Skip to main content

Full text of "Auicene perhypatetici philosophi : ac medicorum facile primi, Opera in luce redacta: ac nuper quantum ars niti potuit per canonicos emendata. Logyca, Sufficientia, De celo et mundo, De anima, De animalibus, De intelligentijs, Alpharabius de intelligentijs, Philosophia prima"

See other formats


^uicciie pcrb^atcrici pbilofopbi: 

ac mcdicomm facilc pnmi opc- 

ra m lucc rcdacta:ac nupcr 

quantumarenitipo 

tuitpcrcanonicoa 

cmcndata» 

ILog^ca. 

©ufftcicntia* 

j©ccclo^mundo* 

S^canimalibus. 
13©eintclligcntqe. 
^lpbarabiue oc intcUigentqe* 
H^bilofopbiapnma. CBXeciliue 'fabimifie cmonkne rcgularis kcto:i.0. 
TRuper auicenaeco22ccra volumina lccto: 

3ccipe longaeuo quac iacuere ftru. 
iZanonici fccere patreetne tanta lat mis 

Condita fub putri gurgirc gcnjma f02ct. 
£uolcr aerbereae nullo p2obibenrc pcr auras 

£^uonuUu0roropulcb2iO2o:bclabo2. 
.SftpMusbaccfupcrum lccrureinucnra parcnti 

5nde refcr parribus qui tribucre pijs. -Cum p:iuilcgio. 1508 MINERVA G. m.b. H., Frankfurt am Main 
Unveranderter Nachdruck 1961 
CSdcm adcnndem.S^.i: foelicitstcm» 

jElectams qmfge pbylofopbandi Mio actatc^ confumis : cano^ 
nicos regularcs t>m auguftini niira pietate p2ofequcre.:^ui cum 
9lia.2^um tibiin p:aefennarum nonuUa Suiccnae volumina quac 
fanc(;quodnepl)asDicere^penefquallenria totaioeperditaci? lacc" 
bant: vultuo reparata in p:i02e9:ejramuirim emucta:elimataq5 nn^ 
p2imcndaDcnuo fo^mato^jbi^etradidcrunr.B^untautcm eabaec 
due mctapbyiica. Jitidcm fufficientia.Xum bc anima.Dcc^ aninialibus libel- 
M permilcfi bia qui ad pbylofopbiam arpirant.Bc fibi pariuut pcr gradus vir^ 
mmmfamamimmo2talem.^tenim3uicct)aeingeniumqualceictiterit.jaua' 
tfiuead naturac fccrcti02a fpcculanda oefcendait: q^ue magijopcre .anftotile 
cum p2imo:neceo fo^taflis inferio2:aemulando concertaucrit:ncd(j cgo. Btd 
necqmdcmmufarupatcrvnacvtparcityuiscumpcgaftbusilluftraret.ifeacc 
autemomniacadidolecto2ip3lamfieni.i^uacb2e5 qmciJce cequi 'rjegitmm 
fopbon.£tquac vel vna eit Dominis Dignitasifcire Defideras.lfeacc q5p2inm5 
auro p2eciol!o2a aurocmcs.^n bistelccto^iacmra^fcciire Dolcbisnfi^.lll'^ 
iudpollrcmo vt cum Buicenam ipfum lectitando Desuftaucne.Sico pziniu^ 
qui mentcm illuminat:'^ veritatem oftendir.Bcbinc qui p^aeftitcre rcgularib'^ 
patrtbuspioonimoeftononingratue. 'Balc. 341666 BGSTGN CGLLSGB USSSARY 
^^lfS§1^UT HILL. 
N0Y7 TO 


gmcttop^c culanua t acu' 
utiia. Amecftnfsrpc 

cub>[iue«qui» 

(Kauc, &peculatiaa »i 
gniozenoicrcic 
(jjpjacncc. 

JBifiorc? 6gb» 

cnrcm rpccuu/ 

(UMt 
Seritasrqrque 
pnt a:nudari a 
momouplcxd. 

"Rceqpitt oenn 
dflriainotu(Ql»4 
tii ii e rpolie mo 
t^)oupUrpiUce/ 
Ikterark •jjbrirna para 

Cr^ticipit Xogf ca auicenc. 
(LXaptin oejnirando aptid fctentias. 

Itenttoprjieeftcom 
lp:ebenderevcrita' 
item omnium rerii 
quantom poflibile 
cftbominicompze 
bedere.CCPvesau 
j'te5qucfunt:aHtba 
benteflenoejcnfo 
arbitrio vel opere: 
vclbnteffee^nfo 
£;rbitrio loge.Co^ 
gnitioautcmreruj 
pzimi membji vocatur pfjia fpeculatiua.05 cogni/ 
tio rerii5 feciidimembji.'vocatur pBia actiua.^f inis 
vcro pbie fpcculatiue non efl nifi pcrfectio ar.fc, vt 
fciat tantui.^inis vcropjacticcnoefl vt kmtanta: 
fed vt fciat quid 05 agere 1 agat.<^ini6 ergo fpecula 
tiueeflappzcbefiofentetieque noeft opusipjacti/ 
ce verofinis t^ cognitio fcntentiequecft in ope.vii 
fpeculatiua Dignioicftcoparari fcientie.([;'Re6 m 
tem que funt qua? eflc non eft ej: voluntatc nollra 
vcl opere fm pmus mebzii oiuidijtur in Duo:in rea 
que comifcen tur motui:i res que n6 comifcent mo 
tui.(ir ftcaaiitquecomifcentur motui oiuidijtur 
in Duorqz aut in ree quc no babcnt effe;nifi q: polTfi 
bilcefteasadmifcerimotuijficut eftbuanitas-r q 
dratura-zbisfiTia.Sutin resqucbritee abf(B boc 
^llcautcsquenonbiiteflc^njfi qzpofl^ibile cfteas 
«dmifccrimotuiitcf DiuidiJt in Duo:qjaut f»cfi»nt 
Q>neceeneciniell!gipofi'untabfcgma,pp:Jo.ficHt 
fo:ma btianaautarininaraut fic ap poflimt intelligf 
ebfcB ma:fed no efle.ficut quadratura ad qua intelti 
gendl no cft oino ncccflc appzopziari ea aliqiia (p« 
mle.ncc confjdcrari f m aliqua Difponcm tticnis. 
'ftcs aiit que comifcen t motuii^': biit cflic finc illo) 
funt ftcut idetitas ivnitas 1 multitudo 1 caufalitas» 
d'^^V- 3utcm quepoflunt ocnudaria motu f itas 
t^:% }? cft Duplcpaut cft veritas neccflaria: vt ocue 
c intelligetia:aut vcritas eap no efl: ncceflaria^fs fiit 
fiicgjnoneftboccisimpoflibile^ficut efl oifpofitio- 
ideritati6:x vnitas -zcaufalitas -zntlenis quicfl:mul 
titudo.CT^t b aut pfideratur Pm boc qd funt id q6 
funtipfe:iconfideratio earum non variatur in boc 
qp fpoliatc funtfcd crunttunc Dctota confidcratioc 
ciuc cft in rebue e;; boc qj non fun t in matcria:q: bcc 
t% bocg? funt ipfa non funt in matcria.2(iit confide/ 
ranturpmbocgjacciditeisnon babere effenifi in 
matcria.crScdbocetiamDiuiditurin Duo:qz aut 
j)pter boc qd accidit:ipo(Tibilc cft illas in telligi:nifi 
Cn refpecui ad materia^ fpcciale^ 1 motum:fieut :>iii 
deratio dc vno:f 5 9? eit aer aut ignis:-! Dcnuiltis f 5 
Qjfuntclcmcta:i oeca fmg? eftcaloiaut frigu6:i 
oe fc6o intclUgibili Pm cp eft aia.f.pncipiii mot^coz' 
po:is.q§ui6 fcparata ab eo pofljtejcifterc per feipa^. 
CTfit tpuis boc non accidat nifi coparaticc ad ma/ 
tcriam 1 admi):tionem mctuartame a iiquado Difpo 
Ittioneseouiminteliigiintur-zcertificanmrfincco' 
fidcrationc materic pjopae 7 motus. Con fideratio 
f pdicta cft fic Dc aggrcgatione -z fcgrcgotioe': mul 
eitudine 1 oiuifioe 1 rodicis iuenti6e:ct vt in cetcris JLogyce Sumatrpdudftf^jif; 
ereicij eiTioMcs v'"'"'-^ 
rpc<ulatt;)ep^ie £!6trafini'e^cii 
ceeop' ivtMcic 
Ss.z.maa ter* 
i.§ ic. V.nd€lcp 
fimepcticc ccoj' Oiiponibus cofequunt niimerii:!3.n.?rcqHuf niicy : 
1 funt in intellectu bominum:aut in c;:iilcntib"mo' 
bilibue Diuifie fegrcgatie t aggrcgatie. ©5 int cllc' 
ctusbo:u5aliquandopotcflobflrabialiquomodo: 
ita vt no fit neccfle eie affignari fpccialcs matcrias. 
<i;*P3rte6crgofcicntia:pfuntautfpcculatioDcc6' 
cipiedo ea q funt cii B 91 brit i motu ce ■: e;:ritia 1 pe/ 
dente^m3ter^8^p:iaritfperij:outfpeculatiof5g7 
fiit fcpata ob bie in itcllcii tifi:aut fjt^.fi.trepata ob^ 
Nsin cfle-: intellcctu.CL*P>:im3ailtpar6 DTiufiois 
eftfcientianaturalis.CLSccunda cf^ Difciplinalisi 
pura ifcicntiaDc numero.lJlla,qHeeflnotio::nam ; 
cognitio Dc materia numeri cy boc cp cft numerus , jrogmtto nnert 
nonpertinetadDifciplinalcm.(L*f>ar6 verotertia, eitwcqpe nfle/ 
cftfcicntiaDiuina.i^ofl$aute5caquefuntnatur0' i •'usnjcf'"" ?<l 
Utcr fumunturbis tribus modis fcienticpr?rccct) ^'^"p""'"""''' 
fpeciilatiuefuntifte.CPbilofopbia vero p:actica( t>ifiopcncefpo 
fpectat vel od fcientias fentcntiarum pcr qiias ordi/ imcd rci?onom< 
naturconfo^tiusbumanumcomune^ivocatur gU' ca$tett>icajn, 
bernatiocuiitatis •: eft fcieria ciuilis:out pcrquas o: 
dinaturconlo^tiusbumanijfamiliarcivocafuro:' 
dinatioDomeflicaiiaautpcrquas o:dinQt modus 
vnii»s bominis f m boncflatcanime ipfius:^ voca/ 
turfciena mo:alis.^ Ucritas autcm omnius boj: ©crttasmouUa 
vniuerfalrcertificat p:obatione:': reflimonio lcgi6. ppjobaf tdhmo 
joed vnijquodcB bo:ii figillatim ccrtificatur cj: lo n'" 'egtu oine, 
geDiuina:finis crgoprMefpccuIatiuecflagnitio ve 
ritatis^finis veropbicp:actice eft cognitio bonita' 
' tis. CffTcntic vero rerii aut funt in ipfis rcbus: 
autfunt in intellectu^Vi^tbabct tres refpectus^vnus 
rcfpectuseflcnticcftfm qjipfacftnorelata od alv 
q6 tertium eflbncc ad id q$ fcquitur cas Pm ^ ipfa ^"'"'^ •'"''"■ ■ 
eit fic.Sliu6 icfpectne cfr fi;; q, ettin bis fingulori/ a^f^n^ rcE tre« 
bus.£t airf ni 95 efl; m iteltcctti. t (££1 ttic fequii/ i?nf refpcps 1 n-t 
turcamaccidetiaquefunt^pjiaifliu6fuicflc:ficiit ptfcce'. 1 15 c q* 
eft fiippofitio 1 p:edicatio 1 vniiierralitae 1 particii 1"' *''' ?"" *',' "* 
laritasin pdicando iccntialttas 1 accfitaUtas in p/ b^cffZlTm 
dicando-rceteraco^jquepoficafciee.CI^neieaiit - 

qne funteytra n6 cfteflcntiaUtas ncc accidentaUtae 
oino:neceft aUquod c6plcj:iimncc incomplc^rum: 
nec^pofitionccargumetationec cctcro buiufmo/ 
di.Cu5 aute voUimiis ofidcrarcad hoc vt fciomua 
casneccfleefteascolUgere inintellectu^itunc nc/ 
ccflTario accidcnt ilUs Difpofitiones que fun tp:op:ie 
tantU5 intcUcctui:-: |:necipuc cum ptcndcrimus co/ 
gitadoapp:cbcdercincognitacycogniti6.ci:'|\cS'i -.^^.-i ~''''' 
autC5 non funtincognitc:nifiquatumod nos.ijifpo xf, 
fitio vero t id q6 accidit rcbus ej: co q) inuitamur g 
cas Dc incognitis ad cognita cft Difpofirio ■: accide'8 
qdacciditeisin intcUcctiuqpuis ipfe babeant cfTe 
p:eterboc.(E£rgoDe neceflitate opus cfl frientia 
od cognofccndum iUos Difpofitiones quot fiini; a 
qualcs funntquomodoconfcquaturboc accidcng; 
©ed(q:becconftderationoneft corfidcratio rc;: 
f m g> babcnt cflc aliquo mcdo Duo^um modoaim 6^0 wi i re t?r« 
p:edicto:u5 cfiendi:fcd fcpm boc cft vtilis ad 3pp:c •'"sulartb». 
bendei'.dumDifpofitioncmillo:unmio:Hmce>iic -,- 
fm gp fiierit pbia tractans -: Diuidcne 1 inquircne tXTt^l^ 
rcs f m cp babent eflc:': Diuiduntur in duo p:cdicta ftrurfitu' cai len 
eflc:fcicntia b fm cum non crit pars pbiloropbic:f5 do pJptajv iw mo 
fmg7p:odeftadboc:cri fmcuminftrumcntiim in 
pl3ia.cr &cciidti5 qucm vcro pbio fucrir tractans _ 
Deomtiiinquifitioncfpeculatiua^-zDcomni m6:bec ^"«1«^« f* 
fcictiaf m cu cftparspbic -z inftrumctii ccterorum llfaiXT 
2{uic a z re.tpoflrem. 
b £>uppd^dica 
tioivlitae pncu' 
laruae prc(]UDf 
ecnnasrcp ^u» 
rtii in tntelkii. 
£rqp5noarip 
ponc rcalcji ncc 
arsumetatioQt Hccitaebsfet. argiijftsdififit 
circa iDgf civijt 
fitBop^icvrnot 
fiitfruftraifuB' 

flU3. 

laeratlosrciei 

pte pgie.ni vni'' 

uerrapl^iaoidc' 

batipcticajfpe' 

culatiuJ 1 iHfa-' 

le. 2>cl?ademici 

iitoiieriit logf 

cairenfice Ct« 

p^ieefsviivfuef 

otganu.piprl^e 

ucrat^ccddtidf 

ceozsand {pt^ 

Vt^itmamqi 

ee 1 oiganu cof 

pozie li^amam. 

a i^uidfitlosr 

ca. 

b '^erfco twia 

teocpfyo ico§' 

(ccfMtitiffpter 

feibonnvtfiat. 

c xogfccnecef 
fitas. 

•HcB aliq fcinir 
6uob'moie. vno 
moflmpliciap^ 
|^eltoe.alto cuj 
credutiiate aut 
CialHtaaor«, HnbSno iita 
q6niielligii. 

Crcderc^fupp» 
lutitelUs^iDOH 
ccenerfo. tles M icosnt/ 
taouob'm6i8.f.' 
fjiteirmfimpti/ 
ce. iSUo mo^ni 
creduluatcm. 0uefolejtp!o/ 
defead fcicduj 
idcut' itdtsne. 
lciC.t qfr ea n cd 
uemnt i vna ro/ 
•ccai» JDialfloronte* 
XosfutmHt partiitm pl5ic.adijcicmus autcm poHca C]Cpofitioi 
nem.CCictinde occeptioesquefuntoe buiufmodi 
queftione fruftra z fuperflue funt:fruftra q: nou eft 
oppofitio in bie oictionibnstvnufquifcp enim eozuj 
intelligit oe pr?ia aliud^ aliu9.<5uperflue vcro q: 
follidtudooebuiufmodind.pdeft. ^ £tl3fpcsfpe 
culatioiB vocaturlogycaqueeft fpeculatio renim 
piedictarum per quas oeuenitur ad cognitiones in/ 
cosnitiiei^^q&acciditeyeisejrbocQjfiit ad 15 tifi. 

iBontam ?!K?i' 

babens intcllcctuCficut poftea fuo 
loco oftendctur^fiiit cognofccreve 
ritatcm jjptcrfe ibonum p:optcr 
fadcndii illud i acquircndum: fcd 
natura pnma x incboatio bomints 
folumicratparumvtilisadboc:-: gjplusbabct oc 
bocnonbabcturnilT acquircndo:t1? acquifitio cft 
acquifltio incognitifiacquirensincognitum eftco 
gnitU5. ' Xucopouctvtpauffbomoincipiat fci/ 
requalitcrbabeaturincognitumpcrcognitH5:Tq/ 
liter fTtoifpofitio cognitorum i o:do in feipfis itavc 
pzoficiat ad cognitioncm incc^iti.v5.vcl cu5 ^(tit 
cta fucrint in animo ficutoictTtur:': fozmc illoail co« 
gnitouim quicucrint in co ozdine quo ocbct:vt ttio/ 
ueaturanimusabeisadincognitumintcrrogatu^: 
1 recognofcat iUud.(ir©icut autcm rcs fcitur ouo» 
busmodis^vnovtintelligatur tantiT:itavt(cu5 no 
mcn babeatquo3ppellctur>ep:efcntet antmo ci' 
intcntio^cguis no ITt ibi vcritas nec falfitas:ficut cu 
cicitur bomo:aut cum oicitur fac boccum crgo co* 
pjcbcndcris intentionem etus qd tibi oicitur ia; in/ 
tellej:ifti.(Eaitcro vt cum in intcllectu fit crcduli/ 
tas^ficut cum oicimr tibi g> omnis albedo fit accns 
ejcquononbabcbis intclligcrebuius oictionis in^ 
tentioncm tantU5:fed etiam crcdcrc ita efTe.Cus f o 
oubifaueris ita eJle vel non eiTc ias intellejcifti quod 
tibi oictum eft:non enim oubitas oc bocqd no itcU 
Ugis:nec oc co qd ignozas^nodum tamcn crcdidifH. 
Omnis.n.credulitas cft cum intellectu z non puer/ 
titur.^ntcllcctus cnis in buius intentionc^dcft tibi 
ad operandum in animo fo:ma5 buius compofiti x 
eozume^gbuscomponitunftcut albcdinis z acci/ 
dcntis.Credulitas vcro oc eo qd babemr in ammo 
comparatio eft buf fozme ad illam ad qua cocomv 
tciti\r.(n&cd metiri oilfert ab boc ficut rcs eft icof 
gnitaouobus modis:vno Pm intellcctum: alio f m 
credulit3tem:vnufquifcp aut bo:p non fit cognitus: 
nifi acgrendo.Tlon autem acgrimr nifi e^: p:ius co* 
gnito z c%. affcctionc t pzopdetatc qua bab5 illud co 
gnitum:ppterqua5moueturanimus afcicntia co/ 
gnitiad fcicndu5 incognitHm.(r£ft ergo bic gdda^ 
q6 folet p:ode(Te ad fciendii id cuius in tellecms ne> 
fcitunnoncftautemvfusvtintentiocontinensboc 
(fmboc cpfcicntiaciu9^deftadfcientia5 intellige 
di) vocetur c6is:aut foitafle n6du5 pcrucnit ad nos 
Vt vna.Unum cni, coy eft oiffinitio:': aliud ocfcri' 
ptio^t aliud ej:emplU5:'z aliud q6 eft fignum:i aliud 
eft nomen (Tcut poftea oeclarabit .05 illud in quo 
conueniunt non bab5 nomcn coe.^d aute qd oppo/ 
nit ei fit cognitumioeindc per illudcognofcif aliud 
ad modiT credcndi illud.ctCiualcciicp fueritvoca/ 
tur. P»6aUaeftffllogifmus:ialiaiductio:'z alia fi' 
fniUmdo:iaUaaliud.([;^ini9aut«fcieti£ logycce XLogycc 

pjodciTc oinc ad fciedu bcc ouo tantii;boc cft vt bo 
fciat quaUter ocbcat cfTc oictio oans inteUcctus qui 
alTcrat fcientiam veritatis cffcntic rci^iqualis fit q 
etiamoftcdit illam^^uispcreamnon pcrueniatur 
advcritateme(Tcntieipfius:t quaUsfit viciofaque 
videmr boc faccrc i no facit:i ctiaj vt fciat bo qua/ 
lis fitoictioqucfacitfidcmnecciTarie vcriratis:it3 
g)nonpofTitinfirmarf:iquaU8fitfacicns fidcs ve/ 
rifimiU'mdtnis:i quaUter fit cius modi vt putet ce 
aUqua ouo:um modonim:ai5 ipfa non ,fit ita:fcd fit 
falfa:i quaUs fit ita q> cogat opinari z flcctat aiutn: 
^f\t(TiciatabfcpfidccertifTima:i quaUs oictio opc/ 
rans in anima ad quod operatur fides.f. negatione 
1 affirmationcm i pzobibitioncm i oilatationcm t 
conftrictioncm:non cje boc q? facit fidcm:fcd ej; boc 
cp facit verifimiU'tudmcm:multc cnim vcrifimilitu 
dincscomparanturbocmodogj operatur fides. 
(ECum enim m oijreris mel cfTe bumozcs enozmii 
tcr oefozmidat namra redpKqsuis non crcdat nuU 
lo modo:aut fic ocfozmidarct fi cfTct ibi fidcs vcl R» 
miUmdo quc cft pcnc fides:^ qiie funt oifleretie in/ 
ter iUos modo6:i quarc ftierun t ita.CQuifquis au 
tcm Difcit banc ooctrinam: vt per cam tcdat ad bos 
ouas intcntiones eget pzopofitionibus pcr quas ve 
nitin cognitioncmbarumouaritmintentionum it 
fc>ecooctrinaeftbgfca.(rContingit autcm bomi/ 
nivtaUquandomanifcftemrei oifTinitio naturaU/ 
tcr oans ciinteUecmm:i ratib facicns fidc:i ej: boc 
e(t rcs non ooctrinaUs ncc fic vera qttin aUquando 
faUat.G:Siautemnawrai inteUcctus fufTiciunt 
ad boc fine ooctrina:fTcut fit in multis:n6continge/ 
ret in fcntcntijs tanta oiuerfitas i contradictio: nec 
vnus iTomo con tradicerct fibiipfi aUquando: i aU/ 
quadonon:cumpzocedcrct fm intcUecmm fuum. 
Tlamra autc; bumana cft infuflTcicns ad bocq^diu 
non acquirit ooctrina:ficnt non cft fufltdes in muU 
tisaltjsronibus^q^uisfcpecontingcrctvtfacit^tre/ 
ctam:fiatt recta iaculatio ceci.(ECumaiit acgfierie 
ooctrinam totavimttcbumana:notamcn cftfufTi/ 
cicns fibi vndiq5:ita vt no fallaWr aUcjuo m6:aUqil 
cni5 a Doctrina occUnatur in muUis oifpofitionib''. 
(JC3pfacnim nocftoctincnsipzobibcs abcrro:e 
muUis oecaufis.Zii q: ages no cftafTecutus Doctrt 
na5 pfectc.ZiT q: aiTca;m8eftea:fcd plurimii p:e/ 
tcrmittit ca5 1 abitdatin fenfu fuo.Xii q: plurimu; 
accidit oclTdem cc ad cjxrccdii ea i ptermittit caj» 
(E©5 $uis ita fit fngrcs fcfam cu babucrit cam i 
cj:ercueriteam:n6tantiicrro:i8 acddct iUi $tum 
ilUs qui n6 babent eam.(E£t ptcr boc cii fcpe cjccr 
cucrit actioncm aUqua fuc ooctrinc poten'tco::ige/ 
re erro:e vbicucp fiicrit in vUimo ftupo:c.(r£t qjf 
ita cft n on ita accidct ci crro: drca occupationcs fue 
ooctrincquasfepi^^ftudetejccrccrc^fiaitacciditcr/ 
ro^inncglcctis.ici^omocnim in conceptionibus 
fuisbabetaUquaoequibuspUts intcndit:iaUa oe 
quibus minus.*Dabes autcm ooctrinam logf cam 
potcftftudcrcadccrtificandum vcritatem illarttm 
f rcqucntando intentionem actionis (ucdupa regu/ 
lamfua. |bercj:ercitiacni5Doctrinalia peruenitur 
ad fecuritates crrozis.ficut qui aggrcgat fcpc partes 
alicuius numeri vt fiat ccrtio: dc q6nc^ptcr rctcn/ 
tionem totius fiimc.crtJcc crgo Doctrina nccefTa/ 
ria cft ad perfcctioncm bomini3:non cni5 fufTiilme 
eftp»>p;ictateperqua3 cjccufctur ab inquilUione. titlitaMitittt, an3fimcirH« 
tpnan^rirufficlat 
fme ooctrina ad 
acQredaoiironJ 
Oatc fibi itell5 1 
ronefacictefidd £l«iibne creoic 
ooctriafepi'ii^ 
IjHbctnos obcn' 
rotc tiotivtilUtattm 
eoctriiie, X»in'acadifer/ 

ro: i oociria $' 
10 plue i ea ttst 
ccmur, Ibcrcfercitfa 
Doctrmatiapue/ 
nifadiecuruaid 
crroue. 

rScIudit necclH 
wclosfct. CSparimoloep 
ccadlociiHone; 
(ntenoicm, SreMitaet fu 
dcenfntab vno 
foio uttcltcao. ^ntclfe ftpe\?f 3ntdIigcervno 
^boipaudeciv 
tingit. ©nn i 01 apoft/ 
tovocaffimpfr. 

Copo^fiiitco' 
Snofcilira^flm 
pUcib' pponcn^ 
nbue. ^ 

rotra ppbf. t.c. 
j.totazcopolita 
fat noB notio:a 
ptib' -r aponeti^ 
b^.S ic. TtiidcE 
ncgddo piiajtlo/ 
Qtur n^ £lut.6 
(ognitioe pfccta 
<iil?niib'ca$bf 
pcanfajtvtinqt 
auer.ppbr p.p 
• «ofiKtudinrt 

XXaoUgna Ute/ 
rcBilutu ptinct 
ad ofidcratioem 
!>omificato:(8: i 
qiionon. 
-Clilologfc^pfl' 
dcratinfeiioncs 
fimpiiceevcl c6' 
pleraeif quoii. Onoractonf 
ccfTariafit plidc 
ratio voai in lo/ 
gycaitquojogi' 
cue filpsocnipa 
ripcirca vocee. 
•((bnma 

(EiCompamtfo atite, binuB ooctrinc ad intcUcctii 
intcriozein qiii vocatiir lociitio interio::cfl ficiit c6' 
paratio gramaticiad manifeft-am fignificationcm 
que vocatiir locutio:i ficut comparatio mclodie ad 
metm5:redmelosnontantii5pjodefl;admcnfnran 
du5 metra:fcnfus cnim cjrcufat ab bocg; ad grama/ 
ticam arabicam fufficit aliqiiado natiira nilticoni. 
CT t>ac autcm ooctrina eget bomo qiii acqiiirit fci' 
entia5Confiderandotcogitado:nififtteritbomoDi 
uinitita infpiratus:cuius comparatio ad confidcran 
tee eit ficut comparatio nillici arabici ad Difcentes 
arabicum. 

Piafepoiribilc eft S 

'^ ri ab vno folo intellectu ad crcdcn/ 
dum aligd:bic enim intcllectus no 
eftiudicium fadendifidcmeflendi 
rcm vel non ciTendi.©i cnim fidcs 
eflcfcbic intcUectus poneret res efle 
velnon efle:': tunc ipfe inteUectus non valeret vlla 
fidem vUo modo:q6 cnim facit fidc5 caufacft fidcj. 
©ed impoffibile e(t aliquid fidei efle caufas altcri'': 
Guebabcretcflefiucnon.(E5ntcUectusaute5fcpe 
babetur ey: vno folo vcrbo.Si autem vnum no ftif/ 
ficit adintcUigcndum ilUid ef(e vcl non elTc in een/ 
tia fua autDifpo(itioe:nec facict fidem dc aUo. Cam 
vero addidcris intcUcctns cflevel no Cflc iam addi/ 
dilii ei z aggrcgafti cumcoaUum inteUecnim : ficut 
poftea Declarabitur fuo loco.t^oc aijt.f.e^ vno vcr/ 
bointeUigcrcin pauci6Conu'ngit:i^ptcr boc aim 
plerifcpen:Diminutioimalum.Ci6aute5 in plerif/ 
(pDatinteiUgcrcfuntintcUecniscompofitifentcn/ 
ticccompofitum autem componinir ej: muUis:-; in/ 
ter multa funt vna.crgo in omni copofito funt aUq 
vna:vnu5aute5inomnicompofitovocamrfimprj;. 
kt q: cius q6 componitur ej: multis impofl^ibilc eJl 
fcirinaturaigiiojatisciusfimpUcib^JdcopHcnien 
tiu6 eft pzius cognofcerc fimpiiccs cp compofitas. 
(£CoQnitio aute copofitoy fit Duob^^modis^qj aut 
cognoicutur f m boc gp apta funt vt c); cis ftat com/ 
pofitio pdicta:aut cognofcfitur f m boc q» funt nac i 
res gb^accidit t? inteUcct". a <E2d fititudine oo/ 
mus qne coponitej: lignis -z alijs coponentiiiicuius 
opus eftcognofccrcfimpUcia Domus.f.Ugna i late» 
rcs tlums.CScd Ugna t latcres i lutus brit Difpp 
titiocs^ptcr quas fiut apta oomui:-? ei'?Un«ctioni: 
taUas oifpones btsY bas ficut boc cp Ugna funt bui" 
fii^e in qua ftiitanima vcgetabiUs^aut cp na coj: cfl 
caU'da:autfrigida;aut3>oEatio eo?:intcr caq fnnt 
efi talis vel taUs.l3oc afit fcirc no cfl necclTariu hp 
tificiDomo:u5:fcdan trabes fit moUis vcl Dura:aut 
fit fana vel puti ida:aut buin^neccfl^ariii cft fcire do/ 
mop artiftci.(r©imiUtcr cft in Doctria logpca:non 
enim conftderatincomplcjra ba:p rcrum fm op funt 
aUcuius Duoaim modozum oictozu^cflie:? m g? cft: 
mbisfcnfibiUbus:autininteUectu:ncc vteftin cP 
fcntia barum renim ey. boc q? funt cflfcntie:lcd P5 op 
funtp:edicataaiJtfubiecta:tvin'ucrfaUa aut parti/ 
cnl3ria:aut bui^qne non accidunt bis iteUectibus; 
nifiej:bocq6Dij:imu8inp:emiiTis.(ir2IdconfidC' 
rationem autcm oictionum Ducit nos neccflTtas:!©/ 
gicus cnim ej: boc g? efl logycus no babct ej: boc p» 
mooauparicircaverbapma:nifi qnantnm ad lo, 
quendumct agendum^nonenipoffibileefl^ct logf, par0 ^ 

cum Dicerc folo inteUccturita vt non confiderentUr 
aUqua cius;nifi folus iteUectus nic fiifliccrcf . (L £t 
fiDocto:artispofl^etrcuelarcidq6cftin anima cf 
oUomodo:fuperfcdcrctfemga vcrbis:fed qj neccf/ 
fitas Ducit nos ad agcndum cum ^Jbis p:ccipuc(n6 
cnimpotcftratio componcre inteUcctaquincfi il' 
Us p:oferatverba:imo coguatio quafi locutto cft in/ 
tcripfumbomincm-zcogitatum riuimverbisimo/ 
ginaris}requitur vt verba babeat oiucrfas Difpofi' 
tionespcrquasDifreratDifpofitionesintcntionitm 
quecocomitanntrcfliein anima:tta gp fiantcis indi/ 
cia quc non babcrcnir nifi pcr vcrba.^^ict tdeo ne 
ccflTarium cft in Doctrina bgf ca vt vna pars ci^^eflct 
confideratio Dc oirpofitionibus verboHim:nifi cni^ 
elTctqdDipmus^noncfl^ctcinccclTarium ctiam ba/ 
beretJancpartemcumbacnece(Titate:loquieni oc 
verbis comitatibus inteUccnts cft taqg loqui oe eoi 
rumintcllcctibU9.C6gruu5 cftcrgo pziusloquiDC 
verbi6.(E£tj3ptcrbocnon valct q6 illcDipt.f.g> 
logfcainftinttacftadconfidcrandnmDictione^m 
bocgj fignificant intcllecta;'; cp ooctrina logf cc eft 
loqui Dc vcrbis fm cp fignificatintellccta. Opo:tct 
autcm intcUigibocad modum qucm Di^imus.^Ue 
autemnon DcUrauitficnifiqjnon app;ebedit cer/ 
tifllme fut?m logycc 1 modum cffendi eiuo pjopjius. 
3nucnit cnim eite q6 babcnt res in intellectu:i idco 
pofuit qp confidcrarc eflle q6 cft ej:tra (i^ectnt ad Do/ 
ctrina5 vel ad ooctrinas pbyficas. Confidcrare vc 
ro cflc q6 eft in in tcllcau 1 quomcdo intcUigitur in 
eo:fpectatadDoctrinamalia5 velpartem ooctrine: 
nonotftingucns^znefcicsg^eaqucfunt in intcllcu: 
autfuntrcs fojmatcin intellcctu app:cbenfcc>:trin 
(ecus:autfunt rcs accidctes ei f 5 gp fiint in itcllectu 
quc no fueriit rcp:efentatcin aliquo extrinfeco.Co/ 
gnitio autcm bo^p ouo?: fpcctat ad ooctrina vnam: 
qiio^ vnu5cft (ubm ooctrine logpce f m accides qd 
accidit ci.Q6 autc5 refiduum eft B fuiit pars.f.fcda. 
CCfct q6 eft f m accidens q6 accidit ci r?.f.eit q6 fit 
ceduccns nos ad babedum aliam fozma^ intelUgi/ 
bilem qna non babebamu6;vet vtiUs ad oucendu. 
£t qm mi vcrc no cognoueriit firbm togfcc^ncc Ete 
adquainftituraeft:idco DcliciHerut.ClXu atit po/ 
ftcactariusfcicsg? oisoectrina fpcculatiua babcr 
fubiectii:': g? non tractat nift dc oiipofitionib'' ei'^ et 
accidcntibus^ifcies g» tractatits oe fcictia fubiecti c 
vniusDoctrine^itractatus occiusaccidetibus caL' 
terius ooctrinftifimiliterocbesfcircoe oifpofitio/ 
ne togj^cc. 

(ECaplln oicendi vcrbum complcpim 1 incomplc/ 
HMj-.i Diccndi vniuerfalc 1 particulorc:'! oicedi een/ 
ti8leiaccntale:t idq6 rttdet adgd.tqd no rndet. 

^ff r^l iti °'"^^'^ "^ Difccdo 
*^**-M? n» neccflario indige/ 
mus verbis:Diccmus qp vbn^ aut e 
inc6plc^i5 aut oplcx:il(rC6pIc):ii 
autcftin quoiucnit pars fignatiua 
intettciiB g cftpe intcllcils fignaria 
tota figiiatoc eentiali:ftcut e boc q6 
oicimus bo fcripto:.l5.n.verbt't I56 figtiat vnu itette 
ctu:tbocvcrbiifcrt'pto:figriataliu:quor vnuq6<g 
cft ps bui'' q6 oicimus^bo e fcriptoz.figriationc rcg/ 
fita cj:\?bo.(r'J"<^opte]:ii aiit cft cuius ps no fignot 
gte itclUis toti' figuat6cccntiali:fic 13 q6 oicim^^bo: 
cpboimonb fi'giiant ijtes intctiois qua figriiat bo. 
Zmc, a 5 £rl7<5cp5logr 
cas ii ce ^mc W 

vocibua. 
Coduditneciuj 
ti Xosfii iracv 
re oe vocib^ £lic(tcrro:ccw 
lufdajgvelebat 
logfcaee t>voc( 
buefjcpfigmfi/ 
cantinteUectfl. Ano ta q fiit in 
itellcnpritbHi^ 
pfidaart, 3lnnuitruB5l9/ 
Sfcccccnerots Zractare i Tm 
fu5ti c vni» Doi> 
ctrinct T tractaf 
ftei^acciitib^eft 
altcri^ oocn-Mie 
bocDictn idigct 
piidcranone» Horenplcr 

.f-Compicra, 

3ncompia:ii. 

£luid:(>bn ppfe 
niifeuw/rcom' 
Plexa. nnid *bB lco* 
pJcni fcn vor f/ 
compicj«, Htmouaonb'" pas cocB icopit 
xa^^m aiui4e> 

Yte^feflo ilims 
fecfcripnois fm 
qoordam. ScfennollIi*0e/ 
rcrtpcioiuo. 

Sozexrci^ani 

pMsntt, aerbu} vd vox 
cares itgnato ii 
dlvcrbnt •^orstiictidiai' 
coplerevtacra 
sanil^iliisnatili 
cn foue lisna vt 
B9inpo9« CoAderatioftm 
plicid ^cedit plt 
derationc pplc 
j:02um. 

3nnuit dillone; 
vocie icoplere i 
vniuoca i equi' 
iiocam. et quo /egf g> 
foHunail?uiuf 
modi fut ^dica' 
bilta 5 plurib^» 

i^uaii stcat. cp 
t^oc.ipedi'" e et 
Eieiifeci^mac. fcqrcgitV^Coc 
«.-«nicSocratca 
c6c plib'e tcrmi 
nue eauociWt iLogyce 

Cr^n bac aatcm Oodtrina hot oebct colTdcran' c6 
pofitio que efl ^m aiidttumiquoniism pars etiis non 
fignificat partemtnteilectusiftctitbocqd oicimtis 
Dominusccu; non intf dimus fignificare oo.vel mi' 
nu9:beenim filiabc non luntDe verbis comple^. 
)as:fedDeincomple)ds.lL)Q5 autcm inuenimr in 
ooctrinaantiquo:umDeocrciiptionc verbonis in' 
complej:oium boc eft.f.95 incompleja funt:qiiojti5 
partes non fignificant 3iigd.tL G.a3S Deicriptione 
multi repzebendunt Dicentes Dcbcre addiet.r.incd 
plc^elTe:qt}02U3 partcs non fignificantaiiquid dc 
intellccmtotiu9:qzcontingit aliquando partes in/ 
compicpjum fignificarc aliquos intellcctus: fs no 
ftintpartesintcllcctU9tottus.(r£go autcm teneo 
cp bcc repicbcnfioferro: ftiint cp bec additio no fuit 
neceltaria ad fupplcndu:fcd ad cjcponedii. (TUcr' 
bum cnimc^ feipfo fignificatomnino:aliogn omni 
vcrbo Dcbita enj; fignificatio:qua nuqg variarct:n6 
enimfignificarctadplacitum loqucntis: ficut cum 
quisimponit vcrbumad lignificandum alique in/ 
tcUecmm:vtcanisciiDiciturpiolotrabili:'Z bec efl 
eiiis fignatio:Deinde imponit ad fignificandii aliud 
fiait pifccs^ct bcc e(t cius figitatio:fic ctia di in im/ 
politionefiierit vacuuma fignificatione rcmancbit 
nonfignificans.(C£t^mmulto0auctorc8:necerit 
vcrbum:vcrbumeni nocft voj:fmintcllcctiimuli 
tozumlogfco:um:nili fttfignificatiuu3:t quando/ 
quidcm ita cd^t qui pzotuUt vcrbum incomplcjru 
non voluit [xirtein ilUus feparate flgnificarepartc, 
intellecmstotiusnature:tvoluit ilUus partem fi" 
gnificarcaliquidaUudq^fignificare folet:t itapla/ 
cuit.£unc pars illa non e(t fignificatiuavllo modo: 
cum fit pars cius in cffcctu.(L ©iaute; fticrit in po 
tcntia:tunc foztaffe itgnificabitaU'quid:cum addide 
rint ei relationem aliquas Deftgnatam:boc eft vt fit 
i^bivoluntasloquentisaUquid fignificandi per ib 
lam:omninoaute3non fignificabitous fiierit pare 
vcrbi incomplcjxfcd cum fticrit verbum per fcCu 
autcm fiicritpars non ftgnificabitaUquid vUo mo/ 
do.(n Ocrbum autcm aut ell: compiej:Hm:auf inco 
pleoim.^am autem fcis cp puus eft confidcrare in/ 
complcptmq|complepim.(nibeinde intentio in/ 
complq:i:aut taUscrit q^non pzobibeturintcUe/ 
ctum:e7:boc q> inteUigitur muUa conucnire ineo 
equaUtcnvtvnumquodc^cozumDicamriprumee 
equalitcr:ficutbocquodDictmiis bomobabet in/ 
tcnrioncm in anima quc comuatur iSocratc t -p la 
toncm 1 rcUquos vno modo: quozu; vnurquifcjjeft 
bomo:imo ficut vcrbum folis 1 Uine vnumquodcp 
fignificat intentioncm in qua non pu^bibet intcUc/ 
ctus muUa conucnire:$ui9 non fit in actu.(nii>20/ 
bibetur autem boc cj: caufa alia non cj: boc q6 intel 
ligitur cj: verbo ipfo:vt ficut luiia aiit eitis intentio 
clit vna licgj non pjobibcturin intcUcctu muUa cof 
uenircinea.fincovnoquodtteUigit Dc ea.CrSi/ 
ciit in boc qd Dicimus ioocratcs^qz $uis muUi con 
ueniant non conueniunt:nift ^m audicu; eius:at in> 
tentio vna impo(Tibilccfl::vt ponaf vna in qua mul/ 
ticonueniantivnaetcnim fuarum intcntionum cft 
fHbftantiavclefrentiabuiu9fingulari9:fedeffcntia 
buiusfingularis vclfubftantiam pzobibct intcUc/ 
ctU9attribuialt}.aUquandoautemaim Dicit ©c 
crates non queritur eius elfcntia^fcd aUqua fuartim 
p{op!ictacumtnquainulticonuenutnt.3n bac oo/ tcmpartcDuiifioms ^uisnon pu>bibentur mote 
conucnircqtianmmadauditumeiu9:t3mcnpjobi' 
bcturciTeinvna ciusintcntione comitni comunio 
in qua conueniunt.(L i>zim<i autem t^ars Diuifioia 
vocattirvniuerfaUs^feciida ^o particularie.Xu kis 
outcin mtilta cfTc in vcrbis od modum partis pzime 
lin intcllcctibus muUi9 qui funt ad modU3 partis 
pzimc:'Z bec cft intcntio oe qua id qtiod intciligit in 
animanon pzobibctur baberc compararioncm fi/ 
militudinis admuUa.^cnonaircs autcm fm3 
cp C9 logf cus qualiter fit 15 comparatio:'z an intcllc 
cms cj; boc cp crt vnus(in quo muUa conucniunt) 
babcat elTc in ipfis rcbu9 que in ipfo coucniuntvcl 
eiTe fcpara tum cjrtra per fe pzctcr ciTc quod babet in 
vnointeUccm:an quaUtcr babct in tuo intcllectu. 
jTonfidcratio autcm bozu3 aUcrius ooctrineeft:aut 
ooctrinartim Duarum.(L 3(am igitur nofti g>verbij 
aUtid cft complc;:um:aUud incomplc^ms:-; s> inco/ 
plc):u:autcft vniucrfalc:aut particulare. Ilofti ctia 
9>pcbemus poftponcie tractamm oecompleyis. 
(L ©cias ctias nos non occupari circa tractatuver/ 
bozum (tngulariumtintenttonu5 tprarum:infinita 
cnim funt nec numcrari polTunt:que ctiam fi cfTcnt 
finita fcireea^9>funtpartiailaria non confertno/ 
bis perfectfonem fapicntic:ncc perticntemus pcril/ 
la ad fincm fapienttc:ficut poftca fcics in Ubzo fapi/ 
cnac.(L!8>ed q6 Dcbemiis confiderare eft confidc/ 
rario vcrbi vnitierfaU8:fci8 cnim cp verbu3 vniucr/ 
fale non eft vniucrfalc:nifi babcat comparationcm 
aU'qua5:aut in eiTe:aut in vcra opinione ad particu' 
la ria oc quibus pzcdtcamr.d^zedicatio autC5 fit 
Duobtis modis:qz aut vniuocc ficut boc quod oijii 
mu9 qi @ocratcs eft bomo:bcmo en im pzcdicamr 
oe Socratevere tvniuocc:aut ocnominattue:vt al/ 
bedo Dc bomincDicimr eni; bomo albus 1 babcns 
albedinem:necoiciture(Tealbcdo.@i autcm conu 
gcrit Dici cozpus albti m 1 cotoz albus oifTinitio pic* 
dicaribuiusnonpzcdicatocfubicctiscquaUtcnn» 
ftta autes in ten tio non eft bic nifl oe co q6 pzedica/ 
lur vniuoce.CTirnumcrabimus crgo partcevniuer 
faUs Pm Qp compKirat ad particulariavnitioce.-z oat 
eisnomeaoitfinitioncm:muUaautcm que inneni/ 
mus faciiit vocem pzimo non inccdcrc folita via in 
oiuifione vcrbozum:fcd poftco redibimus od illaj. 
(Ci^iccmus gioe q6 cftieffentiam babct qua cft id 
quod etttT qiia eft cius ncccflttae:-: qua cft cius elTc. 
£fTcntia aiit vniufcuiufcp rei vna eft:fed q6 cft vnuj 
abfolutum non eft id q6cft cj: muUis intcUccribus: 
ej:qbus coniuctis pzoueniat vna clTcntia.i:j:empltt 
autem buius no iniicnit in rcb' fcnfibiUbus: pcbcs 
ergo niiccrcdere eius ciTe:aUquando oute crutvnu 
aUquid non abfoUiwm.cuius cfTe 1 vcritas compofi 
tacrteicreb^-zintcntionibtisej^gbHsconiunctis^/ 
ucnit ciTentia rci:cuiu9 ejrepUim crt bo^nccelTe elhn. 
vtbo fit fubftatia bobes Dimcfioncs in fpotijs in g/ 
bU9 fiat logitudo 1 latitudo 1 fpiiTitudo:-; ^ptcr boc 
ncccfTc eft vt fit btis oiam qua vcgetctur 1 fcntiat z 
moueat volutote:': pzcter \y fit optus intcUigcrc in* 
teUigibiUa:i kire artcs z oocere cae^nifi fuerit ^bi/ 
bcs cptrinfecii no ej: pte bilanitatis^cui oia q couc/ 
niiit ej: puetu oiu; couenit ce vna:q cft centici bois. 
(Libeindc atitem odmifcenmr ei oUe in tcntiones:^ 
aUccaufcpzoptcrquasfitvnumquodcpfingtilariii 
bumanozum pzoptcr quas oi cernitur ynumquod/ SnmritMHosro 
eiaicoptcrevni' 
uoceivrejf E|ii< 
culdran. loffrcnsvtflci! 
blcurarcftclTc 
vGom. Circanhsfaivs 
voccand^ottu/ 
fatiotcie. CiMaaHo b* 
Ubtiellcircapo/ 
ceerree. fStedica^bupTc 
VRiuoca tino* 

nfaiios. Ibcciremiardt 
<ino4da$ cftm/ 
pierttqdippo/ 
fua. Qtecmiareico 
poiUc:() c ppoff/ 
ca adl>uc masi» 
pponaf Dum ad 
An0ti)na^it. Ot ^6aBltaB cft 
tentt»*ai\Rg»f 
lari» \feia. ■HimUtasint 
ccffiUK pfidcre 
taradpK* ttQ' 
tm» conflst ^ 
manUaa, Serbfi tintiait 
qutd. 

accnralftfffn' 
no actnialte gd* 

Sul)iiariOf Solml». Coparatio no c 
odrcipru). ZIccfitaliaaKqn 
cram Oi^aUai <g (IngHUre ab alfo.-fVat t g? boc cfl-bzcijc -z illiid 16' 
gijm^tboccftalbitstilliidnignimrnoncrtaliquod 
iftontm b9.(j» fi non bfcc ifUtd fingitlarc i bfct alia 
Vi£eeiu9:ncce(Tcc(Tctco::umpip2optcr boc.Sunt 
autemtaliaqueconlcciuuntur tque comitantur. 
CCClefMsautcm fuieffc non cft nifi bumanitas: 
crgo id qd cft vnumquodc^ fingularc ell ej: cius bu 
manitateifed fpcciale acquiritur c^ qetitatc i qttali' 
tatc 1 cctcri6.iL £t bab? ctias alias^ipiictatcs p2C< 
terbumanitatem in quibite conucniut bominee: fv 
ajtinbumanitate:fifuntverc pzopjietates bomis 
coiszficut bocqd eftrationalis.f.babens anima, ra 
tionalcm:i ficutboc qo cfl rifibilis n3turaliter:f5 1? 
qiiit rationalie e(i vnum couim: ej: quibus coniii' 
ctiaconflameeftbomo^g^outcmrifibilie efl natii' 
ratiter eftqodamqd cum bumanitas conflata e cy 
bi6C):quibu9conftatfuiinece(Tc accidcre i comi/ 
tari:cum cnim factiis eft bomo ej: coniunctione aie 
rationalis cum materia cius fiiit apttis animari:q6 
animari fequitur vt fit in materia afFectio ridcdi: fi/ 
cutfijitaptusadaliasaffcctiones vcrccundandi z 
lacb:]rmadi:tadmiranditpercipicndiartem-:fapi 
entiam.Tlullum outembowrebabims eft:'z peril/ 
la Dcindc fubiectum factii cft aptum rccipicndi anv 
majrationalem.ergobabitusanimc rationalis p/ 
cedit:-: perficitur per eum babitue bumanitatis: et 
bec confcquuntur cum.Cus enimconfidcros buma 
nitatem neceffaria funt.^a ergo patet ej: boc cp bec 
efl vcra cffentia refci fun t bic pjop:ictate8;c^ gbuf/ 
damqtiarum:iej:ali)0conftatvcrita6rei.([:Que' 
damcrgoe^bisfuntaccidentia que non comitan/ 
Ririncflcciiisvcrba -zvniuerfatia qucfigtiant cflc 
vnius rei:autmulto2um:i illa fignificant ca quc re/ 
fponcicntur ad qtiid non a lio modo.(£S>i outej JI/ 
gnifiicant ea que rtecene eft pjccedcrc in eflc ad een/ 
tiam rcL-ita qj ej: coniunctione coium pioueniat ee 
rci(]quo2»m alterum tantum non cft ce rei:ncc vcr/ 
bU5q6fignificatvcritatcme(Tcrciintcgre;fedpar/ 
temeiiJ93ocbctvocariverbumciTcntialc:qjrcfp6/ 
dentur adquid.Qdautemfignificat pzopuetatcm 
quc cft pictcrilla oijorfiue fit coitas.-fiuc non: ipfii; 
VOCC8acddentalc:iciusintcntio vocatur intcntio 
accidcntalie.C^c materia enim bic tractandu5:fi 
opouetvtintentiovcrbtvniuerfalis fit contincns 
Hjtcntionem verbi fignificantie quid cft elTc rciQCv 
aJtcomuneqdcontinctp:op:iH5)autnon.(iri3oc 
cnim q6 oicimus vcrbum cfliaitiale figniftcat ver/ 
bum:cuiU6intentiobabctcotrtparationemadecn/ 
tiamrei.£fTentiaautemnon comparatur od eflen< 
tiamrei:noncnimcomparaturalicui:nifiidq6non 
eflipfum. 5dco q? putatur vcrbum fubftantialc con 
uenicntius eft:vt contincat intentioncs conftimcn/ 
tcseflerci^ivtvcrbum fignificans cflie rei non fit 
fubftati3le;vt bomo non cft fubftatialc bomini:fed 
animaUrationalcfuntfubftatialia bomini. i£S>i 
autcmnonponimr boc nomcn bomo fubftantialc 
bomini:ej: boc cp cft bomo fcd vnicuicp fingitloriii: 
titncneccflceftvtautcompareturpjoptcrfubftan/ 
tialitatemvcritatifingulari3:i boceftetiam bomo: 
out vt oicatitrcollatio qttc fit fingularis;i tunc non 
erit ipfum integrum:fcd pars cius q6 cft f m boc g> 
cft coniunctum:iaccidet vt necanimal:,nccratio' 
n3lc;nccbomo;nccquicqB;buiufmodi fit fubftatia/ 
U vnicuiq^ fingulari tantti.cr3cctdentalia ecias W par0 * 

cuteiu8CoIo::{g)enfi[iud *tt>Iatoni6 ibuiulmodi! 
aliqttandocrunt fubftantialia;quado erunt partcs 
conftitucntescompofitum:i tuncbomo non plUB 
eritfubftantialcfingulariq^boc:iifieopini6c6 ou/ 
centnosad boc;vt fubftantialc non fit continens 
qiiicqnidfignificatcflc.CLI^ocaHtcmqDPictmHs 
fubftantialc^iiisfmnaturam locutionie ftngula/ 
riebobcatintcntioncm comporabilcm:tamcn fm 
placitum logicojum fignificat aliam intcntioncm. 
ttboccftgj vcrbHmvniuerfalecftquod Agnificat 
intcntionem;cuiu6 comparatio ad fingulario taiis 
eft qp cum putabitur non eflie fubftantia illojus par/ 
ticularium;non bobebiteffe.nonqjbojum fubfla/ 
tiaparticularium ocbebat piimum Dcftrui:vt fic 
poflit putari illaDeflnii:f5 quia e^ ilUiis Dcftntctio/ 
ncfeqHiturDeftructioifiojum:idcmaHtcm eflan 15 
cefl:ructofit veritas ftientic;on fitoe coqucd cll 
ncceflariumveritatifcicntiequoconlTimatiinnam 
bociilludfubftanrialeDicitHr.giautcm non fiie/ 
rit ita:fcd fiierit poflfibilc in efle vd in opinione: vt 
fubicctummancatDeilructo pjcdi^^.autnofit pof/ 
fibile in eflc:fed oeflrucuo cius non fit caufa ccflru/ 
ctionisfubiecti:i bociionfitpo(Tibileinefl(f:na; iU 
Ittd Deftruinoncotingit;nifipjiu6DeftrnotHr fubiei 
ctum infe;itaQjipfumodlru!nonertcaufa Dcflru/ 
ctionis fubiectLfcd cil accidens.CL Jbefhuctum an 
tc in cfle elT ficut ftarcvel fcdercqucfunt oebis quc 
citoDertrHunturvclficutiHucntijs quetadcm oc/ 
ftniitur.vcl fiicutira tranqHJlli quc focile rcmoue/ 
nir:ificittmoze6quifadle tolluntur.CiQd autcj 
ceftrttiturin opinione non incflieeftficutragrcdo 
etbfopie.(£Cl6etiitem non rcmouctur:nifi pjius 
remotacaufa c ficut boc ad q6bomo nafitcr aptus 
cft:qdpoffibilecflremoucriabbomine in efle. joi 
auttmpotentia Deftniitnr bumonitae ocflrttctHr: 
no qj Dcftructio optitHdisnoturalis ad ridedus fit 
caufaDcftructionisbumanitatis^fcdquia non con/ 
tigitrifibileDcftruiinififueritanteabumanitasDc 
ftructa.^pfo enim rifibilttas non cftcauiaponcndi 
bumanitatc5:fed bumanitas eftcaufaponcndi illa. 
Ct>otctfginirDiHcrfitasqticeftiterccmparatio 
nemanimali6irotionali6;ictiambomini6 od fin/ 
BHlaria:iintcrcomporationcmaccidcntiu5adifia: 
pjimiscnim Deftructis Dcbcnt Dcftrui fingularia; 
fedpjoptcr ipfamDcftmctioncm fccundojum non 
oeDcretDcftniifingularc.icxbis autcm funtqHcda 
queDcftruHntuniqucdamqueimpoflibile eft oc/ 
ftrui:nifiDeftruotiirfingulare.£tqHonia5 ita cftin 
re:tHnc fubftontiale cnt contincn e quicquid fignifi 
cat eflc rci.C3Qrti autcm manifcftum cft q> vcrbu 
incompIepimvniHcrralcaliud cftfubftanualc q6 
fignificat efliKi aliud fubftanriale q6 non fignificat 
cflc:i aliud accidcn ta Ic. 
CJt>e Difaiocndo q6 oictum eft oc fubftanriali i ac/ 
cidcntali. 

fubftanrialcab accidcntali q^ fub/ 
ftantialeeftconftitucns:accidcnta/ 
lcvcrononcft conftitHcns^fcdinon 

^ ... . J oifcerni'ttqualrc pftitucsi qlr no 

pftitues.&i^cmtctg» fubftatiale impole cftpiita' 
riDcftrHctu:vtrcmaneatfubm:accidcntalefopofli 
bile eftputari ocftructum vt rcmancat fubicctu: po 
2uic. 34. 
Sfia(nr(r»bi 
fu^aUfFrc. Sccffria TtsabU 
Uafmee« ZTcctina fepiMf 
Itafitiopfoac, 

fbiope pairio/ 
ncencpiitrtiro 
uerifjqjffapti^ 
radmcBtrs roluj 
qadaciusfuoo. 

i^ijo eflfructa 
^o^nalialic^fpc'! 
qcci^pairiooei' 
Ifruiti illafpcs 

iEpflosu». SuMttutAex. 
qoda qo rigi^ai 
ciTtit qSdaj qA 
noiisnaccire. SnraalioySji 
Rencfubalie ab 
accidcDtati, Smpugnat (tn/ ronfidera W iRanoimrairo; 
uucUcflitni. tcftautcmal^sotYaitere verttatcm-rfalfitLitem in 
bis.tCisi^^^^nMiscrgo.qzbocqddiceruntQpiiibfta/ 
tialccft c6ftnues;noncontmctoe fubftantialisna/ 
mraqdcllnonfigmficanecflexonftitiicns eni; eft 
continensaliudaic.3amautcmincidcntcrnofti}3: 
SiautemvoluntconrtitiiensintclUgcreq6nonin/ 
telligif e);fignificationciuinomini9;fed volunt in/ 
teUigercidemq6DefHBali:contingit coa inducere 
nomen multiuocusqD abftulerunt ab eo cui pamii 
impQfucrunt:ncc fignant intentioncs eiua ad quod 
tranflulerunt:zcrit labo: idcm oc conlhtuente i oe 
fubali:quoJum vnuquodiptata egebit ejpofitionc 
quanta t altcp.lLXontra boc autcm qd nitunt oe 
oeftructione in opinionc ocbcs mcminiflc qd pzcd' 
ctum crt.f.q? intcntio vniucrfalis babs pjopjictatcs 
fluefuntpmonecefTaricqufljuspoftca cf(icii:x baj 
bct alias p:op:ictates quc cocomitan tur i fcquun t 
cam:cum ipfainicntio nieritbabita:nibil autcm po 
tel> intclligi e(Tc remotis illis ^pzietatib'' ab co que 
ncccflarie funtciadbocvtbabeateiTe.cr^as enij 
in pjemiflis oipmus gj rcs babcnt ein q^ e(Te earu j 
etlaliquandoin viftbilibU8:aUquado in intclligibi/ 
libus^tqicfl^encccfTcvtbabeatalterumotuim eflie 
non cft ventm nifi pofi^ boc dl td quod res eft in 
ipfo efle:'Z impofl^ibileeH vt non babeat alterum ee. 
FoztaflTsautc; bdbebitaliqua qucconcomitantur 
ramincfle:fedpauscrttipfum efle:nam cualitatQ; 
comitatur ipfa parita6;i trianguius comttatur rrce 
angulos parcd ouobus rectie eiTc-non pzoptcr vna 
ouum e(Te:fed o:boc gj cfttrt3ngulus.(f tw cp 
go eiTe quod babent p:ccedcntia conftttucntia fe 
e^ boc Q) eft eiTe:non babu it eflbnifi q: iila p:ece<Te 
ntnt:cum outem ciTe non babuit.^nec babcbit eflfc t/ 
tclligibilis nec fenfibilis.ergo cum babuit cfle in tcl 
ligibilis babcbit eiTe cum ilio intellectu id qd confii 
tttit f m boc qd in eo conftituit .Cum autcm boc no 
babuericeiTein intellcctu:impoiTibile eritipa remo 
lieri ab eo.(C ^^ isitm" conftituentia oebcnt in tel^ 
Ugi cumintelU'gituridquodconftituttttr;vt fciatur: 
5? impoflfibilc cft ipfa ab co rcmoueri:-! conftitiii in 
inteltectu ocftructis iUis in intcUccm: in effcctu no. 
i^tiico autcm ipfa babcri in intcUectu non ipa cbi 
fidcrari in animo in effectu:multa cnim oe inteUigi 
biUbu8noninteditanimu9:fcdoico g> impoiTibile 
eft caconftdcrari in animoiieflcquodconftituunt 
% ip5 intcUigi e(Te fine illis in inteUecm.(E£t5ua/ 
doquidem fic eft:tunc p:op:ietate6 que oiaint fub/ 
ftantialesej^intentioHibusintcUigibiUbus ocbent 
neceiTaricintcUigiadfubiectumbec modo.cfle cni 
non inteUigitur in intcUectu:nifi p:eccdat pziue eo/ 
rumintcllectU8.(E3cadcntia vcro alia inteUigcre 
non eftp:iit8 q^ intcUigcrc ipfumcfle:ncc funtetiaj 
cumintelUgituripfumeflfe:fcd funt concomitantia 
t confcqucntia:q: non funt conftituentia ciTc:f5 fun t 
intcntioncs confcquentCG efle.ergo cSiz. ftatuitnr fi/ 
neiUis:poftq§autemftatuimrfincilU8:tunc no eft 
longequin inteUigatur ipfumcfle^^uis non p:eccf/ 
ferintipfa vel non accrdcrint intcUt'gt.(C5am aute 
fcis gj boc intelUgere non volo otccre boc.f.vt cum 
intcllej:eriBaUquid icofideraiierisin £tTcctu:Qjin/ 
teUiga? etiam partee fuo:um confhntentium in cf/ 
fecat:fo:tafTi8 enim non confidcrabia partcs in tuo 
inteliectu.Sed oico qp fi confidcraticris conftitues 
^conftitutusnon erittibipoftibileremouere confti tiitum a confttmcn tc fc:taU'tcr vt vcttt; fit conftitu/ 
ttisn babcrc c<^s. in intcUcctu non babcntc e(Tc con/ 
ftitiicntcfc,£t quandoqiiidcmitoeft:cfle Dcbctim/ 
poflibilcca rcmoucri abeo.imo Dcbj babercifta fi/ 
nc oubio.(L Sccidentia autcm non ncgo:quin vcrc 
Ibmantiir cfle in intcllcctu:cum non intclUgatur 
babcne iUa:fcdintcUecws remouetiftaabcofalfo. 
•Docautcmnonatfirmooe omnibus accidetibus. 
(Iiaccidcntiumcnisquedam concomitantur cfle 
p:incipaUterimanifcfte:nonmcdianteaUooccidi/ 
tK-ztuncimpoiTibilccftca rcmoueri abee rcmane* 
tc c^t/L confidcrans illa ncceffe fimul c6fiderat:no 
enim eft c^WiA mcdia inter iUa:ficut boc 9 triangui 
lus eft buiufmodi : qp aUquod latcruj cius potcft^* 
trabiin oirectum in opinioncajutaUud buiufmodi 
q6acciditiUi.(El^o(TibiUreftautem Qjcflc occidc* 
tisfitaUomcdiante:^) finonottendctur potcritrc 
moueri a fubo:ficut boc q? oee duo anguU triangnli 
funt mino:c6 ouobus rectis.GTSi autem fecunda 
pars Diuifionis non t^ct vcra:non ciTcnt ibi confta- 
tia incognita;fi vero pars p:ima non eflict vera non 
VcrumctTet qd oftendimu8:fc5 ofTirmare aUquod 
comunicans eflie qd fit medt'um.(rin)edium cnij 
finoncefl^atcomitaricfTevelnon coftat babcriab 
ifto:autininfinitum:auteftDe conftitucntibus c6/ 
munican6:incognitum(^ficut nofti>ft comunicoa 
boc:conftimens etiamnoneft c6ftimen6:conftitu/ 
ensenimconftituentiseftconftituens:-! cft comu/ 
nicane iUud etiam ftne mcdio.<r£rgo cu; id qd co 
mitatur oUud non cft:manifcftum eft:poflibile e(Te 
opinari in modo iUud aUud comitate ocftructo ali/ 
quo modo:i non cftpo(TibilcaUquo modo.(Lil3o 
dr.3 vcro poiTibiUtatis eft:q: pot in tt\\\%\ t eiTein i« 
teUectu cum rcmotioeiUius comitatie ab eo in cffe/ 
ctu. R.efpecm6 ctia buius poHtatiseft f m iteUcctu 
abfobimm:modus vero impotitatie cft quonia pof/ 
fibileeftopinaritriftcs in fenfibue ilU) comitante 
rcmotoabeo:itavte):epUgratia.boc anguUitu ba/ 
beat e(Te no c):iftete comitatione q comitato cftiUd 
in pncipio nae:aut ficut t^ trianguUis cet Duo:U5 : t 
anguU cius no cfTcn t mino:ce ouob'' rectie;que op/ 
pofitio falfa eet:q: no eft pore:boc efle verus nec ro/ 
tionalc manifcftum:ficut boc qd oicimr trianguUis 
eft refpcctu buius politatis:-: eft f m inteUectns qui 
comitamrce.C PatctergocjrbocQj jppactatum: 
qucda; eft qua pofc eft ncgari in actu:-z ^da cft qua 
poCc ell in intcUectii ncga re babere ec:i queda qu4 
polc eft negari in tntcUecm ab":i qucdas qua tpolie 
cft ncgariee aUqiio modo cum fit acciis^i qda qua 
impoilibilc cft ncgari cum fit fubalc.(E^iffiert aut 
ab accidcn tc:co g> intcr fubas non offirmat p:eccdc 
recncaUqdec:aute(Te ful3alc:f5 fo:ta(Tt6 aifirmat 
piecedcrc ful3ale:accntalc vero inteUcctus ponit ee 
c6fequen6:qpui6 ponat 1 no rcmoueat.drCrgo iam 
manifeftueftquaUternonpotuitoccHrrcrcintetio» 
niaccfitaUeifiibftantiaUeiUequi noUiit contctus 
cffc Duob^^modie oftcnfionie qiioe piie x>iy.\xmo. 
(E3dq& figtiatceDijrcnintcflcfignatiHum fubaUs 
coie qgtiiciicp fticrit:i non pucnit ad noe Dc 15 plua 
oifcHffiont6.(r Hos crgo pquiramue on id q& itcU 
Ugi t DC boc verbo f m fenfu5 vulgare fit l? in tcn tio 
on non:ion q6 fciunt mtno:c8 1 confcntiunt in co 
taq|inautcntico;figniftcctiUud:cum cni^ fcccrim' 
boc:oftcndcturnobi6magnavtilita6.3(de aiit itd/ «UttlpUCM. €lu(d'fitflgnlft' 
tmmtirci ^m 
fcnfum rulgarc. *jbonfte»<pfB« 
Ufqd fisntcnc 
AniTnR. Auidftifignifi' 
cattudcercifnt 
rcn(tunmaio|t. Ugimr f m (tnfum vnlgareminunc figniftcandiim. 
(L©«gn'fi<^3tiuij.n.eficrcidlidq6 figiiat intetiO' 
nesqua rcs clt id q6 cftircs aiit non fit id q6 cft nifi 
cumomncsliiasbabctpiopiictatcefubrtantiaUtcr 
tam cocs q^ pjop:ia6:b6.n.non eftid q6 crt ej:^q> 
cftaiaUalioquin e^atalitatcbaberct brianttas.^o 
cedo at g? aialitas eil ncceiTaria ad boc. vt bomo ftt 
fd q6 eft:t id p:optcr q6 babi tum babct ec rei iqo 
quideft: iquado quidcsitac tunc fubtlantialecoe 
alicui cu alio in fua DifFinitione vcl p:op:iu5:non eft 
cfle rci f, pars cfle. (Lil^ip auteeft oe multis qui 
tcnen t gj fubftan tialc:i q6 figiiat cc: fiint vnii: i no 
ponantgjfubftantialefitp:op:iu fignificatiuii cflTe 
cius cui ell fubftaKale.f.id q6 vocabim^^poftea Df ia. 
iDoc aijt ftultii eft. (CCognitio autcm oifpofitiois 
eins:q6 fignat efle^m pofitione fc6am:'Z fenfus ma^ 
iom 13 eft.f.g? inucnim'' alal i fenfibilc p:cdicari oe 
bofeequoiboue.Cieinde iiicnimus aucto^csartis 
oicen tcs q> fenfibile i oino quicquid eft buiufmodi. 
cjc bis vocantDf ic eoyqucDiciiturgeneraiponii 
tur fubftan«'alia;i non ponut ca cflc aiiquid iUi'' tc 
tius q6vocatur gcnu6:i omnc qd eft figrtatiuu ec;'i 
ptinet multa oiuerfa:ponunt genus. d fijimiliter i 
Difpofitio bominis roalis coparatione fingulo:p bo 
minum.poniit.n.g>bomo fignatcoseflcntiatr; i no 
ponunt g> rationale eft ita:vndc ponun t boicm fpc/ 
dcmaiali9:fcdnonrationale:q6.n.Dicitfignareq' 
le qd fubftantiale c6e:ponunt oiucrfu; ab co: q6 W 
gntficateflefubftantialccocergonontenentpgruu 
ctTcvtvnumaliquidcomparationctmiltoi^zfitce-r 
quale cfle.ita vt ne e^ eo cp conucniiit in co illa mul 
ta:fit co?r cfle:': in boc g? pcr illud Dfnt ab ali)9 mul 
lis fitcoy quale efie:ita vtep boc g? Df oe multw. t 
cic eo g? conueniunt in co fit gcnus aut fpecicerptcr 
|5eriteisofia:iedcuinueniuntgcnirGqueruntaliud 
q6fit ofiaquc conftimatgcnu8:ficftq6 babetoif/ 
fercntiam conftitutiua;fimilitcr cum inucniunt fpc 
ries queruntaliaejrtra ea:p eflentiam que funt earii 
ofic:fiaute id non efletfignatiuii ee nifi cu ect gen' 
aut fpes:runccumeftfignatiuii fubftatialis inquo 
conueniun t iudicium eius efl^ct oiucrfum ab boc. 
CrSuntauteml3quedamp:obibentiaverumcflc 
q6 oijrenmt.f gj fignificatm fubftatialis cois citfi/ 
gnificatifi efle:fi quis autc bo^ addidcrit aliquid p 
q6 reftringatur id q6 oicitur gcnusvel fpcdes ab 13 
q> eft fignificatm elTcboc .f.g? id quod cft couenics 
intcr fubftantialia in quibus conueniunt ocbct con/ 
tineri in figiiiati^e fubat'c6i6:t boc cft q6 non figtTat 
qualequid vllo modo:ita vt oifFcrentia interilla fit 
b^g» id q6 flgiTat qualc gd eft idem cii totalitate fua: 
1 fiait eft fignificat qua le quid:id au tem q6 cotinct 
fignificationem magis comuniii ex fpectalibus coi* 
bus non fignat qualequidnifiaccidentalitcr: fignt/ 
ficatcnijillud vnapartcftiitantii: ficutaidtt vegc/ 
tabile qguis oiflcran t per illud aliqua vcgctabiliu j: 
tamen nonbabentboce^romnicoee q6aialbab5: 
fedei: aliquo eius: non enij facit animal e^ boc g>e 
co:fnJs.g>edej: boc q6 eft fenfibilc:q6 p:incipaU'ter 
ngnificatqualequid^ip^optcrq^figniftcatanimal 
oiifercntia i quale quid:ergo animal no facit oiflrer' 
reeTcfuaeentia:fede):partefui fcnfibileiquod ejrfui 
c(TentianonfacitDifFerre.(rt?ocautcm cft inccp 
tfi 1 non rectum.p:imo quia fi ita eflct opo:terct: vt 
cum acciperemus comunio:c in ter tn ten tioncs^fic c 
fdbitmoA % adiungcremus ci pu7p:ictate magis ^ / T(b:ima paro piiam figniftcatiuajaltctjiHs t^i^fTcutfioicercmHs: 
fubftanria ratoalis ocbct fignificare cflrc:vteflct ^ 
cicsbominie^velgcnusvfDiff^initiobominisrautrui 
gencris cfl^et l5'fubftontia rationalis.-fed non eft tta 
apudeos:eiu6cnimDiflinitiocanimalrationalc:ani 
malvcro % fubftantia non funtvnum^impcfl^ibilccft 
autcm vt vna rce babeat oifFinitioncm intcgram i 
certam nifi vnam.CI&i autc ptendcrint inducerc: 
cii pmo coiomnia ea quc funtin mcdio o^dinis: c6/ 
ficictur q6 tencnHis:quia cum fignificotcc 05 ec c6 
tincns perfcctioncm quolitati6:i tunc bic labo: oc/ 
dttcet noe ad I3:vt non fit necefiiE notare 13 vcrbum 
agcns ce ab co ciii impofitiim f ucrat ad oliud placii 
tum.i^oftautemoftcndcmusgjretinercl^vcrbitj 
itey^ eftobfeniare p:ima5 dm impofitione:i faciui 
nobis omnes modipwptcrquos implicat fic ree: 1 
poft 13 oeftructur boc tomm aitjs modie-.cx quibus 
ctt'amcftquodoefenfibili.j£tDeideeftquodoeoni 
maltipfe.n.conftat cj:intcnti6ibus c6munibu8 ijj/ 
p:ys:fcd intcntioncs in eo c6mune6 funt:fic 13 g» eft 
co:pus:autaliquid aliud:': q6 cft babens virttitcm: 
dutfouuam aut qualitatem qua non otfccrnimr; q: 
non oifccrnitur nifi pcr id quod magis eft p:op:iu$ 
$ ipfa:boc eft:quia co:pU6 aut aliud eft babcnsvir/ 
tutem compjcbendentcm finguta tali vel toli m6:i 
c^illiseft(3g>animalq5uisnon faciat oiflcrrevna 
parte (i\e intcntionie quc cft co^s:ied alia parte q 
cftfcnfibtte. nostamcn fcdmviamconfidcrationis 
buius non incedimu6:ncc attendimtis banc c6fide/ 
rationcm:noscnim non conrideramusanimal nid 
fmg7eftanimal:animalautem e^^bocg^cft anial 
vnum quidcm eft:'z ej: boc g? eft boc vntis ncccflie c 
Vtfadatoifferre oifFercntia qticeftintcr ipfuin z ve 
getabilc:aut non.Si oute; non facit oiflferre 13 6dit 
Vt vegetabite comniat animo li in boc g» cft animal 
q6cft impofliibile.Si aittcm facit Difltrrc;tunc iam 
dduenit e^ ifto f m boc g^ eft animal otflerctia:qguis 
adueiat ctta5 cj: vna partc cius;': fo^taflfis B pars cft 
caufo p:incipalts in boc. Ciim autes fiierit in aliquo 
caufa p:opter qua illud fit caufa alicuius oifpofitio/ 
ni6qulbabetcaufa:nonvidebiturp:opicrb.vtba/ 
beat oiipofitionem acdden talitcr.XDulto en i5 func 
buiufm6i:ciiautefucn't atiquidcaufa p:opterqaa 
fttaliud alicuius oifpofitionts:': caufa babet illa otf 
pofitionem;nonideo oebetbabcrc accidentalitcr: 
multaemmcj:rebusfuntbuitifmodi.C Hon ncgo 
autem ibicflie quedam que confcquunmr id q6 po/ 
niturfigiTanseequibus oiflfcrtidqdvocatur gen' 
vel fpcdcs a oiflijrenua.£t qucdom queconfequun 
turoificrentiam qucbabetfcnfibilc;i non animal: 
fed 15 non eftf m p:imam pofitionc:nec f m auctozV 
tatem fumptam oc boc ob illie qui tractaucrunt oe 
iftis vcrbie f m p:imam impofirioncm: fed funt nC' 
ccflttatcdadqugsnos impcttuntbuiufmodi rcpu/ 
gnantia.(ECi'm autem manifeftc intctligitur oc ^/ 
bo aliquid qtio pofliimus eflc contenti;tiic itl6 poft/ 
ponere:iadaliudtronfirc:modus.n.euagati6i6cft: 
1 pcrtinacie:ad que adducit ctotio: acquircdi 1 veri 
tati 1 fo^^iencfd re ncccogitarccj^bis ^s oifim^qd/ 
nibusnificumaiidiuit. 
^C^mn(\ """^i^moiTfumcc 
^vvlllUt' gi vcrbiim incoplc 
jcum vniuerfale; aut cft fubftantiate 
autacddentale^-zqd cft ftibftontiatc 
aticui;flU(cftsiptumfigiiare efl^catia 
JmpoTe ^vntoa 
rcicireprceoiffl 
nutoes pfietM, ©ic.n.(Mb5lf«. 
Tcd totic inclius 
datio acQcfcctU 
vcritant t {auB/ istsmftcano te 
i3isnaB8f£mr pQa fubflba< Cblitdat Solttrt», •no cft necJd «f 
gegdtiomfigtw' 
ficatfniWnoi» 
tiertaii». Sigfiafio noto 
3)()c rcfpidt tnt' 
mam iponc» modo:a(« non ed aptu.Sigitff icatis aitwm cffe cft: 
aut q6 figriat e(Tc rmtltojutn que non DifFemnt fnb' 
rtantialucnaiit fignificat ec multoai; quouim ccw 
tie oiffcrunt fubftantiaU'tcr.i:)ccmplHm aiitcfn pnti 
ell nomcfi folia quando vocaturfol B Dcfignat : aut 
nomcn bominisquandovocatnr bomo&ocratce; 
1 tpfpocras.Cjrcmplum outcm fc6iel1: fignificatio 
buius nominis animal quu, oe equo i afino fimul 
alicui inferroganti qui funt rcfpondebit g) (antanv 
maliaboccnimnomenfignificatvcritatcmeozHm 
inte6ref5l3cidintcrrogatHrDecoUcctioecouim:i 
queritur ccrtittido quam babcnt communcm. 
(ri:>iflfcrcntia aiit duo:^ modop 13 cll:q2 pumus mo 
diis eft fignificanscccollcctionis:-: tuncrniufciuuf 
t^ nomcn cam nominis fignificat i intcgrc veritate 
fiibflantialcmqua bobcnt ©ocratee it^ifpocras. 
Tlcc ej:cedit cam nec reUnquitur ab ca nifi q6 pjo/ 
fttium eft vniufcuiufcp Dcpwpzictatibus accidenta 
UbU8:ftcutiamnolliej:p2cdictis.(ri5cmodovcro 
fcdo tu fcis cp animalitas fola eft fignificatiua cc bo 
minis i cqui vniufcuiufq; per fe:ej: ea enim fola non 
eft vnumqdcp eo:um id qp eihncc cjrcedunt iM ao, 
cidcntalibus Diifcrenti^sicdfubflantialibue. Ouic<' 
quidoutcmbabentcdmune Dc ce nomcn animalis 
ltgnificat:fenfibile vcro fignificat partcm rotius q6 
complcctitur fignificatio buins nominis animaLef^ 
igitur pars pcrfcctionis veritatis eorum in qua con 
ueniun t non intcgrr-fimtliB cH Difpofitio rationalis 
com^ratione bominis.CL l^oteft autcm bic alige 
Oicereq^animal nibil fignificatqd no fignificetfcn 
Ttbilcficut enim iton cft animalnifi cojpus babcns 
ara;:ita fenfibile non e(t n iii coipus babes anima;. 
CrContra rcfpondemusoicentcs g^boc qitodDici' 
musnomcnfignificare aliqua intentionc; noneft 
eomodoquo intclligif.f.vtqutcquidnomen fignifi 
cat neceiTario fit ide; eiue fignificatio. iocis eni$ g? 
bocnomen mobilequiifignificat neccfrecftibieffe 
moucntem;t boc nomen tectum quu; fignificat ne» 
cefTc eft ibi «^iTc fundamcnmm: i tamen ob boc non 
Oicimus cp boc nomen mobilc figniftcet: vcl intelli/ 
^wr ej: eo moucne:nec e)c boc nomine tcctu; intel> 
Ugatur autfignificctur fitndamenmm:fcnfH^ enim 
oe fignificationc nominiseft:vtnomcn fit illiusin/ 
tentionipqueeftcjrpzima intpofitioe.vndeetiam f» 
fueritalia intcntioadiunctapume e^trinfecus qua 
pcrcipit intcUectus quado pcrcipit pumam: no idco 
nomen erit fignificatiuum cius fm impofitione; p' 
iTiam.3Iiquado erit vna in tentio pjcdicabilis oe q/ 
cunc^pzedicabit intcntioaltcrius nominie^fiaitin' 
tcntiocoqwus cftcum intctionc fcnfibilis: -zdi in/ 
tentioncnlwbilie.^fntcnoo cnimqui fignificatoiui 
lio eft Duobus modi8:puncipaUter i k6ario. piincv 
palia autc cf^rficut boc quod oicimus animal figmV 
ficare coniunctioncm cojpous babcnus naturd (en 
libilis» j&eciidaria cltficut buiufm^iq6 fign ificat 
cozpMs.intcUcctue n.ciusicUiditurin intcllcctuani 
maUtatis^nccciTario crgo id q6 fignificatanimaUta/ 
tcmconrinctinteUcctucojpous:nong>cptrinfcai3 
inuat ilUJ. i;rit crgo b fignf ficatio vcra ■; pndpalis: 
1 fcucdaria: i fignificatio cjrtrtnfcca.Quando.n. ot' 
ctio fignificauerit aUquid q6 fignificat: cognofcitur 
JntrinfccHs:': aUquid cjrtrinfccus adbercrcci:q6 no 
babcmrC)cfignificationcDictionis:nccvtcontentiJ: 
tiec vt panci^>aU::ncc vtcocqtialc. iC&i autcm vo/ 
lumueboctotus complectitacqittrere:oicemu0g> 'Logsxc fignificatfo oictionum cfl trfbus modis^q: efl figni/ 
ficatio parilitatl boc cp e\\ animal fignificat co:pu8 
babcns animam fcnfibilcm:t fignificatio continen/ 
tic: vt fignificario co:po:is ab animaU: i figniftcatio 
comitanrie:vtc;: tccri fignificationefundpmcntiis. 
C£t quarido qiiidcm itacfi: rcdibimus ad id in 
quo cramus Diccntcs:quia intcUigitur cj: fcnfibi/ 
Uidq6babctfcnfHm:animalvo intelUgimus g? fit 
cojpusbabens animom:ergo fignificatio co:po:i9 
1 fenfibiUs cfl fignificatio comitantic.2liquado vc 
ro fm pUjcitum logicorum interieriintg? eft co:// 
pusbabensanimam fcnfibilcm. £ft crgo fignatio 
cius Pm intcgramveritatem fignificario panluatis: 
cadeiuspartcs fignificatio co(itincntic:fignificotio 
fenfibilis vero ^m pariUtatcm non cft nifi pcrfcctii: 
totiim vcrotaUaspartcsnon fignificotnift fmco/ 
mitantiam. (£ Ciim ergo Dicimue bic oictioncm fi» 
gnificarcnon intcUigimHs biinc modum fignifica/ 
tioni8:Vt iam oftcnfum cft^que cft oiciio fignificons 
ee:e^quomodo rcmouctur p:cdictaquefiio. (L i)i/ 
ctioaHtemfubftantiaUeaUcUique non fignificatce 
eius cui cft fubftatialis;ncc vt gcnus: ncc vt ipccice: 
impofTibile cft ee id q6 cft gcncraliue fHbiiantialib' 
comunibu9:ti}C enim fignificarct ee coe aliq mod*. 
£ftergominu8c6muneq^iUud:fcdcft optujad 15: 
VtperiUtid DiiTcrantcontentafubco inter fe:efter' 
goaptum ad qualequid:ergo cfte fubftantiale q6 
non fignificot efTc reieft fignificans qualc quid. 
(£&i quis autem Dt]cerit:qd aptu; eft ad quatc quid 
ipfitmetiamaptu; eftadquid.&efibile enimqua/ 
ttis negatur fignificare efTe bominie:': cqui: i boui» 
odmodumgeneri6veHi3cciei:non tamen negatur 
fi^ificareeecomuneaiidicnri tvidenrit tangcti, 
(L Undc non opo:tet fubfta tiale oiuidi in id q6 r» 
fpondetur ad quid:': in id <}6'refpondet ad q le quid: 
ita vt aUcrum non contineat in aUcro:non cnim c6/ 
ftat: vt quicquid fignificatierit quid eft : non figni / 
f icct quale quid:vnde compellunt conccdcre quod 
oijifh'8 oebere aUos Diccre. 
(CPkefpondemusadiUiid gjp'qofoUict aim fciet 
nos non negarcgj illud q6 fignificatquid luntaliq: 
fignificetqHalcquidfuntaUa:quiac6ccdimu6 boc: 
noncnimnegamu6nifiq:(verbigfa:) fcnfibilc cft 
fignificans eflc fpeciale.Senftbilc ctcnim eft:fic ani 
mal in fubftontialitate bomini equo •: boui: quonia 
fenfibile fubftanttale comune eft multie qiiibtis ani 
roalcftfubftatialecomune^tDonnegarinienifiqd/ 
dam aUud.fc; oicentee qy conucnian t in fubftantiali 
tate:Diftieranttaiticn in boc cp onimal cft pcr fc figni 
ficans cffe c^munc ilUs quibus vtriiqj cff (ubftdtia' 
leali):vtco:po:i.(r£tpcrbnonDcbcteecontetio 
in boc quod oicimus cp fubftantialc non cft acciden 
talctnoftracnim intcntiocftg»noncft accidcntalc 
eicuicft fubftantiale.dTQo ailt fcoa foUiit pcr3 g> 
non intclUgim^fignans qlequid^aptu ttfi od qlcgd 
flbfc^ gd:ita vt ci^^fignatio no fit nifiintcriointrifcca 
ei in nominc fignificontecftc gencralc: aiit f^TCcialc: 
fed intcntio conftitnriuo qua DifTeruntkCiim autc; oi 
cimu 3 figniftcas q le quid inteUigimus bac itc tioc;. 
(£&iai\tcm qtiiBDubitaucriticonfidcraiicrit qua» 
U'8 fit p:ecUcatio fcnfibiUs oe aucUente vel videme: 
<zran^ntc:on fitrefpondcdii Dcco:autquid:autn6: 
1 quo modo cft pofTibilc: vt rclpondcatiir ad gd:qih 
bcc crunt fpccies fcnfibitis i aliqua Diiicrfo oiffcrcn 
tia:tunc fcnfibile non p:cdicabitur oc ilUs: ytidtfi SiSrtaiioeicno 
niimplj:. 
'l^araUiatic c 
iincimc. 
£omitant(e. Ot)(cct/0o Sotb. Hoipticatcvf^ 
kfitaccntalcre/ 
fpccm ouKrfo?, 9kbOsui9, Sobitiot SccJState MiptJ; Codnditnnn-fi 
Tiidionduquo 
noUd €Ofi ulc 
uirc, l&tKpIer ftsni 
fic9tnl?ui'vocis 
gcti^itqnotrdf/ 
Utafuera adgc 
nueloeicB» rcfpodctui' ad qnftfcanimal cm'm cft pcrfcctioiis (i> 
gnificationi3:quomo<ioenim non dc ita.cum ipfu5 
fitpcrfcctius prcdicatu oi co 6 quo p:ccljcat coirer.-' 
(n^ftc autem fic oubitans oebet fpcctarc radicea q/ 
Uter pjcdicctur gcnus oe ona:boc cnim notum crit 
poftea:'^ poft^ boc in manifclh'i cflcotccmue gp fub/ 
fiantialc fignificansee vclc^uideft:vocaturid q6 re 
fpondeturadqmd:fubllantialevcrortgnirfcaneq[e 
qoid oicitur ad qd rei)x>ndetur ad q lc:vt in fua een 
tia:autquale quid eft.CT^cidentalcvero aliquan/ 
do eil p^op:tum nature eius oe quo pzedicatunt oc 
cidit ilU tan tum:fiatt rifibile i fcripto: bomini:'i vo 
catur p:opuum:'z altquando dl ilU accidcs c aly: (0 
ott album bomini i ali):^ okitat acddens pmune. 
CrUndeeiTe fubftontiale vniuerfale: aut ftgnilkat 
edc minus comune i vocatur fpeci'ce:aut notat q le 
e(Te z vocatur Dtfferenttaitc vniuerfale accidetale: 
eut ell piopttum t vocatur puipmas^aut contteni/ 
tint in ipfo muUa t vocatur occidce c6munc.(££ri 
go omne nomen vniuerffllc:aut gcnuo:aut oifferen/ 
tia:aut fpecies:aut pzop:ieta6:au[ accidcs comune. 
Doc autcm q6 dt gcnus no efl genus in fc:nec in co 
paratione omnium:fed efl genus eozii que coueniut 
in eo:fimilitcr fpeciee non efl fpecies in feipfa:nec in 
comparatione omnium rerum:fcd in comparattone 
eius qd cfl aUqnid in ipfa:p;etcr 15 e't oifferetia no e 
oiflercntianificomparatoeeiud qdoiuiditurin fua 
eentia per illam:rtmiU'ter etiam pzopiietas non ipi 
puetasnifi comparatioeciuscuius nature accidtt 
tantum:finiiUtcraccidenflcomunenon efi accides 
nifi in coparatione eius cui accidit;-: no aft-.CTTluc 
g loquamur Dc vnoquoc^eoju pcr fc:i ocinde loq» 
mur oc co:Hm comunitatibus i oiffercntqs^fic ba/ 
bet vfu8;incedcntes f mviam aUojum. 
Ocrcrtpttagnw 'Sr^flltlft 9' vcrbum fignifi/ 
J* ^fc-i ituv cans intcntione gc 
n cris pzius apud cos fm puma; im/ 
pofitionem fignificabataUud: t oei/ 
dc per impofitioncm fcdam tranfla' 
tumefladftgnificandt) intcntionej; 
que£»pud logico8Vocaturgenus.3l' 
U autem intentionem tn qua multi couenicbant vo 
cabant genusvcUiti genus eo:um:vt cefarc6:aut pa 
triam vt eg)7ptq.Quod.n.apudco8 vtcefare8:voca 
bamrapud nos genus comparationccefaruj fingu» 
Io:Hm:fimiUter cgj-ptu vocabanmr intercos gcnus 
comparatione fingulo:ij qui nati fun t in cgj-pto^aut 
qiuincacomo:abantur.Undectiam inquo como/ 
rabantuniinquoconucnicbantmuUicratgcn^^co/ 
ntm.Cefar cnim crat gcnus cefa:p:-r egfptus gcnus 
tg^ptio:^}i bcc pars erat conueniciio: apud eoe gc/ 
neralitati.Ccf3r cnim caufa eft oe boc q6 ccfarietas 
fitgcnuscefa?j:icgyptu6 caufadbocg» cgyptictas 
litgcnus cg7ptioy:t putobant g? caufa oignio: c no 
mincqp caufamm.Conucnitenim vtrii^ in fignifi/ 
cationcnominieantcig app:opiqiiauerint fibiieo. 
ClUidemr etiam mibi gp officia i artcsvocabatur 
genu8.<E£t quonia bcc intcntio que nuncvocamr 
apudlogicos gcnus fmt vnum in intellectuqdfja/ 
bctcomfwrationemadmulta qucconucniiit inco. 
Quia in lingua fua non crat ei nonic quo appellare' 
tur ea que funt intcr fe fimiUa tranftulcrunt adbuc 
1 vocaueruntgcnus boc.f.oe quo loquuntur oialcti 
a:i oefcribunt oicentee g» eit;id q6 ^icamr oe plu 
ribiwDiffercntibuefpecieincog? quidcft,Cirt'?i'> autem i$ incipfamae ej^poncrc bartc oefcriptioncm 
inuoluamus facile fenflim oiffiniuonis i oefcriptio/ 
nis^fcdDiffercm^cjrpofttioneseaE vfqjad locij quo 
oftendcmufl quid fit fillogifmus bmcftratiu^.CL i^i 
camus crgo qj p:imum q6 p:edicatur:'Z qucritur in 
oilfin iendo boc cfl.f. vt nomcn ff gniftcct cfTc rci. £>i 
autc intcntio rei fucritintcntio incoplcjra non com/ 
pofita tj: multis intcntionibus:tunc no ocbct flgni/ 
ficarieius fubftantia nifi nomineqd tatuj figniftcat 
ipfam fubftantia."z boc erit nomcn cius tanmm:nec 
eritaUquidquopotiusftgnificeturenerci^^pziii 
nomen cius.iSUquadoautcm fignificabitur nomie 
multipUcata-q6 e(l nomcn eiu6;q6 crit manifenius 
q| ipfa.Cum vero ftgnificatio nominis non ocdcrit 
aliquid ccrtii:crit ncceftaria aUa figntficatio quc no 
tantiiiignabiteiu6fubflatia:quibus CTxitabitur in' 
tcllectus ad intentiones pcr quas perticnict ad iteU 
lcctum eiu8:aut contmis erit ffgnis abfc^ cffc: i no 
comp:cbendct ilUid ftcut tu modo.Ouod crgo e bu 
iufmodi non babet oiffinitioncm:lcd babct nomcit 
quooftcndunwreicjrtra': accidentia icomitantia. 
tL Si cnim intcntio fubff anric fticritcompofira ej: 
intentionibus grquibus cfleuie cffe:ita q? 13 oent ci 
effe:quia oefubftantiaUbus magi6p:op:ia funtd 
genus z oifferenria.(^ficut oebcs in tcUigcrc cx pmif/ 
fis.^ iSifferenriaautem oiffcrcntie i gcnusgcncris 
1 q6 componitur e]c illis babet media te aUo que c6/ 
tinenmr in gcnere vcl oiffcrc'tia.opo:tctidco:vt oif/ 
finirio fit compoftta ej: gcncrc i oiffcrcntia:cii autcj 
Dcdcrintgenus p:opinquii i oiffcrcntia quccff poll 
ipfumiconficietur e)c cis Diffinitio:ftcut 13 q6 oicitur 
oe oiffinitione bominis g? eft animal r6nalc.(£ Qi 
autegenusnobabucrit nomcn oabiitet oiffinitio/ 
nem au6:ft'ait ftanimal non baberct nome: oicere/ 
tur co:pu8 babens animam fcnfibilc.£>cinde appo/ 
nercturrationale.j5imiUtcroeoiffcrcntia:omnuio 
anteoiffinitionemcomp:cbenditomnc8intcnti6c8 
liibftantialcs reui oftenditcas^autfigniftcatioe pm 
cipaU:ficutcij oftcnciitintcntione vnom contractaj 
e^ collatione i fignificationc cotincntieficutquum 
oftenditpartC6.{C3n ocfcriptioc vcro no qucritur 
niffcvt componamr OMtio e% cofcqueiibue rem que 
funt eiparia quc babcbit quicquid cotinctnr fub ea: 
tinibil aliud:ita vt figniftcct cam ftgn iftca toc figni. 
IL Couenicn tius cft aines; vt p:iu8 o:dinctur in ea 
genu6:aut pzopmim:am loginquum. giocidc ap/ 
ponanturaccide'tiaautp:op:ietatce.g7fiitan6fue. 
rit:crit tiic ocfcriptio viaoi'a.(L fijccmplij oute, bu/ 
ius boc eft;quii Didmr g? bomo cft animal latarum 
vnguiii crecte ftaturc cminctium carniti: rifibilc:vf 
cum Dicitur boc torii abic^ animali. (ECrgo pdica/ 
ri in oeclaratioc nominis gcncris cft:ficutbocqucd 
vocamr gcnus.CTl^zcdicamsaijt aUud cft oe mul/ 
ris:aliud eft oe vno folo;crgo p:cdicatii ocpluribus 
crit gencriquangcnu6:p:edicatii verono oc pluri^ 
bU9 no indicat gcnu8:p:edicatit vcro oe plurib'' co' 
rinetgenustcetera.ocquintBvKb^.CTCu^oDici/ 
mus oilfcrcribus fpeciein eo q6 qutd eft.app:op:ia' 
tur genu8.i)ifferc'ria aute fpcdc itclUgimus oiffere' 
tia fubftatiaUter.Cfepcdea cnim aUquado of veri 
tas omnis rci in fuoclTe i foma:i ita vt no confide/ 
rcmr ciuscomparario ad aliud;i p:ccif uc cum fuei 
ritpofTibileiniteUecmp:cdicariDemula'6c6ucnie 
tibu6 in ipfttin dfectuaut noin efTectiufcdin potea 
ua 1 «Jotitateotnoni8.c:2d oftcndaidu m atite* q6 "noubc tiffStt •e^siirtrtptot. fiuarrfirj5fa</ 
pitoviciofa. T^jcdicail ictf 
fitvitocgiiia^fic 
gcnuB.f.rnnotn. 
^tcan tw 6 pn 
ItisclicgcB'^ 
pir.qooi. ©Pftj»fof(U 'Pn» tvbiuao, xxaopdtaribe 
muliia fidicald 
gncicptomerft 
modciAttnS^ 
^oiai&aramcc 
^uile0io qfifyiit 
fcdc itcHote q6 
ctiereiuicc ^t 
carimoato. SciiVtibimo* #pOjpt>rrljc«p« 

toUocrp^t O6o^ma* 6c6a» Z(rt(a« fit g€nus:non eil nece((e contidcrare aliqfild bozu. 
Ca enim miUta fncrint oiuerfa in ee.ft oeinde pze> 
dicatur oe illis aliud tali p^cdic Jtiot: illud aliiid erit 
gcnus.CCi>ebctauteintclligil3:q6Dictmu9Debac 
re.r.g> piedicatur oc multis ad interrogationes pcr 
quidrquoniasBiamDebctfierinift interro^tur oe 
multis fimul non oebent quoc^ eo^ pcr le^rtcut ias 
nofti isifferentia autc non pjcdicatur in gd vllo mo 
do.iCSp^cics quo^ e^boc g? ell fpecies no p:edi/ 
cattir Dc aliquo p^cdicatioe butufmodi:fcd oe eo pdi 
canir aliter.Si vero contigerit ipfam p^edicari talt' 
teriam fitgcnus.CCJbebcsaute fcireg^nibilbabet 
genus 1 fpeciem:(quepcrtinct ad rclatione.^nifi ej: 
boc q> babet intcntione Diffinitionie eo|:.jCum aute 
attribuimus banc oifFinitionegenen: pcrcipim'g<i 
gentis.-percipimus ali^d infuper qd iudicaretur (i 
oiceremii8.f.e;:bocg> itaellliplenius Dicercmus: 
q;^ autem poilea app:opziatur nomie fpeciei poilea 
fcics cpnon pzedicatur Dc muUis Diuerfis in Ipecie: 
fcdin numero.SccidentaliriveronuUu p:edicat in 
quid:nulUu8 igimr alio:;: eit boc p2opziii.Omne au 
tem genus babet boc pjopziii:Diligenter crgo pftde/ 
rataintentlo buiufmodi DitTinitionid vocat geniis. 

(^iContingimt aute eirca 15 quedioce multe:quarum 
vna e Q^ fi genus babet aliquidrquod fit ei quafi ge/ 
me:Qi boc eit pzcdicatu oe multis.^ tuc gcnus pdi/ 
cabitur Dcgcncre: quod eft fupza ie. 

(t^d qd refpondemus:q6 p:cdicatur oe multis pdi 
catur oe genere vt genus:fcd genus Dc eo non:vt ge/ 
nus:fed vtacciden8.Tlon.n. Dtcitur cp omni pdica/ 
to oe multis acciditgenu8:nifi aliquo rcfpectuificut 
animali accidit generalitas aliquo refpectu.f.refpcu 
comunitati8.ficut in p:o;cimo oflendemuo: ita q> ge 
neralitas non efl conftitucns animal vllo mo. Tlos 
aiKcm non negamus quin intcntio minue comunis 
p:cdicctur dc magis cdmuni:f$ non De omni.&i au 
tem genus pjedicatur Dcpzcdicato Dc multis^ftcpze 
dicatii oemultis p:cdicatur Degcncre^eflfetimpole. 

(£3tefn qucritur oc boc gp accipimus nomcn fpecici 
tn oiifinitioncgcneris.Cumenim volucris oiffinire 
fpedem:videtur neceffario apponcndii nomen gene 
ns:iicutpollea ollendetur.cu; oiciturq? fpccies eit 
id quod ponitur fub gencrc.^ed intcrrogantt vide/ 
tur elTe ignotum.Oftenderc.n.ignotu pcr ignotiim» 
non eft oftcndcrc: ncc Declarare;omnis autem oif'/ 
^nitiovel ocfcriptio efl; oeclaratio.(C3d boc outej 
iam refponderunt quidam oicen tcs gp quia ouoais 
relatiuoaum vnu non intclligittir eiTc nifi pparatio 
ne aUcriU3:genus aiitem i fpecice relatiua funt:ideo 
ocbctvnufquifcp eouimaccipiin ocfcriptioneaUe/ 
rius necefran'o,Unumqiiod(5cnim conim noncit 
id quod eil niii e]c comparatione aUeritis. 

Ct"DecaHtemoefcriptioaugctD»bitationcmfnal^8 
quefuntpictcr genus % fpccicmrin quibus eft impH 
catum^q&ingencreifpecie^aiigmcntiim vcro im/ 
plicarionis non eftcpplicatio . ClJ^ndagatoz ctiam 
oicettibiadapta oiltiniriones rclattuoaim:cu5 oitfi 
nitione generis i fpeciei:a fac fcire quomodo: ( quii 
fintfitnulincognita.J)fcituraUerHmpcraUenim. 

C^Jtemin folutionefolentconfiderari piopofitioes 
queftionis i peftrui aUcra vel vtracpan bac aute fo 
Uirione qua B inducit non cofiderauit pzopofitiocs. 
TloncntmDipitgjgcnusifpccies vtracpnon funt 
incognitaapudintroduccndus: nccoipt cumfciaf 
aUe jj e% altero: QV^ix ipfum (it ignotum.^Tlon eit boc Diccreignot«5pcrignotu5. iDocenisnegarciq^ 
polfibifcerateHm:necpoteritctiamnegarcQ7Docc/ 
re ignotii per ignotii no eratoeclarare. Ilcc oijcit g? 
ej: oidinc baf pjopofitionii non p:ouenit: q6 qucri 
ture^ei6:quarel3 non confideraiiit^pofitionesq/ 
ftioni6:nec luum if Uogifmum in boc fecit. 
Cr£tctiamacciditcimaj:imu8crro:ej:boc gpnopo t^uu», 
tmtinucnirc Diffcrentias quccft intcr id qd icif cu5 
aU'quo:t id cj: quo fcit aliud. CT^d cn i ej: quo aliud ® ' '" «cr fctmm 
fcimreft idqdperlcfcitunifitpare oftedcdialiiid '"flj® ' i*™"" 
cui:quu adiiicta fucrit alia pare penicnief ad cogni **^ 
tionealtertu9:q6 ia^ cognitii fuerat nuncg anteiu6. 
06 autem fcitur cum aliquo eft id q6 cum perfcc^ 
fiieritcognUio rciej: conuentu oftcndcntiii rem: fiX 
ficut res etiam fcietur.£t cum non illa fcitur ill6 nit 
qg fcictur:nec ej: illo fcicf re8.i!:t ideo e gs totius col 
lationis que oftcnditrem:partesenim coUationis 
oftendentisrem:quunonconueni'untfimul:n6fci& 
turre6:vnaenimea:peft fignificanspartem cognir 
tionie qua babet rcs tantum: i interdum partce oi>' 
cuntunt nodii funt complete:ideo oicimus eft rce v 
cognita.Cii vero complete fuerint:licHt rcs.tiic t fci 
tur idquod fcitur cum rere veta vero non fciuntur 
nifi fimuUCii autcm fciuntur alia cj: ali)6 legf :vt co 
gnitio vnius fitpzio: cognitione alteriue:-! non cum 
co^itione aUerius.£t idco id q6 fcitur cii aliq alid 
eft ab eo ejiquo fcitur aliud.3d eni; ejc quo fcif ali6 
prius cft in co^itione $ illud.CL Undc oicimus cp 
relatuia non oifTiniuntur f m banc impcritias: qua; 
inueratillcquiputat percamfoluere buiusqdne;. 
@ed in oiffinitione i elatiuof eft quida modus cot/ 
lationis per quc$ remouebitur bec perplcptas: cui' 
Oeclarationis alms eft locu6.Cir&cdc]cemplU5 ei* i 
p2oj:imo eft boc:^ quu interrogatus Kierit quid cil 
nibiloice8.*P^efpcdeo g? 13 eft qui babet fratrc: niii 
oij:crit9>ille fratercuiuspareepater alteriuequt 
oicitur e(k frater eiU6:'Z tiic in ouas partcs oeclara/ 
tionis qua;:nulla eft oiffiniraej:aUcro relatiuoai5. 
Oui autem 15 e;;pedieris iam oftcndifti rationcs rc/ 
latiuozum fimul.CL 1i>oft^ vero iam oftcdimus il stxomt» ad 
lnmnibil6tcrmiTiaiTeredibimu9 ad id aquo oigreP <cda)otjt}itdc05« 
(i fumus oiccntcs cp oiifimtio generis pcrfcaa eft^lj 
non accipiaturin ea fpccies^-fm boc gjfpecics eft; % 
refcran- ad ipfum: fed fmbocq> cft ciTcn tia.jCii cn ij 
intcUigitur ejc fpccie elTcz veritas rci -z fozma:(j)lc/ 
rumcB.n.intelUgitur ej: ea boc:f m vfum C0ZU5/) no 
crit tunc fpccics adpenu6.Dim.n.intcltigitur. (oif/ 
fcrcn tia fpccic5.} Ditfcrentia incfTc -z fozma:iam gfc 
cta cft oiffinitio generis.Cii cnim oijrcns cp gcn^pze 
dicatum oc multis oiuerfis in feipfis ciTc ■z fozmis: 
1 fubftatialibiis ad intcrrogatione pcr quid ibnt:ia$ 
pcrfccta eftoiffinitio gencris:-: non eft necefTc f^'m 
ej: boc gp eft rclata poni in cins DifFinitionc:$ius re 
latio aUqiio modo B intelUgamr.Scd non cft fic:vt 
pzoptcr boc fit Diifinitio que eft cozum: quo;: vniij 
oitTinitur cj: aUero:fcd rclatio quc cft b in tclligifcfk 
l5ec.g?quu oijceris g> eftpzcdicatum oc mltie oiucr 
fis in e{Tc:ia5 poatift i oiucria in elTc pzcdicari oe ijpo. 
-zboc eft quod inuif oe relatioc quetibi accidit, 
CirQ6autcmnon feceritoiffin!'tionemco:Hm:quo:p ©oluit &uWu3, 
alcenim oitfinitur cpUcro boc eft:quia pare oiffini 
tioni6 eft eiTc;fcd vmuerfalitae ou!crla in eiTc no oif/ 
finitur per genus.CEtrgo ia5 oiffinifti gcn"' taU oif 
finitionc:ej:cuiu6 fine t in potentia oiffiniri (pcciei 
que refertur adgenus q^uis non pofueriKcam in eti Mxoifatk, lafpci^tnaHalo 
Stam. plcs.f.coia-xp' 
f>:U fcu fpalifli/ 
ma. 
6pc9coie(id< 

epedcsfpdltai 
nuiquidt bfia itcr TpAn 
connfrpcjfpi/ 
bfiinia. erfpcacfisnon 
fu licuf gen'ad 
fpiikirimdfpc;* iQnismc^rpci 
6ip:iot. fecta:(Jn\ ep cft relatiaaO paiteofffifnmonis gcne 
ris.(E£»cd oifpiitare oc bac Ettia Diffinitionum cjs 
babcnt rcrma:i qiwrc fic e(Te dbcot:-! qiiomodo pc 
tcritconfidcrari:idq6babetvni)quodrcbtmojiim 
per le non : vt p:edicetiir comparatione alteriu6:po/ 
fteaocclarabiturars. 

1 'iCSi^nca «"^eapud grecos ol 
IW^^**'^ cebatur^saliamin» 
tentionem p:eter fpcciem logica: no 
mcncniscidtranftulerunt grccipBi 
ad tntcntione; fpcciei logicc paius v 
pofuerant Pm p:imam inftituticncj 
fo:mevniufcuiufcp:tqui3poflca inr 
uencrunt g? ca que fun t fub codcm gencrc babet foj 
mae:': e(Tc quc funt p:op:ia vnicuicp coy ;ideo voc« 
ncrunt ca:e): boc cp funt:ita fpecics: •: ficut nome gc/ 
ncris continebat intentionem vulgarem z logicam: 
itanomenfpeciciabfolutecontinct intentione vuU 
garem i logicam.CI^t fic nomen fpcciei logicc con 
tinet:fm logicos ouae intentioncs: qiwf vno cfl co 
niunio::i alia magie p:op:ia.(rtomunic: Qimin' 
tcntio eft bec qua Diciit rcfcrri ad gcnue:-: oiffiniiit 
oiccntcs gp e(t pofita fub gencre:aut oc qua p:edica 
tur gcnufl fnbftantialitcr i alia buiufmodi. (T^nte 
tio vero magis p:op:ia eft qua aliquando ocfcribut 
f m aliqucm rcfpcctu oicetcs g? eft fpccics fpecialiP 
fima: 1 13 ert que fignificat e(Te;q6 eft comunc pluri' 
bus non oiffci-entibus fubftantialiter. (Eict bcc in/ 
tcntiovocaturfpecie8:fmp:iinamintentionem:qz 
13 nu^crit quin fit fub gcnere. (CiSctoicitur fpcciee 
fmintentioncmfcdam.CScdintcrbosouoeact^ 
cft oiffcrcntia:qHum tantum fm p:imam intcnti6c$ 
rcfcratur ad genu8:fcdi f m fcdam intentioncm no 
rcfcratur ad ipfum:ad boc enim: vt pdicetur oe plu/ 
ribus oiffercntibua numcro in quid non cftneccfle: 
Vt fit alind quid comun ius ^ ipfa:q6 p:cdicatur oe 
ipla.CT^tentio autem fpecici;f m p:imu modii non 
cft:ficutgenu8:Pm intentionej fpeciei;iuj:ta z"" mo/ 
dttmconftiniensillam.CPoffibileeft.n.inopinio 
nc:vt id q6 eft fpccics boc modo: pamo non babcat 
Ipccicm^uijrtaz^modus. 'nonp:obibetur cnimin 
intcUectu intelligcrc vniuerfalc q& fit p"'; i non e(ie 
fubcovniucrfale.£tp:ctcr Bnon oiuiditur oiffc// 
f eni^s:ficut piinctue f m aliquo6.(CJ£t qd eft poiTi 
bilercmoucriinopinione:etiam non erit fubfta'tia/ 
le:ficutiam nofti:qdautenon fueritfubftantialcnd 
crit genu6:fcd fi neccffe fueritibieflc non etitnifi ac 
ddcnB comitans.Sliquando aute oicitunvt fpecies 
fpecialiffima.(rCi6 autem intelligitur oc boc g; cft 
fpecics fpccialiffima:non eft idqd intelligituroe B: 
cp eft fpecies:^m intentioe; qua oicitur oc multis oi 
uerfis numero in quid:quo eteni; cu ej: bocgj c fpc/ 
dcsfpecialiflima:fpccie6 fit ci:vt gcnus intras in ei'' 
ciffinioonc: p:opter qua refcratur ad fpecks q funt 
fup^aeam.^^Liieindcccrtiffimc nefciovter eo:um 
modo:um:Pm logicos fuerit p:io:;n6 cft.n.longc q> 
id ad qd p:imu tranftulcrut nomen fpecici fit id q6 
cft fup:a fingularia. J£t oeide p:optcr boc $> accidit 
ei babere fup:a fe aliam c6munio:emvocaucrijt;q6 
eft fub comuni butufmod! fpcdalitatcm. Tlcc ctia; 
cft longe q> alia intenuo ontiquo:ij fit:fcd q: bac in/ 
tentiocjcomitabamr: vtcffet fpecics fpccialiffima: 
1 p:optcr fuam rclarionem rcftringcn te fpedalitatc: 
tantum abfcp generalitatcpofuerunt oignio:ej: tiic 
nomine fpeoaUtatis:'! quiaeft ftatij poftfingularia vocata eft fpecies.l^ocftutcm cll:q6ego ncqueo oi 
fcernerc:^ui6 magis fouca gp nomc non fucrit pua 
impofitufpecici.f5rcfpcctii quorcfertur adgcnus. 

([^iScbcmus autem fcirc oe fpecic quc vnaeft dc gn/ 
c$ in oiuifionc p:ima;f m quc ifto;j modof cft fpes. 

CCjbicamus crgo poffe ce;vt 13 quinc^memb^is oiui/ 
fiofiattaliter:vtincludatvnumtantum ouo;:mo/ 
dorum:': non alium:cum.n.oicitur qj nomen comii' 
nc fubftantialc:aut oidntr fignificarc cffe: aut no: II 
cft fignificane effe;aut cft fignifica^ cffe comunc oif 
fercntibue niiero non fpccic;tiic mcmb:j: fignificaa 
dTcconrincbat gcnus i fpcde quc eft ftarim poft fin 
gularia:i ejrcludit refpectii lpedci:f m intcntiones q 
eft in relatione gcncrie:? 5 mcmbp p:imu. (TCt po 
ftca p:cdicanij ocmultie siffcrentibu^fpccicin ^d 
oiuiditur in id q6 cft fic;oc quo no p:edicatur aligd 
buiufmodi:': boceritq6vocatur gcnue tantii:'Z in id 
q6 p:cdicat oe multis oe quo p:edicanir aliquid bu 
iufmodi.£tf m bunc refpectu crit fpecie8:fcd bcc oi/ 
nifio non attribuit numcpfpecialitatis^fmintetio/ 
ncm relatam abfolute:fcd oftcndit nobiepoteftatcs 
buiufmodifpecialitatis;fmbuncrefpectum.f.9ieft 
gcnus^ibabctfpccialitatcs^toftcndit nobie natur» 
fpecici:? m rcfpectum p:op:iii faluam *: intcgram. 
CiStpoffibilecauteoiuiditalitenvtoctnobisfpe 
cicm quecft f m intentionem comune;; 1 fpccics P5 
intcntionc p:op:ia fit in fc6o memb:o;itavt fitin id 
q6 cft fpcciC8.aut q6 cft rpccice fpecialiffima:tanien 
acciditeffefpecie.(fmintcnrionequapoftiimu0ce 
magie pzopziasO<ip ^^ fpecics que fit gcnus.CTCii 
autcj oiuidimr vniuerfalcf m q6 cft vtc comunica 
rio: cofideratio oe illo e(t:vt oiuidamr oifione quaj 
babet comparatione infcrio:um fuoy gbus eft xnv 
ucrfale:-: nincrcmoucbiturfpecicsB intcntioncm 
c6munc:i non babebitur poftea nifi ejc alio refprii; 
1 tuc fpecice que p:imo pcrcipitur erit fpedcs:? 5 m/ 
tentioncm p:opria.!Si autcm non curauerit oe boc: 
nec oe oifpofitionibus vniucrfaliii:': oe accidctibus 
co?r quc funt inter illa:e>: 13 g^ funt vniucrfalia: Q fic 
boc cp vnn eft comunius vcl magie p:op:iii compa 
rarionealteriusnoncomparationefingulariii.^tiic 
p:ouenict tibi fpedes rclatiua:ficut in p:o^hno ofte 
dcmus.([rTlon oebcr autc quis crcdcre: vt 15 gnt^/ 
meb:is oiuifio fit includcns omne id in quo oiuidi/ 
tur vniuerfaIe.3liquando.n.altquidoiuiditurin ali 
qua 1 qxludnnmr ab eo alia quc non includunt ni/ 
fi in alia oiuiftone.2nimal.n.cum oiuidit in loqucs^ 
1 in non loqucne non erit nifi bimemb:i6 oiffcretia 
a qua e%c[ttdimr rolatile 1 grcffibile:': tiic erit neccf 
farium ficrialiam oiiH'fioncm.(CTlon ocbes ant^ 
pcrfifterein oicendo q> 15 oiuifio qufcfemembzis oe/ 
bcat includcre omne intcnrionem cuiufciitp vniucr 
falie:'; refpec tuu eiu6:fcd oebee fcire gpno tmcit noe 
ad boc implicitij:nifi q: ouo memb:8 oifcreta couc 
niuntin vnonomincq6eft fpccice. CCConuenicn* 
tiu8 cft autcm oiccre g? cri 15 gncp babita fucrint^* 
ucnitcjrcompararionc quc cft intcr illa aliquidali6 
•f.oifpofitio cius q6 cft magis p:op:iu5 intcr ca que 
p:edicanturin quid:comparationemagi6 pmunis: 
ita g? fit fpecialitas magis p:op:ia:ficut anteaccidir. 
bccctia5 fingularitas'; indiuiduatitasquaepjeter» 
miferun t fic currentcs oe eis.^EJBiautcmvolnerit 
faccre oiuifioncm e;: qua octur nobie fpecice: f sin/ 
tentioncm relatam que cftc6munio::ninc conucnit 
oici g' nomen rubftantiate:autp:edicatur tn ^dmi CLuie nio<l*rpA 
cltvnujcxfiiuB 
vtibiis. 
S>OiOt 


TeSifiRoiimg mffotpHrpM 

iimc vulsata. pratu ii ^dicaf 6 
Sfniib^fpctctcri 
rpimdo fiiTiitaa 
< boiufmoi.qff 
tc.fdluem. 
THota Umitatto/ 
ne oiffoniB fpci 
rpaUlTtmc:cul'li 
muatdiefuiiau' 
ctoj2lu(cc.lj.vt 
Harraiait>cr.in 
vlib;i3, Mon:id autem q8 jjjcdfcattir fn qiifd tntctUgitiir c6 

mutic id qd conuenit reiponderi ad interrogationc 

factas oe multis quid fint. t:€inde oicemue q> ca q 

pzedicanturinquidDifferant incomunitate ipjo/ 

p;ietatc.Quedamcnsmeo,r,funt comuaia -4 queda 

commmmej: picdicabilibi.s autc; in quid id qt> e 

comunius eft genus frwnuG comunis: i minus com 

jnunc elt fpeciee comunioasiinucnta autem ipecje 

oiuidem^^atrDicentes^necefreceaut vifpecics fiat 

genus alij fpcciei aut non.£t bec oiuifio oftendit no 

bis quintp manifelk;i natura fpccici fm intcntoc, 

comunc; continetur in ca.£»pccies vero z"'intc'tio/ 

ncm fecuda inciudctur in ea^liquo modo:fcd in oi/ 

uifionepumanon fiiitita. CL Uulgataaute vimfio 

boias quincp affinio: clt p:imc oiuifioni.£)iuidirur 

cnim ficomnc nomen incomptej;un) fingulare: aut 

fignificat vnii aut multa. Significane autem vnus 

tit nomen fingutare:iignane aute; multa:aut figni-' 

ficat mntta oitferentia fpecicraut niicrc.Signae ve 

ro multaoiffercnttafpecic:autett fubRantiaicaute 

acciden talc.©i autem eft fubrtantiale: aiit p^cdica' 

turin quid:autin quatequid.Signansautc^multa 

oifl^crcntia fpecic in quid ponitur genus^fignificans 

quatc quid eft oifTcrcntia:accidentalc vero eil acci/ 

dens c6mune.i>eide oiciturgj id q6 fignificat mul/ 

ta oilTcrentia niicro:aut pzcdicatur in quiiieft fpo 

cie9;aut pjcdicatur in qualc qHid:a fic c pzopactas. 

CrT3ecautccojz oiuifionon incliEiditfpecicfsinte/ 

tionem relatiuam: nec oiffcrcntiai J>'.m q> eft oiiTere 

tia:non cnim continctur »n ca oc oifferkTnt^s nifi qd 

pzedicatur oc multiB fpeciebus.llon cft .intes B na 

tura of ie:aut B ejc 13 g? eft Diffcrcnti9:non cnim omt 

nis oiiTercntia cft ita ficutpoftca oftcndctur i£&i 

autem con(idcrarentq6 tupollea (cic& non poffent 

rcpzcbcndi:(cd fcics co6:nec conltderaiTc:ncc pcrce 

pifTc:t idco non poiTumus coe ci:cufarc:fo:ta(Tis au 

tem Doctozum pzimus confidcrauit.Ctt in bac oi 

uifione non oiftinxerunt intcr pzopzictatc z oilTere/ 

tia qua non babet nifi fpecies.CTCt ej:clufcrun t ^/ 

phetatC5 quc cft pzopzictas fpecief mcdic x compar 

cius.Tlon enim alTignaucriint pwpzictatc f m g? clt 

pzopzictas fpeciei:icd fsgped pzopzictae fpccici fpe 

cialilTime;fiait non afTignaiicruntfpccicmnififpe/ 

ciatifTimam. 

Crtificemu^rS!?/ 

ptioes fpeciei oicetcs gp fpccici.(f in 
Qjfpccies non rcfermradgen^^.^per 
fpicitur oilTinitiotatis:gj ipfoeque 
picdicatur oepluribus nucro oifTe/ 
rcntibus in quid:in qua non conue» 
nitcuca:necgenus:nccaccidensc6mune:vniiq6cp 
cnimco^ pzcdicaturocmuttis oifferctibus fpccie: 
non aute multis oiffcrcntibus numcro. CL troc dt 
q6 of pzcdicari Dcmultis wffercntibusniieroDe/ 
bet intclligi.f.oc numero tantu.llifi eni? fic intelli» 
gatur:C):!>ocgjpzcdicatur oemultis Diffcrentibus 
numero non pzobiberetur pzedicari oe multis oiffc 
rentibus fpecie:pzcdicaturenim oemuLtis oifferen 
tibiis fpecie atiqti q6 pzcdicatur oe multis oifferen/ 
tibuB nHmero:quare pzopzictasbuius nominisno 
cd: fpeciei;fed titus eius q6 pzedicatHr:nifi fic cficlu 
datur id q6 pzedicat oc multis oiffcrentibus fpecie 
abeoquodinteUigiturDcboc^-zboccftpcr q6oiffc 
runt a fpeciegcnue z sccidens: autpcr q6 oifccrnit 3togycc 

abeaoiffcrrcqucpzcdicantuf 0« multie oifferenti' 
busfpecic.Ct^uiiisaHtemoficejrcmptucftidqd 
Duiiditur in ouo equalia:c cnimoiffGrentia paris f 5 
numcy :fed atiquando oicitur oe linca 1 lupcrficie t 
cozpoze:nonenimparelT tantiiq6 oiuiditurin ouo 
equalia:ledcu additu fiicrit numero q6 cft ciquoft 
gcnuseritpzopziiiparis.CCSed non oifccrnif pcr 
Boc fpeciee a oifferentia que cft pzopzia fpcciCLficut 
cft rationale.f babcns xirtatc Difcurrcndi. bocenis 
folus bomo battet.Quod enij ocangelo pzedicatur 
boc elT alterius intentioni6:in qira non conuenit bo 
CH5 angelo.CTSliqHi oute verbofi poffunt e^cli;de 
re ab bac oiffinitionc.Cf m buncmodum oiicerncn/ 
di.^ fpecicm a Diffcre'tio.XDcdu6 vcro bic eff: vt w 
catur e)c natura fpecici f m banc intcntionem cebct 
non picdicartnifi oe muttis oifferentibHs nunicro; 
fed naturc oiffcrentienon oebet boc.j£t bic mcdue 
cft e):ccptus: icd pcr 13 g? pzcdicamr in quid Ipccice 
oiffcrentia abrotuitur:i ctias oiffert o pzopzietatc; 
pzopzietas enim non pzedicatur in quid, CL ^rgo 13 
oefcriptio elt rectc affignato que non comitatur nifi 
intentioncs quc oicii ipccics ipccialifTima.CL ^pc/ 
cics vero fm gp refcrtur od genus babct ouoe 6fcri' 
ptionce: quarum vna eft l?:qua oiciturQ? eif pofita 
fub gcnere:attera vcro qj c id oe quo pzedicatur gc/ 
nus in quid.CL i^ebemus autcm 13 cofidcrare oice/ 
tesgjfiqc.Cpofitafubgencre.) itcltigiturgi fitma 
gis pzopzia qg ipiHm in pzedicatione;ficut q6 pzedi' 
catur oc partc cius ocqua pzcdicatur oicitur effe id 
fub quo 13 efl:fi in^ ita clT tiic fingulare 1 ipccics 1 
oiffcrentia 1 pzopzictas coucniunt in boc. CL ^i ^o 
intcliigatur.Cpofitum fub gcncre.) oe eo q6 vtc cfl; 
tantii:t non fingulare;tiic intetiigitur g> non oatur 
Ej: fignificatione nominis:? pzcter 13 Difitre'tia 1 fpe 
cies X pzopzium conueniunt in bocCL ©i vero itel/ 
ligaturcj:pofitofHbgenereq6cftpzopinqHiue(ibi 
coniunctii in itlo fine medio:tunc c^ciudnur fingtv 
larc:ied non pzopziu-z oiffcrentia.CL ©' vero intcl» 
ligatur g) eft fibi coniunctus non in ozdinecomunb 
tatis tantum:fed in ozdine intcntiois^ctiam cxcltide 
tur pzopzietas:fcd non Differentia.CEJoi vero itcili 
gitiir gp cft in cuiue natura eft comunc.f.id q6 eft fu 
pcriuseftcontentiiinlignificationeciU6:appzopzia 
bitur bcc ocfcriptio fpccici:gcnue enij non eft in na 
tura Dfie:ncc pzopzietatis:fed eft quafi fcm cn cop:i 
non eftintra enientias eo:^:i cft romparatic cius ad 
illa:ficutc6p3ratiorciconfeqHentia necefTario: 1 no 
comparatio eius q6 introt fubftontiam eo^: ficut ia 
nofti.1r'Oc aute5 nomcn.Cpofltii (ubgencK.^ no fv 
gnificat banc intentione ej:pofita5 tot modie.^icc f 5 
impofitioncmnccfmvfiim;noncnimmeminimc 
oliquo loco iibzo:?: wcto:^ buiue ortis inucniiTe boc 
nomc fic oebere intet[igi.CL fcefcriptio vcro fc6a 13 
eftgjfpccicseftoequa pzedicaturgenus eiuBiQd: 
autfic oicitur:g7 cft id 6 cjuo pzedicatur gerius eius 
in quid.CEContra tiic ft tnteliigit pzcdicori in quid 
quod iatnoftcndimus: opoztet aligd addiq6 cft oc 
quo aati6 pzcdicatur gcous cius in quid: -zcrit boc 
pzopzium fpcciei:De Differcntia etcnim non pzcdica 
cur genus in quid vllo modoificut nec oc pzopzicta/ 
te -: accidentccffe autes indiiiidui non peificitiir gc 
ncre tantiim.CCSioutcm e%boc q6 intclligit inter 
com 1 Difi^^crentiom t^piictote' -z occidcns oiffcrctia 
intelligitur:inter com -z ftngulore non cft oifferctia 
nifi contineamr in ca gj fit vniuerfale buiuimodi. Tpre fpdlilVima 
amiafpci fnia 
alio;;. ^^V^-Xipiit*, ©cfcTipriocrpei 
cdie q rcfcri ad 
gcnue. i@i]0 iiciligcda 
fitilla Ofcripfio: 
fprs c q ponutir 
rubgcncrc. Ptttne (ntdlf 11* 
illi^ Kfcnptoie. £!cni!S i !^f\ fe/ 
mc Piffcr<?t!c txi 
p:ii:ndni mtrat 
fu^am co;:. duci rtclIigMa 
Ht 2" Diffo fpti 
coievbicrcludi) 
tur nniiti inicUe 
ctiie falfi. Ctnu9 «aptcxt epiatut^tx. Cam» triptic.f< 
&uptnn0. 
jQbcdiom, 
SnAmum. 

lofie irifitx,t- 
&tipttmi, 
£)&edia. 
Jnfuna. Coo:dratio^dt 
camcnrDCc. ^oebiabi fm 
vid lllaiomco / 
rn:quactpop^I> 
riu8 i ^c fcquu 
luscftiiri l^ocQi 
a& infinc capti 
tnoderabuurat> 
Sluiccn. lopioi cguoca 
adillos (rcemo 
doaf pci, R£ouet eubia . 
eubrptfpaiiiri/ 
aitfum(ut3ta 
vtta. CrSTanicn adbitc intcr cam t Dril gcncns iion crit 

Oria.C'^"' ""j^ oifFinitDiccs g? fpce cllid qde ma/ 

gisj?p2ifi Dc Diiobusvlibiie pzcdicabilibijs in quid: 

nclciuntDiffinirefpcm.l!on.n.pucnitDitinifific.r. 

cpt(txk ma^ppiia oc Duobiis vtibus pdicabiU' 

bu9 in quid.t): quibus aut icics B.-^nifi excraicm 

pncipia i locos que funt^paa DifFinitionii.(£ £)ice 

mueaiitnucg^gcnusa ibellgcnusqd ipolecfieri 

fjxm:qtn fupza ittud no cft aliud cotue gcniiB: z ali6 

e qd f m aliu refpectii potcll fieri fpe8:qz b j fupja fc 

gcnus coius $ fit ipfum.£ t fitr Ipc8:q2 alia cli fpca 

quaiporecfi:fierigcnu6:ndnon cftfpeeminus cois 

^ ipia:'!: alia cft quc alio rcfpectu pot fierigcnu8:na 

fub ipfa elt aliafpcs minue cois c$ ipfa. d Oidina' 

bitur crgo gcnus muUis modi8:q: aliud eft fupmu; 

gcnH9:q6 non eft fpeevUo modo.i genue mediii q6 

eftfpccies:-! genU6:fub quo cftfpccice i fupja qdcft 

aliud gcnu6:i gcnu9infirnu5:q6 eft fpecicsigcnus: 

fub quo non cft gcnus.(L £ilr i fpc8;qi alio cft in fi 

ma fub qua non cft fpecies vlio modo: nec cgcnus 

aliquo modo:i c fpcciea fupicma fub gcneraliiTimo 

gencrc:ifup2a el no eft fpes aliquo mo; i eft fpccicp 

media que cii fpes i gcnu6:fed no vnius cft gcnus i 

fpccie8.CUulgatu atc^replii buius cftcatbcgojia 

rubc:f«bftantia ctenim non babctgen'' fupza fc:fub 

qua eft co:pu6:fub cojpo:e vcroco3pus aiatHm;lijb 

co2po{eaniniatoanimal:fubaiali: aial roalc mojta/ 

lcrliib oiali au t roali eff bomo fub boie vero eft ©o 

cra.i 1i>lato i fillia.CSoites sil^lato i Mia funr 

nngularia;tfubaeflgenu6gnalifTimi}:nationc(lfu 

p2a eam gcnu8;bo vero eft fpcs fpalilTima:na no cft 

fub eo fpes.Quc aiit funt inter B funt gcnera i ipcs: 

1 media refpcctu inferiof gcncra:rcfpcii fupio^ fpc 

cie6:vt cozpue fpecice eft fubc^ieft geniis aioti: aio. 

tum aiit eft fpccics cojpojie i fpcs aiali8:in quo con 

ueniun t vegctalMlia i aialia;atal vcro eft fpcs olott: 

•: eft gcnus roatis ofali9:in quo ;Hieniun t aialia irra/ 

nonaliatb6:aialvcror6alceft fpcsaialist gcnue 

boi8.Conucniunt.n.bomo i ongclus in co.C t rgo 

aiatroaleeritgenus ifimij.i fuBo gcnus fupzemti. 

Cozpue vero t gcgd cft intcr illa cft gcjius mcdiu;: 

fcd cozpufl cft fpcciee fup?ema:'Z bomo cft fpcs infv 

ma:aiatu vcro q6 cft intcr co eft fpcs media:fubaf o 

relpcctu eiu6 q6 fub ipfa:eft gcnus gilalilTimii i fup/ 

tnum:': qm non b, refpectu? ad aliquid q6 fit fup:a 

ta eft id q6 no eft fpes^bo vero refpcctu eo:j: quc fU' 

p2a ea funt erit fpes fpalifTima i fpce !fima:fcd rcfp6 

ctu infcrto?^ eft ouobus modi8.f.in refpcctu eo:ii q 

funtfubipfa^fmbocg^non funtfpcs. £tctfmg>6 

illis pdicai :refpecm6 ^o quc b; ad id q6 cft fub ipfa 

f m^cationcrattribuitciintentionc fpalitaris noit 

relatiiieadgcnu9.£tbcftinictio rc6aciu6 qooctii 

eft.aiiUBvero rcfpectueattribuitciqjcftfpeei no 

penuB:-! q> eft fpce fpaliitima.-fpcs aiit non eft gcnus 

icft fpes co modo quo Dipmus.Cir^flteUectus aut 

eo:?: triii ^uis fint comitantes fc:funt tiT DiucrJi.©! 

aiitfpes Df vnaquccp ida^ intentionii; oicct Dcbia 

tribusfola pticf^tionc no{8:fcd Diflfocs ipfo:p intcl 

lectuenmt Dincrfe.Si vcro vnus tin co;i fpce funt 

ipfa Dictio oicet quababcbit vnus crit DifT6 cius : i 

0° alteriiis erit Dcfcriptio cjus que non intelligif cj: 

bocnoienon vtfignum a^mitiisiUa. ([ £>icnt aut 

fub fpc l'pali(Tiiaa funt fnbt^ vtia qpuie no ftnt fpce: 

fic fcripto: nauta^etbf ops fur ftib boie.(E£'irr no e 

tonge qitio rup:a goiue giTaliftimii fint pdieabtlia q non funtgenusjfcdintetronca comftanrcs fn gb^co 
ucniuntgcncraTgcnep gna ficutaccn^^ificalio 
que pdican t oe mltis gnaliffimis.fic poftca coij,ke' 
tur.(L 3llo aiit of io qua attribucriit fiibc guemcns 
vfcp ad boicp no eft recto:^ui3 no ipcdiot intcUigi 
id q6 intcndif ;cojpu6.n.bn8 oio; cii pplectif vcgc/ 
tabilia cii fcnfibiUbU8;n6 pplcctif angclos ntfi folo 
gticipatioe nois;gcojpus biis aiam no erit ptinene 
ongelos.(I ©ilr aut quii of roale bo i ongelue; no 
crit boc nififota gticipationc nois.^P^onale.n. q6 cft 
ofia pdicata oc boie no pdicaf oe angelis: i qfi gde 
itaclhtuncaial roalcnocft gcn^boiusiangclozii: 
neccojpii6bii6aia5eftgenusboiU5iongcloy:nec 
cojpue bnsaiajcftgenus vegctabiUii i ongcloai t 
aialiu:i qti gdcm ita cftmojtalc non cftofia quam 
necc fit poniin Diffoneaialis rationali6 per boicm i 
non bomincm. 

'2fivrrrifl> ncmenfmlogt/ 
^ii VI viuiv (ce inrenticnes 

pjima figtiat i fc6am. (£ tJeaurcm 

intentionc6 no funt;licut intcnticca 

grits 1 fpci.-f-jima.n.pofitiogcncris 

non fitit nifi avulgo;traflatiq f o fiiit 

amaiojibus: fed ofienome pmii lo/ 
giciipofuemnt:iDcindetraftulcriit.C^uiu6pma 
pofitio eft B cii Df grof ra cft qua DifFcrt aligd ob ati 
quo fubalr.Cn^on^ igif iic factii cft 05 ona pdir a 
ti oe tribus fs fnius 1 poftcrius.itaf.vt of ia alia cet 
cois laliajpjia taliamagie^pjia.CTiCoisat ofia 
eft id pcr q6 pt aUgd oifferre ob aliq:q6 itep. p6t oif 
ferreper illird ab ipfo:i per qua aUqd pct oilfcrre a 
feipfo in ouobas fpibu6:cuiu6 cvcplti funt accfia fc/ 
Eabilia:vt ftorc fcdtf .©ocro.n.oliqn oiffertab f f / 
Do.p boc g? illc cft fedcns 1 no iffcii poftca oliqiT fit 
ep.Vcc g of ie ipofitio cois c vtrifqj.ffitr foztc&alv 
qti oifFcrt a fcipfo ouabue bojis in q?: vna cft fcdes 
toltera no fcdcns.ft bcc cft Dfio cois.CTI^^zopQ f 
Ofia eft id q6 acciTtibus eft pdicobilc c omitans.iTus 
cni of aligdoifrerreaccideteifepobiliabeoq^pcr 
ipfum ciffcrt:f^ erit ofia <pp2ia:vt of ia bois ab cqiio 
boc gj eft carnis nitide.C~l3ec.n.Df ia eft ppa bois 
c6p6n«;cqui.'pcrquaitc:;i nopotcquus Diifcrrc ab 
boie-.nece cft.n.vt aut nullo mo fit polc cquu bobe/ 
re bancj3p2ictatc:«utvt fit polc.^i Ipotc fucrit bfc 
aliq m6:tunc Ipofcerat banc of io; clTe intcr cos nifi 
fi]com.Sif poflibile ftierit vt cquu8 beat ea :n6 oif 
fcret per ea cquus ab boIe:fcd coucnict. B igit ofia c 
quo no b5 nifi altcp Diiii tm.(r©iit aiit qda; pcrci 
fp fit Dfia:ficut cjrcpUi q6 pofuim".": BcftjJpctas: 1 
fttnt qdd quc funt fcibti fui gbiis fit Df ia fcd no fcm' 
per;JTc nigrcdoquaDtffcrt ctbfop6oba!iobolc;ob 
ctbj-opc.n.no fcpaf nigrcdo:illii fo oUii bolcm pote 
c ficrinigp: 1 tuc nigrcdo n6 crit Itcr eos oiffcretia. 
(T Cii aiitnigredofiieritofiaerit^pa ctbfopisttfi: 
cii "(o no fttcritci^^po^ttic no etiteim ofia.Coie at 
nocftito.peripfom.n.aliqii iUrdoifFcrt obboc:-: 15 
ab illo aliqn.(ri^cr ofia; vero cocm t^pjia aliqii 
Ofnt fingularia eiufdc fpei:pcr p" ^o mnr b:p olfio/ 
nisjjpjicDfienon ofntfingulariaeiufde fpciinter 
fe;comitanf.n.n9;fpe'i:pboc.nq6acdditalicuifin/ 
guloriii|i fic no rp of t pcr ea. ©i at accidcrctaii ac 
ciditin p cfTc:fic biit bolcs a pn" natiuitatl g> poftea 
ipore cft acadcre:tunc polc cft cfTc in bac of ia a! icd 
quoDifFcratobaliofingulari:ieftIpot'c no oifferre 
Vtlo mo ab boIc:ctenan fingulari poft e(Tc(uii ca vit Q p gcn'' gtii 
liiiinMlfumaUi) 
fidicaij; 

iS^odcrat fupe 
riuc poiita i«e 
plo coozdinauo/ 
ma i)\iuamtntl 
fu^ctqziUa non 
funt pipaii^ciice 
Mcra. t>:iafpofirtoge 
ntria 1 fpct luit 
fcaavuIsoif;^> 
raaipofittoefte 
futtfcdaiapicn/ 

tit»U8. £r (luopj qpbH 
factiacfianalo 
0aadirtafignift 
cara. 

SfUCMSfld. BfiatpUi^f g>efia^p:f(o<j 
nopomtcficmn 
lua rcfpcii cjrtre»- 
niozum. j6jrqaopj9>6if 
(eretiajfipt titai 
ouo); niodo;;. JBiiftingait inttr 
vnii modujofic 
A-PiiciTOfidcd/ 
muHcni. 

billietiirncrcff 
fcrcita cctixjff 
pJid lc^i moi cjc 
vnacititojiam 
ppciafiroinjodi 
eralta. pziagd» 


aUlr MtKflonra 
siffcrenne. iQaobtfreratal 
icraxiifaUad. famcnHfton 
IBarran rtfibili 
ini^iu riftbilesfj 
itK^turdniiie* :@iildfbM(rere 
Haq^vnum cr 
qBincp vfib* Supplo fteffri' 
otiocs oiffcrctie 
qCtcriiu^tJica/ 
Ule, fccsTitpitdpiiieendubocigit crftidpcr q6 Diflferut 
fing«laricjipriii3fpei.(r£>fia vcroquc vocat nia/ 
gt3 ,ppa'£i cft pfhaitiua fpci que cii adiungit n ac gc 
ncria efficit illud rpem:'! oeiiide coinitatur i accidit 
quicgd comitat t accidit:-: t? cft fubalis nature gcne 
ris q5 3l^ituitur iii ce fpei:'Z b oat cfTc i oiftinguit i 
oefiignat:ficutcftr6nalitasbominique oiffert acc 
tcris quc pueniun t cii earjjpaa.n.non p:imu5 ocw 
rit naturcgeneri6:i accurrit i gficit:cctere vero no 
adueniunt nAt coirnifi portq^aducnit l?;t adaptat % 
pzcparat ad oia quc aaidiit % comftan t .I3ec eni no 
aducniuntnecaccidi4t:nifipoflbancpp:ietateqeft 
licut ronalitas bomini.(rUirtus.n.quc vocat aia 
ronalis ty: boc qj coiungitur mac aial fit ronale i g/ 
ccptibilc fcic"tie i artiii:vt nauigationis i agriailtu/ 
rc-radaptaturetia ad mirandu-z refpiciendu; p:o/ 
pter miraj:': lacb:f inadum i erubcfcendii i facien/ 
duni cetcra quc bj b6:non q: t% piunctioe alicuius 
bo:umciiatalitatC'b;antalaptitudinequa fiat ro' 
nalcfedq^aptitudocoisivirtus coisbumana cft 
:pptcr qua vocat ronalis.^Jlla aiit funt accidetia ei' 
1 pfequentia eaj.CClDoc afit kixi potcft focilc i cer > 
tificariinaflnoninucniret in boie virtus pmaapta 
ad cognofcedum i ad inteUigedum:n6 baberetbas 
fingulas aptitudines.que virtus cf^illa ^ vocat ro/ 
nalita8:,ppter qua fit ronalerquecft ofia pfHtutiua 
(tibftatialis nac fpeciei.Qd aiit efl; album vcl nigrit 
vel aliquid b^ non eft oc eis q aduenint nature fpei 
aut generis:-! fcparat i efficiunt ej: eo gdda q6 ptin/ 
giteitcb6.C»ebC3auticirccertilTime:quia ofia iter 
ofiam magisjjpziatillasofias T? eft.(rUif ptoi/ 
ci9)Ofia»aliel\intrcB3btlc6alieinfepabiiC3.3fnfe/ 
parabiliii vero:alia cf^ futJalis:altac(l accidcntalis. 
(175^5 pot oici qp Ofiap alia facit aliudralia altcra/ 
tii5.3liud ^oclhdcui^^nacltaUa^alteratumfo cft 
coius $illud.Omne.n.q6 Differtabaliocft altera/ 
tti5:n6 at'it omne qd oiffcrt ab alio eft aliud fiintcllt 
gat aliud id q6 eit oiiicrfua fubatr.(E 5tc?^ ofiarHj 
alia eft faciens alteratu tifcfiuc fit fcparabilia vt fc/ 
dcrc: ftare:fiueinfet»rabi!i6:ficut rifibile i lativn 
guis:rtftt)ilc ctcni qsuis ncceffc fubatV oifferat a no 
rifibili:tnbDiucrfitasnonptingitinfuba:c):boc£p 
rifibilcq: rifibile ^ccidiit fccundario.poft^ oiucrfi/ 
tas otina,it in liitJa fineeo:-: Deindeacciditill6. -piii 
mujaute; qd DiuerfitateelTicit cft ronalitas tantii: 
impofTibilccfiaute vtrifibilcfaciatoifTerrc fuljalr 
fel oe quo pdicat ab co oc quo n6 pdicat :f5 ^ ap oif/ 
fcrat fuBafr no elT ec rifibili:fcd cj: alio q6 e(T rona/ 
le.iif ia ergo que cft m3gts.pp:ia cft ca ccntialis oif/ 
ferctic facicntis aliudfm placitiiauctoy buiusar/ 
tis impondtiii boc nomcaliud.^Cllof^ra autcj ini 
ten tio bic cft pffderare bac ofiam tifi quc clf vna vp. 
quincgtnoalias^cui^^ccrta oefcriptio cft bcc:g?eft 
Vte fiinple]: pdicatii oc ipc:in quale gd elf Pm effcn 
tia5 generis fui.(C £t boc ct q6 pdicat oc fpc in q lc 
quid b5 etia multas ocfcriptocs DtHulgatas: ficut 15 
q6 oicif g? of ia cft qua oiffcrt a gcncre fpcs^ictiam 
qua abfidat fpes a gencrc:i ctia qua Differiit quc c5 
ucniuntingencrc^tqucpdicaturoeplurib^^Diffcre/ 
tibus fpe in quale gd.(n£5cbemu8 aut oiligeter cbi 
fiderarc bas oefcriptioes i certificarceas. iiiccm'' 
crgo cp cii addiderint vnicuic^ ba:p Dcfcriptiomim 
aliquid crit parf? aiitcft vt oicatur fulialis:': 13 fub/ 
ftanaalc eft id per q6 oiffcrt fubft.itialitcr fpcs a gc 
nerc.p:op:ieta8,n.(q|ui0 per ea; fpea oitferat>on eft taliii fntSal.CTSifr 05 oicioc co q«o oiffcrt fpce 
a gficin fua efTcntt'a:'i DC bocgj ofnt futJalr eaq noti 
Diffcrunt gne:'; Dc b Q' pdicatur cfrentialr Dc phiri/ 
bus in qualcgdcft.d^ jbcfcriptioncs vo tres po:c8 
(pui3ftntpare8CU3Dfia:n6triincludutidq6cftin 
of 13: vt gen^cius^quo.f.pplct oiffinitio ^uts finceo 
poffit babcri figiiatio liibalis equalis:fici)t fialiquis 
oiceret qp bomo eft r6nalc mo:tale:figiiarct.n.natu 
rambois^tectciequalis^fednongficcrct nifi noiai 
rct id q6 t\tti quafi gcnus q6 eft aial. £«ed cur aut 
quo cft boc poftea oicct in fuo loco. (COd ailt e qii 
gcnus Df ie boc eft vIc:D5 g addi illi. (]_ 3n 6fcript6e 
Vo ia noiaf vfe cu of pdtcari oe multis: p:cdicari.n. 
oe multiseft Defcriptio vlis:g iam attribuif et oefcri 
ptio aliq quc eft q fi gcnu6:$ut'6 n6 Dcftgncf vf: no/ 
minc.(L *t5oc aut q6 of oc pluribus oiffcretib'' fpe: 
bj tree intellectU8:vnu que no ccipit qui vult perle 
gerebuncli^bf :quepofteaoftendemHs in ftioloco. 
dJCcteri vero Duoi>pe manifcfte funt qf vnuseft: 
vt na of ie cotineat ^icatiot plures fpcs finc outtiio 
p:eter vna illa fpem a qua oifTerf .(Taiius vero cft 
Q^ na of ie 05 pdicari quale gd eft vntiq6q3 multo:ii 
oifferentifi fpc iter l'e:qfi oicat e^ ipfa: pdicaf t'n qk 
gd n6 6 oib''^ Hf; ^vnoqcp eof g fc: vcluti fi oiceret 
cp cnfis c q pcutiuf boiC6:ii 5» botcs oce illo gcutia/ 
tur:fcdciHtciicp.C1^ccaiite]cp6aliea etno rccta. 
(CSiaiJt pofe fuerit boc intelligi ejr ea nifi q6 pmii 
intellcctii cft: tunc 15 ocfcriprio 13 modo itcllccta crit 
viciofa.n5.n.ohc e;: 15 qj eft of ia no D5.(fic tu fcis.) 
no e(Te j7pa vnius fpei:boc.n.contingit:aliquddo.ri. 
accidit 15 uligb^^^accidit.n.tS accite nge ofie^f; n6vBr 
oicteone.£t pp boc no eft acciie coc oibus ofijsiita 
Vtl5 (ttin ocfcriptoib^^ficut oiia in Dilf6nibu6:boc g 
viciofum eft.(C£ftautq6 in bocqjof pdicariin q/ 
lequid:becaiitDi(feramH8Vf(^ad iltii loctt;qloq/ 
jnur oe ohja iftop giicp.(CQuaui8 fi intellcj:crim' 
Dcfcriptione' Pm rifa pncipia.t /; boc q6 cj:pofHt'm' 
ars:Eficictur ocfcriptio: -: erit oefcriptio mHlto:wn. 
(rfiosautnon gfcrutamurbac DcfcriptioncinB 
ioco nifi f m boc qd intclligiit biqui tractant Deea. 
(Tfcebct e't kixi q> nulla ofia coftituit Dc fpebus qa 
Otinctgenus nifi vna tin.({7i)eidc oficDuas hwbct 
PEatione6:vna5 ad id q6 oiuidHnt.f.genus: t oliam 
adidtn q6oiuidunt.'(^6alectenimoiut'ditaial il70 
minem 1 o^tait boicm:g eft oiuifiuu gencrist pfh' 
nttiuii fpcctei.Si aiitgen'' fiicrit giialiffimii noba/ 
bebit ofias nifiDiuifiuas:fifo fticritfubgnalifTimo 
bebit Diffcrcntias oiuifiuae 1 pftitutiuas. 1 1 of ic oi 
uifiucpftttHtiuc:funtquc oiuidiltgcTiue ciue tpfti/ 
tuunt fpem c^ co:gcnus.n.cii oiuidif ofijs giiaf fpe'6 
fubgne,£>iuifiHCi^ofuntqucDiuiduntifttidic6ftt'/ 
tuunt fpem fub co.(L XonftttutiHC>?o giiis non fimt 
minue cocs tp ipfu5:fcd cius Ditiifiuc fun t min'c6cs 
(p ipfum.(E6cnus grialifTimii b; Drias Dtfi'uas:fcd 
non pfh'mtiua8:fpc0 vcro fpaliffima b; pftitutiuas: 
fcd no Diiufiuas.Cr Tlulla ai^it coftitiitiua eft nifi oi 
uifiua.fciuifiuarii aiitQf m qp vidcf >iliqua cft non 
conftitutiua.boc aiit rt6 eft nifi in ofys ncgatiuis fi/ 
HC puato:i}6 q vcrc n6 funt Df ic. Cii cni Dicimus, qp 
atalaUudeftronalcaliude irrationale. irronalcno 
ftabiliuit fpem aliqua oppofita; rationaliflifi foitc 
contingcret g> qcgd Gftirr6nalc efTct vna (^es.ficut 
ldq6 non oiuidif in cqualia fubniicrocftfpcs vna: 
1 cft impanaut fi bomo non cnibcfccrct poncrc ani' 
mat irr6atc gcnus b:uto;t 1 fpcm aiaUe.C^cd (j| £)ifT6tq'npoflf> 
lurgcn^Wfrtnui 
IjiigiKinaiotifi 
nin':Ht ci cqriri 
triclf ppiaa. 

biffercntie. 

Srcriponif ttr' 
fcripn6ib'fdic« 
titiuifj iJfeTipnff 
viislocovDe. 

£luo rtcirm 1II6 
qoDiia^dtca<6 
pIurib*oiffcren» 
bua fpc. 
f>2iin^iieUu«. 

€c^u0. 

Zercw9< Jmpugnanofl/ 
(opintcUeemu. SfielTiitbncc 
pparanonea. Bfiaglii«Btia' 
linuni nd b; mi> 
»ni pparatiocj. fixqpjcpabfo' 
lutc loqncdo oc 
ofiatnpt etcici' 
i^a i\t niasid ^^ 
niiiHio vl minuR 
gnllocul^cPfa. 

lHecgen'0iMli!" 
firauniiRCC fp':f- 
fpatiflima l^ab'. 
Trrflqjofia5.f.t>*. 
nifiuat oflitnii' 
uam. 

OiiooieOfiac^ 
nituiuiacotliuii 
fjnonep. fufcipiat magte 
flnt miim0« ui9 boc ali^s facercttadbuc ti! o([idm^cp irronalc 
vcre no eft of ia:fecl e qucda coiraa .Sirr oe oib'' pw 
tiatiinsrpuatiue eni comitantes funt re:p:cdparat(0' 
nc intcntionum:gbH6 carent.^rronaleeni non itel/ 
ligitur nifi rcfpectu ronaUs.CUSpes ergo babj itc' 
tionefuatDfiamfHasquecftaligd ejciftens in een/ 
tia fm:i oeindeconfegturvt non pzedicetur oc alio. 
Craiiquadoautcm cogimur nomepuatojiii ponc/ 
re pzoitcntioe quaj babet ree in fua eflcntia cu non 
fuerit cius nomen:^pter boc autej no opoztct qj ne 
gatio 13 fit^p:iu5 eius nomen:fcd eft nome coicans 
illarqd trlffcrf ab eo cai iditum eft ad I3.(l Si aiit 
c]c aialibuB non eet pjeter boiem nifi binibilc: binv 
bilcectDfiaeius.i>eindeliect bocnome loiccret 
irrdnale^zitcUigcreturc^ceobinibile^tuncirronale 
oabitlignationem ofie,(Cl^oft^ autc irrationale 
eft quodda; cdius $ of ia vntufcuiufq; Ipecierii ant 
malie:'z non b; vnu3 aligd coe ponens affirmatiim 
pio quo poitct poni irronalcin quo coueniat lignus 
eius:ni(ic):itenti6epuandirdnalc.(E'1^uuationcs 
vero q: boc qjfunt puotioee no funt ite^tioee confti/ 
tutiue re;::fed funt accidetee 'zcomitantee rcfpccti/ 
ue:poft$ ia funteflienticeoip^tijcirronale no cft ve/ 
rcDfiainciuaconueniiitbzuta^-zque fit coftitutiua 
co:|j.(E»iaiitaliquisvolueritponerc iliud ofiam 
1 ftabilire g? anial ronalc piiue eft fpc6:i poftca gc/ 
nus:'! ponere q) aial oiuidit vna oiuifionc equalt in 
fpemfpecialiiTimam lin genu6:fimul faciet: z tunc 
cp ois oifTcrcntia oiuifiua crirctia pfhtutiua.(E!5« 
autemvolucritmodtiquibabctvcriffimc no erat 
ifte oifferetie:quo.n.cffent oifferenticcii non confti 
tuant aliquam fpcrum.''(iri>iffercntie cni) vere no 
funt nifi que funt c5ftitutiuecu5 oiuidunt. (££:>€ 13 
autcmqdquidam putanf:q> oifferentia?: quedam 
funtcdfcrctescfrequeDiuiduturiDcindcej^pectat 
Doncc alia veniat of ia •: pftituat fimuhficut ronale 
cp fo:tafTis putatur anial oiuiderc : fed e^pectat ad 
coftituendam fpem:Don ec ei adiungatur mojtalc. 
(E;t)ec opinio falfa eft.iif ia enim que no oiaiiit i 
IKOuenit q: ca conftitutio fpci non eft nccefTc omni/ 
noivt fit cojilKtucns fpcciem fpecialilTimas. "Jntcr/ 
eft entm an oicamus cp fpecie$ coftitutit- aut oicam'' 
rpconftituitfpemfpcctaliflima.'i^6nale eni5 ^iua 
conftituatboiem qui eft fpcs fpecialifTima: pftimit 
tfi ronale aial:q6 eft fpes aialie -z gcnue bominie: II 
cfTct ve:p q6 oicit .f.g7 ronalc coius cft qg bomo:'Z g? 
animalronalc pdtcatur oc boic -z oeangelo non fo/ 
lac6ioncnomi8:fcdvniuocc.(irt?ocaiitq6Dfaial 
ronalc eft octfi cui'' iunctura b, itentioncs itcllecti/ 
ua5 que cft min'' q^ aial:-: no cft of ia Jed of ia eft ps 
ciu8.f.r6nafe:neceftj3pjiij:gfineDubio cf^ fpcs ci'. 
Sifr ofiditur q> fit gcn us bois:ficutmaifeftauit ait/ 
cto: yfagogap afe.'J\6nalc igif iam oMait fpc5 ad 
quacratgenu6:cum ergo oiuiditconftituit fineoii/ 
bio.CTConftat autc? oc boc cp vnaofia non p:edi' 
catur pzima p:cdicati6e:nifi oe vna fpc fempcr: nec 
pzcdicatur in quale quid dc multis fpeb'': nifi fc6a' 
rioimediatcaliquo.dr^iccmusautnuc ap cfTcn/ 
tiavniufcuiufqsrcivnaeft.drOpsergovtclTentia 
td necaugeat :nec minuatur.Si enf5 cfTc rd-z effcn 
tia clTet ides q6 cft vcrum inter terminos antcdicte 
oiuiftonis:fed qd cft augi nen tatii eft p:eter oiminu/ 
tum;tuncaugmentu5eft p:ctcrefTerei.&imfrr ficc 
cius cfTet id quod cft oiminutuj.fitV fi efTct clTe mc/ 
diocrc.^ntetio aotem cois tribiB quc »6 eft vna ntt Tlbrima par0 mero no eft ipfa cflfcntfareique eft vna niicro.-nS.n, 
p6tDici^augmcntaturo ■zDiminmum conueniat 
in vna itetioeq fit ccntia.ergo centia rci non rcc/pir 
magisnecminu6.(ESiaiitaugeat:pfhtuit cf cf/ 
fcntia^-zepeiueaugmcto.tucci'' effentia eft magis. 
©i >?o ei'' een tia n6 pfHtuif cf augmeto f5 e;: oirnu 
nuti6e;tunceiu8 clTentia c minus:fi i^o c;c nullo eo/ 
ium pftimitur;tiic non eft c6ftituta ej;augmefo ou» 
Diminuti6e:fedcj:ireti6ec6i.(C£teibiqftioquam 
p:edip'mu6:$ui8cntimpoliefit Dcbie itcntioibne 
oici cp cii augef radi;: b5 cfie q6 augef :fcd cii auge. 
tur Diftrabif id qd p:iuB babcbat ee:in cuf ocflnu 
cti6c c oeftructio cius q6 p:iue conftitucrat:? in ci'' 
Deftructi6ec ocftructio ciue qd p:ius erat pftituf u. 
(EJSitfrctiaoCDiniinutioeradijc cni n6c ^aea/ 
dein oifponepma •zfcda Difp6neXDiminuti6c ; tiic 
maifcftu; icpqc magie^pa no reftHcit magis % mi 
nu8.(E3li38^o of iaecq: aducniiit poft eentia nibil, 
pbibct rccfgemagie i minus:fiuc fintfeeabiles:fic 
rubo: -zcrubcfcctia 'zpal!o:e;c fimo:c:fiuc fint infc 
Uabilcsvtnigredoctbfopie. ^ (E£t ^uis boium 
ali^fit fubtilio:;ali''i^ bebetio::n6 tii virt^ronalis ^ 
rccipit magie i min'':l5 et alige ccf g oino nibil itel/ 
ligcretficutifan6:l5.n.3ccn8n6eeiei''Dna:ei''.n.Dif/ 
fcretia cft q6 in fua fuba c virtus;que quii nibil^ bi' 
bucritopabitur r6nalcs oponcs;': F? virtue e vna. ' 
CE05 aliq« acciditei oefectusinftrumcntojJi-zali' 
quando ouritia linolscdiet ia eop:tiT varianr actio/ 
ncB ei'' aliqn in tarditatc i i Dcftructionc;': aliqn in 
magis 'Z min^^.^ntcntio afit ei'' pzcdicta c pmancns 
ftabilis q c vna na ci';vari3f actionee " fm oiuerfi- 
f atem paticn tiii ab eo bos modoe oiucrfitatis ; qiic 
aliquado fiiit Debilio:c6:aliq ti fo:tio:cs:': boc fit gg 
nam C): qua 'Z in qua ogaf :fiir co: i ccreb:ii fun t ct n 
tra vtutis ronalis quib^^eficif ei'' pot e'tia:vt actio in/ 
telligcdi-zcogitadi-z b9:e)ccqualifates •zinccjlita' 
te fuec6plej:i6is ^uenit oiucrfitae ba|i OE6nu3:r6 
cni^cintellectualis^fgcgdcftb^non eofia confti* 
tutiua bclp:fed funt acciftia -zjjpzietates^^zj^fecf no 
cftnifiinaptitudincquefitifcr Duas aptifudics.C 
aptitudincmagentis^z aptitudincmpatientis:fcd Yy 
qua niic b5 agene n6 variaf.(E£>cbe6 aute (cire cp 
Df ia q eft vna oc gnc^ eft (icat ronale q6 pdicaf oe 
fpe abfolutc:r6nafita8 aiit pdicaf oe fpc Dcnomiati'' 
uc.(E1^ccgncp funtvnii qddam.f.B nomc vlc.cui' 
founa nois in illis oibue eft vt pdiccf oe otbus fuie 
fingiilarib''^ pueniiitin eo:fic vf attribuatei nomc 
fuii^zDiftoncs fua:r6nalitasn6oafalicuinome fuii 
vcl oiff initioncm fuam:boc autcm fi vocaf of ia:fit 
of ia:fed altcruis it etiois ab ea itctioe oc q logmu r: 
(L Joilr itcUigc.ppctate ■: acciis:l5.n.gnq5 ccbet p/ 
dicari ad modii pdicatiois gcneris t fpei ?5 13 q^ cft 
pdicatio:q§uis ti fit ita q ad fititudine i accnt alitate. 

mop2teta6SsS'S 

di6:vno modo q: of dc oi intent ionc 
que cft ^p:ia alicui'' fiuc abfolute fi/ 
uccoparatiocaUcui^^.alio m6 q: of 6 
aliquo qd c ^p:tTi aliaii" fpci p .'C': fl 
=J alteri^^.aiiqn etia jip:iii of q6 c fpci 
ois 'Z femp.CI 1^:(^Jiii aiit q6 cft bic vnu5 oc gncp 
Pm logicos vtputa idquodeftmcdium ipfo:«5 cft 
quodp:cdicamrDeindiuiduisvniu6fpeciciinqua' 
le quid non fubftantialiter:fiue fitcoe fcmper : fiuc 
non.(EQ6 enim cftcoc fcmpcr(^fiue fit fpce fpaltf/ 

2uic. b 
b;ici:aliqrrt>iie 

Ueiskbilte paca 

desqrfpiitferrf 

pcrcrnagtsTitit 

nue i codc ftiBo 

nuoiCT (imiias: 

l; rcfpcu t>tix(o;f 

fnrcipiat itiagi» 

iminue. 

a '8\cinou(tt)D 

biuiii. 

b airt'r6nar:i 

pprisrcnalcnd 

rnrrtpitmaste < 

tninue. 

c iS^fquAibms 

ronalisiirnrctpi 

afir3si3 tmtn* 

ci" opcnce fufci/ 

puitmagtoimi 

nue. 

dSaonvatiii 

fs oinerfiiatc pa 

ttentiii. tontidtra ^tqt 
viveilecp ratto/ 
nalcruDfiamat 
ronalitae i ma0l 
.n.fflcciffcrrero 
nalitae&roate: 
io B ocrn vtdet 
outitabtle. 

iftonalirascDif/ 
fcrfnaifjiifji}» 
of ia pfiderat ^. 
q.o.g>c ofiaq^/ 
td qd facr Dtffcr/ 
rciiiaiit^tii ad 
prt.er ^b^foIuiE 
ro lupi' taod. 
Ouflli.o.cp cbet 
priJ>ptib*:ficijt 
0^tfpe6:iliii c| 
ad prt acciitflrr 
coucniat cti giic 
tfpe. 

duidfit pp:iii$ 
qocnmo «nq» 
pbilib^^lBilofi}-^ 
cos. p:ioqi)cquar(u 3mpu0nat(o 
opuuonw. Dimbaitaa fl ^ 
;pf)Ui! fj rlfibiic 
tl?oc itdUge fic 
<V n cppiifi iqj' 
tu ^dicabilc. 

Oi accm qd cft 
qitcuvrenntiUo 
qopdiuidifad 
fuBanit Jnnnit^cr^c 
cdcrctu accfiiaic 
rignarfvird(8.f. 
fo2ntat(a&m> JLogyce 

fim3:(iue medtOni^gis.PP^»"' eft q| B.CTSi aiit 
boc edet jppiicms qiie cet v. i a ce quin(p:tuc maioj 
elTet oiaifio ^ in gnc^fed qmais bcc appjopzietur 
ipetali} tii pjcter boc pucfjietitis cftnomen ,ppii):i 
alia intetio cfl: magis ,ppa cg itla:po(T»bilc e aute vt 
omnc acciis q6 eft ^ppaii aiilibj vti oicat j^paiuTt/ 
ue iliud vle litgenHS gnaLiiTimus^fiuegcnus fubal/ 
teriiiJ:fiuefpe8ipiliiTima.(LUfu6aiiifuitj?pzium 
accipiidqDclljjpjiumfpei': piia Dfiam.£t ^p:ie/ 
taa qucelt vna oe gncp eilid qd p:cdicat oeindMi/ 
duis aiicui'' fpci jih i non oc 3lij9;fiuc ft i coe illis ov 
bu3: fiuc no fic coe oib^^^fiuc rpea fit media : fiuc fpe 
ciiliiTuna.iL Quidaaiit volueriitoiaaliaptcr p^o/ 
pziu; ponere inter accidctia coia:ita vt fi no fit nifi 
vniu9 fpei tin:red no omni:aut alicui eius parti 7 fif 
poiTtbile illa parte illud non bfe:fit 13 acciis cde:ita 
Vtaccidesfitvni^fpei-zois-zfemg:^ fit 13 p:op:ie^ 
tas vel no fit ita;fed fit multajj fpeciejt vcl vniu8:fj 
non eo mo quo ot^amus x fiit accidens coe. CCSed 
bec oictio eft viciofa non figuans rcm vel coitatcm 
eius 1 jjpzietate eius i vnitatem eius:fed ^m aliud: 
nomeenimaccidctiscdis ponuntopponi pzopiioi 
poftqj aiit non ptingit appellarejjp:iu5:nifi fm boc 
qdefVvniU8lpei;ergotiicc6en6 pucnit oicinifiqi 
ell vnius fpeLergo quu oictmiis bocnome ,pp:ium 
no ptingit vt pofuimus id q6 clt magis pwjpaus oe 
tribus modis fignificare intentiones que c^ vna oe 
quinq}-i£CLae acceptio coio: facit pzop^ictates w 
uidi in quatuot.f.in p:op:ietate quc conuenit aliciu 
|peciei:fed non foU vt bipes comparationecqui:': in 
eam ciue cfl: Dignio^f.in eam que cot ingit omn i Q7e' 
ciei;'z in cam que puenit foli fpecici;fed vcl cuiqsvel 
non omni;vtnauigatto agricultura bomini;t in ea$ 
quepuenitomnit fEvrrinbitc vel btpcs^nlfrau» 
tem animo femg vt iuuetus bomini.(£;-(^:op2icta9 
Butcm quc ofgnio: efl cfTe vna De gnip efl itla quaj 
oipmu6;quc.n.c6uenicntio: eil efTe^ppuetae eit coi 
municansiempcri pueniesfpei -zomni % fempcr, 
(E;"Doc aut q6 oicimus g> fk 1 l!c fempcr cft j:»p:ic/ 
tasveraqueappzop^iaturfpesinonefl vna oe oir 
uifiionequiq;:n3m cotradicitad 13 q6 oicimU8.f.q2 
id q6 e(t oe oiuilionc quinc^;q: vero ^ppuetas f ; |3: 
non q> ipfs fiit vero p:c^acta8 q| conucniat cfTe pt 
p:iu5 fpecictCCjbcbes autc fcire g? pjop:ieta8 que 
c(t vna oe quinc^ cfl rifibiic n6 rinbilttas:t nauiga 
bilc no nauigabilitas x alia b^^ficutoijrimus in oif/ 
fcrctia:aliquado tame conccdimus in ^bis x accipi/ 
mu6 riffbititates toco rilibilis.CCSccidce vcrocoe 
cfl id q6 cftpzedicabitc oc pluribus oiflfcrentilj^fpe 
non ful5alitcrvtalbumnon vt albec!o.<rnon cfl 
aute boc accfis ittud q6 efl oppoff tii fube.ficut mul 
tiputant:ipm.n.nonpdicawrDefuo fuljtofic vtfit 
ipm:fed ocnoiatur ab co nomc;l5 aiit gntp .p:edicak 
tur vno modo:ficut iam fcpc oi^imus. (EScciis aiit 
coe q6 cf^ biccft ff cut album;t fiait vnu^;': alia b^. 
oicitur cnim focrates eft albu6.i.foceft aliquid i al 
bcdo;rc8 autem biia albedine; cll id quod p:edicaf 
oe foc.pjcdicationc vcraifed rcs biis albedincm no 
cfl accidcns eo modo quo eft oppofitii fubftatie^fed 
cfl piis acddcna Pm banc intctioncm:,ppter 13 ctil 
quiioicimii9Q)co:pu3autcftcrcatiiauteftctemti: 
etemii aurcreatii:nec eft genue;ncc ofia;ncc .pp:iit; 
nccfpe8co:Ei9;f5CDccottccrioncpdicabitiii B mo. 
crcatuaiitn6 eacoisfmbacitctionc.Si.n.ita cet 
tanc 9ccn» ptcdicaret oe co:|x>:e no c>ettoiaiione:t fic co:pue eet acctT8.(r3ccii8 aiit in tclligit Y>paii 
ciden tali;q|ui8 no ff taccidcns f m vcra intetioncm. 
Scciitate aiit aliud elt,pp:iii attud cocaccritalc aiit 
cftoppofitiifulJati^zcentialtaccrievero oppofitii c 
fi5be.'ilTentialeveroaliqiieftaccii6;vt gcnus acci/ 
deti8ficutcolo:albedini:aliqiicftfuba;acciitalcfl[/ 
mirratiqiieflaccii8;aUquandoe fub3;bicaiit acciis 
nonintciligit nifiacciitate;$ui6 n6du5 ofledimus 
oifponcm accideiis q6 elloppofitii fubflatie.(i7i:t 
boc cfl q6 p:imii non confiderauit qui ppofuit a(Tj/ 
gnationcgnqj bo:um aii togyca^.tL iseindc accris 
cocbab, oefcriptioncs oitit!lgatae;ficut B que oicit 
gp accns eft q6 adeil i abeft pier fubiccti co::uptio/ 
nesii ficut q6 oicitur q) accidcns eft q6 poteft idcm 
baberc % non babcrc:'Z q6 eftnecgcnug^ncc fpccies: 
nec oifTerctia:nec p:opaum:femE autcm in fubicct» 
fubfilTcns.CL Confidercmue crgo b^oefcriptioncs 
oiuulgatae:pmaaute multis modis viciofa elh^ii 
q:non nominaturincainte'tio queef^ciqfi gcnus. 
3[am aute inuimus fimile buic in aligbus oitf6nib'' 
oficCEXusq^fiintclligitcjcadciTczabefTeficrii 
oelTrui;tunc acciitia c6ia infcparabiUa non funt iti. 
5J^autconoeduntg7accide6c6munc aUud cft fc/ 
parabilc aUud infcparabilc.CE £i 13 aii t iiclligif cj: 
bocgj cftincfTc ce in ojMni6ein vtrocfe;tiic ia5 oatur 
nomcn q6 Pm cos efl trfi voce coc.boc cnim qd boc 
rtominc^adclTe^Df ince;'z abopinioncof equiuoce 
f m vocis participatione5 tm:fcd boc cfr oc bis que 
iarn p:obibita funftficut poftca manifeflabimr boc. 
CE^f^oft 13 autem.accidctalia quc non ftint efler tia* 
Ua:queda$ fitnt quibus rcmotis in opini6e impoiTi' 
bile eft remancrc id q6 clT:non co::uptum;ffcut ias 
oflcdimus in p^cdicris:-: qucda poft que no eft ipop 
fi[bilcinopini6cremanere;nonco::uptum. ibe b^ 
aute$ oibus non fit menrio in bac ocfcriprioncq oia 
inueniunturin feciidaDefcriptioRcmuttaeni q-ac* 
cidentibus funt fcmp pcrmanctia:fcmg aiit perma/ 
nen8n6eftpolen6ciTE:nifiin opionciin;ipfc aute; 
non noiauit opinione.Si autc5 noiarct fcqrctur q6 
Dij:imu9.CC5noefcripri6cautpcrnegationctcrtia 
fingtilaria accntium puenitit.CL ©i aiit addidcrint 
eicpe vle b^ app:op:iabif accii ri c6i.aucto: autem 
buius artie addidit ei g? c in fubro fubfiftcs^B autei 
noaddidinniff q: putauitej: |3accri6q6cfTbic vnii 
oc gnqj effeaccnsq6cfT opp"' fubcCL 5a aiitDf 9» 
vrilitas bui" addiriois no cnifi vt oiftinguaf itcr iU 
Uid -z nome q6 nibil ftgfiat;fic c Dub'".CL&5 e fabu 
lofii.^pe.n.cj: dyp oi%it ri ecgen^ri itcllcjrit: nifi no 
me q6 fignat ite'tionc vfes q ncc c ite'tio gcnerie^ncc 
fpei;necDfic;nec^pa}.5il3riptienit ciicov^bii riti/ 
giian6:l3.n.p5g5audif riDifFinitaccri6;ita vtcu of: 
gj n c gen^ncc fpc6:ncc of ia ncc ^p:iii;pucniat cuj 
co i 15 ali6 noifi q6 nibil figiiat: vri opo:teat apponi 
ofia q c itcr 15 1 itl6;fi.n.l3 oictio ri figriafnifi f 5 qd 
audit:PHcniiiticaalianoia auditaq ff fignan^^nec 
funtgcnus;nccfpccies;nccDfia;nec^p:iu5. 
(££xpleta cfT pars pma lib:i coKectibnis pmc;^ oeo 
cui nibit cfT ffmilc fint gfc mfinitc. 

oiuifioncboy cjuintp fuflFicprisciJ 
agcndum oc c6itatilHi8 1 oifferctue 
quc lun t intcr 15 qnincp.C Uius «« 
tc5fuitinlib:i9 introducrionii age/ 
fCDf bis.faciWgficiilUpfiderateg oijxriir.t C' 
Carrxtlatemtt 

po:p(?r. ©c9nj. CcntDia. (roducto>iot:fu' 
it agcr^ 6 cbita/ 
UbHtitfcriiiia, ntneioiK, /DBtociUfinrol' 
mt. 

•poff^bicicfi'' 
tc pBb' ptiir $_ 
accue:q: nuUu e 
gcu'' qD n poiTit 
prialmm''6Dn 
«b'fp:b^r5biie 
atiq;i iiccne qs n 
p( pri niii 6 vna 
loUCpcivt pja- 
ftniitatcigbufdi 
alijeaccAtib^co 
putoiia. 

z*^|>(taacora/ 
don» dpiemu3 a cdftiittbus Dicetttee Q^ coftas In qua con 
itcntunt becquinc6:eftf3.f.gj nuUa ftnt.f.picdicabu 
Uaoeplurtbud:fed oiaconueniant in alio.V5-q: qcf 
quid p:cdicatur oepzcdicato eoaim vt oc fubiccto: 
illitdidcmpzcdicat ocfubiectoeo^ .llatiira enim 
generts gnalifTimi piedicat oeomni eo Dc quo pdi« 
caturgenuefubalternus^iirrgenusoifferetie^zofia 
one:ftrnitr id quod pdicatur oe j^pzio x accnte: colo 
ratumeniq6eftgcnusalbip2cdicat oe focrate aU 
bo.Sitr viftbilc q6 eflacddens albo pzcdicatur oc 
rocratealbo:qihpdicatDeciusaccidcHtec6i:Dfcni 
omnc album vifibilcfirr autem ni^utatio que clt gc/ 
nus riftbiU9:oi3 enim T? pjcdicant vniuoce:etenim 
oe quo predica tur attribuunt nome fuum i oifimv 
tionem.Cir6cnus autcs i oiiferenria conucniuntin 
Vuigato:naturaenigcneri805 picdicarioe fpcbus: 
fed fi no fuerit neceffe:non taih crit impolTibile:fitir 
no cft impoiTibilc naturaj ofie pjedicari ocplHrib' 
fpcdebiis:fcdcftq6damptrariubuicq6 iam eppet 
diuimusin pdictis.C^JCcplumaute buius pofuci 
runtronaleqdcontincatmultasfpes^^ztu nofli gd 
fit in boc:qf ficut nofli non bene feceru t:in ponedo 
boce^mplitmrdnale:q^i8.n.pt(neat phires fpee: 
non tamc ille fpes pzopinque funt ilUusifed fiit (pe r 
dea vnius fpeciei qua ::>flituit ronale qunm adiun^ 
gitur aiaU.iE&i aiit noUtnt bec oicere oc fpeb*' ^# 
pinqut8:fcd oe f^Kbus quibufcuc|^:tijc opcjtetvt no 
obUuifcanmrbuiusciialTignantcdttatemtnterge/ 
nu9 1 rpccicm:aliqtta eni fperum eft quecotinet plu 
res fpedcs.^pft vcro non poniit b^ coitatem ee iter 
gcnus 1 fpcm.C^^oitasautQ fc6a Diuuigata e(t b 
Qj genus t ofia pueniunt tn boc g? gcgd pjcdicat oe 
iltisingdpzedicat ctiaoeilUsfpebus que centine/ 
tur fub ipfi6.Xu autcj nofti q? b coitas no eftjjpjia 
gencrts i of ie:fcdcft cois ctia al^e.Si aute of qp id 
q6p:cdicat DciUis ingdpiedicat et(pe bis fpcb' 
que ptinctur fub ilUs^in gd;boc oftendit mani^cftg 
q6 Dcm cft:i tamen (i oiccrct veji clTet fi intelligat 
pjedicariinquidaUudq^pdicat ad intcrrogatione 
per gd Itcut in ^^irao oftedcmus.CComunio ve/ 
rotertia DiuHlgat3cftb:q>Dcftructioco^ca eftoe/ 
ftructionisipcrumqucptinent f midcstps. fccftru 
cta cnisaiaUtatczrdnaUtateDcftniit b6'J cqu^^tc. 
tDccatitcditadconfcqHcnscftadaliam cditate^ q 
cft radi;::boc eft:qj vniiqdcp eo:;: pars cftfpci -zcon 
tinens ipfaj^bcc ergo eft radij: i i[\a cft ramufl:-! b i 
pjopjia coitas intcr genus i of iam:q non muenif tn 
ali|8.<E*P>Jopjictatu)?ogbusoftgeMJ9abalt)6p/ 
ma Dtuulgata Yyedxfi genus pdicatur dc plarib'' $ 
ofia -: fpcs t j?pjium i aaii9;fed boc qf pdicatur oe 
plurib'' ^ fpf 6 ofia i^pjiii manifcftum cft:j?pcia9 
eni ppjia cft vn ius fpci tm.fimitr i of ia.C t>e acci 
dete afit no ita p5 pcr fe:an ocbeat ee minus gcncre: 
j)pjictascni50ccepdicameto:;iDeqbus poftea lo/ 
quemur funtaccittiacoia fpebus co:p:-i non funtin/ 
fcriojcs gcncrib^in fua coitatc.fift aiitqucda ej: iV 
lis coio j 1 maioj liatt b q> fuba ita eficpnon recipit 
magis-zmfntts^b.n.coiojcftqgfuba.CrSi aute gs 
oi);erit qp B negatio cft que no ptinct intcntione ali' 
qua:poiTumu6 inucnirccotcanria i acciTtia quefiit 
coioja vnoquo* pdicamcto:;::fiaitcft vnii i cn6:i 
ficut incipe vel rieri.(ri5fia aiit fcfta q alfignaf itcr 
gcnus 1 Dfia? B c:q> gen'' ptinet ofiam in po". Cit.n. 
pfidcraucrisnamfiibtajgnaUtari^DfiasefTe no cft 
neccffcnec iporcifedci^^eeeftpot&cui^^poUtae epof/ Tlbnma par^ 10 (ibiUtasqndefteqUsnScgcnerie^r^ui na generis 
remanat ciopp"';i potitas altcri'' Dftc:i B e uitentio 
ptinctie:ptinene.n.D5adeciritorirci; i fuge)ccedere 
partc.(L ^ia vcro tertia eft q> gen'^ puseft of ia.-gef 
ncrid.n.aUqri iucnif ofia Dcftgnata:aUqii vero of ia 
nonb5eenifiingcnere:i^pterl3 oeftructano oe» 
ftruit nam generis.C 5n bis autc ouab^^DitTcrctijs 
eft qda oubtctae^cp qda orij:p eft e%tra gcncris na< 
tura5:fic oifio in cqliaqcftofia pari6;ficut f u ta t ^ 
cjctra nficf .(L 'i^nUo afit ad 15 poftca maifieftabif 
af6,(Ei3uarta aiitDfiacft:^Dfiapdia)fin qlegd: 
genusi^o in gd,C05 bfolu ocm non ponitoria;: 
ouob^^cniattribuercouas^pjietatcs oiucriasno e 
boc fignare ofias q cft itcr ca:fi gs cni otceret g? oif/ 
feretia iter platone i focratc c ^ !5 eft fenfibilis.-illc 
rdnalis:i b eft nauta:ille ^ arrifcpno fufTicit 15 ad 
oilfcredu.Cmeeni pprimtea q funt oiuerfe in itcU 
lcctitfojtaiTi8eidepucnirepiit:nec cloge gn plato 
ritfenfibiUs.Ut]iq^ti6itellectU6b90iuerfus fit ab 
boc 9* focratce e r6nalie:non tri iccirco op5 vt pts/ 
co oificrat ab eo:non cni ipotc cft cp vnufquifqs eo^ 
cii boc q> eft fenfibilis fitct r6naU8:^pjictate6 enij 
po(Ttbile8inintetlcctu:aUqttado pueniilt in aUquo 
brite^pzictatcm:ficut nauta i artifejc^fed ocb; iter 
tlias vi0cencgarioni8:ita vtfcnfibile comitef non 
c(Ter6nale:ir6nalcnonecfcnfibttc.Cjbeide 13 g> 
genus pdicatur in gd non^ibet pjcdicari in qua te 
quidfmpncipiaifto;::nccPmco6eftbic vis ncga/ 
tioni8:pcrtdcniq6pftituitcilci«n6cft impote re 
otfferrcabcoq6non b5iltudec;ita vti P5 B quo iit 
eopuenif pdicef in9d:iftiibocipcrillud quooi/ 
ftinguitur pdicemr in qnalc gd.Uri non eft impolTi 
bilcgenuealicuiuseeofiam etia:ouob'' rcllpcctib'': 
fi of ia qucqueritur fitcrit bcc.llon aiit ^tcmt im» 
po(tibilee):bcc9>genu6aUcuiu6 fiteiue Dfia:feug» 
of ia aUcuiue fit genus altcriue:boc non eft impotc 
fmg7ttelUgo:(icntlcnfibitcqnodcft genus aUquo 
m6 audicttei videtis 1 e ofia atr.(f7©i98 aut oijrc 
ritgjvnualigdaliqricgcn^^iDfia alicui*':^^ ^i\» 
fitgcnueiofiaalicui^^.-tn rerpcctu6'quo eft genu9 
cft rcfpectue quo eft ofia: z oijrcrit noe non vclte ni/ 
a oftcdcre of iam que cft in ter ouoe rcfpecttie: quo/ 
ru5 vnu6 vocaf gnaUta6:i alius Oiffcrettalira6:noft 
aducrfabimurct:necptcndcmu3ciieo oc appclla/ 
tionc:alitts cft eni bic ab eo cii quo nobie fcrmo eft: 
nofbereni fcrmo cii eo cft q oicit q> nomegencrie t 
one figriat oitas naturas oiucrfas.ita vt nibil vnuj 
fitappjopjiatii Duabus naturis fm vnu fubm^fj po 
nit vnd ouaf namra:pcompctente vni ouappjrdi 
cationu:iaItcram ati) pdicationi.ClitDodusaute 
f m que pjoccnimus in oftcdedo id q6 eft pdicabile 
tn gd 1 ^icabilc in q tc gd oftcdct ttTji q> Bdicabite 
tn gd no cpdicabilein qlegd.b g oiffo no c eo m6 
ftabilis.Cl^otaiitalige Dicerenobie:vo6ia5 fepe 
aptc Dijaftie q> ofia a liqri pdicaf i gd:i pcipue i li". 
t^m^ftratiois.CCoo^aquf oicem^qtfi itcreft intcr 
15 q6 oicim^^aligd pdicari i gd.i aUgd pdicariqfi in 
9d:ficitercft itcr 13 q6 Dicim''cc.i 15 q6 oicira^^c^ti/ 
ncriin ce.Cli>Jedicabitc.n.qfli in gd eft oc id q6 c6 
tincf in intcri6cfactaDccc:iiU«dfolum nofigriat 
effc.Cl^ jedicabile in quid cft id folu5 quod rfidef 
ad quid.fciffercntia vero ptinef in effei qfiin gd: 
quoniamcftparsciusquod rcfpondemrad quid: 
fed in quibufdami nonin ali)s:genu8 vcro fem/ 
pcr figniftcatquideft:fcmpcrcnimmonftrat pjin^ 
2ui& b z oUfercnc Kubitmia, jQuiru .p^«M 
gHietefie. 
Tp>utna ar^cc» Sc6m»r"'» JBbieaio. 
Solutfo» 

Aingd. 3Lc0Vce £Lu(ntfl pbttaa 
sni9 1 Ufiiriiv. 

jObiccoio. eoIui(o. €fmapp:«ta$ 
gmsf oitfcrctic 

l; tit ficma.nAt 
Hucr.p mco,c. 
17. ']^2(ma coitas 
giusiDiffcTciie 2»c6it«s. '^tia&fUs^* 
tfpc». citHumrefcnentfe.CEi^iflfei^icvero foztiilTie liint 
coparatioes-zreroiieacidacnones^itxiiTioncs i ad 
aliai-zeEbocponit genuscouenietiusiitis rcfpon. 
Iioni ad gd. (E3n quibiis verbts ouplqc eft erroz: 
vnusgjoriequefuntb^ndfuntcolTituttue; fed co/ 
tnititee.aiius.qz cii aUgd oiffcrt ab alio: 05 vt ill6 
babeat of iam iltam tm 1 non almd.&i aut Df ia po' 
niturfolovbovnomaioiczmeliojeparteverbi^vt 
verbigfa.Dicat genusertccoucnicntiuiJ refponderi 
adquid $ Dria:tunc oiuerfitas no erit fm b:f5 f m 
aptitudincm quecftin vno eo:u5 1 no in altcro.&i 
autcs boc fcccrintcritbic ocuiatio 3 certitudinc 6' 
moflrandi ad aliud ali(|d relm accidctalc. £; i aute 
boc no feccrint crit intcr genus ■: a Uquae illarii Dif' 
ferentia in oiffoncC^rw autcque eft poft bac clt 
becg? oegeneribuefpcenonbabcntnifi vnum. ^ 
(E 3n boc aijt oicto abfolute crro j cft:nam fi aaipit 
modo qualicuc^ genus no p:opinquum % ptinuum 
cantti : inueniutur ctid vnifpci gencra tnulta:genc/ 
ra zniy oiucrfa coitatc al iquado funt multa vnius. 
(EiScd non oia funt verc gencra iUiu9;q: queda illo 
ru;funtgcneragcncri6 fui.&iiraUqn inueniuntur 
ofie multc oiucrfc in o»lie:fed vcrcno funt oifferc/ 
tie aUcuiuKnas qucda ca?i funt Differentic fui gcne 
rie.([r©icutC):eplumq6pofucrunt.f.r6nalen6cft 
pjopinqua oria boie:Pm qp ozdinaueitint oiuifione 
fu3:fedeftDfia fuigenerisMfmbac fniam non ici'^ 
of ia ^pinqua nifi mo2tale.(i; Tooc aiit f m eyeplus 
cop vnij eft.ficut cui geniw j^pinquuj ci6 no eftgc 
neraU(TimuCfmciu8e;ccpliHn)cftvnu:itatofia^' 
pinqua(que non eft of ia gcnerie^fm co?: cj:cpli» e 
vnaq6eftmoitalc.^cd tbisloaspilt iucnirialia 
e^cpla:ficutfenfibilctmo2talc.voli)tatc autc funt 
fmqjvtderoueofie^l^uiqueaiaiisergogcnus^/ 
pinquu$ non cft rifi xmA oiffcrentic.ppinque alt/ 
quSdo funt plurcs q^ vna.(r?tc eft bic aUue erro:: 
fc; qz pUirafunt gcncra:quo:p altaptinent in al^s: 
oonccvltimiibabcat vnumgcnu8:pUircsaijt ofic 
legregatcfunt:necpttncturaUc{naU)s:ledfulTicere 
vcrbisinbocaUcri^^cftooctrinc.CL^i^ia vcro que 
cft poft bacB eft:g' genus eft ficut ma^of ia vero fi/ 
cut founa^Tl^lenio: aiit fenfus buius eft vt oicat 
c|7tdee(t:ncutmatnonma:ma.n.non pzedicat oe 
com|X)fitoq6?pofitumfitipfa:genu8 vcro pdicat 
oc fpc:ita op fpcs e ipm:m5 etia fubiectis ouab'' foi/ 
misDiuerfisnoncoparaffld vtrafqp:nifi in ouob'' 
tcpozib^jgcnus \?optinct vtraf(B oriae oppofitae in 
todi tepozc.(E0i»t aut I: ic aUc of ie;que nunc oiffe 
runtur ats oiccde:qnquidem gcnus non cft ma:nec 
ofiaeftfo:ma:fedcficutma;coq7naei'' in intellcu 
eftrecipiene of iam cuiquii aducnit of ia fitipm aU' 
quid c^ns in ac W:quaUs c oifp6 mae 1 foz'. (L Q m 
aiit eft gcnus of ie ficut c ma foime:t oilTerentia cft 
gencrificut foima materie patet. 

iftlftld DiuulgataitcrgcnuBCt 
iiMII|i4 fpcmeftcoitasqua ba 
bcbat cfi of ia : qm vtraqj pjioza fii t 
cis Dcgb^^pdicant .f.ei3 quop fut gc/ 
nus-z fpes.dJiScda ecoitas gnaiis: 
fc5 vntiqdcpeoy e vniucrfalc: 1 qui 
banc coitatem affignant indicant Q) 
bcoitas cftgeneraUsquaitcrujrepetit.Si autem 
bicaU'tervoluitacdpivniuerfale:tuncDeb5inteUi/ 
ai p:etcr vniuerfalc abfoluwm.f.gj eft coz effc fuo^ 
ringulartum.(C'l>2i<naquof Diffcrentiaeillaqua 
b jbebat a>5 oiifcren tia.f.qj fpes ?tincrur fiib gcre* 
rc:genus autem non con tinet fub f^.(£ 3tcm aUa 
oria in qua eft fenfus idcm cft:q: natura gencris cft 
p:io: natura fpei;i boc q: pofita natura generis non 
ponit natura fpci:fcd ocftructa Dcftruit nas fpci:De/ 
Itructa vcro na fpei non ocftruitnam generi6;f5 po/ 
fita gonit.(£ 3te5 aUa ofia atfinis iftis c:q: gcn'' p/ 
dicaf oe fpe vniuoce -: vniuerfat'r:fpe'6 vero no pdi/ 
caturocnagcneris vniucrfalr.CCSed I? oiffcren/ 
tia inctuditurin ofiacontinendiinon ptincndi:nec 
eft oe Difft.renti)8 que funt in vi ncgandii affirmon 
di pncipatr;boc cnis effct fi oiceref q? genus pdica/ 
turoc fpevniuoce % vniucrfalj-^-roeinde 13 p:op:ic/ 
tasremoiicrcf 3fpc:Uautemnon negaturafpe fm 
buncmodum:fedaUter:fcdq:n6p:edicamr oe gc/ 
nerevniuocczvniHcrfarr^bocautcsnegatm n6 cft 
iUudaffirmatu.fo:maverobiu'usDficb tit:qp fpee 
no eft pars generis in eo cp bs gcnus erga fpeciem, 
(C3temalJaDifferctiacftg?vnijquodc^ gencris x 
fpei c]ccedit altcrus eo modo quo altey non cjrcedit 
altcrum:genu9 eni^ cjrceditfpcm vniuerfalitatc: c6 
tinct autem multa alia fubiccta p:eter fubiecta fpei. 
©pccies veroejcccditgcnusin intetione:ptinet eni 
in fe intetionem gencris 1 infuper intetioncs mcSv 
cut cnis aial otinet fub fua vniuerfaUtate bomine 1 
q6 non cft bomo:vt q6 eft p:eter bumanitatcs. Si/ 
mitr JTomoptinetin fuaintetione aiaUtatc laliam 
intentione vltra animalitatc.f.raa'on3litate. (E3te 
aUa of ia quafi ex:o:ta ab illa cftg? inter fpes non e 
genus gnaliffimu5:ncc inter genera c fpccialilTimii: 
$iu'e in vnoquocB fit mediii.(E6cnu6\5o "Z.pp^ius 
pueniunt in boc g? p:edicanf oc fpc t, pfequunt ad 
cam:qu'ipofitafpeponif p:opuum.}j autc5 conuc/ 
nien tia aliquado cft cu alio p:cter p:op:iH5 : piienit 
cni in B cii J3p:ioc6i.ir5teaUa c6ita8 cgjnagenc 
rispdicaf ocfpcbusfubicptentisequarnfpee enis 
aialis equalitcr funt afalia:nec recipiut magis 1 mi/ 
nus.0ifr etia j^p^iu^ vt rifibile oc finguUs boium. 
iJZVtc ailt coitas fi oefignaretur in coitate que eft 
tntcrgenus 1 fpecie % DfiammeUuscfTj^fed ibi p:c/ 
termiiTumponitbic.irQuauisnonpueniatomnt 
p:op:io.Ucrecudia cni^ in cffcctuj3p:ia cft boi que 
noncequatriillie.Silrmultaaliainalijs.CQua 
afitratione ppofuitbicb6:velquainductionem ad 
ocn)6ftradu cp ^pu5 e ita confidera:nec pofuit nifii 
vnu ejxplii oe b:qui modue oemoftratiois no c 00 
ctrinaUsin oeclarado id q6 n6 c p fe notu5.(ElDoc 
tirccrtevc^peinaligb^^p^ijsncinoib''^ fimt ^/ 
pziaaptatia-zpiitiafo^mas^iq brltipesoce 1 fcm/ 
per.-f^^op^iaVo fubaUaqucpfcquunf mae pturiu? 
recipiiit magie •: minu6.(L S5 qui b oi):it:qfi obli/ 
tu6 bui'':!^ fequetib'' ptrariii ponit ciu6:cu5 affignar 
p:op:iil cius luodi cui n6 puenit b of ia ficut poftca 
fciC9.([r3[te;:ealiac6ita6.f.g5vniiq6(p co?; p:edi/ 
catur oe fuis infcrio:ibu6 vniuocc 1 nominc t oiffi/ 
nitionc:t ctia^ poffet oici oc alqs p:ctcr ip^.Oixi^Cfi 
autem audierit b ■: intctlejrcrit 1 c6ncj:crit:Dcbebit 
noncbliuifci ciusq^Diciturin Ub:o catbego:iariJ: 
cum putatur gp p:edicatum vniuocc eft fubftantia. 
le tin.(E'f>2ima aut ofia beftgjgcnus p:iu6 ccen/ 
tialiter:j)p:ium veropoftcriU9:,pp:iu;.n.n6ftt nifi 
cii fit fpc6:i ,pucnit aut cf ma:fic latitiidovnguitim 
Vctaliudbuiufmodi:aute):fo:ma ficut pcrceptibi/ 
lcDoctrine:autc)cvtrocpvt rifibile.Ci5c6a vero 
ofiacftgjgcnuscontinctmultasfpcs: pp:ium VC' z°cfia, fb^ia. A^tiia. 'bocuclli0c6co 
tinciia actualKi 
n 6 potcttattua. 5'ef(a. /Jbiiniapucnie 
tiasme^zfpct. Scta pticuictia 
BniB if psi;. ^mpusnatlate/ 
tcrpo:pI?rri6, 

"ip>2itno, 

Sci5o. 

Ccrtio. 2)ccrat6 ghue 
jpziietftvcpcp 

Afurcipmtmasl 
aut niin':'c q< 
bueooik jfcrtia?ucn(cn' 
tia$iii*ajpp:ii. ^jfanfiafinis 
■tpjopji). 

"^topauquarro 
1116 mprr. 
Scba oha giii» 
ip:op:t|. 'Kb^ra TL ft J.ofia. ,4..tfii. .i.oftej fbiia pucnicn/ 
cugnieiaccn!^. 11^:13 &fiagiTia 
? accidcnilo. ScSadfla, ronort nift vnaccna.CTertii omcdqiQenPpzo 
dicatw oe vnaqtp fpc vlr i non piicrtit : no eni, of 
Q7 oc aial eli b6:ftcut or g? ois bo eft aial; piopjuim 
^o puertif :ois.n,bomo aptus natus efl; ridere: z om 
ne aptiT ad ridendii e\t bomo:)3 aiit oria efi mtcr ge 
nus t^pjm coc fuDalc.CPort banc aut fequit alia 
of ia que ?tinet in ea.f.Q5 qguis ^pjiii bifat f[ie3: i fg 
ficut b5 gcnu9:non tn bs iUo alia fpe6:ficut bs gen''. 
(tjtem alia ofia qucclicit cj: pma.f. gp cj:gnc bllru 
cto Dcftruif 43p:iij:fcd non puertif . (L £>i luie autc 
voluerit occipcrc bac ofia ptcr of ias que cft f$ piC 
1 poftcrius non occrir ei r6:fcdcrit ei labouofum. 
CTSenus vcro z accns coucniunt in boc q> vnaqt>q$ 
co;ppdicaf ocpluribue.CLiScdBcoicatio cftgna' 
liKqjliifalte oiceretpUirib^DfntibHe fpc aflignarct 
coitatc^pjiaitergcnus laccnetiiulicsnon affigna 
ret alil coitate.CTI^zima ^o of ia eft q> gcnue pus c 
fpe:ficut iaj nofti:fpcH ^o poj cft co q6 ei accidit.Si 
cnis q6 ci accidit^uenitab d'' fpalitatc: tuc fpalitas 
iam pflimta eft ej: of ia:i ocinde accidit cigcgd acci 
dit qd ia aEtcejrpofuimus.iSi-ergo fiierit Oeaccnti/ 
biis e)ctrinfecue:fpc6 pus crit iam facta fubm t apta 
od rccqjiendu ipfum accns cxtrinfccus. U aij t of ia c 
ctiam in tcr genus t^p:iu.(]i3tc alia ofia cft.f.g7 ca 
que funt fub gnc pueniunt fn eo ccjrnquc vcro funt 
fub acciue no pucniun tin eo equatr.(ji Vec autem 
aiTighatioDcfctjmatfteft:oftcndimus.n.Dfiaquceft 
intcr fuba eo?i:i eft ite^ opus ondcre of ia iter ipfa. 
Cr£6ucnicntiu9 aut cfTct oicerc g> gcnus no pdica' 
tur oe fuis infcrioubus nificaufafnaccns vcro cqli 
tcr:'; enfet cfia cognita in ^ma afli^at6e:Debcrct.n . 
ofe gp acctdcntia aliciii pjcdicant ineqtf : vci il non 
g^oiaacciiapdiccnfincqrnficutqdranguUtsttria 
gulus^zfiUa^cuiuslectiofacitopiariQ^omneaccne 
pdiccf incqfr.(EConfidcra gcicbocg? poftqjacci/ 
dentiij aliqua pntpdrcari icqrngs^bibcbitetias 13 
fieri inppi\is.i££t fwtaflts CE boc g? acciig e com 
muniu9:^pjiu ^opanattribmf iftiqb non attribui 
tur illi.(C 1^011 bac fo fcgf ofia.f.g? accn tia cviftiit 
in indiuiduis pncipathgiia vcro i fpes funt po2a in' 
diuiduis.G; t)cc cjcp of ia obliq c i iuoluta: 6bcrct 
cnioiccreg^acciiafuntin indiutduie pncipafngiia 
vcro 1 fpcs no funt in idiuiduis pnctpath aut oiccrc 
g? giia funt pzioza fpcbus:acciitia attt non. Ouis .n. 
^bibct qii aligd ftt pmu:vt babeat ce pncipalitcr:' 
.4.Mii sni» 1 (i^^tcaliaDfiaeftgtaccidentia pjcdicanfDc indiui' 
""" duis nullo mediate t'n quo pueniant:vt cft fpce.-gen'' 

vo foztaflis non ita pjcdicaf . nomc aute fpci no erat 
cincce.^pfe.n.non intendcbatofias oflignarenifi 
intcr gcnus i accifs.CTl^oft bac aiit cft of ia g? gita 
prcdicanf m quid cft:accidctia ^o no.B ct of ia c in/ 
tcr gcnus i pzopzium qitam illic pjetcrmifiit. 
fouenieiia biic (Ei^ifferentia aut i fpcs pucniut i boc g? pdicanf oe 
1 fpci. fub fe ptcntis eqt'r:t in boc g> funt fuBa[ia:fcdB con 

uenicntiacftintcrgcnus 'TDfiaquaibi p:ctermifit. 
•^a-" T^m^" (CiJifferunt aitt in boc g> fpcs pdicaf iii gd: of ia ^o i 
2i,fpc . qij9iegd.b6.n.q5uis?gnierefpondcafadqlccj:am' 
malibus : 13 tti no babct pncipat'r:ncc cy feipfo:f5 ca 
rationalis qd iam oudii pertractatum cft.([;£)iffc/ 
rentia fcda cft.gj fpcs non pdicaf nifi ocplurib^^oif/ 
fcrcntibus niicro tm:Dfia vcro plurunij:aut frcqite 
tiusp:cdicafocpturib''ofntibusfpe.(LC!ucDifcre 
patia ejtcr of la i (pes fpali^'": ii iter of ia i fpc5 abfo 
lute.(L ?" vo Difcrc''^ c gp of ia c poz fpe:a pofuit ej:e'" 
iTuiite fm oeftructione oiccns gp ronale fublatu rc/ i;t>fi9gnt6!JC 
cidcnne. «S.tifia. \S36(\n<0 rndcf 
adqkoaialtb'» 
fcd vtT accne. 

.z cfia. 
Ttota Itmitatoes 
I?ac! qi abfolute 
loquendotjojia 
elVctfalfaiifici/ 
relligc po:pl?f/ 
nuiii. 

.3.Mia. mouctboicm: fcdnon rcmouct fublatoboicyjngcl' 
cnimrationalis.CTlecpofuit ofiamifpcm qfunt 
fimul;fcd accepit of ia giiis boie t pgauit boi. £>s fi 
aligs oicerct q> fpcs eft pziozof ia quc cft roalc; efiet 
ocuius a vcritatc.(C Sifr fi bic poncrct of iaj i fpc5 
qucfuntcqlc8:Dnaeft pziojfpefmboc g> cftcau' 
faeiuscBB qita 05 bf e eflfc:cuius pparatio ad fpes eft 
ficut PEatio fozmc ad copofitii. C3tetn afl^.gnauit 
aliaofiam oiccns g> oue ofic altquado c6ueniiit ad 
pftituendl vnam fpcm:fed ouefpce non c6ucntunt 
ad pftitucndatcrtiai fpcm:'Z pofuit cpcmplii ouaruj 
ofia^ roatis 'zmonalis.Conftatautbos non cflN^cq 
lcs in o:dine:ficut iam cjrpofuimHS. (L T^cc aiit ov 
fcrcpantia of ej: vno ouoj: rcfpcctuij.f.aut vt quum 
ponanf ouc oficad ttiodu Dictii.f.fcnfibilie 1 mobif 
Voluntatc:aHt vtoicaf gj oue ofie oiuerfcin o:dinc 
quiipiteniuntc^ca^pitetuciieocii quo pueniunt 
^ucnit alia fpcs oiuerfa abvnaqtp illa?t. Jbucf fpe 
dcs oiucrfc in o:dinc non pueniiit: vt cj: cis^ucniat 
fpcs alia ptcr vnaquatp itlap.c6io:.n. e% illis cft gs 
minus c6is:comitatii f n6 cft a tiqd pftatum ej: ea/ 
rumpcHrfit:fcdidq6cftc>;vnaca^;Due vero fpes 
Diuerfeqitcnonfuntoiucrfc ino:dincnon pucniijt 
Vllomodo.dll^otcftaiitaligs oiccreg? rationatc-z 
mo:tale funt in fc ouc fpcs aliq? rcf :$ui6 non fint 
Duc fpes boi6:pucnicntcr vcrO fecerun i fpecicm. 
Cr^ifrtnultenacoiucrfefpcciipucniiitp:oucnitej: 
cap c6uenm tertia fpes^ficut ej: otiatitatis:'! tcrnali 
tatis pucnw fitgnarictas:quccft fpes tcrtia abiltis. 
(Cad B rndcmus qtn intcntio pfidcradi b9 oifcrcpa 
tiam alia cft ab bac nfa:ctcni5 in tctio eli B oc ali)8 q 
pdicanf Dcat^sgbua funtc6ia.£iiaiitf(tcrint ofie 
vt roa le moaalc quc pd icaf oc atigb''iitbti6:'z cu ve 
ncrint faciant q6da tertia qd critvnfi cj: fpebus illa 
rum rc;:.3lle aut rcs crunt illis^ficut inciiuidua fitt 
fnbta fpc:|r:cft aut fic roalc aial intra cfli^ illo;: indi 
uiduojt^fcdnoncftintracn^croBlevelmo^tale.Uii 
toate 1 mo:talc n6 (unt Duc fpes c6parationcillo:ti; 
q^itispdicenf ocittis:aI(ogn cfTcntmcdia inter ipfa 
indiuidua 1 gcnus qd cftatat:etcnim oue fpcs fuba/ 
lcs non Ditc ofic oiuiriuc.^CJam gin oftjeinucniu 
tur ouc of ic pftituetes vna fpem cocm iubtis q6 no 
inucnif in fpcbu6.(L0ed g» fint fpcs oiucrft ef q?: 
pcurfu fiaj fpcKcuius fuBm fit p:ctcr fubta ilia?:: p 
non negaf .CTJt^fia vero 1^3^:111 pucniun tin B $> p/ 
dicanf Dc fub fcptcntis equatf.£)cbes aittfcircboc 
non ptingere nifiin aligbus^p:y6:ey quibHseft^/ 
p:iHm coc q^cft fg 1 fo:malc.*Pkifibitia etcnim oia 
riftbilia funtcquafn ficut roatiafunt cqualf roalia. 
Cr£tpueniuntin bocgjoiabntitla tfcmpcr. J3.n. 
ct bippiia coc fp inbercne. (Cfcificruntaitttn boc 
g7^p:iii vcf non cft nifi vniua fpci.£)f ia vcro aliqtl 
multay:tu aiitiam noftiboc. (L l^oft bac fcquitur 
alia ofia quafi cadc vet pfifis.f.g7 of la aliqn no pdi/ 
catur puerfim:non cnim of gp cffc roalc cft bo: vera 
aut^p:tctas pucrtif .(LConucniunt atit ofia 1 acci 
dens infcEabile in boc gp fuBm fg b5 illa. (TS^ oif/ 
fcrunt in boc:gj ofiafg ptinet id cuius eft bfid: fs no 
ptinef ab co.(r£»ij:it ct vir ittc-g? acciia otinct alia 
p:ctcr illa quc bttt:cj: boc gp lunt coia: 1 ptmetur ab 
ittis:eo gj fulJm non cft^p:ie rcccptibile alicui^co:!! 
q6 cft in ilto:fedcft fubs altcrins:': 16 ptinet itlud:fi/ 
cut ptinet accns q6 no bsx^pzie p:cdicari Dc vno trii 
iuo^ fuBto;::fcdaccidiralt}6. (LDblitusat fuitbfl 
q6 Di]ccrat,f cf vnfifubm aliqtt multas bj ofiae quc llota 6cctiitor;i 
qttiacrpofitozcs 
P02pl7fri|.alucr 
txponattfou .4:taia* t>uplexitdlcn« 
p^oiK, 0^0 pma, &ci». QoVopmc, 3rnnu(tforoflcm 

rc$e> 

•pii» pucnietfa 

tiutxpiif. Scia puilitia. 
'^uibiiappzif 
^oiie. 
Scba^iia, toumietia tUc 

ni acciite ircDa' 

bili. 

TP>:ia biia itcr 

02ia;iacci!e. latcntcr carpit 
pojplpfrumi. eotrish ttibid 
po:pt>frtf. ,T. f^tlA accSit 
mt. 

Cotri po:pl7r* 4.0f(a> toileBt^tta fpa 
-tpptij. 

•jSzia&fiafpeit 
*P2*r 
£arpu povbr^ poipl?rriJ' ;.t)2ia< 
4;6trapoipl?r- f oueni^tia fpe< 
1 accnti«. 

© j(e fpct 1 accl 
dentie. 

T^rima. 

feeda. 

Zcrii3. 

Ouana. jCoueniciia jpf^ 

■t flcciiiti! infepa 

bilio. 

E>fia ppniTac/ 

cidciiireGabir, iaenimtin illo. (nTlomcn a5tptincndi cftnomc 
atnbiguu no ooctrinolcrnecoji agere ocillo. (£06 
aat itelUgit 6 mo ptinedi qui attribuit accnti •: giii: 
Diucrfum e(t a tno qui negat ab cis. (££rat afit ali' 
modus que oicere meli'' fucMt.r.gj accne aliqii pti' 
netur laliciit ptinetifubm enij fm aligd cft coius i 
fy aligd mintts coc (imt albu qd ficut pdic jt 6 a lio 
pter boic,:'; fic bo pdicat oc alio pter albii. Un nec 
ois bo eft albus:nec oe albu cil b6:fcd aligd b^ cll il 
lud;'Z aliquid illiufmoi cfl boc. (L "Dec aut oifcrepa/ 
tia cH ab aligb'' accntibus non ab oibus. Sittcndeg 
qtlo pofuit acciie rci cui no cH coe c;:tra vn iuerdta' 
tem accidcntis:q6 in pdictis vidcbat ec i ca i e;:ca: 
boc autc io fic pofuit gin accntUa quo oiftiguit oiffe 
rcntiam.^ttribuit necio pucnirc fpcm i aliquid am. 
pliU0:fo2ta(Tis aiit noluit banc oifcrcpatia cfTc ab of 
accittefcd ab ali^. (EJtc alia c.g? nulla oi^ia rccipit 
magis 1 minus.lJjTlo.n.Df ic^bibcnt recipcre ma 
gis iminUB!qd.n.cftaccns non pbibcf bfcboc. bic 
autbo abfolutc oi^itq» accidentia rccipiunt magl i 
ttunus 1 of ia non.(L Jtc alia oifcrcpantia eftiep oid 
fcrcntialitas.pbibct oppofitas of ias beri in vno fub 
f ccto:ita vt ide (it roalc i irroale. acctitalitas aiit no 
^bib, boc.?aa.n.oeaccnralibu8 fceubiUbiis oliqn 
bnt fiibm vnu.(CConHcnit aijt fpcs cu ^o ^piio m 
bocg^Dcfepucrfimpdicatuniin bocgjvtruqj fg: 
fit: b5 e(tc.(EJ^fntatin boc g> idqdcftfpcs alic' fit 
genus aLtcrius:j)p:iui?o no fit^p:iii altcri^.djloec 
aut of ia minus oifToluta cfhp^^quidein pmiffis non 
pfiderauitofiasquceftintcrfpem quceftfub giic; 
iaUud:fcd fg intcdit oc fpe fpaliifima: nunc aiJt pjc* 
tcrmittitillud-zintenditoefpc qcftfub giTcqdad/ 
buc p3pcrat.(rrfc»5 fi oiccrct g> fpcs aficuius aliqii 
fitjjptiu altcri^^rjjpnii vcro no (itfpcaPHemens cet 
Dfia:fediudiauocfpceiTctfalfum.(E©ii5ooiccref 
^fpcsalicutusfitgenus altcriue:^p2iu;aLit nullC 
fit gcnu8.Congrucoiccret bocfcd iudictu oc^pzio 
cflfctfalfumifedficutfpes nofpaliffima fitgcnu8:fi/ 
miUtcr^pzietas()xinon fplUiTimcfitgenus. izii.n. 
ppyctas ftiBious fpci:t cft genus fua:p fpc;2 : ftc co/ 
loz qui cftjJpctas t genus.(L ©i aiit ofct q» fpccics 
oUcuius aUqn fit^actas altcrias.-^pctaB vcro ali. 
cuius no fif j)paetasaltcrius eiTct pticnics. (| jSUa 
ofia cft g? fpcs pzio: cft C dtc: ppzictas # poftcrioj: 
1 boc eftitelUgibilc i pccdedu. (C ticinde fubiiijrit 
alia of ia; f .qz fpce fp cft in actii: j^pziu aliqn. (ESs 
bic crt piictai?.Si.n.vuU oiccre ppziix^M qui eii in 
cfTecm:tunc iam occUnabit a via per qua inccdcbat 
Vfcp mafi v5o oi):critj»p:ietatt aptitudincnalcm:!? 
fg eft in actu.(r£5itr B of ia.rfi ^e.) ocberct ct po 
ni intcr genus i ofia cii.Pp:io".(i; 3tc alia of ia q> co/ 
rum DitToncs funt oiuerfc.CrSed B of ia cois cft oV 
bu9:t non c,pp:ia titi itcr fpcm 'Z|»p2iu.(L iSpcs^o 
t acdis pucniunt in boc cp funtvtia.^toijcit no cfle 
muUa in gbue pucniiit co qp funt nimis oiftantia. 
(Liifia vo B cft:g?iUa eft in c(Tc:boc aut nofL £tg> 
vniufcHiuf(p fubc fpcs vna cft:accii8 \5o non e vnu;. 
(LScdi li ofia inucnitur intcr genus i accne^Tintcr 
fpem -z.ppjiii.^EJict qr fpcs pzioz ell accidcnte in ee 
intcUccto.CTCt gj fpe'fut5ta cius cq t'r pticipant:acd 
dcntc f n6:$ui9 fir ifepabilc:vt nigredo ctbiopia. 
(f^-Piopiiu f 1 accns ifcpabilc coucniunt in 15 g» fp 
bi!turafuBt!6.(E0cd Dfiono ocbuerat ptcrmitti 
tnter fpem i accnis ifcpabilcC C)fn t at in boc:g7,p » 
puctas cft vnius tm fpcL-acciid ^o ifcuabile c phifi$ vnius fpe7:(Tait nigredo ctbiopis t conif. fccbctaijt 
bic reminifci cius q6 oipit i p^Etc.CT^tcalia ofia q> 
accidens infcgabile cqlr non gticipaf :^paiu5 vcro 
cq fr.tu pute (cis quid ftt caufa inB. (Lt^c funt cow 
tates 1 Df ie oiuulgatc qs pofuit qui gntp vlibus pzO 
mus Ubp fecit! gbus nos ptcnti fumus iujrta ouJinc 
ipfius.(t Quicquid aiit oi)Mt oc onjs quc non funt 
c6c6 ptcoxrigijficvt Dicaf.^.g.Qj ofia no folct ftc ce: 
icrit B coiruptio fuc lcctionis; fcd B non fcmper, 
(L®i-n.rcctcincciTi(Tct 6bucrata(Tignarc coitatceq 
fun t intcr gncp:i oeinde quc funt iter qtcrna i q ter 
na.£t Dcindc inter tcma i tcrna.i Ddde intcr bin« 
1 bina.(C©ilr oebutrat pus affignare of ias vniuf 
cniufd^adreUqua qtuoziiocindc ouof adtria.£c 
ocindc vniulituiuft^ ad altud^pzic. £t fi Diligentcr 
luilTet: vt Debuit non dTct ibi coitas vcl ofia itcr ali» 
quaDuoqsptrrmittcrct indiifinitci no a(Tignaret 
eas iter alia DUo:qfi fouafie aiTignahvbi ptcrmifit: 
puenicntiuecfTct. 

oiidim* 
Z.t>£(f> 3fngb»eotrtg?^ 
d«9Htpopl?}-tt* 

titt>,vriu. vtia Dcbemus fcirc: qm id q6 e% ilUs 
cftgenUenocft gcnuevniufcuiufcg 
rctfcdfoUusfucfpcf.Sitriofia no 
cftofia vniufcuiuftp rci: fcd ftn boc 
q6 cft oiuifiua eft vniue gnis: i f j 15 
g» eft pftitutiua cft ofia fpei ilUue gtiis. (L t^cbcs ct 
fcire q> vniiq6cp ifto:p:pt c(Tc gcnos vcl qfi gcnus:-! 
ofia.ifpe8:i^pjiii:iacciis.(r©cnfibilcetcnimcft 
qfifpcsapif*cndcntis:icftgcnn6 audicntie ivid^ 
ti8:i cft of ia aiaUs.JScncrabilc ^cg c gcnue bipcdis 
1 qdnipcdi6:i cft fpcs mobiUe^ijjpctas aialis; i cft 
coc nois boiu5.(L3liqn cgo illa gntg coucniunt iit 
vno.(r6enu8 at no cft genue offe vUom6:nec oif/ 
ftrcnna cft fpes giiie:fi.n.ita cettiic oficcct alia Df f/ 
fercntia:Dfia.n.cft intcntio qctra nam gnis. 15.6316 
etcnim no cftaial biis roej^fcd qudda bfie rocm^qg/ 
ui8ComitefiU6ecaial:aial.n.bnsr6neb6c.(L©i 
autaialc(Tctintr3intentioncr6ali6:tuncciiDicercf 
aial roalecct qfi oiccrcf aial q6 eft aiat:biie.n. r6e5 
1 roabilcide eft.(LCii aiit gcnus pdicaf oc of ia cft. 
ficut cu pdicaf accne infcjjabilc oc co oc quo pdica/ 
tur:i non cft i ntra oc ci^fs gcn^e of ie qfi ma^cui^co/ 
paratioadipjqdiJ^mocft.ficpp^^pzij qftnon cft: 
oisDfiapftjtuitiDateicein cffifctu^uis infit itra 
oifllDncei^^ici^^ce.ftfcftitraqlecc rcf ci^^ific mac 
fozma;fcd B cft fi fuerat ofia giiis abfolutc: i no fuc 
rit cjitra ce ei^vllo m6.^' x^o DiUgetcr attedif vnii» 
qfmp co:p f c no nifi 6 ipc pdicaf .iDCc dt oia adifcc» 
in pBia p^C®? ppogiiisadDfia^cftfic ppo accn/ 
tiscois.CScciioVococaliqnppoegnise.ppctae: 
1 aUcin pponc fpciaccnsc6c:fic mouerivoliitatc:<i6 
cft^ppctas aialisii c6c accns boiu5.(LSliqn ^JPV^' 
tas gitis fupiojifiific albedo q cft oc^pctatib^cozpo 
ris ppoffti^i cft coe acctie boiU5:i aliqti c Dc.ppctati 
busgnis giiaUlT»mi.(L2liqn acctiB coe no cft ^pc 
taealic^giiis^accidit.n.ali} ejrtra catbc0o:idilla5.fic 
nonrccipemogisimin^^qftcftftcoitanVliibc.icft 
cociUi 1 ali}:ncc cft.ppctos olic^gnis^poftca .n. fcics 
qrii alia ctgnaUlTima bnt f5.(LC6EatiooiaU6 ad 15 
aiol:f m gy eft aiol:i oddif ci Dcfignatio: n6 pfidcra/ 
taincor6aU'tatc.eftcpp6giii9adidinidna:qiicpet 
pdicof Dcco:vi fpc6:q cft fpcs rc" fdiuiduo;p: oc idi' 
HidHi8:non a"r vt gcn''.!!^ cft.n.gcn^in pponc finga 
loy ataliu f m Qjfca funt roalfe» vf Pgoe b^roalts no Hiae giiqs vtte 
•liqiipueniDiiii! 
vno. <lJ5en'n5fitg6> 
ii*D:ie:necoiia 
fitfpcee<'»o> 

<Vgen'n6fit(ii/ 
trai((Uectu Ofic 
biuifme, 

iStio ^ieef ge/ 
nueticnia biffe^ 
miaciiiua 
£luerit?p6C£ie 
Difloc ad Qtmt 
tcc6ucrf0. £lni)ciliqdipi 
piid fini» 1 acci/ 
dcecocfpci. 

IDare aliqi} seri 
d/ecocqt^no^ 
i)pndalicDiU9. 

Orio afal fit cS/ 
pariad iTocaiii. 
maltrtgciiDa:c Ono goi'mifce 
cwcuofUi £luogcn'n]irc< 
nircaacciiK ncne cii^pzio. 

T^CTmirtdoJie 
cussncpio^oi 
occtite. confidcrata in eo mlime.en.nMf[^ f m intetocj 
qul Dij^im^.C tt ide c. vt of ia fpcs •z^piis.c.n.of 19 
fingulo^ aialiu.rifibilc ct cftvt fpce buic rifibiii p6 
^fidcrato f m boc qp cft bomon c.n. ^pjifi nifi boi» 
1 idituduo;: bois.tCioirr it albii bmc albo:(rc";c« 
iu9 c albu dfignatii.) evt fpcstacciis qcg coe n ccoe 
nifi reiq eft fubs: Vt fit t? albti:non buic albo f 5 g? e 
bocalbu.CC^bctetfciriojBgncBaUqn comifcc/ 
tur intcr fc multis modi8;gcnue.n.cu of ia; appben/ 
dene.n.cn: qlt genus Df ie bois q cft •■6ale;aut babee 
0135 q6 cft genus roaliBci fic cfl: genus Df ie.^a aute 
accidit ei: vt fit of ia giU6:bn8.n.aia5 of ia eft alic^gC' 
neris medio?r que b5 bo. CC^liqn aute comifcctiii' 
genu8citacciite:fic colozquicgenue acciitiusbois 
que funt albcdo 1 nigrcdo.(L Vec at pQ,o of r a p^iii 
.n.D5 vt gcnus Dfie pftitutiuc e(Tc gcnus fpci;-: pot vt 
genue e((e aans ad ipfas.CTJConcedo aut g> genud 
Dfic aliqn eft Df ia oflitutiua gfiie aut fpei;-: pg 13 ge 
nu8 accntis eft accne giii t rpci.(E*f>ermij:tio autc 
gttis cii^pjictateeft;ftc admirane in actu q6 c: vt gc 
nu8 ridentis in actu quod eft^pjifi^ivocifcras c gc/ 
nu9 binibilis q6 efl^pjiuj. (JT^f w etaliqn mifcct 
CU5 gnc:ficut fenftbilc q6 cft Df ia 1 gen'' bois. (££t 
mifcet cu5,PPMetatc:ncutPE6ad Duos rcctoeangH 
lo3 cius cuius tres angulioicun t cqles Duob'' rectj, 
£ft.n.Dfia •zjjpetaa triaguli.(r2liqn at mifcetcuin 
flcciite fic Difgregatiuu vifus q6 eft of ia accntl vifui. 
•piermirrfopio (]j-p:opcta8aliqnmifcet ciigilcgrefTibile.n eppe/ 
pvi '•n siic eiu tas cois bois.dT^t aliqn mifcef cu Df ia:': plcrijcp H 
1 4ccntt. oefinit ccrpctae fpcualiqit eft coioz jjpjietatc fpet: 

boc atit elt cu Df ia fiieritcoi6:fiau Diuidi in duo cq/ 
lia q6 eft Df ia parie^bne.n.mcdiii qfijjpctas cft bu' 
ius ofictCaiiqn atmifcetcii accntec6i:vifibile ev 
enim cft^petas colo2ati.Colozatii atit cft acciie coe 
boi.(Caccns aut aliqn mifcei cn gne:nec Dcfinit ce 
accits fpei.£ft.n.acciiB fpetfcdeft oc nijero accntiii 
fpci:nec eft coe accns giii:fed eft ^petasciiie. £ft at 
aligd q6 cft accns coc vtricg:t cu 15 et filr cft acciie 
oiffcrcntic 1 p:op:ietati8. 

(CCopleta cft fc6a pars Ubjf pami;i ei qui Dcdit fd/ 
refintgraticinfinite. 

^na fiirf VtcugncBBDiftt/ 
^^wx? iwn- gueret.Dicerctfm 
:boc 9) vno rc" funt nalia:': alio re" lo/ 
gicaliaii alioitellectualia: 1 fojtafTis 
ctDiceretQ7vnore"aintabfcp multi 
plicitate t alio cti mltiplicitatc: 1 fuit 
vfus:vt tractatus oe bis poneret pti' 
nuuo cii tractatu gtiis ■: fpci:$ui3 13 coe fit gncp vli' 
bu8.(r^K^^'""S6''"'tate8po:esg7vniiq6cpeo:;r 
quc ponunt ejrcpla p aliq ifto^ gncg eft in fe aligd 
Qliud:': in 13 gjcft genus^aut fpcs:aHt ofiajaut^p^ie 
tas^autaccfiscoccftaliudaligd.CCli^onam^^aijtin 
Btjreplii giiis Dicetes:Q7 aial eft in fe q6da: ■: ideeft 
Vt;: fit fcnfibile:aut ftt intellectu in aia. 5" fc atbu/ 
iu8:nec eft vle:nec cft fingulare.©i.n.in fc effct vfe: 
itagjaialit33e);13g7eat'alita8eftvfis:opo2terernul 
lum aial e(Te fin^ilare:fcd oe afalcflet vle.Si autc5 
flial epl^gjeftaialeetfingtare^iporeect c(Teplufi$ 
vnii fingiilare.f.ips fingulareaii 6bet aialitas:': cet 
3ialiB fe^aial ipore3li6fingularecfl'cai3l.(r3ialatinfceq6da5 
«fi. itcUcctii in mcte q6 fit aial:': hBq> ttclligit cc atal 

no e nift aial tin.^i at pter 13 itclligit eevt'e:aut fin > 
gulanaitt aliQd ali6:i3 itelligir ptcr 13 q6da.8.idq6 
eaialq6 accidit aialit9ti.C^ial(ta9.n. no ftt fingu' Tlbara HL IZ •J^entiijnlo ac* 
cidetiscnali/o. 
iHialirctnrceft 

Anstorencc<ire. laris DefignatanifT:q:adiugtt etalfgdqd facit illa;. 
feitreftin iteUectu:q:n6 fitfingtoriBniftaddidcrit 
inteUcctU8aUgdpcrq6fiatfingulari6.(Cteidcn6 
Eiccidit e):trinfecu6; vt ft t vl'c;ita vt ft t vna een tia ve 
rifTimcquecftaialcui accitin vUb^^ejrtrinfeciie: vt 
ipfa eade bcateflie in muUisrfcdin mete acciditbuic 
fo:meaiaUtati itellecteM ponat ppo ad muua:": vt 
ipfius vnius fojme fit pgo ccrta ad muUa q fimilan 
turiniUa:intcUectU8.n.pdicatillaDcvnoqcpillo;r. 

(C©ed qtr fit 13 vUerius attcnde: q:ita ftcut 6 figu/ 
ravcl Deali)8.aut ficut panus atbu8;panus dt alb' i 
fccft q^da:-: albcdo aliudquc ?jungif:fic q6da a\L 
udcftcj: vtrifcpppofitii.dJSitraial iitcUcctu q6' 
das eft:-: eius vlitas fiixc giiaUtas aliud gdda: •: boc 
q6 cft aial gtiale aU6 q6dd.(r£t gfialitas vocaf ge 
nus logicii:Dc qua itelligif q? pdiccf Dc mtitris cf n/ 
tibUBfpeadintcrrogationcfacta pergd; tnocjcp:!'/ 
mit vel Deftgnat aligd q6 fit aia t vcl aUud aliquid. 

(CS>iait atbii q6 in fc eatigd itcUcctti. !5cd g? fit bo 
awt lapis ciTet pter id q6 itcltigif oc it lo:fed pfcg t ad 
illud:': putat eflie vnii:': gcnus logicii i boc. CL tla' 
leaiitgcnuBeftafal f m g7eftaial:q6eftaptit ad Br 
yt ei q6 itelligif De ilto ponaf ppo giiaU'tatis. Cii.n. 
iam intetlectu eft in aia fit apttl; vt intclUgafci giiolt 
tasicui no eft aptii id q6 itctligif dc ©ocra.nec q6v 
telligif oe boie.([;£rgo nS aiatita tie que bs ec i fcn 
fibili^b^tof t g 13 acciis a na biianitatis •: a na ioocra 
ti8:i6 q: cft eiuB modi:g' cti itclligif fit apta:vt plirq 
tur ea vlitas.f.gtiaUtas que cft cu ipfa: z no b5 cjrtra 
nifiaptitudinc5: vii of .CC£rgo 13 q6 Df gcnus.(^iqd 
VuUinintctUgircs nalisqucfitaptain itettccmee 
genus:': in naturalibus no eft gcnHs:fcd q: admifci 
tur ei quc funt atigd cetero:;: na tiii.^ no cft U)nge vt 
app:op:icf ei nome b^ ttctiois^-^vt ocnoief 13 nomc 
ab eo q6 accidit ei aliq m6:q6 eft giiatitas, Cii autcj 
gfialeeiintcltectu:l3eftq6intcUigifDcgnenati.fc5 
ppofttii.SiialitaB at intcUecta p fe.(f m 13 gj cll pc r 
fefola in intcUectu^teftgcn^itellciis:?^ gjc aligd 5 
cis E q tractat togiais.) eft gen^togicii.CCTrioc aute 
gcn^logicii qguis np bcat ee nifi in in tetlcctt!:n on tii 
05:vt id q6 ttetligif cj: 13 q6 c itetlcctuate: fit id q6 1/ 
telligif cj: 13 vteft togicii.': no c idc:ci'i onfa fit oiuer 
fitasvtriufcprcfpectue.CC^tcinfra gcn^togicii duo 
funftvnii.f.ljpesei^c^ bocgjcftgcn^^^attc^futjta fua 
gb''accidit.Spe8 aiiteius funt q: gcn^^abfoUitc evni 
uerfatiUB $ genuB gfialilTimii 1 gcnus fubattcrnu^. 
i:rgoipfumattribuitvnicuicpeo|: gtiu5 octermina 
to?i q ftit litb ipfo;DifFonc fna t n ome:-: vn iiqfc^; eo^ 
ru5 of ee gen'':': oif^nif Diffone gfiis^fpeb^f fubto:p. 
eiu8 no attribuit oifltinc fua.nec nome.bo.n . C g eft 
fpcs aialis Pm 13 gj cft aial.) no pdicaf oe co cu aia- 
litategiialitaeci acciditaralitati.ncc noie. ncc oifFi/ 
nitionc.boicj.n.non 0; ficri gcnus:ncc noicnec Dif/ 
finitionc Pm 13 g? pdicaf oc co aiatita6.(C)Si autes 
atiq fpe^r fit genus 13 non bse% gtc fue giialitatie q 
cft fupsj ea:fed c^ ptcco^p q fun t fub ca.fiicn^aiit na" 
leattribuitciqd eftfub fenome fuii tDiffoneejrgtc 
fuc nalitatiB.f.cjc P.f .g.q> aial c aiat:n6 e^ 13 gj c gc/ 
nus nale.f.aligd q6 cii inteUectu fuerit appctcf fieri 
gen''^): 13 g? cft ita:fpol'e.n.c vt P no beat id q6 c ifra 
illHd.CCff oio ct"i of q> gcn^^nale oat eiq6 cft fiib fe 
nomcfuii':DifF6ne:15noeftfati8ve|j;nifiacciital1'. 
no.n.Dat c]c 13 g? cftgcn' natc:fice"t noocdit ei 13 q6 
eft gen^^togicii:^: no Dcdit nifi nas q eft apta cc gcn' 
nale:l> at na g fcipfam no eft gcnue nalc fic d6 c qo 0DO atilfiat 
vreeitcUcuj. £en*Io2icufl(U £(en*B|[egdi Xicsgenlogicfi 
f>dlcci of fpcb» 
fuienote^ oiffi/ 
nitice. notii^di 
cafi rpebTiii»/ 
lecto;: fuo^ Ipoc 
tnodo. ® lio itcIUgcdfi 
iUudcrscn'nS' 
Ic!)atnq6criib 
fenoifi.ieiffcr5. ^togycc •riis sff(« qil<a 
bjee^ loiitcV 
Itctat t>ckie i fm 
fibaib' t qnqj 
ecenuerro, SCdjfttriptes tS 
vlis.f.anreiire. 
1 poil rcni* 5n fligriribua 
crcra itellco} n^ •notafttnuSgt' 
ney gnalifTinio?! 
fpc?fpaliinma? 
1 tndiuiduo;:. 

0pfsfpfli(r(me 
mrro^^dKfltnc/ 
to^fantifimte. •fllo poffum' in^ 
tclUgef qt fintfj 
nikp.ppctaiee?/ 
bcce'^ fpe}ade< 
(uduuduatc. ims logfcu.C Sf aiit n5 vultirelUgigcnus nale tti' 
ft ng p''b fe q eft apw gnalitatux no itclUgit gcn^nS' 
Ic qo nos itelligimi»9;tiu: :?gruij eft oicere q> gen^^na 
lc ei q6 eft fub fc attribuit luii notne i oiffqne;"^ tijc 
oial no eft gcn^nale t^e:nifi q: cft aial tin. (L attede 
g fi eft rectii 6 itellectuale cile lub? ■: bfe gnalitatej 
vel :3poiitione:bo:ji aut oiu; ludiciu f intellectu c.fi' 
cut iudiciu nat'.(ECoucnienti'' auteft: vt aialitas in 
l'e aljqii vocct fozma gnat;'Z aliqn foima itelligibil'; 
fedej: 13 qjcftaialitae^noertgcn^vUo mo; ncc in in' 
fcllectH;nec qrtra itellectu:qz no fitgen^^nifi cu adiu 
gif eialigs rcfpectU8:autin itcllcctuautcjc.^aautc 
inucnimus bos ouos refpectus. (T^a at itellectii c 
9> na gtiis eft ouob''modi8;aliqii.n.eft in itcllectu p: 
% oeindecjriftjtin fcnfibilibuftt ejriftit in multiplici 
tate q:tri(] {eca:fic caqe itclligit pzius aligd artiftcia 
le;'z poftca efficit illud in actu:altqtl p b;cfte in fenfl 
bilib'';^ Dcinde fozmat in intcllectu:fic cu alicui ptf ' 
git videre aliqs bof e8:i cj: eis fpzimtt fozma btiana 
in eo. CSt oio aliqn fozma itellccta eft ca ejdftcndi 
tn renfibiiibus fo:mae q funt in eis:z iiiqn foime q 
bnt e(Te in fenfibilib^^funt c4 aliq mo eflendi fozmaj 
in tellectiua.f.^ ocifttt in f tellectn: poft$ ia babuic 
ecin fenfibilib^^.Ssqiofusquefunt pgoad oeusi 
ad angelos eft:IU oQo artiftcialiii que funt apd nos 
ad aia; artifice:to id qd eft in fapietiacreatozis z nni 
gelo;: i oe ^imc cogii iti i ppbenft ej: reb^^nalib''^ j 
efrcau multitudinc.gcgd aiit ftelUgit oe illis eft ali/ 
qua intetio.JctDefdcacgiit eceisqdeflin multipli^ 
£it Jtc:z cii funt in mfttplicitate no funtvnii vllo mo. 
Jn rcnftbiUbus.n.fo:infec''n6'eft aUgd coc nift tati» 
oilcretio-toifBfio.iJeidc ite^bntur ite[Uge'tieap6 
no8 pofti^ fiieritin mftiplicitate. i£t>oc aut. 3> fiit 
aitmfiipUcitates^^qtt-fteiligeticfuntvnfcentie.-an 
1 B multipU'catgBilla6:aitt nocuius fttlitudinee cp 
fliit 1? nf tractatiui no fufTidt ad 15; qz odaUii tracta 
tum fapie Etmet.(ni5ebes aiit fdrc: «ji boc ci6 oid» 
mus oe gneejccplii cft fpci z of ie z jppetotl z acciitl: 
q6 oeducet te ad via copzebedcdi q tr B funt intelle 
ctuaUa 1 logica 'r naUa:t q6 ej: eie cft in mttipUdta' 
te:i ait.-i poft multipUdtatc. Cijcbcs ct fcire c% te 
9jqueinnafuntgnagenc?funtplura$vnijifunt 
finita:fic poftca dclarabim^^.ga 'io q funt fpes fpc?: 
quciuntferuatciin na:funtfinitc:ipfc^oin feinfini 
te funtinpoa.!3pcs.n.fpe:pmulta:p catbcgojia:}rq 
fequunt poft:n6finiunt:ficfpc8fpc:p ^titatisi qU 
totis 1 fitus t alio:}:.(E5ndiuidua io funt f finita f$ 
gniitionc t potitatc t pofteriozitatc i fcnfatoe; ■; col 
locationc oc cis in tge tcrminato finitu; eft oiuifio^ 
CC3ndiuiduii atn6fitindiuiduiinilicii adiungiit 
nae fpeijspetatcs cjrtrancc coicdtes: atit H coica^tee: 
iiDefignafeiaUqmaBvelilla.^r^Jfitpofeeatadiii 
gi fpci ppetates itelfcctas qtqt fiicrint:qj ad vltimii 
non erit ea^ Dcmoftrarcintctioncindajiduontc pg 
i^indiuidunconftituafiniteUccni.Si.n.DiccrcsQ> 
•piato eft longU9:fcriptoj pulcber talts i taUs:qtqt 
jjpetates appofueris^no tn oefcribef per iUas in in» 
teUectu indiuiduaUtas IMatonis.-iboflibilccftH.vt 
intcntioquecoponif cjcbis oibuBbcatur aplurib'' 
q^ ab vno;noii aiit oemoftrat tibi eti nifi ce; i onfio 
in tcn tionis indiuiduaUs; velut (i oiccrc f g" cft filfue 
ilUus 1 eft in taU boza longus pl59:ptigcrct illo boia 
nullu aUu pucnire cii co in iUis jjpjietatibus:-; ptin ' 
gcret te fcirc bunc vifum;tijc fcires eius indiuiduali 
catcqucsdmodu fcires id qd e fcn fibiU; (t oigito on> par0 IIL 

dercftibfcvciutifiotidcret ii>latob«a tcrtfa: tcin. 
certificarcf tibi indiuidualitas ilUtie^^zboc effet tibi 
oiidcns idiuidualitatc eius.CL lla aut gnis tm:(nt 
fi aU'gd aliud in fug adiiigaf ci^^^fpofe eft ptingerein 
camuUitHdine;boc.n.9)oicim''-p>Uitoncfeu©ocrs 
tem ee idiuiduii no eft nome equocii:i]fcut multi pu 
tant;nifi intcUigaf idittiduu aUqd oeftgnatii: indiui 
dHij.n.abfolutu no figriat niri vnd intentionc coe;. 
Cii.n.Socra.Dfceidiuiduij^nccvoltim^^oiccfqjftt 
©ocra.fcdqzb9cft9- idqdintelUgif oc eono pot 
puenireali):iinbacinteti6epucniiitalglpjcterip5. 
CT/crgof^uidualitaecftDeDifpqnib^qucaccidunc 
naturis fubtis gnalitati i fpalitau;fic acddit ei ^nai 
U'ta8tfpaUtas.(rt»ft«atquec fter boicjge fpcs: 
1 indiuiduii bof s;q6 eft c6e no ttn noie:fed et pdica 
tione oe multis;B cft.ibidmu8.n .qi in tcUectus 6 bo 
mine:qui eft fpc8:cft qp fit aial r6ale:97 aiit oicimus 
DC bof e indiuiduo cft g? 15 na accepta CU5 acctite:q6 
accidit ci:piuncta eft alf cui mac Defignate:t 13 eft ftc 
cii oictlnus bo qda .f.aliqd afatr6ale:g afal roalc efl 
c6iu8 (p boc;aUqti.n.eft fpce aliqii fdiuidtiii.f.|3vnit 
nofatii:fpe8.n.cftaial r6ale:ficafalr6alc fdfuiduu5 
eft aial r6ale.(CC6io aiit of t i rcbus c6ibu8:qz qda 
cft ^m fubta pticularia;ficc6ita8 q afal c6iue eft bo< 
mine:i qda eft f 5 refpcctue ptingete6;fic 13 q6 e ani/ 
inal:eft coius q§ af al cii accipif genue: t cp af a l cii ac 
cipitur fpcs:': ^ afalcu accfpif indiuiduii.6naUta6 
S 1 fpalitas 1 fdidualitas no funt fubto?: Eticulariit 
qiji vnuff t fub attero:fed funt rcfpcct^qui ptigunt cu 
1 app:op2fant iltud:'; fic b6 aUqii acdpf f cii aUq ac 
cidcnte:fic b6 rifibili6:i pdicaf oe Eticularib^fiibtis 
oeqt)ufcuc^b6tifi:ftc tbo fingulan's.l3nita8.n.efl: 
oe bfs q comf tan f rcoe gb^^poftca oiidem ■ 9> no fiit 
pflitucntia ecntia rci.([;j£rgo cii vnitas piiigif bua 
nitati ^t b6 ftngularis vel fndiufduu: in q pueniunt 
oia indiuidua:nec tri 16 efl fpc8:qz cft ptanctio ex na 
1 accntc vcl n6 comitantc vcl comitontc:fed n6 pfli 
tuente:': qtie funt b? no pfhtuiit fpc6:fic b6 cii rifibi 
li X lacbzymabiU -z mobilit gcfcenti tertius cii rccc/ 
ptibili putcb:itudi8:t vni^no eHaUa fpc8:q: bo e fe 
eftfpe6:qtn pfequiif accritfa quefunt acciia fpei n^ 
ptenta fub pip gbus oebeat efTc aUa fpce noua:t b 
poftea certificabttur in p^ia pma. 

(£'Piicij^& jSiakine pBi ogica auctojc Dco ejiplidt. ^uclitbfiaitcr 
t>oicjquiefpe« 
t idiutduii l?oie 
qSccdeiiitii»» roitas (H rcbw 
PupleXt jaam l^ c5c 
(.idiuidun l?oi«) 
nd e tpes fin^ra» 
riii l?oiu;i Ij i eo 
pueniatoiallU. 
Tjbrobcmwtn 

nos au^ilto Det ab co q6 
()pu5fuit pponerc butc 
noftro Ubzo.f.oe Doctri' 
na panutatis logfce ar' 
tieiocbemus nunc ape< 
rire fermonc; oe ooctri' 
na rcientie naturalis,- fs 
modujnoftripjefipco' 
nit):9dquemia;nof^ra 
IpeaiUitto guenit:qi vt 
ponamus online in ipo: 
ad fimilitudinem o:di' 
ni0:quem conrueuit(4>]7lofopbiaperf patbettco:fi:7 ac 
dngamtis noo in id quod remotiue eit a manifellaaone 
X a puma fpeculanone:<! in qtio aduerfariue longius xi» 
detur eflc a pcrf idia.T^emittamur aute in eo in quo vcf 
ritaa octcgit faciem fuam: i con « incit aduerfariii in boc 
oe fua faliitatc i mcndacio:? non confumamue vita no' 
ftramin oeflruendo qualibetrententia:nec occlincmus 
a btcuitate obuiando et8aliquantnlum.Oua multu; p' 
cermifcmnttractato:e8rcicntiarum:eo g? Iabo:aueriic 
inoeltraendovcrbu5 oebilc:<:fuerunt oiUgentitTimiin 
ejcplanationceiusqucftionie^cuuisvcritasper fe pate/ 
bat:enumerante6 omnem vim:-: certificantes qualibet 
Diui<lonem:'z pcrfcrutati funt vnamquac^ afTcrtionem. 
Ouidoautcmfluctuaucruntinintricato i peruencriit 
adpartematnbiguampertronflerunt tranfairrcndo. 
CITlos autcm conftdimus cp in boc erimus in via illis 
oppoiita:': in femfta illo:um fcmitccontraria:': fludcbi/ 
mus pw pofTc^vt en>licemu8 rectum eo:um cjui pxccO 
fenutt nos;': ptermittemue tranfcurrcndo id in quo crc 
dimuseoserrafTe.jStbocen:quodnoe p:obibuit elucii 
darc libws coaim:t ejponere auctoatatcs co:um. Xi» 
niuicni$peruenireade3:inquibuscrederemeo8erraf/ 
re:ne fo:te eflet necefTc aut e;:cufare eoe:t induerc ratio» 
ncm quc viderctur efle p:o eis:aut manifcftc aduerfari 
ei8.0ed ocus libcrauitnos ab bocg oeftinauit illis bo« 
minesquiomncmvimfuam appofuentnt inboc i qc/ 
pofueruntUb:o8 eo:um.Quifgs aute; oefidcraueritfci' 
rc oicta co:um:e^fitiones oocebun t cuj ^ fufTicicn t ci. 
loed qni appetit fcientiam i intcllectum:inucniet ca cof 
aceruata.fcdm qp cociuiftnit modus noflrc inquifttionis 
atm b:cuitate noflri tepo:i6 in bis Ub:is quos fecimue: 
«appcllammu8U'b:osfufficientic.£tDeu6fit oato: au/ 
jcili|. (TfijcpUcit p:obemium. 

CL ^ncipit Uber pamu8.)Capt}n.Ljbe caufts t p:incipt^8 
naturalium:<: oe afTignonda vta qua peruenitur ad fcie« 
tiam naturaUum per puncipia caufarum. 

191 m ff-ijl-i ^?:tractatutnquoeftfct/ 
JU.III ll^llU entiapwbationiequaab' 
b:euiauimus^fdcntiarumaUefuntvniuer 
rale8aUepam'culare8:t fdfli comparatidcs 
aUaru; ad alia6.£t ntic ocbes fcire:q: fcietia 
incuiusDoctrinafumueeftfcietianaturaUs leius fub/ 
CttbiKtn iectum(quandogdem fciftig? omnis fdcntia fubiectum 
6i« iH 19. babet)eft co:pii8 fenfibile:fm boc cp fubiacct permuta/ 
tioni:i id quod inquirit oc eo tn :lla fun t accidentia que 
flccidunt euejc boc cp talc eft.gt ca fun t acddetia que vo 
canmrefTcntiaUa^^zfuntcobercntia^q: ri cobercnt ejreo 
g; c(l co:pu9 fenrtbilc:ftue Itnt fo:me:ftue fint acciditia: 
fiueconiunctaqEilUs^ficut intellextni:'! ree natnrales 
z.pt)yflc funt becco:po:a fcdm btinc modum:t quicquid accidic 
eis e^eo9> funt buiufmodi.£t vocantur omnia nanira/ 
Uap^optcrcomparationcmqueeflinterillatvirtutem 
quc oidnir natura:qua tu fciea poftca.CTCluonim quc/ 
dam funt fubietta ilUus:qucdam vero funt imp^cfTiocs 
tmonisj-zoifpofitioncequcemanantcj: iUa.CC&i rcs 
naniralcs babcntp:incipia vel occafiones t cavdie: no 
ccmficatur fcicntianaturaU'8:nific^ilU6:q2 iam cjcpjef/ 
rumcftin fcicntiap^obationisgjnoncft via adcertitu 
dincmcognitionisreruj qHcbabenrp^incipianifT per 
comp:ebenffonem fHo:um p^incipiojum:-: per comp:e/ 
bcnfionem p:indp(o:um babeturcognitio carus.Ouia 
bocgenus ooctrinecftooccre quomo perueniamr per 
illud ad ccrtitudinem cognirionis reru:que babent pn/ 
dpia.d^tcm fi rce nantralcs funtbabentee p:indpia: 
nonpotcflefTcquinipfapuncipiaftnnautRngulaltngu 
Us partiailarium:<: omnia non comunicat in p:tncipt)6: 
ttunc opo:tet:vt fcientia naniraUs vtiUs fit limul:': ad 
affirmandum quia fun t bec p:incipia:': ad ccrtifica ndtt; 
quid funt:aut (i rce naturalee comunicant in p:incipt)e 
primis qucomnibue funtcomunia:': fnnt p:incipia fuo 
fubiectocomnni toifpofitionibue c6munibu6;f7ncou/ 
biononcritafKrmariobo:um p:incipio:um(t eguerint 
p:obatione in arte namraUum:(tcut cognitum efl ejc 
tractatufcripto oefdcntia p:obarioni6:fedin«lteraar/ 
tc.3(mo conccdcndumeritponendoq: funn-zfciendnm 
imaginando quid vcraciter funt:et becerit naniralie. 
CI3tem ft res naturales babuerint p:incipia comunia 
omnium carum:aut babentp:indpia p:op:ia: fiait e(t 
genits earum:vtantmatum:ant babent p:indpia p:o/ 
p:io:a p:op:i)s.'queftintaliqucfpedes fuartim fpecie;:: 
xt p:incipia fpeciei bominis earum.i5i au tc; babuerinc 
acddcntiaefTcntiaUa comunia omninm illam;:-: bec.f. 
oUaoomuniavnigeneri.taUacdmuniavni fpccicterit 
in bts fbuna oocendit oifccndi rationabiUtcrboc fcsvt 
indpCaturabeoquodmagis comunccft: tpemcniatur 
ad tdquod mogis pK>p:iu5 cft.^am enim fcie q: gcnue 
parBeftoiffinirionisfpecici.ergo oebet vt cognitto gc/ 
nois (it p:io: cognitione fpecici.Q: cogniuo partie oif/ 
finirionisp:io:cilq^cognitiototiue oifTinirioniert co/ 
^iriooifffniriois p:io:ef>^cognitio Diffiniti:q: cogni/ 
tioncoilfinirionie cognofdmr qiiid fit Diffinini5.([;Qj 
€r£o (icell:oebcntcognofcip:incipia rcnim comunium 
priitii^rcscomuncs^tres comuncs p:iufi$ ree minus 
comuncs.cr^bcmusergo inciperc in ooccndo a p:in 
ctpt|8 renim cdmuniu:q: res comunce magis notc func 
qutmtum ad rationcs noftrae^qguie non (tnt note quan / 
(umadnaniram:boc efl quianon funtres quas natii' 
raintendifcvt perficiat cfTc in ipfis.CTTlon enim epgii 
tur a natura facere animal abfolutc:vcI co:ptis abfoUi/ 
te:fed vt(tntnaturefpeciaUum:f cum natura (pecialiai 
babucriteiTcinfingularibuefietaltquodindiuiduum. 
£rgobocintcndintr: vt nature fpcciaiium faciant cfTe 
aliquaindiuiduain fen(tbtUbu6:nonautem intenditur 
bocindiuiduumc^p:e(Tcfignatum:fcdin natura pant/ 
culariquep:op:iaeflipfi indiuiduo.Quia (i intenderc/ 
tur boc indiuiduum e^:e(Tum:ocftmercturefTc t o:do 
eiu8:quandooellrueremrindiuiduum:vel qtiando oc/ 
iinerctefTc.^temmftintenderemrnaturacomuntetge 
neraUs cfTc t o:do cius perficeremr cum fieret:(icut cit 
fierctco:pu8quaUcticgmo:vel animal quaUdii^ mo/ 
do.grgo ias pene maifcfTu c(t:q: boc edgitunvt nS fpei 
opcfindiuiduii^nd j3p:ie oefignatu:t H c pfecrio t finlB 
vKs^i q^edpuus t magisnoti} q^tu^d na3:l5 ell:t no c t>nc aliq tao 
fld nam. 

cipiu^miU. 

Pi, I.I.Z.p^. 

Z7.X vb((B 
io.|«ll<,c.4 B prakrate pn' 
cipio9cpm9 
Pt)f.t€3r,#,, '^tidpia nS 
jpbflftrcia.p 
Pt>rfi.ri.i.p» 
P0ft«n.«.4.« 
meta. OideteetH 
ncppi?r.if* 
t»e.«.texii7. C 

£( fireWfft 

Sp^eptib» 

aialiuj.cap. 

ap-pp(>r.t. 

co.z. 

pmaapifi.9' 
actTi Aipp* 
fmfijpfyt. C^ na ftMt 

idimduuva/ 
gn:no ont IV 
enatum. ^nffi* ILihii ^mrtii pAa« ^(titHapo 
mcca. te. i4* 

3« poip^r" 
cDefpc. 


Ct fysc Sji, 
Kjr.cd.4, 

11<H«« boc pilfxs nUXi itelligimud p:i(i6 ficttt Dcin e in catbego/ 
n)6:fcdtntelligimu6pjiitspzo ftne.i(ir£tomnc& bomi^ 
nesrunt quafi conuenientce in cognittone natumrum 
^munium i generaltum:redoit?erunt:qz quidamillo/ 
him rciunt fpccialta i pertingunt ad illa i perfcrutantur 
oiutfioncm.Sl^ vero pcrdurant in fcientia generalium: 
alg.n.fciunt atalitate:algbuanitate.£tcufcia puenerit 
ad nas fpales i ad ea q accidiit eisxeffabit ingfitio:'^ no 
curabit cp Defft ei fcietia finsitiarii'i:ncc oiucrtet ad illd. 
(TTlotum cft autcj g? fi comparauerimuo inter rcs co/ 
munesinocomunes^tcontulerimuseas inter fc qua/ 
tum ad intellecatm:inuenicmus rcs comunce notio^cs 
quantumadintellectum. S>edcum contulerimns eas 
inter fe quantitm adozdine; ciTendi qui requiritur a na^ 
euravn(ucrfaU:(nuenicmu8re8fpecta[es notiozcs qud'' 
tumadnaturam.Ouadoautemcomparaucrimusintcr 
(ingitlaria Deiignata': res fpecialee: i condcraucrimue 
quomofuntquantumad tntellectum:non tnueniemus 
rtngulariaDelignataquantumadintellectU3:necpofle/ 
riojanecpaoza nifiinteruencritvisfcnfibilis interio^ 
qituncfingulariacritntnotio:a qp vniuerfalta. ©tngu' 
laria cnim Dcpinguntur in vi fenfibtli in tert'o:c:'z poft ejc 
lllisitellectusabrtrabit comunitatcs i otuerfitatc8;ct 
abftrabit naturas comunium fpcctalium:i cum compa 
raucrimus ea quantum ad naturam inuenfemus comu 
nia fpecialia notio^i^qgutsinitiitm abllractionis eouim 
cftafingularibus ocfignatis.djnaturactcnisnon ap/ 
petit facereco:ptt8:nift vtper tllitd pcrncniatad facicn 
dumbominemvel aliitdciufdcm gcneris:': appetit fa/ 
ccrefingiilarelignatum^gcneratu-zcojjuptibilc^vtna' 
tura fpcctei babeatelTe:-! cttm potueritbabcrcqdappc i 
titin aliquofingulariqd taleellicuius materia non cft 
fubicctacouupttoni-zmutationi^non cft neceiTc vt fa< 
dat fpecicialiudfingularcqitaliafuntlbU luna ic.c^f 
uis fcnftts 1 imaginatio in fuis compjcbenfionibus par/ 
ticularium incipiuntp:imum ab imaginatione fingulari 
que magis babct fimilttudinem ctt; inteUecmcomuni: 
Donecperucniat ad imaginQtioncm pcrfonalem quc eft 
indiuiduumpurum cjcomni partcCScd Dcclaratio 
buius qualitcr'cft:bcc eft cp co:pu6 eft intellcctus comu 
nis:teiceovnde2ft co:ptts:potertficri fingularc:': c((e 
bocco:pU8.3tenim animal eftintcllcctus comunis et 
magi8^p:ius $ cojptte:-! vnde cft ant'mal:p6t fieri fiw 
gulare^-zeffc boc animal.3terii bomo cft inteUectue cov 
muni9:tmagis^p:iU9q|animal:ivnde eftbomo pot 
f icri fingularc^teflc bic bomo.£t qittt? coparauerimus 
bo6 o:dinc9 virtuti comp:cbendenti:i oftderaucrimus 
in iUts Duas fpecics o:dinatiois:tnueniemu3 q< ilUtd q6 
rimiUus eft comuni i p:opinquiu6 fimiUtudini:iUud no 
tiuseft,q:nonpotcftapp:ebendi fenftit imaginationc 
gjboceftiftudammalnifiant&appbendertt q: cftboc 
co:pus.£tnon app:cbcnditur g^bic cftbic bomo:niJi 
fnius appjcbcdatur gj cft bocanimal -z boc co:pus.SU'' 
quando autcm app:ebcnditg» bcceft co:ptis:cum vi/ 
derit a longe ; inon app:ebcndit g> cftbic bonio. 5am 
crgoDeclaratumcft "z ratu5:g5Difpofitio fcnfus eft in ic/ 
<undaDtfpofitionerotioni9:q: quod magis fimilat c6/ 
mune:notiu9 eft in feipfo quantitm ad fcnfum:fed in tii 
po:e imaginatioacquirit per fenfum indiuiduu; fpeciei; 
non (ignatump:opzictote:p:imument'm quod Dcpiiigi/ 
txc in imaginationeinfanti6cj:fo:maqua5fcntit fc6m 
affectioncm c);eaimaginatione:iUitdeftfingulari6 fo:/ 
maviri:autfingulari6fo:mamulicris:nifiqin6Dircer' 
nit tn ter fxxvm quicft pater eiue:'! Tiru3 qut non eft pa CapFm* L tcr eitts:': i:iuUerem que eft mater ei«8:t mulierctti q«c 
non eft mater cius.Scd poftca Difcernitur abeo vJr qui 
cftpatcrcius:ivirquinoneftpatcreius:': muiicr que 
cft mater eius:^ muUer quc no cft mster ciue.fit fic oc/ 
inccps non DefiftitDifccrnere paulatim becfingularia. 
£tbec imaginatio queoepingitur in eo ej: indiuiduo bu 
manoabfoUttononp:op:iato:eft imaginatio iteUccttis 
quivocatur:inccrtU9Vcl vagusivndcDicitur onpliciter 
nngtttare vagiim:quandofo:maturin fenfuoe fingula/ 
ri eminus apparen tt:': quondo imaginatur q> eft co:pu8 
abfc^app:cbenfionconimaUtatis vel bumanitatis^con/ 
uenit vtrifcp nomcn fingularis vagi vntuocc:quia qttod 
inteUigitur Dc vcrbo ftngularis vagi in xteiltctu p:imo: 
boceftg? cft vnumfingularcej: fingularibuefpcciciejc 
qua p:ocedit non fignatum:quomodo eft vel qualcfin» 
gulareeft.&iautem fitaUquis vtr vcl aUqua muUcr: 
eritquafiinteUectus fingularis.i.non comunis muUis 
quictue participant oiffinitionem quafi adunans intcl/ 
lcctumnaturefubiectcfpcciaUtatiaut oiucriitati:fcd fit 
ejc iUie vnus t'nteUcctU9:qui vocatur fingulorc vagitm 
vcl tncermm:non fig»iamm:ffcutbocquod fignificatur 
cumoicimus anfmalrattonalceft vnum:inon tiicitixv 
Dcmulris:'! DifFinitur bac DifFinitionc. £rgo oifFinitio 
fingularis critvnumcum oifTinttione nature fpecialis: 
lomnino boccftfingularcnon fignams.ScdaUucleft 
bocfingulareco:po:alce]cp:cfre ocfignatum:': non cft 
aptum vt fit aUud.Scd quantum ad in tcWtctixm aptuj 
cft:vt adunetur ci intcUcctus animaUtatis i inanimaU/ 
tatisrnongj rcsinfeipfafitapta^vtvniaturdus co:po/ 
raU'tatiquiUbetbo:um Duo:um tnteUcctuum.©t'ngu/ 
larc aittcm vagum vel inccrtum in p:t'mo intcUectti 
aptttmeftquantum adfenfum: vtfitin c(Te. ©tngula/ 
rcquodUbet eius gencris -: cius vnius fpeciei:': in tntcl/ 
XcctVL fccundo;noneft aptuj fcnfui;vt fitquodUbetfin/ 
gul3retpfiusfpcciei:quianoncrif n/fiboc nngttlarc fii 
gnatttm:ift't tamen aptum quantumad rcnfumoptittt/ 
dinc incertitudinis vtriuftibct vtafTigneturanimafi/ 
tati fignate tantumabf(^inanimaUtate:aut(nantmaU/ 
tati fignatetantttsabfcp animaUtatc;fignatione quan/ 
titmad fe:poftc^eiu6 iudicium eft:quod in ic nonpo/ 
tcftcffe apttimad vtruUbct:fed vnum tontum figna/ 
tum.CL3nteUe]cimu8 ctiom comparationes inter cmi 
fos acaufata^icomparoaonesinterportcsfimpUccs x 
compofitas^tcum fltcrintcaufe inteUecteincfTc coufa/ 
to:um fi cut partcs eo:um:ficut Ugna i com figura qua/ 
tum ad lcctum;ert'tcomparatioeo:um adcaufata: ftcut 
comparatio fimplicium ad compofita. Sedcum fijc/ 
rintcoufcremote acaufati's:ftcutcarpcntariU9 a lccto; 
erit ibiaUaconfidcratio^ivtrccpcomparationcs babct 
comparationem quontum od fenfumct quantttm od 
inteUectum'Z qttantttmod noturam.!@ed comparatio 
quantumadfcnfum intcr caufomct caufato bcc eft:^ 
quandocaufefuntremotc:fi fuerintcaufeicaufota fen» 
ftbiUa:n6 crit ibi mogno pjio^itos vel poftcrioiitos aUo/ 
rum ad oUo fcnfibiU'a.£t fi fiierint non fcnfibiUa: nuUa 
(Uo:um bobebunt comparotionem quontiim od fcnfu^. 
©imiUtcr ctiain cft iudicium oc imaginQtione:fcd qua/ 
tum ad intcUcctum:fo:tafli9 coufo potcft cognofci p:iii8 
qg caufatum:i rotio p:occdt't a caufo od coufatum: ficu/ 
ti cum bomo vidct Uinam coniunctam ftcUc cuius gro/ 
duscftin o^oconeifol ftierit ci oppofitus per oj^ame/ 
trum:iudicobit ratio gp eclf pfis crit.SimiUter cum fcic/ 
ritgjmotcriocft motoad putrefcendum :cognofcct q> 
fcb:i9crit,<^o:tafT(8aute$aUquandocognofccfcaufatij Stgula 
vagu 01 
Plcj:. 


«3C.35. prfnl^caufamtt ptoccdct oe caiifato ad canfam. ZW 
quandoautempercauratumfciet caufam:nunc ftgnift/ 
catione:nunc fenfu.^oztalTeqHandocp icict pzius caufa' 
l«m:':e;:coperuenietadcau(am:'Z iterum c]c ca caufa 
«d aliud caufamm.Sed tam Declarauimue bas omnee 
confiderationes^in ooctrina noftra qua ooaumus arte 
p:obandi.@cdcomparatiobarum caufartim remQta< 
rumafui8caufati3:beceft:gjfc6m comparationem eo/ 
rumquantumadnaturamx]uodciic^eoat; fucrit cau' 
fi} finali6:ipfum eft notiusquantum ad naturam £t qd/ 
ciicpillouimfitert'tcaufaelftcien8:non quod ciTe illtus 
eft vt fit caufa efficiens etus quod facit ipfus eflc crit no/ 
tuis q^ caufatum quantum ad naturas-S ame efTe fue 
rit quanmm ad naturam:non pzoptcrfeipfum;fcd vt fa' 
riatq6babete(1cpcrillud:Donec facmm fitfinis cius: 
nonfoluminfaciendo^fedettamtncfle^fiftjcritinnatu' 
ra rC9 buius modi:non eritillud notiua ^ caufatu^lmo 
caufatumnotiuaeritilloquanttim adnamram. Sed 
cotnparatiopartiumcompofitozumad eaque funt c5> 
pofita ej: ilU8:bec cfticp compofitum notius eft quantii 
od fen fum:qz fcnfus p:(us fen tit •: compiebendit romm: 
ocinde Dircemit:': quando compzebcndit tomm^appzC' 
benditiUudintenttonecdmuniozi quod eit co:pu8 auc 
qdcftanimaUoeindc Difccrnjt illud.j5cdquantum ad 
intcUcctum:fimplqceftante$compofimm:q: non fd/ 
tiirnaturacompofittnifi p:iufq§ cognofdmus fimpli/ 
ria ciu9.£tquinoncognouenteitt8 fimpU'cia:fo:ta(Ti0 
tamcn iam cognouit illud per aliquod acddcns fuo:um 
occidenttum:aut pcr genus fuo:um generum : i tamen 
Ron pcntenitadcfTcilliustaqlfinouifTctco^pue rotun/ 
diim:autgrauc:autbisfimiUa:^nonnoui(Tctcefuciiib/ 
ft9nu'e.©cdq0anmmadnaturam:compofimm efi q6 
appctinirinpluribusrebus': partesappetiimnvt fiat 
ej: cis perfcctio compofiti.Sed quod cfT noritts quantu 
ad intellectum:e^rcbu8c6munibu6':p:op:t)8:': ej: re/ 
buo fimpUcib''icompofiti8:funtc6munia': fimplida. 
&cdquannimadnami'amp:op:ia 'zfpecialia': ca que 
funtcompofita.Scd tamcnficutnaturainoando cffe: 
incipitacomunibusifimplidb^^iDeillisfadt ei par/ 
tes fpedales i compofita:fimilttcr oifciplina a c6muni/ 
bus 1 fimpUctbus;': ej: illis fapiens fumit fcienriam (pc» 
daltum t compofito:um:: oc vtracp illanim ccfl^at injji 
Itriop^ima^quandoinucniuntfpccialia^zcompofita. 
C;Capt'm.lI.£>cDifponendi8 p:incipy6 natijraliii fm lc/ 
gem p:cponendiiconftituendt. 

jetncepa poftqul ISK 

p^icMjia^enumcraboio^dinaboillaficutqci' 

_ _ gito:do illo:um:i oemonftrabo quid fun t: ct 

*^oicam.C€fe co:pu3 natttrale cft fubftantia 

©cco^e j„ qi,3 pojftbilc cft intcUigilineam vnam:taliam lincaj 

fccantcm iilam fupcr rcctos anguloe:': tertiam alia; in/ 

tcrfccantemambasillasftipcr rectos angnlos^-zcj: boc 

eftq7buiufmodicftfo:ma.quaco:pu8eftco:pti6:tco:/ 

pu0 non eftcovu9:e):co q> babet tres Dimenfiones oc/ 

ilgnatas:^: covpm babet cfTc co:pu8 conftituiu j: qpitia 

mutcnntr Dimcnfiones que funt en co in efTccni:quia cc/ 

ra aut pars aque aliquando babct oimenfiones in cftc/ 

cni.f.longttudincm tlarimdincm': fpifliwdincm oefi/ 

nitasfiii8termini8.©edquado c6mutatur ftgura:co:/ 

_, j , rumjMturvnaquccpillarumoimcnfionumDcftgnataf : 

bimficca tfucceduntlocoiUarusalieDimcnftoncs icj^tcnfiones: 

itcrmiate tco:pu9remanctin fuacoqx>:eit3te:necpcrmutatum: 

f in aaic necco»upuim.'$ounaautemqua afTignauimus.fc; 9 IL 14 
ipfumeftciuemodiin quopofitHceft intcIUgibae oi/ 
mcnfione6:ncceftpermutatanccco:aipta.<ocd m oc 
biaate innuimuertcognouifti q^beDimenfiones ocfi/ 
gnate funt quantitaseictremo:um eius que aducntunt 
eii pcrmutannir:fedfo:marucfubftanttenon pcrmii/ 
tatnntbecquantitas fcquitur pcrmutotioncm accidcn 
tium in co:aut fo:marum fictit aqua cum calefcit augc/ 
turcapacttas.CSsboc cozpusnaturale vndc cftco:/ 
pu6naturalebabctpancipi3:fed vndeeft generatum 1 
co::upiibilc 1 omnino permutabite babct etia ampliue 
ftip:a p:incipia.Jocd p:incipia quibus app:ebcndirciU8 
co^po^eitas^quedamfuntpartceefl^cntieetue 1 oemoni 
ftranten^enttasdus^ibecoignio^a funtapudeoe voca/ 
rip:incipia:bccautem ouo funt:quo:um vnum fic eft 
co^poaficutmateries Icctoaliud vcro ficut fo:ma lecw 
tas abftracta a lecto:i quod eft in eo tai$ materics in Ic/ 
cto.vocatur f lc fubiectum:materia:o:igo:i clemcntum: 
fedDiucrfisrcfpcctibue^iquodcftincoficut fo:ma lc 
ctitas in lccto: vocamr fojma.Scd poftqg fb:ma co:po/ 
rdtari6:autcftpa'o: cetcrisfo^miequefunt namraliii: 
1 gcncribus 1 fpecicbus eo;: aut fimul iuncta cum illie: 
itag7nonpof1untfeparanabea:tuncboc quod cftcoz/ 
po:iq6cftmatcrie8lccto:ipfumctiomcft ali}6 que ba/ 
ben t bas fo:itia8 in boc o:dinc:q: omnia babentcfTc cii 
co:po:citatc:iboccft fubftantia.06 quum confidera/ 
tum fiterit in fc non relatum ad alia:inueniemr in fe va/ 
cuumabbacfojmainacm^icritciue apritudo rcciptc/ 
dibae foimaczcobcrcndicis^lecdejcapnmdincna u< 
re fuc abfoUitc vniucrfalie eft quafi gcnue Mtarum fpe/ 
denim quanim vninfcuiufgj p:op:iii cft rcdperc quaf/ 
dam fo:ma8 tanm;:-: no alia8 poft co:po:eitatcm.&ed 
e^aprimdJnep:op:ie fiicnamrccftc6munt8 omnibue: 
tipftimtottimcftpotensrccipcre omnee bas fojmae: 
quafdamfimulquafdamvcroviciflifm tantus:': babc/ 
bit in nanira fua comparationem aliquam cum fo^mie: 
vtfitreccptibilcillamm.eteritbcc comparatio quafi 
e(fct in illa:picnira vcl vmb:a vcl tmaginatione fo:ma/ 
rU5:tcritft):maipfaperftdensbancfubftantia in actu, 
CLi^onanirci^o naturaIitcr:gjco:pu8e)cco qy eUcoi' 
pU8babetpancipinmquodeftyle:i p:inciptum q6 eft 
fo:ma:fiue fo:ma co:po:aIi8 comunie : fiiie fo:ma fpc/ 
cidlie aUqua ej: foanis co:po:um;fiue fo:ma accidenta 
Ud:cum acccperis co:pu8 fc6m cp cft albuj vcl fo:tc vcl 
fanumi^ponamritcrum^q: bocqd eftf lcnon oenuda/ 
tur a fo:mi8:vt qriftat per fe vUo modo:q: non babet in 
recfTein effectu:nififticntin ca fo:ma pcr quajbabeat 
efTcinacni^ifitfincfo^maqneDifccditabea.g^soifcef/ 
fiodtisnonfitnififucccfTioncaUcriueqneexaifetcam 
1 cjaftat vicc ciu8.aiioqiiin co^umpcrcmr f le in acw: 
1 bcc f U fc6m boc quod cft in potenria rcccptibilis fo:/ 
tt^eautfoanarum vocaturf Ie:i fcom boc g? efl in actu 
fuftincnefo^mamvocaturfubiecmm.CTlonautcbic 
accipimu8 fubiecmm ficutin logf ca quando oifTinteba/ 
ttir fubftantta:q: f le non eft fubiecmmcj: bccintcUccttt 
vllo modo.£t fc65 boc q? eft c6muni6 omnibue fo:ma/ 
ti6:vocaturmatcria vclmafl^a^ifcSm boc cpcmniaret 
foluunmr in ill3:i cft ipfa pars fimplcj: reccptibili8 fo:/ 
mctotiuecompofituvocaturclcmcnnim.ClSimiliter 
criam quicquid eft ficut illud:i fc6m boc g? ab illa inci< 
pitcompofitio:vociwro:t'go.(E0imiIitercriam quic/ 
quid cftaltud quodcftficut illa^fo^tafl^ecftquando mci 
pimrabeaougo:quandoautem incipimra compoftto: 
ipemenimrad iUam:vocat clhmm:q: crntucft fimpli/ 
do:par6compofiti.£tbecfuntpuncipiaqucfHntccef/ 

i^ £ z :& tenS.S^yno 
dleoicta. JnBcflrpft 7. mctapJ?. eviSmfk* VOauria, 

JBriso. 
S-mti\f».t.s. ©uffi^ t^ibii ©ef(n«t rf' 
fici^te, catoeizsci' 
Ittace 6 ^ma 

5.meiab.z' ^ i.z.pi^jrn. rotracoa q 
ticatdmno 
l;>iccdm effi/ 
aenK?H« 8 

De pttcipye fecozpori3.Scd co:pudbabetaUapji'ndpia:e(ficien8 1 
finale.fiificicns autcm eft quod impjimit foimam 
que eft in cozpoubus in imteria comm:': perficit mate' 
riam pcr fo:mam:i ej: vtrifcp conftituit compofitum 
quod agit per foimam;-: paticur per materiam.-^inalis 
elt j?pter quasimpjefTe funt fojme m materMs:-: qz no» 
fter lermo eft oe pjincipijs c6munibus:tunc erit efficics 
(icat bic accipimus comun . :i finis c^ui bic inteditur co' 
munis.C6muneautembic intclligitur ouobusmodis: 
vnocnimmodoefficienscomuniseft illequi facit pji/ 
mum opu3:e): quo cetera opera babent oidinem.Sicut 
tlle qui atcribuit pjime macerie pzimam fojmam cojpo/ 
ralcfi eft ibi res quc iic eft:fiajt fcies fuo loco.C^t bic 
eW qui oat ojiginem pjimame^ qua completur genera/ 
tio queciic^ eil: poil eam:t erit finis comunis: finie qui 
intenditunnaturalibus omnibU8:iieftibi quittc eilft/ 
cut fcies fuo loco:t bic eil vnus modus.Slins aute mo/ 
duseilcomunis q participatur admodusvniucrfali?: 
ficutefficienscomunccft idquodpjedicatur oe omnif 
buB factojibus particularibus rerum particularium: et 
finis vniuerfalie cft illcqui pjedicatur oeomnibus par/ 
ticularibusfinibus rerumparticularius. £t oiiferenua 
quecilinterouosmodosbeceft.f-Q' comunefcdm pji/ 
mum intellcctum eft in ciTc eifcntia vna numcro:-! inu/ 
itinteUectusgjipfacft:-: non competitcizvtoicatur oc 
pluribus.£6muneautcm fecundo modo non babet in 
cnfe eitentiam vnamiimo eft res intellccta complcctcns 
efTentiasmultas conuenientcsinintcUcctufcdm quod 
fuhtefficientcsautfinales:crgobocc6muncoiceturoe 
multis.(ir»ed pjincipium cificicns comuneomni fc/ 
cudummodumpjimum:nrcs naturalcs babent pjin' 
cipiumbuiufmodtnoncritnaturalcqj omne naturale 
cftpoft bocpjincipium:i ipfum babet ad omnia rela/ 
tionem:eog^eftpjindpiumcojum:nong' (tt naturale: 
qjftpjincipiumclTetnaturalc:tunc efTetpjincipius fut/ 
ipltus:quod eft impoffibiie.Sut pjimum pjincipium cf/ 
ficicnsectaliudpzctcr boc:iboceftimpo(Tibile:i qua/ 
do quidc; boc ficeft:naturaUs non babet vlU> modo tra 
ctare oe co:qj non comifcetur cum naturaUb" vUo mo/ 
do.^oJtalTe autempjindpiumerit boc naturaUbus ct 
n6 naturaUbus:': cius caufaUtas babcbitcomunius e(Te 
q^ caufaiitas ciu8:qd pjopjte eft caufa rcru; naturaUus: 
irerumqucbabent relationem adresnaturaleaficft 
ibi res que ftc cft.Conccdo autem poiTe cf(e:gp vniuerfi/ 
tatis rerum naturaUum fit ipfe pjincipiuni cff icies om/ 
nia nawraaa pjcter fe:non pjincipium eflficicns natura/ 
UaabfoUttcfnabcpjincipio autesefficiente comuniin 
fecundo modo^noneftmirumficractatnaturaUs lcijm 
fuam oifpofitionem.7^odu8 autc; tractandi oe co bic 
eftivtfdatoifpolitionemomnisciusqd cft pjincipium 
efFidensaUquodrcrumnaturalium:i quomodo ocbe/ 
atclTcin ciuspotcntia^iquomoocbeat elTe relatio cius 
adfuum caufamm pjopci k)nge:icquidiftantia i op/ 
pofitioicctera:igjpjobet.Cit<e fecerit boc: fciet natu/ 
ram comunis factojis naturaUum boc modotpoftqg fci/ 
uerit oifpofitionem quc pjopjia eft ei quod cft natura tc 
efficicns naturaU'um:i bocmodo cognofcet oifpofitio/ 
nempjincipi)c6muni8.©edqj bccpjincipia funtqua/ 
tuoj:ociUisadbucftgillati5 tractabimusint^tu funt in 
fubftantia nawraU':vt pjobatum eft in pbj-Usfopbia pji/ 
ma.Sedcojpus q:boccp eftmutabilc:i ejrboc qpeft 
perfcctibile:aut ccpit eiTe:autgcneratum:babet infiipcr 
aUudpjincipinm.qje):boc g>eftmutabileaUud cft cj^ 
ej; bocg^eft perfectibilr.ic;c boc Q^ccpitefTe: aut cft gc/ ncratum:aUudeftcp cjrbocqjcft bec Duo.QuJa quod 
inteUigiturej:bocg>eftmutabile:boc eftfcdm g> erat 
aUcuius pjopjietatis babite qua oeftructa (ucccfGt aUa. 
gftergoibiresftabiUsque eft mutabili8.©cd affcctio 
que babebat ciTc pjiuatuni que aberat cepit cfTc. 3am 
crgoomninoDeclaratumcft:qj ejc boc g?cft mutabiie: 
babetaptitudinemrecipiendiidquod rcmotum eft ab 
iUo:fdl; rcm rccepcibilem eius quod mutattun eft oc iV 
lo:ieiu8 quodpermutauitiUud: i fojma babita.i pji/ 
uatio eius crat cum fojma permutata. 0icut panus g> 
permutatur oealbedinc in nigrcdinem.nigredo pjiuo' 
tuncumalbedoincipit eiTc.Q6auteintcUigitur ejc boc 
Qjcftpcrfcctibilc boceft:qj contingitres quc non crat 
ineoabfc^ remotione aU'cuiu6abco:vt quiefcenscum 
motietunqjoumquiefcebatnon crat nifipjiuatio mo/ 
tus quieftiniUopoiTibiUtatci potcntia.lboft^utcm 
motumeft:non cftabeoaUquid remotum:niftpjiuatio 
tantu;:itcut tabulamundaqnandofcribitur inea ftcuc 
perfectibiU:necciTe eft vt babcatefTentia; que fiiit pjius 
impcrfecta:ipoftcacompleta eft:irem que acceffit d 
ifuiuationem qucpjcceffit.qjpjiuatione opiiseftpjo/ 
pterquasreefitmutabilisoutperfcctibilis.Sienisno 
cfTct ibi pjiuatio:non polTct ciTc perfectibiie aut mutabi/ 
lc:imoperfectioifojmacfTentin eo fcmpcr.jicrgo mu/ 
tabilciperfectibilcncccfTe eft: vt babeat antea pjiua- 
tionemquoufcp certificeturQ? fitmurabile vel perfc/ 
ctibilc.1^ jiua tio autcm non babet opus inquan tum cft 
pjiuatio:vt fit ibiperfcctio i permutatio.'l^emota enij 
pjiu3tionc:necclTccft:vtrcmoucaturmutabilc i pcrfe/ 
ctibilefcdm boc^^cftmutabilci pcrfcctibilc. 'l\emo« 
to autem mutabiUi perfcctibiU:non cft nccciTcvt remo/ 
ueatur pjiuatio:ergo pjiuatiofc6m boc pjiuscft: ergo 
eft pjincipium:quia ii quid eft neceiTarium:vt babcat ef/ 
fc/qualeciic^adboc vtalitid babeat c(Te:fed non econ/ 
uerfo.tunceritpjindpium.3ut (t boc non fufficit cp rcs 
fttpjindpiumquicquidncccfTarium cft: vt babeat cfTc 
qualcciicp:nifi cp necciTarium eft:vt babeat cfTe a re qtie 
cftcipjincipiumfine pjiojitatei poftcriojitatc:i tunc 
pjiuationon critpjindpium.Scdnoncft vtile:vt con/ 
tendamus oc nomincvndemittamus nomen pjincipt): 
1 oicamue cp opus eft finc conuerfi:onc3nuenimu6 er/ 
go receptibilemutationis -z pcrfcctionis^i inucnimua 
pjiuationem:i inucnimus fojma: que omnia opus funt: 
vtcojpusfitmutabilci pcrfcctibiici bocclarcfcctno/ 
bis CU5 pania inipcctione.Sed quod inteUigitur cx boc 
gpcoipas eftgencramm:atttccpit cfTcfacit neceflarius 
affirmarerc5quefit:ipiiuatione pccdercCrSed res 
generata ique cepit ft babetnece(Tcg>pjecedat fuum 
tnitium ifuam gencrationemefTcfubftantic quod bai 
bet>at coniunctioncm cum pjfuatione fojme generati. 
1>ofteaoiuifitfc:icojjuptacftab ta pttatio:beceft res 
quetamcito nonclarefdt ficutiUud. 3mo pjius oebet 
poni naturaU pofitionc.i ftifficienti inductione:i pjoba/ 
riin pbf lofopbia:ifojta(Te poterit ars tbopicojum fa/ 
tiffacere voUintati oifcipuUi faciet eum quiefccrc Sed 
ooctrina pjobationis non mifccwr cu$ arte tbopice oif/ 
putationta.grgo cojpiis babet oc pjincipije quc non fc/ 
parantur ob eo:nec etiom ob eo q6 vcnit in illud poft ef/ 
fentiam:iipfQ funtquc non pjopjieoefignamus nomi/ 
ne pjincipiojum.Scd ej: boc cp eft cojpus abfoUitc: f lc 
eft 1 fojma cojpojaUs fignata qua comitaf ^titatcs ac^ 
cidentaleeaiitfojmafpecialisquccapficit. @5 e% boc 
cp eftpcrmHtQbile:out pcrfcctibi[e:ailtgencratuj: addi/ 
museicomparationcm pjiuationieqticbabs conueni< paiTio efc 
aiuatco: 
ruptiua. 
z.oe lua "^ccitas 
fiuaitcia. 4-P^».7 «4. 

f.pp.u*. 5.p5.t.s< Jpl?f.no 
«>: ptigc/ 
nfitpiin' 
gcne. 
p. p(?rli. 

7'Pl?f. 
ap.fimo 

p^f.t.CO, 

5s, 5.nina. f> pi^rfif. ennam aim fita p lc ontcd| cjriitcrcfc-z crit boc p:incipi5 
ficut oictum cft.Scd fi scccpcrimus fcdm cp eft comu/ 
nepcrmutabili:pcrfectibiU':': gciicrato:crunt pjincipia 
flKtaflfcctio-zpziuatio. Siverofc6mq6pjop:ium elt 
pcrmutabili;cruntpa'ncipia yle-.i cotrarictaaxjz ad mcf 
dium non mut3tur:ncc oe mcdio:nifi cj: boc q> c(t in eo 
aliqua contrarietas.£t videmr cflc Diffcrentia in ter coi 
trarictatem i affecticnem -zpiiuationcm qua tu iam oi/ 
dicifti^ifubftantiaecbocqjcft liibftantia:affcctio cius 
eft fozma:-! iam te fecimus lcirc oiflcrcnttam quc cft in/ 
tcr fo:mam i atfectionc5.Scd mutabilium x perfectibi/ 
lium non in fubftatialttatcaffcctio eoaim cft accidcne: 
fediamvfusfijitivtinboclocoomnts affectio vocetur 
fo2ma.£rgo vocemns nos omncj atfectionem foima^: 
fc5 vt^ptcromnc q&fit inrcceptibili:rcccptibile fiat 
cciignatum p:opiictatc.£t f lc oiffert ab vnaquacg ifta/ 
rum:q:inucniturcumvnaquaq3illammaIiquomodo. 
£t fo:m3Differta p:iuationc:q: fo:ma cft cflentia per 
ftipfam.f.cft addttU5 e(Te fupcr eflrc;q6 babet f lc.-paua 
lio vcro non addit eiTe fupcr e(Te quod babct ylc^fed co» 
mitatur cam ad modu; comparationie eius ad banc foz 
inam:cu5 non babueriec(Te:nili in potentia ad recipien/ 
dum illam M!Stbccp:iuationoncft piimtio abfolutftfj 
eft p:iuatio babcns aliqucm modU5 cfTcndi:q: cft p:ina' 
tio rci cum p:cparatione i aptitudinead illam in mate/ 
riaoefignata. "Domo eni^nonfitbomo crnonbuma/ 
nitate;(edcj:inbumanitatercccptibilibiimanitati6:igc 
ncratiofitpcr fo:mam:non pcrp:iuatione5:icoz:uptio 
fit per p:iuationem:non per fo:mam. £t oicitur q> rcs 
fit cj: f lc % p:iuatione:i no oicitur gj fiatcj: fo:ma: ficut 
oicitur q> lectus fit cj^ yle i c)c p:iuationc:t no oicitur q> 
fiatej: fo:ma.q:cunioidmrlectU9fieriex: f le ■: p:iua/ 
tioc:intclU'gitur.f.e): lignis ■: ejc non lccto:i multis Iocib 
certiimeftoici gpfitcjifleiiin multis non eft ccrmm. 
CCScmper autemoicimr^lttcjc p:iuationc. Tlon.n. 
oicitur gj q: bominc fiat fcripto::fed oicitur g? bomo fit 
fcripto:;toiciturg)Cj: fpermatef it bomo: 2 oicitur cp 
q:Ugni6fitlectU8.Caufaautemeiu6 qdoicimr cTcfpeo 
matcboc.f.e:q:c]cpoUaturfo:ma ipcrmaUtati6:q: p:c/ 
pofitioc)c.babetbicintcllecmm Dcpoft:ficut fignificat 
in locutionibug eo:um e]cp:iuatione:licutcit5 oicitunqj 
cj: non bomine fit bomo.i.poft non bumanttatcm.Sed 
cic materiaUtcr: vt cu5 oicitur qc Ugiiie fit lcctuerquia It/ 
gna 1 fi non fian t obfcg fo:ma U'gneitat»8:fiut tamcn ias 
cum ipfo abfcg fo:ma qtiadam.quia nifi mutentur Ugns 
fcdm aUqucm modo:um 1 aUquam ffgitrarum craden/ 
do 1 oolando non fiet e% eis lecme:nec figuraUtur eius 
figura.£rgo afTimilantur fpermati oUquo modo:co cp 
vniiquod<i5 co:um mutatumeft 3 fua oifpolitionc:': oi/ 
cunt ibictiam p2cpofitionem cj:.({r£rgo in bie ouobus 
modisfubiccto^umtmatcricrumcj; Dict'mr'cj: intcUc/ 
cmpoft^iinvno modo fubiecto:um:ot'citur p:cpofftio 
c]iJ:ioccj:aUofenfu.Ucrbi grotia.q:quado oUquafiiit 
fubiccta aUcui fo:manim:i fiunt fubiecto iUicomirtio/ 
ncautcompofitioealiquaU:oicimraUquid gencrari e% 
iilieiz fignificattuncp:epofitio.c]c.aut.De.bocfc5 g>gc/ 
ncrammconfttmtiicftej:illt6:ficutC):galla 1 ottrame/ 
to fit incouftrum.CTfit videtur odbuc etia^ qj in p:imo 
modo oicimrc): p:cpofitto intellectu compofito ex poft: 
lej: bocintcUcctu.Sicutin fpcrmate vclmatcriccnm 
fitcjc illi8qdfitej:boc intcllcctu:fcil5quiaq6cft:p:t'u3 
crat in oifpofitioncaUqu3:oeindemutamm eft e>:ea aU'» 
qut'd:i conftitutum eftc):cogcncrotumquod oicitur 
fuifTe e)c ilU9.j!crgo g? fuitquafi fperma vcl atramcntus: 
non oicimr q> fiat ej:eo rcs gcnerat9:ncc oicitur q> fpcr/ n. « 

im fiatbomo;nec Qttramcntum Cncauflrum: ficut oici/ 
wrgjbomofcriptojfitnifi oUquo modo tranfumptio/ 
m's:aut modo quo oicimr aliquid altcrotum cft.i.co::u/ 
ptum.gt e)cco q> cft ficut matcrice.aUquandc oiciitur 
biouomodi;quia oicimrg?e)cmatcriefitlectH8:q: ma 
tcrieenon co::Hmpimradmodumco::upti6i6 rperma- 
tis.(L UndcafTimilafurbominifcb^boc g^pcrc^itfci/ 
cntiam fcribcndi.©ed q: fi npn omifcrit fjgurom;nd rc/ 
cipict figurom lecti:indc ofTimilatur fpermati fcgm q> 
mutaturad bumanitatem.gt fcdmgjbocnonconucnit 
vt oicamr oc illo cjc.Sed cum adiungimrici p:juario;af/ 
finnamr;ficutcumoicitur.£>:bomincnonfcripto:efit 
rcripto:.£t ipio p:iuatio non conucmt ci vUo modo:nili 
vioicatur cump:cpofitionc.e)c.T(oncni5Dicimr q> no 
rcripto:eft fcripto::quiatunc efTctfcripto^non Ccripto^ 
CCctus cftautemg? fi non inteUigimr c)cnon fcripto» 
rc:ipfemet non fcripto:.@cdfubicctum oc quo p:edica/ 
turnonfcripto::fo:t3fTctiicDtcctur illud:fcd p:cpofitio 
e)c.potcftoiciDeeofemper:q5Ui9boc omninonon affir/ 
momcc cctera buiufmodt^quia foztafTe lingue oiuerfifi/ 
canturinvfu DicendibccinonDiccndi.imooico g?cu5 
inteUcj:en'nt oe p:cpofitionc e^c.ouos modoe qtioe oijci/ 
mue:rccipicnmr vbi recipimue:i non recipientur vbi 
non recipimus. {rtiicmt autcm in boc loco f lc ofTici 
oefideriofo:mc:iflca(nmiiantfcmt'nc;fo:mamautcm 
afTimilant mafculo:i boc cft q6 cgo non intclUgo.gt oc/ 
CderiumanimaUenemo eftqui non rcmoueat abfle: 
ocfideriumautcm namralequo trabitur ree ficut lapis 
oeo:fum:vt pcrficiatur poft imperfectionem qua babc/ 
batfuiloci naturaUs.^UHdetiamDcfidcriumlongc e(t 
abea:pofTetaHre5 boc concedi g? f lecft ocfiderans fo:/ 
mam:fi ipfo cfTct vocuo ab omnibus fomne^out clTct of/ 
fecta foftidio fo^mequc odiunctacft eimt finon efTct 
contcnta fo^miequc perficmnteom ifaciunt cam cfTe 
fpccicm:autfipofTetipfflmoueriperfe ad fufcipiendam 
formam:ficut lopisad confequcndum locum:out etlas 
fieflfctincavirtuemouens.ged non cftvocuaobom» 
nibue fo:mi6:nec conucnit ei faftidire fo:mam babitoj 
Vt ftudcat camejccutcrc 1 abijccre a fc:q: fi p:opter acg/ 
llrioncmalteriu6fo:mc:vcnitfaftidinm babite fo:me: 
iccircog)babctcam:mnc ocbct vtnon ocfidcrct com. 
jSiautcmfaftiditcam p:optcrlongcuttatcm tcmpoiis: 
tunc ocfiderium accidet ilU' fc6m tempue:i non crit oe 
fua fHbftatio:fcd erit bic coufa que boc focit oeberc. ©$ 
non conccditur vtfit noncotcntaco qt> babct:quafi oe/ 
fidcrct vt coiungantHr contraria in fe:q: boc cft inconue 
nicn8:q:inconucnienecftfo:tafTcq6 putatur ocfidcra/ 
rc ocfidcrio animaU'6:i ocfiderium vebcmcns non eft: 
nifiodfinemin noturapcrfictente:i fineenotHrolee no 
funtinconuenientce. jCiim bocigiturquomo concedi» 
turgjflemoueoturodfozmom^cum fo:ma non adue/ 
niat eiinift cjc caufo quc p:iuo rcmoucteiue fozma^ quc 
erat:nonq:tpfaacqHiratcam fibi fuomotH:i ctiam fi 
non acciperentbococfidcrium eflTe fo:morum confti/ 
tuentiHmqucfuntp:imc conftitutionie^fed fccudonim 
conftitucntium quccon lequtimr:acceptio buiue ocfide/ 
n)adbucefTetDifficiU9:ncdH5 cumottribucrint ei ocfi/ 
deriumfo:morum conftituentium^vndcpiopter bcc 
omnio.DifTiciUe cft mibi tntcUecme buiue vcrbi;qj ma» 
gis vf boc c(Tc Dicrio.figuratc loqHctiii qg pbf lofopboE. 
Fo:tafTc potcritaUHebocintcUigcre rectoitellecm:vii 
in boc couertJtHr ad ilUim.Sed fi eflfet loco f le fimpli/ 
citenoUqua f leiom coftituto fojmo noturaU:i contin 
gerete):ipra fo:ma naturaliqueeftin co^moms ad per/ 
fcaione6ilUu6fo:mc:ficuttcrrain ocfccnfu:i ignie Cn 

;Suic. c i £fq6matt/ 
rieefultaf. 

£B>ncicov 
ruptibir fm 

cemiapp^r 
fi.inftrtc. 15 

P pi?rs<. guffu 'Libti ti Oi coitai 
pttbile ■: iiv 
coiiupabO 
le efiu pluf/ 
qjgencrc. ccli 'ccoinft 
ttJidnn. x.maai f p afccnlit:foztafTi8bcclocim'(J9dbitccctpo(TibiU's:^m'6U' 
lud oefideriiun no attribiieretiiraiifi fozme ageti. £>ed 
in f le fimpU'citer Defiderium no intelligo. 
CCCaptin.llI.qHaUter bec pnncipia liint coia, 

3 '^ ntl I d «ti ""'^''^ fpccitlQtio fuit bic 6 
1, V^^lii4ll| cojbus piicipi)s:ccbemiis 
iconfidcrareinbispacipgstria coikj:fm quc 
■Duoiu? piedictouij modonis funt coia. poftf 
modu5 autem oeclarabitur g» coipoy qucda 
fiint rcceptibilia generatiois i co«uptionis:boc eft quia 
qued3$iuntquo:u5flercnouatfo2mam'z amittit foif 
ma5.gt quedam funt que non funt rcceptibiUa gcncra' 
ttonigicowuptionis.-fcdcfrceoiuscft perpctuum:i qn 
quidcm boc fic e(t:non erit flecomunie fm pzimii duo/ 
ru5 p2cdicto:u5 modop:q: no potcft f le cum fit vna:vt 
aU'qua"do rccipiat fo:ma5 generatoiu, i co:iuptibiUu5: 
-raUquido rccipiat foimam ciue qd non co::umpitur in 
fua n3tHra:nccbab5generationemmareriale:q: boc cf'- 
fetimponiibile.Sed fo:ta(Ti8 :3ccditurQj fit f le cois ali' 
quibus co:po:ibus.i.co:poub'' gencratis cowuptibiUb'' 
quo:um aUa generatur ej: alqs^zcojiumpunt alia:ficut: 
Dcclarabitur ej: oifpofitione quatuo: que vccantur cle/ 
menta.(C*^o:taiTi8aute5ponitur'materia fubiecti fo:» 
mcque no coijumpituni fubiccti fo:mc que co::umpit 
materia vna in ic apta recipcre omnes fo:mam.iocd ct 
q&n6co::umpiturcontingitilUtd:q:adiiictum cll: fo^ 
me quc no babctcotraria.crgo caufa gp non gcneratar 
1 non co«umpitur:crit e% parte fue fo:mc que p:obibet 
rius matcrias ab co q6 eft in natura cius:non cjt: Ete ma* 
tcrie obedien tiaU3.(ECu$ ergo fic fucritimo poft$ fic 
cft;fiait poftca apparcbit:tunc crit f lc cois fm biic mo/ 
dum:i fi fit coie omntbus naturaU^bus^aut gcncratisc): 
conuptibiUbus ej: iUis^eft tamc oe numero perpetuc^; 
co 9? no cft e^ rc que mutetur in aUud.CJSi cni5 ita ef/ 
fefcopuebaberctaUaf lc^iillaalia eiTctp:iot ea-z cois» 
CrScdfinatur3Uababetpnncipiumfo:male coc fm 
p:imii modum:non inuenitur in fo:mi8 gp putemns fic 
c(Tc:nifico:po:eitatc3,Q:fiperroutatioco:po:um in ge 
ncratione i co::upti6e non fit nifi poft forma^ co^o:ci 
tati8:i?bi gr3tia;(Tcut fo:ma co:po:eitati6 quc eft in aq; 
quado mutatur in aerc5 rcmanet ficuterat in jaqu3:tiic 
critpncipium co:po:u5 fo:malec6e ilUs oibus ftu buc 
modu:q:poftbocpncipiu5:adbuc crunt ilUs p:incipia 
fo:maU'a:quo:p vniiquodcpcrit p:op:ium vniufcuiufc^ 
illo:u5.Scd fi res no ita eft:fed cu5Co::umpitHr aquci/ 
ta9:co::i5pitur co:po:eita9 que erat in f lc cius:^ptcr co 
fo:t(um co::uptioni6 aqueitatis:-: generata cft co:po:ei' 
tasalianumcrofimiUsiUiin fpecie;tunc non babebiint 
co^Jow quale boc eft {nincipium fo:male communc: 
polTca autcm apparcbit loco fuo vcritas bo:um ouo* 
mmmodo:um. feibaberent cozpoia p:incipium fo:/ 
malebuiu9:cu5qucdamepi6babeantfo:ma5 qne no 
feparatur:tunc iiUid puncipiu5 fo:maIc cfTctfempcr c6/ 
iunctU5fuematcrie:znone(Tetc)ciUi6 qucgcnerdtur ct 
co::umpiJtur:fedDcpcrpetuis.(LScdDe p:iuati6c ej: 
fiia Difpofitionc cUiret g» ej: omnib^^p^iuationibus ; non 
conceditur aUqua elle comunis fm p:imu5 modum: q: 
becp:»uatioeftp:iu3tioaUcriu3 reiquepotcft gcncra/ 
ri;i q: potcft gcnerari:non eft bngc quin gencrct . £rgo 
tunc non remanebit ip(a p:iuatio:n6 crgo tunc eritc6i3. 
iScd comunc fecfido inodo q: ouobus potcft ineniri in 
vnaquacp maneric bojum p:incipio:u5;rc5 gp fit comiv 
neomnib^^gcneratisimutabiUbus^q: omnia coucniiit 
in bocijjvnuquodqjconisbabetfo^mamimatcriain 
-zpuuationes.i^tboccomuneDicHnt gpnon generamr: Capliti* m. nccco::umpuur^ptcrbocQ5 vniucrfaU'a no ofcuntur 
generarinecco::umpi.£ed vniuerfaliaDicytur nctge/ 
ncrari nec co::iipi oiiob^^modis. ^ntcUcctusvnius mo/ 
dig> vniuerfalcnogencratur nec co^umpitur cff bic.f. 
c}: no fuitbo:ain miidop:imain quabobuiteiTc p:imii 
fingularc;aut p:ima fingularia:in qua non p:cdicaretur 
oeiiUs aliquodvniuerfalK-zfuit bo:aantc ilUidin qua 
nuUus eonim babuit ciTe;': in co::iiptionc ccntrarium. 
grgo buius modi fiit aUqui qiii oiciiugp bcc p:icipia c6« 
munianec gcncrdtur nccco^^iipuntun-zifti fiieruntbo 
mincsquiDiccrcntq^inmiido fempcrcft gcncratioet 
co::uptio % motus;-; ^diumimdus ec babuerit.CI Sc/ 
cundi autC5 modi bic cft.f.vt confideietur quid funt; fi/ 
ajtquideftbomo^-zvtconfidcrctunan bomocjrboc g> 
eft bomo:gcner3Wr ico::umpitur:i inucnietur gp inteU 
lcctus cjuo cft gcncratus:': in tcHectus quo eft co::ijptu8 
non cft inteUcctus quo bomo eft bomo;imo eft quodda 
q6concomitaturcum:xnoncftDcfubftatia cius. £rgo 
ficDiciimrbecp:incipiac6muniaiuj:K» fcDm modu^ejc 
Duobusmodisp^cdictecomunitatis^-znoftrafpecuiatio 
Dep:incipijscftbicbocmodo.Tion cni5 loquimur bcc 
Dep:imo modo iSed cuaccciTcrimusad fingulariaque 
babet c(Te ej: iUis:inucniemus matcrias quc gcneratur 
•:co::umpiimr;ficut Ugnaod lectum:'Z gaUc ad cncau' 
ftru^^iflcp^imcDcquainuimue Qjnon gcneratur nec 
co::umpitur e(Tc cuis cft pcrpctuH5.Cirfecd fo:marum 
aUcfuntquegcnerantur-zco^^umpiitim-zipfefuntque 
funtin gcncratisicoKuptibiUb^^^iaUe funt quenccge/ 
ncratur nec co:njmpiitHr:'Z ipfe funtque babent c(Te in 
fcmpiternis.SUquadoautesDici^itur ncc gencrari:nec 
co«umpi aiia rationc^q: fo:tafl'e oicit gp fo:me que fun t 
ingcncratieicouuptibiUbU8:nec gcncrantunncc coz/ 
rumpiitur bac rationcf.ci: no fiit compofitc cj: matcria 
1 fo^ma^vtgcncrentur^zcc^^umpatur. UoUtntct.n.gC' 
ncrationc$c(Tc aduentus fomicadlubicctn^:': c(Tegcne 
ratu5 compofitU5 cj: iUi6.£t conuptioncm quc eft ci op 
pofita.fed puationis generatio;fi ipfo bab5gencratione: 
boc eft.f.vt fitpoftqjnon fueriti-z efreeius i accefiusn5 
efte(Teq6 babcateiTe in rc:fed cft c(Tcp nccidis:qz puo' 
tiocftp:iuatiorciDefignoteinreDefignotain qua eftil/ 
la in potentia.firgo babct aUqiictTi modu5 gcnerationis 
etiamaccidetaUten^zco^^uptionis accidcntaUtcr. grgo 
gcncratio cius cft ch$ fcparat fo:ma a matcria:-: fit p:i/ 
uatioboc modo.Scdco::upriociu6eftcu5recipif foi> 
ma^^ztuncpuatioquecftbuiufmodin^babct c(Tc; qzitg 
bec p:iuatio cft p:iiiatio accidcncaUtcr:ficut c(Tc cius cft 
accidcta iterqiieftco^iuptiofo^me^tciuspuatio cftcc 
fo^mc.Sspcrfcctioformczcflcnon eftnifi ej: compa/ 
rationcp:iuationi6quec6tingitciaU'qHo rcfpcctu. Con/ 
ftitutio aute p:iuation is -z cfi'e:cft ejc ccparationc ipfius 
ad fo:ma5.£rgo p:iuatio puati6i8 eft rcfpcctns aliquis 
qui c6tingit fo:mcc;: reipcctibus rclatiuie cr quib^^fo:/ 
ta(Ti6 aUquie accidit ci aUquando vfqs in inftnitiim:'Z po 
tcntia p:iuationis cft boc o:dinc:q: potentia vera cft in 
comparatione ciTcctus 'z pfcctionis. f t no eft pfcctio in 
p:iuatione.ergo non bobet vcrum cfTcctum. (L. i^cbes 
etia5 fcirc adbuc bec tria p:incipia c6mun»a quomo fm 
compar3tione5 co:u5 conucnisntvnicuicp iUop queco' 
tincntur fub cie.q: pigct nos quod Dicun t.fc5 q> nomen 
vniufcuiufq3iUo:u5 eft tronnotiuii:q:fiit3 fucrit: lobo:, 
pbflofopbopcritirritus:qu!impofHerunt multis p:in 
cipijB tria nomino:quo:p vniiquodcpcontincat muUitu/ 
dincjoUquaspncipio^us^-ztria noinina contincont oia 
p:incipia:q: fotis potcromns cj:cHforiin boc;vt itcr no8 
coucniremus tn oibue:': vniuocarcmur in eis^t fi boc f'Cdi.t.8 Stiartp/ 
pciua pu 
uaiiuc 7-mtta, 
n eoacur 
fpa:f5 fpe 
racnca. 5.pt>rli. JCXai voi 
cdt al^ 6/ 
iiiione lo 
srcam. ppl?r.4> itric. 

C6,8Z, 

Siti.pwo f.plff.K. ^npp^if. 
n alibi. p 
meil^a*}. 
ccU. faceretntie dutnS facer€n\ti6:ied recipercmtie: q6 (ecei 
runtipfi:nonc(Tcntin manib^noftriernifitria nomiaiT 
fgnoiaremtte itellectus p^incipioziis vllo m6:vnde ma/ 
le fecit qui boc tantii contetue elTevoluit. Ho poiTumus 
ctia; Dicerc g? vnuquodcg co:um picdicctur oe contcn/ 
tisfHie vniuoccpure:cumcadantfub vnoquocp illoaij 
oiuerli modi oiucrfc pzedicatioie^qui Diucrfificatur in i» 
tcUcctu pncipalitatis f m pjiojitatetpoftcrioatatcj.Sj 
pot:imo o;: vt ngnado eo;^ fit iigtlatio quafi eguoca: fi/ 
cut fignificatio eiTc eft pzincipy -; vniue.^am vero oidi/ 
cifti oiffcrcntia; inter vniuoca i cqutuoca^tqualt equt) 
uoca in logf ca.C£rgo quicgd oicitur effc f lc babet na 
turasquegcncraUtcritclUgiturg^ell reequefolct rect/ 
perc aUa; rem in fua cfTcntia qua pziue non babebat.lcC 
boc cfl vnde ell quicgd e(t:i eft boc in iUa non acciden/ 
caUter:iaUquadoe(lfTmplc;c.-aU'qnado compoiVta pofl 
fimplices^fiajtmatcriee lccti.fit reccptUa aUquado cft 
fbzma fubilauaU6:aU'quandoeflaffcctio accidcntaUe;et 
ciuicqdoiciturefTefojmaboceflafftctco rcccpta in bac 
re pzcdicta:q: quibus fit aUqua reru; boc modo compo 
ntionie^-zquicgdoiciturpuatio^ctlnonefTe idq6 voca/ 
tnus fozmas in fuo fnfceptibiU.iSt tota noflra fpccuUitio 
oefozma^ioceiuepncipaUtateadid pcrdudtur.fc; q6 
e(t pyncipium cp inteUectu: q6 ell vna ej: ouabus parti/ 
busgencratinon qp fitcfTidene.crSi autem conccdi/ 
cur 9? fozma Itt ef^ns^iam oeclarauimus gp naturaUs 
nonbabectractareoepzindpio efficicntdpzincipio fi< 
naUcomuni^mmoduspzimu; omnibus namraU^bus» 
;grgo ocbemus traccare oe pzict(Ho efTicie'te comuni na 
niraU^b' que funt poil eu;.Ouadoqmde; iam qcpUcaui/ 
tnits oc pzicip^s que magis ocbet vocari pndpia.i.con« 
ftituentia gencratii fiue cozpus naturale. CTisebcmu? 
ergotractarc ocpzindptjsqaemagisDigna flintvoca/ 
ri caufe:'! ej: iUis nocu; facicmue^pzindptu^cfTidens co/ 
munc nataraUbu6:qd cft natura. 
ClCaprm^^Cjeimpzobauoneeoziiqucoijccnuifibar' 
menides z iDcUfTus oepzindpi)6 eflfendi. 

^ftnn^ autc;adbocperuenimu8:ro 
X^um$^ gaucTtitnos aUqui oe focijs 
noftris:vt loquercmur oe fcntetijs quas od/ 
|inueneruntantigoe pzincipijs naturalibus. 
5ameni;fuic vfus nominadieas in ingrep 
fu fdcnticnaturalis:-! vtinducercmus verbum oe n^tu/ 
ra^iipfcfenteticfuntlicutlcntentia queoicta eft XDe< 
liffi 1 •^armcnidis.f.gj cns cft vnum no mobilc.(I7iii/ 
jiit eni; iDcUlTus:^? cft infinitU5:fed-lbarmenidcs gp fi/ 
mtu5:qziiaitfentcciaciusquioip't:gjCns vnu; infini/ 
tU5receptibilemotU3:auccftacr:autaqua;autcetcracjc 
bis.gt fiau fcncecia eius qui pofuit pncipiu; infinitum 
nnmero.f.g7 aut funt atbomt oifperfe pcr inania aut mi 
nima cozpoza BmiUa eiqnc gcneracnr q: eis in aqueito/ 
te^-zcarneitate-zacricace^zccceris^omniacomixca in oi: 
tcctcrefencetiequcenumcratur in libzis perbj^paccti/ 
cozu;:qz ecia; q> loqucremur oe eis fm modum quo iUt 
Deflmj:emnc fencccias eozu;.Sed oicemus g? fencetias 
:CDeUlTi 1 1i>armenidi8 nos no ppzcbcndimu3:ncc pof/ 
iumus intcUigerc incenciones cozum:nec piicamue eos 
adeo fuifTe impcricoe:ficuc videcur in verbis eozu;.'?^!! 
cni;eciam craccaucrunt oc namralibus:'! oc muUitudi/ 
nc pzincipiozu; eo:u;:licut li>armenidcs concedii tcrra 
^ ignc;:'Z cp omnia gencraca componiicur ej: iUis.Unde 
Videcurinucrc:gjen8ipfnmeft:q6babcc venim elTe:fi/ 
cuc fcice fuo loco.i g? cft inf inicu non mobile:'^ g? cfl in/ 
finitepotcntie:zg?en:finitU5intcUecm fmcp finiseft: 
adquesomniaperueniunt^^ztnbocQjpcruenitur ad il' mi. u 
zptff.u.e^ 
31nnie(t;>a.tif 
altgd^ Bcii' 
pp(?f.ta.<jp lum puranir finim;:f m g^pcrucnittjr ad iUnm.ant vt> 
detur cp intentio corn; fit aUa.-fc; gj natura cncis: vnde 
cft natura cfTcndi Jit vna in intcUectn:oiffinicioe oi« oe ^ 
fcripcione:-; qp cecera cncia func aliud a natura iplTus ee: 
qzfunttaUaquib^^aduenic clTc-zcomicacurea^flcuc btu 
manitasincns^-znocft ipfum cfTe:necelTc cft oiffinitio 
cius;fed cfTc efl cj:cra oifTin icionc; ciue^-z aducnic een cie 
cins:li'cut occlatatum eft afe.Uidccur crgo cp ie qui oO 
jat finim;:noUiic inceiUgere terminatu; effc in fcipfo:n6 
naturos eiites in multimdine in infi'nitu;.j£t qui oijcic u 
finiw;:!ntcUe]citideo g? aducnic rcbus infinicie.gc boc 
non enccibiobfcumm epcis quc oifccs afs^qz bomo itt 
eocp eftbomo:n6eftcns:inquatumcft ens.Sed inteb 
leccns eius eft ejm-a iUu;:-; jppter boc cft oiftribuciovni* 
ufcniufcpremmquccocincnturin pzcdicamcnci8:co g» 
vnaqueq^illaramcftfubiectum entie:-: cns comitatur 
illa;.aut fi boc nolucmnc:fed pocius pzoteraierfic: cunc 
noeft mibipoiTcaduerfandi eie.Qim argumctario qua 
impzobetur COZ05 fcntcria:crit ftnc oubio compolica cjc 
pzopofitionibns quas opoztet in fe elTe manilieftiozes co 
cUifione.CrSednibil inuenio manifcftiue bac conclu/ 
lioncaut vt fint concelTe ab aduerfario:fcd non pofTum 
fcirequac^ ipfis pzopoffcionn^ns conccderctqz f< ipfi 
conce(Terintbocabfurdu5:quicpzomiccccgj ipfi aude/ 
ancncgareaUqna^ejrfnopoficionib^quc pofice funtin 
argnmetacione concra illos.£t etia^ qz inuenio pzopofi/ 
tiocs multas quibus opponituralU» minns noias ^ fit 
conclufio jjpter quas volumus illas iducercl^icut oi/ 
cicur.-qz fi cns eft fubftacia canca5:non cric fifnitum nec i/ 
f inicum.*Dcc cni; ono «ccflfibilia funt quaricatu-z quan p pt)r>tctf( 
titasacceiTibiUBfubftatie:tnnccrgo fubftana cns.-z $/ 
titas ens.crgo ens erit plnf$ ouo.Sed cum atccndcris: 
inueniesfinitatfaucinfinicatiopusefTe ad cercicudincs 
fuiefTe:vt fit quaritas concinua.f.meTura ccrta.©3 mul/ 
tum opus cft ejcponcreg? quatitas ccrta non cft ejciftcs: 
nifi in matcria -z in fubiecto:qz 15 no cft ens:nifi in (abie 
cto:qz boc non poteft cj:poni per fe:f5 cgct ad e;cpofi'tio/ 
nem fui no modico ftndio.CTQuomo ergo aaipiemtie 
T> pzopofitioncB ad concludendii q6 paict per (e:Bimit 
Uter-zilludoij^criii.f.gjinfinitti^eft oifWnitus partibne 
fticoilfiniciois-zc.CrScd fcnceciammccccrozns bomu 
nu5 inucniemus ocftmcrionc5 in boc loco: aliqua facili 
fignificaci6c.Tloseni5ia50ifpofuimu8vcrbum cc bis 
quepofteafcquuturpcr q6 cognofccs rcuclationc5 fue 
tczricudiniscognitioncfufTicieci.(r£tDiccmu6 nuc cp 
bis qui oijxmnt pncipins vnn; efTe:po(Tumu6 opponcre 
ouobus modis.vno qz oijrcrunc ^ncipiu; vnum cfTc:ab 
tcro qz vidcrunt g? boc pzincipiu eraC:ouc oqua:aut aer. 
JScdopponercilUsquioircriJt:g7pzincipiu5eft:3Utaq: 
autacr:ibicritmcUn6:vbiloquemur oepzicipijs gtner 
ratozu;cozzuptibilium:n6vbiloquimnr oe pzincipija 
c6ibU8:q:ilU pofueruntilUidpndpiu;gcncrati8 1 coz' 
rupcibilibns.joed ocftructio oictiois g» pzincipius vnii 
cft:becefhq:eo:um fententia ponitofrnce rcs conucni/ 
reinfubftonti3:'ZOifTerreinacctitibu8:'z negont cfTc oi/ 
ucrficotc; in cozpozibue ej; fpccifids onjs.fcd in fcqucn 
tib^^oeclorabit gjcozpozaoifFcmnc fpecificis oifTcren/ 
tijs.Quiaiicpicuncgjpzincipiacj: gbne gnantur bec ge 
neraca:infinicafnnt:iacognorcuinrignozaregnata:i6Q> p,pl?r.55»' 
oiciic pncipia co;i infinica efTcvnde no copzebcdunt ca 
fcicnria:nccc6pzebenduntg7gn9iHrcj:ci6.l^oft$crgo 
non funt tn via fcicdign 9ta:quom6 crgo idrc potcrun i: 
gj pncipia co:p ifinita fun t.Scd opponere illis qui Dij:e/ 
runt pncipia illa ifinico eiTcatbomoe Difperfos cc p ina/ 
nia:3ntpoCca in c6mi;:tioncanelius cnc tbi: vbi loqmur 

T&aic c 4 Snaiienc, a 
ce pncipys gnatop co«upfibiIiuj:polt$ aHtem E»Hent' 
mud ad bmc fincitcrminemus boc capt\n.£apttulu aw 
tCin boc incidens eft in boc noftro lib^o Uri fi quis vo/ 
luerit iterferere:iterfcn3t.g aijf noluerit:n6 iterferat. 
duaplm quintii.Dc notificatioe nac qutd fit. 

3CCmU<\ g3Co:poabH6qiicapudno3 
V-vl 1 1 141? ijjnt.adueniut actioes 1 mo/ 
I ms:i iucniemus gp queda eof ven iii t ej: cau 
Bfis q funt cjrtra ca:e;: gbus fiut i eis ipc actio' 
*n€Q% motue^ficut catiditas aq i a fcefus lapi/ 
dis:^ iueniemus cp gbuidas eof aduenifu octioes zmo 
tu3 er fcipfi3:nd c% ca e>:trinfeca:ficut aq calefacta cum 
eimittit Bfcfrigefite):iua natura^tlapisin altum j3ie/ 
ctii3:cu relingtur oefce'dit ejc fua na.ict foztaiTis nra opi/ 
nio oepucrfionefeminuin 3lia:'Z fpermatil in aialia erit 
ftnbancopiones^tinueniemuset^jaialia aguntur in 
OCB fuos motue fua fpontc:i no videmiis cp ipellentem 
babeat^trifecus.qui agitet ca illis motib^^.-per 15 ergo 
fozmabit in nfisaiabusopiniorqjmotusioino omncs 
actioes i paffiones q eueniiit cojpoiib^^^aUquado fut ej: 
caufa cjrtrinfeca x percgrina:aliqnej: feip(is:n6 ec caufa 
33 cj:trinfeca:fcd eo?: q funt ej: fcipfis n6 ab e^trifecis: nos 

in pma fpeculatioc pcedimus^g? quedaj (mtiditim ad 
•■l*f fi.i«.r« V"" al^gd^"! non oeclinant ab co.i:t qdaj funtinftituta 
ad multa:'Z ifuper ad vartos modos:? pccdcmus g? oiuj 
bo;: modo^. alij adueniuntfp6te;ali) n6 fp6te:(icutad/ 
uentus lefiois ejccadcntc lapide^zcobuftio ej: igne vje/ 
te:-: boccft qd fo:ma t in n f is aiabu3.iboft boc aute gs 
faciet fdrc cp bec cojpoza quop n6 iuenimus moto:e ep 
trinfccu5:moueant -z aganf e;: pncipio ej:trifcco qd nos 
non copicbcndimus nec0fentimu6.©3 fojtaflis angeli 
Oicutur monere firmamctij:aut vi firmame tii remotuj 
e(t 1 n6 fentitur;aut foztalTis cft fenftbilein fua eiTentia: 
5 no in acti6e:boc cft qz no ell fcnfib/lis babitudo que e 
wteripfu5ipaticnsabipfoqiTgnificeiq>c)c ea fmih^ 
actio:ficutboquinonviditmagnctcm attralrctem fer/ 
ms feniibitnnec cognouii intelUgibiiiter q> fit attrabes 
fcrrum:qj oiificiliseftbecc6p2ebenfio fue itelligentic. 
Cu5 viderit ferrum moueri ad ipm:nc erit loge ipfu5 pu 
tarc g> moucat ejc feipfo:fcd facicmus ponej qua concc/ 
dat naUs:-! pzobet oiuinus.f.gj cozpoja quc moucn f bia 
motibus;quoticfcucgmouenf cjcvirib^quefunr in eis: 
quc funt.f.pndpia fuo:j: motuii i fua? actionu.^llarum 
viriu qdas vis eft quc mutat i puertjt:': vcnit e% ea actio 
vno mo non fpontcict eft qdam alia fponte:'Z eft aliavis 
variop motuum z actionu; fiDs n6 fpontc:-: eft aUa via 
CraiUs fponte.Simirr eft oiuilto in quiete.ibzima crgo 
Oiuiftonumcft ficut vis lapidis in fuo oefccnfu: x quica 
ciusincentro.gtbccvisvocaf natura.Seciida vis cft 
licutfoUs in circuitu fuo apud fapicntiozes pl5o2um :cc 
yocaturanimaangelica.^ertiaeft ficutvis bcrbarum 
£ in nafccdo -r crcfccndo i quiefcendo:q: (pfe mouen f no 

rponte:-: oiucrfis motibu6.f.erigcndo:radicando:Dilata/ 
do:elon^ndo.£t vocaturaia vegetali6.Cluarta cllvis 
animaUii^ivocafanimafcnfibiUs^-zfoztafTisomnisvia 
ef qua venit actio no fpontc:vocatur natura.Unde aia 
VCgetabiU8:natura vocaf.(E£t foztalTis vocatur natu*' 
raomiU9vi8,ej:quavcnitfuaactiofinecogitatioe •: oi/ 
fcreti6e:(icutarancaDicif tej:eree):nanira:ficut i fimi/ 
lia aialia.ioed natura cft qua cozpoza naU'a funt naU'a:t 
qin volumus bic ingrcrc cft natura Pm pzimii modum. 
intOimi cftautem iUudqd oicunt.f.gj quiinquirit:an 
ipfacft:ccrteDeridedu6fit:fedputobocco6 noUiifle in/ 
telUgere;gj naUe fi ingrit an natura eft:Deridendu8 cft. 
Jdco q; vuli ef ipfa fua arte^bare pncipia eiuQ.&i m z.jX?j.t.?>a Opfm. V* 

boc voUicriit:aut aUquid aliud b9:fcd voUterutbocfc? 
qi effe butus i^tuiis manifcftii cft pcr fe:boc cgo non aui 
diam nec oicam quo m6 boc Dicam:cum Diffjcilc (it iue/ 
mrc motozc vniuicuiufq? rei motc:cH lamttias in I? oiu 
labojaucritipfcquibacfniamDedit.Ouo ergo Dcridc/ 
biturg moiu5 videt:-: querit r6nem:an babeat motozc. 
£t qucrit ab co vt coccdat cfjc motojc':': g» fit ey.ra. ©. 
vc:?j cft:q: Dictio dc efic nae pncipium eft fcientie naliii 
tnaUsnonD^ refpondcrencgitieas.ios cius oijfinitio 
pcrtinet ad tractatojcs pr?ie p:ime:nalis autc Dcbj fcire 
ccrtitudinemgdeft.fediaDiffinicruntnam Dicentcsg? 
ipfa cft pzimii pncipius motus rei in qua cft i gctis eii\9 
pcr fetpfam:n6 per accus.l lon q: necclTc eft:vt omni re» 
naU fimul fit pncipiu vtriufcg.f motiis ■zgctis^lcd vtper 
fc fit p:incipuim aut motus (i ftierit:aut quictis fi fiierit. 
S5 poftea vifus ftiu cuidam g fiKcefdt q> bcc Dcfcriptio 
cflet imperfecta:vn i voUiit ei addcre oicetis/q: bec Dc 
fcriptio effectU5 nature fignificat:non fubftatia : n6.n.Ji/ 
gnificatnifibabitudineeiusadidqdvenic ejc illa:t id 
opo:tet:vtaddaturciui; ocfcript(o:tDtcat g>na eft vir/ 
tusDitTufapercozpozaqucattribuiteis fojmas i figu/ 
ras.gt eft pncipiii fic i fic.1 los autc incipiemus cccla/ 
rare intetione Defcripti6(s pofite ab aucto:e pzimo:': po/ 
ftea redibimus ad rcfcllcnda bui^^garruU fugiluam ad^ 
ditionc buic Dcfcriptioni Dem6ftrate6:q: q6 Di]cit:pefli' 
mu5 cft 1 falfum:-: n6 cftopus co:nec ctiasadcomutan/ 
dum.^t oiccmus qp iteUectus bui^^q^ oicitur pnc^^ium 
moms bic eft.f.pncipiu5 ^fidensxf. quo venit motue iit 
aliii a fe.f.co:pus mobilcgt q6 oictum eft p:imii:intcUc 
j:imus^pinquii.f.vtinterilU)d'zmobilenonfitmediu. 
^o:talTisanima.n.pncipiumeftaliquo|rmomu5coqx> 
rum in gbus eft:fcd mcdiate aUo.'3fam.n,opinati fiit ali* 
quiboium:g;an(ma facitmotus loco:;:mediantc natu/ 
ra.@ed non video g? na conucrtat motum meb:o^ co/ 
tra feipfam ^ptcr obedictiam (Ui ad aia5.£t fi fic natu/ 
ra ?iierteret:non ptingcrct Ia(TitHdo;quando c6pellit il/ 
lamaiaadidqdnacnoconucnit^toflficiumaic non ac/ 
traberet ad fe oflldti nae.Si aut voUiit oicereg? anima 
facit appcterc:': ejc iUo appctitu mouef .fimirr etia natu/ 
ra fadt bocficut poftca Dcclarabif .£t foztafl^is ifte appe 
titus n6 eft moto::fed cft res per qua mouct moto:.£t fi 
anima babHeritmediij in moucndo:n6 erit iUe itcr mo. 
tus locales:fcd iter motus gnationis i vcgetatiois. UiT 
qzvoUieruntg^Diflfinitio beccfletcoisoibus motibus: 
ideo addiit ei p:imu.q: aia aliquado c in re mobili:t mo 
uet aia id in quo ipfa e motuvcgctatiois 'Z aUerationis:fs 
non pmo:imo cum adminiftrati6e narum •: quoUtatus: 
t boc Dcclarabif poftea: fcd q6 Dictii eft rci in qua c:boc 
oicif ad Df iam nae ab artificiaU i violcto:fcd qo Dictu; 
cft per fe;bicia iteUigitur Duob^modis^vno in compara/ 
ti6c cius ad rem mobile:': aUero in coparationc eius ad 
moucnte;': in pmo m6 fic itcUigiwng» na mouct pcr fe> 
ipfas qn eft in Difp6ne: vt ipfa moueat:q: non eft pofl^iTji/ 
le. vt ipfa no moueatmifi ipediatur aliquo motu contra/ 
r('o:fi'cut eft motus cogens.iccdo aute m6 itel iigif g? na 
mouct gcgd ipfius mouct pcr centias no ejctrifecus. £t 
qdDcm eft non peraccns^itcUgif etia Duob^^modis^vno 
in c6parationcnae.fc6oautcin coparationemobilis.^n 
c6paratione aiit nac fic:q: na cft pncipiii eiue q6 mouct 
certe per fc:no pcr accn6.£t motus aaiitalis c ficut mo 
wsgcfcentisin nauie):mom nauio.CJJocdsautemo/ 
dH6eft:gjqHadopamouetftatHam:n6 mouct nifiacci/ 
dcntarnq: n6 mouct ciTcntialr nifi c6:non autc ftatuas: 
q: ftatua vndeclt ftatua;n6 mouef a na ficut lapie.ict io 
medicusnon critn9:cuipicfib(mcdcr.^tpbfrica mo/ S.mna* llb^rmi i 6 'otra fe 
coml. uet (\6 in ipfa cft.-q: cfl m co:n6 vn eft tnftrmitstfed vn/ 
dcemcdiciis. Qtiiacu mcdiciis medet fibiiciirjf; no 
curat vii cil medicue; fcd vnde mcdicatiis. Citua vn cft 
tncdicatiis cfl alius:-: vri mcdictis aliii6:qz vndc cft mc/ 
dicue cft efficicns medicina •: coponcns. vn aiit mcdica 
tue;citrccipicns medicina t infirmiis. @cd additioil' 
la quavoUiit addcre ille qui voluit co:r«gcrcp«mo6:cft 
tnanisiqjvirmequapofuitquaftgenuein Defcriptiene 
n 3C;boc cft vis efficicns;-: cii ea Diffinicrit:Diffinict gp cft 
pncipiQ momevniuo in aU'ud:vndceftaliud. ^titcllciis 
f tutis non eft a[itis:nifi qz eft pncipiu; motue qui cft in 
re:i no cft in tcllectus penetrantis: fcd q: eft in rc: i nort 
cftintcllcctus fozmantis autfiguratis^fcd potiue epnt 
tcllcctumouentis.igtnoeftinteUectuscuftodtendifot/ 
mas 1 figura6:fed c^ intcllectu quietan di illas. £t fi bic 
bo Diccrctg? na cft pncipiii cpftes in cozpozibus ad mo 
uendurn ea ad fuos pzofectua:': quietandu ea in eis:': cp 
eft pmu3 pncipiu motus rei in qua cft;*; quictis cius per 
fcipfam.nonperaccidcns:^fcnone(Tct nifi itcransver 
ba quibus opus non eft. £tt'r ficomntaret aUquaj par/ 
tcm fue loquutionis pcr i^bu qd effet multiuocu ad iUa: 
repctcrct verbij:ncc putarct fe repettne;': per boc cozre' 
ao: illc fperfectedfcriptionis lTcutcjaftimat:putauitg> 
ciiDiptvirtutc:iamfigniiicauiteflcntia non rclatiuam 
ad oMig? non vticg fecit.>qz q6 inteUigit virtus boc piin 
dpium motus z gctis i nibtlaUud:? virttis no Dcfcribi> 
tunniftepcoparationereUitionis^vrinon rcceffitabca: 
qn ^ipt virtute.Quicgd g bic bomo Dij:it:n6 fiiit nifiva 
nu5 1 falfum.^ntcUcctus crgo eiusqd Dijrit Difftnito? p/ 
inus.f.Q7 e pncipiu motue t qutetisinon voluit tiicere.cp 
fit pn°'motU6 locaUs tmtita cp non fit pn"'motue PsqUV 
tatcm^fcdvoIuitDiccrc^gjgcquidfuerit^n^^cuiufcuncp 
motus per feipfum:boc eft na.Sicut pn"' moiusquicft 
in^titate:iquicftin qUtatfttquicftin locotincctcrl: 
n fiierit aUquis motus.@ed poftea Dcclarabun f mane 
ries motuii.Sed pn^^motus quo m6 cft in qptitate(boc 
cft^.f.Difpo nac en qua vcnit augmetii oiUitatois in fpa 
rio:autpctt'opftrictionis in fpacio:q:boceftmoueriDe 
^titate ad CBtitate.£t ft voUieris intcUigcre crcfcerc ej: 
natift-rcjrtcnderctacccperisnamejrinteUcciuvrius 
intcntionii p:edictajr ttfi:fac.J5ed quo eft pn^^moms in 
quaUtate:boc cft ficut.f.oifpo nac aque.cii5 acciderit ei: 
Vtrecip^tquaUtateej:trancaquanonbabetpcrnam. 
C^rigiditatcetcnim b5 pcr na5:vn cij coactio remota 
fitericna fua conuertet aqua in ful q Utate^: t quietabit 
eain tlla.@it'rco:po^citcomimpunf complejriocspo 
ftea n itimr na:t reuocat ea complejrtonc conuenicn te;. 
JSed in Ujco manifdhi eft:q: boc eft fia\t oifpofitio nac 
lapidistquiimoucteiiDCojfum^ictfponaeignis^quHm 
mouet cii furfii5.Sed qiio cft pn^^motus in ftibftatys 6 
cft:fiait oifpo nae:quu mouet i pjcparat ad fo:ma maj 
cu apparam q^titatis -z qUtatis: ficut fcies pofteo. Sed 
fozmam ei foztaffis na no attribuit:fed pparaf ei:'j b5 cl 
aUudcUndc meUus eft;vtcognofcaf boc cjralia fcietia. 
in£rgf> 13 c oiflfo nac quc eei gnaUs x puertibiUs: i Dat 
vnicuicp naf qiic funt fub ea:intcUectii cius. 
(CCapfsfcptii.cccopoe nacad mas i fo:ma ■: ad motu. 
^ fna S^vniiqdcgcojp^bsnam: 
vl ititJ mastfo^ma^tacciia.Tla 
ciuscftviscjrquavcnitmomsciuettE/ 
mutanoiquedtntin ccntiacRis: fitVges 
cius 1 ftatU8.fo:maciu6 cft eflfen tia efue 
ej: qua eft td qd cft:ma ciu8:cft id q6 iw 
" teUigif :fuBm e(Tc fuc fo:me. acciia funt 
caqueqii roacoy fiiiiinfojmata foanacojKipftjtura 
©ertum *^ 

fiteritco:jtfpaU'tas:aHtfimnlconcreanf;autacddiitej> 
triijfcais:': fo^taftis na rcialiqiieritipfa fo:ma;aUquan 
do non crft.Scd in firnplicibue na cfi ipa fo:ma:iz natu 
ra aquc eft ipfa fo:rf la qiia aqua cft aqua.Scd na e vno 
rcfpcctu:'! fo:ma oUo refpcau.£Hm.n.pfiderat fs actio 
nes 1 motus que venjun t e;: iUa:vocaf na./Ctn vcro co/ 
fidcramr f m boc gp pftimit fpcm aquc:'Z non attcndun 
turmomstfpjcfTioncsqucveniHntcpca^fo^mavocaf. 
Unde fojma aquc;fo:taffi6 cft vis quc ex ma aque con 
ftituit fpem que cft aqua.Jgt bcc eft non fcn fibilccj: qus 
veniuntpafTioesfcnfibilcs^vtfrigiditasfenftbiU'^:':^©/ 
derofitas fui DCfccnfus quecftinclinatio in actu queno 
eft co:Et':qn e in fuo tcrmio nali.crtrgo aciio nac ficu/ 
ti in fuba aque cft;aut rcfpcctu patietis ab ca frigiditae: 25 
AM refpectu agcntis in ilUi biiiditae^aut reipectu U>ci no 
p:op:t) momstaui comparationc lodj3p:tj;qHie8:ibcc 
frigidiias-zbiiiditasfuntaccidcntiaquccomitamrna/ 
mra:quu non fiicrit q^ ^bibeat.Tt6 aiit ofa accidentia 
lcquunwr fo:main co:po:e:q: fo:maaliqtieft pparas 
mam ad patiendii a rc ci>;trtnfeca que accidit: ftciit cum 
p:eparat ad recipiendu accidentia artificialio.": mrtaej; 
accidcniibus nattbu6.&edin co:pou'buscompofit] na 
cft ficutaliquid fo:mc;<; non cft ipfa fo:ma;q: co:^ c6' 
pofitanonfuntidqdfuniej; folavirtutequc mouctea 
eiTeHtialiieraUcubi;$uisnccitieft:vtqiifuerintq6func 
iint in ei6 ipfe vinutes.^cd veluiiipfa virtus fitpe fue 
fojme^^ztan^fo^ma co|rfitpiunciaci:multi8 intcrio/ 
nibus 1 adiiata;ficui buaniias que rctinet in fe virce ne 
mrc -z viree aie:q: qii piungunmr aUquo modo piuctio 
nisbecoiaconfiimuniefTcntiabumanas.Jccdquisfit 
bicmodu8Coniunciionis;mcUuseft vtDcclarcfin pBia 
^ma.&iqui aiit votuerint appeltarc nam:n6 id q6 nos 
oilTinimus:fcdt'd ejrquocucpveniuniactionce rciqciicp 
modo; ritie fit iiie modue que noe 6 na Di;ctmu8:fiuc no 
fti;fo:ta(Ti6 na attufciic^ret';eritmnc fo:maeiu8.j&3 ro 
nfi^pofiac):igit:vt nomc nac ci ponamus qft oiffintui/ 
mu8.(ir*l3o?:autaccidcntiuqucda funtque accidunt 
e]ctrinfccu8:quedafuntqHeaccidunicj:fubarei.iStit.n. 
quedam quc pfcquun t mamtvt nigredo ctby opis:': cic« 
triccevutncpt-zeicienfioftaiurOountctquedaqHeco/ 
fcquunf fo:ma:ficut fpcs i gaudiu 'Zpotcnt ia ridcndi 7 
cetera in bof bU6.0uia 13 q^uis ad ciTe fuii neceffmo ejii 
gant;vt ma babeat ce:tn o:igo eo?: i pn'" ey fo:ma d-q: 
ctinuenicsaccidcniiaqticcomitanf fo:ma: ioiiimie% .z.ietit^ 
eaii accidiii ci atio modo:-: non cgcnt particii^toc mac 
j£t boc fcics qii oecUirabimr tibi fcicn tia oc aia.£>iit itc 
rum accidcntia qucegcnt ma -: fojma.-r o:iunf c j: vira' 
C0 ea?::ficut Do:mitio i vigiUitio; ^iiie cjc illis quedam 
funt ^pinquio:a fo:mc:vt vigilatiorqucda vo ^pingo/ 
ra mac;vi Do:mitio.Quc vcro pfcquun f e% partc mac: 
aUqit rcmanct poft fo:ma;ficut cicairices vulncy: i ni/ 
gredoctbfopi6poftmo:tc.£rgonaveraeft illa qiiam 
fnuimu9./ct o ilftrcniia in ter ipfam -: fo:ma cft itla qua 
fnuimu8.€i ofia inier ipfam i motii:multo manifcftio? Bf Wcois 
cft.boc aijt nomcn nac iam accipif ej: mulrie f tcltecrib": "'' '^"ft • «- 
fcdquimagisoigni-z^p:!) ftini:tresfuni;Dr.n.na:pnci™ P'?f"*'-'« 
q6p:cdij:imus.£)iciturna;quapfttmit fuba cuiufcuc^ 
rctof iia;e(TcniiacuiHfciJc^ rci.Qui atoiciitnas^id ^ co»' 
ftiiuitur fuba cuiufcutp rci;merito DiHcrfiftcanf in co f $ 
Dinerfitatcfttap fcnicniia:;: 'Z inteiionii. Qttia quiDiuer 
tit ad D6m qy pars quc oignio: eft od pftrucndii omnca 
ftilja8:itla cft ma eo?: i fte.Dt'cit g? na cuiufcuntp rd: eft 
maeiu8.QuiaiJtDicit:g>fo:mabic magis mcref ponit 
camnam rcfcfoztafTisaiitintcrtractatoJCs fticmntalig 
gpiitaHcrunn^moiuecftpmiipn^^qdacgntrubftanjs Bnffi. 30 UXX0,7. «s.pt^r.tcca tms pcrfcctfonee:': pftitucrimt illu$:n9m cuhikdqs rei. 
Qui vero oicit nain cuiufciicp rci foimi ms: ponit cas 
iti fimplicibusxnfcntii illoy:^ in compofttis eo:p coplc 
jrionem.Sed pollca fcies quid fit c6plepio:nunc tn inte 
rim aliquid oicemus oc ea.Ci^icimug ergo gj comple 
jio eftqualitas venieas ej: redp:oca psjffione qiwlitatii 
^ih^in cozponbus fibipermittis.antiquiat pozeofo 
lebat nimis comendare ■; p:eferre mam:': oicere gp ipfa 
crat n5.C£j: quibus crat antipbon que noiat ooctozii 
p:imu9:oe quo Dicit:g> conftituerat i ratnm babebat gp 
ma erat m:x illa coflituebat fubftantiaa: z Dicebat:^' fi 
foatiaefrctna rei:lectU6 cumputrefceret:ouertercturin 
id qd faccret ramu5:i eius ramus f jcret lectus.Scd no 
eHita.imo reditin ruamnamligneale: inafcitur lignii. 
Q.mfi bic bomo vidiflet:g> nl eft m9:i non oia ma: (€d 
ma cuius eflentia pfcniata eft in vnaqc^ permutatione; 
1 tl$ non oifccneret intcr fo:ma artificiale i nalc.Sed 
non oifcernit inter id qd accidit:-: fo:ma:nec (ciait:g;> c6 
ftituens res: necelTc eft:vt fit oc cfle eiHs rei quc non cft 
neceifc in puatioc eiu9:vt pcrmancat cu; fuerit p:iuata» 
Quia quid p:odcft nobis:vt res fit permanens in oifpo 
fitionibus i effc du9.''cii non fufficiat ad boc vt ree beat 
e(Te in actu:ficut boc qd cft f lc:quc no oat rci cflie in cfFc 
ctu:nifi boc qd ci tribiut potentia fui cflc. S; fo:ma cft 
que Ducit ad cffcctij.Tl6nc,n. vidcs:^) quii ligna i lapi/ 
dc9 fiuc lateres babuerint efle:Domus erit in potentia; 
!oed eius ce in efrectu:babcturet fo:ma fua: i d poffibi 
[e eflet fo:mam eflc fine m9:ma non effet ncceflaria. Q: 
13 bomo igno:auit:g7 ligncitas fo:ma e que fcruat :etia5 
tnnc qn nafcitur.CTfitgo fi qd ncccfliiriii cft intclligcre 
cflie nam:boc eft qd oat rci fubftantialitatc fua: tunc fo: 
ma adbuc oignio: e.£t qm co:po:a fimplicia fun t id qd 
funt in actu q: fuis fo:mis:i no fun t id q6 fiit ej: fuis ma 
terijs.aiioquin non Diuerfificarent.tunccU|:cft:q:na 
noncftma.Scdinlimplicibu6cftfo:ma:iipfainfeeft 
fo:ma fo:ma?J:non mama?:.Scd in compofitis no te 
latct:qj na oimnita fola non oat cis centias coy :nifi cu5 
adiiincta ftierit altjs additi6ibu6 cjuoufcp auocct fo:m£» 
co:;: perfecta:na:ad modum multiuoco:p. £t tunc oe ft 
1 Dc p:imo:oicetur na coiter.Scd motus boc cft q? ma^ 
gis I6gccft:vt fit notura rc;:.Quia ille eft:vt manifcfta/ 
biturpoftca:quiaduemtc)coifp6neimperfcctioni9:icft 
peregrtnus a fubftantia. 
CTCaptm fcptimu5.Dc vcrbis oenominatiuis a natura: 1 
Dcclarationc fignificationum fua:p. 

jP^ rimr verbaque ponutioiciitf. 
iJd. lUlll- naturanaturalc:iq6bab3 
n9m:i qd ee>: na 1 naturalni q6 currit cur 
fu naturali. (Cioed nale eft: quicquid e coi 
paramm nae^icoparatii naccft: autin qao 
eft na: aut q6 cft per nam: 1 in quo cft n9:l3 
cft cp fo:matur na^aut cuius na e:vt pars fue fo:me.)55 
q6 eft per na^: boc eft.f.imp:eflionc6 1 motU6:i quicgd 
eft eiufdem gencris cu5 illie^vtloais 1 tempus 1 cetera 
alia.©cdq6babctnam:boceft q6babctin febocpn"': 
1 boc e co:pus mobile ej: fua na:i quietii e% fua natura. 
Ci;£>edqdefte)cn9:boccftcuiusce cftinactu:aut fua 
cjnftentia in actu ej: na:fiue fit cfle pmii:ficut indiuidua 
naUa^fiue fit eflie z™: ficut fpecics nglcs.Scd q6 oiciwr 
ratiirarnboc e qd imitatur nam quocutp m6:fiuc fit q6 
abea e):igitur:ficut indiuidua 1 fpccics fnbftantialce: fi/ 
uefintcomitantiailla:ficacctdentiacomitdtia:autfubf 
fequentia.©edq6cHrritcurfunaturali:boceftficutmo 
tns 1 quietCB quaa facit na pcr fcipfam 1 per fua ccntia: 
t no p^ter foUtii;q: q6 eft p:cter foUtii^aliqti eftec cau> 'Libzi C^pVm VIL 
fa e^tranca:aUqji cft per feipfam:c]CcaHfa rcdpietfactio 
nem cius:boc eft matet ia.Quia caput latum 1 oigit' fu/ 
perfluu6:non funt currcntee curfu naU': fcd funtnatura' 36 
Utcr 1 cr natura:q: caafa cof. namra eft: fed n6 p:optcr 
fc:fed EE rccipicns^boc eft qma matena cft in tali oifpo 
fitione fue quatitatis 1 qlitatis fue:vt rccipiatifh3.£t na 
tura oicimr ad modu particulari9:i ad modii vniucrfa ^ ^ 
lis.Sed quc oicimr ad modii particularisiboccft naw ^^, 
ra p:op:ia vniufcuiufcg indiuidui.&cd que of ad mcdii traaa . 
vniucrfaUs^fo^tafl^isauteritvniucrfaKpfidcratavtfpe/ ca.ii 
cie6:vtcritvniucrfaUsabfolute:iambc non babentce 
in fignatis indiuiduis:nec fun t eflisn tie cjciftcn tC8:n ifi iii 
inteUcctu.(rii>ico.n.Qj n6 bntcfl^e nifi t)articularc:vnu 
aute5 eo:;2eftq6 intelU'gimus.f.Q7 pncipio eius modiq6 
Dat oibus fingularibus fue fpeciei cflie iUo^.&cdm aute 
cft q6 itclUgimus oc pncipio q6 ptinet oia qc^ in fuo oz/ 
dinc:i ia5 putauerunt aUqui-q vnuqdcp eoy cft virtus 
babens et(e,Q>ed pma eft oitfufa in fingularibus fpci:i: 
altera eftoiiHufa ioibus.£tquida5eo:p putaucnmtq; 
vniufcuiufcpboy^fuiicflieifuao^jgoapmo pncipio dl 
vnu:fed oiuidiwr f m oiuifion^ totius:i oiucrfificat in 
rccipientibus.Scd nibil bo:p ocbct audiri: q: no babet 
cfl^e:nifi vircs oiucrfc quc fun t in recipientibu3:i nunq^ 
fiierunt vnu:q6 poftea oiuiderct .£>ed c6cedo cp biit co 
paratione ad vnu: 1 illa coparatio qua babcnt ad vnu.5 
q6cftpncipiii:nonaufertDiucrfitatcca:p quababct eje 
rebus:nec facit eas comparatas nudas vf abftroctas in 
fe cfre.Quia na non babet eflfe e% 3 inteUcctu:nec in een 
tia pmi pncipi|.inconuenien6cft.n.vt babcat in fua een 
ti!i aUqd q6 fit ey:tra.neam a fua ecntia:ficut fcics poftea. 
tlcc funt vnu in via veniedi ad rc6:ad modu; aUcuius 
fluentis ante^ perucniant:ncc babcnt ciTc vnui aU'q6in 
rebus fine oiuerfitate. C&cd na cuiufciic^ rei:aU6 eft C 
in (pecie 1 numcro:nccctia c;:emplu qd oant oe oppari 
tione foUs:cft ita:quia a fole non 6fcendit aUquid q6 co 
(tittm vnii aliq6:ncc co:pu9:ncc accide9:fed eim radi": 
fit in recipiente:i fit in vnoquocp rcdpientiii aliu9 niie 
ro.fitillcradiug non babctcfl^ein n6 recipicnte: nec cft 
aUquidq6 fit e;t: coUectionc radi) fubftantie fo[i9 q 6(cc 
dita fol£admas:vcl ocgit 1 veftitcas. Scd ^cdog^fli 
non variarei rccipicn9:i efliet vnu5: imp^cfl^io eflct vna 
fS iUudtuncSed certitudo bui^^occlarabit in aUa fcia: 
tamen fi fuerit na quc fit vniucrfaUs boc modo: no ertt 
vniuerfali6;i6 q: cft na.Scd q: aut cft intellecta ap6 p/ 
moequifuntpncipiaa quibusoefcedit oifpofitiooius: 
aut q: cft na alicuiue pmi co:pc:i6 ej: cclcftibug co:po:i 
bus^gbus mcdiantibusfcruat o:do.£t non crit oio vna 
na que fit vnain eflrena'a:Difrufa in aUa co:po:a.!oic aiit 
DcbesinteUigcre natn vniucrfale 1 particlarc. (CPoft 
boc at fcJreDcbe9:q: muUa funt ejctra airfum nann-alcj 
partiailare quc non (mtejitra curfum naturalcs vfcm: 
q: mo:s ^uis n6 eft Cf. lege nae particularis: quc e S>o 
crati9:eft tit ej: lcge nac vniucifaUs: (s muUis modi^tii 
.f.vtanimaepiatnraco:po:c adfcUcitate beato:p:quc 
cft caufa p:optcr qua creatus cft bomo. Q>ed fi ocgene/ 
raucrit:bocnonfitcaufanaturc:fedcaula malcelccrio/ 
ni6.Zu5Vtalijbominc9babeatefl'cquitantU50cbcnt 
babere efl^e^quatii 1 bi qui modo funt.Quia bi fi fcmper 
Viucrct:cctcros n6 caperct locus:nec fufl^iccrct cis vict'': 
necinpotcntiamatcriacetfufficictiaaUopcuiipfisDC 
beamrerrequalccftbo:^ cflcinccilU mcrcrcnturpua' 
tioncm fcmpcr:ncc ifti vfta^ fempcr. CT,?; rgo B 1 cctcra 
alia:acquirunmr c)c na vniucrfali.SimiUtcr oigitus fu/ 
pcrfluws acquifitus e cjc natura vniucrfaU quc oat vni/ 
mc^ materie gcqutd fonne p:eparatii eft ci finefupcr/ T|i>2ifin' Bctmnm (s n ,2. pljyfi. 
((;. (o.is* z.pl?r,te. 
(«.tPt :& 
fliriratc.Siattte fuperflititas fxierit m materia qtie mei 
i^cHir fozma? D;gitale:non p:obibet necoiminiut. 
CLCaprrrt.VIIl.Deqiiibiieoebetintcndcrcfcianalis:-! 
in gbiis piicntgtcii alijs fcienti)9:fi piicnit. 

mIl^ fr^ lclttl "^'^ "^5: •zfciseaq fiint 

'J Uilttp mni natitralia:titncia56cla/ 

»^lratit5eft tibi apertiffimc oc qiiibus tractat 13 

.fcia naiuralis.Ht qz^titas Diffinitae(t:vna 

sSje^ bis que comita t boc cozpue nale^iej: fuis 

accittibitseflentiaUbus.f longitudincz latitudinei fpif 
fititdinc Defignatis:t figura eft vna c% bis que comitan* 
tnr q5titatc:tunc figura eft vna oe comitantibus cojpiia 
nale. Btqi geometricfubiectii eft ^titas: tunc fubicctii 
eiuseft- vnit ejraccidentibus buius coipoas naturalis:? 
q: accidentia De quibus tractat geometra acciden tia fiit 
buius accidcntis.Cl i: rgo H boc Seomctria fit particu 
laris aliq modo apud fcientia namrale.)Sedgeometria 
pura non coniteiiit cij fcientia naturali in queftfontlJHe. 
<3ed fcia numeri eft remotioza couenientia cii na: ■zeft 
maiozis fimpUcitatis.©; funt aUe fcie fub bis. ficut fcia 
oc poderib'':': fcia mufice:-! fcia 6 fgis mobiUb'' 1 fcia oe 
afpcctib'':t fcia 6 aftrotogia:': iftcfut ^pigojcs ?ueic'tic 
fcic n3U'.Sed fcietia oc fperie mobiUbus: fimpUcioj eft 
omnibus iUis:t eius fubiectit eft fpera CU5 motu:i mot'' 
mttUa babet conuenientii cu q^titatibus p^opter fud co 
tinuatione:q§uis faa continuatoC) no babeat e^ fua ecn 
ti3:fed ej: caufa cotinuicurfus aut tempojis:ficHt poftea 
ccclarabimus:': et pwbatioibus quas induatntin fcia 
oc fperis mobiU'bti6:non ponunt jjponcs naturalesvUo 
modo.^Scicveromufice fubiectu; funttboni^ztepoaai 
cbabs pncipia a fcia naturaUij 1 fcia numero|:. Cl&itr 
fcie Dcafpectibus:t fcie dc poderibus fubicctu funt^ti 
tates comparatcad alique fiius vifus:i babcnt pncipia 
a nafuraU'bus : 1 a geotnetria : 1 bc omnee fcientie non 
conucniun t cu fcia naturaU in queftion ibus vUo modo. 
©cd oes tractant oc bis quc fitn t fibi fubiccta f$ g? biit 
q^titate:-! fm cp accidunt eis coaccidetia qptitati.Hecqj 
inteUigiituraccidcreqBtitati:Dcbettdcirco poni^titas 
in co2po:e namraU' in quo eft pn^motus z quietis:qt no 
eft neccfl^c.gied fcic aftrologie fubiectit c m3):mia pars 
fnbiectifctenaturaUu^ipziciptadusfuntnaliaxgeome 
tr jca. £>; naturaUa funt ficut boc q6 vr.gp motus co:po 
mm celeftiurnecefTe eft:vt fit fempcr vnius modi:': cete 
ra fimiUa bis oe quo muUa Dij:erijt in pmo Ub:o 2lma 
gefti.©edgcomctrican6funtoauUa.i:tgeometriaDif 
fertabaUjsfcie^tysin bocgjparticipatcii fcientfa natu/ 
raUin qonib^^et.CL Crgo fubiectii fua:p qucftionum eft 
aUquid oe fubicctis queftionu fcienaturalis:': etiamp:c 
dicatum tn ilUs eft aUqd accidens e)c accidctibus co^po. 
risnaturaUs^qdeftctiamp^cdicatiiinqtieftionib^^fcic 
natitraU's.©icut tcrraeftfperica: -: cclii e fpericii t ftmi' 
lia.Cfrgobecfciaeftquafi fitmij:taep naturaU-roi' 
fcipUnaU.Cum oifcipUnalis pttra fit abftracta no in ma 
teriavUomodo.fctbocquafifitponensbacabftracta; 
in matcria Defignata.©ed p:opofitione6 quibus^ban/ 
tur queftiones que funt comuncs tractato:ibus fcie'tie; 
aftrologie 1 naturaUs^funt oiuerfe. Quia ^pcnes Difci/ 
pUnalesfuntinueftigatriccs fpcculatiuc vd gcometri/ 
ce.0ed,ppofitionc8 naturales fumpte funt ab co^gg ci» 
ius ee cft natura co2po:i9 nalis; : aliquado comifcet na/ 
titraU':i rcdpict p:opofiriones DircipU'nale6 in fuis^ba/ 
tionibus:': cp.©itr comifcet oifcipUnalis;': rccipit^po 
fitioncs niiles in fuisj3bationibus.£t cu audicris q> nS. 
Us Dicit:g5 fi terra non edet fpcrica:q5 remanet oe Utna^ 
ri eclf pfi;non cifet actuale.^ctas quia lam comifcuttu atmaudieris:(;' oifcipUnaUs ctct't:q:c):(:o:po:ibue iU6 
eft otgnius q6 eft oignio^is figure «luecft rotnnda: -rqd 
partes terre inouent adiUudin oirectii; tfiUa bisrfciap 
q: iam comifcuit.C^ttede ergo qiio DifcipU'naU's ■: na- 
turaUe oifferunt in jDbatione bu/us.f g? aU'q6 ij: cozpo/ 
ribus fimplicibus eft fpei icii;q: DifdpltaUs fumit od oe 
clarationem buius qdinuenitin Difpofitioncplaneta:p: 
ino^tu.f.eojrtoccafurtreceffioncabbemifperio^taccef 
fi'oneadt'lUid.Tlon.n.l3efi'etpofl'ibilc:nifiterrae(Tetfpc 
rica.£tnaturaUsoicitg5terraeftco:pusfimple]c:gfi'gti 
ra eius naUs qua oebct babere cj: natura fua:cin toto fi/ 
bic6fimiU8:ergo eft incoueniens^vt fit in ea Dinerfitae. 
Oi fit in vna cius parte anguUis -: in aUa parte recta U'» 
nca:aiitg7iaU'aparteeiit8 fitaUquismodus curuitatj: 
1 m aUa oiucrfus ab ea.CZ^Pzimm crgo oiicit^baticea 
fitmptas ej: comparationeoppofitionii ■: fitttii:': oiftan/ 
tia:;::ita vt non fit ci opus aUquo intcUecttt virtiitis na/ 
titraU'8:vt per cam p:obet inten tione ful.Ctinncnimue 
cp fcds iBducit pbationcs fumpras ab eo q6 oebet natii 
ra co:po:i8 naturaiis^vndc eft naturale.(f;£rgo pmua 
oi)ct't:g? eft.a.-: non oij:it cam: 1 aUus oi^it cam: •: quarc 
eft.Tlumeris aut e% quo funt niieri:altquado inueniun t 
ca que fun t nali3;cii inucnitur par eis vnii; -: aUud vnfi, 
£t boc q> vnuqdcp co:p eft vnu:n6 cft bocej: fua emia, 
V.g.Undc c aqua:aut ignis: aut terra;3Ut arbo:: autcc/ 
tera.Sed vnitas eft que comitatur iUud cj:tra e(Tcnn'a$ 
cius:': bec ratio illo;: cuo|r vno?:.vndcfuntaU'qHo mo 5 
cffendi fimuUeft fo:ma onaUtatis in iUo cffe:': filf in ce/ 
terisniieris^tBcft numerus nileramsqui firrctiam in/ 
itenimr In efTentgs non naUbus:quepoftca occlarabun 
tur tibibabcre cflicntia t cp'fte'tias. (Tf rgo ntierus no 
continetur fub fcta naturaU':quia non eft ps ein6:ncc fpe 
cics fui fubiectLncc eft^p:iij accidens ciu8:q: cfTcei^no 
cftnecefevt pendeate;c naUbus: ncc^ ex non naturali' 
bits.*Pvatio.n.pendendibec eft; vt ^p:iii efl^e eius c 6 of 
pendcrc;fit e% il\o:i oebea t fe ci.^fmmo eft oppofit^^vn i. 
cuicp iUo:p ejciftcntia 1 oiffinitoe.Scd fi pendercab aU'/ 
quo nccefl^ariii eft: tuc ab cfl^e c6i:q: eft ej: iUis que cc mi 
tanturiUud.crfrgona nucri.vndeeftapta inteUigi:B 
eft.f.nuda vel abftracta;: oio abfcp matcria^ttractat'' 6 
ea;fmbocqdeftnaturaniicri.£toceoq6 acciditei q: 
b3cparte:cft tractatus nudus abfc^ ma.ged poftea iaj 
acciduntoifpofitiones oequi^bus tractet aritbmctidw. 
Ve oifpofitiones non accidun t ei; nifi q: ia; ocbuit fuu 
pendcre ej:i(iemie in ma:$ni8 non oebet fnii pcdere cu 
iUis materic in oiffinitt'6c:nec materic fignatc. C£rgo 
fpccnlatio oe natura numcri erit f m q? eft fpcculano w 
fcipUnaUs.Scdcgtitatcspueniunt cu^pcndcntibus cjc 
ma^ioiffcmnt ab eis.Sed ;Duenientia eap cii pendcnti' 
busej:materia;beceft:9j$titate6 funtoebis qucfntelf 
lignntur fubfiftere in matcria^culdubio.Sed oria ean 
eftmultis modis.Uno q: fo:ma;r naturaliu qneda; eft 
qHeftatimpcrfcintelligit non cffeapta acciderccuilt^bs 
matericificut fo:ma quc clt aque qua cft 3qna.'3[mpofi'i/ p 
le ctenim eft:vtinueniatur in ma lapidis quadiu fticrit 
in coplepone iUa:non ficut rotfiditae qne poteft c(fe in 
qu3Ubet oua;: materta:^;': in qttauis alia.Scd ficut fo: 
mabiianitatis '^eiusnaturaqucipoiTtbilecft ctTeima/ 
teria ligncaU':': bcc eft loqnutio qua ccrtiiTimcinteUigc/ 
renon eft Difficile:q: ad manii funt ej:cmpla ciusraltero 
q: fnntqueda ey: fojmis naturaUbus quas n6 e(i ipcfTi 
bileacciderc cuiuis mae: ficut e albedo ■: nigredo '^aUa 
buius gencris.^ntcUcctus etcnim n6 cimt^im ponat 
cas in qUbet materia:fi ratio 1 DiU'gcn6 pfidcratio facit 
poftca cognofci g? ns albedinis ■; nigredinte n6 pt acci/ ^affi. ILibzi 

^crenffl[cottiplCFfonii;p;eparatfontj5pzie.Q6.n.aptu5 
e(t nigrcdini ^m in tcllectu colowndi no tingendtno cQ^ 
recepiibilc albedinia ca raiioe pjopter aligd.f. q5 cll in 
(m coplepone i na.(ri3cd $«'9 l^cc ita fint;tn non po 
teH altqua illaf intelligi: nili coniuncta cu alio ab ipfa: 
qdeft fuperficics z q^titas que in intcUectu oiucrfa funt 
coloje:Dcinde conueniunt bi ouo pzedicti modi in vno 
,f.q: intcllcctua no pcrcipit aliqui illa;:: nifi qz ia5 occcf 
fcrat^pzietae comparationis eius ad alittd:qi:e coiucta 
cft cij effentia cius ficut fubiectu.'3ntcllectU8 ctems cuj 
pcrcepcrit foima buman a-.yns eit: vt pcrcipiat ctias cii 
ca coparationeeius ad m|5 pzopjia.Quia non pcrcipic 
nifi RcRir emm albcdine:cu pcrccpcrit intcllmus:co' 
fcqucnter ctia$ perdpiet latitudine in qua cH neceffarto. 

^ Cui3ndvultintelligialbcdo:nilIinteUigatcu$tiiate. 

•* £t notiicll:qz albcdo alid eft a ^titate;vn coparauo al/ 
bcdinis ad (^atate ftmilie e(t coparatioi qua babet rcs 
adid qd cH fubiectU5 cius. i^eindc ^titas oiffert ab b ts 
ouobus modis in quibus coueniunt. Q: intcllectue ed 
pit ^titate nudl.quo modo.n.non ecipit fic.-^rii itellciia 
multacgcatinciuijlitoein tractando:DonccpateatQ7$' 
titas non inucnitur nifi in m3.£t oiffcrta p modo:i vno 
qd elt piopa'ii.f.q: intellectus qn intclligit coparatione 
^titatis admam:non eftncceitariiKVtalTignet ci mam 
p^opua:-: oiffert a fci5o mo in bocg? ficut intcllectui no 
eft nccciTariu ad intelligendti $titatem: vtaitignarct ci 
mam p:opaa:ita ratio i intcllectus no cgcntboc. Quia 
ratio ad injcUigcnda iplam qptitatc:non cgct:vt ca intcl 
ligatin ma.iratioctiamnon iudicatgjqsritasbeatjj/ 
p:iammamipccialeDcfignata:q:q5titasnonfeparatur 
ab aliqua ma:p jgrgo no ctlj5p:iavni foU mae:-: tii curo 
boc et non eget in intellectu ■: oiflFinitionc ma. 5^5 autc 
qttida putaucruntg? albcdinis-z nigrcdinisidc e(t iudi/ 
ctum:fed no eft ita:q: nec inteUcctus imaginans nec oif 
finitioncs ncc oefcriptiones qo arfignant eis: piit elf icc/ 
re:vtnoncgcantma:cu5 multiiinquificrintt otligctcr 
tractaucrint.&ednon oenudant amanifi alioitellcu: 

f' boc elt:q: fo:ma non eH; pars e^ifientie ea;:: ficut efl gs 

^* ejciftcntic compofiti. Scd cit pars in ea?: Diffinitione:-: 
mulrafuntparsDifTinitiontsalicuttisque ndfunt pars 
eiten tie eimxu in oifTinitione ciue aUquid fucrit.cfi ba/ 
bet coparatione ad aU'ud:q6 e cjctra eentia oiffiniti. Ji 
etiam oeclaratii efl ti^bi boc in Ub:is p:obationi8. £rgo 
Ooctiinantieritooctrinagcometrie^funtDueooctnnc: 
que non babent opus in fuis ^bationibus attendcre ad 
mam nalem:autvt afTumant j^pofitionesrquc pueniant 
mae vllo modo.gcd ooctrina fperc mobiUs^-rct plufi^ 
illa:ooctrina muficc:^ pUtf$ et illa: ooctrina oe afpccti/ 
bus:'! pluf$ ocs ille: ooctrina aflrologic: afTumtint ma/ 
teriam:autaUqd fuo;:accidentiii materie.f. q: inquiritt 
Cifpofiuoncs eius. Unde nccelTe cft: vt alTumant maj. 
Duia beDoctrinc:aut tractantDcnuorci:autDc^tita/ 
tc:aut 6 figura qtic cft in rc.£t n iierus •: ^utas i figiira 
funt accidcntia rebus naU^bus i acctdiit cii nticro i $ti 
tatc sfcquutioncs clTcntialcs^et numeri •: ^titatce:': cu 
roUicrin t vt tractcmus oe bis qucaccidun t Difponibns 
rumeri % q^titatis que acddunt vnicuicp re;r naturaUii: 
confcqHituroino:vt nccelTario pfidercmue illa rem na/ 
turalcm:(iuafi c octrina naturaUs fit copofita: i geomc/ 
trica fit fimple^:': nafcunt cjc iUis aU'cDoctrinc;q> fubj 
efl vnius Doctrine^ip^cdicata fuay qomi in ilUe^fiint al 
teriUBDoctrinc.ictqiiquidem in aUqbue fcientijsq c6/ 
parant oirdpUnaU: opus babet intellcctus refpiceread 
mam:gj2 comparariones que efl itrter 11138-: maUa:qua/ 
co magis ipfa fcietia nauiraUe.*' C ^fQO f»Vi cilopinio CapPm IX. 

ilUus qut putauit:Q7 fo:ma ttfi eil td q6 oebet traccari m 
fcientia naturaU:': nullo modo ma. 
(ECaptm.IX.Dc aiTignado quid c oc quo potuio 05 inti* 
dere naturalis in tractatu fuo. 

iFjTjliamneglcjccrunc SS^ 

|U] y^^''^^''^^ Sntipbon:attendcrefo:nidrci:-:pu 
IU| BF^catteruntq^ma folacflquaoes oebentiti^/ 
™^i??SMrerc •: cognofcerc.Que cii aftequuta fiterit cc 
tera que cofcquun t cam:accidetia 1 cobercn tia funt ifi 
nita;quc non comp:cbcndunt.£tvf mibi g? bec ma cui 
obU'gauerunttractatufuii:cmaco:po:eainfo:mata:nd 
aut p:ima tanqg fin t obUti pymc.^o^tafTis.n.aliqui eo^ 
confir.mabunt boc qc artibus artificiaUbite: facictcs co 
paratione inter naUa 1 artificiaUa:-: Diccnt; q> quic;ctra/ 
bitfcrf:intentiociusenoeferrobabcndo;neccuratcu 
tus fo:me fit.CU^t quioefccnditin ^fiindiimaris^intC' 
tio cius cii acquirendi p:eciofum lapidcm:non curat cu 
ius fo:me iiti qp magis nobis Dctcgit infirmitate buiiis 
fnieboc efT.f,g)p:iuaremHrcognitioncj?p:ictatii rcruj 
naUti 1 fpcci3litatU5 c^-^ quc funt fo:me eo^ . £t g? c tia 
aucto: buius ixnc fierct fibi p:ius.Cuia i\ fufFicerct ei co 
gnitio mae non fo:matc:tunc fulTiccret ciad omnc fciC' 
tiam cognirio rei in ic no babentis cfTc in actu^fcd fic efl 
res que eft in potenria.Dcinde vnde^ccdetad cognofcc' 
dum:pofT$ ncglc^erit fo:ma6 -: accntia refpucrinaccti/ 
tia eteni5 -: fo:mc funt qnc trabunt inteUcctus noftros 
ad3pp:ebe'deda fapietia. ioed 1 fi fo:te no fuffcccrit iii 
bi cognitio mac non fo:mate: -: con tcnderit cognofccrc 
Qi ma babct fo:ma: ficut fo:ma aqucitatis -: aercitatl -: 
cctcra:tunc ergo ro p:ctcrmifit attendere fojmas:-: boc 
qd piit3iiit.f.g) qui fer?: cj:trabit:foima5 no attcndit:cll 
opinio falfa:q: eius quifcrf c^trabit:n6 cfl fubicctti itii 
artificg fcr;:;fed finis. Quia fubiectii ftie artis: f unt co:/ 
po:a mctaUina que intedit fodcrc -: fundcre. ix 13 opus 
cfl fo:ma fui artifict);-: pmo ac^firio fem eft finis fiii ar 
tifici)^.i^eindefitctfubiectiiaUo:parcificio^;quibu6n6 
fufficitacqnifitio ferri:nifi vt labo:cnt in oando fo:ma$ 
1 accidens.(r£tiam fitcrunt et alg cotrarg cjc tractato 
ribusfcientienaU6:quiptempfcruntmam oino oiccn/ 
tcs;q: non fuit necefTariii opus adefTc:nifi vt apparcret 
in ea fo:ma cii fuis imi^cfTiotbus.iEt q: p"' opus no fiie 
ritnifi fo:ma.vndequi plcne babueritcognitionem foz 
me:non cicfi opiis intcndcre ad mam;nifi vcUtintedc/ 
re ad rcm que non efi opus.£t ilTi fiierun t nimis pium/ 
ptuofi in boc q? p:etcrmifcrunt mam: ficiit iUi fucrunt 
e]ctra viam in ptcrmittcndo fo:ma.£t pter boc oifTicilc 
qd oiciit in fdentt^snaturaUbus ficut inuimus in caplo 
jpcedentc:adbuce'tn6fuffccitbisboc 9> poffpofucrunt 
coparationcs quc funt in ter fojmas 1 ma6;q: no omnis 
fo:ma puenit omni mac:ncc ois ma einrcccptibilis om 
nisfo:mc.Cluia fojme fpales nalcs ad acgfttionc fua^ 
cffentia?r:babentopU6:vtbabeantma6fpalc8p:op:ias 
fo:mi6:gbu6conftitutiieiTelTcca?:adbancfo;ma;qua/ 
muUa.n.accidentia funt qiic non veniunt cj: fo:ma: fcd 
C]c ma;-: qii quidem pcrfccta fcicn tia;-: vera c6p:ebcfio 
non eft nifi oc eo qd eft:fi'cutcft:-: qd comita t iU6.Jt flen 
tia aiit fo:me fpectaUe egct ma pjopzia:-: fuum cc cotiii/ 
tattir ma5^p2ia.Xunc qilo perficterfcia numericjc fcie 
ria fo:mc tin."cum non fttcrit bcc otfpo cognita ap6noe 
vcrc.gt qiio crit bcc oirpofitio ccria a^Hid no8:cu no tA* 
tendcrim'' ad mam:cii in iriaterys non cft aligd mogia 
c6e;ncc magis rcmotii a fo:ma ^ ma pma.-' jocd Cf. co/ 
gnitionc naeciue:-: q^ in potctia ipfa cfl ota: inde ac£|rc> 
musfaptentia.q:fo:mc quein bdmaepllunt; oNtenc » a » 
cefTarium vt rmoucsmmr qn mutantur alie pio ipfie: 
aut e(t pofTibile; 7 n on credibile.Onde que inte'tio e me 
liozintereaqucidrioebent^ intentio oifponis reiin 
ipfo fuo efTe:an fit fo:ma:an mutabili8.<Sed naturalis i 
fuis^bationibtts^zinperfectioneooctrinefue^opueb;: 
Vt retincat omnc cdpzebenfionc mac 1 fozme fimul. £t 
fozma confert fibi fcientia.f.quid ftt ipfa res in actu:ma 
gif(5 ma.fit matcria confert fibi fciam potentte eflerdi 
in piuribus oirpofitioibue:': q: xtri(c0 perficit cognitio 
oefubftantiarei. 

CrCapl'm.X.Dca(Tignand8 pwpyetate vniufcuiufd^q/ 
tuozcaufarum. 

11 gnificanteeclTecammalem:-: camcfficicn/ 
31 tem:^ cam fozmalc: ■: cam finale. Tluc aijt 
ua r i- T i f i oebemuecognofccrc Difpofitionc6ba:pca» 
rumiperquas in fubfcquentib^^babcbimusfacilitatcm 
gucniendi ad cognitione caufato:;: naturaliu.&3 cp om 
ncgeneratiitcozruptibilc:? gjomnefubiaccs motui:i 
omnc copofitii e)c ma z fojma:bnt caufas inuentos que 
font be qtuo: 1 non plures. Jn bocnon ocbct fatigari 
tractatns nalis:qi boc Diuinicft.i5edccrtitudinecaru5 
quid funt 1 fignificationc fna;r oiipofitionu ponere:l3 e 
quo naturalis non potcftej:aifari.(Ei>icemue igit:g> 
caufc efTentiales re:;: naturaliii funt quatuoz. tfficiens: 
materia:fo2ma 'Z finis.^t cfTiciene in rcbue nalibtie aW 
quando oicitur pn'" motus in alio a fc:f m boc qd c alid. 
Jocd intelligatur motue bicois cjatus Dc potentia ad ef 
fcctu pcr fozma in matcria.£t boc pn'" efl caufa conucr 
tendi in aliud:': moucndiDepotentiaadclfcchi.&icme 
dicus cii fanat feipfum^pn^^cft motue in aliu:v>T i aliue: 
qzipicnon mouetnifiifirmii:tinfirmU6aU'ud eftame 
dico ^n boc qp efttnfirmus.£t ipfe non fanat:nifi f m 15 
cp c(t id qd efi.f. vnde cfl medicus.&ed (uratio cius t re 
ceptio fuacuratidis^-zciusmotusadiUa^noneft e>:boc 
cp efi::id qd cft.f.vnde efi: mcdicus: fcde^partcqua eiw 
firmu9.C7l^2incipiu autemotU6:autcftp:eparaB; aut 
cftperficiens.Sedpzcparanscftid qd pzcparatmam: 
ficut motue fpcrmatis in pcrmiuationibus pzcparantt/ 
bus.£t periicienseft td qd tribuit fozma conftituentcs 
fpccics namralcs: 1 cft cjrtra naturalia. £t non pertinet 
ad nalem fdre boc verifiime:lcd tifuvt ponatgj boc cft 
pzeparans-zattribuensfozma^-znoDubitctg^pzcpara' 
toz fit pncipiu motus:'Z cp perficienseft etiam pncipiu; 
moms.QuiaipfumcftvercqdtrabitDcpotenttaadef/ 
fectum.^am aiit aliquado en iicramr confiliatoz t adiu 
tozinter pzincipiamotus.&edadiutoz videt cfTcpars 
pncipi) motus:ficutfic(TetpndpiiimotU8 qicrcime rc 
gisttadiutoz pars du6:fed ofia intcr rege 1 adiutozc; B 
eft:qz re);mouctpzoptcr fincquieftfuue^-radiuto: mo- 
uet pp fine qui non eft fnue finis pzopter aliu finc: q no 
eft ipfi fini6:fed regi acquifitus e% motu. 5mmo e finis 
alius: vt gratitudo aut rcmunerao'o;aut bonozificatio:f5 
con filiatoz eft pncipiii motus aliquo media te:qz eft cau 
la fozme in alij s que eft pncipiii motus pmii ad rem vo/ 
litam.£t eft pncipiii pzfncipu.t^oc ergo eft ^n'" efficicB 
refpectu re:p naturaliii.Sed quu accipitur pncipiii effi' 
dens non in refpectu rfp naturaliii tantu:f5 refpcu ipfi* 
e(Te:erit coiozis intentionis q^ fit boc: 1 erit boc quicgd 
eft ca e(Tendi:fed remotii a fiia cfTentia.Undcafit cftre^ 
rnotum^tvndcnon eftiU6e(Te ppipfum caeftcfTicies. 
(Cisicamus autenunc oe pndpio materiali: qz pncipia 
mllia conueniunt in vno in tel lcctu:boc eft: qz illa in na 
turts fuis funt acgfitiva rc:^ e^tranea|::t babent babitu ©ecimum 19 dincm ad copofitii cj: ilUs cffcntgs c^rancis:^babcnt 
babimdtne adipfas cfTentias.ficutcozpus babet compa 
rationcad ppofitii.f.albii:'z comparatione ad fimptejc.f. 
albedinem.£t coparatio eius ad copofitii eli:ficu t com 
paratio caufc fcmg:qz cft pare pftitutionis compofiti:i 
pars in feipfa pzioz cft tota: qz conftimit cfTentiam ciae. 
(oedcoparatio cius odilla non intcliigit nift tribue mo 
dis.vno.f.gj nec pzeccdit:nec (cquit ea in cfTe.t.non eget 
co in confhmaone.£t alio gp ma cget tali quale boc cft 
in conftitutioneincfTcctu:q6fitpziU8cain cfTccfrcntia/ 
U':quaficfTefuii n6pendeate):ma:fcdc):ali)s pncipi^e: 
!oed comitamr iUu cii inucntii fiterit: vt pcr ficiat mam 
eiu8:<z oucat ad efTectu: ficut funt multa quo;: pftitutio 
eftciiaUquo^tcomitarilludpoftconftttutioncfuam^vt 
conftituataUud.@ed foztafTecoftimctilUidaliud oifce 
dcndoafuacfTcntia:taliquadopftimctati6pcrc6mip 
ttone fuc efTcntie:-! b? vocatur fozma: 1 aut babet ptc m 
perficicndo mam pftimtione fuecfTcntie: aut ipfum cft 
confhtucns pzojcimii, ictocclaratio buius cftin pzima 
ooctrina.Zertius atit mcdue e: vt ma fit coftituta i ilia 
efTentia:t Ducta ad actu:t pzecedat rcm:t pftituat casii ^ 
boc cft q6 vocamus accidcns pzopzic:qguieaU'qua'dovo 
cemu8 accidcne ocs afTcctioneKcrgo erit pmue modus 
fmrelationemcfTcndtfimul.l:tDuoali) modi fmrchat 
tioncm pziozis 1 pofterioz(8.ioed in pmo bo^ duo^ po 
ritae eft ciu6 q6 eft in m^:*: in fc6o co;: eft pozitas mae: 
1 modi pmi non manifeftatur cfTe. @ed fi q:emplu5 b5; 
(Kt anima:'Z matcria pma:qit coniungunt ad pftituendu 
boicm:fed Dc ouobue alije modie ia^ fcpc Dijnmue: fcd 
materia cii gcncrato e^ ea aiitie ipfa eft pare cfTc: babet 
1 aUu modu rcfpcctue comparationteȣt oignii cft:vt IS 
comparatio adaptem r fozme:<z ma aliquado fufficir per 
fcfola^vtfitipfaparsmaUe eiu8q6babctmam:7i5fit 
in aUqua ma re:^:t aliquando non fuffidt:nifi adiuncta 
fiterit ei alia mH e;: qua^t ej: ipfa cofletur quafi vna ma 
ad perfiicicndu fozma ret.<z boc fit in aUa materia rerus: 
ficut berbe ad elccmariu:t ficut bumoze6adcozpu6.£t 
quii fttcrit materia e% qua res nd^ucnit:nifi alia matc 
ria fiierit ei adiuncta:aU'qn crit e% comixtione tifi : ficut 
fingularia boiu5 in e^ercim:? oomuein ciuitatcSUqii 
erit c% coniunctionc 1 copofitioe fimul tm^ficut latcrco 
t trabee oomui.Sliquado erit cj: coniunctionc t copofi 
tione t couerfionc:ficut clemeta generat(8.tDuibU6 eic/ 
mento:p non fuffidt fola c6iunctio:ncc fola copofitio co 
tingendi fe^vtobuiandi (ihkz recipicndi figura: vt ct: 15 p 
babcant cfTe gnatoinifi t aUaagant in alia:t alia patian« ^ 
tur ab alt)8:quouf(^ e^ cis quiefccntibu8 in coniiictione 
pzoucniatqualitae vnifozmie que or complc^o: t mnc 
coaptabiturfozmcfpcciali^^zppbocetriacba^iquicgd 
eft f^mileilli:qz qsiiis comi^te fiierintfpecics ciu6:t con 
iunctc 1 compofitc:non tit adbuc erit triacba: ncc bebir 
fozma triacbitatis:nificii moza tempozieqiioalicagant 
in ali)s qlitatibus fuis^t^ucniat e^ eie vna qualitas ta> 
$pfimtli6illi8omnibU6:tficj3uenictopu8 ejrca^ par/ 
ticipationc^tba^ fozmecfTcntialcefunt fixetj^inani 
tcs:fcdaccidcntiaea^e^qbu6patiantpafiioneconuer' 
fionis:mutantur t puermnt conucrfionc muniedi fHp* , ^f„.^, 
abundantiaquecftinfingulis eopquoufcp quiefcatin ^""'""^*''' 
ets qualitas oominatiu^minue $ erat in oomindtibus. 
'Jam au t fiiitvfU8:vt oicatur babitudo pzopofitionii ad 
coclufione fimilis babitudini fozmaf ad matcrias: fcd 
meUus eft:vt fozmajJpofiticnii fit figuro eay;'z pzopofi/ 
tiones cii figura eaf :afTimilan t caufc efficicn ti:quia ipe 
funtcfTicictespclufione.ftpclufio qcbocQJCftconclu 2.cbi tf,*.» 
fio eft rcs pzeter ipfa8.55ed q: adinunerunt g? quando ©uflfi. TLibzi C^pVm XL ^ XIL B maTo: tcnttinue t trino: coucniimt: p:oiicm't inde pcltt 
fioii iam erat snce bocin argumentatione.3cciditeid 1? 
opinio:9> in arguinentatioe cit fubiectu pclulionietad^ 
cientes etiS efl: ipfa argummtio eft fubiectii oclufioie. 
©ed tcrmino?tmaio«'3 z mmozie naturaeft: vt vtcrqj 
fitfubiectua fozmepclufionis^^non funt tunc tcrmin'' 
maio: ncc mio2:fcd funt fubiecti:vt funt termini maioz: 
ncc fun t tunc fubiecti pclufionis: q: vnufquifc^ eo:^ qu 
fiierit aliquis modus babimdinis vnius adaltc^:nmc 
crittcrminus maioz i terminus mino:.£tilleell mod' 
fm que coparant ambo in cfTcctu babitudine ppzin ad 
mediilbabctcp babitudine ad cdcluftoncitcut ad id q6 
eft in potcntia.@ed qn fuerin t alio mo confiderati:eri4C 
|{ibicctipcUtlionisinactu:quimoduscft:vtvnu8Con/ 
fungaturalu^m babitudincpzedicadi 'zfubtjcicdi.auc 
enteccdendi i pfcquendipzcter babimdineetiam qua; 
pjius babebant.3c per boc qui eH in argumcntatoc ter 
minus mino: aut maio::non cil ipfcmet qui cH tn potcn 
n'a tcrminus pclu(!oniB:fed alius m(dc fpectci: q: no e 
poflfibilc^vt oicatur Qjrei vncin niicro accidat: vt iit tcr 
minusmaioiautmino: tfubiectuspartis coclufionis. 
"nccintelligo quo ocbcantponipjopofitiones fubiectii 
ronclufionis.Ut atit comparauimus ad ma3:-z id q6^' 
nenit cjc ca:aUquado materia crit ma ad recipiendii gc 
ncrai ionc;-? aliquando crit ad rccipiendii compofttiocs 
« conucrlione fimul.£t boc eltqd Dfcimus oe caufa ma 
Ceriali:fcd t fozma otcimreentta quequado fuerit babi< 
ta tn ma prtimet (pem£t oicimr fozma ipfamct fpedee: 
«: of fo:ma:figura i oep ictio:i of fo:ma:o ifpofitio pgre/ 
gationis^ftatt foima exercitus i fo:ma^pourionii o:di 
nata^:z of fomia:o:do viuendi f!ait Ieic:t of fo:m9 ois 
ailecrio quccuc^ tverit:^ of fomia ccr timdo cuiufcunc^ 
vdifuxc Itt fut Hatia: (iiite i!t accidcne. @cd oiffert a fpc: 
q: \i altqit of gen^^gndUflimu^aliqit of 15 fot^itcllciie ab' 
firacms a mU:i fo:ma qne occipifjp vno ejc p:t'ncipt)8 e 
fs copara tionedusqd cfl compofttii e^ ipfa i matena: 
q: dl pars cine q6 ipa pf^mit in actu qualcciiq; fit iU6. 
& matcriaeft parsquc non coihmitin aau:q: e(Tc ma/ 
terie non fufficit: vt (tt in acttt rcs:fcdvt Itt in potetia.£r 
8oresnoneflidqde(te^fuama:fcde):cefomicfi[trc9 
tn acm.fe4 pflitucio macper fotmafit aUo ntodo. Cau/ 
feeteris fotmaUe aUquado eflrcfpccm generis: aut fpe 
dd t bec efl founa que conftimit nume:p:aUquado e re 
fpectu aUus modi:'Z p c(l fo:ma (ine qua ma fit fpedes: 
quia ipfa fijperucniens e(l:(icut fo:ma figuread-lecmm 
^aUTcdo refpccm co:po:i8albi.fcdbic nnis eflinten/^ 
tio BQ qua vcnit fo:ma ad ma5:t bec eft pars vera t ge 
(^uepntatuf vcra:': ptoptcr biic finceft momequi^ue/ 
nicabcincientenonaccidentarr:fedcentiarr.£tciricies 
contedit cificereq6 eft bonii rcfpecm iUiu0:<t aUqtt erit 
l^ereaUquado vero eric in opinide:quia ipfe auc Itc etit: 
autiicjputabimr. 
CCCa|*n.Xl.oe copararionibus caufa^ inter fc. 

^firtVlKI <iu<x^rcfp^du dtci fmis. 
3 lii-ivilt' Quomodo.n.noneritftccu 
cfTidcn s It t q6 facit ffnc efTc.-' £t finis aUo rc/ 
fpccm c(l caufa efTidenris. Qiio non crit lic:' 
cii cfltciens nil faciat nifi Epcu5:i non niJT jj/ 
pter eum faccrct aUquid.£rgo finis mouet efRdcnte:vt 
fit efficies Unde cii oicimrquare cverdtane:': oico:q: 
Vt fancr: crit h)cc rnfio^ikut (i oiccrct. Qua rc fan"' fact" 
ee:'Z oicere: qi Cjcercitaui me:e(Tct rti(io:q: ejcerdtatio e 
caufa efrtctcns fanitatis^ifanitas e(l caufa finaUscjccrd 
tationis.05 fi oiccrcmr.Cur queris fanitatc:-: oicere:vc 
i>;)cerdter.non effct vcra riifiomecj^babtUs^Det^de aim 
q«eriwr.Cur queris cj:erdriii.t rcfpondco:q: vt fancr; 
crit rtifio ccrta. (L fifficicns aiit non e(t cau(a cfRcicndi 
fine c(Te finc5:nec vt finis babcat cfTc in fc:imo eft ca:vt 
fit finiSjPp:ius:q: ofiacrtintcrclTcaUquid^-zefTcftcias 
oidtcifii.£t finis eft ca p:opter qua? clTtdcns babct cfle 
cfTict'en8.£rgo ipfe eft ei caufa;vt iUe fit caufa. i cfTides 
non cft caufa finis: vt finis fit caufa.gt boc occlarabit C 
I^Bia pma.£>cinde cfTidcns i finis.-ambo fun t quaft ouo 
pncipia;nonj3j;ima compofitd caufato. £tefTicicn8:auc 
erit ptcparato: mgic:': tunc crit caufa faciendi eiTc mam 
^pin^ caufati:non caufa p:opinq caufatt.z:ut eritattrt 
bucns fo:ma:t tunc erit caufa faciendie(Tc foima^pin/ 
$.ict finis cflcaufacfTiaentis in^tii ctlefTidens: leci 
fo:me i materie mcdiante motu quo mouct cfficiiB co 
po(Ttii.l3cd p:incipia p:opinq rei funt f le i fo:ma;t no 
e(lmcdiuinteriUa tcdpofitii^fed funtoitecaufe ciusqi 
(iin t oue partes eius pititticnte& iUud (Tnc mcdio.q|ui8 
oit1cratp(Titutiociu8vniufcuiufc^iUa;p:aim B fitcaufa 
qucnon e(liUa.0edaUqtr &ccidifM fo:° ■: matcria (int 
caufa cu medio i ftnen)cdio (imul ottobus modis: I5 qit 
^pofita non ftterit fpc9:fcd ps:': fticrit fo:'':!!^ q.ppc no' 
miat fo:°;f5 affectio acciital':ttic erit ma oftitucs eentia 
ilUueaccidcntisqdpcrfecitpartetUatti pm g?e(Tpar8. 
£rgo critaUqua caufa caufc:-: cii ita fit: tunc vnde ma c 
pars compoltti:': caufa matcriaUs: indc non e(t inter ea 
mcdiii.Ss fo:ma qii fttcrit vcra fo:ma;'z oc p:cdt'came* 
to fubftaric:-: fticrit gfccriua mac in efkcta: t m a fticric 
caufacompqllti:mncbecfo:macritcaufacaufecompo/ 
fiti:-: cu bcc ita ltnt:mnc e^boc g) fo:ma cft pars copofi 
tt^icaufa fo:rTiaU'6;indc non eft itcrea mcdiii.Crgo mo» 
teria quado faerit caufa caufe compoliri:non eft bcc vn 
ipfa eft canfa materie compoltri.0ed fo:ma quado fue/ 
ritcaufa caufec5pofiti;non cftB vndcipfacftcaufa fo:' 
malis compoltti:i aUqn contingit^vt ciTcnria cfficicn tis 
1 fozmei finis Itt vna.gt erit ip(a cfTenria cui accidit: vc 
fit ipfa eiTicies 1 fo:ma •: ft'ni9.q: in patre pndpiu cft gc^ 
ncrationi8fo:mcbuancej;fpermatc:anon eftboc totit 
qd eft p3tris:(ed tanrii fua fozma bumana:': q6 cft in fg/ 
mate non cft nift fo:ma bumana:t non cft finis ad que$ 
moucturfpcrma:nififo:mabumana.!3cdvndeconftt'/ 
ttiitcu materia fpcciem bois^cft forma^tvndc finimr in 
ea motus fpcrmatie^eft ft'nis.£t vndc incipit ab ea com 
poltriocin8:eftefTtcicn8.iSedquadocomparatmatcrie 
1 compolitioni: eft fo:ma:': quado coparamr momi.-aU'/ 
qiteft f&ii8:aliquadocfiTcics.Scd finis rcfpectu termit 
narionu motne:': beceft fo:ma queeftinfiUo.£(Ticicno 
aute5 refpecm incboarionis moms: 1 bec cft fo:ma qtte 
eft in patre. 
([^C<npim,Xil-xxQif(crenttiB caufantm. 

i^^X caufa:paUquandoefteen 
^"^M^ tialV^aUquadoacddetafr. 
SUquadocftpzopinq: aUqnadoeft remota; 
LL^Ti^|aU'quado p:op:ia:aU'quado c6i6:aU'quddo q/ 
lHfiiiM2Jttcuiarl:aUquado vniHcrfalis; aUqtt fimplcjc: 
aUquddo cdpolita:aUquado in potctt'a:aUquado in ciTe/ 
cm:aUquadocdmifccnturintcrfeaimalU8.£edba8Di 
ucrfttatC6p:ius a(Tt'gnemu6 in caufa eiTicicntc:DicemHa 
igimngjcaufacfTicieneefTcntiarr cftficut mcdtcuscus 
atrat:autficutigni8 cumcalcfacit.Hcftvt caufa litpn/ 
cipium efTcn tic iUiits opeiis:': acdpiatur fmq>e(t pnci* 
piu5iUiu8.£tcaufa cfTidcsacddcntarrcftid q6Dt'tTert 
ab boc:': cft multo:^ modo;::c): quibus cft vnus quddo 
cfiidcnseftquiopcramropus.Q6cd rcmouct contra/ 
rium p:obtbene fuum c6trarium:confo:tamr aliud cof 
trariimi:tmncafcribimrcieffectu9altcriU9Contran). 
SicatfcaraoneaDJdtHrmfngidareqiiandoc^peHftco 
lerain rubcS.Jtcsaiip modo efficicijs efl::q6j3l5ib5 alid 
ftio£icmn3turali.duauisp:obibitionon fitejccotra/ 
riet3te:fiCHtqimquis remoiKtaliquidcuialib mitteba 
tunciicB i^ ceciderit:Dictf ille boc DeiecifTe.^tes aUo tro: 
cum yna rce accipitur multis refpectibiis que hs mftas 
pzopjietates^-zej: vna tlla?^ aliquid crit piicipiii cflentia 
\iter alicui actui:-z tamen non refercrur ad illam: fed ad 
oliq6 alioE que cobcren t ei:ficut cti oicitur^g» medic^fa 

i, pi?i.74 bncat.f.qD eftfubiectu mcdicieil fabjicane. ^abzicat g 
J& vnde cft fabjicato::non vnde eft mcdicus.Sutaccipict 
fubiectii folu non coniunctum ilU'pjcdicato:iDicct: bc 
mo fabacat.^tes aUus modus eft:vt ciieificiene fit: aut 
nattira:autvoluntateien3adaUqucfincm:adquc3:aut 
perueniet:aut no:fed cii eo aaidet alius fYhiffificut lapis 
cum vulnerat:boc non accidit: nifi q: ipfcpcr fcipj ceci/ 
difcvt aUq6 caput eflet illi obuiii fuper q6 cecidit fuo po 
dere."Z vulncrauit.£t aUquado oicitur rcs cfTtcicne acct' 
dcRtaU'ter:9uis ipa nibil feccrit. J6 cp accidit [epiusivt 
fcquatur aliqitid laudabile.autvt fiigiat tcrribtlc:t cu 15 
rcicritrvol; illd appUcari fibi:fi fitcrit rcs laudabiU'6:aut 
ebngaria fe:fi fucrit tcrribiU8.£t putabirg? ipftue pfen 
tia fticrit caufa ilUus boni at Jt maU.Sed cfficiens ppin/ 
quum cft illud in tcr qd -: factum non c(l mediu: ftcut la 
ccrtus ad mouendii memb:a:iremotii cft iU6 intcr qd 
1 factii eft mediii:li'cut aia ad mouendu membza.S; ef/ 
ficiens pjopjiii eft illud a quo non patitur nifi vnu folus 
fingulare^ftcutfpecieeqiiafumitfpoee^opat in folocoj 
poie eius Jct eflficiens coe cftilUid quo participant mul 
ta ad patiendii ab eo:ftait acr qui conuertir mfta: qguis 
rint fine medio.Sed partiailare eft ill6 q& cft ca fingii/ 

z PW.J6. laris caufati ftngularis.-ficut medicus buius curationis: 
autvtfitcaufa fpiUscaufatifpecialis^equaUs illiino:/ 
dine coitatis 3ut^p:ietati6:ficut rucdicus curationis: fj 
vniuerfalc eft: vt ipfum (it materia:non attributa ilU ta/ 
tum caufato qd refertur ad ipfum:fed c6io::ficut medi/ 
cusbuic curarionf:autefficies buicartificio.fjfimplcj: 
cll cum opus p:ouenit C]c vna tin virtute vt ottrabcrcr 
c;:peilere a virtutibus coqx):alibus.£>cd compofitum 
efl cd opus p:oucnit er multis virtutibus quc iunrvna 
in fpccic:vt multi boiCB cu mouent nauij^aut Ditierfa in 
fpecie:ficut fames qtte fit q: virmtc attractiua i (entkn 
te:fed qd efl in aciu:eft ficut ignis refpcctu reiacccnfe;f5 
in potentia cft ficut ignis refpcctu rei in qua nodu cfl oc 
ccnfus:fed pote Ht acccndi in ca:i poien tia liqfi cft jDpi/ 
qua:al'ciuddo reniota.'PiCmotaaiit cficut potcntia puc 
ri ad fcribendti.1>:opinqua aut efl:fiait potctia fcripto 
^ ris qui adeptus cf^ babitii fcribendi ad fcribcndum. Ja 
crgo pofTibifeelhvttn comifceae caafcdrclinqnim^ca 
tuo irgenio:'! a(Tignabimu8 bos rcfpcctus etia in ptinci/ 
pio materiaU'.&ed ma eentialiter cfl illo que ppfc^iom 
rccipit rem:fiait vnctii infiamatione.Scd que eft accit/ 
taUter cft multo^ modo:;: in bocvno:cum motcria-c cu 
fo:mac6trariaal^ fo:mcque remotoaduentu ptranc: 
occipi p:o materia fo:me acquifite:ficut oicitung? aqua 
cft materiaaeris:': fperma ma bomini3:fed fperma non 
eftmateriaeiu5:iquatiieftfperma:q:fpermalitasamit 
titttr in generatione bois.Sut cumaccipitur fuba cii fo:/ 
ma qiie non efficit fubiectd efl^e fubiectii:fed ^uis n 6 cft 
contraria aly fo:mc babitcitamen fit fubiectu:fiait Dici 
tur gp mcdicus medetitr ftbfcq: non fibimedetiinvtt cft 
medicus:fed vndecft infirmus. £rgo rubiectti curatoie 
infinmts eftnon mediais.Scdmatcria^pinquae: fic 
inemb:a co:po:i: remota ficut huozcs:^ adbuc ctias elc 
mcnta.'JCK)ateri3 siit pwpua ficut cozpus bois cii com, ©ecimum 10 plc)cioe fua fo:mceius coi6:fiait ligna lectaccatbedir: 
•z fic Dcceteris.Sed oiffcrentia e iter^pinqua if^piias: 
cp. caufa motcrialis aUi^uado eft p:opinqua i c6i8:ficut 
ligna lecto.XIDateria vero ntiailaris eft: ficut bcc Ugna 
buic catbcdre:out bcc fubftitia buic catbcdre.Uniuer/ 
foUs oute ftcut ligna buic cof bedre:aut fubftatiabuic ca 
tbedre.iDateriaverofimpIej;:ficutf le oinnibus reb'': 
out Ugno quatiiadfenfum omnibus ligneoUbus copofZ 
ta:ftcutbumo:e8 cojpo^tt ficut fpcciee tyriacbcma in 
ocntftciit co^ue bois fuc fo^mc:-: in potcntia:ftcut fpcr 
ma tl(i:out ficut ligna tfo:mia odbuc finc mogifterio ca 
tbcdrc:-: 15 ct potentia:oU'a eftp:opinqua: alioeft remo/ 
to.Bcd i(ti modietiam pueniunt fo:me:cft.n. cilentioli j^ 
tcnvt figuro cotbedre.fed fo:ma occidcntofncft ficut ol 
bedo t nigrcdo carbcdre:<z aliquondo bcc p:odcft ei q e 
eiTentiothftcutDuritice ligno^ ad rccipiendom figuros 
cotbcdre.aiiquado fo:mo erit accidetalr caufa cobcrc/ 
tie:fiatt motue quiefcenti8:cii oicitw quiefccns in noui: 
moucri 1 mutori occidcntot'r.£t fo:mo pzopinqua c:fic 
quadroturabuicquodroto.£tfo:ma remotacft ficba/ 
bene on^lii illirz fo:mo p:op:io non Diffcrt o porticula 
ri:ficut oiffinitio rci.-out Dilferentia:aut^p:ict08 rei:z co 
munis non Diffcrtob vniiicrfaU ficut gcnusab bntibus 
j7p:io.^o:mavcro fimplc;; cft:ftcuf fo:ma oq out ignis 
quecft fo:manon conftitutac^ fo:mi6 multis numero: 
copofita aute ficutfo:ma bominis que eft conftituta ej: 
multis viribud:te); multis fo:mis quec6ueniiit.fo:ma 
veroinactucognitacft:fedfo:moin potentia eftaUquo 
modo potcntiacup:iuationc. <L ioedomnes ifti reipe/ 
ctus cofideront etiam circa finc:finis enimcfl^entialitcr 
cftodquetcnditmotus nalis: out voluntarius p:optcr 
fe.*n6 p:opteraliud: ficut fanitas medicine:finisvcro oc 
cidentatrmuItismodiseft^vnociiaUquidfitnon^ptcr 
fe:ficut contritio mcdicinc: vt bibotur.fed^pter falutc: 
ibiceftvtili6:velquiputaturvtiIie:fcdp:imuscftbo/ 
num velqui putot bonum.aiio modo eft fini6:q6comi « 
tatur fincaut q6 accidit fini.2>ed q6 comitaf fine'; c fic 
comcftio caias finis eft egcftic.£t bec comitaf finc: fed 
non cft finisxi: finie eft Dcpnlfio famis^fcd q6 accidit fi 
nueft ficut Dcco: Cf: c]cera'tio:q: ej: cyercitio non intedi» 
tur Deco:.fed fanitas:-: e)c fon itote fcquit Dcco:. 5te olr : 
finis eft ficut illud od q6 motue non eft veniene: fcd ipe 
opponit ei:ficut vulncrotio lapidi oefcendcn ti: -z fic qui 
fogittammittitadaucm:'zfogittatbomine.SItquadofii« 
nis cflrcntioUs fimul cftetcuoccidentoU: oliquado n6:fs 
finis pzopinciuus vt (anitas mcdicine.^l^cmotus: ficcJl 
fo:tuna medidnc.finis p:op:t'us:ftcut inuentio 6tidcra/ 
tiamia'quumqucritiir.c6isficutcxpulftocoIcrec);po> 
tu monc qtte cft finis illi z potui violo:^. iScd finic par/ 
ticularis:llaitquu quis capic fuu; Dcbito:e pzoptcr que 
capiendii Diu percgriname cft.Uniuerfolie:ficut aUct; i*' 
vindicta dc maIcfacto:c. fimplcjcoutcs finie; vt foturo/ 
tio comefti6is.C6pofitU8: vt Dccc: -z colcfoctio ex vefte 
ferica. £ti(ii duo fince certe funt pmunes.fs ftnis i octu 
1 potetia eft ficut fo:ma qiree in effccm -z potctia.Saas 
aiitqj caufa in potenria el^contra caufatii in potentia:qj 
qpdiu caufa fiierit in poten tia ca:tadiu caufatii erit in po 
tsntiocaufatum.iStpotefteflic^vtvniJq^cEteoj: fitinef/ ^ 
fectuoctu Diucrfa?: fpecic:j::ficutfi bomo fit caufo: i ci» * 
tum lignii:ergo erit bomo Dolato: in poteBtia:^ lignum 
Oo'atumin potentio^-znon potcfteiTe: vt eflcntiacoufa/ 
ti:babeat eflc cum p:iHationc coufevllo modo.igt fo:taf 
(z oiibitatione generat bic.f. cp fab:ica reftat etiam pcft 
fab:icante.Sed Dcbcs fdre:qi fdbzica n6 rcftat poft fo/ 
b:icoto:c:fmQ7fab:icocftcdtiifabucoto:i6:q:coufotu 


t».p»?rJ*« :& 
©ufi. JLitei 

f9b2i<ato:i6noncftnilTmoitcrcparte9fab«'cead?iun 
ctione:i boc non renianct poftcum.0cd ftabilitas con 
iunctionis i pofitio ftgiire ftabiliiintur cauiatie gmane 
tibus:qiicquado comlixtntuncojrumpit fabnca^f, ccr 
titudine buius fentcn tie:i alia?i pfimilius quae p:emiu 
nrns omittimus pbitofopbie pamc. £rgo fuEfedcamus 
abcisvfcBiUuc. , _, 

C£aprm.xni.oc fato i cafu:i oc oiucrlitatc fcnticndi 
occiK-zOgClarandavcritatcincis, 

icafHsi-rgcgdacciditej^fe.aquibuldascom 
putaniurinter caufa9:non cft,p?etcrmittcdii 
- _ ^Jconliderarc oc bie:vtf fint intcr caufae: auc 
nonlintJtfifantcqiiomodofuntintcrcaufaB.Scdanti* 
quifliimiantiquo;:olim Diflfcnfcnint in intellcctu oe fa^ 
fo t cafu.Tla quedaj fecta fuit ciue negauit fatii i cafus 
eflcocnumcrocaufayitncgauitcaitelligiciTcvllomo/ 
cfo:0iccns:q7 poft$ inucnimue vniucrfis rebus caufas 
ej: quibus encnnint i videmtie eae^inconucniens eft: vt 
p:ctcrmittamu9j i poftponamus cas quafi no fint cac: 
-z incipiamus-qucrerc caufas ignotas^fatii fimul i cafuj. 
<o(iox cteni5 cum tbcfau?: fubito inucnit:oicunt impiti: 
qj omnino faiii fcUj:fibiaccidit.0edq«3do offcndit in 
aUqd:i lcdiroioint abfoUitc: qi fatii infeUj: iUi accidit: 
cum fatu nuUo modo cofcquutii cft:q: omnis qui fodit: 
fuffbflusinHcnit-zomni^quiinccdiftpjcceps ruit.et oi 
cnnt g? aUquis:qz iuitad fo?i ad fcdendum in meritozio 
fuo vidit fuu ocbito:e:t confequutus cft ab ilto ius fuii; 
1 boc ftiit opus fatfcfed non cft ita: imo potius: quia iuit 
od locnm vbi crat ocbito: fuus:i q: babcbat fenfum vi 
dendi:viditeum.£tquaui8finisfHieicitusadfo:umnd 
lticrit,bic finC8:tamcn non oebct oici c^tu ad fo:ii non 
ftiiflc veram cam pfequcndi iue fuum a ocbito:e fuo:q: 
poJTibilc eft:vt vnii opus babeat muUoe fincs: i pfa ta/ 
Ua funt.Sed quado accidifcvt acto: iUius opcriejjpoat 
libivnuejcilUsfinibusfinem^ap^ctcrmittataUaqltHS 
nr fe cft:non q|tum in re cft.Cluia in ipfa re aUus finis c: 
ciucfimiUtcrvtilccifetp^oponcrczaUujpzetcrmittcre, 
Tlonc enim vidcs q> fi bicbomo p:cfciflct ocbito:c fuii 
cfle in fo:o:^ideo c):iflct:vtinueniret i app:cbcnderct: 
tnnc non oiccrct fato bocaaidiflc:fed ^ptcr aUud a fa* 
to 1 caiufClBteP «a vidctur cis cp q: p:opofuitiUe fibi 
fincm vnam c)c rebus qu| poflibilc erat cofcqui €% fuo 
eicimad fo:um:idcirco negcture):itus non cflc in feipfo 
caufareicuiuseftcaufa^quadoopinatifunt q^boc mo' 
uebamr fuo^pofito biuus ^pofitoas . £t bcc ftiit vna 
fccta. C3tem fttit aUop fecta buic pria: quc nimis ep 
UiUt fatu'.9 oiuifi funt in prrcs fcctas. CQi«'da.n.co:ii 
Dijcenint cp fatitmeft caufa oiuina occulto qul non ap^ 
feendit in tcUccws:adeo cp quida coy pofucrunt fatii ec 
cui omnes oeberent adbercrcvt oeo:fcd pcr cuUii fati:i 
Inftiwerunt ci templii:i ad bono:c citis idolu cui ocfer' 
uircntadmoduidolatric.C^tcmftiitqrJidlfectaque 
f m aUquid pzcpofuit t p:cfecit fatii rcbus namraUb'' oi 
ccns Q) mundus fato condittis ftiit.£t bic ftiit £>emocri 
tus:i Beiu9 fccta.Diccbat.n.^ pncipiu omniu fiintmini 
ma co:po:a indiuifibiUa p:e ouritie fua i p:iuationeina 
nitatigquefuntinfinitaniicro loifperfapcrinanc iftni 
tumfpado^ig^ fubftantiaeop;in natura fuafigurabiUs 
eft:fed figuratio eo:p Diucrfa:i funt femp mobiUa pina/ 
ne:i cu contigerit vt obuient fibimulta fimul: i coitm/ 
gantur inter fe fm affecttone aUquam: tunc piouenitq: 
cis mundu9:q: in efTe multi miidi funt ficut ifte infiniti 
numero^tj^pterbocoijcerut^gpresparucularesficfen/ Capfm Xiir. 

fibiUaivcgetabiliafuntgencratanoncaf«.C5teali6/ 
nim (eaa ftiitqui non fticnintaufioiccre mundu cum 
vniuerfitateftiageneratu cafuifcdgencrata e):pn(ipi)d 
efementaUbue pofuenm t gencrata caftuSed qd contin 
gic e% aflcctionc fuc coniunctionie cflc apttim od pcrira 
ncndu -lad ppagandu:remafit': geneiouit: iqh no fiiit 
ficnon generauit:q:(n ^macreationc generabant alia 
oiuerfo:}tmcb:of loiHcrfapfpcciep.-zgenerabaturani 
mal qd oimiditis crat vttuUie:': oimidius capcr:t cp me 
b:aanimaUum:itavtfuntin fuis oimenfionibus^zafle/ 
aionibus i quaUtatibus non (mtej: intcntionc alicui'' 
Vtilitatis:fcdcaufaUter .f .g.@ccudarM octcs non funt 
acuti ad incidendn:nec moUircs fun t plani ad molcdtis: 
nifi q: cattfatr matcria coniuncta cft tn bac fo:ma: *: cl/ 
Uteracctdit:vtbecfo:maefletvtiUsadaptimdinetjma 
nendi:vtper bocf.ipfa res permancrct: i pcr boc fingu/ 
lorc babcret wam q6 babuitgcnitaUa^crcauit fiUos: 
nonvtfpedes eins remaneret:fed cafu.(L £M'ccmue igif 
cp re;: qticdam funt femper:queda vero fepe vel frcqiie 
tcr.£t quc funt fepc: funt vt ignis qui fcpi^^coburit Ugn» 
ciiconiungiturilUs^-zfiaitquiegrefl^ug^vteatado^tu;: 
lepiu6perucniatadilU]m.Quedavcro nonfunt fQnec 
fcpe.fcdque funt fepeilla ft intqtie non funt raro.C£r/ 
go eflcco:^ poftq^ non potcflie quin fit:aut erit q: confue 
tudine folius fue nattirc ret:autnon crit fic:-z cii non fue 
ritfic:atitcaufacgcbitaUapancaHfa:atitpartrcipc:atit 
rcmoitentepjobiben9:aut no indigcbit. fed cii caufa n6 
indigiterit paricjc iUa pari caufa^non oebct magio ec'^ 
noR cflc:non magis oebct cflc ev caufa $ non cife:q: no 
eft in ipfa:ncc tn iUa fola:nec in iUa copartvt ocbcat ma 
gis effeql noncflc.^dcovtbecrcscxiUacaufapoiius 
babeat cflc $ non cfle:crgo ej: illa fepiue non cft. iS; cii 
non cgucrit pari:aHtparticipc q6 oiicimu&opoztct vt fe 
piu8fitpcrfc:nifi^bibcataUqHtd:autaducrfetfibiaU/ 
quid:q:j?pterbocfalUiin raro,Quap:opter opo:tct:vt 
ciinibilp:obibuerit:nccreptignaHcrit aUgd: tfcruaue^ 
rit nSm fuam:ninc^ucniatfolito curfu. £tbec cft oiflc« 
rcnna inter fcttiper 'zfcpc:cogj eiq6 cft fcmpcr: non ad/ 
ucrfatur aUquid cotrariti.Undc fcquittir: vt q6 eft fepe 
cii oitionc rem ottendicotrariat jJbibentia fiat neceflij 
riumsahocin nalibusmanifcftucft^^zin rcbus volunta 
rg6.Quia voUintas quu firma fuerit i pcrfecta^-z mem/ 
b:a ftierint apta motui -z obedientia:^ non fticrit ibi cait 
faquc p:obibeat:ne caufaque minuat vcUc:'z fucrir ill6 
q6 appctimr poflTibitcvt ad itludpcntcniatur^tuc clo:p 
eftin^flibitecflcnon inuenircad itt6:jzqtiadoquide 
id q6 cft fcmpcnvnde cft femper no otcit :q: fato eft.tiic 
boc ctiam q6 cft fepe:eiufdcm gcncrie eft: <z eide iudich 
fubiacet.Concedo aiit q? fi apponitur aliquid: aut remo 
ucwnfoztafliec): remorioncciusqdadec fotel>at:Dtce/ 
tur fieri fato vct cafu.£t tu fcis qp boiC9 non oicunt; q6 
eftfepc ej: vna caufa p:op:ia:aut vtq6 cft fempcr:fiat ca 
fu vel fato."P»eftat crgo q6 eft vtrnmUbct^-zqd cft raro. 
C jbubitari at potcft dc eo q6 eft vtruUbj an 6bcat oi.' 
ci cafu -z fato:an non Debcat.C5ain oliqui pftinicrunt 
pofterio:c9 pcrbipatbedci:vt qd eft cafii vcl fato no frt 
nifi boc q6 raro accidit cx fuie caufis^f; qui p^cfignauit 
banc via non ficinftimit.fed vt non fit fp:ncc fepc q6 eft 
cafuvct fijto:': q6 induxit pofterio:c9: vt ponercnt cafuj 
pcndcntccj: rcbiie raris:': nonej: vtruUbct: funt fczmc 
oifponie:-zboc clarctin rebu9 voluntarue.Qz ifti pofte 
rio:c9 oijxrunt.g> comederc: non comcdcie:'z ambula 
re:zn6ambuUire:funtej: rcbue qiie ad vtrfiUbjvcniut 
ex fuis pncipi)e.&$ poftcj? ambulaucrit an)btilato::8ut 
comcdcrit comeftozvolutate fua:non oicemue d aifmi r,rt?(*49 e 

.f.Zhr.M 
.d.Sti z. 

4s.l3hoc 
nd luriaC 
«picfle i 
il?cmifHo( 
rsmasiei 
3o4.0ri/ 
maiicoi. 
pito;^ le tfkJSed nobid no vfdecur recm addidb buiu» c5(it> 
tunoniKfuper boc qd conflituic magiRer.£t oeclarabi' 
mus iudiciu buius fentetie paucie verbi8:boc e(l qz vna 
^eadem res aliquando cx vno refpectu i (epcSed necep 
tarUuz alto refpeccueH vtrulibet.fed raro.^ed quando 
perfecteconnderata fuen't.t afTignate fuerintomee eiu9 
cirpofl[tioneB:fietnece(rarta.!Sicutquu5conrtderatur97 
materia Cf qua gneitur manus conceptuabiidauit fup» 
idq6en'enru3e(tDeeainqiuntgDigitis.£t qz virt' oi# 
iiinaquefluitfnco:po»iuenitatnitudinem vel babili« 
KatemfuffidenteminmanaturaU ad founa$ Debita:qt 
ipfa qtiado talequidinuenitrnon permittitefifeociofum: 
erit tttc necelTanii:vt creetur Digitus fuefluue.lcrgo erit 
l$:quluid eius poif ibilitas fit rara et inufitata comparai 
Kionenaecdie.-non tanturarum velinfolitumcoinpani 
Cionecaufarum quas nominauimu8:fedetiamnece(Ta« 
num.£tfo{taffi8ingf{tiotractatu0DecIarabitnobi9 31 
iie9cunonoebuerite):i(leree):fuiscauf!8:nec e]ccedere 
nampofTibilitatis^non e]dftetperilla8.0ed Declaratto 

^ bnia8^c5ftmiliu3retardataefladp5iam^3.C£r< 
gopofltg ficefl re8:ndefl longe:vtfItvna natnra in cot 
paratione vnius rei fepiiTima:«ih coparatione «Iterfns 
reivtrittibecqi DiflantiaqueeflinterefTefepertemni' 
libet:magi9^ihqua efl ^.oiflantia queefl iter necefTa' 
rium z rap.UiT comedere 1 ambulareqit comparantur 
voluntatct ponit voluntas ibi eetranfeiit oe Diffinitio< 
nepofTibilitatisqneellvtrulibetad fepe.t cum oeboc 
e^erint.non erit coueniee vllo modo vtoican t cafu fiei 
ri vel fato.!Sed cu non comparantur vel refieruntur ad 
Voluntatem:fedconftderatur in feipfis quado.f.equeefl 
pofTibile:vt fitcomedere:verifimileelltnncvtoica( in 
tantii ad illn;:? cafn acddit. vt comederet.!^; boc in cd« 
p3ratioeDicifintroini8ndvolutati8.^imi(itercumDi> 
Iperit aliquis obuiaui iUi:t cafu accidit vt ambularet:vel 
obuiani illi:t cafu acddit vt federet,q: boc totum vfita/ 
rnm efl i famtliare:ideo efl f[rmu3.Sd fiimam aute cn$ 
re8ftteritinfenecfperatanecfo;midata:qznoneilfenv 
pernecfepe:tucefl:conuenien8 oicere g^caufa que ott/ 
dt ad eiTe:ftt cafu8 vel fatU3.£t t? fit:cnm pofTibile efTec 
e% ea euenireqd non folet ejc eaenenire:necfemg nec fe/ 
pe.fed cii no potuerit ep ea enenire:nec oebuerit ee ejc i(/ 
la:ficut qc pfentia alicuius eclfpfis lune:tuc non t^ oici 
Q)piefena'ailtiu8cafuacddit:vtee'tcaecl]ppfi8lnne.f3$ 
poteftoid9>cafuacddit.vtefTentf{muLergopfentiailr 
lius noneritcanfaeclfpfie Uine:fedcaacddentaliter ef/ 
fendipfenteeclfpii.q:e(Tefimulcii eclf pfinon eftecly 

Q pfi8.C@edaafimamcumfueritre8tali8e]cqnaorno 
nonpo(1it^uenirealiare8:ipfatuncnderit caufa ilfiue 
cafuali8:qt no erit illius caufa cafualismifi cu3 pomenc 
puwenire ej: ea qd nec ^terit femper nec fepe. £t fi pze/ 
fdretagensquomdoicuturmot^oiunvtfiirmifTimevet/ 
letteligeretcafti8:certi(Timusftbif(eret fini8.Joicut fi 
e):iens ad fout^pzefdret g^ eius oebitozefl in via:boc fi/ 
bi certii p:oponerec fine5.£t ejcirec mnc a oiffone vtrii/ 
libet 1 rarL&5 e^ims illius qui pzefdt oebicoze; fuu ee 
in partemfnie):itu8:ouciteumfepiu8adobuiandum iU 
li.&ed e^itus no pzefdenne f m q> eH tfdus foztafTis ou 
cit eum:fo:ta(Ti8 no:i mnc e(l cafus comparatione epf 
iine condittone addita:t ednocafuecomparatioe efU 
CU8 babita conditione.Un manifdhim ede^ boc q? cae 
cafualea funt:cit funt ^pter aliquidifed funt caufe efTici/ 
s.p^r^ic* entes eof per accidens.ergo cafus ctt caufa re^ natura/ 
lhim:7Volutaria;iperacciden8:necfemQeuenien6nec 
(epe:t eft: in quociicb eft per aligd:? non eft caufa eentia' 
lis que iUud idu](eritw9Uquldo ant^ ocddHt re* no yo xm. " 

Iuntarte:nec fittt cafu vtfmp:efTib veftfgi) tn terra: cun» 
egrediror ad capiedum oebito:em fuusrqi Itoc $uie no 
ftate)cvotiitate:tamenecefTariueftvolito.&edporeric 
ali980icere:Q)aliq^oicimu8.ftctftc accidit cafu:q^/ 
utereefttfreqnetifTimaftcutcumoicit g^iui adillu e;c 
negocioali(}uo:?cafu accidit g? inueni iliu in patatio: ec 
ndfhiftracinboc^bo^eog^illefoleateiTein palatto fe/ 
pi(nme.C[:J3edrefp6fioadboceftgjbicn6oi):itl5f$ ij 
9 res e in fe:f3 f m q> opinat^eft.&i eni magis putaueric 
g>illeoebeateein oomo:ndoicecciic Bcafu accidilTe: (f 
Itno iueneric oicecg^cafu accidicfic.3[mo oicec 3 qiuis 
eque fiieric in putatioe eiue tn ip^ boui tln ipfa oifpone 
Q?fitin Domovelnd fitinoomo:terittiicfuaputatioiii 
ipfa bottitniudicio vtriuflib3:nd iiudicio efTendi fepius 
ancneaK$ui9inc6parati6ebo:erotiteefepf.aii$do 
aiicputac oemnltisre^naliuq ran'(Timerolentee:ftcut 
ai^ qdnafdt magni poderi8:autbf acintue quee^cedic 
mefnra fblita:g) ineniat cafu:eo gp boc fiat ran(Time:fed 
no eita:q: n6 ponit re3 fubcafucu pfert ee abfoluto.&s 
cu ^m cae eff ideti ee rari(Time:ptigit ea et ee e^ il ta ra« 
rifTime.l5enianpvetl?bficint'n6fucniutejccaefTici/ 
enteea:imoe):ftntefuaf l2Cabudatiammultemae.gr 
qii gde bic ficetiic b90(Xi8 no euenit nifi qcfeipo femii 
autfepeeuemn«(Ii.£tOicem^97 cacafuatis polee vtg/ 
ueniatadfuufineeentiale'.tpo(Tibilee:vtn6pueniat:fi/ 
cut qui vadit ad merdmonia fna:': tuenit oebito:e Huus 
cafn:fb:tafTi8retrabif per S afuo flne eenttali:fo:ta(Tia 
ndretrabit:f3Vaditadittii:teuenietad illii.aut (iclai 
pie6fcede8qiivutneratcaputatiq6:fo:tafTi6ftabit:foz' 
taflisoefcedetfUooefceibJ^tfi^eneritadiftufinena/ 
lcm in c6parati6e ei^^erit ca eentiatis:^ in c6parati6e Hf 
ni8acddentalie:canracafuali8.(i:@3din6guenertta(l 3 
illnmc6paratioitefini9accii»tie.'eritca cafuali6:t fc6« 
parati6e finis een tiati8:fmftra.ficut of cp bibit pononef 
a(Teltandi:7n6afTetlauit:'zftiitciuebiberefmftra:<:icdr 
parattonefini8acciitali8.-eritcacafuali6.([:3tem puca/ 
ueruntfieritacciderereend^pterfinefedlenirate^nec 
tamefiericafu:(icutg igno:anterapp:ebeditbarba fus 
fceterabf &edn6eftitafIditpoftea oedarabimue in 
pbia^macertitudinemreiinilli8.<bei'ncep6au^oice/ 
inu8g;cani6c6io:eft$fantmtn bacnoftra tingua:ctt 
omnef)tiieftcafU8:fedn6oiecafueeftfamm.3ftienini 
fo:fiiann6oicuntfatum:nifiq6oudtadrem oticui' p/ 
at-A du8 initius eft voliitae oAi arbitru qni ftt oe rona/ 
bilibu8adutti6:$ui9Dicatur fatumatiudetiam p:eter 
bocfieutl^umqnodoiuidimnteiuepare vna^Dicac 
boneftis vfib' z alia ije cloace:t ttla of ft>:mnat8:l5 aute «.pbrd» 
infb:tunata:fedboctranfumptiueeoDidmr.Soedcuius 
initium eft narorate:non oicimr fiti(Te e^ fato:fed fo:taf/ 
liBattribuuntdnomeneiU6qdefte):feipfo:nifiaimc6« 
paranmr ati) puncipio votuntario.'(\e6 autes cafualea 
adueniuntejcconcnrruDnarumrenim:autplurium.@s 
inomniconcurfuonoconcurrentia.-auteruntambomo 
bilia^vtfttHconcnrrant^auteritVHumquienimtalteK 
mobilcadillud.C[:Q:fiambogeucrinttomboreftabnt lc 
inoifp^nen^pcurre^diinqeratpue^tn^ itenteniet aii/ 
ge?airfu8iteritla.£tqngdeBficc.tficporce:vtg>?n'/ 
gat ouo mot' e^ otwb' pncip^Kvno nSti:? a Itero votu/ 
tario:i pcurrucad vnii finc 9 i pEone votutan|:ant erie 
bonupdorusaiJtmalupdofus^ierittiicfaciiillfjSsm 
pparac6e mot^pncipii nalie no eric fatii:q: ofia iter ifo:# 
tuniii 1 matii pfiliii b e:gj malii pfiliu celigere caj q fe/ 
pfoiuat ad matii f inct ifo:tunitt I? e g> di no oncit fepi 
adfinemalu:f3illuifo:mnatiigf^dtill6educit ad iiiu, 
£tfo:tnnasfte};quamulC8 bonspwueninnt fepe faco 

3utc. 
24^fiCi » Bnffu Hibri 

qttando fpfa babemr.^nfoJtunuim attte ej: qiio fepe ac 
ddimt multa inata fato:quando ipfuj babetur.ergo cj: 
babito pzimo fufpicatur gp aducnict cu ca bonum quod 
folet euenire.ict fufpican tur cjc babito f cciido q> eiicniet 
CU5 eo malum q6 folet cucnircict aliquando vna caufa 
cafualis babebit fines cafualce indcfinitoe. U nde non 
pofTunt cuilodiri a cafu:ficut cuf^odiut fc boies a caulTs 
efTcntialib^ifed ount ocitvt liberct cos ab bis ma Us. 
CrCaptm.Xini.ibcconuincendoeosquierraueruntm 
fato tin cafu:"! ocftruendo fentcntias eozum. 

J^n-nti(f t33Declarautmu6qutdfi:tC9' 
^Z/UKiwa fu8:tanfit.ocbeniuaiuenire 
oellructionesrdnufalfaiioc cafu:$ui8 me/ 
lutselTetoiilerrebunctractatum poit mrw 
ram in p^ia puma.qz pzopoftttoncc quas fu 
mimus ad bunc tractatumrpUtrcs c]c eis funt qttafi pof» 
Ciones.-fed qi voUtmus placere in boc i in alqs^ftcut ftiit 
Vfus:Dicemu8 otraintetioneeius g oino negauit cafnm: 
argumen tas q» gcgd eflb; cam cognita3:t ideo non elfe 
opusinqrereciuscaufamqueeflcafus.l^oeitts no c6* 
tludit q6 querit .Hon cfl enij vcrtij cp q: inucniunt lln/ 
QfAis rebus caufajcideo cafus no babeat ce.@cd foztaf/ 
fts ipfa que e(t caufa rei e;c qua rcs nonpuenit fcmp nec 
(epe.eH caufa cafuaUs vnde Itc ell.iSed qut oi^it cpvna 
resbab; multos fines fimukfalfi^erubintraititineum 
jppter coionem nois finisrqz linis of id ad q6 rcs pcrue/ 
nitquocucBindgjoictatrfinisrid qdquerit e):o(^rc:g> 
aures qritur ejc motu naU efl Dtfftnttti t quefitum e)c vo/ 
luntate.'efleti^ oiifinitum:qt nosnointedimtis bic nv 
fi,oefineelTentiaU'.@edcdtraeumquiDiptq7fi'nisnon 
t>3ConuertiinnonfiD^j}pterpofitione5.V3.q' atm po 
(ueritfinem capereoebitoje^xrttres nofataUsitcu po/ 
fuerit fine; e^tum oe merito2io:erit res fiitaU8.'(^efp5' 
fioeritbecqtquioiptgjpofitiono connertit oifponej 
buiufmodi no eil credendus.TIdneenim vides cp pofi' 
Ctoinvnofacttrefepiu6:inaUoraro:qtquifurpicaturg> 
(itusDebitoiui viaeHr^eicitadiUumcapicdus: vnde Y> 
ficelirepecaptt.£tqutfufpicat:ei3't oemeritoJio fuo:f$ 
non cafMt efi fepe.Cr£rgo fi ^pter pofitionem oiucrfaj 
variatnriudidu reiin fepe !S>imirrvariaf iudiciii rciin 
bocg> eHcafuale velno cafuale.!oed ibemocritus^ pof 
fuitcreationesmundicafurtvidetq^generatafnntnatu 
ra:g) manifellat falfitatc; fue fnicrboc ell vt ollendam^ 
eiqd rttcafU8:a9>ipfeellfini8accntaUsndrolum rdna 
turaUs aut volutarie^fed etia violente:qz violetia tcrmi 
natnrnaautvoluntaterqdpoftea oeclarabittir.vn viot 
lentia vel coactio potl coactione; non potcfl procedere 
in infinitii.£rgo natura aut volutae in fe ptio: efV catli. 
£rgopmacai^amiidieftnaturaaut voltitas.$uis coz' 
pon oe qbus oidt x videt g^funt oura t puenietia i fub/ 
ilantia:fed Diucrlain Cigiiris:^ videtq; funt mobilia cj: 
feipfa pcr inanerquc cii piungutur fibi t contingiit fe:fed 
f m ipfu; non ell aUqua vis nec^ fotma:nifi figura tatii; 
coniitctioeo:p:tft'gureeo:p:nonconfolidanteaiterfe.'qn 
po(Tibilc fit illa oifpergkitavt femp fint in ftio motu:que 
baben t ct; feipli[s.C>ebctcrgo e]c fua centia fcmp illa mo 
itcri X Dtuidtcita vt no maneat in eis cotinuatio.Q 6 fi ita 
eflret:nonciTetceliicuiuBce^ceditvno moin tractatib'' 
fubfequcn tib^in tcr ouo c):trcma te'po:is.C©cd (i oice 
retqj in fubltatijs bop cotpoy fiit Diucrfc:virc6 1 cp ac> 
ddit ds vt pcurrant a conftringatur intcr fcfcd cp oebi/ 
le e^ eie fttin tcr ouo conftringctia.'z con ftrictio vtriufcp 
coftringenriuadequat fmcqualitatcmDua:}^ viriumt-z 
15 elTet fit.'<5o:ta(TiB eftimaref oiccre aUgd ooncc Dccla/ 
remua:qz nec bicqui eflnec cotingct ficuc inueniemus Opfm 

poflea^tiirtt; efl autem cp rcm que eft femp ctu no acct' 
dit e;:cedere otdinc.-ncc ed rce ctii acddit gnari fato atit 
cafu vllo modoiponitcafualctponitrebue partiailari/ 
bus finem:i in iuis vidctur etTccafu8.@cd abcndedir t 
confimilce pofucrunt particularia cafu:t ctia mifcucriit 
cafum cuj necciTario:i pofueruntcafu babitum materie 
t fo^mationeeiusexfua fo:ma nccctTarionon ^ptcr f%/ 
ne5.U.g.Di;cerunt cp ocntes non fnnt acuti ^ptcr incide 
dum:fed cafuaU'tcr.q: fic babita fiiit ma:vt no recipcret: 
nifi banc fo:ma$.ergo iiierunt acuti nccefTario.^am ^0 
in bocpfenfcruntrationibus Dicentesqiio eiTet naturs 
que fecit jjpter aliquid.na3 fi fic clTetJio ciTcnt oefo:ml 
tatcsifugfiuitatcs tmois in na vllo modo. t^e enitn 
oifpofitioncs no inteduntur.fed cafu fiut:q: materia ei^ . 
modicfl.vtfcquaturcamb9 ot'fpofitione8.CQuiafirr ^ 
ell iudicium oe alqe rebue naturaUbue ptcteritis q ftie/ 
nmteiu8modi.vtinci8ectvri ita8.tn6 comparaueriit . 
eacafui nec necclTitatimateric.CiBs putaueriit g? tpfa "•'"'• 
non cucniunt nifi ej: cfficiete q6 facit jjpter aligd.C£t ^ontr», 
fi fic eiTct:n6 ciTct nifi femp t ctcmu: t no oiucrfificare/ 
tur.iboccftficutpUmiaquafciuntccrtcgnataceejcne/ 
cefTitatc macq: fol quum euapo^at t afcendir vapo: ad ^^"^ 
ipacin frigidu3:infi-igidaf t conuertit in aqua pondero/ "** 
fam:': DcfccnditneccfTario^tcafuacddifcvt p:ofit.'3fdM 
putauerutgjillcpluuicintenduturana^ptcr illas ro/ 
moditatce Diccntc8.gj n6 attcnduntur co::uptionee qe 
rarofaciunt.-zoixcrutqjacciditinS tractatu aliud.f.g> 
o:doinuctu6th gnationc re^inaturaUumt-ieap p:ocef/ 
fus e(i ad id ad qd oebet necclTitas q efl in matcn)s.& j 
noncftidqd ocbcamu6app:eciari:q:fiadbuc pcciferi/ 
mus cp vcgctabilitos t gnatio babcnt o^dincfimin oe/ 
tcrio^ariiircadcouuptioncm^fuubabcnt o:dincm nd ^^ 
inferio:e5iUo:quicftficuto:doetbicefeb:i8 afuop:ini 
cipiovfcBadfinceiuscontrarius o:dini vcgetabilitatl. 
grgo pptcr boc ocberct ctia piitare:gj ctbicajppter ali/ 
qtiideft qd efi mo:8.iicinde fi na facit^ptcr aligd;ad/ 
bucquelWo relTatDeiUoatigd^quarciUdnaturafecitfic 
VtclT^tffquenturinterrogatiocein inftnitum.C^iye' £ 
rutcrgoquomonaturacritetTicicnsjjpteraligdqjcuj 
natura fit vna:Diucrfificatur cius opcra^pter oiucrfita 
tcmmatcriap:ficutcalo:quifoluit aliquid:vt ccram:i 
indurataUquidvtfalioua:crgomiru5cftQ7 calo:c ef/ 
ficicns c6buftioncm^pter aliquid:fcd tomitaf b necef/ 
fario quia materia eft eim modi: vt quu; eam calo: tcti« 
gcritDebeatipfac6buri.!Sit'rcftiudidiiocalt)evirib^ 
naturalibu8.C£fe aut^ nos Dcbemue oicercin B tra/ ^f .at 
ctatuifcnfirc:boceft.f.Q> noneftopue oiflcrere an ca/ 
ftie fit intra gnationem rcrum nalium.r.in comparario/ 
ne fuott fingulariujiq: babitus buitis cefpitiB in bac pte 
buiustcrre^Tbabittiebui^granitriticciin l3nouaU tcr/ 
rKababitusbui^fpcrmarieinbacvulua^ncc eft fempcr 
ncc fcpe.iScd fatis facicmus conecdcn tzocp3t quicgd 
eftconfimile fitcafualcafTignabimus autcm bocqd 01 
cimusin gcncrationc fpice granitriricci per attracrio/ 
ncmalimentiatcrra.t conceptie):fpermatc pcr attro^ 
ctioncm aUmenri a matriccpoft cafum illum:t inucnie/ 
muB.qz non eft cafualcred cft rcs quam natura facit : et 
viBaddudt.CSimiUterconfcntimuscueis inbocqS ^ 
oicunt Qjmateriaquccftin ocntib^^non rccipit:niftbac 
fo:ma.£icdfdmii8Q>bec matcria nonbabuit bancfoi 
mam:co cp non potuit accipcrc nifi banc fo:mam. Scd 
bec fo:ma babuit bdc materiam: idco op non potuitmo/ 
teria rccipere:nifi banc fojma5.5n Domo eteni; n6 fub/ 
fedit lapis in imo 1 trabcs i f un )o:co g> 15 c grauio: t illa 
leuiQ;:^; q: 15 eop' artificvcn(placuumagi8.vipiuctJ9 H^tmi xniL zz I»gito|j cj: fuo opert eit tali modo: z idco coim%it€3 tk. 
iSed certus tmctatus oeclarabtt c£rtitudine$ buiue qd 
Cfcimusiq J vna pars terrc ca cecidcrit in ca granii ttiti/ 
d facict nafci fpicaj triticti fi ftierit granum ozdei facict 
nafci fpicaoidei.fit incoueniens cfl vt oicaf q? Qtcs ter/ 
retaquemoueanf perfcr-zDiffnndantin fubftatia gra/ 
ni 1 augmentent:qd poHea oeclarabit q> motue ca^ q: 
(aiB locis no cft q: feipfi0.qz mof quos bnt ejc feipfis ta 
cognitifunt.i^rgomotusca^iion funtnifi attracnones 
Virmtii latcntiii in granisattrabetinm cj: licetia crcatO' 
ris qiii eil cjccclfiis. jbcide no potcfl ccquin fit in imo no 
uaUterrcraucaliepartesqfuntaptcgnationi grani trv 
tkdii alie apte gnationi ozdei:aut vt q6 cft aptum gcnc 
ratioi tritici:ide iit etii ipm apmm gnationi ozdci.Sied 
itid q6cfl;apmmvtric^ ea:^cftvnap9rs:tuc<ia; rcmo/ 
ra eft necciTitas coparata mae:i puerfa eft rcs.f.g7 neccf/ 
fitasnouiter jduenitmacci: fozmato^cqui attribuic d 
f lla foyna:-: mouet eam adilla fozma.^llecni aut fem/ 

^ perautfepcboc facit.(r5a3ergoocclar9tu eft gjgcgd 

^ fic eft:opus e qjvcniat c^ ipfa rc te'detc ad illud:aut icm/ 
pcr qnado no babucrit (pedimetumraut fepe qti babucf 
ritimpedimctu.gtl3eftq6intelU'gifnu6:cu oicimus fi. 
ncm in reb' nalibus.Si aiit partes fiicrint oiucrfc: tunc 
fiCtitdine que cft iter i^tutej que eft in grano:*: iter illa; 
m3m:granumi3ttrabit mam iplas^iattrabitea ad ptem 
piopiias fcmBautfepe;vbiattribHif eialiq fojma £rit 
igif etia virtus quc cft i grano moucs per fe bac ma; ad 
iUa foana; fubftantie: i qlitatie i figure:i vbi:-: no erit 
boc neccfTitate mae:$ius ncccflariu eft ma; cc cius mo/ 
di:vtmoucaf adbac fo^ms.dTli^onamusaiit. gfa c^C' 
pli.b 3cq6 B9 mace^igit banc fojma:-! g? non eft rcceptt 
bilis nifi bui' fozmcTlo tn eft nccefle: vt fit ei • mot' ilr 
Incvbiacgratipfajfojmaquapziusno babuit ncccflr»' 
tatc quc fit in ea:imo c^ alia ca que mouct illam:'^ attri' 
bmtei id qd ipfa lantii apta cft recipcrc i nibii aliud.£j: 
biscrgo oibus maifeftii eft.g7 motioncs maru? a na fut 
c)c lcgc nalis apperims vfcp ad cjrtrcmii oefinitii:t 13 eft 
ftmgaut fcpcr: boc e q6 iteUigimus cu oicimus nomcn 
finis.([rii>oft 15 etia manifcftu e.q> fines qui ej: ma^ue 

^ niut qft natiira eft eius modi: vt no ipedimrncc ei repu/ 
gnaturoes funt bonitatcs.©; cii gucncrit ad fine g ma/ 
Uis cft:ilUjd pucnire no cft ej:ea:ncc fcmg : nec fepc.^ta 
tTtnoftra alaquadoc^ admirans incipiat cquircrc eius 
clmaccntc;.£toicamu6gdcaufcfiiit:g7 bccplanta fic 
aruit:autgdcaufcfiiitg7becmulicr abojriuti; fccit. Ht 
quadoquidc fic cft;tiic na mouef j?pter bonitatcs t no 
cft 13 in ipfo aiaU tatu j:aut vcgctabiU tan tti.ied ct in mo 
rib" cojpo^r fimpUciii i fuo:;: o\k^ quc fluun t ab cis na 
mrarr:q:illa fcmg tendiitao fine.intcri5 oii no impedif 
tttrfuu6motusabo:dinc^p:io:ncctrafgredii!turillU5 
n ifi ca rcptignante.Sifr fagacitatcs t igcnia cf funt t ani 
mab^aiaUum J3p:ia nidificadi-rtcpendi i fitiu3:imita/ 
tur rcs nalcs:': fiutjjpter aUque fine.ioi aii t rcs cafu ac/ 
cidutcur oegrano triticec no nafcif o:deum.-£t cii non 
nafcif arbo: copofita oc ficulnca -: oUua:ficut apiid coa 
rtccidit cafu bircoccruu8:tcur no rcdeunt illa cj:tranea: 
velrcnouanf mira:fedrcmanctfpccie8 fcraate fcpius. 
CCScd q6 fignificat nobis cp rcs nales funtjjpter finc: 

3 Beftq^qnfcntimusimpcdiri autocbilitari nam:adiu/ 
uamu8ca5arte:ficutp^f ficns facttquifcitg>qn remo» 
uef 5num:aut adiuuaf virtU9:na ^ficitad fanitatem i 
ad bonii:q: q^uia na carcat oifcrctionc:no tii iccirco 05 
iudicari qp opus q6 cjc capcedit:non tedit ad fincq: oi/ 
fcrctio non eft:vt cfficiat opus bf e fincm:fcd vt aflignet 
opusq^paudsDcbeatcUgiintcr cetcra opcra cjcqnib'' poflibfle eft iUud cUgi vniiqHodc^-quo^babet fincj p 
pa'u5 ftbiipfi.jergo oifcrctio efijppter oefignandii opus: 
non^pter faciendii iUi fincm:etfi ania cflet immunia ab 
omnibus affcctioibus oiucrfis ■: a fuccedetibus ocfide/ 
rt}s.n6 p:ocederet cj: ca nifi vna actiovnifo:mi3 q fcm/ 
pcr f m vnii o:dine oifcurrerct fine DcUbcratioe.J&i aiit 
bocpcraUudc6p:obarcvoUieri8:attendeoifp6nc5bo/ 
rum artificio|r.Tlon cni oubitamus quin artificius fiat 
jjptcrfineaartificiiicum ^ucrfumfueritin babitii:non 
critopus Delibcrationc:adej:ercediiiUud.5mo contra» 
rio conringet:q: fi ocUbcrarione ibi adbibueritturbabi 
turpeririflimu6:':bcbetabitinagcdoq6folcbat.£>icut 
qui fcribit:aut qui tagit Cftbara^fi icipit Difccrncrc vnl/ 
quacBlfarum:3utvntiquecptbono:um;t voUtcrit fdrc 
numcrum cop.bcbctabit 1 impcdief <: no p:ocedet fuo 
o:dineinfin^Usqitcicepitagcre;nifiin coqd facit fU 
ne DcUbcrarioncqguisuiitium tUius operie i appetims 
cius no fiicrit nifi cjtocUbcrariocfcd e;cerccrc iUud p:i/ 
musin pndpiocftfineocliberarioc.CSimilrcftquuj ^ 
aUquis bibens fubito adberct ad aUgd nccadat:-: velo/ 
dter rccurrene maniw ad fcalpcndu meb:ij p:urien8 fi> 
ne cogitam 1 Dcliberatidc:ita gp fo:ma cius q6 agit non 
p^iusbabucritinimaginarioe.iqdcftclariusboceft^fcj 
vp vimis aiaUs quc qn mouct mebnim:manifcftii eft q> 
eUgit ad moucdti;:-: cognofcit cp mouct;non mouet tl^ 
pcr fdpfas ncc fine mcdio:q: q6 moitetj3pa'c caro eft \a. 
certi:i motua meb:i fegtur bociata no pcipitqj carncs 
moucat^qBuisbccactioeftvoliitaria-rp^ima.©; ro oc 
fo:mitaris rc:j: -zpfiUum bcceft:g?qdam funt ej: oimi/ 
nutioncz b:euitatc curfus nalis.Queda vcro funt cj: fii/ 
perfiuitatc.Q6aut eft oiminutio -: turpitudo eft ej: piia 
rioneoperis^pterinobedie*tiamateric.nosautemn6 
cogimur oiccrcgj nanirc femg eft pofllibilc mouere ej 
matcriam ad fuum finem:ncc concccUmus cp p:iuati6ce 
fuartim actionum babcant fincs.Sed pcedimus g? eind 
opcra in matcnjs fibiobedie'nl)U8 funt^pter fincs: 1 3 
non cft contrariu5 ilU.Scd mo:6 -: ctbica funt^ptcr dc/ 
fectu; namre co4»:aU'6 in comitado in matcria fo:m5 
cius;i confcruando cam in iUa per reftitutionc; eius q6 
refoUuumeftejcea.C[:0:doautemetbicen6eftvt om/ % 
nino non tcndat ad fincm:q: o:do etbicc babet catifam 
p:eter natura; co:po:i impcran tes.quc caufa cftcalo::f5 
caufa calo:i8 cft narara.crgo caiifa etbice eft na:fedacci/ 
dcntaUtenvnicuicBautembarumfinis cft:fcd finis ca/ 
U5:i8 evt moucat bumiditatc^ 1 conticrtat cam:-: aficrat 
ci nutrimetu5 oidinatcgt biccft cius fini8.Tlaturc au/ 
tcm quecftin co:po:cfiniscftconfcruarc co:pHs ^dia 
poflibilcftieritcumnHtrimentopoftnutrimcntum.!&5 
cumfc^mnutrimcnmsacccfl^crif^fcciidumnutrimcntii 
minus crit $ p:imu5 jPptcr caufas quas poftea oiccm' 
infcicnnjsparticularib^^UttdaUmentu^critcaufaac/ 
cidcntaiis o:dini8Ctbice.£rgo etbica fc6m gjo^dinata 
cft 1 tendit ad fine^ cft opus naturcqguis no cft opue na 
turcco:po:i9.Tlo6 aute non conceflimus quodciitg fuc/ 
rit in rebus namralibus:Debcat cflie finis nature que eft 
in ipfa:fcd oijcimus gjomnis namra agitfuu5 opus p:o/ 
pter fines quem b5.©cd opus aUcrius poteft cfllc no ^# 
ptcr finem que babcat.Zl3o:e antem 1 oiflblutio •: ctbi/ 
ca -: oe btiiufmodi q^uis no fin t fmie vtilis ^tiis ad co:/ 
pus iUi^g bcc patit :funt tn finis g 05 cc ^tu ad o:dine$ 
vniucrfitaris.£tia inuimus 15 ieo q6 pccflift.CLCii aiit tO 
fcicrisoifp6nc5anic;euigilabi8adfinc quieftmo:ri ne/ 
cdTariuB^tadfincsquifuntocbUitarinecefl^ary.Ccdfu 
pcrflnitatea funt ctia gencratc ^ptcr aUquc fineq: ma/ 
teriaquadofiieritfugabiidans^mouebitca^na^aoucct 

2luic. z @nffU tLibii n eamadf<nmaaclqiao$e)eeaaptititdinequeell in illa: 
no enis permitcit ei ociari.2:rgo erit in ea opue nae pzo' 
pter fine:$uis id qd Dui:it ad bunc fine:iUud eft id quod 
cafu acciditxa.r.non nSlis.&ed illud qd oicult oe pluuiii 
no oebemus cocedere^fcd oicimus cp ppingtas folis et 
remotio eiu6:i acceftus caloasjspter jspinquitatej ei';-! 
frigtditati9eius^pterremotione:(icut pot^ea fcies^ell 
Cfl 1 oido multarum rep que funt bono^ finium in natu 
ra:q2 ejc Defcenfu folis appu>p(nquatis:i eiue motib'' in* 
clinatts^ueniteuapojatioque afceditilluc vbi infrigi' 
iihx oefcedit neceitario.£rgo no fuif icit ad boc neccf/ 
liitas mae:fed eH B opus oiuinu q6 facit mam peruenire 
od fuam neceflitate-.ac per boc pfegtur eam finis. Oem 
etenis fine aut pluree e]ic finib^^comitat neceffitae i ma: 
fed caufa mouene inq rit mam i fadt eam eius modi:vt 
coniungatur fo:me nece(Titate que efl in q^fa q erat finis 
appetitus:qre b cdiidera in artificus:qz oicemus eie ad/ 
Intc cp qz motus bs finem:t opue fincno io opsvt oie fi> 
nis babeat f inem .vt no reftet iterrogario oe quare^qi ftV 
nis verus ellgitendit pptcr fejjpterciue icctere reeap 
petiiitur.^^e eo aut qd appetit ^pter alig d oeb; interro/ 
gari quare.-: regri refpojio oe fine.(r0cd oeeo qd ap» 
perimr ^pter fc:n6 couenit iterrogari: quare appetif .qz 
non of atr queris fanitate:aut cur querts bonitate;: aut 
quare fugis ifirmitate.>'aut cur fiigis maliVfi autem mo 
nti vninerfalieet finie quare eH aut qreeil finie:opo:te« 
rettuc vtois finisbaberet finem.©cdeftei finis fm g> 
tft ibi remotio t renouatio que venit e^: ca materiali auc 
VOlutaria:inonop3mirariq7calo2operet alicuius co' 
buftione:q: ve:}r cft qj caloz operatitr ad coburcnduj et 
fidodlruenddc6bulhim:tcouertcndum in litimdine; 
ftu:autin fttitudinemihbtlarie in quaen.q! no eftcafus 
^finisaccidetalte:niiiinq|tum c6burit pdnos aliciiius 
pauperi9:'zbicn6elleifinisotno:qzn6 c6bitrit illoe^qz 
funtpanipauperte.-necqzfltin tgnebecf ms c6burcne: 
ii^^pterbocfed vtc6uertatq6tagitin fubilltiam fua: 
toifToluatqdeftaptum oiitoltu^^ziduretqdeil apti)in> 
dnrari.C tluc outem cafu accidit-M i(ti pan i tctigerint 
Alum.£rgo opus ignis in na finem babetr^uis non fiie 
rit eius obuiario buic patieti:nift accittaliter.Tlec tamen 
ideoDsnegarteeftnise(tenttalis:q:finis efTentialfe e(l 
otgniozfineacciitali.5gituria:Declaratumefte}: bieoi/ 
bv» cp ma i>pter foana$ eft:i qz ipfa pzeparat ad recipt/ 
cndiieatn:i aduenit ei fozma.@ed qcii^ attendit vriUV 
tatee mebzouim aia lium.i partee vegetabiUu:nam m 
bitat quin ree nalee fintppter finem.^ed podea facie^ 
mue te olere oe boc aUgd in finc noilro^t verbo^ oc na/ 
turaUbue.f.q7p2eterboc n^oebsnegariin reb'' namra/ 
Ubue ee res nece(rariae.f.qua:;: quibufdam egent ^pter 
finem:i quedam comitantur finem. 
CTCapimJCV.Cluomodoperrineantiftecaufe ad iter/ 
rogationee factae per quare.-: ad refponfa. 
nPKvtiJ^n-mifix oeclaratueednumerueca/ 
|S6/ 1 •■4W«»7 farum i cantm oifpofitio: 
'Dicemue qj naUe oebetintenderKVtvUtates 
.earum compiebendat:-: ma^ime fozmarum: 
_ y ioonec perficiat in co c6p:ebenlTo etia caufa/ 
ti.Sedadre8DifcipUnaleen6pertinet p:incipium mo/ 
ttJ8.q: no babcnt motum:i fimifr non pertinet ad cae f iV 
niemoWe^ncc ma vllo mo.ioedopsconfiderarein ilUe 
caufae fozmalee tantiirq: oebea fare;q: in interrogatio/ 
re oe reb' maUbue ficuri in quare;fo:talTt6 itelUgit aUq 
caufarum.foed fi iteUigatur in ea eiTtciens ficut qiui; oi 
cininquore Utigauit iUe cii ilto.^-Ji^oiTibile eft:vt refpon/ 
rio(Ufini8,(tcutcurefpondef:vtv(ndicarctfeabilu>:q; CapVm. XV. 
pofl[ibilee(lvrrefp6dcamrConfiU'ato::aut efTiciee ^ 
efTicien te.£t bic eft g ou j:it ad efTecmm:ficut cii oicit g» 
iUe ?fuluit:autq:auferebatfibiiusfuii.q: biceft cflFici/ 
ene fo:ma electionie ej: quajjcefTit vltima actio.(t JSs 36 
fi refpoderi oebeat fo:maUs aut maUe^boc odbnc oifcu 
ticndii eft.q: fo:ma eft fo:ma ogis.i.litis.i n6 e iterroga 
tio n ifi Dc caufa fui effe ej: elTiciete: vnde no ciT aptus re/ 
fpondere iUam.q: ipfa no elTca fui cffccjc efFiciente.nifi[ 
merit ilUi fo:ma que eft finie finiii.grgo erit ej: feipa:no 
ej: caufa que moueat cfFicietc; vt fit cfficiens f m modii 
quem inuimus in oeclaratione coparationie quc cft in/ 
ter cfTicietcm i fincm.q: per boc n6 erit ca ^pinqua cf/ 
fendifpfasin ipfamac)cc(Ticiente:fedelTcaefficiedt ip$ 
eflfendi eflficietem:q: ej; boc q> bs ciTe in matcria non eft 
caufa Utie.fed vii eit effcntia i in teUccme. ios cH fiierir 
interrogario oe illa fi bj eflfe^non oebet eflfe refponfio oe 
tlla vnde b^ ecf; vndeeiT iteUectue leiTcntia:': fo:tafln» 
fo:maoequa interrogat:eritipfemctinteUcctus cotcii 
tiis in illa vcl acciis iUi:i incedes fm eam.£t crit apm$ 
vtfitipfeinteUccmsrefpofioficutcii of.Quare iUe fac 
iulTitia.refpoderur.q: iufiitia pulcb:aeil:i piilcb:itudo 
eritquaUtasiuftitieadfiUtudinemfo:mc:i ipfa fb:ma 
non crit rerpofio pw qua factaeff iterrogaiio:f; aUa foi/ 
ma ab ea que eft aut pars DiiT6nis:aut acctdce ei.q: pul/ 
cbatudo c6munio:is iteUecms elT q| iuftitia:-: mt e acci 
denscomitas:auteiTpar80iflf6ni6llibilatiaU9.)Scdcu5 
apta fucrit fo:ma ad refpodendum eam bic tiinc f m cj» 
ficeil ia continet in coUocutioe oiccntie i moucnrie ad 
clectioncm:q: oe materia idcm eft iudiciii:q: cii of.quo* 
re ooUiuit iUe bec Ugna i fcci tcj: cis lectri.-"j^cfpondct . 
qz babebat ligna:n6 c(T fufFictens^nifi addidcrit ei cicce: 
q: babebat ligna firma i apta ad faciednm c>: eie lecrii: 
1 non crateiopue ad aU'ud.CCS5 in reb^^volutarye otf jr 
ficileeftafTignarecamfuflficientcq: voUmtasct adbuc 
moucf :po(T^ complete funt rce quae oifTicilc eft nume 
rare:-: fo:taflfi6 muUae cy de n6 pcipiet vt enumcret:fcd 
tn reb' naturaUbue fufTicit apritudo mac i pcurfiis vir/ 
tutis eflficientis.firitergo oeea refponfio fola babimdo 
coparationismaterieiniUiequado noiatafucrit in itcr/ 
rogationc pfentiaeflficictis.S5 qiT itcrrogatio fucrit 6 fv 
ne:ficut cii of .qre curams cfT iUe.-C6gnia erit refponfio 
oe pn^eflFicicte^ficut cu refpodcf .q: bibit medicina:i cft 
congruuvtrefpodeafpn^malcadiiictiieflfidcri.f.Dica/ 
mr.q: c6ple):io (ui co:po:is e fo:ti6 nac:i fufFicit noiarc 
fola mam.©5 fc:mc foUue noiatio pa?: fuflFicit ad foluc 
du5 qftione.vt oicaf .q: eiue ppfo tcpcrata fui^t.vti tran/ 
fibit adaUa itcrrogatione que oucit noe admam aut ef/ 
ficie'te.S5 cii fuerit itcrrogatio oc aptitudine mac: ficut 
fo:taflfi6 cii of .cur e co:pu6 bois rcccptibilc mo:ti6;pof/ 
ribileelTvtrefp6dcaf cafinali8:ioicof q:ficfactfi c:vt 
cu pferta fticritaia:euadat a co:po:e q: c poflfibile^vtre» 
fpodeof ca malis i oicaf :qicftc6pofitii qc otronjs. £t 
no ellpoiTiTjilevtcfficics rcfpodcaf ad itcrrogationcj 
faaam oe apriwdie:qi nd c poflfibilc: vt cflficics oct mae 
aptitudine.vtq:fi n6 ocderit:non fitapta.CTiSs fi apti fc 
tudo itelUgif aptitudo Bfccta:fo:taflft9 oabitea cflficies: 
vt cu of Dc fpeailo.atr rccipit fo:ma:i refpodcf .q: poli/ 
to: poUuit.©cd aptitudo o:iginali6 comitof mSm:i cfc 
pofTibile:vtrcfp6dcaffo:ma:cuipfQfucritpfcctrt>:opti 
tudinis.ficut cii oicif oe fpcculo.q: cft politiim i terfus: 
q:omninointcrrogationinon?HcnitmQteria:tiifiqua/ 
do comp:ebcditur cum fo:mQ:i itcrrogonircecaufa cf/ 
fcndi fojmam in ma.Sed cum itcrrogatio fiicnt cc foz/ 
ma.ma fola no fuflficit:vt rcfpondcamr p:oca:fed op5 vt 
adiiigamreiapritudotcoparemr ciTicicnti ifintvt m» XXutea* » 
Bccmii 

fpodeitjp illa.gt 015 voUtcris poftpoiteregcgdmfnua 
plencof.vtokiJsremccrtam.Sciasgj rcfponfio ccrta 
ndcibnifinoiesoeecauraeqitcndftterintcctentetn in> 
terrogatiocq: cum noiatef uerin 1 1 cofumatc ccrto finc: 
ccfTabititerrogatio. CdpleturtractatusDcnaturalibits 
au^^ilioocitgratia. 

CT^ncipit Uber fccitndus De motu «coitntilibus. 
ClCaprmptimum.ibemotu. 

^(f^ll^ perfcdmitsli^bmDcpn' 
«^l ii|l|^ cip^g comunibus rcntj 
nSUumroebemus ^ccderc ad loquedii 
avw3-v^>rfi Dcsa9«ccittibusc6ibus:fedmill3funt 
I t^^^'^^ magiscoia^ntotustgcs.CIfitquies 
I iJ^^I^S ficutpoftcaocclarabimusoifponecius: 
v!^— ~ gdy cftpuatioutotits. iscbcmusgpusagc/ 
reoemotu:': oiccmus.^ eo:^ q funt.qdam funt in actu 
omni m5.qd3m ^o fun t in actu f m ali^d;f m aligd in po 
ten tia:'Z ipoiTibile edm aliqua rcs fit in pote'tia oi md:q 
non babeat ee in actu aliquo mo.Crcdatur b t cocedat 
ficpofttum:$ui3in^)cimopoflitcognofci;Dcide(jcgdc 
Cn pot cntia folct epre oe ca ad effectum ^ ett oppofitus 
ei.iQt2 aut tpoflibilc cfl c;cire ad efl^ctum no etl ei poten^ 
tia ad illii.©; ejcitus oe potctia ad effectu:alius fit fubi» 
to^xaliasano lUbito.fcdg eflgnalitcrvtroqsifloy Pm 
97Cl^gnllioz:eftre9 que accidit oibus p^cdicamentis. 
CCHulla cni catbegoaa efl q no babeat ejritii oc poten 
tia fua ad fuii cffcctit:aut in fubia:fkut C)cit^ bois ad cffc/ 
ciU5.poftq^ fuerit in potctia aut i qUtate:flcut cyitus ni« 
gredinisadeiTectiioe potetia:autialiq6.vt e^citus pris 
Dc potetia ad effectii.aut in vbi.ficut cleuat furfu5 in ef/ 
ftaiii poft potentil.aut in qit:ricut Cjcitus antig ad cffc 
ctU5 oe potetia.aut in fitu.ftcutejat^ ftatis ad effcctii oe 
potetia.fifr in bfe:fitr m agcrci pati.CSed intcUiis in 
quopuenerutantig in vruappellandimotii: noe illcin 
Quopueniunf oes iftimodiejrcudiocpotetiaad cfTcm. 
©ed ille g eft motas ej:eadi no fubito:f5 gradarij. x bic 
no :3ueait nift ccrtis catbego:t)8.licut qlitattqz bds ^li^ 
tates in potetia.pofTibile e vt pcedat ad cfTcctu pst ttlnlis 
oonec pueniat ad illum.@it'r bns q^titatem ipot^tid £t 
nos oeclarabim'poftea q fnnt catbcgoue:i gb^pole cft 
cadere buc ejiax$ oe potetia ad cfTectu.t in (jb'n6 cpof/ 
fibile caderc.S^ nifi 13 eet g> in oiflonc tepojis: necelTa/ 
rium e ponere motit:'Z q^ cdtinmtio i ozdinatio rccipiilt 
ceimsin (tiioifT6ne:fubim5Ctrccipiuntinftlstn iiti oif/ 
finitioc.Qmoicit gjfubitu5cftidq6eftin iftattt Q>i/ 
ftan^ rccipit tcpus in fui oifTonc^q: ipm cft ejctrcmitas 
tepou6:t 9 tepus rcdpit in oitTonc mot^:facilc cct oicc/ 
tcgjmotuscfte^citue oepo^adcfTectU5intcpo:c contt/ 
nrto % no fubito.Scd in oibtis iftis ocfcriprioib^cft dcla 
ratio circularis implicita.cr3i6 ncciu5 fiut:vtg bac oo 
ctrina nobis tradidit iccderet alia via.C6f?dcrauit enis 
oifponcm mobilis:qn c mobile in fe.t pfiderauit modii 
eptdi g ^puts i momi in fe:i ipofuit cinome efccrion^ 
1 actionc fup:agnationc in efTcctu^cufopp"" eft potetia, 
Sliqitcnisreseftmobilisinpo^t aliqfteft mobilis in 
cfTectu -: pfccti6c:q: tunc eX' cffcctus x ei'' Efecrio c mo/ 
tus.£rgo motus particijKit i puenit cu ali)s pfectioibus 
fm biic modu.£t oiffcrt ab al^s pfecri6ibus fm alium. 
<\i c\x alie perfecti6e9 btitur.rcs eft ciiillis i efTcctu:': n6 
cftampliuBin po^aUgdoecoq6bdbcf ieflfcctu.CTTl»' 
grii cteni cit fit nigrum in actu:n6 reftat in po" aUgd oe 
tota nigredic qul b5.£t quadratu cu fit quadratu in ef/ 
fecm:n6 reftat in po^ aUgd oc tota qdratura qua babct. 
i rSed mobile qit fit in cfTecm mobile:putat qp adbuc 
fit ia po* tnobile CB v^^itatcj tctiusptinui mot^et l?j cc 2J Tlbriiimm 

in illo in po* et aUus motnsf tcr biJc qno monet .pg qtia 
eft mobilc.j£t iucnit iilitd in po^:etia aUud ptcr p q6 eft 
mobiIeiefl^ecm.q:centiamobiUsin efTectufi n6 ftierit 
in po" aUgd ad q6 moucat :•: ad q6 g motits applicetiir: 
tiic qit e in motu n6 c eiue otfpofitio i eius ccparatio ad 
aUudq6cei inpote'tia:ficuteeiaitmotij.CQ: in boza 
quietis aii motii eft ilUtd in po^ abfoluta.imo babs oiias 
pote"tias.vnaiainilU):alteraEueniedi3diU«d.£rgob5 
ti'icouaspfecri6e6:tb5adeas ouae coparatiocs.&ed 
jpoftqlacgficrit perfectioncvnius potetiap^reftatodbuc 
inpo^in illare:queapperit a ouab^potetijs^fedinvtrif/ 
ct:i(|uis vnailbabcatincfTcctuqcvnaDC Bfectioni/ 
bus 1 pao:.tii n6dii c Uberaf ab ecndo in po" i vtrii(p: 
vna ad qul imr p mom5:-:altcra tpfc moms: q: motus 
ficut apparct n6 coplcmr mobiU gn rcftct i po^vUo m6: 
vndc motus e pfecrio pma cius qd c in po^^fed no c^ oi 
parte:q:potceft:vtq6cin po^babeataUI pfecrionem: 
ficutpfeaiobumanitarisautcabalUtatis n6 pendctc); 
cfTcndo in po"f mq>adbuceft in po^Cliio.n.pederct;cu 
illan6 1:bereturapo^Dumb5ce:ncccttn pfccrioe^foft/ 
q| babita ftierit. fC £rgo motus e pfiecrio pma eius q6 c 
in potctia:^m 95 cft adbuc in potcria.(C3a aut oifTinic 
ntnt mo wm Diftonibus oiucrfis 1 ambiguis:-: 13 accidit 
^ptcr mutabiUtatc rci in na fua^cui^^na cft vt n6 iueni/ 
anmr oilp^ncs cius ftabiles in acm 1 ee ciu8:ficut vf eft 
ijiter id qo iam p:eteritum eft:-: id q6 fittu^ eft.CCCui/ 
dam aute c;c eis oifTinierunt cit pt r altcritatc; eo qj facu 
atJlteritateoifp6nis<:inducatalteraquc no crat:q:ct 
Nc nefciuit:g> q: idncit alteritate:n6 ideo 05 ipfc in fe ec 
alterita6:q:q6inducitaUgd:non oebctee ilUid aUgd:cr 
fiailtcritaseetmotU6:riicgcgdcftaltey:eetmobile:fed 
n6eft itaj([rj£t oijccrijtalij gjmotusc na idifTinita.QS 
bcne poflet ita efTe:fi bec^pzictas cet illi n6 conuen iens 
ali) pter mowm.CScd eft aligd aliiid q6eft b^.ficut 
infinitasitcpus, (L^t oij:eriit al^ cp motue cft cjciVab 
equalitate:fo:ta(Tis.n.ftam9 rei:vnom6cquaUta6 eco/ 
paratioetotiusfuiftatusinquo gfkit.CSfd copara/ 
tiopartfiimotustoifp^nu^cius^n^cftcqlis rd q mo/ 
uet intcpoub'' oiuerfis:q:mobiIcin loco in>vnoquocp 
mometo bs aUiid vbi:-: alterabilc in vnoquocp momen 
10 b; aUI quaUtatcq: ad bas ocfcriptionee non i ndu>uc 
eos:niii ncccfl^itae 1 anguftia vicCC Tlo cft autc5 nobia 
opue rcpctcreeastocftnierc^q: fano igcnio fufficit ad 
falfificadumeas.id q6Di]cimu6.CSedq6oi):eriit in 
oifT6nc motus cpeit oifccflio a oifpone in oifpofirioem: 
aut^ccfifiooepotetia adefrectum:eftcrro:. Czbabitu/ 
do oifccfTioni6:autj?ccfTionis ad motii:n6 eft fiatt babi/ 
tudogeneris»3utqfigeneris.fedfiattbabitudonominu 
multiuoco;:.T)ec eni ouo noia -: nomen moms ocs ipo/ 
fttcrutana mutationioctoco.tpoftea tranfumpferunt 
ad oifpofitiones.C16 aute bic fcirc oebes boc cft^gj cum 
oc mom fcictts quamm fcire Dcbes^itienieg g> eft nomc 
Duop itellccmu5.CrUnus eft g? n6 eft poflibile vt ba/ 
beat ciTc in acm ftabite in fignatie:': atius qp pprc eft vt 
babeat ec in acm ftabite in jignatis in idiuiduis vel fen/ 
fibiUb^^ODomsctenifiitcltigit ee rcsconrinua quam 
intclUj^nt in mobiU oe pn* ad fine5.1?cc e rcs que noi» 
acquiritur mobili vn^ou^ cft inter pncipiit 1 fine. &$ 
putant9>iam acgfieritaliqueDimodii acgfitionis cum 
fiterit mobitc in finc:': ibi cft bn^nrinuum itcUccmm 
annicbitam^ e]c parteefTcdiio ergo potcritbabcre vc/ 
rum cfTccu Jjcc rcs non babeat ccrtiflimc ecnrias ftabi/ 
Urm in ftgnaris in fenfibiUb^.^CScd ocfcribimr fo:ma 
ciue ftabilie in itcllccm ^ptcr comparationem mobiUa 
ad ouo toco^vniiquemoiroiftt^^zaUumadqiieperucflit. 

auic. D ) mmowb fl&obiircft 
moocf JtNi 
pUdpo*. mop*a?<fi 
mpoo. 
£> 
£&onieqrc 
siffomb^eif/ 
frmanir. 

lS\SoaMqfi, aiio? oors. 

£oiura. 
SkoTf Mffc. ronirc Comra ^OlfifflMIIC 
t>; cnplicc f/ 
tcllcctumt Bnffu TLibri ot0rnoi*cci 
KnvKC» tua of ni. . 
t> 
ce m acra. *Re9 vtSs nS 
dioiclaie. 2ut Defcribitiir in imagfnarioe aUo modo.r.Q> fo:ma rci 
niobiU'9:cii ipfa resbabeteein locoiibabjj^pinquitate 
^rcmotione5co:po:u5:ia5impfiraeftin illa:2ponca ad/ 
ncnict ei fcom fenfum alia fo:ma ^pter alia^ occapatiof 
nemaltcriusloci:ij3pteraUamp:opinatatcm i aliam 
eIongationc5.£t ipfa pcrdpict vtraf^ fo:ma6 quafi finc 
vna fo:ma motU6:fed no b5 in e(Te occupauone ftabilcs 
in itcllccta-q: mobilc non b; ftabilc ec in ouobus cj:tre/ 
mis liTTml:nec oifpofitio que etl itervtrtic^ b5 Aabilc ec. 
Cr5ntellcctU9 1^0 quo b5 cffe in actu cui nomen accidic 
Vt (it motus g cft in mobiU ipfe eH oifporitio cius mcdia 
qpdiundeflin pnciptomotidis:nccpucnitadbnc ad fi/ 
nc5 eius:f5 ell in fpatio mcdio fic g' tn illo fpatio no c in 
aliquo itlantiii q6 babuit in tempo:e fuie;:itu6 ad effei 
ctum.£rgofuitefTequadociic^ notaueri6:erit p:eterie9 
locnm $diu ftieric in trafttu.a bec ell founa mot^ quc e 
in mobiU:i bcc cft medicta^ iter pn"" piopofita 1 fincm 
Xvt in quo piicto pofucri8:n5 (it in eo ampUus (lcut ncc 
antea:nec pon.nd (icut ouo terminic]ctremicatii:q: bcc 
medietas tit fo:ma motU8:t eft ^p:ieta6 vna que comi 
cat mobile:t no oifccdit ab eo q^diu ell mobilcCoccdo 
aut^gjpermutantterminimcdietatia acciitafn': mo/ 
bile no e(l btid medietatcq: eH in boc piicto:-: no i aUo: 
rcdel^inmcdio:q:cllilliU6,pp:ietati6quaoi^imu8.f.in 
quociiql pucto ftgnaucris rco:nec fiiit antea:nec erit po/ 
ftca:q: q6 cfl b^ cfl qddas qd comitatur feme in ^uocii' 
£5 piicto fticrit:-: non pdicatur oc co jppter vnii inftans 
fine aUo:-: bec cit ccrtilTimc perfcctio pma.GTScd cum 
ia5p:etericritiftas.critbecadcp«'o perfcctionie fcdc:et 
bec cade fo:ma iuenit in mobili:cit5 c(t in ipib tilanti:qt 
in quocuc^ iilanti poiitii fiien't.conuenit oid q: eH i pti/ 
ctomedioin qno:nccfijitantca:nccerit poltea. C3lli^ 
autcm qd or q^ots motus eflin te(Ki:e:(i motumvoUinc 
InteUigi oifponemquabsrcsitcr pn"" ifincmAid qucj 
pcruenit:ftue in eo (ticnt:fiue no.ipfa oifpofitio oiltenfa 
eit in tepo:c:q: buius oifponis elTe eft ficut cfTe rc^ o| p/ 
tereunt:-: oiffert ab cis aUo mo.q: rcs que fticrru in ptc/ 
ritona5babuerutceini(Tanttpteritoq6tuc fttit pfens» 
&ed boc no cli ita.crgo bic motU6 eil tra fttu8.fcd (i mo/ 
108 itelUgtt Qfectio pma qua ot]cimu6:t eft ee ci"* in tgc: 
non q: boc itcUectu.f.vt tcptw comitctur ilUi5 Bificario/ 
nc.(ri3ed q: no pot elTc quin fit in trafini t buic tranR 
tui cocquet tcpu9.£rgo no pot ce:quin fit tcpu8.q: tra ' 
fitU8 eft ftans in vnoquoc^ Ulanri ilUus tempous eiitift 
cnm eo.^i cfi autem oijxrit nobis qd clTc in loco in quo 
nec antea nec poftea fiiit.(itlter relario ad iUu 1 qp voca 
mtts il^ane:cii res vtiter iteUecta que non b5 ee in actu: 
q:nonb5eiTeinactu:nilig}el>inboclocoi quo necan/ 
tea fuit:nec poftea crit.Simirr t relario ad iUud elTe^fed 
res vlis no babct ee nifi tn idiuiduis.^Uud autes no cll: 
aUquodvnu5(ingulare(icutc6ucneruntin boc oocto/ 
res Doctrine bui^^^oiccmus q> ee in \oco ftn g> of oe loca 
ris mulris.fine oubio ita efl vt oij:criit.Sed fm g> or oc 
vno locato in multis no (imuUl5 ell oubiii.q: no cft 16/ 
ge:vt vnusiteUcctU9(itgencraU6:tDicatoe vnare ouo/ 
bu6 tcpoubus.q^uis no babeat elTe^nifi vnu5 fingularc: 
ficut co:pu6 nigru5 quado albificat .q: co:pus cum e ni< 
grn5:eft in eo nigredo que cft coU):;i colo: eft ficut pa rs 
nigredin is .pptcr j?p:ietate cx qua eft nigredo;q: poft^ 
fucrit album:n6 polTumu6 oiccre qp ipfa rce cui accc(Tit 
^imctio .ppiictatiaiitremanes.iacccffiteipoftca p:o/ 
paetas aUa:fiCHt Ugno.cj:epU gf a.q& cft in oomo cii tali 
p:op'aetate q? eft pars parietis.i poftea ip5 (itpare tecti. 
•SediUudnoertftc.imocftiicutfiocftnieret paries et 
Ugnuq6e(tinillo.igtpofteafierainDomoaUu» paries OpFm 

1 aUudjigniNn eo q lc iUud.£t Be(l.q: nigredle non Jic 

ocftriut of nria.vt rcftet ipfa po:tio nacgeiieris eiue que 

cft adiiicta cu ipfa;aUogn non ciTct of ntia fpcdfica:f5 cct 

occidce no fpecifiai^.l^oc aute iam cognituscft e^c aUjs 

locie,(iri£tqu3dogdem bocfic eft.c6ftderabimu8ifiiu 

diciii ciTendi in loco in quo eft bcatu aUquldo adiuctu$ 

p:op:ictatic(Tendiin 13 loco.iaUquadoadiiictumalgp/ 

prictati ft cft fiait iudiciu colo:is aut no eft.fcd ivuiiciaf 

d.tt8C(t (icut calo:i3 iudiciti q caU>: aU^doopcrat in 15: 

aUquando in iUo. ^ut ficut bumiditatis que aUqnparic 

ab iUo:aUquado ab ifto:cii fit ipfa vna 1 cadc5.3ut ftcue 

alicuiu6 aUerius accidetis q6 rcmanet vnum t ide.t ac/ 

ciditei^prietas poft p:oprietatem.Uii oiccmus nucg^ 

bec^ptietaeciTcndibfcautibicjciteUectu locunoe rcs 

que babeat elTe i actu ipfamet:ficut poftea maifcftabit. 

lCC6tinuumnon'b5partesinacni.fedaccidit ei vtin/ 

terfecef J3ptercaufa8 que iterrupiit tranfinim^ioc ilk> 

fiiit in actutrafitus muUi f m aUque modii itcrruptioie: 

1 intcr termios iUius icifioni6.itc:p funt tranfitus g non 

polTuntcoUigifub vno iftanti:autfijb vnomotufy mo/ 

du5 quo oidinus q> motus cft in iftari.!o5 inotu qui cft 

f5modijtraieundicuicoequaftepus.f.itctiociU3appcl 

lamits iftans.nocftmuUipUcara in cffcctu in iUo:q:ill6 

no muUipUcatur tn actii:nifij7ptcr multitudine trafitue 

in actu.i£t quadogdcm no muUipUcaf tn actu.t motus 

eft in vno ftibto.f.tranfitu g verifTtmeeft.-z no eft pUires 

numero.tiic nccelTario eft vnue niimero.Cr TI6 eft aute 

quemadmodu colo: 1 cius oifpofitio funt in fubto:cun> 

ipmeft inoifponenigrefcedivclalbefcendi.q: mot^no 

facit ocbere ce iterniptionee in actu.fed ijmanct ei' coti 

nuatiotaU6:cpc^can6oeb5cemtitatio bttiiid oiljpdnis 

c6pararione fubti:oonec oeftmatur in ea re8.que eft fta 

bilis tdiuidua tr.q: coparatio in actu no oiuerfificaf : ni« 

fioiuerTisinactu.tnomulripUcaturvnum in actu.ni({ 

cum muUiplicato jjpterc6pararionem.qu3do.f.c6par9 

tio facrit muUipUcata in actu.£t qtn tranfitue eftvnus: 

ttjc in c6tinu3ri6c n6 eft oincrfitas.fed poftea oiueriifij 

caturc6parationeadilUim:nec^pter boc Diuer(ificac 

nuems vnius rei.CCl^oftca vero cii acddcrit tranfitui 

oiuifio aUq.i oiuer^itas.t bcc n pcdcate^ motu.nec mo 

cu8e):iUa:nec vnu5 co;: ponitaUuderit ouaUtae q accu 

ditejciUon^muUipUcatacjcfeipfa.fede accn6.i jppter 

copararione vnius ad plura.£t ?paratio eritc^rinfeca: 

n6 oeclTentia rd vUo m6.£t oino n6 erit bec oifpofitio 

ficutoifp6colo:i6:qcftcertc:n6j5pter c6paratione rei 

crtrifcce:qiJcoiucrfificaf.fcde):adiiicti6e oiffcrctie nO 

gredinis-zalbedis.Undeecmobilein locoabfoluto no 

^ecpUjraq funteein B loco tin iUo:q: in trafitu motus 

n6eftDifc6tinuatioinacni.neclocue bicfignanis titu§ 

1 no alius.Ut ideo fit potc qj locae abfolutus fit gnaU'9 

aut fpaU'6:g fpecifTcef aut idiuiductur ca fuc c6parati6i8 

ad loca muUa in actu.(EOp5 aiit fcirc g? motue pcndet 

cj: (cj: reb'.q fiit motii 1 moue6;t i quo cft;-: a quo eft: z 

ad q6 eft:-: tpe.Ss q? monie pcdcat cy moto:n6 c oub'": 

fed cp pcdcat e>: mouetc:q: q6 cft moni:aut babcbit mo 

tu5e;:fec^ }3 q7eco:pu9 nale.autbabcbitq:aUa ca.!8i 

aiit bfet motii cj: feipfo.t n6 e^ alia ca vUo m6:mot^ no 

pauaref vnq|:^iu fijcrit ccntia coqwzis naUe q6 mo/ 

ucf piUii:f5mot^fcpcpiiaf aco:po:ib'' pmanctc eenria 

corpop.cr^tc fi centia mobitis ect cd mot^^.ita gp idcm 

ect motum t mouen6:tunc motus octtcrct ciTe c% feipfo. 

fcdn6ec^feipfo:q:inucninirecnria coipous namraUa 

quodnoneftmobile.£rgofi inucnitur co:pu6 nanira/ 

le femg mobilc:boc cft p:opter p:op:ictatcm qua bob$ 

p:eterfuaco^)o:aUtatcmnAle5infeipfo:(imotaen6eft @ecundi 

ob eprinkcoAM cdejrtra ipm fi motus cfl ab ejxri(eco, 
Oino aiJtcs non cft pofTtbilc vt cfTcntia rci fitca fui mo/ 
tus.r.vt idcm ftt motu; t moucns:ni(I fit ipfamct moucd 
pcr fuam fozma;': mota pcr fuus fubm.aHt moucne ac 
ccpta vno mo:': mota acccpta alio m6.£t pcr boc occla/ 
rat :q7 nulla rce pot mouerc fcipfa5:boc eflg^omncmo 
iicns am moucrit:aut moucbit:ita qykno moucat: aut 
mouebitita^ fc moucat.@cd ft moucne moucrit ita cp 
fe no moueat:tunc iportiibile eft:vt moucns fcipfum mo/ 
ueat:fcd ejxra cft q6 mouct.Si autcm cum moucrit mo 
net fc:": motu qucm babct in actu mouct:fcd intcliectus 
moucndinoneHniltvtinaliquomobiliin potcntia fa/ 
dat motu5 cfTc in actu:tunc non mouctaliquid oc pote/ 
tia ad cffectum:nifi q: motu qui clt in ipfo in actu. £rgo 
impofTibilc efi-Mide motus ftt in illo in actu 'Z in poten/ 
tia qua fit ei ncccfTc acgrcrcUcrbi gfa.Sicut ft eet ca/ 
Iidumqi]ocalcfaccrctfcipmfuocalo2e.f.fiieflcalidu5in 
efTcctu:quomd critcalidii in potenria:vtacgratcalo:em 
fibiipfi.-'©ic cni5 ciTct calidu in cfTcctu i in potentia Jtf. 
XO (LOino aut na co:po:citati9 b e.f.na fube bntis logini/ 
dine5 -: latitudine^ i fpiiTitudine.&cd bic terminus rcs 
vniucrfaliseft q:qua non p:ouenitmotu6:alioquin ce> 
beret co:po:a conucnire in tllo.&ed fi addiderint fuper 
biictcrminu5aliqua5aliamintcntionc5e): qua co:puo 
comitct motU8:ita vt fit fuba babens longitudincs i lo^ 
ntudtnemaii^ifTimdine^^^zaliam ^p:ictatcm cum illts 
p:edicti9^ptcrquamoucat:mncp:incipiii motus crit 
addirio quc cfl fup:a coditioncm que cu5 fiicnt gcnera/ 
biturpcrilla5co:pu9.!oifoflicritc^tra:erit boc mani/ 
feflius.^am aute^ oijcerttt in flabiliendo:^? omne motu 
babctmouentc5:Dicrione5VcrifTmile:q: q6 accomodo»' 
riu6 oici potcfl oeilU)boccfT.f.9iomnequodmouet:(i/ 
cntpoftea Dcclarabitnncfloiuifibilcbabensgtcs quas 
nonp:obibctopinanquictasnamra co:po:citati6 qud 
babet:q: (i boc ;pbibucrit:p:obibebit etiam aliud p:ctcr 
boc.Scd omnis opinio oc rc qua non p:obibct natura: 
cft opinio pofTibiliB qgtum ad illam naturam.£rgo opi/ 
nari partcm mobilis gctam ej: boc gp eft co:pus:eft opi 
nio quc no cft impoffibilis nifi cum oictionc:': ipfa pa rs 
non cft illud totu.Scd omneqd eft mobilee^ fcipfo po/ 
nere gj no cft ipfum.fed aliud me quietu^:-: p:ecipue cuj 
iuerit non ipofTibilc in iemon p:oucnict ej: eo in opinioe 
quietum c(Tc:q: c^: poftrione cp ocs partcs co:po:i9 funt 
quietc no ponitur quics totiu9:ficut ej: canfa ^ucnit caix 
fatu5:quics cni totius ficut poftca Dcclarabit:cft coiun/ 
ctio 9etU5 partiiuctt fucrit partcsactu vcl potetia. £rgo 
T» nullum co:pus eft mobilc ej: fcipfo.CTSi autcs oijrcrit 
aliquis bec noftra oictio.f.mobilc ej: fcipfo no gefcicciij 
aliud ab ipfo pofucrint gcmm^non crii vera:nifi cu^gc/ 
fccre illud aliud fiierit impofTibilc:t no ftierit pofTil>ile:i 
«inc fign ificabit boc q^ quicfcerc illud q6 cum eo ocbet 
quicfcerc:cft ipofTibile:': no eft po(Tibile.j3cdcu5 quiete 
ilUusfiicrit jpofTibilcefTe:mnc C)c pofitioc quietis bui'' 
p:ouenict quics illius q6 cft mobile cjc fcipfo:q^uis ftt 15 
tmpoffibilc:ficut multa impoffibilia vcniiit e% al^s im/ 
poiTibilibug.£rgo pofTibilitas quieris mobilis ejcfeipfo 
nopoteft cc.fed fi pofucritaliudimpofTibile pofTibile e: 
Vt comitcmr illud ^cs eius impofTibilr.q: no cft impof/ 
fibile:nift cuiusquics cft tn ctTc^fcd nomiategetC5 cius: 
quado pofuerint impofTibilc q6 ncn poteft cfTc.': quado 
pofuerin t etiam quod rcmouet ab eo gp fit mobilc ej: fc/ 
rpfo:boc cft cp non oeftruit illud vcrum:q: illa cft catbc/ 
goa'ca:i beccft bfpotbetica^q: 13 cfl:ficui fi poncrcmua 
g> ccnmm pars funt Dcnan):n6ne occcm tunc cfTcnt cei 
nim 1 aUud.^^ed boc non eft non eai$ ocbet^er boc r. ^+ 

Vt noflra bictio q> oecem non fun t pUirce $ ccnmm fit 
falfa:fimiU'tcrDemobiUcj:fcipfo.(tSipofTibitcft opi/ O 
niooequictefuepartiscj:bocg>co:pu6 clT.tame poffi/ 
biU'9 non cft e)c boc g? cft pars mobiUe cj: fcipfo 'Z cj:na/ 
tura fua.f.q: q^uis pofTibiUs cft ej: natura fui gcncri6:im/ 
po(Tibili6tamccftcj:namrafua p:op:ia.fcd nonpotcft 
poni ficSoicwt bomo cjc boc g? cft animal non cft impof/ 
fibilevtfitauis:fcdcft impofTibilce>:boc q> cft bomo. 
£rgo quandogdcmboccftimpofTibile:ia5 conclufuseft 
e jc pofitione ipofTibiU pofitio impofTibtlis.(n Tt os aute ^v^g^e^ 
non conccdimus fc»oc g? mobilc q: feipfo non gefcit p»/ 
pter gctem aUcriu6:nifi cum quice altcrius fticrit in ee: 
QUtin opinionc opinato:is.aUo vero modo oicimue fe/ 
qui:vt mobileex feipfo gefcat aim pofucrint quicte im/ 
pofTibile5 in aUo.-ioiccmus rcfponfionc^ buiu6:q: pars 
coipo:i8ej:l5ocgjcftco:pU6n6p:obibetura gctc:f5 ejc 
aliaintcrionequc acciditp:etcrco:po:citate.Od fiitae 
ninccaufamotusin vnaqiuac^partecftaligd addiais:^ 
inbocconfcnric't)Scdpotcrit quisoicerc nobi6:g? nc/ 
ccfTitae noecopuUtinduccrcpartemipoftqg via ratioci/ 
nadonistaliseft:cnrnonpmumindu)cifti9 oe toto.-^Qz 
q§ui9putenirquictumc):eo g)cftco:pus.non tameeH 
pofTibile t% boc cp accid.it ei aUqua adairio fup:a co:po/ 
reitatcm:^ptcrquafacnimeftmobilccj: fcipfo:t ncccf/ 
farium moucndi.t ipofTibile quiefccndi.£t ft illa ro fuf/ 
fcdt bec magis fufTicerc oebct.iBi autc; id qd in ilUs rs *{> 
riontbusintelU'gcrevolunt.aU'udcftqg boc f.g? p:imue 
flucto: nec voluit intclUgcrc:ncc oicere \\\o modo:f5cil 
potHts oeco:atio quedam qua apponunt verbis ciU6:cii 
ille non piitauerit pofTibilitatcm banc poncndam in eo 
e^bocqpeft co:pus:nec attendit po(Tibilitatc5:fcd oi;:it: 
cp quicquid eft p:cter q6 putatur aUquid aUud quienij: 
cj:quofcgturilUidcfTegcmm:noncftmobile ey: feipfo 
'pocnoneftconccdendum:q: idcftiicutia^ occlaraut/ 
mus in confcnfu p:imc oubitariois quu ot>:miU6 g? pof» 
fibilc cft:vi ftt aUgd mobile ej: fcipo:i Dcinde fi putatur 
oc eo aUquidimpofTibile:accidite)ceaopinioncilUid ei 
non mobilc cj: (Icipfo.£t no fcquinir ilUid impolTibilc:vt 
permutct eius iudiciu ad impofTibile q6 fccutum cft et 
iUo impo(Ttbili.j5cd pofTibilc eft vt mobile ejc femetipb 
cum putanir eius pars getamon fit quicnim:fcd mnc o$ 
vt oeftruatur.gt fi oijrerint g? fx>c cft impofTibile : oice» 
mus ita e(Te:q: iam confecutum eft aUud impolTibilc q6 
ante bocpofucmnt.!ccd buius oicrionie retpcnfio: non 
cftadmanu5:ifo:ta(Ti6aU'usp:ctcr me poterit ad bec 
refpondcre.£j:iftimoeni5g7 ratio buiue oifputationis 
ncnfacietnoeindigerebi6:t70c cft:q: p:opotitio bcc fi 
conce(Tafucrit:critgefcercautimpofTibilc:autnont'pof/ 
fibile;i compiebit ratio.li>«ipofitio fiquide quc cft bec 
oicrio.f.g5 omneidcuiue monis ipofTibiUs eft^ptcr po» 
firione^ gctis in aUo q6 eft p:ctcr illud:cft ipoiTibile aut 
nonipo(lIbilc:quafiDiccrcmu8.g>gcgdipo(Tibilcemo/ 
ucri^pterpofitionepoffibiUtatisin aUo ab ipfo:n6 cft 
mot>ilee^ fcipfo.i:t fi pcciTerint boc ia5 pfecta e oictio x 
argumetatio:fcd tonis labo:cft in ccrtificado bac ^po/ 
ne5.£rgo ftudca t alius ptcr nos cj: aucto:ib'' bui'' ronis 
Cnccrtificatioc bui' jjponis:^ fo:ta(Ti8 fict ei focilius q6 
nobis cft oifTif ile.CrS5 in bac r6nc alia e Dubitatio: qz q 
continuo $uis poflibileeft vtafligneturpartcsitii ipore 
cft vtputcnf iUepartc6-.autmobilcs:aut gcte^nifi acci/ 
dcntair^q: n6 funt bntcs fitii:nifi qpdiu funt partcs cotv 
nui:nifi accntaUter.llec funt bntcs fitum:i boc e q6 po/ 
fteaoccU>rabitur.)£rgoquandoquidcm opinio qnictis 
parris cft opinio que n6 poteft ccrnficari nifi oiuidatur 
uiacnt:tuncbecDifputariofacili6erit:nifi fcntentia aU/ 

Ji\\k, 4 ^uffi» JLibii aviHUmo iShaxiioii, cuius facriucp optnio feparatidis -z qitietie ed iima 1. jSi 
aiittuputaiicrisin^porita partegeteint^zilla fucritco' 
Cinua:ndp'.italli niit itcUcctu qui puenit cietifolo nomi' 
ncqzveraoifFinitiogetisnopotcftpiitariin iUa partc; 
ftcut nopoHunt putari rce impofVibilcs in tteUectu i ma 
gnitudie fimul.£rgoalij qui cotizcbcdent bac r6ne:fint 
noftrivicaruiniUa.!s£>edg7motu9 pendeat cj; bocf.DC 
quo eft:i ej; boc ad qi> cft:colUgimu3 ejc cius oiff onc: qj 
^fe eft pma perfectio que acgritur rci babcti perfectio/ 
ncm iticedetcm fecii ad illa que bj oifponem potetie ati 
Vtracp perfectionc.l;t bec oifpofitio que eft gfectio p;i/ 
ina:eft DereUnquere ca.f.potetiam:': tcndere ad feciidas 
perftctionem.(C£t a liqsdo id oe quo eitA ad quod eft: 
eriit Duo cotraria:-: ali$do eriit inter otio contraria.&3 
vnum eo2U5 eft p^opinqus alteri contrario^:t'3lterii al' 
ten'.£t aliquado nec^erunt ouo contraria:nec inter ouo 
contraria:fed erult oe rcbus que babet coparanonem ad 
contraria:aut ad oppqiilta aliquo modo:'z ttic no conue/ 
nientflmuUficut eft oifpofitio firmameti^cui^^motus pm 
c^tindaduerfaturfinteiu8:nectarne fiituil coniugcn* 
fur.€t aUquado id oc qito eft:'Z ad qd cft tale cp perma/ 
Jiebit in ee aUquo tepoje;ita cp bs ctia in ejctrcmis qiuc/ 
tem.2ct aUquado no permanet in eo ftatu:ncc cft ci ftat' 
in iUo cu pofuerint ei quafi terminu in actu:momctfi:fi'.' 
cut celii in cuiits motu eft relinqucre pncipiu5:i tcndcre 
adfinc:fed no b5 in aUquoiUo^ ftatu.(Ci>cindepotcft 
nobisaUgsDiccrcgjtcrminiincotinito fm iteUcctum 
noftriino bnt elTc in actitfcd in potetia:qz no fiiit i actu: 
nifi in incifi6e:aut aliqua termin i Defi'gnati6e:aut tactu: 
autequtdtftdtia:autaccideti:autpofit(6e:fiatt poftca ot 
cemus.pndcvbinulUibaf caufa^ fiterit in actumon 
erit ibt pncipiii nec finis:': vbi no fiicrit pncipium nec ft-' 
nis oefignatus aqito icipiat motU8:'z ad que no crit mo/ 
tU8.icrgo ceUi5 R no babuerit cam terminalcm: non erit 
mobile:qd elt impofTibile.Q6 autem ad boc refpodebi/ 
imis:boc cft qp motus bs pncipiu i fincm f m potetia:et 
Pm cffectum Sed potctia eft ouob^modis^qj ifm pt 
pfngtatem ad effectu:': fm el6gationc5 ab effectu. fijre/ 
pU gratia.2n3obilecii mottcf bab5 in potetia p:opinqu9 
termini't:q: tu potes poncrc ilUtdiam pueniiTc ad iUum 
in quocticp pucto pofiteris.ict tunc erijt b ilU ccrtiflimc 
in poteaa.05 no ftet tcrminus in etTccttt:nifi ctim i actn 
(iterit vbi pofuerimus vel vbi inciderimits in actit.j£t cu 
boc tame no cciTabit:fedj3ccdct intcr terminii qitem rc/ 
Uqitift^^tcrminuadqueaccedit.JctPm boc g^cft tcrmi/ 
nus motus:n6 cft poiTibilc: vt f iat in actu tcrmin its mov 
tU8 ppttv pofiitioncaUt ^ptcr cam tcrminatam in actit. 
©ecl b5 necefle: vt pcrficiat trafitti vfcp ad ilUtm:Donec 
fiat b^.f.vt fit ibi aUgd qd polTibileiitponi pndpium:6t 
pofTitponifinis^^^oino vtoefignatio termini qudponis 
in mom in vnoquoq; motiiii ceU' qua^ inuimus in bo:a 
certa •: tenemtt8:boc ponaf .aU^do eni5 ponimus in co 
pn"" ':fincm fcparatim rcfpectu Diio|z ptictop oiucrro;: 
que funt ouo termini iUius mcfurati pcr motii in ca bo/ 
rain qua fignauimus.aUqgdo cft vnii puctum q6 idem 
ipm cft p:incipiii % finis.C Sed pn"' cft q: motus eft ej: 
iUo^^^efifinis^q^motuscftadiUti^^^eftRciin Duob'' te/ 
poabu8:vnde qp motus bcaUs aut fituaUs bab5 cfTccjc 
pncipio 1 fine;e;c [5 eft gj ct'i tu fignaueris motii -: tranfi/ 
tum fignabit cum boc pn"* i finis ftabiUs p fcipm.Sed 
0? mobile locaUtcrpcdctc;c pnci|.M'o ■: finc:cj: 15 e vt boc 
fit in effcctuci:autin potetia jj^ima efTcctni:l3 quociiqj 
m6 fucrit:pccdcmu3.c^: nos n« pftituimusvnu cr iUie: 
^modiipwp:iu ;fedotnoq:ambopcndcnt ej: pncipio 
4flnefmbacfo:mami?ftitutionem p:enotata:non qp CapFiri* Vtraq5 fitin acm.li>oft bccaiitvertfimileeft: cp mottts 
imouereimotiofHntvnaclTentia.©5CU5 accipitur in 
rcfpcctu fuiipfius eft motus.Cii aiite accipif in refpectu, 
eiusinquocft:noiatur moiio.Cumaiitaccipif in c6pa/ 
ratione eius a qm cft: vocaf mottcre: ^: nos 05 iftud ccr/ 
tificarebic^-^DiftinguereconfidcrationefubtiUo^c^fit 
iUis vcrifimilcCricrgo oicemus^gj veritas cftptra bac 
fo:mi.f.q:motioDifpofitt'oeft mobiUs:": 13 g? mot^ c6/ 
fertur mobiU' fm qp in co cft.Difpofttio eft motus n6 mo 
bili8.q: ^paratio motus ad fubicctii eft aUa ab iteUcctu 
c6parationi3fubiectiadmotti.(^uisfecomitcnf in ce. 
<BiXx mouer-e oifpofitio eft mouetis non motus. £t pfw 
ratio motus ad mouente:Difpofitio cft motus no moue/ 
ti8:£rgo q^do gde boc ^ic clhmotio crit c6paratt'o fubie» 
cti ad motu:non motus c6paratus ad fubm.Uii non eft 
rootio ipit motus qui eft ^pter iubm.C£"cut nec mo 
«ereeft ipfcmotusquiclliin fubiccto.gt no muitum im 
ftabimu9:g7motusc6paratusfubtofit intentio inteilo 
cta;ftcutc6paratusmotoa'. S5 bcDucirttctioncsn^fi/ 
gnificabiiturbisoitob^noibus.iDotumatitpederc.ab 
eo in quo efhf m g? eft in aUquo pdicantcto?^ non conce 
dimus c^c fubm et'u3:nec id qd itcdif acgri per motii;q: 
mobilecii moucf:Df e(Tc in mcdio x>m^ rcru5.r.t'nter id 
qd reUncjuit:': id ad q& tcndit:aut vbi;aut quaUtate: auf 
cetera aUop:cum motus cft mutatio rci n6 fubito.grgo 
crit boc mcdiii intcr Ditos termios:q: enmt aUcuius ca/ 
tbego:ie.f.aHtvbi;autqualitati8autcetcro|::': tunc oi» 
cctur motus ciTe in iUo pdicameto:pftea aut argumen/ 
tabiturbuius rciDcclaratio^cumfcicris cotnparationej 
motite ad p:edicamenta. 
(iriCaptm.II-Jbe coUationc motits adcatbegozias. 

tbego^ias.Quidam cni Dixicruntg' motuse 
p:edicamettt5 pattendt.3li; vcro Di)ccrunt qp 
bocnomen motuscaditfitpermancries quc 
funtin iUo:fola cafitaU parncipationc nois.Ouidam ct 
eot'5 oi;ccrtitg» boc nomc motus eft nome coeSiaxt ^bu 
efle-zaccidcntisqdptinetmultanonvniuoccneccguo 
ce:fed participationccafuaU^fcd mancric quc ptinentur 
iub efle ■: accidete pma con tincn tia:funt ipfc catbcgo:t'e. 
XDancrie vcroque ptinentur fub noiemotus funt fpcs: 
aittmanericp:eclicamcnto:ttm:q:Devbiq6damcffge/ 
tum;'! qSda cft pcrtraficns^qui cft motus in loco.^t Dc 
quaU' qSdam cft quictU5 1 q6da5 pertran fiens: -: bic cft 
motu8aUcrati6is.(E£tDe$to quoddacftquictum:i 
q8dameftDifflucn8:i bic efl motus in quanto quf eft 
attgmeti 1 Diminutionis.gt fojtaffis aUquts coy pcrdu/ 
rabit in fn ia fua;ita vt tmm g? fubftatia fimifr qucda cft 
qut'eta:iqd3mDifflucns:i biccft motustn fubftatia.f. 
generatio 1 co::uptio.£t Dijrcrunt g? bcc ^titas oifflu/ 
cn3:vna eft et fpecieb'' quati continui ^ptcr poiTibt!t'ta/ 
teminucnicnditcrmintic6cminca.ScdDitTcriit in 13: 
g> boc n6 b5 fituu);i ptinuu5 b5 finim t quictcm;i Di]ce/ 
runt qp nigrefccrc 1 nigredo vnii gcnus funt^led nigrcdo 
eft quicta;nigrcfcere Vo cft non quicttim.)!: t oino ptran/ 
{itioin vnoquocpp:cdictogcnerceftmotui.©5 quida5 
Cfi bis Dijrcrun t:g> quado motue rcfcrtur ad id in quo e: 
cflp:cdt'cametumpatiendt':cumveroad idaqtioe; eft 
p:cdicamctum agcndi.Quida outcm c^ cis app:opinqV 
ucmntbticrcfpcctum quaUtatipcrtrdfcunti:': rcnjoue' 
runtmotiiaDttobuspjcdicamctis agcndii paticndi ft 
Difcozdaucrtit aucto:c8 in boc noic pcrtrdfciidi q: gdas 
cjrcisDiucrfificaucruntinternigredinci nigrefccre Di/ 
uerfi(3tcDitTeretiefpecifice.Ouidaaut e^ei« Diucrfifi 
n i'VW- i » £Il>ftra'' 
cta pf iit a 
pcrct; iiifi 
mfiuie.7. 
nicca. t. j. 
«i piir;.c, 
6 iclaiis.. 

■©p.Si, auertint non Diucrfitatc Difterentce fpecifice;fcd qim i 
Itcut additio que sddicur lince quc fit maiozit tamen j> / 
jjterboc non cpt afua fpccie.ii>nmiaut Dij^cnintQj ni 
grefccrc f 5 boc cp cfl:nigrefccre;eft nigredo pertrafiens: 
qd non cft ei aliquid pjeter efle ipfim q: boc cpsil nigre 
fccre.firgo oiftat a nigredine permanen ti per oifferetia. 
C in^pommus aat Dcclararc falfitatem vtriufcp fenten/ 
lieifcd pma Dcftruitur pcr nuc^n fc6a pcr albedinecuj 
fit rcg quc non cftp:etcr cfle albi cj: boc g? cll: albii finc 
VllaDfia'£ilauteadbucbictertia fententia qua Diciit; 
Q7 nomcn motus q^uie (it comune ficut DicttJi ett: tame 
maneric quc funt fub ipfo:no funt fpccies p;edicameto<! 
rum ftn modij que oixcrm t.Quia nigrefcere non e fpe 
cies qualitatia:ncc adirc fpes vbi-qz motus non cdtinef 
»ot' bit nir fub qualitatc: idco cp qualitas fit gcnus ei^CT Tiec 
rueto j cttamqjfitfubiectijciU3:tfmbancintcntionc:n6coif/^ 
liirti^ crepantia in cis: fcdciiEnwtawreius fubftatialitas: Di 
' '* ccturilla.permutatio^diupermutaturmotusifubfta' 
tia.^i autem fuerit in vbi:Dr motus in vbu-z omnino fi 
fiterit id dc quo ell:'z ad qd e(t qualitas^motus eft in qUV 
tatc^i vero fucrit q^titas:motus ettin q^titate:'Z oe om 
nibus iihs motibus picdicatur motus vniuoce. Oi gfc/ 
ctio qulaccipimus in eius Dcfaipuocquafigenus: c oe 
niiero vcrbo^i.f.ens -z vnitas. ift tu fcis cp q^titas 1 qua> 
lita8:tvbinon funtfub vnognc.icrgoquado quidesB 
p:edicamenta non cotincnt fub vno generc:tunc necco 
paratio perfectionis pme:erit eis a liquid q6 cotincat ca 
contineua gencris.ict fic non babemus ratione accipic/ 
piendi rnotu in intellectu gencraltq: bec oefcriptio oat 
intelligi cp non fignat oc illis nifi noie tantum comuni. 
CTSSnic igitur que magis attcndun t in bac inquifi^c: 
be tres fun t:fed mcdia non mibi placet. Tlon ab^on^eo: 
q6 oicunt in m.\jap nigrcfccre ^xt qualitas.i augeri ^'ai 
tas^tjjzecipuc boc 3» nigrcfcerc ftt nigredo quc intcndt» 
tunqz intenfio nigredinis eft:imo in tenfio eft fubiccti in 
fua nigrcdine:boc eftiq: cu pofuerimus nigredinej intc 
dimecclTe eft:vt aut ipfa nigrcdo babeatefTe:-: accidatct 
ciiintenfione augmentii:aut non babcat e^e. ©iaijt no 
babuerit efetunc innpofiibile eft: vt id q6 p^iuatu cftt 
annibilat!i:DicamrclTc qijo intenditur. Quia g>pdicat 
c(Te;opo:tet vt fit res babescllc:-: rtabilis centic. (L)Si 
fc vcro ftjerit nigredo ftabilis efTentie:tunc non eft pcrtra 
fiens fiait opinati funt g? fit qualitas gtranficns.iocd c 
femper ftabiU'e:t accidit ei augmentij:pa)ptcr q6 no cfl 
ftabiU'6 in fua mcnfura.fed in vnoqcp momcto bsaUam 
menfura.fit bec augmcntatio continua eft motus.no m 
gredo.(E£rgo intenfto nigredinis icius fluj:u8:aut in/ 
tenfiofubicctiinfuanigredinc:-:eius pcrtrafitio incas 
motus eft:non nigredo intenfa: % p«)ptcr boc criam ad/ 
buc Dcclarabit bocetia;.Quia intcfio nigrcdinis ejcbit 
eam a fua pnma fpedc.Qz impole eft: vt oifcemam'' in* 
tcridqdbabetciTeDcilla^iinteridqdpoftcaeftimad/ 
ditum % adiuctij:fed ad queciic^ terminii pcruencrit:qU' 
taseftftmplcj^vna.bomineeautesoes tcrminosgfunt 
fimiles terminonigrcdinis vocant nigrcdine: -: oee qui 
funt fimiles tcrmino albcdinisf. qui funt pzopiquiojcs 
ei:vocatalbcdinc:fed nigrcdoabfoUita cft vna: ieftej:t 
tremitas vera.i albedo fitr.ccteriaijt ab cis funt: vt co/ 
xnip\:i comittii non eft vnij ej:tremo:p:ncc conueniunt 
cii co in certimdine in tcUcctus: fed nomie. ©pcdes eni 
oiuerfe no funt nifi in mcdio.Sed aUcui q6 e(T circa aUV 
qd ejrtremof :accidit vt conferat eiiLHt q: fcnliis aU» 
g quado non oifcernit inter illos:eftimat eos vna fpecicj: 
1 tn non eft ita.Certitudo autbuius rci cftin fcietgs vni 
Her{aUbu9.Slia aute fnia eft vaUdio: q^ tfta que no cou ©ccundum *^ 

mitatur eam nift in vno qd comune eft vtrifqj fentetijSi 
Cuius fiindamentii talceft Q7 qui impofuerijt pdicamil 
tis bunc nume:p:cogunt ad vnu ef. ouob^^.vt aut conce/ 
dantg» motuseft vnii ocgencribusgnaUftimis: autvt 
addatur numerop:edicamento?i additio ncccnaria; qi 
manerie motuii no intrfl't fub aUqd iUo^ gcneru in pdi/ 
mento patiendi;$uis ille ftnt itellectus vniuerfales^pdi 
catiocmuUi6p:edicarionegene:p;fed ficontcnti voliit 
cfTc oenario p:edicamcnto^:Dcbe't permittere.vt ponai' 
mu8 p:edicamentti paticndi ipfum motii: t non qucrat 
in p:edicamento patiendipura vniuocationc: ciiius vi* 
demus eos biceftc fauto^c^:-: ea in algs non obfcruann 
C_ 3am.n.feceruntin p:edicamcto bnditata pmiiTiocj 
qua magis oebercnt pcrmittereficrfin motu.^ui9 no» 
eftlongeg) verbu pcrfcctioniB tafTcct' fitcadcsin fub* 
(lantia:t in reUquis nouccafu oubietatis.fcd co:ij cafus 
fupcr mancriasmotus non eftapcrta oubieratc.Q: ou/ 
bictas cffccit vcrbii cft vnus f m in tellectij;fed rce quas 
fignificatillcintellcctus oiucrfificant fm po:itatemz 
pofterio:itatc in illo. ©icutcns p:ius eft fubftatiarum: 
1 poftmodii accideriij:fed intellecuie motus qni eft per/ 
fcctio p:ima cius q6 cft in potcnria f m 9> cft in potetia. 
non cft.f.g? illam (xrfectionc aliquie qui oicitur motus 
babeatc]c aUo.Tla; q: monis UtcaUs eft buiufmodi: no 
eft bcc caufa^pter qua aUerario fit buiufmodi. 0ed cft,' 
po(TibiIc:vt cfTe motii Uicalc3:fit caufa efTendi alteratio' 
nem.CTfirgo poatas 1 pofterio:ita3 crunt f 3 intcllctn. 
verbiefTc:non fsinteUectii vcrbimotns:fi'cut oualitas 
que eft p:io: ternarietatc f m intcUectu efTendi; 1 no cft 
p:io:ca;fedfmintcllectumnumeradi.Q:nnmcralita8 
Vtriufc^ iUa:p cft fimul:fcd numeralitae no eft ternaric 
tari im q> eft ouaUtati:q: cfTc tcrnarictatis pendetej: ei 
ouaUtatis.Quod en i3 intclUgit oe cfTc: aliud eft ^ qd U 
teUigituroe nijero:7tuiamfciftibancintcrioncin alijfl 
U)ci64rj£rgo no eft longe: vt pfcctio j^uis fit quaficg* 
uocaincoparationealia^ rcrtj: fit vntuoca in compone 
aU'a;::i vnica in coparatione bayificutnon eft longc.vt 
fitquafi equiuoca tn c6parationealiqua:jr rey ;i vniuo/ 
ca in coparatione cius qo eft fub aliqua illa?:. ©cd rcdi 
bimueadidin quoeramue^iobMcicm^^ouabus fccris 
ficQuid vidtie oe pdicatfito paticndi.-^£ft ncipfu^ipe 
motus.-^^Sn cft pparario monis ad fubiectii ftcut oiciris. 
£>i.n.ftieritipfemotu6abfolute;tuncmotu6cftvnijoe 
gencribu6:aut fi cft aliquisvnus ej: motibus.f .g.Sicut 
moois locaU'8:aut aUeratote:ntnc opo:tct vt addat nue 
rogene^i.foi.n.monjslocaUs fueritgcnu8:alterario (0 
militer gcnus crit:i motus augmcnri genus. ClJoingu/ 
lo:Hm.n.bop ttn ocbcnir vni c|tu 1 alterf. ^ut fi fucrit 
motus locaU'8 non genu6:imo nomcn ambiguii:ninc in 
uenictur fub illo in teUectus qiu eft genu6:^uis fit min^ 
vniuerfale;^ fuii conrincne.CTiSi atltp:edicamcntum g 
paticndinon fucritipfcmotuefimplr; fedcftcoparatio 
tnoms ad fubicctu;ninc non pot efTcQuin ipfu; fit aut 
motus fitnpfnaut aUquis monis^f^fi ftierit monis fim/ 
pUcitentunc non poteftcfTc:quin monis fimpn- p:edice 
turocfuismancrysvniuocc;ttuncmotU8rcfpcctufue 
ciTentie;eritGcnu9.gtgeneracruntpUjra$Decc.®C(l 
ipfujciTcgcncris refpectu fuccfTenticmultomcUuecft 
q^ Vt coparatio eius ad fubiectij fut"! fit genue;a« t fi non 
eft meU'u8:non tii minus 6bct vt fit. ioi aiit fuerit oict'* 
ambigue;fifr p:edicamen tii patien di q6 cft cogo buius 
aiiuBnomcncftambiguiiadfubiectiKDiccnirquaficg/ 
uocc:t fic non eft genus.fed (i p:edicamen tii eft compa/ 
ratio aUcuiuB mancrie motus: tunc fifr 15 ocbcntbabc/ 
re aUemancric:-! ficcrft pcr fc vnii genus.j^t in compa/ 


a = CoiraSa» 
5.ceU ?.C7. 
5.pl?F,ie,te. 


IDanoflpoc 
alii^d.7. mc/ 
to.5.pt?r.ie. 
«.pognone. ratione fuiadfubfectuxrft olmd gcmiB:-: augcbunf gc/ 
ncramultaaugmcntationc.iSirrctiam oebcnt interro' 
gari oe caufa^quare.f.ipfani qualitate pofuerun t genus: 
inon coparatione cm ad rubiectum pofucnint gcn^jq: 
ilUc aacpcrunt coparatione motue fimpl'r:aut alicuius 
motU3 qua fcccrunt genuo:'! ipfum motu non fcccnint 
gcnu6:fed fi q6 fumunt eft natura rc:p:': cfTcntia canim 
abflractandcii accidetibuecomparationti quaebabs: 
antaliqua aliop:tunc oebentponcrc pzcdicamentu pa/ 
tiendi ipfam eandc oifpofitionc paticndi:n6 id qd eft c6' 
paratio eius ad aliud.£t tome bic fermo n6 certificabit 
tibi:niri poftqp fcicrie illud qd oipimus oUm oc oifponc 
agcndi ■: paticndi t moucndi z motionis. (TUndc mc 
lujsefteis:vtp?cdicamentij partiois-.i motij:ponat vni' 
contincntic fiue ynius equipoUentic. no6.n. non cogi/ 
murobferuare banc rcgulam famofam qua oicif gjoc' 
cem funt genera;4:p vniufcuiufcp eft certifTima gcneraU 
tae:i (p nibil cft cj:tra ipfa.CPot aiit oeclarari bcc ra/ 
tio ci qtu pofuit motui nomen ambigtui; abfoUitc.focd 
poftql oiftinctc funt fcntenticquas pofiumus: t non re> 
ccpimus cas^rcmanftt vcritas vna.f.fentetia pama: fcd 
poftql iam oeclarauim'' pparatione motus ad pzcdica/ 
mcntum.gt maifcftauimus intcUcctu noftri oicttf. mo 
tum efle in pzcdicamcnto quid rit.occlarcmu8 amodo i 
quot p^cdicamcntiscadat. 
(f Capl'm.in.oc codein. 

SRS^Ini^ntua fundamentujr^uisopo:/ 
rW|i2^i>vii»us' teat aUgdrepetere ocbis 
lifliqueDipmus. gtoicemusg^oictit noftru;q 
^Mloijamus in bac vcl in illa catbcgojia motum 
|L^3) ciTetpotcft ttcUtgiquatuozmodis. Unuscft 
q> pzcdicamcntit $nis non eft fubicctu motus pcr (exit 
tit fubicctii eius cum medio:ficutc^remita8 cozpo^is q 
mcdiatcacdditco^pozifuperficies.CE^cdsmodusno 
innenitur in Ub:is.ijrXcrtius eft: gp pzedicamctu gcn'' 
eft motus:t moms eft fpccics ciue. (ITOuartus aute eft 
Q;(Ubftantia mouctur Devnafpectequeeftin vnacatbe 
goua ad aUam:t oe vno modo ad aUii. Quia intcntio q 
noftra cft fnia e bcc vUima:t oiccmus q> boc q6 oicim^r 
cp in fuba eft motus e oictio ip2op2ia.q2 in boc catbego/ 
ria non cadit motus.Tlatura.n. fubftdtiaUs cii Deftruif: 
oeftruif fubito.igt quado gencraf.-gcncrae fubito:t non 
eft intcr eius potentia puram:t cius cffectus pu;p:pcrfe/ 
ctio media.Ci2 fo^ma fubftatiaUs no recvpit magis i mi 
nus.CESi.n.taipcretmagisimin^^nccelTario^ciifuba 
eftet iter magis i minus:aut rcmanercteius fpecies:auc 
nonremancrec.!oiautrcmancret:n6 mutarctur fo^ma 
fubftantiaUe aliquo modo:fcd q> mutarcf eflet accidca 
fo:metant(i:qzqde(1ctm3gistminu8 oeftnieref: fuba 
autem non oeftrucref :q2 mnc edet alteratio: aut aUa ej: 
eis:non aut generatio.^i vcro fuba non rcmanct cii ma 
gis.tunc magis indu^it aliam fubam.joimitr in vnoqc^ 
puncto quo nt magi8:generabitur alia fubftatia: i pma 
oeftrHCtur.fitcritinter fubftantia ifubftantia poflibiU 
tas fpecie;: fubftantiaUu infinitap in potctia: ITait in q/ 
Utatibus.lCiocdiamnoftiqjveritas aUudeft abboc. 
(E^rgo fojma fubftatialis gcncraf i cojriipif fubito.t 
cuius taUs cft^piietaa non eft inter eius potcntii i criFc 
ctum mediti qd ftt moms.^te oicemusadbuc: q> fubuj 
foimapfubftantiaUiinon coftituiturin effectuniftper 
receptionc fojme ficut fcifti.fCCt ipftim in fe non bj ec: 
nifi rea tantii quc fit inpotetiaicfTentia:non babcns cc 
in actu.(J7i:rgo impoiTibile eft:vt moueatur oe aUo ad 
oUud.fed fi motu3 fubftantialis babucrit ee:i mobilc il/ 
Utd babucnt fo^mapcr qua cft in actu;tuncerit fubftait CapRn Iir^ tta iam pcrfecta:q> fi iUa fubftatia fuerit illa quccrat an/ 
tca:mnc iam babet effe in boza acquircndi iUa alia fub/ 
ftantiam:nec cozrupta ncc pcrmutata a fua fubftatiaUta 
te:fed tantu afuis oifpofitionibus: fed fi ftierit fubftatia 
aUa pieter eam que eft aqua i ad qua:tunc erit fisbftan/ 
tia iam cojnipta in fubftantia mcdia.Quia fic gnata eft 
fubftantia in efTectu:q: Dictio oe bac erit: ficut oictio oe 
fubftatia a qua oiximus fuifTc motu.Qz aut erit i toto il/ 
lo cempoze in na fubftatie ad qua mutatti e: aut no erit: 
fed fi fuerit in natura fubftdtie ad qud mutatti e:aHt fuit 
mutano ad fubftatia; fubito:aut fuit in aUqua pteilUus 
tempozis fcruans fud fpem pmam^tin alia parte iUi'' te/ 
ponscadcnsinaUdfubam linemedio.Odfiita fuerit: 
fcqucf qd Dipmu6.f.motu; oe fpcde ad fpecie fubito ee: 
^erit ilUtd tempus parificatu motibue altjs a motibus 
fpeciaUtatis fubftdtie.Q: iam fiierunt moms in fubftan 
tiaU'tatc:non in tcmpo:c.(riSed no p6t oici g? banc oi/ 
ctionem fequatur ctia moms aUcrationis. Tle eteni ^> 
tum ad boc in quo modo fum^^ncccfTaTifi cft fue fubftan 
tie:fo:ma effe in actu:-: cii fo:" babuent e(Te in actu^fub; 
eiu8fictfpecies.(Lgrgofubftantia queeft interouas 
fubas:cft res babcnscfTcin acw:non pcr accidcns.non 
eft autc:ita in fpcciebue quas eftimant inter ouae quaU 
tate8:q:nonfuntncce(Tariead conftitucndti fubiectii in 
acm.(L 3tem affirmant g? in fubftantia non cft motue: 
eo cp cius natura non babct ptrariu:q: poft^ eius notu 
ranon babctc6trariii:impo(Tibileeft:vtpcrmutef o fua 
namra odaUam nam f m modii augcndi:aut minucndi. 
ito vt oifpofitio in qua c in bo:a motue:ftt oifpofitio me/ 
dia intcr ouo ejctrema quc non pueniun t:ficnt inter ouo 
vltima oiftantia in tcr q^ue eft p:ictas.£t quia Dcbcmus 
nos oifcutereboc iudiciu oiccmus: g> neceiTarirt efitto* 
bis poncre mamvel fubiectu in oiffone contronj.Si^o 
accipimr fubiectii ve^pbabcns eiTcin actufpccie;.f. rece 
ptibilc;accidentiu que babetiUo fpecies: tunc fo:^ fub/ 
ftantialie non babebtt c6trariu:q: ipfa eft in materia no 
infubiecto.SutfifubiectuaccipiturquodUb;fubnftee: 
vidcf gp fo:mo focaUs c6traria eft fo:mc aqueali:n6 ea/ 
nim qUtatcs tati1:q: in boc nuUo eft Oitbitario. cp o fo:/ 
ma Dcfccndunt quaUtates quas bab;. 2^iie.n.fo:me j^ti 
cipant vnu fubiectu:ivicifTitudinantur in ca.ieft trer il 
los mafima oiftantia.iftboc ctoeclorat ompUue ille 
qui oi^t:g> cclu n6 cft gcneratii eo q> fo:ma cius n6 ba/ 
bet c6tran'i1i:quafi ponene:q> omnis gencrati fo:ma ba/ 
beat c6trariii:i ad illud mutetur.Unde ponit ignis i oe 
ris 1 aque z terrc fo:mas ptrarioe. Quorc ergo negaiut 
fo:mam fubftan tial^ babcrc ptrariii vUo modo.-(L Ui/ 
detur at mibiq» ptrarin q» bic nominouit fit id inter q6: 
-zaUudcft vUima Diftantia.ncc cft intcriUudi aU6 vl/ 
tima Diftantia:nifi cum fucrit tertia res quc oiftet ob ea 
minufql illo aU'a:i fit media:fic vt poiTibile fit fubiectus 
pcrmutariiniUaoiftontia:ficutq6oifcurritinterDifta/ 
tiam Dua jj rcf .(EScd intcr fo:ma6 liibftan tialce in g/ 
bus e p^ pmutatio:» c mcdiii ad biic modii: fic iter igne 
1 aere n e me"':aiit vf ei^^liiia €c:qi viciffitiido qud poit i 
Oiffinitione contrartj:boc eft vicuTitudo oiuf rer inter 
qnos eftmapma DiftaHtia:ficut Di]:imu6.-f>ofTibilc eft: 
Vt fitfincmedio:ergopo(Tibilceft;vt rciiioto vno cotra/ 
rio:um:acccdat aliud fine aUo mcdio.Quduie ctid pofTi 
bilceft:vtfitDiftantiaciivici(Titudinemcdu:fifticritibi 
mcdiu.^E^s^fgo mtttatio cft p:ogrcffu3 intcr ouo cictrc/ 
mac6tinuu8.i5cindcnovidetureiqjfubicctii;:rccipiac 
fo:mam focalcftatimpoftoqucale:ita vtnon pjius rcci 
piot fo:ma; ocris mcdi) finc pjogrcffionc continua: fcd 
affirmoCQ} quiefcic finc oubio i fozina aerii\i,Zvic crgo fdgnSnc 
ieF,i*« 5P\?UJ. tbio fca pcefl.za. 5n pnife 
capfo ec ©ecdndt JCcitmm 9J6 B 
fojtiw a^aljs nm eficontrnm fozmcfocali: qipermu/ 
ta tio non tendit De \>m ^d aiits);:fed oe focali adoeriale. 
Tlcc founa focalta ptraria eft fo:me acriali: qz no cft in 
tcr illas vUima oillantia.Unde li eius intentio fiiit bec 
tntentio:tuncbccinquifitio Dcboc reditin occlarationl 
p«ma qtia tractauim^.lDcc.f.crt gp natura fubalis no 6* 
nudatur |:^ulati3.Q: no recipit foztttudine ^ Dcbilitate: 
fic vt fojtitudo 1 Dcbilitaa fint duo e;:trcma que ppzic 
appcUcnt nomic fo:mc.(El!>oftea vero oeclarabimus 
in plTta pma q^ fozmc fubHatiales no recipiun t magis i 
minus oeclaratione manifeflio:i.&cd q: vidctur q> fp' 
mafitanimalpaulanmtgranii fltaiatii.putat q» fittbi 
motus.Qd aiit dc boc fctrcocbes boc e(t.f.cp fpma quf» 
(^gcncretanimaLacciduntcialicgcneratioemquaecd' 
tinuant pcrmutationcs fm qlitate i $titate:t fgma no 
celTat pcrmutaripaulatim;cu iitadbuc fpcrma quouftg 
pcmcniatad terminii quo Dcniidet a fo:ma fpermali:t 
l^taturin coaglkitii.gtedciusDifpofitio Rcquouff^ver 
citur in on;::Dcinde in oiTa: t ncruos i vcnae t alia que 
nos non pcrpcndimus.crSilr etiam qufcBredpiatfoi 
inamvitalcttDciRdcetiamfifraltcraturt permutdtur 
qufcg co:robo:atur t fcparat :red apf^raua oifpolitioid 
fecitputari:Q7bocfitvnap:ogrcnio Dcfo:ma fubllan/ 
m\i ad aliam fomtas fubftantialc:q: putatur^pter boc 
^in fubtiatiafttmotus:fednoneil. jmmofuntibimt/ 
ri metue 1 quictcs mu Itc. 

([:i>cqualitatc. 
i^^A ttK^riim e<Tcinqtialitate:boc 
KM. mviwn manifcmicft.)outot 
"Miinter bolcs aliquiquioicunt^g? motus no ell 
u||tn oibus fpecicbus qlttatis: fcd i viilbilibus 
slvifui fubiaccntibue tanm$. £t oicunt q? fpes 
otfpondonis t babitus in anima babctcfTet cotpue ns 
turale non eH eo:p fubm:rcd potentia i impotetta: i ou/ 
ritiestmollitics^tfiliabiscofequuntur accidctia que 
acctduntrubiccto.^pterquo:p acddenttii aliquod fub$ 
fitfubicctiicajf.ettuncfubicctii potentienon cftipfuj 
q6eftfubiectijimpotentic.!£>irrautem contingit resin 
ouritic 1 molUtie:fcd figurc t coftmilia iueniunmr fubf/ 
toin materiaquercdpitca6:inon rccipiuntmagistmi 
nus.ncfcio autcm quid oicunt oc curuitate i rccutudi 
neacctcrte:fedapudmenon cftita vtoicunt. Q:i fnb/ 
iecto oifpofttionistbabitus fitKfttanima^fTne fttco:.' 
pu3:fiue vtriicg fimul:^ Difpofitione participationis^e 
perfectio eius:q6 cft in potctia fm q> cft in potetia in ali 
qua iuba. (CCt boc qd oij:crntcp ouritieii mollitiei no 
cft vnii fnbicctii:t potcntie timpotctie: oeftruitur in ati 
gmcnto 1 oiminutionc:q:^ eo^ oictionc: opo:terct nd 
efTe motii:fed in bis rcbus non oicimtts fubm: nifi nam 
fpccici reccptibilis accidentiii:qua ourantc natura:non 
pcrmutabiturfpecies:ncc co:rupcrfo:ma fubftatialis; 
q: fubtcctii eft pcrmancns.gt no curamue fi^ptcr acci 
dens qd acddit ei:aut p:optcr ougmctu q6 accefTttd:fit 
(ubiectii p:op:itt otlpofinonis:t cen tic eiue in qua e mo 
tus.C6cedo aut Q} figura^ indidii videtur ee aliud a iu 
dicio aliaf qualitatum in quoe cadit aUeraiio.f.in 3 g? 
fubitogcnerantur. 

(Cttequatitate. 

jllH qultitate ItrTiS^ 

||eftf m augmentii additii quo augctur fu^: 
|h f m oiminutione c% oifToUttionc qua minui 
'I tnr fubm: fcd eitts fo:ma in vtrot^ pmanet: 
t boc vocamr augmcntii z oiminntio. Slius eft finc an< 
gmento iibi addtto:i ({ne oiminutione fibi fubtracta:ci» 
rubiecttiipfuinredpit menfuramaio:cmt mino:c?cj: 
DifToUitione velrcftanratione finc feparationc fua;: par 
tium.£tboc$ui6comitctur permutationej cfTcntieq 
eftejc quaU'tatc:tamcn aUud cft ab augmcnto i oiminu/ 
tionequefunt inquantitatc:tq: bccDifpofttio.f.^grcdi 
oe potentia adeffectii panlatim^eft perfectio eiue q6 eft 
in potcntia:crgocft motns. (L ©ediam oubitaFg? ma^ 
gnum tparuum no funt c6traria:cu motus omnce fint 
inter ptraria:t Diccmus ad boc. (£ Q: nos no cogimur 
afftrmarcqjomnee motus fintintcrc6trariatin:tn6in 
aU)B. Cum.n.fiierint aUqua oppofita que no cducniant 
fimul:'z p:occfTcrit res oc vno ad aUud paulatim: voca« 
mus ilUim rem mobilc:q§ui6 no fit ibiptrarictas. XOat 

gium aitt 1 paruu itcr que mouetur vegetabilc i eircki* 
i(c:non eft fpfU; pamii t magnit abfolutc:fcd quafi na« 
tura pofucrit fpecicbue fcnfibilibus t vegctabiUbue ter 
minos in magnitudine: i terminoe in paruitate qs non 
cfxedmti mouennir inter cos. /crj^o magnttm ibieric 
magnuabfoUtte:tnoneritpamiicoparationcaltcrine 
magniineademfpec(e.!oi(rparuu3cntparuumabfolu 
te.t qnado quide boc fic eft:iam U>ngc eft: vt fin t fimtUa 
c6trart)s:rcd funtc6traria. (CieiautaUquts oijieritcp 
vegetari monts eft locaU's:nam locus mutamr ptopter 
CU6. £rit rcfponfio becqj noe cii oicimus vcgctari mo 
tum cfTe f m qnantatcnon p:obibemu6 quin etiam mo 
tnelocaUsibifit.Tlon.n.negamu6quin in fubiecto vc/ 
getanonis fint ouemutationee: vna qnatitatts: i alten 
vbi. £rgo in eo ono motns fimnl. 0cd in p:cdicamen« 
to relationie vidcmr g? pUiree e>: motibus non fnnt nifi 
e^ vna oifpone ad aUam fubito.aut fi oiucrfiftcanmr i 
aUquibus locie:mutatio certifTima pzius erit in aUo p:e 
dicamentocutacciditrclatio.*l\elatio.n.foIetc6tingcre 
in ali)e ptcdicamcntie: i non ccrtificat per feipfam. qz 
cum p:edicamentii fiierit oc bie quc recipiunt magie t 
nH'nns:fnbiectit relarionie recipiet: i comitabitur illud 
receptione puo:c:'z crit motue in re cnt accidit relatio g 
feipfn5:t p:imo t in rclationc t accidentalieer i fc6arto; 
CScdinp:edicamentovbi:monimelTemanifcftiieft, 
fed inp:cdicamctoqnado:videt(p mutattooc rcadrl 
fitfubito:ficntmutatio oeanno adannit. i oe menfead 
menfes.aut vider q> oifpofitio ocqua^do fit flcut oifpo» 
fttio relarioni6:in boc g? in ipfo quado non mutamr 6 1% 
«drc5:nifimutario p:iuefiatin qulritateant qualitate: 
1 Ut tcmpue comee ilUus mutarionie.t caufa illiue acd 
dat in quado mutatio. fed id in quo non eft mutario.po/ 
ftea fdes.q: non cft in tcmpo:e.qiio ergo babebit motii 
in tcmpo:e.-' (£&cd in ptcdicamcnto fitue. iaj oi;cerut 
Q7 non eft mot'' vllo modo.q: non eft in fitu c6trarieta6. 
Cum.n.monet rce a ftando ad fedcndit.fcmpcr eft in iu 
dido ftadt'.quouf(:^ fiat fcdene fubito.firr i cum monet 
a fcdcndo ad ftandti.n6.n.ceiTat elTe in iudicio fcden tie. 
ooncc fiat ftane fubito.£t veritaeafTirmat q) in fitu mo 
tuffcft.t gj non cftmultii ncccfTc.vt fit vcra c6traricta8 
intcr ouo ejctrcma motU6.i:t boc occlarabit tibi:quum 
confideraueris motit ccli.qBHi6 in ptcdicamcnto fit* no 
eft longe.quin fintc6traria.ficut refupinue ptrariue eft: 
^citmbeti.£t B oi^crut g? mutario ad fcdcdii e fubito. 
il volucrin t intclligcrefcdcrcqj eft cjrtremu.q: 1116 acg 
ritur fubito.filr nigredo cjrtrcma. i vbiejctrcmii acqui/ 
runtur.fit fi omnis fitus ej: quo mouentr ad fedendum 
fit paulatim qufcp pcmcnfat ad c^trcmii. q6 eft fcdere. 
C£»itr oifpofttio bec cft.ficut oifpofitio mutandiocfur 
Tum ad ocotfnj. Jccd quaB- motne babcatelTc in fitu. 15 
e.f. vt omnie qui muta t fitii.n6 oifcedat cii omni totali/ 
tate fua a kK0.fcd vt babimdo fua;;parttti qucerat ad SulXMti». 

i^crponno. jQbltctio,] 
HtfpoOo» 5.plnr.t(v.(Ai 
3 sn^rttt,iH ^ntfinStft 
pataomtci 

motn». Suaot (tK 
finclpfo^ @uffi* JLibii 

partesrutlodmtuetadpartesalMs^boceflmobilecfle 
jn Rm itne onbio^t locus eitis non eft mutatus.fed mu 
cacus eit fitae em in Tuo loco:'z locus e(l (de ipie qui pii 
mus. vnde cu emutatio fucrit in fita.z in ea fiieritjjgref 
flo paulatim:erit illa gmutatto^motus in fitu. q: omnis 
motus cft Emutatio oirpofitionis ad buc modu:t rcuer/ 
% lio:ftfr erit relata oifponitioni ad qua miuata eil:non ad 
aliud adqd no ell mutata.Tlolo at bic oiccre: g? oc mot 
bile in fttu ftt tlabile in loco fuo. Tlon.n. babet ej: mco 
vcrbo qd oip.f.omnefipa in fuo loco mutans iitu fuum 
gradatim:boc eft mobile in fttu fit ita.Tlon.n.negogj te 
pozalis rcs no mutat fitu: ntfi cu, mutauerit locu fuum. 
7Wea.n.intctio bcc cft;ftabiU'rc.f.mobiie e((e in fftu ft«/ 
biliendo mobile aliqd in fitu.fcd fi polTibile e vt res mu 
tet foln; fitu fuu no mutando locu fuii:Dcbcs fcirc banc 

4«l*r»«.45 poftibilttatecflcmotus celi. CTCluia aiit erit: fic firma/ 
mentum qd no eft in loco e;; intcllcctu tci mini circiida/ 
ttstUud 1 cotincntis:': cqualcf m g> intclligimus locuj. 
auterit in fuo loco:-: no oifccdct a totalitate fui loci: fcd 
pcrmutantur babitudines fuaz: partiu ad alias etes fui 
loct quibus ocatrrit.£t cii no fucrit ibi nifi bec pmuta/ 
tio 1 locus cft idem:-! bec mutatio cft mutatio buius ba ' 
bitudinis.i bec babitudo cft fitus^tunc no eft ibi: nifi 15 
motus qui eft in fttu:fcd ^ motus ce\i eft locatis: coftat 
apud cos:fedbic motus no cft in ^titatc: ncc in qualita 
te:ncc fubali:ncc in alio pzcdicamcnto nifi in fitu. q: cuj 
in fingulis catbcgozijs pcrgficris^non inucnic8:q6 con/ 
ueniat buic motui^nifi fitus i vbi.fcd non cft in vbi: titc 

l&iibita^. remanfit in fitu. tL Si aiit oijccrit aliquis: q> omnis ps 

XD firmameticft mobilis localitcntomnecuius omnisgs 

mobili3cftlocatr:ipfumtotijcftmobtlclocatr.'»Nefpa/ 

«crpdfia, fio ad bec cft g» veritas aliud cft ab bociqz firmamen tu 
nd babctpartein actu qucmoucatur:fed fi poncrcm^ci 
partC8:tamcnnonoifceduntalocofuo:fcdvnaqticcpili' 
larii parttu oifccdit a partc loci qtii cft totiU8:fi totii ba/ 
bct locum.TIon cntm cft locus partis: pars ioci qui eft 
totius.fcdfo:tafri8par8lociquicfttotius:cftpar0.q?E3 
lod qut^crt totius no drciifcrtbit partc: i locus ficu t fcis 
eftarciidan8.fcd foztaitis continuii non babct etcs i lo 
co nifli iii^tcntia:fed iam oiuulgauerunt iftud in fuis li 
bas:g) c^uis otnnis pars oifccflerir a Itto toco: non opoi 
tet tam^:vt totii oifcedat a fuo locoj3p:io:q: oifferentia 
cft in oictione noftra qua oicimus ocm partc t oes par/ 
te8.q: omnis pars fo^taiTis crit'alicuiu8 modi: i totii no 
eritillius modi.Q: totalitatis ccrtitudo vel oiffinirioj? » 
paa:eft oiucrfa atertitudincfingula?: partiii.£t non vv 
dcs pamiixi:omni8 pars^pars cft totius: i totu non eft 
pars:-! omnis pars occe cft vnii.i occc non funtvnii.fcd 
redibimus ad inquifitionc noftra:-: oiccmtis q> poflibi/ 
le cft.vt locus circijdct aliquid q6 babct partcs in actti; 
ficut arcna -r fimilia^ivnaquccg i[ lius pars oikedit a lo 
co fuo.-z totu non oifccdit a loco fuo.fed oc boc in q mo/ 
do fumus no oubitamus.$ui8 crcdimus: qy omnis ps 
ctusoifccditafHoloco^p^io^Tipfum totiinon oifcedit 
a fuo Ioco^p:io.Q: non cft oubitatio: cp totu non c mo 
bilc tocalitcnqeuia ols pars cius fit mobir. C Uidctur 
ergo mibt q? omnis quipfideraucrit q6 oipmus •: ouu' 

*«w.«/«. ^^^i'^'"" wftKDuudicabit ccrtifltme cp in fim c motus. 

wmwmot (JL^o:tafft8fialiqu{8Di>:crit:q> intcllectus oe motuin 
loco;non elt:vt mobilc oifcedat a loco: fed vt fit mobilc 

«cfeSfic, 'tame^fumin loco:q|uiBin6Difcedatobeo.titcet tilc: 
Q> boc qo cft mobilc x mutabile^Dcbct intelligi: vs.vt ii 
B q6 cft mobilet mutabilc:non cft io op oifcedat abvno 
1 eatad aliud;tunc boc no eft motus certiflimcncc pcr/ 
mutano;fcdmotu8tpermHtatioqtieDi(iofttnticomn/ nioncfoUusnois.iSiaiiteftidcoqftpcrmutaturtnon 
in loco:tunc cft ibi oifpofitio aliqua qite permtitat .<: c in 
ca motus jjpzicqeuis rcs fit in loco. (T^rit crgo rcs p/ 
mutata:t tn ipfa in loco. Unde no opo:tet. vt pmutatio 
fit pcrmutatio locaUsiqsuis fiat in Ioco.'z noftra opinio 
oc motu qd fic cft.non cft intellcctus q? mobilc fic c:fcd 
ita vt tu fci8.<E'P:edicamcntu babcndi ego vfcg modo 
non ccrtiffimc c6p:ebcndi.fed (t ita eft.vt oiy:emntq> 15 
p:cdicamcntU5 oicitur eflc coparatio co:po:i8 ad id q6 
circudatilludtcomitat in motu: tuncpermutatio bui'' 
coparationis ^m modu$ p:imii non cft nifi in fupcrficte 
circiidanda:-: in loco.t f m tota mca ofM'nioncm:non c in ^ 
co pcr fcipfum ■: pjimo motus. (E&s in pdicamto age>' ^ 
di 1 patiendi foztaffis putabit effe motus multis modis. 
Quia aliqn rcs erit fic q> nccg aget nccg parietur.fcd po/ 
ftca oifponctur paularim: quoufcf» fiat agcns i paticns. 
£t tunc qd aget i patict crit finis illius oifpofitionis ad 
limilitudinc nigrcdinis quecft finis nigrcfccdi. £t ideo 
putatur q> in illis ouobus p:edt'camcntt'8 cft motU8.3U 
qtiadoaiitmoticntrresqucncc patiturcalo:c necn^t: 
1 iit poftea patiens calo:c:autagcn8.': fit bcc|>autatim. 
1 putatur idco q> fit bic motus.aiiqn paffio crit cu mo/ 
ntpaularim.'z poftcapaulatim o:dinabit qufcpfiatvc/ 
10% 1 intendatur:aut ccoucrfo:': tunc putat gp bic fit mo 
ni8vclocitari.fcd oicaro g^in p:imo mcdo no cft monis 
ad agcndu 'Z paticndii.fed ad acquirendii affectioncs i 
foimi ej: qua poffit confcqui actio aut paffio. (11^5 fc/ 5,^^,1 t.n 
cundum modti foUtit id q5 poftca Dcclarabimu8.f.gj no 
potcft ptinuari atrfus calefaciedi ad frigefccndii vf cco 
ucrfo:nifiintermmpat:cfitin mcdioftatue atitmow. 
CTSedintcntiomonon cftqjquisponat pcrmutatio/ 
ncm paulattm oc vclocitate in potcntia ad vclocitatc tn s.pi?r- k 
effcctu motii. $ui8 fit pcrfcctio eius q5 eft in potetia f$ ^ 7> 
Qjcftin potcntta.©ed boc cft in vclocitate -: tarditatc.z 
becn6funtmoms.necact6c8:nccpaffionc6: fcdouoac/ 
a'dcnria:aut ouc qualitatcaaut ouc affccriocs mot'.aut ^^W.k» 
aaiont's.aut paffionis.jDItt oino impoffibile eft: vt na/ '^ 
nira agcdi:aut pariendi fit moms f m modu quo motus 
Dicitur cffc in p:cdtcamcnto.£t fi poflibile cft: vt fit mo 
tus inter frigefccrc 1 alcfccre paulatim: tuncimpoffibi/ 
le cftc{uinfitboc calcfccrc:aut oumfrigcfcit: aut poft$ 
Dcfintt frigcfcercq: fi iitcrit boc calcfccrc oum irigefcic 
^z c6ftat:q: monis ad calcfcendu iam babet in fc aligd 6 
natura calefccndt:'Z na calcfccndi babet in fc aUquid oe 
natura calo:is:ntnc cu f rigefcit calefcicz cum mouet ad 
f rigcfccrc moucr ad calefcerc:q6 cft falfum.£>i mte ett 
boc calcfcere:poft$ ocfinit frigcfccrc:tunc cft in ftatu g 
cft poft frigcfcerc.ficttt poftca fcics. £tcii 13 eria.; ncccf/ 
fc crit ninc aut vt motus fit ipfum calcfcere:aut mot'' ad 
catcfccnduj.Siaiit fticrit monis ipfiis catcfcere:tiic no 
crit intcr frigcfcerc 1 calefcerc:nifi tepus quieti6:aut ncc 
erit ibi motus ncc quies^ficut poftca fcics.dSi "io mo/ 
tU6 fucrit ad calcfccndii:impoffibile crit: tunc cii mouc/ 
wnquin aut babcat in feaUgd calo:is:aut non bcat. Si 
aiitnon babucritnmc non cft bic pmutatio atiqua vtlo 
modo.Siault babuerit:tunc finc oubio cft ibi aUq partt 
cipatio nature calo^is:-: boc c calefccrc.iL ^rgo cfi mo/ 
ucmr adcalcfccndii:iambabetin fecalcfcere.Si at fo:' 
te pofuerimus calcfccrc.id q6 eft in finc.f extrcmii 'z mo 
tum ad illud:idq6 cft rcmiffius ^ fit illi?d:tilc 6bc9 fci/ 
rc q> calo: ipfcz omnis motus oiuidunf tcmtK»:c.fic po 
ftcafcie8.QzcHmcaIo:pcrficit t'nmonjento:iamn6cft # pw , 7 
ibi calefccre.©i.n .calcfccrc ibi cffct:cfl'ct pcr fucceffioej: 
flut pcr partcs.t omnis pars calefccndi cffct calcfccrc. 1 
pars p:io; cffct remiilio:..; ftc no cflet f inis, ncc effet ca/ 
» gccundi 

lefctre f m banc mtioncm.)Scd iam pofufmus ill6 cale 
fccrc:crgo boc eft inconucnics.fcd IT ftjcrit calcfccrc no 
Dtuifibile vUo modo:tunc no erit motue colefccrcf; ca 
loi.S5iafitfiteritDiHifibilc.tuncnibileritcalcfccndic6 
fit ftnis.crgo n6 c necciTe in cal£fcere:vt ipfum fit finis. 
fcd vtpaulatim calefcat:taccipiataUqiud caloiisii nti/ 
q| pcrfcac caleat.!S ed poftqj ias fcts 15 oe iJbo ca lcfcenr 
4i Q? efl: paiTio:iam etil ejc boc fds oe verbo calcfacfcdi 
g> lageret boc tibi fuificiat.£t oimittc qtiicqnid B ico 
pimus:iam enim ej: pmifits patnit cp moms no cadit ni 
fi in quatuo: pzcdicamentisiquefunt ^titas x qlitas:? 
xbix(im9.([^3am9utixsn<mtic6l\atmimoms ad 
pzedicamenta.fedpoflq| tamnouifli naturam motus: 
oebesfcire. 

([;Copt3.IIII.dafTignatioeoppolit6i6itermotu«aetc. 
\1llPite\Wttm ocq«««cperplejcu8c. 
iniwilvtmt» autaDiuulgatafniana 
turaliu eil:^ oppofitio qne cft inter motu; « 
jquictc:cftoppofttio pauationis t babitus:nd 
'oppofioo piio^i^. tOanifeftu cft aut cp itcr il> 
ia non ocbet efie alia oppofitiornifivna ifto^ oppofitto>' 
num.f.aut puuationisrant ?:ietati8.Cir3am aiic acccpt« 
mus nomcn motus e^ intellectu vcrbi fo:malts no pi/ 
uato:t):cti oipmuB cp inotus eft perfcctio pama.i5i au 
temoppofitio fueritoppofitius p^iuationist babims: 
tunc impofTibilc crit quin alter eo:p modus fit p:iuatio. 
di^icemuscrgo^^co^pusciiftterit pitatiimotu 97 fo/ 
lcbatmoueri:oicctquietii.(r5ntcllcctU8autcbui'qd 
Dicimus.f.Q7 folebat moueri Hc efl.f.vt oitt fit id c^ quo 
pcndetmows qttieHin illoraut vt fitin loco 1 in tempo 
reetiam.q: cii l>abuerit cffe in vno loco aliquo tge:oicc« 
titrQjcftquietu.ficergooucfnic funtbabitc Dcgctc. 
Una e(t p:iuatio motus eius qd folebat moucri: altcra 
vbiin qno babet e(k aliquo tBC.Undc fi ftierii quics p* 
f (Taf :t alia comitatur eam:erit tunc quiee p:iua tio. & i 
flut quics ftterit fc6a t pma comitattir cam:tunc no erit 
quies p:iuatio.(ir*f>onamu6 ergo q> quiee quc c oppc 
fita motiti:ell intenriofo:mali6:q: oifTinitio eius fignat 
cp forafe.fit cuvolucrim^faccre collatocs itcr bac oiffi' 
iiitionemiDiffoncmotU8;opo:tet: vtpolTimus cliccrc: 
aut oiffin itiond mottts e% bac oiffinftoc quictis: wt bac 
oi(Rnirionc5 a Diffinitionc motuscftatt oocet regta jjba* 
tbnidDeelicfcndooiffinitionc; vniuscotrart) a oifllone 
altcrius.Tlon aute oico^g? rcguta oiifiniendi vnii p:iu5: 
fit vt fitmat eius oiflfinitio a oiffinirionc fui cotrari): q: 
bcc eft res qua p:obibuim'': cil oocuimus analeticba: 1 
foluimus ea aliquo mo: cu Docuimus topica. (r©5 t>it 
rimnsg? boc^uis non eft ncceffariti^ncccft rcgula t*uc< 
nicndiDi(f6nem:tamcnpofTilJiceft.f.vtDiffinitiovniu8 
cotrart) fit oiftans a oiffinirionc alterfus contranf.tp* 
batio b5 via ad illd.CTCt (i fup:adicte oiie oiffones fSc 
rint fibt contrarict oppofitciSofTibile efl mnc:vt qnics 
fitbabim8.25i aiitillcouc oiffinitiones non opponunt 
fibi:non erit tnnc buiu8 intenriois quiea:q: quics oppo 
fitaeflmotui.fcderitciusintentionisqueccmitatinte 
rionem quictis^^quies cftqua fignificatoiffinitio p:iua 
rionia. (tlbamoergooicemuscpbec oefcriprion6cft 
oppofitap:cdictcoefcriprioni motusquccft oatafs^ 
nomen mottte.Quiailludq6Dipmu6g7motU8 cftpfe 
ctio pm\a ciu8 qd cft in potetia fm q> cft in potctia.Cti 
volucrimue aptare motui local/xonncrtemue oicentes 
ficcp motus cft pcrfecrio ^a in vbi cins q6 eft in potc' 
tia in vbi Pm g? eft in potetia.(]r£t bec oilfinitio n6 op' 
pcmitur oi(finiti6i quieris qua pofuimus.fcd fo:tafTi6 co 
mitotur eam0liqu(dq6eiloppofitu illi. gtboc non nc ©uartum Z7 gamus: q: conccdimus cp fcnfus vntufatinfcj^ Duartim 

Dfcriptionti qitas afTignauimus quieti: vnus comitatur 

aUHm:i non funt ide.(r©iaitte volucrimus diccre oif C 

finitionc quicris cj: oiffinitione motue: ftc vt intellcctiie 

quictis (it intellccnis fovnalis^tunc nccefTe cft: aut oica 

mus (p (it perfectio pma ciue q6 eft in cifectu in vbi f $ 

cp cft in cffccm i vbtaut oicamue gp (it pcrfcctio feciida 

eiH8:c^d eft in potentia in vbi f 5 q6 cft in potcn tia i vbi. 

JSed pmu bo?: non crit oiifinitio comitans quictes:-: qi 

quics vnde eft quie6:non cget vt flt pfecno p:ima:': res 

babeat perfcctionc fc6am:q: pofTtT?iIc cft: vt intclligaf 

quics elTequies:cu res non h>abeatin fepcrfectionc:nifi 

id tantii q6 babctin fcScd ocfcriptio fcda figiiat cp nc 

ccfTarium eft adefTcvndc quies eft quie6:vt p:ecedat it 

Ind motU8:rcd boc non cft necefTc£t fi rcmoucrim^Vcr 

bump:imi tfc6inon fernabimus legcoppofitois in Dif 

finirionc:? (i mutaucrimus aIitcr:non erit intellcct^^ccp 

tusvllo modo.Si aiitvoiuerimus induceit dppofitoe; 

pcrfecrioni8:critnincin potentia^tquics critccrtifTimc 

oc rebu8 p:iuato:^8. (Cfrgo iam manifefTii ettcpimt 

pofTibilc eft eliccre oe oiffinitionc momd oifTinitionc pa 

rem oiffinirioniquictien^t 1 quies fit oppofita illi.£t cu 

bocquicfcit babin]8.@i aut pofucrimu8 p:ima oiifone 

quierisqua oi):imu6:p:imii cadetin illa temi.4i6:autqil^ 

pcndct ej: tempo:e:': fic oiffiniet pcr motii:-: eritgcs oif 

f inita pcr motii.(C!5cd cotrario:^ non cft vnii pars in 

DefcrtptioneaIteriu8.£tadbuccttatp8eritin6fcriprice 0.tept.av.Si 

mottis:qui cft cadens in ocfcriprione ipfius. (TCt mo/ 

tU6eftp:io:tempo:cin itellecm:<:n6erit pofTtlTitctuc t^ 

Vt motus fit p:iuatio:fi fiterit quies babit':^: puatio no * f pt>r ( ft* 

contincntr in intellccm babiWKfed ccotrario fit: q: mo 

tu6contincntrin oi(finitionctcmpo:is tj^corinentr in 

Oilfinitionequieri6p:cnominate intcnrionis fo:mali8. 

(r£rgo cla:p cft ipolTibile effcf.vt oicamus oe boc cft' 

ccrcgj motus eft cii co:pu6 no babct vnu vbiin atiquo 

tempo:e.videamu8 ergo fi boc cticcrcpofTit oici vrficri 

a ;io modo.(E;£t oiccmue g? id q6 pot mcliu^ oici: 15 e. 

qjquics eftcjriftcntiain vno Vbi atiquotcmpo:caiiq6 

1 poft qd eft in illo.iDotU8 aut eftcpltcntia in vnovbn 

ita gpnec antea:ncc poftea fuerit in itto. £rgo in noriftci 

catione buiu6 rctpofuimus an tc tcmpo:aIe x poft tepo» 

ralccii ipfa non termincnir nifi tEc:-: tcmptis terminat 

per monim:crgo mottis acccpms cft in noriftcatioe fui, 

£rgo pftat g? monis non poteft itetligiboc modo: crgo 

noneocrcriptio.gtgjcftadbucocbitius.boceftq6cfl 

q6 targe accipicntcs oicunt.gj quis cft epftentia in vno g 

Vbi atiquo tjseii motus eft ej:iftcntia in vbi non aliquo 

tgc Quia ad boc confequit c|6 oipmtts ante:tconfeq t 

criam atiud:oifpofitio.f.mobili6 m pndpio rnoms 1 i fi* 

ncq6 cft eyiftere in vno vbino aliquo tempo:c:cii ipfuj 

nec fit motus nec tps. (LJas g manifeftii cft: g? nullus 

moduscftcerriftcandioppofitionc oiifinirionis moft 

Di(finitionisqiu'cri8:itavtDiffrnitioqnicti6fitc):intellc/ 

ctubabittis.(t'f^eftatergovtDilfinitioquieti8fitejci' 

tettectti p:t'uanoni8:i fcias cp vnicuicg mancric mofefl 

quies que eftoppofita.firgo 1 vcgetationi cft quics qne 

eft oppofita.CrSitr t ottcrationi:': ficut quics quee op 

pofi'taalterationi:rtoncftquatitasquc babetcfTein ali' 

quo tcmpo:cf5 cft quics in ipfa qnalitate. (nGimititer 

quies quceft oppofita motioni:non cft vbi atiq6:f5 ge» 

in ipfovbi.j£rgo quics eftp:iuatio motus.CITCrgo poft' 

qg loquuti (itmus oc mont z quietcopus cif nobis:vt af 

figncmuscertitudincmintellcctus Dccoq6 oiciturlo' 

cus:': oc eo quod oiciiu r tempu6:quia bec Duo funt que 

multam babent affinitatcm cum motu. 
0uffi. JLtbn 

irCaprj, V« 5" piincipfo loquendi oc loco; oeftgnatide 
runt ranones eozum qiuiprum negauerunt:'! rones eo^ 
qui ipfum eile aifirmauerunr. 

iRtmiirM ^^ ocipfo tractarc dbem' 
ir\UIIUlii|,oceft.f.ipau0ClTefidllO' 
! cusraut fi [oc^non babet e(Te vllomodo:^' 
i uie no6ej:noieloci;non intelUgamusei^ecn 
P tiam:ni(i coparationc tatii qud babet ad coi 
pus qd mozatur in eo:i Difcedit ab co:t ad illu; accedit 
^ motii. Quia tractatus oe cfTc rci aliquando efl po(t$ 
ccrtificat cius ccntia:i aliquado eft ante^ certificctur 
eiuse(fentia.i^.g.CDim ptigerit bocqdiam cognitum 
ftt aliqd dccidens cius.0ed nos ks cognouimus qt bic 
j^ 5 aia tt,xU elt rcs quc babet banc copationcs pjcdicta: ncc fdmus 
qHidfitipfarcs.£rgobabemu3 opusfcircquid fitipfa 
rcs:'z tuncciicognoucrimus fuam ciTcntia:opoucbit vt 
occlarcmusciusc(Te:Deindcfi nonconditerit cdgonc$ 
illam b3berecfTe:erit nece(Te vt oeclaremu3:quc eftccn 
m cui app:op:iatur illa coparatio:-! boc cft qd Us 6cla' 
ratum eft tibi ars.C^icemus crgo:quia fuerunt boica 
quinegauenlt locit babere eiTcomnino:t fiicruntalq 3 
aftirmaucrunt illum cfTc.C/Scd illi qui ncgaueriit:ra' 
tiocinati funt boc multis ratEoibus:q;i intcrpzetationc; 
^ nos msnifcflabimu8.t)oc cft gj ft locus !?abet ciTc;ncce 
eft;vt aut iTt fubftatia aut accidcn8.©i aut fuerit fubfta 
tia:aut fuba fenfibilis aut intclUg{bif.&i aitt fucrit fuba 
fcnfibili8:t ois fuba fenfibilis babet locii: tunc locus ba 
4.^,ttXif. bet locil:': ik in infinitiJi.!Si aiit fucrit fubftantia intelli/ 
gibiU's;inconuenicn8 cft: vt oicat .q? liiba fcnftbiUs acce 
dit ad illam:aut oifccdit ab illa:q: intcUigibilcs fubc no 
funt ocmoftrabiles vifui;i non babent (itum.Sed quic 
quid accidit ad fubam fenfibile3 vcl oifcedit ab ea:c mo' 
lirabile 1 babet fitum.0i vero fuerit accidene:tiic id in 
quo crt boc accides eft:(lcuttd in qiip cft albedo. (E3fd 
QUtcm in quo eft albedo oenomtnat ab albcdinc: x oici 
s.iop(. z,ttu tur albefcens aut albii.jfrgo fuba in qita eft loatso; no 
minari a loco: vt Itt iph locata.CScd Ujcus locati e ac* 
ddes ctergo oebct comitari iUud in motu: vt eat cit iUo 
quociicp icrit.£t ctl boc fucrit:non erit U)CU8. vndc mo/ 
ttcQir.fedcii quo mouetur.Uos aut oicitis cp locus cft: 
vnde rcs mouet :non cit quo moixct.irjKs nccelTc eft: 
Vt tocus aut fit co:pu3;aut no cojpuB/Si aiit itierit coir 
pu3;t tocatii cft in tUo:tunc locatii pcnetrat iUud. f$ coit 
pits penctrarc cozpus cft impoiTibilc. Ziiccrgo qiio erit 
cozpu3:cum ipfe no fit vnu cfco^pojibus fimpUcib^^ne 
c^ ej: copofitis.*'® i aiit non fucrit cojpus: quomodo co> 
aptabitur coipoziii parificatur ci.-'gcquid en im cft cqlc 
co:po:i:co2pu3 eft.cn^tcs motua nibil c:nift comittatio 
a tnoptoic adrcmotius^^zbecmutatio.ficutacdditco: 
po:i:lic etiam acddit fupcrficiei:i Unce 1 puncto. ©ed li 
esbuiufhiodi mutationc:mutabilc oebct mutarc locii: 
tunc fuperfides oebct mutarc locii:': Unca locu:t etiam 
punctus locii.£t manifeftum eft:q: locus pitnctio? e(Tc 
equalis d;quado quide iam pofui(tis:gj loats cquaUs c 
locato:co qj non capit aUud p:eter iUud.@ed q6 cqualc 
eft puncto:punctu8 eft:crgo locus punctipunctus c.£r' 
go quare e(Ttvn ii eoiji loais:i ol tcf locatiim.-^Sed fo:taf 
(is vnuqdcpeo?: loats cft 1 bcatum.fitvnfiqdq? co:u5 
ejrrcfpectuiUtusadaUiid cftU5catii:ie): rcfpecmiUius 
ad boccft locus.fed boc iam ncgafti6;poftcp non vultie; 
Vt locua fit locatusin eo qd locatii cft in ipfo. (CJtej et 
odieccrunt oiccntcs:(i punctus babucrit locu: cgto ma/ 
gis ocbctis ei attribucrc pondcrofttate aixt lcuitatc."' £t 
boc ctia; intcndcrunt iUiqui ncgaucrunt motii oicetcs: 
g> ej: nuUo inteUcctu Dicctur co:pU8 babere locui 1 mo' 


CapVm V* 

ttimcjjquo non fimilitcr afFirmct pttnctus bFclocusx 
motum. Clnde li attribucritis puncto motii:tunc ia; at/ 
tribuiftisd:': attribuiftis eipondus aut lcuitate:tpftat 
boc cfTe falliis.C^tc q: panctus no eft nifi cxtrcraitaff 
linec:f; cjctrcmitas Unee c iteUciie puatois^q: I? itclkiis f> 
puatiois quomodo babebit locii^autmotus.-^ibucmsi^o 
cft eictremitas Uneeq: eft finis:f5 finis eft in quo tcrmi' fiaie* 
naturrcs:vUraquenon remanetcjrcaaUquid. Uttcuj 
punctusnon babucrit Iocu:nec co:pus babcbit locum. 
iCt qui affirmat co:po:i locii:aiTirmat etia t pacto lodu 
Cliltcm locus apud vos nccciTarius motui:q: oidtl mo 
tumcgcrcco:ergoeft vnacpcaufismotus: fed noecffit' 
dens caufa motus:quomodo cnim ciTet:cu omnis mot' 
quclocalemoicitisbabcat pnctpiiicfficiens cognitup/ 
tcr locii.Tlcc ctiameftpncipiii matcn'alealtcrius:nam 
moms epftcntia non cft ni(i in mobili:nd aut^ in U)co» 
Tlec ert pncipiu; fo:male:quia loais non cft fo:ma mo' 
tus.Tlec cft pncipiii finalc:q: apud nos cgen tco: an tc^ 4 pJ?*-» 
pcrucniat ad finem lad perfecu'onc:(icutegent in puc' *+• 
tionc.CSiaiitlocusfiieritfinisnon eritfinis ideoqt 
ci^ locu8;fed q: eft locus in aUqua oirpofitionc.fitcd no/ 
fter (ermo non eft oc loco:ni(i f m qp eft locus abfoUitc^ 
Si atit locus crit perfectio:ideo ^ ilUi oclidcrat mobi' 
lcaut natura;aut voUintatc:c(tetctvna oc pcrfectionib' ^ 
bominis^vtcfTctinlocisquedfiderat.qpuisperfectioq' . 

dam cft^p:ia:i qucdl cois.gt p:op:ia cft fo:ma rci: Uv ,^2«?* 
cu3autneceftfo:mamobiU's;nccfo:maniotu3.£6cm ' * 
autem Bfcctionc babct vna res t aU'a:locHs vcro non eft 
ni(ip:op:ius.Sivcro co:puse(TctiB U)co:tuncco:pow 
vcgctabiliacfTcntin loco^tftin locoe(Tent:locu8augcre 
tur CU5 cis:': ciTet eo;: locus mobiUs: -: locus babcret lo 
cum.fcd V08 ncgatis becomnia.Qui aiitaffirmat locitj 
efTc;p:obant boc cj: co cp vidcnt motiim oiccntes.cp mo 
tus fine oub» cft oifccnio ab aUo ad aliivi.Q>cd non fit 
pifcciTioa fubftantia:ncc a quaUtate: ncc a ^titateefTcn 
iia.[iter:ncc ab aUjs infcllectibus.Quia oia bcc rcmanct 
cum motu.iDotus ctcnim non cft in fe oilcciTio a rc in g^cta», 
c[m co^p^^eratquapoftcapcrmutafctboccftcui nomc 
impwnim^^locum.dr^tcaiam ratiodnati ('untboccj:vi 
ciilimdinc qua vidcbant DtccntC8.Uidcmu8.n.g> co:p'' 
meciieft:': poftea videmus cp oirccdit:ividcmu8 (p aU'6 
co:pu6 fucccdit in loco vbi illud crat.fi jrcpU' gra.vrce'' 1 
quop^iuscaquatpoftcarefiinditurincoacrantolcii: 
mio oijudicat:g> bec a[teratio permutauit banc rem: 1 
fucccint aUud i re (n qua altcf crat antea: q: p:imii crat 
p:op:{atii in ca:fcd modo iam abeft ab ca:-: quatitas 1 q/ 
litas non cft in ciTcntia aUcuiue co:p:nec fubrtantia:f5 in 
locii in quo crat p:imii fucccnit z"'.(rOmncs au t bomi 
ncs cognofcunt cp crt bic oeo:!um 1 furfum non fcrt rc3 
in furfumt oeo:fiim ppter fuba; qud bcat autp:opter 
q3titatc:autp:optcrquaUtatc:autp:opterccteroaUoui. 
CT® cd^pter id qd vocamus I0CU5: vfcp adeo qp figurc ^ 
OifcipUnalcs non imaginantur:nift attribuantur cis fit* 
1 locU3.Quia nifi ciTet boc ci6 locas non babct clTc nifi 
in co:po:ccii fuo ciTc ■: (m fingularitatc •: fpa"U'tatc ip,- 
p:i)8 1 Diffcrcnti^6:non ciTentaiiqua cojpo:a qiio:p alia 
ejcnatHra (iia moiicrent fHrllim:t alia oco:fum.(f "Jaj 
autemtraaum inolcuif loais g>imaginatio muUitudi' 
nis negat cffc aUquid q6 no fit in ioco.fit affirmat g^ lo' 
cnscrtrc3perfefubfifte8:incce(Teeft:vtparatusfitad 
ejciftedo co2po:a in co.fCUndc et "Domcnis vcrfifica .„(,-,n.» 
to:cum voUiit oiccrc vcrfus in quibus loqucbaf ocor' * 

dinccrcanirc no vidit aUquid qd poncrct antc cfTc loci: 
1 idco oiptcp pmii qd oeus creauit loc'' eii:x poftca bac 
terram adeo Uti. Qed oifToUtere roncs quae idu);crii( 
negantcs locu3pofV(wnemits v(c$in bo:a qua ccipichc 
demus eilenttam loci.£rgo notificemus p*" eentia loct. 
Cr£ap;m.VI.3[nquoenumeraritur otuerntates boius 
tn fentiendo oe loco i inducunt rones eo^. 

(j^m<m locivulgusaccipitDnobnsmo 
z^lllvll di8.aiy.n.intelliguntlocu5 id 
in quo ree fita efl:g poftea non oitlinguut an 
locus iit coppas q^ eJl inferfran fuperficies 
fupcridz co:po^ infeno2i6.Sl^ vero oe vul/ 
go quaft animaduertentea putant cp locus efl fola fuQft 
ciee fupertoz cojpoiia inferioiis fine al^8.3lu aiit ttelli/ 
gunt locu e(Te rem continentealia:ficut lagena vinu;: x 
Domu bominee:tomninoidin quociic^res efhq^isno 
reftdeatin eo:'z boc eft vfttatiitsapd cos: qgnis illud no 
latis intelUgat:qz maioz pars eo^ sifHrmatcp fagitta lo' 
ctt5 penetrat.icelti i terra (|tu adeosquiintelligiit foz/ 
itiam mundi:fita funt in loco:q^is nulli imitantur. &s 
rapientto:e6 oep:ebenderunt:g' idcuiattribuit boc no' 
men loci 9m intentionem fcda^ babct bas j7ptietates.f. 
Vt Rt id in quo eft ree:i aquo oifcedit per motii.? quod 
nocapitaliud cit illa:t reci{Nteaqne mouenmrad fe: q 
pofleap:ocelTeruntpaulaamquouf(^putauemntg7 lo.' 
ai8 efl?ttnen6:cu locatii oidt efli; in eo. ibeinde poflq| 
voluertint icire efTentiam buiue rei i effe: quaft oiftlxe/ 
runtinco:dibusfuisoicente8:g>quicgdeft^p:iiivni'' 
rei:Q) non eft alteriu6:neceffeefl:vt aut fit oe eflinitia ei'' 
autejceffentiaeius.-fliaiitfueritoeeentiaef.auteritma 
teria:aut fo:ma eine. @iaiit fiierit extraeftentiaeiue: z 
faerit ei par 'z app»)paetet-tunc antefl temunu64.fn]2ff 
deequeapplicatebtcirciifcribittlludttnrtnonalittd: 
ant efl circufcriptu t drdifcribene qdltbs eo^: aut e fpa 
ctum qd adequat oimenfTdi^bus eine i circiifcribit illd: 
nec permittitoccupariab alio ^ueflin iIIo.;9li| vero 
putauerunt 3> bcus efl f le:quomodo.n.nd:cn f leflt re/ 
ceptibilis viciiTitudinis.iait) aiitputauerunt locumeiTe 
fpadaDicentes:Q7intere;ctremitates.vafi6continenti8 
funtfpadainfmita permanentia:t vicifTitudinant teis 
cotpom ptenta in vafe:q: pwceflit ree vf(^dco.vt oice 
returbeceflcopintocdie.(Qr^edq:naturalie eflei ro: 
ideo omnee iudicankQ' aqua quecfl inter terminos va/ 
its:cumipra remouet 'zfeparatunrecipitur aerin code; 
fpado.Quia ratiodnati funt ifli etiam multie modis ra 
rionum cotra eos qui tenent fn ias oe fuperficiebus oice 
tC8.(C& ft locus cflet fupcrfides retmnc motue ect oike> 
dcre ab vna fuperficie •: ire ad aliam. jCiic g volatilc q6 
etledilens in acre i lapis qui ep.(tit in aqua:cii aer •: aq 
Cmutatcircaea^ivolatilc^xiapismutantDcfupfidead 
(apficie: oebent localV ee mutata:q: bic que vocatis lo/ 
cumriom pcrmutatus eft drca ea.!Si aute fiucrin tgeta:i 
quolocofuntquictar^auiaquietiabttiidbvtpmaneat 
f n fuo loco aUquo tempo:e.i oc gctp vcra cft bcc otctioi 
Jirgo quado quide non comitatur ea ipa fuperfide6:gd 
efl q6 comitamr ea.-^nifi fpadii quo drciifcribun t utuod 
nec aufer t :nec mutot .fed fcmper cfl vnii t idc.jQr t)ij:c 
runt ctiam cp ad res Rmplicee non oucit nos nifli refoUi 
tio 1 intcllcctus abflrabcndi i oifiiigendi vnuqdcg eot 
rum que fimul c6iana& fantii poll abflractione fiingu/ 
lo^:id qd rentanet in intellcctu:ipfu5€fl: flmplc^ qd ba 
bct cfTcin fe^q^uis per fe folum non babeat epflerc . £t 
^pter boc cognofcimus mam i foitms i fimplida que 
funt vnu inrcbue compofitte.ftctit cii ptuaucrim^^aqul 
1 cetera co:po» remota non c^flentia in vafe:feqtboc: 
Vt fpaciii fit flabilebitsciTeintcr cius e):tremitate6.iir/ 
go t boc etia» babet efTe:qtt illa babuerin t efTc cum illo. 
C^^txcruntct^qtboc 9> cotpnsfefl in loco:non babs ej: gejrtum ^ 

fit»fnpeifictebu8:fede]cfuafpiflitudfeffua$titatetvi{ 
neceiTariii efl: vt id in quo efl cu fna coux>:eirate: fit e^t 
Ieci.£rgocritbocfpadiilocu6:q:loai0 dbetcflc cqlis 
locato.t locatii cflcotpna qi babettrce D(menfi6es:er« 
go locue eft babens tree Dimcnfioncs.CLi>i?^criit etiaj 
5> locue oebetcflc rcs que non pcrmuteFvn^:iiec remo 
«icatur vUo modo.ioed fines contincntie aliquado mu 
tantur aliquo m6:aliquado rcmouen t .(Etsi^eriit et ep 
bomines oicnnt locu aliqn efle vacuii:aliquado cfle pl^ 
nu5:t non oant'q' fuperficies aliquldo efl vacua: aliqil 
plena.(r^'^crun t ctia g? tcncre banc fntam oe fpacus: 
ponit cp vnuqdcg co:pu8 efl in Ioco:fnia autem eo:;; qne 
tft oefUperfidecdtincnteafTirmatq^aliqd co:po^ non 
eflinloco.dr^ti^cruntetiagjigniscuiiismotueeflfur 
lum^^ztcrra cuiue motuecfl Deo:fu5: qucrunt locii tota/ 
Uter.-z incoucnicne efl: vt querant e^emitate co:po:iB 
qd efl furfum aut oeotfus: q: impo te eft: vt cotpue tot» 
Uter fuperficie tangat.ergo querit gradii otdinie in fpa« 
do.Vt funtrationcs oocto:}: De fpacio abfoktto:fcd Do/ 
cto]: buiue fpaci) funt oue fententic.Quidam.n eo^ no 
confentiunt:vtbocfpacitiremaneatvnq^vacuiirincim 
plete:l'cd affimiant g? nii$ feparamr ab occupante: nifi 
Uiperucniat aUtid occnpan8.^tquida5 eop non fentiuc 
ita:fed ita cp poflibile cft: vt boc fpadu5 aUqnado fit ple 
num:aliquado vero vacuu:': ifli funt Docto:e8 fcntentte ^ 
oeinani.(r@5cicbi3quifuntDocto:c6fme oeinanigr O 
dam funt qut putmt:g;> boc vactiu non cll fpadum: fed 
eftnon rcs^quaft non flt rce nifico:pue.CCiP>:imii oute 
pupter q6 vifum ftut eia tenere fniam oe inani: tiiit I5.f» 
aer.Quia opinio p:ima vulgarie bec eft.cp id qd non efl 
co:piis:nec efl: in co:po:e:ilUid non ed.-poftea eo^ p:t3 
opinio oe cfl^c co:pu6 bcc fuit.g' no fun t co:po:a:niii ttit 
vifibiUa.": qd non fentit vifu putamr non ciTe cotp'':^!! 
tudicant cp non etl aUquid.cr5deo iudicat oe cfTc aerl: 
cp no eil aUquid:fed nibiU O: fo:taflfi6 vae in quo e aer 
non putamr ^m p:ima fniam:q7 fit in eo aUgd:fed puttu 
tnr g? fint ibi fpacia'vacua.&5 p:im'' ad boc icitauit coa 
perbocg>otienditei8Vtreeinflato8quirefiftunttangg 
tutper tactumoocuit eo0aercefTcco:pue:rtaitcetera 
co:po:a:inqgmmco:pu8eft.<ze);bi8 qui bocviderut 9^ 
damcduerft funt:vtno tcncrcntampUue fniam g^ino/ 
ne fit 15 aUqu(d:q: boc q6 putabatur effe inane.f.aer:vi< 
fumeftcieplenum.(r^ticruntaiitaU|qui cdccflifrut: 
cp aer non cft inanis:fed plenu6:fed comixtue cii inantt K 
ndfcparatue ab inani.3[nuenenint etenim ratioeetarf 
gumentationee ejrquibue cocUtferunt:^' inanceft.t rd# 
nee eo:poe boc funt be.crt)i^emnt.n.ndne vidce quo«. 
modo co:po:a oifTolunntur 1 coftringunt nibiU) intran 
tcauteiceunte.vndeoifpcrftoeftetongattopartiuafeM 
U'ter:vtremaneantinterilla6U)cavacua.8tcoftrictiovC 
Dcnfatio eft rcdime illaf partiiipcrillud inane Difpfuj. 
& Di}:emnt:noe videmus vae plenii cinere cum quo tii 
tlmm colUgit in eo 6 aqtta:$tii folum impleret ill6.tif 
)cemnt etiam cp cu lagenaimpletiir vino. ^de fi pona 
tur ilUtd vinu5in vtre:'z vtriic^ pofteain Iagena:Uigen8 
cotinebit vinii ? vrrem (tmuba nifij^ptcr boc 07 in vino 
eftinanciuictacapacitatevtrisKmpofTibileeiTctvinum 
a vtre flmul capt in lagena qua folii implebat p^i" vinii* 
Crjbijcemntetq^ vegetabile non vegctamr nifi^pter 
aUquid q6 oifliindimr aligd in pleno fed inant. Qutdos 
0iiteo;:pofuemntbancrationemgeneraleDicentC6.-g» 
neceflc eft:vt mobile moucamr.aut per inancaut p ple/ 
num.Sed fi mouemrper plenuplenii itratin plcnii: re 
ftatcr^o vtmoueamr per inancCrpuidam auteo:u$ 
conatifuntp»)barebocper barudineper.quacn aqtta ^ @uffi« 'Libii fi^tunmoj: aqua fequif <: faMtrat que fi plena cct <i\V 
qvai non colligerctqd in eamingrcdipofTj» (ni:>ijxm 
it cp mobilcqni mouetrnccc cvt aut ipcllat plenu i mo 
neat illd:aut vt pcnctret i[\i6.&$ pcnetraf no pt.C:'^c 
ftatcrgovtimpellatimoucatiUudiifirrfacietidquod 
lmpelUtur.inq5tij mouetur.fequimrcr^ vtcii aliquod 
mobilc motii fuerit:moueamr totus muduB:jz cii aliqd 
mobilemotumftieritmomvcbcmentfcfcqmt vt totua 
mundus vacillct foztitcr ad inftar pyozia motus vebe* 
mentis.fcd boc q6 oiiccnmt lociielTcid in quo ree lita e 
acdpiunta vulgo:q6 appcllat fcdcs fuae loca ftia; i noa 
non curamutf fi buiufmodi appcllant loca.tlon ent op'' 
dl nunc certificarc bunc locii in quo locatu cit. Sed g> 
Di^erunt locit efle ptincns t cqaalc:eil necefTariii omni 
mobiliquocu(^modofiicrtt:(iuis no initaturfuQ cis. 
!oed quioijKrunt gp locus cil fupcrficiee quodic^ mo< 
dofiterit^oi^cmntqjflicutfupcrlictesvrccteillocudaq: 
fiti-fupcrficies aqueeH locus vrcet.Quiafuperfiicie0aq 
cilfugficiesquctangittotl fupcrficiesaltcrius reique 
coutngimr fibi.<i:£t wjxrmtg? firmamenta cft mobi 
lefcd oi mobilelocumbabcncrgotfirmamcntusba" 
bet locum.fcd non ell fuperficics aliaiiue circiircribcn« 
cisqueilUtmconttncatlocusaiitciusell ejiterioi fUQfi 
riesceli:q6fitbipfocft.ergon6eftoi8locusfupcrficiee 
rirciifcrtTjentis contincn3.fcd co^ qui oi?:erunt: q> Ux? 
eftfupcrfictescdtinen8:pofteanominabimu6 fniam: z 
certiRcabimuseam:p:iu8 autoebcmus ocftruerebae 
rnia8:t perrequi eo8:i dtegcre fallacias que funt in argu 
mentatiombus coatm. 

CTCaplin-VII.ocoeftructioncfcntcnticciusquiputa' 
nit cp locus eft materta aut fo:ma: aut quelibct (aperfu 
des contingcns aUatn aut fpadum. 

'£dx>ed3ritiot^,'% 

\ ditgp flcaut foimacftlocu8:beccft.vt (fciat 
q> locus eft a quo oifccditur vfacccditur pcr 

tmotii.^dflcatitvcladfoimanon cftmot'' 
vUo modo:'! gcqd gencraf^quado gcneramr mutat lo' 
cnm fuum nlle:ficut aqua cum fit acr.fed no mutat ma 
tcriam faam nalc. CJ" pndpio autc gcnerationis rcs 
fnius cft tn toco $ in fozma fua.i:t vicilq> ligna fiunt le 
ctus.i oidtcp er aqua fit vapoiit cj: fgmate bomo: i no 
oidf q; locue fiata liqd co:pu6: necej: loco fiat cojpue. 
C3tllo3 aiitquioij:erunt9J locus cft quclib; liipficice 
contingcns atia fuperftdcfiue fit ptenta fiuc continensj 
pfequimr vt ponant vnu coipus in ouobus lod8.©cg t 
cnim et eoy rententta:vt vrccus babcat ouo loca: locuj 
.f.quieft fuperfidesaquequccft in eo:-: locii.f.fuEficie5 
acns qut circudat eum.red iam cognitu cft q>vnu cozp'' 
non potcft cflfc limul in oiiobus locis:ivnii locamj non 
babet nifi vnii locum:a noncopuliteos 13 oicerc: nifi qi 
jgnari fiierant moms ccli:'Z ptitaucrunt cii cifc localem. 
£t adinuencrant cp vltimu co^jus non cft in loco 4 dr.- 
cufcribatmobile:igj cftcpcrius motu locali. ($ poft^ 
cognica foerit intendo noftra oemotu fituali:libcrabiin 
inr ab bac coactoe i euadent banc nece(Titate.C©5 c]C 
bis qiu oicerunt 07 locua eft fpactu e^^iftes inter eictremi 
tates copiebendentis i cop:ci^enfi:illi qui oictintec im 
pofTibtle^vtbocfpadufitvacuu a locato:conuincunf q 
boc cp ncceiTc cft: vt boc fpadii:autibabeat e((e ca co:po 
re contento vel occupante: vci non babeat c(Tc.0i aute 
nonbabueriteiTc:tuncnon critlocuslocato cdftetein 
loco.Quia locatu eft 13 cozptts cotencii^-z locue cft B fpa 
cium q6 non b abet efTe cii bac occupatione cojpciie co/ 
tentiaUudntiero.imncoifcrctiieftabilloredpienspzo Capfitt* vn. 
tKletates:^ accidentia que funt alia nticro ab bfe colTmt 
libus eo:p que ftint cozpozis contenci: aut vt non ftt ali6 
ab illo;Tcd li vniamr cii eo:tfiat idcm ipfum.jSiaut fiie 
nt aliud ab illo:mnc eft ibi vnti fpaciu icer cjctremitatee 
concincncis q6 eft locus:': ali6 et in loca li q6 eft iter ep 
trema continentis aliud numero ab iilo. fcd intellectne 
noftre oictionis oe fpacio fingulari q6 cft inter bec ouo: 
biccft.f.Q>bccre8concinuaquc rccipitinterea bacoc 
ftructioncfit vna fingul3rt8.QHicgd ergo c iter bac ep 
trcmitate x illa:eft boc fpacius q6 eft incer ouo q^trema 
terminata:ergo finc oubio cftvniiindiuiduii no aliud x 
aliud.£rgo quicgdeft inter banc e^cremicace % iilas cft 
fpaciii vnu fingulare:non fpadu t fpadii.^ct quado gde 
boc iicefhnon erit intcr boc extremii t ilUid: fpaciu co» 
poti vnii 1 aU'ud.fed fpaciii coapis q6 eft in co2|^ b; ctTe. 
crgo ilUid aliud fpadu; non babet eiTejpjcrcr boc.!oi at 
idemipftnn fiicrit:tunc no eft ibi fpadu pzetcr bocSitr 
cnm aaelTcrit aliud co^M]6.nd erit ibi aUud fpaciii: nifi 
q6 babebat pzimii co^xts^ergo non babebiteevUo mo« 
dointercictremacontinentisfpaciu q6fitaU6 afpacio 
contenti.fed non eft poiiibilc ap6 eos: vt fit vacuti aligd 
a locato4f rgo fpadii no babec efTe folum: nift cu confe« 
quutione inconucnicntiii.^.g.ficut (i ptitares remanere 
ipfum cozpus cotincns non cotingcns qctremitatee infe 
rio:ee:aUascuali;enullo coipo:e coc^aftccein eo^iboc 
efttaq|fioicercmr.g;coputauerimus quinc^ oiuifaitt 
ouaecqualee |»rte8:cmnt tunc augmetacc fnpcr impa' 
rem adiecttone vniu8.C ^d poft^ boc qd fegf rcpu/ q 
tamrincontienien8:non opo:tet vt illa ouo fpacia babc 
antcerntndinc ecndi.Qitomodo.n. eft poiTibile: vt fint 
ouofpadafimuhciicdftctgjomnia ouofpaciapta funt 
q^ vnii (padii:q: funt ouo et piuncta no refpecm alccri". 
tomnieadiuncciofpacij ifpact}:maio:eft ^ vni^^.XDa 
iuscnimcftidcuaddimrfupermenfuraaiterinsaUgd 
p:cterilla$: i maius in $tirateeft:ficutplus in numcro; 
1 q6eft pUiriii menfura|: intcr mcnfuras:iUHd cft mai'^ 
ergoaimfpaciiiintraueritintrarpaciu:ftidq6intratan 
nibilamr.mnc fpacium q6 babct cfTcintrac in annibita/ 
tum.&i aute permanfcric id -z q6 incrat in illud coniun' 
cta:': ouo coiuncta maio:a funt $ vnuq6ct? eontm:ninc 
ouo fpacia crut maio:a qg vnuj. iScd no ita fe babs rce. 
q: adiunctum qdeft inter ouo e^crema ipfum cft mefn' 
ra vniufcuiufc^ tllo:p:'z ninc adiuncmm no eft mai^^vno. 
•^oteft aiit aUquis bic itcrrogare ce linea oupUcata: fic 
vt vna mcdictasiungaf ali) mcdietati:': fiantoue linee 
cp ej: otipUcatione logicudinis ea:p non addicur aUcui Is 
timdiniaUatius ca;:.fcdboc falfum cft:q: nece(Tccft:vt 
auc vnaqtiecg medictas feparef ab aUa in fim: i coim* 
ctio vcrariic^ lincarum faciat aUam otmenfionc; maio 
rcm q| fit Dimcnlio vnius ea:p.)5ed fi no fuerit in rcctt' 
tudinem ouplicario vnius:oimenfio non crit rcceptibiT 
coniunctiont8:fedfeparabitur oimcnftoa oimenfionc. 
aut vt fiat vnum:': fi pofTibilc eft boc:mnc non eriit ouc 
lince:fcd vna.(L ©cd boc q> co:po:a p:obibenir ingrc i^ 
di vnum in aUiid:non j^bibct boc co:pu0 intrarc in ill6 
collcctio cocius que cfl in co:po:e.f.cain fo:ma:^ $ qua' 
licacum i alio:u buiufmodi.Quia bcc fiue finc fiue non 
fint:Oitm co:pu8 babucrit cfTc: ingrciTio vnius in ali6 (q 
critp:obibita.nccf leeft q6p:obib5intrarcin f lcaliii 
numcro.quia cu ot>:crimu6 qyk p:obibctur intrare in 
aliam yle:aut oicemus boc ad modiim ncgandi:ficut oi 
cimus q> vojc non vidct fc:ant cu; oicimue g> anime no 
accidit momstquontam non folcat vncjp; oe ouabue wat 
tcnjBOid^gjpofTibilefitalteram inaltcra.; nigrcdi:aut 
non cx bocintcUccm:rcd pociue ejc intcltcctu oppofitiof Bccmii VIIL zp nkqfiitfto^fiias fngrefTtont oppofitioe piopiia.3n 
Kllecius cniy ingrclTiois bic ef\:g? cu qiulitxt vnd oua* 
rusrtpin fcintrantiiiaiTumprerieraligmcl Dealtcra:ba 
bebitcfTc in fitu ca aUatqz non feparat vna illap in fitu 
•balia.Simitrqdeftoppofitumbiucboc cft:vt ee'ntia 
bnius fit feparata in fitu ab centia illiue:': partce buiue 
lintfeBatca parrib'' ilUua^vnde fi Di):erintgjma j?bibc 
tur ad tngrefTione ej: inteilectu negadi qui e(l ptna inte' 
lfo:ndeilnticnobis fermo Deboc&itaiitnuncdcclTum 
bocqt flcin fc b^ clt.Tlofter aut fcrmo eft oe intetionc 
ftciida:': bic fcnfus feciidus no in telligit in j^lc-nift cum 
«ttrtbuiturcifitus:bocaiitnonf(t ficnifiper acciteifc; 
;ppter caufa; oimefiois que^cadit ei ^ptcr qua fit apta 

f^ odfeparandii^zDiuidcdii.CLOzaptitudo.flc.f.vt oica/ 
tnr oe ea of^Qtio bec que efl (ngredi 'z no ingrcdi:qd e 
oppdfitiiilU. I^escftqucacdditciqcpartc oimefionis 
queDirnefioeftcaufapptcrquaacciditeiof:^fttfo:ii/ 
piimit in ca.i£tipfae(ica^pterqtilf lenon ingrcdit in 
f lcScd fi Dimeftoni boc cet poffibiie:': in fola na yie no 
^et aUa^bibiuo of^fita buic ingrefTioni.TIon tameu 
pwbiberef f lc ab bac ingrcffioCiUnde qno e(i podibU 
le vt bcc f lc in qua e(t oimefio ^bibeaf ab boc^ptcr fc: 
1 ndj?ptcr .pbibitione oimcnfionis co:po:aU's que pzo/ 
bibet vt cfTentia cius nd rccipiat aliam Dimefionc cozpo 
ralcmcqz non cil f le b9:vt no redpiat nam Dimenfionis 
^rctineatmecctiam vt non recipiat nam Dimenfionis i 
augmctuj.Tlaj q> recipiatboc oeclarabirtibi vci Igref/ 
lio vel infttfu}.ai3 ea certificauerimne i notificauerim^ 
grgo fi Dim^fio nonj?bibctur recipcre aUam oimcnfio/ 
nem in fc:t f leapta eftad fufcipiendu oimefione:': in na 
fna q e fU rto c vt feo:fu5accipiaf fola df fi opp" ifufioi.-tc 
05 vt ifiifto vni^cojgis i aUd Ri polis.qj oe ppo^^ejc ouo/ 
b'':^© c nifi ipa ?iucta;nifi accfdat iTji alteratio 1 pafiio q 
ftt fo:ma tcrtia.-z intcUcctus tertius ab ilU's:^ iudiciii oc 
imoquoc5illo:p:idcm efi: q6 oc compofito.iCus aiit non 
inobtbuirit ilUtd vnuquodcg illo?J:nec p:obibcbit com 
pofi'ttt;.0ed totaUtas co^ris^bibetinfiindi aU6 coj/ 
pusirt fc.crgdve?:eftq6in fuispartib^^babct qdboc^/ 
bibet.i:t qj non funt oes non p:obfbcntc9:f leaiit no eft 
caufa p:obibes boc:nec ell illa ^bibitio ej: actionc eius 

$ p:op:ia aut palTioe .pp:ia.(r'l^efiat ergo qj na oimcn» 
lionie no patiatur infundt.^; (lexboc ocb j vt f le ifo:/ 
mata oim^fione no infiindat in alid oimcnfione tuc im/ 
pofTibile tn^ft cojpits infundii f in oimcnfionevUo mo. 
(C5te5 locattt; qd cfl: in vafe 1 implet iUud.ncccfTe e vt 
matcrtacius 1 f le:aut ifitndaf in iUud Ipactul inftnitum: 
autnon.Siatitfeo^fumefl^-inon intrat in il[ud:co:pus 
quodbabctillasflenointrauttiniiUtd vas:ncc imple> 
ttitil!ud:q:fpaciiiinfinitii rDUimeftperfe e)3ftens:i no 
eftadiunctiimaterie vel cd:po:iqdintrctin iUud.Qutd 
corpo:is q6 intrat in ilUtd:n6 eft centia vacua a fna mit 
tcria:ftd fi iUud fpaciu pcnetrauerit cfTentias materie cn 
oimcfionequcefl in materia continget boc cp in ma ias 
penetrauentn t ouc oimefioncs cqUalce conucnientcs in 

^ natura.cr»? 135 notii eft gj res piienientcs in na q non 
fpca'ficaturoiffercnti|6 fubftatiaUb^-npn multipUcant 
e):e(Tc:fcd e^ matenjs fufHnen^biis^vnde cii materia eo/ 
rii faerit vna:n5 muUipUcanf vUo modo:vnde no furtt 
tne oimenfiones.Siautepofucrimus q> Dfmenfio mUl/ 
tipUcatur in materia:cnm fint in ea ouc Dimenftones:': 
9? boc fit cj: p:op:ietate oimcfion aU':a q? boc babet ma/ 
tcrta ei: boc gj vna oimefio penctrat illam:i q: bob; fua 
p:op:ietatcm pcr qul aUa oimenfio penctrat iUam:nos 
tamcnnortinuenimu8inmateria:nifivnummodiicon/ 
tinuttatis:t vnii modii oiuifionis:t'ta q> fi oimefio fiierit 
in ea vna tantmfozma erit cadc5,l7oc eil autem q6 cicu mnsadoeftroediiccb^fpaajiftnitf.^aaijt ofjt^rfit ad 
OCfinictidc; ci^^qddl copofitii fu2 I3:fc5 q> ipotc e vtfpa 
cia babeat ce i fpacgs finc fine.£t noe vfcp mo iT potui/ 
nius 6 intcUigerc nec ccrtificarc:': tii oebcm' adbcrcre 
eis.Ssi fcaucn^b^autnosoicemusBrautaUus^ nobis. 
CCa'". Vni.Jbe puice'di8 iUis g tencnt fnt'35 oeinani. 
€vniRitfiiim ^l^^bcmuscieoflodereO n 
P«i imillUlil e(t.f.Q,inancn6cftmbilab/ 
Vri|foUite:fi[cutpntantmu(nc^ ilh'e.gtfi inane 
I j^^^|omnino nibil efTct:non ect bic contentio vUa 
lS^ts3linternos'ziUos.£rgofitinanc aUgd q6 ba# 
beatcfTe^ipcedamnseiebdc^tjjp^ietatcs quas aRru 
bitunt inarti: p:obartt gp Inanc b5 efTc;i gj eftquantita« 
1 9) cfl fuBa:'X b5 potetia efTident^.5mpofnbiIe eft ctenf 
Vt nibil fit q6efl inter ouo magie 1 minus.3[nane aute 
aUquado eft inter ono coqjoza magie 1 minu6.£t in ane 
q6 menfuraf inter cclu 1 tcrram maius eft;$ qd mcnfu 
raf intcr ouae ciuitatee in tcrra.gt cfl iter iila aUqua c6* 
pararioiivniiquodcBCo;rinucnifbabercmefura5.£rit 
ergo vnii inartc miUc cubitoc:i aUud oecem atbito:u5: 
1 vnnminanc tcrminabif pleno:iaU'ndfcrct ininfini/ 
tu5J£timpofTibileeflvtbeomrtC60ifp6nesoicanfefrc 
eine q6 omnino nibil cfl abfolutcjSs q: rccipit bas oes 
j?pactat66:ibc^[»ietatC6eenttaU'tcrfUnt$titatie:qua 
mediate funt cria aUo^ ab iUa:ninc nccefTc cfl vt inane 
redpiat bae ^piictatcs autcfTcnttaUteraut aaidcntali/ 
tcr.SiafitrcceperitelTentiarrcftqgtitas.nvcroaccidcn 
taUtcr cfi rcs que b; $ritatem:aut accidee btis q^titate: 
aut fubfiatia babee $titatcm:rcd accidee non potcfi ba 
bercquantttate:nifiq:b3crTcinfubiectobabcnriqnan* 
titatc5.&e9mrcrgovtinancfemgfitconiiictufubftan« 
ticbabcriq$ritatem.t>oc autn6 eritnifi quantitascon 
tinuarcceptibili60t'uifioni8intrib''oimenfionib''.£rgo 
nvnac{uecBfuba:pautqgritatiibabucrttee icentia ina/ 
nis:ioisfnbaq eb^ccD^p^^ginanceco^p^CSiatftie ^ 
rintcjctrifec^^eiadiiicta:^ iiplh'ttieriaip5:riiceritill6acci 
dce i co:Ecaccil8 at q6 e i co:Ee.it recifnt itra fe co:?''.^ 
no rccipitco^p^^inancfoi at rccfpit centian-;fine otibio e 
qstitas centiat'r.£t nale cqgritariq e ^titae centiatr 1 q 
toiflWif trib^^oimcfiotb^vt ifo:mef g ea ma;i vt fit coti 
nce:i afTecrio co:Eis fcfibit.©i at ti ifo:maf p eas ma:!? 
n6 b5 ej: 15 gj c q|a'ta6:f5 e%eocp fibiaccidit.£t 13 accti» 
ncccevtautfo[eateeitifui)o:autiifolcat.&iatfolete^ 
no i fubto:i ia piuctii e di fpacio:tfB fpadii necc c vt fit 
piucturctep!riiiifubtopteri[16:iidcuiadiijgifrpact'tt 
* ejriflit icocjciiri e fc e iub5 i q ejafiit fpa" ianc£t fubm 
fpacy iti aUop e B fe ii i fbo:i adiiigif ei fpa*" 1 pficill6. 
& at ii folct ce li t fubo;ii bcbit cecii co q6 e fecii nlfiin 
rnbo.g qiio erit (fn^g. iU& ^06 ti i fulxxcii ip5 ti pofTit ee 
fline fubo.Si a t oijccrit gj fub; ci" fpaciii e.q6 quii e f ino 
ftlbo:facvtfub; fuii li fitlfubo.^ntcirs fisictioiBeriv.cp 
f d qd li b5 e):ii^5 p fe:di accidit « q6 ti ep(Ht p fcTs irnbo 
fact'Udej:tfierpfc:iiifubo.£ttccrutaUqq Tf cyna Tua 
acdia:iacctt cis: vt fiat fubc.fit crit f Balitas aUgd q6 ac 
dditaUgb^naturis.S; b''mai'" e tc6uenie6:i^pcip|5l9 
p*:i oio f^'" q6 inuif reccpri''vtriufc£; rd:e navna I nu6: 
1 ii princf ipa nififubvno gticg crit ipa na autcneic''^^ 
cifubo^autcnec^^ceiicifuDo C5tefialiqliipmftjcrit C 
fuba:i aUqti ftierit li (liba.qn ftt ti mija id oio 6flrttcta e i 
eo ipi^^cen" itarii q? rccciTit a giic gnaU'"''^^^ rubalitas: 
itc fine oubio c 6ftructa.q: adbuc et fi Tua fpce puarcf m 
n gcn''ci'' gnaU'":ii tii remaerctei'' fuba:$to magl nccii 
puaf d''gcn''gna[i(Ti". Uidee q> pt rcmaere eP fpee: vit 
efi: fuba.@i aute ftteritbecintentfo accidene inrcparabi/ 
le;ninc necc(Tccfi:vt aut non fcgarcf ab inanico g> tna/ 
ne e fpaciii oiftefus trib'' otmefioib'';^ tik no lie^bif ab 

aui. e ©uffi. tibri Ol fpacfo:-: fic oe fpaduerit cjrpcrs mac.gj e icoiicniens: 
fliit no fcgarcf io g? fcgt illd poft^ c fpaciii oiftcfii Dimc 
fioib^^.Snjo eade oictio cric oc B g? dc fiigio3i:fcrif 15 i R 
nitu.£t t? ofecutio no e fic pfcciitio itellcus oiRcrctialis 
ad itcllcfn gnale:q: na fpacq cii fticrit oiiiifibilis trib^oi 
mefioib^^tiiccrit na fpllis menfiirc vcl cigtitciti9:fice na 
linee:-: fic e na fugf iciei.qi of ia itcr nam gnale* i q6 ?fe/ 
qHiteraccntib^i-ritcrgnalc^tqdpfcgt c]c orntye.b e: 
Qj nagnaiis oiuidit eofiasq pfequiint najPm gpina. 

fc (rS5Ctlin6pfcquunt:itelkii8tnecipitgjocbcat pfe 
quuiimaginatca^ificpoflimtapiJcii.jfllabfeceioino 
of ia ei'' eft idej: quo cft:q j quu of fpaciii abfolutuj.f.qd 
recipit oiuifionc vndic^ abfcg dftgnatioe a' bif.fcf ia q 
^fcquir 15 c.f.q e in vna Ete:aut in ouab^^^aut i oib^ptib', 
J£t 15 ofia q ifoytiat g? itclligit oc rpacio:t fac illd bf i iit 
ce z itellcctu.-^ itcUcijs cget ea ad itcllige'du iU6 ee in in« 
teikctu |2fccto.©j Bqjfpaciualid^qdpiiigif albcdini 
8utnigredini:«lide ifCEabitcama.ialidcepits abfcg 
ma.l^oc no oifccriiit fua fpalitate:nec cgct eo ad cogno 
fccdii gd fit fpaciu z pftittiedii.©5 funt talia q pfequunt 
illdcrl^g) eima.tej: 15 g7b5Ce.£toiftiguiitci''centia5 
cjxrircais.Tlaofiefuntgb^^pffifUitcenriareKfiucbcat 
ee m idiuiduo.fiuc no.i ofic fiitgb'' fit q lc cc rci:fiuc rcs 
Ijcat ec vna nucro.fiuc no.tJui-^aiit iti gficict fcia i aUa 
oc)ctrina.S5 na fpaci) cflFicit fpaciij i fuo cc:cii babucrit 
aUque modii oiucrfitatis t Difiefiois.ict ptcr 15 criit aC/ 
cidetiaaduenietiailUqnofutcincccjtariaadcc fpaciu, 

K C»5 poftqs ponit g>b5 Ce ia no eopus itellcctui app/ 
bcderealigd3U6Bq6be'atccci''fpaUt3&.!Sicnoneop» 
poft^ coloj b5 Ce:3utaial b? ecM fiat a ! iquo mo fpes q 
beat ee:t io no i pofcapiid itcllcctii (i of ia ccrta ocftruti/ 
tiir t fpe'8 q remancatci ponio fiugcncris.Ss 15 iJclarar 
bit al8.gt $dogde 15 fic e.tiic bec oiucrfitas q c itcr fpa 
ou qd c in ma:-: fpacius q6 no c in ma no crit oiuerfitas 
Criefpccifice:f50fiaaccntiiiifeeabiUiiqfuntcttrac6fti* 
mtione nae fpaoj t fpcdficaaone ciV«en cni^ q pueni/ 
unt in na:n6 c ipofevt accns vni^^attribuat alterf. ^ed 
fo:talTi8CritiporeaUquo^bibete.f.auttEC.autcae):tritt 
fcca.Uf aiit mibi gj nuc oigrdTi fum'' cjrtra tractatu5 oc 
quo crat nf a itctio log:g tractaf e fidio: verbis naUbus. 

5 Ci^icem" g g» fi aUq6 fpaciii fiicr Jt oiuifu^ a ma^nccc e: 
Vt aut (it finitu:aut no fimta.&i nainanis f 5 ocs g affir 

matei^^ce^eftgjnofitiiarnifipcncsplcnu.fiautilldplc/ 
nu ftjcrit fmitn5:finiet dtiU6 pcnes inanc.Op^ g vt iPm 
C08 fitaUq6 fpaciiiifinitu 15 m6 ficutpoftoeclarabim'. 
JSrgo ipore c vt fit inanc ficut oiciit.C^te fi inanc ftie. 
riKnccee vt plcnu itrttiill6:autn6itret.Si aiitplcnum 
Itraucrit i illd:ncce c: Vt fpaciii inania aut remancat in u 
troitu illi" bns ce*:aut ocftrudt .Si atit ocftruit no 05 iu 
Uid appcllari loc^^id.f.q^ oc inanicircfidat co:p«qd cco 
luctuilU:tq6iipfoct3tij.i5cftructiic.n.ia5 q6 cratitra 
1II6 Dc fpacio inanis: gj totii ct ill6 n5 crit locu6:f5 crtrc/ 
mitas e£ q c drca locatu.q: fi totu ill6 piitaret 6ftrtictii 
p:ctcr b ertremii tuc locatii ce't in tali:cp fi moucrct oi/ 
fcedcrct ab co:-: reUnqrciU6 paratii ad recipiedti5 aliud 
co:p q6 fibi fucccderct.fL 3re gcgd eft pter 15 crtrcmii- 
mo:ant icoco^po^amulta^iloc^^rcinocapit ciieoaU'6 
co:pus.£t ptcr 15 fi 15 fpaciu aUqn 6ftniit :•: aUqii b? ce- 
tucaUqit c in potetia.t aliqn cin cflFccfu.Ss oe q6 fic e' 
ldq6cftin po^citcUciis^geanceiUi''^ narecipietc ei 
S eiU3.(rCreda"t 15 nales 1 tencit qfi ftmdamctii pofitu. 
fcrgoeritinanccopofitii crfpaciotmaq info:maf illo 
fpacio^-rerit bns fitii:': crit ocmoftrabilc.t 15 e co:pu8 a 
manccritcojp^^.Siaiitrcmanctbnsee itroeiitc altcr^ 
tunc cnt fpaciu q6 itrat in fpaciu:': bui-^ipolitatc iax oc) 
ftrupmu8.c:3(«oicimu3gjimpoiribilecftvtininani CapBn 

tit motus aut ges.Scd in omni loco cft mot'-: gce.crg» 
inanc no cft locus.S 5 gj in eo no cft mot^^.er 15 cft g? oia 
motH3.aiiteft violetus autnalisrfitDicimusgjin inani 
n6cftmofusnaUs:q:motu6naU'3.aufcftcirculari8.aiit 
rectU6:cjrc impoiTibilc cft:vt in inani fit motus a'rcula< 
ri8:q:inaniBnacft:vtnon finiat nectcrminet:nifi fuc/ 
ritpoft ilUidco:pu8 infinitu q6j)bibcat iUudcrtendiiit 
infinitii.£rgoponamu8Co:pu8q6moucatcircularirer 
fupcr rotas quc eft a.b.c.d.-z fit rota ipavoUibiUs:-: fit ei» 
ccntrU5 1.-: ponam^^crtra ea linea rccta quc fit b.r.infini 
ta5 ec^uidtfta te a.c.a.aut in inani:aut in plcno:aut i vtro/ 
qi:i fit linca t.c.quc cotin eat itra cen tru 1 puctii c.q6 eft 
VoUibiIe:quocii(p mo voUieris circiifcrre.": q: linea tx» 
cftpcrpediculari3:auf quafipcrpedicularis liie d.b.n6 
vcrfus 5.cii.ptrarcris a puncto cin ifinitum.^no pcurrct 
cii 5.q: fine oubio piicm^ tb$ parte quc n6 c ad partcm 
b.5.fi'nita qua circudat vndicp rota a.b.c.d.555 noe non "^ 
poiucramtts fic. voluat crgo tiic linea aut logimdo q no 
concurnt ciJ jb.5.DU5 eft in ca partcfluouftp cadat ftieU/ 
nci a.t.i Dcide ptcreat:-: r iic finc oubio intcrfccabit B.5. 
1 qii ftterit in etc b.5.t fucrit epcndicularis aut n6 Epeit 
dicularis fue a.c.fi^trabat in ifinitii itcrfccabit b.c.Jine 
Oubio in piicto aliquo b.j.fcd 15 no cft vnii piictum ocfi/ 
gnatii:q: potes ponerc in linea b.5.piicta multa 1 conti/ 
nuare ca ad ccntni t.Uncis multis.gt quotics c6uenerit 
knca t.c.fue aUqua ilia^ ponct in rcctitudinem icifiois 
pucti:vii j;tract3cftitlaUnca.£tq:rcctitudoc poft no 
reaimdinc:op5vtfitinpmomomcto teis rcctitudinia 
q6 eft in oiftatia iter ouo tepo:a in rcctitudinc aUcitius 
puct i.Sit s pucmj U ponamus piic tii t.t pofTum^^con ti 
nuarc itcr t.r.q.pcr Unca que eft t.g.fcd Unca t.c.ctim in 
circuiedoencncritquoufc^obuietUnccqeritinrectitu 
dinc Unec q.fed linea b.5.eft p:io: |nicto b.t p:io: mome 
to b.q6 e pmu puctu aii rcctimdine lincc b.s.t 15 crt ipof 
ftbilc.£rgo n6 e mofcircularis in inani q6 pofucrunt. 
C73[tc5Dicemu9g>nccmof naU8rectii6:q:mof nalis J . 
rccti-eft oifcccUn-e a loco 1 ixe ad Iocii.£t op^ vt id a quo 
bifcedit fit oifcrctii in na fua ab co ad q6 itur.q: fi id qd 
rclinquitfttcritinoib^fuis pp^ictatib^^qlecft ilUtdad 
q6 ininfmftra reUnqrct na vnii:iirctad aU6 fil^ iiu':q: 
nale rcUnqrc;15 eft fuga nali3:i ippte eft vt fugiat ob co 
Bd q6 itur naU'ter.©5 repetcm''^ pn" oicetcs qp mofna/ 
turaUs necciTc evtauttcdatad lociirautno tcdat ad \ot 
cu5.^5 impolfibile e:vtmof nalie no tendatad locti ^t 
p:iu.i5iaiittenditadUiai:neccnccvttocusii!cautba/ 
bcat ce aut n6 bcat ee.Si aiit no babucrit cc:ipole e: vt 
Difccdaf abco vel eat ad illii.Siautcm babucrft cc:aut 
crit rce ttcUigibilie^cHi^^centia no b5 firii.ncq5 c ocmon/ 
ftrabiti8:aut bcbit fitii:': crit rce 6m6ftrabili8. Smpofc 
cft aut:vt fit rcs tteUigibilis no bns fitu:q: ad boc nibil 
n6mouct.'B»eftatgvtbcatfitii:q:tiicnccce:vt aut fit 
rcs q n6 oiuidaf ee f^ 9» paulati itur ad qekida i co.aut 
Vt Oiuidat .©i at oiuidif :tiic aliq Es ilU^crit magisjjpa 
mobiliq6 mouef adilUiajd qua cii mobile eucncrit:': ii 
fueritin parfcilla:funcE6 iUacft tocus ad qiie tcndif:ct 
q6rcmanfitcftptcrillii.(r©iaiitn6dum ftierit in lo/ R 
co ad que tcndit:fcd op5 p:cterirc illu:tunc ilttid via c ei 
ad tocCi.non pars loci.gt boc iudiciii crit fimitr oc co qd 
rcftat poft iltu.Si autc non oiuidif er boc^g? aditlti tcn 
dif:tuncnccc(Tecft:vtbocq6n6Diuidif:aut n6 babcat 
oino q6 er na fua impoflfibilc cft poni in ca Diuifi'o:q: ej: 
na fua cft qp t alc no frangif ftciif Dirimus oc ccto:aut vt 
fit rcs que non oiuidif vUo mo.Si aiit non oiuidif frai 
cti6c.fcd pofitionctunc eftcoipusertra inanK-rmotus 
non eft tantii in foloinaniabfolutc.fsin co:po:e. £t boc 
(o:pueetia.nece(Teeft;Ttaut(it tantii altcubii no alibi; &ccmdi 

mxt noaltcubi mta.^imt faerit alicubitdtitu.tuc ali/ 
qm pars inants Dtuerfa e(l ab alia per nam:io cp e(t mai 
£jb aliaibi $ alibi^ft aut non e(l potius alicubi taru ttic: 
poftibile efl tiic Tt ab eo oifcedat.gt cii oifceflerit ab illa 
parteinanis.nccefTeeft vtillud coipusad q6 ponimus 
inoueri;autmoucaf fuomotunaliadparte piim$ ina' 
nie in qua e(t co^>u8.Sut vt moueaf ad alia partes tn q 
eft co:pu9.S5 non moucf ad p:tma parte5.aliogn mot* 
dusadillaparteelTetmotusnaltsquem bs enenriarr: 
qtilltc02p02iqdineaelt.ipfaacctttaUtereft.Tlec e pof.' 
ribile: vt naliter moueat ad altas pai-te.Co:p«i8.n.mobi/ 
1 1 nifli perceperit aliquo morq? cozpus ad q6 ibat 1 erat t 
illa:iam motu e(l oe loco ad loci}:quomd cotinget vt oi/ 
mittat parte qtta appetebat llio motu.teat ad illa gtem 
naliter.nii! ^i^rit illud cotpus tale ej: quo pzocedatafle' 
ciioaut)?tusqueritpa'ncipitimotu8 coipotis ad quod 
mouet nalitenficut illa que eft intcr magnete 1 ferrii.et 
Rinc motns erit violems no n aU8.@i atit perceperit:erit 

% ibi adifcere;t erit motus voltitarius non naliB.(£&$ 15 
cotu falfum ell:$ui3 U>cutio oe mom illius cozpo:is an 
fit natura:aut non na.redtt ad id qd oeftruimus 1 nega/ 
mus.Si aut id ad q6 tendtf non oiuidit ej: boc q? ad iV 
lud tendii vUo mo.t b; flmm:mnc eft aut piicmm : aut 
Unea.aut fuperfide8.£t tunc necelTe e(t vt omes partes 
fint conitmtles in$tum funtpticta:aut Unee.autfuperft 
cie8:aut vt fit vna pars piicmm.'; aUa Unea^ialia fuperi 
fides.Siaut partesfuerintpimcta.autUnee.aut fuper/ 
fides.puncta aiit 1 Unee 1 fuperfidcs non oiuerfif icant : 
ni(tautacctitibU9queilUsaccidtit:aut accntib'' ^p:i|8 
quibus illa taUa funt.ant extraneis ab illis.': ota bec co/ 
mitantpunctii^Unea.fupcrficiesjjpterresquap (Ygure 
litnt oiuerfa^ namm que funt e^tremttates carus.^ed 
fnane no e(t ita:ergo tpolTtbileefl vt (tt tn eo oiuerdtas: 
ita 9> fit vna ef parspuctuj.ialia Unea.taUa fupcrfici» 
es-aut aUo aUquo mo vnde pofTit oiuidiCuo enis e poP 
fibile vt fit in inani in vna parte pucm; tantii in eflfecm: 
{ in aUa Unea:aut fupficies aut aUud.3[nanc aute totum 
Vnu5 cotinuum e(t in quo no cft incifio:eo q? no b5 ma$ 
y pter qua rccipiat bas oifpones.^am aute oij:im':q: 15 
non e(t nifi caufa co:po:is:qn iUud oeclarauimus.Ergo 
in inani no eft oiuerfitas partiu.-z poft^ non eft in eo oi/ 
iterfitaspartifltlocoji^wncipofTibileeft.vt fitineo lo» 
cus qui naUter oimittat:': loais ad quem naUter tedat* 
ergo noeft in inani qtties naU8.q: non eft in tnani locus 
in quo poti' quiefcat namralr $ in aU'o.(E5tcm ecntie 
iftof co:po;z^ mouent naUtcr ad aUquas partes.'Z oiuer 
fif^cantejcbocincito -rpaulatisjjpteraUquidqd e(tin 

XO mobiU.aut ^pter aliqd q6 eft in tranfitu.(E!3edq6 eft 
tn mobJ U':fo:ta(Ti8 eft^pter oiuerfitate virtutis que c in 
confimili:q: qd plus b5 poderofitatis oefcendentts:aut 
lcuitatis afce'denti9 cj: fua i^mte.aut e% maio:e magnitu 
dtne iUudeft citius.^zqd minus.iUudetardius. SUq|do 
aut f it e% oiuerfitate fue figure.U.g,quadratii cum inci< 
derit fpaciii fuo acumtne.no ita incidit ppter fua^ fugfi/ 
dem:(iicut to:natile acutum inddit fpaciii acumine fuo. 
D:doeft.q:bocneceiTeeftvtmUUamoueat.': bec funt 
cuicticp obuiauerit p:imu.*Duic aul non cft neceiTe mo/ 
uere muUa.grgo femEcft in ca velocitatis potetia 1 vis 
itnpeUediidqdp^obibetrej^irefiftitei aUq obiectionc 
1 virtute irrupcndi:q: q& potentiuseft ad oiriipcndum: 
boceftdtiH9:iq6eftoeb(Uu9:bocefttardi''.gt boc tO' 
tum no intcUigit in inani.2»5 oimittamus nilc buc mo/ 
du5:q: non eft in eo magna vtilitas q^tu5 ad boc oe quo 
modo tractamus.Sed tarditas z velocitas que eft p:o/ 
ptcrfpadubeceft:9)q§tofuertttenuiu9inciditcitiu8:'Z vnn 3» qdegroltiusinddtt tardiu8.(r£tofnocaefu8bcc efb Tl 
fc5 potetia refiftendi ipellentt t interriipenti:aut oebitt/ 
ta3.q: tcnue magis p6t impelU -: interriipi. SrolTius ^o 
c fpiffiuseftmagisobftas.et jjpter 13 noneft penetra, 
tt'oreimobUisinaere.ficuteftpenctratioei''in terra vf 
in lapidib''.i eius penetratio iter vtracg.Scd tenuitas t 
fpifTimdo oiuerfiffcant in magis z minus.Tlos aiit ccp 
tiiTimc fdrtius cp ca bni' e refiftentt'a:que ^to mto: fue» 
rit:fiet citius.t $to matoz ixicrit.fiet tardius. grgo tar/ 
ditastvelocitastdtatiomobtUsoiuerfificantfmoi/ 
ticrfitatc5 refiftet(e.q:$tominu6obftacuU pofuerim': 
moms 05 elTe dtio:.': ^to plus.05 dTe tardie:. trgo cuj 
mouet aUqd in inan(:nece(Te eft vt iterriipdt fpacius va/ 
cuti mom in te'po:e.aut no in tce.&cd fpore eft vt fit no 
in tepo:c:q: p:ius idditpartefpac^ $ totu fpadu. i^rgo 
op5:vt fit in tepo:e.loed 05. vt iUud tcptis fine oubio ba 
beat copararionQ; aUqua ad tempus momeg eftin plc/ 
norefrenanri.£t vtcdparatioouu5tempo:p?it copara' 
cio refrenatidi8:fi e(Tet in inani ad obftaculii pleni.^cd 
impoiTibile cft vt tps motus vbi no eft refrcnatiobabe/ 
at copararione ad tepus in ciuo eft refrCnatio a Uq . Qed 
op5Vttp8non rcfrenationisnobabcat aliqua eopara/ 
tione ad tps rcfrenationis aUquo mo.icfgo op5 vt mot' 
fit non in tepo:c.fcd ia erat in tcpoie.£rgo boc e(i ipo(Ti 
bile.Tlon eft aiit necc(Tc:vt in bac nfa oedaratide^pona/- 
mus banc refi-cnationc cui' eft bec pdicta coparario oe/ 
bcre ee:aut non ee.{£<5$ oicimus q> tepus bui' motus Q 
quieftin inaniicftcqletepoumoms alicui'' refrenario/ 
nis fi ect.ict bec jjpofitio vera eft.^am enim occlaraui/ 
mus ea e(fe vera.»ed ois moms g eft i inant':eft moms 
rei in qua no e refrenatio.£t bcc itey jjpofirio vera eft, 
gt ois motus g eft in puattonc refrenariois^no cft eqna/ 
U'8 vUo mo motui qui eft in aU'q refrenatioe aliq copa' 
rarionc fi baberet ee.crgo fegmr c); bisjsponib'';^! nul/ 
lus motits fit inani:cui'' tepus fit cquale tcpo:t moms g 
cftinplenorefrenSri irefiftcrialiqcoparationelif bfet - 
tti fequit ej: bac 1 ef p:ima.q: nnUus mot" eft in inani: 
-rq^motuseftin inant:q6eft ipotc.crii>6tante5ai^p 
Oicere:gjo^ vi5mouetecicinco:po:c:05comitari tps 
iujcta mefura co:po:i9 f fua magnimdie:': iitjirta mefuras 
iUi^^in fua fo:titndfe 1 oebiUtate:$uis no fit ibiobfiacti 
lU5 vUo m6.£t poft 15 fo^tafTis augebut tepo:8 Pm aug/ 
metii aU'quo:p obftaculo:;:.©^ no op5;vtqdi(p refrena/ 
tio fiierit:beat aU'^ affcctione in co:po:c.Tl6.n.o5:vt cti 
aUq refrenatio alTidt co^^^^ei^^vna medictas efficia t vn5 
nTedietate:t altera medictas afTiciat al§3 medt'etate:q: ii 
op^cualiquotbofesmouetaliquamole tmutat ea:ea/ 
m fola medietas moueataliqd ci^^.SUoqn ciiguttemul/ 
te ef^atid fugqdcadiit.vnaea?:faceret aU$ alTectio/ 
nc.gtgo pofe c: vt obftaculu aiftps e ^ta tps obftacuU 
inanis.nobcataU^qj aficctionc.nece afTcctiomifi aUe/ 
ri'' refrenariois fi bfet cc.(ir'P'iiftim oiit ad bec B c.qtfi ^p 
nos accepim^^refrenationc P5 9' e refrenario afiicic6:cui'' 
tpsetpsmotusin no irrcfrcnatioc.Sino opus fuerit 
oicerercfrcnattonea(Ticiete.q:curefrenatioDf no afft'< 
cies;idc c ta$ fi oiceret refrcnatio no refrenatio. ©en» 
(lisenircfrcnati6i3:affectt'oe.inibil aU6.©5 Y? affcctio 
fitouob'' modiB.Unus eoiminutioi^mtiBUxitvmris 
puenicdi buc vel iUucScds aiit e. vtobftacuUim faciat 
quietem:inonce(Tent fieriquictesin fingnUs obftaat* 
lis.ficut nuUa earum per fe.fed coUccrio omnium fen tia/ 
mr fiait affectio guttomm.S^u autepoftea fdcs g> nul/ 
la cft affectio f m aUqu^ DU02um modo:um oc qua non 
fit in nS mobilis polTe recipe min'' ea:fi afficies (it ibi:q: 
ttffJdai.;ergo fcgmr ej: 15: vt aUqua j: ilUi}: refrenationfi 

^ic, e z ^uflfi* £.ibri quas r€cipitnaco:po:is:(Tttp9«qlctepojinon refitna/ 
tioisiq) e ipore.^a g manifcrtii e:q> in inani no e mot"na 
turalisvUomo.iiicem^ctgj nccmot''coactU6.aiit ecii 
piijctiocmoucti9:autrep3rati6c.©iailtfuerit cij piun.- 
ctioc moueti6:fiTr moues cft mome:': ipfe e't eft mot^aut 
f>cr violetia:aut 2aia5:aut p nam.Siafit fueritp viole' 
tiam:tunc tadinpcedct fermo quoufcp tcrminet motus 

O in aia vel na.Siaiit fuerit pcr aiam:aiain aia mouet ap 
petituquioiucrfificat Debilitatei foitimdie.i££t oet 
bcmus oc boc t:>icere ide q6 oe motu nali.Si au t fucrit 
nali8:op5 fcqui q6 Di):imu8.0i aute aialis ant nalis mo 
tus nofuerit in inanutunc no erit in inani motus coact'' 
pcr que mouens piungat cu moto.Si aute^ mouens rc 
motus cftcij facitmotu:?rcgtur tunc oiuerfitas cjreo in 
quo fit motio:'Z conttnget gcqutd oi):imu9 oe motu nali. 
(r5tC5 motus coactus g cn: feparatus amouete fo:taf/ 
fisbabebitcemotozcciusabfcnte.fit incoueniense vt 
babeatecipfe motus quigficit renouado continuc eius 
ca no epftcnte.Srgo opj vt ITt ibi ca que facit motti (w 
pcrcflcitvtipfacafitinmotocfficicns iUud.fit bec eii 
ant virtus accntalis qucvcnit in rc5 motii a mouente-.fu 
cutcalozinaquascjrigne^autaffectioei^cui obuiat rcs 
mota 1 penetrat iUud.j£t bec affcctio iteUiQit ouob'' mo 
di8.f.aut vt pars pma ei^ in quo c motU9:q: jpulfa cft a 
motozc per motii ptingecem iUaj.^pfa impulit qd erat 
antc fc^-z.pccfljt ftc vfc^ ad fine partiu5:i bcc rcs impul/ 
fa 1 imi(ta:q2erat fita in iUo medio:opo:tebat vt moue/ 
rcturadinltarilla:ppartiitimpulfapquemoucbant ci/ 
rius $ motus buP rei imiffe qua impiUit moro::eo g> fa 
ciUozcs funt ad impeUendii qg rcg iUa imifi'a;aut vt (it i/ 
tcrruptio impeUetis iUud co:pU9 mediii per ipulfas re,: 
quecogitrem:vtconftringat -z pbat rctro.-: ^iungat:': 
fegtur ejc bac piunctionc vt ipcUat co:pus.£t erat vlte/ 
rius^tboctotu no fo:maturin inani.Ctbe oiuifiocs no 
fiunt totnifi q: motus aut eft e^\?tutc:aHt ej: co:po:e:q6 

IV mottet tagcndo.(n05 oc eo q6 mouct tangedo:ide e iu/ 
dicifi q6 eft oc co qui po:tat.©iaiit motus fuerit coacf 
in vniucrfo ex virtute que cft in inani:o5 vt fuperfit mo/ 
tus:i no cclTet vUo mo:nec intcrrupaf .q: virms cii ftjc/ 
rit in co:po:e:ncccite cft vt aut femE maneat in co:po:e: 
aut vt pauct .Si aute rcman ferintunc motus femp erit. 
j3i aute p:iuabi t aut oebiUtabif rnccefle eft vt puef aut 
oebiUtcturaliquaca:autpa'uef vclDcbilitef e]c fua e(t 
fientia.i5ictioauteoep:iuationcoocebittc regulam oi/ 
ctionis oc oebiUtatc.bicemus crgo q> ipofl^ibile e vt p:i 
iictur ej: fua eentia:q: q6 oebet eflfe p:iuatu C)c fua cflen/ 
tia:lpoflibilccft vt babcat ec aUquo tepojc.Si aute p:i/ 
uaturc)caU'aca:iUacaufa:autcritm co:po:e mobili:aut 
crit cjftra iUud.Si aute fxtcritin co:po:e mobiltfed lam 
crat no ca ilUus in elTectu cu5 ccperit motU9:q: ?ratiun/ 
cta^ipoftcafitca^tuncvtfitficaUquaaUa cam bab5:et 
rc9inboctedetin ifinitii.Siaiitfueritcaufa ej:tra coz> 
pus:autadiuto:caufeqtteeftinco:po:efuerite}:traco:/ 
pu9:opo:tebit vt iUa efTicien9:aut adiuto: efficiat ta'gen 
do.aut non tangendo.Si aute fecerit tangcdo:tunc coz> 
puseftqdtangitmobilefedinpuroinaninoeftbecca. 
£rgo motus coges in puro inani nec cefTat nec gefcit.Si 
autes facit no tangendo:fed aUq caufap eflficit que e fc/ 
parat3:tunc gd caufe fucrit q6 pmit ipfa no alficit illiid. 
£t erit oictio oc boc cade que oe ca que eft in co:pojc:f5 
meUuseftvtconfecutiorcfrcnationus cotinuaftt idq6 
OebiUtat bac violetii:': p:iuat ea.q6 eft ipofltbile:fi mo 
tU8fHcritinpuroinani:tboceftfica motUB fucritcoa/ 
ctio.Siautccauramotus fueritco:puBtangC9 q6 mo/ 
uet ad modu5 po:tandi,aut iiftcndi:redibit oictio oc ca que coniiicta mobiU comouct illud.&e qua ia ocm icp 
oicendii fucra t.g is. cla^ cft g:» no cft mot'' cogcs i inani 
puro:fiuc iit adiunctus mobiU:fiue (it (cQitVis ob co.,8cj: 
bi9 ergo qite oi;:imu9 iS manifeftu5 cft gj in inanino eft 
aUg^rrtotusnecnalis^neccoges^ietoicemue adbuc qt 
necqHieseftineo.£>icut.n.idq6quiefcitcft id q6 non 
b^motii^-zfoletbrc ficininani:ficutn6foletce mot^^^ita 
necges.(r535autgucniterro:eoy qtenct fnia^ 6ina.! Q 
ni ad I5:vt ponc't ilUtd ee vim attrabcte aut moitcnte.Di 
cen tes g? rete'tio aq in vafis q oiain f furariaqna no eft; 
niji qc attractioe inanis q6 p:imum attrabii id q6 e fpif/ 
fius:': Dcinde q6 eft tenuius.^^i^criitctiam ali^g? tnane 
mouct.co:po:a vcrlus furfu^.q: cu5 oifpergif co:p'' pg 
motii inanis q6 in ipfo penctrafcfit lcui".-: citius ofccdit 
furfum.(rC6traq6oicim''.q7fi inaniincfTct vis attra/ 
be8:impo(TibiIe eet oiucrfificari Etes inanis.vt ca:p alia 
cetfortior:ialiaDebilio:.q:vnaquecgE9 inanis ita cct 
ottrabeng ficut alia:t tiic no opo:teret.vt plus attrabc/ 
rcf ab vna jste $ ob alia.fed fiid q6 octinet aqua invofe 
furateaqua:inanecfl:q6implct itlud:curtiiccu rcUngE 
vaftDcfcenditaq.-^q^opo^teret^vtretineretaqua in (ee% 
cuftodirefznoemitteretegrcdf.nccgmitteret etia vaa 
in quo eft oefcedere gp aqud que retinetur in eo. Xilc g 
reu'ncreo5 et fimul i vas.Quid at oiceret Dc va(e:fiiU6 
focercmus lcuf q^ fit aq.-^CTSilr iU6 q6 oicut ce eieua 2, 
ti6eco:po:pEPinanc:necec vtoittinancoi pcrges ptcs 
co:po:i6 fparfi (it id quo mot^^fcrf furfit5:f5id ex quo res 
eft vt fegabilec abea:-! tiic iU6 inanc erit ifcEabilc ab eo» 
inmotuci^^.-ztiiccritiensciieo^ietegebit loco:fi fiierit 
mutatii bits oimcfioes i ftatutu i fitu;aut vt no fit ifepa 
bilc ab eo:f5 vt fit non cefl^ans mutore inane poft inane, 
)Si oiit rtc fuertt:in quociiqs inani pofuerim'' taget iUu4 
in mome'to.f5 in mometo nibilmouet ill^.ipoftmotus 
noerittdges iU6.©5 fo:tafTisoabitei vtuteaUqu^iiUa 
virtug ofucfcct remancre i co.t moucre iiU!d.U.g.fic fi 
calefaccret;autfi fierct i eo aUq affcctio q rem0neret in 
co:-: alia afTectio cet moue9 1 non ce(Taret:i illa affectio 
adde^do^imoffclTinado.SsgjiUa affectio ocbcatmo/ 
gis ad vna pte inonis^ ad aUa:cii inanc totii fit ?fite (i/ 
uevnifoune e ic6nenie9.©5 m^: egp ej: oifperfi6c ina/ 
nisintcrpartesaqucEUcniataffectio in piiicti6eEtiu5; 
quc no vcniat ftgUlatim invnaquaq; ca;::q: incouenicQ 
eft vt fint partes fcEatc.qua?i vna no moueatur a cauloi 
mouentc.i tota coiunctio ca^ moueaf ab iUa.i55 opoz/ 
teret vt ef(et ^iunctio copodta qc partib^^fcpatis aut c6/ 
tingetib^^fftquc no moucrcnf nifi ^pter centia^ motua 
quiafl^icit vnaquacB partiii.fit tunc Difpcrfum cai'' par< 
tcs funt oifpcrfe^ptcr inane no moueref nifi,pptcr ina/ 
nRiEUcnirctantca furfus vnaqucce figillatis pars ei": 
fed vnaquccp illa?: portiu no cft oiuerfitas:cri occepcri/ 
muscaPm fimplicitatcpartiii:3fifiu5.£rgonon fiteiua 
afccdcrcjjptcr oifperfionc inanis:fcd pE ptincntio^ ina/ 
nis q6 circiidat iUud:i tiic vidcrcf g^ ci'i quo adtinatum 
fucriKifueritmultu^non patief^pterinanc.CCXu^afit U 
oilpcrfum fuerit:i oiminute fuerint Ete9ciu9 patienttir 
partc6 cfporuiiTimc ob inoni:i ptinget ev,boc q> gcgd i 
mouef furfu5.£t cii 15 ii oio co:po:a potief bdc pafliocs: 
f5 co:poKi tih q bnt n99 J3pa9 pp qe 6be't fpargi pp ina* 
i\e:i certinido buiu^ cft bec^q» na aliquoi: co:pop eft vt 
parte9 elongatc fint o fcipfi9 poftqs recipit oinKnfione, 
iUa5inani9,pptcroifpcrfioncs.£tnaaIio:p cojj^o^p eft 
remotio: ob boc.i mirabile cft imoginori fiiga iftarum 
partiiT que funt vnius generis a feipfie quouftp fcparcn/ 
tur:qiio contingat i qtio vna pors naUtcr fugiot furfum 
7 alia Deo:fu5:i alio DC):tro;fU5:i alia finiftrozfuj quouf/ Bccmdi 

tgacddatoffpcrtfo.yidct ttbig^oibtis bis partib' accV 
det bec fiigarautg? rna eani5 cftgcta pcrmanens:-! alic 
fiigicntcs no permanetcs.Scd mirabile cft gj vna carii 
non fiigtat:a[ie fugiantraij ocs partcs fint confimilcsrct 
inane qd in cis cft flt conff te.ict ite^ mirabile efi-.cpvna 
pars vadit ocjDtrozfiis.-z alia finiftrozriis^ciivtriiifcg vnii 
Ht iudiciii in na i in eo in qiio moiict non fit Diucrfitas. 
£rgo cj: bie manffcftu cft q» inanc nibil en-.CjSj in va/ 
fts pdtctfs:fiuc fn illfs qiic vulgo oictint ccdaqtia no ac/ 
cfdf t alfgd q6 vfdct c(Tc cjrtra n§m:nf ff qz ipoiVibilc c g> 
manebabcatefle.fitq: ftipcrficiescozpo^rocbct fccon/ 
fingcre:cu fxicrit fbf e^contactu coactfoejcqua cft,pptcr 
tangcnte viciflitiido oefcedcntfs fubf to:-: tuc feparat fii' 
pcrficies vna^b alia qtic ptingcbat eam.£t qi fugficies 
«que quc eil in vafe forante aqua:Debet nalttcr tangf fu 
perffciealteri'cojpozf8:ficHtfHpcrffcfc ofgiti:fccirco 05 
Tt fit rctenta •: no Dcfccndat:cu5 fupcrficics illa rctfnuc/ 
rit fc fn fU3:vt non oefccdat cu ca.^jdco opo:tct ncccffa/ 
rio:vtreftet.0f autc5 po(Tibilceftc(refnanc:'z fuperfici/ 
cs coipo? Difiugi^pofl^ibilc eflet tiic attrabi aqua no f m 
vicf(fitudine.3edattrabft aquafn vafepcr fti^fonejeo 
cp ejrtrcmitas d'' qd oefcendf t tangf t ejrtremftatemaltc/ 
rfus^ippteripofTfbflitatcsfntcrrHptionfsifcparationfs 
que adtienft ^pptcr ec fnanis:': jjptcr obcdicntfa attracti 
fttgendoatrahHEntf.Stfocft pofffbileeleuarf magnii po/ 
dus ppter vafculii paruu q6 artificiofe fit pofitU5 fup ib 
lad:i alia multa ejc opcrib'' mirf s que ff iit ^ptcr f mpof* 
ftbilftatcmeltendf fnane. 

CECaprm.IX.i5c ccriificando gd fit locus:-: oe ocllrucn 
dofententiaseo|»quf Di>:erutlocii nfbilcfle:': ofjcerunt 
nibil oeeo. 

ill^ fl^^ltld^ tocuseftidfnqtioeft foln; 

lSi/lim4!4^ cozpus^-rinqtioipoflibilee 

2'cfleciieoaliud p:etcripm:q: eftef eqle:a cft 

.qd renomi 1 qd feparaf ^i in vno f llf "^ vicifti/ 

jtudinant multa locata:-: bcoes p:op:ictatcs 

«ut aliqua illa:p non bnt cc nifi f n yle aut fo:ma aut ina/ 
ni:aut fupcrficfe ^tingcntc quocilqs mo.Scd oes no in/ 
uenfunt inf lenecfn fo:ma.5nancaurcnon babcat cfle 
nec vacuii:iiipcrffciea ^io non vaaia no eft locus:nec oc 
illa eft alfqd ptinen8:nifi ciue eft finie co:po:i8 contine/ 
tis:tijc ergo locus eft fugficics quc cft finfs co:po:i6 co/ 
tineti9.in6inalia:q:ipfc cftcontinesicqiialis': Ema/ 
ncnslocatis.ieaimplcntlocata^^tnibil plu6:i oifccdit 
ab ca f n motu:': acccdit ad ea5:cii locatii tcndit ad ea5:i 
Smpoitibilc cft cc in ea ouo co:po:a fimul. grgo ia oecla 
ratii eft locii baberc cc':': gd fit.©5 ali^do contingit vt 
locusfitvnafupficics^autmultcfuperficies cjrgbus ftt 
vnus loais:ficut locus aqttein flumfne:': alfqgdo cotin/ 
git vtalfqueffta|jfuperficie:p fintmobiles accfdctatr.i 
alfque fint quicte.£taliq§do ptingit vtoes fintmobilcs 
circularitcr fup mobilc:cii tp(ii;^fit quietum:': aliquado 
contines-^conrentiiDiucrfificdt incoiuctioe fictit mul/ 
tt celo^p.gt ocbcmus cdftdcrare cil literit.ej:cpligratia. 
aqua in viceo.z in medio aq aligdaliud qd ctrcudet aq. 
0ed i35 fcimus q> loats aque eft fupf icics c6cattav:cei. 
grgoipfafolacftloaisci^^aut fpfa:': fupffcfes cjrterioz 
tiimida co^:is q6 cft fn aq fimul fiit locue aque:ficut 
fi eet aqua in tali f igura:Q> ptineret cas fupficies exteri' 
0: tumida:': alia fuperficies pcoua:-: alie duc fupcrficies 
bocm6.0u|2ficie8.n.concanaptinenti9folano cftloc' 
ciu8.f5 adiiicrio fuperficiey que tangut oes (Mrtes cfus. 
j£rgo vf cp adf uctfcfuperficicB que tangut aqud in oib'' 
partib^ciusXconcaue vzcei^^tumcntis cjcterforis qeft 
coH)o:i8 qd eft intus in aq fit I0CU6 eiU6.C!oed ^ c q6/ IHonufn j» 
» daj.f-gj concauftas figtirc qtia p^efignautmus no conti/ 
net f lla fola:fcd contfncnt cas fupffcfes adiijcte q fiint ff/ 
cutvnaft1perfjcic8.jetillicn6eftftares.f5 pcatutas fuf» 
ficicbatadptinendu:fiueectibf fbpficics tumcns erte^^ 
rio::fiue n6.JS): ouab^^aut fuperficiebus oiftuctis no c6/ 
ponifvnijalfgdq6fitloai6bocmodo G ©cdfnpdi 
cta figura componit cj: ouab'' ftipcrficicb'' conringcntf/ 
biis fc vna fupficies que tangit vna fuperficiem q cft aq. 
Uidct ergo q> qgdo ejrconffictfone ftt vnii:fpm vnii ccn -^ 
f iictu fit vn«8 locos:-: partcs contucti ITnt partes locf:ct 
non fitaliq fllap locue totf.vbf aiitoinocomponuntur 
nofitbficutinifta. /:;^ ©ed^ronespmdncganriii 
locii efle^nos fic oi/ IJf/ cimm:g> locus accidcs eftrt 
pofl^ibile eft abeo ocnominarf nomeeffn quo eft. ©ed 
non oenomfnaucrutabeo:q:non c6p:cbendcmt illu;; 
1 multa talia funt.0i aut ocnominaueriit non op5 vt fit 
nomc eius boc nome q6 cft locatii:q: locatu oenomina* 
tiim eft a locarione.Tlo eft aiit locatio q> ree babcat ac» 
cidcneq6fitlocU8eiu6/li>oflibileeft.n.vtfn rc fit acd/ 
dens^^zabcoocnominct nomc altcrfreuficut gcncra/ 
tio que eft in pari-caut ficut fapicria q eft in fapicn te a q 
ocnominaf nome rci fapitc in qua no eft fapientia.£rgo 
poflibileeft vta loco ocnominef nomc locari:qpHfs loc» 
non fit m co:(ed fpfc fn loco.©5 boc q> co:pH8 ptinct aliS 
co:fHi8:ftaQjfUEffcfe8eiu6itctto:fit locH8eiH8:bec eV 
tcn tfo f ntellecta .1 pofl^ibf lc eft vt ocnomief ab ca nomc 
illius continentf6.CS5 fi ocnomf naref ab ea nomen r 
cct vcrbii ficiit locare:locus aiit n on eft ^bum:nec con* 
gruft ligtie vt iponcrcf cf nomen b^.Tlcc tn fdeo mf nue -. 
oebet I0CU8 efle accfdes.CCScd ptra ronem fc6am re/ - 
fponfum boc eft:g> locu8 nec eft co:pH6:nec cfteqlccow 
po:i'.©5redpftfllHdc^bocfntellectu.f.q> coaptaf fufe 
cjctrcmitatib^^pma coaptatione.*Doc aut q6 oicimus q> 
I0CU8 eq If 3 eft locato cft ofctfo imp:op:ia:q: cnim volu 
mus oicerc q> locus ppzf fis eft locati:vifum fuit certc cp 
eftet ei equali8 cj:tremitarieiu8 extrinfecc:i6 ppzim e(t 
ei ccrri(Time:q: impoftibile eft vt fit in tus co:pue p:cter 
co^pn^^aii^^cjctrcmita^ ejrtcrio: cqlis cft illi cjrtrcmita* 
ti que eft locuB.etcii id q6 oij:erii t oe equalitatc loci ad 
locatU5:nonfit,pbabileq6crediDebeat:nec perfe fatia 
notuq&,pbari6en6egcat:tucnHlla e otibitatio.CTiB? 
Oubitationetertidn6ocbercmu9bfe;nifioiccrcmH8:3> 
ois mof qualifciicp fuerit fiue cflcntialV: fitic accntafr: 
ocb5 ftabilirc locu5.!Scd nos n5 oicimus boc:imo ticit 
musgjmomsrciecntiafreft vtfef>aref abomni q6 cft 
cu illa:t ptineat illam fcparationc eflentic fuc non caufc 
comitdti6.£t boc cftjpptcr q6 ftabilimr loais.CS ug/ ^ 
ficiee ailt 1 linca 1 punctii comitanf co:pu9 in quo funtt 
^ non feparan f ab eo vllo m5.©ed co:pus ali^do fepa/ 
ramr ab omni eo q6 cft cii eo:': apttd ipm eft:': q6 circu/ 
fcribitiUHd.Unop5Vtlincafeparcfalfnea.':fuper(iici/ 
cs a fuperficie:q: fipoflfibile cflct vt linca t fuperftcics t 
puncnt5fcpararenf ecntialitcr^^motufui.tunc eet fdcj 
itidiciiiq6oij:crunt.©5q6oij:cruntgjpunctii eft pua/ 
tioDffcutfcndiieft:fcdal'9 necpertfnctadp:efen6:q: fa$ 
offculTum cft-CCScd ratfo quarta n5 oeberetecnffi ra 
tU5 eet:gj gcgd neccflarf u ef\:eit caufa.S^ non eft fta.qt 
ca f ndfget caufato •: comftantfb^^caufamstq tame no ffit 
cae.Sicut caufatu indigct ci 1 comitdtib''cam.': tn nul/ 
lu5 eof eft cd caufe.CQ: cd eft quc nccc(Ta rio eft ^(ex 
nonperaliui-^illaepzio^.crXocu^aiitcftocbis qiie •^'"'"« 
nece(Tariafiitmotui.©5 locu6n5ep:io: moni calitatc; locu* 
fed eft p:io: co na^ita q> fi ftierit monis:ent locus. Ilon 
afit fi flicrit locu8:erit motus.Scd bccp:io:ita8 alia efl 
a C4ufalitate;q: op3;vt ce ilU'' fit cfi ec iflf.z pftituat cflc 

^tc. c } ©uffi* ILibii illi'':qiteadmodun6b5eecaiiratumTiftierttca:'z 15 cerv 
tificabittibiinaU'aDoctna.grgopotee:vt locits gnali' 
ojfit^ niotus^icomiref motits^nectitfitcaei^^iite^ <p 
motiiB babeat ee m mobili. t) oc no negat ita vt locits e't 
fitei^^ca maUs.XDulta.n.ejcreb^^bntccin oiiob'' fiibie/ 
ctis maUb' Pm mitltos botitm.q2 mot'' c feparatio:-: (no 
cftlogevtbabeatee-zafeparato.iabeo aquo fcparaf: 
1 vtruc0 fti fubiectft ei^Srgo erit motiis i mobiU' liloi 

£ co.CTSi aut boc oeftniit :aUo figde, mo Deftniit no^' 
pter bac cenitudine g? mot'' bs ciTe i mobiU.i oino loc''^ 
id qd comitaf fubiecti'i motH9.q: fubiectu motus ej: boc 
cp eft in effectu (itbiectit motus.f ejc d cp mot'' bj ee in iU 
lo tatu eft in loco fine oubioiqguie eius qd e in loco no e 
ca.£rgo Ipcus cft comitas cdm males motus.(n©5 ra/ 
Cioquinta nd oeberet ec nifi vegetabile q6 cit in loco ec't 
permanesfcmgin eodeloco.S^qz femgmutat locum 
poftlocu:ficutmutatq5titatepoftqBtitate:i6 non cura/ 
ptus qd oit;eriit.i)eftruamu8 crgo fn ias eo:^ g malcfen 
fcrutDecentiaei^^.argumetatioaijteo^rg oij:erut q> in 
loco vicifTititdinanf res.-z in yle viciflfitudinanf iam fcis 
q: b no eft aUgd c6cUtdens.©i enis oijrerint q? id i quo» 
CUC0 vicitTitudinanf :locu3 eft.no pcedimus I3:q: loc^^no 
eft nifiaUgd in quovicifTitudinanf.f.cozpoza locota.Si-' 
mifr 1 cotra id q6 oijccriit g> locus c pmii.ptinens -z cir/ 
atfcn^bens.-z i6 eftfo:maf5.q:locu8n6eftgcgd cpmus 
ptinens.fed id q6 continct aUgd oifcrctu a fc^ict fo:nta 
non ptinct itra fc aUgd:q: i^tincns oifcretu crt a ptento: 
f lcaut non cft feparata fojma.C^te ficircfifcribes vo/ 
tunt appcllarc extremitatc qua res tcrminaf .no e aitcto 

^ ritas cp locus fit b"?:-: cp no eft vc:p ia claruit.fTSiaute 
(irciifcribens volitt itcUigcrc id qd eft ptincns:tiic e no/ 
men oenoiatiuu ptinentis:i fenfus bui^eftfenfus iUiusi 
Cr3tc locus cft id qd ptinet locatit ■: circufcribit:id aiit 
q6 eft locatu co:pu8 eft:fo:mc aiit ptinet main:': no e in 
cisco^p^^.Ssroneseoy gtenentfniam oe fpacio cuiits 
fitndametit cft ^.i.qp fupficics c pmutabiUs.Xocati aiit 
Iocu3n6Bmutaf:f5n6eftibiaUgdEmanc6 nifi fpaciit: 
cicetnus nos no pcederc cp locatu n6 mutct locii ftuim: 
eft cni c6muta8 locu fuii:fed cp 13 g? eco^p^^.ncc eft mobi 
lenecqctU5.3deo aiit f m nos n6 e gctii:q: n6 eft in vno 
loco omni tepo:c.Si aut cii of getiT no iteUigiit bocfcd 
id poti'' cui'^ coparatio ad res fijcas in co no pmutaf :tuc 
quietii eft 15 m6.aut fi id q6 fi oimittcref in fua oifpone 
■z tn fuo loco:tcncrct fuu locu:^ no mutaret eu gfeipfum: 
fedfcmEtencretvniilocii. 11osm6ndaccipimu8getii 
ej: pmo fenfu nec cj^ifto.Si.n.accipemus cy: vno iftojus 
Duoy^fenfuucfTetgetii.Tlomobileetenieftida qHon6 

<■ - cft pn'" motionis.XDobile ctcnis certe 13 eft a quo c pn/ 
cipiu motionis.f.in quo c pfcctio pma ci'' qd eft in iroten 
tia cj: feipfa:itavt fi oia q funt:ita vt fint oia apud ip5 ma 
fieat in fua oifpone.ci'' tii oifp6 cft vt mutef .fvt cguis ea 
quecirciifcributipm.ifuntadiuctailli.Diafintperma/ 
ncna ita vt funt:i nibil,accideret eis.tii q> acciderct ipfi: 

cetpmutatioc^parationisineis.CET^ocautno eft ita: 
q: n6 eft neccfTc: vt Co:pu6 finc oubio fit getu aut mobi' 
le.Co:pu8.n.b5Difp5ne6gbu8neccftmobi(c nec gctii 
in loco/z alias gb^no b5 locii.ppjiu.i aUas gbiis b5 locii 
p:op:iii.q: b, locu.fcd non bs ipm eiide5 in oi tcpo:c.vtt 
ipm non eft pn" oifcedcdiab eo.iaUas gb''^^ locu quc 
b5aUquotepo:e:n6inoitcpo:e.11o9aiit non accipim'' 
in tcpo:c nift f m 15 g? eft in momcto.grgo co^p'' crit uec 
quictii ncc mobile.CScdc6tra boc q6 oitreriit oe refo 
lutioe 13 eft:q: n6eftrefoUitioeo m6 quo ipfi oij:crunt. 
•RtWuffc CP^cfoUierecteni cftfeparare in intcUectu vnaquajp 
^*'"' ^ pamiirciquefuntinilIa.j[;tbecfcparatioofteditnobis CapYm. flc:pbatcni giibicrt fo^ma.i q:Sfo:ma no c^iftttpcr f€, 
fcd in ma. ' rgo p:ob.iturgj in bac rc fcnfibili eft fo:ina 
1 ma.Scd fpaciii qd Di):criit:no3 vcro acccpim^^eo mo: 
q: fpaciu non gcipif inteUectH:nifi remoto locato ipzu 
iiato:q:fo:tafristitccu5remotiiipuatu fiterit locatuj: 
opo:tebit in opinioe fpaciit itelU'gi.&5 ma n6c6p:eben/ 
dif :nifi cii itcUectu c6p:cbededi fo:ma:non aut cu5 iteb 
lectu remouedi velabftrabendi.(L £>i aiit refoUitioncj 13 
accipiunt ep aUo fcnfu.ptingct tiic crro: ^pter coioncm 
nois.q: rcfotoncm bac accipimue nos et: infcUectu opi# 
nadire^puatam.iciib^opinionebabucrimus oc fo:^: 
fcqwr tiic Dcftntctio mae.non c6p:ebenfio.£): remotio* 
neaiitlocatinon^ucnitnccoeftructio fpacij ncqj pofi/ 
tio.Scd id c% quo n6 jjucnit ocftructio (pacy.nobis nd 
cftopu6.q:^locuto: noftcrn^oijcit.Ss nec pofitio ili 
Iiu8:q: ejiipisx folaoeftructione locati:n6j5ucnit fpatiti 
cenift addidcrint aUgd:boc.f.g>co:po:a rctinetia loca/ 
tu5 babet cfte gmanetia in fua oifp6ne.©5 fi fuerit vnii 
co:pu3 tantu q6 putef p^iuatum e^ p:iuati6e fue priiia» 
tionis:nonfeqturintcUigitalefpaciii,q6finoncet.puta/ 
tio p:iuationi8 co:po:is n6 inteUigeref .©ed intellectus 
femE fegtur refoUttione ad c6p:ebendedii fpaciit infin^ 
tU5.fiue fit ibi co:pus q6 remoucaf :fiue no. ©cd fpaciii 
cfle Pm fenfus mcfurandi:non cft itcUectus mcfurare p/ 
uationcs co:po:i8:nifi in regula feniadico:po:a retinen/ 
tia iUudquc menfurabat fpacm tcrminatu^.f t nifi cftct 
p:opter mefurarc.non ciTetopuspuationc co:po:is ad 
intcUigcndii fpacium.£teE boctom^ conccdamue iaj 
cp & fpaciii contingit in inteUcctu:cu puatur co:pu8.aut 
co:po:a.CrS5 vn fcjemusg? bcc opinio n6 e falfa.quo» 3 
ufqj «'''afTeaitio n6 fit falfa.fit fi ve?i cft boc q6 pofuim' 
ec pofTibilc:ideo vt 13 q6 fcgtur non fit abfurdi5.fo:fa(ll8 
aUg9iudicabitq»itcUectu8 oifccrnit.igcgd c6p:eben/ 
dit:c6p:ebenfu5 cft:fed no eftita.XIDulte cni5 funtcj:oi< 
fpofitionib^^qucbnt cfTe:': funt oinerfc ab intcUcctu. £t 
io redibimus ia5 ad initiit fcrmonis i Dicemus:^) rcfolu 
tiooiftigHitrc6:quapccnificafcflein copofito.fcdfunt 
Bmijrtaapudrones^ioifccrnitaUas abaUje coftituedo 
1 tcrminado.jgt funt aUq eo:p. qua:p vna fignificat ec al 
teri''.^^ cii infpcctu fuenf:pcr vna cognorccf aUa^i crit 
tunc rcfoUtcre e>: fenfu rcUiiquedi i oifccdcndi ab co ad 
aUud:nonej:intellcctup:iuadi.lL£'cdptra rone^ que 
banc icgtur refponfus boc cft.f.g) oictio buius g oicit g> 
co:pu3 egct loco no ^pter fuperficic^ fua:fcd loats eget 
co ^pter cojpo^citatcci^^^fivuU oiccrc q? ej: boc gp e co:* 
pus 05 efl^e in loco:Dictio vera eft:n6 tii opo:tct vt io lo/ 
cus ei'' fit co:pu6.1 lon.n.op5 vt quoties aliq rcs babue 
rit aUgd .pp:ic que b5 aUqua rclationcin ad aUudjjptcr 
aUqua p:op:ictate5 qua bab5:vt iUud ad q6 refertur ba 
beateandcp:op:ictatcm.11oneni5opo2tcf:vtq:co:p'' 
cgetp:incipu6quibU8fitco:pu3 non gbus babeat cfTc: 
iccirco opo:tcat etia5 p:incipia cius cfle co:po:a.11ec q? 
accidene indiget lubiccto ej: boc cp eft accidens:ideo oc» 
beatfubiectiiciuseflleaccidens.ScdfivoUiit c^ccre g> 
omnis oimenfio co:po:eitati8 ocb^ babcre oimcnfionc 
in qua fit.bcc eft rcpctitio queftionie pmc:i oino ad co:/ 
pu8 Deb5 babcre locu:n6 iccirco 05 ptingcre locn^ tota 
fuaco^pc^ettatOoicutifiocberetbaberecotincns^/ 
ptcrfuamco:po:eitate5:nontamcidco ocberct contin/ 
gerc contincns tota fua co:po:eifate:i omnino nondum 
cftconccflHmg>co:pu6 0ebeatbfc locH5Pwpter fuam 
co:po:citate:nifi$tumconceflH5eftg7^pter lua^ co^ 
po:citatC5 05 babcre ptincns.Scnfue aufc, vtriufcg oi/ 
ctionis bic cft:g:» totu co:pu6:q6 itcUigtmus in aliq re:Oi/ 
cimus gj cft i|t loco.ig' eft in ?tineti.GrJ55 q? rej cuin ** Bccmdi 

fm totaUt&te ee in aliqtio:nd e(t ipfas tagcrc inud fua to 
eaUtate:oidmu6eni5 gjtotabecaqua -ztota eius colle/ 
ctio eftin boc vjcco.fed no volumus Diccre.g7 eim tota/ 
Utas tagat v:ceu3.(C»5 contra ronem que fegtur poft 
banc que e(t oe qualitate loci ad locatum iam e^pediui' 
mu8 refpon fuj.Scd oe ea que eft poft bac que tenet boc 
Q>Iocu3n6mouer:conceiTu5cflg>locu3 nomouetur g 
ipm.Sed gj no moueat accidcntafr:boc non e(t conccP 
fum:nec Diuulgatii:qz vulgus no ncgat q? locus rei non 
moucat:videnteni59> v:ceu9:locU6eft:ip6tfm eos fu 
ne Dubio moueri.(r^5 contra ratione que efl poft bac: 
i inititur vfibus vulgi.pmo oiccmus q? no cft illa ro in 
rcb^intclligibiUb^fiSoqjficutnotiment oicere fpaciii 
infinitu5 qdeflin v:ceo:aUq^docfreplenti:aliqnvacuij. 
jSitr non vcrcnt oiccrc gp fuperficiee vicei concaua:ali' 
quado dl plena:aUqit vacua.ioed boc fi vulgus in telle' 
iccrit vtru^ fenfu5:qi iUi no oebent oiiudicare ^ba:quo' 
ru5 fenfum intelUgere no confueuerint.Uidet aiir qj fa/ 
cilius itclUgercn t locii efte fuperfide concauam $ aUgd 
aUud:plenu5 eni^ in vfu coy boc cft:q6 cotinct rc^ totaj 
cumfuamolc velcozpulentia.ita vtvndic^ptigat illa. 
Tlonc enis vides oici iter eoe gj v:ccii9 plen us eft:ivter 
plcnus cft.!S5 oe fpacio q6illi oijccriit^ncfciiital^dcflie 
ia VKeo:nifigj cotincns ^pjie fignificat bac .ppactatc. 
Condncs aut magis videt e(Te fugficies qg fpaciii. &pa* 
ciu5 enim nibil ptinet:fcd fojtafTis rcs quc tmplet illud: 
cotinerctiUud^fibfeteiTe^-zidcopfuatit vnlgus oiccrc: 
Q> v:ccus eftplenus:'Z rcnuilt oiccrc gp fpatius qd eft im 
tus fit plenn5.0ed v:cctt8 eft nome fitbftatie terrcftris 
fab:icatc f m figurl fugficiei in teriozis cotinetis.lct ft t? 
fuperfiaes po!Tece;:iftere per fc^ipfa eet vice viceki oice 
rct oe fuEficicgcgdniic of oc viceo.firgoiamanifcfhtj 
eft:gj cii iUi oijccrit v:ccu5 c(Te vacuii vel plenu^:-! accc < 
pcrintbocc^rcofcnfuquoofaUgslocitseft vaatiis vcl 
plcnu9:g> pjoptinetebocoiciit.Conccdoaitteos nolle 
oiccrc oe fupficie ab lolute q> fit plena vel vacua. ©up/ 
ficies eni5 abfolute no eft locu3:fed locus eft fugficies e% 
intcUectucirciifcribcntig.Sedciim accepcrint fupcrft/ 
ciem abfoUiti ej: iteUectit fueficiei circufcribcn ti9:n6 nc 
% gabunt boc.(£&ed ratio que eft poft bac quc oicit g? 
cu5 pofuerimus fpadiicfTe locu:tunc oc cozpus babebic 
lociiU:tDij:cruntbocc(Ter6nabiIetratii:bcc ratio ina/ 
nis en.Qi enis n6 fuerit nece(Tariu5 omne co:pusciTc in 
loco ncccfTitatc ruiipfiusitiinc nofter labo: in affirmado 
boc erit cafTus.f oJtafTis atit verius cft:95 aU'q6 coipo^ 
eftqdn6eftinloco.Siaittemfueritbocn6egctnfoin» 
gcnio fiue c6fiUo.Si autc bcc^pofitio fuerit cuidcs cp 
omncco^us eitin loco.inon fiterit pofTibile.vtoe coz' 
pus circiifcnbcn6.aut aUq6 aUud opinabile babeat locii 
n6 fpaciii.nifi fpaciti ifinitii.t fpaciii ifinitU5 babuerit cP 
fc:tijc crit nccefTc vt fpaciil infinitii fit locus. TluUa aute 
ifta:}:cftnece(Tana.Uidc8.n.^tae becfeductio qua la/ 
bowmu9.vtomneco:pit3 fitin loco.C6cedamu9 autej 
^omnccozpitsfitin loco:n6eniiccirco opoztet.vt fpa/ 
ciu5 fitloais:fo:tafri6 cni^fpadii no b5 ee. C6cedamus 
itegj occo:pusfit in loco.igjfpaciii babeatefre.non tii 
idco fcgtur:vt locus ipfc fit rpaciu:pofTibile eft eni^ vt in 
boc fpaciii n6 fit U)cu6:fed fit comitas locum.-z fit c6e oi 
co:poii,ppterc6itateU)ci.S>iautC5 voUterint Dicere:g> 
magisvf multitudini.f.g>oeco:piiseftin loco:n6 ebec 
ratio:vt aucto:itate buius fnic fumat e^ opione multitu 
dinia-z vulgi.Tlon.n.beneftabiUiitfnt"am qua tenetcj: 
bocgjtcnetioicunt^ficutcftin rumo:ci ej:ifKinati6c. 
Tlos aute pofTumus attribuere ilUs alia fnta^.f.q: oe qd 
(ft:eft in loco:i oefignat .^i^t be oue fnie equales imtvm THonum ?2 quatum tcncteas vulgus:fedpo(Tum«scos aucrtcreab 
cis c6ucrtcndo i ooccdopercreatura iteUectualem t ra 
tionalem.^as cnij oocui tc modos ifta^^p6nu5 quado 
loaitifuimusin Of aletica.i oecUirauimuegj opiabiles 
funtn^iteUigt^biles.iiononDcbemus curareoc eis.-qg» 
uis bocq6iudicatomneco:pu9ce'in loco;n6 eftp^ eos 
ita ratum ficut boc g? omnc quod cft:cft in loco Defigna 
tum. 3fpfi enim non intclUgtint oc locatione aUiid: nifi 
quodinielUg!intoefitu.©cdlic5 boc cfTet vcrum:non 
tame quod oixcrun t oe fpacio ocbct efTe vcru5:ficut oe/ 
clarauimu8.q: pofTibile cft vt aliud fit locus q6 babeat 
eein6fpaciii.tgjvniiquod(peo|:fitin vnoquotp co:* 
po:e.vnde boc g? fpadii eft ptingens vntiquodtg cozp': 
non eft r6 vt jjptcr boc fii Ukus ci^^.i^ofTibilc cftcni^ vt 
omncco:pu8babcatDUo.quo;:vnii fit locueci''': non 
aU'nd.Sedgtencntr6nequecftpoftbac.ocbcntfcirc:gj 
ejctrcmu querere fit ouob' modis.q: aut qrit q6 eft pof/ P^S;*^, 
fibile querere:ant q6 n6 eft pofTibilc.qucrcrc aiit q6 no ""^ "*"* 
eft pofTibilc boc cft vt co:pttlentii querat intrarc cii tota 
mole ico:puletia fua in fuEficiei in extremH co:po:is. 
CQucrereaiitqdeftpofTibilc.l3cft vtquerat contige/ rn 
rc ilUid tantii:qucadmodum tangit circii fcripmm fttum 
circufcribens.etbicfenfus vcrus eft:cii fuperficie^ pot 
fuerintk)cii.£>cindefin6qucritc;:trcmu.non tn ocbet 
p:opter boc qrcrc locii vcl ozdincm in fpactjs ordinatis. 
0edfo:ta(Ti6querereto:dincminfttu terreqsuis non 
cfTet necefTe.vt ois fitus cfTet in f pacio.fcd fitus eet reUn 
tio vnius co:po:is adaUud co:pu6:qD eft tiib ipfo irrali/ 
qua parte:ita 95 n6 ect ibi (pdciu:nifi oimcfioncs co:po 
ru5ctingentiufe.(LJ5cdptrar6ne6auctopfnic&ina/ 
ni rcfponfu5c6tra ca quceft oe raritate 1 ocnfitate:l5 e; 
gp oenfitas fit ouob^modis.Una enim oenfitascftq fit tiaiRtM r,t 
ejrpmctionepartiuoifpcrfa^jinacregcft intcr caeqiu «wbCoiIr 
quu e):it oc iter cas ipfc redeut in locft tuu5:ita vt non fit 
inter ca inanc.cui oppofita eft rarita6.£t aUa ocfitas eft: 
n6 qz partcs oifperfe piungutunfcd q: ipfa ma aUqti re/ 
cipit'maio:e' co:pu lcti3":aUqii minoie" co:pule'tia. Utre/ 
CQ enim funt oue res accidctales.^rio eft cnis vni earum 
ma magi60ebitaq5ali).Cumaiitrccipitmaio:c co:pu# 
lentia of g? fiat oenfumxui'' oppofitii cft rap j£t boc cft 
q6 in aUa ooctrina occlarabit :q6 C0ine bic n6 oicat :n6 
ot«ft.5ntctio cni3 bui^^cg? bec ps ocftruat;-: remaneat 
illa aUa parsocqua locutifumus.S5 locutio oe vafeci/ 
neris oino falfa cft.q: fi eet vcra:efTet totii vas vacuii:ct 
n6 cinis in eo.(E&5 c6tra locutione oc vtre -z vino:pof/ 
fitilceftvtmefurcquab5 vtcrn^afn^reat oiftatia ab 
aUa fcnfibirr.i pofTibiSc eft ptingerc;vt vinii minuat : cii 
ejiit Cjcco vapo: aut aer 1 fiatmin^jet pofTibile c vt fiat 
min^^EB pftrictionc' nale aut violcnta:ficut poftea fcics. 
(IlSs P Ujaitione oc vcgctabili:cui'' nutrimetii oifiiin/ 
dit iter ouas qftib^ ptcs co^pop; contige'te6 (e:i e%tedit 
eas gpmutatione fui ■: rcmaet iter iUas^-z oilatat carum 
co:puletia.©iautnutrimetiipenctrarctinancan^pe/ 
netraret^-zpoft^ penctraret:cet vna-zcade cozpulentia 
fineaugmeto.(n©5PloaitioncDevafepcrflatiiattrai 
be*teaquarcfp6fu5inititeiq6Dipmu60e oefitatcz ra/ 
ritatcUf cp pofTibilc e:vt co^^^^recipiat maioze^ co:pu/ 
lctia -z miozc:-: ei'' aUa fiat p na5:alia g vi5.Sicepofl^ibi/ 
le vtcoip^^calcfiat-zfrigefcat^-zcalozis -z frigoas flU'6fi't 
perna5:aU'udB vi5.!5irreDifp6in magnitudie •zpuita# 
tc^-zqngdcl^poffibilcetiicquoricsminucrit aUq pars 
cozpo^is^n^enccen^cvtqd remafitrcmancatin fua pma 
co:puletia.Tlec cu5 accipit aliqua pars oeris que implc/ 
bat V38:eft neccfTe vt quod rcman fit remancat in (mpt 
p;iaco:pulentia:'Z fitinanequodcft poftiUam.£tcnm 

;9uic. e 4. 0tjffi. ILibzi 

Tl bocnon fuerit nccc(Te:nmc non cogct nos illud. CCuj 
autem aliud &bboc fuerit:polTibilc cft vt acr Dcbca t ba^ 
bcrc naturalitcr aliquam co^JiUcntia;:': poftea erit nc/ 
ceiTe vt in alia Dirpofttioc fiat maioi.idco q: fumitur oc 
eoaliquaparspervim:itavtnon poflit attrabi cojpus 
aliud in loco vd comutatioc cius vcLvicc eius quod (w 
mitur ejc co t Dc cius co:pulctia.£ t poft^ aflumi oc eo 
bancpartenoncftpolTibile;nifific vt oifpcrgatur.et rc/ 
dcat quod rcmanfit in pnoicm quantitatem:qi ncgatur 
ibi c(Tc inane:i qi oebct e(Tc plcnii.ict bec oifperfio cra 

EolTibilisadeo conatum eft ingenium cduccrcboc pofTit 
ilc ad effcctum.gt qi trabit fe in vnam partcm:i fupcr/ 
ficicseiuscotingitidqdcftanteilludin alia parte:'Z (ib 
bocficutfiDiffijndcrcturtcrcfcerctpcrvim q& obedit 
cogcnti.i Diffunditur DiflFufwe magna.i ej: illo quod di 
latatur aliud cft cjrtra vas.-: boc cft quod fu jaim c(t:i cll 
q6 rcmanetin plcno vafis quod implcuit fua Dilatatio/ 
nequenccc(Tceftp:optcr attractionemt fuponcm. £t 
cum rcmota fucrit bcc iupo-.z fucrit pofTibilc vt redcat 
adfu3mbabitudincmp:iojcm:ideoq: attrabit aquam 
aut acrcm qui cj:iflit in loco vnde cft motum:con trabc/ 
turtrcdibicinfuam quantitatem.C'TIo8 autem cum 
fuftiauerimus in vas:i fmircrimu8illudinaqua:c)cibit 
ci:eaventusmulmsquiDifperget aquam:-: poflea rc/ 
dicnsaquafiibintrabitinillud.grgofcimus finc Dubio 
Qj iammifimus in vas aliqutd per vim:quod rcmota 
yi cgreiTum cii.et boc neccfTceft vt in troitus eius qnod 
imifimus pcr vim fit aut pcnctratio per inanc aut g Dcn 
fitatcm eius quod erat ibi;quccc(Tit ingrcdicntipcrvij. 
ScdillaDcnfitasffcut Dijrimus i innuimus.q: eft pcr 
vim:rcditin naturam fuam rcmoto cogente. Qi autcm 
ftierit p:opter penctrandum per inanequoufcp perucni/ 
at ad locum ciusilocus noncft potcns nec abboncs cov 
pusaerisquoimplebaturqucmrcmouit afe t rcpulit. 
Tlcccftcxnaturaacrisvt Defcendat Dco:fum p:opter 
inanequodfitin coDcrc^futaliqui ipcllitaqua. Opoit 
tet ergo vt non Rt nccefTc acrcm oircederc ab co i rcmo/ 
ucrlSi autem inaneeft qd abbo::ct cus^cur non abboz 
ret alium acrcm.-Si autcm abbo::ct:cur cuj fo:titcr hv 
gitur 1 Dimittitur:Donec ingrcdiatur aeris tantii quantii 
folct cgrcdi:T mittitur fubito in aquam:cu5 fubintrat aq 
in eum.^Siautcminaneabbo^ctaercm tcxpcllit cu;: 
plus Dcberet abboz:erc aquam.fo:ta(Ti6 autcm fi inane 
abbozretaerein naturalitcM attrabit aquam:cur pcr 
mittitaquamfparfamin acre quccrat in vacuo vt dc 
fcendat.-;Si autcmpondcrofitaseiuseftquc vincit fu' 
)noncminanis:curmouet aquamcum ponitur vas iw 
per ca;:': aqua non vincit inane:fed attrabitur.-^fkctinc/ 
re autcm pondcrofum q& erat contentum in eo:non cft/ 
oifTiciliHs^cleuarcpondcrofumqHoderatDifpcrftjm. 
O d^oft(g aufcm Dcclaratum eft inconucnicns buius 
parti9:rcmanfitoftendereg5C3ufa buius bcccfl:g? net 
cc(Tc eft vt aer babcat quantitatcm mino:c5 p:opter c6/ 
ftrictionemquarcmotaDifpcrgitur •zrcdit inquanritaf 
tcm fuam.£t q: cft ibi alia canfa p:optcr qua^ Dcbct ba/ 
bcrc maiorcm quantitatc; quc cft calefactio i renuitas 
p:opter conftrictioncm morus fuf flationis.^dco no po/ 
tuit e(Te quantum Dcbeat c(Tc;p:opter Dcnfationcm con 
ftringentem que babct maio^cm vim ^ tcnuitas btnue. 
31am autem acceiiit p:obibitio i p:optcr calcfactioncm 
qucaaidit oebuit fieriacr maioas quantitatis ^ babc/ 
b3ianterufflationcm.£tq: ipfacalefactio cft accidcn/ 
talisquierceret:-zcontrabcrctur acrad ftiam quantita/ 
tcmquaDcbct babcrcnaturalitennifieiTctibi illacalc/ 
factio 1 inciperct aqua ingredi;idco q: impofTiWlc ett yt 
CapVm 

fit ibi inanc i p:optcr boc videmusrq: id quod tnflatur 
pcr vi5:pjius cgrcditur ab co acr:i poftea attrabimr aq 
ad re:ficut fi claudcrctur os vafis Digito:aut R calcface/ 
rct ad igncm qui ilUid calcfaccrct i non' frangcrct:i po/ 
ftca mittcrctur rupcr aqua5:contigit pus vt rcfitgiataU/ 
qHidc):acrc;ipoftca fugatur aquain varc.CSed re# 
fponfumcontra roncm quccftpoft banc fimilccftbtiic 
.f.q> mobilc impcLlit quicquid cft aeris an tc fc.i qrtcdit 
boc vfcg ad partcm in qua non babebit acr impulfione: 
icontrabirHrDifcurrensinterimpuirHm inon impul' 
fum:i babct ncccfTc rccipcre mino:cm quantitatcm.Qd 
autcmcftpoftillHmcftcconucrro:q: quodda^cft oeiU 
lo q6 trabiturcum ipro:i quoddamcftqttod non rcpu* 
gnat 1 non trabitunfed Difpergitur quod eft intcr illa: t 
fttmaio:isquantitatis:icontingitej:boc ejriftcntia cd> 
gruain babitudinetcfnperata.£rgo fufficiat nobis boc 
q6 locuti fumus Dc loco.i loquamur amodo dc tgc. 
(J^Caplm.X.Jnitium loqucndi oe tcmpo:c i oc DiuerlT' 
tatcrcnticndi oe co i oc bis qucopponunt crrdtib^Hn eo. 

mactatus t.e 'SSKS' 

tuiDeloco.q:ipfumcftDcrcbu8 queco 
mitantur omncm mottl^z oiucrfitas bo« 
minum in fcnticndo oc c(Tc i oc cfTcntia 
dus cftficut oiucrfitas fcnticndi oe lo» 
co.fHcruntenimaUqHiquincgaueront 
btcmpus bacrcclTc vHo modo.Quidam autej kjttribuc 
rttnt ei clTc:n6 q: Rt oc fcnfibilibiis ejctcrius vllo modo: 
fcdq:eft aliquidopinabilc. aiijautcm attribucrunt ci 
efTc:non q> fitaliquidvnum in fc^fcd q: cft aliqua com» 
paratio aliquo modo ad aliquas rcs qualcrciicp fucrint 
iMjrcrunt cnim g> tcmpus cft aggrcgatio bo:amin. !© j 
bo:a f ft accidens cauratum aiius ene ponitur cj: cflcal/ 
tcriusaccidentis^tunc cftbo:a altcriueaccidcntisqna/ 
lecu(§ crcatum fiierit.Quidam autcm attribucront te/ 
po:i cfTc 1 cjaftentiam ftabilem.CQuidam autcm po/ 
llierHntillud cfTefHbftantiam cj:iftcntcm pcr rcipfam. 
0cdquinegauerHnte(Tctempo:istnitunturcj;moltie 
rationibus:quamm qucdam eft gp tcpus fi babucrit ce: 
aut crit Diuiftbilc:aut indiuifibile.Si aatem fiierit indi* 
uifibilc:impo(Tibilccft vtaliquid ciHsfitannus z men» 
fis:i oics 1 bo:a:i p:ctcritum i fiitumm.Si autcm fiie/ 
rit rcs Diuifibilis^babebit cfTccus omnibus partib^fuis: 
1 opo:tcbit vt p:cteritHm oc illo i futu mm babeat clTc 
fimul.©i autem aliquc cius partcs babucrint e(Tc:i ali/ 
qnc no:nccelTc eft vt aut fit bcc oiuifioqua Dij:imuB c5v 
tincnsp:cteritum:p:eren6ifttturHm:autcontinens ta/ 
tU5 bo:as i oies ibis fimilia.Scd p:cterimm i fiitorii 
nibiiruntaucto:itate omniumquialTirmattempHs ce. 
11>:crcns vero R fit Diuifibilc : rcdit ipra cadem qucftio. 
Siautem fHcritindiuifibilctempii6:critid quodappcU 
laturinftansqdnon cfttempus.iftpjctcrbocetiaj im/ 
po(Tibilc cft vt babcat c(Tc in elTcctu:q: fi baberct c(Tc in 
acnt:nccc(TccffetvtautrcmanerctautDcftmcrcmr.Si 
autcm rcmancrct aliquid ciue e(Tct p:iu6 1 oliqiiid poftc 
rius:i totum non c(Tct in ftane:p:cteritum autcm i futii/ 
mm c(Tct fimul in inftanti.q6 totum cft impo(Tibilc. Gi 
aatcm xieRmiti\r:nccef(e e(t vt Dcftmawr i ocfinat cc 
in inftantic6rcqHcnti;intcr quod i ip5 cft tcmptis: opoi/ 
tctvtcj:iftataliqHo tcmpo:c.3^am autcm odTmjrimua 
jjoc.SiaHte Dcfinitcnfe in inftanti;q6 icqutturpoftipj: 
crit inftane poft inftane continucita qr tempue non in / 
tcndatintcrilla.Scdboc ncgant a(Tirmato:c6 tcmpo/ 
ri8:Dcindc oino quomodo tcmpue babcbit c(Tc:q: quan/ 
tiicti(^tempo:ispofHcrimue fmeum quipofuerit;tcr/ a :^ 0ecundi 

tmnabiturotiobu3mftantt'bii6.i'nltanti.f.p2eterito:'zm/ 
ftanti qd comparattone pjeteritt cft futtirus.Tlun^ au/ 
tem potell eflfeivt ftnt fimuLfed vnum eo:um erit nibil. 
Cum autem nibil fueritrquomodo potefl effe: vt (it res 
que eget c^rtremo qd n ibil cfif^m quomodo ree babct 
eptremusqdeflnibil.-^-zomnino quomodoerit aliquid 
continuis inter id qd eft aliquid i inter id q6 cfl: nibil."' 
/ctbecertfoztisratiocjcqua pcndcntnegdtee tempus. 
<E jbijcerunt adbuc ctiam:^» fi necefre cft motuiinqgtuj 
eii motus alicnius.vt babeat tempus:non tamcn cft ne/ 
ceffebuicmotuiinqgtumcftmotne: vtaliud enamco:»' 
- pus moucatur nifi co:p08 eius. (C&ed fojtaffis 15 erit 
*" neccfrarium in aUqtubas:non vt fit motus:fedvt quia g 
facitmotum:babetnece(Tcaimmouctvtmoueotur.£t 
boc non edcaufa motus c^ boc qd eil motU6:nec eH oc 
numero comitantium motum.^c quando quidcm (ic e 
qua lemciicp motum pofuerimue eiifcfequitur cj; boc cp 
cft motus: vt babcat tcmpus.Tlon autcm fcquitur ej: 15 
Qj cft motus:vt fit ibi alius motus. £t poft^ fic efl: om/ 
nis motus coraitabitur tempus pcr fcqd no pcrtinctad 
olium motum:ficut comitatur locum pcr fe.Tlon babcc 
autcmomnia vnum tcm[Hi8:nifiqucmadmodum om/ 
nia babent vnum loaim.f.vnuj comunione ocqno mo 
dononloquimur.Cumaute3ft]erintmotuefimul:tcm/ 
po:a cojus fine oubio erunt fimul:': ttinc nccciTe erit. vt 
fint fimulaut in loco:autin fubiccto:aut i oignitatc: auc 
in namra:autin alio pjctcr fimul tempozc. ©ed oc om^ 
nibus modis fimul impofTibilc eft:vt fit aliquis po: vcl 
pofterioj.f.aliquie qui babcot elTe:-: aliquis qui non ba' 
beateiTe.'{\emanfitergovtcojU5 fimul fitillud fimul 
q6 elT tempo je:boc clT v t mu Ita fin t in vno tempoje:aut 
iti vno inftati q6 eftej:tremitas terapojis.CTScquitur 
crgo ej: boc:vtmulta tcmpoza babeant vnum tcmpus: 
1 crit Dictio oc toto illo tempojc aij illis^cius fcnfus cu/ 
iiis oictio ocillisq coueniuntin illo. Opojtebitcrgovt 
fint infinita tempoja fimul-vclTra autem fcntentia e q> 
tempoja comitarur motus.grunt crgo tunc motus inft' 
niti fimul.£riit crgo i^bi mobilia infinita fimul.£riit er/ 
goibi cojpojainfinita fimul.ictboc eft itliid impofTibi/ 
le q6 negatis.i pjobibetis babere cfTe^-jpjopter bas ra/ 
tione8:i qiopus clT:vt temptis babcatefTe: fiierunt nc/ 
cedarij multi bomincs qui attri^buerent tempozi alium 
modum e(Tcndi.f.elTc q6 cft in intellectu. £a autem quc 
funt in intcUcctu funt ea quc compjebendunt intellect'' 
cumintelligunt ipfa i ojdinant:t'ntcrquos gcncrant fo: 
mccomparationum qucnon babcntcfTcnifiin intellcii 
tantum.Ciiijrerunt crgo tempus effe quoddam quod 
fojmatur in intellectu oc comparatdc mobilis ad ouos 
terminos tranfitus qd cftcirca vnum cojum in cffecni: 
1 non cft circa alteruj in effectu: quia boc q6 eft illic no 
babctciTccumbocqdeftbicCJn fcnfibilibus afitba 
bet cffc in anima.babct cnimefTe in anima fimHl:i ima/ 
ginatio vtriufqj:': imaginatio mcdg q6 cft intcr illos Ri 
mul.non babet aute, efTe in f?nfibilibus aliquid ejriftcs 
inter illos.(ir.!i:ft aute in intellcctu aliquid q6 imagiat 
*^ in rationc.f.qdintcrimoummobilccftbicrillic^cftoU 
quidad cuius menfura, perficitur tranfims^aut in boc 
cito:aut in boc tarde:qucbabent iftimotue: aut quia ba 
bcntiftos ejrmotibus multis-jquietibus compofitos. 
icrgo tempus eft mcnftira curfus motus que non babj: 
ririqui3ratioDepingitea5infe:aimfo2mantincavtri 
qj termini motue in cfTcctu fimul.!3icut pdicarc -z fub^ 
cerc 1 ppofitio i bis fimilia quc funt talia que ratio ad/ 
inuenirrn rebusintcllcctis^^zcomparatidcs quasponit 
interillasqiiojum nullumeftoenumcro ejiftentium» IBectmum H (Ttiixit autcm fcntentia qua pjcnominauimus:Q? tem 

pus non eft nifi aggrcgatio momentojum. Cum cni5 tu 

ojdinaucrismomentafibi iiicccdcntiatcoiunj:crieno 

oubitabis quin illojum aggrcgatio fit tcmpus. f t quan 

do quidcm fic cft:tunc cum cognoucrimus momcta:co» 

gnofccmue z tcmpus.ioed non cft momcntu^ nifi qud» 

tttm conccfTit momcntatojiboc eft.f.vt fignct initiuj ali 

cuius accidentis quodacddit illi:'z oicat.^.g.crit fic -z fic 

poft ouos oics.Cuius fenfus cft.f.95 crit cum clcuationc 

foUspoftDuasclcuationcs.frgomomcntumcftelcua» 

tio foUs.firgo cleuatio folis non fit momcntum: nifi ^/ 

pter alTignationcm ilUus qui boc Dij:it, iSi cnim voUiif/ 

fct:aUud fignus pofuifTct: fcd clcuatio folie cft comunio: 

1 notabiUoj 1 oiuulgatioj.t idco clcgit boc: 1 alt) buiuf> 

modi ad oeterminandum tcmpue.^r^o tempue cft col 

lectio remm que funt momenta oefignata:aut quc folet 

poni momenta ocfi'gnata.£t tifemntg? tempue no ba 

bet ciTe aliter nifi boc modo.&citur aiitem boc ef roni-' 

bus pjcpofitis. (rfc»i]cit autem alia fecta g? tcmpus cft g 

fubftantiactema.Quomodoenimnon erit fubftantia: 

cumfitnecefTariumefTe.2?anta cnimeft neccfTitas fui 

cfTcQj non eget pzobari ratione:quia quo tnagie ftuduc 

risocftruerc tcmpue^iucnicrisafiirmare tcropuecfTc. 

CTT^ciuoucbiscnim tempu6C(Tc:autantc aliquid; ant 

poftaUquid.Cumautemflcfeceri6:iamfecifti cflc cum 

rcmotionc cius pjiojitatem ■: pofteriojitotem."ziddrco 

pofuiftitcmpiis rcmoucdotempus.*Decenim pziojitas 

aut poftcriojttas quc cft buiufmodi no cft nifi in tcmpo 

rcz cum tcmpojc.icrgo tempus eft neceiTarii] cfTcDm* 

neautcm q6 ncceiTarium cft c(Tc:impo(Tibileeft non ec. 

Dmne autem q6impo(Tibile cft non efTe:non cft acciie. 

Omnc autcm q6 eft:-: non cft acciden 8:eft fubftaria .vil 

poftq^ tcmpus cft fubftantia:-: neccfTarium cft quid tiic 

impofTibilc cft: vt clTc cius pendeat ej: mom.£rgo pofTi» 

bile eft: vt tcpus fit^-z fi non fit motus. £rgo f m eos ali* 

quondo tcmpus cft cum motim mcnfurot motum. aii' 

quando eft fine mow^-ztuncvocatur arabice adbar:q6 

nos poflu mus^-z fi non fatis pjopjie:oiccre fempitcmuj» 

iDe funt opiniocs babitc oc tcmpoje.CT^CDcliue cft au* 

tem nobie: vt pjiue oftendam'' tempus babere efTe.*^ gd 

lifcivtafrignemusviamodcognofccndum ipfum efTc 

perclTcntiam cius.ibcindc rcdcamus od rotioncs iUas 

1 foluamus cas.CTiiicemHS ergo: cp quiconccfTcriit 9» 

tcmpuBbaberee(Te:eftvm'u6intcllcctus:oi(Tcnfcnintet 

intcr fe:quia quidameojum oij:erunt:Q' moms cft tem>- 

pus.iCQuidam vero oij:crunt gj motus ceU eft tcmp': ^ 

non aly motus.aii) vero oijccrunt cp rccurfus celicft te/ ' 

pus.i.vnaraiolutio.3lt)vcroporuerunttempueipfum 

ccUim.Scd quipofueruntmotum clTc ipfu5 tempue oi* 

^erunt gp inter omnia que videntur c(Tc:ipfe motue tai» 

tum cft qui rccipit in fe pzeteritum 1 pjcfene:^ qp mtara 

eius cft: vt babcat femper otias partce ad bunc momm. 

Etquicquid cft ficeft tcmpue. (TTloe enim non ptita/ 

mus elTe tcmpii8.-nificum fentimue motii.^nfirmo cni 

vel oolcnti elongamr tempus: 1 abbzcuiatur voUiptuo 

fo:idcog7motusDiucrfiretincntur mcmojiter inmeni- 

tibiis illojum ouoju. fed oelent oc memojia voUiptuo/ 

fi pjopter voluptatcm eiue.(CQui autc no percipit mo 

tum:non percipit tcmpiie.Sicut oojmietcsin cauerna. 4.()^(.t(,c9. 

quia qiunon perccpcmntmotUBqui fiiemntinter pjin/ 9z. 

dpiumrcciibendi-zDojmicndi -zinterbojam Cjcperge» 

fccndi:nefcterunt fc nifi vna oicDojmiuifTe.aucto: oute 

pjimus fignificouitq^aUquibus bominibus oiuiniscd/ 

tigit fimile buic.£tfignificatboja^iftiantcafucriint 

c^ oo:mttoje9 C3uerne.t)c funt oictioee antique oe cer« ©ufTi* Itibri tificatfoneeiTe tempozis. lluUcaut^ iftaritm verc fMnt. 
©ed gjinotusnoneft tempijg bec eft ratio:quia aliqul 
doeft motus velo]c:aliquando tardus. Zcmpiis autem 
non eftvelocius nec tardiua tcmpo:c:fcd b:euiu3 aut 15 
gius.^mpliud etiam aliquando ouo motus funt fimul; 
fcd ouo tempoza non fun t fimuU Xu (cis autcs g> aliqni 
cao motus CMUcrfi funt in vno tempo:e:cu5 tcmpus eo/ 
mm non fit Diucrfum.CT^iffercntie autcm moius alie 
liint a Dilferenti}8 tcmpo:i6:qHC autcm comparan f tcm 
po:i funt ltcut:ecce fubito t momcntii i paulo an tc: que 
non funt dc clTentia motus vllo modo.XcmpuB autcm 
potcft accipi in oiflKnitione motus vclocis pars oiffcren 
tic.2:Dotus vero non m accipitunfed accipitur idco:q{ 
«11 pars p:io::poteft enim oici g> fubitum vel velo^ ell; 
i[6 pertraniit curfum fuum in b:cuio:c tcmpo:e: i non 
cft ratio:vt oicatuf in motu b:cuio:e vl' vt oicatqd pcp 
franfi)tcurfumlongio:e5inmomb:cuio:e.Cir3wdiciij 
autem oe motu celedi e(t boc idcm iudicium.'fCatio.n. 
ep^it vt oiCAtang? ipfe c(l velocio: omnibus motibus: 
quia tempo:e quo illc pcrficit curllim fuum: nibil eft q6 
tantum in eo peragcrc poiTit:imo minus: oc quo pofTca 
toqucmur in cdfequetibus.<;t boc tempus fignificat alt 
quid p:eter duos motus^ftgnificat eni; intellcctu cui co 
parantur ambo motus tadequantur in eo:fcd oiffcrunt 
in mcn fura curfus:fcd boc qd bic in telligitunnd c(t een/ 
m alicuius co;;. vnus.n.eo^ non coicat cti alio i centia. 
coicait atamboinrem quafunt.CCl^otaiite^Bappa'' 
rere oeftructio fentcntie eim qui pofuit mometa accide/ 
tia que fiunt momentaalijs accidentibu9.(i;;3fpli enim 
non ponunt momcnmm ipfum accidens qd cotingit f^ 
cp ipfum accidcs eft motus aut gencratiois i co^ruptio^ 
nis:aut albcdinis t nigredinis autaU'o:u$.3mmo necef/ 
(e c(t:vt oicatur q? momenmm ftt ef oefignationc: i dl 
necelTc vt ponatur ciTe aliud cu; elTentia momcnti:'z oe 
bacconiunctionc:iDcbocltmitlbocintclligituromni/ 
no q6 oefignat vnuqdc^ accidcntiam. 0cd omnia ouo 
coniuncta in aliquo c6iunguntur:'Z omnia ouo quefunt 
ftmul:inaliquofuntfTmul.£rgo cumco;:elTe fueritfi/ 
mnl:fcd clTe vnius eo:^ cft octerminare id qd babet clTe 
ctim clTe altcrius.Zunc intellecms buius limul fine ou 
bio non efl id qd intelligitur oe quolibs illop, Scd boc 
fimul e(t oppofitii intellecmi quo vnu; p:eponitur:i al/ 
teru5 poltponitur:t boc in quo e(t fimul e(t bo:a que c5 
rangit illa ouo quop vnumquod^ poteft poni in fimul 
quafialiquid a[iitd:p:ctcr illa cotingcrctin illa bo:a. Bt 
ii bocipfum oeterminarc bo2am elTct bo:a: tunc quu re 
rtaret aliquod tcmpu3:qd cffctvnum i idem: opo:teret: 
Vt tcmpus rcmanendi ■: initiu cius clTct vna bo:a. TToa 
antem fcimus g? bo:a oefignata cft tcrminus in tcr pus 
1 pofterius:qui non oiucrfiricamr. £t f 5 boc gj cft mot' 
aut quies: aut alid oincrfificamr.grgo boc quod eft ac/ 
cidcns:': qd cft motU8:aut quies non cft boc qd cft pua: 
aut poftcrius out ftmul.©5 certitado piioiis aut poftc/ 
rio:i3autfimulaliudcft queeDifpof(tiotempo:is. S$ 
r3tioco:umquipofucrunttempu9ciTc motu5 initiip' 
pofitioni non p:ob3bili, ibictum etcnim eft g> quicquid 
oebct babere in namra fua aliquod p:eteritu 1 aliqitod 
futurum illud eft tempus.lDoc autc, non eft conceiTuj. 
^nlta enis que non funt tcmpu6:funtp:cterita 1 f^tm/ 
ra:ficut oituitiii 1 oicsvltimus.Onde opo:tcrct: vt fit p/ 
ter boc alia conditio.f.g? quicgd cx fcipfo cft aliquid ci"* 
eftp:eteritiaialiquidfutHrum:itavttempu8fitnarura 
rciquccomp4raturalu:boceft pcrfcipfum p:cteritum 
aut fuwrti.iDotu8 autcm cum p:ctcrtjt: nonicft ipfuin 
e(Tc motum qd eiTe pzetericus^fed eft coniunctns cii p:e' 
CapFm XL 

tcrito.St idco poteft oici motus in tcmpo:c ptcrf to: noit 
poteft oici motus idcft in motu p^etcrito.CJSi aativo 
lunt Diccre vnum motum cj: pteritis:Dc boc non cft niic 13 
noftra intentio:f5 vt motus fit adequams cfTc reiin qua 
eft.ScdqHioi):erHnt gjtempus evna reuolutio firma 
men ti;ofteditur impofTibilc pcr boc g? omnis pars teni 
po:is tempuB eft:par8 autem rcuolutionis non cft rcuo/ 
lutio.Quc autem remotio: cftanno: eftopfnioeo:uma 
putaueruntg>tcmpuseft celump:opter ffllogifmnsg 
conftat q: onabus affirmatiuis in figura fecunda: ^im 
vnac): ilUsp^opofttoibusfalfacft: Di>:criitcteni5g7 om 
nccoipus eft in tempo:e 1 omne co:pU9 cliin cclo:boc 
autcm non eft ita . Uerum eft autem cp omnccozpiis 
quod non eft celu5:eft in celo:fcd g> in tcmpo:e fo:ta(Ti8 
cftomne co:puscftintempo:e:fo:ta(Ti8eft omneco:/ 
pus abfolute.Celum enim ipfum etki in loco cft eo mo« 
do quo co:pom funt in tcmpo:e.@cd poft$ ia inuimus 
fententias falfas oe clTe tempo:i6:ocbemu8 nunc inuere 
eiTcnti3mtempo:i6:e):quoctiam occlarabimus nobia 
elTc tempus.i Dcclarabimus etiam ej: folutionc rationii 
p:cnominatarum cfTc cius. 
CCapimlum.Xl> ^c certificare quid ftt tcmpue:'z (ts/ 
bilirc ilUtd. 

'Sr^ltllK? ^i^tctticlaif^eflciqypofCibile g 
^kvll IUf eft.vtouomobilia ftmulin/ 
Lcipiantmoucri^iperficiatcurfHmfimul.vnii 
|autem perficiat mino:em atrfum: 1 alternm 
Fmaio:cm.£t fiat boc mn p:optcr DiHcrfitates 
velocitatis 1 p:io:itati9: autp:opter Diucrfttatem quic/ 
tum pcrmi)Cta^.ficutmulti opinanmr. ii>olTibiIecftct: 
Vt incipiant ouo:-! pcrficiant ouos curfus equalcs.Sed 
cum vnu3 pcmencrit adfincm curfus^alius nondu^ g/ 
ucnerit:iboc fiatptopter oiucrfitatem p:cnominatam. 
fBcdinterpnncipiiiomnismouis v(q$ ad eiue fincfcm 
pereft poltibilitas pcrficicndicurfu^ ipfu^ ipfo mom cu 
tusvelocitas itarditas DefignatafHnt:aut compofitio 
ctusciiquietibue^-zpolTibilitaspcrfidendicurfumaliii 
maio:em ipfop:optcr velocitatem ciufdcm motus: aut 
pwptermino:emadniii;:tioncmquietit.i:tpofTibilita8 
perficiendi curfum mino:c5 illo p:opter motu tardio:e 
Cllo:3Ut p:optcr maiozcm admixtionc; quiettj.ict ipoiTi 
bile eft boc aliter ciTe.firgo inter pjincipiii motits 1 fine 
ei'' iap:obatii cft clTe pofTibilitatcs rci tcrminatc P5 com 
parationcm motusivclocitatis.Cum autcmoimidia/ 
uerimus curfum ipfum:i pofuerimus candem vclocita/ 
tem aHttai'difatem:eritibialia polTibilitas interp:inct/ 
piumilliuscurfua^-zfinefucmcdictatis.Quia in illatar 
ditate Itue velocitatc non pcrficictur nifi mcdictas cur/ 
fus.iCSiTiilitcr ctiam in ter bunc finc5 Diinidiatu mo/ 
dopofitum:': intcr finemp:imii.£rgo pofTibilitas ad fi/ 
ncm:-: a finc crit eqHali8:ivnaquccB illap eft mcdictas 
polTibilitatis qua pofueramus antca.£rit crgo polTibili/ 
tas qua antca pofuimus Diuifibilis. niic autcm non cii 
rea: vtrii boc mobilc pona? efTc rcm que ccrtifrime mo/ 
ueaturin loco:an I0CH5 quem affignes mobiliin fitu:qd 
vidcturcfre mobilc localitcr.isifccditcni? a tactu alicu/ 
iu6p:optcrtactH8aliof continitosautab equidiftatia 
vniuap^optcrcqHidiftantia^alio^HContinuae^ifinitur 
qdpertranfitaliquo curfuqualicitcpmodo. Ilonenim 
p:optcr boc oiuerfitatcj iudiciii oc boc in quo modo (u> JS 
mH8.<r^iccinu6 ergo iam p:obatu c(Tc g? bcc pofTibiU 
tascftDiuifibiUs.ScdomncDiuifibitcmcnfuracft^aut 
aUquidbabcnemcnfHram.tJcccrgopofiibiUtasnoeft 
cjrtra men liiram: ncccflfc cft ergo vt fit mcn fura curfue: 
aut aU'a mcnfura.Oi autem fncrit menfura curfu0:tunc ©ccimcJi XL 34 cqlia iitoirftticmt eqiia in bac pofhbilmteifed no e iw. 
Icrgo mcnfuracllaltcriiis rei.f.q:autcft mcfiiramotii/ 
lis aiu non:fcd non cfl menfura mobilis.gi cnim mcfu* 
ra mobilig enfet:mobile maiii3:enet maiiis boc mcdo:f5 
.non cft ita.£rgo cfl: mefijra:ncc curfus nec mobilis. £6' 
HataiitgjmotusipfcnoncflbcccademcnfHranecvc/ 
locitas ncc tarditas.^Botue eni^in^tu funt motus cd> 
ixenimt in motu:t aliquado in vclocitatc ■: tarditate:^/ 
uis DiflFerant in bac menfura.aiiquado atit oiuerfifica/ 
turmotus in vclocitatcztarditate-zconueniunt in bac 
incnfHra.grgo iam ratu eft clTe menfura^pofTibilitatcm 
cadcndi motum itcr pjius i pofterius:e): qua p:oucniijt 
curfus terminati:quc non cft mobilis ncc curfus:nec eft 
tpfc motus.St impofTibile eft: vt bec mefura e;:iftat per 
fe.Quomodo enim ejriftcrct pcr fc cii ipfa oeftruatur cii 
eo q6 mcnfuramr. Dmnc aijt qd veiinit cfTc i cozrupit 
eft in fubiecto:aut eft caufa fubiecti: bec igitur mcnfura 
babet effc pjopter fubicctii:': pofttbilc eft:vt fubiectiiei' 
p:imii fitmateria mobilis p:opter boc qd Dijomus.f. llt 
eflet q^titas materic (inc medio:materia p:optcr ca: aut 
ficret maio: aut mino:.2cft igit in fubiecto mcdia tc alia 
affectione.£t impoffibile eft: vt fit in fubiccto mediante 
affcctione pcrmanenti.ficut eft albcdo i nigredo.Si.n. 
ita efret:illa affectio poneret in materia alii mcnfuram 
C ' permanente5.(r'l^clinquimrergo cp menfura eftaffc/ 
ctionis non ftabilis que eft motus oc loco ad locii:aut 6 
Rta ad ritum:inter quos cft fpaciu in quo fiat motus fi» 
tualis.fit boc e cid vocamus tcmpus.jEu fcis aiit g? mo 
tai accidit viaidi in p:iu8 ■: pofterius:': non eft in eo pua 
nifi q6 cft vlterius in curfu z poftcrius: ipoftcrius nif? 
q6 cft circa fine curfu8.£t cofcquit boc:q: q6 eft p^i' in 
motu:non eft ch pofterio:e in eo: ficut p:io: -: pofterio: f 
curfn fun t quadocp fimuUTlec eft poffibiie. vt id oe mo 
tu q& cft comes i par p:io:is in curfu:fiat poftcrius.nec 
Vt qd eft comes pofterio:is:fiat p:iU8.©ed boc cft poflt 
bile in curfu.£rgo p:io:ita8 1 poften'o:itas in curfu p:o' 
p:ietas funt que accidunt ei ej: boc cp funt motus: no ej: 
boc gj funt curfus.lct numcrant pcr motu. XDotus eni 
peripartes fuas numerat p:iu6 1 pofteri''. 2l3otus crgo 
non nucrat ej: boc qo ipfc babet in trafitu p:iii8 1 polte/ 
rius.iDoms etia; babet menfura p:op:ic mcnfura tra/ 
i> fitus.cn2^empu3 aiit eft bic niicrus i bcc menfura.er/ 
r Bis eif go tcmpus e nucrus motus: cu mxifas fticrit motus in 
^lSf ' P*'"^ "*■ Pol^^i^i^s non tempo:e fed tranfitu.3liogn e((et 
^ ^'■''' in bac oeclaratioe Diffinitio circularis.Sicut pimm ali 
quis cj: Difcipulis:^ crrauit.£t boc tcmpus eft ct id q6 g 
feipfu5 cftmcn fura omnis cius q6 cj: fc ipfo babet p^i' i 
poftcrius^-zaiius poftcrius no eftcii p:io:eipfiu6: ficut 
inueniturin alijsrcbusp^optcripfumquafdaj pyo:c8: 
quafda vero pofterio:e3.(n*l^e8 cnim in quibus cft p/ 
us -: pofteriu8:e):boc in tellectit.f.g? p:iu8 Dcfyt efle:'z po 
fteriU8noneftcilp:io:c.Tlon funtita c):feipfi'8:nifiq: 
babent clTc cii aliqua ej: partibiis biiius tempo:is.£rgo 
idq6comitat parte.;quceftpao::Diciturp:iu6: -rqdco/ 
mitatur partc pofterio:e:Dicitur pofterius.Coftat autc$ 
cp be rcs funt mutabiles^in quo cnim non cft mutabili/ 
£ ta8:einibil p:eteryt nec fum?ie. (EBt 13 tempus no eft 
p:iu8 1 poftcrius p:opter aliud.Si cnim ita e(Tet:id cius 
q6 eft p:iu3:non elTct p:iu6:nifi q: babuit eflc in p:io:ita 
tcalterius rci.(r£rgo illa rce:aut aliqua alia rcs iqua 
f inirctur o:do in vltio reiicflict ej: feipfa p:io: i poftcrio:: 
vidclicj ej: fcipfa reciperct rclationes f m qul eft p:iu8 1 
poftcriu9.£tconftatquonia5ipfumcft rceinqua pmo 
cadit poffibilitas pcrmutationii queadmodii DijLimusrt 
t>einde cadit^in aliudabillo pu>f«er ilUid, j!;ritergoill5 menfura quc menfurat polTibilitate; p:enominata5 pcr 
reipfam.(C3lIud ergo c in quo fumus:'Z nibil oiid.llos 
enim non pofuimus boc norncn tcmpo:is nifi rci que cjc 
fcipfa cft mcnfura po(Tibilitatl:in qua cadit p:in;itt!6 pcf 
fibilitas p:edicta.C]r2.T^£inifeft ii cft ergo cj: boc cp men 
furap:cdictacftqucpcrfcipfa3rccipitrcUitioncp:io:is ^ 
-zpoficrio^is^imoqueDiuiditur Jnp:ius -rpjDfterius.ict 
non Dico gj tempus eft p:iHs rclatiue: fed Dico cp temp' 
p:optcr feipfum comita t bcc rclatio:i et comitamr ali6 
p:optcr tcmpus:qHia cii aliquid Dicitur ef(e piimti ill6 
no fuit tcmpus:fcd motus aut quics^aut aliquid b^: crit 
tiic intellectus eiu6 bic.f.g7 cft cu rc quc cft in tali Difpo' 
fitionc qua comitat cii comparata fttcrit oifpofitioni al 
tcriits rei babcnti^ p:iU8 pcr feipfa5:bec comitantia per 
fcipfa5.(E3lItid autc q6 p:cccdit aliud antc$ fit. boc c 
q6 babct c(Tc cu p:iuat6e altcrius rei quc non eft ipa ba 
bcntc ef(e.£n ergo p:iu6 eo rcfpectu pjiuationis eiiiB: i 
cftcu eo refpectu eficipfius tatii:q: in aliqua Difpofitoc 
eft cii iUo:ergo no cft p:iH8 eo: ideo cp illud babeat ee itt' 
ouabus illis Difpofitionibu6:q: oiftiofitio eius quo erat 
p:iu3:non eft cadcs que cft cius cfi quo cft.£rgo fine ou 
bio 6ftructii eft aliquid:id.f.q6 babebat p:io:itati8:qHa' 
do fit cii illo.CT t?ec igitur p^cccfliio •:po:ita8 intellcct' Q 
eft que babet non pcr fcipfasrncc permancntc cii exitto 
tia fuc efl^cntic cj:iftentie:': impofl^ibilc eft:vt 15 inicUect' 
rcmaneat cu oiflpofitionc alia aliquo modo p:optcr ittn 
poflfibilitate fui ipfius. CJnipo(Tibilecft.n. vt fit pa''^ 
cu co:fed in eo q6 babet bunc intcllcctii: non eft boc im» 
po(Tibile:quiaaliquadobabctc(Tep:iu8:aliquadobab3; 
c(Tc cum eo •: aliquado poft:cH5 ipfum fit vnum i idem. 
ClSedipfaresqueeftante^^zpoft perfeipfasr^uisfji ^) 
incomparationcimpofl^ibilcefttamcnvtremaneatipa 
cadem: i fitpoftcaquacrat anfea:q: fcnfus oepoft non 
conting{t:nifi cii ocfinit cfl^e q6 erat antea. £t id q6 ba/ 
bct ifhtd cft remanene cu Dcftrticrioe eiae q6 eft antca, 
£t boc.f.tcmpue impofl^ibilc c: vt fit comparatio ad p:i/ 
uationcm tantii:aut ad ef(e tantu:q: comparatio eflie rcC 
ad no ef(e reifo:tafTi6:ita cft p:opter p2io:itate: ficut per 
poftcrioutate.Similiter ctia cft ^tii ad cflic^fed cft com 
paratio ad non cflic^q: cobcrct aly rciiqd cii adiunctum 
fuerit eifiet piias^i cii alg:fiet poflerius.(r*P2iiiatio at J 
in vtrac^ Difpofitionecft p^iuatio.f.no efre.gimifretia? 
eflie^fimiliter cius oppofitii adiungit ci q6 fibi coparat; 
q: c6paratu5 ct ia comparatur ei retrogradc:-: bs ide iat 
dicium:q: eft tcmpusvcl comparatio ad tempus.lBi at 
tempH8eft;tunceftq6Dicimus.Siverocomparatioeft 
ad tcmpu6:erit cius p:io:itas p:opter tempHs:': redibit 
p:io: Dictio.f.g? buius p:io:itatis:aHt poftcrio:itati6 pii 
mumfubiectii eft tcmpus.E^empus eftcnis idcHtcj: fc 
ipfo accidit ante i poft.imo id cuiaccidit cj:feipfo antc i 
poft tcmpus eft. (t3am.n .Dcclarauimus cp i^m pcr fc/ 
ipfum cft mcnfura pofTibilitatis ocfignatc. £t poft$ c6 
ftat gj tcmpus non cft aliquid e j:iftc6 pcr fc.Quomodo h 
eni5 cjnfterct per fercti n on babeat eflientia: tuc cft q6 fit 
1 Dcfinitcflie^fedomnc q6cft b^^eiTe ciue pcndetcj: ma/ 
tcria.firit ergo «empus matcriale:-: p:etcr boc cp eft ma 
tcriale:non babet cfl^c in matcrianifi mcdiantc motu, 
S3i.n.non cfTct motus i mutatio: no efliettcmpHS. Qiio 
cnim eflet tempus:cii non cfTct antc i poft:quomodo at 
cfl^ctantctpoft^cunon fierctrc^ cojruptibiUs.-Tlon.n. 
fun t fimul ante i poft:nifi cefinat ef[e rcs p:io: f m boc 
gp cft p:io: ad boc g> vt fit rcs poftcrio: f m boc q6 c po/ 
ftcno:.(r£rgofi no fticr it ibi Dincrfitas ■: mutabiUtas: % 
VtDcfinatcfTcaliquid^ifiataliud.non eritibipoft: qui» 
noitfuitantca.Tlcccritibiantca:qHianonfuitibipoft; 
JLibn 

£rg(3 Kmpus non bs c(Tc nifi fucrit rcnoiiatio Difp«5ni8 
in qua opoztct:vt fempcr eijt:alioquin non crit tcmpug: 
qi u atjquid fucrit lubito^cii non ftt aligd vllo modo:q/ 
uic^ fiat aliud rubito:nccc(fc cll. vt aut fit intcr iUa poflfi/ 
XD bilitae renouationis aliqua:p rcf :aHt non.(L £>i autcj 
fucrit iter illa politas rcnouatois rcy.tccrit iter illa an/ 
te 1 poft.ante atit i poit non ccrtifican t nifi p:opter rc 
nouationc aliqua:p re^.^a^ aiit pofueramu9:g? non eft 
ibi renouatio aliqua;j re?:qz boc eft incoucniene.ioi at 
non fucritintcriUabecpo(Tibilitas:tuncerunt coiiicta: 
z necerTc eH: vt illa adiunctio fit fucccdcdo continue aut 
non.Si aiit ftterit fuccedcndo:tunc iam adepti fum' qd 
p:opofuimu8:$ui8 ftt inconuenicn8.gt pofl: occlarabi^ 
fl tur eiiis inconucnientia.(L ©i auf^ fueritinterruptum: 
redibitpzima oictio itc|:. £rgo opouct necciTario: vt fi 
tempu8fuerit:fitrcnouatio oifpofttionu autconiftcti;: 
aut continue.Unde ft non fuerit motus:non crit tepus: 
7 qm tcmpus:licut oijcimus eH menfura i cotinuii t pa/ 
riter comitans continuationes motuu i cw(m: tuc tps 
fine oubio bj oiftinctione putata quc vocaf infta'8. 
CrCaprm.XlI.£>c occlarationc «nftantis. 

'Br'^ftll1rt Q^cognitioinftatis babetur 
J' ^-vl I WV ejccognitione tempoas. Tla 
j qz tcmpus dl cotinuu fine oubio babct oifli 
ctioncm opinatd:tbec vocaf inftans.TDoc at 
' inrtans non babet cflie in actu vlio modo:fed 
jn intelkctu i in coparationc ipftus tcmpozis.Slioquin 
interrumperetur continuatio tcmpoiis.Sed non ell ei'' 
elTcnifi inq|tii accipif in inteilectu cotinuans oiilenito/ 
nes in oircctii. (EContinuans aiit no babet e(Tc in actu 
in eo g? babet oiftenlionem rectd:^ m q> eft continuans. 
^UoqnefTentmultacontinentia 'zinfinita:iiait poflea 
oeclarabimus.llon.n.babercnt elTe in actu: nifi iterrii 
peretur tcmpus aliquo modo intcrruptionis^falfum ell 
mt op intcrriipaf continuatio teis^q: li ponif itcrruptio 
(n tcmpo:e:nece(Tecn: q> illa iterruptio lit:aut in pncipio 
tempo:is:aut in eius fine. C©» 3ut fucrit in pjincipio 
tBi3:opoztcbit. vt iUud tcmpus non babcat ante. t fi no 
babucrit ante:opouebit g? oe non e(Tc:n6 peruenerit ad 
efTc.Si aut poft non cfle cepcrit cc:crit cius c(Te pofl no 
efie.crgo eius no cfTe pjcccdit cius cffc.ergo babebitan/ 
reneceflario:t erit illud ante intellectus alius a puatioe 
p:opter qud p^edicatum e(t oe illo quo md oiximus afs. 
C; J^es ergo que recipit biic modii anterio:itati& babe/ 
bit e(Te non ej:iftetc tempo:e.i:rgo antc boc tcmpus erit 
tempu6:q6eritcontinuii cii illo:ill6 ante:ibocpoft.j£t 
becoiftinctio.f.inftansconiungetilla. C_ 3amaiitpone 
batur oiftingucnaergo boceft falfum. ©imifr fi poitur 
oiftinguesqucadmodiifinisoicitunneccflee.vtpoftil/ 
lud fit pafTibilitas eflendi aliqud rcm:aut non.Siautcj 
f mpoflibile eft:vt poft ill6 aliquid babeat cflie^ncc nccef 
farium eflc:ita vt ipofTibile ftt aliquid e(Te cti p:iuatione 
finisadquepentcnifctunciam ocftructii eft:vt fiteius 
e(Tc nece(Te:poftq3 oeftructa cft pofl^ibilitas^eflc autc nc 
cefl^arium i poiTibilitas abfoluta niiq^ oeftruunf .©idt 
poft illud fuerJt bectuncbabet poft.grgo eft illudante: 
crgo inftans cotinuans eft non oifhnguens.Xeptts igif 
non babet e(Te in actu in inftanticomparatioe fui: fed in 
potentia.fpotentiap:opinquae(Tcctu:boceftq:contin/ 
git: vt in tpe fiat inftans femperaut actu alicuius ponen 
ti9:aut vt motiis jixriKniat ad ipfumit faciat illud oifti 
ctionc c6e5 inuif(bile':ftcut p:incipiu afccndcndi ad o:ic 
te5:aut oefcendendi ad occidcnte: aut aliiid aliquid.i 15 
verc non eft faccre oiftinctioncin centia tempozis^ipfi'' 
fedin reuelationeausadmotus^ficutcontingitc); oitf« CapRn XIL rcntgs rclationii in $titatibus multis:cu vna pars cov 
po:isfeparaf aba[ia paneco:po:is:aut pcregdiftdtia: 
aut contactii:aut p:optcr bftgnationc alicuius: ira tii vt 
non fiat fcparatio in actu aliqua in ipfo.Sed fit in eo oi 
Hinctio aliqua cii accipif in comparari6e altcrius: i iU6 
equidiftans cii fitcrit babitus comparationc b^: no erit 
eius p:iuatio bcc in omni tEC:q6 cft poft iUud.CT^icrio ^ 
aiit iUius cqui ^ijiit:g> neccfTc eft: vt p:iuatio eius fit: aut 
in inftanri q6 confcquitur iUud:aut in inftari q6 non c6* 
fequitur:l5 eflet fi conccdcrcfQj eitis p:iHatiobabet pnj 
cipium -z in ftan8:fed non cft ita:imo pncipiii puari^is ci' 
eft cjrtremitas tempo:i8:in quo toto ipfum non eJl. Tlo 
eni5ej:p:iuationeinteUigitur:nifi vt res oefinatccpoft^ 
^ babuerit cflc.fiflc aut inftanris in boc loco:boc cft vt 
Ittcjrtreinitaetcmpousin quo totoipfum n6eft.*p>:iua 
tio auit cius non babct pzincipiii a p:iuati6e que fit pot 
tnftanti in quo ocfi^t ee.^nter ee.n.iUius i eiuspuat6es 
non eft nifi oiftinctio que eft ee:t nibil aUud. £u autcm 
poflea fcies g> quietu i mobile:': generatii i cozruptum: 
nulUi eo^ babet p:imii inftds in quo fucrit mobile aut 
quictii:autgeneratiiautco:ruptu.Xempus.n.oiuidifin 
potcntiainfinitc.fcdquiputaucriit pofl^eoicig» inftana 
aut oeftruif paulatim i ejrtcdif finis eius cii co ad nibi» 
lum:aut oeftruif fubico.£t tiic eius ocftructio fict in int 
ftanri."Duiu6 oicti6is nos ocbemus occlarare falfitate. 
CTijicimus igifg? fubitooeftrui vel fubito ficri.fi vno 
tnftanti:non cft oino oppofitii ad paulatim ocftrui i ad 
paularim fieri:fcd cft minus $ opi»fitii . Ham buic op» 
pofitii eftq6 non tendit ad ee velad n6 ec:aut ad pcrmu 
tationem vel adcctera paulatim:q6 eft vc^ oe eo in qd 
cadit fubito:t eft et vc^ oe co:q6 cft in aUquo toto tcm/ 
pox nibibi cii eptremitatc ipfius q6 non cft tcmpue bj 
eflfe:'! et oe eo q6 in toto aliq tge babct ec: ■: in c^trcmo 
iplius q6 non cft tp3:fit nibil.(L Q"w txc ouo no fiunt B 
nec oefinuntee paulatij^pmii eriam fitr:boc eft cuius ei 
velnoncccftin inftanti:fed fm oifTcrta pmo:q: in pmo 
ponituritidicioDe inftanri gjfitcjctrcmitas tg^ieedent 
rialuer:ficuttudiciiitotiustpi6.&cdin fc6o ponif iud^ 
ciuminllantis oiucrfum a iitdicio tgie:ita g> non ponat 
inlians poft inftans oiuerfum ab iUo.aiiogn c6tingcret 
puctae iter inlTantia:t ill6 inftans eflfct e^f rcmitas ce»/ 
rialiter.Tlo eft aiit noftra loquutio oe boc fc6o m6: fi af 
firmaHireiusceautnon.Tlos.n.nonlogmurDecoP5g> 
tit ve^lted f m qp oicitur negatiuc. ircc aut ncgario eft 
bcc(jcp nec Itt nec ocftruif paularim: i iteUigif nibil fie 
ri vcl oeftrui fubito quc cft generalio: $ nc^rio. 6na/ 
lio: aut non comitatur inagis p\p:ii: ncc 05. vt id q6 int 
teUigiturp:cdicatii:autfubiectii babcatccvcf autno. 
5am aut cognitu eft boc in ooctrina ofalcticc. {££r^o 1D 
poftqgbecqitdoicimus.f non fierinec oeftruipaulatis: 
c gcneralio: q^ beccii Dicimus fieriaut 6ftrui fubito: qj 
q6 babct bec incipit eein inftanti:tuc oicrio cius qui 01'.' 
j:it cp efle^aut fubito aut pauiatim co m6 non cft vcrum 
quo modo cft vcritas c6tradicto:ia^ quap vna qciffen 
te vera:aUera n6 cft vcra.q: oppofitii eiiis q6 fit fubito: 
eft idcuius p:incipiti n6 inucnif in inftanri:-: fineoubio 
non fcquif .vt fiat vcl vt effe oefinat paulatis: fcd aliqii 
eft ve;^ cii ilio ad modu5 quo oiicimus. &i aii t voUierit 
oiccre occo:q6 babet ee fubito.g? non eft inftans in quo 
non babeat cfle.ncc cft aliq6 inftans in quo cat p:oficie 
do.(C©ifr in ocftructo fubito:fcd (i bocvoUierint.tunc 
boc comitabitur oppofttii.i affirmabif iUo:p iudicium. 
Tlon opo:tebit aiit.vt cc iiiius fit inceptii fubito.atit oe' 
ftructum iiibito.icft aiit bic quoddd.icpiiis n6 pertincat 
dd bunc locu.q6 Debctif U9 nominarc.vt (tt nobts m ^d ©ecundi 

ccm*fi<:ai.du5qoDt)H'mus.boc.f.q:fcircocbemtt3.g)m> 
ftantiqd ell coc m tcr ouo tcmpo:a in qiio:^ vno rcs t(t 
xno modo.i iti alio cftalio modo.fi in iilo inttati res cft 
innulloillo^modo^.aHtcfl-inaliqiioiUo;itantfj.in6 
in alio.Siautcmfuntbcc ouoin vicontradictozia^ .fi/ 
ait tangcrc i non tangcrc.i c(Te inon cffc. tunc impofli' 
bilc zd.vt remoucantur a rc illa ouo in illo inflanti poft 
ta.(rOpoztct crgo finc oubio.vt ITt in illo inftanti aUq 

3 illop modo^.fcs quis fcitquo iUo:p modo^ fit.^iC^ici 
mu9 etiam gp ad id qd e(t ftne oubio aduenit aliquid •; 
ocHruitillud: tnccciVccllillam rcmque aduenitpoffe 
aduenirc in inftanti:^ bcc cft ree cuius DifpoJltio no va/ 
riatur in quocdc^ inflantiacccpcris tempozis fui ciTe.i 
non cfi necelTc: vt in^tum fit comitctur cam rcmpus.T 
g? ita eft.ipfumin inftanti coi app:opaamr pcr ipfH}.fi/; 
cut tangcrc i quadratura z cctcris oe affcctionibiia pcr« 
manentibus:quo:peflcidemc(lin vno quQciiic^ inftant 
ti.fuicnc.fedqdDifltrtabboceflilludcuiu8eee(ltnfn/ 
Itanti-zin tcmpozct futuro taniu. 3fnftan8autcm oiftj/ 
giien3intcrilla;nonpatiturboc.£rgocritibioppofitu5 
ciu8.ficutDifcertio:tnon tangerccinon moucrc.Sutat 
quedam quo^pcondmilis cfl oifporitio in aliquibus in' 
(iantibus fui tcmpo2is:'z non in omni buius pzoptcr pn 
cipiumqd accidit ibi.£tfuntqueda quozum oifpofttio/ 
nem impofTibiic ell efle confimile; aliquo modo. 06 at 
cfl: portibile eft.ficut non tagcrc q6 eft fcparaiio.l3oc.n, 
non contingit nifli motu z oiucrfitatc Difpofstionis.i cft 
ftabiic in bacjjpactatc.q^ efl non tangens. imo;fepara/ 
tum.Sed quo:p oifpofitioncs confimilcs funt.q5Ui3 eot 
rum oifpofitioncs fMcrint aliijdcnon cft boc c^eo cp cfl 
feparatio vel non contactus:fcd idin quo cft.boctmpof/ 
fibile:B efli.licut motus ams oifpofitionii vna non e li 
milis ali) in aliquo inflanti: fed in vnaquacg rcnouatioc 
efl pzopinquitas i clongatio noua intcr oifpofitioes mo 
tus.Qd autcm ert non mobile cum motum fucrit.i tan 
gcns cu; non tetigcrit in inftanti oiftingucn ti intcr ouo 
tcmpo:a illius poftq^ non cft pncipins oiftinctionis nec 
motus:tunc cft in co tactus i pauatio motueiicd boc $/ 
uis eft p:etcr noftra; intcntione: pzodcft tamcn ad ill6: 
^adalia9multa3queftionc9.Sedboc oequo logmur 
eftinftansrcircudam; pzctcrito-ifuturo qdcftaccides 
tcmpo2i.i acddit ei pzopter cflc fuum.2=t boc in ftan s foi 
talTis fi volucrint polTunt accipcrc alio modo:ta^ ft ep 
trcmitas mobilis fit aliq6 punctum q6 fadat fuomotu: 
^ fuo impctu aliquc airfum:imo aliqua lincam: fiait fl 
Dicerc5 gj fola ej;trcmitas e mobilc: oeinde in illa linca 
poflunt poni puncta non quefaciunt lincam. fcd quc pu 
tanmr contincntia in illa.Sitr vidcmr gj in tatipoic z 
in motu fit aliquid.ficut boc q6 fuo curfu lineam hduz 
aliud.flcutpunctaquecontinenmrin linca:fcd noncffi* 
ciunt cam:quia fi putatur mobilc % tcrminue in cnrfu t 
in tcmpozc cft ftcut mobile:tunc efficiet motti continuu 
in curfu continuo i comitabitur tcmpus cotinuu. SiK/ 
tudo buius e bcc;q> mobile ante oifpofitione que comi/ 
taturilludinmomcft ej^tremitas iuifibilis cfTiciee fuo 
curfucontinuationc-zcomitaturilludoccurfupunctti: 
1 oe tempozc momcnttj.Tlon enim eft cum illo longitu 
do curfus qua tranfi)t.nec motus quc intcdit pcrficcrc. 
q: um pertranfi)t:ncc tcmpus.q: iap:etei-^t.i nibil ba/ 

h rum crit cum illo n ifi extremitas inuifibilis. CCCrgo 6 
tempoze nibilerit cum co nift inftans.': Dc trlftm nibil: 
nifi id q6 occlarauimus effe vcre.f.motum qui eft oum 
rcsmouetur.EtDecurfupars: autpuctfi autaligdaHd. 
Bt vnumqdcp iftojr cft finis -: mobilc: ctia finis e fuijp/ 
fius ^m boc g? mouetur.&ioit ficfTct aliquid qd c);ten XIL 35 ditur 9 pztncipio curfus vfc^ ad loaim ad qucm pcnic/ 
nit:ipfumc):boc.q6mobiletenditap:indpio vfqjad fi 
nem:i cnentia cius quc modo eft continua: cft tcrmin'' 
^finis fugpfius g: boc gp iam motum cft ad bunc tcrmi 
num.cr£>cbcmu9 crgo Difcutercgj ftcut mobilc c ce'n % 
tia vna.t fuus cur liis qui fccit g» ipfc c tcrminus i finis, 
fccitctiam curfu;. iSimilitcr eft in tcmpozc aliquidqd 
cft modo fiuens:^ facit tempu&ftio fiujcu: qd cft aligd i* 
uiltbilc.vndc ipfum cft ipfum.-: ipfum eft inftans vnde 
cft ipfum;t cft non pcrmancno c>: boc 9> eft inftane:-: no 
eftpermancns nifi cum terminaucrit tempus: ficut illd 
non cft mobilc:nificii terminatq6 tcrminat.q:ipfu; in 
fecft puncmm vel aliquid aU'ud.£t ftcut mobil( accidit 
ej^hocgpeit mobilc: vt impofTibite Rt efTe bi8:oeftruimr 
eniminDeftructioncfuimotU0.(r&tmiU'tcrinfta6.v>i Xl> 
eft inftans.non potcft elTc bis.fed td qd poflibile eft cfTe 
bis:noncftvnummobilcc): bocg^eftaUqUid cuiacd' 
ditmotus.Q6 fiita fiierit:c6fta.tQ7 inftane ii\oflix%afsn 
dt tcmpus:-: non cft boc inftls q6 ponimr inter ouo te/ 
po:a: vt con tinet illarftcut punctum q6 putatur fuo mo/ 
tucfTiccrecurfum:neccftbocpuncmm:tlUtdq6putat 
in curfu.!oiautcm B inftans babuerit cltc:iUud eritefli: 
rciconitinctc cii intcllccm:qucm certificauimus in p:e/ 
miiTisqjfitmotus^cumquonon iucnimrncc p:iusnec 
pofterius.fimiliter eft (icat boc q6 babct locii cum tran 
fitincurfufadtmomm ficutctia; bocqdcftbuius int< 
tioni8:qua appellamus inftans:cum p:occditin curfuin 
puo:itate-:poftcrio:itatcmotU8:fac(cttcmpu8.crgocd 
paranobuiusad pziozitatcmtpofteriozitatcm cftbo^ 
tnftans q6 in fc cft id q6 facit tempue:-! numerat tps p< 
pter Diftinctioncs quos facit in eo.Cum accft^it vt iftas, 
1 fadt po:itatcs i (K)ftcrio:itatcs nitcratasjficutpuncta 
que lineam numcrant:co g? vniiq6(^illo?puncto^ cft 
comunc intcr ouas Uncas relatiucTlumerato: aiitverif 
ftmus cft id q6 p^imum attribuit rdvnitatc i muUimdi 
nem in numero itc:j: -z itej:.(C3nftas autc q6 cft b^ mi fl 
merat tcmpus. 0i.n.non eflct inftans: n6 numerarcmr 
tcmpus.lbzius quoc^ i poftcrius numcrat tempus al^ 
mo fm g» eft pars cius.-z acquirit ei partcm pzoptcr cfTe 
inftantis:'z poftq| ante -z poft liinfpartes tcmpozie:t oie^ 
pars potcft Diutdi ficatpartes linec: ttuic vnitas magi^ 
conuenitinftant::-znumcrarc magis conucnit vnitati. 
5nftans aiit numerat qucadmodum -z puncmm: i noa 
oiuiditur.XTDotus quc^ numcrat tcmp{is:idco qz facic 
numc^ tcmpozis quo eft pzius -z pofterius. Xps aut^ 
numerat motum:ideo gp ipfu; cft numcrus moms .f .g« 
Ouia.n.bominc8funtcaufa.vtfitnnmeru8.f.g.iScce3.' 
tunc pzopter ef(e bomtn u:babct eiTc Dcnareitae:^ eozu^ 
ocnardtasnonfccitbomincs cfl^c bominee:fcdpuera/ 
to8.f.babentesnumc^.Undcanimacumnumcratbo/ 
mtnc8:numcrari no cft natura bominis:fedcft oenarci/ 
tas quc accefTit naturc bomis.CL3nimo crgo jjpter bo q 
mincm numcrat Dcccm:fitr pp momm numerat temp'' 
Ocintcllcctupzcdicto.tnificfTctpzoptcr motumc pzo^ 
ptcr id q6 facitin curfu terminum pziozitatie i poftcrio 
ritati9:tcmpus non baberetnume:p.fedtempiis mcnfu/ 
rat motum.'z motus menfurat tcmpueXpe afit mcnfit 
rat motum ouobus modis.vno quidem modo facit eu$ 
babcrc mcnfHra:aUu8 qz fua $titatcoftcndit q^titatcm 
fuc menfurc.XIDoms aute menfurat tempue:eo g; indi/ 
cat mcnfura;eius peridq6fitin eop:iuetpofterius.x 
eft Diflcretia in ter vtriicB modo:^:q: indicare menfura; 
aUquando eftSicat mcnfura iuclicatmenfuratiJ: -z aliqn 
Itcutaim mcnfurammiudicatmefuram.C@>traU'qiT ^ 
curfue indicatmenfuram moms; ^aUquado momein' ©uffi* £.ib:i :& 
dfcijt mcnfnram airftis: qx aliqiildo Dicititr. 5tcr octd 
niilt3rio:p:'; aliquado itcr vnius Dici. @cd q6 attribuit 
tncnfuras ali):3Ue:p cof cn: boc.f. q6 per fcipfuj cft mc 
fura.nnde qi tcmpus cft continuum:buin8 nature e q» 
pot oici lon^ii •; b:eue.i qz eft numcrus coparatioe ^o/ 
ris -r pofteriozis.ficut pdi^imue:ptingit oici mftii z fi^u/ 
cum.^itr % motus cui accidit cotinuatio i oifcontinua^ 
rio.crgo oicunt oceo^pjietatcs continui t oifcontinui: 
fcd boc accidit ei aliiide.Q6 autes appwpziatur ci.l? c.f. 
cito % paulatim.^am ergo oftcndimus modii inuenicn/ 
di inftan s in eifcctu (L e(t inftas in efkcm:i modum (w 
cfleinpotentia. 
ICCaprm.XlII.fec folucndis oubitationibus t>ictis oe 
cempo2C:'Z oe fozmandis intcrrogationibus tempozali/ 
bus.ficut oe eo q6 cft in tcmpoiC: aut q6 efl no in t]jc.i 
i fcmpiternii.'Z fcmpcr % (Ubito;i cccc T paulo an tc -? pau 
lo pofti cternatr. 

^ <-(^iif<>m qdoicituroctcmpo:cg> 
«^ V^mtm nibilcft.-zgjnobabjec: 
cpboc intellectu oicit .f.g) no babet eiTcin ^ 
inftanti.0ntcreftaiitanoicaturn6c(Teabfo/ 
iute:an oicatUr non cfTein inftanti q6 md eit, 
Tlos aiit concedimus i afFirmamus:^? tcmpus non ba/ 
bet cflc boe mo^nifi in anima i in in tellcctu.fed cc abfo/ 
lute:q6 cft oppofitum ad non eflc abfoUitc.boc cft vcru 
efle^qzfiboccncnon flicritvtp^cius negatioerit vera. 
a£rit igitur vcf .vt oicatuf cp iter ouo cjctrcma alicuius 
ipacg:non eft menfura poiTibilitatis motus ad aliqucm 
tcrminu quemcertiflimc pcrficiat vel pertranfeat.'z c6 
|)ecnegatiofueritfalfa.f.g>motus babetinillo tantillo 
ritiflimo menfuram aliqua in qua potcft jpcrficere vfB' 
tranlire tantu fpadu:'r pottranfire minus Oe illo ;pptcr 
tnagis paulatim:^ plus oc illo.^ptcr citius^lTcut ias oe/ 
clarauimus:tuc affirmatio que cii buic oppofita crit ^a. 
15 eft:q2 inefle eft mefura buius polTibilitatis: i afftrma/ 
KdoftenditcfTereiabfolutC:^ii8non oftendat iU6ba/ 
bere eflie in boc inftanti:aut alio modo:fed boc ec nc ba/ 
bct pzoptcr intcllcctii:qz lic5 n6 boc intelligcreturtame 
baberet btmc modum eflendi:': bunc modii affirmandi 
tfCe.(£-pzeter boc aiit oebes etiam fcire:qj eo? que fut 
queda funt que babent cfle verifltmc:io,aeda funi oebi/ 
lio:a in eflc.Zcmpus aiit videtur cfle oebilius in cfle $ 
motU3.q: eius cfle vidct cfTc re:p que funt ej: copara ti6c 
aliay:^uistempu8 ej^bocgjerttempus noneftrclati/ 
aum:fed comitatur iliiid rcUtio.£t q: fpadii cft: fuit id 
£l8 folcteiTe in illo:autcomitansillud:autq6 folctptra/ 
fire:aut q6 foleteiTe menfura pertranfeiidi e^ occultius 
q5 cfle fpacij.Si aut^ oi)cerint:q> non babeteflcvUo mo 
do:critfalfum.Siaiitvoluerintattribueretempo:ieflc 
buiufmodtnon erit nifi in intcllcctu.grgo^pofitio qua 
pofuerun t g> tcmpue non babet vc:^ cflc.f. non b? ee in 
vno inftanti:eft p^opofitiovcra.Ht bec non negai tepus 
babere eflferno in inftanti:fed eius cfTc cft ad modu; ge/ 
neraiioni9:q: quccuqj ouo inftantia pofucris: crit inter 
f lla id q6 vocarur tcmpus:': boc non cft in aliquo inftan 
tium aliquo modo.£t oino qui inquirit cp il tcmpus ba 
bucritefle;eiu9 effc critin inftatt- aut in tempo:e:aut in 
boc q6 quCrit quado babet e(Te:boc nCgUgendu eft:i no 
oebemus curare oeiUo.CTQuia tps babct efle.nec in {/ 
rtanti.ffcc in tempoK:nec babct quando:f5 babet ec ab/ 
folutCiQiioenim baberct cflcin tempo:ccum ipfum fit 
tcmpua.-^firgo boc q6 oicitur q> tcmpiis aut non b? efle 
ininftanti:autbabcteflfe pcrmanensin tempo2C:n6cft 
Vt^:qz id q6 non babet Cffe no eft oppofitii ci. q6 babct 
efle in in ftana:aut q6 babet eiTeperinanens in tempoze. CapVm. KllU 

jSedtcmpusbabcteflie^^non eft vnti5 ilIo|tWio|te(Te. 
Tlon cnim eft boc nifi. (icut fi Dtccrct op aut locue noit 
babct efle:aut babct ciTcin loco: aut in c^trcmitatc loct 
Hon enim neccflecft:vt aut babcat c(Tc in loco aut tcr* 
mino loci:aut n6 babeatcfle:q: alique funtrcp qucnul/ 
lomodobabcntcflcin loco^ocquibus locuscft vnU6:i 
aUqua fun t que non babent C(Tc in tempo:c oc quib^tps 
cft vnum.ficut poftea fcics,crContra boc aut q6 oixc/ <> 
runt:gj fi tcmpus babct ce opo:tet. vt omnc motii comi 
tetur tcmpus:rcfp6fiobec cft:q: multu intcreft an oica 
tur g> tcmpue eft mcnfura ois motus:i an oicatur cp ei' 
cflc pcndet cx omni motu.i.nullus motue cft qui per fe 
non babcat tempue.fit ctiam intcrcft an oicatur g? ecn 
ria tcmpo:ie pcndet e}: motu admodu accidctis ci: i m 
Dicatur g? oceflentia moms pendettempus admodum 
quo tcmpue acddit iUi,!ocd o puma oicimus boc:g7 id 
<l6mcnfurataUud:non oebct efleaccidceilUrie^rifterc 
in ilto:q: aliquado feparatii mcnfnrat id q6 cft feparatii 
ab illo equaUtatc aut cquidiftant(a.!Bed c6tra fc6a;:g> 
cu cflentia aUcuius rei pcndet oc natura alteriue rei:n6 
eft ncceflre.vt nawra iuiue no feparctur ab iUa: t noe no 
p«>bauimue oc tempo:c:nifi q: pcndet cjc motu:t dl af 
fcctio ciU9:nec oe mom : nifi q: omnis motus menfura/ 
tur tenH'o:e:': p:opter bas p:obationes non opo:tct.vt 
vniiquecg motum comitctur pcr fc tempu9 p:op:iii:ncc 
vtquicquid mcnfurat aUquid fitaccldcns illi:ita vtois 
motus babeat tempue p:op:ium.q6 accidit iUi tanmm 
per fc:fed ej: motibus omnibus qui babent pncipiu i fi/ 
nemnonpcndctcxcietcmpue.Quomodo.n.pcndetc;: 
cie tempuB.-Si.n.baberct tcmpus: ipfuj tcrminarctur 
ouobus inftantibue.fcd iam ncgauimus boc. Ci^oncc 6 
doautemg^cuiiierittcmpue motuiquicft buiufmocU 
gpejieo oebct pendcrccfTc tcmpo:ie:'z mcnfurcntur pcr 
iUud alt) motus.jct bic motus oc quovcrc oicitur op cft 
pcrtranficneit non tcrminanf ciue e^trcmitates i actin 
J5i aut quis oi)ceritgj fi nocfTct iUc motus: non ee't tps, 
ita g? in omnibus motibus algs p:cter tlUim:n6 eet pus 
Tpoftert'us.£t ficm oipmus in opinioibus. i co:p'' non 
babet ncecfTc.vt fit co:pus mobilc ad motus oltcri^cw.' 
po:is.£rit ergo pofl^ibilc. vt moncatur:<z no fit tempus. 
'I^efpofio ad boc bcc c: q: poftca 6clarabimuB:g7 fi no 
efliet monts circularis co:poas fperici: monis rccti non 
babcret loca:ncceflentmotusrcctinaturalcs:nececnt 
motus pcr viS'£rQO poflie c(Tc motiivnius co:poMs tan 
tum abfqg algs co:po:ibus cft impofTibile. Quauis bcc 
impo(TibiUtaen6dumcftmanifcfta.Tlon.n.omnisim/ 
poflfibilie impoiTibilitas manifefta cft. :CDuUo^ ctcnis 
impo(TibiUu non manifeftatur impoffibiUtas: nifi 6cla/ 
ratioflC piobmdis,i£ ©ed fi c6tcnti fttcrimite fola opi % 
tiione:i rcmouerimue monimcircularc: 'zaffirmaucri' 
mue motu rCctu finitum in opinionefitV potcrimue af/ 
firmarc in opinione tempus terminatu. (L Dpinio cnij 
non negabit bocz nos no attendimus boc nifi id ^pter 
q6 affirmatur cffe tcmpus.firgo cius cffe pendet c^cvno 
motuj^zmcnfuratiUum: 'zmenfuratetia? ceterosmot': 
quosimpoflibile eftcflc abfcpmotuco:po:i9 cfficietia 
tcmpus fuo motu nift intcUectu:q:boc eft.ficutmcfura 
queeft in vnocozpo^c-zmcnfuratetiamqdcfteioppo/ 
fitum ^ cquidiftas ci.Sed q: menfurat ouo co:po:a cii 
ipfum fit vnii fingiUare:non opoztct tamc ob boc.vt pe 
dcat a ouobiis cozpozibus. ®cd pofllbile cft.vt pcdcat 
ab vno qd mcn furat:': mcnfurct aU'ud ctiam a quo non 
pcndet.ZDotusctia non babct mcfurarc nifi pp fpaciii g 
q6eftcontinuum.(C£tq:continuita6fpacy fit cdcem '^ 
dipziuB-zpofteriueiitmotuiipioptcr becouofit mot' ©ecnndi 

caufdelTendt numeru$ etue: -z bic niunerus edtempus. 
£rgo moU9 cotinuus eH 9; Duabus partibus.r.fm fi» 
ctum'zf3tem|xis:fedipreinfenonefl;ntTtperfccttoei'' 
d6ell in potentio:? non continetur in bocintellean con 
nnuatio nec^ men furatio. Tlon enim in perfccttoneefl: 
qd e(l in potentia:nec in mutatioe alicuius ad aliud: nec 
in cptu oe poten tia ad eifectiiuntelligimrvt inter panci 
puim -z finem fit aliquid reccptibile oiuifionis qua reci/ 
pitcontinuii:fedboc(nteUigtture]caliomodoconiide' 
randi.f.quointelligimrgjbictntellectusnoneftnifioe 
^titatecontinua 1 no oealio.&ln.putarem'' tres atbo/ 
mosinquosmediomoueturmobile:tunc ciimoueref 
oe p:imo aa tertiil-efiet in eo perfectio enis qd cil in po' 

t> tenttarqgois non eiTet bicmotus in contuiuo. CTiicrgo^ 
pter bocgpipceft certitudo perfectionis illius q6min. 
potentia:non opouet.vt motus Diuidatur.J!;t ideo oum 
nefcierimus alia nefciemus gi boc eneo(x>:teat. T16.n. 
e(lDiuifionificontinuireceptibiiisDiui(t6i8.Undema 
nifdlumeH^cotinuatioenqdda accidesqd comitat 
motii E2 Ipaciu 1 Eg tps: 1 oio fi n attcdcrim'' fpa"" i tge 
n iueniem'' i motu ^tinuatoe;: 1 1$ cu nece fiut mefuraf 
moiii necelte erit nominare fpaciu aut tempus. ie>5 caa 
lacontinuationis tempoits fimilis ellcctinuationimo/ 
tm in fpacio.TIon ell enim caufa cotinuation is tempo/ 
ris continuatio motus tontii^qz pzopter continuatione$ 
fpact) foUimodo:(t non eflet ibimotus: non contingercc 
continuatio tempou6:ftcutpo(Tibileemoueri aiiqdmo 
bile in aliquo fpado:'z poDea quiefcat:Deinde icvpiai in* 
de moueri % moueamr quoufc^ perficiat fpaciu: tiic erit 
continuii:'; tempus non erit continuii. fed opo:tet:vt ca 
continuationis tempoas fit conunuatio fpaci): ita g^no 

3 n:tibiquie8.(E£aufa ergo ptinuationis tempozis e pti 
nitatio motus fm boc gp efi; cotinuatio moms:'z boc no 
eft nili continuatio fpact) collata momi:i3 e(l:vt non (tc 
ibi quies.2ct bec continuatio non e(t caufa qua tps ntco 
cinuum:fedeftcaufa vnitatis tempoas.non enis ctp» 
aliquid cui accidat cottnuatio pzopua illi: imo ipfus e(l 
ipfacontinuatio:ifi aUqiiidDarcttempoii cotinuatio/ 
ncm no cp intellectu vnitatis effentie tempojis cotinui: 
cunc continuatio edct accidens t£i:non enentia.£t Itcuc 
oi;cimus op aliquis caiozett caufaalterius colous:-: qIU 
quis caloz fit caufa alterius caloiis.f.q: fit cauia elTendi 
aUum cabzemaut colo:em:non vtquaUtas fit calo:. 

|t ([jSimiUter oicimus qj aUqua continuauo eft ca efleit 
di aliacontinuationequenonertcapjoptcrquaiUacd 
tinuatio fit con tinuatio.Duia illa cotinuatio pcr fe e ?ti 
nuatio.fiicut iUe caloz eit cabz per fe. Unde nulUis pot 
Dicere nobis rtc.ii;go no intelUgo in motu prinuatione: 
nifl ejc caufa fpact) vel tempozis.Zu aiit non vis vtcott 
nuatio fpact) fit caufa tempo!i8.Tlec eH polTibile. vt oi/ 
cas g> con tinuatio tempo^s ell ca tgi8:t pollea Dicis q^ 
cotinuatio motus ellcaufa tgis:cii non fintibicontinua 
tiones^nifiiftcoue.adlJrefpodebimus oicetcsgj nos 
cotinuitate fpaci) non ponimus caufa tempozisabfolu/ 
te:ni(tfmg7eltmotui:imotus fitper illarn cotinuus. 
<[;'^efpectu9.n.c6tinuationisfpaci) in fe eHvnii quid: 
•zetus refpecf adiuncte cu motu ellaUud.3(ntelUge niic 
qz connnuatio fpaci) f m g? eft motui cit caufa que e een 
tia tgi6:q$ e(l per Mpfum con tinuu:non caufa qua elTen 
tia tEis fit continua.bec cft.n.res que non babet caufaj: 
1 idco oemonftrat cp tetiipiis res accidetaUs eft mottu: 
q6 non eft ei genue.nec Dna:nec vUa fuap caufa:p: fs eft 

% resqcomitateii^-rracfurafcipj. Ciseqoib^^attEaUb" 
q f iutvt fcia t qiio e res in tce. (E fcicimus g? res no c i 
tEC: f spiincipia que ppofuim''ni(ie):iteVlcctubiidipii*' 
ipofteriU0;iomne qd babetin fc intellectu pziozis 1 po XI[L jtf ftenoif9:atitcftmotu6:autbab<^motfj.Scdmom6ba 
bet B c^ leipfo.iDobile vcro babct Ixc ex motii:fcd ^5 
bocqjoiciimr fpcsrci-jciuepartcs-zcius fiinesg funt 
aUquid in aUquo fm 13 piius t poftcriu6:t inftans ctia": 
^bo:e 1 mcnfcs 1 anni oicunmr elTe in tcmpo:c. ©5 in* 
Ibns eft in tempo:e.ficut vnitas in niicro;p:iue autei « 
pofterius in tcmpo«:ficpar -: impar in nuero:bo:eaute 
1 oieeix mcn rcs:-: anni:(icut ouo -: trcs 1 quatuo::': occc 
in niiero.XDoms aute in tEcficut oece accidcntia tn 61 
narictatc.XDobile vcro in tEciicu t fubiectii oeccm aa 
cidentiumin oenarietate.cr^uicsautautputaturper XD 
reueran8:ftabiUs fcmpenautputat accidifTe ilUpaust 
pofterius accidcntaUter:': boc p:ius 1 poft babet e;c oxt 
fa Duo;: momum:q: laterales funt d.Tiam quies i pua 
tio motusin ilb qd folet moueri:n6 puuatio mome abi 
foUJte:-! ideo non eft tongc: vt quies fit tnter ouos mot". 
Bt quies buiufmodi babet aUquo mo p:(U6 *: pofteriue: 
1 p:opter boc g? eft ouobus modis quictii:boc ptinet in 
tempo:e accidentaUtcr.Undc ideo emutarionee q funt 
rimilesmotuilocaUin bocq^incipiunta fiimovft^ad 
fumuconnnenturin tEcob bocg7babentp:iu8^pofte 
riU8:t cu aUqua permutatio fubito ocoipauerit tom; c 
mutabile:': inceperit minui vel attgeri oe c6tinuatiDne 
nibilbabct:nifi continuatione tempo:ie tatii:ideo g? pd 
us 1 pofteriu6:non eft ntfi in tpe tantum:t q: tpfa no efl: 
efticiens tcmptisconrinuatio motue in tf>ado: aut in eo 
q6 videmr fpociij:': cu boc cft babene p:iu8 1 pofteri'^ 
pendete):tempoKsrgoe(TeipfiU8 cftpoftcfTe cacteia 
que cft moms ej: quo e mutario locaUs. £t be mutatio> 
nc8 conueniunt cu moribus qui fiunt in fpacus e^ 15 g» 
menfurantur tQCi non conucniunt cnm eisejibocg? ei 
tcispendete)cmotit)uequifiuntinfpact)£:7eftcanfatit 
eoj:.£tboctanntmeft in moubus qui fuuit in fpacqs. 
Cii;3(unaiitnoftiqtndveUmusinteUigere:cu$oicunus f| 
moms qui fiunt in fpac^8:fcd rce in quibue non eft pu^ 
out pofterius vUo modo:non funtin tQe: q|u^ fintcum 
tge fiait mitndus eft cu grano fuiapie:fed no eft in gro/ 
nofinapis.&iaiitaUquidbabneritp^ius-zponeri^^aliq 
modo ej: t)oc(.q> eft mobiie:? aUo modo no ftierit rece/ 
pribilc p:ioas z pofteriozis ejc bocf.cp eft e(1enn'a.3llu(l 
ej: bocgj non recipit prius '«poftcriu6:non cftin tge: fc4 
qi aUo modo cftin tec.^Uud aiit qd eft cum tee. 1 noa 
eftintge.f.cuiU6elTeeftcuoiuturnitatetoriu6rQiB:b<)C 
eftfempiternu:tomncDiHturniicuiu8clTevnu5e.5lt6 
eftfempiternum.f.qdinbacDiuturnitatebabeteiTevni* 
1 idem.ficert in omnibus bous c6ttnue quafi fempiter 
num fit comparatio ftabilitatis ad n6 ftabiUtatc': 1 comt 
paratiobuiuscomitatietpisciifempitemoeft^ficutcd/ 
paratio babitus mobiUs ad tempue:': coparatio perma 
nentiu re:p inter fe t coeuitaB qua babent boc modo:eft 
intellectusfuperfempiternii.videtoutmiT3i9>meU''no 
men ilU qp pt imponi fcmp eft:'Z g? omne Diumiinu; efl; 
fineomniEmutationeabfoUuc^^fiineaUquacoBatione 
bo:epoftbo:a:boccftfemE.{C2;^uo: atoebocqdoi ^ 
ciit.f.g>fcmpiterniie oiuturnitas getl: autg? etpe ii nue '^ 
ratii mom.Oiio.n.ti:cu ti itclUgat ctas vrtp6:nifi idit' 
cen^e p''': pofteri''.': cii fuit ibi p'' <z pofteri^^^febebit reno* 
uariaUciei''Difp6.ficDipm'.gneci''cetmot'.3ngeteat 
iucnitp^^tpoftcri^^.ficDij^im^^.ZpsfonecaaUc^ret.©} 
q^iin tra oiutumitate tpie giian t mulp ■: co:rijpun f :q J5 
non apparct caufa manifefta:idco in ptitaueriit lx>c bo» 
mines tEi.(i:n6inueniuntibiaUgd aUudadiunctiinili 
tp3:nec Qcipiunt.Un cii res bonaeft:laudant tps. Cnm 
f mala eft:accufant:: tiirc|: que biitelTeplerijCB caufc 
manifeftefuntp:iuationi8vero 'zcomipttoisdieoccuU 
tefuntXura.n,fabmndicognitaeft:caveroruinciDei Bnffi* JLiber 

'p ftmctionis plemcg non intcUigif .(irSitr cft et fi voluc 
ris inducerc multa particulariaXotingit g ej: boc: vi qt 
fcpius cooperat tjsi id q6 cft oc rcbus piiuatoiijs i coz/ 
nipto:i}s.ficut obliuio i labcfactatio i dftructio i anav 
bilatio mae ■; cctera:idcirco boies accufant tps i loqm 
tur malc oe eo.Sempus ^o babet accidentia multa quc 
fignificant aligbus noibus que oebemup noiare i nuc 
rare:Dequibu8cftin(lansq6 aliqnintelligit effe lermi 
nus coisiqui eft incer ptcritii i fiitu;:: oe quo ias loquu/ 
tifliimus:-; nibil aliud:autaU'qn intelligit ots terminus 
cois ^uis ftt oiftinctio re^ ptctcrita^ aut futuras.2ut 
aliqu intelUgitur eiTc finis tgis^cguis no dfignet coitate: 
qui cii oebeat fQ intelUgi terminus cois ptinuas: tm ac 
cipitur non ?tinuan8:q^ispieterfig!iofiem notsfdar: 
q: oino eH cois:-! non eft poiTibileM fit oiuidene qi> (d/ 
tur cr: aUo modo conliderationis pzeterin teUectii iigni/ 

ficattonis nominis. (Ci^Uquado aiit of inflans: tps q6 
eft muUuppmquu pzefenti iftatui cft minus b:cue. cer/ 
tificatioailtveritatisbuiusoictiois beceft:Q;oc tpsin 
lyio acddat aliquid:babet ouoe terminos fine oubio: t 
funt ouo inftantia in intcUectu:q|uis ipfa non Qcipiat il* 
U:i bec ouoinftantia funt in inteUectu pntia fimul fine 
oabio:i trt aUqti inteUectus pcrcipitp:iou'tate vniusit» 
efte^zpofterioiiiaiealteriuft-zboc fiiQg longitudinem 
rpaci):quceftinteriUa:ficut percipitinftans q6eftpu8 
Iiitcr inftantia bo:c oiei.a aUqit ouo inftantia adeo eruc 
fibijjjcima: vnum eo|J.f.circa aUe^;9> inteUcctus no e« 
dpiet in pmointuituinter iUa fpaciii nifi cii mo:a: i oiu 
pfideraucrit: i itellcctua percipit iUa quafi cotigerit fir: 
iquafifint vnitinftans:q|ui8Con(ideratio tgfcrutatio 

tj^ ^bibeantinteliecttiabboc inpmointuitu.Cioed^ 
diu noredit inteUectusadfcxondpitouo inftantiaqff 
fint itmul.;be verbis aut tQaUbus vnu eft id q6 of : ecce 
qdeftpQatioreiacddentisin tgecniu&qjtitas nonecif 
|x'tur Qg bzeuitatcei^^adfuii tcmpudu:uilUires:ncc ftie/ 
rit i'eparata:nec p:ecogitata.i8t oe bis verbis cft ct id (^ 
Df fubito:'Z B eft gd figiiat alic|dacciderc in inftatk^zali^ 
quandofigifat oppofiiuetue:q6 of paulatim oe quoiaj 
loquuti fuimus. ibe bis et verbis eft iUud: q6 of paulo/ 
poft:7 boc cft qd figt!at tnftans ^ta:i^fipma pnti: cum 
non facile Qciinf q^titas fpac^ inter illa cig bteuitatc ei'', 
6c bis et eft;id q6 of paulo aftt boc c: q6 iignat ppara 

g tionem inftantis p:cteriti.p]n'mi inftati pnti. (fSs tpa 

*^ q6 eft inter illa non gcipif .£rgo paulopoft of^fitii eft 
in futuro ad paulo antc in pteritd;t q6 cftpzius^f; in pie 
rito fig.iat id q6 remotius eft ab inftad pnti:i qd cli: po/ 
ftcriua fignat qd cft oppolim buic.fcd qd eft piius: fj in 
ftituro:fignatqdcft,ppinquiu9prtti:pofteriusaiitcftid 
qd eft remotius a piiti.Olim eft tps q6vf longum inter 
ipfuin 1 boc inftans piis coparatoe oppofitop termio^ 
tEis.OUmeriasintempozcabfoUitcivcrilTimeeftiU^: 
cuius tempus non babet initium. 
CCCompleta eft pars fc6a partis pmc:Dc coUcctoc naUit» 
fitdg 6dit iteUigcregfe fint ifinite. ^fndpps j^Ca"".!' 
- rf? Uij»qbtitnaUacj:i3g)bni$titatc5. 
*** *^*^ 1i>:olog'''6qU'tatctractadi.ppcin 
[|boc UbMlaUa funtcozpai oifpoes co2po:p. 
I Qultitas aiit pmij^ta eft cii vtrifcp^qgtitas a t 
J quc eft co:po:5i;funt oiuifi6e6;f5 cgtftas oifpo 
fitionii co:po^ clicut tps i cetcra q comita f co:pa; aut 

M acctttalV;auteentiarr.(ribifpocs atcojpop comftaf q^ 
tita8:aut pE qgtitate co:po?: in gb' funt:-: cii qb'';^^ pp 
tps:liait tps comitafmotit.aut pp pgSne aU^niieri qui 
guenit ej: iilie aot pp aUqua ^ritat^. iSj ejc oib'' modis 
comitatie qgtitatis bic eft rcmotio::': B cft g? of ifinita:fj 
VArieucee refpectuu gbU9 pfidcraBf ^titatee; funt out 

Xcrtim 

Difpones qscoqja pnt bfe pcr fe fola:fif cflffitftami Iffi' 
nitas in magnitudtnc:? fic finitas i ifinitas in oiuifione 
velfcctioe Baii.aut in coponcvnius ad aUa:vt comitai» 
tia 1 ptactus i pttnuatio i bis litia.(rSed oifpoes co: 
po|: funt motus i tps.Q6 at pftdcrat oc oifpoc ^tita* 
tumeo^l5eft.f.fibntpn'"autfinc:autiindfuntita.f.n5 
biitfincfcd vires eo^ plideranf ej: oifponib^^^titatu q 
funtin ilUs:liappctenf rcb'' btitib^^fineaut non bittib^s 
qui quo modo B poteft e(tc in iUis. 

i£CapY5.TLt>e comita tia i ptactu i cmijctione i pitictde 
1 Dtltticttone i medio i e^tremo:t fimul i fegatim. 

I^fi^m 'oQniw^^^fiintatccotpo?::-:!» 
vnv%>^} oifp6ccopinmagnitudie:ocbe» 
I mus pus log oe eo^ fmibiUtatc i ifinibiUtai 
tc in Euitate i iti kctioe,@$ m B dbem^fdr* 
tlcomitatia i tacuonc i penetrabiUtatc i pgln 
tinatione t ptinuationc:t qd c mcdietas vf c^tremitas: 
ivt fciam^iil i loco i fcpatis.Crfi^icem^^g g» ouo pfia fiit 
illa itcr q:;: p"'i ^'"no e aUgd fui giiis^ficoom^^pnteB fe; 
q: q ^ieq i pma5 e iUa iter qul t pml no e aUq fui giiis. 
CTSs aUqit pucniut (n fpc.fic oom''i oom'':i aUqn fiit 
Oiuerfa in fpe; vt bo t cquus:t mons i arbo::t tiic no ac 
cipiunf pna H 13:9? funt oiucrfa in fpe:f5 f 5 15 g> vniunt 
in aUq coi aut eentiali:vt e co:ceitae:au t accn taU; vi c al 
bedo:t ftatio i ade:i ituit^^ad vnapt&Cultit fitcrit iter 
flla aligd 6 15 q6 btit c6e;tc q6cuc^ cot;!, accegit ^'"^oicet 
ecpiis alteri^.f g.!5icfiacciBetpdcaf5 Bqjfijtco:j^ 
e^rita^equ^^eet pite bo{:i poftea mos i arbottft at acd]^ 
ea ?5 9> fut a{aU'a:cqu'' cet pit s boHt it mons^nec arbo:. 
foi It acciQet f 5 9 botes fiit:n6 eet ibi aUgd q6 pfeqref 
fingfari^boiQ:ni(lcctibiaU1)6.(i:!S$?tigeseftiditcr 
^''eTrtremitatetcictremitatcei^ci^tagifabco^itcapitati 
gd q6 bcat fitii.£rgo ouo ptigetia if ea q^: ouee^remi 
tatcs ff fiC-ii i loco:f5 i Citu g pt inui'.£):tremitate5 eten i i{ 
fi t loco vUo°.r$ bitt aUque (Itu.^^iictu.n.bs aUque fitii. 
fit^aiqUlbseB.f.vipolclitotidiecalic^EtljJpe^ptigeti 
b''at pueit tafr oitdi i ouab'' fuis e^ctremitatib'' filCvi dt 
tiicrit ouo:q;?C)£treitates li folii fe piingiit.fscentiavni'» 
ptigit totl eeniil alteri'':tt erit B tagef fs pmifccri *^er / 
mifceri ctetit fi e nifi cu tota cen^vni^^ii^dif i totl centil 
aUieri''.? 15 iliidi n e niiicuvnii tlgit gcgd of ifudi i ilU^. 
iBiat fuerit eciUa:tt entvni''al^d.q6 it tlgat aU6.)oi It 
Vnu ejrceffcrii^n erit to^^itrls i iUdiniii f$ B ttn. q6cqle 
lei.(irCertitudoltEmi):t6i5c.vtnibil(it6ecn'vni''qd 
fi tlgatecntilalti^^ncc remlcat aUgd 6 vno q6 li tlgat 
dUep:f5 cp ouO pmijcta lini illa q ff Ceodc loco p13 idqd 
pfegf emij:t6c5;itell!if it gd fit ipa.i q6 itcUif cei^ 15 e 
.f.tact''torr.q: cu aligd tetigcrit ali6 tolr.t aU6 it eiccedit 
ilW.tcgcgd te^erit vnu eo^.iUd idc tagct aii6. aUogn 
^''taccti tucirct i aliq iUo^ aUgd vacuii ab aUo.nos It oi 
%era[Tfcp vnii tageret to"" a[i6.i n eetaUgd fttpejrccdce 
i vno q6 n fft i aUo.i 3 e pofe.g cii ouo pttgcrit (e torr.tc 
gcgd ptigerit vnii tlgct i reU'quii.i vnii no .pbib^ ptigi 
aUud.neccrefciimolesaddirionc milUii eiccis.itcutet 
fi raiUe piicta piiigercf .(CCii It aligd tctigcrit ali6:': iU 
lud 1 iUd tlges tctigcrit aUa res q n terigf t p"'.tc b5 i fua 
ccn^aUgd Ipli'' pter id q6 tctigit p"'.-: iU6 apli'' fiiit iU6. 
q6 Sueit ali6 ptigcsvacuii a tacni p*.': 1116 fitit 15 q6 tcti/ 
eit.i ft potuit tlgcf ^'".1 15 ota clara ff ircllciii.ftl'r cua\if 
gd occupaf i lage'' aU6. pp qd oii tag!t..pbibcf ligef a \i 
gd aU6.t5 It erii occupatii toiil .atit aUgd 6 illo.fi at tota 
ftiit occupatii tc ii potcrii ill6 tlgef ptigef aUgd aU6 j*" 
vUo°.0i ItaUgd 6 iUo.tc occupatio.i tact^it cnt occupa 
tio tor.nec tacf tof.fit bcj;>p6ne9 gfe notefunt. 

(££j:p}ic fuflf i".autc. optle caftigata i eme'^ g caii.reglii 
rcffQiui^g*.! md4ftc°oiniloa.6vtrtdflrto pmodtesr tlide iit 
mo c(U 
ab a^M 
text.p, z, 
vfq^ ad.t. 
p.4. iclu 
fiue.^bi 
li>nmrofa 
tradiuin 
®e cclo 

Cr^ncfpitUbcrSiuc.Dccelcrmundo. 
CTCollcctioncs ejrpofitiontim ab antiqiiis grccis in libio 

Mri(t.oe mundo qui oicit liber celi 1 mundi. /S^pofitio/ 

ncsiflcin.i<5.contincntur c^pfis. 
v(irCaprm.I.(D: co:pu9 perfcctius cft omni qultitatc ■: cp 

mundus poHcrius e(t omni co:po2c. 

i>3ffcrcntta '^, 

ipus-rqualtbctaliama' 
I ' gnitudtne bcc ef\:q> coz/ 
j pus Djffundit ad oes oi 
, me(ioe&:fcd magnitudo 
qucbjvna Dimcnfionc 
vocat linca:? que Duas 
Dimcnfiocs vocat fugfi 
cicsrquc vcro bj tria fpa 
j' cia vocaf cozpus:-: pofl 
itriarpaciano rcl^atalia 
, cjuarta DimelTo. ©cicn > 
tiaaiitbui^reibseffcin 
namra intcUigentia:p:q: intcllcctu no p6t imaginari ali/ 
quid alittd ad qd imutetur vt addat ei alia Dimcnfiorfic 
mucat Unca ad planitic; cu addic fongitudini eius aUq 
latitudo:t Itcut etia mutac fugficies ad co:pu6:quado in 
fnteUectuaddif ciue tongitudini 1 latitudini aUitudo. 
CTCoftat igif cp 13 gj rcbus $titatc bntib''co:p'' pcrfc/ 
criu8Cfl:cog> otinct in k oes oimenfioe6.(|7£t vnijq6/ 
c^ ej: co:po:ib'' quc fun t in miido pcrfccmj cfl 13 mafed 
nd efl Qfccmm co q> no tcrmincf pcncs aUud co:pu8:to 
ta8 vcro mudus efecms eft vtrocp m6:q: bj longimdi/ 
ncmt Utimdinc i^fundum^-zqiterminatioci^^noepe/ 
nes aliud co:pu3.([j-p>oftca vo ocmf auimus no ce fwf/ 
fibilcvc ceUim fft infinitumri gj non cflpoffibile: vt vl' 
trailUid fttaliquid aUud. 
CCaprm.lLO: naturaceUeftpzetcrquatmo: namras: 
1 g? efl co:pu8 fimplcj:. 

ral^rtiHI aut^X noncflpofTibde vtmo 
S^ KXW amt^ msfenfibiUefitaUeri'; 
1 nifi co:po:i3 ro bec e(i:q> oc q6 moucf e nece 
I vt(itin[oco:motU3Ctenin6enifi mntatio6 
locoadlocu^^^znooccupatvcl iplct \oca:ni{i 
co:pus.Dp5 g cj: I3vt moms no fit nifico:po:i6 f jfubti 
jjp:ietatc.(r£t qiigdcs boc ficeft.oico cp no pot co:p'* 
nobrcmotiifibin3le.q:cu fucrint oueres.qHa|: vniu» 
na :3uenit cii naaUerius f m aUgd^ioiffert ab ea f maU'.' 
qoid:^ :5ucmunt in actioe Pm aliQd:i Differiit in actionc 
fmaU'9d.Op5 Vtcaacti6i9in qua^ueniiitfitipfa nain 
tiua coueniiit;': vt ca actionis in qua oifferun t fit ipfa na 
in qua oifferunt.Xics gdem nalis vigo: motus mouctie 
fcmE priiisfit motui:3pofito:um: -zpolt^ iucnim^^vnu» 
qdcpcojpus PE oifponcs que in eo funt in co:geitateba 
berc motu5 oiuerfU5 a motu quc babet aUiide pter ipfas 
t)ifp6ne3:tuncncceiTecvtcaDiucrfitati8 inmotib'' co:«' 
po^fitoiuerfita3fua:;ioifp6numn9Uum:i moms ipfe 
in quo pueniiit C): eo e in quo ?ucn iun t.Segtur g ej: boc 
necefTario.vt oe q6 cftco:pu3 beat motu nalcj.CScd 
motuii ali) funt ff mpliccscali) c6pofiti: motus autc fim» 
pUces funt Duo.circulariB 1 rccms:-: motus ppofitus eejc 
ouob^^motib^^.CC^f-^obatio aiit q> vnufgfqs motus fim» 
plcpaut eft recm8.aut drailaris bec e.cp ipote e mocuj 
ee:nifi fm linei:(» lincc fimpliccs funt circuUjris 1 recta: 
nec itclUgif mof aUus ab bi8.([:Ci6 et maifeftaf g vi/ 
fU5.3nucnim''eteni5ej:9b''nale5 fibi qucda motii pfegf 
co:pu3 motii ois cozpozis q6 e(t i miido;aut ad fuii mc/ 
diiKmt drca fuii medtii.CL^t mofg ecirca fuii medii) £t mundo $7 
cf ratlaris e.6uo aut mot^g fii t ad mcdtij^ a mcdio recti 
(ut:(s g fiit a fuo me^fut ^fus furfu.(rCo:po:j: at qda fiit 
fimpU'cta.':qdappofita.ciu8atq6eflfimpt'pmot''o5ee 
fimplej: 1 pum6:i rius q6 cfl copo"' 05 ec f m oriantc5 in 
eo qlitatc:': vtin motii fit(^pe rcs ej: qua e(t 3pofit'')oi/ 
uerfita8:ficemoms Ugniin quo accedif ignie cii mouet 
oeo:fu5 mouef ficut iII6 Ugnii in quo no e acce(m ignis. 
(H&S cu fticrit moms circularis i miido. -z n6 e potc vt 
mot^circularis fit acciitali6.opo:teret.n.tiic vt ce't poi 
co mot^^naUsdrcuIaris^l^cq: rcsq moucf circufr.-zB 
acciis non moaetnidex req mouef circufr 1 g nam ad 
quiete.ot:^ Vtfitin miidomofcirculariscircagete tcir 
caraioIutioncEpctuus.iosoismofeco^po^is^icuiiis 
mof nalitcr oiucrfus fucrit a motu ceterof co:pof :ei'' 
ctia na cft ptcr co:jr nam.CTDps g vt fit in mfldo co:p'' 
0iucrfu5 in na fua ab algs co^pb^ib''^^ moueatur motu 
drcularig nas fua.CCSi aiit of gp e(t vna ej: q ttuo: na/ 
turisq mouef momcirculartoicim^^.gjvnaqueq^ qtu/ 
o: n^ motu nalc bs fibij3p:iii •: i oirectii.': n6 c vt vim 
coipijeat OUO6 mot'' nalce.firgo ipofc eft vt vnaqucq; 
qtuo: narurmoucaf mom circulari:nifi p vis.i 13 mot^e 
p:ctcr nas fua.£rgo necc e.vt fit aUud co:p'' q6 moueat 
motu drailariej: fua na.Cii aut mot^^circularis.fic oij:u 
muKftierit fube fimpUcis.': mot^fimplcj: non e nifi coi» 
po:i8 fimplici8:opo:tebit tuc vt mot'' circtaris fit co^gie 
fimpUcis.C Si at of gi e co:pi6 ?ponti.mot' a t co^Eia 
ppofitfcficDij^im^-ef^Dnanteico^tucops vc co^p^iquo 
nibil onaf fit finc oubio co^p" fimprj:.!!! ^ai"' cft g ej: 
bis q Dij:im''.g7 mobiUs circu tr cu fui8 pteci8.i.ccU na cfl 
pcer qmo: co:Ea q fuc f3 co^''fimplcj:.': g? moc'' circula/ 
ris e ilU naU'8.q: fi no eet ei na Us jpfeao bf ec fine oubio 
aliu ab illo mocu nalc.q: ia Declarauirn''n pofTc ec co:p^ 
finc mom nali:vn fi bfct motii nalc ptcr circularcs bf ct 
Duosmot^^fibtnales^qdlligiusrcpudiatiicO. 

(i;Capt'm.III.£6 co:pu8 ceu non recipit augmen tu. 

"'^ — ^ ^ ^ftt ^tl f f 1 ^^ incrcmctu q6 co:p«a 
^**lt)ii»vi»n* rccipitinfuistnVoimc/ 
ifioib'':^ fiit latimdo longitudo -z^ftindii:': q» 
J fitcqlc inoib^^fuisptib^^^ita vt n6 iueniamr 
i~'maiu8 in vno loco ^ in alio:necplus in inte/ 
rio^ici''^ in cjfferio:i:': qifit fite finc of ia bui'' ':ilUu6:i 
finc pmutationc co:po:is q6 crcuit a fua Difp^ncCQi 
fi nos cogitaucrimus corp'' pgelatu q6 rcfoUitu5 e inuc/ 
nicmue augmctu in fuis trib'' VYametris.i inueniemus 
oescius gtcs pfifcs:': augmctus in eis ccjle:fcd cfi: a pma 
oifp6ne pmutatii^a io q6 erat pgelatu ia oiffoUitii c.g 13 
noofaugmentiiteogjcuaUgdcrefdt.ficut oijrimus 05 
ee vt rcmaneat in fua Difp6n'e non mutatii.(r3tc ficogi 
taucrimus vltimiincruu5g ej:tendif:iucniemu6q7 crc/ 
i\it:i no inuenicmue ipm incrcme'tu in aliquo loco I6gi/ 
tudini8 cbo:dc pUif$ in aUo:f5 iucnicmus latimdinc^ t 
^fundiioccrcuiffcpm q)creuitI6gitudo:':iuenicm'' 9» 
ncmu8mutatu3 cfl a fua DifponcvsJi: iucnimue eu in/ 
duruiffc:': in cbo:da pmutatii.g n6 vocaf 13 augmemm: 
q:angme'tii.ficutoipmus cfticrcmctu': latitudistj?/ 
funditaris.Sugmetii ncmi g qctendif no e nifi I6gitudi/ 
nistm^ej^quoetinUititudic^^fiinditatepfeciuuta e oi/ 
minutio.(t£t q: crcfcens fic Dij^im^^remaet in fua oifpo 
fitionc.Tlcmu8 ^o cu5 ej:tenditur induraf ■: fit cbo:da. 
ClJtem fi cogitaucrimus vcficas quc inflaf inucnicm" 
eius l^gimdinc': laamdinecreuiffc:fcd inuenicmueci'' 
altitudinc f m fpiffimdine fui co:po:i6 oiminutas.q: illa 
quato magi6tei:tcndif attenuaf ^^: i6 ej: boc no oicim^caj 
crcuiffc(rfcum aut cogitaucrimus ncruos: aut vcnas: 
autoitaDecctcri8meb:<6co:po:i&cfeuiiTeinuenicmu9 

;8toic. f 
£ocIad(tlte 
cellarm (fTc 
oari Qnmm 
cop^ riiiipUt 
qo or quiiua qoul« ^n attgmf/ 
laiiocojUld 
qoauscire/ 
matie ice.c 
Ot>ocvi(le p 
t>enatioe.iCi 

CO.JJ. 

^n flugmcn 
laicc t>} ficrf 
acmciu l^m 
oej otmcAo/ 
iicm. ^e celo in ad vcratn jQFctlunon 
^taugert VI' 
de et a;: p 
celi t,C9^Q, dngmetum nifi fucrit a fiw oifpofitfone rcmotum : quia 
aimneruusc^tcnditurattcnuatHn-zidcocjrboc no oi/ 
ccmus cum crcui(Te:cum autem contcmplcmus cozpus 
(^dam vei mcmbiu; equaleiquodencraticu; oicimus: 
conftansej:ncruis ivcnis carnci olTcxrcinlTe imcnii 
musaugincnmminfuabngitudinelatitudfczpzofun/ 
doaugmcntationecqual(:ita qp rtantcaugmcntii figna' 
uilTcmus figna in longitudine i latimdfe i ^fundo mc' 
b2t:tporteaconfidcrarcmu8quantU3intcrefTct intcr iU 
la figna:poll^crcuit inucnicmus augmctum inter quc/ 
iibet ouo ftgna mcbzi:'z qp cxmit cquali pzopoztionc ad 
totti augmctti:q6 ell inter quc(^ Duo ftgna ipftus mcm/ 
b:i:xinueniemu9q) ipfumaugmentusnon fecit inmc' 
bro qd creuit oiucrfttatcm in fuis partibu8:i inuenicm'' 
cp totum non eH mutam; a fua oifpofitione:iTcut muta/ 
tur congetatum aim rcfoliutur:t conglobatum cu fpar/ 
gituniconiractumcum c^tcndir^fcd inucnicmus illud 
(n lua oifpofttioe in qua erat anic^ crcfccrct.([7;etqu5/ 
doquide5bocftccft:tuncnccciTc cftvt aliquod inmn/ 
datur ci q6 non crat in eo:-: qd fit oc natura cius. 3lUid 
autem qdinfunditur non porcftcflcquin ftt:aut ocna/ 
nira illius cojpods q6 cxcmStd eratin alio loco ab illo: 
f?d motum eH adillud:aut vt fttaliquid pzetcr naturas 
ciU8:fed pcrmutatum cft •: conuerfum in naturam illius 
co2po:i8 q6 crcuit:talc autcm crcfccre poteft oici^magia 
tamen ^m quantitates:qz nibilominus mancns idc fub/ 
ftannalitercrefcit.C3d boccrgo vtfiat augmenttim: 
Vtoi^imusopouct vtiiindatur rei augmcntandc aligd 
q61it oe cius natura:velconuertatur in eSdcm namrl. 
CT^ftienijOuomodinonpolTtintconuenireccfefienij 
Di^erimus g? illudeft oe natura cius ccli i motum eft ad 
illud':infiifu;eftet:tuncnonpotcft.elTcquin illud mo/ 
ueatur ad illud:aut per feipfu;:aut ab alio mouente tl[6: 
fi autC3 oi]cerimu8 cp mouet ad illud per femetipfu3:tiic 
ncceiTeeft g? aut fit furfum:t moueamr oeozfum:? tunc 
cft pondcrofU5:aut fit ocoifum i moueatur furfU5:i ttlc 
cft lcue.Sed nos occlarabimus gp in natura celi noeft 
pondcrotitas ncc lcuitas.crgo noneft poiTibile:vt mo/ 
«eamr adillud motu fuiipftus.CTSiautcm oi^crimus 
qp mouctur adillud ab alio moucntcillud:tiic non opoz/ 
tet vt in fundatunfed vt adiungamr tantu3 cius fuperfi/ 
cici:boc autes no eft:qi ponderofu3:aut leuc non pot ba/ 
bcre momm in celo:'Z nibil cft quo fit leuiu8:aut pondc 
rofin3:coipu6 autcm cum mouemr ad co^xis^fi mouc/ 
tur furfum:eft lcuiu8co:(i vcro moucwr ad mcdiu3:eft 
pondcrofiU8eo:celum autem nonbab^aliquid pondc/ 
rofitati8.autletutati6.autj>ptereafit aliquid pondero^ 
fiU3.aut letiius eo.ergo non poteft elTe vt tfundatur ali/ 
quid vndefuitaugmcntueius pcr motus altcri^.CTfit 
ciibocfit:noneftpolTibilevtDiffundaturiUud pcr oes 
partcs cius cqualitcnfcd ia octcrminauimus op augmc' 
tum ixi crefccnte fit in omn ibus partibus ciua equalitcr; 
K poftqj non cft polTibile vt id vndc celum crcfcerct mo 
«catur ad tllud:nec motu fuiipff^ncc mom altcriu6:tuc 
iam Deftructumeft:vtfitaliquidoenamracius q6mo 
ucaturadillud:idcovtperillud fiat augmentum cim. 
C ^t^at ergo vt confidcrcmue fi cft poffibilc eflTe ali/ 
q6 e;ctraillud:cuiu3 naturapermutatacoucrtatur in na 
tura3 celi:': infundat ci ficut bumoi pcrmutatus fit cum 
venis^venacusoflibus^oBcumneruie.neruus autc? in 
cartilag(nibu6.(Ci5e celo oica; ctii ilUid no cc poffibi/ 
lc:q: iam occlarauimus q> conucrfiono eft nifi oe con/ 
trario in con trariiji.Cclu aute non b; c6trarium.ergo no 
cftpofl^ibilevtaUquidconuertaturin namcelcvt qceo 
fiatau2mentiiem8,([;SJaiitDi):er»tqui8Q> pcr motii 

alicuius q6 mouet ad furfum:mouemr aUqutd q6 eft Dc 
namraceUquoufc^iungaturcuicuadiuncttim fiteri' d 
attrabit illod ad icqz eft cofimile quoufc^ ifundat etfi/ 
cut niuriendu3 attrabit fibi cibu quoufc^ infiindatur et. 
Cr^><^mus qp rcceptibilc nutrimcti non attrabit cibii 
quoufq?infundat e(nifivtreftaurct q6 oiminutumeft 
oc co.Celu3 aute non minuit :ficut poftca occlarabim''. 
crgo cclu; non attrabit ad fc q6 coniugitur i\.\i quoufc^ 
infiindat ci:q^uis fit oe namra eiue. 
Cr£apthi.llII.€&cclumnon recipit gcncrationem:nec 
couuptioncm in natura fua. 

•cl^Hv L|WUU cffectioeftcyouabus 
caufi8:vna eft ma ei: qua fit:altera cft p:iua/ 
tio.Simifr cius q6 ocfinit clTe non fit 6ftru/ 
ctio.nifi cii tf, oifpofitioe fua imutatur in fuu 
contrarius^-zomne q6 fitq: rcb^^contrarije fibiipfis tiw 
Dcftructio fimifr fit cf, rcbus ?trari)8 fibiipfie:fed poft^ 
$celumcftco:pu8 quatU3 ficutoijcimus.pjetcrqmot 
clemet3:t non inucnimr aliud co:pus q6 fit contrariuj 
ilU:quiamomicircularificutoi):imu8 noneft pofTibtle: 
vtaUquis motusfit contrariu8:tunc iam manifcftum 
c^rboc gicelum nonrectpii gencrauone':ncc co::uptio/ 
ncm:': quandoquidem boc fic eft:tunc iam manifcfium 
cftQ) noncftmutabileabvna DifpofittoncadaUamq6 
fempitcrnum cft. 

CJCaplm. V.©: cclum cftfinitum. 

am t)cclaramtnu0SSi$ 

cfleco:|Xt8.f3Diffinitioco:po:i8 eft vt babc> 
at iongitudincm latimdine^ i p:ofiinditatc: 
icdlogitudof latimdo eft ftiperfides^fuper/ 
ficies aute; eft finis co:po:i8.ergo opo:tct cjc boc vtcov 
pusfitfinitdmneceflanaidcog^co^po^icftneceiTartu: 
Vib^catlongimdinem latitudines i fpiiTitudincm: fcd 
fupcrficics non cft aUgd nifi longimdo i latimdo. crgo 
fcquit ej: boc Q> omne co:pu6 babet fuperficiemrq: non 
cft poffibtlc vt co:pus fir finc fopcrfiacfed fucficies cft 
finisco:po:id.ergoomneco:pu6fine oubto babetfinc. 
crgo non cft poflibile vt co:pu8 fit fine fine:fcd ccluj cft 
co:pu9.ergo celum finc oubio cft finitum.(r£5fco etia$ 
cp co:pu6 non potcfteiTcfine logimdinc latimdineet^/ 
funditatcergo no eft aliqua pars co:po:is qua non mc/ 
furetlogitudolatimdo «zp^ofiinditaB.Unde poft^no 
cft aliqtia pars co:pou6 qua non menfuret longimdo la 
timdo^zp^ofunditae^mncnon potefteeco:pu8 finc tp 
trcmitatercog) fie]ctremitatem nonbaberct:ope:tcrct 
tunc vtvltra idcuiuspartcsmcnfuratlogimdo latitui 
dotptofunditas^cflctaliquidq^non fimi itcr mcnfm 
rat longitudo latimdo t p:oftinditae:i boc cft falfu5:q: 
qui cogitant qp cclu3 mcnfurant longitudo latitiido ijp« 
fiindita6:fi mcnfurant illud p:im» cum alio p:etcr ipm: 
tilc c6tinenturincoq6metiturlongitudo latitudoi ,p/ 
ftinditas fednon metinuud longii Ujmmi p:oftindu5. 
Cl^Piixxwi ergo cft aliquid q6 cft additii fnpcr id q6 me 
furat longus latumtp^ofundiKQjfiitafiicrit tuc gjp:i/ 
mu5 mcnfurat longu l3tU3 1 ;)ftindum q6 erat p:iu6;eft 
infinitum:icdiameratfinim3^ptcrfuamrcccpticncm 
addirioni3.'?am crgo manifcftu cft cjc boc g» omne cov 
pue q6circi'ifcripfit logimdo latitudo ■: jjftinditas fini/ 
ms elt:fcd oc co:pu6 mcfura t logitudo Uitimdo i j?fun/ 
ditae.g no eft poflfibile vt co^p^ftt ifi^^.CTt^icoc^tQjnDn 
pot opinari gsceluec ifi"':q: R cclii mcte pcipit ftati» cc 
gitat co:pus.Co:pu6 aiit tducit fupfide: fnpf icies 1^0 in/ 
\m imii fic nuUu &>if cj:cogitarip6t infinitii.({:Uii pcclii.t,p. 
zo. ^ccfos 
flt finirus 
mflsntm/ 
dinc 

IDcrinfta 
(ccclKtua 
admasnt 
ludinevi 
de ap p 
ccli a t.?. 

tc.c6.43« Z*t&, 4"r5, £t mmio mmtm» 
tnabM' 
tto» fti, 
Kiqpcuilicjiimoaetz tpsin quomouet elf finitu:tunc 

motusinquomouet inipfotgefinttuselheo g) tps co^ 

mitat motu et ab initio tQis:-! finis d'* cui fine ipftue ell: 

Vii poHq^ mot'' finitus e.tiic logitudo fpacijCin quo mo' 

lus eft^ffnita e:eo cp mefura mot' pfeg t mefura? logitu/ 

dinis (pacqAn quo e mot^Si atit tpstn quo mouet celu 

ell hnitfi:ricut fpacyt vni'' Diei:tuc moms g e in eo finit^ 

ell:eo g> b; pn'^f.initii) oieLi fineXterminii otei.!6(at B 

moms fueric finims:tnc logitudo rpaci) e finita.Si at 15 

gimdo fpaci) e f inita.tuc cozp'' cui^^Ce ipfa ldgimdo>f.ce 

Uim e f initfi.GT^t certificabit itld et 15 ejccpIo.Cui'' oes 

partes finite fun t:ipm totii finitii e:fed oes gtes mot^^fip 

nm\eti(^ oiflinf^unt ftngtis reuolutioib^^^finite funt 

pio fpaciovni^^oiei finito.s mot^^firmameti finif e.-: $m 

nrmametii finitu.(L l^onam'' igf circulii i ei^cctrus 9, 

« quo jptrabat Unea; vfcB ^^ t^gat fere fupenoje gte cin 

cuferc' 

tiein^ 

*b.qt I, 

Hacot 

phtlv 

neadr 

CUltfU' 

p:ace/ 
trii a.t 
ptinu^ 
mouea 
tnntiic 
05b.ne 
cefla' 
rto ad 
eunde 

ptmctiiredHtVitepuit.C^mpIiusaligdnobreftnem 
or ouob''modis.aut fm potetia agedi^cui nibil pot refi» 
ftere>ut H ^litate:cti ei* Diftenfio 1 logitudo 1 magm'' 
mdo 1 rotiiditas n b; terminii pencs que termiat »Tluc 
aiitadpnsn6eneciu5ill6q6eifini"'p5po™'. 5lli atg 
oij:eriitgj miidus ifinit^^e.no voliit itelligcre ifi^^.nifi 3» 
f m ^titatc co:Bi6:aut f 5 ^titate fui tgis e ifi^^.CJSt ni 
bil pot d e)ccogitare nifi trib^^modis^q: aut cogitabit id 
qd b5 eevel fuit vel e pofe fore:aut id q6 n b5 ee:nec fuit 
pofe fitifliKnec c pote foiC(£&i at oij^erim''^» ^titos ifi 
nitabj ee incurremus tcoueniens.V5.q: ois q^titas q b; 
efTcgcgdedeiusneceiTeeftvtbabeatec^gipm totu b; 
ciTe:qz fi ipm no toms b; efTe:ttinc aut aligd eius bs dTe: 
autali9deittsnob;eiTe:autnibileinsb5e(Te:netitraaiit 
barum oictionum cft vera.^deo g? nibil efteitis q6 noti 
cjciftat 1 babeat eiTe.q6 aut infinitii eft no b5 totii.q6 at 
non b5 tomm:n6 bs e(Te:q2 totii no eft nifi c6p:eben(i'o 
oium fwrtiii rci.g ia maifeftii c qp ^titatc ifinita n6 pot 
gs opinari brc ec.GT^t poftqg no c potc opinari $tita» 
tetfi^^5bfcee:tiicmagi8ipotl2eopinariilla babuiile ee. 
Qd aute babuitee:t mo no b5:aut non babebiti q> oefi/ 
nit eiTe.aut ocftnct bf e:i pteritum 1 finitu l.q? aute infi 
nitti c m^ p6t pterircTIulla nac^ ps eternitatis trafit: 
1 ficut no pot Qtranfire ifinttu:nec pot ptcrirc motu fuo 
fpaciu q6 c ifinims^ita no c pole ptranftrc t pterire q6li/ 
bet aliud ifinitikqz ncc initiii nec terminii b^.C^t boc 
m6 p5 et:qtn n6 c pofe vt igtitao babiti(Tetati$do:i mo 
n6b5 ciTc ifinitii:i cii 15 mi(Tct:q6 ftitu?: eft.filr etranfi/ 
bitaptcribit.(C5am gpftatgjq^titasifinita :n6 c6 rc* 
bus qs boies pofTunt opinari vcl bf e e(Tc.vel ee pote ba 
builTc velbabimras ec:n6 c crgo iteltciis nf e oictionis 6 
opiatioetgtitatl iftn(te.f.vt fit q^titas exmaifefto qptita/ 9« mm ptertotum ifKnita^euinopolTetal^daddt:^ qnon 
fit aligd maius vel ma;cimu.qz nibil ie:f. reb^ bntib^ma 
gnimdine 1 logimdineq6 in tin crcfcere pofTitvt no pof/ 
fit aligd addi. &$ itellectue nfe oiictiotB quaOicim^nos 
opinari ^utates ifinitam bic e.f.vt fit b^^q^ fuftineat fibi 
flddi aliud poft aliii fcmp finc fine:ita vt non ce(Tet:t vt 
qutcqdeftifinitiifitb9.f.vtpatiamrfibiaddiatiudpoft 
ali6 femp:atiogn no erit if(nitii:eqle cft.n.vt ree beat ec 
(n fe:'z oe eentta fna nibil oefit fibiipfi:': vt 7p:ebedat ab 
alio:fic vt nibil eius oefit ?p:ebendenti.crigrgo q6 mo 
b5ee:atttq6f(iit:autqdfiitu2:eft:tpoteeft vt fit ifinitu. 
3^ qzfuftinctaddifibtaligdinfiitu^.tndetermin" in 
quo ceiTet:ipm aiit fuftinere fibiaddialigd in fatan3 i 
Q) fi eft ei termin^euenu 15 qj ia finit ct Ifinita fitfinitit. 
C5tcp ompli^^maiftftabit B gp oijcim' etg nuep.l5 eft 
g? nibiIniier(eftq6ndpofTitoupIicar(taugeri:ficut nu 
meri9funtabvnovfc^adDccc.vit poft^nullus niier^ 
eft ab vno vfcg ad oecequi non pofTit onplart t augert: 
tiicnueruscum niieropofTct additfienmaio:^ erot» 
CPoft^aittvef eftcpnoeftpotc^titateifinitasbfe 
eiTe:necf(tifTe:necfUmrafo:e:mnciam.ai'"eft.q:q§titas 
celt in A(o tpe 1 in fua eentia terminata eftrz inittii babj. 
i:>ico et Q) fi celii eet ifinitii.g itellectus mouetopmione 
i$titati6 ifinitcci: potis eft ej: rcbl^titib'' logitudineset 
magnimdine.cp itep pferre fibipofTunt cut no polTit a\u 
Haid addi aliud poft aliud femg fine fine:ita vt no cefTet 
ompU^^.ibcmeaiitifuiititndbfe totii:totiiaiit Didnnid 
q6b5in fe:toeeefnonfl7(lDefitfil)(ipfi:i vt ?p:ebedic 
no fjlfa imaginati6e:fit vt nibil ci^^oefit cop:ebendeti.s 
q6 bs ee':attt q6 fitir.autq6 fiim^ eipotee vtfit ifinitus* 
3:dco qt c pp:eb^fibile t fuftinet fibt addiaUgd in fiim^ 
Vteitermin^^eucniaciiteirciifinitifi^fitfinitii.ampli^ 
diitpQftq^mai'" e3> no epofe $titate ifinita bfcelTc vel 
fiunevelfiimrafo^c^tiicquoc^mai^eg) ^titas ccliin 
fuo tpe 1 fua eottia f inita e.(n£t ite:p oico et qj fi celum 
tet ifT.i bf et motu ciratlare:drculu8 ilte in quo mouc/ 
ret oebcret ec ifinims^f; nullus drcuUts e ifinims.s co 
la no e ifi^^.CTi^ico ct g? fi co:p'' ift"" moueret circurr 0$ 
vt fit mot^^drailaris ifinit":ita gp nullii ci'' piictii redcat 
adfuulocu:l5etmaifeftauit3:p.in Ub.Dcaiiditu naiicp 
mot'' cotpis ifinfti 03 ee ifinitU6.36 cp fpadu in quo mo/ 
uef 05 cc ifi^aiiogn ptigcret vt fpaciii ei"* finitu pcedc/ 
ret magnimdine ifinita:f5 fi fpaciu i qtio e mot" fiierit i/ 
finittt.tiicnoeetpotcvtmot^^cprcdatilld^ipoft^nop/ 
terit.ne^e):cedit ill6.tiic in illo fcmp erit fine fincfcd R 
eet mot" circttlaris ifinims.tiic oporterctvt ciraiUie cet 
infinimd.fic aut n6 eet circuUis nec Unea recta:z filr no 
eet mot" fm circulu ncc f m Uncas recta:vit q: no e potc 
circulii ce ift'":!^ nec c motus circularis ifintt".(ir Tlon 
eft aute pote vt fit co:pus ift'":^^ moueat -z non circulV: 
vndefegtur e% bis vt cclu no fit ifinitij;ipm.n.cc ifinitu 
eft ipot^ CU5 eitis puncmm redeat ad locum fuum:vii q: 
n6 eft potecirculum ee iftnitii:ita ncc eC moms circula/ 
ris iftnims.g motus cotpous ifiniti n6 pot ec circularis. 
5deo gj fpacium in quo mottet 05 ee ifinitu; q6 moueat 
tn6drcufr.feqitif crgoej: bisvtceliinonfit ifinitii:eo 
gp motus eius drailaris cft.q: no cft pote vt ftt co:p" ifi'' 
nitu5 q6 moueai drcurr.cr'?'"" ct^bat alio modo no 
pofTeeeco:pu6ifinimm:q:n6p6tee:quinoc co:pu6 fit 
autptinuu5:aut Difcretii:fiauteof g7Co:pus inrinitiico 
ttntiii cft oicamus gp nibil eft co:po:is ptinuiq6 non pti/ 
nuet ali]:-z poftqj nibilefteius q6 non continuemr ali): 
tunc oportct vt nibil fit eitis: nifi qdeftconiunctum ctts 
alio:-: poft$ fic cft mnc necelTe eft vt co:pus continuum 
bal^t e]ctremitatem:quia finon babuerit c^trcma 

Suic. f z Oifftcfifii» 
Btmffodci 7'r», Bidtjxijoc 
B9.pctli.» 
tcrt.c6.44. 
vftB ad.54* •'r«. opo2tcbft vt totumbabeat eiTc ipltisr^ifltid Rtal^d 
aU'iid;ibocfalfumeft.qz g oijntgjaligd cjiisbabctefie 
poftrcmitjfiQjpiisertfueiit^tinuiicus alio:tunc iftud 
^tinuabif iit co qp pus crat oti" cfi rcliquo corEis.5 iain 
cepit addici q6 p"foit oti'":^ qn gde B fic citunc q> pmu 
erat oti'":': oiccbit ifi^^fuo toti cui^^qlibs ps ^tinuaf aly: 

I poftql fic cft nccefte c vt co:pu3 ottnuuj bcat cjcrremi' 
tatftco q> ptinuatio p totum ocfccdat:': rurfus connerta' 
tiir.crgo ias manifcllus eft 9»omne cozpus ^tinim babj 
c>:trcmu5 1 fines.^ co:piia inf mitii' no cft con tinuum. 

(TSi aute of efle oifcretus oicemue q> ptes ei' no piit ec 
ntft bis trib^inodid.r.aut vt vnaqnec^ eaf fit finita:aut 
vt vnaqucq; ea:^ fit ifinita:aut vt qda ca^ (tnt ifinitc:'z 
qdj3ftnite:ndpotatvnaqucq; ptiumee ifinita.aU'ogn 
pofl vnu infinitu eci aliud liii additu:ncc pot a vnaque< 
qspartiucefmita.qjfipartescent finitcct nucro.opoj/ 
tcrctvttotuectfinitii.CSiautDfgjffinitus fttnucr' 
partiit.Dicemu8 cp oiuiito co2po2f s in ilias ptes no pt ce: 
quin ITtautitegrec5pleta:autndttC0re:9plcta:fi aut of 
Qj itegrc copleta cft:tunc gtcs cius finitc lut niicro:fi at 
Of gp nodu; integre coplcta cil ciic gtcs que ia oiuifc fu t: 
finite niiero funt.*': illud co:po:ie q6 nodii oiuifu; e(t ad' 
buc talc elt q> fifr pote eft oiuidnficut 1 cctcre ptcs.qiio/ 
ciiq5 aiit otingat vt in oiuidcdo pccdai fcmp ptcs fini' 
teeriitniiero.crgo ndepole vt partiiico:tw:i3 ifiniti ifi' 
nitus ftt nueru3.(ni>oftq5 autcno poteeco:pii6 gn ftt 
conti^^^aut oifcrctu5.Co:p'aitt infinitu; no pot ce con ti' 
nuusiiec oifcrctii^tuncnoeftporegj co:pu3 fit ifinitii.g 
e.I.cap(.re« ccliifimtuscft:': l3eftq6^pofuimu80cmfarc.Cr£)r q 
qucti0 r.« r. ciutpSt^bariQj mundus vnuseft:t gjbic folus e in quo 
itammidi rumus:t rto alius:-: q> poft ipm no erit aiiud Co^p^CC^t 
boc cft g> vniiqdqj coifx);: bj motii 1 quictcs aut nalir 
ter aut g vi5:vnicuiq5 aut co:po2i locus^adquc^oue^ 
tur>ft naii3:fed motus g vij eft mot' oe loco ad qucm 
monet co:pu8 nllitenad priU5 cius locivii ttiotii fitit:qt 
in quoctiqs loco geuertt motus co:po:i8:motus ei'' nalis 
no eft nifi ad i[iix$ locu5:ad cuius prium eft motus eitts 
viol|tus.CESigsaiitDi)cerit q> nopotcegn tcrra mo/ 
Iteat :aut nalitcnaut p vi5 nifi in mtido tm in quo e mo: 
f cd ab illo mundo ad iftu5 no e pofe vt moucat . aut na> 
litcraut per vim.0icemu8 g? ff B no c pofKet fit tamen 
pofTibilecl moucri ad bunc mundu q6 fi ita fucritt ma 
nifcftum fiierit g? Ep nuUam iftap gnq; carum ^bibct 
moueritcrrainmiindoinquocgn mouat adbiic mui 
du5.aut nalitcr.aut per vi5 tiic maifcftabir g> pofc cft vt 
terra moueat in miido in quo cft ad bijcmiidii5.aut ng/ 
Uter aut p vi5-Bl2 q6 aute' man ifcftabif cp nulla iftarum 
gnqs carum j?bibci tcrra^ moueri oc mudo in quo e ad 
bunc miidu.boc cft q6 Dica5.f.g? no pot Dici gj na fco:po 
risq6mouet.fVuefittcrra.fiuc(itali6.autnaco:po:;:q 
mouet 1 tnouct in illis i illo miido fit alia a n a co:po:i3 
q6 mouct t co:po^ in gbus moucf in 13 mundo;q: g? ib 
lc miidus copofit' (itq: co^poztbTimplicib^alijs a co:/ 
pozib^ejcgbusppofifcbicmudus.ficutia pdi>amus z 
adbuci ampli^Diccmusin fequetib''!^ no c pofeec:q: ti 
cft copoff tus c% cozpozib^^tiic non coicat cii 15 miido:ni. 

II in folo noie:i abfurdii fit vt oicat miidus ille g e poft 
biic miidU5 ppofit^cj: no co:po:ib'':non.n.appcllaf ppc 
bocnoic:nifiq6eftco:pu8.Tlo8aiitn6intcdimii8 bic i/ 
f f rmarc nift fniam efg oijrit g> mundus e ali^^ptcr bunc 
mildu5:g eft finc Dubio copofitus qcco^pozib'':^© aute e 
pofee)ccogitareco:fK):afimplicia oUaptcrbcccrgb'' c 
copfitio b"mundi.g no c na mobilis.vt moueaftn illo 
miido •zno moueaf ad bfic mitndu; ncc Dccct na cozpo/ 
ru5 que mouet mobilcctin gb^^moucf in illo mudovt fit ^cdijlai» 
'Bc cclo 

pzeternamcoipo^rqein Bmundoqfimoucatilla? j?/ 
bibcanf moucre ifta:i moueri in iftis. 

(j[;Capfm.VI.©: munduscfttantu; vmis. 

Ctermtnanduj fJ^"i?"J 

bic folus cft in quo itimP-.i no a tius.C Qivo 
alius cft ppone b5:q: fi no c ppofitus cj: coz/ 
po^ib^^^tucnocoicatcu 15 mtido nifi f folo no 
mfc:quc CU5 ita fc beant op3 vnuqdqs co:p'' altcri^mijf 
diad fua nam,ppcrare:q6 fi ita no e.nccce vt ptigat^ 
aliquo ifto?: gnq; modo:p.f.aut pg oiucrfitatc Baccius: 
aut ppoiucrfitate nalium co:po:p q mouct mobilia x in 
gbus moucf .aut pp Diuerfitatc menfura|r il{a;|!:autpg 
oiucrfitate mcnfure ei^.aut Ep oiuerfitate mcfurcfpacq 
in quo e mof^nullusaut cjrcogitarc pt a lia ca; pter bae: 
PE qua pofc fit tcrra moucri i miido in quo e abfqj 15 cp 
moiicaf ad biic mundujraut nafr.autp vim.CT^anij 
fcftabff oiit g? nulla ifta:?i cani; j^bibct tcrrd moueri 6 
mtido in quo cad buc miidum. Q: nec potcft Dicig>na 
co:pfs:fiuc fit tcrra:fiuc aliud:aut na co:po;: q mouet t 
moucf in illis in illo miido fit alia a na co:pis q6 babct 
inoucri 1 15 mudo:nccc c g vt alteri^^miidi cozpoza mo/ 
uean f motib"' i rurfus q6 e fuEi' od biic mijdti:i qficg ta/ 
gatfpcraignisb^nfimudi^ci^ mifccaf.CTSiatDf g» 
mefurcillo:}zco:po?::qmouetiiUomijdo:n6 fiit mefiw 
rcco:po:p b' miidi.36 g> e maio:.tfic nibil^bibct fi tcw 
ra moucaf EPcdicufr ad biic mudii:gn ocaipct 1 oppa» 
matcctrub^^miidi^itavtqdaEtes fuEfluat-: exccd^R 
mt mio: fucrit qltitas illop co:po:p:tuc n6 crit fcoueni/ 
cns min^^mafo^i mouerf p obcdictii vcl qccciljonc poft/ 
<p n a attrabetis vel ci^^motozp vi5 poteft iUiid moucre. 
CrSi aiit Df gj E fpaciii vctat aligd trafirc ad biic vnw 
dii.C^iccm''^? logitudo fpacu no ^bibci aliqufdmoueri 
fito motu nalf .!S»ic.n.vidcm''leue tgrauc mouerCfiuc ftt 
rcmotii.fiue fit ^pinquu:nec ct ^bibet moticri fi fit mo 
tojg moucrepoitititps bcat.gnuUacqttuo: ca^rq^/ 
bibcataUgd iUi^miidt moucriad buc mundii:autnafr. 
aut E vi5:q: nec fpaciu.ncc tps vctat:cu ois mot'' co:Efe 
pcnes id vcl aU'6 co:p'beat finiri.cr2nDdi"'c et cp nec 01 
ucrfitasmcfuremobiUspzobibctoc miido iUo moucri 
aUgd ad mudii biicq: fi Di^rcrim'' 15 ce ee mefura ci'':tc 
erit I5.aut ee magnfmdine.aut paruitatc.CTSf of 9 dc 
miido iUo tcrra no pot moucri ad buc miidii pE fua ma 
gnitudine^tiicfumam^^aUquaEteei^^quapofc fit mouc/ 
ri ad buc miidii:': 6 illa fit nobis f mo.CESf dt of q> eb 
puf tate fua podcrofu; atigd 1 ti fit EuifTimii^b; tit aUgd 
p6dcrofitati8:fictlaiccufttcritEuf(Timii.b5tit j^ti aU» 
qua leuitatis:gcgd.n.Etc b5 lcuf tatf s aut ponderofitatfs 
finc oitbio moucf Eca:q5Ufstardef mot^cfMlos.n.fue/ 
nfm''!^ maf" f c(l5Eteterrc:cft ca clcuam"': oimfttim'': 
t|ui6 fit EuiiTima. CL ©' a t of g> mefure co:pop q mouc 
ret mobfle:i i gb'' moucf f mfido iUo:n6 ff mefurc bo:ii 
cozpoy qmoucrctmobilc.tingb^mouef in 15 mfido:i 
io mouef in illo miido 1 no moucf ad biic miidus &$ (t 
15 of io ecg? mefura illo;: co:po|: c maio:.tuc no pbibf 
co^p^^Ccii 6 na ipfi^fucrit moucri in co:EC>t moucaf in 
maio:i fc:fic moucf in mio:i.giU6Cfiuc nafr.fiuccjrcoa 
ctioc fucrit mot^^ci^^^pofc e vt moucat % moucaf in puo t 
inmagno^poftcBmoto^ci^^Evispot iU6 inoucrc.criSi 
aiit Df q> fpaciii in quo moucf i illoniudo:c ptcr fpaciua; 
in quo mottcf i 15 miido.co q> fpaciu t q moucf i h\o mfi 
do 1 Etranfif :mafus cft fpacioin qito moucf in 15 mun/ 
do:t p:optcrca no mottcmr.i>fccmus q> tongitudo fpa/ 
ct|nonp:obfbctcammoucrifno motu naturaU.Ufdc/ 
mue cn im lette 1 podcrofum moueri oc loco fuo: liuc fit f>^ ro <f 

vii' im fit 

q mSvtdc 

lia.teco. 
7*. VfCf 
fld.te.(«. 
9t, £t mundo 59 rcmotillTuejjpMiquiijiiccjJbibcrmoueripcr r«n:fi fit 
moroiquimoucrcponititpB babuerit.(L£rgo nulla 
eHcaquejpbibcataligdtlliusmundimouertoe illo ad 
biic mudu:aut naliter.aut per vis^^deo cp oiuerfitas in / 
ter motum in iUo mundo.-z moms in boc mundo:nd po/ 
tefl e>;cogitari ef. alia ca^nifi e^ vna i^a^ quinq; caru5. 
3a3aiitnulla iftaf caru; jpbibetali^doe iilo miido mo 
iteriadbuncmundum:aut naturaliter.aut per vim. 
(n3 te fi oicat Q7 terra t vniiqdq; alio:p triii no pot mo' 
Remo' ueriicctotionopotcevtterra-ivniiqdqs aliof triu$ 
«ct qfdaj moucat oc illo miido vfqj ad buc muduj.iiiccm'' qi 13 
na/fow'. ^^ t^l" ^bibettcrra t vniiq6q$ alio:p triu moucri tn fc 
no poi ec nifi q: aut mot^ ei'' priua c motuici^-aut q: no 
eft priu6.5a aiit videmus terra moueri i rccii mot* c p/ 
rius momi ei^^^fiicut ignie:^ in rccum tnotus non eft con/ 
irari"' motui ei^ific aq.g celu no J3j>ibet terra ncc aliqd 
criumoucriin fcQpB.tLiSiaiitDrQ^aqacri ignis no 
IRobibct cerra moueri in rcnili qt aq e poderofa:? aer i 
ignis leuia:cclu autc ^bibct.to:qz no cn: grauc nec leue. 
([;£>icemu8 qp magis pgruit rc lcu^ moueri in kxs> 9 
motus grauis ^vPi mowi [euis:t graui magis pgruit^ 
btbere graue moucri in ie g vim:co <s> mot^grauis nalis 
prius etl mowi cins q vi3:ei autqt^ e ncc lcuc nec graue: 
magis copetit no ^bibcre moucri in fcaut nai:r.aut pcr 
vim id qd b$ aliad grauitatis ant Ieuttatt6.cr?te3 fi of 
Q7 non cfl porealigd graueaut leue moueri oe B mundo 
ad aliii.ficut no cft poFc aligd poderofus aut leuc mouc/ 
'^oretm/ rioealioadiftU3.C^^usq2porcof multiemodie 
»(r t»i. quospollcnunierabtm''.^^ fuflnidatmd vtadpiisgdem 
oicamus:qz no po^c aligd e no potie cf. fcvifo:aut cn alia 
ca.qd aut no cft pofc q: fcipo poncrcpo^elt qua pfequii/ 
tur multa abfurda.id aiit q6 ell non pote ponere 9: ali« 
ca:p9''equanonofcquuntaUquaabfurda.£^epUgfa.g 
oiiceritaUque ftate; federe no qi oifjpdncfed zf, fcipfo: e 
impote.ipofito bocfequent multa icouenietia:fi autem 
Di;cerit gs aUque poitarc ccntu miUa talen ca.boc no e i/ 
polTibtle cj: reipfo.eo 9 centii miUa taleta poztabiUa fint 
in fe:fede);aliaca ndpoztanfrautqznoinuenit aU^eil/ 
la:p viriu; ^ poztare poiTit.aut qz non vadit ad pouadii: 
ii aiit pofuerimus cetii millc taleta poite po:tare aUquc: 
1 vcniflfe ad po:tandi5 ca:n6 fcquimr vUum incduenics. 
d&^io <P oij:im\i8 ee ipofevt aliqiue oc 15 mundo mo 
ttcat in celu;:aut naUter aut p vim:iftud tpore no eil oe 
pmo mo-f; oe rcdo.i.qih R poneremus rc; aUqua ce tan/ 
tc virtutis que polTet leuare terra quoufq; mitteret caj 
in cc\u 1 Etr3nfiret.feq retur tiic tcrra moueri vfqs ad cc 
lum:'Z tiic non ect boc icouenicne neq; abfurdu;.ibicrio 
eni; nfa qj terra eft in aUo mudo q6 eh non pofc moueri 
ad buc miidu;:cfl: oc pmo mo.q? eft ii poflibile cjc fcqin 
fequeret terr3moueriadfurfu;naUter:q6 fi pofuertm' 
fcgmr tncoucniens 1 abfurditas b.f.qm fequit terra mo 
tieri ad furfu; naUtcr.C^^^go ^ manifeftii eft polTiTjile 
ee terra moueri fcdo mo ab illo mundo ad iftui mundu;: 
& fit aUgd tantc virtutis q6 eam poflfit impcUere vel le/ 
uarcCSi aiit of g; in nailU" tcrre no e nifiges:-! in n5 
ei' no e motU3.£>icem'';qd no b; motu nalc; no mouef 
per vi;.Q6 aiit nd mouet ncc pcr na;:ncc g vim no mo 
uet vllo m6.©i aiit oc id cui'' na eft no moueri pofe eft 
moucri.ergo Unca fUBfides tocus 1 tps fcietia pbia 1 gc 
quid eft aPna no moucri polTut nifi per vi5:fcd 13 eft ab/ 
2' To cf turdii:Diccre co:p'' ec': no moueripolTcC^am et oica* 
vn^tm fit mu9fubtiUus.quiaficiTct miidusortrabitncmundu;. 
mndus. ^ip firmametii moucret rtuc eius ect mot" contrarius: 
f> iut ide cii corquo^ Vtrtt; con ccdat ad Icoucnies ouc: 
qitucopottereta^eePfiKtusvtriuftsfpberenti^ me» uercntfteUeft'j:e:autvtperj5uent^tf4motuu50uploci/ 
tius raecnt planctis.(r:i>fccmtt8etadbucgj ficocedit j'rt, 
e(Te aUu mudu; in cui^^mcdio eft terra quaUs e ifta:cdcc/ 
det etia vcreaduews ilU'' terrc oc medio iiU^^mundi ad 
biicmiidii pobedientia autgvz3.f.q:poft$aliqua co:/ 
po:a funtCquo^-vniiqdcein fc potmoueri^mouet nal'r 
aut E vt'm:tiic no erit icouenicne opinari gj vtcrcp mun/ 
dop totus poflfit moucri aut nalitcr aut p vim.1i>onam^ 
ergogj alter co^jrtomsmoucat adpartcaUcri^^naUtcr: 
aut B vi;:ita vt piictu centri vtriufcp miidi tangat fupfi/ 
cicm princte5 aUii:q6 cii fuerit:cuc ^m vtracp pofirione 
idc3 mouebit nati"i E vim.ndl'r i6:q:.n.nali'6 c^emo 
b^miiditerramotaeadmcdiriilU^mudi^mouebitnccio 
ad fuu cen trii.ii>cr vi5 aiit i6:q: oc mcdio ilU' mudi mo» 
tacftadeprcmiibui^^^-zlSeftic^uenienafcdmmudiici 
quiputetmoueri.itavtaUgdci''itrctinaUgdtfK'';c«3C/ 
fcctus fit tn ie:i in co nibil fit vacuii.tnc6ucnieeeli g pu 
tareaUumBdttcepterbiic.C©«aut^of^op5 8>oi8 Hmotm 
terramoueat adcetrii miidiin q cita g^ eeeci^^.fimiti^t fai(»s auSc 
ignisosmoueriadfugficiequc ptinctbucmudU3.i69> "^* 
dt Bs ci'':t c in eo.Ci>icemu6 g? fi ita res ctuc fuperio/ 
rttas t iferio:ita9 no funt oiifintta ncc ptia.ncc mouis ad 
fuBUis t mot^ad iferi'' funtoiuerfo m6 oiiftnit{.autcria 
prq^fcdpotpccdig^fuciuefitadiftri^^^tmot^^adiferius 
fit motusad fuciu0.q: fi nos putaucrimus q> aUue mw 
dusefuQbiicmundii^tputaucrimusin eoigne moueri 
naUter:tiic motus ci^ no magis pacnit:vt oicaf ad infc/ 
rius$adfitQiti8:eog)fieamcdioiUiu8mndt.ia3ctiae 
od mediii ifti'' miidi.&it'rfneficiee q princt biic mCidii 
buic miido eft ftip:ema:t itU miido e infima:B aiit c fal/ 
fu3^ abfurdu:ois.n jnotU8 nalts g e oc vno ad aliud nc/ 
ceflfecft vt tter id a quo eft mof:': id ad q6 eft motue:fit 
prietas:ouoaiititerquefitpricta8:ic6ueniensevtvnii 
eo:p fit aUud.g ncccfTe c vt vn iiq6cp eo:^!. fit oiffin itu oif/ 
finiti6e:in qua n6 c6tcetaUc?:.U.g.curaricft mutari oe 
languo:e ad fanitacc t n6 pceditg? laguo: fic fanicas^ne 
ceflfe eft auc vc lagiio:i Diffinicio fic j)p:ia q no ficcois fa 
nicaci.0itrciimotU8 fit 6loco^ru6locuaUii:tuncnecc 
cft vt fit prictas itcr vtriicB locii.f.iter fupiue 1 iferius:': 
n6 pccdit g> vnus eop fitaUus.vel gp DiWinitio vni^^con 
ucniat altertq: moms co:po:i8 nu$ eft ad n6 priii:niff 
in circulari tm:q6 cii ita fit.op3 iuenirc DifF6nc 010 terre 
pria:q6eft ic6ucnics.C 3aet monftratii eft in Ub^g cft 
poft fcias naltu5:g5 n6 e miidHs pter bunc miidii.-r ^Jba/ *'•"* 
ttoncindefumpfimuB^q^iucnitincelomot''^ n6 ena/ 
lis.3riucnif,n.g?vnuquodq5celopplaneta?oifcurrcn -, ,. 
«umouet momfibi^p^ioDcoccidetcino^ictcs^tmoue if S'o,2 
tur cii circulo ftctla;: ftjca^ ois oiiobus motib'' c6ibu6 cit nsiw, 
oibu8ceU8:quieqles funtin oi^bus ilU8:quo:ii vnus cft 
vcrfusoccidcte.alterado:iete.£>icemu8erg0.g>poftq| 
fk iuenif vtDiximu6.tiicop3 vtmotU6^p:iu8 quo mo/ 
uefvniiq6q5CCto;rplanetajrcurretiufiteimotU6nali 
ig7vnu8Duo:pmomu(gbudmouef circuUts ftcllaru; 
fi]capxiui.f.cftDcoccidcteado:iete>PfefiteinaU's:nc/ 
ccflfc eft.n.vtvnus ouop motnij gbtis mouef :fit ei mot' 
n3lt8.crgopuenietiu8cftvtmotusococcideteado:ien 
te5 fitci naU8:n5q: naccUeft vna na:motus aiit oiu5 ce 
lop qui cft ei naUe crat monis ab occidetcad oactcops 
tiic vt moms ccU naturaUs ciTet oe occidcte ad o:icnte. 
Cl^oft$atitmom8vniurciit'ufq5cclo?jve!ocio:cmo 
tuceUcirciidanti8ilt08:cetiiautC5fteUa?rfij:a;j cft cin 
cudans oe3 celos:opo:tuit tunc ctia vt eius mot'' ect tar 
dio:motibu3illo:H3:tmotU6qiiiincclo elt cardio: bic 
motuscft.XDomsaute^ quiin cclo eft velocio::!? mot" 
eftgeftoc oucntead occidetc,C£rgo ia manifcftii eft 

;9uic. f 3 bfs t)Uob'modf3;^ oe his Ouob'motib' nttUug eil: couc 
nietio:vt(ttnati3celoftcll3^fi^a|r:$ mottisqijo mo' 
ococcideteado:ietc5.C*A>ort^ autbmofenalis cei 
!o ftellap fi)caf .tiic ceteri ceii ti6 moucntur 3 mota nifl. 
22 motiib'' celi.Tl6e(itic6iienie3VtceliifteIlaf fi;:a:p 
(port^ ip5 mouet cctcroa cclos B motu) vt motieat eos 
no tigcdo vnaqdc^ eof :fed vt moucat vnil eoE tagen* 
do:q6 tactii moueat aliud tagedo:': fic relig reliquos co/ 
fcquHnt.gitoeporevtmoueante^tccrcrifingHcclojum 
motii celi ftellaf fijrap .(j Qilr mot^^vniufcuiufqs cclo/ 
rii cet mio2 motu fteliaf fi)caf :ftrr mofvniufcuitifcg cc 
lof cetmio: motu cclictrciida'tisillij.f.qznulla rcscq 
moueaf motu alteri" rci(quazi altera no fit ifijca i alia) 
ciii''mot'' podit eqri motui mouctis k. tDof.nAnoait] 
mio: emotu reiq mouct abipo.nosatinuenim^^jocs 
celi moucrt t motu celi Mlau f ipf cq rr^t in nullo cclo/ 
rii e I? mot^mio: $ in aiio.crgo fcquit ej: 13 vt aligd ccli* 
ftellaj: ftpaf tangat vniiquodq? cc!c:um •: vt ilUid qd 
implctinteroiftanti3scclo:u5po(l^iut oe'3 oiuerfarii 
circtifercntiarusfit Dcnaturafpercautplanete:ii6 mo 
uet ftelLasfuo motu:eo g? vnumquodqj iliorum ocai/ 
patti ell ab iUa:': quando qde 13 fic eHxcli tn oes mouct 
alio moturg ell: ab o:icte ad ocddcte':tuc no p6t :xcdi vt 
lltefccundusmotus fit naturaUscclo.-g liefletopo^terct 
tuc vt vniiquod(p cclof babcrct ouos mot" naturalcs: 
«bocnocratpofl^ibilccrTlon cftctia pofTibilcvt fttl? 
motus 3 co:po:c aUo ptcr 3liq6 iftof celop: fi.n.b edct 
motus ab aU'o co:po:c:opo:tcrct vt ipfu; co:pus firma/ 
mctit3ngcretvmiquodq5ccU>?:.3fmpo(Tibiieeftautvt 
rit 3liudco:pu8 q6 moucat ab o:icntcin occide'teqd ta/ 
gatcirculos i motieat illos fuo mom;fi aiit tangantur a 
ouobii8Co:po:ibu8:qHor vnumnitcrctur eos moucrc 
Oco:icteadoccidente'.taltCf ococcide'teado:tentem* 
tuc no mouercmr iprt.nec co:po:a que vidcrcn t mouc/ 
rc ipf(39.ncc Jtcru5 motu fup:avolanti8 co:pori8 potcriit 
citartcum vifu ipfo pcrcipiamus cp firmamcntii cu fuia 
contentisin febabcatmoucri.jr^tcrminandu autcs 
ctia nunc eft q6(ilU qui Di^renit firmamcntus efrccrtra 
bucmunduimobile>'ntcl!crcrunt.&iccbataiitomnc5 
motuejrtrib^caufis^ucnircauta^P^ictatc^autaco^po 
rc:autab aia.qd fi ita cft tuncides incefTantcr -: niim mo 
ucri:nccciTc cft vt concedat:q:abufU5 eft firmamenmm 
ciccrc 1 aUquo ifto^ motmi pofle moucri.CQd.n .Pm 
cominatc5pp:ictatemouct lincams fcgturmomm. qd 
vero a co:po:e fo:tio:i violetia patit:q6 vcro ab aia vo/ 
luntaric mouct.-iad quictc kfe byfic eni videmue mo/ 
ucriboisco^pusi belUiaf .(fQuiautDicuntq? aiaUs 
crt ceU motus:tunc (i aUus mundus fuerit op5 vt ipfius 
ccUim babcat aUu moto:cm:ficHt eni non pot cjTc vt ng 
l3mu6aniaU'8moueatco:pusaIteriu8at'ali9:necvtani3 
iftius animaUs moucat co:pu8 aUcri^aialis.CTSimirr 
non potcft c(Te cp fi aUgd moueat cclum:fiait ofa t natu 
ra mouet co:pu8:vt moueat ce[u5 aUcri'' miidi.CSe/ 
quitur ergo q: boc q, fi aUus mudus cft:g) babcat aUu? 
moto:emptermoto:eiftiu8miidi:q6cft impoiTiWe i6 
^moto:ccU(ficutnarrouimu3>6cftco:pu8:'z qd no 
cftc02pM8 no b5 mam:qucaute pfingit in na cor oiucr/ 
rita8nocftnifie>:m3.Cr!Sioute5nacoisciu6q6eftin 
iUoaUomudofuntpucnicMtescum naturisoiscius qd 
cft in boc mudo ■: be non funt oiuerfcab iUis:nifi q: ma 
vniurciuufqs eay eft ptcr mam ba?::tunc op5 vt na mo/ 
twtsccliilUusmudifitipfacadcmqucnS morozis ceU' 
iftiue mtindi.q: no cft oiuerfitas p:eter illa q>ma bui^^c 
p:etcrmamiUiu8. 5a5autcmonftrauimus gjmoto:^'' 
tcunobj mam.io q: ao efteo^pue:-: q: nibil bs mas nv Be celo 
ft co^pus.crSi atit moto:cclf mouedt illud ftKi voUtit/ 
tate oponebit et cj: boc vt no ff t aUus mundti3:qm fi cfl 
alius mudus 'zboics bufmundi non babetopus boib'* 
ilUus miidi:nec boics illius mundi veniunt ad iftu5:nc/ 
qs inticnit in aUquo mimdof nifi q, inucnif in alio.pof/ 
fibilc aiit erat vt ciucs vtriufq5 mundi puen irent in vni» 
mundu:-: tunc cgtas oiuinc voUitatis fecit viderc vt no 
cffetnifi vnus miidus.Cfirgo iapateecftcj: jjbatioc 
tbeologica z c):pbati6c ocmonftrata namraUno cepof» 
fibile vt fit aUus mundus. 

(nCaplm. VII.Oj motus circuU' ftclla^ fijcaruj ab o«e< 
te in occident^ non potcft cflfc a co:po:c. 

( ^^ cp co:pu3 mouet co:p«8 Duob'' mo/ 
' ^^ dis.f.aut motu nali fiaxt aq fuo mo 
tunaUmouetrota:autmotuafcquc eft fco: 
ffcut b6 1 cctera afalia moucnt molcndinuj. 
(TCu autem co:pu8 mouetco:pu3 vt natu/ 
ra fua.aut afa que eft in co:tiic motio mouctis n6 p6t fic 
ri nifi trib''modi3.q: autcrit impcIlcdo:aut attrabendo: 
vcl vcbcndo.impcllcndo ficut aa fpcllit rotam:attrabe/ 
do ficut lapis magnctis attrabit fcrrii.vcbedo fic aq ve/ 
bit ratc$ i rccto:c eius.GTTlo eft aiit porevt moms ccli 
ftcllap f ij:a:p Dc o:icte ad occidete fit a rc que f pcllat iU 
lud:vcl a re quc attrabat ill6 fup:a cetrii ilU^^mofgnvi/ 
cat aliii motii i ocftruat.ta^ aiit videm^^celu ftclla:p fv 
jca:j:moucrivtroq5illo:pmotuii.5falfificatue gj mot'' 
quomouef abo:ie'tead occidentemfitcjcmotu co:gi8 
qd pcllatilld vel attrabat vcl natr vel arr:i cp faciatcc* 
trit mutare.([;£»iccm''ct q> no cft porc vt mot^^qtjo mo/ 
uef oc oiiite ad occideti fit a co^ec q6 illudvebat motu 
nac fuc vel aie q e in eo:Co:po:a.n.quc vcbiit aUa motu 
nae:n6 vcbiit alia nifi f 5 PBone vni^^adaUd^qua b5 in lc 
uitatc:autf poderofitatc:f5n6cp0rcvtcclii fit aUcuiu» 
grauitatis aut leuitatis.g fcgf ej: 13 vt motus ccli ab o:i< 
cntcin occidctc n6 fitcj: vcbitiocco^pisqd moucaf na/ 
U'tcr.(Ei>ico ct q> mot^^firmamcti n6 p6t ee cj: xebitioe 
co:pori6 qd moticaf ab aia q fit i co.Co:p'' ctcn iq,md^ 
ab af a:q c in co:neccnfc e vt beat motii nale aliii ptcr mo 
tU5 afalc5:ficutco:pus afalis:q6 mouetafa motu volun/ 
tario:t mouef narr motu quo moucrifolct yiolctcr f (vu> 
cafu 6o:fu5 qii oimittif oe furfu5. (£&ietofq, co:p've 
bit cclu5 motu aie qiin co.^iccm'' q^ nalis mot^ ilUue 
corpo:i8 nd potei gn fit aut circularis aut rccf^no caut 
potc vt moucat ill6 moto: g moucf g aias^c' mot^alis 
fiit^ircularis mot^^ctcnf p af 35 gcgd moucf :cgct vt f ni/ 
taf quodamovnf ptici^ijmouet aliiptccius adlocuj 
aUu:cui poftca initaf itey .t ptigit ej: B mutart cPmot^fi 
gura.Tl6 c aut potc vt pmutcf figura rei c'' mot^nalis e 
circularis gn dftmaf ei'' mot^^ngtUs.ll^ oiit dftruit ania 
motti nale cojpis in quo c ipa:f5 pfcruat i co mom^ ipfi'' 
nalc.iattribuit ei aliit motii ptcr ips.CT^rgo ia mani"'c 
no ecpoKr vt id qd mouct cclii fit co^p^^afolc^aifmotus 
of alia fit circularis.*P> cftat g vt moto: ccli fi t co^p^^aialc 
aii^^mot* nalis fit rcct^.H^ c aiit porc(ficut fupi^clani/ 
it)vt ill6 co:p'' tangat circulfi ccli ftellay fijray ncc fiib/ 
ttie ncc fup:a:co q> maifeftii c n6 cc porc vt poft cclu5 fit 
co:p'' qd moucaf rctte:ncc fupi'':^© q> finis co:po».qHc 
moucnf rccte e ifcri^^cictrcmfi fub circulo ccli.CT Joi oiic 
gs oijrcrit q, co^p^^afale q6 mouet celii:poft cclu e.dftrui 
mr ejc 13 gj fi mofci^^nalis fiierit circuIariB crit ps ccli.t 
ttic no crit pofe vt vebat ccIij:co gjcircnUjri^ n6 pmutot 
locu fuii ncc initif ci circularis.(f Si autc Dij:crit q, na 
ci'' e moHcri rcctc^icoticniee crit:co g- na co:pof (quo;t 
mot'' c rect'')^ vt fint itra ceIii.(r£rgo ia mai" icpm» 
cue ceU Dc o:(e'te ad occidete no e potcyt dt a co^e. 45. ZM, ite. 
co.zz. vr 
qj ad.?5. 
Btractatip 
niateria 
abHii. 

q» figura 

fptricafit 

pueieiioi 

celo. 

i? «ro. 

z.ro. 

9i,ti{r9, mifatSt 
^j ronej 
rTiio:is rc 
fpcn mc' 
furatii >;. rd sd 4)»lono 
poment 
conueire 
9lia fig" 
^fei^ro 
tacta >z, 
celi tc. p« 
«7. 
(TiCdprm. VIII.©: figura celi fpberica cft» 

^lftlfflrt ^^^^'"''ondcrcgjcpoib^ligur] 
1 ir\lll|U nullacpuenictiojceloqlljpberi 
glca:T oein oiidem'' n ee poic.vt alias b^t niii 
li fgica.Cri>iccm''gg:' ejroib'' figurl nulla eco 

_ aj ueietio: celo $ fgica. 56 q: ce'.u pofitij e fic. 

vt ptineat gcgd e i mijdo:figura at feica oib'' figurl fug' 
ficie biitib^^latioi i capacio: e.(!2Jtc qx tp5 mofceli ne 
cciTario c mcfura oiuj motuii.fic patefedt 3 ari.! .^.li? 
6 audim nali^qta noiauit ip8.3fo cp mot'' celi e min'' oib'' 
reb^^.tceqTmot^-zprimi^^tfp.^fn oi.n.gncre;pq mcnfu 
ran 1 05.vt id q mefurat fit min''oib''q mefurat :fic c mi< 
nus i nno vnita5:o:agmaipodere. cf afi mefura.crgo 
opo:tuit q: B.vt tps mot!^ccli.(co qp p ill6 mefurat tps 
oiu5 re:;z.O fit min'' oib''illi3.iDin'' at tps co:pop biitifi 
eqle motu e eof q funt velocio:i3 mot'':^^? g ej: B.vt ce 
lii fit vclocioas mot'^ cetcri mof re:p q mefuran t per 
motu celi:co:ga et eglia i magnimdic % oiucrfa t itgura 
cu mefura qd i^trafcut oc (^cio vno tge ftient eadctnc 
qd fitit vni'' linee aut qd fiicrit paucto:p linea^ circiida 
tiii feerit velocio:i3 mot^icFco^Eib^^cqlib^^magnimdi 
neifldcpaucio^plineais^qd^ecoip^^circulare^gfegte):^ 
vt figura pucnictio: cclo fit fEica.Ci^icem^^ct qp mlris 
modis figura fEica c pucierio: celo $ alia. vn' c)c eis dt 
Q> cclu erat co^p^^fimplcj: ivnCnac:': necc fiiit.vt bfet fi 
gnra q eet finita i gfcl.Zatat e figura fgica.atj3.n.f igu^ 
ras fuEf iciales pter circlm ambiut mlte lincc i mtte fu/ 
gficies.fpicaat fola c iterocs figuras co:palC3 qua abii 
vna fugficics.circls.f.[5 folus e iter ftguras bntes fujjfi' 
ciej que ambiat vna linea:vnu aut ^pigus e fimplici q| 
id q6 c apU^^vno^nuUa a t ftguraz: e qua termietvnii nili 
circls 1 fga.Cficia pdijcim''.) Cclo g nulla figura;: pue/ 
nietio e.(r£)c Erib^fibi o^iW^ct neaa crat ei fig^taCq: 
erat co^p^finitu.tiic e^ oib'' figurl fpica fiiit ei pueietio:. 
Joqpcj: oib^^co^pib^^figura fpica c magis pfiliu gtiu.fic 
cj: figuris alys bntib^^fuEficie circls e ptiu magis pfitiu. 
Cctcrajr aiit figura:;: co:gca?r aut fupficialiii nulla con/ 
grait cclo.^to q>oc3 oiucrfa?: funt gtiu5 1 no pMu. gej: 
bis q oijrim^^t^.g? cx oib^^figitris fpica e pucnictio: celo. 
CCP^eftat g vt mollrem^^no ec pofc aliqua alia:;: bfe ni 
fi fgica.£)icem''g qj gna figura;: 3^funt. q: qda fut lica/ 
rii rccta:5J autcircufie>:a?i:qdai^o rectaf i circiiflej:af : 
qdafofunt vni^^Iineeambictl vndicg.-figurc atmrtarii 
linca:p oes bittangros ad i^tc fuEcminetC8.fi at fig^celi 
cct vna illaf q funt mlta:p Unea^r. tfcii moucrcf circu/ 
lariter vt volubitr.nece eet.vt p'' ip5 cit loc' vacu^^quc; 
aliqri occuparct angfi i ptes fupeminetcs.t aliqn oimit 
teret:f5 tii oetermiatu c ab ari.f li^.oc auditu ngli nibil 
ce vacuii poft^at poft celii no e locus vacu'' no cl> ppfc 
Vt mot^^ccli fit nifi reuolubili3.CeU at fi ect figura fEica: 
poft ip5 cct inanita3.6ecjt g cj: 15 q? no bs figura q bcat 
mftas Uneas.CT^igure at q vni^^fut lince: i no funt nac 
rotude:fic figura oui ■: Ieticule:cii nos cognouerim'' cas 
raiolui:n6 erit ea?: rcuolutiovnifo:mis:q: ptib^^ea:^ pti 
geret q6 ptigit f iguris btitib^^plcs licag:-: ct^qpuis eo mo 
no fcqret rcuoUmoes ci''. vt effet vacuitas^q mo feqbat 
reuoUit6c5 figura:;! mltas lineas bnriii^fcgt tii ali6 ipof 
fibile.i5e:q:accitifinitii:c]creuoUJtocat fpe nofcgt.Vt 
^''^{''abitii fit vacuitasvUo^.ficcp rcuolutoeoiu^figura 
rii mlti Uncap altcri^^modi.Cf igui^c i?o q fiit vni^^Uncc 
^ no fiit nae rotiide cu rcuoluun t fcg t gj feqbat ej: rcuo 
Inrioe figuray: mftiliea?:. €1^5 oio feqrct i aU'6 ipole: 
Q) opoteret vnii ce ej: Duob''.f.aut vt no moueretfirmai 
mcntii.fi£ iuenim^^illd moueri fug ouas ajres oiuerfasrt 
dftrtKref si''mot^ icqlcs:cii u6 pt(uaref fib^pfiBMt di mundo 40 obuiaretfibi)pfi6:autpccdediicn't.vtmoncaffHEVna; 
a%c5:i tc dftrucf ei''^© -: ite'rio pE gua pcfiti fii t ples ceU: 
Vtriicp atiftoy e ic6uenie9.(i:De'6 igr figuf fiit iftc: aue 
fig^mltaji Uneap i mt'ta:p fuEficic:p:aHt c vni''lince:': ii 
c ^e rotiida.2ut q e vni'' fuperficiei.i e^e ro tiiida:': pter 
bas no e aUq alia figura:n6 erot at potc.vt fig^ celi cC[ct 
figura:q e mftap fuEficie:p:nec figura q e vni^^fuEficiei: 
indc^fc rotiida:opoztuit gq: I5:vt no eet fig^rotiida:):^ 
g cx fup:adcis q6 n c fig' ccU n ift ftg* rotuda. J5i aut alr 
eet:nibilaU6 oicem^.aut p:io.q: fi qui5 oicat fuE.z.aj:eS 
ieqles firmatn^ab o:iete ioccidctc volui.aj:i6 g oMeta» 
U8.Cciib:euio:fit.^EE'"ai03C abitU5 6ftruef.fi ^ofuB 
vniaj:clatenfignismoucrcf:ncciuectnalco:dincEif: 
tviccs tepo:p variariq ccterl bo:i6 reatrfioib^^fide^ ad 
eade loca vidcm^^cuenire.CCfcico ct q? tps mot^ccUicfl 
menfura 01115 momu:q: ^o mot^ccU vn''^ cctcrl q moue 
tur 15 mom.'36 q? mot^^circrarl eft. 1 ptinu't fE.3in oi.n. 
gitc rcp q mefuranf os.vtid q mefuranf fit min^^oib^^illf 
q fs modu mefuraf ^fic vn'' i nit6:D:agma i podef : cyat' 
i mefura:g opo:wit ej: B.vt tps mot'' celi eo gj e »116 me 
furaf tps oiu5 rep fit»itin''oib''iir.(EXDin'' at tps copo 
rubiiriiieqlcmorii:eco:pq ff vcUjcio^ismot^^.opotebit 
S ey J5.vt celii cet:n6 cci alteriTig' $ fEtce:q: tiic cct tar 
dto:is mof .Co:Ea.n.eqlia i magnitudiet oiuerfa i fi^ 
ciimcfura ei^^qua Etrafeiit 6 Hwciovno tj^ ftjit eade tiJc 
Q)fi ftiitvni^^Unee drcudatlfecritvclodorlmot'.^!!* 
at gj b9 e circlaf .g fc^cp I5.vt fig^pueietio cclo fitfpbe"". 
CCaprm.IX.£c ftgura torius mundicft fpcrica. 

iBrHiTH pxmim siif«tj^,^'if. 

IEiJI W ltori^miidi fgfca e. ^og^celiippbeditgcgai 
ILjl yLjimudo c:t fEicc coerc5 itra fe.ntbil.n.fpera co 
WL3iaip\etnifi fEicu. C^l^^eUgt g.vt oftendam^g? 
vnuq6<6co:poppndpaliiiqffitraccUj.fitfcicii.C«m 
.n.l5 oiiderim':t 6 pfcgf g? fig^ccU iterio:fEica e.Cri5» 
co g g) co:po^ q mouenf a nais fimpUaV:aut pE l^uta 
ce.autEE grauitatc.aut ee ati6 grauitat1:aut leuitatl. 0$ 
Vt figure co:^ ej:tcrio:cs fpice fin t. Co:Ea vo q mouef a 
nais fiimpUdb^ff i^iis aer aq -: tcrra.C^ncipiam'' aiit 
^baf ab eo c^jjbatio e cuidctio:.r.ab ag. (r£>ico igf g? 
f ig^aq e taCq: 6 na aq e. vt ciipfudio:e locii iuenerit q| 
fitIoc''iqe:vt6flHatiiUu.2Iiai?o^p6eg)Ioc'^fiidioi 
cctro c^pigo.q6 fpicii itclUgim^Tlc at ej: |5.(^qiiociitg 
acceEisl5q6vocaui cctp.^^cctvttm fitvniicxpiictl. 
•fboam^gPce^tip.a.ttcgjDfaduertafillo.CCaUaifojj/ 
batio egj EVna EOcula terrcgnatr oiidem^^aq n95:q: fli 
ql5aqplanaiuenerit fUEficieterf.fEa^facfi i^rotuida 
faltcdrcuciido ad mo^^fEC feb^^nifi fotc^bibeat loci bi 
tu°.(E'f>6am'' g 15 cet^.a.t^trabam^ab eo.z.liea5 cq/ 
le5:q fint.a.b.t.a.c.t ptinuem^cj^trcaea:?: e Unea.c.b.ita 
vt fit figtriagula:-: ocidc a pucto.a.jJtrabam'' nirfu5 li/ 
nearcctaad.c.b.Uneavf($adpiicrii.d.me^.gUea>a.d.q 
«dadfdes 
laafliS.ccU 
tc.cd.z8. 

.r.mctflp^* eidtc.p,zf, 
i«z,ccU. «e.?.|#. 9>fl^lbr«(i 

(Ifl. 

f>*r6qtdgiC 

flp^.z,ccU 

tc.?.5l. «Z.r^ roplan^tni 
^inc ronist jCintmot»' 
Ikai tart t 
emaitttiq/ 
burdicab^ 

tBlnif cumo 
rofitatee i 
ennnitUpv 
im tcrrc nd 
fomaat ti 
iioMccrra* 
SclpacmS. 
vtde.z. celt. 
arcr.p.js.vf ^'cacetro^.vfi!^ adltnc^.c.b.entmio2Vnaqc^ Itnea:;; 
q ft.a.b.i.a.cr j?batio cfB c:q: fiadm^circliij ruecct^ 
.a.?iigctc c^iTemii aUc^lieap q ft •a.b.vl.a.c.': tc vtrccp 
linec 5 rf .a.b.'r.a.c.?tigiii circiifcrcoa^pofiti circK. "Lv 
nea at.a.d.nd Qti^t ad circiifcrctia.fiit g tres Itnec ^ fiit 
•a.b.a.cz.a.d.ejceutee ab codc cetro:qf ouc q fftt .a-b.i 
•a.c|2tigiitvf(^ ad circiifcretia.Xertia atrcUq q c.a.d.ii 
|2tig(t.g liea q c.a.d.mioi cvnaqc^ Unca^ q ita.b.^z.a.c. 
gg0.d.c^piqo!cctro i ^ftindio::qdctt.a.^et^*c>'Z.d« 
3aat oipxvPcp aq dcurrtt ad locii^fudio2e.go{9 vtaq 
Dcarrat ad Qte Unec.a.d.odec c^trenutas lince.a.d.ade/ 
qticte]Ctremitatib''Unea:p.a.b.7.ax.t cu adeqbcf ilC.tiic 
fierittpaQa iferiozilt^nccapli^^dlluetaq.liaddidertm^ 
lince q e.a.d.Ddec fiat cq rvtrifc^ lineiS q ffaJ3>tax.£t 
qii Qde flc c: nccc e tc vt fu^ficies aq ftt feica: B e.q: lica 
qul ptigiit vna jsjcc cfrtremitatce lieapeqlin q ftpreo $ 
Due circts e abvno medio exetitiu.Sirr et fuQffcie^qua 
ptigutpresUncepdcdm6feicae.titamaife"eg7(nefi/ 
desaqe):tcrio:fBicae.C£>«cog)ftg'aqno6buiteefEi 
ca natfr niii qs. fuii motu er: poderofitate ab oi loco i q e 
ad^piQozecctro:cuii iucitilUipccupa^^abaUq flbiiiri: 
Vt ab aUo podero(Io:e fe:terra qqs niotii b$ etcq le. 
CrCaprm.X.£e figura terrc fcica eft. 

CQ ^^'■^^'^'^•'Jcqlertaqetmottef 
^^ 6 toco iq eadaliu locujjpigottccn' 
tro.fin6 fiutoccupat^abaUofibiftttii Riipi 
bibueritDuritieBaptiuatio.(r£»uritic8^.n, 
t ptiuatioia^bibet aliqua Btetcrre dfc^dcrc 
adlocu^t^qoie cetro $ (tt illei q elbq^uts illeno ITtoc/ 
cupafabatiofibifTruflcm^tee.CiiatnofortDuritiesT 
ptlnuatio.tuc ci''oifp6erit.ficoifp6 aq. C~tMntie6 t?o t 
ptinuatio no ^iTttotaUtate terrej^fNberegn fit fig^fEicct 
fj id tcrrc q6 e vltra rotiiditate ei^^^wderofiitas ci^cgpot 
let Duritici 1 ptinuatoi ei^Cu at cminentia EtJ q cjxcdit 
tcrrcrotiiditateEuafiiit^neDfamctritcrrcouritie^; 
^ d\ ptfnuatio foztcs fitcrit:?tigt't iddrco.vt remacat 
cic rotuditateei''.!3i at pittarem^^cminc'»! gtl q ejrcedit 
rotuditatetetTcmagnapE^ncofamctritcrre^^ci^^Duri 
tiestptinuatioq^tuciicgfoztiozesecnfcn^ pofTcnt rcti' 
ncre Ete illa gn mouercf ee poderofitatcfua a loco g efl 
cipon3:ij)poiecctro:oc.n.qde):ccditq5titate tcrrc pf 
bs grauitatj $ q6 ejjpig^cetro.Cu.n.currctcs Etceq ej:' 
cedut terre rotiiditatc ftterit gue pEon^ toti'' terre:DHri' 
tics tii z ptinuatio fotes ff i iolxdictes^qd n ptigit.vt re 
manelt cjc rotiiditate ei'':oc at tcrre id qd e ouri'' c pode 
rofi^.Tloatiucnicm'' vij Duritici gtiu tcrre mltiprr foi/ 
tiojc ee pwlerofitatc: vis at oitritiei z ptinuatioie. zfifit 
foitioi pddcrofitatc:n6 c tti tta fo:tio: gn aUq pgo fit i>' 
ter illa cognita:f; e iter illa in qccclTu ^mrl pe6 cognita. 
Cii g fuppofitc ftierit fuE vna Etc tot Etcs: q> ^titas ^> 
tutlpoderofitatl vicat \?mte Duriticiipfi" Etl i fine^opo: 
tebit tc vt rjfpoderofitatl vicat ^tute ouriticit ptiuatio/ 
nia iUi^^ooccfubfcdeat. £t qn gde B fic c:05 vt illa ps ^/ 
cjcccdit rotiiditate tcrrc tota cadat:-: fiat i Ujcl^jnmio:^ 
bu5 fibiq futj3pigo:acctro.£tqiTgdcficctc.v?.vttota 
tcrra fit fgica^qjuf s n6 fit ita . vt fpera q cp cera cerca:nec 
tat.vt (itpficies aq.36gjiPbtbuit Duritics t ptiuatio aU/ 
q :p JStiu ei^Ji g maifc"e ap f ig^toti" tcrrc fgica c na tr. 
CCaplm.XI.£& mot^ceU' eqUs cfi. 

10 r\7Cm\({ta ^ P«»tcfc<lm>vnii/ 
Hn J^Ztminw gdcpcelo^rbsmo^na 
le; g ejjpus^-rg? ocs ccU bttt ouos mot'' i gb'' 
coicit.i:>ici igf g^vnufgfc^ motttu cclo;: g ft 
'^p:u:t vnufgfcp oiu$ ouo:j: momii.(^cii c6(l 
derat^^fuit E fe.]) e eqCcnec putaf ieqUtas ee i ilt nifi q: i 
ccb 

vno ceU) fiit mfti mot' icqlcs^qs g no coguit: n no fciuft 
rcH0lut6c8 vniufcuiufc^ co:^ e fcpittauit co:j: mot^^ce i* 
cq les.Qd at tcfTaf motii celi eq le ee:l3 e.(.cp cii pfidera/ 
ucrl mot"ceU)|s;iiicnie6 q> vn^co^rveUxio c altcro: g no 
pt ee gn.aiit rcuoUianf i ipa fua velocitatc aut tarditate 
fEeajut6vcU)*'adtarditatc.i6tardrtatcadvclodtatc5 
lfee.(ir*Poam''atp"'^fgratoluunfveU)dtatefua^tar 
ditatc^voccm^^id q6 e veloci'' imom tcrminii ci":-: oicl 
qjiTpteegnfmin''mot".autfitid''pn''.autici''fTi^auti 
d''medio.0iatter"ci''mot"fiittid''pn".tcq6fegfremif 
fius e:fi at imedio:tcqd pcedititediftq6 f^fremittif. 
2Dot"a t Duob" modie e:q: vn'' m0t"e mutattois 6 loco 
ad lociiM alf e mot"Emutat6i6 6 pofitoe ad pofitoes^es 
ot q mouef 6 toco od U)ciT oiucrfo mom Daob"mdis mo 
ucnf :q: aut nat'r.aut Evi$:nalV ad locu:E vi$ 6 Uxoxnae 
at mouef narr tiii.ter' mot" eo:p c i vlf.fic mot" lapidis 
6o:fu;:': mot^ignis furfii.1..api8.n.cii abaUo oimittif ^ 
magl dfcederitipetuofto:erit: gter^mct^ci^e ifineipi'': 
fiti* ignis cu furftt; mottef .Qtie at monef e vi$ ter" mo/ 
tns eo:u e i pn^co^iiq q^to remotio:a fiierit a fuo moto/ 
rceriit 6biUo:i6 mof.gt io pn"' mot^co?: c veUxi'.ibd 
de tatefcit oocc pfidaf tot'illcmot':q: vebctntia iactus 
n6 tmvcUidtatl potuitdoaf i pnc''.ne latefceret: vit qd 
miuif al^d 6 ilU) cii cl6gaf a motojcipfc q| q? ddit ipe* 
tns imiiiioieiz io no apE$ i acmvefhgiu augiftti.([rC}ue 
dtmoucfmotunaUvno^^iEVijflUool? (t4*"mac biT/ 
tc6mot"nalcs:e):ipeb"atq8recpiitii^matcn;6biTt 
aUos mot"nales.fic aiaUa z beitie, 2ial etcni inqgtii cfi 
coECii bs aUgd grauitatl.Eg qua moueaf 6o:fu5:EE 3 iaj 
tionc at q e i co:ec d"b5 alioe mot" ptcr motu q mouef 
ej: coiQi fuo:ittii g? aliqiT mouef ino w g c p:i'' motui fui 
co:Eia.r-aHt furfu5.aut faltddo:g B mot" na fe aiali iq^tii 
c aiaUi e e vi5 iqBtii co:p" aiafmoucf co.g gcgd moucf 
aUq motu pfitT ifiis termt6:mot"ei'' c i me^-ci^.q: i pnc°. 
cu icipitno mouef nifi ej: iJtutcaiattonfe ttfi q e i co. z ^ 
mag1^cc(Terit:autvfus acgrit fibi 3Ugifi"'\?tutl:i pf^tdt 
ct mot^ci^EE cj:crdtiu:g mot"d"EE iUa duo attgm tabif : 
1 cu Efcuerauerit B Duo:lalTabif co^"p vis q6 ftiitmo"* 
p mo" fuu nalc:': icipict mot"minui:fin is a t i q flctit au 
gmctatio:': a q iccpit Diminutio ipc e tcr" mot" dP:z e fic 
Dijrim^mot^d''^ mcdto.CT^a at videm":-: 13 et maifefte 
ivolado li luctado z recalcttrado:i ial^8motib"ctfitii/ 
biis bts:be (t igif oifp6c6 momii locaUil.XlDot^atEmu/ 
tatiois qguis fint:aut nalcs^autE viyaiit nalcs vno':-: g 
vis alio^^DUob^mois Didunf tm:q: aut fT f»bito:aut gra 
dati;:fi at fuertt^radari5:aut id q6 agit p" iped/ctvelod 
tatc actois q fcgt :cuit n6 ipcdiet. foi no ipcdit. tc crit p/ 
mutatio i augmtii ■: ^''trcs tcrmi eriit i finc d":fic Emu" 
pgelati i Ugdit.^iat id q6 agi t ipedit id q6 feg f :tc pmu 
tatiocritidcrcrfitu^ttcr^ci^critipn^ci^^ficEmuta^gno.' 
nis 1 co:ruptoia vl" vcgctatois. 2Da.n.Du motUe e ma/ 
gls e apta gnonid"q6 giiaf aut vegetof cj: ea ejc ^to: co 
qjcaqstomagl app:opinqucrt'tficdtari l6gio:eabbac 
apriwdie.3[6 q: calo: agit i ma5 biiida: vn fit ^o tvege 
tatioMfinc Dubio minuif d^biiiditas: -r pg 13 ct minuif 
ei" aptittido Emutariois t tardaf .£t idcirco in pucrie t 
adolefcetib" vegeta" i augmtatio vclocso: eft qp poflca: 
bc gff momii Difpocs.^fa g t^ gj oie mot" icq fg fit gra/ 
dari5 tcrminiT bs^ois a t tcr":aut c i ^n^mot^aut i fi^^aut f 
mcdioci":': no (t tcrmini nifi i aliq iflop trtslCl^ofi/ 
fl| at mot"ccli fEic"c:tc n e i co ncc pn" ncc ftnis^nec me 
diii.^Jn fig^.n.fpica no e loc"g (it pucnictio: cc pm"vl vl 
rimu8:vr mcdi".36 g> no^ fic rcs q b5 oi\o cja^rcma:aut 
pTa:vt iddrco (Tt pn'"mot"ci'^ vno cjrtrcmo:^ d":i i alte 
ro fim« mot":i iter vtrucB ejtrcmo^;: ei"mediu,ttec « fic 
et 

rcfl ^p e%tremitaKs oiugunt .fic fig^pitiganf agfo:-: io 
Oifpo vnPlodipfffit pter oifpone alt f loci ipfi^-z pg w 
putct initiu mot^ei^^ivno toco a finis i alio ei''.^-, e piuctii 
■c no e i co fractio vi oiuerfitas. D5 g e^ 13. vt no fir in co 
^«'".ncc finifi nec mc^iquii at no btierit pn"" nec mcdiu : 
ncc finc. tc tcr^^mofci^rt crit i pn^ci^nec mc^cnec i fi"ei'' 
Coftatgj aligs mofccli no bj terminii. (EJa at narra/ 
uim'' cp 018 mot' ieq Ib; tcrminii:': mot^^cdi ii bj tcrmi/ 
nij.Scgt g:vt n fit ieqlf. 1 U oictio dftruitd' fniaj g oic 
itiotu ccU ec icq le PE rcuolutocs fuiccli 6vclo''' ad tardi 
tate.36 q:ia patefcam^cj: nf a oictoc n ec iccile:'z q: mo 
i' ri eicqHtccq fc vfvnifomis. £teT:6(inictoe fniciflo' 
rii dftraif et oictio eoj;iiq pixerat q> mofceli e 6 tardita 
tcfld vclo''"'-: cp:q: oiuerlTtas cois ctrib' fcntetij6.5a5 
gmlifc^en: <}' funtcqualcs velinequalcs oiucrli. 
CCa^.XII'£8 op' fiiit oiucr*' motuii celi t eo;: mlt»"'. 
rf^ ffrtft 8 ^ fiJitpofe.vt id qd adbibs ca/ 
S»/ ll-M? lozccitjJcj^pig^nfcterrecetge 
tu:t n fiiit op^.vt calo: eet {uq^ facic tcrfvno" 
i oib^^pib^fe^qm bntia vitaop" biit cslof ali 
'qttifridi''aliqn.3f6 necefuitvt ipjcct mo/ 
biteno fuit at pofevt if^ eet mobilc i dircctiJ:q: fi ipfu; 
ect mobile t Dircctu:tc ci^^vtilitas itcrriiccc 7 no i^mane/ 
rccTld Stepotis vtilitaa Qmanetie^nifi^rmotucircra 
liZlDot^at drca redra«rr poit: vt ei'» logitudo fit eql': t 
no stigit ad locu me^^alid aligd ei''^^ e i drcuim et^^nif! 
E mo'"oirectix.vii necc fiiit ali^d ceqd mouercf oirectc 
EB B s pofitu e in loco d'q6 drciidat ignis aligd qd mo 
ucaf circufr:-: vt fit i co vis q moueaf i oirectu;': ip3 c cc 
lii:f; vis ei^q mouef i oircciii radi^^c:-: mot^d^circulr eft 
po^"iz tmi^tutl t vclocitatl in eo efttvt augcat ^tutc ad» 
nct^^radii d"-: vclo^^^.-polhg atiiei aliq loco ccli radi^ 
1 ignis ct b; radiu^ei^^radi^c ptinu'' cii calof radq ccU: q: 
aUogn n cct taf calo: i iUo;lblcdo: at ignis fi bnt tin ^tu 
tis.vt gtigat ad tcrrl:ncc pt vis radg (Uo:p^ U}co:p ceU g' 
ucnircadterra:nifi p"' piuganfignijgcgdeatpiugif ftio 
gni.36 c^tiimat''^ radi^ccU cii radio ignis:-: iiicfccui iUo 
ad vtiiitate boiu; EP pmanctia viteii q: i Difpoib^oiuer 
Hs op^^bucrut oiuetfis mefurl:caU)rl .f.t-frigorl: 1 alije q 
fcquuntur b9.CSl.n.cetvnum foUi ccUi5:q6 moucrcf 
vno mom:'! fluerct tinvn^radi^^ab vno tm toco ipfi^^bo/ 
mies n beret illas oiuerfas mefuras gb'' eget: 1 io plcs: 
ceUpofitif f :g oc5 moueafmotu circtari:f5 B Diiicrfi^mc 
furl 1 magnitudib''': mefurl Diuerfis i m3gni'".36 vt id 
radg ptigat ad loca copo;: bntiii vita Diuci-iac mcfura/ 
ru i DWcrfiB Difp^ib''.^'?^ it patefcc ari.i U?6 fcnfu 1 
fenfato qtVfit appUcatio radi):t fpledorl ad bca rcmot* 
e loco vn ftuft:t 9> fluT:'' c P5 aliquc modu pmutatois oi 
rcctc:': E vij Eucnit ad terminii fEicu:vn no e nob neciii 
appocre 13 aUgd ad 13 i 13 nfo ti^.tlcc 05 oiidef q> loca ff 
cclo bntia fpl|lo:e ■: radiurq: ISvifue tcftaf . )3t.n.fplen 
doj que nos videm" foli ■: vniaticg ftctla;: ect;i eo g> eft 
ifra cctti.tc vifi ipfi'' oiuerfa eet i ctimatib'' mudtfic vi' 
fiocclypfis fol:'Z q> app5 6 reccpt/^me Uimis tunc a fole 
fignat fptedo:e i ipo ccto cc:n i eo q6 e if ra ipm. CT^^c/ 
dcam''^ ad oiaoej nf aj.f.qj ceU n fiit pofiti mtti: nifi vt 
moueanf oiucrfis motib'': ncc pofitc ff i ds ftclte mftc: 
nifivt id 6 radio.(^q6 gucnit ad loca copo;: bntiu vita.) 
fit Diucrfa:^ mefuraf i oiCpoib'' oiuerfis:': id 6 radio q6 
jjueninpofitu e mefurap oiucrfaij: i oifpoib^^oiucrfie: vt 
jj 13 gfidaf gno copoy q gnan f i mudo 'zvcgctaf 1 atiif : 
1 vt rcdpiat aagmtii 1 oinutoc5vnuq6(p iUo:?: qn cgue 
rit 13 1 B.CCfii: q fcgf nccio ficri q6 Didm''^ gnonc co:/ 
por1ivcgetat6e':icrctntoignip:iidppq6pofit"eigni5 
t rcUq.^crra at cfic pofita:Tt fit i mti'' co{^ ilabilc 9C/ mundo 41' 
tii Diutumijireuoltiaf ce!i} circailI6.ipofittl ecelii.fic 
vt reuoluaf i circuitu terre circulrpg ofmtoe-i vegcta/ 
tois 1 aiatois fp.f.^tu ad id ^''na c Emaef:i n e J3:nifi q: 
oato: vitc.i.creato: bndict''': ej: cclfue c Emanes 1 ctcr/ 
nus finc fiflc. crCa'".^:!!!.^ na ftella?: gd fit. 

^n. Bq Dij:im"6cclofcgf fngfttio6n5 
*^" ftdlaf.CClbjimiiatdbcm^deisi/ 
grcrc 6 na eaE.f.aut fint ignec: fic gda puta 
ucrtiftautfintnacfincigne.crfcicim^^atg» 
g Dixcrit eae tgnce nac ec rocinati ff ontes; 
Qjfpledo: icalcfactiojjpa ff igni f, 13 dho iHcnifif i flctf 
itf^fe^c): I5.vt flcllc fint ignee. C 1?oc a t n c ita: ad I3.n, 
vt rcs igncc nac fit n pt fufficcf .vt bcat fple'do:c 1 calc/ 
faa6c5:nifi et beatcii t3:vt 13 ipa actio fit eiana tnoe}: 
accntc.3fgnis.n,calefac.i6q:naei''cataefi.T16arocq6 
calcfacd^na e cata.3nueim''.n. mttaq catcfaciiitaccn/ 
tatV q;: na fiecat'a:fic mot":que ft 6bcm'' otccf calm$/ 
nis calcfaciat.iucim'' ct frm q6 calefac coga aialiii 1 tcr/ 
rc.i6 qy ?firigit cab:e i ilt; tt igf oe fptedcs 1 calcfacics 
05VtfitC):nacat'5 f505.vtcalcfacie8i fplcdcsfitigncii 
cu na Ir fit cafj.i bne fplc^^.CT Tlcc fulfic. vt bcat fptc/ 
do:e tift:nifi b^at ca fpledof caU):c.5uueim''.n.ml'ta bfi 
tia fpledo:e i fe:q il Uiinat: vt fragrn ta qrc^^putrtdc^i aial 
q6Df noctiluca:i fpecuta:i atia bis fitla^q:;; na:ncc pt&i 
dignea:vii maifc"' c g? qpuis ftctlc pucniat cii ignc in cd 
lcfacicdo 1 i fplcdcdo.ii tit ioff igncc nae.CL T^ltasQt 
ff q fignant fiellas n cc tgncas: vnu co:p c 13 q? na ignis 
c moneri ab ifcriozi ad (ujsiPit gefcef i fauio:i. Coftat at 
ilcUas rcuoUii:i n c pote a Ugd bf e motti nfll^nifiVRUSt 
!Scgf gcj: 13 q? poft^ ftcltc raioluunf ii biltmotu afc^ 
dediad fuci^^nccgefccdii fiicio:i:i poft$ tt biit B: tc ii 
f f ignecCrSiat of qj na ftcUa;: e eleuari ad fupi"': ge/ 
fcercifupio:i:f;cctu reuoUtitcas p vi? fua rcuolutionc. 
2!iic fegf 13:vt fruftra fit i fte' t mct"nafi gcs n5t':t pti» 
gitl5:vtidq6 fprcuoluif:fit mobilcioircctu nalr : q6e 
ipo^CT^te fnia oictois itlo^ g oijKrut ftcltas cc ignceB 
dftriiifalio^.f.qjccp^ccUccircumoues.ioi.n.itanoect: 
ccU>:j: ati6 moucref ab alio totr cifde motib":ccp"at foliA 
dii circiimoues ati6 fi mouet ali6 co:p"totii codc motu; 
fuo motufcnifi fuTt ct itt6 c6p''circuflepbilcfi.n.n6 futt 
drcuflepbilctc irriipet ilt6:ipcnctrabit i t(l6: : qt? gdc 
13 ficctcfiftcUcccntignct noncct potdvt vnaq^ ea^ 
mouerct cctii i 5 c. (r£-i it gs oixerit q> fic tc ftignis 
circumoues:ficfer:p cadc6:aittpjuc:ferpat cadc6:aut 
p:une nff ignca;q6 tcftaf t^.f.Qi ignis moucf ad fnrfuj: 
p:una f vt fer?: cadcs mouef do:fu5:i ct ^uteB ono 
rccepit ab ignc calo:e 1 ci" fplc"^"":!! tn oiii pmonct i co: 
f5rcdeiitadna3fua;tcfineUc cent^cel>m6 fptedot 
ea;:icaIcfactiominucrenf:gi!;?rigitcaemtnuticalof: 
g oictio qy fiette (t ignecfic fer:p cadee: ai« p:unc: fta #, 
C^&atofq> ignis iiuieiaf ip£tlesatigd6co:qoiipt 
pfirigi.ficcoga:q ap6 nos ff :it piit reticrc igne eo q; pe/ 
nctrat itla.Celii a t pt reticre eoe pp m tta pftrictoes q et 
eo:aut pp atigd ati6 q6 c i eoxiio cctu ipelUtea:co q> (ot 
crccn f ab co cu ip5 rciioUiif :i ii biit fpa?" { co: ad q6 mo 
ueaf :ncc piit pcnctraf cojp"ccti|eo q> ipelUt cas fuo mo 
tu.(ri>ic£ru'' 9 cii f"it aUgd 6 q oiciif ouc Dict6c8:q^ 
vna fit 6 bi5 q fepc ptigit vidcri:i q n alr folct origef .otia 
at ouicrfa ab bis.tc itUi critt nob vifibiUo:a q magl pcoi 
dant vifuic): bte q natr ^ucnitit.Crfgo at nftc oico oi/ 
cti5Q6ftctfmagl pucnietcvfui icurf«inSli.biceflqd 
poftq§ftcttcrcuotuunfff6naco:pisiqrcuoluunt:id 
naca?: fplcdo: fit.^^a at patefccarif.i ti°.6 fenfu 1 fcnfa/ 
to:i i U'''.^ ata: q» n6 c 6 na ea:p calo:: fcd catcfociiit nos 
fuo motu.3fnueicm"atmfta q catcfijdatfuo metu:ficut S( l:>aciiilt 
udt.z.a.a 
ic.p.4i,vr<8 

fld (C.p. ^ j. 

"Rd eic^rias 
ftdlaac^nic 
isncc. 

opionte lUi* 
t rofo rcraa 
ci9«t qlr ni 
o^ fpl^dcaf 
calcfto^adl 
nictsiKC. DfcfHnrd* 
rcnarrnodr 
Soitflb^de^ 
nScigncctat 
fi cu Btfiat 
calo:f nirr. 

Q>ftdl(ii«i 
Antnatnrc 
■enee. 
ptnirS, &otiohUt, 3mpusnat6 
roroni». 
aiiari pM 
ceirs flcUoa 
ccnacigocc. fa\fa ma^ 
naticnci* i/ 
(ngiuulDf Sliaftkfnit 
ginano. SmpusMt* 
cuie. Dplojppai 
nancUop. Bc cclo 
«fttdocft 
fridaae i co 
tit§aiu». C](moturagitteliqtic(dt|)tu()0qd in ea eft.-fer^ autem 
t lapie C02POZ3 an itmlium calefaciunt fuo motu t alia. 
^[r-pollql aut bec oictio oe llellie conuenictio: eftviful 
Iboreo qt iueniemus qd id q6 mouec ali6 calefacjd;i et 
pucnietiot curfui natura?::eo g; ftelle circiifernnt:': na' 
turaea^ ctt circuuolubilis.£)ico aut g? ea;: na q c mo' 
tue 1 quies.quc funt intra reuolui:oiucrfa e(t a curfu na 
turap.3deo cp (i rtcUec(fentigneemoueretur mow co/ 
trario fue nac:i cft etil paa vifui.5deo cp non inuenim' 
^ncm impellente.t qz caloz ^nis qgtiiciiic^ calidus fite/ 
t-it:nd crit talis qualis calo: folis: tiic noilm oictio pma 
tj: ouabus ?ucnienrio: ett vt vcra rit.(r'Pollq| aut oi/ 
pmus in boccapfoq^fulTidttrafeamasadaliud. 
ff z:aprm.xniLCurcclu non calcfacit nos:ifoltccte 
rf planete calcfactides bic agunt: i quo pot eile: vt acuo 
folfe pertuigat ad id q6 e(l inf ra celu. 

iRittifi autcmqdoebcmad accipcrein 
j|ll\illlU bacqoncboccft»e.f.q6poteft 
3; ob^cieisquioicunt q^celum non calefiadt 
! nos.fcd fol 1 ceteri planete calefacrides agiit 
-' bk.i omne id ct q6 cjccogitari pot ab iUo qni 
Vnlt faltif icare oictione eius qui oipt cp acth (oUe gtin 
git ad f feno:a celi. vt.f.pcr boc poiTit oici q? fi fol no ca/ 
lefactt nos fua natura fed motu.ninc cclu in quo eH.(yt 
cetcros pzetcrmittam''.^ puenietiue e.vt calefaciat nos 
$ co^» celi: eo g? celtt eius mulriprr maius eft q| co v 
pusdue.&imifre.t oifpofitiovniufcuiufc^ cclo;:alto« 
rum copararioe ftella;; quc funt tn eisr q: omne co^pue 
ce\o:p. (imuloino incoparabilr matus eft $ omnecozp'' 
ftella:;; (tmuUvnufquifc^ atit momti.CquiTunt (tmul jp/ 
p2t) vnutfcuiuf(^celo^.}eequalisin oibusparrib^fuis: 
« ftclle no bttt in illis plus motus $ ccterc partes ea^ « 
i^o veromomsin quib''?iteniiitftelle.f.motits ocoiie 
te adocculentci motue tardio: qui eft oe occidentc ad 
o:tcte funt in oibus cclis:'Z in fingulis partibus vniufcu 
iufcp celo;: equatr.vnde ftelle non biit oe motu aliquid 
pluf$ceteret^rtesccli.ergofegte;cl3g7ftella no agat 
motu aliquid in quo actio celino (tt vebemcnrio:: q6 (l 
fea edet. tunc ill6 q6 pcrtingit ad nos oe calo:c celi fem 
per eiTct equale:i no calefaccret nos fol.nifi ficut calefa 
ceret oliqua pars (ui celiqn cft fuper captta noftra in no 
tte::xppur boc 05.(ftcut oipmus.) noe qrere cam p:o/ 
pter qul foUalefacit nosr: non celti.ftcut foU l^oteft at 
quis oicef g? fi pcedit q? fol mom fuo calcfadat id q6^ ' 
pinquiuscftnc^^ndd^^celu ncc ceteroscelo:p:fequit 
tunc vnu e^ ouobu6.f. vt Oicat aut cf celii calefacit: aut 
Vt iJccdatur faltus.iSi oicatQf calefadt ccluj: fcqiiit ej: 
betgpceln eftfrigidu naturalhq: nibil csxlefit nifi frigi/ 
dU3*.omne.n.q6 permutaf no permutat ni(t oe ptrario I 
ptrariii.!oi autes or efle f ngtdu neccfTe eft: vt cius frigi' 
ditas:autfitfimplcpautmi^ cucalo:e.!oie (tmptx. 
lunc eft in vlrimo frigiditatis^fed (i cdu talecflet: mun/ 
dus oeftrueret frigiditate eius:co ^ calo: ignis i acfno 
poffcnt d re(iftere:q: magnimdo dus longei incopara 
bilicer maio: e $ magnimdo ignis i aene:ciuare vis fri 
giditatis non eft rimple)::q: (ic ettet in eo.ficiit vis calo/ 
ris in igne.!oi aute frigidiras celieftc6mi]cta.tunc cclu; 
non eft vnius namrcftcitt vos oidtis^led eft copofttum 
CTPjxrantB naturis.^zquicc^uideft buiulmodi auget t 
itiinuit^tmutatoeoifpofitionein oifpoi^tioneico^rti/ 
pimr.C@equimr ctii (i oiperirisin celo elfe fri^ita/ 
tem g? (it in eo grauitas. i tunc cntnt in eo ouo motus 
namrales vnusad oeo:fum p:opter grauitate^-zalfctp 
cularis qne vidcm^XDoms ergo eius oeo:fum fruftra 
crituieoq6noninoucmrinco.nboctofu abfuixluseft. C®i(iuteoi):enttsq)celiinoncaIefacit:litquihireti4f 
q6 cft abfurdtus.f.q6 permutatio fit.t falms^Vt peruc/ 
niat oealio ad aliudq6 non tangit:ita vt non perucniat 
antc adidq6 eft interilla 0110:1 iTCceftoemetia. COd 
autcm intciligitur oepermutatioe boc eft.f. q? non per' 
uenit p:ius ad aliquta.nift ad td q6 tangit.lct oeinde ab 
eo q6 tangit peruenit ad id q6 non tangit. fed peruentre 
oe alio ad aliud.ita vt perueniat ante ad id q6 non tlgtt 
boceftp:eterinteUectii.(i[cut3rift4itlib?oefenfu^fen 
fato.(r<^6fiuiter47fu5 7intercalo:cs e(retco^Mts.qd 
nonreciperctpermutarionelutifinie:nullticalo:cfenri' 
ret vilite:permutatio.n.non eft ni(i cii coiungimr radi' 
vifuscu Utmine e]:terio:i:i lumencxteriuecoiungitcuf 
calo:ibU6.applicatioaurefplendo:isnoneftm(tqcper 
mutarionc:permutatioantenon fitnifi in co:po:e.erga 
non eft polTibile.vtconiungat radiue vifuecumcaiou' 
baB.fi inter illa fiierit inanitae.q: p:opter boc no eft pof 
fiibi(e.vt app:ebendat eoe.(E3 imitV etiam oico q> feg' 
ttir nde(repoltibile.vtpcrucniatadidq6eft infra celit 
aliquid oc co:po:e ceU: q6 no recipiat calcfacrione.£q' 
lcenim eft.vt inter pcrmtitatc i permutatii fit inanitas 
liueco:r«i6.q6non rec^tpcrmutarioncs. CC^rgoejc 
bie fequitur ficucoidmue;opo:tereoftendere qitaUtcr 
cftpo(ubile»vttdq6eftinfraceUie|: motu folie recipiat 
calo^emaopo^tec etiam.ficutoi]rimus ante: vtinquira 
mus quare celii non alefacit no8:(icut fol,i£t:>ico igic 
q? omnceceU conucniuntin boc g? omncsmouetur mo 
tudrculari.iinucniemusintercelos oineriitac^Qni: in 
vcU^dtatc co:u5 1 tarditatcvndc fequitur g? omnee cc 
li babcant vna namras in qua coueniiit: ej: qitj e(l mo' 
tus drcularie.<z vt(itvnicui(^cclo:umalia naturaqua 
Dilferatacccerie celis:quetribuit q^titates vclocitatts» 
Tlamra aute; vniufcuiufc^ fpera|: celcftius eft reuoUii 
drca centrii IUum.(ir*^oft$aute5 vnufquifc^ planeta 
rumbabetcelu.znamraeiueeftoenaturafuiceU^opot 
tet tunc vt vnufqmfc)} planctarus babcat motum circa 
centrum fuum.Ouarita8 autem velocitatis queconuc/ 
nientio: eft momi Vniufcuiufc^planetarii eft ^ticas vc/ 
kTdtatis ceU in quo eft> CC5am autem patefecit ;Srifto. 
in Ub:o.ocfcn(u i fenfato.q7ceUtm oenatura fua i>abet 
fplendo:em.fcd oilTcrcntta cft inter partcs eiue fmma 
iusi minu8.quiain ftelliBeplusi lin rcUquis partibus 
ceUeft minus:': idcirco videtur lumen ftellarum: i non 
videtur lumcn coipoiis celi:ftcut non viclet Uime ignis 
qui cft infra ceUi5.(L StcUeetiam oilTcritn t ab altjs in 
c^titate luminis.": Ix>c conftatper boc g? fol eft mato:is 
fplcdo:is C0 cetere omncb ftelle:: Uina:qtiia recipit fple 
do:e a folc pluf(^ cctcrc omnes ftellc. (]_ ©imiUter ctia 
patefecit Mrifto.in Ub:o. oc fenfu i fenfato. g? lumen no 
perucnit oe loco ad tocum nifi pcrmutacione: non motu 
oc loco ad alium locum.XIDotus autem oe alto looo ad 
aUum locam eft oiiobus modis. Un^^eomm eft mottts 
co:tX7:is oe loco ad aUum locum.i^t alius eft motus oif 
po(itionisco:po:is adaliumUxum co:po:i6.(i;£um 
enim cogitauerimus fperam ferricalefactam reuoluiin 
aere.'5nuenicmus eapermutarcpartes fuas oe locoad 
Iocum:'z cum permuta t locum vniufcutufc^ fuarum pa r 
ciu5 loco aUo-.iin aere qui eft in circuim ipfius fpcre iw 
ucntcmusmodiipcrmutationispcrcalcfactioncmquc 
odueniceicj:fpcra cercecalcfteri que itiiolHitur icoej: 
partc ipfiue vna ad aliai n .(T jQuod autc p:obat boc eft 
q> ficogttauerimus vnamquac^partcm fperecqlidc ca/ 
Udiojcm caeris fuis parribus:inuenicmu8 caloKm qui 
acciditaeri:qiti cft circa partcm caUdio:cm moueri i re 
uoUuicircuimfpere:quiapar6caUdio:fpcrcnibilcalc 
3cam £t 

feat; nfdillumaerem qtifell ci oppofitusrifm mafo/ 
rcmcalcfactionemeiosfietetbcr calidio: fibi oppofi* 
tUB.CJiMcoergogjcftcontravnamquamcpftellamm 
oecozpo:cceU:g»Debi9quc funtinfracclu rccipitftel/ 
larumilUrum [umcn.que funt fibioppofitef m permu 
tationem.tqutavnaquec^ flellarumreuoluinir fupza 
centrtimfuum:t mouentur partes eiue motu motionis 
oe loco ad locum. Contingit p:opter boc Q) lumen reci/ 
pit mutatio luminis;qd recipiet (Vmiltter.ficut mutamr 
oe loco ad locum.qudui8 ille motus fit p:cter namram 
eius:<: non moueatur mom ad intlar motus (lellarum: 
1 fm quatitatQ velocttatis earus, Omne autem cui ac/ 
ctdit moms oc loco ad locum: quauis ille motue lttp:e 
ter namram eius:': non moueamr eo motu: nift ab alio 
efl calo::boc autemvidemus manifefle in omnibus 
qne moucntur.(Cli>oftqua antem lumen celi non pcr/ 
tingtfad no6:fed Uimen (lellarum.^deo a celo non reci/ 
pimns caloiem fed a l^eUie.CTioed quiain foleconiun/ 
cta funi bec. fdUc; cp eit p:opinquio: nobis: •: e(t veloi 
dom moras:': in cek> non eft f^ella equaUe co:po:i eiua 
1 p:e ceteris e(t Inmtnoflo^-ciuia que fup:a ipfum funt;t 
n funt velodoae moms $iUe:fed cameremotio:a a no 
bis:': que funt infra eu;: z ii fint p:optquio:a nobis funt 
tardio:is moms $ iUe fit:opo:tet gp maio:emcalo:e3 a 
fole$ abali)8 HeUisbabeamus. 
(CJCaprm.X Vȣfe ceUim mouetur boc motu quej vidc 
mue;nonfteUe. 

q? n (tcUe rcuohtutur necefTe e(l 
earum rcuoUitiones fieri bis tri/ 
I bus modis; aut vt ce[um tomiD: i iielle om/ 
Inesvtrac^ reuoUiantur(tmul;autvt cclum 
•ntquietumt ftcUe reuoUianmnautvtftcl/ 
lisquietisccUtmreuoUiatur. (r£>ica'o autemco:tiqut 
Di;ccmnt cp quietie flellis^ceUi reuoUiat :<: (leUe mouea/ 
mr (!mu[:patet per kef(e falfa: quia contingeret $tita' 
tem vetodtatis vnuifcumfc^ (lcUaru; e(fe tantam: q^ta 
eft quatitas velodtatis rotc celi in qua efl ^fa. itac^ rc 
dims ftelle ad eundem locu; (lelle rote in qua reuo[ui/ 
tur:': curfus ipfius rote in qua eft fte[[a per toms fpaciii 
ipftus^eflet in vno tempo:e;'z at; boc ita effet poftea co/ 
gitaremus Duas quamsvna eiTet in rota eqitinocti|:t al 
tera in vna rota aUcuius rcuoUtbiUum. •pzofecto enim 
comparatiovelocitatis vnius (lclUimmad aUameiTet 
quaUseftcomparatio fpac^ vniuerote ada[iam:limi/ 
Uter etiam in ceteris (teUx8.(£ Tlon eft autem polTibile 
vtcomparauo veiocitatis moms rotamj vnius ad aUI 
fitPm comparationem magnimdinisvnius adaliam. 
jSed boc polTct fequi fi poneremue omnes ftcllas redi/ 
rcitmulad locumvndc ccpcrunt;"zboce(Tet (tomnes 
babcrentvnum ccntmm continuum;ifi bocitaeflfet; 
tunc necefle e((et velocitatcm vntufcuiufc^ motue rota/ 
rum dTe Pm magnitudinem camm. (£&ed manifeftii 
eftgjvelodtasmomsftellarum fitPm quatitatej ma/ 
gnimdinis rotamm in quibus mouerentur.fciUcetquia 
HDijcerimue ftellas nonoebere moucri velocius.nift 
quia funt in rotis maiozibus:': g> ipfam velodtatem no 
babetftcllanifiperrotaj^iqma non moueturmotuvc 
lodo:i.nifi quia eft in rota maio:i: -: gp ipfam velodtate 
non babet ej; fe:(i boc uiqua oijcerimus i putauerimuB 
cp ftella que eft in rota maiou mutaretur ad rotam par/ 
mm.z ftella que erat in rota parua mutarctur ad rota; 
ma)cimam:Dtuerfificarentur earum moms co cp quatv 
cas vetodtatismoms earum non erat.nifi fmqmtitat 
temmagnitucUnisrote:iopo:ceretC):bocg' motusnd tnundo 4« ejTct ftel[antm:fcd rotc In qua funt. (TSi autcm ftelte 
quc eft in rota maio:i no Dcbuit mome efk vctodo: mo 
tu ftellc (luccftin pama rota pzopter magnimdinem iV 
liustQuitate; buiue.tuncnon inucnirar caufaalia j>/ 
pter qua oebuitaugmentit velodtatie vniufcuiufc^ (iel 
lamm c(Tc ftn rotaj in qua mouetnr.CT Tlon poteft au' 
tcs concedicafu occidifTe boc cp vniufcuiufc^ planetahi 
augeamr vclodtae fui motus fm augmcnmm magnim 
dinie fuc roteita vt ^tae tcmpo:ie in quo perfiat pla/ 
neta momm fuum.(^quoufc^ redcat ad locum fuu;.) fit 
i);fa qua titae tcmpoae t quo perffdt ipfa rota:in qua eft 
ipfepIaneta:quoufi;^ pmteniatad locum vnde incepit. 
(T&i antem boc con tigi(Tet:aut in ouabue: aut in trib'' 
fteUis pofTet qnis Dicerecafu contigilTe boc in6e% caa 
faneceiTaria que illnm cogat cfTe.i^cd poft$ boc inuc» 
nimr in omntbusftclIie.tunc non.conuenit oicica(vi ac 
cidiffe 1 non (tnc ratione.CCConffat igimr celum i ftd 
laenonciTcfiofTibilclimuI reaolui.(£&iqtii8 autem 
Di^ritftellaercuoluicelo e>:iftentequieto: fequiturib 
ludinconucnicneqd fequebiamriUumqni oipxytrat^ 
renoluiiimnl: boceft:quiafequimr ncceiTariomotum 
ftelIamme(TevcU>do:^ morarotammtn quBxieiiinr. 
cboctontingitcofu.cri^oft^ aute mome non cftftcl 
Ue 1 celo (imuUnec ftcUe mouenmr ceb e^ftente quic/ 
to:ranc reftat cp cclum non moueamr ftelUe remancnti 
biiefi^ineo:q6cftcaufap:opterqua5nonco:rumpi> 
tur celum:t vt fit continuii vnum cu$ aUo:': vt (it cqua/ 
liumpartiumrzctiampatnite^ piemiffiecp fignraftcl/ 
lc fperica eft. 3fdeo g» in fcipfam non mouemr cjromni 
bus enim figuris fperica eft conuenlcntio: et <fi mouec 
fuper vnum centmm:': in eodem loco. 
(rCapiratom.XVIJ5egencrationc quatuc2eletnlto« 
mm^tquid opue ftierit eie. 

mm piobandum ^T. 

^^ mento:um:'z auidopns fuitcis^Dcbcmue^/ 
Iponere p:oponciones pep lc notae apud om/ 
neegentes.-quosnon fft ncccfTcp:obareali/ 
atibominum. (l 3n omnienim p:obatione ccrtilTima 
altcuiUG rei neceflariefunt p:opo(lti5e8 per fe note qua/ 
les p:edi;:imue. ^lnnenimus enim q> j5eometra anteq^ 
fnc^ fignras fnoe p:oponit talia que fun c communee 
animi conccptMnce.': ideo non eft necefle p:obare cae. 
ficnt boc qd ibi oicitur g? punctiis eft cuius pars no eft; 
1 q> Unca cft longirado (ine (atitudineii quecuncp funt 
eidcm cqualia i iter fe:'Z bie iimilia. (£t)ica igirar.Q^ u 
uenimus feniibiliter ': eft per fe notu q> ej: mora fit ca/ 
\oi:iqji)e^ qutete f it frigiditas.'5nucnimue enamcpca* 
\oz emolUtmatcriae i oiiToIuit cae. ^rigiditas antc; co 
ftringit.@edemolliriomaterie:;itoiiTo[utio:auteritta 
Us.vtoifpergsnrarpartesmatcricvfcpadeoQJOifpofi* 
tio que accidit appellerar ftccitas:eo cp vUra modtt; ff^ 
nes ej:cedit moUitiei: au t erit talis qf non muUu Difper< 
fe ftnt partes.!Sed adbuc funt con tinne: quauis refoUi/ 
te:i cuiue fiterit talie oifpofttio vocarar bumidum. 
(TC oftrictio ontcm materici:am c(t in vltimo: ito qj p_i 
tee eiue funt in vltimo continuationie aUamm parnum 
cum alt^e:': in multa conftrictionc: i vocabimr mnc i^ 
oifpofttio (icdtae:aut eritcontinuatio parrium aUamm 
1 coniunctio non in vUimo. fed erunt fparfe bindnde:i 
cuiue fucrit talie oifpofttio vocatur bumidti: i boc e q6 
oebcmu8pwpMicreadp:obandum gcnerationcmele/ 
mcntoutm. (rfcicemusigimr g^poftq? ccU motuecft 
perperatie.ficut ia$ oecUrauimus iftne fin t: tpwptcr cSmtmm 
ne ncUfls 
iTioomcd» 
ftantc* ueaf ikUis 
ndubuei 3n i>bflt(£e 
cminimaiK 
celTanc fBia 
;pponc9Biii 
notc* &(cdu«ail ttamidita* 
quid. tSao dcifM 
igiue. Be cclo n mundo 


naqne. tfiiSdcmai 
Httrrc» boccttoncftwntfiigcne»n«8iiiat<rialc.CJ5cqw' 
wr crgo cj; boc nccefTarioivt qdtangitur ab eo moiiea/ 
tur motu eiue femper line Hrca ofm co^his matertale 
receptibiic dl paiTionte in fui naturo. Sequitur ep boc 
Q>motU8calcfacit ilUid^^zqdfit maioiviscaloas.ineo 
Q> tangit ceUim:-! cll p»pinquiue: x ob banc caufas ipa 
pars oiiToluitur vUra modum:quour(^ perucniat ad vl 
amu$(Iccitaris:eritergoigni8co;pusmateriale.rcilic$ 
Q) narara ignie cfl: cp (it calidus i ficcus. (EiSed pars 
illa co2po:t9 recipientis paiTionem quecontinuatur cus 
iUa parte eiue. Cque foaa dt ignie.) Ouoniam in conv 
parotionc ignis:? f m elongationem eais a mom ccli:ba 
betminus motuec|igni0.-'Opottetc)> fitminue rcc;' 
ptibiUe caloa6:t \pwpux boc due rcfoUitiocrit mioz $ 
refolutio parde pame.vndc factue tSt ignie i erit £ma/ 
ncne in continuatione fuarum partium aliarus cii aU)e. 
Cl£xi9 qicofist acr: quia natura acrts cH cflc calidu^ 
1 bumidum.(r@cd paretcrtia. Cco qp motue DcbiUta/ 
tur in illa.^ opoitet vt in illa apgeat frigtdttas fcnfu oc 
culdo:e:i pzoptcr boc confhtngitur fed non in vlrimo:-: 
fiet cf. ea aqua:quia natura fua aqua eH frigida t bumi' 
da.(L&cd pore quarta.'queeftvUima partium.c.tque cft in medio ceU oiftas cqiiaU* longitudinc ab omnipar' 
tc.) Quonia, motue ccU omnino oeftrHctus cft apiid il 
lam: lOominaturin caquiee in vltimo . (CScquimr 
vt frigiditas in vUimo oominetur in eaxrgo conftringe 
ttirparsilla in v!timopftrictioni9:itunc fift terra:quo' 
nia$ tcrra natura fua cft frigida i ficca. (L ©cd id quod 
pztnuim intendebamr in gencratione terrc fuit;ficut ia 
pzedimm^^^boc e(l quia opus fuit d cfTc in mcdio ccU coz 
|Xie quicmm:'z in ciraittu cius reuoUiitur celum rcuolu 
tione percnni:ivtipfumco2pu8 eflct inmundo:q6clt 
Kntrum roicCetcrozum autcm clemcntomm gcnera> 
ttonis intcntio: fitit intcntio feainda.^deo qp tcrra cgtiit 
de:vtcu(lodireturpcrclemetaaU'a:qutafiterratange/ 
retur ab ilU> coipotcqd fempcr moitettir. kiWca ccUij: 
moaeretur motu dus •: calcfceret: z cii; calcfccrct DifTol 
aerctuninon permaneret in toco fuo: fed moueretur i 
tJeftrucrcmr omnc viuens t'n ea p:optcr calo:e; motus. 
U t boc autem non contingeret pofita fticrut cctera cle/ 
menta mcdiainterccUim-ztcrra. £tiddrco:vttcrraE/ 
manerctquicfcens i perenis in quietc % no mouerct. 

CrJSw>Udt Uber oc ceU> i mundo. ncraro tcr 
rc ^ndpa 
It' ircnde 
batur qj 
gno alioy 
clcni(o:()< 

jQiSotcr/ 
xa idiguit 
altje clcifi 
tietvtcon 
lauarcf. Ijbartfe p2imc Cap.L { 
.0u(Rraa &extao C^Jndpitopastgee^amcc ah-.qiiifeTctas naturaUum 
auicencoicuur, CPiobcmiu. 

verbuDcbisqfunt 

cownalib^icuipnr 

adtunximuslibmfe 

ciKiiugeftoecogni/ 

tionccoq»p:ifo^ 

maru5:iptno:pmo' 

tnikin mando nae:t 

certificauim^ oifpo/ 

nescozpo^qnocot 

rii^ut-zeo^jqcojrij 

put:poftbiico«iin3 

- «im^tractatiidgnbV 

nc t co:raptioe:i oe earu fuBfa^ocide adne pim^libjiitie 

^oarnis efntis.oetndeadnepmusvcrbu oe actionibus p^ima:^ 

qualitatu:': oecarii paffionib^^ioecoptbnib^quegcnc/ 

ran t ej: eig.' Pvcmafit aut vt poft: bec loqueremur oc re* 

busgnatie.&edqzrescogelate:^ infenfibiles^-zq non 

bntmotu voUintariii funtpo:es laptiozesgencrariejc 

et'nti9:i6ocbi3 locuHltjim'' in tibjogntorpoft bccaute 

rcmilit oe fcia nali: vt pfiderem'' oe reb^vegetabilib' t 

fcn fibiUb^.Ss qj vegctabiUa i fenftbiUa fut ea:q?r pfti' 

tuii t eenticej: fo:*:q eft aia:i cj: ma q eft cozp' i mibia. 

©cdcognitioq mcltoj bf oceiscftillaquebfoefo:m« 

coy :i6 eiigimus piis log oc aia.TloUjmus aut iterrupc 

re tractatu oe aia loquedo.f.pus oe aia vegetabili : i oe 

vegetabilibU3:'zpoftcaocaiafcnfibiU':i oc fenfibilib': 

« oeide Dc aia bumana i oe boib^.Tlo eni fic oifpofuera 

mus.^i eni bac iterraptione faccrcm'' fierct nobis ar/ 

duii ac oiifictle app:cbcdcre fciaj Dcaia.'P>:imo q> ciwi 

gtcs conectunt fibi ipfis iter fe.iocdo q: vcgetabileco/ 

uenitciiaiaUinaia^qbsaffectionevcsetadu-znutriedi: 

1 gencrandi:quauis flnc oubio oiffcrat ab co in viribus 

aialibu8:que funt ^pe generu eius:t oeinde app:op:ia/ 

tur fpcb^ei^.^deo^ potc eft nobis loqui oe eo qd Etinct 

od aia; vcgetabile:p cft.f .id in quo pucnit cii aiaU. Tld 

eniadeopccpimus ofias fpecificasbuiueitettonisgna 

tis in vegetabiUbu0;<: qfi gde ftc eft:tiic tractatus buiu9 

giis noeftpoti'' oicedus tractatus oe vegetabiUb'*^ w 

aialibus:q:c6paratio aiaUtiadbacaiam:eadQcft que 

cotwauo vcgetabiUu.@imiU'terctia5cft oilpofittoani 

me aiatis adcoparationc bois icetero:|: aiaUum. Tlos 

cn t no itendimus Utqut bic oe aia aialui vegetabil(:nili 

f m boc in quo pucncrit.Tlo eni idm^^jppziuiniU poftq| 

fciuerim^^coetnecmultii curam^^oe orae fulJaUb^vni' 

ufcuiufq; aie vcgetabiUs i cuiufc^ aiaUs:boc cni oifficii 

limu.fuitgcomodi^^log ocaia in vnoUb:o:oc{deftpo/ 

tuerimus loqui oe vegetabiUtuts t aiaUbus ^p:ia vcr/ 

ba faciem^^.Db atit potcrimus plus faccre oefxic pcdc/ 

bit cj: co:Eibus eoE i ^pctatib'' fua:p affectionii co:Ea/ 

liii.firgopponcrcboctrina fcieoeaia:ipoftponere oo/ 

ctrina oc fcia co:pi3:cft via copendiofio::': notio: ad oi 

fccndii:^p:cponercDoctrina Dcco:po:e:i poftponcrc 

Doctrina fciendi aiam. ©cietia cnt oc aia maius admi/ 

niculii eft ad cognofcendas oifpofttiones co^:ale6 $ 

adminiculii co:gis ad cognofcedas Difpofiti6es aiales: 

qBuis vniiqdcpeo:pcft adminiculu adalterii.Tloenim 

fempneceflie eftaUeru cj^tremo^fi p:ejxinere.Tlosaute 

eUgimuspponere vcrbiioeaia ppter e^cufatione qua 

oemoftrauimus.Si quis aute voluerit mutarebiic oj/ 

dtnem:faciat.1'lo8 autes no caliiniabimus illii.i bic eft 

«cptitn* fejrtusUbencuianectemudfepttmusquieftoc tractatu ■ranftKio 
ct cdbaa 

(aptop. Scia bc 
aii qmd 
pzcftct. 
t«fi»fitionii vcgetabiliij:poft buncfequct liber octau''. 
in quo tractabit oc oifpofitionibns aialium:i ibi perfi/ 
ciet fcia naU8.ocide pfequeter adtjdemns fcias oifcipU 
nalcs oifhnctas in (juattuo: Ub2is:poft bcc oia cofeqac/ 
tur Ut)erocfciaoiuina:Dcidcadncctemu6 aUgd oe fcia 
Dcmo:ibU8:iibi perficietur bic totiis nofter iiber.^ 
CTl^ortis p:ime capitutus p:imum in qno affirmat efTit 
animei oif?initur:fmgjeftanima. 

'7l^<9mfiA igiturqjp:imuDebcmu8co 
JJCeiim» (iderarcocbis:bocc.f.8fRr/ 
[ mare cffe buius qdvocat aiaioeinde loqmur 
]oeeoq6fcqtiitpoftboc.£toiccm''q:no6Vi 
■*-* demus co:pa qda q no nutriunt ncc augmo 
tant nec generant :i videmus alia co^ea qiie nutriunt; 
1 augmentatur : i gencrant fibi fTmilia:i videmus aUs 
co:Eaquefentiunt;imouent voluntaric.Sednon btit 
l5ecc]cfuaco:po:citatc.'f^cftatigitvtfttinefl'entiaeo^ 
puna'piii:p:etcr bui^ co:po:citatc. £tida quo cmanat 
ifte actiocs of aia:i oio gcgd cft pn^cmanadi a fe actio/ 
ncB q no funt vni'' modi i funt voUintarie: fponimus ci 
15 nom aia:i B norn c nomc burrei.no cj: ef ccntia:ncc 
ejcp:cdicamcnto in quo cotinet poftca. Tlunc autcj no 
affirmamusnificffcrciquc eftpn^^ciusqd oipmu8.i 
affirmamus efTe rei ej: boc qd babetaUq^ acddc5.Dp5 
aute vt E 15 accidens q6 byacccdamus ad ccrtiftcandu 
eittsefTentia:iadcognofcendi)quidntfo:ta(ri8 cni ia 
oidicimu8;gjidq6moucFb5moto:emectamej3pterl5 
fdmus cfTcntia buius motons qtwd lit.fcicemus igitur 
g> poftcp r? in quibue vidcmus cffe aias fimt co:Ea:i no 
pfKimrc(Teeo:u5Pmg5funtvegetabiU3;velaiaUa;nifl 
^pter ciciftcntia buuis rdin ilUsauncbcc rcs : pars dt 
in coftimtionc co^partcs aiit c6ftitutionis:ficut als oi/ 
didfti:Due funt : vna parscft id vndc rcs eftid q6 eft in 
acntatteravcro parscft id vnde rescft id q6 eft m pote 
tia:q6 eft illi ficut fubm.Si ailt fuerit aiavt pars fc6a:ri 
neoubioauteco:puscftocgticdu3parti6.tiicno cofti 
tuef aialc vel vcgctabilc ncc cj: co:^ ncc c^ aia:s opus 
erit aUo cdRimcte:q6 fit p:indpiu in cfTeau j^ idq6 oi 
jrimM6:iboceftaia.iipfacftl5oc quo loquimur.Sed 
op$ vt aia (it id pp q6vegetabite;iatalecft in effccmve 
getabite iaiale.Siautidfucritco:pu8:i flt co^p^cui' 
foanatiifttlicutoij3mus.lSiai]tfiieritco:pu6Cumfot 
ma aUa*T ipfii5 nocft pndpiii c)c 15 gj eft co:pii8 : f5 crit 
pncipiiJ02ttla fo:ma:icmanan'o iltaru oifpofttionum 
eritabefl^entiaillius.fo^ine^quauismediatcbocco^EC 
•zeritbocco^pnspareco^EisaiaUs.iocd idcrit p:ima 
pars vndc pcndet illtid p:incipiii:i no crit ipfum f m g> 
eftco:pus:ni(t ttn aliquid oc tota collectioc fubi.Coftat 
ergo i^centia aic no cft co:pu8:fcd pars aialis ant vcgc 
tabiUs:que cft ci fo:ma:aut qfi fo:ma:aut qfi Bfectio yl 
virtus;vclf»otctia.biccmH8 igif niic;g> aiapot oicivia 
velpotctia;c6parationcafTecnonii:queemanantabca. 
j3imitr potoid vis ex alio intctlcau;c6parationc.f.fot 
mariifenfibitium iintetU'gibiUuquasrecipit:^p6t oi/ 
cieiiafo:ma c6parationcmacinquaciciftit:cj qnibua 
Vtrifc^ c6fh'mit ful3a vcgetabitis autaiaUe:pot etia oi/ 
ci pfectio:b«c c6paratione.f.g? pcrficimr gcn'' p illam i 
b5 clTe fpedcs per itta fiue fit oc fupio^ib^fpcciebns^fiue 
oe iferio:ibU3. Tlatura eteni gencris imperfecta eft lin 
terminata:nifi perfidateam natura oiflcreticfimpUcia 
aut non fimpUde adiuncte ilU;cum autem aduenit d c6 
ftintiwr fpecie8.({:i>iffcrcntia cni^ cft pcrfcctio fpcdei 
o: boc g» cft fpccics : vnaqueqj ofit fpee no bs oiffcren/ 
tia fimpUcc.3a fafti bocq: no biit nifi fpce quaru ee'n/ 
tie(itntc6pofiteej;founaimateria:i fo:ma inilUaeft eaawu a 

lipltataat 30 

Z(ta non dl 
nemitiwtc Sripbcab 
t.co.tU 

KXtUp* Brtfcie M ari.«. lepC 
ca.7. tHiferentfa Kmplex cim qd coihtuit q: illa.oeinde oicf/ 
^ musgjoisfoimacltgfcctioifsnooisgicctio foz^.lDa' 
^'(lcrenifabucandipfcctiocrtciuitatisr-zcatpctariusli 
gno|;pcri^ctiocilnaui3:ncctamc funtfozmc ciuitatis 
velnaui8.£tcuiufcu(ppcrfcctionia dtcflcntia fepara/ 
ta pcr fe ipfaxcrtc no e fo:ma matcricmcc in ma:fo:m3 
etcni qucelt in matcria elt fojma ipzeiTa in illa:': ejciiles 
jjpterilla:niit fo:te confenferint vt perfcctio fpecici vo/ 
J5 cctur foima fpcciei.0ed iam confen fcrii t in boc. vt l)cc 
eiHf.t.6in» res.fc; aia coparationc matcrie fit fo:ma:coparati6e ^o 
i,c5*« 4, j7« totius collcctionis fit finis i pcrfectio.Zct coparatoc mo 
uendi fit p:incipiu cffjciena i vis mouens.fit quado qui 
dem ftc efl:tunc fojma fignificat coparationead rem ro 
inotiftimaabciTentiafubltantiequcbabetciTe per illas 
« ad rem p:opterqua fubilatia babet ec q6 ipfa cft:i ad 
rem que ^pter ipfas eft in potetia:-: ad re cui no copari 
turactione0qtieeilmateria.3nimaenifo:ma eil e)ci$ 
refpectu.f.gjbab5eiTein matcria.Tp>erfcctioaut figni/ 
ftcat coparatione ad rem perfecta:e]c qua emanat actio/ 
ne3:q: perfectio eil refpcctu fpci. Clarii igit eft cp cu5 in 
Ooctrina oe anima of gp ipfa eft gfectio : boc plus figni/ 
ficatintellectiii-zetiabocpluscompiebenditomnesfpc 
•^ cieaaicvndi(g.j£tbocneceiTecftoiefeparateamatcria. 
f nde fi oi]cerimu8 etia cp aia efi perfectio:boc mfto mc 
liuseil ^fioijccrimus aiamelTevim.autvirtutemaut 
poten tia5.l:a aiitque adueniunt cf .aia:queda funt que' 
admoda motU6:i qucda funt qucadmodit fcntire:'! ap/ 
p:ebenderc.3pp:ebendcreaiitbabetn6e^boc q6 ba» 
bet virtute que eft pncipiil eif icicndi:fed p:incipiu rcci/ 
piedi. IDoucre aut bs no ej: boc q6 bab5 in potetia pn"* 
recipiendkfed pncipiu agendi.1lec Dcbet vnusftbi ma/ 
gis attribui:^ aliud.ideil vt magis lit potetia vn ius;$ 
alterius.TIa (ich oicit potetia vel vis voluntfignifica.' 
re vtru^:babebitbec tunc cu; eqniuocatione nois. &i 
autemcit Diciturpotetia voluerintfignifiaire vnum ti» 
3 tum:x non aliud accidet boc qd Di):iiuus.(r3te ct figni 
ficatio buius nois potentia vcl vis vcl virtu6:n6 app:e 
bendit abloiute ecntia^ aic ej: boc q5 cil aia nifi ejc vna 
Cantu partc:'z no e>:alia.5a aate occlarauimus in [ihzis 
\OQici3 qp boc no eft conuenics nec^ rectu.Cum aute Di/ 
)3mu8gjmacftpcrfectio:c6p:ebenditvtercpitcUcct': 
qz anima cil potetia qua perfidtur in aiali:c6p:cbenfio 
rci cft perfectio ej: potcntia ej: qua emanant alTectioc* 
etiam ell gfectio^aia eriam fcparata eit pfcctio:': anima 
quenondueftfeparataeftperfect!o.£j:bocaute9?nos 
lf> vocamuselperfcctionenonduitcUigimradbuc:an fit 
fuba.©enfUB eni ijfectionis bic eit.fc5 id ^pter cuius ee 
fit aial in actu qvxIx vegetabile in efTectu vegetabile:e)C 
bocaiitnondu iteUigitur:an fitfubaan n^.C^icim^^igit 
nos no Dubitare:banc re non ciTc fubam ey: in teUectu ^ 
ma eftful>a:necetia e%eo intcUccai:qHo copoftmm eft 
BH.Z.6 aia fublbntia.Sedan fitfubftatiaejcinteUcctufo:mc.boc 
t,c».2.i.i!i, Videndu eft.Si quis aijt Di^erit cp cum cgo Dico aiam 
fubam.f.fo:mam:non cp inteUectu qui fit generaiio: $ 
fo:ma.boc oico.Sed c^ intcUcctuquo fubaidcm qp fo: 
ma eft:boc eni iam e^c eis muUi Diperunt:non cft bic lo/ 
cusc6fiderandinecDiuerittatis:vUom6:q:inteUcctiis 
bicquo aia oicit efie fubflatia idcmeft cuboc qd eft fo: 
ma:imo boc qd Dicit fozma eft fuba idem cft q6 fo:ma 
,, eft fo:ma vcl pfcctio:ficut bo eft b6:vel oUqs dc vniuer 
*» (itAte bominit:fed boc vanu eft.Siaiit oicit fo:ma.3d 
qSnoeftinfubicctovUomodo.f.^non babet cpftcre 
xWo mo ineo qd appeUauimus lubm:tuc non erit ois g 
fectio fuba:muUc eni ej: pcrfectionibue funt in fubo ftne 
oubio:quiui6muiteillec6paratione cojpofiti-.xeji^i^gp fC^pU ftintpar6flliU6nonp:obibeteae^einfuKo:nce^e);15 
cp funtin iUo:non fTcutaliquid in fubiccto funt fi:ba:itc 
putouitatiquis illoy .Tlon eniseft fuba qdqcaliqua c6/ 
paratione no eft in fubiccto.^ta cp id q6 cj; boc n6 cft in 
bac re:vt in fubiccro fit fuba:quia no cft iuba niit at5 in 
nuUo fuerit vt in fubiccto.gt bic in tcUcctus non ^bib? 
illud efle in aliquo:ficut q6 no eft vt in fubo.q: no babs 
bocc]coibu8 c6parationibU3.Cu autc coparatu^ fiicrit 
adaUquidin quoeft ncn vtaliquid eftin fubiecto:tunc 
eft fubftati3:tcii coparaturadiaUgd eft accidene:': cft 
ctia rcfpcctu fwi ipfius in fe:q: cu aligd attendcris per fc 
% cofideratii fucrit in feipfo;': non inucneris ei fubm ali/ 
quo mo erit in fe fiiba.!Si aiit inucneris accidcns q6 eft 
in aliquo no vt in fubiccto.£t pft^ inuen cris illud ire 
aliquo ad modii eftendi in fubiecto:in fe accidcne eft:no 
cnincccfleeft:vtciin6fueritacciden8inoUquo:fitfub/ 
ftatiain iUo:po(Tibileefteni vtaUquidfttin oUquo nec 
Vt occidcns : ncc vt liibftanria:(tcut pofl^tbilc eft ; vt ali/ 
quid fit in aliquo:nec vt mult3:nec vt vnum:q6 tft in fe jrjj 
auteft vnu:aut multa.&ubftantialc mteyi fubftantia 
noncftvniiaiecaccidense^intcUectu accidcntalis q6 
eft in f fagogi9:cft accidens q6 cft m catcgo:i)6.3a aute 
Dcclarauimus in Doctrina arti6 logice:boc ergo manife 
ftum eftq^abaianon rcmouebit accidcn taUta6:^ptcr 
boc gp in copoftto eft ficut par9:fed vt op5 vt in fe fit vt jgt Wkq 
no in fubo vllo modo.^am autcm lcifti quid cft 111^5:5 p rumcicn 
fioleaiabsclTe noninfubo.50isaiaeftfubftanti3.Bi "e.c«r.a» 
QUtcm aUqua aia fuerit e^nftens per fc:-: vnaquec^illa/ 
rum fiicritin materiano vtin fubiecto.tuncomnis ni^ 
eft fubftantia.!oi autem tiicrit aliqua anima cjciftcns in 
fubiecto:quauis aisbocetiamfitpars compofiti:tunc 
eft accidene:qu(a boc totum eft perfe>:n'o:vnde nondu; 
occlaramm eft nobis vtrii aia fit fubftatia:an n6 fublla 
tia:e]c boc q6 pon imus ea encperfcctione. £rrauit igit 
qui putauit boc fuff icere ad ca efle fubam:ficut ad cam 
eflc fo:mam. i^icemus igitur cp cti fcierimus aiam cfTe 
pcrfccnonequacucgDeclararioncautDfiaDcfignaucrt/ 
mus perlectionc':n6 Dicemns tame nos ad bec ^pter 13 
fdrcaiamquidfit:fedfciemu8camfmbocq6 eft ani/ 
ma:boceni nome'aia non eftindiaii ei ej:fubftatia fno: ^ 
fed ej: boc gj regit co:po:a •: rcfertur ad ilia:-: idcirco re " 
cipitur co:pu8 in fui Dififin irione:e):empli gf a:ftcut opu8 
accipiturinDifFinitioncopificis:qu3Ui6n6 occipiat ia. 
DifFinitionccius fm qp eft bomo:-: idco tractotus dc aia 
fuitDefci3nali.iQuiatr3CtarcDeanimafmg?canittta ^n.i ec 
cft tractarc oc ea f m g> babs comparationc ad materia aia.t.c«, 
1 ad motil:vndc op5 ad fcicndii cfTcnriaaie facereaUu5 »i« 
tractatii per fe foUi.Cum enim fcierimus ccntiaj oic no 
impcdicmur fcire in quo pdicameto fit.quicn i icit 1 co/ 
gnofcitencntiarci^ipjcmetctcnetnamreiqueeft ee"n _ 
tialis ei non impeditur fdrc:q: eitts cft.(L li-erfcctio at j^ 
eft ouob^modisrperfcctio p" 1 efectio fc6a.gfcctio ault ^'^^* ?• 
pjima eft ,ppter qu.t fpccics fit fpecics in effcctu:ficut fi '''^''* 
guracnfis;;x:rfcctio mtfct^ cft aliquidcpeis qiic con/ 
fequuntHrrpeciemrei^autcjracrionibiiseius.aHtejcpaf/ 
fionibus ficutincidere cft cnfi:i ficutcognofcerc -: cogi 
tare 1 fen rirc 1 mot'' bomini:bec en i finc oubio pfcctio/ 
ncs funt fpecici.fcd non p:iiTie.11on cnim ad boc vtfpc/ -p 
cies fit id q6 eft in cfTcctu babct opus baberc boc in cfTc 
ctu.Scd cum babucrit p:incipiU5 boy in cffccni.ita vt 
bec fiantin potctia:quc antcnoerantciin potcntia.nilt 
in remota potetia que egct vt aUqua alia res pcedat ca5 
quoufc^fiatipfaciccrtinimapotctta:tuncaial fiet aial 
in efrcctu:ergo aia cft pcrfccrio p:imo:f5 q: pcrfccrio eft 
pcrfecrio alicuius rei:que eft co:pu8.3fdeo ops vt co:p'' u ecdfiimmn nitellectit generali i eqiiali: fifcttt otdicifti 
in oocinm ,pbandi. non cni; boc cojpua cuius aia cft 
gfectio eft oc cojpus. Tlo cni elttxrfectio cozeis ordfi' 
cialis ficut fcini aut fcabelli:i bui^^fcd perfectio coipo/ 
rienaturalie^necois cozgis naturalis.llocenidnima 
gfcctio ignis aut tcrrcrlcd eft in boc noftro mudo pcrfe 
ctioco2gisnalis:c;:quocmananteiu8 perfectiones fc/ 
ciide: jjptcr in ftrumenta quibus uiuatur ad opera rite: 
qaop piimd eil nutrimcntti t augmcntii.io aia qul in/ 
uemuius in aiali i vcgetabilieO perfectio pzima co:po/ 
ris naltsinftrumctalis babcfis operavite.(i;;;£>edDubt 
tat in boc loco a quibufda.f.qz duquis oicere poteft bic 
quo in bac otfT.nitione non continet aia celi que opera/ 
tur finc inllrumctisiqd (i oimiferimus nominare iflru/ 
incta-zfuifecerirnobis nominarcvita no^derit nobis: 
qi jaia qua babet ceii non cfl nutriendi vcl augendi:nec 
etil fen ticndi:qua noe itcUigimus pcr vita:fed tamc MX 
qua noa ponimus in bac oitfinitionc b5 boc.£>i aiit vo/ 
lueris g vita itetligere id q6 babet aia celop.i?bi gra.oc 
cognof.endo:iimaginado intelUgibiliter:': moHe'do ad 
fiae voUt;itarie.C)cciptemusco:pus vegetabiUu ab vni 
ucf fttatc babeniiu anima.^temctia fi nutrimcntus cfl 
Vtta:cur no iuiponimus nomen vegetabiitbus viua fi' 
Ueanim3lia.(L Stet" ^ttas pot quis oicerc^gj opits fuit 
affirmare aiam:i cur nd fufficit nobis oicere:g5 ipfa vi/ 
tacftpcrfectiobecejrqua emanat idqdattribuim^nc/ 
ccffario anime.5ncipiemus aut rerpodere cotravnam. 
qitacE irtarii oppofitionii z foiuemus eas.^iccmus igi/ 
tur 9> oe cozpozibus ccleflibus oue funt fnicSnia vna 
cfteius.i.cj oi]:it q> vis vcl virtus vniufcuiufq^ l^ellc c6 
ficitur c^ipfa^tcjcmultisque reguntunficut quodda$ 
aiaUOpus igiMr eani pcrficitnr c% alijs que babet mo/ 
tim:i funt bec ftcut inftrumcnta<&ed B oictio non cur 
rit pcr oes (lellas.iSentcntia etia cius qui vidit:^' in of 
fpera elt anima foUtaria ^pzia:t vidit g? ibi eft nouum 
co2pus:qd eft vnitin cf ectu:n6 babes in fe muUipUcita 
tem.3fti omnes vidct gp nomen aie:cu5 oicit oe anima 
ccloia:i oe a!a vegetabiU couenit eis quaft cquiuocc:q! 
bec oiffinitio no eft nifi aJeque eft in c6poriti8.£t cuj fe 
cerintvtcoueniantaiaUacumceloin intellectu nomi/ 
nis aie:e)xUidttur iteUectus vcgetabiUii ab iUa vniuer 
ritate:q^i8 boc facere oifficile ltt:q: aiaUa -z celii no c6/ 
neniunt in intellectu nois vite:nec etia in intellectu no/ 
minis rattonaUtatis.'i^ationaUta3 eteniqueeft bicco/ 
uenitaiebabetiouositeUectusmaie6:bocaiit non cft 
pofTibile cite iUis ficut pofteavidebis^^nteUecms eteni 
jlttceftinteUectus in enectu.5nteUectU6 mtc in effectu 
non eftcoftituens aiam que eft pars oiff tnirionis aiaUs 
rationaUs.&imiti- ctia fenfus bic oicit vis qui appzebe 
ditfenfibiUaadmodumrecipiendiitmiUmdinescozii: 
1 patiendiab ei6:bocaute3 non poteftefre ilUclicut po/ 
ftea fcies.oeinde ft fhtdueiint:'; pofuerint aia^ ee pma; 
gfectionc eius q6 eft mobilc voliitate:i oocile cjc omnU 
buscojpoztb^^ita vtoiffinitiocoplcctatur aialiai aiaj 
celo:p:ei:cUidenmrvegetabiUa ab eo|rvniuerfitate.ba: 
oictio eft rata.CICotra id q6 of oe vita i aia rcfpolTo & 
ficut mo^: Dicemu6:<iJ iam conftat gp in co:poMbu8:op3» 
cfTe in effectu pncipiiS oifpofitionum cognitaru i conv 
paratarii ad vita5:fkut eft inccdens.^i quis aute buic 
pjincipioimpofueritnomen vita;noneritnobi8 cii illo 
c6tentio:q: q6 iieUigit apud boies Dc nomincvitecum 
oicitur oe animaUbus eft ouo:vnu.f.vt in fpecie fit p:iiT 
cipifi a quo emanant iUe otfpofitiones:': alterii.f.vt coi 
pus Itt optii ad bocvt emanet ab illo ifte actiones.!Sed 
oepumo c6ft3t:q:ilUidn6inteUigituroe3ia vUo tno/ do.Secundu5aHte ftgnatintcntionem quc noncft ani/ 
ma:quia ad boc g? alicid iitaptil ad emanadu5 ej:eoaU' 
quid:autvtftataU'cuiU8^paet3ti3;cft ouobus mcdis. 
Un^^cftvtiencfitaUquidptcraptitudinc ipfasej: qua 
cmanat:ficut nauisque eft apta ad boc vt pcrucniat ep 
eacomodanaualiaitbocetiaindigetrectojequopern'/ 
ciatiu- ifta aptitudo.'l^ecto: eteni:': bec apn'tudo:n6 fiit 
Vrtu i fuBo. £tfc6u8 cft vt no fit in fubo aUgd aUud p:c/ 
terbancaptitudincltcutco:pusq6eftitaaptiivtp:oHC 
niateyeoc6bHftio:fmcumquiponitbancaptitudinc5 
calo»:ita vt calo:c cfTc in co:po:e ide fitqd ee in co^bac 
aptitudinc ficut vidcf :fcd boc in aia non c6cedif .Tloti 
cni ide eft q6 intclUgiwr oe aia:': oc bac aptitudioe ocfi 
gnata:quom6 eni no eft ftccu id qo itcUigif oe bac^apti 
tudinc oefignata:non p:obibeat:quin p:eccdatea5ecn/ 
tiaU'teraUquapcrfcctio:iaUq6pncipitiin co:po:e:in q 
cft bec aptitudo:gj auteitelUgit ocperfectioe pma qul 
oefcripfimu8:,pbtbct vt p:eccdat ea eJfentiaU'ter alfe g/ 
fectio:Bfectio eteni p" no b5 pn"" ncc Efcctocs pma:g q6 
iteUigif oc vita:'; oeaianocvnii': idc:fi q6 oicim" aia j 
VolumTteUigerc q6 oes iieUigi5t.fi at voUim^QJVita fir 
nome mttiuocii ad aia^ in fignificando gfccnone p'5:n6 
cotendimus fup boc:quin vita fit nome cius cp volum^ 
af1irmarmareoebacp:imacfcctione:ergo ia cognoui/ 
mus ni^ic intcUectii noi6:quo oppcUaf bec rcs quevoca/ 
tiir aia cj: rclationc qudbs. C£>ebcmus aiit niic labo/ 
rare ad c6p:ebcdendum quid fit bcc re8:que.f.c>: rcipc/ 
ctu p:edicto cft aia:i oebcmus innuere in 15 loco aUgd 
qtio affirmef cffe aie qua babem'' ad fimiUtudin e euigi 
landi i remintfcendtvt boc muUit ^jfit ei in quocft vir 
tusinfpiciendiveritateperfcipfU5:adeo vtn6 cgcat t)v 
ti&'.i ad via c6tierti:i feeari ab erro:ib''. (T i:iiccmu9 
igiwrgjaUqitisepnobfsputarcDebctquafifubitocrca 
tud eet 1 gfectus.Sed vclato vifu fuo:ne vidcar epterto 
rat-tcreatuscifetficquafimouercturin oere:aut inani; 
itavt eii non tageret fpilTitudo aeris^qua ipe fentire pof/ 
fet:i quafi ccn t oifiuncta meb:a ctu8:ita vt no concurrc 
rentfibi:nec contingerentfcfe.ocindcvtvideatfi affir/ 
met cfTc fue eenticl lon eni oubitabit afTirmare fc cfTc: 
non tamcaffirmabite;:terio«jfuo?:mcb:o:ii:nec occul 
tafuo;:iterio:ii:necanimii:neccereb:f]:nec aUquid ta* 
U'um:fed e;ctrinfccus affirmabit fc cfTcCuius non aif ir^ 
mabitlongitudincneclatitudinc ncc fpiiTimdincm.JoJ 
autem in illa boza:i in boc ftatii pofTibilc cfTct ei imagi/ 
narimanu:autaU'quodmemb:o;r:n6 tamciUud imagi 
naretur cfTc partc (ui:nec ncccfTariii fue cflentie.Xu fcts 
cp id q6 afTirmatur aUud cft abco q6 no affirmat :i con 
cefTum aUud eft ab eo q6 non concedttuniquonia eflen 
tia qua aff irmabat ce cftjppzia iUueo Q7 itla eft ipfamct: 
1 eft p:etcr co:pH8 eins:i membza ein5 quelhon affirms 
bat efTe:ideo ejqpergefacttis babs viam euigilandiad fci 
cndumg^cfTeanimecftaUudq^cfTc co:po:is4mo non 
egetco:pozeadbocvtfciatdnimai percipiat cam.!oi 
autent fuerit ftupidHs:opus babct couerti ad viam. 
dCapitulii fc6m oc numerando ea que^oixcnint antig 
Dcantma iciusefTcnna. 

i'2*'<>mil«'S>wg7antiqui oij:crunt in 
^ vvi II uv jjocideo quia oilTenferunt in 
viapcruenicndiadilUid:quidamenimiUo^ 
^contendcrcappzcbcndcrc fcictiam animcQ 
'monim:quidamaute per inteUectti:quidam 
vero per vtrii(^:quidamveroper vitam indiffercntc. 
0.ai autcm voUtit pcruenire ad fcientia5 animc per mo 
tumvidebatttrei^Q^mouerinonvenitnificximouentc: 
f S>ntototp:imu9opo;tetrtncoubio;vtfir mobilis ej; 
n toiuau. 
art.p ti aio. 
txo,iz. ^c ah Tlbartii^ 1itosm$ 3©ono<Titu# 
1 lcucippDS t 

Hm ^ oe m» T&mocrlm» 
vcMcic anft. 
pManima. 
t^iao. Kfppww 
ticit anft.p 
9eflia.i.c.3z 8(Mc(t vlT. 
fotaiat,co. Cmpedoclrf 
vtan.oidt^ 
tt»iMx.zS 

Xcnocraiee. tbtrpania 
Cffirml^iuo. 

JOfAotilaco 
dcmoiuua. 

£alenut< 

Critiaen 
flrin.p 6 affl 
U4Z' » fcipro:fedaiacl>motoj p;imusinftrumcnta!l[squc ba/ 
bct inftrumenta apta ad moucndii mcmbjo mulculis •: 
nerms:t pofuitaiammobilcmejrfcipra^vndcpofuit eas 
fubftantii [mojialcm.putauitcni; qdgcquid mouctur 
n fcipfo impoiTibilc crt moueri:Diccno q> co:po2a celc 
ftia ideo non cojrumpuntur qj cius rei caufa eftpcrpc' 
tuitasimmotus.Quidamauteejccis nagauit animam 
cflfc coyxi9:fcd pofuit eam fubftantia incojpojca mobi^ 
lem q: fcipfa.aiij pofucruni ea cfTccojpus adinucnicn/ 
tea gj ipfi c(t cojpus mobilc ex fcipfo.St cj: cis ftiere ali 
qai qui pofucrc aiam atbomos; vt jjptcr boc cfTct babi/ 
li« in pcrpctuitate fui moms:oicentcs q6 aial attrabit 
iftos fpirandoii quia fpirarccli nutrimcntii animeqtft 
ffxrare facit alam permanerc ^ptcr reftitutionc aliom 
ciufdem gencris.loco eoiii atbomojii qui cmiflfi funt.-q 
funt co:po:a indiuilibiiia i quc funt pncitna:': oij:it cos 
cfTc mobites cj: fcipfis^ficutvidcmus motii co:p femper 
in fpatio acris:'z idco fiicrc apta ad moucdii aliud.Qui/ 
dam vcro oij:en eos no clTc aiam:fcd moucnte cos quc 
cft in eis 1 intrat cozpus ipfis in tratibus.Quida ttutem 
pofuitanimacflcigncm:videbatcniigncm cjTc rcmF»i' 
ternum inotus.Quidam vouicrc peruenirc ad fcien di 
aie pcr appjcbcnfioncm fiuc pcr intcllcctus.icj: quibus 
qnida; [xitauerc:^) aia no appjcbcndit aliquid qdeft 
e^ctrailla^nifiquiaipfaertpjiojeo^-zpMncipiu cius cft: 
vndcopoJtuitaiamefTcp:incipiii:iporuitcam ce eiae 
gcncris^cui^^cft p:incipiu.f.vt ignis^aut acnaut tcrra:aut 
aqua.aiijs aute vifum ftjit ei cflTc aqua ^pter multum 
bumiditatis quc cft in fpcrmatc cp eft puncipiii genero/ 
tioni3.(Laii)autcpofucrccamcorpii6 cflfe vapojabiV 
lc:videbantetcni vapozeede pancipiu o{um rcnl:': fiic 
runt multe alie fentcntic:ricur illc quas rcifh:omnc8 ou 
tcmiHioicebant g^aia nofcitomnia:nific^ bocg? dl 
c(Tcntiap:incipy oium rerum.Similitcr ctiafcntcntia 
ciuseft:quividit^ p:incipiafuntnumeri:ipofiut aiaj 
numcrii.(rQiiidaenicof vidcrcq^anima no appjc 
bcndit in actu:nifi id oc quo in ipfa e\\ aliquid:tiic ergo 
pofuit an ima copofita q: bis quc vidit ei c!emcta.£t Yy 
eftauedidem:quipofuitaiamcfTccompofitac^qttuo2 
clemcnas:^ e;c victo:ia i amo:e.Dirit enim ^ oia no ap/ 
pjcbcdit quicquid eft nifi per fimi .itudine eius qua baf 
bet in fc.Scd qui pcr vtnmtg eft:ficut illi quiDij:crcg» 
aiaeftnumcru8moucn6feipfam:fedcft numcruecx 15 
q6 cft appicbcndcns:': eft mouens fcipras Cf boc q6 cft 
pjimii moucns.^cd quiconfideraucrunt p vita indifTc 
rcnte:runt quidam qui Dijccrunt q; anima cft calo J natu 
ralisiJco quia cuin ipfo cft vita.aii) vcro vifcmt q> eft 
frigiditas.aiaetentDenoiataeftab anbclitu:^ anbelit'' 
eft infrigidans:': idco infrigidamur per Mractione} ad 
cnftodiendfl fubftantia anime.([7Quida; aute oi^xrut 
cp animacft c6ple]cio:c6plcj:io cteni quadiu fiicrit ftabi 
li6:non moucbiturfanitasvite.(CQuid.1aute oixcriit 
aiamefrefanguine:cumenifanguiecfftinditur vita oc/ 
ftruitur.QuidamaiitDi^eruntq^anima cft copofitio i 
cdparatiointcrclcmcnta.fcimuscteniQ? copofitio alv 
quaeftncccflfaria ad 15 vtcj:ctntis fiataial^tquia aia 
eftc6pofitio:ideoDiligitrcsc6pofita9 e^^atbomis-z ol/ 
l^tibus 1 fapojibus in quibus Dclectatur. Quida pn/ 
taucrc aiit cp aia eft ocus q cft fublimis rup oc q6 dc illo 
oicunt bcrctict:Dicuntetcnim q? ipfein aliquibus eft na 
tura t in aliquibus cft aia i in aliquibus ell intellcctus 
qui cft fublimioj -z mirabilioj fupja eflc osnnc in quoip 
fum faciuntc6mune."DeautC5 funt (cntcntie antiquifli/ 
moiii Dc anima:qtrc omnes falfc funt:icd qui eam appije 
bcndcrc voluerunt per motii pjimii incoucniens gp eoa C^pu fequit 15 cft.fcflic; cp obl iti fu nt quictis.S f cnt? anima 
moiict q: boc:q> ipfa moiicturific cnim pofticrunt^tunc 
quics pjotienit e]ccaquicrccntc:crgon6cftmobili6e^ 
fcipfa.ZTu fcis antcm ej: pjcmtfTis q> nullu; mobilc mo 
uctunniri q: moucn tc:': g? nibil mouctur cj: rc^ro : aia 
igitur non eft rcs mobilis c;: rcipfa.(I73tcm bic motus 
quo mouct ata;ncce cft vt aut fit fm locii:aut fm qua ti 
tatc:aut f m q Utate:aut f m alid. Qi at fiicrit localis nc 
ccflc eft vt fit aut naturalis:aut violcntus^aut animalis. 
©iautcmfiicritnaturaiisfincDubiocrit tin ad vnam 
partcm:critcrgo motio animc ad vnam partem tantii. 
J5iautemfiicritviolcntus:tuncnoncrit mobiliscj: fc 
ipra:nec crit cius intcn tio qc reip3.(]7©cdmcliu6 cft vt 
oicatur creotoi elTc pjimu; pjincipiuin:^ q> (it anima: 
R autem fucrit animalis:tunc animo pjioj cft anima : i 
fit fine voluntatc:': crit aut vnus g> nun varietuncuiiw 
monocrittantu; advnampartcm:auterunt oiucrfux 
erunt intcr illos:fiait fcifti quietes finc oubio:-: tunc n5 
erit mobilis ej: feipfa:fi fit Pm quaiititatcm:fcd motum 
fmquantitatcm:non babctmobilcc):fcipfo : nificjcin/ 
fitfione oliciiius qd penctrat illud ■: conuertitur in eim 
c(Tentia;.(L IDotus vero fm permutationcout erit ejc 
boc q6 eft aniim:': ninc anima cu; moucrit Dcftnet eflfe 
anima:aut erit motus fm aliq6 accidentium:que acci* 
dunt ei e;: boc qi cft anima:pjimum autcm bojum cft: 
quia boc q> ipfa mouetur non eft ad modii; q> ipra mo 
uct:quia ipfa cft quieta in loco cii mouct in loco.fc6; eft 
qjpermutationisfmaccidcntiafinis eft baberc illud 
acciden6:q6cumbabitiifiientceflfabitpcrmHtatio.5a 
ctiam ocmonftratum eft tibi q> anima non oebet ec co? 
pus^tqjmoueneinlocofic vtmoueaturadmodii quo 
mouemreftcojpusfineDubio.@iautem anima babe/ 
rctmotnmlocalempoflribilccfTct animam fcparariab 
aliquo co jpoie:': poftca rcdirc ad illud.t itti poniit ani/ 
mam:ficutargcntumviuumin vtrc:q>cum voluimr 
voluiiur -: vter:': negant momm eiae efle motti elcctio/ 
nts.(C5tt'Tietiam fciftig?fententia oeinani:Delira eft 
cvana.fi>imilitcretiamrcifti:g> fentcntia oe pjincipio 
vnoelcmcntarifabulaeft.i>eindeinc6ucnicnscftiIld 
g? oij:emn t.(cilic; q> rcs oebet ef(e piincipiii fcicndi ca; 
qucfequunmr poftea:no8 ctcnim fcimus^-jcompjcbcn.' 
dtmus animabus noftrismuitarquojumnos non fu/ 
mus p2inapium.Sed oeftructio fcntcntic cius qui pu/ 
tauitgj piincipium vnumelcmentojumcrt:bcc cft.fc; 
ciuia nosfcimusmultaqucnon funt clemcnta:ficut 13 
q> omnie rcs aut babct efTe:aut non:': omn ia cquolia eif 
de; inter fc funtcqualia:red impoflfibilc cft:vt ignis:aut 
aqua:aut3liquodaiiojii oicaturcfTc piincipiu; irtojti;: 
qd Docucrit nos boc ita c(Tc;aut cconuerfo.^L 3ftcm fen 
tcntia animcoc boc q6 ipfa cft piincipiu ciu9:out eft vt 
cognofcat piincipium ipfum:aut vt cognofcatca quc oc 
cidiintcj:pjincipio:inonfuntpjincipium:autvtrun(^ 
(oi autcm cognofcit piincipium aut vtriicg. Scd fcie» 
rcm Dcbct cflfc pjincipiu; ciH6:tunc anima eft piincipiii 
piincipt):qiiia ipfa cft pjincipiiim fui ipfiU6:vt fciatfeip/ 
fom.©ioHtem nonfcit pjincipium^fcd Diipofitioncs q 
ei accidunt:tiicqui9iudicotg>aqHoautigni9 autoliqiJ 
alio;: cfTc pn^^.Scd g porucrunt ea; oppjcbcndi pcr nii 
mcrum oijcerunt g? piincipiHm omnis rci numcnis cft; 
immoDij:cnintg> cflfcntioomnigrcinHmcrHscrt:': cp 
eitig oiflfercntia numcrus cft:quaui9 ale ioni oftcndim' 
ocrtructioncm rentcntic coiu; oc pjincipio:T odbuc po/ 
ftca in Docf rina piime pbilofbpbie ortcndimiis ctio oif/ 
folutione fcntcnticcoium iconfimtlium^tomcDcrtrui/ 
tur bici bcc illoiu; fentctia quantii pertenct ad tracta/ Trepjobi. 
tio dtiquo 
rum. 

Circa f(/ 

©nia (1/ 
milifl poH 
f a t(t ab 
erilT. p DC 
tt anima 
p<rmrto0 
tcxtiie. 

Cotrabt 
recico0« €x TafR. 

Itbto.z. 

<api.?. tihtovcl 

tracra.j. 
capi.i. *\^t(mc tttm piopiid oe dnfma boc modo.fciUc? vt fnff«ciamtt9 

^ confideremus fi anima non eft an imamtfi qiiia cft nii/ 

merus aliqiiis.fcilics vt quattiio::aut quintp : aut qz cft 

parvelimf^r.aHtaliquidgjfitcomunius cj|fitaliquis 

numents.Si enim anima non cft id q6 eft:nifi quia ipfa 

•fiora tt cftaliquisnumerus^gdDiceturDcanimaliqdcftin me 

aiaitbuB ^io gracilliittum q6 cum iciditur moucturvnaquecB gs 

aniiuiorta ^j-^jg ^ fentit.-^Quia cum fentit fine oubio eft ibt aliquid 

Ocio jc imaginationis.SimtUter vnaquccg pars eius feccditfii 

aia.t.c,r<> q[^„q ,„ pjYtes-.x bicmotus fineoubiotftcy aliq imagi' 

natione.Conn-atautemQjDUcpartcs mouetur otiabus 

viribus que funt in cis:'! cp vnaquc(^ illantm minoz cft 

numeroqmeratinconiunctionc.Si3Utcm anima fm 

coseftnumerusquierarinoiialiitd.tunctfte Due par/ 

tes mottentur ■: non pcr anima;:q6cft impolTibilcquia 

vnaqita^ illarum eft anima eiitfde fpedctcuius eftani/ 

maalteriits:crgoanimabiuusanimalisvnaell tn efife/ 

cm:fcd multip|le]:in potentia mitUiplicitate animaram: 

bocautcm qjinanimaliDcHruunttirDitccins animc:'z 

non in vegetabili eft pzopter boc qj in vcgetabilt infufuj 

eft inftnimenmm pzimus^jjptcr q6 pcrmanet opits aiu/ 

me-.non eft astcm ita in animali in mcdio grac(lU'mo:qz 

vna pars co:ponsasimaltsgraciUiminon babctpn'nci 

pium referuandicomplcponcm aptam animc aitera 

autem babct ipfu; pancipium:fcd ad boc vt refemetun 

eget fanitate altcrius partisipartium cieni; cozpozis aU 

tcra pendet ct; altcra ad fuffragandttm ftbi in cuftodicn/ 

do comple]rioncm.Si autc; non fiierit an ima numentd 

Dcltgnatus:r; fitcrit numerus alicuius qualitatis aut ali 

cuius fo:me:videbunf cifcinvno cojpo« multcanime, 

!Scil^i9enig)inmultispari'bitsalg Qtcsfunt:<z in mul/ 

tis imparibus funt imparc8.<5imiliter in mftis quadra 

tis funt quadrati;ITmiU'ter ctil funt ali) rerpectu$.(L 3te 

vnitates aggregate in numero.aut babent fltum:attt no: 

fi autcm babuerint fimm funt puncta:fi aute fluerint pu 

^ cta:aut anima erit an ima:ideo quia cft numerus illoatj 

piinciozum aut non it3:fed crit vistaut qualitasiaut ccte 

ra bu(ufmodi.@cd illipofucruntnamra in animalitate 

nudi numcralitatc:ergo niimerus qui cfi in puniSis eH 

anima:ergo omnccojpuscum pofucrisin co bucmun«/ 

ram puncto:um:eritbaben8animam.3n omni autetot 

pozc poteris ponerc pucta quot voluerts:ergo omnea>2 

pus poteil baberc animam eo q? bcc puncta poil^tpo' 

ni in illo.St autc; anima fiterit numcrus qui non babct 

fintiti:fedqui cfl vnitatee Difgregate:tuc in quo funt Dif/ 

grcpate cum non babet materias oiuerfas^ncc accelTcrit 

ad illas alie p:opuctatc6:ncc Diifercnrie alie.Tlon cnim 

multiplican tur ea qitc fun t fimilia : nifi in matcn^s. &i 

autan babucrint materias oiucrfas:i funtbabcntes fi/ 

tum baben t co:po:a Diuerfa.$oiue autem fit ita fiue non 

fit ita:quomodo be vnitates fiue puncta funt aggregata 

fiimukquandociuidcm coUigatio vniufcuiufc^ eo:um cu 

auo:'Z aggregatio iUo:um non fit nifi velc^ boc qd funt 

vnitates: vcl ct: boc q6 funt ptincta:opo:tet crgo vt vnv 

tates t puncta concurrant fibiad coniungcndiL- vncut^ 

fucrint.©iautembocfitc):aggregateq6aggrcgatvnu/ 

qdqj alij^tc): coniungentequiconiungit vnaquacp ali). 

^ quoufcp coniuncta fint:': ipfum confcruatca coniuncta 

J boc vtfitanimameliu6videmr.!3edej:bocq6Diycritt 

animamcomporuamelTecj^p^inciptjs^iobbocpot fct' 

re p:incipia:'z alia p:etcr p:icipia:p:optcr illud q6 babc/ 

tur in iUa oe ipfis^iboc g> non fcit quicquid efl nifi p:0' 

ptcr fimiUtudine ciusquababctinfcfcquimr necciTa/ 

rio: vt anima non imta quc fiunt e j: p:incipio:': q funt 

oiucrfa a natura ciusXoniunctio ctcnim aUquando fo/ .ir. ' 

dt affecttonea in piincipi;B:i fomtas que non funt in ca 
ficut olTcitas:t carncitas:': bumanitas:'! afincitas •zc.er/ 
go bcc ncccffc c Jl vt nefciantii r ab anima : quia bcc non 
funtinilla^eo gjnon funtin ea:ntfipartesp:incipio:um 
tantum.CL&iautcmpofucrintgjin coniunctionc ani/ £ 
me e(t bomo:aut equu8:aut elcfas:ftcut efl in ca igni8:t 
tcrra:': victo:ia:i amo::magnamccrte putaucrant UuV 
tidam.@ienim fitcrit tn animabomo:mnc in anima efl 
animo:'; in eadem itcrum eft bomo i elefas:t boc erit in 
infinitum:bocetiaabfurdumcfl:t eip. alia partc.fdlicet 
quia opo:tct f m banc pofitioncm:vtaut Dcue nibil fctat 
aut fit compofitus qc omn tbus.-vtruc^ autcm bo:u; be> 
refie cit.z cum boc ctiam opo:tet vt fit ignaru8victo:ie: 
vioi X contrarietatt8:qz vt'cto:ia non cfl in eo.£^ victo# 
rta ctcni; fm eos p:ouenit DifTolutio i co:ruptio eius in 
quoelt:ergofcientiacreato:i8Dep:indpt)s crit imper/ 
fccta.": bec magna i abfurda cfi berefie.Dcinde tcrra o$ 
Vt fciat terram^iaqua aquam:fcd vt terra no fdat oqua: 
ncc aqua tcrram.£t caUdum fciat caUdu;.<: non fdat fri 
gidu;.ict opo:tct vt memb:a in quibus efl mtiUu; tcrre 
mta tis fin t multum fentientia tcrraj^qd non cfi ita:quia 
funtno fcnrienttaterra;:nccaUquidaUud:abecfuntvt 
vnguis:': 06.CC3ClDelt'u8 efl autcm vt rce patiatunt afTi 
datur a fuo contrario:<^ vt oifidatur a fuo fimiU. jtu m 
tcmfds qp fcnfua efl aliqua af}cctio:vel aUqua paffio : t 
opo»et ^m eos vt non bic fitaUqua vts que app:ebcdat 
cotraria.£toponetvtalbcdo^ntgrcdonon appcben/ 
damr vnofcnfuifed appjcbcndat albedo gte viftts que 
efl alba:'! nigredo parteeius quc efi nigra.£t quia colo/ 
rcs babentcompofitiones infinitas:opo:tctvtattribua/ 
tur vilUi partce infin ite i oitierfo:um colo:um.0i aute 
tncd^ colozes non funtcem':t non fint nific6mij:tio cd/ 
trariom; ^m magis i minus abfc^ alta oiucrfitatc : tunc 
opo:tet vt app:cbenfo: albi app:ebcndat album pums 
t app»benfo: nigriapp:cbcndat nigrit purum:quia inv 
poflibileeltciapp:ebcndercaUudabipfo:t opo:tet vt 
non impcdiatur fcirc ptincipia fimplicia compofitoatj 
inon cognofcatmediaco:uminqtiibit8nonapparetal * 
hedoii nigredo in cffectu.)3imiUtcrctia5opo:tct vtap/ ^ 
p:cbendattriangulumpertrianguUim:'z romndu; per 
rotundum^taliasfiguras infinitas^inumcros ctia pcr 
fimilimdincm co:um.£runt igirar in fcnfu figurc infuti 
te:g? tc tum cfT impofTibilcZiu fcis «utcm p» vnuj fulfi/ 
dtadptobationcmcontrariotiitad cogniiionem eo2ii 
pcr illud.!3icutrcgularectapcrqnaocp:ebedimu8re/ i«,.tafc,ai« 
cwm 1 ama fimuUTlon cnim opoztet vt quicquid idt ^^gc, 
ttir fciawr per td q6 efl cis p:op:t'um.J5edco:uin qni po 
fucrunt antma apptebcndcn tc rce per momm fuum cir 
cularem vt eo moucatur ad af^ncbcndum rce per illus 
potlca oedarabimus ocflnictionc fuc eicttonie:cum oe 
darauerimus g^ app:ebenfio intelUgtbiUe:iinpofTil)ile 
efl vt fiat pcr co:pu8.([r©cd quifHjrucruntaiam ccplc 
1cioncm:c^ ptcdictis patet oefTntcrio fententie ipfo:um. 
Tlon eni;omncadquo Dcflructo:vitaocflruimr:efiani 
ma.iDultaentmcj: rcbus ic;:memb:i8:icj:bumo:ib'' 
talt)sfunt buiufmodi:tn6 ncgamraliquidefTcneccfTa' 
rium ad colUgcndam anima cum co^:c:q6 tamc non 
c(tanima^ptcrboc.£>:bocetiamfciC8 erro:em illius 
qui putauit anima eiTc fanguiiicm:quomodo entm e((et 
fanguis moucns t fcnticn6.(L Qui autcm oipt anima 
cfTccollcctionemiam pofuit animacoparationererum 
intellccta;:quomodo aute anima intcr cotraria crit mo 
uens 1 apptebcndcs.-^Coniunctio cni fcmp cgct coniun/ 
gente finc oubio i mclius cfi:vt ipfum fit anima. 3pfus 
cnim efl quo oifccdente octlrucmr coniunctio. poftea 

2uic. a $ ^e m T(barti0 
ftUK5 Declarabimr tibi per id q6 oifces oc anima oeflru 
ctio omnium baruj oiaionum alqe modis.Tlunc autc 
oebcmueinquircrenaturamanimc.^am autcm oijrc/ 
runt in Dcltniendo bas oictioncs muUa alia non multii 
neccflaria:': idco pertranfimus illa. 
if:Capimlum tertius q> anima continctur in p:cdicame/ 
torubtlantic. 

'^^^lf^l«/*Q7iamrctde>;p2emiflisaram 
J V-irl I Wv non cfle co:pu6.0 i autcj co 
ftituitgjaUquaanimampoflfibilceft perfeip 
famfolamcpfterejionoubipbis ipfam cflTc 
f»bftantiam:boc aut ej non oeclarabitur tibi; 
niU ia aliquoeius qt> oicimr anima:fcd in cctcrie funt fi 
cut in anima vcgctabili:aut i anima animaUe boc no c6 
ftabit:quiamatcriap:op:iain quacjaftiitifteanimc no 
cft id qd eft nifii e;c complcj:ionc p:op:ia i affectione p:* 
p^ia:-: non rcmanctc^ftenscum illacomplejcionc p:o/ 
p:ia in effccm^niftquidiu fiierit animain illa. 3lia cni; 
cft que faciteamilUus complcponis. anima enim finc 
oubio cftcaufa qua vcgctabile i animalc funt iUius co' 
plcjrionis qua babcnt.anima ctcnim cft p:incipuim gc 
nerationi6 z vcgetaiionis licutoij:imu8:ei^o p:op:ium 
fubicctusaniiTieimpoftibilccftcfleidin cJftcmnifi per 
flnimas^ianimaeftcaHfa^vndccftfic.irtimpofl^ibilccft 
oiciqj fubiecmm p:op:iu5 babctcflc in namra fua : -: g> 
boc fiat caufa aUerius rei quc non eft anima:cui poftca 
aducniatanima:ficut pars aUqua quc non babct poftca 
p3rtemineiu90itfinitione:necinciu9 ocftructione vcl 
eiuso:dinc:ftcut oitpofttoaccidcnt(um:quo:u;etTe co' 
fcquitur cfTe fubiecti fui confecutionc ncccffaria : i non 
funtcontWtucntiafubicctuminefTccw.!Sed anfma eft 
conftimcns fuii p:op:ium fubiccmm;i oat eieffe in efTc 
ctu:flCut fcies poftea banc oifpofttioncm cum locuti fue 
rimus oc animaUbus.Scd intcr fubiccmm rcmomm t 
animam funt aUc fo:mc:que non perficiunt z conftimut 
36 iUud.JCum autcm feparamr anima : fcquitur nccefTarto 
Vt accidat ei cu; feparatione cius founa tnanimaUtatis 
quc eft Jtcut oppofita foyne copleicioni quc cft congrua 
anime.£t bec fo:ma:i bcc matcria:qua babcbat onima 
non rcmaniit poftanimamin fua fpccieaUquo modo.fs 
ocftruiturciusfpecice^^zeiusfaba que erat fubiectum 
animctanimafubftimit ineo aUam fo:mam p^optcr 
Hefolntiein qitaremancatmateriainefTccmtnfuinamra.^lUtd cp 
AUitiir t?ic, go co:pu3 namralc non crit ia^ (iaxt crat. Sed babcbit 
aliamfo^mamtaUaaccidcntiaJctaUqitandoperibunt 
aUque cius partee ifeparabiimr a fubftantia poft^ mu 
tatum eft tomm;i non crit feruata efTcntia moterie poft 
fcparationem animcScd quecrat fubiectum anime:fie 
nunc fubiecm, altcrius ab tlla:ergo animaefTe in co:po 
re non eft id q6 accidcns in fubiecto cfTcergo anima fub 
ftantia eft^cjuia eft fosma que non cft in fubiecto.1i>otcft 
autc aUquis oicere^concedimus qj animevcgetabiUbec 
cft fo:ma.fciUc5 cp eft caufa perficiendifuam .materiam 
p:op:iamvclconftimendifuuin ftibiecmm p:op:ium. 
J5cd oe fcnfibiU non eft ita:videtur cnim qjvegetabili» 
pcrficiateiusmateriam adqudpofteaconfequcter ad» 
Hcniat anima animaUs^ergoanima animaUs aducnit in 
materia que iam paus crt conftimta ab iUa que cft cau/ 
fa perficiendi materiam in qua aducniat anima.fcilicct 
animali6:ergo no eft animaUs nifi exiftcne in fubiecto. 
Contra boc autcm ffc refpondemue q> e% anima vcgcts 
biU:f m qp eft anima vegetabiUs non p:ouenit nift' co^p' 
vegctabilc abfolute : i anima vcgetabilie abfolutc non 
babct efTe nifi cfTc q6 eft itcUecms generaUs:': boc cft ta 
tum in inteUccm:efte outem fenfibileeft in im ipedeV Caph fintplarcefd 
roe« anfnutlTub 
fUnna. 'Rcfponfid q8 ergo oiciopo:tet:boc eft:quia anfmavegetabiUs cm 
faeftqHebabctetiamfubicctiicomunevniucrralenon 
babens elTe.V5.co:pu8 vegctabile augmcntabileabfoUl 
mm:crgonon fpecificatum.©cdco2puebabene inftru 
menta lentiendi:': cognofcendi:': momsvoUtntart) non 
p:ouenitei:anim9 vegetabiUftngjcftanima vcgctabi 
U6:vel Pm g» facit tantu vegctationcm:fcdcj: bocg> ad/ 
ueniteiaUaoifl^crcntiap:opterqua fitaUa namra.fci[$ 
anima fcnftbiUs.(i;£>ebemus autem fuper boc apponc JO 
re cjcpofitioncs cicentcsq^pcranima vegetabilcm:aut 
volunt intelUgi anima fpectalem qua jpfnie oefignet vc 
gctabilisftncfenftbiU:aut voUint inteUigt inteUectum 
comunem quo vniunmranima vegCtabiUsifenlibiUe: 
f m op vcgetat:t gencrat:i augmentat.b cnim aUquado 
oidmranimavcgetabilis.Sed bccoictiocft ip:op:ia. 
SnimacnivegctabiUsnoncftnifiin rcbus vcgetabili/ 
bus:-: intcUecms in quo conueniunt anima vcgctabiUs 
•zanimafenftbilis:ftccftinvegetabiUbus:itcuteftinani 
maUbu8:i cfTc cius cft;ftcut ee rci vniucrfaUe in rcbuej 
aut voUmtinteUigi vnas cj: viribus anime fcnlibiUe cjc 
qua p:oueniuntactiones vcgctandi:iaugmctandi'Z gc 
nerandi.Si autcm volunt intclUgi per boc animam vc 
getabilem quecft fpcciaUe comparationc facicntisvcgc 
tationcm bcc in folisvegctabiUbus eft:T non in fcnftbili 
bu9.£>iautemvoUmtpcrboc intcUigi intcUectimco' 
mnnem:tunc non oebct eicomparari inteUcctue vel no 
oebet accipi fm cffectum fpccialem intcUcctus cffectus 
fpeciali9.cfftcien6enim Rngulareoefignammipfum cft 
cui ocbctcom|?ararieffectU6 finguUris ocfignams^iB 
iaminp:cmifTisoemonftramm cft.Co:pu6 autem qd 
oebetcompararianimevegetabtUvniucrfali.boccft.f. 
q6 eft imperfcctum comuncScd qd cft pcrfcctus aptu 
ad rccipiendum fenfibiUtatcm:aut non aptum:boc non 
comparamr anime vcgetabiU.Pm qj eftcommunisinec 
ifte inteUccmsconfcquiturcas.SedmoduetcrtiUB no 
poteft ciTc vt putant.fciUc5 q6 vis vegetandi adueniens 
fola efficiat per fcco:pu6 animalc. Qietii t? fola vts ect 
recto::fola perficeret co:piis vcgetabilc&ed no eft ita. H 
non eni5 facit.fciUcct in animaU:ntfi co:pus animalc cii 
inftrumcntie fcnticndiimoms^ergoipfa cft vie animc 
babentie alias vires^quariivna bcc cft:qucomnc6 ope/ 
rantur ad boc vt pentcniat aptimdo inftrumento:ti5 ad 
pcrfcctionce fccundas ipfius anime:cuiu6 vie bec eft:i 
B anima cft animaiis.CL •poftca outem occlarabitur n 
big>animavna cfte^quaocfiuuntbcviresin memb:« 
fcdp^cccditactioaUquanim^iconfequitur aUaru5 ftn 
aptimdincm inftrumcti:crgo anima que cft in omni oni 
maUipfaeftcongrcgan8p:incipia fiucmatcriaefui co:/ 
po:i9:iconiungcn6 1 comfjonens eas eo modo quo mc 
reanmrfierico^pueeius.-zipracft feruane boc co:pus. 
^m o:dinem quo Decet:i p:optcr cam non oiffoluunt it/ 
ludcj;trinfeca permntantia:quamdiu antma fiieritin il/ 
lo.auoquin no remanetin p:op:iafanitatc.fcd p:opter 
Dominiumq6 animobabct in iUis.contingit g^vie ve/ 
gctabilie robo:etur aut ocbilitcmr ciim percipit anima 
qucrcfpuit velappetit odio vclamo:cquinon cftco:po 
rts vUo modo:i boc contingitcum id q6 pcrcipit anima 
eftcrcduUtaeque noneftafTicicns co^pueejrbocq^ert 
crcduUt38:fedconfcquimrcampafTiogc!iidi) aut oolo/ 
rie:i boc etiam crt oc appjcbcftonibue animaUbu9;i no 
cftoebiequeaccidunt co:po2ic]cboc g>cftco:pu9:i 15 
afficit virtutem vegctabilcm i nutribilcm.ita vt c>:acci 
deiitcq6 p:imum acciditanime:ficutgaudium rationa/ 
bilc contingat in ea robur i vclocitae in actionc fiia.)5$ 
ejc accidenteilU contrario.fcilicct Dolo:e rotionabiU cus 
quo nfbft eft Dolo:ts coipoialiBxotinsdt in ca oebitttds 
l 1 ocfideriauKj vt octerio:ettir eias actio:': aliqitado ce/ 
fhaiitiirciuscomplejrioomnino.-fittasboc fiilTicJet tibi 
fldiciendiimgjanimaeftcontincnsinfe virce fentien/ 
di-: vegetandixum ipfa fit vna:-; gi be non funt fine i[t 
la.Confl-atergo q? anima eft perfectiua co2|.To;is in qiio 
cftnconfeniatiua cius iujrta ozdine; ip^im qd oebct na/ 
turalitcr oiflbUii i Difpcrgt: vnaquat^ cn im pars cojpo* 
risbabctoebitum loci:cmu6n6babctalia;"ZOcbct orf/ 
iungi alicutconiuncta:b autcm non c(tita:nifi vt confer 
Met rem quc efl: p^etcr naturam ciu6;i bec ree cft an ima 
in animali.Snima ergo perfectio efl fubtecti:q6 efl colli 
tutumabea.crtetiamconnitucn6 fpedem^ perficiens 
eam. ResenimbabcteBanimaBOiuerfaafiunt p:opter 
easoiuerfaramfpecierum:tfitearum altcrcttas fpecie 
non finguiaritate:ergo anima non efloe accidetibus g/ 
busnon fpedficanturfpecies»iecrecipiuntur in confliV 
tuaone fubiecti^nima enim eft perfectio fubflantie no 
Vtaccidens necfequiture^bocvtfitfepiantta.-aut non 
reparata:non cnim efl omnis fubflantia feparataxiuta il 
la non efl fq73rata:nec fo:ma:tu autem fcis rem ita efte. 
jbemonflrcmus crgo fummati vircs aicieius actiones: 
1 oeindee;:equemur fingula pcrquirendo. 
CTCapttulum quartum ocoeclarado9>oiuerfita0actt»' 
numaieeflqcoiuerfUatefuarum virium. 

'S i*<^m 1 1 ^ igitiir q? anima babet actb/ 
^t^vlllUx^ nesDiftantcsmultismodiS. 
liquedamenimDifreruntinfonitudineiocbi/ 
!itate:quedam in velocitate i tarditate : qiio/ 
''niamopintoaliquisfcnfueefhfcd DiiTerunt a 
fo2titudinein firinitudinczcompiebcfionc.igt fubtilts 
oilfert ab bcbetc in cito Difcendo.-zaUquando oiflerunt 
IVi p^iuationc i b3bitH.@icut oubitatio oiflfert a fdcniia 
in bocQ^ oubitJtioeltp:iuatiOcdp;ebenfioni6alterius 
contradicto2ianim.Sdentia vcrocftcerta compteben 

00 vnius contradictoiiarum:': ficut mouereiquiefcere. 
;3[iqii en '^m ottferun t comparatione fui ad ?ria:vt fentt 
re albii : -z fcn tire nigrit:-: guftare oulce.-z guftare ama:;:. 
Sliquando autem oifferunt in gencre:vt attingcre colo 
rcin^tattingerefapozem.imoficnt attingercz mouere. 
inten tio autem noflra efl nunc vt fciamus vires ejc qui/ 
b»8 p:oucniuntifle actiones:': an oebeat vnaquei^ fpe/ 
cics actionis babere vim fibi p:op:iam.an non.CT C»icc 
muB igitur g? actionii que oif^^ruiit in fo:titudine:t oe/ 
bilitate:p:in:ipium vna vis cft.iSed altquando actio eft 
pcrfiectio:aliquadooimfnutio2.!otaute5pcrDiminutio 
ncm opojtet oiminutum baberevim aliam p:eter virtu 
tcquccflin pcrfecto:tuncopoueretg;numcrH6 viriuj 
eflct tantiis quitue cft numenis 02dinum oiminutionis 

1 augmenti:que pene infinite fuiW:fcd vni virtutiacddct 
vt faciat luain actione fo:tio2em vel oebilio2em:aliqua 
do fm cp fucrit opcratio:altqiiando ftn euentum inliru 
mcnti:a.iquandoPmp2obibentiae):trinfccu5queerunt: 
out non erun t : 1 qiie addcn t aut minuen t. jocd facien// 
di ■: cius p:i{iationis iam patuit cf. p^edtctie in x>\cx\onit 
bus communibus : q6 p2incipium vna vis cft . Sed oc 
Diflcrentiaingenercactionu^animcqucfuntadmodu 
babitus:ficutcomp2ebenderc ■: moucrc:aut(kut vniim 
opt>2cbcadcreaiitaliud:i opp2ebcndere:bonum eftenis 
Vtpertractetaliquistractatozum:-! vtvidcat e):empU 
gratia:an omncs vircs app^ebcndetcs fini vna vie:? an 
ipfa babeat app2ebcnfione8perfcipfam:quefunt intcl/ 
Ugibiles : laliae app2Cbenfionc6 per inftrumenta que 
funt oiuerfe fc6m oiuerfitatcm inftrument02um. J5i 
«utem intclligibilee:! fenftbileefuerintquafiei^Dua^ .IIH. ♦ 

bus vfribud.2lnomne3fenfibf[e9 quefntttsimaginan/ 
tur:i queapp:ebendcnnir cictrinfecus fint epf na xi&i 
autem queintus funt fiicrintcx vna vi:aute;; multis vi 
ribus.an cfxexioite fintey vna vi que hcit omcrfie in 
ftnimen tis actioncs oiucrfas:non enim p«)bibenir vna 
vis app:ebcndere rcs oiucrfas gcnere i fpccie : ficut oi/ 
uulgatumeftoeoifpofitione inteiiccrus.t oifpofitione 
imaginationisapudfapientes.^enfapetcnim comu/ ^ 
nia que oicunt magnitudo i numerus:': motue:': quics: janfM» 
1 figura.aiiquando fentiunt vnoquoc^ fenfuum:aliqtia tt aia. 
doaliquibus exilliB:quamuisbocftatmediatcaliofen ••*4« 
fato.6iemumanvismouendi.ipfa fit vis app:ebenden 
di.cur enim boc non eft pofl^ibile.^t an vis concupifccn 
di iit ipfa vis irafcendi:quia cum p:efen tatur aliquid q6 
oelectat patitur aliquo modo.£um vero rep:efentat cjd 
moleftat patitur alio modo : i an vegetabilis i nutribi/ 
lis:-: generans fint aliqua iftaru; virium.Sut fi no funt. 
an ipfc fintaliqua vna vis^quein re nondiiperfecta fo:/ 
ma moueat nutrimcntum ad e^rtremitatcs eius f m ali/ 
quaaffcaionem:taliquafiguram:i in ca pcrfecta mo/ 
ueateodemmonufcdquiafiguraiam pcrfecta eft.ideo 
non acciditaliquaalia figura:cumaugmentum iamper 
ucnitad bocvt vis illanon polTitplue nutrimenti infcr 
re:nifi quantii refoluinir e^eo.iob bocftct.'(\emaneat 
outem ibi oe nutrimento fuperfluirasu:iue fit apta gcne 
rationi:t vis cifTundatillam per mcmb^a generantis:fij 
cut nutrimentum oifltindinir per inftnimenta cius : ad 
nutriendum ea.Dcinde remaneat tantum nutrimenti. 
ioupui id q6 opus eft memb:i8 generati : ftipcrfluitas 
que fit apta ad idqd vis ipfa conuertatillam. ioicut fa/ 
dt Dc multis fuperfiuitaribus memb:02Uin.Deinde ipfa 
vis ceflct in fine vite abinferendo aliquidp:o reftimuo 
ne cius qd roitut q6 fit eqle d q6 foluituniaccidatfin' 
tbefis.£tfiicutappellamusvtm vegetandLcurnon fimt 
liter appeilamus vim per fintbefim Defidendi.£t qufa 
oiuerlita6actionum^noniudicatDiuerfitateviriu$:vn0 
enimteademvi6operaturcontraria:tvna vis moiiet 
voUtptatibusDtuerfi6.3[mmovnavis facit inoiuerfi^ 
matonjs oiuerfas acttone8.barum omnium oubitatio/ 
nu$ folurio:opo:tet vt in puimptu fitapud nos^quoufc^ 
pofrumusatfirmarcviresanimc^zvt afl^irmemtis biic 
eflie numemm earum:'z Q» alie eo2ii funt oiucrfe abalgs: 
quiaitaconftatnumeni3Cfleapudno6.([;£)icemu6 igi Q' 
wr p:imu;:g) vie cf. boc q> evie eflenrialiter:'; p:imo eft 
vi6 ad aU'ud:i pofTibile eft eam cfTc p:incipium alterius 
rei abillo:q: c): boc ci6 eft vie ad aliud p:tncipium eft i\ 
Uus.@iautemfiieritpundpiumalteriusabilU> no eft 
e^boc 9? eft p:incipui; cfTcnrialiteriLius p:imi.ergo vi 
rce !!]c boc cp funt virce non iuntniii p:incipta actionu$ 
oefignataram p^indpaUten-pofl^ibilccft tamen vtvna 
vie fitp:incipium multarum actionum:fecundario que 
finteitisquafirami:inon fitpzinciptiiearum p:incipa/ 
litcr.^icut vifus qui non eft nifi p:ima vie app:ebcnde 
diqualitatcmqueeftcolo:albu6 aiirnigcrpcrqua co:/ 
pu6eftbuiufmodi:vtcuminterpofinimfiieritintercoz 
pus receptibilc luminis i ilUinnnans.illumind8 non fa eia im»^ 
detin eo lumen. Uisetiam imaginatiua imp:imit fibi nua. 
fo:ma6 rerum matcriaUum fn\ qp funt materiales : icd 
nudas a matcria:aUquo modo abftracrionie non Fcrfe/ 
cte:ficut oicemi|6poflea;quascontingit efle:autcolo:e: 
autfapo:em.aut fonum:auc magnitudinem:aut cetera 
biuufmodi.Ui8 autem:intellecriua eft ilUi qtie appteb^ ^^^ rmcHcm 
dit 1 tenct in fe fo:mas remm ^m ^funt feperate a ma/ ua, 
tcria:i ab omnibus appenditi;s ciue quasacciditce aut 
filiura:autnumeru0.CE1^D(Tibilccftaiitvtvi8fitapta ddvnamftcttoncintantum oe(ignatam.!Sed Vtttl nt 
cefTe aliqutd aliud fibi adiungt ad boc:vt babeat in cffcf 
ctu q6 p: tus babebat in poten tia.&i autem non babite/ 
ritilUidaliudnonoperabitiir.l5ergovis aliquddo eric 
pjincipium acuonie in eflfectu:aliquando non pandpiii 
cius in etf^ctu. Sicut vis monua:qua cum vebementer 
optaueritv(sDerideratiua,ppteraUquidvirtutis imagi 
natiue aut intellectiueq5 ea, impelUt od B mouebit line 
oubio aUter non.£^vna vi aute mouentevnti inHrume 
tum non pzouenitnift vnus motU3.£Dultieteni3 mot'' 
fiunt ppter inHrumcnta motuum multa que run t in no/ 
btovcmufcuU.£tinvnoquocs mufculoeHvis moues 
Rngulari9:que non mouet niii vno motu luigulari : ali' 
quandoetiamvniusvirtutisoiuerrefunt actiones fm 
fy Diaerfareceptacula:':^ manifeihimelt.(CJt>icemu8g 
naif c qt pame oiuiftones actionus on tme funt tres actio 
nes.fciUcet(n quibuscoueniunt vegetabiUori animaUa 
fiott fuHCnutrire^tgenerare^xactionesin qutbus coue/ 
ninntanimaliaomnta:autpUiraeicei8:inquibusn6cd/ 
municant vegetabilia:(icut fentire -z imagtnariit moue 
re voU]ntarie:T actiones que pzopae fun t bominii:}icut 
perc)peretteUigibiUa:'z adinuenireartes;^ meditari oe 
creamri6:i oifcemere tter puicbrus z fedum.lc>iautem 
vire3animale3elTentvna.actiones ve^abtles pzoue/ 
nirent e]c ea vi:e]c qua pzoueniuat vitales fenfibiles pu' 
cipaUterteiretpoiTibiUspauatio cozpotum vegetabi/ 
lium vt epar i flomacu8.CC Jn membiis etiaitt anima/ 
liumquenutriunmr^znon fentiuntq6ell Duru;:veleft 
molle.puuatioenimrentiendi:autell caufa pziuacionis 
virmti8:aut caufa materie que non patimr tj: caU^ze vel 
frigote:nec afficimr ei8.6t quia non aificitur eis non oe/ 
bet nutririui^ia non afficimr fapotibus vaUdis aut olfa 
tibus foztifltmi8:aiKcitur autem ilUs.ergo non babet l^ 
tj: materia non recipiente^red cif pziuatione vtrtutis fen 
nficanos.^nuenimus ant^in tlUsvim nutriendi.ergo 
bc oue vires oiuerfe runt.(L 'Jtem motio an tme que mo 
uetauteritodmodummutationtsabfoUtte^.fed omne 
cotpuseftrecipiensmomj abfoUite.3uteritmotus ad 
modumcontrabendiiei;tendendi.jSedin cozpozibus 
nollris func membu ctuernagis recipienc boc $ mu/ 
icuU in quibus eft vica i nutrimenmm. @ed non poiTu/ 
mus ea mouere.ei^ ctuifa buius non eft e% iplis : fed e;: 
pziuacionevirtittis.ioimiUterinaUquibus neruis vis 
ielt fentiendi tanm; abfcg mom.'5n ali^svero vis eH mo 
uendinecedintereostanta oiilanfia:quia aUquando 
inuenimr q6 id cui inell fentireell itmile etciu ineft mo 
tiere:ababetpUi8minafuequaUtati8$ iUud.nec tame 
uteH eimoms:aUquandoinuenimrqdell ficnec tame 
ineilei vis fentiendi fic eciam potes fctreq» oculus non 
eftminus q| Unguain pocendo potiej: fapo:ibus adbibi 
tts:tocuUt3non fentit (apoiesq: bocq7ellqiiaUta9.n6 
oico autem e^: boc q6 eH guflamm:fed nec ctiam fonu;; 
fed con(lat:quta vis bumana e)c feipfa non poteit ipzimi 
in m4teria.t conilat g? omnes actiones attributc anima 
U neceflfe eft vt babeat inltntmenta:ergo fcnfus ■: tmagi 
nan'onesf«ntc):aUa vi matcriali;quen6eftvis niouc'8: 
quiuis vires moucncis etiain pcndeante;: virtbus ima 
ginandi -z fenciendi aliquo modo.ftcut poftea occlarabi 
mu3:cum autem intelleiceris 13 1 pzincipia quepofuim'': 
fiacileeritfcircotfTerentiam queeilintervires quas in* 
tenditnus numer are:-: o:dtnare:'Z fcies qp omnis .vis ba 
bet actionem p2imam:in qua non conuenit cum aUa vl 
queb;acrioncmp2imi oiuerfamab eius actionepma. 
dXapituium . V. £:>enumerando vurc» onime ad mo« 
dumponendieoe. Capu 
1Runierabimu0"„f/j!Sfi?;; 

. nendo.ocinde pzocedemus od oeclananduj 
vnamquacpiUoru.Ji>icemu8igimrg7Vire8 
r||Tjl) antmaic8.p;imo Dtutdunmr in cres partes. 
UnaeftvcgetabiUsqueeft pma perfeccio 
coipozis nomraUs ini^rumcntaUs cj: boc q6 generamr 
1 augmentamr i n utritur.Tuitrimen wtn autcm eft coi 
pus q6 foletaiTimiliari namrecoipoae cuius oicicuree 
nutrimentum:? refturat ci qitan tij refoUimm eil oc iUo: 
aucpU}s:aucmtnus.Ci^ccunda eHanima fenfibitisq 
eftperfecciopzimaco^ious naturalis if^rumentali5.to 
9>appxbendit particularia:i moucrvoUintace. (L Xer 
tiaeilanimabamanaqueeft perfectio puma cozpozis 
namraU8inlbtimentali6:fm cpartribuimr ei agere 
accioneselecctoneoeUberacionis^iadinucniremedican 
do:i fm boc gp appzebendic vniueriaUa.nifi aucem eiTet 
i2Q vfumimeltus efTec non accipere perfectione pma ne/ 
cefTariam cantu in oefcripcione feci]da.cum voUim'' oe/ 
fcribereanima:non vimanimalequababecanima fm 
illam accionem.perfeccio eccnim accipimr in difFinicioi' 
neanime.non autem in oifTiniCione virmtisanimeXu 
aucempoDeafdesoilTerencidincer anima; fenftbilem. 
1 vim mouendi.i appzebendendi.t incer animas ratiot 
nalem:'! incer vim eomm que piedicca func oe cognitio/ 
ne:% alt)e cu aiic voUteris alcius (cratari vciq^ meUu8 efl 
vtvegecabiUs accipiamr genus fenfibilis!': fcnfibiUs ge 
nus bumane:i q> eit comunius acctpiac in oifTone min' 
cdis.fitr li infpe^ccris aias fm vires que fun c cis ^pue in 
earufenlibiUtate:t earii bumamcace:foualTis cokquef 
rieqd oiicimus.anima auc vegecabiUs bab; tres vires, 
vnanucriciud.queell viscouercenscotpus a cozpozeica 
ce in qua erac in fimiUcudine cozgis in quo eft : i vntc ci 
pzo reltitutionceius q6 foUitiieiTeiciilo.SUamaugme/ 
utiua que elT vis auges co:pus in quo cH ej: coipo:e:9? 
ipfaafTimilacilUaugmeco^poicionaUin omntlHis (i\i& 
oimenfionibu8:que func l^cudo.Uicitudo.t fpiifitudo. 
vt perducat rem ad gfcccione.Zercid gcncraciuas q en: 
Vi8 acapiens oe co:po2e in quo elt parcem iUi (imtlcs in 
pcicecia:-: operac in ca per actractione aUozii co2potit:q 
iiUafiimilat generari:': c6mifceri:<z puertit ea in ftmiUtu 
dine ipfius in e(Tcctu.3nima aiit fenfibilis: vr vicaUs fs 
modu pamu.b5 ouas vires:mociui.r.t appzebendcnce. 
&ed mocina e(i ouobtis modts : q6 aiit ciT mouc6.(6 cp 
imperac motui.auc e(t moucne:tdco q: elT eificies mocti. 
^ODociitaaucan^no^elt imperanemotuicftvis appe 
titiuaioeiideracuaique viscumimagtnetur imagina/ 
tioncoe qua poHca otcem^^^foima qite appecicur aut re/ 
fpuimr imperac aU) virtuti mouenci vt moueac que ba/ 
bet Duas partes vna qu e oicitur vis cocupifcibiUs : que 
Cllvisimperan8moucri;vcapp:opinquacurad ca que 
putanmrncce(Taria:aut vtiiia appetimi oelectamentis 
aliam que vocamr iraicibiUe:que elT vis imperane mo/ 
ucri ad repcUedii td q6 putacur nociuum.aut co^rupens 
appecimm vtncendi.Sed vis mociuo f m q> e(t cfficies. 
eit vis in^ifia neruis i mufculis:coiurabcs cbozdas:t li 
gamencaconiuncca mcmbus vcrfus ptincipium auc re 
la^cans i e^tendcns in longum:t coucrtens cbozdas:^ U 
gamenta.econucrfo.concra puncipiu.iocd vis appzebe 
den80uple);elT.aUa enim eltvisqueapp:ebendicafo/ 
ris : alia que appzcbendicab inttts. appzcbendensa fo/ 
ris : auc func gnc^ fenfu6:aut octo.f^qbus cilvilus que 
ell vis ojdinata in ncruo obtico ad appzcbcdcdui fozmi 
euia qd fozinat in bumo:e criftaUnu, e% fifinidinibus 
cozpozum babencium coloze q eueniunc£ coz^a radio' n Sim faifi 
bilie. eccunda Zmii Tlbrfmc Kuditat {aineffccmadfaperficieecoiponm terro:ttm.£^illi'0 
cmmandims quecrt:viso:dinara m neruo qcpanfo in 
fupcrficteneruiobticiadappiebendendu; foima eius 
q6 fibi aduenitzt cotnmotione aeris qui conftringit in' 
ter percutiens i percuiTiis.reridens ei condrictioe eya/ 
ctae^quapzouenitfonue.t pzouenit citts comotio ad 
aereiiicollcctumquietumquieft in concauitatc nerui 
obtid mouene iUum ad inftar fuimotusi-zcomotioned 

eUm» iiiius moms tangimt ncrimm. (££t cjc illis eft olpba/ 
tus qui cftvis ozdinata in ouabus carunculis anterio^is 
partis cerebzi iimilibus mamillaru; capitibus:ad app/ 
bendendu; id qd offm ci aer attracttts oc odoze qui eil 
In vapojepermi>:tocumacrc.autoeodo:e imp:eflbin 

«nfta» iiio,ef pcnriHtationc quc fit ej: co:po:e odo:ifcro.CC£f 
e;: illts ell gufbus qui e(t vis ozdinata in neruo ejrpanfo 
fuper co:pus lingueadcomp:ebcndcndum fapo:ee fo> 
lutos €% co:pD:ibus contingcntibus ipfum cum permi/ 

_ fcentur bumoavnctuofolingnepermi):tioncpcrmuta/ 

xartiM tHr& ej: illis eft tactus qui eft vis o:dinata in neniie 
cutistotiuscozpozis.teinscamibusadappzebenden/ 
dum id qd tangit illu;^z affictt controrietate pennurate 
2> comptcponem .'z afFecttonem cozpozis.CTUidet aute 
aliquibus bec vis non eiTc fpecies fpcciali(rima.iSed ge 
nus quatmo: viriu m.aut etiam plurium piifitfarum li/ 
mnlin toto co:(X):e:quarum vna oifcemitcontrarictate 
queeft inter calidum x frigidum. 3lia oifcemit contro/ 
rietatem qnc cft intcr bumiduj i flccu5.terua eft oifcer/ 
ncnscontrariet3tcmqueeftinterDurumtmoUe.quar 
ta vero eft oircemen^ contrariaatem que eftinter afpe 
rum 1 lene. (£ iSed quia coUectio illanimeft in vno V 
ftrumento fcilicetcutc.ideoputant cfTc vnainefTentio. 
iL ^ed virtum app:c||endentiu5 ab intus queda; op/ 
p:ebenduntfo:ma8fenf(bile0.quedamvero app:eben 
dunt intcnnones fenflbiiium:ai;^:ebendentium autem 
quedam funt que app:ebendunt t operantur ftmul : q/ 
dam vero oppzcbendunt t non operantur.qnedamap/ 
p:ebenduntpiincipaiiter.':qucda5fccundario.(ri^if<' 
fercntia auremtnierat^^cbendcre fouiias.tapp:eben/ 
dcre intentionem.bec eft g> fo:ma eft illa qua appjcbif / 
ditfenfusintcrioMfen(use]cterio: fimul.0ed fenfos 
e)cterio:p:imo app:ebenditeam.tpoftearedditea; fcn 
futinterio2i.j3tcutcumoui0 app»benditfo:mc^ lupi 
.f^^iguram eins.t affcctionc; t cokKe5.&ed fenfuo e^te 
rio: ouis p:tmo app:ebendit eam:': ocindc fcnfus inte/ 
riountentio oute; cft id qd appzcbendit anima oe fen/ 
hbiU^uamuis non puns appzebendit illud fcnfus qcte 
rio2.ftcut ouis app:ebendit intentione qua babet oe lu> 
po:que.f eft quare oebeat eum timere t fUaere. quluis 
boc fenfus non appzcbendit vUo modo.^d aute^ q6 oe 
Uipoapp:ebcnditfenfu8eicterio:p:imo.'ipofteainteri/ 
o:.vocatur bic piopiie nomine fozme.Quod autcm ap/ 
p:ebendir vires occulte abfcp fenfu vocamr in boc loco 
p:opaenomine intcntionis.CCtMflferentia aute que eft 
interapp:ebendereopcrando.tapp:ebcndcrenonope 
randobeceft g;> Dcactionibusalicuiusviriuminterio/ 
mmeftcomponereaUquas fozmarum.a intentionum 
appjebcnfarumcu^al^s.tfcparareabaliquibus.babet 
crgoapprcbcndcrcioperarietiamin eoq6 appjeben/ 
dit.Joed af»p:ebenderc non opcrando boc eft : cumfo:/ 
ma aut in tcnrio oefcnbitur in vitantu;.ita vt non poftit 
agcrc in cuin aUquid vllo modo. (L i^iiTerentia autein 
interapp:ebendcrepjtnctpaUter.tapp:ebcndcrcfccii' 
dariobeceft.gyappubatdercpuncipaUtereft cus (oz^ Stnintnm ^ 

trn aequiritur aUquo modo acquifttiois q6 acctdit reie 

fe:appcebendere fecundario cft acquifi tio rei ex alio qB 

cam indujcerit. (CUirium autcm appiebcndentiu; oc/ £>' 

ailtarum vitaUum.p2ima cft fantafioique eft fcn fiis c6 f anuna 

munie:queeftviso:dinata in p:ima concauitatc ccre/ 

biirecipicnsper fcipfamfojmasomncs qucimp:imii/ 

turquincgfenfibus i rcddunt ei. (CPolt baceft ima/ Jmagftwrto 

ginatio. vel que eft etiam foimans^que eft vis o:dinata 

in eictremo anterio:is concauitatis cerebzi rctinene q6 

redpitfcnfuscomunisaquinc^fcnftbust remanet in 

ea poft remotioncm iUozum fenfibiUum.<Eibebes aiit 

fcire gp redpere eft e^ vna vi. que eft aUa ab ea e^c qna 

eft retinerct boc confidera in nqua que babet poKntil 

redpicndiinfcttlptioneetoepictioRestomninofigura; 

t non babct potentiam retinendtquamuie poftc« etia^ 

addemus certitudincm buius.CjiZum aute^ voUieria 

fdre Diflerentiam iter opus fenfus ep^criozi6.i opus fen 

fu8cdmunie.topu6 fozmantie. anende oifporitionem 

vniue gune cadcntis oe pluuia.t vidcbts rectam Unea. 

t anende oifpc|fitioneni buiue recti:cuiue fHmitos mo/ 

ueatur in drcuitu.t videbitur drcuUis impoiTibile aiite 

eft vt app:ebendas rem out Uneam.ant circulutnnifi ilt 

lam fepe iRfpe^erie.iSedimpo(nbileeft vt fenfue e;:te/ 

riot videat eam bis.fed videteam vbieft:cum aute oe/ 

fcribimrinfenfucommuni.t remoucturante$ oeleac 

fo:ma lenfue communis appzebaiditeom fenfus cftei 

rio: iUic vbi eft:qiii'i app:ebendit ea; fenfue commtinis 

quafi e(Tet ilUc vbi fuit.t quafi e(Tet illic vbi cft. t videt 

oiftcnfionemdrcularemautrectam.bocautemimpof/ 

fibilc eii comparari fenfui eicterio:i vUo modo. fcd foz/ 

mans app:ebendititloDuo.t fo:matea.quamuie fit oo 

ftructareequeiamabyt.^f^oftbanceftvis que vocat 

imaginatiuacomparationeanime vitalte.t cogiratiua 

c6parationeaniniebumane.queeftvi802dinatainme/ 

dia concaiiitatecereb:i vbi eft nenius.t folet compone 

re aluiuid oe eo q6 eft tn imaginatione cum alio t oein 

de aUquid ab alio ^ g; vult.(L i^inde cft vis extima MxHnualaM 

tiua.que eft vis o:dinata in fiunmo medic concauitatis ig 

cereb2i.app:ebcndene intentionce no fenfatae^qiie funt 

in finguUs fenftbiUbu8.ficut visqtteeftin oue oiiudicae 

q^ab 13 Uipoeft fugiendu5.t cpbuius agnieftmiferedii. 

videtnretiambecvieoperariin imaginatiecompofitio 

nemtoiuifionem.drtSeindecftvis memoiiaUs.t re/ 

minifdbiUs quc eft vis ozdinata in pofterioze concaui/ 

tate cercb2i.retinene q6 a|:^2ebendtfvi6 ej^timatioie oe 

intetionibus non fenfatis Itngulotum (enfibtUii. (£Co 

paratio autem virtutis memo^ialia ad virtut^ qctima/ 

tionis talis eft qiiaUe comparatio virtuds que vocatur 

imaginatioadfenfumcommunem. £tcomparatio bu/ 

itis virtutis ad in tetionee eft quaUs coparatio ilUus vtr 

tutisadfo^mosfenfibilcs.bcftint vires anime vitaiie 

vel fenfibiUs.C Si^danime rationaUs bumane vires S'u rSiuHc 

Diuiduntur in virtute fdendi t virtutc agendi : t vna/ *'•■<• 

quecgiftantmviriumvocanirinteUeciUBequiuoccaut ... 

pzopter fimiUtudinem.CUi6autem actiuaeftquceft «"•«"** 

p2incipium mouens co^pus bominis adactiones fingu 

^equefuntp:op2ieco^tationisfecundumg7intentio/ 

nibusconuenitadplacitumquc app^opzianwr ei. £t 

babet rcfpectum incomparatione virtutis vita\iB appe/ 

titiue. t refpectumin comparatioevirtutieimaginabi/ 

Us.t ejctimabiUs t refpcctum in comparatione ipfi/ 

ue ad fe. (L '(^efpcctus autem eiue fecundum com/ 

parationem ad virtutem vttalemappetitiuajeft mo/ Bc aia i!barti6 dU3:p:optcrqiie53ccidunttn eaaffcctfoncsqne appjo/ 
p:iantiir bomint.qufbus afffcitur cf to fiiie fit actio. fiiie 
paiTioiiicutconfufio i erubeiccnaairifus.out biuuf/ 
modf :rerpectue autem cius Pni'comparatfonem vfr/ 
tutisvftalfs ej^fmabilis aut imaginabilis. eft modus 
ad quemtcndiccum contcndftadfnuenfremidatare/ 
rumgencratarum-zcojruptarumiaduenire artes bw 
manas.rcfpectus autem quem babet comparatione fm 
adfe.eftmodu3quigeneratincaactionemiintellectii 
coiitcmplantem.ibefuntintcntione9quc pendent ej; 
actionibus i oiuulganrur famofe.ficut boc cp metiri tur 
pe eft.-: iniuriari turpe eft no quaft p2obata:i quicquid 
Rmile eft buic oe pjopo:tionibu3 quarum oifferetia a g 
fenotts p«mi9.f. intelUgibilibus oiffinita eltin libiis lo 
gfda.qttamuis compwbatcfijerintrfient etiam perfe 
note.ficut im oidicifh in cifdem libas.ClOps autem 
Vt bec virtus impcret ceteris virtutibue cojpojis, ficut 
opoztet p:o iudicto alterius virtutis qul poHea nomina 
bimus.ita vt bec non patiamr ab illie vllo modo. fj ip/ 
rcpatiaturabcaitfUntomninofubftratefubea.nefo:/ 
tecoimngantineaaflfectionespoftfctrabentes caj pt 
ucntentes qc rcbus naturalibus que vocantur perucrfi 
mo:e8:quia opo:tct vt ipfa non fit paffibilis vllo modo . 
ncc trabibilis.fed imperas.i tiic babet mojes optimos. 
pofTilHlc cft autem vt mo:e8 comparen t virtutibus co: 
po:alibu8.fed cum iUa ftierit oominas babebit affectio/ 
ncm elficientcm:i cj: intcUectu babebit affcctionem pa 
tientcm:nomincmu9autc5omnemaffcctionemmo:e5. 
crit crgo vnti ppter q6 contingunt mo:e3 in 15. i in alio 
contingunt mo:es.p:opter boc alium. fiautem ipfa fitc/ 
ritiunctababebitaficctioncm pa(Tibilcm.i fimilitcr af/ 
fecrioncm actiuom non cjctrancam:quc ctiam crut ouc 
actiones z ono mo:c8.i mos quidem erit vnus. fcd ba/ 
bebitDuascomparatione8.mo:e6autem quiin nobis 
runt no comparatur buic virtuti.nifi quia anima buma 
na^ncut poilca fcics cft vna fublMtia:bft8 coparationc 
adDuo.quo:umvnumeftfup:aeam.ialtcra infra caj. 
fcd fm vnuquodcg ifto:u5 babct vim per qua ojdinat 
babitus qui cll inter ipfam i illud:bcc autcs virtue acti 
imefttllavirtns quambabetanimap:opter oebitum 
qdoebctei qdcftinfracam.f.co4Hi93dregcndum aU/ 
quid.fed virtue cotemplatiua elt illa virtus qua babct 
anima jjpterocbimm qd oebctei.qdcft fupw fpfas. vt 
patiatur ab co 1 pcrficiat pcr ilUtd i recipiat i% iWo ta$ 
animanoflrababcatouae facics.faciem.f.Deo^fum ad 
co:pu9:qmi opo:tet nuUatenus recipcre aUqua lificctio > 
nem gencris oebiti natureco:po:i6. £t aUam facte fur/ 
fi« verfus p:icipia altiffima qua opo:tctfcmpcr rccipc/ 
re aUquid ab eo: q6 efl: ilUc i affici ab ilto. cy co autc qd 
cllinfraeamgencranturmo:c8.fcdej;eo q6 elt lHp:a 
cam gencranmr fapicntici b eft virtus actiua.(irSed 
virmscontemplariuacftvirtus que folct info:mari a 
fo:ma vniuerfaUnudaamatcria.ftaiitcm fiicrtt ntida 
in i'e:app:cbenderc fuom fo:ma fn fe faciUus crft.ft aiit 
non fuerft nuda.ffet tamcnuda.qiuafpfaDcniidabftea. 
ita vt Deomnfbu3affccrionibU8eiu8,cu5maceria nibil 
rcmaneatin ca.fcdqualr boc fiatpoftca Dcclarabiinus. 
becaiit^tu6c6tc'plariuab5adba8 fo:ma8 coparatfo/ 
ne Diucrfa5.q: id q6 folct aUgd rcdpe aUqn cft recepti/ 
biic ei'' in potctia:aUqii cft rcccptibilc d^in cffcctii.-TPo 
tetia autc tribue modis oicitur f m p:ius i poftcrius.oi 
dtureni5 potcntia.aptitudo abfoUita.aquanoneyiuit 
aUquid od boc in effectu.nec etiam babetur aUquidp:o< Capitnln •11. 

pter qd e^eat:ficut potcntia infan tis ad fcn"bendum,oi^ 
citur criam poten tia bcc aptitudo quadfu non babet re» 
nf ft fd p:optcr q6 fit pofTf bf le cain peruenf rc ad cffectfi 
fincmcdfofictupotcntfafnfantfsad fcrtbendum cum 
fuerftadulws,icumcognoucrftencauftrum.icalamfi 
1 fimplfcia elcmcnta,i ofcitur potcntia apritudo cns g< 
fccta fiierin t inftrumciita.i cj: inftrumcntis accidcrit g* 
fectio aptitudinis vt fiat potcns facicndi quando Iibuc 
rit ita vt non fit d ncceffc adifccre.fed fufficiat ei vt tan 
tttm appetat.ficut eft potcntia.fcriptojis pcrfccti in arte 
fua cum non fcripfit.potentia autem p:ima vocatur ob/ 
foUita matcriaUs.rccunda autcm vocaturpotentia fad 
lis velpoffibiUspotcntia vcrotcrtia eft perfcctio.per/ 
fcctionis autem contemplatiue comparario ad fo:mas 
nuda8quasp:enominauimus,aliquandoeftfu:utcom 
paratio eius qd eft in poccnria.abfoUtta.i boc eft di bec 
poten tia.an ii nc nondum recepit a liquid dc eo q6 cft g/ 
fectio,quantum ad eam i tunc vocamr intellccms mo/ 
tcriaUs ad ftmiUmdinem aptimdinis materie pme:que 
€j: fe non babet aliquam fo^mamm. fed eft fubicctum 
omnium fo:marum.altquando eft comparatto cius q6 
cftin potcntia potentiaU:boc eftcum impotcntia mate/ 
riaUbabcnturDcintelUgibiUbu8p:ima|pcrfe nota. e^; 
quibus 1 cum quibus acceditur ad in tclligibiUa fccun/ 
da,fcd p:ima intelUgibiUa funt p:opofitfoncs quas con 
tingitcrederc non aUundcnec quia audito: pcrcipit vV 
lo modo effe poffibilceas aUquando non credere. ficut 
fcntimus bocqd totum maius eft fua partci q? eidem 
cquaUa,interfefunteqnalia,iintcrimDum non acqui' 
rimr ei adbuc inten tio due q6 eft in effecm nift boc mo 
do:tunc vocamr intcllcctus in babim.ipotcft bic intcU 
lectus vocari intcllectus in elTccm.comparati6e p:imi: 
potcncta etenimp:ima nonpoteftintelUgcrc aliquidin 
effecm.fedbecpotcftintelligereaUquid cum inquiftc/ 
rit,aUquando eft ficut comparario eiue q6 eft in poten, 
tia perfecta.boc eft cum incepcrint in ea conftftere foy 
meintelUgibilcsadcptcpoftperfenota.fiucintcUfgibi' 
Ua p:ima,fed non confiderat illa nec conuerrimr ad illi 
in eflcctu.nifi vcluri fint repofite apud eum vt cum vo' 
Inerit confiderct illae fo:ma8 1 iiitelligat cas. i intelU/ 
gat cas fe intelUgcrc: i vocatur bic itellecms in babitu. 
eft cnim bic intellcctus qui intclligit quoticns vult in/ 
tcUigcrcfinclabo:cacquirendiquamui6bic etia; pof/ 
fit vocari intcUcctus in potentia.comparatione eius q 
fequimrpoftipfum.aliquandoautemeiuscomparatio 
eft ficut comparatio dus q6 eft in cfliectu abfoluto.boc 
eftcumfo:maintcllectanunc in p:cfcnrieftin eo.iipfc 
confiderat cam in cffecm.i in tcUigit in cffectu.i intelli 
gitfeintelUgereinclfcctu.-:q'tunc babeteffe in eo.eft 
intcUcctusaaommodatusabaUo qui vocaturintcUe/ 
ctus accommodams per bocq6 oeclarabitcu' nobis: qi 
intellecmsinpotcntia noncritadeffcctumnifi pcrin/ 
tclicctum qui fcmpcr cft in actu.i quia cum coniuncma 
fiierit intcUcauff quicft in potcntia cum iUo intcUccm. 
quicftin actu:aUquo modoconiunctionis imp:imetur 
in co.f m aUquem modum fo:mandi.iUc qiii cft accom/ 
modatus ab cjctrinfccis : bifunt o:dinc9 virtumm.qui 
nominantur intcUccms.i contemplatiui.i in inteUccm 
accomodatofinitur gcnus fenfibilc i tnimana fpeecius 
lilUcvirtus bumana:3firmaturp:iiT)i9 pjincipijs ois 
ciU9q6elt.(LConfidcracrgonunci infpicc oipofitio/ 
ncsiftajrvircum5,quaUtcraUcimpcrantal^e.iquaU'/ 
ter aUe famutont oli)6;i inuenies intcUectuj; accomoda l^nretligl 
Ijilia (ima 
-: kia. 

dcalfaro/ 
bi':tracta 
tu oc inid 
lcctu. 6 

«Itrtuni; 
(Sradua @ecutide tttipieef(e.i omn{i3 aUdrubefTeill/: qaieftvUinm (inie* 
Ddndemtellectuim babituoeferuitintellectuein efff 
cuui in tellectue materialis ciii aptittidine que eft in eo 
Dcfcriiit in tellectui in effcctu oeindc in tellectus efdciee 
oefcruit bis ofbus.. (TOblipatio eni; aie cu3 co;po:e R 
cut poRea adbuc oeclarabit . e(i pjopter boc vt pficiat 
f ntcUectue contcmplatiuus -z fanctificct .t miidcr:inte( 
lectU9 aiit efficics eft rccto: tllius colligatioie anime cu 
co:po2c:intcUectuiat)tcfficictiDereruite]ctimatio:e]cti/ 
mationi aut oeferuiiitoue virtutes.virtus pofferio: ca: 
1 virtus p; ioi ea.virtus aiit poftcrioz ell virm3.que reri 
netq6 redditc^timatiomemouali.virmsatit piioieft 
fug omncs virtutes vitales.oeinde virttm imaginatiue 
oefemiunt oue vircutes oiuerfa:;: acttonil^virtus autem 
eppetitiua oeferuit ei cii obedietia:qt eictimatiua iperac 
ei moueri aliquo modo pceptionis.vtrtU6 aiit imagina/ 
ciua feruit e]ctiman'ue:|2 boc q> oftedit ei fozmas recctas 
in ea:q func apte ad recipicdu: compofttion^ i oiuifio/ 
ne.oeidc bcc oiiantur ali)s.virmti ailt imaginatiuc fcr/ 
nit fantalta:fantafievero reruiQtgnc^ fenfue:virtutiaiit 
appetitiue fcntiiit cocupifcibiUs i irafcibilis. ($ concupt 
fcibiU' 1 irafcibiU feruit virtus mouens q efl in lacertis. 
1 bic terminawr virmtes vitalcs vel fenfibiles.(Ct>e/ 
indcvirtutibusvitaUbusvelfenfibiUbus feruiunt ve/ 
getabi!cs:qua^ pma i caput eHgeneratiaaoeide augu/ 
mentatiua feruitgeneratiue:poft nutritiua feruit augu/ 
metatiue:ocidequatmozi?mte0namralcsferuiiItillis: 
f5 Digcltiucquceft vna ea;: que feruiilt-retctiua c^ vna 
pane.i attractiua e^ aUa i^te. c^rpitlfiua vcro feruit vni 
caicp idap.oeinde quattuoz qnaUtatcs feruiiit bis om/ 
nibus.fccl caloii femit frigiditas. pparat eni ei materia: 
vtferueteitts efTentia.frigiditas aiitno bs o:dine invir/ 
cutibU8:quepueniuntappetitibus naturaUbus nifi qfi 
feraitiu; vtiUs obfcquea's:i bis ouabus femiiit ficcitas 
1 bumidttas.<zbic eil finis graduit virmtum. 

i££pp\m cfl pars piwna fej:ti oc tiaturaU^bus. CT^nd/ 
ptt pars fcda dns capitulu pumii oe certificando vircu/ 
cee que fttnt p2op;te anime vegetabiUs. 

^ClplCtUU0 giiiatim virtutee 
quasoijrimust ocmdHrabimuseasc^ 
fiiis accionibus.t pmo ei: actionibtio vir 
tutii vegctabiUii.fcd p^imooium oifpod 

tioncvirtutiflnutritiuc.oicemusigit g> 

ijopmifCis cognouithcoparatione nutrimetiad nutritii 
'zoiffinttionevniufcuturq^iUo^t^pjietatcm.oiccmus 
niic q> nutrimetil nd femper permutamr in namra; nu/ 
triti fubito.f; pzimo permutatur aUquatuUt; a fua qua/ 
Utate.'z aptatur gmutationi in fubllatia nutriedi. in qtto 
operat vna ej: virmtibus feruietibus virtitti nutritiuet 
quc eft oigdhua:'! bec ell: que oiftoUtit nutrimetii in an i 
maiibU8.t pzeparat iUitd ad boc vt oiil^tndat equaUter 
£>cindevimt3nutritiua oeducitilUtdinaialpmo fan/ 
giiineii Emutado in fanguiue.-z bitmojes ej: quibits eft 
pflimtio cotpoiis.Jiatt iam ofbcdimus afs.fj omne me/ 
bii\ in babct virmte ^ptia nutritiuam.quc efiin eo que 
l^mutat nutrimetii.in fiimiUtudtne cius^pzia t vnit ei. 
ergo virtus nutritiua reftaurat qd foUtcii e(i:i afTimilac 
^vnit.nutrimetiiautquauispluresdus vtiUtates (int 
qihoccp fit reltitutio eius q6 folutii eft.no tit ad boc fo/ 
liieftncccfTartu.f;quianamrapzimocgct eo ad aitgti/ 
metandu;:que poftca no cgct eo nifi ad ponendu iUud 
£!TiU)coetu89)DifToUtmmeft.ergovirtu0 nutritiuti ej: H^titnn 
^ribus oie vegctabiUs ojs&turomnltipott vtte I!ngu/ 
laris que oii Qmanferit qccrcens fuas acrionee. vegeta/ 
bite 1 antmale crant viuarcii aut ocftruf ta ftterit vege/ 
tabtle 7 aial non erant vina. non aut eft taUs oitpofitio 
aUa:p virium vcgetabiUum: augumetatiua ctcni; opat 
pzimociigencrat aial.actioncqucn6 cft trnnutrittue: 
finis enim nutririuc eft id q6 Diffinimus.fcd bcc virtue 
Diftribuit nutrimen tii oiuerfo modo : q| virms nutrici/ 
ua.qd eni oebet virms nutritiua ej: fe boc cft. vt oet vni 
cuit^ mebzo oe nutrimeto f m etus magnimdine.t par 
uitate 1 oe nutrimeto vnit ei fcdm mcfura qua b$ equa/ 
Utcr.augmetamia vero tollit ab vna Qtc cozpous nutw 
metum quo indigcbat:i addit alt) 0i.i vnit ci vt illa po 
augeatur potetiue $ aUa.miniftrate flbi nutritiua in B* 
n eni; ciTct oomintii nutritiue adequaret illae.aut etisa 
pUis largiremrparri.cuiaugme'tatiua fubtrabit: verbi 
gratia.qtnutriciuacufolamcric leins actio foztioi.x 
qdreftimiwrfueritampUus q|q6 refoUiitur;!pfa ap/ 
ponitin larimdinemebzo:ptfpi(Timdineeomm augu/ 
memm manifeftuj in grolTitie:U>ngimdini aiit eius no 
addit augumctU5 qd a}:^reat:augumetU5 autc; addif 
multopUis Iongitudini.$larimdi'ni:fcdaddcrelongi« 
mdiniDifrtciU'nseft$adderelatitudini :in augumen/ 
tarioncetenim (ongimdinis ncceiTeeft nntrimem; vif> 
ftindiin mebzis Duris.vtoiTibue i ncrais^pcr oee par/ 
tes eozum in bngitm.t ^pagado.t elongando in ter eo* 
nt;c^remitatce:in augmentoaut latttudinisaUquan« 
do fufTicit carnes augcri.t oiTa etiam nutriri in laritudiir 
nc.ita vt non ftt necefTe mulm; mfundiin co i moueri. 
aUquando aute mebza aUqua in principio vcgctaribnis 
crut paraa:t aUa mebza tn pane^Movegctatdis magna: 
poftea vero in f inc vegctarionie eius neceiTe vt id q6 cft 
moius fiacminus.<zq6cftminus fiacmaiu6.!@iautoo/ 
mtniii cfTct nutririneboc fcmQ pzocedcrct eadetnjppov 
tioncnutririua aiit f m qd eft nutrittua aff icic nucrimc/ 
cu$ 1 vnitcozpozi equaU modo.aut penc equaU.flaitos 
fieriin naturacius vtin grofTicie.!©3augmetattna ittu 
perac nutritine vc oiflribuac nucrimem» <z oiffnndac iU 
lud ilUc vbi oebcc au^mecariua Diuerfo mo ab boc g> 
oebetnutritiua.nutritiuaaiitDderat'taugifitaciue.tnl5 
g^nutririnafincoubioeftvniens^teftopcransadnutu 
virmtis augmctarfue.virws vero augmetatiua non ap/ 
pctit nifi a«gume'tare rc.C©5 gcneratiua babcc ouae 
acrides.qua j: vna eft creare cozpus i f igurare i fozma/ 
rcaUera vero eft attribucrc partibus eius in gmutario/ 
ncfcdafozmascajr.f.virtntestDimefidee i numcroe. 
1 figuras.afpericace i lenitate -z bis adberentia:fubiect3 
guberoatoi cius q foUis oia p5t:nutrt'tiua f o feruit buic 
nutriedo:f5ougmctatiuafcrut'tciaugcdof5g>resmere 
wr.bcc aiit actio pficif in pncipio griarioie rci: Dcide re 
manet gubernatio comodata atiguihtatiuc i nutritiue: 
cu auc ogat augunicariua q fl circa pfcctione.riic gtiati/ 
ua itep ejccitat cii ouabus miniftris fuis ad gtiandii fe/ 
me 1 f^ma in qitogefcatf tus:q eft ciufde fui giiis. otno 
ati^wsnutritiuaappcrit 15 vtEcapferaet fuba cuiuftj 
flngularis.-z augtntariua appeticvc q ca pficiat fiiba fir t 
gttlaris.fj gnariua apperit vt p ea remaneat fpee^qj ap/ 
pctcre pmancre:e rcs q vcnit cjc Dco in oi qd cft: t in fin 
gulariqd no cft aptu ad Bmanedii.f; cft aptiivtfpes ef 
remancat.cj:citat virtusad rcparadu aU'gd vicc cius. 
Vt E 15 fcruct eius fpes nutrttt'ua.g reftaurat q6 rcfoUii/ 
Wr 6 fingulari. i gnatiua rcftaurat q6 rcfoUiitur oc fpe. 
(L "^uerunt autem muUi: e^ quibus aUquis pittauic 
qd nutritiuaeft ignis:quia ignis nutritur i augctur. i er 
rauit Duobue modis.vno quia nutritiua no nutric:f; nw Srt.j.bcaui 
tex.S9.t.z. 
14.6. 
3D0ifitani]a 

18UtlltilKf(« 

nta. Tltifrfrin/i t 
«ugnicratiud 
funt firca fln 
giilarcitgna 
tiua iRtcndu 
fpccic;, ®e m Tlbartia trif rt9ttgetcoipu3.igni6 vcrozfi nutriat. non mitfit 
velaugetmfifcalio:quiaignfenonnutrttur.rcdfjtitico 
aliquid poft aliud.i cjctinguit g? pceiTit.fi cnim nutrirc 
tun^zcius nutrimentuujfierctf m nutrimetus cojpojc/ 
um non ocberct nutriinctumco^on ccflare ficut nutri 
metum ignis non ccfTat:quadiu inuenit materia;.r; au/ 
Wiri.s* • gctur fcmper finc finc.(rS5 mirabilius eft cp oijut m i 
tiM, 4, cto: buiud fcnteticr.q? arbozcs idco radicant Dcp^fum: 
quiatcrrenitasmouctcasDeo:fum'Z attenuant in ra/ 
mia fnperiu8.p:imu6 aute crro: ipfiua fuit bic.f.g» mul 
to:umvcgetabiliumgrauio2£sfuntrami. ^ radijc.fc/ 
cundus autcmgjp^optcr buncmowm.curnon fcpa/ 
rantur partee 1 Difcedit grauc a leui.fi boc autcm cdcj: 
actione anime attribuamus eridm fimiliter radicare. 1 
ramif:careanimc:qu3cus videt g^in vcgctabilibus fur/ 
fum eft.vbi cft caput eo:um.fcd caput vcgctabiUus cft 
ari.x. 6c radij: eo:um:quia indc o:iuntur:Dcinde pamum in ftru 
«a.t.}8. incntus buiua virtutie cft calo: nattiraUs calo: cni; eft 
aptus ad mouendus materia8.poft bcc fequttur frigidi 
tosadfaciendumeas quicfccre in fuis pcrfeaiontbuB 
crcaturarum 1 confumat cas.CSed qualitam; pafTi' 
uaru; inftrumctum p:imum cft bumidttas. 1 15 cft que 
recipit figuram.qua5 fequitur ficcitas^quc conferuat fif 
^ gura5.i iuuatad retctionem fo:mc.(jrUirtU8 aute ve/ 
** getabilis que eft in animaltnon generat nifi co:pns ani 
male:quia eft animatiua cj: qua pcdct virtus an imatio/- 
uis:que eft oifleretia inter ipfam 1 ca5:cum qua couenit 
in boc gp eft vimts nutriedi 1 augmetandi.'z comple^a 
tur angulos:'! elccta.comple):ione que eft congrua ant' 
mali. gp aute; facit banc complcjcione.cft.virtus comu 
nisvegctabiliianimali.^m q? cftcomunis.boc cnim 
fcdm Q) cftcomunisnon Dcbetfaccre copleponc p:o' 
p:ia3.non enim 05 facere comple]cionep:opuam nifi in 
ipfisdn ipfieenispKter bocq^cft nutrinuacft ctia^ani' 
niiilis •: babct in fua nawra vt fcnfificet:': moucatcum 
babucritinftrumetusitpfaeftconfcruansillamconiii/ 
ctionem 1 complepone fictu CU5 rclata fiierit ad babe/ 
tiaconiunctione5fitconiungens.noncnimeftDenamj 
raclemeto:u5'z co:po:um cdtrario:u5 coniungiper fe. 
fed Dc natura babet ire in par rcs Diuerfa8.quen on con / 
iungtt ninanimap^p:ia.ic^epligratia.vt in palma eft 
onima palmiba.i in vua anima vuifica.': omnino ani/ 
fnaqueeftfounaipfiusmatcricSnima eteni^ cumfit 
palmifica fup:3 boc qy eft anima augendi. babet etiam 
e(Te anima palmifica.t in vua anima vuifica:patma aiit 
nonegetanimavegetabili.taIiaanima pptcr quafiat 
palma:non eni; babet actiones pter qua; vcgetabilee. 
redeiudanimavegetabilisbabetin fua vegetabilitate 
quaeft palmifica.icd anima vcgctobilis quc eft in ant/ 
mali.poft crcatione animalts babctactiones.pter quas 
octiones agit fola feaindu q6 eft vegctisbilid tantum:q: 
cft reges a(iima5animale.imoeftcerti(Timepicterani 
ma; vegctabilem:fi volucrint appellare aniinam vege 
tabiic; ep intcllecm quo Dijcimiis.f.generali. <L £]t oif/ 
fcrctia vcro conftituctc nonjjucnit viia anima vegeta/ 
bilium.fedejrDtlferentijsqHaababetvuuquodcpvcgc/ 
tabile pcr fe t non aliudquta non eft pjincipium actto/ 
nis vegctabilep:op:iumtantum. fedanimc vegetabili 
animalisoifferentiaquafcparatur': conftttuitur vna/ 
quecpfpccicsfubipfa.eftvirtusanimc animaUs adiiu 
cta ii ii quc aptat iUico:pu8.i eft oiiferentta ad modum 
Wffercoarum quas babcnt fimpltcia non quae babent 
copofita.animaautcjbumananon pcdete]cco:po:e: fj 
babet k ad co:pu3 vt fo:ma:ficut poftca oftcdiinus.ncc 
eget vt fibi p:eparctur mcmb:um.concedo aute; gp ani Capitulfi JL 
matio etud DifFertab alt^s antmationibU8.(imi(itcr etii 
memb:a apta funt eius animationi. 
CLJCapitulufc6mDecertiftcandomodo8ai^:ebenrioni» 
quefuntinnobis. 

tf^rtM(^mMf nuncDcvirtutibus fen 
^qU^inur fibaibu8.i app:ebcde*/ 
tibus.f; loquamur Dc eis vcrba generaU'a.Di 
ccte8:q: vidctur cp app:ebcdcre non fit nifi 
at^:ebederc fo:ma5app:cbcfi aliquo mo/ 
do:u5.fcdfiapp:ebcdereeftapp:cbedere rem natura/ 
lcm.tunca|:p:cbedcrceftapp:ebcdercfo:ma5.alicuiu9 
abftracti 3 matcria aliqua abftractionc : fpccics autcm 
abftractionis Diucrfc funt.i gradus carum mulmm di/ 
ftante8:fo:mi3eteni5matcriaUbus p:opter materiam 
acddunt Difpofitiones.i alia que non babcnt e;: fua ef/ 
fentia.e^ bocf.q» ipfc funt founc ergo illarum abftra/ 
ctio a matcria:aU'quando eftabftractio non fine iUis ap 
pendin)8.vclaliqutbu8eara5:aU'quandoillaeft^fcct3 
abftractio que abftrabit inteUcctam rem a materia: ab 
alt)8appendttusinmateriaearum:e;cempUgratiafo^ 
ma etenimbumana.t fubftantia eft natura fine Dubio: 
in quaconueniuntomniafingularta fpeciei equaUter: 
cuius cft vna oilfinitio.fedquiaacciditci vtcjcifteret iit 
boc fingulari t in iUo. tdeo multipUcata eft:boc aute no 
babet e^ natura fua.fi enim e^ nanira bumana elTet.vn 
dc Dcbcret multipUcarknmc nd p:edicaremr bomo oe 
aUquonumero vno. fivcrobumanitascfTet c)cboc g^ 
eft bumanitas petri.tunc bumanitas non e(Tet alterius: 
ergo vntim e;c accidctibus que accidunt bumanttati e|c 
materia:cftfpeciesbecmultipUcattoni8 1 Dimiflionis: 
acctdunt autcmcialiapteterq^bec accidentia.f.quia 
cum fuerit in materia acquirenir et aUquts modiio qua/ 
ti. z qualts.t vbi z fim3.^ue omnia funt ejctranea a na/ 
turatpfius^qutafibocQ^eftbumanitasetfcteicbocpte 
dictomodo^velaUomodoquatttqoaUs.ivbi 1 fitus: 
nmc/^boc gp eftbumanita8opo:terct vnumquemcp 
bominu; conuenire cum aUoin bis intctionibus. fi aiit 
boc q6eft bnmanitas e(fctc% aUo aUquo modo qiianti. 
1 qualis.': vbi 1 fitH6;opo:tcret vt omnes bomincs co' 
ucnirent in iUo modo:crgo fo:ma bumana ej: (ui cffen* 
tia non ocbetbabereaaideua bec:quefolentciaccide/ 
rc.fcd p:optcr matcriasbabetiir cum illis accidctibus. 
t p:optcr accidetia com paration is quc cft in ter ca 1 ma 
tcrfci5:que comparatio cu5 rcmota fticrit Dcftructur ap' 
p:cbefio tpfa.vifus autem indiget bis 4cctdentibu6.ai5 
app:ebcditfo:ma5Co gjnon abftrabitfo:ma5amatc/ 
riaabftracaonevera.fedeftnece{Tariummateriamad/ 
eiTe:ad boc vt foana bec app:cb^attir in illa: fcd ima/ 
ginatio fiueimaginari.cft cu5 abftrabitur fo:maa mate 
ria maioji abftraatoeietenis founa; car«it finc tnatcrta: 
ita cp ad boc vt boc fubfiftat in ilU» no eft ncccfle epfte/ 
re ma5:q: ma fiuc fit abfenafiue ocftructa: cc tn fo:mc 
fiabtle crit in imaginatoc:i tuc appbcfio ipfius erit ab/ 
ftrabcs ea a colligatioc.qua bj cii ma abftractionegfe/ 
cta:f5 imagtnatio no Denqdatea ab accntibus malib''. 
fcnfus ctid no ocnudatca a ma DenudatiocBfccta:necy 
oenudat ab accntibiis materie:f; imagiatio oenudatea 
a ma ocnudatioc vera:f5 no ocnudatca vllo moab acci 
dettbus materie:fo:mc cteni; q fut in imaginatioe funt 
f 5 15 qj fiit fenfibilea 1 fcdj qlitatc 1 ^titate aUqua 1 fi» 
tii:n6 cft poflibilc imaginatioi aliquo mo tmaginari fo: 
main tali Dilponein quapolTibilefitpuenireoia idiuu 
dua illi^^fpei^bo.n.imaginams eft ficut vnus e% boibus: 
pofl^tbile cft autem bomincs cfle qui funt imaguiati:nd 
ilU) modo quo imaginatio imaginauitbomine; illum. 21 ma» naaust. ©caitide ©eciinda £ihm«/ CrSfdcHimatfopammtranfccnditbunc o;dinc?ab/ 
"■•• flractionis : eo g» appjebcndit mtentioncs immatem/ 
les.qac non funt in fuig matcrys:quamuis acctdat iili» 
e(Te in materia:quia f igura. i coioi. i fitue.i bis ftmilia 
funt rcs quas non cftpoffibilc babcri nifi a matcrijs coz 
pozalibusibonitasverotmalicia.-zconueniene.iincon 
ueniens. ■: bis fimilia funt in fe rcs non materialcs.quf' 
bus tamcn acciditciTc materialis.ratio autem cp bc non 
funtmaterialcs.beccft.f.gjfibeeflentmaterialcs q: (c 
Ipfis.non intelltgcrcnmrbonitas vclmalicia vel conuc 
nicns vcl inconueniens.nifi accidens corpoa.intelligu/ 
turautemfineco2po:e:conftatcrgog? bc infenolunt 
materialcs.fcdacciditcig cfTein rcbus materialibus.cj: 
rimatio autcm non appzcbendit.nccg alTequttur nifi fv 
iraliabojum.ergocjctimatioappzcbcndir rcs matcria^ 
lcs 1 abrtrabiteas a matcria.ficut appiebenditetia, iu' 
tcntioncs non fcnfibilcs^quamuis fint materiales.ergo 
bcc abftractic purio:-! vicinioj eftfimplicitasi^ouc 
p:imc.fedcumboctamcn non ejrpoliat fo;mam banc 
ab accidcntibus inatcric : cog; particulariter appzer 
bcnditeam fm pzopaam materiam.i fm comparatio/ 
nc5 eius ad illam i ligata; cum fo:ma fcnfibili. i ftipa' 
tam accidciitibtis matenc. i e(t pttenictia imaginatiois 
cii illa. (L&ed virtus in qua fo:me ejmtcs no funt tno/ 
tcriales vlb modo nec accidtt cis ce materiatas.ncc foi 
me funt rerum materialiu5:fed i?cnudatc ab omni colli 
gationccft matcria conftanquia comp:cbcndit fo:mas 
Qppienficnc nuda a matcria omni modo:in eo aut^ q> 
cx feipfo nudumeftamaterta.rcsmanifeftacH.f^idqd 
babet cffe cum matcria.aut cuius eft efie matcrialc. aut 
cui boc acctdit.ablTrabit a materia.i ab omnibus appc 
dinjs e% materta que funt cum ipfa. fcd app:ebcndit id 
app:ebenfioncnuda.itag> fit cjrcmpli gratia ficut bo/ 
mo qui p:edtcatur oe pluriljtts.': ita g> appjcbcdit mul' 
ta in vnam naturas i fequeftrat illud ab omni quantita 
te.i qualitate -z vbt i fitu matcnalibus.nifi enim ocnii/ 
daretur ab boc non eflet aptfl oici Dc omnibus. i in boc 
ciffcruntappbefioiitdicantisfenftbil!8:iappbenfioiu/ 
dicantis imaginabilis. i appbefio iudicantis e^timabv 
Us:-! app:ebefto iudicantis intclUgibilis.iad banc intc/ 
36 tioncm oupimus boc verbu5 in boc capimlo. (£t>icef 
mus autcm cp fentiene babct in fua potentiafinali.ricuc 
fenfatum in effectu.fcntirc ctcnis cft recipere foanas rei 
nudam a fua matcria.ita vt in fozmctur per caj fenties. 
yidensideftmutariafo^misfenfibilibusquc funt qc/ 
tra in rcbus fubiectis.eft ficut vifum in potentia.fimilt/ 
ter palpatum.-z guftawm ■:c.p:imum enim fcnfatil ccr/ 
tifl^imccftidqdocfcrtbiturininftrumcnto fenfus.-z id 
app:ebendit:videmrautcmQ7aimDtciturfennri9>eft 
cictrinfecusintcllcctaseiusert pzctcr intcUectum fcn/ 
tiedi in anima .intcllcctus eni^ buius qd oicimr fen tiri 
e^trinfecus cftqdeiu3fo:m3afrtmilata eftinipfo (ent 
fu.fcd intcUccms fenriencK in antma non eft q? ipfa foj/ 
ma ctus effigiata fit in p:op2io fcniu.T.ppter boc oifFici/ 
leeftconftituereeflequaUtatumfcnfibiiium in co:po' 
ribus.fcd ccrtiftime fcimus qp cum aUquod cozpus afft/ 
citfcnfHm:fedipfumnonafFicitur.q6in ipfo eft p:op:ia 
quaUtas:queeftp:incipiutn pcrmutandi fcnfum fcnfa 
n5pcrmutanteiprum.(C£'cdDcmocritu9'Z aUa fccta 
namraUum.non pofuemnt iftis quaUtatibus eflc vllo 
modo.icdfigurasquasponunt iti atbomis pofuerunt 
caufas oiuerfitaas eiu3:quo afficitjwr fcnfus ^pcer oi' 
uerfitateo^dinis-zfiwuineamm^oicctcs gj^ptcr boc 
vnusbomofcntitpannumvnum ouomm oiucrfo:um 
colout; f m ouos inmitus eiue:p;opter quoe vdtiantur cotnparationcs cius quc funrad RtUQ vniiis rcf /n fe. flr 
cttt columcoliibe:q6 aUquado vidctur ccrtilei:aU'qil rii/ 
bicundi.aUquando colo:is ourci f m oiucrfitatem fttui!. 
1 ob boc vna -: eadem rcs cft bomini fano oukis^-t in fir 
moamara.Tiftifuntquipofueruntg» qualitatcs fenfi/ 
bilcsnon babcntccrtitiidinemin (e:icp non funtntfi fi 
gure.<[;;<5uemntautcm alg quinon tenucruntbac (en 
tentiam.nccpofucmntiftisquaUtatibus ccrtitudincm 
in co:po:ibus.fcd Dijrcruntgj bc quaUtatee non funt ni 
fipofl^iones tantum fcnluum.itaQ; in fcnfibiUbus nibil 
eli Dc eis.iam autcm oftendimus Dcftmctionem btiiu» 
fentetic.i oftcdimus cp in aUquibus co:po:ibu9 jppiie» 
tas cft que afficit ^p:ict«tcm lingue.eycmpli gratta. id 
.f.qd vocamu8Dulcedincmcumguftamus.'z alia co:/ 
poia babcnt aliam p:op:ictatem ccrtiflime quam voca/ 
mus guftum.i nibilaUud,fcd fcnterie aucto:um oe figi» 
risiam ocftmjrimus fiindamentU5 tn pzemifdB. fed ad 
buc ctiSm patefiet ocftmctio ciU8:fi enim fen fatU5 cflct 
ftgura.opo:teret vt cu5 tangeretriHB figuram.-z app:ebe 
dercmus cam pcr fc non cum pupiUa.vidercmus etiam 
colo2emeiu6:vnumenim fcntiesq: vna partcapp:ebe' 
dit vnum quid.fed cum appzcbefio fuerit ey: vna parte 
id q6 oe iUo non app:ebedtmr:aUud cft ab eo cp app:c/ 
beditur:colo2igituraUudcftafigura.(i autem oicitur 
qj vna rcs affidt ouo ouabus affccrionibus oiuerfis: cu 
iu8 vna alTcctio in vno fit tactus.-z cius alTectio in aUovi 
fio.fi ita fuerit ipfa figura non crit fcn fata.fcd figura erit 
afTectio oiiierfa per quam afTicit in oiuerfis fcnfibus ali 
um q^ ilUi. fcnfibile etiam co:pus eft. quod ficut ipfi te/ 
net no afFicitur nifi ej: figura. crit crgo vt fcnfibilc non 
alTiciatur nifi qc figura.vna ergo cadem rcs afficimr in 
vnoinftmmeto vna figtira.': in aUo aU'a:fed f m cos nul 
la figura eft que non poflittangi:crgo boc vifibile ctia$ 
pofliibilecfttangi.conftataateQ' in colo:ccontrarieta8 
eft:'^ pzetcr boc ctia; in fapo:e. t p:eter b oc ctia in ali|6, 
in nulla autem figurarum cft aUquid contraricr3tie:ifti 
etiamcertifl^imcponuntQJomncfcnfatum cft tactuin. 
ipficria5 ponunt q> dc vifu aiiqmdemimmr : qd tangit 
idem.lcd (i ita eflet opojteret.vt qt> tagitur Diiobus fen/ 
fibusclTcttanmsfigura.miru^ eftautcm^obUti funt 
figuras non app:cbendt nifi cum fiierint ibi col02cs aut 
fapo:cs.aut odo2e3.aut aUc quaUtatcs.': g- nuUomcdo 
fcn titur figura nuda.fi autcm fiicrit boc.tunc c;: boc g» 
figuranudacumfitfcnfibiUsafTtcitfenfum aUqua ifta 
rum afTcctionum.': p:ctcr figuraUtatem alTirmatum crt 
cflfc iftarum afTfecrionum:': quia non eft ipfamct f igura. 
iconftat quia fenfua non fciitit figuram nuda^.nift fcn/ 
tiat cum ea aUlid.cCi5ij:crunt etiam aUqui antiquo2U5 ^ 
qd polTibilceft:vt anima aUo modo fcnriat fcnfibilia.fi* 
nemcdiis.^zfineinftmmetis.fcdmcdiafunt ficitt acr. 
excmpligratia.vifu^.inftmmetavcrofuntfiaitoculus 
vifui.vnde bi p:ocul fun t a verttate.CrSicnim fcntirc 
babcret anima pfc ipfam fine inftmmcntie. tunc bec i/ 
llrumcnia cffcnt ociofa in creatura 'Z inuriUa.^fte^ cum 
antma fm cos aUud fit a co:po;c non babens fitus: im/ 
pofliibile eft tunc aUqua co:po:a eflc^pinquio:a ei.i ac 
cide'tta ad ipfam.-z aUa rcmotio:a ab ca i occultata:quc 
non fenriat.': omnino opo:tct vt no fit oiucrfitas in fttu 
co2poy quatu5 ad ipfam.necoccuUatio nec manifefta/ 
tio:be.n.Difpofirioncs co:pop funt.-z circa co^po^a.^z 05 
vt aia aut ftt app^ebcdens oium fcnfibilit'i aiit nulUus. 
itavtnopoflit abefleaUqdlcnfatuab cius appbefioc. 
r? eni abfentia eft aUcuius rei q eft oiucrfa a pfcntia ci** 
1 bec rcsaUqii eftabfcns aie.aliqn pfis q5 fit ej: loco fi/ 
(H4U:o3 itQo vt aia fit co2pus.ifti autero no tenent boc. Bc m Tjbartt^ C^i>oHeidat Dcclarabimii3.gj foime appjebcnfeqMc 
non pofTunt fcparari a matcria.-r acolUgationc cus nig/ 
rcria.impc ITlibilc cft imp:imi fine inftrmncnro cozpoza 
li.^cd (i anima non cgcret mcdijs ad app:ebcndcndii5 
res.opoiterct vt viftis non egerct luminc.ncc medio cla 
ro.i applicatio vifi adoatUtm non piobibcrct virum. i 
obturatioauris no.pbiberctfonu.i langoiesg accidiit 
^ buuifmodi inftrumctis no^bibcrct fcntire.ii, f «eriJt 
autein auquiqui pofucntnt mcdiu oifhirbans oiLcntes 
q6mediu5quaniofuerittcniiius.magi9 crit pcruium. 
vndc fi ciTct purum pcrfectio: cflet vifio. i res amp ius 
viderctui' qlmodo vidcamr.i eiTct poiTibilc videi i tuc 
quicquid c^in ceiabcc autem oictio falta cft.non cnim 
opo:tet vt il.pptcr attenuationcm p:oHcnitaugmcntii> 
viru3.idcojjpter «itiHationem acris pjoueniat mai^aug/ 
mcntum videndi:attcnuatio autcm non eft via.vel cnw 
fy attcnuandi cojpiis.fcd inanc f m cos cft pziuatio coj/ 
pozi3.ft autcm inane babcret eiTc aliquid:tunc intcr fen/ 
fatum 1 (endens remota non cffet continiutas vlio mo' 
do.nec ciTct ibi actio ncc pdfTio. cL ^uerun t etia alij qm 
putauerunt.iliud.f.qj fcniiens gcncralitcr. vt anima: 
pendet ej: fpiritu:qui cft cozpits acute pcnetrana. cuius 
paftea cjrponcmus Difpofitioncm.quia ipfum cftinftru 
mcnmm appzcbcndendi.t quia bic folum potcft ejrtcn< 
diadfcnfibiiiai obitiareilUs.i cqucdiftarc abiUis.t 
babcrcad illaaliqucm fttumc):qitop:oucnit appjcbC' 
dcrc.bcc autem fententia etiam falfa cft. buius enis fpc/ 
cicinonrctineturciTcntia. nifiperbcc nutrimenta que 
ilUtm circtiualant.fi autem admifcemr ci iiliquid e%trin 
fccus complcjrionaliter aut f m compofitiones: ceilrui/ 
mr cius fitbftantia:Deinde non babet motum localcm, 
qucm fi babcret poflibilc clTet ipfum feperarl ab bonii' 
nc:ipoftcaredircadiprum.ipo(Tibile c(^et bominem 
mo:i 1 viucrcfccundum fuam p:op:iam voUtntatero 
vnotempo:c.(iautcm fpccicsefTctbuius.non indigeret 
Cnftntmentisco:po:aUbu8.crgoverumeft qp fenfibus 
ncccfTaria funtinftrumcnta co^pcaUia.-: aliquibus co^ 
media.i!IQuia fcnrircclTpalTw aUqua quccft reccptio 
fo:mc.fcnfati.ipcrmutatioiii fimilitudincm fenfati in 
cflfectu.t fenticne in cfTcctu eft iicut fenfatum in cffectu. 
1 (eatiem in potenria ficut fcnfatnm in potenria. fcnfa/ 
tum ctenim ccrrifTime t p:opinquum boc eft per q6 in/ 
founatur fenticn8C):fo:ma fcnfari.crgo fenticns eft aU/ 
quo modofenriensfeipfum non co:pu9fcnfatum.ipfU5 
enim eft qd info:mamr fo:ma.que eft p:oprinquu; fcn/ 
fantm.fed cjctrinfccum info:mamm eft fo:ma.queeft 
fenfatum p:ocul: crgo ilUid fcnrit fcipfitm non vii:erc. i 
fcntit fcipfum non co:rui t cum voutcrimus oiccrc p:o/ 
pinquio:em fenfum. z in quoiam non eft medium. fed 
pafTto fenricntiscj: fenfato, noneftad»modum moms 
nec eft ilLi affcctio cotranj adcontrarium : fed eft perfc 
crio.f.quia perfcctio quc eft in potentia.ias fit in eiTcctu. 
finc conuerfionecfTectus in potentia. Cl^ofti^ autem 
locuri fumus oe app:cbendere qd cft gcncraUus ^ fen/ 
tircz locuti fumus oe quaUtate fentiedi generaUter.oi/ 
ccmus nunc qj omne fcnticns app:ebendit fuum fcnfa/ 
mm^-zappiebenditetwspuuaaonemfuilentati^fedfcn 
fetum appzebcndtt per icipfum p:iuationem fui fenfati. 
ficut tenebtas ocuUta: z filentium auditus.-: buiuf/ 
modi.quia iUa in potenria funt:non inefTcctu:fcd app:e 
bendercq6vnumquodc0bo:uineftapp:ebcndere,no. 
pertinet ad fenticntsm.app:cbcnderc cten im bic no cft' 
gj videatur nec fonua quiaudjatur. vndc non app:cbc/ 
dimr nifiactione intcUigibiU'.aute;:timabiU.ficutpo>' 
ftcQ Dcclarabitur ej: eariim Difpofttiotic n Sri.i"» 
aia.t. 66, c^o Capitulu MU 

CrCapituUtm tertium oe fenfu tactibil/. 
]^*^^^ iRtniiics fenUHintpJoptcrqucm ant/ 
M vSmlir^ mal.eftanimalefttacni6:ft/ 

l^r^ ^'^^"'•"O'^"^'!^''^''^' terrenamanimam 
I eI ^ fei>^ babet virturem nutritiuain.tpofTibiic eft vt 
■S^-jfeS no babeataUquam aUani;. fed non couerri/ 
timfic omne q6 babct anima; fenfilsilcm babct fciifutn: 
rangendi:-: poiTibifc cft vf no babcat aUqucm aUo:um: 
fednon conuertitur.oifpoftrioetcnim nutritiuecompc 
rarionc virtutum aUantm aninie tcrrene:cft quaUd :>iff 
fpofitio tacms compcrarione aUarum virtutum animc 
fcn ftbiii3:bic cft g? p:ima compofitio an imalis cft ej: q 
litatibus tactibiiiTAis:': ejcquibus eftc6plc?:io cius : dc/ 
ftructioeius fit cjccaraj oiucrfitatc: crgo fcntirceft no/ ; 
ntra animc: o; vt fitp:ima natura iiUid qi> iudicat.vii - 
de p:oucniat ocftrucno^iidp^opter qd conferuaturq6 
p^odeftieftp^iozaltjsfpcculQtionibusque itidicatea ^^:Mr<^m 
quep:ofunt.fcdnonad ?ftitucnduin:autnocent.f$n6 ^wc^ffx.? 
adDcftrucndum.([;6uftu6autcm quamuis inter git/ *^ 
ftata iudicet id p:opter q6 permanct vita.tamcn polTi/ 

bilc eft vt oeftntcto guftu onimal rcmaneat animaU 
CC 3lt| cnim fenfus fo:taf1is cooperanf ad inquirendu 
nutrimentum conucniens.t ad oifccdcndum u nociuo. 
(C^Uietiamfcnfusnoniuuantsdfentiendum q6 aer 
conrincns vcl circundans co:pits c^ccpUgratia cft adu' 
rens velcongelanB.£t qjomninofamcscft Dcfidcrut 
ficci 1 calidi.t fitis cft oefidcrium frigidi -: bumidi. r.w 
trimentum ctenimccrtumeft q6eftbuiufmodiquaU'/ 
tatum quas at^:cbendit tactii8.6uftu6 ctiam cft oele/ u ' w/^ 
cprio:vndcfepcDeftruiRirienfU8guftU9:cuminfirma' ' ■<-'-. 
tur 1 rcmanet animal. crgo tactus cft p:imus fenfuum 
quieftnecefTariu3omnianimaUterreno.ibcmomaiu ):' / , 
poteftqtiisDiccregjcognatuecft fenfuiin animaU.fi/ 
cutt'nfcnfibusvnaeftfpcsp:io:.©imiUtervideturin/ , . . 
tcr virtutes mows fpccies aUquo ciTc pa'o:.fcdi oiuulga '^^'"^. 
mmeftgjanimaUumquoddameftbabensienfum ta/ 
gendi f non babct virmtem moucndi ficut fpcctes con 
cbiUum.^emus q> moms voUmtariiis ouple]:cft:qz 

1 cft motus localis oe loco ad locum.t cft i notUs cotra/ 
bendtt ctrtcndcndi memb:a ammaUs^ej: quo non p:o/ ^ „ 
uentt monts totius oe loco fuo- ImpoiTibilc cft aute vt ^^5^^'^r 
animalbabieatfenfumtangendi.ino babeatinfcvir' OfVaf :.>,, 
tutcmmotU3aUquomodo.quomodocnimfcirftur ba /^i/'<^««? ar(.z.se 

aia.f.zs, 
1.8S< 

anMLOe 
ua.t.z8. ari.Siec V 
aia.M64 ^y bcrefenfumtangendi.nifividcrcmrin coaUquis mo/ ' 
dus refugiendi conracmm vnumt appetcndi aUum: 
vnde e^emplum.oe concbiUbus q6 tnducut t oe al^s. 
nibilvalet:quottiam nos vidcmusconcbiU'um.infuis 
c<)Rcbi8 motiu«conftritionis.'z oilatationia. i refie|::io/ 
nis:ie]ctenfionis in parribus co:u5.'qnamuis non oifce/ 
dant a loco fuo.(L"£t c): boc cognofcimus cp fcnriut ta/ 
ctum.vidcturcrgo.q^quicquid babcttacmm babetin 
feipfoaUqucmotu voUintaf-ius.aut in fctoto.autin pti/ 
tibus fuie.lCCaautcmquctangunturDiuulgawmcft <- 
gj funt calo^.ifrigiditas bumiditas liiccitoB. afperi' 
tas 1 lcnitas i grauitas ■: tcuitas.Gcd Duricics i molli/ 
cics.t vifcofitas.i foUibiUtas. i buiulinodi non fentiun 
mnnificonfequcntcoeas qitas p:cdii:imus.£alidita8 
etenim i frigiditas vnaquccp pcr fc ipfam lcntitur p:o/ 
pter boc q> occiditinftrumcntopariabeis.Sed ouri/ 
tice 1 moUicies.t bumiditas i ficcitas putantur no fcn/ 
riri pcr feipfas :quia accidit ej: molUcie vt obediatur 
omni voU-ntipcnctrarc in co:pus luum : -zc): ficcitate 
accidit vr reftlTatur : quia cum coniiingitur ei membrii 
fcnticns rep:imitilUtd.icvilP^i'iMtcfOamaccidit fi/ 
loile buic-q: q: portibus fuisemin mribne acridit rep:i> cJi^-iJlA, f^<:<{^" ©ccunde 

mcrc. Cf (libfiftenb'' fo no acciditalicjd.jgj; lcnf qitoc^ 
1 Bccidit lcnitas.': cqiialitas.^5 c^graiiitateaccidir tcn/ 
y^, derc Dcojfus.i c): lenitate priii; biuii9.2t»iccmii6 g ptra , 
^r^^jijt oiicto:c buius oictionis.non elt ncccfle vt rcnfatiim g (c' 
ijo"fa ipfiim fcntiat fincpaiTioncaccidente e^feipfo.£alidii( 
, v/.7!Ciienim qiii ciu no calefeccritnon fcntict:qm non fcntit 
^ • ^ q6 crt in fenfato.fed id q6 accidit fcnticnti cj: ilLo. ita vt 
quidiu illud no accidit ei ipfU5 no fentit :q2 (en latti pcr 
rcipfumeft.id^ptcrqdacciditinltmmctofcnticti.qli/ 
tasfimilisci.qucin iilocd.itiicfcntit.fttrell rcpbcn/ 
fioqucfitc;cftcco.'z nfpcro.tlcnitae ejclcni. •ztendcre 
fld locii.ppjiii c;c graui i lcHi.6raHita3 etcnim i laiitaa 
funtoueiclinationcs.-zcjctcfioctiacftinclinatio ad alv 
qu3 Bte.bc oifpofitionca cfi accidcrint inftrumctis (en* 
tiunt fine medio caliditatis aut frigiditatis aut colo^is. 
aut fapozis aut alio^ fcnfibiliuata vt fi no ect illud me/ 
diii.no illud elTet fenfatu pmo.nec feniatHm b fe ipfum. 
(3 cet fen fatii fcdo 1 accntat'r.(r£ft atit 15 alius modus 
oe co q5 fcn tit .ficut folutio ptinuitatie q vcnit cj: vbcre 
vclq: aIio.-z no cft cx calo;c.vcl e^ frigozcncc c)c burno 
rcncccjcficcitate.necc^Duritie.nccc): molUtie.ncc cj: 
Dliqiupdicta:p.Bit'rctiafcntircvoluptatC8tactibi[c8. 
ficut voluptas coy tue.t fimilia 05 ^fidcrarc qiwlr fia t. 
^quomoattribuant virmtitactiuc jpjic (EJas aute 
putauerut aliqui botce gp nultc qualitatcs fcntiunt nifl 
(ncdiatceo op accidit cj: folutionc ptinuitatie. ied no cft 
fta.Calidu ctcnis 1 frigidii.fc65 9>C):cis mutat comple 
po.fcntiunt cqualr.^olutio aiit ptinuitatie ncc ecqu3 
lis.ncc pntis in toto co:pc.vtt nos otcimue q;> fkixt aia\ 
generaf c): mijctioc elemeto?: 1 c% c6pofiti6c:fic ctia fa/ 
nitastifirmitaeqdacoparanrcoploni.-z^daofficialiii 
coequalitatiicoponi.i ficutincozruptioc copfonis ert 
ali^d q6 eft no]ctu: fic ctia in coiruptioc coponis cft ali 
gd q6 cft moitifc?::': ficut cft tacws fcnfus.quo Dcpbe/ 
ditq6 co:ruptii cft oe c6plcj:ionc.fic ctia cft fcnfus quo 
cognofcit q6 co:ruptii Dccopofitione.g 1 tacta Dcpbcn 
dit etil folutio cotinui. -: cius prius q6 cft cius rcftaura 
j. tio in cotinuitate. (Ediccm" etil cp ois otfpofitio q cft 
pria Difpofitioni coigis.fcntif in pmutationc 1 motu ad 
illa.i no fcntit poftcp babcf % reridet:fenfu8 1 cnim aut 
paltio cftmt adiiicr us palTioni palTio aii t no eft nifi cu$ 
aUgd rcmoHcf 'zaliquidaduenit:vndeinquieto noncft 
paifio.t boc eft in malis ■: in bonis coplcj^ionib^^fimuU 
copleponea ctcnim maleciiquiefcantpoft^cozrHpc/ 
rttntc6ple):ionesnalC6.it3q6 be malcfactefintquafi 
.^y naturalcsn6fentiunf:tobbocctian6fentif calo: ctbi 
;t, copiquauis multo fo:tio: fit q^calo: tcrtianof . iocd ii 
naturalcs adbucbabuerun !efTe-.iftecj:trancc q aducr/ 
ianf fcnticnf :■: boc nominaf infirmitas c6plej:ioni8 Di 
ttcrfc^tiftudquietiivocaf infirmitae c^plonis oixcnii/ 
tis.g oolo: -z rcmedium Dolo:i3 ctiam funt oe fcnfibua 
rm t3ctibilibu3.2>cd Ditfert tactus fccundii banc intetione 
ifuo abaUjs fenfibU3.3lio:pctenim fenfuum quida funt qui 
n6 bnt voluptatcm nec oolo^em.-z quidam funt qui oc/ 
lectan f 1 Dolent mcdiantibus altjs fcnfibus. ©5 ille in 
quo non eft voluptas cft vifus qui non oclectaf ncc oo< 
let.Bcd aiacft quc Dclcctatur intusjjptcr iilud aut DO/ 
let.CSimiU'ter ctias cft oifpofitio auditus^q: auditua 
nonooietej:fo:tifono.fiaitvifus qc fojti colo:e flcut 
eft lumen .ncc Dolct Cjchoc cp audit aut vidct. fs ej: boc 
q> taagtt.t accidit ei Dolo: tactibilis. 1 fic aducnius bu/ 
ius aft icit illum conftrictione tactibili. (L 0cd olfatus 
'zgaftu5.Dolcnt.'Z Dclectanf cum afficiuntur conuenie/ 
ti quaiitatc aut inconuenienti. Sactus vero aliquando 
oolet jppter quaUtatcin toctiuas.aut Delcctat^Uquan/ "^crtin 8 


doooIetautDelcctaf.n6mediantca(faquaIftatcqiie(7t 
p:imu5 fenfatii.©5 ^ptcrfolutioneptinuitatis.-zrptcr 
fuam c6tinHit3te.£j:i)p:ictatibu8aHte5 tactneen cphs 
inftru(ncnm5naturaleq6cftcaroneruofacj:bocgjfEn/ 
tirautcaro-zncruusfentitej^tacturquamuis nonfitibi 
mediiialiqHomodo.3precnimfine medio gmHtaf ^/ 
ptcr tangentia babcntia qualitatc. 1 cas gmutaf fcn tir, 
non eft aatc iila Difpofitio omnis fenfus cum fuis fcnfa/ 
tis.nec Dcbct putari g? fcnticns eft ncruus tanms^fs ncr 
uus reddit ccrtcfcnfum tactibile altj meb:o q6 cft caro 
©i cnim fcnticns eftetipfe ncruus tantii: opo:tcrct cfTe 
fcnticns in tota cutc b :>minis tcius carnc aliquid expa 
fum ficHtfunt paniculi.aut fcnfus cius cffct. non in om/ 
nibitspartibuecius.fcdinaliquibuepartibus que fiii 
inco.ncrHUsaiitquieftfcnfustangendieftrcddestre/ 
cipicne fimuUTicruus vcro c6caHHs cft rcddce vifum. 
f<cd non cft rccipicns.ncn ci^im cft recipicns.uifiilleciu - 
rcddif.quicftcriftallinusbumor: 'zquiambitillii ^ue 
ergo monifcftuseft qp namra carnis eft recipere fcnfu^, 
quamuis ad rccipicndum illum cget vt recipiat aliiide. 
^cj:virtuteoiteriu8mcmb:i:mcdiantibHP otit ncruis. 
!oi vcrop:incipium fucrtt in illa.crit fenticns pcr ie ^7/ 
fam.quauisfitcaroficutcftco::licet cnim fcpararetur 
in co:dc filo neruo:^:non eft tamcn longc-quin ej:cipiat 
ab co fcnfum.t reddan t vni ozigini. t ab t o:t'gine rcd/ 
daturccrcb^o.calijsmcmbus^ficHtpofteaocmonftra/ 
bimus : -z qnolitcr fil Difpofitio cpotis c]c boc cp oifpcr/ 
gunfincovcnecapiliares:qHcej:corccipiunt<zreddiit 
al^.po(Ti'bile cft autcm vt boc gp oifperguntur in co ca/ 
ptUarcsvcne fit potiitsadrobo:andii cfTcntia fuam.t 
od pftringcndum carncm fua^.CL tic bie outem ols w 
fputamuspoftmodii. £):p:op:tetatibusctia5tactus e 
gp tota cutis qnc drcundat co:pus;cftlenticn s j; ractii. 
^npn vna folaparseiuseft^: cnim fcnfueiftecft^nafifl 
raconferuansco:pu8.aboccidcntibHs qucmultus no/ 
ccntficonfiftcrent tnaliquomeb:o:u5 cuioccidcrcnt: 
opoituit idcircovttommco:pue poneretur fcntiense 
tactum.t quio altjs fcnfibus rcddunf rcs non continge 
tes.-z Dc pzocul fufficit vt eoif, inftrumcntum cflict vnuj 
memb:um:cHicum fcnfatum ftbiconiuncmm feceritt/ 
pedimcntu5:fcictant'maicaucbttfibiabeo 'z fcperabic 
co:pu8 partcilla.Cr&iautcm iuftrumcntii tangcdi 
c(Tetaliquodvnu5mcmb:o;::n0n pcrcipercr ar^rtiaee 
co:rumpentibue:nifi quantU5 contingcrct iliud./Cl Ui 
ocntur oute virtutce tongcdimultc: quaru5 vnaqucc^ 
flpp:op:iatur vnicontran'o;:.vidclt'cetvtidpq6 conv 
p:ebcndimu8 prictates quc eft in ler graue t lcuc fit ali/ 
ud ob co Eq6 oppzebedimus prictatc que eft intcr cali/ 
dumtfrigidum.^ftc -zcnimfuntp^ime actiocsicnfue, 
1 opo:tet vt vnuquodcp gcnus cap babcat virtutc p:o» 
p:ifl.&cd q: i(tc virtutce Diffufc fun t p ota mcb:o cquo/ 
litcr.idco putaucrunteos eiTe vnom virtntc.vcluti fi tz 
ctU8 1 guftueelTcnt DtHitfi g totii cozpus: ficut funt Dtf/ 
fufi in linguo pntarcf cp co-^ p:inciptii A^na virtus cet. 
0ed q: oiucrfi funt C):tra lingua. ideo cognito cft co:us 
oiuerfita8.1T6atitopo:tet neceiTario vt vnoquec^ ifta/ 

nim virtutum inftrumcntii babcat fibijjpau^^ po(#^ , r' 

fibilccftvnuminftnimcntue(Tec6eillis.0mncautem'A?>^c a.io~j/iQx/u;^ nc 
mediun6o5b3bercinfeipfoqualitatequam rcddit.iov;'2W^ /<^oc: ^A f<.t 
:reddidcrit:reddataliquidnouil:^jvf.«<t/V4tow andfli rM 


a^fam-i aui£J>t i^j^iidCl Vtcumrcccpcrit.tt 

ptcr q6 occidat pa(Tio.'z accidat fcntirc;pa(Tio ctcnim iio 
acci<Mtni(ic)i rcnoua.SimitrctiainlTrumentHmtan/ ^ 
gcndi:fcd medium.evcmpli gratia. q6 r on cft catidum 
necfrigidum.eftDuobusmodis:vnusco?:cft vt nutlo 
tnodo pordcipetipfas quaUtated.Blter vcro vt particif r S)e m Tlbarti^ 


Wiruxntlo i 
•1,66, j^bi^jicftutiu Jt^waw^rS prteaa.fcd equaUter.ita vt nec calidii ncc f rigidil.fj tc/ 
pcratumvclcqu3lemcdiii.3mpo(TibJleariterat vt in/ 
ftrumcntutangend(eiTctvacHu;abbis ql tatibusoio. 
£jc illis.n.c6pofitii elT:opo:tuit crgo cfie vacuii ab vlti < 
mitatibuo ca complqcionis icqualitatis ad fentieiidil 
id q6 eft Di(Tcpcratum:qz qd c): coplepioibus tangennV 
bua ellviciniug cqualitati iiludclT iubtiliojia fenfus.tft 
ci:bomocpomnibii8ai3iibU3,ppinquiojclTcquaIifati, 
ideo efl fubtiliozis tactua:qui cH: pjimus t cap fcn liiuj. 
Ctquia animalelTtcrcnu.io impoiTibilecft fcparariab 
eo qui non fit nifi cp copofitionc cquali que iudicet intcr 
ptraria.crgomanifeftumelTe;:boc.g? fimpUcia i illis 
J>j:ima.nccbabcntfenru5nccvitam.nccaugmenti4.q6 
elT in aliquo.qd clTppinquii rtmplicibU9.&uifiaataute 
q6 locuti fumus Dc tactu. 

CrCapitulum quartii oe gulTn. 
"- ~ ^llif^ fcquifpoftcactuj.cuPvtilitaa 
wl.**Ui7 eftinactioncpqua eficit coj»' 
j JMJS quc facit oefidcrare nutrimentii. i cjcpc 
*§^^ riri.Conucnitautcmciit3ctuinvno.g? gii' 
^^S ftatii frcquctius tactu depbendit .fed oifFert 
abcotneo9>iprctactU8nonrcddit fapoic ^cut tactua 
calidi rcddit calozc fcd quaft eget mcdto q6 recpat fa^ 
po:c 1 ftt in fc non babcs fapo:c :g cfT bumoj faliuc:qui 
jjucnit c)c im t rumen tis faliuaUbu9.©i vero bic bitmo: 
fucritcj;per3 faponimrcddctiapozcs finuitcr.Siaute 
ad.iiij:tu6 f ucrir ci a iiquis fapo: ficut clT in amaritudi/ 
nanj0.aut in iUo qui babct in IToinaco fuo bumo:c acc/ 
tofu5:manifelTcpfttndetqdrcdditcumfapojequiclTin 
co 1 affimilabit ilUid amaro aut acido. (t /cft aute T? lo/ 
cu«3fidcrandiboc.f.anbicbun5o: nofiatmcdiits nili 
q: comifccnt cipartcs babctcs fapo:cm cii mvfXibt oif/ 
fufageii.ioeindepenctret-zDifTijndat in Ungua.quo/ 
ufcp comifccat cii lingua.i fcnttat. an ipfc bumo: pmu 
tctur ad rccipiendu fapo:c ftnc comijrtionc boc en i; co/ 
fiderandii cft.Sicniin fcnfamj eft ipfttm comijctii. tiic 
bumoznocftmcdiusabfoUtte.fedcftmediue ad faci/ 
. Uu3ptinHandafublTant}afcnfa_ta^ent4^Ualiatctn 

iK aMk^iMiy^ ^i^/^tfjifcnticntc.tjpfiunafttfcntircnofitnifitactufcnttentisl 
ihiJfhL [(fAf^^ ^'^^' fcnfatiifinemcdio.Siautbumo:fucritqHifapo:e reci\ 
xpi fmc ?n£^ Xzb p it.a fic aUcuius quaUtatis p ipfum ^tn^axxm ccrtifTime 
erit bnmo:.-: fict boc fine medio.t fapo: cum offcndcrit 
in ftrumen tu guftadi fentiewr.Sen fatuj vero q6 vcnit 
obintrinlecus fipoiTctbabercbiictartuaccidcnte finc 
medio.cfTct gulTus no iioxx vifus.q|ni non pot otTenderc 
CnfTrumcntii vidcndi finc medio.fi enim inflntmcntu; 
tctigcrit vilum nibil appbedct.iODcUus cft aiit vt 1? bu 
mo: fit faciendi facilc.-z ^\x aUcrius quaUtatis.i pfunda 
u ^ .ifl2;iurfimuU0icnLnippfTct.tangifubtiiitctJiincbiimp;e 
^Mfii^ ^'''^"^ '^'•'YeiTctfluftus.^iautDicitquomoponticu ■: ftTpticii git^N 
Umm ti. u/i«AitV cu^ ftant cum ipfa oppilcnt i ,pbibcant pcnetrarc. jbiccm' l 
f<t DWili/it ■<U: pr/w^c<jjpjimiic6mifccntcu;Iinguamcdtantebocbumo:e: ^ 
/- V(ht<Uf^U^- L ocindeafTiciuntiplumaUaqiiaUtatc pqua comifccnt. 
yLf^^MT&uJw^ -^o^^^liloapojes aiit quos appfebcndit guftus.funt &ulcedo, 1 1 
7^3 -_j— >> amaritudo.^zacctofitas-zfTipticitae.iponticitas/zacui/l 

'),iX»Ai i^t viJJiiui' ^^i/: tas.1 vnctuofitas.': lalfedo -: in fipidjtasrjn ftpidu; aiit v 
■jL koa. ^^'^ /yi^ <;/ videt quafi quo i non b; fapo:em. •: cft ficut quod gti/ v 
^ucut 4i>^% W'^'''''4.<rtaturDeaqua iDcalbnmincoiii.Scdcetcri multipli' 
tjjt^ (U (!i<idSi:on^<^ ^<^i'- catifitntpzopterboc g>funtmedi) :quia p:ctcr bocQ? 
flflFiciuntguftii.funtquidameo^pqui alTiciunf: tactu;. 
!5edc6ponite>:natHraf3po:atiiia.'z afTectioe tactiua. 
vnu quidda q6 non Difccrnit vno icnfu.': fit illud.quafi[ 
fapo: purus i Difcretus.lEUidct aut q?\nxef. fapo:i/ 
bue qui funt mcdij inter cjrtrema adiungaf folutio -: ca 
kfoctio X vocat b compofitio acuitos. Bl^ aut adiiigic CaptaloJIILT.V, 

fapo: ■: foli^tio finccaloze.': fcoc eft aercdo. aitj aiitaij 
iapo:c piiigunf ficcarc i fpilTarczbec eft poticitas.j&i/ 
miUter et eftin alt;s que e^pofita funt in Ub:i6 pbitis, 
iCCapituUim quintii Dcolebaak— ^__^ 
•• '^amillfi ''omomaio^islgaiirdra a 
'^,wi.«»ti»M»s7 oifaciedoqRomniaaiaUa.-aH'' 
nxi.u: Sri, z't in p:opaUdo odo:e8 occultos c6fricati6e qol';^ /^ "'' 
nobntcctera.-zattcnuateosad fcniicdii oij^T/f^i ^.U' 
l^aciendo.in quoconueniunt cctcracuco.tu 
cum boc non recipit odo^es fo:tf tcr ita vt eic cis afficia ' 
tur imaginationibus cius fimiiitttdines firmcSicut 
acquirunfejctactis^zguftatis. vnde videtur g? Difcrcti 
ocs odo^ in aia ipfius funt Dcbilcs.-z ideo odozcs apud 
cum n6 babent noia nifi ouobus modis.vno m6 f ; mo 
dumplaccnditoifpUccndnficut oicimrrcdolcne -zfc/ 
tes:'z ficut ii Dicercf fapo: fapidus.t infipidu; finc Difcre 
tione oilTerentie z appcUationc.aUo vero m6 cu oeno/ 
minaf eius nome fcciidii fimiUtudine ciua ad fapo:c vt 
oicaf odo:Dtilci8.'zodo:accidus.quafi odo:cs qui toi 
lctpiungicumfapo:ibusn6c6paranfnifitlli6.nccco/ 
gnofcun f fine iUi3.Uidetur aiit q> Difpofitio app:cbcn 
dcndi odo:c9 in boie eft ficut oifpofttio appbcdcdi coj« 
po:a rcp z odo:es cap in aiaUbus babctibus oculoe ou 
ro3.videnf ctenim noapp^cbendercnifiquafifimilitu 
dincB incertas ficut cum oebiUa vifU8.appbcdit co:pu8 
cminus.<L2nDulta vcroanimaUiibabenrium occuloa 
ouros bfit majcima virmtc; appbcndendi odo:c6 ficut 
apis/z gj eft fimile iUi:cui non eft necelTc olfaccre.f; red/ 
dunf ciodozcs in aere.XDcdiii aiit odo:andieft co:pt» 
non babcns odo:c; ficut acr i aqua quc oefcrunt odo ' 
rc8odo«ttoy.(n3[arnjiut jaiflcngmnt boice in odoi^/f"^! -^'^ 
tu.quidameo?cnimoij:erttnigjodo:reddif jspter B/f"'^ ;^^^^ 
mutatione mcdg e% refolutioncpartiu co:po:ts fenfati.|K^^^ 
0uidam vero Dijccrunt gj non reddif nift.pptcr pmiita ycitiiii^/K 
tionc medi) .ita vt no pmifccafjnjeoiiiigilcoipwtspdo ku> ('il"''' 
riferiquod rcfoluaf ey co.QuidJaiit oij:eruntg> reddi//^4 '. - 
mrftnc pmutationcaUcuius Dcco:po:eeiu3.z fiiieper/ o>Atydy'-'*! 
mutatione mcdu.f.g7 co:pu6 odo:ifc?: opcraf in co:pu3',''/ '^x)] ■* 
non odo:ifer.inter queco:paeft mcdiii co:pusn6 odo "^^^ 
rifc;:; in quo'n6 opcraf .fcd mcdiii eft oeferens actionc; 
iftiusin ill{!;:ficmoicif in p:incipi3s iono:p tcolozuin: 
ocbemus aiit nos boc pfiderarc i ccrtificarc.!©; vnuf/ 
quifcp vfurpantiii aUquam ba:p fentctiaf rone bs-^^ui 
enim oicun t vaf»:e i fumii ratiocinant oicetes. 3» nifi 
odo: Difhinderef et: oiiTolutioneaUcuiue.calo:-: gcquid 
taloze cj:citat cj: pfricationc.vel cttapo:ationc 1 pfuniU/ 
bus non ejccitarct odo:c6 neq? frigiditaa occultarct.Cia 
rumcftigititr g?odo:non vciiitadodo:atumntfi p:o/ 
ptcr vapo:c qui euapowt ej: odo:ifcro 1 pitiifcef acri t 
oiffundif EiUu.tidco cti oiu odozaueris poinii marcc/ 
fcii,ppter muUii q6 rcroUiif cj: iUo.Oui aiit oijrcni t ce 
emutationeratiocinatifuntDiccnte0.g>fiodo:e6 g re/ 
ptcnt fpacia magna ficrent eji rcfoUitionc alicuius opo: 
tcret vtodozifc^ minozis pondcris fierct. 1 ficrct par/ 
uaeius qptitas.^pterrerolutionc ciusqdrefoluif cTcil/ 
lo.Qui aut Dij:crttt oe redditti.pcipijc ratiocin ati fiit oi/ 
cetcs n6 poffc oici op vapo: rcfoUiaf cj: odozifcro -z oif/ 
htndaf longe vfq? ad.c.leucasvcl plures.ncc p6t et iu/ 
dicari gj odo:ifcrumfitmagi8_pcrmuianscoipo:a 5p 
ignisej:fuacalcfactionc.>3gni9.n.ma"gnu9nonc3lc6cit z'?^'''''/ 
nifiidqdcftcircafc.fcdficalcfcccricvrcpad tactii vni/^^^^^jj 
us lapidis magnii gdcrJt.3[nucnimus oiit odo:c9 }^xint^i Jn^.f, 
gcre vfqj ad foginquas^xtrtesc^quoaufcrf nobifiDU/ 
bitatio:q: 13 q6 tam l6ge DilTundif no cj: vapo:e oifftifo. 
VM. Cf fme {^mutationcllotu eft.n.g' in terra grccof 


©ecunde 

1 ocddcn taliu non fiiit vn^ vifa auia tign'e.t in ter «08 « 

Urrlin qua eil auis ilUcefl magna oiiTanda pene quan/ 

tii Di):i'mu5.C6tingit aiit aliquo tepq:e fien bella in par/ 

tibus ilUs 1 adueniifeilluc aues tigridee: cu oaci nuUu$ 

baberentniltodo2e.ergoodozindicatn6 pofTe oicig'^ 

ti longu fpatium vopozesant permutationes aeris per/ 

uenerinc illucdrTlos aut oicimus poinbile erfe.vt odo 

ratiilitvapoz.tpoir&ilccflvtvapo^pcfmurctp^opter 

odoufcrti.': fiatcdo^itfiat ide q6 vopouqz gcgd b; par/ 

tcs fubtilC6.7 folct oiilundi ds attigcrit inftrumctu odo/ 

randi:'! olTenderit in tllii ftuc llt vap02 fiue aer pcrmuts: 

iijpx <iwn,tar m odozc.-z per ipfus fcntict odoz. Jm au£«nortii 

f. jjrtt f «'**«nnc mcdiii cj; pcrmutationc appjcbendit JJocnfatui 

J^^^^J^yKtcnim ft poiTet occurrerc fentienttfcnnret etia fi ne me 

^J^^2^ l^iQjadaiitidicatBmntationeptinerifublxjciiw^ 

efl Q) fif nOs cuapo:arcmus.e;cepU' gratta.campbo:a$.ita 

Vt tota cius fuba rcfolueret .-z perueniret ej: ea odor qui 

Cif!iindit vfi:^adaliquctcrminu:polTibilcectct oifAin/ 

diodozeilliiin ouplii iUius lc:ip!optcr pcmiuratione:t 

pofitloncpartiii fingulariiicius in fmgulidpartib^iiUus 

lod tomieita vt c;:iilo rcdolerenrfingule partca iUi'' ou 

pliodozequaUsiUefticrat^cdcij cjcynaquacg iUarus 

partiii minima;! cuapozat aliquid:c6iunctlo 1110:11 vapo 

rii:quirefoUitifuntej:campbo:a in omnib*'ilU'6pamb'' 

^uclUritplufqspdictus tcrminusJ^upLiieefl totiusva/ 

pouspmecuapozationis c^paratusilti^ergoo; vtoefc^ 

dtts qui accidit eiin boc fit pene iiliiaut CQnuenibile ilU. 

XDanifeHii igitur efl g>permutatto n6£p:ludit abboc; 

Cr&cdidqdoi):cruntoercdditu pdictocit impotcq; 

reddi^n6fitniric6parationcaU'qua •;iitu aUquoqut 

fitir ter reddes 1 cui reddtt . Cozpus aiit odouferus non 

eget aUquo iflo:p.&icnim co^ares campboza ii mum 

tavcloelata3at8.Unnonp6trcddiibiodo2ei1t6.imo 

f 1 efl annibilata oino:n6 tiT Jibiberetur odoz cius rcma/ 

nere in aere:t boc ftne oubio fit c^ pmi tatioe aut fiiptp 

iione:fcdidq6indu):eruntocp2e^i8auibuapQte(1e: 

cp vcnti vaUdi c6mouerut odozcsvapo^ qui roHtti funt 

ejc cadaueribtts vff^ ad pdiau fpatid altitudinis etberia 

^fcntitquietlfottioas fenfusqsb^^^zab a tiou loco: ftc 

pdicte aues 1 ftties.Xu aiit noili g? ftcut odoare cueniiit 

admuUac^aiaUbus multo plus $ad boies. ^imiUtcr 

reddunt ds vifibiliaa I6^nqui8 fpatqe 1 vltramontcB 

8ltifTimos.5pfcenimcircuuolantinaere.ieucnitvifu8 

capin longinquii vltramodu quoufcpcleuanr mulmm 

fupza montes attiiTtmo8.3a cnim vidcmus vulturee cir 

ciiuolantescUuarifupzamontce alti(Timos.?tupoflea 

lifces in geomctria caufas ebngationu f ptcr quas vi> 

.-cmr magisimagis.ergopoteeg>aue3iUcclcuatefue 

i^'^f^,nntiaaercqaott(q}appamitillia logiradoillius fpatu. 

^/^,'aviderutcadauera.cL©iaiitnegaucrintcoloze8cada' 

,M viiSi iiem reddici3:pUts Dcbe"t nq^are odo iCB reddi:quo aim 

^^''/^^^fcHditiocltoebtUojJgtfiaitnoncmni aiaUeftneccflc | 

f^^^^moucre palpcbia -: oculii ad boc vt vidtat: fimiUtcr no 

\Jkp?<t omniaiaU eft neceiTcolfaccre ad boc vtodo:et.XDultiB | 

I enim ei: ilUs accidit odo:arc n6 olfaciendo. 

' CCCapimliifcjaiioefenfttaiidicndi. 

^ftC^ iaU^cutifumnsoctactnt oegu/ 

iS^il^Vp flu.tolfatu:pucnitvtloquamnr 

I oc audint.b(cemu6 igit g? ad loquedii oe a\u 

Idim opo:tet pus toqui oc fono.t oc cius cen/ 

Jtia.^zTuenitctia; m boc loqitioe tinitu. tiico 

mus igi t Q7 fonus no eft aliquid fVatHUs ccntie.nec babs 

fi%a effetita vt poftit ftabiUri cc ciu&ftcut pccdit oc albe 

dine :nigrcdine^figura:quel)abetefTe fiabiUwjatavt 

pofTttfnuecftabiliri qdquoliienunnobabcr p:incfpu)$ 
0cxmm j_^ 

efTendi.iaducnfcndtnecotcitnifIadaUquid/?banifei s^odum ;iiA/J^}J' 
fhiefloijtg7fonu6quiddacftq6accidit.r5n6acciditni.| >Aufrftt/J%c 

ficpfdnfione vclEcufTi^cpercuiTioaiitcfHicut.diBar/ l^wfutnv^^f ^v/r < 
tiwrlap(8auttrabs.':contingitindcfonu8.e«fTiovcrQ ^«■''c* ^^>^*** 
cllfcparanopartiiivruusfdfTiapartibus flttcrius ficut 
in trabc cuius anfcrturfpif Ttaidocnsfcpa ranturpartca 
cius aUe ab aU|8in longu.|pioautce]comhipcrcttfTione Nm muc) a. o/m fe/^ac 
acddit fonna . ©i cnim •pcrcufTcris co:pue q6 cft ftcut o>'"^''^ ^'i^' ^ 
lanamoltc non fentics fonti.rrdc opo:tct vt co:pu0 q& 
pcrcutis ixibeataliqd foUditatis.ivt motus eiue cii quo 
percuiitur reucrbcretur a pcu(To:i fic fenttat.Similitcr 
fi indderis rem parua aut rem no babcnte o«riticf«iT» 
tio facict fonii vUo modo.lCii crcufTio aiir ej: boc q? cft 
pcrcuflion6cfloiuerfa:q:fdfTioc):bocq6cit(Uflionon 
oiuerftficat:q:vnuefl qdfactttagi.a aUudefl mddcre 
1 fciffo ej: 15 Qjjcft indderef? faccrc tangt oifTcrt a facere 
toogiin fonutidinetocbiUtatc. ioimilttcrena tnddcre;^ 
Dilfert ab icidercod flmiUtudine buius. cc ont q6 ?cur/ 
rit ad tangendii ilUid opo:tct vt euacuet fibi locu co:po 
ris atterius g? fetangebat.tmutetadilliiJDtnneaot ab 
fdfltts ab 3U0 ta euocnauit \oca\mJi queritaUu ad qu^ 
Cueaiat.!&cd boc tn quo fit ^c m otu6:e(} rce mobiiis.t 
ipeniofa finc oubio. vt aqna aut aer.ergo in vnaquac^ £/ 
cufHonc.zfdlTionc.fltmotnsacrieautaltcri^^.autfnn 
laumant ^bito.admodiicomoucdt': attrabcdi gvtm. 
cpouctigitur boceerequcneccfTariaef>ad bcc:vtcon: 
tingat fonns qui cfl raotue acns fouis nnt confimiUo» 
(r£)Cl>emu6autenottficarefiautcfT ronuatpfa^cuffio o 
vet idfTio ant cfl motusjcomotib itis quiacddttaeri qc ^ 
3nt cfl aUquidiertnrq5fit ty. bocvel c6iungitur.iiU-fd$ 
Idftio zpcrcufTiofennunt vifnmoiiantecoto:c.TluUtt« 
aute foro:;; fentithied(antc.colo:c.ergo pcrcuflTioifciflio 
ro cflfonup.Sic vcro ncceiTc ef> vt ftntitcut caufc tord* 
5ocdocmDtuaUquadooubitat /:putat Q> foons efTi^ 
comotio aeri6.fed no cfT ita.ficnus eilmotustfentit ctis 
aU)6t^1tbn?.quaui8fiatbocmed(3titiusali)a fcnJlttu. 
£ipecifican8aiitefTide6li)nujslk)nando Mtti^ vfcgad 
i>oU>K:fktitej: fonitn tonitrui . 21iqit ^\x^^ mctcs fub/ 
uertt ':fouafIi8 nocent aiali x oeflntnnt.f^epe iuuannir 
boics fonitu tuba^ ad fubucrtendas mri^s e^ccHa&.(c^ 
fenfustangcdi^ficutilinnnimusalkinldo patir e^boc 
motu:fecudti 9 cfl motus.^ no fenttt fbnitii.ncc ctiac^ 1 
intclugit (cab atiqno moucrtintelUgitfonitu.!8i aiit ficv 
nitusccrtifTimeefTctipfcmoius.neceffct pfcquens aut 
cocomitans.tunc cu fdrct rootus.fciref t fonu6.bocaiJt 
non e(T ita.vnii cnim ii'dcn6 p6t kixi 1 nefciri ftmul ni/ 
fi cj: Duabue portib^au t e^ ouab^oiijp oftrion ibue.cr0C i^ 
qr quo cft fonusin fua eentia 1 fpcdaUtatcno cfT id qc q 
ctlmoutscfTcRtiaUtcrifpeciatiter.ergofonusacddcnd 
dlq6acddite^p:edictomomque7fcquit.'z eflcii iUo. 
Cii aut c6motio acris aut aque guenit ad ncruii ejrpon/ 
fumintnsinaurercccptibilcfoni.anteqnccfTcocauitaff 
in qua clTacr quietus mouct motu eins qui pcrucnit od 
ipfum.i poflcl efl quafi parics fug que cfl ncmus C)cpa/ 
fus fcnticns fonitu.tunc \ex\iii fonue.Ct: aiitimpcdimnr 
fdrc Dc fonitu:i3 cft.f.an fit aUgd q6 babeateflie in fecofe 
qttens per fe ciTcntia motus.vel adiiictu aU):an no aco/ 
ditfonusniftciifitctitibiauditue.jQuiUbctaui boc fen 
tirc p6t:q7 fonue n6babct cfTe per fcnccaccidit rcndu ni 
fi tacm comoti aetis.imo c^ omnib^quc tangunt loctim 
p:cdictuj3ptertactuacciditfonii6itiiUo £tan ipfefon' 
cotingatc^comotionc acriequicfiinnertio rcccptibiU 
fonitU8.anc6ttngatperipfU5tactu.bec cnim oiftcirerc 
oiffidlcefl.q:coy quincgatfonitu baberccepcr fc.fen/ 
tentian6c(l9DcoinfiriiM;ncutcoj:q^u pegQnt rcUqiui 

Sutc. '& ScaiJ Tli>artfe ftnfaM.3ft>cni5po(Tiineattrlbiiere fcnfato (oMbilipio/ 
piietati cognita cjiic facit fonitii que ctt comotio aciis.t 
cSparatio comottonis ud fonitu cttMmt coparotio qua/ 
Ittatis qucclt in mellead id qd alfidt iUo in fenfu . &ed 
tifkrcn tia eil becqz affectio acquifita e^ melle in inflru 
incntofentiete 'zejcigneininfhumeto fcntieteeil: illius 
gencriei qd cft in illis:cii boc ctia aliquado qut fentit calo 
re calefacit aliud cii epiht in eo affeaio. Qnd oifpofitio 
fonitus 1 comotionie aeri8.nd ett tta:qz comotio cll vnu 
quid,tfonitUfleftaliud.C6motiocnimfentit in vno in> 
ftrumento.tfonitueinalio.^pfaautqualitasnonrertit 
alio inftrumeto.Tlec opo^tct etia gp gcqd afTicit aliquid 
oUqua aflfectione babeatea in fe.ibebemus aiit fcire cer/ 
C titudinequalirerfitboc.(r£>icemu8igit q«illud q6iu/ 
ttatnos ad fciendu q> accidene afTiciene auditii babetec 
jn fcboc cflip fi no contingeret nifi in ipfo nerue nccef/ 
fceffct vtcomotioaensautfentirct audituqcbocg) efl 
cotnotio^ut no-0iaute$ comotio aeris ej: boc cp cfl co' 
motto lenttret audim.no oico aiit cp fentiat tactu inflru 
inentiauditU8.autaudiretpzimo.aut mediante fonitu. 
Si aiJifc mrei pamo.pur u aiit fcnfatii auditus fonit' 
tfl:in bocenim nullaeil ; ^itatio.tuccomotio aeriset: 
b X gj «iitcomotio cfletfonitus, Jas ailt oeftruxitnus 13, 
JSiautctentiret mediatefonituquifqutsaudiret foni>ii« 
fdret ibi efTe comotion&itcut qnifquis videt colo» qua< 
drati:nediantequ3dratofdtibiefle quadratii.f$ noefl 
iia fl aiitno fentiret nifi tactuacdderet gp Di]amus.ergo 
non 05 vt fen tiatur comotio audito fonitu. CL Cofidcre/ 
mus aut quid fit oicendft poft boc:^ oicemus cp fonitus 
cii audit:auditur qc parte:'z neceiTe efl. vt aut pare aadii 
Uir:eo9>pndpitifoni'zecindeefl:': inde ventt.autt'oq> 
mobile oebitii auri:in quo nodu e(i fonue f$ facit fonu$: 
cii ^enitad aure e);ilU p^arte mouef ^tCT^illa percutit:<z 
fddrco videt 97 fonue e^ illa partc veniat.aut vtru :^ iU 
lo;r.Si dUte bec fiat jjpter boc cp ipfuj mobile efl fenfi» 
biie.!S^autbecndefletbocfenfibilenon i^ciperet pars 
fiii pundpt) .tiic opoztet vt fentiat audim comotio aerie: 
quo appzebendit pars foni:qd ia oflendimuc ee impote. 
&i aut ftierit j?pter vtriifp illoy ptingct ej: boc ill6 im/ 
pofTibtle etia.t er boc affirmabit fonus comitari como/ 
tioneacn6.*l^eftatcrgovtfiat bocj?ptcr }pq>ipfe fon' 
«Uic effiiciaturt indc venit . !oi.n.fonu8 no accideret nifi 
auri tantii nibil oifYaret an caufa efvcnirct a oe^tro.vel 
afiniDrapzedpuccticaufaeiusno audiaf:q2 eftbicalt' 
(luid.f.cdmodoaeri8affideR0ad fimilitudine fuiaere$ 
qui«:flinaure,3liquandotnetus pareno appzcbcndit 
no enim apptebencUt nifi cu$ perucnit, er^o quo appze/ 
bendit fcnus qui non acddit nifi cii gueniteius caufa.g 
13 maniTcflii efl cp fonue babet ee aUgd per fe.nc e% boc 
tpaudit in actu.fede^bocQ} eflaudibilisin potentia:t 
rft qtudda qd ef^^ficut ^ liqtia ejt^ affectionib'' comotiois 
l^ aeria pzetcr ipfas comotione, (IJtieben uie aiit certifica 
»e l!airt«te reniicverbttoepercuticnteipcrcufTo.iMcemHsigit g> 
t pcrcofia. 3d Ecutiedii cfl ncceflc vtaUquie motua pcedat.t aligs 
fequat.iOotusaiitqiupccdit pcrcufTione aUquadoeft 
cjc vno :o:pojioaurrentcaUeri.aliquadocft ejrvtrotp 
iltojj. i necelTe cft vt vnii eop aut vtriicij rcfiftat fibi fcn/ 
fibilitci .Si enim alterii impcUit aut pcrciitit . no fic vt 
fentiat.fedcii mozaqucnofentiar noeltibi fonus:gat' 
tien» aut 1 pculTum vtriiqj cl^ eflf icicns fonii. iScd ilUid 
ampUuB cfTidt qd clt ouriue.iquod magic rcfilht altcri, 
Ipfus ctcnim babct ibi maiozc|.iarte. iDotus aiit fccun/ 
du9 elt cerTio ocria aut fi^.t cius intcr illa pftrictio.iHi 
rideaaiiteiuuatadcoflrijiticndufojritcr ocre:t lcuitae 
firrnerecipiat aer (n pcauitatib^^afperUUquado ^ocot Capftuluftt 

ptts"ECUfTu5cftnHiUcmolUtteitbumidt'r(!rf9;fc<^ufe£> 
«ter motii fuerit.t coactus fuerit aer qui eft in n icdiotpe 
netrareipfit$.'Z coangufTue in ter iUa:riic ipfu$ co2pusnd 
gmittit oere penetrare in fcnec fdndere fe t b^eui tcpo^e 
©cd refiiktacriquicnin medio:-: no cedetei:': r^fiftct 
etiapcutietiquiccgit ipfu$ mtUtii irrumpi in b:ciHtee. 
^ no irrumpct .fcd rcftftct Ecutieti.t cii illo pflringct ae/ 
remediii.q5ui8n6fitbocqcpotentia rccipicnti6.nec ejc 
potentia efficicntie Qcudentis.t ipfu$ rcfifTere fit ei bco 
ouritiei.jCuancrcie6boccii attcnderi8g> quadobacu/ 
lo paulati$ aqua gcun6.poteris fcinderc fine labojc. &i 
aut cito perculTeris rcfiflet abi. t^pter boc ctia aer rcfi/ 
ftet.©eci potcfTe vt ipfius acris qda pars fit rcfifTen6.x 
quedacoftricta inter ipfa$:t pcutiens q6 fadt pHrictio». 
ne$.tmo pot efTe vt aer fiat trcs partes.vn3 efT paxtieas 
ficat vennts! aUerarefiflens:t aUcrapfTricta inter iiht^ 
rccundit aliquaaifectione$ comotionis. tiiiritiee ^o vet 
pftrictio no eii p:ima caufa accidendi l>ac comotione.f; 
babent boc ej: boc q6 iuuat reliftcrcjefiiTentia etcni cft 
^maca.ergofonu6 dcciditc^comotioncmoUs copozis 
impemofi pftricti,inter ouo co:ga otram fibi refittetia 
^m Q7 ftc eft:'! ficut aq 1 acr.t celti$ pueniiit in na redde/ 
iliwU):e6.quen9vocat cUiritae.ftc aquaiacr pueniuc 
fn boiT q'acciditei0fcnu8,cui''nomcfitreccptioc6mo/ 
tionis J16 f it aut boceo cp aqm aut acr ftn t mcdiii ficut 
^laritaB no eft ej: bcc cp eft mediii celu aut acr.vr oiit g? 
aqua aut aer c;: boc q> reddunt odo^e aut fapo:e.bnt fi fr 
aliqd in quo pueniiit.g7 no b$ nome.&$ bumidttas que 
reddit fapo« cft fapiditas^iUudvcro in quo pticnit cii co 
redditio dous no b$ nome.@$ tinitue accidit ej: como 
tione.quafacttbccc6motio.cu.n.buice6motionirefiftit 
aU'gdficutmonsautparies.tta vtfadatea$ ftare. Mccif 
dit tuc etia inter bac comotione que moiict ad pcutied», 
pariete aut monte.t in ter id q6 gcutit 1 pflringit aUii ae/ 
fequireuerberat biic.t repeUatrctropftringedo.cuiii0 
figuraeftficutffgura pma tafTectioeius.ficut cu pila i;/ 
cutit pariete$ nccelTario intcr illa.aer comouet x illa re/ 
dit rctro.^a aiit oeclarauimus cam ^pter qua pila rci?/ 
Utretro.crgoipfafitcarcpcrcufTioni8acrie. I^emanfit g 
autc vt pfidercmue fi tinitus eft fontis qui accidit ejc c6/ 
motionefeciidiaeriscomotimotu pmi.autficft comee 
c6morioni6 aeris p:tmi ite^ rcucrtetis. vidct aiit tinit'' 
cfTccomotio pmi acris ad nos ite:p. rcuerfi,vii cftj5p:ie/ 
tas ilUu8.'Z aflectioniB eitis.t gp gcnfTio buais aerie non 
cffictatfoniie):lettiiTimapcufTionebuiU8 Qcris lecundt. 
^cuiliioenim aeris fcciidi.n6 eft fo:tie.Sc<i.n adeoket foz 
tis. vte^ ea accideret fonus.noccrct audimi, vidcf atit g? 
oifi lonus tinitii b$:f$ n6 audit :omnc aut lume /cucrbe/ 
rat , videt aiit ctia gp Dc boc q> tinitus n6 tudit in Domi 
bus lin mafionib^^^cauia bcc cft:g7 cii fpatiii$ fiicrit j)^/ 
miiintcrfonuireucrbcra'tcfonii:n6 audiunt in Difrre/ 
tis Duob^tepoab^^fs fimuhfiait ouditinf fonue 'Z Bctiflio 
qui eft cu illa.^ins certc cft poft illa.fei aiit rcuerbcras 
nicritj3cul.videbit elTc in tepo:e:q6 eft intcr oiioe fonoo 
oiucrrita6fcnfibili8.£>iaut£cuflus (tteritou^ tplanii. 
tf boc gj rcfultot miilta rcdp:ocationc pmanct logo te/ 
po:ef1ctttfitibalnei8. Uidct oiitQ^caufaquarercfonat 
inplanis bcrcmie DcbiUus.tfubtectiercfonatfo^tuis. 
boc eft.f.q: DupUcat cii tinitu qtii fenrit ci\$ co in tepo:e 
quofi vno:Dcbes oiit fcire g» c6motio aerie no cft:motu9 
locaUs ficutvnius ■: ciufdc acrie.fs ficut Dilpofitio como 
tionis aqiie qitc acddit c^ vicin^itudine pcrcufl^ionii fibi 
fuccedenriti:cii quicte pcedete quiecc . 'C^ec uut comotio 
que facit fonii facit cito:f3 no muUu Ecutit . li>otcrit ant 
bicalijf^sDubirareoicceg^ricut oubitatesoe tactu.ani/ 
Xcrdc 

grwmmiis ei multas ^wtcsieo g? appjcbedirmulta pin 
mSic etil auditus app:ebe'dit ptrarier atc-qiic crt: jn tcr 
fonii acutu i graiie:i ptrarictatc que cft itcr Dcbile t fo:/ 
teiotrarietateaqiiecftinterouruimolte-zintcrleuct 
afperij 1 cetcras.cur ergo no af fignauimus eimultaa vir 
tute6.-'Sic refpondcmus ad bec qp piimix fcnfibilc audi 
tus eft fonus.^ccidcntia aiit qiic accidiit ci pumo fcnfp 
bili poft^ cft fonus bec funt.3llic i?o.f.in taciu vnuq6m 
contrariof fcntitur per fc non caufa alterius. £rgo fuflf' 
flat boc Dc Doctrina foni 7 fen tiendi. 
(C~)rpU'citp3r3fecundafeji:tiDenaturalibus. 
i£Jndpit pars tcrtia capvtulu piimu oe \>i(iu 

lFh<»tt1l1« nmcloqmccvi(u.<Si 
is^vMiwv adloquendiiDeeone' 
cefle dlp:ius loqui oe lumine:t De lumi 
nofo;': oe traflucete:i DC coloze:-; oequa/ 
lime ptinuitati9:que cadit inter fentien6 
■I fenfatii vifibile:loquemur aut p:iu8 oc 
luminc ciccntes:g? cii oicif lumen.': oici 
ftir lu]c:'z oicit radius: videt qua tti ad impofttione nomi 
nii no cfTeintcrilla majcima riftantia.vnde nobis nccef/ 
fecft vtpziufqj oeeis Ioquamur:DifIinguamueea inter 
fe.Sun t aiit bic tres intentioHCs oiffere^tes iter fe;qua:p 
vna eft q litas qua; app:ebedit vifus in fole i igncita vt 
nooifcernatur ee albedo:aut nigredo; aut rube::aut ali' 
quis aIio;:.£!eciidaeftid q6 rerplcndetcj: eis.f.fpicdo: 
quividet cadere fug co:po:a z octegit in cis albedo:aut 
nigredo :aut viriditas.Xcrtia eft que apparet fue cozpo/ 
y^: vclu ti fi Difgi-egcntur:i veluti tcgat colo:e eoir;-: qua/ 
ii' ftt aliquid emanans ab eis.^i aiit boc fiient in cotpo 
tt acquiren ti boc ej: alio co:po:e:vocobitur radiofitas. 
Si aute fuerit in co:po:c qd babet c): fcipibrvocabit ra/ 
dins.nunc atit no funt nobis neceiTaria radiofttas vel ra 
dius.ded oue pzime.fit aiic vna eo^.f ca que babct illd 
tt feipfa lupi vtiiitas cius fit lumcn. }:oc oute ^ voca/ 
mus Iuce:ficut id quod babet fol 1 1una:ell idq6 vidctiir 
per feipfi.t5.£o:pu6 aiitqb gerit banc qualitate;cii Ixierit 
inter ipfU5 1 vifus aliquid ficut elt aer z aqua videbit ne/ 
ceflario.itavtn6egeat:ficutegetid cuinofuffidtad 15 vt 
fit effe eiu& vifibile^ficut efl ec acre aut aqua autftlia eo 
rii inter ipfus ■; vifus:-: inde eget; vt id quod vocamus \\m 
me pyus illuftraucrit illud ad boc vt appareat tiic:': boc 
lumen erit in eo affectio co:po:is babctis luce cii oppo/ 
fitii fucrit illi:i fuerit interea co:pu8 q? non folct rcgere 
afTectioneluceduireceptibilis lumc ftcaeriaqua;que 
adiuuant i no impediHnt.crCo:po:a aut fecudu p:ima 
oiuiftone funt ouob'' modie Xco^pus gp no folet obtege/ 
re:ficutp:edictu eft^qdvocattrafluces:-: co:pu3 q6 folct 
obtegerc ficut mons i paries:eius aute q6 Iblet obtcgere 
quodda ert q6 foletvidcri;ita g» ad 13 n 6 egct a Iio:poIlqs 
ftieritibimediiitraltuccs:': boceft lucidiilicutcft folt 
ignis^iquoddaeft non tranflucen6:fedobfcuran8g?eft 
poftipfU5:attendebocin ciadelacu fuEUcnit cadele;qm 
vnaea?: jpbibetopcrarialteraineoq? eftmediii iteril/ 
las^fitr etia ipedit xikxs nc videaf q6 e ft poft 1113:1 q6da 
coj;£ftq6egct;vtfitibi aligdqdfaciatillud eealicuius 
pp;ietati9;i boceft coteatii.ccXumcaiitcftqualitas 
pmi meb:i oiiiillonis:? m g? eft flc. (CColo: ailt eft qna/ 
litas iccundimeb:iDiuiftoni3;cj: boc g? fic cft.panc6 cni 
non Bmittit lucidii illuminarc aliquid q6 poft ipf«5 eft. 
ncc cft ipfeej:feipfo Iucens;qui eft co:pu9 colo^itu in po 
tcntia.colo:eni5ineiTeLtu:n6acciditnifiCTCcaufa lumi/ 
nis.lumcnenimciiiliurtrauerit aliquod co^t6:accidit 
in co albedo i ctfectu;aut nigrcdo aut viriditas i cctcra 
b9.fiverononilUirtraueritefttenfcb:ofu5un;outftHo»5. fed in potetia cft colo:atii.fi voltierimus Oicere coIo:e fit 
cffectu.boc eft albedo ;aut nigredo;aut rubo: :aHt palo:: 
aut bis iiria.Tlon.n.albcdocftalbedo.necrubedocftru 
bcdo nifi f m q6libetq6 videmu6:n6 afit fit 13 vt vidcar 
mus nifi fiierit illuftratii.no putes aiit gj albedo que no 
eft boc modo:vt eavidc3mu6:aut rubcdo aiit cctera b^. 
babeat erte in co:po:ibtJ9 in cffectii. vii cii aer obfcurus 
^bibct nos a vidcndo.ipfc acr n6 eft obfcurat^.n^ enim 
cftobfcuratu:nifi,q6cratiIlHminatii.acraiitqnaui6noii 
cftineoaIiquodIucidii;tii:n6^bibctapp:cbcndiil!iimi 
natu:necobtcgitcoIo:equieftinelTcctuinaliquo.attcn/ 
di 15 in aqua pftjnda cii ftieritin ca acr totue bui^^p^ic/ 
tatisque tu putas obfcuru cii lumen illuftraucrit cozp": 
q6 cftejcrra pofitii in aerequc tu puta$ illummatii; vide* 
bit illud:i aer obfcunis qui cft inter tei ipfu$ no j^bibe/ 
bit^fsaerfmfeinvtra^oifpofinoeeft quafi nibiUrgo 
obfcuritas no eft niit oifpofido nibil vidcndlq: qualita 
tesquefuntincozpozib^^notraflucentibusnodiifuntil/ 
Uiminatc:fedfuntteneb:ofe.in fpotetiaauit vifibilce:fcd 
ndvidenturncc videt aer.crgovidef qbvideturtibifi 
clauderesocuIo8:g) obfcuritasefTetequalis:^ g^vidercs 
ea^ualTclTetoifpofttiotuaft cfTesinaere obfcuro:f5no 
eftita:nd.enimcu claudisoculos vidcsaereobfcu^ nec 
qbvidcs oeobfairationceftaligdin ocuUetuis^nifiboc 
ttn:q: no vides;i omnino non cft nift puatio luminis ab 
eoqdfoIetiIlumtnari.f.g^aliqtiadovidctHr;lumcnenim 
viftbilc eft;i illud in quo eft lume.eft vifibile : trafluces 
aiitnoeft viftbile vllo mo^obfcuritasautecftin fubo \w 
minis:ivtrtiqB eft i co:po:e:q6 no eft traflucc6.ergq co: / 
pti8cuiuscoIo:foletvideri:cu nofuerit illuminatii fiet 
obfcH?::i tjic nocrit certifTime in eo colo: in cfiectu . Q6 
aiitpiitanf ifticoIo:e6efle;f; occultiboc nibileft.aer.n. 
no tcgtc C06:quaui6 fit obfcurue^cum co!o:c6 fttennt in 
effectu:fiaiitbomoappcllctcolo:c6 optitudincs oiuec* 
fas quc funt in co:po:ibus:que cii illuminantur vnaea^ 
cft albcdo:i olia rubedo.boc pot ec:f5 fict ^pter cquiuo/ 
catione nominis.albedo etcnim ccrtilTime no cft nifi cu/ 
iu6 eft J3p:iii vidcri;i boc non p6t cfTe cii eft in ter te i ip/ 
fa5 aliquidperuiii;q6vebit vifu5:ipfa tn n6vidcf;peruiil 
aiitaliquadoeftpcruiii in efFectu. aliquadoin pofetia;f5 
ad boc vt fit in potetia;peruiii n6 cft necefieipfus gmuta 
riui fe.f5 pmutari iii aliud i moucriin aIitid:iboc eftco/ 
mcabilei pcruiii;ad boc aiit vt fit oino ielTectn;n6 cgct 
in fc aIio;fcd ad cjriftcndti comeatioe i guiatione in efie/ 
cf u;permutatio f o quo eget guiu in po^od 13 vt fit Euius 
ineffectu:cftpmutatioco4io:i8 coIo:atl:adl3vt iUumi/ 
nef .1 vt colo: ci'' babeaf in ctTectu.motus io eft Kt*cov 
pus lucidu moueaf ad aliud ftne emubitioneilU^Cr^a 
aiitin pmifTisco^nouifticcrtitudineci^^^ciiaiit acquirif 
vnii ifto?: reddit vifibile:i,fit boc euiii in cfftctti.pg ce 
alteri^ab ipfo.Cl ^ibcbemus aut certificarc btic rcdditii 
f5 oif^rcmus 13 qu fc^ cnumeremus oubitationee q ptin 
gttntin eoq6 Dij:imu6.icj:foUitione ^arumfictfaciUue 
afTirmareq6Dij:imu6. 

CCCapitulii fecundus cp radius non cfl co:pU6: i oe enu/ 
merntione oiuerfttatii in boc. 

'^ninm P"taueriit gs lume oefccdcns 
f&liU4ll| ej.iucidofii2co:Ean6 eftqU/ 3 
tas quc ptingit in cis.fcd funt co:ga ^iiftima 
Ifegata a lucido co:po:e drciiquQC^ comitatie 

. SJIogitudine lucidi ocfignata que moiicnt mo/ 

tti illi'':^ cii codtitftig co:po:ailiuminanf cj:cie. Ctiida 
i?o Ditcrunt cp boc lumenibil cft:nec cftaligd aliiidnifi 
njanifcftotiocolo:ati;imo quida fucrtit pittanteb g? Ui< 
men q6eftin foIen6eftniiimuUaapparcnt(4fuicoIo:is 

aulc. :& X ata.tcra. aia,te,6s. mu. fc6o tw 
aia tc.tfe. 
S)cafa Tjbarti^ qucfupcrat \nfiim.{CTlo3 aute ocbcmuo p.nmu otrcn / 
dercvcritatcmbisrcntent^s Dtcetcsg? impoltibitccft 
vtboc lumen:': bic raditis folis i ignis qwi cadit lup coj/ 
po:3:lintco:po.'ain qmbuefur? qiialitasquc feiuitur; 
auteniin erut Eiiia:'z tfjc eft neceflc vt rcmoucat eo:um 
piietastciimultain vnuDenfant:licut parmWme ttcs 
criftalti funtcriftalUne^iDcnfatii eic cis noeft pu;u5;aut 
criit euia:qiio:p no admittat Euictas:': tiic non erfu li!ci 
da.«(L 33 aut oiftinTrimus fter lucidii t cuiii . Si aiit pg 
Denfationc fucrint non guic Dcnfatio eoT^ obtcget q6 efi 
interillas:i quato maio: fuerit Dcnfatio:tato maioz crit 
obiecrio.lumen vero quanto magis Dcnfat :fi efict aligd: 
qdpoffctoenfari tanto magis reuelat vifibilc.fimiliter 
ft illoab initte luminatc eent luminate no ijuie.fic ignis 
«z b9.crgo manifeftu eit qp radiue in colouTjus no edcoyj 
pn8.C'3tcimpofribileeftcozpus mouerinaiiter adoi' 
Hcrfaloca.C^tectiafiillcparteefucrint cowu qaefc 
parant a lucido:i obuiatlumtnato:tunccii obnubilats 
fuerit fpcra:nccefle cft eie ptingere vt adnibilcn t aut B' 
mutenturautfuBCjrcedatnubcs ."Docautg» nubcs fup/ 
C)ccedat nimifl incredibilc eft:q: bec res eft quc oduenit 
fubito.adnicbilatioaijt^ptcrobrubilationc5eftbuitis 
generi8.qiwmodo enim iudicabiit g> co:pus cii pcnctra 
Mcrit intcr ouo co:po2a.adnt'cbiict altep co;:je):permu/ 
tatione aiit accidit qd oi):imus.f.q: illuminat ejc oppofi 
tione lucidi.ciiautobnubilat gmutat.^zqiiqmdc ftceft 
q6fuitncceffc:vtcoq»«iparui(tima rccteaduentrete]: 
parte mcidi:icu bccco:po:an6permutant per fcipa cjc 
^mutatione Uicidi.@ed ratio a qua pendent auctof fen 
centieocradio:quedieftquaoicunt.97 radius fineou' 
bioDefccnditapartefolisitaducnitcjcpartetgnie.ibK 
tii motus.nullue aiit motus cft ntfi co:po:t6 . (£ Jti ra.' 
diu9 mouet motu locali:locaUmotu Utcidt.motuaute3 
locale no babet nifi coqjue.CC 3te radius ofFeiidit in ali 
q6 1 rcucrbcratab illo adaliud.reuerberatio autmotus 
35 co:powU8 eft ftne Dubio.CT Vc aute oes argumentatio 
nes falfe (mt:i p:opoft'tiones oes falfe funt. t3oc enij g> 
oicimusradiiiocfcendereaut c}:ircmt intrare:nomina 
funt tranfumptiua.q: nibil oc boc babet.q: cnim accidit 
abalto putatur ocfcenderc:': eft ^d modu acccdcdi qua' 
tii apparct ep cius oifpofitionc.t^oc aiit no eft ocfccndC' 
rcno entm vidctur aUq modo in via:ncc egct tepo:e fcn/ 
fibili;': neccfl^c eft vt aut^batio iudicet q6 ocfcedit.quo' 
tnodo onte banc babere poterunt:aut fcn fus iudicct boc 
cius cui initunmr.^Ciuomodo autc fen fus iudicabit mc 
tii mobilcmicuius tempus non fcntit ••' llec fcntit in mc 
dio fpatio eiU8.fcd verbii oc locali motu radi) no cft po/ 
ti'' ^ oe mooi locali vmb:c.q: opo:tct vt vmb:a fit co:/ 
pus q6 mouemr locali moni.nullu6 aute motus eof. eft 
motus bcalis.fed tantui ocftructio i rcnouatio.cii cnim 
renouatcquidiftantia.rcnouantur':bec.£>iaiitaU'quis 
fluUeinftctcrit oiccns g> vmb:a mouct locaUtcr. neccf/ 
fe eft tilc vt vmb:a mouca t [ocaliter ^ptcr Uice:aut Uij: 
moueat bcaUtcr ante ipfam i poft ipfa;. &i aut mouet 
^pterUjccsi-roccupai locii aitcrius lucis.-f)onanni6 Iw 
ccoccupare tota tcrra:': tunc Uijrno babcbit motri loc?' 
lem que non coopcrit nifi vmb:*.-: tiic eft falfu; oe mo/ 
tii vmb:c.boc.f.9> Ui)cmoueat antc vmb:am.fic vt mo/ 
ucatur vmb:a.-^onama6crgo lucidii confiftcrcicon' 
flat:q: cu C):o'tcrit;ftabit ctia cii co Uij::i boc tndiicit nos 
adbocvt motus babcntis vmb:a fit caufa c^rtcfminan» 
di Uiccm.Cn^ofl^ibilecft aiit vt muUi lUor ptitent Uice 
mouerier oiuerfis partibus Uicidoe;:iftcnte:i obfcura/ 
tur tilc a igs locu8:aut cii Utj: fugit:vmb:a rcfiliat rctro. 
1. redeat tlluc ybi oifceftt ab V(nb:a : fcd bcc |oia fabul<' Capitulum funt :q: vmb«i non ejctcrminat lucc.nec illa nec Utj: funt 
co:po:a:quauis vtracpbabcantmotii locaUtcr. Vocn. 
fite;:i;enouatione:ncneog5eadcmre6 moueaturlocali 
tcr.(L 'P^cfplenderc aiit radium:vcrbii eftetiatrafum 
ptum.co:pu8 autcm cii iiluminatur:': eft politu; folct ib 
luminariabeoaUud co:pU8 ftbi oppofitum:it3 vtnoit 
moucaturad iilud locaUter.Sed aucto:cs aUerius fene 
tentie que videtur fplendoinon babcre cftcfed ponitur 
cfl^eipfc colo: cii apparetin euidentia claro^pofl^untoice/ 
re.q:q6afpicif inboccftidq6 apparetciicolo:e cjrcla/ 
ritatecomitante colo:ata.ipfa autem claritae non eft ali 
quid in ipfo vifu.fed cft quidda q6 accidit viduej: copa/ 
ratione lucidio:i6adminus lucidii^ig^eftmaio^is lumi 
nis cft cob:is euidentt'o:is:eo q> eft fo:tio:is aflcctionis 
ree luoda.Utmen eni;q6eft in candclacftpaulo minue: 
q^ lumen q6 eft in luna.fed lumcn q6 eft in luna abfcon/ 
ditum eft paulo minus q^ lume oiurnus ej: fole in tcctt» 
t oomtbU6:imo in locis babentibue vrab:a;in qutl?'' no 
cftradiuslblis. tJocciiimUime Utneocftruiturin vm/ 
b^ oomor :-: cii eleuatur fol adnicbilatur:': q6 videt in 
Oomibu8fo:tiu8eft:$ qdvtdcturoelumine lunc.fro/ 
minee autenr non tcne't q6 fit in vmb:a fplcndo: vel r^f 
diofita8:quaui8fitluminofa.fedtencnt g?etiam ktmen 
candeleoperaturtn co:po:ibue fplendo:e.lumenqao(^ 
Umc in nocte opcratur Jjoc ide.*l?oc aiit babent cjccaufa 
opcrationisadobfcuritatcnocturna quefacit videriil/ 
UidparuiilumenUine^fleradiu fplendcntejqd noneft 
nifi manifeftatio coU>:is aliqua.q6 aut babet fol dc boc: 
eftfo:tiu8 ■zfo:tio:i6 affectionie.quientm lumen videt 
in parietealbum.putatin paricte eftic aUquid aUudp:e/ 
tcralbcdinem^^zp^eteretue euidentia:': vocat illudrO' 
dius.BiaiitaUquiscoparaueritb vmb:eque eftin pa/ 
riete:^^a vmb:a caufa aUcuiue obfcuritatie occultat no 
bisaUquid Dealbedfe:q6Deberetapparcrequafi fitad/ 
mi^ta obfcur itati:qne non cft ntfi obfcuritae: vel augme 
tiiobfcuiitatie^ficut lumen non cftnifimanifeftatiovcl 
augmentu;mantfcftationis.!c>untatit ejcbis mulnqui 
tcncntg? folnon cftfplcndo:ciH8.fed virfmanifefto/ 
tionie colo:i9 cius.colo: enim qui fupcrat vifiim virmte 
fucoftcnfionisapparctfplcndo^irodiuequioccuUant 
colo:c j3ptcr imbccilUtate vifU6:n6 jppter fua occuitatio 
uem fe^-zbocfaciunt vtvifus nonpoflit app:cbendere 
re manifcfta:quc cum Debilio:a fiicrint apparcbit colo:. 
(£i^i}iemntctiiq> animaliaquc nocteUiccntcuUicec 
nonfentiturcolo:eof vUomodo.inDievcrobabcntco 
lo:e manifcftii.': tunc non cft t'n cis Uimcn ipfu;.er50 lu» 
mcneftcaufavirtutiseuidcnticcoUi^isco^inibilaUd: 
ita q> non vidcntur nifi in obfcuro:-: funt maio:i6 virtu/ 
tie^cil apparent in obfairo;-: manifcftan f vifui.q:obfcu 
ritas ocbiUtauit illii.Cii atijtc apparct Ibl vincit manife/ 
ftart'onemcoy:iredditcolo:e6 eoy:ivilU6pot coeap/ 
p:cbendcre.vifu6cnimeftoudaj: app:cbcndcre inma/ 
nifcfto:irobo:atHrciifolclcHaf.aiijauteDi)ceruntnon 
ita re cflie.fed q: fplcndo: aliud cft i colo: aUud. fcd folct 
fplcndo: cu; fuperaucrit vifum obtcgcrc q6 fit in iUo:foF 
quocg colo:cm babct:i cii £olo:c clfxritatc:i cUiritae ob/ 
tcgetcolo:em:p:opterfplendo:em:ficut Uina.i ficutla/ 
pienigerjwUtuscumfplendetapparct Uimt'nofu8:i no 
vidctur cius nigredo^Dijccrunt ctcnim q> boc aliud eft f^ 
fplendo:c.fplendo: enimnibil aUudcft^ manifeftatio 
coU):t6.fplcndo:vcrononertmanifcftatiocolo:i8:fjaU/ 
udq: aliquando occuUat colo:cm:rclHcentium etenim 
Utmenapparctinobfctiro:itegiturcolo:co:iim:cu5ve/ 
ro apparct Ibl vincit lumcn eo:um i abfconditur.fed ap/ 
parctcolo;eo2umOpouet^ute3confiderflrebancfcn< Xcrtic Xcrtimn ii 
teniim:i ramos eius picdictofl. 
CnCapituluinJ iI.oe bis quc ocbcnt ofci oc boc. 

['^{'^ntttci qzocapparcttacolozie.Tuo 
I jlvvlimf intdliguntinbocloco:vim 
[ cft foznia colojis in ctTcctu. aliud cft appare/ 
tiacolousbabentis in iccfTcin cffectu vi(iiu 
■puma aiit lcntenua figjiificat accjdcn tia co^ 
10:13:1 eHc cius.S ecunda vcro iudicat c6parationc5 co/ 
Io:i6:autcflc!pfiu8comparationi9. 'Duiusaut fecunde 
manifefta cft falf(ta8.Si cnim putatur cp ipfiim Uimen 
cftc6p3ratiocolo:i8adviium.opo:tctvt aimcn fitc6' 
paratio;aut cfTcntia c6parationi8:t n6 babcat in le ftabi/ 
leci^fe.Si autc5 volunt oiccregj lumen cft factnra colo* 
ri3bHiuc:qdeiietvifu3:vidercturtunc quicquid crtb^: 
aut eft ipie colo::aut aliquid q6 accidit cij a iiquid c^tra 
rcmouet:iicutcum aufcrturobnubiiatio autfiniiiia.fii 
aute ftierit ipfe colo::eritiboc ipfo rrsodus pjimus.Si aiit 
fuerit oifpcfido que accid < t pu>pter qud apparet:[unc lu 
mencritp:etercolo:c:fedDe intcntionepma neccilecft 
Vtaut Dicat:q> ipparcntia c(i e%ims oc potcntia ad cffc/ 
ctun:': tunc fol non eft luccns poil iplb; vnu momcntii: 
aut vclunt cp ipia efl-colo:: t tunctd quod Dicitur oc ap/ 
parentia nibilcft^fcd opo:tct oictg? lumcn elt colo::aut 
voluntoicereqj eftoifpofmoadiuncta col0y':autfemB 
aut aliquando:ita vt fttcolo: cutaccidit:a{iquado liime: 
taUquandoobfcuritae.Colo: veroiH vtracp oifpofitio/ 
nebabetclTein ef!ectu .^iautcfiieritipfa coparatioad 
id quod videt babercrcdibit fccfida fcntcntia . &i vcro 
fucritaliud:redtbitetiaiUudide.SiautconcciTerimu9 
Qj Ittpqu to fit ipic colo::fit coio: qui clT in elfectu:ne/ 
ccflfe cft tunc vt aut \a% p:cdicetur dc omni colo:c qui clt 
i.i cffcctu:aut vt albedo tantii fit colo::': nigredo fittenc 
bw^tcritimpoflibilc^tunc vtcolo: n^eriiluftretura lu/ 
£e:lcd boc tmpoftibile non eft:qin nigrti illuftratur t illu 
ftrataliquid:crgo lu):non eft tanttlalbcdo.&iautc, lu^: 
nonfueritfolumodoalbedo:fcdomniecolo:.tuncaligd 
q6eftlu):critcontrariualt):qd noneft lupfcd lucinon 
cfloppofitii nifi tencb:a.ergo illudcft ipombilc.(C3tC5 
intcntio quantgrueft luddum.-eftp:ctcr nigredinecuis 
fine Dubio:i ob boc etia eft p:ctcr albedincm.£oio: aut 
(diicct natura gcncria cius q6 eft in nigrcdinc cft nigrc/ 
doiz colo: qui eft in albedinc:crt ipfa albedo non acaiee 
illi.crgo colo:abfolutU6 gencralis no eft ipfa luj:. (C3te 
aliquandoq:lucemanifcftatur tranfliiccnsficut aqua 
autcriftallus.Cumautefiieritin tencbas -zcedderitfu/ 
per calujcfoliimodo:Dctegct cat tranftuccnt:tbcceft 
iu)cnoncolo:.(E;3KmaliquidcftlucidU5:tcoIo:atum: 
C]cquotantiIaliquandoaducnitlu^alg:ficutapparetin 
aqua autin pariete.Sliquandoaute ctt fo:tio: fiicritap/ 
paret Ut]ccumcolo:c fimuUitagi quandcc^ rubcfcitaut 
palcfdt parie6:aut aqua in qua apparet.&i aiit luj: cfTct 
octectio colou6:t teneb:a cilet tccno colo:is:tiic afficctio 
coU>:is mbei in oppofito fibi efTct rutK>::n6 ilUiminatio 
fota.£>i aute fiterit bcc oftcnfio aUerius colo:i6:cur cu5 
fo:tiuacftfacitin ftbioppofitumoccuUarr'colo:c5 eius: 
1 Dc boc foai coloic vcbit colo:em ad ilUim^quatiis fen/ 
tcntiabuiusrationis oicatq? rubo:autviridiP8autce 
tcrib^funtpcrmijrticjcuwnifcftationibiis albo:g:a oc/ 
ailtationibus nigrof .©cquitur crgo cj: boc: vt cii colo: 
aUcititis co:po:i8 fttcrit manifeftatiis c% radio qtu iUum 
irradiaiierit^tDcindccojruicaticritliipirr iiuctione que 
inteUigtt oc iUo luj: alteriiie cou)o:i6 babentis coU):cm: 
vtcoLo:ciu6iionappareatfuper iUu.neccffe cftetenim 
Vt bui' iUuminati qh iUuminat aUud :-manifcftc partcs 
?ent coU>:e pcr fc fole aut cii aiio . i&i autes folc tunc iplc non oebcnt manifeftarc colo:c;qui cft in fllis:': vt albifi/ 
carent.Tloaijt tcgcrct co[o:ceui6 cii riibificaret atit vi' 
ridarent.Siaiitfticritciiali;e:ita vtbabcntcs coloicm 
manifeftu:t babcntcs colo:c ab lconditii opcrcn f vtracu 
ille Detcctione.iftevcrooccuUationc:tunc occuUatioco/ 
lo:i3 babebitoifecrioncin fibioppofito^f, occuUatioco/ 
basn^babetbancaffectione.non cnim videeqjciifola 
fiteritoccHUatio coio:i6:non afficietfibi oppofttu;fKiif 
affidt manifeftatio colo:i6 qua oicunt cii cft ibia.Si aiit 
Dij:crirtt q> colo: eft man ifeftatio:-: rubo: ctia 1 viriditas 
1 fitia bi6:c^ boc g? funt rubo: autviriditae.q: ru bo: aut 
viriditascu muUu manifefta fiiertnt operant quaUo ip/ 
fafunt:-:faciiitviriditate autrubojc:Dicenius quideep 
50 g? cu parua eft manifefta tio:opparet colo: ei'' qut cfl 
ilU' oppofitii ficut clt:-: fm intellcctii qui cft luj: fola tatui 
opcraf quaiil operaf 1 lucce q6 no babet colo:c .Cii aiit 
vebcmes fucritcius manifcftatio Dcltruif illud:-: obte/ 
get ^pter aliii colo:e ciuo inucftif . Opo:tct aiit p:imus 
Vt no opercf in eo nifi partt dc colo:c luo:-; poftea cti au' 
gercf opcraref in eoampUue^ivtquacucBaffcctionc fa 
dt n6 cfTet nifi occultarc colo:e eius:i admifcere fuo cof 
lo:i:non aijt fic eft:fcdp:imu5 apparct colo: cius multa 
eaidetiaii no apparct m eonift colo: qui eft in «' aptitu 
dincgj fi lucidti aUq6ibi eetviridaret aut ruberet^ptcr 
cius actione.poftea vcro cij fit manifcrtii!6:red it ad dc/ 
(trucnducolo^efuui^tadocaiUadiit inuclticdti ciiaUo 
colo:cquen6babctcxna.vnacrgo iftapoctionii eftejE 
aUqtia caufa $ aUa.Sltcra ctcni, venit ej: lucc. Co^jitts 
eteni; fi n6 baberet colo:c:i baberet lucc boc faccrct fi/ 
cutaiftaliu6trafUiccn6.2Uavocftcj:colo:ceiu8.£tim 
muUumarifcftaf ^pterbacUitc.itavt rcfultctin aU6. 
Iloscnij quauie oicimu6:q7 Uj>:n6 cft manifcrtatio co/ 
lo:i8:non ncgamus tii UicccfTc coufas manifcftflndi coio «g 
rctcaufamrffultandiinalio.CLi^iccmueigifgjcuUiy mrcft par»i 
cftpar6c6pofitioni8t>uiU6vifibiU's;q6vocamu6colo:e: coioue. 
1 cft quidda q6 aiadmij:tii fucrit coU>:i ^cdin potctia: 
tiiccj: vtroc^ .FUcnictidciD crt colo: in efficctu.,ppter c6* 
mifc£biUtaic.£>iatitn6fiicritbcc aptitiidocrit lumcnt 
fpledo2pcrfctm:Utj:cnimcftficutpar6CUi8q5cftcoloj 
-z conuptio eiueSicat albedo -: nigredo baben t c6mij:tio 
nce.^j^quib^accidtitalycoIo^csmcdy^icdDictioci^qui 
Dij:it9>Ui;c-zUimcnnonfuntnifttnanifcttatiocolo:i6:i 
id qd Dijcit portea Dc bisquc luccnt m noctc. Dcftruif ej: 
bocqjcardela-jIunafcpcopp^imiltU^nicn iUoy:ima/ 
nifeftant coloie coj::!? opo:tcrctvt Uirnc candclc mflgie 
eftet manifcftas cotojct opo:terct vtci^uiue ^pter ca/ 
delamanifcftatMrcolo:n6 apparcrctcolozin tencb:i6. 
*i:;oc aiit no eft ita.nec eft ficut Di):erunt. C_iBedboccp 
cicitur g> foi: 1 rtclle babent coU):e6:i cp lu;: obtegitco/ 
lo:C8illo:p vidcturcffc verij.q: aUcj biitinlcipf:6colo:c 
quccii refulget augmcntatiir cop ftilgo::ita q? lupot vi/ 
fum:'Z nofcntif colo:.Qucda 1^0 babente)ccolo:c iuce-.l 
be(t resaiiUijccrtnaUscomcen^ aducnicns aliunde. 
Oucdos ^o fun t fube c6mij:te aiit c6mij:ticnc t6port tio 
niscjcparrib^ali^sUiininofis-zal^ebntib^^colo^e^aiitco 
mi^tionc ccpUicioniec^ q Utatib^^liciit mars 1 faturnue. 
llojiitcrtmibipofTibiieiudicarcDciblcaligd .(L3ag C 
ctia cognouiinue Difpofitionej iucis 1 Uimini»:i colojfe xucte tiff6. 
etiatrartuccntis.Xuj:.n.eftqlita6qt!ccj: fua ccntiocft 
pfcctiotrartucetisifm g)cfttrartucc6:cftctia aliqqua/ 
Ittas in eo q^eft vifibiic ej: fuo ecntia:i r,6 pcr aiib:i finc 
Dubio vifibtic er: fuo ecntio:^ bibct vidci i id q6 crt poft 
ipfu5.1,umcn v'oertquaUfa£;quarnutatcc;pu6 n6tra' 
lluccne a lucido:i trartucens cfticif p ea tranrtuccnt in 
effrau.Colo:aiitcftquaUta6quepci ficif ej: lucc:i iolct 

auic. » } Sri.fciete pcnetrarc co:pu6 pvihens affcctionc luantis ob co:in/ 
ccr q^ 1 luccns fticritipfum co:pu6 mcdiu;.ergocoj|x>/ 
ra funt Utcida 'ZCOlo:ata t ,rm'a.<§uenint aute multi qui 
Ci.ccruntQ) co:po:pr,uedI vidciit ^ptcrqiitatcriuccllt 
Cn efTcntia eof.i qiiedi videnrj^pter qualitatc alicnauij 
que oirerunt ciTc tranfluccntia:fed pmu, mcbg Diuidit 
p:imu in ouo:quo? vnu cll id q6 opparctcn trafluccnti 
centialiter cu fucrit babitii q6 cft lucidiirfcd; cft gp cgct 
fld boc vt fit vifibilc tcneb:i9 ■rguictatclicut aialiano/ 
cteluccntia:ei: 15 qp luccntfKUt noctiluca^tftcut frufta 
<iucrcu6 F atridc:-! aliqui vcrmc6:ii vidi cgo ouu galline 
b^x locufta mo:tita ber.i grillii mo:tuu b-Ttnon cftaute 
bec oiuifio rcceptibilis ncc rccta:na lucidii xidet pcr (o 
fpfum in tcncb:i8 : in luce fimul:ft eni; lumini q6 rcddit 
fueritalijepfene ei:qHi vidcat vidcbitrfi vcro no fiierit 
pfcnscirtiT vidcbif ctii:ftaitigni6 que videtbomoin lu 
ce (tue fit luj: cius fiuc altcrius:^ vidct in tcncb:i8:f; fol 
iionpotvidcriintencb:i6:co$ieftin oppoftto vidnvi' 
dcnti8.Cii aut claiaf implct mijdti lucc:in6 Emittit lo/ 
cti tcncb:ofum:fed ftcUc non vidcnf nifi in tencb:i6:qm 
lume ea:p. multo minue cft $ iumen fblia.': idco no illu/ 
llrat re9:necB illuminat cas^nccp tn ^bibcnt caa viden. 
Jgt pote crt vt cu tcnebie fuerit vidcinf iVcneb^ie^no gj 
tcncb:a fitcicjrciprcvidcif p (cOi aiitrcirigj oc lumi 
nibusqucdifuntqucfugantin titiig>n6 videnf:ficut 
iuj: folis quc fcgat luce igiiis oebilie:': lucc flclla;::ita vt 
no videanf lucerc co:a luce fo'.i8:non^pter boccptene/ 
b:a nccciTaria eft ad boc vt vidcanf :f; q: ncceife eft vt in 
fe fintlacentce no tcncb:ofc coparationc noflrivifus;cii 
vcro rolfitabfcnerappareti vidcnf;eog7funt luccntca 
coparatioenoftri vifus:EB oifpofttioncciuecflin noflri» 
vitibu6.^o:tafn6 aiit iudiciii oc igne i oc Uina cotra Uf 
iticnrqd eftDebiU'u6ipfii8:l3 idee(tiudiciu:iopo:febitvt 
fpfa Ui;: no fit comp^rationcnoHrtcii apparucrint ignis 
iiutluna:f;opo:tcbitenctcncb:a6:'z fic apparcbunt:fcd 
opo:tebit vt no fit ibi aUqd vinccne Uime:': fic videbun/ 
tur:i vifus poterit illae appbcndcrc.STu fcis aut g? atbo 
mi qui funt in acrc no fun t bui^^gcneris vt iUuminata ab 
tlUs novidcanf nifi in tcncb:i6:f; cu fiierit bomo in tcnc 
b:a:'Z radius foUe illuftrauerit illa : potcnint vidcri. Qi 
aii t bo fiicrit in radio ncquaqp:': boc f it be id q6 eft in lu 
ccatbomop:vifU8cnim boiscii vincit inulta lucc n6 vi 
debiteos;cii vero no fiicrit victus vidcbit coe.joilr ea q 
lucct innoctc:n6 funtaltcriuagcncrierniftgcncns Uice/ 
tiu:f5 oitTcrunt non oiucrfitatc naturc:f; in DebiUtatc:fi/ 
cutaiitbDifferiitalucetib^^igeneraUtatenaturc^^tffcllc 
fitt-.lDccautoiuifiononeftvera nifioicatur gjUicetiu; 
qucdi iiint quc vincutaUar^Ziqucdi vincunf abalqs.in/ 
tcllcctae aut bui' no cft g? vnii affici Ji atiud.r; potius in 
nollro vifurficut ouro:}: qdi funt Durio:a i qdam miniis 
cura.crgo no oebct oici tp ca que in nocte Uicct ftnt fpc/ 
cic^autgcnuealiquod pcrfcp:ctcr gcn^colo^ato^aut 
luccntiu:lcdq:funtocvniucrfttate iuccntiijquc vincii' 
tur ab ali)6 c^ccdctibue ea in rclucedo.vndc no videnf 
cfTc fimul cu ei9 ^ptcr Dcbilitatc nf i vifU6:nolTri ctcni; 
vifusnon pofTuntcaapp:cbcdcrcnificii rcmoucf cUiri/ 
tas rcfulgcntiii fupcrantiii noltroe vifus.Si QOtc; banc 
Ihia; tenucrit:Diuilio bona c(t:(s n6 tenct bac fnia;:imo 
pitat 9? Uicetia .liint viui gcn'':'z colo:ata aU6:'Z bcc aUd. 
<rCapituium.IlII.Pc confidcrando fcntctias oictasDC 
colo:ibus 'z co^ accidcntia. 
iP K|>i aiitquecjrpcdircDcbcmaflvnu; 
K^ uix? cfi.f.pfidcrarcaUafeiitctia occo 
loziljus ■: Dc Uice:que nifi ejrpedita fucritnon 
potericoHcnili finnitudonoilrcfcntcntic^m Capituliim 
ciuifione.Cr&JccmuB igff q> oc fentetijs colo^ vna cJl 
fcntetia eius qui tcnct g> coto: alb^n^ fit nifiej: ocrc i lu 
cc vcl fplcndo:c:'z colo: niger ex buius prio.Colo: cnim 
albuBnofitnific^tranuccticiiipfu; oiuidif in partcs 
miiiutifrimae:que poflca pdcnfantur.c); boc cni; accidit 
ci vt cius fupcrficics rccipiat Uimcnj-z Uiccant : i cj: funt 
traflucetcs redduntUimeaUcalijs^^zqzfunt paruifTime 
fit boc in ci6:quafi ?tinuu:'Z q: trdflucene no vidctur ni/ 
fi pcrcoIo:calienii.idcoea;rpcniictasn6 videtunf; rc/ 
ucrberationes condcn fap fupcrficiey illa:p vidcnf con/ 
tinue:'^ vidctur totii albii.vnde oijccruntqj jsptcr B fpu 
maaqucvidcf alba^^znijralba^qm funtpaniifTime paK» 
cce inanimatetrafluccntce quib'' c6mij:tU6 cftacr:': oif/ 
fiifaeftincieUij^xriftaUusvcro^zvitru grauianon tra/ 
fluccnt:fcdaiiufciic{ieo|: cu ptinuatc fiicrint fupcrficics 
oeftnicturco:p peruictas:fcd cii vnaqucc^eitis pars liic 
ritperfcfolafiettriflucens:in tranfluccntc vcroqdcft 
magnicolo:is:cu ptingitfciffio^locusiUcfcifrionis vide/ 
turalbus. C[r^>):criitetiig>nigredofacitputari pziua/ 
tionc ^fxinditatie co:po:i6 'Z luminis -z EHictatie fimuL 
Quidaautcmpofuit e^ccis aquicaufam nigrcdinis oi/ 
cens.q: cii bumcctant illa vidcturbabcrcaliquidnigrf 
dini6:zoij:cruntboc ficrico gjaquaej:trabit ocrc;quc 
nontranllucctftcutacnncc ■penctratpcrci Uimeadfu» 
pcrficics.^zidco rcmancnt tcncbzofc . Cuidi autcm vor 
lunt qp nigrcdocftcertilTimccoloz -zozigo colopicog» 
non fcparatur. vndc impolTtbiU: eft ei tingi:olbcdo vcro 
occidit tronfluccnti ^pter Diucrfitatecius:n6 cft aiit 16' 
ge:vt fcntcntia pziina oc nigrcdinc:oucat ctia; ad banc; 
pofuit enim nigredinc certificationc ciue qd no tronflu/ 
cctcjrboc^non tranflucct:'z boccft ccrtificatiocolozia 
quircucrbcraf cpilla . (ribi]ccruntaiitg>clcmcntaoi« 
funttriilucctia^^zcucoponiifacciditcjccisalbcdo.-que; 
fldmodii oij^im^^vt idq6eft oppofitii vifui fit fupficic» 
cqualcs tranfluccntcsad boc vt penetrct cae vilus^-zqt 
mgrcdoacciditciiidq6occo:po:c opponif vifiu fiicrit 
anguU)fum:ita vtj^bibeat trafluccre cjitrema quc attin/ 
git vifum:tiic angiili illi qguis illuminanf :n6 tn fatis pc/ 
nctratcoB Uimer^zobfcuranf j:.pterboc.Cir£2ctotaaiij ^ 
bac coUectionc fcntcntia;::id q6 mibi Difficilius cft oifri 
nirc:boc cft.i.albcdincm f cricj: Umine:icp nigrcdo cft 
colozvcTUs.noscnimfcimus^ trifluccntia albefciit 
dircdigtmf inpuUicrc-zadmifccnf aertficut fciiamu; 
qoaUjcfcit eo q> odmifccf ei retcntio aerie in fc cii guicta 
te quc cft in n a eius.Scimus etiacp nigredo non rccipit 
aliiicolo:cvUomodo:fiCHtalbfirccipitaUii celoie lcco 
flUHTdinis jpptcr (m puietate:'Z q:cft fuBm nondii aptu: 
qd nodii aiif cft aqualitatib^ipfii cft reccptibitc illay.it3 
Q7 n6 eft nccclTeciod boc oimittcrc aligd:q6 cnim cccu/ 
patii eftab vna norccipitalii nifi poft remotioncilUHa: 
-ziftifHntquipofucriitpmo^diucolo^u }^i\ietateai\t no 
guictate.^ucriitaiitalijptrarijiftisquiEtiictatcncglc/ 
pcre Dicctcs gjoia co:po:o funt colozato:': impole cft oli 
quodco:pu6Ccfinccolo:c:f; po^ri^z vacuitatcscii fuc/ 
rint mul tc in co:po:ibti6 pcnctrabit in cie radiue qui ve 
nitef: lucidovfqj adoUi partc:'Z pcnctrabit in cie rodiue 
vifus^-z videbif Qjcftpoft illa.Scntctii p:ima oiccmuo 
ita cffc:f; no in co^pozcptinuo-zpiuncto.nocni^apparct 
co!o: nifiin DcnfitatcciusXiicnimpiungif ibMmccta* 
tunolbcdo aufcrf ab co in piunctionc 'zficcitatc. Sipfuj 
ctcni;n6albclcit j)ptcrptritionctin:quo icddif in par/ 
uiiTimas partcs:f; q: occoctio facitiU6 b^l^vt cii bumcc» 
tatiiftjcrif^^zpoftca cj:iccatii albcfcot fo:titcrj3pterc6/ 
ple>:ione c j: qua boc accidit illi.£c afit nobis ocmcftrat 
ilU}:boc eft 9? f» actio ignte in gipfo nibilaU'6 foccret niiK Xcrtic 

fad(i{9temcontrttfonis:tuncmnUa fadlim dttrition» 
qiteDudtparte« in minudfTmwefficerer ipfamattntio' 
nc in gipfo icakei fimilibu9:i quicquid ita attereretur 
redigerec in puluerem:^ podea cii aqua infpinfarct albe 
fccretlicntgtpfum^fednoellita. gfttcercetenim itarc^ 
fadlcadcontcrendtialiquando oncitnosad eflectibne 
qua ciTdmus qnend cn:caufacireaibedo(it.(E5tes poi 
namus q> in gipfo liat bocqucadmodit oijxraUed non 
018 albedo fit boc modo.Oua etenim cu coquiimr albu' 
qo eo^ Quia fit t alba:t itnpotc e(t oiciq? ignis addide^ 
rit ci raritatc z DifgrcgationC5:nibil cnim addidit ei:niit 
conftrictionealiq modo:necgj acdderitciaer-z pcrmV 
fceturei.-pzimiietcnimcam ouucoquimrfit pondero/ 
fiu8:i bocctia fit pjopter aerc qui feparatur ab co.&ecii 
doqjfiacribicct-ztnfundcrctur in bnnjoiecitis:-; face/ 
ret illud albefcerctegcrct loco maio:c . (£3^ mcdicina 
qua fadunt Dcccptoies:-: vocattir lac virginis: fit q: acei 
to: in quo coquimr litar^rii : quoufc^ oiiToluimr in eo:z 
potleacolaturquoufc^accmm fiat tranHuccntius^ial' 
bius ^mifcemr cum aqnain qua oecocmm fititalumen 
vctus: % colamr inulms quoufcg fiat quafi lacbrima.ici 
ante negligentiuB iir non pzojcnit confcctio que qucrt' 
tuncii vero pcrmifcenmr be oucaquecoogulamr littar 
giru trafluccnsoifTolutiiztalbefdtmultiiitcHtlac acd' 
du:oeinde qciccatur:'! non fit bocideo cp tranfluces ibi 
litcuiacdd&oiuifio.littargiriictenimotfpcrfus-ZDilTO' 
lummeratinaceto:ncc fttcmntibi particutc mnltum 
traniluccntcs:qne conuenicntcs contbingunmr.fedcll 
ncceflle vtmaioz fiatoifpcrfio p:opter aqui vcteris aUv 
miniBJiecfaitQttdfms etiacueisaercTtcriusvUomo^ 
do.tloncnimcoRtingit bocnirie^aliquo modopcrmu 
cationi9.crgo featndu mcii intcllcctii : no fit ois albedo: 
ficut oi):crunt . Biautcalbcdo non e(Tet nifi Itipncc nt' 
gredomift id quod oij:erunt:mnc non componerctur al 
bedo 1 nigrcdo fcmg nifi vno modo. iDanifeftatio aiit 
buiuscftq? albumtranfitpaulatim in nigrum tribus 
Vijs:vnaertpzimiiin rubpalidii^tbccpjogrcflfio eripu' 
ra.Cnmenimfiiciitp:ogrefTiopurapjius p:oucnict ad 
fubpalidu: ocindc ad paUdii:': tandiu fic quoufc^ fiat ni/ 
gru.q:ric^ccdesbvnomodo;n6cefTat paulatim tntc' 
di nigrcdo fola^quoufcp fiat pura nigredo.aUa aufc via 
eftadfub:ubcn:ocindeadmbeu pofteaad nigredincs. 
XcrtiaveroviaeHquaimrad viriditatc.ocindc adin/ 
dicii pofica ad nigredinc.£tin iftis modis no pot ciTc w 
uerfitas:nific|CDiuer1itatc ci^cjrquo coponunt colo:it8 
mcdi):fieni3 noftteritibi nifialbedo z nigredorz no fuc 
rito:igoulbcdinisnifiluptucimporee(tvt oiffcrat ilTi 
mocUaut^cedatipcopofitione albcdinis': nigrcdinis 
nift fcciidn vii vna in qua no fit vlla oiuerlita9:t nifi fc/ 
ciidu pUts vcl minue tan tu;'z be no crut oiuerfe vic.Tla 
fi enent Diuerfe vic:opo:terctvt cct ibiaut gmi;:tio aUcu 
iUB:q& ncc eft albcdo ncc nigredo:': opo:terctvt ect pcr/ 
roi):tioreivifibili8.Tl6cftautinreb''ret>Qucputate(fe 
VifibtUs que noiit albedo ncc nigredo:vci crpofits ej: il 
bsnifiUipfedidii euquiponitlucc aUud ab ipfis:cuiU8 
fcn tentia fi no Dcftruit :n6 poteritfieri Emutatio colont 
Iftoiucrf09modo6.@tautcporfiibili8 fueritbcc gmuta' 
Cioopo^tebitvtfitibitertiuvifibilcp^eteralbedinctni 
grcdine. 'Doc autvifibile no p6tee:iafi pofuerimus Uicc 
p:etercolo:c:ifccudubocpo(Tibileeft c6poni coIojcb:': 
vt cii albedo i nigrcdo Emijctc (iierint g fc pioccdif fecii 
dum via fubpaUdt. Cu aiit Utj: permifccf nigredini:': fuc 
ritquaffnubcsfuBqua reucrbcraf quafiniger fumu9: 
quiadmijrt'cftigni:critri<bo:;finigredo fitcrit fupane: 
m erit dmnmU nigrcdo focrit victa:i fuerit ibt fupcr duartmn •* 

abundantia albcdinis rcfpledentis. ©i vero fitcrit ritri'/ 
nu6 gmij:W8 nigrcdini;': no fiierit in eay partibus fplo 
do:c6tinget viriditas^-zomninocu nigrcdo fucritoccnl 
tio^^^zalbedomanifeftio: nibo:fictcc6uerfo.OLinde ni/ 
grcdo fi faerit faQcme in p:imis critcolo: ftifcus. Bi ^ 
nigrcdofticritfuQan8fccridario:crit colo: foUo:p po:ri. 
&iantcftieritmagis tmagis:crit illa viriditaeintenfa 
quc carct nominc.^i aut admifccmr bcc albcdo:erit co 
lozf ari . Siaiit ad boc f aro admifcef nigredo cii paruo 
mbcdiniscritindicus.Biautcrubouadmifcefindicus 
eritcarminiu^^zficpolTnntcolo^cs coponi^^zidccft qua/ 
Utatcs admifccri:fiue co:po:a coplcri. i£Ja autc noti^ £> 
cft g» cj: coU>:e nigro g raicrbcrationc n6 rcddif aU| coz 
po:i lumc vUo m6.0po:tct.n.g7 cj: coloabns viridibus 
aut rubcis:n6 reuerberaf nifialbcdo:^ej: gtibue nigris 
nibil rcfultaret majnmc cii fint oebiles i attrite . ioi aut obitaio, 
otrerint fc viderc cas rei^lcdere gmij:ttm:refponfio ad eoiiui9, 
boc critgj qc gmij:tione ^ucnit actio 'z pa(Tio:'z caufa il\i> 
us pmij^tiois^ucnitqUtas.^znil refertan faciatboc ars 
an natura:$uis namra pct cfficerc complejcione que eft 
admodu gmutanoni9.Sr9 vcro n6 pot ni(t coninncno« 
ne:ifo:ta(tt8ptcrI5natura operamr aUqua gmntatio/' 
nc.Tlatura etcnim pot attennarc c6plej:ionc quc eft ad 
modupmijctionis-zc^tritionisinminnridima.Srsvc/ 
ro non pqt tantii indagarc. Tlamre etenim infinite fnnt 
acrionesinoiuidendo:: opcrandoin potcnriaicfTcctu. 
iSrs vcro n6 p6t eUccre quicquideft latcns illa; ad cfTc/ 
ctii.crgoiammanifeftueftej:l50c:qj albedo cerriiTime 
n6 eft Uij:.Tlon autem negamns acrcnon babcre actio/ *(*<«*• ■*" 
nealiquamin albi(Tcando;f£dn6 qucadmodii oij:eriit; <""*• 
nifiq6e(Ticitcomplej:ioncm albificantc$:fimiUter non 
po(Tumu80icercQ7 albedo fcifamitotaeftqueadmodii 
oijccmnt:fed oe complej:ione. Scr enis fadt co\oic albii 
ncp:optcrc6mij:tionemtantu:fedetia p:optcr pcrmu/ 
tatione.&iautcs firma cfTctcoy fcntcntiajpo(Tcte(Te cp 
rcsalbaautcoU>:ata paulatim attenuaret quoufc^iau/ 
fcrref cius oiucrfitas^ita vt tranfUiccret autpenc tran/ 
fluccret.T3ocauten6cftita. )3cdbocQ5 0ij:crunt gjni/ 
grii n6 cft rcccptibile aUcrius colo:i6:aut volunt cicere 
cj: intcllccm pmutandi aut tingedi.&i aiit voUierit oicc 
rc cj: intcllecm gmutandi mcntiri funt. £i: enim ::umcit 
coscftiuucntus i canitiee.!3i aut cj: int ellccm tmgendi 
boccft ej: oifpoftrione vicinitatie n6 quaUtatie . 1i6 aiit 
cft longc vt id q6 eft nigru no fiat nigrti;nifi cii ibi fueric 
virm8penctrabiUtati8:t rctcnrionis:': ?ftrictioni8.f.vr 
pcrmifceaf 1 pcnetret -zinbcrcaft-zvtalbedo quccftin 
rcbns fit oiucrfa ad t? in namra fua : i idco albcdo non 
potinueftirc nigrti:': pcnctrarcin iU6 tadbcrcrecuqua/ 
uis boc ctia no fit impotc. Cii.n.clabo:anerut in ccrufa 
vcl in pfitt aUquo modo pcnetradi:<: oifToIuedi nigrcdi/ 
nequeincofietalbti.&5fcntcntia fccundan6eft facile 
tencrcnifi po'.iicrimu6 ce inanc:po:ri ctenim quos D i^e 
riit neceiTc cft vt aut fintplcni co:po:caut vacui. Qi aut 
fUcrintplenico:po:c:ipfumco:pusaut trafluccbit p:o/ 
pterpo:oequoebabet:autcritiinc po^is;':^^ tcrmtna' 
bitur boc nifi in tranfluceti:q6 fit finc po^ie:-: boc eft oi/ 
uerlii ab boc q6 oicitt:aut tcrminabif in inani:': critco;: 
cntenria qj ncceflfario inane baljcat eefj inane n6 babet 
cffc.£>cindeipfioiciit97n6oce|.io:ifunt apriad trafiu/ 
cedu^nififticrintfimsco;: rcctifinc obliquitatc-ad boc 
Vtrcctcingrediontpereoeradij.^aciamuecrgopilani 
uea veloc criftallo:vel oc iacinto aibo traftuccti:': ipfoe 
po:ro8quifuntin ca:tranUucentes rccri:oicamuoeftc in 
longitudinc^^alijitair Uitimdine-^ficcriintin traftier/ 
(Hmiaiit c;: quacut^ partc volu eriexiuocrgo cruntpoti 
auic. » 4 I^caia '(lijartfe 
rertiin trafucrrujaUo|tpo»;t rerto|i:it9 vtno appare^ 
at in eie toUuolUae ej: qm parte f fpe^erl8.ergo neccnfa/ 
rio accidit ejcaliquibua partib'' oiuerntae rectitudiniec 
lejdftentiapartiiinon babentiiipojroein rcctitiKiincli 
fiea:p:qne piitanc ejciHere recte ab oculo:aut vt totu coi' 
pu8 fit ImntA boc ed: impolTibile.OpoUct ergovt ca (0 
tus oiuerfi fucrintin traflucentevarietur etia ibieo:^ q/ 
uictaeomnino.lbeidcquomodoeritoifporitioco2po:i6: 
in quo tantum cft potof i vacuitatii q> occulta^ cius co 
lo::iuvtappareatquaririnecolo2ecii ipfum babeatin 
fe coloze:-: non obnubiletcolozc aitcriue rei quc ei^ poil 
ipfum:im9certiifimeredditidq6poltipfumefl.€>taiit 
ip1Umobtegitcolo»IUunon facitbocnifiperidqded 
ciuafiinibil.er8opom'quifuntineo funt multo plue^ 
plenu qd cft in illo.aiio crgo potent babcre banc p(tw 
ctioneiadntL-cii ipfbm nibii fit nilt vacuitae. &i aute bo 
facerct tn iadnto tria:aut quatuoz foumina:t poftea co/ 
(ereretminoK viinfringere pofTenbec igit fentcntia fiU 
r3eii.er30colo;eebabentee:inon eilefTccoc ejibocqf 
funt larncc \a% eH apparcna eo:;::quaui6 ct: boc gp funt 
inefikctu:nd funt in lucc:trilflucenecnim babctciTc:': ^ 
eSt cp oemoilrarc intendimue v(c0 ad biic locu5.'i^ellat 
adbucoiccre^qtiofiatDifpofitis videndi:eF quo pendet 
erilcertificare:qualitcrrcddafUt;:atranflHcente. 
CrCapim. V.oe oiucrfitatc fentctia:}i oe vifu:i oe ocftru 
ctioncptaua^fnia^ifecundu q^eftin ipfa re. 

^ l^f^tf lilA ^''S" ^ f^"^o^^ fententie oe 
[^ ^VvlllWX? boctresfunfcquauiovnaqcp 
\y ixV' babeat fubdiuifiones:vnaenim eft fcnte 
I tia eop qui tcnent Q) radi| lincarcd e^eunt oe 
I pitpilia ad modum piramidie:cnius captit cft 
verfits ocuUi:t dP bafis ad parte rci virc:^pter quod aiit 
fit minoz vtfio:ctl id qd oidt fagitta : quc cll liiica medt) 
radi^^cquidiHasi^beTtrcmiei^zaUquidvidcre eltin illd 
hic fagirtl moiicrc ?illia vero fententia z(t ciusqui tenct 
Q7 rad iue ept oe piip illa:fed oe toto eo no puenit tamcn 
gp taga t beiwfperiii celtnifi ppter oifgrcgationc c)c qtia 
^uenit oilatatio vifus^fj cu cgrcdit i piungf tur acri Uic» 
do fit ei aer inllrnmcn tii % appiebcnd it per iUud.Xerria 
autc fcntenoa eiuequi ttnctap (icut aUa fcnfibiUa no sp 
p:cbendunt c):boc9' aUquis fcnfuu gtingat ad illa vel 
offendat in ilUi vel piungaf eis^aut tranfmutat nuncium 
adiUa:ftccrgovifionon fit:idcog) radius e^cataUquo 
modo^TocaMTat vifo;fcd q: fo:ma vift' pucnitad vifum 
trafluccntercddctcipfaj. 'Katiocinateaijtfunt ouopji' 
mc fcntctte:oicente6:q2 no fuit nccciTealijs fcnfib^^vt fcn 
fibiUa aduenirct cie:nifi qz no certificat eo^ appzcbcn/ 
fio nilitagcndo:ficutciT gulTus': tacme^iltcut odozaf 
C[\a. attractione cogit odozc obuiarc fibi:vt patiatab illo: 
<z f tcut fcnus que pducit comotto ad auditu . 3n vifu aitt 
ijon poibocce:vifU5 ctcnim rcmotii clT.i idco no vidct 
q6 ftbi adiunctii cff;ncc etias pot oiTcndere in illud acci/ 
dcn8:q6babcte(Teincojpo:e vifibili.f coloz citis autfi/ 
gura:acddentiaetcnimnono(Tcnduntciquandoquidc 
eft fiait res opoztet vt virtus fcn ticndi pertingat vfcg ad 
locum fcnfatiadboc vtoffendat in iUud. ITon potautcj 
Virtus fcntiendi mouerimotti locaii nifi mcdiante cozpo 
rc:q6 eam pzouebat ilUic.t)oc autc cozpne clT fubtitc bu 
IU8 generiscuius efl: radius i fpiiB:-! ideo vocamus illd 
radiii:-: qi in oculo efl: co:pii9 b^.ideovidct bominiin te 
ncbjis^qj lume Dcfcedai ab oculo fiio:i refplcdct fug na/ 
fu; fuii:aut fug aUgd q6^fl circa iU6oppofitii ilU. (L 3tc 
in mane bo epEgefactU8:cU5 apcritoculos videt vtdere 
radioscozaocuUs fuis.^L 3tcfojame vueeimplet lumi 
ne aUeriue oatli;cti cloudif aUcr. Cm tm fonitcr intuct : £apituhtm 

tunc bubfii noeft co:pus cec[i traffcrt in alutd . Sccii/ 
da aiit ncgauit^ cozpue quale cil oculue no capit oc ra 
dio tantii:oequo vna Uneaptinuet inter viftts:'; ITellae fi 
tas:ncdii tot aUe Unee quc oifpergun t ad oia qtie vidcn 
tur in mundo pcipitc cu quicquid videt oceo no vidcac 
nifi ptinuii cqualiter.Opoztetergo vt id ^ptcrq6 vidc^ 
ctir frt continuii.Tlcgauit adbuc etia qp bic radtus cfxit 
no mouet in tempoae nofenfato ab oculo vfcg ad ficllae 
fi):as.lC^>):£rantetia opo2tere vt coparatio tepozis tui 
mot^^ad rc itcrqua t te fiit Duo cubiti ad tpe mc t g c\ f cp 
ad flcllas fipe:(it copatio ouo|: fpatiof . O5 g vt inter 
Duo tgaapgcat Diucrfita6.(E ^oztalTis atit auctozee ter 
tic fntc rartocinant lcdidti bocptraauctozce oe radio li 
ncarinefdetcs qm boc friuolii eft:po(Tunt etenim ponc/ 
retpenonfenfatii:co97eftb:eui(Timii:in qtio motueeft 
radius vft^ ad ftellas f i^oeinde pot oiuidi boc tcpus 
infinitc^-zpolTunt occo fumercparte:autparte partie:cu 
ius coparatto ad totfi ilUtd finucut coparario bzcuie fpct 
tt)adlongii:^ieouotpa vtriufcp longitudinis.vtraq^ 
no funt fcnfata:co gp funt bzeuilTima. C®? auctojce cc 
radge babet rarioncqua oeftrir erc iflidle cft:boc eft.n. 
qd Dicunt:g7(pecula teftant c(Te radio:p 1 fplcdo:e eo^: 
necclTc eft ctcnis ^xi\i\i rcddat fozma fpcculi poftqp cft 
reddita fpeaiU) fozmavifi oppolita cffigiata in eo:aut vt 
fitficutoiccmus noe.iFkadiuscniscgrcditur toffcndit 
in fpecul i .Dcinde repcutit ad otfcndcndii in iUu; :a quo 
rcucrberat fccundii aUque angulu pjop:iu.£ti autc fuc 
ntocftructa pzima oictiorcmanebit feciida: pzopter qd 
auocclarabif ocftrucno p:imc Dictionis:boccft q6be 
fozme fi e(Tent e(Tigiate it\ fpcculo:(tnc oubio e(Tigies iUe 
ccntin locoaUquofugficiaiicutcucoloz^zlujc reuerbe/ 
rantur (imul a traftuccnte e):tra pzimu fubiectum:t ca^ 
in(picif iUa redditio fplcndoue in vno codcc^ U)co vide 
tur varic oiucriitatcs fituii tnmetiu.£(figiee atit quc cft 
in fpcculon6eftb9:tmomouetur localitcr:p:optcr mo/ 
tu locale intucrie.Si cnim no moucrcf lcraUtcr nili lo/ 
cali motu vifibiUs tantu:n6 cfTet bic Dtfji. ^ltae. j£>5 boc 
cp mom locaUmoHcmr intuetiB^fignificatg? locue ver' 
no cft ibiin quo impmaf fo:ma:f5 cu intuens fo:ma mo 
tvetwxtiA Dircctio Unccmoucwr: que cii rcuerbcrcf ad 
vifum facit ^p:ium anguli):t videntur per ipfam candc 
lineam vifibilia:': per tplam etia vidctur alia pars fpccu 
li in qua videntur clTeipfa vifibiUa.'Z fic no ceffat moirc/ 
ri. Jbi;:erunt ctta:q: q6 fignificat ccrtitudine hui -cft boc: 
cp in vifu bominis aliquando imp:imunf ftmulacra vi/ 
fibiUii^-zrcucrbcrantindcadvifusaUcriHs videnti6:ita 
Vt videat iUttd bic fcciidii vidce:t no vidcat iU6 orie ptt/ 
pille in qtta a(fimilatti eft boc ftmulacrii adinftar imagi 
nationi8.©iautbccimp:ciTio e(Tet ccrta in vifci ei':opoi 
tcrct fccundu auao:c6fententieDeftmulacri6:vtvter(^ 
equaUtcr aw«ebe'deret illud ftmulacru.3pft ctenim tc/ 
ncnt q? ccrtimdovidendieft:vtftmulacriirdappareat 
in vifu.vnde cuiufciic^ vifu apparnerit (tmulacrii Dcbct 
illd vidcre.(r£)i)cere etia fe e% boc iudicare q> inlpiciea 
fpeculii videf videre fomta fud:fed non cft ita. 'fNadiue 
crenim cu o(Tcndit in fpecuUi:i app:cbcndit illud reucr/ 
bcratur rcperaiiTus 1 offendit in fo:ma inmen 118:1 app/ 
bendtt ed:i q: vidct fpeculu5:t fe vna rectittidinc cptue 
Unec radiaU3:vidctur ci q> altcr fit in altcro . i)i):crc et: 
q: fignificat 15 no effc imp:cflfu5 Jn lpcculo:13 eft q? cti vi' 
dct B no oubitaf no ce in fu^ficie fpccultf^ qjf» in imoii 
qualt longinquu ab ca:': 13 logtnquitas neccdc cft:vt aut 
fitin imofpcculi:fedfpeailiinonbabcttantam p:ofiin/ 
ditatcm:ncc etia fi babcrct tantam ^fiinditate redderc/ 
tur nobis q6 clTigiatur ixi co,'l^cftat crgo vt Ula tongin/ jCertie quitasfitlongfnqttitas cconnerfo apcrtc pjofttnditatfs 
fpecttlt;? vep eft gj non appjebeiidttiir ipra:nifi tn illa 16 
ginqiittate qiie cft tntcr illu -z fpcculijrq: eiiiB cffigies no 
fuit impzeflfa in fpcctt Lo. i !06 aiitcin oebetnua Dcrtnicre 
pjimum Duas pamas (cntcnms:i affirmare veritatcm 
tertic fententieqitc nofbra eft.Dcinde rcdibimus ad bac 
35 oppofitione:'z foluemus cas. (E i>icemu9 ergo pzius^qz 
idqiiodcgrcdit DeviiuncceiVecft vtautfit aliquidfta/ 
bilceffc babcns fitu5:i fit fubHantia co^vicaraut vtfit 
aliquidqdnon babctcjLifterepcr feipfum nec babetcflc 
nifi pjopter rc tranfluccntem quc cfl inter vifum ^ vifi' 
bilc.Ct: autcm cit bmufmodi naturc: qp no xxbct oici gj 
fitcgrcdien9DCvifiJ:fed DebcrctDici:qieftpa(Tio acris 
pioptcr vidimiz acr pzopter palTione iUa fit aminiculuj 
Vidcndi. tDocautefitDuobusmodie:autad moduami' 
nicuUmcdt):autadmoditaminiculiinflrumcnti.1^:ius 
Qutem q^;:equamur Diuifioneiudicabo cgo iudtciilge/ 
neralcg? viderenon fitej: pmutationeaeris feaindum 
cifpofitionc que adiuuet vifum aliquo modo.^pfa enim 
oifpofitiofine oubio fierct affcctio in acrc no rntentio rer 
lataquantit ad vnum vidcnte ^ n on ad aliu. Tlos autcs 
non negamus effe banc Diuiftonefcd Dtcimue necefle ce 
Vtfitrclatio interaere'Z videntemcii vidcrit^tpzoptcr 
banc relatiotie fiet vifto:fed ncgamtis oifpofitione i affe 
ctionefiram^zftabileeiTein ipfoaere:tin centiaciue:^/ 
ptcrqulfictaeraliaiiusquaUtatio.aut^p^ietatis in fe: 
quauis non pcrmancretin fc:nec ect in eo cii remotieret 
efficicns.b^ctcnimnon babctaflectione flcrin ccpara/ 
tionc vnius vifus-znonaltcnus^fedeftciin coparatione 
ots q) ficut eft albu n on eft albii in coparatione vniue:'! 
non aUeriu6:f5cftin feipfoalbit^^albujcoparationcois 
qdeftiquauisnon rcmancutalbu rcmotacaufaalbifica 
te.vndenecefi'ecftvtilUaffectioautrecipiatintcnfione 
^remilTtonc:vtaUquado.f.fitocbilio2:i aliquado foztv 
oz:aut fit fcmg vno modo. Si aute fuerit vno modo:nc/ 
ccfTc eft vt caufa dus recipwt magis i minusiaut vt non 
f ccipiat.Si aiit natiu-a cij recepcrit in tcfione ■: remiffioj 
ne:'Z ilLa no fuerit caulii per fcipfas.Dpoztebit vt icquat 
ea caufatij in rccipiedo intefione i rcm ifltone . ^mpoffi' 
bile eft aut vt rccipiat rcmiffionc i actioneiqua facit ipc 
fo:ti6:cu ci^^intefto i remiiTio fueritaUqd in na fua^ptcr 
qtia fitcatifa.crgo fcquit vt f tutcs flgetee in acrc:cu mul 
tefuerinttfrcqucte6:actio buiue oifpofitionis:-! btiiuo 
attcctionis fit in aere foztioz^-z vt virtutce vifust oifpofi' 
tio acris in bac atfectioe minuat oebiUtate vifus:pcipue 
cii no fit 3 e% I5:q6 no rccipititenfionei remiflionftimo 
cft ex modo virttittl i oifpofitionib'' virtutt8.Tl6 eft aitt 
^tus cius iicut Di):imus in coparatione vniusvifus:-: no 
aUerius:f5 ej: feipfa.Sequif ergo vt qui fun t Dcblles vv 
fuciipucncrintvideitfoitius^-zcuoiuifi fuerint vidcat 
oebiausiivtDcbiiisvifuciifiterititra latus fojtitervi/ 
dentis videat fojaueifs aer ^ptcrilla affectione pmuta/ 
tur fojuus quocucp modo fTicrit;fiue ej: piunctione caiv 
fap multa;: aut fo;ttu;eo q> ad rcfcidcndu fo:ma5:t ad/ 
fiuiadii vifum fit fo:tio::qu3ui6 ctia ocbilitas vifus opc^ 
returoefecttiin bocCoiunctioetcnimmuUop oebiUuj 
fimul no cft:ficut cii eft vnus Dcbilie tan tii:qucadmodi; 
ciu3quieftDebiIisvifu;n6cftDirpofuiofui vifus cqua/ 
lisinacrcclaro-zinacrcfpifl^o^oebiUe etcniscii inucne/ 
ritaliqdaminiculiiej:trinfecu6fine oubioactio ci^^crit 
fo:tio:.1lo3 aut videm''^' oebiUs viui noiuuot aliquft' 
tuU"i in fuo vifu ep pfo:tio videiiii fo:titcr:nec ejc coniun/ 
ctione oebiUu vifu multo^ fimul.ergo cla^ e(t boc ciTe 
falfum.'(^edcamusautenuncad oiuifionem^ p:em:> 
rfmusoicetesneceiTecevtacrautfit mediiiaut tnftru/ eiumtmti '^ 

trentu.!Siautefiierit in flnimentijrautcrft fcnticns atic 
reddcns.nonpotauteaUquis Diccrcaercfic pcrmuta/ 
ri vt fiat fcntiesiita cp (entiat ftellas;^ rcdda t vifui id c6 
fcntit.Dcindeaer notangitquicquid vidct. Uidcnt cnis 
ftclle ffrequas acr non contingit.Sbfurdu eft cnim oice 
rcgjccU^quifuntinmcdiopatiantcj^noftrovife-zfiQnt 
citiBinftrtimcntiificutacrfiteiinftrumcntii.t3ocenim 
nullu8p:udentiu rccipifcautoiccmus cp Uij:cft co:pu8 
0ifperfu5 in aere i in celo vnita noftris vifibu6:'Z fit iftru 
mentuipfop:adbHcctia5 fipccdcrimus abfurdiim boc: 
opo:tcret vt videretnus totii cozpus fteUc:-: vt pcedcrc/ 
mup alia abftirditate.f gp in cclo fun t po:i:qui n6 pofliin t 
parificari medictatico:po:is ccU':': opoztcrctg) qucctiqs 
ftellainfpiccrcttirciHsnontantu5vnapar6Vtieret:fcd 
oes.Deindeadeo'zvaUdavirtU8noftro:p vifuu^rg? pcr/ 
mutarct totum acrc 1 1ncem quc eft oifltifa in co:po:ib'' 
ceU>;::ltcutipfi Dicuntr^ztotum ficret virtus fentice^aut 
qucU^bct alia.ocindc aer ^ Uijc non fun t coniuncta vni vi 
fuitantti^-znonalij.CurergocofentiMnt cp reddunt vni 
vifui^znonaltj.ioiauteneccfl^ariumeftvifuiciividctvc 
fiit in oppofito vifi:ita vt acr rcddat ciq6 fentit:tunc ipfu 
fcnoreaerisnoncft caufaqua ipfafenftbilia reddantur 
animc.fcd vt vifus cadat in aliqua oppofitione vifi:*: in/ 
tcr illa fieret acr medius.Si aute acr fcntitpcr fcipfum: 
ircdditetia:quecuranobi8fifcntiat infer Quiaqsnci 
bis confert ad fentiendij:boc cft.i.g? acr rcddit nobifeid 
quod videtun^z non curamus an ipfe fentiat in fe an no. 
©laute voUint oicere g> eius fcntire eft noftrum jmtire: 
tunc ocUim i aern omnia fcntiunt pzoptcr no8.»i vcro 
non pomturinftrumentum;fed mediumg^patitur p:i' 
mo a vitat poftea perficitur vt fit mcdiu^.Dcbemue c6 
fiderare quai i paffionc patia tur:3d boc vt rcddat. vide/ 
Ucctfiboceft.idco q> rccipita vidx virtutcm vitexim 
ifMrumfitcIenTcntum fimplejcboccft impofllibilc^autfit 
guitis in effccw pptcr vifum. Sol aute cfficacio: eft ad 
efl^iciendiieiipt«timincfFectu:zftifTtcteno:.(LUtinato' ^ 
rctquideffici9tvifusinbocaerc.©ienimcalcfacitcHm 
opo:tet vt cum inf rigidatur aer pzobibeatur viderc . &i 
autcinfrigidat:opo:tctvtciiaer caluerit^bibcatur vv 
dcre^nmiUtcr occeteri8contran}6.0mniaeni5 contra/ 
m in quc pcrmutatur aer babet caufae pzeter vifu5:que 
cum babite fticrint:non critncccffeipfum pcrmutari ^/ 
pter vifum:ficut cii babcntur eiue cotraria no eft nccef/ 
lc vt pmutct jpptcr vifum:'z foztaffe no accidit ^ pter vi 
fum guietas necquaUtas babens contrariam aUa oe co 
gntti6:fcdacctditJ7ptcrcup:op:icta8qitccaretnomine. 
qttomodo ergopotuerunt cam fcire aucto:c6 buius fcn/ 
tcntic^tquomodoapi^cbendcrutca.lloeaute^pofui/ 
mu6iamp:opo(ittoneccniune:que jpbibet bae orrnco 
permutarionee^-ztdceftan compararentur pzopzictati: 
an namre babcnti nomen . £)einde putamue q> cu$ acr 
fucrit tranfluccne in cffec tu i coIozcb fijerint colo:e6 iti 
cflfectu : non fit neceflfc cfTe aUud ad baberdum vifim 
*0onamu6 aittcm nunc g; egredi^e ab oculo fit fubftd/ 
tia co:po:e3:radiaU'8 ficut vcliu pUircs ej: ilUs . t)icem'' 
crgo gjciiisDiipofitio^ncccfTeeft vtfitbisquatito: mo/ 
di6:fci icet vt aut fit coniuncta cum toto vifo:^ ncn fcpa/ 
rataavidcnte.autfit?iunctacii totovifo:i fit fcparata 
a vidctc:aut piuncta cu vna parte vifi:'z no CU5 alia:quo/ 
cticpn^odofueritciueDifpofitiocum vidcntcaut vtfit 
fcgata a vifo:-: vidcnte;f5 pare pzima falfiffima cft.vs-vt 
oe oculo e^cat co:pti6 continuum qd implct vnii bcmif/ 
pcrium miidit-z cotingat celcftia co:po:a.ocindc cii clau 
fcritpalpcbzas^-zapcrucruitcji egrediatur aU6co:pu8 
quantumi pzimumioutcumclauferit rcdcat totaiUa ©caia Tjbartfe eollecdbadoculuivtcuitemapertue fueht cgrcdiatur 
rota ab eo:quari boc ftct ad arbitnus claudcnti0.ccinde 
cii no vidctur aliquid:cminu3 in fua ftgura : i magnitu/ 
ne R vifus ^tingat ad illud i ptingit.XDagnitudo ctcni; 
magis ocbcret efcctc appzcbcndi tactu ^ colo:. ikadu 
us cnim foztalTis oifgrcgatur i rarificat i vidctur coloi 
quafi conftifus colo: : f5 oimcnfio vidctur quafi inccrta 
Dimefio.^nccrtitudo aut oimenfionie nibil oiminuit oc 
eiU6 tota magniwdine;-? q: eft oifgrcgaf^cft quafi fit c6' 
pofitus qccozpozalioimcnitone i nibi[o:aut no co:po:c: 
•z tn boc no confcrt nobis angulus qui cil in vifu:fcd con 
fert aiutozibue oe fimulacris qui oicunt cp fimulocrum 
refultas in fpeculo apparct in parte piramidis putate pe 
ne8fuperftciecritlallina:aut cuius caputetl intraeam. 
0ienimangulU9 fticritmaio: eo$ res^pinqiuoz e(t: 
erit tunc tlla pars maioz:'z eifigiesque in ea apparct mu 
no:.Si aute anguUis fiierit minom q? res cft remotioj 
erit pars mino:."!: eiligies que apparet in ea maio: . 0ed 
fecundi) fen tentia eo^ qui ponun t cp res vifa cil illa que 
tongirintlrumcnto vidcdi:bic angulus no conferet cis. 
*|^ars vero fcda e(t man ifeftio:is incduenientis.f.97 fi 15 
egrcdiens oc oailo fegatura vidftc:i Euenit vfqs ad vi/ 
fam mino2e:tptingiteaettlnnlla ejciilcnteptinuatione 
inter ipfaj 1 videtc« videns fentit id qd fentit ipf«5:crit 
boc quali oiceret:g> ali^s potaligd tangcre manu abfcif 
fa:aut gp fuo co:po:is ferpentis reddit id q6 tangit cau/ 
daci^^queeflabfciiTaabeagfcnfus qui rcmanctincau< 
da:nifCoicat cp egrediens gmutat mcdiu:*: per ipfus tra 
fit aliquid vifui:t tunc erit rcddes:'! gmutatii fimuL^a; 
eut oijcimus oe boc qd fulTidt.jSi aute ftierit ptinuus cu 
(iltq parte vifi»}po:tet vt no videat totii nifi id trn in q5 
offcndit.@iautponit vifussmutatti in natura qceuntis 
rodt) 1 ftient quafi vnii:qiud oiccmus oe ccb cu vidcri/ 
mu9illud:poterimusneoicere^celuQmutatur in na/ 
turailUus e^rcuntis rad^ vt fiatctieo fcntiens:quafi fint 
vnu aliud:ita vt oilcndat in flclla faturni:a videat ea to/ 
ca:fiti":ioue 1 cctcras magnas ftellas.ljuius aut mani/ 
felia eilfalfitas.oeinde ia oftendimusbac ^mutatione 
ecris eftenon pofTctn eiequepmifimu6.&i autcoicitur 
Qiaer trafUicens no vnit ciieo ad vniizf; pmutat in natu 
rareddete^iciqdtangit radiu6:t qdnotagitrcdditacr 
fo:ma eiU8:;}pter i^miitatione que accidit ei.pma rcfpo/ 
fio ad boc eSkcp aer cii no pmutatur ^pter puptUa tin 1 
reddit ei cui reddere folet:ira vt non cgcat co:po:e egrc/ 
diete.@cda vero ell.q: oeclarauimus tpofftbiUtate if^a// 
r ii gmutationii.Xertiavero eft q? aer mcdius qui e(t in / 
ter ouas lineas egredientes oebe t redderc vnicuic^ illa 
ru qd rcddit alteri:-z ad vltimii colleciioni radi|:e^ coUe/ 
ctioneaerisintrantisinter Uncasrcddct fo:ma fenfati: 
bis autmultotien8:x tuncopo:tct videri fcnfatii bis mt 
fepiu6:pcipuefifiieritficutefl fcntcntiaaUquo?: c^ bis 
qui oiciit g? Unee no app:ebcndiit p fe nifi q6 reddit cis 
aenoeinde fi pupiUe reddit ab omnib^f.Uncis •: acre (v 
muUtuceHreddcnsfimulacru ficutoijcitaucto: pmus. 
Oi Mt fcierit q? in bis que funt no cil: inanc:-: q? co:po:a 
celo:pfolida funt -z in eis non funt vacuitatcs vel pcaui/ 
tatC6:fcict boc cfTc impo(Tibilc:i q> 13 egrcdiee no potell: 
penetrare i illa:f5 quaUtcr pot boc efiies pcnctrarc aqua 
rifi fucrit in ea inane;ita vt oiTendat in terra tota^que cfl; 
fub cxi vidcat ea;cu ipfa terra fit ptinua cii aq:': no cre/ 
fcatei^^moles^pter idq6 admifcet ei.Siaut fticritibit 
inancquataeritmagnitudoba:^inaniii vacuitatu que 
funtinaq:quiui8aquafit grauis oefcedensin vacuita/ 
te8:i iplcdt cjs.i videt ribi q> tota aq fit vacuitatC6:aut 
tnaio: paro eiu6:aut inedietasiita vt boc eyies pofTit pe/ Capitulum 

netrare vfcg ad totii id q5 cft fub aqua:t ofTendat m tlI5 
z ptitiQit ilUid cu ipfu5 no ft t feparatu a vifu:fi enim fepa 
raret efTet mirabiUns.CU&i autequis oiferit videmm ib 
Qjreeparuapenetrataqiiamulta^itaqj colo:atea ficut 
crocu6:oe quo pa:j: gd tingit muUii aquc Dicemus cp co' 
lo:atio muite aque a croco pauco ncccfle cfl fieri aUquo 
Duo^ modo:um.i.vt autinfectio que acciditaqueno fit 
nifi m partibue croci:i parte6 aque fint ita vt crant: aut 
Vt parte6 aque permutate fint in fe ^jptcr infectionc5 (0 
cttt pennutan t pu>pter caUditate:'z f rigiditate':': odo:e5: 
nonq) fubtTantia aUq permifceat eisit buius permuta/ 
tio fit aut fccundii pcrmutationem vere infcctionie^atit 
f mpcrmutationeinfcctionis fimtUutdinaric: fimiUtudi 
naria oico:f(cut cu opparct ftiper aqtia effigiee alicui" leu 
tentis in ea:? non oppofita vifui:aut ficut videt ^ aq e(t 
eiufdecolo:i6:cuiu6 cft etia vas fuii.tDoc aiitcum fucrit 
multu at^rebit fuperfiiciee oq f m illa infectionc^uis 
Deinofttparu5in ea.&iaiitl7 infecttoftieriifecudimo'' 
di:bec apparitio no p:odcrit buic intentioni:aqua eteni$ 
permutata ': eHfgiata efl:pani5 enim croct penctrauit in 
tUa tota:q:aUqnpmutat id q6efl magne moUe abeo 
qt> efl magne ^tuti6 'z parue molieti oino fi acr fuerit bu 
ius Difpofitionis q> permtitet ^pter radiod: incidemus 
in id qi negauimu6 an te:q: opo:tcbit vt cu rad^ fuerint 
multi:ftat acri8 muUa gmutatio:': p:ofit muUii advide^ 
dii.£>iatitfiieritadmodiiredditus(inepcrmutatione: 
tuncnatura acrie eftque rcddit fimulacrii rccipientib'': 
Vtctil reddat vifibu6.!oiaute non fucritadmodii (ecw 
di memb:i Diuifionis fed p:imi:tunc no pofTumue oubt/ 
tarcq? aque minimafuntpermixtaperminimacroci:': 
cconuerfo:cum minima aque fine oubio maio:i6 qtianti 
tatisfintqlminimacrocu-zg? inter quec^ouo minima 
croct fit aqua pura:'^ q? iUe aque pnre que fun t in ter cuo/ 
que(^minimacrocifintmaio:cB:$minimepartescro/ 
ci:itavtcomparattominimo:umadminima:cumcola< 
ta fiieriRt fibiipfi8:fit ficutcomparatio totiu6 ad totum: 
cu(^itafiuntquantitate6maio:i8 minitiio:ii crociicrut 
paruilTimc:'Z erit ipoiTibiiC iUao oiffitndi per tota aqiias: 
1 tuncnon potcruntaquamcontingcrc tota:itcr:fcd bic ^ 
modu6 falfus efi.£ota enim aqua tincta vidct :-: ft t boc 
c]cvnaDuarumcaufarum:autq:qucc^ minima croci:': 
aquefunt adco minima^Q^non app:ebendunmr fcnfu 
Diuifa:fed boc non p:obibetaUa cfTe muUo maio:a altjo: 
cotpoza enim oiuiduntur in infinitum: 1 poflibile c(t vr 
minimum aque fit miUcs tantu quii fitminimum croci: 
•ztamentanteparuitatie eflg^non fentitur pcrfcfcpa/ 
ratim:ciicgitafucritnon poterit vifus Difccrncrc intcr 
minimacroci^-zminima aquc:fcdvidebiturc^eis vna 
colozatio Difftifa intcr rubeii -z trafluccne:-: bic cfl vniw 
modus:autvtminimafenfibiliacroci:non fintin fitib** 
oppofitis^-zequidiftantibud^fedcum Duominima croci 
babucrintozdincm fupcr vnttm fcnfibilc minimii aque: 
aut minima croci fint in feriiis taUtcr vt fi clcucntur a\$ 
altje cooperiant fiiperficiem aquc:'Z fintquedam illaruj 
que videanmr in fuperftcic fuperio:e:'Z quedam que tra/ 
fmutant fimulacra fuperficici fupcriozis^^zconairrant 
omnia in fimulacrie f m vnu5 colo:cm: aqua no rcddat 
colozem vniufcuiufc^ iUo:um pzoptcr fuam perfpicuita/ 
tcm.": videatur totum continuum in vna fupcrficic-z vi/ 
deatur q» Diffiifue cft vcl oifcurrit per totom oquam: 
fcd non efl ita.Certificatio mtes buiue mcinbii c(t paU/ 
citae infecti vifi in tenui: qd nulU'' efl: fpinittidinis:'^ mu( 
titudo ciu6 q6 videtur in p:ofundo: quduie comparano 
fimiUsetT.Comparatioenim crociquiclTin tcnui ad tc/ 
nuc cfi fic coparaiio croci qui efl in jifundo ad ^fundii: 
jCertie 

tbfewiobusmodie pDteftidqirodpamamcft vmcere 
velinficercid qnod clt multu.fed certc panij non vindt 
nniltu in quaritate^fcd foiufds in qiialitate apparcndt. 
55iaut pofucnnt ^biceyicnsparum pcnctrctinocre. 
inon pcrucnitad re vifam:^ poftca ocr rcmoms rcddit 
tii^ ipievifuiautgj acrredditci p:optcr fua; perfpicuita 
tcm tontii finc permutationc.cur crgo ipfe no reddit pu' 
pille^-zej^cufat labo:c cgrcdicndi fpiritu ad acrcjiqui cft 
cjcpolTtus nocumctis.-^Si vero fucritpzoptcr pcrmuta' 
donem:iamoi;amu9 oc boc q6 oicendu fuit.pcinde acr 
papiile ciM no permuta tunita q>no cgcat fpiritu. 
(tCafnmlum.Vl.oc ocftrucndo fcntcnnas eojrperca 
J3 qucoictafuntDefcntent^eipfo;;. 

if^^i^^tnniX nuncadcuacuandum 
s^^p^ JwVvW<llI|l|t> aUqua inconuenicntia 
«» Y*f qucfcquunturcjrpolitionibus co^ cjrquib' 
^ efltdquod oijrcruntzgj partceeicciitesDcvi' 
$ fu rcucrbcranmr ab al^sco2poubus adalia: 
«cnm tidcrintvnricoifxia reucrbcrantiir indc ad aliud 
coiftis^tvidcntilludaliudcojpue^ad quod rcucrbcra/ 
tunciccmpligratiarcampcrucncrintad fpeculum reful' 
tiintinde od aliud cojpae-.i viden tilUid ctia.ergo viden/ 
fur ea fimuLcrgo vnu quid videtur ouo fimuL^ vidcmr 
g? vnum eo|: vidcat fe in altcro.l^anc aute' pofftionem 
Confcquunmrobiectioncs.Quarum vna efi €p rcuerbe/ 
ratiobiu^^radij autcft«^Duro:autc); lcni^autcj: vtrocp: 
fcdbecreucrberatioaUquadovidctur ep lcnuqdnocft 
oummficutaqiu.ergo ouritics noncft caufa.reftater/ 
govtcius caufa iit lcnitas:autpoft$ caufa cft lcnitae no 
ceiTceft vt fuflficiatadboc quoUfcuncplcnis fupcrficics 
fucrit:aut vbiegeatfupcrficie leni:quc fitpartium conti/ 
nuarum.Siaute bocmcmbzu fuerit ncce(Te:impofTibi/ 
lc eft ilUim rcuerbcraricj; aqua:cius enim fuperficies fc 
cundiico8:non babetcontinuitatcm^ptcrmirtos poit 
ro5quosponunteneinilU!:quifunt caufapzoptcr qua; 
potcft videri perfccteqd cft poft illam . &i aute non cft 
necctTaria continuitas:opo2tet vt bec rcucrbcratio fit in 
omnibus cojpoabus^quauis fint afpcra:na5 caula afpc/ 
ritatis eft angulus:aut qp vidctur angulis cius q6 cft co 
cauum an tc pupilUm.Omnc autcs angulofum neccfla' 
riobabctaUquam fuperficicm:in qua noneftang(iUm:t 
eft lenis:aUoquin anguU tcndcret in infinitum:aut oiui/ 
fioco2po2um tcrmmabimrin partibusnon babentib'' 
fupcrfi[cics:a bccvtratp falfa cft.crgo omnes cozpoiie fti 
pcrficies compofitcfuntcj: fupcrficiebus lcnibus.opoz' 
tet crgo vt in vnaquacg fupcrficic fiat rcuerbcratio : aut 
Vt Diutur vnimi oe Duobus.fg? aut in fupcrficieb'' par/ 
iiifTtmisnon reucrberaturradius^autg? in fuperficicbus 
oiuerfozum fituu; rcucrberatur radius od partes Diuer/ 
fasttoifgrcgaturilUid reuerbcramm^^znon app^ebcndi 
tiirDcillo aUquid pjoptcr pjiuationcm coniunctionis: 
fcdpiima parsoiuifionisfaifacft.notumcft cnim cp fi 
Dcvifuexitcozpusq&fubito oiffundat pcr banifperiii 
mundi:iiUid q6 pjifnum exit:e):it vnitum : tquo magis 
elc ngatur vcrcitur in iinnojcs p rtcs.t magis Difgncga/ 
ta8:t vtcum rcucrbcratur vnaqucqj pars cius : x vna/ 
quec^fiimitasfubtiUs lineeciu8:fincDubio nonofTen/ 
dit nilTin partemquccftequaUsei^-zrcuerberctiirabil' 
\a:i ad boc nec jdeft ncc obcft id quodeft pzetcr iUam: 
fcd foztaflfis fi fupcrficies lenis in qua ofFcndit fuerit mi' 
nozea non reuerbcratur in ca . ITos aiit cumconfidcra/ 
mu8 boc non inuenimusqjcaufa i ncccfTiias pzobibcn/ 
dircucrberationcm in rcbus cjriftentibus apud nosfit 
bocqdparuiffime fupcrficies ea;zfunt muUo minozcs 
fiimitatibusUnearum rodu ofcndentibusin ipfae:aU Sejrtum 14 t|tiando cnim dccidit vt aUquid ftt afperatti fcimus ccr/ 
tifTimcg? parteseius que babcnt fupcrficics Icncsiba» 
bentquantitates quas nc Dubitamus cfTc maiozcsquo/ 
titatibus fiimitatum cj:cuntiu5 radioaim:t pzopter boc 
nonrcucrberanturiniUi8:tboceftficut vitrum contri/ 
tum:-: fal t criftaUus confracta ad modum fimiU^quo^ 
partium fupcrficics fcimus verifTime cfTclcnes^tnon 
funt adco paruiiTimKvt fint minojcs fiimitatibus cjrcii' 
tis radi):que cii coniunguntur no rcuerberaturin eis ra^ 
dius:imoctiamnecinalg6maio:ibu6^ fint bcc.Dcin/ 
deimpofTibilecft vtcojpoMcontrita tcrrena rccipiant 
oiuifioncm in partcs quc fmt mmozcs partibue quas re 
cipit cozp ^s radialc-cum oiuidamr in f ilas : ita vt pars 
conftricti fitmmo: ca in qua oiuidimr DifTolums. iScin* 
dciicaufarcuerberationisin lcnicftpmiatio pcnctrabi 
Utatis t rcpercufTio retro.boc tomm cft in afpero.Siau/ 
temn6cftrepcrcuflrio;nifi pauatio pcnctrabiUtati6.tuc 
non ocbct rcuerbcrariabaUb:cojpu6etcnimnon babci 
eynatura moms Diucrfos:fcd ej: violcntia. Xu fcisantc 
gpam Uicidum rcceperitilUid naturaUtcrnon rcpcrcu/ 
tict rctro nili per viclcntiam . Ci^einde lcnitas non cft 
oc afTcctionibus agentibus in cozpoza vt mutct namra$ 
eiusq&ofTenditincam:neccftDe vimitibus rcpcUenti' 
bu8afui8co:po:ibu6aU'quid:ita vtclongare faciatcoz/ 
poza a fc:ficnim lcnitas efTet caufa clongadi cozpoza.tuc 
elongarctq6cftintcrii;a:in quocut^ fitucfTct^ opo:tc* 
rctvifumrcuerbcrariafpecuio:qd tangeret radms cri* 
ena Uncatus in co:non cum ofTendcrctin ilUid fiimitatc 
tantum.©i autcm caufa rcucrberarionis cft rcpcrcuflw 
retroauttumo::ficHt acciditpillc:Dcberct rcucrberarf 
abomnicoipo:c:q6nonpcnctrat;quaui6 nocffct lenc. 
(£&ed fm fcntentiam auctozum dc fimulacro potcrit 
bocDici.ipfi cnim ponunt lenitatem cauiam reddcndt 
ff mulacrum:': q> omnis lenitas fiue fit ponia;fiuc fit m « 
gna:caufa eft reddcndi fimulacrum aUquod:fcd Imula/ 
cra quc rcddunt paruifTime fupcrficics fun t adco parua: 
g)noncognofcitcavifu6:iidconon fcntiunmr.l^oniinf 
etiaiTiQjinco:po:c afpero pennifcctur obfcuritas cum 
luminc 1 obicuranir quicquid fubfiftit in co:'; quicqi lid 
fupercmincteftadco paruum g? no potcft rcddcre fimu/ 
lacrum vifui.)5iautemcffct planum non contingcrct 
iftud.(E©cd auctojcs rcucrbcrarioniSjPpter buiufmo/ 
diparuitatcmnonc|:cufantur a pziuatione reuerbcra/ 
tionis.ioiautcmcaufambuiu8non ponunt paniitates: 
fedDifgregationem:ipfa Difgrcgatio inucnitur ctiamin 
fpecuUs fignatis taUbus figuristgj radius rcucrbcra/ 
tur cj; iUis ad bcmifpcrium miidi pcrfcctc:ficut fcitur in 
fcicntiaoc fpccuU'6:i fouafTis rcuerberatio cpafpcro.no 
tantiiDifgrcgatradium^quanmmilla fpecula figuraw: 
fcd fojtaiTis concurriit Unce muUc ad vnii punctii. Vec 
eft vna Deobifctionibu6.(Cl£'ccunda vero obiecttoeft 
cp quomodo aUquandoreuerbcraturabaquataUqua/ 
do pcnctrat ea5:opojtct cnim tunc vt in altcro iftop ce/ 
fectuscontingatpjoptcr alterHm:fcilicetvtaut vifvm 
fub aqua nen videatur in tegrc:fcd videantur dc co pun/ 
cta pencsfcnfum Diftincta;non baltcntia perfcctam foi/ 
mam:aut vtrcucrberansin iUuAno vidcatur omnino: 
fcdvidcanturDceopunctopcncslenfum Diftincto que 
non babcant intcgram fojmom^quiois vnum vidcatur 
pcrfecriU8:'i fojmaalteriuscomparaticncbuiiis vidca 
tur impcrfcctio:.non autcm ita fe bobet rce. CL Obie' 
ctioautcmtcrriaeft:cp rcucrbcratum ab aliquo:a quo 
ocfccndit:icontinuQUir ali) pcr quod vidcntur poftca 
ouccojus foimcfimuLnccciTccft vtaui^ptcr fcparatio/ 
ncm radu rcuerbctati^ncn oebcatfojmo fcnfau:fcpa/ rarfa radio:aur vf oebcat.Sj afit no ocbcr tmc citr non 
videmiis cii aucrtimur fpeculum a qiio oirceiTtt radiua. 
ncfcimus enim caufam buius.nifi q: iactus radij:muta/ 
tU9 cft at's.Si aiit pzoptcr fcparationcm fo:ma ocbet ie/ 
parari a rad(o:tunc quomodo vtdetur fo:ma i fpcculuj 
iimul in vna bo:a.St aiit id ofi cc radio qi(titin (peau 
lo ipfu; efl q6 videt fo:ma fpeculi.i id q6 oe illo oefcedit 
abco:ipfU5cftqdvidetfo:maialtcrHi6rei.tunciaapp:o/ 
p:iata cft vnicuicg vifo:?: aliq pars radij .opo:tct crgo vt 
non vidcan t fimul.ficut cii radius iactatu r in platonc:i 
radius in focrate:vna oculi apcrtione vident fimul.ncc 
opo:tet ^ptcr illum: vt q6 videtur oc platone vidcat no 
riucrfum ab co qdvidctur oc focratcSi autc; oijccrunt 
caufambuiuseflegnadiusrcddit fo:ma5 Pmvnam ii/ 
ncam:7 rcddit fo:mam animc oucm illius luicc:tg7vna 
tantil linea cftquc fimul reddit boc ■: iU6:i quicqiud vi/ 
deturvna linca totum videtur vnu in loco.oiccmue p:t/ 
moocftructac(teb3ncfcntentiam:cumncgabaturgpli/ 
ncae^cns fitvidens e):teriu9.fedtantum rcddenp.fe/ 
aindo qd non negatur egredi linca qiieo(!endat in linea 
raierberatam i continucturci.Siaiitipfa redditperid 
quod ptinuatur ci oc lincis.': virme qucef^ in ocuto fcn/ 
tit. nonaute5Cj:iens:tuncopo:tetvt videaturrcBOua/ 
buslineisfimuLzvtvidcatur foimacii fpeculo^tcum 
algs^iopo^cctvtmultoticns accidat videri rem gcmi/ 
natam:non p:opter caufaj que fit in vifu.fcd p:optcr co/ 
tinuitatcm linearu radi).quo videnturad vnam liiica; 
t?ocaiitnoneft:necc6tingit:non cftcnim poflfibilcno/ 
bisvidcrcalicpiidinfpcculo^ipcrfc niftcum oppofitu; 
ftierit vifat^i vero non fuerit oppoftium : videbimus 
illud ficutfpeailum tm.&it autc fecundum fcntentiam 
co:ii a.punctum vifus:-: b.locus fpeculi.i tinca b.c.egrc/ 
djamrocoaito.-zrcucrljcrct aco:po:c q6cft contrac.i 
alia linca a.d.cgrcdiatur:': intcrfccet linea b.c.in puncto 
e.t iltic coniungatur ei.oicemus crgo cp ^m fentcntia ec 
nim opojtct vt fozma d.videatur cum fo:ma d.c.i vt vi 
deatur fo:ma c.a ouatKi9 fumitatibus e.i b.i ouabtis li> 
neis e.a.'! b.a.partcs enim barum linea;^ queegrediun/ 
tur abocutisautcruntcontinue:aut,<ontingcntcs fc.&i 
aiit fuertt continue: i qiicda caf foten t rectpcre afTectio 
nemaliqua^zficutoiximuetta q^ambereddunt pupil/ 
le:i affectio fiicrit in toto ipfo cozpo:c:i non fticrit in alia 
eiusruperficiequeritp:op:ia alicuius partis.nccfucrit 
reddirioilla voliitaria:nec artificialis^fcd namralis.tiic 
paticns cu oif enderit in agens q6 agit offendcndo oebct 
patic^co iudiciumenim oce):ituaptitudinii naturaliit; 
quc funt in fubftantijs rc?: ad effectii eft:vt notura apti/ 
tudinis fitin cnentia patiene:cpuis non fit^pter caufa; 
alicuius:q6 ITt oe natiira agcntis^ivt ree C):qua efl: actio 
fit in natura agcnti8:quai;is paticns quafi non fit:': cum 
bocitafijeritej^icHsadcfTectiinoncritnifi quantum oc 
vnoconiungituratteri.Ciiaittagens pcrueneric adpa/ 
ticns.i rcmota ftterit media.i boc.r.in c (uo cft virfagcn/ 
tis.i boc in quo virtus paticndi:opo:tet vt actio i panio 
quedtintcriltaEiicniatnatiiraliterquocucpmodoftie/ 
ritcontinin'tas.angulu8Ctem'5 quicflibiatiquomodo.fi 
eft nojpdeit illi quicq^.nec p:iuatio pcnetrabilifati9,ncc 
finibilicas tranfluccniis.f.acris apud ipccutuj cfficitibi 
otiquid:q: tantii oeeft vtfiniaturpenetrabititae.iconti 
nucn f ci "ince quantii fi ftt mfm ita i ptiniicf ur ei [incc. 
^ agens ctcnim ocber agcrc-z paricns oebct pati . (L Si 
aiit fo:ma i quafi alTcctio non fticrint in toto ipio co:po' 
rc radg:qni oitfundirar:fcd in vna tifi cms fupcrficic:aut 
in puncto qiji cft finis ciiis i terfninu8:i non ad partcm 
ipfius lincc.f.e.d,sd boc vte):eapartf OHnuctur eiipa/ Capitulum tfamr ab ea.fcdno in c^eeTioncitiius linee: opo:tcbif tiTc 
Vt non patiaturinter pzincipiii tince:ieiu6 fiimitate:i vt 
fo:macadaifubitoafu?crfidc ptingcntccilinalia fug* 
ficic finc paffionc partiu mcdiay^in continuo ctcnim no 
cft incifio in ef!cctu:2ut opo:tcbit vt redditio f iat per It/ 
nca oirccti:quc cf^ a.b.i non fiat per angulu qui cftantc 
c.punctiietcnimfiueanc^ulus accidcntiafunt rcctitudir 
ni.iboccftq6 nunquaDictu fuit.crgo manifeftii eft;qz 
paffio lincc c.a.a tinca c.ccft ficut paitio linec b.a.a linca 
e.b.fed tanto opo^tetampiius^quantojjpinquiiiscff.cr' 
gofo:mac.ocbetrcddi vtrifcBtmeis quc funtca ib.c. 
opoztct crgo vidcri c.no vnit tifiifs Duo.opo:tet ctia rcd/ 
di fozma d.ai fo:ma c.3pfi aiit poniit cp fo:ma b.reddit 
ca fo:ma ccrgo opoztct vidcri trcs fo:mas que fun t d.c. 
b.fimuLboc auttotii noeftita.fitVctia ficciit ptingetce: 
nafivnaqiiccppartiiiipfa:ptincap recipcrct affcctionc 
in toto fuo co:po:c:fcqueret ej: tacmvt octio i pafTio.tra' 
lirct ob vno partc ad flliqua:que eft ait fc . £> i aut no cft 
ita:f5 in fupcrficiebus quc funt oppofitc vifo.tiic no 05 vi 
fu5 rcddi vifiH pcr atiquc anguto j::qui funt c;:tia ilta fU' 
pcrficie.Siaiitintcrrogaucrintnosciccnies cur pccdi/ 
lie gjrcdditio bui"fo:mecadatin rectitudinc f moliqiia 
affectionc aUoj^ vifuii tangcntiii ea:i noalioai.-' i^iccttiP 
q:ccrtc nos no oicanue q> tuj: fit:idco q? eft rccipics ati/ 
quidDCDcfcriptionib^^iccfo^miead iraffcrcdiieas ad 
atiud vtto modo.f; oiccmiie g^ illuminatii fotet rcddcrc 
fo:ma fua fibioppofito;nifi fttcritintcreo aligdintcrpo/ 
fitu:q6 eflcolo:atii.fC5 fi mcdiii ftierit tranfluceiie.fi fo 
mcdiu p:iu6 efl reapicns:i podca reddcns:rcddcrct oi/ 
bu9 viftbusquociicpmodocfTctfitiis eiuscficiit rcddit 
cato:oibus toctib^^quocuq^modo fitfituscius . CL i>c 
bisaiitqueocbentqucriin boc lococft cp fepcvidcmua 
fo:maiDimcnfioncfo:mcfi'mHt vnabo:a.i vidcmus 
ea lCEata.f.q: vidcmusin fpccuto fimutacni alicui'' rci.i 
ipfa videmus g fc fcgoiimn boc toiii fimul:i fo:ta(Ti6 & 
n6ptingitnific):Duabuelinci8 radi):qua|: vnaoirtgic 
adipfu5in oircctiiialiapangulu; rcuerbcrationie^pfii' 
dcramus crgo boc ficft potcan ipoflribile.oiccmus crgo 
q> PP iactii oua;: tinca^r rodi) in re vifa; no ocberet rcs 
ouo vidcri.radg ctcn i5 ^m coe quo magie pucncrit ptee 
fup rc vifa^.t oenfatc fticrin t ccrti^^Dep^ebedctiir.i togi" 
ab err0:e numcri:p:ccipui ctenim c]c itlte pccdun t boc:t 
no pcedut g? cu vnus radiiie viderit vna rc ah dt vna.i 
cii alius radiiis cecidcrit fus cu 1 coniunctue fiierit ci,fit 
^ptcr boc erro: in viftnqguis tpote cft c(Tc vt vn d rcptin 
gantDuo radt| fit:fiuc finiouo radi) pncipalttcr:fiuc ftnt 
cuorad^:pnciparrvnH6:i aliiis cj; reucrbcratioc.radi' 
etcnimfmeoecozp^^cft.co^p^oiitnopcneiratco^pHs:!'! 
cft pote VI radiius cadat fup radiu:i fi inccficrimits bac 
via nocrit vifioitto;: vtro^iicg.f.fo^mcrcicui^cftfozma 
od modit tagcndi:f5 vidcbit vnii p tactii:i alitid pp rccc/ 
ptioneepillo:inibilt'tereftan vtricp radi; ftnt ej:trcmi/ 
latce lincof e):euntiit in oircctu aut vn" ftt Uc:i alius cj: 
laterc g reiierberationc.gfioticj ca cftbcc:n6 eftidcirco 
Q) ouoradi) cadatfupvna rcabroUite.fcdboc pactoq» 
vnH3radiu3fotii6ceciditfHEiprH5:iatiH6 cccidii fupcr 
ipfu5:i fuper a tiud ctia.t cc aiit Ditiifio Dcftrtiif cj: ouo/ 
biisfpecHliefibi oppofttis.radg.n.binon oiuidunt fm 
buc modii:f5 fi fticrint ibi 0efi radij crHt cadcntcs fuper 
vtnicp eo:p fimuUi cii boc vifiis vidcbit vniiq^qj (pccti 
lii:i ei'' fimHtacru:vno via ($ ctio rady bic no ciiiidHn t . 
nec eftpote vl vnus radiue rcddat vnit rimHtacrii:i ali' 
otiud.vnurgfcp.n.eoj:app:cbc'ditid q6alter:i oppbcn/ 
descft vn^opo^tet gid appbcdcn6:i boc no fini Duo.q: 
opouct vt viiiis aptucbcndatfojmam. vniufcwiiifqj fpc SCcrtie cuUfemeI.i no multories. &i aut frrquetatttr ^er re/ 
iierberattoRct potucrimue e^rcufare tilud alia leuiejxn 
fatione violetic i fufltnuerittuisillud credere:non opoti' 
tet pptcr bocee ibi iteraaone.ergo curqc vnoqitocp fpe 
culoreddunmr fumlocra multaura vt vnu fpecuUi; rv 
deat multoticeccu ipfum vidcat femeL-fiatt eft i multo/ 
ticnsciud(tmulacni.&tautDicit:Q7q: radius rcucrbe/ 
rat ab boc fpeatlo in illud.idco videmr illud fpeculu in 
C(lo.ioeindcq:ite^rcucrberaf ab iUoinifld idcircoil' 
lud videt in iiloxur quu itcru rcuerberatus ftterit no vi 
dewrcftcut pumo vifu$ fitit . ioi aiit oicit g? pmo vifum 
fttcrttvnapartcradu.-zfi^aliaparte radt^.fiQtcs fiie' 
rint rcddctes.': no vidctes no reddetalittd nifi ipfus ide 
Rmulacru:i qcoiuerlttateiacmiiipfo): fuQ iUud:ciiipm 
nt vnu no ^ueniet oiuerfitas in vi(tt.Voc aut ia oeclara 
tiiell.ipii.n.tenet g^partesreuerberan etrafennt fuper 
vifusaqnoreucrbcEatnr.ttucopoztetvtadparteeillas 
trafrerat fotmacius.t cubocnon opoztctpgfuamuta^ 
tione fug illas yt aug^t numerus ei" q6 appzcbenditur 
pumo:'z qd appjebcndit fc6ario.qd.n.cj; fozma rcdditur 
vnueH.fl aiit partes ftterin t p fe vidcnres fequet cp oi;:t> 
musrciine^ucHmus videri fimuUicrii reuerbcrarii fu/ 
per illa8.Deidc opoztcbit vt no videamr iimulacra ^xiu/ 
lopofl citipfa fitcrintminoza. (IT^tfoztafTis oicet gp xzi 
diits poflq^ fepe repatdtur longit^ fit dus fpatiii.'! p:o/ 
pter boc in vnaquac^ vice ridet mmns t oiiTcrt pmu a 
fi^ 7 in paruitateu}po:tet ergo p:imilvt linee radiales cii 
S)enfatcfuerintC):reucrberati6cDdfintquafi vnalinea 
queeflgro(Tio:-:fouio:$pma.fcd vt rcmaneantUnee 
fCcuruatealiepofitecircaaUaferuata cxiflentia eo^in 
co cp funt vnite.fed 13 iudiciii incredibtle cfb^ di boc no 
concedit apudcosgjparuitas ixi longimdincfm angtt/ 
lumrecuruatafitquantadlinlongimdincDircctaoetn 
dequidotcentDeipfceodeviib.-ciielongatafiicrintfpe/ 
cula a fcin ouplii iUius fpatt) qd eflinterreucrberatocs: 
no videbimr paruiiTinii cjrempli gr«ti9:(icut fi raterbc 
rarerur vifusa fpeculoa.ad fpeculns b. videt fo:ma b.in. 
fpeculoa.7eindcvifu8rcucrbcramra fpccubb.ad fpc' 
culu a.*: fomia fpccuU a. videt in fpecnlob.i ocidc rcucr 
beramr vtfus afpeatlo a.ad fpcculii b.-mdcret fo:ma a. 
1 poflca di boc vidcret fo:m3 b.in (pecu lo a.': lon^tudo 
qitceratinterillaDno;:paUno;p necctTano^ptcr idqd 
percutir radius oefpario recnruaro qd cf> inrer oculum: 
ivnufpeculc|:fierctoaopaUnouim.!oiaureno6el6/ 
garemus fpeotUtm b.a loco fuo oece palrois no videre/ 
mus fpcculu in ipfa paruitatfe^iuauis mimm eft qd Dijci 
mus oe DitTcrenria fo:mc queapp:ebendtmr per fcipfa: 
7qucapp:ebcndimrexrenerbcrarionc ciue:': queapp/ 
bendimr ab iUa Duabus rencrberationibus . 1?oc cnim 
totumDiflincrumeflpenc8vifum.q:Due fo:me app:e< 
benfc funr vnius matcrte.': in vno recipicn te . ^ifTeren/ 
tiaautemfo^ma^Qutefte^ Difiunaionibus': intentio< 
nibU8.antefle):recipicntiba6.t;caiirDuefo:mcinfeip/ 
fts vna funr:tiubiecmm ea^ p:imii cf^ vnii:? recipicns 
cap fccnndii cfl vnumxnr crgo oebent c(Tc onc fKmc' 
iocd rcdmno(tra;fenrentiaDcb3cabfurditate nibilad 
no8.ouc etenim fo:me fc6m nos funt vifc a Duobus rcd 
pientibu6:quo:p vnum efl dus fubiectii p:imn:': aUerti 
dlco^pu8cerfumq6eflrecipicn8 fimulacru fubiecrip:i' 
mi aliquo modo rcccptionis:': eifidcns fo:ma fimuiacrt 
in oculoaUquomodo.CT^eindecontraiUud mtrabile 
oe radio pofl radiii boc elll Dicendu:^' fi ree ita eft vt oi/ 
pmxiX.q? radius fccnndus no Dcbet penetrarc p:imu3. 
(ed vt contins^t ej:teriu6:quomodo tangit radius reuer 
beriitusvtribtlr.tvidetilUtd-znontangitniftquantuiii geptimimi '^ 

eedfMcontingenef^^ccedcnerfiauresvidetidquodilte 
vidct fecundii qp pattmr ab i\\x>:i reccptio dus q6 recipft 
fitcanfaconnnuitatisfue cumtlk>:Deflraimr Dcbitiim 
paticndi pcr angulnm Ddtgnarii.ncc cria; app:ebendct 
dUquidaUudnumeroabcoq6 app:ebcdtt p:tmu6vUc» 
modo.!SiauttetigeritaUa6partesrdp:cter illas qm» 
tetigit aU'u6 nttUue eor jpp:cbedit certifTtn:e.ncc ambo 
Qpp:ebendunraliqui(i vnu. 

CTJ^pimlum. VlI.Dc oifToluenda qudhonc quam in# 
du):erunr oe complcndovcrbo oe vtfibiUbue intcr quc 
1 tranfUicen tia t terfa funt fims Diuerfi. 
fr^RWC^Itlf^miia nuncquefliunculap:edi/ ^ 
laSni ^"*^'""'^ cta5:que fallitcosobboc 
|^s|^^X9'<PPinqm'tas^bibctvidcre:'Z qp^ tmpofTibi/ 
|C^^]gt| leeilcoU>:e8-tfiguras moueriafnis fubiecrts 
(liM^ajmom U>caU.t)ocenim no facitp» et8:inTt oi 
ceremus g» vifus aut aUcui' fenfnu cfl abilrabere fo:ma 
amatcriabocmodo.vtfounaipfa; aiTumatafua mate/ 
ria:t mutet ea mom U)caU ad vtrmtes fcnticntcm . tDoc 
aute nulUts Di]ctt:fed Didmus boc fieri ad modii patien/ 
di.*]^alTioenimnon fit vtpaticnsabfirabat virmtecj^ 
tisautquaUtatemcius.fed vtrccipiat abeo confimile 
eius.fcdaUerius gencris ^fitilla.vndcnon oicimus 
Q^vifnsrecipitavifofo^mamfimilcm eiquein illocfi: 
fedaUa:q:inbocetiaQ7non fentimr nifi^pter p:cpiii/ 
quitarem:ficurodouitumitactu:fentiensnonab(lrabit 
fo:ma3 ein8.fcd fit in co fimiUs foimc cius. @unr cnim 
quedarcrumquenonpatinnmr nifi oifcndendo:ifunc 
queda que cu$ oiTenderint Difccdit ab cis aUqnid:q6 eft 
neceifarinm ad boc vt afficiat eo^ aiTectum.t boc dl ii> 
boc loco radiustque necefTe cficontinuari cu; fo:ma vi/ 
fibiU:adboc vtbaben8fo:maiactete^fna fo:ma fimu^ 
lacram in aUud q6 efl fimiUmdo cius:q6 vidctur iacra/ 
refuiiftmulacritiOeitrdecutnteditur fupcrtUud lux:ita 
vt infictat fuo cok):eid quod dt ilU oppoftnim.t tran (iC 
rat tn illud ccrtifrime:cum id quodei^ ci oppofirum:fnc/ 
rirrcceptibilebnius:quaui6bocftr mcdianre fpeculo.x 
p:oprcr boc q> cgctUtce vifibiU. egct etiam medio veUi/ 
tiinfiriuncntoq6adiuuetapp:cbederc.zbocefiperuic/ 
t^xiii vr mcnfura ctus babcat tcrmintun cercrmuiatum 
quo nuUus miao: potdt app:cbcndi . Ct: autcm app:e/ 
bendcns app:cbenditfimulacramapp:ebenfi:fignifi/ 
catidq6 rcmancrin imaginationc Defo:ma vifi.tra9y 
imaginatilludquando vuU-tputat ima^natii eiTefo:' 
ma rci vife.t q> tranflatu cfi ad imaginationc i motu;: 
fcd moucmr rcs fua fo:ma:imo efl aUquid tptta illd c6/ 
fimile iUi- foc etia cp fo:ma rcmanct in ocuU) multo tt' 
po:ecuminfpc]ccri8fole:'zponeaauerteri6 teab iUofi/ 
gnificat tibi gp oculns recipit fimulacram:fimiUter ima 
ginatio cadentis gurre videmr Unea:': gurra quc moue/ 
tur drcularircr videtur drcnUis aUquis.^mpofTibile cft 
aiitem videri Diilenfionem gurte motc in tcmpo:c.quin 
imaginemr rc6 in ouobne k}cis.Opo:tctcrgo vt dc boc 
Q^gntrap^iuscftfurfum^tpoiTta Deo:ius:'z Dificndimr 
inmedio^^zDc bocq' gutta clltn vnoc7:tremofpatt):in 
qno reuoluitur:': Dcinde in alio q^rremo ciut^:': citlendt/ 
tur inmcdiofimulacru3butu6;vclut fitimaginatu$pe' 
ncste.tJocatitemnon fitin vnomomcnro. Dpo:reter» 
go vt fimulacrumciue q6 p:ccc{Tit:fit ccrtifiim c po(t tp« 
fumtremQncnspoftipfum^iciueq^ fetifimus pollcri/ 
us:': fiar ty: tllis Dinenfio qfi feniata :f j boc fit ^pter boc 
qp fo:ma ei^^impffa dhqguis guttaia mota cfta tcrmino 
inquociic^pofucridcd^inorcmafitin illo termino:fui6 
ruobustempoabue, d Scd inboc£pDij:cruntDc Ui/ 
reineapparcnteante oculod:caufa erro:i6fuiboce(lg» ^cm ^artie boc non fit fccundil cos niii vno modo qui putaiicrum: 
npneflreconccdendii:g7 0culuscftquiddi babesin fua 
fubftanaaaliqu(d:qucadmodu liiccntia:Dcquibu6 pic 
dijrimuginpiuifTis^qui inteneb:is luccfz.illuminatqd 
eftcozaipfopcrqualitatcquain fe efficit:n6per aliquid 
qooifcedatabco^quafinon fitctia poiTibilccjc confrica 
ttone 1 tacai contingere aliqiiandoin cenebzis igncoe ra 
dioBtenucs:ficutcontingit cj: confricatis fupcrficiebus 
pupillarii;-: q: manu confricante puUiinaria i barbam. 

^ (E3am aute; patebit tibi cp ipfa pupilla pot efTe oc bis 
quein noctc lucenttilluminanttiactatradios fuperid 
quodcftoppofitii iUi&.0cuU'etenimmnlto;: ammaUu 
funtb^.ficutoculus leonis i rerpentls:': quando quides 
flc el^:pot illuminare tenebu>fU5.Unde mfta e;c anima' 
Ubus vidcnt in tenebus:qm illuminant re lucepu>cede/ 
tcej: ocuUs virtute iuo^ oatU):u5. (L ©ed oe vcrbo qd 
vna pupilla impleturrcu altera claudimr: quis negat:^ 
in nenio coticauo (tt co:pu0 fubtileqdeil vebiculns vin 
tuti3videnti8:qdappellatfpirttU6:qmmouetaUquado 
occultando fe:'! fubterfogiedo:aliqnado apparedotin/ 
cuendo:qui di claufue fuerit alter ocuU):p fiigit ocium i 
tencbzas namraUter:'Z vacfitadaUu 0CUU15: coep^xaav 
ta3cdmuniselleis:(tcutnoueruntauct02e8Cfrurgie:p/ 
pter boc autc g? vna res implet ej;uua:non opouetvt in 
na impletis fit cmiflib 1 ejcitns % p:ogre(Tio in tcrra:-: oV 
fceiTio vf^ad terminos miidi.([;©edof^"»ofitio oc ver/ 
bo fpecuU' tangit oes tenetes qp in fpeculo fo:mat fo:ma 
fenfibilis.£a aute que contra bec pofTunt refpoderifunt 
tria: vnii quop quafi iiiititur auctoatati.videUcct q> fo:/ 
manoimpmit infpeculoeomodo:quo fomia materia/ 
Us impdmit in fuis maten|s:eo gp no piungtt in illis cd 
trarie.@edbecfo:ma7eiu3cdrrariaimp:imuntambe 
in toto fpeculo.Tld enim eft mrpe puenirein eo fimul fi/ 
militndine albedinis 1 nigredtnisiimt entm in eo no vt 
fiat qnale ppter illas.fed ficut fit intellectibns qniintel/ 
Ugunt albedine z nigredine fiiie participatione fui . i:>et 
inde qd rcddit videntueft quiddl g6 eft aUcuius opera/ 
ttonis inter tria.f.videns 1 q6 videt:'z fpeculu: 1 coparo/ 
tiobo:ptriumn6c6currit:in vnaqua(g partc fpccuU.q? 
vnaparsciusredditipfa^albedine.-zaUa ipfa; nigredi/ 
ne 1 eft oiftinctio eoy^ in vifu.Coniunctio aiit reddicus 1 
oiftinctionis acquint viM qle ipfuj iviftts/tDoc aut rc/ 
fponfum ego non teneo nec intelligo. Ilec intcUigo qno/ 
modofo:maeftimp:e(Ta in co:po:e materiali.f.fpecuU' 
cti ipfa no (it in eo:'! aUqnado vacuet coq^us ah eo:cum 
ipfafit imp:eiTaineo:qHomodocrgocoyHi8 cft nonvG/ 
ctiatii ab ea:cii ipfa no appareat in iUo.-^ioed apparcat in 
eo fo:ma qul babet.quaui6 ipfum foleatvidcri:aut qua/ 
modo erat noftra oifpofitio in comparatione ftatie poft 
ftante.-'l3icauteft^U)ajslab0:.labo2eni5qHi cftin 15: 
bic eft:gj q: no ponit ftgura imp:imi in fpcculorponitur 
figiira no terminata.'; labo: ctia qni cft bicboc eft qi po 
nit fo:manigredini9 inco:po:e.ita vtipfanon (itnigrc/ 
docozpozis^iconcedif qialbcdo piungaf din co:po:e 
fimuL-zponif fo:manigredinis aUa nigredine.firrfo:/ 
ma albedinia p:cter albcdine.CTSed verbii oc inteUe/ 
ctu 1 intellecto oiffcrimus vfcp ad tps fuii . (C£>Ho:um 

£ autc que polTunt rcfponderi:vnu5'refpondcbimHs afTir/ 
mantee iUud:t atiud Dicenuis quafiverifimite.Q6 ante 
affirmamus boc cft: cp p:imo oicimus non opo:tei ^ cii 
aliquidnecelTariii fuci itadbocvt aUgd operet in aU'6: 
crit iUiid necciTarifuveUit fpccnUi; ■: tranfluccns patiaf 
a pmo id quod patitur ab co tcrtiu:aUoqiiin tcnercmue 
cp cuoolareturcuenreDolarcfzipre^^zcuinnocte ince/ 
defemr fecundil oncatii aUcuius fignt incederct 1 ipfus. Capitulum 

ScGindo Qjnocftpcrfcnotiinccomnino manifef!tt5. 
Vtomne co:pus cfTicies oebeat offcndcre in patie8.qna/ 
uis cnim boc inucniatur per indnctione in plcrifcp coz/ 
po:u:non tii eft necene:vt ois actio zpafTio fiat pcr offen 
fioneicontactfnpoffibilecftenim vtaaioncs aliqno:;t 
in aUqna fia"t (ine offenfionc:ficut eft po(Tibile:vt no co:/ 
pu8agatinco:pn3fincoffenfi6e:ficut Detis:'z inteUect' 
1 anima.ergo non eft mirii fi vnnmco:pus agatin aUtid 
co^pusfineoffcnfionczfiqncda co:po:a.agat offcnde/ 
do.naUa no ofliendendo. Tlemo atit pu>bare pot boc n6 
ciTc poffibile.ne(p cp ^pteroiftantia 1 fitii: que ftint iter 
ouo co:po:a:fit impofTibilc opcran vnu co;z in aU5 fine 
offcnfione.Tl6cnim fuperefTet.bic nifialiquis modu» 
admirationi6:qnafi oia co:po:a non foleant operari aUa 
in aUa:nifi ^pter b? oiftantii feparationis . Cn» cnim ei 
ptingcretvideri co:pus agens q6 agcret no offcndendo: 
miraref oe iUo:ficut modo mirat oe agentc abfc^ offen/ 
fionc:-: qnadoqnide boceft:tiic noeft impo(Tibile:quai 
ttl ad in tellectnm q> noftra fentetia app:obata pfirmat: 
t n6 ef^argtimcntatio qne ocftraatea.Jbicemn6 ergo cp 
cozpus lucee ej: (e ipfotz illnminatu co(o:atu (blct agere 
in cozfxis fibi oppofitii:cum ftierirrecepcibilctfimn^cri 
ficut vifns cft rcccptibiUs:'! iuerititer ea co:pus q6non 
b5colo:eactione:queeftfoutia qUseft ^''fo^ma.itavc 
nil agat m id q6 eft medtii:q} no cft recepti^bilecco cp eft 
traftucens.poft$ oiitno eft g fe Rotii:necg ^batii ocmo 
ftrattone:g? nullii co:pue operat in fibt opiX>fitu mcdia/ 
tetranftucentevlU} modo.t^ocantefnerat p2imointe(/ 
lectum.@ed ia eft affirmatu; per id qnod pzobanimue 
oe qualitate app:ebendendi:tuc eft poiTibile. iBimiUtcr 
etiamcumnon eftimpofTibile:vtU)covniuBmedi) fint 
ono media.f.mcdinm:': aUud mediu5:7k)co vnius fims 
1 vnius oiftantie fint ouo fitus % oue oiftantierz otftan' 
tia 1 fims p:edicta cnm aUa oiftantia z fim aUo. £t loco 
buuis folius medi) tranftucentis fitmcdium q6 eft cob 
rtsterficutranftucente.£tin locooiftantic oppofittois 
tnteripfUm^^zboctranftuccns tUuminaru:fit oiftantiat 
oppofitio cii iUo tcrfo babente oiftantia 1 fitu pzedictii: 
cii (nccntiiUnminato vifibili.ergo boc co:pu6:cuius op/ 
pofitii babet ouo mcdia.f.terfuj z tranflucens:foict agc/ 
re in omnc q6 opponitur fibi oppofitii z tcrfus: cii omne 
oppofitubabetconfimile peruietate:quauiefit terfnm 
poft terfum in infinitii.Cii aiite fucrit vtrucp in fim oiffi/ 
nito actione qne eft qualis eius fo:ma.ita vt no agat aU' 
quid in tranitucenre vUomodo.ergo trannnccnB z ter/ 
fum funt Duo nccclTaria ad boc vt vnu operctnr tn aUud 
q6n6 fitiniUaouo.iStcuitafiterittcontigeritvt fimu/ 
lacrti tcrfi veniat advifum cii fimulacro alteriue fimuU 
-z vifum fiierit vtriicp in vna parte vidcnae: putabimus 
qj fimulacntm appareatin terfo:'; b eft ccon trario ei qd 
ctciturocrad^s.iiDodusautemadqueacccdimus.bic 
et^:fc5 gj non opojtct : vt omnc impamcns impzimat in 
aUud fimiUtiiclincm fui.q: ficutcftpoffibile imp:imcre 
in oUquidfimiUtudinq;fui:ficcftpo(Tibile vtnonimp:i/ 
mat tn aUud fiiniUtudine fui.poiTibilecft autc vt Uicens 
imp:ifnataeriaUqita impzeflioncque noncftcjrboc q> 
fo:mef fo:ma fimilis fo:me Uicctis z ilUiminati . &s vi 
impzimat acritalc gd:q6 no opp:ebendimr fcnfu viftbi/ 
li:nccg vUo aUof fcnfuii:nifi in {uj^fide acris:quc finimr 
opnd luces^-zopponif partiin qua cfthtis ftmulacru5:a 
pptcr boc poflibife cft vt ip:imat terfo aUqua impjcfTio 
nt.autme(iiantcn6tranftuccntc:autn6mcdiate:poftea 
tranftuccns ant tertnm opcrentur in inftrumctii viden/ 
di:aut pancipaUtcr aitt mediate fua tmpffionc in fupcrfi 
cie aeris:qni eft ad partem eiue:ip:eftione que eft qualts Xcrtic 

foitm (imicp c^^f^t vntjq6cptllontm pundpaUttr.eri 
govnuqdc^agcnttuagitacrtone vinerfasab eog^cftin 
eo.f.agcns vifibtle q6 agit t'n traflucce aut tcrfum.'! tra' 
iluccns am terfum qdagit in vtfum.J!:t multa funt b^.f. 
vt aliquid agat actione Diuerfa; an te fua. £t oeide ipfu$ 
in q6 agit opcretur in aU6 talc qlis eft na pami.ficuc cft 
motus ej: quo accidit in aliqd co:pus caloj : q6 cu5 in cai 
\mritq: caloze ilUus:accidct aUus motus a pamo motu 
numero:fed ei confimiUe in fpccie. Contingit aute vide/ 
re rcuerberari a fpecuU) foana i colo:e in pariete. tanq^ 
fitaltntinparictequendmouenturfecunduritiividen/ 
tis nec^ fun t fita aUquo modo in fpecub.fed fciimt vcn i 
re a fpeailo ad pariete:que 'zii vidcan t in fpeculo:n6 tii 
fidentur fita in eo.ergo fpeculum imp^eiTione impzeflit 
qualis nd q:init in eoMr oifpofitio vifue . &ed oe vcr/ 
borepercufrionise;;aqua ias oixeruntaliqui aiictozee, 
fcientie oe rad^6.Q; radius cii cadit fug ea e^nditur.3 
refrangiturpamit:'zoccupatmaioie locu.oeinde videt 
in maioic q^id quod opponit ilU.^cd oe auctojibus oe 
(tmalacris: aliqui oijcerunt cp caufa in bocbec di.(.^ 
aUqua pars eius q6 eft oppofitfi jppter quod ell fpcculii. 
«aUaciusparsrcddit.^pterbocqd penetrat oppofiti). 
£t non eH longe putari cp totam reddit. ideo qz eft fpe/ 
ailum fed fpeculu q6 eH int^ oiuerfu;; ctl: a fpcculo vifibi 
Uq6c(le):tra.^iatvnus e)cantiquis e^ofito2ibu6.9> 
q: vifui oeeft fubtiUtas vidcndi.contingit ei vidcre lon/ 
^us z fpargi vifum ejc infpectione:': augeri ftmulacru;. 
^ot aute D oictio cofirmari fic:vt oicatur Q? id q6 folet 
vidcri aUcuius elongaaonis.-: aUcuius mefure cii putac 
longius $ ftt z no fiierit vifa dus menfura:queDebet vi> 
deri^pter elongatione illa.fed moioz ilUt cu certe ^pin/ 
qutusfueritvidebiturciusmenfura maioz^ menfura 
oebtta fueelongationi,videretur ergo m^ioz foUto. oein 
decgct multa confideratione.vtcertificatoz oziginum 
perctpiatboc.^zfiateiusmodi.neribiin bocvcritas ob/ 
fcurctur.ergo bec queftiuncula no eft magts ppiia vni'' 
fcntentieqpaltcrius.Tlaoifgrcgatioqua Di^eriit aucto/ 
res oifgrcgationisvel fractionis:!! eil ej: Ecu(Tione:cii re/ 
manet in fiui oifpofitione.'z cti itcrii repcrcntitur oirigit . 
no cni5 radij cft pcnctrarc in oircctii . £>i aiit boc eft tm/ 
poitlbilcqitid cft in radio qui penetrat iUud.cu offendit 
in iU6:i poftca auget res in ^fundo.cur accidit ci: vt ctt 
ciu0 j[>fitnditatc augeat fractio.-'i:t cur ciiejcteltone cius 
noB auget rectitudo fOz quitii ad intellectii opo:tcret: 
Vt acaderet eipwpter e):tenfione rcQcuti. 1 n6ej:pandi 
£t omnino qua bonu5 eft td q6 oipt aucco: p:imu8.f. vt 
vifibile vcniat a latitudinead coanguftationett colUgat 
ibi.boc enim eft plus adiuuans ad certificadii ei" fo:ma 
qlvtvidensegrcdiensfit ab ocuto.t oiffundat ittlati/ 
tudine.Qnod aute oebet Inectibuic loco eft id quod oi/ 
cemus oe fitibus vifi>i videntis 'Z fpecuU . t>icemus igi/ 
cur Qj altquadoaccidit:vt vifum'z vides.iUictdii fintin 
vnotra(uicea'.aUquadoaiit cotingit vtlucidut vifiim 
fintintraflncetib^^iterquc funt fuBficics.Siautftierit 
fitits (u^fidci in oppofitione qiie cft iter vides aefficies 
lume no vidcbit iUa fueficics ficut fuperficics ccU ■: oe/ 
ri8.Sivcr0 fuEficies fuen'teicbec:ficui fuEficies aquc 
1 nubiii in acre:': lucidii no cft in bac oppofttion e in ipfa 
fugficie:reucrbcrabit Ui;:quevcnita lucidoad viiui.i 
Videbif feparato.'3[amautcfcifti quidftt reuerbcratio. 
&i veroin fra fUQficie in qua rcucrberatu fiierit vifibile 
in quo eft:co q> eft traflHccs.t ocmonftrabit iUud j^^ptcr 
boc Q> cft fpeculii: fpeculu aut ibi crit parificatu ei q6 op/ 
ponit vifibiUs fticrit oircctii videnti.Bi vero rectii fite/ 
rit erit fpecuUis in loco in quo oiTendit:fed Unea qne e;:tt Qctmnm i6 
tJC vifu.i pergedicularis eriteptCB te vifo:q5 eft in aqitg 
per q6 rcdditcius fimulacru in rcctitudinc'.)5i cn ipie < 
ccris anulti in peiui:in qua non pot vtderi:cii illa poftea 
impleuerisaqua videbitur. ©i vero viftim fiierit epx^ 
tranfluccnsmediu pzctcrtranfluccns in quoeft videna 
luddti.tranfiuces mediu oemonftrabit iUud.lSi aut no 
ftierit ita.i^ fiierit vfi partc vide tis fticficics ilUus traflu/ 
centis n6 oftendet nifi feccrit ci colo:c5 cjttran eii gQ alt/ 
quid q6imponit cj: aUera parte ad boc vt vidca t . 
dCapimlii octauii quaUtcr vnii videf oiio. 

\*Tkcffit\\\<k ^'''ocg) VKiividcttirqitall 
[ Jj *'*'■ • * M » ouo nimis cft ^fidcradiiej: 
eo enim pedent aucto:cs oe radtjs ricetcs rp 
iq:vifiofitj?pteraliquidq6 egrcdit w vifu: 
•* 1 offendit in rc vifas:^ ocide ptingk refrangi/ 
cius fiitu penes vifti5.0po:tet vt id q6 cft vnii vidcatur 
quafiouooifcreta.tvideatouo.i ncfctuntQ?c]c bccfc/ 
quitur eodabfurditas ma^a.J5ieni vidcre ftcret tacti r 
fumitatii radio:;: qnir^ucniuntfuper id.tunc ocberct vt/ 
deri in vnaquacp oifpone vnii.q6 no impediret refracrio 
fumitatu radioj; refracto;:.Uerii cft aute qp fimuiacrit 
vtfireddit mediante trannucentememb:o reccptibili 
apto:lenitlUtminato:itavtnon recipiat iUud fubflantia 
cranftuccnrisaliquomodofecudu Q^eftipfa fo:ma.ied 
cadiciniUud.fecundiioppofitione non in tcmpo:e.p:ir 
muaiitcuiimp:imiturfimnlacrii vificftbumo: crifta/ 
loido6:penes que no cofiftitcertc videre . SUoquin vnu 
videret ouo.ouoenimfimulacrafunt in criftaU^idis.fiA 
cut cii congif ur ab vcrat^ manu funt ouo tactus. ios boc 
fimulacriireddituraDuobueneruie concauis vbicon^ 
iungunturinmodumcrudsquifuntotioneruiquo^um 
oifpofitione affignabimus cu loquemur oe cf rur^rqii 
cnim ej: fb:ma tfXfnoxi venitin ej:tt'mattoncm ptrami» 
rotuda.ita vt iactet anguUi fuii \\tra fuperficie criftatoi' 
dos.ioitr RumuUicni in quo cftcriftaloules mcdtintc fpi/ 
ritu reddente qui eft in neruiscontingenttbus fe reddif 
tur efiectionipiramidis.': offenduntfe one ptramidcs: 
acancelanmribi<z vniturexcis fo:Bia fimiUtudinaria 
vnapenespartefpiritusquigeftat virraee vidcndi:oe/ 
indeQ7cftpoftboceft fpiritusreddei/sqdvidctur non 
app:ebendcns iteru.!oi aute oniiderct iterii app:ebcn/ 
fio J3pter oitiifione neruo;::': ifte rcddcns eft auquul oe 
fubftantia videntie:ipenetr3t in fpiim qui cft repofitus 
inpumoventriculocereba:7imp:imitarite|rfo:mavi/ 
fatn ipfofpirttu.quieftgeren8 virtute fcnfoe comtinisit 
fenfu6c6muni8recipittll^fo:ma5:i beceft perfectio 
vidcndi.C Uirtue autem vifibiUs eft cjctra lenfum c6/ 
munem:quauis emanet ab eo . Uolo aitte oiccre q? vir/ 
C116 vifibiUs vidct:': no» audit.DC(^ olfacit ncc^ tangic. 
necp guftacvirt* vero fenfae cotnunis.vidct -: aiidit tc. 
&icutfde6poftea:oeindebecvirtU8 que cftfcnins c6/ 
munisreddttfo:mamalg partifpiritu6:que cftin conti/ 
nua cum panc fpirittis que vebit ipfum:': impiimit ir il/ 
la fo:m3 ipfam.': reponit ea ibi a{nid virtute fo:matcm 
qne eftimaginatiua:ficut poftca fcice que recipit fb:ma. 
% confcmat cam.ioen fns etcnim comunis cft recipiene 
/b:ma.fednon retinen8.imaginatiua vcro rctinct q> reci 
pitille.CaufaautcmbcceftQ; in fpiritnin qno eftfcniii$ 
c6muni6 n6 cjnftit impffa fo:ma cjnerius apf)bcnfa.nifi 
quadiu coparatio pdicta inter illa x re vifam fiierit pne. 
aut ftatim fttmra.cii autc abfens fucrit vifus.oelcbit ce 
co fo^ma:-: n6e):iftit tato tcmpo:cgj attendicebcat.fcd 
}R fpiritu in quo imaginatiue fo:mc funt e> idcrce . $tn's 
aU)ngotepo:eabfcntatcfticrint:ficinj>]rimomanifefta/ 
bitur tibi:fo:ma autecu fticrit in fcnfu comunierit in eo S fgnfata ccrrini'ine:ita vt liipjimerct ibi fo:nia iton vcrf 
cc.n6fenticf.ricutinamarimdinanj8.Cumaiitfticn'tia 
imaginaaoneeritimaginatanon fenfata:oeinde fozma 
queeftinimaginationepcnetret pofteriojc vcntriailfi. 
cii volucrit virtus ej:timatiua:i eleiiauerit ncruum i oe 
Ouob^mebjisqucterminant penes neruufeccrit vnu:'Z 
pian^ci fo:ma cii ipiritn.qui gerit virtutc e;ctimatiuam 
tncdiantc fpiritu quigerit -^tutc imaginatiua quc vocat 
h bominib^^tus cogitationie:': fo:ma quc erit in imagt' 
natiua impamct in fpiritu )?tutis cjrtimationis.-z virtus 
imagtnationis oefcruit^tuti cpmationis rcddcsciqd 
cft in imaginatiua.Sed boc no rctincf in eflfectu in i^tu/ 
tccjctimationis.nift quadiu fiicrit agtus trafitusivt ouc» 
fjMritus oflcndant in ie.x ouc ^'tutea occurrat fibi- Sed 
ca rcfpucrit cu virtus c);timationi8.ocIcbtf ef ca foima 
ilIa.Cli>:obatioautccrtitudinisbuius rci.f.g? ejciftcn/ 
tiabuiu6founeinectimationceftc;ctrac]3llcti3eiu8i'n 
imaginarionc.boc eftafit cp imaginatiocftquafi pferua/ 
triptfoj^^quefuntin eano funtfemg imaginatc abaia 
f n cifectii.&i.n.ita c(Tetimaginatio:fimul ocberct irnagi 
narimultas fo:mas qualifcuc^fozma ect inimaginatio 
nc.fcd necg bcc fo:ma in tmaginationc cft admodu cius 
q6 cft in potctia.Si.n.ita eit opo:tcrci vt creaturc cjrrc/ 
riozes reddire't ad ea itcp.<3ed futit repofite in illo. £j:/ 
timatio vero mediatc iJtutecognitionis aut imaginatiuc 
oiidit eas aie.i pcncs el cofiftit redditio fo:ma^ fcnfibi 
liii.^cd mcmo:aIi8eft ^ptcraliud:ficutpoftca oftcde 
C mue.(r5fta fundamenta opo:tct vt fint in p:omptu pc 
•Piima, aee tc.-: ocindc rcdibimus ad noft:p «Ppofituj oiccntea 
£i videndt g, cm(a vidcndi vnu ouo:qdniple)c cft.vna cnim cft c6/ 
SJurtcx.'' '°^^ infti umeriqd reddir fimulacru qo cft in criftaloi/ 
* dcDuo^sncruopataQJDuofimulacranoreddunfvnilo 
co in Dircctu.fcd vn uqdque illo^ tcndit ad partc viniv 
tia vifibilis pcr {c:Due cnim lincc ouo:^ fimulacro;; non 
trafcuntVo tranfitu qui folct cancelan'.cii pcr tranfeunt 
ptactu Duo;; ncruo^.Opo:tct crgo ej: boc:vtcj:vnoqcp 
fimulacro.qd venitc^ criftaloidc impamaf rtmilitudo 
pcr ie.i in partc vifibilis fpirims pcr fc. £riitergoquall 
Duo fimulacracicouab^^caufis oifcrctie ejctrifccuB.idco 
Q7 no vniun tur ouc Unec cgrcdicn tcs cjc cis ad centmm 
ouoy criftaloidii:que funtpcnetratce ouos neraos c6u9 
«comda. uos.-: jjptcr bac caufaj rcs apparct multc Difelc.(n©c 
cundaaiitcaufacftmotuevifibilie fpiritus:<z «''como/ 
tio ad in tcrio:a De)ctro:fum i fin iftro:fum. ita cp ps ap/ 
p:ebcnden8 ptranfit tcrminii fuu5 qui cft ei ocfignatus 
naliter.-: tcndit verfus partc oua^ criftaloidii motu fltu 
ctuantczvadllantc adbocrvtoefcribaf inilla fimula' 
crii:': fimilitudo ante^ cancclcnf oucpiramidce.': tunc 
^tcr 15 apparcnt ouo fimulacra.i boceft ficut fimula/ 
crii qd rcmel ocfcribif a folc in aqua ftagnante ■: quicta. 
1 9> oefcribif ep fo!e fluctuatc oefcriptionc iterata.QHi3 
onguluequibabef interlinea vifue oirecriin aqaizlv 
nea folie oirecta in aqua:pcnc8 que angulii ^fiiiit noftp 
Videre.od .r^cdu quo oc fpcatlo reddif nobis oUgd non 
remanct vnu9.q: mouet m comorio admulta.i mftipli/ 
Zertia cabif ifteangiUus.-zimpamcfinco fimulacrumpluf^ 

*«""♦ vnu.CTCauftj aiit tcrtia eft cj; ocufTionc motue fpiritus 

latetia qui cft vltra bifu rcotionc ontc i rctro.ito q> babj 
Duo8motu6adDuaeBte8ptraria6.vnii motuod fenfu5 
corHimc.ialiii motii adpiactii cuoEncruo? ad boc:vt 
forniafenfibiliercddafciitcf ontc^ oelcofidqd rcd' 
dif fenfui comuni.t quafi ftatim m rcddiderit fo:ma fcn 
fui comuni rcdcataliqua ga cim od recipiendu? g? red/ 
dit i?tU8 vifibili9:q6 fit pp velocitate menie.quafi cnim 
oefcfibif in fpiriturecedetefoana.iipfcoatcam fcnlui C^pitvAim 

cornuni.Omncautoefcriptiibsaliqdtpscjjiftcdiquo/ 
iifc^DclcafXu autc inota fuerita fuotcrmino recipiens 
pma pars fpiritus cp pcufTionc fui motue. fcquif alia 2^ 
que rccipiar:ficiit •: pma.anteq^ ocleaf oe pma.tinciiet 
fpirit^^pB pcuiTione od parte anterio:e:quecrQt in oppolt 
to vifibilis:-: app:cbe'dit illiicLDcinde raouef ■: no rcmo/ 
uef ab eo fo:ma fubito.fs eft in co ^fue alia gtcquc eft et 
fo:mereccptibili6.oe[deapp:cbcdit criafo:ma oliaQs: 
eo gj babcf in oppofito ^ptcr q6 app:cbcdit fo:ma fuc/ 
cedentc partc pma:cuiU5 caufa eft pcuffio:-: cii ita fucrit 
erit in vnaqq^ ea:^ foana vifibiU6.*j^:ima ctent fo:" n6/ 
diioeleteeftapmapartcrccipictequercdditfenfuicoi: 
aut qucno redditci.quouf(pimpmaf in fccuda. d^if' 
fcrcntia afit intcr bac cam ■: po:e bcc eft:g? bic mot' c6' 
cuitioniseftantctrctroiillcaiitcrat oe):tro:fum^ finf« 
ftro^fus.ijppterb? camidqdeftvcloos mot^adouas 
partcsvidetquafiouo:antcq^enim oclcaf cius fo:ma 
a fcnfu c6muni:ciiipfu3 fitad vna £te:videt ipfus vifus: 
cii ipfu5 fit in aUcra partc:i cocurriit fimul ouc cius ap/ 
p:ebenfi;oneequefiut in ouab^parrib^-zobbocciimo» 
ucf punau5 fup aliq6 circuuoUibilc videf Uncadrcula/ 
ris.Cii vcro q:tcndif punctii fubito in oircctu.videf qfi 
Unea Dtrccta.ioiUri]do aut buius mctus eft v^rigo.GTCu 
enim conrigeritaUqua caufarus quefcripte funt in Ub:is 
pbf fice:quc moucat fpiritii qut eft in antcrio:e vcntricu 
lo ccrcb:i arailaritcr.': "iaxe vifibilie rcddiderit ilUc fot 
tna fcnfata ^ptcr fpiritii qui eft rcccptibJlie ciue vtutie. 
tion quicfcit in U>co fuo.fcdmoiicf i fucccdct aUa qb que 
rcdpictipfasfoanapoftreceptione ilUueantcqj ocleat 
DetlU).':fitcircularitcruobi?vidcnfvifibiUacirciifcr/ 
rt:': permutari aptid vidcntc.C^ aut circufcrf n6 eft nifli 
vidce qd variaf circa id q6 videf Xii aiit recipics fucrit 
fipm <: motii fuerit vifum.cirift^imc moucbif finc oubio 
eius fimiUtudointcrio: ab vna partc rccipictis ad aUas» 
^icnim fimiUtudoc6fiftcrctintpfa vnapartc c^para' 
tio rccipicn tis cu recepto cct vna i cade.(LXu igif acci* 
dcrit gercri fimulacrii moucri a loco fuo moucbif fimiu 
lacru finc oubio.*: mutabif eiue comparatio ad co:pus. 
q6 cft qctra:-: cotingct illud q6 cotingei et fi id q6 cft ej:* 
trinfecus mouercf .(E^tc qui inQ^icit aqua dto octiue/ 
tcvidcfeiipfamouei;iadvnaparte.^caditinaUa.£ott/ 
fa aiit tTuius cft.qtfi vidcf ci q6 oia moucon f ptra motii 
aqucgj; vebcmcntia quot^ motus ,ppter qua p:ouCnit 
vetodtasfcparationis. videf gjfcparatio fiatq: ouab* 
partib^CTCouia buius eft motus fiinuUtcri in rccipien/ 
tc:-: g? fi^um cft in omni parte in qua ponif fijcus aUquo 
tempo:c4L ^ebes au r fcirc gp pxetcr bos caulae cft ibi j^ 
aUacaufamalis adiuuans illae ciuccftbui^fcsg^fuba 
fpiritue cft fuba vUima fubtiUtatie.-: vclocie obcdientie 
ad rccipiendu motiiiita vt cu ptingcritin co caufa^pter 
qua oebeat mutori fimulacrii ab vna gtc ad alia:fcqucf 
nu7ucrifuba fpiritue in aUquo motu in oircctii ilUus par 
ti8:quaui3 fitparuiffimue ille motue.CrCaufa aut bui'' 
eft:qiii vnaquccp ^tutiiapp:ebcndentiu5 impcUif naU/ 
teradfuii c6p:ebcnfibilc:ita vtquafi oelcctcf cii illo.jCu 
veroimpclUfadilludincUnafgeruUtset^^odilUid.^zpg 
boc fpiritue vifibilis totus impclUf ad lucc.-z rejrabitur 
a teneb:i6 naUtcr.(LXii aiit fimulacrii imgclUf ad vna 
partc fpiritus:': no ad alia:^us quafi ipellif cii fuo tltru' 
mcnto ad parteindinationis fimulacri.3nftrumenritm 
ctenim obcdtt ilU ad parte; qua pctitvirtue.tjJpter boc 
ptingit in fpiritu motio ad il la parte,pptcr fubtilitate fibi 
1 fua velocttatc ad rccipicdii motii tanc^ fcquaf motum 
fimuUicri.-z^ptcrbaccaufa^cii inccgit bomo infpiccre 
oUquid qd drcunuoUtif ^videnf ct oia aiia drd)HoUti.ce 0uarte 

Q>?ttngftm fpii motU3 drcularis e)c boc g? fcqmt motu 

fimulacri : -z ^pter 13 cii ifpexeritg? cito mouct in dtrc/ 

ctuiJtingiiinfptimotusrectua-iccotrario illius mot' 

ptiaiEs cni motus rei eft pria ptt mot' bntis fimulacrii. 

Oj s videri oia moueri pilla pte.fimulacra cni, rerum 

eoaia no funt fipj.CTQuarta aut cd eft pcuffio mot^g ptingit 

i fowmine vue:tunica eni vuea e(t facilc motieri taliter 

q» oilataf g ca fozame.aut coanguftaf altqn fozis aliqu 

itiie:i i dircctii.vel in obliquii.'; epci^cjrpijlftonc fozis: 

o; vt ptingat anguftatio z oilatatto fozaminis:': qccius 

ejcpulfioe ttus o; vt ptingat pfh"ictio ■: pctio fozaminis. 

cuatitptingitfojameangufiarividefresmaioz.CC^Cii 

fooilataf vi^tninoj.autptinget cti iclinabif advnam 

ptc vidcri in aliquo loco.iptinget qli pinii vifum fit p/ 

ter vifU5 z":f5 pcipuc cu5 apparuerit alia foima.ante^^ 

&ubitv ocfb-uaf pmn.dC-p ot am bic aligs oiccrc.cii no cyiftit 

0« fozma eadc cH motu rcapietis:ftcut lucis fo:ma manct 

cadcciimoturefipietis:vtcii rccipies Dcclinauerit ab 

opponc oeftruaf fo jma in ipfo.i ptingat foana in eo qd 

fuccedtj loco ei''.i no fint oue fozine nec ouo vifus. ncc 

ptinucf lincapuncto.nec vicieanf ncs cirailr moucri, 

Knfto ir^iccmus qiii no logc cft c[6 fpijs g e cois fcnfus non 

folet tcnerc fo:ma ppoppone trtt.qua non rcdneat poft 

oppone magno tpe.vii no eft fiait rctetio luminis ab il 

luminato p luceqocftruif fubito:necficutretctiofcul/ 

pturein lapideq ouratlogotpc.fedcftiter vtrijcg.iei'' 

cilitaa ^tii eft ad fo:ma eft ca qua adtituat i pfojtant 

poftopponcaliquotpccaufccisiucnics pdictas in co 

q> adiuuat motii d'' i reuocat ad na^ fua colloqmur oe 

bis:-: cj: ^ fcief .q> 15 qd fpiis lates rccipit ftiiwdics vifi 

bilcs no elt ficut rcccptio fimulacri fimplicis 'qd aufer/ 

g tur ctii rcmotioe opponis. (CUcp eft.aHt fenfus ec bos 

oiuulgat03.'Z 9>nan6mouef abvno gradu atalitatis 

ad altij gradii fupio:c nifi poft^ pfecerit gcgd e in gra' 

duillo.ejcquofequif oes bfiapud nos.f, g ptcdit oecfa 

re 15 fillogifmo neccfTj i"io:labo:auitin fupfiuii:ci: gcod 

ciperiit oe B no eft pbatti:nec cgo Itclligoiltud qfi.pba 

tii.fiaut alius itclUgit oifcaf ab co e^ tractatti noftruj: 

fcnfus eni5 finguli i fenfibilia fiit iUud q6 Dijrimus.func 

aut 15 fenfus coes ■: fenfibilia coia.loqmur aiit oc fcnfibi 

libus coibus oicetes.qo nf ifcnfus aliqii fentiiit aim eo 

mrtzM ^^ fentiiit 3lia.q fieent fola gfc.no fentircnf .(El^oc at 

iiM,<4, •^uf'^ Dimefi6e9:numeri fitiis i motus i gctes i ^ping / 

tas 1 clogatio ■: ptact^ i cetera ab bis q ptinen f cii iftis. 

15 eni no fcntiunf acctjtat'r;fenf3tti etcni^acctJtatr eft id 

q6 no fentif certifTimc.fs cft piiictLi cii co q6 fcntif cer/ 

iSri 2 6e riitime.ficutl5 qdfcntim^^pfejplatois.ifratrem focra/ 

laiikt. tf5. tia.fenftbileeteni? eft coto: % ftgura.fs q: ptigitB ce c6 ■ 

iiictij cit alio ab ipfo rclatiite.io oipmus nos fenfifTc rc/ 

latiuii.cii nos no fcnferim'' iliud vlto mo: necp.n. cft in 

aia nfa imaginatio i oefcriptio pf is platonis.cj: 15 q6 c 

pf illC.qfi ipfa imaginatio i ocfcriptio fit ocgfita p fen ' 

fU5aliqijom6:f5figuraiDumcru8.ic.cj:ei6 q|ui9 non 

fentiunf p fc fota.tit co:;: oefcriptio i imaginatio fegtur 

imaginatione ci^^qd fenaf vct appbcdif ej; 15 q> e colo: 

autcalo: autfrigiditas.itaq^oefcriptioeoEqfunt b^ 

in imaginatioe no p5t ee fine illisetii^no 05 aut vt cum 

aligd fuerit appares vel appbcfu^ ab alio in^liquo me 

diate aliquo.ppter boc fit vt appt>efu5 verc. multa cnij 

ep rebus q funt certcz n6acaitat'r.n6 funt nifi mediati/ 

bus alijs.bec aiit fcnfibilia coia:qx ab bis fenfibus pofTi 

bilia funt appbcdi.io n5 eguerijtalto fenfu.imo:q: app/ 

bedi fine medio fuit ipoiTibile fiiit ctia ipoffibile ce altii 

BtlD» fenfu; Efe.(COifus at apfsbcdit magnitudinc 1 numc/ 

^ ru 1 f igura 1 (ita 1 motii 1 gcte mcdidtc colozc;-; vf q6 appbefiomotusigetis gcipiat virtutealtaptcrfcnfuj. . 
(EZactus aiit appbedit boc totu mediate Duriuc atit roao» 
motlicte:in plerifc^ vcro fit aliqn mediate cato:e 1 frigi 
ditatc.(£;guftu6 quocp appbe'dit fapo:e cii ffx(lai\erit £5ulhi» 
guftiimultiioifrufu^iappbeditnumepcti ittenit pLii/ 
res guftiis in co:gibu6.f5 motii 1 quietc.i figtira qft ap/ 
pbeditctiafedoebit'r.f5iuuafadl5tactu.(L&5 polfa/ ©ifam, 
tii ^uis no appbedaf magnimdo necg figura necg mo/ 
tus nccp quics taliappbcfi6e q videaf otfacieti.tri app/ 
bcdifEipfu5nitmcrus:ivrolfacicti:aiaaiiteft q app/ 
beditalio mo argumetatiois •zqtimati6i8:fc(t.n. g» id 
cuius odo: oeficii fubito iaj abij t.-z id cuitis odo: fupcft 
adbucpmanet.(Caiidinisfon6appbeditmagnitudi/ Buddu* 
ne;f;ofteditelaieoftefi6e 3liqfifaltaci;q6fitej: t5 gt 
fonos majcimos c6parai magnis co:pibU6:g fepeptigitt 
c]c puis co:git>U8 vel ep:aliqit appbcdii nume?:.': otiqii 
appbedit motu -z geie p tenojc vct Dcfectiug accidit fo/ 
nojJiracio.-z q6 Diuerfitas fui ocfect^ eft ej: 15 q6 rcno/ 
uatfitHilla.ptractio.fsbcc appbefio fit.pptcr 13 cp aia (o 
let appbedcreqdaq vifu nouit.fatlif tfi muttoticns : t 
pofribileeftvtatidiaffonusgeti6rei.eom6quoaudic 
fonus mobilis:-: fonus mobitis queadmodu audif quic 
tis foiius.s no 05 credibuic oftefi'6i.q no eft neceffaria: 
nifiq: ita ptingii in plcrifc^.figura f no appbcditaitdi 
tusnifift'gurafonin6co:gi8.q6aiiiaudif oc pcauo.t 
fcif .pptcr boc eius pcauitas.boc eft qd accidit aic. 1 co/ 
gnofcit aia fm modti pfideradi -z oifccdiquatr vfus crt 
in ilto.iOI Uidef aiit qj oifpo vifus in muttis q appbcn/ 
ditcftetia qlieeftbuius oifpo.fsappbcnfio viftis inco 
qd appbcdit oeboc eft tnanifeftio::i 15 funt fenfibilia q 
Tocan f coia.eo g> pucniiit in iltis plurcs ej: fenfib'' : nu/ 
mcrus aiit cftg magis 05 vocaricois^ocscni^ fcnfus co 
utniiit in illo.(j_ 3a aiiiputaucruni atig bomintiq? bcc 
fcnfibiliac6iabntfcnfu5e]cntcinaialibusin quo ::ue/ 
niiit:i a qiio appbediimr.fed no eft ita. m enis kiscp q/ 
d5cj: bis appbedunf p colo:c:g fi no cct:n6 appbederc 
tur.iqdlappbendunf ptactti.gfinocci n6 appbe'dc/ 
rcn f .fi aiit pofftbite cet aliq6 iftop af^bedi fine mcdi/ 
ontc qlitatcq cft pjimti appi?efu5 ab alioifto|z fcnfuu;. 
tiic ect boc poiTibitc.fcd vti nobis fit ipofTibitc appbcn/ 
derc illud nifi mcdiate »^pbedente q6 app:cbcdit fco/ 
fucc^ito.aut fignificatioe fiue mcdiantcfenfu.boc n& 
babctfenfti5c6munem vtto modo. 
(irgjcplcta cftpars tcrtia (qcti oe naturatiljus. (HJticii 
pit pars quana.£apiwlii;pjimii: in quo eft vcrbu; c6/ 
munc oc fcnfibus c):tcrto:ibu6 quoe bfit aiatia. 

lP|^|*||^ aiitgeftc6is:aliuseftab ^ 
U^tllUV eoqiietcnctilttgputauc/ 
riii qj fcnfibilia coia babcrct fcnfum c6 
munc.na fenfus cois eft via cai reddii/ sicue cH» 
tur oia fenfata.fi.n.non cet bcc vittus q quid «ft. 
appbcderct cotoutii 1 tactii:no8 no pof 
J fcmus Difccmcre iter ilta:nc^ oicere gj 
boc n6 eftiUud.Dicamtis aiit q> bcc oiftinctio 1 fi no fi/ 
at ab itettcctu.tn 0; j^culdubio vt iteltcttus iueniat ea 
fimul:qHoufcp oifccrnai ca itcr (e.f-, emap funt fcnfata. 
-zf 5 gjreddunf a fenfatis noappbcditca itcllectus. fic 
poitca occlabimus.aliqfi aut nos oifccmimueitcr ilta. 
05 g xtoivicta fintapud oifccrncte a\.\t in fua centia.aut 
cxtraca.ipoiTibilccft at 15 ficri itellectu ficpoftca fcies. 
05 g vt fit 15 in alia virtutc:fi cnin6 piiigercnf in imagi/ 
nati6eaialiiiqcaretitcllccm.n6icliBarenfDcfidcriojJ 
p:io ad Dulccdinc.f. qp rcs q eft tniius fojme eft oulcia: 
cii vidcrctea:n6 appeterc'tadcoinedcdii:ipter 13 fi no 
ciTctapudno8virfU6;cpbicb63lbuscftmimmus:eo4> 

auic £ 
-^ , V ondimmit9cucan«c:itoj)baretnobi9cm3ioai!arjM8 

^ixtcpy t^c CJJ^^ Ln cjcfuaalbcdinc -z co.fi autnocctinaialib^virtiiBirTqj 

''moLiuii^ '-■Lt-L'^ t^ piijgcrcnt fo:mefcnlatof;Ditficiii6ectciU6 vita.fiol^ 

jt £^;iiuH^cjxjitiJU^ ru3 no ofiderct {z^ii^.% fi fon^no oiidcrct fapojc.-z fi foz 

/^(di JtJf^^if- ^ nw baaili no rcmemozarct fozmd Dolo2i9.ita g» fiigiat 

■ .tYMTct ciw'irii^{ :flb co:o5 g finc oiibio vt fozmc ifte babcit vnu aligd in 

•^ quopiugantejctrinfecus.iiaiJtonditnobigecb^^tiitis 

pfidcratio rcrpcctita rcp q ondiit fc bfc iftriimetii ptcr 

fenfu3e)crcrio:e6:ftcutvidcmus^eigin circuitu vol/ 

uit:vf gcgdeftincircuitumouert:q6aute(t accits q6 

8cciditvifibiliba3.aut cftaccns qdacciditinJlrumcto 

quoBficit vifUB.fjno cftaccns q6 accidit vii tbiLibus 

^ i. Hfd poft$ »0 eft i vifibilibU3:,pculdubio in alto cftA^ertigo] 

j/if^r cvu* n cn c f . jj -j „5 g nifl ca' mot^vapoas g c in cereb:o.i in fpu qui 

2r'cAi4M "•"'5*''^^^^^' ibi eftcii acddit fpiii circiiuolui.g>?tutiq eftibi: arciditj 

^Vf IA<J^^'^ '^ jdqdiictrpedtHim^SiTrptigitboiCjifpicerealigdvc/ 

JiiHti*' locitercircuuoluiltcutpdi):imus.l3 aiit nofit^ptcr ali/ 

^ gd qd fit in alia pte ocult nc(^ in fpu ibi cfpifo. i£C\M 

iufmodi cH: firitudo vclocitatis tttobilis piictalts q vf 7i 

recta vel cirailaris^ftcut i^ pdictfi efl:i,ppter b affimila 

tiofalfa^pimaginu.-zaudit^ falfof fono:p aliqtt ^(.cvMt 

eisin gbus noelt lefus iltrumctu fcnticdi:autciqquaft 

claufo3b;oculoa:caaiitb'' no cftnifiq: apparcti B pn 

dpiotmagine0:queaut vidcnturin fomnis autfiuntqc 

Ocfcripti6efo:mein tbcf3uro:rctinctcfo:ma8.f.aut tf, 

aUa.f5 fi ita eet opozterct. g? gcgd ibi cuftodif ect pfens 

aic no para zi'' tm.ita vt qfi gs ilLa fit fola vifa vel audi/ 

ta.ant ptingit cf, alia f tutcq elt aut fenfus e;terio:.auc 

itcrio:.f5fcnfueepterio:n6^deittnfomnis:qz aliqn g 

imaginat colozes eH puatus ocnlie.reltat g vt 13 fiat in 

fenfu iterio:e.ipofVibile edaiit 15 ficri nifi in pncipio fen/ 

(iiii itcrioj::E qd ipcrat •iW6Ztamxi\x^\'i vultj?palare 

Qi eH in tpefauro/l5 fiat in vigilite ctia.in quo cii firmi/ 

^fiif ff^ v^^^^fcrfiutftabilitafenfatacriitqfipfentatx-Jbcc^ntsell: 

c/Hm Jv^^ yg jgf fcnftts c6is:q cft cetru coe oiits fenfuu:-: a q oe/ 

riuant nerui.-zctiireddunt fenfusiipfaeftvereq fen/ 

nt.fsretinerecaqbccappbcdit:eftiUi'')?tuti8 q vocat 

iinaginatio:i vocaf fo:malis;t vocaf fan tafta. t fo:taf/ 

fi» oiftiguiit itcr imaginatione i fantafti ad ptacini5. z 

no8fumu80eillt8gBfaciiit.fo:mcaiitq funt in icnftt 

coi:'; fenftts cois i imaginatio i fantafia funt q ft vna vir 

tU8:t qli no Diuerfificanf in fubo.f5 in fo:ma:i3 cft qtiia 

q6 recipit no eft q6 rerinet.fo:ma cni fcnfibilc rctinet il 

la q vocaf fozmalie fantafta 'zimaginatio:t no Difcernit 

f lla vllo m6:nil4q: trft no retin€t:fenfus cni^ coisi fen/ 

fus e7:tcrio:cs Difccmiit:aliquo m6 1 Diiudicant: oicunt 

cni5 B mobileeflcnigrii.TB rubicudii ccaccidit: gbac 

^ aiit retincte nibil Difcernif dc oi q6cft nifi ttn Dc eo qd 

"^ cft in ipfa.f.q6 b5 bic vel illa foima.i£3i aut fcim^^vc/ 

rilTime in nf a na ee.vt coponamus fenfibilta iter fe ivi 

uidamus eci iter fe f 5 fo:ma qua vidim^^c^.qpiiis nocre 

damits ea ee vel no ee. 05 g vt in nobis fit virtus q boc 

OEaf ^i bec eft virtus q cu itcllcctus ei iperat vocaf co/" 

gttas.f5 cii v^tu6 aialis il U ipcrat vocaf imaginatiua.De/ 

inde aliqfi Diiudicam'' dc fenfibilibue p itcrioes: ^e no 

fcn timus: aut io cp in na fua no ftint fcnfibilcs vUo mo: 

aut io q: funt fenfibilce.fs nos no fen timus in bo:a iudi 

c^:f5 q no fiit fcnfibilca ey: na fua.fun t ficut inimicicici 

malttte.': que (e DiPFtigiiit.qui appbendit ouis Dc fo:ma 

lupi.i oino itctio q facit ei fugere ob illo.t pco:dia qua 

appbcdit De fua focia.-zoinoitcrioq granilaf cii illa: fiit 

rcs qs appbedit aia fenfibili8:ita qp lcnfUB no Doceat ca 

aligdoccis.gVtusqbccappbedunfcftaliaftus ivo' 

caf e^rimatiua:aut funtfcnfibilcBfic.c^epli gracii vi/ 

d cmus ali^d cerulcu;iudtcamusee mii wke3 enim Cofitiuins Citimatina Capu 

no rcddit nobis fcnfite t'n ipfa bo:a.cu tp; fit Dc gfic fem 
fato:p:quiuis iudiciii ci' no fentiaf vUo mo:': qjuis p^r/ 
tes eius fint Dcgne lcnfori:n6 tii appbtdit in pnri:fcd eft 
iudiciii q 6 iudicat:c)6 fo:te cft m eo.': ipm ciii fit^ r atia ^ 
virtute.^qctimatioautopat m boiciudiciajppatqcgbus t 
cftilUtdciiaiaptinacitcrncgatcereeqno imagindtur " 
nccg DCfcribunf in ca.i oio no vult cas crcdcre cc':': bcc ^ 
virtus finc Dubio oliftit in nobie q cft Diiudtcas tn aiali 
iadicin no Diffinatii:ficut c iudiciii itellcctualc.imo iudi 
ciiiimaginabile piuctii ca fingularitatc ■: fo:ma fenftbi 
\i.iej: bac emanat quiplures actioes aialiii. (L Uifus ^ 
out ert:vt id q6 appbcdit fcn fus vocef fo:ma:i q6 appf 
bcditcytimatio voccFitctio.(T ©5 vnaqueqj tfta?: b$ 
tbcfau^rftm.tbcfaurus aiit ci''^^ appbcdit fcnfus c^tus 
imaginatiua:cu!U3 locue cft antcrio:p6 ccreb:i:vncu5 
ptigtt in ea ifirmitas co^riipif bic modus foimalie:aut 
cj: imaginatioc fo:ma:p q no funt:aut q6 e cifficile eitta 
bilireidq6 eftin illa.tbciaurus vero appbcdctis itctio 
nccftvt'rtU6CuftoditiHa:cuiuslocH8c poftcrio: escc/ 
rcb:i.i io cii ptt'ngitifirmitae:co:riipif id cuius^p:ium 
eft cuftodire bas itciioes^q virtus vocaf ctia memo:ia/ ^ 
lis. -z etia rettnc8.f5 rctincs ob 15 g» id q6 cft in ea bcrct u 
firmitcr.icmcmo^ialis.jptcrvelociteteilieaptitudi/ 
nis ad rccodadii:p q6 fo:maf cu mcmo:af poft bliuio 
ne.q6fitciic)ctimatiopuerrif adftti virnitc cdimati/ 
ua t rcpfcntat vnaqttat^ fo:mar q fun t in imaginatioc. 
itc vtqfimo vidcatg)ipfcfintfo:mecius:cii veroonfa 
fttcrit fo:ma que app:cbcndit intcrioneque Deleto erat. 
apparebitei inientio ficut Bpparucrate]ctra: 1 ftabiliet 
cam virtus memo:iaU'6 in fe:iicut ftabilierat pue.t fiet 
memo:ia:i aUqit pucniet ab iteti6e ad fo^ma.t memo/ 
ria tiic babita no babcbtt c6paratione ad id q6 c in tbc/ 
lauro rctinedtfcd ad 1 d q6 cft in tbcfouro imaginadi. 1 
ci^pHcrfto erit otit ej: 15 e?pitcrtif ad itctioes q funt in 
rctctiocita vt itctio fociat fibi fo:ma ncccfTario opporc 
re.i pucrtef itcp c6porolio ad id q6 eft in itTiaginatice: 
attt^pterpuerlTonead fcnfu5.q:cplii ou; pmu5 cft: g> 
cii oblitus fiicrie coporatiois tueadoliqtii fo;ma$ io 
tu fcieras:pfiderabi8 action^.q opparcbat g illa. 1 cim 
fcieris acrionc.-z lucnerie ca.fcic3 quc fapo:eaut qua fi/ 
gura.autquccolo:cDebeatbfe.'z rcuocobif coparatio 
tuiad fo:ma'z cu pofucris T? ocgrcf comporatio od fo:/ 
mo q in imoginatioe eft:': rcftitues coporotionc in me/ 
mo:ia.tbcfaum8.n.iteUectus mcmotia cft: quc rctinct 
itcrionc.fli at ipUcitii fucrit ribi 13 e^: boc gte: vt no focilc 
itelUgaf.-zfenfus reddidcrit fo:ma rei: retiocobif -z refi 
debit iH imaginarioc. 1 redibit coporotio ttti od illud. 1 
rcfidebit in memoya.-z bcc virtue q copoit iter fo:ma$ 
1 fojma. 'Z itcr fo:ma 1 itctionc.eft quaft virtus cftimo/ 
tiua:t ^jjptcr locii;n6 pp 13 q6 iudicat imo q: facirgue 
nirc ad iudiciii.dr^i ii pofuerut locii ei^^i mcdeciatc cc 
reb:i.i6 vt be'at ptinuitotc cu itctioc 1 cii fo:": vf oiit g? 
^tus cftimatiuo fit vms cogitoriuo 1 imaginatitia t me/ 
moztoUe. •: cp ipfa eft Diiudicis.f; p lcipfo; cft Diiudicas 
g mottis vo fuos 1 octiocs fuas.cftimaginatiuo:': memo 
riaUs.f; e imoginariua p id qd ogof in fo:mi6. 1 mcmo/ 
riali6.gidqdci''vUimaactio.f;rctctiuac ^tueftti tbc/ 
fouri: 1 vf q> fozmalie 1 cogitatiua bo fit :uemo:ia. q g/ 
uenit ej: intcntione ipfa.quc intcUigitur bominis. 
CjjCapls z"'6 octi6^b'fo:mol.'Z cogttatiiic bopfenfuii ite 

-\ rio?: i q tractaf 6 fono.^zvigilijs.': oc fono fal 

I loci.t f 'zaliquituUi Dcj3petatc,ppbctidi. 

I tPy^tund P^'"° ^^ ^'^"^*^ fomiali Dicc/ 2 
t^^*'*"" tcegj^tusfojmoUoqcima 
1 inatio.tipacvltiainq refidctfozmc fenft' 
gliiartc 

biimm.ifacicscius qiiamadrcnftbiKa babet eft fcn/ 
fU3 c6mutjis:fcnliw cni; comiinis rcddit virtitti fo:ma/ 
U qfiadrcponcdijgcgdci reddiitfcnfiieejrteriozee z ip 
fa rcponfci aliqn virtus foinialis rcponitqdi q no ftit 
oppbcfafcnrui^^tiisv^ocogitatiuai^itcrtit od fojmas q 
funt in bac vtute fb:maUadc6ponediicas:i refoUic'dii: 
qifv fun t futJa ipfiits.i cii cia copofuerit fo:ina au t oittifc 
rit.pofTibilc eft vt rcponat in illa:ill(j cni no cit tbefaur* 
buius fozmc.Pj g> bec fozma coga t ad aligd: aut fc6m 
cp cft aducnies ab it us vcl oc fou8:($ c tbcfaurus cius: 
ioq)ip(ae(t fo:ma abllracta 15 mo abftractiois: (i aute 
bec fojma co mo quoeft copofitiois vci oinifiois adue 
nirctDcfoiisbcci^tusretincretci-pterbctii fi appa' 
rcret buic i^tuti q: alia ca:cii aiit otigcrit e% alia ca- aut 
eicimaginat(6eaute]ccogitati6e.autct aliqua figura^ 
cclellitj.vt appareat in foitmli alia fozma:'! intellcctua 
fucrit abfcn8:aut ceifans ab tfpictcdoipolTibile e tuc D ;/ 
fcribiin ipfofenfu cdt.queondimus^autaudiatt vidcat 
colozcs t fonos q no bnt eecjc.ncqj atigd Dc iUis efi ex. 
1 fcpius ptingit B.cti ncgliges ci t 'itm itelligibilis.-q: cd 
eta ronalis occupat altis.t no oHditeltimationc.t ima 
ginationc.titc pfoztatimagtnatiuai foimatiuain ftiis 
jjpige actioib^.ita vt foimc q imaginant videanf ci.qfi 
35 fenfatc.(jr;9d maiozc aiit b" Dcctatione otcemus nos t< 
fcquetibus Dcm6ftrati6ee:g70C8 be vtutee lunt vnius 
oie oeferuictes ei:crede B nac fic po(itu:i fcias cp occu/ 
patioaicdrcaaliquaitla^retinctcane adiuuet alios: 
1 nc conferueteas ab erro:eipfarum.t Ditcat eae ad via 
rectitudinis.animaenim cumoccupatafocritcirca inte 
iio:a non folctcurarc oc C)cterioiibU8:quantU5 ocberet. 
tcwn occitpata Aicrft circa ejcterioza. pjctermittit gu/ 
bernare virtntcs intcriozes.ipfa enim cum intente con/ 
lidcrat fcnHbilia eicteri'' ea boia qua oe bis tracca t .- oc/ 
bilitatureius imaginatio i memoua.cii f o obeditactio 
nibus ^tutis pcupifcibills oebilitant acttoco f ttttis ira 
fcibilis.fcd cij obcdierit octioib'' i^tutis irafctbilie Debi/ 
litan t actioes f tims octtpifcibilis.-t oto ca ooedicrit oif/ 
(^fitioniacrionti motiuap oebiiitant actiocs appbefi/ 
ue':cc6trario.cii^o aianooccupatafucrit actiontbus 
buiiis vel illi^.fs fuerit traqitilla: vcUiti eet fcpata : acci 
dit fonioji itcr ^utcs icEatioce vt OECt i fueet:cit Vo 
occupata fiicrit vna ^tutc; i ob 15 ptermifcrtt copefcere 
aUa ^tittc no rctrabit a fuis actionib^fuEflttis.nifi gcu/ 
ftodia aic.iej^timatiois circa fe:tiic pfouabit iila i?tHs: 
1 Difcurrct g acti6c8 fttas quas b; nathfic illud vulgi.ia 
vacuHs cihacr fitbaudis ab accipitre. egriKlcre coiiiba 
1 rifcHrre.l5 at q6 aaiditaie no occupariactioc altcriue 
f tutis.aUqii fit cj: 6btUtate q 'pcdit i retrabita gfcctio/ 
nc.ficfii in lagozib' t itcriojib^^aUqti i gctcficut in cov 
mittoe.ttuc id ocquocuriofiozcftnibilaUudelt.nifi t/ 
perarc f ntti oc qua magie curat.(L £>einde f tue imagi 
natiita eft f tus qua aliqii rctrabit aia a fua acti6c^p:ia 
Oitobusmodte.vnocttocctii.xtt aia fcnfibtts ej:tcrio:i/ 
bus.tpiicrtitT^tittcfoimalcadopcradiiin fuis ej:terio/ 
ribus.t mouet ca 2 i<l ^6 rcddit ei oc iUts. ita q> non ^/ 
mtttit imaginatiita cogitiire.f; vt imaginatiua ipcdiat a 
ftia,pp:i3 actioc.t fo:maU8 ctia ipcdiat :nc poffit ptijgi 
imaginatiue:'; id quo vtrac^ egct dc fcnfu c6i eft gtinat 
ad ipcdicdij fenfus e;;terio:cs:t btc c vnus modus.2U/ 
qii afit aia pualct fug ci in fuis actioibiis q ptinttat eid| 
cognitioc t cogitatioe.'; 13 ouobus modis. vno cii otiat 
imagiatiue i fubucit ea fib(.t fenfu; c6c5 cii ca ad copo/ 
ncdii fo:ma9 aUqs i oifiilgcdiiiPj q6 appetit aia vebe/ 
iiietcr.vn nUcj imasiattucagcrcgj6bcbatagcreniifr. 
f; trabtt ad gte od qua trabd cl aia ronaUs-aUo cii reuo 0ccmidtt ts cateaabimagfnattoib^^qnoafTimilanrrcbus q:trinfe/ 
cis.t retrabiteaab bis falfificado cas.vtt no multii lic; 
eicffigiarecastrepfcntare.iLSiaiitimagiatiuaipcdi C 
ta fttcrit vtrocp mo Dcbilitat ci^^octio. fj remoto vtrocp ^mpaiimi^ 
tpedimeto:ficut fit in boza Po:miedi. aiit vno mo fic in " aie. 
ifirmitatib'' q Debilitatco:p'' i ipcdiii t aias nc babeat i/ 
tcUectii tcognm'onc:t ficutfit i tcrro:ecij Dcbilitaf ata: 
t qfi oilToUiit.pptcr id q6 ttmcf t retrabif oino ab ftcl/ 
lcctn ^pter ftta oebiUtate.t q: timct nc accida t rcs co:/ 
po:ales:t fic qfi oifccdct ab itcUcctu.t obcius Dilio.tiic 
pot imagiHatio niti.t pucjti ad fo:male tpiugcrc.t oe« 
ri:t capadunatio pfo:tat fimuLtactio fo:maiis fitma 
nifcftio::t fo:me q fiit in fo:maU pfcntanf in fenfti c6i:t 
Vtdenf qfi babea t ce cj:trinfccu6:o2atio etcni, appbcn 
fac]ccoci6 vcnitabe]ctcriojibus:tc):eo q& venitab ite 
rioab^^eftidcidpritat in fo:maU'.tn6 oitTcrtnifiin co' 
paratioc.fj cii fcnfatij vcrc efi id qd apticti ea:tuc id q6 
apgctitus.cfttaleqlecci6appctfo:iB.t^ptcr 15 vidct 
epileticu6.t etcritus.t oifToUtt'' t fopo:at'' imagiaticca 
eyiites^qlee vcre vtdct in tge falutte:t etia audir (onos. 
fi auccogitatio t itellcct^^lubucncrit ei m aUqtto illo;;: t 
reuocaueritad fef tittc imaginatiua c^citado ea Delcbft 
tur foimeille falfe t imaginatiocs.C Cotingit aut alig/ 
bus boib''^) ^tus imaginatiua fit creata in ilUs fo:tifTi/ 
ma.t ^ales^ita vt no oiicii t ci fcn fus ncc^ fo:mar refi/ 
ftat ei.t Q) aia eo^ fit foitifTimo.ita xt^ptcr 15 g> con tc/ 
plaf itelleaii:t id q6 e fujj itcllectii no ocllrua t ei'' 6fce 
l!oadfenfu6.iftibtttin vigili)eq6 ali) in fomnte:ficpo/ 
ftea Dicem^^.becn.oifpo oozmictis cii appbedit vifiocs 
Vt ccrtificcf ei ai\t itavt funt:aut^ptcr imagics qe bnt. 
ifttsquoc^accidiit taUain vigili)s.fepc.n.intcr vtrunc^ 
ido^fi ptingiteae in vttio abfcntari a fenfibiis. t accidit 
eie qfi oojmitatio.t multotice no accidit.t miiUoticns 
videf re ficut c:t multotiee apgct eis imago.^ ptcr caj 
eni5:q maginaf in oo:mictc:imago rci videt : licpoftca 
oecrabim^^multoties apijct cie fit itudo. t vfcis qo id 
q6 appbediit fit locutio ilU^^imaginatioie.veluti ^a ati 
ditaq tcnctt legtit.t beceft.ppa jspBia f tittis imagina 
tiue.funt aiit bicalicj3pf?ic q Dcclarabunf. ([ lluUue f^ 
atit h>oiU5 cftg no beat po:tione in fomnis.t appbefioi/ 
bus q fititin vigilatit>tis:ifpirationiJ.n.q fubito in aia ca 
diit.ndeft canifiaUq ptinuitates q no pcipitinf .nec^ id 
cuiptinuat.necaniUasnecpoftillas.tmouefaiaabil/ 
lis ad aUttd ab eo in quo fuerat:t 15 c aUqii ois gnis.qiii 
aUqficftabiteUcctib^taUqfieftab imaginatioibue:'! 
aliqitcftepfcnfib^^.crfit fit 15 fc65aptintdinc tvifuj.t 
mo:c3.illeaiitifpirati6c6fttntc^cauftsqadtuuctatam 
plcrijcp cognofccrc t plcriicg fun t fic appitiocs fubitc q 
no fut rcfidctcs.ita vt tncmo^ariqttcat. nifi eie fuccur» 
rerit aia cit retetioc appetitiua.q: qc poti^^agit aia.l5 eft 
.f.rctinere imaginationecirca gcnus oiuifibiteob coin 
quo erat.bcc aiit vtus iiTiaginatitia folct fcmpcr rimari 
ouos tbefattroofoimat t mcmo:ialis:t fcn.g rcpfenra/ 
rc fo:mas.t icipics a fo:ma fcnfata:aut mcmo:ata ^cc 
dit ab ca ad pria . vcl ad fimilc. vcl ad aligd itcr q& t it/ 
ta fit aliq coparano.t bec eft na ^"'.fsjJpetas mottts ci"* 
oc vno ad Jriti cf.t no od pftmi cvcl ad pftmilc t non 
ad priii ci^^.ftt qc rcb^^fingularibus^q no numeranf : oio 
aut 05 vt o:igo rci in 15 ftt I5.f.qi cii aia pftdcrat fimul i/ 
tcti6c0 1 foyrias mu taf a b iteti6c ad fo:ma q e\\ piioi. 
aut abfotutcaut q: ptigit q? paulo ait viderat pitictione 
iili'' fo^mc.tilU^^itctiois.vel fcnfu.vcl epimationc.t mu 
taf io a fo:ma ad itctionc.d ©5 pjima ca" q app:opjiat 
vnafomjatn6aUi.tvnattctionctn6aUacaUgd.aut 
aduenies a fcn fu q6 app;opat cauaut ab iceUccni.vei ab 

;Suic. £ z Bc aia Tp>arti0 

cjJtfmattoncg» app:op:iatca.autQb aliqiio celcftt i qz 
appjop:iata ebuicei^^greiTioieiiismotus fit app:o/ 
p:iatU9,ppiietatepo:ic^Difponib''.q oiugunt cj: vifii 
1 pauio antc aligbiig fo:fni8;i itctionib'' i aliqtt ctia ille 
wfponcs funt cclelles.alicin fijt cj:.puifi6c itellect^': fen 
fiieqpiiigimteipoftpma^ppctate.C^ct^s aiit fcire 
qd cogitatio lonabilig efli.ppter bac ^tiitc in ma;cio cra 
ciatu.tCfitjjpter nas b^^tutiscft in occiipationc labo/ 
riora.Ci^i»cni5 iniiigitcialiqua fozma Equatenditad 
aliqd.ppofitii.ipfa mouet cito ad illud Dirtimile.i eyillo 
ad aliud tertiii.t obliuifcit pmii a quo iceperat.itavt ne 
ceilario cogat aia reco^dari.t ^fugere ad refolutionc.i 
piierfiione;quoufcB redcat ad pncipiii.Cii aiit ptingit in 
bo:a vigiladi vt aia cdp:ebedat aligd.aut in bo:a fottv 
nipiijgat cclcftibus tatr ficutpoftea Diccm'. luc fi b« 
f tU3 Emifcrit ca.autq: c gcta;aut q: no rctrabitea a co 
teplado.nec^ vincit ci.nec^ abb:cuiat ci tps pteplandi 
^ptcrrcpfcntationcftiaf iinaginiiilliocfigct illa fo:/ 
ma in memo:i3 tenaciter ficuti c^.&i aiit fuerit in vigi 
late no crit co:pus reco:dari.'z (t fuerit i fomnis no erit 
opus iignificatioe.&i ^ fiterit Diuinatio.nd erit opus i 
tcrptatioe.Significatio i iterpetratio eft bic qd illicre^ 
co:dari.Siaiit id qd videt oe illo no firmitcr imp:imit 
aia in f tute mcmo:ic ficut 05.©} "itue imaginatiua op/ 
ponit linguliseo;r q vident in fomngs imagine (impli 
ccautcopofitaautopponitc6pofito:q6vf in fomnqs 
imagincitmpliceautc6pofita:nc(|cc(Tat opponere oi 
ei q6 vf illic pfo:mationc c6pofita c^ fozma 1 itetioni/ 
bus.tunc erit retctio aie in fe dc eo q6 vidit Dcbilio:: $ 
retctiofozmalis^zmcmodalisoe coqdreddidit imagi 
natio:'Z io no ibbilit in memoda id q6 vifu; futt oe cc/ 
leltiV.fs flabilit q6 fo:matij cftilli.)5cpc ctia ptingit 
q> id qdvf DCcclcflibHsfitveUiticapMtt pncipiii.Sj 
poilcapualetimaginatiofuQaia; itcg^rctrabatea; ab 
e^cquedoqd vidintmouet motupofl motii g moms 
in nulio alTimilat ei q6 vf oe celcfbtbu6:illud enim ta; 
abijt.': 1$ gemis e mancries fomni) in quo gua iterp:eta 
fio neceflaria cft.aliud aiit illufio e.3 lUid 1^0 fomniii q6 
eft im" gtiis illi in quo pualct imaginatio neceflariocgct 
itcnjKtati6e.Scpecni5 vidct bo itcrpzctatione iui fom 
ni) in fomnio fuo^-zcll illud vcre rcco:d3tio ; q: \?tu8 rc/ 
cozdatiois ficutmota c(t pmu ab ipfa re ad ?fo:matto/ 
ne ^pter coparatione q e tter illas filr no c I6gc vt mo/ 
uca t a ?fo:mati6e ad ipfa; r&fepc aut ptingit vt ipa cP 
actioimaginct eiitc|:t videat eiqfi aligs loqtureip 
illa.'z aliqtt no eft ita.f, qfli videt rcs f irmiter abfcp co/ 
iiictioc aie cu celeftib^^imaginatiua 1^0 rep:cfentat ?fo2/ 
mationefua. trcdditad vcritaterei.ictl5 modus vcri 
fomni).aliqii ptfgit c% imagiatiua fineope altcrf^Jtutis. 
qguis^itas rei fiicrit illd.i redit ad illa.ict aliqri repntat 
bic ?Po:mationc g alta pfo:mationc.i e itc?: op^^iterpta 
tioe iterptis.fs bcc ctia rcs.i oifpones fiit q no appbedii 
tur.tCl^omJniiaiitgdifuntveroyfomniof^qd fitcii 
K aia ei'pfueult oiccrc vc^ 1 viccre fallacc imaginarion^. 
pluribusaiitptingitpciQczalego^isarcfoinniu futi in 
fomnijs illi9.f.qHo:p aia follicita fuit circa id q6 vidit:t 
cii Do:miiit rcmanet illa folLiciwdo in ea ficut erat. 1 if / 
tus imagfnatiua icipit rcpfentarcccotrarioci'' qd rcp:c 
fcntaucrat antca.^li aiit or rcj: bcrcules vidiflc fomniu 
qd nimis terruerat cii.i no iucniebat antc itcrptes: qui 
foUtcr^t iLlud:g poftqp Do:miuit iterp:eratti eft ei fuum 
fomniii in fomnijs.in quo ptincbant qdi q futuracrat 
in miido.i pcipuc in ci'' ciuitatcz regno:Dcidc cti rcfcri 
pfiffent ca q pdicta ftjerit.ipleta funt ficut iterptatii illi 
fueratin fomni)s.3fact l3cj;£tifum''inali)s.,!;o$;aute Capi* g boc vfdct:vigila tcs quide videt fic cftjjpter nobflfta/ 
teaic fue.tci: cfaia cft fo^tis.-z^ptcr fo:titudincm fiio 
imaginatiois.^zmcmo^ie quc no ipcdiiit fcnfibilia a fui» 
,pp:tj9 acti^ib''. (nQuidi vo vidct^pptcr abicntatione 
fue oifcrcuofs:': q: aia qua; bnt alicnata cft a fua r6ne. 
©edcu bcc imaginatio eft fo^tis.-z cft potce rccige ab* 
fentiaoii vigilat.aicaiitneccilarie ftit ^tutcs itcriozes 
ad recipiedii o:igics abfentiii ouob^^modis.vno vt im« 
ginet in iilis itctio vifa ftabilnalio vt fin t vt iuua tcs : t 
Dcferuietes ci ad [ihitii ci^^-.no ipcdietee ea nccg t raben 
tes ea poft fe.£ft igif ncccfte c6porationc ce itcr abfcn/ 
tia.t itcr aiaj.-z itcrf tute iterio:c imaginatiua.CiSi VC 
ro fenfus ipcdierit ca aut itcllcctus ipcdierit g modii in > 
telligibile que pdipm'':^^ vacabit al^6.ficHt fpeculHtn 
cu oaufKitii fucrit e^ vna ptcmulte fo^majr ^ folcbanc 
ocfcribiin fpeculoillo oepereii t:pibit coparatio q crat 
iter illa.t n6 oefcribun t .1 f de eft bac occupatione ficri 
fcnfH.autreteti6citcllcctU9.CC£ii veroaliqd bo;: rc/ 
moucbit. cito aderit coparatio q cft necciTaria intcr ab/ 
fcntil^zafas.-ziterftuteimaginatiui.t videbit fubita 
vifU5-(C05 <1J oe ibo imaginatiois ia ijuenim^^ad fom 
nia.bonui cil vt ondamus pa^ pncipiti c^ quo p:oucnit 
alf(i6 J7uidcre in fomntje exhis q poncmus:n6 eni; fir 
miter moftrabun t nifi in pbf lofopbia p:ta. i£ iM'cem'' ^ 
gqdoiaqinmiidofuntpteritapfentia-ifuturabntee. 
in fapia creatoas,'z angelo^ itclIcctuaUii rc5; aligd:^ in 
aiabU6:q funt angeli cclo;: bnteefc6; aU'ud.poftca aiit 
oeclarabunt iftiouo modiats.-zocmonftrabit tibi g» 
aiebumanemaio:cbittc6|:)aratione ciifubftitge ange 
Ucis q^ cu; cozgibus fenfibilib''. i no eft ilUc occultatto 
aliqua ncc^ aaaritia.(r&; occultatio cft fc6; 1 cccptibi 
lia.aut qz funt ifuia co:ptbu9.aHt q: funtmquinata ab 
bis gbus ocpmun t DC02fu;.Cii aiit odan t ab bis actio/ 
nibus mcren t videre q6 eft illic.pmu at q6 vf eft id qd 
gtinet ad illii boie;.veI ad fuos vcl ad fua tcrra: vel ad 
fua duitate vel ad fuft cU'ma.£t io plerac^ fomnio:^ pdi 
cto?r ,pp:ia fiit boi fomniati.vcl ptineti cdips.q: ei cui** 
meditatio ftierit 6 it&llcctib^^apgcbiit.-z illc cui^^medita 
tiofucritoegubcrnatiociniidividebit 'Z iftruct indu/ 
catu ci''.'Z fifr oia ad biic mcdii.(n '116 funt aiit oia fom 
nia vera. ncqjfuntb^q? multu fitcuridii oecis : f ma 
eni;imaginatiua.n6fcmgrepfcntatq6 cmanata ccle/ 
ftib''.^; tm B fepi^^agft cii ipfa ff ccflat repfcntare ea. q 
funt fibi^pinquio:aco;:aut q ft5t.iltij?pinquio:o ; qda 
funtnalia:qd3fovoliitaria.1l9lio aiitfuntq vcniunt 
ej:tepcratiaftuttIbumoy.ciifpugiiantc vtntc fo^maj 
lc "Z imaginatiua.pmiietcni; no rcpfentat nccg occupat 
nifi^pptcr I5.£t aliqit ct rcfrfentat id q6 eft i co:ec. 5 q6 
eftilU acciTs.ficut cii vtue cjrpulfiiia fpmatis mcuct ad 
ejcpcUcdiJ.^tHsfo imaginatiua repfcntattiic fo:mam, 
qua aia foU:t Diligcrcz comifccri cii ca;bnti cn i famc re/ 
pfentat kraila;i a\i fiierit ncccffc expclierc fttpfiuitatc 
rcpfentat locii ipfi".': cuiaccidcritqd aUq6 mcbrii ciu» 
calcicataiit ifrigidet caU):c atit frigiditatc rcpicntat ei 
q6ill6mcb:ii mittit in igneautiaqua frigtda.(£ ZDi/ 
rii eft aii t q^ ftcut accidit ej: motu namrc ad ej:pc! Icndii 
igmff imaginatioaUq.ficaliqii accidctimaginatioaliq 
fo:me Defiderate,pptcraUqui cip.': mouct nji ad piii/ 
gedu fpma.t pcipit fpiii g folct cjrtederc iTicb:ii cocudi. 
'zaliqitemittitfpma.'zaliqn ptingit 13 in fomnijs.aliqn 
in vigiUa.$iii9 no fiicritcuriofus dc 13. (IJUoluntaria 
aiitfuntciicogitatioaicfucritpuerfanevigilia ad pfV 
dcradu aUgd 1 gubernidii illud.CICii vero Do:mfcrit 
imaginatiua repfcntat ei tll6. aut qd eft oc gne illi" rei. 
£t be funt reUquie cogitationis oiurne. Jocd 15 oia funt 6 &.mrtc 

llufiones in fomnija.irSUqn vcro fmtctroeatioibtw 
celcftiucozpof.qaltqnoeantfoima.aimaginotionem 
fciJj coparationc co|i.'z coparationc aia» ipfajj .1 fcjjm 
aptitiidine.Cno fiint aiit illc fo:me fiiitudo alioiiiis 
rei q e in reciUo abfcntatiois.nccp fuit ejr puifioc.{L Sj 
^ cgct itcrptatioc funt ca q no bnt aliqiii coparationcj 
adillaoia^-zfdtq: ptingiitexcaejrtrifecaqbntaliqua 
fignificationc.i idcirco no fiir vera plcratp fomnia vifi/ 
catia ■: me^dacis •: maliciofi x eb^^.t ifirmi.t triftig.i in 
quo pualet mala cop Ib aut follicitudo.ptcr 15 etiam no 
funtvera fomnia plcrat^ nifi q vident tn mane.Oee.n. 
cogitadoes bacboza 9efct'it:t motus bumo^ funt Finitt. 
Ci vcro virtus imagtnatiua fiieritin tali bo2a.q no fpe 
dit^ptercozp^no ell repata a memo:iaU'.necg a foyna 
U.f5eftc6po3ilIa|r:tiicferuitiijima^'natiue quo feruii 
eie efl qle meli^^ce pot.tleceiTc cft cni; finc oubio vt foi 
ma qaduenitiriioefcribat in illis ^tutibus firmiter.aut 
iiacflaut B?fo:mationc.C3ll'3iitf»ntboic3 verop 
fomnio^ g magis funt tepcrate coplejciois. 1 g eft^lTccc 
c6plbni8:$uisbeneretineat:n6 tn bene rea'pit.(LOui 
fo ell bumide coptonis qguis cito rccipiat.tn cito amit/ 
tit. 1 fit ei taqg n6 recciMfTet. (TOui ^fo e(i caUde coplc/ 
poniscftagilisinfuismotibus.-rgeftfrigidccoplejcio' 
nis eft piger.C 6)c ilUs aiit ille eft f erioj 9 pfucuit oice-' 
rc vcy.(LTlfU8 cnij mcticdim maUs cogitationib^fa/ 
dt imaginationc malop motuii. t inobediete cozrcctio 
niftutiar^nalis.-zciusDifpoellficutDifp^imaginatio/ 
nis cius cuius coptb comipta cft.i puerfa eft in agilcm. 
©5 q: pcdet boc ep fomno 1 vigilijs oebemus B oiide' 
aigiiia rc c6pcdiofc.gd ftt fomnus.i vigiUa. (r^icemus igit 
qmd cft, g, vigiUa oifpo eft in qua aia iperat fcnfibus.i i^tutib'' 
Somnua mouetibus cj;tcri'' voliitaric cui no e nccc(Tita8.(L~S6/ 
(luict eft. nus \?o cftpuatio buius oifponis in quo aia ab ejctcrw/ 
ribus pucrtjt ad itcrio:a.f5 13 qd pucrtit ncceiTe eft fic/ 
riaU'quoillo:pmodo:;r:fctlicctautj3ptcr lafTitudinc; q 
ptigitc^terio^ib^^aut.pptcrlalTitudineq venit e^ ilUs. 
aut q: iftrumeta no ilU funt obcdictia.Qui vero ei: laf/ 
fitudine cftjjptcr id.q: id qd vocaf fpiis. oc quo poftea 
fcics loco fuoioiflblums 1 ocbilitams cft.i rcfiigit ad u 
tert'o:a:i fcquun t eii ^mtes aialcs.-: bcc lalTitudo aUqni 
ptingit ej: motibus co:|2aUbus.aUqncF curis: aU'qn C]C 
pauo:c:e):pjuo:c leni^ aUqn accidit fomnus.i ctiam 
mo:9.aUqn ■^o cure faciiit fomnii no eo mo.fsq: calefa 
riiit cereb:ii.i bumo:c0 attrabunt ad illud.i cu5 iplct 
cereb:ufitoo:mitatt'oj?ptcr bumo:e.g aiiteic curis cft 
fit ^pter 15 gjcibaria ibumo:c6 cii piunguntintusiin/ 
dige'tvtadueni3tcifpiisciitotonaUcalo:c.adBvtpof» 
fit calo: eif icere oigcftionc Bfecta.-: rclinquat C]ctcrio:a. 
ctSs 9 eft ej: in obedictia iftrumtop fit oi ncrui ibibii 
tiir 1 opilan t ej: vapo:tb'' 1 cibis.g oiflfiundun t in eis.ita 
vt oigrcdian t .1 fpiis rcfijgit mouerc^pter multa bumi 
ditatc. vigiUa vo fit cjrcaufis oppofius ficcic caliditatc 
1 ficcmtc.z oc bis caufis e rccreatio.a gcs babita : -: cjc 
bi3 pfcctio oigcfti6i9.i oifftifio fpiis:'; C)C bis e oifp6 ma 
la q ipedit aia;.'z no pmittit ca ims.f; cuocat ca ad cjitc 
rio:a.ficut ira:aut pauo: cj; rc.ppinqua.aut cniciatiis cf 
vcneno gitantc oolo:e.l3 aut n iic adiccm^ e.acciitalr ci 
in quo eramus.qguis opo:teat loqui oc fomno 1 vigiUa. 
cum loquemur oe accidentibus babetie fen fu5. 
(LCapt; j"* oe actioib'' ^ms memo:ialis 1 cjctimatic. 1 
gj actiocs oiu^baf ^wtiifiiitiniftrumtisco^palibus. 
(P> rt^nil-l w;EfcmtatifumasDictionc 
^'•n^** DCDifponcimaginatiuczfoi 
maUs:Dcbctmi8nuclogDC oifponc mcmo/ 
riaUe.-z gd iterfit itcr ipfaj i cogitatiua in bo/ Xcrtm «9 
fi ej:timadi.(r£>icemn9 g:q: ejtimatibeft ejrcellctioi 
t'udc;:in aiaU^bus^q iudicatad modii adinucntc imagi/ 
natiois cii non eft ccrta.i 13 cft ficut id q6 accidit boi cii 
putat mel ce fo:didii:q: cft fite ftct co:i.£ftimatio cnim 
iudicat ita cc.i aia fcquit ipfa5 ertimationc.$iiiB iteilc/ 
ctus.pbibet. (caialia aut ■: g aiTimiliit cis boics no k/ 
quunt in fuis actioib'':^^!! 13 iudiciii octimatiois: q6 n5 
b5 Dcfcriptione r6iialc.f5 ad modii adinucriois q eft in 
ciusaio tm^qsuisf tutibus bois ^pterpfo:tiii ronisao 
ddat aU'gd^pter q6 i^tutes ei^itcrio^es oifferilt a ^tuti 
bu8aiaUii:vii cj: vtiUtatib'' fonop copofito^.-: colo;:.i 
odoy.': fapof copofitof ■: fpci •: ocftdcri).b5 qdi q no 
bittccteraaiaUa^iciusv^tusimaginatiua itcrio: cuiuf/ 
modi eft:q6 valct ad fcietias:': pcipuc ^t"^ fuc mcmozie: 
valet muUii ad fcictias^co g» pfert nobis ejTcrime'ta : q 
retiet memo:ia •: pfidcratiocs fingulo?j ic.b^. (ir*P»e' 
deamus aut ad agcdii oe eftimatioe Dicctes:q: 05 ingre 
re roncs pfidcradieftimatione in gbus n6 c6icetiteTlc/ 
ctusinbo:acj:timadi.f.cjiitcrappbedatiteti6co q fiint 
in fenfibilibU6:ftati5 vt fcnfus appbendit fo:ma3.ita vt 
aUgdoeillisintctionibusn^fcntiat.tita vtpUircs et 
iUisnec^jjfunt poft:nccgin ipfa bo:a.&iccmu8 igit 9> 
ipfac^matiofitmultismodi6.vnu6Cj; illisc cautclla 
^uenies in cegj cfta oiuina clemtia.fic oifpo infantis q 
cH nafcit mojc pedct ab vbcribus.-: oifp6 ifantis g cum 
elcuat adftadii 1 vultcaderc {latis curritad adbcrcdij 
aUcui.vt'ad cuftodicdu fc p aUgd ■: cii gs oculfi ci'' pur/ 
garc voUicrit a lippitudine.ipfe ftati^ daudi t ante^ itcl 
ligat gd fibi accidctej: illo.-: gd oebeat faccrc lug illud 
q fi fit na aic eius:': no babeat 13 p clcctionc. •p>:optcr 13 
et aialia btjt fuas cautclas nalcs. Cmi\£ rci ca fiit copa/ 
ratiocs q bnt effc itcr bas aias.-: eaf pncipiaq fiint ou/ 
ccsiccfrantcsptcrcoparatiocsquas ptingitaUqn eet 
oUqn n6 ee:ficut pfidcrarc cii iteUcctu.': q6 lubito i me 
tcvcnit.oiaicniillic veniiitieift^ecaiJtclaB oppben/ 
ditcftimarioitetoesq fiitc6mi>:tecii fcnfibusoecoqft 
obcft vcl^delhvit ouis pauct lupii. •: fi niiqs vidcrit il/ 
lu.necgaUgdmaU'ptulcritab iHo:Iconc5 quoc^ multa 
aiaU'apauet.©5acctpitrc6pauctaU'eoues.ipueniutcii 
ali)s abfq? oifcririone.bic e vn'' modus.Sli'' au t moduff 
cft ficut 13 q6 fit e cjcpcrieria:aial cteni; cu babuit ooUw 
re aut ocUcias.aut Quenerit ad ilUtd vriUtas fcnfibilis. 
aut nocumetii fcnfibile adiiictii cu fo:ma fcnfibili.t oc/ 
fcripta fticrit in fo:maU fo:tJja b" rci.-: fo:ma d''.q6 ad« 
iunctii cftilU.-: ocfcripta fuerit in mcmo:ia itetio OEatio 
nis q cft tter iUas.^^iudiciu oe illa.f.g7 memo:ia ^ fcip/ 
fias "9tr appbcdit 13;^: ocidc cu apparuerit ejBimaginati 
ua fo:ma ipa:tiicmoucbit p fo^ma.i moucbit cu illa^ 
q6 adiiictii fucrit illi:Dc itenonib'' vtiUbtis aut nocitiis. 
•: oinojpcedct in mcmo:ia ad modii motus. igquifitio/ 
nis g eft in na ^mtis imaginafiucf, cftimatio 15 towm 
fcnrict fimul.t videbit itcrione p fo:ma illi i:t B e mo 
dus g accidit g e j:pietia. vii canes tcrrcn t lapidib'' 1 fti/ 
fHbusifimilia.aiiqnaiitabcftimati^c aducniiit alia 
iudida admodii fititudinis.CTCii ent rcs baboeritaU/ 
qua foana piiicta cii itetioc cftimatiois in aliquo fcnfi 
biUii q piiictacft fcmg cu oibus ilUs.eu5 vifa fucrit fo:/ 
maeids: vidcbif itctio.aiiqn aut aiaUa oiffcnit in iud» 
ce g egct in fuie actionilHis vt iitc i^mte6cbcdiat.5d it 
quomagisegeteftmcmo:ia':fenfu6.frS5fo:maop'' 
eft.pptcr rcco^dationc.-: mcmo:ia.iDcmo:ia atcft etia 
aiaiibus.S; rcco:datio q cftigcniiircco:didig5obUtii srlimano, 
cft:n6 iucnir^vt puto:nifi in Iblo boie.Cognofccrcctcnii 1 rcnu.lc«.7.' 
aUgd fibi ftiilTc q6 poft ca oclctfi cft no cft nifi v^mtis r6/ 
naU9:fi aiit fiicrit aUerius ptcr ronalijpotcritce cftinja' 

Zltiic C i S>c aia Tlbarti^ 

cfoni8.f;qucDcco:atiir ronaliratc. 'P.cliquci.n.a[9l{afi 
fncmo:3t:memo:3t tih.&i vcro no mcmo:atmcmoKi' 
renooeriderjtnececogititindc.^mmo 15 ocftdcriti z 
bicappetitus foliue bois cft.*PwCco:datio f o eft rclatio 
adaligdqDbabuitcc in ata in p:cterito.'z imitatoifccre 
fc6m aligd z no imitat fc65 aUiid;rcco:datio ctcnim cfl; 
motus a rcbus appbciis ertcrio:ibu9 ad a lias.S ilr ov 

fxccwdaiio fccrccflmot^acognitisadicognitaadlJ vtfdant.T^c 
cozdatio ^ ell ingfitio vt babeat in ftituro glc babcba 
tur in ptcrito.oifccrc ^ no cft nifi vt babcat aligd i ftt/ 
^ niro.5teircco:datdcn6ituradid qditcditealiquaq 
fegtur acgfitio itctionis neccflario.fj ad modii fignop. 
Cn enis il bf id qd cft^pinquiHS itetionfcmoucf aia ad 
itetione tali oifpone q le ipfa erit.^i aiit fiicrit oifpo oi 
aerra q^uis fubeat mete fozma^pinqua aut ci1teao.no 
W opoacbit^jptcr 3 moucri:fic ille cui'' mcntc fubut li/ 
ber aligs: Q que reco:dat magifbi q fe oocuit ea .Tld til 
eftnecefle vtcii reco:dat lib:ii itetionieeius.recozdef 
etii tnagiHri fui oie bd.via aiit quc oucit ad oifcere. nc 
ceitario oucit noe.t bic crt fillogifmus i Diffd.frSunt 
aiitplericsboics gbusfaciliudedoifccre^ reco:dari. 
3[fti.n.narr bntcognofccrc nccclTaria momagbufda ve 
ro fitec6trario.Quida.n.cj:ilU8 i foiti& l mcmoater rc 
cin^.fs oebitis in reco:dado:eo g> e (iccc coplbnis q re 
ctnet qd appbcdit:f$ ml cii mouef :ata no cH obcdiens 
octioi^bus imaginattois. z ei'' rcpfcntatioibus. alius f o 
^rius cil illi. Oni eni; cttius rcco:dan t funt bi g magis 
Ijcipiut nutus.nutus cteni oQant motu fcnfibiUu ad aii 
0s itctioes.^t g fiierit QceptibiUo: nutui4:critcitiue rc' 
co:das.3Uus ^ e fo:tis in oifcedo.f; oebiUs in mcmo/ 
rando.q(i enim iter oifcere t memo:are prietas cfl. Zld 
oifcedu; eteni; neceiTe e vt ma fo:mc ttcrio:is fit maltu 
fadle ad ip:iritdii ei.ad qd no tuuat nifi bumo:.(rXDe 
motie ^ necei1artae(lma.a qua oifficuUcr ocleat q6 i/ 
p:elTu; efi in (lla.i ad 15 opus ell (tcca ma.t io c oiflicile 
briilla ouo (imuU^lUi^o funtmemo:io:esquo:p aie no 
biit multos motus.necp oifpgunf cogitationcs eo:um. 
Cn^lle cnt cuius aia multos b; motus t muUipUcce co 
gitatus no bii mcmozat .g mcmo:ia cu (tcca ma egct vt 
oia (it vcloj: ad fo:ma i ao ma; fhjdio.i vt bns illa non 
occupct circa aUa.vn piteri $uis (tnt bumidi. tn ftrmi/ 
ler rctinet.at'c.n.eo;p nooccupent circa q occupant afc 
raaioj::nec0mouenf abeoinquoHantad aliud. 5uue/ 
nti aut pptcr calo:^ fini.tj3ptcr moms fuos agilcs qua/ 
uis copTo Itt (icca:tii mcmoua eof no eft (icut memo:ia 
ifantiti i piiero|:.@enibu0^O3ccidit^ptcr bumo:eg 
^let in cis no mcmo:arc ca q videt.S; aUqit eic oolo 
reaut ira.aut cctcris b^.acddit cit; mcmo:ia aligd fire 
oifp6nirei.qitarraccidcrit.Ca \?o Dolo:is i irc.itriltitie 
no eft nifi q: eop q ptcricrut fo:ma ip:e(Ta fenfib"' inte/ 
rioubU3:q cii rccidit facit ilUid aut firc ilUus:Defidcriu; 

epcft quo<^':fpesfticiuntbocetia.@pcsaiitaUudellqj oc/ 

(ideriti.Spcseniefl imaginatto aUcuius reicit affirma/ 

2?c AdmBm ti5c aut opinioe q: erit.£>efideriii ^ e imaginano rei. x 
^apiketii ei'*.^ iudicare qd oelectabit inulatt adft te/ 

tJmM rit.Ximozaiitcftoppoiiws fpciad modiiprictatis.iSj 
Diffidctia vel Defgatio.eft ciue puatio.t bcc ota funt iw 
dicia C):timati6i8.(]r*3[udicemu9,5 ntic oc bis q oijcim'' 
oc ^mtibus appbedctibue QtaUbusi oiidamus q» ocs 
Ogutactioeefuascii iftrumctiBDiccteo.qj ejroibusn?/ 
tutibite id q6 cftappbcdcs fo:mas fingiilarcs c)ctetio/ 
rc6 fc*j affcctionc imgfecte abftractiois i fcpationis a 
materia : nccp abftractc aUqiio modo ab appcnditijs 
matcriificut appbcdiitfenfus cj:terio:ce:q6 cgeant in. 
ftruinetis co^i^aUbus manifeftit cft:bec enis, fo:ma no Capi* appbcditnifiquadiumatcricBmafcrint-rcjrtitcrintp/ 
fcntce.Cozpus fo pns n6 c cjctis pne nifi apud aUquod 
co:pue.'n6 cni; c pfcns aU'qit.'z abfcns aUqn apud non 
co:ptte:ncce b; c6paraticne ad i^tiite fimpUce fcd; pfcn 
tia ab abfenria;. &enis q? n6 ein loco rce locaUs no co 
parantfa5;pfentiailUvclabfenriaabillo:q:pittianon 
cadit i fifti;i fcgario ptitis nifi ad id cui pfcntat : 13 afit i/ 
polTibile c.nift cu piitc co^pc id cai jpfcntat .-z fucrit cov C 
pus vcl in co:pc.{L Ss appbedcdi fo:ma6 fingulas (o 
ciidii abftractione pfecta a ma.-z f ; puatione abftractio 
nis vUo m6 ab appcditije maUb'' : ficut eft imaginatio: 
necciTariu eftcria iftntmetii co:palc. imaginatio ctcnij 
n6 p6t imaginarinifi fo:ma imagtnabiUs ocfcripta ftic/ 
rit in eo cozj^.idcft ccrcb:o Dcfcriptioc q fit c6is \?tutt i 
co:po:t.fo:maenimfocratisqucDefcribitimaginati6e. 
fcdin eius figiiram : t cius lintamcnta i f m fitum fuo;: 
mcmb:opalio:umcircaaUa.qneapparentinimagina/ 
ti6c:ficut q? vidcant:ipofTibilc ctmaginari ficiit c : ni(i 
iUc Etes 1 oimefii6cs fuop meb:op fttcrint Dcfcriptc in 
cozpc.ita vtoimeftocs iUius fo:mc fintin oimcftonib'' 
ilU^o^pis^idcft cereb:i.t ptcs ci'' in ptib'' ilUu6.(r*(^e/ 
moueamus aiit fo:m j focraris.t ponam^ fozma qdrati 
a.b.£.o4bittDimeftoncftnitatlocu.i qUtate t oime/ 
lione.i oiuerfitate angulo^ num^ ro.t cii anglKseius g 
fiit.a.b.?iiigat ouo qdrata itcr fc cqlia:quo^ vnt'tq6(s 
babcat locu Deftgnatii.f; fint fifia in fozma.-z c^tota co/ 
fitai6e qdrato:p oefcribat qfi aUata ftgura.i3 m6 fingu 
laris.vna numcro exns imaginatoe.^iccmus g q> quo/ 
dratii.a.c.;.u.e aUud numero a qdrato.b.t.b.i.t cccidie 
imaginati6e.;.u.ad oe^tra pte ei'' fccatu ab co fttu ima 
gtnari6is aUquo in imagt'ati6e.TlecefTe e atit vt bcc oif/ 
pofirio ipfo;; ft t.aut^ptcr fo:ma.c.d.qdranire:aut p:o* 
pter acciTS qdrature qd cft^puii illi:autj)pter ma$ cui 
Cpzimit .3mpo(Tibile cft aiit altcritate cop ce fc6m foz' 
ma qdrature.3[a eni; pofuimue ca fttia.-: cqlia. i pfoz/ 
mta.^mpofTibilcecna B ee ej: acciiti q6 fttcij7p:iii.p:i 
mo q: ad imaginsfdti iUudoertrozfu; no e ncccfTecade 
re altqd acctis in ea:q: n6 ft 1 15 nifi ^ptcr gtcs matcrie. 
S>c6o q:ip; acciiB auteet aligd in ipfa c(TcntiatV:auteec 
aUgd q6 bfctee e^ c6parari6e fui adiUud.cui''figura ef/ 
fct figiiraabftractaab aUqtio biitc b^ imagtarione: aut 
cet aUgdqd bfetce ei: c6parati6c reccpte matcric.Jnu 
pofTibilc eftaiit aUgd ctus ce in fcipfa c% acciiribus quc 
fijtei45paa.Tlaideeauttfegabilesiutfcgabiie:ipof!ibi 
lecaiitifcEabilceeecntialr.nififticritifegabileaboico 
q6 coicat cii eo in fpe.Cr£>uo aiit qdrata po ftiimus cq/ 
Ua i fpeg nullii eo^ b; acciis ifcpabile q6 no babcat al/ 
tcp.'3ftctpolTtbilccvtin x^tutc indiuifaficuteftDiuifto 
^utficozpaUilaccidatacdie aUcuicq6n6bcat aU6: q6 
cftilU^^fo^mcciieoipfulJ^fitvnu indiuifu;q6cft i^tus. 
ClJmpoa^bikcnctiaee fcgabile.Dpojtcrctcni; vtcii 
rcmouerct illud fcpabilemutaret cffo^ma in imagina 
ri6e,iimaginatio n6 imaginarct .ip; vt cft nifi cii co c6/ 
iungerct ilUtd.(L Cii ^o remoucret mutarcf imagina/ 
tio;aut n6 fic imaginaf illud ca alicui'' q6 adiiigif ilU. fj 
imaginaf iltud fic quociicp mo fticrit cius Difp6:imagi/ 
nario quocp n6 p6t poncrc ip; acctts in altcro vt fiat fic 
pmi.f$quadiu fttcritin illoeritftciimaginatio vidcbit 
illud.ficita vtn6attedatadaU'udq6 adiusaf tlU.5m/ 
poflibilc e atlt.vt qlc 15 oicaf dc intcllcctu.i; 15 oificrcf 
^bti vfcp ad ei'' oifponc.ibicaf g gd e q6 fccit oilponcs: 
q: app:op:i3Hit ilUtd bac Dsfponc.f.poncdo fcpantm ab 
alio.irS; vli aUgd e q6 adiiigit intcllcct'' q6 cft oiffo 
Dc):tri'Zfiniftri.Qitiaciipiii)Ccritqdrato.DitT6ne;De]C. 
tro:fu;.fictpoftea oqctrii.^non b; aiitbac oifTone nid €liiartc 

rcsitclUgibflis xVisizin b'^c{timpof({bile.e(\:enUres 
pofita q requttpoftuone in fozmado.f; B ringularts qf> 
non e(t c% pofiH'one.nc<:g fo:tnat in imaginatoernifi fo: 
1113 appbefa cf icn fato aut c]c oiuerfitate finis.i oefigit 
f ifa imagin ata illa cade ec ipofTibile eft oici bic ee oif/ 
finitione.i noaltcrius.': no poti'' jppter aligd..pptcr qd 
05 bfc additione buius oitFinitioie fine altcro.necpimai 
gitiatio ponit ea fic.ppter I3.f5 imaginaf fic fubito:eo q> 
iti cit tn fe.no ^ptcr pofitione ei^iimagf nat B qdratil 
fl ocjxro.i ilUid a finiftro no^pter aligd q6 fit adiiictfi 
ifti vel ilU'.poft^ aduenit cisifiat boc finiftrii 1 illd vep 
trii.f5 iti actioc itcllccms oiffo finiftri 1 oifFo ccj:tri ad/ 
neniut qdrato.cii ipfu5 e ia qdratii cui no accidit aUitd. 
ficut vnii vle alij.ipoittbile e(t enivt ftabsliaf in itellc/ 
ctu.s fioit vlc adiugif alij vtli.fic t oej:trii 1 finiftruj. ■: 
eU'as appeditias addit itellect^ vfi p oitfones: ita abfcp 
•liquo qd accidit ilU. z vt fit aptii ad accidendii fibi aliV 
gd in imaginatioe^onifiitetiofueritfingulariscti eog 
q6 fit fingitlaris no apparebit imaginatioi.': .ppter boc 
poffibile cH potctie itcUectus.piugcre vna itettone cu; 
aU3admodiiponedi.f3nifipmiiqdapget in imagina/ 
tioebabueritfitiiterminatualiquecii ocfcribif in ca: 
n6poteritciponitermintts.giaocftructiieft bac fcga' 
tionc ce ppter acciie ircpaWIe g fcipfuj.aiit fe^bile g 

fc lcipfus pofitii.<EiM'i:emu3 etia g? ipolTibile eft 15 ce cj: 
cdparatioe fui ad aUgd .cuiue bec fit imaginatio.mulp/ 
nes eni) imaginaf q6 no cute fi vnii qdrato:^ imagina/ 
to;2c5paratione5babueritadaUq6co:pus.t alte^ q/ 
dratu ad aU'ud:ipoiribiie e eo^ fub5 eeindiuiitbile.vnii 
eni5 qdrato;: imaginato:p no plus 05 bf e coparaticnc; 
ad aUq6 quadratii fo2infeco;:.q| ad aUud : nift )! ptis/C' 
rit q: cdparatioe co:Bis.q6 eft fub5 ilUue.t fuftinetis iU 
lud.in q6 no cadat aUgd.t ttic fub5 ilUus erit pter fub; 
iftins. gf tus erit oiuifa q no oiuidtf tn fcipfa. nifi< oiui/ 
fionecfinquoeft.eritgcoigalis.tfozmaeritocfcripta 
in co2pe.g tpofTibilceft ouo qdrata fepari in imagiatio/ 
ncppter fCBatione ouoji qdratojrq funt e)ctra:i jppter 
c5parationeeo;z:reftat g vt fit 15 aiir ca fcgatiois oua^ 
Ztia q funt in ^tute recipicte.aut oua^ portiii q funt m 
iftrumeto quo opaf ^tus.f^ quotnodocticg fit q6 oc 13 
iteUigimus B eft:q:.f.bic modus appbededi no pficitur 
nifi i?tute q pcdct ejc ma cozgaU.g oiifus cft q> appbcit/ 
fio imaginabiUs no nift co:ec Eficif .(T t)oc etiam fiet 
manifeftiu8.B b qz noe imaginamur fozma imaginabi/ 
le.ej:epUgfa.fo2ma boismaio^eaut mino:equa (fpice 
rcmus.i unc oubio maio: oefcnbif in oUquo.t mino: i 
aUo.q6 no cft ilU fircfi enis oefcribcref in eo.gj no eft il 
U fite.tunc oflTimiUtudo in imio:itate 1 mino:itatc aut 
effet e^coparatioe ci"^ quo appbedif fo:ma aut qccom/ 
paratide appbcdetis.aute]c coparatioe oua;: fo:ma;:.i/ 
pojfibile cft aiit ceejc coparatioeei^^^ptcr q6 appbedtf 
fom3:mnUeent5e]i: fo:mi3 imaginabiUbus funt apptc 
befe no gaUq^ vllo m6:aUqtt aiit maius 1 minus e fov 
ma vni'' fingularis.ipofTibilc cft aiit ee g ca5 ipfaf oua/ 
ru fo:ma?:.?ueniut aut iri oiffone 1 eentia. fj oifferiit in 
m3io:itate t minoafatcg no c iUud ej: ipfis : reftat g vt 
fitcj:c6parati6e recipictis.na fo:ma aUqn ocfcribif in 

£ Eteei''!ruio:e.taUqnioefcribif in ptcd^^inino^cCC^te 
ipoiTibi le eft nobis imaginari:albcdine 1 nigrcdinej in 
vna fo:ma imaginabili ita vt vtracp illa:p fit ifufa in ca 
fiinul:f5 e poffibile in ouab" gtibus ei^^quas appbendit 
imaginatio 0ircreta3.fi aiitDueEtcs no feparan f toco. 
f5 oue imagmat6es oefcribunf in aUquo idiuifibiU.tuc 
n6 oifferiit in ipoffibiU 1 pon.g oue ptcs oifferunt fitu. 
aut imaginatio imagtnaf ca» cu fint otfcrete in onabus €luarta 10 
BtfbHS.(i f aUgs oi^erit h 1 ^ter 15 etia ItcUccnis.rndc 
bimusoicetes cp itcllectUBappbeditnigrcdineialbe/ 
dinc fimul iti vno tp^ ad modti crededi.t negat fiibs ea/ 
rii ee vnu:imaginatio ^o no imaginaf eas ftmiil ad mo 
dii fo:m3di nccg ad modu crede'di.q5Ui6 actio imagina/ 
ti5i3.n5 e mfi od modu fo^madi.t n5 afr:q: n5 b5 actio/ 
ne arr.cii ai^itcognouerisb in imaginatioe ia cognoutfti 
Itcc in efUmari5e q qcQd appbedit n5 appbedittlUid no 
nifiin fo:malingulari imaginabiUlTcutoftedimus. 
CTCaptm 4.'" oe oifpofitionibus virratii motiuaj: 1 oe 
^pbetia que fit viituribus fenfibilfbus. 
— — — ^^a^d^Mri aiitiamtoairifumusocftu 
X^iiqilki tiVappbcderibusaicfenfi/. 
biUs.05 loqui oe f tuteefmotaia.oicem^igit 
cp aial CU5 vuU aliqd Qcfpit fe velle:aut imo/ 
ginaf id:(ienin5 Qciperct n5 ttectcret 1II6 q> 
rere e motii.Tloaiit 15 velle b5 cj:aliqua i?tutt"i appben 
detiun^nttes en i appbedetes n ibilaliud fdciii t nifi iiidt 
carevelappbedercfenfuautefttmattoe:c(Ji^oiudicant 
vel appbcdut fenfu aut ex^mauoc: n5 neceffe eft ep 1$ 
iUud veUrboies cni puenifit in appbededo q6 fenrittnt 
timagfnanf .&C65 15 fcntitlt t imaginanf f lUid:f5 oif(ef 
riitfn veUciUitd q6 fcnriuttimaginanf .jbifpoaiitvnf* 
boie ctid oiffert in I5:imaginaf enf5 cfbil <z vuUflUtj fn 
bo:a famfs.fj n5 vuUfUu fn bo:a fattetati6.3tegcft bo 
no;: mo;: imagfaf pcupifcetfas turpc6Ji5 ttt vult iUos. 
alius aut viiU:i be oue oifpones no funt foUtts boi6.fed 
etta oiu5 aiaUii.oiffert aut voU^itas^q: qda eft adbuc oe« 
biUs: qda ^ fa f ta roboiata.q) n5 oeeft cf nf It cffectua. 
voliitas aiit n5 eft oefider(ii:q: aUqti robo:af voUitas. 
(S oefideriii n5 aduenf t motuf aliquo m5. ftcut imagina 
tio ffrma e:neqstii optaf q6 fmaginaf.cuautfirmaf oc 
(ideriu. obcdfiitd f ttttee motiue^ no faciiitaliudnifi 
^remufculoscc):tedere.noe'atlti5 fpa voltitas.nec^ 
ipfu5 Deftdcrfii.n6.n.gcgdpbibef a motu.jjbibef ve/ 
l^cmctia voliitatis. vel a oefiderio:necp tit b5 obedfetti 
aUa^ ^tutwq ttfi mouere folet q fut fn mufcuUs^b^^aute 
Vtutfs volutarisramf.fiitfraeirafcibiUs t^^tus pcupi' 
fcfbilis.illa aiitq vuU oelcctabfle.tq^ putotur vrilcad 
acgredti eft pcupifcf bilf6.q 1^0 vuU vicerci id q6 putat 
nociuu repeUerecfti'rafcfbtT.aUqti at fuenfm^^fn aiaUb'' 
affect'' n5 ad pcupffcetras fuas^fj (icutafltcf^efqjpcEit 
cf rca filiii fuii.i Vfozie circa vi^ fuii.iilr e id q6 afftctot 
e;:f re a caueie vcl a c5pedibue.bec.n.qBUis no eft cupidi 
tasfturis?cupifcibt'li6:efttitaUq8affect''pcupifcentie 
i^niris imaginariuc)?turiaiitappbedetiapp:op:iaf fn 
eoq6 aCTibedft : iq6 agftat oe cfs q fcmp rcnouanf .auc 
oe fo:mf3 oelcctame'tii.pp:it't.Cii aiit Dolct:q: amifit il' 
Uid:cupit tlUid nalitenoefidcrateni^ttisoefiderariita 
mouercadiUudiftnimeta:ftcoefidcrat ej: pcnpifcetia 
1 ira ad id q6e puU:b:u iter iteUigibiU'a:bf g ej: pcupcfcd 
tia itetio volutatis ad oclcctat.onc.i c;c \?tute afttctadi 
Dcfideriii.t q: ira bf itetio voliitatis ad victo:f a.!S5 qc 
f nite affecta te bf oefideriii.6 il r etii cj: imaginari5e q> 
^p:iii ell dzcTi: iJnite affcctatc ocfideriii. Zimo:aut 1 
Dolo: 1 triftitia funt oe acctiribusirafcibilisjjptcr com 
motionc qui bfit vtutcsappbcdetes.Cii.n. moucnf fc/ 
quctes fo:marione itciUgibileantimaginabilefit timoi 
cu ^o no rimet pfo^taf ■: accidit d ide DoU>: vfi vcnit 
ira cu n6 pot rcpcUere ill6:aitt cii rimet adiictii ei'': gau/ 
diu aut q6 e ex nt6 fepatiois e finis b'' \^tutie:f5 pecunii 
cuge 1 cibos appeterc 1 pcupifcere coitii.-z bis filia fiint 
c^ ^rate bcftiaUpcupifcibili.C ^olariii auti goiidiuj 
fiitocaccritib''ftutuappbcdctiii.i^turib''aiitbumani& 
acddiJt oifponcs q funt cfs jppc oe gb'' polica Uxqmur. 

^Sufc C 4. a g>e ah Tlbartfe <r Ufrtiw aute oeddcratiiia feqnit bas vtutes pdictae, 
Cti cni5 itedtt eius vis bfidcrai.beaiif oes fcquunf vir/ 
tutC9eftimatiu46:no eni oppetiit aliquo mo nifipoft^ 
cllimauerint volitii.aliqti aiit eft e]rtiinatio:f5 no eft ibi 
V0liita8::?tf git aliqii cjc reb^cozpalibua ad q repellenda 
mouct na ; vt illos moiua fequat cftimatio:i vtttlc '(w 
tesftntpozescHimatide in acti6efua:rtcut plcriic^cfbt 
matiooua'ti^utesadeftimatione.i:ftimatio etenis bj 
0ttiU5 iter ^tuics appbcdcies in aia iib^^^cupiditas aiit t 
ira biit ottius iier i^tiitcs mouetes quas fequunt i^tutcs 
Oefidcraiiuczocidci^tuicsmotiueq funiin mufcuUs. 
dfirtcemus nuc q? actioes iflc i q> acciitia ifta fiit e^ ac 
adctib' q accidiit aie-Ss oii c i cozgc^q no accidut ei niR 
;pptcrpfouiiicoiEi6:iiotrabiJtfecii coploncs cojpop; 
acddui etipfa cii acddiit coptoncs in cozpibusrqfda enl 
coplones fequit aptitudo irafcedi.": qfda aptiiudo cocu' 
pifccdi:'; qfdi pauoi i limoj.Quoziidi em$ boiu5 facics 
difaciesirafdbili6.gptcftantfacicifue:q:citoirafain/ 
tur.Quidiatvf timidus i fozmidolofus g fozmidatt 
dto terref .t)e igr oes oifponcs no fiit nifi cp yfoitb coi 
po:i8:f5 oiuerfis modis^qfdienis pndpa Ir b5 cojpits^fj 
t0qpi bm aia5.q(di.n.pncipatr b, aia:f5 e;c ^cpicoi 
po2C:qfda "io b5 equatr.CSon^^.n.-i vigilia ■: cgritudo % 
fanitas fiit oifponcs co:gis:quo^ pndpia in ipo fiit. fed 
no b5 ea co^p^^nifiet I^qj e biis aia5:imaginatio ioica 
cupifcetia^t ira x b? fiit afcfj c]c 13 gj e biis co:pu8:i funt 
coEisep 15 g? pnciparr fut aic ipfl^^coBisiq^ius fint aic cj: 
P qj e biis coip^^no oico ei co:Ec.0itr foliicitudo oolo: 
tr iftitia -z memo:ia:bo9 nullu e acciis co^pie cj: 15 g? eil 
co^p^rfs fiit oifponcs rci piucte cij co:Ec:nccp fiit n id cuj 
eft oiiictio cii co^bs gca co^p^fs.ppicr aiam:aia.n. bj 
ca pnciparnqjuis bcatilla ep 15 q? e biis co^p': no oico 
out cp beatilla c;cco:Ee:f5 oolo:e b5.pptcr i?bera t^pter 
l^mutattone cdpronisrtB occiis bs ee i co:Pe.!Solutio ar 
ptinuatiois.': coptb fiit oifpoes co^eis ej: 15 g> eft co^p' i 
ctiaBoolo^bjeeinfenfufcntietiftfcdjQJe fentifo f5ca 
co:Bis:Vf at fames i cupidiias ecb' manerici.f5 ej: ima/ 
giatoe 1 timo:e t Doto:e lira ^ncipalr accidit palTio aic. 
*n6.n.iravtoolo:fc65gjciravroolo:e paflfio aliq e;: 
paflionib^cqoolo^ciferiitco^Ei^^uisfequaf eas paflfio 
co^gatis oolo:e iferes co^Etficaccefio calo:(9 aHrej^tin 
ctioei'' tb^.IS.n.noc ipfairavcloolo:.f5 quoddi quod 
pfequif iri vel oolo:c:noe at no negam"' ei meU* vt ba / 
beat atigdaia cj: 15 g» c rco:ge:qd poftca fequanf f«ffio/ 
ne9ico:pc:qfiit j)peco:efs: imagiatio.n.c): I5g>eapp/ 
befio no e oe paffioiViqs bj cozp^pnciparr^qguis poftea 
vp. imaginatioc acddai vt tcdat aliqd mcb:o;i.l5.n. non 
bj cjtca naU.^pter qui oebeat coptb Bmutari: vel calo: 
ougertvetvapo: gtiari:g oiffundaf in meb:»:ita vt ep 
tedaf .Ssq: fo:ma bf in eftitnatide:fecuta c pmuiatio i 
f. coptone 1 cato: ■: buiditas i fpiis.£t nifi ciTci illa fojma 
^ no bfctnSgdmoucretca.l loaiitDicim^^adfiimig^ej; 
ata folct ptigcrc i ml co:gaU gmutatio c6ptoni9:q acc^i 
rif finc actoe % paffioe co:paU. :ia q> cab: accidai no ej: 
catb.t frigiditaa no e% frigido.Cii.nimaginaf aia aliqtii 
imaginattone i cojroljozaf i ea:ftati ma cojpalis recipit 
foyna btite c^patione ad ilta aut cilitatc;q6 fit ob }5'. g> 
aia aut ee^fuba aUcui^pncipiop qveftiut mas fozmisiq 
f iit i cis Diiantiii ipfis.aui b5 po:c coparatione ad ipfam 
fubam cJ3 ad alii.i f5 fit cti pficif ea;: apiitudo. fs g? plus 
bcant aptitudis.no fit nifi cj: pmutatioe cjUtatiB fic pdi/ 
jamua.pterticp aiit n6 pmutanf nifi p pria q fubfiftiit in 
eia: 1 qfi gde 15 pnapia vcftiiit rna5.fo:ina pftituetefpc'5 
nate.no eft logc gnveftiiteas qliiatib^^^iia vt ad 15 no fit 
ibineceiTanu9tactU8:ne(^actionc(^ pafTio cozgatts;^ £^pt ^«cniate):prictatc:viifo:maqeftin afa pndpiiicftci' 
q6 ptigiiin ma:ficut fo:ma fanitaiis q c i aia mcdiciq i 
pncipiii fanitari6:q accidit 1 in atio pter l5:ficfo:ma fci' 
niiaia carpctary^f^ 15 no adduciitad illudq6.pucnit cjc 
illis nifi 2 iftrumeta 1 aUa mcdia q no egct iftrumentis 
bi9:^ptcr oebilitate.-zjJixerociofitate.aitede oifponc? 
ifirmi cii credit fc pualefccrc;aut fani di credit (e egrota 
re muttotie8piingiicj:15 vtcii co:robo:af fo:ma in aia 
ciu9:patiaf ej: ea ipfi'' ma^i^ucniit cj: 15 fanitas aut ifir 
mita8;i cft actio bec cfFicacio:. 1 $ id q6 agit. medicus 
iftrutntis fuis.i med^s.i .pptcr 15 bo pot ambii la rc fug 
trabe q eft in media via:f5 ii pofita fiierit pons fup aqui 
^ftmda no audebit amlxitarc fug ei : co g» imaginaf in 
aia ci'' fozma cadcdi vcbemetcr ip:effa:aii obedit na ei" 
1 virtus mcb:o:^eiu8.': obediiit cius prio.fad e]cigcdu$ 
1 ad amt>utadii:gcii ec fozma?: ip:efTu5 fuerit in aia 1 c6 
ftat af e g» btti ee:pnnget fepc maj pati ej: cis q folct pati 
cj; cis.i vt babeat ee.j3i aiit 15 fiierit in aia coi q cft ccU 
1 miidi.polc cft tiic vt eius opatio fit ad nas toti^.Si fo 
fueritinaiaparticutaripotcrit opari in na particuUiri. 
XDultotiesaiitaiaoeaf inco:pcal(cno ficut in jp:io: 
qucadmodu e opus oculi fafciniti9:i eftimatioisopan' 
tis.^mmo cii aia fucrit pftis nobitis fifis pncip^s obc 
dicteimaqcftinmudo.ipatifc]cea.iiucnifinmaqc' 
gd fo:mabif i ilta:q6 fit^ptcr 15 g» aia bumanaififui po 
ftea ondcmus:n6 eft vpzeda in ma fua:fed c^uides ci.£c 
qit gdcppter biic modii colUgattois potipfa permutarc 
m35 co:po:alc.ab eo q$ eicpcteljat ma ^{''^tuc no eft mi/ 
riifta{anobiU3ifo:t(lTima trifc^datogationc fuamin 
co:EC^po : vt cu no ftierit ocmerfa i affectii illius cojpic 
vel^mctcrrz ?tcr b x fuerit naturc puatctis oMtie i ba 
bitu fao ianet ifirmo0.i DcbiUtct p:ouo9. 1 piigat puai i 
nas.i emutari fibi era.ita vt qj non eft ign is fiat ci ign is: 
1 qd no eft terra fiatd terra.i p:o voliitatc ei^ptigii plu 
uie 1 fertiU'tas.ficiit ptingit abfo:bitio a terra 1 mo:tati/ 
tas.i 15 totu^ucniat f 5 virtute itetUgil?(lc.oioeni pofTibi 
lc eft vt comitcf efvcttecc id qd pendct cjc gmutaiione 
matcrie in pria.Ha m| obcdit ei nafr.i fit qc ca f 5 g? vf 
ciu8 voliitati;ma icnis oio eft obcdics aiei 1 multo pUts 
obedit aie $ pr^s agetibus in (e. g t bec eft ctia, vna oc 
^pctatibug ^mtu^p|3aliii:an 15 fliit ii oidm'' jjpetatc q 
pcdetej^^mtibusd^^imaginabilib^.q c.ppeias j^pBalis 
pedcs ej: i^mtibus fcnfibilibus appbc'dctib''.15 aiii edp 
p:ieta9p^ecj:fmtc fcnfibilimoiiua Dclidcratiua.qjp 
uenitcj:aiaj3pr7CDignio^i8.ppl5ic.£)iccm''aiitg'i\»ftcg 
oftedim^^oes \^miC8 fcnfibites 116 bic actione nili jjpter 
co^J^^ieeiJtutii^ecasfitccvtoEcnf.tijc \5tutC9 fenfibv 
les no fut fic vt open f .nifi du f ii t co^po lee.g ce ea?r c e.e 
co:Eatc.B no rcinanct poft co^p^.CT^i afit loattifumus 
in nf is tib:ispbfci8 occi aptiiudinii fingiilariu. quarii 
oiuerfcfiitimaginatioe9.if5 Diucrfitatcfuaf oifponus 
odgaudiu.iooU):ei iriitrigllitateiodiii.i benigni/ 
tatc.ic.buius ^bii.cuin6 iuenif apudantiquos pdmik 
in oifiictioe 1 Dcctatioc.i fumaf inde. (£ 3fn«e" ''"' aiit 
tn ej:cmpUiri.vnde iranfcripfimus foUa que non funtoe 
ej:cplari.iirafcripfimu9 ideficut iuenimus.i bcc funr. 

CT^^aptm 5"' oc editione aiwbaixetb. 
rssSS^ ^rir ^"^''^"cib iurganue^bcfuntoiftin/ 
h1^^ ^^ Cti6esej:trabuctib:uqua9cg6tra/ 
tniE-P^llK ftuU in eii a lib^igpBpcis in gbus cft qd pci/ 
pitacto:pcipu'',!ctplurc6Cj:ci6 funt ej:cpi/ 
ftola quas fecit dc fpebus cojdiiitn ad vnum 
amico;: fuo;: iniroducentium ; oicens ncc vita ncc vlla 
Efcctionu5 autbonitaliieft retenta apud pjimii pncipiii 
in puma gcnimra.&3 receptibiUa quidotg funt carecia Bidr.pd. 
fcilftrctia. 

p cail.q. 
45.f gcn 
citr- iliidc 
.r.p csn. 
fcn.5. coU 
J.circa 
mcdui* n aptfntdfc rccipiedtca.Tlo eni oc rcccptibilccft rccepti 
biicoisreiiiioiporeclana recige foj^^enfisapaqcifte 
lana;necgaq veritatebumanitatisipfacjciftcnte aqtia. 
CojE£> aiitmundana no rccipiiit vitam cficcptie paucis 
nuotmcrnra.^dnud:q2co:ga:no vtuafunt elnta q'' 
tuoj^iqdcftciajppinquius in na:i mefura:qz coUcctto 
qtuo2 ctnto^ no b? quatu adtotii mefurifcnfibile.Tio 
cllaucldgciterfbellaefi^aecealigdqdert maiiis cis.f. 
collcccio:quccft fub cclo. @)7llogifmus autc; affirmat 
Qj bcccoUcctioin coparationcciraitifatHrnieft qfi pti/ 
cti'i in circulo:quato cni magis in copationc cius qd eft 
fupza circulii faturnt.;bcidc oemfaco^cs cenct q? cd p:o/ 
pcerqu3bccco2E3 norcdpiiJcvitc fozmas^bec cft.f.qi 
oiucrfafueriitabali)s co^pib^fimplicibns i copofitis 
Viuis:boceft:q2fucnarii priarii:naeni vniufcuitiiqj eo/ 
ru b5 pria nam:'Z ob boc fueriit rcmotiflfima a co:gibus 
cclcftibusXoJEai^o cclcftia fucrut apta nobiUbzi modo 
xite cozpo2ali8:bec aucctnca func nimis rcmoca a vica. 
CT^ncopoficis vero pplepo fragic i ocbilicac vericatcs 
pricC3tis:topcract'n eis fo:ma cdple]cionie.Cdple]cioat 
cftmcdiu iter 5ria:mediii vero no bs pria. £tioadapca 
tur pUts ad rccipicdii vita: vii c6plc;:io quo magl acccf/ 
fcritadmcdiiicdplC);ionatiiaptiu8 fietad rccipicdum 
augmctii pfcctionis vitc.Cti ^o cepcratiiHmii ^ent.ita 
Vt pria cqUa ftnt in co^iopcrcnt cqualr : coapcabit gfc/ 
ccioni vice ronaUs^fttis vitc cclcftis.bcc ault aptitudc cfl 
tn fpu bumano.0pi}9 ^o butmn'' oio cfi: gdda q6 giTat 
c)c etfltis:icffigiac vultus ad fititudinccelcfTiit co2pc|;. 
Vti iudicat oe co Dicctcs:^? fic fuba lucida:'z io fpusvifp 
bilis vocac radiu8:'z lupvn^zaiagratulac cii vidctluce 
tmotcItatintenebjifl.^pfacniUtjccftcoparataci^^vcbi 
culo:'! pfo:tat Ep ca vcbicutii ci^^qdcft fpuis.aii tcncbza 
25 cft pria.(EUf aut gp fapietcs i fequaccs co:p pfcnfcriit 
inboc:9)gaudiu:';timo::'ZDoloz:'zirafunt q: pafTion!/ 
bU8j7pzt)sfpiis9 cflin cozdcvn ois pafTto queintendit 
ircmittif n6cj:cac)arifeca:non comitat in fua itcnfio/ 
nc 1 rcmiffioncnifi aptitudinc fube patiet1:auc cf ibilif 
tace.Sapietc6 atoifti^criititerpocccia laptitudinc-qz 
potccia cft fug pria equatr.apcitudo vero no cR fup^pna 
eqUtcnots cni bo p6c gaudcrc:'^ trif}ari.&cd co^ ^da; 
funtaptiozcs gaudio:autcrifh'cic:ntrcciacfliudiciu3 oe 
ira-z timo^c^talgspafTionibus.ZDanifeflucfligit Q7 13 
cp fpus cH gaud^ aut Dolcns in potent(a:aliud cfl q| 1? 
gjcftaptio: advniieo:p:viivf apntitdocfTegfcctio ei' 
q6 efl in potetia in cogationc vni^of^fito^r^CCCoftat 
igit cj:bocgjfpus:qu9uise;;boc q>c(t fpiisin potetia. 
fimul b5 oolcrc i gaudere;n6 tn cft ei oc eo:q6 incclUgif 
oc aptitudine:nift vnucop. Crt)eidcmanifeflu5cflg> 
pocencia vcriufc^irto:pconcomicac aia^cii fubt)ciaf ^'z 
Qjapcitudo fignataad vnti co:;: n6 c6comitaf ea^ftd ac 
ciditci et aUa ca.Saudiii cnicfl DcUtia:ois aat oeUtia e 
a|:^:cbcnfioEfectp:acgfiiionisj)p:ievirtutiappzcbcn/ 
dentt:ficutfcncircDulcc:xodo:e bonii fcnfu:pc(pcrc vin 
dicca virmci irafcioiU^-z scijs.c fpcs \?tuu' cogitatiuc -z cfti 
matiue.Ois aiit gfccno c rcs naUs:'^ cp.Oisaijt gfectio 
rciqueeftnalis ^Jtuti^cf^DcUtia:'^ cp.^^oztafTis accidit 
aliquibus virtutib'' no Dclcctarinifi cii oifccdif a Difpo/ 
fitioRC n6 nalt:ci: q putafgj Dclectatio fitcvceiTus a oif/ 
pofitionc no nali:e;c q putaf q> Dcleccatio fit qfi pmanc 
tia in oifpone na U no polTit ec oelcctabilis. (£ TDic aute 
errosno accidJt nifi pg acceptioneaccidctat^ p fuljati; 
^ppicbcfof cni qda/iic q no appzebediif nifi ex pmu' 
tatioe fic tactibiUa.QuaU'tas.n.n6 fentif nifi ou mcbnl 
tagcna ftierit priii ilU qUtatic): q patif. Cii at Btulerit i 
gcuerir paflio^qUtas fictcoplqcio reebzi:ftcno fentief . Stnintixm zf Ois.n.fenfuflati^pinutatioe.lliHitBmutatc^Jfei^o. 
-^iobiisecbicanoDotecc^rcato^e vcbcmcci.g vcbemc/ 
tio:eflcato:cfeb:i6acute:DoIetaut btTsfcb^c acuta.ejc 
mino:ecaIo:cg)ficiIIe. Cato:.n. ctbicc ifttriip c mcb:i8 
qfi ppfo ilU}p.Cato: i^o fcacutc cjcnc''^ mebr);-z of i a c6 
pt'oncrneb:o:j:.mediciatiponutnoifi^p:iiKi q6 c:fic 
ctbica pnemalacqtc^zciqdcftficfcacuta pncmata o»/ 
ucrfas.mani'" c igif Q) ca n6 fentiediid q6 cgctii Dcpfe/ 
ctionib'' fcnfibilib'' cfT pitacioapp:cbcdc'dt.Ca \5o oclc/ 
ctarionis i pn^cpc^adDifponcnalec bfcappbefionc:f5 
qzbfeappbefioneficicjcituaDifpon^no nali.io c>tiQit 
ce octectatione i cpiw ab itla^-z putaf B ce ei^^ca^fs no eft 
ita.Tla ca e bfc gfcctione:'^ nibil attd:'^ I? cca Ddeccacio 
ni8:f5 ca apritudis ad itta.b eft.vt Dclitiofus fit l fua mo 
Uo:i Difponc i $co 'z q It':'^ vt no ftc ei'' fuba Dcfcct^^nccp 
Difp6 no nalis ci'' q6 e i illo:f5 in $to 15 e.vc fpus dlccta» 
fitmtte$iitatlpBl5robo:afvfci''.£jcauginto.n.fube 
in q§ritatej)ucnit3Ugmetii f tutl in robozcfuo.ficDccla 
tii eft in piiciptjs naiiil.CJte EE l' Q' Ipiis cft multus; 
magna ^s ci'' ftat in pn'':'z ci'' magna es oilataf :fic fit in 
gaudio-zinDciitijapaucii.n.fpiisrcftringitna.^zrcmo/ 
uet in pn":'^ no pmittit Ditatari.©5 in qUtate 15 eft vt co 
ple^cioci'' fitopcima.-z tujccfficmajria:'^ fimitlima fubc 
ceU'.l3cauc cac fun tapritudinis ad gaudium i DcUcias. 
CCCotrarieatbo^funtcacaptitudinieadDolo^e^zmc 
ftitia:quecti cognitc fiicrit in Dclcctatioc q eft qfi gcn': 
fcicf ct t gaudio.qd cft vt fpcs.g fpus g eft iii co?dccum 
fiicrit mult^;'^ inrta ma:c)c q fit:fiterit jsjrim" ptinuitati. 
'zteperatcpni8.intenuitatc:'zfpifTitudt'nc:'z tu^ ci^^fitc' 
rit rcfptede9:erit aptifTim^^gaudio.Cii at fincrit puc qua - 
titatis:'^ ma fiierit pauca fic i pualcfcctib'' q gracilcs fut 
ejc ifirmttatib'':'^ i fenibus:-: n6 fiicrit tcpcracc pnis:fic c 
in egf is:f5 fi facrit nimis fpiiTus i grof1(t8:ficc i mcticis 
c i fcnib'' n6 oilatabif .co g? c grofTus^aut fitcrit tenuilTi/ 
m''ficimaciIctI.n6critico tiii Q:>poiTitDt'latari:aucfur 
ricobfcur'':ficimclici8:ericaptifrim''trifticic.,8ciauteq6 
apcii cadaligd fufTicqts ca:ficfulpburi acceftb q> iccdif 
qtibs ignc:cii mfto maiozc tigna n acccdaf .gcii aia fuc/ 
ttt biis fpifi aptii patiej: letis:tetabif qt5 cd.vticu letifi/ 
caf nimispotato: vini putaf letari e^fcf^ no eitn. 3m/ 
pofcc.n.fieriacrioncin aliq fincagcte:f5 vinu cn5 bt^bic 
mcdiocriter gnat fpm mttii:'Z tegatc ;?ni8 iter grofTitudi 
nc^z tenuitatc-zmftc tucl ffplcdctl^-z aptaf fpiis gaudio; 
z gaudctcp q 15 ca:p vtiUii.©5 opario ca;i vtiliii piitius; 
cft cfficacio: q^ opatio ca:p. vrilius fittura:p.©itr opario 
ci''cycaufisvtiUb''ad6lectadiicefTtcacio:$oEarioei'' 
ej; cais vriUb'' boneftatie.filr ei^^opatio ejc 15 g? c f 5 opto 
ne:ccfTicacio:;q§q6c f m ronc.CL Xa at b^c I5;g> f tutca 
flialesq funtin cereb:o:qegcttcperamcntob«jno:i8ad 
Pvtipfcobediai motuicogitati6ie:ztmpcrio itdfe^funt 
tnulri bumo^is^-z n6 liibdiif itellectui:pter 13 ct biit mo 
tii multii PE vapozes afcedctes comotos g admifcef ci', 
1 gp biioze fuii n6 obtc'catii motui:nifi monii violctoco 
gattztcfitoilTicilecogitatoiobedireeis.i^turiatitclligi 
bili accidiit cjc eie accfi tia:P5 13 g? c j;igit eoy oifpo.ita cp 
tegaf eo^ pptb:-: gcfciteo:?: pmotio.reidcv^t^^fpualis q c 
i co:de i boza ebaetatl c aptilTima gaiidio.ciii reddii f le 
ta cogitabilia pp 13 q6 Dij^im'':^^ reddun f ei leta q feni f 
itcr ftnfit5 1 eftiimationcq fc^^cii 'Z pfoztaf pp cu;aut fen 
fus^zcogitarioqadiunatilUiadobcdicdii fibi virtutes 
oiales pfoztaf gcii.Seiiis.n.plus pualctfup fpiii occul/ 
tii:'^ plus pot moucre cii ^ itclls.^ntellect" aiit cii refti 
terit cL fpus occult'' apiuuaf cjcfenfui^z vicit efi ficut fit in 
fcia geometrica^-z in al^s ct:i qin ita c.io ocfccerii t opa/ 
tiones lerificariii futuro;: boncftop itcUigibiiiii? i pua/ IBc m Tlbarti^ fberutoBationcs Icto?toelcctantiu5pntitj:t cm^facrit 
multa aptitudo fuffictt d pa;r ex cHbSvc puero, Caufa^ 
aut gand^:'! tri(licie:oid i e Dcbitlt ^dl c(i foitisii qda; 
efl cognita:qda ^o icognita:^; d tcognitl e illud qd adeo 
tnoletutQ^no pcipit. Caufa^paiitleticte-z.triflicie ea q 
eft validiflTmarno necce noiare.' P.cliq aiit fiit vt ataga 
tio fcnfu»i3 mudu.qd aiit oitdit nobie 15 ce Delectauone 
cft priii ei^f.no oelectans:^? eft fcdcrc in tcneba'9:fic ^ 
onditnobis ee Dclcctatione bfc fociu;eft trifticia ej: foUV 
tudinc:': ftcobtincrccupidui in cadc boza:^ ce copotcm 
ocfidcrati finc ipedimeto c volun tas:i'log oc pteritiB:t 
fpcrare oc fttturo i adulari aie pE fpce i f ba;-! PB admi/ 
rationc i iuenire attctti aitdito:c it :9co:dari i bladir i:i 
^alcre in 4 libj i cetera q noiauim" in rctboncis J? aiit 
ornt Pm voliltares i vfus.linc gb'' bo nii^ eft aliq mo: 
necg ctia ftnc caufts triftatib'' gb' fiit in boib'' Dcbilibus 
pJircs.irSs cu aptitudo magis fticrit j?pa ad vna ptcj 
no pattct c);caults alteriusi^tisnilt fo2tiiTimc fucrint. 
patict titeicfuia cais^uisfTntdbilcs.Saudiiiailt ebzg 
Ourat cj: qitalibct iftarii ca?i:bnti8 aut pplbnc mclacoli/ 
ca 9 eft tcacb:ofi fpiis.oitrat triftida gp id q6 cft oppo"" 
<lh'9cai8:DCcais trifticie i foUicitMdinu:(tcefi reminifci 
Oolo? g contigerit -: ifirmitatii q ptcrierut:i inimicitio' 
ru:i otitmclia|J i iniuriap illatap:i fic cftimar terrojcs 
fitturoaipcipuc DifccilTonesab bocfcatlo:aq ouerrit 
mcditariofapictisadaligdalid^e^rbisquc d; facerc.De 
qao poti^oj curare:i ficut follicitudo:': Bcpnotr pot bre 
qd v«lt:t mfta alia q no niicran f fiit Dc accntib'' q adue 
niiit aic aptc ad trifta'":': reddiit ea trifte.imaginatio >?o 
eocpc fo:tio: i mefico iuitat ad i3:qth rcddit rcs rcpitta/ 
tcd:q6 ptriftat i moIeHat i tabcfcat.imaginatio.n.pfo:/ 
rat t mcKco ej: (tccitate fpii5 g c fubsimaginatoisrz gp 15 
ftttnt ieuio:es motus ^''■.eo cp ttelfs no cogitat dc ^tutt' 
bus itcrio^ib''^ cjrtcriozib'' fcnfus i cftintationis pp vu 
du pnis fpu8 in 4 funt.gt q: mot'' earii app:op:iant ad 
idqdDebet:iadqdaptifunt:q6cSl coplbi qlitasmala 
c tcncb:ofa.Tlo aiit ocs cae apritudinis adgaudiu i trv 
ftiril funt cac piunctc fube fpiie in ei" ($ritatc i qlitate. 
Zlliqn eni accidut alic cae aialcs que pparat fpii; ad alte 
ru Dito^:i vf cp bcc ppara t l^m ad P. vt fit ej; ^iiictione 
ea?: cii iplte cai8:quc ptinent in ciualitatc fpiis i «'"qnS» 
titatc.f.vt tcpcrct p illas coplejcio fpus:i ei'' groflitudo; 
1 tenuit38:i augcat mefura ei'':^ fplcdeat ci" na i aptct 
gaudio.aut accidat aliq priaruj ca;r ilhs^i aptet trifiv 
dc.Scd iliecae c)ctrifecc criit pncipalc» cde.t5c ailt cac 
fabalcsqitcaccidut.f.fubefpii8:criit cac fcciidarie:i p:o 
jrimCDc aiit cac acctitaiee remotc aut no cdp:ebcdur. t 
nuo.ant Diff ictlc eft cas numcrare.0; oc8 (tcut pnto co/ 
fuebcndunt fub vno itcllectu.f.q: p oe q6 frequcntaf :i?/ 
tus robo:at :c;c oi at f tutc q robo:af fit apritudo.iDeli'' 
efi atit vt oftedam" itcUectit biti" p iductione.oicetC6;qi 
ciico:p"frequetercalcfcitapri"fitadcitocalefcedu.©i/ 
milfrcri frigefcit^ltfrcii Diflbluir:fitrcu ?ftringit:i^tute9 
f iteriojce cti frequetaucrint fuas acti6c6:fit ca^ fo:t) 
babit^.CCiDozes ct no acqriif nifi p boc.<[rCai?o b"q/ 
fi 13 e i}> pafl^io aptas rcrcti accidcrit c ^^lifis f bc ci":pfirc 
aii t b'' rci eft repugnas ei" prio.rcpugnas aiit prio cii co 
fo:taf:minitif aptitudo^tutisadiUd:i augcf aptimdo 
pri) cius:q6 c(i illipftfc^i V> cft occlaratio bttius intcrio/ 
nis iductiuc g idHcrione;i p ryUiti fumptii cjcautcnticis. 
J5cd vbii Dc ,pbationc btii" p Danrarionc .plijcuj eft.©: 
aiit magie pucnit fpecularioni nali priderare;B c gp gau 
dio Duo ocbcn f :vn ti cft pfojtatio i^tutis nalis : altcriHn 
cfl pfertiatio fpiis a oifToluttoc^co q> cogit ctim gaudius 
tMlatarLScd pfo^tarionc i^tutu; naUum:fcquunf tria.f. 
.VI. 

tcmpcrantia coplc?:ionis fpue:i largiras rcparandi loco 
ciu8:q6 Diflblutii ed.i cofcmatio fpiis a vi DifloUitionis 
£>iffoItitioncautefpiritU8fcquunf ouo:vnu cft aptitu> 
do ci" ad motii i ad oilatationc fLibtilia nac:aliiid attra/ 
crio matcrte nutrictis adeum motu fuc Dilatarionis cjcf/ 
ftcntc ad alia partc;ad qua no cft mot" nutrimeri. Octn 
aiitmotiiqui eftbui^:folctfcquiq6cponeii:C): caufis: 
quasnon eftneccflcnoiarc:c^cmpligfa.aque fcquctee 
fuccedunt loco p:eccdcnriii:i filr ,i veti:i vctofc:i Jimi/ 
Uter aque in c3ntaplo:a.©cd cii triftitia frcquctaf:p:e/ 
ualct fupereii:triftitia auteouo fcquunf :Dcbilita6 vtrtu 
tis naUsri fFHfritudo fpiritus ej: frigo:c : q6 acridit co cp 
icipit qctigui in co calo: nalis^^ptcr multa rctractoe$ x 
c6ftrictionei'piritu9:fequif bicautc6fo:tatioeo;i q oi' 
]Cim".(E^anifeftii elt igif $• frequcntario gaudt) oda/ 
ptat fpiritttm gaudio:i f rcquetatio triUicic aptat fpiritii 
trillidc:fcd in eo cfli illaris elt inter boics^non opcratur 
nift fozttflima trifticia;i opcranf in eo minima leta.Cut 
aute inftta ell trilhcia;Difpofirio cll pria buic 
C£rCapitulum. V I.i>c additioneauobauctb. 
^jc YT' IH d ^ Difpofirionibus quc funt cozdi8.h9 
^v^^i ^ "liiis^cJclJilitasriaUaeft trilticia: 
\ Vt^TJ 1 coan gttftario pccto:is;intcr quas cft fUitU' 
I do 1 Df ia:i ptcr bec cfl ibi oifpofitio q cft xif 
^go:co:dis:i aUa que e ampittudo i oilatatio 
pccto:i6:itcr qs cft of ia.!^;^ ofta ell min" cuides ; co g^ 
cocomitanf fetfh:DueatitpndpalC9putanf cfTc oifpo/ 
fitionce paflibilcs i ouc fc6aricpittanf eeoifponcs acti 
uc.@ed iter ouo c^trcma vniufc^iufc^ Qtis^maniftlhi e 
of ia:pmo:q: no funt cocomitaria. Tlon eni ois q bi coz 
oebilc eH triftis^nccg ois triftie bj co: oebiIc.(L Jte no 
ois g b; co: fo:tc eH lctU6:necB oisg efl letus b; cot (bt/ 
te.Sc6o:q: Diffoncs eoy funt oiucrfe.Ct>cbiUta8 eni 
co:cUscilc]cc6parationcrei fouiiidate:fm g^tolerari 
no pot:augmctatio io pecto:i8 efl qccoBaribnc rd ptri' 
(tatisifm 15 q? no pot tolerari:fo:mtdatii auitcll nocens 
naUtcr.cotril^n6 atit cfl noces aiaUter. ^ertio q: ca q 
pcomitanf bas aialcs oifpdne8.funt oiuerfa. ;bebiUtae 
enico:di3mouctadfugiedu;tritliriai coangullatio ad 
rcfiflcndu i repeUencki:i fadt vt co: magis amct priu$ 
fiigiedi.ibebiUtaectcnt cu acddit codi^fegf vt remittat 
fttis jnotiua.£t angullatio pecto:i9 facitea; cbulUre:'z 
moucri.^n ocbiUtate vcro co:di8 eft paffio c;c nocume/ 
to 1 alia paffio cj: Dcfiderio mot" cl6gadi.£t in coangti/ 
(tationccHvnapaflioqcfte^nocumento.loiautfuerit 
ibi pafTioc): motu:n6 fcgf boc nalitcnfed fo^tafTt&cUget 
ilUid aUo appetitu:ptcr oefidcriii elogationis : i tiic crit 
iUud Dclildcriii voliitariii:i non aiale:fo:tafis aiitcliget 
rcfillcrciaggrcdi.Quartog^cocomitantiaco^paUafut 
oiuerfa.£5cbilita8etcnico:dis ciibf noaimct» ci^p^o/ 
p:iii:feqf rcmiflio calo:is naUs:i oniii fridttatis. Coan/ 
guftatione vcro pcctoas feg f plcriicp cii ptingir j3p:iu$ 
noaimtuacccfiocaU}:i8 naiis.Quitog^caeaptatcs fiie 
oiucrfc.ibcbilitas co:dis:fcTtnc oubio tcnuitatc fpiis ni 
mia 1 frigiditate fue c6plcj:ioni8.Coanguftatio vero pe/ 
cto:is.tegtur fpifl^itudinc i).nis:i calo:c fuc c6plc):ioni8. 
i£ £»e caufis accidcntium anime. 
^ j.^llVjaiitmltU8 clar"teeat"itcrte/ 
d 1 l^mtJ nujtatc:i groflitudine.ppabti 
._,^^^|d jtia Ipiis fpiedetis puri tcperate pnis i iter 
^^g^K, jtcnuitatc 1 grofritudine gfiari e% eo aptat ani 
ms — _) nia gaudio.iSaguis vcro clarus oiflcEatug i 
calorc pp multa ci"accc'fione:iyclocitatc fui iiK»t"aptat 
eairactldic.&aguis at tcnuis aqfus fridus cIaru8:apMt 
ca dbilitari codi8:i fo:m(dtni.fpii8.n.g fit ej: co:c ^atii5 a gluinte 

sdmotiedue):terutd:^ellgucacceftonid.-(|! ed frldm, 
5 adaptatioadgaudiiuiadtrascftin paiico.cft ctiiex 
ftta tcnuitate facilis ad Diflbluedij:': ej: fua frigidirate fit 
CUH8.(r©angitiB vo grofliis turbidua Dille'perat^ i ca/ 
lo:e:apt3t triflitie:': iracundie g^tinad.Qs triftitia fit pg 
fpin tiirbidii g gnat ej: co.^tra ^o pg vclocitatc acccfio/ 
nlB fuc e;: calo:c;gtinaci ire aiit ftt ep 13 qj ef^ fpiiTus : q: 
fpiflii? cii calefcit no cito frigcrcjt.3fra aiitej: fangiiie fla 
uo tenui ctti'' accedif :■: citius e jrtiguif . i5pu8.n .g gnat 
t% fangutc illo e(t niaioiis calo^is:-: pter 15 c non fpiflus. 
CT t^ng fanguine groflii, no turbidii:cii fticrit m t ti calo 
ris qd fit rariflimc:i cntno ?triftabilts:i oudaciflim'':'z 
fojtis aio:'Z ira ci^erit mino::lctitia.n.pf^rigit ira.Zriftt 
cia i?o adaptot ire^ra.n.cmofad rcpcllcdij:lcticia io c 
copata oelectan6i.(rin)odus aiit oelcctatois c ad mo 
diiattrabedi 'zappetc'dt:buiusaut bots:iranonfitniri 
ej: magnis reb':-: c rigidus pp fpiflitudine fui fpus:-: eb 
B ee!^timoii8.(£Vm aiit no turbidii groflits oiftepef 
ratii fanguincin friditiitcerit:nccp ptriftabilie^nccB let^. 
ne(§ verecudu6:f5 crit timo j ei' no mult'' t oib''.'z crit fto 
Udus.Spus.n.ei^^firis eft fanguini d^^.C^Viie niti fan/ 
guinegroflii; turbidtl i oiHecatu; in frigiditatecrirtri/ 
(hB^ifolitari^^igctc ire:nifiqcrcmagna:'riraei''crit Cf 
manes min^^qg ira : g eft catc cdpronid:cj cft filie ei in oV 
bus aU)8:iampliu8 qg ira illi''^ b5 fpii5 tenue':': critmc 
moJ iniuri3rii.q6 ptigit PB firma tpflibnc foz^^nafce^tis i 
eftimati6c;tg|2firmaIp:e(1ioneDelidcn) vtdictc oeco 
qd fit;qm aliqri eritira ci^^no pmancs.^fra.n.aliqiT e pfe 
ticra8:f5 mot'' ei'' ad imaginatiois vidicta no eft nimis. 
3ra etcni cii cito reccdit^fo:* ci'' no gcfcit in imaginatio' 
iicf5 Dclct :t no accidit ci memo:ia iniurie.£u at oeiide/ 
riu imot^ad vidicta foztis eft:aca'diit«r): 1$ ouo fibibe* 
m reco:dari mltii iniuriaru.Quo|: vmi clt attractio tc 
ttus aie ad Qtc mot^^itedetis ad vidicta i ipcdtmetii ima 
ginationisreuoluediitctionenocctis^^zrcpfcntadi ea q 
pfccuta fiit:-: ipzimcdo memo:ie:f tutcs.n.motiuc folct 
rctraberc aia; a f mtib^^app^ebedcrib''.'^ cp.^z cjctcrio: fo 
let retraberc ab iterio:e:z ep.CCaiteru eft cp cH mot^^in 
tedit ad vidictl.-z nibil obftat illi:ci'' ipct'' rcputat apud 
iina^'nationc qfi obtinucrit cii voluerir;fo:ma ctcn i ad 
qua itcdit mot^ 'Z^pcrat imaginatio fic imaginaf qfi ia 
lit.Cu.n.6fcribif i imagina^^fo: 'ci'';^^ appctif qfifoj^ci' 
1 b^ cc foz"' i smagina^^^ficfo:^ rei pcnes qua finif mot': 
dlcf f c ocfidcriii imaginatiois:': n apget in eo fo:* ei^^-.ns 
regefcit in mcmoJia:ncc cibircco:datio iniuriaru. ©cd 
cc nocetc majrio:quc aia fo:midat;fic rcges ■z firia^Dcfpe 
ratio^^zpauojr^bibetfigifoimlDelidcrijvidicteinaia' 
bOBMec^ ^ittut ea ibi gfcucrare^z tiic nccp Dcficteriii. 
nccp foj* nocctis apgetin clhmationcivclin imaginatio 
re;nifi timoj tifi:g fadt poti'' ocfiderare fiigere^ iuade 
rc:'^ tuc foi" iniuriarii no oefigif in aia.Sed ocpucris:'^ 
ocbiUb^^EEficiiitatcvlcifcediabcis^-zpaucitatetimedi 
cos:ira eftvidicta q(t fumpta fit:q6 eni facilUmii cfl ap6 
imaginationcita eft qfi ii eflct;q6 aiit efl: in imaginatio/ 
nc no icidit;fiauvcrc eft in rc;fcd ficut vf ei: vii qj facite 
apudcii cft qfi babitfi.io vindicta ocbiUb'' reputaf:q(i 
iafit.vii DcRderiuoelcf Dccap^zno appetvbi nonell. 
(EQt) 3M iudicat oifponc imaginationis initicu fojma 
«3:1 norcria boc e(t:qp bo aliqn rcpurat fozdidu q6 mu/ 
dii eft^-z oclectabile co q6 efl file abboiabiUficut fepe re 
fiigit baljctia fapozcs bonos:cii colo:es cozpojjfuop i 
figure fucrint filcs colojib'':'^ figuris cojpop^ fojdido:ii. 
quauis no ptingat b crcdcrc^z ptcr B cu, id q6 oifpUcet 
f uerit fitc ei q6 placet: vri faciiis cft piiictio eius q6 f it ■: 
bf :co q6 C]c yebifmetia mot'' ocfidcry patif imaginatio. TibJi 22 
mmm 

(loit patcrcf cj: ia babito i exiTtc.it5anife(lu5tft g? co* 
ptcjrio vltima ^ictap coplcjcionuj.clt apta ad id q6 ni/ 
mis ptriltat. Et bic clt finis cius q6 trdftuUt ouobauctb 
ej: capituUs iltius libji ad bunc tocii bui'' liba oc aia. 
(£Jnc^>itpar»qilinta feicti libji oc namralibus. 
CrCapitulii.I.Dc^pjietatibii6 actionii 'z pafl^ionii bois:t 
Deaflign ationecontcmplationis actionis. 
^=^^=f^ '^M wcplcuim^^tractatii oc ^ftati/ 
^^^ bus fcnfibilib^^^ocbem^^ntic log 
oei^tutib^bumania.driJiccm^^ijcp bo 
b5 j3pctates actionii^cedcntiri ab aia 
ei? q no iueniunf in alijs aialib'. Quaj5 
pma eft gj ec bois in quo crcaf cll non 
poflf5 gmanere fine focietate in fua vita. 
Tlo eni eft ficut cctera aiaUa:quo;rvniiq6q5 fufficit fibi 
in ojdinc yitc fuc:t ea quc fun t in na eius: vn us oiit bo fi 
no eetniR ipfc fotus^^zea que funt cius nalitcr.morcrcf: 
autviJa cius eet mata.t peioz ^ ei pofl^et.boc aiit cft pg 
nobilitate ei^^-.i pg ignobiUtatc alio;: aiaUu:ficutpofica 
fcie« ars.boi aiit nccelTariii eft qda addcrc nae:ficut nu/ 
trimentii paratii.-z vcftcs paratas.Tlutrimcta ctcn i quc 
bnteflc naturalr.t no artifkto:n6 pgruun t ci:nec5 ej: il 
liseflvitaci^^bona^vncaquebnt ef[e nalitcr.gb^^idui 
p6t:necc(Tariu cftci taUtcr ppararc: vt fiant apta ad idue 
dii.(L Cetcro:p aiit aiatiii vcftimetii ciiilUs cft naturali 
ter.vn pmu eget bo ogricultura:fic t rcUgs artib^^.vnus 
aiit bo foUis no pot g fe acgreregcgd eft fibi ncccflariu j 
oc bi6:fed qc cofojtio.ita vt bic panc, pjcparet itU. -z i tte 
tcjcatiftKtifteaffcrat itliatiquidmcrcimcni) ocperegri 
nis rcgionibws:^ ifte pjo il\o oct fibialigd in^):imo.ic]c 
bi3gcau(\s:tati)8 min^^cuide^tib^^fcd plib^nuo.ncciuj 
fuit boi bfe naliter ^xjtctia Docediatiii fociu fibig? cftja 
aia eiu8:ftgno aut opc.(L 2d bocaiit fuit comodio j voj: 
que Oiuidif in clnta:c% gbtis ftun t multc copofiriocs fi/ 
nc labo jc co:pi0:z fiit tales q no gmane't:'Z fccrcte ei qui 
no d; cas EciEe.poft vocc out nut^^ci^cg c ci9:i5 voj: ma 
gis idicat qg ^«''.Tlut^.n.no idicot nift p, 15 cp fubiacet 
vifui q6 fit C): qda jjpetateei'':^: cii gsvoUicrital^d in 
dicorc ali).nece cft moucre oculum ad ptc^p:ia multis 
tnotib'':gb''nut'' itcltifiaf:vo):aiit fibi rufftcit:nccp cftci 
necc C):aU'q ^petatc fua idicarc motib^^^pter 15 ctia ooi» 
cgetmediood 15 vtapp:ebcdaf:ficn6cgctco q? eft co/ 
lo::q6 ncciuj cft nutib'':^ na fecit vt aia c)c fonis copone 
retaligdpq6pofletDocereaUii.'|?veUq'q5aiaUa brit fo 
nofl gb^^fciiitalia.oifponcci^^qd ein cojdib^^cop.Cr^pli 
atfoninofigiiant^nifinarn^zpfufeqdappctifautqdre/ 
fpuif idifcretc.q6 aiitbj bo oc boceft ad placim;: eo Q> 
bumani at^tit' qfi ifitiitifunt: vii bomo no potuit bfe 
nal'rfonosfi'nefine.(r£): J^pctatib^gboiscftipfa nc 
cefl^itasqeilidu^^itadoirccdii^^zDoccdij^^zalianccitasq 
cii Idapt ad oadii -z occipicdii fm mefura iufticic^-z oei' 
dc alie ncccfl^itates.vcluti faccre pue'tu8. -z adiucnirc ar 
tes.dTjCctcrai^oaialia.-zpcipHcauesbiitarfcs.Coftittt 
unt.n.caras vel nidos.'Z pcipucaucs.iSs no fit adiucnie 
doaiC(pimeditado.f5ifiictu ifito.vtino variatn^oft. 
(Lii>lura.n.c]c bis fiiit od meUojadu oifponcs fuas^out 
CEnecitatcfpatc:n6 pp nccitatcfingulare.^n bis autq 
faciut boiee.ptii fiiit pp necitate fingulorc^z pla od me/ 
liozadii oifponc fua ipfi'' fin^arl.(U t e ^pctatib" aiit 
bois cft vt cii appbcderit atigd q6 rarifliim ii c;fcq f paP 
fio q vocof admiratio:qua fcgf rifus. ©; cum appben/ 
dcrit atigd q6 e no%ia:(eqi paflio q vocaf anjcietas^qua 
fcgtur Uicf.lL ftpE vtilitarefocictatl e ci.f pjtft vtej: 
oibus actionib'' quas folct ogere;fin t qda actioes^quoe 
no licct agcre:q6 ooccf du eft puer:'^ pualcfcit tn co^t a 21 1P>Urotept/ 
(lola ncna. 

g. t p poiiav 
co;;.c.p. 

CtlpreSIui. 

lo.ruemao, 

c.rcoo. nuo. Be m •|(barti3 piteritia fua pfuefcit audirc g> bas actiocs no lics agcrc: 
ita Q' otcptio bo;: fit ci q fi nalis:i ffit alic actioes oiuer 
fe ab bis:f5 pmas appcUat wrpes i bas bonclbs. Cctc 
ra \?o aialia non biit I3;ciuauis aliqn ptcrmittant agcre 
flctiocs fuas fic leo oomit^:g no comcdit Diim fuu:nccp 
filiii futiXa bui'' no c coccptio q ftt in aia:nccp fcia : fcd 
cft alia aifcctio aialis.f.q: oc aial amat natr cife id q6 oe 
lectat:-: cius gmancntia.Sj qui eii nutrit -z pafcit: ocle/ 
ctas cfficiixo cp oe vtile oelcctat naturalr quatti ad cu5 
cui j3deft.£t vtilitatcs funt pp aliqd no pp coceptionc: 
fcd B2 affertione:': aliud accns aiale.aiiqn aiitcotingii 
boc accnis in na iftinctu i(Tto;ficut amo: ois aialis drca 
filiii fuu no ejcpceptionealiquo m6:fcd ad modiT imagi 
nationis.imaginat etiaalicui boiusresvtilis^aut Dclc/ 
ctan3:qua tn reftigit:cii fticrit f 5 fozma cius qd refugit . 
boc aiit 9> bo gcipii fe pciperc aliii fcciiTc aligd^cj: bis q 
illicitii eft facere:fequit paflfioaialis quc vocat vcrccun 
dia.£t boc ctia oe bumanis ^p:ictatib'.<Eaiiqn ctiaj 
accidit boi palTio aialis Cjc boc q> putat aligd futurii fibi 
nocituru:ibocvocaf timoz.Ccteraifoaialiano biiit 13. 
mftinnocumetoplerijcg:velcotinuopofl nocumcntuj 
b6atb5oppofitutimo:ifpc5.quan6bntaliaai3U'a:ni(i 
tininmometo:necBfperattp3q6 remotueftabipo mo 
meto.Scd boc cp fibi ,puidet:n6 biit cj: boc cp gcipianr 
tcpus:velq6futurum eftincorfcdbocfitiftinctu nae. 
boc en i q> citiiTimc ou fo:mica cibu ad cauea Educit:p:c 
dicit pluui3:fit qj imaginat boc futurus in ipfa bo2a:fic 
fiigit aial p riui fuij:cfi imaginaf ipm fibi nociturij in ea/ 
dcm bo:a. (E3d bec ctia adgcif illud.f.gj bomo babet 
p:euidcrc futura:quc oebet facere:i que non ocbct facc/ 
re^iqHCOcbet facercaliquibus bojis:-: nonalijs. Cctc/ 
ra veroaialia.nibil britocbis^tudcntijo.in futurij.ni(t 
vnu modiiqui natiter icrtcis:fiuc fitcuis finis bonus: 
fiuc no fit.([^Que au t eft magis ^paa ej: J3p:ict4tibu3 
bois cft bec.f.foynarc itentioncs vles itclligibiles.oino 
abftactas a ma:fiait ia oeclaramm'':i ^cedere ad fcien/ 
du icognita:c): cognitis UcUigibilib^^^credendo 1 fo:ma/ 
do.lDc aut actiones 1 oifpones pdicte funt cjc bie quc fiit 
boi8:f5plurc8ej;illis funt ,ppc boi6:quauisillaf qdam 
futitco:eales.©cd bntce in co:pc boi8.c3 aie bumane: 
C qua no bnt cctera aialia. (Ti^icem'' aut Q5 no b5 agere 
oc reb'' gticularib'':': oe reb'' vribu8:vKa aiit no fiit nifi 
coceptioncs trft^quauis fint oe actione.gi eni t5 coem co 
ccptione quatr 05 cdif icari Domus^cj: bac tn coccptionc 
no jjucnict aliqua oomu cffcin actu pnciparr.actiones 
enicgetrebusparticularib'':-! jjucniut cj: intentionib'' 
P3rticularibusg5fitej:bocq6totiie>:bocq6n6 eft to/ 
tu:n6 app:op:iaf buic t no ifti.biffcram'' aut boc c):po 
ncrc vfqj ad Doctrina fapietie in finc lib:o:ii:b6 crgo b? 
Virtute:que jppiii cft coccptionij vniucrfaliii;'! aliaque 
cft,pp3 ad cogitandii Dc reb''fingularib'' dc eo q6 05 fic/ 
ri 1 Dimttti:i q6,pdcft:i q6 obcft:': qd boneftu eft:i ibo/ 
ncftu: 1 qd bonu:': malfi. £t 15 fit ad modu ff lti:aut p(v 
derationis verc.aut falfc.Cuiits finis cft oarc fentetiam 
Dc re particulari futura cj: rcb'' poffibilibus.Cic neccfTa 
ri)s:t impoffibililjus no cogitant an babeit effe^aut no. 
Dcpjcteritoctiano cogitdt an babeat efie q6 epteritu. 
fct cfi bec actiua virtus iudicauerit:feqHcf eius iudiciu5 
motus ^tutu oefideratiua:}: ad mouendu co2pu6:fic fc/ 
queref illud iudicia alia^ virtutfi in aialib^^.gt l? virtus 
trifumitc):i^tutc iudicate oc vtibus.^ndecni trafumit 
Dponesmapas.adidqdpcludit-rcogitatDc pticutari/ 
bus.i£,ifp^^tU3bumacaie:eft^tU3qc6pafc6teplatio' 
ni-.i vocaf iteire c6tcplatiuu6 g cft iudcj: veri 1 falfi. oe 
Vlib^.toec aiit i^f actia c oc bono 1 mato.f.i Eticfanb'', Capitulfi JL ^llcautiitdej^ocnccioipoti 1 ipofi.bailtactiua oc ho 
ncfto 1 ibonefto 1 ticito •: inlicito:pn^aut c6teplatiui:fut 
e;c ppofitionibits g fc notis.pn" vcro actiui funt cj: jpbai 
bi lilHts zcj: aucto:itatib'' 1 famofis.cxperimcta aut ce/ 
bilia q fun t ejc opionib^^^funt aliud ab cj:perimcnti8 cer* 
tis.CTUnaquecBautba^rvirmtfibj fnia^ 'Z opioncm. 
fcia afit eft conceptio Dxfticta vel ccrtiiTima Opio f cft 
c6ceptio:ad qua acccdif cfi fo:midinealterius ptis.llo 
autc ois g putat ia c6cepit.&icut n6 ois q fentit ii itelle 
j:it.aut qui imaginat^ cft.ia putauit aut c6ccpit:aut pfeii 
fi:t:ergo eft in boie iudicts fcnfibilis:': iudicans imagina 
tiita^iiudicascftimatiua^iiudicaspteplatiua^-ziudicaa 
octiua:p:incipia aut que impcran t i^titti Dcfideratiue ad 
moucdfi mcb:a fitnt eftimatio imaginatiua:': cftimatio 
actiua;': cupiditas:': ira.Cctera vero aialia biit virtutcj 
oefidcratiua cj^trib^^iftajr.^ntellcctus ^o actiuus egct 
co:Be:t i?tutib''co:palib'' ad ods actioes fitas. Contcpla 
tiuus ^o itcllcctus eget cojpc:': virtutibus ciu3:fed nccp 
feme:nccg oi modo.SulTicit cni ipfc fibi g fcipfum.nibil 
out bo:j: aia eft bumana.f; aia eft id q8 b, aliasvtutcs.i 
cftficutpoftcaDcclarabim^^fulJafoUtaria.i.efc que b^ 
aptitudinc ad actiones:qu3y qda funt quc n6 Eficiunt 
nifiEinftfa:': p vfuj eop aliquom6:qd3\?o funtgb^^non 
funt nccia inftra aliquo m6.boc aut totfi Dcclarabimu| 
poftca.Scd fuba bumanc aic ej: fcipfa cft apta pfici aliq 
mo pfectiois^ita vt no fitci aligd ncccflariu ejtra ipfa,. 
bac autc aptiiudinc bj ab illo qui vocaf itctlcctus cote» 
ptatiuus.ict iterfi eft apta ad pferuadu (e ab ipcdtmetis 
fibi accutib''^?: pfo:tio:ftcut poftea fuo loco jjclarabim''. 
ivtinpfo^tiofic agat^^utincU^^potcrit.bacafit aptitu/ 
dinc b5 ej: itellcctu qui vocaf actiu'':^ eft pncipatis iter 
aliasvtutesiqsb^circaco^p^^.^nft-abacaut fut i^tutca 
fluetcs ab ipfa:co Qp co:pus aptfi eft recipe alias 1 Eficc 
repill38.iDo:c8q5b5aiae): bac fmte.f.itcllcctu acti» 
uo fic inuimus in pmitTis.Unaqitccp afit ba^ oua^ vtw 
tu.f.actiui 1 cotcplatiui itclls b5 aptitudtnc:i gfcctione. 
05 apritudo pura vniufcttiufcp illa^ vocaf itcUe malis 
fiucfitactiuifiucc6teplatiui.':ocindec):boc accidit g» 
vnicuicp ittap babef pncipia gb^^gltciunf co:p acnoes: 
fcditcUcctu ptcptatiuo p fc nota -: cctcra bo:-: actiuo jpt 
p6ne8 .pbabiles:': alic affcctionc8:tuc vnufgfc^ co:u fit 
iteltectus in babitu.Dcidc acgrif vniaucp ifto;: pfectio 
adeptab afit ia qcpofitcramus antea. Op5 at ait oia oc» 
clarareg?bccaia:qeftaptarecipcitetligibilia qc itcUe» 
ctu m9li:n6 cft co:p'' ncqs fo:ma cj:iftc8 in co:pc. 
(nCaptm.ILibc affirmanda cj:iftcn tia animc rationatis 
non imp:c(Ta in materia co:po:ali. 
rni. oe q nuUa cftDubitatio.B cq^Hn boicc 
*^ aliq fulJa q appbcdit itclligibilia fcipie/ 
do.dTi^icem'' g qp fuKaq eft fubm inteUigibi/ 
Ufi noeftcojp^^nccpbris e^ppcojp^^vUo mo. 
cogjc^tusin eoautfo^^ci^^.&icni fubmitel 
ligibitifi ect cojp^^aut aliq ej: mefuns^nccccet vtaut foi 
ma UcUectafubfiftcretpfcfolaialiq iui^^idiuifibili^aut 
in aliq ci'' Diuifibili.3:t6 afitcozpis qd no Diuidif eft C)C/ 
trcmitac pfictalis fine Dubio:,pbcm'' at pus fi e pole itt6 
fub5 cccFtrcmitatc idiuifibitc. Cri^iccm'' g B ce ipote 
pfict^^.n.eatigs finis g no fegaf a linca in fitu.ncq, a me 
fura oiffinita in ilta.tali fcpati6c:pp qu.i pficf fir aligd:i 
quo atiud lubfiftat.itavt nibil fubfiftat in aUq illi^^mcfu 
rc.S^ fic puct" n6 ptce p fc fotfi:n5 e nifi tcrmin^cen tiat 
ei\t> ccnriatr e mcfura.Bitr no c polc oici vllo'" qy fubfi 
ftatinco:nifitcrminusrcique fubfiftit in mcnlura.cu/ 
ius tcrminus ptinctus cft. 5Uud autc? q6 fubfiftit in ca: 
«ftmcnfuratuillatncnfuraacddentarr. £t fic mcfuraf a Stnmtc 

pcr f lla acddentAtr-.Umiir tctminat pancto accidmlr. 
ergofinisg eftaccidetatreflcufincg cftcentialhfictnc 
ftira accntaljs eft:cii mcrura ecnna lcfi aut pttnctiie eet g 
fe regatus g recigct aligd rerii.cogfceret bf ecc': punct* 
rflct biis Duao gtcsivna i^fus linea a qua fcparatus eHix 
fllia oiucrfa? ab ca i oppofiti ei:i tac piictne cit fcpara / 
euu a linea g feipfus:'; linca a qua feparct finc oubio ba/ 
beret aUu fine ^fus punctu:'z ifte alius punctue eet finis 
Uncczndtlle.ibictioauteDe IScioeillopiictoeade eilrt 
jjueniret cic 3 piicta o:dinata ad facieda linea:bec autc 
eft cui' ipontas ia oeclarata cft ars.occlaratii c.n.er: c6/ 
iiinctionc piicto;j co:ptis no polTcc6poni.Onfu5 cftetii 
Q) punctus no cogicif bfc fitij jjpziii.Tlo grauataiit in/ 
iJUcrcaligdfuminatioeiUooicctCB.gjOucUnec cii fuei 
rint:collatcralC6 vni Unec^nccefTc cft vt aut mcdia oini/ 
daHtcr il[93:ita vt fc no cotinga t.t tuc opojtebit r t DiiH 
dat mcdiafmpn^qianoftiQ^eft impolmitvt media 
ro ofuidat laterales gn fc ptingat:T tuc foi" itcllecta oc 
Unca erit fubfiftes in oib'' puctis:i oia pficta eriit qfi pii 
ctii vnii.^a aiit pofueram"' U vnu piictu fe^Kjratii a linca 
crgo fm cp fcparatus c ab ea Unca b; Unea alia e%tremi/ 
tatc ptcr cti g fegat ab eo.g piictue oiuifus cft in fitii ab 
illo aUo.^a aiit pofucram' oes puctos gticipatcs fitu:tc 
cft ilUid ipote.g ia ocftructii cft fubm itcUigibiUii ec alt/ 
gdco2^s idiu{fibili8.*PkCftatg vteo;r fub; fit aUgd co; 
pojis oiuifibiUs^fifuBmcopcftcojp^^ponam^g fojma 
itellccta in aliquo oiuifibiU'.£uaiit porucrim^ca in aliq 
qd oiuiditin Etcs.accidet tuc fojme vt oiuidat :-: crit ne 
cclTc vt ouc ctcs ei'' fint fifes^ant oiiTimiles.ioiaiit fuc/ 
rint fite6.qiio coiungct cjc eis aUgd q6 no cft illc-^nifi to 
tu fUcritaUgdjJucnics cj: illis fm augmentu in mcfuro. 
vclin nuo:noPmfojma.tucgfo:ma inteUcaa.eritaUq 
ftgura:aut aUgs nucru8:n6 eft aut ois foima itellecta ftv 
gura aut nucru8.g fozma erit imaginabiUs no itclUgtbi 
Us.Oc aiit totii cy B gj eft totfi.non cft ^s. Zu cninofti 
qd impofecft oici g; vna qUbct ptiu fit fuu totii cii aUc/ 
ra contiiicat in toto:-: fit ptcr itentioncipfius.g clarii eft 
cp vnaquccpillarii vnaeftzTn^fignificatitetione tott'. 
Si aiit ftierin toinimiles attcndam'' nuc quo mo pot cc 
vt fo:ma iteUccta bcatgtcsoifVimiles.no cnij in fo:ma 
iieUecta pntce Qtes oiffimiles^nifi partes oiflfonis ^ fiit 
gen''i onc.fip Jx)c aiit cp gcnus i of ie fint in fuBo co:Ea/ 
U ^uen iut multa iport4:e): quib^^cft boc g» ois gs co:po/ 
rifl recipit et oiuifionc in ifinitii in po°.opo:tcbit g vt gc 
«ueioriefintinfinitainpotctia^qdcftimporcp^obatii 
cnicft gna x fubales of ias vnius rci no ec inftnita in po 
tcnaa.^edipofeeftvtppcfhmationeoiuifionisbabe 
antefTcgcnustofia.^daiitocquobic oubitam'',^ cft 
q6 cii ftierit ibi gcnus i of ia:quc ocbct fcparari a fubto. 
ipfa ieparatio coe no minuscrit flinenoftracftimationc 
oiiiifionis.Opjg vt gcnuo i ofic fint in cffcctu infinita. 
?am aute' p:obatu eft gcnera i oifferctias:i partcs oif/ 
fin ition ie vniue rd f inita efTc 9: omni gte.C 3fte fi pof/ 
fibilcclTct genus 1 oifFcretias infinita cfle in effcctu:im/ 
pofTibilc eiTct tii coiungi in co:|2e;boc modo.fequeret .n. 
e% boc 9> vnu co:pu9 ia oiuifum eet in partcs ifinitas in 
3 cflFecm.CT^tcm oicamns oiuifionc contigifTc ej: boc cp 
pofuim'' gcnus in vna gtc 1 ofiaj cj; alfa parte.Si autej 
mutarem^^oinifioncneceiTeeflfetvt in vnaquatp parte 
cinscoderetgenus Dimidiu:irimidia ofia^aut comnto/ 
rent gcnus lofia ab vtratg pte:ivnuq6cpiUop.f.gen'i 
ofia acccderct ad aUqua pte fubi:i nf a pofitio efhmatia 
1 nf a oiuifio accnraUs comutarct loca gnis 1 of ie:i 15 qi 
vnuqdcjjeo:^ cct in aUq Ete:cet fjvcllc aUc^^ponetl ej:tri 
(ectquauis 6 no jpdeflfet^pQlc i cni oiitidi gte in parte^ Bccmdnm 23 |[r3ftC5 no oe ftcirj p6t oiuidi in iteUfgibiUa fimpU'cia. 
Cr^te ca cni q fnnt;fut itcUigibiUa q funi pnbpofitiois 
BU'o|r itcUigibiU'ii:q no biit gen''^ of ias:necp funt oiuifi 
bilia in quatitate:nccB in itcUectu:g cllipore vtj^tee po/ 
fite funt file6:quarii vnaquccp ptineat in toto.qd totnj 
nobjclTenifiej^eariipiHnctioCjfmpotecftctia vt fint 
oifTimilee.g impo te ell oinidi in fo:ma tntcUecta.Q n g* 
dc aiitimpotccirt otuidi fo:ma itetlccta : 1 impolccft vt 
fu5m cius fitterminus mefurarii idiuifibilis:cii ipfa nc/ 
ccfTario egeat rcccptibilttcoioncce eftindicarc q> fulJm 
itclUgibiliii luba cft quc no cft co^p^^^nct^ cftctia viuiR* 
biU6:nc(Bcftfni8qnefitinco:Be.£6fcquereteiiieaq6 
pfcqnit co:pn8:c): oiuifionc.i oeinde pfcqueren Fcetera 
impoUa.Sed rcceptitHlie fo:marii itettigibtliii atiq fub 
ftatia eft c^ nobie no co:po:alis.([rC!6 polTumne ctiaj 
j>t)arcaU'a oem6ftratione:oicetes q> vtrtus itellectim 
abftrabit intcUigibiUa a quatitatc ocfignata 1 ab vbi: t 
a fitii:i a cctcris oibus quc pdipinns.&eticm^^pftdcra/ 
rc eintias buius fo:me ocnudate a fitu:qiio eft nnda ab 
co.f.fi boc (it c6paratione rei a qua fnmpta cft:aiit copa/ 
rationccine rci qucaflrnmpfit.vs.eflebuius fo:mcitelle 
ctc oenudate a fitu:fi eft ita in e(Te 9:trireco.au t ita i cfTc 
fo:mantis in fnba agcti. ^mpoleaiiteft oiciq? bcat elTc 
ficin eflTecirtrifcco/^cftatg oici no cc feparata a fitu z 
vbi.nifi cu bj ee in itcttectiuig? cii b; ee in itellcctu:noii 
eft bris fitu:nc(B pot mt'nui:necp rcparatim oiTdinetp oi 
uidit :nccfe b5 atigd cop que fnn t b^-g impofe cft ea5 ee 
in co:cc(lI5tc fo:ma vniee inuifibiliequa biit ca qne 
fnnt iuifibilia in intellccnt:cu ip:imit in ma vtfibiU.D(/ 
mcnfibnce babcti:nccelTc cft vt aut nutla fua^ partiiij. 
qucincaafTignant:fmaliqnaoimcfionefua:p beat cot 
parationcad rc intcltccta qneeft vnine cffentie innifibi 
Us abftractcama^autvtoesptcseiusqncalTigiiant in 
ca:babcatea:atttvtaUqbabeat;iatiq n6.&iaut nulla 
tlUi^ babueritca:nc(^ ipfa tota babebitca.2 qciic^ eni} 
feparant eaxTC quibns altgd c6ponit :i ipfu5 totii fepara 
tur ab co.Si ante qneda babuerint;i qda n6:ilte q non 
biit ipfas c6paratione ribil biit oc iteltectu eine.toi xo 
vnacjuec^ partiu qne ponut in ea babuerint atiqua co/ 
parationcautvnaqueqspartiuqucponuntinea.bsca/ 
da cogationc ad ccntiaqna alia b5 ^^d cen tia:ant n6.&t 
aiit vnaqucq$ partiii qne ponun t tn ea babuerit alioud 
c6parationc:aut vnaqucqs gtiii queponut in ea eadcm 
c6Bationcadecntiaquab5adaUaadecnria atrt no ba/ 
bcat.&t aut vnaqucqs Etiii que ponilt in ea babuerint 
cadc c6parationc adclTentia qua b, alia.tunc partes no 
funtgtcs itcntionis itcllecte:fed vnaqueq; ea^eft iteltc 
cta E fe fcEatis.CSi lut vnaqucq; earii brierit copara 
tioncadcflTentia oiuerras ab alia:tuc ccftat:q: ecnria cft 
vifitrtlisin itcUcctu.^as aut polucramus es inuifibilc g 
boc cft ipofcSi vcro vna itla:p babuerit c6pararione5 
adaUgd eflfenrici alia ad aliud ce'ntic babucrit c6para' 
tt'one:tuc oiuifio cflfcntic crit manifeftio:.(L Xoftat igJt 
gj fo:ma ip:eflfa in ma co:p3li no eft nifi aligd fubfiftes ^ 
in reb'' fingnlarib'' vifibiUbusii givnaqucq; E3 M:p b5 
c6paratt'oneineffectii:autinpotcriaodvnaquac]5|Jtiu5 
fo:me.([r5tcqD cft multiple):in prtilj^^Diflfonis f 5 pfc 
ctionc b5 aliquti vnitatc in qua n6 oiuidit . Op5 ati t c5/ 
fiderarc eflfc bntus vnietis:? m gp eft vnii:quo mo oefcri 
baf in iuifibiU.£t vbu oe co;i oe illoqd no Diuidif oiflTo 
nc fit vna. (HJteia pbatii eft qjitelligibilia pofita:quc 
i^tner^nalisfolctitclligerefigilotifuntifinita in pote/ 
ti!3.(£.Jam aut^batum eft gj id q6 p:aialet rcbus in/ 
f miris in potctia.inipoflfibiIe eft eflfc co:pii6 aut Vtutes q 
fit in co:^.3Fa eni ^bauim" boc in pccclcrib^^Ubas.^m/ ©e aia *||barti(j pofTibilcigft cftvtccntiaqfozmatltcUigibiUa fit cpxe 
in coi]^e aliqiio mo: vel eiiis actio fi t in co jge: vel ep coj/ 
poze.ncmo aiit oicere pot ifla cf(c imaginabilia:bic eni 
crrojcft.^tiis cniaiaUenopotimaginari qdUb, ifinitfi 
quaUciicp bom:nifi cii Jperat ci v^tiis ronaUs^nccg poteft 
flUgs oiccrc bac virtutc ee recipiete no agentc.UoB aiit 
oi)ciltiB '^tiitcagetc acooncs infmitas clTc infinitam.bo' 
mincs oiit no Ditbitat cfle virtuic reccptibilc ifinita : fic 
cftbfle.(C'no9crgooiccmusidqDcpoitea.f.q: 3 qd 
flialronalcreccpitmultacrreb^ifinitis^f^tpoHingfitio 
ne actiiu.Ondim'' aiit boc verbis iUis gbua con lidcrat 
fuba aic ronalis <zj7pztetatib''fuarii action a:x ej: aftigna 
tionib^aUaru actionu:quc bnt copararionc ad id q5 pzc/ 
nominauimH9.Ci«'<:cmuB crgo g? virtus inteHectiua. 
firtelUgcrctinftfocozcaU:opojtcrctvtn6 itclUgerct fc 
ipraj:vtn6iteUigeretinllfm fuiirneqjintcUigcret fc itcl 
ligcrc.^ntcr ipfam eni i itcUigcria fua no cft iiiftf m:nec 
inter ipfam t id q6 intelUgit cfl iiiilf m:fcd intcUigit feip 
fajtinftfjg» afcribit ci:i itclUgit fe itelUgere:ergo inteU 
Ugit g fcipfas non pcr inftnimciitri.0cd pzobabimus 15 
0iccnte9:quia bocq6intcUigitinftrumentii fuu:ncceflc 
efhvt aut babcat ej: cen tia fozmc inftrumcnti liii:aut ej: 
clTcaUcri'' foiine que eft oiucrfa ab illa in numcro : i cft 
eril illa in in ftrumeto eiu6:aHt ep eflc aUeri'' fozmc^pzC'' 
ter fozmaipiius inftfi oiucrfas ab lUa in fpccie.Siautc 
babet boc q: fozma inftrumeti fui.fo2ma afjt lui inftfiin 
tn ftf eft femg:i in illa qc c6fozuo:tuc ocbcrct fempcr in 
teUigcre inftrnmcntu fuum:fedinteUigit ilUid per boc qt 
fozmacius conmngit illi.Si autcjcft boc ej: eflc fozmc 
qua bj inftfs fuii alia ab iUo nuo.boc falfuj c. (C^Ucri/ 
tas cni no cadit itcr rcru$ ftngula niit aut ej: oiucrfitatc 
matcricrurautoccidcntiiitoifpofitionu^aut e% oinerfi/ 
tate quc eft itcr vtc i pricularcout iter abftrsctii a ma i 
flcceptu in ma.TI6caiitbicDiucrittas^matenjs:ncq; 
e):accidettbus. XDacntvnaeftrtacciiriaquc funtin]ca 
eadcfunt.ncc6cftbicDiucrfitasabftrabcdivclej:iftcn 
di in ml:nc(p eft bic oiuerfitas vritatis i fingularitaris: 
vnaquecp cni eap fi babuerit pticularitate n6 bcbit eoj 
nifi ca mac pticularis:aut ca eo;r quc pcdct c j: ea pg ma 
teriain qua eft.fcc aiit oia no magis funt ^piia vnius 
$ aUcri^.nibil bo?: 05 nobis obijctad boc vt aia appjc 
bcndatfcipfaj. 3nima,n.app:cbedit ecntia fua fempcr: 
quluia plerilcp appzcbedatea fcparatd a cozgib'':^!^ gb'' 
eft ipfa;fic ia ondim^^.tu fci» aiitcc impo te q? babca tiU6 
etec fozme aUcri'' a fozma iftrumcri fui.boc.n.impofitis 
eft:fozma aiit itcllccta cu fubfiftit in ful3a iteUigetc facit 
iUiiditcUigi.cuiu9fo:macftfozma:icui^pc pfert bcc 
fozma.ergo fo:ma rclatiui cotiner in bac fozmaJjcc atit 
fozma itellccta no eft fozma alicui'':^^ q6 referaf bcc foj 
ma per ipfaj.gflen tia otit buius iftf i cft fuba:-: no iiien v 
mu9 nos^nccpcofidcram^^^nifi fozma fiiceflentic.Suba 
aiit c>: fcipfa n6 refcrrad aUgd vtlo mo.bcc oiit ^batio 
imnifcfta cft.^fmporc eft afi t vt gcgd appzebendit e in / 
ftrumetii appzebcndat inftf m fuii quo appbcdit.({j_ Ite 
fenfu3n6fcntitnifiaUgdcj:trifecii necp fenrit fcipfum. 
ncqj inrtf m fuii nifi q6 licntiat. Simitr imaginario non 
imaginat feipfa;:nccpactione fua vUo modo.fi cni ima/ 
ginauerit iftrm fuii imaginabit n6 ad modii quo cft ei'' 
fipiiaiz ftnc oubio ciua 1 no altcriu9:fcd qui fenfus rcd> 
dit ei fojma fui inftrumen:fi boc fit impofc:-: tiic no rc 
pzcfcntabitimaginationcfumptaafenfu no c6paratu; 
ob iiio adaUud.fi vo boc nofucritinftfincius n6 iinagi 
nabitur iUud.(ir3tc cp boc pzobat fuflficientcr.boc e : q> 
virtutibus appzcbcndcntibus pcr inftrumcntiim ; acci' 
dit c}i perfeuerantia opcrie fari^n.^nftrumcnta eni fa Capitplfi riganturcj:iugi'motH:io^nniitiircozu5complcy(oqiie 
eft cis fubftantialia 1 n3;is.£a oiit quc foztia i DifTicilta 
funtappbendi.ocbilitaiitinftrumeta:iaL[quadoDcftru 
unt;itaQjpoftcan6appzcbcndant ocbiiioza ipft8.cog> 
nimis penctraucrit ilia paflio a DifFicili:ftc cft oifpofirio 
fcnfu9 qua l"cnfibi;ia Dilficilia 1 aflidua 6bilitat:i aUqnl 
do oeftruunt:ftcut fplcdoz vifU5:tonitruii mavimii otidi 
tii. 3ta vtfcnfus poftcg appzcbcnderit Oiti'icjle nequcat 
appzebedcreDcbile.Duicniituetnimiiiipledozcnovi 
det cu itlo.nccp moj: poft ipfus oebilioze Utce.£t g audit 
foniriima):imii:n6aiiditcumiUo:nccgiUco poft illum 
fonii DebiU:.f t qui oeguftar nimia oulccdinc non fcntit 
poftiUaocbile.^n reautcitelUbiUecotrario fit.affidui 
tas cni fue actionis 1 fozmandi ea quc funt Dift^icilia:acg 
rit ei viruitc faciUus of^zcbcndedi id q6 eft poft iUa oc 
biUusiiUs;quauisaccidatcialiqit mutabiUtos 1 oefc/ 
ctus:q6 b^epboc gjitellcctusiuuat imaginationc.ope/ 
rante inftruiuento Dcficienti:i non fcruitintcltcctui. Si 
autc boc non clTet aut fcmg acciderct:aui plcrilcp:econ' 
trario autem fit,i£3tem omntii partiii cozpozis ocbiti/ 
tanfvirtutcsinfincctattsiuuenitis;^» fitcircitcr qua/ 
draginta anos.l^cc aut f tus appbcdcs itelUgibiUa plc/ 
riitp no coz robozat n ifi vltra bac ctatc.Un fi cet oc vtii 
tibus cozgalib'' oebcrct ita Debilitariifs tiic no oebiiitat 
nifigE0ifp6nc6:icuentuj?bibcntiii:nonaut^ptcrocs 
oifpofitiones:ergononeftoc virtutibtis ccfzpozalibue. 
(E&j: bie etiam manifelhi eft qp omnis virtus appzebc/ 
dcns pcr inftnimeniii:non at^ebendit efl^cnriam fuas: 
ncq; inftnimentum fuum;necp quia appjebcdit qua oe/ 
biU'tate]cercirium:ncc appzcbendit ocbilc poft foztc : c[t 
fozte encruat eaii oebilitat cius opcrationc. Jn ftf a cn i$ 
fueactioaisoebiUtat.UirtusautcmintclUgibiUeeftco 
traria buic.(CQ6 aiit facit nos Dubitare oe 15 g? aia ob/ 
uifcitur fuozii intetlectozii:'! non cj:crcet opattones fuas 
cozpoze infirmantc eft opinio:nccp neccfl^aria^necpvcra: 
poftibile crt cnim bec duo coniungi:i vt banc actionem 
cj: feipia interim ou; nibil ipcdit vel obfiftit d:i gj poft/ 
ponat fua acrionc pzop:ij;cum aUqua oifpofitio pringat 
in coige:i tiic n6 cjrerccat actionc fu.f :fcd occUnct ab iU 
ta:i tiic cnit ftmul Duc vcre oictioncs;i aUera no rcmo' 
ucbit a ttera.Cii aiit illa fuit:n6 opoztcbit a ttcAi lUa ?di 
crio.(L' £>iccmus ergo q> fubftatia aie babet ouas actio/ 
ne9:vnam actionc coparationc cojpozis quc vocat pza/ 
ctica:i aUa comparationc lui 1 pzincipiozii iuo:p q eft ap 
pzcbcfio per intcllcctii:i vtrccp funt oifl^idctcs fe 1 ipedi 
cntc9.Un[ ai occupata fiierit circavna:retrabcf ab alia: 
oifficilecftcnicoueniic vtrac^ fimuLocaipationce aiit 
ciu6circacozpu6:funtfenrirc.iimaginari:ic6cupifcere: 
1 irafci:i timerc:i tnftari:i Dolcre.£u aiit fcia g? cu co/ 
gitaucris oe itcUccto portponcs bcc oi3.nifi fucrin t bec 
pualctia fup aia5:i fubcgerint ca.i ptjcrtcrin t ea ad pte 
fua:tufcisctia gjfcnius rctrabitabitcUccta-aiaeni cu 
crtintctalcnfibiUbus retrabct ab itellcctu^qiMuis ipfi 
inrtfo iteUigedi no accidat ifirmitas vllo m6:tu ctia fcis 
g? ca b-7 bcc ert g) aia rctrabit ab vno act6e.ppter aUa5. 
ficuteft Difpof{tio:icaufacii contingitg^actiones fcn/ 
fuumn6 pzopnuntur.ppterinfirmitate';fcd Epccaiix» 
tione co:pozis:fed fi babit'' iteUcctiuus adcptue ocftnie 
ret caufa inftf i:tiiccii iftrumctii redirct in fuj oifpofitio 
ncclTct.ncccffe iterii acquircre:fcd non eft ita:aUquado 
enis rcdditoinniain babitumfuii:iatfcctioncfua itclli/ 
gensquicqnidpziu9intcUigct>atai5 cozptis rccupcrat 
fuam fatutC5.ergo quicquidacquilierathiabcbat cficin 
ittaoliquo modo.fcdcratimpcdita in co.'Rctracrioaiit 
aie ab acrionib^^uis n6,{)ueiiit C]c otuerfitatc vtrarticp g/ txaifl.r. Srt.j. ec 

aia t.z. Cvctlli» 
renHbilc 
cozriipu 
rciiruio. Hrtr.crf. 
(«Ttia. p>9 
lilcmaru; 
4.p]ot>U. t^timc Xcrtinm 24 
B tfum aaionus afc wntutied er tnulrittidincattionu fiia/ 
madvnaparte:rimo:eni5 retrabitavoioict concupi' 
fcetia ab irai-zira a timoje.Caiifa aiit biuus totius evna. 
fc5 q6 afa totl fe coucrrit ad vnu q6libet:mani feRi:; eft 
igii cum aliquis nonejreraicritfuasactioneseoqDim/ 
pcditur ab alio non poffit agere acriones fuas ou; illud 
qd impcdit babuerit eiTe:polTcmus autem boc [atius ep 
ponere : nifiq: poftqg boc fufficit: vidcrcmur fuBflui.p? 
crgo C]C pjcdicris:^» ata no cft impicffa in cojpojc : necp 
bab5 cci^ co2pu8.f t quia op5 3» ^pzietas anime in coj-- 
poze itt qitafi affcctio queda in eo:occupan6 iM circa gii 
bernatione fui cozpozis:-! curl^fiHs.-quecft in ea^pter 
oebitum co:po:is.Cuius cure aia cft ca;quc non b; ciTe. 
niftcii b5 effc eiits co:pus,pp:iii ctiofficio fuo.i pplone. 
Cr^^^pititlum.IIl.^n quo continent oue q6nc8:qHarii5 
vna cft qualitcr jpfunt fenfus aie bumanc;i altcra affir/ 
inarcgjcepitcfrc, 

ISrf iif<>rt ^wI^sfldJuuant^ia^ rona 
j ^nilltt» leinmulrisejrgbuseftl?. 
ffcnfusrcdditcilingitlaria:c]c quibus fiw 
i gularibif) acquirunt ei quattuo:.(L Unii 
q6 ratio fcporat vnilqdcg vniucrfalium a 
^•■ij ^ fingularibu6:obftrabcndo itcnrionea eo^ 
riiamaiabappenditi)6mac:ta c6fcquctib''ea:'Z cofi/ 
dcratin quo coueniiit:'!: in quo Differunt.-i cuius cflt cft 
cffcntiale:icuiusaccfdcnta'.c.£):quoacciditaiebfepn 
cipraintelligcndt:au7:ilio fecii ogenriii imaginationis : 1 
cftimationis.<£.'£>cciidiicftg>anima ponit babitudi/ 
ncsinterqaecpvniucrfaliafm affirmationct ncgatio^ 
nKiidocqitpaffirmariomegatiofiieritpcrfc nota g/ 
cipiet.qdauten6 fneritita^oimittitquoufc^iitcniat mc» 
diii tcrminii.CrXertiu cft acquircre jjpofitionce cjcpc/ 
rimenti3.fc5Vt iucniatpcr fcnfumg? aligs p:cdicatU3 
comitat aliquod fu5m affirtnando vcl negldo c6feque 
do:vcl affirmado coniitncrione : i ncgando cotradictio/ 
ncm.£tnonfitbocquibufda5bo:i6:tnon in ali)s:necp 
Cndiffercntcr:fed feme fit quoufcp quiefcat.£t gp itcr na 
tura5 buius p:cdicari:'Z buius fubiccti cft bcc babintdo, 
autnaturabuiusconfcquetiscomitatur natura^ biiius 
antcccdcn«'s.autrcmouemrflTential'rnoncafu.£ttiic 
bec conceptio erit adepta ej: fcn fu:i fy llb.ficut ia; occla 
rauimus i lib:i6 logicis.CCCJuartii vero eft vcrba qui/ 
busfacilecrcdunt :eo cp p:obabilia funt:ata aut buma/ 
naiiutarco:po:e:adacqmrcndii pncipia illaconfcnticn 
di.t intclligcndi.Dcindc cum acqitifierit rcdibit sd fcip/ 
fam.Si auteobftitcrintalique virtittiique funtifrocas 
^impcdierinteam aliquibus oifpofitionib'' co:a pofttis 
retrabcntcaa fua actione.Si veroimpcdtta non fttcrit 
no egcbit eo poftea in fuis ^p:i}s action ibu8:nifi in a lig 
bu6 tin in quibua opus eft rcdirc i?tutcs imaginatiuaa 
1 cofiderarecaiteru ad boc vt percipiat pndpiii ali6.ab 
cft q6 babucrat:t adiuuent rep:cfentare id q6 appctitur 
in imaginarionc:t rep:efentatio cius in imaginarionc fir 
mef auTcilio intcllcrtU6:boc autc contingit in pncipio ta 
tui no poftea nifi parii.Cii aiit perficitur aia 1 robo:atur 
fob per fe opcratitr actiones fuas abfolHtcUirtutcs aii 
tcm fcnfibilc8:i imaginatiuc iccterc virtutes coj^alcs 
rctrabitnt cam a fua actione.fbi gf a.licut bomo qui ati/ 
qitando indiget iumcnto 1 cius apparatu quo penicniot 
coquop:oponitquocum QCceffcrit:fcd(T ejrillis caulTs 
acciderit nonpcritenire:caufa que fttit pcrueniedicades 
eftp:obibendi.(iri5iccmu3autcg>anima bitmana no 
ftiit p:iu8 e^iftcns pcr fe:i indevcnerit m co:pus:anime 
enim bumanc vnum funt in fpcdc 1 oiffinitionc.^i aiit 
pofucrimuag) puus babueruntciTepcrfc:-zno incCpe/ rttntcfleatmco^po^i^bus.impoffibilccft^vtanimcinfp/ 
fo cnebabeantmultitudincm. iDuIritudocni reril.aut 
eft cj: eifentia:': fo:ma:aut cft ep comparatioequecft ad 
matcriam 1 o:igincm multiplicatam cy: locis quc circii/ 
dan t vnamquac^ materiam fm aliquid:aut ej: tcmpo:i 
bus p:op:ij6 vniufcuiufcg itlarum queaccidunt illis ao 
cidcnribus:aute]:caufisotuidenribu6illam.3fntcr ani/ 
mos autcm non cft alteritas 1 in effentia:': fo:ma. •^o:/ 
inaenimcarum vnaeft.ergonon eft alteritas.nififc6in 
fucrcccptibilecffentie:cuicomparaturcffentiaciu6p:o/ 
p:ie:iboceftco:pu6.©ianimaaute cffettantum abfdg 
co:po:e:vna anima non poffct cffcalio ab olia numero, 
£t boc gGneroliter eft in omn ibusrea eni quo:il cffcn tie 
funtintcntioncstantii^ifuntmulto^quo^us funt multi/ 
plicatc fpccics in fuis fingularibito;non cftcarii multitii 
do:nifi ej: fuftincntibus tantu : 1 rcccpribiiibus parien ti/ 
bus q: cis^aitt e;: aliqna comporarione od illa.out od te/ 
po:a eo:ii.Cum cnim nudc fiterint omnino.non Differe't 
per id q6 oijcimus.crgo impoffibilccft inter illas cfTc aU 
tcritatc:imultitudinem.ergoDcftructtieftiam onimoa 
p:iu6$ingredcrcnt co3po:afuiffc multas ccntialiter. 
(riMcemite ctiliiripoffibilccffc vt effenriacius fit vna 
numcro.CHmcnimfncrintDuo co:poja acquircntcia 
OHeanimcqucDueeruntEtesiUiHsvnius anime:i tiic 
aliqHidq6nonbabctmagnitudincniimeralcmcnt oi/ 
uiftbileinpotcntia.l^Hiusautcm ocftrucrio manifcfta 
eft ejc p:incipt)s p^cpofitis in naturalibU6:i in alijs : aut 
illa on ima vna numcro crit in Diiobus co:po:ibu6.l3oc 
etiam per fe patet falfum effc.(L £>icemu8 etiam aliter. 
cp quelibet anima non ftt Itngularis ey: tota collectionc 
fpecici:nific]CDifpofttionibusoccidcntolibH6ei que nd 
comitant eamejcbocQ' cftantma:o[ioquin conucnirei 
tn eis omne6anime.3ccidcntia vero confcqucntia acci/ 
dunt fine oubio in p:incipio tcmpo:ali:i confe^uuntur 
eamqueacciduntquibufdaminonalt)6.Bingularita6 
crgo animarum eft aliquid q6 effe incipit:i non eftetcr/ 
num q6 fuerit femper.Scd incjptt effe cum co:po:c tan 
tum:ergo iam manifeftum eft:anima3 incipcrecffe cus 
incipit matcria co:po:alis4pta ad fcniiendHm ci6:i coz 
pu3creatumcftrcgnHmcius:iinftrHmenmm .!©cd in 
fiibftantia animc queincipit cffc cum aliquo co:po:c.^/ 
ptcrq6DebU!tcrcari;iHCftc):p:imis p:inctpi)8 offcctio 
inclinationis namralis ad occupandum fc circa illud. % 
ad regcndHin illud 1 p:ouidendiim ei in cmnibus:i ad/ 
bercndHmci:iper becomniafiteiu3p:op:ia:i olienat 
ab ali)8 co:po:ibu5 circa illud tantiT.Co:po:i aut fingii/ 
lari p:incipium fingnlaritatis fuc accidit ej: affectionib'' 
quibus e]cp:imitur fin gitlare pcr quae affectioes illo aia 
fit p:op:io illius co:po:i8;quc funt babitudincs gb^vnii 
fitoigniialtero;quauis non facilcinteiligat a nobis illa 
affectio:iilIacomparatio.3nimaaHte5 babet p:incipia 
pcrfcctionis fuc mcdiantc co:po2c.(L i^otaut aligs oi/ -. 
ccre q6bec oppofitio rcmanct oifceffum animanim a ^ ^ 
co:po:ibu6;ncccffecftenimvtautencDClinant.bocoiit 
non tcneris:aut vt fwt vno:fed 15 eft etia q6 ncgoftisaut 
rcmaneantmultiplicitatc.Uosautcm tcnctiseas ia^fe 
paratas a matergs.quo modo crgo cmtmulriplicitatc.-' 
(]L£)iccmH6gg>poftcaoiefuntfcpatcfincoHbioa co:/ Krtjjo, 
po:ibH8,p:iHB autvnaqHccBbabucratccicentia perfe 
jpptcr oiuerfitate matericrii^quae babcKi t;i pp oiuerfi 
tatetempo:isfHccrcationi6:iEpDiucrfitateaffccrionii 
fuants qs bebat.©c6m oiucrfa co:po:a fua qiie bc'bat. 
°noseniinvercfcimus;^quifaciteffcinillaintctionc5 
vniucrfalc:e]c qua fit fingularis tantit5:iinpoIccft vt fa/ 
ciat cffc fingitlareeinifi addideritfHp:a fpalitatc' ci^in^ ®e m ilbam'3 5»ipart«l?flt 
tapi.fcdoixr 
toium. tention^ et qita fiat fingularis aliq oe itcntionibus qne 
cofequunt in crcatione : 1'comitant :fiue nos fdam" cas 
fiue no.dTTlos fcimus ctid g? bec aia no eft vna in oib'' 
coigib^.Si eni cfTet vna in oibus iUis^aeflent multe gg 
retonetucautefTetfapiCBinoibueilUsraut infipiens in 
oib''ilu'8:i no latcrct vnuj gcgd vidcret in m alteriua. 
vnii cni qdad multa refert :pot'c eft oifferrc fm rclmoi 
ne.Sed in eis no oiffcrt q bfit ce in eentia cfj^js, illa:£il 
cni vn' pf ftieritmulto;: filiof :cii ipfe fit iuuenis no eft 
iouenislm oca illos.^uucntuteeni b; in feipfo^-zptine/ 
tur vnaquecp rctbnc^itr pjudctia:i ftultiti3:iopio : t 
filia bis iit'ia:non funt nifi in ecntia aiei ptinct cii aia in 
vnaquacg rcfonc:g aia no cft vna:fcd cft nuiltc nuo. £t 
fpes cf vnaeft:i eft creata.(icut poftca oectarabim^^^fcd 
fincoubioaligdcft.eEq6 fingulariseflfccta eft. 5116 at 
no cfl ipzclTio aie in ma.Jaeni ocftntjcim'' boc . "f mmo 
itlud eli: aliq oc affectionib'':t aliq oe \5tutib'':i aliqd e}: 
aatttibusfpualib^^^autcopoittiicjcttlie^^qdfin^ilarl 
fitaiarquauieilludnefciam^^^poftq^autfit fingularis q 
fc:eft impote vt fit aia atia nuo:'Z vt ftt vna centia. "^a at 
mtta oipm^^ats ad negadu 15. S5 oemfabim" qj aiii cix 
crcat cucrcati6catic'coptbni8:pofc cvt crect poftilla 
affcctio aliq i acti5ib''r6nabilib''i in paiTion ib^^ronabili» 
b'' EE collationc qp oifferatab actioc q eci fitis cii atia. 
j£tvtaifectioacgfita:quevocat itellcctusin effectu fit 
in vna talis oiffonis: vt b e.i oifferat ab alia aia.ict q: ac 
ciditeiEciBeecntia fuifingularcqdbsejreoqd Bcipit 
aliqua affcctione q eft ei'' ,ppjia:i no altcrf^pofeeft etia 
cotingercin ea cj: ^tutib^^cozBalib^^affcctione jjpaj.q pe 
dcat CTii affecdoib'' moiatib^^^aut fint ipc eedcaut vt fint 
ibi et alie .ppetatce nobie occulte:que pfequun t aias cu 
creant:ipoftq5creant.Quatia fequiit fingularia fpcrii 
co:pota'iii:gbu3 oifferiifci vt aie fin t ita:fed ofnt iiii8.p/ 
p^ietatib^^.pQ qe co:ga creata fueritt:fi[tte fciam^^ittae oif 
pofitione9:(iue n5:aut atiquas iltarum. 
CirCapitutum.IIII.C): an ima non ociinit effe : nccg traf/ 
fozmatur in alia co:po2a. 

■^ (\(\ ^** """ mo:iat tn mo:te cozgis.ra 
,^v*+ tiobeccft.Quiagcgd oeftruit ad 
ocftructione alteriu8:pcndetc]c co a liquo mo. 
, ^^^&iiSal gcgd pendct qc atiquo:neceffe eft; vt aut 
l^^S^Sjfitcopoftcrius^autfitcopua^ccntia no te'po^ 
rcaittbabcatcueoce fimul.SiaiJtaia ftcpedetcjcco:» 
po:e.f»cat ej: eo cu quo b; effe fimul:i boc fucrit ci effen 
tiate:i n5 accidcntatctiic vniufcuiufcg eoy eentia relati 
ua eft ad alteru:i fic ncc^ co:pu8:necB aia eft fulja.fs eft 
VtriicpfulJa.Si aiit eis eft boc accidcntale 1 non fuliale: 
tunc oeftructo vno illof oeftruct rctatio quc accidit a b 
teri inon oeftruerad oeftructioncaltcri^^^quauig fic pe 
deat cpeo.Si aiit Hc aia pendet cj: coipc: velutieo pofte 
riu3:tucco:pu8 caeftec aicCaufeaut qttuo: funt. Co:/ 
pusgauteriicaefficiesaieioaneci efTe:aut erit caufa 
receptibilis eiusad modii copofitionis:ficutclcmeta re 
cipiiitco2ga:3Utadmodu fimplicitatis vt es imaginie: 
aut eritcaufa fo:mali9:aut canfa gfccta.^mpoleert afit 
Vtco^jus fit ca efficica.Cozp'' cnicj: boc gp eft cozp''^© 
ogtt aligd:n6 facit eni nifi p ^tutc.Si cniy agerct pcr fc/ 
ipfU5:in5pvtutc8fua6:tucocco2pu3agerct illa actio/ 
ne.oeideomncsi^tutesco^Ealce aut funtaccidetcsaut 
fun t fo;me materiale3. ^mpoffibile cft autes vt acciden 
tia:ifo:mee):iftcnte9inm3tcri)3tribuantcffce]ciftcnti 
fubftiticEfc.n6in ma:icefut3eabfolufc.5mpot'eeft ct 
co:pu3 ee cam rccipiente.^a cni ,pbauimus 1 ofidimue 
g?ai3 n6cftimp:cffainco2Eeatiquom6.gco2pu9 non 
eft fojmatii fo^ma aie r6nalt9.nec^ ad moclii c6pofitio' CapMn ini 

nis:nec^ ad modu fimplicitatis^ad boc vt aliq pars cov 
pozis c5ponat 1 c5ple}:ionet aliq copoff tioe: vel aliqua 
c6ple):ionc.in q imp:ima£ aia.^inpole eft etia co:p'' ee 
fo:malc cam aicaut gfectione gfecti.XTDclius cftenim 
boc effe ep.g n6 pendet aia ejc co:gevt caufatii^ejc fua ciS 
ecntiali:qu3uis c6ple):io 1 coipus cae fin t aie accidcnta 
lca.Ciieni crcaf ma co:2is:q6 fit oignii fieri inftf m aie. 
ieiu3regnu:tiiccaefeparatequefotent oare vndquacg 
aiam:creant aiam.g vt afas crccnt fine cojpozib'' quib'' 
^p:ia fit creatio vnius no alterius cft impote.ict pzetcr 
boc etia negauimus in picmifris aias an te cozga ec mul 
tas nuo;i pter boc etid qo ncccfTecft qd quicgd idpit ec 
pcedei illud ma quc ftt apta rccipe illud:aut apta copa/ 
rariadittud: ficut oiidimus at'9.1 p:eter boc ct q>fifK)te 
cet vnaguacg aia; creart 1 n6 crcarct id in quo perficit 
toperat^ociofusceteiuecc.nibitauteociofu, aut fag/ 
fluii eft in na.Quado gde g boc eft ipote.tunc in cis que 
funtn6eftpoffibilita3b9.fedciifi't aptituclo rccipiendi 
aiam : 1 aptitudo inftf 0:^ comitaf :tuc creat a caufis fe/ 
paratis itlud q6 eft aia:boc aiit n5 c6tingit in aia tm:(cd 
in oibus fo:mf3 babetibus initiu.quarii cfTc no ppondc 
rat fup:a earu no e(Te:nifi q: ml aptio: cft quantii ad,il/ 
la8:i otgnio: illi8.©ed q: crcato vno crcaf 1 aliud:n6 io 
opsvtvnoDcftntcto ocftruaf alterH:n5eniboc c6tigit 
nifi cu effe vnius liierit ppter ette altcrius:aut in altero. 
©epe eni cotingunt «tiq gg atia gbus oeftructis rcma» 
ncnt itt3:q: ee illo:j: n6 babuit ee ej: tltts. JS: t p:ecipue cfi 
id q6 oat eis effc fticrit aliud ab illo:e):quo vtratp babet 
cffe fimul.CSttribucns aut aiecfTc no eft co:pus:netB 
virtus co:pali3:fed fine oubio eentia ep^xQ nuda a matc 
r^8 1 mefuri6.jet qn gdeaiabs effeab ilta:i n6 bj e^coz 
p02e nifi oebitii bo:eqite 03 cfTc tm.tiic n6 pcndct ciu? 
cffeej:co:pctm.Tlecgeflco:p''canifi accidctalis.g no 
coccdif Diciqd ficpendeat3iacjco:ge.vtco2p'' Dct>eat 
ce p:iu3 aia p2io:t'tate catitatis.Sed pars tcrtia 1 qp oijci 
mus in pzincipio.boc eft cp aia pcndet ej: co:p.e.fiait id 
q6 eft p;iu6.©ed bcc p:io:ita3.fi fuerit tepo:^ lis.impof 
fibile eft vt ec aicpendeat cj:coJEC.poft^ paus eft in eo 
in tepo:e.Staiitciu8 po:ita3ftieritineffen5 in tpe:qui 
modu8po:it3tis cft:vt cu centiapo:i8 f«cn't:comttef 
ea effe id q6 eft poftcriu9:i tunc boc pus no b; eiTc:ajm 
ponif Dcftrui idq^cftpoftcrius.Tlo vtq: pofteriue poi 
fuimus Dcftructii.i5o[:^ocfiruiidq6cftp:iu8..'35ob ^ 
g> poftcriue n5 potocfiTui.nifi q: p:iu8 accidit poji ali* 
qd in na fua:q6 Dcftmpt illud:i mnc Dcftniif poftcri'*. 
gejcpofitioncoeftnictionispoftcriozis.non fiucnit 00 
ftnictio pao:i8.Sed pofitio ocftntctionis iplius p;io2i» 
ponitpofteriusocftruipoftcpaccidit p:io2i Deftniiifc 
£t qii quidc ita eft;op5 vt ca ocftnictiua ^tingat in fub/ 
ftantiam aie:ppqu3 ocftnmf co:pu9;i vt cozpue nullo 
modo Dcftniaf pg cdm;quc cft cius jppzia.&ed cozpus 
ocftruif ex caufis quc funt cius jppcq: pmutationc co' 
plcjcionisicopofitionis.crgo impotccft vt aia pcndcat 
c):co;Ee.ficHtp;iu9na:ipoltC3Dcftru3fco2pus aliquo 
modo ca fui ipftu8:crgo n5 cft itcrilla bic niodus pedcf 
di.ict quaclo gdc ita cft in rctc ocs modi pcdcdi oeftru/ 
ctifiit."(^ert3t 3 vt nullius co:p. ee pedest cj: 3rtcro. £i(e 
oiit3iepedet3 pncipi)93tij6qHen5 pmut^nf :nccpoc/ 
ftruun t .(T ^iccmus g q» nuUs ca Dcftniit 3i3m 3liquo 
modo.Quicgd folct Dcftnii c j: slicj ca que fit in co in illo ^ 
eft potc'ti3 ocftnicdi.in qiio cft antc Dcftructionc effccf 
pennanedi.aptitudo autc cius ad ocrtructionc non eft 
cf fuo cffectu pmancdi.^^ntcntio cni potcnticaiia cft ab 
intentione cffcctH9;i rclatio buius ).iotcntic.3Ua cft a re/ 
lationelHiiu9effcctU9.'lNClatiocnibuiu8potctie cft od Sinintc glumtum 25 eettraendiimttrelatiobuKiseiTectus ad permijnendu 
ergo c% Duabus caufte Diuerfis fun t in rc be oue in tetio/ 
nes.lCibicemusigit 9>inomnibu9compofiti8 i fim/ 
plicibue ejiltentibus in copofttisipoiTuntconiungieife 
ctus permanendi:t potentiis Dcnruendi.3fn rcbits autes 
nmplidbus feparatis per re:impoiTibile eH bec duo con 
wngi.(ir£tabroluteDicimu8qjimpoflibilceflconiun/ 
giin 3liquovniuseentie:bd80ua5 intentiones.Quicgd 
aijt permanet:': babct poiTe ocftrui: pcrmanendi babet 
po(Te:permanentiaautemciu6 non efloino nccenaria:': 
quia necciTaria non eHrcfl potTibili6:po(Tibilicas autem 
queb;Duoextretnaeftnaturapotcntic:crgo cftin fub' 
flanttaeiuspotcntiapermanedirt cffectus pcrmanedi. 
3am autem conftat g* eflcctus permanentic illius : fine 
oubio non cflpotcntiapcrmentteillius:-: bocconftat.g 
effcctus pcrmancntie illius e(t aliqnid qd acddit baben 
ti potcntiam pcrmancndi.^fpfas autepotentia no babj 
elTentia permancndiquc e(t in cfFectu.0ed babctcam 
td cui acctdit in fua efTentia permanere in elTcctu:quccft 
veritas fiic c(Tentic.)3eqHimr crgo cj: boc vtcius centia 
ntcompofitae):aliquoqdciibabueritecntiaeius lit in 
effecm quc eHfoima in vnaquac^ re:'Z c^ aliquo babeti 
bunc effectii quodbabcbat in namra fua potentia eius: 
que efl: ma eiiis:crgo fi aia eft fitnplcjc abfoUttc non cii 
nidii in fo:ml -: materia^fed fi cft copofita Dimittamus 
nunc compoficionc:': cofideretnus fubftltia quc eft ma 
teria.£i couertamus vcrbii ad p:ima eius matcria i lc 
quamur oe ea oiccntC9:g7 ipfa tnaterta aut oiuidimr in 
fozma 1 materia:-: fic fcmp^qd e(l impo(Tibile:aut no oe 
ftructur id q6 cllfubftatia:-! radijc.Tlofh-a aute locutio 
eft oe boc q6 eft fubHantia t radipqd vocamus anima. 
*flon enimcftlocutiononra ocrc compofttacj;ipfa i 
olio.(C2B3nifeflu5 cft igiturqj in coqd eft (irnplej: no 
compoftmmraut radi% compofiti:non conueniunt cfFe/ 
cms pcrmanendi : i pistentia ocflrucndi cotnpofitionc 
fuc enientic.Si igitur fucrit in eo potentia oedractionis 
impolTibiic cft efic in eo clfecmm permancndi. £>i autc 
fuerit in co cfTectuspcrmanendii babueritc(Te:mnc no 
eft in eo potentia ocftrucndiergo manifcflu eft gj in fub 
ftantia aie no eft potentia co2rumpcndi:fcd gcncratozii 
co:ruptibiliii.ComimpJtcnimq6ellcompofitiiicoiu/ 
ctum:potentia vero ocftruendi non cft tn intentioncf m 
qua vn ii compofiiu eft;fcd in moteria que cft potctia rc/ 
ceptibilis:vtrof cp 3trario?rcrgo in oeftructo compoff/ 
tonon cftpotcritiapcrmanendiveloenTuendi:necg cof 
iunguntur in co.iDateria autc aut eft pcrmance nojpe 
pterpotentiaej:quaaptacftad permancndii:(Tcut gda 
putaHcmnt:aut eft permancns^ptcr potentiaj cj: qua 
pcrmanet:que non cft potentia Deftrucndi.nam in potc/ 
tiaDel^niendibabetaliudqdcontingit in eam.d^-pof 
tentia vero DcHmctionis iimpliciu$:quc funt in materis 
cft in fublbntia qua babct materia:n6 in fubfta tia cop. 
•ji>:ob3tioaiitcqueaffirmatomnegcnerarii cffc co:ru/ 
ptibilc f m boc gp finitur virms pcrmanendi:-! ob B coi 
ruptio ei ftt neccffaria per boc q> e(t compofitu vcl gcne 
ratiici: nwteria ■: fo;ma:tn cinus materiacft virms per 
manendiipfamfojmam:'! virtu3 cozntmpcndi: ej:qui 
bu9 ouobus confiat fimul:ficut iam oidicifii:crgo ofien 
fum eft animl bumana non cozrumpivUo modo.£tad 
£ boc perdujcimus nolh-um verhim nunt oiuino.tT^aj 
eaimoitendimuggjanimenonfiteruntcreate-z multi/ 
plicitate niff cum aptimdineco:po2um:co 93 f m aptitu/ 
dinc5 cojpojii:op5 aitribui e(Tc aie a caufis fcparati8.£t 
patuit etia gp boc non fit cafu vel fato ita vtanimacrca/ 
tanon fuerit creatamifiqz per coplcpone oebebatcrcai) n anima quc eam rcgeret.0edatababattcfTc:t cafu ao 
cidit:autco:pu8babcretefTcciiillaa quo pcnderetbcc 
cnim non cftcaufa centialis multiplicitatis vllo modo. 
fcdeflfouafrccaufaaccidcntalis. 5am enim oocuimus 
cp canfe cfTcntialcs oebentpiius crcari:': poft iltae acd/ 
dcntaIcs.j£tquldoqdcitacft.tuncomni8co2po2i8cu$ 
crcata fiucrit fue materie coplejtio^opscreari animl:boc 
autc no op5 in vno cozpojc tantum x non in alio.^ingu 
laria enirpe'rii non oifrcrtintin ciecT^quibtis coflimiit: 
nec^ cft pofTibile vtvn ti coipiis bumanii ocbcat bat>ere 
animam qtia pcrfidatur:': aliud co2pus ciufdcm coplc/ 
fionis in fpccie non ocbcat boc idem:fed fi cafu accide/ 
ret boc ciTet. &i vero non accidcrct boc non c(Tet illius 
fpecici:cuius illudel).&iautem pofuerimus cp vna ani Cdetia pi 
matranffcramradmultacorpo2a:vnicuitgaute cozpo/ *' « toiBf, 
ri per fc ocbct anima crcari:quc pendeat e% ipfo:tiicvnit 
co:pus babcbit ouas animas fimul.oeinde non (tc anit 
mapendete]cco:po:e:quafiiimp:elTainco:licut iam fe/ 
pe oftedimus:fed fic pendct e% co:ficu t circa qi> ocaipa/ 
tur t cognofcit:t qd patimr cj: illa.(COmneaute3 ani/ 
mal cognofdt tpercipit animam fuamvna^ c(Teque cfl; 
imperans:t rcgens fuum co:pu8 q6 babet.&iautcs cfl 
ibialiaaniaquanon pcrcipitanimaUnecg occupat dr/ 
ca ftium cozpoBMnc non pendct ci: illo co:po:e.1lo ent 
anima pcndetej: co2po:c niff boc fnodo:crgo nuUo mo/ 
modo tranf fertur anima ad aliud co^mii boc fufficiat 
ei.quibuiusreifummamqucrit.^cbesanfe3 fdre boc 
multis modis poiTe e^cponi. 

CTCapitulum. V .;be intcUigctia agcnte^t oe patiente in 
nolh^isanimabus. 

i^c^tttua Q^animabumanapauseft 
iJ^VKiltUV intcliigcnsinpotcntia.ocin 3 
[defitintcUigcnsin effecm. dOmncaDtqd 
iejiit oe potentia ao cfrecmm:non ej:it nifi per 
Fcaulam:quc babet illud in effecm : t e]ctrabit 
adillum:ergo bccelT caufa pcr qul anime noftre in reb' 
intelltgibiUbus c):cunt Dcpotcntia adcffccms.ioedcau 
faoancUfo:mam intelligtbilem nonelf nifiintcUigetis 
inefTcctu:penc9quafuntp:incipia fo:mamm intelUgi/ 
biUum abftractarusXuitts comparotio ad «ias noftros 
eftficutcomparatiofoli80dvifU6noftro6:q:ficutfolvf 
per fc in c(fectu:i videt luce ipftus in cffcctu:q6 non vu 
debat in Cf^cm:fic eft oifpofitio buiue intelligetie qtia/ 
tu ad noftras anima6:virtus eni rationalis cu5 confidc/ 
ratfingula:qucfuntin imaginatioc:tilUtininot lucc in/ 
tclUgcnncagctiein no6:quapdip'miie:f.untnHdoam£i 
tcria.-z ab cius pcndittje 1 imp:imunt in onima raticna 
li:n6 qfi ipfo oc imoginotioc mutct ad itcltm nfm:ncc0 
q: in tetio pcndes e>: multis.cu ipfo in fc fit :?fiderata nu 
da:pcr fc faciot fimile fibt !oed q: c^ cofiderationc eop 
aptatur anima:vtcmanct tn eom ab intelligetia agcntc 
abftractio.Cogitationcs eni icofidcrotioncs motus fiit 
aptantcs otam ad rccipicdii cmanationc5:ficut tennini 
mcdi) pparlt adrccipiedu ,5nc5 nectaquluis illud fiat 
vno modo:-: boc aUo:ftcut poftca fcies.Cu^ aute accidit 
animc rattonaU comparari ad ba'c fo:mam niidom mc/ 
diante luccintclUgcntieagenti6:?tingitinaiaej: fo:ma 
quiddamqdfmaUqHidcftfuigcncns^-zfm aUud non 
eft fui gcncris.Sicut cum lu j: cadit fupcr colo;ata : 1 fit 
in vifuej:illa luccopcrarioqHcnoeftftmiUsciejcomnt 
partc^imaginabiliai^ofHntinteUigibiUainpoteMa^-zfiiJt 
itclUgibilia in e(fecm:n6 ipfaeadc:fedqHCC]ccipiunf ej: 
ilUs.imo licut opcratio quc apparct ej: fo2mi6 rcnftbiU'.' 
bit8:n6 ipc fojmc medute luce;f5 aU'ud.q6 b5 copororio 
DC ad iUas:qd fic medilte lucc i fcepubiU fctc oppofito. 

Suic £) 
©e aia Tji^aiti^ » 
C^Qm\iterinK]\ccms inmfdmrin ata.^ 
Hfilfr animarattonaliscuconiungtt fo:mi9 
l^ ^ altquo modo coniunctionts aptatad 1$ 
m cotingant in eae); luce itelUgentie agentis 
tpfe fozme nude ab omni permi]ctione.-pmus 
S'aute q6 percipit oe eis bumanus in tellectus 
eHidqdDeeiseftenentiale-zaccidetalciidcuiuscaura 
funt ftmiles tmaginationes ille i Differur.!8ed in tenrio/ 
nes quibus non oifTisnvnt ipfe fo:mefumit vna intentio 
ui efknm itellectus coparatione ftmtlimdini8.Sed co 
parationeeius in quo oiDeriint fiunt multe:ergo inteKe 
ctua potellatebabet multiplicadiDeintetionibus:q fuc 
vna:'i adumldi que fnnt multe.!oed adunatio multo:u. 
f it Duobus modis.vno vt iten tioes que funt multe 'z Difi* 
ferentes Dimenfionibus i imaginationibus fiat vna in/ 
tetio:aindoiflferuntinDi(finiti0ne:aliovtDeintentiuntV 
bus generit:': DiiTeretiarii coponat intenao vna:in Diffi 
nitione.C>CDodiaiit multipUcidi fiuntecoueriio ifto/ 
nt.3iliautmodifuntoep:opuetatibu8 bumani ttelle/ 
ctU8:quos no babet aUa \?tU9.3Ue enivirmtes app:ebe 
dunt-Q^eftmultuftcutefl multit^-zvnumlicutell vnu. 
Cu aiit oppbendutvnu q6 e(l piunctii i copofttii ejc aUg 
iN^^teo^accidentibus^noptitfeQareaccidentaliaeof 
abefleutiaUbus eo^.£u3 auteaUqua fo:ma rep:efentat 
renfusimaginauonu-zimaginatiointeUectuu^zinteUect^ 
e^Kipit 9; iila intentione.f3 poi^ea rep:efentauerit eialia 
fo:ma eiufde fpecieuque non efl aUa ntft numero.ia3 no 
e^ci[netinteUectU8e)ceaalia fo:map:eter qul accegat 
vUo modo:nift ^m acddesiqd eflilUus ^p:iii:e>: boc q6 
dl iUud acciden6:ita vt aUqii accipiat illa nudxaUqua/ 
docfiiltoaccidente^i^pterbocoicit:^) focratee^ pla/ 
co funt vna intetio in bumanitate.Tlon cp bumanitas q 
efl coniuncta p:op:ietatibU8 focrati8:ipfa eade fit coiun 
cta p:opaetatibU8 platoni8:quan ombo baberent vnas 
efrentia:ltcut fit in amicicia:': in aU^s relationibus. Qcd 
q:bumanita8multipUcataeflinelTe:bumanita9.n.vna 
no eft in quacduenilt que rep:efentet e(Te e^trinfecum. 
ita vt ipfa eade fit bumanitas platonis 1 focrati8:l3 aiit 
Oeclarabimr in ooctrina fapietie.Od aiit oe boc inteUi/ 
gitur boc efl qd():ima fo:ma bumana que p:ecedit-ipfa 
p:odefltantuanimeadcognofcendu fo:ma bumanaj. 
Joecuda vero nibil pdeft. ^ntentioeni imp:e(Ta anime 
eflvna:quendeflnifiimaginatio pma^iimaginatio fe/ 
cudanibilopcrat.1b>otuitaiitvnaqucc6pccdere 1 ope/ 
rariAlUididein aia:non ftcutbicbomofin^laris:': bic 
equu6.CC3nteUectusautcuapp:ebeditaUqtia inter q 
efl p:iu8 1 pofleriu8:folet tteUigere ci'i ilUs tepo:e necio. 
non in tEe.fed in momcto.CT^rtteUs eni iteUigit tepiio 
in pnc -: in terminie:-: boc fubito.ilJOd aiit iteUs no pt 
fo:mare ea que funt in vltimo iteUigibiUtatie : 1 abttw 
ctionis a ma:boc no b; ei; aUqtto qd (it in elTenria illa^ 
reru:nece):aliquo9)fftin na inteU6:f;e);l5Q7aiaipcdi 
ta efl in co:Ee 1 ej: co:Ee::i q> in muUis eget co:Ee.0ed 
co:pus elogat ea a ofgnioubus fuis perfectionib'' . "Doc 
eni;q70cuUt9nopotintuerifole:n6b3e|: aUquoqd ftt 
in folcmecB cjipoc cp fol no appcat^fs ej: ifirmitatc ocfi. 
J3ed cuaufert Denoflraaia ipfa aggrauatio 1 ipcdime/ 
tii:tunc intelUgetia aie oe bie efl meUo: $ b; aia:': q efl 
purio: 1 DelectabiUo:.i3cd quia nofTer fermo bic no eft 
oeaiarnififmg? eftaia.f.fmgjefliunctamae buic.tiic 
non D€bemu8loqHigdcritDeaiapoflmo:tc:cii loqiia/ 
mur Dc n a.Donec Eueniamiis ad ooctrina fapietic:-: fpc 
culemur res feparata3:q: ooctrine nalis no efl ^p:imn 
fpecularunifi cpeft rerii naturaUii^ique babet copara/ 
tione ad matcrii 1 motu^oed Dicem''^? fozmatio [tcUcf 
CapitoIa^VL 

Icttus oiffertf m e(Te rera.'^KcB eniifubttWimas no pot 
aUqn iteUectus app:ebedere:q: ejccediit eu:que f funt 
oebiUs efTe:vt motus 1 tepu8:i materia:aliqn cft oiffici 
let'ntelUgt.eo q^funtoebiUsefTe. (ri^:iuatione8autes 
ndapp:ebendittnteUectu8 in effectu abfotuto:p:iuario/ 
neeniapp:ebenditperboc gjapp:cbendit babitusei''. 
foedinteUectu8app:ebenditp:iuationeqc tx)c q? ipfc 
fuitbaben8p:iuatione.lDaliiergoe^bocq7 e(t malu. 
7 impoteria.t eft p:iuatio puarion ii fi app:ebendit i teUe 
ctu9noapp:ebendit:nifte):bocqdefl ftmiUtudo inter 
biic 1 illam poten tia.^ntelligen tia eni cui- nibil poterie 
anne;cueft:no intelUgitpuatioHe:ne(^maUis:fm q^cft 
p:iuatio 1 malii:nec founant in ea:q: in eis que funtno 
efl aUcid malu abfoUtte. 
CriCapitulu.VI.DegradtlNi8actionutnteUectU8:'!Dcal/ 
tio:egra(biu eius qui ell fenfus in tellectus. - 

i^S^i^ttitia CfeanimaintelUgiteogjap/ 
|'3Vvil|lll> pjcbenditinfeipfafo:ma{n 
I tellecto^ nudo^r a ma:fedboc gp fo:ma e nu 
lda.-autideoeft:q:intellecm6eaDcnudat:aHt 
^f^ q: fo:ma in feipfa niida e(t a ma:t no efl op'' 
aie Denudareea.;anima aiitinteUigit fcipfa;:': boccp in 
telligit feipfa5:fadt ea itelUgere fcce:': intelligentc •: res 
intellecia:'zintellertii.3(n eo vero q? iteUigit ceteras fo:/ 
mas no facit ita.'3fpfe eni per fe in co^pe fun t fcmp : 'z in 
po'' -zin intellertH:quaui8in aUgbus reb^^ejreant ad effe 
ctil.^Uud aiit cp t)icii.cp ipa anima f it ipe res intellecte: 
impol'eeftfmme:l5enino iteUigoqdor.g? vnares fiat 
alia:neceintelUgo qliterbocee po(Tit.0uicgd eni oepo 
nit vna fo:ma "Z iduit aUacipm eft cii pma fo:ma alifld:'! 
cii fc6a aU'Hd.p:imu verifTime no ftt fcdm.nifi p:imii pc< 
flruat:'z no remaferit nifteius fubm velaliqua gs eius. 
&mt no fit ita ingramus quaUter fit.CI^icemuS g g> 
cu aligd f^t aUudillud pmu aut bseezaut n6:z fc5m:aut 
b5 cfTe:autn6.!3tautbabuerintc)Te:tunc ouo eenria fiit 
n6vnii.)3iautp:imun6babueritefTe;tuncbocqderat 
aligd fit nibil:'Z qd erat nibCl fitaliquidiboc aili noe itel 
Ugibile^pMmu etenitfioeftruit^no tn fitaliud:nifi qui» 
oeflruit ipfu5:attribuite(Teali) rei.Siagqiiofit fo:ma 
aliariirerii.^Qdautmagis oecipitboiesinboc.eH ille 
qui copofuit lib:ii ifagogarii qui amabat Uig verifino^-z 
^babiUa^fariffadesftbitaltis verifimiUtudine:q> poO 
fiintperpendereDocriboies^ejcUbzisci^^ginritulanfDc 
intellecm.'z oe intellectis:'^ oe anima.Concedo aute fo: 
mas rcrum fubfiflere in anima:Deco:antC6:'Z nobilitan/ 
tes ea:quarii quafi locus efl ata:mediante intcUectu ma 
teriali.@i aut aia fit fo:ma aUquarii rerii q funt in cfk' 
cw:fo:ma aiit c(t ef!ecms:imo ipfa eiT efiecms.^n ^eflen 
riaverofo:men6eflvirtU6rect'piendt aligdinec^ ^tm 
recipiedi aligd efl nifi in reccptibilt rciitiic op5 vi aia no 
fit f tus recipicdi alia fo:ma:vel aUgd aUud.Scd noavi 
demus ea rcciEeaUafo:mapterilla:vn fiilUj no recipi» 
mr:pollq5 n6 fiterit oiuerfa ab bac:erit mirii:q: rccipies 
-z no recipicns erut vnii.Siaiit fijerit oiuerfa ab ea : tiic 
aia fine oabio fiet alia a feipfa.fi fpfa eft fojma itcllecta. 
boc aiit totii nibil e{t.Ma eniseft inteUigens. ^ntetlect^ 
i^oaut vocabit virtusciuequaintelUgit. Sut vocabit 
ipfa fua fo:ma intcllccto:?: fuo?::qucq: funt in aia intcl/ 
lecta funt.ergo intellectus 'zinteUigens:-!: (ntellcctii : n6 
funt vnii in noflris aiabua.Conccdo autc Ik>c polTc e(Te 
in aliquo:ftcut fignificabit fuo loco.(|_ ©imilitcr jnteU 
lectum materiatc.fi volunt appcUarc aptitudineoie ab/ 
foluta in nobis^fpefl: pmaneB oii fumue in boc cojpo:e. 
Qi autc voUimuB-appcllare intelicctii tnalc aptitudinc 
anime fm vnomquaincg rcm:aptitHdo oeflruimr cum ISri. fcfio 
nieca,t.p. n 


0mntc 

3S haheteffeeffectas.lJ^^Poil^i^itiamboc cSpzehendi/ 

fti:oiccm'' cp fomm mtelligibiUa fit tribiia modis. vno 

ciJaliqiiidfb:mat inoiainctfecatDidincte -z o^dinate. 

joedaliqttilla DiOinctio tozdinatio no eft neciarred co 

inutabilis.e^empligra.cum o:dinai!eris in anima inte/ 

tioncs verbo^r fignificaniium boc qd oicit :g> ois bo eft 

aial:inucnies fntellectii vniufcuiufc^ bo^: vt'em:qui no 

fo:mat nifi in fuba incojpo:ea. (C^dbocaut vt fo:mc 

tur in ea:necefTe eft ibi p:ius i pofterius.Si autcumu/ 

taueriaboczo^dinauerisaliter intentiones fozmatae: 

Itcut cum oicis q> atal p:edicat oe omni boic:non oubi 

tabis bunc o:dine5:f m gp cft o:do itctionii vniuerfaliii 

ndelTco:dinatiiniftinfubrtdtia no co:po:ea:quamui9 

elitts fit bic o:do $ p:imu8.!5cd boc f m auditit n 5 f m 

intellectu>l3ien{ouoo:dinesf(tntDiuerfi:redintel[ect'' 

purus idcm cftk(E ioeciido cfi intellcctus reiiam acqui 

rituscil^mopcrationes^fedaiaaucrtitabcis^-znonre/ 

fpicit ad id qd iam inteUe)cent:redefl mutata ab illo in/ 

tcUccto ad aliud.Tlon eni e(t in potctiaanimaru nof^ra 

riiivt omnia intelligant rtmul fubito.C, Xertio cu5 ali< 

qdoubium atcqneritoebisqueiamfcilti;velque ki/ 

repotCB^fedbefitasrefpodcreinilla bo«i:fecuni8 indc 

verilTimetepofTerefpodere^quauispolleanonfitapud 

te adbuco:dinatarefponlio aliquo modo. !ocd incipis 

p:co:dinare in tua aia vt reddendo refponfus qd p:oue 

nit c]c ilia certitudinc fcicndiiUud q6 babes antc oiftin 

etione -z o:dinatione eiU8.£>ifferetia aute intcr pmai foz/ 

itiatione i fai manifeila efl.puma eni eft ficut id q6 oe 

tbcfauro eductstt aUgd Oe eo agi6.!oc6a ftcut id q6 ba/ 

bcsintbefauro^-znoagisaUquidDeeo.tertia vo a pma 

tifrcrt in 15 qd no dt aU'quido:dinatii in cogitatione ali 

quo md:fcdefl ftcut icboatio o:dinis cit adiunctioc cer/ 

titudinis.£t oifTerta fccunda:quianoncrtqdrer{:ncia' 

tur:fed refpicituraUquo modo confiderandi in actu vc/ 

rifimiUcui^p:iaeftc6paratioadaUquid q6 ell; quaft 

repofitu.SiquisaittDi^eritq? becfcietiaeftin potctia 

redpote'tia^pinqua cf{cctui.Bfalfu5cfl.babe8enim B 

babet certitudine in cffectu acquiftta:qud no efl necefTe 

acquirere:nc<B pcr potetid rcmota^necg per p:opinqua. 

3pfa aut ccrtitudo:certitudo e(t babcdi boc ci6 bs apud 

fe bocfz vt cum volucrit ilUid fcire:fciat : i fic ccrtitttdo 

eius in efFectu ell quafi bec iam acquifitio cflique veca< 

tur in effcctu:acquifitio eniaUcuius acquifitio eft.B 1^0 

tur op inuimus acquifitu eftin cffectu. ^edimpojTibile 

eft certu fierig? id q6 nefcit fit ei cognttu in cffcctn:i re/ 

pofttii apud fe:quo moaute certificabit oe oifpofttione 

aUcuiii6:nifi q: B Pm cp fit certa:cfl; ei cognitum.^d igi/ 

tur q6 inuimu3:Duo ptinct in fc.f.cognitu i effectu^-z cep 

titudine iii effectubabedipcncs feboc repofiti'i:fcd iU6 

fimpt r efl coghitii apud eu:boc ail t q6 vult facere cogni 

♦ualteri.iDiriicftaiitqdbicrcrp6dc3o:dinetg) in ei' 

aia fubito veaitqui ca oocet aUfi indpit ipfeadifcere oo 

ctrindquecn:fecundimodi.5n qupo:dinat ipfa fo:ma 

f m o:dine quo o:dinat pcncs iUu qui ab eo recipit.vn'' 

aiit iftoy modo|r eit fcia cogitabiUs^cwus vUima pcrfe 

ctio no coplef :nifi cii ozdo ei' coponit :aUu8 aijt cli fcia 

fimplc;::in qua no folet gnari fo:ma pofl fo:ma3;fed cfi 

vnacpq fo:me jsueniutin rcccptibiUeay:zbecfciaeft 

cfTicicns idq6 vocam'' rcia5Cogitabilc:tefl p:incipium 

eiiis.'Z ipfa cft i^tus aic intcltectiua abfotuta:que ej^ fiCils 

itclU'geti]s agenttb^^^ozdinare aiit non b5 aia nifi cj: boc 

q6 eft aia:q6 fi no bfet:n6 bfet fciam aiale. (CSia eni; 

ronalis quomo bs pn'" ep ai3:q6 fnf^bs fciam pterfapttc 

tid aic:boc eflcofiderandii^boc aut oebes e^ tua aia itel 

\iSiiri,i£i^\K9€tii{ciKg?innofito!pmo itellectu no 0e]ctum Z6 cfl multitudo vlto modo:ncc^ o:do fo^manim.Cir^jfpre 
eni efl p:incipiu ois fo:mc cmanatis ab eo in aia.(L iJe C 
bes etia tenere fimiliter eitc oifpofitionc feparato:ij pu 
re:in boc q6 intctligiit aIiqua.Cr3fntcllectU8 cni nofTcr 
cfTinteUectus inteUigens fo^mas:-: crcansiUas no cui' 
e(t fo:mare:aut ga cft i fo:ma anime:fo:mar6cni aie fa 
pienas bois fm cp efl anima no elt nifi fozmarc o:din9 
tcz oiftinctcvndeipfa animanon eftlimpley omnino. 
Ois autem app:cbenrtointeltigibili8 eft fin\ ilitado ali/ 
qua ad fo:ma feparata a matena^-zab cius ocddentibu^ 
materiaUbus:ficutp:edi)u'mu8:fcdaia babet 13 e^ I5.q6 
eftfubftdtiarccipicns imp:efTaabeo.3nteUigetia vero 
batict 13 ejcboc q6 eft pdncipiii -z fubftantia agens:^ crc 
ans:q6 autc p:op:iit eft eius c^ pnctpaUtateeius ad ani 
md:eftciuB intclligibilitas in cftectu:q6 vcro ^p:iii clt 
animeej: 13 q6 info:mat epea:-: recipit ab ea eft cius ini 
tclUgi^bititas in efTectu.Q6 aiit oebcs fcirc oe oifpofirio/ 
nc fozmaru que funt in aia:t3 eft q6 ofcemue.fcs g? ima/ 
ginata:-: quccuc^ adberct cis.cu aia auerritur ab cis fitt 
repofita in f tttribus coferuatiuis eo:u:que vcrc no funt 
app:ebendente8.&ieni B efTcceiTcnt app^ebendentes: 
tcofentdtesfimul^fedfunttbefaurusadqueciiconuer 
tit (e virtu8app:ebendes iudica6.tmo eftimatio:aut aia 
aut inteltectus inuenietcaiam baberi. ^iautes non in< 
uencrit ca ncccfTc babebii redire ad perquirendus t re^ 
minifcendii:q6{tnon fieretnccelTcellTctnobis Dubitare 
Dc omni anima occupata ab atiqua fo:ma:an ipi fo:ma 
baberetin fe:an no baberctee nifi in potetia.(L£toubi 
tarcmusquomomcmozaret^-zaimnon fiiitapud aia; 
fn quo fuit -z anima cui adbeftt: quoufc^ rcuocarct bec 
fo:ma. animalis afitaieoifcretcfunt^tittcs^-z vnicui^ 
Virwriperfe fcparatiaitributafunt iftrumcta:': fo:mis 
afTignamseftibefaurus^quasaliqnno coteptatur ettit 
roatio^-zafTignatuseftitcntionibus tbcfaurus^qs aliqii 
n6;>fidcratcftimatio.Tl5eniefttmatioeftU)CU6inquo 
ftabiliant ifta:fcd cftiudicans.£t^pter bocoicimus cp 
eptimatio aliqii refpicit fo:ma8 -zintenrioncs rcpofttaa 
in bis oualTUs virtuiibus^-zatiqnaiiertit ab eis.CC^>' 
ccmusnuncoe bumanisanimabueanipfa intetUgcn' 
tia^inteUigibiliaqueapp^cbendut^-z oeinde c6uentunt 
ab (lUe ad alia non ftntin iUis pcrfecte in effectu:-: ideo 
ipren6intelligunteapcrfectcinciTectu;an babcat tbc/ 
faurii in quo rcponat.Sed bic tbcfaurHs aut eft cfTcnria 
carij;autco:pusearu:autaligdco:galceari].(U3a5afiC 
oipimus cp co:pus earii:'Z q6 pcdet ej: co:ge caru no elt 
Digniiadboc:nec^cftoignit:vtfitful>mintcUigibilium: 
qznoeft oignu:vt fo:me inteltecte fint fitum babentce. 
fedcoJunctioeariiciico:po:efacicteasbabercfitU5.Si 
aitt cent in co:po:ebabente8 fitum:n6 cfTcnt intclUgilTt 
les.aut oidmus gp ipie fo:mc in leUigibilcs^fun t res g fc 
ej:iftentCB:quaru vnaquccg f ft fpes:t res per fe ej:iftes. 
fcd intctlcctus al iqii afpicit iUas.-z aUqii aucrtit ab illis. 
1 poftea c6ucrrit adiUas.i:t cftanima quafi fpcculum. 
ipfevero quafi rcs cj:irinfcce:queaUqn apparent in ea:i 
oliquadononapparent.j£tbocfiat fm comparationcs 
que funt inter cas i animd.Sut ej: pzincipio agen teema 
net in anima fo:ma poft fo:md:f m petitione animc.a q 
pancipio poftcacum auertiturcefrat cmanatio;q6 ff ita 
elTct:ectncceffeomnibu8bo:isadirccrc ficut pzimitus. 
i£t:>icem'^ g vlriind pte buius oiuifionis c(Te vcrd.3nt fc 
pofTibllc eft eni oici banc fo:md ciTe in aia in cffectu ^fe 
cte;i n6 intcUigi ab ea in clTectu gfectcSenfus cnis oc 
bocgjcam inteltigitn6cftnifiq:fo:maexiftitin ea:viT 
imporeeftco:pu6 efTc tbefauriicius:-: impoteeftetiam 
elTentias anime efle eius tbc(auri):boc eni q6 eft tbefaty 

/9uic. ib z JBe m T|bam'3 ru8 cfu8:nib(l aliquid cft:niii q: fo:ma itcllecta cj:iltit[in 
C9.i;t no6 fic tntclUgimus.116 eft aiit fic app:cbelTo fo: 
me.app:ebc(icrc ctcni fo:mi no cft tbefauri:fed tm reti 
nerc.ailterius ctcnivtutis eil: apQ:cbedcre:fo:ma8 cute 
memo:atas i fo:mata8 ec in aliq:n6 cft lenfus ipfas ap/ 
p:cbedere. ficut fo:ma9 fcn fibilee ce in aliquo no dt fett 
fus.Ouco^ea^in^b^funtfo^^fcnfibiliu no funt app:c' 
bedetia.app:cbcfione t?o fm gp cft f tus 4Rp«bcde'ti8 
nccecilficrtabco:aquofolctip:imt ipfa fo:ma aUquo 
mo ip:cfTionts.5n incmo:iaU atit i fovm\x no ip:imiit 
fo:mc nifi fm cp funt inftfa:t bnt coip'' retinro ipfas foi 
masnifi.ppinquasgcrctiipfas f mteappbedcte^q e fic 
imagtnatio t c)ctimaao:ita vt coiiderct cas cu vult:ficut 
rctinet fo:ma fcnfata drca fenfus^ad boc vt inqnirat cas 
lenfus cu volucrit:boc at pot itclligi in mcmo:tali i fot 
maluno in aia:fo:ma cni itellccta cc in aia.boc idc; e qd 
appbcdt ca.([r3(depoftcaDeclarabimus adbucin fapia 
^ma: 3»becfo:''n6eftgfccp!6.*Rcftats vt vltia pars 
flt "^i vt Difccre no ftt nifiacgrcre pfccta aptitudinecd 
iungcdi feitelligenticagetiu)uoufc^ fiat ej: ca itelts.-q cft 
fimple):a q cmanet foz' o:dinatc mediate aia in co£itaf 
tione. (EMptaado aiit q pccdit oifcere e impfccta:poft/ 
qua aut oifcif cft itcgra.lCCii cni trifit in mctc cius g 
cifcitidqdcoberetciiitcllcctoingfito;i puertitfe ania 
ad infpicicdu.5pfa aiit infpcctioeftcoucrfio aic ad pnd 
piii Dans itelthi cu cni aia coiungif itclligentic emanat 
abca vtusitc:t'6 fimplicis.-quafc^t emanatioo»linadi, 
CETSi ^o auertif a p f iiit ipfe fo:' in po*;fed po" ^jcima. 
g p'" oifccre eft ficut oculicuratio:q factus fanu8:ciivult 
afpicit aligd vit fumat aliqua fo:ma.(C£u$ ^^ aucrtif 
abillo:fit ilUid fibiin po^^xmia effcctui.£)u aut aia \m 
mana gnalr eft in co:ge:nd pot recice fubito itelUgctias. 
jSedeiU8Dif(>5cftficDicim''.(L£ii*n.ofplato cft fciea 
itelU'gtbilia:b(c fenfus cft:vt cil voluerit rcuocet founa; 
ad mete M.(£Cuim et fcnfus cft:vt cti voUierit polTit 
cotungi itcUigctie agettita vt ab ca in ipfu; fo:mcf ipm 
{teltrn.lldg^intcUm fitpiiofucmeti^tfo^ntatiiin fuo 
itellectu i effectu fp;ne(p fic erat pus q^ Difceret.([;i3ic 
eni modua itclUgoli in po^eft ime q aojrit aic itcllige/ 
re cii voUierit piungef itclUgentie a qua enianat in eam 
founa itelleaa:que fo:ma eit itellectus adcpais vcrilTi/ 
mc.£t bec f nis eft iteire in eilccm:^ qd cft gfectio. £>; 
fo:matioimagtnabiUu eft rcfpecno atead tbefauros:fen 
fibiUilSed piimii cft infpicere:q6 eft fupcrius:boc au t 
£ eft infpicerc qd eft iferius.(ECi4 aut aia Uberabif a co:/ 
po:e;'z ab acciitibas co:gts:tiic potcrit coiungi itetUgen 
tie agenti:t ttic inucnict in ea pulcbnttidinc iteUigt bilc: 
1 Dciectatione perenncm;ficut oiccmue poftca fuo loco. 
([7i)ebcs aiit fcirc q> fapia fiiic babeaf ej: ooctrina fiuc 
n6:nocquarrbf.i5unrcteni quidaDifcentiumqui funt 
aptio:e8 ad in tcUigendu:quof aptimdo que elt p:io: ca 
aptimdiuc qua p:edi^imus cft fo:tio:.Cu3 1^0 bp bpc in 
fcipfo no aUunde.vocaf bec aptitudofubtiUtas^qiieapti 
nido altqn in aUgb'' boib^^.ita p:cualct;g7 ad c6iunge'dii 
fe itelUgetie n6 idJigct multis^nec^ e]cercitio:ncc^ Difcipli 
na:q: eft in eo aptimdo f a,immo q: gcgd eft per fe Tcit. 
Qui gradua cft altio: oib^^algs gradib'' aptintdi8.13 aut 
oifpo itcUa m^rDsvocan iteirs fc6s g c iUi^^gitis^cui^cft 
Itcllccnis in babitu.Scd bic eft fup:emuS in quo n6 0^0 
boies ptieniiit:n6 cft aiit U>nge vt ab bis actionibue c6/ 
paratie ad intcllccttt Pm ptatccarii 1 virmtc emanct alf 
quid in imaginatiua:q6 imaginatiua rep:efentet ctia ^5 
Vfxpla vifa vel audita 6ba:co m6 quo p:cdi}:imus.p q6 
atitfitt? certiu9:l3 eft:qm manifcftii cftcp itelligibiUa.q 
ftudet bo acgrcre no aoiuint nifi cu babucrit tcrminu$ Capitulivn. mcdiu in ff llogifmo.t?ic aitt mcdius termintjs inncntc 
OuobU8modi8.au'quidoenitucnif j3p:iot'gcnio.3nge 
niii aiitcft actus rationis^cuius f^iia vt inucnitur mc/ 
diiistcrminu8.@ubtilitas aiit cit rup:a ingeniii . SUqrf 
aiit babcf cj: Doctrina:p:tncipiit aiit ooctrine cft igeniii 
'f^cs aiit fine Dubio terminan mr apud igcnia quas ad< 
inuenerunt botcs ingeniofi.oeinde tradideriitcas oifcu 
puUs.potceftergo;vtb6 in feipfo babcjt mgcniii ic}:ra 
tione fua finc Doctnna faciat ly Uogirmij.&ed oilTerunt 
boies in boc in quatttate 1 quaUt ate.^n qnatitatc co qt 
aliqui bominii babct ingcniu ad inuenicndit mcdioe ter 
minod pUirce numero in quaUtate:co cp aliquis boium 
eft vclocioiie ingent) .1 q: h cqiiaUtas n6 p6t tcrminari. 
fcd femE recipit maius 1 minu6:tunc 05 oiffiniriin vltio 
DcfcctU9:|%ncsciiquinuUtU8Cftingcni):aut in vltimo 
augmctupcncs cu qui b$ igcniii olu$ queftionu;aut plu/ 
rimii q: bi8.aut qui babct velocius tgcniii:pore cft crg» 
vtaiicuiusboisaiacoq^cft dara:': cobcrcns pncipi^s 
ltell!gibiUbu8.ita fit infpirata vt acccndaf igcnio ad ac 
cipiedii ocs queftioncs ab in tclUgentia agentcaut fubi/ 
to:autpene fubito firmitcr imp:e(Ta8:n6 p:oi?abiUtcr;fj 
ciio:dineg app:ebenditmcdio8tcrminoe:^bata aute 
que fciunnir cy: fuid caufie non funt intclUgibilia:t \j eft 
vnus modus jppljiequi oibus virtutib' ^ pbic altio: 6 
Unde c6gruc vocat ftus fiv)cta:q: eft altio: gradue in 
virtutcsbumanof. 

CCapitutii.VII.3(nquoenumerantfentcncjpbabile0 
anriquo^umDcanimaieiusactionfbus^tan ftt vna:an 
multe:'z ccrtificare 1 ftabiUre virtutcm rci in boc. 

!3l iPn t^ tl^^ elTentia aic t eiue octtont 
^ll^l llvl ll.lv busfunt Diucrfc-qucda cnij 
hq: ilUs cft oictio ilUus qui putauit q> ania eft 
I vnaccntiaqucfacitoesactioned fms perfe 
"oiuerfiRitcinftfof .g^bisctiaeftille q> pw 
tauit q> aia fapicns elt pcr fcipfa;:-! fcit oia. Qcd n6 agir 
fcnfibu8:-ziltfisattrabctibusapp:ebcfaab ipfa:nifi ad 
boc vt ipfa c;:citcf p iila ad id q6 b$ in fcipfa. i£Ml\i^ 
D()ceriit Q7 boc fiat qfi reminifcedo:qt aUqii accidttei ob 
tiaifclQt oe pma fccta fuit g oi%itq>aia non eft vna.-fcd 
multe;iQ7aia q eflin vno co2s,e:e\\ coUcctio aia^ .f.aie 
vcgetaris 1 app:ebendcti3:'Z aie irafcibiUs:^ pcupifcibi/ 
U8 aic.£]c iftis et cft ille g ten et q? niacocupifcibilis e nu 
tririua;': Dijrit locii ci'* coi cecui attribuft cocupifccntiaj 
nutriedi:igencra'di ftmul.£;:bisetiaeftillequi tenuit 
Qj' griarc efiej: qda i^utc cuiuida j^tie aic cmanate in te/ 
fticulos marie : fcmie,£^ bis eft etia illc g tenuit q> aia 
cftvnaecnaae;cq\^tntC6iflcemana't:quariivnaq(5b5 
J3paaact6e5:t g? ipa ntbilfac nifi mediattb^Tjis iJnirib'. 
((jQui at Dijccft aias ce vn.i:-: agctc e feipfas^conati fiit 
^ aftruerc g id quo aft ruif fn ia vUima q> poftca afTigna* 
bim''.^!. i>ij:eni t e't.poft^ vna eft:-: vnu5 co:pu8 i^xjlc 
efteaDiuidiperiftfaimuUipUcari^ficreteni tiic fo:m3 
maU8.iC6ftat aii t apiid eos q> aia ful3a e fcpata c^ fyltis: 
quos n6 cft bic opue iducere:Di]ccrti t g q> ipfa p feipfam 
facgcgd facit iftris oiucrfis. (£ Oui aiit c^bis oij^eriit 
9>aniraaeftfapic6pcr feipfa5:conari funt boc aftntere 
Diccntce.q; fi cfTet infipicns p:iuata fcienti)8:aut babc/ 
ret boc qtfua eiTcntia:aut e^acctdentc.ioi aiit bf et boc 
ej: fua cfTcntia:non ^oiTct ipfa fctrcaUgd vlU) m6.!oi fo 
brct 15 C]:acc»ite:f5 acciis n6 accit rci:nifi q cft:tiic afa bj 
e(Tcnria5 cognofcendi res.Sed c6tingit ca ftcri ifipieres 
cf aliqua cauia:crgo caufa illa no cft ca rapiene:iied in fi' 
pientie.&cd remotis caufieaccidctaUb^ remanetid q6 
cft eentialc:poftq^ igif clTentiale eft ei fcirc^^iio potci 90 
a €lumte 

ddcrce):aUquacmifavtfiatnefcicn8.cuipfafi:tltmple)c 
fpiritualiaimpsjflfibiUs^potautcbfefciainin fe:-: aiierti 
flbca-zimpediri.fedciieHigilatcognorcit.CrSenrueve 
roeuigilandiellipfa;adfcipfa5 rcuocari:-zad Difpofitio 
re nature fuc:i tiic inuenit fe fcien te quicgd e(l.(l_ iocd 
actozcs fcnteticoe reminifcedo ratiocinanrDicetce.Q? fi 
dia no (duidet aliquldo qd mo neicit:x inquirit cogno/ 
fccrfcciiaflfcqucret nocognofccretideiTe q6 quefierat. 
joiait qui querit captiuum qui ftigit.t)oc autem i«5 oe/ 
ftrupmus afs.Quiautcm Di]ceruntanimase(Tcmul/ 
tas^ratiodnati funt oicetc8:quomodo poffumus Dicere 
oes aias cfTe vnaaiam:ci] inueniamus vegetabilia non 
breatam cocupifcibile.f.quap2cdirimusin boc capitu/ 
Io:ne(g babereanima appaebendcte vel fenticntc vtco 
gnofccnte.g 13 aia eflentialitcr eft «liudab iUa.(ir3[te in 
itcnimus aial babere banc aiam fcnfibile i irafcibilem: 
nccg b5 aia5 rarionalem vllo modo.tDcc ergo aia bcfha 
liBaliaaiaellpcrfe.!oedqzbeoe's coiun^nt cii boie. 
fcimns in eo effe coiunctas aias a fciplTs alias.t Diuerfa/ 
rii fententia^:quaru5 vnaqueq^ DifTertab alia:-: io vna/ 
quccpbabj locii propaurq: rationalis bscerebziitira/ 
fcibilis anima b5 cozt pcupifcibilis babs qwr. Ve funt 
famofe fentetie dc aia.TluUa aute baru veradl nif! vlti 
maea^quap2edipiiU3.UndeolTedcm''p2imoeiu6fir 
initudinc:t Ddnde rcdibim^^ad folucndas quelbiiculad 
^ qua8induxerunt.(iri^icemusigitc):p:cmifTismanife 
ftum e(Te actiones Diucrfas q: oiucriisvirtutibus ef[e:z 
Q7 018 virtus CTC eo qd eft virtU6:nibil e(l nili ad qd e% es 
p:oucnit actio:qul b5 pzincipa t'r:t qj^ftm irafcibilis nd 
patit e^ oelici)6:nec^cocnpifcibi[i8e]cnocumetis: net^ 
in virtuteappzebendcntcfitqdfitiniUis Duabus:neq^ 
aUqua illarii oua:;: e^c boc c]d elT id qd recipit fozml ap/ 
p:ebenfa5:': itcUigitca. Vis crgo ^pofitis Dicem' opoi 
tere vt oes be virtutes babeant vincuUi aliq6 in quo cd 
iungant ocs.Cui^coparatioad oes bosvirtutcs^fitiicut 
coparatiocomunis fcnfusad fcnfus e^rabentcs.Uerif/ 
fime entfcimus q> bam virtutii aUera impedit aUera^: 
1 aUera imperat aUeri:qd coflat cj: p:edicti8.!3i autem 
no baberet vinculii in quo piungerent :i qd eis oomina 
ret ^t qd Qg alias ipediret rcgere aUos:'! oominari alqs. 
2lie no retraberen t alias a ^paa actionc:qUbet eni vir 
cus li no baberet aliqd in quo coiurtgcref ali) :n6 j?bibc 
retaliflvirmtea fuaactione.f.niiUrumetundcet cdmu 
ne:ncc6 fubm commcneqi aliquid aluidin quo coniuit 
gerent ect coe.Quomodo eni boc ciTet cti nos videam'' 
cp fcnfusaUquado oilatetcoaipiditatct virtus cocupi 
fcibilis nd panat afcnfato:fed q6 efl fenfatii.([r&i aute 
no patit en boc qd eft fenfatii.jtuncipfa palTio no eft ej: 
pcupifcentia illius fcnfati.(rDt^ergo finc oubio vt co 
capifcibllis fit quc fentit. CT^mpollibile c(i aute, ouas 
virmtcs ce vna. (CiJ^anifcllii eft igit g? aliquid vnu5 
cll babes ouas virtutcs.Unii verii eft oici : q6 q: fenfi/ 
mus cocupiuimus.(C£t q: vidimus boc i boc offenfi 
fumus.(U5Uudautevniiinquoconiunguntbe virtu' 
te6:eft id per qd cognofcit vnufquifc^ que fit fua fenten/ 
tia.^ta vt fit vemm oicerc^gj quia fcnfimus concupiui/ 
mu3.(rtioc aiit impote cft elte co:pu8. (CCozpus eni 
C]C boc gj eU co:pus:n6 pot cfTe id in quo coniunguntiir 
bc virtutcs.aiioquin.omne co:pus babcretbas virtu/ 
tcs.Scd ej: aUquo Jjpter q6 f it aptum ad boc q6 p:imo 
cflconiungens:ieftperfectio co:Eie:f m boc cp eft con/ 
iungcns:': cll aUud a co:po:c:ergo coniungens eft oUgd 
aUud a co:po:c. (CSecundo:q: ii manifcftii eft: aliqua 
virtutu iftarii cfTequd no eft pofTibileeiTe co:porea5Vcl 
fubUftentem in co^;e. (Z&iqmwxan oubitauerit Bcptimnm r? o(cen8.g> fipoftibileeftaliqiud vnttmbaebabcre vir/ 
tute9:quluis nocoiiingant in cofimultquarii qucdam 
funt no fubfiftentes in co^pojibus^qucda^ fubfiftentcs. 
(C£tquauisfintfeparate.c6paranttameadvniigdda 
cu non ftntvniufmocU nincmodo n6funtfic:vt aut fint 
omne8Comparateco:po:i:aiitco:po:aIe0.criM'cemH8 
q: bocgj n6 cft co:pu3:p6tefTein quo coniungant ^tu/ 
te8:ej:qttoqucdacmanentadinftrumeta:t queda fint 
jp^iieedenxie iplTus:': cui oes reddant aUgiio iiio. Que 
autccTccrcenturin inftrumcntocoiunguntin p:ina'pio: 
q6c6iungitcasin inftrumento:q6p:incipiii^ccdit ab 
aia in iftrumentii:ficutpoftea oeclarabimuscius oifpo 
fitionein folucndoqucftiunculam.^fmpofribilccft au/ 
tcomncsvirtutcsbas cmanarcejc co:po:c.Compara' 
tioncs enim vimitii ad co:pus:n6 funtad modii cmani 
di:fedrccipicndi.£manatioaiitp6tcfTe fcparatio ema» 
nantis ab eo a quocmanat."Receptio aiit no p6t cfl^e fe/ 
parariotalis:necgpotcftfierieodc5 modo.Xcrtio^g? 15 
co:pu8:auteettotii co:pu3:': tunccii aliquid illius oecf/ 
fer:n6 e((et boc q6 pcrcipim'' no eflc:n6 cft aute iu ficut 
al^ oftendimus.J!:go cnifum cgoipfc^quauis nefcia; mc 
babere manii:vel pede: vcl aliq6 aUop mcb:oE:pitto IC 
g^bcc memb:a ejcerccoinvfibusmcie.-qui nocent:no 
ctTcntnecefl^aria^tegoen^emegoquauisnon cfTcnt illa» 
C P^epetamus aut id q6 p:cdip'm''.f.g) H fubito crca/ c 
ret bomo.c):panfi6cius manibu6tpedib^:quc ipfcno 
videret necp contingcret:nece ipfa fccotingerctincc^ aa 
diretronii:ncfa'retquidceflealiq6fuo;tmemb2o;z:cts 
men fciret fe cfTc.<z quia vnu aligd eft.quaui8 non fcire il 
la oia:q6 aut no fcit nocft idq6 fcit .1? aiitmemb:a non 
funt vere nili flcutvefte8:quequia oiu cflq; adberetno 
bisputauimus noscfl^e ilU aut q> funtficut Qtcs nfi.£a 
cniunaginamurnfasaiaenoimaginamureasnudas^fs 
imaginamur eae nudas coQib''.Cui^rct cl c Dinmmitas 
adbcrentie.C5fueuimu6autee]cucrcveftc67p20i)ccrc. 
qd oino non pfneuimue in memb:(8.Uii opto g? mebzd 
fUnt partes noftrifirmio: eft nobis:$opio g> veftcs fiic 
partcs nri.C^i aiit totii co:pus n6 ftieru id m quo piu 
guntur:fed aliqd membm p:op:iii:tunc autilUid mcbzu 
eritidq6teneo:q:cfTentiarreftego:«tt itcntio eiP:z>e $ 
tcneo.Q^ciTentialiterfitego.Roeft ipfu; meb:ii:quaui9 
ipmftteineciu3.!oiatip5meb:ti.f.autcereb:u aut coz» 
autaligdaliud:autmKaftmtmeb:ab9fTntide.auteD» 
coiunctioftt idip^ocqgcipio g7fitego:tco5VtECcptio 
q ipsego pcipio fit EceprioiUi''rci.Unii enino pot gcipi 
f m vnaeadc Etc.n6eft autita in rc. Tlcfcioenis mebfe 
cercb:iivel co: nififcnfu:a audimiC]cpcrimeto:n6 ap co 
gnofca ipfU5 clTeego.viT ips mcbni eentialr no cft id qd 
gcipio ipm ee ego ecntiafr:f5 acciitatV.^ntetio aiit oe eo 
q6 cognofco:gj fit ego:cft id q6 ocfigno i ea oictioe cii oi 
co:fenfi.cognoui.feci.q,ppetate6 c6iiincte funt invno q6 
eftcgo.Sigsaiit Di):eritncfci8:q:bcccftaiaoicam mc 
fg fcire:'Z q: bec e itetio qiia voco aia;:^; fo:taflis nefcu> 
tUa appeUariaia5.Ciiaiit iteIIe):ero iI16 in te vocariaias 
itelliga illud ceboctci: ip5 e rcges iftfa moitetia:? ap/ 
p:ebcndetia. Urt ncfcio g? illudcgo fitaia.o5 nefciuero 
gd fit aia:n6e aiit fic oifpd co:di6 aut cereb:i.3[n telligo 
cni gd fit co:;vel cercb:ii:f5 n6 UelUgo gsip; fitego. Cii 
eni itclUgo.g) ipfa aia eft ^"'motuu i app:ebefionii q« 
babeo -z fin ie earum:c>; bis omnibus ccgnofco g? aut ip/ 
fj eft egovcriflime.autg' ipfacftcgorcgcnslxjccov 
pu9:fo:tafli9autemnon pofTummodoperciperc per fe 
fepararim:fine pmiptionc pccptionis : gp cft regcs co:p'', 
tconiunctii co:pLfedan fit co:pus:an n6:fiqucrat ^m 
mc:n6ot^ efTeco:pus:nec0 imaginat mibig> fit aliq6 5©e m ^^rtie topiki imflginai mibi cfle iTnc coiucitatceiue.g ia itel»' 
IqcicjcaliqEtCQ? non cftco:pti9:cog7n6itcllc):ici co:/ 
pozcitatecii itcllc):iiUad.Dcidcc6fidcro;g!erl3gj ego 
l»ni co:pozcitate bnic rci quc cft pzincipifi titaru actio/ 
nii:n6cllncceilludc(Teco2pii6.p:ccipiiccuvidcafmibi 
f Llud cfic Diucrfus ab bie rcnfib^^^quauis me no fallat c6/ 
iunctio eiua cii inftrumetid:'; qi vidco illa:'! vidco actiof 
nes cmanareab illis:piito illa ec qlT ptes mci:fcd boc ^ 
Krro in aliquo no 05 cfTc iudicifufic iudiciaj oc co q6 05 
fieri:': qz inquiro eiTeeius:-; an fit no cojpu8:n6 idco fuj 
fgnarus eius ignozatia abrolutar^ius negligl il lud.ple/ 
riicp eni cognitto rei in^jcimoefl^red q: negligit fit igno 
ta:'z poftea requirite^ locia rcmono:ibu0.3liquado aiit 
od cognofccndl rem fufTicite^ercitari.^cd q: eft facile: 
t>6 illud negligin-zeius ingeniii no aucrdt ilUtd:': poilea 
fit ei oiflicilius ad intelligendu 1 remotius ad c6p:cben 
dendu.CiDanifeftueftggj be virtutcs btit in quo c6 
{ungunf cu oea rcddiit:<: q> e(t no co:pus:fine fit comes 

J^ coicis fiuern6. (Tl^oftql aiit la oemoftrauimus certitti 
dine buiu8.oebemu8 Toluere queihones pdictas.oiccte^ 
q>qi aia vnaefteentiatfr.non ideo 05 no emanarcaligd 
abea in meb:a*oiuerfa:red pot ee: vt pmii qd cmanat ab 
ea in fperma 1 feme fit vtrtus gencras qiie giiat meb:a 
f m vnaquai^ virtute cogroi acrioni illiU6.£t vnuqia^ 
roembzii lit aptum ad recipiendii ^p:ii virtute quc ap/ 
parttineo:q6nilT'itae(Tetgiiatio co^poas efTet ociofa. 
CT^ed ratio eius qui poiuit aia; fcicnte e^ feipfa nulla 
efttlon eni neccrtc cft vt cus fubflantiaate fiicrJt cfTcn/ 
cialiter vacua fcientia:impoflibile ftt cfTe fcicntia; in ea. 
^CDultii cni iteretl an oicat gd fubftatia rei re fpectu fue 
eiTcntie:n6 0$ fcire:-! an oiat cp ciiis fuDa eode rcfpectu 
oebet no fcirfcC^mitantia en » no fdendiciivtratp oi 
ctione ell oiuerfa:^pter bocenis g? c6ccdimus aiam cx 
rua efTentia effe nefcia:n6 itelligimus:nift q: eius fublla 
tia cii per fe fola fiierit nibilo ejctrifeco (tbi adiuncto co/ 
mitabitur el igno^antia^itoc q: efl fola:'z fuB3:n6 q: efl 
folarubflatia.Tldcniintclligoe^clSQ» eius ftibflariafit 
(ubRltia cfi niiqua rcparet ad igno:antta.(i[aiit coceiTe/ 
rimue cp boc n6 bab; tj: fnba:fcd qc aliquo qt accidit U 
Ittuc no op; accides boc accidere rei n9li.C[riCii cni; 01 
lEcritnits mamee vacua a fourn lecri ipfas vacuitate no 
i>3 ejc fut)a:fedell quidda qd acddit illi:'z i jppmo ab ea 
remouebit^becenietl-oiaio^qtiaftoiccremus ia; fitifTc 
in ca foimi tecrique dftnicta cft.C^tipofTibilcctii efl 
tdqdoicit g>aliqdredcatad rua;centia:nibilautc ab/ 
fentat ab efTentia rua.@cd fo:tafTis of eo q6 aliqit abfcn 
tat ab actionibus que runt ,pp:ic ipfiue:': qiie pficiuntur 
ab tpraHbta.v>t boc n6 of large:q: actioncs non lunt vlto 
mo.Sedeius clTentia quo m6 n6 cet in (e gg ipfa^red ccr 
te oe eius acrionitnts non ocbet oici gp abfentcii t ab illa; 
abfcns en iefl in fc:fed n6 apud aliud:bc aiit actioncs 116 
fnntvllomodoniftca bo:aqtta oat ciec(Tc:nonrunt ^ 
abfentesabca.CfTentiaaiitalicuius n6 abfentaf abcp; 
necg reditad illud. auctop vcro oe rcminifcedo ia^ oc/ 
(Inipmus rarionce in oiuina ooctring. Cr^P^o auK fo/ 
rii qui oiuidiitaiaj alTHmpfitad boc ,pp6nce fairas.iM' 
cunr enj 95 aia vegctabilis inuenif Tcparata a rcnfibiltt 

C qtopiClTcinboic qut^aaliudabilli9.(L!Scdbccp:o 
ppfirio fopbiftica elt.iocparatio en i multis modis ficri/ 
putaf.iied quibinccclTarij runtDuofHnt:vnUBcftg> ati.- 
qttado rcpatio cft vt cobzis ab albcdinc:': aialis ab bo/ 
minc.^nuenif cni bcc na in no britc alt>edincm t itla in 
no t>oic: vt Diffcrat ab oi alio Differctc.aiiqn aiit cft rcpa 
rario vt oulccdjnis coiunctc ctialbedie in aliqtio co:pe: 
que aliqit iuenit ieparatii ab ea:red ou tcedo 1 albedo fiit CapitolS 

ouc qnaltttftee fegate:cii eas nibit vnuc6iugit.!3r6atb 
aute que magts vf ec itcr aia$ vcgetabite 1 lenftbite cft 
pamapars.Siaenivcgetabilisnocftconiuncta cu ai<i 
bumana aliquo m6:netp iJms vcgetabiiis que cft in aia/ 
li cft vcrii vt coniungaf cii aia que cft m co.lcd c6iungij 
tur in vna intctionc.f.q: vnaquccp ca j: nutrit;': otigme/ 
tat t gnat:qHaiu's poftea oiffcrat cfia 1 pedfica ■: coftitu* 
tiua n6 acddcti ttit.3[ntctioaut q in iltis cft vtrifc^ eft ge 
nu8\?tuti3 vegctabiUsqueeftinboicrsoifrcrtab coxo 
mo quo oifFcrt ab eo itctio gttalis:no6 ailt no ncgamus 
gen'' barti "(tata tueniri in al^8:e)c quo b6 bf nos negare 
9> vna aia b3 bas f tutes in lx>ie:ne(i$ gg 13 of^ vt aia ve 
gctabiliSque eft in aiali n6 pdicef oe aia aiati:qua b$:ita 
Vt tpfa aia ai alis qui babct (it ipTa^virtus. Stcut bo qui 
n6 eft nift iua ps giiisaiaiitatis ncdu aliud.t5 aiit certifi 
cauimus in logica;e^ quo no op; vt aia vcgctabilis que 
eft in boie ftt p:eter aias aiate que cft in eo:ncdu fint i^t 
tesilliu8ate.;9iagvegetabtU'eqeftin boienon tucnic 
vllo m6:cu fua fpaUtatc Tepata ab boie:vti roncs ilto:u$ 
nibit p:o lunt^x^tus eni no rcEaf cn fpltitate rua:red gria/ 
Utatefua:q funt Diuerfe.pter 15 etiaponam'' q> virtus vc 
getabiU'8queefttnaiati:oiuerfaefta^tuteatali:q eft iti 
eo;\tpote quani vnaquetp eft fpes p rc fegatij^tvnaqtgi 
n6 eft altera:neqj pdicaf oeaUera.Quid gcft 13 q6 ^bi 
beat in aiaU vtraTi^ i^tutes bf i ab aia aiaU.-^ &iccti inuc/ 
nim^^umotee^ra aere no ieparatu a calo:e n6 eft nece 
io.vt bitote t calo:eg fiit i aere:n6 beat vna fo:*:aut vn« 
ma.Cu at iuenif calo:gn6^ucnite;: motu:f;e]caU'o c« 
lo:e:n6 io ojvt caloi in alio toco n6 rcqf motii. (£i::)ice 
tmo 5 nos no negare l?a6 f tutes cc oiuerfas fpc.t copa/ 
n vni eenriein q runt.(JItDodus aiit itetligedi T? eft.g» 
vlrimitas prietatl ^bibs co:paetntaria reciee vita.j^s 
quonuno: ftieritprietas^imagieaccefTcrintad tepera/ 
tta q no b; priii:icipiet aftimitari cotpib^^celeftib'':^]; qd 
oelT^t redQe i^tute viuificate a fuba repata regcti.Q6 at 
fticrit.ppingu8teperarie;fietreceptibiU''v(te:Donecper' 
neniaf ad fine quo nibit pot ee ^pingus teptraf icnct^ 
remotius ab vtrifcp cj;trcmte 5n)s:t tiic rccipit Tubaj q 
eft ftmtltima fube fcpate aUq m6:fic fubc ceteftee : 1 tuc 
id qd accidebat in aU'6 pter itld a repato:acddat in ilUid -^ota pO/ 
tj: ipTa bacfuba recepta:cu q iungif fubafej^ta.Cui" rci ci^.a ai' 
ponam^cjxplu in natib";!©» fubc fegate twgitcm'' igne p'"'". 
autfote:': tococo^gisaUqft co^p^^qd jaiiaf epigne:': (it 
fpertcii:loco aiitafc vegetabiUeiitipmcatefieri cjeigne: 
1 [oco aic aiaUs fitipfu; ilUiminari ab itlo:? toco aie bu/ 
mane lit in co ignc acc^.Cfi)iccm^ g ^ boc co:p'' fpc/ 
ricii paticsrfi ignis agetis tn ilUtd no ftierit fitus taU's:vc 
paulati rccjipiatin rei'gneaccedi:n$ Uiceci''': lumcrj fit* 
tatis vt redpiatabeocalo^ctn^ recipiatampti^^^fivcro 
fuerit fit^^eftaUs vt redpiarcalote ab ipfo:i ptcrj3 ftie 
rit,ppepofitii:aut guiii:aut alio aUq mo iiluminef abico 
fojrftertiic filcu co calefict x illuminabif :-: lu^: cadcs i 
ittudep ipio erit pn" cii rcg Jto calcfacie'di illud. Sol.n . 
nocalefacitnifiradio.odndeliapritudo fiicrtt maio::i 
(iterit ibi aUgd q6 foUrtacccdi ab age'tcq6folet vrcf fua 
ftutcautradio:acc6def 1 fict flama.r.co:p'' fife (CQito 
aU4 mo.q flama ct erit cii rcgato ca calefaciedi.i iltumi» 
nadi fif.ita vt q^uis fola ect:tit pficercf ealcfactio.tillu 
minatio.£tptcrl$ctpoteritcalcfacrioiuenirie le foia. 
aut calefactio 1 illiiminario p fc rola:quo^ poftcri^^noit 
eet pn™ a quo emanarat pm.Ca at oia fitcocHrrtit^tc id 
q& fticrat pofteri^^fit pn"'cria poys 1 emanat ab eo id qd 
crat ptitis.^ic ocbct intclUgi oirpofitto virnitii aialiu;. 
poftea in Ub:i3 poftepio:ibu« fcqucf pcr q6 iftud ctarf* 
fiet:cum Uuiuemur oe generatioReanimaUuni. 
» €lmnte 

^^l^ll^l UU b5aia:fedoiccmu8Q5miil/ 

1~ tti picfumpferutquida oc mebzis cp qiitbtis 
pcndcnt pztncipalcs virtutcs afe pjcfiimptfo 
ncDig)lfci6 perftdierfcqucteearrogantia mo/ 
lo:p aucto?:.5n boc eni lapfa cft vtracg ouarij fectanij. 
ita q> cjcccfTemnt modii.^llc ailt potius crrauitg pofuit 
afam vnaecntia:i p:etcrl5 iudfcauit meb:a pncfpalfa 
cfTc multaXu eni Difccftit a pl5fe tenetfb'' mu[tftiidfnc5 
partfii aie:'Z cofenfit tcnetibus ea cevna:nefciuitcij q: 15 
fequif poncre vnu mcbwj: pjfmu cj: quo p:incipalf ter 
pedcat.Quf autptesafemult^lfcaucrut no curaneriit 
vnfcufcB ptf ponercdus ^p:fu locii i fcdc g fc : pjimo ^ 
ofcem^^gjvfrtutiiaiaUiicoipowlfuvebiculfieftcojpus 
(tibtf le fpfrftuale DflTufu; fn cdcauitatfbue q6 e fpiritus. 
jSi enf i^tutee aie pcndcntcs ej: coige oiffiinderent non 
cnfjce co2po:e opf latfo viarii no p:obibcrct oiffiindi vir 
tutcs motftias ifcnticntce^iaiifmagtnabfles.lSed^/ 
bf bet manifcile f m eiiquf cognouit cjcpimcnta pbilofo 
pbfca.(n;Coparatioaiitbuiusco:pisad fubtilftate btv 
mop 1 cuapo:ationc dl iicutcomparatio memtoo;: ad 
fpfnTradine bumoy :b3bct aiit oplcjaonc ^p:fa quc mu 
tat ctfa |>ut nccefTc cft fn eocfleDfucrfitatcm^gE qua fit 
vebens vfrtutcs Dfucrfas.Comple^fo enfm qua coaipi 
fcfturnoncftaptavtpereafcntfaf.Tlccp coplqcfo quc 
tiftaptaviftbfU'fpfrftut:cftaptafpirftufmoucntf.i6iaiic 
cdple^fovnaelTctvfrmtesquefuncfnfpinmcentvna; 
c actioncs ca:p vna:vnde fi anfmavna cft:opo:tet mem 
b:u efle vnii:per qd paRcipalfter cic co:pe pendcat : -z ejc 
quo rcgat co:piis.i augtnentet.£t fiat boc mcdiate boc 
fpiritu.£t boc vt p:ia actio:qua fadt ipfa anima (it ipfn; 
tnemb:fi:quomedianteDifTunduntciusvfmtte8fnalfa 
tnemb:a.£c vc fpfum mebzii iitgeneratii antealfa mc' 
b:a oia:'z fit pzfmus locus vbi generat fpus:bocaute eft 
co::ficutnobisoftcndftqiuccrt(ficauitbec cirurgfa ^a. 
(Tl^ofteaautc bcc clarfue facicmus fn lib:o quf cft dc 
aialtbus.Opo:tet ergo vt aia pncipaUtcr pcndcat tj: coi 
de.^mpofl^ibilc cft autc p:fus caj pcndcre a cojdc: po/ 
ftca a ccreb:o.Cumcni pendcta p:itno mcmb:o:fit coi 
pusaial.(r3n fccudoautc no opcrat nifiincdiantcp:i 
mo.anima autc viuificat animal ei: co:de. (CPoflunc 
autc virtiitcs aliarii actionu; cmanare a co:dc ad reUq 
mcb:a.2:tnanatio aiit oebet cmanare p:iU8 ab co a quo 
pendetp:incipaUtcr.(E3nccrcb:oautcperficiturcom 
pleicio fpiritu8:qui cft aptus ad vcbedii virnitcs fenfuB 
1 motiis ad co:po:a:adboc vt fiant apta ad cjccrcendus 
ru3sacrione8.<oic ctia cft oifpofitiocparis comparario/ 
ne virtutfs nutririuc-quaufs co: fitp:fmu p:incfpfii ejc q 
p^incipaUtcrpendcat^iaquo oilTunditad alia:^fiunc 
actioncs in rcliquis mcmb:is ffcut p:incipiii fenfus:? m 
f 03 qui oifTcntiunt ab bac oictionc no eft nift ccreb:um. 
fedactfonesfcnftisnon funttneo:nccgei:eo:fcd cjralijs 
mcmba6:ficute):cutcioculo •zaure.Tlccgpp bocnc/ 
ccfTc cft ccrcbiu no eiTc pndpius.Similr co: poteft cffe 
pncipiu virtiitii nutritiuari4:qHani actionce funt in cpa 
tc:'Z virwtii imaginatiois ■zmcmoaaUs t fo:maU6:qua 
rujactioncsfimtin ccrcb:o.3[mmoot:^ vtp:incipiH oi/ 
aerfani virwtii non fit aptiim ad boc vt cmancnt c% 13 
loco cius ocs acriones ea j:fcd op5vt Deriucn t pcr iftru 
mcnta oiucrfa quecrcant poft ilUtd meb:i4:cj: quo cma 
nctad iUa virtus oigna coplcjcione illius Hicb:i ■zaptitu 
dincciiis:ficutpoftca fcics in U^bjo oe aiaUb^^^ita vt mc' 
b:iiq6cftp:incipiu non generct. (TQuap^optercrcatf 
funt ncrui in ccrcbzo i vciic i cp3tc:(iue cerebjiii-z epar ©ctmnm Z8 ffntMtopHma p:inctpia fcntfcndK-rmoitflidf -znatricn 
df:fiuc fint Duo pjfncipfa fcajndaria.(rCii Bi5t cmana» 
uerita cojde virtuscrcandf -zgcncradf adccreb:u5 non 
critmagnii(iccrcb:fitrafmittatej:fe inftrumcntiig qd 
tranfumotur adciifenfus-zmot^a cojde:autco: tranf/ 
mitat eicjc k inftrm;qito mediantc oifTundat ad cii (en* 
ins -z motU6:n6 oebct aiit bic nos coftringerc ad gencra 
rioiieneruo:tianfiteo:ii pjincipiumacojdevela ccre» 
bw.ScdcoccdemuscosefTcaccreb^o^-zqjtrafmittunt 
Qcozdcficut epar:qdtranfmitrit adftomacum pcrq$ 
fuggatabiUo:tbabetctia vcnasattribucntcs al^.ergo 
non op; vtm membzo q6 eft p:incipiii aUcuius vtrtutia 
f»n t