUo bcllo prouocauerut. 
Tlifi fotfc dq talcs et id boi ucnde au 
debunt:quod aliue bomo uoluit fiuc 
noluit.intCTcft cjdcm ia uicio proprio 
malas mentcg quatcnu9 finantur iHi 
dcmonce uel tcrcrc ucl cxcitarc. Scd 
fifcmp boc poflrcnt:ncc aUud fccrctio 
rc ac fupcriou: potcftate cotra co^ co 
natU5 fcpc alitcr agcref^fcmpcr in po^ 
tedate habcret paces bcHicafcp uictO'' 
rias: quc fcmp fere pcrbumanoium 
8nimo:um morus accidunr: qua9 rii 
pleriicp corra eo;t fxcri uoluntate non 
foln fabule multa mctientce: 1 uij: vi 
flliquid uclindicantes ucl fignifican^ 
te8:fed etiam ipfa romana confitctur 
biftotia, 

bc fimulacro cumani apoUinfe: 
cuiue fletue freditU9 cladcm grccozu 
quib' opitulari ii potat idicaf.cap.^i. 

n £cp.n.aliiJdc apoUo ille cuma^ 
nu9 fii advfue bacccoa :cgenqj 
flriftonicii a romanis bcllarct':quatri 
duo fieaiffe nuntiatus i. Oaio^di^ 
gio arufpiccs tcrriti:cum id fimulac?t 
in ntarc putauiflfent cflc |»tjtiendum: 
ctimani fcftcs iVccfleriit arcp retuk;tt 
tale prodigium 1 antiocbi ■: pcrfidia TERTIVS bdlo m code applruilTc figmmto.£t 
qt romanis felicif prouemfTet:q: fcna 
tufconfulco eide apolliru fua oona ce 
mifd tcftati funt.Xunc ucro pitiozes 
accitiarufpices refpoderuf.fimulacri 
ftpoUmia flctu io^fperum eflc roma^ 
nie: quoniam cumana colonia greca 
cet^fuift^ tcrris un acdtus eet id c ipi 
^rcdc 1 luctu 7 cUde apoUincm (igni 
ficalTc ploiante . bcinde nioj: regcm 
ariftonicum uictii i captum c?ic nun-' 
tiitum cfl:quc5 uinci utii^ apoUo no 
lebat 7 colebat:t boc fui lapidia ctia 
Uchqmie indicabat.Undcnon ufcp^ 
quacp incongruc:gnii9 fabulofis : ifi 
ucritatis fimilibua mojcs demonum 
dcfcribunturcarmibuspoetaru. Ila 
camillam diana ooluitapud uizgihn: 
7 pallantcm motitu^ bcrculcs flcuit. 
"binc fo:talTi9 7 numa pompilius pa 
cc abundans.fcd quo oonantc ncfcief 
ncc rcquircn9:cu5 cogitaret ociofus: 
quibu9 nam dqs tucndam romanaj 
falutcm rcgnuncp committeret : ncc 
» uerum iUum atq? impotentcm fum» 
deum curarc opinaretur ifta terrcna: 
atcp rccolerct troianos dcos: qt»09 c^ 
ncaa aducj:crat:nc(^ troianum : nccp 
lauinicnfc ab ipfo cnca conditu Kgnu 
diu confcruarc potuifl^e: alio9 proui'' 
dcnoos cj:iflimauit:quo9 illis poiib": 
fiue qui cum romulo iam romam tra 
ficraftt:fmc qusoocp alba cvfa fucrat 
tranfituri:f taq» fugiriuia cuftodes ad 
bibcrct:ur tang> inualidig adiutoics. 

■Q.uant08 fibi dcoa romani prctcz 
ccJftitutionenumeadiccerint: quozu^ 
C09 nucrofita9 nibil iuucrit.cap.^g. 

n £c big facrie tii roa dignata e 
cflccontcntarqucta multaiUic 
pompilius conftitucrat. Tl.imiprius 
fummum tcmplum nondu babcbat 
iouia. "Rcx cjppctarquiniua ibi capi'' 
tolium fabricauit«6fculap.U9 dut sb cpidauro abiuit romam : ut pcritifli^ 
mu9 mcdicu9 in urbc nobilifl*ima ar^ 
tcm gloiiofiug epTCcret.IDatcr aiJte 
deo:um nefcio undc nata pcncftrinu^ 
montcm infcdit.3ndignum eim erat: 
ut cum ciu9 fiUu9 iam coUi capitolio 
prefideret:adbuc ipfa in loco ignobfi 
latitaret, 0.uc tamcn U omnium deo 
rum mater cftinon fccuta cft folu5 ro 
mam quofdam fiUos fuo9 : ucrum 7 
flUos prccefl"it ctia^ fccuturos.IDizo: 
fane fi ipfa pcpcrit cf noccpbalnm : q 
longc poftea uenitcjc cgypto: Utrum 
ctiam dca fcbzis cxUla nata fir.nidcit 
cfculapius proncpos cius.Scd unde 
cunc^ nata fit:non opino:audcbut ca 
ignobilcm dicerc dq pcrcgrini dcam 
riuem romanam.Sub boc tot dcom 
pfidio:quo9 numcrarc quis poteft:" i^ 
digcnas 7 aUenigcnnsicclcftcB : terrc^ 
ftrc9:infcrno3:maiino9:fontano9:flu 
uiale9:7 ut uarro dicit ccrtcs atcp in^ 
certo9:in omnibufcp gcncribus 60:5^: 
ficut in aiaUbu9 marcs 7 feta9.Sub 
bocergotot deo^prefidio coftimta 
roma:nont3mmagni9 1 bo:rendi9 
tladib' : quale9 qc multi9 pauca9 co 
mcmorabo: agitari affligicp dcbm't. 
Tlimis cni5 muUo9 dco9 gradi fumo 
fuo lang' figno dato ad tuitioncm co 
gregaucrat.quib" tcpla:aUaria: facri-' 
ficia:faccrD0tc9 inftitucnoo atcp pbe^' 
Do:fumu ^o dcti: cui uni bcc rite gc^ 
fta dcbcnt'olTcndcrct.£t fehcio: c^dc^ 
cii paucio:ibu9 uirit.Scd quato ma^ 
io: facta cSiciXt naui nauta9:tato pli» 
re9 adbibcoos putauit:crcoo dcfpa9 
paucioics iUo9 fub quib' i ccSpatione 
pcio:i9 nitcmcUu9 uixcrat: non fuffi^ 
ccre ad opirnbndu graditati fuc."Jb:i 
mo eim fB ipfis rcgibus : cyccpto nu^ 
ma pompilio:dc quo iam fupra locu^ 
tu9 fum:quantum maUim difco:dio^ 
fi certaminis fuiKquod fi-atrcj romu 
U cocgit occidii LIBER- Oluo iu:: quo fcdae romani opti 
nueruncpritnti couiugia.capitulunt 

q Uomo nec tuno q cii ioue fuo 
ia fouebat roanoe re^ drios ge-' 
tec^ togatarnec uenue ipa eneados fa 
os potuit adiuuare : ut bono <i equo 
moie cdiugia mcrcrent': cladcfcp tata 
trruit buiua inopic: ut ca oolo rapct: 
mojicp copcllcrent pugnarc cn focezif 
fuis^-rmifefcminenondumej: iiuria 
maritia condliarc:iam parcntiJ fagui 
nc ootarentur.Jlt cim uiccrunt i bac 
conrtictationc romani uicinos fuos. 
0.uati8 1 g-multia utrinq^ uulncrib'* 
ac funeribua tam ^ipinquo^ q» i con 
finium i(tc alctoik c6ftitaunt."f>rop^ 
tcrunum cefarcm focerum:-! unu ge' 
ncrum ciu9 pompeium: iam moztua 
cefaris fiUa u]co:e pompcg: quanto r 
qf iufto oolo:i9 iltinctu lucanus cj:cla. 
mat.Bclla per ematbios plus qp dui'' 
lia campo3:3ufcp datum fccleri cani^ 
mus.Uiccrdf ergoromani: utftrage 
rocero:um manibud crucntis ab co{£ 
filiabus amplcjrus milerabiles eytoi'' 
querennncc illc audercnt flcre patrcs 
occifos^neoircndcrcntuictoics mari 
tos:que adbuc illis pugnantibus p:o 
quibus facercnt uota ncfcicbant.Xa-' 
libus nuptQs populumtomanum no 
ucn' fcd bcUona ootauit:aut fottalTif 
alecto illa infcma furia iam cis faucn 
tc iunoe plus in tUos babuit licmtic: 
g^ cum eius prcctbus contra cnea fuc 
rat ej:dtata.2lndromacba fclici" cap'' 
tiuata cft:g7 iUa cdiugia romana nup 
ferunt:li£Ct fcruilcs: tamen poft cins 
amplcjcus nuUuj troianop pyrrbus 
ocndit.llomani autcm foccros intcr 
ficicbant in prelqs^quo^ ia fUias ant 
plcjcabantur in tbalamis.JUa uicto:i 
115c{ita oolcre tantum fuo^i mo:ce po 
tuitnontimcrcillefociate bcUantib'* 
parcntu fuop mo^tes^cedctib" uiria timebant:rcdeuntibu9 t)oIebat:nec \i 
mo:e biites Ubc^t ncc ooloicm.Tlam 
p^i intaito ciuitt:^pinquo:u5:frarjt: 
parentum:autpiecruaabantur: aut 
crudeUterletabaiuruiaozqs marito^ 
rum.l3uc acccdebat : <f ut funt altna 
beUo^:alique parentum ferro amifc 
runt uiroe: alictp utro;;tcp ferro n pa 
rentcs i uiros. Tktp enim a apud ro 
manos parua fuerunt iUa difcnmia. 
Siquide ad obfidtone quoq3 pucntu 
e duitatts^cUufifcp po:ti6 k tucbaf. 
■duibus oolo aptis admilTifqj bofti^ 
bu6 itra mcnia:in ipfo fo:o fcclcrata 
1 nimis atroj: inte: gcneros foccrofcp 
pugna comifta c:i rapto:e8 iUi et i\x!^ 
abat : 7 crcbrofugieies intra oomos 
fuas:t grauius fedabat pnftinas: g"' 
uis 1 ipfas pudcndas lugcndaftp uic 
to:ia8 . "bic cim romulus de fuoium 
iam uirtutc dcfpcrans iouc Togauit 
ut ftarent:atcp ille bac occafujc nome 
ftatotis inucnit . Tle^nis jrflfct tanti 
maU: nifi rapte iUe laccratis crintbus 
emicaret:t prouolutc parcntibusirs. 
eo:um iuftijlTtmam non armis uictri'^ 
cibus:fcd fuppUd pietate fedaret. tx. 
indetitumtatium regcm fabino:um 
focuim rcgni romuUxs fcrrc copuUuf 
cft:germ3ni confo:ti8 impaticns : fed 
quanoo 1 iftum diu tolcrarct: cj Vxm 
gcmmuncp non pertuUt.-'Unde 1 ipfo 
intcrfecto ut maio: dcus cflen rcgnuj 
folus obtiuit.XJue funt ifta iura nup 
tiarum:que irritamcnta bcUo:u5:quc 
federa germanitatis :a ffinitatis : focie^ 
tatis^duiinitatis; Oiue poftremo fub 
tot dqs tuto:ibus iura duitans.-' Ui^ 
dcsg^tabincdici tq^muUa poflent: 
nifi quc fupa-funt noftra curaret inte 
t\o:i fcrmo in aUa fcftinaret. 

ibe imptctate bcUi quod albais ro 
tnani intulcrunc:t de oominandi Ubt 
dine sdepca uicto:ta.cap.]ciiq. y TERTIVS q Uid deide p" ntttni ftJ alqe rc 
gib^^/OLuanto ntalo nonfolu^ 
fuo: fj cctam romano^ in belld albai 
^uocati funcOLuia uidelicet pa^ nu^ 
me um longa mluerat: quam crebrc 
ftrages romanialbanicp fuerunt cjxr 
citua: i utriufq? cominutio ciuitatis. 
2llba nac^ illa qua filius cncc crcauit 
8fcaniu9:romc mater propioi ipfa:y 
rroia a tullo boftilio rcgc^uocata cd 
flipitXonfiigca adit i affticta e i affti 
>at:ooncc multo^ cedcret pari dcfec 
tione ccuaminum.Xunc eucnni bclU 
de tergcminis binc at^p inde frarnb' 
pbcuitc^iri: a romaia tree boratq: 
ab alblis aute trcd curiat^pccfre^t: 
a curiarqs tribus duo boatq: ab uno 
aatboratiotrcscuriatqfupati iq:'' 
rincti fiit.Jta roa qctitit ixictrij: ea cla^ 
dc et i ccrtamtc ep-cmo : ut dc (cj: ui^ 
uis unu3 rcdirct oomu. £ui danu in 
utrifcpi^^tti luctus:nifi ence fti:pi:nifi 
afcanq poftei9:nifi^li ucneris: nidne 
potibus iouis.-^Tlam r boc plulq' ciui 
k bcllum fiiit:qii fiUa ciuitas cuj dui^ 
tatc matre pugnauit . ilcccfTit aliud 
buic tcrgcmio?2 pugnc ultie atroj: af 
(p bo!rendu5 malum. Tlam ut crant 
abo populi prius amici : uicini cjppe 
atqj cognari uni curiatiomm dcfpon^ 
fata fucrat boratiomm foioj.l^cc po 
ftca g» fponfi fpolia i uicto:e fratrc co 
fpepit:ab eode fratrc qm flcuit occifa 
i.bumanio: buius unius fcie:q^ uni^ 
uerfi populi romani mibi uidet7uift*e 
flffcctu9.3lla que m^ ia fi6 media rc 
tincbat:aut fo:tc et ip} fic^ ooles 4 f5 
occidcrat:cui fozo:e promifcrat:puto 
cp non culpabritcr flcucrit. Unde cim 
apud uirgilium:pius cncas budabili 
tcr oolcr boftcm ctia fua pcrcmptum 
mmu.Undc marcellus fyracufanam 
ciititarcm rccolcns cius pauloantccul 
mc 1 glo:iam fub manud fuas fubito 
concidiflrc:coemcogita9 coditioc^ fU^ 
ro mifcratus e . <Xucfo ab bumano (mpetremus afFcctu: ut feca fponfum 
fuu a fratre fuo percmptu (inc crie fle 
iierit:fi uiri boftcs a fc uictos etia cu> 
laude fleuerunt.£rgo fponfo a fratrc 
illata moztcm qii feia illa flcbat: tunc 
fe contra m:em ciuitatc tanta ftrage 
bellalTcr tata binc i inde cognati a\x 
oiis cfTufione uicifle gaudcbat wma. 
<luid mibi obtendit nom laudis no' 
mqj uicrozic.^^Rcmoris obftaculis ifa^ 
ne opioni8:facinora nuda ccmanrur: 
nuda pefcntmuda iudiccntu:. £aufa 
dicatur albc:ficut ttoie adultcrium di 
cebatunnulla ta^: nuUa fimif inaciC 
Xm ut dcfidcs mouct tuUus in arma 
uiros:t iam defucta triupbis agmia. 
3II0 itac^ uitio tm fcclus ppctratd cft 
fodalis beUiatcp cognati: quod uitio 
faluftius magnii tzafcute: attigit. £u 
enim laudans brcuiter antiquiora cS 
mcmoraflTct tepora:quanoo uita bo^ 
minu fine cupiditate agitabatu::? fua 
cuicp fatis placebant.poftca vo imft 
q in afia cyrus :in gm:ia lacedemong 
1 atbenienfes ccpcre urbcs atcp naiio 
ncs fubigcre:libidinediiandi caufam 
beUibabcre:ma^iamglo:iai magno 
ipcrio putarc:t cctera:que ipfe iditnc 
rat diccre. ZJDibi bucufc^ fatis fit cC 
ucrba pofuiflTc.l^bioo ifta oominadi 
magnis malis agitat 1 contcrit gcn" 
buanu^. "bac libidmc roma tunc uic 
ta alba5 fc uiciflfc triumpbabat: 1 fui 
fcclcris laude^ glozi^m nominabat: 
quonia^ laudatu: inquit fcKptura no 
ftra peccato: in dcfidcr^s aic fuc: 1 q 
iniqua gcrit bencdicitur.f allacia igit 
tcgmia 1 occptoic dalbatiocs aufcrat 
ft rcb*:ut (inosxo infpiciat'e]camic.Tlc 
mo mibi dicat magn" iUcatqj'illc:4a 
cum iUo 1 illo pugnauit 7 uicit . Ibu' 
gnant etia^ gladiato:c8:uincut t ipfi: 
babct prcmia budis 1 iUa crudclitaf. 
S5 puto ee fati" cuiufl^ incrtie pcnas 
luere:^ iUo;p armo;: glo:iam qrere: 
n tfi fi in arena proccderet pugnaturi LIBER intcr k gbdiatozcsrquo;* altcr cct fi^ 
liu8 altcr pater eiVctitalc fpcctaculutn 
quis fcrrcKquis uo auferret:''Q.BO er 
go gloziofum alftus mis aUius filie 
nuitatts intcr fe armo?t potuit ce ccr^ 
tamc.-^Jin idco diucrfu fuit q> arca ul^ 
la non fait:7 latiozcs campi no duo;» 
gladiato;^:^^ in duobue popuUs mul 
to?^ funcribus implebantmec ampbi 
tbcatzo cingebantur illa ccrtaminaif^ 
uniucrfo ozbi,^£t tiic uiuis i pofterie 
quoufcp ifta fama pozrigif ipiu fpec^ 
taculum pbebaf.Uim tH patiebantur 
Ihidq fui dq illi prcfidee impcrq rda^ 
txiii talium certaminiJ tang' tbcatzid 
fpectatozes: odec bozatio^t foroz^pi 
curiatios tres pcremptos et ipfa idA 
€X altcri partefratcmo fcrro duobuf 
fzatribu9 addcrctur : neminua beret 
moztio et roma quc uicerat. t>cide ad 
fructu uictozie alba fb'uerfa e.Ubi p** 
iIiu5:quod greci eucrterot i pofl laui^ 
nium: ubi rej: btinus eneam rcge pe^ 
grinum atqp fugitiuum cdftituerat: i-' 
tio loco babitaucrant numina illa tzo 
ian3.Scd mozc fuo eriam indcii fof 
taflTe migrauerlt:i6 deleta LOifccffc^' 
rant uidclicctomnco adftis anfa^ rc 
lictis dq;q"bue impium illud ftcterat. 
t>ifccffcmt fanc:eccc ia tcrtio : ut ci» 
quarto roma^uidentifl"ime credcrcf. 
t>ifplicuerat cnim t alba: ubi amuU'* 
cjrpulfo fmtrc^troma placucrar: ubi 
zomulua ocdfo fratrercgfiaucrat.S^ 
afi^ alba diruerctur tranffufua cft i^ 
quiunt ppta ctus in lomaiut cx utra^ 
cp una ciuitaB ficzei.£fto ita factu fit: 
urbs tfi illa afcang rcgnum: -r tcrtiuj 
oomiciliumtroiano^tdeo^ ab urbe 
fiUa nurcr cucrfa efl. £t ut beUi zUqe 
c duobue popuUs unum faccrcnt mi-' 
ferabilc coagulum multue antc fufuf 
utriufqj fanguis fuit.41uid iam figil 
laiimdicam: fcd cctcris rcgibue toti-' 
cns cadc belU renouata:quc uictozqf 
finita uidebantur: i tanfie ftragibus itep- atcp Itc^ confcctatite;? itc^q? p" 
fcdu9 1 pacc iter generoe i foccros 7 
eo^ ftirpem pofterofcp repctita.Tlofi 
puu3 indiciii calamitatie buiue fuit: 
q> poztas bcUi nuUue claufit ilbzum» 

0.uali6 romanozum regum uita 

fltc^ qcitue fiierit.cap.|:v. 

t 

n Uir ergo illof fb tot dqe prC 
fidib'' in pace rcgnauit : ipfoiji 
flut regum qui ejcitue fiiicrunt/i^e ro^ 
mulo uideritadulatio fabulofa : qua 
pcrbibctur rcccptue in ceUtm . Uide'' 
rint cjdam fcriptozee eozum:quieum 
f)ropter fcrocitatcm a fcnatu difccrp^ 
(um efl^e di^erunttfuboznatuc^ ncfcio 
quem iuUum proculum:qui cum fibf 
apparuifl^e diccret:eumcp pcr fc popu 
lo mandaflfe romano: ut intcr numia 
coUTetur:eocp moco popuUij qui co 
tra fcnatum itumefcereccpcrat rcpzcf 
fum atcp fcdatum, ^lcciderat cnim i 
foUe defcctio:quam ccrta ratione fut 
curfue eflFcct35 impcrita ncfciee mM 
taoo mcntis zomuU tbucbat. 0.uaft 
^o fi luctus ille folie fiiiflcn ri magis 
10 credi dcbet ocdfue: ipmqs fcc^ ai?-' 
rionccciam dmmi Uiminis indicatu. 
ficut reva fact» eft cii oominue cm^^ 
fipis c czudcUtatc atc^ impietate iude 
orum . Ouam folis obfcurationcm 
non ejc canonico ff demm curfu acd'' 
difle fatis oiidit:q? tiic erat pafcba iu 
deo^.Tlam plena Iiia pafcbe foUem'' 
nitas agit."Regrari9 aiit foUe ofcctio 
non nifi lac finccontingit.Satis i ri^ 
cero illam intcr deos romuUfccpto^c^ 
putata^ magis fignificat cfle g> facta: 
g^oo tlaudans cum in Iibiis dc rcp. 
fcipionifqj fermene : tantum eft in^t 
confccutus : ut cum fubito folc ob^' 
fcuzato non compamiflet: deozum in 
numero coUocatus pittaretur: qttam 
opinioncm nemo ug> moztaUs afle^ 
potuit fmc e;ami3 vtutis gri4.0.uocl TERTIVS eucem didr eum (vbito noti comparu 
iffcfifecto (bi intelUgirunautuiolcaa 
tanpeftansrautccdis facinozifc^ (ectc 
tu.TlS t «Iq fcripto:c9 co^defectioni 
folis adduntetia fubita tepefUtcm. q 
pfcao autoccafione fceleri prebuit: 
aut romulii ipfa cofumpfit. t>e tulio 
quippe etiam boflilio : qui tertius a 
romulo icj: ftut:qui 7 ipfe fulmine ab 
fumptus e:dicit in eifdem libris Idem 
cicero propterca t iftu non creditum 
inter deos receptum tali motte : quia 
fottaffc quod erat in romulo ^batuj 
idefl pcrfuafum: romani uulgare no^ 
lucruntiideutli facere : fi boc i alteri 
facile tribueret'. t>icit etia^ aperte i in 
uectiuis . 3Ud qui banc urbe codidit 
romulum ad dcos immoualee beiuo 
lcntia famacp fuftulimu3:ut non ucte 
factum:f5proptcr merita uirtutia ef 
bcniuolcntia iactatii diffamatucp mo 
ftrarct.^n boitenfio uero dialogo cu 
de folia canonida dcfcctionib" loqrc^ 
tur:ut eafdcm inquit tcncbras cffiiciat 
quas cffecit in interitu romuli: qui in 
obfcuratione folia cH cffectue . £ertc 
bic timuit mime intcritum bois dicc: 
quia dtfputato: magid cp Uudatoz fu 
it.£cteri ani rcgca populi romani c^' 
cepto numa pompilio i anco martio 
qui mozbo intcricrunt : q^bojrenoos 
ecitua babucrunt.XuUu9 ut dijri bo'' 
flilius uicto t cucrfo: albc:cu tota oo 
mo fua fulminc concrcmatua e.t^nf^ 
cu3 t.^rquim" pcr fuideccflroiis filios 
intcrcmprus e. Scruiua tuUus gcncr 
ipfiua t.arquinq fupbi qui ci fuccelTit 
in rcgnum nefario fcclerc occifus eft. 
Ilcc difcclTc adf tis arifcp rcUctis dq: 
tanto in optimu ilUus popuU rcgcm 
parricidio ppctrato:quo9 drit ut boc 
niifcrc troie facerct^eacp grecis diruc^' 
d.ici:ured3cp reUnqrct:adultio fuilTc 
p.iridie comotoe . S5 ifup intcrfccto 
a fc focero t.\:cjniu9 ipc fuccdTit.lDuc 
di^ lUi nefarium parricidam foceri mterfectide regnatl^infup multia belf 
ttictozqfcp triumpbatc^idebellomm 
manubgs capitoUa fabricante: ri ab^ 
fcedeteaifed pittee manctefcp ui6rat: 
1 rege fuu ioue i illo aUilTimo templo 
boceiopcparriddefibipfuicre atcp 
regnare perpelTi funt.flecp ci5 adbuc 
inocee capitoUd iHrajitn poflea mat 
meritis urbe puUus e:f5 ad ipfd tgnd 
in quo copitoUu^ fabricftrer.immanif 
fimi fceleria ppetraride peruenit. 0.6 
uero eum romani regno poflea depu^ 
lerunt:ac fccluferunt menibus ciuita'' 
ti9:non ipfius dc lucrctie fhipro : fei 
filq pcccatu fuit:iUo n folu nefcietcf$ 
etiam abfcntc commifTum . ilrdeam 
ciuitate tunc oppugnabat:-! pro ppfo 
romao belUi gcrcbat.Tlefcimus quid 
faceret fi adeius notitia^ flagitiu fil^ 
defcrrctur.£t tamcn incicpU>rato cittf 
iudido 1 icjrpato d populus ademit 
impmu5:'r rccepto qcerdtu a quo de 
fci-i iufTus e(l:cUufi9 ddnde poitis h 
(mt pafTi intrarc redcuntcm. 3lt iUc 
pofl beUa grauifTima dtbtts eofde roft 
no9 cocitatig finitimis att:iuinpof^ft 
g^ defcas ab cis quo;^ fidebat au^io 
regnu redpe n uaUiit: i oppioo tufcro 
rome uidno quatuozdedm ut fert'art 
no8 puata uita i^et' babuit:-! cii \x%o • 
:e pfcnuitoptabfioe fo:talTi9 edtu:gf» 
focer du9:genc:i fui fadno:c nec igno 
rante fiUa ficut perbibet' e^tict" . Tlec 
tn illd tarquinium romani crudclcm 
autfcclcratujf^fupbtt appeUaueyt: 
fedfoitalTis :cgioe dus faltua^aUafu 
pcrbia no fcrctcs.Tla fceUis ocdfi ab 
eo foceri optimi fgis fui ufcpadeo co' 
tepferut:ut cii rcge fuu facc:ct:ubi mi 
roifinonfcclcre grauio^ mercedem 
tantam tanfo fceleri reddiderunt: nec 
difcclTc adf tia arifcp reUctis dq.Tlifi 
fo:te quifpia (ic dcfendat iftoa deos : 
ut dicat cos io mafifTc r6c:quo pofTet 
roanos magie punirc fupplic^a : q> 
b/ifia^s adittua::feducetes eo8 uauia LIBER ufctoiqs tbcllis grauinrimfe contcrc^ 
KS.lDtc fuic roano^ uiu fub rcgibuf 
bucUbiU tpc iUius rcip.ufqi ad qrpul 
fionc tajquinq fupcrbip duccntos fc: 
mc T quadragmta i trcs annosrcum 
illc omnce utcto:ic ta^ multo fanguic 
Ttantiscmptecalamitatibue : iujrta 
illud ipend itra.j:j^ a\> urbc miliaria 
dilarducnnt:quantum Ipacium abfit 
ut falcem aUcuius gctuleciuitatis nec 
tcrritouo comparcmus. 

£>cpinmi6 apud tomanos confuU 
bU6:quo:um alter altcrum patioa pe^ 
puUt: mojrq? romcpoft atrocilTima 
parricidia a uulncrato mtergt bofte 
Uttlneratu8.cap.pji. 

b Utc tcpo:t adijdamus h tepus 
iltHquoufq^dicit lUcfaluPtius 
equo 1 modeflo lure agit^tuidii mct" 
a tarqumio i grauc bcUu cu bctruiia 
pofitu e.0.uddiu cim bctzufd tarqui 
nio rcdire m rcgnu consnti opitulati 
funt:graui bello roma pculTa c.3dco 
dicit equo i modcfto iurcgefta remp. 
tnetu pmentc:ri pfuadcnte tu(titia: irt 
quo grauilTimo tpcg» funcftue ille ati 
ltU6 fuit:quo pmi confutcd crcati fut 
ejcpulfa regia potedate : annum ^ppe 
fuu5 ri complcucrunl.Tl3 iunins bru 
tu9 ej:bonorafum ciccic urbc coUega 
iuciu tarquiniii coUatmum . £>emde 
mo^ipfeinbclbcccidit mutuiecum 
boHe uulneribu9:ocdfid a fcipo pmi^ 
ttts ftlqs fut6 1 ttpti6 fue fratribus: 
qf eo6 p reflitueoo tar^nio coiurafTe 
cognoucrat.0.uod factum uirgiUus 
pofty laudabfiter commcmo:auit:co 
tinuo clemter ejcbo:ruit.£um enij di 
jciflTet natofcp pater noua bclla moue 
tes ad pena pulcbra^ Ubertatc uoca^ 
uit:moj: ddnde ejccbmauit i ait.3nfe 
lij: tttcijcp fcret ea facta mio:c8.<liio 
libct iquit ea facta pofteri fcrat.i.prc 
fcrat 1 g:tollst:4 fiUos.occuUt infcUjc t.i ran^ ad cofolandu inkMcl hW^ 
>:it: Uincct amo patrtc:lauducp imm-' 
fa cupioo.Tlonnem boc bruto ^ i iv 
Uo6 occidit^t a fe pcuflb bofti i ftUo 
tatqumq i mutuo pcrcufTus fupuiue 
non potuiticic^ potiu6 ipfc tarq'niu8 
fupcrttipt:collatim colUge uidcftno 
ccntia uindicata: qui bonu6 dui6 ob 
boc tarqnio pulfo paiTus c. q6 tfran 
nu6 ipfe tarquinitts^Tlam i ide b^ttt" 
confanguineue tarqni; fuifTc pbibef: 
fcdcoUarinuuideUcctfimiUtuoo noif 
prefTtt:q: eriam tarquinius uocabat'. 
ZDutare ergo nome non patriam co 
gcrctu::poft:cmo in cius nominc boc 
uocabulum minus efTct: IttrittS colla 
tinus tmmo uocaret^.Sjio' no amifit 
q? fmc uUo demmto pofi^ amittcrc: 
ttt 1 bono!e primtts con'ttl:t ciuitate 
bonus duis carcre ittbcretttr.£ria ne 
iftaeftgloiia iunq bruu : dctcftanda 
iniquita^:-! nibilo uriUs rdp.-^iEtcnaj 
ne ad banc ppetrada ttictt amo: p:ic: 
lattducp immenfa cupioo/3a ei:pulfo 
uticp tarquinio tf ranno : conful cum 
brttto crcatus e marrius lucrcrie Uiti" 
tarquinitts coUatintts:^ iufte popur 
tnoics in duc non ncmcn atrcndit: ^ 
iniuftc brutus colfcga pnme ac noue 
iIU^potcftarisiquepofTct: fibocoffe 
debatur:noic tantum priuarc: i p:i.t 
puauit 1 bonozc.lDcc mala facta fiit: 
bec aducrfa acddcrunt:quanoo i illa 
rcp. equo i modefto iure agitarum e. 
Xuc:eriu6 quocp q* in locu bmri fueat 
fubrog3tu6:mo:bo antcq> idem anuf 
termiarctu: abfumptue e. 3t9 publi' 
ualcriue qui fucccfTcratcolbrino : r 
marcus boatius qui^ dcfuncro lucrc 
tio fuffcctus fucrat:annum iUu^ fune 
:cum atqj ta:tarcu:q* cofulcs qnq^ ba 
buit coplcttcrttnt . O.uo anno ipfms 
cdfulatu6 nottii bonote ac potcftatc^ 
aufpicata erdana rcfp.Xucia dinuto 
paulttlu mctttm q: bclb cdq*eucrar:f5 
qttia non grftui pondcrc urgcbant. TERTIVS '(boll {nitu confuUrts imperq qui 
bu6 mar uqrata fucrit rona refp.dqs 
n opitulitibus quos coUb3t.ciLp7^. 

f 3nito.f.tpe quo cquo Tmodc^ 
(to iu: agitatu e: fccuta fut que 
(de faluftius brcuiterficc;cplicat.6e^ 
bide feruili imperio patrea plebem cic 
crceredeuitaacquicteerga fe rcgio 
moie confulerererga alioB dc uiolitia 
7 inquietudie:fibi igna moliri:illo9 « 
gro pellc:T cetcris c^rtib" foli i ipe^ 
rio agcre.<luibu8 agitata feuitqe 7 
mapime fcno:e oppreffa pkba cum 
alTiduis bcllis tributu i militia fimul 
tolerarct:armatamontcm facriiatc^ 
auentinum infedit.Xik^ tribunofple 
bis 7 alia fibi iura parauindifco:dia^ 
ru 1 ccrtamia utriufcp fini& fiiic fccii^ 
ddbcllu punicu.0.uki itac^ cgo tan^ 
tas morae uclfcribcne patiar: uriec* 
turia afferaj/^luamifa fijitilla refp* 
tam loga etatcp tot anos afcp ad fc* 
ciidu beUii puicu^belf fozifec' i^ctate 
no dcfiflcntibusiT int" difco»:fa^d fcdi 
rionibufcp duilibus a faluftio breui£ 
intimatum e.lbroinde uicto:ie illc no 
folida beato^t gaudia fuerunt: fj ina'' 
nia folatia mifc:o?t:'? ad alia atcp aba 
tcrribilia mala fubcunda illcccbrofa 
incitamcntamimcquicto^. Tlec nc 
bie q: bcc dicimus bom romai pude^' 
tcfcp fuccenfcanrq^y dc boc le ncc pa 
ucndi funt ncc moncndi:qii cos mini'' 
mc fucccnfuros ce certi(Timii e. Tlccp 
eijgrauius ucl grauio:a dirius aucto 
ribus co?: i ftilo i ocio multii ipcs. 
O.uib' tii cdifccdia t ipi claboauqtt: 
7 filios fuo8 claborare c6pclliJt.0.ui 
ant fucccnfcnt:qn mc fcrrct : fi cgo di 
ccre quod faluftius ait:plurimc tu:bc 
feditidcQ t ad poftrcmu bella ciuilia 
o:ta funtrdii pauci potcntc9:quo:um 
in gratiam plericp concefTerant fb' bo 
ncdo pat|t aut plcbis noie driatioes 
Bffectabant;boi^ i mali ciucs appcl^ latimon ob mcrita in rcp.incdTerant 
oibua paritcr co:rupti8 : fcd uti cjfqj 
bcupletilTimus i iniuriaualidio:: qz 
prcfcntiadcfcndebatprobono ducc 
batur.lbo^ro fi illi fcriptozcs bifto:ic 
fldboncftalibcrtate^ptiac arbitrati 
funt mala riuitatis ^pc no tace^quaj 
multi9 locis magno prcconio laudai 
copulfi funt:cum aliam ucrio:c5 quo 
ciucs ctctni legcndi funt no babcrent: 
c}d no9 faccrc conucnit^quoijt fpcs cp^ 
to in deo melio: i certio::tanto maio 
dcbctclTclibcrtas : cum mala prefcn 
tia cb:iflo noflro imputant : ut infir 
miorcs impcritio:cfq5 mcntcs alicnc'' 
tur ab ea daitxtcin qua fola iugitcr 
fclicitcrcp uiucndum eft i Tlec in dc^' 
oseo:umbo:ribiliorano8 dicimus: 
q» co:um qdem aucto:e6:quo8 lcgunf. 
1 prcdicant: q^ooquidcm i ejripfis q 
diccrcmue accepimu6:i nuUo mooo 
dicere uel talia ucl cuncta fulTicimus^ 
Ubi erant ergo lUi dq quipropter cjn 
guam fallacencp buius mundi felici'' 
tatem colendi cplTimantur:cum roa'' 
ni quibug fe colcnooe mcndacilTima 
aftutia ucndicabant tantis calamita^ 
tibus uc)carcntur.'Ubi erant quanco 
ualcriue conful t ab cj:ulibu9 i Puis 
inccnfam capitolium cum dcfcnfaret 
occifu8cft:faciliufcp ipfe proddTc pc 
tuit cdi iouis q> ilU turba tot numinu 
cum fuo marimo atc^ optimo rcgc: 
cuius tcmplum Ubcraucratfubucni:;' 
Ubi erant quanoo dcnfilTimis fati^ 
gata auitas icditionum malis : cum 
Icgatos atbcnas milTos ad lcgcs mu' 
tuadaspaululii^cta oppiret : graui 
fame pcftiletiaqj uaflata e.-^Ubi erant 
quaoo rurfus populus cum famc la^ 
borarct prcfectum annone primii cre 
auit:arq5 iUa famc inualcfccntc fpuri 
U9 cmiU^^qui cfurieti multitudini fru 
mta largit" e igni affectati crim icur - 
rit:tciuf6pfcctiiftati3 pdictato:em 
lutium quintum etate dccrcpitum iT' LIBER- s quinto fcuilio magro cquitu cd ma 
pmoTpcricalofifllimo tumultudui'' 
tatis occifus e.-'Ubi crit qn immitietc 
pcftilcntia mapma ejcpoziaudis inuti 
libus populue diu multucp fatigat*: 
noua iccriftcmia : quod nung» antca 
feccrat cicbibcnda arbitratua e : lccti 
BOt ftcrnebat in bono:c deo^ :uri boc 
facjtuclpotiuefacrilcgiu nom acce^ 
pitiUbi crat qn pcr.^.cotinuos anoa 
malc pugnloo crebrae 7 magnae cla 
des ap6 ucios e^crcirus roanus accc 
pcrat:nifi^ furiucamillutandc ft5ue 
nircf^qucm pollca ciuitae ingrata da 
nauir.' Ubi crant qn galli roma ccpe^ 
runt;fpoUaucrut.incendcrunt:ccdib* 
iplcuczut.-^Ubi erat cd illa infignis pc^ 
fiilcntia tam ingcnrcm ftragcm 6dit: 
qua n ille funus camilius ejctictue e: 
qui rcmp.ingrata t a uciennbue ante 
defendit:^ de gallis poftca uidicauitf 
3ndcmbac pciWetia fccnicoe luoo» 
elia noua pclie:ri cczpozib" roanop: 
fcd quod cfl multo ptmiriofjus mo:i 
bu6 intulcrunt.Ubi cratqn aliapcfti 
lcntia grauis dc ucnenis matronamj 
e)co:ra crcdita cihquarum fupra fidcj 
multa:;2 arcp nobiltum moice dipbt* 
(i funt omni pcfttletia grauiorce: rqti 
in caudinas furculae a fanmribus ob 
fefTi:abo cii cjcodtu cdfulce fcdus cuj 
cis fcdu ficcre coacti funt:ita ut cqui-' 
tib" rdanis fcycetis obfidibus datis: 
ccteri ammifTis armis alqfc^ fpoliati 
priuaticp tcgmibU8:fub iuguboftiu^ 
coucflimtis fingulis mittcrcnt'.^ Ubi 
qn graui pcftilctia ceteris laborarib* 
multi ctia in cjxrcitu ictu fulmis pcri 
cmnt.' Ucl qn cria intcr alia intolcra^ 
bRs pcfhlcntia cfcubpium ab cpidau 
ro quafi mcdicij dcii roma aduocare 
atq5 adbibcrc compulfa cfl:qm rcgcj 
omniu ioue:q' iam diu in capitolio k'' 
dcbat multa ftupra quibus aoolcfcef 
U3caucrat:non pmifcrant foitaffc di" 
fccre mdicini: ud 015 cdfpirantibua uno tpeboftib^^^lucanid^bmtqe: fan'' 
ninbus : etrafcis 1 fcenonibus gallia 
pmo ab cis lcgati pepti fut.C>cide ca 
ptore opplTuB occratus^fcptcm tnbu 
nis cu illo peutib*: 7 militii trcdcdjn 
milibu8:uel quanoo poflgraucs 1 15 
gae romc fcditionc8:cibu8 ad ultima 
plebs ianiculu boHili direptidc fcccfTc 
raKcwfmalitadiracalamitas erat: 
m dus rci ca quod in ejtrcmis picuf 
ficn folcbat •: dictato: crcaretur bor' 
tenfius: qui plebc reuocata in codcm 
magtfTratu c):pirauit: quod nulli dic^ 
tato:i ante conrigcrat: 7 quod iir d^s 
iam prcfente cfculapio grauius crimc 
fuit.^ Xi» ucro tam multa bdla ubtc^ 
aebuemnt:ut inopia milituj^lctar^ 
illi qui co cf proli gignede uacabant: 
ob egeflate militarc rt ualetcs boc no 
mc acccperat: milirie confcnbererur. 
3lcdtu8 etia a tarltinis pirrbus rcjc 
grccic tunc ingcnti gTia cclcbratU8:ro 
mano;t boftts cffcctus e.£ui fane dc 
rcn futuro eucntu confulcnti fatis ur 
banc apollo fic abiguii oract^ edidit: 
ut e duobue cfccjd aaidifTct:tpfe diuf 
nus babcctur.iUt ei^^dico tc pfrrbc 
ttinccre pofle romanos : ztcp ira liuc 
pfrrb" a rdanis fiuc rdani a pyrrbo 
uincercntur: fecums fatidicus utrulj 
CTpcrtarei cuetum.Cuc tuncT g^bo: 
rcnda utnufq; qrcrdrus cladcsti qua 
tamcfupio: pfrrbue cptitic : utiam 
poflTct apoUincm^) fuo intcllcctu prc^ 
dicare diuinu^: nifi projiic alio prclio 
romani abfccdcrcnt fupcriorcs : arcp 
in tanra flragcbcllo:u5 ctia pcfttletia 
grauis e]co:ta cfl muUcmm.Tlam p:i 
ufq> maturos pt" cdcret grauidc mo 
riebatur. Ubi fc creoo efculapius c%^ 
cufabar.y arcbiat^t fendobftca-iccj 
^fitcbatur. Tbccudcs quoc^j fimiUtcr 
intcribanKita ut iam dcfectuf gcnue 
aiaUum crcdcrctur.0.uid bycms illa 
commcmorabiUs tam incrcdibtli itri'^ 
tnanitatc fcuiens: utntuibus bd^cds TERTIVS altimiie ctia in fo:o pcr dfes.jrl. mafi 
tibua: vybma quocpgUciedurarrf: 
fimie temporib" accidiflTeriq iiUf^" 
U dipflent.-^-Cluid illa itide ittgens pe 
ftiletia ^diu feuiuit:^multo9 pemit:' 
CLnc cum in annu^ alium multo gia 
uiue tendcre^:fruftra pncc efculapio 
aditu c(t ad libros fibf llmoe.Jn quo 
generc oraculo^ ficut cicero in libzis 
dediuinationccommemorat: magis 
mterprctibus ut polTunt fiuc uolunt 
dubia co'iectanb" crcdi folct. Xunccr 
go dicru c cam cfCc cam ptftilcntic: (y 
pluritnas edc3 facras multi occupa^ 
t33 priuatim tcncrcnt:fic iterim a ma 
gno impericic ucl defidic crimine efcu 
lapius Ubcratuo cft.Undc aute a mf-' 
tis cdc3 illcfucrant occupatc ncmine 
probibete:nifi q: tantc numinum tut 
be diu fruftra fucrat fupplicatu^^atcp 
(ta paulatim loca defercbai a cultoii'' 
bu9:ut tanq» uacua fine ulli'' offefioc 
polTcnt bumam'9 faltcm ufib" uedica 
ri.Tlacptucuelutadfcdandi pcftilc'' 
tiamdiligcatcr:cpciita fucrunt atcp 
rcparata: nifi poftca eodcm mooo nc 
gleaa atcp ufurpata latitarer. n utiqj 
magnc pcririe uar:oni8 t:ibue:etu::q^ 
(cr\bcn6 dc edibua facris tam multa 
ignorata commcmorat. £5 tdc itcri^ 
clcgans non pcftileticdcpulfio^fjdeo 
rum e^cufatio procurata cft. 

Ouccladee romanos Tub bdlie 
punicis triucrint fruftra deo:um prC 
Cid^s qqpaitiQxap.pcii^» 

i Smucropunicisbclliscumin 
tcr utruncp impcrium uicto:ia 
diu anccps atcp inccrta pcndcrcn po^ 
puliqj duo pualidi impctus i aUutni 
fo!tilTimo9 t opulentilTimos agcret: 
quod muniriora rcgna conrrita funt: 
que urbce aplc nobilcfcp dcIctc:quot 
flfflicte:quot perdite ciuitates : g^ldgc 
lactq? tot rcgidca terrccp uaftate fJn quotiens uicti binc atcp tndc uictocs: 
4d boiuj cofupttt c ucl pugnatiii mili 
tum:ucl ab armis uacanpw pptbzu^: 
quanta uis nauium marinis et plqs 
opprcfTa:'r diucrfarum tempcft.Ttum 
uarictatc fummcrfa c: ficnarrarcucl 
cdmcmorarcconcmur: nibil aliud^ 
fcripto:ce ctia nos criua biftoicXuc 
magno mctu pcrturbata romana ci" 
uitaa ad remedia uana7 ridcnda cur 
rcbat . 3nftaurati funt q: aucto:itatc 
libro;t fiby lUno:^ ludi fecuUrc9:quo 
rii cclcbriras intcr centu anos fucrat 
inftituta:fclicio:ibufc^ tcmpib'' meo^ 
ria ncgligcntcpcricrat . "Rcnouarunt 
cria ponrificc9 luoo9 facro9 ifcris : 1 
ipo9 abolitos ani^ rctrofumelio:ib''. 
Tlimi:p eim qri renouati funt:tata co 
pia mozicntium ditat09 infcros criaj 
ludcredclcctabat:cuprofecto miferi 
boie9 ipfa rabida bclla 1 crucntas ai^ 
mofitate9 funcrafcp binc atcp ide uic 
to:ia9 magnos agcrcnt luoo9 dcmo^' 
num:T optimag epula9 infcro;:. Tli^ 
bil fane miferabiliU9 p:io punico bcl^ 
lo accidit:§» q> romani ita uicti funt: 
ut ctia regulu9 illc caperet':cuiu9 in p 
mo 1 in altero libro mcntioc^ fccius: 
uir plane magnu9 1 uicto: antca oo^ 
mito:cp peno|?.<l,ui ctia ipfii pmum 
bellu punicii confcci(Tct:nifi auiditate 
nimia laudi^ t glozic duriozcg cSdic^ 
tioncQ q> fcrrc polTcnt fcfTis artbagi 
ncnfibus impafTct.^Uiug uirit capri 
uitas inopinati(Tima:t fcruitu9 mdi-' 
gnifTima:T iuratio fidcliffima:^ mos 
crudclifTima:fidco9 illoa n cogitcru 
bcfcere:ue;^ eft q> crci funt : r nd brit 
fanguine.Tlcc mala illo tcmpo^: gra^ 
uifTima intra menia defuaimt.Tlam 
c):undante nimi9 ultra mo:cm fluuio 
tyberino : pcnc omnia urbis 'pUna 
fubucrfa funt: alqs impcru quafi tor 
renri9 impulfi9 : alq9 uelut ftagno 
diuturno madcfacris atqi fubUp 
fis . 3ftatn dcinde peftem ignis LIBER pemitiofio: fubfccutus e :'(J cozcpns 
circa fo;t qbufcp cclfionK: ctia tcplo 
ucfte fuo familanfrimo n pcpcin ubi 
ei ucUm utta pcrpctua diligcntilTitna 
fubi^turionc ligno^rno ta bonoratc 
g^danatc uirgics oonare cefucucrat. 
Xum ucro dlic ignfe no tm uiuebat: 
fcd ctiam fcuiebat. Caim impctu cjc'' 
tciite uirgmcs : facra illa fatalia quc 
iam trc9 i quibus fucrat prcffcrant ci 
uitatcarco ab illo incendio Uberare n 
pofTent:mcteUu9 pontife;c fue quoda 
md falutia obUtug irrucng ca fcmiu^ 
ftulatu9 abripuit.Tlcc^ eim uel ipfuj 
ignie agnouitraut ucro erat ibt num: 
q6 nd etiam fi fiiiffct fugiTTct. "bomo 
igitur potius faczis ucHciq? illa bomi 
ni piodcflc potucrunr.Si aut a fcmct 
ipfis igncm nd repclkbant a duimc. 
Cttiue tucri falutc^ putabant^iquid cS 
contra ilbs aquaa foimafcp porcrat 
fldiuuare^ficut ctiam rce ipfa nibil ca 
prozfus potutflVpatefccic.^lDec ittiQ nc 
qua^' cbgccrctur a ncbis^fi illa fana 
dtccrcnr non tuc ndia bie bonis tcpo'' 
raUbus iftituta^fj fignadia cfni8:t iS 
co ea quc co:poral\a uifibiUaq^ cfTent 
perire contingcrct:nibil bts rcbue mi 
nui^ptcr quas fuerant iftitura:? pof 
fc adcofde ufue dcnuo rcpari.Tlunc 
ucro cecimc mif^abili cie facris q pcn' 
re poffcnt ficrt potuiflc C]riftimanr:ut 
falus tcrrcna t rcmporaUs fcUcirae 
ctuir.ttis pire nd po(iet."Proidc cii ilf 
ctia manenttbue facrie^ucl falutie cS 
tririo:urinfcUcira6 irruiflc monftraf; 
mutajc fniam quam dcfcndcrc ncqut 
crubcfcunt. 

£)c affiictoc bclli ptjici kciidi: qua 
ulrcs utriufq3 cdfunipte funt.c3.p;:. 

f Secuoo aiit bcllo piiico^ntmiia 

longum cft cdmemozarc cladcs 

duo?t ppro:p ta5 longc fccu latccp pu 

gnantiu:ita ut bie quo^ fatetib' qut no tam narrarc bcUa romana:?' rda-' 
num imperiiJ laudare iftituerut:fimi^ 
Uo: uicto fuerit illc qui uicit.t>aniba 
k quippc ab bifpania furgcnie:7 pire 
ncie mdttbue fupatis^gaUia tranfcur 
fa alptbufc^ diruptietta Idgo circuitu 
aucne uinb'' ciJcta uaftanoo aut fubt 
gcnoo:to:reti9 md itaUe faucib''irrtt'' 
cntc qf cructa bclla gcfta ftJn ^multa 
pUa:quotics rdani fupati:^multa ad 
bofte oppidft dcfeccrut: g^multa cap-' 
tft 1 oppzcfla: cp dirc pugne i toriens 
bannibaU rdana clade gIouofo:f5 bcc 
bactenus . £>e caneftatitmirabiUter 
bozrcnoo malo ^d dica^^Ubi banibal 
cum eflet crudcUflunue^tamcn tanta 
inimico;^ atrocifl"imo;t ccdc fattat" : 
parriiufftflc perbibef.Un rrcs modi'' 
oe anulo^t auzcojtcartbagine mifin 
quo intclligcrcnt tantam in illo pUo 
dignitatc cccidiJTe romana:ut faciUuf 
ca5 caperet mcnfura ^ numeru9:atcp 
bincftragceturbccctcrc tanto uticp 
nticrofious ^to infirmioae quc finc 
annulie iaccbancontjacnda potiue cf 
nuntianda puraretur . £>enicp tanta 
miUtti inopia fecuta cft:ut rdani rco» 
facino^^pofita ipunitatc coUigcrct: 
fcruitia libertatc oonarct:atqj e)c ilUa 
pudcndue nd ta rupplcrct qr iftiruczf 
cjrercitue.Scruis iracp: imo nc faaa-' 
m' iniuria lalibertie pro rcana rcp. 
pugnaturia arma dcfueriit. t)crr.!cta 
funt tcmplis^ta^ rdani d^e fuie dicc 
rent.lbonite q tadiu mantrcr boiftis: 
(i foztc aliqui d utile inde face pofllnt 
noftra macipia : unuos nzanumina 
nibil facerc potuiftis.Xuncctiam fti^ 
pcndge fufficicndts cu5 dcfcciflct cra 
rium:i«i ufus publicos opcs ucncrc p 
uate:adco unoquoCj^ id q6 babuitcd 
fcrcnte:ut prcter ftngTos anulos aure 
09 finglafcp buUas mi^abRadignita'' 
ti9 infigni3:nibil fibi auri fena? ipfc 
^'to magis ceti odice tbufcp zUqret. 
<lm fciTCt(ft08:fi ttodri? te'po:ibuf TERTIVS fld banc fnopiaj cogacnf: ca cos mo 
uij: feramuerqn p fupflua uolupcate 
plura oonat biftrionib":g' tuc legidi^ 
bu3 p c^crea falutc collata funt. 

£>e ejririo fagunrino;t:d(bu8 ^prcr 
roano^z.amiciiiapcunb" dq romani 
au^lliu non tulerunt.cap.^;:. 

f £d in bia omnibus bdli puni' 
ci fccundi malis nibil miferabi^ 
liue ac mtfcrabili querela dignius: q^ 
cpitium fagunrino?! fuit. t)ec quippe 
bifpanic ciuitaa amicilTima populi :o 
mani dum cide^ populo fidcm fcruat 
cucrfa cft.l^mc enim bannibal fzacro 
fcdere romanojz. caufas qucfiuit^qb' 
co8 irrirarct ad bcUu^.Sagunru ezgo 
fcrocircr obfidcbat: quod ubi roc au- 
ditum eft mifTi funr lcgari ad baniba 
lcm:utabciU9 obfidione difccdcret. 
jContcmpri cartbagincm pcrgunr^qri 
monianq} dcponuntfcdcria rupri:m^ 
fcctoq^ ncgocio romam rcdcunt.Duj 
bcc mo:e 3gunt':mifera ilU ciuitas o" 
pulenrifVimafuercip.romancqp carif 
fima octauo ucl nono a pcnie mcnfc 
dclcta cft: cuius intcritum lcgcrc g^ro 
magie fcribcrc bouo:i8 cft.Breuif rri 
cum commcmorabo: ad rcm quippe 
que agirur multum perrinet. iSrimo 
famccontabuit:n35 criam fuojz cada 
ucrib" a nonuuUie pafta pcrbibetur. 
£>eidc felTa omniuj rc^:nc faltc^ cap'' 
riuainmanus bannibalie pucnirct: 
ingcntcrogum publicc ftrupt^in que 
ardetem fcrro:etiam trucidatoe oms 
fcfuofq^miferunt.lDicaUquid agcnt 
dq bcludca atcp ncbuloncs facnficio-' 
rum adipibus inbiantcs:? fallaciil di 
uinationu caUginc decipicntc8:bic aU 
qutd agcrcnt: ciuitati popuU romani 
flmicilTime Ibucnirer:-: fidci pfuatioc 
pcutcm pcrircnd fincrcnt. 3pfi uticp 
mcdq prcf jcrunt:ciJ roanc rcip.inrcr'' 
iccto fcdc copulata e.>Cuftodic8 itacp fidcrr qftod ipis prefidibus placito ia 
pcrat:fideuin]ceraniurarionc conftri^ 
pTat:a perfioo obfclTa oppfla pfiipta 
eft.Si ipfi dq tcmpcftate atcp fulmini 
bu8:banibakm poftea romanis ^yi' 
mum menibus terrucrunt Idgccp mi^ 
fcrut:tunc pmn talc aU(|d faccret: aU'' 
deo quippe diccrc:boneftiu8 iUos p:o 
flmicie rdano:um idco pericUtantib": 
ne romanis frangcrent fidcm:i nulla 
opcm tunc babcnribue:^'^ ipi8 roa-' 
nis qui pro fe pugnabat^atcp advfus 
banmbalem opulenri erant potuiflTe 
tcpeftate feuire . Si crgo tuto:e8 ccnt 
romane fcUcitaris i gfic taj grauc ab 
ca crimcn fagunrinc calamitaris aucr 
tcrent.Tlunc vo yftultccrcditur^dqa 
iUis defcnfo:ibu9 romam uicto:c hi" 
nibalc non pcri(Tc:(i faguntinc urbi ti 
potucrunt:ncpro ciuspirct amiciria 
fubucnirc' Si faguntino^ cb:iftiaus 
populu9 dTct:i buiufmodi aUdd p:o 
fide euangcUca patcrct;^^' fe ipc ncc 
fcrro nccignibus co:iupi(Tct:f5 tam fi 
p fidc cuangcUca cpndium patcretuz: 
ca fpe paiercfqua in cbiiftuj crcdidc 
rat:nd merccde brcuifTimi rpis^f^ eta 
nitatie intcrminatc poriret'."p>ro iftis 
aiit dqg^d^ptcrca coU pbibcnrun^p 
terea colcndi rcquirunrur: ut barum 
labenrium atq? trafctitiu re^ fcUcitas 
tuta fit:quid nobis dcfcnfo:c9 1 qcca 
fato:c9 co:u5 de fagunrinig pcuntib'' 
refpondebunt: nifi quod dc illo rcgtb 
ejrrincro.^lDoc quippe intcrcftrg' illc u^ 
nu9 bomo:bec tota ciuitas: urriufq^ 
tamcn intcritus caufa confcruario fi^ 
dci fuit:propter banc cnim ad boftcs 
1 redirc ille uoluit:-: noluit ifta trafi:. 
£onfcruata crgo prouocat deof ira 
fidc9.3ln pnt t di)9 propicqs pire:no 
folumquicp bomince: ueru^ctiami'' 
tegze duitatcs.^Urf uolunt cUgat.Si 
dm fidd fcruare irafcuntMU dtj: que^ 
rant pcrfioo9 a quibus colanf.Si au 
tem et iUis ^pit^s mulris grauibufc^ LlDh^- crudanbud affiicri interire bomme» 
ciuitarefcp polTuncnullo fructufelici 
tatisbui' colttf. £)cfinatigit'fucce(e; 
qui facris deo:;} fuorum pcrditis fc in 
fdicea factos ee putlt.'p>of1et ei^ iUis 
nfolummaneiibua:uerumetiam fa" 
nentibua: non ficuc mooo de miferia 
murmurare: fed ficut tunc regulue i 
ragunrini e^cruciati bo:rtbiliter ma} 
penitus interire. 

<lua ingrata fuerft rdana cimtAQ 
fdpioni liberato:i fuo:-! i quibus mo^ 
ribue cgerit:qn eam faluftius optima 
fiiiffe dcfcribit.cap.;:p. 

p O!{oi7fecildu7pollremubcl^ 
lii caitbaginefe:qri faluftiue op 
tis mo:ibufl 7 majcima coco:dia di^rit 
cgilTc rdanoe.multa a'5 prc^co fufccp 
ti opcrip modum coguas.^odeergo 
ipfo tempo:e mo:um oprimozum m* 
irimcc^ c6co:dic fcipio ille roe itaUecp 
liberaio::eiufdccp belli punici fecudi: 
tam bo:rcndi:tam c)niioft:tam picro^ 
fi preclarus mirsbrifcp confecto: uic-' 
to: bannibalis oomito:q? cartbagte: 
cuiua ab aoolefcentia utta defcribit' 
dQB dedita tcmplifcp nuiritactnt.nfco 
ru accufationibus cctfit:carenf<p pa' 
tria:quam fua uirtute falua^ 1 libera 
rcddidit:i oppioo lintcrnefi cgit reli^ 
compleuitcp uitam^p" infigne fuu tri-' 
bmpbum nullo tUi* urbie captue defi 
6rio:ita ut iuftitte pcrbibeatun ne fal 
tem mo:tuo iningrata pua fun' fiet. 
toeidc tunc primu p Cnca mallet»^-' 
confule; 6 gallo grccis triumpbante 
afiatica lupuria roma omn> bofte pc 
iot irrepfit.Xunc cim primij lccti era 
tiTpreciofafbagulauifa pbibcnru:» 
Xunc idaac in conuiuia pfattrie <r a" 
lia Ucentiofa nequitia.Sed niic 6 bia 
melis que intokrabiliter boies patiiJ 
tunno de bis q libenf fadunt clicere 
tndiiii^. Unde iUudmagid quoddc rctpionecommemoraut : epcedis inl'' 
midd epxi patrtam quam Itberouit 
mo:tuu9 e:ad piitcm pcrtinet difpu' 
tationem:^ ei romana numia a quo^ 
rum tempravtit bannibale non red-' 
dtderuntuicem:queproptcrifla tatti 
mo colunf felidtace.Sed quia falufU 
us co tcmpo:e tbi dirit mo:e6 optios 
fuifTe.-ppterea bec de aftana luicuria 
commemoranda putaut:ut intelligaf 
etiam illud a faluflio in compatione 
alio^ tempo^ dictum:qutbu8 tepo:i 
bu9 pdo:c9 uticp in grauifTimia dif' 
co:dq0 mo:ee fiicrunt. Tlam tuc id e 
inter fecundu 7 poflremum bellu car^ 
tbaginenfe lata eetia illa Iq: uoconia 
ne quis bercdem fciam faceret:nec u^ 
nicamfilia. Oualegequid iniquius 
dici auc cogitari pofTit igno:o. Uaun 
tfi toto tllo interuallo duu5 bcllomm 
punico:?^ toUrabilio: infclidtaa fuit: 
bellid tantummooo fotis pterebatur 
c):ercu:uf:fed uictoiqa fonfolabatur. 
£)omi aut nuUe ficut aUas difcoulie 
feuiebat. S5 uUio bello punico uno i 
pecsjk^ altcrius fdptonis^cf ob bocetia; 
tpfe afric& i ccgnome inuenit: cmula 
imp^ romai ab fhrpe dcleta efl:ac de 
inde tanoa malo:;r aggcribus oppfTa 
romana refp.ut profperitate ac fecu:f 
tate rerum unde nimium co:rupti8 
mozibjB mala illa congefla funnpluf 
noa* onflrectw tam dto eucrfa: 
^ prim . .'Cuerat ta^ diu adueria car 
tbflgo.^boc toto tigc ufcp ad ccfare; 
auguflum:qutuideturnon adbucut 
ipfo:um opimone gIo:iofam:fed con^ 
tentiofam t cxitiofam t plane iam c 
neruem ac languidam Ubertatem om 
nimooo e^otftfTe romani8:i ad rega 
le arbicrium cuncta reuocafTeit quaft 
moU^ida uetuftate coUapfam : uduti 
mflaurafTe ac rcnouafTe remp. Xoto 
ergo iflo tpe omitto q: alqs atcp alqs 
cais et:atcp et belUcas clades 1 numa 
tinii feo" beteda ignomia macrofum. TERTIVS uobuerflnt mitn puli de cauca: t ml 
cmo confuUrutatuntaugunum mald 
fcccrant:quafi p tot annoe: quibua il 
lac]ctgua ciuitas romanu circunfclTa 
cjrcrcini afflij:erat: ipficp roancrcip. 
tcrron eflc iaj ceperat.illti contra c& 
malo augurio procelTerunt:fcd bcc i^ 
cp omitto. 

t>c mttridatts edicto: quo omnes 
ciues romanoe:qui intra afiam inue-^ 
nirentur iuftit occidi.cap.)c^. 

q Uauisillud nequaf' tacfteri;: 
cp mitridatea rej: afie ubiqp i a-" 
fia pegrinantce dacQ romano9:atcpi 
numcrabili copia fuis ncgocqe itctoe 
uno dic ccidt iufTit;'! factum e-Xlul 
illa mif abKo rcr. fmce crat : fubito 
quecp ubicijcp fuilTct iuet";! agro : in 
Dia:in oppioo'in oomc:in uico:in fo^' 
ro:in tep!o:i lccro:tn poiuio iopinate 
atcp ipie fuifTc trucidatum. ^luis gci 
cu6 moiietiiirque lacbtf mc fpcctatiii 
fotafTc etii fericriij fucnit.^Oaia dura 
ncceffitiQ bofpitu:no foln aidcndi nc 
fariaa illas ccdca oomi fue:ue^ ct p^ 
petrandi.ab ilU bUda coitate buani^ 
tatis rcpcntemutatis uultibue adbo 
(tik negociu in paccper3gcndum:mtt 
tuis ut ita dica oio uulncribus:cu5 p"" 
cuJTus incozpor*::^ percufTo: in aio fc 
rircrur.Tluj i ifti omncs auguria co^ 
tcmpf ani .' ilum dcos n ooefticoB n 
publicos cum dc fcdibus fuis ad illa; 
irrcmeabilcm pcgtinatione^fccti fiit: 
quos confulcret non babcbant. "boc 
ifiitacftinonbiitcnriftiinbac ca dc 
nofWs tepozibus conqucrantur.Oli 
romani bec uana contcmnunt.Si au 
tcm confulerunt : refpondcatur quid 
IfU profucriin qti p biianas diitaj:at 
leges neminc probibcntc tCia Ucuqtt. 

&c iteriotib' mar:qb* ro'ana rcfp. 
^agitata e pcedctc ^cligio:q6 i rabic o^aialiii:q boib'* fuiut fuit.capitultt 

f £d ia tlU maU breui^ ^'tn pof 
fumus comemo:cmu9:q q>to i^ 
terio:a:tato miftora cjctttcrdt: difcos 
dic ciutlcs ucl potius inciuiles:nec ia^ 
fcditionce:f^cttpfa bcUa urbana:ubt 
tantus fanguis cffufus cft:ubi pnum 
ftudia:noncontioniidifTcnfiomb'' ua 
rgfc^ uocibus in altcrutrum:f5 plane 
ism fcrro aimifcp fcuiebantbdb foc» 
alia:bclla fcruilia:bclLi ciuilia: g^tum 
romanum cruoze fiidcriit : g^ta itaUc 
uallarionc defcrtionecp fcccnit.^Tlacp 
afiq> fe aducrius roma focialc latiunt 
c6moucret:cuncta aialia bdanis ufi^ 
busfbdita^cancs^equi^aftni^boucg:? 
qcp aUa pccora fU bominiidnio fuc^ 
runt:fubito elTerata t oocftice lcnita' 
ti9 obUta:relicri9 tcctis libera uaga^ 
baf:t omne non folii aUo:?^: ucp ctiS 
drto^ auafabant'acccfTu:ri ftnccrifio 
rpicfo audctis fiquie dc^rimo uige'' 
rct.0.uod g^ti maU fignii ftiit i QJb 
(i hoc fignum fttit qd tantum malum 
fuit:g*tum malu fuit tlUtd: cuius boc 
fignum fuit.^lDoc fi nofWe tcpozibus 
accidtflrct:rabidio«8 iftoe g» tlU fua ft 
nimaUa patcrcntur. 

£>edifc02dia a'uiU':qu3 graccbane 
feditiones cjrcitaucrunt . cap.^g . 

i Tlidu adt ciuiliu malo;t fiiit fc 
dicio graccboium agrar^s lcgi 
bus cjicitata. Uolebat eim agros po'' 
pulo diuidcquos nobilitas pcrpcra^ 
pofTidcbat.Sj ta ucrufta inicjtate au^ 
dcrc conuellere pcricubfifTtmum im' 
mo vo ut ipa rc9 oocuit pnicioftfTiuj 
fuit.Ooic ftincra facta funt : cii priot 
graccbus occifus cfl:quc ctiacii aUuf 
fra^ du9 non longo intcrpofito ttm^ 
po:c.nc^ cnim lcgibus i oidinc po^' 
teflatu5:fcd turbis armojtcp j>flictib'' l^lDtt* nobilcs ignobilcfq? nccab.int'. pott 
graccbi alttrius intcrfccticncm luci' 
opimius confuliqai aducrfuo eu ma 
urbcm arma commoucraf; coc^ cnm 
focgg opprcfTo t cjxincto : iugentcm 
ciuiu ftragcm fcccrat:cttm qonc^ bkt 
iam iudiciaria iuquifiaonc cctcros g^ 
fequc9 m'a milia bominum occidiflc 
pcrbibetur. £)c qao intcUigi potig^ta 
multitudincm moztium bzc potucrit 
turbidua conflictuB armo:um:qii tati 
ram babuit iudiciozttm udut c):mtii. 
cognitio.-pcrcflfTorgraccbi ipfiua ca 
putquantumgrauccrat : tantoauri 
ponclercconfoliuendidit. t>ec enim 
pactio ccde pcc(Tcrat:in qua ct occifuf 
e cu libcris rtmcue fulufpfularis. 

t>c cdc concozdic qc fe natufconful 
to in loco fcduionum i ccdium condi 
tt.cap.yjiv. 

c Xcgati fane fcnatufconfulto cd 
ipfo loco:ubi fiinerc" tumult" il 
k comiflue e:ubi tot ciuce odie caiaf 
tp cecidcrunt:edc6 pcouiic facta e: uc 
graccbo^t pcnc tcflia i concionantinj 
oculos fcriret:meo2iaq3 copugct, S5 
boc quid aliud fitit q> irrifio dcomm: 
illi dcc tcmpla c6ftifu£rc:quc (i clTct i 
ciuitatc nou tantis diiTcnftonib" diU' 
arata cozruerct.'Tlifi fottc fcclaif btt 
iU9 rea concoidia:qi dcfcrucrat ai09 
ciuiu:mcruit in illa cdc tanq^ in carcei 
includi.£ur eiiim fi rcb' gcilis cogru 
cre uolucrunt:non ibi potiiis cde dif'' 
coidic fabricarut.-^^Jin uUa 16 reddituj 
cnr concoidia dea fit: 1 difcoidia dea 
non (it:at fccundu labeonis diftictoe^ 
bona fit irta: ilb t^o mala.^^ricc ipfc a^ 
liud fccutue uidct': q» q6 advtit roect 
fcbri:ficut faluti tcmplucdftitutu.£o 
igirur md nd tm concozdic: uc^z etiaj 
difcozdic confatui debuit.-f^criculofe 
itaq3 romani tam mala dca irata ui'" 
Uere uoluerunt:nec troiano cjccidium rccoUierunt ozigincm ab ciuo olfenfi-' 
onc fumpfiflc.3pfa quippc quia intci 
deas n<5 fucrat innitata^tziii da:^ litc 
aurci mali fuppofitidc commetata e. 
Underi]ca numino:'? uenus uictrij::i 
rapta bclcna:-! troia dclcta cfl.Oaia^ 
proptCT fi foite indignata:g? it dcos i 
urbe nullii tcmplu bze memit:idco ia 
turbabat tantio tumultibue ciuitate: 
Q^to atroduo potuit iritari : ci» i loco 
illiuo ccdi9:boc e ui loco fui opia adv 
faric fue conftttutam ede efle uidciet: 
iDcc uana ridciuibuo nobio illi oocti 
fapietcfcp ftdacbat:^ tii numinuj bo^ 
no:u5 malo^ttp culto:co:dc bac qonc 
concozdie difcozdiccp non ejccut: fiuc 
pretcrmifcrint barum dca^s cultum: 
eifcp febrc bcllonaqj pretulerin quib" 
annquapbana fccerut:fiue 1 iflae co 
luerinncuj fic coe difccdctc cdcodia: 
difco:dia feuiens ufq^ ad ciuilia bclla 
pcrdujfcrit, 

bt diucrTis genenbus bclli:q pofl 
;»dita ede cdcoidie (iit fecuta.ca.j:)cvi* 

p "Reclaijt vo feditionibuo obfta^ 
culd cde concozdic tcflcm ccdis 
fupplic^c^ graccbo;^ cddonlab'' op^ 
poncndam puta:unt.0.uantuc^ boc 
^feccrint indicet fecuta pciora. labo 
raruntemm deinceps condonatotes 
fi c^mplo dcttitarc graccbo>t:f5 fupc 
rarc propofitd.l,utiu8 faturninue tzi 
bunufplcbia:^ caiuo cefarfcruilfpre 
t»t:t mulro poftma:cu9 drufu8:quo 
rum omnium feditionibus ccdes pri^ 
mo iam tanc grauifl^imc^ddndc focia 
lia belia ejcarfcratiquibus italia ucbc 
mcntcr afflicta:-! ad uafhtatem mif^a-' 
bile dcfcrhoneqj pcrducta c.Bellu de 
idc Puile fuccdftt: 1 bella duilia.Jn 4 
bu8 quc prdia commilTa funt : quid 
fanguinis fufum:ut omnco fcre italc 
gente9:quibu9 rdano marimc ppoUc 
bat iperium:taiTquam fcua baibaries TERTIVS oomarcnf.Jam cjrpaucirtimfe boc c 
mui' g» fcpruagmta gUdiaroub^^que 
admodu bcllu tcruilc cocractd lit: ad 
g^cum rvumcf 7 47 acre faocccp pue^ 
ncrit:quo8 ilte numcrus imperato:e9 
populi roanifuperaucnr.quas t quo 
mooo ciuitatca rcgioncfcp uaflaueit: 
ui]C q biftoiiam confLriplcnmt: fatis 
cjrpUcarc f otueriit. Tlccp id folu fuit 
feruik bellum:fcd 1 maceooniapuin 
ciam priu9 fcruitia dcpopulata funt: 
dcinde ficiliaj oracp maritima. Oiul 
ta criam t q> bo:rcnda comifcrint pri 
mo latrocinia:dcindc ualida bcUa pi^ 
ratarum:qui9 pro magnitudinc reru 
ualeateloqui^ 

£>c bcllo duili mariano atq? ff lla-' 
no.cap,)Cj:v9. 

c Um vo marT cmiii fangm'c ia 
crucnt" multia advfa^J fibi pti^ 
um pcpti8:7 uict" urbe^fugilTct; uij; 
paululurcfpiranteciuitdte:ut ucrbis 
Mliani9 utarzfupauupoHca cinna cu 
mario.Xii vo clanlTmtis uiris iterfcc 
cis lumina auitatig q:tincta funt.Ul 
tu9 e buius uictoie crudclitate poftca 
ryUa.nec dici quide opus e quanta dt 
minuttonc ciuium:i: quata calamita^ 
te rcipu . t>c bac enim uindicta que 
pcmidofio: fttit:5' fi fcclcra q punic^ 
banf impunita relinqrct;ait 1 lucan". 
jSjxclTitmcdidna modum : nimiiici^ 
fccuta c qua mo:bi dujxrc manu8:pe 
ricrc nocentes.Scd cuj ia foli poffet 
fupcrcfle nocentcB^tunc data libcrtas 
odq9:refolutacp lcgu frcnis ira ruit. 
3II0 bcUo manao atcp ff Uano cjxcp^ 
ti9 bi9:qui fo:i9 in acic ccdderunt: in 
ipfa quocp urbc cadaucibus uicupla 
iec:fora:tbcatra:tcmpla coplcta funt: 
ittdiflFidleittdicarctqtiuicto:c9 pUj9 
ftine;2 cdiderinnutrum prius ut uin^ 
ccrcnran poftca q: uidflrcnt.£u pmu 
aictoui manana qti dc e^ilio fe ipfe rcflimit:cjxcptis palTim quaquavfuj 
cedibus factis : caputoctaurj cofulis 
poncrctur in roftri9:ccfar 1 fimb:ia i 
oomibuB trucidarcntur fui9 : duo 
cralTi patcr 1 fiUu9 in confpectu mu" 
Ctto mactarcnt':bcbitt9 1 numitouus 
unco tracri fparfia uifccnb"' itcriercn 
£atulu9 baufto ucncno fc manibus 
inimico^ fbtrabcrcnmcrula flamen 
diaUs prcdfis ucnis ioui ctia fuo fan^ 
gumcUtarct . 3n vpfius autcm marq 
ocufcontinuo fcriebant':qb'* faUitari^ 
bus dcjctcram po:rigcre noUiilTct. 

<luali9 fiicrit ffllana uicto:ia: 
uindq: mariane crudeUtatig.capitulu 
Rrriq. 

f )^bna ucro uicto:(a fccuta btt^ 
iU9 uidclj uidc)ccrudcUtaris:p'* 
tm fanguinc ciuiii quo fufo copata fu 
crat:finito ia bcUo mimidcgs uiuea^ 
b" crudeUu3 in pace cralTata e . 3a et 
poft marq maio:i9 pftmas ac rcceri(T< 
ma8cedcd:additefuerataUe grauio^ 
rcs a mario iuucne atc^ rarboe ea^ 
prium mariana^.OLui fy Ua imminc-' 
te no folu uictoua:ue^ etia ipfam dcf 
pantc9 faUjte:cuncta fuis alqfcp cedi'' 
bu8 impleuerunt.Tlam prcter ftragc 
late per diuerfa diffufam: obfcefTo ec 
fcnatu:de ipfa curia tanq? dc aircep' 
duccbantur ad gladium.XDutius (ce 
uola ponrifc^ qm nibil apud romaof 
tcmplo ucfte fanctius bebat':ara ipaj 
aplqcu9 ocdfu9 e:igncq3 tlUtm qui g^ 
pctiu cura uirginum fcmpcr ardcbat 
ftto pcnc fangumcc;:rin]nt.Urbe ddrt 
de fylla uicto: intrauit:qui m uiUa pu 
bUca non iam bcUo fcd ipfa pace feui 
cnte:fcptem miUa pcditii undccuncp i 
crmia non pugnanDo:fcd iubenoo^' 
ftraucrat . 3n urbcautcm tota quon 
uellct ff Uanus quifcp fcricbat. Undc 
tot fi;nera numcran omnino no potc 
wnt;oonecffUcfuggcreret' fincnoos '»--+1^' ifa. f%*^*>t C" tf>^ ffff- LlDtiRI elTe aliquos utiurc : uccncntquibus 
polTet ipaz 4 uicci at.Xuc ii cobibita 
q bac atcp bac palTi^ furibunda fcrc^ 
baflicctiha iugulandi:tabula ilU cu^ 
magna graculattone propofica e:que 
botninij q: utrocp oidiue fplendioo e 
qucftri kilicct atq3 fcnatozio occidcn" 
oo:u5 atfp profcribcnoo?:: duo milia 
contincb4t:cdtrtftabat numerus:f5 co 
fobbatur modus.Tlcc quia tot cadc 
bant tontti crat mcrois^q^tii lcticie qt 
cctcri non timcbant. Scd i qbufdam 
eo?t qui mott iufli crAnt:et I5 ipfa c:a 
delis cctero^ fecuritas gcncra motiiJ 
c^quifita cogemuit. <lucndam cnim 
finc ferro lamariu manus diripue;:t: 
immanius boics boicm u(uum:q' bc 
ftie folent dtfcerperc cadauc: abiectij. 
3lliu6 oculis cffofis : t particulatim 
membris amputarisrin tantis crucia 
tibud diu uiucrc ucl potiue diu mo2i 
coacras cft.Subuaftate funt etiam ta 
g^ uillcqueda^nobilcs ciuitates: una 
ucro uelut unue rcu» duci iubereturt 
(ic tota iufTa c ciuitas tnicidari . Vec 
facia funt in pacc poft bcUum:non ut 
accckrarct obtinenda uicto:ia:fed ne 
contemncrcturobtcta. "pay cu bella 
de crudclitate ccrtauit 7 uicit.^lfd.fti 
proftrauitarmatostifta nudatos.bcL 
lum crat:ut cj fericbat fi P0IT5 fcriicu 
pa)cadtnonutquieuafcrac uiucrec: 
fed uc moiiene non rcpugnarec. Ouc; 
rabicQ ejKrarum gcntiii: quc fcuicia 
barbarof :buic 6 ciuibua uiccotic df' 
uiii coparatipotcft» 

£)ecomparationegottbicc irrup^ 
tioni8:cnci9 cladtbus: quas romani 
ucl a gallis ucl a bcllo^ ciuilium auc 
to:ibus c]cceperuni.cap.jc;n)C. 

q Uidroafuncftius tctrT ama^ 

riufcp utdit.-'uf^ olim g«Ho:uj 

1 paubante gottbo^ irruptione^^an 

marg 1 ff lle aliof cp in cotum ptibuT uirop ckri(Timo?t tanqua fuozum lu 
mtnum in fua mebra fcrocitate^.-^Sal 
li qutde trucidauaunt fcnatum:c{c4d 
aus in urbc tota prctcr arccm capito 
lina:que fola utciic^ dcfenfa e rcpirc 
pocucruc . Scd in ilio collecoftitutia 
auro uita5 falte ucdidenit:qua tft fer 
ro rapcrc non polTent:poflent tamen 
obfidione confumerc.6ottbi vo tam 
multis fenato:ibus pcpcrccrot:ut ma 
gis mif^ ftt q> aliquos pcmeriJt.St uc 
ro ff lla uiuo adbuc mario ipfum ca^ 
pitolium q6 a gallis tutii fuit: ad de^ 
ccmendas ccdee uicto: infcdit.£t cuj 
fuga rturius cftct lapfus ferodo: cru 
entio:c^ reduurus : ifte in capitolio p 
fenams ctiam confuUum multos ui^ 
ta rcbufcp priuauit.XDarianis autcj 
partibus f^lla abfente quid fanctum 
ctti pccrcnt fm't:qri mutio dtii fearoti 
pontificiaraipfamubicrat ut aiunt 
fata tomana mifcris ambicnti apleji^ 
bu6 ri pcpcerut.''Sf llana po:ro tabtk 
iUa poftrcmarutomittamus alias iti^ 
nucrabtcs mo:tee: ptcs iugulauit fcA 
to:ee:^ gotrbi t cjcpoliarc potuenit. 
CLm igif frontc:quo co:dc qua ipu^ 
dena:qufl infipictia ur potius amtia 
ilUdi^s fuis non imputant:'7 bec n:o 
imputantcbufto^ 

6c conne^nc beUo:5J:quc aduen-' 
tum cb:ifti plurima 1 gramflfima prc 
ceflerunt.cap.WT» 

c 'Rudeliabelladuilia omnibua 
bcUts boftiUbas aucto:ib'' ctis 
cott fatcab" ama:io:a;qbuf tUa refp* 
necafiitcta:f5pditaoio iudicata c:lo' 
gc ari aducai cb:ifti e^otta fnt:Tfcclc 
rata^i pcatenaticje ci^ a bcllo maria^ 
no atcp fyllao ad bcU« ferto:q 7 catdi 
ne;quof a fflb fucrst ille pfcript" H^ 
le nutt^^ide ad lcpidi 7 catuli beUum: 
quo;^ ali gefta fyllana refdndcaU dc 
fendccupiebanide ad popci^ 7 ccfdus TERTTVS quo:{j popcT (cauo fflU faht:d\xfq^ 
potenha uelcquaucrac: ucl iam etta; 
fupcraucrar.Ofar autpdpeq pote'tii 
no fcrcbat:fcd quia no babebat: qua 
tn illo uicto intcrfcctoq? tranfccndit. 
■binc ad aliij ccfarc5:qui poft auguft* 
»ppdlatus pcrocnerunt : quo ipante 
natue c cbtidus. TU i ipfc auguHus 
cum mulcis gcfTit betla duilia: i i cis 
criammulaclarifluniui:i pcricrunt: 
intcr quo9 1 ciccro difcrtus lUc arti^ 
fej: rcgcnde rcip.*f>ompei) c^ppe uicto 
rcm caiii ccfarc:ci uictoiiaj ciuilc^clc^ 
mentcr cxcrcuitifuifcp advfarqe uita 
digniijtccp oon3uit:tan^ rcgni appe 
titozcm quomndam nobilium coniu" 
ratio fcnato?s:uelurpro rcip. Uberta^ 
tc in ipfa curia trucidauit. 'buiue dc-' 
itid: potcntiam multum moabue dif 
par: uitijfcp oibus iquinatue at£p CO'' 
ruptuaaffcctarcuidcbatur aronius. 
£ui ucbcmcnta p:o cadcm illa uelut 
p:ie libertatc cicero rcfiftcbat . Xunc 
cmcrfcrat mirabilis inoolie aoolcfcef 
illc alius ccfar:iUiue catj ccfaris fiUue 
aooptiuu9:qui ut dtp poflca appclU 
tuseaujurtue.lDuicaoolcfccnii ceU 
ri uteiue potentia contraantoniu nu 
trircturcicero fauebatifpjns cum de 
pulfa 1 opprcffa antonq driationc in^' 
(tauram^rcip.libcrtatem : ufcpadco 
cccue arcp improuidue fatu:o:u;: ut 
iUe ipk luuenis: caius digniiatcm ac 
potcftatcm fouebat : i cundem cicc'' 
roncm occidcncium antonio quada; 
quafi conco:die pacrione^mitrcret:'? 
ipfa libertate rcip.^ qua multum ille 
Cclamavat ditioni^pe fbiugaret. 

0.ua ipudcf priria incomooa cb:i 
flo imputcnt:qui deoe cole no fmunc 
cii tatc cladce co"tr8 cos tpc quo cole 
bantur cj:titeront.cap.):)C)ci. 

d £oe fuo8 accnfcnt de tatis ma 
li8:ci n:o cbrifto ingrati fut dc taniis bonis. f o:tc quanoo illa ma^ 
h fiebant: calcbat are numinii fabco 
tbure:fcrtifcp rcccnnbus babbant: 
clarcbat facerootia:pbana reitcbant: 
facrificabat':ludebat:furebat' i tepUe: 
qii palTtm tanrue ciuiii (aguie a nui^ 
bu8:no mo in cctia locie ; uc;^ it ipfa 
quocp deo;^ altaria fundebatur . Tlo 
elcgic templii quo confugettuUiue:qt 
fruftra elcgcrat murius. "bi ucro qui 
multo indigniue infultant cbriftiais 
tpib^^autadbca cb:ifto dicanflTima 
confugcrunr:autiUuc cosut uiucret 
criam ipfi barbari dcdu^erunt.3Uud 
fcio:tbocmec6quifqui3 fineftudio 
parrium iudicat faaUimc 3gnofcit:ut 
omittam cctcra que muUa comemo' 
raui:-! alia multo plura: que comeo^ 
rarc longum putaui:fi bumanii gcn** 
afi bella punica recipcretcbriftianam 
difcipUna: 7 ccifcqucrctu: ic^ tata ua 
ftatio^q^ta iUis bclUe europa africicp 
contriuit;nuUu8 taUii;qualee niic pa 
timur:nifi cbriftianc rcUgioni iUa ma 
la tnbuact.XDulto aiiiminus eo:u; 
uoces tolcrarcnf^g^tum attict ad roa" 
noe:f» cbriftianc rcUgionis rcapride^ 
1 di(famari^ne:ucl irruprio illa gallo 
rum:ucl tfberini ftumte ignuicp lUa 
depopulatio:uclquod cuncta maU p 
cedit:bcUa ciuiUa fequercnf.ZDala et 
fllia:q ufcpadto incredibtUtcr acridc^ 
runt:ut inter prodigia numcrarcnt^ifi 
cbnftianie tcmpo:ibue accidiflfcnt^q'' 
bue ea nift cbtiftianie boibus tanqus 
cria obqccrcnt.-'Omitto quippc ilia q 
magis fucruni mira q> nojria : bouea 
locuros : infantes nondum natoe de 
uieris marrii qda ucrba clamaflTe: uo 
laflTc fapcres:fcmina9 1 gaUias:i ont 
nee i mafcuUnum fe^ faiiTe conuer^ 
de.i cctcra butufmodi: quc in coia^ 
Ubri9:nd fabulofie^fcd bifto:ici9 fcu 
ucra fiuc falfa fint: non infcrunt boi- 
buB pnicicm:fed ftopo:cm. Scd t ca 
pluit terrarcum pUittcrctd:cii pluunt -\T<U; ■■.i\, LlCtK lA' A^V^- -^- ' bptdc6:no ut grdnoo appellart folct 
boc noie:fed omntuo uel tcrrc ucl crc 
te ucl lapidii pluuia.^bec profecto eti'' 
am grauiter lcdere potuenit. legiue 
Bp6<oa ctncis ignib' ab ipfo montis 
^kkc ufcp ad littus propmum decur^ 
rcnrib" ita fcrbuilTc marctu: rupcs cj: 
ttrercnt':7pice8 nauiu foluercntur. 
tDoc uticp non leuitcr nopum fuit:^^ 
uis tncrcdibibtcr mii^.Bodcm rurfuf 
cftu ignium tata ui fauillc fcripfcriit 
oppleta ce ficilia:ut catbincfis urbis 
tccta obruta i oppflfa diruct: qua ca^' 
lamitatc pmori mifcricozditcr ciufdcj 
ani tributum ei :laj:areromai.locu-' 
fta» criam in africa mulriiudincm^^ 
digq fimilcm fuiflc:cum iam cHctpo'' 
puli romani prouincia littcrie mada'' 
uerunt.iConfumpris cnim frucribus 
folqfcp ligno» ingcnti atqj incjrtiabri 
nube in mari dicdt cffc dctccta. 0.ua 
moztua rcdditacp littotib": atcp binc 
flcrccojrtJpto tata ozta pcftiletia: ot i 
fob rcgno mafiniflc octigcnta boiu^ 
milia pcnflc rcfcrant':T multo aplius 
in taris littoribufcpjjjcia.tiicuticccjc 
jcpr.miltK' oiro;t q ibi crant: decc rc-' 
manfi(Tcconfirmant.Xaritacp uani^ 
ras qnalem fcrim08:cicp refpondc co 
pcllimur:4d bo?: ii cbriftiane rcligto 
ni tribiJCf:fi tpiboe cbriftianie oidet; 
£t xn dqs fuis ifta non triboun qoo^ 
nmt coltom n reliqueriit: ne ifta T mi 
nora parianmncom eamaiorape:ta 
lerint:a ^b' antca cokbant'. 

3ltirelq atigoftinf de dAi 
mc dei libcr qiiartus. 

bc bfe qoe primo oolijmfe difpo^ 
tata funt.cap.p:imum. £ £3CI3X31- 
tcdd dtcccjro:' 
fu8 piios :cfpo 
dendu5 putaui 
d eiueimmicie:(i 

terrcna gaudia 
confcctantce rc 
biifcp fogaabof 
ibiatcs: qoicqd 
In m triftc mta poti* admoneris dd 
q> punicntie fcvitate pariiit:reltgi6i i-' 
crcpitat cb:iftianc:q ona e falubris r 
ucra rcltgio. £t qitt di fii i eie ct uul- 
g" iooctn:oclot oocto?^ auctc i odiuj 
nf^graui" iritaf^criftimanrib" ipitia: 
ea q futs tpib" ifolite acadcriit:p alia 
rctro tpa acridc n fole:co:;2cp opionej 
et bid 4 ea falfa ce noucriit:uf advfu^ 
no8 iofta mormora babcrc oidcant': 
fue faenric diflTmulattonc firmarib": 
de librie quoa auctozce co:uiti ad co'' 
gnofccndam prctcrito:um tcmpo:u5 
biftoziam mcmo:ie mandaucruntilo'' 
ge alitcr qp putant dcmonftrandu^ fii 
it:i fimul oocendum dcos falfos : 
quo8 ucl palam colcbant ucl occulte 
adboc coliit:co9 dTcimmundifl"tmo8 
fpiritue i maligniffimos ac falbcifl*i^ 
mo8 demonc8:ufc^adco ut aut ueris 
flut ficris criam:fui8 tamcn criminib"* 
dclcctcntunqucftbicelcbraripcr fua 
fefta uoluerunt:ut a perpctrandis da'' 
nabiltbus factis : bumana reuocari 
non poflKt infi:mita8:dum ad bec imi 
tandauclutdiuinaprebetur auctori^ 
tas . "bec non ev noftra contcctura 
probauimu9:fcd parrim q: kenti me 
mo:ia:quia i ipftuidimue talia ac ta 
libue numinibue cjcbiberi: parrim c% 
Uttcris co:um qui non tanquam in 
contumcliam:fcd tanquam in bono^ 
rem deo:um fuo:um ifta confcripta 
poftcrie reliqucrunt:ita ut utr oocrif'' 
fimusapod coe uarroTgrauiflimc 
aucto:itati8:cum rcrum bumanaru^ 
fltcp diuia^ difpertitoB faceret (ib:o8 QVARTVS alios bumanid : alios diuinis^ fua 
cuiufcp re» dignuate diftribucnsinon 
falccm m rcbus bumanie: fed in reb' 
diuinis poneret luoos fcenuoe : cum 
ut(q3 fi tmmooo boi t bonelti boics 
in cmiiatc clTcntmcc in rebus buanis 
ludi fo:nici cflc debuifTent.Ouod p:o 
fccto non auctojitate fua fccitifj quo^ 
niamcos romenatus i cducatus in 
diuinia rebus inuenit.£t quoniam i 
Unc primi libri que demceps diccnda 
cffet brcuitcr pofuimus:^ g: bis que^ 
damm duobus confcqucotibus dijd'' 
mus:ecpectationi legcntiu que reftat 
reddcnd.t cognofcimus. 

jbc bis quc libro fecunoo 7 tertio 
continentur.cap.q. 

p "Romifcramus crgo queda nof 
cffe dicturos aduerfus cos qui 
romane rcip.cUdcs m religionc niaj 
referut: t comcoaturos quccunq^ t 
Q^taciiqj occurrcre potuilTent:uf fatif 
elTe uidercntur mab que ilU ciuitas 
pertulu:ucl ad cms imperium ptoui'' 
riepertmcntcs^anycof dcnfuLi y 
bibita fmflcnt.OLue omnia pzoculdu 
bio nobia tribucrent : fi iam ucl illis 
clarercc n:a rcligio:nel ita cos a facuf 
facrilcgis probibcrct. "bec -: fccunoo 
1 tcrtio libro fatis quantum ej:ilTimo 
9bfoluimus:m fecuoo agcntcs 6 maf 
mo:}j : quc mab ucl fola uel ma):ima 
dcputanda funt . 3n terrio aute Ubro 
de bie malis quc ftulri fola pcrpcti e)c 
bo2rcnt:co:pozia uidclicct cjctcmarii'' 
qj rerum quc plcruq5 patmntur i bo 
ni.3lU ucro m.ila non dico paticncer 
fed Ubcntcr babcnc:quibu8 ipfi fiunt 
mali.£t q^pauca di?i dc foU ipfa ciui 
tatc atqj ems impcrio: ntc idc omnu 
u!cp ad ccfarcm auguftum. <luod ii 
cojncorare uobiflem i cjraggcrarc il^ 
la ma a q no fibi muice boiea facmt: 
/icut funt ua»btiones:cuerft6crcp bel^ Untiij:f5 q: ipfius mundi clementiB i' 
rcnis acciduni rebuB:que uno loco 2/ 
pulciue bzeuitcr ftringit : m co libro: 
quem dc munoo fcripfit: teirena om^ 
nia diccne mutationce eucrfiones % V 
tefiones i reifllionce atcp iterito bze. 
Tlacp in modicis trcmozibue tcrrajt: 
ut ucrbis etus utar^difl^.luifle bumu^ 
7 intcrceptas urbcs cum populis di^ 
cit:abrupti6 ctia^ imbrtbus prolutas 
totae clTc rcgioncs: ilUs etiam que p 
us fucrant continentcs bofpitibue aC 
cp aducnie fluctibus ifuUtae: alufc^ 
dcfidia marie pedeftri acccffu puUs 
factae:uentie ac proorlUe euafas eflfe 
ciuitatce:incendia denubibue emicu^ 
iflc:quibu3 ozicntie rcgioncs confla^ 
gi-atcpcricrunt:7 in occidentis pUgif 
futurigincs quafcUm ac proluuioes 
cafdem flragcs dnM^i.J^in cjc ctne v-' 
ticibue quondam clTufis cratenbus 
diuinimccnd^ pcrdecUuU tozrentis 
uicc flammarum flumina cucumflc. 
Si bec atq5 buiufmodi que bab, bi^ 
ilozia undc poflcm coUigcre uolutfl^e: 
quanoo ftninTem que illte tempozibuf 
cucncrunt:3ntcg' cbztfli nomcn uUa 
iflo^ uana i uere faUiti pemitiofa co 
primcret.^promiferam me etia demo 
ftratumm:quo6 cozum mozce:7 qul 
ob cam dcus ucms ad augendum ivn 
piumadiuuarcdignatueeftin cuius 
ptate funt zegna oU^q^cp cos nibil ad 
iuuerint bi quos deoe putannt potT 
g^tij decipicnoo i faUenoo nocuerint. 
Un nijc mibi uidco tz diccdii i magif 
dc incremcntie imperq roani.Tla} dc 
nopa faiUcia demonum: quos ucUic 
dcos colcbant.^tu malo^j inuqccrit 
mozibue eozum : infccunoo majrime 
libro nd pauca ia dicta fiit. "Per ome 
autcm abfolutos trcs Ubroe: ubi op^ 
pozmnumuifucftcomdauimus etia 
in ipfis beUicie maUs:quantum foU^ 
rio^ deus p cbrifti nome:cuitantuni 
bonozis barbari detulcmnt : pretcr / LIBEft' >nf>*v fi-rV' •»^T rtVPfV»uv<'^ bcHo^ tnorc bonia malifqj c6fulei-/t: 
quomooo qui fjcit folcm fuum otiri 
fupcr bonos i maloe:? plutt fup iu^ 
lloe^ziniullos. 

3ln altituoo impcrq quc non nifil 
bcllie acquiritunm bonie fiue fapicn 
m briida fit:fiuc fdtdu.cap.ig. 

( 3lm itacp uidcaniue quale fit: 
op tanta latitudine ac diururni'' 
tate impi} rdani iirdtjc audct fbucre: 
quoe etia p turpiu UiDo;p obfcquia:'r 
p turpiu boiuj miftcria fc bonefte co 
luifTe contendiIt.<luan^ priue uclle 
paululum inquircrc:q (it rd:qnc pru^ 
denri3:cum bominum fclicitatcm no 
poflfts oride fcmp in bclUcie cladibus 
1 in fanguinc ciuiU ucl bcftiU:cu3 bu^ 
mano i cum tcnebrofo timozc -r cruc 
ta cupiditatc ucrfanrium:ur uitro leti 
tia co?2. cdparct' fragiUtL-r fplcndida: 
cui timcatur bo:ribiliu3:ne £pctc fra^ 
gar':deinip^magmtudincac britudi 
nc uellc gloziari.lDoc ut faciliue diiu^ 
dicetunnd UJncfcamue inani ucntoft 
tatc iactati atcp obtudam" intcrionis 
acii aUifonie uocabur:cf :cu audim** 
populoe::egna:^m'nciae:fcd duoe cS 
dituam" boice.Tla fingruequifcp bd 
ut in fcrmonc una lla:ita quafi elcme 
tu5 c ciuitane i regni quatal^ tarara 
occupatione IanfTimi.0.uo:um duo-' 
rum boium paupcm unum ucl poti* 
mediocrem:alterum prcdimte cogitc 
ttCJy diuite tiotib" anpti; me:o:ibu8 
tabefccntcm:cupiditarc flagratcm:ntt 
quam fccujj:fcmp inquicrii: pcrpctu-' 
is inimiciria;? contcnrionibue anbcla 
tcm:augcntc (ane bie mifcrge patmo 
nium fuum in immenfum modu atc^ 
ilUe augumrie curae quocp amariffi 
mae aggrcgante.ZDcdiocre vo illum 
rc familiari parua atc^ fucrincta ftbi 
ru(ficientc:cariflrimii fuis cognario:ui 
cinie amicis dttlcifTima paccgaudetc: pictatc rcligiofu:bcgninij mrcifanum 
co:po:c:uita parcu^mozibue caftum: 
confcia fccurum. Tlcfcio ut^c^fqjita 
dcfipiat:utaudcatdubitarc quc pfc^ 
rat.Utergo in bis duob" boib'' : ita ( 
duabue familqe:ita in duob" pplie: 
ita in duob" rcgnie z'gula fccjt'cquita^ 
ri6.0.u9 uigilanf adbibifa:fi nza ite^ 
rio cozrigat:facillic ui6bimus ubi ba 
bitct uanitae:'! ubi fcIicitas.Oiua^pf 
fi ucrue dcus colat':dq3 facrie vacib'' 
7boni6 mozibue feruiaf^urilceutbo 
ni longe latecp diu rcgncnt.Tlcqj boc 
tl ipfis q^ ilfutilc c quib" rcgnat. Tla 
g^tum ad ipfoe patinct pictas t pro-' 
bitas co;; q magna dci oda ftit: fuffi^ 
cit cie ad ucram felicitatc^: qua t ida 
uita bii agatur : t poftea pcrcipiarur 
ctcma.3n bac crgo tcrra rcgnum bo 
no:um nd ta tllie pflat':q> rcbus bua'* 
nfs.ZDalo^t vo rcgnum magis zgna^ 
tibus nocct:quifuo6aio6 uaftant:fce 
lerum maiotc liccntia.bis aut qui cis 
fcruicnoo fl5dunt:non nocct nifi ini^-' 
tas^pa. Tlamittftis qccfd maIo:uni 
ab iniquis dnis trrogatur : non c pcs 
crimini6:fcd utrtutie cjcamcn.l^roin^ 
dc bonue fi fcruiat libcr eimalue aut 
ctiam (i rcgnct fcruue crt. Tlcc unins 
bominie:f3 q6 e grauius tot drio:unt 
quot uirio^:de (jb" uitqs cu agct fcri 
ptura diuia.a quo d^ ^q inqt deuia* 
eil:buic 7 fcruus addiaus c(t. 

'Q.ua fimilia fint Utrocin^s ign» 
abfc0 iufliria.cap.iig. 

r £mota iracp iu(tifia:quid funt 
rcgna nifi magna larrocinia i 
0.uia n latrocinia quid funt nifi par^ 
ua tcgna.' ZDanus 7cnim ipfa bomi'^ 
numcum impcrio prinripis rcgitur 
pacto focictaris aflringitur: placiriU-' 
gc prcda diuidirur. "boc malum fi iti 
tantum pcrditozuj bominum acccffi' 
btts crcfat : ut i loca tmcat : fcdcs QVARTVS conlb'tu<ir:aiutate8 occupct:populod 
fl5iugcr:cuidmtm8 re^ni nomen aflu 
mit.Oluod ds iam in manifcfto con^ 
fert:non adcmpta cupidita8:fcd addi 
ta impunita9.£Ug3ntcr cnim 7 ucra 
cicer alcjrandro illi magno quidcm co 
prcbcnfus pirata refpondit.Tlam cii 
idem rcj: bomine^ interrogaflTct quid 
cioidcrcturutmarebaberet infcfld: 
illc libcra contumacia:quid tibi incjr: 
itt otbcm tcrrarum babcas infcftum. 
S^quiaidegognguonauigio facio 
latro uocot:quia tu magna clalTc im-' 
paator. 

£)e fugiriuis gladiato:ibu9:quom 
potcntia fimilis fucnt rcgic digriitari. 
cap.v. 

p "Roindc omitto qucrcrc qualcs 
romuluo con5rcg.iucrir: quoni 
am multum cis confulnim cft:uc cr il 
la uica daro fibi confouio ciuiratiB pe 
nas dcbiras cogitarc dcfiftcrcnt: qua^ 
rum metu9 cos m maiora fadnora^ 
pcllcb3t:utdcinccp8pacatio!C9 cffec 
rcbus humsnie. Voc dico cp ip^ix^ ro 
manunt impcrium iammagnummr' 
119 gcntibus lliiugatis^cctcrifq? rcrri- 
bilc:accrbc fcnfit:grauitcr rimuin no 
paruo ncgocio dcuitlde ingcntig cLa'' 
dig opprclTitm:quaoo pauciflfimi gU 
dLico2C9 in capania dc boo fugtetes: 
ciKTcitn magimm comparantnt: trcs 
ducc9 babucrunt:italiam lariffimc n 
crudclilTimc uaftaucrunt . Jbicant cjs 
ittoQ dcu9 adiuuerit:utc)cparuo tcjc 
contcmptibili latrodnio pcruenirent 
ad rcgnil;rari8 u roanig utrlbug ard^ 
bufqj mcrucndu.Jln q: no diu fucriit 
t6diuinitusncgabut'adiuri:quafivo 
ipfa cuiudj bois oira diutna f;r.' 3^0 
crgo paao ncmincm d^ adiuuat ad 
rcgnandum:quoniam finguti qmVp 
cito mojiunrur.Tlcc bcncflciumdcpu 
randum cil: quod c^iguo tcmpotc in unoquocp bomie:ac p boc figilbritn 
uric^toibusuice uapozid cuancfcit. 
0.uid.n.intcrcft co;s q' fb romulo de 
03 colucrunt 1 olim funt mottui .' y 
poft eo:;^ mo:tem romanii tacu creuit 
impium:cum illi apud infcro9 caufaf 
rua9 agant.^Ucp bonas an mala9 ad 
re pittem non perrincf.lDoc autcm dc 
oibu3 intcUigcndum cft: qui p ipfum 
impcrium yuis deccdcnribu9 fuccede 
ribufc^ mo:talibu8 i longa fpacta p:o 
tedatur:paud8 dicbu9 uitc fue curfi; 
rapriqj tranfierunt:actu6 fuo;tfard' 
nag baiulantc9. Sin uero criam ipfa 
brctiiflTimi rpo:i9 biificia 6of adiuto 
rio rnbucnda funr: no parum adiuti 
funr illi gladiato:c3:qoi fcruilis codi^ 
ridi9 uicrarupcrut:fugcrut:cuaferut: 
occrdtomagnd-z fo^tiflTimit coUcgc 
riit:obcdienrcs rcgum fuo:um cond^ 
Iqs 7 iuflri9:mulrit romane cclfitudinj 
metucndi:i: aliquotromanis impcra 
to:ibu9 infopcrabilc9:mrtaccperunt: 
potiri funt uictoiqs plurimis: ufi uo^ 
luptatibus quibus uoluerunt : quod 
fuggdTitUbioo fcccrunnpoftremo 00 
necuinccrcn^ quod d'ffu:ithme efac^' 
tum:fubltmc8 rcgnantefc^ uiperunc. 
Sedad maioraueniamus. 

t>e cupidiratc nini :cgi8:qui ut la^ 
rius oominarctur:primu8 iniulit bcl'' 
bfmitimis.cap.vi. 

i Uftinos 4 grcca urpoti" pcgri^ 
nam trogum pompciil fccutua 
non larine tanrum fuur ille:uc;i ctiaj 
brcuircrfcripfitbifto:i3:opu8 [ibio^ 
iao^ fu:incipit."l^rindpio rep genti^ 
um nationtincp impcrium pcnc9 re^ 
ge9 erat:quo9 ad faftigiu^ buius ma'' 
icftatis^non ambirio popolaris^fjfpc 
ctata ii bonos moderario ^ucbcbat: 
populinullis legibus tcncbantur: ar- 
bitria principum pro lcgibus crant:fi 
nc9 imperq tucri^magifg^^fcrrc mos LII3EHI ciar.^ntra fua cuicp piia^ rcgna fiiuV 
bat'. "prius oiu^ ninus rc): aflfrio^: 
ucrae t quafi babitu gctib" mo:c no 
ua ipq cuptdttatc mutauit. bic pmuo 
intulit bclla ftnitimis: i rudcs adbuc 
ed rclil^endil populoe ad rmios ufcp 
libfc poomuit. £t paulopoft:m'nu9 
inquitmagmtirdinc qucfitc dnatiois 
ptinua poflcfTione ftrmauit.Domitis 
crgopjcimis: cum accclfionc uirium 
foztioj ad alios tranfirct : mjpjdi qcp 
uictozk inHrumcntum fcqucnris cfl5 
totius ozicntis populoo fbcgit.Otua^ 
libct adt fide rcrum ucl iftc uel troguf 
fcripferit^na qdam illos fuifle mtitof 
n aUc fidcliozcs Ife oflcndunt: conflat 
tam 7 intcr alios fcriptO!es rcgnuin 
eflYrio^ a nino rcgc fuifl^e longc latc-' 
ij^ pojrectum. Xadiu ailtpfcucrauit: 
ut romanii nodu (it cius etatis.Tlam 
ficut fLrtbtJt 4 cbronicl biftozia ^fc^ 
cuti fuRt:mille ducetos i quadragira 
8no8 ab ano pmo quo ninus n:gna:e 
ccpit pmanfit boc rcgnu:oocc traffc:'' 
:t'ad meoos . 3nfeiTeatit bcUa fmin 
mis 1 idc i cetcra proccdt rc: ac ppfce 
fibi nd mokfloB fola rcgni atpiditatc 
contcrc:c i fb'dcre:quid aliud ^' gran 
dc latrocinium nomiimnduin cfl» 

3tn icgna tcrrcna inf^^fccnie fuof 
atc^ dcfcaus dco22 ucl tuucntur ud 
dcfecantur aujcilio.cap.vg. 

f 3 nuHo cleozt adiutorio tl ma' 
gnumboc rcgnuj^^lijrufijit: 
quarcdtje romanie rnbuitur ro^anuj 
rcgnum:bci6 ampluni:rcmpo:;bufq5 
dtutiirnum.0.uecunq3cnim caufac 
tUa:cadcm eftctiam ifla. Si autcm i 
illuddcotum adiuto:io tnbucndum 
cflc contendunt:qucro quo:um.Tlon 
cmm alic gcntcs quas ninus oomuit 
1 fbcgit alios tunc colcbat deos. 3lut 
ftproprios babuerunt afl"frq quafi 
peritio:c9 fabroe impaq conftrucndt atd^ fcruandimunquid nam mo:rui 
funt quanco i ipft impciium pcrdide 
runt.-^Sut merccde non fibi rcddtta: T 
alia promtfla maiozc ad mcoos tran^' 
fire maluerunnarcp inde rui fns ad ^ 
fas qrro inuitante i aliquid commo^ 
dius polltcetc.'0-uc gcns non aguflis 
oacntisfinibuspoftalcjrandri macc^ 
Donis rcgnum magnum locis: fj brc-' 
uifl*imum tcpo:e in fuo rcgno adbuc 
ufcp pcrdurat.lDoc fi ita craut infide-' 
les dq funnqui fuos dcfcnit i ad bc 
ftcs tranfeunt : quod nec bomo fcrit 
camiIlu6:quanoo uicto: 7C^pugnato 
aducrfiffime ciuitahs romam cui ui^ 
ccrat fcnfit ingratam:quam tii poflcs 
oblitus iniuriemcmo: p5icagalf itc^js 
libcrauicaur non ita fo:rc8 lunr utdc 
08 eife foitce deccv. qui pofl"unt bua^ 
nis uel confiltjs ucl uinbuo utci. ?ut 
fi cum intcr fc bclltgcrat:nd di) ab bo 
mtbue:f5 d^ ab al^s dqe fo:tc uicut: 
quifuntquankuc^^prq ciuitatum. 
ibnt crgo i ipfi iter fc iimicitias:quaf 
pro fua quif(p ptc prozfus fufcipitit. 
Tld itac^dcos fuoeulladcbuitcole 
ciuita8:magie^aIio6 a qttibueadiu 
uaretTuupoftrcmoquoquofe beat 
deo^ iftc tranfit^^uclfuga^ucl migra^ 
tio:ueI in pugna defccno.nddum illif 
tcmpo:ib'' atqj in tirtci ra?^ partibus 
cbnlli nome fuerat predicatu: quaoo 
tlla u:gna ^ ingentcs bcllicas cladcs 
ImifTa atqj tranllata funt.Tlam (i p"* 
mtllc duccntos i quadraginta anno9 
qii rcgnum ab alTf rqs ablatum cfl:ia 
ibi cbriftiana rcligio aluid rcgnu pic 
dicarctcrcrnum^tdeo^ fMo^ cuU* 
facrilcgos inbibcrct.qutd aliud gcrie 
illi'' uani boics diccrcnt: nifi regnum 
quod tandiu p^uatiie: nullaaliaca 
ntft fuis rcligionibue defcrtis i illa :c 
cepta pcrirc potuiflIc:3n qua uocc ua-' 
nitatisqocpoteratclTcT ifti attedat 
fpeculnm fuii i ftmilia cdqucri:fi ull" 
m cis puDo: cft aubefcant. O.uanq^ QVARTVS romanatmpuiafflictoeporr^ mu-' 
taro:quod i alqe ante cbril^t nomen 
tempozibue ei conngini ab illa efl af' 
flicrionc recreata:quod ncc iHiQ tcm^ 
pozibus defpcrandum efi, ^luis cim 
de bac rc nouit uoluntatcm dci^ 

Oluo^ deof pfidio ptrtit roani i 
ptD fuu auai) atcp fcruatil^cii ftngris 
aij: ftngfa^t rcrum tuiiione comittcn^ 
dam cfTc credidcrunt.cap.viq. 

d £indc qramue fi phcet.q: tata 
dcoijt turba:qua roani colcbat; 
que potifTtmti ucl quos dcos credant 
illud ipiii dilatafle arcp fcruafre. Tlc-' 
cp cim i boc ta pcUro opc T tantc flc-' 
nilTimcdignitatietaudcnt aliquas p^ 
rcs 05 noie dcomj ucl dearum dcc clo 
acinc rribucrc: aut uolupic que a uo'' 
luptatc appellata e:aut libcntinc : cui 
nomcn e a libidine: aut uagitano qui 
infantuj uagitibus prcfidct.aut cuni- 
nc que cunas co^ adminiftrar.Ouan 
Doaiitponfunt unoloco libribuius 
comcmorari omnia noia dcojum aut 
dea;2:que illigrandibus uoluminib'' 
uiir comprcbende poruerunr:fingulif 
rcbus propria difperriercs offici.i nu^ 
minum.-^TLcc agromm munus uni ali 
cui dco commirrcndd arbitrati funt: 
fed rura dee rufinc:t'uga montium 60 
iug3rino:collibus dcam collarinil:ual 
{ibue ualloniam prcfecerunt. Tlec fal 
tcm potucrunt unam fcgcriam ralcm 
inucnirctcui fcmcl fcgcrcs comcdazcn 
fcd fata frumta q'diu fH tcrra cflcnt: 
prepofitam uolucrunt baberedeam 
fciam.£ii vo ia cflcnt fupcr tcrram:T 
fegctem faccntdcam fcgcriam. frume 
tis uero collccris arcp zcondiri8:ur ru 
to fcruarcnrur deam turilinam prcpo 
fucrunt : cui non fufficac uidcrct ilb 
fcgcria^q^diu fegefl ab initijis berbidts 
ufcp ad ariflas aridas pucnircr:n6 rti 
fatis fuit boibus dcof mulritudinc^ ftmantibus:utaiamifera dcmoniof 
turbc^flitucit:uniuB dei ueri caftum 
dcdignata coplej:um .■f>refecenit ago 
^fcrpinam frumenris germinaribus: 
geniculis nodifcjt culmo;^ deu noda^ 
tum:iuuolumcnri9 folliculozum dea^ 
uolurinam:cum foUiculi patcfcunt ut 
fpica qrcatdeam patelenam:cum fege 
tes nouis ariftis cquaf : quia uctcres 
cquarc boftire dijrenit dea boftilina: 
flozeab" fruinris dea flora:lactefccnti 
bus dcam lacturciam: maturefcetib* 
deam maruram. £um runcantur.i.« 
terra aufcruntur deam rundnl. Tlec 
oia commemo:o:quia me pigcr quod 
illoB non pudcr . "bec aur paucilTim» 
idco dij:i:ut inrclligcrct nullo mo eos 
dicereaudereiftanumina imperium 
confrituifle:aujnfrc:c6fcruaflrc roano: 
que ita fuie quccp adbibcbantur offi^ 
cqsrut nibil uniucrfum uni alicui cre 
dcref.0.uanoo ergo fcgetia curaret i 
perium:cui curam gercze ftmul 1 fege 
tibus 1 arboiibus non Uccba£.O.ii 6 
armin cunina cogita:ct:cuiu6 prepoft 
tura paruulo:^ cunas non pmittcbaf 
qcccdac.^OLuioo nodatuB adiuuarec 
in bcllo:qui nec ad folltculum fpice f^ 
tantum ad nodum geniculi ptincbat^ 
Unufquif(^ oomui fuc ponit boftia'' 
rium^-rqzbomoefloio non fufficit: 
trcs dcos ifli pofucrunt:fozculum fo^ 
ribue:cardcam cardini:limcntinu5 li^ 
mini.3ta nc non poterat fozculus fiC 
fo!cs 7 cardine limccp fcruarcrOmif 
fa igitur turba tfla minutozum deo^ 
rum ucl aliquanrum inrermiflTa^offi'' 
cia maiozum dcozum dcbemus inqut 
rcre:quo roma ram magna e faaatut 
tandiu rot genribus impaarct. 

3nimperq romani amplituoot 
diuturnirae ioiii fuaitafrnbeda:que 
fummu5 deum cultOKS ipfius opinl' 
rur.cap.ip. LlUtm it Jmi^ ergo iouie boc opus cft. 
3p(iidm dco:^ omittu dca;^(^ 
rcge uoluitnboc ciu6 irtdtcat kcpt^: 
bocia(tocoUecApiroUti.C>cifto dco 
gmiQ a pocta dictii pucnicntiflfimc p' 
dicatur.3ou(6 ota plcna. 'bilc uarro 
crcdit ct ab bte colt:qut unum dcum 
folii fincfimulacro colut: (y alio noic 
niicupati.OL6 (i ita c:cu: ta malc trac 
tatos cft romc:ficut qdam 7 in ccfia 
gcntib^^utcifierct fimulacru: q6 ipfi 
etiam uarroni itn difplicct:ut cuitt ta 
tc ciuicatis perucrra tonfuctudic prC 
incrcf:ncqu3g' tamcn diccrc i (cnbd 
dubitarct:cp biq' ppHe iftitue^t fimu 
lacra:7 mctii depfut t c:oeaddi6nit. 

0.ua9 opioncs fccuti funt:qu( di^ 
ucrfo6 dcoe divfid mundi partibus 
prcfcccrut.cap.j^ 

c Ur illi etia tuno V)co2 adittgirrq 
dicat'fo:o: t conia^i 0.uia io^ 
uc inc[unt tn abcrc accipim": in acrc 
iunone.£tbccconiuctaduo elcmcta 
fut:altc?t fupcn":altc;^ infcn^.llon e 
ergoiUcdcquodictilcriouid omnia 
plcna : fi aliquam prem iplct 7 iuno. 
3ln utcrcp utruc^ implcn^r ambo ifti 
coniugC8;t in duob" tfti elcmetieiT in 
finquli6 ftmul funt f £ur crgo ctbcr 
dafioui^acr iunoni.'p>oftrcmo (i ip(i 
duo farifl c(Tent:quid eft (f marc ncp- 
tuno tnboifttcrra plutoni.^ £t nc ipft 
quocp fincconiugib'* remancrcnnad^ 
dit'neptuno falatia: plutoni ^^pma. 
Tlam ficut infcriozcm ccli partcm: id 
eft aKcm inqut iuno tcncKita infcrio^ 
rcm maris falatia: 1 tcrre infcrio:cm 
profcrpina. OLucriJtqucnadmodum 
fartiant fabta» ncc inucniilt . Si cim 
bcc ita cflrcnt:tria potT' eUmcnta mo'' 
die(Tc:non quatuo: eo:^ uctcrce^de^ 
rcnt:ut fingfa dco:p coniugia diuidm 
tur fingrie elcmentie . Tlucvo omni 
moDO ad^rmaucrut altud cfTc etberc: ftliud acrem:aliud tcrram. 3lqua vo 
ftuc fupcrio: fiuc infcrio: utic^ equa 
cft:putac|adinfim'lie:nndd intantu 
ut aqua non fir.^^ft inferio: tcrra : qd 
flliudpotcftefleg' tcrra quantaUbci 
divfitatcdiftinaac^Jbcindcccce iaj to-' 
tU8 in bi6 quatuo: ucl tribue elcmen 
tie co^jotcua completue cftmuduc. 
ZDincrua vbi crit:quid tcncbit: quid 
implcbit.^Simul cnim cum bis in ca-" 
pitoUo conftituta e:cum ifta fiUa non 
fitambo:um . Jlutfictberie paircm 
fupcrio:em mincruam tencrc dicunt; 

7 bac occafioncfLngere poetae:q' 6 io 
pie capitc nata fit: cur non crgo ipfa 
pohue deo:um regina dei^utarur ^ 
fit ioue fupcrio:.' iln quia indignnm 
erar preponcrcpatri ftUam : curncn 
dc iouc ipfo crga fatu:num iufticia 
ifta feruata cft.-^^ln quia uictus c(ti£t 
gopugnarut.iibfitindut. fflbrii^ cft 
ifta garruUta6:ecce fat Tie n credat': r 
dc dqe fetiat mcUora.£ur ergo ri da-' 
ta c p:i ioute tfi ii fubUmio cqua^ccr 
le fcdce bono:ie i CLi fatum" n i^dt 
tpis Idgituoo c.Xps igit-colut:^ fat'^ 
nii colut;7 rcjc dcop iuppirc: infmuaf 
natU6 ef tempo:e. 0.uid ei^ indignti 
d::cumiuppirer7iunonati dicunrur 
e^ tcmpo:e:fi cclum e lUe 1 illa tcrra: 
cii facta fint uriqj cclum 7 rciTa.^Tlaj 
boc quotp in Ubrie fuie babcnt cojtt 
oocri atcp fapicntco.Tlcq3 dc figmcn^ 
tie poetici6:fcd de pbilofopbo:um U" 
brie a uirgiUo dictvm c . Xum patcr 
omuipotcns fcciidts imbrib" ctbcr: 
coniugie in grcmiii lctc dcfccndit:id c 
in gremiii rcUurie aut tcrrc.O.: 7 bic 
aUquoe dtffercnriae uolut eflc: atc^ f 
ipfa tcrra:aUud rc:ra:aUud fcUu:c:aU 
ud tcUuuione putar.^t oms boe dc'' 

08 babetfuis noib" appcllatoe : fuis 
officqa diftictoerfuie arie (Acn(cp ae^ 
nerato8.£andcterr3et m£emdco:it 
uocannut iam poetc tolerabtiora co - 
fingftnt:fi fccundu iftop non pocricof QVARTVS fcd racro:;^ [ibros n folu iuno fozo: i 
coniun);:icci et matcr e iouis^candcm 
tcrram ccrcre:cande cria ucfta uolot: 
cu tamcn fcpiuB ucftam non nifi igne 
efTc perbibcat ^tincnte ad focoe: fine 
quibus ciuitas eflrc non pofcft.£ti6o 
illi uirgiucs folcrc fcruirc: q> fuut cj: v 
ginc:ita nibil q: ignc nafcatur. Oua^ 
totaj uanitate abolcri i cpgui uticp 
ab illo opoztuitrqui cft natus c^ v^k. 
OmIs cnim faat q> cu tantii bonoris 
1 quaficaflitatiQ igni tribuerint:ali|'^ 
00 ucfta non embcfcunt et ucncre di^ 
cerciut uanefcat in ancillis eius bono 
rata uirginitas/Si enim ucfta uenus 
eflcr:quomooo eirite uirgics a ucnc^ 
rci9 opibus abftincnoo fcruirent.'2ln 
uecrce due fut:una vgo:aUa mulia.' 
2ln potiue trcs^una vginn quc etiam 
ucftacft:aliacoiugatarum:alia mcrc 
tricum.'£ui et pbenicca oonii dabat 
dc proftitutione filiarum : antcq» eaa 
iungercnt uiris . 0.uc illa^ matrona 
cft uulcani.-^Tlon uttcp uirgo^quoniaj 
babct mariium.Jlbfit autcm ut mac 
tri)c:nc filio iunonie 7 coopcrario mi'' 
nerue faccrc iniuria^ uidc3mu:.£rgo 
bccadconiugatas intclligifptincre: 
fed ci nolumus imitcnf in eo q6 fccit 
illa cum marte . ■Rurfua inquiunt ad 
f abulas rcdis. 0.ue ifta iuftitia c no-' 
bis fuccenfcrc <y talia dicimue dc dqf 
eo^ : 1 fibi non fucccnfcre qui bcc in 
tbcatrid libcntilTimec^cctant cziade 
o:um fuo;:.''^^ quod cfl^ incrcdibilc: 
nifi conftantifllme probarcfbcc ipfa 
tbcarrica crimina dco;: fuo;: i bono^ 
rcm inftiiuta cflre eo:undem dco:um, 

£>c multis dq9:quo9 ooctoteg pa 
ganotum unum eundccp ioucm cflc 
dcfendunt.cap.):i. 

q Uotquot igitlibet pbilofopbi'' 

cie roib" i difputan6ibu9 afl^c 

ram.XOS fit iuppirer co:po:ci buius mundi aiu6:qui uniucrfam ifta moU 
q: quatuot ucl g> cis placct clcmcntis 
cdftructam atcp copaaa implct i mo 
uet:mooo mdcfuas ptC9 fo:oii -7 fra^ 
tribus cedat.ZDooo fitetba:Dt acre 
iunoncm l"b'tc: fufam dcfup amplecta 
turimooo toru fimol cum acrc fit ipc 
cclum.taramucroianq^coniugc ca^ 
dccp matrcm:quia boc in diuinis tur 
pc non cft:fccundi8 imbnbus i fcmi^ 
mbu9 fctct . IDooo aut ne fit necciTc 
per cuncta difcurrere : dcuo unue de 
quo multi 3 pocta nobililTimo dictuj 
putant.-^.Dcum naqp ire pcr om9 tras 
tractufc{5 mari9 ccluncp profundum. 
3pfc in ctbcrc fit mppitcr : ipfe i acre 
iuno:ipfe in mari ncptuni'9:ui uifc:io 
ribu9 aiam marig ipfa falacia:? i na 
pluto:in tena infcno:e^fcrpina:i fo-' 
ci9 oomcftiag uefta:in fabro^ fo:nft^ 
cc uulcanu9:in ff daibu9 fol i luna i 
ftclle:m diuinantibu9 apollo:mercutt 
U8 in merce:in iano initiato:: in imio 
termiato::fatu:nu9 in icmpo:c:mars 
1 bellda in bellie:liber in uincie^ceres 
in frumentie:diana in filuie:minaua 
in ingcnq9.3pfc (it poftrcmo ciii i il^ 
la turba quafi plebaojt deo|:.3pfe p' 
fit noie Ubcri uirozum femibue:'! no^ 
mic Ubcrc feminarum. 3pfc fit dicfpi 
tcr qui partum pcrducat ad dicm.3p 
fc dca mcna : quam prcfcccrunt mcn' 
ftruie fcminarum . 3pfc lucina quc a 
paitui-icnribu9 inuocctur.3pfc opcm 
ferat nafccntibu9 c)ccipiai9 co8 fmu 
terrc:t uoccrur ops.^pfc in uagitu of 
aperiat i uocctur dcus uagitanus 
3pfe lcuct dc tcrra i uoccrur dca leua 
na.3pfe cuna9 tucatur i uocctur dca 
cunina.Tlon fit aliu9:fcd ipfc in dca^ 
bue illi9:que fata nafcentibu9 canot: 
7 uocantur cannentC9:prcfit fottuitif 
uoccturcp fo:tuna. 3n diua rumina 
mammamparuulo immulgeat: quia 
:umam dijKrunt uetcrce mamma.^n 
diua porina porio'cm miftret.3n diua LI5Ei^ edultca efcam pbeat. t>c pauo:eifltu 
paucntia nuncupec' : de fpe quc uenit 
ucnilt3:dc uoluptatc uolupiardc aau 
9gcno:ia:dc ftimut quibue ad nimiii 
actu bo ipcUitltdca (iimh noict'.$rre 
nua dea fit ftrcnuum facienoo.Tlume 
ria que numcrare ooccat . £amcna q 
cancrc. 3pfe fit 7 dcus confue pbcoo 
confilia: i dca fcntia fcntcntias infpi'' 
ranoo.3pfe dca iuucraa quc poll prc 
tc^rtara ejccipiat iuucnilis ctaris epi^ 
di3.3p>c fit foztuna barbara:q adftof 
barba indu.it quos bonorare uolue^ 
rir:ut boc quabuq? nume falte maf^ 
culu dcu:ucl a bazba barbato: ftcut a 
nobi8nodatii:uelccitc nonfojtuna: 
fjqibarbae barbarubet foztunium 
nominarcnt.3pfc in iugatino deo coit 
iuges iungat:-? cum uirgini ujrozi 50-' 
na foluitur ipfe inuoccrur:t dca uirgt 
nenfis uocctun3pfc (it mutumus ucl 
tutumu9:qui cft apud grccos priap" 
ft non pudct . "bec omnia que diri:T 
quccuntp non dipi: non cnim omnia 
dicenda arbitratus fiim:bi omnee dq 
deecp fii uims iuppitcr:fiuc fint ut 4^ 
da uolut oia ifta gtcQ cm8:fiuc uirtu^ 
tcs dus:ficur eis utdcrur quibue CU3 
placeteflemiidi aniniii.0.ue fiiia uc 
iut magnoijz nmUorq^ ooctozum c. 
t)cc ft ita funt:q6 quale fit nodu itcri 
quero quid pcrdcrent (i unum dcum 
colacnt prudcntiozc copendio.-^Ouid 
enim due contcmncrcc: cum ipfe colc 
rctur.^Si aut metucndu fiut:nc prcta 
mifTc fiue ncglectc partes eius irafcc' 
rcnf:nd crgo utuolutuelutum'* aiau'' 
tis bcc tota uita c quc conrict omnes 
dcos quafi fuas vtutcs uel mbra uel 
parte8:fcd fuam quc^ pars bet uita 
a ccteris feparata:fi pter altcra irafci 
altera pSt:i alta placari:alia cocitari. 
Si ailt dicitur oms fimul id e totum 
ipfuin ionc potuilTc offcndi (i partes 
eius non etiam figtlUtim minutatic^ 
colcrcnt:ftuIte di. Tlulla quippcea;^ pretcrmittere^cumipfeunue ^ bzet 
omnia coleref.Tlam ut alia omittam 
que funt innumcrabtlia: ca dtciit oia 
ffdcra ptes iouis cfle:t omnia uiuezc 
atc^ ronalcfl animas babere:7 io fine 
controueriia deos efle:n6 mdet g^mtV 
tos non colant^l^multis edcs non c6 
ftruat:arae non ftatuant: quas tame 
pauafl^imis (yde^ ftatuendas ec pu^ 
tauemnt 1 figillatim facrificandu.&t 
igitur irafcunt'qui nd figillati^ coliit: 
non metuiit paucis placatis toto celo 
irato uiucre. Si aiit ftcllae ome idco 
coluiit qz i ioue funt que colut:ifto co 
pendio pofl^cnt in illo uno oib" fuppli 
care.Sic eim nemo izafcerct': cu i illo 
uno omnibus fuppbcaref:neo cStem 
nerct'potiu8 q> cultis qutbufda iufta 
irafccndi ca illia qui pretermifl*i cflct 
multo numcrofius prebcrct': prcftim 
cum cie dc fupcma fedc fulgcntibus: 
turpi nuditate diftcntue preponeret'' 
7 priapus. 

C>e opione eo|t:4 deu aCa^; mudt:t 
mudum cop** 6i efl^e puiavunt.capitu 
lum.^^. 

q UidTilludnodebetmoueaat 
tos boies T qualcfciic^ boies; 
Tlo' eim ad boc ingcng op" c ej:ccllen^ 
tia:ut dcpofito ftudio contcntionie ae 
cendat:ft mundi aiue dcue e: eic^ aio 
mundud ut cotp'' e:ut fit unum anial 
conftane e^: aio 7 cozpozcatc^ ifte 68 
e finue quida^ nature in fcipo ptincs 
oia:ut eic ipfius aia qua uiutficaf tora 
ifta molc8;uitc atqs aic cuncrozum ui 
ucnriu pro cuiufcp nafccntis fozte fu^ 
mantur:nibil oio remanerc poteft q6 
non ftt pars dei. O.uod (i ita e: quis 
nd uidcat cpta ipictas 1 irrcligiofttas 
conftquat':ut q6 calcavit dfq? pte dct 
cakcr.t in otnni animantc occidcnoo 
ps dci tzuddcf.^Tlolo oia dzc q pofl^ot 
occurrcre cogitantibus : did aurem ■TQyARTVS fme tta-eamdu non poftupt. 

bc bie qui fola rationabilia atan^ 
tia pftrtes efTe unius dei affernt. cap. 

f 3 aot foU aialia ronalia : ficut 
fot boies ptes dd ee cotcndut: 
no uideo quide (i totue mudos e 68: 
qno bdtias ab eiue ptib** feparet: fcd 
obluctari quid opue iibc ipo ronalt 
fliantc id e bote: quid infelicius crcdi 
pot:^' dci pte uapulare co puer uapu 
bt^a vo partea detfieri lafciuas: int 
quas tpias^atcp oio danabrce 4s fer^ 
re poflcnnifi ct^rfus infanit.-^poftzeo 
4d irafat'eis a quib" no coUt':cu a fu 
i» partib" no colat^rfUftat ergo ut di 
cat oms deos fuas bze uitas:fibi que^ 
Ofi uiue::nttllo co^ cflrc pte cuiufq': fj 
enes celcnoos^cf cognofci i coU prit: 
q: ta multt funtiut orhs non polTint. 
<Q.uo|2 iuppiter q: rej: prefidct: ipfu^; 
creoo ab eis putari ^^fhtuifTe rcgnum 
uel auplTe zomano.Tla (i boc ipfe no 
fecit queaUu deum opus tammagna 
potuifTe flggredt credatur cu oms oc 
cupati fintofftci|8 t opib^^prqs: nec 
slterirruatinaUenus. 

Sugmenta regno;t ioui incogme'' 
ter flfcnbitcd fi ut uobit dea e uicroi^ 
ipfa buic negocio fola fafficcrct.cap. 

ft •Rege igifdeo^ rgnfi boiuj po 
tuit 1 propagari i augeri. "bic 
pmii qro cur n ct ipfti regnii aU|s 69 
i.^£ur.n.n6 ita fit fi uictozia dea clf ' 
3ut quid ipfo iouc in bac ca opus cfl 
fi uictozia faucat fitqi propitia : i fi}^ 
eat ad iUos quos uuU cfTe uictozce/ 
"bac dca faucnte T^pitiaict iouc ua-' 
cantc raUud agentc: q getes n fbditc 
rcmacrcf 'O.UC regna it cedcret.^ 2ln 
fotte non difpUcct bonis ini^fTima im ^bitate pugnare:? finitimos quietos 
nullacp iniuria facicntcs ad dilatadii 
regno bcUo fpontaneo ^uocarc' ■p>U 
ne fi ita fentiunt apptobo i lauoo. 

2ln congruat bonie latius uelle ic 
gn3re.cap.jnc. 

u Jdeant ergo nc fotte ii ptineat 
ad uiros bonos gaude dc zgni 
latitudic.jniquitasetjco^ cii^bus 
iufta bcUa gcfta fiit rcgnii adiuuit ut 
crcfccrct.qo utiq3 pun cfTct:fi quics t 
iuflitia finitimozum cdtra fc bcUum 
gcri nuUa puocazct iniuzia: ac feUcio^ 
ribus (ic rcbus bumanis oia rcgna p 
ua cfTcnt cocozdi uicinitatc Utantia.T 
ita clTcnt in miioo rcgna pluria gctii» 
ut funt i urbc oomus pluric ciuium. 
•proinde bclUgcrare i poomitis gcti^ 
bus cUlatarc zgnii:maruidcf feUcitaf: 
bois necclTitas . Sj quia pcius cfTct: 
ut imuriofi iuftiozibus dfiaret: io no 
Ccogrue di et ifla fclicitas. S5 procul 
dubio feUcitas maioz c uicinu bonuj 
bzc concozdc:q' uicinu^ maUi fbiuga: 
bellantem . ZDala uota funt optarc 
babcrequcmodais uclqucm time^ 
fla:ut poflu cfTc qucm uincas. Si cr^ 
go iufta gercnoo bcUa non impia no 
iniquaromani impcrium taj magni» 
acquirerc porucrunt : nunquid tang' 
aUqua dea colcnda cft cis cnam inqui 
tae alicna.^ZDultum cnim ad iHa^h'' 
titudincm impcrq cam coopcratam 
uidcmus quc faacbat iniuriofos : ut 
cfTcnt cu5 quibus iulTa bclla gcrcret": 
1 augercrur impcrium. ^Cur autcm 1 
iniquitas dca non fit ucl cjctemarum 
gentium:fi pauoz 1 paUoz 1 fcbris d^ 
romanicfTe mcruerunt .^ "bis igitur 
duabus : id cft alicna iniquitate 1 
dca uictozia : dum bcllozum caufas 
iniquitfls q-citat: uiaozia eadcmbcl- 
la fdicitcr tcrminat^ctiaj fcriato iouc 
creuit impcrium . Omaq cij bic ptcs r tuppkcr bnbcrcr: oirtt ca que poflme 
bnficia. ciue pucari dq biitur.d^ uoca 
turdg colunt':iipfi^ fuis parrlbua in 
uocantV^babcrcc bic aiit et illc aliqua 
ptcm:fi rcgnum criiim ipfc appclUrcf 
ficut appclUf illa uicto:i3:aut fi :gna 
mun" e iouiercur n t uicto:ia munus 
ciue beatV<16^fcao bicf: fl non Uf 
pie in capitolio:f5 vu9 rq: rcgii i do^ 
m/rtuednaJUiDco^ofcctatcp colef. 

0.uul ftxcrit: g> romani omnibus 
rebus t omnib" moribus dcos fingu 
lo8 deputantcd ede quictid:c;ctra pot^ 
tam cfTc uolucrunt.cap.^rvl 

m 3roi aot plurimo:^ cu 6o8 fin 
glbs (in^iB rcbua t pencfingu 
lie motib'' flttribucrct:uocaucrUt dca 
flgcno:ii:qu£ ad agcndu cj:citara: dc 
fim f^mula quc ad agendu ultra mo'' 
dum ftimuLirct : dcam miutiam que 
prcra modii non moucjcnac facci bo 
minc ut ait pomponius murculu : id 
c nimi0 dcfidiofd 7 inactuofu : dcam 
ftrenua quc facaet ftrcnUu. 1^19 oib'' 
d^8 1 dcabus publica facra faccrc fu 
fccperunt.Ouiet3 ucro appcllantes q 
faccret quiaum:cu cdcm bict efT po: 
tam colUnam publice illa fufripe: no 
lucmnt.CIc;^ indiciii ftiit animi iq*cri: 
an potiua ita fignificatii c : q? cj illam 
turbam colcre pfcucrarcnno plic 60 
ro fcd dcmonio^ co qcte b:e n poflfe: • 
ad qua uocatucruB mcdicue iiciQi 
difcitc a me q: mitis fii r builis codc: 
t iucnicd» requic aiab'' udlris:: 

3ln fi iouic filma potcftas cetiam 
uictozia dca debucritc;aftiaa.ca.p?9. 

a Tl fo:tc drit 4» dea uictouaiup 
pitcr mitmiitq^ illa nnq> rcgi 
dco^ obtepas ad quos iuflfcrit ueiat: 
1 i eoijt ptc confvdat:fboc wcre d: non 
dc illo iouc que dcom rcge f (m opi nioe coftngdi:f5 dc iUo io rcgc fcculo 
rd ^ mittanno uicto:il:quc nuUa OS 
(lantia e:fcd angcld fud 1 faaat uince 
que uotuerincuius confiiiooccultum 
ec p©t:iniquum ef(e non por. Tlam (i 
uictoua dea e:cur n de'' e t tuumpb'*: 
•xuicto:ieiungifuclm3rittt6 uelfra^ 
uel fdiuefXalia cfppc i(ti dc di^e opia 
ti funnqualia fi poctc fuigcrct:atc^ a 
nobia e)cagitarcnt':refpondcret i(ti ri 
denda cffc figtnta pocta^;non ucris 
attrtbuenda numCbUB:-! tit feipfi non 
ridebant: cum wlia deliramcnta non 
apud poctae Icgcbat:fcd i tcntplis co 
kbant.JoueigiturdeoCb'' rogarcnt: 
d uni tmmo fupplicarenr. tlon cnim 
^mifinet mcto:(am:fi dea dTct ft> iUo 
rege 1 poflci 1 audcrct rdidareii fua 
potiue faccre uolontatenu 

^elicitatetfoztnna^ dcaeputat: 
quft ratione fecemdt.cap.pciq. 

q Uid q> t fdiatae dea e(U £di 
acccpit:ara5 mcminfacra ci cS 
gma perfoluta fum . 3pl3 crgo fola 
colcreturcibi enim ipfa cflTct quid bSi 
non eflet.-^d quid ftbi uult : 9> t foz 
tuna dca puratur t coliturc^^ln aliud 
eftfclicitas^altud foztuna.'<luia fottt 
na potefl cflc t mala: fclicitas autcm 
fi mala fucrinfcUcitae non erit.£crte 
omnca dcoe utriufif^ fc^ue ft 1 (cpxy 
babcnt:non nifi bonoe c^flimare de 
bemuB.^boc plato dicin boc alq pbi 
lofopbuboc qccclleics rcip. pptb;tc^ 
rcctotce. Ooo crgo dea fotruna ali^ 
00 bona e^ali^^oo mala;' 7in foite qii 
mala e dea no e : f^ in malignu dcmo 
ncm rcpcntc comtcrtiturf Coot funt 
crgo dce iftCprofecto quotquot funt 
boice fo:tunati:boc cboc fo:tuc. Tla 
ca fint t al^ plunmi fimul:boc c uno 
rcmpo:c male foztunc: nunquid fi ip 
fa cffet : fimul t bona cfliet t mala: 
bis altud : tUie aliud :* 2ln ilU que T2yARTVS 6e& e femper cft bona .' Jpfa e ergo fe 
ttdus.Xur odbibentu: diuerfa noia^ 
fed 1 hoc ferendum eft.folet ci^ n una 
res diuerfiB noibus appellari. 4lttid 
diuerfeedea:divfeare;diucrfa facra; 
£ft caufa inqumnt:qz fclicitas illa e: 
quam boi babct precedentib'* meitis. 
^oztuna uero que d: bona : fine uUo 
e^amiemeritof fo:tuituaccidit boi^ 
bu8 1 bonis t malis:unde etiam for 
tuna noiatur. OLuomooo ergo bona 
eH que fine ullo iudicio uenit t ad bo 
no8 7 ad malos.^ Ut quid ant colitur 
q ita cea e:pafti5 1 quoflibet icurres: 
ut fuo9 culto:ce pk^ip pretcreat : t 
fuis contcmpto:ibue hcrmi^ut (i a 
li(|d|)fu:iuntculto:ee eiue : utabilla 
uideanturiamenf:iammerita k^(: 
n fo:tuitu ueit.Ubi e ergo diffmitio tl 
la fo^iune.-^Ubi eft q6 a fo:tuici8 etia; 
nomen acccpit.'Tlibil cnim pi-odcfl e - 
am colc:fi fo:tuna e.Si c«ure fuoa cul 
to:e8 difccmit ut profit:fo:cuna no e. 
2ln 1 ipfa3 quo uolucrit mppiter mic 
nt.'£ola('ergo ipfe folue. Tlo ei^pot 
etiubentitcamquouolucnt mium 
fo:tuua refiflcre.ilut ccrte ipfam ma 
licolant:quinoluntbabere meri^:(| 
bue polTitdea fcUdtae inuitari. 

Dc fottuna muUebrCcap.pj^ 

t 2{ntumfanebuicueIutum'Rtt 
mini tribuunt: quod fo:tuna.. y 
uoc9nt:ut fimulac:^ eius quod a ma^ 
troniededicatumcfli appcUatume 
fo:tuna muliebrie^etia^ locutum eiTc 
memo:ie comedarint: atcp dijciffe no 
femel:fed iteruquod eam ritc inao-o^ 
ne dedicaucrint.Ojiod ^dcm (i aern 
rit:mirari noa non opouet. Tlon eim 
malignis dcmonibue etum (ic diffid 
le efl fallere:quo:um artee atc^ ucrfu 
ttae binc potiue ifti aduertere debuc^ 
rot (f illa dca locuta efl: que fo:cuitu 
occidicnon quc meritie uemt.5uit.n. foituna loca^ i muta fdicitae. £t ad 
quid aimd nifi ut bomince rectc uiue 
renonciu-arcnt:conaUata libi fo:tu^ 
na : que iUoe fine ulUs bonid mcnns 
faccret fo:tttnat09.£t ccrte fi f6:tuna 
loquitur:nonfaltem muUcubue : fed 
ttind potiu9 loqucreturut non ipe q 
funuUcru^ dedicaucrunt putarentur 
tantum miracuUim muLcbrt locadts 
te fmpftc. 

£>c uirtute 7 fidc quae pagani tc' 
pUe T facrie bonoraucrunt; prctmit^ 
tentce aUa bona:quc fimiUter coieda 
fuerunt:fi rectc alqs diuinitas tribue^ 
batm.cap.^j:. 

u Jrtutc quocp dca fece^t:q 4dc 
fidcacct: mrcis fueat pfereda. 
£t nuc q: dca ii c f^ oonu dci : ipa ab 
ilU> ipctret':a quo folo dari pot: t ois 
faifo^ dco;^ turba uanefcat.S^ cu: i 
ficUs dea credita r.7 accepit et ipa te^' 
pld 1 iltdii Ooia cfr^s prudct agno^ 
fcit:bitacr5 ilU feipfu facit. Uii aut fci 
6t lUi q'd fit fide8:cui' ^mu t ma^u) 
offciiii e:ut i uq^ crcdat dcu;! &5 cur 
ri fuffcccrat uirt";' Tlone ibi e % ftdes^ 
'0.ii(|dei^.utci quattuo: fpcsdiflri^ 
buedi cffe uiaerdt:prudctia;iufliiia5: 
fo:tituaIn£:tcpatia;' £c qth ifle fingtc 
fpc8 fuas bnt:i ptib" iuflitie fides cfl: 
mapn, ' ^ lv?cu apud nos bet ^caip 
fcimus c^a fit ^ mfV e^ fiide utmt.S; 
iUos miro: appctio^ze mrtitudis dco^ 
rd:fi fidcs dca e : quarc alqs ta mrus 
deab" iiuria fea.rut: ptmittcoo cas <\ 
b^fimirredesTaras dcdicare potuc 
rttnt.''£ur tcpatia dca ec ti meruit:cu5 
eius noic nonulU roani pricipce non 
puam gfiam coparint.^ iCur detq^ foi^ 
tttuoo dca no e:qtte affuicmutio cum 
dejrtcra po:rc;nt in fiammae: q affuit 
curtio cum fe^ patria in abruptam 
terram prccipicc dedit: q affuit decio 
patriidccio fiUo cumpro c;:erciat ^dt 


^a-wk^ nr-^tiT (e aoucmtflBi tn bts oibus uera inc^ 
r3tfo2tituoo:un mooo no agit' <lua 
rc prudcnna:quareraptec(a nuUanu^ 
ttimum loca meruerunt.^Jln q: inoic 
geiicralt ipnus vtutcs oma colutVSic 
ergo pojTci t unue dcu9 coh.cui" ptcf 
ccti dq putanc. Bcd in lUa una vtutc 
1 fidc9 cft T pudicicia:q tii eytra in c^ 
dibu^i^pis altana mcruerut.^bae de 
ee non ucritasifcd uanitas fccit. 

Oi unum non inrcUigcntes dcum 
uirtutc : faltem fcUcjtate dcbucrunt 
c(Tc contcnci . capitubm uigcfimum 
primum. 

b £c cim ueri dei mucra fur. non 
ipfc dec fiit. Ueruntam e ubi c 
^tue-rfelicitaB^quidaUud qucritur; 
O.uidcifufficitcuiuiri" fchcitafq? it 
fufficitc^Omnia 4ppe agcnda coplccti 
tur vtus:omnia optanda feUcitas.Si 
iuppitcr uc bec darct io colebat': quia 
fi bonu> aUquid c latituco rcgni atcp 
diururnitae ad candem ptiet fcUcita^ 
tcm: cur no intcUcctum eft oda dei cc 
non dcoa.-^Si autcm putate funt dce; 
faltcm alis tanta dcorum turba nou 
qucrcrcf./Ionfidcratifi.n.officqs dco 
rt) dcanQ^ oium.q (icm uoluerunc p 
fua opiationc finjccnit.inueniat (i prit 
flliqutd quod ab aUquo dco prctlart 
poiTit bomini babcnti i5tutcm:babeti 
fcUcitatcm.<luid ooctrine ucl a mcr^ 
curio uel a mvncrua pctcndii cet:cum 
^t" oia fecu biet.' 3r9 qppe ipfa benc 
rcctcc^ utucndiuirtus a uctcribus dif 
finitae.Undeabcoq^grcce arcte d: 
vtu9:nomcn arti^ latinos rradujnfle 
putaucrunt. S5 (i uirtus non nifi ad 
ingeniofum poflct ucnire;q'd op" crat 
dco tacio patre:qut catos id e acucos 
faccret:cij boc poff^ pfcrrc fcUcttas^ 
3ngcniofu quippe nafci fclicitatis e. 
Unde ct fi no pomit 9 nodii nato co' 
U dea fcLicitas:ut boc ci conciUata oo narct:conferrec boc parentt^bue da» 
cultoiibus fui8:ut eis ingeiofifilq na' 
fcercnturquid opus erat pturtctibuf 
inuocarc Uicina:ci) fiadect fcUdtae:!! 
foUi bri parercnc:fed et bonos.^Ooiid 
necciTc crat opi dee comdarc nafcetef: 
deo uagitano uagientcs:dcccuninc ia 
centC9:dec ruminc fugcntes.deo (lati^ 
Uno ftate9:dcc adeone adci^tcs: abco 
ne abcuntc9:dce mcnti:ut bona bzcnt 
mte:deo uoluno t dee uoliinc:ui bda 
ucUendqs cdiugalibus: utbiipiuga'' 
rcf:dij9 agreftibus:ut fruaus ubcrri 
mos capcret:7 mapmc ipft diue fruc 
tefe:marri 7 bellde uc bfi beUigerarcc: 
dee uictozic ut uinccrent : dco bonozi 
ut bonorarcnt':dce pccunie ut pccuio 
(i cfTcnt:deo efculano 1 fiUo cius arg2 
tio ut bcrent erca argcntcac^ pccuni'' 
nia.Tia io patrcm argcntini cfculana 
pofuerut:quia prius erca pccunia in 
ufueffeccpit:poft argentea .ZDiro: 
aut q' argcnttnus no gcnuit aunnu^: 
qt 1 auzea fubfccuta c.Oaic dcti iftt fi 
brent:ficut fatumo iouc : tta 7 primi 
argcntino tauo cfculano aurinti ppo 
ficret.<luid crgo erat neccfTc^pt bcc 
bda rantmi Tcojpis rcj:tema tantam 
deo^ turba colerc 1 inuocare : quos 
nccp oms cdmeoraui : ncc ipfi potuc^ 
nit otb" btianis bdis minutati fingU' 
laticp digefti9 1 dco^ninuto^ 1 figu^ 
lo9 ^uidc:cu pofTctWagno facilicp co 
pcndio una dea fcUcitas cucta pfcrre: 
ncc foUim ad bo%a capicnda quifq' s 
Uus:f5 ncci^ ad dcpdknda mala quc 
rcrct' .■' /Zur eim eflct inuocada ^pter 
fefTos diua fcfTonia : propter t^oftes 
dcpcllenDOS diua peUonia.,ppt cgros 
mcdic" r apollo refculapi" rabo ftmr: 
^do cflTct gtide pcriculti.-llcc 69 fpi^ 
nefis ut fpiJpF agris eradicarct: nec 
dea rubigo W non acccdcrct roga:f: 
una felicitatc piiie 1 tumtc:ut uel nul 
la mala e):02irenc':uelfactlUc pcUenf. 
'Poftrcmo quoniam de duabus iS^ QVARTVS deabtts uirtute i felkitatc tractam": 
(i felicitae rtutid eft premium:n6 dca 
fed dd oond cft.Si adt dea e : cur no 
dicaf 1 mrtuic ipfa confcrrcqiicidem 
ei vtute cofc4 felicitaQ ma^ eft^ 

bcfcia colcn6o;tdeo?t: qua a (e 
uarro glouatur coUatam eHe romais 

q Uidergoeq;>p:oingetibrificio 
oarro iactat prcftare fc ciuibuf 
fui9:q: no folu comemc»-at 6o8 quof 
coU opo:tcat a romanie: ue^ et dicit 
<{d ad quepertineat.Olm mbil^ddl 
incjt boi alicuius mcdici nom fozma^ 
cp noflfe:? (\d fii medicua ignoarctira 
dicii nibil prodeft fdre dcu ec cfcuU' 
piu:finefcu8 cuualitudmiopitulari: 
atcp ita ignoics cur ri dcbcae fuppli^ 
care.^boc ct afftrmat alia fuuritudinc 
dicc&:n mo bii uiueifj uiue oto ncic^ 
polTe:fi igaoict ^fnafii fabcn <^9 pic^ 
Conquia rccto::a quo quid utcfilc pc^ 
terepo(Tit:quc adiutoieaffumcquc; 
ducem:qucm oocto:cm.£o md nulU 
dubid elie alTcrcns ita erfl ucilc cogni 
tionem dco;^:fi fciac quam quifcp 6s 
uim 7 facultate ac ptatcm cuiufqj rei 
babeat.^jccodm potcrimua inquic 
fcirc que cumfcp ca dcd aduoca: atcp 
inuocaredebeamus : ncfaciamus ut 
mimi folenn^ optcmua a libcro ag': 
e nf mpbis uinum.XDagna fanc uttli 
ta9.0.ui8 n buic gias aget fi va md-' 
lfrarct:tft und ue:^ dcum a quo ccnC 
oia bda:i oib" coledd ooccrct;: 

ibefclidtatequaromani multo^ 
tteneratoie9 dco:p diu non colucrunt 
bonore diuinoicum pro omnibue fo^ 
U fufticcret.cap.^q. 

f £d uji nisc agif:fi libri i facra 

eo^ va (at:i feiicitas dca c:cur 

pd ipfa una q colef cdftituta e:q pofT^ uniuerfaconfcrre^Tcompcndio facc: 
felice.' OLuis.n.optataliquid proprer 
aliud qf ut fclij: fiat .' £ur dcnic^ tarn 
fcro buic tate dec p'' tot rdanos prid 
pc8:lucuUu9 ede cdftituu.-'£ur ip(e :o 
mulu9 fclicc cupie9 condcauitate:n5 
buic tcpld potifl"imu5 ftrudt.-Tlcc^p 
ter aliquid dqs cctcris fuppltcauit:q" 
00 nibil dcdTct fi bec addict.Tlam i 
fpfc ncc prtu9 rcpucc ut putlt poftea 
69 fict:fi banc dca^picia i\S bfct.Ut 
qd ergo romulus conftituit romanis 
dcoB ianum:iouc5:marte:picd:faunii 
tfberinp:berculc 1 fiquo9 alio9 i Uc 
(fd titu9 tatiu9 addtdit fatu:nu:ope: 
folcm^lunam^uulcano^lucem:!: quof' 
(^ alio9 addidit:intcr quos aia^ dca^ 
cloacinam fclicitate ncglecta i Uc cjd 
numa tot 609 1 tot dca9 fine idii^n 
cam fo:tc in tanta turba uidcrc no po 
tUit.^oftiliu9 ccrtc rc^ dcos 1 ipcno 
U09 pauo:e atcp pallozem ^piciaooa 
non introducerCT^fi deam iftam nofl^ 
aut colerct: prirc quippe fcUatatc 019 
pauo: 1 pallo: non propidatus ab fce 
deret:fcd pulfus aufi-gcrct. £>cidc cjd 
e boc quod iam romanum impcziunt 
longc latecp crcfccbat: t adbuc ncmo 
fclidtatcm coUbat.'2ln io grindius i 
pid q^ fcliciu9 fuit.^Tla qdo ibi efl^ va 
felicita9:ubi ucra non crat pictag.-^i 
cta9 cnim ocra eft ucraj: ucri 6i cult*; 
non culm9 falfom^ tot dco:om quoC 
demonio:um.Scdi poftca ia^r inde 
o:um numcrum fdidtate fufcepta: 
magna bcUozum duiUum infeltdtao 
fubfecuta eft . 2ln fo:tc iuftc cft indi" 
gnata fc[icit&6:q> 1 tam fero 1 non ad 
bonourm fcd ad contumcUam potius 
inuitata cft:ut cum ca colcretur pria-' 
pu9 1 cloatina:? pauo: 1 paUo: 7 fc' 
bri9:7 cctcra non numina colcnoozd: 
fed crimina colentium.' 2ld cjrtrcmuj 
fi cum tnrba indtgnifl*ima tanta dea 
colcnda uifa cft:cur non ucl iUuftrius 
cctma colcbatur.-'<lui8 cnim fcrat y LlDtK cduUca cfcam pbeat. £>c pauorc ifatu 
paucncia nuncupet' : dc fpc quc ucnit 
ucnilia:dc uoluptatcuolupia:dcactu 
agcno:ia:dc ihmat quibue ad nimia 
ectu bd ipeUit':dca ftimra noict'.Strc 
r»ua dca f it ftrcnuum facicnoo.Tlume 
ria quc numcrarc ooccat . £amena q 
cancrc. 3pfe ftt 7 deus confue pbcoo 
confilia: 7 dca fcntia fcntcntiae infpi^ 
ranoo.^pfc dca iuucraa quc poft prc 
tcjrtataqrcipiatiuucntlia ctans ejx>y 
dia.3pfc fu foztuna barbararq adrtof 
barbaindu."tquosbor.or3re uolue^ 
rinut boc quakiuq^ nume faltc maf'' 
culii deu:ucl a bazba barbatu: ficut a 
nobisnodatu.uelccitc nonfojtuna: 
fjqtbarbas barbatnbet foztunium 
nominarcnt.3pfe in iugatijio deo con 
iugesmngat^^cum uirgini u):o:i 50^ 
na foluitur ipk inuocctur:t dca uirgi 
ncnfis uocctur.3pfc fit mutumuB uel 
tutumU9:quieft3pudgrccos priap" 
finonpudct. "becomnia quediri;'? 
quccun<p non dipii non enim omnia 
diccnda arbitratus fum:bi omnee d^ 
dcctp fit unU3 iuppitcnfiuc fmt ut 4^ 
da uolutoia ifta ptcs cius:fiuc uutu^ 
tes cms:ficut cis uiderur qmbus cu5 
placct efle miidi animu.Ome fnia uc 
lut magno^ muUoiiq^ ooctomm L 
Tdcc fi ita funt:q6 quale fir nocu ircri 
quero quid pcrdercnt fi unum dcum 
colaxnt pi-ttdcncio:c copcndio.-^Ouid 
enim dus contcmncret: cum ipfe cole 
rctur.^Si aot metuendu fmt:nc prctc: 
miflc fiuc ncglcCTc partcs eius irafcc 
rcnf:ndcrgo utuolutueluiunfaian'' 
tis bcc tota uita e quc contiet omnca 
dco8 quafi fuas vtutcs uel mbra ud 
parte8:fcd fuam qucqj pars bct uita 
a ceteris fcp3rata:fi pter altcra irafci 
altcra pot:^ alia placari:alia cocitari. 
Si aot diiitur oms Hmul id c totum 
ipfum iouc potuiflTc offendi (i partca 
cius non ctiam figillatim minutatic^ 
colcrcnt':ftuItc di. Tlulla quippcca;^ prctcrmictcrc^cttmipfeunuB ^ bzct 
omnia coleref.tlam ut alifl omittam 
que funt innumcrabilia: cn dicilt oia 
ff dera ptcs iouis if(c:i omnia uiuezc 
ato^ ronalcR animae babcrcit io finc 
controucrfia dcos eflc:n6 uidet q^mr' 
tos non colant:^multid cdes non c6 
ftruat:arae non ftatuant: quae tamc 
pauafl^imis ffde^ ftatucndas ec pu^ 
tauczunt 1 figiUarim facrifixandu.Si 
igitur irafcunt qui no figillati^ colui: 
non mctuiit paucis placatis toto cdo 
irato uiuere. Si aut ftcllas oms ideo 
colunt qz i ioue funt que colut:ifto cd 
pendio pofl^ent in illo uno oib'^ fuppli 
care.Sic cim ncmo i:afccrct': co i iUo 
uno omnibus fuppUcaref:nco cStem 
nerctpociusq^culris quibufda iufta 
irafccndi ca ilUa qui pretcrmiflli cflet 
multo numcrofius preberct': prcf rim 
cum cis de fupcma fedc fulgentibus: 
turpi nuditate diftcntus prcponcret' 
7 priapue. 

t>c opione eo|t:<i[ dcuata; mudi:7 
modum cop" di efl^e putavunt.capitu 
Uim.^. 

q Uid^iUudnodebetmoucacu 
t09 boies f qualcfcucp boicsf 
Tlo' eim ad boc ingenq op" c gcceUcn'' 
tia:ut dcpofito ftudio contcnrionis ae 
tcndit:fi mundi atus deus e: ciq? aio 
mundus ut cotp'' e:ut fit unum anial 
conftans c)c aio 7 co:po:c:atcp ifte 68 
c finus quida^ naturc in feipo ptines 
oia:ut q: ipfuis aia qua uiutficaf tora 
ifta moles:uitc atcp aie cunccozum ui 
uenriu pro cuiufcp nafcentis fo:te fu^ 
mantunnibil oio remancrc potcft q6 
non fit pars dci. <luod fi ita e: quis 
nd uidcat g-ta ipictas 7 irrcUgiofitas 
confequat':ut q6 calcavit ^fqj pte dei 
calcen7 in omni animantc occidenoo 
p6 dci ttuddcffTlob oia dic q pofl^ut 
occurrae cogitantibus : did autem ■QyARTVS (int mccandk non polTu^r. 

bt bie qut folfl rarionabilia aian^ 
tift partes eife umus dei afferui;. cap. 

f 3 aot fola aialift ronalia : ficut 
fut boies ptes det ee cotcndilt: 
no uideo quide fi totue mndos e 68: 
qoo beftias ab eiue ptib^ feparct: fcd 
obluctari quid opus eibc ipo rdnali 
aiantc id e botc: quid infeliciue crcdi 
pot:g' dd pte uapulare cn puer uapu 
lat.'3a vo partes dcifieri lafciuas: ini 
quas ipias:atcp oio dlnabrcs cfs fer^ 
re pol1ct:nifi 4 «prfus infanii.-"f>oft:eo 
^d irafat^cis a quib^ nd colif:cu a fu 
is partib" no colaiTrflenat ergo ut di 
cit orfis dcos fuas b:e uitas^fibi que' 
q^ utuer.nulld co^i clVc ptc cuiufq': f; 
enes celcnoos:^ cognofci i coli piit: 
q: ta multi funt:ut ome non poftint. 
«Oluo^ iuppitcr q: rqc prefidct: ipfu^ 
creoo ab ds puuri pftituilTe rcgnunt 
ttd au^ilTc zomand.tla fi boc ipfc no 
fedt quc aliii deum opue tam magnd 
potuilfe aggrcdicrcdaturco ome oc 
cupatifintoifict|8 1 opib^^pr^s: nec 
slter irruat in altenus. 

Jlugmenta regno^t ioui incogi-uc^ 
tcr afcnbi:cu fi uc uolut dea e uictota 
ipfa buic ncgocio foU fofficcrct.cap. 

ft •Rege igi^deo?» :gn6 boiuj po 
tuit 7 propagari i augcri. i:>ic 
pmu qro cur n et ipfi» regnti alq'6 6s 
c.'£ur.n.nd ita fit (i uicto:ia dca cft' 
3ut quid ipfo ioue in bac ca opus cll 
fi uicto:ia faucat fttqi propida : i (il^ 
cat ad illos quos uult cffc uictozce^ 
"bac dca faucntc ^^pitia^ct iouc ua^ 
cantc r aliud agente: q gctes rt fb^difc 
rcmacref.'4luc rcgna it cedcret.' 2tn 
fotte non difplicct bonis ini(jlTima im ^bitate pugnare:? finitimos quictos 
nullicp iniuria facicntcs ad dilatadii 
regnd bcUo fpontanco ^uocarc "PU 
ne (i ita fentiunt apptobo i lauoo. 

3ln congruat bonie larius uellc :c 
gn3re.cap.)cv. 

u 3dc3nt crgo nc fottc rt ptineat 
ad uiros bonos gaudc dc :gni 
Utitudic.3niquita8 ci^ co;;^ cu cjbus 
rulla bclU gcto fdt regnd adiuuit ut 
crcfccret.qo utiq^ pud cfTct^fi quies i 
iufliriafinirimo:umcdtra fc bcUum 
gcri nuUa |>uoca:et inimia: ac feUdO'' 
ribus (ic rcbus bumanis oia rcgna p 
ua cflcnt cdco:di uicinitatc lctantia.T 
itaclTent in mdoo rcgna pluria gerid 
ut funt i urbc oomus pluric ciuium. 
■f>roinde bdligerare i poomitis geti^ 
bus diUtare :gnd:maruidct'fcUdtaf: 
bdis neccffitas . Sj quia pcius tffct: 
ut iniurioft iuftio:ibus driaret: io nd 
icdgrue di et ifta fcUcitas. £5 procul 
dubio fcUcitas maio: e uicmd bonuj 
b:c conco:dc:q' uicinu^ mald fbiuga: 
bclUntcm . IDaU uota funt optarc 
babcrequcmodctis uclqucm rime^ 
as:ut polTit cfle qucm uincas. Si er^' 
go iufta gcrcnoo bdU non impia no 
iniqua romani impcrium ta^ magnd 
acquirerc porucrunt : nunquid tanq' 
aUqua dea colcnda cft ds ctiam inqui 
tas aliena.-^ZDultum cnim ad iftajU^ 
ritudincm impcrq eam coopcratam 
uidcmus qucfadcbatiniuriofoe : ut 
cfTcntcuj quibus iufta bdla gcrcret': 
1 augercrur impcrium. jCur autcm 1 
iniquitas dca non fir ucl cjctcmarum 
gcnrium:fi pauo: 1 paUo: ifebris d^ 
romanicfl^e mcruerunt .■■ "bis igifur 
duabus : id e(i aUcna iniquitatc 1 
dca uicto:ia : dum bdU:um caufas 
iniquttas cjccitat: uiao:U cadcmbel- 
U fcUcifcr fcrminat:cria5 fcriato iouc 
crcuir impcrium . ■Q.uae et'3 bic prcs tupplterbabcrcK airfi ca quc poffme 
bnficia. ciue pucari dq bncundi^ uoca 
tur:d9 colantiipfi^ fuis parribus in 
uocantVtJabcrct bic aat ct illc aliqui 
ptcm:fi rcgnum ctiam ipfc appcUarcf 
ficut dppclUf iUa uicto:ta:aut ft fgna 
mun'* e iouieroir it t uicto:ia munua 
eias hcitfO.6 ffcao hicf: (i non h^ 
pis in capitolio;f5 nis rcj: rcgu % do^ 
minusdinantidcognofccfstcp coU^. 

0.uid fucrit: g» romani omnibus 
rcbus 1 omnib" moribue deos fingu 
lo8 deputantcs ede quietis^e^ra poi^ 
tam clTc uoUtcrunt.cap.j^vi. 

m 5ro: nm plurtmrcp co doe (in 
glbs finglis rcbua t pcnc fingi» 
lis mofib'' 8trribucrct:uocaucri»c dcl 
agcnotia:quc ad agcndi) cjccttarct: dc 
am ftimula que ad agcnda ulcra mo^ 
dum f^muLirct : dcam mmtiam qu€ 
prera modu non moucjcnac focct bo 
minc ut ait pomponitis murcidu : H 
c nimis dcfidiofd i inactuofu: dcam 
ftremu quc faccret ftrcnUu. "bie oib'' 
dqe 1 dcabus publica facra faccrc (\x 
rcepcrunt.Ouicta ucro appeilantcs q 
iaccret quictum:cu cdcm b:cr cf poz 
tam coUinam publice lUa fufapcf no 
lucrunt.Ut;^ indiciii fiiit animi iqcri: 
■v^ an poriu9 ita fignificatu c : q? 4 ^li^"» 
■ turbam colcrc pfeuczarcnno plac 6o 
ro fcd dcmonio^ cp qctc bic h poirc: ' 
ad qua uocat ucrus medicus diccs: ^ 
difcicc a mc qt mitis fii t builie codc: ' 
t iucmctta rcquie aiab*' ucftria;: 

5ln fi iouis fuma potdlas ccriam 
uictoria da dcbucritc;ciftiaa.ca.jcv9. 

a Tl foztc drit ^ dcl uictouaiup 
pitcr mittar:at(p illa tanq' rcgi 
dcojj obtepis ad quos iuffcrit umt: 
7 i co?t prc confidat.^l^oc ucrc d: non 
dc lUo ioue quc dcoiu rege ^ fua opi nioc cofingut:f3 dc illo ifo rcgc fccuto 
rd q mittat:n6 uiao:il:quc nuUa ?i 
flantia e:fcd angcld fuu t faaat uince 
quc uoluchncttius confiUdoccultum 
ee por.iniquumcflTc non pdr. Tlam fi 
uictotia dca c:cur ii de'' c t tmimpb'*: 
1 niaoiit iungif ucl maritus uel ira^ 
ucl filiu6.<ralia cfppe tfli dc d^s opia 
ti funnquaUa fi poctc fuigcrcnattp a 
nobis cjcagitarenfiircfpondcrn i(^ n 
dcnda cfTc figmta pocta?t:non ucria 
attribucnda numibus:t tfi fcipfi non 
ridebant: cumtaUadeUramcnta non 
apud poet&s Ugcbacfed i tempUs co 
lcbant.^oucigiturdcoib'' rogarcnt: 
ci uni tmmo fuppUcarent. Tlon cnim 
^mififfet uicto:iam:fi dca cfTct fb iUo 
rcgc t pofTet t auderct rcfiftcre:t fua 
potius faccre uoUincatcm* 

fclidtatc t fo:riina q dcae putat: 
qua radonc fccemut.cap.p(i9. 

q Uid Of t fdidtae dc3 cft' £d£ 
accepit^arajmcruinfacra eicd 
gruapcrfoUite funt . 3pfi3 crgo fola 
colcretuntibt enim tpfa cffcrquid bd< 
non cfTct.-^d quid fibi uult : 5- 1 for 
tuna dea putatur t coUturc^Sn aUud 
eflfcUciras^aUud fo:cuna.'<Iuia fdtu 
na potcfl cflV t mala: f6kixds autcm 
fi mala fticriKfcUdtas non crit.£crrc 
omncs dcos utriufi^ fe)cus fi t fgcu^ 
babcnnnon nifi bonoe ocifttmarc dc 
bcmus.t>ocplatodicin boc alijpbi 
lofopbuboc occcUcccs rdp. ppro;:cp 
reao:ee. -Qdo crgo dca fo:tuna aU^ 
00 bona t3\xJ3ft)0 msA&i 3n fo:tcqff 
mala e dca nd c : f^ in maUgnu dcmo 
ncm rcpcnrc conucrtitur.' O.uot funt 
crgo dcc iftc/profecto quotquot funt 
boice fo:funati:boc eboc fo:tnc. Tla 
ca iini t alq pUirimi fimul:boc c uno 
tcmpo:cmalefo:tunc:nunquid fiip 
fa cfrct : fimul t bona efTet t mala: 
bis aUud ; lUis aUud :: :Hn illa quc T2yARTVS dcft e fcmper cft bona :* Jpfa e crgo fc 
ltdta9.'£ur adbibenru: diuerfa noia^ 
fcd 1 boc fcrcndum eft.folct ci^ 'r una 
rc8 diuerfis noibus appcUari. Omid 
diuerfecdc9:divfcarc:diucrfa facra/ 
£ft caufa inqutunt:qz fclicitas illa e: 
quam boi babct prcccdcntib'^ mcitid. 
^oztuna ucro quc di bona : fine uUo 
q:amic mcrito^ foztuitu acddit boi^' 
bu9 1 bonie 7 malis:undc etiam for^ 
tuna noiatur. OLuomooo crgo bona 
i(t quc fine uUo iudicio ucnit i ad bo 
no8 7 ad maloe.^ Ut quid aut colitur 
q ita ccca e:pafTi5 i quodibet icurrce: 
ut fuo8 culto:c8 plejz^ prctcrcat : 7 
fuis contcmpto:ibu8 bercat.^ilut fi a 
licjdpfiduntcultozce cius : utabilla 
uidcanturi: amcnf:iam mcrita fc^f: 
11 fortuitu ueit.Ubi e crgo di.Tmitio il 
la fottunc.-^Ubi cft q6 a foztuitis ctia^ 
nomen accepii.^Tlibil cnim pi-odcft e ■ 
em colr.fi foztuna e.Bi uaic fuoa cul 
to:c9 difccmit ut profit:fo:tuna no e. 
jRn 1 ipfaj quo uoluerit uipp; tcr mic 
tit.'£olat'crgo ipfc folus. Tld ei^pot 
diubcntifcamquouolucnt mttteti 
fottuua rcfiflcrcilut ccrte ipfam ma 
bco[ant:quinoUintbabcre mcrt^.ii 
bue poffitdca fcUdtas inuitari. 

i^e fortuna muUebri.cap.)n):. 

t 2lntumfanebuicuclutummf 
mini tribuunt: quod fottuna.. v 
uocant:ut fimulac^ dus quod a ma^ 
tronie dedicatum ef^ % appcUatum c 
fottuna muliebri6:ctia5 locutum cffe 
memotic cdmedarint: atqp dipifrc nS 
femehfcd iteru quod cam ritc mairO'' 
nc dccUcaucrint.Ooiod (jdcm (i uera 
fit:mirari noe non oportct. Tlon cim 
maUgnis dcmontbus ctiam fic dtfftd 
le cfl faUcre:quo:um arte8 atc^ ucrfu 
tias binc potiu8 ifti aduertere debuc^ 
rot q> illa dca locuta cfl: quc fotcuitu 
acd<Ut:non quc mcritia ucnit. jmn. fottuna loca^ i muta fdtcitas. £t ad 
quid aUud nift ut bomince rectc uiue 
re non curarent:conctUaia libt foztu^ 
na : quc iUoe finc ulUs bonis mcrttis 
faccrei fo:tunato9.£t ccrte ft fo:tuna 
bquitur:nonfaltcm mnUc»bu9 : fcd 
uirid potiu9 loqucretur.ut non tpe q 
funuUcru5 dedicauenmt putarcntur 
tantum miracuUim muUebri locadts 
icfinpfTe. 

£>c uirtute t fidc quaa pagani te' 
p\i@ 1 facrie bonoraucrunt: prctmit^ 
tentes aUa bona:quc fimiUter colcda 
fuerunt:firectc ali)9 duunitas tribue^ 
batm.cap.^j;. 

u Jrtute quocp dcl fccc^t:q i\,Ai 
ftdcacct: mftia fucatpfercda. 
£t nnc q: dca ri c f^ oonu dci : ipa ab 
illo ipetret':a quo folo daripdt: t ois 
falfo^ dco:p turba uancfcat.S5 Oiix 
fides dca credtta t.i acccpit et ipa te^ 
pld 1 aUa:." Ooia cff^s prudct agno" 
fdt:bitact5 lUi fcipfu facit. Ufi aut fci 
6t tUi q"d fit fidc8:cut"' pmii i majai^ 
ofTdiu c:ut i uc?j crcdat deo; S5 cur 
d fuffccerat uirt";' Tlonc ibi c % ixdisi 
0.nc}dev;uiei quattuo: fpcsdifW^ 
bucda cfVc aiacrut:prudctia:iuftitifl5: 
foztituotn£:tcpatia/ £t qtfi ifU fingte 
fpe8 fuA8 bni:i ptib" iuftitie ticle9 cft: 
madn. ' ^ locu apud no9 bet d^cad^ 
fdmu9 <J fic qr utfV q: fidc ututt.S^ 
iUo9 miro: appctio:c9 mrtuudis dco^ 
rd:ft fidcs dca e : quare alq^ ta mru8 
deab" imik fectriit: pfmittcoo ca9 cj 
b^ftmirrcdegtara^ dcdicarc potue 
runc-^iur tcpatia dea ee ii mcruit:cu5 
du9 noic nonulU roani pricipcs non 
puam gfiam coparinc^ £ur deiqp fo:^ 
tituoo dca no e:quc affuitmucio cum 
dcj:tcr3 po:rc)dt in flammae: q affuit 
curtio cum fe^ patria in abruptam 
terram precipitc dcdit: q afTuit decio 
patritdedo ftUo cumpro ejcerdiu ciir9~ irfA«^«M*1 (c ttoisautflBi tn bfe oibus uera inc 
rat fouimoo:un mooo no ag^f.Cuft 
rc prudenria:quare (apiitia nuUanu^ 
minum loca merucrunr.^Jln qt inoie 
geiic:4U ipfius vmtcs ome colutVSic 
crgo poflet t unue deu9 coK.cui' ptcf 
ccti dti puiant. Scd in illa una i?tutc 
1 fidce cft 1 pudiciciarq tri eytra in c 
dibun^p;6 aUaria merucrut.lDae de 
80 non ucritas^fcd uanitae fecit. 

Cb unum non intclligcntcs dcum 
uirmtc : faltcm fclicitate debucrunt 
c(Tc contcnti . capitulum uigcrimum 
primum. 

b £c clm ucrt dn mucra filr. non 
ipfc dec fiit. Ueruntam e ubi e 
^tus 7 felicit3s:quid aliud qucritur; 
O.uid ei fufficit cui uirt" fclicitafcp ri 
fufficit^^Omnia 4ppe agenda coplccti 
mr vtU9:omnia optanda felicitas.Si 
ixxppitcr m bec daret io colebat': quia 
fi bonU) aliquid e latiruoo rcgni atcp 
d-umrnitas ad candcm pttet f^licita^ 
tcm: cur no intcllcctum cft oda dci ce 
non dco0.-'5i aurcm purarc funt dcc: 
falrcm alic tanta deorum turba non 
qucrcret.£onfidcr9ti8.n.officqs dco 
rti dea^c^ oium.q ficut noluerunt ^ 
fua opiationc finpn^t.tnucniat {i piic 
aliquid quod ab aliquo dco prcftart 
pofTit bomini babcnti vratem:babeti 
felicitatem.0.uid ooctrinc ucl a mcr^ 
curio uel a mincrua pctcndu cet:cuni 
^t" oia fcco bfet.-' 21r8 qppe ipfa bcnc 
rectccp uiuendi uirms a ucteribus dif 
finitac.Undcabeoq^grcce arete d: 
^tu9:nomen artis latinoe traduplTe 
putaucrunt. Sj (i uirtus non nifi ad 
ingcniofum poflet uenire:q'd op" erat 
dco tatio patre:qui catos id e acutos 
faccrct:cu boc pofl") pfcrrc fclicitas/ 
3ngeniofu quippc nafci fclicitatiB e. 
Unde ct (i no pomit a nodii nato co' 
U dca fcUcitaeiut boc ci conciliata oo narct:confcrrct boc parcntibue cfu» 
cultoiibus fut8:ut eis ingeiofi filq na' 
fccrcnmnquid opus crat ptunetibuf 
tnuocarc lucina:cti fiadeet fclicita8:ii 
folii bii parcrcnt:fcd et bonos.-^Ouid 
neceffc crat opi dec cdmdarc nafcetef: 
deo uagitano uagientceidcecuntnc ia 
centc8:dee rumine fugentce.deo ftati'' 
lino ftatcs:decadeoncadei^te8: abeo 
neabeuntce^dce mcnh:ut bona b:cnt 
mtc:deo uoliino t dee uolune:ut bda 
uellendqe cdiugalibus: ut brt piuga^ 
rcf^dqe agrcftibu9:ut fruaus ubcrri 
moe C3pcret:7 majcime ipfi diuc fhic 
tefc:marti % bellde ut brt bclligerarcK 
deeuictozicutuincercnt : deo bono» 
ut bonorarcnt':dce pecunte ut pcciiio 
fi cflcnt:deo cfculano t filio eiue arg^ 
tio ut bcrent crca argcntcat^ pccuni^ 
nia.Tia io patrcm argcntini cfculanu 
pofucrnt:quiaprtu8crcapccunia in 
ufueffccepit^poft argentea .IDirot 
8ut q argcntinue no genuit aurinuj: 
qi 7 amea fubfccma e.0.ue dcu ifti fi 
bu:nt:ficut fammo ioue : ita t pnmi 
argcnnno t auo efculano aunnii ppo 
ncret.0.uid ergo eratncccfle^ptbcc 
bda ranimi rcospie rc^cma tantam 
deo^ turba colere t inuocarc : quoa 
necp oms cdmcoraui : ncc ipfi potuc^ 
nitoib" btianis bdis minutati fingu- 
laticp digcftis t dcoeminutoe t figu^ 
lo9 ^uide:c5 poflctmagno facilicp co 
pendio una dea fclicitas cucta pfcrre: 
ncc folum ad bo%a capienda quifq? s 
Iiu8:f3neqjaddcpcllendamala quc" 
rcrct' .•" /Zur eim dXct inuocada ^ptcr 
fcflbs diua fcffonia : proptcr boftes 
dcpellcnooe diua pclloma.\ppt cgros 
mcdic" fapollo fefculapi'' Tabo fimt: 
q-do c^ct gddc pcriculn.-ilcc 68 fpi^ 
nefie ut rp^nc agrie cradicaret: ncc 
dea rubigollrnon acccderet rogaif: 
una felicitatc piiic 7 tucnte:ut uel nul 
la mala epzuenf^uel facillie pcllent'. 
'Poftrcmo quoniam de duabue iftis QVARTVS dabu8 uirtuK t felicitatc tractam": 
(i felicitad vtutid eft premtum:tvo dca 
fcd dd oono cft.Si aot dcA i : cur no 
dicaf 7 uirtutc ipfa cotifcrrcqficjdem 
et vtute c6fc4 feltaaQ ma^ cAi 

bc fcia colenbo:;^ dco;^: qua a fe 
uarro glouatur colUtam efTe romais 
cap.jcjrq. 

q Uidcrgocqjpwingetibnficio 
uarro iactatpreftare fc ciuibuf 
fuistqi no folu comemc ••at 609 quof 
coli opo:tcat a romanie: uef et dicit 
cjd ad que pertineat.<lm nibil ^deft 
incjt bot alicuiue mcdici norh fozma^ 
a^ noflfe^t c(d fit medicua ignoarcira 
dicit nibil prodeft fcire dctj ce efcula' 
piuift ncfctas cii ualitudmi opitulari: 
fttcp ita ignoics cur d debcas fuppli^ 
care.lDoc ct affirmat alia funritudinc 
dtcce:n mo bii uiue:f; uiue oio neicj 
pclTc:ft ignourt cjfnafit faben cjs pic-' 
tor:quie rectoi:a quo quid utelile pc^ 
tcrc poffit:quc adiutozc aiTumc^quc; 
doccm:qucm oortozcm.£o md nulU 
dubiii ettie affcrens ica ctfL unle cogni 
tionem deo:?s:ft fciat quam quifcp 69 
uim 1 facultate ac ptatem cuiufc^ rd 
babeat.£j; co eim potcrimus inquit 
fcircquecuiufqjcadcdaduoca: atcp 
inuocarc debeamus : nc faciamus uc 
mimi folcnt:'r optemua a libero ay: 
e nf mpbts uinum.XDagna fanc utili 
ta8.0.ui8 ri buic gias agct fi va md'' 
flraret:7ft unti ue^ deum a quo cent 
oia bda:T oib" coledii oocerct.' 

£>c fclidtatc qua romani multo^ 
ucncratotce deo;^ diu non colucrunc 
bonore diuino:cum pro omnibue fo^ 
Ufufficerct.cap.j:)aq. 

f £d uii niic agif:fi librt 1 facra 

co^ va fut:7 fdidtas dea e:cur 

no ipfa una q cole^cdttituta e:q pofT; uniucrfaconferrc^tcompcndio face: 
felicc/ Xluis.n.optataliqutd proprer 
aliud q> ut fcli): fiat .' £ur demqp tain 
fero buic tate dee p" tot rdanos prid 
pc9:lucullu9 cdc cdftitutt.^£ur ipfe :o 
mulus fclice cupies conde auitate:n5 
buic tcpln potifl*imu3 ftrudt.^Tlcc^p 
ter aliquid dij9 cetcrig fupplicauir.g" 
00 nibil dcdTct fi bec adc(Ta.Tlam t 
ipfc nec priua rcpnec ut putat poftca 
69 ftet:fi banc dea^picta nS b:et.Ut 
qd ergo romulus conftitutt romanis 
clco9 ianum:ioue5:martc:pica:faunii 
tfberinu:bcrculc t fiquod ali08 i Uc 
^d titu9 tatius addtdic fatu:nu:opc: 
folcm:lunam:uulcann:luccm:t quof-' 
o^ aUo9 addidit:inrcr quo9 aia^ dca; 
cloacinam fcUcitatc ncglccta i Ut cfd 
numa tot 609 1 tot deag finc ifta/^ln 
cam fo:tc in tanta turba uidcrc nS po 
tUit.'l3oftiliu9 ccrtc rcj: deo9 1 ipc no 
U09 pauo:e atq? pallozcm ppiaaooa 
non introducera^ft dcam tl^am noft^ 
aut colcra: prirc quippc fdiarate oia 
pauo: 1 pallo: non propiciatU9 ab fce 
dcra:fcd pulfus aufi'gcra. C>dde c}d 
c boc quod iam romanum impc:iunt 
longc latccp crdccbat: t adbucncmo 
fclicitatcm colcbat.'2ln iS grandiu9 i 
gid q^ feliciu9 fuit.^Tla qtio ibi cflT^ va 
felicita8:ubi ucra non crat pieuQipi 
ctag enim nera cft aerajc ueri 61 cult": 
non cultu9 falfo:u5 tot dco:um quoc 
demonio:um.Sfd7 poftca laT in de 
o:um numcrum felidtate fufcepta: 
magna bcllo:um duilium infelidtad 
fubfccuta eft . 3ln fo:tc iuftc cft indi'' 
gnata fclicita9:c|' 1 tam fcro 7 non ad 
bono:cm fcd ad contumcliam potius 
inuitata cft;ut cum ca colcraur pria' 
pu9 1 cloatina:? pauo: t pallo: t fc 
bri8:t cetcra non numina colcnoo:»: 
fcd crimina colcntium.^ 2ld ep-emuj 
fi cum titrba indignifl*ima tanta dea 
colcnda uifa cft:cur non uel iUuftriua 
cetcri9 colebatur/<lm9 enim fcrat y LIBEIP nccp inter dcoe confcntesiquos dtcut 
in confiLum louis adbibcri: ncc inter 
dcos quo9 fclccros uoctnt fclicitaf c6 
ftituta cft:ut tcmplum aliquod ci fic 
rct:quod i loci fublimitate i opcris 
dignitate precminerct.^£ur enim non 
aliqutd mcUu9 q> ipfi ioui.'' Tlaj nccp 
ttiaj ioui rcgnum nift kUcit;x9 dcdit: 
(i tamcn cum rcgnarctfcltj: fuit:-? po^ 
rio: dl fcUcitae regno.Tlcmo cnij du-' 
bitat facile inueniri bomincm 4 tieat 
fe fieri regem:nullu8 autcm inuenitut 
quifcnolitcflefelirem. 3pf> ergod^ 
(i per auguria uel quoUbet mooo cof 
poitc confuli putantrde bac re confu'' 
lcrcnturutrumueUcnt fclicitati bco 
ccdcre:fi foitc aliomm edibua uf alta 
ribus ia5 fuiflct loais oaupatU9:ubi 
cdcQ maio: atc^fublimiozfclicitatxco 
(trucreturictiaj ipfe iuppiter cedcrcr. 
m if fum uerticem coUia capitoltni fc 
lirirae p orius obtineret . Tlon cnim 
quifpiam refifterctfclidtari:nifi quod 
fieri n potefl:qui ee ueUet infeUjc.Tlul 
lo mo omnino (i confulcrctur facerct 
iuppitcr q6 ci fcccruut trcs dq:mar9: 
termtnus:'? iuucnrae:qui maio:i 7 rc 
gi fuo nuUo mooo ccdcrc loco uolue^ 
runr.Tla^ ficut babent eo?t Urtcre cu5 
rcjrtarquinios c^piroUum fabricare 
ueUct:eijq3 loco qui ei dignio sptioqj 
uidebaf a dqs alqs ccmcrct poccupa'' 
rum:ii audes aUqd cotra deo^ facere 
arbitum:t crcdcns cos tanfo numini 
fuocp prinripi uoluntateccfluro9: q: 
muln crant iUic ubi capitoUd cdftitu-' 
tum cft:per augurium qucfiuit urruj 
cdcedae locum ueUcnr ioui^atc^ ipfi i 
dc ccdere:oin9 uoluerunt prctcr illos 
quos comcmoaiii:martcm: terminii: 
iuucntanreiatcp io capitoUd ita con^ 
ftructu eft:ut etiam ifti tres int** efTcnt 
tam obfcurig figni9:ut boc ui)C boics 
Docofl^imi frircnt. TluUo md igif feU'' 
citatcm ioppitcr ipfc cdrcncret : ftcut 
d icrmino:mam: iuucntantc cotept* «ft.Sedipfietiam quinon cdTcrant 
ioui:profccto cedcrcnt fcUcitati:q iUif 
regcm fcccrat ioue5.3ut fi n cedcret: 
nd td contcmptu ciu9 faccrent^fj cp in 
DOrao feUdtati9 uf obfcuri ee mallet: 
^ fine illa in bci9 propr^e eminere. 
3ta dca fcUritatc in loco ampUfTimo 
1 cclfifl"imo conftituta:difccrenta'uc9 
onde omni9 boni uori pctendum efl^5 
9uriUu5.2lc(itpfafuadcnte natura: 
alio:um deo:um fupcrflua multitudi'' 
ne derclictacoUrefuna fclirita9 : uni 
fuppUcaretur:uniu9 tcmpUimfarquc'' 
tarctu: a ciuibu9 qui feUce9 ce ucUen 
quo:um cfl^ct ncmo 4 noUct : atcp ita 
ipfa a fcipfa peterjef:que ab oib'* petc^ 
bat'.<lui9 cim aUquid ab aliquo deo 
nift feUcitate udit acdpc:ucl quod ad 
fdidtatem cpftiat princrcib^oinde fi 
feUcitaa bct i ptate ctim quo bominc 
(inht ant (i dea c:q tande ftultida eft 
ab aUquo el dco petere : qua pofl^i^ 3 
fcipfa ipctrare.'t)anc ergo fupcr dcof 
texaoQ bonorare ct lod dignitatedc 
buerunt.Sicut cim apud ipfo9 kgit': 
romani uctcrc9 ncfcio que fiimanum 
cui nocturna fulmina tr^uebat colu^ 
enit magts q^ ioue:ad qul diuma ftil 
mia pcrtincbant. Scdpoftg» iouitc'' 
pln inftgne ac fubliecdftructiJ e:^ptet 
edts dtgnitatl fic ad etJ multimoo cd" 
flujnr.ut ui]c inucniatur (j ftimani no^ 
mcq6audirciait pdt:fc falte lcgifle 
mcmicrit.Si aut fclicitAQ dca H e:qin 
q6 ue^ e munue e dd:tUe 69 qrat': <| 
ea darc pofdtii deo^ falfo;: mulritu 
00 noria reUnquat': qua ftuko;j boi^ 
nii muUiruoo uana fectat':ooa dd dc^ 
09 fibi fadens:'? ip; cuiu9 ea oda ftit 
obftinaridc fupcrbe uoUitarig offen-' 
dena.Sic cim carcrc non pdt ifcUcita 
tc:^ tan^ dca felicitate colin 1 deum 
datomnfeUdtari9 :eUnquit:ficutcate 
nd pdt fame:q pane picrii Ungit: 1 ab 
boic 4 uemm bet non petit.iibet au 
tc co:um rariones confidcrare. QVARTVS Oua ratiottc cUfendant pagam:^ 
interdcoscoUnc ipfa oona diuina. 
cap.wnig. 

tt Bcpideo ne iciot tnaiozes nSof 
inftpiecca fuifTe credendum c:ut 
bccncfcireimuncradiaiaee iideos; 
S3qthfcicbatneinitalia:nifi aliquo 
deo largicte c6cedi:qtw;t deo|j noia 
n iucietJit.caf rcf noib'* appeUabat 
deo9 quas ab da fenciebant dari: ali-' 
qua uocabuU inde flecientee : ficut a 
bcllo bcllona niicupauerunt ri bella: 
ficut a cuiiis cunina no cuna^ficut a fe 
gcitb" fcgetia no fcgete;ficur a pomia 
pomona no pomu:ficut abobus bo' 
bonl no boui:auc ce:te nulU uocabu 
li dcclinatione ficui res ipc noiant': ut 
pccunia cUcta e dea q dat pccunii: no 
oio pccunU dca ipfa poiata e.3ta uir 
tU8 q dat iurtute:bonoi <\ bonoie:co 
cotdia q concoKiUm:uictoua q uiao 
riam dac.3ta iquiunt ca fcUatas dca 
di no vlU q dac ^i^ nume lUud aticdi^ 
a quo fcUacas dat'. 3ll^ nobis :cddi'' 
ta ro'c:mulro faaUus eta quo!um coz 
nonnimidobduruic perluadebimuo 
fouaffc quod uoUtmud. 

jbe uno tin coleoo deoitf I5 nomie 
ignout':iii feUdtatts dato ce fcntitur. 
cap.;cj:r. 

f 3^3i^bumanaifumicadfcnfit 
no nid ab aUquo deo dm polTe 
fcU'citate:i boc fenferunt boic6:q' taj 
multos coUbant dcoe: in quib" 1 ip5 
eof rcge ioue:quU nome cius a quo 
daret fcUcitaa ignorabat:'! indc ipiuf 
rei noic qui credcbat ab iUo dari: cu5 
appeUarc uoUierunt. Satis ergo indi 
cant nec ab ipfo iooe dari poflfe feUci^' 
tate quam Um colebannfed utiq^ ab 
iUo qucm noie ipfuis colcndu eHe coi 
fcbant.£onfirmo prozfus a quodam 
deo quem ncfcieblc : t eos crcdidiiTe dari feUdtate.3pfe ergo qraif:ipecola 
tur.t fu(ficit."Rcpudiet'ftrcpitu3 imie 
rabiUumdeonio?t:iUtno fuflidatbic 
deu9:cittn6 fufficit munus cius . 3Ut 
istq^ non fufficiat ad colendum dcus 
datot fel;citatts:cui non fufftcit ad ac^ 
dpiendum ipfa feUdtas. Cui aiic fufft 
dt:no d5 bet bomo quid apU" optarc 
5beat:fcruict uni 60 cUtori feUdtatif. 
716 e ipfe qul noUnt iouem.Tla fi ei» 
datoze feUcitatis agnofcerct:rt uticp a 
Ua ud aUa a quo daret feUcitas noie 
ipfius fdidtatis inquirereK ne(j^ iptn 
ioocm cu tanris iniurijs colcdu puta' 
ret.3llc aUcaf dz adultato \xpo^: ifte 
pueri pulcbu ipudid* amato 1 rapto. 

^e ludis fcenids: quos fibi dq ce ' 
lebrari afuis cuUou^bus e^gcrunt. 
cap.jqcrn. 

f £d fingcbat bec bomerus ait 
tuUius:-? bumana ad dcos traf 
fercbaacUuina maUem ad nos.ZDcrf 
to difpUcuir uiro graui diuinozum cd 
minum poctjconfictoz. £ur crgo \Xi^ 
dt (unia ubi bec dictitant:canritant': 
actitantundcozum bonotibus cjcbi^ 
bcmr.intcr rcs dminas a ooailTimis 
confcribuntur.^^bucfcUmat dccro:ri 
contra figmcnta poetarum: (cd cotra 
inflimtamaio:um.3nnon cjccUmft'' 
rent 7 iUi:quid nos fedmus i 3pft d^ 
iita fuis bonoubus erbibenda fUgit 3 
uerunt:atrodter impcrarunt: cUdem 
nifi ficrct prcnundarunnquU ncglec 
tU5 cft aUquid feuenjTtmc umdicapt: 
quU id quod ncgleaum fuerat factdi 
eftpbcatos k clTc monftra:unt.3ntet 
cozum commcmoatur uirtuics t mi 
randa facta quod dicam.Xito Utin» 
ruftico romano patrifamiUas dictum 
cft in fomntjs ut in fcnatu niitiazer.ut 
Uidi romani inftauraretur:qu3d p:to 
eo:um die in quodam fcclcrato : qui 
populo fpectatue ad fuppUciunt duci LTBEfr tufTus eft:numibud aidd^ cx ludie bi 
britaKm qucrcntibue-.triftc difpUcu'' 
ilTct imperium.£um crgo illc qui fd^ 
no comonttus crat: poftcra dic iulTa 
faccre non aufue cfTct: fccunda nocte 
bocidemrurfuefettcrius imperatuj 
rJmifit filiu quia non fccit:tcrtia noc 
te dictd e bot:^' maio2 ci pcna (i non 
faccret immincrctXd et fic no audet: 
inmorbtt wdik aact boiribilcm. 
Xum 'vo (j: amico:^ fiiia ad magzat'* 
rem detulin atcp in lcctica allatus dt 
In fcnatum.£>:pofiroqj fcmnio rcccp 
tacontinuoaalicudinc pedibus fuid 
fanu9 abfcclTit.Xanto ftupefact' mi^ 
raculo fcnatus quadruplicata ^pccmA 
luoos cenfuit inftaurari.41nie no ui^ 
deat qui fanum fapit fbditoe bomicf 
malignis demonibu8:a quop diiatio 
ne non Ubcrannifi gza dci pcr iefum 
cbziftum drtm n:m ui copulfos d cy 
biberctaUb" pqe:q rccto confiUo po^ 
terant turpia iudicari.^ 3n iirccrtc lu'' 
dis poctica numinii crta f^cqucntanr': 
qui ludi cogcntibus numt^buf iuffu fe 
ftftius inftaurabaf.^u ilf ludia comp 
tozcpudfciricioucturpilTimi biftrio^ 
ites cantab3nt:agcbant:placcbant: fi 
IHud fiwsA>z(:^\& irafccrc^, ^i autc^ 
fttie cribtts ctiam fictis delcctabamn 
qn coletef nifi di«bolo ferui:f;f3ta ne 
ifteromana c6deret:dilatarcnc6^a' 
retimpid:quouis roanocuidifpUce^ 
bant talia abicctioi;3ft< ^rct fclicit» 
tem:qui ta; infcUciter colcbatur:^ ni" 
fiitacolcrc^infcUcius irafccbatur^ 

t>ctnV gcncribus deo^jj^tdc cjbus 
fccttolapoDfq; difputauit.cap.^vg. 

t ^btiieftinUisooctinTmiipon 
tificefceuobmdifputalTc: % h 
gcncra tradita dco^:ttno a poctis^al-' 
tcf a pbilofopbiB:tcrtiii a pricipibuf 
ciuitatis. prima gcnue nugato:ium 
dic^ etymXtA de d^s fuigafidigna. Scotdij ro pgrucrc ciuitatib" q6 ba^ 
bcat aliqua fupuacua:aUqua ctq ob^ 
fint ppfta none.5c fupuacuis no ma 
gna ca e . Solet ctm 7 a uiris pcritis 
dici:fupflua non nocciit Oluc foraitt 
iUa q plata in multitudine nocct^lDcc 
tnquit:n6 ecdeoe bercule: efcubpit}: 
calio:cm:poUuccm."P>rodit'ci5 a ooc^ 
tis y boice fucrint:? bumana condi- 
tionedefecerint. Ouid aUud q> 4 eo:;^ 
qui fint dq : n6 bebant duitatcs ucra 
fimulflaa;5>ucru8dcu9 ncc fc^cii ba^ 
bcat necctatem nccdiffinita co2po:is 
mcmbrafbec pontifc^ nofTc populof 
no ttttlt:na falfa cfTc no putat.£;:pcdi 
re igitur qcKtiat faUi in rcUgione ciui-' 
tates.OLuod diccrc et in Ubrie rci um 
diuia^ ipfc uarro non dubitat. "P^rc 
clara rcUgio quo confugiat Ubcrano" 
infirmu6:ut cu ucritatc qua Ubcretur 
inqmrar:crcdafeie)rpcdirc g? faUit". 
■p>octicii fane deof geus cur fccuoUi 
refpuat eifde \li9 non tacct'':^: fic uide 
Ucet deo8 defo:mant:ur ncc boie boi'' 
bu8 compent':ctiaUu faciut fura:i:aU 
um adttlterarcSic item inquit aU({d 
aUtcr turpitcr atcp incptc dicc aut fa^' 
cere:trc9 tnter fe deas certafTc 6 pmio 
pulcbritudi9 : uictae duas a ucnere 
troiam cviertilTe.3ottcm ipfum conv^ 
ti in bottcm aut cygno : ut cii aUqua 
conctunbat:deam bomini nubcre: fa^ 
turnum fiUoe dcuorare.Tlibil dcnic^ 
polTccofmgimiraculo^^arqj uitio:» 
non ibi rcpcriatiir:ar(^ a dco2Um na^ 
turalengcabfit. O fceuola pontifcp 
marimcUiooe toUcfipotce : prcdpe 
popuU9:nc taUe bonorce dtjs immo 
taUbu8 dcfcrant:ubi crimina dco:um 
Ubeat mira:i:7 que fiai pofTunt place 
et imitari. Si autcm nibi rcfpoiidcrit 
populu9:uo8 nobis impouaftis ifta 
pomificc8:dco8 ipfoe roga : quibite 
inftiganribue ipfa iufTtftie: ne taUa fl^ 
bi iu^ eant c^bibcri. Ouc fi mala fut: 
1 proptcrea nuUo mooo de dcotum QVARTVS mafeftatecrededatmaiorcco^ Ciurfe 
de quibuf impune fingiif.Sed non tc 
audiucdemonef fuf.pjaua docet:tur^ 
pib" gauder.non folii nd deputat iniu 
na fi dc illif ifta fingat:fed ca^rfus i^ 
(uriam fcrrc no poflTunt^fi per eorrii 
foUcnia non agat'.3am ucro fi aduer'' 
fu9 eosjoue intcrpellcnma^uncob 
cacaufaquiadfplura crimina ludif 
fcenici9actitaf:n6nectiafideu 3ouc 
nuncupacis : a quo regit totua atq? 
adminiftrat bic muduf:co illi fit a uo 
bie majama iiuria : 4 eum cum iftia 
coUndu putftiis: eo{«p rcge dTc per^ 
btbetis. 

Jln ad optincdum dibtaduqj re^ 
gnii^fucru romania^ultua dcorum 
cap.):;cvig. 

n Ullo igt'mo dij talcf qui taUb" 
placat rpotT accufaf bdnb" ut 
matus (it crme qf cis falfis obUctat': 
q> fi dc lUie ucra dicCTcrur:r6anu ipio 
flugerc i coferuarc potuifTct . "boc c 
ni (i pofTcr:grc£i6 potiue donu ta gra 
decdfcrretrqui co9 ibuiufccmoircb'* 
dminiQ boc cft ludis (ccnide borabi'' 
liuf dignmfqj coUjcrut:^o ct morfi'' 
b" pocca:p cjbuB 6o6 dilacerari uidc^ 
bac fe no fubtra):erut:dado cis liceria 
malc tractadi bomxnee quoe Uberet: 
:' ftipfoe fccnicoe no turpca iudicauc 
runt:fcd dignoe ettam prccbrie bo^ 
notibue babuerunt.Bicut autempo 
tucmnt aurcam pccuiam babere roa 
ni^yuie dcum aurmum non coUret: 
ficrargenteambabcre potuerunt t 
cream:fi nec argcntinum nec a" pic^ 
coUrent cfculanum^fic omnia quc re-' 
tcjxrc piga.Sic ergo a rcgnum inui^ 
toquidemdeoaeronuUomodo hic 
poricndqe vt iftis falfie t mrtte tgno 
rarid fiue contcmptie:at(); uno illoco 
gnitc 1 fide fuicera ac motib" cuUo : 
% mcUus bic rcgnum baberent q^w alc^ babercnt:-! poft acc(percnt fem' 
pitemum:fiu€ bic babercnt fiuc noa 
babercnt. 

£>c faUitate aufpicq : quo romftni 
regni fozrituoo % lUbilitae uifa eft iu 
dicart.cap.^):. 

n 3lm ilUid quaU eft quod pau^ 
loantc commcmoraiji:pulcber 
rimum aufpidum fiuflc dij:erut:mai^ 
tcm T tcrminum i iuUcntantcm ncc 
ioui regi dco!um loco ccdc:e uoUiifTc. 
Siccnim inquiunt fignificatum cft 
martiam gentem:id cft romanam nc 
mini locum qucm teneret daturam: 
romanoe quocp tcrminoe propter dc 
um tcrminum nemincm comotum^: 
iuuentutcm ctiam romanam propicr 
dcam iuucntantem nemini cftc ccflu'' 
ram.Uidcant ergo quomooo babe^ 
flnt iftum regem dcozum fuom; t da 
toicm regni fui:ut d aufpida ifU pro 
advfario ponercnt:cui no ccdcre pul'' 
cb;s cft.Ouia^ bcc fi vera fut:n6 ba'' 
bent omnino quid timcant.Tlon dm 
confcfTurifutg^d^ccflerant cbrifto: 
qui iouicedcrc noUiemnt.Baluif 4p 
pc imperg finib" cbrifto cedcre potuc 
idv.i dc fedibue locomm : i majdme 
dc comIc crcdcnrium.Sed antcq' cbri 
ftue ucniret in carne:antc9> ifta dcic^ 
fcribcrentur:que de Ubrie co:um pro 
ferimu6:fcd tamcn poftca q> facrum 
cft fl5 regc tarquinio iUud aufpiciuj: 
aUquoficne romanue cpacirue fufu8 
cft:boc cft vfue in fugam:falfuq? ofte 
dit aufpidum:q' iuuentae iUa no ceP 
fcrit ioui:i gcne martia fuperantibuf 
atcp irmmpentibue gaUie in ipfa ur^ 
becontritacft^ttcrminiimpcrq dcfi^ 
cicnribue muUie ab bannibaU ciuita 
rib' in anguftu5 fucrant coartari.Jta 
cuacuataeftpulcbriruoo aufpido^: 
remsnfitcontraioucm contumacia: 
nondcof :fe(l dcmoniop.3Uud dm LIBEfT f non cclTilTc:ali'ud ufi ccncraa fdidc. 
OAiaq> et poftca in ojicnwlib" ptib'* 
adriani uolutatc mutati fiit tcrmini i 
perq romani.3lk nacp trce^uincias 
nobile9:armcnia:mdbpotamia:aflrf^ 
riaperfa^t cocclTit impio:ut68 illc te: 
1111^:4 roanos tmtos fccudo itlos tu 
cbat':7 pcr ilt3 pulcberrimu aufpiciit 
(oco noccfTcratioui; plu6 adrtanum 
rcge boiu5 q^ rege dco if tiuifTc uidac' 
iKeceptis q^ alio tpc^uictjs mcoratif 
mapcnc mco:ia ftrozfue rmin'' cclTit: 
qri iulian'' deo:}j illof oracufdeditus 
imoderato aufu naues iufTit incedi:4 
bu8 alimonia po:tabaf:qtia ejrcrdtuf 
dcftitutus mo): et ipfo boflili uulnc:e 
crtiau& in tanta c :edactu9 iopia: ut 
idc nullua cuadcrct undtc^ boflib" it» 
turfantib^^militcCpato^iemo^te tur-' 
bato:nifi placito pocis ilUc ipg finc9 
pjftimcrct-^ubi bodic cp pfithmt:n6 cj 
de tato dctrimto cpta} pccfTcrat ad:ia 
Itu9:f5 mcdia tin ppofitioe defi)3,Ua 
noigifaug&riodc^tcrminue noccf-' 
fit iom'4 ceffit adriai uoluntati:ccfTii 
et iuliani temci^ratfct iouiniani nece( 
fitati.Uidcrunt bcc itelUgctioies gra^ 
uiotcfcp roani^fj?" pfuemdine ciuita 
ti8:q dconiads ritibua fuerat obliga^ 
ta pa^ ualcbat.Ot i ipfi ct fi illa ua-' 
na fcnticbant:nature tti rcjt fl5 unius 
ucri dci rcgimtc atcp ipio ?ftimtc:rcU 
giofum culmj 4 dco dcbct' cj;bibedu5 
ptttablr.fcruicfcs ut aitapra creatu:e 
poti«6 o» crcaro:t 4 ^ bridicmB i fcfa. 
"buius licri dei crar aupUu^ nccefTari 
um:a quo mirtcrcnt fancri uiri t 'l'3d 
tcr p«: cj,p va rcIigio'c mo«:ref:ut fal-' 
fa a uiuctibus tollcrctur. 

O-ualia 6 di^s gctiuj ctcuUocs eo 
rum fc fentirc fatcant'.cap.jco^. 

c 3ccro augur irridct auguria : t 

rcpbfdit fjoics co:ui i cornicfc 

ttocibud uitc cdfiUa modaantcd. Sj (ftc flcadcmict!6:q ota ce ptedit fccrta 
indignus d^ q beat ullam i bis rcbus 
auc^.£>ifputat apud eum (jnme lu^ 
ctlius balbus i fccunoo de 60:^ nat'a 
libro:7 cum ipfc fupcrflitioce e% nat'a 
re:;s ueUit pbyficas 1 pbilofopbicas i 
rcrat:indignat'tti inflimtioni fimula^ 
cro;^ 1 opinionibus fabulofis ita lo^ 
quee.Uidetis ncigif ut a pbf ficis rc 
bus bcne at(p uttUter inucntia ro fit 
tracra ad commctttios 1 fictoe dcoe; 
-Ooc res gcnuit falfas opioncs; crro'' 
ref(^ mrbulcntos:? fupflitioca pcne 
flmlc9.£tfo:mc.n.nobi9dco;t leta^ 
tc8 1 aeftitae ojnatufcp noti funt:gc^ 
ncra p^a:piugia:cognaridcs:oi3cp t:a 
docta ad firimdine ibecillitatis buma 
ne;ni 1 ptfirbatia ais inducunt'. 3lccc 
pia9.n.6o^cupiditatc8 : cgrimdics: 
iracddias.Tlec ^o at hbk fiicriltd$ 
beirplijfq? carueriit. Tlcc folii ut ap6 
bomc?i duo9 cjxrcitus c6trario9 al^ 
dtj ej: aUa pte dcfcnderct:fedetia cum 
citanis aut ctl gigantib'* fua^ppa bella 
gcfTcriit. "bcc 1 dnr 1 crcduntur fluk 
tifTimc:-? plcna funt uanitaos ftimccp 
lcuitatig . £cce interim q confitcnmr 
4 defendunt deo9 gcntiu. t>einde cu5 
bec ad fupftitione ptinere dicat:ad re 
iigione )70 qua ipfe fccundu floico9 ui 
dct'DOccre.noncim pbilofopbi foluj 
inif.ae^ etia maiotcs n:i fupflitione 
a rcUgionc fcpauerunt. Tla qui totos 
dics pcabat'i(|t 1 imolabat;ut fibi fuf 
libcri fupftitce eint: fupcrfWtiofi funt 
appcllati.0.ui9 no intcIUgat cucona 
ri:dd c6fuctudineduitari9 timet relt^ 
gionc laudjrc maioaicacp a fupflitio 
ncucUcfeiiigcrc:f5qnoid pofTitnon 
inucnirc iBi cim a maio^ib" illi funt 
appcllati fupcrflitiofi: qui totog dics 
pcabanftimoIabat^nuncidT iUiqui 
infKtucrunt quod ifle rcprebendit de - 
o:um fimulacra dittcrfa etate 'rucfle 
diflicra 60:52 gccra:?iugia:cognat6c9: 
1:>cc uticp cii taiig> fupcrfliriofa cXpii: QVARTVS implicatiftaoilpamaiojefl talium fi-' 
mulacro?tiftitutozc8 atcpmltoica: i' 
plicat 1 fcipfiKcj g-tolibct elo^o fe i li-' 
bcrtate nitat cuoluere.-neccflc babcat 
ifta oenerarunec q6 i bac difputatio'e 
difertus infonat mutire audczct in po 
puli concione.2lgam' itacp cbrifliani 
drio deo mo gzasrii ceb i tcrre ficut 
iftedifputat:f5dquifecitceli5 1 iri: 
qui bae fupftitionce quas iftc balbuf 
uclutbalburies oij: reprebcndit p al^ 
tiflimacbrifti bumilitatcm: p apfoijt 
prcdicanoncm:pcr fidcm martyf ^ 
ucritate mozicntm:7 cii vitatc riucii^ 
UrtKnon folu i cozdib'' rcli^ofie: uc^ 
ctiam m edibus fupcrftitiofis libcra 
fttomm fcruitutc fbucrtit. 

i>eopionibu8 varronia: 4 repro^ 
bata fuafionc populan:!^ ad notuia; 
ucri dci non pcrucncrinunum tamcn 
dcuj colendii cfle ccnfucrit.cap.)q:p. 

q Uidipfcvarroqueoolem^irc 
b" diuinis luooe fcenicoa^g^uis 
non iudicio propo pofuiflccil ad dc^ 
08 coknoos mftie lociB uclut zligio^ 
fus boztetmonne ita confitet: ii fe illa 
iudiao fuo fe4:q ciuitace romani iti'' 
ftituifl*e comcmo:at:ut (i eam duitate 
ttoua coftituene^ natu:cpotiu8 fomu 
la dcoe noiac^ eo^ fe fuiflc dedicatu^ 
rum ri dubitct cdfircri.-^Sj iam qm iit 
ucrc ppro cflct 3cccpru:ab anticje no' 
minfi t cognominu5 biftouam tencrc 
ut tradita e dcbcrc (e dicir. % ad eum 
fine lUa fcnbcre ac pfcrutari: ut poti"* 
eo8 ma^id colcrc q> dcfpiccre uulgas 
uclit.<luibu3 vbis bd acutifl^tmuf fa 
tis indicat no k apire oia q no fibi ta 
tum j>tcptuieflcnt:f5 ct ipfi uulgo dcf 
picicndauidertntmifitacerent. £go 
ffta cdticcrc putari dcbui: nifi cuidci 
alio loco ipfe dicerct dc rcligidib" lo^ 
quens.multa dTe ttera que ri md uul- 
00 fcirc non fit iltilc:f5 ciil tltfi falfa funtalitcrejciftimarcpopulam cjcpc 
diat:7 iS grccoa tbclctas ac myftcria 
tacitumitarcpieriburcp clauftfle. "btc 
ccrte totum ?filium^didit uclut fapi^ 
entium p quos ciuitatcs t ppti rcgcte 
tur.lDac tri fallaciamiris modie mali 
^wi dcmones delectanfrcj i dcccptoes 
7dcccpt08 piter pofl^ident^a quo:um 
diiatione n lil^crat nifi g!a dci p iefu^ 
cbriftum oominum n:m. Didt ct idc 
auctoi 3cutifl*imu8 atcp ooailTtmos: 
cp bi foli d videanf^aiadvtifl^c (^d cflct 
deu8:qui credidcrilt eti ee aia^ motu 
ac rde mundum gubernante:ac p boe 
1^1 nondum tencbat quod vitas bet: 
dcus enim ucrue non aia fcd aic quo-' 
o^ eft cffccto: i condito::tii ft cdtra p^ 
ixAiciA confuetudis libcr eflc poflen 
unum deii colendum fateret atcp fua*' 
dcrcttmotu ac rdc mundum gubcrnl 
tcm:ut ea cum illo dc bac rc qo rcma 
mrcv.qp cum diceret efle aiam:nd po' 
ciaa 1 aic creato:cm.£>icitet ariquos 
romano8 plus annoa ccnto i fcptua' 
gita dcoB fine fimulacro coluiflc.OS 
fi adbuc inquit manftflet:cafti'' dq ob 
f uarcntur.iZuins fententic fue teftcni 
adbibctintcrcctcraet gentemiudca: 
ncc dubitat eii locd ita concluJere: ut 
dicatquipmifimulacra deo:um po^ 
pulis pofucruut:eo8 ciuitatibus fuis 
1 metu depcrfiflc i crro:em addidtffc 
prudenf qciftimans dcoa fadlc pofle 
inftmulacro^ftolidttatecdteni. QJ> 
vo non ait crro:cm tradidcrunt f^ad^' 
didcrunniam utiqj futflc criam finc fi 
muUcris inrelligi uult erro:e.0.ua^^ 
pter ca folos didt aiadvrifle quid ect 
dcu8:qui cum crcdcrcnt aiam miidu^ 
gubcrnate caftiufcp eriftiat {inc fimu- 
bcris obfcruari religione:4B non ui^ 
deatqujntU5propinquaucrit vitati:* 
Si cnim aliuci contra uctuftatcm tati 
poflet crrozis: profccto i unum dcu^ 
fl quo miido aederct gobemari: i ii' 
nefimulacrocolcndum dTe cenferet; LIBER" arcp in tam projrfmo muentus facik 
foztflfle dc animc mutabilitatc cdmo-' 
ncmmnit naturam potius incommu 
tabilcni:q tpram quoep animam con'' 
didifletrdcuj ucp cfle fentirct.lDec cd 
ita finr.qucciicp talcs uiri in fuie Uia 
multo^t dco^ Uidibria porueruntrcd'' 
fitcri ca potius occulta dci voluntate 
copulfi funtrg- pfuadcre coati.Siqua 
igitur indc a nobia teftimonia ^fcrut': 
ad C09 rcdarjucnoos ^ferut:4 nolut 
aducrtcre dc g^ta i qjmaligna deont» 
potcftate no8 libcrct fingubrc facrifi- 
cium tam fancti fanguinie fufi: i xjo^ 
num fpirit09 impcrtiti 

3td qua fpcm utilitatia principcs 
gcntiu ap6 fbicctos fibi pptbs falfas 
rcligidcs uoluerut pmaerccap jcjrx^. 

d 3cit ctii'y dc gcncrationib" dco 
ru5 magis ad poetas q' ad pby 
ficos fuiflTcpopuloe inclinatos:? i6o 
t fej:um t gcncrattones deof maio^' 
ree fuos.i.uctcrcs credidiflc romaof: 
ico?tc6ftituiflccomug{a. 0.6 uticp 
non aliam ob cam factum uidct': nifi 
qi bominiJm uclut prudcntium t fa-' 
picntiiim ncgonum fuitppfm in reli^ 
gionvbus falle:t in co ipfo ti folu cole 
fcd imitari et dcmoncs: quib" m9)ria 
cfallcndicupiditae.Sicutcfm demo 
ncs: nifi eos quos fallcnoo deceperit 
pofllidcre non poflunt: fic t bomines 
principes non fanc iufti:fcd dconum 
fimile9:ca q uana eflc noucrunt: reli-' 
giois noiepopulis taq* va fuadcbat: 
boc mooo cos ciuili focicuti uclut ai 
tius alligantcs : quo fiKtcr fubditos 
pofl'iderent.Q.ui6 ant infirmus i in^ 
ooctus cuaderct fimul fallaccs i prin 
ripca duitatis i dcmoncs; 

OiiudicioTpfatcdci eeriomniu 
rcgum atc^ rcgno^otdinata fint tem 
pora.cap.)C):):i9. d £us igitur i(lc fclicitatis aucto 
1 dato::q: folus cft ucr" 66:ipc 
dat regna terrcna i bonis i mar.Tle^ 
cp boc tcmere i quafi foztuitu: q: 6& 
enonfoitunafcd^jrc^ozdic ac tpc 
occulto nobis^notiflfimo fibi. £uitri 
o:dini tepo» non fbdirus fcruit : fcd 
eu ipk tanq' dns rcgit modcrato2c^ 
difponit:fclicitate vo non dat nifi bo' 
nis.lDac cnim poflunt b:c i nen b:c 
fcruicntes^prit i non babere i babezc 
regnatcs. -Oluc tame plcna in ea uita 
crit:ubi ia nemo feruirct uUi. £t idco 
rcgna mundi butus deu9 bonis i ma 
Ii9 comunitcr prcftat: ne boni ea tag» 
munera dei magna concupircat.£t io 
rcgna tcrrena i bonis ab illo dantur 
1 mali6:nc cius cultotcs adbuc i pro 
ucctu animi paruuli bcc ab co nuTcra 
quafi magnu aliquid pcupifcit:'? boc 
crt facramtiT ucfis tcftamti:ubi occul 
tum crat nouum^g? illtc|imiflra i tcr-' 
rena oona funt intelligcntibus i tmc 
fpualibusiQ^uis nodti imanifcftatioe 
prcdicahbue: tqueillis tcmporalib"* 
rcbus fignificarct'ctcrnita6:t in (Jbuf 
dci oonis eflet uera felicitas. 

t>c rcgno iucko2um:quod ab uno 
Tuero deo inftitutum atcp feruatum 
eft:ooncc in ucra rcligionc manfaat. 
cap.^qmq. 

t Xa^ttt cognofcercnturcttam 
illa tcrrcna bon^: quibus folis 
inbiant qui mcliora cogitarc nd ptTt: 
1 in ipfius unius dci eflc pofita ptatc: 
non in multotum falforum: quos co^ 
Icnoos romani antc crcdidaunt: po^ 
pulum fuum in cgfpto dcpauciflT^ 
mis multiplicauit:7indcftgnio mira' 
bilibus libcrauit. Tlec lucinam mulie 
re9 illc inuocauerunt:quanoo carum 
partUB ut miris modis multiplicaref 
1 gcns illa incrcdibilitcr crc(ccrct : ab 
cgf ptiojt pcrfequctium i ifatcs oms QVINTVS nccAre uolcntium manibus ipfe libc' 
rauir.ipfc feruauit. Sine dea rumina 
fuj:crunt.fmecuninaincuni8 fucrut: 
ftneedulicatpotina efcam potuncp 
fumpfcrunt:fine dqe tot puenUbus e 
ducatt funt;fine dqe coniugalibue co 
iugati:fine cultu priapi cowgib" mij:^ 
ti:fine inuocatione neptuni mare tra^ 
feuntibus diuifum patuin ']:fequetc9 
coium inimicoa ftuctibua in fc redcii^ 
nbue obruit.Tlec confecrauerunt ali-' 
quam dcam manna^^quanoo de celo 
mana fumpferuntincc qrt fitientibue 
aqua percufla petra proftidit nym^ 
pbas lympbftfcp coluerunt.Sine ifa^ 
nis facus martie i bellone bella geflc 
runn'7 (inc uictozia quidcm non uice 
runt:non eaj tamen deam: fcd dcifui 
munue babucrunt : fme lcgaia fcgc^ 
tcstfmc bubda boucsimclla Unc mel' 
lonj:poma fme pomona. £tproifus 
omma pro quibus tanre falio;^ dco^ 
turbc romani fuppltcandum putaue^ 
runt:ab uno ucro dco multo fclicius 
ftcccpcrunt:tfi non (n cum peaalTeni 
impia curiofitatcitan^' majicis arti^ 
bus fcducn ad alicnoa dco6:T ad loo 
b defluenoo t poftrcmo cbriftum oc^ 
cidcnoo:m codcm rcgno i(i non fpa' 
ciofioic tamen fcUcio:e mafiitcnt. £t 
nunc q> per omncs fere terras getcfcp 
difpcrfi funt unuis ucri dci prouidcn 
tia eft:ut <f deo^ falfo^t ufc^quac^ (i 
mulacra:arc:luci:tcmpla cucrtuntur: 
7 facnficia probibetur: de codiclbus 
co:umprobeturqucnadmodum boc 
fucrit tanto ante propbctatum:nc foi 
te cuj lcgcrctur in noftas:^ nobis pu 
tarctur eflc conficfum.^Jm quod fccj 
tur m uolumine fcquenti uidcndn, c: 
7bicdandus buius prolijdtati mo^' 

dU8. ^turcltj aiigullini dc ciui 
tatc dei Ubcr quintus. 

£ftufam romani impcrq omniuqj 
regnotum : nccfottuitam e(Te: nec in 
flelb}s pofiiioiie cdfille.capitulum.i. 

conlUt omniu5 
rcrum optanda 
q rum plemtudi^ 

ncm eiTe fclicita 
tem;quenoneft 
dea fcd oonum 
dei: t ideo nul^ 
lum dcum cotcndu e(Te ab boibus:ni 
(i qui potcft cos facere felices.Uivdc (i 
ilU dca eflfct^fola colenda mcrito dice 
retur.Oajconfequentcruideam" qua 
caufa deus qui potcft i illa bona da: 
quebaberepolTuntetiam non boni: 
ac pcr boc ctiam non feiices:romanii 
imperium tam magnum taqj diutur" 
num eflc uolucrit.Ouia cnim boc de" 
oium falfotum illa qua colcbant mul 
rituoo non fccir.t multa iam dipus: 
1 ubi uifum luerit oppoztunum ee di" 
cemus.£aufa ergo magnitudis iper^ 
romani nec fo:tuita e ncc fatalis: feco 
dum eo:um fcntentiam fiuc opionem 
qui ca dicunt elTe fo:tuita:que ucl nul 
las caufas babennucl non ce aliquo 
rationabilt ozdinc uententes:? ca fat4 
lia que preter dd i bominum uoUitA 
tem cuiufdam o:dints neccflfiutc con 
ringunn pro:fus dinina. pzouidcntia 
regna conftituuntur bumana.Cucfi 
propterea quify lato tribuit:quia ip' 
fam da uoluntatcm ucl potcftatc^ fa-' 
ri noiniue appcllat: fcntcntiaj teneat: 
Unguam coirigat.£ur enim non boc 
primum dtcat quod poftca dictu:" e: 
cum ab ilb quilg» quefierit quid dip: 
zit fatii.'Tli id boics qii auduit ufua' 
ta loqndi pfuetudie: h intelUguni mft 
uim pofitionis fydcf :quaUe c qii dfi LIBER narcttTiuc cocipit':q6 aliqui alienat a 
dd voluntatcrnliq' c]c ilb et bcc pede 
cdfiimat. S5 illi q' fine dci uoluntarc 
decemereopinanffyderacSd agam": 
uft^d bo|t bcam" maloruuc patiaur: 
ab auribus omnin rcpellcdi fnt.Tloi» 
folii eo?t qai va rcligione tenetifj qui 
dco?j qualiucucp l5falfo:?t uolut c(Tc 
cultozcs. 1:>cccimopio (Jdagitaliud 
nifiui nuir colat'at rogcfde^/ilotra 
quoe mo nobis difputattorieffttftt 
ta:f5 p" C03 4jp dcfcnfionc eo:}j:quo9 
608 putant:cbrifliac religidi advfat". 
3!li^o quipofitidi llclla:p quodimo 
dikcmctid qualis quifcp (it:i c|d pro 
ueniat bdi qdue mali acddat cx bi uo 
luntarc fufpediJt:fi cafdcm ftellae pu'' 
tat b:e banc pfare tradita fibi a fum^ 
ma illf ptate:ut uoletes ifti dcccrnat 
magna celo faciiJt iniuria:icuruclut: 
clarifTimo featu ac fplendidilTia curia 
opinat fcelcra faciecja deccrni: qualia 
fi aliqua tcrrea ciuitas decrcuiflct gc-' 
nere boano dccernete fucrat e^tcda. 
Oiuale dddc iudiriu de boiu^ factis 
deo reli^fiqb" ccleftiQ ncceJTitaa adbi 
bct':cn dns ille fit 1 (ydc:^ 1 boi^/Sut 
fi n dfit ftelbs accepta 4de pfate a fu-' 
mo dco arbito fuo ifta dcccrnere: f^ C 
talib" nccefTitatibus fngcrcdis illius 
oio iufTa cdplae:ita nc de ipo fetiedS 
e:q6 idignilTimu uifu c de ftcllaf uo'' 
luntate fentirc/ CLh (i diir ftcllc figm-' 
ficare potiue ifta q' faccre:ut quafi lo^ 
cutio qda fit illa pofitio pdicesfuta 
nd agens. nd ei^ mediocritcr oocto^j 
bominii fiiit ifta fcntenria:nd quidcm 
fta folcnt loqui matbcarici:ut vbigza 
diclfZDars ita pofitus bomicidam 
fignificat:f5 bdicida n facit. Ue^tam 
ut cSccdArrC nd cos pt debet loqui: r 
a pbilofopbis &ai^c opoitcrc f mc^ 
nis regftla adf a pnuntfanda : quc fn 
ffdc5tpofitfonefcputatrcpire:4d fit 
dc quo nibil unq' dicerc potucrijr:cui 
i uita geiojtiin actionib" 1 in cuentie; fn profcfTionibus^flrtib*: bonoribBs: 
ccterifq^ rebus ad bumana uitaptien 
tib^^atcp i ipfa motte fit plc|2cp tanta 
diuerfita6:ut fimiliozcs cie fint g^ru^ 
ad bec attfnct multi ejctranei:^' ipfi y 
terfegcmfnf^ ejiguo tpis ftuallo in. 
nafceoo fepati: in cdceptu ailt p unu^ 
cdcubitu uno etia momto feminatf. 

£>cgcminomm fimili dilTimilicp 
ualitudine.cap.^. 

c 3ccro dicft bippocrate nobilifTi 
mu medicu5 fcrfptii reliquiflc: 
quofda fzcs c5 fimfcgrotare cepiflct: 
'reo:pmozb''codetpe ingrauefccret: 
eodc leuaref gcios fufpicat» . <luo8 
pofl^ioonius ftoicus multii aftrobgic 
dcditus cadem conftitutione aftrozii 
nat08:cadeqj conceptos folebat afl*e'' 
rcre.Jra q6 mcdicus ^titinl czcdebat 
ad fimilliml tempcriem ualitudis : 
bocpbilofopbua aftrologus ad ftim 
conftdcncp fyderum: quc fuerat quo 
tcmpozc cBccpti naticp fiit. Jn bac ca 
multo eflcccprabilioz 1 de^jcfmo cre^ 
dibilio: coicawA mcdiciat: quoniam 
pentcs ut erant cozpozc affecti dn con 
cumbcrennita pmozdia cdccpto:;^ alTf 
cf potucrut:ut confccutfs ep matcmo 
corpozcpriozibus incrcmentis parfs 
ualitudis nafccrcnt': dcide fn una oo^ 
mo eifdem alimtis nutriri: ubf aerc t 
loci pofitionc n ufm aquarum pKmtt 
uale ad cozpus ucl b/i ucl male accfpi 
cndiJmedicina tcftarur: dfdcm ctiam 
C]ccrcitatidibu8 aflucfactitamfimilia 
cozpora gererct:ut ct ad egrotandum 
uno tempoze dfdem caufis fifr mouc 
renrur.£onftdne vo celi ac fyde;^ que 
fuit quanoo conccpti fiue natf fnt:uel 
le trabcre ad ifta cgrotadi parilitatc: 
cum tam multa diucrfifl*imi gcneris 
diuerfifl*imozu5 effectuum 7 euentuo 
eodcm tcmpozc in unius rcgionis tcr 
rfl eidcm cclo fb'dita potucriit condpi QVINTVS 1 nafcuncfdo cu(u9 fit (nfolctic.Tlos 
aut nouimue gcioa non folum actus 
1 pcrcgrinationes biediucrfae: ucrii 
et difpares cgritudinca ^puLt^t qua 
rc facillimam ytum mibi uidcf rocm 
rcddcrct bippocratc9:diucrfie alime^ 
tid 1 qccrcitationibue q nd 6 co:poid 
tempcrationc:fcd de animi uoluntate 
uentunt:di(Timilc6 cie acciderc potu" 
iffc ualitudic9."p>ozro autpolTiooni'' 
uel quilibct fatalium ffde^t adcrcoz: 
mif h pot bic inucnirc quid dicat : fi 
noUt imperitof mcntibue in cie quaf 
ncfciut rcbue illudere. 0.6 cim cona 
tur efficere de interuallo ejcigui tpis 
quod inter fegcmini dum nafccrctur 
babuerunt: propter celi particulam 
ubiponiturbozenotatio: quaboro^ 
fcopum uocant:aut no' tm ualct: g^ta 
inucniturin gcminof uoluntatibue 
8ctibue:mo:ibus: cafibufqj divfitae: 
aut plue et ualetq^ e gciozum ucl bu 
militas gcncrie cadcm ucl nobilitae: 
cuiue rci mapima diucrfitate non nift 
in bora qua quifqp nafcitur ponunt. 
%c pcr boc fi tam celcritcr altcr poft 
altcrum nafcitur: utcadcm pars bo- 
rofcopi mancat:pari3 ctincta qucro q 
in nuUie pofluntgcmie inueniri . Si 
Butcm fcqucntie tarditae bozofcopii 
mutat parcntce diuerfo8:qucro quof 
gemini babere non poflunt. 

£>c argumcnto quod q: rota figu-' 
li nigidiue matbcmaticue aflumpfit 
in qucfttoncgcminozum.cap.i^. 

f •Ruftra igit' afFcrt' nobik illud 
cdmetu dc figuU rota:q6 rcfpo 
dUTc fernt nigidiii bac qone turbatii: 
undcrfigulueappcllatue e.£>um.n. 
rotam ftguU ui quanta potuit intozftf 
fct: currcntc illa bie numcro dc atia' 
mento tanq' uno eiue U)co fumma p^ 
cuflVt celehtate:detnde inuenta funt fi 
gna que fijcerat dcfiftcnte motu:n6 p^ no intcruallo in rote ilUue eptrcmC^ 

tate diftantia. Sic inquit in tanta cdi 

rapadtate etiam {i aUcr poft aUcrum 

tanta cclcritate nafcatur : g-ta rotam 

bie ipfe percufl"i:i c6i fpacio plurimu 

cft.t>inc funt inquit quccucp difl^imil 

Uma perbibentur in motibue cafibuf 

cp gcminozum.lDoc figmcntum fragi 

\\xiQ cft:q7 uafa que iUa rotatione fm/ 

guntur. Tlam fi tam multum in cclo 

mtcrcft:quod conftcUationibue com' 

prcbendi non potcft:ut altcri gcmino 

rum bcrcditas obucniat^aUcn no ob 

ueniat:curauckntcctcri9 quigcmini 

non funt:cum infpcjccrint cozum con^ 

ftcUationcs taUa proniitiarc : quc ad 

illud fccrctum pcrtincnt:quod ncmo 

poteft comprcbcndcre i momcntie a^ 

notarc nafccntium.-^Si aut proptcrca 

tolia drit in aUop gcniturie:quia bcc 

ad productiora fpacia tpo^ pcrtinct. 

XDotnta ucro illa partium minuta^t: 

quc intcr fe gcmini pofl^unt babere na 

fccntce:rcbu9 minimie tribuuntur:6 

qualib'' matbcmatici non folcnt cofu 

h.4luie eni5 confulat quaoo fcdcat: 

qit dambulcnquanoo ucl cjd prande 

at:nunquid ifta dicimue qn i mozib": 

opcribue:cafibuf(p gcminof pKma 

piurimucp diuerfa monftramue; 

iiccfauTiacobgeminis muUum 
inter fe mo^ t actionu^ quaUtatc dif-' 
paribug.cap.iig. 

n Jlfifuntduo gcmini antiqua 
patrum mcmo2ta:ut dc tnfigni 
bu9 bquar^fic aUcr poft aUcrum: ut 
poftcrioz plantam priozie tcneret:tan 
tum in cozum utta fucrunt moribuf' 
(pdt'ucrfa:tantain actibue difpariU^ 
ta8:tanta in parentum amozc dtfl"imi 
Utuoo:ut ctiam inimicoe coe intcr fe 
faccret ipfa diftantia . Tlunquid boc 
didtur qz uno ambulate aU" fcdebat: 
% aUo oozmientcaUue uigilabat: aUo LIBER loqucnte taccbataliue: q ^rinet ad ft' 
Ifls minutias qi:c non polTunt ab eia 
c6pbcndi:c| conftdni fydcjt qua cjrcp 
nafcafafcnbunt. unde matbematict 
confulaniVunufl dupt meiccna^ia ftu 
tute:aliu9 non fcruiuit:unus a mat:c 
diligebat':aliu6 no diligcbat:unuf bo 
noe cj magnu.B ap6 cob bcbaf amifit: 
altcr adeptu9 e.-Q.utd de vjrozib": cjd 
de filqe:q"d de reb'' : q^ta diucrfitae;? 
fciergobccadiUae ptinet minmiaa 
tpum q intcr fe babcnt gcmini:-? pftel 
lationtb" ri afcribut:quarcalio;t pftcl 
Utionib" infpcctie ifta dicuntVSiaut 
io dfir quia non ad minuta icdpbefi^ 
bHa: fed ad tpum fparia prinet q obf^ 
uari notaricp poJTut.(^d bic agif rota 
illa lutifigulj:n:fi ut boice lutcum co: 
biitcs in ^ mittant': ne matbemaii 
co^ uaniloquia conuincantur; 

'Quilj'' modie cdu/ncanf matbea^ 
tici uana fiiiam profiteri.cap.v. 

q Uid deicp ide ipi quof mozbu 
op co6 rpc grauio: lcuiozcp ap^ 
pcbataboijz mcdiciafr infpicies bip'' 
pocraree gcioe fufpicatoe e: ndnc fa^' 
tie iftoe r&dargutit q" uoliit ff dcribue 
darcq6dcco2pof firitcpatde uenic" 
bat^^^ur.n.fifr eodecp cpe nd altcr po 
altcr pofte:io: cgrotabdt ficut nati fi»'' 
crat.^q: uticp fimul nafci abo ti poiaL 
3lot fi mbil momenti attulit ut iiM 
tpiKcgrotarcntg^diucrfietpib'' na- 
ti funt:qu3rcrpe in nafccnoo diuerfii 
ad alia:;^ rqt diucrfitatce ualere con^ 
tcndunt.-^^urpotucriitdiucrfis tpib'' 
pcgriari:diuerfi8 ipib" duccrc UFoce: 
diucrfie rcmpo:ibu6 filioe procrcaze: 
1 mulra alia:^ptcrca q: diucrfie tcm-' 
po:ibu6 nati funt:i non potucrut ea^ 
de ca divfis ct tpibue cgrotarc.'Si.ii. 
diipar nafccndi mora mutauit bo:o^ 
fcopu 7 difpilifatcm inf ulit ccUb fb": 
cur illud in cgrimdibus manfit quod bcbat (n tpfa cquaUtate foccpt*/3lut 
fi fata ualittidie in conceptu funt:ali4 
rum vo re^ in o:tu ec diir: non dcbe^ 
rcnt infpccne nataliii pHdlanonibus 
deualitudiealicjd dicerc:qfi eie infpi^ 
cienda conccptionalie bora ii dat' £>i 
aat io pntitiat cgritodice nd infpcao 
conceptionie bo:ofcopo: q: idicatcaf 
momta nafcetiu: qiio diccrcf cuilibct 
co;t geio:52 ej: natiuitatie bora q^oo f 
grotaturu9ctTet:c6iaU(ij no bebat 
candc boram natiuitatis necclTc b:cc 
pitcr cgrotarc.'J&etdeqro fitata difti 
ria c tcmpoue in nattuitatc geio:o: ut 
P banc opo:tcat ds conflcllationeB H 
cri diucrfas proptcr diuerfo bo:ofco^ 
po:? ob bocdivfos otne cardics ubi 
tata uie pdifiut bic et divfa fint fata: 
uii boc acridcre potuit rcii co^ pccpt' 
divfii tpe babcre non pofTit :* ilut fi 
duo;: uno momcnto tpie cdccpto:u5 
potucnit cc ad nafcedu fata difpa:ia: 
cu: nd i duo|2 uno momto tpid nato 
ru pofTint ec ad uiucdil atcp mo:iedo 
fata difparia.^Tla^ fi unUmomroquo 
ambo pcepri funt ri ipediuit ut al^ f>o 
altcr poftcrio: nafcet :cu: uno momto 
fi duo nafcantur impcdit aliquid ut 
altcr prio: aU pofleno: moiiiiiQi c6 
ccprio uniusmomcnridiuerfoecaus 
in utcro geioe b:c pcrmitrit: cur nari'' 
uitae uniue momri nd et quofl; duof 
i tcrra diucrfoe caus b:e pmitfat.'3c 
ut oia buius arris ucl potius uanita'^ 
tis cdmta tollanf:qutd cll boc cp uno 
rcmpo:c uno mometo fl5 una eadcc^ 
ccli pofirione conccpti diucrfa babcnc 
fafa:queiUos perducant ad dtucrfa:^ 
borarum natiuitatcm:7 ono momro 
temporis fub una cadecp celi pofiride 
de duabue matribus duo paritcr na^' 
ri:diucrfafafababcre non pofTunt^q 
iUos pcrduclc ad diucrfa oiucdi f mo 
ricndi ncccflritatem.'3ln conccpri noo'' 
dum babcnt fata : qucnifi nafcantut 
babcre non pofucrunc^ Oiuid e ergo QVINTVS q5 dnt fi bora conccptfonafiumAt': 
multa ab iftia dici pofTe dittinit''.' Ufi 
etta illud a nonnuirprcdicaturrg» qui 
dam fapiens boramclcgir. qua cum 
up:econctlberenuri filiii mirabilem 
gigneret. Ufi poftremo i boc e quod 
de ilfpariter egrotantibus gemia pof 
fioonius magn" aftrologue liccp pbi 
lofopb' rcfpodebatao fieri g» eoo tpc 
f uinet nati codecp pccptiftTa utiqj p ' 
ptcr boc addebat pceptoc^: ne dicerct 
ei no ad Uquidu eo6 tpe potuilTe na^ 
fci:quo9?ftabatoioco6 tpefuilTcco 
ceptosmt boc q6 fimilitcr fimulcp c 
grotabant no daret de pro)cimo part 
cozpoiie tcmpamto:fcd eadem quocp 
ualitudis parilitatcm ffdcreis mxib'* 
alUgarct.Si igifi pccpru tata uif c ad 
cqualitatcfato^:nodcbucrut nafccn 

00 cade fata mutari.2lut (i ^ph mu 
tant fata gcioztrq: teporib" divfie na^ 
fciif:cur no potiue iiuclligam" ia fnif 
fc mutata: ut diucrfia tpib" nafccntV 
3ta ne no mutat fata natiuirana uo^ 
luntad uiucittioicum mutetfata con^ 
ccptionia 0:00 nafcetiti i 41uag» 7 iti 
ipie geio^jcoccptibue ubi certe abo;s 
eade motfita funt tepo;2:fcpcfit ut ft5 
eade conftellatione fatali alter conci-' 
piatu: mafculue altera fcmina. .. 

t>e gcmis difparis fcjr^.cap.vn. 

it Ouim' geio9 divfi (cf abo ad 
bucuiuut:aboctatcuigcnt ad^ 
buc:quo;j cii (int ini (c fimilcs cozpo 
rum fpee quantti in diunfo fc;cu pdt: 
tnftituto tii 7,ppofito uite ita funt dif 
parcs: utprcteractusquot» nccef(c e 
a uirilibue diftare fcieos:^' illc i oifi^ 
ciocomitismilitat^Tafua oomo pc 
itc femp pcg:inat':ilU dc folo patrio t 
b rurc pro^o ri rcccdit.Jnfupcr quod 
e incrcdibilius fi aftralia fata crcdat": 
non aute mi;; fi uoluntates bominu; 

1 dci muncra cogitent':illc coniugat": ilU uirgo facra e:ille numft-ofam^U 
genuiniUa nec nttpfit.2lt.n.plurimu5 
uis borofcopi ualj.lDoc q» nibil fit il 
fatis difTcrui : f^ qualeciSc^ fit in o:ta 
ualediit.Tluq'd lin conceptu ubi t 
unu cocubitu manifeftu e: 1 tata nafe 
uis eft:ui ca conceperit femina: deide 
alte:^ condpere oio non poffit.^ Unde 
necdTc eft eadem efle in geminis mo ^ 
mcntacoccptus. Bnfo:te q:dtuerfo 
bo^sfcopo natifunt:aut illc in mafcu 
lii dil nafcerent':aut illa in feia comu^ 
tata e.^-dd cu agit'nu ufcpquacp ab^ 
furde dtci pofTit ad folas co^io:^ dif^ 
fcrentiad afflatus quofda uale fydcre 
09:ficut in folarib" aacfTib" t dcccfti^ 
b" uidcm" et ipfius ani tpa uariari: t 
lunanb" incrcmentis arcp dccrcmtia 
augeri t minui qda gencra rc^: ficut 
ccbios 7 cocba9 1 mirabfce cft" ocea' 
ni:noautTanimiuoliitate9 pofitioi^ 
b"* ff dc;j fubdi:nuc i(ti co et n:oe acT 
inde rcligare conat';admonent ut que 
ramo9:undc nec in ipfi9 ({de co:po:i^ 
bu9 ei9 pofTit ro ifta conflare. OLuid 
eim tam ad cozpue pertinee q> copoif 
kxaeiBt tame fub eade pofitione ff ^ 
de;;j diuerfi (cxas gemini pcipi potuc^ 
rut. Uri quid infipim" dici autcredi 
pot:^ ffdc?tpofitione:quc ad bora^ 
conccptionie eadeabobue fiiit facere 
non potuifTcut cd quo bcat eandcm 
conftcUationem fe;nimdiucrfum a f:e 
nd bkt:7 pofitioncm (fde:^: que fuit 
ad boram nafccntiu^ facere potuilTc: 
ut ab co t35 multum uirginali fancti^ 
tatediftaret.' 

jbc clcaione dici quo upo: ducit': 
quoue in agro altquid plantatur aut 
feritur.cap.vg. 

i aj i\M qe ferat q» i cligedie die' 

b" noua qda fuie actibue fata 

moliunt?nd erat uidelj dle ita nat': 

ot babcrct admirabilcm filium : fci LIBER ita poriug ne contepribilc gfgnct: n 15 
iiir ooctus elcgit borl qua mtTccrcttu 
U)co!i.fccitcrgofatttmq6nd bebat: 
1 c)c ipfius fato ccpit dTe fatalc:quod 
in cius nariuitatc non fiierat.O flulti 
ciam fingularcreligitur dics utduca^ 
U]co!.£reoo^ptcrea qz pdt in diem ii 
bonum nifi cligarur incurri 7 infclicii 
duci.Ubi cft crgo q6 nafccnri iam ff 
dcra decreucrut.-'2ln potcft bomo q6 
ci iam conftitutu eft dici clccricne mu 
tarc^t quod ipfc in eligcnoo die cdfti^ 
tuerit:nd potcrit ab alia poteftare mu 
tari.^t>cide (i foli boice:rt aut oia que 
(\S cclo funt pftclUridib" fHiaccnt: cijr 
alio9 cligut diee accdmodatos pone'' 
dis uirib" ucl arboaV* ucl fcgcribus: 
ftlios dies pcco:ibu8:ucl oomandis T 
admittcndis maribus^cjbus cqu^ru; 
ucibofifctenfarmta-rccfa buiufmo 
difSi aut proptcrca ualct ad bas res 
elccri:q: tcrrcnis omnibus coipoiib" 
fiue aiantib'' fiuc nd aianrib'' fecikiii 
diucrfitatcs tpalium momcnto:;t i (y 
dm pofirio driat'': cdfidact q^imicrabi 
lia 05 uno tpis punrto uel nafcaf nel 
ozianf ucl inr boct";-! ta diuerfos cj:ii!* 
babcat:ut iftas obfcruaridcs cuiuis 
pucro ridendas eepfuadeant. <luis 
eni^ cft ta e^co:s ut audcat diccre om 
ncs arbo:cB:orn8 berbaecoms bcfti-' 
fls:^cntc8:aue8:pifcc8 : ucrmicubs 
momcta nafcendi figillarim b!c diuc: 
fa.^Solet tii boics ad tcntada piriam 
matbcmatico;t:affcrrc ad cos conftcl 
lationcs muto:;t aialiu:quo;j o^t" pp 
ter banc qqjloratione oomi fuc dilige 
tcr obf uancofcp rnatbcmaticos pfc^ 
runtccteri8:qui cdftcllariomTjus bis 
infpcctts diit nd ce boiem natii fcd pe 
cus.iludec ct dicere qualc pecus^uqs 
flptu l3nicio:an ucctarioni:an aratro: 
an cuftodie oomus.Tlam i ad caniR 
fata tctat':-! cn magnis admiranrium 
clamoabus ifta:efpondet.Sicdefipi^ 
uncboicd:utcjaftientcobd nafcit'« ceteros rc:;^ o^t" tta ibiben: ut m illo 
n5 ca6 ceii plaga nec mufca nafcatur* 
Tlafibacadmifcrit;^cedit rdcinario 
q gradari accefTib" modicis eos a mu 
fcisadcaelos etepbatofcp perducat. 
Tleciltd uoluntadvre:)' etcao ad fe^ 
minaduag^tdic^tamftagrana i rra 
fimulueniut:fimul gcrminat: i cjrota 
fcgetefimrbcrbffcut:pubcfcut: flaucf 
mt:i tri idc fpicaf cerif cocuas atcp:ut 
ita dijccri:cdgc:mialcs alias rubigo i- 
tcrimit:alias aues dcpopullf ;a!ia9 
boics auelUit. <luo iftie alias cdftcl^ 
laridcs fuifte dicd fut:qua9 tii divfos 
cjrit" bfc :> fpiciiJt/2ln co8 pcitehit bif 
rebus dics cligc:cafc^ ad cclcfte ncga^ 
but ptiere dccrctii:i folos ff derib" ftJ 
dct boicsrcjb' foiis i rra dcdit Ubcrm 
voluntatcs.-' "bis oib" pfidcratis nd i-' 
merito credit'cu aftrologi mirabritcr 
multa va rcfpddcat; i occrto iftincni 
ficri fpuuj nd bonof : quo;: cura cft 
bas falfas i nopas opioncs dc aftra-' 
libus fatis infcrere bumanis mcntib* 
afcpfirmarc^nonborofcoirinorari « 
tnfpecri aliqua arteque nulla eft. 

t>e his qui nd aftro^j pofirioncm: 
fed conneponcm caufarum cjc dci uo 
luntate pendcntcm fari nominc appel 
lant.cap.vii^. 

q Ui vo ri aftrojt pftdne firuri cft 
ca^c^dpcipitTnafcitTicboa^ 
fj oio pncpone (arieq^ ci^ qua fit 6c 
q6fitfarinoicappclL^nn mrtocucis 
6 vbi ptrovfia laborad atcp ccrta6 e: 
qricfdc ipj ca?t odinc i q>di pncjridc^ 
dei (dmi ibadt volutari i ptari:(| op^ 
tic 1 vacifl^ime crcdit':^ cucta fci: aii^ 
fiat:'r nibil iodiatu reliquc:a quo fut 
Diits p^ates: ^ute ab illo ri fmt oiom 
uoldtates.3pfa itaqj pripuc dci fum^ 
miuoluntate:cuiU8 phe infupabritez 
pcrcunctapo:rig;f:cos appclla: fatti 
.(ic probatur . 3nnei fenecc funt:mfi QVINTVS fallot bt uerfu8.£>uc fumepa^alttc^ 
oominato: polu O.uocucp placuchc: 
nuUs psrendi mora c.Jldfum ipigcr: 
fac uellc:c6icabo: gctnsiIOalufii:^ ps. 
tiar facere:q6 licuit boito.t>ucunt uo 
lctc fata:nolcte trabut.Tlcpe euidetif^ 
fime boc ultio vfu ea fata appcUauit: 
q fupra diferit fiimi patris uoltitate. 
jCui fe paratu obcdire dicit:ut uolens 
ducatmolcns trabatlqm.f.ducitt uo^ 
lctc fatamolcnte trabiit.3lli quocp v^ 
fu8 bomcrici buic fcntcntic fuffragan 
tunquoo ciccro in latinii vrit. Xalcs 
funt bominii mcntcs qualis patc ipe 
3uppitcr auctifiras luflrauit luminc 
terraa.Tlccinbacqone auc^cm bict 
poetica fcntcntia.Scd qm ftoicos di'' 
cituimfatianrc^:ntC8ifto9 ep hScro 
ucrfue folerc ufurparcrno 6 iUi' poc' 
tc:f5 dc i(lo?t pbo^ opionc tractarm: 
cum pcr iftos ucrfua quoa difputario 
iti adbibct qua de fato bttt:4d fcnriat 
ce fatti aprilTime declaraf: qtn iouem 
appdlatiquc fiimii dcil putat : a quo 
concjcionc dtit pcndcrc fato:um. 

£>cpfcientia dci i libcra bois uo'' 
L^ t> latatccontza cicaoms dilfinirionem. 
cap.t):. 

b Oe ciccro ira rcdargucrc nirit': 
ut ti epftict alicjd fc advfus cos 
Hakrcrnifi aufcrat diuinarionc.O.U3 
ficonataU|fcrrc:utncgct ce fciamfu' 
turo^rcacpoibusuinb^nuUace oio 
conrcndat ucl in dco ucl in bomine: 
nuUaq; rcp prcdictionc.3ta 7 dci prc 
fdcnria ncgatit omncm^pbctia lucc 
clario:c conat'crtcrc uanis argumcn-' 
tarionib'*:? opponeoo fibiqucdam O'' 
racul3:q fadlc polTiint rcfcUiiq trl ncc 
ipfc conuindt.3n bis autc matbcma^ 
tico^ coiecturis rcfutandie ci"' :gnat 
o:o:q: ucrc talce funt:ut fc ipfc dcftui 
ant 7 rcfcllant.ZDuUo funt autc tolc^ 
rabrio:c8:q Tff dcra fata conftituunt: ^iftequitolUtprefdam futororum. 
Tlam 1 confiteri ejrc deum t negare 
prcfciumfuturo:{tapri(Tiitw ifaniae. 
06 'Z ipc CU5 uiderettet illud tentauit 
aflrcrcre qd fcriptt^ e:£>ijdt infipiena i 
coule fuo non eft 6e:fcd non qc pfos 
ftta.Uidit elm q^ dTet iuidiofu; x mo'' 
Ufiu3:ideocp cotta fedt difputante de 
bacrcaduerfumlbicos in libriede 
6of natura:'?^ luriUo balbo:cui fto 
ico;:^ ptcs dcfcridcndas dcdit : maluit 
ferre fentcntiam:^^ cotta: 4 nullam 
naturl diuina dTc cotendit. jn libris 
ucrodediuinarioncqrfdpfo apriftKe 
oppugnat pfdm futurof . "boc aute 
totu5faceuidet:ncfatU5 ccpfetiat: r 
^datlibcra uoluntate.putat.n.pcclTa 
fda futuio^ ita ce confcques fatu^^ut 
ncgari oio no pofti t . S5 quoquomo 
febcantto:tuofifTime pccrtationce t 
difputarionce pbof :noe ut pfttcmur 
fummu5 1 uc^ dcu^: ita voluntatcnt 
fummaqj ptatc ac pfcia^ cT pfiteur. 
Tlcc ricm" nc td n voluntatc faciam" 
q6 uoluntate fadm": q: id noe factu'' 
ro9 tllc prcfciuit:cuiue prefcia falli no 
pot:q6 dcero timuinut oppugnarcr 
prcfdentil:^ ftoici ut non omnia ne^ 
celTitate fieri dicerct:^ui9 oia fato liic 
ri contcuderet.Ouid e crgo q6 ciceto 
timuitin prcfcientia futuro;t:ut cl U 
bcfactarc difputationc dctcftabri nite 
ref/CIidel5 qt (i pfcita fut oia fiitura: 
boc o:dic ucicnt quo uefa cc prcfcita 
funt.£t (i boc o:dic uciet: ccrt"* e 000 
rc:}f pfdcri 60:1 ft ccrt'* e 0:00 rc^:co 
tue eo:oo caf . Tl6.n.aU<^d ficri pot: 
quod non aUqua cffidcne ca prcccfle^ 
rit.Siaute ccrtue c 0200 carum quo 
fit omnc quod fit : fato inquit fiunt 
oia q fiunt.06 (i ita e:nibtl e i nia po 
tcftate:nulUincp c arbitu^ voUmtarif. 
06 (i cSccdim" iqt : omnie bumana ^ 
iuta rt5ue:rit:fruftra kgce dantunfti» 
ftraobiurgarionc9:budc8: uitupcra^ 
tione8:e^bo:tari6c8 adbibenrunnetp UBER ulla mftifia bonia premk:i marfup'' 
plicia pftituta fiJt.t)cc ergo nc ?kq>i 
indigtuiabfurda ipemiaofa rcb'* 
buanieinonrulccfreprefdcntiam fu 
turo?r;at£^ in bas aguftias cicero co'' 
artat animum rcUgiofumtut unum c^ 
ligat e duobu8:aut cfTe alicfd t nfa vo 
lutate:at eflTe prcfcientia futwo?i:qriT 
ut?:q3 aibitrafelTe no po(Tc:f5 fi altc 
riipfirmafialte^ttolli^fi clcgcrim''^^ 
rcia^ futuro^ toUi volutatie arbiu}:ft 
clcgerim'' voliltatie arbitu:tolli pfcie 
tia lucuro:5t.3pc mc^ ut vir magnus 
1 ooctue 1 uitc biianc plurimn ac pc 
ritilTime cofulcn8:c)c bis duob" elegit 
libcrum uoluntacis arbitrtU5.0.6 ut 
confirmarct'negauit prcfciam futuro 
ru:at(^ ita du uult face liberos: fadt 
facnkgo0.T^cligiofu9 aiit aiuf ut^wp 
diginutpcp confitcturT ftde piaatis 
utrncp cofirmat. O.uomooo inquit^ 
Tlam (i cft prcfcicntia fururomm: fe-' 
quufoia illa q conne^a fuc: oonec co 
pcrueniaf: vt nibil fit in noftra volun^ 
tate. poiro fi cft aliquid in noftra vo 
lntatc:cifdem recurlis gradib'' co pcr 
ucnif^utnonfitprefcientia fttturom* 
Tlam per lUa omnia (ic rccurritur : (I 
cft volutatis arbitriu: no omnta fato 
fint.3i non omnia fato ftut : non eft 
omnium ccrtus 0:00 caufarum:fi cer 
tus caufarum 0:00 non cft : ncc rertt 
ccrtus cft o:Do prdcicnti dco:q fieriri 
ponnr:nift prcccdentib" t cfficicntib'* 
caufie:fi rc|t 0200 prefcientt deo cert" 
noncft:non omnia fic vcmiit ut ea ve 
tura prefciuit."p>o:2o (i non omnia fic 
cucniut vt ab dlo ucnta prcfdta fut: 
non eft inqt in deo prcfdentia omnia 
futo|j. Tlos advfus iftos facrilcgos 
aufus atcp impioe: t dcu dirim" om^' 
uia fdrc ariq' ftant:t voliitatc nos fa' 
cerc 4cqd a nobis non nifi volcnnb" 
ftert fentim'' 1 nouim^.Omnia vo fa^ 
to fieri non didm^rimmo nlfa fteri fa 
19 dic(ur:qm fati nom ubi fol^ a loqn tfb* poi.i.i coftone ff dc|^:qDa ^(c$ cS 
cept" at nat'' eft : qm res ipfa inanitcr 
aneritur : nibil valeremonftramus. 
Ozdinem ant cirum vbi volutas dei 
primam poteft:ne(p negam^^netp fati 
uocabfo nucupam'*: nifi fozte ut fatn 
a faoo dictu inteUigam'*:^^ e a loquc'^ 
00. Tlon eim abnuere poftfumus cffe 
fcrtptn in Ittterie fanctis fcmcl locuf 
e deu6:duo bec audiui : qrn poteftas 
dd eft:t tibi oomine mifericotdia: qa 
tu rcddcs unicuicp feciidii opcra a". 
0.6 dm dictu e femcl locut" e:itcUigi 
tur imobric:boc i icomutabrtf e locu^ 
t^^ficut nouit icdmutabri^ oia q ftita 
fi)t:7 q ipfe factiuus e.l^acitac^ roe 
pofTem'' a faoo fatn appeUai:nifi boc 
nom ia i alia re folet intelUgi:quo co-' 
da boium volum" iclinari.Tlo e aute 
pfequens:ut ft 60 cen" e oiu^ 000 ca^' 
ni io nibil (a. i nzc volntatis arbito:», 
ipfe c|ppe mc volntatce i caf odic fut ' 
4 cert" c 60 dufcp pfcia ptinct: qm 7 
bnane volntatcs bnano^ope:^caufe 
fiit.^ltcp ita qui ome re^ cas p(dnit: 
^fccto in cis caufis et nias volntatcs 
ignorare non potuit:qua9 nioTji opc 
ru cas efTc pfnuit.Tla t ilUid q6 idej 
dcero contedit mbil ftcri:fi ca effiaes 
n pccdat:fatis e ad cn in bac qone rc^ 
darguendu.0.uid eim eu adiuuat: qf 
dint nibilq'dc fteri fine ca:f5 fi oc, caj 
cfte fatale:q: c ca fottuita e:c naturaT: 
cft volutar^.'Sufftdt q: omnc q6 fit 
no nift ca prccedire firri cdfitcc:' Tlos 
cim eas cas q diir fo:tuite undc ctia; 
fo:tuna nomc accepinit ce didm" nul 
l3s:(^ latctc8:eafqi trtbuim" neiucri 
dd rquorul5 fpiricuu volorati: ipfaf^ 
cp itamralee nequag' ab iUt" voluta-' 
te fciiigim":q e auao: ois conditoicp 
namre.3am vo cac volntarie:aut dd 
fnnailtangdo^:autboiu5:aut quo^ 
rucucp aialiu:ft tii appelliidc uolunta 
tcf fiit aiaUii rdis qrptiti mot^ iUi cjb' 
aUqua facmt fecudii natura fua: cum Q3^TVS quid uel appetunt ixd e\xiuint.2lnQ}!o 
ro aut uolutates dico fiue b5|2:quo9 
angeloe dd diduetfiue mab;^: quos 
angelos diaboli ud etia demones ap^ 
pdlamua.Sic i boium i bono^.f.i 
malopiacpboccoUigifnondTe caa 
cffincntea omnium q fimt:ni(i uolu- 
tanas tlliuB nature.r.que fpus aitt e. 
Tlam T aer ifte fiue ucnt" d: fpiritua. 
S5 qm cotpua cft: non eft fpua uite. 
Spirirus crgo uitcquc uiuificat oia: 
creatocp e ois cozpie t ota creati fps: 
ipfe eft dcijs uticp fpirit" no' creat^.Jn 
eius uobntate fumma ptas dl:q cre^ 
ato^ fpirituu uoluntates boas adiu^ 
tut:mala9 iudicanotns ouliitat: 1 4^ 
bufda tzibuit ptatcm:4bufdi fi tbuit. 
Sicut ei5 oiu^ natura jt crcato: e : ita 
oiuj pcatii dato: non uolutatii.IDa-' ' 
lc quippc uoluntatea zb illo non fut: 
qm cotra natura funt q ab illo cft.£5 
pora i^tur magis fubiacent uolunta 
tibue:qd3m noilzis.i.omniu aiantiii 
mo:taUum:t nugis boium y beftia'' 
ru:qdam uero angebmm:fed omnia 
ma^tme dd uoluntati fubdita funt. 
£ui ctiam uoluntates otns fubuciiit': 
quia non babcnt poteftatcm:nifi qua 
ille concedit.£a itacp rerUm que facic 
ncc fit dcua eft.BUe uero caufe 1 faci'' 
unt 1 fuint:ficuc idt omnes crcati fpi- 
ritus t maptne ranonale8.£o:palcs 
0Ut caufc quc mjtgis fiant cp faaunt: 
non funtmcer caa clfuicntee annume 
rande:qm boc poiTunt quod c% ipfvs 
faciunt fpiriruutn uoluntarce . Oiuo 
igitu: 0:00 ca:um:ci prdacnti ccrtus 
eft deo id cffccit:ut nibil fit in n:a uo' 
luntatcicum in ipfo caufaf o:dic ma^' 
gnii bcant locu n:e uolunuics.^jCote^ 
datcrgoacerociicis:^^ bunc carum 
otdinem dicuni cfle fatalcm:uelpotr 
iprumfatinoieappcllant:quod nos 
abbo:reu9 predpuc^ptcr uocabuUi: 
quod no in re ucra confueuit itelUgi; 
Q^voncgatotdineommum caf dtc certilTimum t ddpfdetie notilTimu^: 
pUis eii c^ ftoid deteftamur. 3lut eim 
dea ee negat:q6q'de inducta aUcriua 
pcrfona in Ubris de dco;t natura face 
moUtus caut fi elTc confiiiefdett quej 
negatprefciiifuturo^:ctiam ficnibil 
didtaUudq' q6 ille dipt itipiea i coi^ 
de fuo n5 e deus. 0.ui eim ri e pfdus 
omniii futurof :ii e uricp ds.-dua^p 
ter 1 uolntatcs n:e tm ualet g^tu de'* 
cas ualere uoUiit atqj pfduit: 1 ideo 
quicqd ualent certifTimc ualet : t q6 
facture funt ipfc oio facturc fcit: quia 
uaUturas atcp facturae iUe prdduit: 
cuUis prefcia falU no pot.OLuaprop^ 
fi mibi fari nome alicui rd adbibedu 
placcret:magis diccrc fatii eflc ifirmi^ 
o:is:potetio:is uoluntatem qui cum 
babet in ptate:q' iUo ca^ otdmc: que 
nonofitato:f5fttomo« ftoid fatum 
appcUat arbi^ n:c uolutatis aufcm'. 

7{n uoUmtatt^bus bomino aUquA 
oominetur neccflitas.cap.^. 

u Tlde ncc ilb necdTitas fotmidi 
da e:qua fotmidaoo ftoid labo 
raucruKcas re;j ita dtfHguc: ut quaf-' 
di fb'crabentnecdTit3ti:quafdafb'dc^ 
ilvAtc^ i bis quas ec fb nccelTitau uo 
luc^tt^pofucjttct n:as uoldtates : ne 
uidel5 ri eent Ubc (i lljdent necdTirari. 
Si.n.neccfl"ica8 n:a illa diceda e;q ii c 
in nh pt'atc:f> et fi nolumuf cffiat qd 
pot:ficut cft necelTitas mo:ti3:mamfc 
ftu^eftuoluntatesnias quibusrccte 
uclpcrpe:auiuit fub taU nccdTitate ii 
dTe.ZPulta eim facius q fi noUcmus 
ii uricp facercm^.O-uo primit" prinet 
ipfum ucUe:na fi uolum" e:fi nolum" 
non c. Tlon.n.udlcmua (i nollemue. 
Si aiif iUa diffinit ee necdTitas:fecun 
dii qua dicutd nccc ee ut ita fit alicf d: 
uel ita fiat:ndcio cur ea timeam' : nc 
nobis Ubertatem aufcrat uoUmtatis. 
Tlccp.n.T uitam dd 1 pfciaj dd fub LIBER necdTitate poim" (i iiaf:nccd(c edc 
u; (ep uuiere 7 cunaa pfarcficut ncc 
phs etue minuuur cum diatur mou 
fallicp no poiTc. Sicdm boc nd pon 
ut potius h pofTei muwzis cflct uncp 
pfatis.^Rcae quippc omnipotes di:4 
tam mou i falli non pot. bi eim om 
nipofcns ficicnoo quod uulnno pati 
enoo quod no uuln q6 (i ei accideren 
ncquag' cfT^ omps.Un ppta qdam n 
pot q: omnipotens cft.Sicut etia cu5 
dcimusnecefTccftdTeiut cum uolu^ 
mu3:Ubcro uelimus arbirrio:7 ucruj 
^culdubio dicimus:^ non io ipfum U 
bez: arbitnum nccciTirati njqcim" : q 
fldimit Ubcrtatcm. Sunt igifmeuo'' 
iLmrates:^ ipfc faciunt q'cqd uoUtioo 
f.inmu9:q6 no' fiaet h noUcus^OLuic 
qd adt aUo^t boium uoluntatc dl(ofi 
nolcs parif :ctia fic uoUiras uala : tfi 
no illius tn bois uolotas^fj ptas dct. 
Tlifiuoluntastm cerncc pofTefqi 
uellct: potcnrio:e uoluntatc ipedireif. 
Tlec (ic tn uoluntas nift uoUitas ceK 
nccaUcn" f; dus eet q ucUer: nd non 
pofT^ iplcre quod ueUet. Un (|cq'd pi 
fuauoUinratcpatit^bdfidcbef diuc! 
bumanis ucl angcUcis ud cuiufq' cre^ 
Bti fpusuoluntatibus: fcd cius poti* 
qui dat potcftatem uolemibus. 

£>e uniuerfaU pusuidentia dcLcur 
lcgibus omnia contincntur.cap.jd. 

n On ergo prcptcrea nibil cft in 
noHTa uoiuntatc:qt dcus p:efd 
uif quid futunun ef^ct m noftra uolo 
tare.Tlon cni; qui boc prcfauir nibil 
prcfciuit . "Iborzo fi lUe prdciuit quid 
fiirurom dTct m noftra uoluniatc: no 
uticp nibil fed aliquid pfbuit . j^fecto 
1 illo prefcicnre e aUquid m nofb-a uo 
luntate. Oiuodrca nulb moDO cogi^ 
mur aut rctcnta p^rfdcnria dd tollce 
uoluntatis arbitriom : aut retcnto 
uoiuntatis arbitriordcu^ quod ncfag cft negarc prefcium fiitmomm . Scd 
ut;2<^ amplcctimun utpcp ftdeUier t 
ueraatcr confitemun lUud ut bii ac^ 
damu8:boc ut bcne uiuamus. ZDalc 
autem uiuitur.fi de dco non bcne ac^ 
dttur. Unde abfii a nobie ciud negaz 
prefdentiam:ut Ubcri efle ueUmus: 
quo adiuuatc fumue Ubchud crim". 
■p>roindc no fruftra funt leges^obuw^ 
gatione8:e):boiuciones:budc8 1 ui^ 
tuparidcs:quia i ipfae futuras clTc p 
fciuintualcnt pUirimum g^meaa 
tuUnirae dTe prefduit.£t prccee ua-' 
lent ad ea impctranda^qfic (c ptccand 
bue concdTurum dTc prd'duit.£t iu-' 
fte premia bonie factie:? peccatis fuf 
pUciaconftitutafunt. Tlecpcim ideo 
peccat bomo: quia dcue illum pccca^ 
turum dTe prefciuinimmo ideo ri du-' 
bitarur ipfum peccarc cum pcccan qj 
ille cuius prcfcietia faUi non poteft: h 
fatum:non fo:tunam:non aUquid aU 
ud^fedipfumpcccaturumdTt prcfd'' 
uir:qoi (i noUr uricp non pca^at: fcd (i 
pcc:arc noUicrireiiam boc ilkprefd'' 
uit.C>eu6jta^fu(nrnus7uerus 015 
Berboluo7TprritBfanao:quc tria U'' 
num funcdcue unus omnipotens ae. 
9to: 1 faao: ois aic axo^ ots cozpie: 
cuius funt participarionc fcUccsiqcu'' 
c^ funt virate no uanitate fcUccs: qui 
fecit boicm roalc aial cj: anima t ccc' 
po:c4 eo pccoinit no impunito ee p^ 
mifiKncc fme miftco:dia dacUquif:^ 
boie t mardTenria et cum lapidibnf; 
tutafcminalcmetiam ca arboubus: 
uiti fefuale et cd pcco^ib^^uifi irclUrC 
tuale ai foUs angct dedii : a quo cft 
ois modu3:ois fpc8:ois 0:00: aquo 
cft mcnfura:numcru8:pondus:a quo 
e q'cq'd naturalr e:cuiufcu(p gcncus c 
cumfcoq? cftiarioie c:a quo fot fcmia 
f02map:fo:mc fciojtmot'' fdum at<p 
fo:marum.0.ui dcdit cami o^iginej: 
puI:briiudinc:uaUtucUne:^pagan6if 
fccoditarem:mebro^ difpoc^ifaUitc: QVINTVS cocojdiarq i m irroali dedit meoiia: 
fcnfurappctiniiroaU aiir ifupcr mcte: 
fnrelligcnriaiiioluntatcrq ri folu ccluj 
1 tcrra:nec folui angclu i bomincm: 
fed nec ejcigui i contcptibiraiantie ui 
fcaamec auis penulamec bczbcflorcu 
lo: nec arbozis foliii fine fua^s ptu5 c6 
uenientia i quada ueluti pacc dereli'^ 
quittnulb mo ecredendue rcgnaboi 
nuco^jq? dfiatioeB i fcruitutce a fuc 
^uidentie legibue alienas ee uoluifTe. 

0-uibu6 moiibus antiqui roman» 
meruerunt:ut dcos ucrue: g^uis non 
cum colerent:eo:um augeret impium 
cap.jrq. 

p 'Roide uidcaus quos roan02u; 
mo:c6:i qua ob ca; de vus ad 
flugcdu ipiii adiuuaz dignat" c: i cui'' 
pfatefutctrcgnancna.O.^ utabfo^ 
luti" diffcre poffcm^^ad boc pnnete i 
fupioze libTji pfcripfim'':^' i bac rc po 
teftae nlfa fit co;t dcop:quo8 ct rcb" 
nugatoztje colcnoos putanjt:7piiti3 
uolumie ptce fupioKsquas bucufqs 
pduriuedcfatiqonetolieda:nc 4^9 
cui ii pfuafu eifet non illo^t dco:^cul 
tu romanii impczin propagaro arcp f 
uatunrncfcio cuifato poti" id tbuct: 
5» dei fiJmi potcntilTime uoUitflti.Uc 
terce igitur primicp romani ^tii cozii 
oocet 1 comdat biftona^g^uis ut alie 
gentcs cjcccpta una populi bcbrcozu^ 
deoe falfoe colercnf.t ii 6o uictiaf ifj 
dcontje imolaret: tfi laudie auidi pc^ 
cunic Ubcralce crant:griam ingcntc^: 
diuitiae bocftae uolebanbac ardetif^ 
fimcdilc):crut:^pf bac uiucuoknit: 
^ptcr banc i mo:i nd dubitaucrunt. 
JCcteras cupicUtatee bui' uniue tgeti 
cupiditatcpreflreriit:ipfam dcnicp pa-^ 
triam fua:qiTi fuire uidcbaf iglo^iu^: 
diiari vo atq? impare gloiiofii: priue 
oi ftudio Ubera:deide diia^ ee concu^ 
pieriit.t)inc e y regale dtiatione non fercnte6:annua impia:binofcp tpato^ 
rce fibi fccaiJt:4?fule6 appellati ftic 
a confulenoo^ii regce aut diii a zegna 
©0 atcp dtianoo:cti i regcs utiqj a re^ 
geoo dicri mcU'' uideat': ut regnum a 
regib^.zgee aiit ut dictu e a regeco:f5 
faftue rcgius ii difdpUna putat" e :ge 
ti6:uel beniuolentia confuUntie^fj fu 
pbia diiantie.£)cpulfo itaq3 rcge tar-' 
quinio i cofuUb' iftitutie : fccutum c 
qd idem aucto: in romano^ laudib" 
pofuing^riuitae incrcdibik mcoratu 
e:adcpta Ubatate q^tii brcui creuerit: 
tata cupico gfic inccffcrat . 3fta crgo 
laudie auiditas 'zcupioo gfie muUa 
ilb mirada fccinlaudabfia.f.atqj gb 
riofafcciidtiboiu5 octiatoej.laudat 
ide faluftius tpibue fui6 magnod-tp 
claros uiroe marciicatoneiaitice^ 
farem dicens:q? diu ilb refp. non ba-' 
buit qucnq* uirtutemagnum: fed fuA 
meo:ia fuiffc illoe duoe ingenti uirtu 
tc^diucrfie mozibue. Jn laudib" aute 
cefarcis pofuitiQ' fibi magnu impiu^: 
exercitii:beUti nouu cjcoptabat:ubi v-' 
tus enitefccre poffct^ita fidcbat in uo' 
tis airoti uirtutc magnof : ut ejxiw 
rct in bcllti mifas gcntca:! flagcUo a 
gitaret beUona faguinco:ut cfTsubi v 
tuscoi^enttcfcet.tJcciUa^fccto bu' 
dis auiditae i gric cupioo facicbat:a^ 
mo:e itacp pmitus Ubertfltis:poft eii'' 
am diiationis i cupiditatc laudis i 
gHc multa magna l^cccrtit.l^eddit cif 
utriufcp rci tcftioniti i pocta ifignis c 
o?2.3nde cfppe ait:ncato' rarquinium 
dcctti porfcna iubcbat: ^lccipciingc- 
ricp urbe obfidioc prcmcbat. £neade 
in fcrp,p Ubatate rucbat . Xtic itacp 
magnti illis fuit:3Ut fo:titcr emo:i:at 
Uberoeuiue.Sjcti efTj adcpta Ubcr' 
tae:f3ta ctjpioo gfie fcelTcranut pani 
e(T5 fola Ubcrta8:nifi i dnzno qrcref: 
dtipro magno hkticp oclut loqucntc 
ioue idc pocta dirit.Ouin afpa iuno: 
<lii:cmarcnocterraf(]p meiu ceUs^ i.iL:'tit«i fitjgan£oriUa l mch" rcfcrcnmeolcp 
foucbitil^oanos i^ dnoo gctccp toga 
ta:SicpLjaru:ucialuftrie labetibu8 
eta9:£a oouf alTa:ia pbtbia clarafq^ 
mrccnas SemitiopmcKacoictifdna 
bit argis. Xiucquidc uirgiUus ioucm 
iduces tiq> futu:a pdicetc;ipc ia facta 
EcoUbat cancba tq5 piitifl.Ue^t^pfca 
comcora: illa uolui:ut oiidcre diiatio 
nem poft libertaton fic babuiflc roa^ 
no6;utico;2 magnis laudib" ponct: 
iDinc c % illud dufdcm pocte: qp cum 
6Ujf gcntiumambus cas ipae^fiaf 
rdanorum artcs rcgnandi atcp ipadi 
n fubigediac dcbelladipopubd afipo 
ncretaif.£;:cudentalq fpirantia mol 
lius cra: £rcoo ecjuide uiuos ducct 6 
marmo:cuultu9.0rabuntca9 meli^ 
U9:ccliq5 mcatua £>cfcnbet radio : r 
furgetia ffdcra dicet.Xu rcgc ipcrio 
ppfos rcanc mcmto.*bc tcrut artce: 
padq^ unponere moa:g."p>3rccrc fub' 
icctie:'! dcbcUare fupboe. "bas artcs 
iUitato pirius cj:crcebanr:q?to minus 
fe uolttptfitibu3 d3bat.£t cncruarioc 
animi i cotpoiis {s\. cdcupifccndis i 
flugcndte dimtqs^Tp illas mo:tb'* cd'- 
ramf cndi3:rapieoo mifts cioib^^lar" 
gienoo kcniciQ tutpibua. Uii q talc3 
ia mop labee fupabatarqj abundanc 
qii fcribebat ifta fatufnus : canebarep 
uin^l(u6:nd lUis artil»'* adbdrca % 
gfiam^fjOoUs arq^faUacijs abicbat. 
Ut: ide dtacf^ pnmo magie abmo q» 
auariciaaice boium cicerccbat:q5 tfi 
uitiii propius liirmri crar.Ttam gtaj 
honoeimpuibcnastigr.auur, cqua 
ftbicroptant-SjiUci^tva uianitit": 
buic q: bdc artes defiit:ooUs atqj fal 
lactjs contedit.lDc funt lUc bde arres 
P vtute.f.ii p fallacc ambirionc ad bo 
no:e T gtiam i impium pucnirc; q tri 
bor^us 1 ignauus cq fibi q:optat. Sj 
iUc.i.bonus va uia nirit.uia uirratis 
cft^quaniriftanq^ad pofTcfilionis fi^ 
ne.i.ad glo:iainbono:c5 impio. boc infita babuine rdanos et dcof apad 
illos edce indicant:quae piooiffunaf 
pfltfucrot vturie i bdzis:^ dijs babc 
tee q cbnf a dco.Uii imelUgt pdt qiK 
finem uolcbant effe uirtune:? qoo d 
refercbant qui boni eranc ad boum 
fciUcct:na maU nec bebat ea ^iue bd 
re bfecu^ennquemafartib'' conaba 
cur adipifct.i.?oUe arc^ fallacge.ZDc 
lios budams cft cato de ilb quippe 
ait.Ojio mtnus pctebat gTuj^co ma^ 
gie ilUim feqbaf.<Hquidcm gria cft 
cume ^M cupiditatc flagrabanniudid 
um boium bri de bot^bue opinamia. 
£f id melior e vtue:que bumanote^ 
ftionio cdtera r\ cnifi confdentic fo«. 
Utt didt apta: nam glotia nza bcc cil 
teftimonio con^dcMic noftre. £t aUo 
loco:opue aut fuum ^bct unofcifc^: 
t timc in fcmeripfo tantum gloiiam 
babcbit t non in aUero . fiftam ergo 
1 bonozem t imperiom q fibi eppta 
bant 1 quo bdis amb* pueni: nitcbi 
tur boni:nd debct fequi uirtueri^ ipt 
vrutem.Tlc<p eim eft uera utrtue:nifi 
q ad onum fme tcndit ubi e bono bo 
misquomcU^^ne.Uritbdtee quo9 
c^pcriuit caco:pcrere non dcboit : fed 
eos ciuitae ob etue uirtutem f\ pcten' 
dare/Sed cum illa meo:ia duo rdanl 
clTcnt vtute magni ccfar i caro: longc 
uirrus catonis vitari uidcf^^pinqoio: 
futfle q» cefarie.t>roidcquar dTctillo 
tpc duitas:t aiia quarfuiflj uidam" i 
ipfa ftntentia catdie.TloUtc x^i ejcifti' 
marc maioy^e moe armie rcp.a pua 
magnsfca(Te.Siita ect mrto puLbct 
rima ea nos bfcmoB.OLuif pc foocij» 
atcpcioid^pfcaarmo^i: equc^ima-' 
ia copia nobis q^iire.Scd aUa fuerc 
q tUoe uiroe magnoe fcccrunt: q nc 
bie nuUa fiif:oomi induftria:fou9 ia^ 
ftu; iperiii:aios i cdfulcoo Ubcr nec^ 
Ubtdini ncof, deliao obnojriue . "pro 
bis noe bcoe lujruria atc^ auarida: 
pubUcc egcftatc}: puatim opoletiam: QVINTVS IftudamuB dimriae fciijmur icrtia.ttcz 
boB 1 mabs difcrim nulluioia vcutif 
pmia abttio poifidct . Tlccp mi;^ ubi 
U08 fepati fibi ^icj^ pfilia capitie: ubi 
Domi voluptatib^-.bic pecunie aut gie 
fcruiti8.£o ftt ut impctue fiat i uacu^ 
am rep.0.ui audit bcc catonis uc:ba 
fiuc faluftq putat qualcs laudatroa^ 
ni uefceromnes cos talce tiic fuifTc vX 
plurce.Tlo ita eraliocin va non cflTcnt 
qucipfcidcfcribit:ea qcomcmoraui 
in fccunoo Itbro buius opi8:ubi dicit 
iniuriae ualioo^:i ob cas difceffione 
plcbie a pzib^^^aliafc^ difcclTiones oo^ 
mi fuilTe iam inde a principio.nccp a^ 
pliu8 cquo 1 moddlo iuz actu^* e^rpt^ 
hsrcgibudgpdiumetud a tarqmnio 
fuit:oonecbellti grauc quod^ptcr ip^ 
(d cobctruriafufceptiifueratfimzct''. 
po^A vo fcruili ipcrio patrcs c^cr^' 
cuifTe plcbr.rcgio mo:e vbcia(Vc:agro 
pcpuUflre:^ ccteris ejipertibus folos C 
ginfe in ipio.Oua^ difcozdia^ du illi 
diiari udlet;ilti fcruirc nolcnt : finem 
fuiflc bcllu punicu fcciidu.O.: rurfua 
grauiB metua cepit urgerc:atc^ ab ilf 
perturbatioibud alia maiozc cura co'' 
bibere aio8 inquietos:! ad concozdia 
rcuocare ciuile.Sed p quofdam pau^ 
C08:qut pro fuo mooo boi crant ma^ 
gna admiflrabaf: atc^ illis tolcratid 
ac tepatis maHpaUco^ bono^^^uide 
tia ree illa crcfceb9t.ficut ide biftoiic* 
dUcit multa fibi legcnti i audienti : q 
pprsromanus oomt militiecp mart 
atcjp (erra preclara fadnora feccrit k 
libuifle attendc:q res mapie tanta ne 
gocia fuftinuiflct:qm fcicbat fcpcnne 
ro pua manu cii magnis lcgionibud 
boftium contcndiflc wmano8:cogno 
uerat paiuis copqs bclla gcfta cu opu 
lentis rcgibus : fibicp multa agitanti 
conftaredipt:pauco:^ciuiii cgrcgia; 
uirtute ciicta patrautflc:cocp factii uc 
diuitiae pauptas^mttitudic^ paucitaf 
fupcrarct.S3 pofty luj:u atcp defidia l^t ciuitae coiiupta eirurfus rcfp.ma 
gnitudinc fui ipato^t atcp magiatuuj 
uitia fuftenwbat."f>auco?t igifuinuf 
ad gli3m:bono2e:ipcriii:ucra uia.i.v^ 
tutc ipfa niccntui:ec a catone landata 
e.lDincerat oomiinduftria:quacom^ 
meorauit cato:ut crarin cflct opulcn-' 
tn:tcnue8 res priuatcUndc cozuptis 
mo:ibu9:uititt eflc contrariijpofuit: 
pubUce egcftate: priuatim opulcntia. 

£)c amozc laudis: 4 cii (it uiriti ob 
boc ^cu9 put3t':q: p ipfum uitia ma^ 
iora cobibcnt.c3p*;cig. 

q . Uaob« cu dtu fuiflet rcgna ozi 
entis illuftria:voluit 6e i ocd^ 
dentale ficri:q6 tpc ccc poften'': fj ipq 
laritudie i magnitudtne illuftrius.Jd 
ip talib* porifl^imum ?ccfl"it boib" ad 
Domada grauia mala multa;i geriti: 
q ca bo^is laudis i gfie cofulucrunt 
patricin qua ipam gfiam rcquircbat 
falutcq} aue faluti fue pponcrc no du 
bicaucrunnp iftouno uirio.i.amoit 
laudi8:pecunie cupiditate i mfra alia 
uiriacd^mcnccs.Tlafaniufuidtt^qui 
1 amoze laudis uiriii cfle cognofcit. 
0.6 nec pocta fugit borariii qui ait. 
Xaudis iozc tumcs: funt ccrta piactit 
q te Xcr purc Icrto poterunt recreate 
libelIo.3de in carmie If rico ad repme 
dam diiandi libidinc ita cccinit.lari? 
rcgncs auidti oomanDo fpm:qua fi U 
bfa remorie gadibus iungae: t tiicp 
penue ^uiat uni. Ucrucii qui libidies 
turpiotce fide piccaris ipetraco fpiri' 
tu fancto 1 amde incclligibfis pulcb:t 
tudis non rcfrenanc : meliue faltem 
cupidicace bumanc laudis 7 gfic:non 
4de ia fancri: fj min'' iaj curpcs func. 
£tiatuUiu6idcftIen6 potuitiafdcj 
libri6:quoe dcrcp.fcripfinubi loquit' 
de inftituenoo priiicipe ciuiiatie^quc^ 
dicit alendii eegfia:i confequentcr c6 
mcmoratmaiojee fuosmulta mira LIBER ntc^prcclara gtie cupiditatc feciflTe. 
iDuic crgo uitio non folu no ififtcbat: 
ue:^ et id circitandfi i accededu ee cen 
febat putatce boc uttle ee rcip. 0.ua- 
Q^necinipriuspbielibris tullius ab 
bacpeftcdifl"imulct;ubiealBce clarT 
confifet'.£6 dm de ftudqe talib' loq^ 
ret':q wie^ fecfada fut fuic uert boni: 
nouentofitatelaudie bumane: banc 
intulitDniuerfale gcncralccp ffiiam* 
"bonosalitartcBomfqj acccndufad 
ftudiagriatiacetcpcafcntp queapud 
quofqp improbantur. 

t>e refecanoo amotelaudis buma 
ne:quoniam iufto^glo:ia omnis tn 
deo fit.cap.|:ii9. 

b Uic {gifcuplditati meir rcfifti^^ 
tur fine dubitatioe cu ccdif.XI 
to ci3 (jfqj cft dco fimilioi : g>to % ab 
bac tmfidicia mudioz.O.ue i bac uita 
tfi rl funditua cradicaf ej: cotde: qt et 
bri^ficietes aios tentare no ccftat.fal 
tcm cupiditas gfie fupet'dilcctionc iu 
flitie:Ut ii alicubi iacet q apud quofcp 
Cprobaf.fi boa ii recta fut:et ipe amoz 
bumanc laudie erubefcat i ccdat ao^' 
riueritatie.Xamcnimeftboc uitiuj 
(nimicum pie fidei:fi maio: in codc fit 
cupiditadgrieg>deitimo!ucl amot: 
utdtiddiceret. Coomopoteftio crC 
derc gRam ab im^ cx;pectate6:T glo 
riamquearolo deoeno qucrentcs/ 
3te 6 quibufda i i eu crediderat: i ue 
rebantut pala cofitai ait eiiangclifta. 
tyHqccnit gKam boium magis q' dei. 
0.6 fancti apoftoli non fcccrunt: qiti 
cum in bia locia pdicaret cbrifti noin 
ubi no folu improbaf ficut illc ait: ia^' 
cetq? ea femp q ap6 quofq? improba-' 
tur:uejj et fumme^dcteftationiB babc 
batui : tcncntca cp audicrant a bono 
magiftro eodecp medico ifttiti. Si^s 
mcncgaucritcoram boiV^ncgabo e^ 
um coram patre mco q i ceX e:urco:3 Bgcl'6i.3nter malcdicta 1 opprobtia: 
intcr grauifTimao pcrfecittionee cru^ 
delefcp penas no fut deicrriti a prcdi-' 
cationcfalurisbiianc: ranro fremttu 
offenfionis bumac . £t q> cos diuina 
facicntcs atcp diccntc8:diutcc^ uiucn 
tc8:debellatis quodamo coKlibus du 
n8:arc0 introducta paceiuftttic: iges 
in eccria cbrifti gHa confccuta e: no in 
ea tanq> i fue uirtutis fme quicucrut: 
fcd ca quocp ipfam ad dci ^h^ rcfcre 
tC9:cuiu8 g:a talee erat,3rto q3 fomi^ 
tecos quibus confulebant ad amote 
illius a quo 1 ipfi talcs ficret accendc 
banr . Tlacp ne prop^ bumana gtam 
bonicflcnt: oocucrareos magzillof 
dicc8.£aucte facere iuftitia uta^ corl 
bomimTjus ut uidcamini ab cis^alto'' 
^n merccdcm no babcbitio ap6 pzem 
ueft|t qui in cclia eft . Sed rurfus ne 
boc pucrfc intcUigentes boibus pbce 
metucrcnt:minufcp prodcflcnt laten^ 
Do (^ boni funt: dcmonflrans quo fi^ 
ne innotcfcere deberent . luccant in^t 
opera ucftra cotam boibus:ut uideat 
bonjt facta ufa:T glo:ificent pat:e u:; 
qui in cclis eft.Tlonergo ut uideami^ 
ni ab cis.i.bac intentionc : ut eos ad 
uos conucrti uclitis: quia non p uos 
aliquid eftis^fed ut glozificent patre; 
ueftrum qui in cclie cft:ad quem con^ 
uerfi fiant quod eftis . 'boc fccuci fut 
martyres^qui fccuolas 1 curtios t de 
cio8:no fibi infcrcnoo pcnas f; illataf 
ferenoo:^ uirrote ucra:qiti ucra pieta 
tc 1 innttmcrabili mulrirudiue fupera 
runr.Sed cum tlli eflcnt in duitatc f^ 
rcna:quibu8 propoftrus crar omniuj 
pro illa officiozum finis incolumitas 
cius:t rcgnum non in cdo fcd in ir»: 
non in uita etcma:fcd in decclTtoe mo 
rientium 1 fucccfllionc mo:tuo:umr 
quid aliud amarent ep glotiam : qua 
uolebant ctiam poft mo:tcm tsnqul 
uiuerc in oic laitdantium.' QVINTVS t>c merccdcremporali : quam de' 
reddidubdis mo:ib' rdanof .ca.pc. 

q Uib' ergo no erat dc" dani rus 
uitam etema cum fanctie aget! 
fuis in auirate fua celeiti:ad cuius fo^ 
cietate pietaa va perducit:quenon cy 
bibct fcruicutc rcligionie: qua latriaj 
greci uocanKnifi uni uero dco^fi necp 
banc eis tcrrena gbua^ c)ccclleti(Timi 
impq conccdcret:n6 redderefmercea 
bonia artib" co^^.i.vtutib'' : cjbus ad 
tata gfam pucnire nitebat. £>e taUb** 
enim.i^ poropter boc boi ali^d facae 
uident':ut gloaficcnt ab boib'* etiam 
oominUs ait. Jlmcn dico uobis recc • 
perunt merccde fua.Sic i tHi puatas 
rcs fuae p re communi boc eft rcip.i 
fi eiu9 crario cdtepfcrut:auai-itic rcfti 
terunt: cdfuluerunt patrie confilio U'' 
bero:nccp dclicto fecndu fuae Ugcs: 
nccp Ubidini obnojcq.Sj bi6 omnib' 
artib" ta^ va uia nififut ad bdre6:i^ 
piii glo:iam:bdrati fut in oib' fcrc ge 
Rb^iip^ fui lcge6 ipofuernt multia ge 
tibue:bodiec^ Uia i bifto:ia glo:iofi 
ftmt penc in oib" gcntibu9:non cft q6 
de fummi n ueri dci iuftitia cdqrant: 
pcrcepcrunt mcrcedem fuam. 

bc mercede facto^t dwi^ ciuitatis 
etcme: quibus uriUa funt romano:i) 
e;;cmpla utrtutum.cap.^vi. 

m £rcce.n.factof Idgc aUa c: ctia 
bic opprobria fufttnctiii pro ue 
ritate dei:q mudi bui" dilecto^ib" odi 
ofa eft.3lla cioitae fempitna c:ubi nf^ 
lu8 o^icf^q: nuUuf mowt.^bi eft uera 
1 plena fclicita9:non dea fcd oonum 
dei.3nde fiidei pignu8 acccpimue: q^'' 
diu pcrcghnantc9 ciue pulcbritudint 
fufpiram^.^bind o:it fol fup bonos 
1 malo9:f5 fol iuftitie folos ^tcgit bo 
noe.^bi nd erit magna induftria dita 
re crarii» pubUcu puatia rcb" aguftie: ubi tbefaur" cdmunis evitatie.^J^w) 
indc nd folu ut talis merces taUb' bo 
mibu9 :edderet'rdaniJ ipiii ad buanl 
griam dilatatti eft:ue^ ctia utciucs t" 
temcil[iu9 ciuitario q^diu bic peg:in3 
tur diUgenter i fobnc : illa mtueatur 
e^cmpla:t uideat q^ta cUlcctio dcbcat" 
fupnc patrie propre: uita eremam: fi 
tm a fuis cimbu9 rcrrena dilccta e^p 
ter boium griam.Ouantum enim p' 
tinct ad banc uita mo:taUi): q paucis 
dicbu9 ducirur i ftnirur : cid mteft 05 
cuiU9 ipeno uiuat bd mo:ituru9: fi il 
U qui impant ad impia i iniqua non 
cogant.-'^ut vo aUquid nocuenit rds 
ni gentib" (fb" fbiugatig ipofncrut lc^ 
ges fua9:nifi q: id facttl e ingcntt ftra 
gc bcUo^:q6 fi cdco:ditcr ficrenidipj 
fieret meUore fucceffu: fed nuUa dTct 
gKa triumpbantiti/Tleqj.n.i romant 
nd uiucbat ft) legibus fuis:qua9 ccte 
ris imponcbant. "boc fufficerct reip. 
nifi q: marci i beUone cUfpUccbat : ut 
ncc uictoua bcii biet nemine uincetc: 
ubi ncmo pugnauerat.Tlonne rdanif 
1 cctcri9 gcnnbue una efTet eadecp co 
ditio:pfti5 fi mo]c fierct:q6 poftea gra 
tilTtmc atc^ bumanift^tme factum eft: 
ut om(Te9 ad romanii imptu ptuietca 
foactateaccipmt ciuitatt9:t romani 
ciuc8clTent:acfidTetomniu q6 erat 
ari pauco:um:tantum op plebe tUa q 
ruo9 agros nd baberet:dc pubUco ui' 
ucrct:qui apparatu9 a9 p bonoe ad 
miftraro:c6 zeip.grarius a conco^dib** 
preftaret^q^mctte e^uiuaetur^ 

Oluo fi-uctu tomani beUa gelTcrit: 
1 quantu bis quoe uiccrc conculcrit. 
cap.j:vg. 

n 2lm quid intcrfit ad incolumi- 
tatcm bonofcp mo:c9 : i ipfae 
certe bominum digiiirarcs:g7 a!q uicc 
runt alt) uicri funr omnino nd uidco: 
pretcr illum gloue bumane ianilTunu LIBER fafhimunquo pcrccpmjntmcrccdcj 
fuam:qw ciue mgcnri cupiditate atfe 
runnt ingctttia bella gclTcrunt.Tlun^ 
qutd cni; ilb^ agh tributa ii foluiit/ 
Tlunquid eie licet difcerc: quod al^s 
non licct;tlunquid non mulri fcnato 
rc0 funt in alqs tcrris : qui roma ncc 
facic quidcm nozunt.' Xolle iactantia 
1 omnes bominca quid funt nifi bo^ 
minc9.-'0.uod (i pcrucrfitaa fcculi ad 
mittcrct ut bcnorariotes cfl*ent quicp 
mclio«8:necfi pro magno babcri dc 
buitbonoibumanus: quianulUus e 
ponderie fumus.Sed utamuz 7 i bis 
rcbue bcneftcio oomini dci noftri:co' 
fideremus quanta contempferintque 
pcrtulerint: quae cupiditatce fubegc^ 
rint pro bumana glozia: qui cam tan 
g^mcrccdctalium uirtutum acdpcre 
meroerunt: i ualcat nobie etiam bec 
Bd opprimcndam fupcrbiam:ut cum 
illa auitae in qoa nobie rcgnarc pro 
minum cf^:tantum ab bac diftct^gta 
diftat cclum a tcrra: a tcmporali leti'' 
m uita cterna:ab ianib' laudibue (o 
tida glotia:a focietatc moztalium foct 
etae angelomm:a lumine folie i lune 
lumcn eiue qui fecit folcm i lunam: 
nibil fibi magnu fccifTe uidcantur tan 
te patric cioee: fi pro illa adipifccnda 
feccrit botopie aliq*d:urmala aliqus 
fuftinuerint: cum illi pro bac tcrrcna 
tam adcpta tata kccrint: tata pcrpclTi 
fint:prefertim qt remiflfio peccatomJf 
quc riuee ad eternam colligitpatam: 
babetaliquidcuiperumbrl quanda 
fimilc fttitafylum illud romalco:quo 
mulriwdine qua illa ciuitae condeft': 
quoriil^ dclicto f pgrcgauit ipumtaf. 

'Quam alicni a tactantia debcant 
cflrecbriftiani:fi aliqoid fcccrint p di' 
lcctioneetemcpfltric com tanta roa^ 
ni gcfTcrint^} bumana glotia t ciuita 
te terrenft.cap.]cviq. q Uid ergo magnil cft^ illa cftia 
cclefticp patria cucta fecoli bui" 
qoal5 ioconda bladimta cdtcmnc: ft 
pro bac tcmpotali at(^ tarcna filioe 
brotoe potoit i occiderc:q6 illa facct 
nemincm cogit^Scd ccrtc difficiliue c 
filioe intcrimere:^' q6 pro ifta fadcn^ 
dum e:ea que ftlqe congrcganda ui6- 
bant^atcp feru9nda:uel odarc paupe^ 
ribue:ud fiepftat tentatio que id pzo 
fide atcp ioftiria ficri compdlat amit^ 
tcre.felicce cni^ oel noe ncl filioe no- 
ftros n diuiric tcrrcne f3dut:at nobis 
uiocntiboe amittcndc:aotnobi6 mo^ 
toieaqutbuencfdus^udfottca ^b' 
nolumue pofTtdcndc.S; 6e fclicce fa 
dt:4 e mtium uera opulcntia. Bruto 
ailt q: filioe ocddit:tfdicitati9 pbibct 
tcftioniiietpocta laudato. Jlit.n.Tla 
tofcp p: nouabcllamoucntee !?ld pc^ 
na5 pulcbra pro libcrtatc uocabit 3n 
fclj;c:ufcd£0 fcret ca facta miozce.S^ 
uafu fcqucnri cdfotatua e infdice.Ut 
cct amo patrtc:Iaodti(^ tmfa cupioo. 
t)ec ftJt doo illa libertae i cup^itaa 
laodie biianctq ad facta cdpolit mira 
da romaoe.Si crgo^ libcrtate moti^ 
toro;t 1 cupiditatc Iaudii:q a motali^ 
b^orpctiit^occidifilqapfc potucritn 
quid magnii e (ijp va libertate: q noe 
ab iniquitaris tmonie i diaboli OO'' 
minatu libcroe facit:ncc pro cupidita 
tc bumana?^ laudum: f^ caritatc libc 
ranoo;tboium:non a tarquinio :gc: 
fed a dcmoniTjue i dcmonum pricipc 
non filq occidunt": fed cbrifti paupce 
intcr filioe compotantur.' Si aliue ct 
remanue princcpe cognomic tojqua 
toe filium nd qt cdtra ipfam pata:fcd 
eriam pro patria: tamcn quia contra 
imperium fuum.i.cdtra q6 ipaucrat 
pfltcr impcrato: ab bofte prouocawf 
iuucnili aroozc pugnauerat:licct uidf 
fct occidit:ne plue mali cflct in ciceplo 
impcr? contcmpri : q> boni in gIo:ia 
boftis occift:ut qoid fe iactet: qutpro QVINTVS {mmotralifl patiie lcgibDs omnfa que 
multominus qi> filq diUgunmr boa i^^ 
rena contcmnunt.Si furiue camiUuf 
etiam ingratam patnam:a cuius cer^ 
uicibus acerrimomm boftium ueicn^ 
ttum iugum depulcrat: dlnatufcp ab 
emulis fuerat: a galUs iterum libera'' 
uit:quta non babebat potiotcm ubi 
polTet uiuere glo:iofus:cur eTctollatut 
uelut grande aliquid feccrit: qui fozte 
in ccclefia ab inimkis camalibue ue^ 
lutgraui(Ttmame^bonorationis paf 
fus iniuriam:non fe ad boftes a" bc 
reticos trannultt:autaliquam contza 
aliamipfe bcrcfim condidir:fcd ca po 
tius quantum ualuit ab berctico:um 
f niciofiiTima prauitate dcfcndit:cum 
alia non fit non ubi uiuarur in boiu; 
glo:ia:fcd ubi acquiratur uita ercma/ 
©i mutius ut cum porfcna rcge paj: 
fierct:quia gtauiffimo bcUo romanos 
prcmebar.q: po:fcnam ipfum occidc: 
nopotuit:tproeoalterom deccptus 
occidit:in ardcnrcm aram ari ci" ocrof 
dc^rteramcjrtcnditdices: multos tTcs 
qualem illum uideret in eius eptium 
coniurane.£uius tUc fo:tttudincm i 
coninrationcm talium pcrbo::cfcen8 
fine ulla dubitatione fe ab illo bcUo 
factapacecompcfcuit:(| rcgno celo:n 
imputatnms cft mcrita fu3:fi^ lUo ri 
ttnlmanilnccp bocfibi ultro facies: 
fed perfequcnte aUquo patiens totu; 
flammis impcndcrit;Si cum'* arma^ 
tus equo concito in abmptumbiat» 
tcrre fe prccipitem dcdit^cieo;^? fuo:u5 
oracuUs fcruims:cj iuffcrant ut iUuc 
(d quod romani b:cnt optimiJ mittc^ 
rent:nec aUud itdUgcre potuerant: q^ 
uiris armifq? fc e^ccUcre:uti uidelicct 
opo:tebat:ut deo^ iufTis i ilUi itcriti» 
uir precipitaKtur armarus:4d fe ma-' 
gnu3 pro ete:na pata fecitte dictur" e: 
qui alique fue fidci pafTue inimicum: 
non fe ultro i talc mo:tc mittme:fj ab 
lllo mifVu0 obierit:qtiqdcm a dito fuo codecp rcgc patric fueccrtius oracrm 
accepit:noUte timcrc eos qui coipus 
occidunt:aiam autem non pofTunt oc 
cidere.^Si fe occidmoos certis uerbis 
quodlmooo confec^antes decii deuo 
uemnnut iUis cadmtibus 7 ira^ deo^ 
rum fanguine fuo placantibus ronrn 
nus Ubcrarctur ocercii^^^nulb mooo 
fupcrbiant fancti mart^rcs tang^di^ 
gntt aUquid pro lUius p:ie^pticipatide 
fecerinnubi etema eft 7 uera fclidtas: 
pro qua ufc^ ad fui fanguinis cffufio 
nem:non folum fuos fi-atres pro qui 
bus fiindcbatunuemm 7 ipfos inimi 
cos a quibus fundcbatur: ficuteis p^ 
ecprum cft diUgmtcs caritans fide: i 
fidci caritatc ccrtarunt . PA marcus 
puIuilUis dcdicans edcm iouis iuno^ 
nis mincrue falfo fibi ab inuidis mo: 
te filq nuntiata:ut iUo nuntio pertur'' 
barus abfcederer:arcp ita dcdicatiois 
glo:iam collcgaeius confequcrctur: 
ita contempfir:uteum proiici etiam 
infcpultum iuberet:7 fic in cius cordc 
o:bitari6 oob:em gloue cupiditas ui 
ceran quid magnum fc pro euangcl^ 
fanctiprcdicatione:qua ducs fupane 
patrie de diucrfis Ubcrant'7 colligun 
tur erroiibus fcdfTc dicturus e:cui oo 
minus de fcpulrura patrisHui foUnto 
flit:fequcrcmc7finc mortuos fcpcU: 
motuos fuos.''Si marcuB rcgulus ne 
cmdeUfTimos boftes iuraoo fallerct: 
ed cos ab ipfa roma reucrfus cft qm 
ficut romanis eum tencre uolmtibus 
rcfpondifTe fertu:: poftea q> afris fer^ 
uicrat:dignirare iUic boncfti ciuis ba 
bcre non pofTct: eiJcp cartbaginmfcs 
qrrt contra eos in romani fcnatu cgc 
ratgrautfTimisfuppIicqs nccaucnlt: 
qui cruciatus ii ftit pro fidc iUius p:ic 
contcmncndi:ad cuius bcarinidine m 
fidcs ipfa pettludr.'2lut quid rctribuc 
tur oomino pro omnibue que rctri'' 
buinfiprofidcquciUi debctur talia 
fuerit bomo pafTus : qualia profuic LIBER quaperniriofilTimfe mitniaa 6bcbat 
palTus cft rcguliis.-' O.uomooo aufc^ 
fc audcbit epollc: dc uoluntaria pau'' 
ptatc cbnflianus :ut in butus iiite pe 
grinarioc crpcditio abulct uia q pdu^ 
rit ad pata^iubi nd diuitie ipfc dc** c: 
CD audiat ucl lcgat luciu ualcriurqui i 
fuo dcfunctuB i confolatu ufcpadco 
fuifTc paupcm.-utnumis a populo col 
larie cius fcpulrura cura:tur.3udiat 
ucl lcgat quinrium dnnnatum : cum 
quatuo iugcra pofTidet: i ca fuis ma 
nibu9 colctrab aratro cfCc abductutn 
ut dictato fict: maio: uri^ bonozc q> 
couful:uictif(p boftibus ingcnte^ glo 
liam confccatum in cadcm pauptate 
manfi(Te.5lut quid fe magnum fedlTe 
pzcdicabit : qui nullo pu:mio mundi 
buius fucrit ab ctemc illiue pate fod 
ctate feducfus:cum fabririum didice- 
rit tantis muncribus pyrrbi fgie cpi' 
totarum:p!omi(Ta ctiam quarta pte 
igni iomana duitate fi potuifTc diucl^ 
li:ibicp in fua pauptatc puatum mac^ 
re uoluiffe.' Tlam illud puod rcmpu'' 
blicam.i.rcm populi:rcm patne: rem 
communcm cum babcret opulctifTi" 
mam atq? ditifTimam : (icipfi in fuia 
oomibus paupcs crlt^ut quida^ co;$ 
qui iam bis conful fuiflct : cr fcnatu 
paupe^j boium pdlct-notarioc cenfo^ 
«'a: q> deccm ponoo argcnri in uafis 
hk comptus cft.3ta qdcm ipfi paupc 
K9 erannquojum tumpbis publicuj 
difabafcrarium.Tlone oms cbjiJliai 
qftioxelfioe^pofiro diuitias fuasco 
muncs faddt:fccijdu q' fcriptum cft i 
actibus apoftolo:um:ut diftribuatur 
ficut cuicp opus elt:ut nemo dicat aU 
quid|)pum:fcd fintillis omnia com^ 
munia:itclligunt fc nulb ob boc ucn^ 
rilflriopoJterciactanria: id fadcnoo 
^ obrincnda (odctnte angdo;j:cn pe^ 
nc talc aliquid illi fcccrit:p pfmnda 
gfiajoano^^zfbcctaliafiqua buitif- 
mooi rcpcriuntur in litteri» eof : qii ficinnotcfcacnt:qr[ tanta fama prcdi 
carent^^nifiromanu tpia longclafcqj 
porrcctum magnifids fucccJTib" auge 
tur.-Tbroindc pcr illud impium ta ma 
gnum tanc^ diuturnum uiro^ pau 
co;t vturibus prcclarum atq3 gfofu^; 
'rillo^s intcntioni mcrccs quam que^ 
reblt e rcddita:-! nobis |)pofita ncccf 
farie comoiti6i6ciccpb:utfiuirtutc8 
quap ifte utcncp fut fimiics quas i<H 
pro cinitatis tcrrcnc glozia tcnucrut: 
^ddgb:iofi(Tima ciuitatenontcnue 
rimus puoo:c pugamur:fi tcnuctius: 
fupcrbia non c)ctollamur. O.uoniam 
(icut dicit apf6:3ndigne funt pafTiocf 
buius mundi ad futuram gPam : que 
rcuebbitur in nobis.Jld bumana vo 
gfam pnrifi^ tempozis faris uita di^ 
gna cftimabirurilloium.Undc cti:^^ 
iudci qoi cbriflum ocddcrunt^rcucU^ 
te teftamcnto nouo:quod in uctcri ue 
lat um fuit:ur non pro tcrtcnis t tcm - 
pozalibu8bencficqe:que diuinapro-' 
uidentia pmi)ctc bonis maUfqj concc 
dit:f5p etcma uita munaibufcp ppe' 
tui9:i ipfius fupne ciuiratis forictatc 
colatar dcus unus t dcni9:rcctifTime 
iftoium gfia oonari funt:ut bi 4 qua-' 
libufcunc^ vturibus tcrrcnam griam 
qucficmnttacquificmnt: uinccrent 
eosqutmagnisuitijs datozcm uere 
grie t duitatis ctemc occidemnt arc^ 
tcfpucrunt. 

'Q.uo inter fe diffcnnt capiditod 
glotie t cupiditaa oominarionie.capi 
tulum.^i^. 

i Tltcreftfanei7 cupidiratebua-' 
nc grte:7 cupiditate diiationis. 
Tlam lJi,pcIiuc fit: ut qui boana gfia 
nimium delcctaruret driari ardc^ af-' 
fectcKtri 4 va I5 buana^tlaudiT gfiam 
pcupifcut:dai opl bn iudicarib" n dif 
plicc. Sut.n.mrfa i moib'' bda:6 4buf 
mrri bri iudicat^gntis ea tnXti n bcat:t QVINTVS pcr ca bona mo:;t nfrdf ad gfiam i {'' 
^ium uel dnanoncm de cjbus aic falu 
ftiue/ed ilk va uia nicitur : Oiuircis 
autem fine cupiditate glotic^ua uere 
tur bomo benc iudtcantib" difplueze: 
Oominariatcpimperarcdcridcrat: et 
per apcrtiflfima fcelcra qat pU^ ob 
rincrc q6 diligit . ■f)roinde c| glo:um 
concupirrii.aui va via nitit: aur certe 
oolts atcp fallact)8 contendit: volens 
bon* videri q6 non eft.£t ideo vtutcf 
babcnti magna vt" cft contcmne glc 
mm:4a contcmprufeius in cofpectu 
deieft:iudicio autnon rcpcrifbuma 
no . 'Quiccfd cnim feccrit ad oculos 
bominum quo gloiic contempto: ap 
parcat:ad maio2c$ laudem boc cH ad 
maio:em glo:iam faccre fi crcdatur: 
non cft vnde k lufpicantium fcniibue 
alitcr cfle cp fufpicantur oftendat.S5 
qui contcmnit ludicia laudanttum:co 
tcmnitctiam fufpicaniiu tcmcritate^: 
quo?t tamcn fi uere bon" cft:non coi» 
tcmmt falutcm: quoniamcanteiufti^ 
tic cft qui dc fpiritu dei vtutes babet: 
utcham ipfoe diltgatinimicoe: -7 iia 
diligat:utfuo6ofo2ce vX dctractoree 
velutco:!ectosbabcreconfo2tc8:ncn 
itcrrcna patzia (^ fupna. ^nlaudatO'' 
rib" aiit fuis q^uis puipfdat q' cu lau'' 
ti3nt;non tfi puipendirqo amannncc 
coe vu!t fallcre l.^udaiucsrnc dcaput 
diligcntcfl.jdeocp inftai ardcnter: \t 
potf lUe buQcf: a quo babci bomo 
q"ccfd m co iure laudar'. Q.ui aiit con- 
tempto: glo:tc oommationie e auio": 
bcftias fupat ficc:mdciitatc vitc fmc 
flupi lu]nirie.talc9 ^dcmromani fuc 
riit.Tlon enim cura cnftimationis i" 
miffii oominationie cupiditatc carue 
nir,tDrtoet3lc8fm(Tc jpdit biftoia. 
Scd bui" vifij fummiratc5 1 quafi ar 
ccm ^dam nero cefar primue obrinu 
it.^ui^fuirrantalujrmice^vtnibilab 
co puraret uirilc mctucndu:tanra cru 
dtlti9 : vt nibil molU babcre acdet' fincfdref.£riam tjlib" oommadi po 
tcftae non dat: nifi fummi dei proui'' 
ckiit.a^q^oo :e8 boanae udicai lalib* 
oominiB dignas.flpta de bac rc vo]C 
diumaeft:loqucntedei fapicnua.lijcr 
me rcgce regnanni cyrani pcr mc tc' 
nent terram.Scd ne tTrranm non pcf-' 
fimi atcp improbi rcgc6:fcd vetcri no 
mmc fo:tee dicti cpitiment': viidc aic 
virgilme . "Pars mibipacie cricdci:' 
tram cctigilTc cfram. ipanlTime alio 
loco de dco dictd eft:qui rcgnaze facit 
bomincm bfpocntampptperviitate 
ppn. Ouaobrem q^uis ut potui lacie 
C)q3ofueri3 qua ca de" vn" vus i lult* 
romanoeiccddd g^dam fo:mamter'' 
renc ciuiutis bonos adiovic:ad tanti 
impcrq glo:(am confequcndajrpoufl 
tamcn i alta ci clTc lacentio::proprer 
divJfa mcnta gencris buani 60 magie 
nota q> nobie:dd ilfd cofter mter om' 
nee veracitcr pioe : ncmmem fme va 
pictate:id eft ucri da cultu vam poiTc 
babcre vtutcm:ncc eaj veram clTe q>^ 
00 glo:ic feruit bumanc.£o8 tamc 4 
ciuce non funt auitacie ctcrnc:que in 
facrie liitaie noft:ie dicifciuicae dei: 
utilio:c9 clfe icrrcncciuitati^g^oo biil 
vtutcm vcl ipf3m:q> fi ncc iplam. 31U 
adc d va pietatc preditt bene vuiuat: 
fi banc icicniiam rcgcndi pproe c6(cc 
tati fdt:nibil cft klcC rcb" buanie: g» 
fi deo mifcranic babcant poteftatcm. 
Xalce adt boice vtutee fuae g^tafcd'' 
cp iii bac uita polTui babere no tribu 
unt nifi gfc dei:q' cae voletib" credcti 
bue petcntibufqj dcdcrii. Simulqj i'' 
telligdt q^tum ftbi dcfu ad pcrfccrio^ 
ncm luftmc qualie cft in dloium fanc 
toium angclozum lodctate: cui fe ni^ 
tdtaptarc.0.uatu^adt laudct arcp 
prcdicct viue:q fmc va pictarc (eroit 
bominum gloiicnequa^ fanao^um 
cdguie inirtjs comparanda cft: quo^ 
rum fpce pofiia cft m gratia 1 miicri^ 
couiuucndd. LIBER Xam tarpitcr feruu-e Birtutcs bu 
mane ^loiicq> co:pou8 uoluptatuca 
pitulum.jTC 

f Olcntpbilofopb((|finembo?tl 
btlam i ipfa vtutc pftituilt ad i^ 
gcrcndu puooic ^bufda pbistcj vtu-' 
tcs quidc^bat:f5ca8 voluptatis co:^ 
poraf firte metiut':? lUa p fcipfa putat 
appeteda:ifta8 ppi ipfa:tabula g^da^ 
rbis pingcre:ubi uoluptas in fcUa rc 
gali:quafi dcUcata qucda rcginacdfi 
deat : cicp vtutes famule n5qciaf:obP 
uantes cius nutum : ut faciat q6 ilU 
impCTauerit.Ooic prudetie iubeat:ut 
dilige^ inquirat quo voluptas rcgnct 
1 falua fit.3uftitie iubearut pftet bii'' 
fiida:q potcfl ad comparandae amici 
tiae co2po:alibud cdmodis nccdTaK^ 
a8:nuJli faciat in(uriam:ne offcnfis lc 
gibus voluptas uioe: fecurc fi polTit. 
5o:titudini iubcacut fi oolo: c6^>oU 
acciderit qui ri copcllat imo:te:tcneat 
oomina fuam id cft voluptate^ fo:ti^ 
in animi cogitationc : ut p pftinarum 
deliciarumfuarum rccoidationemiti 
gct piitis 00I0U8 aculces.Xepltie ia 
beanut tantu capiai alimtof ^^ fiqua 
delcaant:nepcr imodcrationcnopiiS 
flliquid valitudinc turber.T voluptas 
quam ctia^ in co:po!i9 fanitate cpicu'' 
rct mapma ponunt grauiter offcdat'. 
3ta vtutcs cum tota fuc gric dignita^ 
tc:tang' impcriofc cuida ctia inbonc^ 
fle mulicrcule fuiet voluptati . ITibil 
bac pictura dicnt cfTe ignominiofiua 
n dcfo^mius:^ quod minus bono^uj 
fcrrc poffii afpcctU8:t vum dicut-Sj 
non epftio fatis dcbiti dcco:i8 ce pic^ 
tnram: fi ctiam talis fingaturubi vttt 
tc8 bpane gfie fcruiant. Ij.n.ifta gtia 
dclicata mulicrnon fit:infl3ta tii cft t 
mulnitanitatis bet. Un non d dignc 
f uii foliditas qucdam fiirmifafc^ vtfl 
tum ; ut nibil prouideatprudcntia: 
nibil diftribuat iuftitia : nibil tolcrct 
fo:timoo:itibil temperatia moderef: nifi unde placea f^boibuarT uctbfe glo 
rie fcruiatur.Tlec iUi'fe ab ifta ddcdt 
runt fcditatc q cu aliea fpnat iudida 
udut gloue contcmpto:e8:fibi (apicn 
tes uidet 7 fibi placct.Tlam coru uir^ 
tU8 fitamuUa cftialio mooo quoda; 
bumane fbMititr laudi. Hlccp d; ipfe 
qui fibi plaat bomo non e. Oui aut 
uera pietatc in dcum qucm diligit ac 
dit 7 fpat:pUi8 itcndit i ca i quibus (i 
bi difplic;:^ in ea fiqua i iUo fitnquc 
nen tam ipfi cp ucritati placcnt.Tlc<p 
id tribuit unde iam potcft placc : mfi 
eius mifericotdie cu; mctuit difplice: 
de bis fanatts gratias ages de iUis fs 
nandis preces fundcns. 

"Roann :gnd a 60 vo ec difpofifu: 
a quo e ois pfas:? cuiuf^uidctia fgu 
tur uniucrfa.cap.):p. 

q Uc cn (ta finnno tbuam" dadi 
rcgni af(^ impcrti potcftatcm: 
mfi dco ucro qui dat fc\xcitatc i rcgno 
cclo?::non nifi fbfpqs.rcgnd vo tcrre 
num 7 pqs 7 impqs ficut d placet cui 
nibtl iuiftc placct. Ojtauie.n.aUquid 
dijxriuB q6 aptn nobis ceuoUiit : tri 
muUn cft ad nos 7 uaUle fupat uircs 
noftras bominum occuUa difcuterc: 
7 Uquioo e):amine mcrira diiudicare 
rcgno:um.3Uc igitur unus ucrus dc 
U8:quincc iudtcio ncc adiuro:io ddc-' 
ritgcnusbumanum quanoo uoluit 
7 quanrum uoUiit romanis rcgnum 
dcdit:qui dcdit afTfrqs uel ctiam pa^ 
fi6:a quibue folos duos deoe coU: u^ 
num bonum:flltcrum malum conti^ 
nent Uttcre ifto:um:uttacc35 dc popu 
lobcbrco dcquo iamdipquanrum 
fatis uifum cft:qui prctcr unum dcu; 
non cofuit 7 quanoo rcgnauitrq' c:go 
pcrfis dedit fcgcrcs fine cultu dce fcge 
tie:qui aUa ooa fra;t fme culro tot dc 
Of :quo8 i{H reb'' fingris fingtbs^ret 
fingria a?" pfcs ppofucf nipe et ignfi QVINTVS dcdit fine culra co^: p qaoi^ cultu k 

ifti rcgnaflc credidcrunt . Sic ctiatn 

boibus qui marionprecaio cefari : 4 

8ttguflo:ipre t ncroni: qui ucfpafiaid 

uel patri uel filio fuauifTimis impato 

hbu9:ipfe t crudelilTimo oomiciano. 

£t ne p fingros ire neccfle fit:qui coi» 

llantino cbrifliano:ipfeapoftate iulia 

no:cuius cgregiam iooU decepit aote 

oominandi facrilcga i dctcftanda cu^ 

riofitas: cuiue uanie deditus oracuF 

crat:quaoo frctua fecuritate uictoie: 

nauea quibus ukma ncccfl*arius por 

tabatur incendit.C>einde feruide iflas 

imodicis aufibuf;-! mo^ merito tcmc 

ritatis occifus in locis boftilibus cgc 

num rcliquit ej:crritum:ut alii idc no 

pofletcuadi: nifi ?'iird aufpiciii dd 

tcrmini de quo fuperiozc libro dipi'' 

mus roani impij tcrmini moucrcnf. 

^cflltcim fcrminue os ncccfl^irati : c| 

non ccfl"crat ioui.^bcc planc unue dc" 

1 ucrus rcgit i gubernat ut placct.£t 

fi occultis caufis i nunquid iniuflis.' 

Xcmpoza ep'tufcp bellof ejc dci pe 
dereiudiab.cap.)t|:q. 

f 3c ct tpa ipfa bello:;t;ficut i ef 
arbitrio eft iuftocp iudicio n mi 
fcricoidia:uclatterere uel cofolari gc^ 
nus bumanu:^ alia dtius:alia tardi* 
finiant bcUu pirata^j a p6pcio:bcllu5 
pnnicum tcrttum a fcipioe incrcdibilt 
ccleritate i tempozis brcuitatc pkaa, 
funt.BcUum ^ fugiriuo^t gladiato?5 
g^uis multis roanis ducib* i duobuf 
confulibue uictis:itaU3cp bozzibiUte: 
contrita atcp ijaibta:te:tio tam anno 
poft muUa confumpta pfumprum c.- 
■f)icaites:marfi:7 pcLgni gentes non 
cjrtcrc fcd itaUce p" diutuma i deuo^ 
riflTimam fub roano iugo fuitute i li" 
bcrtate caput crige tcntaucrut: il mX^ 
tie natioib" rdano ipio fbiugatis dc 
lctacp cartbagie. 3n quo •'cllo italico roanis fcpiflVmcuictis: ubfi duo co" 
fules pericrunt:? altj nobiUlTimi fcna 
to:cs:n6 diuturno tfi tpe tractu c boc 
maUim.Tlam quintus ci annus fincj 
dcdit:fedbclUjmpunicufccudu cutn 
maps dctrimentis i calamitatc rcip. 
pcr annos decem 7 octo roanas oircf 
€]ctcnuauit t penc confumpfinin duo 
bus prcUjs fcrme.li:^. roano^j miUa 
occidcrunt.BdUimpunicum primu^ 
p.]C)r.t trcs annoe pactum cft.BcUuj 
mitridan'ci»'j:l.annis.2lc nc^(q^arbt 
trcfrudimta r6ano;r fuifl^e totio i ad 
bdla dtius pagcnda^fupioMb" tpibuf 
multum iomnivtutc bud.iii6:bcllu5 
famniticum annie tracnmi cft fcrmc 
quinquagita:in quo bcUo ita romani 
txicti funt:ut fl? iugum etiam mitrerc'' 
tur. Scd quia non diligcbant griam 
proptcr iuftiria:fcd iuftitiam proptcr 
gfiam diUgcrc uidebanrur:pace facta 
fcdufcp rupcrunt. "bcc i6 c6memo2o: 
quoniam multi prcteritaru^ rc^ igna 
ri: quidam etiam difl^imulatozes fne 
fcicfi rcmpozibuf cbnftianie aUquod 
bcUd paulo diutius trabi uidcnt^iltco 
in noftram rcUgioncm protcruiflimc 
infiUunt:cp:lamantcs q> fi iUa n6 cfl| 
1 uetcrc ritu numina colcrcntur: iant 
r6ana illa uirrutc que adiuuantc mat 
te 1 bcU6a tata ccUrircr belb cofcat: 
id quoc^ cdcrrimc finircrur. 'RccolaC 
igit'qui lcgcrunt^q^diutuma bcUa:g'^ 
uarqs cucnribus:q'Iucruofi6cladibuf 
a uctcribue finr gcfta r6ani8:ficut fo'' 
let otbis terraruj udut^ccUofifllma 
pclagus uaria taUum malo^ tepcfta^ 
te iacrari:t quod noUint aUqri fatcat': 
nec infanie aduerfus deum linguis fe 
fnterimat:^ daipiant impcritos* 

£>c beUo in quo rbadagayfus rcjc 
gonbo^t dcmonii cuUot uno dic cu^; 
igetib" copqs fuis uia" cft.capituUt5 LIBER q Dod tn rua meo:ia rcdnfrimo 
tpc 08 mirabrr i mifcricoulita 
fcdrtnon cum g:a:p acrionc comemo' 
rannfcd quantuminipfis cftomniu^ 
(i ficri potcft bominuj obliuionc fcpe 
lirc conant.Oojod a nobis fitacebift 
runilirer crimus ingrati. Cam. rbada 
gayfus reic gottbo^j agmic ingenti ec 
(mani iam in urbis mcmia coflitutuf: 
romanis fcruiribus imincrccuno die 
tanta ccleritate fic uictus e:ut nc uno 
^dtm n dicam ejctinao f^ aulncrato 
romanor^:multo aplius q> cem miliii 
proftcmcrcfeius cjrcrcitus : artp ipfc 
cum filqs moj: captus pea debita nc 
caref.lia U il!e ipi* cn tatis i ta ipqs 
copqs roma (mflct igrcfTu8:cui pcp^ 
dficfO.uib'' bono:e lorie marrTTtt^ 
dctulifTct.'3n qua pfona dcii timcrct? 
£oius non fanguincm cfTufum^cuiuf 
pudiririam ucllct intacta.''Oiuas aute 
iftip dtjs fuis uoccs babccnr. quata 
infulrarionc iacrarcnt:^' io tllc uirilTj: 
iS tato potuiflct: qoia quotidianis fa 
crificqs placabat at^ iuitabat dcos: 
quod romanos farecbrifliana «ligio 
non fincbar.-' 'Tlam |)pinquatc iaj lUo 
bis loris ubi nutu fumme maicftatis 
opprctTus cthcuj cius fama nbio^ cre 
befccrec:nobie ap6 cartbagincm dicc 
barur.boc acdcfpgciactarcpaglof: 
cp \\k dqs amtcis^regcnrib" i opiru- 
Untibus quib' imolare quotidic fcrc 
ccbat': uinri oio no poffct ab ris : qui 
ralta dqs rdanis facra nd faccrct: tuc 
ficri a quog' pmitrcrcnr . £r no agut 
mifcri gJas tante mifcrico:dic darqui 
cu flatuinct irruprionc barbarica gra 
iiio:c dignoB mo:e8 bominocaftiga:: 
indigTTarione fuam tanta manfuctudi 
re tcmpauir:ut illo pmo facact mira 
bKtcr uinri : ne ad infirmo|t animos 
eucrtcnooB glojia darct dcmonibus: 
quibus cum foppUcare coftabat.C)d^ 
de c6 ab bis barbaris roma capaef: 
qui contra omnc^ pfuctudine bello^j ftn gcftor ad loca fancta confngictcs 
cbnftiane rdigidis rcventia tucrcnr': 
ipfifcp dcmonib" arq? ipior f.icnfirio 
rumnabus:dcquibusillc pfdpfaar 
fic aducrfaOTf pro noie cbrifhano:ut 
bngc atrorius bcllum cum cis g' 015 
boib'' gaae uidacnt:it3 ucrus oomi 
nus gubemato:cp rcrot romaos cuj 
mifcrico:dia f^dlauit.-^ tii icrcdibiU 
ra aicti(t fupplicato^ib' dcmono ncc 
falurircruj prefentium neccfTaria ee 
facrificia illa menftrauin ut ab bis q 
nopuicaritcr cd rcndutf^ p^udcnfat' 
tcndur:ncc propra piirce nccclTuaics 
rdtgio uaa dcfaarur:7 magis acmc 
uite fiddifrima c^cctatidc tcncatui. 

O.UC fit cbriftianoe impaatoiiij 
Tg-uaa fdiritas.cap.jrpiq. 

n £cp 05 nos cbriftiios quofdi 
ipatoKS io fdicef dicimuf:quia 
ud diuff iparunucliparcs filios mo 
te plarida reliquerdr. ucl boflcs rop. 
OomucrunKudinimicos riucs aducr 
fus fe infurgcntcs 7 cauae 1 oppmef 
potocrunt. t)cc t alia uite buius era^ 
nofc ud munaa ucl folaria: quicii ec 
culfo:c8 dcmonum acripc merucrut: 
qui non prinmt ad rcgnuj dri qtio p 
tinmt ifti:t boc ipfius mia factiJ e:nc 
eb lUo ifta qui in cd crcdaet uclut fii 
ma bona dcfidaarmt.S? fdkce cos 
dicimus:fiiufte implr.fi ira linguas 
fb'lumrcrbonoranfuj:7obrcq'a nimif 
bumilircr faluunriu non cTrollunrar 
f5 (c botcs cfTe mcmicrarfi fui phtc^ 
ad dri culram mapc dilatandu maic 
ttari rius famubm f3ciunr:fi dcum d 
mmt diligunt 1 colunt : fi plus amat 
illud regnd ubi no rimet b:c cdfoztcs: 
fi tardius uindicii facilc "'qnofcunt: fi 
eandcm ridicti^ nccclTitatc rcgmde 
tucndccp rrip.non pro faturandis ini 
miricia;t odijs eicerucfi candc umiaj 
non ad impunitatcm imquitatie: fcd QyiNTVS adfpem covreedonis indulgmt: fi' q5 
ftfpere cogotur plcrucp dcccmcrcmi'' 
fertcotdte lenitate 7 bnficioplargitate 
compcnfant:fi lupuria tanto cia eft ca 
ftigatio g^to pofTet clTc liberio::fi ma^ 
lilt cupiditatibus prauis Of cibudibet 
gentibuB ipcrare.£t fi bccomnia faci 
unt no proptcr aroo:e ianis gTic : fcd 
caritate fclicitatie emc:fi pro fuis pec 
catia builitatie r miferatidie i ozonif 
facrificium dco fuo vo imolare n ne^ 
gligunt.Xales cbriftiaos ipato:c9 di'' 
cimus ee feliccs iteri fpe:poftc9 re ipa 
fut08:cu id q6 c^rpofcius aducncrit. 

t^e^fpitatib" quas pftatio ipatoa 
cbnfliano dcus contulit.cap.^. 

n 3m bon" 69 nc boice 4 «J cre^ 
derer^pf dni uita coledu:ba3 
fublimitatce 7 rcgna trem cpftiarct 
poflc nciej con(c4:ni[i dconib" fappli 
caret:q6 bi fps i talib" mulni valcnt: 
pftatinu ipatoie ri fupplicate dconib": 
fedipfuvudeiicolcntctantis tcrrcis 
fmpleuit munerib^^g^ta optarc nulluf 
9udcrct.£ui et condcre ciuitatcm roa 
no impcrio focia}:vc!ut ipi" roe filii: 
fedfine aliquo demonum tcmplo fi^ 
mulacrocp conccfTit.Oiu ipauit:univ 
fum ozbcm romanii unus auguft" tc^ 
nuit 1 dcfcndit:i admiftrandis 1 gcre 
die bcllis uicto:iofi(Timuf fuit:in tyri 
nisoppmcndis pcr oia^fpcratuee. 
J6randeuu9 cgritudinc n fcncctutc dc 
functue cft:fi[io9 impante9 rcliquit. 
Scd rurfue nc impcraro: quifq' idco 
cbriftianus eflet:ut fclicitate conflan^ 
tini merercturrcum proptcr uita ctcr^ 
nam quifcp debcat cflccbriflianu9:io 
uinianum multo cinus cp iuUana^ ab 
ftulit:gratianum ferro tTrrannico pmi 
fit interimi.longe quidem mitius q» 
magnum pompeiii colentc uidcl; ro'a 
no9 dcoe. Tlam illc uindicari a catoe 
t potuit:qucm ciuilis belli quodamo bcrcdcm reliqueraK ifte autcm qua' 
ui9 pic anime folacia talia no rcqVat: 
a tbcooofio uindicatxw cft : qucm re- 
gni participem fccerarcum paruuluj 
babcret 1 fratrem: auidio: fidc focie^ 
tatie q^nimiepotcftatiB. 

i^e fide 1 pietate tbeooofig augufti 
cap.jqnci. 

u Tlde 1 illc n folum uiuo ^auit 
qul dcbcbat fidcm:uc^ h poft 
eiu9mo:tcpulfuabeiu9 intcrfccto« 
ma^mo ualcntinianum eius puulu; 
fratre m fui partc9 ipcrq taq' cbriftia 
nue txccpit pupitium: patcmo cufto-' 
diuit affcctu:quc dcftitutum omnib'* 
opibue nullo ncgocio pofletaufaTe: 
fi latiu9 zcgnandi cupiditatc magis q^ 
bnfaciendi caritate ftagraret. Uin po^ 
tiu9 eu5 fcmata ciu9 imparozia digni 
tarc (Mkcptay. ipfa bumantrate 1 gia 
confoUtu9 e.ibeindecu3 maximu9 i^ 
tibile9faccretilliruacflu9:bic in an^ 
guftqe curamm fua;^ nd c bpfug ad 
curiofitates facnlcgas atcp tllicitas: 
fcd ad ioanncm in cgypti bercmo con 
ftitutum : qucm dci fcmti^pbctandi 
fpiritu prcditum fama crcbefccntc di' 
dicerat mifit:at(^ ab co nuntiu uicto' 
ric certifl^imum acccpit.ZDojctfranni 
mapimi e):tincto:: valetinianu^ pucrtt 
impq fui ptibug undc fugatus fiierac 
cum mifcricozdiflTima ucncratione rc 
ftituit:coq3 fujc p inridias^fiue quo a^ 
lio pacto uel cafu pro^imc cj:tincto:a 
lium tfrannum cugcniii: qui in illius 
impato:te locum non lcgitimc fucrat 
fubrogatus: acccpto rurfue propbe^ 
tico rcfponfo fidc ccrtue oppiTit: con 
tra cuius robuftifl^imticjcezatu magif 
oraoo q» fcricnoo pugnauit.XDilitca 
nobig qui adcrant retulemnt: ejrorta 
fibi eflfe de maib" qctic^ laculabanrur 
cum a tbcooolq partib" i aducrfariof 
uebemens uentud iret: 1 non folum LIBER qucmnqj m eo3 iacicbat' pcitAtifCimi 
rapct:ucrum criam ipfom; tcla i co?j 
co:po:a rctoujucrct.Uri t pocta clau 
dianusrq^uis a cbrifti noic alicnus iit 
eiue tamcn laudibus di^t.O nimiu; 
dilccte deo cui fudit ab aftris Sc lo^ 
uis armatu6:ucbcm9 1 militat etber. 
£t coniurati ucniunt ad claflTica ueti. 
Dictoi aut ficut crcdidcrat 7 prcdipc-' 
rat: iouis fimulacra quc aducrfue cii 
fuerat ncfcio qutbue ritibus uclut co 
fccrata:7 in alpibus coflituta dcpofu^ 
iv.cop-o^ fulmina q> au!ca fuilTcnt io^ 
cant(bu9 q6 illa leticia pcrmittcbac 
curfoiib":'? fc ab cis fiilmiari ucllc di'' 
ccnfibu9:bilaritcr bcnignccp ooauif. 
3nimicomm fuo;j filios quo9 ri ipfi* 
iunu9:fed belli abftulerat impetU6:ct 
nondii cbriftianos ad ccditn confugi 
cntcs cbriftianoa bac occafionc fieri 
uoluit: Tcbriftiana caritatc dilc):it: 
nec puauit reh^-.f^ au)cit bonoub". 3n 
nciem poft uicfotiam puatae inimici^ 
tia9 ualerepermifit: bclla ciuilianoir 
ficut cinnfl i mari" i fylla i alij talee 
ncc finita fme uolucnIt:fed magis oo^ 
luit cjrozta q> cuiq? noccrc uoluit t'mia 
ta.Jntcr bcc oia c)cipfo initio impcrq 
fui non quicuit iuflilTimis i mifcnco 
dilTimifi lcgibus advfus ipios labora 
ti ccck fHucnirctqua ualcs bcticug fa 
ucnsarrianisucbcmcntcr afflijrcrat: 
cuius ccc^iic fc mcb^ eflc magris q> i i' 
rig regnarc gaudcbat.Simulacra ge^ 
tium ubicp cuertcda pccpit fans intcl 
ligcne nec tcncna muncra in dcmonii 
f5 1 dci ucri pofita ce pfatc.0.uid auc 
ciue religiofa bumilitatc mirabil." qri 
m tbcffaloniccnfiu; grauifTimu fcer: 
cui iam cpifcopis intcrccdcntibue 4>^ 
mifcrat indulgctia:tumultu quomdl 
qui cl cobcrcbant uindicare copulfus 
1:1 cccraftica coerdtus difaplina ficc" 
gif pttiam:ut imperatoua celfitttdine 
pro lUo populus orans magia ftcrct 
uidenoo prolTratam:^ peccanoo tic' ret ir8tam.*bcc ille fccum tfiqua filla 
quccommcmorarclongum cftbon» 
opera toMv.q: ifto tpali uapoc cuiufl^ 
culmie i fblitatis bumane : quom^ 
ope:^ merces eft eterna fdicitastcuius 
dato: cft deus folis ucracitcr pijs.-Cc'' 
tcra vo bonauitc buiue ucl faftigia X 
n5fidia:ficut ipfum mundum:luce:aa 
ra9:ferras:aqua9: fruct^^ipfiufcp bo^ 
mis aiam:co!pu9 fcnfu3:mentc:uiti: 
bonis malifc^ largif.3n (fbtis cft eria 
qucl^impcrq magnimoo:quam pro 
tcmpo^ gubcrnatioe difpcnfat .■fjro" 
indc ct iam illis refpondcndum uidco 
ceicj manifcftilTimis oocumerie (^bus 
oftendit'':^' ad ifta tpalia quc fola ftul 
ti bzc concupifcunt;nibildeo^ falfo^ 
numerofitas profinconfutari atc^ co'' 
uicriconanfa(Tcrcrc:ii propf uitc pre 
fcnris utiUtatem:fcd propta eam quc 
poft morte (iurara eft ec colcoos 6o8. 
Tlam iftis qui proptcr amiritias mo 
di buiu9 uoluit uana colcrc: i non fe 
permitri pucrilibu9 fcnfib'* coqucrut: 
bis quicp librie fatis arbitror clTc rcf 
ponfnm. Oiuomm trcs priozcs cum 
edidiftcm:? in multo?j manib'' cfTc ce 
pi(Tent;audiui quofdam ncfcio quatn 
flducrfus £09 rcfponfione fcribcoo p' 
parcbcindc ad me pcrlatum c g> iaj 
fcripfcrint:f} tp9 qrant quo fme picTo 
pofiint cdcrc.Ouos admoneo no op' 
tcnt q6 cis non cjrpcdif.f acilc cft cim 
cdig» uidcri refpondiiTe:qui taccrc no 
luii. ^ut quid cft loquacius uaitaic 
quc non idco potcft quod uczitas: 4* 
fi uolucrit ctiam plus pofcft clamare 
cp ucritas/Scd confidcrcnt omnia di 
ligcnfcr:'? fi foitc finc ftudio prium iu 
dicantcs clTc talia profpc):crit:que po 
tius qragitari qf conuelli pofTintrgar 
rulitatcipudcrifTimaTqnafi fatfrica 
uclmimica lcuitatecobibcat fuas nii 
gas:*? potius a prudcntib" cmdari:^ 
Uudariab imprudetib" cligant. Tlaj 
(i non ad libertatem uera dicedi:f3 od SEXTVS Ucentia maledicedi tempus e^ectac 
abfit ut eiB cuciat quod att tulUus de 
quodam:qui pcccadi licentia fdij: ap^ 
pellabatur.O miferum cui peccarc li'' 
cebat:unde quifquis efl qui maledice^ 
di Ucentia feliccm fe putat: molto erit 
felicio: fi boc illi omnino non liceat: 
cum polTit dcpofita inaitate iactanne: 
etiam iflo tempoze tanq> ftudio confu 
lendi quicquid uoluerit contradicete: 
iquantumpoflfitabeis quoaconfu- 
lit amica difputationc: boc eft bocftc 
grauiterliberequodopoitct audire. 

2lurelq aUguftint de dAi 
tatedeilibcrfe^t^e. 

•probemium» 

periorib'' libris 

fatia mibi adv^ 

q fus eoe uideot 

difputalTe : qui 

multos dco8 1 

falfos : quo9 ce 

inutilia fimula^ 

cra uel immunoos fpiritus i pemiti^ 

ofadcmonia:uclcertecreaturae non 

creato:cm ucritae cbriftiana conoicic 

proptcr uitc buiue mortalis reruncp 

tcrrcnarum utilitatcm: eo ritu ac fer^' 

uitute quc grcce btria dici^: i uni vo 

deo debctunucncranooe i coknoos 

putant. £tnimie quidem (lultiac uel 

pertinacie:nec iftoe quincp ncc ulloe 

fllioe quanticucp numcri libroe fatia 

cfte poffe qnie nefciat.-^Oiuaoo ca pu'' 

tatur gloi-ia uanitatie nulUe ccdez ui" 

ribue ucritatie^in perniacm uticp ei* 

cui uitium tam immanc dtiatur.Tla^ 

1 contra omncm curantie induftriam 

non malo mcdici fed egrori infanabif 

mo:bus inuictue eft . "bi uero qui ea 

que legunt:ucl finc ulla ucl non cum 

magnaacmmiaucfi8erroud obftia'' tione intellecta i confiderata pcrpen^ 
dunt:faciUu8 nos ifto numcro tcrmi^ 
natomm quincp uoUimmum : plufg» 
queftionie ipfiue ncccftlitas poftuU'' 
bat fatiffealTc:^' minue difleruilTe iu 
dicabunt.Xotacp inuidiam qua^ cb:i 
ftiancteligionidcbuius uite cladib"; 
terrena;52q?contritioneac mutationc 
rcrum imperiti faccrcconantunno fo 
lum difTimulantibu8:fed contra fua^ 
confdcntiam faucntibus ctiam oottif 
quoe impictae uelTana pofl^cdit: om' 
nino elTe inane rcctc cogitationia atcp 
ratiois:plenaq3 lcuinTmc tcmcritatis 
1 perniciofilTime animofitatie dubita 
renonpoterunt. 

£>c bia qui dictit decs a fe non^p 
ter prefentcm uitain coU:fed proptcr 
eternam.capitulum primum. 

n Unc crgo qtft deinceps ut pro'' 
miftue 0:00 ejrpctit ctiam bi rc 
fellendi i ooccndi funt:qui non^ptez 
iftam uitam:fcd propte: iUam que p' 
mo:fem futura cft:deoe gcntii}: quos 
cb:iftiana reUgio dcftruit fiue dcfauit 
colcnooe cfCc contcndunr.placa a uc^ 
ridico oraculo fancti pfalmi fumerc 
e):o:dium dtfputationis mee: bcatus 
cuiue eft oominus dcue fpes tpfius i 
non refpept in uanitatcs i infanias 
mcndaccs.Ucruntamen in omnibus 
uanitatibus infantjfcp medacibus lo- 
gc tolcrabidue pbilolbpbi audicndr 
funt:quibus difpUcuerunt ifte opinio 
nce crrorc''q5 populo:um:qui popuU 
conftitucrunt ftmulacra numinibua: 
multacp de cie quos deoe tmmo:ta^ 
les uocant:falfa atcp indigna fiue fin^ 
jrertJt:fiue ficta crcdidc^t:^ credita co 
nicultutfacro^zcpritib'' mifcucrunt. 
£um bis ergo boib" qui ifi nd libac 
prcdicanoo : faUcm utcunqj dtfputa-' 
rionibus muftanoo taUa fc iprobarc 
teftatifunt:noufqpadeo icoitucnictcr LIBER qo ifta tractatur.Uttt non tnu dmin 
qui fcrit omnem fpmtualcm cozpora 
lccp crcaturamiproprcr uitam que p" 
mo:rcm futura cft coli opo2teat:f5 mf 
toe dcos quoB ab lUo uno factOB n ft5 
limtrcr collocatos : cjdam eorundcm 
pbilofopbomm ccteriB ejcceUcntiozes 
nobiliozefcp fenfcrunt.£cterum quis 
fcrat did hk:^ c6rendi:illo0 deos:quo 
ruminquartolibroquofdam comc^ 
moraui : quibuB rcrum eiriguarum 
fingulis fingula diftnbuuntur officia 
firam eternam cui^' prcftarc. 2ln vo 
illi peritifTimi t acutiflimi viri:c( fe p 
magnobcneficio confcripta oocuiflc 
glo:iantur : ut fciret quarc cuic^ dco 
fuppUcandum efler:quid a quog> cflj 
petcndum:ne abfurditate turpifl^ima 
qtialiB iocularitcr in mimo ficri folet 
pctcrefa libcro aqua:a nfmpbis vi^ 
num: auctozee erutcuipiam bomintt 
dt^e immojtalibue fupplicanti:ut cuj 
e nfmpbis pctierit vinum:dcp refpo^ 
derint noB aquam babemus boc a U 
bero petc:pofTit rectc diccre: fi vinutn 
non babetis: faltem datc mibi vitam 
etemam.Ouidbacabfurditatc moit 
ftruofius.' Tlonc ilU cacbmnantcs fo'' 
lcnt cnim efle ad rifum facilcs: fi noti 
flffectentfallcrc; utdemones fupplici 
refpondebut.^O bomo putas nc i po^ 
feftatc no8 baberc vitam:quo9 audid 
non babcrc ucl uitem.' 3mpudcnttfl*K 
mcigirurflultiticcft uitam ctcmam 
talibus d^B petcrc uel fpcrarc : qui 
uirc buius crumnofifl*imeatcp brcuif 
fimc: 7 fiqua ad cam pcrtincnt admi^ 
niculandam attp fuldcndam: ita fin^ 
gulas particulaB tucn aflcrof:ttt fi id 
q6 rbaltcriuB tutela ac poteftate eft 
pctatur ab altcro: tam fit incoucnics 
7 abrurdu:ut mimicc fcurzilitatiuiia 
tur cfTc fimillimttm.O.6 cum fit a fci 
entibus mimis diguc ridcntur in tbc^ 
atro:cum vo a ncfcicntibus ftttltia:di 
gniu5 irridentur tn moDooXui crgo dco ucl deeproptft quid fupplicaref: 
g^tum ad iIIob dcoe attiiienquos ifti^ 
tuaunt ciuitarc9:a oocns folcrrcr in^ 
uentum memo2ieq3 mandatu^ ctl:({d 
a Ubcro vbigratia : quid a nympbm: 
({d a vulcano:ac Hc a ccicriB: quos p^ 
tim comemoraui in quarto Ubro:par 
tim prctcreuooB putaui-l^ozw h a ce 
rcre vinum:a Ubcro panem: a vulcao 
aquam:a nympbie ignem peterc e:ro 
ris efl:q>to maiozis dcUramri eflc itcl 
ligi debct: fi cui^ iftozuj pro uita fup 
pUcetur aema.Oajaobrcm ficum de 
regno tcrrmo qucrcrcmus quofnam 
iird dcoB vtdeaB boibue crcdcndum 
cftet pofte conferrc:dircufl"i8 oibue lo 
ge aUcnti a vitatc moikatu cft:a quo'' 
cp ifto^ mrro;^ numu; atcp falfo^ fal 
tc regna frcna crif^are coftitu» : ndne 
infanifl^ime ipictatiB c^fi etna rita que 
tcrrcniB oibue rcgnie fme vlb dubita 
•tioncucl compartonc prefermda efh 
ab iflo^ quog' dari cui^' pofTc crcd» 
tur.^Tlccp cnij^pterea dq talce uftcr 
rcmm rcgnum dare no' pofle uifi fiit: 
(|a lUt magm i efccKi fur: boc c{dda5 
puum 7 abicctum q6 no dignarmtut 
in tanta fublimitatc curare:fed g^talj 
confidcrationc fragiUtatis biianc ca'' 
ducoe apiccs tcrrcni regni merito 4f' 
(^contemnat:iUidgtalee appucriin 
ut indignifTimi uiderent' c^bus dada 
atq^ fcmanda cflc debcrcnt Tifta com 
mirti:ac pcr bocficut fuperiora ^ria 
duob" Ubris ptractata Docucrut: nul 
luB dcuB cjc illa turba Tquafi plcbriO'' 
rum ucl^c;: quafi dco:^ iooncus cfl 
regna moztaUa mo:taltbue dare:q>ro 
minus potef\ imonalcs eic mo2tal»b* 
faccrc/lDis acccdit qz (i iam cum illis 
agimuf qui non^pter ifla^fj^ptuita 
quc pofl mo:tem futura cfl eriflimlt 
colcnooe dco8:ia nec jppi illa falrem 
que dcomm taUum potcfkti tanqua 
(lifparrita t propriarnd rationc vita'' 
Ci8:fd uanitaiis opinione tribuunnit SEXTVS 010 colcndi funt: ficut crcdunt hi qui 
cultutn comtn buiue uitc moztalis U' 
tilttatibue neccfTarium e(Tc?tcdiJt:c6 
na quos iam quinq^ preccdcntib" uo 
luminibus fatis q^tum potui difputa^ 
|ti.0.ue cum ita fint:ft comm qui co-^ 
lunt dcam iuuentatem etas ipa flozet 
infigniusrcontcmptozes autcm cius f 
intra anos occiibcret iuueturis^ucl in 
ca tmq> fcruili cozpoze fngefcerct : fi 
mapllas culto^ fuotum fpcciofius t 
fcftiuius fortuna barbata ucftiret;a q 
bijs autem fperncrcfglabros autma 
le bardatos ui6rcmu0:et fi rcctiflTimc 
dicemuB bucufcp iftas dcas fingulas 
pofTe fuis offtcqs quodimo limitan: 
flc p boc nec a iuucntate opoitere pcti 
uitam etcmajrque non darct barba: 
ncc 3 fortuna batbata boni aliqd poft 
banc uitam cfCc fpandu:cuiu6 in bac 
uita potcftas nulla clTct: ut eande fal-' 
fcm ctate q barba iduifipa preftarct. 
•riunc vo cuj ca?t culms nccpp^ ifta 
ipfa que putant cis fubdita fit nccefTa 
riu6:quia t multi colentes iuuctatem 
deam minime in illa ctatc uigucrnt:-? 
multi non cam coletes gaudct robozc 
fuucnmti3:itecp multi fozmnc barba^ 
te fuppliccs:ad nullam uel defo:mcm 
barba5 pcrucirc pomcrunt^Tfi qui ca 
pro barba impetranda uencrabantur 
fl barbatis cius coteptozibus irridet'. 
3ta ne dcfipit co: bumanu:ut quozuj 
deopculfum^ptcriftaipfatpalia 1 
cito pccrcuntia mucratquib" fingulis 
finguli precfle perbibct';inancm ludi^ 
briofuq? cfTc cognofcit: ^pt' uita ctna 
crcdat clTc frucmofum.-^^bac da: illos 
pofl*e ncc bi dicere aufi funt : ^ cis ut 
flb infipicntibus populis colcrcnrur 
(fta opa tcporalia: qm multos nimis 
putaucruntznequifq' couim federet 
octofus minutatim diuifa tbuerunt. 

Ouid varrone dc dijs getiii (cn(i('' 
U crcdedu fit^quojj tfia i gcncra a fa cra detcpt:ut reuczcnri'* m eis agezet: 
fi de iltis omnino rcticeret.cap.g. 

q Uis marco varronc curiofius 
ifta queliuit.-^quis inucnit ooctt 
us:quis confidcrauitattcntius: quis 
diftin)citacutiu6:qui8diligentr plcni 
ufcp confcripfit/O.ui tamifi minus e 
fuauis eloquio: ooarina tamcn atcp 
fcntenti)s ita rcferms eft;ut in omnie 
rudicionequajnosfccularem^illiaiit 
libcralem uocant:tludiofum rcrii tm 
ifte oof cat^g^mm ftudiofum vboium 
cicero dclectat. £>enicp i ipfc tullius 
buic tale teftimonium perbibct: ut in 
libris acadcmias dic3t:cam quc ibi v 
faturdifputationcm fe babuiflecum 
marco varronc:bomine inquit omni^ 
um faciUc acutifl^imo;^ finc uUa dubi 
tatione ooctifl"imo;n6 ait cloquetiflli^ 
mo uelfacundifl"imo.0.uonia5:e va 
in bac faculrare mulmm impar e: (cA 
omnium inquit faale acutiffimo.£t t 
eis Iibri8.i.acadcmici8:ubi cuncta dtt 
bitanda eflc contcndit;addidit ftne ul 
la dubitatione ooctifl"imo . •p>rofecto 
dc bac re fic crat ccrms : ut aufcrret 
dubirationcmquam folet in omnib" 
adbibere.tanq' de boc uno ctiam p!0 
acadcmico:um dubitatioc difpuram^ 
ru9 fe acadcmicum fiufrctobUms.Jn 
primo autcm Ubro cum ciufdem var^ 
ronis Urteraria opcra prcdicarcr.nos 
inquit in noftra urbc pcrcgrinantcs 
crrlrcfq? tancf bofpitca cui Ubri qua 
fi oomum redurcrunt;ut poflemus a 
liqii qui a ubi eflcmus agnofcae.Xu 
ctatem prie:m dcfcriprides tpo:^^ : tu 
facro;umiura:tu faccrootum; m oo^ 
mcfticam: tu pubUcam difcipUnam : 
m fcdium rcgionum;loco:um: xix cm 
niudiuinariibumanarilcp rett nota: 
genera:officia;cae apcruifti. 3ftc igi^ 
tur uir tam infignis crccUcntifq? pe-' 
riric: i quod de illo ctiaj rercnnanu0 
clcganrifl*imo ucrficulo breuitcr air. LIBER Uir 6octi(TtmH6 undecocp varrorqui 
tam multa lcgtt:ut altquid ci fcribere 
uacaflc mircmuntam multa fcripfin 
9» multa ui)c qucg» lcgcrc potutfTc crc 
damu9.3fte ing' uir tltus ingenio tl' 
tuftp ooctrina:fi rerum uclut diuina'' 
ru5:dc quibue (cribit oppugnato: ect 
»tcp deHructozrcafc^ non ad rcligioe^ 
fcd ad fuperftitioncm diccrct ptincre: 
nefcio utrum ta; multa in eis lideda: 
contcmnenda:dctcftanda(^ confcribc 
ret.£um uero dcos cofdem ita colue' 
rit colenoofcp ccnfucrit: ut in eo ipfo 
opere littcrarum fuatum dicat fe ttcze 
ne pereant:fi incurfu boftili: fcd ciaitt 
ncgligentia:dequa illos uclotruinalt 
berari a fe dicit:'; in mcmo:ia bono;» 
per buiufmodi libros «:condi atcp fel 
U9ri:utilio:e cura cp mctclUis dc incc'' 
dio facra ucrtalia: 7 cneas de troiano 
ejccidio penatcs liberafte predicatur. 
£t tamen ca Icgcnda fcculis prodit:q 
fapicntibus t infipientibus mcrito 
itbqdenda:^ ucritati rcligionis tnimi 
cilTima iudicentur . OLuid cjriftimarc 
dcbemus:nift bominem accrrimujac 
pctitilTimum : n tamcn fancto fpiritu 
libcrum:opprcnfu5 fuilTe fuc ciuiratis 
confuctudtne ac legsbus:-? tomf n ea ^ 
bus moucbatur fub fpccie comendai'' 
de rcligionis taccrc noluilTe/ 

<luefitpartit(o varronis libroii» 
ftto:um : quos de antiqwitatibus re^ 
rum bumanarum diuinaruntp copo 
fuit.cap.i^. 

q tl.idragrta t unu3 libros (aip 
fit antiquitaium . "bos in rcs 
hftmanas dmfnafcp diuffit:rcbu6 bu 
roanis.)C)cr.diuini6 jcvi.tribuit: iftam 
fecutus rationem in ca partirionc: ot 
rCTU5 bumanariim libros fenos qua^ 
tuo: partibus daret.5ntendit enim 4 
Bgannubi 3gant:quanoo agannquid (itii fccudis fcj: de locis^fcjc tcrtioe de 
tpib^^focquartos cofdccp polfrcmoe 
de rcbus ai7foluit.0.uatcr aiit fcni ut 
giti t quatuo: fint. &5 unu fingula:e 
4 comunitcr prius de omnib" loqrct' 
in capite pofuit.Jn diuinis identidcm 
rcbus eade ab illo dimfionis fo:ma f 
uata efl: g^tum attinct ad ca que dqs 
ejcbibenda funt.^icbibcfeim ab boi'' 
bus in bcis i tcmpo:ibu8 facra.^bec 
quatuo: qucdijci: Ubris comple^cus c 
temis.Tlam ties prio:c8 de bomibuf 
fcripfit: fcquentcsdelocie:tcmo9 dc 
tempo:ibos:quartos de facris eciam 
bic qui e]cbibc3t:ubi c)cbibcdn qii c):^ 
bibeant:quid e^cbibcat fbriUfTima di^ 
ftinctionc comedans.S^ q: opotebat 
diccre:t marimc id cjtpectabatur qui 
buB cj:bibeat:de ipfis quoq? dijis trcs 
confcripfit c)ctremos:ut quicjuics tcr-'' 
ni quindccim ficrcnt.Sut aut oms ut 
di):imu8.)cvi.q: t ifto:u5 qcordio uno 
fingul3rem:quipriu8 dc boib'' loquc 
retur appofuit. Ono abfoluto confe^ 
quen^ e^ illa quinqj panita drfhibu^ 
tione:tre8 prcccdcntc9:c} ad bominca 
perrinet ita fb'diuifit:utprimu8 fit de 
pontificibus; fecundus de augurib'': 
tcrtius de.jcv.uiris facro?t. Sccooos 
trcs ad loca princtc6:ira ut i uno eo;^ 
defacellis: aUero de farris cdibus di^ 
ccrct:ftio dc locis :cU'giofi8.Xrc8 po'' 
ro q iftos fequiit":-! ad tpa ptinet.i.ad 
dies feflos; ita ut unum faccrct dc fc' 
rsJB:alterum de Utdis circcnfibus : de 
(ccniciB tcrriunu <3Luarto:um trium 
ad facra pcrrinentium uni dcdtt confe 
crationc8:aIteri facra priuata:uIrimo 
publica.^banc ucUtt pompam obfecj^ 
o^ in tribus qui reftant dq ipi fequof 
e)rtremi:quib'' idc univfue cuUus im'' 
pcnfus i3'^ primo dtj ccrri:i fccunoo 
incerri:in tcrrio cunno^t i nomfTimo 
dq prccipui atcp fclecri . Jn bac tora 
ferie pulcbcmmc ac fl5nTifTime diftri^ 
butionis i diftinctionie uitam ctcrni SEXTVS frullra qam7 fperari {mpudctfflTimc 
uel optarizq: hia que iam dipmue t 
q ddnceps dicencU runncuiuis bomi 
num:qui cotde obHinato fibi ri fucrit 
inimicus facillime appatet.Uel bomi 
num eim fut illa tltituta ucl dcmonu: 
non quales uocant illi deonee bonof: 
fcd utloquar aptiue immik)o^ fpuii 
•z fine controuerfia malignojzrqui no 
^ias opione9:4buB aia buanamagis 
magifcp uandc3t:7 ico'mutabiliefne^ 
cp uentati coaptari atcp inbcrcrc non 
polTit^inuidentia mirabili a occulte i^' 
fcrunt cogitationibue ifnpto^:'j: aptc 
aliqri mgcriit fenfibu6:t qua poflunt 
fallaci atteftatione cofirmant.3ftc ipc 
varro ^pterea fe pn" de reb" biianie: 
de diuinie autem poftca fcripfifTc te- 
ft3tMr:<y prius ej:titcrint riuitatcsidci 
dc bec ab eis inftituta filt. Uera autc 
religio:nd a tcrrcna aliqua ciuitatc e: 
fed plane cclcfte^ ipfa iftituit ciuitate. 
i£a vo infpirat 7 Docet uezue dcus da 
toiuitceteme uerte cuUoztbue fuie. 

Ouod ep dtfputatione varronia 
0pud cultozcs dco^ antiquio:cs : rcs 
bumane q> diuine reperiantur.capita 
lum.iig. 

U 3liToni9 igitur confitcnris i6o 
fc prius de rcbus bumais fcrip 
fiffc:poflea dc diuinis: quia diuie ittc 
ftb bominibus inftitutc funt:bcc :6 e. 
Sicut prior cft inquit picto: cp tabla 
picta:prioj fabcr q> edifidum:ita pri^ 
o:c9 funtciuitatce:q' ea quc a ciuitati 
bus funt inftituta.Dicit autcm fc pri-' 
us fcripturum fuiflc dc di^stpoftea 6 
bominibue : fi dc omni natura dco:;t 
fcribcret:quafi bic dc aliqua fcribat i 
non de omnuaut usro ctiam aliqua U 
cet non omnie deo:um natura no poi 
dcbcat cffc q> bominum . quid cft cp i 
illis tnbus nouilTimis libria dcos ca 
«08 1 incertos i felcrtos diligentcr ej: plicans^nullam deoutm naturam ptc 
termittcre uidctur.' Oiuid eft ergo qd 
ait:fi de omni natura deomm i bomi 
num fcriberemue:priue dtutna abfol 
uin^cmus : q^ bumana attigiflemus. 
2lutcmm de omni natura dcom^ fcri 
binaut dc aliqua:aut omnino dc nul^ 
la.Sideomni: prcponcnda cft uticp 
:ebu9 bumanis.St de aliqua:cur no 
ctia5 ipfa res precedat bumanas.^Bn 
indigna cft prefcrri ctiam uniuafe na 
ture bominum pare aliqua dcoium^ 
'Q.uod (i multum cft: ut aliqua para 
diuina prcponatur uniuerfis rcb" bu 
mani9:falamdignacftucl romanie. 
"Rcrum quippe bumanarum Ubros 
non quantum ad o:bem terrarum: fj 
quantum ad folam romam pcrtinct 
fcripfit. O.uoe tri rcrum diutnarum 
libris fc dijit fcnbcndi oulie mcrito p 
tuliflc uel prefcripfiflc:ficut picto« ta 
bulepictc;ficutfabrum cdiftaoaper^ 
tilTime confttens^q? ct ifte tee diuinc ft 
cut pictura:ficut ft:uctura ab bomini 
bus inftttute funt. 'Rcftat ut de nuUa 
deomm natura fcripftflfc intcUigatur: 
necp boc apcrte diccre uoUiifle^fj itel'' 
Ugentibus reliquiflc . Ubi cnim cUrit' 
ndomnis:ufitatequide inteUigtt aU^ 
qua.Sj pot intcUigi i nulla^quoniaj 
que nulla c:ncc oie nec aUqua cft.Tl3 
ut ipfc dirit:fi omnis cflct natura deo 
rumdcquafcriberet:fcnbedi odtnc 
rcbu9 bumanis p:eponcnda eflct.Ut 
atit 1 ipfo taccntc ucrita9 clamat:pre 
poncnda cflet cene rebu9 bumani^; 
etia fi nd 019 fed faUcm aUqua dTet. 
•Rcctc atit poftponitur:ergo nulla e: 
Tld itacp rcbus diuinig anfcrre uolu 
it rce bumana6:fed 1 rcbue ucris no 
luii antcferre rcs falfas.3n bis eni^ q 
fcripfitde rebus bumanis:fecutu9 cft 
biftoziamrcrum gcftajt.0.uc autcm 
de bis quas diuinas uocat : quid nifil 
opinioncs raum uanarum.-lDoc c mi 
rumquoduoUiit fubtiUfignificatide LIBER monftrarctrton folum faibens dc his 
poHertue ^ dc illierfed ctiam ratione 
rcddcne cur id facrit.O.uod (i tacuif 
rcr.aUter bocf^ctum cius ab al^s fo: 
taflcdcfendcretur.Jn ea uero ipfa ra^ 
none quam rcddiditmec alqs quic^ 
rcliquit pro arbitrio fufpicari:? fatis 
probamt bomines fc prcpofuifTe infti 
tutie bominum:non naturam bomt 
num naturc dcomm.^t^ Te libros rc^ 
rum diuinarum:non de ucritate quc 
pertinct ad naturam : fcd de falfitatc 
quepertinct aderroicm fcrtpfifVeeft 
confcnu8.<liiod apcrtius alibi pofa 
it: ficut in quarto Ubro commcmora^ 
ui cj: nature fo:muUi fc fcripturum fu 
<ne:fi nouam ipfc conderct ciuitatem. 
O.uia ucro iam uctercm inuenerat:fi 
fcpotuilTc nifi cms confuctudtnem fe 
qui. 

fce tribus gcncribns tbeologic fc 
cundum varroncm:fciUcct uno fabu'' 
lofo:altcro na(uraU:tcrtio(^ ciuili.c9 
pituUmt.v. 

d £indc ilUid qualc eft:^ tria gc 
ncra tbcoUsgic dicit cfTc: id e ra 
tionis quc dc dqs cj:plicatur:eorunc^ 
unum mftbicon appclUri : aUcrum 
pbyficon:tertiu5 ciuile.latinc fv ufu9 
admitterct gcnus quod p:imum pofu 
itfabularc appcUaremus: fed fabulo'' 
fum dicamus. a fabuUs enim mytbi^ 
con dictum cft:quoni4m mytbOB grc 
cc fabuladicitur. Secundum autem 
utnaturalcdicatur^ia^-z confuctuoo 
locutionis admittit . Xcrfium ettam 
ipfe Ifltinc cnunciauit: quod ciuile ap^ 
pcUatur. £>eindc ait mytbicon appel" 
bnt:quo majcimc utuntur poetc:pbf 
ficonquopbiU>fopbi:ciuile quo po-' 
puU.lSrimum inquit quod diri-i" ^® 
funt multa contra dignitatcm t natu^ 
ram immoztaUum ficta.^n boc cnim 
eftmt dcue aUus cf capi(c:aUu8 cj: fc mo2c fittalius cj: gutris fanguis naii*. 
3n boc ut di) furati fint: ut aduUcra^ 
tterinr.ut fcruierent bomini. £>cni^ i 
boc omnia di^s attribuuntun quc no 
mooo in bomincm : fcd ctiam que in 
contcmptinfimu bominem cadcrcpof 
funt.^bic ccztc ubi potuit:ubi aufus e: 
obiimpunitum putauit quauta mcn' 
dacifTimis fabulis naturc dco:p ficrct 
inturia : fine caUgine ullius abiguita^ 
tis cjcprcfTit.loqbatureim no dc na^ 
turaU tbcologia:non de ciuiU:fcd 6 fa 
buU»fa:quam Ubere afc putauit tlTe 
culpandam. Uidcamus quid dc al^a 
dicat. Scciidil gcnus ei\ inquit q6 dc 
monflraui:de quo muUos Ubroe pbi 
reUqucrut.3n quibus edi^q (av.ubi: 
quod genu8:qualc:ej: quo na tpe: an 
a fepitno fucrit:an qc ignc fint ut crc^ 
dit beracUtus : an c)c numcris : ut 
pytbagoras: ej:atbomie ut cpicur". 
SicaUa q fadU" itra pictce in fcboU: 
^ ef i fo:o fcrre prit aurcs . Tlibil in 
bocgcncre cUlpauit: qo pbfficon uo^ 
cauit:^ ad pboa ptinct: tm co^ intcr 
fc controuerfias commcmorauit: per 
quos facta cfl dilTidcntiu; multituoo 
fcaarum.f^cmouit tamcn boc genus 
fl fozo.i.a popuUe: fcbolie ucro i pa^ 
riettbue claufit. 3Uud autem primu^ 
mcndacifTimUm atcp turpiffimuma 
duitatibus no rcmouit.-^O rcUgiofas 
durcspoprarcs:at(pibi8 ctroanas. 
<luocl dc dijs immo:taUbu6 pbi di(^ 
putant:fcrrc non polTunn quod ueto 
poctecanunt i bifhiones agunt:quia 
contra dignitatcm ac namram immo 
taUum ficta (af.qais^ non mooo i bo^ 
minem;fcd ctiam in contcmprilTimuj 
bomincm cadere pofTunt: non folum 
fcrunt:fed et Ubcntcr audiiir.Tlccp id 
tanmm:fcd d^s quoc^ ipfis boc pla^ 
ccre:^ pcr boc coe placaoos ce dcccr'' 
nut.Oi)xritalici9:becduo gencra my 
tbicon 7 pbf ficon .i. fabulofum atqs 
naturak : dcccmamus ab bocciuili SEXTVS de quo noc sgCtunun illa i ipe difcre^ 
uic : ianc^ ipfum cinilc uideamue : 
quatr e^licct.'Uideo quide cur dcbe^ 
flc decemi fabulofum^quia falfumi^s 
curpe:quia indignum eft . TUcurale 
ei; 3 ciuili uelle difcemere: 4d e ftliud 
q> 1 ipfum ciuile fatcri cflfc moofum/ 
&i d^ illad naturale eft : quid babcc 
rcprcbcnfionis uc excludatur' Siau 
tem boc quod duile di natuiale non 
cft: quid babet meriti utadmittatur^ 
■bccnempeiUacaufa e quare priua 
fcripfcrit de rcbus bumanis: poften'* 
dediuinieiquoniamindiuinis rcbus 
non naturam fed bominnm inditota 
fecut'' e.3ntueamur fane i ciuile tbeo 
logil. Xcrtiii gcn' c in4t:q6 i urbib" 
duc9 ma^ facerootcs nofle atcp ad- 
miftrare debcnt:3n quo e:quoB dcoe 
publicc colcre:quc facra i facuftcia fa 
cerc qucng' par fit . 3dbuc q6 fe^tur 
attcndamue. •p>ria inquit tbcologia 
majcime accomodata e ad tbeatru:fe^ 
cunda ad mundttm:tertia ad urbcm. 
<luia n uidcatcuipalma6dcrir,'Uti'' 
^ fecudc qua fupradipt cf[c pbibfo-' 
pbo^j.lDac eij ptincre teftat'ad mun' 
dum:quo ifii nibil cfle cjcceUeti" opi-' 
itaif in reb^.C^uas )^o illas tbeologtaf 
f ma t tertia:tbcat2i.f. atcp urbie di^ 
fHnjit ac iunpt.Uidcus cnim nd con 
tinuo quod cH urbis ptinere pofTe v 
ad mundu:9^is wJbcs uidcamue cfTe 
tn munoo.Jricri cim potcltut in urbc 
fecundum falfae opiones ea colantut 
Tcacrcdanfiquomjinmuoo uclcj:" 
mondum naiura fit nuf^. Xbcatru; 
^o ubi c nifi in urbc:' Ouis tbcatrum 
fnflituit nifi ciuitaaf^p^ropf dd inftitu 
fc:nifi propt luoos fccnicos.-^Ubi funt 
Ittdi fccnia:mfi in rcbus diu(nis:dc ct 
bus bi libri tanta fokrcia cofcribut. 

£)ecbeologia mftbic3.i.fabulofa: 
1 de dnili cdtra uarroncm.cap.vi* e 2!Darce varro c» fis bd oium 
acutilTimus:-! fine ulla dubita-' 
tionc ooctiffimus: f; tii bd no 69 ncc 
fpiritudeiad uidenda t annutianda 
diuina in ritate libatatecp fbucctus: 
cemis qoide cp fint rcs diuine ab boa 
nis nugis at(p mcndacqs dirimende: 
fed uitiofilTimas pprozum opioncs t 
confuetudics in fupcrftirionibus pu-' 
blicis ocrens offendcrcquas ab 6op 
natura abbozrcrciuel talio qualcs in 
buius mundi clcmcntis bJani antmi 
fufpicatur infirmitas: t fcntis ipfe cil 
eas ufcpquacp pfidcrae: 7 omnis u:a 
Uatura circdfonat. -Q.uid bic agit bu 
manum qniis cxcellailTimd ingenid; 
-Quid tibi bumana I5 mrtiplc^ igefip 
ooctrina in bis anguftqs fuffragatui^ 
Tlaturales deos colere cupis : ciuilcs 
cogeri8.3nucnilli alios fabulofos: in 
quos Ubcri'' q6 fcntis cudas : ddc 1 
iftos ciuilce uelie nolifue profundas. 
£>ia8 cfppe fabulofos accdmodatos 
cffc ab tbeatmrnaturalcs ad mundd: 
ciuiles ad urbcm:cii mundus opuf fit 
diuinu:urbc6 uero 7 tbeaira fint bc 
minum:nec alq dq ridcanfin tbcats: 
op qui acorantur in templis: nec al^s 
luoos qrbibcatis: q> cu q^b" uictima» 
rmolatis.Oiuanto libcrius fb^ciltufcp 
ifla diuidcres dices:alios clTedeof na 
curales : alios ab botbus inflitutos. 
S5 de iftitutis aliud b:e Uas poeta^: 
altud faccrootum : utrafq? tamcn ita 
cfTc iittcr fc amicas pfomo falfitatis: 
utgrate fint Otrcc^ deonibu6:qnibuf 
inimica e oortrina vitatis.Scquclfra 
ta igit paululti tbcologia:qua natu:a 
Icm uocant:de qua poftea dtlTerend» 
e:placct nc tandcm uitam ctcmam pc 
ti aut fuperari a dqs poeticia 7 tbeat/ 
cis^ludicris fcmicis.^Jlbficimo avtat 
66 ucms tam imane facrikgacp dcm' 
tiam . Tlunquidabcis dgs : quibua 
bcc placcnt 7 quos bcc placant: cum 
comm illic crimina ft-cqucntcntur : LII3ER Uita ctema pofceda e.lleo ttt arbitro 
ufc^ ad cantum prccipitium furiofinK 
mc ipictatie infanit. Tlcc fabrofa igit' 
ncc ciuili tbcelogia fcmpiccrna quif^ 
adipifcitur uita.JiU.n.dc dqs turpia 
fingcnoo fciat:bec faucnoo mctit. 31^ 
la medacia fpginbcc coUigit.JUa rcs 
diuinae falfis cribus infatat':bec co^ 
rum criminum luoos in dimnis rcb"* 
empUctitur.^ll^dcdqa ncfandafig'' 
nicnta bofum carmibus pfonat : bcc 
ea dco^ ipfozum fclhuitatibua confc^ 
crat.f acinora i flagitia numinuj illa 
cantat:bec amat.3l!a^dit aut fingit^ 
hec ant aut attetlaif ueristaut oblena 
tur 1 falfi9:ambe turpce: ambc^ da^ 
nabilcs.Scdillaqtbcatricae publi^ 
cam turpitudinc profitctunifta q ur^' 
bana e illius turpitudie oznatur. t^ic-' 
cine uita etcma fperabitur;vri ifta bze 
uiQ temporalifqj poUuitur.^Sn vo ui'' 
ta polluit confoitium ncfarioium bo 
tninamid (c iferunt affectionib'' i afle 
fionibus niisii uitam non polluii fo" 
cictae dcmonum:q colunf crib" fuie.' 
Si vis q' mali.' (i falfis ^ male i t>ec 
cumdicimusuidenfottafle cuipiam 
nimia barum reram ignazo p6t:ea fo 
la de dqs taltbus indigna maiel^ati dt 
uina 1 ridicula deteftabiliac^ cclcbra^ 
ruq pocticis cantanf carmib":-! ludis 
(ceniciB actitant .facra fo iUa q no bi^' 
ftrioncs fed facerootcs agunt:ab om^' 
ni cfle dedecoie puJgata t aliena.lDoc 
fi ita eflct:nun^ tbeatricas turpitftdi 
nc9 in eo^ bonotem ^fq> cclcbradas 
cffe ccnferet:nung' eas ipfi dq prccipe 
rcntfibimetTcjcbibcri. Sed ionibil 
pudet:ad obfequium dco^s talia gcre 
intbearri6:qifimili4gcrunt' iteplis. 
£>cnicp cum mcmoiatue aucto: ciuile 
tbcologiam a fabulofa t naturali:ter 
tiem quandam fui generis diftinguc 
conarctunmagis cam e^ utracp tem^' 
paatam:^ ab utraqj fcparatam itcl^ 
ligi uoluit. 3it enim ea qu« fcribunt pocte minue eflre ^ m pepuli fequi de 
beant : que autem pbiloibpbi pluf^ 
ut ea uulgus fcrutari e^pediat . 0.uc 
fic abbozrcnt inquit : ut tri ej: utrocp 
gencre adciuiles rocs aitumpta fint 
ri pauca. <luare cu fint comunia ci^ 
propr^8:ana cum ciuilibus faibcm". 
£t qutbue maio: focietas debet cflTe 
nobis cum pbilofopbis g^cum poe^ 
ti9:non crgo nulla cum poetie.£t ta^ 
men alio loco dicit dc gencrationibuf 
dco:um:magi8 ad poctas q> ad pbffi 
co6 fuifle populoe inclinatoe. 'bic.n. 
dipfquidficridebeat:ibiquid fiat. 
■JbbTficos dipt urilitatie ca faipfiflfc; 
poctas dclcctationis.^c per boc ea q 
a poetis confcripta populi fequi non 
debent:(rimina funtdco:um : quetrf 
dclcctancrpopulos ideos. £>electa^ 
tionisentmcaufaficutdicit fchbunt 
pocte:nd utilitatio. J6a tamen fcribot 
quc d^ e^peaant: populi e^bibeant. 

Jbe fa bulofe atcp cuilie tbeologie 
(imilitudine at^ concouiia.capituli» 

r £nocatur igitur ad tbeologio^ 
duile tbeologia fabulofa 7 tbe^ 
atrica:fcenica indignitatia i turpitU'' 
dinis plena . £t bcc tota qtjc mcrito 
cttlpanda i refpucnda iudicatur:pa:9 
buiuscflquecolcnda i obferuandfl 
cenfctur . Tlon fane pars incongrua 
ficut oflcnderc inflttui : i que ab uni'' 
ucifo co:pote aliena impo:tune illi co 
nejca atcp fufpenfa fitrfcd omnino co^ 
fona:T tanquam eiofdcm co:po:i8 m 
b^ conucnicntifl^imc copulata. <luid 
cnim aliud oflcndunt illa fimubcra: 
foimc:etatc8:fc)cu9:babitU8 dco:um^ 
Tlunquid barbatum iouem imbcr^ 
bcm mercurium pocte babent:ponti^ 
fices non babent ; Tlunquid priapo 
minimi^Tloneetfacerootcs cmomia 
pudeda feceriit.-^^n altcr fbt aooiiti* SEXTVS in locis fam'9:5' procedit ridcndus t 
tbearria.-^Tlam fatumus fencrrapol^ 
lo cpbcbue:iri funtpfoiie biftrionu: 
no ut fint ftarue delubro;t.£ur fo:cu 
lu9 qui fo:ibu9 preed : i limentinus 
qui limini dq funt mafcultratqj intcr 
bo9 cardea femina eft: que cardinem 
fcruat.^Tlonne iftainrerumdiuina^j 
libris reperiunt': q giauc9 poete fuis 
carminibuf indigna du):crunt.'Tlu(^d 
diana tbcatrica ponat arma: i urba^ 
na fimpliciter uirgo eft.' Tlunquid kc 
nicuf apollo citbarifta c(i:i ab bac ar 
te delpbicue uacat.-^Sed bec bocftioa 
funt in compararioe turpiof . <luid 
dc ipfo iouc fcnferunt: qui eius nutVe 
in capiiolio pofucriu/Tlonne atrcfta- 
ti funtcuemero:qui oma talcg dcoe n 
faLiulofagarrulirarc:fci biftorica dili 
gcntia boiee fuilTcmo:ralcfcp cofcnp 
fit.^£pu'ioncs etiam dc06 parafttos 
(ouie ad dm menfam qui co^ftiruci^zt: 
^i aliud q> mimica facra ce uolucuit;: 
Tla^ parafitos iouis ad ciue couiuiii 
fldbibitoe:''^ mimus dipfT^^rifu utiq? 
quefifTc uidcrctur rarro dirit:non cii 
(r ridet deos: fed CU5 commdarct boc 
di)cit:diuinarum non buman.irum re 
rumlibri boc eum fcripfifTc rcftitu:. 
Tlcc ubi luoog fccnicos erponcbat^fj 
ubi capitolina iura pandcb3t.t>cniq5 
a talibue uincimr 1 fatctur: ficut fo:^ 
tna bumana dcoe fcccrunf:ita eoe de 
lectari bumanic voluptatibue crcdi^' 
dinTc.Tlon cni^ 1 malgni fpizirus fuo 
negocio dcfucrunt:ur bae nofiae opt 
nioncsbumanarumfnrium ludififa'' 
tioncfirmarLnt.Undectiam illud cft 
cp bcrculcs cdituus ociofus atqj fcria 
nie lufit tclTcrie fccum utrscp manu 
eltcmlte:in una conftitucne bcrculc: 
in altera feiifum: fub ca codicrioe: ut 
fi ipfc uicilTct dc ftipc templi fi^i ccna 
pararct amicaqjconduccret. Si aute 
uicfo:ia bcrcii'i6 ricrct:boc idc^ dc pe 
cunia fua voluprati berculis e^bibct: 1 dcindc CU5 a fcipfo tan^ ab bcrcutc 

uictus c(Tct:dcbit3m ccnam i nobilif'^ 

fimam mcrctriccm laurcntmam dco 

bcrculi dedit.?lt illa cum Do:miui(T5 

in templo:uidit ifomnis bcrculcm fj^ 

bi e(Te comi):tum:fibicp diplTe q> tnde 

difccdcns cui primum luucni obuia fi 

cret:apud illum dTct inucntura mc:ce 

dcm:qU3 fibi crcdcre dcbct ab bc^cfe 

pfolutam.2lc (ic abeunti cum primuf 

iuucis ditiiTimus tanitius occurrifT^: 

ekp dilccta fecii diutiua babuiff^^iUa 

bcredc rclicta dcfunctus cft.OLue am 

pliiTimam adcpta pecuniam: nc diuic 

mcrccdi uidcrcfinjrara: quod acccp^ 

tilTimum putauitclTc numibus; ppt^ 

romanum ctiain ipfa fczipfit bcrcdc. 

3ltcp illa no comparcntc inucnrum c 

tcftaintum.Oiiib" mcritis ca fcrLU et 

bono::6 mcmilTc diuinos.^bcc ft poe 

te fingcret:fi mimi 3gercnt:ad fabulo^ 

fam tbcologiam diccntp:oculdubio 

ptinere: 1 a ciutlis tbeologic dignita'' 

tc fcpanda iudicarcntur,£ti ucro bec 

dcdcco:a no poctamm fcd ppro:u5:ii 

mimoium fcd facro:um:nd fbcatro:}^ 

fcd tempIo?i.i.non fabulofc fcd ctutf 

tbcologie a tato aucro:c produntur: 

non fruftra biftriones luclicns arttb'' 

fingunt dcomm quc tanta cft turpi^' 

tudincm : fed plane f:uftra facc:oo' 

tes vclut facris ritibus conantur fin 

gcrcdco;tquc nullacft boncftatcm. 

Sacra funt iunonis:7 bcc in cius di'' 

lccra infub famo cclebrantur: ubi ad 

niiprum dara cft ioui. Sacra funr cc^ 

reri6:ubi a pluronc rapta profcrpina- 

qucrit.Sacra funt vcnc:i9:ubi ama * 

ciu9 a j»on aprino dcmc cjrtincrue iu'' 

ucnie fo:ti*Vimus piangit'. Sacra ftit 

matris dcor^:ubt atys pulcber ooolc 

fccne ab ca dilcctus : 1 m.ulicbri jclo 

abfafus:ctiam bominum abfcifo:um 

quos gallog uocantiiifclicitatc deplo 

ratur. "bcc cu; dcformiora fmr omni 

(cenicA feditatc:qijid eft q^ fabulofa dc ^iuctm dqs figmmta poeta:^ ad tbcat;: uide 
Ucet perrinerttia : uclut fcccrne nitunt 
ft ciuili tbcolog;ia:quam pttncrc ad u: 
be rolunt:quafi ab boncftis i dignis 
indignatturpia.^^tacp potiue eude 
gratie debeantur biftrionibus 4 ocut 
bominum pepcrccrut:ncc omnia fpcc 
taciUis nudjue!unt:que facrozum edi 
um parictibus occulunt'. 0.uid de fa 
criB co^i boni fentiendum cftquc tcne 
bris cpiunt':cum tam fint dctcftabfia 
quc profcruntur in lucC5.'£t certe dd 
in occulto aglr pcr abfcifoe 7 moUce 
ipfi uidcrint.£ofdcm t^mcn bomincf 
infcliciter ac turpitcr cncruatoe ac co 
ruptoe minimc occulrare potucrunt. 
•Jberfuadcit cui polTunt k aliquid fac 
tum per taUs agcrc bomincs:quos i^ 
tcr fancta fua numcrari attp ucrfari 
ncgarc non polTunt. Tlcfcimus quid 
eganttfcd fcimus p quales agant.Tlo 
uimue autcm quc agantur i fcea que 
nunquamuclincbozo mercrrico:ubi 
nemo abfcifus aut mollis intrauit : n 
tn ctiam ipfa turpes t infamcs agdr. 
neq3 enim ab boncflis agi debucrur. 
-Quc funt ergo ilb facra quibus age^ 
dis talee clcgit fanctitas : quales nec 
tbfmelica in fe admittit obfccnicae; 

Ibeinterpretationibud naturaliu; 
rationum:quas ooctotcs paganipro 
dqe fuia conant'oftendere.cap.viq. 

A X enfm babent ifta pbi?fiologi 
cas quafdam ficutaiunt.i.nam 
ralium rationum itcrpationes. <lua 
fi vonosinbacdifputarione pbffio 
logiam querimus 7 non tbcologiam: 
.i.rarioncm nonaturc feddci. 0.uan 
uis enim qui ucrus dcus eft no opide 
fed natura fit dms^non tamcn omnif 
natura dcus dtrqi bominis 7 pccozis 
«rarbo:i6 7lapidi6uricp natura eft: 
quo^t nibil eft deus.Si autcm buiua 
intcrprctarionie quanoo agitur dc fa cis matris dcomm caput eft ccrfe:g> 
matcr dco;i rcrra cft.<iuid ultra que 
rimus:qu!d cctcra pcrfcrutamur: qd 
cuidcnrius fuffragatur eis qui dicunt 
omnes iftos dcos bomics fiiiftc.-' Sic 
cnim funt terrigcnc: ficut tcrra ris cft 
mater.^n ucra autcm tbcologia^op" 
dd cft terra non matcr.Ucruntamcn 
quoquomooo facra cius intcrprctcf: 
1 rcferantad raum naruram : viroe 
mulicbria pari non cft fccundum na^' 
turam:fed contra natitiam.lDic mo:-' 
bus:boccrimcn : bocdcdccus babct 
intcr illa f.icra proftlTioncm:quod in 
uiriofis bominum moitbus \xiTC bab^ 
iter tozmcnra confeflTionc; . Ocinde fi 
ifta facra que fccnicis turpitudinibus 
conuincuntur efle fcdiora:bicc]ccufa'' 
tur atcp purgantur:g' babcnt intcrp'' 
tarioncB fuas^quibus oftcndantur rc 
rum fignificarc naruram:cur non cri' 
am poerica fimilitcr cjrcufcntur ar^ 
purgcntur.-^XDulri cnim 7 ipfa ad eu-' 
de modu infptari fiit ufq3.idco:ut q6 
ab cis immaniftimum 7 ifandilTimu^ 
dicitur faturnum filios fuos dcuoraf 
fe:ita ndnulli inte:p:ctent':q' longiqui 
tas tcpo:i8 que fatumi nominefigni'' 
ficatur:quicquid gignit ipfa confuat. 
Uel (icnt idcm opinjtur va::o qf pef 
tineat fatumus ad femina quc in hi 
de qua o:iunf itc;t :eddunt.3tecp alq 
bUo mooo 7 fimilitn cctcra. £r tame 
tbeologia fabubfa dicirur:Tcum om 
nibus buiufcemodi infpzerarionibua 
fuis :cp:cbcnditu::abu'rit': impiobat': 
nec folum a naturali quc pbilofopbo 
mm cft:ue:um ctiam ab ifta dutli dc 
qua agi'mue:que ad u:be3 populofc^ 
pe:rinere anc:itu::co q' dc cJijs idigna 
confinjrcrit merito rcpudianda ci ifccr 
nitur.£o nimiijt confilio: utquonia^ 
acurifTimi bomines atcp oocrift^imi a 
quibus ifta confcripta funt : ambas 
improbadas intcUigcbat : 7 illa.f.fa^ 
buiofam: i iftam ciuilcm . JIH uero SEXTVS audebat (mproba:e:banc n audebat: 
tlUm calpandam propofoerunn hac 
etue fimilcm compa:andam eirporue'' 
r6t:rt ut bec pre illa tcnenda eligctur: 
fed ut cum illa refpueda tteiligcrctur: 
•tq^ tta finc piculo comm qui ciuilcm 
tbeologiam repbendere metuebant: 
utiaq^ contempta ea quam naturalc; 
vocat apud meU'o:c8 aios iuenirct lo'' 
cum. Tlam t duilis i fabulofa ambc 
fabulofe funt:abei:^ duilce: ambae i'' 
ucniet fabubfaeicj vanitatcs t obfce-' 
nitatcs abarum prudcnter ifpej:crit a 
baa ciuilcs: qui luoos fccnicoe pcrti^ 
netee ad fabulofam in deo:^ cuiilium 
feftiuitatibue: t i urbium diuinis :b' 
«ducrtcrit. Oojomooo igitur uiie ct' 
ne dandc porcftae cuiq^ dco:um ifto^ 
tribuitunquos fua fimulacra i facra 
ceuincunt dqe fabulofia apcmfrimc 
reprobatis cjTe fimillimo9:fomi0:et9 
tibue:fep:b3bitu:?iugiJ9: gcncratio 
nibus:ritibu0:in quibus omnib" aut 
bominee fuitTc mtclligut:t p:o uniuf 
ctuufc^ vita uel mo:te:facra eie i fol^ 
lenia contlituta bunc erroum infinu^ 
antibue firmantibufcp dcmonibue: 
eut certe ej: qualibet occafione immu^ 
diffimi fpiritue fallcndie bumais me 
tibue irrepfi(fe;f 

J^eofTicqe fingulo^ deo^.cap.i');. 

q Uid tpfa numinu; officia ta vt^ 
lii mmutaticp concifa:proptcr 
quod m dicunt pro uniufcuuifq^ p:o 
prio munae fuppUcari opo:fe. Unde 
non quidcm omnia:fcd multa iam dt 
^mu6:nonc fcurrilitati mimice:g' di'- 
uinc confon3tdignitati.''Si duae qf^ 
nutricce adbibcret infanti : quarum 
una nibil nifi cfcam:3lrera nibil : ni(i 
potum darcr.ficut ifli ad bcc duae ad 
bibuerunt dcas edulicam i potinam: 
ncmpe dcfipcre i aliquid mimo fimi' 
ic in fua oomo agcrc uiderctunUbc^ a Uberamcto appellare voUintiqf ma-' 
res in coeunoo pcrciue bencfiaum 
emilTia feminibu« Ubcjcntur.lDoc idc 
dtcuni in fcmie agcre libcram: qnam 
etiam venercm putant:q;> i ipfae pcr^ 
bibeant femina emittcrc. £t ob boc 
libero eandcm uirtlcm co:pous par- 
tem in templo poni:fcmincam Ubcrc. 
£tobboc adduntmuUcreeattnbtt'' 
tae Ubcro i vinum proptcr Ubidincj 
codtandl. Sic baccbanaUa fuma cC 
lcbrant'infania : ubi varro ipfcpfitet 
a baccbantib' taUa ficn n potui(Tc;ni 
(i mtc comota.lDcctame poftca difpU 
cuerunt fenatui fanio^iri: ea iulTtt au'' 
ferri.Saltcm bic tandcm fo:firan d' 
fcrur:q'd immudi fpue dum pro dqs 
britur in bominum pofTmt metibua. 
"bcc ccrtc n f.ercnt in tbcatrie^Uidunt 
quippe ibi: nonfuriunt: quanuts 
dcoe babcre qui etiam Utdie taUbus 
ddcctcntur fimile ftt furo:i8 . 'G.uale 
aut illud cf\:9> cum rcUgiofum a fu^^ 
fhtiofo ea difhncnone difcemat : ut a 
fupflitiofo dtat timcri dcoe:a reUgio 
fo aurem tatum ucrcri ut parentcp: ii 
ttt bolles timcri: arc^ otne ita bonoe ' 
dicanut faciUue fit coe nocctibue pce 
q^ ledcrc qucg» inoccntcm:tame muU' 
ai fcte pofl ptum trce dcos cuflodco 
adbibcri c6memorat:ne filuanus de"* 
per noaemigrediatur7uqcct:eo^c^ 
cuflodumftgntficioomm caufa tres 
bomincs drcuire limina oomue : t 
primo limen fecuri ferircpoflea pilo: 
tcrtio deucrrere fcopis : ut bis datis 
culture fignis:dcus fiUianus probibc 
amr intrarcquia necp arbo^es ccdun 
tnr ac putanwr fine ferro:nccp far co 
firitur (inc pilo:nc(p fruges coaccrua 
tur (inc fcopis. 2lb bis aut tnb" rcb" 
trcs nuncupatos dcos. ^ntcrdooncj 
a fecuris iterdfionc : pilunum a pilo: 
deuerram a fcopierc^b" dqs cuflodib'' 
contra uim dd filuani fcta ?f uarct'. 
3ta cdtra dd noccntis fcuiua bono^ LIBERI cuftodia n ualerettnfft plures cdec ad 
uerfu8 umj:ct<^ afpcro:bo:«noo: in'' 
ailto utpotc filucftri fignie culture ta 
quam cotrarqe rcpugnarcnt. 3fta nc 
ifta e inocetia dco:um:ifta concoulia^ 
■bcccine funt numina falubria urbiuj 
magis ridcnda qp ludibrta tbeatro?t/ 
£um mas t fcmina co"iunguntur ad'' 
bibetur dcus iugatinu6:fit boc fcren-' 
dum . Scd oomumeftducenda quc 
nubit:adbibefdcus oomiducus. Uc 
mancat cum uiro additur dea matur 
na.<lu(d ultra quezit1rl^arcat'bumft 
ne uerecundic : peragat cetera concu- 
pifcentia caritis 7 fanguisr^curato fc 
creto puooiis : qftid iplet^cttbiculum 
turba numinum:qrt t paranympbi i^ 
dc difcedunKi ad boc impktm ut eo 
rum piitia cogitata maio: fitcurapu 
dicitie:fed ut femine fe)cu infirme: no^ 
uitate pauidc: illis coopcratibus fine 
ulla difficultate vginitas auferat?2ld 
cft enim dea uirginenfis:-!: deus patcr 
fubigu8:7 dca matcr prcma:'! dca p'' 
tunda:? vcnus 7 priapus . 0.aid efl 
boc.'Scd omnino bborantem in illo 
ope uiru5 ab dqs adiuuari oportebat 
non fufficiebat aliquis unus aut a^ 
liqua una. Tldqd ven* fola pa;t eflet 
q «d boc etiam M nuncupata : q> fine 
eius in femina uirgo clTc no definatf 
Si uUa i frons in boibus qucnon eft 
in numinibu8:nonne cum credunt cS 
{ugari tot deos utriufq» fcpis efTc pic 
fentes t buic operi inftantes ita puoo 
re affldantmt 7 illc minus moucamj 
"7 illa plu8 rcluctctur.£t ccrtc (i adcft 
uirgincnfis dca ut uirgini ^ona folua 
tur:fi adeft dcus fubigus ut uiro fubi 
gaf:fi adeft dea pma ut fUacta ne fc co 
moucat coprimatur: dea partiida ibi 
quid fadt.'£rubefcat:catfora6: agat 
flliquid 7 maritus.Ualde inboeftn e: 
ut quod uocatur illa impleat c[f^ nifi 
ille.Sed fozte io toleraf: quia dea dl 
dVenondeus.Tlamfimafculus crc^ dercftpartflndusuocaretur: magis 
cotra e05 pro vp:id pudicitia pofcet 
marit" au^liii:^ fcta cotra filuanu^. 
S3 quid boc dicam cii ibi ftt 7 papus 
nimius mafculus:fup cuiits imaniffi^ 
mum 7 turpifTimum fafcinum fcdcrc 
noua nupta iubebatlimo^e bocftilTto 
7 religiofilTimo matronarum.'£at ad 
huc 7 cittile^ tbcologiam a tbcologia 
fabulofa:uii)C8 a tbeatris^tepla a fce 
ni8:facra pontificum a carmib'* poc 
tar6:uelut res boeftas a turpibu8:va 
ces a fallacib^^graues a leuibus: fcri^' 
as a ludicristappctedad a rcfpuedis 
qua pofTiit quafi coeYflJtilitatc difccr 
nc.3nteUigimus 4d agat:illatbcatri' 
ca 7 fabulofl tbcologia ab ifta cioili 
pede noucrtit:7 ei dc carmib" poeta?? 
tanq* de fpeculo refultare . £t io ifta 
Ocpofita qua danare non audcnt: illa 
eiue imagincm libcrius arguunt 7 :e 
ptebendunr.ut qui agnofcut <|d vcUt: 
7 banc ipfam facic^: cuius illa imago 
cft detcftcntur.OLuam tamen ipfi d^ 
tanquam in codem fpeculo fe intuen' 
tes ita diligunvt 4 quaUfc^ fint in u^ 
tracp melius rideanf.LInde ctiaj col^ 
tozcB fuo8 tcrnbilibns imperqs com-' 
puleriit:Ot immudiciam tbcologie fa 
bubfe fibi dicarent:in fuis folcnnita^ 
tib' ponerent:in reb* diuis baberent: 
atcpitatfeipfos immudifTimos fps 
manifeftuB efTeoocuenit:7 buius ur^' 
banc tbcologie vclut clccte 7^bate:il 
lam tbcatricam abicctam atcp rcpro^' 
batam mbrump3rte<pfcccriit;ut cii 
fit vnivfa turpis 7 fallajt: ntcp in fe co 
tincatcommcnncios deos : una para 
ct" (it in litteris facerootum: altera in 
carminibus poetarum. Utrum beat 
7 alias partc8:alia qucftio cft . Tlunc 
propter diuifionem vaaonis: 7 urba 
nam 7 tbeatricam tbcologia; ad unl 
ciuilem pertincrc:fati8 utopino ortdi. 
Urt quia fiit abe fimilis turpitudinif: 
dbfurdicatt8:indignitatt8 : falfitatis; SEXTVS abfitauirie religiofistutAueab bac 
fiue ab illa vita fj^ef etema. £>eni(^ 7 
ipfe varro comemorarc n enumerarc 
dco8 ccpit a coccptione bomini8:quo 
mm numeru5 eicozfue etl a ianoreacp 
fcnem pcrdupt ufcp ad decrepite bo^ 
minis mo2tcm:t deoe ad ipfttboicm 
pertmentcs claufit ad nentam dcam: 
que in funcribua fcnum cantatur.^c 
inde cepit deos alios oflcndere:qui p^ 
tinerent nonad ipfum bomincm: fcd 
ad ea que funt bomini8:ficuti cft uic-' 
tus atq? Ucflitus : 7 quccucp alia que 
buic vite funt nccclTariaroftcndcns in 
omnibus quid fit cuinfcp mun":! ^p 
terquidcuicpdcbeai fupplicari . 3n 
qua uniuerfa diligcntia nullos dcmo 
(h-auit uel nominauit dco8:a qutbue 
uira ererna pofcenda fit:proptcr quaj 
unam propric no8 cbnftiani fumue. 
<Q.ui8 crgoufcpadco ta^dus finutno 
(ntclligat iftum bominc^ ciuilcj rbco^ 
lojiam tam diligenter c)T>oncnco i 
0pericnt)o:clc^ tlU fabulofe indigne 
atcp probrofe fimilem demonftraoo: 
fltcp ipfam fabulofam partem cfle bu 
iu8 fati8 cuidentcroocaioo: non nifi 
ipfi naturali : quam dicit ad pbiiofo^ 
pboB pcrhncre in animie bommum 
moUri locu5:ca fbnliratc ut fabulofa 
xeprcbendat.ciuilcmucro reprcbede 
quidem non audcat:fcd prodcnoo re-' 
prcbcnfibilc^ oftcndat.atqj ita utratp 
(udicio rcae intclligcntius rcprobata: 
fola naturalia rcmaneat eligcnda: dc 
quafuo loco in adiutozio dei ueridili 
gcntius dilTcrcndum cft. 

£)e libatate fcnccc:q ucbeifiti'' ciui 
le tbcologia zepbedin^' varro fabulo 
fam.cap.F. 

I 3bcrfa8 fanc q buic dcfuittnc 

i(la; utbana tbcologia ta diltge 

tcr tbcatricc fimiUima apte fuut illaj 

reprcbcdc audet : anneo fcncce qucm nonullis indic^a inucnimue apfoiu; 
noftro:|t claruifle tcmpoirbu6:n6 qde 
Oc toco:uep cjc aliqua parrc h defuit. 
Sffttit cnim fcribenti: uiucnn dcfuit, 
Tlam in eo libro quc contra fupftitio 
nce fcripfiKmulto copioftus atcp uc" 
bemetius reprebendit ipfeciaile iftaj 
1 urbana tbcoIogiam:g' varro tbeat'' 
cam atcp fabulofam.£um cnim dc (i^ 
mulacris agerct:facro8 inquitimmo 
talcs inuiolabilcfcp dcos in marcrta 
uililTima atcp immobili dcdicant:ba^ 
bitus illis bominu5 ferarucp i pifctti. 
quidam vo mijcto kpx dincrfis copo^ 
ribua induunt:numinauocanr.quc fi 
fpu acccpto fubiro occurrcret moltra 
b:cntur. Jbcinde alt^^to poft cu tbeo'' 
logiam naturalc; predirans quo^da 
pbd?i fententtae digcfliflct: oppofuit 
fibi qucfttonem i ait . iDoc Icco dicii 
flliquis. £rcdam cgo cclum Ttcrram 
deo8 efle:7 fupra tunam alios : infra 
aIio8.£go fera aut platonc: aut peri'' 
pateticum ftrafonem:quo^ altcr ded 
fecit fmc co2po2e:aIter fine antmo. £c 
ad boc rcfpondene quid crgo tandcj 
incfr.-^Ucnora c uidcncur titi tatQ:aut 
romuli:aut tulli bofttlq fomnia^£IO'' 
annam titue tariue dedicauit dcam: 
picum tfbenniJc^ romuluerboftiltue 
pauozcm atc^ paliozem : tetcmmoe 
bomtnum affcctu8:quo:um alter me 
tie temtcmorue eft:alt coipozis : nc 
mo:bu8 quidem fcd coloi.tDcc numi' 
na ponu9 crcdce i ccb reciptce :" Oc 
ipfis vo rinb" crudclr turpib'^ q> libcz 
fcripfit.3Ue icjt uinlca fibi ptce ampu 
tat:illc laccrros fecat.Ubi iratos 6of 
rimennqut fic^pitioe mcrcntVOt) au 
tcm nullo debcnt coli gcncrc:fi i bcc 
voIunt.Xannie cftpcrturbate mcrie 
1 fedtbus fuis pulfc furoi : ut fic dij 
placcntur qucnadmodum ne quidcm 
bomies feuiunttcterrimi:7 in fabras 
traditi trudclitaris.Xfrani laccrauc 
runt aliquotum mcmbra : ncminem LIBER fua laccrarc lufTcruntrm rcgie hhidiB 
voluptatcm caftrati lunt quidamrfed 
ncmo fibi nc uir cfTct iubcntc diio ma 
nu9 mtulit . Se ipfi in templis cotru 
cidaKVulrtcribua fuis acfanguic fup^ 
plicant.Sicui intucri uacct quc faciot 
qaccp patiunt: inucnict tam indccora 
boncftisnam indigna liberisrta^ dilTi 
milia fanisiut ncmo fuerit dubicatm' 
fiircre eos.Si cum paucioMbu3 furc^ 
rcnt utcuncp krcndi cfTcnnnunc fani-' 
tatis patroanium cft infanientiti tur'' 
ba.335 illa quc i ipfo capitolio fici fo 
lere commcmorat:? ivrcpidc omnino 
coarguit:qui9 credat nifi ab irridcnti 
bu9 aut furcntibus ficru' Tlam cum i 
facris egrptua ofiri lugcri pcrditum: 
moj: autcm dc inucnto m3gnufui(Te 
gaudium dcrififTcncum pcrditio cius 
inucntiocp fingatur:oolo: tii ille atcp 
lcticii. ab cis (^ nibil pdidcrot nibilc^ 
inucnaot ucraciter cjT?rimatun buic 
tamcninquitfiiro:iccrtu5 tcmpusc. 
Xolcrabile elT fcmcl in anno ifanirc: 
in capitolium pcrucnirc.^Jbudcbit pu 
blicatc dcmcntie:quia quod fibi uan' 
furo: atfribuit offic^:aliu9 nomia do 
fubqdcaliua boras iouinuntiatrali' 
licfo: eft:altU9 unctoj:qui uano motu 
bracbiord imitatur ungcntcm. Sunc 
que iunoni ac mincruc capilloB difpo 
nanttlongc a tcmplo non tantumji fi 
muUcro ftantca digitoo moucnt ona 
tium moc>o:funtqucfpecula5tencat: 
funt que ad uadimonia fua deos ad' 
uoccnnfunt qui libcllo9 ofTeranr.7 il 
lo3 caufam fuam ooccant.t>octu9 a: 
cbiminus fcnci: iam dccrcpitog quoti 
dic in capitolio mimum agcbanquafi 
dtj libenter cppcctarcnnquem illi bo^ 
minc9 dcriferant.Omneillic artificu 
genuaopcantium dq3 immortalib* 
dcfidct.^t paulo poft. "bi tamcn i^t 
criam fi fupcruaciium ufum:n6 tu:pe 
nec infame deo promittunt.!Sedet q^ 
dam in capiroUo que fe a iotic amari putant:Rcciunoni9 quidcm fi crcdcc 
pocris udis iracudilTimc refpcctu tcr' 
rcntur.lDanc libcrtatcm ua::o no ba^ 
buit:tmmooo pocricam tbcologiam 
rcprebcndcre aufufl cltciuilem no au 
fu3 efbquam ific concidit.Scd fi ucp 
8ttcndamus:detcriora funt repla ubi 
bccaguntung^tbcatraubi fmgunt. 
Dfi in bia facris ciuiUs tbcolo^ic baf 
partcs potius ckgit fcncca fapicri:ut 
cas in animi rdigione no babc3t: {} i 
flctibus fingat.Sit cni^ que omnu fa 
picns fcruabat tan^ lcgibus iulTa:no 
taq> dqg grata.£t paulo polT. 0.uid 
g' T matrimonia inquit dco;: iiigius 
•2 nc pie quidcm: frarrd.f.i fo:o:um^ 
ScUonam mamcoUocamu9:uuL"io 
ucncrcm:ncptuno falaciam.Ouofda 
tamen ccUbcs rcUnquimus:quaficon 
ditio dcfecerir.prcfcrrim CU5 qucdam 
uiduc fmt: ut populonia ucl fulgcra: 
7dtua rumina:quibus non miro: pc^ 
titox3 dcfiiitTc.Omnc5 ilTa^ igncbilc 
dco:u5 turb35:qua5 longo cuo longi 
fupcrftmo cdgclTit.Sic inquit aooa' 
biu9:utmemcrius culnicms magis 
ad mo:c5 g' ad rc5 pcrtmcrc . Tlcc le^ 
gcs crgo lUe ncc mos in cioiU tbcolo-' 
giaidmftitucruntrquoddqg gratu, 
clTcnud ad rc^ pcrrincrct.S^ iftc quc 
pbilofopbiquafiUbcru5 fcccrunt: rit 
q: iUultris popuU roani fcnaro: crat: 
colcbatquod rcprebcndcbat: agcbat 
quod argucbatiquod culpabat aooa 
bat: quu uidclicct magnum aUquid 
cum pbibfopbia cwcocrat: nc fupfti' 
nofus dTa m munoo:fcd|ipfcr kgcs 
ciuium mo:cfq3 bominum:no qutdcj 
agcrct f ngentc5 fccnicum in tbcarro: 
fed imitarctur m tcmpb:co dinabiU- 
us:qoo lUa quc mcncbrirc A^cbn fic 
flgcrcnut cum populus ucraarcr agc 
re ciciJTtmarct . Bccnicus autcm ]»■' 
dcnoo porius dcUxtarct : y faUcncKj 
decipcct. SEXTVS Ouid de tudds fcncca fertfcrir.ca' 
pimlum.^i. 

b 3c itcr alias duil' rbcologic fu'' 
plKddcs rcpbedit et facramta 
fudco^:7 majric fabbata iutilitcr cos 
faccrc affirman9:g' pcr ilbs fingulof 
fept^ iitterpofit06 dics^fcptia^ fere g 
tC5 etatie fue pdant vacatioo: i m^ta 
in tcmpo2C urgentia n agcnoo lcdafl 
£brifttano0 tamcn ia^ tac iudcia ini-' 
mici(Timo8 in neatram partcj cdmeo 
rarc aufue cfiinc uel budarct contra 
fuc patrie vctercm confuctudine : vel 
reprebenderet contra propriam forfi^ 
taj voliItatcm.£>e illie fane iudeia ca 
loqucretur ait . £um intcrij ufcp co 
fcclcratiffimc gentis cofuetuoo coua^ 
lait:utpcrom9 iaj tcrrae rccepta fit 
uiai victoab" lcgee dederat.mirabat 
boc dicea:'!: qd diuinit" aget ignoas. 
Subicdt plane friiaj^qua fignificarct 
quid de iUoijt facramto^ roe fcnti:ct. 
2lit d5.3lli tamen caufas Htuf fui no 
uerut:? maio pare populi facit:quod 
cur faciat ignorat. Sed de facramtis 
(udcozum:uel cur ucl quatenua infti^ 
ruta fint auctozitatc diuia:ac pol^m»^ 
dum a populo dei:cui vitc ctcme my^ 
ftcriu rcuelatu; eft:tcmpo:c quo opoi 
tuit eadem auctozitate fublata fint: i 
fllias di)cimu9:madme cum aducrfuf 
nianicbcos agcmus:? in boc operc lo 
co oppoitunioze dicendn efl. 

'Q.uod gentiliu5 dcomm natiuita^ 
tc dctccta : ncqucat dubitari ctcrnam 
C09 vitam ncmini preflare:qui nccip^ 
fa; adiuuat teporalc^.cap.^. 

n Unc aot|»ptcr trcs tbcologias 
qua9 grcddtit mftbicc:pbffi^ 
cr.politice: latic aiit did prit:fabfofa: 
naturalis : ciuilis:^' nec^ de fabulofa 
qua^ 7 ipfi multo:;^ falforcp dcozum 
cuUom:6 libcrrimercpbcndcrut: ncqj de duili cuius illa pare c(Tc cotitncit'': 
ciaicp 1 ifta fimiilima vcl ctia^ dcfio: 
inucnifunfpcrandaeft etcma vitrM 
cui fatis no funt quc in boc uolumie 
dicta funt: adiugant etiam illa que in 
fupcrionbu9 librif 7 ma)cimc quazto; 
de fclidtatis datozc dco pluria difpu^ 
tata fut.Tlam cai nifi uni fclidtati^p 
tcr uitam ctcrnam confccrandi boics 
cflent:fi dca fclicitas dTct.'0.uia ucw 
non dca fcd munu9 cH dei:cui dco ni- 
fidatonfclidtatis confccrandi fum": 
qui ctanam uitam ubi ucra cft i plca 
felicitas pia caritatc diligimus.-' Tlon 
autem datourm clTe fclicitatis qucnq^ 
iftojumdcozumquitanta turpitudic 
coluntunt nifi ita cobntur multo tu: 
piu9 irafcuntur : atcp ob boc (c fpus 
imundi(Timo9 cofttcntunputo cj; bis 
quc dicta funt ncminc^ dubitare opo-' 
tcrc . Tboao qui non dat fclicitatcm: 
vitamquomooo poffit darcetcma; 
£am quippe vitaj eternam didmus: 
ubi cft (inc finc felicita9. Tlam (i aia i 
penid viuit etemi9:quibust ipft fpiri 
cae cmdabuntur immundi: mozs il-' 
la potius eterna diceda e q;> uita.Tlul 
la 4ppc maioz t pcio: cft mozs g^ ubi 
nonmoziturmozs.Scdq' animcna^ 
tura pcr id q> immoztalis crcata" cft (i-' 
ne qualicijcp vita cfTe non potef^:fum 
ma cius mozs c(i alicnatio a uita dd 
in etemitatc fupplicq.Uitam igit eter 
nam idef\ fine vilo ftnc felicem: folus 
ille dat qui dat ucra fclicitatcm. 0.ua 
q> illi quos colit tbcologia ifla ciuilis 
dare fi polTe conuicti funt:ii folii pp^ 
tcr ifla tcmporalia atcp terrcna quod 
fupcriozibus quincp Ubris oflcndiur: 
fed multo magis proptcr uitam ctcr' 
nam quc poft moztcm futura cfl : q6 
if\o vno ctiaj illis coopcrantibus egi' 
mu9:colcndinonfunt.Scd quoniaj 
vctcmofc confuetudinis uis nimis in 
alto radiccs babct : ficui dc ifta ciuili 
tbcologia rcfpucnda atcp vitada pa^a LIBER vidco! difputalTc : i aliud polumc q6 
buic opitulantc dco nrliugcdum cll a^' 
nimumintcdat. 

Jlurclq attga (tinl dc ciiti 
tatc dci libc: fcptimits. 

3ln cum in tbeologia ciuiKdcitate 
fi cflTc coftitcrinin fclcctis dqs cam in^ 
ucniri polTc crcdedii fit.capitulum.i. 

3X35£TIX3 
uemcprauafr 
vctcrcs opioncf 
d vcritatipictatis 

inimicae: quas 
tcnebrofia anis 
altiuB 7 tcnaci* 
diuturnue biia^ 
ni gcncris crro: infin)cit : eucllcrc arcp 
ortirparc conarcm: t illiue gratic qui 
boc ut vcrue dcue potcft 4) mco mo^ 
dulo iti cius adiutorio coopcranrcm 
ingcnia cclcriora arcp mcltora quibuf 
ad bac rcm fupcrio:c9 libri fatis (ajy 
C^ fufficiunt: paticntcr 7 cquaminitcr 
fcrrc dcbcbiint proptcr alioe ri puta 
rcfupfluum:quod iam fibi fcntiunt H 
necclTarium. IDulrum magna rce a- 
gitur.cum ucra 1 ucrc fancta diuini^ 
tae:quaui9 ab ca nobie ctiam buic: 
quam nuncgcrimus fragilitari neccf-' 
faria fubfidia prcbeantur: non tantd 
proptcr mo:tali9 vitc tranfitoriuj ua 
po:cm:fcd proptcr vitam bcataj quc 
nonnifictcmacftqucrcndaT coleda 
predicatur.lDanc diuinitatcm ucl ut 
fic di)ccrim dcitarcm: nam 1 boc vbo 
uti iam noftroe no pigct:ut c grcco c]c 
piefCiao tranffcrunt:quod illi tbcorc'' 
ta appcUant. tfinc ergo diuinitarcnt 
fiue dciratc5 n cf(c i ea tbcologia: qui 
riuilcm uocanrquc a marco uarrcnc 
jcvi. volumibue ejrplicata cft.i.fi pcr' 
ucniriad ctcrnc uitc feliritatem taliu^ 
deof cuU"*: qualca a ciuitatibus qu*-' litcrcp colcndi inftmitifut:aiinodum 
pcrfuafit fgctus libcr:qucm pro^rimc 
abfoluimus : cum iltum fo:fira5 lcgc 
rit:quid dc bac qucftionc cjrpcdicnda 
vltcrius dcfidcrct non babebit . f tcri 
enim non potcltut falrem dcos felec 
t09 at<p prccipuo9 quo9 varro volu'' 
minc complejrus cft ulrimo: de quib" 
parumdirimue^quifj^colcnoos ^p^ 
tcr uiram bcatam;que non nifi crcma 
cft opinctur.0.ua in re non dico : qo 
faccrius ait tertulianus fottaffc q> uc 
riue.Si dq fcliguntur ut balbi: aticp 
ccteri rcprobi iudicantur . Tlon boc 
dico.vidco cnij criam q: elcctie feligi 
altquoe ad aliquid maius atc^ prcfts 
tiu9:ficut in milina:cum ryroncs clec 
ti fucrint : qc bis quocp cligunrur ad 
opus aliquod maiue armo:um . £t 
cum cligutur in ealefia qui ftant prc^ 
pofiri;nonuriqj cetcri rcprobantur: 
cum omncs boni fidelcs elccri meriro 
nucupmtur.£liguntur in edificio la' 
pidce angularc3:non rcprobaris ccre 
rig qui ftritcrure parribu9 alijg dcpu'" 
tant.^lignfuuc ad vcfccndii : ncc rc^ 
probanrur alie: qua9 rclincjmu^ ad 
bibendii. Tlon op" cft mfta pcr(|rcre. 
cil rcs in apato fit . O,uaobrem non 
ej: boc q> dij cj; mrris (}dcm clccti fut: 
ufia 4 fcripfit:re©:tt crto:ce:rdti ipfi 
aitapcrandi (Hr.kd ad vtcndii poriua 
^namiftifintitadquam rem fclccii 
uidcantV 

0.ui fint dij fclecri:^ an ab officqa 
uilioni dco:u babeantu: cxccpri.cap ( 
tulti.g. 

b Os ccrre dc»e rdcf roe uarro u 
mu9 libri conrejrrionc commmdat. 
3an5:ioucm:fatnu:gmiu: mercurin: 
apollincm:ma:re5:uu[canu:neprunii: 
folcm:o:cu:libe;t parrcm:rcllurcm:ce 
rcrcm:iunoncm:Iunam:dianam : mi^ 
neruam:ucncrcm:ucftam.3n quibu* SEPTIMVS ommbus fcrme uigitia' duodcd^ ma^ 
res ocro funt fcmme.lDcc numia utru 
propter mato:c8 in munoo admmi^ 
ftrationes fclecta dicuntur : an qp po' 
puliamagis inotucrunt matou^ cft 
eis cuUus qcbibitua.Bi prOptcrea q: 
opera maiora ab bis adminiftrantur 
in munoo non eos tnuenire debuim" 
intcr illam quafi plcbciam numinum 
multitudincm minutis opufcults de^ 
putatam.Tlam ipfe primu^ ianus ca 
pucrperiumconcipvtur:und£ illaaic-' 
ta opera fumunt qcoidium: minutati 
minuiis diflrtbutanuminibus adituj 
aperit recipienoo femini.3bi eft t (At^ 
nus proprer ipfum femen.^bt libcr ({ 
marcm cffufo feminc libcrat. 3bi hbe 
ra:quam i uenerem uolunt:quc boc 
idem bcneficium confcrat femme : ut 
ctiam ipfa cmiflfo fcminc libcrct.Om 
nes bi c^ tllis funt qut fclccti appelUn 
tur.Scd ibl cft 1 dca mena^que men' 
ftruis ftuo:ibus prccft : quauie iouis 
filta tamcn tgnobilis cft.£t banc pro 
uinciam ftuo:um tTiftruo:om i libns 
rclecto:um deo:um ipfi iunoni idcm 
eucto: afTignat^que tn dqs felcctis cti 
«m regtnaeft:7 btc tanquam iuno lu^ 
cina cum cadem mena priuigna fua 
cidem cruo:i preftda. 3bi funt <i duo 
nefcio qui obfcurifttmi uitunus i (en^' 
tinus:quomm altcr uitam:altcr fefuf 
puerpcrio largiunmr.£t nimini mul 
toplusprcftantcum fint ignobiUnri" 
mug» illt tot proccres i felccti . Tlam 
profeao fine uita i fenfu quid eft iltd 
totu5 quod muliebri utero gcritunni 
fincfcioquid abiectiltimu^ limo ac 
pttluchcoparanda^ 

0.ua5 nulla (it ratio q de felectio' 
nequoztidaj dco;: polTit oftcndi: cur 
muliis inferio:tbuf e)CceUcntio: ddmt 
nifti atio depi^tetttr.cap.ig. q Ue igit caufa tot felcaos deos 
ad bec opa mima copuUn ubi 

vitiino i fentino quos fama obfcu'' 
ra lecodir.in buius muniftccntie par-' 
titione fupercntur;£onfert eni^ fclcc 
tuB ianus aditu i quafi ianuaj fcmi'' 
niconfcrt:fclcctu8 fatumuf fem ipfii. 
£onfert felcctus libcr cia(de^ feinie 
cmifl"ione5 uiris. £onfcrt boc idc^ li-' 
bera:queccrc8 fcu vcnus cft fcminis. 
£onfert felccta iuno : i bec non fola 
fedcu^menafvUaiome fluozes mca^ 
ftruos ad cius quod conceptu^ cft in^ 
cremcntu5.£t confert ritunus obfcu^ 
rus 1 ignobilis Vitam : confert (end^ 
nus obfcuruB i ignobilis fenfum. 
<lue duo tanto illis rebus prcftatio' 
ra funt : quanto i ipfe rcs ab bis in'' 
intellcctu ac ratione uincuntu:.Sicut 
cnim que ratiocinantur i intelligunt: 
profecto potiora funt bis quc (ine in" 
tellcau atcp ratione ut pccora viuuc 

1 fentiunt: ita i tlla que uita fenfuc^ 
funt predita : bis que ncc riuunt nee 
fentiunt mcrito prcferuntur . 3nrer 
feleaos itac^ dcos uirtinus viuifica^ 
to::7 fcntinus fenfificato2:magi6 ba'' 
bcri dcbucrunt q> ianus feminis ad-' 
milTo::'! faturnus fcmmisdaro: ucl 
fato::*! liber i Ubcra fcminu^ cdmo^ 
to:cs uel cmifToKs: quefemina indi-' 
gnu5 cft cogirarc : nifiad uitam (cn" 
fikp pcruencrint:que munera fcUcra 
nondanturacU)sfclccti6:fed a qui' 
bufda5 incognitis i pre ifto:u5 digni^ 
tatencgkctis.Oluod fi rcfpondaur 
omniu5 initiozum ianu^ babere pote^ 
ftatem:T ideo iWi aia^ quod apcriat 
conccptum non immento attnbui: r 
omniu5 fcminu^ faturnu^ : i idco fe^ 
minationc^ quocp bominis nd pofte 
ftbcius opcrationc fciungi: i omniuj 

• feminu5 cmitrcnoozu^ Uberum i U' 
beram:i ideo etia^ bis preeffe que ad 
fubftitucnoos boics pcrtincnt omnit» 
purganoozum i pa:ienoo:u3 iunone; LIBER n iico cam non dccfTV purgiJfiontbua 
fcminarum n partubuo bominum. 
iQucraiitquid rcfpondcar dc uituno 
1 fcntino:utrum t ipfos uclint babd 
omnium quc uiuunt t fcntiunt potc' 
(latcm.Cuod (i concedunt: attcndat 
5> C09 fublimius locaturi fint . Tlam 
fcminibue nafci C tcrra n q: tcrra cft: 
uiucrc autcm atc^ fcntirc ctiam dcoe 
ffdcrcoe opinatur. Siautcmdicunt 
uituno itip fcntio becfola attnbuta 
quc in came uiucfcilt i fcnfibuB ad-' 
miniculaturitcurtidcuo ilk qui fa^' 
cif omnia uiucrc a?cp fcntire.ctia^ car 
ni uitam picbct i fcnfum : uniuerfali 
opcrc boc munue cf iam partubus tti 
buce:^ qutd opue cft uituno atq? fen 
tino:fi ab illo qui uite 7 fcnfibua pcft 
uniucrfalifcrciicta rcgiJtur.^ biequa 
fi famulis i(ii carnalia uclut gctrcma 
«r ima comiffa funt.-^Jta nc funt illi fe^ 
lccti dcftifuti familia : ut it fucnircnt 
quibue ctiam ipfi ifta comitterent: (5, 
cum rota fua nobilitatc qua uifi fimt 
eligcndi opus faccre cum ignobilibuf 
cocfcrenturr^Juno fetccta 1 rcgtna: io^ 
uifqj foro: t coniuni::bcc tamcn itcr^ 
duca cft puerie:T opue faat cum dca 
bus ignobilifTtmie abcona T adcona» 
3bi pofucrunt t mcntcm dcam : quc 
faciat pucrie bonam mcntcm: 7 intcr 
felcctoe ifta no ponitur : quafi quic^ 
maiue prcftari bomini potcft. 'jboni' 
tur autej iuno:quia irerduca tft i oo^ 
miduca:qtt9(i quicg» profit itcr carpc 
re:7 oomum dud:fi mcne non cft bo 
ns . £uius muncrie dcam fclcctotcs 
idi intcr fclccta numina minime po^ 
fuerunf.0.uc profccto t mincrue fuc 
rat prefcrcda:cui per ifta minuta opc 
rapuero:ummcmO!iam tribucrunt. 
0.uie cnim dubitct multo eltc mcU 
U8 babcre bonam iritcm: q' mconaj 
quantalibet ing[cntcm. Tlcmo C15 ma 
lue cft qui bonam bab^t mtcm. Otui 
daj ucro pefVimi mcmoria funt mira btlt:qu{t(mro pciotee funt quanrd 
minue pofTunt quod malc cogitant 
obliuifci.£t tamcn mincrua cft tntcr 
fclenog deoe . ZDctcm autcm dcam 
turba uilie operuit.0.uid de uirrutc 
dtcam:quid de fdicitate:de quibne in 
quarto libro plura iaj dipmue^quas 
cum deas babercnt: nulluj de locuj 
(ntcr felcctoe dcoe darc uolucrunt: 
ubidcdernt marti t o:co uni cffcctozt 
mom'U5:altcri receptou / £u5 igifnr i 
bie minutie opcribu6:quc minutatij 
dije pluribu» diftributa funt : ctiam 
ipfoe fclcctoe uideamue tanquaj fca 
tu5 cil plcbe paritcr opcrari : t iucnia 
mue a quibufdam dqe: qui ncqua^ 
fcligcdi putati funr^mfro maiora arcp 
mcliora adminifb-ari q> ab illif qui fc 
lccti uocanrurrcftat arbitrari no ^p 
tcr prcflantiozee in munoo admifi;! a 
tionc9:fed quia pzoucniteie ut popit 
lie magie innotcfcercnr:felcctoB t ptc 
ripuoe nuncupatoe.CIndc diritctiaj 
ipfe uarro:q> dqe quibufda^ patnbuf 
t deabus matnbtte:ficut bominibuo 
ignobilitae accidifTj.Sicrgo fclicitflf 
idcofoztafTcintcr felccfoe dcoe effc 
ii dcbuif:^ ad iflaj nobiliratc? n mcti 
to fedfojfuitupcruincrit:raUe5 intcr 
illoe uelpofiue pre illie fottuna po^ 
tetur:qua5 dicunr dca^no rationibili 
difpofitione:f5 M remcre aaidcnt fua 
cuicp oona conferre.t)ec in dijc fclcc 
rie tcncre apicc^ dcbuif: i quibue ma 
jcimc quid pofTct oflcndit : quanoo C 
09 uidemue non precipua utrrurc:n6 
rationabili felicitatc:fcd tcmcraria fi' 
cut eomm culrozee de illa fcntiunt fot 
tunc poteflatc fclcctoe.Tlam t uir di^ 
fcrtifrimue falufKOs ctiam ipfoe 609 
foztafTie atrcnditcum diccrcr.S^cd^'' 
fccto foztuna in omni re oominatur: 
ca rc6 cuncrae ctl libidine magie q> cj: 
ucro cf lebrat obfcuratcp'. Tlon cnim 
pofTunt inucnirc caufam:cur cclcbra^ 
ta fit vcnu8:7 obfcurata fit mrtW8:cii SEPTIMVS ab ifUa dmbamm confccmta ftnt itu^ 
mina : neccomparanda fint merita. 
2lut (i bcc nobilitari meruit : q? plu^ 
rc8 appetunt vcncrcm q> uircutcm: 
cur cdebrata cft dca mincrua:t obrcu 
rata c(l dca pccunia : cum in gcncre 
bumao pluree alliciat auaricia ^ pe^ 
ritiart in cie ipfia qui funt artificiofi: 
raro inucniee bominem qui non ba'' 
beatartcm fuam pecuniati mcrccde 
ucnalcm : plurifcp pcndatur femper 
proptcr quod aliquid fit:^ id proptci 
quod illud fit.' Sicrgo infipicntie iu'' 
dicio multitudinis facta cfl deomm 
ida felcctio:cur dea pecunia mincruc 
prclata non e(l:cum propte: pccuniaj 
fint artifices multi/Si autem pauco^ 
rum fapicntium cft ifta diftinctio: cur 
non prelata eft vencri uirtuetcum caj 
longc ratio preferat/ Saltem certe ut 
di]ci ipfa fo:tuiia quc ficur putant qut 
ci plurimum mbuunt in omni rc oo^ 
minatur : i rca cunctae qr Ubidine 
magis y c): uc:o celcbrat obfcuratcp: 
fi tantum i m dcoe ualuit:ut temcra^ 
rio iudicto fuo quos vellet celcbra^ 
rct : obfuraretc^ quos uellet : preci^ 
puum locum babcrct in klcctie : que 
in ipfoB quoqj dcoe tam prccipuc cft 
potcftatis. ?ln ut illic effct no poffet: 
nibil aliud ctiam ipfa fo:tuna nifi ad 
uerfam putanda eft babuilTc fo:tU'' 
nam i Sibi crgo aducrfata eft : quc 
alios nobilce fadcns: nobilitata non 
cfl. 

ZDeliusactumcllcumd^e ifcrio 
ribu6:qui nullis infamantur oppro' 
briie:^' fclcctis quo:umtantc turpi-' 
tudines ccUbrantur.cap.ii^. 

g *fUtuleturautcm dcje i(ii9 fc 
lcctis quifquam nobilitatie i 
claritudinisappctiio:: idcos dicere 
fo:tunatoB:fi non cos magis ad iniu" 
rias ^ ad bono:ea felectos uideret; TUmillainfimaturba ipfa ignobili" 
tas tcrit: ne obruerctur opprobnjs. 
"flidcmus quidc5 cu^ coe uidcus fig^ 
mtis bumanaru5 opinionu} partitis 
intcr fcopcnbus di(tribut08:taq' mi'' 
nufcularios vectigaliuj conduccozcs: 
uel tanq' opificcs m uico argentaru): 
ubi unum vafculum ut peifectu c^cat 
pcr multos artificef trafit:cuj ab uno 
profecto pcrfici poffet. Scd aluer no 
putatu;eftopcritiu5 moltitudmicd^ 
ruledum:nifi ut fingulae artis partef 
cito 1 facilcdifcercnt finguU: nc oms 
i artc una tardc i difftcilc cogerentur 
cfTcperfecti . UeriJtam ui;c qlq' rcpif 
deo:u5n6fclccto:um:quiaUquo crie 
fama^ trapt infamc; vij: autc^ felccto 
rum quifpiam qui nd in fe nota^ con'' 
tumcUcinfignie accepcrit: ilU ad ifto^ 
rum bumilia opera defccndcrunt;ifli 
in illo:u5 fbUmia crimia no ucnerur. 
£>e iano quidc^ n mibi facilc quicqua 
occurrif:quod ad prob^ pertincat. 
j£t fo:tafTt8 taUe fuit ut inocctius ui-' 
p:crit:7 a facino:ibu8 flagitqfq? reoti^ 
us.Saturnum fugietem benignus cp 
ccpit:cum borpuepartitiw cftrcgnii: 
utctiam ciuitatcs fingulas condcret: 
ifle ianicuUim:iftc faturnia^ . Scd ifti 
in cultu dco:um omnis dcdeco:i8 ap^ 
petito:ce: cuiue uit^im minus turpcj 
iucncrunr.cum fimulacrimonftruofa 
dcfo:mitafc turparunt: nunc cum bi'' 
frontcm:nunc ctiam quadnfrontcm 
tanq' gcmino facietcs.Jtn fo:tc uoUic 
nint:utquoniapIurimidq fcUcticru 
befceda ppetraoo amifcrat frote^g^to 
iftc inocetio cet : tato frotofto appct. 

£>cpagano:ij fccrcriore ooctrina: 
pbf ficifcp rationibus.cap.r. 

f £d ipfo^ poti" in^tattoes pbf 

ficasaudtamu6:quibu8 turpi'' 

tudvnc miferrimi ciioiiB vchit altiois 

ooctncfpecoloarc conaf. ■f>rimti cas LIBER intcrprctatxortes (k uarro comdat:ttt 
dicat annquoe fimuUura deo:»t t mfi 
griia oinatufi:^ finxiffc.<lac 015 ocu-' 
lis aie aducrrilTenr.bi qui adiflTct ooc 
trine myfteria pofl'cnt anima^ mundi 
ac partcs aus id cft dcos ueros ato 
uiderc:quo?j qui fimulacra fpecie bo 
minie feccrui boc uidcri fccutoe : ap 
moualiu5 animus qui eft in cotpo:^ 
boano ffmiUius cft imo^talis anuni: 
tanquaj (i oafa pone:entur caufa no' 
tanoo?i deo;t:i in Ubcri cde enopbo^ 
rum fiftererur quod fignificarct umu; 
pcr id quod contina id qood conrme 
tur.ua pcr fimuLicru quod fojma ba 
beret buana:fignilTicari aia^ rationa' 
lc3:q?eouelutuafenatura ifta folcat 
contincri:cuui8 nature deum uolunt 
clTcucldcos.lDecfunt mfftcna ooc 
rrincrqu^ i(ic uir oocnfTtmus pcnerra 
ucrat undc in lucc^ ifta profcrret . S5 

bomo acunfTimcnu^ in iftis ooctri 
ne mfftcrijs illi prudcnna pcrdidifti: 
qua nbi fobrie uifu^ eft: q;' bi qui pri' 
mum poputis fimutacra confhtucrut 

1 mctum dempfcrunt ciuibus fuis 1 
crro:cmaddiderunt:caitiuf£pdeoB (i 
ne fimulacns uercres obfcruaffe roa^ 
roe i "bi enim nbi fucrunt auctoics: 
utbcc contra poftcrioics romanos 
diccrc audcrcs.Tla^ tfi illi anriquiflli' 
tni fimulaaa coluilTcnr : fojtafTis to^ 
fum iftu5 fenfn de funulacns non co^ 
fhtucndis mtc:im ucri nmo:is fikn'' 
tio prcmerc8;T in bumfccmodt pemi- 
riofis uanifcp figmtis m^rftcria ifta 
oocrrine loquariue telanus prcdica^ 
ree.ilia tam tua ta oocta 1 mgcnio^ 
fa ubi tc mulni oolcmus pcr bcc my^ 
fteria ooctrine : ad dcu^ fuu^ id eft a 
quofaaaeft:noncumquo facu cft: 
nec cuius po:tio fcd cuius condirio c: 
ncc qui cft dniu^ anuna : fed qui (cdt 
omncy aia^iquo folo lUuftrantc fit a'' 
nima bcata:fi eius graric non fit in- 
grata:nuUo mooo potuit pcrucnirc* Ucrom ifta mfftcria ooctrinc qtialia 
fmtquannc^pendcnda^quc fcquont' 
oftcndunt.fataur mteri^ uu" iftc ooc 
tifTtmu8:amma5 mundt ac partcs 0* 
cffe ucroe deos : undc mtclUguur to'' 
ta5 ciae tfoeologia^ ca^ ipfa^ fcilicct 
naturalc5 cai primu^ tnbuir.ufc^ ad 
anime rarionalis naturam (c ependc 
re ponuflt. Dc naturali cni^ pauciiTi' 
ma prdoquitur m boc Ubro : in quo 
uidebimus utruj pcr inrcrpraano'c8 
pbffiologtcae ad banc naruraUr^ pof 
fu rcfcrrc auiU^tqua^ de dqs fcicctis 
ultima fcripfit;quod fi potucnt : tota 
mturalis cat . £f quid opua crat ab 
ca cuulc tata cura difticndie abidgc^ 
Siautercaodifcnmie fcparataeft: 
quioo ncc ifta ucra cft quc lUi natura 
li8 placa:pcrucntt ci^ ufcp ad aiam: 
n ufc^ ad ucrum cieum qui fcdt t ani 
mam : quanto eft abtccrio: 1 falfio: 
ifta cmtlts : quc mapme arca cotpo'' 
rum cft occupata naturam; fuut ipfc 
intcrpraationcsciusctquibus quc' 
di neccflaria cdmcorare mc opoucn 
tata ab bis crquifite -i cnuclcate dili^ 
geria dcmdftrabut;' 

£)eopinionc iiarronie: qua arbi^ 
tratus c\\ dcum cffe anrniam mudi: 
quitamcn m parttbue fuis babcat 
anmias muUae^quaruj dwii narura 
fu.cap.vl 

d 3eit crgo idc uarro adbuc o na 
ruraU tbeobgia prcloquee:dc' 
uj (c arbitrari cftc ata^ mttdi:quc grc 
a uocat cofmon:t bdc ipfum muduj 
cfTc dcu.Scd fu:ut bomincm fapietc^ 
ca fit cx coipou 1 ammo : tamcn ab 
animo did faptctem:ita mundum dc^ 
ttm dia ab antmo cum (\t ct ammo 1 
co^Joc.lDic uidcrur qucquomooo co 
fitcn unum dciun:fcd ut pUircs cnaj 
itroducat: adiiigtt mudum diutdtin 
duas panc8 : ud eft cdum 7 tcrram. SEPTIMVS £.t cdum bifarium in ctbera i terr.i 
ram vo i aquam i bumum.£ quibuf 
fummum efTc etbera: fccudum acra: 
tcrtiam aquamrinfima^ tcrra..<lua8 
omuce partcs quatuo: animaru^ c(Te 
plenaB:(netbcrcTacrc immottaUuj: 
in aqua i tcrra moicaiium. 21 fumo 
0utem drcuitu ccli uft^ ad circulum 
lunc ctbcrcas animafeflre aftra ac ftel 
lae^cafcp ccleftes dcos non mooo w 
telliji eflre:fed etiam uideri. 3nter lue 
vo gfrum 1 nimbomm ac ucntotum 
cacumina aereas cflfe animae^fcd eas 
«nimo non oculis uidcri:T uocari bc^ 
roas 1 larce i gcnios. "bec eft uidclj 
brcuiter in ifta prclocutionc propofi^ 
ta tbcologia naturalis:que non buic 
tm:fcd 1 multie pbie placuit:de qua 
tunc diligcntiue diflcrcndum eft:cum 
dc ciuili quantum ad dcos fcleaoe at 
tin<t:7 opitulante dco ucro quod rcf' 
tatimpUuao. 

3ln ronabilc fuerit ianiJ t terminu 
f duo noia fcparari.cap<v^. 

{ 3lnu6 igif a quo fupfit cxojdi'' 
umrqucro quie nafit.^Rcfpodc , 
tur muc" cft. Brcuis e bcc planc arqj 
•perta rcfponfio.^ur crgo ad cum di 
ciirnr rcrum iniria pcrtincrc:finc6 vo 
ad altaiim qncm tcrminum vocanr:' 
TI35 proptcr iniria 1 fines-.duob" iftia 
d^s duos mfce pcrbibcnt dcdicatos: 
pretei- illos dcce quibue ufcp ad decP 
brem caput cft martius: ianuariii ia-' 
no:februarium tcrmio. Jdco ftnialia 
eodcm ififc fcbruario celcbrari didit: 
CD fit feru purgatotiu:q6 uocar feb;t: 
unde mcnfis nomcn acccpit . Tlun^d 
ergo ad mndu; qu( ianus cft initia le 
rum pcrtincnt:^ fincs no pcztinennnt 
flltcr illis dcus prcficnct^VTlonne om-" 
nia quc in boc miioo ftcri dicont : in 
boc ctiam mdoo tcrminari fatcntur/ 
<Quc cft ifta vamtae:in operc illi dare potcftatcm dimidiam:in fimulacro fa 
ciem duplam.-^Tlonne iftum bifronrcj 
multo elcgannus intcrprctarcntur: fi 
cundcm 1 ianum 1 tcrminum diccnt: 
atc^ init^s unam facicm filnibus alte^ 
ram darcnt : quoniam qui opcratur 
utri»<p debet intendcrc:' jn omni cni^ 
motU accionis fucqui non refpicitini 
tiiii:non profpicit fincm.Unde nccefle 
cft:ut mcmouc rcfpicienci profpicicns 
connectatur intcntio.Tlam cui ejccide 
rit quod ccpcrit quomooo finiat non 
inucnict.OLuos (i vitaj beatam i boc 
munoo incboari putarcnt:e)ctra mun 
dum perfici: 1 tdco iano id cft miioo 
folam initiozOm tribucrcntpotcftatc: 
profccto ei preponcrent terminum: 
cuc^ a dqs fclectis non alienarcnt . 
^luan^» ctiam nunc cum in ifti» duo 
bus dqs initia rcrum tcmporalium fi 
ncfcp tractantur.Xcrmino dcbuit da 
ri plus bonozis . XDaio: enim letitia 
eft:cum rcs quccp pcrficitur: folidtfl^ 
dinis autcm plcna funt ccpta : oonec 
pcrducantur ad fincm: qucm qui ali-' 
quid incipit:ma]:ie appctit : intcndit: 
cFpectat: cj:opraf:nccde reincboata 
nifitcrmincturejcultat. 

Ob quam caufam cultojcs ianibi 
frontem imagincm ipfuis finpcrunt: 
quam tamcn criam quadrifozmcj ui^ 
dcri rolut.cap.pig. 

f £d iam bifrontie fimulacri ifp^ 
tario profcrat'.£>ua9 cnij facicf 
flnte7rctrobabedicit':ybiatu8 no^ 
ftcr cum os apcnmus munoo fimilis 
uidcat':undc 1 palarum grcri ora non 
o:um appeUant:-? no'nuUi inquit poc^ 
tc larini cclu^ uocaucrdi palatum : a 
quo biatu o:is 1 fons effe adirum ad 
dcnrcs ucrfus:i introzfus ad faoccs. 
ecce quo pcrditus cft mundus ^pter 
palflri noftri vocabulum ucl grccu tjf 
poeacum.Oatid aac boc ad animam LIBER c[d ad vira; ctcml proptcr folas faU'' 
uaacohturhicdcueiquibuB partim 
glutiendid parti^ ocpucndie fub cclo 
pabti utrat^j pandit ianua/ -Quid clt 
poz20 abfurdiueig^ in ipfo mundo no 
inucmrcduas ianudd cjcadvfo (it»B: 
pcr quae ucl admittat ad k aliquid i-' 
no:vcl cmittat a fc foras:? dc nzo o:c 
1 gutturc: qno;t fimilitudtnc mddus 
n babct: wllc mundi (imuhcram cS^ 
poncrciano:proptcr folum palatu;: 
cuius fimilitudincm ianus no babct^ 
£um vo cum faciut quadrifrontcm: 
t ianum ^eminu^ appcllanf :a quatu^ 
e: miidi partibus boc itcrpraat^^qua 
(i aliquid fpcctct mudus foras : ftcut 
pcr omncs (ackQ ianus. £>eidc (i ian"* 
cft madue:'? miidus quatuoi partib* 
conftat:falfum cft fimulacruj iani: qj 
ianus Tfi quadrifrone lcgitur: nunq» 
tamen quadriianus inucnitur.^lut (i 
propterca ucrum cft : quia etiam no^' 
mine ozicntis n occidcntis^totue folct 
mundus inrclligirnunquid cum duas 
partcs alias nominamus fcptetrionif 
7auftri:ftcufiUumquadrifronic drtt 
gcminum ianum^ita qwifg' gcminum 
ducturus cft mtidu^.^Tlon babet om^ 
nino ode qtiatuoz iauas: quc ttrattb" 
^cjccBfib" pafcanttnrcrprcfcnfur: ad 
modi fimilitudincm: ficot dc bifirotc 
quod diccrcnt faltcm in ozc bominis 
tnuenerunt:nifi neptunus fouc fubuc 
ntat 7 po2:igat pifccm: cui prci biata 
6:i8 1 gutt uris ctia^ dq:tra a finiflra 
faoccs patcrcnt.£t tn banc vanitatc^ 
pcr totianuas nulla ctfugit aia:nifi q 
gudif vitati diccfc:cgo fa iama, 

£>c iouis potcHatc : atc^ ciafdc ca 
{ano coparationc.cap.i^. 

i Oucaotc[cttamtuppi'tcrdicit': 

qucm rclint intclligi e%ponant* 

ttc" cft iquiot babcns potcftatcj cao^ 

raruttuquibud altqutd ftc in munoo. "boc q^magnum fit nobilifTimus uiV" 
gilq v(u6 iUc tcftafurfclt^quipcrutc 
rcrum cognofccrc caufas.Scd cur ci 
prcponif i3nu8:boc nobis uir illc acu 
tifTimus ooctiffimufcp rcfpondeat . 
'Q.uoniam pcncs ianum inquit fiJt p^ 
ma:pcnc8 iouc fumma.iCDcrito crgo 
rqcomnium iuppircr babctur. •f>ria 
enim vinciit a fummis:q: licct prima 
prcccdat tcn:po:c:fumma fupcrat di'' 
gnitate.Scd rcctc boc diccrctur: (i p" 
ma factof difcerncrctur t fdma. Si^ 
cut cnim initium facti eft proficifci:fi» 
mum perucnircinitium facti inccptio 
difccndi:ftimil pccptio ooctnnc:ac fic 
t omnibus prima fiit inttia:fommacp 
fdt finca.Scd iam boc negocid itc: ia 
num fcrmindcp difcuflom cft. £3ufc 
adt quc dat'ioui:cflficicnria fdt n dTcc 
ta:necp ullo mo ftcri potcft:ut ucl tpe 
prcucniatur a factis tnitt)fuc factozd. 
Scmpcr cni5 prio: c(i ree que (Mt q^ 
illaquc fit. 'O.uapropter fi ad ianum 
pertinct initii facro2um:n ideo pnoa 
funt efTicicntibue caufis quas ioui trt 
buunt.Stcutcnim nibil fir.ita nihil i" 
cboarur ut fiat:quod tt facicns caufa 
prccdTerit . "bunc fane dcum pcncs 
qucm funt omnc9 caufc factozu; om^' 
nium naturarum nafuralidcp rcrum 
fi ioucm populi appcllant:i tantis co 
tumclqe tacp fcclcflis crimiarionibos 
coldt:tctrioe facrilcgio fcfe obftrigdt: 
cp (i pro:fu6 nullum purarcf dcd.CJn 
fatius cfTct cis alium aliquc iouis no^ 
mie ndcuparc:dignum turptbus 7 fh 
gitiofia bono:ibu8 : fuppofiro vano 
figmcfo quod poriuB blafpbemarcf: 
ficut farurno di fuppoftrus lapis^que 
pro filio dcuorarct:^ iftum dcum di 
ccrc 7 tonantcm 7 adultcrantcm:t to 
tum mundum reQentem:7 pertot fht 
pradifflocntcm:7naturam omnium 
naturalidcp rcrum caufas fummas 
babcnrem:7 fuas caufas bonaa n ba 
bcrcm.£>cindcqucroqucm tamlocu SEPTIMVS inter deos buic dco trtbuat iomSi isi^ 
nuB cfl mundu8.^t>co8 C15 ucros 3133 
mudi ac cius ptcp iftc dcfiniuit. 3c p 
bocquic4dbocnoeft:n6 cftuticpfc^ 
cundum iilos ocrus dcus. Tlum i^t 
itA dicturi funt ioucm animam miidi 
utianus fitcorpue ciue.i.iflc uifibris 
mundue.^^boc fi dicunt:non crit qucn 
admodumianumdcum dicant : qm 
mundi cojpue non cft dcus ucl fecun' 
dum ipfos: fcd anima mundi ac ptc9 
ciug.Undc idcm varro apcrtilTimc dt 
cit dcum k arbitrari cfle animam mo 
di:T bunc ipfum mundum clTc dcuj: 
fed ficut bom incm fapicntcm cum ^it 
cjcanimo Tcozporcrantumcpaiodi 
ci fapicntcm : ita mudil dcum dici ab 
flio:cum iitc% aio 1 co:pozc . Solum 
itaq3 mundicotpus non cftdcus: fcd 
aut fola ata ciue: aut fimul co:pu8 t 
animu9:ita tamcn ut non ^it a cozpoc 
fcd ab animo dcus.Si ergo ianus cfl 
mundu8 1 deuB cft ianus^nunquid io 
ucm ut dcu9 c(Tc polTit^aliqua ptc ia^ 
m' eflcdictuzi funt.-^ZDagi^.n.iouiuni 
ucrfu folet tribucrcrundc cft iird iouif 
omnia p[cna.£rgo 7 ioucm ut 6e fit: 
«r majcimc ut tq: dcop:non alium piit 
ociftimarc §> mundum:ut in dqe cctc 
ri9 fecundum iflo9 fuis pambuB rc^ 
gnctjn banc fcntctia et quofda vfus 
«-alcrq forani crponit idcm varro i co 
libro qucm fcozfum ab iftie de culru 
dcozum fcripfit : qui uerfus bi funt. 
3uppitcr omnipotcne regum rot ipfc 
dcufq^iT^rogcnito: gcnitrijrqj dcu 69 
unUB 1 omnis. £)rponuntur autcm i 
codcm libro ita: £um marcm crilhV 
rcnt:qui femcn emittcrct: fcininam q 
flccipcret:ioucq5 cfTcmundum 1 cum 
omnia fcmina e% fe cmittcre 1 in k rc^ 
ripcrc:cum caufa inquit fcripfit fora^ 
nu9.3uppitcrprogenitoz gcnitrijccp: 
ncc minue cum caufa unum:7 omnia 
eundcm cfle.ZDundus cij unus: 1 in 
counoomniafunt. 3n iani 1 louifrecta difcrcrio (it. 
capitulum.^ 

c Um crgo 1 ianus miidue fit: x 
iuppit mudu9 fit : unufquiufc^ 
ritmodue:quareduodi| funt ian'''r 
(uppifer.'0.uarefeo:fu5biit tcmpla: 
feozfum ara9:diucrfa facra^dilTimilia 
fimulacrar^Si proptcrca q: alia ui9 e 
f)mo2diozum:alia carum : n illa iani: 
1 ilU iouis nomcn acccpit:nunquid (i 
unue bomo in diucriis rcb'* duas ba 
bcatpt'atc9autdua9arree:quia fm" 
gularum duicrfa uis t^XS duo mdi' 
ccs:aut duo drir artifice^.^Sic ago 1 
unue de^^cu ipfc beat ptatem ^modi^ 
ozum:ipfcca?t:numproptcr bocillii 
duoe dco9 cflc ncceflecfl putari:quia 
pmozdia caufccp rce duc funt.-'OLuod 
fi boc iuftum putant ctia ipfumioue 
tot deoe efl*edicant quotquoteico'' 
gnomina propt mttaf ptatee dcdcf t: 
qm rej: oifie cj: quib'' illa cognomina 
funt adbibita multe atcp dmcrfe fut: 
ejc quibue pauca cdmcozo. 

£>e cognomib'' iouie:q ri ad mftof 
6o8:f5 ad vni» eiidecp :Yerut'.cap.j:i. 

d 3)ccrunt cum uictozcm^iuicm^: 
opitulum:ipulfo:e5:ftato:e:(U^ 
bilito:e:fuptnalem:tigillum:alumnii: 
ruminum: t alia que pcr fe profcqui 
longum cft.^bec autcm cognomina i^ 
pofuerunt uni dco proptcr cas potef'' 
tatefqj diucriaa : non tamcn proptcr 
tot zce et tot ooe cu ce cocgc^t:^' oia 
uinccret:q? a ncminc uicerctur: cf ope 
idigcntibus fcrret:g7 bzct ipcllcdi:fta'' 
tuendi;ftabilicndi: rcfupinadi ptatc^: 
cf ts^ tigiUue mudii contincrct ac fu 
ftiact: cp alcret oia:g7 ruma id cft ml 
ma alcrct aialia. 3n bis ut aducrtius 
qucda5 magna funt:qucdam epgua: 
1 tn unu8 utrac^ facepbibet' Ibuto i^ 
tcr fe^pujora ce caa zf attp pmodia: LIBER fipt quas lee unu mndu duoa 6of tc 
voluq^nioue arcp iana.qai ptid m» 
du:7 mami da: aialib": nec tn ^pter 
bcc duo opa ta loge irer fe ui t digni' 
tate divfa duo dq ee copulfi funt: fed 
unuf iuppif :propter illud tigillu8:^p 
ter boc ruminus appcUatue e . Tlolo 
iicc (j> atalibus mama prcbcre fugcn^' 
tibud magis iunone^ potuit dicerc g^ 
iooem:prdenim cumeffa eria^diua 
rumma: quc in boc opue adiutoiium 
illi famulatuucpbet.jCogito cni^pof 
fe rcfpondcri:? ipfa iiione nibil aliud 
clTc q> ioue:fecudu illos ralenj forani 
uci-fueiubidictume. 3uppit'oipote8 
rcgu re^ ipfc dcufcp:"p>rogcnitoz geni 
tripcfi dcu. Oluarc ergo dictus e i ru-' 
minue:cu diligcti"' fouaflTc qretibua 
ipfc inucniat cfTc ct ilb diua rumina:" 
Si cim maicftatc dco;t rectc uidebat' 
Cdignu:ut i una fpica M ad cura gcni 
culi:alt ad foUiculi pticrct : g^to e idi 
gniue unl re ifima.i.ut mamte alant' 
B!alia:duo^ dco^t ptatee cura::quo' 
ru fit un" luppit rq: ipe ciicto;::'! boc 
ftgat n falte cii piugc fua:f5 cii ignobK 
ncfcio qua rumia:nifi q: ipe eetipfa 
rumia:ipfc rumin'*.'llumin'' fotafTc p 
fugetib" manF^rumia^ fcie. Oiccrc 
4ppc roluiflc illoe ioui fcmininti no^ 
me iponc:ntfi t in illie vfib*: Ibrogei^ 
toj gcnirrqj dicerct:'! intcr alia eC co 
gnomia lcgercm^q^ ctiam pccunia uo 
caret^iqua dea itcr illof minufculariof 
inucnimu6:ut i quarto Ubro ia comc^ 
morauiue.S^ cti i marce a feie beat 
pccuia:cur ii i pcciiia i pccum" appel 
lat" fit:ficut niina i rumin" ipi ui6:it. 

Ctaod iuppifcr criam pccunia no-' 
cuparur.cap.jc^. 

q Uavo clcganfroej burnoi» 

rcddidaiir.Tpccuia i^di uocalc 

g» cfue ftnt omnia.O magna r6c5 di'' 

u\ni noi8:imo vo iilc cuf fiit oia uilif fimc 1 ;;tumeliolTfTimc pecunia nucu' 
pat'.3lt oia iouie funt q cclo i fra co' 
iinet':ircr q i ipa pecania ioib" oio re 
bue q ab boibuf noie pccunic pofTidc 
tur.Scd nimi^ boc auarina ioui no' 
meipofuirut^f^e amat pccunia: no 
quelibct dcn f; ipfu regcm omniti fibt 
amareuidcat.longeaut aliud cfTcn 
fi diuitie uocarcf.^liud nacp funt di' 
uirie aliud pectinta.Tlam dtctmue di^ 
uitce:fapicntce:iufto8:bono6:quibuf 
pecunia ucl nulla e ucl pua . D^agie 
cnim funt vtutibue diuitc6:p quaf cif 
ct iipfiecotporaliu rc^ nccdTitatib" 
farie c q6 adcd . 'p>aupc6 vo auaros 
dicimue fep inbiatce i cgcntce.O.ui 
libef.n.magnae pccuiae bfcpiirfcd i 
ca:p^ gtaciicp abudatia ri cge ri pfit .£t 
dcii ipfu uc;: rcae diciue diuttc: ii tfi 
pccunia fed omnipotetta.&icut'itacp 
1 diuitce pccuniofi:f3 interiue cgcni fi 
cupidi.3re drtr paupce pccunia carcn 
tC6:f5 intcn'' diuitce fi fapietce. 0.ua 
lie crgo ifta t bcologia 6bct cc fapteri: 
ubi 2q; dcof ci" rci nome acccpit qai 
neo fapice c6cupiutt.''<luato.n.facili 
ue (i aliquid bac ooanna q6 ad uita 
^tieret etani falubrif difccrct':6e m» 
di rccto: h ab eie pccunia f^ faptentia 
uocaref:cuiue amo: purgat a jbtdib'* 
auaricic:boc e ab amo:c pccunic 

O.uod dum cirponitur quid farbr 
nue quidue ftt ianU6:utcrq; wy" iup' 
piter elTc ooccatur.cap.riq. 

f £d quid de boc ioue plura: ad 
quc foztafTe ccii rcfcredi fiit: ut 
inanie reancat dcof opio ifXimo^ica 
bic ipfe fitomnce : fiue quanoo ptcs 
cius ucl pofcftatce epflimanr:Ouc cii 
uie aic qui putant p cuncta diffufi cj: 
partib" mollie buiuB:in quae uiftbif 
mtidue iftc cofurgit: i mulnplid ad' 
minifb-att6e narorcquafi pUiriu io^ 
noia acccpit.Ouid e.n.i fafh^.^Unuf SEPTIMVS ut4t (k pndpib'* de^rpcneB quc; rntto 
numomnium dnacus e(iTloncc|:po 
ficto rfim illo^ valcr^ forani fic k ba 
bct:ioucm cfTc miidum i cum omnia 
fcmina qc fc emittcrc i in fe rccipcrc; 
Jpfc e igit pcnc0 qucm fationii oium 
diiatu9 c. 'duid c gcnius.-^Ocue e iqc 
qui prepofitus e:ac vi^ babct omniu 
rep gignedaf . Oiuc aliii bac ui; b:c 
crcdunt y mundum : cui dictum cii, 
3uppitcr omnipotcspgeito: gcit^cp. 
£t cu alio loco gcnium dicit cflfc uni^ 
ufcuiulcp animum ronale:7 io ce fin^ 
gro9 fingfo^titalcm autcj mundi ani' 
mumdcumceadbocidcutic^ rcuo^ 
cat:ut ta^ uniuerfalie gciue ipfc mu^ 
di aiu0 ec crcdAtlDic e igifque appcl 
lant ioue.Tlam (i omnis gcniu9 de": 
1 omnia uiri animus gcni^^fcc^t' ut fit 
omni9 ri:i animug 69.0l6 fi % ipfo9 
abboz:c abfurdita9 ipa c6pclUt::cftat 
ut cum fingfaritcr i cjrccUetcr dicant 
dcum gcnitt:qucm diit mtidi animu;: 
(icperbocioucm. 

t^e mcrcorij t marttd officgg.capt 
tulum.^ni^. 

m ^rcuriuroimartcquo rcfcr^' 
rec ad aliquaf ptc9 mildi:'!: opa 
dci que fJt i eleifitia n iuencrtit : 7 io 
coe laltcm opcribiie bominum ppo-' 
fucrut rcrmonnandi 7 bcUigcradimi 
niftro9.0uo;i mercuriue fi fermonif 
ct dco^ ptategcrit:ipfi quocg rcgi dc 
o^ dnmd fccundum ciu9 arbitnum 
iuppiter lo^f^aut loquedi ab ilio acci 
pit facultafcm:quod uticp abfurdum 
efl.Si aut illi bumani tiTi fmoig pfaf 
tributa pbibctmd e crcdibilc ad laaa 
009 mama ri folu puero9 f^ ct pccoa: 
vii ruminu9 cognomiat" c:iouc dcfce 
dcvoluifle^tcuraniifmoi^ qua pc^ 
co:tbH9 antcccllimu9 ad fc pcrtincrc 
noluilTc:acpcrboc ideipfc eft iouig 
titcp mercuiiu0 . <luod fi fermo ipfc d! efl*e merairt'u9:ficut Sh quc de eo 
intcrprctanturoftcndunt. Tlamidco 
mcrcttriu9 quaft mcdms currcns dici 
tor appcllacue:q' fcrmo currat intcr 
bomincs mediu9.3deo bcrmcg gre^ 
ce qd fcrmo uel intcrptatio quc uti(p 
ad iermone pcrtinct be:mcnui d::i6o 
7 mcrcib" preefle:qt int' uedctcs i cin 
te9 fermo fit mcdiu9:io ala9 d in ca^ 
pitet pcdibu9 ponunt:volcntc9 (i^ni 
ficarc volucre fcrri p acra fermonc:i6 
nutium dictum:quoniam pcrfmonc 
oiacogitatacnuntiant.Siergo mcr' 
curiu9 ipfc fenno e:et ipfte confitcnti 
b'' 69 ii e:r5 cii fibi dco9 faciiit co9 c[ 
ncc dcmonce funt^imiidid fupplicaoo 
fpiritib" polTidcnfab ciejq non dq fj 
dcmoneg funt.3te q: ncc marti aliqo 
elcmtuj ucl partcm miidi inucnircpo 
tuenit:ubi agct opcra qualiacucp na-' 
turcdcti bclli elTc di^rerunt : qo opus 
e boium 7 optabile cis ri e . Si crgo 
pacc3 ppetua fclicitag darenmar9 qd 
sigerCT no babcret. Si aut ipfu; bcUit 
mars e ficut fcrmo mercunu9:utina5 
q-manifeftum eficpn fit deu9:tam no 
fit 1 bcUum : quod uel falfo uocetur 
deus. 

i>c ftcUis quibufda:qua9 pagani 
dcop fuof noibu9 nncupa:iit.ca.jcr. 

n 3fi fote iUc ftcUc ftit bi dq quas 
co^appcUauenoib^.Tla ftella 
quada uocat mcrcunu:quada itidcm 
manc. Scd ibi cft 7 illa quam uocat 
ioucm:tamctft mtidue cft iouis . 3bi 
quam uocant faturnum:7 tamcn d p 
tcr cam dat ri puam n5am:omniu ui^ 
dcUcet fcminum.^bi e t lUa omnium 
clarilTuna quc ab cis appcUafucnus: 
t tri cande ncncre cflc cri.im luna^ uo 
lunt . OLuauis de iUo fiilgetiflimo fy 
de ap6 eos tiq> de malo auico iuno 
ucnufcp cotcndant.lucifcft etm q^daj 
iieneris : quidam dicuntefle ioonis. LIBER fed rt folct vcnus (unone uidt. tlam 
multo plurcs cam Relli vcnert cliaut: 
ita ut ui^ co;p qutfl' rcpiaf 4 ^^^<^ o^ 
picfur.Ouis atit non ridcat cum zgej 
omntii dtcat ioae:q> (lella etus a ftdU 
vcncria tata uicifclaritatcOCato cim 
eiTedcbuitcetc:is illa fnlgctioz: g>to e 
fpfe potetio:."Rcfpondcnt idco fic ui^ 
cleri:q: illa que putafobfcurio: fu^iS 
cft:atcp a terrie loge remottot. Sl er" 
go fupiozem loiro maio: dignim mc 
ruit;quarc fatum" ibi e ioue fupior/ 
2(n vanitae fabule q regcm iouefacit 
fi potuit ofc^ ad fy dcra puenire : t y 
a ualuit faturnue i regno fuo nec^ in 
capitolio:falte e pmilTus obtiere i cc 
lo.''0.uare aut ianue n accepit aliqua 
ftella:fi^ptcrea q: mndue tflit ome 
i iUo funt 7 iouis miidus e: ? bet tri^ 
3tn ilte cam fuam compofuit ut potu 
inifi una flella qua fi bct ii fydea tot 
facies acccpit in ^a:' Dcidc fi propter 
folae ftellae mercurium t martcm p'' 
tes mudi putannut cos deos bie pef" 
fint:quia uticp fermo t belld no funt 
partca mundi : fed actue bominum: 
£ur aricti i tauro t cancro i fcoipio 
ni^cctcrifqj buiufmodi quc celcftia fi'' 
gna numcrant:'! ftelt' nd fingri9:fcd i 
fingula pluubue coftai: fupiufc^ iftis 
ifummo cclo pbibct colIocata:ubi co 
ftatio: motus i crrabile mcatu fjderi' 
bud pbet:nuUa9 aras:nulla facra:nul 
la tcmpla fcceriit:nec dcoe ri dtco iter 
bos fclcctoe:f$ nec iter tllos quidem 
quafi plcbctos babuerunt.'' 

C)c apolline 7 diana ccii(c^ fclectif 
dq9:quofptefmudiccvoIucft.c.p(i. 

ft "l^oUine qmis diuiatote t mcdi 
cii uclit:tn ut i aliqua ptc miidi 
ftitucret:ip5 er folcm cflTc di):cnit: dia 
naqj germana eius ftmilitcr Iunam:'r 
Vqs prcfidcrcuri t vginc voldcy uia 
nibil pariat : t tdco ambos fagittad babcrr. g» (pfa duo fydcra de cclo ra^ 
dios afcp tcrras pertedant. Uulcano 
voliit igne mddi:neptunD aquas mu^ 
di:ditc picm boc e oicu:tcrrenam t in 
fima partem mudi:Itbe|r t cerercm p 
pondt femibue:ucl illum mafcuUnie: 
illa fcminini6:vcl illd liquozi:iUa5 V9 
flriditati fcminum. £t boc uticp tot» 
refcrf ad mddum.i.ad iouem:quipp 
terea dictus eft progenito genitri;:c^: 
cf oia fcmm e% fc emiaera tinfere 
cipet.0.iiquidem etiam matrem ma^ 
gnam eande cerere voldt:quam nibil 
aUud dicunt efte cp te^-am : eac^ pbi^ 
bibet t iunone. ;£t io ei fecundas cae 
ftuunt rerum:cum tamen ioui fit dic 
td^gcnito: geitri;»^ deum:q: fccddd 
cos totus ifte mundus eft iouis.ZPi^ 
neruam ctiam q: ea bumanis ambuf 
prepofuerunt:nec inuenerunt uel ftel" 
Um ubi el ponerent:eade ucl fummiS 
etbera uel etil luna cfle di)cerunt.UU^ 
fta quoc^ ipfa^ptma dca;;t mapam 
putaue^ng> tpfa fitterra:quattif igne 
mddi lcuiozcm qui pertineat ad ufue 
bomind facilcm ri uioUntio:e qualis 
vulcani cftei deputadd ce czcdiderdt. 
2{c per boc omncs iftos fclcctos 5o9 
bdc efte mddd voldt : in quibufdam 
umuerium:in quibufdam partes ei*: 
uniuerium ficut ioucm : ptcs eius ut 
genium:ut matrcm magnam:ut foU: 
ut Uina:veIpottus apolUnl t dtana^. 
£taUquanoo unum deum res ptcs: 
aUqn una re deos plures factunt. TU 
unus dcus res pUtres funt : ficuttpfe 
(uppiter. £t mddus 0*5 tot* ioppiter: 
t foUim cdd inppitcr t fob ftdla iup 
pitcr babemr t diritur. 3tccp iuno fc 
cundarum caufarum oomina:t iuno 
acr:-? iuno tcrra:7 fi venercm utceret: 
tuno ftcUa fimilitcr.XDinerua fdmos 
etber:t minerua itide U}na:quam efTc 
in etberis Cfimo Umite epftimat.Una 
uero redeos pUtres ita facidt.£t ian"* 
<ft mddus 1 tuppiter . dic t iuno cft SEPTIMVS terrr.7 matcr magtta i cerca.Bt ficut 
bcc quc qxmpli graria commemora^ 
ttiiki 1 cctcra rto c|:pticant:red potiuf 
tmplicant.Bicut impetus crrabunde 
opirtioia impulcrit:ita buc atqj illuc: 
binc atcp illinc infiliunt i rcfiliuntrut 
ipfc varro de omnibus dubitarc:^' a 
liquid affirmarc malucit. 

O.uod etiam ipfe varro opiniocs 
fuas dc dqs pronuntiaucrit abigaae. 
cap.p;^. 

it 3lm ut tum cjrtrcmo:^ primu^ 
de dqs certis abfoluiflct M' 
bf :irt altcro de dqa incertia dicc igrcf 
fud ait:cu i boc libcllo dubiae dc dqs 
opioncs pofucro^repbendi no dcbco. 
0.ui ci5 putautt iudicari optcre i pof 
fc:cu audicrit facict ipfc.^go citr pcr 
dudpoflumutiuprimolibro q dijci 
in dubitatione zeuoce:^' in boc q prc 
fcribam omnia ad iliquam dingam 
fumma.3ta n folu i\\n dc dqs {ccvdh 
fcd etiam Ulu Ac ccrrie fccit inccrtuj. 
3n fcrtio por:o iflo dc dqs felecris po 
ftcj ^ prdorutue c:g' cjc naturali tbe 
oloc^ia ploquendu putauit^in^rcflTur" 
bui" ciuilie rbcologic vanitarce i in'' 
faniae mendacc6:iibicun6 folii non 
duccbat rc?i vvtas^fcd ctiam maiotuj 
prcmcbatauaorita9:dedq9 iq't ppfi 
romani publicie quibue cdee dcdica^ 
ucrunt:cofq5 pluribus fignie omatof 
notaucriir:i boc libro fcnbl.S^ ut jrc 
nopbies colopboniue fcnbir^d pu^ 
tc n cid cdtcnda pona.boie.n.e bcc o^ 
pinari: dci fcirc.Hqiigit'!! copbera;^ 
ncc firmifl^imc crcdita^: fcd opiatarii 
1 dubitlda^t fmone trcpidue pollicc^ 
tundicturue ca q ab boib" inftirut* 
funt.Tlci^ dj ficut fcicbat c^c miidu: 
cfle celti i tcrram:cclu ffdcrib" fiilgi^ 
du:tcrrafdbusfcrtilc:atcp buiufmoi 
cctj:fiLUt banc totamolcm atcp naru 
ra ui quada iuifibili atc^ ppotett rcgi Siti$ miftrari ccrta aimt ftabritarc crc 
dcbat:ita potcrat affirmarcdc iano <f 
mundue ipkcX^cv.int^c faturno iue^ 
nirc quomooo i iouie p: cfTct:'! ioui 
rcgnanrifubditusfactud cct:7cctcrA 
talia. 

Oluc crcdiblio: cl fit:qua c«o: ps 
ganitatis inolucrit.cap.p;'!^. 

d £ 4bu9 crcdibiliot rcddit'ro ctt 
pbibct boice fuiflc:-! unicuicp 
co;s ab bie actib^^caib^^mozib^^^quof 
in vita du]ccmnt:uel uitupiu^^uf lau^ 
(lcm:uel nobfitatc^ucl ignomtnia:rco 
gnome acccfl^tflc^uel nome cx co^ ige 
nio qut co& adalanoo dcos c((c voluc 
runt:atcp bcc paulatim p aiae boiu^ 
dcmonibue fimilcs 7 ludtcrarii rcruj 
auidae irrcpcnoo logc latccp vulga^ 
nJt^omatib" ca mdacqe pocrac:^ ad 
cafallacibus fpt:uibu9 fcduccnrtbuf. 
5aciiiu9 cimficri potuit:ut iuucis ipi 
U9 ucl ab ipio patrc mrcrfid metuce: 
1 auidue :gni p:cm pcilct rcgno:g> id 
quod ifte interprat':idco fatu:num pa 
rrem a ioue filio fupatil:g' aii fit dU9 
ca q pcrtinct ad ioue : q- fcmcn quod 
ptinct ad fatumii.Si cni^ boc ita cet: 
nung» fatu:nus prio: faiflcnncc patci 
iouis cflet.Scp eim fcme ca prcccdit: 
nccunq^gcncraturejrfcminc.Scd ca 
conantur uanifl"ima9 fabulas : fiue 
bominum tcs gcrtas vclut naturalib** 
intaprctarionibus bonorarc:etia bo 
mincs acutifi'imi tantae pariuntu: an 
guftias: ot co^ quocp vanitatem cc 
Icrccogamur. 

dc tntcrpietationibue quib" coUdi 
fatumi rariodnanta:.cap.p):. 

f atmnS i^t di):aiit q nata cr co 

eent folitu dcuorarc : co g» {c\a 

unde nafceret'redirer.£t qp illi p ioue 

gUba obicctaedcuorada : figntfic«e LIBER (nqufcmanibus buiintd obrut ccptae 
fcrenoo fruges^ang^urilitas aradi cct 
inuenta.Satuin^cgo dici debuit ipa 
tcrra ti feia.3pfa cnim quodammooo 
dcuoratqgcnuerit:aie)rca natafcta 
in ca rurfus rccipicda redierini.£t qr 
^ iouc acccpilTc d: glebamr^d boc ad 
id uaUttq? manibus boiu^ fcmen glc^ 
ba cooptum cftr^TliJcld io no e ut ceta 
deuoiatum:q7 quafi glcba coopcrtuj 
cft.'3taenimbocdicfum eft:quafi4 
glcbam oppofuir fcmen abftulit:ficuc 
faturno pcrbibcnt oblata glcba abla^ 
tum iouem:ac non poriue glcba fcmc 
opicnoo fcccrit illud diligenn' dcuoa 
ri^^i^eindeifto mo femcn cft iuppiter: 
no fctd ca quod pauloantc diccbaru!. 
Scd quid faciant boics:^ cii rce ftul^ 
t39 intcrprantur:non inucnitit <\d fa^ 
picnter dicant i f alccm babet inquit 
^p^ agriculrura.£erto lUo jgnate no^ 
dii crat agriculrura : 1 16 priom cius 
tempoza pbibet^ificut ide ipfe fabellaf 
inferprcratur:quia primi bomince ej: 
bis uiuebant fcminibue:q tcrra fpo 
tc gigncbat.Sn falccm fccptro pdito 
acccpit:ut c| pmie tpib" rcj: fucrat oci 
ofu9:filio rcgnanrc ficret opcran" h'' 
bo:iofu«.C)cidc io dicit a quibufdam 
puezoe ci folitoe immolari: ficut a pc 
nte:t a cjbufda et maioce ficiit a gair: 
quia omnium fcmtnum oprimum cft 
gcnu9 buanum.bc bac crud- lifl^ima 
uanitafc qd op" e plura dicc.-^lDoc po' 
riue advtamus atcp fcncanme:ba9 i' 
fpretationee non rcfcrrt ad uerufn de 
um:uiuamicozpo:ca:icdmufabilcncp 
naturam:» quo uita icternum bcata 
pofccndacft:f5ea;teefinc9 in rcbus 
cozpozalibu6:fpalibu9:mutabilibtte: 
atqj m02ta!ibu9.O.6 ccltj iq*t patrcm 
faturnue caftrafle in fabulie dicitur: 
boc fignificat pcnce fatumiJ no pcnef 
celii fcmcn efle diuinti. t>oc proptcza 
^fum inteliigi daf;qz ntbil in celo dc 
remibu8nafd^.Sed ecce faturnus ft celi eft filiu6:ioui9 cft filiu9.£eliJ.n.ce 
ioueinumcrabfttcrtdtligetafftrmat. 
3ta ifta que a vitate non ueniunt: plc^ 
^ 1 nullo impcllcntc fcipfa ftJvtut. 
£ron6 appcUatum dicit:q' grcco vo' 
cabulo fignificat tpie fpaciii:finc quo 
fcmen inquit non potcft cfle fecundd. 
"bcc 7 aUa de faturno mfta dtir: i ad 
fcmen omnia rcferuntur. Scd faUem 
faturnue femibue cum tanta ifta pta^ 
te fufficcre::quid ad bccdq alij rcqra 
tur:ma]cime liber n Ubera quc e cercf^ 
£)e (^b" rurfue g? ad fcmcn atrinet ta^ 
ta Aidt quaft de fatuzno nibil dijccrit. 

t>e facri9 ccrcrio eleufinc.cap.jrjc. 

j Tl ccreris aut facri9 pdicaf iiU 
elcufina:que apud atbcnicnffs 
nobrifl"ima fuerunt.be quibue i^e ni 
bilinrcrprat:nifiquodattinet ad frit 
mtum q6 cercs inuenit:7 ad ^fcrpia^ 
quam rapicnte otco padidit.£t banc 
ipfam diatfignificarcferunditatc fc 
minum.O.uecumdcfuiflct quodam 
tpc eadecn fteriUtate terra merct:e)cot 
ta e^e opione op fiUam ccrcri^.i.ipfaj 
fccundiratcm quc a proferpcnoo pro 
fcrpinadiaa eflet02CU9 abftulcrat: i 
apud infcro9 dcrinucrat.OLue rce c» 
fuiflct luctu pubUco cclcbrata:qz rur' 
fu9 cadem fectidttae rcdiji: profcrpia 
reddita ejrozta efle lctioa : n ex boc ce 
folcnia inftifuta. t>!cit dcindc mtiUa \ 
mfftcrijo ciue tradi:qucntfi ad frugi» 
iuenrionem ii pezrineant. 

fi>e turpitudinc facrozu5:quc libeo 
cclebrantuz.cap.^jci. 

t %m vo libcri facra: que licjdis 
fciV^ac p boc no folii liquotb' 
fructuii quo^ quodam6 pmatti uino 
tcnct. vum ctiam fei"bu9 aiaUum prc^ 
feccrunt:ad quanta^ tuzpitudinc pue^ 
ncrint:piget quidcm dicc^p^fmonis SEPmws logitudine-.f^ propi fupba 1(^0:52 bebc 

tttdine 11 pigct.3nu;r cctcra que pretc: 

ttiittcre qm multa funt cogo: : i italie 

compins quedam dicit facra liberi ce 

lebrata cum tata Ucetia turpitudmis: 

ut ieiue bono:em pudenda uinlia co 

lerentur: no faltem aliq^tn uecudio:e 

fecretoifed in propatulo ejrultante ne 

quitia.Tlam boc tcmpoM: mbrum li' 

beriperdies feHos cumbonore ma 

gno pro ftcUia impofitii priue p rura 

i compitts:'! uftp in urbcj poftea uec 

tabat.3n oppioo aut Uuinio unus li^ 

bero totus menfis tribucbaturcuius 

dieb" ome uerbis flagicioftfTimis ute 

batur odec illud mbzum pcr fo;?: traf 

uectumcfretiatcp tloco fuo cj^fccret. 

£ui meb:o inbonedo matrefamtlias 

bdcflilTima; palam co:onam necclTc 

eratimponere.Sicuidelicetliber de** 

placadua fuerat pro cuetib" fcminu^: 

fic ab agne fafciatio rcpclleda: ut ma 

ironafacere cogeretur i publico : q6 

ncc mcretrijc (i matrone fpectarent p^ 

mitti debutt m tbeatro.lSropter boc 

fatumue folue creditus e ri fufficerc 

polTe fcmibu8:ut occafioncs multipU 

caoo?: deo^ imuda anima rcpcnret: 

n ab uno uero deo merito immuditie 

dellituta.ac p mulcos falfos auidita^ 

te maiozis imiiditie p:onttuta:ina fa^ 

crilegia facra nomiaret: fefccp fpurco 

rudeonuturbiscduiolidam polluc'' 

dac^ p:ebcrct« 

ibe neptuito 1 falacia ac vcnilia. 

j ^5Uticpbebatfalact3 neptun'* 
vjco»m:quam infcrio:cm aqul 
inarts clTc di):en»t.vt quid ilU adiunc 
ta efl 1 veniUamifi ut finc ulla caufa 
nccdTario^ facro^ fola Ubidinc aic^ 
ilitute mulrtpltcaret' iuitatio dcmdio 
rumfScd profcratur intcrprctatio p 
. cUut tbcologie:q nos ab lila ipbeftdc reddita »c compefcat.Uendia inquit 
iida dl quc ad Utcus uenic: fabcia q i 
faUi redit.£urcrgo dcc fiunt duc^cuj 
fu una uda quc ucnit t rcdit.-' Tlempe 
tpfa c c^fluas i muUa numia Ubtoo 
vefana.<luaui9.n.aqua ti geminecu: 
qUcifzredit^buius tri occafionc uat 
tatis duobus demonqs inuicati8:am 
pU*^ aia cdmaculaf q it 7 n redit.<luc 
fo te vaao:vruo8 4 tam oocto^ bot 
num taUa fcripta legiftie: 1 alicjd ma^ 
gnii uos dtdicilTe tactatis : icpcamini 
boc.nolo dice feaidu illa ctcrna icom 
murabilecp naturam que folus e oe: 
fcd falcem feciidii aiam mudt 1 pa:cef 
cuid:quos deos ucros efTe epltiatid. 
•partcm aie mudi que marc permeat 
dcum vobis fedne ncptunumiutciic^ 
tolcrabtUozis eft cuo:is. 3ta nc unda 
ad Utcus ucniens 1 in falum rcdicns 
duc fiit partcs miidi : aut dnc partes 
aic miidt. <lui8 ud!^ ita dcftptat:ut 
boc fapi3t.'£ur ergo vobis duae de^ 
as fecertit.nifi qr^uifum cft a fapieti^ 
bus maioztb" ueftris : ri ut dq plures 
ttos regercnt: f^ ut ea q iilis vaitattb" 
7 falftcatibus gauder:plura uos deo^ 
nia polTiderent.£ur aut illa falacia g 
bac inierprctationc iferio:e mans p^ 
tC5 qua vtro erat fb'dica pdidit.-^Tlacp 
ilU md cu refluetcm fluctu cfTe pcrbi^ 
beti9:i fupftcte pofuiftts.Sn q: vcniU 
05 pcUce acceptt : irata fuii mahtti ic 
rupernis marie e^dufic' 

£>c terra qua va::o 6u cl ?firmat: 
eo cf iUe aiue miidi que opiaf deii : et 
bac cozpozis fui iftma pte pmecc;ctcp 
uni diuina ipcrttat.cap.^19. 

n £mpeunacfra:qoaqd«plcna 
vidcus aiaUbue fuis.Ucrutam 
ip5 magnd co:pu8 i clctntis : miiditp 
ifima prem:cur eam uoUmt dca^.^iln 
quia fecdda dt^£ur ergo ii magis bo 
mines dq funt : qui cam fccundiozem LIBER fadot qxoUooif^ cd arat n di aoolt/ 
£>cd pars anime mudi in^nt qucper 
illam pmear:dea illa farit. Ouafi no 
cuidentio fit in bomibue anima: qae 
utf fit nulla fit quedio:? m boies dq 
non babenf.£t q> e grauitcr oolcda: 
bis qui dq no fut:': quibos ipft melio 
res runccoUndis taoorandJid mirA^ 
bili T miferabili eiwiefubduntur. £t 
ccrte ide^ vauo in eodem Ubro de d^f 
felecti8:trc8 ec affirmat ammegrao* 
in omni uniuerfatp natura. Unum (J 
ome partes co:pozi3 que viuot tran-' 
(ittr non babet fenfumifcd tantu^ ad 
uuiendo ualitudine . "banc uim i nio 
co:pore permanerc dicit in offibue un 
gufbuf t capillid:ficut i miioo arboef 
que fine fenfu alunf t acfcunr. t mo 
quoda fuo vniudt. &ccudci grado aie 
diciKin quo fcnfue eft.^banc uim puc 
nire in oculoB:aurc6:naree:oe:tactu. 
Xertium grado anime efle fummuj: 
qui Docaf aiue:i quo intclligetia pmi' 
nct.boc preterboicm omnee carcrc 
mo:talea.in qua quonil botce 60 ui-' 
dcnt^cfTe fimilee^banc pte aie mundi 
didt deu:dcD autem i nobis genio uo 
cariSic ergo 1 in aia modi tree gra-' 
du6 inflitacne una ptcm ciue lapidcs 
cflTc didt ac Ugna:-! banc terram qua 
tudeu8:quo no permanat fcnfue.^U 
am uero quam fenfum uocat due oc 
ctbera.Xertiam pono quam t aiam 
a" ndcupacq.f.perucnitin aftra:cam 
quotp afferit ficcre deoe:! per d.qn 
in terram pcrmanat dcam rdbrcm. 
Ooiodautem indcpermanatimarc 
atcp oceanu:ded efle ncptund . "Rcde^ 
at crgo ab bac qui tbeologiam natu 
rakj putat:quo vdut rc^cfcidi ca ab 
bi8 ambagibue atc^ anfracabue fati 
ga^ pofl^ cgrefl^ue e.^Redcat inap rf 
deatad duilcm.b ic cd adbuc tcnco: 
tatifp de bac ago. Tlodu dico fi tcm 
lUpide» noftris fdtofl^ib" Tdgoibof 
f(mile8:fitr eo8 itclUgedi no bicdcat fcnftt carcnt.Sut li iccirco hle diir of 
fa 7 ungucd noflrt inrcUigcntiam: 4^ 
in bomme funtqui babctitcUigcria^: 
tam ftoltue eft qui boe deo8 m mun^ 
00 didt:^ ftuUue e qui in nobie oflfa 
n unguce boice didr.Scd bcc cd pbi 
bfopbia fottaflw agcnda funt : nunc 
autiftuacUjucpoUticu uolo.^urid^ 
poteft:utUcer in illam naturalie tbco 
bgic vduti Ubertaiem caput cngcrc 
paubUi voUiiflc uidcatur : adbuc tn 
bdc Ub;t vfane^T fe in lUo uerfari co- 
gita8:ed et inderdpcpnT bocppici 
dijxrittne maioure dus fme aUe aui^ 
tatc8:teUureae(^neptunum coluifle 
ianitcr credantur.Scd boc dico^pars 
animi mundani que p terram pcrma 
nanficut una eft terr8:cur ctia n una^ 
deam fcdt:qui didt cfl^e tdlurer 0.6 
(i ita fcctt:ubi erit o:cu8 frater iouis 
at<:p neptduqoc ditc pEem uocat.'Ubi 
riue conittnj:profcrpina:quc fecuduj 
aliam in dfdem Ubris poftram opio' 
nem non tcnefecundttae:^} pe iferio 
pbibetur.OLuodftdnt animimddai 
parrc ca pmeat terre ptcm fupiozem 
ditem plan ficcre dcd:cd vo ifcnoze 
^ferpinam deam.XeUus iUa cjd cnt; 
3ta eni totd q6 ipfa erat i duae iftas 
ptes dcofc^ diuifum e:ut ipfa tertia q 
fit aur ubi fit inueniri 11 pofl"it:nift (fa 
dicatfimul iftoe dcos ozcum atcp pio 
ferpinam unam dcam dtc tdUircm: 
7 non efle iam trea^fed ui unam auc 
duo8.£t rd tres dnrrrcs bnt':frc3 co 
lunturarie fuis:ddubri8 fuis: facria 
fuis:fimulacri8 fuis^faccroorib" fuif: 
T per bec etiam faUacibus proftituta 
animam conftupranribuf demonibuf 
fois.Jldbuc refpodeatur quam prcm 
terrcpmcctpe muncbnianimi:ut6d 
faciar tdUiuione^.Tld inquicfcd una 
eadetp terra babct gcminam uim t 
mafcuUnam q? femina producai:T fc 
tninam q> rcdpiat itcp nucat : inde a 
Ui femine diaam ee tell^re: 3 mafcuU' SEPTIMVS teUu6i'one.£ur crgo pontifices ut ipc 
(ndtcat:additid quocp alqs duobue: 
quatuo dqs fociuntre diuinartelUtri: 
teUuuiot:altozi:turo:i.'t>e teUure t tel 
luuione iam dictu^ eft. 3lto:i quare^ 
Q^ejctcrrainquitaluntur omniaque 
ftata funt."Rufoa quare.''^' rurfus iii^ 
quit cuncta co6 reuoluuntur» 

£>e teUuria cognomibus to^cp ft^ 
gnificationibu8:que etiam fi non crat 
multa;^ rerum iudicc8:non dcbucnlt 
multozumdeotumfirmare opioncs. 
cap.^^ig. 

d £buitergounaterra^pfi(bm 
quatcrgeminl uim quattio bze 
cognomina:fi quatuot faccredeoe: fi 
cut tot cognomtbus unus luppiter:? 
tot cognomibus una iuno:m qutbus 
otb" uis multiple^ ee dt^ad unu; deu; 
ucl ad una dca pcrtinestnon multitu^' 
00 cognominum deozum etiam mul- 
titudincm faciens.Sed profccto ficut 
ttliquanoo etiam ipfas udirrimas fc 
minas eamm quas libidine quefiue^ 
runt tedet penitetc^ turbaru^tfic aia; 
uile factam t immundis fpincib^ pro 
ftitutam:deos fibi muUiplicare cjbus 
contaminanda pzoftemetunficut plu 
rimum libuu ftc aUquanoo i piguit. 
Tlam 1 ipfe va»o quafi dc ipfa tuzba 
uecundatu8:mm deam uuU cfTc tel 
luicm.^andem inquit dicunt matre^ 
magns:cp tympanuj beat fignificari 
riTc otbem terre:q? turris in capite op 
pida^g? fedes ftngat^circa cam:cu oia 
moucantur ipfam n moueri . Oiuod 
gaUos bnic dee ut femiret fcccmnt:fi 
gnificat eoe qui fcmine indigcant to" 
ram fequi opottere : in ea quippc oia 
reperiri.<luodfe apudcamiactann 
pcipitur inquit qui ^am colunt ne fe 
dcant:fcmp.n.ene quod agant.^ym^ 
balozum fonitus fcrramtozum ritua 
iaaanoojjt ic mmmit a" rei crepit'* in colcoo agro qui fit:fignificat q» fcr 
ramta iUa crat io qc re:q^ ea iti^ colc 
bat cre ariq' ferrum et tnuctum.lco 
nem inquit adiungit foUttu; atc^ ma 
fu<tum:uto(UdanterrenulUtm geus 
tcrrctamzmotumac uebemterfcro: 
quod no fubiici coUcp conucniat.ibc^ 
tndc adiungit 7 dicit: tclUtrcm matrc 
t noibuf plurib" t cognominibus q6 
nominatur:deo8 cjiftimatos ee q^plu 
rcs.XclUtreminquitputant cfTcopc 
^ ope fiat meU'o::matre cp pUtria pa^ 
riat:magna y cibtt pariat: pro^pinaj 
q?e|:ea^fp3tfmgc9:ueftay ueftiat 
bcrbis.Sic aUas deas inquit n abfur 
dc ad banc zuocant.Si crgo una dea 
cqquideconfuUa vitatc necipfaefl 
tnterim:quia diuidit in muUas.Uni" 
fint ifla muUa noia:non tam dee mul 
te y noia.S5 erantiu^ maiof auctas 
dcprimit:'! cunde vazzonem poft bac 
fcntcntiam trcpidarc compdUt.2Ulio 
git enim 1 dicit : cum quibus opinio 
maiof de bis dcab" g» pUircs eas pu 
tarut eflfe no pugnat. Ouo n pugnat: 
cu vaUie aUud ftt una dcl noia babe 
muUa:aUud ec 6a6 muUas/S^ pot l^ 
cjt fieri:ut cadc rc8 1 una (iv.t in ea q 
d3resfintplures.£onccoout i uno 
boicelTcresplurc8:nu(jd iot boicd 
pfes.-^Sic i una dea ee res plures:nun 
cjd to T deas plurcs.^ Ucjt ficut voltit 
diuid3t:coflent:multipUcent:repUcet: 
iplicet.lDec funt tcUuris 1 mais ma' 
gne preclara myfteria;uin omnia zfezti 
turadmoztaUa fcmina^tc^erccdam 
agriculturam.Jta nc ad bcc relata 1 
btk fine babentia : fympantj:turres: 
galU iartatio infana mcmbro:um:crc 
pitus c7mbalo:5z.:confictio lconu:vit3 
cuiq^ poUiccntur etcrnam.' 3ta ne^p' 
terea gaUi abkid buic magne dee f ui 
unr.uf fignificct qui femine indigeant 
^ram fcqui opozte:quafi non eos ipa 
potf fttitus femine faciat indigcre/ 
Utf, eni5 fqueoo blc dcl cu idtgelt LIBER fcm acqui2at:an pon" fcqucoo bac de 
am cum babcant fcmm amminant: 
boc inrcrptari aii dercftari eft.TUc at 
tcdirur quantum maligni dcmones 
prcnaluerint : qui rtec aliqua magna 
bis facris polliceri aufi funr:7 taj cm 
delia crigcrcpotueront. Sidea tra ft 
c(Tct:manu8eibominesoperanoo in 
fciiet m fcmina ronfequcrcntur per il 
lam non t fibi fcroienoo ut fcmina p'' 
dcrentproptcrillam.Sideanon eet: 
ira fccunda fiet manibue alicniaiur rl 
coget bomincm ftcrilcm fiai manib'' 
fuia . 3am qr in libcri facns bonefta 
matroa pudcda virilia coioabat fpcc^ 
tantc multitudinc:ubi rubes 7 fudas 
fieflulla fro'9 in boibu6:aftabat fo:fi 
tl 7 maritus.i g» i celebratioe nuptia 
rum fupcr priapi fcapuj noua nupta 
fcdc iubcbarur : lcgc corempribiliow 
atcfi cofufibilioa funt prc ifta rurpitu 
dinc crudclilTtm a : ucl cru d cltra re ru r^ 
piflfima.^bi dcmoicia artvbos ficut(^ 
fc)CU6 iiluditur:ur ncurcr fuo vulncrc 
pcrimatur:ibi fafciario rimerur agro-' 
rum:bic mbto:um amputatio n timc 
tur.3bificdeb6ertatnoue nupre oc'' 
cudia:ot n folum fcciidiraB:fcd nec v^ 
gitaa adimarur:bic ita amputatur ui 
nlira5:utnccconucrtatur i fcmina^: 
nec uir rcUquatur. 

0.uam intcrprctatiocmdeabfnfi 
one atyie grecomm fapietiii ooctrina 
repperit.cap.)C^v. 

c Xatysillerieftcomeorai^inec 
ciuf ab ifto iterp:crario :qfira c: 
i cuiuB dilccrioie mcoziam gallus ab 
fddtf.^ed oocrigreci atcp fapicref nc 
quaq» rdem tam factam atcp pcbraj 
tacucrdt.lbrop^ vernalcm quippc fa^ 
ckni tcrrc q cetenf» tepo:ibu8 eftpul^ 
cbaoi.l^ozpbyrius pbibfopbpsno^ 
bilie atyn ftoK9 fignificare pbibuint 
(6 ablafulqiftosdeciditaitfrucmnu Tlo crgo ipfum boicj ucl quafi boicj 
qui cft uocatue atys : fcd ririlia cius 
ftou c6pauerur.3pfa quippe iHo uiue 
tc decidcniKimo vo non deciderunt: 
ncqj decerpta fcd plane difcerpta fiit. 
Tlcc illo fto:c amtflb q(q> poftea fruc" 
tus:fed potius fterilitaD confccura c. 
'Q.uid ergo ipfe^cliquus^tq^d :mafit 
abfcifo:quid eo ftgnificari di: quo re^ 
fcrtur; quc tnrcrprcrario idc^feitur' 
3ln bcc fruftra moltcnoo ntbilcp iuC 
nicnoo:pfuadcnr illud ponue cffecrc 
dcndum;quod de bomtnc caftrato fa 
ma iactauit:lirterifcp madarii e.-ZJ^C'' 
ztto buic aduc:fatU3 cft i varro n!:nc 
cp boc dice uoluit. non enim ooctiflfi'' 
mum boie^ latuit. 

t>c mrpitudine facro:um matTmA 
gnccap.j:)cvi. 

{ Xecp dc moUibue dde mat m« 
gnc cotra 6n C5 uirop multc^xp 
uccundiam confccrarie:ci ufq? i bcfta 
nil dic madidis capiir:facic dealbara: 
flucrib" meb:i6 inccflu fcminino : pcr 
plareae uicofq? carrbaginte etia a po 
pulie unde turpitcr uiucrci cpgebat: 
nibil varro dicere uoluit: ncc ufpiam 
mc lcgiffec6mcmini.£>cfear ^tptatio: 
erubuit rano:c6ticuit 0:0. Uicit ma^ 
trie magne omnce deoe filioe n6 nu^ 
minis magnituoo f^ crie.lDuic mon' 
ftro ncc ia m6ft:uofitae coparatl^Uft 
in fimulacns babebat folam dcfo:mi 
tatcm:ifta in facrie dcfo^mem crudcU 
tarem.3Uamebrainlapidibus addi- 
ta:bec in boibus pcrdita.lDoc dedcc* 
tot iouie ipftue uitia 7 tanta ftupra n 
uincnr.3lle inf fctcae c6:upreUe uno 
ganymcdecelum mfamauit : ifta toe 
moKibue profcflfifl a publicis incfna-' 
uit tcrram^Tceb fedt iniuriam.Sat''' 
num foirafle poflcmus boic in ifto gc 
ncrcrurpifl"imccrudclitatiefiuc con'' 
faTe:fwcprefaTc:qmpan-c caftrafle SEPTIMVS perbibrt' Scd m fatumi facris boies 
alieis manibue ponius occidig^fuis 
abfcidi potueruc.^euorauit ille filiof 
fuoo ut pocte ferut:-! pbf fid qc boc i^ 
terpretantur quod uolunt : ut aut bi^ 
flotta^dttnccauit . B^qpd peni fu^ 
08 filioe facrificarut:non reccpe roai. 
2li vo ifta magna dcozum ma^ ct loa 
nis teplie callratoe itulit:atcp iftaj fe 
uttiam moiccp fcruauincredita uircs 
fldiuuare romo^-.e^cdoo uirilia ui' 
ro^.^Quid ei5 fiit ad boc malu furta 
mercurq:veneri8 lafciuia^ftupra i tu: 
pitttdice ccfof :q^ferremu6 6 lib:i8: 
t\i(i quotidie catazct 7 faltazcnt i tbca 
UiaiS^ bec quid fut ad tatu malu:cu 
tue magnituoo magnc matri tmmo 
c6petcbat:pf ti^ cp illa dfir a poetis ee 
pficta:quafi poete id et finj:erit: qp ea 
fint dije grata i «ccecpta.-^Ut crgo ca^* 
itercf ucl fcnbcnt':audacia fuit ucl pc 
tulatia poeta?t.Ut vo diuie zb" i bo- 
tiojib" cifde impcratib" i ejrtoiqueti" 
b' numib" addcnt':q'd e nifi czim 6o;t: 
imo vo p fcifio deonio^ i 6ccptio mi 
rero2um.'Ueru5 illud q6 dc abfcifo;^ 
confccrarione matcr dcozum coli me^ 
ruit:ii pocte c6ftn>:erijt:fcd bozzc ma^ 
gie g> cane malucijtt.lDis ne dqe felec 
118 quifq' confccrandue cft:ut p" moi 
tan utuat bea(e:({bu8 confeczatue ari 
morrem boncfte n poruit viue:ram fc 
die fupftitionibue ftiditue: i imudia 
demonibue obligatue/Scd bccoia i" 
quit rcfcrunrur ad mundu^: videat ne 
potius ad unmundum. £ui cnim bic 
mudus e 63:nec aio rcligiofue criftit: 
ncc bdcftus viuct ille ncc mudue.nos 
sut animn querimud qui va religioe 
^ftfue^no ta^ dci» fuii aoozet mudu: 
f5 taq' opue dei|)pter dcii laudct md^ 
dam.i mundanid fo^dibus ejcpiatuft 
mudus pueiat ad deu 4 codidtt mun 
dum.3fto9 vo felcctos deos videmuf 
quidcm clariue innotuiffe q> cefoe : n 
tii uteof iUuftraret'meita:f5 ne occul taretur opptobria.ude magie cos bo 
mmee ftiific credibile eft: ficut n foluj 
poetice Ue:ue^ et biftozice tradtde^t. 
Tlam quod virgilius ait.-primue ab 
ctbereo ucitfatumua olpnpo 2lrma 
iouie fugiee:'!; regnie e)cul ademptie» 
t q ad banc tem ptinctia n5fccut:tota 
de boc bomerue pandit biftozii: qua 
eniue in latinn vtitcloquium : uri ^a, 
plura pofuemnt:qui contra buiufmo 
di errozce ari no8 ucl grcco fmoetJcl 
latino fcripferunt:n6 i eo mibi placu-' 
itimmozart. 

bc figmtie pbi(fiologo;t: qui ncc 
va5 dcitate colnt:nec co cultu quo co^ 
ledaeva diuinirae.cap.jtjcvq. 

i •fjfae pbf fiologiae cu cofidero 
quib" oocti i acuti boies bae 
rce bdanas conat cvte in rce diuinaf: 
nibil uideo nifi ad rpalia tcrrcnacp o^ 
pa naturac^ co:po:ea:uel ctia (i inui^ 
fibilem:rri mutabikm pormfte zuoca^ 
ri:q6 nullo mooo cft ucrue 60 . 'boc 
autem ft faltem religiofttati congmia 
fignificationibue aget^effet equidcm 
oolendum no bis ucru deu anuniiari 
aup prcdicari:tn aliquo m6 ferenduj 
tam fcda 1 turpia non furi nec iubci. 
3lt nunc cum pro dco ucro quo folo 
aia fe inbabitantc fit fclipncfae fit co 
lere aut cozpus aut animam: quanto 
magis nefarium cft ifta fic colcre : ut 
ncc falurcm nec decue bumanum co: 
pue aut aia coletis obticat.^Otuaobre 
fitemplo:fifaccroote:ft facrificio qd 
60 ucro dcbeatur colat'aliq6 clcmttt 
mundi:velcreatu8 aliquis fpe etiam 
fi n immndus 1 malue:n6 ideo e ma 
lum qi illa mab fiit cjbus colit': f^ 4a 
illa funt talia quibus folue ille coleo'' 
fit:cui talis cultos feroitufqj dcbetu:. 
Si aot ftoliditate uel moftmofitatc (i 
mulacro;t:facriftcq8 bomicidiozum: 
coronatione uirilium pudenoozum: LIBER mcrccde ftuproru: fcctionc mcbrozu: 
flbfcifionc gcnitalmm : coiifccrarionc 
molUum:fc(li8impuro:um obfceno'' 
rocp luoo:um:unum ucrum dcum.i. 
omnie animc co:po:ifcp creato:e colc 
fc qaifq3 contcndflt : nonideo peccat 
quia n cft colcndus qucm colit:fcd qr 
coledu n ut colcndue cft colit. 0.ui uc 
ro7 rcbus talibus id cft turpibue t 
fccleftis:'? non dcum ucrum id cft aic 
co:po:ifcp facfo:em:f5 crcatura:^ui9 
n uitiofam colit fmc illa fit aia fiuc c5 
puerfiuc aia fimul t copu9:bi9 pcccat 
in dcu^q» i pro ipfo colit quod non c 
ipfe:^ talibus rcbus colit qualibus 
ncc ipfe colcndue cft: nccno ipfc fj bi 
quonamooo id cft q^turpitcr ncfaric' 
qj colucrint in promptu eft.0.uid au 
tcm ucl quoe colucrint cffct obfcuni: 
nifico^ttcftarct bifto:ia:eaipfa q fc 
da 1 turpia confitcmur numib" tnbK 
tcr crigcntibue rcddita. Uh rcmotie 
coftat ambagibu6:ncfano6 dcmoncs 
fltcp imudiltimof rpu6:bacomniciui 
li tbcologia iuifedie ftoUdte imagib": 
n p cae polTidcndie ctiam ftuUis coi'' 
dibue iuitatos; 

O.uod ooctrb v^arroie dc tbcolo-' 
gifl i nulla fibi ptc cocodct.cap.jcjrwg. 

q Uid i^iivilcv.cp uir ooctfffim* 
t acurilTimuf varro velut fbrili 
difputarioe boe ome dcoe i cclu^ i i 
ra redige:ac rcfcrre coaf t ri pot.-^fU»' 
unt de manibu9:rcfiUut:[abuf t dcd 
diit.Dicturue cnim dc feie boc eft dc 
dcabu3:qtfi iquit ut in primo Ub:o di 
j:i dc locis: duo funt principia dco:u5 
flnimaducrfa 6 cclo i tcrra:a quo dq 
parrim dicnturcclcftc9:partimtcrre' 
ftree:ut in fupcriorib" inirium fecim" 
fl cclo cum diicimus de iano:quc5 alq 
ccUtm alij dijcerunt cflc mundum: fic 
dcfcmieinitiumfcnbcndi fccimue a 
(cllurc.6mrio quatam molcftia tsk actantupattfltur igcniil.Ncitur cim 
quadam ratioe uerifimiU cckt cflc q6 
faciat:terr3 quc patiat:? idco illi maf 
cuU'namuimtribuit:buic fciam^tnd 
flttcdit cum potiue cflc qui bcc faciat 
qui utrucp fccit.lDinc ct famotbracu 
nobilia mf ftcria in fuperio:c Ub:o fic 
ttcrprctaturcaq; fc qucncc fuie nota 
funt fcribeoo orpofituijj^cifqjmiflujt 
quafi rcUgiofifl^imc poUicctur. Dicit 
cnim fe ftbi mulrie indictje coUegilTc 
C fimulacris aliud fignificarc celum: 
aUud tcrra5:aUud c;ccmpUi rcjt^quas 
plato appcilat idc39:cclum ioucm:tcr 
ram iunonem : idcae mincruam vult 
ttelU'gi.£elum a quo fiet aliq'd: ^ram 
de qua fiat c)ccmplum fccudu qo fiat. 
•Q.tta in re omitto dicc: qp plato iHae 
idcas tata vim b:e dicit:ut fcciidii caf 
non cclum aUquid fccerit:fcd et ccluj 
factum fit.^boc dico tftum in Ubro fe^ 
lccto^deo^ roem iUam tum 6o:um: 
c}bu6 quafi cuncta complcjnie eft per 
didifTcXelo enim tribuit mafcroe dc 
06:fcia6 terrc. 3ntcr quae pofuitmi'' 
neruam qua fupra ipfum celum ante 
pofucrandcinde mafcre 66 ncptunuf 
in mari eft:quod ad terram poriue aj^ 
fld cclum pcrrinct.Jbie pat' poftremo 
qui grccc pluton dicitur:cria ipfc maf 
culus fratcr ambozum tcrrcnue dcuf 
cfTepbibctur:fuperio:em tcrra tcnef: 
in infcn'o:i babcne proferpinam con'' 
iugem. Oluomooo crgo 6osin celo: 
dcas in tcrra cffc perbibenn 4 rurfue 
dcos ad rcrram:6a6 ad celum rcfcrrc 
conantVOLuid foUdum: quid coftas: 
4d fobrium:quid deftnitti bet bccdif 
putario.'3Ua autem cft tcUus inirium 
dearum:ma^.f.magna:ap6 qua mol^ 
lia 1 abfcifo:;2; fcfccp fccario atc^ iacta 
tid ifana pftrcpir fpituoo. OLuid cer 
go q6 dicitur caput dcotum ianus:cfl 
put dcarum tcUu8:nec ibi facit unum 
caput crro ncc bic fantj furo^^^ur bec 
fruftra ikrrc nitunmr ad mundum: SEPTIMVS quafi pofTttpro 5o uero mundusmcl 
opus^ faaoc colu' £c m coe ncc boc 
polTe viraa apta couincit.^Rcferat bcc 
pon" ad boiee moztuoe t ad deonea 
pcfTimos:? nulU qo mianebit. 

Oz omnia q pbyfiologi ad muduj 
partce ipfiue retulerunt:ad unum ue 
rum dcum zferre dcbucrut.cap.)C7:i)C> 

11 ^nc0 oia q ab ei 9 c^ iflo;t deo 
rii tbeologta vclut pbyficie ra^ 
ttonibus 2fi.ruf ad mundu:no9 quatr 
finc ulb fcrupulo facrilcge opiois 60 
potius vo qui fccit mundu:omni8 aie 
7 omnia corporis coditoi tribuantur 
eduertamue boc mooo. TIO0 deum 
colimue:ii celo 7 terram quibus dua^" 
bu3 partibus miidue bic c6flat:ncc a 
nimam ucl animae per utuetia qcun" 
c^ diffufa8:f5 dcum qui fccit celum r 
inm 1 omnia quc in cie funt.0.uifc 
dt omnem aiam fiuc quocilcp mo ui^ 
uctem:7 fcnfus 1 rationis cj:prc5:fiue 
cr fcntiete fiuc et intelhgerc.£r ut iam 
icipta (Ila uniue t ueri dei opera pair 
rc;^prcrquciftifibiduquafi bdcfte 
conat^facramtaturpifTimaT kckctif 
fima itptari:6o8 mttos falfofcp fccc' 
runt. 

0.ua pietate dtfcemat'a creaturis 
crcatornc pro uno tot dq colat:quot 
funt opa vniue auctoie.cap.^^. 

{ Xlii deu colius: c[ natKs a fe cre 
stis 7 fbfiftedi t moucdi initia 
fincftp coftituinqui :eru5 caufas ba-' 
bct:nouit arcp diipoit : qui uim femi^ 
num c6didit:qui rationalcm animaj 
quod diatur animus quibus uoluic 
^iuettbue indiclit:qui fermotf faculta 
tem ufaatfi oonauir.qui munus ftita 
dicendt quibus placutt fpiritibus im^ 
ptiuit.£t p quoe placec ipfe futura p 
dicit:i p quos pbc; malas ualitttdier pellif.OLui beUo;t quoc^ fpforum ca 
fiteifidandum tcailigandum c gcnuf 
bumanum: ejrozdqs ^greflibus fini-' 
bufcp modcat:qui buiue mundt igne 
ucbetntirfunum 1 violcrifftmum pro 
imfc naturc tempaifito t creauit t re^' 
git: quiunivfarum aquarum crcatoi 
1 gubemator e:qui folcm fecit copoa 
Kum clarilTtmum luminu:ct£p ui^ co^ 
gruajt motiidedit. Oiui ipis ctUm 
inferis oom nationc fua^ porcftatccp 
non fl5trabit:4 feia 1 alimta motaliu 
fiue arida fiue liquida naturis cdpcte 
tibus attnbuta fi^ftituit . Oui tram 
fpdat atcp fccundat:q' fructus eC aia^ 
Iibus bominibufcp largif^quicaufas 
non folum principalcs fcd etiam fbTe 
quetcs nouit atcp odinat:qui lune fla 
tuitmodum fuum : qui viae cclcflcs 
atcp^rcflrcs loco:um mutationtbus 
prcbct.Oui bumanis ingcntjs q c:ea 
uit;etiam fcias artiu uariarum ad ad 
tuuanda uitam naruracp conccfl^it. 
Oui coniunctionem maris 1 fcminc 
fld adiut02ium^pjgadc^li8 iflituit: 
Oui bominii cctib" quc fccis 1 lumi 
nib" adbibcnfad faallimos ufuf mu 
nus trcni ignis indulftt. 3fla fitt ccrtc 
que dtjs fcclectie ncfrio p quas pbyfi-' 
cae intptationcs vir acutiflftmue arrp 
Oocnfl*imue varro:fiuc q altiidc acce^ 
pit:fiue q ipfc coniccit dtflnbue laboa 
uit.tJcc aiJt facitarcp agit unue 7 uc 
rue dcos.Sed ficut idcm 69 ubicp to 
tue nuUiB mclufuB locie: nuUie uicut 
Blltgatue:in nuUae ptce fecti\iQ:c]i nf 
la ptc mutabili8:implcn9 cclti 7 tram 
pitte poretia non abfenrc narura ; fic 
itacp admiflratomniaquc creauit:ut 
ctiam ipfa j)prio9 ej:erce 7 agc motof 
finatiOuanuie cnim mbil efle pofl^it 
fine ipfo:non tarn funt uUa quod ipc. 
3lgit autcm multa criam pcr angclof 
fed non nifi e]C feipfo bcarifirat agtbf' 
3ta cjuanuisproptcraliquas caufas 
bominibus angclos mitcat: non tain LIBER ej: angclfs hoieB:fei exfeipfo ficutan 
geloB bearificat.3b boc vno i ^o 60 
vitafpausetnaj. 

Ouib" propiie bcrteficqs dcfe^cep 
ta gcncrali largirate fectatozea vitatia 
utant'.cap.;7;j:i. 

b Jlbeus.n.abiUoprc^buiafcfo 
di bfificiarque c)c bac de qua H^ 
nulla dijcimus aclminifh-arione nafe 
bonis malifcp largitur:magnti5 7 bo' 
no:um proprium magne dilectionis 
indicium.O.uang^enim g^fumusrqr 
riuimue:^' celum terracp confptciuf: 
q> babemus ifitcm atcp rarione^qua 
ciim ipfum qui bec omnia condidit i^ 
quiramu6:ncquaqttam valeamue ac 
rionifufficcre gratiaruj^tamcnq^nof 
oncratos obrutofcp pcccatiB:T a con 
tcmplatione fuc lucis avfoe: ac tenc^ 
brarum.i.iniquiratisdiUctidccccarof 
no omnino dcfcmit.ZDifircp iiobis v 
bum fuum:(|cftciu8 unicue filf^quo 
pro nobiG in afTiipra carne naro arcp 
paflb^g^ri dcu9 bomincm pcnder no' 
fcemu9:ar(^ illo facrificio fingulari a 
pcccaris omnibus mundareur:ciuf(^ 
fpiriru in cozdibus noftris dilecrionc 
diffufa:omnibu6 dilficulratibu6 fupa 
tie in ercrnam rcquicm 1 preplariois 
ciu6 incffabilc dulccdinej ucnircmuf. 
-Ouc coih quor lingue ad agedas et 
gJae faris efTc contendcrint? 

0.6 facraifitu rcdcmptionfs cbti^ 
ftinulUsraro tcmpozibus dcftjerit: 
fcmp:rq5 (it divfi» figntficationib' p^ 
dicarii.cap.)r^)cq. 

b Oc myfteriu vire cfnc:fa idc ab 
eptdio gencrie bumani p qda 
figna 7 facramenra rpotib" congrua: 
quib" opouuit pcr angro9 pdicattt e. 
ibcindc ppfs bebrcus in vnam ^-daj 
rempublicam quc boc facramcntum flgcrct congrcgarus cftrubf p quofda 
fcienre6:per quofda^ ncfcicnte6:id q6 
graduetu cbiiftiufq^ nuc 1 deinccps 
ttairur:prenunciaret' cfTe vcnrurum. 
Sparfa eriaj poftea eadcm gcnrc per 
gcres proprcr rcftimoniii fcripfarum 
quib" ctemafalus in cbiifto futura p- 
dicata e . Omncs ei^ ii folu^^pbctic 
que in ^^bie funt: nec tantu^ prcccpta 
vite quc mo:ee pietatec^ confozmat: 
atq^ illie littcrie conrinenrur.vuctiaj 
facra facerootia:tabernacuIu5 fiue te 
plum:altaria:facrificia: ccrimoie dice 
fcfti:7 (fcdd aliud ad cam fuitutcm p 
tinct quc dco dcbct':? grcce^pc latria 
dtcitur:ca fignificata t pnuriara fur:q 
propter eternam vitam fidcliu^ i cbri 
fto:7 implcra crcdimus:^ implcri ccr^ 
nimu6:7 implcnda confidimue. 

O.uod per fo'am cbriftianam reli 
gioncm manififtari porucrirfalLicia 
fpiriruu maligno:um : dcbominum 
crro2c gaudentium.cap.jtr^pij, 

p £r banc crgo Higio ne vmam 7 
^am potuit aperiri 606 gentia 
cncimuRdiitimoe dcmonce^fb defdc 
tozum occafionibue animarum : vel 
crcatura^ fpedc mudanarum 600 fc 
putaricupicntcs: 7 quafidiuinie bo'' 
noybue eifdccp fcclcftie ac turpibue 
rebuf fupcrba impuritate lctatcf:arcp 
ttd uerum dcum conucrfionc buanfs 
animif iuidctef. £)c quo;t imanifTimo 
7 impijiTimo diiatu bo liberatur : ca 
crcditineumquipbuitad ejrurged» 
tantcbumilitatifcj:emplum : q^ta illi 
fupcrbia ccciderunt . 'binc funt non 
folumillidequibuf mulra iam diici'' 
muf:7 alij atque alq fimilee ceteraru; 
genrium arque tcrrarum:fcd ctia? bf 
dc quibuf nunc agimuf tanq» i fcnatu 
deotum fclecti:fcd plancfclecti nobili 
tatc criminum non dignirarc vruruj. 
Oluoium facra \?mo dum quafi ad SEPTIMVS fiaturales ratiorue rcferreconafrqrcf 
bondlare rcs turpeetquomo bis qua 
drtttconfonctnon potcft inucnlrc: 
quonia^ non funt ipfe illo;^ facroru^ 
caufe quas pucat:uel potius uult pu^ 
t9r<.Tlft5 fi non folom ipfc: uc^ ctiaj 
quclibct alic buiua gcneris cflent: op^ 
uis nibil ad dcum uerum uiradp cter^ 
nam:que in rcUgionc qucrcnda eft pct 
tincrcnt: tamcn qualicuncp de rcrum 
natura rcddita rationc: aliquatulum 
tnitigarent offcnfioncm: quam non i^ 
tcUccta in facris aUqua vclut turpitu' 
00 aut abfurditae fcccrat:ficnt in qut 
bufda tbcatro:^fabult8 ucldelubzo;^ 
mffterqsfaceidcj v>3:20 conatue eft. 
Ubi non tbcarra dclab:of fimilitudi 
ne abfoluit:fcdtbcatro;tpotiua fimi 
(itudine dclubra damnauit:tamcn ut 
cutpconatu9cft:utfcnfum boizibili^ 
bu9 rebue ofFcnfum vclut naruraliuj 
caufarum rationcreddttadcUnirct. 

t>e Ubns nume pompilq:quo8 fe^ 
natus ne facrozum caufc:quaUs i m 
babcbantur innotcfcercnt iuftit inccn 
di.cap.;:^q. 

f £d contra inuenimue:ficut ipe 
vir oocTiffimus prodidit dc nu 
me pompilq libris tedditad facro;u; 
caufas nuUo mooo potuitTe tolerari: 
nccdignas babitaa que non folu; lcc 
te innotcfccrcnt rcUgiofie: fcd faltcm 
(cripte rccondercntur in tcncbrie.^aj 
enim dicaj^quod in tcrtio buiue ope- 
rie Ubro me fuo loco dicturum cfTe^ 
mifcram.Tla; ficut apud cunde; var^ 
roncm Ugitur in Ubro dc cultu dco:d 
tercntiue quidam cum babcrct ad ia-' 
niculum fundu;:'! bubuUus ciue iu]C 
ta fcpulcru numc pompil^ tniicm 
aratrum cruilTct ej: tcrra Ubroe ciue: 
ubi facrozum inftitutozu; fcnptc erat 
caufcin urbcm pcrtulit ad prctotem. 
2ltillecuminfpcjalTet principia zcm tantam detuUt ad fenatum.Ubi cum 
primorce quafdam caufae lcginfcnt: 
cur quiccp infacris fucrit inftitutu^: 
nume moztuo fcnat" alTcnfue e:cofq5 
Ub:o9 tan^ religiofi patrcs confcnp^ 
ti prcto: ut comburct ccnfucruni. iC:e 
dat qutfc^ quod putan tmo vo dtcat 
quod diccndum fuggcflent vefana c6 
tetio qiiiUbettanKimpietatis cUfefoi 
cgrcgi". ZDcadmonc fuffia3t:facro'' 
rum caofae a rcge pompiUo romano 
rumfacro^t infUtutote confcriptae: 
nec populo:ncc fcnatui:ncc faltcj ipis 
faccrootibus inotcfcc dcbuiiTc:ipmcp 
numa^pompiUumcuriofitatc ilUcita 
ad ca dcmonum pcrucnifl*e fccreta: q 
ipe quidc5 fcrtbct:ut babct unde lcge 
00 cdmonetur.Scd ea tamen ca rqc 
cflcKquiminimeqitcnq' mctuet : ncc 
ooce aUqucm:ncc dclcoo uel quoquo 
mooo confumenoo pcrdeaudet:ir« 
quod fcircncmincm voUiit: ne boies 
nefaria oocct.violarc aute^ rimuit: ne 
dcmonce iratos babct:obruit ubi tu'' 
tum putauit : fcpulcro fuo propiqua 
rc aratrum poflc no crcdcne. Scnat" 
autcm cimt rcligionca fozmidaret da-' 
narc maio:um:Tidco nume aflcntirc 
cogctur:ilio8 tamcn Ubzos tam pemi 
dofo8 efle iudicauinutncc obtui rur' 
fue iube:nec bumanacuriofitas mul' 
to ucbemcnrius rcm iam pcrdiram q" 
re:fcd flammie abolcri ncfanda moni 
mcnta:ut quia iam ncccfle cfle cpftia 
bant facra illa facc toIcwbiUus crratc 
turcaufis cof ignoratis ; q^cognitis 
duitas turbarctur. 

£>c bfdromantja:pcr quaj numa 
uifis qutbufdam imagibus lodifica' 
baiHr.cap.;:p^« 

n 3lm7ipenumaadquenuUcs 

6i^pbet«:nulUj8 fanctus agrs 

mittcbatunbfdromantia facc cdpul' 

fu6 eft:ut in aqua uideret imagincs LIBER deoK: ucl potiU3 ludificarioncs deo^' 
nu5 : a quibus audirct quid in facris 
coftirucrct atqj obf^ua: debcrct . 0.6 
genue diuiuatiouie idcj vmo a pfi9 
dicit all3tu:quo T ip5 numa: i podea 
pftbagoMtti pbilofopbu5 ufii fiiiffe 
cc'mcorat:ubi adbibito fanguiue cti^ 
tnfcros perbibet fcifcitari:^ necyoma 
tia^grece dicit uocari: que fiuenecro^ 
mantia dicatur idipfu^ cft:ubi uident' 
mo:tui diuinare. quibus bcc artib'' 
fiant ipfi uideiint. Tlolo enim dicere: 
ba9 artes cria antc noftri faluatozis 
aduentu5 in ipfie duitatibus gentiu; 
legibue folcre probiberi:-!: peua fcue-' 
rilTima uindicari. ITolo inquam boc 
diccre.foitaftie enij talia turtc licebar. 
t)i9 tam artibue didicit facra iUa po- 
pilius: quo;j facrof facta prodidit: 
caufae obruit:ita timuit 7 ipfequod 
didicit:quarum caufaru^ proditoe li^ 
b:o8 fcnarue incendit.Oluid mibi cr 
go uazzo illo^ facrozum aliae nefcio 
quae caufae uclut pbyficas intcrprc^ 
taturqualee (i libn i!li babuifTcnt no 
utiqp arfifleitt:aut t iftoe uazzonie ad 
cefare5 pontificc fcriptoe atqp cditoe: 
patrce confcripti fimilita inccndiflet' 
O-uodergo aquam cgcflTcritrid eft ej: 
poztauerit:numa pompiliue unde bf 
dromantia^ facerct:ideo nympba^ t' 
geria5 coniuge^ dicitur babuifleique'' 
admodu5 in fupradicto libro vazzoie 
cj:ponitur.3ta eni^ folent rce gefte aP 
pfionc mdacio;u5 in fabulae ucztt.Jii 
illa igitur bydromantia curiofiflimuf 
rcj: illc zoanue t facra dicir. quc in li^ 
bzis fuie pontificce baberent: t eozuj 
caufae quas pretcr fcnemincm fcirc 
uoluitjtacp eae feozfum fcriptae fc 
ciJquodamooo mozifedt: quloo ita 
fbtrabcndae bominum noticic fepeli 
edafcpcurauit.Sutergo dcond tUic 
tamfo:dide7no]cie cupidatee erant 
pfcripre:ut q: bie tota illa tbeologia 
ciuilie etiam apud talea bomines CfC crabilts apparet:qu{tl multa in ipfis 
facrie erubefccnda fufcepcrant . 2lut 
illi omnce nil^ilaliud g> bomince mo 
tui prodebantur quoe tam prolijca tc 
pozie uctuftas:-! fere oine populi gcn 
tiu5 do8 imoztalee enfe credidcrat: di 
1 talibus facrie qdc^ ilU demonee ob-" 
lcctarenrurqui fe colcnooe pzo ipfie 
mo!tuis:quoe deoe putanfccerat: 4' 
bufda^ fallactu miraculozti atteftatio 
nibue fupponebit.Scd occulta ucri 
dei pzouidcntia factum cft: ut t pom-' 
pilio amtco fuo illia congliitinati arti 
bu6:quibue bydromatia fteri pctuit: 
cuncta illa confitcri pcrmittercntur:t 
tamen ut moziturue inccnderct ca po 
tiue ^ obJucret admonere non pmit- 
tcrcnturqui nc innorefccrcntmcc ar« 
tzo quo funt crura obfiftczeporucriit: 
nccftilo u3zzoni6:quo ca que dc bac 
re gcfta funt in noftram memozia per 
uencrunt.Tlon cnim pcrTunt quod n 
finunrur cf^icei . finuntur autcm alto 
dci fummi iuftocp iudtcio pzo mezitis 
cozumquos abcis ucl afiiigi tatu:uf 
ctiam (^t\ci ac decipi iuftum cft:Ou3 
vo paniciofe uel a cultu ucze diuinits 
tie alicneiUe littcre iwdicm fint: binc 
intclligi potcft:^ eae maluit fenatus 
inccnderc:qUas poptlius occultauit: 
g> timcre quod timuit:qui boc aude: 
non potuit.<lui ergo nec fcliccm i f\x 
turo uitam:ncc mooo babczc uultpt " 
am:taltbu8 facris mozte^ querat etcr 
nam.-Clui autcm cum malignis deC 
nibus non uult babcre focictatem:no 
fupcrftirionem qua coluntur no)riam 
pcrrimefcat:fcd ueram religionc^ qus 
produntm % uincuntu: agnofcat. OCTAVVS 2turelq augafHni de du{^ 
tateddliberoctauus. 

JbequeftionenaturaUd tbeobgte 
cum pbilofopbid e^xellentiozie faetie 
diTcutienda.capitulo prtmum. 

H UTU:3TlXen 

tio:e nobiB op'* 
etlanimo mlto 
q> crat in fupio-' 
rum qu£flionu5 
rolutioe 7 fxpli' 
catoelibzo^.de 
tbcologia (jppe 
quarii naturalem uocant : non cum 
qutbudibet bominibusmon cnim fa' 
bulofa dl uel ciutli8:boc cfl ucl tbca^ 
trica:uel urbana:qu3rum altera iactt 
tat dcozum crimina:altcra indicai dc-' 
omm ckfidcria criminofioza : ac per 
boc malignozum potiu9 demonujq' 
dco:um:fed cum pbilofopbia cft ba^ 
bendacollatio:quouim ipfumnome 
(i latine tncerpretcmur:amo:em fapie 
tie profiictur.lbouo fi fapientia^ pzo 
fitemur:-7 fapientia dcue c(i pcr quc^ 
facia funi omnia:ficut diuina auao:i 
tas ucritafcp monftrauinucrus pbilo 
fopbus c(t amato: dei. Scd quia rcs 
ipfacuiueboc nomen eftnon cft in 
omnibud qui boc nomineglo:iflntuz: 
nccp enim conrinuo ucre fapicnrie fiit 
amatozes quicuncp appcllantur pbi^ 
bfopbi:profecto in omnibue quotu^ 
fenrentias q: littcris nolTc potuimue: 
eiigendt funtcumquibud no indigne 
queftio ifta traciciur. Tlccp cnim boc 
opere omnee omnium pbilofopbo:u 
ranae opiniones rcfiiiarc fufcepi: fcd 
eae lantum qucad ibeologiam pcrti^ 
ncni:quo uerbo grcco ftgnificariinicl 
ligimue dedminitatc rationcm fiuc f 
monem.ncc eae omnium: fed eo:um 
tanium qui citm t cfCc diuinitaiem r 
bumana curare confentiant:non tain rufTfcere unius incommutabtltf 6i cul 
tumaduitamadipifcenda; ctlam p* 
mottem bcatam:fed ab illo fanc mul^ 
t06 uno condiios aicp initiiutos ob 
eam caufam colenooe pucant.tDi ctia 
fam vauonie opinionem ueritatis^'' 
pinquitate tranfcendunt . Siquulem 
tlle totam tbeologiam naturale^ ufc^ 
ad mundum iftom: uel eius animam 
e)ctendere potuit:ifti uezo fupra omne 
anime naiuram confitentur dcum : 4 
non folum mundum iftum uiftbilcm 
qui fepe ccli 7 terre nomine nuncupa^ 
turfcd omncm etiam omnino aiam 
fecerit:7 qui raiionalcm 1 inielleciua-' 
lem:cuius gencrie anutia bumana e: 
participarione fui luminie incommu^ 
tabilie 7 inco:po:ei bcaia fcccru.^bof 
pbilofopboe plaiontcos appellatos 
a platonc ooctoze uocabub dcriuato 
nullue i{ bec ucl tcnuite: audtuit igno 
rac.t>e boc igitur platonequc ncccfla 
ria buic qucftioni epftimo brcuitcz at 
tingam:priu8 liloe commcmorane:^ 
eu5 in code^ generc Utteraru) tempoc 
precelTerunt. 

i>eduo:um pbilofopbozum gcne 
ribu6:idcft ital co 7ionico : coruncp 
auaozibus.ap.^. 

q Uantum enim airinct ad liitc 
rasgrccas^quelingua interce-' 
tcrae gcniuxm clanoz babctur : duo 
pbilofopbozum gcnera traduntur : 
unum italicum q: ea paite iialtc : que 
qnondam magna grecia nuncupaia 
eft:altcrum ionicum inde lerris : ubi 
7nunc grccia nominaiur. 3taltcum 
gcnus aucto:cm babuii pyibagoram 
famium.a quo etiam ferunt ipfum 
pbilofopbie nomen e):o:tum . Tlam 
cum antca fapicntes appcllarentur: 
qui mooo quodam budabiUs ude 
aUjs purftare uidcbanturiftc inKrro' 
gatue quid profiterefpbiiofopbuj (c LIBER cfTc rcrpondir.i.Hudiofum ucl ainato 
remfapicnncquoriiam fapicnrcm^' 
fircri azzoganrifTimum uidcbarur.3o 
mci ucro gcncrie pnnccpe ftj(r rbalca 
mikfiustunus lUozii^ fcprcm q appck 
lan funr fapicntes.Scd lUi fc^ lure ge 
ncicdiftiugucbanr':7 quibufda pccp' 
tis ad bcnc uiucndum aaomodans. 
3ftc aurcm tbalce ur fuccclToted erta^ 
^pagarcr rcrum naruram fcmrarus 
fuafq? difpurarioncs lirtcne mandas 
cminuirrmajrimecp admirabiUf cjrritit 
cp aftrologx numcns comprcbenfis 
dcfccrus foUf 7 Uinc crii pdicc poruir. 
3lqua ramcn purauir rcrom ec prind 
pium:7bincomnia clcmcnra mundi 
ipfuqs mundum 7 q in co gignunrar 
cpflc.Tlibil autcm buic opcri q? mu 
00 confiderato ta mirabilc afpicimus 
q: diuina mcnrc prcpofuir. "buic fuc^ 
cclTu anapmadcr dus auditot: mura 
uircp dcrcrum narora op;nionC3.Tlo 
cnim cx una rc ficur rbalce cj: buore: 
fcd cr fuis proprqe pricipqs quafcp 
ree nafa purauir. <luc rcrum princi' 
pia finguLap d^c ncdidir infuurati in 
numcrabilcB munoos gigncrc:? quc 
cunq^ in cis oiiunrur : eofcp munoos 
mooo difloluirmo ircrum gigni c^fti 
mauir: quanra qmfcp ctatc fua mane 
porucrit:ncc ipfc a'iquid diuine mcnri 
in bis rcrum opcnbus rbuens.^ftca' 
narimcncm difcipu'um i fucccffojej 
rcliquir:qui omncs rcrum cauias mft 
niro acri dcdit:ncc oos ncgauir autra 
cuir:n6 ramc ab ipfie acrcm facrum: 
f5 ipfoe et acrc o:ros crcdvdit.3lnajRi 
goras i5o dns auditoj barum rcrum 
omnium quas uidcmuf t(fecro:c duu 
num animum fcnfin i dirir qc ifmita 
matcria qoc coftarcr dilTimiUb'* inrcr 
fe parncuUs rcrum omnium gcncra 
pro moduUf t fpcdcbue propn^s fiti 
gulj ftcrcfj aio facicnrc diuino. £>tO' 
gcr.cs quocp anapmcnif alrcr auduo 
acrcni quidcm dijcir raum cflfc matc' riam dt qaa omnia ^errt: fcd eay tf(t 
comporcm diuine ranonis : Imc qua 
nibil er eo ftm pofTct.ilna):ago:e fuc 
ccfTu audiror ciue arcbcbus cns ipfe 
dc parrtculie inrcr (c diffimdibue qb"* 
fmguia quct^ ficrcnn ira omnia coifta 
rcputauit:urinc(Tccna mrcjdiccrcn 
que cojp^a difiimiUa idc illas pniu-' 
las couingeoo i difTipaoo agcr ota. 
Socrarcs buius difciprs fiiifie pcrbi' 
bcrur mag: platois:propt quc bnuii 
cdaa i(ii recoUii. 

t>cfocrarica difdplina.cap.iq. 

f Ocratcs ergo pmus univfa pbt 
lofopbia ad (ozzigcoce ccmpo 
ncnoofcpmozce mflcrilTc mcmorat: 
cumante tiUimomncs magis pbyfi'' 
d8:id cfl naturalibus rcbue pcrfcru^ 
tandis opcram marimam impendc^ 
nnr^Tbn mibiautcm uidcxtjr pofTe 
ad Iquidum colligi umim fccratcs 
ut boc fjccrrcciio rcrum obfcuraruj: 
1 inccrrarum ad aliquid approbaruj 
1 ccnum rcpcricndum antmum inic'' 
du;quod cfTcr bcarc virc rccifTaruj: 
proptcr quam u-ram omnium pl; ilo'' 
fopbo:um muigilafTc ac laborafTcut' 
dcrur ir dufbaa: 3ln vero fn m dc dlo 
quida^ bcniuolctius fufpicjntu::ncU 
barimunoos raicnis cijpidirari>ii« 
ammos k crtendc in diuma ccnjn q^ 
Doquickm ab ds caufas rcr ndcbat 
tquiruquae piias arc^ fdmas ri mft t 
vnius ucn ac fummi da uoUmrate ce 
crcdebar.Uri no cas putabat nifi mu 
dara mcnrc polTc comprcbcndi:7 loo 
purgandcbonifmo:ibus uicecefcbac 
inf^andum:ur dcprimcmibus Ubidini 
bua croncrarus animus naturaU ui' 
go:c m ctcma fe aitolcren naruranqj 
inco:po:a i icommutabiUs luminio 
ubtcaufcomniumfaaa^z naruram^ 
flabrifcr uiuurr inrclhgcrtc pumaie 
cofpuct . £^ri3t cum lam ipcritoai} OCTAVVS ftultiriam fdre fe aliqu{d opimntin: 
tmm m ipfifmoulibuf queftionib": 
quo tom animu itendifTe videbanvcl 
confelTa ignoratia fua veldifTimrata 
fcietiatlepozc mirabili dilTercndi i a^ 
cutiffima urbanitateagitalTe atcp uer 
fafle.Unde i concitatis inimicitqs ca 
luniofa criatioe damnatue mote mul 
ctatus efl.Scd eil poftea illa ipfa que 
publice damnauerat atbenicnfium & 
uitas publicc lupt:i duos accufatoea 
eiu9 ufcpadeo populi indignatioc co^ 
ucrfa:ut unue coiuj opprclTus i mul^ 
ritudinc operiret:e)cilio aut volutario 
fltcp pcrpctuo penam fimilem al^ cua 
dct.Xa preclara igitur vire mo:tifcp 
fama focrates Hiquit plurimoa fue 
pbilofopbie fcrtatojce^quo^ ccrtatij 
ftudium fuit in qucflionum motaliu^ 
difccptarione ucrfari:ubi agifdcfum 
mo bono quo ficri bomo bcatus pot. 
<luod i focraris difputationibus dii 
omnia mouetiaflcrifdclVuit^quonia 
non euidcntcr apparuit : quod cuiqp 
placuitindefumpfcrunt:? ubi cuic^ 
rifum eft conftitucmnt fincm boni.fi 
nisauremboniappcllatur: quo ^(cp 
cum perucnerif bcatue efl.Sic autcm 
diucrfas intcr fe focratici de ifto fine 
fentcntiaf babuerunKutquod uijccrc 
dibile eft uniue magiflri potuifle face 
fcct3tote6:quidam fummum bonum 
dTe diccnt voluptatej^ficut ariftipp": 
quidam uirtute^ ficut antif^bcnee: (ic 
altj atquealq aliud arcp aliud opinati 
funt:quof comeorare longuefl. 

£)c precipuo intcr difapulof focra 
ris pUtone:qui omnem pbilofopbii 
triplici parritione dil^npt.cap.tiq. 

f £d inter difcipu loe focratis no 
quidem imerito ejxellenrifTima 
ploria claruit:qui omnino cctcros ob 
fcurarcf plato.Otui cum cfTct athcnie 
Ob boneflo apud fuos bco natusiT i gem'o mirabtli longe fuoe condifdpu 
lo8 antciret:parum tamcn putans p-' 
ficiende pbilofopbie fufficere feipluj: 
flc focraticam difcipUnam^q^longe la^ 
tccp potuit pcrcgnnatus eft:quaqua'' 
ucrfum eum alicuius nobilitate (cien'' 
tic percipicndc fama rapiebat . 3taC0 
1 in egf pto didicit quecunc^ ilUc ma 
gna babcbantur arcp oocebanrur : t 
inde in eas italie partes ucniene : ubi 
pftbagotcozum fama celcbrabatur: 
tjccjd italicc pbibfopbtc tuc flou:bat: 
audiris emincrioribue m ea ooctonb" 
facillimc compjcbedit.£t q: magifl^j 
focrarem ftngfaritercUltgcbat^eu^ lo' 
quentcm fac in omnibus Pmontbue 
fuis fadcn8:eria illa que ud ab aUjs 
didicerat:vripc q^ta potuerat itelhge^ 
ria uidcrat:cu illiud lepozcr mozaUb'' 
difputationibua temperauit.^taq^ cii 
ftudium fapicnrie in acrionc t contem 
pbrionc ucrfcf^unde vna parf eiue ac 
riua:aUera conteplatiua dicipotcfl: 
quarum acriua ad agcndam vitaj id 
efl ad mozes inftirucnooe pertinet:cd 
teplariua autem ad confpiciendaa na 
ture caufas i ff cerifTimaj vitatej.So 
crates in acriua ejcceUuifle memorat. 
•jbftbagoras vo magis contepbriuc 
quibus potuit intcUigcntieuiribus in 
ftitifTe.lSroinde plato utriiq3 iungcn 
00 pbilofopbiam perfeciflc laudatu:: 
quaj in tres partes diftribuit.Unam 
morale quc majric in actionc ucrfat': 
flUeraj naturakm quc conteplattoni 
deputataeft:tertiamrarionalcm qua 
ueriidetcrminatura falfo . -ClueUcj 
utricp.i.actioni i contempbrioni fit 
necefTaria:ma;cime lamc conteplario 
pfpecrionem fibi uendicat ueritarie. 
3deo ba tripamrio non eft contraria 
illidiftinctioni:qua inteUigitur omne 
ftudium fapienrie in acrionc i conte' 
pbrione confiftere. Ouiid autc tn bis 
ucl dc his finguUs parribne pbto fen 
ficM cft ubi fincm omnium acriomi: LIBER ttbi' cas omntum natum;2:ubi lumcn 
omntutn rahotm cfTe cognoucric ucl 
crcdiclcru:difrercnDo cjrplicare 7lon'' 
gum cc arbirro:'! teme cfTe affirmldo 
narbitroXumcmmmagiftrifui fo' 
crans:qucmfacitin fuis volumibus 
difputantcm notifTimu mo:c difTimtt 
landc fcic ucl opmiote fuc fcrua: affcc 
tat:qj i illi ipfc mos placuit:factum e 
ut criam ipfius platonis dc rcbus ma 
gnis fcntcntie no facilc pfpid pofTmt. 
Bj: bis tii que apud eo; lcguntuzrfiue 
quc di^it fiuc quc ab alqs dicta ee na: 
rauit:at£p confcripfit quc fibi placita 
uidcntur.qucdam comcorari i buic 
opcri infcri opotct a nobis ucl ubi fuf 
fragatur religioni ucre quam fidef no 
ftra fufcipit ac dcfcndit:ucl ubi ti uide 
tur cfTccontrariu9:quantum ad iflaj 
dc uno deo i pluribue pcrtinctqucflt 
onem:qucm proptcr uitam qttc pofl 
mo2tcm fotura cfl ucraciter beatam: 
colcndum cfTc catbolicc rcUgionie aP 
rit difciplina. f oztafTis cnim quipla^ 
toncm cctcrie pbilofopbts gentiu^ lo 
gercctcqj prclatum acutius atqj vaci 
us intellejrifTe atcp fecuti cfTc fama cc 
lcbziote laudantur:altquid tale dc do 
fentiunt:ui in ilio inueniatur i caufa 
rbTi(lcndi:t ratio intcUigcndi: 1 0!oo 
viucndi.O-uotum trium un05 ad na-' 
ruralcm:altcrum ad rationalcm:tcrtJ 
umadmoralcm partcm intcUigitur 
pcrtinc.Si cnim bomo ita creatus c: 
ut pa id quod i co pzcccUit:attigat ad 
iUud quod cuncta prccdht : id e unii 
ucrom optimum dcum: fine quo nlla 
natura fbTtlltt:nuHa ooctrina iflruit: 
nuUus ufuf cjcpcdit^ipfe qucratur ubi 
nobis omnia funt fccura:ipfc cernair 
iib: nobis ccrta funt omnia:ipfc diU" 
gar.ubi nobis rccta fut oia. 

0.5 dc tbcologia cil platonicis potif' 
fimu dtfceptadd fit: quo?^ opioni oiu 
pbojt poftponcda fint oogmata.c.r. f 3 f fgo plaro dd buifls imirato 
zcm:ccgnitozcm: amatozcm di^ 
px. cfTc fapicntcm:cuu}8 participatide 
fit bcatus: quid opud cfi difcute cete" 
ro9:quozum noUinobis q> iftcpropi' 
acccfTcrunt.iCcdat igttur cis non folo 
tbeologta illa fabuU>fa dcoium crimi 
nibus oblectans animos impto:um: 
ncc foUim etiam lUa ciuilis ubi tmpu'' 
ri dcmones tcrrcflnbue gaudqe dedi 
t06 populos dcozum nomtne fcduccn 
tc8:bumanoe crrozce tanquam fuos 
diuinoe bonozcs babc volucrunt:ubt 
ad fpcctanooe fuozum criminum lu" 
009 cuftozce fuoe tanquam fucuani'' 
tatis adminiftratozcs babucrunt:ubi 
pcrcos ad fuum cultum fludiie imo" 
difTimis alios cjrcitantce: i fibi dclcc' 
tabiliozcs luoos de ipfis fpectatozib" 
ejrbibentcs . Ubi fiqua vcUit boncfta 
gcruntur in tcmplts cdiuncta fibi tbe 
atrozum obfccnitate turpantur:7quc 
cun^ turpia gcruntur in tbcatrie: co 
parara fibi tcmpbzum fcditate lauda 
tur.£tc3 quc varro er bie facns qua 
fi ad fclum i tcrram rcnic^ moziaUu 
femina i actus intcrpretatus cfl:quia 
nccipfa illis ritibos figntficantur que 
ipfeinftnuareconat:? idco vcritas co 
nanre5nonfcquitur.£tfiipfa cfTcnt: 
tamen animc rationaU ca que infi-a il 
bm nature ozdine conflituta funt: ^ 
dco fuo colcnda non c(Tcnt:ncc fibidc 
buit prefcrre tanquam dcos: cae rcs 
quibue ipfam prctuUt vcrus de: i ca 
quc numa pompiliuf re vcra ad facra 
ciufmodi pcrtinentia fccum fcpclicn' 
oocurauitabfcondi: « aratro cruta 
fcnatus iiUTitincedi. 3n co gcncre fot 
ctiam iUa:ut aliquid de numa mitios 
fufpiccmur : que alejcander maccoo 
fcribit ad matrcm:fibi a magno anti" 
fhtc facrozum cgfpriomm quodi Iro 
ne patefaaa:ubi non picus i faunue: 
1 cncas 1 romulue : vel ctiam bcr' 
cules 1 cfculapiue : i libcr fcmcU OCTAVVS narus t rfndaridc fratrcs:? fiquos a 
UoB dc mo:taUbu8 pro dqs babct: f; 
ipfi ctia maio:c6 gcntium dq:quoe n 
ccro in tufcubnie tacitis nomi>us ui 
dctur attingc.3uppif:iuno fatumue: 
uulc3nue:udla:7 alq plurimi : quos 
Varro conatur ad mundi partrs fiuc 
clcmta tranffcrre:bomine9 fuifTc pro 
duntur.Ximes.n.t illc quafi zuclata 
mfftcria pctes admdet alccadru : ut 
CU5 ca matri confcripta infinoaucijtt: 
flammis iubcat concrcmari. Tlo folu 
crgoiftaqueduc tbcologic co'tinent 
fabulofa.f.7 duilisrplatonicis pbilo' 
fopbis ccd3nt:qui ucrum dcu i rcruj 
Buctozc:-! ucritatis tiiuflratoicy.i bca 
titudis largito:e cflc dijrcrunt: f^ al^ 
quocp pbilofopbi qui coporalia nafc 
ptincipia coipozi dcditis mtibus opi'' 
nati funt:ccdant bis tantis i tanti dci 
cognitozibus uiris^ut tb:slcs i bdoze: 
flnapmcncB in acre:ftoici ini^c.cpi'' 
curup in atomi6:boc cft minutifllimif 
co!pufculif:qHC ncc diuidi ncc fctiri q' 
unt.£tquicuncp alq quozum cnume 
rationc immorari non eft necc(Tc:fiuc 
fimpliria fiue coniuncta cojpora: fiue 
vita carcntia finc uiucntiarf^ tri copo- 
ra cim principiiJcp zni ci dijccrut.Tla 
quidam cozum a rcbus non uiuis rcf 
uiu-iB ficri poflc crcdiderunt:ficut cpi 
curci. Ouidam vo a uiuctc qdam ui' 
uetia qdam non uiuctia : fcd tamcn 3 
cozpozc cozpozca. Tlam floiri ignem 
id e cozpus unu^ ejc quatuo: clcmtis 
quibue uifibilis mundus bic conflat: 
1 uiuercm i fapietcm i ipfius muudi 
fabricatozcm:atcpomniu qucfuntin 
co:eocp omnino igncm cfle dcom pu' 
taucrunt.^bi i ccteri fimilcs cozuj id 
folum cogitarc potucrunt:quod cum 
cis cozda co:nm obftricta camis fefi' 
buB fabulata fiit.^n fc quippc bebat 
quod non uidcbant:'r apud fe imagia 
bant'quod fo:is uidcrant:ctiam q^oo 
non u(debant:fcd tantummooo cogi tabant.^boc aot in confpcctt» talis co 

gitationis iam no cfl co:pu8:fcd fimi 

Utuoo coq70zis.illud aut undc uidcf i 

animo bcc fimilituoo cozpozis ncc co 

pu8cftnccfimilituDOCo:po:i8:Tude 

uidcmr atcp utru pulcbra an ofozmif 

fit iudicatunprofato eft mclius q> ip 

faquciudicatur.t)cc mcnsbominis 

n ipfa rationalis animc natura cft: q 

uticp cozpus non e(t:(i iam illa cozpo^ 

ris fimilituoo cum in animo cogitan-' 

tis afpiritur atc^ iudicatur : ncc ipfa 

co:pus cft.Tlon e crgo ncc tcrra : ncc 

«qua:necacr:nccignis:quibu9 qua^' 

tuoz cozpozibue quc dicuntur quatu^ 

01 elcmta:mundum cozpo:cum uidc 

mus cflc compartum."lSo:«> (i noftct 

animus cozpus non cft:quomooo 6s 

crcato: animi cozpus cft/ £cdant cgo 

1 i(ti ut dictum e platoiris^ccdant i il 

(i quos quidcm puduit dicc dcu cop** 

cflc:ucrutame eiufdem naturc cuius 

lUccft animoB noftroe ce putavunt. 

3ta non cos mouit tanta mutabritas 

animc:quam dei tribue ncfas eft. Sj 

dicunt co:po:e mutatur animc nata: 

nam pcr fcipfam incommutabilis cft. 

Tbotcrant ifH dice co:po:c aliquo uul 

ncratunnam per fdpfam inuulncra' 

bilis e."l!^rorfus quod mutari no po^ 

teft:nulla re potcft.Jlc pcr boc q> cor^ 

porc mutari poteft:aliqua re potcft:-! 

idco incommutabile rcctc dici non po 

tcft. 

t>c platonico^t fcnfu i ca ptc pbie: 
q pbffica nominatur.cap.vi. 

u 3dcrot crgo i(ii pbi:quo9 cc&Q 
n immcrito fama atcp gloria p^ 
lafos uidcmus:nullu5 corpus cflcdc 
om:7 idco cuncta corpora trafccndc^ 
runt qocretcs dcum.Uidcrunt quic^ 
quidmutabilccft;noncfle fummum 
dcum:t ideo omncm animam muta' 
bikfqp omnc9 fpiritua tranfcenderiit LIBCR eo quod amattuc^ Tfummumbo^ 
num amat:quie eum bcarnm mfi mt 
ferrimus ncgat.-^^pfum aiit uerum ac 
fummum botium plato didt dcum. 
Undc uuU cflc pbibfopbum amato 
rc dcimtquonia^pbilofopbta adbe 
atam uita^ tcndit:frucn8 60 fit bcat" 
qui dcum amavit . 0.uicun£^ igitur 
pbilofopbi dc 60 fummo 1 ^o ifta fe^ 
(mmt:q>i iruj czcatarum fit alfccid: 
1 lumc cognofcedarum:7 bonum age 
dnmm.q^ ih illo nobis principium fit 
nacure:t ueritas ooctne:'? fcliatae ui 
re fuic platonici accommodatuis nun 
cupet':fme quodlibet aliud fcctefue 
nomcn impomint: fiuc tantummooo 
(onici generi8:qui in eis prccipui fue^' 
runt ifta fcnferint:ficut idcm plato: T 
qut cum bcnc intcllcxerunt:fiucctiam 
italici p:optcr pytbagoram 1 pytba^ 
gozcos:! fiqui fozte alq ciufde fiiie irt 
id idcm fucrunt : fiuc aliarum quocp 
getium qui fapicntcd ucl pbilofopbi 
babiti funt: atblantici:libfci.egfptq: 
indi:pcrfc:cbaldci:fcftbc:galli:bifpa'' 
ni:alqcp zpiutur qui boc uidcrit ac 00 
cuertnt:eo8 oirid ceteris atiponimus: 
eofc^ nobis pzoptnquiozce faremur. 
Ctaiuie enim bd cbnHianue littcns 
tin cccraflicis a-uditus:platonico:nnt 
foztc notfi igno2er:ncc utrum duo gc 
ncra pbilofopbom^ c):titerit i greca 
lingua ionico:u5 1 italico:um fciat : n 
tatii ita furdue c(i in rebua bumanis 
ut ncfdAt pbilofopbo8 ucl Hudiu^ fa^ 
pictic:ucl ipfatn fapicntiam profitcri. 
jCauet C08 tame qui fcciidu clcmcnra 
buius mundi pbilofopbanrunnon fe 
cundumdcu5 a quo ipfc factus c mu'' 
duB.admonctur enim preccpto apo^ 
ftolico:fidclitercp audit quod dictum 
ett . Cmetc ne quie uos dccipiat pcr 
pbi'ofopbia3 1 mancm fcductione fe^ 
cunduj clcinta mundi. Oeindc nc om 
nc8 tales ef(c arbitretur:audit ab eo' 
dcm apoHolo dici de quibufdam: (|a quod notum eftdet mantfeftum eft 1 
ill.6:68 enim iliis manifeflauit.^nuifi 
bilia enim eiu8 a conlUtutione mtidi: 
p ea que facta funt inteliccta confpici 
untun fempi6ta quoqj uirtue ciue 1 
diuinita8.£t ubi atbeniefibue loqns: 
cum rcm magnam de deo di)ciflct:7 q 
a paucie polTet intclligi:q;' inillo uiui^ 
mu8 t moucmur n fumus: adiccit t 
ait ficut 1 ueftri qutda; dt^crunt.tlo 
uit fane etiam ipfos in qutbue crrant 
caue.Ubi cnim dictum cd : q? pcr ca 
que facta funt 68 illie manifeHauit itt 
tcllcctu confpicienda inuifibilia fua: 
ibi etiam dictum cfl non illos ipfti de 
umreac colutlTc:quia ^alqe idb" qui 
bu8 non opottcbandiuinoe bonozcs 
illi vni tanrum debiros dctulerut:qin 
cognorcctcs dcum non (icut dcu5 glo 
rificaucrunt aucgratiae cgerunt: fed 
euamicrunt in cogitationtbue futs: t 
obfcuratum eftinfipiee co: co:u5.bi^ 
ceree enim fe fapicntee cfre:ilulti facti 
funt:7immutaucrunt gloziam inco:'' 
ruptibtlie dciin fimtlitudincm imagi 
nis co::uptibiii8 bominis:? volucru: 
1 quadrupcdum:a ^petium:ubi 1 ro^ 
manoe 7 grccoe 7 cgfptioerqui 6 fa^ 
ptctic nomincglo:iati funt fecit intelU 
gi.S; de boccumiflie poflmodum 
difpntabimuB.Jn quo aut nobie con 
fetiuntde uno deo buiue univfi auc 
to:e:qui non folum fupcr omnia cot 
pora einco^7o:cu6: vum eriam fupcr 
omnce antmae t'ncouupnbilte:pnnci 
pium noHrumilumcn noflrum: bonu 
nofh-um: tn boc 1 eoe 7 ceterie antc 
ponimue. 

Ouefitinterpbilofopbicad artes 
religiofi e^celletia cbtilliani.cap.)c. 

n Jecfilfaeeo^jcb^iflian^ignoaf 

vbi8 que no dididt i difputatio 

nc no uttt': ut ucl naturale lartnc : uel 

f bfficam grece appeUet eam partcm OCTAVVS (nqu<i'(Icirtqu(ricioucnamre tna&f: 
^rauonalefuielogiamm qua qrtt' 
qnonam mooo uoitae percipt polTlit: 
t moralcm ucl etbicam in qua dc mo 
rib" ajit;bonorij(^ finib'* appetcndif: 
malo^ uitandi0:ideo nefcit ab uno 
ttcro deo at^ optimo:t naturam no^ 
bia eflTeiqua facti ad eiu9 imagine fu" 
maeii ooctrinam qua eum nofi^ no^ 
uerimue:? gratiam qua illi cobereoo 
beati fumue.^bec itac^ ca e(l cur i(\od 
ceteris preferamuetquiacum al^ pbi 
bfopbiingeniafuafiudiacp cotriue^ 
rint in rcquircndis rcrum caufie: 7 4 
nam elTet modus difccndi atcp uiuai 
di:ifti deo cognito repcrierunt ubi eS'- 
(aiti caufe conftitute uniuerfitati&: 
1 lu^ perdpiendc ueritatia:'! fone ui^ 
uentis felicitatis.Sine ergo ifti plato 
nici fiue quicunq? ali^ quarul^ getiu 
pbi de deo ifta fcntiunt nobifcum fcn^ 
tiunt.Scd ideo cum pUtonicia magif 
plac uit banc caofam agcrc:quia com 
funt lirterc notiozce.Tlaj t grcci quo 
rum lingua in genribu» premincneaf 
magna predicatione celebrarunt:t la 
rini pcrmoti earum ucl ej:ccllcntia uel 
glo:ia uel gracia:ipfae libcntiua dtdi 
ccrunKatcp in nim eloquiii tranffere'' 
00 nobiliores clariotefcp fcceriit. 

Undc plato eam intcUigentiaj pc 
tuerit acquirerc:qua cbnftiane fcie ^ 
pinquauit.cap.)n. 

m 'JrantarAatemqaidm nobie 
in cbtifti gratia fociari:co audi^ 
nnt uel lcgunt platonem dc deo ifta fe 
fifle:quc multum congrucre viiari no 
ftrereligioniB agnofcunt. Undenon' 
nuUiputaucruntcumquanoo prepc 
in cgfptum bicremiam aodiftc^pbe-' 
lam.ucl fcripturae propbcricas in ea 
dem pereginarionelcgi(Te:quo:um 4' 
dem opinionem in qutbufdam libris 
mei9 pofuuScd diligentcr computa'' ta tcmpotu; ratto que cbronica bifto 
riaconrinctttr:platonemindicata tc'' 
po2€ quo propbetauit bieremias ccn'' 
tom fermc annos poftca natu; fuilTe. 
<lui cum octoginta t unum uiplTcc: 
db anno moitis eius ufcp ad tcmpua 
quo ptolemeua rej: egfpri fcripturaa 
propbericae gentie bebrcozum de iu 
dea popofcit:T pcr fcptuagmta uiros 
bebreoe : qui eriam grecam linguam 
noueranninterpretandae babedafcp 
curauic:3nniferme repiiif fqtagmta. 
<luapropter i illa pegKarioe fua pU 
to necbicrcmiam uidere pocutc: caco 
encc defunctum: ncc eafdcm fcriptas 
legerc que nondum fuerant in grcca^ 
linguam tranlkte qua Hlc pollcbat: 
nifi fotc quia fuit acerrimi ftudq:ficuc 
cgfpriae ita t iftae p interprcte didi^ 
cit:non ut fcribenoo tranfferreKquod 
ptolemeue pro ingenri beneficio : qui 
rcgia potcftaccetiam rimcri poterat 
mcruilTc perbibctur:fcd ut colloqucn 
00 quid conrincrent qoantum capcrc 
potuilTct addifccrct.boc ut cpftunet 
illa fuadere uidentur indicia: q' Ubcr 
gencfcoe fic incipit. 3n principio fedt 
deue celo t tcrrl:terra autcm crat in^ 
uifibilie i incompofita:? tenebre erat 
foper abflTum : i fpiritue dei fcrebat' 
fupcr aquae. 3^ timeo aiit plato que 
lib^ de mundi conftiturione confcrip 
fit:deum dicit in illo opere tcrram p^ 
mo i^nccp iunpilTc . ZDanifeftum cft 
flutem q> igni tribuit ccU locum . "bet 
ergo bec fcntcnria quandam illias fi^ 
militudiuc3 qua dictum eft in pncipio 
fedt dcue celuj 7 terram. £>einde illa 
duo media quib' incerpoficie fibimct 
bec e^ctrema copularcntur:aquam di 
dt 1 «ere3:uiii putat' (ic intellqrilTc q6 
fcripium eft: fpiritue dd fercbatur fu 
per aquas.-p)arum 4ppe attedes quo 
mou; folcat illa fcriptura appcUare 
fpiritii dd:quoni3 1 aer fpiritus dici 
tur: quatuot opinatus elcmenta loco URER illo commcmoraca aidcri potcft . fec 
indc q> plato dicit amato:cm dct efTe 
pbilofopbu^mibil fici illis littcria fa^ 
cna flagrat : t majcime illud q6 7 mc 
plunmu addudt:ut pcne anctiar pla^ 
tonc5 iUo:}i Ubrorum qcpcrcuj fuilTe: 
quod cum ad fancrum moffe ita vba 
dd per angelum pcrfcrantun ut quc^ 
rcnti quod fit nomcn eiu9:qui cii pcr 
gcre prcapicbat ad populum bebreu 
q: cgypto Ubcradum rcfpondeatur. 
£go fum qui fu^: i dicce filqs ifraeU 
qui cft mifit me ad u08:tanquam i eC 
comparatione qui ucrc cfl q: incomu 
tabilie c\\: ca quc mutabilia facta fut 
non fint.Uebemcntcr boc plato tenu 
it 1 diltgcntiflrimc commdauit.£t nc 
fcio utru boc ufpiam rcperiatur in U 
bns eo!um qui ante platonc^ fucrat: 
nifi ubi dictum cft ego fum qui fu^: t 
dicce ds qui eft mifit me ad uoe . S5 
undccdc^illeiftadidiccritifiuc prece^ 
dentium cum ucterum Ubri9:fiue po- 
tiudquomooodtcitapoftolue:q2 qd 
notum efl dci manifcffum cftin lUie. 
deu9 eni^ iUis manifefbuit:(nuifibria 
cnim au9 a conftitutionc mundi:p ca 
que facta fut inteUata confpiciuntur: 
fcmpitcma quocp cius uirtus t diui'' 
nitae non unmcriro me pUtonicoa 
pbilofopbos elcgiflccum qmb" agaj 
quod i ifta qucfhonc quam mooo fu^ 
fccpius agitur de naturati tbeologia: 
utrum proprer fclicitatcm quepoft 
moztem fiuura cfhuni dco an pbnb'' 
facra faccre opo:rcat.11am ut^ unus 
dcus an plurce propf buius vite fmc 
bona colidi: fatis ut ejciflio e;cpofui. 

<luod cni platoici lic; de uno vo 
deo bii fcnferinnmultia tit dqs facra 
fadenda cenfucront.cap.^'. 

d £09 (Jppc bos porifTimu ekgi: 

qm de v^o dco qui fedt cclu5 1 

tarrm quato mcUuQ fenfcrot : mtfl ctteris glotiofiotce ilUiftztoicfc^ babe 
tur:intantum aU|s prelati iudtao po 
ftcro2U5:vtcii anflotcles pLuonis di^ 
fdprs vu-c]cccUcti8 ingenq 7 cU)quio 
platoni quidcm impar.fed muUos fn 
ciU; fupcraneicum fcaam pipateticaj 
condidiffct^g^deambulanB dtfputare 
confucucrat: plurimofcp difcipfos p* 
clara fama cp:elIce:viuo adbuc pcep' 
to:e i fua befun cogrcgalTet.^poft mo 
tcm vo pbtois fpcufippus fowris a* 
fili":'! jccnocratce dilcct" eius difcipf» 
i fcbola; cius que acadcmia uocabat' 
cidcm fuaelTifTenf :at(p ob boc 7 ipd 
1 COU15 fucccfTores acadcmid appclU 
rcntur:reccntic:ee tn pbi nobilifTimi 
quibuf plato fcctandue placuitnoluc 
runt fc did pezipatcticos aut acadcmi 
cog fcd pIatonicog.£jcquibuf futual 
dc nobiUtati gredrplotin^iamblicus: 
po:pbfn'' . 3n utratp aiit lingua.i.i: 
greca 1 Ujtia:apulcius afer cjrnrit pl» 
tonicug nobiUg.Scd bi omnce 7 ccU 
riufmodi7tpfcplato:dtJ9 pUirisdTc 
facra facicnda putavunt. 

£>e fcntcm platdis: qua diffiniuit 
dcoe n cflc ntfi bonos: amicofcp vtw 
tu.cap.^. 

q 0% crgo a nobis 7 in alqs mf 
ns reb" magnifcp dilTcntiant: i 
boc tii q? md pofuuq: neq? parua «f 
cft:7indenuncqucftiocf> ■primti ab 
cis quero quibus dqe tftum cuUum 
cjcbtbcndum arbirrcntur: utrum bo - 
nis an maUe^an 1 boms 7 malis.Sj 
de boc babcmus fcntenriam p\Aton\f 
djccnns omncs dccs bonos cfTe: ncc 
cfTe omnino vIUwi deo:um malum. 
£onfcqucn8 eft igitunur bois bcc ^ 
bibcnda tnrcUigantur.Xuc cnim dqs 
c^ibcntur : qm nec dq crunt fi boni 
nonenint. "boc ftita eft:nam de dqs 
quid aUud dccct crede,' 3Ua profecto 
jMcuaturopinio:quanonnoUi put^t OCTAVVS dco9 malo» facrof placanoos ee:ne 
ledacbonos aut \it aituocni; iuocan^ 
DOB.JJOali aut nulU funt dqrboia po^ 
10 dcbuua ut diit bonot facrozum cH 
d£feredus.0.u( funt crgo ilU cj luoos 
fccnuos amanncofcp dminis rcbus 
adiangi i fuis bonoabuf flagitant cj: 
biberi:quomm uis no eof indicat nul 
lo8:fed ifte alfcctuf nimiru^ idicat ma 
lod.^Oiuid enim de ludis fcenicis pla'' 
to fenferit notum eft:cu5 poaaf» ipos 
cp tam indigna deomj maieftate attp 
bonitatc carmina c6pofu<rant:cenfet 
ciuitate pelUoos.Ctti funt igitur if^ 
dq:qui defcenicis ludis cum ipfo pla 
tone contendunt .' 3Uc quippe n patit" 
6o9 falfis crimintbuf infamari:ifti eif 
dcm cribus fuos bono:cf celebrari iu 
bcnt.i>cmcp ifti cum cofdem luoos i^ 
ftaurari precipercnt:pofcente8 turpia 
maligna geftcrunt. Zuo latino aufe^ 
rentcs fiUum:i imittcntcs mo:bu5 ap 
co:umabnuilTetimpium:eucp mob» 
rctrabcntes cn uilTa complcflfet . 3fte 
autem illoe nec ta^ malos timooe pu 
tat:fed fue fcntcmie robur CoftatiftTc 
retme8:omnc8 poctarum facrilcgas 
nugas quibue ilU pcr immunditie fo 
cictatcm oblectantur:a popub bene i 
ftituto rcmoucrc non dubitat . "bunc 
autcm pUtoncm:qucm iam infecuoo 
lib:o commcmoraui: intcr fcmideos 
labco ponit. 0.ui bbeo numia mala 
uictimts crucntif atcp buiofmodt fup 
pUcationibus placari epftimat: bona 
ucroludtsitaUbus quafiadlctitia; 
ptmetibus rcbue.Cuid cft crgo q^fc-' 
midcus plato no fcmidcis fed deis i 
boc bonis ilUi oblecpmta q: iudicat 
turpia tam conftantcr audct aufcrrcif 
quifanc dq rcfelbnt fentcnna^ labco 
nis.nam fe i latino no lafduoe tantit 
ato^ ludtbunoo8:fed et fccuos terribt 
lciq3monflr3nit.£]cponantergo no^ 
bif ifta p[atonici:qut ome deoe fccun 
dmu «ucto:(d fui fententiam bonof 'i boneftoa t uirtutibud fapietio d (o^ 
doe arbitrantunaUterq^ de uUo 60^ 
fentirt nefas babet. 

ibeoptoneeo^qutratioales atas 
tHu genef ee di^ernt.i.i dqf celeftib'': 
ideoibus aerqe^Tinboibusterreis. 
cap.piq. 

e 36ponut8 !quiut:attcnte igitur 
atidiamue.Omnium inquiunt 
animalium i quibue eft anima ratioa 
lie tripartita diuifio cin deosrboies: 
democs . t>ij e;ccelfifTimum locu tc^ 
nent:bominc8 infimu^^demonca me^ 
diom.Tlam deo:u5 fcdes in ccbeft: 
bominum in tcrra:in aere dcmonu^. 
Sicut eie dmcrfa dignitas cft \oco^: 
ita etil naturai^^^lbroinde dq funt bo 
mibus dcmonibufcp potioKs: bomi" 
nee ucro infra 6oe 1 dcmonee confti' 
tutifunt : ut clemcntotum ouiinc fic 
cUffcrcntia mcrito:um.C>eone8 igitur 
medij : qucnadmodum dqs quibus 
inferiud babitant poftponcndi:ita bo 
minibue quibue fuperiue prefcrendj 
fiit . "babcnt enim cum dqe comune^ 
imo:taUtatem co:po:um : antmo:um 
aatem cum bominibus pafTiones . 
O.uapropternoneftmirum inqtttut 
fi etia^ Utoo:tt5 obfccnitatibud x poe^ 
tarumfigmtid delectantur qiiquide^ 
1 bnanis capinntur affectibu8:a qui^ 
bus dg longe abfunt 1 modis omni^ 
bue alieni func.£]c qno coUigitur pla 
tonem poetica dcteftanoo 1 ptobiben 
00 fiLgmcnta:non dcos qut omnee bo 
ni 1 e)ccclfi funt priuaflfe Uioomm fce^ 
nico:u5VoUiptatcfeddemoncd. 'bec 
fi ita funnque Ucet apud alios quot^ 
reperiantur.^puleitt» tamen platoni 
cus mauda»fi8 de bac re fobm unt» 
fcripfit Ubrum:cuiu8 tituUun c{(c uo^ 
bit d deo focratie ubi difTerit % q:po' 
nit ep quo genere numinum numen ft 
bifocratedbebatadiucto 1 amicitis LIBER quadam condUatum:a quo pahibet 
folttuB admoneri ut dcfiftcn t ab agc^ 
oo:quanoo id quod agcrc uolcbat^f 
pcrc fucrat cucnturum.lbidt c^ apcr 
ti(Time i copiofiffunc aflerit: non lU» 
deumfuilTcfcddcmonc; diligentidif 
putationc pertractans iftam platonif 
de dcotum fublimicatc:7 bomind bu 
militatc:i demonum mcdietatc fcnte 
tiam.tJcccrgo (i ita funt : quonamd 
aufus cft plato ctia^ fi non d^e quos 
ab omni buma cogitationc fcmouit: 
ccrtc igfis dcmdibus poctae u:bc pel^ 
lcnoo aufcrrc tbeatricae uoluptatce: 
nifi quia boc pacto admonuit animd 
bumanum:quaui8 adbuc in bis moi 
bundie mcmbrie pofitum j> fpleootc 
bondtatie impura iufTa dcmonu; co 
tene-co:ucp immunditiam dctcftari^ 
Tlam (i plato bcc boncftilTimcarguit 
n probibuit:profccto dcmonce tuzpif 
fimc popofccrunt otcp iuffcrunt.Jlut 
crgo fallitu: apulciuart non c;:ifto gc 
ncrc numinum babuit amicum focra 
tc6:autcontra fcfcnfitplato:m6 dco 
nce bonoranoo:mooo eozuj dclitiaa 
a ciuitatc bri morata rcmouenoo: aut 
non cft focrati amicitia dcmonie gra' 
rulanda:dc qua ufcpadco 7 ipfe apule 
iue crubuit:ut dc dco focratie prcno' 
tarctlibrum^qucmfccudu fuadifpu^ 
tationcm:qua dcoe a dcmonibue ta^ 
diUgcnfcr copiofccp difccmicnon ap' 
pcUaredcdco:fed dc dcmoc focratis 
dcbuif.ZDaluit aurcm boc in ipfa dif 
putati6c:q' i titulo libri pocre.^ta.n. 
p fana ooctrina q bumanie rcbuf lUtt 
>nt:om9 uel pcnc omnee dcmonu^ no 
mcn ccboz:cnt: ut quifcfe aii difputa-' 
tioncm apulci): qua dcmonum digni' 
tae c6mdarur:titulum hbri de dcmoc 
focratie lcgct: nequaquam ilUim bo^ 
mmcm fanum fuiJTe fcntira . O-uid 
aufcm etiam ipfc apuletue quod tn de 
monibue laudarct inucnit: prcrcr ftJ^ 
ttUcatem t firmiiatem cozpom^: 7 bs bkattonie alttolem locum .' tlam de 
moubud eo:um:cum dc omnibue gc 
neraUter loqucrctur: no folum nibil 
bont dijav.(ed cttam pUirimum maU. 
i^eniquc lccto ilU> libro : profue neo 
miratur coe ctia; fccntca turpitudie; 
in rcbua diuinie babcre uolutfTc:? cii 
deoe fe putari vcUnt dco^ criminib" 
oblcaari potuifTe:! quicq'd t'n co:um 
facris obfccna folcnitate fcu turpi cm 
dcUrate ud ridctur uel bo::ctur coiu^ 
atfcctibud conucnire. 

Oluod neqp propter acrca co:po« 
ne<^ propte: fupcrio^a babitacula:dc 
moc» boibus antcccUunt.cap.jni'. 

q Uamob«m abfii ut ifta cSddc 
rane aniue ucracitcr rcUgiofus 
n uero 60 fubditue idco arbitrcru: de 
monee feipfo cfle mcUozce:^' babcat 
cozpora melioza. 2llioq'n muUae fibi 
a bcftiae prclaturus cft:q noe a aaio 
nia fcnfuum:t motu faaliio arcp cela 
rimo:7 uaUntia uirium:t anoftfluna 
firmitate co2po:um uincunt.Ouif bo 
minumuidcnoo cquabitur aquiUs r 
Uttlturibu8.-'0.uie oooranoo canib'; 
<lui8 wlocirate lcpo:ibu8;ceruie:o(^ 
bu9 auibus.' Oiuis multum valcnoo 
lconib" 1 clepbatibuf'<lui0 diu uiue 
00 fpctibu9:(^ ctia dcpofita tunica fc^ 
ncctutcm dcpocr: atcp m iuucntutcm 
rcdirc pcrbibcntur.' £5 ficut bie oib" 
ratioananoo 1 intcUigcnoo mcUozcs 
fumu6:itfl et dcmombuf bcne 1 bonc 
ftcuiucnoo mcUo:ce efCe dcbemus. 
X)b boc enim t prouidentia diuia df 
quibuf noe conftat c(Te potiozcs dara 
funt qucda potiora co:po2U5 mucra: 
ut ilUid quo eis prcmincmus : etiam 
ifto mooo nobie c6mcndarct': muUo 
maiou cura cjrcolcndum clTc q> cop*: 
ipfacp e^eUcntiam corporalcm quaj 
demoncs baberenoflcmue:prcboni'' 
tate i^itc qua ilUs antcponimur ptcn2 OCTAVVS difceremur babituri t nos imtztalits 
te coipominS qua; ruppltdo:;^ etemi^ 
tae touiiueanred qua; puritas pcedat 
animo:u5.3a> uero de bci alncudie: 
g> dcmoties in aere noa aute^ babita-' 
mu9 in terratita permoueri : ut binc 
eo9 nobia ejTc preponenoo9 ejciftime-' 
mu9:ommno ridiculum eft. "boc enij 
pacto nobis i omnia ttolatilia ptepo 
nimu9.^t cnimuolatilia cuj volaoo 
ffltigantur:uel reficicndu^ alimtis co-' 
pu9 babcnt:terram rqjetunt: uel ad 
requiem:ucl ad paftum quod deones 
(nquiunt no faciunt. Tlunquid ergo 
placct eis ut volatilia nobia : deoncB 
auremetia^ uolatilibus antecellant. 
O.uod (i dcmentiflTimum eft opinari: 
nibileftquoddebabitatione fupcrio 
ii& clcmenti dignos eflfe demones cji' 
ftimcmu9:quibu9 nos religiois affec^ 
tu fbderc debcamus.Sicut enim fieri 
pocuit:ut acree uoluc:es tcrreftnbus 
nobis non folum non prefcrantur:ue 
rum etiam fub^ciancur propcer ratio 
nalis anime que in nobis eft dignita^ 
tem ita fieri potuit:ut demones q^is 
magi9 aerei fint tatellribus nobis: n 
idco meliocs fint quia cft acr q> terra 
fuperio : fed ideo eis bomincs prcfc^ 
rendi funt:quomam fpei piomm bo-' 
mtnam.nequaquam lUomm dcfpera 
tto comparanda eft'Tbm t illa ratio 
placonisiqua elcmenca quacuo pro^ 
poztione cdtept atop odinat:ita duo^ 
bus ej:trcmi9:igni mobililTimo i frc 
tmobilt mcdia duo acrem i aquam i" 
terfercn9:ut quanto acr cft aqui9 1 ae 
re ignis: tanto i aque fupcriozes ftnt 
terri9:fatis nos admonet animalium 
mcrita non pro elemetoium g:adtbuf 
eftimare.^t ipfc quippe apuldus cu; 
ccteris terrcftrc animal bominem di ' 
cit:qui tamen loge prcpottur animali 
bus aquatilibus:cum ipf as aqnaf tcr 
ris preponat plato:nt inteUigamus n 
€undc5odinc5 tencndu^cum agitur de meritis animanim:qtU vidctur ot 
00 cfTe iu gradtbus coipouim:fed fiet 
pofTe^ut inferius cotpus amma melici 
tobabita:deterioc^ fuperius. 

<luid de motibus demono spule 
iuB pUtonicue fen^.cap.p?t. 

d £ moibue ergo demoni^ cum 
idem platontcus loqueretu::di^ 
pt cos eifdc5 quibus bomines animi 
perturbatidib" agitari:iritariiniurqf: 
obfequ^s ooifcp plaari:gaude bono 
ribu8:diucrfi8 facrotuj ritibus oblec 
tari : i in cis fiquid ncglcctum fuerit 
cdmoueri.3nter cetera ctiam diat ad 
eos pcrtincre diuinariones auguru^: 
barufpicu5:uatum:atq3 fomniomm: 
ab bi8 quocp elTe miracula magorti. 
Breuicer ant co9 diffiniens ait. Deo-' 
nes dtegcne anialia: animo palTuia: 
ifite racidalia:co:poeaerea:tempoee^ 
na.^bozum uere quinc^ tria p:iora ilT 
elTe que nobis^quartum ^prium:qui 
tum eos cum dqs babere commune. 
Sed uideo trium fupcriomm que no 
bifcu b3bcnc:duo etiam cum dqs ba'* 
be.ilnimalia quippc efCc didt i deof: 
fua cuup elementa diftribucns.^n ter 
reftrtbus animalibus nos pofuit 015 
ceterif quc in terra uiuunt 1 fcnttttnt: 
in aquarilibus pifces 1 alia natattUa: 
in aereis dcmdes:in etbereis 6o6.2lc 
pcr boc (f demdes gencre funt aialia: 
nd folum eis cum bominibus uerum 
etiam cu^ dijs pecoubufq? cdmune e: 
(y mente rarionalia cu5 dqs 1 bomtni 
bps:q' tempo:e etcma cum dqs for: 
^ aio palTiua cd boibus folis: (f cot^ 
poie acrea ipfi funt foli,*f>roidey ge' 
nere fiic aialia non eft m ^gnd: q: boc 
funt tpecota: cp mente rarionalia nd 
eft fupra nos : quia fumus t nof : g» 
tempoK etema : quid boni eft fi non 
bcaia.^IDelio eft em'5 tcmpoalis feiici 
tas:^ mifera etemitas. 97 ato paffma LIBER quomo fupra noe equat>o t noe boc 
rumu8:ncc ita cffet nift mifcri cemuf^ 
<Xuod coipozc acrca quanci eltima^ 
dum ef%:cumor^u cozpoti preferatur 
aic qualfcuncp n3turfl;£t ioUigiots 
culms qui debccrir e;: animo nequa^ 
debecur ei ret quc animo ell inferiot. 
•poHO fi inier ilU quc demonum efle 
dicit annumcret uirturem: fapientia: 
fcUcitatcmtT bec cos dtccrct babc cuj 
dqs etema arc^ communta : profecto 
aliquid diccrct cpptandum magnicp 
pcndenduj.nec fic cos tamen propcer 
bcc tanquam dcum colcre debereue: 
fcd potius ipfum a quo bec illos acce 
piflTc noflfcmus . <luato minus nunc 
bono:c diuino aerca digna funt anr 
malia:ad boc rationalta ut mtfcra ee 
polTinnad boc palTiua ut mifera fint: 
ed boc ctcma ut miferiam fua finir ri 
poflfint.-^O.uaprop^ utomitta^ce^a t 
boc folum pcrtractcm op nobifcum dc 
moncs diicif babere comtnunc : id elt 
enimi pafTtoncs fi omnia quatuo elc 
mcnta fuis aialibuf plcna funt:immo 
talibuf ignif 1 acr : moztalib" aqua r 
fra: quero cur antmi dcmonn paflio^ 
num turbelif 7 tempeftafib" agitenf. 
•perturbatio cnim eft quc grcce pa'' 
tbof dicitunundc illa voluit uocarc 
unimo paflfiua : quia uabum dc vbo 
patbof paflfio dicetuz:motuf animi co 
trarationcmXur ergo funtiftaiani^ 
mifdcmonum:que<n pccozibuf non 
runt.-'0.uoniam fiquid inpcco» fimi 
U apparct no c pcrturbatio:quia non 
eft cotra rationcm qua pccora carct. 
3n bomimb" autej ut ftnt itte pertur' 
bationcf:facii boc ftultiria aut mtfta. 
Tlodum cnim fumne in tUa pcrfectio 
nc (apietic beati:quc nobif ab bac mo 
tatttateliberatifin fine promittitur; 
jbcof uero idco dicunt iftaf pcrturba^ 
tioncf non pcrpeti : quia non folum 
eterni ucrum ctiam beatt func. jgafde 
quippc animaf rattonalcf etiam ipof babcrepcrbibcnt : fcd ab omntlabe 
ac pcfte puriflTimaf . <luamob:cm fi 
proptcrea dq non pcrturbanf^q? aia'' 
lia funt q nec bcata poflfiit eflfe nec mt 
fa:rcftat ut dcmoncf ficut botef io pt'^ 
bet':^' aialta fiitit bcata f^ mifera. 

2ln dignu5 fit cof fpizit" ab bomic 
coli:a quozum uttQf ctidopoteatUbc 
rari.cap.p?^. 

q Uaigiturinfipictia ucl potiuf 
amctta per aliqua rcUgionc^ dc 
monibuf fubdunturcup varcUgioc; 
ab ca uitiofitatc in qua ilUf fumuf U^ 
mtlefUbcrcmnr.-^i^um enimdcmonef 
quod 1 iftcapulcius quauif eif pluri' 
mum parcat:7 diuintf bono:ibuf di^ 
gnof ccnfcat:tamcn cogitur confitcri 
ut ira inftigcnrur:nobtf uera rcUgio p 
cipit nc ira tnftigcmur:fcd ci poriuf rc 
fift3muf.£umdcmonefoonif inuitc' 
tunnobifvarcUgioprccipit: necui^ 
oonozum afCcptionefaueamnf.£um 
demdcf bono:ibuf mulccantur:nobif 
ucra rcUgio prcapit ut talibuf nullo 
mooo moucamur.£u5 dcmoncf quo 
rundam bominum ofo:cf quorunda^ 
9matozcffint:nonprudcnti tranquil 
locp ludicio : (ed ut ipfc aio appeUat 
paflriuo:ipfanobifuerareUgio pcipit 
utinimicofnoftrofetiam dtUgamuf. 
•f>oftremo omncm motum cotdist 
falum mti8:omncf(cp turbclas ^tem-' 
pcftatcs animi quibus dcmoncs eflu^ 
arcatcpfluctuareaflrerit:no6 ucrarc 
Ugto deponcrc iubet.Oluc igitur cau-' 
fa ntfi ftultiria aiorip mifcrabiUs : ut 
d tc facias uencranoo bnmilcm : cui 
tc cupiae uiuenoo dtflfunilem:'; reUgi 
onc cotas qucm imita:t nolts^cum ic 
Ugtomafummafit tmitari qucmco^ 
lis/ OCTAVVS Oualis lit religio in qua oocctur: 
q> bomttres ut cdmedentur dqs bontf 
deonib'' ati debeai adaocatie.c^ivti^. 

f "Rnftra igiiur tis apuleiue i ^" 

cticp tta rentiut bik detuUt bo^ 

noze:fic eos in acrc mcdioa it etberciS 

cclu terrac^ coflitucne : ut quoniam 

nullu9 deuB mifcrt' bomimq6 pbto'' 

ne dtjnflTe perbibcntfti ad deoe pfcrac 

prcccB bominum tnde ad bomines i-' 

pctrata que pofcunt.^ndignum cnim 

putauerunt qui ifta «edtdcrunt mifcc 

ri bomincs dq9:t dcos bominibug. 

£>igntt aut mifcai dconcs i dqs i bo 

mibuB:binc pctita qtti alTtgnenninde 

conccflTa qui appo:tcnt : ut uidcl^ bo 

caftus 7 ab artium magicarum fcclc 

ribus alicnus eos patronos adbibcat 

per quos illum di) ci:audiant:qui bcc 

amant que ille no amanoo fit dijnto: 

quem faciliu9 1 Itbentius eraudirc dc 

beant,3lmanrqttippeilli (ccmcnB tur 

pitudincs qua9 non amat pudiatia. 

3lmant in malcficqf mago;}t millc no 

cmdi artc9:qua9 nd amat tnnocetia. 

jErgo 1 pudtcitia -t tnnoccntia ftqutd 

dt;8 tmpctrare uoluerit: ncc poccric 

fuis meritte nifi fuis intcrucnientibuf 

inimicis:!! cft (f ifta poctica figmcnta 

t ibeatrica ludibria luftiftcarc conet". 

iDabcmus conira ifta magiftrii coiuj 

t tatc apud cos auaontaris platone: 

fi pooo! bumanuf ita dc fc male mct: 

ut nd folum dtligat turpia:uerd ctia^ 

diuinitati cpftimet grata. 

t>e impktate artis magice:que pa 
trocinio utinir fpi:ituum mattgnozu. 
cap.p^. 

p Ot» tdaerfue magicas artee: 
dequib'' quofdanimis ifcltas 
1 nimis impios et glozlari libei i noic 
dcmonum:ipfam publicam lucem te^ 
ftcmcitabo.iCuremm tagrauifift» plcctunt'feOcriiatelcgii:fi epcra funt 
numinum colcnoomm.^Sn foitc iftaf 
legcscbrifttaminftituerunt^^b" artcf 
magice puniuntur : fecundum qucm 
aliti fcnfom:mfi cp bcc maleficia gcne 
ri bumano pninofa ee ri dubiii e;2iit 
pocta clarilTimus.Xcfto cara dcos^t 
tegcrmana:tuticp Jbulcccaputmjgi" 
cas inuita accingicr ariC9.3Uud ct qo 
alio loco dc bis arttb" diat . 21fcp fa^ 
tas alio uidi traduce mcfles . £o q;' 
bac pcftifcra fcclcrataq^ ooctria^fruc 
t^aUeiialiastras tranifcrri pbibet': 
ndnc iji duodccim tabults.i.wanoiuj 
anttqui(Timi9 lcgibus ciccro commc' 
morat ce confcripri»:7 d qui boc fcce^' 
rit fuppUcittcdftituttt^ ■poftrcmo ipe 
apulcius nunquid apud iudiccs cb:i^ 
fttanoe dc magicis arnbus accufatuf 
eft.'<lua8 unq3 ftbi obiectas ft dtuiaf 
1 pias cftc noucrat:T dtuia:;s potefta-' 
tum openbtts congruas : non foUim 
eas cdfitcri debutt:red et^ftteri:lcgC8 
culpan9 porius quibus bcc probtbc^ 
rentur t damnanda putarcntunq ba 
beri miranda i uencranda opozteret, 
3ta enim ttcl fcntcnriaj fua perfuadec 
iudicib" : vel fi illi fccundum iniquas 
lcges fapaent: cijcp taUa prcdicantc? 
atc^ laudantcmmoztcmulcrarcnt di 
gna animc lUius demdcs oona rcpeti 
derent:pro qucmm diuinis operibus 
predicandts bumana uita fibi adtmt 
non limerent. Sicut maityrcs noftrf 
ctt cis pro crie obqcctur cbriftiana rc 
ligio : qua nouerant fc ficri faluos t 
glot oftlTimos in ctcmttm:non cajnc 
ganoo tcmporales pcnas cuadcre dc-' 
lcgerunt:fcd potius confitenoo: profl 
ten0o:prcdic3noo:i pro bac oia fidc 
lii foztucrc^ toleranoo:!: cd pia fccuzi 
tatemozienoo: Ugesqtiib^^^bibebalS 
crubefce cdpulcnJt:mutaricp fccernt. 
iDuius autcm pbibfopbi pbtonici 
copiofifl*una i difcrtiflima ejrtat o:o: 
qita crimen artium magicarum a fe LIBER alicnu; rffc defendit.fca^ aUter n uult 
{nnoccntcm uideri: nifi ca ncganoo q 
non polTunt 3b innoccntc committi. 
2lt omnia miracuUm9go^:quo8 tec 
te fcntit eflc danrnanoos ooctrinie fi' 
unt t opcribus dcmonum:quo8 uide 
rit cur ccnfcat bonozanoos cc:nccelTa 
rio9 eos aflerens prefcrcois ad dcos 
n:iB preabu8:quoto dcbcmue opcra 
deuitare:fi ad dcum ucrum pccs niae 
rolumus pucnirc.Jbcindc qucro qua 
lc8 prcccs bominum dqs bonis p dc 
monce allcgari putanmagicas an lici 
ta8.Simagicas:nolnt talce^filidtae 
nolunt pc! talcs.Si aot peccato: peni 
tcns prccea fixndir:ma):imc (i aliquid 
magicum admifit:ita nc tandcm illis 
intcrccdcntibus accipit ucniam:(Jbo8 
impcUcnaV aut faucnbus fe cccidiffc 
pl ingit in culpa i 3n 7 ipfi dcmoncs 
ut polTmt pcniterib'' mcrcri indulgeti 
flm:p:iozcs agunt q> cos dcccpcrint 
pcnircntiaj/lDcc ncmo ung' dc dconi' 
bu3 di)at:quia (i ira cflcn ncquaquaj 
fibi audcrcnt diutos bono:cs cjrpete: 
qui pcnitcnoo defidcrarct ad giaj ue^ 
nic perucnirc^bi eij cft dctcftada fu' 
pbia:bic bumilitas mtfcranda* 

3ln credendo fit 5» dq boniliberi' 
deonib' cp boib"' mifceaf.cap.)!^. 

a Xet5 Orgens ca i artifl"ima co' 
git dcmones mcdioa iter 6os t 
bomincs agcrc:ut ab bominibus au' 
fcrant dcfidcrata: i ad cos :fcrat ipc^ 
trata.Oucnatadecieifta t quanta 
neccfritas.' Oaiia nullus 68 inquiunt 
miTcetur bomini.1brcclara igitur fan 
ctitas dci q no mifcet'bomini peniteti 
fupplicati:t mifccf deoi a::ogati.Tlo 
mifcctur bomini confugicnn ad diui^ 
nit3tc:7 mifcdfdconi fmgcti diuinita^ 
t.TU Tlon miicctur bomini petenti in 
dulgetia:-! mifcct'demoni fuadeti nc 
^tiam.Tlon mifcetur bomini pa pbi lofopbicoe Ubiod poetAd de bn ilKru 
ta ciuitate pcUenti:? mifcctur dcmoni 
a p:incipibus t pontifiabue cuiitJtis 
per fcenicof looos poetarum ludib:ia 
requireti.Tlo mifcctur bomini dcozu 
crimma fingerc probibcnti: t mifcc^ 
demoni fe falfie deotum cnminibus 
oblcct3nti.Tlon mifcctur bomini ma 
go:6m fcdera iuftie lcgibus punieti: 
t mifcetur demoni magicas artcs oo 
fcnti t implenti. Tlon mifcefbomini 
imitationcm dcmonum fiigicnti:7mi 
fcctur dcmoni daeptioncm bominie 
aucupanti.Scd nimirum tantc buiuf 
abfurditatis t indignitatis cftmagna 
ncccfluae:q? fcilicct dcos ctbcrcos bu 
mana curantce quid ter«ftrcs boics 
agent uticp latet:nifi deones aerci nii 
tiarcrtt:qm abcr logc a tcrra e altccp 
fufpcfus:acr vo etberi terrct^ cotigu'' 
U8.0 mirabiU fapietil. 0.uid aUud 
de dqs iftiB fcnriunt: quos ome opti' 
moB uolunnnifi cos t bumana cura' 
re nc cultu uidcantur indigni:i|»ptcr 
dcmto:um diftatiam bumana ncfcif: 
ut credantur dcmonce necefl^arq:^ ob 
bocctiam ipfiputentiu-colcndi : per 
quo8 dij pofllint t qoid in idbad boa^ 
nie agatur addifcerc:! obi oporct bo 
minibus fubucnire.'boc (i ita dtdtjs 
iftie bonis magie notus cft demon p 
coqjuB uicinum: ^ bomo p animum 
bonum O multu oolcnda ncccffitae: 
an potiuf irridcnda uel dctcftanda ua 
nita8:nc fit uana diuinitas. £i.n.aio 
ab obftaculo cozpoue libero animuj 
mm dq videpofl^unr.non ad boc deo 
nibue indigent nuntqe.Si aurcm aio 
rum indicia co:po:alia:qu3lia fdt oul 
tue^locutio^mot": p co:pu8 fuuetbc^ 
rei dq fenriunnT inde colligunt cJd et 
dcmonce nona'cnt:pofl"ont t menda^ 
cqe dcmonom dcripi, "Pouo fideozo 
diuinitaf a demonib'' falli non poteft: 
flb cadem diuinitatc quod agimua ii 
poteftignorari. OCTAVVS Sn demonibttd nuntqs n interpie 
tibad dq utancunfallup fe ab ds auc 
ignorant aut velint.cap.)C)d. 

a £lle aiit mibi iiU dicenr.ntnim 
d^8 dcmones nuntiauerintde 
cribttd6o^ porticapbtonidifplicere 
figmenta:'! fibi ea place celauerint an 
utrucp occultaueritcdeofq^ e(Te malu'' 
erit totiue rei bui" ignaroe:anutrucp 
indicauerint:7 zeligiofam erga deoe 
platonie prudentiam: i in deoe iniu" 
riofa^ libidinem fuam: an fiiiam cjde 
pbtonie qua noluit dcoe pcr impiaj 
licentiam poetarum falfis criminibuf 
uifamaii:ignotam dqe elTe uoluerint: 
ftjam ucro nequitiam qua luooe fce-' 
nicoe amant quibue illa deouim de^ 
decora celebratur:prode non crubuc 
rint uel timuerint.'botum quatuo: q 
interrogaoopropofuiquodlj eligat: 
1 in quolibet eozum quantum mali 6 
di;8 bcnis opinetur attendant. ^un^ 
pamum elegerint^confenuri funt non 
licuiite dqe bonie babitare cu; bono 
platone:qn eoiu iniu:iae probibcbat: 
n babitalTc CO5 demonibue malie^qri 
eouim iniurqe gniltabant^cu; dq bo 
ni bominem bon&m longe a fe pofuii 
non nifi per maloe dcmonee noffcnt: 
quoe fibi uicinoe nolTe non polTent. 
S>i aute fecundum elcgerint: 1 ut^tc^ 
occultatum a demonibue dij:erint:ut 
d^ omnino nefcirent t platonie religi 
ofilTimam lcgem:t demonum facrile^ 
gam delectationcm:quid in rebue btt 
manie pcr intcmuntioe demonce d^ 
nolTe utilitcr polTunt:quanoo illa nc^ 
fciunt que in bonozem deo:um bono^ 
rum pcr rcligionem bono:um boium 
contra libidine malo^ demonum de^ 
cernuntur.Si uero temum elegerinn 
t n folum ftiiam platonie deo;t iniu'' 
riae probibcntcm:fed etiam dcmonii 
nequitiam deo:um iniurqe cjcultate: 
per cofdcm demonee niitioe d^e oio tuifTc rcfpondcrinttt boc nuntiare cll 
an infult3re.'£t dif utrucp fic audiiit: 
fictttrttq^cognofcunnut non folunt 
malignoe demonee dcoru; dignitati 
n platoie rdigioni contraria cupicica 
atq? fadentes a fuo accelTu no arceat: 
fed ctiam per illoe mabe propiquos 
pfatonibonolonginquo oonatranf^ 
mittat.Sic enim eoe elemento:jt qua^ 
fi catbena feriee colligauinut illif a 4 
bu9 criminant'coniungi polTint:bulc 
a quo defcnduntur no poflfmt.ut^jzcp 
fcietC8:fed aeris 1 terre pondera traP 
miitarc rt ualetcs. 3am quod reliqutt 
eft fi qua:tum elcgcrinttpcios cft cetc 
rie. -QLuie cnim feratfi poetarum de 
d^B immoitaUbus criminofa figmen 
ta:t tbcatro:um indigna ludibria:fu'' 
aq? in bia omnibus ardetilTimam cu'' 
piditatem:^ fuauilTimam voluptatcj 
dqs dcmoncs nuntiaucriit:t q? plato 
pbilofopbica grauitatc de optima rC 
publica bec omnia cenfuic remoueda 
tacucrunt:ut ia; d^ boni per talee na 
rioe nolTe cogantur maU pelTimotd: 
nec aliena fed eomdem nuntiom:afcp 
bie cotraria fi finatur nolTe boa pbi' 
lofopbo:um: cum illa fmt ixi iniuria: 
ifla i bo:cm ipfo:tt deo:ii. 

t>e adijcienoo cultu dcmonum c5 
tra apuleium..cap.)i:p9. 

q Uia tgitur nibil ifto:um quft' 
ruo: cligedu5 cft:ne in quolibet 
cotum de dqs tam malc fentiatur : re 
ftat ut nullo mopo credendum fit q6 
apulcius pcrfuaderc nititur.£t quicd 
e^ alq pbilofopbi funt eiufdem fente 
ticita efte medios demones ttcr deoe 
1 bominc6:tanquam inter nuntios 1 
iterptee 4 bic ferlt pcooce n:aB:indc 
rcferat res a nobie petitaa : fed if(i 
fpiritue noccdicupidilTimof:aiuftxtia 
pcnitue alieo8:fitperbta tumiooe : in 
ttidctiaUttiooeifaUaciacaUioos : quf LIBER I hoc quidc^ icrthAhitir. quia de celt 
fupcHozts fublimitate deiccri: meruo 
irregrclTibilia tranrgrcfTionif in boc 
fibicogruo ueUit carcere predlnatt 
funt . Tlec tam quia fupra terram r 
aquaf acri locuf cftideo i ipfi fiit me^ 
ririf fuperioiefbomibuf quieof non 
cozpoze fed electo in mpUu^ deo ue^ 
ro pia ifite faciUtme fuperat : fed mul 
tifpbneparricipationeuere religioif 
Cndignif tanquaj caprif fubdirifcp oo^ 
minanturquomj ma^me parrimi'' 
rabilibuf 7 falladbuf fignif fiue facto 
ruj fiue pzedicatomj^deoe fe efl*e per^ 
fuaferont. <luibufda; Dero ttiria eo' 
ruj artcnriuf 1 diligctiuf intuenribuf: 
non pomerunt pcrfuadcre q^ dq fint: 
at(p ideo inter deof 7 bominef : inter 
nfftiof ac bcneficiorum intcrpzetato ' 
ref fe dTefin):erunt.Si tamc ii iftii fal 
te5 bono:e5 bominef cif dcferendu pu 
rarunttqui illof necdcof cflccredebat 
qniamalofuidcbant. t>eof autcomf 
bonof uolcb.int : nec audicbanttame 
omninoidignofdicerebonoze diuio: 
mapc ne offcndcrcnt populof a qui^ 
buf eif cerncbant inuctcrara fuperfli'. 
tione per tot facra i templa feruiri. 

Oiiid bermeB ri-ifmcgifluf de ioo 
latria fcnferir:-! unde fcire potuerit fu 
pcrftirionefegypriafaufezendaf.capi 
tulu5.^i$. 

n 3I5 diucrd de illiT bcrmef egfp 
riuf : quc5 trifmcgiftu uocant 
fcripfit 1 fenfit . ilpukiuf quide dcof 
iUof negat:fed cu5 dicit ita intcr boief 
deofcpquada^mcdietate ucrfari: ut 
bominibu9 apud ipfof deof ncccflai? 
u(de3ntur:cultom eomm a fupcmo^t 
dcotu^reUgioe non fcparat. Jlk aute 
cgfptiufaliof dicit a fumodeofactof: 
aUof ab bominibuf . "boc qui audit 
ficut a me pofitu e:putat dici dc fimu 
lacrifquiaopcrafuntmanuus bomi na5.2(t tlle viTibiUa 1 cotrcctabilia fl 
muUcra veUitcozpoza dcotum ce aflfe 
rit.incfle autcm bif quofda^ fpiriruf t 
uitatof:qui ualeat aliquid fiue ad no . 
cendu^ fiue ad defidcria eozum nonul 
tfl complenda : a quibuf eif diutni bo 
noidi cultuf obfequia dcfcruntur. 
"bof ergo fpirirof inuifibikf per arte^ 
quandam oiftbiUbof rebuf cozporaUf 
matcriecopubrc: utfintquafi aiatis 
co2po:aiUif fpiritibuf dtcara 1 fubdt 
ta fimulacrarboc eflc dicit deof faccz: 
ciip magna 1 mirabilc^ dcof fadedi 
acccpiflfcbominif potcftatcm. "buiuf 
egf ptq uerba ficut in noftra^ Ungua^ 
intcrpretata funt ponamuf. £t qm 6 
cognarione inquit 1 confotrio boium 
deomcp nobif tdicirur fermo: potcfta 
tcm bominif afclcpi uicp cognofce. 
£>ominuf inqoit 1 parcrucl quod cft 
fomu5 deuf ut cffccro: eft dco:u5 celc 
ftiu5:ira bomo facto eft dco:u5 qui irt 
tempUf funrbumana propmirate co 
tcnri . £t pauU) poft . ita bumaniraf 
inquirfempcrmemoinamre 1 o:igi 
nif fue:in illadioinitarif imiraridc pcr 
feucrar^ot ficuri patcr ac oominuf ut 
fui fimilef eflcnt deof facit etemof:ita 
ur bumanitaf deof fuof cj: fui uultuf 
fimilimdine figuraret.^bic cu5 afcUpi 
uf ad que5 ma^e loqucbamr ei ref 
podifletatcp diriflet : ftamaf didf 
trifmegifte . Xum ucro ille ftamaf in 
quitoafclcpiuidcfne quateufmipe 
di/fidae^ftafuafanimataffefu ifpiri 
m plenaf:tantacp facicnief 1 taUa:fta; 
tuaf futuromm prcfciaf:ca que fo:te 
uatef omnif igno:et in mulrif 1 uarijf 
reb" prcdiceref: imbedUitatefbomini 
buf fadentef eafcp curantefrrriftitiam 
Icririacp pro mcririf.Jln ignorafoaf 
clcpi cp egypmf imago liit ceU:aut y c 
ucrius tranflario aut dcfccnfio oium 
que gubcmantur arcp q:erccnriir in 
celo:ac ftc dicendum eft^uertus: terrs 
noftra mundt totiuf cft tempUim.' £t OCTAVVS tmenqnonismprefdrc cunctapru' 
dentes decet : illud uos ignorare fas 
non cft.futurum enim tempus eft:cu5 
appareat egf ptios incafTum pia men 
tediuinitatifedulam religionem fer^ 
Uflfleitomniaeomm fancta uenera^ 
tio in irritum cafura frufh-abitur.^e 
f ndemu'ti8 uerbis bermep bunclod» 
e):cquitur:in quo uidctur boc tempuf 
predicere:quo cbrtfliana religio g^to 
eft aeracio: atcp fanctio:: tanto uebe^ 
mcntiua i Uberius cuncta fallacia fig' 
menta fubuertit : ut gratia ueriiTimi 
faluatozie libcrct bominem ab bie di 
t8 quo9 facit bomo:^ ei deo fubdat a 
quo factua eft bomo . Sed com ber'' 
mes iHa predidt : velut amicus eif^ 
dem ludificationibue demonum lo^ 
quitur:nec cbriftianum nonien cuide'' 
ter e^primit:fed tanquam ea tolleren 
tur atcp dclercnmr:quotom obferua' 
tione celcftis fimilituoo cuflodiretur 
megypto:ita ba futura deplo:a8:ln;: 
tuofa quodammooo prcdicationc te 
ftatur.£rat enim de bis dc quibus di 
cit apoftolus : g^ cognoicentes deum 
nonficutdeugbuficauerunt autgra 
tias cgerunn fcd euanuerunt in cogi^ 
tationibus iM9:i obfcuratum cft mfi 
ptens coi eotum.diccntes cnim fe efTe 
fapientef ftulti facti funt:t immutauc 
runtgloziam incoaupttbiUs dei in fi" 
miUtudincm imaginis cozzupcibiUs 
bominis:-? cCTcra que commcmorare 
longum eft.IDulta quippc tala dicit 
deunouerodeo fabricstoic mt>ndi: 
qualia ueritas babet . £t ncfcio qu©' 
mooo illaobfcurationecoulis ad ifta 
delabitur: ut d^s quos confitetur ab 
bominibus fieri femper ueUtbomiea 
fubdi:7 bec futuro tempote pbngat 
euferri:quafi quic^ fit infelidus bote 
rui fua figmenta cominantur:cum fit 
factUus ficri dcos colenoo quos fecit 
nc ipfe fu bomo;g' ut per eius ciihu^ 
6q effe pofTint quoo fedt bomo.jCitT enimfitutbomo tnbono:e pofitus 
pecotibus non intelligens comparef: 
tp ut operi dei ad eius iroagine^ facto 
id eft ipfi bomini opus bomints prc 
feratur . Ouapropter met ito bomo 
defidt ab iUo qui eum fcdt : cum fibi 
prefidt ipfe quod fecit. "bec uana dc^ 
cepto:ia:perniciofa:facrtlcga:berme8 
egfptius quia tcmpus quo aufererur 
uentumm fdebat £>olcbat:fed tam im 
piidenter oolcbat:q' imprudenterfcie 
bat.Tlon cnim boc d reuebuerat fpi 
ritus fanctus ficutpropbctis fanctif: 
quibccprcuidcntcscum e]niltationc 
diccbant.Si facict bomo dcos:-: ccce 
ipfi non funt dtj.£t in aUo loco. £rit 
in iUo dic dicit oominus: e^rmiabo 
nomina fimulacrojum a tcrra: m non 
crit eotum mcmoua."p>ropric ucro 6 
egypto quod ad banc rem attinet: itz 
fanctus efaiaf propbctat.£t moucbtt 
tur manufacta egf pti a facie dus:^ co 
eotum nuntiemr in cie-.t cctcra buiuf 
roodi.£]cquogcncrctilU erant quli 
uenmrum quod fcicbant uenifTc gau' 
debant:quflUs ftmeon : qualis anna: 
quimo]fnati}iefum:quaU8 eUfabetb 
que ctiam conccpmm in fpirim agno 
uinqualis pctrus reuclante patre di' 
cens:m es cbriftus filius dd uiuubu 
ic autcm cgyptxo lUi fpirims indicaue 
rant fucura tempora pcrditionie fue: 
qui etiam prcfenti in came trementca 
oomino dijcerunt. <luid uenifti anti 
tcmpus pcrdcrc nos.'Siuc quia fubi' 
mm tUis fuit quod futurum quidcm 
fed tardius optnabanturfiue quia p 
ditionan fuam banc ipfam cUcebat: 
qua fiebat ut co^niti fpemercnm:.£t 
boc erat ante tempus id eft ante tcm' 
piw ittdicii : quo etrma damnatione 
punicndifuntcumomnibus ctia^bo 
minibus:quf eo:um focietate detinen 
wnficut reUgio loquitun que nec fal' 
Ut ncc faUitornon ficuti ifte quaft oi 
uento ooctrine binc ata^ inde pflat^* LJBER thViBAer&pcmikcne oolet quafi 
parimram rcligiortem : qucm poftca 
cofifitctur crro2cm."poft multa cnim 
ad boc ipfu; rcclit:ut itc:^ dictttd dqs 
quo0 bomincs fcccrunt ita loqnens: 
fcd iam dc talibus (Tnt fatis dicta ta-' 
lia.^tcrum inquit ad bomincm ratio 
nccp redcamus : cj: quo diuino Dono 
bomo aial dictum eft rationalc. XOi^ 
nu9 cnim miranda i(i miranda funt: 
quc de bominc dicta funt . Omnium 
enim mirabilium nicit admirationc^: 
cp bomo diuinam potuit inucnirc na^ 
turam:cicp efficerc. 

-Cluomooo bcrmcs patcntcr pare 
tum fuotum fitconfctTus ctzoic^rque 
tamcnoolucrit dcftrucndil.capitulu^ 
Wnig. 

q Uoniacrgoproauinoftrimul^ 
tttcrrabantcircadco:^ ratione 
mcreduU:i no aiaducttenrcs ad cultu 
rcligionccp diuinam: inuencruntartc 
qua dficerent deo8.£ui inucntc ad(n 
^crunt uirtutcm de mundi nattira co^ 
ocnientem : cic^ mifccntes quoniam 
animas facere non potacrunt:euocan 
tes animas dcmonum uel angtbmm 
eas indidcrunt imaginibus fanctis di 
uinifq^ mf fterq9:per qua9 ioola 7 bri 
fadendi t male uires brc potuiflent. 
Tlefcio utrfi fic cofitcrcnfipfi dcmoef 
Bdiurati:quomooo iftc confeflfuscft. 
0.m inquit proaui noftri multam er 
rabantcirca dcojum rarioncm: incrc-' 
duli:7 non animaducrtcntcs ad cultu 
rcligioneqp dioinam: inucncrdnt artc 
quacfficcrcntdcos.Tlunquid faltcm 
mediocriter cos dipt erraflc ut bac 
artem iiiucni:ent facicndi deo9:aut co 
tcntus fiiit diccre errabant: nifi addct 
1 dicerct mulrij errabat.^3ftc ergo mf-' 
ttts crrot 1 incrcdolitae non aiadncr^ 
tentium ad cultd rdi^ionecp diuina;: 
inKmt artem qua efficcrct deo9 . £t tamen q» mftltus erroz t tncrcduUtaf: 
lacultuac religiene diuina aucrTio 
animum inuenit : ut bomo arte facet 
deos:bocoolctvirfapien9 tanquam 
rcligioncm diuinam uenturo certo te 
poie auferri.Uide fi no t diuinas mft 
io2um fuo:um crrotcm pretcritum p 
dcrcii etiam diabolicam pcnam dco^ 
num futuram oolcre compellitur.Si 
cnim proaui cozum multum erranoo 
drca deomm rarioncm incrcduUtate 
7 aucrfione animi aculttt acreligidc 
diuinarinucncrdt artcm qtta dcos eftii 
cent: qoid mi?t (i bcc ars detcftanda 
quicquid faat a^^fa a rcligione diuia: 
aufcrcfa rcligionc diuia:cum ucritas 
cmendct crroicm:fidc6 redarguat ic2C 
dulitate: conuerfio coi:igat avfioncj.' 
Si cnim tadtis caufis dijcifTct prauof 
fuosfnucnifTeartcquadcos faceren 
n:mfuiturii:^ fiquid rectum piunc^ 
fapcremuft attcnderc t uidcrc:nequa'' 
q' illo9 ad bsc a:tem perucnturos fii 
i(Te qua bomo dcos facit:fi a ucritatc 
non aberrarcnt : fi ca que deo digna 
funt crcdercnt:fi animu^ aducrtercni 
ad culmm religioncq; diuinam.£tta 
men fi caufas arris buius no9 dicere^' 
mu9:mulmm erro:cm bominum i i' 
crcdulitatem:t animi ciranris at^ ifi 
dcli9 a oiuia rcUgioe svfione : utcSc^ 
fcrenda effct impudcntia rcfiftcnrium 
ueritati.£u3 ucro idc ipfequi potcfta 
tem buius arrf9 fupa omnia cctcra 
miramr in bominc qua illos deos fa 
ceconccftumcft:'? oolctuenturn cflc 
tempu9 quo becomnia dco^ figmeta 
ab boibus inftimta etiam legibu9 iu^ 
bcanmr aufcrrucofitcf tamcn atcp ej: 
primitcaufa9:quarc ad ifta perucntu 
fitdicen9:proauo9 foo9 multo e2:o:e 
7 incredulitate r animu i\ aduertcoo 
ad culto :cligionecp diuina^tinuenifte 
banc artcm qua faccrcnt dco9 . Hos 
quid opo:tet dicere ud pcri^ 4^ age: 
irifi quantas poITumue grariae diio OCTAVVS deo noftro : qBt bcc contrarqe caufia 
g> ilhtutd funt abl^Ut.Tlam quod in 
ftituitmultituoo cteiie flblhiUt uia 
umtatie:quod mltituit incredulitas: 
abHulit fidc8:q6 inlhtuit a cultu diui 
nereligionva auerfio: abftuUt ad unn 
ite^ deu fanctocp couerfio.Tlec in fo'' 
la egf pto quam folam in ifto plangit 
demonum fpiritus; fed in omni tara 
quacantatur oomino canticum no-' 
uum: ficut ucrc facre t uerc|>pbetice 
littezc prenuntiauerunt: ubi fcriptum 
e.£antate drio canticum nouum: can 
Utc oomio omnia terra. Xitulue c[p 
pc pfalmi buiue e:qri oomne edifica^ 
batur poH aptiuitatcm . £dilicabit'' 
enim oomue oomini ciuitas dci que e 
fancta ecclefia in omni terra:pofl cam 
capnuitatcm qua lUos bommes de q 
b" credcnb' in dei» tanquam lapidib" 
uiuis oomue cdificabat: captos dcc 
nia polTidebant.Tlcqj cnim qz bomo 
deoe fflciebat:io non ab cis polTidcba 
tur ipfe qui fcccrat:qfi in eo:um focic 
tatem coUnoo traduccbatur.Societa 
tem dico non ioolof ftolioomm: fcd 
uerfuto:um dcmonio:um. Tla^ quid 
funt ioola nifi quod eadcm fcriptura 
dicit oculoe babcnt t non uidebunt: 
1 quicqd tale de matcrqe Ucet a fabzo 
elfigiati8:tr) uita fcnfuc^ carcntibua 
diccndum fuit i Scd imundi fpiricus 
eifdcm fimubctie arte iUa ncfaria col 
ltgati:cuUof fuo:um aiae in fuam fo 
cietatcm rcdigcnoo mifcrabiUtcr cap^ 
tiuauerat.Uii dicit aprs. Scimus (^a 
nibil cft iOoIum:f5 q facrificant getcs 
dcmonqs immolant t non deo. nolo 
uos focios ficri dcmonio:um . ■p>oft 
banc crgo captiuitatcm qua bominef 
la maUgnie demcnib"' tencbantnndei 
Domue cdificatur inomni terra:unde 
titulu ille pfalmuf acccpit ubi didtor: 
£antate oomino t bcncdicite nomcn 
riu9.£ant.ue dno canticn noud: can^ 
tate domino emnis terra . £antatc diio 1 bcnedicite nomen cfn9:bcne ni 
tiatc diem cj: die falutare eius.Jlnnu^ 
tiateingentibus glo:iamciu3:inom 
nibus populis mirabiUa cius. O.uo^ 
niam magnus oominus t budabilis 
nimis terribilif cft fupcr omncs deof. 
OLUoniam omncs dq gcntium demo 
ma:oominue autem ccloe fccit . Oui 
ergo ooluit uenturum fuiHfc tcmpus 
quo aufcrrctur cultua iooUjmm:'! in 
eoequicolcrentoominatio dcmonio 
rum : malo fpiritfl inftigatus fcmper 
uolcbat iftam captiuitatcm mancrc: 
qua tranfacta pfalmus canit cdifica:i 
oomu t oi terra.prcnotiabat iUa ber 
mcs Doleoo: prcnuriabat bcc^pbcta 
gaudenoo. £tq! fpizitus uicto:cftci 
bccperfanctos propbctas cancbaK 
etiam bcrmee ipfe ea que nolcbat i 
oolcbat aufcrri:non a prudcntibus i 
fidcUbue 7 reUgto fie: fed ab crratib'* 
1 incrcdulie:-! a culw diuie rcUgioie 
aucrfis efle in(\mti miris modie co-' 
actus e cofiteri. 0.ui gniis eos appel^ 
b:et toQim cu dicita taUb" boib" fac 
tos qualcs efte utic^ non dcbcmuf:ue 
lit nolit oftendit colenooe non cfte ab 
de qui taUre non funt : quaks fucrut 
3 quibuf facti funt:boc e a prudcnb": 
fidcUbus:reUgiofifcp:fimu( etiam dc^ 
monftrane ipfoe bomines qui coe k 
ceruncfibimctipottalTe: utcoe b:cnt 
deos qui cU) non crant.Ue^ c quippe 
iUud propbeticum:fi facit bomo 6of: 
tccce ipfi non funt dq.C>eo9 crgo ta^' 
lcs^talium dcoe arte faaos a talib": 
cu5 appeUaflet bcrmes^id e iooUs de^ 
monce p arte^ nefcio qua cupidtramj 
foarum uincuUe iUigat08:cii appcUa 
ret factos ab boibue deoe: non tame 
eis dedit quod platonicue apuleius 
6de ia fatis dijcimus:? ^ fit incoueief 
abfurduq; mdftrauimue: ut ipfieent 
interpretes t intercelTozes inter dcos 
qoos fadt deua:7 bomincs quoe ide 
ipefectt deus : bic alTerentes uota: UBER inde muncra rcfercntes. Tlimis cm'm 
ftultum efl crcderc dcos quos fcccrot 
boiesiplue ualcrc apud dcoe quoe fe 
cit 69:^ vale: ipfi bomince quos ide 
fpc fait dcue.Dcmon quippe fimuU 
cro «rtt impia colligatus^ab bominc 
factu3 ert deue^fcd tali bominc n om' 
ni bominc.Oi.uar<ft crgo ifk de' que 
non faccrct bomo nifi crrans 1 incrc^ 
dulu6:7 auerTus aucro dcofpoiio (i 
demonee qui colunmr in templis per 
artem nddo quam: imaginibua iditi 
boccft uifibilibus fimulacria : ab cia 
bominibue qui bac artc feccrut doe: 
ftberrarcnt aucrficp cffent a cultu t ic 
ligione diuina : non funt intemunrq 
ncc intcrprctce intcr bomince 1 dcof: 
*r prop^ fuos pclTimos acturpilTunof 
mores ipfi et boice : g^uis crrantee 1 
incrcdDli 1 aucrfi a cultu ac rcUgionc 
diuina:tamcn cis finc dubio melio:cs 
funt quos deof ipfi arte fcccr6t:rcftat 
ut quod polTunt uq> dconcs pofTint: 
uclquafi bcncficia prcftanoo magis 
noccntcs quia magis decipicntc8:ucl 
ftpcrte male facicoo.Tlcc tamcn quod 
libctcoiumnifiquanco 1 quantum 
pcrmiftontur alta 7 fecrcta dci proui^ 
dcntia:no autcm tanquam mcdq itcr 
bomincs 7 dcos pcr amicitiam dco^s 
multum apud bomincs ualeant . 'bi 
cnim d^e bonis quos fanctos ange^ 
los uocamus rationalefcp crcaturas 
fanctc celcftis babitatiois: fuie fedcs: 
fiaediicitionceifiac princjparus : fiae 
potcftatC3:9mici cfTe omnino no pfit: 
fl quibus ta longe abfunt animi aff cc 
tionc:g' bngc abfunt a uirtutibue ui' 
ua:i a bonitate malitia. 

fi>ebis qae fanctis agclis 7boib' 
bonis piit ee communia.cap.^. 

n Ullo mo igitur quafi p dcona 

mcdictatem ambicndum eft ad 

bmittoUntiam fcu bencficenttam deo rum ttclpotiue bonoiom angelotom 
fcd pcr bonc ooluntans fmulitudine 
qua cum illis fumue:7cum ilUs uiui' 
mus : 7 cum lUie dcum qucm coUint 
coUmu8:7ficoecamaUbns ocuUsui 
dcre non pofTumue^inquantum aute 
dilTimiUtudine uoUintans7 fragiUta-' 
te infirmitatis miferi fomus^intantuj 
ab eie longe fumos^wtc mcrito non 
co2po:if loco.Tlon cmm quia in tcrra 
conditione camie babitamusifcd fi ^ 
immunditiam co:dis tcrrena fapius: 
non cis iungimur.£u;ucro fanamur 
ut qualce ipfi fimus:fidc mtcnm lUof 
propinquamu6:fi ab lUo noe ficn bc 
atos a quo 7 ipfi facti funt:ctiam ipis 
faucnnbus credimus. 

Ouiod omnfs reUgio paganoium 
circa bomincs mo:tuo8 fucrit implC 
ta.cap.;:j:ri. 

f Jtncaducrtcndo cft quomooo 
ifte cgyptius cii oolet tps cc ui^ 
turum quo lUa aufcrcnt cj: cgypto: q 
fatctur a multum crrantibus 7 mcrC 
cbUs:7 a cultu cUuinc rcUgionie aucr 
fis efle mftituta:flit intcr cctcra.Xunc 
terra ifta fancnfTima:fcdc9 dclub:o:o 
atcp tcmplorum: fcpulcroruj cric mo 
tuoruncp plcniflima.Oaiafi ucro fi il 
la non auferrcntur : non cflent bomi'" 
nc9 mo:ituri:aut alibi cfl"ent moitui 
poncndi q> in terra. £t uticp quanto 
plus uoUjcrcfurtcmpo:i6 7 dicra^ IS 
gituoo:tanto maio:cflet ntimerue fe 
pulcroaimproptermaioOTt numcp 
mo:tuo;j.£cd boc uidcturooUre: y 
mcmorie martf:Um noftre:um tcm' 
pUe eo:um dclubrifquc fuccedcrcnt: 
ut aidclicct qui bcc lcgut animo a no" 
bis aucrfo atq^ puofo:putet a pagaif 
606 cnUoe fuifle in tcmpUs : a nobis 
autcm coU mo:tuoe in fcpulcris.Ia^ 
ta enim bomincs imp^ cecitate i mon 
tes quodimo oifcndunt: rce q ocTos OCTAVVS ruorrencncefnolunt: aidt \it cQm bi 
ommbus litteris paganomm auc 
nuUatenud aut uij: tnuenianturqui 
non bomines fucrint : omnibus ta 
mcn bono:e9 ftudeant ejcbiberc di-' 
uinosquafi nibilung» bumanitatis 
babuerit.Omitto qp va::o dkit oms 
ab bis mo:tuo9 eftiariianes 609:11» 
bat per ca faera q oibua fere e)cbibet' 
mo:tui9 : ubi 1 luooe commemorat 
fancbrce^tanq^bocfitmajrimum di^ 
uinitatie indiciumrq' non folcat ludi 
nifi numinibU9 celcbrari.lDermc^ ip^ 
fcdcquonuncagiturin ipfo codcm 
libzo ubi quafi futura prcnuntianoo 
deplorans ait.tunc fraifta faciilTima 
fedcs dclub:o;t atcp tcmplo:u5:fcpul 
c«>:um erit mo:tuo:ni:p plcniffima: 
dco9 cgTPti bomines mo:tu9 cflc tc 
ftatur.£um cnij diplTet ^auos fuo9 
multum crrantcs circa deof ratione: 
increduloe t non animadDcrtctes ad 
cdlcnm :cligioncq5 diuinam:inucnifl*e 
artem qua efficcrcnt dcosrcui inuentt 
incim adiunrcrunt uirtutcm de mun 
dinatura conucnicntem:eacp miken-' 
teerquoniam animaa faccre non potc 
rant:cuocantc6 animae dcmonum uf 
fln9clo:um:cae indidcrunt imagibus 
fanciis diuinifcp mf fterqs : per quas 
ioola 1 bcnc facicndi t maU uires ba 
berc potuilTcnt. t>eindc fequitur taq> 
hoc cicepUs probaturus «rdicit.Suuf 
cnim tuus afclcpi mcdirine primus 
inucnto::cui tcmplum confecratum e 
in mote libye circa littus crocodilo;^: 
in quo cius iacct mundanus bomo.i. 
cozpus.t^cliquus enim ucl potius to 
tus fi cft bomo totus:in knh uitc me 
lio: rcmcauit in celum : omnia ctiam 
nunc bominibus adiumcnta prtftanf 
infirmis numinc nunc fuo : que antc 
folcbat medicincarte prcbere. £ccc 
di)cit mo:mum coli pro dco in eo loco 
ubibabcb3tfcpukrum:falfus acfal'' 
lcns dicenoo cp rcmcauit in ceUun: omniactiamnuiicbominibtt» adiV 
menta prcftan» infirmfe.Bcliungcns 
deindc aUud.t)ermc9 incjnit cwtto a^ 
uitum mibi nomcn eft;illi nomine no 
in cognominc patria confiftes:omncf 
moztalcs undic^ uenietcs adiauat at^ 
(pconferuatrbiccnimbcrmcs maio 
ideftmcrcuritts:qttcmdicitauum fu 
um fttiflre:in bermopoli:boc eft in ftti 
nominisciuitatepbibctur eflrefepul^ 
tu9.£cceduo9 dcof dicit bomincs fu 
iflre:cfcubpiu5 r mercwiiJ.S^ de elcu 
lapio 1 greci 7 latini boc idc5 (entiiit. 
XOercurium autem multi non putat 
fuifle mo:talcm:qucm tamcn ifte au» 
fuum fuifle tcftatur.aitenim:alius eft 
ille alius i(ic quauis eodcm nomine 
nuncttpentur. Tlon multom pugno: 
alitts ille fitalius i^. Ueru^ ifte ficOt 
cfculapius e^ bomine deus^fecundttj 
teftimonittm tanti apud fuos uiri bu^ 
ius trifmegifti nepotis fui . jRdbuc 
addit 1 dicit; fim ttcfo tt)Co:cm efiri» 
qttam mttlta bona preftarc pMpitie;: 
quantis fcimtts obeftc iratam. ibcin'' 
dc ut oftendcret cj: boc generc cflTc dc 
08 quos ilU arte bomincs facittnt:ttn 
de dat inteUigi demoncs fe opinari e^: 
bominttm mo:ttto:a animis ejttitiflfe 
quoB pcr artem qu.^ inuencrttni bo' 
mincs mnltum crrantes incrcduU 1 
irreligiofi;ait inditof fimul3cris:qttia 
bi qtti tales dcos fadebant: aias non 
tttic^ fnccre potcrant.£um dc ifidc di 
piffct quod commcmoraui : quantis 
obefle frimus irata^^fecutus adiiljcit. 
Xerrcnie 7enim d^s atq? mundanis 
farileeft irafri:utpore qui funt ab bo' 
minib'' ej: utraqj natttra ficti attp cS^ 
pofiri. £): tttratp natnra dicit cj: ani' 
ma 7 co:po:e:ttt pro anima fit demo: 
pro co:po:cfimulacrum.Unde conti 
git inquit ab egfptqs bcc fancta ani' 
maUa nttncupa:i:coUqtte per fingulaf 
ciuitates eoium animas : qui cas 
confccraucrc ttiuentcs: ita at cowm LIBER lcgibus mcoldntunt eoi^ normb" nu'' 
cupentar . Ubi di illa vdat quereU 
lucmora (f tcrra cgypti fanctilTima fe 
dcs dclubrotum atcp tcmplozum: fc'^ 
pulcrom^ hitura cct moituoruq) pU^ 
mlTuna.Tlcmpc fpihtud falla^cuiud 
infhnctu bcrmcs ifla diccbar. pcr cu5 
(pfumcoactuecdconlitcn iam tunc 
illam tcrram fepulcro:um i mottuo^ 
rum quos pro dqs coUbat fuilTc plc'^ 
nilTimam . Sed oolo: dcmonum pcr 
eum bqucbatur : qui fuas fiituraa 
pcnas apud fanctoium martfruj mc 
mo:ia8 imminerc mcrebant.3n mul' 
tis ei5 talibus locie to:qucntur i cofi 
titar. 7 dc poiTdTiB co^jo^ib"' boiuj 
cqciutut. 

t>c mo bono:i9:que cbuftiai mar^ 
ryribue ipedut'cap.j:p?q. 

b £c tam no9 dfdcm ma:ty^ibuf 
c)cempla:faccrootia: facrat fa' 
criiicia c6fhtuimue:qtiontam n ipfi f^ 
dcuB co:um nobis cft deua. ■bonora-' 
mue fanc mcmo:ia9 co:um tanqnam 
fancto:um bominum dci:qui ufcp ad 
mo:tcm facroium fuo:uj co:po:um 
pro ucritatc ccrtaruntut innotcfcczet 
uera rcUgio falfi9 rcU'gionibu9 wictxd 
atcp conuictis. quod etiam fiqui arta 
fcnticbanntimcnoo rcpricbat. Omq 
flutcm audiuit aUquanoo ftdcUum 
ftantcm facerootem ad aUarc : ctiam 
fuperfanctum coipus martyrie ad 
dabonorecuUocpconftructum dicc 
rc in prccibus: offero tibi facrificium 
pctre ucl paulc uel cfpriancco^ apud 
co:um mcmo:ia9 olTcratur deo : qui 
co6 bomincg i marrfrcs fecin-r fanc^ 
ti9 fuis ageUg cAM bono:c fociauit: 
ut ca celebritatc i deo uao de illo:u5 
uicc02t;s grarias agamus : i no9 ad 
imirationcm taUum cownarum af<p 
palmarum codcm inuocato in au;ili' 
um. : c): comm mcmoric rcnouatione fldbottemur.' Cbxeaxno^ igicur fldbi' 
bentur rcUgiofo:u obfcquia i many^ 
bci9 : o:namcta funt mcmouarum 
no fflcra uclfacrificia mo:tuo2um ta-^ 
quam dco:um.0.uicuncp ctiam cpu^ 
lae fuas co dcfcrunt*. quod quidcm a 
cbuftiiis meUo:ibus n iiv. i ipUrircp 
tcrrarum nuUa taUs cft confuctuoo: 
tam quicuncp id fadunnquas cu ap' 
pofucrint orant 1 aufcrunt ut ucfca' 
tunuel e|:ciB etiam idigcribus largi 
itunfactificari ibi cas voliit pcr mcri 
ta martyru5 in nominc oomini mar^ 
tf?t:ri autc ifta cfTc facrificia marty|t: 
nouitquinouitunu; quod dco iliic 
offcrtur facrifuiuj cb:iftiano:u. Hof 
itacp martyrcs noftros ncc diuinis 
bono:ibus ncc bumani9 cribus coU^ 
mu6:ficut colunt lUi deos fuo6:nec fa 
criftcia ilUs offcrimu8:ncc C02U3 pro' 
bra i co:u3 facia coucrtimue. Tlaj dc 
ifide vp:c ofiris cgyptia dea:7 de p3 
rctibu» eo;j qui oms rcgcp fuijTc fcri' 
but:quibu6 parctib'* fuis iUa cujffl^ 
crificarct vaem o:dd fegcte : atc^ idc 
fpicas marito regi 1 cius cociliario 
mercurio dcmoftrauir.tidc eldcj 1 ce 
rcrc uolut: quc 1 quanta mala non a 
poetis fed mffticis co:u5 Utteris mco 
rie madata fint : ftcui leonc faccroote 
prodcntc ad olfmpiadcj matrcj fcri'' 
bit aU;:adenlegat qui volunt ud ptit: 
1 rccolant qui Ugcrunt:-! uideat qui^ 
bu9 bominibus mottuis: ucl dcqui'' 
bu6 eo:u factis tanquaj dqs facra fu 
crint inftituta . Jlbfituteos quauia 
dcosbabcanrfanctis mart]r:ibu6 no 
ftri6:quo6 tain dcos fi babcus : ulla 
cj: partc audcat copararc.Sic.n.n co' 
ftituius faccrootes:ncc offcrimue fa* 
crificia martfribus noftri8:quia icon 
gruuj 1 indebitum iUicituntp cft: 
fltc^unideotantummooo dcbitum: 
utncccriminibusfuis nccludis cos 
turpiHTmis obU:acmuf:ubi uel fUgt^ 
tia \!^ ceUbrat deo^ fuo:um : fi cum NONVS bomince cflcnt talia commifcrunt:vr 
confictadclcctamcntadcmonum no' 
>:io2um fi bomicf n© fucrunt. £)c ifto 
gcnerc dcmonum focratcf non babct 
dcom fi babct dcum ; fcd fottaflTc bo'' 
mini ab illa attc facicndi dcof alico t 
innoccnti illi impotaucrunt talc dcu: 
qui cadcmartc cjxclkrc volucrunt. 
0.uid crgo plura :" Tlon cfle fpiritua 
ifloe colcncos pro{>tcr vitam bcata; 
quc poft mottcm futura cft:nullu8 uf 
mcdiocritcr prudcns ambigit.Sj fo- 
taflc dictuK funt 6of quidc cc bonof: 
dcmoncs autcm alios bonos : alios 
malo9:t C09 pcr qUoe aduitam ietcr 
num bcatam pcrucntamus colcnoos 
cflcccnfebunt:quoB bonos opinant': 
quod qualc fit iaj in voluminc fequc-' 
tiuidcndumcfl. 

Jlurelq auguftini dc ciui^ 
tatcdcilibcrnonus. 

3td qucm articiilum difputatio p^ 
mifla pcruencrit: 7 quia difcuticndu^ 
fit dc refidua qucflionc.capitulum.i. 

e X BOTIOS 

imalos 6osce 

quidam opinati 

funt.Ouida vo 

de dijs mcliora 

fenticntestanttt 

cis bono!is lau 

difq? tribucriJr: 

ut nullum dco;2 malum crcdcrc audc 

rent . Scd illi qui dcos quofdam bo'' 

nos^quofdam malos cflc dijccrunt: 

dcmoncs quoc^ appellaucrunt nomi 

nc dcomm:^^ t dcos fcd rarios no-' 

mine dcmonum : ita ut ipfum ioucm 

qucm Volunt cfle rcgem ac ptincipem 

cctcro!um:ab bomcro fatcantur dco' 

ncm nuncupatum."bi autcm qui ofnf 

6o8 non nifi bonos effc aflcrunt:-! 16 

gc prcflantiotcs cis bomiuibus 4 bdi pcrbibcntunmcrito moucntur dcmo 
num factis quc ncgarc non pofliint: 
eicp nullo mooo a dqs quos bonos 
cflc rolunt committi poflc qriftiman' 
tcs diffcrcntiam intcr dcos t dcmoes 
fldbibcrccoguntur: ut quicquidda 
mcrito difplicct in opcribus uel affec 
tibus prauis^quib" ui^ fua maifeftat 
occulni fpiritu9:id crcdat effc dconuj 
no dcof . S5 quia cofdcm dcmoncs 
intcr bomincs 1 6os ita medios cofti 
tutos putant:tan^ nullue 68 bomini 
mifccatunut binc pcrfcrant dcfidera'' 
ta:idc rcfcrat impctrata:atcp boc pla ' 
tonicipreripui pbo^ ac nobilifl^imifi 
tiat^cii^b" vclutcuejrcclletiozib' pU^ 
cuit iftamepaiarcqueftione^utpcult" 
plurin^oium dcozum profit ad confc^ 
qocndam vitam bcata; que poft mo: 
tcm fiitura cft:Iibio fuperio:c qucfiui 
mus quo pacto ipfi dcmoncs qui ta^ 
libue gaudent qualia boi 1 prudctcs 
bominee aucrfanf t dlnant.i.facnlc 
ga:flagitiofa:faanozofa:non dc quo'' 
libct bomine fed dc ipfie d^s figmta 
poetarum 1 magicarum artium fcele^ 
ratam punicndacp violcntia^^pofTint 
quafi pwpiquiozes 1 amiritiozcs dqe 
bonis conriliarc boicsbonos : t boc 
nulla rationc pofl^ecdpertum eft.lbzo 
inde bic libcr ficut in illius finc ^mifi 
mus difputationecdtincdcbcbit6 dif 
fcrcniia fiquam voluntcflcnon 60^ 
intcr fe quos omncs bonos dicunt: 
ncc diffcretia dcozum tdcmonil^quo 
rum illos ab bomibus bngclatccp fc 
iiigijt:ifto9 itcr 608 1 boics collocat: 
fcd dc dilfercntia ipfozum dcmonuj: 
quod ad prcfcntc ptinct qucftioncj. 

3(n intcr dcmoncs quibus dij fu' 
pcriozcs funt fic aliqua pars bonozu: 
quozum prefidio ad ueram bcatitudi 
ncm poflitbumana anima pcrucniz. 
cap.q. LIBER 8 puipkrofcpmimixfititaedi 
daltoe bonofaltos maloe deo 

nes.<lue fiue fit ctta platontco^ pbi 
lofopbof fiue quommlibct fcntetia: 
nequag» ctue cft ncgligeda difcuflfio: 
Rc quifg' vclut dcmonce bonos feque 
oos fibi ee arbitrct':p quos tag» medt 

09 009 quo9 oms bonos crcditidum 
conciliariaffcctat i ftodetrut quafi cui 
cis polTit cffe poft mo2tcm irrctitua 
maligno^t fpirituo iJceptufcp fallacia 
longc aberrct a uero dco:cum quo h 

10 1 i quo folo 1 dcquo folo aia bda^ 
na.i.ratioalis n itcUcaualis beatae. 

<lue dcnionibuf apulcT afcribat: 
quibu9 CU5 ratioueno ft5trabat nibil 
uirtutis afrignat.cap.ig. 

q Ue igif c differentia deonfi bo^ 
no^ 1 malo:^:qri4dc platonic'' 
apulcius de bis uniuerfalr differens: 
7 tam multa loqucs de acrde comm 
cozpojib'':^^ uirtutibu9 tacuit atoru: 
quib'* eflcnt prcdtti fi boni effent.Xa-' 
cuit crgo beatitudis ca;: indicd ueu> 
mifcrietacerenon potuit : confitens 
eozum mtem qua ronales ce pbibuit: 
n falre imbutam munitacp uirtutem 
paffioib" animi irratioabrib" nequag» 
cede:fed ipfam quoc^ ficut fluUarum 
mtiujmos efl:proccUofi9 quodime 
pturbationibus agitari. Uciba nat^ 
dus dc bac rc iila funt.£)c boc fermc 
demonoi nucro tquit poete folet battd 
cpq' jjcul a ucritate ofoics t amatocs 
quo^jdam bominum deo9 fingcbos 
pwfperari 7 eucbercillos contra adv 
fari T affligc.^gitur i mifereri 7 indi' 
gnari:T angi i lctari: omncqj bumae 
animc facicm pati:fimili motu coidis 
1 falo mcntia pcr oms cogitationum 
eflue ftnctuarc:quc omncs turbclc te^ 
peflfltcfq3 procul a deof cdcfliuj tra^ 
qm'Uitatce)iulant.Tlum efl in bis u« 
bis uUa dubitatio:g' no ato^ aliquaf btfetioiee partes: (ed ipfas dcmonuj 
mtes quibuf rationalia funr aialia ue 
btt procetlofu faltj dipt paffionum te 
pef^ateturbari:utneboibus quidem 
rapienhbus comparandi fint:qui bu^ 
iufmodi pemirbattontbus animozu; 
a (^b'' buana no cfl imunis ifirmitas: 
ct ca eas buius uitc coditioc patiunr': 
mteimpcrturbatarefiffunt : non cis 
cedcntes ad aUquid app:obandiJ ucl 
perpctrandu5 quod e):ozbitct ab itine 
fapientie i lege iu(^itie:fcd ffulfie mo'' 
talibus 7 iiuf^ifnd cop02ibu6:fcd mo 
ribus fimiles:ut no dicam dctcrioes 
eoq> uetu(lioe8:7 dcbita pena infana 
bilis ipftus qucq? meris ut ifte appcl 
buit faio tluctuant:nec i ucritatc atc^ 
uirtute qua turbulentif 7 prauis affcc 
tionibus rcpugnatun cj:nulb flnimi 
parte conftftont.' 

t>e pturbattenib' que aio acddiTt: 
que fit pcripatetico^ ftoicof cp fcnte'' 
ria.cap.ii^. 

q Ue funt fcntcntie pbilofopbo;^ 
de bi9 antmi mottb^rquos grC 
ci patbcnofln autcm quidam (icm d 
cero pcrtuzbationcfl: quidam affcctio 
nesudaffectu9:quidaucro ficutifte 
de grcco c>:prcffiuf paffioncs uocant. 
"bas crge pcrturbationes fiuc affcdo 
nes fiue paffiones : qutdam pbilofo " 
pbidicuntetiam in faptcntcm cade: 
icd moderatas rationiq? fubicctas^ut 
ds lcgcs quodammooo quibus ad 
neccffariumrediganturmodum: oo^ 
minatio mcntis imponat.^boc qui fe 
tiunt platoid funt fiue ariflotcUci: cti 
arillotdcs difdpulus platonie fucrit: 
qui fccta pipatctica codidit.iBl^s ant 
ficut lloids cadcrc ullas omnino bu' 
iufccmodi paffiones i fapiete H placj. 
t>os autcm id cft floicos dcero iti li^ 
biis de finibus bono!» i malorftjucr 
bis magis g^ rdb" aduerfae plaroicos NONVS fcu pipitaicos cenai couindt.qri4de 
ftoici nolant boa appellarc fcd como 
da copotd 1 e^ema:co q^ nuUu bonu 
volutecbominie prcter vimitcm la^ 
cp arte bii uiucndi:q non nifi in aio e. 
iDcc aut iHi rimpliciter i q: communi 
cofuctudine loquedi appcllant bona: 
r^ in coparatione uirtutie qua uxte ui 
uitur pua i epgua . £;: quo fit ut ab 
utrifcp quomoool^ uoccntur feuboa 
feu c6moda:pari tii efKmatoe pefent: 
nec i bacqucftioe ftoici dclectcnt: nifi 
nouitate vbof .Uidef ergo mibi ctia 
ibocubiqucrit'utriiaccidant fapieti 
paftioes animi : an ab eis fit pro:fu9 
fllienu9:de uerbis eo« potiuft q» 6 ib" 
face cdrrouafiaj.Tla i ipfos nibil bic 
flliud q^ plaronico9 i pcripatctico9 
fentiree)ciftimo:^tum ad uim rcrum 
Bttiet ti ad vocabtbp fonu.Ut.n.alia 
omitta^clb" id oftcndedii ne logu faci^ 
flm: ali4d unu quod fit cuidentTimu; 
dica. 3n librie quib" titulu9 e noctiu 
flctica^ fcribit agclli" vir clegatilTimi 
cbquq i multe facundc fcie fe naui^ 
ganfe ali^oo cum quoda pbilofopbo 
nobili floico. 39 pbu9 ficut latiu9 1 
uberiue quod cgo bzcuitcr attingam 
narrat agclliug:cum iird nauigiii bo: 
ribiliccloi mari pcriculofifTimc iac 
ta:t:ui tio:ig c^alluitpbng.^d aiad- 
ucrfum e ab cia d adcrat^q^uig i mo:^ 
ti9 uicinia curiofilTimeattcntig^utru; 
ne pbu9 in animo tuU)arct'.i)cindc tc 
pcftate tranfacta:moj: ut fccuritag p" 
buir colbquedi uel et garricdi locu:^ 
da ex ^is quoe nauie ilb po:rabat di 
ocg luj:uriofu9 afiatic" pbu^ copclla 
bat illudee q> cjctimuilTctatc^ pallmf^ 
fet: c6 ipfe manfiflet intrcpio" i co q6 
ipcdcbat C)citio.3ltilleariftippifocra- 
tici rcfponfum retulit: 4 cn i rc fimili 
cade uerba ab boic fimili audifl5:ref 
pondit illii^ aia nequiffimi nebuloig 
mcrito no fuifTc folicitii: fe aut^ ari'' 
ftippi anima timcre debmfTe.t>ac illo diuitcrefpofionedepulfo:poftea quc 
fiuit agelUug a pbdofopbo non cj^gi 
tandi aio f^ difcencU : qucnam lUa ro 
cfTet pauoug fui. 'O.ui ut ooccret bo^ 
mincm (dcndi fludio grauiter accen'" 
fum:promUt flatim de farcinula fua 
Hoiciepictett Ubru:i quo ea fcripta ef^ 
fcnt:q cogrucrent decrctie ^cnonie r 
cbrffippi:quo9 fuifTe ftoico^t princi^ 
peg nouimu9.3n eo \ibio fc lcgifTe di 
cit agcUiuf boc ftoicie placuitTe:q' ani 
mi uifa quag appcllit pbatafiag ncc i 
phtc e ur:^ i qn tcidat ato:cu uciant 
cj: terribiUb" i fozmidabtibug rcbug: 
neccfTc e ctia fapictie animu moucat: 
ita ut pauUfper ucl paucfcat metu uel 
triftiriacdtrabat':tang' big pafTidib' 
pucnierib" mrig i ranonie ofTuium: 
nec idco tamen in mete fieri optonem 
maU:ncc approbari ifta cifq^ pfetiri. 
bocn.ee voUitipfateidcp infcecefet 
iter animu fapictie i ftulti: g» ftulti a^ 
nimug afde pafTidib" cedit atq^ accd'' 
modar mnf afTcnfii.fapicreg aiir g^uif 
C39 ncccnfitate patiant:rerinct tamc d 
big q appete ucl fuge rationabiUt dc 
bent:ucram i ftabde icdcUfTa mentc 
fiiiam. "bcc ut potui nd qde cdmodi* 
ageUio:fed ccrte btcuiuf 7 ut puto pla 
niua e)rpofui:quc lUe fe i cpicten Ub:o 
legifTc cdmeoratrcu e;: decretig ftoico 
rii di)rifrc atcp fcnfifTe.Oiue (i ita fnt: 
aut nibtl aut pene nibil diftat it ftoico 
ni aliozDc^ pbilofopbo)^ opinione:6 
pafTtombue i pmrbatiotb' aiojt.Ut 
cp enim mrcm rationcc^ fapienng ab 
ea?t diiationc dcfcndtit.£t id fo:tafTc 
dnt eag in fapientcm nd cadere ftoici: 
quianequaq^eiugfapictia qua utic^ 
fapieg e uUo cuoc obnubilat:aut labe 
fbuermnt.:Hccidunt aiit aio fapicntis 
faluafcrenitatefapientk propreriUa 
q cdmoda uel icdmoda appcllat:q>6if 
ca dicc noUi bona uel mala.Tlaj p:o' 
fecto fi nibiUpedcrct cae res iUc pbuf 
quasflmilTurafenaufragio letiebar: LIBER ftcati eft vtta {lta h\a(<p copoie:n ttft 
iUad pcriculu pbosidccttiu palIoi3 a 
tcfhmonio prodcmz.Uerdtame ^illa 
potcratpcrmotioriem pati : i ftjram 
tene mcntc rcntcntiam:vitam lUaj fa-' 
lurecp co:po:i9: quomm amifTioncm 
minabatur tempcflanun immanitaa: 
n cc bona q tUos qutbus incffcnt facc 
rcnt bonofiftcut fadt iufticia.<16 aot 
aiuntcanecbona appeUada dTefcd 
comoda vbo;t certamint: n rcro cica'' 
mini drputatuium e.OLuid.n.intcJcft 
ot^z aptiu6 boa vocerur an comoda: 
dum timc nc bis priucmr ii minus 
ftoicuf g» pcripatcticurpaucfcat i pal 
lcat:ca h cquafr appcUanOo:fed cqus 
\ii cjrtimanoo.ambo fane ft bono^uj 
ifto?J feu comooo:o pcnculis ad flagi 
tium ucl facinus urgcanturrot alit ca 
rctinere non polTmt : maUe fc dicunt 
bcc amittc quibus natura corpotf fal 
ttatincolumisbaberung^tUa cdmii 
ic quibne tuftitia violaf.Jta mcs ubt 
ftja cft ifta fentetia:nuUas perturbati 
ec8 ctfiacddunt infcnoibus animtp 
tibuB in fe cotra rationc preuale pmit 
tir:quiimo eie ipfa oomtnat': dfa^ no 
;)fcntienpo i pottus refiftenOo ^uj 
vturis ercrcct.Xale defcribit ctii uir^ 
giU* cn^ajobi ainlDcs imota maet: 
Ucb:fme voUiuntur inancf. 

416 pafTioes q cbriftiioB aios af-' 
fidunt:ii in vttiti trabani fcd vtutcm 
qrcrccani.cap.v. 

n On e nunc ncc cfTc copiofe ac di 
Ugcter oftcnderquid de i^Q paf 
riib" ooceat fcripta diuina: qua cbri 
ftiana erudirto connner.Oto ^ppe il^ 
bm iplam ifitcm fbijdmus :gcndam 
n iuuanda:mcnti(p pafftones ita mo' 
dcrandae atcp frcnandae:ut in ufum 
iufhtic tonucrtanrur. Dcmtp fi in di' 
fdpUru noftra non ram quentur ut^fc 
piud ms ira!'cdtm:fed qua:e irafca^: nec utr5 (it trtftie fed unde (it tnftte: 
necutrum timcat fed qutd timcat:ira 
(a cnim pcccanti ut co:igatur: contri' 
ftari pro affticto ut Ubcretuntime pc^ 
ricUranti nc pcreanncfdo utrum dif^ 
fana conftdcratione :cprcbcndat.Tla 
1 ftoicomm cft mifericouliam folere 
culparc.Sed quato bonefttue lUc fto 
icue miferico:dia perturbaretur bois 
Ubcrandt:^' timo:e naufragij : bnge 
mclius 1 bumanius i piouim fenftb'' 
accommodariusrdceroin ccfaris lau 
de locurue eft ubi att.Tlulla dc vtutt" 
bue tuie ncc admirabiUoz nec graiiS 
mihcoidn eft.Ouid cft aui mifcrtco: 
dia nift aUcnc miferie quedam in nzo 
co:de c6pa(Tto:qua utia^ (i pofTumuf 
fbuetrc compelUmur.^Scruit aiii mo^ 
tuf iftc r«ni:qfi tta p:cbcf mifcricodia 
ui iufttna confcroct.fiue cti indigcnti 
tnboitunftue ca ignofafpcitetu 'bac 
ciccro locuto: cgrcgiuf non dubitauit 
appeltarc rtute:qua ftotcos inr uuu 
numcrare ii pudct. CLai tii oi oocuii: 
libcr q^icteti nobtUffimt ftoid e]c 6cre 
tie jcnonis i cbryftf pi: q butue (eac 
pmatum babucrDt:buiufccmodt paf' 
fiocs in animo faptetis admittiinqne 
vitqs omnib'* Ube:p. ce uolunt. Un ftt 
cdfcq U£8:ut bccipfa no putct uttta:^ 

00 fapteii fic acodunr.ut cdtra vtute 
mentis rationccp nibd pofTmt: i una 
fiteadcqs fcntentia pipatetico^:oclet 
pUtoico;: 1 ipfof ftoico;^. S3 ui att 
tuUiue: vbicdtrouerfifl iandiu to:q^ 
at boics garruba:contcnnoni0 cupi-' 
dio:ef q' ucritatie.Scd adbuc matto 
queri poteft : utrom ad vite prefentis 
pcrtincat infiirmitatc : er in quibufcp 
bdis officqf buiufcemdi ppcri affca'*. 
Sacti ^o agcU 1 fme ira puniat quoe 
accipiunt etema dd lege punicnooe: 

1 miferie fuie mtferie compafTtone (\f 
uenist : 1 pericUtanbus eie qoof diU-' 
giit fine tio:e opitulef:t tfi ifta|2 nota 
pflfTiono cdfuetudine locutid.fbdane « «!«^4i^ NONVS etia in cod ufurpl^zpropter quandam 
opqs rimtUcudinf: ii^pter affechonu 
mfirmiiatc^iricut ipfe 68 fecddn fciip 
ruras irafatur: nec tame ulla pafTidc 
turbatur . iDoc enim ucrbum uidicte 
bfurpauit efTectusinon illius turbuU'' 
tU8 affcctus. 

0.uCbu8 paffiombud demones c6 
fitente apuleio c^agitantrquozuj opc 
bomincs apud deos alTerit adiuuazL 
cap.vi. 

q Uainterim deranctia angelis 
qone dilata:iiideau8 queadmo 
do dicat platonici medioe deones in£ 
6os 1 boies c6f!itut08 iftis palTionii 
cftibue fluctuare. Si.n.mte ab bi8 li' 
bcraeifcp driante mot" buiufccmoi fi 
patercntm co8 dicct apulei" fimili mo 
tu cotdis 1 falo mcntia pcr omne8 co 
gitationum cftua fluctuare. 3pfa igit" 
mc0 co^j.i.ps animi fupcrior.qua ra^' 
tionee funt:in qua vtus 7 fapicntia fi 
ulla eis elTct: pafTionibu8 turbuletis 
inferiozum animi partiu rcgcdis mo^ 
derldirip driarct.jpfa inq> mes eom 
ficut ifte platonicuf confitef:falo ptur 
batidi) fluctuat.0ubieaa e ergo mes 
dcmonum pafTionibue Ubidinu^rfoi^ 
midinii:ira;t:at^ buiufccmodicetie. 
'Oue igicur pars t ds Ubcra e copofcp 
fapicntie:qua placcant dtjf t ad bono 
rum dcozum fimilitudine boibue co^ 
fulant:cum comm men8 palTionum 
utf^8 fubiugata i opprelTa: qa|d ra^ 
tionis naturarr babct:ad fallcndu; t 
dccipiendu tanto acrius intedat: q^o 
ea magis poffidet noccdi cupiditas' 

O.uodplatonictfigmtie poctaru; 
(nfamatoe dcos afTerant:de cotrario'' 
rum l^udio;; ccrcaminc:cd be partcs 
demonii n dco^ fint.cap.vq. q Uod (i qoify dicit no qc oium 
fcde^mato:;^ deonu niicro cc; 
quos poetequozundam bominum O' 
foteaTamatorcsdcosnon procul a 
rttatefuTgnt.bos.n.di^t apuler falo 
mti8 p oms cogitationd clTus fluctua 
rcqiio ii^ iteUige potim": qn co boc 
dica:ri quoruda.i.malof f^ oiu; dco 
im mcdiecatc^pf aerea cozpota incer 
dos 7 boies ciercribcbat :* t)ocn.a4t 
fingcpoetas^q^c^riftof dconit niicro 
5os faciunt: 7 cis 5of noia iponunt: 
7 quibu8 uoUKrint bomibus ejt bis 
amicos inimicofap diftribuunt: fictio 
carmibDs impunita Uccntia:cum 5o9 
ab bia demonii mojib": i cekftt loco 
7 bcatitudis opolentia : rcmotoe effe 
pfrbibcant.lDcc eft crgo fictio pocta^ 
rum deoe diccrc qui dq nd funticofc^ 
fub dcojj nominibus inter fe deceria' 
rc:propter bomines quos pro ftudio 
partium diUgunt ucl oderunt . Tlort 
procul autem a ucritatc dicit banc ec 
fictioncm:quoniam dcozuj appcUati' 
uocabulis qui dq no funtitales tame 
defcribuntur demoncs : quales funt. 
JbenicpbinccfTcdicit bomcrus iniq' 
tllam mmcruam : quc mcdqs coctib'* 
graidcobibeooacbilU. <luod ergo 
minerua iUa fuerii poeticum uuU cfle 
figmcnium : co q> mincruam deam 
putant:eamque inicr deos quoa omf 
bonos beatofcp crcdit i aUa abcrca 
fcdc colbcat:|)Cul a cducrfatide mo:^ 
taUum. Ouod aucem aUquis dcmon 
fucric grccis faucns:troianif(p cdcra^ 
riu8:ficucaliusaducrfu8 grccoscro-' 
iano^ op:mlato::que vencrif fcu ma: 
tis nominc idem pocta co'memorat: 
quoe 6o9 irte talia no agetea i celefti'' 
b' babitationib'' pdit: 7 bi deonce p 
bis quos amabant contra cos quos 
oderant inter fc decertaucrint:boc no 
^ttl a ueritatc poetas dtj^ilTe pfcflua 
tfi.bc bie quippc ifta di^crut : quos 
bominibus fimUi motu coulis 7 faU> LIBER ititis pcr om9 cogitationuj cftus fluc-' 
tuarc tcftarunat polTent amozce i o' 
dia non pro iuftuia:fcd ftcui populuf 
Umdis cozum m ucnatotibus t auri' 
gis feciidu fua:^ ftudta partium pro 
aiqe aducrfoe alios qxrce . Jd cnim 
uidctur p bilofopbuB curafTc platont 
cus:nc ciibccapoctifcancrcntur:no 
8 dconib" mcdq8:f5 ab Ipif dt)9 quo^s 
noia poctc fmgcoo poniit fici ctcdcnt". 

t>c dqe celeflibos i dcmonib"* ac^ 
rq8:bominibuf(p tcrrcnis apulc^ pla 
tonici dilfmitio.cap.viq. 

q Uid illa ipfa definitio dcmon» 
parum nc intucnda cft.-^Ubi ccr 
tc oms dctcrminanoo cdpltjcua eft:^ 
stt dconcB dVc gcncre aiaUa:aio paftt 
ua;mcntc rationabilta:co:pozc acrca: 
tpc ctcma>'3n qbos quintp cdmcora' 
ti8:nibtl dt^it omnino:q7 dconcs cum 
bdte falccboibud td uidcrcnrurbabe 
communc:q6 n cftct tn malis . Tlam 
ipfo8 bommcs cum aliquanto latius 
dctcribcnoo complcctetur : fuo loco 
dc illta dtccns tanqua dc infimis atip 
tcrrcni8:cum prtus dijcilTct de cclcfti^ 
biiedqs^utcdmdatts duab" partib* 
q: fummo i infimo ad vltimt» tcrrio 
loco dc mcdqs dcmonibus loquetur* 
3gitur boicf inquit rationc gaudetcf: 
orationc pollcnrce: tmoztaltbus ani'^ 
mt5:i}i02ibundi8 ifibzi8:leatbu8 1 m 
pqe iftttbu6:bi utis i obnop^s cotpo^ 
ribu8:dttTtmtlibu8 mozibus: fimilib'* 
erroabu9:pcruicaci audacia: pertiftct 
fpc:cafTo labo:c:foztuna caduca:figil'' 
lari mo!talc8:ciicti tn i univfo gencre 
perpciui:vicifrim fufficicda prolcmti 
tabilcs;voiucri tempoze:tarda fapicn 
tia:ata moircqucruiautta terras ico 
luiXu bic ta mulia dicet quc ad plu'' 
rimos boice ptmctinuqutd cria tilud 
tacuttquodnoueratcfle paucozum: 
ubi att tarda fapicntt» ctta mdte.^Od U prcterm{fiflrct:nullo mo rccrc genttf 
bumanu defcriptionis butue tam in* 
tenta diligentia terminafl!et.jCum vo 
deo^ e)cceUcntta commendarcnipam 
bcautudincm quo uolunt bomince g 
faptentta paucnire : in cie afftrmauic 
e^xcllcrc. 'p>roinde fi aliquos deones 
bonoe ucllet intclligi:aliquid ctiam i 
ipfo2U5 dcfcriptione poncret: undc uX 
cimt dqs aliquam bcatitudis parte^: 
uclcubomibuequalcciic^ fapietiam 
putarcntur baberecommuncm. Tloc 
ucro nullum bonum co:^ commcmo^ 
rauinquobdidtrcernercntura mar: 
quams 7 comm malttie libcriue cjc^^ 
mcndc pcpcrccrinnon tam nc ipoe g^ 
nc cultotcs co:^ apud quoe loqucba^ 
offedet. Sign^icauit tamcn prudenti 
bu8 qutd de illis fcntirc debcrcnt qui 
ooquidem deos quoe omncs bonoo 
bcatofqp credt uoiuir.ab co:^ paflidi'' 
bu8 arqi ut au tpfc turbcUs omnimo'' 
00 fcparauit:fola illos cozpo:um eta 
nitarc conwngcn8:animo aurcm non 
dqs fcd bommibus fimilcs dcmonef 
apcmfllme inculcane: i boc non fa*' 
ptcnrte bono cuius i bomines poflut 
eflV parricipcfifed pcrturbatidc paflfio 
num quc ftultis mentibue oominaf: 
a fapientibue uero i bonie ita rcgif: 
ut maltnt ea nd babcrc q> utccre.Tlfl; 
(i nonco:po:um fcdanimoium ctc:nf 
tatcmcumdqsbabcrcdcmones uel^ 
let intelligiinon uticp bomtnce ab bu 
iue rei confo:tio fepararct:quia i bo 
minibue ctcmoe cflc antmoe:procuk 
dubio ftcut platonicus fcntit.3dco cii 
boc genus animantium dcfcrtbcret:i'' 
moualtbue animis mo:ibundi9 me' 
b:i8 di;nt efle bominee. 

3n amuitfa celefttum dco!umper 
intercefltonc^dcmonumpofrit bomf 
niprouiden.cap.i;r. OCTAVVS 9 jCperbocfiproptereacomOne 
cd dqs eternttatem non babenc 
boie9:quia cozpotefunt moztalesr^p 
terea ergo demonee babcnt:quia co:-' 
po!efuntimmo:tale8.quale8 igit me 
diatozesfuntinierbomtnes ^deoe: 
per quofad deof amidtias bominef 
ambtant:qnt boccum bominibus ba 
bent deteriuf:quod cfl i animante me^' 
liU8.i.animum:boc adt bebat cA dqs 
melius : quod eft in animantc de' 
terius id efl cozpus i £um eni; aians 
(d eft aniale^ aia coHct i cozpo:e:quo 
rum dttomm anima eft uticp cozpozc 
melior.Tfi uitiofa i infirma mclio ccr 
te co:po:e etiam faniflfimo atcp firmif 
fimo:quoniam eius natura ejccellenti 
oJ:ncc labe uitiorum poftponitur cot 
poii:fictttaurumefiam fo:didumar^ 
gcnto feu plumbo IjpurilTimo cariuf 
cftimatur.3fti mcdiatours ico^ i bo 
minum: p quos intcrpofitos diuinis 
bumana iunguntur: cu dgs biit cop'' 
cternum:uitiofum autem cum bomi^ 
nibus animum:quafi religio qua uo'' 
luntd^s boiee p demonee iungi:i cot 
pore ftt non in ato conftituta.O.ucna 
tandem iftos mediatours falfos atcp 
fillaccs quafi capite dco:fum noftia f 
pena fufpendit: utinferiotem animaf 
partem.i.cozpus com fupc:iotibus : 
fupcrio:em uero.i.animum cum infe' 
rioribus babeant:-! cum dgs ccleftib* 
in parte fcruiente coniuncri:cum boi^ 
bus atttC5 terrcftribue in parte oomi' 
nante (int miferu* £o:pus quippe fer^ 
uum cft:ficut cria^faluftius ait animt 
iperio co:po:i9 feruirio magis uriur. 
ildiunj:it autejiUe^altcrum nobis cni 
dt)s:altcrum cum beluis commune e: 
qm de bominibus loquebatur: quib" 
ficut bcluif moztaie co:pu8 cft.Jfri au 
cem quos inter nos i deos mediato^ 
res nobis pbilofopbt ptouidenJcptic 
quidcm diccre de animo i co:po:c:al^ 
terum nobis ciun dqs : sUcrum cum bominibiie commune eft.f^ ficut di)ci 
tanquam in perucrfum ligari atc^ 
fufpenfi:feruum co:pu8 cum dqe bc« 
ti8:oominum animum cum boibuo 
miferis babcnte9:parte infcriozc ejcal 
tati:fuperio:i dciecri.Unde ettam fi df 
quam propter boc eoe putaucrit imo 
talitatcm babere cum d^9:quia nulU 
mo:tc ^icnt animaliu^ tcrrcft:ium ant 
mi cozum foluuntur a corpozc: ncc iic 
eftimandum cfteozum cozpus tangp» 
bonoratozum acrnum ucbiculum:f5 
eternum uinculum damnanoozum. 

0.6 fecunduplatonie friiam miri' 
miferi fint boicf in co2po:e moztali:^' 
dcmoncs in etemum.cap.jc. 

p !Lotinu9 certe noftre mco:ic \xi' 
cinue tcmpo:ibus platonc cctif 
e)cccllerius intellc^ilTc laudatur.^s c» 
dc bumanis animis agcret:patc: incjt 
mi^o:s: moztalia illis utncula facie^ 
bat.3ta boc ipfu op motales fut boicf 
co:po:e ad mtam dci patrie pttnere at 
bitratus eft:nc fempcr buius oitc mi'' 
feria tcncantur.l^acmiftcodia idigne 
iudicata eft iniquitas demonum:que 
in animi pafTtui miferia:n moztale fi^ 
cut bominef:fed eternum co:pus acce 
pit.;6flcntquippe felicio:c8 bomib": 
ii mo:tale cum cis bzcnt cozpus:-: cuj 
dt}s beatum animum.£ftcnt aute pst 
res bominibus;fi cum animo mifcro 
faltem mo:talc cum ciQ babcrc mcru' 
iftcnt 1 covpm : {i tamcn acquirerent 
aliquid ptctatt8:ut ab erunie ucl i mo 
te rcquiefcent.Tlunc vo non folum fe 
lidouis bomibus nort funt animo mi 
fero:f3 etiam miferio:es fdt perpetuo 
co:po:i9 uinmlo.Tlon enij aliqua pie 
taris 1 fapienric difcipUa^ftacntes v 
teliigi uoUmt c% dcmonibus ficri de- 
08 : com apezriflime dijcerit demones 
eternos. LIBER niris per omd cogitarionu; efhie ftuc' 
tuare tcftarunut poflent amoice i o' 
din non pro iuHitiaired ftcut populuf 
riniilts eo:um m ucnatottbue t auri' 
gis fcciidn (ua^ ftudia partium pro 
alqe aducrfus alios cjxrce . 3cl eniiti 
uidctur p bilofopbus curalTc ptatont 
cus:nc cii bec a poctif cancrcntur:no 
a dconib" mcdqs^f^ ab ipif di)8 quo^s 
noia poetc fingcoo pontit fici c^:dent'. 

t>c dqe celcftibtjs i dcmonib** ac^ 
rqs:bominibufc^ terrenis apulc^ pla 
tonici dilfmttio.cap.vig. 

q Uid tlla ipfa deftnitio demona 
parum nc tntuenda efl.-^Ubi cer 
te oms detcrminanoo cople^us citiiy 
ait deonce elVc gcncre aialia:ato pafVi 
ua;mente rationabtlia:co2po:c aerea: 
tpe cteniar^u qbus quincp comcora' 
ti9:nibtl di^tt omninoiq' dconca cum 
boie faltc boibus id utdcrencur babe 
commune:q6 n elTct in malis . Tlam 
ipfos bommcB cum aliquanto latius 
dcicnbenoo complectetur : fuo loco 
dc illis dtcens tanqua de infimis arcj^ 
tcrreni8:cum prius dij:ifTct de celcftt^ 
biis dq8:ui comdatis duab* partib' 
c)c fummo i infimo ad vltimu tcrtio 
loco de medqs dcmonibus loquetur. 
3gitur boief inquit ratione gaudctef: 
orarioncpoUcntce: imoztalibus ani^ 
mi&:mozibundi8 mbue^leutbue i tn 
pqQ mttbu6:bi utis i obnojr^s cotpo^ 
ribu9:difrimtlibu8 mortbua: fimilib'* 
erro:tbu8:peruicaci audacia: perttftct 
fpc:calTo labo2c:fo:tuna caduca^figik 
l.»ri mo2talce:ciicti tn t uniiH^o gencre 
pcrpciuirvtcifTim fufficieda prolemt» 
tabitc8:voiucri temp02e:tarda fapicn 
tia:ata mo^rcquerutauita tcrras ico 
ItirXii bic ta mutta dicet.que ad plu^ 
rimos boiee ptinet:nt}quid ctia illud 
tacuitquodnoucrarefTe pauco2um: 
ubi sit tarda tapicmia cita moie^^Od fi prctermift'fTct:nullo mo rccre genaf 
bumand defcriptionis buiue tam in* 
tenta ditigentia terminafTet.£um vo 
dco;^ ej:cellcntia commendarct:ipam 
bcautudtncm quo uolunt bomince ^ 
fapurntta pcrucnire : in cie afftrmauic 
e^ettcrc. 'Proinde fi aliquos deones 
bono6uctletintctIigi:aliquid ctiami 
ipfo2u; dcfcriptione ponerct: unde ut 
cum dq8 aliquam beatitudie parte^: 
uct ca bomibus qualecii(^ fapietiam 
putarcntur babcre communem. Tloc 
ucro nuUum bonum co^ commcmo^ 
raoinquoboidifcernerentura ma^: 
quauie i cotum malttic tibcriue cjt^^ 
mendc pcpcrcerit:non tam ne ipoe q^ 
ne cultotes eo^ apod quoe bqueba^ 
ofTedet. Significauit tamcn prudcnti 
bu6 quid de iltis fcnttrc dcbcrcnt qui 
ooquidcm deo8 quoe omncs bonos 
beatolc^ credt uoluinab co;t pafTioi'' 
bus atqi ut ait tpfe turbclis omnimo'' 
00 fcpar3utt:fola illo8 co2po2um crct 
nitate conmngen8:animo autem non 
dqe fcd bomtnibus fimttee demonef 
apcrtifTime inculcans: i boc non fa-' 
picnne bono cuiue i bomines pofTitt 
efTc partictpcf:fed pcrturbatioe pafTio 
num que ffultis mentibu8 oominat': 
a fapientibue uero i bonis ica regif: 
ut maltnt ea no babere q> uiccrcTla^ 
fi non co2po2um fed animo:um etetni 
tatcm cum dqe babere dcmones uel" 
let inteUigi:non utiq? bomincs ab bu 
ius rei confo2tio fcpararet:quia i bo 
mintbue ctcrnos cfTcanimoe^procuk 
dubio ficut platonicus fcntit.3deo ai 
boc genus animantium dcfcriberet:i'' 
moitaltbus animis mozibundie mi' 
biis difit efTe bominee. 

3n amtcitia celeflium deomm per 
tntercefTionQdemonumpofTit bomi 
niproutderi.cap.tjc. OCTAVVS 9 C per boc \\ proptcrea comone 
co dgs etermtatcm tion babenc 
boicdiquia cozpozefunt moitalee.-^p 
terea crgo demonce babcntrquia co;-' 
po:c funt immoitalcs.qualcd igit me 
diatozcsfuntinterbomines ^dcoe: 
per quof ad deo?t amidtiae bominef 
ambiant:qni boccum bominibus ba 
bent dctcriur:quod cft t animante me-* 
lius.i.animum:boc aut bebat ciii d^s 
mclius : quod eft \x\ animante dc 
tcriue id cfl cozpue i £um cni^ aians 
id eft anial q: aia col^ct % co:potc:quo 
rum ditomm anima cft utiqj cozpoze 
meliot^tfi uitiofa i infirma mclio cer 
tt cozpoze ctiam fanifTimo atcp firmif 
rimo:quoniam eius natura c^ellcnti 
otmec labc uitiorum poftponitur cor 
poii:ficutaurumcfi3m fo:didumar^ 
gcnto feu plumbo l^purifTimo cariuf 
cftimatur.3fti mediatozcs deo?t % bo 
minum: p quos intcrpofitos diuinis 
bumana iunguntun va dgs btit cop' 
ctcrnum:uitiofum autcm cum bomi'' 
nibus animum:quafi rcligio qua UO'* 
luntd^s boiee p demones iungi:i co: 
pozc ftt non v(\^ ato conftituta.<luena 
candem iftos mediatorcs falfos atcp 
fallaccs quafi capitedeotfum nc^tia \ 
pena fufpendit: utinfcriotemanimaf 
partcm.i.co^jus com fupc:ioribu8 : 
fuperiotcm uero.i.animum cum infc 
rioribus babeant:7 cum dqs celeftib* 
<n parte fcruicnte coniuncti:cum boi^' 
bue autC5 tcrrcftribus in partc oom^ 
nantc {\x\t miferi.^ £o:pus quippe i<x^ 
iMtm cft:ficut ctia^faluftius ait animi 
iperio co:po:i8 fcruitio magis utiur. 
3ldiun>;it aufejiUe^alicrum nobis cd 
di}s:alterum cum beluis communc e: 
qm dc bominibus loquebatur: quib" 
ficut beluif moztale cozpue cft.3ft» au 
cem quos inter nos % deos mcdiato^ 
res nobis pbilofopbi p:ouiden!t.pnt 
quidem diccre de animo n co:po:e:al^ 
terum nobis cutn d^s : alterum cum bomin&OB communc eft.fj ficut dija 
tanquam \x\ peruerfum Iigati attp 
fufpenfi:feruum cotpus cum dqe bca 
ti8:Oominum animum cum boibus 
miferis babcntc8:parte inferio:e qcal 
tati;fuperio:i detccri.Unde etiam fi qf 
qnam propter boc eos putaucrit imo 
talitatcm babcrc cum dqs:quia nulU 
mottc {ka\. animaliu^ tcrrefttium ani 
mi eo:ttm foluuntur a co:po:e: ncc {\t 
eftimandum efteo:um cozpus tang» 
bonoratozum aernum ucbiculum:f5 
eternum uinculum damnanoo:um. 

0.6 fccundu pbtonis fniam min'' 
mifcri fint boief in cozpotc mo:tali:^ 
demoncs in ctemum.cap.;:. 

p lotinus am noftrc mcozie ui'' 
cinus tcmpozibus platonecctif 
cjrcclletius intellcjcifTe laudatur.^s cu 
dc bumanis animis agcrct:pate: incfc 
mi^o»: mo:talta illis uincula facie^ 
bat.3ta boc ipfii <f motalce fiit boicf 
co:po:c ad miam ddpatrisptmercat 
bitratus eft:ne femper buiue oitc mi'' 
feria teneantur.lDacmificodia idignc 
iudicata eft iniquitas dcmonum:que 
in animi palTiui mifcria:n moztale fi^ 
cut bominef:fed etcrnumcozpus acce 
pit.£flcntquippe fcUciozcs bomib": 
{i mo:tale cum ds bfent cozpus:? CU5 
dQB beatum animum.£fTent aute ps 
res bominibu8:fi cum animo mifao 
faliem moztale cum eia baberc mcru' 
ilTcnt 1 cotpus : {\ lamen acquirerenc 
aliquid pietati8:ut ab erunis ikI i mo 
te rcquicfccnt.Tlunc vo non folum fe 
lidozcs bomibud non funt animo mi 
fcro:f5 ctiam mifcrioKs fiit perpetuo 
co:po:i9 uinrulo.Tlon enijaliqua pic 
tatis 1 fapicnric difdplia^jficiente» i- 
telligi uolunt e^ demonibus ficri dc- 
08 : cnm apezriffimc dijcerit demonea 
eternos. LIBER be opione platoico:^ q putlc aias 
boiuj deones ee p' co:poia.cap.)ci. 

d ^cftquide-raCas bominudeo'' 
nc8 cffe:'? ej: boibus fieri larcs: 
laruasrtmance.lares (i meriti honi 
funt:lemmc9 fimalifcu laruas.ZDa-' 
ncB antdeos dtcunt: fed incertUm eft 
bonotum coe feu malo:um efle meri^ 
rotum.in qua opinione qnantam uo' 
ragincm apcriant fectandie pditifq? 
mo:ibu9 qdis non uidcat U uelpaulu 
lum attmdat.^OLiiquide^qualibctnc' 
quam fuerint bominee: ucl laruas fe 
fieri dum opinanturuel dum mancs 
ftosrtanto peioies fiunt ^to funt no^ 
cendi cupidiozes: ut ctiam quibufdaj 
facrificqs tanq? diuinis bonojibus p" 
mouc fc iuitari opinct'ut noccant.lar 
uas quippe dicit cfle nojrioe deonce 
c]c boibus factos.Scd binc alia qo e. 
3nde autem perbibct appellari grcce 
bcatos fcu dcmonc9:q' boni fint aio: 
boc cft boni dcmonc9:animo9 quoq^ 
boium dcmoncs dte confirmans. 

f>e tcrrenis contrar^srquibus fm 
platonicos demonn bominuc^ natu^ 
ra diflinguitu:.cap.)cg. 

f £d nfic de bis agtmu9:quo9 in 
natura propria dcfcripfit: intcr 
6o8 1 boics gene:c aialia:mente ratio 
naIia:aio palTiua:co:p«:c aerca:tpe v 
terna.Tlcmpe ci! prius 6o8 ifublimi 
cclo:boie8 aiit i tcrra ifima difiilctos 
loris 1 nature digntratc fcircrnercKita 
conclufit . "bctis inqt inter boa aialia 
deo9 ab boibu9 pluriinu diffcrcntcs 
loci fublimitate:uitc pei-pctuitate: na' 
rurc perfcctioe: nullo intcr fe jjpfquo 
communicatu:cum tbabitacula fum 
ma iib infimi9 tanta intcrcapcoo fafW 
gq dcfpiciat:-! uiuacitas ilUc ctema f 
idcfccta fit:bic caduca t fuccifiua.^n' 
gcnuaillftTad bcatitudicjfljlimata: bcc ad mifcriae infimata: btc cclcftia: 
ibi terrena uidco commcmorata^ptra 
ria de duabus naturc partibu9 uUis: 
id c fummig atcp infimi9 . Tlam ta q 
propofuit dc dt)9 laudabilia cade zpe 
riuic alqs quidcm ucrbis:uteif aliata 
flduerfa cj: boibue rcddct.Xria dcojt 
bcc fut:Ioci fblimifa9:vitc ppctuitag: 
pc:fcctio naturc . 10cc al^9 ucrbis ita 
repctiuit : ot ei9 trfa contraria buanc 
condirioni9 opponeret^nt t babitacu 
la iqt fuma ab infimi9 tata intcapcoo 
fafligq dcfpia'at:q: di)fe:at loci WHmi 
tatc. £t uiuacitas illic i^t ctcrna n in^ 
dcfccta fit bic caduca t fuccifiua:quia 
dij:e:at uirc ppcruttate.£t ingcnia illa 
iquit ad bcatirudine fb"limata:bec ad 
mifcrias infimata : quia dipcrat nafe 
perfcctionem . Xria igifab cc pofira 
funtdco^:id cft locus fublimis: etcr'' 
nita9:beatituoo: ibis contraria tria 
bominu5.i.locu9 infimus:motaIitaf: 
miferia.Jntcr bec tcrna 6o;jt 7 boiuj 
qm dcmoncs medios pofuit : de loco 
nullaeflcontroucrfia. 3nter fublime 
quippe t infimum:mcdiu9 locus ap'' 
tifTimc babctur t dicitur. £ctcra bia 
rcflant:quibu8 cura attcntio: adbibe 
da cft:queadmodii ucIefTe alicna a de 
moib' offdanf:ucl (ic ciQ diftribuant': 
ut mcdietas uidctur e^pofccre^fcd ab 
ci9 aliena dTe non pnt.Tlon cni^ ficut 
dicimu9 locum mcdiuj ncc dTc fum' 
mum ncc infimo: ita dcmoncg m fint 
aialia rationalia ncc bcato9 ec nec mt 
fcroo:ficuri funt arbufla ud pccora q 
furtt fenfue oel rationif ej:pcrtia:recrc 
poffumu9 diccre . O.uo:um crgo ro 
mcnrib' incft:aut miferos clTc aut bc 
atos cfTc ncccfCc eft.3tcm no pofTum" 
recte dicerc:nec mo:tale9 dTe deones 
nec ctcinof.Omnia natp oiucntia aot 
inetcmum uiuunt: aut ftniunt moitc 
quod uiuunt . Jam ucro iflc tcmpo:e 
ctcmos deones dirit.Ouid igifrcftat 
nifi ut bi medq dc duobus fummis OCTAVVS nniun babesnnt de duobus Infimis 
alterum'Tl3tn (i atrAcp dc imis babe 
bunt:aur utrat^ de fummtr:medq no 
erunt : fed m alterutram partem uel 
reftUuntuelrecumbunt . Ojm ergo 
bie bonis ftcut demonf^amm eft ca^^ 
rere utrifcp non pofTunt : e^cccptis ej: 
otrac^ partcfingulis mcdiabunt'. 3c 
pcrbocquiade infimis babcre non 
poHTunt etemitatcm que ibi no e:una 
boc de fummis babcnt:^ ideo non eft 
dlrerum ad complendam mcdietate 
fttam:quoddeinfimi8 babeant nifi 
mifertam. 

CLdo deones (i nec CU5 dqs beatf: 
fiec cu boibus fdt mifen:inter utracj^ 
parte fine utritifc^ comunioefintme 
dq.cap.pq. 

t St itaq? fecttdij platoicos fHU'' 

miadeo;z:uelbcata ctnitasiur 

tim beatitttoo:boia5 ^o infimo:^:ael 

miferia motalis^uel mo:taUtas mi^a: 

deona aut medio:^:ucl mi^a e^icae: 

ttel etema miferia. Tlam t quincp ilf 

que in diffinitione dcmonii pofuir.no 

COB medios ficut promirtcbar oridit: 

qm ta dipt coa babcrc nobifcum : q^ 

genereanimaUa:g>mentc rationaUa: 

<f animo palTiua funt:cum dqs aute; 

unu q> tpe ctcrna:? unu^pd cp copoe 

aerea.Odo ergo medq qn und babet 

ntmfdmi8:tria cum infimis.'0.uid n 

ttideat reUcta medietate quantum in^' 

cUnenr"'! deprimafin infima.'^; plae 

ibietiam medi) poflTunt ita inucnin: 

Ut und babeant propriu^ quod cfl co^ 

pns acred :ficut i iUi dc fummis atq^ 

tfimif fingula proptia.d^ cotpus etbe 

reu$:bominef(cp terrend:doo ucro co^ 

mdiafintomnib^^cpgene funtaiaUa: 

1 mente rattoaIia.tU 7 ipfe m 6 d^s 

t boibtts loqueref:babe^ imft bina 

Atalia.£t no folet ifti deos nifi roales 

nunte perbibere.i&ue funt refidua:^ funtanfmop^iua^tempote etemt. 
<!luomm babent unttm cd infimis: 
cd fummia altef :ot^po:ti6aU roe U' 
berata medietas ne^ fuftollaf i fum^' 
ma:ncc^ i ifima deprtmaf.3pa e aute 
tlla demond mifera etetnitas: vf efna 
miferia.Oiui mim ait aio paffiuo: rt 
mifera dijilTcK nifi ^ eozd cDlto:ibu3 
erubuiflct."p>oao q: prouideria fdmi 
deificut etiaipfifatentunno fo:tuita 
temeritate regitur mondus: nu^ eflj 
iftof etema miferia: nifi efTet magna 
malicia.&i ergo beati rcctc diir: ia de 
mdcs nofunt: cddcmoncs fintquoa 
Cntcr boies 1 6os ifti i medio bcaue'' 
rut.<lui8 ergo eft loc!' bo"?2 dcmond' 
qui fupra boies^ifra 6o6:iftis pbeant 
ftdiuto:id: iUif mifterid.-^Si. n.boi cini 
cp fttnt:|>fccto i beati funt.£temaatt 
te; beatituDO mcdios eoe efte n ftnir: 
q: multum d^s comparar. muUunq^ 
ab boibttd feparar . Unde fruftra ifti 
conobunf oftcnde quo demones boni 
fi 1 immoaales funr t beari:recre mc 
dq conftituanrur in^6o8 imo:raUs oc 
beatos:? bomtncs mo^tales ac mife" 
ro6.£d enim utrdc^ babeat cd dqe^ tz 
bearitudine (cilicct i imotaUtatcm:nt' 
biUtttcm bo^cumboibust mifis 
tmo:taUbHs:quomooo non potiue 
remoti funt ab bominibus ciqfq; con 
(unm:^ inter Otrofq; medq cdftiroti^ 
Xune mim medq efTcnt (\ bicnt i ipfi 
duo qoeda fua:fi cdbinie aUemtro:a 
f) cd fingulis wxo^ comunia. ficut 
bd medium ({ddam eft inter pecora t 
flngelo8:ut q: pccua e aial irrationale 
atq} mo:talc angeUis autem animal 
rdnale t imo:tale:mcdius bomocfTj 
inferto:angeU8 fupaio: pecotibuf:ba 
bes cd peco^ib" mo:taUtatcm:r6c5 ro 
cum angeUe:ammalrationale mo:ta' 
t»k/}^ ergo CB qrimus mediu ii bea 
tos imettalee miferofcp motale8:bo< 
inacniredebeM8:qttidaat mouakfid 
beafd:aut ixnovtak fit mife^. LIBER 2(n bommef CU5 (int mottaks pof 
ftnt^abe3tuud::t(l€ felice8.ca.pu|. 

XmihcitmimoitalishSee 
pofTit magna cft tnrcr bominef 
queftio. 0.u<£4a cfj codtrione fuaj bu 
milius fnrpe]cetiif:ueg9ucrBti^ beiej 
capaccm cfTe beacinuiis polTe: ^diu 
mo:talitcruiuit.OLuidam ucro ortu- 
lertlt fe i aufi funt diccrc fapicntie co^ 
potes beatoa efTe poflfe mo!tale8.<16 
(i ita eft:cdr non ipfi potiua mcdij co^ 
ftituunturintcr moualcfl miferoe t 
immortales bcatoe:bcatirudinem ba 
bentes cum immottalibus beatts:mo 
talirareco mo:ralibus miferis.-^f^zo 
fecro enim fibcari funt inuident nemi 
niiTli quid mifcrius inuidentia :" £t 
(6 meztalibns mifcris qoanrum pnt 
ad confequcndam bcaritudinem con-' 
fulanr.uteria immo:tales ualcant ee 
poft morrem:t angelis immojtalibu» 
bcinfi^ coniungi. 

t>c mediarote dci n bominum bo' 
mine cb:ifto iefu.cap.p?. 

f 3 ant q6 mulro crcdibili"' t^ba 
bilius difputatunoiTts boies g» 
diu mortalcs funt ctiam mtfat fint ne 
ccfle cft:qrendu6 cft tnedius: d n folii 
bome uctt et dcos fir.ut bomines cj: 
mortali miferia ad bcaram imoralira 
tcm buius mc dij bcata moitalitas in^ 
teruenienDO pducar:que nct^ nd ficri 
mozrale oposrcbar.necp pmacre mor'' 
tale.XDortalis quippc factus riiifir'' 
tnm uerbi diuinitatcfj camis ifiuni 
tatc fttfccpta.Tlo aut permanfit in ip' 
(a amemoitat: quam rcfufdtauif a 
moimis: qifi ipt c fmcC mcdiationia 
©*:« nec ipfi propter quos liberaoof 
mcdiaroz effccrus clti ppetua rmotif 
camc remancrcni.^Proinde mcdiato'' 
rc ini nos t dcum t mottalitatej blc 
opottuit crftnfeantcm: t beatitudtnej permanete: ut t id q5 traHt pgroeret 
moiruris^t ad /d quod pmact triffer 
rct cjc moituis. Boni igif angcli tnrer 
miferos motalcs t beatos imottalee 
mcdq cfle n pfit: qt ipfi quot^ bcati r 
tmo:tale6 funr.^pnt anr medq ee Igc 
U mali:q: imotralcs funtcum illis^mt 
fcri cum iftis. "bis cotran." e mediato 
bon':4 aduerfus eo^ imo:taUtatc t 
miferia t mottalis ee ad tcp" roluit: 
t b cat" in ctcmirate pcrfsftcre potmt: 
ftc ficos t imo:talc8 fuperbos t mife- 
ros nopo8:nc p imotalirans iactaria 
feduccrer ad mifcria^:! fue motrie bu 
militate: t fuc beatirudis bcnignitate 
deftrurit in cis^quo:;: codi p fui fide 
modas^ab illojj imundifTima driatoe 
liberauit/bomo iticp mo:rart mifcr 
loge fcioct" ab imoztalib'' t bcarisicjd 
cligat medid po q6 imozralitari t bea 
titudini copnlcmr.^Ooiod poffit olec^ 
tare i dcmonu imoitalitatc mifc^ cft: 
quodpofritoffcndetncbrifh' mo:t«Ic 
tare iam non cft.3bicrgo cauenda cft 
miferia fempircrna:bic mo2S timeda 
non cft:quc cfTc non potuir fcmpifna: 
tbcarimooamanda eft fcmpitema. 
3ldbocquippcfeinfcrponit mediue 
immo:tali8 tmiferutad immo:tali«' 
ratcm bcatam tranfire non finar: qin 
in boc pcrfiftit quod impcdit id cft in 
(pfa miferia.3ld bocautcmfetnte:po 
fuit mozralis tbeawd:utmo:talitare 
tranfacta t qc motmis faccret immot 
tale8:qDod in fe refurgcnoo monftra^' 
iu't:t ej: mifcris bcatos: qoia bearitu' 
00 nunquam ab ipfo difccfTit. ^Uus 
eft ergo media» malus qui feparat a' 
micos:aliu6 bonus qui teconciliat ini 
mifos.£tidco multi funt medii fepa 
rato:e8:quia multituoo quc bcata eft 
urnus dci participatione fit beata.jCa 
ia9 partfapationis priuatione mif « 
multituoo malouim angeloumt: que 
fe opponit porius ad irapedimefus:^ 
interponu ad beatitodims adiutottm OCTAVVS 1 et {pfa mulritudinc obftrqjtt qiiodl 
mo ne pofTit ad illud unum beidfica 
perueniri: ad quod ut perduccremor 
non mulris fcd uno mediatoieopus e 
rat:-! boc co ipfo ciJius parririparidc 
fumue bcari:boccft ucrbo dd n facto 
fed per q6 facta font omnia . Tlec tri 
ob boc mcdiato: eft quia uerbujtma^ 
pmc quippc immouale 7 mapc bea-' 
tum uerbum longe eft a mostalibus 
miferfs^fjmcdiatoipcrqabd bomo: 
co ipfo oftcndcne uriqj ad illud n fo" 
lum bcatum:ucrum ctiam beariftcuj 
bonum non opojtcre qucri alios me^ 
diatotcs:pcrquoB arbitrcmur nobis 
pcruenrionis gradus cfTc molicnoos: 
quia beatus t beariftcue dcus factus 
parriccps bumanitatie noftre copedi^ 
umprcbuit parridpande diuinitaris 
fue.Tlccp enij noe a moitalitate t ml 
feria libcrans ad angelos immoztalcf 
beatofcp ita perducit:ut corum parri-' 
dparionc criam nos (mmojtalcs i be 
ari fimu8:fed ad illam trinitatem cui* 
«rangcliparriaparioncbcarifunt. 3° 
quaoo in fozma ferui ut mediato: eet 
infn angeloB efCe uoluit: i fozma dei 
fupcr angelos manfir.3dc i infcrioib' 
uia uite:qui in fupcrioribus uita. Tlo 
enim uerum e(l quod idcm platonic'* 
flit diriftc plafoncm:nuUu9 6s mifcct' 
bomini.£t boc prccipuum eo:um 05^ 
limitarie ait enTc fpecie: <¥ nulla attrcc 
ratione bominum contaminantur. 

3ln rationabilitcr platoici dilfinic' 
rmtdoscclcftesdcdiantes freacotft' 
gia boibue no mifccri:quib* ad ami-» 
driadeo;(deonc8 fuffraget.cap.jn^i. 

t ' •Rgodconefcontaminarifatct': 
1 io cos a dib" cotamtalf muiai 
noprtRomfcpimundi pariterfiunfj; 
demoncs contrectarione bominum:i! 
boicfl cultu deonu.Sut fi i contrccta 
H mifcedcp boibusinec tamen contd'' minaridconcs pofTunt: dqs profccto 
meliojcs funt: quia illi (i mifcercntur 
contaminarenf.Tlabocdco;;j d:eflc 
prccipuii: utcos fblimiter fcparatos 
buana conrzectatio cotamia: n polTit. 
£>e« (Jde fumii omnio crcatorc : qucj 
nos ueru deo dicius:fic a platone pre 
dicari a(TcHcrat:q' ipfc (it folus qui fi 
poffit pcnuria fcrmonis buani q^uis 
raiione ucl modicc comprcbcndi: aij: 
ait fapicribuf uiris cum fc uigoze ani 
mi q^tum lifuit a cozpozc rcmoucrdt: 
intcllccrum bui* dcirid quo(^ itcrduj 
uclut i alrilTimis tcncbzis rapidifTimo 
cojufcamic luiri candidtt i^micarc.Si 
cr<;o fitpra oia uac fummus dcus in 
telligibili i (ncffabili quada pritia: i(i 
intcrdii:tfitanquam rapidifTimo co'' 
rufcaminc lume candidii intcrmicas: 
adcfl tamen fapicnrium mcnrib" cum 
fequantum licuit a cojpoze rcmoue^ 
runt:ncc ab cis ptaminari pot. Ouid 
eft q> ifti dq p:optcrca conftituunf lon 
gc in fublimiloco : nccontrcctarione 
contamincnt'bumana:quafi cozpora 
illa ctbcrca tactu tantd qucat biiano 
1 non etia nifu contaminari^Tbotjo fi 
non contaminanf fydcra c6 uidcntur 
quos dcus oiris uiftbtlcs didnncc de 
mones bominii conraminaf afpcctu; 
^uis dc projnmo utdeaf 2ln fo:te oo 
dbus bumanis contamtacntu: : qul 
«rie non contaminantur oculo^jttt io 
deoncs mcdios babcnt pcrquoseis 
uoccs bominu5 nunriet:a quib^^loge 
abfunt:ut incontaminatifTimi pctfcue 
rcnt.^-Quid ia dc cetcris fcnfib" dica^^ 
Tlon enim olfacicnoo contaminaa' u! 
dij pofTcnt fiadelTcntrucl cum adfunt 
deones pofTunt uiuo^ cospo^t uapo' 
ribus bumano!U5:fi tanris facrificio- 
rumcadaocrinis non contaminantur 
niooziTjus.^n gullandi aiit fefo nuUa 
nccefTitate refjdcnde moztalitatis ur 
gentunutfamcadacridbos ab bom( 
mbu8 querant.Xactue ijcro in pfate LIBF.R cft.Tlam I5 ab co potilTimuj fcrifu co 
trcct&tio dicta uideatur: baacnus tfi 
fi uellcnt miffcrcntur bominibus : ut 
uJdercnt 1 ab bomimbue uidcrcntu:: 
sudircnt 7 audircn£:tangedi aut que 
neceflrirafi^^Tlam nccp bomincs id con 
cupifccre auderent:cii dco^, uel dcmo 
numbono:^confpccru ucl coUoquio 
fruercnt-.ftfiintantum curiofitas ^ff 
grcderetur ut Ocllet : quonam pacto 
quifpfam polTct inuitii tangc dcii ucl 
dcmonem:qui nificaprum non poteft 
paffcrcmj^Uidcnoo igifuifibufcp fe p 
bcnoo:^ loqucnoo 7 audtenoo dqi co 
cezporalifcr mifccii bomibue poflet. 
iDoc autcm mooo dcmonee fi mifcet' 
ut di]ci 1 ri contaminantur: dq aotcm 
contaminarcntur fi mifccrcntur: inco 
taminabiles dicunt demonea:? conta 
minabilcs deos.Si aute contamina^ 
7 dcmonce: quid conferunt boib'' ad 
uitam poflmo2tembeatam:quo8 co'' 
tamin?iti mundare nd polTunt:utco8 
munoo9 dtj0 incontamin-itis polTint 
adiungcrc^inf quo9 7 illimedjgi pftitu 
ti funt.'3lut (i boc cis bencfictj non co 
ferunt:quid piodefl boibu» demonii 
amica mcdiatio.' 3ln ut poltmojtem 
non ad dcos boico p deones trafeat: 
(cd fimul utuant utnc^ conramtnati: 
8C per boc ncutri bcati:" Tlifi fozte (Js 
dicat mow; fpongiarum uel buiufcco'' 
di rerum mundarc demonc9 amicos 
fuoe:ut tanto ipfi fozdidiozee fiant:q» 
to fiunt bomineg de uelut tergcribas 
mundiou:0.O.uod (i ita cft:contamia 
tiotibue dq mifcenf dcmonibue: qui 
ne contaminflrcnrur:bominum ,ppin 
quitatem correcrarionecp uirartir.Jln 
foztc d^ pofTunt ab bominibus conta 
minatos mudaredemonc9:ncc; ab cif 
c6taminari:7 co mooo non poffunt7 
bomineg/Oiuis taliafentiat: nifi quc 
fallflrilTimi deonef dcceperunt.^Oojid 
q> (i uideri 7 uidere contaminat:uide'' 
m flb bominibus dg: quoe uifibilcs dicit clarifTima mundi lumma 7 ccia 
ffdcra::uriorcrq3 funr dcmdcs ab iila 
bominu5 contaminatione:qui nd pnt 
uidcri ntfi uelint.-^^lut (i non uidcri fj 
uidcrccontaminat:ncgcnt9b iftis ch 
rifTimie mundi luminibug quoa deof 
opinantur uidcri bominee^cum radi' 
09 ruo9 tcrrae ufquc pcrtfdant.0.ui 
tii co:um zadq pcr qucqj diffufi tmun 
da indc non contaminantur:7 di^ con 
taminarcntunfi bominibus mifcercn 
tur:ctiam (i cfTet nccc|Tariu9 in fubuc 
nicnoo contactu9 . Tlam radqg folis 
7 lune tcrra contingirur: nec ifta con-' 
tamiaturIuce.XDiro:aurc5 plurimu 
tam oocto9 bomince:qui cuncta co:^ 
poiea 7 fenfibilia que pre incopoalib* 
7 intelligibilibue pol^poncnda iudica 
uerunt:cum agitur dc bcata uita:coi' 
poraUum contrccsationum faccre mc 
tioncm.Ubi cftillud platonif ubiait. 
f «gicndum eft jgirur ad clarifTimam 
pat:ia:7 ibi parebut tibi omnia.Oue 
igitur clafTie inquit cfTugiat fimilc 60 
ficri.-^St ergo deo tato fimilioz quato 
d(d^ fit^piquio::nuIIa clt ab illo alia 
Idgi4t3l^^ ei" difTimilituoo.Jn cozpo 
rali uero illi etcrno 7 incommiitabili 
tanto cfl aia bominis difTimiIio::g>to 
rcp tpflliu murabiliutp cupidio:. 

^d cdmdanda uira bcata^q t ptid 
patioc e firmi bom': nd tali mediatoze 
indigcre bominc:quarcft dcmd^f^ ta' 
li qualie c unue cbziflus.cap.jcvg. 

b Oc ut fanctur qm imoztali pu'' 
ritati que in fummo cfl: ca que 
in imo funt moitalia 7 imuda c6nei:c 
non pofTunt:opue efl quidem medtV 
toh::non tamcn talt qui cozpus q'dc5 
babeat immoztale propinquum fum^ 
mis^animum autem mozbidum fimi' 
lem inftmi9:quc mozbo nobie iui6at 
potius ne fanemurq' adiuuct ut fanc 
mur:fcd tali c| nobia i(imi& cjc cdpois NONVS mo:calicatecoaptatuB fmoitali fps m 
ftitia per quam no loco^ diftinria fj 
rimtlirudinis excettenti» manfiti fum 
misrmundandis liberandifcp nobis 
ucre diitind prebeac ^diutozitl . <lut 
pwferto incontaminabilta deus abfit 
Dt cdtaminatione timeret q: boie quo 
indutuf efhaut ej: bominibue ii quof 
in bomine conucrfatua eft. Tlon eni^ 
parua funt bec interim duo que falu'' 
briter fua incamati6cmonftrauit:nec 
camepoirecontaminariucram diui' 
nitatemtncc ideo putanoos demone» 
nobis eflc melioies quia ri babcnt cftt 
nem.^bic cft (icat eum ptedicat dncta. 
fcripturamediatotdciT bominiibo 
cbriftuB iefue : de cui" diuinitate qus 
patri eft femp cqual':'! btjanitate qua 
nobia factue eft fimir:ii bic locuf e ut 
copctent pzo n:a facultate dicamus» 

db fallacia demonii dum fua ini 
ceffione uiam fpondet ad detmi boc 
conatunut bomines a uia ucritatid 
aiiertat.cap.;cri9. 

f BfifliitilUfallacefcpmediato' 
res dconee:^^ cn p fps imiiditia 
itiiftac malignimultis cffccrib" clare^ 
9t:p corporaliiitii locoi^t tfualla: t p 
ftereo?tcozpo;tlcuit3te9|>ucctu aio' 
rn no8 auocarc arcp evte rnoliot': nec 
uilprebet ad deti:fed ne uia teneatur 
impcdiilnqii^de i in ipfa uia copoali 
qfalfilTimaefti plenifTima errotis: 
qua no iter agit iuftitia:qm no p cot'' 
poialcm alritudine f; p fpuale : boc e 
incoiporakm fimilitudinem ad dea 
dcbemus afcendcre:in ipfa tamen co: 
poali uia qua deono amici p clemtO'' 
r» grao' odinat:ii etbereoB 609 7 he 
no8 boics aereis deonib* medqs ptti^ 
tutis boc deos opinaf bEc pcipuu: uc 
^ptcr boc intcmallum loco^t ^trecta" 
tionc n cotaminef bfiana.3ta dconcs 
cotamiori potius ab boibusig' boks mudari a 6m6ib'* crednr.T 16 ipos co 
tamiari potuiffcnifi lori altitudie mu 
nircntur.Oluis ta infeUjc e ut ifta uia 
mundari fe e)riftiet:ubi bomines cot» 
minantcs^dcmoneBcontaminari: di^ 
conCaminabiles ptedicantur:? no po 
tius eUgat uia ubiptaminates magis 
demonef euitentunt ab incotamiabK 
dee ad ineundam focietate icotamia'' 
to^angelo^boies a cotaminationc 
mundentur. 

Q6 appcUatio deonu (a nec apud 
culcoes cof aHuma^ in fignificatione 
aUcuiu8boni.c0p.p;;. 

f £dncde^i6etiano9ferta:ui 

dcaunqm nonulli iftop ut ita 

di)xri deonicolo^j i ^b' t labco etcof'' 

dc pbibet ab alqs angebs did: quoer 

ipfi deoncs nuncupant^ia mibi 6 boif " 

angclif altquid uideo dtlTercndti quof 

ifti eeno ncgant^fj eos bonos dcones 

uocarcq^angeloe maliit.11o8 autem 

ficutfcriprura loquifftn quacbtiftia 

ni fumu8:agtb8 cjde parrim bos prij 

m3lo9:nng> uero bos deoncs lcgiue. 

Scd ubicutp illaru; Ifamj boc notit 

pofitd reperit^^fiuc deonef fiue deonia 

dicatmo nifi maligni fignificanf fps. 

j£t bac loquedi cofuctodine i tifi ppK 

ufqquacp femri funK ut co:u5 eriaj q 

pagani appeUatur: 1 deoe multos ac 

deoncs coleoos eflecontendttnt:nuir 

fere fit tam Uatus t ooctus:^ audcat 

in laude uel fcruo fuo dicere demonc; 

babe9:fcd quilib; boc dicere volueit: 

non fe aliter acdpi g' malcdiccrc uolu 

ifle dubitarc non poflit.Oaie igit nof 

caufa compeUit:ut poft oftenfione au' 

rium tam multarom:ut iam pene fint 

ommum que boc ucrbum nifi in ma' 

lam partem audire confuctiemnt: ^d 

dijrfmus cogamurq:ponere:cum pof 

fimits angcbmmnomine adbibito: 

candem o^cnfioncm que noic deonii LIBER fiieripoteratcuitare. 

bc qualiratc fcienticque dcmonef 
fupcrboe fadt.c3p.^ 

q Uan^^ctifl^ipfaotfgobBrno'' 
mm!6:ridiuino9 intueamur li^ 
biof aliquid affcrt cognitionc digniffi 
mum.^cmoes cnim dicuntunqm uo 
cabulum grecum cft ob fciam noiati. 
3poflolu8 autem fpiriru fancro lc 
cutua ait: Scicnria inflancaritae ueo 
cdififcat.Ouod rcctc alitcrnon infcUi 
gitur:nifi fcicntiam tunc prodcfTe cuj 
caritas incfhfine bac autcm infii9re.i. 
in fupcrbiam inanifTimc quafi ucnto'' 
fitatis e):toltere.£fl ergo indcmoibuf 
fdcntia fine caritatct idco tam infk- 
ti.i.tam fupezbi funt:ut bonorcs diui 
no8 1 rcligionis feruitutem quam vo 
dco dcbcri fciunnfibi faris cgerint ej:'' 
bibcri:7qUatum pofTunt i ap5 quof 
poiTunt adbuc agunt. 

3ld qucm modum dominus uolu 
erit dcmonibue innotcfcere.cflp.jqci. 

c Ontra fupcrb/am po:io dcmo'' 
num qua pjo mcritie pofTi6ba' 
tur genus bumanum:deibumilitaf q 
incbnl^oappamitquantam vtutcm 
babeattanime bominum nefciunt im 
mundiria clarioms inflarc: dcmonib" 
fimilea fuperbia non fdentia.Jpfiau' 
tem dcmones et boc ita fdunnut ddi 
romino infirmitatcm camis induto 
di]ccrint.0.uid nobis r nbi icfu na^a 
rcncCknifli ante tempuB perde nos. 
jClarum efl in bi» uerbisrg? in df i ti 
ta fcictia crar:7 carirae non erat. pc' 
mm fmm quippe fojmidabant ab il 
b:non in illo iuftitia^ diligcbant.Xi^ 
tum ucro ei9 innotuicquintum uola 
intantum autem uoluit quantuj opo 
tuit.Sed (ic innotoit non (iait angeF 
fanctidrqui du9 fccundum td quod 6i ucrbuj efl partidpata 'ctcmitate pfr» 
unturrfcd ficut eie tcrrcndie innotcfcec^ 
dum fuincj: quozum tyrar.nica quo' 
damooopotcharcfucrat Ubcratums 
pdcftiat09 in fuo rcgnD:7 gfam femp 
ucracc i ucradtcr fcmpi^na.^nnotu^ ^ 
it crgo demonibuf:n6 p id q6 cfl uita) 
ctcrna -7 lumcn incommutabile quod 
illuminat pio8:cui uiucnro p fidcm q 
i illo e cozda mundaf: fed pcr qucdaj 
rpaUa fuc uirfurie c/fccta 7 occulriffi' 
me figna piitie:que angelicis fcnfibuf 
ctiam malignoii fpiriruum porius q^ 
infirmitari bominum poffcnr c((c con 
fpicua. bcnicp quanoo ca paululum 
fuppmda iud(ccuir:7 aliqu^jnro alri'* 
laruir:dubirauir de illo dcmonu prin' 
ccp9:encp retauitan cbzif^s cfTct cjc 
ptoran8:quantij fe tentari ipfepcrmi'' 
fit:ut bomincm qucm gcrebat ad no 
ftrc imitarionis tcmpcraret cjremplii. 
■Jboft illam uero tenrarioncm cum m 
gcli ficur fcriptum cft miniltrabant ci 
boni uri(p t fancri:ac pcr boc bi8 fpi'' 
riribus immundie metucndi i rrcmc-' 
di;magi9 magifc^ infrofcfccbar dcmo 
nibue qUanrus cfTct:ut d iubcri q^uie 
in iUoconrcmptibilie uidercturcsmif 
infirmita6:rdiflercnuUu6 auderct. 

Oitid intcrfit inter fciam fancto^ 
agfoji t fciam demonuj.cap.jiijjg. 

b 5s igifanger bois oie copoalio 
tpaliutprqtfciaqua infii?.ntur 
deonee uilis c:ri q» caj^ ignazi fint:fed 
grilliadeiqua fanctificantur caritas 
cara effcprccuiue non tantum incopo 
rali:uej^ct icdmutabili i CcffabK puh' 
cbritudinc:cuiu6 fancto amoze inar' 
dcfcunnomnia qoc infra funt i quod 
illud efl non funttfccp ipfoe intcr illa 
confCTionr:ure)ctoto q»boni fontco 
bono c% quo boni funt pcrfruantur. 
£tideocertiu9 criam tcmporaiia i 
mutabiliaiflanoucrunnquia cotum NONVS ^ndpalcQ cas i vbo def cofpidut p q6 
factus eft tnunduarcib'' caUfis qdi p- 
b3t':4da repwbatlrcucta ozdtnaf.ibco 
nes 3Ut n etnae tpmcae: i qoodamo 
cardmalcs m dei fapientia conteplif: 
fedquo:udaftgno:^nobtd occulto:» 
maio:e c):pcricntia multo plura q> bo 
minee futura^fpinunt:difpofitionc8 
quocp fu39 aliqii preiiunciant.Jbeicp 
fepeifli: nung^illiomnino falluntur. 
3lliud cft.n.tpaliV tpalia i mutabili 
buB mutabilia conicctarc: eifcp tpale 
1 mutabile modii fue uoluntatia i fa 
cultatta infercre:quod dcmonibuf cer 
ta ratioc permilTu cft.JlUud aiit in ci 
niB atcp icomutabrib'' dci legibue q t 
du8 fapicntia uiuunt mutaciocD tpu$ 
prcut'dcrc:dctC0 voluntatem que tam 
ccrrifTima cp poteriffima cft diuini fpf 
eiue participarione cognofcere: quod 
fanctis jvngelis rccta difcretionc cK5na 
rii e.3racp nd folti eterni uc^ ctia bca 
ti funt.Sonii aiit quo bcari funt: de' 
illia eft a quocrcari funt. 3lUu8 c|ppe 
indcclinabiliterparridparione tcon^ 
tcmplarione perfruuntur. 

tloin deof falfo afcribi dqs gen' 
liu:quod tam i anget fanctis t boib' 
iuftis q: diuina^ fcripturaf aucf e co^ 
muneeft.cap.^q. 

b Ob (i platoici malot 6o9 q> dc 

moe9dicc:cifcp anumcrai quof 

d fummo do cdditos oos fcrtbit eo:^ 

0uao: 1 mag: plato:dicat q6 uolunt. 

Tlon cim cum de dc vbo?t cotrovfia 

Iaborandne.Si.n.co9 fic t'mo:talcB 

9ftert)t:ut tn a fumo 60 faaoe^ifi no 

p feipfo9:fed ei a quo facri funt adbe 

rcnoo beatoe dTc dtit:boc diir qood 

didmusrquolibet cos noie appcUent. 

t)anc aot platoico:^ ee fiiia^ fiue om 

niu fiuc mclio;t:in co^ liia vueiti pot. 

Tlam 1 dc ipo noie quo buiufmodi t- 

moztaU beatacp creata 608 appellat: (0 Wnos-ripfofpcnc nulla difTenrio 
cft:q: 1 in noftrie facris litrcris lcgif: 
deue deo^ dfie tocumf cft.i alibi.£o 
fitcmini dco ico^.i alibi.^Rci: magn' 
fuper omncs deoe.^Uud atlt ubi fctip 
tum eft.Xcrribilis fupcr omnce doe: 
ciu" dicni fit deincepe oftenditur. fccjt' 
cnim.0.tft omnee dq gentittm dcmo^ 
nia:drifautcclo3 fecit.Sup oififogo 
doe dipt! fcd gcnrium.i.quos gcntce 
p dq» biinq funt dcmonia. 36 ^nbir: 
fb quo terro:e dno diccbant . cur ue^ 
niftiantctemp'* perdcre noe^3lfd vo 
ubi di dcue deo:um : no pot intclligi 
69 demonio;^:'? rej: magnue fup oiiif 
deo8:abftrutdic3f7rct:magnu9 fup 
omnia dcmonia.Scd boice quoqjin 
pplb dd cadcm fcriprura deoe appcl' 
lat.£go inquit di^i dq cftis: 1 filij cy^ 
celfi omnce.Tbotcft iiijcp itcUigi bo;2 
deo^ 6s:qui dicrue eft dcue dco:um: 
1 fuper bo9 dcoe rc)c magnus: q" dic' 
tue cft rcj: magnue fuper omnce oof, 
Ueriitamcn cum a nobie qucrimr:fi 
bomince dicri funt 6i^:q>i populo dct 
funt qucm per angcloe ucl pcr botVe 
alloquitur deu8:qUiinro magie imo:' 
talcs eo noic digni funnqui ea fiiiunt 
bearirudtcad qua deii colcoo cupiiit 
boice pcruenire.''<luid rcfpodcbiue: 
nifi non fruftra in fcriprurie fanctis 
crprcfTtus boice nuncuparoe dcoe:^ 
illos immo:talc9 1 bc«09 qutb" no9 
cqualce futuroe in refurrccrionc pro- 
mittitur:nc fcilicct p:oprcr iUo:um q: 
ceUenriam aliqucm C02um nobis con 
ftitucre deii infidcraudcra tftrmitas. 
<Xuod in bominc facilecft cuitare.£t 
euidentiuf did dcbucrunt bomice dq 
inppro dei:utcerri ac fidctce ficrcnt: 
dTe eum deum fuum qui dictus e dt' 
deo^:quia ifi appellenmr dtj imotta 
les lili ac bcari qui in cdie font : non 
tamcn dict» funt dq dco:um.f. dij bo- 
minumin populodd coftirorojum: 
quibue dicmm eft;ego dijri dq eftie:'» LIBER filq qrcclfiomnco . "bmceft qftod &it 
0po(lolus.£t fi funt qui dicant' d^ (i 
uc m cclo fiuc i tcrra^ficuti (Ht dq mX^ 
h 1 oomini multimobis taifi unus 6r 
patcr cj: qtio omnia i nos in ipfo:? u 
nu9 oominue icfus cbriftu9:per qucj 
emnia t nos pcr ipfum.Tlou multuj 
ergo dc noic difputandum cftrcu; res 
ipfa ita clara fit:uta fcrupulo dubita' 
tionis aliena fit.3Uud ucro quod nof 
e]C corum immo:talium bcatozum nu 
mcro milTos angclos cfTc dicimus:^ 
dci uoluntatcm boibus anunciarcnt: 
illis aiit no placct:qi boc miniftcrium 
n pcr illos quos deos appclbnt.i.im' 
mot;ik0 7 bcatos^fcd pcr dcmocs fici 
crcdut:quo9 immo:talc9 tm ri ctbca^ 
tOB audcntdiccre:aut ccrte ita immoi 
talcs ac bcat09:ut fam deoncs bonof 
n dcos ftJlimitcr collocato9:T abbiJa 
na cotrcctatioc fcmotos.0.uaui9 no 
mis controucrfia uidcatur: tamcn ita 
dctcftabiiecftnomcndcmonu:ut boc 
modis omnibus a fanctis angef nos 
remouere debeamus . Tlimc crgo ita 
libcr i(\c claudaf^ut fciamus imotalcf 
ac bcatos quomooolibet uocct": 4 ti^ 
facti T creatifunt:medio9 non clTe ftd 
imotalem bcatitudincm perduccndis 
mo:talibu9 miferis: a quibus utracp 
dilfcrcntia fcparantur.Oui aut med^ 
fut:c6mtme biioo imo:talitatcm cum 
fupiozib^^mifcria cd ifaio^ib^^qm mc 
rito malitie m\(cri f unt:bcatitudincm 
qiia ri brit inuidcre nobis pofTunt po 
tius 5» p:ebcre.Undc nibil brit amici 
dcmenum quod nobis dignii afferat: 
cur cos tanquam adiuto:c9 colcre dc 
beamus : quos potius ut dcceptotcs 
uitarc dcbcm'. Oluos aiit bos i iS n 
folaimo:talcD:uc;5t ct bcatos bo^ no 
minc facris t facrificqs p:opter uita 
bcata pofl: m.o:tc adipifccnda coleoof 
putant^quaicfcucp illi fint t quolibct 
uocabulo digni fint:ri eos uclle p talc 
religionis obic^u nifi ani» dcum coli: a quo creati t cuius rarticipatice hcn 
ti funn adtuaanteipfo in fequcnti U' 
b:o diligentius difTeremue. 

3lurelq augufhni dc dui'' 
tate dei libcr dcamus. 

Ueram bcatitudinem fiueangelis 
fiuebominibus pcrunumdcum tri' 
bi)i etiam platonicos difTinifTe:f5 ut^- 
bi quos ob boc ipfu^colanoos putat 
uni tantum dco an etiaj fibi facrifica-' 
ri ueUnt cfTc qucrendum.capitulu.t. 

ZDT13U2D 

ccrtafentcntiAe 

quitationequo 

quomo' uti pof'' 

funt:beat08efTc 

omncs bomics 

ueUc. OLui aute 

fint uel nde fiat 

dum mojtaltu^ qucrir «nfirmitaf:mul 

te magnccp controucrfic coatatc (vit: 

i quibus pbilofopbi fua fludia t ocia 

contriucrunt:quas in mcdium addu'' 

cac atcp difcuterc t longum eft t no 

necefTarium. Sienim rccolitquibcc 

Iegit:quid inlib:o cgcrimus octauo:! 

eligeudis pbilofopbis cum quibus 

bec dc beata uita que poft mottcm fu 

tura eft queftio tractaretunutrum ad 

cam uni dco uero qui etiam eft dco:u 

efTecto::an plurimis dqs religionc fa^' 

crifcp feruicnoo pcruenire poflVmos: 

non ctiam bic cadem rcpeti ejrpectet: 

prcfertim cum pofTit relegcnoo (i fo:' 

teoblituflcftadminiculari memo:ia. 

£lcgimus cnim platonicos omnium 

pbilofopbo:um mcrito nobilifTimof; 

ptoptcrea quia fapcre potuerunt: lic^ 

immo:tale ac rationale; f itellectuale 

bominis animam:nifi participato lu^ 

mine illiuf dei a quo t ipfa t munduf 

factus eft:beatam cfTe non poflc. 3ta 

t illud quod omnee boics appetunt DECIMVS (d eH nltm bmiffx quenquam i(h'flr 
fecommm iu:gant:qui non tUi uni op^ 
timoquodeft incommurabilts dms 
puiitate cafli am»U8 adbeferit < Sed 
quia 7 ipfi quocp fiue cedentefuanita 
ti errouq? populozum:ftue ut ait apo 
ftolud cuanefcentee in cogitationibus 
fuis^multos dco9 colenood ita puta-* 
Beruntmelputariuoluerunt: utctiaj 
quidam eo:um demonibus diuinos 
bonotcsfacrommtfacrificiomm dc 
fercnoo8dTecenferent:quibus ia^e^ 
parte non parua refpondimue: nunc 
uidendum ac differendum eft quantn 
deu8 oonat:immo:tale8 ac beati in cc 
Uftibus fedibu8:oominationibu6:pn 
dpatib^^^potcflatibus conftimti^quof 
ifli deo8 1 c]C quibus quofdam ucl bo 
no9 dcmoncs uel nobifcum angclos 
tiominant: quomooo credendi funt 
utUe a nobie religioncm pietaienquc 
reruan:boc efl ut apcrtius dica^^utra 
etiam fibi an tanmm dco fuo: qui eti^ 
am noftcr cfi placeat eis ut facra fada 
mud 1 facrificemu8:uel aliqua noftza 
feu nofipfoa religionie ritibua confe^ 
cremus.bic edenim diuinitati: ud (i 
e^rcfTius dicendum ef) dcitati debi- 
tu8 culms : p:opter quem uno uerbo 
fignificandum : quoniam fatis mibi 
iooneum non occurritlatinum:greco 
ubi necefVc et^ infinuo quid uelim di^ 
cerclatriam quippe noftri ubicuncp 
fanctarum fcripwrarum pofimm ef^: 
interpretati funt feruimtem . Sed ea 
feruims quc dcbemr bominibua : fc 
cundum quam precepit apoflolus fer 
uoe Dominis fuis fubditod dTc debci 
ftlionomine greceniicuparifolet.lft'' 
tria uero fecundum confuemdinem 
qualocutifuntquinobisdiuina do^ 
quia condideruncaut femper aut ta; 
frquenter.utpcncfempcr ca dirimr 
fenufU8:quc pntinet ad colendum de 
um.l^roindefitanmmmooo cultua 
ipfedicatur: non folidebcriuidetur. bidmur cnim colcrc bomCnes: quos 
bonozificfttioncud recoaiatione ud 
prcfentia frequentamue . Tlec folum 
ca quibus nos tdigiofa bumilitatcfU 
iiciu8:fed quedam etia 4 (\Siccti funt 
nobis coli perbibet'.Tla ej: boc ucrbo 
agricolc i coldi t icolc uocat'.£t ipos 
6o8 rt ob aliud appellat cdicola8:nifi 
cp celil cobnnri ixticp ucncranoo : fed 
tbabitanoo tanquam quofda; cc\i co 
bnoe.ii ficut appeUanmr coloni qui 
pditione debct geitali folo^ptcr agri^ 
culmra 05 oominio pofTdTof :f5 ficut 
ait qnidam lanni eloquq magnuf auc 
to.Urbs annqua fuintfri^ tenuerc co 
loi.2lb imolenoo enim colonos uoc« 
uit:rt ab agricultura . "bk % duitatea 
a maioib" ciuitatibus udut pproium 
cjMmibtts codite: coloic nuncupant". 
I?(c per boc cultil quidem ri deberi ni 
fi deo:|iprtaquadamnouti6e ucrbi 
buius uerifTimum dtS^ qt t aliaruj 
re:^ dz cult^^^id latine uno uerbo ftgnft 
ri culms dco dcbim8 non potefl. Tla 
t ipfa rcligio q>ui8 diflinctiue ri qud; 
feddd cultum fignificare uideat': iidc 
iflo noie interprctati funt noftri eaj q 
grae trdcia didmr: tamcn quia latia 
bquendi cofuetudineii folum imperi 
tomm:uerum etiam ooctifTimomm: 
t cogitatioibuf bumanie atc^ affinitft 
tib' t quibufcp necdTiridintbus didt 
c):bibeda religio:no co uocabfo vitat 
abigui} cum dc culm ueritaris vtitur 
qo:ut fidcnf dicere ualcamue reitgio'' 
nem n dTe nifi dd culm;: qin uidctur 
boc vbii a fignificada obfcruantia ^^ 
pinquitatis bumanc infolenf aufcrri. 
■pietas quocp ^^e ddcultus iteUigi 
folct:qul gtcd eufebil uocant.lDec tft 
men tergaparentcs officiofc baberi 
dicif . tnote. autem Uulgi boc nomcn 
h. in opibue mifcricotdic frquenraf. 
<luod ideo arbitroi cucnifTe : q: bec 
fieri precipuc deus mandat : eacp fibi 
ud pro facrificgs iid prc facrificgB LIBER pUca-etdlamr.£j: qua loqaidicon'' 
fuetudtne facrutn tftat i detis ipfedi 
camr piuerque tri grcd nuUo fuo fcr^ 
monis ufu eufeben uocant : quanuis 
eufebian pK> m\A illo^ ttiAm uulgus 
ufurpet.Unde in quibt»rdam fcriptu^ 
rarum bci8:ut diftinctio certio: appa 
reat:no eufebia quod vfi bono cultu: 
f5 rbeofebia qo q: id cultu copofit» 
relonat:dicc malucrunt.Utrulj «utej 
bo^nos unc oerbo cnutiare ri poflu 
mu9.0.ue itaqi larria grece nncupa^ 
7 Lanne inrerp.-ctatur fcruirus: fcd ca 
qua colimus dco:ucl que trefcta gzece 
latinc aute reUgio d::f3 ea q nobis eft 
crga defituel qua; illi tbeofebian^nos 
ocro nd uno uerbo qrpmcre : fcd dd 
culni ponumus appell3re:banceitm 
deo deberi dirius qui uerus eft deus: 
facitcp fuo9 culroics deos.0.uicuncp 
i^innt in cclcfhb" babitarionibua i^ 
mozrales i beari^ii nos non amat ncc 
beatos c(Te nos uolunr.coUdi uricp n 
funt.Siautamantibeatos uolunt: 
^fecro indt uolor undc tip^i iat, 3n 
aliundc ipfi bcaci:aliunde noe' 

t>t fupema iUumiatioe cfd plotin" 
pUtontcus fenferir.cap.g. 

f £d no c nobis uUas cu bte cj:' 
celllrioiibus pbilofopbis i bac 
qonc confticrus.Uidfrurcij fuift^lii 
rais multis modis copiofifTime man 
daucronbinciUos odc^noe fieribca 
t09:obiccto quodam Uiminc intelUgi 
hili qd dcus cft i)!ixQ:i aliud cft g» iUi: 
a quo lUuftrantur ut clareannatcp Ci' 
parririparionc l^koi bearicp fbTiftat. 
fcpe mulriicp plorinus afTcrit fenfum 
pUtonis crpianansrncc illa cfde quaj 
crcdunt cfVe uniuezHtatis atam aliodc 
beata ee g» n:am:idcp ciTc Uime qood 
ipfa no cft:fcd a quo creata cft:? quo 
intcUtgibiliccr iUuminantc inrclUgibli 
tcr Uicet.£>at ctiam fimiUtudtncm sd aiamco:po2Cd:dcbi6cclcfh'b'* ^fpint 
isampUfii^ coipozibud tanq^ipfcfic 
folTipfafitluna.lUinamcippc foUs 
obicctu iUumiari putat.t>irit ezgo tUe 
magnus plaronicud anima ronabilc; 
fiueporiue inreUccruardiccnda fin ep 
quo geneierimojraliii bearo;ztp aias 
rffe inreUiginquoe in cclcftibuf fcdib* 
babirarc non dubiranno bfc fupza fc 
naturam: nifideiqui fabricatus eft 
mundum.a qoo i ipfa facta eft:nec 9 
Uunde iUis fupcmis prcbcri uitaj bc^ 
atam 1 lumcninreUigcnricucriraris: 
q^undeprebcturTnobie: confonan» 
cuangelio ubi lcgit'. f uir bo miffiis 3 
dco cui nomcn crar ioanncs: bic ucit 
in reftimonid: ur tcft.monid pbibcrct 
dc lumine:ut omncf crcdercnt per ca: 
non crat illc bj: : fcd uc tcftimonium 
perbibcrct de lumine.£r3t lumen uc 
nim quod iHominatomncm bominl 
uenicntcm in bonc mundum.3n qua 
differenria fatie oftcnditur : animam 
rarionalcm uel intcUcctuaUm: quaUs 
crat in ioannc fjbi lumcn cfTc n poffa 
fed aUertus ucri luminis parrinpatoc 
Uicercl^oc 7 ipfc ioanncs fatcturubi 
d pcrbiben8:teftimonium didt. Tlos 
omncs dc plcnirudinc dus accq)i' 
mu8. 

fbc ucro dd cuUu: a quo platonid 
q^uis crcatozcj uniocrfiraris intelkxe-' 
rit:d6uiarut colcoo agclos fiuc bonof 
fiucmabs bonotc diuino.cap.ii^. 

q Vkca ita fint:fi platonfd ud 4 
coqj 3I4 ita fenfcrdt cognofccn 
tt6ded:ficutdet}glo:ificarcnt 7gui9 
agcnt: ncc euanefcerent i cogitaridib* 
fuis : ncc populojum crroabua j^tim 
aoctoies ficrcnn partim rcfiftcrc non 
aodcrcnt:p:ofecto confitcrcntur 7 iir 
immoztaUbus ac bcaris 1 nobis mo:-' 
talibusacmifcrifi : ut immojtalc» 7 
beariclTepofTimue:unu deumdcozd DECIMVS coUruImn qu{ r nofkr e n illo^. 

Oiunivodofaaificiii hhata,' 
pftulum.ttg. 

b Uic nos ^'tute q hvcxA g^cce 
dz^fiuc in quibufc^ racramecie: 
fiuc fn nobffipfie dcbeus. 'buiua eim 
teplum fimui oms : i finguli tempU 
fumuetquia i omniii conco:dil 7 iin 
guloa inbabitare dignat':n6 in oibus 
^ in ringuiirmaio::qm nec mole difte 
diturncc pamtione minuitur . £um 
ad illom furfum eft: eiue e altare cot 
nJj:a'* unigcito cii faccroote placiur: 
€\ cructaa uictimas ccdimua^qri ufcp 
ad fanguincm pzo eiue ueritatc certa^ 
mu9:ei fuauilTimum aoolcmue incm. 
fum:cu5 in eiua confpcctu pto factocp 
amozcftagramu6:ciooa eiusinobis 
nof^ tpfoa uoucmuB i rcidimue: d 
bnficio^tciusfollcnnitatibuB fcftis 1 
dicbua ftatuiie dicamus facramufq^ 
mcmo:ia5:ne uolumine tcmpo;? igra 
tafubrepat obliuio : d facrificamus 
boftiam bumilitans i budie: in ara 
co:di9 ignefcmidearitatis. 3ld btic 
uidcndum ^icnt uidcri potcr(t:eicp co 
bercndii ab oi peccato;t t cupidicatd 
malaf labe mundamur : i cius noie 
confccramur.3pfc cnim fons me bca^ 
titudi6:ipfe oie appctitionia cft finis: 
btmceligcntca uclpotius rceUgentef: 
amifcramue cnim ncgligcntc8:bijc a 
go rccligcntca undc i religio diaa ^' 
bibeturad ci» dilectionc tcndimue:ut 
puenicnoo quicfcamus: io bcati quia 
illo finc perfccti.3onD.n.n:5 dc cuiua 
fincintcr pbc>8 magna cotcntio e:nul 
lo e aliud q^ illi coberere:cuiu9 unius 
aia intcllcctualis icotporco fi dict pot 
ftmplcpj:ucri9 implrf fccundaturcp 
^tutibue.^boc d; bonu diligete i toto 
co«!c:in tota aia:^ in tota uirtotc pci 
pimur.?ld boc bonn dcbcmus 7 a q^ 
bu8 diligimur dud:? qoos diligimuf dace:fi cdplcnf illa diio precepra in 4' 
bue tota lc^ pcndet 7^pbcic.£)iligef 
diim dcum tuo in toto cozdc tuo:^ ii» 
rop aia tua:7 in tota mentc xar.i di^ 
liges pzo^miituum tanq' tcipfii. Uc 
eij bo kk diligcrc nofret:co"ftitutue e 
d fini9:quo refcrret oia que agcrct uc 
beatue elTct.Tlo.n.qui fe ii\i<sit aliud 
uult efTc ^ beatu9. bic ant finie e ad^ 
bc deo. 3am i%iiidm\i dilige ^dip^w} 
c6mdat'dc ptopmo diligenco ficutfe 
ipfum. 3n quo quid aliud midannifi 
utei ^tum potcft commcndct dtlige^ 
dum deum.^lDic eft dei cultue: bec ^a 
religio:bcf rccra pictae^bcc nri 6o dc 
biia fcroifU9.<luccuqj igit imo:tali9 
pfae quantalibct uirturc pdita:fi nos 
diligit ficut fcipfam:ci uult cfTc fubdi'' 
toe ut bcati f imuf:cui i fubdita beata 
cft. Si ergo non colit dcum mifcra c: 
q: do p:iuatur.fi aitt coUt dcd: ii uuU 
fc coli pu> 6o. 3Ui cnim potiue diuie 
fententie fuffragaf: i dilectioie oizib** 
fauct:qua fcripto cfacrificad d(J9 era 
dicabit' nifi drio foli.Tl3m ut alia noc 
taceam quc ptinet ad rcUgionig obfe^ 
(^om quo coUtur deu6:facrifiaum m 
tcnuUue boiumccf audcatdiccdcbe 
ri nifi diio foU.IDuUa dcniqj 6 cultu ' 
dittio ufurpata fOnt:que bono^ib" de 
feritntur bumani9:fiuc bomilitate ni 
mi3:fiuc adulatidc peftifcra: ita tn ut 
4bu9cadcferuntttr bomincebEcnf: 
qui drir colcndi i ucncrandi.fi atit eis 
multo addif 1 aoorandi. 0.ui9 uero 
facrificandum ccnfuit:nifi ci que dcuj 
aut fciuit aut putauit aut finyxuQjxi 
po:o atiquu9 fit i facrificanoo dci cul 
t^^duo i}\.i fratrce cain i abcl fatie ix\' 
dicant: quo^s maiosis de repwbauit 
facrifici»:minou93fpe)rft. -^ 

£>c facrificigg que dcus non rcqui'' 
rit:fcd ad fignificationeco;j obferua 
ri uoUut que requirit.cap.v. LIBER q UuiaautemifUderipiatutejd 
flimctaltqDibue afibus dd dife 
nccdtaria que in facrifiqs offcruntV 
-Ouiod cum mulrig locia diuina fcrip 
tura tcftctunne loitguj faciamue:b:e 
ne illud de pfalmo comcmorare fuffi' 
ciat . Jbi)ri oomino deus mcu9 ee tu: 
quoniam bonomm mco:umno egcf. 
Tlon folum igirur pccoze ucl qualibj 
elia re co::upnbili arqj rcrrcnarfcd ne 
ipfa quidcm iuftitia bominis dcji egc 
crcdcndum cftrtotDcp q6 rccre colinu 
dcus bomini p:odcffc non dco. Tlccp 
enijfonrifcquifg» dijccrir p:ofuiffc fi 
bibcrit:aur luci fi uidrit.Tlcc q» ab an 
tiquis parribuB ralia facrificia facta 
funt in uicrimis peco:um:quc nunc bi 
populus legirimc no fadt.aliud inrel' 
ligcnduj cft:nifi rcbus illis eas rca fu 
ilTc fignificara9:quc agunrur in nobif 
fld boc ut inbcrcamus dco: i ad cun^ 
dcmfincmp:opmo confulamufl.S» 
cnficiumcrgouifibilc:iuifibili3 fani^ 
fict^ facramcntum id cft facrum fign» 
cft.Uri illud pcnitcnQ apud^pbctam 
uel ipfe p:opbeta qucrcna clcum pcc^ 
caris fuis babcre p:opicium:fi uoluif 
fee inquit facrificium dcdiffcm: uriqj 
bolocauftis non dclcctabcris.Sacri' 
ficium deo fpa cc ntribularu9:co: corv 
tritum 7 bumiliarum 6s n fpnit . 3n 
tueamur quenadmodum ubi deu; di 
ptnolle facrificium:ibi dco oiidit uel 
lefacrificium.Tlonuultcrgo facrifici 
um trucidari pccozi8:fcd uult facriftci 
um contriri co:di9.3Ho igirur q6 cu5 
nollc di)cir:boc fignificatur quod euj 
uellc fubiccit. Bic itacp iila dcn noUc 
di)rit:quomooo a ftulris ca ucUe aedi 
tunuclutfucgia uoUiptaris. Tlam fi 
ea facrificia quc uulr.quo:u5 boc uut> 
c co: contritum t bumiliatum oolo:e 
pcnitcndi:noUctcis facrificfls ftgnifi^ 
cart:que udut fibi delectabilia dcfide^ 
rarc putatus eft:non uticp dc bie offc 
rcndis in lcge octcri preceptffet: t i6o mutanda crant oppotfino certoqp ia^ 
tpc:ne ipfi dco defiderabilia ucl cerre 
in nobis arccptabilia : ac non potiu8 
quc bie fignificata funt credcrcntur. 
ibinc 1 alio loco pfalmi alfcriu6:fi c 
furicro inquit:ii dicam c. mcue eft ci^ 
o:bie tcrre i plcnituoo ciue. Tlun^d 
manducftbo camce tauro:um:aut fl 
guincm birco^ potabo.-^aq» dice:et: 
ntio^ fi mibi nccdfam ecnnii a tepc 
tcrcm q bco in ptate.Jbcindc fbinges 
quid illa figniftccnt . 3mmola inquic 
dco facrificium Iafidi6:i rcdde altifti 
mo uota tua'£t inuoca me in dic tbit 
lationie i cripiam te i magnificabia 
mc.3tcm apud alium p:opbctam.3n 
quo inquit apprcbcndam oominum 
1 aff^umam dcum mcum cjrcclfu^.-^Si 
apprcbcnda illu i bobcauftis: i uitut! 
anniculie .-' £i acccpraucrit oominus 
in miUbue 3rictum:aut in dcnie mili' 
bue birco:um pinguium^ Si dcdcro 
primogcnira mca pro impicrarc mca: 
fructum ucntris mci pro pcccato aie 
mcci Si annuntiatum cft ribi bo bo-' 
num:aut quid dcu9 erquirat a tc:nift 
faccreiudiciumtdtligemtam^Tpata 
cfft irc cum oomino dco tuo.-^^t i bO' 
iue pwpbcte uerbie utnJcp diftictum 
cft farifcp dcclararum iUa facrificia n 
rcquircrcdcum:quibus fignificantur 
bcc facrificia que rcquirit dcufin cpKa 
que fcribitur ad bcbrcoe.Biifaccrc \n 
quit 1 commuicato:cs cffc nolire obli 
uifa.falib" etj (acnfkviB placatur 69. 
3lc per boc iibi fcriptum e:miam m« 
gie uolog' facrificium: ni^bil aliud ^ 
facrifiao faaificium prclatumopotet 
intelligi: quoniam iliud quod ab bo'' 
minibue appcUatur facrifidum figno 
cft oeri facrifictj."p>o«o autcm mifcri^ 
co:die ucrum facrifidum eft:unde dic 
tu5 cft quod pauloatc commcmoaui. 
talibus cnim facnficqs placatur de'. 
Ouccunq; igitur in minifterio uber^ 
naculi fiue templi: multis modie dc DEaMVS racnficgd k^ntur diuinims dTe pre 
cepta : ad dilcccionem dei t pwpmi 
fignificanoo refcruntur. 3n bis enim 
duobus preceptis utfcriptu^eH: tota 
lejcpendet^pzopbcte. 

be ucro perfectoqs facrifido.capi^ 
tttlum.Y>i. 

p 'Roideuc^tfacrificijJeomcop'' 

q6 9gitur:ut fancta forietatc in 

bereamus 6o:reIata.f.ad illum fine; 

boui quo ueracitcr pofTimuf ee bcati. 

Unde 1 ipfa mifcricodia q«a bomini 

fl5uenitur:fi ptopter deum non fit:no 

cft facriftaum. £tfi enim ab boie fit X 

offcrtur:tri facrificium rce diuina eft: 

ita ot boc quocp uocabtb id latini ue' 

tcrco appellauerint. Undc ipfc bonto 

dci nomini cofccratus cft t deo dcuo' 

tU9:iquantum munoo mozitur ut 60 

uiuat:fafrificiii cft.Tla7 boc ad miaj 

pertinecqujm quifqj infcipfu^ facit. 

■pjoptcrea fcriptum eft . mifererc aie 

tue placens 60. Corpus etiam noftrd 

cum per temperanriam caftijamuf ^i 

bocquenadmodum debcmus pzop^ 

dcum fadmu8:ut non epbeamua mc 

bra nza arma iniquitatis peccato:fcd 

erma iuftiiic dco:facrificia eft.?ld qo 

cjrboitans apoftor ait.Obfccro itacp 

firatree uos per miem dei:ut ejcbibc» 

tie cozpora ufa boftiam uiuetc factaj 

deo placcntc:rdnabile obfequiu u:m. 

Si ergo cozpus quo inferiote tanq» f« 

mulo ucl tany inftrurfito urit aia;cu5 

eiu6 bonud t rcctus ufus ad dcu licxi 

facriftctu eft^q^to magie aia ipa ci fe 

refcrt ad de6:ut i^nz amozia ei" Acccn 

f« fozma cocupifcentie fccularie amit 

tat:ci(pta^ icommutabilifozmeftJ' 

dita rcfotmctun binc ei pUccna:g> ej: 

due pu!cbrirudineaccepit:fit facrifici 

am.0.6 idc apfe confequef adiugee: 

n nolite inquit confojmau buic fecfo: 

f5 refoimamini in nouitate merie u:e: ad^bandum que fit uoluntae det:q6 
bono n bnplacitum 1 perfectum.£u5 
igitur uaa facrificia opcrafintmie: 
fiue innofipfoe fiue in p:oj:imo9 que 
refcruntur ad dcum . opera uero mie 
non ob aliud fiant:nifi ut a mifcria li' 
beremu::ac per boc ut bcari fimuf:q6 
non fit nifi a bono illo de quo dictum 
cft: mibi autcm adbcrere deo bonum 
eft:^fecto cfficitur:ut tota ipfa redcp'' 
ta ciuit39:boc c cogregario focictafc^ 
fanct02um:uniuerfalefacrifirium offe 
ratur dco pc: facaootcm magnum:^ 
ctiam feipfum obtulit in palTionc pzo 
uobi9:ut tanricapitif coipue cflcmuf 
fccundum fotmaj fcrui. 'bac.n.obtu' 
\iv.in bac oblatue cft: q: fecundil bac 
mcdiato: cft:i bac faceroo9:tn bac fa 
crificium c.£ii itacp nof bo:tatU3 cet 
apfs : ut ejcbibcamus cozpoia noftra 
boftia uiuam fancta dco placentcm: 
ronabilcobfcquium n:m:t non cofo: 
mcmur buic fcculo:f5 refo:meur i no 
ttitatc fcnfu9 n:i:ad pjobandii quc fit 
voluntas dci:quod bonum n briplaci 
tum 7 pcrfcctum:q6 totum facrificiii 
no9 ipii fumu9.i>ico enim inquit pcr 
g:amdciqucdataeftmibi omnibus 
qui funt intcr uo9:non plue faperc q^ 
opo:tct fapcre:fed fapeie ad tcpanria: 
ficut unicuicp dcu9 parritue cft Mci 
mcnfura . Sicutcnim in uno co:po:e 
multa mcmbra bcmue:oia ailt fftbra 
fi eofde act" bfit:ita mulri unii coipuf 
fumue in cb:ifto : finguli autcm altcr 
altcn" mbra bntce oona diucrfa fm 
giam que data eftnobie.looccft facii 
fiaum cb:iftiano:um:muIri unum co 
pu9 fumu9 in cbrifto:quod criam fa^ 
cramento altarie fidclibue noto fre-' 
qttentatcfclcfia:ubi eidcmonftratur: 
q^inipfaoblarioncquam offertipfa 
ofTeratur. 

0.6 fancto:um agfo?? ea fit fnos 
dilccrio : utnos non fuos fcd unius LIBER mi dei uelint dTe caltotcs.c&p.vq, 

m £rito iMi in cAemV fcdib' pfti^ 
turi jmoralcfT bcatircj crefttois 
fui pticipatione cdgaudedctn" cmita-' 
tc fitmv.axi" vititc ce:ti:nji'' mune fac 
ti fonqm no9 mocaks -7 miferos ut i 
mo:talc8 bcatiqi fimus mifcriouliter 
diligunnnobnt nos fibi facrificarcf, 
d cuius 1 ipfi nobifcu k ce noucrunt. 
£u ipfis cnim fumuf una ciuitas dci: 
cui d: in pfalmo.6loaofa dicta ftit dc 
tc ciuitas dei:cuiu9 pars in nobis pc-' 
grinatunparf in illis opituUf.i^c illa 
quippe fupcrna ciuitate:ubi dci uolu' 
tae itclligibir atcp incomutabir lej: a 
de illa fup nos quodimo cura gerit. 
TUc^ ibi cura de nobis bita : ad nos 
«dmiftrata per sgclos facta illa fcrip^ 
tura defccdtt:ubt (cgirfacrificans dtjf 
eradicabitu: nifi 60 foli."buic fcriptc: 
buic lcgi^falib" pccptif tata fiit attefla 
ta miracfa: ut faris appareat cui no9 
facrificare uclit imoitales ac bcati : 4 
boc nobis uoluntefle quod fibi. 

Ibe miracur q is ad couoboroda 
fide pio^:et p i^Xo^ mifteriu ^milTif 
fuis adbiberedignatudeft.cap.riq. 

n 3tm nimis uctera fi comcCiCj: 
longius y (itis i rcuolue uidc^ 
bo2:q miracula fint facta atteftatia^' 
miffis dei: ^b" ari ano;t milia pdirit 
ftbrac:^' i fdc das oms gcntes b/idic' 
tionefu<rantbabiturc.0.ui8 enimrt 
mircrur cide abrac fiUu pepcrifle con 
iugl ftcrilcco tcmpote fcnectoris qoo 
ncc parcrc ncc efle fccunda ia poflct : 
fttqs in aufdcm abrae facriftdo flam' 
ma cditus facta intcr diuifas uictias 
cucurriflc:eide<:p abracprcdictum ab 
angelis cclefle inccndium fooomo^t: 
quos boibuf fimilcs bofpirio fnfcepc 
rat:t p eos de^le uentura ddpmiffa 
em«rat:ipfoq^ imminente iam incen dio miram de fodomts p cofdc agtbf 
liberarione loib filq fratris dus^^^ui* 
u;co in uia retro refpiciee: attp in fale 
repentc conticrfa magno admonuit 
facramento ncmincm in uia Itbcrario 
nis fueprcterira ddiderarcdebe.^Ila 
uero q t quanta funt que 13 p moyfcj 
poputo dd de iugo feruituris erueoo 
in cgypto mirabilitcr gcfla funt : ubi 
magi pbaraonis boc efl rcgis eg}"pti: 
qui populum iUum driationc dcpric' 
baKadbocfaccrcquedam mira pcr'' 
mifll funnut mirabilius uinccret'.3Ui 
cnim facicbant ucncficqf 7 icatatidib'* 
magicis^fjb'' funt mali angeli boc cft 
mali dconcs dcdiri.ZDoyfcs aut rafo 
porenrius qto luftius i noic dd q iccic 
cclu 'Ztcrra : faricniibus angdis co3 
faolc fupcrauit.j&eicp m tertta pbga 
defidcnttbas magt's:decem plagc pcr 
mof fc magna myfteriotu^ difpofitide 
complctc funt: quibus ad dd populii 
citmittcndB pbaraonif t egyprio^ dtt 
ra coda ccfrcrunnmojrcp pcnituit. £t 
cn abfcederes bcbrcof cofeq conaret: 
iUisdiBiromariper ficco rrafciltib'': 
uda binc arcp bic i (dc redciJte coopti 
'7 oppfl^ funt. 0.uidde ilfmiracaUs 
diclrq cn m dc(crto idcm populus du 
cerctflupendadittinitate crcbzucrut: 
aquas que bibi non potcrar. miflb in 
cas ficut be preccpcrat ligno ama:itu 
dine caruifle:fitiercfcp fatiaffc: mana 
cfurierib" ucnifle de celo : t cum eflet 
colUgenribuf cdflituta menfurfl:(|c(}d 
amplius quifqs coUcgcratcjroiris uer 
mibus putruifle:an ucro dicm fabba 
tum dupUim coUcctumrquia fabbaro 
colligcrc non Uceban nuUa putredine 
uiobru5:defidcr3tib'' carnc ucfci q ta' 
to populo nuUa fuffiiccre pofle ui6ba-' 
tunuolatilib" caftra cdplcta 1 cupidi^ 
fflris aroozefaftidio fadcrarif cjrtictn: 
obuiof boftdtrafifoq3^biberc6 artp 
preUate6:orante moffc maib" ci' i fii'' 
gora cruds e)ctenfi9:nuUo bebreozuj DECIMVS acfeab otdinat» diutmtud focietate 
diutdhee ad ejccmplfi uiTibiU lutfibrir 
penc uiuos fra debircete rummerfoe: 
ttir^i pculTi petra tante multicudiru 
abjudatia flucta fudifTe:^petii) mofus 
motiferoB tmilToe ad pcna iuftiffima 
pcrcato;t:ilignoe):altato atcp^fpec^ 
to enco fpctc fanat08:ut t ppto fbuei 
ret' afflicto : r mo:8 mozte dcftructa 
velut crucifijce moitiB fimiUtadinc fi^ 
gniftcarcnf^^Oaie fanc fcrpentc|ipter 
facti meozia Kfcruatii:ctim pollea po 
pnlus crranB tanquam ioolum colc« 
ccpiflj^cjecbiaa re;: zligiofa p^ate 60 
ftticBica magna pictatis laude ptuit. 

6e illicitis artibuf erga dconu cul 
to:inqmbuBpotpbyriu8 platonicu» 
qdam probaoo:qd3 quafi iptobaoo 
uerfatur.cap.ij:. 

b Bct alia multa buiufccmoi: q 
omnia commcmorare nimis 15 
gum efl fiebatad co'medidii uni" ue:i 
Eicrtii:imulto:5rfa'fo:5tcp ^bibcdd. 
^cbant aiJt fimplici ftdc atcp fidutia 
piet3tt9:no'icatati6ib'' t carmibue ne 
fariccuriofttatis arte c6pofitis:qua; 
Del magian ucl detelbbiliote nomine 
f;octian:ucl bonorabiliorc tbeijrgian 
uocant:(f quaficonanf iftadecemere 
n flliciiis artibiia deditos aUoa dana-' 
brcf:quof 1 malcficos uulg" appcllat. 
boe «5 ad goctii ptinere dfii : alioa 
aist lau>:1abile9 aidertuclint quibus 
tbcurgia dcputant:cum fini utcp riti'' 
b' falladbue deonu otftricti fub no' 
mibuB angclo?^. Tlam^po^jbinius 
qaandam quaft purgationem anime 
P tbcurgian:cunctanta tamcn h pudi 
buda quodamo difputattoe ^mitttt. 
reuerfione 170 ad dea banc arte pflaie 
cui^ ncgacut uidcas eum intcr uitia 
facrilcge curiofitatis 1 pbilofopbie^ 
■ fefTione:fctent98 altnant^ib'' fluctuaE. Tlunc cm'm banc artem tanquam fal 
lacem 1 in ipf» actionc pcriculofam: 
Tlcgibus probibitam cauendam mo 
net .nunc autcm uclut dae Uudato:i' 
bus cedens utilem dicit cffc mundidc 
parti animc:non quidem mieUcctualt 
qua rcrum intclligibilium percipitur 
ueritaa nullas babcntium fimilitudi^ 
nce co2pomm:fed fpizituali qua copo 
ralium rc^tcapiunmr imaginc8.t)ac 
emm dicit per quafdam confccratioef 
tbcm-gicas quas ttlctae uocant: ioo'" 
neam ficri Atcp apti fufccptioncm fpi 
rituum t angelo!um ad uidcnoos de 
08.CJ: quib" tii tbeurgicis telcris fate^ 
intellecmali aie nibil purgatioie acce' 
dere:quod cam fadat iooneam ad ui 
dcndum deum fuum:-? pcrfpicicda c^ 
qucucra funt. £j: quo itclligi potcft; 
qualium dcozum ucl qualcm uifionc; 
dicat ficri tbcurgicie confccrationtb* 
in qua non ea uidenmr quc uc:c funt. 
fcenitp aiam rarionalan fiue quod 
magis amatdicerc intelleaualem i (u 
pna pofTc dicit cuade;ctiam (i q6 cius 
fpiritiiale cft nuUa tbeurgica fiierit ar 
tc purgatU5.p6:o ant a tbeurgo fpua 
lcm purgari bactcnue: ut non cj: boc 
ad immoztalitatem etemitatcc^ pcme 
nfat.<luan^ itacp difcernat a dcmo^ 
nibus igclo0:acrea loca cfTc dcmonti 
ctberca ucl cmpyrea dilTcrcne anglb'' 
rum : t admoncat utcndum alicuiue 
dcmonts amicitia:quo fubuccrantc vt 
pauIuUim polTit clcuari a terrl c|fcp 
poft moztcm.aliam uero uiam cfTe p' 
bibcatadigeIo:5tfupcma ?fo2tia:ca/ 
ucndam tamcn demonum focictatcm 
e)cpfTa quodimooo cofcfTione tcftaf: 
ubi dicit animi pofl mo:te luenoo pe 
nas cultrf dcmonu a qiiib' circiiucnie 
baf boicfcere^ipfancp ibcurgian qua 
tielut cociiiatrice sngelo:^ deo^c^ co^' 
mendat : apud talcs agerc potcflarca 
negarc non potut't:q ud ipk inuidcit 
purgationi animcuid artibus feruilt LIBER iu{oo;t:qrell dc bac re cbaldei nefcio 
cuvn» cjqsromcnB . JConqttcritttr incjc 
utr in cbaldea bonus: purgande anie 
mtgno molimine frufiratos fibi elTe 
rucceflne:cn uir ad eade potens^tact'* 
jnuidia adiuratae racris precibus po 
tetiafalligafTenncpoftubta pcedent: 
£rgo 1 ligauitille inquint ifle no fol 
uit. Cuo iudicio dijrit appare tbear-^ 
gian efTc tam boni confictendi q^ mali 
1 apud doe t apud boics difcipiina: 
pati etia deos T ad ilUf perturbariocr 
paffioncfc^ dcduci:qua8 cdmunif dc 
mombue i bominibus apulciue at£^ 
buit.t>cos tamen ab eis etberee fedif 
altitudine fcparae:? platonte ancrea 
in illa dtfcretionefentcntiam. 

be tbcurgia:que falfam purgarfo 
nem animie demonum inuocatioe^^ 
mittit.cap.);. 

e £ce nunc altus platonicue:que 
ooctioze fenJc pozpbf n':ncfcio 
perquiitbeurgicadifcipitna et ipfos 
6os obftrirtos pafTionib" i pttatioi' 
bus dicit:qm facris pctbue aditirari 
rerrezicp potuepttne prcftaret aie pur 
gatione:'r ita terreri ab eo q' iperabat 
maluiut ab alio qui pofccbat bonum 
per eandc artem tbeurgicam folui ti^ 
moze illo rt pofCaitii ad dadu brificio 
liberari.0.ui8 no uideatbcc oia falla 
cium demonu elTe commta:nift eozuj 
miferriuB fmQ i a gratia ueri Ubera'' 
rozis alienus. tlam (i bcc apud deos 
8gcntbonos:plus ibi uticp ualet bttfi 
cus purgato: aie: g» maliuolus impe^ 
ditoz.2lut fi dqs iuftif bomo pzo quo 
flgcbatur purgationc tiidcbatur indi^ 
gnus:non titicp ab inuioo territi: nec 
ficut ipfe dlcitper metuttalctiotis nu'' 
mis impcditi:fcd iudicio libero id nC 
garedebucrunt.ZDi;5eftautcm ybe 
rtignus illecbaldcue:4 tbeurgide fa- 
cris animam purgare cupiebat: no in ucnftaliquem fuperiozcm deum: qui 
tiel plus tcrrcrct:at(p ad btifacienduj 
coget tcrritos dcos:ucIab cia rcrrcte 
copefcaeKut libere brifacerent.Sic ta 
men tbeurgo bono facra defuezunt:^ 
bus ipfoe dcoe quos inuocabatanie 
purgatoze6:pu8 ab illa ttmozie pcfte 
purgaret.0.uid d^ caufe eft:cur dcuf 
potcntio: adbiberi pofTtt a quo frcaf: 
ncc pofTitaquopurgent?3n inocnit' 
deue qui ejcaudiat itwxidn i tioze d^s 
incutiatncbencfaciant:nec inucnitur 
deus qui cjcaudiat bcniuolum:? tioze 
dqf aufcrat ut bcnefadat/O tbeuzgia 
pciara:o atepredicadapurgatio : ubi 
plue impetrat imunda iuidctia: g^ im 
petrat pura bcneficentia: immo ucro 
maligno^ fpirituum cauenda i dcrc^ 
ftanda fallacia: i falutaris audiends 
Ooctrina. Ouid eim q: bae fozdidae 
purgationee facrilcgif ritibus opanif: 
quafda mirabiliter pulcbras ficut tfte 
comcmoratuelangclo^ imaginc8:ur 
deo^ tanqua3 purgato fpiritu uidet: 
fi tii uel tale ali^d uidct:iUud eft q6 a^ 
poftolus diat:quoni3 fatbanas rranf 
figurat fe uelutangelum lucis . JEius 
entm funt illa pbantafmata: c^ mi^as 
aiasmultouimfalfo^pqjdcozum fal^ 
lacibue facris cupicne irretirc:i a vo 
ueri dcicultu:quo folo mundantur i 
fananturaucrtere:fictitdeprotco dic 
lum cft:fozmas fc uertit iti omncs bo 
ftiIiterinfequcns:faUacitcr fbuenies: 
n ttttobiq? nocene. 

ibeepiftoUpo{pbfrq adanebdte 
egfptium': in quapetit dc dtuerfitate 
demonum fk ooceri.cap.p. 

m £lius fapuit ifte povphyrC: cu$ 
ad anebotefcripfit egfptul:ubi 
confnleti fimilis i querenti: i prodic 
artes facrilcgas i eucrtit.£t ibi (fdej 
omncs dcmoes reprobat: qnoe didc 
ob imprudentiamtrabere bnmidum DECIMVS uaftottt iSnin tthtre f^ i acre cflc 05 
kmscfttc^ ifi tpfo lune globo. Ucrucn 
non audct oms falladas i malicias 7 
ineptifls quibue mcrito moueturiom 
nibus dcmonibus dare . 'doofdam 
naiu^ benignof demones mo:e appel 
lat aliomm:cu5 oms gcncralif ipmde 
tC9 cflc fatcatur.ZDirarar autem q> fi 
folum d^ allidantur uictimisif; ct co 
pellanfatcpcogaffaccrcquod boics 
voluntttfi cotpotc n icotpo:alitate d^ 
adcmonibus dif^inguntunquo dcoa 
efTe grillimandum fit folcm n lunam: 
n uifibilia cctcra in cclo:q copoza cfle 
non dubitatur. Btfi dq funt:qno alg 
benef(d:alii malefici ctTe dicanfit qoo 
incozporalibus cu; fintco:po:ci coiu^ 
gantur.<lueritctiam uclut dubitans 
ut;: in diuinantibus i qucdam mira 
facicntibus anime fint potcntioiee ait 
Bli4 fps cjrtrinfccuf ucianip quof bcc 
ttaleat:T potiue ucnirc cjariniccne co 
9cit:eo (f lapidibus i bcrbis adbibi-' 
tis 1 alligac quofda^: t apiant claufa 
fooflia:uel alicjd ciufmoi mirabfic ope 
ratlUri dicit alios opinari dTc q5da; 
gcn^^cui gcauditc fit^po:nafa fallaj:: 
omnifomic:mtiltimodu:fimuU8 dos 
1 dcmonef 7 «ias dcfuncto^:-?: boc ce 
quod efficiat bcc omnia que uidetur 
bona cffe uel praua.£cte^ drca ca q 
ucrc bona funt nibil opitulari: immo 
uero ifta ncc no(Te:f5 1 ntale pcilia: i 
infimulare atcp impedire n6ni!q> uir^ 
tutis fedulos fcctato!C8:i plcno ec tc^ 
meritatis t fallus: gaude niooiibus: 
adulationibus capi:^ ccia q 5 boc gc 
nere falladii maligno^tcp fpirituo : 4 
ejctrifccus in aia? ocniot:bdan0fq3 (c 
fus fopitos uigiLitcfc^ deludunt:non 
tanq» fibi pfoafa cofirmat^fj ta tcnuit 
fufpicatur aut dubitat:ut bcc alioe af 
ferat opiari. Difficilc 4ppc fiiit tanto 
pbilofopbo cunctam diabolicam fo^ 
detatem uel nofTe tielfidet arguere: 
qtia qlib5 anicuU cbrit^na ncc nofte cunctatu: r Lbcrrimc deteflatur.Tlifi 
fo:te iflc:t ipfum ad quem fcribit ane 
bontetaq^taliofacro^ prcclarifTim» 
antifKtem^Talioscalium opc;^tanq' 
diuino;t i ad dcos colcnoos ptinettd 
8dmirato:es:uerecundatur offendcf. 
Scqoit' tamen i ca uclut inquircnoo 
commemorar.qiic fobrie confidcrata 
tribui non pofTunt nifi malignis i fal 
lacibus poteftatibtis . Outcrit cnim 
curtanquamclio:ibus inuocatifqu» 
fi pdotibus impcrcmr: ut iiufla bois 
preccpta excqnantu::ctt: attrectato :e 
vcnci ca non c|:audiant imprccatc: ca 
tamcn ipfi ad iccftus qaofcp cocubit'* 
quoflibctduccren6mo:cntur:cur ab 
animantibuf fuos antiflitce opotc ab 
flincrc dcnuntient:ne uapo:ibus pro^ 
fccto co:po:cie polluant':ipi ^o i alqf 
oapo:ibus illidantur i nioo:ibu8 bo 
ftiardm . cunc^ acadaucris contactu 
probibcat'infpecto::t pleriJcp illa ca-' 
daueribus celebrencur: ^d fic q5 noit 
demoni ucl alicui animc dcfuncci: fcd 
tpfi folt 1 lune aut cuicilcp cclcfho:bo 
cuilibct uino obno|:ius intedit miae: 
cofcp terricac falfo : uc eis grtorqucat 
ucritatcvTlam i ccld fe collidcre com 
mtatur:^ cctcra fimilia bomini ipoffi 
bilia:ut illi dij tlq> infipicntiffimi puc 
ri falfis 1 ridiculis comminatioib" iri 
ti:quod impcr3rurcffidant.i>iriti.eti3 
fcripfifTe cercmonem quendam taliu; 
facro:um uel porius facrilegozum pc 
ritu: ca que apud cgyptioo cclcbraf: 
ucl de iddc uel de ofirtde marito ciuf: 
marimam uim babere cogcndi dcos 
ut faciant impcrata: quanoo ille qui 
carminiboe cogit ea fe proderc ocl c 
oertcrecomminatunubife etiamo^ 
firidis mcmbra difTipaturitm tcrribi' 
liter dicit : fi faccre iuffa neglc^crint. 
"bcc act^ buiufmoi uana i ifana dqs 
bomincm minari:ncc qoibuflibct fed 
ipfis cclcftibos 1 ff dcrca Uice fulgeti'' 
b": ncc fine effectu fcd molencia pfate MjXUfiH. cogmte:at(^ hia tcrroubus ad fndtn 
ds qiK vol^t perducmte : meKto 
poipbyrfue admfratun^m* ue» tV 
fpecicm/rantte icas rcrum taUum tc 
qmrenti8:dat mtelltgi Uloa bec agerc 
rptntus: quomm genue fapertufl 05 
alto:^ opmatione dcfcrtpfit: nd ut ipe 
pofuit natura fed uitio fdUaccdtqui ft 
mulant deoa t aias deftinctozo: dco^ 
ncd ant no ut ait ipfe fe ftmulant: fed 
plane funt . £t qp ct uidcmr berbis % 
lapidibus t atantibus: r fonis certis 
<jbafdam ac uoctbus i ftgurationib" 
»tip figmcntis.quibufdam enam ob^ 
uatisrincclicducrfidcmotib'* ffdc^: 
fabricari in tcrra ab bominibus pote 
(tates iodeas uar^s cffcctibas ejxqnc 
dis:totum boc ad eofdcm ipfos dco^ 
rtes pcrrinct ludificatojcs anima:^^ fi'' 
bimct fubditarum t voluptaria fibf 
Ittdibria dc bomina erroubus q:bibe 
cc8.:2(ut crgo reucra dubitane t i^tef 
ifta poipbyrius ea tiii comcorat «Jbua 
cduincat''7 rcdarguanf:ncc ad cas po 
tcfbtcs q nobis ad beatam uita capef 
fcndam faucnr:fcd ad dcccprotes deo 
nca pcrtincrc monftrcntur: aut ut me 
liora dc pbtlofopbo fufpiccur: eo mo 
roluit bominecgfptiii talib" crrohb* 
dcditd 7 aliqua magna (c (cire opina^ 
cemrnd fupaba quafi auctoatate ooc 
tozis ofrcndac:nccaperte aducrfatis 
eltcrcatione turbare: fcd quafi qretis 
1 difccrc capietis bumilitatc ad ca co'^ 
giranda conucrtcre:T g* fint contcnen 
da ucl ctia dcuitanda mondrarcibci^ 
c^ prope ad cpiftoU finc pctit fe ab eo 
ooceri:quc fit ad beatitudinem uia ej: 
cgTpria fapicntia.^cte;^ illos quibus 
conucrfatio cum d^s ad boc cf(ct: ut 
ob inOcnicndum ^giriuum ud pdiu^ 
cdparandum:uel propter nuprias uel 
mcrcaturam:uel quid buiufmodi me 
tem diuinam inqutetarent:frufira eof 
uidcri didt coluidc fapieria:iUa et ips 
luimuia cum quibus conuerfarennt:: ifidccetctifrebus ucrapttdtceitni: 
camcn qm dc bcarimdine nibit cauni 
ncc fatis iooneum monerent:nec deof 
illos ef!e nec bcnignos dcmoncs : fed 
autillumquidzfalU^:aut bumanu; 
omne cOmmcntum^ Uerum quia tan 
ta t talia gcrunt bis flrtibus:ut uni^'^ 
fum modum bumanc facultaris cjrcc-' 
danndd rcftat nifi ut ca q mirifice tan 
qua diuinitus predici uel fteri ttidenf: 
ncc ca ad unius dei cultum rcferunt': 
cui fimplidtcr inbere fatcnrib'* quocp 
platonicis t pcr multa teftantibus (o 
lumbearificdi bonum cfl:malignozu5 
demonu5 ludibria t fcductotia ipcdi'' 
mta quc ucra pictate caucnd» funt: 
prudcntcr intcUigantur* 

he miraculis quc per fancto;;^ an' 
gelottt; miniftcrtum dcus uerus opc-^ 
rantr.cap.jrg. 

p Otto ant qcOn2^ miracuU fiile 
p angelos ituc quococp mooo 
ita diAinims fiunt:ut dd unius i quo 
fob bcata uita efl culro religioncnqp 
cdmdct:ca uere ab cis ucl pcr cof qui 
nosfecdduucritatepictatccp diligut 
fieri:ipfo dco in illis operantccrcdcn^ 
dum eft.fU<p enim audicndi funt: 4 
deum inuifibilc; mfibilia miracula o 
perarinegant:cum ipfeetiamfccudii 
ipfosfcccritmundum:qucm ccr.c ui 
fibilcm ncgare non poffunt. ^uicqd 
igitur mirabiHe iic in boc munoo:pro 
fccto minus cfl ^ totus bic mundus: 
id eft cclum t tcrra t omnia quc in cif 
fdnt:qucccrtcdcus fecit.Sicut autc^ 
ipfe qui fedt: ita modus quo fccit oc^ 
cultus cfl t incomprcbenfibilis boi. 
0.uanuis itaquc miracnla uiftbiliuj 
namramm uidcndi aftiduitate uiluc^ 
rinntamcn cum ca fapicnter imcmu:: 
inufitariffimis ranfTimifque maiors 
funt. tlam t omni miraculo quod fit 
per bomincm: maius miraculmm cft DEaMVS bomo.O.U3|nopta' dote qut fedt ui 
Abtlia celum i teiTam:tu> dedtgnamr 
fuce mfibilia miracuU in celo vUim 
quibus dd fe inuiribilem colendum qc 
citet anima adbuc uirtbrtb" deditam. 
Ubi voiqn faciat incommntabiie co 
filium pencB ipm cft:i cm' difpofitioc 
iam tempora facta funtrquccuncp fu'' 
tura funt. Tlam temporalia mouens 
temporaliter ti mouetur.nec aliter no 
uit facicnda q> facta:ncc alif iuocatca 
qcmdiv.q^ inuocaturoe uidet.Tlam t 
cil e^audiut angeli ciu8:tpe i eis ejrau 
dit tang» i vo ncc maufacfo tcplo fuo: 
ficut i oib" fanctit* fuis.eiufcp tpalitcr 
fujt iuHfa^ctna eius lcgeconfpccta. 

£)c inuifibili deo qui fe uifibilc^ fe 
pe prcftitit : non fccundum quod cft: 
fed fccundum cp poterant ferrc ccrnc'' 
tea.cap.pq. 

n £c moucre dcbct:cp cum fit in' 
uifibilieifcpe wTibilifcr patrib* 
«pparuifTe memoratur . Sicut cnim 
fonus quo auditur fcntcntia in filetio 
itelligetic pftitutatit eft boc quod ipa: 
ita 1 fpcciee qua uifus eft deue i natu 
ra inuifibili conft(fufus:nd crat quod 
ipc.Ucruntamen ipfe in cadcm fpccic 
copoali uidcbatur:ficut illa fentcntia 
t ipfo fono uocie auditur:nec illi igno 
tabant inuifibilem deum i (pe copoali 
nequaq» fe polTe uidcrcllam i loque 
batur cum loquentc mof fc: 7 ci tame 
dicebat.Si tnucnigfam ante tc:oiide 
mibi temetipfum fcicntcr ut uideam 
tc. £umigituropoitcrctdcilcgcmin 
edicfis angclotum rerribilitcr dart: ti 
uni bomini paucifuc fapicntibus: fed 
uniucrfegcnti7 populo ingenfi:cora 
eodcm ppro magna facta funt imotc: 
ubi lc;c per unum dabat": confpicicnte 
mulritudinc metucnda 7 trcmcnda q 
ficbanr. Tlon cnim populus ifracl fic 
mofficrcdidic:qucnadmodumfuo ly gurgo lacedemonq:^' a ioue feu apol 
line leges quas codtdit accepiffet. Ca 
cntm lejc dabatur ppfo qua coU unua 
iubebatur deus:in cdfpcctu ipfi'' ppr» 
quantum fufficere diuina ptouideria 
fudicabat : mirabilibus rerum fi^i& 
1 motibus apparebat: ad eande Uge^ 
dada creatozi f uire creaturam. 

i^e uno 60 co[eoo:non folis^pter 
efna:f5 etia^pier tpalia brlfidft ; quc 
uniuet-fa in ipfius ptouidetic ptate co 
fiftunt.cap.]riii^. 

f 3cut fltjt unius bois: (ta buant 

gencris quod ad dei populum 

ptinetrcaa eruditio p quofdam artC^ 

culos tempozum ranquam etarum^'' 

fecit acccfVibu0:ut a temporalibus ad 

cterna capicnda:! a uifibilib" ad inui 

fibilia furgetur:ita fanc utctillo rpc 

quo uifibilia ptomirtcbanf diuimtus 

premia:unua tin colcno' commenda^ 

retur deu6:nc mes biiana ucl p:o ipif 

terrenis uitc tranfitozie bttficqe^cuig^ 

nift ucro aie crcaroti 1 oomino fBdet'. 

Omniaquippcque preftare botbus 

ue( angcli ucl boies ponunrin umus 

effe omrtipofcnris pofcftate:quirqut9 

difTitetu: infanit.Jbe pzouidentia cate 

plotinus platonicus difputar.cancp s 

fummo deo cuiue eft irclligibilis atcp 

incffabilis puIcbtiruoo:ufcp ad bec i' 

rena T ima pcrtingere flofculojtatqpi 

foliotu) pukbrirudincm comp»}bat: 

q omnia quafi abiccta 1 ucbciftime 

^ pcrcuntii dcccntiftimos fotmarum 

fuarum numeros babcre non pofTc 

confirmat:nifi inde fozmcntur: ubi fo 

ma intelligibilis t incommutabilis fi 

mul babcns omnia perfenerat . t)0( 

oominus iefusibioftcndit: ubi ait. 

£onfiderarc lilia agri quomceo crel 

cunr:nd laborant nc^ ncnt.jDico aiit 

uobi9:qui3 ncc falomon in omni glc 

ria fua fic amiccue cft : ficut onura LTBER q; bi9.<16 fi fcnOtn i^riqb bodie c: 
icraevnclvbanjmitnt fic dc" ucftin 
gro magis uof modice fidci.''Optime 
igirur anima bumana adbuc rerrcnif 
dcfiderqs infirma.-ea ipa quc tpaliter 
c)coptat boa infima atcp tcrrcna: uitc 
buic rranfitouc nccclTaria:'? pre illius 
vite fcmpitemis bcncficqs cotcneda: 
non tamcn nifi ab uno 60 cjrpcctarc 
confueuit : ut ab illius culru criam in 
Uto^ dcfidcrio non rcccdar:ad quem 
contcmpru co:um 1 ab ds auerfionc 
pcrueniat. 

t>c miftcrio fancro|t agclo:;^ : quo 
jiuidcnric dci fcruiunt.cap.jrr. 

f 3c itaq? diuine^uidcfic placuit 
ordinarc tcmpo:um curfum:ut 
queadmodii dip 7 i acrib" aptb^z lcgi 
tun lcjrin cdictts angcloium darcrur 
de unius ucri dci culru:in qb" 1 pfoa 
ipfius dei non qutdem per fua fb'am 
qua fcmpcrco:ruptibilibu9 oculis in 
Difibilispcrmancr.fcd ccrtis indicqs 
p fbicctam crcatozi crcnuram uifibR 
rcr apparcrcr: 1 fyllabari p rrafitoias 
rcmpo:um mo:ulas bumane linguc 
uocibus loqucrctur: qui i fua narura 
non co:po:alircr fcd fpirirualircr:nen 
fcnfibilircr fcd intcUijibilitcr^no tem^ 
po:alitcr (3 ut ita dica ctcrnalitcr: ncc 
icipit loqui ncc dcfinir:quod apo illa 
ffnccrius 2udiunt:n6 ccpois aurc: fj 
mcnrie miniftri cius 1 nunrq : ^ cius 
ucrirare inccmmurabili pcrfruunrur 
immo:ralircr bcari:7 quod fadcnduj 
modis incffabribus audiunr: 7 ufcp i 
ifta utUbria arq5 fcnfibilia pe:duccdu: 
mcuncranrc: arcp indiificulrr. cfficiur. 
■bccaotlcj: diftnbutione tcmpoium 
data cll:q prius babcrct ut dictu^ c(l 
^miiTa tcrrcna^qbus tfi fijnificarcnt' 
cterna:que uifibilibus facramcntis ce 
lcbrarcnt mulri : intelligcrcnt pauci. 
Unius tamcn dci cultus apcrtiffima fllic 7 uocum 7rcrum emnium conte 
ftarionc prccipitur. no uni" dc rui ba: 
f5 qui fccit cclum 7 tcrram:7 cmncm 
aiam 7 omne fpirito:<i ii eqo ipc.3llc 
ci5 fecinbcc facta funt : atcp; ut fint 7 
bn fe babeant:ciu9 tndigcnt a quo fac 
ta funt. 

31ndep:omcrcda bcata uita bis 
angclis fitcrcdcndo:qui fe cpgut ccli 
bono:e diuino : an vo illis qui non (c 
fcd uni dco fanaa prccipidnt rcligioc 
fcruiri.cap.^ri. 

q tlib^igif^angcrdcbcata^fcm 
pitna uira crcdcdii cccefcmus/ 
Ure ris qui k rdigidis ririb" coli ro 
lut fibi facra 7 facrificia flagiranrcs a 
mo:ralibus cj:bibcri:an ris q buc cm 
ncm culrumuni6ocrc3ro:i omnium 
dcbcri driticiqj rcddcndu va picrarc p - 
cipiunr:cuiu8 7 ipfi cdrcmplaricc bca 
ti funr:7 nos fururos cc pmitwtO^^h 
niqp uifio dri rantc pulcbritudinis ui 
fio e:7 t.inro amoc dignifllma^ur firic 
bacquibuflibcralqs bonis prcdirum 
arcpabundanrcm:ridtibircrplotinuf 
infelicifTimumdiccre. £um crgocd 
buncuniiquidamangcli:quidam vo 
ad fcipfos latria colcnros fignis mi^ 
rabilibus cxcitcf.n boc ita ut iUi iftcs 
coUp:obibcant: iftiautcm p^obiTicri 
audcant:quibus porius fircrcdedu;: 
refpo n d ca n t plato n ici : rcfpo n d ca n t 
quicucp pbilofcpbi^rcfpodcat tbcur-' 
gi ucl poriuf periurgi.tJoc.n.funr illc 
orfib arrcs vocabulo dignc . ■f>oftrco 
rcfpondcant bomines:fi ullus natuic 
fue fenfus qf ronalcs crcati funt:cjraH 
qua partc uiuit in cis. "Rcfpddcat iq» 
ci3:nefacrificandum fitdqs T angcf: 
qui ftbi facnficari iubcnt : an Hli uni 
cui iubcnt bi qui 7 fibi 7 iJlis ;pbibeti 
SincciflincciUiulla miracula facc 
rcnnfcd tantum prcripcrcnr:a!^ q'dc5 
Ut fibi facrifica:t:alq ucro id uaarer. DECIMVS fcd Uftf tm lubcrcnt 6o:fati8 dcber pie 
tas ipfi dirccmcrequid bo:;; de fafht 
fupcrbie:quid de ucra reUgtoncdcfce 
decjblue etiam dicam : fi tanttim bi 
mirabilibus factis bumsmas antmas 
pmouaent qui facrificia fibi erpetuK 
illi aiit qui boc^bibent i uni tantum 
dco facrificari iubent^ncquag' iHa ui^ 
fibilia miracula facere dignarenf:p:o 
fecto non fcnfu cozpozis fed ratioe me 
tie ptcponeda eomm cfTct auctoutas. 
£um uero dcus id cgerit ad commen 
danda eloquia uentatie fue:ut p iftof 
immottalce nuntioe non fui faftji (ed 
maicftatcm illiuB prcdic9ntce:faceret 
m3iora:ccrtioa:clariora miracula: nc 
ifirmie pqe illi qui facrificia fibi e^pe^ 
tunr:falfam rcligioncm faciliue pfus 
de:cnt:eo q> fcnfibue eo^ quedaj ftu^ 
penda monftrarcnt: qucm tandc^ ita 
defipcrc libcat:ut non ucra cligat que 
fcctctunubi t ampliora inucnit q mi' 
refV^lla quippe miracub dco:;^ gentf' 
lium que cdmcndat billozia:ri ea dtco 
quc intcruallie tcmpo|2 occultie ipC 
caufie mundi:ucnltfi fb diuina pzoui 
dcntia conftitutie i ojdinatie^mdftru 
ofa contingunt: qualce funt inufiiatt 
partue aialium t celi tcrrccp rqz info 
lttafanee:fiuetantum tcrrcne^fiueec 
noccne:q pzocurari atcp mitigari dco 
nicie riribus fallacilTima co;t alTutta 
perbibentur.S^ ea dico que u( ac po^ 
tcftate cop. ficri fatie cuidcntcr appet 
ut cf\:g> effii^ dco:um pcnatn quo9 
de troia cneae fugiee aduc)dt:de loco 
(n locum migraflc refcrunturg^cotcj 
tarquinius nouacula kiaiv.cp cpidau 
riue fcrpcne cfculapio nauigari roma 
comes adbefit:q7 nauim qua fimula^ 
crum matris pbrygic ucbcbatur:tfln^ 
tie bominuj boiicp conatibus immo' 
bilem redditam:una muUercula ;ona 
alligaram ad fue pniidtie tcflionium 
mouir i trajrinq' uirgo ueftalie 6 cui* 
couupttonc queflio ucrtebatur: aqus fmpleto crib2odctfbm'ne<^^fluctc 

abflulitcontrouerfiam.^bec ergo atc^ 

alia buiufcemodi nequa^ illis quc in 

popub dci facta lcgiue uirtute ac ms 

gnitudineconfcrcnda funt. O.uanto 

minue ea que ilto^ quoc^ ppfozum 4 

tales dcof coluerunt:leg(bu8 iudicata 

funt pzobil^enda ntcp plectenda:magt 

ca fcilicet oel tbcurgica.^41uo;z plcra 

(^fpccietenus motraliom fenfue ima 

ginaria ludificatione decipiunt:qualc 

eft lunam dcponcre ooncc fuppofitas 

utait (ucanue piopioi dcfpumctibc: 

bas.Oucdamuero tfi nonnulfpo;^ 

factis uidcantur opcre cocquari:fini8 

ipfe quo difcemuntur:incomparabR£ 

bec nza ondit ejcccllere.3lli o\i^ multt 

tanto minus facrifiicije colmdii funt: 

quanto magie bec e^ctunt.bis ucro 

unus commcndaturdeu8:qui (c nuir 

talibUe indgcrc:! fcrtptura;^ fuam; 

tcflificatide:'! eo;ide poflca lacrificio' 

rum rcmoiionedcmonfb-ar.Si^ «go 

angcli fibi c)cpetunt facrificiuj^ppone 

di eis funt qui non fibi fcd dco creato 

ri omniojcui femiunt. 'bic eij ondnt 

g» ffnccro amoze noa diligunt:quico 

pcr facrificium non fibi fcd ei fubdcrc 

nos uolunncuiue i ipfi contcmplatio 

ne bcati funtrt ad eum nos peracnirc 

qucront:a quo ipfi non rcccfTcrunt. 

Si autem angcli qui non uni fcd plu* 

rimis facrificia fieri uoldt:non fibi f^ 

eis dqe uolunt quozum dcozum agelj 

funt:ctiam fic eis prcponendi (antil 

liqui ttnios dci dcozum angclifunt: 

cui facrificari (ic iubmt:ut alicui alic 

ri uctmt:cui cozum nuUuf buic uctct: 

cui uni ifti facriftcari iubcnt.T^ozzo fi 

quod magis indicat cozum fupcrba 

fall3cia:nccboninccbonozum dcozd 

angcli funt fcd dcmoncs mali:qoi no 

unum folum ac fummum deum : fcd 

feipfos facrificijs coU oolunt : quod 

maiue q» dei unius cdtra co s eligcdii 

I pfiditi cui fcruiunt angdi boni : qui LIBER n fibi f^ illi iubct ut fac rificio ftjiam*: 
cuiue nofipfi facnfiad cfle debcmus. 

ibe arcacdlamenn miraculifi!^ ft' 
gno:5t:que ad commcndandam legis 
acpwmilTionia auaoutatcm diuinit* 
facta funt.cap.^. 

p •Roindc le^ dd q i cdictis data 
e angelo:p:in qua unus 69 boj^ 
religione facro;» iuflus c coli . alq w 
qtiil5 ptobibin:in arca crat pofita : q 
arca teftimonq nuncupata cft . ■Q.uo 
nomine fatie fignificatunii ded qui p 
illa omnia colcbatur circuncludi fol£ 
uel contincri locorcum refponfa a* r 
qdam bumanis fenfibu9 daretTigna 
n ilL'u9 arce loco^fed uolunutis aua 
binc tcftimonia pcrbibcrirg' e ipa lcj: 
crat in tabulis confcripta lapidds:'! i 
arca uc diji poftta:qua tpe pegriatoif 
irt beremo cum labemaculo q6 fimirz 
appellatuj cft tabcmacubm tcftTonq 
cum debita facerootca uenerande po 
tabannfignufip crat g» per die nubcs 
apparebatrque ficut ignis nocte fulgc 
bat.<lue nubc9 cum mouact' caftra 
mouebantdntubiftaret caftraponc 
bantur."flcddita funt aatc illi legima 
gni miraculi tcftimonia:prcf ifta q di' 
jxt prd uoce9 que ej: illi'u9 arcc loco 
cdcbantur.Tla cum terram ^miffioif 
intrantibus cadcm arca tranfinet^ior 
danis fluui' e^ parte (opioie fbfvftea: 
n er infcrioie decurrens : t ipi 1 ppfo 
ficcu5 prcbuit tranfcundi locn. £>cide 
ciuitati9 que prima boftilis occurrit 
mo!c getid deos pluriof coles feptics 
cade a»ca drcamz muriipentc cecide 
^tr.nlta mau oppugnari:nlib ariete p 
cunil^oft boc ctiam cum in tanp'' 
mifl*ioni6 clTcnr.T cadcm a:ca ptopta 
coiiipcaata fui(Tetabboftib"capta: 
bi qui eam ccpcrant in tcmplo dci iai 
quc p ceHs coleblt bc nozifice colloca 
nmcabcuncdc^ claufcrdt : apcrtocp poft fridflo fimulacro cui fupplicablc 
inucncrunt coUapfum : dcfo:mircrq3 
confractum. Oande ipfi ^digigs acri 
defomtiufc^ pum'ti:arca diuini tcftio' 
nij populo undc ccpcrit :eddidcTunf* 
3pfa autcm rcdditio quarfuit.-^^mpo 
fucrdt C3 p[auftro:d(^ iuoecas a ^b" 
oituloa fugetefabftrapcrat (Viui^e^t: 
1 eas quo uellmt irc fducrunt: et bic 
uim diuina qrplorare cDpicntc9.2lt il 
Ic ftnc bominc docc atcp isxxQve ad bc 
brcos uiam pcrtinadtcr gradietd:ncc 
reuocatc muginbus duncntium fiLo 
rd:magnd facranitd fuis cultozibus 
repo:r3runt."becatcp buiufmodido 
parua funrf^ magna rcrredis falubri 
ter erodicndifqj moualibu9.Si enim 
pbi predpoccp platonid recri' caeris 
fapuiftc laudat:fiau pauloante comc 
morauuq? diutnam pzouidcntia^ bcc 
quo(^ rcf infima atcp terrcna admi- 
niftrarc Docucrint.numcrofa^ teftio-' 
nio pukritudinum:quc non folum i^ 
cotpo:ibu9 am'malium:ucrurTi etiam 
in babi9 fcnoq^ gtgnunrunquanro c 
uidcntius bec attcftant'diuinttari que 
ad bora^ p:edicationi9 6x& fiunnubt 
ca rcltgio comdatur que omnibus ce 
lcftibu9 tcrrcftribos infcmifcp facrifi 
cari uctatuni dco tm iobcn9:qui fol'* 
diligcng % dilccms bcatos facineozB^ 
cp facrifido?: tcmpora impcrata prcfi 
nicn9: cac^ per mcLo:em facerootcm 
in mdius mutanda predicens:no ifta 
fe appctcre fed pcr bec alia ponora K- 
fignifiarc teftatunnon ut ipk bif bo 
notibus fublimctunfcd ut nos ad cd 
colendum eicp cobacndiim ignc amo 
ris dus accenit : quod nobis non illi 
bonum cft ejxiicmur. 

£otra co8 quide miraculis qfiib* 
dd popoluf eniditu9 eft: ncgant ecc& 
fat\& libris dTc crcdcndd.cap.incig. DEQMVS • tl dket aUqufa ifta falfa ee mi'^ 
rsculamcc fuinc facta f^ rndact 
ter fcripta i Omifquis boc didtrfi dc 
bid reb" negat oio nlt Uie ee crcdedo: 
pot et dice:ruc 6of nllos cara: mo:ta^ 
lia. Tlon enim fe aliter colenoos c^c 
perfuaferunnnifi mirabtibue opcruj 
effectibu8:quo:um t biflo:ia gcntiu; 
teftis eft:qua:^ dq fe ofteniare mirabt 
lesrpotius of utilef ondcre potue;^t. 
Urt boc opcrc n:o:cuiu8 bunc ia dcci 
mum librum babemue m manibus: 
n C09 fufcepimus refellenoos:qui uel 
ulla eflTe uim diuinam ncgant:ucl bu^ 
mana non curare contcndur.f^ cos cj 
mo deo condito:i fancte i glotiofilTi^ 
me duitatis deos fuos prcfcru::ncfci^ 
cntcs cum d^^. ipfum cuam miidi bu' 
iu3 uifibilis i mutabilis inuifibile i i' 
comutabiUm conditoum t uite bea^ 
te:fi dc bis que condidit:fcd dc feipfo 
uerifTimum largito:cm.£iu9 cnim^^ 
pbeta ucradlTimus ait.XDibi autcm 
adbcrerc dco bonum eft.£>e finc nacp 
boni intcr pbilofopbos qucrif:ad q6 
fldipifcendum omnia officia rererecU 
funt.Tlcc dipt ifte:mibi autcm nimie 
diuit^s abundare bonum clT:aut infi 
gniri purpura i fccptro: ucl diadcate 
e):cdlcre:aut quod nonnuUi ctia^ pbi 
lofopbo?: dicc non crubucrunnmibi 
roluptas co:po:i9 bonum e : aut q6 
mclius uelut melio:cs dtccreuifi filt: 
mibi uirtus animi bonum cft. Sjmi 
bi inquit adbcrcrc dco bonii cft.lDoc 
eu; oocucrat:cui uni tantummo fac:i 
ficandum:fanrti quoc^ angdi legaliii 
facrifido:um ctiam contcflationemo 
nucrunt.Uii ct ipe facrificiu eiuf faci* 
fuerat:cuiuB igne intelligibili co:cpt' 
ardcbat:7 in dus ineffabilcm incojpo 
rcucp complcpim fancto dcftderio fe 
rebatur.t^o^to autem fi multo:u 6o' 
rum cultotcs: qualcfcunc^ deos fuof 
cfTe arbitrcntur:ab cis facta cfTc mira 
cula ud duiUum rcrum billo:ie:uel U brts magici8:fiue qdod bonefttus pu 
tant tbcurgids cralunt:quid caufe e 
cur illis Utterie ndUint credere if^ fac 
ta efTe:quibus tlto maioz debetVides 
quanto fup oms eft magnus: cut oni 
foU facrificandum precipiunt. 

'Que ratio fit uifibilis facrtficif': Qf 
uni uero i inuifibili deo offerrt oocet 
uera rdigio.cap.^i);. 

q Ui autcm putant bec uifibilia 
facnficia dqs alqs congrucrc:il 
U ucro tanquam inuiftbilt inuifibilis 
1 maiora maioii: mdiotiq^ meUora: 
qualia funt pore mcntis i bonc uolii 
tatis ofTicia:p:ofccto ncfdunt bcc ita 
efTe figna illont^^ficut uerba ud foni 
tia figna funt rcrum. Oluocirca ficuc 
orantcR atc^ laudantef ad cum dingt 
mus fignificantcs uoces^cuircs ipfas 
in co:de:quas fignificamus offcrim": 
ita facrificanies non alteriuifibilc fa'' 
crificiumofTercndum cfTenoucrimuf: 
q> iUi cuius in cozdibus noflris inuifi' 
bile facnfidum nofipfi ^c dcbemus. 
Xunc nobis faucnt nobtfcp congau-' 
dent:atc^ ad boc ipfum nos p:o fuis 
uiribusadiuuantangcUquic^ uirru" 
tefcp fupcrio:es:'r ipfa bonitatc ac pic 
tatc porcntio:ce.£i aut ilUs bec c^bt 
bcrePoIucrimu8:nonUbcntcr accipi' 
unt.T cum ad bomincs ita mittuntur 
ut co:um prefcntia fentiaf aptifTimc 
uctant:funt de bis cjrcmpla in Ifis fac 
tis. Ibutaucrunt quidam dcfcrenduj 
angelif bonoreucl aooranoo ucl fac:i 
ficanoo qui dcbctur dco:? co:um fiic 
admoninone p:obibin:iufTu^ fiit bec 
eideferre:cuiuni fas cfTe noucrunt. 
Jmitarifotangdosfanctos etfanctJ 
boics dd.Tlam paulo8 1 bamabas i 
Ifcaonia facto quodam miracub fa" 
nitans putanfuntdg : dXoii Ifcaon^ 
immolare uictimas uoUicrunt: quocl 
ft fe bumili pietate remouentes «9 m tlBER qnem credermt annuntiauerunt ieS» 
0; ne ob aliud fallacce ilU fupbe fibf 
boc arigutmifiq: uero deo dcbcri fci- 
unt.Tlon enij reoera iit ait potpbf u" 
9 nonnulli putant: cadauerinie nioo' 
ribue f^diuinis bonoubus gaudent. 
jCopiam uero ntoo^ magna bfit udi 
^: T fi amplius uellcnt:ipfi fibi pote" 
rant e);bibcre.Oui ergo diuinitate fi'' 
bi arrogant fpue no cuiufiibetcopcif 
fumo:fed fupplicantis animo delecta 
tur:cui decepto fbiectoc^ drientur in^' 
tcrcludented iter ad dcum uerum : ne 
fit bomo illius facrificiijm:di» facriR^ 
catur ctiipiam preter illum. 

£>e fummo uero^ facrif(cio:quod 
{pfe det 1 bominum mediato: effect'* 
eft.cap.):;:. 

u Tlde ucrud ille mediatot ing^ttt 
fozmam ferui acnpifS mcdiato 
cffcct* cft dei i bominu bo iefus cbri' 
(lu8:cum in fotma dci facriftcium cuj 
patrefnmat:cuquot unueefldcue: 
tamen in fozma ferui facrificium ma-' 
luit clTe y fumcrc:nc uel bac occafioc 
quifg' epftimarctcuilibct facrificadu 
C€ creature."P>cr boc i faccroos eft ip 
fe olTerene:ipfe i oblatto.£uiuf rei fa 
cramtum quotidianum cfle uoluit ec 
cleficfacrificium:cum ipfiue co:po2i8 
ipfe fit caput : i ipfiue rapitis ipfa fit 
co:pus:tam ipa p ipm q> tpc per ipa; 
fuetus offcrri.lDui" uezifacnficq mul 
tiplicia uariacp figna crat facrificia pf 
ca fancto:um:cum boc unu? p multa 
figurarctur : tanquam uerbis multis 
rcB una diccrctur:ut fine faftidio mi»l 
tum commcndaretur . iDuic fummo 
uerotp facrificio:cuncta facrificia fal' 
fa celTerunt. 

i^emotto potcdatis deraoibus da 
te ad glo:ificanoo8 fanctoe q pmle^tt 
iam palfione:^ aereos fpue no' plac j eo ipoe fcd in deo perm&ncnbo oicf 
ront.cap.;:^ 

m Oderatis aut pfininfcp tpibus 
et piis permtfVa dcmonibue ut 
boibus quos podKdet e^citatis inimi 
dcias aduerfus dei ciuitate ty rannice 
c)cerceant: fibicp facrificia non folum 
flboffcrentibu8fumant:7 a uoletib'* 
cj:petai:tK^ et ab iuitif pfcqucDO uio 
icnta epo:queant:non folu^ pcrnido 
fa non cfl:fcd ct ntilie inucnitur eccle 
fie: utmarryruj numcrus impleatur; 
qoos ciuitas dei tanto clariotee n bo 
noratiojcs ciuce babct^g^ro foiti" ad^ 
ucriue impietafcm porcftatum ctiam 
ufcp ad fanguincm ccrrani.lDos mul 
to elcganrius fi ecclcfiaf^ica loqucrdi 
confuctuoo patercf : noftros bcroae 
uocaremUs.lDoc cnim nom a iunone 
d: tractum:quod grece iuno bcra ap' 
pcllatur.i io ncfcio qute ftbue ciue fe 
cundum greco:um fabulae bcrce fuc 
rit nDcupatus:boc uidelicet uclut mf 
flicum fjgnificante fabula:^? acr iuno 
ni deputcrunubi uolunt cum dcmoni 
bus bcroae babitare:quo nomie ap' 
pellant alicuiue meriti animas defiic 
to:um.Sed a contrario martyrce nzi 
bcroce nnncuparcnrunfi ut dixi ufuf 
eccraftici fcrmonie admittcret:non y 
eis cfTct cum dcmonibue in acre focic 
tae^fcdg? cofdcm dcmonc8.i.acrcas 
Itinceret poreftates:'? in ciB ipaj (Jc<Jd 
putatur fignificarc iunoncm:que non 
ufc^quac^ inconucnirntcr a poetie in 
ducitur inimica uirturibue:t celu^ pe 
tenribue uiris fo:ribue inuida.S^ :ut 
fue ds fuccumbit infeliritcr ccditq? ^" 
giliu8:ut cu apud eum tlb dicat:Uin 
co: ab enea:ipfum cncam admoneat 
bclcnus:quafi conalio rcligiofo 7 di' 
cat.3unoni cane uota libaie:oomina 
ep potcntem fupplictbue fupera oo'' 
ni8.£;c qua opinione po:pbyriue y^ 
uis non c): fua fentcntia^fed q: aliota DECIMVS bona dicic ded ae\ geniu n uenirc i bo 
mine nifi maT fuerit an placaf : taq» 
fomora Tint flp6 cos numia maU cp 
boa.qncjde mala ipediot adiutoia bo 
noi^.nirt eis placata det bcil: malifcp 
nolentibus bona pzodcffc no polTut: 
nocere aiit mala poflunt ri fibi ualcn'' 
tibne refiftcre bonia.Tlon eft (fta uae 
ueraciterc^ fancte religionie uia:non 
fic iunonc boc c aereae potcftarcs pio 
ni Dirtuiibuf inuidentCB noftrimarty 
rc8 uincunt.Tlon omnino fi dici ufita 
tcpoflct:beroc9 na fupplicib* oonis: 
fj vturib" diuinis beram fupat. £om 
modius^ppefdpioafricanua cftco-' 
gnominat* qp uirtutc africauicerin g» 
fi boftes oonts placafTet ut pcercnt. 

Unde fit fanctie aduerfum demo'' 
nespoteftas^Tundecoidis uerapur' 
gatio.cap.^jcq. 

IX £rapictateboiceddaerelpo' 
tcftateinimicacotranajp picta 
tiiejcodjanoo eqdunt n placsDoioms 
tentationes aducrfitatefcp eius utcnt 
oranoo non ipfam fed fui) dcti aduer 
fue ipfam. Tlon enim aliquem uincit 
autfbiugatrnififocietatepeccati . Ju 
ciu9 ergo nomine uindtur qui boiem 
aflumpfiKcgitc^ finepcccato:ut i ipo 
faceroote ac facrificio ficret remiflio 
peccato^.i.p mediatozem dci i boiu^ 
bominem cb:iftum iefum : per qucni 
facta peccatorumpurgationerccond' 
liamur deo.Tlo enim nifi peccatis bo 
mincs feparantur a deo^quo;;^ in bac 
uita non fit noftra uinute: fed diuina 
miferationcpurgario:p indulgentiaj 
illiuB non per noftram potennam:4a 
n ipfa quanculacunc^ utrrus que did 
tur noftra illius eft nobis bonit ate co 
cefla.XDulttt atit nobis in bac came 
tribuercmuB:ntft ufcp ad dus dcpofi 
tione ftJ uenia uiueremuB.^pjoprerea 
(rgo nobis per mediatotem preftita e gratfa:utpollutf came pccfati:carnis 
peccari fmiilitudie mundarcmuril^ac 
dd gza qoa in noa oridit magna miaj 
fuam:7 m bac uiia per fidc, rcgimu:: 
1 poft banc uitam pcr ipfam fpcdcm 
incommutabilis umtim ad pfcctio' 
nem plenifTimam pcrducemur. 

6e ptindpqs in quibue platonid 
purgationem anime efle pwfttentur. 
cap.jc^iq. 

d 3cit it pospbmus diuinis ora 
culis futflc refponfuminon nof 
purgari lunc teletis arcp folis:ut binc 
ot\dct'nullo;t deoy:. telctis boie^ pof' 
fe purgari.£uiu9 cnim teletc purgat: 
fi lune folifq? non purgant:quo9 intct 
cdeftcs 6oe prccipuos b3bcnt.'t>cicp 
codc dicit oraculo qcpflum pnm ipta 
pofl^e purgare:ne fo:ie cii dictd cffct ii 
purgare tclet39 folig n lunc: al cuiu» 
altcriue dci dc turba uale ad purgan' 
dum tclete crcderentur . Oluc autcm 
dicat eflfe principia tang» platonic" no 
uimus . iyicit d^ dcupatrem 7 dcunt 
filium:que ^ece appellat patcmii irt' 
tellectum ucl patcmam mentcm . £>e 
fpfutu aot fancto auc nibtl aut n apte 
aliquiddidt.Xluautsquem alu^di' 
cat bo:um mcdtum no intcUtgo . Si 
cnim tcrtiam ficut plotinus ubi dc tr» 
bu3 prindpalib'* fbftannjg difputat: 
alc natura et ifte ueUet itelligi:ii uncp 
diccret bo:um mcdium id eft patris i 
filij medium.'p)oftponit ^ppcplotin' 
animc natura patcrno intcllcctui: i(tc 
autem cum didt mcdium:non poftpo 
nitfcd interponit . £t nimirum boc 
dipt ut potuic ftue ut uolnit;quonia; 
nos fpiritum fanctum ncc pacris tau' 
tum ncc fUi) t3ntum:fed utriufcp fpi' 
ritum dicimus. libcris enim ucrbis 
loquuntur pbilofopbi:ncc in reb"* ad 
intclligendum difficiUimis^offenfion^ 
rcUgiofarum aurium perrimcfcunt . LIBER 1Tobi9 a^t ad ccrtam rcgulam loquf 
fas cft:nc ucrbo:um Uccniia criam de 
rcb" quc bia fignificant'impia gignat 
opionemrTloB iracp ita non didmu9 
duo ucl tria principia cii 6 dco loqui-' 
itiurrficut ncc duo8 dcos ucl trcs no 
bis liciru e dicc:^uie dc unoquoc^ lo 
qucnrcs:ucl de panc ucl fiho ucl dc 
fpu fancto:cria5 fingulum queqj deu 
cftc fatcamur. Tlcc dicimus tlruj q6 
bcrerici fabclliani cundcm cfTc patrc^ 
qui cft 7 filius:t cuiidcm cfle fpiritu^ 
fancrum qui cft n pater 7 filiue^f^ pa' 
trcmdTcfilq patrcm:Tfiliam patris 
filium:t patns t filij fpirirum factu: 
nec patrcm cfTc nec filium.Clc:p itacp 
dictum eft non purgari bominem nifi 
prinapio:quanui9 pluraliter ap6 cof 
fint dicta principia. 

t>e uno ucrec^ principiotqued fo 
lam bumanam naturam purgat atq? 
rcnouat.c3p.;:)riiq. 

f £d n5ditu9 poipbrn" iuidif po 
tcllaribus dc qu:b'' i erubcfcc' 
batteaslibcrc rcdarcrucrc fozmida' 
bannoluitirclltgcdiim icfu cbriftum 
effc principiu^cui" incamatioc pmga' 
mur.£o o'ppcin ipa camecotempfit: 
qul^pffacnficium nfc purgationtB 
flfTumpftt: magnum.f.facramcnrum 
ca fupcrbia fi ircUiges^qua fua illc bu 
militatc docdt:ucru9 bcnignufcp mc 
diat02 in ea k oridcnf mozralitatc mo 
talibue:quam msligni fallaccfc^ mC 
diatoJcsnon babenoo fefuperbic^j 
tulcrunnmifcrifcpboibus adiutorio 
dcccptonu uclut imozralcs moztalib'' 
piomifcriJt.Bonus itaq? uerufcp me^ 
diatororiditpeccarum clTcmalumfi 
camts fubllanriam ucl nararam: quc 
cu; anima bominis t fufripi fme pec 
caro potuit i babcri^t moztc dcponi: 
n in mcUus rcfurrccrionc mutari: nec 
ipii} moite quiuis cflct pena pcccati qua rii p:o nobie fincpcccato ipc par' 
foluu:pcccanoo clTc uitandam: f^ pc 
tiue fi facultae dafpzo iuflttia pcrfe^ 
renda.3dco cnim folucre pcruit mo:i 
cnoo pcccata:quia mo:ruu9 e ino p 
fuo peccato. iDunc illc platonicus nd 
cognouircfTc prinapiUm:nam cogno 
fcerctpurgaro:ium. Tlccpcnim caro 
principium cft:aut anima bumana:f5 
ucrbumpcrquodfacta funt omnia. 
Tlon crgo caro p fdpfam mundat: fj 
p ucrbum a quo fufccpra cft:cum ucr 
bum caro f.utum cfbT babitauir i no 
bis.Tlam de carnc fuamanducanda 
mfflicc ioqucn8:cum bi qui ncn mrcl 
iexcror cffcnd reccdcrcnr dicenfcs:du 
IU9 eft bic ^o:q9 co pcjt audirc: rcf- 
ponditmancntibus ccrtris.Spus cft 
qui uiuificat:caro adr ri ^dcfl quicg-. 
'p>rinapiu crgo fufccpta aia i carnc 
Taiam crcdcnrium mundat i came. 
3dqucrcnribusiudeisqui9 eflet rcf'' 
podit fc cfle principiuj. Ol6 uricp car 
nalcs inftrmi pcccaris obnoxq i igno 
rantic fcnebris obuolutuncquag' per 
cipc poflemu6:nifi ab co mudareur 
t fanarcmurp boc q6 cram" i n cra^ 
m'.£ram".n.boic6:f5iulri fi crius. 
3n ilU" aiit incamarioc natura buma 
na crar.f; iufta n peccatrij: crat. t)ec 
cftmcdiatio qua manu^ lapfis iacen-' 
ribufcp cozrcpta c : boc e fcm difpofi' 
ttjpangclo9:iquo^edicri9 tlejrda^ 
ba t':qua i unuf 63 coU iubcbat':^ bic 
mediato: uenfurus p:omittcbarur. 

Om9 fanctos 1 (\5 lcgig rpc t fub 
prio:ibn6 feculi9 in facramro 1 fide 
cbrifti iuftiftcatos fuiflt.cap.jrp?. 

c Ui" facramri fidc: et iufli anri^ 
miida:i pic uiucoo potttcrnt:ri 
folu ang' lcj: ppfo beb:co darct':nccp 
ri5 cis prcdicato: dcus ucl angcU dc 
fucninfedipiusquoq^legfs tpib^gv 
ttis in figurie rcru^ fpuaUum babcrc DEaMVS fcftamcntum . TlamTpwpbetewric 
eranp quoa ficut i p agfos eadc p:o'' 
milTio prcdicata en cx lUo^ nftmcro 
crat:cur ta magna diuinaq^ fiii^ de 
boni buani finc pauloaii comcoraui. 
jCDibi ftute adbcrerc dco bon» c. Jn 
qdo planc pfalmo duo tcdamtof q 
diiructU8 7nouuratt8 cft declarata 
diftinctio.*P>wpfcarnalee.n.t'rcnarcp 
^milTioncd cd cae impijs abudarc p 
rpiccret:dicit pcdcs fuos penc fuififc 
comotos^tcffufosinlapfo pjopcmo 
dii grclTue fuoe:tany fruftra dco ipc 
ferui(Tct.-Cncpi ca fclicitatc qua de illo 
qT?eccabat contemptoiee due flo:cre 
p(piccrcc:(cofi in rci bui' i^dtioc Ubo 
ralTc volente cur ita clTet appbcndci: 
Docc intrarct in fanctuariii dei:i: intcl 
ligcr nouilTima co^ c| fcliccs uidcbat' 
crrarc tunc cos intclUjrit i co q>k cj:- 
mlcrut:ficut dicit fuiflc dciectos i de 
fcci((c ac pilTc^pf inicjtatcs fuae : to^ 
rucp iird culm rpaf fclicitarie ita cis 
factu tan^» fomnio cuigilantie:c| fc tc 
pcnte tnufnit fuie q foniabatfatUcib' 
gaudtje dcftitutu.^t qm i bac terra X 
ciuitatc fcrrena magni ftbi ui6batur: 
dlnc inquit in ciuitatc tua imagine il 
lo:^ ad nibtlti rcdigcs.-Ouid buic tfi 
utilc fucrit ct ipfa tcrrca ri nifi ab uno 
uero dco qucrcrc:in cuius p^ate funt 
omnia:faris oiidit ubi ait.Uclut pcc" 
factue fum apo tc:t cgo fcmp rccum. 
Uclutpecue dija't:uticpn6intclligce, 
£a quippc a te defidcrare : que mibi 
cii impije no piit eflc cdmunia:4bu9 
eoe cum abundarc ccmere putaui mc 
incafl^um ribi fcruiflc:qri i illi bec ba^ 
bcrcnt qui ribi fcruirc noluiflTcnt. Xii 
cgo fcmp tccd:(\ ctiain taliii rcro defi 
derio dcoe alios nonqucfiw'. 3c per 
boc fcquit. Xcuifti manti dcjrfc mec: 
1 i voltintate tua dcdujcifti mc:'? cum 
glo:ia affumpfifti mc: tig' ad finiftra 
cuncta iUa ^rinelt: q abandare apiid impioQ ca uidifTct pene coUpfue eft. 

<iuid.n.mibi cft incjt in celo.^ £t a te 

quid uolui fup rerra.-l^cpbedit fcipj: 

iuftcqs fibi dirplicuit:qi cu ta magnuj 

bonum baberet in cclo quod poft in^ 

tellcp't:rcm tranfitotiam fragilem i 

quodamoluteamfclicitate^a fuo6o 

qucfiuit in tcrra.i»efccit inquit co me 

um Tcaro mca:6f cozdis mci:dcfect» 

atiop bono ab infcrto:ibus ad fupna. 

U/i in fll pfalmo d: dcfidcrat i dcfi 

cit aia mea in ata diii. 5tc i alio dficit 

in falutarc tuiiaia mca.Xii cii 6 ut:o 

c^ dipfl"ct.i.de coidc i came dcfic cre: 

n6fubicatdc08Co:di9mci i carnis 

mecfcd dcus co:di9 mc(.t>cr co: qp' 

pe caro modatur.Uii dicit diis.IDtt 

datequeintusfunt: 7 qucfo:i6 funt 

muncia emnt."p>artcm dcindc ful di' 

cit ipfum deum:no aliquid ab co: fcd 

{pfum.Jbcus in4rco:di3 md: i pars 

mca 68 in eterno:q' inter multa q ab 

boibus cligunftipfc tlli pUcuerit cli' 

gcno^.O.uia acc inquit: qui fe longc 

faciunt:a te pibunt:pcrdidifti omne c| 

fo:nicaf flbs tc:boc c d multo:?t deoijs 

uultert"e^ftibulii.Uii fecjfiltd ^pter 

q67cctcra dccode pfalmo diccnda 

aifafunr.ZDibiaiitadbere 6obonii 

c:non bnge ire:non pcr plurima foni 

cari.2ldbcrcaot 6o tuc pfcctum crit: 

cum totum quod liberandum cft fuc' 

ritlibcratum.Tliicvo fit illudquod 

fe4f:pon£rcindco fpem meam.Spd 

eij q uidcfno eft fpes.^luod.n.uidct 

quis.quid fpe:at ait apoftoluB.^Si au 

tcm quod no ijidcmus fpam'':^ patie 

tiam cjrpcctamue .3n bac aot fpe noc 

conftimri agamus q6 fcqtMt':-! fimus 

noe quocp pro modulo n:o angclt 6i 

id cft nuntq cius : annunriantce cius 

roluntatcm i glo:(am grariancp lau'' 

dantee. Unde cum dipfl^ct poncrc in 

dco fpemmcam : ut annunricmin^c 

omnee Uudce tuas in poztis ftlie fio. 

"bec cft glouofiflTima duitw dd : ba LIBER unu dcu nouit i colittbanc agcti facti 
nuntiiiucrunt;cj nos ad eiue iodctate 
inuitaucrunt: dixdcp fuos in ilU cfCc 
uolucrUnt . 0.uibu8 non placct ut 
C09 colamuB tan^ noflroe clcctos dc 
ostfed cu5 ciB i illo^ i noftrum dm: 
neccis facrificemu9:fcd ciiipfis facrf' 
ficium dco fimus.TluUo itacp dubita 
tc:qui bec dcpofita maligna obfliatde 
confiderat:omne9 immo2tale9 bcati 
qut nobis non inuidcnt : nccp enim fi 
inuiderentcfTent bcati:fcd potius nof 
diligunt:ut i nof cu5 ipfi9 bcati fim": 
plu9 nobi9 faucnt: plus adimmv.q/' 
00 unum deum cum illis colimu8:pa 
trcm 1 filium i fpiritd fanctum : q> (i 
eo8 ipfoe per (Acrificisi colcremus. 

£>e inconftantia pojpbyrq intcr c5 
feiVionem ucri dci i cultum demonu^ 
ftuctuanti^.cap.jrp^i. 

n £fcio qiJo ^'tiJ mibi nidetipio 
amicis fuis tbcurgis erubefce-' 
bat pozpbf rius.Tla ifta utciicp fapiej 
bat:fcd contra multojum deojj:. cixUa 
dctt uc^ non libere dcfendcbat.£t an 
gelos quippe alios cne di)cit: 4 deoftt 
dcfcendentes boib" tbeurgids diuina 
p:onunticnt.alio9 aut qui in tcrri9 ea 
q patris funt i altitudincm dus p:o'' 
fiinditatccp declaret.llon igif bof att 
gclos qaotum minifteriu eft dcclarat 
voluntatem patri9:credendum cft ucl 
le no6 fUdi:nifi d cuf nobig anijtiant 
roluntatem.Uri optimc admonei et 
ipe pUtonicus ^iranooa eos potiua 
cp innocanoo8.tl"(5ft«Ricpdcbcm* mc 
tuere:ne imoztalcg i beatos uni dco 
fl5dito9:non cie facrificaoo offcdaufi 
^6.n.no nifi uni ucro dco deberi fci' 
unt:cui i ipfi adberenoo beati fot: ^" 
culdubioneqjp ulla fignificatc figu' 
ra:neq9 pcr ipfam rem que facramtie 
fignificaf fibi ej:biberi uolunt. £)emo 
m i bec arrogantia fuebo^t atqp mi' f o^ a quib* logc divfa c pictas fl5di'' 
to^ 6o:nec aliude cp illi adbacoo bca 
tof .3ld q6 bonu pdpicndi}:ct nobis 
fyitccra beignitate opotet utfaucat: 
nccp fibi arrogent quo ds fub^ciaur: 
f^euanntictfubquo d9 ipacefocic'' 
mur. 0.uid adbuc trepida^ o pbilo^ 
f©pbe:ad^fu9 ptates i ucria vtutib" 
1 ueri dei munenb" iuidea b:e libejaj 
uoce.-^^adipfli angcloe qui patrid an 
nuntiantvoluntaic:3b eie angeltG ee 
dii^fo8:4 ad tbcurgicos boies ncfcto 
quadcductiarte defccndunt.Oiuid 
adbuc eo6 bonoras^ut dicts pniniaE 
diuina.-^OLuc tadcdtuia pnutiat:c| no 
uoltitafc patris nuntiat.^tUpe ilU fut 
quos facrie prectbus inuidus alliga'' 
uit:nc prcf^arcnt aic purgationc : ncc 
a bono ut dide purgarc cupientes ab 
illis uinculie falui:'^ fuc potcflati red'' 
di potueriit.lHdbuc dubitasbec mali 
gns efTc demonia:ueltc fingie fotafle 
ncfcirc duno uis rbcurgos offcndci: 
a djbus curiofttate deccptus ifla pniti 
ofa 1 infana p«3 magno brificio didi'' 
cifli. ^ndcs ifla iuidia n potedam f^ 
pefliletia:T n dica dnam f^ q6 ru fatc^ 
ris ancilli potius inuioo^ : iflo acre 
tranfcenfo lcuare in cclum:7 ir\i deoa 
u:o8 ct ffotcos collocarr.ripa quc^ 
ff dera bie oppzobiqe infamarc 

jbe impictate pojpb^^rq: qua ttia^ 
apuleg tranfcendit errorcm.capitula 

q Uato h&Mxm i tolcrabilius 
cdfcctane"' tuus plaroic" apulei 
us crrauit:4 tmmo demoes a lua i in 
fra o:diato6 agitari moibis pafTionu 
mentifc^ turbelis bonoras cos ^dey, 
il uoles nolcfcp ;7fefTus c. dcos tame 
celi fupctiorcs ad etbcrea fpada ptlne 
tcQ'Siwc uifibtce : quos pfpicuos luce 
ccrncbat:fole i luna i cetcra ibidc lu^ 
mia:fiue inuiftbilcs quos putabat ab DECIMVS omm bbe {fb:^ peiturbfltiontt alieor 
9t3 potuit difputatioe difcreuit. Xu 
aiit didicifti boc no a platoe f; a cbal 
deis ma^m tuie:ut in etbereas ud e^ 
pfreas mudi iblimitates v firmamta 
cdcflia e):toUcrc8 uitta biianatut poP 
Tent d^ ueflri tbeurgis prenuntiaredi 
uina.OLuibuB diuinifte tamcn pcr tn 
icllectualcm uitam facie altiozcm: ut 
tibi uidclicct tang^pbilofopbo tbcur- 
^cc am'8 purgaiionca ncqua^ necef- 
faric uidcant':fed algs eas tamen ipo: 
tft6:utb3ncvcltttimercedcm reddas 
magiflrie tui8:gpco9 quipbilofopba 
ri non poflTunKad ifla feducfa qiti^ 
fupio:^ capaci cfte inutilia cofitcrifiut 
uidclicetquicfic^apbie uirmtcreott 
funt:quc ardua nimie at^ pauco^ e: 
tc auctorc tbcurgoa bomincs a 4bu9 
n quidc in aia intellccruali:ue:;2^faltC5 
iaia fpuaUpurgcnfinquirat. £tqin 
ifto:5tquof pbilofopbari pigct:incdp ' 
•biliter maioi cfl mrcituoo pluree ad 
fecrctos t tUicitoe mag:o6 tuoB cp ad 
fcbolas platonicas ucnire cogantur. 
"boc cnim t' immundifTimi demoncs 
6o8 ctbcrcos fe efTe fingcnte8:quo2U$ 
predicatoz i angelue factus ce^mife 
runt:g>inanimafpirituali tbeurgica 
artc purgati ad patrem quidcm non 
rcdcunt^fed fupcr acrcas plagas intcz 
dcoa etbereoa babitabunt. tlo audic 
ifla bominum multituoo : ppi quoe 
a demonu drlatu liberanoos cbri^ 
aducnit.^n iUo enim babcntmtfericoi 
difTimam purgationc:i tntis i fpus: 
1 coipozis fui. -pzoptea quippc totuj 
bominem fine peccato illc fufccpit:ut 
totum quo confUt bomo a peccato^ 
petle fanaret.0.ucm tu quoc^ utina; 
cognouiffc8:ci^ tcpotius^ucl tuc 
uirruti quc bttmanafragilis-rinfir'' 
ma eiltuel pcmiciofiftime curiofitati 
fanandum tutius comififrce.Hon.n. 
te decepifVet:qug ueflra ut tuipfc fcri' 
bis oracula fanctum immoualecp co fefla fiit. 6e quo et poeta nobilifTim'' 
poetice^deq: i aUerius adumbrata 
pfona:ueracitcr tfi fi ad ipj rcferaf di 
jdt.Xe duce fiqua mancnt fcelerts ue 
Higiami : 3rrita ppcrua foluentfot^ 
midine terras.jCa cjppc dijrfnq ct mr'' 
tupficicntiiiiutrtutciuf^tic pnt ^p^ 
buius uite infirmitatc: ifi no fcelera: 
fcele^ tii mane ucf^igia:q no nifi ab il 
b faluatote fananf:dc quo ifle ucrfuf 
ejtpreflTus e.Tla boc utiqj no a fctpfo 
di)cif1e virgiUue in cgloge ipi" quaito 
ferme vfu indicat:ubi ait. Ultima cu' 
mci uot ii carmis ctas. Un boc a cu 
mcafibfUadictiiee incilaan^appct. 
Xbcurgiuero ilUiucl potius dcones 
5o:^ fpee figurafq; fingcntce: icfnant 
ponus q^purgant biimanum fpum: 
falfitate pbatafmatu i dcccptozia ua 
M^ ludtficatione fojnta:^. OLtJO enij 
purgcnt bois rpm:4 imiidit btit^ptJ;! 
2llio4tt nuUo mo carmibUs iuidi bo 
mis ligarent':ipfiicp inane beneficium 
q5 preflaturi uidebantur:au( mctu p 
meret:aut fimili inuidetia dcnegarct. 
Sufficit q» purgatioe tbcurgica nccp 
inteUcctualeaia3:boccfl tnte noflra; 
dicis pofTc purgari:t ipfam fpualem 
id e aie nzc ptcm intc infcriore: quam 
tali arte purgari pofTc afTcria: immo: 
talem tame etemac^ ii pofTc bac artc 
ficri confitcri9.£briflu8 atit uica pzo^ 
mittit ctcrnam:unde ad cu miiD'' uo'' 
b(8 q'dcm flomacbantib^^mirantibus 
tamen ftupctibufcp concumt.O.5 q; 
ncgarc ii potuifli:iniin a teipfo dilTen 
tirc uideri8:ut primum ooceas errare 
bomincs tbcurgica difcipUna:? ^plu 
rios faUe p ceca ifipietttetp friiajtatqpj 
cflTc ccrtifTimum errojcm ageoo i fup 
plicanoo ad pricipes angclofq; dccur 
rere:'; mrfum quafi ne operam perdi 
difTe uidearis ifla dicenooimittis bo' 
mines ad tbeurgof:ut pcr eos anima 
fpintualis porgcturiUommqui non 
fecundn intelUauale; anima uiuunt. LIBER 0.oib'*pcrftwfion{buB porpbyri* 
eccccarae no porucrit uera (tpmtii 
q6 cd cbrtffais flgnorccrccap iqcvi^, 

m 3m'8 crgo botcs incrrojc ccrtif 
fimii.Tlccp boc rm mald tc pu' 
dcr:ca vrurif <z fapicrtric rc^fircaris s 
matojc.OLuam (i ucrcac ftdcrr amaf' 
fc8:cbriftudcivrurc7da' fapicnaam 
cognoui(Tc9:ncc ab ciue faluberrima 
hiliUrarc rumoic ifUt'* uanc (ck rcfitu 
iflc0.£6fircri9 tn crfpualc atam fine 
tbcurgias arribue t fine relctie:qbuf 
frullra difcendis elaboralli poHe con 
rineric utrturc purgari.^Bliqn et dirif: 
qf tclcfc no po(t moncm cleuant aia;: 
ttt iam ncc ride ipfi qua (pualr uocaf: 
atiquid p" buius uite finc p:oddTc ut 
deanmr.£t tri uerfae boc multie mo 
die t reperi6:ad nt^btl aliud quanrum 
eril^iotniTiurtaltu quocp rcf quaft 
pfrue appcaeiT pbceae illtrita^t &im 
curtofie.Tad cae facijs tpc curiofos. 
Sj bii 9> mctucnda diris bac artc ud 
lego picurrucl ipfiue «crioie.^rcp uif 
iti boc falte abe te mifcri audiant;^ {■' 
de ne illic abfo:bcaf abfcedat : aut eo 
pcnirue non acccdant.3gnoranril cct 
tc 7^prcr ca mulra uiria p nullae rclc 
tae purgari diris:fed pcr folum picm 
t riue fJium.i.parcmam menrc? fiuc 
intdlccnimtqui parcmc cl^ uolnraris 
confriue.bunc anr cbriftii ec n acdif. 
£onrcni9 cnim eum pjoprcr cozp" q: 
fcmina acccpniri^pf crurie oppzobji 
um:ercdfam aidclica fapicnriaj fprc 
tie ar^ abiecrie infimie (ooneos 6 fu 
ptoiibos carpcre.2lrillcimplerquod 
de lUo piopberc fancri ucrarircr ptedi 
|;erunr."|bcrdam fapicnriam fapicriii: 
t pruderia prudenrio rcpzobabo.Tlo 
cntm fua in di perdirt rcprobar qua 
ipfe oonauirifj quam fibi arrogant^ 
fi babct ipfiue.Clndc commcmorato 
ifto pjopberico rcfttmonio:fcquitur t 
dirit apoltor.Ubi fapicd: ubi fcnba: ubiconqdifirot bafue fccnli .' tlonne 
ftultafccirosfapuim buiud mundi^ 
Tla qift in dri fapicnria non cognouit 
mundue per fapienri^m dcum:pUictt 
it dco pcr ftulritia pdicarionie faluoe 
facerc crcdcnrcs.OLmquidcm iudri (i 
gnft petunr.7 greri fapiam qror.Tloe 
autcm prcdicamoe inquit cbriftii au 
cifi^:iudri8 4dcfcandald:gcrtb'* adi 
Itulririam. ^pfie Oero uocarts iudris 
7 grcrie cbrtftu dti oirrurc 7 dri fapti 
ttam:qm qo ftultum c dci fapicnrius 
cft boibue:7 quod infirmu e dri fozti 
ue e botb^^.ttoc quafi ftultd t ilirmD 
taq> fua uirtufc (apictcQ (o:tc(cp cStC'' 
nunt.S; bec c gfa qoc fanar tfirmof: 
no fupbc iacrlree falfs bcarirudmc (d 
am:fed bumilirer potius ucram mife 
riam confucntee* &c icamarione drii nfi icfu cbrifti: 
quaconfifcriplarontco2um crubcfcit 
imptetas.cflp.pi;:. p •Rcdicae pfc? t eius filid qucm 
uocae pafnd intdlccru fcu mcn 
tc:7 bo|z mcdid qoc puram" rc diccre 
fpm fancrd:7 moze uzo appcUas rrcs 
deoe.Ubi7fi vbie indifriplinatie uti^ 
miniruidcrie rri qualifcdc^ -i qijafi ^ 
qucda rcnuie imaginarionie umbra' 
cula quo nirendd finfcd incarnarione 
incomutabrieftlijdciqoa falu3mur 
ut ad iUa quc credius t cj: ^tulacucp 
pte intdUgimue pueire ualcau6:non 
uulrie agnofcc . 3ta^ uidcrie urcuq^ 
td de longinquo:7fi acie caligarc pat 
a; in qua mancndum cft: fcd uia qua 
eundd eft no rcnctis. Cofitie tit gza^: 
quiooquidcm ad dcdp uirtutemin^ 
tdligentic pcrucnire paurie dirie eflif 
cdccffum.Tloncnimdicis paurispla 
cutcud paori uoluctunt^fj cd dirie ee 
cocefrd:^cutdub(o dci gzam nd bots DECIMVS fttfFickntiaconfitcria . Uterie et boc 
ucrbo aperriu8:ubi platonie fentetia 
fcqucne:rtec ipfc dubttse In bac uita 
boicm nuUo nvo ad petfccrionem fa^ 
pientie peruenire : f m inicUcctu tame 
umctib" omne quod dccfl p:ouidcria 
dci T gfa poft banc uitam poffe co'ple 
ri.O fi cognouilTca dci g:am pcr ic(& 
cbriftum oominum noft;t:ipracp ciuf 
incarnationcqua bominie anima co: 
pufqj fufccpinfummum cffe qicmplu 
grarieuidcrepotuiflcs.Sed quidfa^ 
ciamf Scio me fruftra loqui mottuo: 
fcd quantum ad tc attinct. OLuantuj 
aiit ad coa qui tc magnipcndunt:^ tc 
ucl qualicijcp amoc faptetie ucl curio 
fitate aniu:qu38 n dcbuifti difcc diU^ 
gilt: quoe porius in tua cdpclUtionc 
alloquo::fo:tane H fruftra. J5ia dci n 
potuit jratius coifidari:q' ut ipe uni' 
CU8 dcifilius i fc Ccomutibfit mancs 
inducrct' boicm r fpc dtlcctionis fue 
daret bominibuf bominc incdio:qua 
ad tlltiab bominib'' ueniref:qui tam 
longc erat i>nortali8 a mo:talibu9:in 
commutabilia a commutabilib^^iuft' 
ab imptierbeatus a miferiB. £t quia 
naturalitcr indidit nobis ut beari im-' 
m6:talefcp c(Tc cupiamus^manee be^ 
arus fufcipicnfcp mo:t3lcm:ut nobis 
tribucret quod atnamus ppcticoo oo 
cuit contcmncrc quod rimcmus.Scd 
bttic vicati ut po(Temu9 acqcfccre:bu 
militateopU8er3t:qucccruici noftre 
difficillimcperfuadcripoteft . Ci\xid 
eim incrcdibile d: pref tim uobie qai 
talia fapitie^quib" ad boc crcdendu^ 
uofipfoB admoncre dcbcaria .-" Quid 
inq' uobis incrcdibrc d::ctt 68 dicitur 
flflumprirtc bfianam aiam t corpus: 
U09 ccrte tiri tbuicis aic intcUcctuali 
que aiiima uriq^ bumana eft: ut cam 
colb^lantialcm patcrnc illt mcnri quc 
dei filium confitemini ficri pofTc dica 
rie;; 0.uid crgo incrcdibre e:fi aliqua 
una inteUcaualis aia mooo quodam incffabiU i fingulariip multo;» faltt' 
u fufccpta ei £o:pu8 uero anime co' 
bcrcre ut bomo tot" i plen" fit : nafa 
Boftra ipfa tdle cognofcimus . quod 
nifi ufttatiffimum eflct:boc^fccto ef-' 
fet incrcdibiliue.f acilius quippc in fi 
dem recipicndii c : ifi btjanii diuino: 
t(i mutabilcm incommutabili tamcn 
fpm fpiritui:autut vbis utar:q iufu 
betis inco:po:cu5 icopoco: g> cozpas 
inco:poKo cobcrcrr^^ln fo:tc uoe of 
fcndit inufitatus co:po:i8 partue q: v 
gic^Tlcc^ boc dcbet offcndere. immo 
porius ad pieiatcm fufcipicndam dc 
bet adduccrc:^' mirabilis mirabilitcr 
narus cH . 3{n ucro (f ipfum corpus 
mo:tc depofitum:'! in mcliue rcfur' 
rectioneinutatum:iaminco:rupribre 
atcp immotale in fupna fbucjrit.' t)oc 
fo:tafl"ecrcdcrcrccufari8:intuetC8 p5 
pbyrium in bis ipis Ubris cj: (^b" mt? 
ta pofui:quoe de fgreflu anime fc:ip' 
fit:tam crcbiopcipcomne cotpusce 
fagicndum:u( anima poflfit beata per 
mancrc cum deo. S5 ipfc poriue ida 
fenticne comgcno'* fuit: pftim ciT dc 
anima mundi bui" uifibir 1 .ta igetis 
co:po:cc moli8:cii iUo ta inaedibiUa 
fapiaris. 'p>lat6e ^ppe aucto:e aialee 
diam mundu: 1 aial bcarin^imij q6 
uultis cfle ctta fempitnu . Oiiio crgo 
nec un^» foluctur a covpotc: ncc unq' 
carcbit bcaritudinc: fi ut aia bcata fic 
fo:DU8 c omne fugicndtJ.-^Solequocp 
tftiiTcc^afydcran fold i Ub:i8u:i8 
cotpora cfle (nicmim: quod uobifcuj 
ome boica % cdfpicc no cttnctant't di 
ccrc.Uc;: ctiam alriou: ut putaris pe^ 
ritiabccclTeaialia bcarifftma pbibc 
«9:7 cii bi9 co:po:ib' feptfna. 0.uid 
ago cfl: q6 ciwn uobie fidce cbriftia 
na fuadet':tuc obUuifdmini aut igno' 
ra:c uos fingiiie:4d difputare aut 00 
ce folcatie quod dirimus.^Oaiid cau 
fee cur^pf opionce mas qoas uof- 
ipioppugnaria cbriftianiee noUtia: UBER nf{i qfiia cbrifhis bflmilff aenit t uof 
fupbidlis.' 0.ualia fiinao;^ co^jor» 
in rcfurrecrioc furura fint pot aligro 
fcrupulofiud inf cbzifliana;: faipffl|( 
oocri(Timo3 difputari: furura rii fem-' 
picema minimedubiwmufiT lalia ftt 
tura quale fua reforrccrione cbriftua 
dcmoflrauit cjcemplu.S^ qualiacDcp 
fintrcp iricouuptibilia^:fu0 7 imota^ 
liai nuUoc^ aiecontepUrione qua in 
dcii figif ipcdieria preJdiccnf: uofcp et 
dicaris efTe in celefiibue imortalia cot 
pora imotarr beato^.c^d e g^ ut beatt 
f.muf omnc coip" fugiendo ee opiami 
ni:uc fide cbriftiana quafi ronabritcr 
fiigcuidcamini:ntfiquia illudequod 
itm dico:cbriflu8 efl bumir:ooB fup'' 
bu^Jln fo2te coiigi pudct:'^^ boc uiri^ 
, um n mfi fupbof e. •j!i>udet uidelicet 
ooctos boiee cj: difcipur platoia fieri 
difcipros cbriflcq pifcarorem fuo fpu 
Docuit fapcre ac dice.3n pricipio erat 
l7bu:T ucrbo crat apud ded:7 6a erat 
vbu:boc crat in prfncipio apud deuj: 
omnia pcr ipfum facra funt:'; fmcip'' 
fo factU5 efl nibiL <luod facrum e ir» 
ipfouitacrantuitaerat lujcboium: 
1 luj: in tencbris lucct: i tcncbre eam 
no copbenderunr. Ob inirium fancti 
cuangelij cui nomcn cfl fccundum io' 
ftnnem:c|dam platonicuf ficur a facro 
fene fimpliciano: qci poflea mediola' 
ncnfi ecdc piefedit cps^folcbaus audi 
re aureis Uttcris confcribendii : t per 
omnes ccctas in locis cmincnrifTimis 
|»poncndumelTedicebat.£cd io uilu 
it fupcrbie dcus ille magifler:qi vbu^ 
caro facrum eft i babitauit in nobie: 
Dt paru fic mifcris q> cgrorann nifi fe 
in ipfa er cgritodinc c^ctollant:? 6 me 
dicina qoa fanari poterant erubcfcat. 
Ilon enim boc faciunt ut criganfifed 
Qt cadeiioo grauius affligantur. 

Oluanta pbtonici oogmaris pot' 
pbfrius rcfutauerint difTencienDO co rorcrft.cflp.orj^ f 3 p" platone aliquid emda:e txi 
ftiat'indigno:cur ipc po:pbf n* 
iinolla 7 n paroa cmcdauic.-Tli plero 
nc aias bcminum poft mojrcm rcuol 
uiufcp adcorpora bcftiap^ fcnpfifTe 
ccmfTimn e.lDanclcnrcnriam po^pby 
rq Doao: tcnuit 7 plorinus.lboipby^ 
:io tamen iurc difpUcuit. 3n bcminii 
fane i^ fua que dimifcranrfcd alia no 
ua co2pora :dirc biianas aias arbitra 
tuse.T^uduir.f.iUudcrcdcrc: ncmai 
foztafTc filiD i mula zoolota ucaara: 
1 fi pudnit boc crcdcne rcuolura ma-' 
tcripuclta fiLo fozfira nobcrct.O-ua 
to crcdit boneftius quod fancri 7 va' 
CC9 angcliOocoerunr:quod p:opbefe 
dci fpu acti locuri fut:quod ipfe qucj 
uencurum falu3to:cm prcmifTi nunrq 
^dij:crunc:q6miffi apcftoli q o:bcm 
trarum cuangclio rcplcucror.Oaiato 
ing' bocftius crcdif rcucrri fcmcl aiaf 
0d co:pora p^cpria^g» rcucrri roricns 
dd duicrfa.Ucrunram ur diri cv ma-' 
gna prcco:rccru9 cftm bac opinione 
po:pb7riu6:ut faltc in folos bomincf 
boanas aiae pripitari pcfTc fcnrirct: 
bcluinoe aot carccres cocrtc minime 
dubtrarct. £M'at crdcom ad boc aiam 
monoo dcdine:ot matic co^porafco^ 
gnofccns mab:ad p:cm rccurrer: ncc 
iiliquioo iam ralium pollura cocagio 
nc tcncrcrur.Dbi ifi aliqoid iccutnie 
icr fapirmagis.n.daca e ccpo:i ur bo 
na faceret;n6.n.m3la difcec fi n faccc 
3n co tamefllio;^ platoico^ opione 
1 ri in re parua cmcndaoit:q' mddara 
abomnib^maraiam 7cd picconfti 
tutam nanap iam mala tndndi boiue 
pafTuram efTe confcfTus eft.Oiua fnia 
^fcctoabftulitquodcfTe platonicum 
m3)rie pbibct:oc mo:ruof ej: uiuis^ira 
uiuos ej: motruis fcp fieri:falfun<p ee 
oftenditquodplaronice uidcfdirifTe 
virgilius in campoe clffios purgatas DECIMVS flt39 mfdae. Oluo notntne titiSp p fa-' 
brain uidcntTigmficare g;9udia bcaro 
ruad fluu<ii iCTbeueuocariibocead 
oblittioncpftto^j.f. immcmo:c8 fupa 
ut couuejca reuifdnt rurfus:? tndpiic 
i coipora ucUe reuertt.ZDeriro difplt 
cuit boc pozpbf rio: qtn re uera crede 
Hultu e:c)c tlla uita q bcatilfima ee nS 
potcrit:nifi de fua eternitatc fuerit ccr 
tiffima: dcfiderarc animaa co:po!um 
cozmptibilium labeii indc ad ifla re^ 
mca:e: tang' boc agat fumma pmga 
rio:ut inquinatio rcquirat'. Si.n.q' p 
fecte mundaf boc cfficir:ut oiu? obli-' 
uifcantur mab^:mab;j aut obliuio 
fadt cozpo;t dcftdcriii:ubi zurfus im-" 
plicef mar:^fccto crit ifclicitatie cl (a 
ma fclicitaft l^ltitie capfcctio fapic: 
T immundiric ca fiima munditia.TUc 
ueritatcibibeata erit aia ^'diucuntp 
crit ubi opottct fallaf iit bcaca fit.Tlo 
eij bcata erit nifi fccura. Ut aiit fccu-* 
ra fit:falfo putabit fep k bcatsfoze: 
qm aliquanco erit 7 mifcra.£uiago 
gaudcndica falfitas crit qit de vitate 
gattdebit.'Uidit boc po:pbyriu9:pur 
gatlcp aia5 ob boc rcucrti dtjtit ad pA 
Crem:ne aliquanoo iam malomm pol 
luta contagione teneatur. 

£orttra argumetum platonico^j: 
quo animam bumanam atfcrant dco 
dTc coeternam.cap.icjcp. 

f 2tlfo igirur a quibufda platoi^ 
cia e crcdit*' quafi ncccft^dn" o:" 
bis ille:ab eifde abciidt:t ad ca6 :vte^ 
di:q6 ^t fi ue:;» cer.dd boc fcii^dcflfj: 
nifi fo:te inde fe nobie audercnt pfer: 
platon;ci:q: id nos in bac uita iam ne 
rciremu9:q6 ipfi in alia mclio:e uita 
purgatifTimi t fapicntilTimi fucrant 
ncfcitnritt falfd credcoo bcati futuri: 
0.6 fi abfurdifTtmum i ftultifTimum 
i dicc:po^)bfrq pwfecto eft pfcrenda 
oitoitia: hia qui animarom drculo: Bltcmante femp boitate i miferia fuf 
picati funt.O.6 fi ita ciccce platoicua 
in meli' a platone dif!entit.£rce uidic 
bic q6 ille non uidit: ncc poft talc^ ac 
tm magiftp rcfugit coaationc:f5 boi 
prepofuit ueriratej. £ur ergo n poti* 
diuinitati crcdtmus dc his rcb" quaa 
bumano igenio perucfligarc ri pofTu'' 
mu8:que aiam quoip ipfam non deo 
coetcmam fcd creata dicit cfTc que n 
crar/Ut.n.bocplatoid nollent credc: 
bac uciq3|cam iooncam fibiuidcbanc' 
8fFerre:quta nifi q6 fcmp atea fuifTj: 
fcmpitcrnum dcinccpe cfTc no polTct: 
'O.ua^ 1 de[munOo i dc bie quos in 
munoo dcos a deo factos fcribit pla^ 
to apcrtifTime dicat cos cfTc cepifTe i 
b:einitium:fincm tamcn non babitu 
ro0:fcdpcrcondito:ie potcntifTunaj 
ttoluntatcm in erernum pcrmafuroe 
cfTepbibeat.Uerujidqiio intelUgit: 
uidcrint non cfTe boc uidclicct cpis^fj 
fbftitutionie inirium.Stcutenim in^ 
untfipcsejretcrnitatc femper fuilTcc 
in puluere:femp ei fubefTct ueftigiuj. 
q6 tji ueftigium a calcante factum ne» 
modubit3rer:nec altea; aItcrop:iud 
cfTcng^uis altcrum ab altcro factum 
cfTet.Stc tnquiunt t mundus atcp iit 
illo dij crcari: i fcmper fuerunt femp 
cpftcnte qui fecir.t tn facri funt.Tlun 
quidergo fi anima fcmpcr fuiKetiani 
mifcriaduefcmp fuilTc diccndacft^ 
■f)o::o (i a'iquid in illa q6 tj: ctno no 
fiiit dTc ccpit ejc tcmpo:e:cur non fic:l 
potucrit ut ipfa efTct cj: rcmpo^: que 
antca non fuilTct . £5dnde bcarituoo 
quocp du6 poft ej:perimentum malo- 
rum firmio:^ fine finc manfura: ficut 
ifk confttetur : pcoculdubio cepitej: 
tempoic:Tt3menfcmpererit cnatca 
nd fucrit.Jlla igit' omnts flrgumtatio 
difToIuta efl:qua putaf nibil ee polTe 
finefinetpis: ni(i quod inirium nora 
baber tempo:ie.3nucnta efl enim Mi 
me beatitueo:que cum imtid tepotia UBER babucrfcRncm tempoife nonhSyk. 
<luap»>pter duue auctoutah bdana 
cedat infirmttae^drq^ bcatis i immo 
rahb" de ucra rcUgione crcdamus : 4 
fibi bonorc non qrpctiit qucdcofQO 
qui ctiam nofter cft dcbcri fciunt: ncc 
iubcnt ut facnfia'amfaciamue:nifi d 
tmmooo cutus t nof cum illis Utfcpc 
iin t fcpe diccndum cft facnficui eflc 
debcmuerpcr cum faccrootem offerc'' 
dirqui in bomine qucm fufccpit fecun 
dum qucm t faccrDos efte uoluit : et 
ufc^ ad mo:tcm facrificium pzo nobif 
dignatus eft ficri. 

ibe uniucrfali uia animc libcradc: 
quam po:pbf rius male querenoo no 
rcperit.7 quam fola gratia cbnftians 
rcicrauit.cap.)i:j:j:g. 

b £c eft rcligio qfic uniucrfalcm 
continct uiaj aic liberanderqm 
nulla nifi bac liberari pot. "bec c cnij 
quodammooo regaruia:que una du^ 
rit ad rcjnum non tcmporali ucftigio 
nutabundu5:fed ctniratis firmitate (e 
turom. /Cum aut dirit poipbynus in 
piimo iujrta fine de rcgreflu aie Ubio: 
mundum rcceptum in unam quanda 
fcaam que uniucrfalcm uiam amme 
contineat libcrandc:uel a pbia ucrinK 
ma aliqaa:ucl ab inoozum moiibus 
Bc difciplina:aut inductione cbaldeo^ 
mm:aut alia qualibct uta^nondnq? i 
fuam noticiam eade uia biftoriali co^ 
gnifione perlatam:p:oculdubio confi 
tctur efTc aliquam: fcd nddu in fuam 
ucniflTe noticia.Jta ri no fufficicbatq'c 
quid de aia liberanda ftudioftffime di 
diccranfibii^ uel potius alqe noftc ac 
tenae uidcb3tur.Scnricbar.n.adbuc 
fibi deef(c aliquam prcftantiffimam 
auctcm:quam dc rc tita fcq' oportct. 
£uma6tdidtuelabbilofopbia ^ilTi 
ma aliqua:n6dn in fuam notiril per" 
ncntnc fectam:quc uniucrfalem conti ncat&iam antmclibcrandcfatis qt» 
srbitroz oftmdit : ucl cam pbiam in 
qua ipe pbilofopbatus cft no el ucrif 
fimam:urca non contincri talcm uia. 
£t que iam poteft effe uenffima:qu3 
no continctur bec uia.-Tlam que alia 
uia eft umocrfalie aic Ubcrande : nifi 
qua uniucrfc anfmc Uberantunac pcr 
boc finciUa nuUa [ibcratDr.'£B aute 
addit t dtrit:ucl ab inoof motibue -r 
difapUna:uel ab inductionc cbaUco-' 
nim:uel alia quaUbet uia^manifeftifll 
ma uocc tcftatur ncc^ iUie q ab idis: 
neq; ilUf que a cbaldcie didiccrat bac 
uniucrfalem uia^ Ubcrande animc co- 
tincri:7 uricp fe a cbaklcis oracula di 
uina fumpfifTc^qoorum affiduam c6' 
memorationcm farit: tacere non po-' 
ruic^Iuam uuU ergo inreUigi animc 
lUjcrandcumucrfaUmuiam nondu^ 
rcccpts:uel ej: aUqua ueriffima^bia; 
uel ej: earum gcntium ooctrinie q mft 
gne ucUit in diuinie rcbue babebant": 
quia pUis apud cas cmtcfitae ualuit: 
quoiunc^ angclo:um cognofcetico;:: 
t colcnoc:um:nonduncp in fuam no'' 
tiriam bifto:iaU cognitione pcrlata^; 
<luenam ifta eft nniuerfalie uia: nift 
quc non fue cuu^ gcnti propria : fcd 
uniucrfis gcntibue quccommunisef" 
fet diuinitus impcrtita cft:quam ceite 
ifte bomo non mediocri ingcnio prc-' 
ditoe cffe non dubitat.-T^rouidcntiaj 
^ppc diuina finc ifta univfaU uia Ube 
randc animc:genu9 boano relinqucz 
no crcdtt.Tle<p enim ait non tffc(ed 
boctantumbonu; tmc^ adiutozium 
nondum rccepmm:nondum in fuam 
notiriam cfle perlatum : necmirum. 
Xonc cmm po^pbyriue crat in rebua 
bumantf:qn ifta Ubcrandc anime uni 
ucrfaUs uia : q non eft aUa g> rcUgio 
cbriftiana oppognari pcrmittebatur 
ab ioobmm dcmonuncp culroiibue: 
rcgibufc^ tcrrcnie p:optcr aflercndu 
1 confccrandum martyp numcmm DECIMVS boc eft tc(ttu5 uentati8:per quoa ol!e 

decur omnin coiporalia mab pio fide 

pietatie t comedattone ^tatid ee tole 

randa.CIidebatergo ifla pojpbyTiuf: 

1 p butufcemodi pfecutiones cito ini 

uiam perituram:t^pterea no ee ipa; 

libcrandc aie uniuerfalcm putabat n 

intelligeue boc q6 euj moucbatriqft 

in eiud electione perpeti metuebat:ad 

eiue confirmationem robuftiotecp cS 

mdationem potiue pcrtinere. "bec eft 

igiiak libcrande uniuerfalia uia:id e 

&niuerfi9 gentibus diuina miferatioe 

pcefla:cuiu9 pzofecto noticia ad quof 

cuncp tam uenit:7 ad quofcuncp ucn^ 

tura eft:nec debuit ncc dcbebit ci dici 

quarc-mooo:tquare fcro:qmmitten 

tie confilium non eft bumano ingeio 

penctrabile. 'Q.uod fefit etia cn di^rit. 

Tlondum reccptum boc oonum dei: 

1 nondum in fuam noticiam fuiflc p'' 

latum.Tlcq5 enim pioptcrca uerum n 

efteiudicauit : quianondum in fuam 

fidcm rcccptum fuerat:uel in noticiaj 

nondum pcruencrai.^bcceft inquam 

tiberanoomm czedentium uniucrfalif 

uia:de qua fidclis abral diuinu^ acce 

pitoraculum. ^nfeminetuo bndicet' 

oms gentcB. Oiui fuit quidem gcnte 

cb3ldeuf:fed ut talia ptomilTa pciprt: 

qnj: illo ptopagaretur femen dtfpofi^ 

tum per angelum in manu mcdiato^ 

rie:in quo cffet ifta liberande aie uni^ 

uerfali8uia:boceftomml7U9 gaitib' 

data^iulTue eft difcederc de tcrra fua: 

n de cognatione fua^i: de oomo pa» 

fui.Xunc ipfe primitue a cbaldcozuj 

' rtipftitionibus libcratus unum ucru^ 

deum fequcnoo coluit:cui boc ctil^' 

mittenti fideliter credidit.'bec eft uni-' 

ucrfalie uia : de qua in fancta pro^ 

pbctia dictnm eft . £>cue mifcrcatur 

noftrt t benedicat nobie: illumiet uul 

tum fuum fupcr noe t mifcaf nzi : ut 

cognofcamue in tcrra uta tul : i oiV 

genti^bue falutare tuum : unde tanto poft q: abrae femfne caine fufccpta d« 
feipfo ait ipfe faluatoz. ego fum uia t 
ueritae t uita.lDec eft uniuerfalie uia 
dc qna tanto Ite pzopbctato cft. £rit 
innouilTimie dicbus manifcftue mof 
oomueoomimparatue incacumine 
montium:^ ejrtolletur fupcr collee: i 
uenietadeuome gcntee: t ingrcdief 
nationee multe t diccnt.Uenite afccn 
damuB in monteoomini t in oomu^ 
dciiacob:Tannuntiabitnobi9 uil fu 
amtt ingredicmur in ca.£j: fion cni^ 
^diet le)c:t ucrbn drii ab bierufalcm. 
Uia crgo ifta ii cft uniue gentis fj uni 
vfarum gcntium. £t Iqc ucrbiicp drti 
non in fion t bierufalem remanitt: fj 
inde piocefrit:ut fe per uniuerfa difftt 
dcrcf. Undc ipfc mediatoz poft rcfur 
rectionem fuam d fcipurtrepidantib'* 
ait.Opoztebat impleri que fcripta fuc 
inlcgcmoyfiipzopbetie t pfalmie 
de me.Xunc aperuit illie fenfum : ui 
intelligerent fcripturae:'! dipt eie.qt 
opoztcbat cbriftum pati t refurgeze a 
moztuie tcrtia dic:t prcdicari in noie 
due penitentiam t reminTioncj pecca 
toijspcromnesgcntce: incipicntibue 
ab bicrofalcm. "bec eft igitur unirfar 
animclibcrandeuia:quam fanctian^ 
geli fancricp ptopbete priue in paudf 
bominibus ubi potocrunt dd gtatiaj 
repcricntibus:^ majcime in bebrca ge 
te:cuiue erat ipfa quodammo faaata 
refpublica:in propbctationcm tprc 
nuntiat ione^ ciaititie dei ejc omnib'* 
gentibue congregande:^ tabcmaculo 
t templo t faceootio t facrificije fi-' 
gnificauerunt : leloquqe quibufdaj 
mlifeftie plerifcp mffticie predijrcf t. 
'f^refens autem in came ipfe mediato 
t beati eiue apoftoli il teftamenti no 
gzam reuclantee apcrtiue indicamnt 
que aliquanto occultiue fupionb" fot 
fignificata tempoubu8:pzo etatu; ge 
nerie bumani diftributione:ficut t^m 
60 fapienti pUcuit odin.5rc: mii abfio LIBER epemtn diuinotu;:quo;t fupr pauca 
<9tn pofuicontcftanabue fignie. Tld 
cnitn ttfimo apparuerunt uiftoncs an 
gclicc t ceUftium miniftroium fola 'i" 
ba ronuerunt:ucrum etiam boib" dci 
Dcrbo rimplicis pictatis agctibus: fpi 
ritus imundi dc bominii co:po:ibu0 
9c renfibue putfi funttuitia co:poif II 
guo:cf(p fanati: fera aialia tra;t i a^ 
qua;t:uolatiliaceli:ligna:clemet3:ff^ 
dcra:diuina iulTa fcccrunt;infern9 cef 
fcrunt:mo:rui rcui>crunt:c)ccepii8 ip 
fiusfaluatozie^^pzqs fingulanbufc^ 
miraculis^majcime natiuitatis z refu: 
rect!oni9:quo:u5 in uno matcrnc utr 
ginitatis lantummooo facramcntuj: 
i altero aute et eo^ qui ifine refurrcc^ 
turi funt dcmonftrauit cjccmplii-^bec 
uia totum bomincm mundat:7 imor 
ralitari moztalem ej: omnibue quibuf 
conftat pfiTjus prcparat.Ut enim no 
fllia purgatio d parti quercrcfquatn 
uecat intellcirtuale pozpbfziue^alia d 
quam uocat fpiritualem aliacp ipi c5 
poi:^ptcrca totn fufcepit ueraciffim'' 
potentilTimufqi mundato: atrp falua 
ro:.1i>re^ banc uiam q partim cn bec 
futuraprenuntiantonparrijcii facta 
nunriantunnunq' gcneri 6cMt biia' 
no:nemo Uberarue cft:ncmo libcrat': 
nemo Ubcrabinir.-Cluod atit pozpbf 
rius uniuerfalc uiam aie hbcrande ri' 
duminfuanotiriambifto:iaU cogni- 
tione dicitclTc pcrlatam:quid bac bi' 
flozia uclilUiftnus iuemripotcH: quc 
uniucrfum o:bem tanto apice aurfis 
obrinuit:uclfidcUu8:in qua ita narra 
rur pretcrira:ut futura eriam prcdica 
rurquoium multauidemus implcta: 
crquibusca quc reftant finedubio 
fperamus implenda. Tlon enij poteft 
poipbfrius uelquicuncp platonici:et 
in bac uia quafi tcrrcnarum rerum t 
ftd iftam uit.im mottalem princnriuj: 
diuinarionem predicttoneq? contene: 
quod mcriio in alge uaticinarionibnf n quenJliljet moooiom ud arttum di 
uinarionibus faciunt . TUgant cnim 
bcc ucl magnoium ftufle bomirum: 
uel magni cfTe pendcnda:T rcctcTlaj 
infcnozum fiunt prcfcnrione caufa»: 
ficut arte mcdicine quibufdam anrccc 
dcnribuB fignie pUirima uenture uali 
tudini prcuidcnrurucl immundi dco 
nes fua difpofita uel facta prcnitttit: 
1 in quotnuif mcnribue arcp cijpidirs 
ribus iniquozum congrua faais dic-' 
ta uel dicris facta compcnfant: ut fibi 
ius quodammoDO uendtccnt in matc 
ria inftrma fragilitarie bumane. Tlo 
taUa fancri bcmincs tn ifta untuerfaU 
animarum Ubcrandarum uia gradic' 
tes:tanqu3m magna pzopbetarecu' 
rarunr^quauis t ifta eos non fugcrir: 
7 ab eis fcpc prcdicra finr:ad C02U5 fi 
dcm faciendam quc mo2taUd fcnfib" 
non potcreut intimari: ncc ad ejrpcri^ 
mm5 cckri fac lUtate pcrduci. S5 aUa 
erant ucrc magna atq3 diutna:q q^tu; 
dabatu: ccgnita dei roluntate furura 
nunriabant.£b:iftv!s quippetn came 
ucnrurueit que in lUo tam clara j^fu. 
ra funt atc^ in etus noie implcta:pcni 
tcntia bominum 1 ad dcum convfio 
vo!unrarum:rcmi(Tto pcccaroiuj: gfa 
iuftirie:fidcs pio2um:7 pcr uniucrfuj 
ozbcm in ucram diuinitatc^ mftituoo 
credcnttum:culturcfimuIacro:um dt 
monuncp fnbucrfio:? a rcnrarionibuf 
c)ccrcitatio.pK>fiicienrium purgario: 1 
Ubcratio ab omni malo: i\}&kti dice: 
refurrcctio mo:tuo:um : angclotum 
focictas : impiotum ctema damna'' 
rio : rcgnunquc ctcmum g(o:iofifl'i'' 
me ctuiraris dci confpectu etus immo 
raUtcrperfriienri3:inbuiusuie fcrip- 
rurif prcdicta atc^ piomifTa funtquo 
rum tam multa implctaconfpicimuf: 
ut recta pictare futura tfVe cctcra con^ 
fidamus.l^utus uie rccritudinej ufc^ 
fld dcum uidcndum : cicp in eternum 
cobercndumiin fancwario fcripfari» VNDEaMVS cflTc locatl : qua prcdicaf attp aflerff 
ucmatc:quicuncp no crcdut n ob boc 
ncc intclligunt:oppugnarc po(Tut:fcd 
cjrpugiiare non poflunt.Oiuapzoptcr 
in dcccm libris iftis ^fi minue cp non 
nullo^ dc nobis c^pcctabat intcntio: 
tamcn quo:undamfludio quautum 
ucrue 6a i dris adiuuarc dignatus e 
fatiffc(iu9:rcfutanD0 contradictiocs 
impio2um:qui condtto:t fanctcciuita 
tie de quadifputarcinftiruimus 6o8 
fuos prcfcrunt.OLUOzum dcce libzo:;^ 
quincp fupcriozce aduerfue cos con'' 
fcripti funtiqui ptoptcr bona uitc bu 
ius dcos colcnoos putant . 0.uincp 
autem po(tcrio:cs aducrfus cos qui 
rultu dco^ p:3ptcr uitam quc p" mot 
tem futura eft feruandum cjciftimant 
£)cinccps itacp ut in primo libzo pol' 
Itciti fumus:dc duarumciuitatil quaf 
in boc fcculo pcrplejcas dij:imus inui-' 
ceq^ pmiytiis:e;cotu Tjjcurfu 7 6biti8 
finib": q6 diccndum arbitro: quanto 
diuinitus adiuuabo: cjcpcdiam. 

3lurelq auguftini dc dui'' 
tatc dci libcrildecimus. 

t>t ca partc operis qua dua:um ci 
uitatum:id cft cclcftif ac tcrrene initia 
1 fines incipiunt demonftrari.cap.i. 

c 3a3X2lX£5 

dei dicimus cu'' 
ius ca fcriptura 
teftifc(l:queno 
foztuitifmotib' 
animozum: fcd 
plae fummc dif 
pofitioncpzoui^ 
dcntic fupcr otrie omniuj gcntiii l:af: 
omnia fibi gcncra ingcnio:um buma 
nozuj diuina e)cccUens aucto:itate 05^ 
icdt.J^i quippc fcriptum c(t. 6lo:io^ 
fa dicta funt de tc ciuitas dei.£t i alio 
pfalmo Icgimue.XOagnud oomtnus *r laudabilis nimis: i mitm dci t\:i : 
montc fancto cius dilatas cpiltatocs 
uniucrfc tcrrc. £t paulopoft in codc? 
pfalmo.Sicutaudiuimusita 1 uidi'' 
mus in ciuitatc oomini uirtutum : in 
ciuitatc dei no(lri:deu9 fundauit cani 
in ctcrnu5.3tcm in alio. flumis impc 
tus letificatciuitatcj dei:fanctiftc3uic- 
tabcrnaculum fuum aIti(Timu8:dcu8 
in medio eius non commouebit.^bis 
atcp buiufmodi tcftimonijs q omnia 
commcmorarc nimis longum c:didi' 
cimus e(Te quandam ciuitatcm dci:cu 
ius ciues e(Tcconcupifcimuf:tIlo amo 
rc qucm nobis illius condito: infpira 
uit. "buic condito:i fanctc ciuita 
tis ciues tcrrenc ciuitatis dcos fuoa 
prefcrunt ignorantce cum dcum c(Tc 
deozu5:nondco:umf3lfo:um boceft 
impio:um t fupcrbo^:qut cius inco^ 
mutabiii omnibufcp communi lucc p 
am:7 ob boc ad quandam cgcnl po 
tcflatcm rcdacti:fuaf quodlmo p:iua 
tas potcntias confectantunbonocfcp 
diuinoe a dcccptis fbditis qucrunnfj 
dco;t pio:um atc^ fancto:um:4 poti^ 
us feipfos uni fubdcrc q* multos fibt 
potiufc^ detl colerc q> p:o dlo dclcctl 
tur coIi.Sed buius flctc ctuitatis ini 
mt'ci8:dcccm fupc:io:ibu9 libris qti 
potuimus drio 1 rcgc noftro adiuuatt 
tercfpondimus. Tluncuero qd a me 
iam cjcpcctetur agnofccns:meicp noii 
immcmo: dcbiti:dc duarum ciuitatii 
terrcnc (cilicct i cclcilis: quas in boc 
intcrij fcculo pcrp^ejcas quodlmooo 
di)cimus inuicecp pcrmi)cta6:cj:o:tu 1 
CTCcarfa 1 dcbitis finibus quantu^ ua 
luero difputare:cius ipfiufcp oomini 
1 rcgie no(lri ubicp opitulationc frct'' 
aggrcdiar . ■p>rimtiq5 dicam qucnad' 
modum c^ozdia duaru^ iflarum ciui 
tatum in angelotum diuerfitate prc 
ccfTcrunt. LIBER 6ecognorcaiDodeo:3d cuiasno 
tidinemo hoia^ piienit-.nid g mzdia 
tOK dd 1 boie; icTo cbufttt.cap.9. 

• Ht ^gna eft t ftdmodo raro unii'' 
r«n creatwam cotpo^cdm t ui 
totpoicam confidcratam cdpiaq^ mti 
tabile intentione meris ejcccderc: arq^ 
ed incommutabilem dd fubftantiam 
pcrucnire:7 illic difcerc qc ip(o:q> coc 
tam naturam q n e qo ipfc:n6 fecit ni 
(i ipk.Sic cnim deus cum bomine ri 
p aliquam crearuram loquitur copo- 
rale^ cozporalibus inftrepcne aurib'* 
ut inter fonantcm i audientem aerea 
fpacia uerbcrcnrurncc^ p eiufmodi 
fpiriruftlequecotpo^t fimilitudibus 
figurarurftcur in fomnif uclquo alio 
tali mooo. Tlam t fic uelut coqjoiis 
auhbue loquir': quia nebr p cozpus 
bquif:'! uclurinterpofito cozporaliu 
bccium irtreruallo.ZDulru.n.fimilia 
funttalui uifa coipotalibus. S^ bc{^ 
ipfa uericarcfiquts fir iooneue ad au 
diendum mtc non co^>o:e . 3ld iUud 
enim bois ira bquirunquod tbomte 
cctmQ quibus bomo conftat emcU*: 
t quo iprc deue foUis cftmelio:.£um 
cnim bomo rccrifrime inrclligatunur 
fi boc non poreftifalrcj credat' facrua 
ad imagincm dei : piofcao ca fui pre 
cptopinquio: fuperio:i dco.qua fup^ 
ar infcrioKe parrcs fuae: quae eciam 
cum peco:ibne communce babct.S^ 
q: ipfa mce cuiratio tmtelUgctia na 
turalitcr ineft:uirqf quttufda renebjo 
fie t ucteribue inualida dl:no folum 
ad inbcrcndtJ frucnoo : ucrum criam 
ad pfrucnduj merenoo incomurabre 
lumen:ooncc dc dic in diem rcnouat» 
atq^ fanata fiar rare fcliciraris capaj:: 
ftdc p:imum fucrat imbuenda atque 
purgancb.^ti qua ut fidcnriue abuU 
rcr ad uenratcm:;pa ueritas 66 dd H' 
Iius:bomtnc afTiinpro no dco pftlpro 
candem conftituit atq^ fiindduu fidc^ « id deum bomincm UcfCet bot pcr 
bomincm deum.tJiC eftei^mediaroi 
dd t bomtnD bo cbuftus iefu8.jCb:i 
fttts p id q6 eft mediatc:: cft bomo 1 
aia perueniendi ad deu. t^er boc eOn 
mediaro: per quod t bomo : per boc 
n uia. <lui3 fi inter eum qui tendit i 
iUud quo rcndir uia mcdia eft: fpee c 
perucmcndi.fi aur dedt aur igno:crur 
qua eadn fit:quidp:odcftnoftequo 
eundufit^ola e aute aducrfus oni9 
erro:ee uia muninn*ima:ut tdcm tpfe 
fitdeUe t bomo:quo irurdeue : qus 
if bo. 'bicpriue pcrpjopberaerddde 
per feipfum:poftea pcr aproerquatu^ 
fatie efTc iudicauit bcurue: ctti fcrip^ 
tura condtdir:q canonica nominarur 
emincnnftlmc aucro:irarie: cui fidcm 
babcmud de bis rebue quae ignora; 
no cTqpediv.nec per nofipfoe nofle ioo 
nd fumue . Tlam ft ipfa fdri poftunt 
tcftibue nobis : qucrcmotanonfunt 
ftfcnfibue nus:ftuc Ctcriotib" fiue cjC' 
terioubuer^nde i prcfcnria nucuplf: 
g> ita ea dirimus dTe pre fcnftb": ficut 
p:e ocutie que prefto funr oculie: pro 
fcCTo ca que remota funr i fcnfib' no' 
ftrie:quoniam noftro rcftimonio fci:c 
non ponumu6:de bie alioe rcftcs rc($ 
rimus:dfq$ credimus : a quo:p fcftb* 
remotadTeaelfiiin*c non crcdimue. 
Sicut ergo dc uifibiltbus quc non ui 
dimue eis credimue quiuidenJcarcp 
ira de cettrie que ad fuum qucnc^ fcn 
fum coipoiia pertinenr:ica de bif quc 
ftnimo ac mece fenriunturquia n ipfe 
rccrilTimediamrfcnfue:unde i fenre 
tifl uocabulum acccpir.boc eft de inui 
fibtltbue que 8 noftro fcnfu interio:e 
remota funcbie non opo:ret crcdc:c: 
qui bcc in lUo inco:po:co lumine dif' 
pofua didiccrunr.ud mancnria ccnto 
entur. 

t>e ftucfe canoice fcr^fe diuio fpi^ 
ritucondite.cap.iq. VNDEaMVS be auctoitate cionice fcripture di 
uino fpintucondite.cap.tg. 

u 3fibiUam omntum ma^us e 
mundu9:inuifibilium omnium 
majnmue deus eft.Sed munddi ee co 
fpiamuerdcum clTe credimus.Oued 
eotdeus fecerit mundum nuUt poti'* 
aedimuf g» tpfi deo.Ubi efi audiuiuf: 
nu(^ interi mcli* $ i fcrtpturis fictto 
ubi di)cit p:opbeta ci^.^n principio fe 
rit deu9 celum t terram.tlun(}d naj 
{bifuitiflep:opbcta:quanoo fecitds 
celum 1 terram ;* 1Ton:fed ibi fuit dd 
fapientia per quam facta funt oia.: q 
In animas et fanctas fc tranffcrt: t a^ 
mico3 deii ptopbctas coftituit: cifcp 
operafua finc flrepttu intus enarrat; 
Xoquunt'cis quoc^ angeli de{:c[ fep 
uidentfaciem patris: uoUmtatccp ei" 
. quibue opo:tet annunttant.£]c bis u 
nue crat i^c p:opbcta c| dtjcit t fcrip^ 
fif.3n principio fecit deus celg 7 iri. 
Oni tam iooneue tcl^is clt:per quem 
deo credendum fit: uc codem fpu dei 
quo bec fibi reuelata cognouit:etiam 
tpfam fidcm nodram futuram tanto 
antepredi;;:eric. 

ibecondit(onemundi:que necite^ 
poralis fir:nec nouo dei oidinata coit 
filio:quafi poflea uolucrit quod atea 
noluerit.cap.it$. 

f £d quid placuit efno deo tunc 
faccte ccltt 1 terram:q antca no 
feciflret/Q.ui boc dicut (i miidu fuifTe 
ctemB fine ullo initio: 1 io ncc a deo 
factu5uiderivolunt;nimi3 auerff fut 
a ueritatc:7 letali mozbo impietatie V 
faniunt.£)ccepti8 enim p:opcticis uo 
cibu9:munduf ipfe ozdinatiffima fua 
mutabilitatetmobilitatet uiftbilin 
ommompulcberrima fpecic:quQda' 
mooo tacirus t factum fe efCct ri nifi 
d deo ineffabiliter att^ inuifibiltf ma^ gno 7 indTabritcr ac (nuifibiUtcr pul-' 
cbro fieri fe potuifTe pzoclamat. Ctai 
aut a deo quide factum fatent: n tant 
cum tempoiis uolunt btcfed fue c^a 
tioms initium:ut mo quodl velut uij: 
intelligibili femper fit factus.diit qdl 
aliquW unde fibi dcuj uidcntur uelut 
a fo:tuita temeritate dcfenderc: nc fu' 
bito illi uenifte credatur in mente q6 
nttnquam anteueniftet facc munduj: 
1 acadiffc illi uoluntatem nouam cuj 
in nuUo fic omnino mutabrie.Scd it 
uideoquomo&o cis pofTit in cefcris 
rcbue ratio ifla fbTiftcre majimccp i 
anima quam (i dco coctema cf!e cote 
dcrit:unde illi accideric noua miferta 
que nunl» antea per etemn:nollo mo 
potcmnte)cplicare. Simim al^nalTc 
fempcr dus miferiam 1 bcatitudincj 
di]cerint:neccfrc efl dicant etiam fcper 
alrcrnaturam.unde illa eos fequctur 
abfurbira9:ut criam cum bcata df : in 
hoc uticp non fit beata:fi fururam fu 
am miferiam t turpirudtne preuidet. 
Siadtnopreuickt:necfc turpein ac 
miferam foir.fed beatam fempercjri' 
Ilimat:f8lfa opinioe ftt bcata:quo di^ 
ciflultius nibil potcfl. Siautcmfep 
quidem per fecula retro infinita ram 
bcatitudiRcaltemafTcantme mireria 
putant:fed nwnc iam de cetert) cu fitc 
rii libcrata ad mifcriam non cfTc redi 
turam^m^bilominus conut'nwn^noq> 
cam fuifTc uere beatam : fed deinccps 
indperc cfTc r.sua quadan; nccfallaci 
beatimdinc.Jic per boc fatcbuntur il 
li accidc aliqu:d noui 1 boc magnum 
atq? preclaru;: quod ndqua retro p 
ctemitatem accidifTct. jCuius nouita' 
tisfaufamfidmm negabuut i et'no 
babuifTe confilio:fimul eix ncgabunt 
ctia beatitudis cius auctotcm : qnod 
nefande impietatis efl. Si aut diccnt 
etiaiH ipfumnouo cofilio c):cogita(Te: 
utdcccterofitanima ine^o bcata: 
qoomooo cum alicnum ab cs quc iU LIBER" qnocp difplica motabrifate monftra' 
bunt.-"j>o:ro (i qc tempo:£ crcatam fj 
nuilo ultcrias tpe piturartang' aero) 
babcre initium:fcd non babere fincm 
fatcntuni: idco fcmd crpertam mifc 
riam:fi ab ca fuerit Uberata nunqua^ 
mifcram poftca futuram: non utiquc 
dubitabunt boc ficri manente incom' 
mutabilitate confili| dd.Bic erj o crc 
dant 1 m undum ex tcmpoic ficri po' 
ruiffcncc tri io dco i eo facicoo cfnuj 
confilium uolunptcq^ muialTc 

Xam i^cflc cogitadd de infinitis 
tpum fpatqs &fi mddo: q> nec dc mft^ 
nitielocoainucflp.v. 

d £indc uidcndo e iftis qi« dcuj 
condito:e miidi clTe confcntinn 
n m qucnint de mtidi tpe qd rcfpode 
ftm^^quid ipfi rcfpondcat dc madi lo 
co. 3ta.n.qrit:cur pon" tuc t no aria 
factu3 finquladmodo qri pot cur bic 
potius ubi e 1 ii alibi . Tla (i infmita 
fpacia tpis ari mudo cogitat:i cjb" da 
n uidct 63 ab operc ccffare potui/Tcii 
militer co^taxt ejrtra mundn infinita 
fpacia loco:Dm:in quibus fi quifg' di 
cat non potuilTc uacarc ommpotetcj: 
nonne confcqucns crit ut inumcrabi' 
lc9 mooos ai cpinuo fdniarc cogAd 
£a tm dtffcrcntia q? ccs illc fortuitis 
motibus atomo;» gigni affcrit t rcfol 
tti.ifti aut opcre dd facros dicrdJi foK 
fi cum pej' intcrminabile ime(mis lc 
cof cjrtra mundd circdquacp patenti 
um uacarc nolucrinr. nec cofde mun'" 
009 quod etiim de ifto fentiunt uUa 
caufa polTe difrolui.£um bia eim agi 
mus:qui ctiam deum inco:po:eumi 
omniu5 naturarum qOc non funt q6 
ipfe creato:c5 nobifcum fcntiunt.3lU^ 
03 aat nimia indignum eft ad ifiam 
difpotationem rcUgionis admitterc: 
majic cp apud cos qoi muUia dgs fa^ 
crof obfcquium defcravdimt putant ifti pbiTofopbi cctcros nebilitatt flt<p 
auctc uiccrunt: nd cb aUud nifi quia 
longo qoidcm intcroallo: ocrutsmcn 
rcUquis propinqoiores furt ucritati. 
3ln fo:te fubftannam dci quam ncc i 
dudunt ncc dctcrminant ncc diftcddt 
bco:f5 dc ca ficut 5 dco fcnttrc dtccno 
cft fatetor.inco:poua prcfemia ubiq^ 
totam:a tantis [oco:um crtra mundd 
fpacqe abfcnte cfTc dinuii funn-7 uno 
tantum atcp in ccmparationc ilUus i^ 
finttfltie tam cpguo loco in quo md' 
du9 cft occupatam.' Tbn opino: cos 
in bec uaniloquia p:o^clToro8. £u5 
igirur unum mundd ingcnti qutdcm 
moU co:po:ca finitum famcnrtloco 
fuo dcterminatum: 7 opcrflntc 60 fac 
turti cfTe dicant: quid 1 cfpondcant de 
inftniiis cpra mundum locis:cur i nf 
ab ope dcuf ccflet.boc fibi rcfpddfar; 
de infinitis afi mundd ttmpoiib^^cur 
ineis oe" ab opcre a-fTjucrtf.£t ficut 
non eft confcquen9:ut fo:taitu potiof 
q> roe diuina dcua non aUo fcd ifto m 
quocftbcomundum conftituenrcd 
fpacqe Iocc:um infiniris ubic^ paten 
tibud:nullo cjcccUcnnojc mento pofT^ 
hiceUgipotiud^aUbi^g^uie eandcm 
diuinam ratiomm qua id factum efl 
noUa pofTa bumana comprcbcdm: 
ita non eft confcqucns ut dco aUquid 
criftiemus accidilTe fo:tuirum: q> illo 
potT ^aiirioK tpc cddidirmundom: 
cum cquaUter anteriora icmpora pcr 
infinitum rctro fpacuim prcterilTcnt: 
nec fmfTct aUqua diffcrcntia undc tpo 
tcmpeu eUgenOo prcponcrcfur . CLb 
(i dicunt inanes cffc bominum ccgita 
tioncs quiboe infiniu imaginantur 
locatcum locus nuUue fit prctcr mun 
dum:rcfpondctur eis ifto mooo inA^ 
nitcr bomincs cogitare prctcrita tcm" 
pora uacationis deucomtempud nul 
Umfitantcmundum. VNDEaMVS £reation(e mundi tempozum unu 
e(Tcprindpio:neciiliudal(o preueiru 
cap.vi. 

f ^enimrectcdifcernttfeftiitasT 
tempue: quod tempue fine ali^ 
qua mobili mutabilitate non cll:i eta 
nitatc aut nulla mutatio eft^qnis noit 
uidcat q> tepora non fuilTcnt nifi crea 
tura ficretique aliquid aliqua motioe 
mutarct:cuiu8 motionis 7 mutatiois 
cd altud atc^ aliud que fimul cf(c non 
poffunt ccdit atcp fucccdit i bjcuioib'* 
uel pzoductionbua morarum in^ualf 
tcmpue fequerctur.'£um igiturdeus 
(n cuius etcrniiate nuUa cft omnino 
mutatio crcatoifittcmpopT od ato: 
quomodicatur pofttcmpo:}^ fpacia 
mnndum crcaflfc non uidcornifi dicat' 
ante mundum iam aliquam fuiflc crc 
aturam:cuiu9 motibuo ttnipora cur^ 
rcrent."f^o:ro filittcrc facre majcicip 
ueraccs ita drit:in prindpio fecilTe de 
um cclum i tcrram:ut nibil aiia fccif 
fc intclligatur:quia boc potiue in pn' 
cipio fcdfTenon dicezefifi^d fedff^ ari 
cetcra cuncta que fcdt:pwculdubio n 
cft mundua factue in fcmpozc: fcd cd 
tempoe.0.uodenim ftt in tcmpote:^ 
poft aliquod fit:-! ante aliquod tcp": 
poft id qood prctcrituj tft anteid q6 
futurum cft. Tlullum ant afi mundu 
poflct eftc prctcrituj^quia nulla crca^ 
tura cuiue mutabiUbus motib" agcf. 
£nm tpc ant factua cft mundu8:fi in 
eiu8 cdditionc factua emutabria mo'' 
tu8:ficut uidctur fc babcrc et ooo ille 
primo^ fc^ ucl fcptcm dicjz: in qwb'* 
maetucfpcra nominant': oonccoia 
quc bis dicbus deu3 fecit fe)Cto pcrfi-' 
datur dicifcptimofp ia magno my fte^ 
rio dd uacatio commendctui.OLui di 
es cuiufmodi funt:aut perdifficilc no^ 
bis aut impoftibile cft cogita:e:qnato 
magis dicere^Uidcmus qmppe iftos 
notoe dics non babere uefperam nift de folis oaafa:nec mane nifi de folts 

ibequalitateptimozum dieru^qr 
anteqitam fol fierct ucfperam 7 mane 
traduntur habuilTe.cap.vq. 

i Xlo^ aiit potea tref dies fine fo 

le pacti fut: qui quatto die faa"* 

!eferf.£t primitus quidem lo^ uerbo 

ddfaaa:atc^ ini ipfam 7 tencbrae 6f 

feparafTe narratur:T eandcm luce uo^ 

cafTcdiem : tencbras autem noctem. 

Scd qualis illa fit lu)c: t quo altnatc 

motu:qualccp uefpcram r manc fcce^ 

rit:remotu5 cft a fenlibus noftrie: nec 

ita ut cft itcUigi a nobis potcft. q5 tri 

finetiUa befitatione crcdei^du e . 3lut 

enim aliqua Iu;c co:pozca cft:f!uc i fu 

petiozibud mundi parribuf longc a co 

fpcctibuB noftri8:fiue lidc fol poftmo 

dum accenfus cft:aut lucis nomine fi 

gnificata eft fancta ciuitas in fanctts 

angclis i fpintibus bcatieuic qtta di^ 

dt apoftolue.Otue furfum e bierufa'' 

lem mater nza etcma in cclis. ^it^p^ 

pe 1 alio loco.Oms enim uos fili) lu" 

cis cftis t ftlq dd : non fumus noctis 

neop tenebrarum . fit tamen i ucfpa 

did buinstmane aliquatcnue : qm 

fcia creature in comparatione (cieiic 

creatotis quodammooo ucfpafcit:ite 

cp lucefdt 1 manefit:cum i ipfa rcfcr 

tiu' ad laude dilcctidec^ creatozis: nec 

in noctem uergitur ubi non creato: a 

creaturc dilectione reIinqaitur.C>etc^ 

fcriptura cum illos dice dinumcraret 

e^ozdine:nufquamintcrpofuit uoca 

bulum noctis . Tlon enim ait alicubi 

facta cft no]c:fcd facta cft ucfpera i fac 

tum eft mane dics unue:fta dies fccii 

dus tcctcri.^ognitio quippecrcatu 

reinfcipfa dccoloratio: eft ut iradi 

camrqua cumindci fapientia cogno 

fcitun uelut in arte qua facta cft : ita 

uefperacograenriusg^no^ didpdn LIBER que tannim ut dtVi cutn id laudada^ 
1 amanda refmur creatozem::currit 
<n mane.£t boc CD fit^n cogmtioem 
fuiipftuB dicB unue ellXu i cognitto" 
nem firmamenti quod inter aquas in 
fcriores 7 fuperioiefcelum appdlato 
efbdiee recundu8.£um incognitioe^ 
terre ac marie omniunc^ gignentium 
quc radidbus continuata funt terre: 
diea tertiu8.£uin cognitionem lumf 
nariu maiozie t minozis omniicp ff 
derum:dieB quartus.£um in cogniti 
onem omnium que cj: ^quie aialtum 
natatiliu; atc^ uolattltunt: diee ^nt\ 
£um in cognictoncm omnium atalia 
terrcnof atcp ipi" boi8:dic8 fejrtus. 

'O.ue qualifue itelli^enda ftt 6i re^ 
quies qua poft opera fq: dierum re^e 
uitinfeptimo.cap.ri^, 

c Um ^o (n die feptimo re^efcic 
6e ab oibus opcrib" fuis t fac 
ttftcat eu:neqUa^ eflacctpiendu pite^' 
rilitentanquam dcue bborauerit op^ 
anoo quidijrit 7 facta funt ipbo itdU'^ 
gibili 1 fempitemo:non fonabili t tc' 
porali.Sed requiee dei requiem fignf 
ftcat eo:um qui rcquiefcunt in deprfic 
tetida oomus lecida figntficatco:;t({ 
lctantur in oomotetiflm fi non eof cjo 
mus ipfa fed alia res aliqus letoe fa^ 
dt.Ouato magie fi eade^ oomue put 
cb:itudie fua faciat lctos babitatoe»: 
ut non folum eo loqucndi mooo (et» 
dicatur quo figniftcatur pcr id qp con 
tinet id quod contineturrficuttbeatta 
pUttdunr.prata mugiunt:cum in illif 
bomines plaudatrin bis boues mugf 
annfed ctiam illo quo fignificaf p eff» 
cicntcm id quod cffidtu::ficut leta ep( 
ftola dicit' fignificas co^ lcricia quoe 
legcntes efficit lctos.£6uenienttffiihe 
itacp cum deum requieuifle^pbctica 
narrat aucfas:fignific9tur redes eo;s 
qtti in illo :equicfcut:7 quos fadt ipe requicfcerf.^bcc ctiam bomfniljue ^^ 
bus loquitun^ptopterquof uticp co 
fcripta ep:omittcnie p:opbcria: cp ec 
ipfipoffbonaoperaque in eis^pcr 
eos operatur deus: fi ad tllum prius 
in illa uita per ftdem quodammoco 
acccnerint:in iUo babebunt requicm 
fempitemam.tJoc enim 7 fabbati ua 
carionc q: p«ccpto lcgie in uetcri dci 
populo figuratum cft: unde fuo loco 
diligentios arbitro: diffcrendum. 

ibe angclozum condirione quid P5 
dfuina tcffimonia fcntiendu, fit.c.ijc. 

n Unc qm de fancte ciuitarie e;to 
tu dicere inflitui:? prius q6 ad 
fanctos angeloe atrinct dicendum pu 
taui:que bui** ciuitarie 1 magna ps 
eft:7eobeatio:q?nunquain percgria 
ta:q binc diuina teftimonia fuppcrat: 
g^tufarif tiidebif deo lazgiaueexpltc» 
re conabot.Ubi de mundi ccftiturioe 
facre littcre Ioquuf:fi euidcn^dz utrtt 
Del quo oidine creari fint angdi.fcd fi 
ptetermiiTi iion funt: uel celi nominc 
ubi dictum eft in prtncipio fedt dcus 
celum t terram: ud potius lucis bu ' 
dc qua loquitur fignificflri funt. Tlon 
autemprctermiflbs eflebinc eftimo: 
<f fcriptum cft rcqufcu.flc dcum i dfe 
feprimo flb omnibus operibus fuie q 
fecit:cum liber ipfcita fit cpzfue. 3n 
principio fcdt deue cdum 7 terram ; 
Dt ante cclum 7 tcrram nibil nliud fc 
ciffc uideatur. £um crgo a celo 7 fra 
cepericatcp ipfa tcrra quam pmitus 
fecitrficut fcripmra confcqucnter elo' 
quit':inuifibrif 7 icompofita: nod^cp 
lucc facta uricp tenebre fuaint fuper 
abfflum.i.fuper quandam terrc 7 aq 
indiftinctam cenfiifioncm : ubi enim 
lu)c non eft:tcnebrc fint nccefl^c eft:dd^ 
de omniacreanoo difpofita fintque 
per fq: diee confuara narrantur: quo 
mooo angcli prctermittcrcntur tany VNDEaMVS noncffcntin opcribmdda qulbas 
dic (cptimo requieuit/OpU9 aute dd 
e((c angclo9:bic quidctn t(i non pref'' 
miffummon tamcn eftidcntcr qcpni^ 
(iim eft(cd aUbi hoc (mctA (criptara, 
clariffima ucce teftamr.TU i in bym 
no trium vn camino uirotum:ct)5 pic 
dictumdtctbenedicite omnia opera 
oominioominum:tn e^cutioneeom 
dem eperum etia; fancti angdi nomi 
nati runt.£t in pfalmo canitur. Xw 
date oominum de celie: laudate eum 
i e^d(i8. laudate eu^ oms angeli cC: 
laudatc euj omnes uirmtcs cius.lau^ 
date eum fol t lunatlaudate eum omf 
flclle n lumcnJaudate cum celi celoiii 
^aquequc fupercdosfunt laudent 
nomen oomini.<lm ipfc diptT facta 
funt:ipfe mandauit t creata funt.£ti 
ambicapcrtilTimea dco factoeeiTe 
angclos diuinirue dictum cf!:cum eif 
(nter cetcra cclcflia commcmoratie i^ 
fertur ad omnia:ipfc dijcit t facta fiit. 
Ooiia po!io audcbitopinari poft oia 
ifta quc fe;c dieb* enumerata limt an' 
gcloa factos:' Sed i (i quifq» ita dcfi' 
ptt:rcdarguit ifta uanitatcm illa fcnp 
tura paris auctoiitatis: ubi de" didt. 
Ouaoo facta funt ff dera:laudauerut 
me uocc magna omncf angdi met. 3a 
ucro erant angcU quanoo facta func 
ff dera . facri funt autem quarto die. 
Tlunquidnam ergo die tertio facroe 
cfTe diccmuaf 2lbfit.3n pjomptu e.n. 
quid illo die factum fit.:Hb a^s utic^ 
terfa difacta cftr t diflinctaB fui gene 
ria fpcciee duo ifU dementa fumpfe^ 
rttnt:^ p:odu]cit tcrra quicquid d ra^' 
didtus inberct. tlunquidnam (ccm' 
ooitlcc boc quidcm.Xunc cnim fir'' 
mamcntum factum efl inter aquas fu 
perio2es t iferiotcs^celncp appdlatu; 
eil:in quo firmamento quarto dic fac 
tjfuntffdcra.Tlimirum crgo fiad 
iftozum dierum opcra dd pertinet m 
gdt: ipfi funt illa lu^ que did nomen accepir:cuiu8 untcas dt rommendare 
tur non eftdictus dies primue: fed dl 
es unu8 . Tlec alius eft fecundue auc 
tertiuf Aut ceteri: fcd idcm ipfe un'' ad 
imp lendum fcnarium ucl (cptenaritvf 
numerum repetitus dt: pujpter fenft' 
riam ud feptenariam cognitioncm:fe 
nariaj.f.operum que fecit deus:t fep 
tenariam quietis diet.£um eni^ dijrit 
deue fiat lu^ t facta eft lu^. fi recte in 
bac luce creatio intdligitur angeb^: 
pu>fecto facti funt partidpes lucie ei 
ncque eft ip(a incommutabOis (apie^ 
tia dd:per quam facta fut omnia:que 
didmus unigenitum dd filium: ut ea 
luce illuminatt qua creati ftcrcnt lu^ 
^uocflrentur dice paradpationeico'' 
mutabilis lucis t did:quod efl uerbn 
dd per quod t ipfi t omnia facta fiit. 
lumen quippe uerum quod iUumiac 
Omnem bominem oenientcm in bunc 
mundum:boc illuminat t omncm an 
gdum mundum:ut fitluy no in fcipo 
fed in deo:a quo (i uertitur agclus fic 
imundu8:ficutfiit omsqm' uocarur 
imundi fpus:ncc iam lu^r i dno:fcd in 
fcipfis tenebrepriuati ptidpationc lu 
ds e^ne.IDali dj nuUa natura e : fed 
dmifTto boni:malinom accepit. 

^e fimplid t incommutabili trini 
tate patris i filq t fpe facti unius di: 
cui no eft aliud qualitas aliud fubftl' 
tia.c3p.]c. 

e St itac0 bonn fol» fimplej; : t 
obboc folumincomutablitqd 
eft deus. !Bb boc bono creata fnt oia 
bona:fcd non fimplicia:? ob boc mu^ 
tabilia.£reata fane inquam:ideftfa< 
ta non gcnita. Ouod eni^ dc fimplid 
bono gcnitum cft pariter fimple^ 1 1 
boc eft quod iUud de quo genitu^ eft. 
queduo patrem tfilium didmus : t 
txt^ boc cum fpiritu fancto unus i 
dene.Oui fpiritue patrfe t ftlg:fpu6 ^ LIBER fsrtcms ptopria quadam notionc ha- 
'i\i& nominis in (icrid Uttms nocupa 
tur.^liue autem eft ^ pater i fHias: 
quia nec pater eft nec ftlius . Sed alT 
diri non aUudqma t hoc pariter fim 
-ple^c parircrcp incommutabile bonU5 
dl t coetetnum.£t bec trinitas unus 
eft deoemcc idco non fimple^quia nt 
nitas.Tlcc^ cnim pioptcr bocnaturi 
Iflam boni fimplicem dirimue : quia 
pater m ea folueraut folue filine: auc 
iblue fpiritus fanctue. non cnim fola 
eftifta nominie trinitae finefubfiftcn 
tta perfonarum:ficut fabelliani bereti 
ri putauerunt. '(^atcr qui genuit fim' 
plc)c e(l:t ftliue qui genitue efl paritet 
fimplei; eft:7 boc e quod iUud 6 quo 
genitus cft.Scd ideo fimplej: diritur: 
quonia; quod babet boc cfi:txcepto 
tp relatiuequcc^ perfona ad alteram 
dicitur.Tlam utiq? parer babet fiUd: 
ncc tamen ipfc eft filius:-: fiUuf babct 
patrcm: nec tamcn ipfe eft patcr . Jn 
quoergoad femctipfum diciturnon 
ad alterum: boc dl quod babct:ficut 
ad feipfum d£ uiucne babcnooutitp 
uitam:T cadcm uita ipfe eft. '^zopter 
boc itac^ natura didtur fimplej; : cni 
nonfit aUudbaberequod delpoflTc 
amirtcrr.uct aliud fit babee aUud q6 
babct:ficut uae aliquc^liquotcmtflut 
coipus coUj:cm:aut aer luccm fiue fet 
uo:cm:aut anima fapientiam . Tlibil 
enim houxm cft id quod babct.TUm 
ncc^ uas liquo: cft* nec cotpaB coloi: 
ncc acr (u)c fiue fcruoi:ncdp antma fa' 
pienria efl . "binc cfl q> etiam priuari 
pofTiint rcbue quaf babcnnt in aUof 
babtrue ucl quaUtatce ncrti atc^ mu^ 
tari:ut t uas cuacuef bumoe quo ple 
nu5 cft-r co:pue dccoloictunt aer te- 
nebrefcat fiuc frigefcat: t anima dcfl'' 
piat. Sed 7fi fit cojpus incotruptibi- 
lequalcfanctiein refurrectione prO'' 
mirtitur:babcrquidem ipfiOeincor 
ruptionie inamifnbilem quaUtatem: fed manentefublUntia co!potaU:noti 
boceflqtiodipfa inco:rapno . Tlam 
illa ctiam pcr ftngulas parrce co:po' 
ris rora eft:ncc aUbi maiot aUbi miot. 
Tlecp enim ullapare ell tnco!rupt!'o: 
q> altcra.coqjue tiero ipfum maioe 2 
in roro y in partc.t cum alia pare cft 
inea ampUo!:aIia mino:: non ca que 
ampUoz efl incotruprio! q> ea que mi'' 
noi.TiUad eflirat^ coipue qued non 
obi(p fui rotum cfl:aUa incoiruprio q 
ubic^ due rora ctt : quia omnts pare 
incoirupnltiUs co!po:ie:criam ccreie 
inequalis equaUtc: incojrupta cft.Tlc 
(p enim ucrbi graria quiadigirus mi-' 
no! efl q> rora manue:idco inrotrupti 
biUo! manue q^ digirus.Jta cum fint 
incqualcs manus t digtrue:cqaaU6 e 
tamcnincoti-uptibilitaBmanBS rdi'' 
gitt.^c per boc quauif a coipoic inc5 
ruptibiU infcparabilis incoziupribili' 
tae finaliud c^ tamen fubflantia qus 
coipoe diaf:aliud quaUtas duf qua 
incotiupribtlenoncupatur. £ti6o fic 
ctiam non boc eft quod babct amrna 
quocp ipfa:ctiam fi fcmpcr fit fapice: 
ficut erir cum a prefenri mifcria libcra 
bitur.quia \ijcet tunc fapicns fit in etet 
num:partiripationc tamen incommu 
tabiue fapicnrie fapiene erit:quc non 
cH quod ipfa. Tlap enim fi aer inftifa 
lucc nunquam drieraturidco nonali 
ui cfl ipfe aUud luj: qua illuminatur. 
Tlc(p boc tta dijxrij quafi aer fit aia: 
quod putaucrunt quidam qui no po'' 
tucrunt incozpoieaj cogitare naturl. 
Sed babent bec ad illa etiam in ma- 
gna difparilitatequandam fimiUtudi 
ncm : utnon inconuenicntcrdicatur 
fic illuminari animam incoipotcam 
lucc incoipoiea fimpUde fapientic 6/: 
(icat illuminatur aerie coipus Uice 
coipotea:tficBtaertcncbrdcitifb lu 
ce dcfcrtus.Tlam nibil fnnt aUod qne 
dicuntur locoium quoioncunquc cot 
poraUum rcncbrc:y acr carcna locc. VNDEa.MVS (t« tcnebrcfcac amVrtam fapicntie lu- 
cc priuatain.Sccunduj boc cigo dfir 
illa fimplicia q principalitcr ucrcqj di 
uia funt:^ no aUud e m cis qualitas: 
aliud ft^amcc alio^ partidpationc ut 
diuina ucl fapimtia ucl bcata fut.£c^ 
tcrum dictU9 cft in fcripturis fanctie 
fjpus fanctue fapicntia multiplg:: co 
g^ multa in fc babeat:fcd q babct bec 
«r eft:'? ca omnia untts e.l\ecp eij ml^ 
tc fed una fapientia e^An qua funt im 
menfi qnidam atqj infiniti tbcfaurizc 
rumintclligibiliu:in quibue funtom 
nea inuifibilca atcp incommutabilcs 
rocB rcrum:ctiam uifibilium i muta^ 
biUum q pcr ipfam factc funt:qm de' 
non aliquid nefciens fcat:quod nec 6 
quoUbet bomine artifice rccte dici po 
tcft."lbojro (i fdcne fccitomnia:ea uti 
Cp fccit que noncr^vxx quo occurrit a 
nirfto quiddam mip:fcd tamcn ucruj 
^ ifte mundue nobie notus efte non 
polTct nifi cflet:dco autem nifi notus 
circcefrenonponTt. 

3n ciue bcatitudis qua facti agti 
ab initio fui femp babuerunt: h illoe 
rpiritus qui in ueritate no fteterunt p 
tidped fuiffccrcdendum fit.cap.^. 

q Uc aS ita fint:nuUo quide^ mo 
^maUquod tempoiis fpadum 
priue crantfpe iUi tcncbre quoe age'* 
ios didmusrfttl fimul ui facti fnt laj: 
facti funt:no tam ita tm crcat ut quo^ 
quomooe dTct 7 quoquomooo uiue 
rennfcd criam iUuminati ut fapienter 
bcateqj uiucrcnt. ilb bac iUumiatidc 
aucrfi quidam angcU':non folum non 
obtinucrunt cj:ccUcntiam fapictif bea 
teip uitc: que^culdubio n nifi etcrna 
cefnitatifi^fuecertaatcp fecurafjt 
ronalc uiti I5 inflpicnte fic bitt:ut ea; 
no poftinc amittcrc nec fiucUnt.Xiu9 
tenue autcm antequam pcccaftenr.il-' 
lius fapicntic ftterintpricipes^defini»: quis potcft.^Jn cius tamen pticipario 
ne equales fuiflc iftos ilUs: qui^pfca 
uere plenecp bcati funt:qm nequay 6 
fue bcaritudis ctemitatc fallunt' qJo 
dicturi fumu8:quanooquidc3; (i equa 
Us in ea fuiflcnt:etiam ihi in cius ctcr 
nitate manfiflcnt : pariter bcadquis 
pariter ccrtu' Tleqj enim ficut uita ^ 
diacunc^ fucrit:ita ctema uita uerad ' 
tcr dici poterit fi finem babituza fin (i 
quidem uita tantummooo uiuenoor 
ctema ucro finem non babenoo nomt 
nata eft . Cuapiopter quanuis non 
qutcquid eternum conrinuo beatum 
fic:dicitur enim ctiam pcnahs ignis 
ctcnme: tamen fi uerc perfeact^ bea' 
ta uita non nifi ctcma cft:non erat taf 
iftomm quanoocp dcfitura:^ pzoprc 
rea non eterna fiuc id fcitcnt fiue ncfd 
cntcs aliud putarennquia fdcntcs ri^ 
mo2:nefdentes crroi beatof cfle uriqj 
non fincbat.Si autem boc ita ncfde' 
bant utfalfis inccrrifuc non fidcrcnt: 
fcd utm; fempitcrnum an quanoocp 
ftnem babitorum eflTct bonum fuuj: 
in neutram partem firma aflTenfionc 
ferrcntur:ipfa de tanta fcUcitatc cocta 
tis) cam beate uitc pUnitudtncm qua; 
in fancris angclis eflTe crcdius non ba 
bebat.Tle(^ eni; beate uitc uocabulii 
ita contrabimus ad quafda fignifica' 
tionis anguftia9:utfoIum deum dica 
mus beatum:qu{ tamen ita uerc bea^ 
tuseft utmaior bearituoo efle non 
poftit . 3n cuiue comparattone cc an 
geUbearifunt: fuaquadam fumma 
beatitudine quanta eflc in angelis po 
teft:quid aut quantum eft. 

£>e coparioe bearitudis iufto;* ncc 
dii tcncntiupmiflTonis diuie pmiii 1 
pmo:^ in padifo boit^ aii peccatum. 
cap.^. 

n £ciposei;buict3tebcaritudi' 
ni copatos qd attinct ad roali ^■' -' LTBFR / uelfrdlcrtualc crcatura bcatoo nucu" 
paooe putamus . Oiii.n.fimos tlloB 
boics i padiTo ncgarc audcat bcaros 
futfTc afi pcccatu:(rut8 dc fua bcatitft 
dic ydiuturna ucl ut?t c^a eh incer 
to6:c(Vct8utcfna niTtpcccafrcnttcnm 
bodiciiiprudef bcatoe uoccuerquos 
ttidfUd bi(!c ac pic cii fpc futurc imo^' 
talitatifl banc uitam ducae fine cric 
uaflanteconfciam: facilc impcrantco 
pcccatia buiue infirmiratie diiiinam 
mifericoidiam:qui licct 6 fuc pfeueri 
tie^prcmio ceni fint:dc ipfa tamcn pe« 
fcucratta fua rcpcriuntur icc:ti.'Q.ui8 
«nim bominu3 k in actionc ^uectuc^ 
iuftitic pcrfcuciaturum ufqjinfincm 
fctat:nifi aliqua rcuelattonc ab illo fii 
at ccrtu9:qui dc bac rc iufto latcntitp 
iudido non omnce inflruit:fcd nciem 
fallit.Ouantu? itacp pcrrinct ad dlcc^ 
tationcm prcfcntie boni: bcatiol crat 
pmue bomo in paradtfo : ^ quilibct 
iurtuet bac infirmitatc motali.O.U3' 
tum autcm ad fpcm futuri boni biiot 
«jlj in (Jbnfl^ cruciatibue co:podf:cui 
non opionc fcd ccrta ucntate manifc 
ftum c:finc finete babitur» emni mo 
lcfKa carentcm focictatcm angclozum 
in participationc fummi dei:q> crat tl 
le bomo fuicafus inccrtus In magna 
illa fclidtatc paradifi. O.uocirca cui- 
uie iam non dilTicultcr occurrit utro'' 
cp coniuncto cfTtabcatitudincm^qui 
rccro ptopofito intcllcctualie natura 
dcfiderat:boc cft ut t bono incommu 
tabiliquod deue e(! ftncuUa molcftia 
pcrfruanir:"! in eo fe in etcmum cfTc 
manfHrum:ncc uUa dtibitationc cunc 
tcrur.ncc ullo crroie fallatur.l^ac bfc 
angcloB lucis pia fidc crcdiuObac ncc 
antcquam cadcrcnt babuifTc angcloe 
pcccatojce:qui fua prauitate iUa Iwre 
pnuati funt confcqueti rdc coUigiue. 
t)abtiifTe tn aliquam-rfinonpfciam 
bcaiinidtnem:fi uita cgcriTt &r\ pecc»' 
tumf)2ofecto credcndi funt. ^n ita uniue feliciratie omncefln 
gcli fintcrcflrirut necp tapfurce fc pof 
fentnofTcfuielapfifunt:? pcttruina 
labcnrium pcrfcucranrie ftte prefciam 
acccperintqm i!ete:unt.cap.p'^. 

a Ut fi dvt^ uiddfqn facri fiJt an' 
gcli:ali06 crcdcrcita factos: ut 
fionaccipcrcntpfciam: uel pfc^anrie 
6clcafu8 fui:atio6 adt ita factoe : ut 
tierime ccrrifTima ctcmitatcm fue be 
atttudie nofTent:fcd equalie fclicitarif 
omncB ab initio crcari funt:? ita fuc 
runtdoncdfhquinuncmali funtab 
iUo bonitarif luminc fua uoluntatc ce 
ddtfTcnttpioculdubto mulro cftduri" 
nunc putare angcloe : fanctoe ctcmc 
fue bcaritudre inccrtoe: n ipfoe de (c 
mctipfie ignorflrc;q6 nos dc iUie pcr 
fcriptae fancras nofTc poruiue.Ouif 
en<m carboltcus cbrtflianus ignorat 
nwllijm bonum diabolum e]c bonie 1' 
gclis ulfcmte futumm: ficutnccif!u; 
in focictatcm bonoium angeloHim nl 
teriuB rcditurum.Ucritae (Jppeicua 
gclio fac tie fideltbuft^^mittit:^ c:tlt 
rqnalcB angclie dct : quib" ct^mitrit' 
q» ibunrin uiram crcmam."J>o:w ade 
fi noe ccrrifumue: nunquam noe tj: 
illa immorali felicitarccafuroe:tlIi ue 
ro rcrti non funt:iflm porio:c8 ncne' 
qualfs ete crimue.Scdquiancquflf' 
ueritas fallit:-?: equalee ciB crimue:^- 
fecto cria ipfi ccrri funt fue feUcimiB 
etcmc £uiue illi alq quia ccrri no fuc 
rur1t:non cnim erat co;^ ctcrna fdici^ 
tae cuiue ccrti efTennq finc fiicrat ba 
bt'tura:reftat ut aut iparce fucrit: aut 
fi parce fucrut p" ifto^ ruina iircerta 
fcia fue fepiine fdicitarif acccfTait.Hi 
fi fo:tC'qui6 dicat id quod diie ait de 
diaboloineuangclio . 3Ue bomicida 
erat ab inirio i C ^imc no' fletit:fic ee 
flcctpicndum ut non folum bomidda 
fuerit ab inirio:id dt iirio bpmani gc 
neris cj: quo uriq? bomo faaue cfl: VNDECIMVS quem dedpimDo polTet occidere:ue:p 
rt ab intio ftte conditionirin ueritflte 
non fteterit:t idco nunquam beatus 
cum finctie anjclirruerit^fuo rccufaf 
eflTe fUdituf crcato:i:'r fuperbia fua ue 
lut prtuata poteltate elatue: ac p boc 
fftlfua 1 falla)c:quia necp unq» pfatem 
omnipotcntie cuadtt.£c qut pcr pia^ 
f\5iectionem noluit tenere quod uere 
eftaffectat per fuperba^ clationem fi 
mulare quod non eft; ut fic intelligat' 
etiam quod bcatus apoltolus ioanes 
ait:ab initio diabolus pcccanboc e ej: 
quo factuf eft iufticiam recuf3uit:qua 
nidpia dcoc^ fubdtta uoluntas babe 
non poflfct.lDuic fentcntie quifquif ac 
quicfcit:non cum illie bcrcticie fapit: 
id e manicbci6:i: (i quc alie peflcs ita 
fenttunt:q' fuam quandam piopriam 
tanquam qc aducrfo quodam princi^ 
pio dtabolue babcat naturam mali: 
qui tata uanitate dcfiptunt:ut cii uer 
ba ifta cuangelica in auctozirate nobif 
c\m babeant: non attcndant non di^ 
plTe oominum a ueritate alien'* fuit: 
ied in ueritate non ftetit : ubi a vitate 
lapfum intelligi uoluit:in qua uticp (i 
iteiiflrct:cius particeps factus beatua 
cum fanctis angeUe permaneret. 

Qmo gene locurionisdicttifttde 
diabolo:^; in vitate no itetcrit:qi uert 
cas non ell meo.cap.^9. 

f Ubiecit am iadicid^quafi qfifVe 
musuiioiidatur^ in ueritate 
non (letcritratcp ait qr ii e ucritas in 
co.ffTct autem in eo (i in lUa ftetiflTct. 
locutioneautem dictumcft minus 
ufitata.Siccnim uidetTonare:in vita 
ce non ftctit:quia non eft ucritas i eo: 
canquameafitca ut in ueritm non 
ftctaiv.q^ in eo ucritas non fincii poti 
us ea fit ca ut i eo ueritas non fit:^' i 
nericate non ftetit. 3fta bcutto eft 1 i 
pfalmo nbi att.£go clamaui quonia; c)caudiftime deu8:cum diccndnfuilTe 
uideatunepudifti me deus quoniam 
clamaui.Sed cum diriflct cgo clama 
m':tanquam ab co quercretur undc fe 
damafle monftraret: ab effcctu epu' 
dirionis dci clamois fui oftcndit affcc 
cum:tan5' dicet. "binc orloo clamaflc 
meqin e^audiftime. 

iQjjid faendtt fit de co q6 fctiptu 
eabiniriodiabolus peccat.cap.)cv. 

{ - Xlud et q6 ait de diabolo ioan 

nce:ab inirio diaboluf pcrcat:it 

intclligiit qui inde uolunt aflercre pcc 

cari naturam: cuj naturalc nulluj fit 

omnino peccatum . Sj ^d refpondc^ 

pw pbfficie teftionqe:fiue q6 ait cfai 

fls fltJ figurata pcrfona principif babf 

lonie diabolu5 notans^qtTo cecidit lu' 

cifcr qui manc oricbatur: fiue q6 c^e^' 

chielin dclicqs paradifi dd fuifti:om 

ni lapide prcciofo o:natu6: ubi intelli 

gimr fuiffe aliquanoo fine peccato^ 

Tlam cjrprdTius ei paulopoft d:.3lm 

bulafti in diebus tuis fine uirio.O.ue 

(i aWconucntcnrine intcUigi ncqunt: 

opoztct et illud quod dicrum c in ucri 

Cate non ftctit (ic accipiamus:q' in uc 

ritate fiicrif:fed non permanfcrit. £t 

iliud q6 ab inirio diabolue pcccat:no 

ab inirio q: quo creatus cft peccare 

putldus c;fcd ab inirio pcccari quod 

ab ipfius fupcrbia ccpit cflc peccatu. 

Tlec iUud quod fcriptum cft in Ubjo 

iob:cum dc diabolo fcrmo cflct. "boc 

eft iniriu; figmcnci oomini quod fccit 

fld ilUtdendum ab angclis fuie . £ui 

confonare nidctur 1 pfalmus ubi Icgi 

tur.ibraco bic qucm findfti adillu 

dcndum d fic intclUgcndum eft : ut 

e^iftimcmus talcm ab inirio crcatuj: 

cuiab angelie iUuderetur : fcd in bac 

pena poftpeccatum o:dinatum. 3"»" 

umergo due figmentumeftoomini, 

Tlon enim dl ulla nmn ctiam in LIDEB crtrcmfe infimKc^ befhoKerquam no 
ille conltituit a qub eft omnie moduf: 
emnls fpce: omnie otoo:finc quibuo 
nibil rc?2 inueniri ucl cogitari potelt 
Xluanto magis angelica creatora : q 
oiaceteraqdeQscondidit natured^ 
gnitareprecedit. 

£>egradibu9 7 differentqe creatU' 
rarum:qi>alt^pendet utilitatis ufue: 
aliter otoo rationis.cap.jcvi. 

i Tlbis cnim q quoquomo funt: 
1 non funt quod 66 ea quo fac 
ta funt:prcponunt' uiucntia n uiucnti 
b^^ficuteaquebabcnt uim gignendf 
uel ctiam appetendi: bis q il^o motu 
carent.£t in bis q uiuunt pponuntur 
fcntentia non fcntientibue (icut arbo' 
ribue animalia. £t in bie qoc fentiot 
preponuntur intcUigcntia non intclli" 
getibuetficut bominee pecoiibue. £t 
in bie quc inrcUigunt preponuntur V 
mortalia mo:taItbu9:ficut angeli boi 
bue altiozis prcponuntur nature Sd{ 
ne. £ft aatc5 «line atcp aliue pjo fuo 
cuiufcp ufu citimationie modu6:quo 
fit ut qucdam fenfu carentiac|bufda5 
fentientibue prcponamue: intantum 
ut fi poteflas effet ea ptotfue de nafu 
ra rerum auferrc ucllcmuerfine qucj 
in <a locum babent ignorantce : fiue 
ctfam fdamue noftrie ea commodie 
poftponcntce. OLuiecnimnonoomi 
fuepancmbaberc^ muree nomoe 
^ pulicee malit/Scd quid mirurh ca 
In ipfomm etiam bominum cftimatio 
ne quo:um certe natura tantc e digni 
tati8:ple;jq3 cariue comparcf cquue 
q> fcruue:gemma q» familia.^Jta C tali 
libettateiudicandi plurimum diftat 
ratio confiderantie a ncccflTitatc indi' 
gentie^fcu uoluptatc cupicntie:ctt ifta 
quidpcrfcipfuminrcrum gradibue 
pedat.neccfritae ant^d propter quid 
€;:petat cogitct:? ifta quid ucrum luci mcntie appareat:voIupta6 uero quid 
(ocundum coipoiie fcnfibnf blandiai' 
Ocquirat.Sed tm ualet in naturie ra- 
tionalibue quoddam ueluti pondue 
uoluntatie 1 amo:ie:ut cum o:dic na 
ture angeli boibue: tame legc (ufticie 
boni bominee msX anger prcfcranf. 

Uitio malide non natOram ce: fcd 
cotra natura : cuiad pcccandum non 
condito; cl eft:fcd toluntae.cap.^cv^. 

p *Aopter naturam igifii^p^ ma 
liciam dtaboli dictu iccte intclli 
gms.tJoc cft initiu figmti diii: qt fine 
dubio nifi eftet uiriu; malicic: natura 
non uiciata precdTit. Uiriiim aut ita 
contra naturam c:ut no polTit nifi no 
cere naturc.Tlo ita(p cftj uitiiJ rcccdc 
re a deo nifi nature cuiue (d uiriu eft: 
poriue copeteret cfTe co dco.Qanppi 
etiam uoluntae mala ftrande tcftimo 
nium cft naturc boncSed deue ficut 
naturarumbonaru;optimue crcato 
eft:itamalarumuoluntatum iuftifTi^ 
mue o:dinatot:tttcum male ille atai 
naturie bonie:ipfe bit utatur eriam 
uoluntarib" malie. 3tac}^ fedtntdift' 
fcolne inftiturioneilliue bonus:uolii'' 
tate fua malue:in inferioiibue oidina 
tue illttdet^ab agdie due.i.ut p!ofint 
tentationee eiue fanctis : quibus ea» 
obefte dcfiderat.£t qm dcue c\m eu^ 
cenderetfitturemalignitatie dueno 
crat&ricpignarue: ^prcuidcbat que 
bona de malie due cfiTct ipfc factur": 
piopteres pfalmuf ait.Jbraco bic que 
ftnpfti ad illudendum ci:ut in co ipfo 
ep cum finpKlicct per fuam bomtate^ 
bonum:iam per fuam prefcia^ ppafTc 
intclligatur quomo illo utet"! malo. 

£>e pulcbritudine untuerfitaris q 
pcr oufinatfoncm dd criam ejc contra 
tio^ fitoppofttioe lucentio.cap.jn^iq* VNDEOMVS n £(^tiUmdctt8ullainnondico 
angelo^ fed ud boiu; crcaren 
quem malum fucurum efte prefcUren 
ntfi pariter nofTetquibus eoe bono^ 
ufibue commodarecatcp ita otdinem 
fecubtum tanquam pulcberrimum 
carmen etiam cj: quibufdam quari an 
ritbetie boneftarci.^lntitbeta enim q 
appcllantur in oinamentie elocutio'' 
nis funt decctiflfimatquc latine appel' 
lantur oppofita: uelquodc^prefTiud 
dicitur contrapofita . Tlon eft apud 
noe buiu8 iiocabuli confuctuoo: cuj 
tamen eiJ'dcm oznamentia locutionia 
ciiamfermo latinus uta^: immo liu' 
gue omnium gentium bia antitbctie. 
7 paulus apoftolus in fecunda ad co^ 
rintbios epiflola illum locum fuauic 
c)cplicat ubi dicit : per arma iuftitie a 
dcjrtria i afiniftrie^perglona -rigno 
bilitatem:pcr infamiam i bonam fa- 
mam:ut feductotes i ucracce: ut qui 
ignoramur i cognofcimurrqnafi mo 
rientee i ccce uiuimu8:ut cocrciti i ri 
momficati : uttriftee fcmperautem 
g;audentc8:ficutcgeni multoeautem 
ditantes: tanquam nibil babentca i 
omnia polTidcntcf.Sicut crgo ifta co 
traria contrarqs oppofita fcrmonis 
pulcbritndinem reddunt:ita quadam 
non uerbomm fed rcrum cloquentia 
contrario:um oppofitione feculi pul 
cbrituoo componitur . ^pcrtift^imc 
boc pofitum cft in libto ecclefiaftico 
boc mooo.£ontra malum bonum e: 
t contra moifcm uita: fic contra piuj 
pcccaio:.£t fic intuerc in omnia opa 
ftltiftlimi bina contra binaiunum con 
craunum. 

•Quidfenticndiljuidcatur diuifi^ 
Aai9 inter lucem i tcnebras.capitulu 

q" Uanuis icac^ diuini fcrmonis 
obfcuritae etia; ad boc ftt utit: g^pluree fentcntfae ucrftatis parit: t 
in lucem notide p»>ducic : dum aliua 
ctt5 fic aliue (ic intcUigit: ita tamcn ut 
quod in obfcuro loco intclligitunuel 
«tteftationcrerum manifcft^rum ucl 
alqs locis mfnimedubqe aflVrarunfi 
uc cu3 muUa tractantur: ad id quocp 
pcrueniatur quod fcnft illc i (cipfit: 
fiuc id latcat fed ep occaf ione traaau' 
dcpwfunclcobfcuritatia aliaqucda^ 
ucra dicantunnon mibi uiderur ab o 
pcribue dei abfurda fcntenfi4:fi cum 
iuj: illa prima crt facta angcW ciati v 
tclligunrur:-! intcr fanctos angclos i 
immunDoe fuilTc difcrctu^: ubi dictu 
cft 1 diuifit dcuf inta lucc i tcncbraf: 
1 uocauit deue luce dicm: i tcnebrae 
uocauit nocte. Solus quippc illc ifta 
di^ccrnere pofuir:qu i potuit ena p:iuf 
g^cadcrcntprefcirccafuroe:-! luminc 
priuatoe ueritatie in tcncbrofa fuper 
bia rcmanfuros.Tlam intcr iftum no 
bis notifTimum diem i noctem.i.in^ 
banc luccm i bae tenebras uulgatilTi 
mae fenfibue noftrie : luminaria cdi 
ut diuidcrcnt impcrauit.5iant inquit 
luminaria in firmamcnro celi ut luce' 
ant fuper tcrram:'Z diuidant inter die 
1 noctcm:£t paulopoft. £t fcdt incjt 
dcus duo luminaria magna lumtarc 
maiue in principio dici:7 lumina: mt 
nue in prindpio nocti8.£t ftclUe. i 
pofuitilasdeus infirmamcnto celi 
luccre fuper terra:-! preclTe did i noc 
ci:i;diuidcre intcrluccmTtcnebras. 
3nter uero luccm que fancta focietas 
sngclomm cft illuftrattonc ueritatis 
intcUigibil tez fulgcn8:t d contrariae 
tcncbra8.i.maIomm angctomm aucr 
fomm 3 Uice inWitk tcterrimas men- 
t.'8:ipfc diuidere potuit: cui etiam fu' 
turum non namrc fed uoluntarie ms 
lum occultttm aut incertum e(Tc non 
potuit. LIBER bc co g» p' difactioiie lucis attp tc 
nebra;^ dtctdi e t uidit dms lucem qt 
bonadtcAp.^. 

d £nic^ nec illud e pretcrcunduj; 
ftletioiq^ ubi dijcit ob fiat lu]c t 
facta e lu]c:cotinuo (\imcvi e : i uidit 
deu8 luce quia boa e. Tla poltea^ (c 
pauitinterluce t tcnebrasri uocauic 
lucem diem t tenebrae noctem: nefif 
cum luceetiatalibos tencbrie tef^mo 
nium placiti fui pcrbtbuifTe uidercf. 
nam ubi tenebze inculpabilee fmtUai 
quas 7 luce ifta bie ocuf cdfpicua lu^ 
minazia ccli diuidunt:no ari fcd pofl i 
fertur.£t uidit deue quia bonum efl: 
1 pofuit inquit illa in firmameto celi: 
lucere fup terram t prcdTe dici t noc 
ri:t fcparc inter luccm t rcnebr99.£t 
uidit deu9 quia bonii eft.Utruc^ pla-^ 
cuit:q: m^ fine peccato eft.Ubi au 
te dijnt dcu9 fiat lujc 7 facta c lu]c:t ui 
dit 68 luce qz bona c.t poftmodum V 
fcrt' 1 fepauit 69 inter luce t rcnebraf 
oocauirc^ dcus luce dicm:^ tencbras 
uocauit noctem:non boc loco addittf 
e:t uidit 59 quia bonum e:nc utruc^ 
9ppeIIaret'bonum:cum effct bo2U5 al 
tcrum malum uitio^po:non natura. 
£t io fola ibi lu^ placuit conditoti:te 
nebre aut angclice tfi fuerat oulinan^ 
(le;non tii fUerant appzobande. 

6e eftia t incomutabili fcia def ac 
nolatitcqi fcmp illi univfa q fccit fic 
placuept factenda queadmodu facta. 
cap.jrp. 

q Uid e.n.aliud tteltigedu i eo g^ 
p oia dl:uidit 68 qi bonu e:nifi 
opie appiobatio fm arte facti q fapia 
dei e.^iScuf aiit n ufc^adco cii dicit fac 
tum e:tunc didiat bonii:u t nibil eotS 
fieret (i ei fuiflet incognirum.&u ezgo 
uidit quia bonum c:q6 nifi uidifTct i^ te^fiercnnon utic^ fterccoocctbona 
ee ri difdr.£t plato quide plu9 aufus 
edicrelatum cf!e.f.dcum gaudio tr.a 
dt uninerfitate perfecta.Ubt t ipfc no 
ufcpadco dcftpicbanut putarct dcum 
fui operis nouitate facrum bcatiore^: 
fed fic onii uoluit artifici fuo placuif 
fe iam factum:quod placucrat in atte 
fadcndum: no <f ullo mo dd fcia ua^ 
ricf:ut aliud in eo faciant q nondum 
funt:aliod q iam fannaliud q fucrilt. 
Tlon cnim mo:e noltro illcucl quod 
futurum cfl p:ofpidt:ucl quod prie e 
afpicit:ueIquod prcterituje rcfpirit: 
fedaliomooo quodflmanoltrartm 
confuctudine cogirationu logealtccp 
diuerfo. 31 Ic quippc non e^ boc i iird 
cogitationc mutata:fcd omnino inco' 
mutabrircr uidet:ira ut illa qutdcm q 
tcmporaliter fiunnt futuranondum 
fint:-! prefcnria iam fint : t prctcrita 
iam non fint.3pfe ucro bcc oia l^abK 
ac fcmpitcrna prefenria coprebedat: 
nec abi ocuIi9:aIif mente: non eim e^ 
aio conflat t cotpoic. Tlcc alitcr noc: 
aliterantea:f alitcrpoflea: qm nofic 
noflra:ira quocp due fdcnria tnuj ti 
pomm:pririe utdelicet t pretenri uel 
fnturi uarietate mutatur:apud qucm 
non efl immutatio ncc momcnri obii' 
brario.Tlccp enim du9 intcnrio de co 
gitarionc in cogitarioncm tranfit : in 
cuiue inco2po:co contuiru fimul ad^ 
funtcunctaquenouit.<lm tempors 
ita nooit nuir fuie rpalib" norionib*: 
qucnadmodum temporalia mouet 
nullis fuie tcmporalibua motibue. 
3bi ergo uidit bonum effe quod fccit: 
ubi bonum clTc uidit ut faceret . Tlcc 
quia factom uidit fdentiam duplica- 
uir.uel ej: aliqua partc aupt:tanqua3 
miotis fcicnrie fuerit priufq' faceret 
qd uideret:c| tam pfcrtc no oparetnr: 
nifi ta pfccta fda cui nibtl e;c dus opc 
rtbue addcref.O.uflp!0pf firmmoDo 
nobie infinuandumdTet quie feccrit VNDEOMVS Ittccrfufficet dicc fedt de" luce. Bt aiit 
non foln qoie fecmr.oqt ct pcr quid 
feceriKfatis enTet ita eniJcrart . 7 dijrit 
deu9 fiat bp7 ficta e lu;:: ut ii tanta 
dcorfj « p ucrbu lucc fcriflTc noflcua. 
OsiJotria qucdam majrfmcfcicnd* 
dc oraturanobie intimariopoztuit: 
«Ja eamfcccrittp quid fcccrit:quarc fc 
ccrit:dcu9 dipt inquit fiat Iujkt facta 
efl lu^t uidit dcn9 lucc qz boa e. 3i 
crgo qriue quig feccrit:6e cfi p ^d fc 
cerit:dij:it fiat t facta e:fi qua«: fccSlt: 
q? boa e.TUc aucto: e qxcliitioi dco: 
ncc ar9 cfftcaciot dci vbo:ncc ca melio 
q> ut bonii crcarcf a bono deo . 'bijnc 
etil plato cam condcndi mndi iufblTt 
mam didt:ut a bono 60 bda opj fic^ 
rcnt:finc ifU lcgcrinfiue ab bis qui le 
gcrantfoztccognoucrit:fiucaccrrio i' 
genio inuifibilia da p ea q facra funt 
ttdkaa;>fpej»:rit:fiue ab bie c[ iilaco 
fpqxrant lipfc didiccrit. 

bt hia quibu9 (n uniucrfitate ia^ 
9 bono creato:e bene conditaru; qdi 
difplicent t putant nulUm ttiaim u 
nataram.cap.):):^. 

b 2(nctricam.Udbonacrcandit 
dicit bonitatc dci.banc tnq^ ca$ 
tam mdi^ito^ {ooneam:q diligcnter 
confiderata t pic cogitata:ome corro 
ucri'ia8 qucrcntio mundi oilsiine frtii^ 
nat:0.uidam beridnonuiderunt:ci& 
egena camie buioa fragilec^ mottali' 
tatcm iade iuflo fupplicio uenicntcj: 
dum ci rf conucniot pluria ofFcndunt: 
ficut i^niQ aut frigue aut fcra befHa:C 
quid dufmodi.1Tcc attcndnr^ ud in 
fuie bcie naturifq; uigcat:puIcbroq$ 
otdincdifponanfiq^toco^ onivfitati 
re;tp fuie portionibue dccozie tanq^ 
l comuncm rcmpdblicam confcrant:^ 
nobifipfie fi ei9 congruentcr atc^ fcie 
ter utaor comoditatif atftuant:ita uc 
uenena ipfa q pcr inconucnicntiam ^ nidofa funt : cenuenienf adbibita in 
falubria mcdicainta ucrtantun q^q' a 
contrario ct bec quibn9 dclectant':fic 
dbne 1 potus t ifla \aj: imodcrato t 
{mpottuno ufu nojia fentianf. Unde 
noe admonct diu^a ptoiiidcntia no 
rce infipicnf uitoperarc: f; utiUtatcm 
rcrum diUgcnf inquire: t ubi nollru; 
tgcnium ucl infirmifae dcficinica crc^ 
dere occultam ficut erant qdi q uij: 
potuimus inuenire:quia 1 ipfa utilita 
tif occoltario:aut boilitanf cjcercitato 
e:aut clationie attritio: cii oio natura 
nuUafitmaIum:nomec^ boc non fic 
nifipriuatioisboni.fcd a tcrreie ufq^ 
ad cclcftia:t a uifibKb* ufc^ ad inuifi^ 
bilia: funt alqe alia bea:al^s alia me 
liora:adboc incqdaliaut cfTcntoia. 
i^eue adt ita c artffcj; magnus in ma 
gnig:ut minot non fit in pazuie.OLue 
pua nd foagranditatc: ni pcne nulla 
e:fcd artifide fapicntia mctienda fun 
ficutin fpedc uifibili boie^fiunum ra 
daturfuperdlium: q^pwpemodd ni' 
bil cotpoti 1 ^Tnultum detrabif pul' 
cbritodini . qm non mole conftat fed 
dif!at a parilitareac dimfide mb:o;2. 
tlccfancmultummirandu; eft^g^bi 
quindnoUammalamputat ee naru^ 
ram:fuo quodampzoprioqcozramp 
pagatac^ ^ncipio:noIunt acdpcrc ifta 
cam creationis rcnim^otbonusdcoa 
condcret bona:credcnrc9 eumpotiu9 
fld bcc mundana molimina rcbellarif 
aducrfum (c malizepcUcndi^ejrtrea ne 
ccfTitatcpductumfulfp naturam bo-' 
nam malo coerccoo fupaoocp mifcu' 
ifTc^q^turpifTimc polbta 1 cruddifTi' 
me raptiuata:<r oppfla labotc magno 
&ix mundct ac liber: no totam tamc: 
f5 q5 dus non potucrit ab illa incfna' 
tione purgari:tcgmen acuinculumfu 
turum boflis uicti t inclofi. Bic autc 
maicbd ri defipcrct ud potf ifanizct: 
/i dd natora ficutie incommutabik; 
itqf omnlno ico»uptibile crdent: cui LIBER nocerc nuUa m pofTitiaiam vo q ito^ 
luntace mutari in deterius 7 pcccato 
couumpi potuit:atcp ita incomutabif 
^itatie lucc pnuari:ii dei pte nec ciao 
nafe q dci eii:(^ ab illo condttam loge 
{pa:e pditoti cb:illiana faitate fetiret. 

i^e erroze in quo ozigenis ooctria 
fnculp9tur.cap.]c^g. 

r £(lmulto eftmirandnampU": 
cp ct cfda^ 4 untinobircu crcdut 
oium :e;t ce principinrnullac^ naturs 
q non eft quod dcua ernifi ab illo con 
ditO!e dk n po(Tc:nolucrBt tn i(la caj 
fabricandimundi tam bonam ac fim 
plicem bn acfimpfr crcdcrc:ut68 bo-' 
nu9 conderet bona:? cfTcnt pofl deu$ 
q non cflent quod eft dcu9 : bona tii 
que non faceret nifi bonus dcu9 . Sj 
aiae dritnon quide ptee dei f; factas 

dco:pccca(Te a dco condito:c zccdcn 
oo.t divfig pjogrelTibug p divdute 
peccato^:a celte ufc^ ad terrae di^Ha 
coipoti quafi utncu^ mcmiirc:? bnc 
ee mundJ cacp clm mddi fmffe facie" 
di:n at condcrcnf boa: f^ ut mala co' 
bibercntf.l^inco^igcnee iure culpat'. 
Jn libzts.n.quof appellat pcriarcbon 
U cft dc principt?f boc fcnl^it:boc (aip 
rit.Ubi plul^ did pot miro: boiem t 
ecclefiafiicie I:is tam ooctum 7q:erci 
tatu:ii attcndtne ptimH q^boc eit con 
trarru fcripturc buiue tante auc^ein 
tcntioni:q p omnia opa dcifl^iungce: 
«r uidit 68 quia bomT eft: coplcrifcp oi 
b"* infacne t uiditdf omnia que fcdt: 

1 crant bona ualdcnuUam aliam caj 
faciendi mundi intelltgiBoluit:nifiut 
borta fiezcnt a bono dco.Ubi finemo 
pcccalTet:tmmo naturie bome eet mn 
dus o:naru9 n plenu9.£t q: pcccatu^ 
e:non idco cncta funt iplcta peccatie: 
c6 bono^ longe maio: nUmerue in cc 
lcftib'* fue naturc o:dinc feruct , Tlcc 
analauoluntaequiinature o:dinefn feruare noluit:io iuf^f dci legee oia bn 
oultnanttf effugitrqm ficut piaura c& 
colote ntgro loco fuo pofuauta unif^ 
fitae re^ fiquie poffttintueri^et cum 
pcccatoiib" pulcbra c:^uie per fd^of 
cofideratee fua dcfo:mita9 turpet. 
i^einde uidere dcbuit o:igcnee 7 ^co^ 
i0 tfla fapint:fi bec opto Uera eec:mi} 
dn iS hctd ut aic p:o mcr itie pcceato 
rd fuo:^ tan^ crgaflula qb" pcnalitcr 
includcref cozpora acdpent:fupcrioa 
•rieuiora que minu6:infcrt'ora ucro t 
grauiora q apltue pcccaucrut:deoncf 
quibue detchue ntbil e: terrca copoa 
qnib'* ifcrC 7 graui' nibil c:ponu9 ^ 
boiee et bonoe:potiue etg' malof ba 
bere dcbuifre.Tlunc vo ut itclligcmuf 
aiai^mcritanonqualiratib'' co:po!U 
cfTe pefanda: acrcu poffidct pcfftmue 
dcmon . bomo aut i niic licet malue 
bnge minoue mitio:tf(p malicict ca 
te antc pcccatum tii lurcum co:puf ac 
ccpit.0.uid ant ftulri" pdt did:gi itta 
folem uf in uno munoo nnue cfTct: n 
decou pulcbritudinum ucl ctia faluti 
re?3 co:poralium confulutfTc aitific^ 
{|eum:fed bocpotiue cucnifTerq: una 
aia fic peccaucrat:ut t<]b'co:po:e mete 
retur inclndi .' 3c p boc fi contigiflci 
ut non tma fed ducimmo non duc f^ 
decem uelcenmm fimiliter equali&p 
peccafTent:centu folcs bEct bic miio''. 
<ld ut no fiaret non optftde fiaifioe 
mirabilf ad rcf cozporalium falntcm 
decoiec^ confultum cflrf^ ccti^t porf 
ue tata uniuj aie^grcfTioc peccans: 
ut fola cotpue tale mereref. Tlo pUe 
aiaf dc quib" nefciunt qd loquaf.fcd 
eo^ ipfo:^ qui talia fapiunt multil lo 
gc a ucriratc n mcrito e coerccda pzo'' 
grcfTio . tec erge ta q fupi" cotndauf 
ctJ i unaquacp crcatura rcqrot': quie 
ea fcccrit:pcr qutd fcccrir: quare fect" 
rit:utrefpondeaf deue p uerbtifutt^: 
qt bona r.utrum altitudie myflica no 
' bie ip« trtnitas tntimef:boc efl patcr VNDECIMVS ifHiuB Tfpus Ainctustan aluftiocciit 
nt quod boc loco rcrtpturarum id 
acciptendtt effe perbft>eat:mult{ fmo<' 
nis eil qo : nec omnta uno uolumine 
ut e;cpUcemua urgendum eft 

&e tnnitate duiia q pcr oia opera 
ruarigmficationid fuc fparfit tndicia. 
Cflp.x?cii9. 

c 'Redius T teneue i ftdct: pdica^ 
mud: q' pater genuerit uerbu;: 
boc e rapia; p qul facta funt omnia: 
uni^enittt fi(iu:unu9 untl:e^nu9 coef- 
ml^fiime bonue equatr bonu:? q^ fps 
fanctue fimul t plie i filq fit fps:-? ip 
recon(15(lantiart coc^ud abobus: 
flttpboctotumTtnmtas fit pwpter 
^petatem pfona;^:'; unus deus^ptet 
infeparabilem cfruinifatcmrricur unuf 
omnipotenf ^pf infcpabilc ofpotetia: 
{ta tfi ut ctiam cum dc finc^ulia qrit: 
umif^ftp eoijj 7697 oipotes ce refpo 
deaf cum vo de oibus ftmul:non'trer 
dq uel tres omnipotenr^rfed un" do 
omnipotcnsrtanta ibi c ir\ trib'' ifepa 
bilis un^ta8:que fic fe uoluit predica^ 
ri. Ut?jatit boni patzis t botii fllq;(p9 
fanctus qi communis abobus «rcctc 
bonitas dici pofTit ambo;^:no audco 
temcrariam pdpitare fcntentiam: uc 
rutfiambo^eum dicere fanctitatcm 
faciti* aufus fuero:ii ibozi quafi qua 
litatcm^fed ipfatrju^uocp fUam n ftiaj 
t rrfnitatc pfona;.3ld boc.n.mc^ba' 
biV ductnq» co fit t p? (ps 1 fili'' fpe: 
1 p? fanctus 1 fili'* fanctuer^^e tame 
ipfe uocatur fpintus fanctos:tanqua 
fanctitas (Halie t cofubftantialie am 
bo^j.Sed (i rttbile aliud bo'ifa9 dcufa 
q» fanctiraeipfccto t illa diligetia zois 
e non pKfumptionie nudaciarut iope 
rib^^ddfccrctoquodam loquedimo 
qflo noftra exerceatur intentio: eadc? 
nobts tfinuata iteUigar^trinitas: unl^ 
quacp creaturam quis fecerit: per (jd recer{t:p!optcr quid fcoedwPii 4pp€ 
{ntdligif iKrbi^di^tutfiat: qd ane 
iUo dicente factd e:^culdubio'p ^u^ 
factd e.3n eo uero quod dl uiditdetif 
qt bonii erfatis ii<seiific&tiai nulla ne 
otfTitaternulla fue cuiui^' uttlitatis ixi 
digentia:f5 fola bonitatc feci(Te quod 
factum e(t.i.quia equaliter bonum: t 
Cf fps fanctuf fimul t piis t filq bond 
LCti ideo poflea ^ factu e df : ut rea 
q facta efl congruere bonitati p:opter 
qua facta e indicetur.Oote bonitas fi 
fps fanctus rcac intcUigif: Dnivfa no 
bis trinitas ir^ fuis operibue intimaf. 
3ndc eft ciaitMiQ imae q indnctiB i 
gelis furfuj c(l:t o2igo:t infotmatio: 
1 bcatituoo.Tla fi qucraf undc firfis 
eam condidit.Si undc fit fapicns : a 
deo iUuminatur.Si ode fitfeli]c : deo 
frut/;iUfiflen9 modifiicafrcdtcmplflnf 
iUudratnnbcres iocundatUne:ut'dct: 
amat: in ctemitate dei uiget: in ^itate 
dei lucet:{n bonitate dei gaudec- 

ibe tripartita totiud pbilofopbic 
difciplina.cap.)C^. 

q Uuanmm inteUigidaturbinc 
pbilofopbi fapicntie dtfcipltni 
trtpartitam dreuoluerunr: immo vo 
tripartiram cffe aiaducrtere poruc:^t. 
Tleq$ enim ipfi infh'merunt ut ita eec: 
fed ita e(fe potius inuenerunt : cuius 
unaparfappeU«rcfpbffica:altera b 
gica:tcrtia cthic^, Ooa^ nota (atina 
ia multo:^ Izis frequentata funt:utna 
turali8:rdnalis: moraUft^ uocarent': 
quas et i oaauo libzo brcui^ (Inpus. 
no qUo fit cofequee ot i^ i bis trib" 
aliquid fm deum detiinititc coc^ttv 
uerint.<luluis plato primus ifta di^ 
(bibutionem reperilTe 1 cdmcndaife 
dicaf^^cw' ncc^ natura:^ omnid aucro; 
nifi dcus uifus e(t : nec^ intelligentie 
datotrnet^ aotif quo bn beaccc^ uius 
tur ifpirato.S^ certe c» de natura vf. LIBER 1 de roe {nda^ande tierftat&:T 5 ftne 
boni ad qttem cuncta que agfmue re-' 
ferre debeus:duierfi dtuerffl feniiflhR 
in bis tame tribns magnis n generali 
bue qonibue ois cotnm uerfatur inte 
tio.Jti ut cum in unaqdac^ earu; e[d 
quif(^ fcctctur multiplej: {ii difcrepa' 
riaopionUmtcfTe tamen aliqua natHz 
cam Sdt fotma: vtre fuma nemo cocte 
tur.Xria enim funt que in unoquocp 
bomine artifice fpectant ut ali^d effi' 
ciat:natnra:ooctrina: ufus . TLatura 
ingenio:oocrrina fcicnria:ufu5 fructu 
diiudicandus cftHec igno:o q^^pKe 
fructus fruenri6:ufu8 ucro utctis fit. 
attp boc intcrclTc uideat": g» ca re frui 
dictmur:q nos non ad aliud rcfcreda 
per feipfam delectat.CIti vo ea re qua 
^pter aliud querimu0:uri tpalib" ma 
gie utendu; cftq' fruendti ut fn« me 
reamnreternis. Tlon ficutpcruerfi<} 
fhiiuoluntnimtmo:uttantdco : qm 
no numu^pter deu ipeducfed deum 
^ptcr nummum coUint.UenJtam eo 
ioqucdi mooo qucm plus obtiuit t^^ 
fuctuoo:7 frucribus uriur:? ufib' fr|» 
imur.Tlaj i fructus ia^pe diir agro' 
mmrquib'' uriqj omncs tcmporaUrcr 
urimur.^boc ita<p moze ufii di^crim: t 
bis tribus que in bomine fpectandft 
comonni:que funt natura : ooctrina: 
ttfu0.£]c bis pzopter obftneda beara; 
nita rparrit^ ut di]ri a pbis iiieta e di^ 
fciplta:naturar^pter nattira: rdnalis 
^ptcr oocrrinarmoral^^prci- ufii. ©i 
ergo n^ura noflra cffct a nobis^^fec 
to tnzamiios gcnuiffcus fapicnriaj: 
ncc eam 9:ooctrina.i.aliundc difcen^ 
Do percipcrc ctirarcmue: i nz amoz a 
nobia pzofecms^T ad nos rclarus ad 
beare uinedit fulTicerer: ncc bono alio 
quo frucrcmur ullo indigeret.Tlucuc 
ro quia narura noflra ut cfTet den bet 
fluctozem:pzoculdubio ut va fapiaus 
(pfu; dcbemus babere ooctdze;: (pfii 
aia5 utbcari fimue fuauitatts irime Iflrg(to»ra. 

i^e imagine rumme trinitatt8:q ^ 
quendam modu-in natura e ncc dum 
bearilicari boIs.cap.^TVi. 

e X nod quide in nobis tatfi no 
equale:imo ualde logcq; diflan 
te:ncc^coetema:T quo breuins totu; 
dz no ciufdcm f15flantie cuius cfl de": 
tamen qnia dco nibil fit in rcbus ab 
eo faais natura^pt^us: imagine dci 
bocerumeilU* trinitatieagnofcius: 
ad boc refozmatioe perficienda:Dt fit 
etfimiUtndinc^)ria. Tla i fumns : i 
ncs u nouimus:? nofl|2 cfVc a noffe 
diligius . 3n bis aut tribus quc dip: 
nulla nos falfiras ucrifimilie turbar. 
Tlon.n.ca ficut illa q fozie funtullo 
fcnfu cozpozie tangimue: udut colo^ 
res u(dcnoo:fonos audicnoo:ooozce 
oU^adenoorfapozes guflanoo: dura t 
moUia contreoanoo fcmujfi:quo;t fB 
fibiUuetimagics eie fimiUimas : ncc 
iam cozpozeas cogitatione vfau6:me' 
mozia tcncmne.-T pcripfasiniflozu^ 
defidcria conciraunr^ fine ulla pbars 
fia;^uc!pbanrarmaru imaginatione 
ludificatozia mecfTe me idc^ nofTe t 
amare ccrrifTimn e.TluUa in bie uenY 
academicop argumta fozmioo dicm'' 
rinm.flnid fi falUris.^Si-n.fallo^fB. 
Tla qUi non e:uri^ ncc falU pot: ac p 
boc fd fi faUoi.0.uifl ezgo fu 4 fallo: 
quom6cfTcmcftifloz:qri certucflmc 
efTe {\ falloz i O-uia igitur cfTcm qui 
faUeren etiam fi faUar ptoculdubio i 
eo Cf me noui cfTe no faUoz.£6fcquef 
e aut ut etia in co q» me noui no(Tc:no 
fallar.Sicutcnim noui me efTe:ira no 
ni er boc ipfum nofTe me . £acp duo 
cum amo:euflde5 quocp gmozcmqd 
da im nec imparis cftiaridis eis quaf 
notti rebus adiungo.TU^ emm faUo 
amarc me:cii vn^ bis q amo nd faUar. 
Ooany i^i ^ falfa efTcnt : faUa me VNDECIMVS • • aihare tieram eftet.TU qoo pacto rec 
te reprcbcnderer:t rcctc ^jbibercr ab 
flmote falfo?t:(i me illa amaz felfum 
effaiCa vo t illa uera at<p certa fint: 
^8 dubitet ap cop quc amaf t ipe ao: 
uerue i ccrtUB cft/Xaf oi:o ncmo eft 
(f ce k noticg' rteo e 4 rt ee b^ ueltt. 
'O.aoln.potbeatueeefinibilfii. * 

t>e e(!cntia % fcietia -r utufq) amo 
te-cap.^rg. 

i Xa ^o m' quada naturali ipfu; 
ce iocddtt e:ut no ob aliud n bi 
qut miicri funt nolim intcrire. £t cu5 
fe mifcros c(Tc fcntiant:no fcipoe dc 
rebi|8:fed mtfcria fua poti** aufcrri ue 
lft.3Ui8 ct 1 4 fibi mifcrrimi appcnt: 
tplanefunt^tnofolil a fapientibus 
qm (lulti:uc;t et ab bis qui beatos fe 
putant:mtfcri iudicant': q: pauperce 
9t(p mendici ratit:fiqai3 intc:talitatc 
. darcrqua nec ipfa mifcria motcrct':^ 
pofito fibi qr (i in cade mifcia fep cfTe 
nollent:nulli i n\iiq> elTent futuri:fed 
ounooo pcriturt:^fccto ejrulrarentle 
ticia:ificfempeligcrentecq' oiono 
eflfe.lDuiaa rei teflie eft notiiTimue fe 
fu8 eoi^t Unde.n.mo:i mctuot:'z ma^ 
luntiniUaeranawucrc:^ ca mo:te 
finire:nifi q: fatts appct q^ :fugiat na 
tara no elTc.'2ltq^ io ca fc noucrint ee 
mo:itb8:p:omagno brificio ftbibac 
impcndi mifericotdiim dcfiderat: at 
alig^to^ducnfincadcmifcria uiuit: 
tardiufq? mo^iant-.^Ptoculdobio ego 
indicat:imo:talitate fattc ta(c q H ba' 
beatfinemmendicitatierquanta gra'' 
tulatione fufcipercnt.^Ouid aialia oia 
ei irrationabilia: quib" data ri cft ifta 
cogitare:ab imfis dracoibus ufcp ad 
epguosuermiculoa.^tlonnefeee ud 
le atq^ ob boc infitn fiigcrc : otb" 4^** 
pHt motibue indicant/Oiuid arbufta 
omfcp ^ticce: qaib^^nullas e (efus 
ad uitanda maifcfla motioe pcmicie^ tlonnetitfnaurad tittD cactimts ger 
mecmittannaliiastcrreradtccs iffi" 
gunt quo aliihtt} trabat:at(p tta fuu5 
quodimo ce pfuetijp» po ftrco copo 
ra cib** no folu fcnfue^f^ ncc ulla falte 
feialis eft uita : ita tamcn uel cpliunt 
t rupna:ucl in ima defcendunc:r (ibra 
turinmed^8:utclTcntia fua ubifm 

.natura ptit c(Te cuftodiant.^a vo nof 
re^ni nmd.qKp falU nolit natura ba 

. mana:uelbicintclligipot:qi>(aifitan 
({f(^ fanamte malunt:g> lctari i amf 
tia.0.uc uis magna i mirabilis mo: 
talib' prctcr bomini animantibue nL' 
U e:l5 eof cfbufda ad ifla lucc cotuen 
da multo cp nobis fit acrio: fcnfu8 o^ . 
culo^t: f5luceiUaico:po:c3c6tingcre 
ncqdt:qua mens nolfra quodamooo 
radiaf^utdebidoi^bus recteiudicare 
pofTimus.Tla ing^vS cam capimus: i^ 
tanti) id poiTumus.Ucrntit iefl fefib'' 
trrationalid:afi fda nuUo m6:at cctte 
qda (cie fimilituoo.£cta adt re^ co:^ 
poraUn non quia fcntiunt:fcd q: fenti 
untur fcnfibiUa ndcupata funt.0.uo 
rum in arbuflid boc fimifc cft fcnftb*: 
cf aUtnt' t gignunt. Ucrdtii i bcc oia 
cotporalia latcntef in natura cas brtr. 
f5 founas fuaf quib" mundi bume ut 
fibiUe ftructura fotmofa e^fenticndas 

' fenfibus prcbcnt: mpioeoq^ noiTe ri 
po(Tunt:quafi innoccfccre ucUcuidea 
tur.Sedno8eafcnfuco:po:i8 itaca- 
pimud:ui dc bts nd ienfu cotpozie iu 
diccmu8.'babcmu8.n.aUd intcrto:ie 
bots fcnfd ifto ongc pr eftatio:c: quo 
iufta 1 iniufta rcncimuf:iufta pcr intcl 
ligibilcm fpccicm: iniufta fentimus ^ 
du9 priuacioncm . 2ld buius fcnfits 
oiTicium non acics pupiUc:n6 forame 
auricule:non fpiramenta narid:ri gu^ 
fttts faucium:non uUus coipoie" tac ' 
tue acccdit.Jbi me i effci boc no(Tc 
ceitue fttm:i boc amo:at(p amat mc 
rimiUterccrtitefum. LIBER 3tn ct ipfum amo:cm quo i cflc t 
fc(rc diligios dtUgcrc dcbcamue: quo 
magie diutne tnnttatia imagini pi9^ 
pinquamus.cap.^q. f £ddcdt:obu9illi0 c(rcntia.f.T 
notidatgrom amcntur i nobif: 
t qucadmodum ct tn cctcrts rcb" que 
infra fdvxoi^ rc^iafifi differcne qda 
tn fimilituooig-tum fufcepri buius c 
peris ro uifa e poftulare:fatie dipuf. 
t>c amote aiit quo amant':ut;t ? ipfc 
amoz amct':non dictii c.3lmaf «utc^: 
n hinc p:obamuf:q' in boibus <^ jccti 
U6 amant:ipfc magie amct. Tleip dy 
nir bonue mcrito d: q fcit q6 bond e; 
f5 q dtltgitXur crgo 7 in nobifipfis 
no;? ipfum amozcm noe ama: fctiuf: 
qiio^amflmue ^c^d boi amamue/£ft 
enim 7 amo quo amat';7 q6 amldu^ 
no cft.£t idum amozcm odit in fc : 4 
illum diligit quo id amafq6amfldi} 
cfl."f>o(runtcnimambo cnTe inono 
bominc : i boc bonum cfl bomini ut 
illo ptoficicntc quo bn uiuimue : ifte 
deficiatqdo maLc uiuimus: ooncc ad 
pfectum fanct':7 in bonu comutcf om 
ne q6 uiuimuf.Si enim pccora ccm': 
camalcm uitam 7 quod iecundu^ fcn" 
fum ciufdcm eft amaremu6:idq? eflet 
fuffiaene bonum noH;:: t hn boc coi 
cffct nobie bii:nibil aliud qucrcmue. 
3tcm fi arboice cftcmue: nibil 4dcm 
fcnrientc motu amarc pofreuf:ucriJtfi 
id quafi appctcrc utdcrcmur quo fera 
cius elTemu6:ubcriuf<5 fruauofe. Si 
cfTcmuo lapidc6:aotfiuctuf:autuct'': 
flut flamma ucl quid ciufmodi:fincul 
lo quidcm fcnfu atcp uita: rl tii nobis 
deca quafi quida nol^!o;t loco^ itcp 
ozdis apperitue . Tlam vclutamojes 
co^jo;j momcnta funt pondc;:. : fiue 
dcotfu grfluitate:fiue furfti lcuitate ni 
tJnf:ita.n.corpu8pondc: ftcutflr^'9 
moit fert':quocucp fcrt'..^imgitur boice fumue ad nfiatatotis ittiagies 
ceati:cuiuf cilocra ctemitae: ctna oe 
hta6:e6tfl t oeta caritas^ccp ipc crnft 
tucra trinftas :nc<pconfitfflnrc^fe 
parat0.in bts quide rdC quc ifra nof 
fnnt:qm i ipfa nec aliquo mooo ccnt 
ncc aliqufl fpccie conrincrenru::ncca^ 
Itqucm oidtncm ucl appetcrent ucl te 
naent:nifi ab lUo faaa cfTcnt c{ fdme 
eft:qui fumme fapicne cft : qui fnme 
bonue c(!:ranquam pc omnia q fedt 
mirabili flabilitarc currentce^quafi q 
dam ciue alibi magie ahbi minue im 
pfTa ucltigia colligamu6:inncbie adc 
ipfie due tmagine contucntce : tanq^ 
minonlle tuangelicue filtueed nof' 
mctipfoe rcucrfi furgamue: 7 sd illd 
rcdcanxue a quo pcccanro rfccfTcra' 
muf.3bi ce n:} n bcbit motc:tbi nofTe 
n:mnonbabebitcrro:c5:ibiama: no 
flrum non babcbitoffcnftoncm.TlBC 
flut ifta tria n;a q^uie ccrta tcncamuf: 
nec al^e ea crcdamue rcf^bue:f5 nof^' 
ipft prefcnria fcmiamu9:flrqp inrerioe 
ucranfTimoccmamueafpecru: tame 
^diu furura:uel utmm nunquam dc 
ftitura:? quo fi mfllc quo ailt fi bcne 
aganfpcnwitura fint:qm pcr nofip' 
fos nofTc non pofTumu8:alioe binc re 
ftcs ud queriue uel babcmuf:de quo 
rum fidc cur nuUa debcat cfTc dubita 
tio:f» cft iflc fy poftcriot crit dtligcntT 
difTercndi locue. 3n boc ailt hbro de 
ciuitatc dci q ne pegrinat in bui'* uite 
mo:talitatc: fjrmoitarfcmp iccte.u 
dc angdie fanctis deo cobcrentibue: 
qui ncc fiierat un^» nec fiituri funt de^ 
ferto:c6:intquo6 7 illos quictcmam 
lucem dcferentce tcnebrc facri fut:dc' 
um pmitue diuififTeia^ dipmue: illo 
fldiuuatc quo i ccpimue ut polTum' 
e^Iicenuis. 

be fanctotnm angcloiom fcicntifl: 
qua trinitatem in ipfe ciue deitarc no 
uenint : qua operum caufas priue VNDECIMVS mopefanttartt q^in ipris operibus 
amficts iiuumwr.cap.^)c 

I Ut 4ppe ageU fancti n per vbt 
fonantia deu difcunttr; p ipam 
pntiam immutabilja umtatis.-boceft 
vbum eiue unigenttum.£t ipfum uer 
bum 7 patrem i eomm fpm fanctu^: 
eitp efTe infeparabilem thnitatemifin 
gularcp in ea pcrfonas una cffe n5am: 
1 tamen omnea non tree deos e(Te: f^ 
unum dcitm ita noucrunt: uteis ma^ 
gis ifla fit nota ^ nofipfi nobis cognt 
ci rumuB^ipfam quoq; creaturam me 
tiu8 ibi:boc c(l in fapientia dei tan^ t 
artc qua facta e:^ in ca ipfa ki&t : ac 
p boc 1 feipfo3 ibi mclius y in feipif: 
ueruntn i in feipfis.facti funt.n.'Z ali' 
tid funt q> ille qnt fccit.Jbi crgo tan^ 
icognitionc diunta:in (eipfia aut tay 
ut itefprta:ficut fupra ia dijiiud. XDul 
ntm autem differt utrum in ea roe co 
gnofcatur aliquid fecunduquam fac-* 
tum e:an in feipoificut aliter kiirecsi 
tuoo linea^ feu ueritas figura^ cum 
(ntelleaa confptcif ^alrf cit i pulue fcri' 
bitunt atiter iullitia deknbitH vttate 
ico'mutabiU:alitet in aia iulti fic dcide 
cc^a:ficut firmaiittum intct aquas fu' 
perioicB r infcrio:e9:quod cclum uo" 
catum eft:ficut deorfum aqua?; cogc 
ries terrcq^ nudatio i berbarum ifti'' 
tutio arcp ltgno|£ : ficut folis ac lune 
ileUa^tc^ conditio:ficute)C aquis aiaU 
um uolucrum.f.atcp pifdum bcluarn 
cfi natantium:ficut quojocijcp i tcrra 
gradientium atcp rcpcnrium: i ipius 
bominis qui cunctif in terra rcbus ej: 
ceUcret.Omnia bec aUtcr in ucrbo bi 
cognofcuntur ab angcUs^ubi babcnt 
cas rationefcp fua8.i.fecundum quas 
facta funt incommutabiUter peimane 
te6:aUtcr i fdpfis:iU{c clariote:bic ob 
kanoic cognitioncudat artis atc^ o 
perum.OLuetamen opcra cum ad ip 
fiuscreatotis Uudem uenerationecp referunmr tanquam mane locefcit in 
mtibus conteplantia. 

be fenarq numeri perfcctione:qut 
parttum fuarum quanntate complet, 

b £c aute; proptcr fcnarq numc' 
ri perfectioncj codcm die fcrics 
repetito fcjc dicbus pcrfecta narrant'. 
non quia deo necdTana fuerit mora 
tempo:um:quafiqui non potucrit cre 
are omnia fimubque dcinceps cdgrit' 
is mottbue peragcrent tcmpOra : fcd 
quia pcr fcnarium numerum eft opc 
rum fignata pafccrio.Tlumcruf quip 
pe fcnarius primus complctur fuis p 
tibus.ufeirta fui parte i tertia i dimi^ 
dia:quc funt unum i duo i tria : que 
in fummam ducta fc]c fiunt .'Partcs 
autem in bac confidcranone numcro 
rum ille intcUigende funt que quotc 
fint dici pdnficut dimidia:ftia : quaf 
tA.i deiceps ab aUquo numc:o dcno-' 
minatcTlec^ enim e^empligratia:(|a 
in nouenario numero quatuot pars 
aUqua cius ef?:ideo dici potdl quota 
cius finunum autem poteft: na nona 
cius e^:i tria poicft:na5 tertia c ciuf. 
£oniuncte uero ifte duc partcs eiue: 
nona.f.atcp texxiA-M efl unu i tria:lo 
ge funt a tota fumma eiU9:quod e no 
uem.3tecp in dcnario quatemarius e 
aUqua paridus:fed quota fit did no 
potefl.unum autem potcft:nam dccia 
pars cius eft. t)abct i quint.im q ftit 
duo:babct iimiAiskm que fmtqnop, 
Sed be tres partes eius:dcdma i ^n 
ta 1 dimidia:id efl unum i duo i c^n' 
o^ fimnl ducte riOii complent decem: 
funt enim octo.i^uodenarq ucro par 
tes numeri in fummam ductctranfe-' 
unt eum. 'babet enim duodedma q6 
cftunum:b3betfe)cta5que daofmv, 
Wd(X quartam que funt tria : ba' 
betterttamquefuntqoatuor: babet LIBER- t dimfdtam qttc (ant feiriunum aut i 
dao t cna t quatuo i fcp non duode 
dm fcd ampliu8:id efl fqcdcd^ fuinr. 
"bocbrcuitercdmcmorandtt putftuU 
adcommendandiim fenartj numen' p 
fcctionem:quiprimu6ut dijiiptibus 
fuie in fumma^ rcdactie ipfcpcrficif: 
(n quo pcrfccit dcus opcra fua.Undc 
ratio numcricdtcmnenda non c: que 
in multia fanctantm fcripturarum lo 
de g^magni cftimada fit clucct dilige^ 
fntucntibu9.Tlcc fruftra in laudibus 
dd dictu5 efl;omnia in mcnfura i nu 
mcro 7 pondcre difpofuifti' 

t>c dic fcptimo in quo pleitUDo t 
re^es commdatur.cap.w^i. 

( TlfcptroaBtdic.i.codedicfcp' 
tic8 rcpctito: qui fiumcrus ctfs 
ipc alifl rationc j^fcctus c6ci rc^fcf co 
mdatUnin qua primii fanctificatio f» 
nat.Jta dcue uoluit iftum dicm in ilt 
fuis opcribijs fanctificarc: fcd in rc^c 
ftta que non babct ucfpam.Tlccp cim 
ulla crcatura c(t;ticetiam ipa aliterin 
^ci ^bo:alitcr in fccognita faciat alis 
uclutdiuma:aliam vdut ucfpertinaj 
noticiam. £)c fcptcnar^ poio numcrt 
pfcctionc dici quide plura ponVmt: fj 
liber ific iam^lijcus cft:7 ucrco: ne oc 
cafione compcrta fcicntiolam noftraj 
Icuitcrmagis^utilitcr iactarc ucUe 
uideaur:brida cfl itaep ro moderatio 
m's atq^ grauitatie^ne foztc cum 6 na 
mcro multum Io(}mur:iftfura t pScT 
ncgLgeiudiccmur. 'bocitaq? fatte fit 
admone : op totuji ipar pmus nucrus 
tcrnariue cfl:totu8 par quflfnan'* : c)c 
qutbus duobus fcptcnflrius conflat^ 
3dco^ uniucrfo fcpeponif: ficotiefl 
fcpticscadctiuf^e i rcfurget.i.quo' 
tiefcunc^ cccvAcrix non pcribit. Ckt fi 
dctniquitatibus fcd dc tbulatienibof 
ad bumilitatcm pduccntib* inrcUigi 
uoluit.£.t fepties i dic laudiibo te. <{6 fllibi alio mo dtcto e:fem^ iaDs eute i 
o:emeo.£cmulta buiufmodiidiuis 
aucnbue repcriunturin qotbus fcpte 
nariud numa' ut dici pro cuiufc^ rei 
uniucrfitateponifoUt, Tbropter boc 
code fcpcnttmero (ignacur fpirit* fac 
tu6 dc quo dii0 ait.i^ocebit uos om^ 
ncm ucritatcm.3bi rcquics dci qua le. 
quiefdtut in ded. 3n roto quippc id i 
plcna pcrfcctione rcquics:in pte aute 
laboz.3dco laboramus q^diu c% paztc 
fdmustfed cum ucncrit quod pfcctuj 
eft:quod e]c parte c cuacuabitur. "hvc 
ef! ep etiam fcripruras iftas ca labo:e 
rimamur. fancti ucro angcli quomm 
focitmi 1 congrcjationi in bac perc:' 
grinationc laboziofifTima fufpiram": 
Ucm Ijabcnt pcrmancndi ctcmitatc^: 
ita cognofccndi fadliratc;:? rc^cfccdi 
fclicitfltc.Sie difficultatc quippe no9 
adtuuat:qifi fpualibus motib" puris 
i: liberis non laborant. .^ 

ibe optone co:^:4 agtb;^ crcationc 
anrio:euoUitee g* mundi.cap.^T;:^. ' 

n £ quts aS^t corcdat i dicat: no 
fanctos angdos cfTe fignatos i 
eo q6 fcriptij eft:fiat Ipjc i facta e luj:: 
fcd qnlt; Uiccm tunc primu facta cfTc 
co2po2eam auroptncrur aitr ooceat. 
angdoe ant ^ue cffc factos: ri tantu; 
ante ftrmamentum quod inrcr aquas 
1 aquae factum appcUatum cft cduj: 
fed antc illud qnod dicrum cft:in pri'' 
cipio fcat dcus ceUim i tcrram : atcp 
illud quod dicrum cft in pridpio:non 
ira dictum tanquam primum boc fac 
tum fir:atm anre fcccrir angdoe^f; q: 
omnia in fapienna fedr: quod cfl uer' 
bumeiue:tipfu5fcriprura prindpiu 
nominauir: ficur ipfe in eoangelio iu' 
dcie querenrib^ quis eflVt : refpondie 
fe dfe principium : non c contrario 
referam conrenricnem: mapmc quia 
boc mc dclectarpUirimum: if eti&m i VNDEaMVS fumtno ej»:dio faticti Ubrigmefcoa 
tnmms c6medamr:£um eni^itapt 
iit prindpio fcat deua celum i teiraj 
at^ patcr itelligaffecilTc ifilio:fic at 
teftafur pfalm" ubi legit': q' magnifi 
cata funt opera tua diie:oia in fapicn 
tia fecifti: conuenicntilTime paulop" 
comcmo:at"et fpiritus fanctu9.£um 
cnimdcmeetqualemterram dcusp 
mit" fccait: ufqua molcm matcriam 
ue future conftructionia mundi ccli i 
terrenoic niJcupauerit: fubijciedoct 
addendo: terraaute^erat inuifibilia 
1 c6pofita:t tcnebre erant fup abyflu 
mo)c ut trinitatie comemoiatio cdple 
retur:'!: fpus inc^mt dei fupcrfcrcbat' 
fupcjaquas. "Proindcutuolct unuf 
quifcp acapiatabbo:rentc8:quod ita 
^fund5e:utad e^rcitationcmlegeti 
um a fidei regula n abcrrautcs: pCe» 
polTit gencrare fcntentiad:dum tri an 
gclos fanctos in fublimibus celi fcdi 
bu9 non 4de dco cc5etcm09: f^ tfi de 
fua fempitcma t ucra fclicitate fccu 
ro9 1 cert09 elTe nemo ambigat. 2ld 
quo:um focictatcm pcrtincre pamu 
Io8 fuo9 dfis doccns.non folum ill6 
ait. crunt cquales angclia dci;ucmm 
ipfiquoqueangeliqua coteplatione 
fruentur orldit ubi ait.uidctc nc ptcm 
natis unum qc bi9 pufiUie. bico cim 
uobig: q: angeli eo^s i cclia femper ui 
dcntfaciemp:i8mei:quiinceli8 eft. - 

t>c duabus agelo^^ focietatib" diuer 
fis atq? difparibtts que non incogme 
intelligiit luci9 7tcnebra?s nomibus 
nuncupate.c.]cj7:i9. 

p £cca(TeaiJt quofda angelos: 
7 in buius miidi ima dctmfos: 
Hui eis uelut carcer e ufc^ ad futura^ 
in die iudicij ultima danationcm:apo 
(lolus pctms apertilTime ofidit dices 
<y deus angelis peccantibus non pe 
• gcit:f5 carccribtts caliginis infcrni dc trudes in iudido puniedos tradidcrit 
rcfcmari.Jnfcr bos crgo i iltos dcu 
urprefcietia fopc diuififlfe quis dubi 
tet.''3Uofq3 luccm mcrito appcUari qs 
contradicat.^OLri ^dem noe adbuc in 
fidc uiucntes:? eo:i5 cqualitatcm ad 
bucfperantes utiq^nondu^tcnctcs: 
il lu^ difti ab apoftolo fum".' f uirtia 
enim inqt aliqia tenebre:nunc aut luj: 
in drio.3fto8 ucro defforce tcncbras 
apcrfi(Timcnuncupari:^fccto aducr 
tiint q pciozea ce cos boibus inUddi 
bu9:fiuc intcUigilt fiue crcdut. Oua 
fpi 1 fi alia luj: in iHo bui" libri loco 
infeUigcdac:ubi lcgim^dirit deusfi . 
at lu)c:7 alic tcnebre fignate fiit in eo 
q6 fcriptii e:diuifitdc' int luce t tcne 
bra8:no9 tri irtas duas agclicas focic 
tatcs una frucnte dco:alrcra tumcnte 
fupbictypotunacuio: adoratc eum ' 
6c8 angcli cf^alia cui" princcps dicit 
bcc oia t dabo fi^ftratus adoraue:i9 
me: unam dci fancto 3mo:e ftagratc: 
altera proprie celfifudinis immundo 
amo:e fumatc:7 qiit ficut fcriptum e: 
dcu9 fupcrbia rcfiftit^bumilibus atit 
datgratiam.^Uam incelis cclo:um 
babitante:ifta inde dcicctam in boc i 
fimo aereo cclo tumultuantcm.^Uaj 
illuminofa pictm tranquil[am:iftam 
tcncbrofia cupidifatibus turbulcnta: 
3Ua dei nutu clcm^ fubucnicte: iuftc 
ulcifcente:ift3 fuo faftu diiandi i no 
cedi libidinc ejrcftulte: 3Ua5 ut qua: 
tii uult cofulat dci b6itati9 miniftrl: 
iftlnequatduultnoccatdei potcfta 
. tc frenatl.^Uaj buic iUudentcutno 
lc9 profit pfccutioib" fui9:bac illi iui 
dente cii pegrinos coUigit fuos.Tlos 
crgo bas duas focictatcs angclicas 
intcr (c diTparcs atc^ contrarias^una 
ci natura bonam et uoluntate rcctaj: 
aliam ucro natura bonam fed uo 
luntatepcrucrfam alij9 manifcftio:i 
bu9 diuinarum fcripturamj tcftimo 
nqs dcclaratas quod ctiam in'boc LIBER libro ctu itomen eft gcncfte lucte tene 
brarucp uocabulis fignatas ejriftima 
uimu8:ct (i aliud reiifit boc loco fo:tc 
^ fcripfit:non eft inutilitcr obfcuzitae 
bui'' ptractata fnie:quia 7 (i uolunta 
tem Euctozis libri buiue idagare ne^ 
uimuBia rcgula tn fidei que per alias 
ciufdcm aucfie facras littezae fatis fi 
delibue nota c:non aberrauimuB.£t 
fi.n.coipojalia bcc cdmcmorata funt 
opera dei:brit proculdubio no nullaj 
firirudinem fpmlium:Pm quod dicit 
apoftolue.Omncs eim uoo filg lucis 
eftietfilqdici^nonfumue nocrie nc 
tp tenebrarum.Si ai»t boc fenfit etia 
illcquifcripfit ad pfectioncm difpu 
tationte ftnenofh-a peruett intcntio. 
ut bomo dci ta ejamie diuinecp fapic 
tie:immo per cu fpue dci in comemo 
randie opcrib" dci que oia fcjcto die 
dicitcncpcrfccta:nullo mo angclod 
prctmififTc credat': (iuein principio. 
q:primofccit:fiueq6 coucnicnti'' in 
teltiiin principio qi in vcrbo unigeni 
to fccit:fcriptum fit:in prindpio fecit 
de" cclum 1 tcrra.tjb" nominibus unt 
ttcrfalie eft (ignata creatura^urfpuaf 
•7cO!pozali8 qd e crcdibilius: ucl ma 
gncduemundi ptee^qujb" omnia q 
creatafuntptincnfiut pmit" cajtota 
^ponerct:ac dcinde partce ci^fecun 
duj myfticu dicru numc|t e^cqucrct'. 

t>e eo ap qdn^ putat in pdifione fii 
tnamenti aquaru difcretarii nomine 
sngcloe fignatos icpgp 4dam aquas 
ejciftimant non crc3ta8.c.;:;:j:iiq. 

q Uanqua^nonnulliputaueriit 
aquarum noie fignatos quodi 
mo populos angelo2ii : 7 boc efle q6 
dictum e.5iat firmamcntii itcr aqua^ 
•raquam:utfupra firmametiiangeU 
intclligat':infra ucro Taque ifte uifibi 
les: uel maloiu^ angclo:^ multitudo 
uel oium bomina gcte0.<luod fi iti t non illicapparct ubifacti funt m 
gclitfj ubi difcreti. O^uauis 1 aquas 
quoo pcruerfilTimc arqj impie uani 
tatis e ncgent 4dem faaas a deo:qin 
nufq» fcriptum c:di)L'it deus fiant aq. 
O.U00 pfit fimili uanitatc ct dc tcrra 
diccrc. tlufqui eni^ lcgit.i>ijcit dcus 
fiattcrra.Scdinqutunnfcriptuj cft: 
in principio fecitdeus cclum t tcrra^ 
illic crgo t aqua intclligcnda e. Uno 
cnim noie utrunq^ comprcbcnfuj e. 
Tl.im ipfius cft mare ficutin pfalmo 
lcgitur:7 ipfe fecit iUud:t aridam ma 
nu9 cius finjraiit.Scd bi qui in noic 
aquarum que fupcr cclos funt: ange 
los intclligi uolunt:pondcribus elcm 
to:um moucntunT idco nonputanc 
aquarii ftuidam grauccp naturam in 
fuperiozibus mundi lods poruiftc co 
ftitui.Oui fccundum rationca fuas 
fi ipfi bominem facere potuitTcnt: no 
ci pituitam quoo grcce pblegma dici 
tur:-?: tanquam in elcmcntis cozpozie 
noftriaquarumuiccm obtinet: inca 
pite ponerent.3bi cnint fcdes eft pblc 
gmatis:iccundumdeiopusunq; ap 
cifTime^fccundum iftozumautem ccn 
tecturam tam abfurdc:ut fi boc nefd 
rc/nusrTinboe libro fimilitcr fcrip 
tum efrct:q? dcus bumozcm ftuidum 
1 frigidum ac per boc graucm : in 
fuperioze omnibus cetcria bumani 
cozporis partc pofuerinifti trucinato 
rcs elemcntozum nequaquam credc 
rent.£t fi auctotitari dufdem fcriptu 
re fubditi effcnt^aliquid aliud c^ boc 
intclligcnduj eflccenfcrcnt:Sed quo 
niain (i diligenter fingula fcrutcmur 
atc^ tractcmus: que in illo diuino U 
bro de conftitutionc mundi fcripta 
runt:Tmulta dicenda^-ra propofito 
inftituti operiB longe digrcdicndunt 
eft: iancp de duabus iftis diuerfis in 
tcrfcatcpcontrarqsfocietatibue an 
gelo:um:inqmbuefunt quedam e;: 
ozdia duarum ettam t rcbus bama DVODEaMVS dttitatumtdequibus deinceps diccre 
mftitui.quaittum fatia elTc uifum cft 
difputauimus.buncquoc^ libruma 
liquartdo claudamus. 

^urelq auguittni deciut 
tate dei liber duodecim". 

6euna bono;2 agelozucp natura 
.cprimum. H de inftitutione 

bominie dmy, 
ttbi duarum d 
uitatum quan 
ttt ad ratioaliii 
motaliu quege 
n" atiiet : appe 
bit e)cotU9:ricut fuptoielibro apparu 
ilTe in angelts il uidcf: pri" mibi qdi 
de ipfie Igelie uideo effe diccndai^b"* 
demonftrctur quantum a nobis po 
teft:quam non inconucnicns necp in 
congruadicaturefTe bominibus an 
gelifc^focietaB^utnon quatuo2:due 
falicet angelo:u5 totidcmq3 bominij 
fed due potiue ciuitatce boc cft (odc 
tate» mcrito efle dicantur: una in bo 
nie altcra in malie non folu^ angclie 
Bcrumetiam i bominibuo confliture. 
3lngclorum bonomm i malomm in 
ter fe contrarioe appctirus:non naru 
rie principqfcp diucrfis:cum dcue oi 
um fubftantiarum bonue aucto t c5 
ditotutrofcpcrcaucrir:fcd uoluntati 
bue 7 cupiditatibue cxtitiffc dubitaz 
fae non ell. dum alq conftanrce in co 
muni omnibus bono quod ipfc illis 
dcue efl:atcp in ciue etcmitarc:uerira 
te caritatepcrfiilunt.Sli? fua pol^ate 
potius delectati:uelut fuum bonum 
fibiipfi efTent:a fuperiore comuni om 
nium beatifico bono ad propria de 
flu;centnt:t babcntce clationis faf^u^ pro ejccellentiftima etcmitateruantta 
tis aflutiam pro ccrtifTima ucritatc: 
ftudiapartiumproindiuidua carita 
te:fupCTti fallacee inuidi cffccti funt. 
Beatirudinis igiturillozum caufa cfl 
ftdbercre dco. quo circa iftomm mifc 
riccaufa cj:c6tr3riocircircnda:q6c 
nadbcre dco.Ouant obrcmfi cum 
qucritur quarc illi bcati fint:rccre rcf 
ponderunquia adbercntdco.£t cu^ 
qucritur:cur ifti funt mifcri:rccrc rd 
pondcrur:quia non adbcret dco.Tlo 
efl creature rationalis uel intellcctua 
lis bonu^quo bcata fit:ntfi deus.Jta 
quauis non omnis bcata pofTtt cfTe 
creatura:ncqj cnim boc munus adi 
pifcuntunaur capiiit fcrc:ligna: fajca: 
7 fiquid buiufmodi d\:ca tamcn que 
potcfl::non q: fcipfa potcft:quia cr, ni 
bilo crcata dl:fcd cj: illo a quo czata 
cft.^boc cnim adepto bcita cl^:quo a 
mifTo mifcra c(t.3llc ucro qui no alio 
fcd fcipfo bcatus efl:iclco mifer non 
poreftc(Te:quianonfc porcft amittc 
rc.C>iamu8iraq5immutabile bonu^ 
none(Te:nifiunumUcmm dcum bca 
tum:ca ucro que fccit bona quidcm 
efTcg^ab iUo^ucrilramcnmurabilia: 
q> non dc ilb fcd dc nibilo facra funt. 
Ouanquam crgo fumma non finc 
quibus c(i dcus mnius bonit: miJgna 
funttamcca mutabilia bona: quc ad 
bcrcrc pofTunt:ut bcara fint immuta 
bili bono : quod ufqjadco bonum 
eft comm:ur finc illo miTcra ncccffc 
cfTefir.Tlecidcoccrcrain bac crcatu 
re uniuerfitatc melio:a funt: quia mi 
fcra cfTc non polTunt:ncqj enim mcm 
bra ccrcra co^pozie noflri idco diccn 
dum cft occulis cfTc mcliora: quia cc 
cacfTcnonpofTunr.Sicutautcm mc 
lio: cfl natura fenticns t cuj dolen^ 
lapisquidolcrcnullo modo porcfl: 
ira rarionalis narura prclTantio: cll 
ctiammifcra^q^illaquc rationis ucl 
fenfuscflejrpcrs^-rideo ineam non LIBER cadit midm.Qnoo rum ira (ir.haic 
naturc que in tanta ej:ccUcnria crcata 
cftut licet fit ipfa mutabilieanbcrm 
do tamcn incommutabili bono id eil 
fummodco bcaritudincm confcqua 
rur:nec cjrplcat indigcnriam fuam: ni 
(i utic^ beata fit:eicp qcptcndc no fuf 
ficiat nifi deu6:profecto non illic ad 
bcrereuirium eft:omne autcm uiriuj 
naturc nocct: ac pcrboc contra na 
turam cft.?lb illa igitur quc adbcrct 
dco:non natura differt idnkd uitio: 
quo tamcn uicio criam ualdc magna 
multumq3 laudabilie ortcnditur ipfa 
natura.£utu9 cnim reac uirupcrjtu 
uirium:proculdubio natura laudatu. 
Tlam recta uitq uitupcratio cf!: q> il 
lo dcboneftatur natura laudabilis. 
Sicutcrgo cum uirium oculo:um di 
citurccciras^idoftcndirurq' adnaru 
ram oculojum pcrriner uifue: i cum 
uirium aurium dicirur furdirae^ad c 
flrum naturam pcrrincre dtmonftra 
tur audiru9.3ra cum uirium crcarurc 
angclice dicirur^g? non adbcrcr dco 
binc aperrifTimc dcclararur cius naru 
re:ur dco adbcrcar conucnirc. 4lua5 
pozro magna fir bug adbcrcrc dco: 
Utciuiu3t:indc fapi3t:ilIo gaudcat: 
tantocp bono finc mo:tc: finc crro:e: 
finc moleftin pcrfruarur: quis cogira 
rc dignc polTir aur cloqutVOiua prop 
tcr aiam uirio malo:um angclo:um 
quo non adberent deo:quontam om 
neuitiumnature nocet:fari9 manife 
ftarur dcum ram bonam co:um crcaf 
fe naruram:cui nopum fit non cflfc; 
cum deo. 

Tlullam eflcnriam dco efCc conrra 
riam:quia ab co qui fumme eft t fcm 
pcrcft:bocrorum uidctur diuerfum 
cflcquodnoncft.c.g. 

b £c dicta funt ne quifquam cii 
dc angclis apoftattde lo^mun cpfticrcoa aliam rocalio prindpio 
babcrc porutflc naruram: ncc eo:um 
nature3ucro:cmdeu5.Cuiu9 crroris 
impicrarcranro quifcp carcbit cjrpe 
diriu9 7 faciIiue:quantopcrfpicariu8 
intclligcrc potuerit:quod pcr angclu^ 
dijritdcus quando moffcm mittcbat 
ad ftlt09 ifrac':cgo fum qui fum.£u5 
.n.dcu9 fiima clTcnria fit:boc cft fum 
mcfir^Tidco immurabilig fit: rcbus 
qu39 cj: nibilo crcauircfTc dcdit: fcd 
non fummc cffc^ftcut ipfc cft: 1 alqs 
dedit d^c ampliu9 alije minu6:atq? i 
ta natura9 cltentiarum o:din3uit.Si 
cut cnim ab co qc cft fjpcrc uocatur: 
fapienriarficabcoq^cftcnc uocarun 
eftcntia.nouo quidcm nomincquo u 
fi uctcrc9 non funt latini fcrmoie auc 
to:e6:fed iam noftri9 tcmporibu9 ufi 
tato : nc dcefl*ei criam linguc noftrc 
quod greci appellant ufiam . "boc 
enim ucrbum c ucrbo qcprcffum eft 
ut diccrctur clTcntta.2lc pcr boc ei na 
turc quc fummc cft:qua faricntc funt 
quccimq? funt^contraria natura non 
crt:nifi quc non cft.£i qnippcquod c 
non cffc contra:ium cft.£tpropfe:ca 
dco:id cft fumme cflcnric t aucto:i 6i 
um qualiuncuncp cflcntiarum: cflTcn 
tia nulla contraria cft. 

£>e inimtdg dd non pcr naturam 
fed per conrranam uoluntatcm: quc 
cum ipfiB nocctbonc uriq? narure no 
ccr.quia uiriu (i non nocet non e.c.iq» 

d 3cunrur autcm in fcripturis in 
imid dei:qui non natura fcd ui 
rijeaducrfanturciue impcrio:nibil 
d ualcntcB noccre fed fibu^nimici cij 
funtrcfiftcndiuoIuntatc:non potefta 
te Icdendi.C>cu9 nanq; mutabili9 cft 
n omni modo tnco:rupribiTiB. 3dcir 
co uirium quo refiftunt deo:qui cius 
flppellantur inimici: non cft deo fed 
ipfis malum:nccp boc ob aliud nilt DVODEaMVS qoia co:rampi't m ds nature bonutn 
Tlamratgiturcontrartanon efl dco 
fcd uirium:quia quod malum eft: co 
trarium eft bono.<lui9 autem neget 
deum fumme bonum:' Uitium ergo 
cbntrsriumcftdcorfan^' malumbo 
no."f>o:ro autem bonum eft: t natu 
ra quam uitiat:vnde i buic bono uti 
^contrariomcft. Scd dco tantum 
modo tang> bono malum: naturc uc 
ro quam uitiat non tantum malum: 
fed ctiam nojnum.Tlulla quippe ma 
h no)cia:fed mutabilibus cozruptibi 
libufcp naturi9:bom'9 tamen ipfomj 
quocp teftimonto uittomm.Si enim 
bonenon cfrent:nB uiria nocctc non 
poiTent.Tlam quidcig nocendo faci 
unr nifi adimut integritafem:pukbri 
tudincm:falutcm:virtufem:7quic4d 
boninaturepcr uitium dctrabi fiuc 
minuiconfucuit/OLuod fiomnfo de 
fit nibil boni adimcndo no nocct. 3c 
pcr hoc nec uitiam efl'. TUm clTc uiti 
um:7non noccrenonporcfl:vndccol 
ligitur quamuisnonpoltituitiu^no 
cae incommutabili bono:non tamcn 
polTe noccrc nifi bono:quia non inc 
mfiubinocet.lDoc etiam iflo modo 
dici potdl:uirium cfTc nec in fummo 
pofTcbono:necniriin aliquo bono, 
Sola crgo bona alicubi cfTc polTunt: 
fola mala nuf(r:quoniam nature ctia 
fllc c\ncq: malc voluntaris uirio uiti 
atc funninquanmm viriate funt: ma 
lc funr.inquanmm autemnamrc filt 
bone funt.£t cum in pcnia cft nam?a 
viriofa.cjarcpto co q^ namra c(i: criaj 
bocibibonumcfl:q>impunita nonc 
"bocenimdtiuftum^Tomnc iuftum 
proculdubio bonum.Tlon cnim quif 
q^ de vitijs namralibus:fcd dc uolun 
tarqg pcnas luit.Tlam criaj <p vitiuj 
confuctudinenimioue progrcfTu ro 
boramm vctut namralttcr inolcuit a. 
tioluntatcfumpfiteicoulium: t>cvitt 
iequippcnuncloquimuneius \iml cuimcnsineflcapaj: intcUigibilis^lu 
cis qua difccmimr iuftum ab iiuf^o. 

ibe namra irracionaliuj: aut uita 
carenriu3 : quc in fuo gcncre atcp or 
dtncabvntucrfitatte decorc non dif 
crcpat.c.iiq. 

c £terum uiria pccorum 7 arbo 
mm:aliaruncp rcrum mutabili 
um atcp mo:talium:vel intcllcctu vel 
fcnfu Vel vita omnino carcnrium:qui 
bus comm difTolubilis namra corrti 
pimt:damnabilia putarc ridiculi» e: 
cumiftccreamrecummodum num 
creatozis acccperint:ut ccdedo ac fuc 
ccdendo peragant: infimam pukbri 
mdincm tcmpozum ingcnere fuo ifli* 
mundi partibus congruentcm. Tlccp 
cnim cclcftibuB fucrant terrcna coc 
quanda:aut idco vniuerfitari dcefTc 
ifta debuerunt:quoniam funt illa mc 
Iioi3.£um crgo inbislocis vbi cffe 
talia compctcbat:al[J6 alia dcfTicicnti 
bus o:iuntun 'z fuccumbuntminoz» 
maiojibus^iinqualitates fupcranti 
um fupczata vcrmnmr: rcrum cft o: 
do tranfcuntium.£uiu6 o:dinis dct?* 
nos proptcrea non dclcctat: quoniaj 
parti ciu9 pro condidonc nofirc mot 
talitatis intc^ti vniucrfum cui parti 
cule que nos offcndunt fatis apte dc 
ccntcrcp conucniunt^fenrirc non pof 
fumus.Undc nobis in quibus cam p 
templari:minus idonei fumus:rectif 
fimc crcdcnda prcdpimr p:ouidcnria 
condito:i3:netanriarrifxci8 opus in 
aliquo rcprebenderc uanitate buma 
netemeritatis audeamus.OLuanqui 
1 viria rcrum tcrrcnarum non uolun 
taria ncq? pcnalia:natura9 ipfas qua 
rum nulla omnino ef^ cuius non fit 
aucto: 7 condito: deu8:fi prudcntc! 
attcndamus: cadem rarionc comen 
dant:quta n in cis boc nobis pcr uin' 
um toUi difplicet:quod in namra pla LIBER cet:ni(i quu) bcmmibuB ctfa^ ipk n» 
ture plcruncp difplicctrcum cis fiunt 
no^.non cae confidcrantibuB fcd u 
tilitatem fua; ficut illa animalia quo 
rum abundanria cgfpriomm fupcrbi 
a uapulauit. Sed irto modo poflfunt 
ipfi 7 folcm uitupcrarc:quoniam qui 
dam pcccantee vcl dcbita non rcdde 
tc8 poni a iudictbus iubetur ad fole: 
Tlon itaq»^ cx commodo fincomodo 
noftro:fcdperfeipfac6fiderata natu 
ra:datarrificifuoglo!iam.Sic cfl i 
natura tgnis ercrni fuie ulla dubt 
tarione budabir^q^uie danatis tptje 
fiitura pcnalis. Q.uid .n. c(l igne fls 
mantc uigetcatq^ luccnte pulcbrius^ 
•Quid calefaa'ente:curante:coquete u 
tiliusrquauis co nibil fittiretc mele 
(lius.-^^de ig: ipfcpcnar: appofiras p 
nitiofus cft:<^ coucnicnter adbibitua 
commodilTimue iucniror.Tlam eiue 
tn vniucrfo mundo vtilifatee ^i^erbie 
ocplicare quis po(Tit.'Tlcc audicndi 
funt qui laudant in ignc luce:ardo:e5 
eutcm vituperant vidclicet non ejc fui 
natura^fjcjrfuocomodo ricomooo. 
Uidere cnim uolut:ardere noliit. S5 
parum attcndutrea ipfam luccm que 
certe 1 illis placet:oculi9 infirmis pcr 
inconucnicntiam noccre: 7 in illo ar 
do:e qui eis difplicet:nonnulla aCalia 
pcr inconucnientiam falubriter uiue. 

Chin oni natura fpecie ac modo 
laudabilie fitcreato:.c.v. 

n Jltureigituromnee quontam 
funt:7ideobabentmodum fu 
um:fperie fua:7 quandam fecu pacej 
fua:^fccto bone funt: £tcii ibi funt 
vbielTepernature ordincm dcbent: 
quatum accepenit fuum efTc cudodi 
unt:7 q femper efle non acccperunn 
^vfucafu morac^ re^ quibue crea 
tozie legi fb'dilrunin meliue de^ufue 
mutantur:in cum diuina ^uidentia tcndcnreeejcfmmrqucratio gubcm» 
de vniucrfitatie includit:ira vr bec tl 
ta co:ruprio quanta vfc^ad intcrim 
naturae mutabtlee mo:talefc^ perdu 
cit:fic faciat non clTe quod crar:rr no 
indc fiar confcquenrct quoo eflc dcbc 
bat.Oue cum ita fint rdeue qui fum 
meeft:atcpob boc ab illo facta cft 
omnie eflcntia: quenonfummc eft: 
quia necp illi equalie efle deberct quc 
ic nibilo facta efl"et:necp ullo modo 
eflc poflet:fi ab illo facta no eflct:nec 
vllorum vitiotum offmfione virupe 
randu8:fed omnium naturarum cdft 
derarione laudandue cfl. 

Ouecaufa fitbeatttudinie angeb 
mm bono:um:7 que caufa fit mifenc 
angelotum malo:um.c.vi. 

p "Roinde caufa bcatitudinie an 
gclo^i bono?^ ca vcriflKma rcpi 
tunq^eiadbercntqui fume c. £um 
vcro caufa miferie malo^ angelo:u; 
queritur:ea merito occurrit:^? ab illo 
qui fume e(l aucrfi ad feipfoe convft 
funt:qui non fumme funnt boc viti 
um quid aliud g^ fuperbia nilcupatV 
3nitiii quippe omnie pcccati fupbia. 
Tlolucrunt ergo ad illu^ cuftodizc fot 
titudinem fuam:7 qui magie eflent: 
fiei qui fumme cfl adbcrerent: fe ilU 
prefcrendo id quod minue efl putule 
rnt.lDic primue defectue 7 prima in 
cpia:primit<p virium ciue nature q 
ita crcata eft:vtncc fumme eflrcr.7 ta 
menadbeatitudinem babcndam eo 
qni fumme eft frm poflena quo aucr 
fa. non quidem nulla fed tamen mi 
nue eflet:atcp ob boc mifcra ficret. 
iDuiue po:ro male uoluntatie caufa 
dTidcne (i qucratur nibil iucit"'. Quid 
eft enim quod fadt voluntatem mala 
ciiipfa faciatop''malii:' ilcpcr boc 
mala uolunrae cfTicics efl opcrie ma 
It: malc autem voluntatia effidco» DVODECIMVS nibil eft.OLtton{am (i rc9 aliqua cft: 
aut b5 aut non babct altquam volii 
tatc.Si byaut bona profccto b? aut 
malam.Si boniim.-quie ita dcfipiat: 
vt dic!it:g> bona volumae faciat roliJ 
ratcm malam.-^^rit cnim (i ita cft boa 
Voliltas ca pcccati:quo abfuzdius pu 
tari nibil potcft.Si autc^ rc9 ifta quc 
putatur face voluntatcm malajripfa 
quoq^ babctvoluntarem mabm.etia 
cam quc fcccrit:rc9 confcqucntcr ini 
rogo:3lr<:p vt fit aliquw iqredi mod" 
caufam primc voluntaris malc inquC 
ro.Tlon eft enim prima volunrae ma 
la: quam nulla facit rolunras er ma 
larfcd iHa prima cft quam nulla facit 
Tlam (i prccciTir a qua ficrcrnlla pno 
cft quc alreram fedr.Si refpondcatii 
g? cam nulla rce fcccrir:7 idco fcmpet 
fuerirrqucro mrum in aliqua narura 
fucrir.Si enim i nulla fuir: omnino n 
fuit.Siautcm in aliquatviri.ibateaj 
n co:rumpebar:cr3tq3 illi noria:ac p 
bocbonopriuabar.^tidcoin mala 
narura voluntas mala cffc non pote 
rat^f^inbonomutabilitamenfui vi 
tium bocpofTct noccrc.Si.n.non no 
cuir:no vticp vitium fuit:ac p boc ncc 
voluntae mala fuiflc dtcenda e. Tbo 
ro (i nocuit: bonum mfcrido ^minu 
cndo:vnq3 nocuir.Tlon igirur efle po 
tuirfepitnavoluntaemala inea re:£ 
qua bonum naturalc 6ccflcrar:quod 
mala volunrae noccndo pofl^it adimc 
rc.Si crjo non crar fcpircmarquie c 
a; fccerit quero.*Rcfla t vt dicat': (f ca 
rce fcccrit mala voldtatc^^in qua nul 
la voluntae fuit.*bcc vtrum fupcrior 
fit requiro:an infaioz:an equalifl.Sj 
(i fupcrio: vrtcp mclioz.Otiomodo cz 
go nulliue:acnon poriue bonc volun 
tatiefboc idcm pfccto t cqualie fi fu 
erit:dici porcft.buo quippeq^diu fiit 
paritcr voluntaria bone:non facit al 
tcr in altcro uoluntatem malam. 'Re 
linqmtttr n tnferiot res cui nulla vo luntas cfl.fccerit angcUcc naturc pria 
pcccauit voluntatcm malam:Scd cti 
am rc9 ipfa quccunqj cft inferio ufcp 
ad infimam tcrram:quoniam narura 
7cflcniiacfl:proculdubio bona cfl: 
babcne modum cr (pccicm fuamin 
gcncrc arcp o:dine fuo.OLuomodo cr 
go ree bona cfficicns cfl volunrarie. 
malc.Ouomodo inqua bonu^ cft ca 
malj.^^um cnim (e voluntas rdicto 
fupcziozc ad infcrioiaconucrrit:cffid 
tur mala.Tlon quia maluj cft quo (c 
couertir: fcd quia puc:fa cf^ ipfa puc: 
fio:3dcirco no rce infcrio: uoluratcj 
malam fedt:(cd quia re infcri02cpra 
ue arcp inozdinare ipfa que facra cft 
appctiuit.Sicnimaliqmduo cquali^ 
affecri in animo t coTpozc : uidcanru 
niue co:po2i9 pulcbrirudincj^qua ui 
favnusco:um ad illidrc frucndum 
moucatunalrer in volunrarc pudica- 
ftabilig perfeuc:et:quid putamue cflc 
caufe Vt in illo fiar:in illo non fiar vo 
luntae mala:quam illa rce fccit i qua 
facra cft.-^Tlcq? cnim pulcbritudo illa 
co:po:is cam non fccit in ambobus: 
quando quidcm ambo:um non difpi 
litcr occun-ir afpccribue. 5ln caro im 
crie ica cft.-^^u: non t illius.-^Sn vcro 
tanimue.-^^urnon vtriufcpfZlmboe , 
cnim T animo t co:po;e cqualitcr af 
fccroe fuiflc prcdirim". 3n diccnduj 
cft alrcrum cozuj occulra maligni fpi 
rirue fuggcftionc remprarum: quafi 
tton cidcm fuggefttont t qualicunqj 
fuafioni propria volunrarc pfcnferit; 
■bancigiturconfenfioncm:banc ma 
bmqua, malefuadcntiadbibuitvo 
luntarcm:queincorce feccrit qucri 
m.^.Tlavtbocquoqj fpedimcntum 
abiftaqueftioncrollarurficadem re 
tatione ambo tenrenrur: i unue ei ce 
dat arcp confcnriar:alrcr vcro idcm 4 
fiierir perfcucrcr:quid aliud apparen 
nifi vnum roIuifl*e alterum noluiflc a 
caftitatcdeficcrcUndc nifi propri» 'x UBER twlonutc vbi cidcm fticrat i rtrocp 
coipoiis 1 animi iiffccno.-^Smbonun 
ocuUs panrcr nfa cft cadcm palcbri 
nido:ibobua panrcr irticu occuka te 
tano i^pna 15: in mo eorum volun 
taton mali quc :cs fcccru forc rolcri 
b" fibavcimciturnibiloccurrit. Si 
.n.dircnmii5: y ipc ci fccmr.qd crat 
ipfcantcvoUintatcm maLi mfinatu 
ra bon3:cuius aucro: bonas dcus 4 
cft incommutabile bonum:4Zhii crgo 
diat eum qui confcnfir. tcntanti atqj 
fuadcnti:cui non cc^l^cnTit aUus ad il 
Uotc rrcndum pukbro co:po:cqBod 
ndcndujambobuE panrcr 3f?uit;ctt 
anuillam uifioncm ac tcntationan 
fLmilcs ambo animo 1 copoic fticric 
ipfum fibi feciffc voLuntatcm malaj: 
qui VTu^ bcnus antc voUintatcm ma 
Lam fucnt:qucrat cur cjj fcccnnmd 
qman^ruraatanq^crnibilo fcac: 
1 mucnut voLunutcm malam non cp 
eo cffe innpcrc quia narura cfbfcd q: 
co gr dc nibib facta narura cfLTlani 
finarura caufa cft vcLunraris mak: 
qd abud cogimur diccinifi a bono fic 
n maLum:! bond clTc caufam maU:fi 
quidcm a narura bona fiar voLuntaa 
maLa.-^Oio vfi ficn porcit: vt nacura 
bonag-uLsmuribilis ^ntcg' babcat 
voLunratcm mabm faaaraUquid ma 
li:bcccftipfamvoUinrarcm maLam' 

£aufam cffiacnrcm maU robnta 
tis tion cflTc qucrcndam.c.vg. 

n £mo ijif qucrat cffLcicntc, cij 
maUiroUintacis.Tloncnun cft 
dficicns. fcd dcficujiSAiiuLa ncciUa cf 
fccrio fcd dcfcctio. Cicficcre nancp ab 
eoquodfflmmccftadidquoo mm" 
cltboc cft indpcvi babac voLutatcm 
malam.£aar23 po:ro dcfccnonum rf 
tac cucffLcicnu-B ni fmnvt diixfcd 
dcftdcntcs rdlc inucnirc talc cft:3C h 
qutfg' ucUa ndcrc toiebr^ vd audi rtfiknaum- <1uod tamcn rtniTU^ 
nobisnorumeitnapuUidnUi pcto 
cubs:ncq5 boc mJi pa aurcs:non fa 
nc m f pccic fcd UT fpecua pruiauonc. 
Tlemo cgo cr me fcirc qucrat:quod 
mc nclarc fc: ornifi \ciu. vc nd'arc dif 
canquoofannonpolTe facndume. 
£a quippc quc non m fpcac fcd \n 
aus pnuancnc fcmntur:fi dia aut m 
tdUgi pctdt quodammo ndnendo 
fcuinrur At fc^do r»dcuntur.£ii.a. 
aocscnamocuU co:po:aU3 currup 
rpcacs corpo:alc3:nul5' tcncbras vi 
dcnmft vbi ccpcnt non vidae.3t3 cri 
am non ad aluim aUqucm fcnfum:!'? 
ad fobs aurcs pcrtuici fcncirc fiknti 
ttm:quoo tamcn nuilo modo mJino 
flodicndofcnotur.Sicfpccics mtcUi 
gibiLco mcns quidcm noftra uuclU^e 
do confpuat:fal vbi dcfiaunt uclcicn 
do condLJ'at.£5dicta cnun qucs mtd 
U^.-^T^oc fc.o:n3tu:am da nunq? nuf 
q naUa cr parrc ddkcrc:i ca poiVc 6 
ftccrc quc cr mbUo facta func Oiue 
Pmcn quanto ma^^ fuani bona fa 
aunrtunccnunaLiqujd fiounc cum 
caufas babcncdfiacntcs.ui quantn^ 
auccmdciiaiJricrbocmaLi facuit. 
quid cnim tunc faout mJ'i uana: Uatk 
fas babcm dcfiaemcs. 

j&c 3mc»u: pucrfo quo voUitas ab 
imutabtU bono ad bonu muobjlc de 
ftot.c.n^. 

i Xq, fdo in quo fu mab rolo 
tas id u; co ficri qo ft noUa no 
ficrcnt 10 non nccdTanos fcd voUica 
nos dcfcccus mfta pou pfcquu.Odi 
cuur oum non ad mab fj maLcuno 
ad malas nacuras:!'^ tdco mak qua 
contra oudincm nactu-arum ab co qo 
fummc cft ad id qnoo mm" cft. Tki^ 
cmm aun nnum cft auanna vd cupi 
duas:fcd l>omims pcrucrfc amins 
ftof uiftuu dcrcUai:qu< uuopaibi DVODEaMVS Ui auro debuit appom'.Tlcc lujniria c 
wrirnn prcbro^ fuauiucp cozporum 
fcd aic perucrfe amantis copojeas vo 
luptatcsmeglccta teperana qua reb"' 
fpualiter pulcbrioiibua 7 incoirupti 
biliter fuauionbus coaptamur. Tlcc 
iactanria pirium cft laudie bumae; fj 
aie pervfe amaris laudari ab boibus 
fpreto teftimonio confcicnrie. Tlec fu 
pcrbia virium eft dantia potcftatcm: 
vcl eriam ipfiue poteftatie:fed anime 
perucrfe amantis poteilatem fuam: 
potentioiis iuftiria contcnta. 2lc per 
quipcrucrfc amat cuiuflibet nature 
bonum:ctiam fi adipifcatur: ipfc fit i 
bono malusii mifer mclio:c pnuat". 

3ln fancri angcli qucm babent crc 
fltozcm naturc: eunde babcani bonc 
voluntarie auto:cm pci fpizitum fanc 
tum in eis caritate dilTufa femper fuif 
feejaflimant.c.ijc. 

C Uy crgo male volilrario cfficied 

naturalis^ffi dici potcft clTetiaf 

nulla fit ca:ab ipfa quippc incipic fpi 

rituum mutabilium malu^ quo miui 

tur atcp deprauat' naturcbonu: ncc 

tale voluntate facit:nifi dercctio qua 

deferitur deus:cuiu9 dcfcctionie ct ca 

Vtiq3 dcficit:fi dij:erimu8 nullam clTe 

ctTicicntem caufaj etia voluntaris bo 

nc: caucnduj cft ne voluntae boabo 

norum angcloium non facta fed dco 

coeternaefTccrcdatur./Ium cnimipi 

facrifuniquomodo illano cffefacta 

^cetur.-T^otro quia facta dT: vtrum 

ram ipds facta eft:an finc illa fucrunt 

prius.^Sed fi cum ipfi9:non dubium 

q? ab illo facta fit a quo i: ipfi: fimlcp 

ut facri fmt ei a quo facri funt amo:c 

cum quo facri fiit adbcfcrunt. Jtoq^ 

funt ifti ab illorum focictate difcrcri: 

q> lUi in eadem bona volutate manfc 

runt:i(Tiab cadeficiendo mutarilut 

malafcils ^olmKibocipfoq^Abo no dcfeccmnt:a quo non dcfedflcnt: 
fivritpnoluiflreni.Siauicm bonian 
gcli fucrut priua fine bona volutate: 
eanqj m feipfis deo non operante fec 
runt:ergo meliozcs a feipfis cp ab illo 
facrifunt.2lbfit.OLuid.n. erant finc 
bona volJtatc ni(i mali.-'3m (i pwpt 
ea no mali:q: nec mala voluntaa ris 
incrat:nc(p enim ab ea qaam nondd 
cepcrant babere dcfecerant:ccrte non 
dum talc9:nondu tam boni q> elTc ca 
bona voluntate ccperunt.3ut (i non 
potucrunt fcipfos faccrc mclioics g^c 

09 illc fcccrai:quo ncmo mcliue quic 
cp facit: profccto 7 bonam voluntate 
qua mclio:c8 elTet:nifi opcrantc adiu 
tozio creat02i8 baberc non pofTct. £t 
cum id cgit eoium voluntas bona:vt 
non ad feipfos qui minus erlr:fcd ad 
illumquifummeeft conucrtcrct^ciqj 
fldberaite9 magi9 dTcnt:ciufcp parri 
cipatione fapienter beatecp uiucrcnt: 
quid aliud oftcnditur nifi voluntatcj 
quanlibct bonam inopcm fuiflc in (o 

10 dcfiderio remafura: nifi ille qui bo 
namnaturamcpnibilo fui capacem 
fcccrat: cx fcipfo fiiccrct iplcndo meli 
o:e pu9 facics c):cuando auido:e.-"ni 
tboc difcuricndti cll:fi boni angcU 
ipfi in fe fcccrunt uolunrarcm bona,: 
utrum aliqua cam an nulla uolunta 
te fcccrunt:fi nulla:utiq5 ncc fecerunt 
fi aliqua: utruj mala an boa. Si ma 
la:quomodo potuitclTe malauolun 
tae bone uoliitarig effectii;:.' Si boa: 
iam ergo babcbant:£t ifU q'8 fccaat 
nifi ille qui eo9 cum bona uoluntatc 
.i.cum amo:e cafto quo illi adbereret 
creauit:firnul in cis i condene natu:! 
n largiens grariam.-' Unde fine bona 
uoluntatc bocefldci amojc: nrn^ 
fanctoe angcloe fuifle credendum 
cft.3fli aut qui cum boni creari effe^t: 
tamen mali funt:mala propria uoliS 
tate quam bona natura n fecit:nifi cvt^ 
a bono fpontc i<^ecit:{xt mali caufa xi LIBER ntbonum^fed defectud abono:aut 
miorc acccpcrunc amozie dtuini 3:35 
9» illi 4 i cade perftircrur:aui fi vcncp 
bonicqualirercrcahfunt: iitis mab 
voluncarc cadcntibuerilli apU" adiuri 
ad ca bcancudmie plcnitudmc^ vn fe 
nung' cafuroa ccmfTimi ricrcnt pue 
ncrunt:ficut iam ci in libro quc fccjt: 
ifte traaauim".£onftrcndu e igi aj 6 
ibita laudc crcat02is:non ad folos fi 
cto8 boice pernnerc:verum etdcfac 
tie angelie polTc dici:q> cmtAS dci dif 
fufa fit in eie per fpirirum factu qui 
darue cds:ncctantD bomu^fjpmit" 
prccipuccp angelo:;j bonum eequoo 
fcriptu cft:mibi aiir adbcre dco boniJ 
cft.lDoc bonum quibue coc cft: brit 1 
cii illo cui adbeient 7 ini fe focietatcj 
fancta:! fiic una ciuirae dcucadcqj vi 
uuni facnficium cius viuunc^ rcpluj 
eiu9. £ui"pare quc coniiigcnda im 
mozralibue angelie cr mocalibue bo 
minibue conjrcgar':? nunc moitalif 
pcn gi inafin terri9:vcl i ciQ q morrc 
obicrur fccrais animaru reccptacuf 
fcdibufq3 rcquicfdt:codedco crcanrc 
quenadmodu c^o:ta fitificut dc ange 
lis dcm cft iam vidco eflc dicendum. 
£x vno quippc boic qucm dcue pmu 
condidit: genuB bumanu fumpfu cj: 
o:din:fmfanctefcripture (tdcm:que 
mirabilcm auct'cm non imerito babj 
in ozbc tcrraru atq^ in omnib' gcnti 
bus^quasfibicfTecrcdiruras inrercc 
tera vera que dijrit vcra diuinitarc p 
dirit.Omirtamus ig! conicctuzae bo 
minu ncfcicnr.um quid loquat dc na 
njra vcl inftituttonc gcneria bumai. 
3llti nanq3 ficat dc ipfo munoo crcdi 
dcrtJt:fcmpafuilTcbominc9 opinan 
tur.Unde ait 1 apuleius cu5 boc ani 
mantium gcnus dcfcribcrct figillati^ 
inquitmo:talc8cuncti:tamen vniuer 
fo gcncre pcrpctui.£t cum illia dictd 
fiierit:fi femper fuit bumanum gcn* 
quo nam modo verum coutm loqua tur bt'(to2ia:narran8 qui fuerint qua 
nicdc^ rc^ iucnco:cd:qui pnmi libc 
ralium difdplinarum aliaiiitp arriu^ 
inflitutoree^vela quibus: primum il 
la rclilla regio paticp tcrrarum: illa 
atcp illa infula incolt ccpcrit. "Rcfpon 
dcnt:diluut)8 7 conflagrarionibue g 
ccrta intcrualla tcmporum li quidcm 
omnia:fcd plunma tcrrarum ita va 
ftar/.vt rcdiganrur bomics ad cj:igu 
ampaudtatem:crquo:um progcnic 
rurfufl mulntudo priftina rcparctur: 
9c fi idcnnde reparari 7 inftttui quafi 
prima refhtuantu::poriu8 quc fuczat 
illte nimqe vaftarionibua inrerrupt» 
t cjrtincta. £ctcrum bominc; nifi ej; 
bomine cciftcrcomnino no polTc.t>i 
cunt autcm:quooputanc: fi q6 fciur. 

t>e falfitatc due bi(to:ie quc mul 
ta mtlia annorum pretcritis tcmpo:i 
buo afcnbit.c.j:. 

f 3llIuntettamco6qucdam mc 
dadlTimc litrere;quaepbibcci 
bi(lo:ia tporum mfta anno:um milia 
cdtie: cii ej: lirrerie (acris ab iftinitio 
nc bdie nondii complcta annoruj fcj: 
miltacompurcmue. Undc ncmulra 
difputcm:qucnadmodum lUarum lit 
terrarum in quibus longc plura ano 
:um miUa rcfcruncur vaicae rcfctlat: 
t nih in illis rd buiue idonca rcpia 
tur aucrorita9:tlla cpiftola alcrandri 
magni ad olympiade marrefua? qua 
fcnpftc:narranoncm cuiufda^ cgiprt| 
facerdone inftnuane^quam proruUt 
cj: litxme quc facrcapud illoe babcix 
tur:conrinct etia^ rcgna qut greca cp 
nouit biftotia.^u quibue regnum af 
ffriomm in cadem cptftola ale]cand:i 
quincp milia c):ccditannorum:tn grc 
ca vcro biftoia mille ferme 7 trccctos 
babet ab ipfuie beUi principatu:que5 
rcgem 7 iUe cgipnue in dufdc regni 
ponit cp:dio.pcrfarum autem 1 ma DVODECIMVS cedonam {mpeKum vfc$ ad {pfu? ok 

pandrum cui loqucbator : plufqui 

octo annorom milia illc conftituit: 

cii apud grccoe maccdonum u.cp ad 

mo:tealejcandriquadrigeti octogita 

4nc^ rcpiantur. pcrfarii rcro donec 

ipfiuB ale):andri uictoiia finircftduce 

ti t trigintatrce coputcntur. logc ita 

(pbinumeriannorum illie cgyptqs 

funtmino:cs:nccei6en'am fi ter tan 

tum copntarcntiir cquaretur. perhi 

betln.egTpttj quoda tl breuee anos 

babuinervtquaternie mcnfibue fini 

rcntur.Unde annue plcnio: Tverior 

qualie nunc T nobie n illie eft:trc6 c 

orum annoe coplcctcbatur atiquos. 

S5 ncc (k quidem vt diri:grcca c^rp 

tie numero tcmporum concordat bi 

ftoria.£tidcogreccpotiu9 fidce bti 

da ert:quia veritatcm non cpccdit an 

norum:qui littcrie noftrie quc vcrc 

facrefuntconrinctur. ■pozro fibecc 

piftola alejrandri que marimc innotu 

it:multum abborret in fpacije tempo 

rum a probabdi fide rcruj^q^to min* 

crcdcndumcftillielittcrie quae plc 

nas fabulofis uclut antiquitatibus p 

fcrrc volucrunt:contra auctozitatcm 

notilTimorum diuinonicp librorum 

que totum o:bcm fibi credituru? clTe 

prcoirit^cui fotue orbis ficut ab ca p 

dictum crtcrcdidit:que rcra fe narraf 

fe pretcrita r j; bis que futura prcnun 

ciauit cum tanta vcritaie implcntur 

oftcndit.' 

fi>e bie qui bunc quidcm mundujj 
non fcmpitcmum putant:fcd autin 
numcrabiles auteundcm unu5 ccrta 
condufione fcculorum fcmper nafci 
7 refolui opinantur.c.ri* 

a Xtj Vcro qui mundom iftum ri 

criftimant fcmpiternum:fiuc ti 

cum folum fcd tnnumcrabilcs opine 

tur ftuc folum quidcm eirc: fcd certis feculorum intcroalUe innumerabilii 
o:iri 1 ocddcre: ncccflTe eft fatcantur 
bominum genue prius fine bomini 
bue gigncntibne c):titifle.Tlccp cnim 
vt alluuionibue inccndtjfcp tcrraram 
quae vbi non putant:toto pro:fu6 ot 
bccontingerc:'r idco paucoe bomtca 
cj: qmbue rcparctur multitudo prift< 
na fcmper fmancre contendunt: ita t 
bi poffunt putare: q> aliquid bomino 
percunte mundo relinquattJr in muit 
do:fcdficutipfum mundumc)cmatc 
ria fua rcnafd qn'ftimant:ita inillo 
c^ elcmcntie ciue genue bumanum: 
ac dddc a parcntibue pullularc mor 
talium ficut aliomm animalium. 

Oiuid rridcndu bie 4 pnia condi 
tione bomims tarda ec caufatlc.jcg. 

q Uodautcm rcfpondimoe cuj 
dc mundi o:iginc qucftio uc:te 
rctur.eis qui nolunt crcdcrc non cuj 
fcmper fuifre fcd cffe cepiffe;ficut ctii 
plato apcrtiflimcconfuctur:quie a ri 
nullis contra q> loqiutur: fenfifl*e crc 
datunbocctiamde prima bominie 
conditioncrcfpondcnmr^ptcos qui 
fimilitcrmouenturcur bomo perin 
numerabitia atcp ifinita rctro tpa cre 
atus no!i fif:tanq? fcro fii conditus: 
vt min'^ q> (cj: milia fint anno:;^ ct q 
cflTc ccpilTc in facrie littcris inucnitu:. 
Si enim breuitas cos offcndit tcmpo 
m:q' tam paucicis videntur anni q: 
quo inftitutus bomo inoftrisaucto 
ritatibus lcgif^cofidaer nibil cflc diu 
tumum in quo cft jliquid ejrtrcmum 
1 oia fcculo^t fpaaa dcftnita:ac fi cto 
nitatt intcrminatc comparct':ii c]cigu 
a ejriftimanda cfCc (•, nulla.3lc p boc 
fi ri quicp vffeic^veru etia fcjragita mi 
lia fiuc fe]cccnta:aut fcpgeficsaut fqc 
cctics milia diccrcnf anno:um : au( 
itidcm per toridc^ tocicns mulriplica 
retur bec fumma : vbi iam nuUum LIBER numcri nomen babacinus q: quo dc 
U8 bomincm fccicrimiUtcr qucn pof 
fct cur anrc no fcccric.£>ci quippc ab 
bommis crcationc ccHatio rctrozfus 
cim finc initio tata c:ut fi ci confcrat 
qualibct magna n incffabilis numczo 
fitas tcmpo^iquc tamcn fme coclufa 
ccrtis fpacti3 tcrminatmec faltc^ taia 
uidcri dcbcat:quanta fi bumo:i6 brc 
uilTimam guttam uniucrfo marictia 
quantum occanus circunfluit cdparc 
mus:quoniam iftozum duo^t unum 
quidem pcrcxiguum cft alterum inco 
parabiliter magnum:fcd utrunqj fmi 
tum. 3llud ucro tcmpo:i8 fpaciu^ q6 
ab initio aliquo pzogrcdiruj:7 altquo 
tcrnnno cocrccrur:magnirudinc qua 
tacuncp tcndatur comparatum illi 
quoo inirium non babct:ncfcio utrii 
pro mininio an poriue pro nullo dc 
put.indum cft.lDuic cnim fi a f ne uel 
brcuifTima figillatim momcnta de 
trabantur:dccrcfcctc numcro licctta 
ingcntiur uocabulum non inucniat 
rctro:fum zcdcundo^tang^fi bominis 
diee ab illo in quo nunc niuit ufc^ ad 
illum in quo narus cft dctrabas:qu3 
doqj ad inttium ilU dctractatio pdu 
cetur.Si aute dctrabanfrctrozrue in 
fp.icio quod a nullo ccpit e)co:dto:n5 
dico figillati minuta momrauclbo 
rarum:aut dicrii ju t menfiii aut ano 
rum etquatitate8:fcd ta^ magna fpa 
cia:quanta illa fumma comprcbcdit 
flnno:u:quc iam dici a quibullibct cS 
putato:ibu6: non potcft:quc tamcn 
momenro^ minutarum detracnonc 
cofumit';-! dctrabantur bcc tanta fpa 
cia no fcmel atcp itc^ fcpiufq3 (} (egj 
quid fit:quid agitur: quando nunq» 
ad initium quoo omnino nullum pcr 
ucnitur.'0.uaproptcrquoo no8 mo 
qucrimits poft quincp milia i q6 am 
pl iU8 cjrcurrit anno:um:pofrent Tpo 
ftc:i ctiam poft anno:um fcxxetics mi 
Ueo cadein curiofitate rcquircre fi tn tantum bec mo:talitfl9 bommum ej: 
o:icndo i occumbcndo i impcrita p 
fcucrarctinfirmitas.lbotucriit 7qui 
fucruntante nos ipfis rcccntibue bo 
minis crcatt tcmpo2ibu8 iftammoue 
qucftioncm.3pfe denicp primue bo 
mo uel poftridic ucl codem dtc poftea 
cp factue cft:potuit inquircrc cur non 
antefitfactu8.£tquandocun(^ atca 
factus cflrct:non uirce tunc aliae i ali 
as nunc ucl etiaj poftea ifta de initio 
rcf tpaliu ptroucrfiarcpcrirct. 

t>c :cuolutione feculo:;^ qnib" ccr 
to fine coclufie uniucrfa fcmpc: in cu 
dcm o:dincm cadecp fpccicm fditura 
(^dapbilofopbi crcdidcrunt.c.p^. 

b 3lncaurcmfc pbilofopbi mtj 
di buiue no alitcr putaucrunc 
poftc rdebe dinbluc:nifi ut circuitus 
tporuj induccret:(^bu8 eadcm femp 
fuifl^cnt rcnouata atcp rcpetita i rcru 
natu:a:arcp ita dcicepe fo:c finc ccfla 
tioc aflcucrarcnt volumina rcnicntiii 
prctcreunfiuncp fcculo:um : fiue in 
mundo pcrmancnre ifticircuiruefic 
rcnnfiucccrtiettcruallie oacne toc 
cidens mundue cadcm fcmper quafi 
noua quc tranfacra i ucnruia funt e)C 
biberct.3lquoludibrio pro:fu8 im 
mo:ralcm antmam ctiam cii fapietil 
pcrccpcritlibcrarcnon poflunt:cunte 
finc ccflfatione ad falfa beatirudincm 
1 ad vcra mifc:iam finc ccflationc rc 
deuntc.Ouomodo cnim vcra bcatitu 
do cft:de cuiue nunq> ctcrnitarc conft 
dirur: du5 anima ucnturam mifcria; 
flut impcritifl*tma vcritate ncfcit:aut 
ifclicifl"ima ibeatitudinc pcrtimcfcit:' 
2lt fi ad mifcriae nung' ultcrius redi 
tura c^ bie ad beatitudincm pergit: 
fit ergo aliquid noui tn tcmpo:c qo fJ 
ncm non babct tcmpo:i8: cur non er 
go7ijmndu8:cur non i bomo fac 
tus in mundoivt iUi nefcioquifalfi DVODECIMVS cfrcu{t*afalfi9 fapictibua falbdbtjf 
<p comperti infana doctrina: tramitc 
rcctiitineris cuitcntuztTlam quidam 
^illudquodlcgiturin libro falonto 
nis:i vocatur ccclcfiaftes: quid e q6 
fuit ipfumtquoo critt-r quid eft quoo 
factum efttipfum quod fia:-! non e o 
ne rccens fub fole:ncc quifg' loquitur 
7 dicit boc Rouum cft^iaj fuit in fecuf 
quc fuerunt ante noB:p:opter boe ciz 
cixitaa in cadem redeuntce:'? in cadc 
cuncta rcuocantee:dictum itelligi uo 
lunng^illc aut de bis rebua dijcitdc 
quibus fuperius loquebatur: boccft 
dc generationibus alqs cuntibue: alt 
ie vcnicntibue de folie anfractibue 6 
toircntumlapfibue:aut ccrtc dcom 
nium rcrum gcncribue quc oaunt'at 
C0 occidunt.f uerunt eni^ bomince i 
tcnoB^funfrnobifcum^crunt tpoft 
nos ita quocp animantia vcl arbu 
fta.XDonftra quocp ipfa que inufita 
ta nafcuntur^g^uie itcr fe diuerfa fint 
7 qucdam eomm femel facta narret: 
tamcn fecundum id q> gencralitcr mi 
racula t monftra (mf.vtio^ i fucriit 
crunnnec rccene i nouum cft vt mot» 
ftrum fub folc nafcatttr.-Cluauie bcc 
vba (^darn fic intellcjrcrint: tanqua? t 
predeftinationc dci iam facta fuilTc o 
niafapiene illc voluilTet intclligi:7 io 
nibil recene fub fole. 3lbfit autcm a 
rccta fidc:ut bie falomonie verbie il 
loecircuitue fignificatoe elTc crcda 
mue quibue tUi ipatmi (ic cadcm te 
rum tcmporaliuntp :erum volumina 
rcpcti:vt vcrbigratia ficut iniftofc 
culo plato pbilofopbue in vrbe atbe 
nicnfi n in ea fcbola quc acadcmia di 
cta eft difcipuloe docuit:ita pcr innu 
merabilia retro fecub mulrum proU 
^e quide interuallie fcd tamen ctrtva 
7 idem plato i cadcm ciuitas: caden 
cp fcbola iidemcp difcipuli repetiti:7 
pcr innumcrabilia dcindc fccula rcpc 
tendi fin(.3bfit iinqu vt noe tfta cre damus.Semcl cnim cbriftos mortu' 
eft pro pta.AtiB ntie.^fuigens autcm a 
mo:tuis iam h motit''.^ mors ei vltra 
nondfiabitun^noB poft refurrecrio 
ne fcp cum dno erimus:cui modo di 
cimus quoo faccr admonet pfalm": 
Xu domine fcruabie noe 7 cuftodice 
noe a gcncrarionc bac in cternu^.Sa 
rie aute^ iftie ejciftio pucnirequoo fe 
quitur.3n circuitu ipi^ ambulat. Ilo 
quia per circuloe quoeoptnanturc 
oy:. vita eft recurfura^fcd quia mo taf 
cft crrozie corum uia id eft falfa doc 
trina. 

i>c tcmpo:ali condinonc gencris 
bumani q^ dcue ncc nouo confiUo cS 
ftituerit ncc mutabiU voUitatcc.pt^. q Uid autcm minJ eft:fi i bis ctr 
cuitibue errantce ncc adirti ncc 
cicirii inucniunt:q" gcn" bumanii atcp 
ifta n:a mo^taUtas ncc quo initio ca? 
(3 ivi fciunt:ncc quo fme cUudat':qu3 
do quide alritudincm dei penetrarc ri 
poffunrqj cum ipfc fit eternus i finc 
iniiio:ab aliquo tamcn initio ej:o:fus 
cft tenipo:a:7 bommcm qucm nun^ 
antcfeccrat:fecitintempo:e nontaifi 
nouo 1 :pcnrino: fcd immutabiU ete: 
noc^ confiUo.Ouis bancvaleat aUi 
tudincm inucftigabilcm inueftigare: 
7 infcrutabilem perfcrutariifccunduj 
quam dcus bominem tempomkm 
ante quam nemo ung' bominum fu 
it:nonmutabiU voluntate in tempo:c 
condidit:? genus bumanum c^ vno 
mulripUcauit: quandoquidem pfal 
mus iftc cti prcmifilTet atcp diplTet: 
tu domine fcruabis nos atcp cuftodi 
cs nos a gcneratione bac ictcrnu:ac 
deifirepculTtfTcteos in quorum ftul 
ta impiacp doctrina nulla Ubcraridie 
7 bearitpdinis animc feruatur etcrni 
ta8:conrinuo fubqciens icircuituipij LIBER «mbulant.' Xanqf' ei durcretur. Oiuid 
crgo tu credis.fcntieiintellis.-^Tlunqd 
nam cjnl^mandu e(\ fubito dco pU 
cuilTc bomme faccrcquem nunq? an 
tca infmiw rctro cinmtc fcaflct:cui 
nibilnouiarcidcrcpotcft.inquo mu 
tabilc aliquid non eft.-' £t ne nos bec 
audicfcs aliqua foitc turbarct ambi 
guitas ptinuo rcfponditad ipfum dc 
umloqucn9:fccundumaltitiidine tu 
am mftipUcafti filioe bominu.Scnti 
antinquitbomiesqo putatrt quod 
ds pUcct opincntur t difputcnt:feciJ 
dum sltifudincm tu:!m quam nullus 
pofcft noftc bominum: multiplicafti 
filioe bominitm.Ualde quippc altu; 
cft:7 fcmper deum fuine;T bomincm 
qucm nung' feccrat cj: aliquo tempo: 
primum faccre voluificrncc confiliu^ 
voluntatecp mutaflc. 3ln vt dcue (epa ct diie fiiiflc fem 
per intcUigarunacdctidum fit crcatu 
ra-y qj nunq'dcfu;flc cuidii.ircrunT 
quomododicarorfempcrcatdqd dt 
ci non porcft coercmum.c.jn?. e ^o quidcm ficiit dominuj dc 
om aiiqri diim non fuiflc dicc: 
non audco:ita bomincm nanq> antca 
fuiflctcjrquodam tcmpo:c primu^ 
boic^crcatucfledubitarc no dcbco. 
Sj cum cogito cuius rd dominue (e 
pcr fucrit:fi fcmpcr creatura no fiiit. 
affirmaj aliquid pertiefco; quia t mc 
ipfum intuco2:t fcriprtJ cffc rccolo. 
O-Uie bominn potcft fcire confiliii 
da.-'?lut quie poterit ccgitarquid ae 
lir dominus.-^^ogitationce cnim mo: 
talium timidc:7 inccrtc adinocntoea 
noftrc.£oimpribilccnim co:pns ag 
graoat aiam t dcprimit tcrrcna ibita 
tio fenfum multa cogitantc^. £vhis 
igiiur cj in bac tcrrcna ibitationc mr' ta cogitotdcprimUnt mc iS ttinp mol 
ta:q;unumquoocj:illi8 rrprctcr il 
laquodfo:renoncogito:rcmm cfti 
ucnire non poflum.Si dijrero fcp fu 
iffc crcatura:cur dominus cflcr: qui 
diie fcmpa cft:ncc dommueunq' no 
futt:fcdnuncillamnuncaliam paa 
(ia atc^ alia tempo:um fpacia:ncc alt 
qua^ crcarori coctcrna^ cffc dicam": 
quod fidee ratioc^ fana condamnat: 
caucndumeft;ncfitabrurdum talu 
ce ucriratie alicnum:mo:tale quidcm 
aliam pcr viae tcmpo:um ccdcnrc^: 
aliam fucccdenrcm:imo:talcm rcro ri 
cffc cepifle:nifi cum ad noflrum fccu 
bm venrum cft:quando t anc^cU cre 
ati funrficoe rcctc lup ilU pnmu; fa 
ctarigniftcatautillud porius cclum 
dc quo dictum cft:in priripio crcauit 
dcue cclum t tcrramcum tamcn no 
fucrint anrccr ficrenr.ne immo:ralc3 
fi fcmpcr fuiflfe dicanrundco coaani 
tflccrcdanrur.Siautcmditcro non 
in rcmpo:e crearoe ef(c agcloe:fcd an 
tc omnia rcpc:a t tpfoe fiiiflc:quo;s 
dcue dominue cflcrrqui niiq' nifi do 
minue fuit:qucnrur a mc ctiam fi att 
tc omnta tempo:a facti funt:rrmm fc 
per pomcrunrcfl^e qui facri funt. "bic 
rcfpondcndum fo:tendeatung? quo 
dammodo non inconucnicnrcr fcmp 
cffc dicarur. Ufcpadco aurcm if\i om 
ni tcmpo'^ fucrunt: vt criam anre om 
ma tcmpo:3 facri funt:fi tamen a cclo 
ccpta funt tcmpora:"? illi iam cranta 
le cclu5.3t (i tcmpus non a cclo uc^s 
'rantccclumfiiit^nen quidcm inbo 
rie t dicbue t mcnfibue t anie. nam 
ific dimcnfioncs tcmpo:alLum fpacio 
rum:quevfiratcacproprie dicuntur 
tcmpOM: manifcftu? eft:^' a motu ff 
deram ccpcrint:vndc t dcus cum bcc 
inftituact dinv.t fint infigna t in t£ 
po:a t in dies t in annoe : fed in alt 
quo mutabili motutcuios aliud ante 
rius prctcncrit:aUu4 poftcriud (uc DVODECIMVS cdrerfc^eo^fiifiulelTc non poltant. 
Si ergo antc celum i agclicis morib" 
tale aUqmd futt:'! ideo tempus il fiuic 
atcp angcli cj: quo facti funt rpalitcr 
moucbantunctiajricomni repoicfu 
crunt:quandoquidccum itlis facta 
runttcmpoia.OLuia autcm dicat no 
fcmpei fuinquod omni tempoic fuit.' 
Scd fi boc rcfpondcro dicctur mibi. 
Ouomo crgo non funt coctcmi crca 
to:i:fi fcpcr illc:fcpcr illi fucrnt.-Quo 
etiamcreatidiccndirunt:fifcmpcr fii 
iflc intcUiguntur.^Jldboc quidrcfpo 
dcbitur.'3ln diccndum 7 fcmp co9 fu 
ifle quoniam omni tepo:c fiicriit: qui 
cu tepozc facti funt: facti funt autcm 
cum quibue facu funt tcmpoia:? ta 
mcn crcatos.^Tlccp cnim t ipfa tcpo 
racreata cflc ncgabimuetquamuia 6 
iti tpe tcmpus fuiflc ncmo ambigat* 
Tlam 7 fi non omni tcmpozc fuit tcm 
pU8:crat crgo tcmpus quando nullu 
crat tcmp".<lui9 boc flultifTimus di 
^crit.-^^J^oflumus cnim rectc dicercrat 
tcmpus quado non cratrom3:c:aite 
pu9 quando non crat bicrufalcj^crar 
tempus quando non crat abrabam: 
crat tempue quando no aat bomo:^ 
fiquidbuiufmodi.lboflrcmofi non 
cum initio tepo;i9 fj poft aliquoo te 
pu8 fact" eft mud^ipoflumus diccrc c 
rat tcmpusrquando non crat mund* 
3ltucrocrattcmpu8quando nulluj 
erattpus:taminc6ucnicntcr dicim'; 
ac fi quifg» dicat:crat bomo quando 
nulltt8eratbomo:autcratifte mud* 
quando ifte non erat mundus. Si.n. 
de alio atq^ alio intclligatunpotcft dt 
d aliquo modo:boc cft:ci-at alius bo 
mo:quando non crat ific bomo. ^ic 
crgocrat3liudtcmpu8:quldo none 
rat boc tepus rccte poflum" dicc. 2lt 
vcro crat tcmpus qri nullum crat te 
pu9:qui9 vel infipicntifl^im' dijrcrit.' 
Sicut crgo didmus creatum temp": 
cum idco fcmpa- fiuflc dicatur qt oni temporetcmpu8fijit:ita noeft confe 
quen9:vtfifempcr fucrut 3geli:idco 
non fint crcati:vt proptcrca fcpn fuif 
fc dicaniur quia omni tcpozc fucnit: 
1 proptcrca omni tepoze fucnit: quia 
nullo modo finc bis tcmpoza cffc po 
tucrunt.Ubi cnim nulla crcatura cft: 
cui" mutabilibus motibus tcmpota 
pcragantur: tcmpoza omnino eflc no 
poflunt.2lc per boc t (i iipcv fucrut: 
crcati funt.Tlcc fi fempcr fticrunideo 
crcato:i coetcmi funr.JUc enim fcmp 
fuitctcmitatcimmutabili i(ti aurcm 
facti funt.S^ idco fcmp fuifl*e diciit: 
quiaomni tempozc fucmnn fincqb' 
tempo:a nuUo modo cflc potucrunt. 
Xcmpus aut qooniam murabilitatc 
trafcurrit ctemitati imutabili non po 
tcft cfle coctcmum.Jlc per boc ctiam 
fi immoztalitas angclozumno trafit: 
in tcmpozc ncc prctcrita eft quafi iam 
no fit:ncc fntura quafi nondum fit: 
tamcn eozum motUB quibus tcmpo 
ra pcraguntnr: q: futuro in prcterirS 
tranfcunt:7 idco crcaroziin cuius mo 
ttt dicendu no eft vcl fuiflc qood iam 
non fit vcl fururum cfle quoo nondii 
fit cocremi cfle no ptit. Oiuaproptcr 
fi dcu8 fcmpcr dominus fuit;fempcr 
babuit crcaturam fuo driatui fauietc 
uemntamcn nondcipfo gcnitam^fj 
flb ipfo de nibilo factam:nec ci coctcr 
na. £rat quippc anre iUam qnamuia 
nuUo rpc fineiU.i.non cam fpacio tra 
fcurrente:fed mancnte perpctuitate p 
ccdcns.Scd boc fi rcfpondco de qui 
rcquimntquomodo fcmpcr creator 
fcmperfuitdominu9:fi crcatura fni 
ens no femp fuit:aut quomodo crca 
tura crcata : i non porius acatori 
cocfna e fi fcper fuit/Uerco: nc faciU"* 
iudicer afftrmarc quoo nefcio cp doce 
q6 fdo.*Redco igitur ad id q6 creato 
noftcrfcircno8Voluit:illa vao que 
vclfapicnriozibusinbac vita fcircp 
mifit:vrdomino perfcctis inaUa vita LIBER (cienii fcruauittultra utrce mcas ce 
profiteo2.Sedtdcoputam fine affir 
matione tractadairt ^ hcc legunt: ui 
deantaquibusqucfKonii piculie de 
bcit tcmpcrarc ncc ad oia fe idoncos 
arbitretur : potiufcp intclligantq' fit 
apoftolo obtempcrandum preaipicn 
tifalubritcrvbiait.fi^ico autcm pcr 
gratia dci que data eft mibi omntb'* 
^ fiit in uobie:non plus fapcrc cp 05 
fapcrc:fcd fapcrc ad tcmpcrantiam:tt 
nicuic^ ficut dcue partitus eft mefu:a 
fidci.Si enim pro utribus fuis alaft 
fans^fict ut crcfcendo plue capiat.Si 
aiit uircs fuccapadtatis ejccedat: dcfi 
cict antcg' crefcat. 

Ouo intelltgedil fit^mi(!a boi a 
dco vita cim aut tpa cinAx.jyL 

q Uc fccula prctcrierint atcq> gc 
nusinftirucrcl^bumanti mefa 
tcot ignozarc.Tld tii dubito nibil om 
nino creaturc creatori c(Te cocternuj» 
t>icit criam apoftolus^tpa ctezna.ncc 
ca furura:fcd quod magie cll miradil 
prctcrita:fic enim ait:3n fpcm uitc e^ 
nequam ^mtfit:non mendajc dcus 
flntctcmpozactema.XDaifcftauit au 
tem tempoiibue fuie vcrbti futi £ccc 
dijnt rctrorq' fucrint tcmpora ctcma 
q tamen non fucrot dco coetcrna.Si 
quidcm illc antc tcmpoza etema non 
folum crat:uemmetiam promifit ui 
ta cterna:qua5 manifcftauit tempou 
bus fuis.i.congmie. ■Quid aliud q» 
i^crbumfuum.^^boce cnim vita ctcr 
na.Ouomodo autcm promifit cum 
bominibus vticp^mifcrin qui nddii 
crant antc tcmpo:a ctema:nifi quia i 
ipftus cternitatc:atcp in ipfo eiue ver 
bo ctdcj cocremo iam predeftinatio 
ne fijcu erat:quod fuo tpe futuf erat. 

Ctdc immutabiU cofilto autuo 
luntate fidcs fana defcedatptra rdna ttones comm qut opera q: ctmtftate 
repetita p cofde fcmp volunt fcculop 
redirc circuitue.cjcvq. 

t lllud quocp non dubito: ante 
q> primus bomo crcat" eet n» 
■ g^ q\Mp bominem fuilTc^nec eundem 
ipfit nefcio:quibue circuitibu8:nefcio 
quoticne rcuolutum:ncc alitlalique^ 
natura fimilem : nccp ab bac fide me 
pbtlofopboium argumcnta detcrrct: 
quozum acutilTimum illud putatur: 
quod dicuntnullainfinitaulla fcien 
tia polTc comprebcdi. 2lc pcr boc dc 
U9 inquiunt rcmm.quae fccit omht 
um finitamm omnce finitas apudfe 
rationee babct:bonitas autcm cius 
nunq' vacua fuifle crcdcnda cft:ne fit 
tcmpotalie cius opcratio:cuiue rctio 
foerit:ctcma celTatio:quafi peitucrit 
cum prioris finc initio vacationis: 
9c propterea fit opcris aggrefTus ini 
tium.£tidconcccfTceinquiunt eade 
fempcrrepcti:cadcncpfempcr repete 
datranrcurrac:vclmancntc mundo 
mutabir2:qui licct nuny non fiicrit: 
1 fiueinitio tcmpozis tamcn facrus e: 
vclciusquocpozrut occafu fcmper 
iUis circuitibus rcperito fcmperqj rc 
petcndo:ne uidclicet fi aliquando pri 
mum dei opcra ccpta dicunfipoie^ fu 
am fine inirio uacarioncm tan^ ierte 
acdcfidiofa:7 ideo fibi difpLccntem 
danalTe quodammodo at(p ob boc 
mutalTc crcdatur.Siautem fempa 4 
dem tempoialia fcd alia atcp alia pbi 
bcturopcratu8:acfialiquando cti^ 
adbominem faciendum quem nun 
cp atca fcccrat pcruenilTe:non fdcnti 
a qua putant non polTc quecuncp in 
finitacomprebendi:fcdquafi ad bo 
ram ficut ucntcbat in mentcm fortui 
ta quadam inconltanria uideatur fe 
rilTc q fedt.-p>o:20 fi illiciaruit' admit 
tafin4unt:quibu8 ucl manetc miJdo 
ucl ipfd quocp :uolubilc8 o:tu6 fuos DVODECIMVS toaafuBeffdem drcuitibua iferftc 
eadetpalurcpctuntunncc ignauum 
ocium prefcrti taj longc fine initio di 
utumitatisdco tribuitar nec iproai 
da tcmcritas opcrum (uo^. Ouonii 
finoncadem rcpcranf; non polTunt 
uifinitadiucrfitatcuariata ulla eiu» 
fdentia rprefdcntia cdprcbendi.^bae 
argumcntationce quibue imptj nlaj 
fimpliccm pictatcmtut cum ilUs in cit 
cuitu ambulcmus dc uia rccta conlt' 
8ucrtcrc:fi ratio refutarc non poffct: 
fidc8 irridcre dcbcrct . "buc acccdit 
q> in adiutorio domim' dci noftri bos 
circuloe volubilce quoe opiniocofiit 
git:ratio manifefta cofringit.l^ic eim 
majrfme iHi errant:utin cizantvi falfo 
ambula: q» vcro i rccto itinc malint: 
q' mcntcm diuinam omnino immuti 
bilcm cuiuflibct infinitatis capaccm 
7 irtrtumcra omnia (inc cogitationis 
fllternationc numcrantcm dc fua bu 
mana mutabili angurtac^ mcriuntit. 
£t fit iir:quod ait apoftolu6.£ompa 
rantcs cnim fcmctipfos fibimcripfis 
n inrclligunt.Tla qr illis quicquid no 
ui fadcndii ucnit in mcnrcm: nouo co 
filio fadunr:mutabilc8 qppe mentcs 
gcrunt:p:ofccto non dcum qucj cogi 
tarenonpo(Tunt:rcd fcmctipfos ;pi\ 
lo cogttanrestnon illii fed fcipfoe nec 
illi fed fibi comparant. Tlobis aurej 
faa non cft credcrc ali£ affici deii cum 
uacat:alit'cum opaturq: ncc affid di 
cendue eft:tang' in dus natura fiat a 
liquid quod anrcnon fucrit.T^antur 
quippc qui afficitunt mutabile cft 6e 
quodaliqutd patitur. Tlon itaqj in 
du3 uacarionc cogitctur ignauia: dc 
fidia:incrtia:ficut ncc in cius opcre la 
bot conatup: indufWa. Tlouit quicf 
ccns age:T agea quicfccrclbotcft ad 
opu9 nouum non nouum fcd fepiter 
nu adbibc cofiliu:ncc pcnitcdo q: pzi'* 
1 (i pri" cdTauit 7 poftcriuf» opat" eft: 
ceffauczaticcpit face q6 ii fecerat. S5 quodncfdo quenadmodum ab bo 
minepolTit intclIigi:boc proculdubio 
quoddidfpri* 1 poftcrT^in rcbus 
priua non epftentibue: 1 pofteriue 
cpftcntibue fiiit.^n illo aute^ non al 
feram precedentcm «Itera fubfcquea 
mutauit aut abftulit voluntatem:fed 
una eadetp fempitema 1 immutabiU 
uoluntatc:rc0 quas condidin Tut pr< 
U8 non efrent c git qfdin non fuczut:t 
utpoftcriue dTcntquando cffe cepc 
runt:bincrisquitaliauidcrc poffiit: 
mirabilitcr fo:talTi8 oftcndcns: q> no 
eisindigucrinfcdcasgratuita boita 
te condidcrircu fine ilfgc ctcmitate i 
itio carcntc in non mino:e bcatitudte 
permanfit. 

£ontra cos qni d/cunnea quc jnfif 
nitafuntnecdd poffunt fcientia co 
prcbcndi.c.p^iq. 

t lludautcjaliudquoddicilt: 
nec dei fdentia que infinita fut 
po(Tecomprcbendi:rcftat ei8:ut dicc 
rc audcanttatc^ buic fe vo:agini jpds 
dc impictatis imcrglrq' non omncs 
numcros dcus noucrit. £o8 quippe 
fnfinitos cftcccmWmum cquoniam 
in quocuncp rumero fmcm facicndii 
putaueri9:idem ipfc non dico uno ad 
dito augcri:fcd quamlibci fit magu" 
Tquamlibct ingentem multitudincj 
continens in ipfa jarionc atcp (cientia 
nnmero:um:non folum duplicari vc 
rumctiam mulriplicaripotcft.jtavo 
fuis quifq3 numems piopriaanbus 
terminafur:ut nullug co:um parcfte 
cuiquam altcri poft^it. £rgo t difpa 
rc3 inrcr (c arc^ diucrfi funt:7 finguli 
quicp finiti funt:7 omncs infiniti fut. 
3ta ncc numcros prcpter (nfinitatem 
ncfcir omnipotcns dcus:^ fi ufcp ad 
quandam fummam numero:um fcie 
tia dd pueit:7 cctos ignotanqs boc X 
demcnrin"tmue di^eczii.^Tlecftuclcbut ^ LIBER . ifti contcndercti numcros cos diccrc 
ad dci fcienriam tion perrinerc:apud 
quos plato dcii magna auctoitatcco 
mcndat mundu numcris fabricante. 
1 spud no9 deo dictum lcgirunomni 
fl in mcnfura i numcro a pondcrc di 
fpofuifti.bcquotpropbctadic qui 
profcrt numero fcculum.£t faluatot 
in cuangelio.£apili inquit ueftri om 
ncs numcrati funt. Jlbfit itacp ut du 
bitcmusrq' d notus non fit omnis 
numcrus cuius intcUtgcntic ficut in 
pfalmo canitur:non cft numcrus. 3n 
finitas itaqj numcri^ij^uis infinitomj 
numcromm nullus fit numcrue:non 
cft tamcn incomprcbefibilis ci cuiua 
intcUtgcnrie rion cft numcrus. OLua 
propter ii quicquid kiz comprcbedit 
fcientis comprcbcnfionc fmitur: pro 
fecto 1 omtiis ifiniras quoda icffabili 
mooo dco finira cft:quia fcienria cius 
ipfi incomprcbcnfibilis non cft.Oua 
re fi infinitas numcromj fcicnticdci 
qua coprebcndimr cfleno potcft ifini 
ta:qui tandc nos fumus bomuculi:^. 
cius kisnxiz Umitcfigcrcprcfumam": 
diccnres g' nifi eifdem circuitibus te 
pommcadc tcmpoulia rcpctanmr: 
non porcft deue cuncra quc kdt fprc 
fcirc ut faci3t:uel fcirc cum fcccrit: cu 
ius fapientia fimplicitcr multiplep:'? 
unifoJmirermuUiformis:ram incom 
prebenfibiU comprcbcnfione omnia 
incomprcbenfibiUacomprcbcndir:ut 
quccunquc noua t difl^imiha confe 
quenria prcccdcnribustfi fcmpcr facc 
ucUct: inoidinata i improuiia babe 
rc non poflet:ncc ca preuidcrct q: pri 
mo tcmporc:fcd eterna prcfcicnria? 
tincret. 

£>e fccuUe feculo:um.c.)ap. 

q Uod utrum ita fadat:T conti 

tinuata fibi cdncpione copulcn 

tur q appelUt'fccula fecaloium: aUa xxi fltcp ftUa ozdinatft difltfitudic^cur 
rcntia:as dunrapt 4 cx miferia Ubc 
rafin fua bcata imoztaUtatc finc fme 
manetib^^an ita dicat'fccuU feculo^: 
ut itcUigat^fecTa i fapietia dci icocufla 
(labilitatc mancntia ifto;^ quc cu^ te 
poic tranfeiit tag' clTicictia fcculomj 
diffinire non audco.f oztafl^is cni pof 
fitdicifcculumq ftJt fccula:ut nibil 
aliud dicatur fcculti fccuU g» fccula fe 
culomm:ficut nibil jUud dicimr cclu 
cdi cp ceU cclozum.Tla} cclii dcus uo 
cauit firmamcntum fupcr quoo funt 
aquc:T tamcn in pfalmo i aquc inqt 
qucCupcrcelosfuntlaudcnt nomcn 
domini.0.uid crgo iftomm duu^ fit: 
an prctcr bcc duo aUquid aUud dc fe 
curfcculorum pofl^it irclfi: profundif 
fimaqucftio cfi.Tlcqj boc quoo nuc 
agimue impcdir:fi indifcufla inrcrint 
differaturfiueaUquid inea diffinize 
ualeam":fiucno8 faciat cautioicsdi 
ligcntioz ipfa tractatio: nc i tara ob 
fcurirarcrcjtaffirmarc tcmcrcaU^d 
audcam^.Tlunc cnim contra opinio 
ne difputam" qua iUi drcuitus aflezii 
tunquibue fcmper cadcm p intcrual 
la tpum ncccfl!c cflc rcpcti epftimait 
tur.Ouclibet aiir iUarum fercnriam^ 
de fccuUs fcculozumucra fiKad bos 
drcuirus nibil pcrunct:quonia5 fiue 
fecula fcculozum fint;non cadcm rcpc 
tita:fcd altcru q: altcro conqcionc or 
dinarifllima procurrcnria: Ubcratozii 
bcarimdinc finc uUo rccurfu miferia 
rum ccrriflTima permancnrc:fiuc fccu 
b fcculozum ctna finc tepozaUii tan^ 
dominaria fubdirom drcuims ilU ca 
dercuolucrcalocumiibrir:quos ma 
ximc rcfclUt ctcrna uita fanctof . 

i>eimpictatcco:u qui aflcrunta 
nimas fumine uerccp bearitudinia 
partidpes iterum Atcp itcrum pcr dr 
cuifustepo^adcafde miferias labo 
refcp reditura8.c.^)c. DWODECIMVS q Uomm enim aares ptozum fc 

rtntportemenfam tottantifcp 

caUmitatibua uitam: (i tamen uita 

ifta diccnda eftqucpotiusmowcft: 

ita grauis ut mo:8 que ab bac libc 

rat moztis buius amozc timeamr: 

poft tam magna mala tancp multa 

borcndartandcm t aliquandopcr uc 

•ram religioncm atcp fapicntiam cj: 

piata atcp finita:ita pcrucnire ad coti 

fpcctum dci:atcp ita fieri bcatum con 

tcmplatione incoipojcc lucis: per par 

ticipationc} incommurabiUs immor 

talitattd eiuscutudadipifcendeamo 

tc flagramusrut cam quandocp ncccf 

fcfit dcrcri^^zcosquidcfcrunt ab il 

ta ctanitatc: ucritatc: fclicitatc dcicc 

toB tartarce moztalitati: turpi ftuUt 

tic: miferqe c^ecrabilibue implcan: 

ubidcud amittafur:ubiodiouciira0 

babeatur: ubi per immundas nequi 

tias bcanrudo qucraiur:T boc idcm 

fttcp idem fine uUo ftne prioftim t 

poftcriomm : certie intcruallis i di 

menfioib" feculojt factii ee i futurti: 

'/ boc jppki ut poftint dco circuitib'' 

deftmns cunnb" fq?cr arcp rcdcunri 

b^^pcrnuefalfaebcaritudmes t ue 

rae miferias alrernari qutdc fcd tn re 

uolutionc incdTabili fcmpitcrna6:no 

ta ce opera fua:quoniam necp a facie 

doquicfce:nccquicfccndo ponTitquc 

infmitafunt indagarcf Q.u\q bccau 

diat--'49 crcdat.^quie ferar/OLue fi ue 

ra elTent:non folu taccrcnrur prudcii 

tius: ucnictiam ut quomodo ualco 

dicam q6 uolo: docti'' ncfciietu:. Tla 

fi bec ilUc i memoria non biicrim'': -z 

idco bcati crim^^cur bic pcr comm 

fcicntiam grauatur ampUus noftra 

miicriiiBi autej ibi ca ncccftano fci 

turi fumu6:bic faUcm nefciamue: ut 

btc fcUdo: fit qrpcctatio q> lUtc adcp 

tio fummi bonuqn bic ctema uita co 

fequcnda c^pectatur:ibi autem bcata 

fed non etcrna quandoq^ amittend^ cognofcftur.Stautem dtcunt ncmf 
nem poflc ad illam bcatitudincm per 
ucnirc:nifibo0circuitu8 ubi beatitu 
do 1 mtfcria uicilTim aUcmant tn bu 
iu8 uitc crudttione cognoucrit: quo 
modo ergo fatcntur quanto prtjfcp 
amaucrit deum;tanto cu^ faaUus ad 
beatitudinem pcracntum5:qui ca do 
ccnt qmbue amo: ipfc toipefcat.^Tlaj 
quie non rcmtfTiue i tcpidiue amct 
eum:quem fe cogitat ncceflario defcr 
turum:tcontraciu8 ucritatcm fapt 
tntiicp fcn(urum:7 boccum ad dus 
plcnam pro fua capacitatc notitiam 
bcaritudinie perfcctione pemcncrit: 
quando ncc bomincm amicum poflit 
quifcp amarc fideUter:cui fe futumm 
nouitinimicum.^Sed abfit ut uera 
ftntquenobie minantur vcram mifc 
riam nunquam fmicndim: (ed intcr 
pofttionis faUe bearitudinie fcpc ac fi 
ncftnemmpcitdam.Ouid cnim ilU 
bcatirudincfalfiuB atcp fallacius; vbi 
no9 futuroe mifcroe aut in tanta vc 
ritarie lucc nefciamue:aut m fumma 
fcUcitaris arcerimcamue.Si cnim fu 
mnm ibi cabmitarcm igno:aruri 
fumue:pcnrio: cft bic noftra mifcria 
ubi futuram bcartrudincj nouimus: 
fiaurcm nos illic cladcs imminene 
non latcbit: bcariue tempo:a tranfi 
git anima mifaa : quibue tranfactts- 
ftd beattrudinem fubleuctur.q' beata 
quibue tranfacrie in mifcriam rcuol 
u»tur.2lrcp ira fpcs noftrc infclicit» 
tie cftfeU)c:7 fcUcitaris ifcUj:, Un fic: 
ut q: bic mala ptatia patimun ubi me 
tuim" imiiicntiaiuen" fcmp miferi y 
bcari aUquando cflc pofftmue.Scd 
quoniam bcc falfa funt clamantc pic 
tate: couinccnte ucritate: illa cni^ no 
bia ueracircr promirrirur ucra feUci 
tas: cuius crir fcmpcr frincnda t nul 
lafelicitatemmpedace:ta fecuritae. 
uiam rectam fequcntcs que nobia 
cft cbriftue : co ducc ac faUiatou:: LIBER a aano n incpro impio:;s circuitu (rcr 
ftcUi mcntcncp aucrram^.Si cni^dc 
ifhe drcJitibue i fmc cdTationc altcr 
nanb' itionibus n rcditionib" anima 
ru:"PorpbyriuB plaro^ic" fuo:um opi 
nioncm fcc^ noluirfiucipfius rd ua 
nitate pcrmotu8:fiueia tpa cbriftia 
na rcuerit^tt q6 i libro dccimo comc 
moraui dicere maluit:animam^ptcr 
cognofccnda mala traditam mudo; 
ut ab ds liberata atc^ purgara: cum 
ad pnrrem rcdicrit nibil uUcrius talc 
patiaf^quanto magis no8 ifta inimi 
cl cbriftiane fidei falfiratem dctcftart 
flcdeuitaredebcm". "bis aiJt rircuiti 
bu8 euacuatis atcp ft-uftratis: nulU 
neccfTitas ros copcUctio putarc non 
b:c initiu rpis cy q ccpit e^c gen" btt 
m3nu:q: nefcio pcrquos circuitus ni 
bil fit i reb" noui:q6 non i antca ccr 
ris intcruallis tpm fuerir i poftca fit 
fururum.Si enim liberafania ri rcdi 
tura ad mifcriae:ficur nunqua antca 
libcrata h hi in illa aliquid q6 antca 
ntJqua fcm e:7 boc quide ualde ma 
gnum.i.quc nilg' ei dcfmat etema fe. 
licit.is.Siaurinnafura imorrali fit 
tanra nouirae:nullo :cpcrir3:nullo :c 
pcrcndacircuirurcurin rcbus mo2ra 
talibus ftcri non poneconredirur.-^Si 
drir non fieri in aia bcarirudinis noui 
tarem:qrfi ad cam rcucrrilfin qua fep 
fiiir:ipfa ccrre libcrario noua fit:cum 
de mifcria liberatur in qua nuq' fuit: 
1 ipf2i mifcricnouitas iea facta eftq 
nunq» fuit.lDcc autem nomtas ^i non 
ireb^quediuina^uidcntia guberna 
tur:o:dinc f^ cau poti" ucnit:ubi funt 
illi dctcrmiari dimeficp drcuit" i db" 
nulb noua fiunt:f5 rcpctut'cade q fu 
crut.-^Siaut^bccnouitae abo:dina 
tione diuinc prouidenrie non cjrdudi 
tunfiuc clara fit anima fiue lapfa fit: 
pofTunt ftcri noua que ncc^ antca fca 
finnnectriarcr» o:dine alicna finf, 
£t ii potuit anima p iprudetiam face fibi noul mifcril quc no cfTct impro 
uifa diuinc p:ouidcnric:ut banc quo 
cp in rerum o:dincm includcrct:-: ab 
bac eam non improuide Ubcrarct:q 
tadc temcritatc bumanc uanitatis au 
dcm" ncga: diuinirare face: poftc rca 
non ftbi f^ mundo nouae^quae nccp 
antca fcccrit ncc unqua biicrir impro 
uifae.^Siatitdtit Ubcrarae q'dcm ani 
mas ad mifcril n rcucrfura6:f; cum 
boc ftr i rcbus nibil noui ficri:qin fc 
p aUc arcp aUc Ubcrarc funr i Ubcran 
ftlibcrabufibocccrtc conccdunt ii 
ita cft nouae animae fieri:cjbu8 fit 2> 
noua mifcria i noua libcratio.Tll fi 
antiquas cas diit ce i retro:fiJ fcpit 
nae:^ ex quib" quoridic noui ftlr bo 
mic8:dc quo:ij co^jorib" fi fapicnrcr 
uijccrir ita libcrent':ut ntiq' ad mi(m. 
«8 reuoluant": cofcquetcr dicturi fiit 
infmitae.Oultuflibct nancp finitus 
nitents fuiffct 3nimarti:iftnirie raro 
fccuUs fufficcrc non U3lcrct:ut cic lUo 
fcp boics ficret quo^ecnt anie ab if 
ta fe^ mo:taUtate ltberandc:niig' ad- 
camddnccpsrcdtrurc.Tlcc ullo mo 
do cfphcabunrquomd in rcb" quaa 
dco notJs ce:eo cp finr ifinirc : no uo 
lunr^infinit" firniierus anij;r. <lua 
^'irc: qm drcuirus tUi iam c):plofi f^: 
c^b" ad eafde mifcrias ncccffario pu 
tabafaia redirura: q'd rcftat ?ucieri'* 
pictati q' credcrc no c(Tc ipofTibile dc 
0:1 Ci q nunqulfeccrit nouafaccre: 
n ielTabiU prcfcicntia uolutatem mu 
tabilcm non babcrc.-^Tbo^ro autcm u 
trum animarum Ubtratarumnccul 
tcrius ad mifcrias rcdirurarum: nu 
mcrue poffit femper 3ugcri:ipfi uidc 
rintquidcrcrum nouirarc cobibctt 
da ram fubnUrcr difpurant: noe ue 
ro raciotinarioncm noftram erutro 
c^ larcrc rcrminamua. Si cnim po 
tcft: onid caufe cft:ut ncgcmr crcarf 
poruifle qaod nunquam antca c:ea 
tum cfTct:fi Ubcrararum anunarunt «sr' DVODEaMVS nttntcms qiu ntincp antca fu(t non fo 
lum factus cil fcmel: fcd ficri nun^ 6 
fmet.'5i autcm opotct ut certua fit U 
Ubcratarum aliquia numcrua anima 
rum quc ad milcriam n\xnq> rcdcant: 
nccp ifte numcrue vUcriua augeatur: 
ctiam ipfc finc dubio quicuncp crit a 
tcvtio^ nunq> fuit:qui profecto crefcc 
re 1 ad fue quantitatis tcrminum pa 
uenire fine aliquo non pofTct initio. 
<laoo initium quoniam antca nun 
g^ fuit:boc crgo vt efrct:crcatU9 e bo 
mo antc qucm nullus ftiit. 

&c conditionc vniue primi bomi 
ni8at(pineogeneri9 bumani.c.)cjci. 

b 3lc igitur qucftioc difficilUma 
propteretcmitate dcinouacrc 
antis fincnouitatc aUqua voluntatis 
quantum potuimue cj:phcata: none 
arduum viderc mfco fuilTc melius q6 
factumcft:vtc^vno bominc que pri 
mum condidit : muUipUcarcc gcnus 
bumanum^gjfiidincboalTci apluri 
bu8.Tlam cum animantcs aliae foU 
tariaa 7 quodammodo foUuagas id 
eftquefoUtudincmmagis appctant: 
ficuti funt aquilc mdui: lcones: lupu 
n quccunqj aUa ita funt: alias vcro 
grcgce inftituerit : que congrcgate 
atcp in gregibus maUnt viucrc:vt fiit 
columbe:fturni ccrui:damule i ccma. 
buiufmodi:vtruncp tamcn gcnus no 
cjrfiiigulispropagauitifcd plura fif 
iu(Titcj:iftere.t)ominem vero cuuis 
naruram quodammodo mcdiam int 
angcU)9 bcftiafcp condcbat:vt fi crea 
tori fuo tanq' vcro domino fubditua 
precepvum eius pia obcdicntia cufto 
diret:m confoztium tranfirct angeU 
cum:finemoitcmcdia bcatam imo: 
talitatem fine uUo termino confecut". 
Si autcm dominum dcum fuum Ubc 
ra voluntate fupcrbe ac inobcdientei 
vfueoifcndcrccmottiadditus bcftia literuiucretUTjidinis fcru": ctcrnocp 
poft mo:tcm fuppUcio dcftiatue: vnit 
ac fingulum crcauit;non vticp folum 
fine bumana focictatc dcfacndum^fj 
VI co modo vcbcmcniiue cicommcn 
darctur ipfiue fodctatis unitas uincit 
luncp conco:dic:fi non tantum intcr 
fe nature funiliiudinc:rcrum cognari 
onie affcctu bomincs ncctcniur: qua 
do ncc ipfam quidcm fcminam copu 
landam viro ficut ipfuj crcarc iUi pla 
cuit fcd ej; fe ipfo:vt omnc ejc bominc 
vno diffunderctur gcnu9 bumanum. 

<!J?prefcicritquem primum dcus 
condiditpccc3turum:fimulcp preui6 
rit:quantum piorum populorum q: 
ciu9 generc in angcUcum confo:tium 
fua clTct gratia tranflaturu^.c.^jcg. 

n £cigno:abat deus bominem 
pcccarurum: i morti iaj ob no 
^ium morituros propagaturu^^eocp 
progrcfluroe pcccati immanitaic mo 
tales^vt luriug atqj p.ic3tiu9 inicr fc 
rationalis voluniaii^ qcpcrteg beftie 
fuigcneri9 viuercnirquaru^ejraquis 
7 icrrie plurimum pullulauit C)co:di 
um:q>bominee quo2U5 genus ej: vno 
eft ad commedandum concordiam^ 
pagatum.Tlecp emm ung? intc: fe lco 
nc9 aut inter fe dracones^quaUa boi 
nee bclla inter fe gcflcrunt. Scd pre 
uidebatciiamdcuegratia fua popu 
lum pio:um in adoptioncnt vocaclu: 
rcmifl^ifcp pcccatie iuftificatu^ fpu fac 
to fAnctis angeUe in etcma pacc focia 
dum^nouifl^ima inimica motc dcftmc 
t3:cui populo cfl*tt buiue rci confidc 
ratio profutura:(y cj: vno bomiue de 
ue ad commendadum bominibue y 
cigrata fiietiaminpluribue vnitas 
gcnue inftituiflet bumanum. 

£>c natura bumac animc cratc ad 
imagincm dci.c.)r)cig. LIBER f £dtergod<^us bommetn ad 
imagincmt rxmiUwdmcj fua. 
Xalem cfppe ilU.dmma creamt:q pcr 
roiteatq) tntelUgena otnnibtis cfTet 
prcftantio: animaUbus terrcftrib" r 
naianUbue i volanUb^^que mcntem 
buiofmoi non babcrcnt.£t cuin vira 
terreno^ fozmalTct e)c puluerc:eicp ani 
mam qualcm dijn:ftuc quam ia^ fece 
rat fufflando ididiffcnfiue potius fu/ 
flando fccifl*et:enn£p flatUm quej fuf 
• flanoo fecit.nam quid eft aUud fuffl* 
re q> flatutn facere;animam bois effc 
voluifret:cti3m coniugcj ilU i adiuto 
rttJgcnerandiejceiuslareoffc dcn-ac 
to fccit vt deus.Tlec^ enim bec carna 
li confuctudine cogitada ftit: vt videi 
folcmus opifices c^ materia quacilq^ 
tcrrena cozpozaUbus mcbrie: q5 ,ar 
tis tduftria potueriit fabricatcs.ZJDa 
nus dci potetia dei e:qui etviftbiUai 
uifibihter operatur. Sed bcc fabulo 
fa porius g^ vcra cfle arbitrant':(i vir 
tute 1 fapictia dei qua nouit i potefl 
et fine fcminibus ipfa ccrtc facc fcmi 
na:e^ bis vfitatis i quotidianis mcti 
untur operibus.ca vcro que primit" i 
ftituta funt quoniam non nouerunti 
fideUtcrcogitant:quafinon bcc ipfa 
quc noucriit de bumanis cdceptibua 
arqj partubue: fiet iijeyptis narrare 
tnnicredibilioza vidcret^g^uie i ea ip 
fa pleriqp magis nature coiporaltb'* 
caufis g> opib" diuie metis aflignent. 

3ln vlUus urminime crcaturc pof 
fint dici angeU creatoree.c. jcxiig. 

f £d cum bis nulUim nobis eft 
i bis Ubris negO£iu:qui diuina 
mentc face vfcurare ifta non crecUjt. 
3Ui aut qui platoi fuo crediit:non ab 
illo fummo deo qui fabricaius itm 
di5:f5 ab alqs mioribus quoe quide^ 
ipfc creauerit pamiflfu fiue iuflu ctus 
atdli^facticlTc cunctd mortalia:inci bUs bomo precipuum dqfc^ ipfts co 
gnitum tencret locum ft lupcrftitione 
creaiiit qua qrijit:vii iuftevidcatu: (a 
cra 1 facrificia faccquafi cdditonb" 
. fut'9:facile carcbunt et buius opinati 
onia errore.Tkcp enim fas cft vlUus 
naturc quaUbet minic motaUfcp crc 
aioremfuumnifideum credercacdi 
ccrc antcq; pofl^it intciri.2lngcU autQ 
quos iUi deos Ubentiue appcUant:et 
riadbtbetvcliunrivclpermtni opari 
oncm fuam rcbua que gignunt' i mu 
do:non cos dtcimus creatoree aiaUii 
^ nec agricolae frugium atc^ azbdf . 

Omnium naturam i omnlii fpcj 
vniuerfecreamrcnon ntfi opcrc dei 
formari.c.^. 

c UmcnimaUafit fpcs q adbi 
betur epinfccuecuicoc^ matc 
rie corporali:ficopanturboic8figuli 
1 fabriiatc^ id genus opificca qui et 
pingofrcffingutformas fimilcecor 
poribueanimaUu^JaUavero qucitu 
iccus cfliciented caufas babet de fcczc 
to 1 occulto naturc viucnris atc^ itcl 
gentisarbitrio:qucnon folum natu 
ralcs corporum fpecies:vcrum ctiam 
ip(ii6 animantium animas dum non 
fintfacit:fopradicta illafpecics artifi 
cibus quibufcp tribuatur.bec autem 
aUera non nifi vni artifici creatoriT 
pditori deo:qoi mundo ipfo i ange 
los-fine vllo mundo i finc vllis angc 
lis fccit.^lb iUd enim vi diuina quc 6i 
um reru5 diuifiua i:vt ita dica : effec 
tiua eft:que fieri ncfcit fed facere:a q 
acccpit fj3em cum mudus ficret: i ro 
tunditas ccU i rotunditas folie^eade 
vi diuina i effcctiua qui fieri ncfcit f^ 
facerc acccpit fpccicm totunditas ocu 
li 1 rotunditas pomi: i cctere figurc 
naturales quas videm' in reb" 4^u( 
cp nafcenribu6:nd cp^infcc' adbibai 
fcdmtimacreatohs potetu iiipf. DVODECIMVS , 1 celuttcrraego ipleo:? caC fapiltta 
efl quc atcingit fine vfc^ ad fincm for 
titer!'Z difponit oia fuauiter .'Proind 
factiprimicusangclifiboiurmoi tni 
.fuftenumpreboerunt creatou cetera 
factenti nefcio^ncc tribue lUis audeo 
quod forte non poflTunt: ncc debeo dc 
rogare quod polTuntXrcacionem tn 
conditionemcp omnium naturarum: 
qua fit vt omnino natui fmt ds quo 
cp faucntibua non facietibus : ilU 60 
tribuo cui fe ctiam ipfi debere:^ funt 
cum gratiarum actione nouenit.Tlo 
folum igitur agricolas non dicimua 
fructuum quoruncucp creatores: cuj 
legam" nccp 4 platat eft aUcjd: nec^ 4 
rigat:fed 4 icremru dac dc^-Sj ne ipfa 
quidecerra ^uis mafomniu fcciida 
uideatur:que gcrminibus eijpetia,p 
mouct 1 fijcaradicibue contincc:cunt 
itidcm legam" dcue lUidat corpus 
quomodo volucrit:i: vnicuiqs femi 
num^priumcorpu9.3ta nccfemma 
fui puc:p^ creamce appcllai debem": 
fcdpociusiUu ^cuidam fuofamulo 
dij:lc:priu8fg' te formarcm i vccro no 
ui te .£t quauis an:ma fic uf fic cffec 
ta prcgnantis valeac aliquib" vclut in 
duere quaUiaiib'' fetu:ficut 6 uirgia 
variatis fecit iacob vt peccora colof c 
vario gigneretmacuza tamcn illa que 
gignitur tamipfano fccinynccipfft 
fefecit.Q,ueUbetigiiur corporalesC 
fcminalcB.caufegignandis rcb" adbi 
.bcacunfiuc operaciontb'' angclorum 
autbominum aut quorunciicp aniali 
um:fiucmariumfcminarucp mijcnoi 
bus qUbct ei defidcria motuivc ani 
me matria vakant aU^d Uneamecof 
0ut colo^ afpgc tencris mobilibufcp 
coceptibtt8:ipfa9 oio riaturas que iic 
vclficinfuogencreafficiatur.ii facit 
mfifttmu9deu9:cui' occuUa potecia 
cuncta pcnetrans icotamiabiU piitia 
facit clTe quicquid aUquomo eiing^ 
runcuncp e:qt nifi fdcimtc iUo non ta k t»el talc eflecfj jwoifus e(Te ri P0IT5. 
<lttapropter fiin^iUa fpecie quafo 
rinfectts corporaUbus opifices reb' C 
ponutvrberomatvrbem alcjradria 
non fabroB 1 arcbitectos f^ zges quo 
p volouie pfiUo 1 ipeuo fabiicatc (i: 
illam romuUim iUam aUjcandru^ ba 
buifte dicimus condicorcs: g^co poti* 
ii niti deo debem' conditore diceze na 
turarom qui necp ej: ea materia fac a 
Uquidquaipfeii fecait:ncc oparioe 
b5 nifi quos ipfe creaucrit:^ h potcn 
tia fua vt ita clicam fabricatoriam re 
buB fubtrabat:ica non erunt ficuc an 
tea q> fieret n fucinti^B^ ate dico:etni 
taccnontpe.^luie.n.aliuB crcatorc 
tpum:nifi qui fccic ca quo:p motibua 
currcrcnt tempora. 

beplatonicuopinionc qoa puta 
uerunc angclos quide a dco coditos: 
fed ipfoB cf^c bomanorum co:po}j p 
iitoreQx.]q:vu 

i Xa fane plato minorce t a fu 
mo deo factOB deos cffecoca 
cevoluitaiaUuccccro;2:vt imoztalcj 
parte ab ipfo fumeret^ipi vcro moica 
le atte]cerot."Pioiii aiaru niaruj eo3 
crcatorce e(Te no!oic fcd corpop.Uii 
qm porpbfrius propcer anime puga 
tionemdicitomnecorpue fugiendu: 
fimulc^ cu fuo platoe alqfc^ platoicis 
fentit:eo8 4 imoderacc ac iboneftc ui 
jrerinc^p^ Uicndas pcnae ad corpoa 
rediremorcaUa.platoquideet bcfti 
8ru."P)orpbfrm9 tantumodo ad boi 
nufeqtcos^vtdicatdcos iftosquos 
a nobiB volnt quafi paretCB tpoito 
rcs n:09 coU:nibil ee aUud q^ fabros 
ppedii carceru uc n:o^:nec iftitutoes 
fj incUifores alUgatozefqj mos ergaf 
tuliserunofistgrauiflTimis vicuUs. 
2lut ergo definant platoici penas aia 
rii ej: iftis corporib" comiari: aut eos 
Bobis deo8 coUdos no pdicct:quo;)t i UBER nobfsopflrioncwg^tum po(Tum**fu 
giam" 7 cuadam" bortaticii tn fit v 
trunq? falfilTimumiTlam nccp ita lu 
unt pcnas animc cum ad iftam vita^ 
pcnalcm dcnuo rcuolnuntur:7 omni 
um uiucntmm fiue in cclo fiue iu tcr 
ranuUuecftconditor:nifi9 quo fac 
ti funt cclum t tcrra.Tla^ fi nulla ci 
cft vmcndi m boc cozpote nifi propte: 
pcdcda fuppUcia.quomodo dicit ide 
plato ahtcr mundum ficri non potuif 
fc pulcbcrrimum at(p optimum:ni(i 
omnium animalium id e immortaliii 
7 mortaltum gcncribue implcrctur;' 
Si aiJt noftra inftitutio qoa vel mor 
talc9 condtti fumus diuinum munus 
clliquomodo pcna cft ad ifta corpo:a 
id eft ad diuina bcncficia remcarC^t 
fideuequod afftduc plato comcmo 
rarficut vniucrfi mundi ita oiii aiali 
Dm fpce ctcrna intcUigcntia ptiebat: 
quo non ipfc cuncta condebar/Sn ali 
quozum cilTc artifcj: noUct: quo:p; cffi 
cicdorij artc icffabif cius i incffabiW 
laudabihe mcne baberetfUOciito igt 
vcra eff rcligio: que mundi vniuerfi 
eumaialiuinq} vniucrforum boccft 
7aia?M;corpo?i^conditore agnofcit; 
«z prcdicat.3ii quibue tVenie precipu 
U9 ab illo ad cius imagincm bo prop 
tcr ca cam qua dijx.i fiqua fotte alia 
maior latct:factU9 eft vnu9:fcd non £ 
lici" for.Tlibil.n.c q> boc gen" tadif 
coidiofum vitfo.ta focialc natma.TU 
q; comodius contra vitiu difcodie vf 
caueducunondu cpflcret:vcl fanan 
dii cum«j:titi(ret:naturaloquerct'bii 
mana:^ recoidationcm iUi' parcnris 
qucm ^ptca deus voluit creare vnuj 
dc quo mftitudo ^pagarct": vt bac ad 
moitioeet i mftis pcozs vnitae ^uarc 
tur.OLuod vero fcmia iUi e)c eius late 
factacll:ctiambincfati9 fignificatu^ 
eft q» cara mariri i vjcoris debcat eflfc 
coiuncrio.tJcc opera dci proptcrca ft' 
vtup inufitac«i:quia pria:4 auciftaii crcdijnt:nulla facta prodigia dcbcnt 
crcdcre.Tlecp.n.t ipfa (i vfttato natu 
re curriculo gtgneicntur: prodtgia di 
caentur.Ouid aut ta fub gubcrnari 
one diuic^utdctic : q^uis coru^ caufa 
latcat^gj monftra gignuntuj.-^Iltt cjdl 
pfalmue faccr.Ueiic i vidcte opa do 
mini q pofuitprodigia (z tcrram.£ui 
ergo ey: latcrc viri fcmina facta fit:'^ 
bocprimumquodamoprodigtii ^d 
prcfugaucrit:a(io loco q^tum mc de'' 
adiuuarit dicam. 

3n primo boic orta fu((Te ocm plc 
nitudine gcncris bumaiiq prcuidtt: 
dcus quc pars bono:ada ctTct pmio: 
q dananda fuppUcio.c.jcjcv^. 

n UncquomamUbcriftedaude 
d" eft:m boc prio boic qui pmi 
tus factuB eft:iidu (|de fm euidctiam 
ia tn fecundum dciprcfcicnriam:c)C02 
tas fui(Te e;ciftimemue in gcncre bua 
no focictatcs tanq? ciuitatce duas. 
£]ciUo.n.fnturicrantboies:al9 meX 
angcUs in fuppl!cio:alq bonis ipmio 
fociandi: q^uts occulto dci tudicio: f^ 
tii iufto.Cii.n.fcriptvi fit:vniueife vie 
drii mifcricodia i vcatas: ncc iniufta 
eiue gratia:ncc crudcl' pot ce iuftiria. ^urelq auguftint dc ctuita 
tc dei Ubcr icnittfdccim". 

&cIapfuprimorum bomiitnmp 
quc5 eft contracta mo:taUtae.c.pmri. 

3e-p>££>3X36 
de noftri fccuU 
qcortu idc ini 
e rio gcncris btia 

ni difficilUis q 
fhonibus: nunc 
iamdclapfupti 
tni bominis im ERaVSDETIMVS mo primomm bomfnumrt de origic 
flcpropagincmoms bumanc difptt 
tationibus a nobts illituram: rcrum 
ordo dcpofcit.Tlon cnim co modo q 
angelos condidcrat dcue:ita codidic 
1 bominc9:vt ctiam fi pcccalTcnt mo 
ri omnino non poflcnt:fed ita rt per 
functoeobedienricmuncrcfine inter 
uentu mortis angcUca immortalitaa 
1 beata cternitas fcqucrctur:inobedi 
entes autem mozs amplccterct dana 
ttonciuflifTima:quod ctiamm libro 
fupcriore iam dipmus. 

£)eeamortcqueanime fcmperr 
truncp victurc acidcre poteft: % ea cui 
corpus obno)cium elic.q. 

f £d de ipfo gencre moris video 

mibi paulo diligcntius difcrcn 

duj.Ouauis .n.bumana anima vc:a 

riterimmortalis pcrbibcatur: babet 

tamcn q^dam etiam ipfa mo:tcm fua. 

Tbm idco didtur immoztalis : quia 

modo quodamquantulocunt^ non 

dcfmit Viuerc atcp fentire.£orpu6 ait 

tem ideo eft mortalc: quoniam a rit» 

qua5 babct^dcfcri potcft: ncc pcr fc ip 

fum aliquatcnus viuit. ZDors igitur 

animc fit cum cam dcfcrit dcus: ficut 

cozporis cum id dcfcritanima. £rgo 

vtriuftp rd id c torius bominis mos 

eft:cum anima a dco dcfcrta : deferit 

corpus.Jtacnimncccj: deo viuit ip 

fa;ncccorpue <x anima. 'buiufmodi 

autcm torius bominis moztcm illa fe 

quitur qoam frcundam mortem diui 

norum cUoquiorum appcllat aucto:i 

tas.lDanc faluator fignificauit vbi a^' 

it.£umtimctcquibabct poteftatcm 

1 corpus 1 animam pcrdcre in gcbcn 

nam.Ouod cum non antea fiat:^' co 

anima corpori fic fucrit copulata vt 

nulla dircprionc fcparct^^mirum vidc 

ri pot quo corpus ca morte dicatur 

occidi:qua non ab anima dcferitm:f$ atatii fenricnfcp cruciatur.Tll illa pe 
na vltia ac fempitna: de qua fuo loco 
diligenrius diflercdu cft.reae mo» a 
nie drq: n viuit ej: deo: mors autcm 
corporis quo na modo:cum viuat c]c 
aia.Tlon.n. alitcr poflut ipfa copoza 
lia quc p* rcfurrecrionem fiitura funt 
fcnrire tormcta.2ln q: vita qualifcun 
qj aliquod bonuj e:dolor aut mald: 
idco nec viocre corpus dicedum t.in 
quo aia no viuedi cacft fcd dolcndi^ 
Uiuit itacp aia q: dco cn viuit bene; 
non.n.pdt benc uiuere:nifi dco opan 
rc in fe quod bonum cft.Uiuit aurcj 
corp" cii: aia:cum aia uiuit in covpoic. 
fcu viuat ipa fcu no viuat qc dco.3m 
pio:^ nanc^ i corporibus vira n aii^ 
fcd corporu vita cftiquam piitcis aic 
ct mortue boc cft a dco defcrte: quan 
tulacuncp propria vita cj: qua eriam 
immortales (i no dcfiftete pfcrrc.Uc 
rn in danarione nouifl^ima g^uis bo 
fenrircnondcfinat:tri q: fcnfus ipfe 
necvoluptatefuauis:nccquiete falu 
bris:fcd dolore penare^no immerito 
mors c poti" appellata qua? vita.^o 
BUtfaqzpoftillamprima c: quaftt 
coberentiu dircprio naturarn fiue dd 
9ie:fiuc aic i corpori8.£>c pria igimr 
corporismortedid potcft:q> bonis 
bona fit^mafmala.fccunda vcro finc 
dubio ficut nuUorum bonorum titi 
nuUibona. 

Urnimorsqucper peccaru pmo 
^ bofum iocs boics pertranfqt: etil 
fanais pcna pcccari (if.c.iq 

n On aurem diflKmulanda nafd 
citurqueftio:vtru rcueramoa 
qua feparanrur anima t corpus bois 
fir bona.^Cluia (i ira cft quomodo po 
tcrit obrincrirqr ctia^ ipfa fit pcna pa 
cari.^banc eni^ primi bomics nifi pcc 
cauiflennpcrpeifrivricpnon fuiflcnt. 
'Q.uo igirur paao bona cflfe poflu: J LI&ER boie q accidd nd po(Tet niTi maCfS^ 
rurfus fi nd nifi malis poiTct accide 
n dcbcra boiB bona cfTe f^ nolU.£iJ 
•n.cer ulla pcnaan qmbus non cfTcnt 
vlla punicnda.-' Ouaproptcr farendii 
eft:pnmo8CJdembotc9ita foilTc i(ti 
tDto8:vt U non peccamflct. nullu mo 
necj^pirefgcn^^fjcofde prios pccca 
torC9 ita fuilTc mote mrctat08:vt ctia 
(^cquid corn ejc ftirpc eet c):oniJ:cadc3 
pcna tencrciur obnojnum. 

£ur ab. bts qnf pcr gratiam rege 
ncrationis funt abfolutua peccaco n 
auicratur mors.upcna pc«dn.c.iiq. 

n Oo cnim aliud c^ cis g' quod 
ipfi fucrat nafccretur.pro ma 
gnitudine quippc culpc illiue: natura 
danacio mutauic m pctu8:vt quod pe 
nalitcr prccclTu m pcccanb" boib' p:i 
mis:ctiam naturalitcr fcqucrccur m 
nafccntibue cetcris.Tlccp.n.bo itacjc 
boie:ficut bomo q: puluae. 'puluia 
nanqj boi facicndo matcrics fuit: bo 
autem bomim gigncndo paree.pro 
mde quod crt tciTa:non boc efl caro 
qfuie qc terra fjcta fit caro.Ouod cfl 
autcmparcne bomo;boc e? prolca 
bomo.Jn pnmo igitur boic p fcmiaj 
m progcnicm traniitumm vniuerfuj 
gcnus bumanum fuir.qri lUa coiugd 
copula diuinam fnum fuc danatiois 
e^ccpu.tt quod bomo fructoe cft :n 
co crearemr:fcd ca^ pccca:er vt puni 
rctur:boc gcnuit^q^tum quide attma 
ad peccam mo:ti6 o:iginem.Tl6 ei^ 
ad infannlcm bcbctudmcm i uifw 
mitatcm animt T corporis qua vide 
mu9 m paruur:peccato vcl pcna lUa 
idacta ft:quc dcus vobit cfTc lag' p 
inordiacatulorum:quo|2 parcntcsi 
befhalem vitam mo:tecp daccaanfic 
fcriptum cft.^bomo cum in bonore cf 
fci non intdlcpt: compararus cfi pe 
coribus non iiicelUgcntib'';^: funiTfac tu9 cft iUis.Tlifi q> infantcs infirmio 
rea ct ccmimus m vfu moruc^ mcm 
brorum:7 feniu appctendi arcp viran 
di qp funt aUorum icncnimi fctus ani 
maUu3:tang' fe tantoattoUat crcclle 
nu8 fupra cctcra anunatu vie buma 
ii3:quanto magic mipctum fuum vc 
lut fagitta cum arcus cjrtcditur retro 
fum rcduaa diftulcrit.Tlon ago ad 
ifla infantilia rudimcnta pfdpiioc ilU 
cita 1 danationc mfta ^lapfue C ipul 
fu9 cft primus bomo:fcd banenus i 
eo natura bumana viriata arcp muta 
ca cft:vt rcpugnantcm patcraur i mc 
b:i9 inobcdicntia ccncupifccndi:? ob 
id obftringacrur ncccfT:tarc moncn 
di:arcp ita qucd vino pcna quc fact" 
cfl.i. obnojTioe pcccato morticp gcnc 
rarci.3 q pcccaii viculo fi p mcdia 
tori9cbn(ti gratiam foluiitur ifaccs: 
banc folam moncm pcrpcn pfit quc 
animam fciungit a corporc: in fccun 
dam VCTO lUa fme fine pcnalc^libcran 
apcccanobUgarioncncn rranfcunr. 
£i que vero moucc cur vcl ipfa fi pa 
tiarur.fi T ipfa pcccaripcnacifhquos 
pgiajrat" abolcru::iaiftjqoiaUo 
noftro opere quod fcnpfimus 6 bap 
nfmoparuulorirracratai abfcluca 
cfl.Ubi dicrum ci\ ad bcc :Unqui aic 
cjpcnmcntum fcparancnis a co:poi 
g-ui9 ablato lam cnmirns nctu:quo 
ntam fi rCjcncrancnis ficramcnium 
conitnuo fcqucrctur ur.mortaUias: 
corpori9 ipfa fidcs cncn!arctur-;q ciJc 
cft fidc9 quando crpcctatur in fpc;q6 
»nrcnondumvidctur.fidciauic5 ro 
borc atcp certammcm maionbus dii 
tarai ctatibus enam moms fucai fu 
pcrandus nmor quod in fancns ma: 
tynbusmajriccmmutncuius profcc 
to ccrtaminis cfTct nulla victona nul 
la gloria:qz nccipfum omnmo pcfTa 
cfTc ccrtamcn:fi poft lauacbrum rcj;c 
ncrarionis iam fancri non polTct m.o 
tcm ppcti corporaie. Cum paruulc c^ TERTIVSDECIMVS «utcm baprijancKs (fs nonad cbrilK 

grada^ proptcrea porius currcrctne 

a cozporc folucrentur.-^Jltcp ita n mifi 

bili prcmio probarctur fidcs: fcd iaj 

nec fidce eenpfcfti fui opcrie qucrcdo 

7 fumcndo mcrccdem.Tluc vcro ma 

forc 1 mirabil.orcgta faluatorisan v 

fu9 iuftiric pcccari pcna ?vfa cft.Xuc 

n.dictum eft bomini moricrie fipec 

caucrisrnunc d: martyri morcre nc 

pcccca .Xuncdictum efi mandatum 

tranfgrdTi fueritis mortc moiicmini. 

nunc dintur (i moztcm rccufaucritia 

mandatum tranfgrcdiemini. <luod 

tunc metucndu fucrat:vt non pcccarc 

tur:nuc fufcipicndii c nc pccccf.Sic p 

incffabilcm dci mifcricordi.im:T ipfa 

pcna viriorum t:anfit in arma uirtu 

tiQ:t fit iaiH mcrini etia fupphciu pcc 

catorie.Xunc enim morB efl acquifi 

ta pcccando:nuc implctur iuftitia mo 

ricndo.Ucrum boc in fanciie marty 

ribu9:quibu9 altcrutrum a pcrfccuto 

rc proponitur.vt aut dcfcrant fidcm 

aut fuffcrant mortcm.^ufti.n. mahit 

crcdcndo pperi:quod funtprimi ini^ 

non crcdendo pcrpcfTj.Tlifi cnim pcc 

caflcnt illi ti morcrcntun peccabunt 

autem ifti nifi moziantur.ZDoztui (i 

ergo illi quia peccauerunt:non pcccac 

im quia moriuntur.factum eft p illo 

rum culpam vt venirctur in penam: 

fit pcr ifiorum pcnam nc vcniatur in 

culpa^: non quia mo:9 bonum aliqS 

facta c(l:quc antca malum fuit:fed ti 

ta; deu9 ftdci prcftirit graria:vt mos 

quamvitccofiat clTc contrariam irt 

iirumcntumfierct:pcrquod tranfire 

turinvitam. 

Obficutfniquimalc vtuntur lcge 
qucbona eft:ita iufti bcne vtutu: mo 
re que mala cfl.c.v. 

(I Ibollolus enim cum vellct ofle 
dcre quantum peccatum gtatia non rubttcnientc ad noccndu ^alcrer. 
eriamipfam lcgem qua probtbctur 
peccatum non dubitauit diccrc virtu 
tcm cfle pcccari.2lculeu8 inquit mor 
ris e(lpcccatum:pi:tu9 autcm pcccati 
lcjvcn(Timcomnino.2lugetenim p 
bibirio defidcrium opcri8 illiari:qu9 
do iuftiria non ficdihgitunvt pcccati 
di cupidit39 ciu9 dclactarionc vtcatl 
Clt autcm diligatur t dekctct vera ia 
Ritia.non nifidiuina fubueit gratia. 
Scincproptcrcalc); putarctur ma 
lum:quonia5 virtus cfl dicta peccati: 
idco ipfc aho loco ucrfan9 buiufmoi 
qucHioncm inquit.lq: quidcm fanc 
ta 1 mandatum tulhim 7 fanctum ct 
bonti.4luodergo bonii inquit:mibi 
factum c(\ more.^Sbfit^fed pcccatum 
vt appareat pcccatum:pcr bonum mi 
bi operatum efi mortej: vt fiat fup:a 
modum peccans peccatum per man 
datum.Supra modum dijnt:quia ct 
preuaricatio additur: cum peccandi 
aucta hbidinc ctiam lcj: ipfa contcm 
nitur.£ur boc commcmojandu; pu 
raucrimus.^O.uia fahcct ficat Ujc no 
cft malum quando auget peccantiuj 
concupifccnriflm:ira nec mor9 bonu; 
cft quando augctparientium gloria; 
cum vel illa pro iniquitatc defcritur 
1 cfficitpreuaricaforee:ve! idajp veri 
tate fufcipitur t efficii martfres. 2lc 
pcr boc lc]: quidcm bona e: quiapbi 
birio cftpcccari:mor8 autem mala:q: 
ftipcndium cfl peccari.Sed qucadmo 
dum iniufli male vtuntur non tantnj 
malis verum criam boni9:ita iufli be 
ne non tantum bonie fed etiam maf. 
t)inc fin vt t mah male Uge vtantur 
cpaia (it Iq: bonum:7 boni bcnc tnoii 
antur q^uis fit mors mahim. 

£>c gcncralis moris malo quo anf 
tnctcoipoiis focictae feparaif.c.vi. 

q UaproptcrquodattinafldcS UBER poris jnorrcm .i feparatione anunc 
a corpour. cutn eam pandnar qtu mo 
rientcB appcUancur.nulU bona cft.bj 
cnim afpcnim fcnram i contra nam 
r3m:visipfaqua vtrua^ duuJlit qo 
ftierat m vnucncc comuncmm atcpco 
fertum: q>diix moaarurdoncc omma 
tdmucur fenfue qm cjc ipfo merat a 
mmc amifcp copLcru qui toti mokf 
rii no'niJg' vnus ictus co:pons ranie 
raptus iccrcipinncc cam fcnnn pocni 
cte cdcictace pcmicncOaic^d in illo 
cftimoucnnbus:quodcum graujfc 
fuadunitfcnfum'pie (idducrc^ tolc 
rando augctmcntum pacientic non 
ftDfatvocabulumpcnc3ta cdcxho 
mmis prtmi pcrpccuara propagmcp 
culdubio fic mois pena nafcentis: ta 
mcn fi pro uifhru pictatcqs pcndatm 
fiC5lorurerura-ntis:7Cum fitmors 
pctcan rarU3uno:3Lquido impa:ai 
Bc nil ranbuatur pcccaco. 

i>e mo:tc qoa non rcjcncrati pcr 
cbnfh confelVioncm fufcipmnt,c.vTj. 

rv 3lm quicuncp et non pcrccpto 
rejcncrationis lauacro ^ cbii 
fH confclTionc mormnturnfi cis val^ 
sd dmiictcnda pccca:quitu fi ablucrc 
tur facro fonte bapnfmacis. <loi.n. 
dijnt ([ non renatus fuent ei: aqua a 
fpn fancto n mtrabu m ignum cclo|t 
aUafriu iftos fccu qxcptos vbi non 
minus 5cncraliterau;qui me confcf 
fus fucnc coram boibus confuebo: 1 
cgo cum coum p:c mco qui i celis e. 
£c alio bco qui pcrdidcnt anunam 
fuam proptcr me mucniet eam. t>mc 
cqofcriptocprcaofa in confpectu 
dni mo« ficco:6 ems. OMid cnim p 
ciofms q' mo3:pcr quam fit vt etiam 
dcLiaaomnudimittantur t menta 
cumulatms augcancor.Tlci^ cnmi ta 
n funt mcnti:qui cum mo:tem diffcr 
re n polTcni baptijan fonr.dcknfc^ 6 fubos pcccatis e% bac viti anl^iznc 
quann funt bi qui mo:tcm differc cu 
polTtntideonondiftulcronquia ma 
loemnt cbriftum confiicdo finire bic 
vua^^^cu; ncgido ad dus bapnfmo 
pmicmrcOuoo vtiq^ fi fcolTcnccni 
bocdsinillolaucro dunittcrctonq? 
tiore moms ncgaoaat cbnfto: i qoo 
lauacro ena^ ilT fadnus tam immle 
dimiJTum dtqui occidcrat cbnftum: 
fcd quando in abundantia g:c fpint" 
illfus qui vbi vult fpirar.rantum cbri 
ftumamarcpolTcnt:vteum in tanto 
ntc difcnmme fub tanta fpc vcnie nc 
garenonpoflcnt.ZDora igitur pao 
fafictop^^b^cutitagia pmiHa tp 
roganua mo:8 cbriftuvt ad dcum ac 
(^redo fui no coctaretur ipcde aiam: 
i cos vfus rcdacni cffe moftrauit qo 
ad pcni pcccitis antea fucut coftitu 
ium;vtifiiuftincfructu6 vbcno:naf 
ca-c(.TOois crgo ii io bono vidcri dj 
q: m titi boilitacc ri m fua fcd dmia 
opicul3fioeconvfaeft:utquc nicmc 
lueda^pofuaencpcccanj comitterc 
lunnuc fufapicda ptopdit vt pcaaco 
no comitut:comilTucp ddcatur ma 
gnc(^ viaoucobita iufttnc palma :cd 
ddcor. 

O: in fancris pric mo:ri8 p vitate 
fofc£piio f c fu motia abfoluno.cvuj. 

f 3-n-diligentiu8 confidcrcmus 
et cd (^fcp p veatate fiddi t Uu 
dabf: monf:mo:s cauct.3o 4ppc ali 
q'd aus fufcipit'ne tota cdtmgam fa 
inf: q nd^ finiator accedat. Sufdpi^ 
.n.aic3co:porefeparatio:ne deo ab 
aia fcparato ct ipfa fcparct' a corpoi: 
ac (ic tonus bois pria mone copleta 
h eirdpiat fepitetna.Ouo drca mo» 
4de ut dip ca ca mouetcs paridf aJcp 
in cis vt morianmr fadnncmini boa 
cfjlaudabditcrtolcranir^ tcncndo 
fd adipifccndo bono.£um vcroie» rERTIVSDECIMVS fttnt quiiajmoztufnuncupantarmo 
abfurde cU t malis mala:^ bonie bo 
na.3n requie enim funt ak piozum a 
corporefeparateampio^aiit penas 
luunt.donec il^a^ ad etcmam vitam 
illamm vero ad cte:nam mo:tcm q fc 
cunda didtur co:po:a rcuiuifcant. 

Xempue mo:tis quo vUe fenfua 
aiiferturinmo:ientibus an mo:tui8 
e(Te dicendum cfl.c.i^. 

f £d id tcmpud quo aic co:po:e 
fcparate aut in bonis fut aut m 
mar:vtrum poft mo!te poa" an m mo 
te dicendum dl.Si cnim port motcm 
eft:iam non ipfa mo:e quc tranfacta 
9t(^prctcritacft:fcd portca virapna 
aie fiuc bona fcu mala cft. IDo:s aiic 
tunc cis mala erat: quando erat: boc 
ert quando eam paricbaiitur cii mo:c 
rent :qm grauis t molcrtus cis incrat 
fcnfus quo malo bcne vtuntur boni. 
•p>cracra aute mors^quo na mo rel 
bona vcl mala cft:quc iam n ei ■poro 
fi adbuc diligcntiuB attcndamus: ncc 
illa mors crTc apparcbit: cuius graue 
acmolcrtum in moriennbua dijcim" 
fcnfum:Oaadiu cni^ fcntiunt adbuc 
vticp uiuunt:': fi adbuc viuunt: ante 
mortcm g» in moitc potius ce dicedi 
funt:q: illa cum vcncric aufcrtomnc^ 
corporis fcnfum:qui ca propinquatc 
moUrtus cft.Jlcp bocquomodo mo 
ricntcs dicamus cos qui nonduj mo 
tui funt fed immincntc mo:te iam cjc 
trema i mortifcra afftictionc iactatii: 
ejrplicare difftcilc cft:ctiam fi rcctc ifti 
appcllantur moricntes:quia cii mos 
que iam imminct aduenerit:non mo 
ricntcs fed mortui nuncupantm.Tlul 
lus cft crgo mo:icne nifi uiues:qtn (& 
in tanta cft c):tremitate vixcin quata 
funt quos agcrc animam dicimns ^ 
fccto qui nondu; aia caruit adbuc ui 
uit.3dcmipfe igitfir^moriens eftet u(ucn8:fed morti acccdcns vita dece 
dcns:adbuctamcnmvua:quia imXt 
anima co:po:i:nondum autcm in mo 
tc:q: nondum abf elTit a corpore.S^ 
ficu5 abfcc(Tcntnectuncinmortc fj 
poft mortcm potius crit: quando fit 
in morte quis di]Ccrit.'Tlam necp vU" 
moriens crit fi mo:iens i viucs nuU'' 
cftc potcft fimul. Ouandiu quippe 
flia in co:po:c eft:non poftum" ncgar 
*iucntcm.2lui ii mo:icn8 potius dicc 
duseft:incuiu8iam corpo:e agitur: 
vt mo:iatur:ncc fimul quifiy potcft ef 
fe vmes i mories^qii fit viues ncfao. 

£)c vita moraiium q mo:s potT ^ 
Vita dtccnda cft.c^. 

e 36 quo cnim quifcp in ifto cor 
po:e mo:ituro cfte cepcrit: nun 
g' in co ii agifut mo:s vcniat.lDoc.n. 
agit ci" mucabiUtas toto tpe vitc bu 
ius: fi tn vita diccnda e: ut ucniatur i 
mortcm. Tlemo cjppcc qui ii ci p" an 
num fit q> antc annum fuir: i cras y 
bodie:T bodic q' beri:7 paulopoft y 
nunc:-? nunc cr pauloante mo:ri^pi 
quio:qmq'cquicl tcmpo:is viuirur de 
fpacio uiucndi dcmitu::-: quotidie fic 
minus minufqj quod rcftat: vt oino 
nibil fu aUud tcmpus vite buius : q» 
curiuB ad mo:tcm.3n quo ncmo ucl 
paululum ftarc vel aUquanto tardi* 
ire pcrmittitur:fcd vrgcntur ocs pari 
motu:ncc diucrfo ipcUiifaccdTu. Ilc 
cp.n.cui vira brcuio: fuir:ccUriu8 die 
dujntq? iUccuilongio::fcdcumequa 
Ut'7equaUa momcnta rapcrcniura 
bobu6:aUcrbabuitpropiu8 aUerrc 
monue quo ri impari velocitate abo 
currcbant.JlUud e aiit ampUus uie p 
cgifte aUud tardius ambulafTe. Oui 
crgo ufcp ad mo:te^ductiora fpacia 
tpis agit:non lcntius pergit:fed plus 
imzri9 conficit.-f>o::o ^i q: lUo qYcp i 
cipU mow boc eft eft^e in mote:e;; q in UBER motee^Si ilillo agiccpitfpfa mors.C 
vite dctractio q: cii dctrabcdo finita. 
focrif p" mo:tcm ii crit nott in mote: 
profcctoe)cquo efTe inccpit in boc co 
poreimo:tee.OLuid.n. aliuddicbus 
bou8 momentifcp finguUs agitidoec 
ea confumata mots que agcbatur im 
plcacurciincipiat iamtpueefle pofl 
morccm/qd cum vita dctrabercfe^at 
in moztc.-'Tlunq' igitur m vita bomo 
cft:e;cquoeftinifto corpore moricn 
te poti" q> viuefc:fi 7 in vita 7 i motc 
funul non poteft efle.2ln poti" t m vi 
ta t i mote fircft:in vita .(.i qua viuit 
donectotadctrabatur:inmoztc aute 
quia iammo:ifurcui vita dctrabitV 
Si enim non cft in uita:quid cft q6 6 
trabitur donec eius f>at pcrfecta coii 
fumptio. 

2ln quifq» fimul -x vinene polTit cf 
fc 7 mortuue.c.jci. 

f 3autcmnoncftinmo:tc:(Jde 
Viteipfa detracfio.^Tlon cnim 
fruflra cu vita fucrir cdpoi tota detza 
cta:poftmotciaoz:nifiq!moz8 erat 
cu dcrrabcrct.Tlam fi ca dctracta no 
c bomo in mo:tc fed poft mote qii ni 
fi cum detzabitur ezit in moztc.-^Si au 
tcm abfurdum etV.ut bommem atiq' 
ad mo:tcm pezucniat iam cffc dicam* 
in mo:fc:cui cnim propinquat pagcit 
do vite fue tempo:a:fi ia i illa eft:ma 
pincquianimiscft infolcns vt fimf 
1 vmcns efle dicatur 7 mo:icn8:cum 
vigibns 1 domicne fimul ene nd