Skip to main content

Full text of "bergmaniana"

See other formats


Utdrag_ur dombeksprctokolli/renoverade dombbcker fbr Skelleftea/ 

1702/286v 

Olof Mosesson i Storkage ./• sin styvfader Samuel Olofsson, 
som en god tid bebott karandens sal. faders hemman, 
ang. ratt att tilltrada sagda hemman. 

Sair. 0, sager sig ha underhallit hemmanet i 18 ahrs tid och 
sin ungdoms arbete dar nedlagt. Beklagar, om ban och hans 
hestru Kerstin Nilsdotter, karandens moder, skulle bli 
darifran utdrivna. 

Modern Kerstin Nilsdotter begar sin inforing i garden, som 
varit lbsbren och p e nn ingar fbr fasta i sin faders hemman, 
for vilka pengar hon sager sig ha betalt pa bemmanet varahde 
gald . 

Darefter fb'ljer en lang och intressant redogbrelse fbr hema- 
nets (jordens och abyggnadernas) tillstand fbrr och nu. Sags 
att karandens fader gatt knekt, och att Samuel sluppit 
betala knektlegan. 

Olof IStliofi n tilldbmes ratt att tilltrada hemmanet. I utsla- 
get talas om att Samuels hustru Kerstin Nilsdotter anvant 
de pengar hon f att i arv efter sin fader tiil att utlbsa sin 
fbrre mans syskon. Namnes darjamte en byteslangd av den 12 
nov. 1683, vari namnes bl.a. viss gald till lansman Hans 
Nilsson i Abyn. 

1731/fol. 2v 

Olof Eliesson i Storkage uppvisar ett av svarfbraldrarna 
Samuel Olofsson och hans hustru Kerstin Nilsdotter i Storkage 
den 8 februari 1731 fbrfattat och av dem sarat sonen Nils 
Samuelsson jamte vittnena Johan Jonsson och Olof Olofsson i 
Storkage underskrivet testamente, varuti de till bemalte Olof 
Eliasson och hans hustru Anna Samuelsdotter mot vissa fbrbehaD. 
testamenterar deras skattehemman i Storkage av 9 ski 

1743/329v 

Moses Olofsson i Strokage jamte sju andra bbnder bbte fbr 
fbrsummelse betraffande kronoskjutsningen. 

1744/212r 

Jon Banieisson i Storkage ;/. grannen Moses Olofsson ibm 
om diverse "5vertradelser"ii 

1745/535 ev. 534 

Olof Danielsson i ttx Storkage och h.hu Kerstin Olofsdotter 
samt Nils Samuelsson och Moses Olofsson i Storkage fbr sig 
samt den sistnamnde aven fbr dess syskon Olof Olofsson i 
Pitea socken och Porsnas by samt soldatankan hustru Brita 
Olofsdotter i Storkage 

t vista om arv efter 

dels avl. Vils Samuelscons syster ankan Anna Samuelsdotter 
och dels avl. modern ankan hustru Kerstin Nilsdotter. 
Svarandena befria sig med ed fran pastaendet, att de skulle 
vid ksuppteckningen ha dbljt nagot av kvarlatenskapen ifraga. 1745/536v 

Elias Jonsson i Ursvikem ./. Nils Samuelsson, Olof Danielsson 

och Moses Olofsson i Strokage 

ang. arv efter karandens avl. son Olof Eliasson. 

Arendet upptogs ej till behandling, enar hustru Anna 

Samuelsdctters (©.E: s bu) flera arv ingar: Olof Olofsson i 

Porsnas i Pitea s:n samt ankan hustru Brita Olofsdotter i 

Storkage e j blivit stamda. 

1746/I20r 

Det ar 1745 av Elias Jonsson i Inre Ursviken instamda malet 
upptas nu till behandling, da karande denna gang instanrt 
aven Olof Olofsson i Porsnas och ankan hustru Brita Olofs- 
dotter, som nu uppges vara i Ostanback. 

1746/120v 

Nils Samuelsson i Storkage ,/. sina brorsbarn: Moses Olofsson 
i Storkage, antan hustru Brita Olofsdotter i Ostanback sarat 
Olof Olofsson i Porsnas och Pitea s: n 

samt svagern Olof Danielsson i Strokage (egentligen: brors- 
barrens svager) 

ang. rattvist skifte mellan parterna efter karandens sam- 
och svarandenas halvsyster avl. ankan h.u , Anna Samuelsdotter 
och alias deras moder, avl. ankan Kerstin Nilsdotter. 
Framgar bl.a., att hsHK hustru Anna Samuelsdotter aviidit 
forst och modern Kerstin Nilsdotter nagon tid darefter. 
Modern had e salunda icke lamnat samsyskon till karanden 
efter sig . 

1747/509r 

Av arende ang. laga fasta framgar, att Olof Danielsson och 
hans hustru i Storkage under ar 1745 forvarvat fastigbeten 
Storkage nr .. om 9/64 mtl av fb'ljande personer: 

Nils Samuelsson i Storkage genom dess son Anders Njlsson, 

Moses Olofsson i Storkage, 

dernes broder Olof Olofsson i Porsnas och Pitea socken och 

dessas syster Brita Olofsdr, anka e. avl. sold . Marten Krus- 

kopp, 

Nils Sanreelssons syster och de ovrigas f ader syster Anna 

Samuelsdotter(av$ 

och modern resp. farmodern Kerstin Nilsdotter (anka, avl.). 

Nils Samuelsson had e skott den sistnamnda i 9i ar. 

Fastigbeten upptagen som sarskild rok vid 1695 ars rotering. 

1748/219r 

Moses Olofsson i Storkage forordnas till formyndare for eller 
anges vara formyndare for avl. Olof Nilssons i Kusmark 
omyndiga bar n. 

175.1/722v 

Brita larsdotter (mojligen kskrivfel?borde vara : Cari sdotterl) 
i Boviken had e den 16 febr. 1734 testamenterat sin rings 
egendom till sin systerdotters son, Moses Olofsson i Stor- 
klge och fiennes hustru. Den 21 mars 17b9. 

S. L. Efter foregangen stamning instalte i Rolfs, 

bitradd af herr Fendrichen wlilborne Johan Peter Schildt emot 

sine swagrar Nila Nilsson, Lars Swanberg, Per Nilsson och Jons 

Nilsson; men Fb'rmyndaren Nils Olofsson i Ytterbyn war icke til 

stades, ehuru naindemannen Backman intygade, att nan i laga tid 

stamd blifwit, ocn sakfaltes altsa Nils Olofsson for uprops for- 

summelse til En daler silfwermynts ooter. 

Sedan detta utslag blifwit af sagdt , sa. ingar karanden 
foljande skrift. 

For aliom t hem, som thetta i nagon matuo anga kan, gore 

wi undertecnnade harmedelst wifcterligit , thet wi til war swager 

Eric Ericsson ocn thes nustru Elisabetn K'ilsdotter uplata och 

afsta all war talan ocn pretension til min afledne swarmoders 

nustru Giertrud Nilsdotters arfwe Skat cehemman i Ytterbyn, 1/3 

mantal stort, at med mine swagrar Penr Nilsson ocn lars Swanberg 

samt Jons Nilsson om besitnings formonen af halfwa hemmanet ofwer- 

enskomma det basta nan gitter och kan, uppa. egna och min kiara 

Hustrus wagnar . 

Calix 1b Jacob Eliasson Margareta Grelsdotter 

Martil 1Y69 jo nB Holmstrom i Yt-cerbyn 

til witne: ^ ils Hindersson i Ytterbynolmen 

Efter uplasande niiraf, p&stod Eric Ericsson det hans 
hustru Lisa Nilsdotter matce fa tiltrada nelften af det Skatte- hemman i Ytterbyn 1/3 mantal, som hennes moder G-ertrud Eilsdot- 
ter efter sig lamnat , emot det Eric Ericsson ocn hans hustru 
afwen til helften utlosa derma senares medart'wingar fcr deras 
i halfwa hemmanet agande andelar. 

Swaranden bestridde i hogsta matco, at 
Lisa nagon del a±* det t a hemman undfa, utan for 
klyfnihg skie skall, det nagon af Gertrud Nilsdotters 
framfor dotxren Lisa til Hemmanets besitning berat cigad. 

Pa efterfragan ernoll Eatten den underratteisen 
hela hemmanet finnes 6 T uni and oppen aker , uti'ordring for 
hastar ocn 12 kor, utom smarre kreatur, flere tillfallen 
ocn angs intagande af utmarken, ncidigt mulbere, swag timb 
men gardsel ocn wedbrand, samt fiske i Hafs sion efter loj 
Stromming, jemwai ocn omkring Byssens Strander efter annan 
fisk, alt tii husbehof. 

Erik Eriksson aniioll om anstand med saken til 
at dertil fa wederborande om hela hemmanet s warde 
at emedlertid erfara hwad Eorfatmmg swaranderne anga 
omtwistade halfwa hemmanet giorandes warder; Och emedan de 
sednare icke hade nagot wid det sokte anstandet at paminna 
profwade Eatten skialigt defca mani uil nastkommande host 
at upslcjuta ; Aliggandes Parterne, i Brist af waniig fdrening Mig tillhorande Briggen Johannes ford af Herr Kapten L. F. Forss- 
berg fran Gefle lemnade New York p a, resa till Antwerpen den 10 
februari 1871 och har sedan dess ingen underrattelse ingati om 
fartyget e j heller fran besattningen nagot afhorts. Norrlands 
assurance fSrening utbetalade redan den 15 September f Sri. ar 
Assurance "beloppet for fartyget. 

Stockholm den 28 februari 1872 
Sn Bergman Olson 
Till JTordmalings Skeppsrederi Aktiebolag ofverlater och fo'r- 
saljer jag mig tillhorande sju attondelar i Skeppet J. Berg- 
man Olson mot en sumraa af Sextiofem Tusen Sezhundra tjugufem 
kronor, hvilka jag harmed erkanner mig naf -ya mottagit och 
tacksamligen gvittera. 

Stockholm den S Januari 187 5 
Eric HaggstrSm 
Egenhandiga namnteekningen intyga: 

G.K.Lund'berg Johan L. Pyk 


Porjus den 7 juni 1960. Herr Kapten Irnst Bergman 
Stockholm 


Med stor spanning emottog jag Edra f orskningsresultat 
betraffande Johan Bergman Olssons slakt. Att dei inte forelag 
nagon slakt s kap med oversten CO. Bergman hade jag anat och ar 
taeksam for att ha f att de-bta bekraftat. 

Icke desto mindre ar Edra forskningar om Johan Bergman Olsons 
faderne av mycket stort intresse for mig. Sasom framgar av bifogade 
utdrag ur domboksprot. hade Olof Olofsson i Porsnas en syster 
Brita Ol ofsdotter, som 1745 uppges bo i Storkage och 1746 i Ostan- 
back. 1747 uppges hon vara anka efter avlidne soldaten Marten 

Kru s kop p . 

Denne Marten Kruskopp har jag inte aterfunnit i husforhdrs- 
bockema men val i dopboken, medan daremot ankan Brita Olofsdotter 
och hennes barn kan sparas. Brita Olofsdotter ar min fm mm f m m, 
vilket betyder att allt#&- som siar om Olof Olof ssons i Porsnas 
faderne aven hor hemma pa min antavlal 

I samrnandrag kan meddelas om Brita Olof sdciter, att hon fodde: 
1705 i Storkage och avled 1785 i Ostanback. Gifte sig omkr. 1730 
med sold. Marten Andersson Kruskopp (rote 91 i Kusmark) , fodd 1707 
och dod omkr. 1741 (troligen i slaget vid Villmanstrsnd) . ^arn: 
1) Anna, fodd i maj 1731, 2) Olof, fodd 2/1 1734, 3) Maria, fodd i 
juli 1736, 4) Kerstin, fdd 12/2 1739, 5) Anders? fb'dd 1740. 
(Betr. Marten Anderssons foraldrar ror jag mig annu med hypoteser. 
Skulle tro att losningen finns i nagon dombok. Fragan ar bara 
vilken. Eller i nagon annu e j upptackt kalis a Erigsarkivet I) 

Till yttermera visso har jag annu en anlinje, som med mycket 
stor sannolikhet leder fran Mjrckle till Burea och in i Bureus- 
slakten. Jeg har alltsa all anledning att intressera mig for 
Bureus-genealogierna. Jag hoppas att i sommar under semestern 
fa± tillfalle till ytterligare studier. 

Jag ar djupt imponerad av Edra forskningar. Utan tvivel har 
Ni ocksa ratt i att Per Tomasson maste ha varit gift med Anders 
Jakobssons anka Malin Andersdotter. Eahlgrens formodan halle_x in- 
te. I prosten K. A. Eellstrdms papper har jag sett en liknande 
hyptes som den hos Fahlgren . 

Efter stor tvekan har jag dristat mig att gora nagra rand- 
anteckn ingar och kompletteringar, men jag har en kansla av att 
det mesta, kanske alit, som jag dar anfor, redan ar bekant gods. 
(Pa tal darom: en del"brak"i dombockerna om Grandegodset i borjan 
pa 1700-talet har jag ej tagit med.) I sa fail far jag be om 
bverseende . 

Slutligen vore jag glad, om det hade funnits nagon mojlighet 
att fa forvarva ytterligare 4 el. 5 ex. av haftet "Johan Bergman 
Olsons faderne". 

Med utmarkt hbgaktning Kommin. Lester Wikstrom, Box 273, Porjus_. A sid. 8 

berattas att ariki . (efter Sara Tomasdr) Olof Jonsson i Rusmark 
tog "en av Jaccbs afkomma i Fallen /troligen en plat s i Bur- 
trask, som da tiilhbrde Skelleftea socken/..." 

Efstersom jag aldrig hbrt talas om nagon by med detta namn 
inom Burtrask gjrode jag foljande reflexioner: 

VISSERLIGEE 

1) ib . sid. 5 och 6 anfb'res ur 1543 ars jordebok om Per Tomas- 
zon: "vtaff eth lithet fiiske nempt felle 1 sp." 
Nordlander tillagger "Namnes 46, da det heter: haffwer 

ban rth fiske benempt Finnefors 1 sp." 

Ar det manne fraga om sarnma fiske eller ar d' t sa att 

1543 arrenderar ban kronofisket Fallforsen och 1546 

kronofisket Finnforsen? (Minns jag inte fel ar bada 

dessa fisken gamla kronof isken .) 

Skulle da inte "Fallen" i Bureus-gen . vara jdentisk med 

Fa llfors ? 

2) Enl. Bureus-gen. (U-a, .a. a. sid 6): 

Saras brcder "H. Jon fhomeson i Banemora Capell" bar en 

dotter Agnes, "Clof Olses i f inf ors" . 

Ba ligger det nara till bands att identifiera "Fallen" 

med Finnf ors . 

(I forbigaende sagt: Fragan ar om Uppsalaversionen av 

Bureus-gen. missuppfattat Er Jon Tbomessons barn. De bam 

som sta under honom borde snarare foras till Swen Jonsson 

ocb b. b. Malin i Sunnana. Jag baller f .n. pa med en under- 

sokning harom.) 

3) Mellan Norrbole och Boviken, xMexxb norr om Skelleftea, 
ligger byn Falltoken, som pa 1500-talet hade sksttlagd jord 
och var bebott pa 1570-talet. Om fabodarna darstades tvista 
Storkagebor, Boviksbor och Korrbb'lebor, enligt vad som framgi 
gar av dombb'ckerna fran bcrjan av 1700-talet. 

Mbjligen kunde Fallviken ha benamnts Fallen eller Fallan 
eller " fell*". 

4) Rar det pa 1600-talet talas om byn Fallen eller Fallan har 
jag aldrig funnit armat an att det ar fraga om byn Fallan 

i Ib'vangers socken . Tyvarr har jag f. n. tillgang till endast 
strbdda anteckningar fran lovangers socken, men det vill 
synas som om "Ja.cob i Fallen" kunde identifieras med Jacob 
Mosesson i Fallan. En finkamning av jordebbckerna borde 
kurma ge besked. Benne J. M. skulle mycket val kunna vara 
kusin till Tomas Kalssons hustru Kalugh. 


Nagra randanmarkn ingar till Ernst Bergmans "Johan Bergmar 
Clssons faderne." (Meddelande nr 2:1958 fran Foreningen 
Johan Bergmar) Olsons a t "t 1 ingar.) 

1. Tomas Kettilsson satt i namnden 1574. 

2. Roteringslangden 1639 upptar i Storkage en Joen Mosesson 
fodd 1592. Cm denne ar en aldre broder till Olof M., maste 
fsderns afb'delsear 1578 vara fel. Ban torde, darest nan ar 
broder till Olof M., ha db'tt o. 1640, ty eljest borde ban 
ha overtagit hemmanet. - Dessa spekulationer omkullkas"£as 
dock av det som nog ar sannolikast; Joen Mosesson tiil^en helt 
annan slakt eller ar i varje fail inte brcr till Olof M. 

3. Olof Mosesson uppges (sid. ) vara fodd o. 1611. Eniy 
roteringslangd 1637 (last i mikrofilm, bor kollas) upptar 
Olof Mosesson 16 ar gammal, alltsa fodd 1621. 

4. Olof Mosesson ger 1657 testamente efter sin (forsta) hustru. 

5. (Brodern?) Peder Mosesson i Storkage betslar 22/5 1653 
2 : - f dr barkl Id e . 

6. (Brodern?) Jacob Mosesson bdtar 11/9 1653 fb'r lonskalage. 

7. 1683 den 29/9 M fick Jacob Moses dater i Storkage bb'ta for 
horerij (enl. kyrkans rakenskapsbok) . Domboken 1683 innehaller 
ett mal: Samuel Jakobsson, gift korpral i Kage, for lagersmal 
med sin tjastepiga Kerin Jakobsdotter ib. (se Fahlgren: 
Skelleftea sockens histeria. TeJ Ti2 3 sig 64.) 

8. Skelleftea dombok 1659 4/7 § 14: 

Olof Mosesson i Kage och Nils Olofsson i Begerbyn tvistar 
om fordran. 

9. Skelleftea dombok 1700, fol. 356 (ev. nagot iangre framj : 
L. Moses Jacobssonsi Storkage svarmoder hu Kerstin Olofs- 
dotter i Ersmark omtalas . Det siar aven att nan ar gift 
med hennes dotterdotter. ^ Grandan ( Gronnan) i Kage ar ©n udda uraprungligan. Man har i 
aldPffi tid kurma t ro fran Kagealven o oh till Llllaf j'arden ©fter 
@n numera uttorkad grund ravin mallan Grandan och On. 

Azal Lindberg, 82 ar gamcial ( son till Mosas LIndberg) ar den 
enda av den gamla alakten sora annu bor kvar pa omr&dat, Han har 
for ovrigt sal t sltt atalle till en brorson, Kari Amos Lindberg, 
chauffbr i Bolldan. n han lar knappast komma att flytta hit" tror 
saljaren. 

Ag aren till Kagag&rdan vid Nyborg i Skellaftoa Per Lundmark, 
var glft mad ©n faster till Ax®l Lindbarg. Vid tlden f5r detta 
aktanakaps ing&enda kallade Lindbargs f ar Lundmarksgardan fbr 
" Ganm@lgardwn T ' ( I motsate till den gard - so foto- dar han bodde» 
Ganora glftarmalat korrt Per Lundmark att flytta in i gamla gardcn» 
Ax®l Llndberg havdar att Lundmarkska gardens tomt ar hemmanets 
gamla och ursprungliga. 

Pa d® t omrtfi a som Axal Lindbarg kallar H Gramnhemmanet " bor nu 
dlll Axel Llndberg, dels Bernt Kagstrom och dels Andreas Kagstrom 
som ar r^pslagarw. 

Vad-kLIndberg manar med Grannhammanet ar giv® tvls andast en 
dai av Gronnan och d® t begreppet har uppkomm.it i san tid sannolikt 
i samband mad nagot laga skifta ®ll®r storskiftc troligen via 1800- 
talets bb'rjan,- Sakerligen har hsla - eller stbrre delen- av markomrad- 
defe forut hort till samma agar©. Hemmanets agor har legat pa bada 
sidor om alven, uppgar Lindbarg, 

L. ar savitt jag vid att hastigt besok kuride konstatara, ganska 
bom pa riktigt gammal traditlon. I ovrigt ar han vid god vigor 
kroppsligan och andllgan. 

^orts&tt fran ny babygg®] at har sjalva platsan uppanbarligan 

inte andrat sig nagot att tala om utom den fortgaende uppgrund- 

ningen som torkat ut ravlnon I nordost. 

Detta ar Ju synn®rlig®n magert men det ar v'al inte omojligt att 
yttarligar® uppglfter och detaljer kan Inhamtas. 
Haradsratternas Lagfarts och Intecknings Protocoll. Pars 
seennda. 1771. Haradshovding Petter Foleker. (fol.2oo7.) 

Sen 51 Oktober 1771. 

S .P. Saniuel Olofsson i Basbyn ingaf det Inventarium 
som gastgifwaren Ifwar Toniasfon dersammastades i Lifstiden 
och hans hustru Barbro Danielsdotter den 6. Maii sisdledne 
ofwer hans fasta och lSsa Egendom upratta latit. Hwaraf be- 
fants, det Ifwar tomasson lamnadt efter sig et skattehemman 
i Pasban 5/16 mantal; Och war jamwal a ber'drda Inventarium f 
fdljande antecloiing. 

Sedan thesse afgaende Poster af Egendoms Suanian 
blifwit dragne, warder behallningen af dhet losa 835 daler 
4 ./ . och af det fasta 666 daler 1/3 ,/. som til sammans 
lagde gior 1552 daler 26./. "re kopparmynt; af hvill en be- 
hallnings Summa Fadren 1. T. forordnade aiemligen, til afledne 
sonen Johars efterlamnade barn 600 d:r, til Pottren Maria 
151 daler 26 ./ . , til dottren Eeata 100 P:r och til dottren K 
Pierstin 100 daler, sarat til dottren Anna 100 d:r, och dess- 
utom til sidstnamde dotter Anna och hennes tiltanckte nian '488 
d:r alt kopparmynt sasom sytninge Ion for det the honom I. T. 
ti] dode d agar foda,skiota ocb. hans Jordafard besorja skola. 
Efter alt thetta fSrotdnade Fadern I. T. an ytterlagare , at 
dottren Anna och hennes tiltanckte man sPola efter hans d "d, 
ej alienasi ilga hans del i losa, ntan ocl; i fasta Egendomen 
for thet warde then mi finnes utford, samt at sa soka sig then 
wallofliga Harads Rattcns laga Fa.sta hara; :\.en theremot wara 
forbunden icke alienasi at betala then g : --ld mi i afgaende Pos- 
ter finnes nptagen, utan och hwad i arf til hwar och en af 
hans barn nu blifrit them tillagdt, thertil mec skal och hon 
Anna med thes man wara f drplichtade , at hos sig i hns och 


! i , ' hr'"d hafwa afledne sonen Johans eftery.atne aneka Brita Jo- 

hansdotter, sallange hon sig haller ogift, samt f rida oeh up- 

fostra hemelte afledne sonen Johans Omyndige 7 "barn, utan 

nagot heraknancie, tll thes the sig sielfwa fodan fcirwarfwa 

kunna, oeh 5fwer alt thetta, at lata dottren Maria sa lange 

hon sig ogif haller, niufc et fritt hemkall , som alt pa til 

framdeles minne antechnades. 

At salunda om foregaende min Egendom af mig med godt 

forstand oeh fri wilja "blifwit forordnadt utan at mine ofri- 

ge haru nagot hara efter min dod shola hafwa macht at klandra, 

oet warder med mit nams understittiande i witnens narwaro he- 

styrkt, som skiedde pa ofwan skrefne ahr oeh clag 

Ifwar Tomasson 
i Has 'b yn 

Salunda wara af Ifwar Tomasson med godt forstand for- 
ordnadt oeh af oss upteelmat oeh warderat, intyga pa forberor- 

da ahr oeh dag. 

J. ?. Sehildt Er. Joh. Salander, Olof 

Dafwidsson i Eashyn. 

Likaledes upwiste Samuel Olofsson hogloflig Kongl. 

Kammar. Collegii den 19 Ih i i 1752 for Ifwar Tomasson uppa orae »jcaxtehemman i Fast>yn utf ardade Skattehref; oeh c; v o -f- - sedan desse handlingar lalifwit uplaste, oeh Samuel Olofsson 
samt Amia Ifwarsdotter , afwen harwid narwarande, forklarat 
sig nojda at hwardera til aektenskap taga; sa anholt Samuel 
Olofsson, det honom oeh heiaelte hans Fastmo lagfart oeh Fasta 
a detta hemman "bewiljas konde. 

Pa efterfragan erholt Ratten den underrattelse at ,." : ' ( ' ' 


I. T. 2:ne ganger v/arit gift oeh i forsta giftet med Kierstin 
Johans dotter haft 5 tara, nemligen En myndig soa Jolian samt 
4 dottrar. Kierstln gift med ITils Matsson, Beata med unga 
Mls Hilsson, Brita som i lifstiden warit gift med unga Jons J ons s on, a la i lasTjyn, men laranat ef cer si 3 t bara hwilcket 
straxt efter Modern aflidit, och Maria ogift, for hwilcken 
sednare Olof Olofsson i berorde 3y Formyndare ar; Hwar for- 
utan sonen Johan afwen genom doclen afgadt oeh omyndige barn 
efter sig lamnat; i andra giftet ater med Barbro Danielsdot- 
ter har I. T. alienasi et barn, dottren Anna, hwilcken som 
ofwanberort ar, med sokanden Samuel Olofsson fdrlofwad ar. 

Harwia installte sig I.T:s aneka Barbro Danielscot- 
ter oeh sedan namden intygadt , at I. T. under warande aekten- 
skap med bemelte Barbro Danielsdotter , detta hemman ifran 
Crono til Skatte inlost; Sa samtyckte Barbro Danielsdotter 
det hennes dotter Anna och denna sednares Fastman Samuel Olofs- 
son lagfart och Fasta a hela hemmanet erhalla mage ; men om 
hon med denna sin dotter och hennes Fiis teman icke uti et 
brod asam j as skulle, sa forbeholl sig Barbro Danielsdotter at , 
sa lange hon lefwer, fa sin Trediedel af Hemmanet nyttia oeh 
bruka, hwilcken Trediedel likwal , efter Barbro Danielsdotters 
ddd, Samuel Olofssons och hans tiltanekta hustrus hemman ater 
hemfalla skulle. 
TJplast och widkiant. 

Och blef derefter ofwan berorde Skatte Hemman i Hasbyn 5/16 
Mantall for Anna Ifwarsdotter och hennes Faste nan, Samuel 
Olofsson Forsta c^S™ utan klander upbudit; dock kommer inan Fasta fcewiljas, afledne so?'ens Johan Ifwarsssms omyndige barns 
Formyndare TTnga ITils ITilsson oeh Dnga Jgns Jonsson, Nils Maisson 
och haus hustru, bemalte unga ITils ITils s ons hustru och Formyn- 
daren Olof Olofsson alla i Msbyn at horas om de harwid hafwa 
't at naminna. ^ Lagfarter och Inteckningar . (Fol.2124). 1772. 
Den 28 .Januari 1772. 

S /J). I anledning af Lagfarts och Jirbecknings Protocol- 

let den 21 Oc^abris forledet ar,blef sjcattehemmanet i ITaEbyn 
3/16 mantal for Aima Ifwarsdotter o<3h hennes man Samuel Olofs- 
son andra gangen upbudvfc^uthan widare klander, an at afledne 
Johan Ifwarssons och unge J - :^ Jomssons, enligit sarskilt Proto- 
coll af detta Dato, latit instamm^Samnel Olofsson at bewisa det 
Testaraente, som hans hustru af Fadren Ivl . f adt . Sock komma, inan 
Fasta bewilj as . ITils Matsson och hans hustruSI^irstin Ifwarsdotter , 
unge Nils L'ilshons hustru Beata Ifwarsdotter, sarft--2Jormyndaren 
Olof Olofsson, alla i !T2sbyn,at horas om de harwid hafwa nagot at 
p°,oirrna . ITorrbottens lans dombok 17 OS - 1710. 
Den 25 febmari 1709 . 

Samma dag lat iufor Ratten Anders ITilsson i Borilsbyn inlaggia 
en fSrgangskrifft af dess framledne fader ITils Andersson i 
sarnma by oeh dess hustm Sara Olofsdotter utgifwen sampt med 
3:ne gor!e Kans underskrifwande Anders Larsson i Ytterbyn, Per 
Andersson i Glgarden, Samuel Samuelsson I Borilsbyn de dato 
d. 28:de Januarli 1706 underskrifwen oeh verif iceradt ; Hwar- 
utinnan bem:te Hils AndersBon med sin hustro Sara Olofsdotter 
bekanna sigh wara af dett tlllstandh jamwahl sa till alders 
komne att dee eij maekta foda oeh skiota sig sielfwa oeh fast 
mindre sitt hemman skiota hafda oeli bruka, sa att deras hemman 
haraf oeh fb'r denna orsaak sfcull wijdh alderens dam tilltagande 
kimde af wanskotzel luta till min oeh undergi gh, Cronones 
skatt oeh utskylder till afsaknad oeh af f tagande . Hwarfore dee 
af moget radh oeh betankiande antagit bem:te sin son Anders 
ITilsson till fbrgang oeh sij tningman, fadren honom i Sijtninga 
Lohn bebrefwandes af hemmanets losa oeh fasta 100 Dr kopp:mt 
oeh Modren Sara Olofsdotter sina i boet infb'rde Agendom oeh 
losoron 200 I)r kopp:mt, som hon till sin Styfson Anders ITilsson 
gifwer oeh testamenterar ; Hwaremot Anders ITilsson medh sin 
hustm lofwar oeh tilisager sasom en son agnar oeh bor sin 
fader oeh aldriga Styfmoder intill db'da o agar wal nara oeh 
fb'rsoria oeh sedan ahr:n till grafwen komma lata; Oeh sasom den- 
na Sijtninga lohn ar efter Lag oeh Landzens gamble bruuk oeh 
sedwana uppa 3:ne Harads Ting l:sta ggn d. 27 Februari 1705 
2:dra ggn samma ahr d. 2 ; T Februari 1706 oeh 3:dje ggn d. 13 Augusti 170? i Gali:-: Tingslagh iroahudin ocli saledes af Anders 
ITIlsson kungiordh wordin, jamwahl seder-mera ofv/er natt och 
alir utlian det ringaste tlander och atahl af Si jtningehionens 
narmaste arf- och slacntingar , sa lagTradin som lagstandin; Ty 
lombde Harads Rattea detta fast och stadigt oe) saledes Anders 
ailsson medh sin hustru och. "bani Legitimeradt och b e j a'."', 'a .... 
o f wan "bemalte Sijtninga lohn fSr sigh och sina arf r/ingar att 
ninta o c ITorrbottens lan dombok. 1772. 

Den 28 Januari. 

S. D. Jdns Jonsson i 7/assen oeh Nils Filsson i Easbyn sasom 

Formyndare for Johan Ifwar s s ons i sidstnamnde By oinyndiga 

bara pastodo, efter stamning, det .j" stgifwaren Samuel Olofs- 

son i Fasbyn niat t e bewisa det Testamente, som denne sednares 

hnstru Anna Ifwarsdotter af sin fader Ifwar Tomasson skal be- 

kommit . 

Gastgifwaren Samuel Olofssor insaf cienna Ratts Pro- 
tocoll af den 21 October forledit ahr, som uplastes ; oeh abe- 
ropade derefter til witnen uti detta mani herr Fendrichen wal- 
borne Johan Petter Sehildt, sochneskrifwaren walacktad Eric 
Johan Salander samt n'amndemannen Olof Dafwidsson. Emot hwilcka 
karanderne anfSrde de jr.f , at herr Fendrichen Sehildt skal v/a- 
rit Samuel Olofssons giftoman, at sochneskrifwaren Salanders 
hustru Margareta Salander ar syster med karander Nils Nilsson, 
som med Ifwar Tomassons dotter Beata gift ar, samt att namnde- 
mannen Olof Dafwidsson skal warit owan med Ifwar Tomasson i 
lifstiden, oeh sagdt, at denne sednare icke giordt som en braf 
hari; men Ratten fant dessa omstandigheter icke kunna hindra 
herr Fendrichen Sehildt, sochneskrifwaren Salander oeh namnde- 
mannen Olof Dafwidsson at i salcen witna, utan profv/ade skialigt 
dem for witnen harutinnan at fb'rklara; som genr-st afsades. 

Seoan karanderne blifwit pamint at inan nasta dag til 
anda gar, missnoje ofwer detta Utslag tilkanna gifwa, sd framt 
de sin talan der emot wilja forwara, sd aflade herr Fendrichen 
Sehildt, Sochneskrifwaren Salander oeh Namndemannen Olof Dafwids- 
son med hander k bok den wanliga witnes Sden, samt efter behorig erindran om Edens wigt o eh angelagenhet , uplastes for desse 
witnen det Testamente, som I. T. i lifstiden den 6 Maii for- 
ledlt ahr giordt, och uti ofwanherorda Protocoll intagit ar; 
Ewarefter herr Fendrichen Schildt witnade, at I. T. rned godt 
oeh sunt forstand uti witnets, sochneskrifwaren Salanders och 
namndemannen Olof Dafv/idssons narwaro, til alla delar giordt 
et sadant f orordnande om siri Egendom, som det mx uplasta Tes- 
tamentet innehaller. Uplast oeh widkiandt. 

Sochneskrifwaren Salander witnade, at I. T. til alla delar 
giordt et sadant f orordnande om sin Egendom, som ofwanberorda 
Testamente innehaller, oeh ehurn. I. T, la war sang liggande, 
oeh hade en mattande siukdom, hade lickwal I. T. nar Testamen- 
tet giord.es, warit af godt och sunt forstand. Uplast och wid- 
kiandt . 

Namndemannen Olof Dafwidsson vdtnade at han warit tilsta- 
des nar I. T. lat uptechna sin fasta och losa Egendom. Sedan 
upteehningen skiedt, hade witnet gadt derifran, men ungefar 
efter 1 1/4 timme ater begifwit sig til I. T, som da lag siuk 
i Kioket pa sin gard ; under det witnet war "borta hade det nu 
uplasta Testamentet "blifwit skrif teligen upsatt; men nar vrit- 
net kom tilbaka, hade soehneskrifwaren Salander uti herr Fend- 
richen Schildts och witnets narwaro uplast for I. T. samma Tes- 
tamente, da I. T. widgadt, at han til alla delar giordt et sa- 
dant forordnande om sin fasta oeh losa Egendom, som ofwanbe- 
rb'rda uplasta Testamente innehollo; I. T. hade den gangen talt 
och swarat klokt pa alla fragor, som till honom giorde blefwo 
s a at witnet icke annat kunnat finna, an at I. T. da war af sunt oeh godt fSrstand. Uplast och widkiant. 

Karanderne forestalte afvren til witne a deras sida sol- 
daten Anders Le j onhjerta, Emot hwilken gastgif v/aren Samuel 
Olofsson i forstone anforde det jaf at lejonhgerta wore hans 
tratobroder; Ifran hwilcket jaf Samuel Olofsson sig liekwal 
sederaera begaf ; och aflade altsa soldaten Lejonhjerta med 
hand a bok den wanliga witnes Eden, samt efter undfangne for- 
inaning, at icke beswara sit sarawete med osan berattelse, wit- 
nade soldaten Lejonhjerta, at en Sondags awali ungefat 8 da~ 
gar forr an I. T. wid uptechningen af sin Egendom, giorde det 
sidsta Testamentet, hade I. T. forordnadt, at hwarthera af hans 
dottrar Kirstin, Beata oeh Kari a skulle af hans fasta och losa 
Egendom fa efter honom 40 daler kopparmynt; men sedan, alt pa 
en och samma tlmma, hade I .T. sagdt, at hwarthera af bemelte 
hans 3:ne dottrar skulle fa 80 daler kmt , sedan 100 daler och 
slutligen 300 daler kopparmynt, hwilket Testamente soehneskrlf- 
waren Salander ock, son witnet wille sig paminna, skrifteligen 
upsadt. Mandags rnorgon derefter oeh kanske de pafoljande 2:ne 
dagar hade I .T: s anka sagdt til bemelte sin man, "det du gior- 
de i gar, sa andra for all ting, oeh gie lagon, annars sa kom- 
mer jag oeh hela huset at bli ode om du sa gier, andra det i 
G-uds namn", hwarpa I. T. swarat, "andra det du, som ar pa fott- 
erna, jag kan intet andra det." 

En afton i sidstberb'rda wecka hade I. T: s anka f arit til 
Prastegarden, men forut bedt witnet ej allenast tala wid hennes 
nan, at han utaf Testamentet til forenamnda dess 3:ne dottrar skulle sla af 100 daler, utan ock a t skicka efter Johan oeh 
Mls Jonssoner i Fasbyn, at sasom witnen derwid tilstades wara, 
hwilcket sednare witnet o ok giordt och nar witnet blef warse 
Johan och Ml s Jonssoner komma, hade witnet sagdt til I. T. 

"Behall nu I hufwudet Far, det mor s a ath Ehr och jag sa- 
ger Ehr, och miris nu nar de komma in, at ni talar ricktigt 
hwad ni will saga, oeh glom intet "bort det." 

Sedan Johan och Mls Jonssoner kommit in I Kioket dar 
T. T. lag i en standsang, hade witnet sagt til I. T. 'Tiris nu J. • J. • Far hwaa mor sade ath Ehr forr an hon drog af , at det skulle 
dragas af 100 daler for dem hwar" - hwarpa I. T. da, uti wit- 
nets och Johan och Ml s Jonssoners narwaro sagdt - "Kierstin 
dras af 100 d:r, Beata drp.s af 100 d:r", men den 3-dje dottren 
hade I .T . glomdt "bort och da witnet derwid yttradt sig til 
I .T - "an "Jaja da" hade Johan och Mls Jonssoner sagdt til 
witnet - ,T han behofwer ingen talman" . Som oel: Johan och Mls 
Jonssoner da fragadt I. T. om det wore s and t som han sado, hwar- 
pa I. T. swarat : ja. 

Emellan ofwanberSrda Sondag, nar forra Testarnentet 
giordes och derpa foljande onscag, hade I. T. en afton yttradt 
sig - "dra nothen ifran Eld'en, bran intet opp nothen"; men 
ingen noth hade den gangen warit inne i Ruriimet dar I. T. lag; 
och hade I. T, nar Testamente forsta gangerna skiedde ihland 
yrat och sagt efter hwad andra talt for honom, och da nagra 
derunder bad I. T. om nagot, hade han altid swarat derpa: jo,jo, 

testarnentet wid ofwanberorda uptechning skiedde, 1 c? "| f3 o X U. o 'j ■ hade v/itnet icke warit tilstad.es; men. da s amm Testamente se- 
dermera sarama dag, utj herr Fendrichen Schildts, Sochneskrif- 
■en Salanders oeh Eamndemannen 01 of Dafwidssons narwaro for 
I. T. uplastes, hade v/itnet afwen bos I. T narwarit; doek hade T rn •-• 43- ifwen da yrat oeh ieke warit aldeles af fcodt och sundt for s t and, utan syarat jo,jo til alt h Uplast oeh. widkiant. o sor:: ir :„, ;ad es honom. Formyndarne sade &h ; : denna gangen icke hafwa nagot wi 
.are harutinnan at paminna. ITorrbotten lan. Dombok 1772. 
Den 24 Oktober 177 2. 

S.D.ITti lestamentsfr-isten emellan Jons Jdnsson i 
Wassen och ITlls JTilsson i Fasbyn, sasom Formyndare f5r Johan 
Ifwarssons i sistnaranda By omyndiga barn, a ena, samt gast- 
gifwaren Samuel Olofsson i ITasbyn a andra sidan, instalte sig 
ater harterna tillika med swarandens Fullmachtige Stads hisca- 
len walhetrodde Emanuel Montell; 

lir ifwandes F'drmyndarne demia Ratts Protocoll och 
Utslag af den 2" Januari innewarande alir, som uplastes, och 
aberopade cerefter til ytterligare witne uti detta malai soch- 
ne skomakaren Johan Bergstedt, hwileken och ojafwad aflade den 
wanliga witnes Sden, samt efter undfangna formaningar at icke 
beswara sit samw&tfc met osan berattelse, witnade soehne.vaho- 
- ah aren Bergstedt at den dag, som I. T. lat uptechna sin Egendom, 
hade efter slutad uptechning witne t gadt in i Kioket pa Msby 
gastgifwaregtrrd, dar I. T. da lag siuk uti sin c "re; Hagot der'- efter samma dag had e herr Fendrichen Schildt, soehne skrifwa- 
ren Salander och namndeman Olof Dafwldsson afwen i berdrda Kiok 
inkommit, da soehne skrifwaren Salander sagst til I.T:"Fars 
gubbe.wi ha- skrifwit nu det har Testamente ,ni skal fa hora pa 
det" - oeh sedan soehne skrifwaren Salander samma Testamente 
opplast, samt derefter fragat I. T. om hans willia sa nara 
som det da uplasta Testameng&et innehalla, hade denne sednare 
swarat ja,ia,det far sa wara, och emedan I. T da icke, som wit- 
ne t hort, swarat annat an ja til alt hwa<3 som af honom fra 
des, oeh I .T. den ::°mf;en ieke war aldeles lika som forut inan han s j Tik: blef. ly hade witnet deraf trodt, at I. T. da icle 

war af aldeles godt oc'h sundt forstand, som ock derma sistnamnda un 

ungefahr 8 dagar derefter genom doden afgadt. 

Tjplast oeh widkiandt. 
Oeh emedan parterne yttrade sig til forening ieke wara obenagna; 
Ty lamna des dera til den andan af trade . 

Efter nagon stund instal t e sig ater bemalte Parter 
oeh inlefwererade foljande skrifteliga forening. 

Emellan mig Samuel Olofsron samt mig 
Johan Ifwarssons omyndiga bariis Foemyndare, ar foljande forening 
ingangen, nemligen at 

jag Samuel Olofsson uplater halfv/a mitt eller afledne I.T:s 
hemman till afledne Johan Ifwarssons barn samt til hus at wis- 
tas oeh boo uti Torpehusen nu a lejonhjertas Torp beflntliga, 
aro, oeh derest jag icke thesse nande hus af Rotesallarne far 
uphandla, sa utfaster jag mig at lata afledne Johan Ifwarssons 
aneka med Barnen sittia i min gard til thes Jag them nodiga hus 
far upsattia. 

Af losa Egendomen efterlemnar jag oeh til bemelta omyndi- 
ga utan betalning, nemligen, 

2 huggare, 2 liar, 2 skaror, 2 spadar, 2 graf, 3 ryssjor, 
4 sma nath, 5 loj skioth, 12 famnars noth, 2 brax nath, 15 
skrindor ho . Af Spannmahlen ater, enar akergrodan blifwer tros- 
kad, lamnas helften men 4 tunnor theraf , sa pastar jag Samuel 
Dlof sson,ater ligen En tunna fSrswarligt korn hwart ahr til 
thess thesse 4 tunnor mig aterstalte blifwit. 

Af den Aker, som i waras blifwit uptagen oeh saf d som then alcer nu i HBst uptagen o eh utsynt ar, forbehaller 
; c. : Samuel Olofsson mig under min hemmans dehl nyttia, och. 
lamnar lifca goda agor i stallet at fa upbrulca til andra 
halfwa hemmanet. 

The m V;or oeh anges jag a nyo upsadt pas tar 
jag Samuel Olofsson, at sa manga famnar theremot af andra half- 
wa hemmanet upsattas skal i jamngodt stand. 

Til yttermera wisso warder thenne ingangne forening 
med vsra namns undersattiande bestyrkt, som skiedde 1 Cali:c 
den 84 Oetober 1772. 

ruel Olofsson Anna Ifv/arsdotter 

i Easbyn 
I wara Pupillers ,afledne Johan Ifwarssons oinyndige barns 
wagnar Jons Jonsson i Wassen ITils Hi&sson 1 ITasbyn 

Til witne: Erik Jacobssor Anders larsson 

i Siknas I Strakanas 

Sfter uplr.sande haraf, erkande Parterne, at de 
mot hwarandra sa ofwerenskoiamit , som ofwan berorde skrifteliga 
f jrcnirg orn ifran ord in: ehaller; hwarmed de ock til alla 
delar forklarade sig noida; hwarf oruthan Parterne sig forente 
at gastgifwaren Samuel Olofsson skal fa behalla all den groda 
sok han pa sit Swedjeland Kalfholmen innewarande ahr bekommit, 
samt i fail swaranden far Ib'sa Torphusen aht de omyndige, och 
berorde has sedermera til annat stalle flyttas maste, skal 
gastgifwaren Samuel 03ofsson icke wara plichtig, at samma bus 
med sin bekostnad bortflytta. 

Sluteligen lofv r ade Formyndarne Jons Jonsson och ITils ITilsson at deres Pupiller skola allena betala til theras 
Faders syster Maria alt det arf af fast oeh lost samt Brol- 
lop oeh Brollops gafwa, som henne efter Fadrens Ifwar Tomas- 
sons Testamente tillkomma "bor; Som ock Formyndarne nu mera sig if 
ifran alt widare klander a samma Testamente begafwo. Uplast oeh 
?ri.dkiant . 

Sedan det afhorda witnet Skomakaren Bergstedt om betal- 
^ing for des tidsforsummelse ansokning giordt, oeh Ratten jemwal gen 

lom sarskilt Utslag innev/arande dato funnit, at detta hemman 
i £:ne lika delar klyfwas kan, sa 

a f s a d e s 

Althenstund Parterne saledes som forbemelt ar, med hwar- 
andra uti detta mahl i wanlighet ofwerenskommit ; For den skull 
profv/ar Ratten skialigt samma fSreni-ng harigenom att gilla oeh 
stadfasta; Dock skola Formyndarne bethala til witnet soehne 
skomakaren Bergstedt fb'r hans tidsforsummelse Tv/a daler koppar- 
mynt . 

Slutligen warda uppa, Swarandens ansokning soehne skrifwa- 
ren Salander oeh namndemannen Olof Dafwidssim f orordjiad.e , at 
emellan gastgifwaren Samuel Olofsson oeh Johan Ifwarssons omyn- 
dige "barn uti S:ne lika delar fordela alla de akrar oeh angar, 
som til hela hemmanet hora. 

S. T), anholt gastgifwaren Samuel Olofsson i Ms'byn at 
i 2:ne lika delar fa klyfwa sit skatte hemman dersammastedes 
d/16 mantal, emedan han helften deraf til sin swager Johan Ifwarssons omyndige "barn uplatit. 

Oeh althenstund under hela hemmanet finnes 7 Tunland 
oppen aker, utf ordring for 2:ne hastar oeh 15 kor, utom smar- 
re kreatur, tillfallen til mera akers oeh angs intagande af 
utnarken, medelmattigt rrrullete, swagt Lazfiske, men Irfiskfis- 
ke oeh fiske i hafssion efter lojor oeh Stromming sarat Tim"ber 
gardsel oeh 7/ e d 'b r and alt til husDehof : 

Forthenskull oeh til folje af Kongl. Ma«jt:s nadiga 
'b'rklaring af den 24 Januari 1751 Bfwer kongl. Forordningen 
om Hemmans klyfningar den 50 Juni i 1747, profwar Ratten skia- 
ligt at tillata, det ma gastgifwaren Samuel Olofssons ofv;anbe 
rorda Skattehemman i Fasfcyn 5/16 Mantal uti 2:ne lika delar 
klyf was ; cloch aligger sokanden om warckstallighet hara sig 
hos Konungens Bef allningshafwande forderligast at anmala. Horrbottens lan dombok. 1774. 

Den 27 Januari 17 74. 

S. L. Ingafs och uplastes fb'ljande synings Instrument: 

Pa afledne Johan Ifv/arssons omyndige bams Formyndares techna&e synt then Tract the soka til gards Tomt for bemelte 
theras Pupiller fa intaga, och b ef tumit sarana Tract af sandig 
Jordraon samt belagen 18 famnar i ITordost ifran Samuel Olofssons 
i Msbyn gard, ocli inneballer i langd 15 famnar samt i bredel 
13 famnar, och at 3yamannen emot thenna sb'kta Traets intaga 
till gards Tomt intet had e at paminna. Calix den 5 November 
177?".. And e r s 1 air s s o n T» a V )lof Dafwidsson 

i has b y n p r, t i atraicanas 
Skrifwit af Sr. J oh. Salander 

Deh althenstund Syhne) : ; 'n":.en intygade a,u u.e 
rige Fasbyboar icke hafwa nagot v;id denna Syn at paminna: 

Forthensknll , och i anseende til det mera Synings- 
Instmmentet inrehaller, prSfwar Ratten skjaligt at tillata, 
det maga Johan Ifv/arssons omyndige barn ofwanberorde utsynte 
Tract til eards Tomt intaga. Haradsrattens upbuas och inteckuings protokoller ar 1774.3 

2:dra delen. 

Den 27 Januari 1774. Fol 2456. 

S. D. Anholt gastgifwaren Samuel Olofsson i Has'byn for sig och 

sin hustru Anna Ifwarsdotter om fasta a det skatte hemman der- 

samrnastades 5/32 mantal, som O-astgifwaren Ifwar Tomasson i lifs- 

ticlen och hans hustru pa theras dotter Anna Ifwarsdotter och 

hennes man, bemelte Samuel Olofsson, ofwerdragit ;hwar j erat e denne 

sednare ingaf foljande skrift. 

Emot then lagfart och fasta, som war swager Samuel Olofs- 
son och swagerska Anna Ifwarsdotter hos then wallofliga Harads 
Ratten sb'ha a aflldne Ifwar- Tomassons i ITasbyn lelagna hemman, 
hafwa wi undertecknade intet att paminna, som altsa med war a namns 
undersattiantle i witnens narwaro bestyrkes af Calix den 25. Ja- 
nuari 17 7 3. 

Beata Ifwarsdotter a min pupills Maria 

i has h y n Ifwarsdotter s wagnar 

Kirstin Ifwarsdotter Olof Olofsson i Ihasbyn 

och 
hils Matsson i hasbyn 

Til witne 

Olof Dafwidsson Anders herg 

i hasbyn i hasbyn 

Efter uplasande haraf och emedan detta hemman iromera for 

G-hstgifwaren Samuel Olofsson och hans hrstru lagstandit ar; ly 

kommer och Fasta dera for dem at utfardas; som genast afsades. 

S. D. Kom for mig och sittiande Ratt gastgif v/aren Samuel 
Olofsson i hasbyn, och upwiste denne Ratts Protocoll och Utslag 
af den 21 octoher 1771 samt 28 Januari och 24 Octoher 1772, h war- af samt af sarskilt utslag unuer cletta o. ato befants, det hans 
3v v r Foraldrar Ifwar Tomasson i Lifstiden o eh hans anka 3arbro 
Danielsdotter updragit deras aflinge Skattehemman i hasbyu 5/16 
Mantal til deras dotter Anna Ifwarsdotter och hennes man Gast- 
gifwaren Samuel 01ofs?on, emot det desse senare skulle enligit 
det uprattade Inventario utlosa sine medarfwingar for theras uti 
hemmanet agande andelar med mera ofwanberorda Protoeoll och Ut- 
slag innehalla; Och emedan S o k and e m e s medarfwingar samt afled- 
ne Johan Ifwarssons i Easbyn omyndige "barns Formyndare Unge Ml s 
Mlsson i samma hy och Unge Jons Jonsson i Wassen forklarat sig 
wld Ifwar Tomassons och hans hustrus Barbro Danielsdotters fore- 
namnda matto om hemmanet giorde forordnande ieke hafwa nagot at 
paminna, sedan Samuel Olofsson och hans hustru helften af detta 
hemman eller '3/32 mantal til bemelte Johan Ifwarssons omyndige 
barn uplatit; Ty anholt Samuel Olofsson, det honom och hans hust- 
ru mx mera Tings Rattens skiote och Fastebref a detta hemman 5/32 
m ant al 1 e v/i 1 j as ]:und e . 

Och althenstund Gastgifwaren Samuel Olofsson och hans 
hustru Anna Ifwarsdotter saledes , som forbema.lt ar af ofwanberor- 
de Skatte hemman 5/32 mantal agare blifwit och sarnma hemman fin- 
nes wid 3:ne lagtima TIng den 21 October 1771 samt 28 Januari 
och 24 October 1772 wara for lem upbuohit, utan at hwarken da el- 
ler inom lagastandstiden nagot annat klander an f6rbema.lt ar, 
deremot blifwit anma.lt; Fb'rthenskull , och til folje af lag 4 Capit 
1 § Jord.B. db'mcle jag med soknens namnd merberorde Skattehemman 
i llasbyn 5/32 mantal for gastgifwaren Samuel Olofsson och hans 
hustru Anna Ifwarsdotter lag och walfangna Egendom dera ingen efter denna dag tala ma; wid 'bot som lag ora Haradsdom'brott 
stadsar . Norrbottena lan dombok . 

1739 den 3 Oktober. Utaf skattebonden I Itterbyn Olof Olofsson ingafs en 
salunda ord ifran ord lydande Dispositionsskrift; 

Aldenstund jag underteknad Olof Olofsson, sa nal f5r min alderdo» 
som brackiighet skull, ieke laiigre formar mitt arftel. och i Nasbyn belagna 
1/3 mantals skattehemman foresta, hafda och brukaj ty updrager jag detsamma 
till besittning at min son lils Olofsson och hans hustru Kierstin Anders- 
dotter at nu och i framtiden oqwald fa bruka och besittia, som sin nal Lag- 
fangne agendoa intet undantagandes af alt hwad som till bemste hemman af 
alder hort eller harefter med lag och dom tillwinnas kan, alienasi min 
son och sonahustru mig som rattskaffandes barn agna och ansta tillhanda ga, 
aamt efter mine dagar som jag icke frwiflar om, med sine andre syskon larer 
komma ofwerens, enar de denna afhandling hos sig i naiaare ognamarke willja 
taga, det jag detta for min alderdcm ar worden foranlaten att gora; 

Hnaremot jag lila Olofsson forpligtar mig at bemste min fad&r och 
moder Lisbeta Larsdotter i lifstiden behorigen fSrsor ja,skiota och hysa,samt 
sedan den hSgste dem ifran detta jordiska affordra tackts, hederligen till 
grafwen befordraf des utan hafwer jag, sasom en arkjansla till denna afhand- 
ling min K. fader och moder i penningar Trehundrade dahler kopp.mt samt 5 
tunnor korn af boet aftaga latitj altsa warder denne war afhandling med 
wart mogna r&d offentel. wederborandes samtycke sluten; ty bestyrkes detta 
med wira namn och bomarkens undersattiande, i wittnens narware, som skiedde 
i Calix de. 7 Martii A:o 1739. Olof Olofsson i Ytterby 

Till wittnes E. Billberg 
Och som Olof Olofsson harhoos anhalla mande, det wille Harads Ratten denne 
hans Disposition uti protocollet uptaga, samt sedan honom axtradition deraf 
bewilja, widgaendes wid uplasandet an ytterligare des innehall* Altsa blef 
honom och sadant bemiljadt, till den kraft och warkan som Lag medgifwer. For alla arlighe man som thetta mi 1 1 naruarandes opna breff 
hender forekoda Bekenner iagh Laurentz Oloff son, Laghrnandz doom 7, haffuaaer i Vestra Botng, at ta iagh h 61 t Laghating medh almogheno 
] r y^-?C ^ Skelleta Sokn, utj Kongl Mttz Bef alninge smadfz Jons Hakesons nar- uaru, pa then 29 dagh July, Anrio 155®? Ta komb for ratthen arlige 

'' ' 77 ^ man, Her Anders kyrkeherre i Skelletta, och Pedher Thomeson i Kage, 

och presenterade itt stillo "breff, som Pauel scriffuare borgare i 

/' Stocholm thjg giffuit hadhe om vintren tilforenne, Och var hari har 

■/- /t ?■*- T 

om vintrdT, under tlW rnenijf, at han ville gora thet koop tilhaka ell 
./ ogilt, som hans modher gifrdt och giilat hadhe medh breff och Sigel, 

huar han thet hadhe kunnat, Nar han ta f oma , at thet hema/var Lagh- . / - ;o ->-^. 
ligha epter Sueriges Iagh bortsalt, badhe medh breff och liffuande /~~,\. v > >-> > ., ; ,. v 
vitnom, gaff han sigh til friidz, doch sa at fornempde Her Anders och 
Pedher Thomeson, medh sijna Laghbrodher skulle gora honora stilla thery 
oppa, epter hans noyo och godhemandz samtyckio och medhel, Som var 50 
timber grawerk, timbre t for 2 mrk, ther til gaffue the honom tua klippare 
/ huar thera om 14 J0k, Thetta bekende han sigh aldeles til godho noyo 

och fulla betalning upburit haffua, och tilsadhe sam^grande goodz i 

/■-' ■ 7?? > -■ ytf^ 

Kage Her Anders och Pedher Thomeson medh theres Laghbrodher, medh alla 

tilaghor, epter som the forra breff lydha, til Land och vatn, nar byy 

och fiarran, til ewerdelige agho, och affhande sigh och sijna arffuing- 

ar och skylningar Epter thet breff och vitne, sa orafl. hans skjillemah. 

som oskylle som thetta vitnadhe for ratten, dompde iagh thet fast blif- 

fua skulle epter thenne dagh, vidh huar och eens 6 .^rk, Thesse tolff 

sate i nempden /Per Japson i Drangxmark/ Hans Martheson i Osteuijk/ 

Anders Sricbson i Kluthemark/ Jon Person i Medhle/ Aruidhi i Lunden / 

Peder Jons i 3eck/ Kari i Bura/ Hakan i Hord/ Anders smedh i Vijken/ 

Oloff Hilsson i Falemark/ Oloff Hilsson i Geffuelsmark och Jon Lars 

i Bolet/ Til yttermere <f 6suasa±a<'och stadhf estilse hanger iagh mitt 
i v 

' J Signet nidhan for thetta eff , Giffuit dagh och aar som fore skrif- 
fuit ar. 

(Sigillum adest) jjB-Pe^gbr-"25/7-l-5-50.