Skip to main content

Full text of "Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dit is ccn digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliothcckpl anken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 

doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is na oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 

domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrecht termijn is verlopen. Het kan per land 

verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 

geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 

lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automaüsch zoeken. 
Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet -commerciële doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebniikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek mst, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informaüe wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken 

op het web via |http: //books .google .coml 
THEOLOGiatUBRARY CATALOGUS VAN PORTRETTEN v»« NEDERLANDERS. BESCHRIJVENDE CATALOGUS TAN GEGRAVEERDE PÖRÏRimi m ODERUlDIllS BEWERKT DOOR J. F. VAN" 80MBREN 

A$tutent-SiUiotkectrit der üniverriteiti Bibliothtek te Jmiterdam. 

TIBTOLO OP 

FREDERIK MULLERS CATALOGUS VAN 7000 PORTRETTEN 

VAN NEDERLANDERS. EERSTE DEEL. UITGAVE VAN HET FREDERIK MULLER-FONDS. AMSTERDAM 

FREDERIK MULLER & C". 

1888. \. .si VOORWOORD. By het verschenen van dit vervolg op den „Beschrüvendo 
, Catalogus van 7000 Portretten van Nederlanders en huiten- 
„landers, tot Nederland betrekking hebbende", in 1853 door den 
heer Frederik Muller uitgegeven, mag een korte toeüchting 
niet overbodig heeten. 

Beeds lang koesterde de heer Muller het plan, van ziJn 
Catalogus een veel vermeerderde, verbeterde en omgewerkte 
uitgave het licht te doen zien. Het was eene taak, die hem 
na aan 't harte lag, ja, naast de Beschrijving van Nederl. 
Historieplaten, ztjn meest geliefdkoosde bezigheid. Tot dat doel 
had hy aanteekening laten houden van alle onbeschreven por- 
tretten, die op z\Jne eigene of elders gehouden kunstveilingen voor- 
kwamen. Zoo leverden achtereenvolgens de auctiên Van Voorst 
(1858), Kuhn (1866), Broers (1873), Bodel Nyenhuis (1874), Kramm 
(1875), Van der Keilen (1878), Van der WilUgen (1879), A. a. 
de Visser (1880), Vreeswijk (1882), Borger (1883) en Verloren 
van Themaat (1886) talrvjke bijdragen tot de bouwstofifen, die 
hy reeds uit eigen handelsvoorraad had verzameld. En daarbij 
bleef het niet. Ook de Bvjksprentkabinetten te Leiden en te 
Amsterdam evenals de openbare bibliotheken in ons land 
werden geraadpleegd, terwijl den ondergeteekende de taak 
was toevertrouwd, de verzamelingen van de hh. Mr. W. B. S. 
Boeles te Leeuwarden, A. J. NtJland te Utrecht, Mr. C. M. Dozy 
te Leiden en Dr. C. Ekama te Haarlem te beschrijven. Op die 
wyze was by Mullers dood reeds een omvangr^ke voorraad 
kopQ büeengebracht, die evenwel, als zijnde door verschillende 
handen bewerkt, een zeer nauwkeurige en kritische verge- 
mking, aanvulling en verbetering behoefde, voor zy ter perse 
kon worden gelegd. 

Oorspronkelijk bedoelde de heer Muller, gelijk gezegd is, 
een vermeerderden herdruk te geven van zijn CataJogus van 
van 7000 portretten, en wel, met rangschikking der portretten 
volgens typen; elke type afzonderlijk en de navolgingen daar- 
achter. De Commissie van het Frederik MuUer-fonds heeft op 
goeden grond gemeend, dit plan in zoover te moeten wijzigen, 
dat de reeds gegeven portretbeschrijving, met uitzondering van 
de supplementen, niet zoude worden herdrukt (tenzij belang- 
rijke fouten dit noodzakelijk maakten), en dat in het nieuwe VI werk noch geteekende portretten of langs mecbanischen weg 
Terkregen reproducties, noch die Tan buitenlanders zouden 
worden opgenomen. De rangschikking naar typen, hoe wen- 
scheltJk ook, bleek niet wel uitvoerbaar meer, daar de beschreven 
portretten voor het grootste deel weder verstrooid en niet te 
vergelijken waren. Om dezelfde reden bleef de herdinik achter- 
wege. Daarentegen zouden by die portretten, welke gegraveerd 
ztjn door kunstenaars, wier werk elders nauwkeurig is beschreven, 
gelyk Suflderhoef, Visscher, Houbraken, de Passé, Van der 
Velde, Delff e. a., de staten van iedere plaat in 't kort worden 
vermeld. Eindelijk moest een systematische mst van verzame- 
lingen en serieön van portretten in boekwerken aan de be- 
schry ving der afzonderlijke portretten voorafgaan. Zoodoende zou 
de vorige portretcatalogus z^ne waarde bleven behouden. 

Gedurende de drie laatste jaren van Mullers leven had 
schryver dezes het voorrecht, hem in zfln iconographischen 
arbeid voortdurend ter zflde te staan; — een voorrecht, dat 14) 
sinds dien tgd telkens meer heeft leeren waardeeren. Het 
was hem daarom een hoogst vereerende en alleraangenaamste 
tyding, te mogen vernemen, dat de Commissie van het Frede- 
rik Muller-fonds, gevolg gevende aan den stelligen wensch van 
den hr. Muller, hem de opdracht schonk, het werk van den 
overledene op te vatten en te voltooien. 

Intusschen heeft in de laatste tien jaren de beoefening der 
iconographie belangrtjke vorderingen gemaakt. Van vele zijden 
ztjn monographieön in het licht gegeven, die het werk der 
voornaamste Nederlandsche plaatsn^ders op wetenschappelijke 
wtjze en nauwkeuriger dan ooit te voren, beschreven. Het 
spreekt wel van zelf, dat bt) de uitgave van dezen Catalogus 
daarvan een nuttig gebruik behoorde gemaakt te worden, om 
te kunnen voldoen aan de eischen, die men tegenwoor- 
dig aan zulk een arbeid mag stellen. De beschrijving der afeon- 
derl^jke portretten in het tweede deel, waarmede dit werk 
compleet zal z^jn en dat waarschijnlijk nogin het najaar van 1888 
zal verschijnen, moge doen blijken, dat de nieuwste nasporingen 
op het gebied der graveerkunst niet ongebruikt zijn gelaten. 

Dit eerste deel nu bevat niets dan een systematische 
lijst van verzamelingen en serieén van portretten in boekwer- 
ken. De noodzakelijkheid van dezen arbeid kan niemand ont- 
kennen, die bedenkt, welk een schat van fraaie en belang- 
rijke portretten in boeken op allerlei gebied van wetenschap 
verscholen ligt. Ter voorkoming van misverstand dient vermeld 
te worden, dat de bewerker beknoptheidshalve zich bepaald 
heeft tot de beschrijving van titels en inhoud der boeken, met 
bijvoeging van een algemeene beschrijving en nauwkeurige VII Ujst der portretten in iedere uitgaaf, zonder uit te weiden over 
Yerschil of belangrükheid van tekst. Daarb\) is vooral gelet 
op het onderling verband der verschillende werken en drukken, 
ten opzichte der portretten, die zQ bevatten. De namen Tan 
buitenlanders ztjn niet vermeld, uitgenomen by enkele kost- 
bare of fraaie uitgaven, geHjk de Iconographie van Van D^jck, 
het Theatrum pontificum van De Jode en de Pacificatores van 
Van Hulle. 

Het was b\j de samenstelling van deze l^st niet zoozeer de 
bedoeling, betrekkemke volledigheid te bereiken, als wel voor- 
namelvjk boeken te vermelden, die oorspronkemke, fraai uit- 
gevoerde of zeldzame portretten bevatten. Immers, een over- 
groot aantal is bedeeld met afbeeldingen van twijfelachtige 
gemkenis of kunstwaarde. 

De indeeling naar het beroep der afgebeelde personen moge 
het raadplegen van deze afdeeling voor sommigen minder ge- 
makkelijk maken, dit wordt voorzeker verholpen door het 
Alphabetisch Register der boektitels, aan het eind van dit deel 
geplaatst. In het tweede deel zal op lederen persoonsnaam, 
achter de l^jst der afzondermke portretten, verwezen worden 
naar de portretten van denzelfdeu persoon, in boeken voor- 
komende, waardoor een alphabetisch register der persoonsnamen 
in het eerste deel overbodig is. 

Ik mag niet nalaten aan het slot dezer toelichting de vrien- 
delijke medewerking te herdenken, die n^j van zoovele z^den 
is te beurt gevallen. In het b^zonder betuig ik m^ne erken- 
teiykheid aan de beheerders der Koninkiyke Bibliotheek te 
's Gravenhage, der Universiteits bibliotheken te Leiden, Utrecht, 
Groningen en Gent, die my door toezending van talrijke kost- 
bare en zeldzame boeken in m^jn arbeid hebben gesteund. 
Doch bovenal betuig ik mtjn oprechten dank aan de hh. W. B. S. 
Boeles te Leeuwarden, D. Franken Dz. te Partjs, J. Ph. van 
der Keilen te Amsterdam, Mart. N^hoff te 's Hage, NtJland te 
Utrecht en F. Adama van Scheltema alhier voor de vele bij- 
dragen uit hunne verzamelingen verkregen, voor de aanteeke- 
ningen, waarmede zfl dit werk hebben verrijkt, en voor de 
moeite, die zij zich hebben getroost bij het nazien der proef bla- 
den. Door hunne hulp is ontegenzeggelijk de uitgave mogelijk 
geworden van dezen portretcatalogus, dien ik met allen eerbied 
wensch op te dragen aan de nagedachtenis van mijn hoogge- 
schatten leermeester Frederik Muller I 

10 Januari 1888. J. F. v. S. EERSTE AFDEELING. 

VERZAMELINGEN EN SERIEËN VAN PORTRETTEN 

IN BOEKWERKEN. L Van algemftenen aard. • • I Opmeer (Pt.) et L. Beyerlinck — Opvs chronographicvm orbis 
yniversi a mvndi exordio vsque ad ann. 1611. Continens historiam, 
icpnes, et elogia sTnunorvm poutificvm, imperalorvm, regvm, ac 
virorvm illvstrivm ;. in 2 jtom. diuisum. Prior auctore Petro Opraeero 
* . , . Posterior auctore Lavr. Beyerlinck cive et canonico Anlv. 
Antverpiae, ex typogr. Hier. Verdvssii 1611. foL 

T. I. Plaatdmktitel, naar P. de Jode door Ouü. de Haen, met 
bovenst, gegrav. insobrift; Opdracbt aan Albertns en Isabella van Oosten- 
rijk, aan welks einde een fraai portretje van P. Opmeer Pt. fll., aet. 60, 
[door Jer. WieriexJ; Vita Pt, Opmoeri per Yaler. Andreas, met zijn portr. 
1595 aei, 59 [door /. WUricx] 8 blz.; Uittreksel nit A. Miraens, Elogia, 
"Lofdicht van t. de Bvscbere, Approbatie en privü.,* samen 3 ongen. blz.; 
Tekst, gen. 1 — 516; Index 29 ongen. blz.; laatste blz. wit. 

T. IL Boekdmktitel, Opdracht aan Albertos en Isabella, Toorrede en 
Approbatie 3 ongen. blz.; Tekst, gen. 6 — ^888; Index remm et viromm 
6 ongen. blz;' laatste blz. wit. — De paginatnnr is in beide deelen zeer 
ongeregeld en slordig. 

Hierin bevinden zich een groot aantal kleine hontsneeportretten, door 
verschillende meesters gesneden, daar sommige fraaier en meer gel^kend 
zgn dan de andere. Dé beste schijnen naar ondere schilderijen of 
gravures te zgn genomen, b. v. dat van Willem van Oranje, waarvan 
gezegd wordt, dat het naar een gravure van Henri Golizins is vervaar- 
digd. Alle z^'n kleine borstb. in med., met of zonder Lat. randschrift en 
't jaar van ouderdom binnen het medaillon, en tusschen den tekst gedrukt. 
Verscheidene dezer portretjes z^n tweemaal gebruikt, gelgk uit onder^ 
staande alphab. Igst blijkt. Een der opmerkelijkste portretten is o. a. dat 
van Balthasar iGrerards. !De portretten van Alb. Durer en H. Aldégrever 
dragen het' monogram van H. Aliêgrewr, zoodat een 'groot deel dezer 
belangr^ke houtsneden wellicht in een Duitsch werk eerst gebruikt z^n. 

Ëêt eerste cleel bevat de afbeeldingen der GriekscHe wijzen, Grieksche 
en La^nsohé 'geleerden, ^meinsche keizers, van Attila'én andere vorsten 
der Barbaren, Her iGl^ermaansohe keizers, pausen enz. die niet behoeven 
te worden vermeld. Voorts een groot aantal porireiien van binnen- en 2 bnitenlandsohe vorsten, evangelie-yerkondigeiv, yeldfaeeren en geleerden 
Tan de 10e tot de 16e eeuw, voortgezet in het 2de deel tot het begin 
der 17e eeuw. In de volgende lijst zullen enkel de portretten van Neder- 
landers of in de Nederlanden gewoond hebbende vreemdelingen genoemd, 
doch niet in de alphab. af deeling worden beschreven. Adrianns VI, papa, I 465 

Agricola, Rnd., I 486 

Aitzingems [Eyzinger], M., II 216 
Albertns nbAnstr.als kard. 

n 110 281 
Alva, Hertog v., n 7 102 

Andreas ab Anstr. II 244 

Anjou, Hertog v.. Il 96 

Antonins dnx Bnrg. I 417 

Aremberg, Joan. com. de, I 511 
Assonville, Christ. ab, II 186 

Bergis, Gnil. k, U 246 

Blocklant, Ant, I 472 

Bosch, Hier., I 450 

Baeckeldas,[Benkelsz]Joan.,I 474 
Cafolns V. 
Gastro, Nio. k, 
Cominaens, Phil., 
Erasmns, Desid., 
Emestus ab Anstr. 
Everardi, Nic, 
Eyck, Joann. van, 
— Hnb. van, 
Fontinm, Pt. Henr., 
Gallaeos, Phil., 
Gemma, Frisius, 
Gerardi, Balth., 
Godfridos de Bnllion. I 

Goes, Bamianos k, I 

Goltzins, Hnb., II 

Goropins, Je, Il 

Granvelle, Kard. II 107 

[Gmdius] Nic. Nicolai, I I 451 

n 9 88 

I 446 

I 426 476 

Il 209 

I 460 

I 406 

I 406 

n 218 885 

I 515 

I 481 

II 115 849 
489 
52 
8 
132 
460 
879 Guilielmus II, com. Holl. I 
Gnilielrous Nassov. com. Il 11 116 
Hauchinus, J., II 107 167 

Heemskerk, Mrt. i, U 40 

Heuterus, Pont., H 272 

Hortonsins, Lmb., I 498, II 16 
Hovins, Matth., H 238 

Isabella Caroli V nxor. I 478 
Isabella Clara Eng. II 257 

.Toannes II dnx Burgnnd. I 417 
Joaimes ab Anstr. II 14 

Joonnes Secundus. I 460 

JosquinUB Pratensis. I 440 Lalaing, Eman., II 126 

Langius, Car., II 16 

Languet, Hub., n 58 

Lindanus, Guil., II 160 

Lipsius, Just., n 298 

Lombardus, Lmb., I 508 

Longolius, Christ., I 459 

Ludovicus dux Burgund. I 417 
Lumej V. d. Marck, Guil., n 11 
Mabusius [Gossaert], Joann. I 484 
Macropedius, Georg., I 480 

Hansfeldt, Pt E. van, n 159 295 
Maria Burgunda. I 429 

Maria reg. Hung. I 499 

Matthias ab Austr. II 59 

Mauritius Nassov. com. II 152 
MazimiUanus I. I 481, n 51 
Mendoza, Fr. k, n 245 

Mercator, Ger., I 506, II 194 
[Metzys], Quint. Lovan., I 448 

n 293 887 

II 252 

I 498 

n 22 

I 498 

I 460 

I 506, n 240 Miraeus, J., 
Montanus, B. A., 
Morus, Ant., 
Musius, Ck)m., 
Nannius, Pt., 
Nicolai, Everh., 
Ortelius, Abr., 
Parma, Alex. Fam.i, 1 514, II 65 196 
Philippus Audax dnx Burg. I 405 
— Bonus — — I 418 

I 438 

U 251 

n 168 

II 27 

I 460 

I 492 

n 32 

n 287 

I 461 

I 500 

n 20 

n 198 220 

I 480, n 88 

I 492 

n 9 

I 476 — I (Pulcher) 
Philippus n. 
Plantinus, Chr., 
Bequesens, Lud. k, 
Sasbout, Jod., 
Schorelius, Joann., 
Sonniua, Fr., 
Spinola, Ambr., 
Susius, Com., 
Tapperus, Buard., 
Toledo, Fred. de, 
Torrentius, Laev., 
Yalerius, Com., 
Yesalius, Andr., 
Yiglius Zuichemiue. 
Yives, Joan. Lud., Béi tweede deel schijnt afzonderl^ verkrijgbaar gesteld of herdrakt 
te zqh. Inbond en portretten z^n onveranderd gebleven, dooh de boek- 
drnktitel is vervangen door den veranderden plaatdmktitel van het eerste 
deel, luidende: Opvs chronographievm orbia vniversi ab anno 1573 ad 
vsqne 1611 . . . avotore Lavr. Beyerlinck . . . Antverpiae, ex typogr. 
Hier. YerdvMÜ 1611. — Deze plaatdmktitel is opnieuw gebmikt voor de 
kroniek van Meerbeeok 1630. Zie aldaar. !♦ [Clerck (N. de)] — Tooneel der keyseren en[de] coningen van chris- 
tenryck sedert den onderganck Tan het Griecks keyserdom. Verva- 

tende hare beeltenissen, afcomsten ende voomaemste daden 

Bg een vergadert wt de geloofweerdigste schrijvers door N. D[e] 
C[lerck]. Tot Delf, bij N. de Clerck 1615. kl. fol. 

Plaatdmktitel door O, Delff ; Yoorreden 4 blz. ; Lofdicht van A. Snel 
3 blz. ; Tekst gen. 1 — ^318 ; Begister der personen en zaken 6 blz. ; ld. 
der portretten 3 blz.; laatste blz. wit. Sommige ezempl. hebben het adres: 
Tot Arnhem, B^ lan Jansz. Anno 1615. 
' Dit werk bevat de volgende portretten, aUe borstb., in ov., met HolL 
randschr. envierk. randw., enmet 3 reg. cnrs. HolL onderschri Sommige 
met adres van N. de Clerok, doch aUe znd. nm. v. grav. (enkele evenwel 
waarschijnl^k door W. Delff, Zie: Franken, L'oenvre de Delff, No. 100.) 
kl. 4o. Bedrukt met HoU. tekst. Van deze portretten zgn er sommige, met 
een * achter den naam gemerkt, gebmikt in de uitgaven van v. Uiteren, 's Oravenh.» 1614 en 1638. fol. 

blz. 
Antonins de Bourbon, kon. 

van Navarre. 80 v. 

Antonio I van Portugal. 114 
BasiliuB, grootv.v.Md8coviê. 305 v. 
Gaeear, Jnlius, 6v. 

Ghrisüaan n van Denem: 156 

— m , , 168v. 

- IV « „ • 163 
Constantgn de Groote. 7v. 
DemetriuSfgrootv.v.Moscqv. 313 
Eduard YI van Engeland. 138 

183 V. 
108 V. 
170 V. 

36 

86 V. 

91 V. 

94v. 
103 V. 

60 Elisabeth „ „ * 

Emanuel I van Portugal. 
Erik XIY van Zweden. 
Ferdinand I, Keizer, 
Ferdinand Y van Spanje. 
Filips I van Spanje. * 

- n . „ • 

Frans I van Frankrök. 

- n „ „ • 65 
Frederik I van Denemarken. 157 v. 

— n „ „ 160 

— n van Napels. 308 v. 

— m, Keizer, 17 v. blz. 
Gustaafl van Zweden. 169 [196] 
Gustaaf Adolf v. Zweden. 180 
Hendrik YII v. Engeland. 133 

— Ym „ , 138v. 
Hendrik, heer, van Amley. 150 
Hendrik II van Frankrijk.* 61 v. 

— m , „ •70 
Hendrik lY van Frankrgk. • 78 
Henricus I van Portugal. 118 
Jacobus I van Engeland. • 187 

— lY „ „ 146v. 

— V „ , 147v. 
Johanna d'Albret»kon.v.Nav. 81 v. 
Johannes II van Zweden. 173 

— in van Portugal. 
Karel de Groote. 

— Y. • 

— Ym van Frankrijk. 

— IX van Zweden. 
LodewQk II van Hongarge. 

— XI van Frankrök. 

— xn „ Maria van Engeland. 110 V. 
10 
31 V. 

57 V. 
68 

177 

197 

66 

58 V. 
76 

180 V, X biz. 

HarU Staart. * 149 ▼. 

Mütthias I, Keizer, * 36 

Hatthiaa Coryin. ▼. HoBgar. 196 

ICaximiliaan I, keizer, * 19 

- n, „ • 29y. 
Bomnlus. 2 

Rndolf n, Keizer, • 29 v. biz. 
Sebaatiaan I yan Portogal. * 111 y. 
Sigiamond I yan Polen. 188 
Sigismnod AngnatiUL 180 

•— m yan Polen. 188 y. 
Stephaona Bathor. ^ .188 
TbeodoROfl. 210 y. 2 [Clerck (N. de)] ~* Tooneel der beroemder Hertogen Princen 
GraTen ende krygs-helden van ciiristenrijck binnen deze dr^ laeste 
eeuwen. Veryatende hare beeldnissen enz. Wt de geloofweerdighste 
schrijvers bü een vergadert door N. D. C[Ierckl>1617. [Lager:] Tot 
Delff, bij Niclaes de Clerck. foL 

Plaatdmktitel znd< nm. y. grav., bedmkt met «ene lijat der Antheuren 
enz.; Voorreden 4 Uz.; De nnttioheydt desea Boecks. ... in B^me door 
A. S[nel] 1 blz.; Register der Hertogen enz. 1 blz.; Tekst gen. 1—637; 
Register 9 ongen. blft; laatste blz. wit. 

Hierin de yolgende portretten, alle gel^'k yan uityoering als die in het 
yoorg. werk, snd. nm» v. gray. (Zie: Franken, L'oenyre de Delif, No. 100) 
met HoU. iekat bedrakt 

blz. 
Albert yan Brandenburg. 244 
Albreoht I yan — 286 

Angonlème, Jany.0rlean8,gr.d', 525 
Are, Jeanne d', 581 

> Athabalipa, koning y^ Pern. 624 
Barbadioite, Ang., 402 

Bayart, Pierre ViTerail, ridder, 561 • ' I Borgia, Oesar de, 
Borselen, Frank «yan, 
Carloa (Don) prins y. Spanje. 
Gaatriot, George v., hert. 'V. 

'Epims.' ' - 

Coleooe^ Barth., • • ' > 
Coligny, Gap. de, '• 
ColnmbuB, Christ., 
Oondó, Lodew. de Bourbon, 

.hertog yan, >' 

Oorjdna, Gons. l^rd, y., 

Cortez, Ferd», > 

Coame I de Medici. 

♦tp . .. n i .... —^ 1 1 / 
— III — . ♦ 

Donato, Leon^, doge y.Yenetiê. 
Dqria^Andr.r • ■ ... 
Ednard,. prins y, WaUis. 
Emannel Filibert y. Sayoie. * 
Ferdinand y. Ooatenr^k, met 
adrea.yanC J, Yiaseber. Filips defltoate y.Bonrgondiê.^ FilipB de Goede 
Filips yan Hessen. 
Filips y. d. Paliz. 
Foix, Odet dn, Heer yan ' # blz. 
8 

87 
262 
214 Lantrec.' 
Frederik m y. d. Paltz. 655 
221 464 


Frederik lil, de Wijze, yan 
45 


Saksen^ 


188 


175 


' GeorgeWilhelmY3randenb.* 


250 
t^honzaga, Frane., 


460 


386 


Gneselinj Bert. dn, Oonnet. 


548 


898 


Gnise, Henri van, hertog yan 
574 


iioiharingen. ' • • . 


514 


415 


Jacoba y. Beieren. 


44 


• 


• Jan zonder Vrees. ♦ 


12 


588 


Joaohim U y. Brandenborg. 


240 


592 


JohanCftsimipyandePalftz. * 


226 


606 


Karel de Stoute.- • 


77 


440 


Karel van Oe«tenr\jk. . • - 


162 


446 • 


KareU de Bourbon, O0nnet.y.Fr. 529 


458 


Karel Emannel y. Savoie. 


484 


392 -• 


Leiyft, Ant. do,- " ' 


602 


410 


Leopold y. Oostenrijk, kard. * 


160 


586 


' Lodew^k yan Orteans; • • 


519 


480 


• Lotharingen, Karel van, 


600 


• 


• Mainé) Karel y. (Lotharingen, 
148 i 


Hertog v^tif • • • 


518 ICagellaan, Ferd., 
llAtift van Bourgondié. ^ 
Manrits y. HeaMn. 
Kaurita y. Oranje. * bUs. 
688 
114 
269 
289 MoDtezuma, koning T^Mexico. 614 
MassAn, Jan (I) de Oude V., 297 

^ • — (n) — 301 

Nemoon^ Gaat.de Foix,faörf.v., 549 
rarma»Oct«y.Famf0ae,faait/v., 470 

— Al6x.Fanws0;b«H.V.,*478 
Pizarro, FnmoJ; 618 

Bene de Obalona, prina y, Cr. 280 
Bobijewaki, Joh.^ 820 

Berin, Nioii graaf 'yaa* t su 
SforüAiLQd.,taertt. Milaan. 424 

pe portretiten in deze ItJBt met een * achter den naam gemerl^t, kwamen 
reeds voor in, de uitgave v. Van Keteren, 's Qravenh.^ 1614. fol. blz. 
Bigiamiind y. Ocistenryk. 144 

Sigiamund y. Zevenbergen. 831 
Stephanos Botakai, y. Zevenb. 331 
Talbot^ John, 592 

Teil, Wilhefan, 302 

Trimonille, Lod, de la, 569 

Trivülttis, Joh. Jae., 431 

Yaletta, Joh. de ia, grootm. v. 

Malta. 356 

Veneritts; 8eb.,doge y.Vonetië. 380 
Yespucina, Amer^, 456 

YiUiem, I^. de; groötm. v. 

Bhodus. ' 351 

Willem ï y. Oraije: • 284 

Zsiakai J6h.j 308 2* a. Clerck (N, de) - Princelyck Cabinet. V4*rthooii«ade 't leven af- 
coiB^e énde afbeeldingen der voomaemste Vofslefn] Priiicen Graven 
ènfeïe] Heèren van Europa j egen wóordig regieren dé . . . Neerstclyck . . . 
versamelldoor wylen Nicolaes de Clerck. Znd. jr. of pi. [1623?] fol. 

'^falatditiktitel znd.'nm. 'v. gfAv. ; tekst gen. 2^—140, ^vaki-vaii de oneven 
bb. töt en met bl2. 109 -telkens met een portret bédi-nkt zijn* Onder 
ieder portret een 8 reg. HoU. r^mpje in boekdr. A, Hekseifde werk. Nieuwe (titel-) uitgave. Delf, By de Ërfi^hena- 
men van Nfcolaes de Clerck. Anno 1625. fol. 

: flaaldmktitel ala- voren; Yootrede beginn.: Alle Lief-bebbers ciide 

- Beerstighe ondersoeokers «nx. 1 Uz.; verdcdr ftekst en portretten als'vcrcu. 

. Hierin zijn de volgende portretten, alle ongen. borsib. in ov., met Lat. 

nmdBehr. en 2 of maerreg. HoU. ondersohr,, met HoU. tekst bedmkt. 

• Znd^< nm^ v* grav., nitgezomderd dat van Jnliana v^ Heesen, dat grooter 
«eo, gegraveerd is door Orapé «. QuêboreUf wiens adres het draagt. Do 
meeste der overigen zijn voorzien van het adres van N^ de Olerek. De 
pertMtten, in deoe Igst met een * achter d£n nm. gemerkt, zijn afkomstig 
nit de xiitgave van v. Meteren^ 'sGravenh. 1614, fol.; diemethetleekcn f 
aohiter den nm. z\ja gebruikt in het Tooneel der Hertogen enz. Delft, 

• 1617^ foL; met het teeken ^ in: Tooneel der Kejseren. Delft, 161&. 

Blz. Jbma Haria v. Oostenr , 11 

Bergh, Hndr. v. d., 97 

Brederode, Haas Wolfert v,, 161 

Ohristiaan FV v. Denem. « 25 

Christiaan, prins v. Denem. 27 

Chriütiaan v. Bronsw^jk. 71 

Constantia v. Oostem'^jk. 36 Blz. 

Oocnno (IH) de Uedlcis f 81 

Sleonora v. Hongarfje. 7 

Elisabeth v. Spanje. 17 

Ferdinand n^ keizer, 5 

Ferdinand, aartsb. v. Kcnlen. 49 

Filips IV V. Spanje. 15 

Frederik V v. Bohcmo. 39 6 bis 
FrederikHendrik,EOond.yoorg. 43 
Frederik Hendrik ▼. Orai^e. * 85 
Frederik Ulriohey. Bnmsohw.- 

Limenb. 69 

Frionl, Ant. yan, doge ▼. 

Venetië. 79 

Gabriel Bethlehem t. Hong. 117 
George Wilhelm y. Brandenb. f 63 
Gregoriiu XY, Fans, 3 

Gostaaf Adolf y. Zweden. 29 

Isabella Olara Engenia * 57 

JacobuB I y. Engeland. * 21 

Jan de Medioia. 99 

Johan Frederik y. Wnrtemberg. 73 
Johan George y. Baksen. 51 

Johannes Soiooardos, aarteb. 

y. Mainz. 45 

Jnüana y. Hessen, door C. r. 

Queboren, 67 

Karel (II), prins y. Wallis. 23 
Earel Emannel y. Sayoie. f 77 
Leopold yan Oostenrtjk. f 59 bis. 
Lodewtjk XTTT. * 9 

Lotharingen, Karel y., Hert. 

y. Gnise, * 93 

Lotharingen, Hendrik y., Gala* 

bri5 etc. 68 

Lotharins, aartsb. y. Trier. 47 
Looise Joliana y. d. Palts. 55 
Kansfeldt^ Ernst yan^ 103 

Karia inf. yan Spanje. 19 

Maria Eleonora. 31 

Kaorits y. Hessen, f 65 

Maorits y. Oranje. 83 

Kostafa L 109 

Ijffaiimiliaan y. Beieren. 61 

Nassan, Ernst Oasimir y., * 89 

— Jan (II) deOadey.,t 87 

— Jan (m) de Onde y., 91 
Sigismund m y. Polen. 38 
Spinola, Ambros., * 95 
Yere, Horatins, 105 
Wladislans, prins y. Polen. 37 
Wolfjgang Wilhelm y.d. Palts.* 75 2** a. Theatnrm pontificym, imperatorym, regvm, dvcvm, principvm, 
etc. pace et bello illvstrivm. AniTerpiae, apvd Petrym de Jode chal* 
cographvm. s. a. kl. fol. 

Plaatdmktitel, naar E. ^^Uinus door P. de Jode; yoorts 108 onge- 
nummerde portretten en 1 plaat den dood afbeeldend, met boyenschr.: Kors 
sceptra ligonibns aeqnat, en onderschr. : Mors yltima linea remm. — 
Alle portretten s^jn te halyer IQye of borstb., in yersohillend randwerk 
met of sonder arabesken, met 2 of meer reg. cnrs. of kapit. Lat. of 
Fransch ondersohr., btjna alle met adres yan P. de Jode, en sommige 
met naam yan schilder of grayenr of beider namen. Ze s^n gedmkt 
op don geschept papier met gekroond leliesohild als merk (Zie het werk 
yan Wibiral, pi. II fig 6 e, doch het schild heeft een pont yan onderen) 
en staande (1) waterljönen. Het eenige exemplaar yan dese Ie nitgaye, dat 
ik zag, berost op de Bibliotheca Thysiana te Leiden. Het schtjnt eyenwel 
niet de aüereêrtU drukken te beyatten, daar op yele platen het sterQaar 
bmkbaar later is ingesneden. 

Deselfde portretten, met 40 nieawe yermeerderd, en eenige andere 
weggelaten, yerschenen onder denselfden titel snd. Jaart. ten tweeden 
male, terwijl achter de plaat yan den Dood een plaat yan de Faam is 
geyoegd, met 4 reg. Lat yers en adres yan P. de Jode. De hierin 
yoorkomende portretten s^n gedrukt op 3 papiersoorten; lo. met het- 
selfde merk als yan a ; 2o. met een gekroond lelieschild waaronder de 
letters A. I.; en 3o. met een dergelijk schild waaronder de letten L. B. (1) Men honde In het oog, dat het ttaan of liggen der waterlQnen afhangt van de 
wUxe, waarop het het papier geronwen werd. Alle met staande waterl^nen. De ftfdmkken der platen Bijn over het geheel 
veel flauwer dan die in de yorige uitgaaf. Een exemplaar dezer 2e uitgaaf 
berust op de Koninkl. Bibliotheek te 's Gravenhage. 

Deze verzameling scl^jnt eerst in 1651, bij denzelfden, daarna omatr. 
1720, veel vermeerderd, bg een HoUandschen (?) kunsthandelaar te z^jn in 
het licht gegeven, zooals biykt uit het volgende exemplaar van den heer 
A. J. Ntjland te Utrecht, vroeger in het bezit van don heer G. Kramm 
aldaar. Dit 8de exemplaar bevat denzelfden plaatdruktitel, met het vol- 
gende, Termeerderde opschrift: 

b. ITheatrvm pontificvm, imperatorvm, regvm, dvcvm, principvm, 
etc. pace et bello illvstrivm, serenissimo archidvci Leopoldo Gvi- 
lielmo dedicatvm Antverpiae apvd Pelrvm de Jode 1651. gr. 4o. 

Achter dezen titel volgt een allegorische voorstelling van de Faam, 
en daarna komen 178 ongen. portretten, waarvan er 78 in de oerstc 
uitgaaf reeds het licht zagen, zonder de plaat van den Dood. Deze ver- 
zameling sch^nt mij om meer dan eene reden uit verschillende van 
kleineren omvang samengesteld te zijn. Hiervoor pleit niet alleen, dat 
de platen verschillende staten en uitgevers-adressen dragen, maar ook 
dat z^ verschillen in grootte, Ijjst- en bgwerk. 86 platen z\jn zonder adres, 
29 stuks dragen het adres van J. Megssons, 8 stuks dat van G. de Hol- 
lander, één dat van M. van den Enden, 8 dat van A. Possemiors, 4 dat 
van andere uitgevers, en 128 stuks het «enkele adres van P. de Jode. 
Twee der nieuw toegevoegde portretten zfjn figuren ten voeten uit, te paard. 
Alle portretten z:|jn evenwel gedrukt op dik Holl. papier van gelijke 
grootte en hoedanigheid, waarin het watermerk van J. Kool, met liggende 
waterl^nen. Uit de jaartallen nu hg sommige adressen in verband met 
den leeftyd der voorgestelde personen volgt: lo. dat deze verzameling 
uk het jaar 1716 (omstr. 1720) moet z^n uitgegeven ; 2o. dat er nog ecu 
vroegere uitgaaf bestaat van 1651, gel\jk het Jaar op den titel aangeeft. 
Hierachter volgt een vergelijkende lijst van alle portretten in do drie 
verzamelingen gen. I, II, m, met vermelding der schilders en graveurs, 
alsmede uitgeversadressen, met de platen van den len druk voorop, vol- 
gens het exemplaar van de Bibl. Thysiana. 

De portretten met een * gem., worden in de alphab. afdeeling boschroVon. 

LIJST DER PORTRETTEN. 

I n. III. Adres. 
Clemens Vm pont max. Door C. Waumans, 
Paulus y, znd. nm. v. grav. 
Urbanus YUI. Door JP. de Jode 1689. 
Ferdinand I v. Oostenr. Naar Tiiiaan znd. 

nm. V. grav. 
Matthias I van Oostenrijk, znd. nm. v. grav. 
Karel Y * Naar Tiiiaan door P. de Jode, 
Ferdinand n. Keizer, znd. nm. v. grav. 
Ferdinand UI, Keizer, Door JP. de Jode, 
Maria Ferdinand! III uxor. Door P, de Jode, 1 


4 


14 


P. de Jode. 


2 


3 


18 


id. 


3 


5 


6 


znd. adr. 


4 


19 


23 


P. do Jode. 


5 


22 


20 


id. 


6 


17 


21 


znd. adr. 


7 


25 


24 


P. de Jode. 


8 


27 


26 


id. 


9 


28 


— 


znd. adr. 8 I. n. ni. Adres. FerdinAnd Franciscns, Aartshertog, znd. nm. 

▼. gray. 10 29 80 P. de Jode 1644. 

Leopold van Oostenrök, Aartshertog, znd. 

nm. y. grav. 11 24 86 P.de Jode 1650. 

Ernst yan Oostenrijk. ^ Naar OHo Vaenius 

znd. nm. y. gray. 
Albert yan Oostenrijk. * znd. nm. y. gray. 
Isabella Glara Eng. inf. * znd. nm. y. gray. 
Deza/dê in geestelijke kleeding. * znd. nm. 

y. gray. 
Klips m yan Spanje, znd. nm. y« gray. 
Margaifetha, z^ne gemalin, zod. nm. y. gray. 
Filips lY yan Spanje. Door P. d9 Jode. 
Elisabeth yan Bonrbonj koningin yan Spanje. 

Door P. de Jode. 
fialjthaaar Oarolns Domin. Philif^os etc. princ. 

Hisp. znd. nm. y« gray. 
Earel y. Oostenr.^ zoon yan Filips IIL Naar 

P. P. Bubens. znd. nm. y. gray. 
Ferdinand yan Oofltenrtjk als kard.-inf. * Naar 

X V, Dyck, znd. nm. y. gray» 
Dezelfde, * Door P. de Jode. 
Leopold ya& Oostenrgk. znd. nm. y. gray. 
Ferdinand, aartshertog, graaf yan Tyrol. Door 

C. Waumanz, 
Andreas yan Oostenr^k. znd. nm. y. gray. 
Karel IX yan Frankrijk, znd. nm. y. gray. 
Frans Hercnlee, hertog y. Anjoii en Alen^on. * 

znd. nm. y. gray^ 
Hendrik lY. znd. nm. y. gray. 
Maria de ICedicie. Naar A. van Ihfck znd. 

nm. y. gray. 
Lodew^k Xm y. Frankr^k. Door P. de Jode. 
Anna y Ooetenr., zyne gemalin. Naar P. van 

Mol door P. de Jode, 
Dezelfde^ als wednwe. znd. nm. y. gray. 
Karel (II) yan Engeland. Naar A, van Dyék, 
Lodewtjk XIY y. Frankrgk. Door P.Suehoïle, 
Gaston y. Frankr^k. Naar A, van Dyek znd. 

nm. y. grav. 86 88 — id. 

Margaretha yan Lotharingen. Naar Com, de 

Voê door P. de Jode, 
Karel I. Naar A. v. Dyeh door P. de Jode, 
Henriette Maria, z|jne gemalin. Naar endoor 

dezelfden. 
Johan Casimir van Polen. znd. nm. y. grav. 
Lonise Maria Gonzaga, gemalin van Joh. 

Oasimir van Polen. znd. nm. v. grav. 
Ghristiaan lY y. Denemark. znd. nm. y. grav. 
Gnstaaf Adolf v. Zweden. Door P. de Jode, 12 62 

13 66 

14 67 


29 


id, 
id. 
id. 


15 68 

16 82 

17 88 

18 84 


46 

48 


id. 

id. 

znd. adr. 


19 35 


— 


znd. adr. 


20 86 


51 


P. de Jode. 


21 69 


50 


id. 

1 


22 70 

23 71 

24 72 


32 id, 
88 znd. adr. 
81 P.de Jode 1650. 


25 — 

26 78 

27 39 


— 


V. de Jode. 
id. 
id. 


28 40 lU P.de Jode 1650. 

29 41 55 P.de Jode. 


30 42 
81 48 


56 


id. 
znd. iadr. 


82 44 
88 45 

84 51 

85 46 


57 
58 

59 


znd. adr. 

P. de Jode. 

id. 

id. 87 


84 


— 


znd. adr. 


38 


49 


•••• 


znd. adr. 


89 


50 


«.^ 


znd. adr. 


40 


53 


71 


P. de Jode. 


41 


54 


73 


id. 


42 


55 


80 


id. 


48 


58 


76 


id. L 


n. 111. 


Adres. 


44 


52 70 


. P. de Jode. 


45 143 166 


id. 


46 


60 65 


id. 


47 


63 66 


id. 


48 


91 158 


znd. adr. 


4d 


87 131 P. de J'ode 1645. 


50 


75 139 


P. de jtode. 


51 


— 140 


id. 

» 


52 


61 141 


id. 54 


80 147 


id. 


55 


__ 


90 


id: 


56 


56 


81 P: de Jode 16 


57 


92 


92 


P. de Jode. 


58 


99 112 


id. 


^9 


ir 


'7Ö" 


id. 


6Ö 101 133 


id. Wladialans lY van Polen. Door P. de Jode. 
Yaras (PhiÜbert de Bye, graaf Tan) znd. nm. 

V. grav, 
Ibraim, snltan r. Tnrk\jé. znd. nm. ▼. gray. 
Emina, sultane v. Tork^'e. Door P. de Jode, 
Thomas Prang. v. Savoie. Door P. de Jode. 
Victoria, gemalin van Ferdinand IL, groot- 
hertog Tan Toscane, znd. nm.. y. grav. 
Ferdinand van Beieren, znd. nm. y. gray. 
HaximÜiaan yan Beieren, znd. nm. y. gray. . 
Dezelfde, onder, als kenryorst. Door C. GuUe Jr, 
Anselmns Gasimir, aartsbiss. y. Haintz. J» B. F. 

scnlpi cnn^yit 1646. ' 53 — 14<6 ' id'. 

Filips Chnstiaan^ aartsbisschop yan Trier^ ' ^ ' 

Als yoren. 
Frederik Wilhelm, kenrv. yan Brandenburg. 

znd. nm. y. gray. 
Ohristiaan Y y. Denem. znd. nm. y. gray. 
Qeorge Bagotz, yorst y. Zevenbergen, znd. 

nm. y. gray. 
Gondé (Henri de Bourbon, prins yan) znd. 

nm. y. gray. 
Karel yan Zweden, znd. nm. y. gray. 
Bobert y. d. Paltz. Naar A, van Dych znd. 

nm. y. gray. 
Parma (Alexander Famese yan) * Naar Otto 

Vaeniuê znd. nm. y. grav. 61 74 — icL 

Harj^aretha v. Oostenr^*k en Parma. * Door 

Aeg, RuehoUe 1645. 62 64 37 id. 

Parma (Odoardus y.) znd. nm. v. gray. 68 88 128 1*. de Jode 1645. 

Hargaretha de Medicis, gemalin van Odoar- 

dns v. Parma. znd. nm. v. grav. 64 89 129 id. 

Gbndé (Louis de Bourbon, prins v.) znd. nm. 

y. grav. 65 100 118 !P. de Jode. 

Fleonora, gemalin y. d. Prins v. Gondé. znd. 

nm. v. grav. 66 — — id. 

Soissons (Louis de Bourbon, graaf van) znd. 

nm y. grav. 
Frederik Hendrik, prins v. Oranje. ^ Naar 

A. van Vyek door P. de Jode. 
Amalia v. Solms. * Naar en door dezelfden. 1638 . 
Willem (II) y. Oranje, aet. 15. • znd.nm.y.gray. 
Haria van Engeland, ztjne gemalin. ^ Door 

P. de Jode. 71 113 — znd. adr. 

Aremberg (Pilippe Frangois, vorst v.) hertog 

v. Aerschot. * znd. nm. v. gav. 
Bequesens (Lodew, de) ♦ znd. nm. v. grav, 
Fuentes (P. Henr. de) • znd. nm. y. grav. 
Buquoy (Oharles de Longueval, graaf v.) ♦ 

Door P. de Jode. 67 102 


124 


id. 


68 110 


84 


znd. adr. 


69 111 


85 


znd. adr. 


70 112 


86 


P. de Jode. 72 121 133 


P. de Jode. 


78 65 97 


id. 


74 116 113 


id. 


76 96 115 


id. 79 126 — 


id. 


80 12i 101 


znd. adr. 


81 127 98 


F. de Jod4 


82 128 108 


id. 


88 181 — 


id. 


84 128 104 


id. 


85 182 182 


id. 


86 188 — 


id. 10 

1. II. m. Adres. 
Baquoy (C*rel Albert de Longaeval, graaf 

van) * Naar K de Nys, 76 184 126 P. de Jode. 

Aremberg (Albert y.) * md. nm. v. grav. 77 138 — id. 

Mello (Franc, de), graaf v. Azumar. znd. nm. 

▼. grar. 78 125 — P. de Jode. 

Hovra (Chriatoph. de) Naar N, r. d. Horst 

door C. Waumanê. 
Gnzman (Gaep. de) Door P. de Jode, 
Movra (Hannel de) Naar A. r. Does znd. 

nm. y. gray. 
Hoyra lY (Franc, de) Door C Waumans. 
Gyzman, (Jac. Phil. de) znd. nm. y. gray. 
Konoada (Franc, de) * Naar A. v. Z>(;db znd. 

nm. y. gray. 
Piccolomini (Octayio) Door P. de Jode, 
Oantelmo (Andreas) * Door C. Waumans, 
laenborg (Ernst graaf yan) etc. Naar 7*. Wü- 

leborts Bosaaerts door P. de Jode. 87 187 — znd. adr. 

Montafie (Sigismnnd markies y.) znd. nm. y. 

gray. 88 122 — P. de Jode. 

Fontaine (Panl Bern. graaf de) * znd. nm. 

y. gray. 89 185 100 id. 

Gildehasins Belga Gand. * Door C, Waumans, 90 140 — id. 

Colymna (Carolys de) * znd. nm. y. grav. 91 129 — id. 

Moorsel (Lycas Oairo graaf yan) * Door 

P. de Jode, 92 146 — znd. adr. 

Tilly (Joannes Tserclaes graaf y.) znd. nm. 

y. gray. 93 — 157 P. de Jode. 

Yaemewyck (Marco y.) • Door P. de Jode, 94 — — J. Meyssens. 
Taads C^^am. 01. Franc, de la Tour, gr. y.) 

Naar N. v. d. Horst door P. ds Jode, 05 — 150 znd. adr. 

Yarick (Henri y.) borggr. y. Brussel enz. ♦ 

Door P. de Jode. 96 144 155 znd. adr. 

Bemhard yan Saksen-Weimar enz. znd. nm. 

▼. gray. 97 106 159 P. de Jode. 

Nassau (Willem graaf y.) • znd. nm. y. gray. 98 — 89 id. 

BadziyU (Christoph.) Door Aeg. BuehoUe. 99 119 93 id. 

Pappenheim (Godfi*. Henri gr. y.) Door P. de 

Jode. 100 97 161 id. 

Weert (Jan de) • Door P. de Jode, 101 189 162 znd. adr. 

Isolani (Joan Lnd. graaf ab) Naar G. de 

Crayer, znd. nm. y. gray. 102 120 169 P. de Jode. 

FranQois de Yendöme, hertog yan Beaufort. 

znd. nm. y. gray. 108 — 121 P. de Jode 1650, 

Truohaes (Max. WiUb.) /. E, V. A, sculpi 

cnrayit. 104 118 155 P. de Jode 1648. 

Hatzfeld (Melcb. ab) gr. in Gleichen. Naar 

F. dé Niss, znd. nm. y. gray. 105 — 167 P. de Jode. 

Karel yan Bourbon, connet de Franoe. Naar 

TUiaan door Loefnans. 106 98 117 id. 11 L IL m. Adres. Kftrel TAn Lotharingen. Nmut Q. de Ora^tr, 

snd. nm. t. grav. 107 
Henri y. LoCharingen, hertog y. Gnise, znd. 

nm. y. gray. 108 

Plaat yan de Dood. znd. nm. y. gray. 109 

Plaat yan de Faam. md. nm. y. gray. — 

Leopold Will. y. Oostenrijk, end. nm. y. gray. -> 

ürbanxu YIL md. nm. y. gray. — , 

Maroellns IL Boor A, Ccgtt. — 

Adrianna TI. znd. nm. y. gray. — 

Gregorii» ZUL znd. nm. y. gray. — 

Clemens X. Door Ad. Lommèlin. — 

Innoeentins X. Door Eg. RuéhoUe. — 

Bixtoa Y. znd. nm. y. gray. — 

Pins 17. Door A. Loemans. — 

Pins Y. znd. nm. y. gray. — 

PaalnB lY. Door Ant, Coget, — 

Gemene IX. znd. nm. y. gray. ^ 
Innooenttna XL Naar Ahr. a DUpenbeêkê, 

door P. ds Jode, — Maximiliaan L * Door C. Waumans. 
Maria y. Boorgondiö. * znd. nm. y. gray. 
Bndolf n yan Oostenrijk, znd. nm. y. gray. 
Isabella Lnsitana, gemalin yan Karel Y. * 

Maar TiHaan. 
Eleonora, gemalin yan Keizer Ferdinand IL 

znd. nm. y. gray. 
Maria, gemalin y. keizer Ferdinand HL Door 

C Waumauê. 
Leopold, keizer. Naar J. Thomas ad yiynm 

door P. dê Jode. 
Karel, Aartshert y. Oostenr., zoon. yan Ferd. 

nL znd. nm. y. gray. 
Leopold Willem y. Oostenrijk. * Boor P.de Jode. 
Dezelfde. * Naar J. v. Hoeek, door P. de Jode. 
Maria y. Oostenr. znster yan Karel Y. * znd. 

nm. y. gray. 
Sigismnnd Frans yan Oostenr. Door P. de Jode. 
Karel de Stonte. * znd. nm. y. gray. 
Filips de Goede. * znd. nm. y. gray. 
Filips de Sohoone. * znd. nm. y. gray. 
Johanna y. Gastilië, gemalin yan Filips de 

Scboone. * znd. nm. y. gray. 
Filips n y. Spanje. * znd. nm. y. gray. 
Anna Maria v. Spanje. Door F. Bouttats. 
Maria Lonise d'Orleans, kon. y. Spai^e. znd. 

nm. y. gray. 
Frans I yan Frankr. znd. nm. y. gray* 
Hendrik II yan Frankr. znd. nm. y. gray. 85 — P. de Jode. 106 116 P. de Jode. 149 


— 


id. 


150 


1 


id. 


— 


1 


znd. adr. 


— 


a 


P. de Jode. 


— • 


8 


id. 


.^ 


4 


id. 


-i- 


5 


id. 


— 


7 G.de Hollander- 


6 


8 


P. de Jode. 


— 


9 


id. 


1 


10 


id. 


9 


11 


znd. adr. 


— 


ia 


P. de Jode. 


— 


15 


J.Meyssens. 


^.^ 


16 G. de Hollander 


(1676 


ia 


17 


P. de Jode. 


18 


18 


id. 


ai 


19 


znd. adr. — 18 aa P. de Jode. 

— ao a5 znd. adr. 

— — 37 J. Meyssens. 

— — as G. de Hollander 

(1666. 

— 16 80 P. de Jode. 

— — 84 M. y. d. Ende. 

— — 85 J.Meyssens. 

— ao 88 P. de Jode. 

— — 40 J.Meyssens. 

— 10 41 P. de Jode. 

— 11 4a id. 

— 14 48 id. 

-~ 15 44 P. de Jode. 

— 80 45 id. 

— — 47 J.Meyssens. 

— — 49 A. Paris. 
^ 87 5a P. de Jode. 

— 38 58 id. I. n. m. Adres. 

Hendrik m Tan Frankr. znd. nm. r. grav. — — 64 P. de Jode. 
Lodewfjk XIV v. Frankr. Naar Mr. a Diepen" 

heek door A, Melar. .^ _ 60 G.doHoDander 

Maria Thei^éia, gemalin y. Lodev. XIY. Naar (1669. 

A. a Diépenh: door A. Mélar, — — 61 id. 

Lodewtjk (XV) Dauphin, snd. üm. v. grav. — — 62 -* 

Dezelfde, onder. Door C. Waumans. — — 65 — 
Hahomet IV, 8nltan Tan Tnrkye. Door C. 

Mejfsaens. — -^ 64 A. PoBBeaüera. 
Ginnaeghel, koning Tan Ethiopië. Naar A, a 

Diepenbeek door A. Lommelin, •— -* 67 <}.deHoHander 

' (1660. 

;^bhan Hl 'v. Polen. znd. nm. v. grat. — — 68 — 
Mlchiel Koribvt Wiesnowiaky Tan Polen. Door 

C. Waumanë. — ^- 69' G.i3e Hollander. 
Wladislaysy zoon Tan Sigismnnd m Tan Polen. 

'TfóótP.'êeJode, ' — -. — '* J.MeyKéena. 
XjonÜse Maria Oonsaga, gemalin Tan Wladifl- 

laTB. Door P. de Jode, -: -L 74 «. 

Ghrifiüna t. Zweden, znd. nm. t. graT. — 60 77 P.de Jbde 1660. 

Earel Gnetaaf Tan Zweden. Door P. de Jode. — — 78 J.Meyasens. 
Hedwig Eleonora, gemalin Tan Earel Gnstaaf. 

DooT C. Waufnané. — — T9 ld.' 

*Wiliem I T.' Oranje. • and. nm. t. graT. — '107 82 P;deJödo. 

MaoritB T. Oranje. * snd. nm, t. grar. -^ 109^ 88- id. 
Willem (IH) Hendrik Tan Oranje. * znd. nm. 

T. graT. — — 87 A» Poeeemiers. 

Ka8«aa (Jan Tan). * Door P. de Jode. -* 114 88 — 

Joan George Tan Saksen. Door F. Btmükts. «^ •-« ^1 J. Me^vsens. 

Ctoorgé Rakoczi, Torst Tan SeTonbergen. znd. ' 

nm. T. graT. — — * 94 id. 
Alta, Fetd. AlTarez, Hertog Tan, * znd. nm. 

T. graT. — 94 96 P. de ^do. 
Deulfde, Jonger. * Naar TiHaan. znd. nm. t; 

graT. -^ 98 06 id.- 

Bazkn, AlTarez, * znd. nm. T. graT. — 180 99 «-* 
Fnensaldana * (Alfomms Perez de ViTero, 

gr. T.) zhd. nm. t. graT. — — 108 — 
Btaëamonte (Gep. de) et Guzman. ^ znd. nm. 

T. graT. - .-. 101 J.Meyasens. 
Yelasco (In. Milch. Fiem. de). * Naar J. K 

a Egmoni door A. Lommelin. — — 105 G.de HoUander. 
Carillo (Luys de Benanides) y Toledo. * Door 

P. BuybreeMè. «^ — 106 id. 
Spinola (Ambr.) * Naar P. P. Ruhenê door 

P. de Jode. ^ 96 107 P. de Jode. 
Frookas (Man.) Sinyrae et Pimentel. * znd. 

nm. T. graT. _ ^ 109 ... 
Oondé (Lonis de Bourbon, prins t.). Door 

P. Buphreehiê. — — 114 N. de Wies. 13 

I. n. m. Adres. 

Colllgny (Osp. de). zndL nm. t, gray. — lOS 119 P. de Jode. 
Henri, hertog van Hontmorency. Door P. de 

Jade, — — 119 J.Meor^sens. 

EUtfo^ort (Qraaf de), md. nm. y. gray. — lOé 120 P. de Jode. 
Angoylesme (Charles de Yalois^ Hertog d'). 

. Door P, de Jode. — — 122 J.Mey^ens. 

liDngeyille (Henri d'Orleaos, Hertog y.). znd. . 

mn. y. gray. — — 128 P. de Jode. 

RicheUen (Kard. de). Door P. de Jode. — 76 126 — 

ICazarin (Kard. de), znd. nm. y. gray. — 78 127 P. de Jode. 
Ferdinand II de MedioiS, Groothertog y|U) 

Toscane, znd. nm. y. gray. . . —.86 1^ P.deJ9del646. 

. Lam)M)y (WiU.. baron de). Door C. Meyesens, — 136 184 J.Meyssens. 

,Dez^{fde, onder. znd. nm. y. gray. — — 136 P. de Jode 1649. 
Beok <J. baron de) Goivyem, y...Lu9iembiirg. 

znd. nm. y. gray. . — 142 186 P. de Jode. 

Bnyter (Mich« Adr. de). * Naar H, Btrckmane 

door P. dejcde, — — 187 J^Heyssens. 

Frederik Wilh(d^yan Saksen. Door C.JI<«yM«9i«. — — 13§ — -, 

WoUigang Wilhelm y. Beieren, Paltzgr. znd, 

nm. y. gray. — 82 142 P. de Jode. 

Karel Lodew^jk t. d. Paltz. znd. nm. y. gray. — — 144 id. 

Karel Oostaaf y. d. Paltz. znd. nm. y. gray. — -^ 145 id. 

Tèrdinahd, aartsbisschop yan Keulen.' Door ■ 

C. Waumans, '-^ 7» 148 id. "• 

Maiimjliaan Heniicvc^ A^ctBbisaqhpp y. ^e^- . ; 

l^p. jDoor A Wo*m<*n8' — =— . l*ö .. J-Meypsens. 

XiOth|iri];igen, Hertog yan, Generaal y^ het 

Kdi^serl, )0g6ir. 9»d.. im- t* gray. ,. — .— .1,51 -- 

Hom C^nsi) znd. pn. y. gr^^* — — 152 J.Meyssens 

. . ]&lach (J. Lod, ab). znd. nm., y. gray. —. 145. 15? — 

Donglas (Kob*)Door P. deJod^^ . «— , —,16^ J.Meyssens. 

P4^ii,v.(HadrO * snd* nm«.y. gray. , ..— — r 156.. .— 

• .Eonigsmiurcik (Joh'.Cbriai yan). znd« nm* y*. . 

. gray, .... — . -rJlöjO J.Meyssens. 

Jpaokdm^ abt y. ^oldi^ Aartskana. yon Oostemv 

... Door P. de Jode^ . . < — — W. i4- 

Sparr (Otto Ohrist baron y.) znd. nm.. y. gr,ay. — 141 164 . A. Bingios. 

.J^Adrui .CNJie,).gjc.yanZerin, Door. C<4f4y<9«0f9. —. r-,168. J.lfpyssens. 

' « . Cas»nov.j(Ad,.ia.Cte»smkii). Door P, rf# /(«fc, — .— A7Q. 14. 

.. Prxytofiki (Aohai. djS.P.r«ylek).Door (7.3f«y*- . . ... ..; 

... ê&ne^ . .1 1 TT. —.171 id. 

. . Qpalenflki (Ohriflt.gr. de BQiiO« I^<M)r C< 3f^^ .... . 

•' ... ..I IWM« . . ■ - . . "T*. . ":~ 17|i ... , \4' 

X«ninQbinki.CGeQrgQ gr..ioWifnioz.9to4D.Qor . 

-..-... O. JCiy«aww. . . .'.. — .^.178 .44. 

Bergilgne (Jos.)* fMurtsbissob^p y^aa Saniorit .1 

ZAd.nm..T«.gtaT. . : — 81, i74 .P. 4e Jode. 

. . . J.Q«f»f yim Partje» Kapnctjoer monnik» zn4*. ,» 

nm. y. gray. . ..— ..77.175 id. 14 I. IL m. Adres. 28 


— 


id. 


81 


— 


id. 


47 
md. adr. 


48 


— 


md. adr. 


90 


— 


P. de Jode 


108 


_ 


id. 


116 


— 


id. 


147 


— 


md. adr. 


148 


_ 


znd. adr. Fonrier (P.), Kanunmk wonderdoener, snd. 

nm. ▼. grav. — — 176 O. Galle. 

Thomas (Pater) Kapucijner prediker, znd. nm. 

V. grav. — — 177 A. Poesemiers. 

Puteanos (Eryo.) * Door P. ds Jode. — — 178 J.Keyasens. 

Lodewtik van Male. snd. nm. y. grav. — 7 — P. de Jode. 

Filips de Stoute t. Boarg. * znd. nm r. grav. — 8 — id. 

Jan zonder Vrees. • znd. nm. ▼. grav. — 9 — id. 

Margaretha v. Oostenrijk, hertogin van Sa- 

voie. znd. nm. v. grav. 
Jan van Oostenrijk, znd. nm. v. grav, 
Jacobns YI v. Schotland, I van Engel. znd. 

nm. v. grav. 
Anna, z^jne gemalin, znd. nm. v. grav. 
Johan hertog v. Bragante. znd. nm. v. grav. - 
Eleonora de Bourbon, * gemalin van Filips 

Willem van Oranje, znd. nm. v. grav. 
Mansfeldt, Pt Ernst v., * znd. nm. v. grav. - 
Fairfax, Thom., znd. nm. v. grav. 
Gromwell, Thom., znd. nm. v. grav. 

3 [Recueil de portraits des rois, princes et seigneurs francais et 
étrangers, gravés par Balthazar Moncornet. Paris, B. MoDComet 
1652.] kl. fol. en 4o. 

De onder dezen titel verschenen vorzameling is een dergelijke als het 
Theatmm pontifienm apud P. de Jode, en de hierin voorkomende por- 
tretten zjjn naar dezelfde origineelen als gene genomen. Er bestaan drie 
uitgaven van, herkenbaar aan de watermerken in het papier en de 
wapens op de gravure; van geen van drieën is het m^ evenwel ge- 
lukt den titel of het juiste aantal portretten op te sporen. Bovenst, titel is 
die, waaronder het werk gewoonlijk in vertrouwbare catalogussen be- 
schreven is. Het papier der eerste uitgaaf heeft êiaande waterl^nen en is 
kl. fol. formaat, terw^l hierin het portret van Lodewijk XIY nog als Dau- 
phin voorkomt, met 4 reg. Fr. vers van B. Moncornet ; het exempl. van 
de Kon. Bibl. in den Haag bevat 95 portretten. Geen dezer heeft buiten 
het ovaal het wapen van den voorgestelden persoon en een lauwerkrans, 
gelQk in de volgende uitgaven. 

Het papier der tweede uitgaaf bevat liggtndê waterlijnen en is 4to. for- 
maat ; watermerk : een druiventros ; merk van den fabrikant: I. ^ CLAYET. 
Hierin wordt Lodew^k XIV iets ouder en als koning afgebeeld, met 2 
reg. Fr. ondersohr. en adres van B. IConcomet. Het eenige exemplaar 
dezer uitgaaf, door m^ gezieui berust op de Kon. Bibliotheek in den 
Haag en bevat 162 portretten, waarbij sommige niet voorkomende in het 
andere exempL De portretten van Keizer Adolf van Nassau, Bene de 
Ohalons en Filips Willem van Oranje z^jn gen. 1, 8, 6, aUe overige z^n 
ongen. De portretten van Lodewijk Xm, Lodew^k XIY, Anna v. Oosten- 
rtpE (als weduwe), Gaston d'Orleans, de zeven Oranjevorsten en Yictor 
Bouthillier, aartsbisschop van Tours, hebben bovenaan ter weènuyde van 
het ovaal wapenschilden en lauwerkransen. 15 Het papier der Sde nitgaaf, waarran het eenig mQ bekende exemplaar 
berost in de yerzameling Tan Mr. W. B. S. Boeles te Leeuwarden, ver- 
toont eveneens Ugg^de waterl^nen ; het watermerk was niet te vinden, 
daar alle portretten, waarvan 18 van Apostelen en Heiligen (samen 235 
stuks) ZQn afgesneden en in een plakboek opgeplakt. De portretten z\jn 
evenwel herkenbaar aan de wapenschilden en lauwerkransen, die thans 
op alle plaatsen z^jn bijgegraveerd. 

In het algemeen zQu de portretten alle borstb. of te halver 1^'ve, in 
ovaal, znd. vierk. randw., met 2 of meer reg. Fr: of Lat. ondersohrift, 
in curs. of kapit. ; ongen. en btjna alle met adres van B. Moncomet. 
4o. Van deze portretten nu verdienen de volgende, als in de Ned. ge- 
schiedenis voorkomende, vermeld en in de alphab. afdeeling beschreven 
te worden. Adolf van Nassau, Keizer, 
Aremberg, Alb. van, 
Bergh, Hndr. van den, 
Bucquoy, Carel de, 

— Carel Alb. de, 
Ferdinand, infant v. Spai^e, 
Filips Willem van Oranje. 
FiUps de Goede. 
Frederik Hendrik v. Orauje. 
Isabella Clara Eugenia inf. 
Janssenius, Ck>m., 
Karel de Stoute, 
Leopold Willem v. Oostenr. 
Maurits v. Oranje. Mello, Franc, de, 
Moncada, Franc, de, 
Nassau, Hndr. van, 

— Jan van, 

— Willem van. 
Bene de Ohalons. 
Solms, Amalia van, 
Spinola, Ambros., 
Tromp, Mrt. Harp., 
Weert, Jan de, 
Willem (I) van Oranje. 

— - (TT) van — 
With, Witte Com. de, 3* Principum et illustrium qiiorundam virorum, qui in Europa ali- 
bique terrarum qu^ fama, qu^ eruditione celebres fuerunt, verae 
imagines. LTgdvni Bat, ap. Pt. van der Aa s. a. fol. Plaatdruktitel; Lat voorbericht „Leotoribvs S." met gegrav. vignet; 
Nomina effig. waaronder een gegrav. vignet; Portret van Frederik Augustus, 
rex Folonorum; Lat opdracht van den uitgever aan Wolff Abr. vr^heer 
van Ctorsdorff; voorts 97 diverse platen, alle onbedrukt, onderaan rechts 
gen. 1 — 97, waarvan 98 stuks portretten. Deze zgn aUe te halver l^ve 
of borstb. in versierd ov., met velerlei bgwerk en kap. Lat naamson- 
derschr. Slechts van enkele is de naam v. graveur vermeld. 

ActiuB Yisoonti. 

Agricola, Rud., * 

Albert v. Beieren, * Holl. comes. 

— V. Saksen. 
AleziuB Miohalowitz, Ozaar der 

Bussen. 
Alciati, Andr., 
Amerbachius, Bonif., 
Americus Yesputius. 1 


Archelaus Xn, koning van Ma- 
2 


cedonië. 


9 


3 


Athaliba, koning van Peru. 


10 


4 


Bamabas Yisconti. 


11 
Bembus, Pt, kard. 


12 


6 


Borromaeus, Fred., kard. 


18 


6 


Bosius Dovaria. 


14 


7 


Branohus. 


16 


8 


BudaeuB, Guil., 


16 16 Oabrmus FondnÜB. 


17 


Qamerariiis, Joach., 


18 


Oarolus Kagnus. 


19 


— V. • 


20 


— Egmondanns * 


21 Caslmir, Joh., kon. y. Polen. 22 
Colonns, Christ., 23 

ErasmoB^Desid. * Naar H. Bol- 
bein, get. door J. van der 
Eik en door P. van Gunst 
gegrayeerd. 24 

Erasmnfl, Standbeeld. Naar H, 
V. d. Aa door D. Sioopen- 
daah 25 

ErasmoB, Grafschrift te Bazel. 26 
Erasmns, Efflg. symbol. et na- 

lïiisma. 27 

Ezeliniis tIT, 'tyr. Bötn. 28 

Folieta, Ub., 29 

Fridericus Angnetns, rex Polon. (1) 

— GuUjeliniis, reg. Bo- 
mssorum. 30 

Galeacins I, Visconti. 31 

— n, — 82 
Gansfortliis, Wessel, * 88 
Georgins, Hertog r. Saksen. 34 
Grapheus, Oom., • 85 
Galljelmns Oavalcabos, heer ▼. 

Cremona. 86 

Gniljelmns I, prino. Anr. * 87 

— I, graftombe te 
Delft. 88 

GoiljelmasFredêricus,* stadh. 

V. Friesl. 89 

HenriciM III, Gall. rex. 40 

-^ Vin, Angl. rex. 41 

-^ Sax. dox. 42 

HolbémtLB, Joh., 48 

Hoppems, Joaefa., • 44 

Joanneisin,Sobietaki; PoK rex. 45 . 

-^ - G«leacin8.- 46 

Joannffl Jac., Medipsens. • 47 

— Maria. 48 

— archiep. Hédiöl. 49 
Jnba Junior, Maar. rex. 50 
ifalianas, imp. 51 Jolios Oaesar. 
Jnvenalis. 

Longolios, Ohrist., * 
Luchinns Visconti. 
LatheroB, Mrt., 
Magellanns, Ferd., 
Marcos Aorelias^ imp. 52 
58 
54 
56 
56 
67 
58 — Hier. Vida, Cremon. 

Albae episc, 59 

Matthaeos Magnas. Visconti 60 

— Secandaa — 61 
Maaritins, princ. Aar. * 62 
Melanchton, Phil., 68 
Moros, Thom., 64 
Montezuma^ Mexic. rex. 65 
Nieohoff, Joan., * 66 
Otho, Archiep. Medidl. 67 
Ootayianns, Aogastoec Caesar. 68 
Petras Alexowita, Bass. öaeaar. 69 
Philtppus n.* Hisp. rex. 70 

— Maria Visconti. 71 
* Pircheimerus, Bllib , 72 

Pizarro, Fr., 78 

Polas, Beg., Kard. 74 

Pan2lnas Ponzonns. 75 

Puteanos, Eryc, • 76 

Bhenanns, Beat., 77 

Bipomontiu», Job., 78 

Sadoletas, Je, 79 

Schoch Jehaan,Saprem.Mogol. 80 

— Orangzef, — — 81 
■^ ejas 8oror3eham 8&heb. 84 

— — — BanchanÉra 
Begam. ■ 85 

Sfondratos, Franc, 86 

— ' Nio*, 87 
Sigiflmandos m Pol. rex. 88 
Tiberiofl, Caesar. 89 
TJbertas, Marohio Palavioinos. 90 
Viglias Zoiohemos. *• • 91 
Vivé9, Joann# Lad^, 92 

•Vladislaasi Polon. rex«. . 98 

Vries, Sim. de, • 94 

Wilhelmas n; Holl. éotnés. * 95 

— IV, — — •96 
Zasias;' tridr., ' '' 97 4' a. Bullart (Is.) -^ Académie des sciences et des arfó, ciontétiant les 
vies, et les élof es Kistoriques des hommes illdstrës, qui oiit éxcellé en 17 ces professions depuis environ quatre siécles parmy diverses nations 
de l*Europe. Avec leurs pourtraits tirez sur des originaux au naturel . . . 
par Is. Bullart ... 2 torn. Imprimé par les soins de l'autheur è 
Bruxelles, se vendent cliez Frang. Foppens 1682. kl. fol. 

L Boekdniktitel met Tigiiet, yoorstellende den Euigberg der Muzen, 
naar Ahr. è Diepenheke door Pt, Clouwei; DédiQAce, Préfaoe, Table démon- 
strstiye, Lat lofyerzen op B., Adyis au lectenr, samen S2 ongen*. blz.; 
Tekst, gen* 8 — 421 ; Table des éloges 2 blz. ; laatete bis. wil 

n. Boekdniktitel als voren; Adyertissement 4 ongea*. bl2.; Tekst gen^ 
1 — 601; Table des éloges 8 ongen*. blz. 

Dit werk beyat een groot aantal ongen. portretten yan geleerden en kunste- 
naars^ waarbij yele Nederlanders, die later opnieuw z^jn gebruikt in: 
Foppens, Bibliotheoa Belgica (zie aldaar). Deze portretten z^n tussohen 
den tekst gedrukt, en borstb. of te halver Itjve, met of zonder randw., 
waaronder een of meer reg. Lat kap. naamsondersobr. Door of met 
monogram yan N. de Larmêssin of E. de Boulonoiê, gr. 4to. Bedr. met 
Fr. tekst. Een uitzondering maakt het Sto. portretje yan Je. Franoquart, 
borstb. in oy. met 5 reg. Lat. onderschr., geëtst door W, Hottar 1648. 
De portretten der Nedeil. kunstenaars z^n yoor verreweg het grootste 
deel kopieën yan de suite yan Cock en Hondius. Zg komen in diverse 
verzamelingen dikw^ls als losse portretten en onbedrukt voor. Sommige 
exx. dezer uitgaaf dragen het adres: A Amsterdam, se vendent ohez 
les héritiers de Dan. Elsevier 1682; andere daarentegen: k Paris, chez 
Louis BiUaine. Zie: Willems, Les Elzeviers No. 2164. 

h. Hetz. werk. Nieuwe (titel) uitgaaf in 2 dln., A Brusselle (sic) 
chez Franq. Foppens 1695. kl'. fol. 

Tekst en portretten zijn onveranderd gebleven, het titelvignet is ver- 
vangen door een ander met het monogram van Foppens. — Hieronder 
volgt de alphabetisohe lijst der portretten van Nederlanders, met opgave 
der blz. alwaar ztj voorkomen. Agricola, Bud., 


I 275 


Dirk [Bouts] v. Haarlem 


n 881 


Bertius, P., 


n 208 


Dodoens, Bomb., 


n 99 


Bles, Hndr., 


n 408 


Does, J. van der. 


n 864 


Blooland, Ant., 


n 488 


Dyck, Ant van, 


n 475 


Bloemaert, Abr. 


n 460 


£po, Boêtius, 


1258 


Bosschaerts,Thom. WiUeb. 


. n 497 


Erasmus, Desid., 


n 159 


Bosch, Hier., 


n 898 


Eyok, Hub. van. 


11 877 


Breughel, Pt, 


n 428 


— Jan van, 


n 879 


BriU, Paul, 


n 449 


Floris, Franc, 


n 482 


Brouwer, Adr., 


n 487 


Foreest, Pt., 


n 103 


Busbecque, Aug., 


I 79 


Francquart, Je, 


n 488 


Clenardns, Nic., 


I 286 


Gassel, Luc, 


n4i9 


Olusius, Car., 


n 114 


Gemma Frisius, 


n 79 


Goeberger, Wenc., 


n 479 


Goltzius, Hndr., 


n444 


Ooecke, Pt., 


n 409 


— Hub., 


I 161 


Commines, Phil. de, 


I 140 


Goropius Becanus, Joh., 


n 177 


Coxcie, Hich. van. 


n 440 


Gossaert, Joh., 


n 407 


Crayer, Gsp. de. 


n496 


Granvelle, Eard., 


I 78 


Oroy, WiUem de, 


I 29 


Graphaeus, Oom., 


II 174 18 Groot, Hg. de, II 218 

Heemskerk, Mrt, II 435 

Helnsias, Dan., n 216 

Heuterna, Pontos, I 173 

Janna Secnndns, Il 333 

Jnnins, Hadr., n 181 

Key, WUl., TL 430 

Koster, Lanr. Janss. n 252 

Lassns, Orl., n 295 

Lipsius, Jnst, II 193 

Lombardns, Lmb., n 426 

Longneil, Ghrist. de, n 156 

Lucas y. Leiden, n 395 
— — m.doodskop II 399 

Mercator, Oer., n 285 

Meteren, Em. yan, I 189 

Metstjs, Qnint., . n 390 

Miereyeld, Mich., n 451 

Monte, Phil. de, H 299 

Moretas, Balth., n 268 

Moros, Ant, II 424 

Mndaens, Gabr., I 221 

Mnsins, Gom., n 840 

Mjtens, Am., n 442 

Kannins, Pt., I 296 

Oldenbameyeld, Joh. yan, I 99 

Orley, Bern. yan. Il 405 

Ortelins, Abr., n 290 

Patinier, Joach., n 401 Peckins, Pi, I 241 

Pighins, Alb., n 18 

Plantijn, Christ., n 257 

Pateanns, Eryc, n 218 

Baphelingins, Fr., I 800 

Bombouts, Dk., n 485 

Bnbens, P. P., n 470 

Butyen, Maria, n 478 

Byckaert, Mrt, n 468 
Schnnrmans, Anna Maria, II 228 
— — oef. 33 n 231 

Scorel, Jan yan, II 421 

Begers, Dan., n 499 

Segers, Ger., n 493 

Sonnins, "Értaiq,, TL 25 

Bpranger, Barth., Il 453 

Stadins, Joh., n 96 

Tapper, Baard., II 16 

Thomas k Kempis, II 1 

Veen, Otto yan, n 462 

Vermeyen, Joh., n 417 

Vesalias, Andr., II 86 

Viglias yan Zuichem. I 281 

Vos, Mrt. de, II 447 

Vroom, Hndr., n 457 

Wamesios, Joh., I 247 

Wesembeke, Mrt., I 239 
Weyden, Bog. yan der, n 887 5 Dreux du Radier. — L'Europe illustre, contenant Thistoire abregée 
des souverains, des princes, des prélats, des ministres, des grands capi- 
taines, des magistrats, des savans, des artistes et des dames célèbres 
en Europe. Dans Ie XVe siècle compris^jusqu'i présent. Par Dreux 
du Radier .... Ouvrage enrichi de porlrails gravés par Ie soin du 
sleur Odieuvre. 6 tom. Paris, chez Nyon 1'ainé .... 1777. gr. 8o. 

Wat de portretten betreft, is dit werk een nayolging yan het Theatrom 
ponttflcom en het Beoaeil de portraits yan B. Moncomet. Tekst en por- 
tretten z^n geheel ongen., doch ieder deel beyat aan het slot een register 
der platen. Deze z\jn geheel ongelijk yan nityoering, naar en door yer- 
sohiUende konstenaars gegrayeerd en bestaan nit yerschiUende soites yan 
yorsten, staatslieden, geleerden enz., waarscbynlgk yroeger reeds zonder 
tekst nitgegeyen. AUe zfn onbedrokt. Dl. I beyat 99, dl. II 100, dl. m 
104, dl. IV 89, dl. V 108 en dl. VI 98 portretten. Hienran yerdienen to 

worden yermeld: 

Dl. 

Adolf yan Gelder ^ Naar J. Bobert door PinsHo, TL 

Anjoa, Fran9. d', ^ Naar A, F, door Aubêrt. TL 

Amoad y. Gelder. ^ Naar J, Robert door Pinêiio, II 

Bayle, P., Door T, Chereau, V 19 

Dl. 

Berghem, Kic, Naar Ooetan Sarri door Fiquet. YI 

Boerhaaye, Hrm., Naar J. Wandelaar door N, Dupuiê. YI 

. Brenghei, P., znd. nm. v. grav. "VI 

Bncqaoy, Car. de, Door L, IS, JU 

Carondelet, J. de, Naar Raphael door O. BenaiH. U 

Champagne, Phil. de, Naar hemzeUen door Ph. U Febvre, VI 

Oommines, Phil. de. Naar W. door M. Auberi. V 

DesJardinB, M., Naar H, Rigaut door P. Dupin. YI 

Dyck, Ant. v.. Door A, Clouet, YI 

Edelinck, G., Naar Tortebai daar P. Dupin. YI 

Filipe de Goede. ^ Naar J, Rohei-i door Pinssio, Il 

Filips n. Naar Tiiien door Gaillard. U 

Frederik Hendrik van Oranje, znd. nm t. gray. m 

GoItzioB, Henri, znd. nm. y. gray. YI 

HoUar, W., Door hemzelven, YI 

Karel de Stonte. ^ Naar A, S, door Pinssio. TL 

Earel Y. Naar P. Soutman door Fran^ois, Il 

La Marche, 01. de, Naar A, W, door Basan, TL 

Lncas t Leiden, zndr. nm. ▼. grav. YI 

Margaretha y. Oostenrijk. ^ Naar /. X.. door Auhert, TL 

Maria ▼. Bonrgondie. • Naar M, O. door Pinssio. II 

Maria y. York. Naar Van der Voort door Basan. lY 

Maximiliaan I. Naar L, M. door Gaillard, TL 

Parma, Alex. Farnese yan, Naar A, F, door Fiquet, TTL 

Picart, B., Naar Jf. des Angles door P, Aveline. YI 

Bnbens, P. P., Door R, Loehen, YI 

Boiter, M. A. de. Naar J. v. Somer door N, Dupuis, lY 

Schnorman, Anna Maria, Naar hnarzelve door K, Dupin. YI 

Bpinoza, Bar., Naar A, P. door E, Fessant. Y 

Tromp, Mrt Hzn., Naar P. D, door Matthey. TH 

Yerechnnring, H., Naar hemzelven door B, UpieiL YI 

Warin, J., Naar U Fewre door ./. Baleehou. YI 

Willem m yan Oranje. Naar Van der Werf door Matthey, TV 

Yan deze portretten worden de met een ^ geteekende in de alphabe- 
tisehe afdeeling niet beschreyen, wegens hun gebrek aan gelijkenis. 

6 Kok, JaCy e. a., Vaderlandsch geschied-, aardr^ks-, geslacht- en 
slaatkundig woordenboek. 35 dln. Amst., J. Allart 1780—96. — Bij- 
voegsels. 3 dln. Amst., J. Allart 1797—99. Te zamen 38 dln. 8o. 

Hierio s^n de volgende portretten, alle borstb., in oy., naar J. Buys 
door B, Vinkeles; boyenaan get : I Dl. pi. 1, 2 enz. Yele dexer portretten 
sgn opnieaw gebruikt in latere nitgayen yan J. Allart; b.y. Ohalmot, 
Biogr. woordenb., Wagenaar, Yeryolg enz. Dl. I— XII z^n bQ denz. nit- 
geyer herdrukt van 1785—89, znd. yerschil yan portretten. Aa, Filips y. d., I 4 
Anjou, F. d'Alen^on, 

Hertog van, II 657 

Amelia v. Solms. m 764 

Anna v. Sakoen. lY 1152 Arminins, Je., lY 1280 

AsBonyiUe, Ghrst. de, lY 1884 

Barlaene, Gsp., Y 114 

Bart, Jean, Y 152 

Bergh, Hndr. Oraaf y.d. YI 424 1 Bertins, Pt., 


VI 


497 


Boerhaave, Hm., 


VTf 


630 


Brakel, J. v., 


vni 


920 


Brouwer, Jo. Dirkz., 


VIII 1099 


OalvtJUf J., 


IX 


16 


Coligni, Osp. de. 


X 


i32 


Goolhaafi, Osp., 


X 


504 


Cupas, Pt., 


X 


582 


Damhouder, Jst, 


XT 


28 


Dodonaeua, Bb., 


xn 


892 


Doreslaar, Jz., 


XII 


468 


Eggert, WL, 


XIII 


162 


Elizabeth y. Engeland 


XIII 


256 


Ernst Gasimiry. Nassau XiV 


880 


Essez, Bb. EYreux,Gr.' 


7. XIV 


484 


Fabricius, A. M., 


XV 


15 


Ploris V, 


XV 


252 


Fuentes, Graaf y., 


XVI 


690 


Galen, Chrst. Bmd.y. 


, IX 


278 


Goes, Chrst. y. d., 


XVlIl 


460 


Gomarua, Fr., 


XVI II 


494 


Haan, Kom. Jansz. de. 


XTX 


16 


Hasselaar, Kenau, 


XX 


456 


— Gerard, 


XX 


464 


Heinsius, Nio., 


XX 


516 XXI 
XI 

xxn 

XXTTT 
YYTTT Heiden, J. y. d., 
Hommius, Festus, 
Joris, Dy., 
Maatzuiker, J., 
Mercator, Ger., 
Nes, Aert y., 
Parma, Alez. Farnese, 

Hertog y. 
Plancius, Pt., 
Belandus, Adr, 
Boukens, Wilh., 
Buiyen, Nic. yan, 
Bgkwaert, Kar., 
Sartorius, Joh., 
Bidney, Phil., 
Simons, Menno, 
Til, Bal. y., 

Toledo, Fred. AWarez y., XVI 
Treslong, W.Blois y., XXVm 
Tulp, N., XXIX 

Velzen, Ger. y., XXIX 

Westphalen, Fr. Adr., XXXI 
IJzendoorn,Gy8b.y., XXXITI 
Zaan, WUl. v. d., XXXIV 
ZwingU, Ulr., XXXV 694 
11 
84 

218 
26 

160 XV 96 
XXIV 23 

XXIV 143 

XXV 174 
58 
22 

141 
68 
96 

238 

478 

270 
66 

191 
80 

290 
2 

157 XXVI 
XXVI 

xxvn 

xxvn 

xxvm 7 Chalmot, J. A. de, Biographisch woordenboek der Nederlandeni 
van de oudste t^den af tot heden toe. Met [24] pourtraiten en plaa- 
ten. Dl. 1— VllI LA-Dr]. Amst., J. Allart 1798—1800. 8o. 

Niet yerder yerschenen. — Hierin zQn de yolgende portretten, aUe 
ongen., borstb. in oy. Met 1 of 2 reg. onderschr. Naar J, Bujfs door 
R. Vinkeles. — Be in de yolgende l^st met een f geteekende z^n yroeger 
gebruikt in : Kok, Vaderl. Woordenboek ; die met een ^ gemerkt, in : 
Wagenaar, Veryolg door P. Loosjes Az. 

Aa, O. O. H. y. d, 

Aa, Fil. y. d., f 

Anjou, Fr. de Alen^on, 

Hertog y., f 
Amelia y. Solms. f 
Anna y. Baksen, f 
Arminius, Je, f 
Assonyille, Ohr. do, f 
Barlaeus, Csp., f 
Bart, J., t 

Bergh, Hndr. Graaf y. d,, f 
Bertius, Pt., f 
Boerhaaye, H., f 

8 a. [Wagenaar, (J.),] Vaderlandsche historie, vervattende de ge- 
schiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden; inzonderheid die I 2 


Brakel, J. y., f 


IV 168 


I 6 


Brouwer, Je. Dirkz., f 


V 18 
OalYiJn, J., t 


V 284 


I HO 


Camper, P., • 


V 814 


I 212 


Oapellen, Al. Fil. y. d., • 


VI 46 


I 284 


Capellen, Joh.Dk.y. d., • 


VI 68 


I 824 


Galen, Ohrist. Bern, y , f 


VI 806 


I 368 


Goligny, Csp. de, f 


VU 176 


11 96 


Coolhaas, Csp., f 


VU 266 


n 104 


Cupus, Pt., 


Vni 140 


H 822 


Damhouder, Joost, f 


Vm 202 


II 388 


Dodoneus, Bb., f 


VlU 272 


m 206 


Joris, Dayid, f 


VlU 222 21 van Holland. Van de vroegste t^den af, enz. 21 din. Met konstpl. 
en krtn. opgebeld. Amst., Is. Tirion 1749—59. 8o. (1) 

Eerste uitgave boYattende oorspronkeltjk 81 portretten^ waiurbg men 
uog een atel van 12 portretten pleegt te voegen, dat in 1761 verscheen 
met den boekdmktitel : Portraiten van vermaarde personadien, dienende 
tot een aanhangsel op de Yaderlandsche Historie. Amat., Is. Tirion 1761. 
In de hierna volgende l^st z\jn z\j met een f gemerkt. — De eerste 
vier deelen dezer uitgaven werden in 1752 herdrukt met de woorden 
„Tweede druk" op den titel. 

h. Hetzelfde wark^ onder denzelfden titel. Tweede druk. 21 dln. 
Amst, Wed. Is. Tirion 1770. 8o. 

Bevat dezelfde platen en (92) portretten. Het portr. van C. van Citters 
ontbr. 

c. Hetzelfde werk, nieuwe (titel) uitgave. 21 dln. Amst., Leid., 
Dordr. en Harling., P. Schouten, J. de Groot, G. Wamars, S. en 
J. Luchtmans, A. en P. Blussé en V. van der Plaats. 1782. 8o. 

Platen en portr. geheel als voren. 

d. Hetzelfde werk, onder denzelfden titel, met bijvoeging van Wa- 
genaars naam, znd. opgave van druk. 21 dln. Amst. J. Allart 
1790-96. 8o. 

Dezelfde platen, waarvan eenige opgesneden, en portr. als voren, met 
bijvoeging van 12 nieuwe, zoodat deze uitgaaf er 105 telt. Deze nieuwe 
portretten z^'n in de lijst met een ^ gemerkt. 

Al deze (106) portretten nu, behalve dat van A. Pauw, zijn door J, 
Houbrdken gegraveerd. Het zijn ongen. borstb , in ovaal, zonder randschr., 
met vierk. randw. en 3 reg. naams-onderschr. en vervaardigd naar ge- 
teekende kopiên door C Pronk, J. 3f. Quinkhard, H. Pothoven ^ A, Sehou* 
man e. a. aan grootere origineelen ontleend. Er bestaan van allo platen 
proefdrukken vóór de letter; op satijn, in 4to. formaat enz. De beste drukken 
met de letter, dragen het adres van Is. Tirion, den uitgever van den 
eersten druk van Wagenaar. Hieronder volgt do Ifjst der portretten, met 
aanduiding van deel en blz., alwaar zij kunnen worden ingevoegd. Aarsens, Gom. v.. 


IX 272 


Cats, Jac., 


Xn 198 


— Fr. V., 


X 322 


Citters, Am. v., 


XV 60 


Albertus v. Oostenrjjk. 


• X 421 


Citters, Csp. v., f 


XVIIF 1 


Alva, Hertog van, • 


VI 456 


— WiU. V., t 


XX 70 


Bankert, Adr., f 


XiV 288 


Coehoorn, Menno v., 


XVI 294 


Bentinck, WUl., 


XVn 108 


Coligny, Louise de, 


X 406 


Beuningen, Koenr. v., 


XV 204 


Dieu, Dan. de, 


XTX 28 


Bevemingk, H. van, 


XYI 130 


Does, J. V. d.. 


VI 488 


Bicker, Andr., f 


XI 50 


Erasmus, Desid., 


IV 130 


Boisot, Louis v.. 


VI 460 


Ernst Easimir V. Nassan 


.. XI 150 


Borssele, Adr. v., 


XVm 46 


Everteen, Com., t 


XT 206 


— Jan V., 


XX 100 


— Gelein, 


XVI 110 


Buys, P., 


vn 16 


— Jan, 


Xin 210 


— WiU., 


XVII 426 


— Korn , 


Xm 206 (1) Zie Arnolds monografie over Wagenaars ultgSTen In Btbllogr. Adveraarla, UI. 22 Erertoen, Kom., 


XV 894 


Leicester, Bob. Dudley, 
Fagel, Fr., 


XTX 476 


graaf yan. 


Vin 100 


— Pr. Nic, 


XVn 470 


Iiodew\jk,Hert.y . Brunsw. 


XX 882 


— Q-Bp., 


XV 472 


Maalzon, Fr., 


VITT 822 


FilipB n, T. Spanje. * 


IX 16 


Mamix, Phil. y.. 


VIT, 200 


Filips IV, T. Spanje. • 


XI 486 


Maurits, prins y. Oranje. 


VIII 840 


FloriM, Pt, • 


Xn 468 


Meerman, J., 


Xni 278 


Frederik Hendrik y.Oran je. XI 2 


Moor, Joos de, f 


IX 158 


Galen, J. y., 


Xn 238 


Nassau, Willem Pred. y. 


XIU 98 


Gend, WilL Job. t.. 


XIV 24 


— — Lodew.y. 


X 58 


Gilles, Jao., 


XX 46 


— -- Graaf y.. 
Goes, Adr. y. d., 


VI 62 


Veldmaarschalk. 


XI 806 


— Aert y. d., 


VI 294 


Nes, Aerty., • 


xn 468 


GoBlinga, Sioco y., 


XTX 26 


Oldenbameyeld, J. y.. 


IX 450 


Groot, Hg. de, 


X 114 


Pauw, Adr., (dr. P. TanJ/) XH 214 


— Maria yan | 


Bechteren, Ad.Hndr.y. ] 


ILVm 182 


Beigersbergen. * 


X 414 


Beede, God. y.. 


xvn 160 


Groot, Pt. de. 


XIV 382 


BoBsum, Mtn. y., f 


IV 484 


Hasselaer, Gkr. Am., 


XX 334 


Buyter, Mich. de. 


XIV 894 


Hasselaer Kenau Sim., 


t VI 414 


Slingeland, Sim. y., XV lil 462 


Heemskerk, Jac. y., 


IX 254 


Spinola, Ambros., * 


XI 125 


— Car. y.. 


XVU 4 


Steyn, Pt, 


XX 838 


Heim, Ant. y. d., 


XTX 224 


Sweers, Iz., • 


XIV 292 


Hein, Pt, 


XI 63 


Tromp, Oom., 


XVI 150 


Henrik Kasimir y. Nassau, 


— Mrtn. Harpsz., 


xn 242 


Stadb. y. Friesland. 


XI 292 


Verheije, Jac, f 


XVI 1 


Henrik Kasimir y. Nassau, 


Viglius y. Zuichem. 


VI 106 


Sth. y.Gron. en Drenthe. X VI S14 


Wassenaar, Jac. y., 


Xm 144 


Hogerbeets, Bomb., 


X 172 


— yan Obdam 


t 


Hooft, 0. Pzn., f 


X 278 


Unico Will. y., 


XX 22 


Hoornbeek, Is. y.. 


XVlll 234 


Waveren,Ant Oetg.y., 


xn 74 


Hop, Com., 


XVI II 208 


Weede, Eyer. y., 


XV 864 


— Jac., 


XVI 16 


Willem I, yan Oranje. 


VU 586 


Hulst, Abr. y. d., • 


XIM 203 


- n, - - 


xn 120 


Huybert, Pt de. 


XV 214 


-in, - " 


XIV 86 


Huydecoper, J.,t 


xn 96 


-IV, - - 


XX 96 


Isabella, Infante, * 


XI 181 


- V, - - 


XX 448 


Joan Maurits y. Nassau. XV 88 


Witsen, Nic, 


XVI 20 


Johan Willem Friso, 
Witt, Com. de. 


XIV 142 


Prins yan Oranje. 


XVn 406 


— Jac. de, t 


XIV 186 


Kallenberg, Ger., 


XVII 224 


— Joh. do, 


XIV 148 


Karel V, Keizer, • 


V 434 


Witt, Witte Kom. de 


VU 468 


Knuyt, J. de. 


XI 424 


(Zie een 2de Ijjet van 


portr. aan 


Kortenaar, £gb. Meeuws., X 1 11 146 


het eind dezer afdeeliug.) 9 Bijvoegsels en aanmerkingen voor de Vaderlandsche Historie 
van J. Wagenaar, door H. v. W^jn, N. G. Lambrechtsen, A. Mar- 
tini, E. M. Engelberte e. a. 20 stn. 5 dln. Arast., J. Allart 1790— 96. 8o. 

Hierin zfjn de yolg. portretten, allo ongen. borstb. in oy., door D. Vrijdag : 
HeinsiuB, A., XTX Strick de Jonge, Joh. VU 

Meer, Fr. v. d., XX Tocht, Je. y. d.. XHI 

Babenhanpt, C, XIV 23 

10 Bijvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige N a 1 e e- 
zingen .voor de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar, door 
H. van Wön, N. C. Lambrechtsen, A. Martini, J. W. te Water, 
E. M. Engelberts e. a. [Ie Deel]. Amst. J. Allart 1797. 8o. —Idem, 
2e Deel. Amst-, J. Allart 1801. 8o. 

Bevat de portretten, borstb. in ovaal, van: 

Aylva, Hobbe van, Naleez. I 4S4. Door Ir. A, Claessenê, 
Heerman, Ger., Naleez. n 448. Door L. A. Claesaens, 

11 Histoire générale des Pro vinces-Unies etc. Par MM D*** [Dujar- 
din] . . . [etj S*** [Sellius] . . . etc. 8 tom. Paris, chez P. G. Simon 
1757—1770. gr. 4o. — Met ktn., pL en portr. 

Verg. Amold, Bibliogr. Adversaria, Dl. IH, blz. 179. — Deze bewerking en 
vertaling van Wagenaars Yad. hietorie bevat 86 portretten der Graven 
van Holland tot Filips II, borstb. met wapen en 1 reg. Fr. ondersohr., vr^ 
gevolgd naar de folio-serie door P. van Sompel en O. Yissoher; alsmede 
19 stnks van vorsten, geleerden, staatslieden enz. borstb., in ov., of 8kantig 
randw. met 2 reg. Fr. ondersohr. Alle door J. .7. Flipari of F, R. Ingouf 
naar Terschillende konstenaars gegraveerd, onbedrukt en bovenaan gem. 
met het deel- en bladc|jfer, waar z^j geplaatst behooren. In de alpbab. af- 
deeling zullen de afbeeldingen der Graven niet yerder worden vermeld. 

Graven yan Holland naar volgorde der deelen: Dirkl. 
m 


15 


Floris V. 


TH 187 


— n. 
m 


19 


Jan I. 


UI 2S0 


Aamout 
m 


26 


Jan U. 


m 250 


Dirk 111. 


29 


Willem lil. 


m 271 


Dirk IV. 


40 


— IV. 


111 307 


Floris L 


46 


Margaretha. 


in 320 


Dirk V. 


51 


Willem V. 


m 881 


Geertmida 


V. Saksen. 
52 


Albrecht. 


m 862 


Bobbert de Vries. 


m 


54 


Willem VI. 


111378 


Godevaert. 


• 


m 


56 


Jacoba v. Beieren. 


m 899 


Floris n. 
m 


66 


Jan V. Beieren. 


in406 


Dirk VI. 
11 r 


75 


Filips de Goede. 


IV 7 


Floris liL 
III 


91 


Karel de Stoute. 


IV 101 


Dirk Vn. 
1 1 r 109 


Maria v. Bourgondië. 


IV 165 


Ada. 
111 119 


Maximiliaan. 


IV 180 


WiUem I. 
UI 128 


Filips de Schoone. 


IV 199 


Floris IV. 
in 147 


Karel V. 


IV 295 


WUlem U. 
m 160 


Filips n. 


V 7 
Lijst der overige portre 


ttten in alphab. volgorde: 
Aarssens v. 


Sommels- 


Boisot, Lodew., 


V 308 


dök, 0., 
Vn443 
Buis, Paulus, 


V 249 24 Erismiu, Desid., lY 686 

PUipa IV ▼. Spanje. VI 871 (1) 
FiUps V — Vn 478 (2) 

Fred. Hendr. y. Oranje Vil 523 
Ooes, Aert Tan der, IV 408 
— Adr. — — rv 605 
Leice8ter3ob.Dadley V., VI 71 
Hamix, Fü. yan, V 250 

Hanrits y. Oranje. VI 75 Nassau, Willem Lode- 

wijk van, VI 278 

Nassau, Joan Manrits 

van Vin Z29 

Oldenbameveld, J. van, Vu 441 
Panw, Adr.. Vm 11 

Viglius V. Zuichem v. 

Aytta. IV 612 

Willem I V. Oranje. V 67 

— n V. Oranje. VDI 76 12 [Loosjes Az. (P.)J Vaderlandsche historie, vervattende de geschie- 
denissen der Vereenigde Nederlanden, uit de geloofwaardigste schry- 
vers ... zamengesteld. Ten onmiddel, vervolge van Wagenaars 
Historie. 3 dln. Amst., J. Allart 1788—89. 8o. 

Het platen en 5 portretten ; de laatstgen. alle ongen. borstb., in vier- 
kant Igstwerk met eenig b|jwerk, naar B. Pothoven, A. Delfoê en 71 P. 
C H€Mg door B. Vinkelea. 

Anna, Oonvern. der Vereenigde Nederlanden. I 18 

Bleiswtjk, P. van, m 284 

Varia Lonisa van Hessen-EasseL II 878 

Nassan-Weilbnrg, O. Ghr. van, II 82 

Stolp, J., I 108 

13 a, [Loosjes Az. (P.),] Vaderlandsche historie, vervattende de ge- 
schiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der 
Noord- Amerikaansche onlusten, enz .... tot den tegenwoordigen 
Hjd .... Ten vervolge van Wagenaars Historie. 48 dln. Amst., 
J. Allart, 1786-1811. 8o. 

Uet platen en 99 portretten, alle op gen. borstb., in vierkant Ifjst- 
vrerk of in ovaal, door B, Vinkeleê, — De eerste drie deelen zQn in 1790 
herdrukt met b^voeging van de woorden „Tweede drok". 

b. Hetzelfde werk, met denzelfden titel, met bqvoeging van „Derde 
druk." 48 dln. Amst, J. Allart 1797—1811. 8o. 

Dezelfde platen, gedeeltel^'k opgesneden en portretten als in de voor- 
gaande uitgaaf. 

c. Republiek (De) der Vereenigde Nederlanden zinds de Noord- 
Amerikaansche onlusten. 47 dln. [en 1 dl. register?] Amst, J. Al- 
lart 1788-1811. 8o. 

G-eheel hetzelfde werk als het Vervolg op Wagenaar, onder anderen 
titel, met dezelfde platen en portretten. (1) De plaat got.: VI lère page. 

(3) Op de plsat verkeerd genoemd Filips IV en get: VI lire page. 25 LQst der portretten in het Yerrolg op Wagenaar, waaryan de met 
een * gemerkte niet in de alphab. afdeeling beschreTen worden. / Adame, John, * lY 84 

Aeneae, H., ' XLII 66 

Angereao. * XLIH 16 

AylyaySiocoDonwesv., XTTT 188 
Bacot, O. J. G., XXTI 70 

Bentinck, W.G.F. graaf, XX 230 
Berckel, £. F. van, n 422 

Berokel, P. J. van, V 192 

Berkhey,J.LeFrancqT. XLYI 256 
BenmonYille. * XXXVI 16 

Beyma, Gt. Lamb. v., XIII 106 
Bicker, J. Bern., XI 164 

Blaanw, J., XX 424 

Blok, F. G., Vni 24 

Boetzelaar, G. van, XXVI 40 
Bondt, N., XXV 202 

BoBoh, Jer. de, XLIV 212 

Braam, Jo Pt. v., IX 182 

Branger, J., XXXVII 8 

Bnmings, G., XIV 283 

Bmnawtjk, Hertog y., XV 186 
Oamper, Pt., XIX 10 

Canter Gamerling, D. J., XIV 858 
Capelien, A. Ph. ▼. d., VII 88 
Oapellen, J. Dk. y. d., I 296 

Oapellen, B. J. y. d., m 60 
Catharina n y. Bnaland * n 854 
Craa, H. C, XXXVI 268 

Daendels, H. W., XXIX 10 

Ermerins, Jo., XVHI 894 

FrederikyanOranJe,pr.,XXVI 184 
Genna, H. yau, XXTV 300 

Genne, 8. J. yan, XXXm 250 
Geyem, PI., XXXI 82 

Gordon, O. D., XVII 858 

Gondoeyer, Is. y., XIV 824 

Greye, E. J., XXXVm 86 

Gojot, H. D., XXIV 262 

Gtjzelaar, Gom. de, IV 266 

Hahn, J. G. H., XXIX 818 

Hall, M. G. y., XXXV 284 

Hamelayeld, IJ. y., XXI 182 

Hooff, J. F. E. y., XL 160 

Hooft, Hndr., XV 340 

Hoyens, Knr., XXXII 198 

Hnlahoff, A., XXXIU 258 

Kasteele, P. L. y. d., V 66 

Kinabergen, J. H. yan, IX 350 Lambreohtsen, N. C, XTTT 272 
Lange, Gom. J. de, yan 

Wijngaarden, X 182 

Lennep, G. y., XLH 168 

Loosjes Pz., A., XXXVm 26 
LootB, G., Xl^rV 214 

Lublink de Jonge, J., XXXV 90 
Lnyken, J. G., X 66 

Marck, F. A. y. d., VI 366 

Marcus, P. J., XXVIII 40 

Martinet, J. F., XXXm 278 

Martini, Ant, XTV 10 

Merken, L. W. y., XXHI 42 

Meyer, Gap., XXXI 66 

Middorigh, H., XXXIX 116 

Miat, J. A. de, XXXVII 170 

Moreao. • XXXVI 104 

Nienwenhoizen, J., XLVII 178 
Nieuwland, Pt, XXVUI 168 

Ockerse, W. A., XXXIX 212 

Pallandt, A. W. y., tot 

Zoithem, vm 54 

Paatenr, J. D., XXX 116 

Panlua, Pt, IX 276 

Pichegm, Gener., • XXVin 70 
Pons, B. M., XXn 144 

Ptjman, G. J., XXI 270 

Papers, P., XXXIV 206 

Bendorp, J., XXV 208 

EnhnkenioB, D., XL 272 

Etjaael, Alb. t., XI 266 

Schimmelpenninck,B.J.,XXXV 42 
Sohnltens, H. A., XXVI 364 

Spiegel, L. P. y. d., XXVII 22 
Btyi, Sm., XXXV 92 

Swinden, J. H. y., XL 286 

Temminck, Egb. de Vrtf, IV 74 
Tonlon, M. y., XVI 296 

Treslong, J.A.yJBloiB y., XUn 40 
Veen, J. Nnhout y. d., XLIII 816 
Vergennes, Gh.Grayiende,*YI 64 
Visacher, G. W., IV 360 

Vitringa, J. L., XLn 147 

Voorda, Bayioa, XX 276 

Vreede, P., XXXVHI 160 

Washington, G., * I 50 

WUde, G. Hndr. de, XVU 216 
Winter, J. W. de, XXXn 314 26 Wiseliiu Ipsz., 8., XXXn 46 
Wltt, J. de, XXIV 208 

Wtjn, Hndr. v., VI lU 

York, Fr. Hertog ▼ , • XLI 224 
Zeebergh, Adr. y., V 24 Zontman, J. A., ni 806 

ZuylenvJïieTeldt,G.W.v., XII 230 
Zaylenv.Niereldt, J.H.T., XII 142 
Zwyndregt, Leon. t., Vm 382 14 Stuart (Mart.) — Vaderlandsche historie, vervattende de geschie- 
denissen der Vereen. Nederlanden, van de vestiging van het erfstad- 
houderschap in de mannel. en vrouwel. linie tot aan 's lands ver- 
lossing uit de inlijving in het Fransche keizerr^'k. Door Mart. Stuart. 
Dl. I— IV. Arasterdam 1821—26. 8o. Niet yerder Terschenen. — Bevat 15 portretten, aUe borstb., in ovaal, 
zonder randw., met 2 of meer reg. cara. HoU. onderschrift Tan naam enz. 
Naar oorspronkel^ke scbiidertjen gegraveerd door W, r. Senuê. 8vo. Onbedr. 
Anna, prinses dooair, ran Oranje-Nassan. Naar H. Pothoven. 
Bentinck, Will. gr., Heer v. Bhoon en Pendr. Naar J. E. Liotard. 
Berckel, E. F. van, znd. nm. y. schilder. 
Bleiswjjk, P. yan. Naar J. E, Liotard, 
Capellen, J. D. yan der, Naar J, A, Kaldenbaeh, 
Caroline, prinses van Oranje-Nassan. Naar ff. Pothoven, 
Dnyst y. Voorhout, Maria, yronwe yan Benswoade. Geteek door 

Jonxis naar een oorspronkeiyke schilder^. 
Kinsbergen, J. H. yan, znd. nm. y. schilder. 
Maria Louisa yan Hessen — ^Kassei. 
Nassan-Weilberg, Oarel Ghrist. y., Naar T, P. C, Haag, 
Oorthnis, Oer., znd. nm. v. schilder. 
Bendorp, Joach., Naar TUiehbein, 

Wilhelmina Frederika Sophia, prinses y. Oranje. Naar Tiaehhein, 
WiUem V, Prins. Naar Tischbein, 
Zoatman, J. Am., Naar de la Croix, I 


84 


III 


28 


lU 


508 


m 


108 


III 


286 


n 


20 


I 


148 


IV 


254 


n 


248 


n 


148 


IV 


232 


m 


154 


u 


448 


n 


270 


IV 


250 15 Bosscha (H.) — Geschiedenis der staats-om wenteling, voorgevallen 
in Nederland in het j. 1813, door H. Bosscha. 4 stn. 2 dln. Amster- 
dam 1814—17. 8o. 

I (1). Boekdmktitel, yoorafgegaan door een plaatdmktitel naar J. Smies 
door J, E, Mareu9\ Opdracht en Voorbericht blz. I— XVI; Tekst gennm- 
merd 1—246 ; Plaats-aanw^jzing der af b. 1 blz. ong. ; Aanteek. en btJL 
gen. 1 — 86. 

I (2). Boekdmktitel ; Voorbericht blz. IH— VI ; Tekst blz. 1—279; 
Plaatsaan wy zing yoor de afb. 1 blz. ong. 

n (3). Boekdruktitel ; Voorbericht bhs. m, IV ; Tekst en btjl. gen. 1—323. 

II (4). Boekdmktitel; Lijst der inteekenaren, blz. I— XVI; Aanhangsel 
en bladwijzer, blz. 1—139 ; Berigt aan den binder 1 ong. blz. 

Hierin 1 1 portretten yan Nedcrl. yorsten en bewerkers der omwenteling 
yan 1813 ; alle boratb., in oyaal, met yierk. randw. en naamsondorschr. 
Naar H. W, Canpari ad yivum 1814 door J, E, Marcuê. Onbedmkt. 27 Brienen Tan Bamenu, G. O. 

B. B. TMi, IV 1 

Ohangnion, F. D, UI 

Dayn T. Maasdam, F. Tan der, I 152 
FrederikaLonise WUheliii.Koxi. III 1 

Frederik, prins der NederL m 828 

Hogendorp, Q. K. van, I 92 Eemper, J. M., II 161 

Limburg Btimm, Leop. van, I 142 
Scholten, Fannios, II 26 

Willem I, Koning. I 1 

Willem Frederik Earel, 
Kroonprins. m 184 16 Arend (J. P.) — Algemeène Geschiedenis des vaderlands van de 
vroegste tqden tot op heden, door J. P. Arend; achtereenvolgens 
voortgezet door O. van Rees en W. fe. Brill, thans door J. van Vloten • 
4dbi. 13stn. Met pi., krtn. en portr. Amsterdam [Leiden] en Haar- 
lem 1841—79. gr. 8o. 

Bovenstaand is de algemeene titel voor aUe dln.; het vierde deel, 
bewerkt door J. v. Vloten, heeft evenwel den btJEonderen titel: Geschiedenis 
van Nederlands Volk en staaf sedert hnn vr^jverklaring in 1648. 

De hierin voorkomende portretten ztjn alle kopieën van ondere gra- 
vures; borstb., in ovaal met vierk. randw., met of zonder wapen en 1 ik 2 
reg. kap. HolL ondersohr. Uitgezonderd een viertal lithographiên van 
Emrik en Binger, voorkomende in het laatste stnk, z\jn ze alle op staal 
gegraveerd door J. W. Eaiser, J. F. O. Beckleben. O. L. van Kesteren 
en O. Ed. TanreL Bedoelde lithographiên zQn borstb., in versierd ovaal, 
md. randw., met 6 reg. vers van Norel. ZQ worden niet in de alphab. 
afdeeling beschreven. Aarschot, Fr. v. Croy, hertog v., Il 

Aerssen, Oom. van, m 

— Frans van, m 

Albrecht van Saksen. n 

Alva, Hertog van, n 

AnJOQ, Fr., hertog van, n 

Anna van Oostenrijk. IV 

Aremberg, FiL van, m 

Arminiixs, Jo., HE 

Bardes, WiU., Il 

Berek, Nic, m 

Berg, Hndr. van den, m 

Bergagne, Jos. de, m 

Beukelsz., Jan, n 

Beoningen, Ooenr. van, IV 

Beveren, Oom. van, Hl 

Bevemingh, H. van. IV 

Bioker, Andr., m 

Blois van Treslong, W., n 

Bogerman, Joh., Hl 

Boonen Jac., JTT 

Bossn, Max. van, H 

Bonillon, F. H. de la Toor 

d'Auvergne, Hertog van, III 

Braoamonte y Oazman, Osp. de, m 6 


216 


2 


252 


2 


515 


3 


506 


4 


490 


6 


442 


1 


76 


4 


615 


2 


417 


6 


250 


8 


99 


2 


604 


6 


758 


3 


629 


1 


838 


5 


9 


1 


376 


4 


221 


5 


172 


2 


795 


4 


646 


6 


284 


5 


875 


5 


612 1 Door C Ed, Taureh 

Door J. F, C BeelOeben, 

Door C, Ed, Taurel, 
Door C. L, V, Kesteren. 

Door J, F. C, Beckleben, 
Door C. Ed, Taurel, 

Door J. F, C, Beckleben, 

Door C, L. V, Kesteren, 
Door J, F. C, Beckleben. 
Door C. L, V, Kesteren, 
Door J, F, C, Beckleben, 
Door C, Kd. Taurel, 
Door J, F, C, Beckleben, 

Door C, Ed, Taurel 
Door J, F. C, Beckleben, 28 Brederode, H tui, 


n 


4 


482 


— Joh. Wolf. van, 


m 


4 


898 


Bmn, Ant, 


IV 


1 


80 


Backingham, Hertog yan, 


m 


4 


831 


Barch, Alb. Ooenr., 


111 


4 


529 


— Je. V. d., 


lU 


5 


750 


Bugs, Panlnfl, 


n 


6 


180 


Oamphaljeen, D. B., 


TH 


3 


884 


Capellen, Alex. y. d., 


111 


6 


56 


Garleton, Dudley, 


m 


9 


602 


Oats, Jao., 


m 


4 


198 


Ohristiaan yan BraiiBwtJk. 


m 


8 


820 


Cittera, Aam. y., 


IV 


2 


269 


Clant, Adr., 


UI 


5 


768 


Clarges, Gill. de, 


ni 


8 


72 


Goehoom, Menno yan, 


IV 


3 


570 


Goornliert, Dk. Volk., 


UI 


1 


197 


Coligny, Lonise de, 


m 


a 


525 


Cromwell, Oliyier, 


IV 


I 


244 


D'Ayanx, Cl. Mesmo, 


m 


6 


88 


D'Estrades, Gdfr., 


111 


5 


188 


Dirkaz., Oom., 


n 


6 


9 


Does, J. yan der, 


n 


5 


886 


Donia, Fr. yan. 


111 


5 


461 


Doreslaer, Iz., 


IV 


1 


84 


Dorp, Fil. yan. 


ïir 


4 


825 


Edzard ü. 


n 


8 


574 


Egmond, Lam. yan, 


II 


4 


68 


Episcopins, Sim., 


in 


2 


497 


Ernst yan OoBtenrjjk. 


m 


1 


477 


Eyertsen, Jan, 


in 


5 


8 


Fagel, Csp., 


IV 


2 


293 


Ferdinand yan Oostenrijk. 


III 


5 


864 


Filips yan Bonrgondie. 


n 


2 


518 


— de Schoone. 


u 


8 


284 


— U. 


n 


4 


52 


— Willem yan Oranje. 


III 


1 


470 


Florisz, Pt., 


IV 


1 


548 


Frederik Hendrik yan Oranje. 


m 


8 


503 


— Wilh. yan Brandenborg. 


, m 


6 


644 


Friso, Johan Willem, 


IV 


2 


921 


Galen, Christ. B. yan. 


IV 


1 


740 


Gent, Barth. yan. 


111 


5 


422 


Goes, Aert yan der, 


n 


4 


12 


Gomanis, Fr., 


ra 


2 


418 


Goslinga, Sicco yan, 


IV 


2 


868 


Granyelle, Kard., 


li 


4 


152 


Graswinckel, Dk., 


m 


5 


8 


Greyincfaoyen, Ne, 


III 


8 


154 


Grobbendonk, Ant. yan. 


m 


4 


382 


Groot, Hugo de, 


m 


2 


672 Door J, F, C, ReekUbett, Door C. Ed. Taurel. ] ] 
) Door J. F. C. BeeUeben, Door a Ed. Taurel. 
Door C Zr. 9. KeaUren, 
Door J. F. C. RecJdéhen. 
Door C L, V. Kesteren. 
Door C Ed. Taurtl. Door J. F. C. Reekleben, } Door C. Ed. Taurel. 

Door J. F. C. RetMeben. 
Door C. L. V, KeêUren. 
Door C. Ed. TaureL 

Door J. W. KaUer, 
Door J. F. C. ReeHêhen. 
Door C. Ed. Taurel. 

Door J. F. C. Reekleheu. 
Door J. W. KaiBer. 

Door J. F. C'ReehUben. 

Door C. Ed. Taurel. 
Znd. nm. y. gray. 
Door C. Ed. Taurel. 
Door J. F. C. Reeklehen. 
Lith. y. Emrik dtBinger. 
Door C. L. V. KeHeren. 
Door J. F. C. Recklebeti. 
Door J. W. Kaiêer. 
Door J. F. C. BeékUbeu. 
Lith. y. Emrik df Bingtr. 
Door J. W, Kaiêer. 

Door J. F. C. Reekïeben. 29 Oroot, P. de, 


IV 


2 


165 


HirUing, Dn. de, 


m 


8 


108 


Hasaelaur, Eenan Sim., 


n 


5 


246 


— H. Birkez., 


n 


6 


278 


Heemskerk, Jo., 


lil 


2 


240 


Hein, Piet Ptoz., 


iir 


4 


861 


HendrikBZ., Lambr., 


111 


8 


639 


Heinsine, Ant., 


IV 


2 


788 


Hogerbeete, Bmb., 


m 


2 


767 


Hohenlo, FiL Tan, 


n 


6 


890 


Hommins, Fesi, 


m 


2 


658 


Hoorne, Fil. yan. 


n 


4 


88 


Hopi>ern8, Joachim, 


n 


4 


156 


Isabella Clara Eogenia. 


III 


4 


781 


Jacoba van Beieren. 


n 


2 


624 


Jan van Beieren. 


n 


2 


494 


— Tan OoBtenrtJk. 


n 


6 


270 


Jeannin, Pierre, 


III 


2 


268 


Joachimi, Alb., 


111 


3 


401 


Karel de Stoute. 


n 


8 


60 


— van Egmond. 


u 


8 


662 


— n van Engeland. 


IV 


1 


572 


— n van Spanje. 


IV 


2 


701 


— V. 


n 


8 


678 


Knayt, Joh. de, 


ITT 


4 


810 


Koen, J. Pt., 


lU 


2 


596 


Eortenaar, Egb. Meenw., 


TV 


1 


728 


Labadie, J. de. 


IV 


1 


864 


Leicester, Bob. Dndley, gr. yan. 


in 


1 


162 


Leoninns, Elb., 


u 


6 


114 


Lier, Willem yan, heer y. Oosterw. 


m 


4 


492 


Lodewffk XIV. 


IV 


1 


178 


Loncq, Hendrik, 


III 


4 


459 


MaalBon, Fr., 


m 


1 


898 


Kansfeldt, P. E. yan, 


n 


6 


130 


Xargaretha yan Oostenr^k. 


n 


8 


612 


— • yan Parma. 


n 


4 


92 


Xaria yan Boorgondié. 


n 


8 


62 


— yan Engel. 


m 


5 


862 


— yan York. 


IV 


2 


448 


— Lonisa, prins. wed.y.Orai^e 


1. IV 


2 


922 


Mamix, Fil, 


n 


5 


198 


Kathenesse, Adr. yan, 


in 


8 


51 


Xauriis yan Oranje. 


UI 


1 


480 


Maximiliaan I. 


n 


8 


298 


ICazarin, Kard., 


in 


5 


428 


Maria de Medicis. 


TTI 


6 


117 


Hela, Fr. de, 


m 


6 


89 


Mendoza, Fr. de, 


m 


2 


150 


Honk, Qeorge, 


IV 


1 


566 


Monterey, Oraaf de. 


IV 


1 


905 I 

) Door C, Ed, Taura, 

Door J, F, C, RêckUbm, 
Door C, Ed, Taurél. 

Door J. F, C, BeckUben. 

Door r. Ed. Taurél, 
Door J. F, C, Rêcklebtn» 
Door J, W. Kaiêer, 
Door C. Ed. TaureiL 
Door J. F, C. ReMêben, 

Door J. W. KaUer. 
Door a Ed. Taureh 

Door J. F. C. Beekleben. 

Door J. W, Kaiêer. 
Door C. L. V. Kesteren. 
Door C Ed. Taurél. 

Door J. F. a EeeJOeben. 

Znd. nm. y. gray. 
Door C. L. V. Kegteren. 
Door J. F. C. Beekleben. 
Door C. Ed. Taurei. 

Door r. L. V. Keêteren. Door J. F. C. BêckMtêm, 

Door J, W. Ediser. 

Door J. F. C. BeekUhm, 

Lith. [naar P. .SeAtffiik.] 
Lith. y. EmrÜc dt Binger, 
Door C. Ed. Taureh 
Door C. L, V. KêHeren, 
Door J. F. C. Beekleben, 

Door J. F. r. Btekleben. Door C. L. V. Ketteren. 30 Myle, Oom. v. d., 
Nassaa, Adolf van, 

— Ernst Gas. Tan, 

— Hendrik Gas. ran, 

— Jan van, 

— Joh. Manr. ran, 

— Jnst van, 

— Led. van, 
~ WiU. Fred. van, 

— Will. Lod. van, 

— Laleok, Willem, 

— Siegen Jan III van, 
Nes, Aert van, 

Nienwenaar, Ad. van Meors en, 
Oldeubameveldt, J. v., 
Pallandt, Floris v., Heer v. Oalemb. III 
Parmai Alex. Farnese v.. 
Pauw, Adr., 

— Bein., 
Peter, Czaar, 
P^'naoker, Oom., 
Babenhanpt, Garl, 
Beael, Lanr., 
Beede^ God. van, 
Beqnesens, Lod. de, 
Bichelien, Eard. de, 
Bipperda, WiU. v., 
BoBsem, Mrt v., 
Bovenins, Phil., 
Bapert v. d. Paltz. 
Boychaver, No., 
Sohomberg, Fred. v., 
Servient, Abel, gr. de la Boche, 
Sidney, Fil., 
Solms, Amalia v., 
Sonoy, Dk., 
Spinoza, Bar. de, 
Texnple, W., 
Tilly, Qraaï v.. 
Tromp, Hrt. Harp., 
Tnyll V. Serooskerke, H., 
Uytenbogaert, Job., 
Yerdogo, Fr., 
Yiglins V. Zoichem. 
Yorstiiu, Oonr., 
Waardenburg, Theod. t., 
Wael, A. v.de. Heer v JCoersbergen. m 
Walaeos, Ant, 
Waldeck, Qeorge Fred. v., 
Wallis, Prins van, 
Werff, P. A. V. d., m 


3 


631 


n 


5 


86 


lil 


2 


222 


lil 


4 


756 


n 


6 


400 


in 


5 


46 


m 


4 


68 


n 


6 


866 


m 


6 


246 


m 


1 


68 


TH 


4 


96 


m 


4 


888 


IV 


1 


784 


m 


1 


405 


in 


1 


188 


III 


8 


32 


n 


6 


236 


in 


4 


758 


IIT 


8 


87 


IV 


2 


668 


m 


8 


726 


IV 


2 


30 


lU 


4 


818 


m 


6 


793 


n 


6 


490 


m 


4 


81 


lU 


5 


268 


II 


8 


678 


m 


5 


819 


IV 


1 


770 


n 


6 


280 


IV 


2 


627 


IV 


1 


76 


TH 


1 


216 


in 


4 


46 


n 


6 


186 


IV 


2 1099 


IV 


1 


828 


m 


4 


681 


ra 


4 


821 


m 


8 


675 


m 


2 


471 


in 


1 


6 


n 


6 


18 


ra 


2 


482 


ra 


4 


647 


TH 


8 


287 


m 


8 


221 


IV 


2 


195 


IV 


2 


481 


n 


5 


402 Boor C, Ed, Taurü. 

Door J, F. C. Sêckleben, 

Door ^. Zr. v.KeêUreti. 
Door Wm, SUéUnk. Door J, F. C, Btdldêhen, Door C. Ed. Taurèi. 

Door J. F. C, ReeldêbeH 

Lith. znd. nm. v. grav. 
Door't/. F, C BecklebéH. 
Door C Bd. Taurei. Door J. F. a BeelOeben, Door C. L, V, KèêUrêH, 
Door a Ed. Taurel, 
Lith.bö EmrikétBinger. 
Door C. L» V, KettervH 
Door J, F, C. B^ddêbm, 
Door C. L, V. JSjuUren, 
Door C. Ed. Taura. 
Lith. znd. nm. v. grav. 

Door J, F. C. Bfddeben. 

Door C Ed, Taurel, 
Door J. F. C. Bêddebem. 
Door C. Ed, TaureU 

Door J. F, C, BsekUhen. 

Door C. L, V, KetUref^ 
Door C. Bd. Taurd. 
Lith. naar G. Kneller. 
Door C. Bd. Taurel. 31 WiUem U, 
m 


5 


— I V. Or. 
II 


5 


Wii-tz, PauL, 
IV 


2 


Witt, Jo. de, 
IV 


1 


— Corn. de. 
IV 


1 


— Jan de, 


« 


IV 


1 


— Witte Corn. 


de, 


m 


6 433 > 

188 ^ ï^oor '^' ^' Cl Rechlében. 

36 Door C L. v. Resteren, 
129 

822 
844 
127 Door J, F, C. BeckUben, 17 [Meteren (E. van)] Hlstoria oder eigentliche vnd warhafïte 
Befchreibung [sic] aller Kriegshandel vnnd Gedenckwürdigen Ge- 
schichten, so sich in Niderteutschland, auch beygelegenen vnd an- 
dern örtern, Franckreich, Engelandt, Teutschlandt, Hispanien, Ita- 
lien, U.S.W. zugetragen haben vnter der Regierung Keysers Garoli 
des V. vnnd Philippi II . . . Alles . . . fürnemlich die Niderlaudische 
Sachen beschrieben ... Durch Eman. Meteranum Sampt ... aller 
Gubemalom Bildnisse ... in Kupffer aus-gestochen vnnd geschnit- 
ten. Getruckt im Jar 1596. [Aan het eind: Gedröckt zuHamburgk, 
In Verlegung Fran^ois van Dortt 1596]. fol. (1) 

Iste Dnitache oitgaye, znd. yoorkennis van den Schrijver. Zie Oraesse, 
Tré6orIV,506. — Kene nitgave van hetzelfde jaar, te Neurenberg gedrokt 
volgens Fr. Maller, Beschr. van Nederl. Historiepl. Dl I, blz. 40, is nergens 
elders vermeld. Waarsch^jnl^k draagt een aantal exemplaren van boven, 
genoemden dmk het adres van een Neorenbergsohen uitgever, evenals 
b|j latere edities van dit werk meermalen een dubbel adres in hetzelfde 
jaar van uitgave zal worden aangetroffen. 

Plaatdruktitel met bovenst, inschrift in boekdr.; landkaart „Descriptio 
Germaniae inferioris'*; Tekst, met inbegrip der voorrede, gen. 1 — 88, 
41 — 674, loopende tot het jaar 1595 ; Begister 11 ongeiL blz.; laatste blz. 
wit. Op de voorL bladz^' het adres van den drukker. 

Een gedeelte van deze uitgave schijnt zonder register (en derhalve 
ook zonder naam van uitgever) in den handel te zgn gebracht, gelijk op 
te midden is uit de exemplaren der Bibliotheoa Thysiana te Leiden, Kon. 
Bibl. inden Haag en Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, waaraan bQ. 
alle het register ontbreekt, ofschoon de tekst letterlek hetzelfde is. Alleen 
de portretten zqu minder frisch van afdruk. 

18 [Meteren (E. van)] — Historia oder eigentliche und warhafite Be- 
schreibung allerfürnehmen Kriegshandel, gedenckwürdigen Geschlch- 
ten vnd Thaten, so sich in Niederteutschland . . . zugetragen haben. 
Alles mit sonderm fleisz . . . beschrieben u.s.w. Durch Eman. Me- 
teranum, sampt einer . . . Gharten, vnd aller Gubematom Bildt- 
nussen u.s.w. Jetzo wider auffs new aussgangen . . . Im Jahr 1597. 
Gum gratia & Privilegio. fol. 

2de Duitsche uitgave, eveneens buiten weten van den auteur versohenen. 
Plaatdruktitel en landkaart als van No. 17; Tekst gen. 1—641, loopende 
tot Augustus 1596. 1) Verff. wat den tekst der verschillende uitgaven betreft. Prof. B. Fmin, Over de 
verschillende uitgaven van B. v. Meteren's Historiën in: BQdr. voor vaderl. geschied- en 
oudbeidk. N. B. IV, waar evenwel slechts van enkele nltgaven gewag gemaakt wordt. 32 

Deze eerste en tweede Dnitsche nitgaye beyatten ieder 14 portretten, 
alle boratb., in ov., met Lat. randsoh. van naam enz., gedmkt in No. 17 op 
een dubbele, in No. 18 op een enkele ongen. bladz., keerztj ^^^ Dnitaehen 
tekst, znd. nm. v. grav. — Dezelfde portretten, uitgezonderd dat van 
Maria Stuart, komen voor in Hogenbergs Historieprentwerk, beschreren 
in het bovengenoemde boek van F. Huiler, Dl. I, blz. 89 en v.v. 

19 [Meieren (E. van)] — Historia Belgica nostri potissimTm temporis 
Belgii svb qvatvor Burgundis Sc totidem Avstriacis principibus con- 
iunctionem Sc gubemationem breuiter. Tvrbas avtem, bella et 
mvtationes tempore regis Philippi, Caroli V Gaesaris filü, ad an- 
num vsque 1598 . . . conscripta ^ a E. Meterano Belga. Gum gra- 
tia el privilegio [1598]. fol. 

Eerste Lat. uitgave. — Dezelfde plaatdruktitel als voor No. 17; Praefatio 
6 ongen. blz.; dez. landkaart als in No. 17; Tekst gen. pi. 1 — 628, loopende 
van 1869 tot en met 1597 ; de laatste blz. wit. Voorts dezelfde H por- 
tretten als in No. 17 en 18, met btfvoeging van : Filips de Stoute, Jan 
zonder Vrees, Filips de Goede, Earel de Stoute, Maximiliaan I en ]£aria 
van Bourgondiër twee aan twee boven elka&r, in kleinere medaillons met 
Lat. randschr. van naam; eindel^k Filips de Schoone en Elisabetb van 
Engeland, even groot als de 14 overige portretten. Alle z^n ongen. op 
1 bladz^de gedrukt en met Lat tekst op de keerz^. Op het portret van 
Haria Stuart is evenals in No. 18 in de benedenhoeken haar terecht- 
stelling b^gegraveerd. 

Vergelijkende l^jst der portretten in de Duitsohe uitgaven van 1596 en 
1597, de Lat. van 1598 en Hogenbergs Historieprentwerk, (v. = verso.) 

Hogenb. D. 1596. D. 1697. L. 1698. 

No. 


Bi. 


BI. 


BI. 


Alva, Hertog van, 


107 


78/79 


75 


64 


Anjou, Frans van, 


920 


864/65 


845 V. 


821 V. 


Elisabeth van Engeland. 


90 


— 


470 


428 V. 


Ernst van Oostenrijk. 


316 


628/29 


622 


560 


Filips de Stoute van Bourgondiê. 


— 


— 


— 


1 V. 


Filips de Goede van Bourgondiê. 


— 


— 


— 


2 V. 


FUips n aet. 69. 


11 


16/17 


15 V. 


12 V. 


Filips I de Sohoone. 


— 


— 


— 


7 


Jan zonder Vrees. 


— 


— 


— 


1 V. 


Jan van Oostenrijk. 


171 


182/83 


176 


182 V. 


Earel de Stoute. 


— 
— 


2 V. 


Karel V. 


8 


Titel V. 


Titel V. 


9 


Leycester, Bob. Dudley van, 


253 


454/65 


484 


491 V. 


Margaretha van Parma. 


99 


42/43 


40 


88 V. 


Maria van Bourgondiê. 


— 


— 


— 


4 


Maria Stuart 


— 


481/82 


461 


410 V. 


Matthias van Oostenr^k. 


184 


236/37 


226 V. 


202 V. 


Maurits van Oranje. 


298 


566/57 


533 V. 


468 V. 


Maximiliaan L 


— 


— 


— 


4 


Parma, Alezander Famese van 


202 


268/69 


265 


186 


Bequesens, Lod. de, 


188 


110/11 


104 


181 


Willem van Oranje. 


116 


212/18 


141 V. 


852 V. 33 

30 Heteren (E. van) — Memorien der Belgische ofte Nederlantsche 
historie, van onsen t^den. Inhoudende hoe de Nederlanden aenden 
anderen ghehecht, ende aen Spaengien ghecomen z^n : Met de oor- 
saken der inlantsche beroerten . . . Meest onder de regeeringe van 
Philippus II ... tot ^ . . den wtgaenden Jare 1598. Verciert met 
een caerte . . . ende aller regeerders af beeldinghe in coper ghe- 
sneden. Beschreven door Eman. van Meteren, enz. Tot Delf, Ghe- 
druct by J. C. Vennecool 1599. Met priyilegie voor 8 jaren. fol. 

Eerste HoUandsche en door den antenr erkende en verbeterde ni^ave. — 
Plaatdmktitel met bovenst, inschrift in boekdr.; keerz. een Lat. octostichon 
van O. ütenhovins op den schqjver, waaronder Btatenpriyüegie; Voor- 
reden 4 ongen. bis.; Lat. en HoU. lof verzen van P. Menüa, P. H. Hom, 
T. Y. Horn, O. Taemsaon van Hoom en I. Jorisz. van der Swene, 6 
ongen. blz.; Oorte besobr. van de 17 Prov. 2 ongen. blz. bedrukt met de 
kaart; Tekst gen. fol. 1 — &83; Register 12 ongen. blz. 

Hierin bevinden zich 16 ongen. portretten, z^'nde verkleinde, omge- 
keerde en slechte kopieën van de afbeeldingen in No. 17 — 19. Alle borstb . 
in ov.; met Lat. randschr. y. naam, op een geheele bladz^ gedrnkt, met 
Holl. tekst op de keerzij en znd. naam van grav. Zg komen in geen 
andere editie meer voor. Het zgn de volgende : Earel Y blz. 8; Tilips II 
blz. 9; Maria Staart onbedr. blz. 10*; Margaretha v. Parma blz. 19; Alva 
blz. 87; Bequesens blz. 72 v.; Jan y. Oostenrijk blz. 91 v.; Willem v. 
Oranje blz. 108; Matthias v. Oostenryk blz. 119 v.; Alexander Famesey. 
Parma blz. 141; Frans v. Anjon blz. 192; Elisabeth v. fingeland blz. 233 v.: 
Bob. Dudley v. Leycester, blz. 284; Manrits v. Oranje met consent H.H. 
blz. 282; Ernst v. Oostenrtjk blz. 828 v. 

81 fMeteren (E. van)] — Historia Oder, eigentliche, vnd warhaffte 
Beschreibung aller förnehmen KriegshSLndel, gedenckwürdigen Ge- 
schichten vn Thaten, so sich in Niderlandt . . . zugetragen haben 
. . . biss au£f diese jetzige gegenwertige zeit. Alles mit sonderm 
fleiss . . . beschrieben . . . Durch Em. Meteranum. Jetzo . . . gebes- 
sert und vermehrt. lm Jahr 1603. ^um gratia & privilegio. 2 Bde. fol. 

8de Dnitsohe nitgave, vertaald^ naar den Hollandschen drok van 1599. 
Dl. I Plaatdmktitel, gekopieerd naar dien in No. 17—19, met inschrift in boek- 
drok; Yorrede 5 blz. ongen., keerz. wit; Enrze Beschreibtmg der 17 
Proninoien, 2 ongen. blz. met landkaart op de middelkeerz^ ; Tekst, gen. 
1—748, loopende tot 1695 ; Register 18 ongen. blz., keerzQ wit — Dl. Il, 
Plaatdmktitel als in dl. I ; „An den günstigen Leser" 2 ongen. blz. ; Tekst 
gen. 1—418, loopende van 1696 — ^1606 ; Register 7 ongen. blz. ; laatste 
blz. wit. 

Van de 28 portretten, die hierin worden aangetroffen, zgn kleinere : 
Filips de Stonte, Jan zonder Vrees, Filips de Goede, Earel de Stoute, 
Maria en Mazimiliaan I, alsmede Filips I, Mathias van Oostenryk en 
Leicester reeds gebruikt in de Lat. uitgaaf van 1598. De overige ztjn 
nieuw gegraveerde platen, hetzQ beter of minder fraai geslaagde kopieën 
in omgekeerde richting van de portretten in de vorige Duitsche uitgave, 
en evenals deze znd. nm. v. grav. Zq komen ook voor in sommige 

9 34 

exemplaren yan Hogenbergs Historieprentwerk, en z^n gedrakt op 1 blz, 
met Dnitsohen tekst op de keerz\j. Zie hier de l^st: Dl. L Filips de 
Stoute en Jan zonder Vrees, blz. 2 ; Filips de Goede en Earel de Stonte, 
blz. 4 ; Maximiliaan I en Maria, blz. 8 ; Filips I, blz. 10 ; Earel Y blz. 
12 ; Filips II blz. 18 ; Margaretha van Oostenrijk blz. 48 ; Alva blz. 85 ; 
Bequesens blz. 158 ; Jan van Oostenrijk blz. 229 ; Mathias van Oostenrgk 
blz. 254 ; Alex. Famese van Parma blz. 290 ; Frans van Anjou blz. S96 ; 
Willem van Oranje blz. 436; Bob. Dndley van Leycester blz. 490; Maria 
Staart blz. 518 ; Elisabeth van Engel. blz. 529 ; Manrits van Oranje blz. 
643; Dl. n, Albertos van Oostenrgk blz. 2; Isabella infante blz. 71. 

22 Meteren (E. van) — Historie — Belgische ofte Nederlantsche — 
van onsen tijden Inhoudende hoe de Nederlanden aenden anderen 
ghehecht ende aen Spaengien ghecoroen z^n: Met de oorsaken der 
inlantsche beroerten . . . Meest onder de regieringe van Phllippus 
de II ... tot den . . . jare 1598. Verciert met een caerte . . . ende 
aller regierders afbeeldinghe nae 't leven ghesneden. Beschreven door 
Eman. van Meteren enz. Tot Delf, Ghedruckt by J. C Vennecool 
1605. fol. 

Herdmk van den tekst van 1699, en 2de door den sohr^ver herziene 
oitgave. — Plaatdroktitel, waarin bovenst, insohrift in boekdruk, keerz. 
wit ; Opdracht aan de Staten 4 blz. ; Lofverzen op v. M. 6 blz. ; Corte 
beschr. van de 17 Prov. 2 blz., bedrukt met de kaart^ alles ongennmm. ; 
Tekst gen. blz. 1 — 382, loopende tot het jaar 1598 ; Register 21 ongen. 
blz. ; Tragische .... nytganghen van somnüghe groote Heeren enz. 1 blz. 
ongen. — Zie voor de portretten hieronder. 

23 Meteren (E. van) — Commentariën ofte memoriên van den 
Nederlandtschen Staet, handel, oorloghen ende gheschiedenissen 
van onsen tijden, etc- ... Beschreven door Eman. van Meteren... 
Oock soo verre ghebrocht totten af-standt van wapenen ... in 't 
jaer 1608. Ghedruckt op SchotlandtbuytenDanswijck [Amsterdam?] 
by Hermes van Loven voor den autheur [aan het eind: Tot Lon- 
den voor Em. v. Meteren 1609]. fol. 

o. Plaatdmktitel met aUegor. voorstellingen, gen. I— YUl ; in het midden 
bovenst, inschr. in boekdruk ; keerz. Corte verclaringhe enz. van den titel ; 
Opdracht van v. H. aan J. Golivs 2 blz. ; Voorreden 4 blz. ; Nota van 
uitheemsche woorden 1 blz. ; Lofverzen op v. M. 4 blz. ; üitsl. kaart van 
nlnferior Gtormania" van achteren bedmkt met HoU. tekst ; Lofverzen op 
Y. M. 7 blz., waarvan het 7e blz. bedrukt met een portret yan den 
Schrijver 1607 oei. 73 door R, D, Boud (dit alles ongen.) ; Tekst gen. 
fol. 1—244 ; fol. I>~CXCIX en fol. 1—167 ; loopende tot 1607 ; Register 
met „voorreden" 44 blz.; Ghedicht van A. Balam en Grafdicht op 
J. Lipsios 1 blz. ; Errata 1 blz. (aUes ongen.) 

b. Appendix of By-voeghsel van de Yrede-handel, gen. fol. 1 — 27 ; keerz. 
Ck>rte verclaringhe van het principale enz. 1 blz. 

jSie voor de portretten hieronder. 35 24 Meteren (E. van) — Gommentariën ofte memoriën van den 
Nederlandlschen Staet enz. [geheel als voren]. Ghedruckt op Schot- 
landt buyten Danswijck [Amsterdam?] by Hermes van Loven. Voor 
den autheur [aan het eind : Tot Londen voor Em. v. Meteren 1610]. fol. 

Deze nitgaaf bevat denzelfden plaatdmkiitel en tekst, evenzoo gennxn- 
merd als die van den voorg. driik; het voorwerk verschilt eenigszins in 
volgorde, en is aldos gesteld: Opdracht aan Oolins 2 blz.; Voorreden 
3 blz.; Nota van yreemde vocabnlen 1 blz.; Lofveerzen 4 blz.; Lat. op- 
dracht aan Colins; Lofveerzen 4 blz., de 4e blz. bedrukt met hetz. portret 
als voren. Het Appendix achter het Begister is hier gen. fol. 1 — 86. De 
portretten zgn op dezelfde bladzjjden geplaatst. Een exemplaar van 
dezen druk is uityoerig beschreven door D. Mulder Bosgoed in De Na- 
vorscher 1873, blz. 49 en w. 

De voorgaande uitgaven van 1605 en 1609 en deze van 1610 bevatten de- 
zelfde houtsneê-portretten, alle tusschen den tekst gedrukt, borstb., in ov., 
met Lat. randschr. van naam, houtsn. znd. nm. t. grav. 12mo. Waarschtjnld'k 
zijn ZQ door C van Siehem gegraveerd. Hierna volgt de mst in alphab. 
volgorde der portretten in de 3 uitgaven. 

1605. 


1609, 10. 
blz. 


blz. 


Albertns van Oostenrijk. 


825 


OXXXHv. 


Alva, Hertog van, 


870 


52 


Andreas, Eard. van Oostenrgk. 


871 


cLxxxm 


Anjou, Frans van, 


171 


208 


Besgen, Jan van. 


36 V. 


51 


Brederode, Hendr. van, 


35 V. 


50 


Buren, Max. van, 


62 


71 V. 


Egmont, Ladmir. van. 


42 


57 


Elisabeth van Engeland. 


209 V. 


lllv. 


Emanuel Phil. van Savoyo. 


9 


15 V. 


Ernst van Oostenr^k. 


296 V. 


01 V. 


Filips de Stoute van Bourgondie. 


1 


Iv. 


Filips de Goede. 


2 


•2v. 


Filips de Schoone. 


4 


9 


Füips n. 


8v. 


15 V. 


FUips lil. 


— 


cxom V. 


Fuentes, graaf de, 


813 


OXIX 


Granvelle, Ant. Perenot de, 


22 


80 


Hohenlohe, Filips van, 


813 V. 


CXIXv. 


Hoochstraten, Ant. de Lalaing van, 


45 


61 


Hoome, Filips van, 


42 


67 V. 


Isabella, Infante. 


866 V. 


— 


Jan zonder Vrees. 


1 


2 


Jan van Oostenrijk. 


98 


130 


Karel de Stoute. 


2v. 


8 


Karel V. 


4v. 


9v. 


Leicester, Bob. Dudley van, 


210 


IV V. 


Lumey van der Marck, Will., 


51 


68 V. 


Mansfeld, Pt. Ernst v., 


283 V. 


Lxxxvn 


Margaretha van Oostenrijjk. 


4v. 


9 96 1605. 


1600, 10. 


bbs. 


blz. 


16 T. 


24 


8 


8t. 


6 


Ut. 


107 T. 


140 ▼. 


195 


282 T. 


8t. 


— 


86 T. 


51 


48 


59 


297 


CU 


142 


177 T 


68 y. 


95 


104 


186 Margaretba yan Parma. 
Maria yan Bonrgondiê. 

— — Hongarije. 
Matihias yan OoBtenqjk. 
ManritB yan Oranje. 
Maximiliaan L 
Montmorency, Floria yan, 
Nassau, Lodew. yan, 

— Will. Lod. yan, 
Parmai Alex. Famese yan, 
Beqaesens, Lod. de, 
Willem yan Oranje. 

Isabella Infante en Maximiliaan I komen niet yoor in de uitgayen yan 
1609 en 1610; Filips m niet in die yan 1605. — • 11 dezer portretjes zgn 
gebmikt in: Oonsnltatie oft beraedt hoe den oorlogh in 't Nederlandt 
best tot een goet eynde gebraght sal worden enz. door D. Bredan. 
t'Amstelredam, Br. Jansz. 1680. 4to. 

25 a. Grimeston (Ed.) — ' A generall Historie of the Netherlands:with 
the genealogie and memorable acts of the Earls of Holland, Zee- 
land and West-Friseland from Thierryof Aquitaine ... successively 
unto Philip III, King of Spain: Continued unto this present y. of 
O. L. 1608 out of the best authors that have written of that sub- 
ject: by Ed. Grimeston. London, . . . A. Islip and G. Eld 1608. fol. 

Plaatdmktite], dezelfde als yanLePetit, Grande chroniqne met boyenst.' 
inscbrift in boekdr. Zie yoor de beschrgying yan tekst en platen yan deze 
Eng. bewerking: Biblioth. belgica G79. 

Dit werk beyat dezelfde portretten, ten yoeten nit, als de Grande 
Chroniqne yan Le Petit, doch bedrukt met Eng. tekst, behoudens de 
yolgende uitzonderingen : het houtsneeportret yan Dirk m (niet WiUem m 
gelijk in Bibl. belg. beweerd wordt) is yeryangen door een kopergravure door 
C van Biehem ; de portretten yan Dirk 71 en Dirk Vu zqu onderling 
yerwisseld, terwtjl yan het eene het ondersohr. is afgesneden; Karel Y, 
Parma, Anjou, koningin Elisabeth, Leioester, Haurits yan Oranje, Ernst 
yan OostenrQk, Albertus yan Oostenrijk en IsabeUa infante zfjn door 
andere onbekende grayeurs gesneden. 

h, Grimeston (Ed.) — A generall Historie of the Netheriands. 
Newly renewed, corrected and suppUed wilh sundrie necessarie 
observations omitted in, the first impression. By Ed. Grimeston, 

Sergeant at armes. Continued from the year 1608 till 1627 by 

Will. Grosse Mr. of arts. The 2nd impression. London, printed by 
Adam Islip A D 1627. fol. 

2de druk yan hetz. werk, beyattende: Plaatdruktitel door Tho Ceetü, 
keerz. wit; Opdracht aan de Grayen yan Suffolk en Salisbury en Voor- 
rede yan den yertaler samen 4 ongen. blz.; Tekst, gen. fol. 1—1688; 
Table 18 ongen. blz.; laatste blz. wit 

YQfentwintig der hierin yoorkomende portretten zQn afkomstig uit de 37 

eerste nitgaye; de drie oyerige, nl. Albertas ran Oostenrök, Isabella inf. 
en prins Frederik Hendrik z^n borstb. in or., met Lat. randschr. en 
randw. Tan arabesken en 4 reg. Eng. onderschr., door B, EUtraek. [Elêtntke]. 

Zie yerder de l^jst der portretten in: Bibliotheca Belgica G 79 en 80. 

Er schijnt omstreeks 1699 te Arnhem b|j Jan Janssen een mfj onbe- 
kende Dnitsohe vertaling Tan Yan Heterens historiewerk te z|jn Tersohenen, 
bakens de Voorrede Tan het 2e deel, welks titel aldns luidt: 

26 b. Meteren (E, van) — Niderlendischer Historiën, ander Theil, 
darin aussführlich verfasset was sich von dem J. 1599 bissauffdas 
J. 1609 in Niderland . . . zugetragen. In Niderl. Sprach beschrieben 
durch Em. van Meteren, nun aber erstlich in Hocht. Sprach vber- 
gesetzt. Gedrückt zu Amheim, bey Jan Jansen 1609. fol. 

Dit 2de deel bevat geen portretten. — Hetzelfde deel werd in 1614 her- 
drukt onder den Tolgenden titel: 

e* Meteren (E. van) — Niderlendischer Historiën. Ander Theil 
Darin auszführlich verfasset was sich von anfang des J. 1599 bisz 
auff das J. 1614 in Niderland . . . zugetragen. Beschrieben Durch 
£m. van Meteren. Jetzunder auff newen nach der leste Edition uber* 
sehen, verbessert u.s.w. Vnd mit . . . Kupfem gemehret. Gedrückt 
zu Arnhem Bey Joh. Janssen 1614. fol. 

Deze herdmk bevat 1 Plaatdroktitel, met boTenst. insohrift in boekdr. ; 
Voorrede 1 blz. ; Register der Knp£feren 1 blz. ; Tekst gen. 1—780; 
Register 8 ongen. blz. 

Hierby behoort: 

d. Meteren (E. van) — Niderlandischer Histori. Em. von Meteren 
Svpplementvm, Darinn v^as sich vom J. 1613 bisz auff 1620 ge- 
denckwirdiges . . . zugetragen begriffen. Arnheim, In Verlegung Jan 
Janson im J. 1620. fol. 

Het dezelfde titelplaat als het voorg. ; Voorrede 2 blz. ; Tekst gen. 
1—684. — Een exemplaar op het Leeskabinet te Rotterdam boTat een 
nieuwe (Boitsche) titelplaat met hetzelfde inschrift. 

Slechts No. 26c bevat 12 portretten, niet bedmkt, zeer TersohiUend 
Tan lütroering en aUe, op een na, borstbeelden. De meeste, . zoo niet 
alle, platen zgn in andere werken reeds gebezigd. Hieronder Tolgt de 
l|jst in alphabetlBche Tolgorde. 

Blz. 
Albertos Tan Oostenrijk en Isabella inf. Staande ten Toeten uit. 

Door C. van Siehem. 65 

Bnoqnoy, O. de, Door B, F» met adres Tan C. de Pas. 888 

Elisabeth Tan Engeland, gemalin Tan Frederik Y. Naar, door en 

met adres Tan C de Pas, 711 

Filips m Tan Spanje, znd. nm. t. graT. Het adres Tan N. de Glerck. 2 
Filips Willem Tan Oranje, ^d. nm. t. graT. 19 

Frederik Hendrik Tan Oranje. Het 4 reg. Lat. Ters. [Door C de Paa ] 252 
Frederik Y Tan Bohème. Door, naar en met adres Tan C de Pat. 711 
Heemskerk (Je.) znd. nm. t. graT. Het adres Tan N. de Glerck. 896 38 

Blz. 
Jaoobos I van Engeland. Door JT. v, Skhem, 231 

Hendo^a, Fr. de, Met 4 reg. vers van P. Soriverina. Boor JT. «. Siehêm, 20 
Nassau, Ernst Casünir van. Het 2 reg. Lat. vers. [Door C dt Faê.'\ 888 
Spinola, Ambr., Met 4 reg. vers in 2 kol. en adres van G. de Pas. 266 
Yredehandelaars van 16 18 (18 portretten op 1 br.fol. plaat). znd.nm.v.grav. 509 

27 a. Meteren (Em. van) — Nederlantsche historiën ofte geschiede- 
nissen. Inhovdende den gantzen staet, handel, soo va oorlogen als 
vrede-handels in onsen tyden begin ende eynde. Beschreuen door 
Eman. van Meteren. Ende by hem voor de leste reyse oversien, 
verbetert enz. tot 1611. z. pi. enjr. 4o. 

h. Meteren (Em. van) — Belgische ofte Nederlantsche oorlogen 
ende gheschiedenissen. Beginnende van 't jaer 1598 tot 1611 .... 
Beschreven door Em. van Meteren enz. Gedruckt op Schotlant buy- 
ten Danswyck by Hermes van Loven voor den autheur anno 
1611. 4o. 

Beide deelen, hoewel ieder met verschillenden, geheel gegraveerden titel, 
en verschillend voor- en achterwerk, behooren bij elkaar en z^'n op dezelfde 
(Dordrechtsche ?) drnkkertj gedrukt. Deze uitgaaf is hoogst zeldzaam en 
belangrijk voor de geschiedenis van de eerste betrekkingen, door de 
Bepubliek der YerecDigde Prov. aangeknoopt met de Nieuwe Wereld. 

Het eerstgenoemde deel bevat: Plaatdruktitel met 4 aUegorische voor« 
stellingen, gem. A — D, die op de keerz^ verklaard worden ; lof^erzen op 
V. DC. 9 blz.; zijn portret ctet. 73, 1607, naar bet grootere in de uitgaaf 
van 1609 znd. nm. v. grav. en zeer afgedrukt en versloten; voorts tekst 
gen. fol. 1 — 568; Begister 40 ongen. blz. 

Hierin zgn 18 kleine portretjes, kopieën van do iets grootere afbeel- 
dingen in de 2 vorige uitgaven, alle borstb., in ov. met Lat. randschr. 
van naam, houtsn. znd. nm. v. grav., doch van dezelfde hand als de 
vorige. Hiervan werden 5 stuks, n.I. : FUips de Goede, Maria van Bour- 
gondiê, Filips de Scboone, Earel Y en M argaretha van Oostenr^'k vroeger 
gebruikt, omgeven door afzonderlijk randwerk, in : Batavia illustrata ex 
musaeo Pt. Scriverii. L. B. 1609. 4to. (Zie aldaar.) Daarentegen z\jn 11 
stuks later gebruikt in: CSorte hist. Beschryvinghe der Nederl. oorlogen 
tot 1646. kl. 8vo. (Zie aldaar.) 

Het andere deel bevat : Plaatdruktitel [door C, J» Vi88cher\, zijnde een 
verkleinde kopie van de titelplaat voor de uitgaaf van 1609, met ver- 
klaring op de kcerzjj ; lofdichten op v. M. en Nota der vreemde woorden 
6 blz. ; portret gelgk in het Ie deel, doch frisscher van druk ; tekst, 
beginnende b\j 18e boek 1595, loopende tot 1611, of fol. 1 — 418; Begister 
8 ongen. blz. ; Begister van aUe de ghedenckw. ghosohied. 19 blz. ongen., 
laatste blz. wit. 

Hierin vindt men slechts 2 portretjes: Albertns en Isabella op blz. 
19 V. en 87. — Volgt de alphab. lyst in het eerstgen. deel. 

Blz. Alva, Hertog van, 81 

Anjou, Frans van, 825 v. 

Elizaboth van Engeland. 389 Blz. 

Ëmst van Oostenrijk. 540 v. 

Filips de Ooede. 3 

FiUps de Scboone. 13 39 BIz. 
FUips n. 28 

J«n vu Oostenrijk. 203 t. 

Karel Y. 14 

Leicester, Bob. Dadleyyan, 390 y. 
Margaretha yan Parma. 87 
yan Bonrgondiê. 4 y. BLe. 
Maria yan Hongarije. 17 

Kathias yan Oostenrijk. 219 y. 

Manrits yan Oranje. 864 

Parma, Alex. Famese yan, 276 y. 

Beqnesens. 149 

Willem yan Orai^e. 218 28 Meieren (£m. van), Historie der Neder-landscher ende haerder 
na-buren oorlogen ende geschiedenissen. Tot den jare 1612. Nu de 
laestemael bij hem voor syne doodt merckeljjck verbetert enz. 
Venrijjckt .... met by na 100 correcte conterfeytsels van de voor- 
treffel\jcste personagiën enz. In 's Gravenhage, bij U. Jacobssz . . . 
1614. Met privilegie, fol. 

Vierde Hollandsohe oitgaye, waaryan de kopfj voor de pers gereed was, 
toen de Schr\jyer oyerleed. Z^jne erfgenamen, belast op het priyilegie 
der Algemeene Staten, lieten toe dat de tekst yan wege HH. HH. Mog. 
werd herzien en gewgzigd, waardoor deze druk een zeker officieel karakter 
heeft yerkregen. Deze uitgaaf beyat: Plaatdrnktitel door TT. Ddff, 
waaronder het oitgeversadres in boekdruk ; keerz. wit ; Lat. opdracht aan 
de Proyinciën yan België 1 blz., id. aan Jao. Oolins 1 blz. ; Voorreden 3 
bis. ; Nota yan yreemde kr^jgsnitdrakkingen 1 blz. ; Iioidichten op y. H. 
7 blz. ; portret yan hem a$t, 76. znd. nm. y. gray. gekopieerd naar het 
portret in No. 23; Oorte beschqjyinghe van de Nederl. caerte 2 blz. 
met de kaart door N, Geükerek op de middelkeerzQden ; Tekst gen. fol. 
1—671; Leyenjyan y. H. (door Sim. Byytinck) 4 blz. ; Grafdicht yan 
I. Viyerins en Lat. gedicht yan J. Oolins 2 blz. ; Begister 23 blz. ; Privi. 
legie 1 blz.; keerz. wit. 

Tnsschen den tekst z^jn 86 portretten gedrukt, alle boratb. in oy., met 
Lat kapit. randschr. en 2 of meer reg. ours. HoU. ondersohr. en sommige 
met adres yan N. de Clerc, die in zfjne uitgaaf: Tooneel der keyseren 
en coningen Delf 1615. foL eveneens gebruikt zj|n. 50 kopieën van deze 
portretten, yan geheel dezelfde grootte en uitvoering, komen voor in de 
volgende uitgaven: 

S9 Heteren (Em. de), L'histoire des Pays-Bas, ou recueil des guerres 
et choses memorables advcnues etc. depuis Tan 1315 iusques k Tan 
1612. Corrigé et augmenté par FAulheur mesme etc. Traduit du 
flamand par J. D. La Haye. En La Haye, chez H. Jacobsz. Wou.... 
1618. fol. 

Dezelfde plaatdrnktitel als bg No. 28, waarin op een afzonderlek plaatje 
boyenstaand Fr. insohrift gegraveerd is; keerzQ wit; Privilege 1 blz.; 
Ayis au lecteur van Oolius 1 blz. : Lat. opdracht als yoren 2 blz. ; Preface 
4 blz. ; Sonnet op v. M . 1 blz. ; keerzijj hetz. portret als in No. 28 ; Briefve 
description de la caerte des P. B. 2 blz., met de kaart op de middel- 
keerzijden, alles ongen. ; Tekst, gen. fol. 2—720 ; La vie de E. v. H. par * 
8. Buytinck 6 ongen. blz.; Indice 88 ongen. blz.; laatste blz. wit. 

Hierin bevinden zich slechts 58 portretten, waaryan 50 stuks kopieën 40 

in omgekeerde richting z^'n Tan die in No. 38 en 8 anderen bniten het ovaal 
omgeven zQn door randwerk van arabesken. Yan deze laatsten zgn ver- 
scheidene gemerkt met het monogram van C. v^ Qtteboren, Alle 58 portretten 
zijn nieuw gegraveerd, en bijna alle dragen het adres: H. Jacobszen exc. 

30 Meteren (£m. van)> Historie der Nederlandscher ende haerder 
na-buren oorlogen ende geschiedenissen. Tot den iare 1612 enz. 
[geheel als de titel van No. 28]. In 's Gravenhaghe, bij de Wed. en 
de erfgenamen yan w^len Hillebr. Jacobssz van Wouw . . . 1623. 
Met privilegie, fol. 

Plaatdmktitel, geheel als No. 28, met adres van de uitgevers in boekdruk 
er onder, keerz. wit ; zie voorts de indeeling van het drukwerk als bfj 
No. 28, waarvan deze uitgaaf een woordelgke herdruk is. 

Deze uitgaaf bevat, evenals die van 1614, 86 portretteu, gedeeltel^*k 
gebruikt in No. 28 of No. 29, alsmede 7 nieuw gegraveerde kopieën. 

31 Meieren, (£m. van), Historie der Neder-landscher ende haerder 
na-buren oorlogen ende geschiedenissen. Tot den Jare 1612, enz., 
[geheel als bij No. 28, doch het jaart. 1614 veranderd in 1635]. 
In 's Gravenhaghe, by de Wed. ende erfjghenamen van wylen 
Hillebr. Jacobssz. van Wouw . . . 1635. Met privilegie, fol. 

Herdruk van de voorg. uitgaaf, met eenigszins gewjjjzigde voorrede en 
kleine verschillen in den druk. De indeeling van het werk is geheel het- 
zelfde gebleven, waarom ik naar No. 28 verwijs. 

Wat de portretten betreft, z^n hier in de plaats van 24 stuks, die te 
zeer versleten waren, een gelijk aantal nieuwe ingevoegd^ meerendeels in 
omgekeerde richting gegraveerd. Het z^jn: Filips de Stoute, Jan ssonder 
Trees, Filips de Goede, Earel de Stoute, Maria, Maximiliaan I, Filips de 
Schoone, Hargaretha v. Oostenrijk, Maria v. Hongarge, Hendrik II, Frans II, 
Karel IX, GranveUe, Csp.de Goligny, Ohr. Mondragon, F. Yaldes, L. Boysot, 
Fr. de Yerdugo, Sixtus Y, Oatherina de Medicis, Karel v. Lotharingen, 
Ohristiaan lY van Denemarken, Frederik Hendrik van Oranje (door C. 
van quehorm), WiUem Lod. van Nassau. 

De portretten van Earel Y en Parma zQu reeds gebruikt in de Fr. 
uitgave van 1618. 

Yergel^kende l^jst der portretten in de HoU. uitgaven van 1614, 1623 
en 1636 en de Fransche van 1618. — (r = rechts, 1 = links.) 

16U 


1618 


1623 


1686 


, 


blz. 


blz. 


blz. 


blz. 


Aerschot, Filips, hertog van, 


138 r 


142 vl 


1381 


1381 


— Karel Filips hert. v.. 


224 vr 


— 


224 vl 


2241 


Albertus van Oostenr^k. 


410 r 


4331 


4101 


4101 


Alva, Ferd. hertog van. 


531 


63 ♦r 


63»r 


63»r 


Anjou, Frans hertog van. 


2061 


213 vr 


206 r 


206 r 


Bergen, Jan van. 


ölvl 


61 vr 


51 vr 


ölvr 


Biron, Earel hertog van, 


4891 


521 r 


489 r 


489 r 


Bossu, Maxim, van. 


78 r 


741 


731 


731 Boysot, Lod. van, X03 v 1 — 103 v l 103 v r 41 Broderode, Hndr. van, 
Catharinft de Medioia. 
Ohristiaan lY van Denemarken. 
Ooligny, Osp. de, 
Egmond, Amnraih [Lamoraal] 

van, prins van Gaveren. 
EUsabeih van Engeland. 
Emanuel Philib. van Savoie. 
Ernst van Oostenrijk. 
Filips de Stoute. 
Filips de Goede. 
FiUps L 
Filips n. 
Fmpem. 

Filips Willem v. Oranje. 
Frans IL 

Frederik^endrik van Oranje. 
Fnenteëf^Pt. de Gosman van, 
George Wilhelm v. Brandenburg. 638 1 
GranveUe, Kardin., 
Guiae, Karel hertog van, 
Heemskerk, Jae., 
Hendrik II van Frankryk. 
Hendrik IH van — 
Hendrik lY van — 
Hoochstraten, Ant. v. Lalaing, 
Hoome, Filips graaf van, 
Hohenlohe, Filips graaf van, 
Isabella Glara Eugenia. 
Jaoobus (YI) I. 
Jan zonder Trees. 
Jan van Oostenrijk. 
Johan Casimir v. d. Paltz. 
Johan Wilhelm, hertog van 

Gulik— Kleef. 
Karel de Stoute. 
Karel Y. 

Karel IK van Frankr^k. 
Leicester, Bob. Dudley graaf v., 
Leopold van Oostenrijk. 
Lodewtjk XTTT van Frankqjk. 
Lotharingen, Filips Eman.hertv., 8981 
— Karel van, hertog 

van Guise. 
Lumey v. d. Marok, WiU., 
M ansfeldt, Pt Ernst graaf van, 
]£argaretha van Oostenrgk. 
Margaretha van Parma. 
ICaria van Bourgondiê. 16U 


1618 


1628 


1686 


blz. 


blz. 


blz. 


blz. 


60 r 


601 


601 


.501 


398vl 


— 


298 vl 


298 vr 


8731 


— 


8781 


373 r 


80 r 


— 


80 r 


801 


581 


58 vr 


68r 


68r 


2461 


256 vr 


245r 


246 r 


18 vl 


— 


18 vl 


18vl 


885 1 


858 vr 


335 r 


385r 


Ivr 


— 


Ivr 


Ivl 


31 


— 


31 


8r 


lOvr 


lOvr 


lOvr 


10 vl 


18 r 


16v»l 


18»1 


18 ♦! 


419vl 


443r 


419 vr 


419 vr 


8651 


885 r 


865 r 


864 r 


27 vl 


— 


27 vl 


27 vr 


i461 


4781 


4461 


4461 


— 


882 vl 


— 


— 


6381 


684r 


638 r 


688r 


32vl 


— 


82 vl 


82vr 


8641 


884 r 


864 r 


365 r 


564r 


6031 


5641 


5641 


25 r 


— 


25 r 


251 


298v»l 


315 r 


298 vr 


298 vr 


8321 


350 r 


832 r 


832 r 


62 vl 


63 r 


62vr 


62vr 


68 vl 


59 r 


68 vr 


58vr 


351 vr 


6861 


851 vl 


351 vl 


4051 


427 r 


405 r 


406 r 


497 vr 


6801 


497 vl 


497 vl 


21 


— 


21 


21 


181 r 


186 ♦! 


131 ♦l 


181 ♦l 


^161r 


— 


1511 


1611 


637 r 


6881 


6371 


6371 


8vl 


— 


8vl 


8vr 


Uvl 


10 r 


Url 


llvr 


28vl 


— 


28vl 


28 vr 


2461 


259 vr 


2461 


246 r 


640 vr 


6871 


640vl 


640vl 


658vl 


700 r 


653 vr 


658 vr 


., 898 1 


420 r 


898 r 


898 r 


810 vr 


— ^ 


864 r 


810 r 


70vr 


71 vl 


70vl 


70 vl 


8211 


888 vl 


8211 


8211 


11 r 


— 


11 r 


UI 


26vl 


26»r 


26v»r 


26 V* 


5r 


— 


5r 


51 42 

1611 


1618 


1623 


1686 
blz. 


blz. 


blz. 


blz. 


Maria van Hongarije. 


UI 


— 


141 


14 r 


Maria Stnari;. 


254 r 


266 Tl 


2641 


254 L 


Maria de Mediois. 


469rl 


488 r 


459Tr 


459 TT 


Matthias I, keizer, 


UI Tl 


146 Tl 


141 Tl 


141 Tl 


Maorite vaa Oranje. 


280 Tr 


240 .♦ r 


280T*r 


280T»r 


Mjudmiliaan I, keizer, 


ÖTr 
6Tr 


6t1 


- n, - 


122 r 
1221 


1221 


Mendo^a, Fr. de, 


412 Tl 


436r 


411 r 


412 Tr 


Menrs, Adf. ran, en Nieuwenaar. 


2941 


810 r 


294 r 


294 r 


Mondragon, Ohr. de, 


98 r 


— 


98 Tr 


98 Tl 


Montmorenoy, Floria van, 


621 


52 r 


52 r 


52 r 


Nassau, Ernst Gasim. Tan, 


660 Tr 


509 Tr 


660Tr 


660 Tr 


Nassan, Filips van, 


8611 


— 


861 r 


861 r 


Kassan, Lodewtjk van, 


60Tr 


611 


60t1 


60 Tl 


Nassau, Lodewti'k Güntheryan, 


448t1 


470 r 


443 Tr 


44STr 


Nassau, Willem Lodewtjk ran, 


836 Tl 


3541 


386 Tl 


385 r 


Neyen, Joann., 


6681 


607 Tl 


5681 


5681 


Noue, Franc, de la. 


185 Tl 


— 


185 Tr 


185 Tr 


Parma, Alex. Famese, hert van, 


175 Tl 


180 T ♦ r 


176 Tl 


176T»r 


Bequesens, Lod. de, 


961 


98»r 


96 •r 


96 ♦r 


Budolf n. Keizer, 


842t1 


861 Tr 


842Tr 


342Tr 


Sebastiaan I Tan Portugal. 


159 Tr 


— 


159 Tl 


159 Tl 


aixtus V. 


248 r 


— 


248 r 


2481 


Solms, O. Eberhard graaf yan, 


8521 


871 Tr 


862 r 


862 r 


Sonoy, Dk., 


76t1 


78 r 


76 Tr 


76Tr 


Spinola, Ambros., 


511 Tl 


645 r 


511 Tr 


611 Tr 


Stephanus Bathori Tan Polen 


268 Tr 


— 


263 Tl 


263t1 


Toledo, Frederik Tan, 


85 r 


871 


86t1 


85t1 


Yaldes, Franc, 


102 Tr 


— 


102 Tr 


102t1 


Verdugo, Franc, de, 


181 r 


— 


181 r 


1811 


Willem Tan Oranje. 


137 r 


14lT»l 


187 ♦l 


187 •l 


Wolfgang Wilhelm t. d. Paltz. 


6391 


685 TT 


639 r 


639 r 


De met een * geteekende portretten 


z^'n buiten 


het oTaal 


omgeTen 


door een randwerk Tan arabesken, in 


den trant der portrette 


in Tan W. 


Delff. — In al deze uitgaTen wordt de plaat gOTonden Tan AWa's stand- 


beeld te Antwerpen, zoo ook in 


alle Tolgende. 31 Meteren (£m. van) — Eygentliche vnd vollkommene beschrei- 
bung dess Niderlandischen Kricgs: Darinn nicht allein auszführ- 
lich angezeigt, was sich denckwürdiges Tom Jahr 1560 bisz auff 
1620 zugelragen: Sondern auch dersselben LSnder, Art, Eygen- 
schafift, Herschung . , . beschrieben vnd erzehlet wird : Durch Em. 
van Meteren . . . von newen nach der letzt corrigierten Edition 
verbessert . . . vnd mit vielen Coperstucken gemeert In zwey Theil 
abgetheilt. Ambsterdani; gedruckt bey lohan lansons 1627. fol. 

Thl. I. Plaatdruktitel, geheel gegraTeerd, keerz. wit ; Boekdruktitel : 
Meterani Niderlandische Historiën Terfasset in Tier Theilen. Ier Theil 
Amst. bey Joh. Janson 1640; keerz. wit; Portret Tan t. M. borstb. links 43 

in OT. met Lat. spreuk boTeo, bfjwerk naast en 8 reg. Lat. kap. onderschr. 
onder het ot., znd. nm. y. gray. en onbedrukt ; Kaart der Kederl. ; Tekst 
gen. 1 — 1162, loopende tot het jaar 1605; Register 61 ongen. blz., laatste 
bla. wit 

Th]. II. Dezelfde plaatdmktitel als in dl. I, met opgeplakt gegraveerd 
inschrifl: Der Niderlandischer Historiën Ander Theil, darinn aoszftihr- 
Uoh angexeigt was sich vom J. 1605 bis Ao 1620 zogetragen enz. keerz. 
wit; Boekdrnktitel als Toren, met bemerking yan: «Ander Theil," keerz. 
wit; Register der EypfTerstycken 1 blz., keerz. wit; Tekst gen. 1—860; 
Register 28 ongen. blz. 

Thl. ni. Dezelfde plaatdmktitel als yoren, met opgeplakt inschrift in 
boekdr. : Der Niderlandisohen Historiën Dritter Theil, Darinn anszffihrlich 
beschrieben, was sioh denckwiirdigs yom J. 1620 biss anff 1680 sonder- 
lich in Niederlandt zngetragen enz. Jaar en plaats y. nitgave staan on- 
deraan op een opgeplakt strookje en het eerste veranderd in 1680, keerz. 
wit; Register der Eypfer-stvcken 1 blz., keerz. wit; 2e Plaatdniktitel, 
dezelfde als de Ie doch opgesneden, en met ander opgeplakt insohrift 
in boekdr.: DCeterani novi d. i. Niederl. Historiën Ster Theil enz. doch 
waarin onderaan een nienwe cartouche is gegraveerd met adres: Amster- 
dam, gedr. bey Johan lansson Ao. 1640, keerz. wit; Roekdmktitel als 
voren met bemerking: Dritter Theil, keerz. wit; Register der Evpffer- 
stvcken 1 blz., keerz. wit; Tekst gen. 1 — 686; Register 29 ongen. blz., 
laatste bladz^* wit. 

Thl. lY. De opgesneden plaatdniktitel, met opgepl. insohrift in boekdr.: 
Meterani novi d. i. Newer Niederlandischer Historiën Yierdter Theil. Inn 
welehem warrhaffk. vnnd gnmdtlich erzehlet wird, was sich . . . vom 1630 
J. bis 1638 . . . zngetragen. Yorhin niemalen in Dmck anssgangen. Am- 
Bterdam, gedr. bey loh. lansson Ao. 1640, keerz. wit; Boekdrnktitel: Me- 
terani Niderl. historiën: ... vierdtor Theil enz. keerz. wit; Register der 
Evppfferstvcken 1 blz., keerz. wit; Tekst gen. 1—693; Register 27 ongen. blz. 

De plaatdmktitels van het Ie en 2e deel doen vermoeden dat deze 
nitgaaf in de jaren 1627 — 80 in 2 dln. is uitgegeven, met den tekst loo- 
pende tot het jaar 1620, terwijl de uitgever de eerste 2 dln. herdrukt of 
met een gedeelteltjk veranderden titel, en b^voeging van het 8e en 4e deel 
in 1640 opnieuw het licht deed zien. Slechts van dezen tweeden druk kwam 
mQ een exemplaar onder oogen. Uitgenomen een aantal plattegronden 
van belegeringen, komen hierin de volgende portretten voor, waarvan de 
met een n) geteekend evenwel niet in de vooraan gedrukte registers 
vermeld en wellicht zijn ingevoegd. De 5 afbeeldingen met een * 
achter den naam, zffn nergens elders gebruikt en borstb., in ver- 
sierd ovaal, met rand- en bewerk en 2 of meer regels Lat. kap. 
onderschr. Het zijn: Maximiliaan I, Earel Y, Filips II, Matthias van 
Oostenrijk en Elisabeth van Engeland. De 8 portretten, met een f achter 
den nm. zgn borstb. in ov. znd. randschr. met rand- en bewerk en 1 & 8 
reg. Lat. curs. onderschr. Hiertoe behooren: G. F. de Oordua, Tilly, 
H. M. V. Turn, Alb. v. Wallenstein, Earel I van Engeland, Buckingham, 
Piet Hein en H. G. Loncq. Yerder bemerkt men : in dl. I een (ingevoegd?) fol. 
portret van Filips Willem van Oranje, tegenover een ander van denzelfde, dat 
er bl^baar in behoort; in dl. n een portret van Earel v. Bucquoy door B. F. 
met adres van O. de Pas (Franken No. 608) afkomstig uit No. 26d; 18 kleine 
borstbeelden der Paoiflcatores van 1618 op 1 br. fol. plaat; en een (ingevoegd?) 44 folio portret yan prins Manrite, dat niet in het register genoemd word^ ein- 
deiyk in dl. IV een portret yan Willem II naar P. Quoêt door C. mh» 
Queboren met adres yan Broer Jansz en 2 portretten in 4tO| yerschillend 
yan oityoering: Ferdinand yan Oostenrgk en Joan Maorits yan Nassau. 
De 4 portretten yan kenryorsten, met ** achter den naam gemerkt» zyn 
niet in y. Heteren 1614, maar in een ander historisch werk yroeger ge- 
bruikt. Se oyerige (niet gemerkte) portretten echter zgn gebruikt in de 
uitgaaf yan y. M. yan 1614, doch door een afzonderlek gegray. paase- 
partout omgeyen. Alle portretten zgn onbedr. yan achteren, en met 
uitzondering yan de genoemde, znd. nm. yan gray. De portretten in 
dU I zfjn genummerd onderaan 1 — 16, 18 — të, die in dl. II 47—69; de 
yerdere zgn ongen. I 463 

I 280 
1898 
I 106 
I 426 
m 317 
I 102 
I 145 
I 100 

m 684 Aersohot, Earel Filips y. 

Croy, Hertog yan, 
Aersohot, ïllips yan Oroy, 

Hertog yan, 
Albertus yan Oostemtjk. 
Alya, Ferd. Hertog yan, 
Anjou, Fr. yan. 
Berg, Hendr. yan den, 
Bergen, Jan yan, 
Bossu, Max. yan, 
Brederode, Hndr. yan, 
Buckingham. G. YilUers, 

Hertog y., f o) 
Bucquoy, Earel y., (door 

B, F,, met adres yan 

O. de Pas) n 9 

ChristiaaniyyJ)enemarken.n 37 
Ghristiaan yan Brunswtjk. m 127 
Cordua,Gonz. Ferd. de, fn) m 221 
Egmont, Lamoraal y., I 116 

Eleonora y. Hongaqje. m 156 
Elisabeth yan Bohème. II 837 
— yan Engeland. * I 613 
Ernst yan Oostenrök. I 717 

Ferdinand II, keizer, II 821 

Ferdinand, Eard.-inf. 4o p. IV 867 
Ferdinand, aartsbisschop 

yan Keulen ** II 283 

Filips de Stoute. I 1 

— de Qoede. I 

— n. ♦ I 

— m. I 

— IV. m 

Filips Willem yan Oranje. I 
Dezelfde, folio portret, n) I 
Frederik Y y. Bohemen. II 836 
Frederik Hendrik y. Oranje. I 943 
Frederik ITlrich y. Bruns- 
wtjk. n) m 289 1 

29 

875 

92 

750 

751 Fuentes,PedrodeGusm.y., I 741 
Gabriêl Bethlen y. Hong. II 436 
George Wilh. y. Brandenb. II 871 
Granyelle, Perenot de, I 68 

Gustaaf Adolf y. Zweden. 

II 704 en Hl 60 
Heemskerk, Je. yan, II 66 

Heyn, Piet Pietersz.,t m 594 
Hohenlohe, Fil. y., I 737 

Hoochstraten, Ant. yan 

Lalaing, Hertog yan, I 183 
Hoome, Fil. yan, I 117 

Isabella Olara Eugenia inf. I 899 
Jacobus I yan Engeland. 1 1060 
Jan yan Oostenrijk. I 251 

Jan zonder Vrees. I 1 

Johan Frederik yan Wur- 

temberg. n) m 609 

Johan George y. Baksen. ** UI 10 
Joh. Buiccardus, aartsb. 

yan Mainz. ** 
Earel de Stoute. 
Earel I y. Engeland, f 

— V. ♦ 
Earel Emanuel y. Sayoye. UI 557 
Leicester, Bob. Dudleyyan, I 528 
Lodewijk XTIT. n 211 

Loncq, Henr. Oom., f III 682 

Lotharius bisschop yan 

Trier. ♦♦ II 282 

Lumey y. d. Mark, W., I 140 

Mansfeld, Ernst yan, III 860 

MariaEleonoray.Zweden.n)in 61 
Matihias I, keizer, n 284 

Matthias y. Oostenrtjk. • I 284 
Maurits keury.y.Hessen. n) m 86 
Maurits yan Oranje. I 477 

Dezelfde, folio portret, n) n 740 
Maximiliaan L * 17 n 281 

I 4 

m 458 

I 17 45 XazimiliMZi kearr. y. d. 
SlgiBmuid m Tan Polen. 


m 807 


Palts. 


ni849 


Sonoy, Dk., 


I 297 


Mendo^y Fr. de. 


I 868 


Spinola, AmbroB., 


11098 


Mears, Adolf Tan, 


I 681 


Tilly,JoanTBerclae8 gr.T.,t m 259 


]fontm(»axioy, Fil. yan, 


I 108 


Toledo, Fr. de, 


I 177 


Nasaan, Ernst Oasim. ran, 


U 25 


Tom, Henr. Math. Ton, fn) 


m 887 


— Joan Manrita v., 
Vare, Horatins, 


m 109 


4o. portr. 


IV 612 


Wallenstein, Alb. Tan, f 


m 427 


— Lodev^jk ^'^f 


I 119 


Willem I T. Oranje. 


1279 


— Willem Lodew. v., 


I 719 


— UT. Orai^e, naar 
None, Fr. de la, 


I 811 


P, Quasi, door C. van 
[Paciflcatorea Tan 1618] 
Quêboren, m. adres Tan 
(18 portr. op 1 pi.) 


n 147 


Br. Jansz. 


IV 72 


Parma, AL Famese Tan, 


1884 


Wolfgang Will. kenrT. t. 
Bequesens, Lod. de, 


I 198 


d. Palts, n) 


III 852 32 a. Meteren (Em. van) — Meteranvs nows, Das ist: Warhafftige 
Beschreibung aller denckwürdigsten Geschichten, so sonderllch in 
den Niderlanden auch sonsten in andem Reichen, von anfang der 
Regierung Philippi Audacis Hertzogen zu Burgund & biss auff das 
J. C 1612 sich zugetragen. Beschrieben durch Em. von Meteren: 
Vor diesem zwar von Jann Janssonio in Hochteutschen Spraach aber 
sehr mangelhafft vnd vncorrect aussgegeben: Nun aber .... von 
newen ins Hochteutsche übersetzet vnd biss auff das J. 1633 .... 
continuirt. Beneben den fümehmsten Slachten vnd Belllgerungen, . . . 
auch vielen neuwen Contrafaicten ... in Kupffer gestochen . . . 
Amsterdam, bey W. Bleav 1633. foL 

b. Meteren (Em. van) — Meterani novi Continuatio, Das ist: 
Warhafiflige Beschreibung aller denckwürdigsten Geschichten .... 
Tom Anfang des J. 1612 biss auff das J. G. 1633 . . . auss den besten 
Autom colligirt .... Beneben den fümehmsten Schlachten . . . auch 
Tielen newen Contrafiucten ... in Kupffer gestochen . . . Amster- 
dam, W. Bleav 1635. lol. 

Het eerstgenoemde deel beyat: Plaatdroktitel met gegrav. inaohrift; 
Fransche titel, keerz. 8 Lat. epigrammen op y. M. ; Lat. opdracht 2 bic; 
Yoorrede 8 blz.; Kota frembder milit Wörter 1 blz. ; Bericht an den 
Baohbinder 1 blz., aUee ongen. ; Tekst gen. 1—724 ; Leben E. y. M. dnroh 
& Bnytinck blz. 726, 26 ; Begister 27 ongen. blz. ; laatete bladzij wit. 

Het 2e deel: Boekdmktitel (plaatdmktitel ontbr.?); Tekst gen. 1—718; 
Begister 26 ongen. blz.; laatste blz. wit. 

Het exemplaar, dat nqj van deze nitgaVen onder oogen kwam, was 
ingenaaid ; de platen lagen los tnssohen den tekst ; de portretten eyenwel 
waren achter het register in het Ie deel btjeengevoegd, hetwelk ook de 
plaateaanw^zing bevat voor de portretten in beide deelen. De portretten 
behooren tot 8 verschiUende seriên (met nitzondering van dat van Olden- 
bameveldt, dat afzonderlijk uitkwam) ; en wel lo. 18 ongen. portretten 
van vorsten, staatslieden, borstb. in ov. met of zonder Lat. spreuk als 
randschr. en met 8 of meer reg. Lat. onderschr. ; 2o : Keurvorsten van 46 het Dnitsche r^k, gen. 1 — 9 ; alle fig. ten voeten nit, te paard, met wapen 
en S reg. Lat. onderoohr. ; 3o : Gk>iiyemenrs der Nederl., eyeneena te 
paard, onder een toog, met 3 reg. Lat. onderschr., gen. 1 — 18. — Hier- 
onder Tolgt een alphab. l^st met aanwijzing van deel en bladzij, waarzg 
dienen ingevoegd. — De met * yóor den naam geteekende ztjn te paard 
afgebeeld. • 
• I 
I 
I 
I 
I 
I 

n 482 
56 
228 
404 
20 
870 
267 Albertns en Isabella 
Alva, Hertog van, 
Anjon, Frans van, 
Chriatiaan IV y. Denem. 
Elisabeth van Engeland. 

* Ernst van Oostenrtfk. 
Ferdinand II, Keizer, 

* Ferdinand aartsbisschop 

van Eenlen. 

* Ferdinand y. Hongarije. 

* Filips II yan Bpanje 
Filips m „ „ 
Füips IV „ 

* Frederikkenry.y.d.Palz. 
Frederik Hendr.y. Oranje. II 494 
FrederikY yan Bohème. Il 30 
Gnstaaf Adolf y. Zweden, n 640 
Hendrik IV yan Frankrgk. I 867 
Isabella Clara Eugenia 

inf. als abdis. 
Jacobas I yan Engeland. 

* Jan yan Oostenrijk. 

* Johan Gtoorge y. Saksen. 

* Johan Swichardns, kenr- 

yorst yan Mainz. n 460 
n 187 
I 16 
I 455 
n 830 
n 400 n 354 
I 648 
I 182 

n 806 n4io I 429 

n 493 

I 272 

I 708 

n486 • 
• I 

n 
I 
I 26 

7 

150 

292 • 
• Joachim Frederik yan 

Brandenburg. 
Karel I yan Engeland. 
Leicester^ob.Dndley y., 
Lodewyk XHL y. Frankr. 
Jjotharins, aartsbisschop 

yan Trier. 
Hargaretha yan Oostenr. 
M atthias. Keizer, 
Matthias yan Oostenrgk. 
Manrits yan Oranje. 
01denbameyeld,Joh.yan, 

aet. 70 Ao. 1617. Naar 

M. Mier&veld door W, 

Delf. 
Ozenstiem, Axel, 
Parma, Alex. Famese y., 
Beqnesens, Lod. de, 
Bichelien, Arm. J. Du 

Plessis, Kard. de, 
Bndolf n, Keizer, 
Spinola, Ambros., 
Willem^yan Oranje. 
WladislansIV yan Polen. II 707 n 237 


n 688 


I 174 


I 98 


n683 


I 130 


I 660 


I 26 33 Meteren (£m. van) — Historiën der Nederlanden en haar na- 
buren oorlogen tot het iaar 1612. Door Em. van Meteren. Met hee- 
relijker konlerfeytsels dan ooyt voordezen verciert, en verbetert, 
't Amsterdam, by lan lacobsz. Schipper 1647. fol. 

Plaatdmkiitel, met het portret van Prins Kanrits bovenaan in lauwer- 
krans en dat van den schr^ver €iet. 76 onderaan in med. Onder de plaat 
het adres van den uitgever ; keerz. onbedr. ; Voorreden 8 blz. ; Leyen 
van V. M. door 8. Buytinck, waarachter grafgedichten op hém, samen 
6 bis. ; Nota vifii uitheemsche woorden 1 blz., aUes ongen. ; de Tekst, gen. 
fol. 1—678, is zoo ongeregeld mogelijk gepagineerd; yele bladz^den heb- 
ben hetzelfde nummer, en soms worden 8^12 nummers overgesprongen 
in de paginatuur; hfl loopt tot 1611; Begister 22 ongen. blz. — Er zijn 
van dezelfde uitgave exemplaren met het adres: Tot Zanerdam, by Hen- 
drik lacobsz Zoet . . . 1647. 

In dezen druk bevinden zich verschiUende soorten van portretten, 
welke grootendeels of afzonderlek óf in andere werken reeds vroeger 
voorkwamen. B^na aUe znd. nm. v. grav., bedrukt met Nedorl. tekst op 
de keerzy. Op blz. 2, 2v, 8, 5, 9y en lOv, vindt men de afbeeldingen van 47 

de grayen Jan zonder Vrees, Filips de Goede, Earel de Stoute, Maximi- 
llaan I, Filips de Sohoone en Karel Y ten yoeten nit, staande, met 1 of 
2 reg. onrs. Lat. ondersohr. yan naam, ter lengte en ter halye (Filips de 
Schoone en Earel Y ter geheel e) breedte yan een bladzij, znd. nm. y. gray. 
Deze zijn afkomstig uit een m^ onbekende serie yan grafel^ke portretten. 
De kleine portretten z^n grootendeels öf ontleend aan de Holl. uitga- 
yen yan y. M. yan 1623 en 1635 en het werk yan V. Beyd (1626, 1638 en 
1644) waarnaar ik yerw^s, of aan eene serie yan Nederl. Gouyemeurs en 
Btadhondersi ten yoeten uit, te paard, onder eene toog, met 8 reg. Lat. 
onderschrift en onderaan gen. 1, 2, 3, enz. Deze laatste serie kwam, zoo- 
als men gezien heeft, reeds onbedrukt yoor in de Duitsche uitgaye yan 
y. M. Amsterdam 1683. fol. Bovendien zijn hier yerschillende portretten, 
borstb. in oy. met Lat of Holl. randsohr. en onderschr., ter grootte eener 
geheele bladzg ingeyoegd, afkomstig uit dezelfde Duitsche editie en daarin 
onbedrukt. Yoorts treft men 2 portretten aan: Willem y. Oranje naar C, Via- 
»eher en Maurits y. Or. naar M, Miereveld aan, beide door C. van Que- 
baren gegrayeerd en met adres yan A. yan Waeebergen te Amsterdam, 
ter grootte eener 3/^ bladzij. Yan de kleine portretten z^jn die yan Lamor. 
y. Egmond en Filips y. Hoome op 1 langwerpige plaat naast elkaar znd. 
oy. gegrayeerd. Eindelijk dat yan Fr. de Mendoza door K. v, Sichem, 
Filips y. Hohenlohe geêtst door H. Breek&rveld 1626, en Maria de Medicis, 
znd. randschr. in het oy. naar A. v, Dyck met adres yan O. Danck^erts]. — 
Dezelfde platen worden aangetroffen in de beide yolgende uitgayen: 

34 Meteren (£m. van) — Historiën der Nederlanden en haar nabu- 
ren enz. [als No. 33] t'Amsterdam, by I. lacobsz. Schipper 165@. 
fol. 

35 Meteren (Em. van) — Historiën der Nederlanden enz. [als No. 331 
't Amsterdanii bij I. lacobsz. Schipper 1663. fol. 

Deze uitgayen beyatten denzelfden plaatdruktitel, waarop het adres gegra- 
yeerd is, en niet er onder in boekdruk,rgemk in de uitgaye yan 1647. Het 
yoorwerk is b^ ieder hetzelfde en telt 10 ongen. bladzijden ; de tekst is ge- 
regeld gepagineerd yan fol. 1 — 629 en loopt als yroeger tot 1611; het 
register beslaat 22 ongen. bladzijden. 

Wat de portretten betreft, yerdient het yolgende opmerking: de af- 
beeldingen yan Willem en Maurits y. Oranje door Quehoren ztjn in deze 
edities yeryangen door andere uit de serie der Gouyemeurs te paard, 
alsmede het kleine portret yan Lodew^jk XDI door een folio afbeelding. 
In den laatsten druk z^n de 6 afbeeldingen der Grayen door andere yan 
een kleiner formaat yeryangen, met b^yoeging yan Filips de Stoute; deze 
dragen het monogr. yan 8. de Ptuee ; dat yan Karel Y is gem. C, tfan 
Siehem sculp. et ezcud. 

Alphabetische lijst der portretten in de uitgayen yan 1647, 52 en 68. 

1647. 1652. 1663. 

blz. blz. blz. 

Aerschot, Earel hertog yan Croy en, 1606 aet. 48.40. 210 208 208 

AlbertuB en IsabeUa * op 1 plaat 398 y. 383 y. 888 y. 

Alya, Ferd. hertog yan, 48 48 48 48 Anjoii, Fr. van, * 

BoBsn, Kaxiin. yan, 2) 

Broderode, Hendrik Tan, 1) 

Christiaan lY yan Denemarken, fol. 

Egmond, Lamoraal van, prins van Gayeren. 

Eliaabeth yan Engeland, fol. 

Emannel Philibert yan Sayoie. 1) 

Ernst yan Oostenr^. * 

Filips de Stonte. ff 

Filips de Gk>ede. f 

Dezelfde, ft 

Filips I de Sohoone. f 

Dezelfde, ff 

Filips !!• 

Filips m. fol. 

Filips Willem yan Oranje. 2) 

Frederik Hendrik yan Oranje, fol. 

Faentes, Pt. de Gnsman, gr. yan, 2) 

Gnise, Karel, hertog yan, 1) 

Hendrik m. 1) 

Hendrik lY met 4 reg.Lat. yers yan H. Grotins. 4o. 

Hohenlohe, Filips yan, 2) Door H, Breehemèld, 

Arnhem 1626. 
Hoome, Filips yan Montmorency, graaf yan, 
Jacobns I yan Engeland, fol. 
Jan zonder Vrees, f 
Dezelfde, ff 
Jan yan Oostenrgk. * 
Earel de Btonte. f 
Dezelfde, ft 
Karel Y, Keizer, f 

Dezelfde, ft ^ooi" ^- t^*** Sichmn, 

Karel EC yan Frankr^k. 1) 

Leicester, Bob. Dndley, graaf yan, 

Lodewtjk XTTT yjm Frankrijk. 

Lotharingen, Karel yan, 1) 

Lnmey yan der Marok, Willem, 1) 

Kaasfeldt, Pt. Ernst yan, 2) 

Margaretha yan Panna. ^ 

Maria de Mediois. Kaar p. Difek, met adres 

yan O. Danok[ertB]. 
Maria Staart. 1) 
Matthias yan Oostenrtfk. * 
Manrits yan Oranje. Kaar Jf. MierêveU door C, 

van Québoren. gr. 4o. 
Dezelfde te paard. * 
Mazimiliaan L f 

Dezelfde en Maria op 1 plaat, ff 
Maximiliaan II: Met adres yan J. Janssonins. 1647. 
blz. 
192 y. 

66 

45 y. 
882 y. 

62 y. 
229 y. 

16 y. 
827 y. 

8 y. 

9y. 1652. 
blz. 
190 y. 

66 

45 y. 
848 y. 

52 y. 
227 V. 

16 y. 
812 y. 1668. 
blz. 
190 y. 

66 

45 y. 
848 y. 

52 y. 
227 y. 

16 y. 

812 y. 

1 y. 2y. — 

8 

9 y. — 16 


16 


xu 
16 


407 y. 


892 


892 


866 * 


841 


841 


488 


418 


418 


868 y. 


888 y. 


888 y. 


864 * 


840 


840 


281 y. 


279 y. 


279 y. 


824 y. 


809 y. 


809 y. 


844 


829 


829 


52 y. 


52 y. 


62 y. 


484 


466 


466 


2 


2 


8 

119 y. 


119 y. 


119 y. 


8 


8 


— 


— 


^ 


8 y. 


10 y. 


10 y. 


— 


— 


-« 


10 y. 


26 


26 


26 


281 


229 


229 


646 y. 


— 


— 


802 


800 


800 


68 y. 


63 y. 


68 y. 


292 


280 


290 


24 y. 


24 y. 


24 y. 


446 


481 


481 


289 


287 


287 


129 y. 


129 y. 


129 y. 


216 


... 


.. 


— 


214 


214 


5 


5 


5 
111 


111 


111 49 1647. 


1662. 


1668. 


blz. 


blz. 


blz. 


iOl 


886 


886 


277 


276 


276 
618 


612 T. 


Ui 


626 


626 


64 T. 


64 T. 


64 T. 


828 T. 


818 T. 


818 T. 


172 T. 


170 V. 


170 V. 


168 


161 


161 


87 


87 


87 


886 


820 


820 


288 


281 


281 


497 


479 


479 


77 


77 


77 Mendoza, Franc, de, 2) Door JT. van Sichem, 

Menrs, Adolf graaf van, 2) 

Lodewtjk im T«n FruifaSk. fol. 

Nanau, Ernst Oaaimir Tan, 2) 

Naasao, Lodew^k Tan, 2) 

Kaasan, Willem Lodewtfk Tan, 2) 

None, Fr. de la, 

Panna, Alez. Fameae, hertog Tan, * 

Beqnesens, Lod. de, * 

Bndolf n, Keizer, fol. 

Sixtos y. 1) 

Spinola, Ambroa., fol. 

Toledo, Fred. Tan, 1) 

Willem Tan Oratie. Naar C VisȎher door C. v, 

Quèboren, gr. 4o. 126 — — 

Dezelfde te paard. • — 126 126 

De portretten, in deze Igat gemerkt \ z^n nit de serie Tan GonTer- 
nenra te paard ; die gemerkt z^jn 1), werden gebmikt in de Torige dmk- 
ken Tan t. M. ; die gemerkt zijn 2), in het werk Tan Yan Beyd, Nederl. 
oorlogen enz. ; die met het teeken f z^jn nit de serie OraTen Tan Ylaande* 
ren ; en die met het teeken ff nit een dergelijke serie kleinere afbeel- 
dingen Tan GraTen enz. 

Twee andere zeTentiende eeuwsche nitgaTen, nl.: Eu. tak Mitsbin, 
Historie der NederL ghesohiedenissen Tan den J. 1666 tot den ]. 1612 in 
het corte ghebraoht: ende Tan 1612 tot 1618 ghecontinneert ende Ter- 
meerdert door Grl. BaTdartiTm Tan Deynse. TAmstelredam, J. E. Olop- 
penburgh 1618 4o. en : B e 1 1 i ciTÜis in Belgio gesti historia ab anno 97 
nsqne ad annnm 1610 dednota. OpTS noTTm e Belgicis Imm. Meterani A 
aliomm commentarijs ooncinnatnm i Gasp. Ens. Amhemj, ap. J. Jans- 
soninm 1623 fol., boTatten geen portretten, OTenmin als een Terkorte 
compilatie in het Engelsoh: A tme Disconrse historicall ofthesnooee- 
ding goTemoors in the Netherlands, and the oiTÜl warres there begnn in 
the y. 1566 . . . nntill the y. 1698. Translated and collected by T. C[hnrch- 
yard]... and B. Bop>inson] out of... E. H[eterannB] . . . his flfteene 
bookes Historiae Belg.; and other colleotions added etc. London, M. 
Lownes 1602. 4o. — Zie: Oatal. of books in the library in the British 
Mnsenm printed before 1640. Vol. II, 1094. 

36 a. Meteren (Em. van) — Historie van de ooriogen en geschie- 
denissen der Nederlanderen, en der zelver naburen: beginnende 
met den j. 1315, en eindigende met den j. 1611 door Emanuelvan 
Meteren. Voorzien met afbeeldingen der voortreffelijkste perzona- 
giën van dien tijd. Verbeterde druk. 10dln.Gorinchem 1748-^.8o. 

Hierin bevinden Bich de Tolgende portretten, alle borstb., in ov. met 
6 reg. HoU. ondersohr. op pedestal. Znd. nm. y. grav., doch get. J. Punt 
direx, en bovenaan: Eerste Deel enz. met opgave der pagina. 

Het z^n kopieën naar de grootere afbeeldingen in de zeventiende- 
^nwsche uitgaven. Dl. I bevat een portret van v. K. znd. nm. v. grav. 

4 50 b. Heteren (Em. van) — Historie van de oorlogen en geschie- 
denissen der Nederlanderen, en der zelver naburen enz. door Ema- 
nuel van Meteren. Voorzien met afbeeldingen der voortreffel^kste 
perzonagiën van dien tjjd. Derde druk. 10 dln. Amsterdam, S. J. 
Baalde 1786. 8o. 

Deze drok bevat dezelfde portretten als de vorige, op dezelfde plaat > 
aen ingevoegd, doch sonder opgaaf der blz., hier en daar opgesneden en 
met yerandering van de woorden J. Punt dir$x, in : J. Punt [of C F. 
Fritêeh'] geulpsUDe met een * achter den naam get. t^n door C F. Fritsdk» Aersohot, Filips ran, m 46 
— Karel FiUps v., • IV 146 
AlbertnsvanOostenrtPc.* YII 66 
Alva, Ferd. van, I 426 

Ai^on, Frans yan, IV 6 

Bergen, Jan van, ^ I 418 

Biron, Earel van, Ym 210 

Bossn, Max. van, * n 41 

Boysot, Lod. yan, * TL 266 

Brederode, Hendrik van, I 409 
Oatharina de Kedide. Y 268 

Ohristiaan IV v. Benem. ^ VI 884 
Ooligny, Osp. 4e, ^ n 98 

Egmond, Lam. yan, ^ I 468 

Elisabeih yan Engeland. IV 297 
Emannel Fil. yan Bayoie 
Ernst van Oostenr^k. ^ 
FiUps de Stonte. • 
Filips de Qoede. 
Filips L 
FiUps n. 
Filips m. • 

Filips Willem v. Oranje. ^ 
Frans II. 
Freder.Hendr.y. Oranje. * Vn 882 
Fnentes, Oraaf yan, * VI 267 
Granyelle, Eard., 
Onise, Karel hert van, * 
Heemskerk, Je. van, 
Hendrik H. • 
Hendrik IH. 
Hendrik IV. 

Hoochstraten, Ant. v. L. y. 
Hoome, Filips yan, 
Hohenlohe, Filips van, ^ VI 184 
IsabeUa Clara Engenia. Vn 66 
Jacobna L VHC 262 

Jan zonder Vrees. I 7 

Jan yan Oostenrgk. * II 477 

Johan Casim. V. d. Palts. ^ m 148 I 
VI 
I 
I 
I 
I 131 

59 

6 

18 

78 

130 vn 128 

VI 274 

I 206 I 249 

VI 268 

IX 204 

I 188 

V 267 

VI 88 

I 601 

I 470 Karel de Stoute. I 16 

Karel V. I 77 

Karel IX van Frankrgk. I 214 

Leicester. IV 808 

Lodewfjk XIEL X 866 

Lotharingen, Fil. Em. v., * VI 626 
Lotharingen, Karel yan. 

Hertog yan Maine. V 848 

Lmney, Willem, • II 21 

ICansfeldt, Pt. Ernst yan, • V 428 
llargaretha van Oostenrijk. I 75 
Margar. y. Parma. I 75 en I 200 

Karia yan Bonrgondiê. I 27 

Maria yan Hongarije. I 96 
Maria Stnart * 
Maria de Medieis. 
Matthias L ^ 
Manrits yan Oranje. ^ 
Maiimiliaan L 
Mazimiliaan II. * 
Mendo^a, Fr. de. 
Meteren, Em. yan, 
Menrs, Adolf van, en 

Nienwenaar. ^ 
Mondragon, Chr. de, 
Montmorency, F. yan, • 

Nassan, Ernst Oasim. van, IX 176 

Nassan, Filips yan, ^ VI 260 

Nassan, Lodew\|k yan, I 480 

Nassan, Lod. Günther y., Vn 816 

Nassan, Willem Lodew.v., VI 61 

Neyen, Joann., IX 226 

None, Franc, de la, III 410 

Parma, Alex. F. yan, m 836 

Beqnesens, Lod. de, * II 212 

Bndolf n. • VI 114 

Sebastiaan I. m 209 

Siztns V. • IV 818 

Bonoy, Bk., n 66 
Bpinola, Ambros., Vm 869 IV 361 

Vn844 

m 71 

IV 191 

I 29 

n 410 

VU 78 

I 1 

V281 
n 229 

I 419 51 Stephums van Polen. 


IV 428 


Yerdago, Fr. de, • 


m 876 


Toledo, PrecL de, • 


U 182 


Willem yan Oranje. 


UI 41 


Yaldee, Fr., 


n 260 Hiermede lieb ik getracht een ssooreel mogeltpc yoUedige bibliographie 
te geven der bekende n i tg a y ea Tia Yan Meterens Historiewerk; Het boek 
yerdiende dit, ten eerste, omdat er nog geen nityoerige stadie yan dezen 
aard oyer bestond, alsook, omdat werkelgk de portretten in yersoheidene 
nitgayen aeer belangqjk z^n, deels uit hetoogpnnt der kimst maar yooral 
als gel^'ktfjdige afbeeldingen. Be onderlinge yergelgking yan den tekst 
worde eyenwel aan anderen overgelaten. Wat de portretten betreft, ver- 
dienen de nitgaven van 1696, 97, 98 en 1608 de aandacht der kunstliefhebbers 
wegens firaaiheid en als oudste afbeeldingen der personen; voorts de Duit- 
sohe druk van Amst. 1627—40, 4 dln. en die van Amst 1638, 85. 2 dln., welke 
fraaie groote portretten bevatten, in den geest van Belff gegraveerd. De 
nitgayen van 1614, 1618, 1628, 1686, 1647, 1662 en 1668 evenwel kunnen min- 
der in aanmerking komen, omdat z^ voor een groot deel met afgedrukte por- 
tretten versierd (?) zjjn, die reeds herhaaldemk in andore werken gebezigd 
werden. Hetzelfde mag gezegd worden van de Engelsche vertaling door 
Grimeston en van de HoU. uitgaven met houtsneden van 1608 en 1611. 37 a. Bor (Pt.) — Oorspronck, begin ende aenvang der Nederlanl- 
scher oorlogen, beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden. War- 
achtighe ende historische bescbrüvinge. Door Pt Bor Chrsz .... 
V Vtrecht, by S. de Roy .... 1595. fol. 

Eerste uitgave, bevattende boek I— IIL — Boekdruktitel, met gegraveerd 
vignet, zinspelende op den staat van Belgica; keerz. bedrukt met 8 spreu- 
ken uit Oicero, Philo Judaeus en Diodorus Siculus; Opdracht aan de 
Staten van Utrecht 2 blz.; Yoorrede en 8 reg. vers van P. B. 1 bla.. 
Lofdichten op B. 1 blz.; Corte inhout d. 8 boeken 2 blz.; Tekst, gen. 
foL 1-^121. (Yoorw. ongen.) 

5. Bor (Pt.) — Oorspronck, begin ende aenvang der Nederl. oorlogen 
^nz. [als voren]. Van nieus oversien. In 's Graven-Hage, by B. C. 
Nieulandt .... 1603. fol. 

Tweede uitgave van boek I— Hl. — Boekdruktitel met nieuw titelvignet, 
met dezelfde voorstelling; op de keens. de 8 spreuken benevens een 
6 reg. HolL vers; Opdracht als voren 8 blz.; Yoorrede en 8 reg. vers 
1 blz.; Lofdichten op B. 11 blz.; Oort inhout der 8 boeken 3 blz.; Tekst 
gen. fol. 1 — 120; laatste bladzg drukkersmerk. (Yoorwerk ongen.). 

Beide uitgaven bevatten dezelfde kleine houtsneêportretjes van vorsten 
en krijgslieden, alle borstb. in ov. met Lat. randschr., op ovale of vier- 
kante plaatjes gegraveerd, ter breedte van 1 kolom. Znd. nm. v. grav. 
Bedrukt met HoU. tekst. Brederode, H. van, 
Emanuel Philibert van 

Savoye. 
FiUps n. 1595 1603 
blz. blz. 
35 88 V. 8 
6v. 8 
6 Oranyelle, Kard., 
Karel Y. 1595 1608 
bla. blz. 
10 9v. 
Iv. 2 Margaretha van Parma. 14 14 52 

38 Bor (Pt.) ^ Van de Nederlantsche oorloghen, beroerten ende 
borgerUjcke oneenicheyden, gheduerende den gouvememente van 
den Hertoghe yan Alba inde selve landen. Warachtige ende histo- 
rische beschrijvinghe. Devr Pt Bor Ghrstz. Tot Utrecht, by S. de 
Roy .... 1601. fol. 

Eerste uitgaaf yan het 4de — 6de boek. — Boekdraktitel met aUegorieoh 
Tignet Tan Alya op den troon enz.; keen. wi^ Opdracht aan de Staten 
Tan Utrecht 8 bis.; Lofdichten op B. 18 blz.; Gort inhoat yan deee 8 
boecken 6 bhs.; Tekst gen. fol. 1 — 187; Aanwtjsing der Mdolinghen" en 
Hfanten" 8 blz. — Voor- en achterwerk ongen. 

Hierin komen de yolgende portretten Toor, aUe in grootte en uitvoering 
geiyk aan boyengenoemde, nitgenomen dat yan B. Bonoy, hetwelk géhH 
is. Znd. nm. t. gray. en bedmkt als yoren. 

Alya. blz. 2 v.; Egmond, Lam. van, blz. 40 v.; Hoome, Fil. van, bhe. 41; 
Sonoy, Dirk, blz. 126; Bossn, Max. van, blz. 171 v. 

Dezelfde portretten uit de yoorg. drie nitgayen zjjn gedeelteltpE op nienw 
gebmikt, gedeeltemk gekopieerd in omgekeerde houding, met weglating yan 
die van Eman. Philib. v. Bayoie en D. Sonoy, en bgyoeging yan die yan 
Willem v. Oranje en h. de Beqoesens, in het berijmde nittreksel yan het 
groote werk, getiteld : 

39 Bor (Pt.) — Den oorspronck, begin ende aenvanck der Neder- 
landtscher oorlogen, geduyrende de regeringe van de Hertoginne 
van Parma, de Hertoge van Alba, ende eensdeels van den groot 

Commandeur. Beschreven deur Pt. Bor Chrstz ende nu deur 

den selven in liedekens vervaet. Tot Leyden, by Covert Basson 1617. 4o. 

Boekdmktitel, met hetz. aUegorische vignet als voor den tweeden drok 
der nitgave yan boek I— UI; keerzQ bedr. met een 6reg. HoU. vers; op- 
dracht aan de Magistraat yan 's Orayen-hage 6 blz. ; Tekst gen. 1—96* 

Blz. 
Bil. 


Alva, Hertog van, 


14 


Gr anveUe, Kard., 


8 


Bossn, Max. van. 


52 


Hoome, Fü van. 


18 


Brederode, EL van, 


6 


Karel Y. 


1 


Egmond, Lamor. van. 


18 


BeqTiesens, Lod. de, 


67 


Filips n. 


1 


Willem v. Oranje. 


82 Deze portreliles komen eindelijk nogmaals voor in de volgende uitgaaf, 
waarbij een aantal andere grootere z^n toegevoegd. 

40 Bor (Pt.) — Nederlantsche oorloghen, beroerten, ende borgerlijcke 
oneenicheyden, beginnende mette opdrachte der selver landen, ge- 
daen by Eeyser Karel de V aen zijnen zoon Philippus van Span* 
gien .... [1555—1600]. 5 dln. Leyden, 6. Basson; Amsterdam, 
M. Ck)lyn 1621— [1634]. fol. — Met pi. en portr. 

BI. L Plaatdmktitel, znd. nm. v. gray., yoorafgegaan door een Fr. titel 
bedmkt met de Wtlegginghe; Opdracht 6 blz.; Lofdichten op B. door 
verschilL antenra 4 blz.; Tekst, gen. fol. 1-860 (6e boek) en 1 — 192 
(9de boek). 

Pl. n. Plaatdroktitel als voren, met bijvoeging : Tweede deel enz. ; 53 

Tekst gen. 198—818 (11de boek), 1—280 (16de boek), 1-48 (18de boek), 
1-48 (17de boek), l--eO (18de boek). 

Dl. m. 1. Plaatdniktitel door 3*. M^tifum 1886 metinBchrift: Yerrolob 
yan de Neerl. oorloghen ena., yoorafgegaui door een Fr. titel, bedrukt 
met de Bednydingh dee Titels; Opdracht san de Staten van Holland 
é bis. ; ld. aan prins Fred. Hendrik 8 bis. ; ld. aan Schout en bnrgem. 
T. Utrecht 8 bis.; Portret Tan B. door J. Mathtm 1685; Lofdichten op B. 
door Terschillende antenrs 10 bis.; Tekst gen. fol. 1—78 (19de boek), 
1—91 (80e boek), 1—120 (21e boek), 1—102 (22e boek). 

DL HL 2. Boekdmktitel, Lofdichten op B. 2 bis. ; Tekst gen. fol. 1— 
108 (28e boek), 1—118 (2ie boek), 1—88 (25e boek), 1—88 (26e boek), 
1—88 (27e boek en bgyoegsel) ; Begister op het 8e deel 72 bis. ; Misstel- 
linghen 2 bis. 

DL ly. PlaatdrakÜtel snd. nm. y. gray., met Fr. titel als boyen ; Op- 
dracht aan de Staten y. Holland en Utrecht en bnrgem. y. Utrecht 4 bis.; 
Lofdichten op B. 12 bis.; Opdracht aan prins Fred. Hendrik 2 bis. ; Tekst, 
gen. 1—66 (28e boek) ; 1—48 (29e boek), 1—78 (80e boek), 1—90 (81e boek), 
1—126 (82e boek). 

Dl. y. Plaatdmktitel snd. nm. T. gray., yoorafgegaan door een Fr. titel 
met Yerdaringhe; Opdracht als boyen 6 bis.; Lofdichten op B. 18 bis.; 
Tekst gen. foL 1—100 (88e boek), 1—88 (8ie boek), 1-69 (86e boek), 
1—66 (86e boek), 1—69 (87e boek); Begister op boek 88-87 6 bis.; 
Misstellinghen 1 bis. — Het yoor- en achterwerk is oyeral ongen. 

Bfj dese uitgaaf behoort: Begister ofte Bladtwtjser op alle de87boec- 
ken der Nederl. oorloghen ens. t'Amstelredam, yoor Br. Janss., Abr. de 
Wees en Th. Jacobss 1640. 89 bis. ongen. fol. 

Hierin komen tweeërlei soort portretten yoor, nl. de kleine plasjes 
nit de uitgayen yan 1595, 1601| 1618 en 1617 en grootere yierkante ter dub- 
bele breedte, alle borstb. in oy., met Lat randachr., waaryan enkele met 
Lat. onderschr., yan acht. bedrukt met Holl. tekst De portretten yan 
de grayen y. Egmond en Hoome sfjn naast elkaar in gebroken breed 
oyaal, op 1 breed 8yo plaat gegrayeerd. Slechts het portr. yan Parma 
is yoorsien yan den nm. y. gray. : L, Comeii, Daar de dln. niet door- 
loopend gepagineerd sQn, ia achter ieder het boek en de bis. genoemd, 
waar het Toorkomt. 

Zie yerder yoor de platen: Kuilers Beschryying yan Nederl. historie- 
pL en D. Mulder Bosgoed, De prenten yan Bor's uitgaaf yan 1621 in • 
Bibliogr. Adydrsaria III, 202 en yy. 

Albertns yan Oostenrtjk. XXXUX 5 

Alya, Hertog yan, lY 127 y. 

Anjou, Hertog yan, XYII 8 

Brederode, Hendrik yan, n 41 

Egmond en Hoome, Grayen yan, lY 171 y. 

Granyelle, Ant. Perenot, kard., I 16 y. 

Gebhard, aartsbisschop yan Keulen. XVIll 8 

Jan yan Oostenr^ X 241 

Karel V, Keiser, I 2 y. 

Maurits yan Oranje, met adres yan M. Coltjn. XIX 5 y. 

Mendo^a, Fr. de, XXXTQ 41 y. 

Kassau, Willem Lodewtjk yan, XIX 41 

Parma, Hertog yan, XIII 68 54 Bequesens, Lodew. de, 


VU 


8 


Sonoy, Dk., 


VI 


278 ▼. 


Treslong, Willem yan BIoIb gezegd« 


XX 


13 T. 


Willem van Oranje. 


IV 181 en VI 


282 Y. 41 Bor (Pt) — Oorsprongk» begin en vervolgh der Nederlandsche 
oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheden ... eindigende 
met het einde van 't jaer 1600. Waerachtelyk en onpartydelijk be- 
schreven door Pt. Bor Chrstz. in 37 boeken en IV stukk^i ver- 
deelt. Verciert met .... afbeeldingen van vermaerde mannen en 

printen Voorts met een byvoeghsel van authentyke stukken 

en nieuwe registers enz. 4 dln. (6 stn.) t^Amsterdam, by de Wed. van 
J. van Someren, A. Wolfgangk, H. en D. Boom 1679—84. fol. — Met 
pi. en portr. 

Ie stok, Ie ged.: Fr. titel; Plaatdmktitel naar W. SeheUinkx door 
A, Blooteling ; Boekdnüctitel ; Privilegie 1 blz. ; Register der afbeeldingen 
1 blz. ; Voorrede der boekyerkoopers 6 blz. ; Lofdichten op B. 14 blz. ; 
Portret van Bor naar F, Hals door A, ZigMU\ Tekst gen. fol. 1—742. 

Ie stok, 2e ged.: Boekdmktitel : Tweede deel der KederL oorlogen 
enz.; Tekst gen. 746—1006; BQvoegsel van den aateur 1 blz., keerz^ 
wit ; Bladt-wijser 7 blz. en 1 wit ; B^yoegsel van authentyke stokken ; 
Fr. titel, bedr. met een bericht der boekyerkoopers en tekst gen. 8 — 187; 
Begister 1 blz. 

2e stnk, Ie ged. : Fr. titel ; Plaatdroktitel als in het Ie stnk ; Boek- 
dmktitel ; Priyilegie 1 blz. ; Begister der afbeeld. 1 blz. ; Portret van B. 
als in het Ie. stok; Tekst, gen. 1 — 489. 

2e stnk, 2e ged.: Fr. titel: Vervolg van de NederL oorlogen enz. 8de 
deel ; Tekst gen. 443 — 894 ; Bladt-w^jser 8 blz. ; Bgvoegsel van authentyke 
stukken, Fr. titel en tekst gen. 8-127. 

8e stuk : Fr. titel en Plaatdruktitel als voren ; Boekdmktitel ; Privilegie 
1 blz. ; Begister der afbeeldingen 1 blz. ; Portret van Bor als yoren ; 
Tekst gen. fol. 1—895; Bladtw|}ser 8 blz.; Bgvoegsel van authentyke 
stukken, Fr. titel en tekst gen. 1 — 27 ; Begister 1 blz. 

4e stuk : Fr. titel en Plaatdruktitel als voren ; Boekdmktitel ; Privilegie 
1 blz. ; Begister der afbeeldingen 1 blz. ; Portret van B. als voren ; Tekst 
gen. foL 1 691 ; Bgvoegsel van authenthyke stukken, Fr titel en tekst 
gen. 3—16 ; Algem. blad-wtjser door Abr. van Poot, Titel, Voorrede en 
84 blz. 

Hierin bevinden zich de volgende portretten, waarvan sommige, met 
een * achter den naam gemerkt, reeds voorkwamen in de editie van 
Hoofts Historiën van 1677, en andere later wederom gebruikt z^jn in 
hetzelfde werk, n.1. den druk van 1708. Alle z\jn borstb., in ov., met 2 
of meer reg. kapit. onderschr. in plaats van de verzen van G. Brandt. 
Znd. nm. v. grav., behalve dat van Oldenbameveld, en onbedr. blz. 
Albertus v. Oostenrijk. IV 178 
Alva, Hertog van, • I 1 181 

Anjou, Hertog van, n 1 296 

Bor, Pt., I 1 blz. 1, 

mblz.l,inblz.l, IV 1 blz. 
Elisabeth v. Engeland. UI 285 
Ernst van Oostenrijk. UI 781 
Filips n van Spanje. * I 1 5 
Filips m van Spanje. IV 527 
Filips Willem v. Oranje. IV 167 55 blz. 
blz. 


662 


NMsan, WilL Lodew. t., 


n2 408 


61 


OldenbarnoTeld, J. ▼., ^ 
2 698 


door A. raiOant. 


m 51 


578 


Parma, Hertog van, 


n 1 8 


2 747 


Bequesens, Lod. de, 


I 1 478 


2 686 


Budolf n. Keizer, 


lY 286 


676 


Bebasüaan t. Portugal. 


IV 621 


1 22 


Sidney, FU., 


n2 788 


2 900 


Bonoy, Dk., 


U 2 768 


2 464 


Toledo, Fr. Alyarez de, 


I 1 421 


2 466 


Treslong, Blois Tan, 


n 2 570 


482 


Yaldes, Fr.» 


I 1 558 
Yerdugó, Fr., 


m 717 


447 


Vere, Fr., 


IV 181 


1 235 


Willem ▼. Oranje Oink»)* 


I 1 222 Fnentes, Pt. Gnsm. de, m 
Hendrik rVT.Frankryk. lY 
Hobenlohe, FiL yan, n 
Isabella Olara Eugenia. lY 
Jan van Oostenrgk. I 

Leice8ter3ob.]>adle7 y.,* II 
Mansfeldt, Pt. Ernst t., m 
Margaretha yan Parma. * I 
Matthias yan Oostenrijk. I 
]famix,FU.y.,y.StJüdeg. H 
Manrits yan Orai^e. * II 
Mendo^a, Fr. de, lY 

Henrs, Adolf yan, en 

Kienwenaar. III 

Nassau, Lodeiqjk yan, II 

Dezelfde portretten z|jn wederom zonder eenige yerandering gebezigd in : 

42 Groots (Hugo de) Nederkmtsche jaerboeken en historiën, sedert 
het jaer 1555 tot het jaer 1609 met de belegering der stadt Grol 
en den aenkleven des jaers 1627. Als ook het tractaet Yan de Ba- 
tayische nu Holl. republyk en de vrye zeevaert, met aanteek. enz. 
Alles vert door J. Goris, t' Amsterdam, by de Wed. van J. van So- 
meren, A. Wolfgangk en H. en D. Boom 1681. fol. — Met pi. en portr. 

Boekdmktitel, voorafgegaan door Fr. titel en plaatdmktitel naar Z. 
Webber» door A, Blootelingh ; Opdracht aan Hendrik Oasimir van Nassan 
2 blz. ; Bericht yan den oversetter 2 blz. ; Register der printen 2 blz. ; 
Vertaling der opdraght yan O. en P. de Groot en van die van J. Blaen 
6 blz.; Yoorrede van J. Blaen 2 blz. ; Portret yan de Gr. naar M, Miere" 
veld door A, van der Wenne ; Leyen yan de Gr. 11 blz. ; Brieyen aan en 
lofdichten op de Gr. 18 blz. ; Tekat gen. fol. 1—691 ; Begister 20 blz. ; 
Bladt-wtjser 56 blz. ; Beleegeringh der stadt Grol ; Fr. titel en tekst gen. 
3—19 ; Yerfaand. van de ondfheid der Batay. . . . republyke, Fr. titel ; 
Opdracht 8 blz. ; Inhondt 1 blz. ; Tekst gen. foL 1—84 ; Yrye See, Fr. 
titel ; Opdracht 5 blz. ; Inhondt 1 blz ; Tekst gen. 48 -7i. 

Bg de portretten nit Bor zjjn 8 nieuwe geyoegd, die yan Bpinola, prins 
Frederik Hendrik en Hendrik yan den Bergh ; en wel deze laatste, yoor- 
komonde in het beleg yan Grol, gegraveerd door A. VaUlant, — Hierna 
volgt de Itjst met opgaaf der blz. Albertns van Oostenrijk. 

Alva, Hertog van, 

Anjon, Hertog yan, 

Bergh, H. van den. 

Ernst van Oostenr^k. 

Filips n yan Spanje. 

Fred. Hendr. y. Oranje. (Grol) 1 

Groot, H. de, (Yoor z^jn leven) 

Hohenlohe, Fil. yan, 92 

Isabella Glara Engenia. 411 blz. 
411 

87 

77 

(Grol) 10 

198 

861 blz. 
Leioester, Bob. Dndley van, 101 

Margaretha yan Parma. 18 

Mamiz, Fil. v., v. 8t. Aldeg. 99 

Katthias yan Oostenr^k. 55 

Manrits yan Oranje. 415 

Oldenbameveld, Joh. yan, 117 

Parma, Hertog van, 65 

Beqnesens, L. de, 47 

Bpinola, Ambros., 464 

Willem van Oranje (links). 91 56 

De eerste LatgnBche drnk ran het werk van de Groot: AniuJes et 
hietoriae de rebiu belgiois. Amst. 1657. in-fol., alem^de de Franaohe Ter- 
taling: Annales et bistoires des tronbles da Pays-Baa. Amatbl662. in-fol. 
beyatten geen portretten. Zie H. O. Bogge, Bibliotheoa Chrotiaiia. Htg. 
Com. 1888. 8o. 43 a, [Baudaert ( W.)] — Af beeldinghe, ende Beschrjjvinghe van alle 
de veldslagen, belegeringen en andVe notable geschiedenissen, ghe- 
vallen in de Nederlanden geduerende d*Oorloghe teghens den CSoningh 
van Spaengien . . . [door W. Baudaert van Deinse]. 'tAmsterdam, by 
M. Colyn 1615. 4o obl. — Met pi. en portr. 

Zie Toor de beschrgying van inhoud en platen: BibUotheea Belgica 
B. 111, alwaar eyenwel minder aandacht aan de portretten geschonken 
is. — Deze z^n alle borstb., in ovaal, met Lat. randschr. en vierk. randw. ; 
znd. nm. v. grav., uitgezonderd enkele, gem. : X e (=: Lamh. Camel*) fc. 
De portretten van Egmond en Hoome z^n in gebroken breed ovaal op 
1 breed 4o plaat gegraveerd. De platen en portretten z|fn doorioopend 
in boekdrok genummerd van 1 tot 285 en bedrukt met HoU. tekst. — 
Dezelfde portretten zgn gebezigd in: 

b, [Baudaert (W.)] — Af beeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle 
de Veld-slagen enz. [als voren]. t'Amsterdami by M. Colqn . . . 1616. 
4o. obl. •— Met pi. en portr. 

Zie Bibliotheoa Belgica B 112. — Nieuwe titel-uitgaaf zonder eenig 
verschil in de portretten. 

44 [Baudaert (W.)] — Pourtraits en taille-douce et descriptions 
des sieges, batailles, rencontres et autres choses advenues durant 
les guerres des Pays-Bas etc. 2 part. A Anisterdam, chez M. Colin 
1616. 4o obl. — Met pi. en portr. 

Fr. vertaling v. bovenst. — Zie Bibl. Belg. B 113. — Bevat dezelfde 
portretten als voren, uitgenomen dat van prins Maurite, hetwelk door 
een grooter borstb. vervangen is. Alle bedrukt met Fr. tekst. 

45 Baudaert (W.), Viva delineatio ac descriptio omnium praelio- 
rum, obsidionum; aliarumque rerum memoratu dignarum, quae, 
durante bello adversus Hispaniarum Regem in Belgij provincüs . . . 
gestae sunt. Amstelodami, ap. M. Colinium .... 16^. 4o obl. — 
Met pi. en portr. 

Lat. vertaling van hetz. werk met geheel dezelfde portr. als de Fr. 
vertaling, doch hierin bedrukt met Lat. tekst. — Zie Bibl. Belg. B 114. — 
Hieronder volgt een vergemkende l^st der portretten in de uitgaven van 
1615, 1616 HoU. en Fr. en 1622 Lat. 57 Albertos Tan Oosienryk. 
Alya, Ferd. de Toledo, hertog tui, 
AoJoQ, Fr., hertog t. Alengon en, 
Egmond en Hoome, de GrmTen Tan, 
Blisaheth Tan Engeland, Koningin, 
Ernst Tan Oostenrtjk. Le, f e, 
Frederik Hendrik t. Oranje. 
Ctobhard II Trachaesa, aartab. t. Kenlen. 
laabella Clara Engenia, inf. Tan Spanje. 
Jan Tan OoBtenryk. 
Leiceater, Bob. Dndley, graaf Tan, 
' Margareiha Tan Panna. 

Katihiaa t. Ooatenrtik. L e, fê. 
Matirita t. Oranje, klein borstbeeld. 

Deielfde, grooter borstbeeld. {*) 
Mendoaa, Fr. de, 
Nassau, Ernst Oasimir Tan, 

— Willem Lodew. Tan, 
Neyen, Jan, 

Kienwenaar, Adolf, graaf Tan Menrs en, 
Parma, Alex. Famese, hertog Tan, 
Beqnesens, Lodew. de, 
Spinola, Ambros., 
Willem I Tan Oranje. 

Yan deze 23 portretten nu sjjn er 8, nl.: AlTa, WiUem Tan Oranje en 
Beqnesens, gebruikt in een ander werk Tan denzelfden sohriJTer, ge- 
titeld: War achtighe Beschr^Tinghe ende loTendighe af beeldinghe Tande 
meer dan onmensohemoke ende barbarisohe tyrannfje bedroTen by de 
Spaengiaerden inde Nederlanden enz. fygnerlQok Terthoont en beschreTen. • 
Gedmckt int Jaer o. H.... 1621. 4o. obL 

Zie Bibliotheea Belgica. B 88. — Be portretten i^n resp. te Tinden 
op blz. 78, 108, 165. 

16 Baudaert (W.) — Memoryen ofte Gort verhael der gedenck- 
weerdicbste so kercklicke als werltlicke gheschiedenissen van Ne- 
derland, Vranckrück, Hooghduytschland enz. Van den iaere 1603 
tot in het iaer 1624. Beschreven door Gul. Baudartium, van Deynse. 
Tweedde editie grootelicx vermeerdert. ... 2 dln. Tot Arnhem,. . . 
by I. lanz... 1624, 25. fol. — Met pi. en portr. 

Tweede dmk, de eerste met portretten. — Yerg. Toor besohr^JTing Tan 
den tekst: Bibliotheea Belg. B 116. — De eerste druk, in 1620 bt| den- 
selfden xiitgeTer in 4to Tersohenen, boTst geen portretten. 

De hierin Toorkomende portretten z^n meerendeels minder wel geslaagde 
kopieën Tan de afbeeldingen, Toorkomende in de drukken Tan t. Meteren 
1614, 1618, 1628 enx. en t. Beid, 1612; en wel borstb., in ot., met 
Lat. randschr., Tierk. randw. en 2 of meer reg. cors. Holl. ondersohr. 1616 


1616 EL 


1616 F. 


1622 


Bla. 


Bis. 


Bis. 


Bis. 


669 


668 


n 229 


n 187 


88 


88 


I 88 


I 88 


877 


877 


1877 


I 878 


61 


61 


I 68 


I 68 


461 


461 


n 9 


n 9 


627 


627 


n 191 


'n 169 


827 


827 


n 429 


n 881 


481 


481 


1486 


I 426 


711 


711 


n 298 


n 287 


288 


288 


I 287 


I 288 


467 


467 


n 11 


n 18 


6 


6 


I 6 


I 6 


261 


261 


1266 


I 261 


606 


606 


— 


— 


— 


— 


n 68 


n 68 


698 


693 


n27i 


n 221 


787 


787 


n 881 


n 297 


469 


469 


n 3 


n 7 


829 


829 


n 488 


n 886 


448 


448 


I 449 


I 489 


817 


817 


I 816 


I 821 


148 


148 


I 147 


I 146 


789 


789 


n 886 


n299 


68 


68 


I 66 


I 68 (1) In aommtge exemplaren van de uigaaf 1616 is dit portret oyer het andere heen gepUkt. 58 Bommige met adres Tan J. Janssonios. Voor een ander gedeelte aia het 
platen van andere werken afkomstig, zooals by. de portretten ran Olden- 
bameveld, H. de Groot, Ledenberoh, Hogerbeets en yan de Wael, welke 
dikwijls voorkomen in de Sententiën over deze personen, *s Grav. 1619, 4o, 
en in nitvoering verschillen. Het portret van J. Negen is zonder randwerk, 
te halver lijve met 4 reg. Lat. curs. onderschr. Alle portretten zgn onbe- 
drukt en znd. nm. v. grav. Het portret van den echrgver, tegenover den 
titel, is een borstb., in versierd ovaal, met Lat rondsohr. en sprenk, 
bijwerk. Lat. vers en opschrift. Door A, Poel. fol. 

Van deze uitgaaf bestaan exemplaren met adres: Tot Zutphen, bg 
Andr. Janss van Aelst . . . 1624, 26. 2 dln., gelgk van inhoud en platen 
als de bovenst.; somtgds ook heeft de eene deeltitel het adres van 
Arnhem, de andere dat van Zutphen. — Zie verder Bibl. Belg. B. 119'.— 
Daar de 2 dln. geen doorloopende paginatuur hebben, maar in hoofd- 
stukken ztjn afgedeeld, is in de volgende Igst achter de namen der 
voorgestelde personen, het nummer van het hoofdstuk en dat der bladzijde 
voor ieder portret opgegeven. Albertns v. Oostemijk. m 146 
Bergh, Hndr. van den, XVI 3 
Bronckhorst,Joh.Jac.v., XIII 110 
Bucquoy, Car. de, graaf 

V. Lonqueval. XIII 90 

Christiaanv.Brunswfjk. Xm 110 
ChristiaanlVv. Denem. IV 218 
Cordova,GonzaloFerd.de, XIV 94 
Dampierre,H I>uval,gr.de, XII 64 
Elisabeth v. Bohemen. XI 120 
Ferdinand, keizer, XI 108 

— aartsbiss. V.Keulen. XI 106 
FiHps UI V. Spax^e. Xni 70 

— IVv. — Xni 72 

Filips Willem V. Oranje. X 98 

FrederikVv. Bohemen. XI 120 

FrederikHendrikv. Oranje. Xn 60 

GaborBethlehemv.Hong. XI 120 

GeorgeWilhelmv.Brandenb. V 42 

Grotius, Hugo^ X 62 

Gustaaf Adolfv.Zweden Vm 108 
Hogerbeets, Bomb., X 62 

Isabella Olara Eugenia. III 146 

JacobuB VL II 62 JohannesSuiccardus, aarts- 
bisschop V. liainz. XI 28 
Johan George v. Baksen. XH 40 
Karel (II) prins v.Wallis. XV 98 
Ledenberch, Egid. i, X 62 
Leopold V. Oostenrgk. XHI 114 
Lodewök XUL V 10 
Lotharius, aartsb.v.Trier. XI 106 
Mansfeldt, Ernst van, XIV 160 
MatthiasI, keizer, IV 168 
Hauritsv. Oranje. V 12 
Maximiliaanv. Beieren. XII 42 
Nassau, Ernst Casimirv., XII 88 
— Willem Lodew. v., XV 36 
Ney, Joh. de, V 10 
Oldenbameveld, J. van, X 62 
Üsmancka, sultan van 

Turktje. XIV 62 

Budolf n, keizer, IV 166 

Sigismund IH v. Polen. XV 144 
Spinola, Ambros., XII 48 

Thum,Hndr.M:atth.gr.v., XVI 40 
TiUy, graaf van, XIII 106 

Wtenbogaert, Joh., X 62 

Wael, Adf. ab, V 62 47 [Ghysius (Joh.)] — Oorsprong en voortgang der Neder-landt- 
scher beroerten ende ellendicheden. Waerin de voorn, tyranyen, 
moorderyen enz. gheduyrende deze Nederl. troublen ende oorlogen, 
enz. Mitsgaders de afbeeldingen der Princen die aen d'een zyde 
getyranniseert hebben ende aen d^ander z^de . . . omghebracht zyn. 
[LeideUi H. L. van Haestens]. Gedruckt int iaer o. H. 1616. 4o. 58 

Eerste nitgaye met platen en 16 portretten, met 4 reg. HoU. yerzen in 
boekdr. onder de plaat, de yerdere beschrÖTing en IQst volgen hierachter 

48 [Ghysius (Joh.)] — Origo et hisloria Belgicorum tumultuum 
immanissimaeque crudelitatis per Cliviam et Westphaliam patratae 
... tabellis aeneis repraesentata ... AuctoreEm. &emiindo Frisio. 
Lugd. Bat., ap. Barth. v. d. Bild 1619. 8o. 

Lat. vertaling met dez. platen en 2 nieuwe portr. met Lat. Tersjea in 
boekdr. onder de plaat. — Derde uitgave, met dezelfde pL en portr.: 

49 Ghysius (Joh.) -^ Oorspronck ende voortgang der Nederl. be- 
roerten. Midsgaders de voorn, tyrannyen ende andere wreedheden, 
die onder. . . Philippus II ën III door hare stad-houders in de Neder- 
landen in 't werck gestelt zyn . . . met de afbeeldinghe der Prin- 
cen ende groote heeren .... uyt-gegeven, door Joannem Gysium. 
Delf, Gedruckt by J. A. Cloeting .... 1626. 4o. 

Hierin vindt men de volgende 18 portr., alle ongen., boratb., in ov., 
met Lat. randschr., en i of 5 reg. HoU. vera in boekdr. onderaan, znd. 
nm. V. grav. en ter grootte van een 8o. bladz., met uitzondering van dat 
van D. van Batenburg, hetwelk gegraveerd is op de rechterhelft van een 
breed 8o plaatje, terwjjl links het randw. voor het portret van G. v. Ba- 
tenburg is open gelaten. Ze zgn van acht. bedr. met Holl. of Lat., tekst. 

1616. 1619. 1626. 

Albert van Oosteurgk. 

Alva (Hertog van) 

Batenburg (Dk. van) 

Egmond (Lamor. van) 

PiUps n. 

Filips HL 

Glimes (J. van) Markgr. van Bergen. 

Qranvelle (Kardin.) 

Hoorn (FUips Graaf v.) 

Jan van Oostenr^k. 

Karel Y. 

Margaretha v. Parma. 

Mendoza (Franc.) 

Montmorenoy (Floris v.) Heer van liontigny. 

Parma (Alex. Farnese v.) 

Bequesens, (Lod. de), 

Toledo (Fred. v.) 

Willem van Oranje. 

De Lat. uitgave: Amst. 1641. 12o. bevat platen noch portretten. 

Zie verder voor de beschrijving van tekst en inhoud der verschiUende 
uitgaven; Bibliotheca Belgica G 63—66. 

50 Meerbeeck (Adr. van), Chroniicke van de gantsche werell 
ende sonderlinghe van de Seventhien Nederlanden ... van 1500 
lot 1620. Anlw., H. Verdussen 1620. fol. blz. 


blz. 


blz. 


396 


275 


600 


284 


190 


284 


260 


208 


878 


264 


211 


401 


7 


7 


19 


— 


279 


606 


116 


99 


266 


83 


31 


42 


268 


214 


405 


370 


261 


561 


(1) 


2 


(1) 


30 


28 


38 
280 


607 


117 


12 


410 


377 


265 


567 


337 


260 


519 


235 


191 


479 


384 


269 


584 60 Plaatdrnktiiel naar P. de Jode door Ouü. de Boen (dezelfde als die 
Tan No. 1, met reranderde boratb. onder inde plaat) metboTenstinflohr. 
in boekdruk ; Portret Tan den sohr|jTer ; Tekst gen. J. — 1386 ; Tafel 85 
blz. ; Onderrecbtinge Tan de Boeckbinders 1 blz. ; Drukkersmerk TOorL 
blz. ; laatste blz. wit 

Hierin zQn de Tolgende fraaie (boewei misscbien Troeger in een Lal 
4o boek gebruikte) 20 portretten, gen. fig. I— XYIII, zQbde bet portret 
des sobrtJTers en Tan Bpinola ongen. Alle borstb., in ot., met Lat. 
randsohr., omgoTen door fraai, Teelal met arabesken Torsierd randw. Znd. 
nm. T. graT.y uitgezonderd bet x>ortret Tan Spinola, dat door P. de Jode 
gegraTeerd is, en (oTonals de portretten Tan Albertus en Isabella) in 
rand- en bewerk Tan de OTorige afwijkt Onbedrukt Tan achteren. 
No. I — ^XYI ieder boog 21^ breed 18 cm., zoodat Tan onderen een groot 
gedeelte Tan bet blad wit is ; No. XYII— XIX ieder hoog 25.6^ breed 
19,6 cm. De met een * geteekende worden niet nader besohroTen. Albert Tan Oostenrijk. 
AWa (Hertog Tan) 
Andreas t. Oostenr. * 
Ernst Tan Oostenrijk. 
Filipsl (deScboone) 
FiUps n. 
Füips m. • 
Fuentes (P. Henr. de) 
Isabella Olara Eugenia. 
Jan Tan Oostenrijk. blz. No. 
909 XY 

249 vn 
911 xvn 
789 xin 

8 I 

183 Y 

919 xvm 

821 XIY 
909 XVI 
425 IX blz. 


No. 


Karel Y. 29 


n 


Mansfeldt(Pt.Em.Tan) 757 


xn 


Margaretha Tan Parma. 192 


VI 


Hargaretha t. BaToie. 44 


m 


Maria Tan Hongarge. 88 


IV 


Matthias T. Oostenrijk. 479 


X 


Meerbeeck (Adr. Tan) 1 
Parma(Alex.Farnese T.) 529 


XI 


Bequesens (Lod. de) 863 


VUI 


Spinola (Ambr.) 1080 (XIX) 51 Reyd (Everh. van) — Voornaemste Geschiedenissen inde 
Nederlanden ende elders, beschreven By wylen Everh. van Reyd... 
van den J. 1566 totten I. 1583 in^t korte, ende van dien t^jdt tot 
het I. 1601 in 't langhe . . . Tot Arnhem Gedruckt by lan lansz. . . . 
Anno 1626. Mit Privilegi. 4o. 

Plaatdmktitel, keerz. Statenprivilegie; Extract nit bet testament van 
Will. Lod. y. Nassau enz. 1 blz. ; Portret van y. B. aet. 62 door «/. Muller, 
borstb. in oy. met Lat. randschr. en 6 reg. Lat. yers van J. J. Pontanns; 
Lofdicht yan denz. in 't HolL yert. en Epicediym yan Ad. Dansivs, 8 blz.; 
[Bericht] Tot den lezer 2 blz.; Voorreden 6 blz.; alles ongen. — Tekst 
gen. fol. 1 — 78i; Register 14 ongen. blz. 

Deze nitgaaf beyat tweeërlei soort yan portretten, óf staande figuren ten 
voeten uit, met veel bgwerk en 1 reg. Lat ondersohr., door en met adres van 
C. V. Sichem, óf borstb. in oy., met Lat. randschr. en 2 of meer reg. 
HolL curs. onderschr., znd. nm. v. grav. Laatstgenoemde z^n veel slech- 
ter gegraveerd dan die b.v. in y. Meteren, en van slechts 2 is de graveur 
genoemd, nl.: Fil. v. Hohenlohe door H, Breckervéld en Fr. de Mendo9a 
door C 9. Sichem, Deze twee z^n met twee andere (Fuentes en Mans- 
feldt) later gebruikt in de HoU. uitgaven van y. Meteren, Amst. 1647, 1652 
en 1663. foL Alle portretten zgn van achteren bedrukt met HoU. tekst. 
Zy worden hierna genoemd volgens de orde van het boek. De met een f 
geteekende z^jn staande figuren, de overige borstbeelden. Filips II f blz 1 ; 61 

Alvaf bl2. 2; WilL Lnmey ▼. d. Marck bis. 10; Max. Tan Bossablz. 12; 
Willem T. Oranje t bis. 18; Lod. de Bequesens f blz. 16; Lodew. yan 
Naaaan blz. 17; Jan Tan OoetemiPct blz. 2i; Matthiaa yan Oostenrökf 
bla. 26; Alex. Farneae y. Pannaf blz. 84; FiL yan Hobenlohe blz. 40; 
Frana yan Anjonf blz. 56; Karel Fil. y. Aeracbot blz. 70; Adf. yanMeors 
blz. 76; Will. Lodew. yan Nassan blz. 9i; Bob. Dndley y.Leioe8ter f blz. 114; 
Mavrits y. Oranje f blz. 124; Pt. Ernst y. Hanafeldt blz. 308; Ernst y. 
Oostenryk blz. 342; Pt de Onaman y. Fnentes blz. 404; Filips Will. y. 
Qrai^e blz. 424; Fr. de Mendo^a. Met 5 reg. Lat yers yan P. Scriyerina, 
door (7. V. Siehêm, blz. 662; Albertos en Isabellaf op 1 plaat, (later ge- 
bruikt in y. Meteren. Dnitsch Amh« 1620) blz. 626; Emat Oasinür y. 
Naeaan blz. 678; Frederik Hendrik y. Oranje blz. 682. 

De portretten door y. Siobem onderzoheiden zioh yan de eoortgelöke 
serie, door denzelfde gesneden yoor Le Petit Grande Ohronique, door 
meer bewerkte kleeding en een met wapens en landschappen yeraierden 
achtergrond. 

Be afbeeldingen der staande flgnren schenen yroeger, althans yoor een 
gedeelte, (znd. a&onderL tekst) reeds te z^jn uitgegeyeny bljjkens eene yer- 
zameling yan 16 ongen. portretten yan Karel Y tot Leicester, bemstende 
op de Koninkl. Bibliotheek te 's Orayenhage. Het zgn dezelfde platen, 
waaronder een Holl. tekst yan 20 i 26 reg. in Dnitsche boekdmkletter, 
en iedere plaat met tekst te zamen door een gefigureerd randw. inhoufr- 
sneè omgeyen. Alle onbedrukt en zonder titel, doch yolgens een onder- 
Bchr. op de plaat yan Albertns en Isabella uitgegeyen te Leiden bt| 
Ghrist y. Siohem 1603. kL foL De yolgende portretten kwamen mQ al- 
dus onder oogen: 

Albertus en Isabella op 1 bl. Leicester (Bob. Dudley y.). 

Alya (Alyarez de Toledo). Margaretha y. Parma. 

Anjou, Fr. y., Maria y. Hongartje. 

Elisabeth y. Engeland. Matthias y. Oostenrök. 

Emanuel Philibert y. Sayoie. Maurits y. Oranje. 

Ernst y. Oostenrijk. Parma (Alex. Fam. y.). 

Filips IL Bequesens (Lodew. de). 

Jan y. Oostenr^k. Willem (I) y. Oranje. 
Karel Y. 

52 a. Reyd (E. van) — Oorspronck ende voortganck van de Ne- 
derlantsche oorloghen^ ofte waerachtighe historie van de voor- 
naemste geschiedenissen, in de Nederlanden ende elders, voorge- 
Yallen, zedert den j. 1566 tot het j. 1601, verdeylt in achthien 
hoecken. Beschreven door wfllen Everh. van Reyd .... Tweede 
editie, naer des autheurs originael oversien^ en met 't gene, twelck 
m de eerste dnick uytgelaten was, vermeerdert ; oock van alle 
druck^fauten ghesuyvert, ende verciert met nieuwe figuren. 1633. 
Tot Arnhem, bj Jac. van Biesea kL fol. 

Boekdruktitel, keercQ bedr. met Statenpriyilegie; Plaatdmktitel, met 
het monogram yan C. dê Poêse, keerz. wit ; Extract uit het testament van 
WiU. Lodew. y. Nassau, 1 blz.; Epicediym op y. B. 2 blz.; YbbonisEm- 
mii testimonia de E. E. ; Portret van y. B. (hetzelfde als in de yoorg. 62 nitg.) door /. MuUêr; Lofdicht over de Hisi. beschryTiiig tui D. P. Pan 
8 blz. ; [Bericht] tot den Leser 8 blz. ; Yoor-reden 6 bl£., alles ongen. ; 
Tekst gen. 1—791; Begister 8 ongen. blz. b. Reyd (E. van) — Oorspronck ende Toortganck van de Neder- 
lantsche oorloghen enz. [als voorg.] 3e editie .... Ende hier is nu 
nieulücks bygevoeght H yervolgh van 1601« tot. . . anno 1644 inkluqs, 
met afbeeldingen van alle de Grouverneurs, Graven, etc. daer toe 
behoorende. t* Amsterdam, by d'Wed. van salig. Everh. doppen- 
burgh 1614. kl. fol. 

[Dl. I]. Boekdroktitel, bedroJct met het poitr. van y. B., kopie naar 
het Toorg. znd. nm. y. gray. ; Plaatdmktltel deielfde als in den voorg. 
drak, met nieuw adres en Jaart.; Extract nit het testament van VlTiU. Lod. 
yan Nassau 1 blz. ; [Bericht] Tot den leser 2 blz. ; Voorreden 8 blz., alles 
ongen.; Tekst gen. 1 — 658; Begister 5 blz., laatste blz. wit. 

Dl. n: Boekdroktitel ; keerz. wit; Tekst (19e— 81e boek) gen. 1— 1S8. 

Deze twee nitgayen bevatteo, de eene minder, de andere meer, nienwe 
en veel beter gegrayeerde portretten, alle borstb. in oy., met Lat. randschr. 
en 1 of meer reg. onrs. HolL onderschr., znd nm. y. grav., van acht. 
met Holl. tekst bedmkt. Enkele dezer portretten komen voor in de 
HoU. nitgayen yan y. Meteren, Amst. 1647, 1662 en 1668. fol. Zie aldaar. — 
Het portret yan Mansfeldt is reeds gebruikt in de uitg. yan y. B. 1626. 

Alphabetische lijst der portretten in de laatstgenoemde uitgaven: 1688 
Blz. 
Albert. y. OostenrQk. 696 
Alva, Hertog yan, 4 

Anjou, Fr. yan, 76 

Bossu, Maxim, yan, 14 
Ferdinand y.Oostenr., 

kard.-inf. — 

FiUps n. 1 

Filips Willem van 
^ Oranje. 469 

Frederik Hendrik van 

Oranje. 766 1 

Fuentes, Pi. de Gus- 

man yan, 448 

Hohenlohe, Fil. van, 60 
Jan van Oostenrijk. 81 
Leioester, Bob. Dud- 

ley van, 182 

Lumey v. d. Marck, 

Virill., 11 1644 


Blz. 


I 680 


I 4 


I 66 


I 18 


n 125 


I 1 


I 412 


n 78 r 


1898 


I 44 


I 27 


I 114 


I 10 Mansfeldt, E. v., (1) 
Hansfeldt. P. E. y., 
Matthias y. Oostenr. 
Maurits y. Oranje. 
Mendo^a, Fr. de, 
Meurs, Adf. yan, 
Nassau, Ernst Casi- 

mir yan, 
Nassau, Lod. van, 
Nassau, Willem Oasi- 
miryan [of Willem 
Fred. Ernst v.] (2) 
Nassau, WilL Lod. y., 
Parma, Alex. Fam.y., 
Bequesens, Lod. de, 
Willem I y. Oranje. 
Willem n y. Oranje. 1688 


1644 


Blz. 


Blz. 


843 


— — 


880 


I 801 


88 


I 29 


145 


I 126 


614 


I 525 


91 


I 79 


750 


_ — 


28 


I 20 
ni48 


112 


I 97 


44 


I 89 


21 


I 19 


16 


I 16 


_- 


n 146 (1) In sommige exempl. staat hier per abnla Pt. Bmst y. Mansfeldt, die ook op blz. 
380 yoorkomt. 

(2) Randschrift en onderschrift noemen hem yerschlllend. 63 Dé Holl. nitgaye ran hetzelfde werk: Leeuwarden, G. Sybee, 1050. fol. en 
de Lat. Tertaling door D. Yossiiis, Logd. Bat, J. Maire, 1688. fol. be- 
vatten geen portretten. 

53 a. Strada (Fbssl), De bello Belgico decas prima ab excessv 
Caroli V imp. vsque ad initia prsBfectur» Alex. Farnesii Parmse ac 
Placentiae Dvcis III. Antverpiae, typis Viduae et Haeredum I. Cnob- 
ban 1640. kl. 8o. 

Zie Toor beschrtJYing yan tekst en inhoud : Bibliotheca Belgica, 8. 81, 
alwaar het aantal portretten erenwel niet juist is opgegeyen. — Deze uit- 
gaaf beyat met de hierna volgende de fraaiste portretten, die voor de tal- 
rgke uitgaven van Strada's werk gebezigd zgn. Het z^jn alle boratb., in 
ovaal, met 1 i 2 reg. kap. Lat ondersehr. door Jae. Nêeffs, met Lat. 
adres van de Wed. Cnobbaert. 8o. Bedrukt met Lat. tekst, uitgezonderd 
die van P. E. van Mansfeldt en Sancho d'Avila Alva, Hertog van, 855 

Aremberg, J. de Ligne, Hert.y., 384 
Avila, Sancho d', 458/69 

Filips n. 24 

Granvelle, Alex. Perenot, 

Kard. van, 84 

Jan van Oostenrgk. 604 Karel V. 7 

Mansfeldt, Pt Ernst van, 416/17 

Margaretha van Parma. 45 
Parma, Alex. Famese, Hertv., 189 

Bequesens, Lodew. de, 486 

YitelU, Chiap., 482 

Willem I van Oranje. 94 b, Strada (Fam.), De bello Belgico decas secunda ab initio prae- 
fectursB Alex. Farnesii Parmse .... An. 1578. Vsque ad An. 1590. 
Antverpise, ap. Viduam et haeredes I. Cnobbari 1648» Cvm privi- 
legüs. kL 8o. 

Zie Bibliotheca Belg. S. 48. — Het meerendeel der exemplaren van 
deze uitgaaf bevat geen portretten, waarsohtjniyk omdat jqj ^^ ^^ eerste 
plaats bestemd waren tot completeering van de Ie uitgaaf der Ie decade, 
eyeneens sonder portretten in 1685 te Antwerpen uitgegeven. De exem- 
plaren bestemd voor de uitgaven der Ie decade van 1640 — 41 en 1649, 
bevatten verschillende serieên van portretten, die men voor deze uitgaaf 
passend gemaakt heeft De exemplaren der üniversiteits-bibliotheken te 
Leuven en Leiden bevatten een suite van 11 portretten, borstb. in ovaal, 
met verschillend randw., znd. nm. v. grav., gemerkt met de biz., waar 
zf) geplaatst moeten worden. Te weten: 

blz. Aerschot, Hertog van, 
Anjou^ F. Hert. van, 
Bossu, Hax. van, 
Elisabeth v. Engel. 
Holaoh, Oraaf van. 112 
10 
41 

465 
98 Matthias v. Oostenrijk. 
Maurits v. Oranje. 
Meurs, Adf. van, 
Nassau, Will. Lod. van, 
Parma, Hertog van, blz. 

6 
253 
380 
326 

1 Leicester, Bob. Dudley v., 465 

Ben exemplaar op de Eoninkl. Bibliotheek te Brussel bevat dezelfde 
portretten, doch in omgekeerde richting gegraveerd, met eenig verschil 
in het randw.; gemerkt met het bladc^fer, uitgezonderd de portretten 
van Holach en Aerschot Een ander exempl. op dezelfde bibliotheek 64 böTat de portretten uit de HoU. nitgMf by N. t. BATeBtayn 1649 te Am- 
sterdAiHi hoewel de otjfere op de portr. niet kloppen met die der bladsgden. 
De nitga*f ran hetzelfde werk: Antyerpiae TypiB Yidnae Onobbari 1648. 
kl. 8o., berat dezelfde portretten als het eerstgen. exempL op de Koninki. 
bibliotheek te Bnusel, waarvan de platen iet» stjn besnoeid, om m Toor 
het formaat geschikt te maken. Sommige exempl. ook beratten enkel 
het portret van Parma. — Zie Bibliotheca Belg. 8. 44. 

54 Strada (Fam.) — Histoire de la gverre de Flandre, tradvite de 
Fam. Strada par P. Dv Ryer. 2 tom. A Paris, chez A. de Somma- 
ville et A. Govrbé 1644, 49. fol. 

Zie Toor de beschryving Tan tekst en inhoud : BibUotheca Belgioa 8. 
68. — Deze tutgaaf bevat een aantal goed gegrayeerde, dooh minder 
gelijkende portretten, alle borstb. in oy. ; met vlerk, randw. en 2 reg. 
Fr. kap. onderachr., aan het hoofd der blz. tosschen den tekst gedrokt 
en met Fr. tekst op de keerzQ. Alleen het portret van Beqnesens is niet 
bedmkt. Znd. nm. t. gray. kl. 4o. Zg worden niet in de alphab. afdeeUng 
beschreyen. Het 2e deel of decas 2da bevat geen portretten. Alva, Hertog van. 


I 888 


Karel Y. 


I 1 


Aremberg, J« de Ligne, 
Mansfeldt, Pt. Ernst van. 


I 891 


Hertog van. 


I 862 


ICargaretha van Parma. 


I 42 


Avila, Sanoho d', 


1482 


Parma, Alex. Famese, Her- 
FiUps n. 


T 22 


tog van. 


I 179 


Granvelle, Alex. Perenot, 
Beqnesens, Lonis de, 


I 278 


Eard. 


I 79 


Vitelli, Chiap., 


1466 


Jan van Oostenrijk. 


I 568 


Willem I van Oranje. 


1 88 55 a. Strada (Fam.) — De thien eerste boecken der Nederlandsche 
oorloge. In *t Latqn beschreven door . . . Fam. Strada .... Ver- 
duyscht door Guill. Tan Aelst. Op 't nieuws nae H Lat oversien 
en verbetert; En versiert met d*Afbeeldinghe der voomaemste 
personagien .... t*Amstelredam, gedruckt by Nic van Ravesteyn 
1646. kl. 8o. 

Boekdraktitel ; Plaatdroktitel t*Amsterdam, bQ N. van Bavesteijn 1646 ; 
Yoor-reden 6 ongen. bladz. ; Tekst gen. 9 — 708 ; Begister 86 ongen. bladz., 
laatste bis. wit. — Herdmkt : Amst., btj Abr. Wolfgangk 1666. kl. fol. 

Hierbg behoort als 2e deel, wegens de overeenkomst der portretten : 

6. Strada (Fam.) — Het tweede deel der Nederlandsche oorlo- 
gen. In Latijjn beschreven in thien boecken door Fam. Strada .... 
Getrouwlijck uyt het Lat. vert. en veri^iert met afbeeldinghe der 
voomaemste perzoonen. t^Amstelredam, gedr. by Nic. van Rave- 
steyn 1649. kl. 8o. 

Boekdraktitel, gevolgd door denzelfden plaatdmktitel van a ; Opdracht, 
Yoorreden en lofvers van J. van Vondel, samen 8 bhs.; Tekst gen. 1 — 826; 
Bladtwtjser 74 ongen. blz. ; laatste blz. wit. 

Beide doelen bevatten een aantal portretten, in nitvoering geiyk, dooh 
door verschillende meesters gegraveerd. Alle borstb., in geland ovaal, znd. 65 Tierk. randw., met 2 reg. kap. Lat ondenohr. op een label, znd. nm. y. 
gray^ boyenaan gen. met het o|jfer der bla., waar zg z^n ingeyoegd. Zg 
yrorden niet in de alphab. afdeeling beschreyen. I 424 I 466 
I 422 
n 510 
I 84 
I 105 
I 689 
I 14 BCaria Staart n 598 

Matthias yan Oostenrijk. II 6 
Maorita yan Oranje. II 860 

MearsenKieawenaar,Adf.y.yII 840 
Nassau, Willem Lod. yan, II 804 
Parma,Alex J'ameseyhert.y., I 284 
Dezelfde, onder portret II 1 Beqnesens, Lod. de, 
SixtnB y, paos, 
Yerdngo, Fr. de, 
YiteUi, Ghiap., 
Willem I yan Oranje. I 566 

n 542 

n 248 

I 562 

I 112 Alya, Ferd. hertog yan, 
Aremberg, Jan de Ligne, 

hert yan, 
Ayila, Sanoho d', 
EUaabeth y. Engeland. 
Filips n. 
Granyelle, Kard., 
Jan yan Oostenrök. 
Earel Y. 

Leice8ter3obJDndle7,gr.y., n 516 
HansfeHPtEmstgr.y., I 492 

Dezelfde, ander portret II 292 
Margaretha yan Parma. I 60 

Wat de oyerige talr^e nitgayen yan Strada betreft, wordt yerwezen 
naar de Bibliotheca Belgioa, 8. 26 — 84, waar een complete bibliographie 
yan dit werk met opgaaf der portretten te yinden is. Boyenstaande drie 
nitgayen beyatten eyenwel de fraaiste portretten. 

56 Sanderus (Ant.) — Flandria illvstrata sive descriptio comitatus 
istius per toium terraru[ml orbem celebenimii III tomis absoluta ab 
Ant Sandero ... 2 toI. Coloniae Agrippinae, sumptibus C. ab Eg- 
mondt et Soc. 1641-44. fol. 

Berste Lat. nitgaye. — Zie yoor de beBchqjying yan tekst en platen: 
Bibliotheca Belgica 8. 197. 

Hierin beyinden zich de yolgende portretten, waaryan die der Forestiers 
en der eerste 82 Grayen ten yoeten nit, die yan Albertus en Isabella, 
Filips m en Filips lY zgn borstb.; de portretten der bisschoppen z^'n te 
halyer l^ye^ in yerschillend randw., waarbij opmerking yerdient, dat die 
yan Gom. Masins en Ant. Triest tweemaal yoorkomen en 2 yerschillende 
yan Oom. Jansenins worden aangetroffen. 

57 Sanderus (Ant.) — Flandria illustrata^ sive provinciae ac comi- 
tatus hujus descriptio. Comitum usque ad Carolum VI . . . series 
chronologica atque historica . . . Accedit et hagiologum Flandriae 
sive de Sanctis ejus provinciae . . . Gum fig. aen. 3 vol. Hagae Co- 
mitum, ap. Ghr. van Lom ... 1732. fol. 

Yerg. Bibliotheca Belgica. 8. 212. — Wel beyinden zich hierin ook de 
afbeeldingen der Grayen yan Ylaanderen, doch alle borstb., in oy. met 
yierk. randw., wapen en 2 of meer reg. Lat. onderschr. in schelpsgewijs 
cartonche. Beneyens 28 nienwe portretten. Znd. nm. y. gray. fol. Onbedr. 
— Dl. 2 en 8 beyatten geen portretten. 

Ben derde Lat nitgaye: Hag. Oom., Prostant Bmxellis ap. C. de Yos 
et J. Bpt de Yos fratres 1785, is niet dan een nienwe titel-nitgaye yan 
de yoorg., met geheel denzelfden inhond en platen. 

Een nlttreksel yan dit werk, met weglating yan alles wat op den ker- 
keljjkon toestand betrekking had, verscheen in 1786 met den Holl. titel: 

5 66 58 Sanderus (Ant.) — Verheerlükt Vlaandre; Behelzende eene al- 
gemeene en nauwkeurige beschnjving van dat Graafschap . . . als- 
mede eene chronologische en hist opvolgmg zqner Graaven, tot op 
Earel VI enz. In het Lat. beschreeven door .... Anth. Sanderus. 
En nu m het Nederd. vert. Met . . . konst-plaaten verr jjkt. 3 db. 
Te Leyden, Rotterdam, 's Gravenhage by J. van der Deyster, 
J. D. Beman, Gom. en Fred. Boucquet 1735. foL 

Hierachter Tolgt een vergelökende Igst der portretten in de uitgayen 
yan 1641, 1782 Lat. en 1785 HoU. Het dnbbele ctjfer achter het deeltal 
in deze Iget, is dat der bladz^den, waartosschen de portretten geplaatst E^n. 

1641—44 


1782 


1785 


AlbertoB Archid. Anstriae. * 


— 


— 


I 100/ 1 


I 


92/98 


— et Isabella. 


I 


78 


— — 


— 


— 


AUamont, Eng. Alb. d% * 


— 


— 


I 281 


— 


— 


Antonins. 


I 


28 


I 86/87 
80/81 


Amnlphna I, Magnas. 


I 


29 


I 42/48 
86/87 


— n. 


I 


81 


I 44/45 
88/89 


- TIT. 


I 


85 


I 48/49 
42/48 


Baldninns Ferreos. 


I 


27 


I 40/41 
84/86 


— n, Calyns. 


I 


28 


I 40/41 
84/86 


— m. 


l 


80 


I 42/48 
86/87 


— lY, Pnlohrobarbatos. 


I 


82 


I 44/46 
88/89 


Idem, Hann. princ. 


— 


— 


I 56/57 
50/51 


Baldninns Y. 


I 


88 


I 46/47 
40/41 


Baldninns YI. 


I 


84 


I 46/47 
40/41 


— VU. 


I 


88 


I 50/61 
44/45 


— Vin. 


I 


44 


I 56/67 
52/63 


BaiUenconrt, Franc, de, * 


— 


— 


n 58 


— 


— 


Bassery, Qnil. de, * 


— 


— 


n 60 


— 


— 


Boonen, Jac., * 


I 160 


1227 


— 


— 


Bosch, Oar. yan den, * 


— 


— 


I 280 


— 


— 


Bonckaert * 


— 


— 


n 810/11 


— 


— 


Bnrch, Franc, yan den, • 


I 159 


1226 


— 


— 


Bnrchardns. 


I 


28 


I 86/87 
80/81 


Oarolns I, Pins. 


I 


89 


I 50/61 
46/47 


— n, Bellicosos. * 


I 


61 


I 84/86 
76/77 


- V. • . 


I 


69 


I 94i'95 
86/87 


— n, yan Spanje. 


— 


— 


I 182/88 


I 116/17 


— lil, yan Spanje. 


— 


— 


I 186/87 


I 122/28 


Ghamberlain, Oeorg, * 


I 866 


n 804 


— 


— 


Oliristophori, Dion., * 


I 221 


n 52/58 


— 


___ 


Ourtins, Pt., • 


I 217 


n 46/47 


— 


— 


Damant, Pt, * 


I 169 


I 224 


— 


— 


Delyanx, Gnil., • 


— 


— 


n 820/21 


— 


— ' 


Dmitios, Bern., * 


I 217 


n 48/49 


— 


— 


Engleramos. 


I 


26 


I 88/89 


I 


82/83 


Estoredns. 


I 


24 


I 88/89 


I 


80/81 


Ferdinandos Aostriaeos. * 


I 


20 


— — 


— 


— 


Orobbendonck, Ign. Ang. de. 


— 


— 


1285 

• 


— 


— 67 

1641— ié 


1782 


1736 


Qxulielmos NonnannxiB. 


I 40 


I 62/68 


I 48/49 


— Dampetra. 


I 47 


I 62/68 


I 66/67 


Gnydo Dampetra. 


I 49 


I 62/68 


I 68/69 


Halmale, Hnr. yan, * 


— — 


n 816 


— — 


Haudion, Nic, * 


1222 


n 64 


— — 


Haynin, Bob. de, * 


— — 


n 66 


— — 


Hennin, Ant. de» * 


I 864 


n 808 


— — 


Herincx, Gml., * 


— — 


n 817 


— — 


Hoornbeeok, Fr. van, * 


— — 


I 284 


— — 


Homes, Alb. de, * 


— . — 


I 286 


— — 


Isabella Glara Bngenia. * 


— — 


I 114/16 


I 102/ 8 


Janaeniixs, Gom., * 


I 166 


I 216 


— — 


Idem. • 


I 866 


n 806 


— — 


Joamia Constantinopolitaiia. 


I 46 


I 68/69 


I 64/66 


Joamies Intrepidos. 


I 66 


I 72/78 


I 66/67 


LambreohtoB, Math., * 


1217 


n 60 


"— —7 


Xjayal-Montmorency, C. G. de, * 


— — 


n 819 


__. 


LidericuB Baoanos. 


I 22 


I 86/87 


I 29 


— n. 


I 26 


I 88,'89 


I 82/88 


Lindanus, Wilh., • 


I 167 


1222 


.. — 


LndoYiciu L 


I 62 


I 64/66 


I 60/61 


— n. 


I 68 


I 68/69 


I 62/68 


Margareta I. 


I 48 


I 66/67 


I 60/61 


n. 


I 47 


I 60/61 


I 64/66 


— m. 


I 66 


I 70/71 


I 64^66 


Haria Yaleaia. • 


— — 


I 88/89 


I 80/81 


Masins, Oar., * 


I 169,864 I 226 


— — 


Maximiliaan, Arch. Anstriae. * 


I 64 


I 88/89 


I 82/88 


MeUo, Fr. de, • 


n(8y) 


— — 


— — 


Noot» Phil. Ererh. yan der, * 


— — 


I 287 


— — 


Odoaoer. 


I 26 


I 40/41 


I 82/88 


PhilippoB I, Alaatiaa, 


I 42 


I 64/66 


I 60/61 


— YalesioB Andax. 


— — 


I 70f71 


I 64/66 


— Bonus. • 


I 69 


I 74/76 


I 70/71 


— I, Pnlcher. • 


I 67 


I 92/98 


I 84/86 


— IL • 


I 71 


I 98/99 


I 90/91 


— UI. 


I 74 


I 124^6 


I 106/ 7 


— IV. 


I 76 


I 126/27 


I 108/ 9 


- Y. 


— — 


I 184/86 


I 118/19 


Prats, ICrt., • 


— — 


n 814/16 


— ... 


Preoipiano, Hmb. Qnil. i, * 


— — 


n 69 


_ _ 


QuinkerioB, Sery., * 


I 222 


n 64/66 


.- .i.- 


Ratebon, Mrt. de, • 


— — 


n 818 


— — 


mthoyian, Mrt., • 


I 868 


n 298/99 


— — 


Bobertoa I, Frisins. 


I 86 


I 48/49 


I 42/48 


BobertOB II. 


I 87 


I 48/49 


I 44/46 


- lil. 


I 61 


I 64/66 


I 60/61 


Bobles, Frano. Joan. de, * 


— — 


n 812/18 


— — 


Bodoan, Car. Phil., • 


1220 


n 66 


_ — 


Simonins, Pt, * 


I 868 


n800f 1 


— .. 68 

1641—44 1782 1786 

Smet, Joann. Pt. de, • ^ — I 288 — — 

Theodorions AlsatiiiB. I 41 I 64/55 I 48/49 

Triest, Ant, • I 160,280 I 928 — - 

Yifleoherins, Joum., * I 864 n 802 — — 

De portretten, met een * achter den naam, worden in de alphab. af- 
deeling beeehreyen. 

De lüerin voorkomende afbeeldingen derForeatiersen GraTensgn tnasehen 
1782 en 1786 afjEonderl^fk zonder tekst nitgegeyen, met een opsettemk 
daarvoor yenraardigden boekdroktitel : Afbeeldingen der Hont^ 
yesters en Orayen yan Tlaenderen in 4 firaage printyerbeeldingen. Znd. 
pi. en Jr. foL — Zy beginnen met Liderions Byoanvs en eindigen met 
Oarolna m. 

89 Icones principvm, vlrorvm doctorvm, pictomn, chalcograpborrm, 
statvariorym nee non amatorvm pictoriae artis nymero centvm ab 
A. Van Dyck pictore ad viwm expressae eivsque svrnptibvs aeri 
incisae. Antverpiae, G. Hendricx 1645. fol. (1) 

100 portretten. ~*Eente uitgave van de zoogenaamde Iconographie van 
Yan Dijok, welke met titel als verzameling is uitgegeven. Yan deze 100 
portretten hadden er evenwel reeds 80 stuks het lioht gezien bg M. van 
den £nden te Antwerpen (1682 — 41), alsmede 4 andere portretten, die in 
de bovenvermelde uitgaaf bg 0. Hendricx niet voorkomen. Het is niet 
met volkomen zekerheid uit te maken, of de uitgever Yan den Enden 
zQne verzameling van 84 portretten afkonderlgk, dan wel bgeen in den 
handel gebracht heeft. Yoor het laatste geval pleit een titel, in het be- 
zit van Mr. W. B. 8. Boeles, te Leeuwarden, dien h|j beschreef in: 
Nederl Kunstbodê, 1877, No. 6, blz. 48, en de heer F. Wibiral in zgn 
werk: L* Iconographie éPAnt. v. Z>. Leipgig 1877. gr. 8vo. (p. 14). Het is 
evenwel geenszins onmogel^, dat de portretten b^ hem succeeeivelifk 
z^n uitgekomen, dewtjl het aantal platen in de b\jeengevoegde ezz. steeds 
verschilt en men nimmer deze portretten met bedoelden titel in een oor- 
spronkeltjken, gelgktgdigen band bgeen heeft aangetroffen. De titel zou 
daarom later verkrijgbaar kunnen z^n gesteld. Na den dood van Yan 
den Enden in 1641 gingen 80 der door hem uitgegeven portretten in eigen- 
dom over aan den Antwerpenaar 0. Hendricx, die ze in 1645 met boven- 
staanden plaatdruktitel in het licht gaf, en er 21 aan toevoegde. Yan 
deze uitgaaf van 1646 bestaan verschiUende varianten, aUe met het adres 
of merk 0. H. Behalve deze 100 portretten heeft 0. Hendricx nog 16 
portretten in denzelfden trant uitgegeven, dienende tot aanvulling der 
Iconographie.' Yolgens het werkje van den heer I. von Bzwykowski: 
A. van Dyek?8 Büdnisse hèkannter Personen m. «. w» Leipmg 1869. 8vo. 
moet er nog een latere uitgave van 100 portretten met het merk 0. H. 
bestaan, waarvan 89 oude en 11 onuitgegeven zouden zgn, welke tusschen 
1660 en 1665 zou bqvl verschenen. Waartoe de andere titel kan hebbon 
behoord, door Wibiral op blz. 16 van zQn werk beschreven, ia nog niet 
opgelost. (1) Verg. vooral: L'lconograpble d'Ant. v. Dyck par Fr. WibirBl. Leipxig 1877. 8to. 
waarin al de watermerken van het papier, waarop deze platen z^n gedmkt, cbronolo- 
gisek 2^ gerangaohikt / 

69 

Ongereer geltpctödig met Van den Enden ondernam een ander Ant- 
werpach nitgever. Jan Meyaaena, de nitgaye yan eene yenameling van 
SS portretten, naar Van Dyok door Terachillende konstenaara gegraveerd, 
en in formaat en uitroering geheel gel^'k aan die van Yan den Enden. 
Ook Toor deze verzameling geldt het hiervoren gezegde, en aoh^nt een 
door Gom. Galle gegraveerde titel bestemd te z^ geweest, dien de 
bezitter, de heer Boeles, beschreef in hetz. No. van den Nederl. Kufut^ 
hodê \%11. 

Een vierde dmk der platen, thans 111 in getal, verseheen na 1666 
(waarschljniyker na Hendricx' dood in 1677) met denzelfden Lat titel 
zonder jaar, en met het merk O. H. bfj F. Foppens te BmsaeL (Yerg. 
Bnllart H, é78.) 

Hierbtl voegende 99 andere portretten, bt| verschillende nog niet ge- 
noemde uitgevers verschenen, verkrijgt men het gezamenlijke getal van 
190 portretten, die te zamen de loonographie van Yan Dyok uitmaken. 

Yan deze 190 portretten nu, komen 176 platen, telkens onder een nieuwen 
titel, herhaaldelijk voor in verschillende uitgaven of portretbanden, ter- 
wijl de 14 overigen niet meer worden aangetroflén. 

Hieronder volgen de titels: 

60 Icones princ. viror. doet. chalcogr. — statuar. — necnonamator. 
picL artis. Numero centum et viginti quatuor ab Ant. Van Dyck 
piet Ad viv. expr- ejusq. sumptibus — aeri incisae. Antv., Henr. et 
ConL Verdussen [1710—1720]. — [Boekdruktitel:] Le Cabinet des 
plus beaux portraits des plusieurs princes et princesses, des hommes 
illustres . . . peints par Van Dyck, gravés en taiUe-douce par les 
mellleurs graveurs. — Anvers, H. et C. Verdussen. fol. 

125 portretten met inbegrip van het oude titelportret van Yan Byok 
op den Lat plaatdmktitel, alsmede een korte levensschets van Yan Dyck 
met Itjst der portretten. 

61 a. Konstkamer (De) der allerschoonsten portraiten van ver- 
scheyde prinsen, princessen, doorlugtige mannen, vermaarde schil- 
ders en andere. Geschildert door .... Ant. Van Dyck. Amsterdam 
zonder naam van drukker. 1722. fol. 

Boekdruktitel en 50 portretten, niet voorkomende in de uitgaaf van 
Hendricx. 

h. Cabinet (Le) des plus béaux portraits de plusieurs princes et 
princesses. hommes illustres, fameux peintres et autres. Faits par 
Ant. Van Dyck, Chevalier et peintre du Roy. Que FAuteur a fait 
graver k ses propres dépens, par les meilleurs graveurs de son 
temps. CSette (9ic) ouvrage peut aussi servir pour Supplémei^t au 
Clabinet du fameux Van Dyck, imprimez a Anvers. Le prix est de 
15 flor. — La Haye, Jean Swart, 1723. fol. 

Boekdruktitel en 50 portretten, dezelfden als in a. 70 

c. Konst-Kamer (De) der allerschoonste portraitten. Geschildert 
door den vermaarden Antoni Van Dyck .... Welke den autheur 
zelve heeft laten snyden, op z\jn eigen kosten, door de beste mees- 
ters van zyn tydt. Dit werk kan ook dienen tot vervolg van de 
Konst-Kamer van Van Dyck, gedrukt te Antwerpen. In 's Graavenh., 
Alberts en Van der Kloot, 1728. [of met Fr. titel:] Le Gabinet des 
plus beaux portraits de plusieurs princes et princesses, hommes 
illustres, fameux peintres et autres fait par le fameux Antoine Van 
Dyck . . . Que l*auteur a fait graver k ses propres dépens, par les 
meilleurs graveurs de son temps. Gette ouvrage peut aussi servir 
pour Supplément au Gabinet du fameux Van Dyck, imprimez k 
Anvers. La Haye, Alberts et Van der Kloot, 1728 fol. 

HoU. of Franaohe Boekdraktitel en 60 portretten, dezelfden als in a en 6. 

• 

(2. Cabinet (Le) des plus beaux portraits de plusieurs princes et 
princesses, hommes illustres, fameux peintres. Ouvrage qui sert de 
Supplément au Gabinet du fameux Van Dyck, imprimée k Anverse. 
Amsterd., Gom. Mortier 1732. — De Konst-Kamer der ... por- 
traiten van verscheyde prinssen en princessen, doorlugtige mannen, 
vermaarde schilders en andere. Geschildert door .... Antoni Van 
Dyck, ridder en schilder des Konings. Welke den autheur zelve 
heeft laten sneden op zijn eigen kosten, door de beste meesters.. 
Dit werk kan ook dienen tot vervolg van de Konst-kamer van Van 
Dyck, gedruckt te Antwerpen. Amsterd., Joh. Govens k Gorm 
Mortier, 1732. fol. 

2 Boekdmktitels en 60 portretteui dezelfden als in a, 5 en e. 

62 Iconographie ou vies des hommes illustres du XVIIe siècle 
écrite par M. V** avec les portraits peints par le fameux Antoine 
Van Dyck et gravés sous sa direction. Amsterdam et Leipzic, Ark- 
stee k Merkus, 1759. 2 dln. fol. 

le deel 108 blz. ; 2e 182 blz. ; ieder deel met 2 titela en eene Ifjat der 
portretten. — 124 portretten, dezelfde min éen ala in 6. — Deze uitgaaf 
bracht waarBchijnlgk den naam Iconographie in zwang. 

Al deze portretten na, ztjn fignren ter halver l^jye, met eenig bijwerk 
als achtergrond. Znd. randwerk, met 1 of meer reg. Lat. kap. of cors. 
onderschr. De portretten van A. van Dyck (W. No. 4) en N. Bookox 
(W. No. 115) zgn borstb. ; eerstgen. op piëdestal ; het andere in ov. rand- 
werk, met randschr. en 6 reg. Lat. yers. 

ALPHABETISOHE LUST DEB POBTBETTEN IN DE ICONOaBAPHIE. 

(8 = SzwYsowBXi ; W = Wibibal.) 

a w. 8. W. 
Amalia v. 8olm8. Zie: 

Oranje, Fred. Hndr. y., 

Aremberg, Alb. graaf yan, 1 19 

— Marie gray. y., 

(door i*. PoN/itftf). 121 146 Dezelfde (door A, Lom- 

tnelin, 162 175 

Arondel, Th. H., (door 

TT. ffolïar), 122 129 71 s. w. 

Arnndel, Th. H., (door 

L. Vorstêrmon). 163 189 
Anmdel, Alethea gray. y., 128 130 

Balen, H. yan, 2 42 

Barbé, J. Bpt, 8 20 

BarUymont, Marg. de, 124 145 

Bazan, AJrar., 4 43 

Bisthoyen, J. Bpt, 164 176 

Blancaccio, Laelins, 5 41 

Blois, Jeanne de, 106 108 

Bolswert, Scelte k, 107 106 
Boechaert, Willeb., (door 

Th. V. Kessel). 6 96 

Bourbon, Ant de, 126 120 

Bran, Hier. de, 166 190 

Brenck, Jac. de^ 7 44 

Brenghel, J., 86 1 

Brenghei, P., 87 2 

Bronwer, Adr., 8 21 

Caohiopin, Jac. de, 9 76 

Calloi, Jac., 10 76 
Garlisle, Luoy Percy gra- 

yin yan, 126 121 

Christiaan yan Bnmswtjk. 167 186 

Goeberger, Wenzel, 11 77 

Oolonna, Don GarloB, 12 46 

Oomelissen, Ant., 18 8 

Goster, Ad. de, 14 81 

Grayer, Gsp. de, 15 46 
Groy, G«noyeya d'Urfé, 

hert. de, 16 89 

Groy, Maria Glara de, 129 149 
Gnaance, Beatr. Gantecroy 

de, 130 137 

Delmont, Deodat, 17 78 

IMgby, Kenelm, 18 71 
Byck, Ant. yan, (door 

hê$M. en Neeffe), 86 4 
Dezelfde (door L. Vor- 

tierman). 19 79 

— Zijne yronw Maria 
B.JiihYeii{d,S,ABoUweri) 88 101 

Dezelfde (d. J. Meysêeruf). 131 143 

Ee, Fr. yan der, 182 141 

Erasmns, Desid., 89 5 

Ertyelt, Andr. yan, 90 100 

Eynden, Hnb. yan den, 20 80 

FaiUe, Alex. de la, 109 107 

— J Ch. de la, 166 158 
Ferdinand m. 183 128 S. W. 
Ferdinand HL Z||ne ge- 
malin Maria. 184 125 
Ferdinand y. Oost., Kard.- 

inf. (door A. Lommdin). 110 105 
l>eze]ïde{d.P.d« JodêJr.) 135 138 
Dezelfde (door J. Paine) — 159 
Franok, Fr., (door W. 

Eondius). 21 28 

Dezelfde (door jl.v.Dydb) 91 6 
Frocka8,DonEmanPerera, 22 47 
Galle, Theod., 28 81 

Gaston de Franoe. 24 82 

Z^ne gemalin Marg. yan 

Lotharingen. 25 28 

Geest, Gom. y. d., 26 48 

Gentileschi, Horat., 27 88 

Geyaerts, Gsp., 28 49 

Gnsman, Don Diego, 29 50 

GnstaafAdolfy. Zweden. 80 51 
Halmael, P., 31 32 

Hamilton, Jac., 186 140 

Henriette Maria y. Enge- 
land. Zie: Karel L 
Hertoge, Josse de, 168 184 

Holland, H.B. graaf, 111 102 

Hondios, G., 82 29 

Honthorst, G., 83 52 

Hontsnm, Zeger yan, 112 109 
Hot, Hnb. dn, (dezelfde pi. 

die later diende yoor 

S. k Bolswert). 107 106 

Hayghens, Gonst., 34 53 

IsabellaGlaraEngenia,inf. 93 116 
Jode Sr., P. de, 85 84 

— Jr.,P. de, 92 104 

Jones, Inigo, 36 72 

Jordaens, Jac., 87 83 

KarelLod.Gom.y.d.Paltz. 159 167 
Karel I yan Engeland 

(zonder naam) 127 119 

Dezelfde (door A. Lom- 

melin, 166 177 

Zyne gemalin Henriette 

Maria (d. J. Megêsent en 

C. Waumatif). 128 142 

Dezelfde (door J. Couchei 

en A, Lommelin), 108 108 

Karel n yan Engeland (d. 

TT. Hóllar), — 131 

Lamen, Ghrist y. d., 169 169 72 

8. W. 


Lemon, Marg., 


118 111 


Lenox, Oath. Howard, (d. 
A. éU Jode), 


88 97 


Dezelfde (d. A. Lom- 
melin). 


lU 110 


Le Boy, Jao., 


115 113 


Le Boy, Phil., (door A, 
van D^ek). 


170 69 


Le Boy, Phil., door L. For- 
êUrman en P. PUmtiuê) 


— 185 


— (zonder naanU. 


— 167 


— Pomina). 


— 168 


Liberü, H., 


171 172 


LipsitiB, Jast., 


89 22 


Livens, J., 


40 85 


Loon. Theod. yan, 


41 68 


Maldems. J., (d. WMoUar), 


187 188 


Dezelfde (d. AXommèlin), 


172 178 


Mallery, Car. v.. 


42 86 


BCanefeld, Ernst graaf y., 


178 187 


Haroqnis, Wm., 


48 54 


Margaretha t. Lotharing. 
Zie : Gaston de Franoe. 
Maria de Mediois. 


174 173 


Marselaer, F., 


175 179 


Meyssens, J. 


188 126 


MUdert, J., 


44 87 


Uirabella, Ant. Zoniga, 
(door CL Waumans). 


189 150 


Dezelfde (door A, Bloo' 
teling). 


— 166 


Miraens, Anb., 


45 55 


Mirerelt, Kioh., 


46 26 


Momper, Jod., (door L. 
Yorsterman). 


47 88 


Dezelfde (door A. t. Dyck) 


94 7 


Moncada, Fr., 


95 117 


Montfort, J. de. 


140 189 


Mytens, Dan., 


48 66 


Nassan Biegen, J., (door 
P. Pontiuê), 


49 67 


Dezelfde (door L. Vor- 
9t9rmQiiC^ 


160 164 


— Z^ne gemalin: £r- 
tine de Ligne. 


141 144 


Neabnrg, Wfg.WnLpalzgr. 
van, 


96 118 


Nole, GoUJns de, Andr., 


50 84 


Oort, Ad. van, of Noort 


97 8 


Opstal, Ant. yan. 


142 158 s. w. 

Oranje, Fredr.Hendr.priD8 

y. (door C. Wauman»). 148 151 
Dezelfde (door P.Pofife'fM) 116 161 
— ZQne gemalin 

(Amalia y. Solms). 144 152 

Palamedes PalamedesE 

(Steyens). 61 58 

Pappenbeim, Gfr. Hnr. 

graaf yan, 146 127 

Peirese, OL Fabri de, 62 89 
Pembroke, Phil. Hrb., 

graaf yan, 176 188 

Peptjn, Mri, 68 24 

Phalsbnrg, Henriette yan 

Lotharingen prinses y., 146 124 
Poelembnrg, Oom., 54 85 

Pontius, P., (door Amw.) 65 59 
Dezelfde (door A, v, D^ek) 98 9 
Portland, Hier. Weeton 

graaf yan, 147 184 

— Z^ne gemalin Fr. 
Btnart 148 186 

Puteanns, Erycins, 56 86 

Baphael de St. Urbino. 149 162 
Bayenstein. Osp. (J.) 57 60 

Biohmond, Eliz. Yilliers. 

hertogin yan, 160 132 

Bobert prins yan dePalti. 161 148 
Bockoox, Nio., (door P. 

Pontius). 117 116 

idem (door I». Vor^ 

sterman). — 165 

Bogiers, Theod., 167 156 

Bomboats, Theod., 58 61 

Bnbens, P. P., 69 62 

Bathyen,Maria,Zie:y.D\jok. 
Byokaert, Mrt., 118 118 

Saohtleben, Oom., 60 90 

Bayoie, Kar. Eman. y., 162 147 

— Fr. Thom. y., (door 

P. P^mtiue), 61 63 

Dezelfde (door id.gr. fol.) 119 168 
Soaglia, Oaesar Alex., 62 64 
Sohnt, Gom., 68 91 

Scribanios, Oar., 177 170 

Beghers, Ger., (door L, 

Vorsterman Jr.) 64 99 

Dezelfde (door P. Póntiuê) 65 65 
Simons, Qoint, 178 174 

Bnayers, Pt., 66 98 73 8. W. Bnellinox, J., (door P. de Jode Jr.) 


67 87 


Dezelfde (door A. v, Dffek] 


1 99 10 


Si^jders, Fr., 


100 11 


BpinoU, Ambr., 


68 92 


Stalbent, Adr., 


69 66 


Steenwtjok, H. van, 


70 67 


Steveiui, Adr., 


179 180 


- Pt. 


71 98 


Staart, Fr., Zie: Portland. 
Saterman, Jast., 


101 12 


Sjmen, Pt., 


168 154 


Tajé, Engelb., 


158 128 


Taasifl, Ant. de. 


120 lU 


Tilly, Joh. Taserklaea graaf 72 80 Triest, Ant., 78 18 

Tnlden, Diod. van, 74 88 

Uden, Lno. yan, 75 94 

Urfé, Honoró d* 154 122 

Voorst, Bob. van, 76 78 

Yorsterman, L., (door A. 

van Dyek) 102 14 

Dezelfde (door Ir. Vwtier' 

êterman Jr,) 161 166 

Yos, Ck>m. de, 77 95 a w. 

Yos, Wm. de, 108 16 

— P.de, (door A, v.Dgek 

en8.èBalswêr() 104 16 

Dezelfde (door A. Lam- 

meUn) 180 181 

Yos, Bim. de, 78 69 

Yoaet, Bim., 79 74 

Yranx, Beb., 80 25 
Wael,J. de, (door A. van 

Dyek) 105 17 
Dezelfde (door A» Lom- 

melin) 181 182 
Wael, Lnc. en Oom. de, 

(op 1 blad) 155 186 

Wake, Anna, 182 171 

Wallenstein, Alb. hert. t., 81 40 

Wildons, J., 82 70 

Wolfart, Art., 88 27 

Wonwer, J. t. d., 84 18 
Filips lY Y. Spanje (naar 

P. P. Bubmie) 188 — 
Z\jne gemalin Elizabeth 

(naar denzélfdê) 184 — 
Oand Yillain, Bisschop y. 

Doornik (naar ^an^oif) 185 — De drie laatstgen. portretten, hoewel niet naar y. Dyok gegrayeerd, 
komen Yoor in de editie by Gebr. Yerdossen en in de Iconographie 
Yan 1759. 

Yan de hier opgesomde portretten worden in de alphab. afdeeling 
slechts die besohreYen, welke Nederlanders of in de Nederl. gewoond 
hebbende Yreemdelingen afbeelden. 63 Wassenbergh (£.), Duytsche Florus, begrypende de Duytsche 
oorlogen met den aenvangh yan het 1517 jaer (sic). Uit het Latyn 
yert. en tot de tegenw. t|jdt in 't 1647 jaer toe uyt-gebreyt. Mits- 
gaders verqiert met de afbeeld, der Yoom. personagiën enz. 't Aem- 
stelredam, by N. van Ravesteyn 1647. kl. 8o. 

Boekdmktitel, Yoorafgegaan door een plaatdroktitel get. O, H,; Opdracht 
en bladtwijzer 4 ongen. bl&; Tekst, gen. 1—516; Blad twtjzer 22 ongen.blz. 

Beyat 18 fraai gegrayeerde portretjes yan yorsten en kr^gsoyersten 
nit den 80Jarigen oorlog; alle borstb., in OYaal, met 2 rog. kap. Lat. 
onderschr. op een label. BoYenaan gemerkt met het no. der bladzg, waar z|) 
behooren. Znd. nm. y. gray. Hieryan yerdlenen yermelding: bl£. 
Ferdinandy.Oostenr.kard.inf. 216 
Frederik Hendrik y. Oranje. 1 10 Leop. WilL Y. Oostenrijk. 
Bpinola, Ambros., bl2. 

246 

22 64 Effigies imperat. domus Austriae, ducum Burgund., regum prin- 
cipumque Europae, comitum Nassaviae, aliarumque plurimarum 74 

clariss. tam stirpis nobilitate, yitae sanctitate et ingenii subtilitate 
quam bellica virtute, in Europa personarum ; aP. Soutmanno... cci- 
lectae, delineatae, ejusque sumpt. ac directione a variis sculptor. 
omnes aeri incisae et excusae. Harlemi s. a. gr. fol. 

Algemeene (boekdmk-) titel roor eene eeiie van 9 yerschiUende yerzame- 
lingen Tan 105 portretten van Nederl. en vreemde yoraten, Eyangelie-yer- 
kondigers en beroemde personen, gesneden door C Viêtcher, J, Suyderhoef 
e. a. grayenrs. De hierin yenratte yerzamelingen hebben ieder een afeonder- 
lijken titel, en worden in deze afdeeling beschreyen onder de rabrieken, waartoe 
z\j behooren. Bijeengebonden komt de serie hoogti zelden yoor. — Zie: Wossin, 
Snyderhoef, blz. 77 en den Yerkoopcat. yan de biblioth Bodel Nijenhnis II, 1. 
a. Imperatores domns Anstriaoae. 1644. 18 portr. 
h, Ferdinandns n et UI imp. domos Austr. cnm nxor. nee non yarii regea 

Enropae etc. 22 portretten. 
e. Principes Hollandiae Zei. et Frisiae etc. Harl. 1660. 88 portretten. 

d. Dnces Bnrgandiae etc. 18 portretten. 

e. Sanotissimi Sacri belli dnces patriae soa ApostoU. 1660. 19 portr. 

f. [Principes Aoriaci et comités Nassoyiae]. 1648. 10 portretten. 

g. Fredericns Hendricns Or. prino. cnm oxore soa et omnes proles. 1649. 
9 portr. 

K Efflgies yariae nobiliss. ac regal. personarom etc. 1650. 6 portretten, 
t. Qnataor personae, quibns Leidae debent etc. 1649. 7 portretten. 

65 Qvatuor personae, qvibvs Leyda debent et Hollandiainitivm red- 
ditorvm feliciorvm temporvm. Qvibvs adjvnctae svnt effigies celeberr. 
. . . P. Scriverii, ac ... H. Goltii, nee non et . . . medici Paracelsi. 
Omnes aeri incisae avctore . . . P. Soutmanno [1649]. fol. 

Boekdmktitel eener verzameling van 7 gegrayeerde portretten, be- 
hoorende tot de groote serie yan Sontman. (No. 64). Alle ongenummerd en 
te halyer lijye. No. 1 — 4 met 8 regels Lat yers door P. Scriverins, 
en op de latere drnkken onder de plaat de Holl. vertaling in boekdrok, 
eveneens in 8 versreg. No. 7 is met Lat. yers van H. Grotios; No. 6 
zonder yers, doch met nityoerig en fraai beeldwerk. No. 1 — 5 zQn gegra- 
veerd door C. Visêeher, No. 6 door J. Suyderhoef, No. 7 door P. vtm 
Sampel; het laatste wordt niet in de alphab. afdeeling beschreven. — 
Zie: Wnssin, G. Yisscher, blz. 261. 

(1) Fr. Yaldez. (4) Lndov. Boisot. (7) ParaoelsuB. 

(2) Magdalena Moons. (6) Pt. Scriyerius. 
(8) Janus Donsa. (6) Hr. Goltzins. 

66 Ferdlnandvs II et III imperatorvm domvs Avstriacae potentissimi; 
cvm Eleonora Mantuana ; et Maria Burgundiaca ; .... nee non et 
varii Europae reges, dvces etc. et aliqvot famosi belli gvbematores. 
Omnes aeri incisi, avctore ac directere P.Sovtmanno etc. [1650?] fol. 

Boekdmktitel der yolgende serie van 22 portr., gen. 1 — 22, borstb., in 
ovaal, en in de hoeken yersierd met allerlei bewerk van bloemen, vrach- 
ten, wapens enz. Ket 2 èk 8 reg. Lat. onrs. ondersohr. en naam yan schil- 
der en grav. fol Van elk portret z^n staten met en vóór het No. Alleen 75 

de met een * get. snllen in de «Iphab. afdeeling worden besohreTen. 

ZSi behooren tot de groote verzameling van Sontman. (No. 64). 
•Aibertos archidnx Aostriae. Door J, Su^dêrhoef, 12. 

Anna Ladovioi XTTT Gall. reg. nxor. Door J, Louyê, 7. 

Carolns I Magnae Britt. rex. Door J. Suyderhoéf. 10. 

Eleonora Ferdinandi II nxor. Door Van Sompél, 3. 

Ferdinandna n Door Van Sompel, 1. 

Ferdinandos IIL Door J, Suyderho9f. 8. 

Ferdinandna Philippi lY frater. Door P. Van Sompel, 15. 

Franciscna Thomas de Saroye. Door J. Louys, 19. 

Gasto Joannes Dnx Anrelianna. Door P. Van Sompel, 17. 

Henrietta Karia Oaroli I regis nxor. Door /. Suyderhoef, 11. 
^IsabeUa Clara Engenia, conjox Alberti. Door J, Suyderhoef, 18. 

Dezelfde. Door P. v. Sompel, 14. 
^Joannes Oomea Nassofiae. Door J. Suyderhoef, 22. 

LndoYicns XIII Gall. rex. Door J, Louye. 4. 

Margarita oonjnx Gastonia Dncis Anrel. Door P. v. Sompel, 18. 

Maria Ferdinandi III nxor. Door J, Louyê. 4. 

Maria co^jnx Henrioi lY Gall. regis. Door Van Sompel, 6. 

Haximilianns Arohidox Anstriae Door J. Suyderhoef. 16. 

Moncada, (Frang. de). Door J. Suyderhoef, 21. 

Bigismnndns III Poloniae rex. Door J. Suyderhoef. 8. 
*Spinola (Ambroa.) Door J, Louyê, 20. 

Wladülans YI Poloniae rex. Door J. Suyderhoef. 9. 

66*Effigies varis nobiliss. ac regal. personarvm; nee non et aliq.aliorym 
magnalnm, in Europa celebrivm. Omnes a prsecedentibus distinctse, 
artifiose seri incisee, auctore. . . P. Soutmanno. Harlem. . . [1650] fol. 

Boekdmktitel eener serie ran 6 ongen. portretten, die men zonder titel 
soms aantreft achter de serie: Frederieuê Henricuê eum uxore eto. en 
welke behoort tot de groote yerzameling yan Sontman. (No. 64). 
Alle portr. zgn ongen., borstb. in ot., met Lat. sprenk en 8 of meer 
reg. Lat. onderschr. Naar O, Hondthorsi door C, Vieseher, met adres 
of opdracht yan P. Sontman. No. 1—8 en 5 zgn zonder naam y. grayenr; 
alleen 1 — 8 znllen in de alphab. afdeeling nader besohreyen worden. Brederode, Joh. Wolfert y., (2) 

— Louise Christ. y., (8) 
Ghristina y. Zweden. (6) Karel II y. Engeland. (4) 
Karel Lodewtjk y. d. Paltz. (6) 
Nassan, Johan Maorits y., (1) 67 Brachelitts (Ad.), Historia nostri temporis. Edit. ultima. 
Adj. in fine a r t i c u 1 i pacis inter Anglos et Belgas, cum icon. prae- 
cipuorum maris praefectorum. 3pts. 1 vol. Amst, ap. Jacv. Meurs, 
prostant ap. Joh. Janssonium Jr. 1655. 12o. 

Boekdmktitel, yoorafgegaan door een plaatdmktitel znd. nm. y. gray.; 
Voorwerk 8 ongen. blz.; Tekst gen. 1-498; Index 80 ongen. blz. —Pars 
posterior: Boekdmktitel; Tekst gen. 1—271; Index 48 ongen. blz.; 
laatste blz. wit. 

Beyat 66 portretten in het Ie en 8 in het 2e stok ; aUe ongen. borstb. 
in oy. of achthoekig randw. Met 8 reg. Lat. gegray. onderschr. en boyen 76 in de pi. gem.: P. 1, pftg. 5 enz., goed gegraTeerd doch znd. eenigen 
nm. Y. kanstoDaar. 12o. Onbedr. — Tan al deze portretten behooren in 
dit werk slechts de volgende yermeld te worden, die ili de alphab. af- 
deeling niet Terder beechreyen worden. 

Braoamonte, Gsp. de, 
Bnoquoy, Oar. de, 
Ferdinand Tan Oostenrijk, 

kard. inf. 
Frederik Hendrik r. Oranje, 
lioopold Willem ▼. Oostenr. 

Het laatste op den titel yermelde stok beeft een a&ond. titel, 43 blz. 
tekst en aan het eind 7 geheel ongen. portretten, in oitToering geheel 
geiyk aan de vorige, te weten : n 2 


Melo, Fr. de. 


I 406 


I 11 


Nassau, Jan Lodew^ van. 


I 178 
Spinola, Ambr., 


I 39 


1322 


Weert, Jan de. 


1804 


I 118 


Willem n van Oranje. 


I 458 


I 156 Galen, Jan van, 
Monk, (ïeorge, 
Penn, Wlll.^ 
Bnyter, Mioh. Adr. de, Tromp, Oom., 

Tromp, Mart Harpensz., 

With, Witte Oom. de. 68 Brachelius (Ad.), Historia nostri temporis, d. i. Geschiedenis 
onses t\jdts, beginnende met . . . 1618 en vervolght tot ... 1651. 
Uyt de Lat. in de Nederd. taal OTergeset door L. v[an] B[os]. Tot 
Rotterdam, Yoor A. van Hoogenhuyse . . . 1656. kl. 8o. 

Boekdmktitel, voorafgegaan door een plaatdroktitel ssnd. nm. v. grav. * 
Opdracht en Voorrede 6 ongén hlz. ; Tekst blz. 1 — 648 ; Bladtwijser 16 
ongen. bladz. [Aan het eind: Dordrecht, ter boeok-dnickerye van N. de 
Tries 1656.] 

DejBe Hollandsche vertaling bevat grootere portretten, borstb. in ovaal 
van arabesken, met 2 i 8 reg. Lat. onderschr. znd. nm. v. grav. Onbedr. 
De onderstaande portretten dienen te worden vermeld: 

bl2. Braoamonte, Csp. de, 488 

Bncqnoy, Oar. de, 21 

Evertsen, Jan, 603 

Ferdinand, kard. inf. 846 

Fonsaldino, A.Pere£deYivero, 531 
Frederik Hendrik v. Oranje. 124 
Qalen, Jan van, 679 

Leopold Willem v. Oostenrijk. 170 
Helo, F. de, 482 bla. 

Nassau, Jan Lodew^k van, 488 

Bnyter, Hich. Adr. de, 573 

Spinola, Ambr., 24 

Tromp, Oorn., 609 

— ICrt. Harpensz., 568 

Weert, Jan de, 327 

Willem n. 584 

WUlem m. (1) 638 

With, Witte Gom. de, 580 Dezelfde portretten komen op dezelfde blz. voor in de nitgave van 
hetz. werk : Nijmegen, voor A. van Hoogenhnyse [gedmkt tot Harderwyok» 
by Joh. ToU] 1659. kl. 8o., eveneens gelijkluidend van inhoud. 

69 a. Schotanus (Christ.), De geschiedenissen kerkelyck ende 
wereldtlyck van Friesland Oost ende Wcfet; beginnende van d' (1) Xen der joagtte portretten van desen vorst. 77 eerste geheucbenis tot op het jaar 1583. Franeker, I. Boudewqns 
Wellens 1658. fol. — Met pL en portr. 

Plaatdraktitol met gegray. inaohrift; gegrav. wapen van Friesland; 
Fransohe titel, bedrukt met Octroy, Opdracht, Voorrede en lofyeerzen 
samen 82 ongen. blz.; Tekst, gen. fol. 1—929; Begister 26 ongen. blz.; 
Tablin?m d. i. brieyen ende dooymenten tot de Historie, gen. fol. 8 — 148. 

h. Hetzelfde werk. Nieuwe (titel-)uitgave. Amsterd., J. Pluymer 
1660. fol. 

Tekst en platen geheel als yoren. — Hierin yindt men de yolgende 
17 portretten, aUe ongen. borstb.^ in groot oyaal, met een k drie reg. 
kapit. Holl. of Lat. onderschr., doch snd. randsohr. en nm. y. gray. 
Boyenaan rechts get. met de blz. yan het boek. De met een * geteekende 
zullen hierna in de alphab. afdeeling beschreyen worden. 

blz. ^Agricola (Bad.) 879 

*Albert y. Beyeren, Buwaert 196 

^Albertos, Dnx Saxoniae. 888 

Angostos (D. Oot.) 5 

Garolns Magnns. 61 

*Carolxi8 V. 600 

Oarolns Egmondanns. 616 

Oansefort (Wessel) 879 

^QeorgiosDuxBaxoniae. 498 ^Gniljelmns (I) Nassayins. 
^Henrioos Dnx Saxoniae. 
,*Hopperas, J. 

Tiberins Oaesar. 
*yigliaa Zaichemns. 

Wilhelmus n Gomes Holl. 

Wilhelmus IV — — 
*WiUemFrederik(III?)y.Na8san 

tegenoyer de opdracht. blz. 
881 
472 
808 
7 
808 
128 
180 70 O. Nederlandt. — (Het ontroerde) door de wapenen des Konings 
van Vrankrqk, d. i. een waarachtigh verhaal van den Fransen, En- 
gelsen, Keulsen en Munstersen oorlogh tegen de Vereen. Neder- 
landen enz. Met desselfs binnelandtse beroerten Door een liefheb- 
ber der waarheydt [Tob. van Dompselaar].... beschreven Met 

versch. figuren verciert. 2 dln. ^Amsterdam, by M. W. Doornik 1674, 
76. 4o. — Met pi. en portr. 

L Boekdmktitel, voorafgegaan door een plaatdmktitel znd. nm. v. grav.; 
Opdracht aan Ck>rn. Tromp, 4 ongen. blz.; Tekst, pag. 1--496; Begister 
8 ongen. blz.; Binnen-landtse borgerl^ke Beroerten in HoUandt en Zeeland. 
Amst. 1676 (Plaatdroktitel door H, Cause met de portretten yan Jan en 
Ck>m. de Wit (borstb. in gebroken ov.), bedmkt met een yers op hunne 
afbeeld.; Tekst, pag. 8—200. 

n. Boekdmktitel, yooralgegaan door een plaatdmktitel, naar en door 
C D{ecker],: Opdracht aan Mevr. Tromp en l^st der fig., 4 ongen. blz.; 
Tekst, pag. l->822; Begister 10 ongen. blz. — Geen portretten. 

Dl. I beyat 15 portretten, alle borstb. sommige als bnste op yoetstok, 
met 1 of 2 reg. HoU. onderschr. znd. nm. v. grav. 4to. Onbedr. 

De heer J. A. Nfjland te Utrecht bezit van dit werk een anderen 
(2den?) dnik, met de yolgende yersohillen. Dl. I, Boekdmktitel als yoren, 
met ander vignet en bijvoeging achter het woord verciert: nooyt yoor 
dezen gedrakt; Opdracht als yoren; Tekst, pag. 1—628; Begister 22 ongen. 
blz.; op de laatste blz.: f Amsterdam, by Dan. Bakkamnde .... 1674. 78 DL H, Boekdroktitel; Opdraoht als Toren; Tekst, pag. 1—828; Be- 
gister 10 ongen. blz. — Oeen portretten. 

De platen en portretten z^n hierin geheel anders geplaatst; sommige 
platen E^jn weggelaten, andere er aan toegevoegd. In de Tolgende tabel 
is de plaatsing der portretten in beide drukken aangewezen, Yoor zoover 
deze op Nederland betrekking hebben. Z^ worden niet in de alphab. 
afdeeling beschreven. Bankert, Adr., I 186 I 184 

Homes, graaf van, I 884 I 402 

Nassan, J. Manr. V., 1806 I 817 

Nes, Aert van, I 457 I 480 

Babenhanpt, Karel, I 882 I 846 Bnyter, Mich.Adr.de, I 184 I 182 

Tromp, Oom., I 1 I 1 

Waldeck,G.Fred.van, I 887 I 406 

Willem m. I 60 I 60 

Wirts, Panlns, I 188 I 188 Hiertoe behoort nog een derde deel, getiteld: 

b. Geschiedenissen (Tweejaerige), voorgevallen in de jaeren 
1674 en 1675 met byvoeging van authentyke stukken. Onpartydig- 
lyk beschreven door V. T. V. [G. Brandt de Jonge], konnende 

dienen tot een vervolg van 't Ontroerde Nederlandt Met kop. 

pL verciert. Amsterdam, by J. van Someren, A. Wolfgangh en H. 
en D. Boom. . . 1678. 4o. 

Boekdroktitel, voorafjg;egaan door een plaatdrnktitel naar W, SchtïUnékt 
znd. nm. v. grav.; Voorrede 4 ongen. blz.; Tekst, pag. 1^816; Begister 
16 ongen. blz. 

Dit werk bevat 8 portretten, in uitvoering en grootte gelgk aan de 
vorige; daarvan verdienen de volgende 2 vermelding: 
Nassan, Hndr. Gas. van, blz. 478 | Wirts, Panlns, blz. 175 71 Bosch (L. van den), Tooneel des oorlogs, opgerecht in de 
Yereenigde Nederlanden door de wapenen van de koningen van 
Vrankr^k en Engeland, Eeulsche en Munstersche Bisschoppen tegen 
de Staten der Vereen. Nederlanden en hare Geallieerden . . . door 
Lamb. van den Bosch. Veri^iert met . . . konstpl. enz. Afgedeelt in 
4 dln. (2 bdn). t' Amsterdam, by J. van Meurs en J. van Someren 
. . . 1675. 4o. — Met portr. en pi. 

I, n. Boekdroktitel voorafgegaan door een plaatdrnktitel, znd. nm. t. 
grav., waarvan de verklaring volgt op de keerz. des boekdraktitels ; Op- 
dracht en Voorrede 4 ongen. blz. ; Tekst gen. fol. 1 — 898 en voor Dl. n 
(znd. titel) fol. 1-888. 

m, IV. Plaatdraktitel als voren en Fransche titel; Tekst, gen. fol. 
1—296 en voor Dl. IV (znd. titel) Pag. 1—850 ; Blad-w^jser, Drokfonten 
. en Aanwijzing voor den binder samen 14 ongen. blz. 

Be hierin voorkomende, goed gegraveerde portretten, z^n aUe staande 
fignren, te halverlljve of kniestokken, met eenigbgwerk van gevechten enz. 
op den achtergrond. Znd. ovaal of randw. met 2 of meer reg. HoU. onder- 
schr. Onbedrokt. Het portret van Willem m van Oranje is get. O. Hofftn 
sonlp.; de andere, ofschoon znd. nm. v. grav., z^jn van denielfde. 79 Baokert, Joost, * m 261 

Fnrstenberg, Frano. Egoni, 

graaf yan, II 72 

Galen, Bmd. yan, Bisschop 

yan Monster. II 127 

Homes, Wili. Adr. graaf y., m 44 28 Karel n yan Engeland. I 106 

Lodewtjk XIY y. Frankr^k. I 152 
Maxlmiliaan Hendr., kenr- 

yorst yan Keolen. I 297 
Montery, J. Dom. de Znniga 

en Fonsaca, graaf yan, I 208 
Kassan, Hendr. Casim. y.,* lY 800 

Die met het teeken ^ achter den naam worden in de alphab. afdeeling 
beeohreyen. n 64 
n 74 
n 236 
n 124 

m 119 Nassan, Joan Manrits y.^ ^ 

— Walrad yan, • 
Babenhanpt, Karl, * 
Bnyter, Mioh. Adr. de, * 
Tromp, Oom., • 
Waldeck, George Frederik 

graaf yan, * HL 

Willem (m) Hendrik yan 

Oranje-Nassau. * Il 

Wit, Oomelis de, * n 822 

— Jan de, J* n 264 

Wnrtz, Paulos, * m 5 72 a. Hoofts (P. C.) Nederlandsche historiën, seedert de Oover- 
dragt der heerschappye van Kaizar Kaarel V ... tot de doodt des 
Prinsen van Oranje. Met het Vervolgh tot het einde der landtvoogh- 
dye des Graaven van Leicester. De derde druk, naar des schrijvers 
eigen handschr. . . . verb., met deszelfs leeven verm. en met prin- 
ten versiert. T' Amsterdam, by J. van Someren, Albr. Wolfganck, 
H. en D. Boom 1677. Met priv. fol. 

Eerste oitgaye met portretten en platen. — De eerste dmk: Amster- 
dam, L. Elzeyier 1642 en de 2de dmk: Amsterdam, J. J. Schipper 1656, 
beide in-fol., beyatten geen portretten. 

Boekdraktitel, voorafgegaan door een Fr. titel en plaatdmktitel naar 
O. de Laireêse door J. v, Munniehuifsen; Privilegie 1 blz.; Opdracht aan 
den Prins v. Oranje 18 blz.; Lofdicht van J. YoUenhove 8 blz.; Portret 
van H. naar J. Sandrart door A, Sijhelt; Leven van H. gen. 1 — 27; Be- 
gister daarop 1 blz.; Tekst gen. 1 — 1242; Begister 89 blz.; Orde der 
printen 1 blz.; Drakfonten 1 blz.; keerz. wit. 

De hierin voorkomende portretten z^jn alle borstb., in ov. van lanwer- 
bladen, met vlerk, randw., met 1 reg. kap. HoU. ondersohr. en 4 reg. 
oom. HolL vers van 0. Brandt. Znd. nnL v. grav. fol. Onbedr. 

h. Hoofts (P, C.) Nederlandsche historiën enz. [als voren.] De vierde 
druk ... nu op nieu met meerder printen versiert. 2 dln. Amsterdam, 
b^ H. Wetstein en P. Sceperus ; Leiden bij D. van den Dalen ; Utrecht, 
bij W. van de Water 1708. fol. 

D. I Boekdmkiitel, voorafgegaan door een plaatdmktitel (dezelfde als 
in den voorg. drok); Opdracht 6 blz.; Orde der printen 1 blz.; Portret 
van H. (als in voorg. drnk); Leven van H. gen. 1 — 27; Begister daarop 

I blz.; Opdracht aan den Prins 5 blz.; Lofdicht v. J. YoUenhove 8 blz.; 
Tekst gen. 1—586. 

Dl. n Boekdmktitel; Tekst gen. 587—1242; Begister op de 2 dln 

II blz.; Drukfouten 1 blz. 

De hiervoren bedoelde portretten komen (voor de 4de maal) voor in 
deze nienwe uitgaaf of vierden dmk, vermeerderd met twaalf stoksi 80 die reeds gebezijfd waren in de editie yan Bor yan 1679 en de Groots 
Jaarboeken, 1681. De nienw b^jgekomene zQn gelijk yan nityoering aan 
de andere, met yerandering yan het yers in een 2 i 8 reg. Holl. onder- 
Bohr,, en alle eyeneens onbedrukt. 1677. 


1708. 


: 


1677. 


1708. 


Blz. 


Blz. 
Blz. 


Bis. 


Alya, Hertog yan, 842 


I 848 


Matthias y. Oostenr. 


— 


I 661 


Anjon, Hertog yan, — 


n 798 


Manrits, prins. 


918 


n 919 


Brederode, H. yan, 74 


I 76 


Nassau, Will. Lod. y.. 


— 


n 886 


Egmont, Lamor. yan, 180 


I 181 


Nassau, Lodew. yan, 


860 


I 861 


Fiüps IL 2 


I 8 


01denbameyeld,J.y., 


— 


n 1047 


Oranyelle, Kard., 44 


I 46 


Parma, Hertog yan. 


— 


I 664 


Hohenlohe, Fil. yan, — 


n 1062 


Sonoy, Dk., 


— 


n 1148 


Hooft, P. 0., 1 


I 1 


Sydney, Fil., 


— 


n 1094 


Hoome, FiL yan, 182 


I 188 


Treslong, Bloisyan, 


— 


n 991 


Jan yan Ooatenr. — 


I 601 


Valdez, Fr., 


— 


I 871 


Leice8ter,B.I>adl.y. 1088 II 1089 


Willem yan Oranje. 


Hargaretha y.Parma. 122 


I 126 


(rechts) 


902 


U 908 


Mamix, Fil. yan, — 


n 911 

Het portret yan P. O. Hooft 1642 oei, 62 is naar Sandrart door A, Sjjl- 
veU; dat yan J. yan Oldenbameyeld door Andr, VaiUani, Enkele deser 
portretten z||n gebezigd in : Le Olero, Geschied, der Vereen. Nederl. 4 dln. 
Amst. 1780. fol. Zie aldaar. 

Be uitgayen yan dit werk: met aanteekeningen door M. Siegenbeek, 
A. Simons en J. P. yan Oapelle (Amst. 1820-24. 8 dln. 8o.) en: met 
aanteekeningen yan W. Hecker (Groningen 1846. 6 dln. gr. 12mo.) beyat- 
ten geen portretten. 73 Sylvlus (L.) [L. van den Bos] — Historiën onses tyds behelzende 
S£^en van staat en oorlogh voorgevallen in, en omtrent de Vereen. 
Nederlanden en door geheel Europa . . . beginnende met 1669 . . . 
en eyndigende na het j. 1679 ... door L. Sylvius. Verc. met 
schoone konst-pl. 3 dln. 1 bd. Amsterdam, J. ten Hoorn en J. 
Bouman 1685. fol. 

Dl. I, iL Boekdruktitel, voorafgegaan door een plaatdruktitel, snd. 
nm. y. gray.; Portret yan en Opdracht aan H. W. y. Aylva, Voorrede yan 
Bchrijyer en drukkers samen 4 ongen. blz.; Tekst gen. fol. 1—716: Register 
8 ongen. blz.; — Dl. m. Boekdruktitel, Tekst gen. 8—216; Aanhangsel gen. 
1—66; Begister der fig. en yan het 2e stuk 8 ongen. blz. 

Hierin zgn de yolgende poitretten, alle figuren te halver Ifjve of ten voeten 
uit, te paard, uitgezonderd dat van v. Aylva, dat grooter dan de overige en 
kniestuk is. Ieder met 8 of meer reg. Holl. onderschr. Znd. nm. v. gray. 
Onbedr. fol. De tekst is in 8 deelen verdeeld, waarvan het 8de met 
afzond, pagineering. blz. 
Aylva, H. W. baron van, 1 

Christoffel Bemh., bissohop 
van Xnnster. 886 blz. 
Fiederik Wilhelm van Bran- 
denburg. 296 
Earel II van Engeland. * 178 81 blz. 

Leopold I, keizer. 424 

Lodewtjk XIY. • 88 

MMJmiliaAn Henrik, keorr. t. 

Keulen. 168 bhs. 
Na88aa,HenrikGa8iin.y..* (III) 118 
Bmter, M. A. de, 248 

Tromp, Com., 888 

Willem(III)HeiirikT.OraDje.* 188 De met een ^ geteekende zgn figuren ten voeten oit, te paard. 

74 a. Commines (Phil. de) — Mémoires de Messire Philippe de 
Gommines . . . contenans Thistoire des rois Louys XI Sc Charles VIII 
depuis Tan 1464, jusques en 1498. Augmentez de plusieurs traittez, 
. . . Par feu Mr. Denys Godefroy . . . Demière édition divisée en 
m tomes, enrlchie de portraits en taille douce et augmentée de 
rhistoire de Louis XI, connue sous Ie nom de Chronique scanda- 
leuse ... 3 torn. 4 part. Bruxelles, Franq. Foppens 1706 — 13. kl. 8o. 

Zie Toor de besduiJTing yan den tekst: Bibliotheca belgioa O. 200. — 
Deze nitgaye beyat 6 portretten, alle boratb., in oy., met yierk. randw. 
en 4 reg. Fr. ondemohr. Door C. Vermeulen en J. Harrewijn. 8o. Onbedr. 
Het portret yan Lodew^k XI komt tweemaal yoor. 

h. Commines (Phil. de) — Mémoires de Messire Philippe de 
Commines etc. [als voren] 3 vol. 4 part. Bruxelles, FranQ. Foppens 
1714. kl. 8o. 

Zie voor de beschryying van den tekst: Bibliotheca belgioa O. 201. — 
Hierin bevinden zioh eveneens 6 portretten, z^nde omgekeerde kopieën 
van die in de voorg. uitgaaf, gegraveerd door Audran, en onbedmkt. 

c. Commines (Phil. de) — Mémoires de Messire Philippe de 

Commines Edition nouvelle, divisée en 5 tomes, enrlchie de 

figures et augmentée de plusieurs traitez, contrats, testamens et 
autres pieces nouvelles, par Mr. Godefroy ... Bruxelles, FranQ. 
Foppens 1723. kl. 8o. 

Zie voor den tekst: Bibliotheca belgioa C. 202. — Deze uitgaaf bevat 
deselfde portretten als de eerste by Foppens, vermeerderd met 6 andere, 
waarvan er 4 door J, B. Jongelincx en /. Harrewijn z^n gegraveerd en 
2 znd. nm. v. graveur. Alle z^jn onbedrukt. Ie 


2e 


8e 


uitg. 


uitg. 


uitg. 


Adolf van Bavestein, hertog van 


Kleef. 


— 


— 


I 85 


CJommines. PhU. de. 
I front. 


Ifh)nt. 


I 1 


Filips de Goede. 


lY 186 


FranciscuB de Paula (St.). 
— 


— 


I 409 


Karel VUT. 
1448 


I 686 


n 1 


Karel de Stoute. 
I 5 


I 7 


I 6 


Lodewtjk XI. 
I 9 enSupp. 


I 18 


m 9 


— xn. 
— 


— 


n 194 


Maria van Bourgondië. 
I 878 


I 461 


I 878 


Haximiliaan van Oostenrgk. 
I 882 


I 466 


I 882 


Philibert van Savoie. 
— 


— 


I 268 


Bene, koning van Napels. 
— 


— 


I 278 6 83 
Het is opmerkelijk, dat men in de nitgare yan Ck>mmine8: k Londres 
et se trouve i Paris chez BoUin fils, 1747. 4o. soms de portretten inge- 
Toegd vindt, die later in Drenz du Badier, l'Enrop^ iUnstre, gebruikt 
zgn (Zie No. 5). 

Voor de overige talrgke uitgaven van dit gesclüedirark ironll Terwexen 
naar de Bibliotheca belgica O 161 — 237. 75 Le Clerc (J.) — Gesi 
sedert den aanvang van 
in 't jaar 1713 en het ti 
ten. Verciert met d'afbec 
geringen van steden enz 
voorn, meesters. In 't F- 
En nu in 't Nederd. verl. 
1730. fol. — Met pi. en ; 

Tweede uitgaaf van d 
Provinoes-Unies des Pays- 
1715. Aveo les prinoipal< 
bevat geen portretten, weï 

Dl. I. Boekdruktitel, vo 
naar en door B. Pieart, 1< 
reden van den schrijver 
11 blz.; Uitslaande kaart; ' 

DL U. Boekdruktitel, % 
Lair«99e door J. van Mum 
1677); Tekst, gen. 2—706. 

Dl. m. Boekdruktitel, 
Schaiinkx door A, Bloot' 
enz. der Ned. oorlogen. . 
keerz. wit; Byvoegzel en 
de 8 dln. 16 blz. 

Van de hierin voorkomen 
den naam gemerkt, afkomst 
oorlogen 1679, en Hooft, Ned 
Qraven van Egmond en H< 
van Hoofts historiewerk. i 
en door een zwarten raix 
overige z\jn alle^ gegrav 
borstb.^ in ov. met 2 of i> 
in het eerste dl. z^n boven 
dln. Tom. II, pag. 14 enz. 

Albertns v. Oostenrgk. * 
Alva, Hertog van, * 
Anjou, Hertog van, * 
Brederode, H. van, * 
OromweU, Oliv., I 

Egmont, Lamor. van, ** 
Elizabeth v. Engeland. * 
Ernst van Oostenr^k. * d-i •J *** \j t \ 
-^ .<^< f irr\'an, • I 125 J 83 Hoorne, Fil. Tan, •• 
IsAbella Cl&ra Eugenia. * 
JacoboB I yan Engeland. 
Jan yan Ooatemtik. * 
Karel I. 

— n. 

Leieeater^Bob. Dadley y./ I 24 


Bequesena, Lod. de, 


I 65 


I 264 


Parma, Hertog yan, * 


I 97 


n 47 


Bheede, God. yan, Gr. yao 
I 76 


Athlone. 


m 610 


n 258 


Biohelien, Sard. de, 


n 418 


m 9 


Budolf n. • 


I 218 


1174 


Boyter, Miob. Adr.de, 


III 116 


n 88 


Sonoy, Dk., ^ 


I 49 


n 424 


Sydney, Fil., • 


I 176 


I 208 


Toledo, Fr. Aly. de, • 


I 46 


I 6 


Trealong, W. Blois yan, * 


I 84 


I 58 


Tromp, Mrt. Harp., 


n 856 


I 89 


Yaldez, Fr., • 


I 68 


I 167 


Yerdógo, Fr., • 


I 220 


m 28 


Vere, Fr., • 


I 210 


I 268 


Waaaenaer Obdam, Jo. yan 


i, n 688 


I 806 


Willem ly. Oranje (rechts) 


•18 


I 28 


WiUem III. 


m 696 


' n 46 


Witt, Oom. de, 


m 262 


' n 106 


— Joh. de, 


n 679 Lodewtfk XIV. 

Manafeldt, Pt. Ernst yan, • 

Margaretha yan Parma. * 

Mamix, Fil. yan, * 
Matthiaa yan Ooatenrljk. * 

Mauritfl y. Oranje. • 

Mazarin, Kard., 

Hendo^, Fr. de, * 

Menrs, Ad£ yan, • 

Naaean, Lodew. yan, • ' 

— WilLLodew. yan, • II 

Oldenbameyeld, Joh.yan, • II 106 

Hierbij behoort nog: 

Le Clerc (Pt.) — Geschiedenissen der Vereen. Nederlanden sedert den aan- 
yang des Jaars 1714 tot . . . 1751. Verrijkt met afbeeldsels yan yorsten, 
yeldslagen . . . beneyens twee nienwe kaarten enz. Om tot een yeryolg te 
dienen op de Geschiedenissen der Vereen. Nederl. yan . . . J. Le Olerc. Be- 
Bchreeyen door Pt Le Olerc. Dl. I. t'Amsteldam, D. Onder de Linden 1753. 
fol. — Met platen en portr. 

Niet yerder yerschenen. — Beyat de portretten yan George I y. Enge- 
land (blz. 13), Lodewtjk XV y. Frankr^k (blz. 84), Peter I y. Bosland 
(blz. 97) en George II y. Engeland (blz. 162), die geen yerdere yermel- 
ding behoeyen. 

76 Schenk (P.) — Konst toneel ofte afbeeldingen van alle de op- 
permagten in Europa. Mitsgaders andere doorlugtige vorsten en 

dappere Helden, door P. Schenk. Met vaarsen van J. Norel 

Amsterdam, Pt. Schenck 1690. gr. 4o. 

Plaatdmktitel met bovenaan een zw. kst. portr. van P. Schenk, in med. ; 
gegrav. opdracht aan Leopold I yan Oostenrijk; 1 wapenplaat en 30 
ongen. portr. yan Nederl. en bnitenl. vorsten en veldheeren. Alle zijn 
borstb. in ov., met Lat. bovenschr., zonder randw. en (uitgezonderd die 
van Godard v. Bheede en J. Norel) met 4 è 6 reg. Holl. vers van J. 
Norel. Zw. kst. door en met adres van P. Schenck. 4o. 

De volgende portretten zollen daaryan nader op het alphabet be- 
schreven worden. Maria v. Engeland. 

Nassau (Hendrik Casimir v.) 

Norel (J.) (Bheede) Godard v., Bar. v. Ginkel 
Schomberg (Fred. y.) 
WiUem IH. *77 Leti (Greg.) — Teatro Belgico, o vero ritralli historici, chrono- 
logici, politici, e geographici, delle sette Provincie Unile. Scritto da 82 

Het is opmerkelgk, dat men in de nitgaye yan OommineB: k Londres 
et se trouTe k Paris chez BoUin flls, 1747. io, soms de portretten inge- 
Toegd vindt, die later in Dreuz dn Badier, TEnrope illnatrey gebmikt 
zijn (Zie No. 5). 

Voor de overige talr^ke uitgaven van dit geschiedwerk wordt verwezen 
naar de Bibliotheca belgioa C 161—237. 75 Le Clerc (J.) — Geschiedenissen der Vereenigde Nederlandi»!;» 
sedert den aanvang van die republyk tot op den Vrede van Ui 
in 't jaar 1713 en het tractaat van Barrière in 't jaar 1715 } 
ten. Verciert met d'afbeeldzels der voorn, personaadjen .... 
geringen van steden enz. gesneden door .... Picard Romein 
voorn, meesters. In 't Fransch beschreven door . . . Jean le • 
En nu in U Nederd. vert. 3 dln. T 'Amsterdam, by Zach. Cha * 
1730. fol. — Met pi. en portr. ■ 

Tweede uitgaaf van dit werk. — De eerste, getiteld: Histoi I*' 
Provinces-TTnies des Pays-Bas, depuis 1560 Jusqu'au Traite de la Bi ^ 
1715. Avec les prinoipales médailles etc. 4 torn. Amst. 1728 — Si 
bevat geen portretten, wel borstbeelden op medailles, kaarten enz.f^' 

Dl. I. Boekdruktitel, voorafgegaan door een Fr. titel en plaatdr 
naar en door B. Pieart, 1722; Voorbericht van den vertaler 6 blz.; 
reden van den schrgver 2 blz.; Beschrijving van den regeerin^ 
11 blz.; Uitslaande kaart; Tekst, gen. 2—896. 

DL II. Boekdruktitel, voorafgegaan door een plaatdrukütel naai 
La4r«ê9é door J. van Munniehuy»en (dezelfde als in Hoof ts Ned. Hl« 
1677); Tekst, gen. 2—706. 

Dl. HL Boekdruktitel, voorafgegaan door een plaatdruktitel ni\ 
Séhdlinkx door A. Blooiüing (vroeger gebruikt voor Bor, Oors] 
enz. der Ned. oorlogen. Amst. 1679 — 84. foL); Tekst, gen. pag. : 
keerz. wit; Byvoegzel en Tractaat van Barrière, 22 blz.; Bladw^j 
de 8 dln. 16 blz. 

Van de hierin voorkomende portretten z^'n er 83 stuks, met een * 
den naam gemerkt, afkomstig uit de uitgaven van Bor, Oorsprongkd 
oorlogen 1679, en Hooft, Ned. Historiën, 1677 en 1708, terwijl de portre 
Qraven van Egmond en Hoome alleen voorkwamen in de beide ui 
van Hoofts historiewerk. Deze 85 portretten z\jn eenigszins opge 
en door een zwarten rand omgeven, evenals alle andere platc 
overige z\jn alle^ gegraveerd door B, Picart en evenals de . 
borstb., in ov. met 2 of meer reg. kap. HolL onderschr. De por 
in het eerste dl. z^n bovenaan gen. Tom. I, No. 1 enz., die in de .' 
dln. Tom. Il, pag. 14 enz. 

Albertns v. Oostenrijk. * 
Alva, Hertog van, • 
Anjou, Hertog van, * 
Brederodo, H. van, * 
OromweU, Oliv., 
Egmont, Lamor. van, ** 
Elizabeth v. Engeland. * 
Ernst van Oostenrijk. * I 246 


Filips n. • 


I 19 


— IV. I 


I 102 


Filips Willem v. Oranje. * 


I 10 


Frederik Hendrik v. Or. 


n 680 


Fuentes, Graaf van, * 


I 16 


Granvelle, Kard., • 


I 79 


Hendrik IV. • 


I 228 


Hohenlohe, Fil. van, • 
BOOIIM, Fü. TM, •• 

lubella ClïTi Enganift. * 
J&cobna I T«n EogeUnd. ] 
Jm -na OooténilSk. • 
Karel I. 1 

— II- r 

'»> Dndleyï.,* mm 
ReqneeeDB, Lod. de, 
Funu, Hertog tui, * 
Bheede, Qod. tui. Gr. Tan 

Athlone. 
Blohelien, Eard. d«, 
Baaolf n. • 
Bnjrtor, Hleh. Adr. do, 
aonoj', Dfc, • 
Sydney, Kl„ • 
Toledo, Fr. AlT. de, • 
Treslong. W. Blois tui, * 
Tromp, Hrt. Hup., 
Vildeï, Fr., • 
TerdDgo, Fr., • 
Vore, Pr., • 

WMoeoasr Obdun, Jo. tui 
Willem It. Oruije (leeblo) ' 
WUlem in. 
Witt, Oom. de. I »7 
m 610 

n^iB 
lais 

ni 116 
I 1» 
i n» 
I « 
i u 

nsBfi 

I GS 
I 330 
I 310 

, ness 
• I s 
m 5»e 

m 363 

n 670 I der Tereen. Nederlanden ledert den un> 
Verrijkt met afbeeldaole van vorateo, 
me kaarten enz. Om tot een Teirolg te 
Tere«D.Nederl.Tan ... J. LeClerc. Be- 
fAmetaldam. D. Onder de Linden 1153. 

vuE do portretten Tan Qeorge I t. Enge- 
Prsnkrtjk (big. 3*), Peter I t. Boaland 
-ld (blx. 133), die geen verdere Tonnel- 

'1 ofte afbeeldingen van alle de op- 
i'li^rK andere doorluglige vorslen en 

(iiik. Met vaarsen van J. Norel 

'. iv. 4o. 

('''Il iw. ksL portr. Tan P. Schenk, in med.; 
I TBD OoetonriJk; 1 vapenptiat en 30 
nltenl. Toriten en Teldheeren. Alle zga 
lir., «onder ruidw. en (oitgeionderd die 
Korel) met 4 i 6 reg. HoU. vera van I. 
roa ran F. Sthrnch. 4o. 
ri daarTAD nader op het alphabet be- {Bheedpl Godard t.. Bar. t. Qinkel. 
Schomborg (Pred. v.) 

Willem nr. 

>, o vero ritratli historici, chrono- 
Ie sette Provincie Unile. Scritto da 82 Het is opmerkel^'k, dat men in de aitgaye van Commines: i Londres 
et se troare k Paris chez Bollin file, 1747. 4o. soms de portretten inge- 
voegd vindt, die later in Drenz du Badier, PEnrope illnetre, gebmikt 
zijn (Zie No. 5). 

Voor de overige talrgke uitgaven van dit geschiedwerk wordt verwezen 
naar de Bibliotheca belgica O 161—237. 75 Le Clerc (J.) — Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden 
sedert den aanvang van die republyk tot op den Vrede van Utr 
in 't jaar 1713 en het tractaat van Barrière in 't jaar 1715 g( . 
ten. Verciert met d'afbeeldzels der voorn, personaadjen .... I 

geringen van steden enz. gesneden door Picard Romein • 

voorn, meesters. In 't Fransch beschreven door . . . Jean le C 
En nu in H Nederd. vert. 3 dln. T 'Amsterdam, by Zach. Chatc , 
1730. fol. — Met pi. en portr. . 

Tweede nitgaaf van dit werk. — De eerste, getiteld: Histoircjj 
Provinces-IJnies des Pays-Bas, depnis 1560 jnsqa'aa Traite de la Bar 1 
1715. Avec les principales médailles etc. 4 torn. Amat. 1728 — ^28 1 
bevat geen portretten, wel borstbeelden op medaiUes, kaarten enz. f 

D). I. Boekdraktitel, voorafgegaan door een Fr. titel en plaatdru 
naar en door B. Picart, 1722; Voorbericht van den vertaler 6 blz.; " 
reden van den sohrtjver 2 blz.; Beschrijving van den regeerings 
11 blz.; Uitslaande kaart; Tekst, gen. 2—896. 

DL II. Boekdroktitel, voorafgegaan door een plaatdmktitel naar 
Laire98e door J. van Mnnnichuysen (dezelfde als in Hoofte Ned. Hist 
1677); Tekst, gen. 2—706. 

Dl. HL Boekdroktitel, voorafgegaan door een plaatdraktitel naa 
Sehdlinkx door A, Blooiüing (vroeger gebruikt voor Bor, Oorspt 
enz. der Ned. oorlogen. Amst. 1679 — 84. foL); Tekst, gen. pag. 1- 
keerz. wit; Byvoegzel en Tractaat van Barrière, 22 blz.; Bladwgz 
de 8 dln. 16 blz. 

Yan de hierin voorkomende portretten z^n er 83 stuks, met een * b 
den naam gemerkt, afkomstig uit de uitgaven van Bor, Oorsprongk de 
oorlogen 1679, en Hooft, Ned. Historiën, 1677 en 1708, terwijl de portre 
Graven van Egmond en Hoome alleen voorkwamen in de beide uit( 
van Hoofts historiewerk. Deze 35 portretten z\jn eenigszins opgesi 
en door een zwarten rand omgeven, evenals alle andere platez: 
overige zijn alle^ gegraveerd door B. Picari en evenals de ai 
borstb., in ov. met 2 of meer reg. kap. Holl. onderschr. De portr 
in het eerste dl. z^n bovenaan gen. Tom. I, No. 1 enz., die in de ai 
dln. Tom. Il, pag. 14 enz. 

Albertus v. Oostenr^k. * 
Alva, Hertog van, • 
Anjou, Hertog van, * 
Brederodo, H. van, • 
Gromwell, Oliv., 
Egmont, Lamor. van, ** 
Elizabeth v. Engeland. * 
Ernst van Oostenrijk. * I 246 


Filips n. • 


• 


I 19 


— IV. 


II 


I 102 


Filips Willem v. Oranje. • 


\ 


I 10 


Frederik Hendrik v. Or. 


S 


n 680 


Fuentes, Graaf van, * 


] 


I 16 


Granvelle, Kard., • 


'1 


I 79 


Hendrik IV. • 


1 


I 228 


Hohenlohe, Fil. van, • 


] 
) Hoorn*, Fil. T«n, • 
lubellB Cl>r> £agi 
Jacobiu I Tan Enfp 
Jui Ttn OoBtenrftk. • 
K«rel I. 

- — n. 

-— ^ - - -... p„t, DodJeyv., 


Engeland, n 47 

I 56 


Psnn., Hertog T»n, • 


I »T 


Rheede. Ood. T>n. Or. tui 


AUOooe. 


niBio 


BioheUen, Emrd. da, 


n 41S 


Badolf n. • 


lais 


Bnrtor, Mioh. Adr.de, 


ra 116 


flonoy. Dt, • 


I 49 


Bydney, PU.. • 


I17« 


Toledo, Pr. AIt. de, • 


I « 


TrealoDg, W. Blois T«n, • 


I M 


Tfomp, Itrt. H»rp., 


n sus 


T»ldM, Fr, • 


I sa 


Terdngo, Fr., • 


I 330 


Vore, Fr., • 


I 310 
. n688 
• I 8 


WillBm HL 


ra 696 


Witt, Coni. de. 


ra 363 


— Joh. de. 


nB79 
(Ier Vereen. KederUndeD sedert den uui< 
Verrijkt net afbeeldselB run voreten, 
ne kaarten enz. Om tot een vervolg te 
Vfireen. Nederl. «n . . . J. Le Clarc, Be- 
. t'AntHteldam.D. Onder de Lindea 1769. 

'.it de portretten Tan Oeorge I v. Enge- 
Prsnkrtjk (bh. 8*), Peter I t. BiuUnd 
inil (biK. 163), die geen verdere rennel- ofte arbeeldingen van alle de op- 
Icrs andere doorlugiige vorsten en 
'tik. Met vaarsen van J. Norel 

gr. 4o. 
'11 zw. kat portr. van P. Sclienk, Id med. ; 

1 T«n OoBteni^k; 1 vapeaplut en 80 
'lütenl. voraten en veldheeren. Alle r^d 
lir., zonder randw. en Initgezonderd die 
Sorel) met 1 i 6 rog. Holl. vera tbd J, 
rifl Tan P. Schiact. 4o. 
Il dMuran nader op het alphabet be- fBhpedBl Qodard t., Bar. v. Oinkel. 
^chomberg (Fred. v,) 
Willem ra. • ', Q vero ritralü historici, chrono- 
He aette Provincie Unite. ScrïUo da 88 Houten, B. r»n, 


1878 


^ NieuwenhnyBen, J., 


1884 


t Hiiei, Gd. BoBkeo, 


1888 


• - - M., 


1884 


iBraëlB, Job., 


1876 


Noordpoolezpeditie (Leden 


* Uraêls, Joz. en Isr., 


1888 


der) 1882/88. 


1888 


Itoraon, A. A. G. van, 


1877 


Oosterzee, J. J. van. 


1880 


Jaoob, F. 8', 


1881 


Opzoomer, 0. W., 


1882 


Jonckbloet, W. J. A., 


1886 


Ontshoom, 0., 


1875 


Jonge, J. K. J. de, 


1880 


Panró, D. J. Steyn, 


1888 


Jongkindt Ooninck, O.J.IL, 


1885 


Pel, J, L. J. H., 


1876 


Kappeyney. d. Coppello, J., 


1877 


Potgieter, E. J., 


1875 


Kate, H. F. C, ten, 


1881 


• Beaal, L., 


1888 


Kate, J. J. L. ten, 


1879 


Bees, Otto yan, 


1884 


Kempen, J. M. Tan, 


1880 


Bennefeld, J. H., 


1878 


Kemper, Jer. de Bosch, 


1876 


t Boohnssen, Oh., 


1876 


Kern, H., 


1884 


Boelofs, W., 


1879 


Keyser, J. P. de. 


1878 


Bonner-Knip, Meyr. H., 


1886 


Kiderlen, £., 


1876 


Boo y. Alderwerelt, J. K. de, 


. 1878 


t Kleine-Gartman,Maria Joh.,1875 


• Bubens, P. P., 


1877 


Knoop, W. J., 


1877 


Btjke, P. L., 


1882 


Korff, A. H. Bakker, 


1882 


Santyoort, J. Schouw, 


1877 


Krahmer de Bichin, MaJ., 
Sarphati, Sam., 


1876 


1879, 


1886 


Bchlegel, H., 


1884 


Kreoke, F. W. C, 


1882 


Schneider, Tjina, 


1885 


Knenen, Abr., 


1878 


Soholten, J. Hndr., 


1880 


Knyper, Abr., 


1880 


"~~ W. A«, 


1878 


Lanaberge, J. W. Tan, 


1881 


Schnyer, J. M., 


1884 


^ Leeuwenhoek, Ant. t., 


1876 


Schwartse, Thórèse, 


1880 


Lenting, L. Ed., 


1881 


* Six, Jan, naar Rembrandi, 


. 1876 


Lindo, M. P., 


1877 


* Sophia, koningin, 


1877 


Loo, Joh. Klaasz., 


1878 


Speelman, H. M., 


1878 


Lnbach, D., 


1882 


^ Bpinoza, B. de, 


1877 


• Lntma, J., 


1882 


Springer, Oom., 


1877 


Lynden ▼. Sandenborg, 0. 
Stamkart, F. J., 


1882 


T. yan, 


1886 


Staring, W. 0. H., 


1878 


Haokay, Aen., 


1876 


Stieltjes, T. J., 


1878 


Marie, prinses ▼. Pmisen, 
Storek, 0. T., 


1888 


gemalin ran prins Hen- 
Stners, F. V. A. de, 


1882 


drik (2 maal), 


1878 


Teilegen, B. D. H., naai 
Matthes, 0. J., 


1876 


P. A. SéhipperuB, 


1885 


Mauve, Ant., 


1885 


Tex, 0. J. A. den. 


1888 


Mees, W. 0., 


1885 


Tetjsman, Joh. El., 


1882 


Mesdag, H. W., 


1888 


Thieme, D. A., 


1879 


Mezger, Joh. G., 


1879 


Tilanns, 0. B., 


1888 


MirandoUe, C. J. F., 


1884 


* XTlenbargh, Saskia y., 


1879 


Modderman, A. E. J., 


1885 


Yeegens, D., 


1881 


Moens, A., 


1877 


Verhuist, Joh. J. H., 


1875 


Moleschott, Jo., 


1886 


Verweer, S. L., 


1880 


Motley, J. Lothrop, 


1877 


Veth, Dan. Day., 


1885 


Mnlder, G. J., 


1880 


Veth, P. J., 


1879 


Maller, Fred., 


1877 


Vissering, Sim., 


1879 


MiiS8ohenbroek,8.0.J.W.T., 


1884 


Vloten, J. yan, 


1888 * Willem I, prins y. Orai:4e. 

(6 nuuü) 1884 

* Willem I, prins Maorits en 

J. Tan Oldenbameyeld. 1881 
t Willem m, koning, en ko- 
ningin Emma. 1879 
t Willem, kroonpr.d.Nederl. 1879 
Witkamp, P. a, 1886 
Zeggelen, W. J. v., 1879 
t Zoutman, J. A., 1881 Vondel, J. Tan, 1879 

YollenhoTen, S. G. Snel- 
len ▼., 1880 

Yreede, G. W., 1880 

Yriee, M. de, 1878 

Vrolik, A., 1877 

Wertheim, A. C, 1886 

Wilhelmina, kroonprinses 
der Nederl., 1888 

Dezelfde, ten Toeten oit. 
Naar P, Joaselin de Jong. 1886 

Toorts worden in den Jaarg. 1886 op blz. 229, 278, 813, 867, 404, 488 
en 648 de portretten geTonden Tan in Atjeh gesneuTelde Ned. officieren, 
wier namen hieronder Tolgen. Alle borstb. znd. randw., met S reg. Holl. 
ondersohr. in boekdr. 8 stoks op 1 r^j en 4 qjen op 1 blad. 

L J. H. B. Kohier, J. Vogelenzang, J. Scotios t. B^stenreld, de Bonnam 
de Bgokholt, O. T^l, D. G. Sloet t. Zwanenburg, J. A. J. T. E. Esser, 
J. IC. E. Tan Swieten, J. W. C. O. Hoynok t. Papendrecht, K. t. d. 
Boemer, J. H. Nuysinck, J. B. A. E. Wolff; IL J. J. EngeWaart, J. J. 
Brondgeest, J. Surber, W. H. Voorman, P. F. T. la Fors, J. A.L.Schoe- 
maeokers, F. W. Schufjlenburg, O. Tan Leeuwen, G. O. J. Hemmes; 
IIL H. B. Zimmer, G. H. A. J. ^andenberger, O. E. Sepp, A. Beekhuis, 
G. J. Baaymaakers, W. Ton Massow, H. J. d'Auzon, J. W. Ernste, F. J. 
W. Kekem; IV. W. O. H. Eiohholtz, E. G. Th. t. Ende, P. E. F. A. t. 
Mauntz, J. Muller, F. A. Begemann, J. C. M. Wjjmer, A. G. Bchröder, 
J. A. Tan der Kruk, A. Wttewaal t. Btoetwegen; V. G. W. Beekman, 
A. J. HoTen, J. Lojenga, J. L. Granpré Molière, P. E. J. H. Tan Domp- 
seler, H. J. Jonker, A, H. Kalis, F. G. de Steenhuysen, Th. A. de Man; 
VL J. T. d. Pauwert, L. F. Baudoin, E. G. Ontrop, F. A. E. AufRnorth, 
J. F. L. Gassa, H. E. Schoggers, J. J. G. Schuit, J. J. t. Berg, B. Lodew^jk; 
Vn. (16 kleinere borstb. met gemeenschappeiyk onderschr. Tan 12 regels 
onder de plaat.). Blad I — ^VUzün geteekend door P. A- Sehipptruê. 

Vele der in de Igst genoemde portretten z^jn opnieuw afgedrukt in den 
Nedtrlandache Almanak, Tan 1876 — 1887 in 4o. bfj de uitgeyers yan 
Eigen Haard yersohenen. n. 

Torsten en Landyoogden. a. Graven van Holland, Zeeland en Westvbiesland. 

83 Langendijk (Pt.)f De Graaven van Holland, in jaardichten be- 
sclireven. Verrykt met alle de beeldtenissen dier prinsen, naauwk. 
getekend, naar de echte aloude tafereelen, op de zael van 't raad- 
huis der stad Haarlem. 2 dln. Haarlem, J. Bosch 1745. 4o. 

Dl. L Boekdrokiiiel, voorafgegaftn door een plaatdroktitel naar T. Jel- 
gerama door ff. Spilman; Privilegie 2 ongen. blz.; Opdracht gen. 1 — 8 ; 
Voorbericht gen. I — XX; Lofdichten op het werk en l^st der afbeeldin- 
gen 62 ongon. blz.; Tekst gen. 1 — 207. 

Dl. n. Boekdrnktitel ; Tekst en bladwijzer samen gen. pag. 8 — 221; 
Yerbeeteringen 1 blz.; laatste blz. wit. 

Dit werk yerdient yooral opmerking, omdat de voorrede vele byzonder- 
heden mededeelt over de oorspronkelgke afbeeldingen der Graven, en 
omdat hierin aUeen de kopieën gevonden worden van de op paneel 
geschilderde, goed bewaard gebleven portretten in het Carmelietenklooater 
te Haarlem, terwijl de afbeeldingen van Goltzina, en die in de werken 
van Vosmeer, Barlandos on Soriverios naar de oudere, doch verminkte 
en geheel gerestaureerde muurschilderingen in hetzelfde klooster geno- 
men z{jn, volgens de teekeningen van W. Thibaut. 

DL I bevat 23, dl. II 9 portretten, alle figuren ten voeten uit, staande, ge- 
nummerd bovenaan van I— XXXI F, met 1 reg. HolL naamsonderschr. Naar 
T. JfelffersmaJ door JET. SfpUmanJ ter grootte der bladzij. — Zie hier de Igst : 

Dl. 1 : Dirk I, blz. 7; Dirk n, blz. 9; Aamout, blz. 13; Dirk IH, blz. 19; 
Dirk lY, blz. 29; Floris I, blz. 83; Geertruid v. Baksen, blz. 86; Bobbert 
de Vries, blz. 39; Godevaart, blz. 85*; Dirk V, blz. 86**; Floris II, blz. 
86»*; Dirk VI, blz. ST*; Floris Hl, blz. ••89; Dirk VII, blz. 47; Ada, 
blz. 51; WiUem I, bbE. 55; Floris IV, blz. 65; WiUem II, blz. 78; Floris 
V, blz. 81; Jan I, blz. 109; Jan H, blz. 145; WiUem UI, blz. 177; Wil- 
lem IV, blz. 199. 

Dl. 2: Margaretha, blz. 6; Willem V, blz. 15; Albrecht, blz. 83; WUlem VI, 
blz. 45; Jacoba, blz. 61; Filips de Goede, blz. 113; Earel de Stoute, blz. 189; 
Maria v. Bourgondië, blz. 151; Haximiliaan, blz. 167. 

De portretten van Jan van Beieren, FiUps de Schoone en Karel Vont- 
breken hier derhalve. 

84 Imagines. — Verissimae imagines comitum HoUandiae, delineatae 
juxta vetussimas picturas, in Coenobio Carmelitano Harlemensi 
repertas. Accedit et effigies nobilissimi Gerardi a Velsen, etc. [znd. 
plaats of jaar.] fol. 91 

Boekdrnktltel, keerzijde bedrukt met: „Index comitum HoUandiAe** be- 
ginnende: De Heraut; Dirk I, Dirk II enz. tot Floris Y; Ger. t. Yelsen 
[dez. als IL 5592]; „Ingewandtskiate van dezelve*'; Jan I, Jan II onz. tot 
Maximiliaan. De Doot. — Voorts 36 portretten, ten voeten nit, waarbij die 
Tan Jan IQ, Filips lY en Y niet voorkomen, en de plaat met den 
wapenherant, die een blanco naamrol vasthoudt. — Waarsohijnlijk i» dit 
dezelfde serie, die in de werken van Stoke en Halma gebruikt ia. 
Hiervan wordt nog eene uitgave vermeld, met Franschen titel, bij Pleyte, 
bbs. 241. — Yerg. ook Mullere Gat. No. 4. 

85 Vosmerus (Mich.), Principes Hollandiae et Zelandiae, dornini 
Frisiae: cvrn genuinis ipsorum iconibus, a Theodorico Aquitaniae ad 
lacobam Bauariae, diuersorum quoadaiu pictorum opera, ad viuum 
sedulo depiclis; Nuac autem primum ex vetustissimis parietibus, 
in Carmelo obsessae vrbis Harlemi, per praesidiarios direpto, indus- 
Iria G. Thybauli repertis, ac sincerè vnk cum reliquorum Principum 
figuris. ad instar probatissimorum exemplarium delineatis. Antver- 
piae excudebat Chr. Plantinus Phil. Gallaeo 1578. kl. fol. 

Boekdruktitel met gegrav. vignet, voorstellende de Nederl. maagd in 
den tuin met adres van PhiL Galle 1578; keerz. een Lat. epigram van 
Ben. Dunius; Lat. opdracht aan A. Zasbovt, 2 blz.; Lat. vers: ad lecto- 
rem 2 blz. ; Honostioha de ordine et tempore imperii singvlorvm prinoi- 
pvm 1 blz. ; keerz. 10 reg. Lat. vers op Theodoricus Aquitaniae. Ku 
komen verder de afbeeldingen der Graven, van Theodoricus Aquitaniae 
tot: Fhilippus rez Gatholious, 36 in getal, waar tegenover telkens een 
lOreg. Lat. vers in boekdruk gesteld is. Alle afbeeldingen ten voeten 
uit, staande, met 1 reg. curs. Lat. naamsonderschr., gen. onderaan 
links 1—36. Znd. nm. v. grav. maar door Ph\ Galle gesneden naar 
(nieuwere) teekeningen van TT. Thyhaui^ glasschilder^ welke teekeningen 
bestemd waren voor den Doelen te Leiden. Achter het laatste portret 
volgt blz. 80 — 83 een naaml^st der Graven met jaar van geboorte en dood, 
naam der gemalin of gemaal en begraafplaats ; blz. 84 — 87, Apostrophe 
ad principes Hollandiae ; keerz. blanco. — Yerg. over deze afbeeld, de 
studie van Dr. Pleyte in: B^dr. v. vaderl. geschied, en oudheidkunde 
8e B. n en: Langend^ks voorrede in zgn Graven van Holland 1745. Dl« 
I, blz. 18-15. 

86 Vies (Les) et alliances des comtes de HoUande et Zelande, 
seigneurs de Frise. Imitées et tirées du Latin par N. Clement de 
Treles, secretaire de son Altesse. A Anvers, de l'imprimerie de 
Cairist. Plantin pour Phil. Galle 1583. kl. fol. 

Hetz. werk, 2e uitgave in het Fransch en boekdruktitel met hetz. vignet 
als voorg. ; Fr. opdracht aan Frangois d'Anjou, en dezelfde afbeeldingen 
der Graven (met bgvoeging van die van den hertog van Anjou) waar 
tegenover telkens een 8reg. Fr. vers in boekdr. Achter de portretten, op 
blz. 78 — 81, de lijst der Graven, keerz. een Fr. brief van den sohnJver 
aan A. Ortel. 

De afbeeldingen in beide uitgaven z^n de volgende: Theodorious Aqui- 92 

taniae, Theodoricns II, Amoldus HolUndie, TheodoricoB UI, Theodoricus 
rv, Florentins I, Oertmdis Saxonie, Bobertaa oognomento FriBina, Qothi- 
phredus Lothar. Oibbiia, Theodorious Y, Florenttns n cognom. Pingnia, 
Theodoricua YI. Florentiua UI, Theodoriona YII, Ada Theodorici 711 filia, 
Gnilielmos I, Florentina IV, GnilielmTis Boman. rex, Florentiua Y, Joan- 
nea HoUandicp, Joannes Hannoniae, OailielmaB Hannon. cogn. Bonus 
Gailielmos IV Hannon., Margarita Imperatrix, Gailielmna Bayar. V, Adel- 
bertna Banariae, OaiUelmas Banar. YI, Dna. Johannea Danarie, Jaeoba 
Banariae, Philippus Borgnnd. oogn. Bonna, Oaroloa Borgondioe, Maria 
Gharlesia, Maximilianna Anstrins, Philippna n Anatriaa, Carolaa Y 
AagoBtae, Philippna Bex Cathol., Franoiaona B. B. R fllina et frater. 

Zg worden niet in de alphab. afdeeling beschreyen. — Een 4de oitgaye 
yeracheen onder denzelfden Fr. titel ala de 2de bij denzelfden drukker 
en kunsthandelaar in 1586 te Antwerpen. Deze uitgaaf telt : Titel en table 
alphab., blz. 1 — 8, portretten en bijaohriften in r^m, blz. 4—75 ; Chrono- 
logische l^at der Grayen, bl2. 76, 77, 78. 

De 8de uitgaye yan dezelfde portretten yersoheen in het werk: 

87 Barlandus (Hadr.)^ Hollandiae comitvm historia et icones, etc. 
Item Vltrajectensivm episcoporvm catalogvs et res gestae. Lug- 
duni Bat. ex ofHcina Christ. Plantini 1584. fol. 

Yoorwerk, 6 ongen. blz ; tekst blz. 1—127, waartuaaohen 85 afbeel- 
dingen der Grayen, yan Theodoricua Aquataniae tot Oarolua Y, alle be- 
drukt met Lat. tekat en eenigazina opgeaneden. Het portret yan FUipa n 
komt hierin niet yoor. — In de uitgaye yan hetz. werk : Francoforti 1586 
kl. 8o , met houtsneden door Joost Amman, hebben aleohta de afbeeldingen 
yan Filipa de Sohoone, Karel Y, Filipa II en Anjon eenige aanapraak op 
gel^kenia. 

88 D'afbeeldingen afcomste ende historie der Edelen hoogh ge- 
geboren Graven van HoUant, Zeelandt ende Vrieslandt Geteekent 
na d' aloude schilderyen in 't Garmeliten klooster te Haerlem 
geduurende de Belegeringe der stadt door de Spanjaarden Ao 1573 

door Mr. Will. Thybout van Haarlem afgeteykent, verkleynt 

en in \ koper gesneeden door Mr. Henricus Goltzius. Gedr. 

bij P. van den Heere te Amsterdam, z. j. 4o. 

Boekdruktitel, waarachter yolgt eene serie yan 8 breed fol. platen, 
gen. 1—8, waarop de Graven en Gravinnen van Dirk I tot Philipa n, 
5 op 1 blad. AUe figuren ten voeten uit, waaronder naam, regeeringajaar 
en een 10 reg.HolL vera op een afzond, blad, ter zijde gen. 1—8. Yoor 
Dirk I op pi. 1 staat een Heraut onder een troonhemel, met troon en 6 
zetels. Met ondersohr. ; Yerclaringe dea Heeraulta van den Afcomste der 
Graven van HolL, Zeel. ende Heeren van YrieaL Gedmokt tot Haarlem. 
Daaronder 9 vierreg. coupletten en een 5 reg. en een 9 reg. atrophe. 
Met adrea van G. J. Yiaacher. De platen alle znd. nm. van grav. [door 
H. GoUgiuê.] — Zie voorta Pleyte's studie, 288. 

89 a. Chronycke (Die) van Hollant, Zeelant ende Vrieslant, be- 
ghinnende van Adams tjjden voortgaande tot den J. 1517. Met 93 

die Chronücke der bisschoppen van Wlrecht. Noch is hier byge- 
voeght een cort verhael van de gbedenckweerdichste gheschiede- 
nissen totten J. 1584. Delft, by my A.Hendricksz. [op ander e exem- 
plaren: Dordrecht, by my P. Verhaghen] 1585. fol. 

Boekdrakütel, bedrukt met : Waerschonwinghe ; Prologhe 2 ongen. blz.; 
Begister 8 ongen. blz. ; Tekst, gen fol. I — OCLXxxiiij ; Cort waerachtieh 
Terhael enz. Boekdmktitel, bedmkt met yoorrede; Tekst gen. fol. II — 
XCnu; BegiBter 4 ongen. blz. 

Diyiaie-Kronyk, aldus genaamd, omdat het werk in ^DiTisies" of hoofd- 
stukken yerdeeld is. — De eerste uitgave yerscheen te Leiden b^j Jan 
Serersen 1517; de tweede te Antwerpen bij Jan yan Doesboroh 1580, 
doch beide edities bevatten afbeeldingen in houtsneê van Graven [of 
eigenlijk: ridders], afkomstig uit een geïllustreerde uitgaaf van Olivier de 
la Karche, Ie chevalier déliberé, Qouda 1486, welke daarom niets met 
onze Hollandsche Graven te maken hebben. — De exemplaren van deze 
8de uitgave met den naam van Hendricksz. en die met den naam Ver- 
haghen ztjn in aüê opzichten hetzelfde De hierin voorkomende afbeel- 
dingen van Dirk I tot Karel V, z^jn alle figuren ten voeten uit, staande, in 
houtsneê, znd. nm. v. grav, tusschen den tekst gedrukt en verkleind 
naar de teekeningen van W. Thibsut. Z|| werden op nieuw gebruikt in 
het 1ste deel der vermeerderde 4de uitgave van hetzelfde werk: 

Het portret van Filips n wordt gevonden in het ^Gort waerachtieh 
verhael" blz. 18 verso, en in het 2de deel van de editie van 1591 op 
blz. 136 V. 

h. Chronycke (Die) van Hollant, Zeelant ende Vrieslant enz. [als- 
voorg.] Delf, Aelbr. Heyndricksz. 1591. — Het tweede deel van de 
HoU. ende Zeel. Gronycke, mitsgaders der Brabandtscher, AHaem- 
scher, Gelderscher, Vriescher ende d'ander Nederl . . . gheachiede- 
nissen... van de j. 1516 totlen met j. 1591 enz. Met grooter vlyt 
byeenvergadert door E. D[e] [Veer], 's Gravenhage, A. Hendricksz, 
[op andere ex.: Amsterdam, G. G[laesz]. 1591- — Historie ofte 
wilder verclaringhe van de Nederl. geschiedenissen enz., van den J. 
1566 tot den wtganghe van den J. 1590. Delft, A. Heyndricxz [op 
andere ex.: Amsterd., G. Glaesz.] 1590. fol. 

Dl. I. Boekdruktitel, keerz. „Waerschouwinge" enz.; Register 8 ongen. 
blz.; Prologhe 2 ongen. blz.; Tekst, gen. I — OOLxii\j. 

Dl. n. Boekdruktitel, keerz. Namen der cronycksohrtjvers ; Toorreden 
4 ongen. blz.; Oaerte v. HoUandt bedrukt met Verclaringhe 2 blz.; Be- 
gister 8 ongen. blz.; Tekst, gen. fol. Il— Olx^. 

Historie ofte wilder verclaringhe: Boekdruktitel; Tekst, gen. fol. I — 
Cxxx; Register 4 ongen. blz.; Appendix 8 ongen. blz. 

Beide soorten van exempl. z^n geheel gelijk. 

1585 


1591 
1585 


1691 
blz. 


blz. 
blz. 


blz. 


Dirkl. 


60 


54v 


Dirk m. 


72 


65v 


Dirk n. 


65v 


69v 


Dirk IV. 


76 


69v 


Aamout. 


69v 


68 


Floris I. 


78 


71 94 

1585 


1591 
1585 


1591 
blz. 


blz. 
blz. 


blz. 


Geertniid t. Sakfien 


. 79 


72 (66) 


Willem TTT. 


125v 


114v 


Robbert de Vries. 


79 


72 (66) 


Willem IV. 


131 


119v 


Gtodevaert. 


80 


78 


Itfargaretha. 


134v 


123 


Dirk V. 


81v 


74 


Wülem V. 


138v 


126 


Floris n. 


85 


77v 


Albrecht. 


143 


130v 


Dirk YI. 


88 


80 


Willem VI. 


155v 


142y 


FloriB m. 


91 


82 


Jacoba. 


165 


151v 


Dirk VU. 


95" 


86v 


Jan y. Beieren. 


166 


152v 


Ada. 


97v 


89 


Filips de Goede. 


181v 


167 

% 


Wülem I. 


99v 


907 


Earel de Stoute. 


2037 


188 


Floris lY. 


lOlv 


92v 


Maria v.Boiirgondiê.2S7 


220 


Willem n. 


105 


96 


Maximiliaan. 


241v 


224 


Floris V. 


112 


102 


Filips I V. Spanje 


t 
Jan I. 


118 


108 


de Schoone. 


268v 


250 


Jan TT. 


121 


110 


Karel V. 


281v 


224 c. Chronycke (Die) van Hollant, Zeelant ende van Vrieslandt 

Beginnende van Adams tyden totten J. 1517 enz. Dordrecht, 

bö my P. Verhagen [pp andere exemplaren: Amsterdam, by mö 
Corn. Glaesz] 1595. — Dat tweede deel van de Holl. ende Seel. 
Gronycke. Mitsg. der Brabantscher, Vlaemscher, Gelderscher, Vrie- 
scher ende d'ander Nederl. gheschiedenissen enz. door E. D[e] V[eer] 
Dordrecht, P. Verhaghen 1595. — Historie ofte wilder verclaringe 
van de Nederl. gheschiedenissen enz. Dordrecht, P. Verhaghen 1595. 
— Appendix, andersins genoemt een byvoechsel enz. 1591—97. 
Dordrecht, Jasp. Troyen [op andere exemplaren: Amstelredam, 
G. Glaeszl 1597. fol. 

Dl. L Boekdroktitel, bedrukt met: Waerschonwinge tot den ChristeL 
lezer; Register 8 ongen. blz.; Prologhe 2 ongen. blz.; Tekst, gen. fol. 
1—96 en Cxvn— CCCClxxxüj. — Dl. II. Boekdniktiteï bedrukt met 
namen der Oronyckschrijyers; Opdracht (= voorrede) 4 ongen. blz.; 
Register 6 ongen. blz.; Tekst, gen. fol. I— XII, 13—272, Historie ofte 
wilder Verclar.: Boekdruktitel ; Tekst, gen. fol. 1—229; Register 4 ongen. 
blz.; Appendix: Boekdruktitel; Voorrede 2 ongen. blz.; Tekst, gen. fol. 
1—131. 

Vgfde uitgave der zoogen. Divisie-Kron^k. — De exemplaren met den 
naam van P. Verhaghen en die met den naam van C. Claesz z^Jn wederom 
in dllê opzichten hetzelfde. Hierin komen dezelfde afbeeldingen voor, 
maar in kleiner en yeel minder fraai uitgevoerde houtsneden, znd. nm. 
V. grav. tuesohen den tekst gedrukt, en verkleind naar dezelfde orlgineelen 
als die in de vorige drukken. — Z\j zijn opnieuw gebruikt in de twee 
uitgaven van: 

90 a, Gouthoeven (W. van), D'oude chronycke ende historiën van 
Holland [met West-Vriesland], van Zeeland ende van Wtrecht. 
Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert enz. Van 449 tot 1620, 
2 dln. Dordrecht, P. Verhaghen 1620. fol. 95 

Dl. I. Hontsneètitel met inBohrift in boekdr.; Toe-eygben-brief 2 ongen. 
blz.; Yoor-reden 2 ongen. blz.; Register, Errata en Lyste t. Cbronyok- 
Bcbrtjvers enz. 10 ongen. blz.; Tekst, gen. fol. 1-629. — Dl. II. Boek- 
dmktitel bedmkt met een bericht van den dmkker; Opdracht en Re- 
gister 10 ongen. blz. ; Tekst fol. 1—860. 

Deze druk is tot 1656 door v. Gonthoeven verbeterd, door Ellert de 
Veer tot 1591 yervolgd en tot 1620 b^gewerkt door N. de Olerok. 

b. Hetzelfde werk, met denzelfden titel [voortgezet tot 1636]. 's Gra- 
venhage, H. van Wouw 1636. fol. 

Dl. I. Hontsneètitel als voren ; Toe-ejghen-brief 2 ongen. blz. ; Voor- 
reden 2 ongen. blz. ; Aanvulling op blz. 82, Extract wte Reeckeninghe 
enz. en Register, samen 14 ongen. blz. ; Tekst gen. 1 — 626. 

Dl. IL Boekdroktitel, bedr. met een bericht van den dmkker ; Toe- 
eygen-brief ende Voorrede en Register, samen 10 ongen. blz. ; Tekst gen. 
1—891, laatste blz. wit. 

Hieronder volgt een vergel^kende l^jst der afbeeldingen in de 8 uit- 
gaven van 1595, 1620 en 1686. Dirk I. 
Dirk n. 
Aamout 
Dirk ni. 
Dirk IV. 
Floris L 
(ïeertruid v. 8. 
Robbert de Vries. 
€K)devaert. 
Dirk V. 
Floris II. 
Dirk VI. 
Floris m. 
Dirk Vn. 
Ada. 

Willem I. 
Floris rV. 
Willem n. 1595 1620 1686 
blz. blz. blz. 
97 289 239 
106 245 245 
112 248 248 
117 252 252 
128 256 256 
126 259 259 
128 260 260 

128 261 261 

129 268 268 
131 265 265 
187 271 271 
142 276 276 
147 282 282 
153 290 290 
157 295 295 
161 298 298 
164 808 303 
169 311 311 Floris V. 

Jan I. 

Jan n. 

WiUem IIL 

Willem IV. 

Hargaretha. 

Willem V. 

Albrecht. 

WiUem VI. 

Jacoba. 

Jan V. Beieren. 

Filips de Goede. 

Karel de Stoute. 

Maria v.Bourgondiê. 405 506 505 

MaximiUaan. 412 518 512 

Filips I V. Spanje, 

de Sohoone. 447 558 557 

Karel V. 478 574 578 1595 1620 1686 


blz. 


blz. 


blz. 


181 


827 


326 


191 


848 


847 


195 


855 


854 


208 


865 


864 


232 


877 


876 


238 
244 


ast 

(181) 

889 


881 
888 


251 


896 


895 


272 


420 


419 


288 


485 


484 


289 


486 


485 


814 


460 


459 


350 


485 


484 Het portret van Filips n komt aUeen voor in dL 2, doch niet in 
Gouthoeven. Van deze afbeeldingen worden iets verkleinde kopieën in 
houtsneê aangetroffen in: J. Reygersbergen, Chronyck v. Zeeland. Midd. 
1684 en 1644 4o. 91 Le Petit (Jean Fran^.), La grande chroniqve ancienne et mo- 
derne de HoUande, Zelande, West-Frise, Vtrecht etc. jusques k la 

' tin de Tan 1600. 2 part. Dordrecht, de Timpr. de J. Canin pour 
l'auteur 1601. fol. 

Zie voor de beschr^ving van tekst en inhoud: Bibliotheca belgicaL60, 
alwaar het getal portretten evenwel foutief is opgegeven. 96 

Plaatdnxktitel met inschrift in boekdr., dienende voor beide stn., door 
C van Siehem, die tevens alle portretten in dit werk grayeerde, op éen 
na. De tekst is in 17 boeken afgedeeld, terwfl b^j bet 7de en 9de boek 
telkens een nieuwe paginatnnr begint. Tegenoyer de keerz. yan den 
titel staat het portret yan den scbr^yer, kniest., met wapen, ouderdom 
en spreak, waaronder een 4reg. Fr. yers yan N. Donblet in boekdrok. Verder 
beyat het Ie stok S9 afbeeldingen der Grayen en Stadhouders yan Hol- 
land en Zeeland enz., namelijk yan Dirk I tot Maria yan Hongarge, sHe 
figuren ten yoeten uit. staande, met 1 of 3 reg. Lat onderschr. in de plaat, 
en in koper gesneden, uitgenomen het portret yan graaf Dirk HE, hetwelk 
een fraaie houtsnede znd. nm. y. gray. is. De plaats yoor dat yan Margareta 
yan Beieren (blz. 276) is ledig gelaten. Yoor zooyer betreft de af beeldingen 
der Graven tot Filips II van Spanje, z^n het kopieën in omgekeerde 
houding van de platen in : Yosmerus. Principes HoUandiae eto. Ze zgn 
gen. van 1 — 36 onderaan links; de laatste 8 z\|n ongen. en nagenoeg ter 
grootte der bladzij. Z\j komen opnieuw voor in: Grimefton, A generall 
bist. of the Netherlands 1608 en 1627. (Zie No. 25.) 

Het 2de gedeelte bevat slechts 16 afbeeldingen yan Stadhouders, prin- 
sen van Ojanje en vreemde vorsten, geheel gel\jk van uitvoering als die in 
het Ie gedeelte, waarb\j verdient opgemerkt te worden, dat deze portret- 
ten met uitzondering van het gelaat, dat naar grootere origineelen gevolgd 
is, meer of minder gefantaiseerde afbeeldingen Zfjn, waarom ze in de 
alphab. afdeeling niet verder beschreven zullen worden. Hieronder volgt 
de lijst van alle portretten naar volgorde yan het boek. 

I. Theodoricus Aquitaniae, Theodoricus n, Amoldus Hollandiae, Theo- 
doricus UI, Theodoricus lY, Florentios I, Gertrudis Saxoniae, Bobertns 
cogn. Frisius, Gothifredus Lotharige Gibbus, Theodoricus Y, Florentius 
cogn. Pinguis, Theodoricus YI, Florentius UI, Theodoricus YII, Ada 
Theodorici YII filia, Guilielmus I, Florentius lY, Guilielmus II, Floren- 
tius Y, Joannes Hollandiae, Joannes Hannoniae, Guilielmus Hanoniae cogn. 
Bonus, Guilielmus Hanoniae, Guilielmus Y, Adelbertus Bauariae, Guiliel- 
mus Bauariae, Jacoba Bauariae, Johannes Bauariae, Philippus Burgund. 
cogn. Bonus, Carolus dux Burgund., Maria Charlesia, Maximilianus Anstrius, 
Engelbertvs com Nassav. gubern. Belgii, Albertvs dux Saxon. gvbem. Belgii, 
Philippus n Austrius, GFeorgivs dux Sax. gvber. Belgii, Carolus Y impe- 
rator, Margarita Austriaca ducissa, Maria Begina Hong. 

II. Philippus rex Catholicus (gen. 86) ; Emanvel Philibert dux Sabaudiae, 
Margarita Austria ducissa Parmae, Ferdin. k Toledo, dux Alva, Gnilelmus 
princ. Auraioae, comes Nassavi, Ludovicus Beqvesen, Joannes Avstri, 
Matthias archidvx Austriae, Alexander Famesius Parmae etc. dux, Fran- 
cisovs Yalesivs, dvx Alenson etc., Elisabeta Angliae etc. reg.,Bob. Dndlers 
oom. Leyoester, Mauritivs Aur. princ, Emestvs arohid. Avstriae, Albertiu, 
archid. Avstriae, Isabella Austriaca PhiL n fllia. 

Deze platen zjjn later gebezigd in Grimeston's Yertaling van y. Meteren. 
Zie No. 25 a, b. 

9S [Scriveritts (P.)] — Oudt Bataviennu ghenaemt Holland. Hoe, ende 
in wat manieren, ende van wien HoUandt, Zeelandt, ende Vrieslandt 
eerst bewoont is gheweest. Auctore Saxone Grammatico [P. Scriverio]. 
Mits-gaders des lands oude Graven en[del nieuwe Gouverneurs . . . 97 
beschreven door lacob Dvym. Leydeiif Andr. Clouck 1606. kl. 80. 

Boekdmktitel, keerz. blanco; Opdracht 2 blz.; Yoorrede 2 blz.; Naer- 
der Terdaringe Tan Ori Batayien, blz. 7 — i8 ; Historie der Graven blz. 
49 — 186; Triomph des Doods blz. 187>-189; Historie der goayemeurs 
(boekdmktitel ongen.); Troobertighe yermaninghe blz. 189 — 198; Afbeeld, 
van 't Hof te Brossel en 't Hof Tan Holland alsmede de wapens der 
19 pioTintiên; De Nederl. oorloghen blz. 198—828. 

Hierin beyinden zich 62 kleine portretten in houtsn., alle borstb., in 
OT. mei Lat. randschr., in afzond, yierk. randw. yan arabesken. Znd. 
nm. y. gray., bedmkt met Holl. tekst. Zg K|jn wat de afbeeldingen der 
Ch'ayen (gen. 1 — 84) betreft, genomen naar de teekeningen yan Thibant, 
en worden niet in de alphab. afdeeling besohreyen. Z^j verdienen even- 
wel vermelding als fraaie proeven van 16eenw8che hontsneèknnst. Zq 
komen opnieuw voor, bedrukt met Lat. tekst, in: 

Batavia illustrata,- seu de Batavorum insTda, Hollandia, Ze- 
landia etc. scriptores' varii notae etc. Ex musaeo P. Scriverii. Lugduni 
Bat, ap. Elzevirium 1609. 4o. (282 blz.) en wel in het achter dit werk 
gevoegde boek met afzond, titel en nieuwe pagineering: Ulnstr. Hol- 
landiae^ Zelandiaeque oomitnm ao dominorum Frisiae ioones et historia. 
8. l. et a. (184 blz.) 4o. 

92* a. [Scriverius (P.)] — Beschrijyinghe van Ovt Batavien met de 
Antiqviteiten van dien. Mitgaders d'af-komst ende historie der. . . 
Graven van Holland, Zeeland ende Vrieslandt etc. Bg een... va- 
der-landslievende Schryver [P. Scriverius] nieuwelicx uytgegeven. 
Arnhem, I. lanssoon 1612. kl. 80. 

Boekdroktitel, keerz. wit; Aohtreg. rgmpje van den auoteur 1 blz.; 
Toor-reden 11 blz.; JCistellinghe 1 blz.; Historia 1 blz.; Naerder Yer- 
claringhe van O. Batavien enz.; Fr. titel bedr. met een distichon van 
Baxo Grammatious en tekst, gen. 1 — 608. — Hierachter volgt: 

Coriê hisUnrisehê htsehrfvinghe der Nederlandêeher Oorloghen . . . tot 
het 12>Jarioh Bestandt toe • . . Met d'artioulen van 't Bestandt ende 
Yerclaringhe van dien. D[oor] I[onkh.] I[ao.] D[uim.] Arnhem J. Jans- 
soon 1612. kl. 80. 

Boekdmktitel, keerz. wit; tekst gen. 1 — 218. 

6. [Scriverius (P.)] - Beschrijvinghe van Ovt Batavien [enz. 
als voren]. Arnhem, I. lansz. 1614. kl. 80. 

Titel, behoudens kleine veranderingen, en inhoud en portretten geheel 
als voren. 

Li het werkje van Duim bevinden zich 68 portretten, in iets grooter, even- 
eens afzonderlijk monumentaal randwerk, als die van No. 92. Het portret 
van Leioester is omgekeerd gegraveerd ; dat van Elisabeth van Engeland 
ontbreekt Benige dezer portretten komen later voor in v. Meteren, 
NederL historiën 1611. 4o. Zie No. 26. — Alle komen opnieuw voor, 
met HoU. tekst, bedmkt in: 

e, [Scriverius (P.) J — Beschrivinge van Ovt Batavien met de an- 
tiquiteyten van dien. Mitsg. d*af beeldinge . . . der . . . graven van 

7 98 

HoUant Zeelant ende Vrieslant etc. [door P. Scriverius]. Als oock 
een corte beschrivinghe der Nederl. oorlogen .... tot den J. 1646, 
incluys met de afbeeld, der gouverneurs . . . Amsterdam, by Broer 
Jansz. 1646. kl. 8o. 

Plaatdroktitel, keers. wit; Voor-reden 9 blz.; Historia 1 blz.; Naerder 
Yerelaringe ran O. BataTien enz. ; Fransohe ütel bodr. met een distichon 
Tan Saxo Grammations en tekst, gen. 1 — A42; Oorte historische beschrtj- 
yinghe der Nederl. oorlogen • . . Mitsgaders de afbeeld, der goayemenrs 
enz. t' Amsterdam Broer Jansz. 1646. Boekdroktitel beneyens tekst gen. 
1 — 820, doch met doorl. signatnnr ran Aaa2 tot VtyS. 

Van het laatstgenoemde werkje bezit de heer A. J. Ngland te Utrecht 
een vroegere nitgaaf van 16S5, met denzelfden tekst, doch andere pUten. 

93 [Imperatores domus Austrlacse .... a P. Soutmanno col- 
lectie .... et excvsae. Harlemi 1644.] gr. fol. 

Deze snite yaa portretten der keizers uit het hois yan Habsborg heeft 
als titel den boekdroktitel voor de groote yerzameling van Boutman 
(No. 64). Zy bevat een gegrav. opdracht en 18 portretten, gen. I — ^Xin, 
alle borstb., in rijk versierd ovaal, met 4 of meer reg. Lat. onderschr. 
Naar en met adres van P. Soutman door P. van Sompél en J, Suyder' 
hoef gegraveerd. Daarvan verdienen als Graven van Holland slechts 
\ vermelding: VI. Maximiliaan I, en: YII. Karel Y. Beide door P. v. SampeL 
Wussin, Snyderhoef blz. 78, beschrijft 2 nitgaven: a. met jaartal 1644 en 
adres van P. Sontman, b, met adres van F. de Wit. — Deze portretten 
vindt men soms ingevoegd in: G. Leti, Ritratti hist. o vero hist. deU' 
Imperio Bomano in Germania. 2 voL Amst. 1689. gr. 4o. — P. v. d. A* te 
Leiden, die Sontmans geheele yerzameling heeft aangekocht, gaf een 
nienwe nitgaaf, met den boekdroktitel: La Haison d'Aotriche, oompre- 
nant les portraits des empereors Bomains .... etc. Lelde, P. v. d. Aa. 
gr. fol. 

a. Wachtendorp (Csp.) — De oude Hollandsche geschiedenissen 
ofte korte Hollandtsche rym-kronyck, verdeylt in 14 poëtische 
Boecken, beginnende van de Sunt-vloet, ende eyndigende'met d'be- 
ginselen vanden tegenwoordigen oorlogh in de Nederlanden, on- 
trent 't j. 1560 . . . Met noodige platen verciert . . . Door Gasp. 
Wachtendorpium. t' Amsterdam, Gedrucktby Joh. Pauli... 1645. 4o. 

Boekdroktitel, voorafgegaan door een plaatdmktitel znd. nm. v. grav. ; 
Opdracht, Voorreden en Lofdicht samen 6 ongen. blz. ; Tekst 380 ongen. 
blz. met sign. B tot Nn8, waarachter: Casp. Wachtendorpii, Lof des 
vredes, 60 ongen. blz. met sign. A2 tot G2. Op de laatste bladz. : t*Am- 
sterdam, Ghedrockt by G. Joosten .... 1646. 4o. 

h. Wachtendorp (Csp.) — Oude Hollandsche geschiedenissen, 
ofte, corte rym kronyck . . . beginnende van de Suntvloet, tot den 
j. 1560. Verciert met verscheiden koperen platen. Door Csp. Wach- 
tendorp. In 's Gravenhage, by A. Tongerloo, J. Verhoeven en S. 
de Putter . . . 1648. 4o. 99 

PUatdrnktitel md. nm. y. grav. ; Opdracht, Voorrede en Eer-dicht 6 
ongen. blz. ; Tekst 280 ongen. biz. ; met sign. B— Nn8. 

Beide nitgayeii beratten de portretten der 81 Oraren Tan Holland, 
Zeeland enz. yan Dirk I tot Filipe II, met uitzondering yan Maiimiliaan 
yan Oostenrijk. Alle genomen naar de teekeningen yan W. Thibaut, 
borstb. met wapen, in oyaal yan lauwertakken, znd. onderschrift, bedrukt 
met HoU. yerzen. Het portret yan Filipe n, afwekende yan al de oyerige, 
is een borstb., in oyaal, met Lat. randschr. en b\jwerk in de hoeken, met 
6reg. Lat. yers. Naar Car, VêenhfuizenJ door ^>. Paêtaeua f de Passé] en 
is afkomstig uit een suite yan de Passé, getiteld: yi?a et yera delineatio 
quatuor potentissimoru[m] totius Suropae Monarcharum etc. Zie Franken, 
No. 416—419. 

Hienran zQn Filips de Ooede, Earel de Stoute, Maria, Karel Y en Filips 
n op nieuw gebruikt in : Handyesten en priyilegiên der Grayen yan 
HoÜandt enz. 's Ghrayenhage 1668. 4o. Zie No. 99. 

95 [Graven van Holland. — ] 36 Afbeeldingen der Graven van Dirk 
I tot Filips IV, v\jf op een rtj, waarvan het eerste blad 20 afbeel- 
dingen bevat. Op 2 bladen, br. fol. 

De portretten z^n borstbeelden, in van onderen gebroken oyaal met 
8 reg. eurs. HoU. onderschr., waartusschen het wapen. Znd. nm. y. gray. 
Ook deze afbeeldingen z^n geyolgd naar de teekeningen yan Thibaut. 
Z^ komen later voor in: P. Schriyerius, Beschrgyinge van alle de 
Grayen yan Holland, Zeeland ende Vriesland. . . . Met konstel. flg. . . . 
versiert 's Gravenhage 1669 (1 dl.) en 1678. 2 dln. 12o. 

96 Principes HoUandiae, Zelandiae et Frisiae, ab anno Christi 
DGCCLXin & primo Comité Theodorico usque ad ultimum Phi- 
lippum Hispaniarum Regem ; aeri omnes incisi, ac fideliter descripti, 
aaspicys Pt. Scriverii. Diwlgabat P. Sovtman. Harlemi 1650. Cum 
priviL gr. fol. 

Van dit werk bestaan 4 uitgayen, nl. a. met opdracht aan de Staten y. 
Holland; ft. met opdracht aan Philips IV van Spanje; c, zonder tekst en 
met naam des graveurs C, Vissehsr op alle platen, die op de beide 
yoorg. uitgayen niet yoorkomt; d. zonder tekst met nm. v. grav. en adres 
yan P. v. d. Aa, — a en ft beyatten ieder: 

Plaatdruktitel. — Opdracht 2 blz. ongen. — 88 portretten, gen. I— XXXVI, 
(de laatste twee ongen.),; Tekst, blz. 1—122; 1 bl. register: Catalogus 
majorum, alsmede de plaat Scutnm Harlemi met yerklaring, 2 ongen. 
blz. — e en d bevatten alleen de 88 portretten, waaryan hier de namen: I. Theodoricus L 
n. Theodericus n. 
m. Amulphus. 
IV. Theodericus Dl. 
V. Theodericus IV. 
VL Florentius I. 
Vn. Oertrudis, 
VUL Bobertns. 
IX, Gotfiredus. X. Theodericus V. 
XL Florentius II. 
Xn. Theodericus VL 
Xm. Florentius IIL 
XIV. Theodericus VIL 
XV. Ada. 

XVI. Wilhelmus L 
XVn. Florentius IV. 
XVm. Wilhelmus II, I 100 ZIX. FlorentioB T. 


tXX. Philippna L 


XX. Johannes I. 


XXXI. Oarolna L 


XXL Johannes IL 


XXXTT. Maria. 


XXU. WilhelmnB m. 


XXXm. ICaximiliannB. 


XXm. WilhelmnB lY. 


XXXIY. PhilippoB n. 


XXIY. MargareU. 


XXXY. Garolna II. 


XXY. WilhebniiB T. 


XXXYI. Philippns m. 


XXYL Albertns. 


uUimuê. 


XXVIL WilhelmnB VL 


Philippna m. Higp. Hex. 


XJLVXli. Johannes Bavarus. 


Philippna lY. Hiep, Bex. 


XXIX. Jaooba. 

Comeê Al deze portretten ztjn borstb., in ov., met vierkant ge&g. randw. en 
8 reg. Lat rerzen van P. ScriyeriuB. Oen. I~XXXYI; de 2 laatste c|jn 
ongen. Z^f behooren tot de groote verzameling van Soatman (No. 64). 
— De Terschillende staten vindt men beschreven in: J. Wnssin, O. Yis- 
soher. Yerzeiohniss seiner Knpferstiche. Lpz. 1866. 8o. 

De vierde nitgave, met adres van P. v. d. Aa, heeft als boekdndctitel: 
Tons les Oomtes de HoUande éb de West-Frize, representez. au naturel 
en plusienrs tailles- donces, par .... Oom. Yisscher, avec lenrs noms St 
lenrs généalogie au dessons, A des vers magnüiqnes dn savant P. Seri- 
verins. Leide, chez P. v. d. Aa gr. fol. 97 a. Meyssens (J.) — Les portraits des souvereins^ princes et 
comtes de HoUande par Jean Meyssens, pemtre et gravez par son 
fils Comille Meyssens Tan 1662. On les vend chez. . . J. Meyssens. . . 
en Anvers. 4o. 

Plaatdmktitel en 30 portretten, gen. 1 — 89, borstb., in ov. met vlerk, 
randw., wapen en 6 of meer reg. onrs. Fr. ondersohr. znd. nm. v. grav. 
4o. Het papier dezer uitgaaf heeft tot watermerk een gekroond leliesohild 
met nitloopende pnnt; op bl. 88 en 89 een gekroonden dubbelen arend. 

h. Hetzelfde werk . . . nouvellement reproduits en lumière. Anvers, 
M. van den Enden. 4o. 

Zie CataL v. boeken over Nederl. geschied, en plaatsbesohryv. Amat., 
F. MnUer 1859, No. 821. 

Beide uitgaven bevatten dezelfde portretten, waarvan die der Graven 
iot Jan V. Beieren zfjn genomen met eenige wijziging naar de oudere 
teekeningen van Thibaut in het Karmelietenklooster te Haarlem. De 
latere, met een * gel, wfjken geheel af van de daar gevolgde typen, en 
znUen met die van Albertus en Isabella in de alphab. afdeeling be- 
schreven worden. 
Thierry (I). 

— IL 
Amould. 
Thierry IEL 

— lY. 
Florent L 
Gertrud. 
Bobert 1 


Godeflroy Ie Bossu. 


9 


a 


Thierry Y. 


10 


8 


Florent II Ie Oros. 


11 


4 


Thierry YL 


ia 


6 


Florent m. 


18 


6 


Thierry YIL 


u 


7 


Ade. 


16 


8 


Gnillaume L 


16 101 Florent lY. 


17 


Jaoqueline de Bavi^. * 


29 


GhiUlaiime IL 


18 


Philippe Ie Bon. * 


80 


Florent Y. 


19 


Oharles L * 


81 


Je«n L 


20 


Marie de Bonrgoigne. * 


82 


Je«n d'AyesziM IL 


21 


Mazimilien I. * 


88 


Guillaome m. 


22 


Philippe Ie Beay. • 


84 


— IV. 


28 


Oharles Y. • 


86 


Mar^erite Angnste. 


24 


Philippe n. • 


86 


GuillAiime T. 


26 


Albert d*Aatriohe. • 


87 


Albert de Bayière. 


26 


Isabelle Claire Eagénie. * 


88 


Gnillanme YI. 


27 


PhUippe lY. 


89 


Jean de Bavière. 


28 Er bestaan exemplaren vóór de nommers op de portretten. 

98 Meyssens (J.) — Effigies imperatomn domvs AYstriacae Deli- 
neatae per Joannem Meyssens et aeri insculptae per filium suum 
Gomelis Meyssens. On Ie vend en Anuers chez ledit I. Meyssens 
. . . s. a. 4o. 

Plaatdmktitel en 14 portretten der Dnitache keiaers nit het hiüs Tan 
Habebnrg» geno. 1—12 en de 2 laatste ongen. Alle boretb., in ot. met yierk* 
randw., wapen en 8 of 4 reg. Lat onderschr. Znd. nm« y. schilder of 
gray., uitgesonderd wederom de 2 laatste door F. BouUaU en P. dê Jodê, 
ieder met adres yan J. Meyssens. Yan deze portretten yerdienen yermel- 
ding: Maximiliaan I, No. 6; en Karel Y, No. 7. 

99 Handvesten ende privilegiën der Graven van HolIandt« mits- 
gaders autentycke stucken, behelsende *t recht, dat beyde de Hoven 
van Justitie, alsmede de particuliere steden ende coUegien, in Hol- 
landt ende West-vrieslandt, is competerende enz. In *8 Gravenhage, 
by J. Tongerloo 1663. 4o. 

Algem. boekdroktitel van de na te noemen stokken ; Yoorrede en Regis- 
ter yan de Instmotiën van den Hove, 6 ong. blz. ; Portret van Filips de 
Goede, keers. dat van Karel den Stoute ; Instractie voor den Stadthouder 
enz. (blz. (l)-^(44); Handvesten ende privilegiën van Yrouwe Maria (Boek- 
dmktitel, met haar portret op de keerzQ ; Handtvesten pag. (8)— (28); 
op pag. (25) het portret van Maximiliaan) ; Ordonnantie voor den Hove 
van Hollandt (Boekdmktitel en tekst blz. (1)— (6); Hantvesten op de 
Beeden enz. blz. (1)— (4) ; Kort vertooch van 't recht van de Bidderschap 
enz. van Hollandt (Boekdmktitel en tekst, pag. (27)— (85); Besolntiën van 
de Biddersohap, Edelen en Steden van Hollandt (Boekdmktitel en tekst 
pag. (89)— (60); Twee ordonnantiên ofte octroyen enz. (Boekdmktitel, 
keerz. portret van Karel Y; tekst pag. (66)— (68); op blz. (68) het portret 
van Filips n) ; Placoaet van de Staten Generaal bg den welcken men 
verklaert den koning van Spaengien vervallen van de oyerheyt enz. pag. 
(1) — (104) ; Bemonstrantie van den Hoogen Bade, behelsende 't recht dat 
de Hoven van Justitie is competerende enz. (Boekdmktitel en tekst, pag. 
(8) -(96). 

In dezen band vindt men derhalve 6 portretten, waarvan alleen dat 
van Filips n ongelijk is aan al de overige. De 6 andere zQn borstb. in 102 

ov. Yan lauwertakken met 3 reg. cnrs. HolL ondersohr. znd. nm. y. gray. 
en bedrukt. Dat yan Filips II is een boratb. in oy., met Lat. randschr. 
en bewerk in de hoeken, alsmede 6 reg. Lat yen, (de namen yan schil- 
der en gray. uitgeslepen) en onbedr. Alle in 8o. formaat, en afkomstig uit: 
Oude Holl. geschiedenissen door G. Wachtendorp. Amst. 1645 en 's Gray. 
1648. 4o. Zie No. 94. 

100 Scriverlus (P.) — Het oude Goutsche chronycxken of historie 
van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht, door P. Scriverius. 
Op nieus oversien en verbetert. Alsmede met een toetsteen ver- 
meerdert. Met der Graven afbeeld, in H kooper. t*Amsterdam, by 
J. H. Boom, J. Plu\jmer en C. Gommel^jn Ao. 1663. 4o. 

Plaatdruktitel; Boekdmktitel hierboyen vermeld, keerslj bedrukt met 
Priyilegie; Toe-eygeninge 4 blz.; Tekst gen. 1—280. 

Hierin beyinden zich 86 portretten, staande figuren ten voeten uit, ver- 
kleind naar de afbeeldingen van Thibaut. Het eerste en laatste portret 
pirk I en Filips II) z^jn gemerkt: Adr. Matham sctUpai^, Ao. 1630, dom 
wien ook de overige gegrayeerd z^n. 

Yoor de Itjst der afbeeldingen wordt verwezen naar die achter de uit- 
gaven der Diyisie-krontjk of Gk>uthoevens kron^k. Zfj zgn later gebruikt 
in: Leti, Teatro Belgico. Zie No. 77. 

101 [Stoke (Melis),] Hollandse jaar-boeken of rtjm-kronqk tot 

den jare 1905. Met de afbeeld, van alle de Hollandse Graven, ge* 
schetst naar de aaloude schilderden der Karmeliten te Haarlem, 
enz. Mitsg. de beeldenisse van G. van Velsen. Alles . . . opgehel- 
derd door C. van Alkemade. Leyden, J. du Vivie en Is. Severinus 
1699. fol. 

Hierin zgn de volgende 88 ongen. platen, waaryan 81 afbeeldingen der 
grayen, aUe figuren ten yoeten uit, ter grootte eener bladzij onbedrukt van 
' achteren. Znd. nm. y. gray. Ieder met 4 i 12 reg. HoU r^mpje in boekdr. 
in 1 of 2 kol. onder de plaat. — Het portret van 0. van Telsen is een 
borstb. in.ov., met 5 reg. HoU. onderschr. en komt voor achter de plaat 
van den Dood op blz. Yw. 

Dezelfde portretten, eyeneens ongen. en van achteren onbedrukt, doch 
met versierden achtergrond, en omringd van een afieonderl^ gegrav. 
randwerk met wapentrofeeén enz. z^n gebruikt in: 

* 

lOS Halma (Fr.), Tooneel der Vereenigde Nederlanden en onder 
horige landschappen, geopent in een algem. lust, geneal., geogr. 
en staatkundig woordenboek. Vervolgt doorM. Brouëriusv.Nidek. 
Leeuwaarden, H. Hahna 1725. 2 dhi. fol. 

Hierbij zjjn 2 nieuwe portretten gevoegd, nl.: Karel Y en Filips n, 
welke niet in Stoke's werk voorkomen, terwijl de plaat yan de Dood 
ontbreekt. — In het eerste deel bevindt zich boyendien een portret van 
den Schryyer, borstb., in ov. naar A, Bommen door F, Ottenr, in het 
2e deel, blz. 288 het portret yan Q. van Yelsen. 

Dezelfde portretten, zouder passepartouts, alsmede dat van G. van 103 VeUEen, z^jn opnieuw gebrnikt in: LeeTenssohets (Korte) en af- 
beeldingen der graayen van Holland, yan Dirk I tot . . FUip n. . . 
Getrokken uit zeker geachreyen werk yan. . . Ladolf Smids. Haarlem, 
Joh. Harshoom 1744. 4o. 

Bladzij bij: 
Bladz^ btj : 
Bt H. 1 


3m. 
St. 


H. Bm. 


Dirk L 


9 I 283 


1 


Jan L 


181 


I 446 86 


Dirk n. 


16 I 284 


6 


Jan n. 


176 


1447 90 


Aamont. 


21 I 90 


10 


Willem in. 


268 


n 326 94 


Dirkm. 


28 I 286 


14 


Wülem IV. 


t 


n 828 98 


Dirk ly. 


27 I 286 


18 


Margaretha. 


t 


n 70 103 


Floris I. 


29 I 308 


22 


Willem V. 


t 


U 829 108 


Geertr.y. Sakaen. 


80 I 847 


26 


Albreoht. 


t 


I 88 114 


Bobbertde Yrieae. 


88 n 166 


80 


Willem VI. 


t 


n 380 121 


Godeyaert 


84 I 861 


84 


Jaooba. 


t 


n 440 128 


Dirk V. 


88 I 287 


37 


Filips de Goede. 


t 


n 140 146 


Floris n. . 


40 I 809 


41 


FilipB I de Bohoone 


•t 


U 142 172 


Dirk TI. 


42 I 2^8 


45 


Karel I yan Boorg. 


t 


n 8 151 


Floris m. 


49 I 810 


49 


Maria en Maximil. 


Dirk VIL 


. 59 I 289 


56 


(nitsl. plaat). 


t 


n 71 — 


Ada. 


67 I 11 


69 


Dood. 


t 


— 167 


Willem L 


77 n 824 


63 


Karel V. 
n 7 176 


Floris iV. 


79 I 812 


69 


FiUps n. 


— 


U 143 182 


Willem n. 


81 n 826 


78 


De met een f get. platen yolgen 


Floris V. 


96 I 818 


79 


op elka&rin Btoke nablz. 264). Voorts yind ik nog de yolgende XK>rtretyerzameling6n yan HolL Grayen 
yermeld: 

De Grayen yan Holland en Zeeland met hunne afbeeldingen enz. Arn- 
hem, J. yan Biesen Ao. 1647. fol. 

Afbeeldingen yan de Grayen en Grayinnen yan Holland in XL platen. 

Amsterdam, Coyens en Mortier, fol. (Wellicht de smte yan C Visseher,) 

Voorts yindt men nog portrttten yan Karel V en Filips II in de: 

B e g n m Neapolitanorum Effigies Ang. Vind. 1605 en, ten yoeten uit, 

in de: Tirolensinm principnm effigies. Angsb. 1590, beide folianten. 

Zie ten slotte ook: Histoire génér. des Proy.-Unies par Dnjardin et 

Sellins(Ko. 11); Grimeston, A Generall hist. of the Netherlands (No. 25); 

Leti, Teatro Belgico (No. 77). 

b. Heeren yan Friesland. 

108 a. Hamconitts (Mart.), Frisia sev de viris rebvsqve Frisiac il- 
Ivstribvs libri II. Opus ab autbore recognilum auclum et imagini- 
bus regum etc. exornatum. Franekarae, excudebat J. Lararinck et 
J. SUrteri 162Ó. 4o. 

« 

Tweede nitgaaf yan dit werk ; de eerste : Monasterii Westphal. typis 
L. Basfeldii 1609 4o. beyat geen portretten. — Van deze 2e nitgaaf be- 
staan 2 soorten yan exemplaren : a. Met zwart gedmkt wapen op den 
titel en opdracht aan aartshertog Albertos ; b. Het rood gedrukt wapen 
op den titel en opdracht aan de Staten yan Friesland. Beide soorten 
hebben geleken inhoad, n.1. : Boekdmktiteli bedmkt met het oude en IM 

* 

nienve groot-segel yan Friealand ; Opdracht» I^at der regenten, potenta- 
ten ens. en lofdiohten op het werk, samen 83 ongen. blz., waarb^i het. 
portr. van den aohriJTer Aet, 70 door P. FfêddesJ Harling. 4o. ; Tekst 181 
blz., gen. 1 — 180 en 127 ; Index nomhia Friaionim et Errata 8 ongen. bis. 
Tosschen den tekst ZQn 63 afbeeldingen gedrukt, waarran 47 van 
Friesche koningen, potentaten en graven, van Friso tot Albertos en 
Isabella; en 6 yan Graven van Oost-Friesland, van Ulricns Sirsena tot 
Enno IEL Het zQn alle flgnren ten voeten nit, staande, met honirapen 
onderaan, dat van Friesland bovenaan en ander b^'werk. Met 1 reg. kap. 
Lat onderschr. in de plaat, die door een boekdmkrand is omringd. De 
eerste 8 z^'n onderaan gen. 1— 8| de andere niet. Alleen de eerste heeft 
het monogram van P. Fêddeê, ofschoon alle platen door hem geStst K^n. 
Zie V. d. Keilen, P. G., No. 48 — 96. — De gelQkenis is zoo gering mo- 
geiyk b^ de moesten. 

b, Hetz. werk. Nieuwe (titel-)uitgaaf : 2 pts. Amstelodami, apud 
Joann. Janssonium 1623. 4o. 

Inhoud en platen als voren, alsmede plaatdruktitel, door J. Maiham. 
Het portret van prins Maurits met adres van M. Col|jn. — Verg. verder: 
J. Dirks, Iets over de versch. uitgaven der Frisia van M. Hamoonius. 
In: Vrtje Fries, Dl. UI. 

Een dergeltpKe suite van gefingeerde of weinig geldende afbeeldingen 
der Koningen, Potentaten en Graven van Friesland, treft men aan in : 
Winsemins, Ghronique van Frieslant. Franeker 1622. foL ; en wel alle 
figuren ten voeten uit, met wapen en 1 reg. onderschr., tusschen den 
tekst gedrukt Yan deze zijn Karel Y, Filips n, Willem I en Willem 
Lodew^'k van Nassau gemerkt met het monogram van P. [Feddeê] 
BfarlingenêisJ, 

Zie verder: J. v. d. Bosch, Stadhouders van Friesland, No. 127. 

104 Birken (Sigm. von) — Chur- und fürstlicher S&chsischer Hel- 
den-Saai; oder kurze jedoch ausfdhrliche Beschreibung der An- 
kunft, Aufhahme, Fortpflanzung und vornemster Geschichten dieses 
. . . Hauses . . . Zusammengetragen und vorgestellet durch Sigm. 
von Birken . . . Nümberg, In Verlegung Joh. Hofïnami .... 6e- 
druckt das. bei Ghr. Gerhard . . . 1677. 12o. 

Boekdruktitel, voorafgegaan door een plaatdruktitel en portret van 
Johan George m van Saksen als frontispies; Zusobrift, Yor«£rinnerung 
6 ongen. blz.; gegrav. Wapenkaart 7 bl. ; Tekst gen. 1 — 674 ; Anhang en 
Begister samen 20 ongen. blz. 

Onder de hierin voorkomende serie van Saksische keurvorsten bevin- 
den zich 8 afbeeldingen van vorsten, die over Friesland geregeerd heb- 
ben, zooals Albrecht (Albertus Animosus) bLs. 452, George (Georgius 
Barbatus) blz. 491 en Hendrik (Heinricus Pius) blz. 618. Het zijn aUe 
portretten te halver l^jve, staande, znd. randw., met 5 reg. half Lat. 
half Duitsch onderschr. Znd. nm. v. grav. 12o. Bovenaan gen. met het 
cijfer der blz. waar z^ behooren. 

Zie voor de Saksische vorsten als Heeren van YrieslAnd ook: Schota- 
nus, De geschiedenissen kerekelyok en wereUlyok v. Friesland (No. 69). 105 

G. ObATIH YAH YliAANDKlUUr. 

105 a. Généalogies (JLes) et andeimes descentes des Forestiers et 
Comtes de Flandre, avec brieves descriptions de levrs vies et 
gestes. Le tovt recTeilllj des plvs veritables . . . croniqves et an- 
nales ... par Corneille Marti[n] Zelandoys. Et ornees de portraicts 
figyres et habitz selo[n] les facons et gvises de levrs temps, ainsi 
qr'eües ont este trovvees es plvs anciens tableavx, par Pierre 
Balthasar, et par Ivimesme mises en Ivmiere. En Anvers chez 
Pierre Balthasar [1578]. fol. 

PlMidrnktitel, bedrukt met „Extraiot dn priTÜege; Jehan der (aio) 
Noot ay leoterr [vers] 1 blz.; Wapen van en Lat. opdracht aan Matthias 
T. Oostenryk, Kaart en wapen t. Ylaanderen, samen 8 bis. ; Tekst, gen. 
1—119, waartossohen de portretten z^jn ingeroegd; Toorlaatste blz.: 
En Anyers, Imprimes par André Bax et ezposez en rente par P. Bal- 
thazar peinotre; laatste blz. plaat van den Dood, met Fr. yersin 2 kol. 
Tan Ch. de Narieres. 

De portretten, hierin voorkomende, van Liederio le Bnc tot Philippe 
roy d'Espaigne zfjn alle figuren ten voeten uit, staande, met bijwerk en 
1 reg. kapit Fr. ondersohr. gen. 1—7, 7-20, 20-88. Zf) zfjn bednikt 
met Fr. tekst 

b. Afbeeldingen der Forestiers en Graven yan Vlaanderen, ge* 
teekend door Corneille Martin Zelandoys. [Antwerpen, by André 
Bax» gedrukt voor Pierre Balthasar 1580]. foL 

Andere plaatdmktitel, met Hollandach insohrift, tekst gen. 1 — 118, 
waartossohen dezelfde portretten, gen. als voren, bednikt met HolL 
tekst, dooh met Fr. onderschriften. 

c. Généalogies (Les) et anciennes descentes des Forestiers et 
Comtes de Flandres etc. Ea Anvers, chez Jean Baptist Vrints 
[1501]. fol. 

Dezelfde plaatdmktitel als voor o. met ander adres; voorts Fr. tekst 
gen. 1-119 en dezelfde portretten, bedrokt als in o., met de plaat van 
den Dood. 

d. Généalogies (Les) et anciennes descentes des Forestiers et 
Comtes de Flandres etc. En Anvers chez Jean Baptist Vrints. [Aan 
het einde: A Anvers imprime par Jaques Mesens povr Bapt. 
Vriendt ... anno 1598.] fol. 

Dezelfde plaatdmktitel, bedmkt met privilegie; Ters van I. van der 
Koot 1 blz.; Wapen van en opdracht aan Hatthias v. Oostenrt|k, Kaart 
en wapen v. Ylaanderen 8 blz.; Tekst gen. 1—119, waartossohen de- 
selfde portretten; voorlaatste blz. adres des boekdrukkers; laatste blz. 
plaat van den Dood. 106 

e. [Afbeeldingen der Forestiers en Graven van Vlaanderen enz. 

Antwerpen^ J. B. Vrints 1598]. fol. 

Yah deze nitgave bezit de heer W. B. 8. Boeles ie Leeuwarden een fraai 
exemplaar, waarvan de titel ontbreekt (of niet versohenen is). Hierin zgn de 
40 afbeeldingen onbedruki en vergezeld van korte Hollandsohe b^schrifien 
op 10 bladen, waarvan het laatste den dood van Filipa n in 1598 
vermeldt Dan volgt op de keerzg geplakt een bijschrift op Isabella 
Glara Engenia en Albertos van Oostenr^k, houdende, dat zQ wel gehul- 
digd maar wegens den opstand „tot nocb toe — geenen toeganck con- 
nen cryghen". Hnnne afbeeldingen komen dan ook hierin niet voor. 

f. Généalogies (Les) et descentes des Forestiers et Comtes de 
Flandres et& En Anvers chez Jean Baptist Vrints. [Aan het einde: 
A Anvers, imprime par Robert Brvnaev povr Bapt. Vrient... l^an 
1608.] fol. 

Dezelfde Fr. plaatdroktitel als voor d, bedmkt met hit wapen van 
Isabella en Albertos van Oostenr^k; Opdracht aan deze 8 blz.; Wapen 
en kaart van Vlaanderen als voren, 1 blz.; Tekst gen. 1 — 121, waar- 
tosschen dezelfde 40 portretten, van achteren bedmkt, met b^voeging 
van een nienwe plaat, met 2 reg. kapit. ondersohr. OÜm Vaewius invent., 
Joan Wontneel exoadit., Joan Collaert sonlp.; Approbatio en privilegie 
1 blz., Plaat van den Dood. 

g. Généalogies (Les) et descentes des Forestiers et Comtes de 
Flandres etc. En Anvers, chez Christophe Plantin [1612]. fol. 

Dezelfde plaatdroktitel als voor ƒ, met ander adres, voorts Fr. tekst, 
gen. 1—121 en dezelfde 41 portretten van acht bedmkt, met de plaat 
van den Dood. 

Daar deze portretten met uitzondering van het gelaat, grootendeels 
gefantaiseerd z^'n, worden ztj in de alphabetisohe afdeeling niet be- 
schreven. Ziehier de lyst naar de volgorde waarin z^j geplaatst z^n. 

Lyderick Ie Bnc; Anthoine; Bouchard; Estorede; Lvderiokü; Ingvel- 
ram; Odoaore; Bavdvin Bras de Fer (en z^ne gemalin Jadith) ; Bavdvin 
Ie Ohavlve; Amovl Ie Viel; Bavdvin Ie Jevne; Amvlphe Ie Jevne; Bav- 
dvin Bellebarbe ; Bavdvin Débonnaire (en z\jne gemalin Adèle) ; Bavdvin 
de Mons (en z^ne gemalin Bithilde); Amovl Ie Simple; Bobert Ie Jevne 
Frison; Bavdavyn i la Haohe; Charles Ie Bon; Gvilliamme deNorman- 
die; Theodore d'Aisace; Philippe d'Alsace; Bavdvin, comte de Hainavlt 
et de Flandre (en z)jne gemalin Hargareta) ; Bavdvin de Oonstantinople; 
Jehanne comtesse (met Ferdinand van Portugal en Thomas v. Savoie); 
Hargverite de Male (en haar gemaal Willem v. Dampierre); QviUiamme 
de Dampierre (en z^jne gemalin Beatrix) ; Guy de Dampierre (en 2 ge- 
malinnen); Robert de Bethvne; Loys de Cressy ; LoysdeMalain; Philippe 
Ie Hardy (en z^jne gemalin Margaretha) ; Jean Lassevre ; Philippe Ie Bon; 
Gharles Ie Travaillant; Mazimilien Goevr d'Acier ; Philippe Groit Gonseil ; 
Oharles V emperevr; Philippe, roi dlSspaigne; Albertvs et Isabella naar 
O. Vatnius door Joan CoUaert^ met adres van loan. Woutneel. Dit is de 
eenige ongen. plaat, met 2 reg. kapit. Lat. ondersohr.; z^ komt ook 
voor in: H. Barlandus, Ducum Brabantiae ohronica. Antv. 1600. fol. 107 Liederik Ie Btc. 


1 


Antoine. 


2 


BoQoh&rd. 


8 


Eetorede. 


4 


Liederio n. 


5 


Ingebram. 


6 


Odoacre. 


7 


Bandonin de Fer. 


8 


Bandotiin Ie Ghaave. 


9 


Arnonld Ie Grand. 


10 


Bandonin lil. 


11 


Arnonld Ie Jenne. 


12 


Bandonin lY Ie Barbv. 


18 


Bandonin de Iiille. 


14 


Bandonin de Haanon. 


16 


Arnonld Ie Malhenrenx. 


16 


Bobert de Frise. 


17 


Bobert n. 


18 


Bandonin YII 


19 


Oharles Ie Bon. 


20 


Gnillanme de Normandie. 


21 


Thierry d'Alsaoe. 


22 


Philipi>e d'Alsace. 


23 


Margnerite. 


24 106 a. Meyssens (J.) — Effigies des Forestiers et Gomtes de Flan- 
dres sur les desseins de lean Meyssess, peintre, gravés par Cor- 
nille Meyssens son fils, Tan 1663. En Anvers chez Ie dit lean 
Meyssens ... s. a. 4o. 

Plaatdmktitel en 47 portretten, borstb., in toogsgewtjze randw. met 
wapen, en 4 of meer reg. cnrs. Fr. ondersohr. znd. nm. v. grav. 40., 
nitgezonderd dat van Filips lY, dat een 2-reg. Lat. kap. ondersohr. heeft 
en gegrav. ia door F, Bouttats, De portretten ztjn gedmkt op papier 
met staande waterlijnen; watermerk: een gekroond lelieschild; en 
gen. 1 — 47. AUeen de met een * achter den naam get worden in de 
alphab. afdeeling beschreven. 

Bandonin Vm, Ie Conrigenx. 25 
Bandonin IX de Constantinople. 26 
Jeanne de Constantinople. 27 
Margnerite [de Male]. 28 

GniUanme de Dampierre. 29 

— — — II. 80 

Gni de Dampierre. 81 

Bobert de Bethnne. 82 

Lonis de Nevers. 88 

Lonis de Male. 84 

Margnerite de Male. 86 

PhiUppe Ie Hardy. 86 

Jean de Bonrgoigne. 37 

Philippe de — Ie Bon. * 88 
Oharles Ie Hardy. * . 89 

Marie de Bonrgoigne. * 40 

Mazimilien d'Antriohe. * 41 

Philippe d'Antriohe Ie Bean. * 42 

Oharles V. ♦ 48 

Philippe IV [n van Spanje]. * 44 

Isabelle Claire Engénie. * 45 

Albert d'Antriohe. ♦ 46 
Philippns IV. Door i^. Botiltoto. 47 

b. Meyssens (J) — Effigies des forestiers el comtes de Flandres 
[enz. als boven]. On les vend chez Martin van den Enden a 
Anvers. 4o. 

Plaatdmktitel als boven, en dezelfde portretten No. 1—46, met b{j- 
voeging van drie nienwe: Filips lY, door P. de Jade; Maria Anna van 
OostenrQk, znd. nm. y. grav. en Carolns n t. Spanje, get. M. van den 
Enden [ezc], welke ongen. z^n. Deze ^n gedn^t op zeer ongeiyk ge- 
schept papier met staande waterlijnen en talrijke yezelvlekken; het 
watermerk is niet met zekerheid op te geven. 

d. Hbbtoosn van Brabant. 

107 Afcoemste. — Dit is die afcoemste ende genealogie der Hertoghen 
ende Hertoginnen van Brabandt. . . tot op onzen. . . Key. Garo. de V. 108 ende met zonen sone Philippus, Goninck van Spi^engien. 1S65 enz. 
Antw., J. Mollens 1565. fol. 

Boekdrnktitel, yan achteren bedrokt met het eerste der hierna te noemen 
portretten. Toorts 71 afbeeldingen yan Hertogen, yan Balyins Brabo tot 
Philips n, ongen., alle ten yoeten nit (befaalye No. 62), met 1 reg. Lat. 
of HoU. naamsopsohrift in boekdr. en 6 of- meer rog. HolL tekst in 
goth. letter onderaan; tezamen in gefig. randw. ter grootte yan eene 
bladz. Hontsn. znd. naam, gemerkt A 1— P i. Be yoorlaatste bladz. alleen 
tekst; de laatste beyat het priyilegie en adres yan den drukker. Deze 
fantaisie -portretten worden in de alphab. afdeeling niet beschreyen. Acclardns. 


9 


Henricns lY. 


56 


Angys. 


21 


JanL 


67 


Ansigys. 


12 


Jan n. 


68 


Anthonins. 


62 


Jan m. 


69 


Aostrasins. 


16 


Jan IV. 


68 


Balderick. 2Sie: Lambreoht. 
Johanna. 


61 


Begga. 


22 


Jnlius. 


4 


Garolns. 


8 


Eaerle. 


18 


Oarolns Y. 


70 


Eaerloman. 


18 


Carolns yan Bonrgondiê. 


66 


Earel Martel. 


24 


Garolns Calyns. 


80 


Lambrecht alias Balderick. 


41 


Carolns Hasbanns. 


17 


Lambertns Barba. 


87 


Garolns, Lotharins broeder, in 


Lando. 


14 


den kerker. 


86 


Lotharins. 


29 


Carolns Magnns. 


27 


Lotharins II. 


84 


Garolns Naso. 


16 


Lndoyions Balbns. 


81 


Garolns Bimplex. 


82 


Lndoyicns Pins. 


28 


Geerberghe. 


88 


Lndoyicus Bimplez. 


88 


Ooddaert. 


6 


Maria. 


68 


Godefro n. 


61 


Marsiandns. 


10 


Godefro metten Baerde. 


50 


Maximiliaan. 


67 


Oodefro inde Wieghe. 


62 


Octayins. 


6 


Ck>defh>y II. 


46 


Ottho. 


86 


Godefiroy iJLl met den Bolt. 


47 


Othalo: zie Gozelo. 
Ctodefiroy yan Ardennen. 


44 


Pepgn m. 


26 


Godefroy yan Bnyllon. 


48 


Peptjn yan Landen. 


19 


Godeyaert. 


7 


Philippns. 


69 


Gozelo of Othalo. 


46 


Philippns n. 


71 


Grimoalt. 


20 


Philippns n y. Bonrgondi6. 


65 


Henrick IL 


42 


Philippns yan Simpol. 


64 


Henrick UI. 


48 


Pipptjn IL 


28 


Henrick yan Limboroh. 


49 


Salyins Brabo. 


1 


Henrions L 


89 


Swana. 


2 


Henricns L 


53 


Tai ander. 


11 


Henricus IL 


64 


Wenceltjn. 


60 


Henricns iU (dez. pi. als 41). 


65 


Werick. 


8 108 o. BarlanduB (Hadr.), Ducum Brabantiae chronica et Melch. 
Barlaei Brabantias. Iconibus nunc primum iHustr. aere ac studio 
J. B. Vrientii. Antwerpiae Officina Plantiniana 1600. fol. 109 

Boekdrnktitel, keen. wapen t. Albertiu en Isabella; Lai opdracht aan 
desen door J. B. YrienÜns 9 bla.; Praefatio S bl2.; Be ntiliiate hUtoriae 
1 blz.; Boni droi imago 1 bla.; Beriea dTcvm Brab. 1 blz.; Kaart yan 
Brabant 1699; Tekst^ bla. 1—192, waartnaaohen 28 portretten; Index 
5 blz.; Narede 2 blz.; Toorta: 8 portretten met bedrukte keerz. en 
aign. Oo tot Bd, die tosscheu Ludovicos Pias en GknloAridaa Barbatna 
behoorden geplaatst te zgn, en het Lai lof vers yan M. Barlaens: Bra- 
bantias 20 blz. Ten slotte: Approbatie en drukkersmerk 2 blz. 

De hierin yoorkomende 88 portretten zQn alle figuren ten yoeten nit, 
staande, geharnast, met veel bijwerk en 1 reg. kapit. Lat. onderschrift yan 
naam. Znd. nm. y. gray. met Lat. tekst yan achteren bedrokt en ter grootte 
der bladzij. Alleen de plaat van Albertns en Isabella is gem.: O. Vaeniua 
inyeni, J. CoOaerta so., J. Wontneel exo. Met uitzondering yan het 
gelaat z^n het gefantaiseerde afbeeldingen, die derhalye niet in de 
alphab. afdeeling worden besohreyen. — Dezelfde portretten, bedrukt 
met Fr. tekst, komen yoor in: 

h. Barlandus (H.) — Ghroniqyes des Dvcs de Brabant, cotnpo- 
sees par Adr. Barlande ... et noyyellement enrichies de leurs 
figures et pourtraits. Par la despense et vigilance de J. Bpt Vrient 
. . . A Anvers, chez J. Bpt Vrints 1603. kl. fol. 

Boekdmktitel, keerz hetz. wapen als yoren; Fr. opdraoht 16 ongen. blz.; 
Tekst gen. l— 192; Table des ohapitres et Approbatie 6 ongen. blz. 

Dezelfde platen, met bgvoeging yan een nieuw portret, zjjn, bedrukt 
met HoU. tekst, opnieuw gebruikt in: 

109 a. Chroniicke yan de Hertoghen van Brabant: Verciertmet de 
figuren nae 't leven. Waer in hun leven ende oorloghen ende 
acten perfectelyck beschreven zjjn. Met oock de ghelegentheydt des 
landts enz. Vergadert uyt diveersche historiën ende schryvers, 
ende overgheset door Laurens van Haecbt Goidtsenhouen. T' 
Handtvirerpen, by Jan Bapt. Vrients Anno 1606. fol. 

Boekdmktitel, keerz. een fol. wapen yan Albertns en IsabeUa; Opdraohty 
Toorrede en LlJst der Hertogen 6 ongen. blz.; Tekst blz. 1 — 116; Tafel 
ende Begister 4 blz. 

5. Chroniicke van de Hertoghen van Brabant: Verciert met 
hunne figuren nae 't leven . . . Vergadert uyt diversche historie- 
schrgvers, ende overgheset door Laurens van Haecht Goidsen- 
houen. TAntvirerpen, is te koope in den Plantiinschen vrinckel by 
de Weduwe ende de sonen van J. Moerentorf 1612. fol. 

Nieuwe titel-uitgaaf met geheel denzelfden inhoud, met dit versohil 
dat de L^st der Hertogen anders gedrukt is en het wapen op de titel- 
keerzti ontbreekt. 

Het nieuwe portret (?) in beide uitgaven is dat yan Henrick IV, te 
halver l^fve, links, znd. randw. en onderschr., hetwelk opnieuw yersch^t 
hl Bullart, Académie II, 826, en wel als: Aretin, Ital. dichter (I) Het 110 

komt niet yoor in het Tolgende werk, waaxin de andere portretten, 
Termeerderd met eenige nienwe, yoor de derde maal gebruikt sgn: 

110 Haraeus (Francisc), Annales dvcvm sev principvm Brabantiae 
totivsque Belgii. Tomi III. Cum dvcvm seu principvm imaginibus 
etc. 2 vol. Antverpiae, ex officina Plantiniana ap. B. Moretum 
et viduam I. Moreti 1623. fol. 

Vol. I. Plaatdmktitel, znd. nm. t. grav.; Lat. opdracht aan Isabella 
van Spanje 3 blz; Voorrede 2 blz.; Prolegomena 19 blz.; Series dyorm 
8 bl£.; Tekst, blz. 1—707; Index 118 blz. Met 48 portretten, van Peptjn 
van Landen tot Filips II. 

Yol. n. Andere plaatdmktitel, znd. nm. v. gray.; Voorrede 3 blz.; 
Approbatie 1 blz.; Tekst, blz. 1—678; Index 116 blz. Zonder portretten. 

Hierin z^n dezelfde platen als in het werk yan Barlandns, met bfj- 
yoeging van 10 andere, waarvan er 8 reeds vroeger in een ander der- 
gelijk boek gebmikt schenen te z^jn. De 2 nienwe platen, nl.: Lydovioys 
et CarlomannvB en: Aleidis, zijn yermoedelfjk van een ander gravenr 
dan de overige. Zg hebben 1 of 2 reg. Lat. naamsondersohr. in kleiner 
kapit. dan in het yorige werk, terw^'1 ook de namen eenigszins yeranderd 
zijn. Biema yolgt een alphab. l^st der 44 portretten, met aanwijzing 
yan de bladzij, waarop z\j in de uitgaven yan Barlandns Jfi\ en B*.) 
yan Haeoht Goidtsenhoven (H) en Haraens (H*.) geplaatst z^n: 

B». 


B». 


H. 


H«. 


AlBertos et Isabella. 


179 


173 


114 


667 


Aleidis. 


« mi^^ 


— 


— 


269 


Ansegisns et Begga. 


9 


9 


26 


17 


Antonivs Byrgyndvs. 


61 


61 


69v 


376 


Garolns Andax. 


87 


87 


77v 


429 


— Oalvos. 


Cc 2 


179 


36v 


89 


— Orassns. 


Dd2 


187 


48 


158 


— Magnns. 


21 


21 


SOy 


47 


— Simplex. 


(Cc 4) 


188 


89v 


111 


— Martellns. 


15 


15 


27v 


29 


— V. 


143 


140 


94 


519 


Oodofridus Barbatns. 


29 


29 


52v 


201 


— n. 


81 


31 


64 


216 


— m. 


33 


38 


66 


221 


Grimoaldos. 


8 


8 


— 


11 


Henricns. 


36 


86 


47v 


171 


— IL 


89 


39 


49v 


188 


— m. 


41 


41 


50v 


189 


— IV, 27e Brab. prino. 


— 


— 


56y 


288 


Idem, 22e Hert. y. Brab. 


— 


— 


61v 


— 


HenrioQB V. 


— 


— 


68v 


261 


— VI. 


— 


— 


60 


269 


Joannes L 


43 


43 


61 


277 


— n. 


49 


49 


63 


291 


- m. 


68 


63 


65 


SOS 


— IV, 


65 


65 


71 


885 111 B'. B*. H. H». Lambertos Baldricns. 
LambertOB et Geerberga. 
Lotharins I. 

— n. 

— ra. 

LadoTicns Balbns. 

— Piua, 

— rV Simplex. 
lAdoTicns et Garlomanniis. 
MaximiliantLB et Maria. 
Otho liOthar. dnx. 
Pipinxis de Landis Ben. 

^ n, Herstallis. 

— m. 

Pbilippns Antonii fil. 

— n Bonus. 

— m Polcher. 

— IV Hisp. 
Wenoeslans et Joanna. 

Op de Koninkl^e Bibliotheek te 's Grayenhage berast een U. 4o. 
bandje met geteekende en geschreven titel : Effigies et insignia omnium 
Brabantiae Dncnm a Pipino lo nsque ad Philippnm quartum inolosiTe. 
1740. Op dezen geschreyen titel volgt eene suite van 41 in koper ge- 
sneden afbeeldingen der Hertogen, gen. 1 — 41, alle staande figuren ten 
voeten uit, met 1 reg. kap. Lat. ondersohr. znd. nm. v. grav. ; z^'nde 
verkleinde kopieën van de gravures in: Barlandus, Dueum Brabantiae 
ehronica Antv. 1600 fol., waarnaar ik verder verwfjs. — 


— 


48v 


177 


3d4) 


191 


46v 


165 


— 


181 


d4v 


78 
— 


86v 


81 


— 


— 


42 


148 


Cc 8 


181 


38 


97 


27 


27 


88 


68 


Ddl 


188 


41 


181 


— 


.. 


— 


101 


118 


112 


85 


449 


— 


189 


44v 


169 


7 


7 


28v 


8 


11 


11 


26 


21 


19 


19 


29v 


87 


78 


78 


78v 


405 


76 


76 


76 


417 


188 


181 


90 


461 


169 


168 


108 


688 


57 


67 


67 


329 111 a. Meyssens (J.) •— Les Efligies des sowerains princes et dvcs 
de Brabant avec leur chronologie, armes et devises. On les vend 
en Anuers, chez I. Meyssens, s. a. 4o. 

Plaatdmktitel, znd. nm. v. grav., waarna een andere volgt, door 
B, CoUinê, met dit opschrift: 

Les Povrtraicts de tous les souverains princes et dvcs de Brabant. 
Becueilli^ de divers oabinetz et originaux antiques; desseignez par 
J. Meyssens et dediez a ..:. CSiarles van den Bosch, Evesque de 
Bruges etc. 

Yan deze uitgave met adres van J. Meyssens bestaan 8 drukken, alle 
geheel gel\jk wat titelplaten en portretten betreft. De 1ste druk is her- 
kenbaar aan de liggende waterl^nen en het watermerk: een schild met 
eikentak ; de 2e druk vertoont ^a<mde watermnen* en als watermerken 
de pot (zie Btoppelaar, Het papier in de Middeleeuwen, pi. XQI, No. 21 

M 

en Wibiral, pi. VI, fig. 16) met 2 hengsels en het teeken : jy of ook het 

gekroonde leliesohild of den gekroonden dubbel-arend (Zie Wibiral, pi. 
Y, fig. 11a); de 3de druk heeft enkel staande waterl^nen. 

Hierin bevinden zich 54 portretten, gen. I— Lmi, alle borstb., in ov. 
of vierk. randw., met wapen, Fransch of Lat. spreuk en 2 of meer reg. 112 Fr. ondenohr. Nmt Tenohillende knnsteiuMn door P. tU Jode, C. WaU' 
mans, P. v. Sehufpen, J, Neeft, P, BaiUjf, P. douét^ F. BouUaU en 
B. ColUnê gegraToerd. 5. Meyssens (J.) Les Efiigies des sovverains etc. de Brabant 
[titel als voren]. On les vend en Anuers, chez Martin van den 
Enden s. a. kl. fol. 

PlAatdmktitel als Toren, yooraligegaaii door een andere, Toontellende .. 
Fidee, Lnaitania en Fortitado op den wereldbol, getrokken door 4 wereld - 
deelen. (1) Znd. nm. t. grar. ; voorte de titel van B. CoïUns en dezelfde 
portretten als in a, met byvoeging yan dat van Garolus II van Spanje, 
gemerkt: K. van den Enden [exc.] — Het papier heeft ook Haandê 
waterlQnen ; watermerk : een gekroond lelieschild. — Tan de narolgende 
portretten worden eleohte die, welke met een * get. zfjn, beschreven, 
als hebbende meer bepaald betrekking tot de Ned. gewesten. 1. 


Pepyn v. Landen. 


38. 


Hendrik IIL 


a. 


Grimoald. 


39. 


Ck>dfried met de Baard. 


8. 


Anchises. 


80. 


Godfried II. 


i. 


Begga. 


81. 


Godfried lil, met de Wieg. 


6. 


Pep^n yan Herstal. 


83. 


Hendrik lY. 


6. 


Karel Martel. 


88. 


Hendrik Y. 


7. 


Peptjn de Korte. 


84. 


Hendrik YL 


8. 


Earel de Groote. 


85. 


Aleida, zjjne gemalin. 


9. 


Lodewtjk de Dikke. 


86. 


JanL 


10. 


Lotharius (I). 


87. 


Jan n, de Yredelievende. 


11. 


Lotharius IL 


88. 


Janm. 


13. 


Karel de Kale. 


89. 


Wenoeslans van Bohemen. 


18. 


Lodew^fk de Beziende. 


40. 


Jeanne, zf|ne gemalin. 


14. 


Lodewtjk HL 


41. 


Antonie van Bonrgondië. 


16. 


Garloman. 


•43. 


Jan lY, gemaal van Jaooba 


16. 


Karel de Eenvondige. 
van Beieren. 


17. 


Lodewtjk IV. 


48. 


FilipsL 


18. 


Lothanns Ui. 


•44. 


Filips IIv de Goede. 


19. 


Lodewtjk T. 


•46. 


Karel de Stonte. 


30. 


Earel, soon van Lodewtjk 


•46. 


Maria yan Bonrgondië. 
d'Oatremer. 


•47. 


Maximiliaan v. Oostenrtjk. 


31. 


Otto. 


•48. 


Filips m (de Bohoone). 


33. 


Lambert I, gezegd Balderio. 


• 49. 


Karel Y. 


38. 


Geerberge, zuster v Xambert. 


• 60. 


Filips II van Spanje. 


84. 


Hendrik de Oude. 


• 61. 


Albertos van Oostenrtjk. 


36. 


Otto. 


•63. 


Isabella Glara Sogenia. 


38. 


Lamber^ gezegd BaldericII. 


68. 


Filips m yan Spai^e. 


37. 


Hendrik IL 


54. 


FiUps lY. 112 Loyens (Hub.) — Brevis et succincta synopsis rerum maxime 
memorabilium bello et pace gestarum ab ... Lotharinsiae, 1) Deze plaat wordt ook geyonden in: Theatnrm eCOg. omnium Luaitaniae regym 
edlt. Anty. a J. Meyasens. kl. fol. 113 

Brabantiae et Limburgi ducibus, scriptore Hub. Loyens 

Bruxellis, typis Henrici Fricx . . . 1672. 4o. 

Boekdmktitel; Opdracht, voorreda en lofdichten, 18 ongen. blz.; Tekst 
gen. 1 — 621; Nawoord en Index 49 ongen. blz. 

Hierin bevinden zich No. 86 — 52 ran dezelfde portretten nit het voorg. 
werk, onbedr. — W&termerk : de zotskap met 7 pnnten (Wibiral pi. II 
No. 4a) en liggende waterlgnen. 

e. He&tooen yan Bouboondië. 

113 Duces BvrgYndise . . . vsque ad Philippvm IIII»™ Hispan. ac 
Ind. monarcham cum Maria Maximiliani Avstriaci et JoannaPhi- 
lippe Pvlchri, ac Elisabetha Philippi HIP conivge nobilis. omnes 
aeri incisi. Avctore ac directore P. Sovtmanno Harlem. etc. fol. 

Plaatdmktitel, znd. nm. y. grav. en 18 portretten, gen. 1—18, hieronder 
geplaatst in alphab. orde. Alle portr. zfjn borstb. in ov., met sierl^k 
b\j- en randw. van vmchten, bloemen enz. Het 2 of 8 reg. Lat. onderschr., 
naam van graTenr en adres van P. Souiman, fol. 

Yan ieder portr. bestaan 8 staten, vóór en met het No. en met 
oitgeslepen No. — Zie J. Wnssin, Snyderhoef. Leipz. 1866. 8o. 

Carolns dictus Bellicosns. Door J, Suyderhoef, 4. 

Carolns Y imperator. Door J. Suyderhoef. 9. 
*£lisabetha Philippi lY axor. Door J. Louys, 18. 

Joannes diotos Intrepidns. Door J, Suyderhoef, 2. 

Johanna nxor Philippi I. Door .7. Suyderhoef. 7. 

Maria conjox Maximiliani. Door J. Suyderhoef. 6. 

Maximilianns imperator. Door J. Suyderhoef 5. 

PhilippQs die tos Andax. Door P. v. Sompel. 1. 

Philippns dictus Bonns. Door J. Louyê. 8. 

Philippus I Pulcher. Door J. Suyderhoef. 8. 

Philippns II Hispan. rex. Door J. Suyderhoef 10. 
^Philippns m Hispan. rex. Door J. Suyderhoef. 11. 
*Philippas lY Hispan. rex. Door J. Louyê. 12. 
Hiervan worden de met een * gei. niet in de alphab. afdeeling be- 
schreven. 

f. OOUYEKNEURS OF LaNDYOOODEN. 

1 14 [Gouverneurs. — ] Serie Yan 13 portretten Yan landvoogden der 
Nederl. gewesten, onderaan gen. 1 — 13. AJle figuren ten Yoeten 
uit, te paard, met 3 reg. Lat. gegraY. onderschr.^ in toogsgewgs 
randw. Znd. nm. y. graY. kl. fol. 

Deze portretten, waarsch^nl^jk allereerst afzonderlek nitgegeyen, komen 
yerrolgens onbedrukt voor in de Lat. nitgaaf Tan y. Metcron. Amst. 
1683 fol. en daarna met HoU. tekst bedrukt in de uitgayen yan hetzelfde 
werk yan 1662 en 1668. In alphabetische orde s^jn het de yolgeude: 

8 114 Albertos en IsabelU. Ipl. 18 

Alya, Hertog van, S 

Apjoa, Fr. hertog yan, 8 

Ernst van Ooetenrgk. 12 

FiUpa IL 1 

Jan van Ooatenrjjk. 6 
Leiceater, Bob. Dndley van, 10 Margaretha Tan Parma. 2 

Hatthias yan Oostenrijk. 6 

Maorits van Oranje. 11 

Parma, Alex. Famese yan, 7 

Reqneaena, Lodew. de, 4 

Willem yan Oranje. 9 115 [Gouverneurs. — ] Andere, ongenummerde serie van dezelfde 
landvoogden, eveneens te paard, met 3 reg. Lat. onderschr. van 
naam enz. in boekdruk onder de pi. Drie aan drie naast elkaèr 
op 1 br. fol. blad; yan boven een houtsneêrand. Fraaie houtsn. met 
monogr. P. H. S. [Fh. Serufouiers], 1) Hiervan zqn mij slechts 2 bla- 
den bekend met de volgende portretten: Beqnesens, Lodew. de,' 
Jan yan Oostenr^k. 
Matthias yan Oostenrijk. ! 1 

2 
8 Leicester, Bob. Dndley van, 4 
Manrits yan Oranje. 6 

Ernst yan Oostenrijk. 6 Zie yerder voor afbeeldingen yan Ned. Oonyemeors, op bis. 61: y. 
Beyd, Yoorn, geschiedenissen. — Bg het afdrukken yan die bladz^de 
ontying ik yan den heer A. J. Ngland te Utrecht het bericht, dat de 
aldaar beschreyen serie in zgn bezit met een plaatdnÜEtitel voorzien is, 
eu wel met den titel van de Doitsohe uitgaaf yan y. Meteren, Amst 
1688 fol. (Zie No. S2a). Deze plaat was een proef yóor de letter, waarop 
in het ledige middenstuk een calligrafisch inschrift is aangebracht. 

g. YOBSTEN VAN OsANJB*Ni8SAU. 

116 a. Orlers (J.), La généalogie des illustres Comtes de Nassav, 
novellement imprimée: avec la description de toutes lesvictoires 
lesquelles Dieu a octroiées aux .... Seigneurs Messeign'* les 
Estats des Provinces Vnies du Païs-Bas etc. 2me Edit. Leyden, 
chez I. Orlers 1615. fol. 

Plaatdruktitel, naar J. de Ohtyn znd. nm. y. grav., met bovenstaand 
opschrift in boekdr., keer&: het wapen y|Ui Oranje met geslaohtsspreuk 
en Maurits' embleem ; Portret yan Maurits, in ov. met bywerk en 4 reg. 
Lat. onderschr., door J. Maiham; bedrukt met den aanhef yan de Op- 
dracht, die op de 2 yolgende bladzijden voortgezet wordt; Préface 2 blz.; 
Geslachtsboom, 7 bladen A — G; Généalogie 74 ongen. blz. met de por- 
tretten; Kaart der Nederlanden; Yraye et brieye description des Pro- 
yinces dy Pais-Bas, met opschrift boven de bladzijden: Les lauriers de 
Nassau, gen. 1—805; Sonet i S. £.Mayrice d'Orange 1 blz.; Ordre des 
cartes 1 blz.; laatste bladzQ wit. 

Eerste uitgaye met portretten der leden yan het huis yan N., daar de 
yroegere uitgaven: Den Nassausohen Laurenor ans.Leyd«1610 
fol. en: Les Lauriers de Nassau. Leide 1612 fol. zonder deze zfjn 
uitgegeyen. 1) Mededeeiing yan den heer J. Ph. y. d. Keilen. — De tot hedon onbekende gravvar 
was de broeder van P. Serwouten. 115 

Be portretten zQn alle ongen. boratb., in ot., met Lat. randschr.; in 
▼ieik. randw., znd. nm. y. gray. 80. Bednikt met Fr. tekst. 

6. Orler8 (J.)» Geslacht-boom der Graven van Nassav. Inhoud, 
den oorsprong, af-komste, voortgang, daden ende ghescliiedenissen 
. . . Verciert met XVÏ afbeeldingen der voorn. Nassavsche helden . . . 
Tot Leyden 1616 [Aan het einde: Tot Leyden, by J. A. van der 
Marsse voor I. I. Orlers. 1616], 4o. 

Boékdraktitel, bednikt met Priyilegie; Toe-eygen-brief 4 bic.; Register 
2 bla.; Eerdiefat 8 bis.; Tekst, gen. 1 — 141; laatste blz. drukkersmerk en 
adrae. — Iffierin komen dezelfde portretten yoor, yermeerderd met Jan I, 
Jan n en Jan Lodew^'k yan Nassan, enaUebedmkt met HolL tekst; het 
groote portret yan llCaurite komt hierin niei yoor. 

c. Orlers ( J.), La généalogie des illustres Comtes de Nassav etc. 
Deuxiesme édition [sic]. Amsterdam, Jean Jansz. [1624]. fol. 

Herdrok yan a. — Plaatdmktitel als yan a, doch met opgeplakt in- 
schrift, bedrukt alsyoren; portret van Manrits onbedr.; Préfaoe 2 blz.; 
Oeslachtsboom, 7 nitslaande bladen, gem. A— G; Généalogie de Nassan 
76 ong. blz.; Description des Pays-Bas, gen. 1 — 805; achterwerk als in 0. 

Hierin beyinden zich wederom dezelfde portretten, met Fr. tekst be- 
drukt. — Vergelijkende l^st der drie nitgayen: 

1615 


1616 


1624 


Adolf, Keizer, 


9 


bl. 89 


9 


— yan Nassau. 


8 


61 


8 


Ernst Oaaimir yan Kassau. 


4 


48 


4 


Filips yan Nassau. 


8 


44 


3 


Filips [Willem] yan Nassau. 


11 


114 


11 


Frederik Hendrik, Prins, 


18 


187 


18 


Jan (I) yan Nassau. 


— 


40 


— 


— (II) de Oude yan Nassau. 


— 


66 


— 


— (lil) yan Nassau. 


7 


59 


7 


Jan Ernst yan Nassau. 


6 


68 


6 


Jan Lodew^ yan Nassau. 


— 


54 


— 


Lodewfjk yan Nassau. 


1 


86 


1 


LodewQk Gfinther yan Nassau. 


5 


50 


5 


Maurits, Prins y. Oranje. 


12 


118 


12 


— — fol. portr. 


blz. 1 


— 


bl£. 1 


Willem I, Prins y. Oranje. 


10 


109 


10 


Willem Lodewtik yan Nassau. 


2 


42 


2 Verg. yoor de oyerige uitgayen: F. Huilers Besohr. y. Nederl. histo- 
rieplaten. Dl. I blz. 115 en 116, noot. 

1 

117 Oraignien-boom (Nassovischen), daerby ghevoecht de Conter- 
feytsels der vooroaemster Helden, die vrt desen Stam ghesproten 
zün, enz. Tot Wtrecht, Sal. de Roy 1615. fol. 116 

Boekdroktitel, waurop een gegrayeerd vignet, met het volgende in- 
sohrift, waamaAT het werk soms genoemd wordt: 

Malus Anrantins Nassovicns, continens simnlaohra Heronm ex 
illnstr. stirpe Nassovioa etc. 

Tekst, uitslaand^ geslachtsboom, 1 bl2.; Totten goetwilligen leser 
1 blz.; Smnmaire verhalinge eto., 4 bl£. ; Ubladen bijschrift, gen.I— Xuii. 

Hierin zgn de volgende ongen. portretten, in alphab. orde gerang- 
schikt. Alle z\jn borstb., in or. met Lat. randsohr. en 2 of 4 reg. Lat. 
vers, bedrukt met HoU. tekst. 4o. Hoewel alle door C, de Pas gegraveerd 
zijn, draagt - het portret van Maurits alleen zijn monogram. Dezelfde 
portretten zQn vroeger in 4o formaat uitgegeven met bovengenoemden Lat. 
titel: Malus Aurantius en^. znd. tekst en boekdruktitel. Met adres van 
B. Moncomet. Zie Mullers Cat. No. 36 en Franken, L'csuvre de van 
de Passé No. 1847. Ernst Gasimir van Nassau. 11 

Filips van Nassau. 10 

Filips Willem v. Oranje. 4 

Frederik Hendrik. ^6 

Jan I V. Nassau (-Dillenb.) 3 

Jan (II) de Oude v. Nassau. 8 

Jan (III) de Jonge v. lïassau. 13 Jan Ernst v. Nassau. 14 

Jan Lodewtjk v. Nassau. 12 

Lodew^k v. Nassau. 2 

Lodewgk Günther v. Nassau. 9 

l^aurits v. Oranje. 5 

WiUem L 1 

Willem Lodewp v. Nassau. 7 118 Nassovij Proceres» Gens formidata tyrannis, /Tuq* Pater Pa- 
tria*, cui se debere fatelur/ Non uno servata modo, te vindice foe- 
lix, /Belgia, non unum, victorum praemia, Laurum; /Aspicitehic 
vestris similes in imagine vultus,/ Artis opus; quod Martis ent, 
vaga Fama loquetur; /Fama triumphalis nun quam tacitura ma- 
niplos. 

Zevenregelig vers als onderschrifk van een breed folio plaat, voor- 
stellende een ruitergroep van 11 leden van het huis Oranje-Nassau, 
welke, vergezeld van hun gevolg, in de omstreken eener stad ter jacht 
uitrijden. Naar A. 9. d, Vennê door W. J. Delff met adres van J. P. 
Yennius, Middelb. 1621. Cum Priv. sexennio Ord. Gonf. Prov. 

Yan deze plaat zqu 8 staten beschreven bQ Franken, L'oeuvre de G. 
Delff, No. 95; en wel: a. Yóor alle letter en vóór het cartouche; 6. Als 
boven beschreven; e. Met adres van O. J. Yisscher. — Op latere drukken 
is het (12e) portret van Prins WiUem I bijgevoegd. Pe namen der af- 
gebeelde personen op den voorgrond zgn in alphab. orde de volgende: 

Ernst Casimir v. Nassau. Johan Ernst v. Nassau. 

Filips Willem v. Oranje. Johan Lodewtjk v. Nassau. 

Frederik Hendrik v. Oranje. Maurits v. Oranje. 

Frederik Y v. Bohemen. Willem Lodewtjk v. Nassau. 
Hohenlohe, Filips v., 

Zie voor een dergelijke plaat: MuUers Beschr. v. Ned. historiepL 
No. 1631, 1653 en S 1653. 

119 [Oranje- Vorsten. — ] Het wyt beroemt geslacht van Nassou of 
Orangien. [1620?] 

Bovenschr. in 1 regel kap. van een breed fol. plaat voorstellende 8 
leden van het geslacht Oronje-Nassau, allen ten voeten uit, staande of 117 

zittende. Rechts : Willem I en Louise de Ooligny ; achter hem Prim» 
Maurits en Prins Filipe Willem ; links Prins Frederik Hendrik, Amalia 
van Solms en hunne S kinderen ; in het midden de koning en koningin 
van Bohemen met hon kroost. Onderaan ter weerszijde de HoH. ver- 
klaring der personen, gen. a tot h ; in het midden een 8reg. vers : 
«Den ouden Willem heeft*' enz. Slechte afdruk eener oude plaat met 
adres [en door?] C. J. Tisscher. br. fol. 

120 a. [Comités Nassoviae. — ] Gelsissimo principi Frederico Hen- 
rico principi Aravsionensivm, comiti Nassavio... domi mllitiaeqve 
lavdatissimos maiores svos praesertim Gvilielmvm patrem, et Mav- 
ritiv[ml fratrem... iconibvs hisce expressos dedicat Petrvs Sovt- 
man. [1643?] gr. fol. 

Gegraveerde opdracht, tevens titelplaat, naar en met adres van 
P. Soutmartt voor eene suite van 10 portretten van Oranje vorsten, be- 
hoorende tot de groote verzameling van Soutman (No. 64). Het z^jn 
alle borstb. in ov., met fraaie arabesken versierd, gen. 1 — 10. No. 1, 3 
en 5 z^n door P. van Sompel, de overige door J, Suijderhoef gegrAYeerd. 
Alle met adres van P. Soutman, gr. fol. 

De eerste drukken z|jn ongenummerd; de latere hebben een No. in 
het midden onder het onderschrift. Zie Wussin, Suyderhoef, blz. 79, 80. b. Dezelfde verzameling. Titelblad of opdracht als voren. Met adres 
van H. Allardt 1689. gr. fol. 

De 10 vorige portretten z^n met 2 nieuwe vermeerderd ; borstb. in 
eenigszins ander afzonderlek randw., gegraveerd door J, Brouuhtr^ met 
8 reg. Lat onderschr. en adres van H. Allardt 1689. Ziehier de l^jst : 1. Adolf, Keizer, 

2. Hendrik van Nassau. 

3. Bene de Ghalons. 

4. WiUem I van Oranje. 

5. Filips Willem van Oranje. 

6. Mfturits van Oranje. 7. Frederik Hendrik v. Oranje. 

8. Amalia van Solms. 

9. Willem n van Oranje. 

10. Augusta Maria van Engel. 

11. Willem m van Oranje. 

12. Maria van Engeland. 121 [Oranje vorsten. — ^] Gelsissimo principi Frederico Henrico prin- 
cipi Aurasionensium comiti Nassavio . . . Foederatorum Belgarum 
gubematori. . . domi militiaeque laudatissimos maiores duos prae- 
sertim Guillielmum patrem et Mauritium fratrem augustissimae 
reip. duces icone hisce expressos dedic .... Et se vendent chez 
Balth. Moncomet . . . [k Paris] s. a. kl. 4o. 

Plaatdruktitel, met bovenst, inschrift op pedestal, waarboven het 
wapen van den Prins, en daarboven een wapen trofee, met ander bijwerk. 
Hierachter volgen 10 ongen. portretten, borstb., in ov. met 1 of meer 
reg. Lat. of Fr. onderschr. en enkele met adres van Moncomet. Znd. 
nm. V. grav. Deze portretten zijn genomen naar de bekende folio-serie 
door P. van Sompel en J. Suyderhoef. 118 Adolf yan Nassau, Keizer, (1) 

Hendrik van Nassan. (2) 

René de Gbalons. (8) 

GnUelmos (I). (4) 

FiHps WilleuL (6) 

No. (l)-(ö), (7) en (9) hebben in 
krans. Z{j komen ook voor in de 
No. 3. Zie aldaar. Willem van Nassan [La Lecq] (6) 
Maoritfi. (7) 

Jan yan Nassan. (8) 

Willem n. (9) 

Maria yan Bngeland. (10) 

de boyenhoeken hnn wapen en een 
groote yerzameling yan Moncomet, 122 FredericvB Henricvs lUvstr. Orangiae Princeps ac Nassaviae 
Comes &c. cvm nobiliss. uxore sva Amelia nata Comitissa de 
Solms; necnon et omnes Proles eivs ex eadem progeneratae, cvm 
dvabvs matrimonio conivnctis. omnes aeiï incisi avctore ac direc- 
tere P. Soutmamio . . . [Harlemi 1649.] fol. 

Boekdmktitel eener yerzameling yan 9 fraai gegrayeerde, ongen. por- 
tretten naar (?. Hondthorst door C, Visscher «P. Sontmanno dirigente" 
en in 1649 uitgegeven. Alle borstb. in ov. znd. randsohr. met 2 reg. 
kapit. ondersch., benevens de namen van schilder en graveur en het 
jaartal 1649. fol. — Zie Wussio, G. Visscher, Leipzig 1865. 8o, blz. 249. 

De portretten, alphabetisch geplaatst, z|jn de volgende: 

Louise Henrietta v. Nassau. 6 Albertina Agnes v. Nassau. 7 

Amalla v. Bolms. 2 

Frederik Hendrik v. Oranje. 1 

Frederik Wilhelm v. Brandenb. 5 

Henriette Catharina v. Nassau. 8 Maria v Nassau. 
Maria v. Engeland. 
Willem (n) v. Nassan. 9 
4 
8 123 [Oranje-Vorsten. — ] 't Wyt beroemd' geslacht, van zijn Doorl. 
Hoogh* Wilhelmus de I, Prince v. Oraiye. 

Opschrift van een breod fol. 'plaat, voorstellende 16 Oranjevorsten, 
allen in borstb., in ov., met 8 reg. Lat. onderschr., 5 stnks op één 
ry, 8 rgen onder eikair. Ongen. Znd. nm. v. grav. met [later] adres 
van F. de Widt [te Amsterdam]. — Hiervan bestaan waarsoh^nl^ 
vroegere drukken. 

Albertine v. Nassau. 
Amelia v. Solms. 
Enno Lodew., gr. v. Oostfriesl. 18 
Filips Willem y. Oranje. 
Frederik Hendrik v. Oranje. 
Frederik Willem v. Brandenb. 
Henriette v. Nassau. 
Louise y. Nassau. 

De heer A. J. N^land bezit een andere plaat, met opschrift: 't Wyt 
beroemd' geslacht van Z. D. H. Adolph Nassavins, Booms Eeyser. Be- 
vattende 18 borstb. in 3 rgen onder elkaar, van Adolf v. Nassau tot 
Willem in. Met 16 reg. vers van H, F. Waterloos en adres yan Clemendt 
de Jongbe. , 12 


Maria v. Engeland. 


7 


5 


Maria v. Nassau. 


16 


18 


Maurits y. Oranje. 


8 


2 


Willem I v. Oranje. 


1 


4 


— n — 


6 


9 


— lU — 


8 


14 


Willem Frederik, Stadh. y. 
10 


Gron. en Friesl. 


11 119 

Yan dergelijke Yen«melplaten met portretten yan Oranjeyoreten zgn 
mü nog 8 bekend, beide znd. nm. y. gray», met adres yan Fr. y. Ben- 
sekom te Amsterdam, br. fol. Be eene stelt yoor: Frederik Hendrik en 
Amalia y. Solms, beide ten yoeten oit, op de rechters^j der plaat ; tegen- 
oyer hen hunne dochter Henrietta Oatharina en haar yerloofde Enne, 
graaf yan Oost-Vriesland, beide als kinderen ; achter deze Prins Willem 
(II) en z^ne zusters Maria en Looisa. De personen z|jn gemerkt A F. 

Pe andere yerbeeldt: Frederik Hendrik, zijn gemalin Amalia y. Solms 
en hnnne 8 kinderen; allen ten yoeten uit, gemerkt A— E. Bechts bij 
een ledikant Frederik Hendrik en Amalia; in het midden Henriette Ame- 
lia, btj een zogende yoedster; links Willem (II) en Louise, .met page en 
hofdame. 

Tan beide platen bestaan zekerlijk yroegere staten. — Een andere 
deiCgoUjke plaat is beschreven in Huilers Besohr. yao Ned. historiepl. 
No. 1683. 

124 Pronk-toonneel — Nassouser heidens pronk-toonneel opgetooydt, 
en volcierdt met de keurlükste helden van Nassou en Oranje ; vervaa- 
tende dierzelver doorlugtigste huyzen haar opkompst en voortgang 
, . . Gestoffeerdt met verscheyde koopere plaaten. t' Amsterdam, by 
J. van Meurs 1663. kl. 8o. — Met pi. en portr. 

Boekdmktitel, voorafgegaan door een plaatdmktitel met hetz. adres 
en jaart. 1664 ; Voorrede 4 ongen. blz.. Tekst gen. Pag. 1 — 416. 

Dit werkje bevat 10 portretten, in randwerk, grootte en uitvoering 
geheel gelijk aan die in Braohelins, Historia nostri temporis vert. in 't 
Holl. De portretten z|jn evenwel bovenaan gemerkt pag. 16 1 del, enz. 
zoodat ztl waarsohynlijk reeds in een anderwerk van 2 dln. gebezigd z\jn. blz. 
Maurits van Oranje. 414 

Nassau, Lodew. van, 145 

— Will. Lodew. van, 39 
Bene de Ohalons. 82 

Bequesens, L. de, 182 blz. 

Adolf yan Nassau, Keizer, 14 

Alva, Hertog van, 182 

Filips n. 126 

Filips WiUem van Oranje. 219 

Karel Y. 46 

Margaretha van Parma. 6 

Dergemke kleine portretjes van Oranjevorsten worden ook o. a. aan- 
getroffen in: Montanus, Auriaco-Nassovia domus. Amst. 1668. 12o en in 
de yertaling ; 't Leven en bedrijf der prinsen y. Oranje Amst. 1664. 12o. 

125 [Orai^jestadhouders. — ] Verzameling van een-en-twintig uit- 
muntende pourtraitten der Nederl. Stadhouders en hunne vorste- 
lijke famieliën. Naar de beste afbeeldingen in het koper gebragt 
door . . . J. Houbraken en P. Tanjé. [Amst. en Rotterd. 1748—57], 
fol. 

Titel (en omslag?) der Ie uitgave van deze verzameling, die later in 
1840 b$ 8. de Qrebber?? op nieuw werd uitgegeven op witter velijn- 
papier, doch met dezelfde adressen. De platen, gegraveerd door 
P. Tat^ê, z^n in deze eerste uitgave uitgegeven door het Botterd. Boek- 
verkoopers Gezelschap (Soc. Bibliop. Boterod.), en die door J.Houhra» 
ken by J. Haiftnan en P. Me^er te Amst. 120 

De 46 bladz. yan den omslag beyat de volgende l^st van ongen. por- 
tretten, hier alphabetiach gerangschikt. Het zgn alle borstb. of figu- 
ren te halver lijve, in ov. met bewerk en onderaan eene historische 
of zinneb. vooï«ielling nit het leven der voorgestelde personen. 
Amelia v. Solms. 1758. Poor J. Houbraken, 
Anna van Saxen. 1757. 1 
Anna, Gemalin van Willem IV. 1760. f i» t -j 
Oarolina, Znster van Willem T. 1764. | ^^^ ^' ^*"^'' 
Frederik Hendrik. 1749. 1 
Joan WiUem Priso. 1752. j ^^^ j ^^^^Ocen. 
Jan Willem Friso. 1762. \ 
Lonise de Goligny. 1756. I t> t 'j 
Maria, Gemalin van Wülem H. 1752. | ^^^ ^* ^•'^'' 
Maria Louise van Hessen-Cassel. 1761. ) 

Dezelfde. 1751. Door J, Houbrahen. 
Maria Staart, gemalin van Willem IH. 1750. 
Maurits. 1748. 

Willem I. ) Door P. Tat\fé. 
Willem n. 1749. 
Willem ni. 1749. 

Willem Karel Hendrik Friso. 1751. Door J, Houhraken. 

Dezelfde. 1750. Door P. Tanjé. 

Willem y. 1754. i ^ ^ ^ ^ 

Dezelfde ouder. \ ^^^' ^' Soubraken. 

Willem Y en Garolina (1751). Door P. Tanjé. 

De „Compagnie der Botterd. Boekhandelaars, n.1. : P. Losel, Beman, 
Eentlink, Bosch, Smithoff, J. Losel en J. Burgvliet" hebben in 1748 
een hoogst zeldzaam Bericht, 2 blz. gr. fol. uitgegeven, waarbij z^ de 
verschijning aankondigen van het portret van WUlem I, nit te geven i 
25 stuivers, en tevens beloven die der 4 andere stadhouders en van 
Willem lY, alle gegrav. door P. Tanjé, — Deze platen zgn in „alles 
gevolgd naar de Eng. portretten", n.1. die van J. Houhraken voor: 
Th. Birch, The heads of iilustr. persons of Gr. Britain, ten einde deze 
daaraan te kunnen toevoegen. Over de verzameling der 6 portretten 
door J. Houhraken verscheen later een dergelijk Bertchtf gr. 2 blz. gr. 
fol., en in Nov. 1751 de beschrigving van de portretten van Willem 
Karel Hendrik Friso, Anna van England en Maria Louisa van Hessen- 
Cassel, bg Jac. Haffhian en Pt. Meyer te Amst. 1 blz. gr. fol. 

126 Nederlands roem, liefde en hoop. Almanak voor 1816. Te Am- 
sterdam, bq £. Maaskamp. 12o. 

Dit almanakje verdient vermelding wegens eenige zeldzame portretjes 
van leden uit het huis van Oranje. Het bevat 7 stuks, alle borstb. door 
W, van Senue met 3 of meer reg. Holl. onderschr., te weten: 

Willem (I), Koning. 

Frederioa Louisa Wilhelmina, Koningin. 

Willem (n) als kroonprins, gekwetst na den slag van Waterloo. 

Frederik, Prins der Nederl. Naar C. H, Hodges, 

Marianne, prinses der NederLi als kind, een appel in de hand. 

Wiihelmina, Prinses, Wed. van Willem Y. 

Frederica Louise Wiihelmina, prinses Wed. van Brunsw^'k. 121 127 Bosch (Joh. van den). De heeren Stadhouderen van Vries- 
land, korteiyk beschreven, alsmede enkele geslacht linie der 
Graven en Princen van Nassau, mei veele portraiten verciert. 
Mitsg. beschryvinge van de vorstel, grafkelder en se'pulture binnen 
Leeuwarden enz. Leeuwarden, A. Ferwerda en G. Tresling 1770. fol. 

Boekdniktitel; Opdracht 2 bis.; Toorre^den 14 bic.; 1 blz. Errata; 87 
blz. tekst en 21 ongen. portretten, in zwarte konat, alle borstb., in ov., 
met 8 reg. HolL onderschr. Znd. nm. r. gray. [Door B, Jelgerhuis]. 4o. 
Yoorta de Itputatie van prinses Maria Lonisa in 21 platen en 1 gezicht 
op het kerkplein te Leeuwarden, door denzelfden grayear, met 4 blz. 
beschrijving in langw. fol. 

De portretten zgn in Tolgorde van het boek: Willem Lodew^k v. Nassau. 
Ernst Kasimir — 

Hendrik Kasimir — 
Willem Frederik — 
Hendrik Casimir n — 
Joan Willem Friso, prins v. Oranje. 
Maria Lonisa y. Hessen-Eassel. 
Willem IV, prins y. Oranje. 
Anna, prinses y. Grootbritt. 
Willem y, prins v. Oranje. 
Frederika Sofia Wilhelmina v; Pr. Willem I, prins y. Oranje. 
Lonise de Coligny. 
Maorits, prins y. Oranje. 
Frederik Hendrik, prins v. Oranje. 
Amelia, grairin y. Solms. 
Willem n, prins y. Oranje. 
Maria y. Engeland. 
Willem m, prins v. Oranje. 
Maria Staart. 
Garolina, prinses y. Oranje. m. Kederlandsohe Geleerden. a. Algekeenb Vebzakelingen. 128 a, [Galle (Phil.) — Virorvm doctorvm de disciplinis benemeren- 
tivm effigies ... a Philippo GalleoAntverpiae 1567?] kl. foL 

Wyien Dr. H. Wolff te Bonü bezat eene Terzameling ran 81 door 
Phil. GaJlê gegraveerde portretten, waaraan titel en register ontbraken, 
terwijl Toor in het bandje een voorrede geplaatst was, gedagteekend 
1567, en gegraveerd in een fraai randwerk. Hierin zegt de Bonlptor aan 
den lezer, dat hy deze afbeeldingen van geleerden en van mannen, die 
door den sectenhaat beroemd z\jn geworden, gegraveerd heeft en 
deze later hoopt te vermeerderen. Waarsch^nltjk is dit het begin der 
omgewerkte en vermeerderde voorrede van Galle voor de uitgaven 
van 1672. — De uitgave van 1667 is nergens vermeld. 

Achter deze voorrede volgen 81 portretten van Hollandsche en buiten- 
landsche geleerden, waarbij vele godgeleerden ; alle borstb., 19 met een 
gegraveerd 6regelig vers, 12 zonder vers; alle met naam van den persoon, 
doch znd. naam van graveor, ongenummerd en onbedmkl Het ont- 
breken van titel en register geeft evenwel aanleiding tot het vermoeden, 
dat dit exemplaar, wat de portretten betreft, evenmin volledig was. 

Hieronder volgt de Igst der portretten, zooals z^j in den band ge- 
plaatst waren. De met een * achter den naam get. komen voor in de 
latere uitgaven van 1572. Lasco, J. kf 
Sartorius, J., * 
Bucerus, Mrt, 
AloiatUB, Andr., * 
Viret, Pt., 

Savonarola, Hier., * 
Hosius, Stan., * 
Hadrianus YL 
Bembus, Pt, * 
Aeneas Silvius ^ (links). 
Bugenhagen, J., . 
Camerarius, J., ^ 
Erasmus, Des., * 
Pircheymer, Bilib., * 
Oellius, J. Bpt., * 
Marot, Olem., * AventinuB, J., 

Junius, Hadr., * 

Philander, G., • 

Tapperus, Buard., * 

Maoropedius, G., * 

Limburgus [Philaretus], Gilb., * 

Tartaglia, Nio., * 

Matthiolus, Pt. Andr., ^ 

Agricola, Bud., * 

Lazius, Wfg., • 

Vives, Lud., ♦ 

Beatus Bhenanus. 

Scribonius Grapheus, C, • 

FischeruB, J., * 

Morus, Thom., * 123 

b. Galle (Phil.) — Virorvm doctorvm de disciplinis benemeren- 
tivm efTigies XLIIII a Philippo Galleo Antverpiae 1572. kl. fol. 

2e uitgaye. — Hierviin bestaan 2 yerBohillende soorten yan exemplaren, 
kortheidshalve hier a en 6 genoemd. Beide hebben een plaatdmktitel, 
Yoorrede,2 ongen. bl2 , en 44 portretten, borstb. als yoren (waarb^ 6 s^joks in 
oy.) met 4 of meer reg. Lat yérzen, en onderaan rechts gen. yan A8 tot F6. 
Alle onbedrukt. De exemplaren yerschillen eyenwel onderling alsyolgt: 
a. heeft de titelkeerzij wit; de yoorrede is in kleine cursieye letters 
gedrokt; de namen der personen en de Lat. yerzen staan geboekdnikt 
onder de portretten, doordien de plaatrand met een eaehé belegd en 
aldns wit is gebleyen, waaroyer daarna de tekst is gedrokt. Dit is 
dnidel^k zichtbaar bij het portret yan Glem. Marot, waar nog een 
deel yan het tablet te yoorschgn komt. Daarbg z^jn de oyaalranden 
om de portretten yan Dodonaeus, Dante, Petrarcha, Boccacoio, Fioinos 
en Polytianus zonder naam 1). Eindelijk is het eerste portoet (Aeneas 
Sylyios) een borstb. links, zonder tiara, met een eenyoadige muts op 
het hoofd yoorgesteld — 5. heeft de titelkeerzg bedrokt met de 
Itjst der afgebeelde personen; het portret yan Aeneas Sylyios is een 
borstb. rechts, met tiara; op het portret y^n Clem. Marot is de naam 
boyen het hoofd in de plaat b^igeyoegd en het tablet onderaan wegge- 
nomen; de 6 boyengenoemde portretten in oyaal ztjn yan randschriften 
yoorzien; de yoorrede is met staande letters gedrukt en de namen der 
personen onder dé plaat, alsmede de yerzen z\jn gegrayeerd. 

Yan de 24 portretten no, afkomstig oit de oitgaye yan 1567, z^jn er 
14, wier 6reg. gegray. yerzen door andere 4reg. z^n yeryangen; bg 10 
platen, die yroeger geen yers hadden, heeft men thans een 4reg. yers 
geyoegd. Het portret yan Limborgos of Philaretos, dat in de oitgaye 
yan 1567 zonder yers was, he^t in -deze beide exemplaren een 4reg. 
(in de oitgaye yan Miraeos 1608 een 6reg.) Lat yers. 

In de yoorrede zegt Galle o. a. dat h^ yan jongs af de schilder- en 
grayeerkonst bemind en beoefend, en daarom de portretten der geleer- 
den, met wie hy omging, en der beroemde oyerleden mannen, wier 
getroow geschilderde afbeeldsels in z^n werkkamer hingen, gegrayeerd 
heeft Later wenscht hg deze yerzameling met een tweede deel te yer- 
meerderen, indien de magistraten of andere aanzienlijken, die geschil- 
derde portretten yan beroemde mannen bezitten, deze aan z^ne goede 
bekenden Chr. Plantyn of Abr. Ortelios zooden willen zenden. H|j 
heeft zgn yriend Ben. Ar. . Montanos yerzocht ieders portret met een 
4regelig yersje te yoorzien, en daar hg het portret yan Montanos zelyen 
naar de schilder^ yan Fourbos, tegen diens zin er b^jgeyoegd heeft, zoo 
is het yers daarb^ door z^jn yriend Adr. Jonios geleyerd. De hierin 
yoorkomende portretten zign de yolgende: 

Aeneas Bilyios. 
Agricola, Bod., 
Alciatos, Andr., 
Apianns, Pt., 
Bembos, Pt., AS (1) 


Bocatios, J., 


E8 (88) 


07 (21) 


Bodaeos, O., 


£2 (82) 


F4 (42) 


Oamerarios, J., 


D6 (28) 


El (31) 


Dante, Allg., 


Ë6 (86) 


A5 (8) 


Dodonaeos, Bmb., 


05 (19) 1) Volgens den heer F. Muller zonden deze portretten oorspronkeiyk In een ander 
ark sttn «aKmiIV» werk syn gebruikt 124 Dousa, J^ 


B6 (12) 


Montanus, Ben. Ar., 


BI (7) 


Erasmas, Desid., 


B3 (9) 


MoruB, F., 


A8 (6) 


FicinnSy Mar., 


PI (39) 


Ortelios, Abr., 


G3 (20) 


FiBcherns, J., 


A7 (5) 


Petrarcba, Fr., 


(37) 


Geliins, J. Bpt., 


F6 (44) 


Philander, G., 


E3 (83) 


Gemma Frisius. 


C8 (22) 


Pircbeymer, Bilib., 


D4 (26) 


Gemma, Com., 


Dl (28) 


PlantinTis, Chr., 


£4 (34> 


Goropins Becanas, J., 


Cl (16) 


PolitianuB, Ang., 


F3 (41) 


Hadrianus TI. 


A4 (2) 


Pnlmannns, T., 


DS (25) 


Hosios, Btan., 


B6 (4) 


Sambaons, J., 


D5 (27) 


JnnitiB, Hadr., 


B4 (10) 


Bartorius, Z,, 


B7 (18) 


Latomos, Jao , 


02 (16j 


Savonarola, Hier., 


£2 (40) 


Lazins, Wfg., 


D7 (29) 


Bcribonios Grapheus, 


C, 04 (18) 


Limbnrgins [Philaretus] 


» 


Tappems, Ruard., 


B8 (14) 


GUb., 


D2 (24) 


Tartaglia, Nic, 


F2 (43) 


MacropedioB, G., 


(11) 


YesaliaB, Andr., 


08 (17) 


Marotos, Olem., 


£6 (35) 


Yives, Lud., 


B2 (8) 


MafhioluB, Pt Andr., 


D8 (80) c. Galle (Phil.) — Imagines L doctorvm virorvm, qvi bene de 
stvdiis literarvm mervere; cum singvlorutn elogijs: Nunc primum 
editae & aeri incisae opera Phil. Gallaei. Antverpiae 1587. kl. fol- 

Boekdmktitel, Lat Toorrede (1 blz.) van Fr. PL BapbeleoginB, waarin 
deze zegt, dat hiermede de belofte rervnld wordt, door Phil. Galle TÓor 
15 jaren in zgn portretwerk van geleerde mannen afgelegd, om later 
een yermeerderde uitgaaf het licht te doen zien, en dat h^ op z^n 
verzoek by ieder portret een gedichtje yerraardigd heeft; keerzij: l^st 
der afgebeelde personen; voorts 50 portretten, onderaan rechts gen. 
1 — 50, die de volgende personen afbeelden: AocnrsinB Florentinos. 16 

Aldos Pias Manutias. 82 

AriostoB, Lud., 49 

Aventinns, J., 88 

Baldns Pemsinns. 15 

Bartolns de Baxo ferrato. 14 

Beatns Bhenanos. 85 

BellonioB, Pt., 41 

Gastro, Panlns de, 19 

— Angelus de, 20 

OlnsiUB, O., 29 

Oollenncios, Pand., 45 

Oosta, Ohrist. k, 80 

Orato k Oraftheim, J., 28 

Onrtias, Fr , 24 

Damhonder, Jod., 26 

Decins, Phil., 18 

Dinns Moxellanas. 22 

£der, Georg., 27 

Franciscns Aretinos. 87 Fnrios, Frid., 
Goes, Damianos i, 
Hortensias, Lmb., 
Imolensis, Alez., 
Janns Secondos. 
Joannes Dantisons. 
LangiuB, Oar., 
Manutins, Paal., 
Mantna, Mare, 
Mayno, Jason de, 
MelisBUS, PI., 
Mercator, Ger., 
Moncaeos, Fr., 
Mtmstems, Seb., 
Mnretos, Mrc. Ant., 
MuBiuB, Oom., 
Navarms, Mich., 
Panigerola, Fr., 
Pierius, Joann., 
Banzovins, H., 44 

42 

11 

21 

47 

5 

7 

88 

28 

17 

50 

89 

48 

40 

12 

10 

8 

9 

86 
81 125 SadoletoB, Jac., 
SanazariiiB, Jao., 
BcottQs, Andr., 
Simenins [Ximenes], Fr., 
Stonffienis, J., 2 

46 
IS 

8 
éS ThomM Aqninas. 
TiraqaeUiuB, Andr., 
Torrentins, Laev., 
Yiotorius, Pt., 
YigUoa Zoiohemias. 1 
25 

4 
8 
5 Geen dezer portretten komt voor in de aitg&yeu van 1572, zoodat men 
hier eerder van een 2de deel dan van een vermeerderden dnlk kan spreken. 

Volgens een onuitgegeven handschrift van den portretverzamelaar 
Szwykowski, zon er eene latere uitgaaf van dit werk bestaan hebben, 
gedrukt te Antwerpen in 1595, die mg evenwel onbekend is gebleven. 

De uitgaaf van 1577, vermeld op blz. 283 van den Oatalogus der 
Bibliotheoa Tbysiana te Leiden, is te wijten aan de drukfout van hei 
JaarUl voor 1587. 

Van de voorgaande portretten zgn die van: Fr. Simenius, Jac. Sado- 
letus, Pt. Bembus, J. Fischerus, Stan. Hosius en Hadrianus YI met 
dezelfde verzen, doch opgesneden, opnieuw gebruikt in : XII Oardinalium 
pietate doctrina rebvsq. gestis maxime illvstr. imagines et elogia. Th. 
Gallaeus ... in aes incidit Phil. Gallaeus Antuerpie excudit 1598. 4o. 

Yele portretten uit de hier beschreven 3 uitgaven worden later aan- 
getroffen in: Foppens, Bibliotheca Belgica. Brux. 1739. 2 vol. 4o. Zie No. 181. 

IS a. BSiraeus (Aub.) — Illvstrivm Galliae Belgicae scriptornn 
icones et elogia. Ex museio Avberti Miraei.... Antverpiae Apud 
Phil. Gallaeum 1604. kl. fol. 

Tweede geheel gewijzigde uitgaaf der Elogia van A. Miraeus. — De 
eerste verscheen zonder portretten onder den titel: Elogia illustrium 
Belgii Bcriptorum.... Ex bibl. Aub. Miraei.... Antverpiae 8umpt.Yid. et 
haer. Belleri 1602. kl. 8o. 

Plaatdrukütel znd. nm. v. grav. ; Yoorrede bedrukt met Elenchus illustr. 
Belgarvm quorum in hoc libro imagines visuntur, en approbatie samen 
2 blz.; voorts 52 portretten, onderaan gen. 1 — 85, 855, 86 — 51, alle borstb. 
smd. randw. met Ireg. Lat. insohr. van ouderdom en sterfjaar boven in 
de plaat, en 1 i 2 reg. kap. Lat. naamsonderschr. met 4 i 6 reg. Lat. 
vers van A. Miraeus, B. A. Montanus, Fr. Baphelengius, Max. Yrintius 
e. a. znd. nm. v. grav. [door Phil, Galle] gr. 4o. Het portret van Laev. 
Torrentius is evenwel gemerkt: Oisb, Venius fecit. 

Yan deze 52 portretten zgn er 5 gebruikt in het voorg. werk van 
Pb. Galle, en wel in de uitgaaf van 1567, 12 in de twee drukken van 
1572 en 5 in de uitgaaf van 1587. Yan deze 12 portretten uit de uitga- 
ven van 1572 zijn de verzen van 5 stuks (No. 1, 29, 80, 81 en 85) door 
andere in de uitgave van Miraeus vervangen. 

Het papier heeft staande waterl^nen, en de volgende merken : lo. een 
gekroond sohild met 8 lelies, waaronder de letters T. J. als monogram; 
2o. een kleine posthoorn; 8o. een gekroond sohild, met 2 lelies, waar- 
tOBsohen een ander figuur en waarboven een kroonde. 

Dezelfde portretten, met 5 stuks vermeerderd, zfjn gebezigd in: 

b. Miraeus (Aub.) — Illvstrivm Galliae Belgicae scriptorvm 
icones et elogia. Ex museio Auberti Miraei.... Antverpiae, Apud 
Theod. Gallaeum 1608. kl. fol. 1% Derde uitgaaf der Eiogia. — Deselfde plaatdmkiitel als Tan a, met 
bijvoeging ran de woorden: Adprobanit Egb. SpitholdioB 8. T. L. et 
Censor 20 Aag. 1608, en veranderd adres; gegraveerd wapen van Alb. 
van Oostenrgk; gegrav. opdracht aan denz.; Scason (8 reg. Lat vers) 
van Lipains op dit werk; voorte 57 portretten, onderaan gen. 1, 2» 4, 
6, 6^ 7—12, 126, 13-28, 30, 80&, 81—84, 85, 856, 86—51. De portretten 
van L. Torrentins (3), P. Simonis (6b*), Gemma Frisins (29), J. Lipsins 
(41*) z^n ongenummerd of hebben de nnmmers zoo goed als nitgeslepen. 

Het portret van Corn. Jansenins heeft een. andere barret dan dat in 
de vorige uitgaaf. 

Karakteristiek en zeer opmerkelijk is het, dat, terwijl Miraens zeer 
vele Noord-Nederlanders in z^jn prentwerk heeft opgenomen, hiJ 5 por- 
tretten van zeer beroemde mannen, die in de vorige uitgaven voorkwa> 
men, heeft weggelaten, te weten: Hadr. Junius, J. Dousa, Rb. Dodo* 
naeus, J. Sartorius van Amsterdam en O. Bcribonius Grapheus v. Antw. 
Denkelijk z^n ze om hunne kettersche gevoelens uitgesloten ; de 3 
eersten komen later voor in de verzameling der Leidsche professoren. 
Hierna volgt de Ijjst der portretten in beide uitgaven, waarvan die met 
een * get. voorkomen in Galle*s uitgaven. 

1604 1608 
16041608 


Agricola, Bud., 


82 


32 


Langius, C, * 


89 


39 


AlardusAmstelodamensis. 38 


88 


Latomus, Jac., * 


9 


9 


Ayala, Balth., 


27 


27 


Lindanus, Guil., 


6 


5 


Baoherius, Pt., 


16 


15 


Lipsius, Just, 


-1 


[41*) 


Balduinus, Fr., 


21 


21 


Livineius, J., 


41 


41 


Bevems, J., 


84 


84 


Macropedius, G., 


48 


48 


Blosius, L. 


13 


18 


Modius, Fr., 


61 


61 


Buabequius, Aug., 


44 


44 


Mudaeus, Gabr., 


20 


20 


CanisiuB, Pt, 


17 


17 


Musius, Oom., * 


49 


49 


Cantems, G., 


40 


40 


Nannius, Pt., 


86 


36 


Clenardus, Nic, 


88 


88 


OrteUus, Abr., * 


46 


45 


Oominaeus, Pt, 


48 


48 


PameUus, Jac., 


7 


7 


Damhouder, Jod., * 


22 


22 


Peokius, Pt, 


24 


24 


Dintherus, Em.» 


42 


42 


Philaretus [Limboroh], 


Duncanus, Mrt, 


12 


12 


Gilb., • 


— 


806 


£po Frisius, Bt, 


26 


26 


Pighius, Alb., 


10 


10 


Erasmus, Des., * 


86b 


856 


Baevardus, Jac, 


28 


28 


Everardus, Nic, 


18 


18 


Bichardot, Fr., 


6 


6 


Galenus, Matth., 


11 


11 


Bithoviua, Mrt, 


— 


66 


Garetiua, J., 


14 


14 


Sasbout, Ad., 


16 


16 


Gemma Frisius. * 


29 


(29) 


Simonis, Pt., 


- ( 


[66») 


Gemma, Corn., • 


80 


80 


Sonnius, Fr., 


2 


2 


Goroplus Becanus, J., 


* 81 


81 


Tappems, Buard., * 


8 


8 


Grudius, Nic, 


47 


47 


Thomas Kempensis. 


— 


126 


Hadrianus YI. * 


1 


1 


Torrentius, Laev., 


8 


(8) 


Hunnaeus, Aug., 


85 


35 


ValeriuB, Corn., 


37 


87 


Jansenius, Corn., 


4 


4 


Yesalius, Andr., * 


28 


28 


Janus Secundus. * 


46 


46 


Yiglius Zuichemus. * 


19 


19 


Lampsonius, Dom., 


60 


60 


Wamesius, J., 


26 


25 Bovendien trof ik in den dmk ran 1608 b^j 2 exemplaren achter het 
laatste portret, dat van Modius, een ongen. portret aan van Ohr. Plantinns 127 door E. ChUgiua met 8reg. Lat. yers vao L Boohivs. gr. 4o. — Y^jf en 
dertig tui boyengenoemde portretten komen opnieuw Toor in : Foppens, 
Bibliotheoft Belgioa. 2 vol. Brnx. 1789. 4o. Zie No. 131. 

190 Pars (Adr.) — Index Batavicus of naamrol van de Batavise en 
Hollandsche schrijvers van Julius Gesar af, tot dese tijden toe. 
Met kopere afbeeldsels. Door Adr. Pars. Leiden, A. de Swart, 
1701. 4o. 

Boekdmktitel, yoorafgaan door een pUatdmktitel naar W. v. Mieris 
door H. V. Aa; Opdracht, Voorreden en lofdichten, gen. 1 — 60; Tekst, 
gen. 488; Blad- en naamw^jzer 14 ongen. bU. 

Hierin de volgende portretten, alle borstb. in med. met randschr. van 
.nm. en breed 8o. randw. tnssohen den tekst, en bedr. met Holl. tekst 
Znd. nm. v. grav. Zg worden niet in de alphab. afdeeling beschreyen, 
wtjl zQ dit als kopieën van weinig konstgehalte niet yerdienen. Bandart, W., 


265 


Leeuwen, Bim. van. 


124 


Bandins, Dom., 


821 


liipsius, J., 


188 


Bor. P., 


258 


Mamix, Ph., 


229 


Boxhom, M. Z., 


98 


Meruia, P., 


92 


Brandt^ G., 


220 


Meteren, £. yan. 


262 


Oaesar, Jnlins, 


6 


Meuraius, J., 


165 


Olnveriiu, Ph., 


65 


Beid, E. van, 


269 


Donsa, Janus, 


84 


Bevius, J., 


184 


Bmmins, Ubbo, 


74 


Bande, J. van de, 


280 


Eyndios, J., 


100 


Bohoock, M., 


107 


Orotins, H., 


82 


Bchrieok, Adr. van, 


848 


Hamconios, M., 


77 


BcriyeriuB, P., 


60 


Hooft, P. C, 


282 


Trigland, J., 


218 


Hoat, Jan van, 


162 


ütenbogaard, J., 


217 


Jnnios, Adr., 


56 


Willem L 


256 131 Foppens (J. Fr.), Bibliotheca Belgioa sive virorum* in Belgio 
vita, scriptisque illustrium catalogus librorumque nomenclatura. 
Gontinens scriptores usque ad annum 1580. 2 vol. Bruxellis, 
Pt. Foppens 1739. 4o. 

Zie voor den tekst: Bibliotheca Belg. F 5. — Het groot aantal por- 
tretten, in dit werk vervat, heeft voor de kunst weinig of geen waaorde, 
daar het öf minder goed geslaagde kopieën van andere origineelen, 6f 
flauwe afdrukken zQn van de platen, gebruikt voor de oudere portret- 
werken van Galle, Miraeus en BnUart, waarnaar hier kortheidshalve 
verwezen wordt. Alle zgn onbedr. Een algemeene beaehr^ving dezer 
portretten is niet wel doenlijk, wegens het groote versohil in uitvoering, 
zooals grootte, randwerk, onderschrift enz. Daarom kan worden volstean 
met de volgende alphab. l^jst van alle portretten, met aan?rt)ziDg der 
bladzjj, waar tegenover zfj in het boek geplaatst s^. I>e paginatuur 
der deelen loopt door van blz. 1 — 1284. 

Adrianus YI. * 22 

Agrioola, 6nd., Door de L'Armeêêin. 1079 

Alanns, Guil, Door dê BotUonoia. 888 128 Alardns van AmBterdAm. * 

Andreas, Yal., Door J. B. Jwtgêlinx. 

Ayala, Balih., * 

Bacherins, Pt, * 

BaiuB, Mich., 

Baldoinas, Fr., Door de L'Armesêin. 

Bamevelt, J. ran [Olden-], Door de L'Armeeain. 

Bartholomaeo, Anna a Sto., 

BertiiiB, Pt, Door de L'Armesein. 

Beyems, J., • 

Blosias, Lnd., * 

Boudew^ns, Mich., Door P. Clouei naar A, van Diepenbeeek, 

BosaeuB, J., 

Bnsbeqmns, Aog., * 

Bntkens, Ghrstph., 

Canisiiu, Pt,* 

Ganteros, OuiL, * 

Oaramnel, J., 

Oarondelet, J., Door C, van Caukercken, 

Cats, Jao., 

Olenardns, Nio., Door de Boulonois. 

Clnsinu, Oar., Door de L'Armeeêin, 

Ooebergher, Wenceal., 

Ooecke, Pt, Door de Boulonois, 

Commines, PhiL, Door de UArmeeein. 

Ooster, Lanr., 

Oayck, Henr., 

Damhoader, Jod., Door P. de Jode. 

Dinthems, Em., * 

Dioniains CarthnaianoB. 

Dodonaena, Bomb., Door de Boulonois, 

Dousa, J., Door de UArmessin. 

Dnncanua, Mart., * 

Dyck, Ant y., Door de VAnnessin. 

Epo, Boëtias, Door de L'Armessin. 

Erasmoa, Des., Door de Boulonois. 

Eaohins, Nic, Door J. Berierham. 

Eetins, Ooil., Door F, Harrewjjn. 

E^erardiiB, Nio., * 

fiyck, J. ran, Door de Boulonois. 

ForestOB, Pt, Dóór de L'Armessin. 

Froiasard, J., Door de L'Armessin. 

FromondoB, Lib., Door C Boel. 

Gagainiu, Bob., Door de L'Armessin. 

Galenofl, Matth., 

Garetiiu, J., * 

Oemma Fridtu, Oom.,* 

Gemma Frisios. Door de Boulonois. 1) 88 

1U7 

121 

951 381 
574 
64 
955 
580 
827 
890 
596 
111 
175 
960 
894 
601 
605 
507 
908 
150 
1162 
964 
1027 
807 
441 
766 
261 
241 
1064 
546 
858 
76 
189 
281 
905 
899 
907 
685 
975 
648 
819 
1075 
865 
644 
200 
881 1) In Bommige exx. treft men een ander portret aan Tan Oemma Frisins, xnd. nm. v. 
graT. en met 4reg. Lat. Ters, af komntig uit Oalle en Mlraens. 129 

GoltnnB, Hnb., Door de Bauionoiê, 486 

QoropinSy J., Door dê Boulanois. 649 
GraDvelle. Zie : Perenot. 

GraphaeoB, Oom., Door de VArmessin 201 

GrotiiUy Hugo, Door de L'Armetfin, 492 

Gnidius, Nic, • 916 

Gratems, J., 648 

Gail, Andr., 61 

Haeftenns, Bnd., Door C. Vermeulen. 188 

Heineins, Dan., Door de L'Armeeêin, 226 

Herinoz, Wilh., Naar J, v, Orley, door R, CólUn 1166 

Heutems, Pont., Door de VArmesein. 1047 

Exmnaens, Ang., * 112 

Jansenins, Com., Gandar. 208 

Jansenins, Com., Iprens. Door A. v, d. Does, 204 

Johannes Secondus. Door de Boulanois. 726 

Junins, Adr., Door N, de VArmessin. 14 

Lampsonios, Dom., * 249 

Langins, Oar., * 164 

Lassns, Orl. de, Door de VArmeeein. 984 

LatomoB, Jao., * 620 

Leesins, Leon., Door de L'Armessin. 816 

Lindanns, Gnil., * 410 

LipsliiB, Jast., Naar v, Dyek, door dé Boulonois, 784 

LiTinaeus, J^ * 678 

Longneil, Ohrstph., Door de VArmessin, 178 
Lodens, Hab., (zw. kst.) Naar Ph, de Otampaigne door J. F. Leonart» 488 

Lncas, Fr., 299 

Lupus, Ghrst., Door F, Harreitijn, 170 

ICaoropedius, Grg., * 889 

Marcanofl, OUy., Door de VArmessin. 982 

Marchantias, Pt., Door P. de Jode. 989 

Marselaer, P. 4, Door C. Oalle, 1) 820 

Meetkerk, Adf., 6 

Mercator, Ger., Door de VArmesêin. 866 

Merlo-Horatins, Jao., 626 

Meteren, Em. de. Door E. de B&ukmois, 260 

MiraeuB, Aab., Door Harrem^n. 107 

Modins, Fr., • 800 

Monstrelet, Eng. de, Door de VArmeatin, 268 

Montanns, Bnd. Ar., Door de BoulonoU, 180 

Montanns, Phil., Door de VArmessin, 1089 

Montgaillard, Bem. de. Door LefiU. 186 

Moretas, Balth., Door de L'Armeeain, 122 

Mndaens, Gbr., * 826 

Mnsins, Oom., * 316 

Nannins, Pt, 2) 994 1) Dit portret ontbreekt In enkele exemplaren. 

2) In enkele exx. beTfndt lich een ander portret Tan P. Nannins, kleiner, en met 8reg. 
Lat Ten onder het ondenebr. 

9 130 

Orteliiu, Abr., Boor E, de BouUmoU. 8 

Pamelins, Jac., 6S2 

PeokiuB, Pt., 999 

Perenot, Ant. Granvelle de, 85 

PighiuB, Alb., Door E. de Boulonoiê, 4S 

Philftretna, GUb. * 866 

PlantiDiis, Ohrstph., Door de Boulonoiê, 180 

Plempios, Yop. Fort, Door P. Poniius, 1158 

Pateanns, Erio., 264 

BaeTardns, Jae., * 688 

BaphelengiUB, Fr., Door dt VArmesêin, 805 

Begino, Abbas, Door idem, 1056 

Biohardot, Fr., Door de VArmeeein. 807 

BithoviQS, Mart. (Bald.), 848 

Bommel, J., Door P. de Jode. 719 

Bommel, Kic, Door C v. Cankereken, 919 

Bubens, Pt. P., Kaar hems, door de Botdonois, 1006 

SalmasiUB, Olaud., Door de BauUmois, 185 

Sandema, Ant., Door Harrew^fn. 87 

Sasbont, Ad., * 6 

Boaliger, Jos. Jat, Door J. de Leeuw. 774 

Schnrmana, Anna Maria, Door de VArmesêin. 1) 68 

Sylvins, Fr., Door J. B. Jongélinx. 809 

Bimonis, Pt, • 1010 

Sonnina, Fr., Door de VArmesêin, 9) 811 

Stadina, J., Door idem, 784 

Steyaert, Mrt, Door Krafft, 861 

Stockmana, Pt, Door Harrewifn. 1019 

Taisnier, J., Door de VArmesêin, 740 

Tappema, Board., Door idem, 1084 

Thomaa k Kempia. 1186 

Torrentina, Laer., * 793 

Yalerina, Andr., Door J, B, Jongélinx, 1146 

Talerina, Gom., * 290 

Yaenina, Oct, Door de VArmesêin, 986 

YigUus Znichemns. * 1159 

Yeaalina, Andr., Door de Boulonoiê. 61 

Yiaoh, Oar. de, Door C, v, Caukereken, 164 

Yiyea, J. Lnd., Door de Boulonoiê. ' 679 

Yondel, Jat t., 771 

Walenborg, Pt et Adr. k, 1018 

Wameaina, J., Door de VArmeêêin. 752 

Weaenbeeck, Matth., Door de Boulonoiê. 869 

Wiggers, J., Door Krafft, 755 

Wiohmans, Ang., Door W, HoOar. 118 

Witt, J. de, 757 

Zoeaina, Henr., Door A, F, Diamaer. 468 

Zypaena, Fr., 817 1) In sommige ex. is dit portr. yerrangen door een kleiner, in med.doorde Boulonoiê, 

2) Dit portr. is in sommige ex. yenrangen door een ander znd. nm. y. gray. met 6reg. 
Lat. yers yan B. Moretas. 131 

De portretten, door dé Boulanois en de UArmeêsin s^n alle afkomstig 
uit Bnllart. Die met een * achter den naam nit Oalle en Miraeas. 

Er bestaan yerscheidene in het buitenland oitgegeyen algemeene yer- 
samelingen yan portretten yan geleerden, waarin minder of beter ge- 
lakte kopieën yan Nederl. portretten, b.y. Erasmns, D. Heinsins, Alardns, 
Agrioola, Hyperins, Yesalins e. a. yoorkomen. Kortheidahalye yermeld 
ik yan deze yerzamelingen de yolgende: 

B e z a, Icones i.e. yerae imagines yiror. doctrina et pietate illnstr. 
Oeney. 1680. 4o. 

B e u B n e r, Oontrafactorbuoh. Straaebnrg 1587. gr. 8o. 

B e n s n e r, loones siye imaginee yirorom litt. illnstr. Arg. 1687 en 
Francof. 1719. kl. 8o. 

And re as, Imagines doet. yiromm elogia etc. Anty. 1611. 12o. 

Boissardi, Bibliotheoa, sen thesaums yirtntis et gloria etc. Franoof. 
1638. 8o. 

Idem, Icones et effigies yirr. doet. qnotqnot celebres ftienmt per 
Enropam etc. Franoof. 1645. 4o. 

O rass o, Degli elogii degli hyomini letterati. 2 tom. Yenet. 1666. 4o. 

Fr e her, Theatmm yironim eniditione claronim. Noriberg 1688. fo. 

13S Brvckervs (Jac.) — Pinacotheca scriptorvm nostia aetate lileris 
illystrivm, exhibens avctorvm ervditionis lavde scriptisqve celteber- 
rimorvm, qui hodie viwnt, imagines et elogia. Vitas, scripta 
Hterarvm merita recensvit Jac. Brvckervs .... imagines ad arche- 
typa aere . . . expressit Joann. Jac. Haidius. 10 Decades, Augustae 
Vindelicorum, ap. J. J. Haidium 1741. fo. 

Yerscheen ook met Doitschen tekst onder den titel: Bildersaal hent» 
Tags lebenden nnd dnrch Gelehrtheit berühmt. Schriftsteller. Aogsborg 
1741. fo. 

Boekdmktitel, voorafgegaan door het portret van Brnokenis; Praefatio 
met vignet in zw. kst., 6 ongen. blz. ; benevens 10 portretten, ieder ver- 
gezeld van é k 6 blz. ongen. Lat tekst — Yerder bevat iedere decade 
een boekdmktitel, praefatio 8 ongen. blz. en 10 portretten, met tekst 
alsvoren. 

De hierin voorkomende portretten zfjn alle figuren te halver l|jye in 
verschillend randwerk, met 6 of meer reg. Lat onderschr. Zwarte 
kst. door en met adres van 7. J. Haid, foL Onbedr. De volgende por- 
tretten van Nederlanders verdienen yermelding. Het cijfer achter iederen 
naam iz dat der decade, waarin het voorkomt 

Albinns, Bm. Sgfr., Naar Car. de Moor. Y 

Bemonilli, J., Naar J, L, Huher, II 

Gerdes, Dan., Naar J, M, Quinekhard, YII 

Knsschenbroek, Pt van, Naar J. M, Quindehard. m 

Swieten, Oer. van^ Naar Leupoid, X 

133 Goethals (F. V.) — Lectures relatives & Thisloire des sciences, 
des artS; des lettres, des moeurs et de la politique en Belgiquo; 
et dans les pays limitrophes, ... par F. V. Goethals. Avec grav. 
4 tom. Bruxelles 1837—38. 8o. 

Dit werk bevat een aantal portretten van Znid-Nederl. geleerden, alle 132 boratb.i znd. eenig ruidw., met 1 reg. DMmBonderaohr., geêtst znd. nm. 
T. grav. Onbedr. 12o. Daar het alle kopieën zgn van oudere reeds be- 
Bohreyen graynres, worden deze niet in de alphab. afdeeling beschreven. 

Damhoudere, Joost de^ 
Dens» Pt, 
Dodonaens, Bmb., 
Bnqnesnoy, Fr.^ 
Dyck^AntY.yagédelSans | 
— — agédeflSans | 
Henschenins, (Mfr., 
Henssen, H. F. ran, 
Hnloy, J. F. t. Gislen, 
Hnlthem, Oh. Jos. Sm. ▼., 
Janning, Oonr., 
Mamix ▼. St.Aldegonde, F. 
Neereassel, J. yan, 
Nelia, Oom. Fr. de, 
Neny, Pt Fr. graaf de, 
Palfijn, J., 
Papebronck, Dn., 
Baepsaet, J. Jos., 
Saint-Vincent, Gr^. de, 
Seghers, Dn., 
Yesalins, Andr., 

Yigliüs ab AytU y.Zaiohem. UI 26 
Werf, Adr. yan der, IV 246 

134 Goethals (F. V.) — Histoire des lettres, des sciences et des arts 
en Belgique et dans les pays limitrophes, par F. V. Goethals. 
Bnixelles 1840—44. 4 tom. 8o. 

In dit werk beyinden zioh de yolgende portretten, alle borstb. znd. 
randw. Met 1 reg. naamsonderschr., geêtst, znd. nm. y. gray. Onbedrukt 
12o. Het portret yan Th. A. Mann is b^ nitzondering in oy. en gepoin- 
tilleerd naar H. Jones door R. Rogerê, 

Hieryoor geldt dezelfde opmerking als bfj de portretten in No. 188. Adriaan YI. 


n 82 


Aerssens, Fr., 


lY 106 


Aitzingems, Mioh., 


I 94 


Andreas, Yal., 


U 195 


Arembergh, Oh. d', 


I 166 


Bast, L. A. M. de. 


n 286 


Bayeghem, Pt Jos. yan, 


I 265 


BeanoonrtdeNoortyelde,Pt, I 256 


Berchem Nic, 


I 176 


Bertholet-Flemalle. 


I 170 


Bollandns, J., 


I 147 


Boodt, Ans. Boêtiüs de, 


lY 98 


Boonen, Jo., 


I 119 


Brenghel, [Fluweelen] J.^ 


lY 90 


Bmslé de Montpleinohamp, ' 


J. Ohrst, 


IY208 


Burtin, Fr. Xay. de, 


I 274 


Oalyaert, Dion., 


n 176 


Oassander, G., 


I 56 


Ohapeauyille, J., 


lY 77 


Oodde, Pt, 


m 168 


Ooxie, M. yan, 


m 106 


Orayer, (ïsp. de. 


m 162 lY 67 


I 231 


n 138 


lY 129 


I 109 


n 101 


n2i8 


lY 310 


IV 827 


lY 199 


I 72 


I 179 


Tl [ 240 


lY 267 


n 229 


m 186 


1281 


lY 166 


I 137 


n 112 Baert, Fr., 
I 255 


Helmont, J. B. yan, 


I 160 


Benghem, Karl Ant Franc. 


Hnysmans, 0., 


I 299 


de Panle yan. 
n 882 


Kleef, Fil. yan, 


n 16 


Bol, Jan, 
n 181 


Lens, Andr. Oom., 


m 386 


Orassier, WiU. Paschal de, 


lY 262 


Leoninns, Alb., 


n front 


Ohristyn, J. Bpt, 
m 170 


Lombardos, Lmb., 


lY 88 


Ohria^, Lib. Franc, 
lY 188 


Lon-^Cnjx M. G. de. 


I 305 


Daelman, Kar. Ghisl., 
lY 280 


Mann, Th. Ang., 


n 319 


Delmotte, H. F., 
I 482 


Orley, Bern. yan. 


in 43 


Delyanx, L., 
I 891 


Ortelius, Abr., 


m 75 


Sdelinck, G., 
U216 


Paelinok, Jos., 


n 436 


Faydherbe, Lok., 
lY 177 


Pinins, Jan, 


lY 258 


Gerbier, Balth., 
m 158 


Plnmier, Denys, 


n 238 


Goltzins, Hnb„ 
Til 66 


Poncke, Oar. ran, 


n 874 


Gnipello, Gabr. de. 
m 243 


Qnellinns, Er., 


m fh>nt 


Hayré, Kar Jüez.deOroj 


d',nT107 1 


Bega, Henr. Jos., 


n244 133 BooBe, Pi, 


IV 116 


SteyaerC, Krt, 


n 168 


BorenitiB, P., 


I 209 


Valerins, Bemsu, 


IV 174 


BohetB, Gsp., 


IV 48 


Vervier, J. Bpt, 


m 877 


Sollier, J. Bpt du, 


in259 


Vredins, 01., 


ni48 Sprayt, FiL Lmb. Job., n 814 

135 Album der schoone kunsten. Noord- en Zuid-Nederlandsch 
romantisch, kritiesch-historisch kunstblad voor Hollandsche en 
Vlaamsche letterkunde en kunst. Dl. I— V. Haarlem 1850—54. gr, 4o. 

Niet verder ▼enohenen. — Berat de volgende portretten, btjna aUe 
boratb. in lithogrAphie, door A. J. EhnU of H. W, Latt btj P. Blommwê 
met facsim. en adree van J. J. v. Brederode; uitgenomen het portret 
van Z. M. Willem m, hetwelk ten voeten uit genomen is, met 2reg. 
ondereohr.; dat van Mevrouw Wattier-Ziesenis , houtsnede naar 
C B[oehuê9m] door Laeostêy en een kl. 4to. portret van Bembrandt, in 
meazotinto gegraveerd. Sommige zfju gelith. door F, Waanders of 
P. W. M. Trap, en enkele znd. nm. v. teeken. 

Aa, A. J. van der,* Door A, J. W^nU, 1854 

Alberdingk Th^jm, J. A., Boor denx. 1852 

Arend, J. P., md. nm. r. teeken. 1852 

Beeloo, A., Beor A, J. EhnU, 1854 

Beets, N., znd. nm. v. teek. 1852 

Berg, 8. van den, Boor A, J, ShhU, 1858 

Bergh, 8. J. van den, Boor denz. 1852 

Bilderdyk, W., Door JP. Waandera bfj Dêtguerrais. 1851 

Bosboom, J., Door A, J. EhtUê, 1858 

Oats, J., Door J7. W, Laat. 1858 

Oonrad Sr., F. W., Door P. W. M. Trap, 1858 

Oonrad Jr., F. W., Naar J. P. Barghaua by Trap, 1858 

Da Oosta, Bk, l i 1858 

David, J., { Door A, J. EhtOe. I 1854 

Dorbeck, D., * I 1854 

Gützla£E; Karl, Door F, Waandera. 1851 

Hasebroek, Elise J., Naar AL J. Xhnle door H, W. Laat, 1852 

Hasebroek, J. P., \ / 1860 

Hefe, J. P., i \ 1858 

Hofdffk, W. J., I 1 1854 

Hoop Jr., A. van der, > Door A. J, JESIfib. < 1854 

Hove, B. J. van, 1 1 1854 

Immerzeel, O., 1 I 1858 

Eate, J. J. L. ten, / \ 1851 

Lennep, D. J. van, znd. nm. v. teek. 1858 

Lennep, J. van, \ l 1854 

Lieste, O., J l 1852 

Oosterzee, J. J. van, f j^^ A. J. EhnU, \ ^864 

Os, G. J. J. van, [ j 1850 

Pieneman, J. W., I f 1851 

Beekers, H., ' v 1854 

Bembrandt. zw. kstpl. znd. nuL 1851 

Biehm, Henry, Door A, J, EhnU. 1858 134 

Bo7«r, L., End. nin. ▼. teeken. 1860 

Bgswtfk, Th. y&n, znd. om. ▼. teeken. 1851 

Sohelfhont, A., l i 1854 

Soorel, Jan van, | Boor A. J. ShnU, \ 1851 

Tetar van ElTon, M. Q., f I 1853 

Tollens Cz,, H., Door H, W. LasL 1853 

Yerhnlst, Joh. J. H., Door A. J. Ehnle. 1850 

Yeryeer, J. L.» znd. nm. y. teeken. 1852 

YiotU, J. J., Door A, J. Ehniê, 1852 

Tonde), J. y. d., [Naar SandrartJ] 1858 

Wappers, Gst, Door A. J, BhnU. 1850 

Wattiers-Ziesenis, Mevr., Houten, naar C Bfoehuèêenjf door Laeoêie. 1852 

Willem HL Naar N. PietMman, 1852 

Withnys, O. G., < t. . r ««. . I 1852 

Zeggelen, W. J. Tan, \ ^oor A. J. EhnU. j ^^ 

Deze portretten komen alle ook voor in het Biogr. Woordenb. door 
T. d. Aa en Schotel, 4to uitgaye, bg denzelfden nitgever yersohenen. 

136 o. [Brandt (G.)] — Historie der vermaerde zee- en koop-stadt 
Enkhuisen^ vervaetende haere herkomste en voortgangh enz. Uit- 
gegeven . . . door Ëgb. van den Hoof. t'Ënkhuisen, E. v. d. Hoof 
1666. 4o. — Met pi. en portr. 

Boekdmktitel, voorafgegaan door een plaatdmktitel door B. Bary^ 
Statenprivilegie, Octrooi, Opdracht, Voorrede, Lofdichten, samen 10 ongen. 
blz.; Tekst gen. 1 — ^207; BeschrlJTing t. Enkhaizen gen. 1 — 167; Begister 
16 ongen. blz. 

Dit werk beyat 4 fraaie portretten door E, Barff en een door J, 17. 
W[ierix]^ alle figuren te halrer lüve, met 4 ik 6 reg. van G. Brand. 
Ongen. en onbedr. Zy zfjn opnieuw gebruikt in den 2den druk: 

• 

6. Brandt (Ger.), Historie der vermaerde zee- en koop-stadt 
Enkhuisen, enz. Den 2den druk met een vervolg vermeerdert door 
Seb. Centen. Hoorn, J. Duyn 1747. 4o. — Met pi. en portr. 

Boekdruktitel, met gegraveerd vignet, voorafgegaan door denzelfden 
plaatdruktitel; Opdrachten, Voorrede, Lofdichten, samen 28 ongen. blz.; 
Tekst gen. 1 — S19; Begister 16 ongen. blz. — Vervolg: boekdruktitel; 
Voor-bericht 6 ongen. blz.; Vervolg der historie enz. gen. 1—448; Blad- 
wijzer 22 en 1 blz. Verbeteringen. 

In het Vervolg zQn 2 nieuwe folio portretten ingevoegd, door P. Eoh 
ateyn en J. Veenhuisen. Hieronder volgt do l^et der portretten in beide 
drukken. 1666 1747 
Brouwer, J. Dirksz. 120 160 
Florisz., P., (Vervolg) — 200 
Maelson, Fr., 184 248 

PaludanuB, B., (Besohr.) 24 812 1666 1747 

Schram, Volk., (Vervolg) — 886 

Tapper, Buard.,(Besohr.) 14 296 

WeBtphalen|FJL,(Be8chr.) 12 294 137 Balen (M.) — Beschryvinghe der stad Dordrecht, vervatende haar 

. begin, opkomst, toeneming, en verdere stant enz. Alsmede een 

verzamelinge van eenige geslachlboomen der adel^ke, aal-oude en 135 

aanzienlijke heeren-geslachten van . . . Dordrecht enz. Met kopre 
konst-pl. Door M. Balen Jansz. Te Dordrecht, by S. Onder de 
Linde 1677. 4o. — Met portr. en platen. 

Boekdroktitel, ToorafgegaAO door een plaatdniktltel, geëtet door E, 
de Hooffhe; Opdracht en lofdichten 16 ongen. blz.; Tekst gen. fol. 8 — 1858; 
Blad-w^r, Drukfouten, BtJYoegsels en Onderrichtinge Toor de boek- 
binders 24 ongen. bis. 

Dit werk bevat 9 fraaie portretten yan Dordtsche geleerden en staatslie- 
den, beneyens dat ran den schrijver, versohiUend van grootte en uitvoering. 
De meeste sSjii figuren te halver mve, zonder randv. met é k 6 reg. 
HoU. vers van Dordtsche geleerden, bv. 6. v. Hoogstraten, J. Oudaen, 
J. V. 8[omeren] e. a., en znd. nm. v. grav. £nkele zQn borstb. in ov., 
met Lat. randsohr., door L. VUêeher of J. Suyderhoeff wat uit onderst, 
l^t nader bmken cal. 

bljB. 
Balen, Math., Naar 8* van HoogHraUn, door Bom* dê Hoogkê. 8 

Bevere, Kom. de, Door J*. Sujfderhoef» 222 

Beveren, Kom. van. Naar 8, van Hoogstraten, door O. SehdUsen, 842 
Blijenburg, Adr. van, znd. nm. v. grav. [door O. 8ehalkenJ. 124 

Qodewtjk, Marg. v., Naar haarzelve, znd. nm. v.grav. [door G, 8ekd0cenf] 208 
Muys V. Holy, Naar A, Blokland fgeteekend door] 8. v, HfoogstratenJ, 

znd. nm. r. gr. 124 

Overstege, Kom. v.. Door O. O, Fena 1661. 8o. 221 

Butgers, Joann., Door Lamb, Vieseher, 211 

Witt, Oom. de, znd. nm. v. grav. [door G, 8chdlkenJ, 886 

— Joh. de, [Naai?] A . D. V[erveer?] znd.nm.v.grav. [door G.8chaUpenJ. 226 

Voorts vindt men in enkele exx. ingevoegd een foL portret van Andr. 
Oolvius naar M Cuyp door 8, Savery. Alle hier genoemde portretten, 
behalve dat van Overstege, zt|n in 4o. 

138 Atlas van Zeeland; vervattende naauwkeurige kaarten van alle 
de eilanden, op order van Z. D. H. den Prince van Oranje meet- 
kundig opgenomen door de heeren Hattinga, gedurende de jaren 
1744 tot 1752. Benevens grondtekeningen en gezigten der steden, 
afbeeldingen der voorn, openbaare gebouwen, dorpen, sloten, hee- 
renhuizen enz. naar 't leven geteekend door . . . G. Pronk. ' Als- 
mede porlraiten van eenige der vermaardste staatsmannen en zee- 
helden. Amsterdam, Iz. Tirion 1760. fol. 

Boekdmktitel; Portret van Jkhr. Jan van Borssele, naar J, Foumier 
door P, Tanji't Opdracht aan denz. en Berigt en inhoud 6 ongen. blz. ; 
voorts de kaarten, platen en portretten volgens de aldaar opgegeven 
schikking. In dit bericht deelt de ondernemende uitgever van Wagenaars 
Yaderl. historie, Tegenw. staat van Zeeland, en Kabinet der hedendaagsohe 
Nederl. gezichten mede, dat htj de daarin voorkomende portrettenen platen, 
op Zeeland betrekking hebbende, ten genoege der liefhebbers in dezen 
Atlas bijeengevoegd heeft. Daaruit volgt van zelf, dat hier kortheids- 
halve slechts de Ijisi der portretten gegeven wordt; onder verwijzing naar 
Wagenaars Historie. 136 Bankert, Adr., 
Boisot» Lod., 
Bonsele, Adr. yan, 
— Jan van, 
Bynkershoek, Oom. Tan, 
Gats, Jac., 
Gieters, Aarn. yan, 

— Osp. van, 

— Will. van, 
Evertsen, Oom., Svertsen, Jan, 

— Oom., zoon van Jan E. 

— Oom., zoon van Oom. K 

— Gelein, 
Hnybert, Pt. de, 
Knuyt, Joh. de. 
Moor, Jooat de, 
Bnyter, Mich. Adr. de, 
Yerheye, Jao., 139 Wagenaar (J.), Amsterdam in z\jne opkomst, aanwas, geschiede- 
nissen, Yoorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, scholen, 
enz. beschreeven. Dl. 1— III. Amst., Is. Tirion en Yntema en 
Tieboel 1760—67 ; Dl IV. Amsterdam en Harlingen, P. Gonradi en 
V. van der Plaats, 1788. fol. — Met pi. en kt. 

Yoor dit werk, waarin gewoonlgk geen andere portretten voorkomen 
dan die van Wagenaar en P. Dzn. Hasselaer, beide door J, Houhrahen 
in dl. I, vond ik in Jan. 1881 eene zeer zeldzaam voorkomende geboek- 
dmkte IQst, 2 blz. foi, van 46 portretten, met aanwijzing van deel en 
blz., waar zy zouden moeten worden ingevoegd, n.1. : Bnyck (Joost) 


I 


239 


Tulp (Nio.) 
588 


Uargaretha v. Oostenrijk. I 


272 


Graeff (Oom. de) 
690 


Brederode (Hendr. v.) 
294 


Huydecoper (Joan) 
591 


Boelofsz. (Egb.) 
802 


Yalckenier (GilItH) 
610 


Bnyckhaver (Nio.) 
822 


Graeff (Andr. de) 
630 


Kies (Pt. Jansz.) 
827 


Hinloopen (Jac. Jacobaz 


I 


681 


Orombont (Adr. Bein.) 
868 


PoU (J. van de) 
682 


Graeff (Dk. Jansz. de) 
868 


Hooft (Hendr.) 
682 


Bardesins (Will.) 
869 


Appelman (Jean) 
658 


Panw (Adr.) 
870 


Hudde (Joann.) 
668 


Graeff (Jao. de) 
422 


Hooft (Gerr.) 
676 


Uytenbogaard (Joann.) 
432 


Grave (Hendr.) 
7S0 


Witsz (Gerr. Jac.) 
485 


Geelvinck (Lieve) 
787 


Keek (Jao. Oom. van) 
481 


Klaas (Haasje) 


n 


801 


Trigland (Jao.) 
514 


Bendorp (Pt) 


n 


808 


Bnrg (Alb. Ooem.) 
534 


Baep (Pt. Adriaensz.) 


n 


361 


Spiegel (Hendr. Dirksz.) 
552 


Ouohlinus (Joh.) 


n 


881 


Waveren (Ant. Oetgens) 
561 


Oester (Bam.) 


n 


896 


Bicker (Oom.) 
661 


Witsen (Jon.) 


n 


406 


Hartsinck (Jan Jo.) 


m 


80 


Heiden (Joh. v. d.) 


m 


41 


Bpiegel (Hndr. Laar.) 


m 


202 


Stork (Abr.) 


111 


264 


Kate (Lmb. ten) 


m 


241 


Sauttjn (J.) 


IV 


806 


Banning Kok (Frans) 


I 


588 


Poll (Herm. Henr. van de) lY 


306 De hier genoemde portretten z^n 8vo platen, borstb. in ov., met 2 of 
meer reg. onderschr., door J. Houbraken, op folio papier afgedrukt, 
waarvan de meeste later gebruikt z^'n in een nieuwe suite portretten 
voor Wagenaars historiewerk bfj Allart, 1796 uitgegeven. Zie de Igst 
daarvan aan het eind dezer afdeeling. 

140 Severintts (Adr.) — Oorspronkelijke beschrijving van de vei^ 137 maerde belegering en 't ontzet der stad Leiden, voorgeyallen in 
de XVe en XVIe eeuw. Door Adr. Severinus. De öde dr. met 
nieuwe aentekeningen [door J. Prins] opgehelderd en met kopere 
platen versierd, enz. Leiden, Wed. A. HonkoopenZoon[i777?]8o. 

Boekdrnktitel; Voorreden Toor den 4den en 6den divk. Opdracht, 
Voorreden van den Sohr^rer, samen 12 ongen. h\z ; Tekst gen. 1 — ^209. 

Bit werlije bevat de Tolgende portretten, alle borstb., in ovaal, met 
8reg. HoU. ondersohr., nitgenomen dat van Will. Oom. Dnivenbooden, 
hetgeen naar een teekening Tan A. Delfos in yierk. Itjstwerk gegraveerd 
is. Alle door J. Mauhraksn 1777, met adres van de Wed. A. Honkoop 
en Zoon. 8o. — De eerste dmk verscheen te Leyden 1674, de 2de ald. 
1788, de 8de ald. 17.. de 4de ald. 1757. Ket pi. en portr., alle in 8o. 
Zie Nieuwe Beeks d. Werken v. d. Kaatsoh. d. Nederl. letterk. Dl. VI, 
bljB. 22 en w. Does, Joh. van der, Blz. 66 

Dnivenbode^ WiU. Oom., « 111 
Keulen, Bar. Oom. van, „ 68 Valdes, Frano. de. Bis. 49 

Werf, Pt. Adr. van der, « 106 141 Volksalmanak (Zeeuwsche) voor het jaar 1836—1847. Ie— 12e 
jaarg. Zierikzee. kl. 8o. 

Niet verder verschenen. — Slechts de volgende jaarg. bevatten portret- 
ten, aUe in lithographie, doch verschillend uitgevoerd. 

Beokelsz., Will., uitslaande plaat naar een geschilderd kerkglas te 
BiervUet. lith. by H. J. Boeker. 1844 

Hofferos, Adr., Met Lat vers van Boxhomius. lath. bQ B, J, Boeker. 1886 
Mogge (Pt.) van Renesse. Lith. door T. W. den Doop bQ T. P. Boest. 1846 
Nauta, S. Odfr., Silhouet met facs. 1887 

Sohraver, A., « » ■ 18^ 142 Volksalmanak (Utrechtsche). 1ste— 33ste jaarg. Utrecht 1837—69. 
kl. 8o. — Met portr. en pltn. 

Niet verder verschenen. — Hierin bevinden zich de volgende portretten 
van Utrechtsche staatslieden en geleerden, alle borstb. met 8 of meer 
reg. curs. HoU. onderschr. Lith. door verschill. kunstenaars. Het Jaartal 
achter den naam beduidt den Jaargang, waarin ieder portret voorkomt 

Ablaing van Giessenburg, 

J. D. O. O. W. d', 
Aekersditi<'k, J., 
Asch V. Wök^ Jhr. H. A. H. v., 

— — H.ILA.J.van, 1844 
Beaufort, P. de, 
Bor Ohrstz., Pt., 
Bosch, L. E., 
Both, P., 
OapeUen, A. G. G. Ph. baron 

van der. 
Oordes, O. H., 
Coom, E. O. ü. van. 

Ewüok V. Oostbroek en de 
1854 


Bilt, D. J. van. 


1868 


1863 


Palck, A. B., 


1860 


1867 


Goltstein, J. E. baron van, 


1860 


1844 


Heemstra, Schelto baron van. 


1855 


1866 


Kien, N. P. J., 


1852 


1868 


Laan, Hndr. Am., 


1864 


1866 


Londen V. Sandenburg, G. 0. 
1887 


0. J. van. 
Lijnden v. Sandenburg, J. H. 


1847 


1841 


baron van, 


1848 


1866 


Martens v. Sevenhoven, J. 0., 


1858 


1861 


Horo, Bidder Ant., 


1848 138 

Kepyen, Oh. baron, 18S1 

Nes, J. G. Tan, 1949 

Bappard, A. G. A. ridder Tan, 1869 
Bas, P., 1867 

Taets Tan Amerongen, A.G. 
J. baron, 1868 Taets Tan Amerongen Tan 
Natewisoh, Joost baron, 1866 

Tnyll T. Serooskerken, J. IL 
baron Tan, 1846 

Velden, J. t. den, 1846 

yoorfhn7Ben,ILdn Harohie t., 1869 143 Zeeland. Jaarboekje voor 1852—66. Verzameld door H. M. C. 
van Oosterzee. Middelburg, kl. 8o. 

Niet yerder Tersohenen. — ledere Jaargang boTat een portret Tan een 
der beroemde Zeeuwen, borstb. of te halTer lljye, metfaosim inlithogr. 

AntonidesTanderGoes. 1862 Teelink, Will.,Litb.T.JF'.Hbo^ 

PUaar,J.O.Lith.T.fiboi&«r^. 1866 
Beigeraberg, Maria, 1864 berg. 1868 

ThtJBSen, Mrt., 1866 b. HOOGLEE&ABBN. 

144 a. Icones ad vivum delmeatae et ezpressae, virorum clariorum 
qui praecipue acriptis Academiam Lugduno-Batavam illustrarunt. 
Lugd.-Bat Apud Andr. Cloucquium 1609. 4o. 

Eerste, zeer zeldzame en fraaie nitgave. — Plaatdmktitel door 
W. Steanenbureh 1609, met boTenst. inacbrift in boekdruk op een afzon- 
dermk blaadje geplakt; Voorwoord «Bpectatori candido'*; en 84 portret- 
ten Tan hoogleeraren, borstb. in smal ovaal, met eenTondig Tierkant 
randwerk, voor alle portretten betzelfde, met 2 reg. Lat onderscbrifi Tan 
naam en kwaliteit Op zeer enkele portretten (zie de op blz. 141 volgende 
mst,) heeft het ovaal de spreuk Tan den afgebeelden persoon. Alle por- 
tretten z^n onbedrokt en znd. naam v. grav.» doch zeker door of onder 
leiding van W. SwaHenhureh gegraveerd. 

Dezelfde portretten komen, bedrukt met Lat tekst Toor in: 

b. lUustris A.cademia Lugd.-BataYa : id est Virorvm claris- 
simorum icones, elogia ac vitae, qui eam scriptis suis illustrarunt 
Lugd.-Bat. Apud Andr. Qoucquium 1613. 4o. 

2de uitgave. — Plaatdmktitel als voren, dooh met gegraveerd insohrift 
en veranderd jaartal ; Opdracht, portret van Willem I, Lat verzen van 
L M., Voorwoord enz. samen 21 ongen. blz., met sign. ^^j-^***^ l voorts 
tekst en 84 ongen. portretten van hoogleeraren, samen 87 ongen. blz. 
met signatuur A— T, bevattende de levens en afbeeldingen der hoog- 
leeraren, van wie de nog in leven z^nde hun eigen biographie opstelden, 
tenqjl de andere aan vrienden der overledenen verschuldigd zQn. — Zie 
verder voor de besohr^ving van den inhoud : Bibliotheoa Belgioa. A 61. 

Het papier van deze uitgave heeft een watermerk, ongeveer als afge- 
beeld is in de Stoppelaar, Het papier in de Middeleeuwen, plaat XYI, 
No. 12, maar in plaats van den naam Edmond Denise, leest men hier: 
Orahdovs. 

c. Icones virorum ac uitae Professorum Lugduno— Batavae, 
quibus addita sunt Academiae ornamenta summo arte, aeri incisa. 
Lug. Batav. ap. Andr. Cloucquium. . . . 1617. 4o. 139 

8de uitent zeldzame uitgave. -- Plaatdnilctitel als Toren, dooh op het 
gegraveerde inBohrilt der 2de uitgave is bovenst, titel in boekdrok ge- 
plakt en evenzoo de naam van plaats, uitgever en jaar op een stroome 
over bet vorige adres. De tekst, de dmk en ook de portretten z^n 
gebeel gel^k aan die van de 2e uitgave, dooh het portret van J. Dousa 
(Al), heeft een spreuk in het ovaal, welke vroeger ontbrak. Voorts 
is hier vóór het portret van Willem I op een afzonderlijk blad nog een 
Staten-Privilegie van 81 Deo. 1618 b^gevoegd. 

De keerzgde der laatste bladzjj Y is beplakt, en bedrukt met vol- 
gend opschrift: Nomina et Elogia Professorum quorum efflgies in hoc 
opere non continentnr, (propterea quod plurimi eorum nihil aut parum 
scripeerunt, et aliorsum vocati fuerunt, vel etiam vitam cum morte 
oonmutaverunt). Hierachter volgen 88 bladzijden, gen. 2—88, met sign. 
A— E8. Yersoheidene der in deze l|jst opgesomde niet afgebeelde 
professoren worden aangetroffen in het later versohenen werk van 
Meursius, b.v. : Dmsius, Snellins e. a. 

De portretten zfjn dus in deze uitgave eveneens met Lat. tekst bedrukt. 

Een andere zeer belangrijke vermeerdering dezer uitgave z^jn 4 br. 
folio platen, die op de volgende bladzjjden zgn ingevoegd en verklaard 
worden. 

Blz. 88 Bibliotheoa. — (ïezioht in^de bibliotheekzaal ; ter weerszode 
4 ramen ; in het midden een doorgang tussohen elf lezenaars aan beide 
zQden, waarop boeken liggen. 

Blz. 86 Anatomioa. •— Gezicht in de ontleedzaal of sngkamer ; in het 
midden de tafel met een Igk. 

Blz. 86. Hortus Medicus. — (Gezicht in den Hortus ; bovenaan de ingang. 

Blz. 88. Delin. ludi publici gladiatorii urbis et acad. L. B. (Bchermzaal). 

Deze 4 fraaie platen z^n alle met Ireg. kap. Lat. bovenschr. en naar 
J. C Wottdanuê door W, Swanettbureh, en volgens de inscriptiën op 
de platen door Oloucq in 1611 uitgegeven. De naam v. grav. komt alleen 
op de plaat der Anatomica voor. 

Elk dezer 4 platen is hoog 88, breed 40 om. Zg z|jn in 1644 op 
nieuw uitgegeven met adres van O. J. Yisscher, en gen. I— lY, met 
hetzelfde bovenschrift, dooh in de breedte 1 cm. versmald. 

146 Mevrsivs (J.), Athenae Batavae. Sive, de vrbe Leidensi, & Acade- 
mia, virisque claris; qui utramque ingenio suo, atque scriptis, 
illustrarunt : libri dvo. Lvgdyni Batavorvm, Apud Andr. Cloucquiu[m], 
et Elsevirios. Ao. 16%. 4o. ~ Met pi. en portr. 

Plaatdruktitel als voren; Opdracht, Voorrede, Oratie van Lud. Capel- 
lus, waarin 1 plan van Leiden door «71 P. Dou 1614, 2 kaarten van het 
beleg van 1574 en de 6 platen daartoe betrekkel^k van Ouü. Haniu»; 
Tekst blz. 1—861. Blz. 1 — 80 bevat eene beschrQving van Leiden, ge- 
trokken uit het werk van Orlers, de portretten van Willem van Oranje 
en Henricus Turrins (Henri de La Tour d'Auvergne, hertog van Bouillon), 
alsmede 2 breed 8o porfcretplaatjes met de borstb. van graaf Willem n 
en Floris Y en die van Jan Beukelsz en z\jn vrouw; alles te zamen 44 
ongen. bladz^den. De platen van W. Haan en de portretten van Beukelsz* 
en echtgen. zgn afkomstig uit Orlers, Beschr. van Leiden.; op blz. 88 begint 
de geschiedenis der Academie met het portret van P. Tiara ; op blz. 246 140 

het Appendix, waarin 98 levena en 16 portretten der professoren sinds 
1614 benoemd. De 6 laatste blz. bevatten de namen der leden der 
Magistraat en der in ftinotie njnde professoren. — Zie Terder Bibliotheoa 
Belgica M 148. 

Bit werk bevat 60 portretten van Leidsche hoogleeraren, waarran 84 
gebruikt zgn in de Torige nitgayen en 16 nieuwe, in uitroering geheel 
geiyk aan de overige. Deze 16 zijn alle door J. v, d. Velde, C. de Foê 
of 8. de Pas gegraveerd ; dat van Andr. Bivet is gem. : Sim, Paseaene 
soulp., terwQl de portretten van A. Walaeus en O. J. Yossius het mono- 
gram van C de Ptu dragen. 

Van het werk van Meursius wordt eene uitgave van 1683 aangehaald 
in : Oonringius, De Antiq. Academüs pars n blz. 118 ; eene van 1685 
in: Oatal. Bibl. Borckhardt, I blz. 66 en eene van 1675 in Ebert, 
Bibliogr. Lexicon, No. 18958, Graesse, Trésor lY blz. 510 en Petzhold 
blz. 878. G^n van deze opgaven komt m:|j evenwel geloofwaardig voor. 

146 Pourtraits (Les vrays) de les celebres et plus renommés profes- 
seurs depuis Ie commencement de Tlllustre Académie de Lieide. 
[Leide, P. van der Aa, 1715?] 4o. 

Yijfde uitgave der portretten uit de vorige drukken, waarvan de por- 
tretten van L. Danaeus, J. Polyander, Andr. Bivet en Ant Walaeus zgn 
weggelaten, terwijl de portretten van J. Dousa fils en J. Meursins door 
andere z^n vervangen, en er een portret van W. Hebnichins, alsmede 
een tweede portret van B. yulcanins (aet. 58) is b^gevoegd. Te zameu 
dus 48 portretten, alle onbedr. en ongen. De oudere s0n hier en daar 
opgesneden. 

Het werk bestaat uit bovenst, boekdruktitel, 48 portretten ongen. en 
1 blz. Index clarorum virorum. 

147 Effigies. — Fundatoris, Curatorum et Professorum celeberri- 
morum aliorumque illustrium virorum, quorum gratia, favore, 
cura, doctrinaque Academia Lugduno— Batava incepit, auctaque et 
ornata est, effigies. Nee non urbis^ Academiae ejusque Horti, 
Templorum notabiliorumque publicorum aedificiorum prospectus. 
— Leide, chez Pierre van der Aa [1716?] fol. 

Boekdruktitel, gevolgd door een tweeden boekdruktitel : Le Fondateur, 
les premiers Ourateurs, les plus renomméz Frofesseurs et autres hommes 
celebres qui ont servi et omé 1'Ulustre Academie de Leide etc. Tont 
représentez par leurs portraits au naturel, et rangez suivant Tordredes 
faoultez et du tems qn'ils ont paru . . . Leide, Pierre van der Aa dans 
TAcademie. — Voorts Voorrede (Lat en Fr.) en Begister samen 2 ongen, 
blz., waarna volgen Platte grond en 4—16 Leidsche gebouwen ; 17* 26 Titel 
en 9 portretten van Stichter en Ouratoren; 27—59 Titel en 82 portretten 
van Proir. theoL; 60—80 Titel en 20 portr. van ProflT. jur. ; 81 Titel partis 
2dae; 82-111 Titel en 29 portretten van Proff.med.; 112—148 Titel en 
86 portretten van Prolf. philos. et litt. human. ; 149—159 Titel: Doctores 
honorarii en 7 portretten ; 160 Oatalogus ef&gierum in offlcina van der 
Aa, waarin een plaatwerk over den Vrede van 1718 opgenoemd wordt, 
zoodat dit werk kort na dit jaar moet verschenen z^n. 

AUe portretten z^n 4o. borstbeelden, in ovaal, meestal zonder rand- 
schrift; dit ovaal is door een groot 4o. vierkant randwerk omgeven en 141 

dit wederom omringd door een folio paesepartont, waarin onderaan op 
1 regel in onraief ataat : Logd. Bat ex Offio. Pt. ran der Aa. Alle platen 
zgn, óf afgesleten dmkken van de portretten nit de vorige oitgaren, óf 
zeer verminkte en veranderde dmkken van platen door J. Suyderhoef, 
Van Dalen, C. Viêêeher e. a., die van der Aa 80h\jnt opgekocht te heb- 
ben. Het portret van Salmaeins ia naar Dubardieu door T. Matham, 

148 Alma Academia. — Illustrium HoUandiae & Westfrisiae Ordi- 
nvm alma Academia Leidensis Contenta proxima pagina docebit. 
Lvgdvni Batavorvm. Apud Jac. Marci, Sc Just k Golster. .. Ao. 
1614. 4o. 

Boekdmktitel ; Voorwerk, 64 ongen. blz. Tekst biz. 1 - 231. 
Dit werk is, wat den tekst betreft, een door onbekende hand vermeer- 
derde nitgaaf van de Illustris Academia van 1618 (Zie Bibliotheca 
Belgioa H 89) en wordt kortheidshalve dikw^ls geciteerd als: Alma 
Academia. Het bevat minder fraaie, iets verkleinde en omgekeerde kopieën 
der portretten in de nitgave van 1618 en het werk van Kenrsins van 1625, 
doch vermeerderd met 7 andere. Alle van acht. bedrukt. . Verschillende 
ovalen voor portretten zQn ledig gelaten De gravenr wordt nergens ge- 
noemd. Het papier vertoont als watermerk een gekroond wapenschild 
met dwarsbalken. 

Behalye de portretten komen op blz. 1 van het voorwerk en blz. 228, 
280 en 281 de verkleinde kopieën voor der groote platen van de Aka- 
demie. Bibliotheek, Anatomie en Hortus door Swanenburch in de uitgave 
van 1618. 

De inrichting van dit werk verschilt in zoover van de vorige, dat hier 
vooraf de Oprichters, Beschermheer (Prins Manrits) en Curatoren 
afgebeeld en beschreven worden, en daarna de Professoren volgens de 
vakken, die zy onderwezen, terwgl z^ vroeger naar den tgd hunner 
benoeming of komst werden opgenoemd. 

Hierachter volgt een vergel^kende l^jst van alle portretten, voorko- 
mende in de Icones 1609 (a), Illustris Academia 1618 ((), Icones viro- 
rum 1617 (e), Meursius, Athenae Batavae {d), Les vrays Pourtralts 
[1716] (0), Effigies ap. v. d. Aa fol. {f) en Alma Academia v. 1614 (7). 

(r = rechts; 1 = links; v = verso; o = onbedrukt; spr. = spreuk in 
't ovaal). De cijfers en letters tusschen () zfjn die der bladzijden; de 
andere getallen zfjn de nummers volgens de registers der portretten. 

a h e d € f g 

Albinus, Bm., — — — — — 107 — 
Albinus, Bm. Sgfr. 

ü. /»ï., — — — — — 111 -. 

Almonde,Abr. ab, — — —— — 22 (e) 

Arminlus, Jao., 88r.o. (T4)8pr. (T4)spr. (288) 10 spr. 85 spr. (58)1 

spr. o. 

BanohemiUB, J., — — —— — 28 (e4) 

Barlaeus, Osp., — — — — — 180 — 

Basting, Jer., 26r.o. (N4v) (N4v) (189) 15 o. 84 — 

Baudius, Dom., 16 1. o. (1 2?) (1 2v) (154) 40 spr. 124 spr. (209) r 

spr. Ot 142 

ah e d € f 9 
Beeckerts t. Tie- 
nen, Adr., — — — — — 78 — 
Bernardns, J., — — — — — 144 — 
BertioB^ P., — (T) spr. (T) spr. (283) 47 spr. 188 apr. — 

spr. spr. o. 

Beyma, Jnl., — — _-. — 68 (86) 

Bidloo, Gdft-.. — — — _ 108 — 

B5okelmRnn,J.Fr., — — — — — 74 — 

Boerhaave, Hrm., — — — — — 108 — 

BontiuB, Rein.. — — — _ — 91 (lei) 

Boxhorn,Hre.Zner., — — — — — 186 — - 

Bronchorst, Et., 18r.o. (Hv) (Hr) (144) 17 spr. 64 spr. (89)1 

spr. spr. spr. o. 

Bnis, PI., — — — — — 21 (e 2) 
Bnrgersdök, Fr., 

[D. J. ü. Ff Wé.] _ — _ 1(889) 81 o. 188 — 
0appelIn8,L., [Door 

a dé Pas9é.'\ -. _ _ 1(246) Ü o. 29 — 

Olusins, Oar., 24 1 (N2v) (N2t) (185) 24 o. 88 (149)r 
01iiTeriii8,Pt., [Door 

J, 9. FtfMe.] — — — 1 (290) 44 o. 156 — 

Coooejiis, J., — — — — — 47 — 

Ooddaens, Gml., — — — — ^ 122 (45) 
Ooilen, Lad. 4, [Door 

J. r. Vade:\ — — ^ r (848) 80 o. 120 — 

Oolonins, Dn., — — — — — 72 — 

Coolhaes, Csp., — — — — — 28 (2) 

Crsanen, Theod., — — — — ^ loi _ 
Ciinaeas, Pt, [Door 

J. ü. Velde,] — _ — 1(285) 42 o. 127 (221) 

Dsnaens, Lmb., 9 1 (E) (E) (126) - 80r (12)r 

Dekkers, Fred., — — — — — 104 — 

Dodonaens, Bemb., 8 r (E 8) (E 8) (128) 22 o. 86 (142)1 

DoneUns, Hg., 10 1 (F2t) (F 2 t) (180) 16 o. 62 (82) r 

DoQSS, J., 1 r. o. (A) (A) (87) 1 o. 19 spr. (dv) 1 

spr. spr. 

Doa8S,J., /II. 161 (I) (I) (151) 2ro. 157r — 

Drelinenrtltis, Oar., — — — — — 99 — 

Dnuios, J., _ -. _ (353) r 8 o. 114 (9)1 

Eplscopitis, Sim., _ _ _ — _ 89 (69)1 
Erpenins, Th., [Door 

J. V. FcUe.] ^ ~ ^ (800) 1 48 o. 181 (226) 

Fabrioins, Fr., — — — — — 57 — 

Forestns, Pt, 41 (B 8 y) (B 8 y) (96) 19 o. 84 (110) r 

Oaillardns, Jao., — — ———. 52 — 

CkiUas, Jac, — — — — _ 184 — 

Oomanis, Fr., 28 r (K 2} (M 2) (176) 9 o. 88 (41) 1 
Qrayesaade, G. 

Jae. 's-, — — _.-— 146 — 

OronoyixM, Jao., — — — — — 142 — 143 

a h e d é f g 

GronoTioB, J. F., — — — — — 187 — 

Qrotiiis, EL, 28 1 spr. (P8)8pr. (P8)apr. (204) 18 spr. 154 spr. — 

Bpr. o. 

ChrotluB, J., — — — — - 24 (f 2) 

Omlielmns L ^ («ütj)! {•'vSi) (21) — 18 (e2T) 

HareroampiiB, Bgb., — — — — — 148 — 

Heereboord, Adr., — — — — — 186 — 

Heidanus, Abr., — — — — — 46 — 

HeinBiiiB, Dn., 291 o. (Qv)8pr. (QT)spr. (209) 898pr. 1288pr. (200)r 

spr. spr. o. 

HelmioliiiiB, Wm., — — — — — 161 — 

Henrnias. J., 11 r (F4y) (F4t) (184) 20 o. 85 (124)1 
Heiiniiii8,Otto, [Door 

J, V. rade] ^ w. -. (976)1 21 o. 90 (168) 

Heymui, J., — — — — — 146 — 
HommioB, Featiu, 

[Door J.v, Velde.] — — — (806)1 18 o. 169 — 
Honeri, Taoo Hi^o 

V. d., — — —— — 59 — 

Hoornbeek, J., — — — — — 48 — 

Home, J. V., — — — — — 96 — 

Hotton, Pt. — — ——— 106 — 
JacohaeoB, Oilb., 

[D.J.v.rade.] — — — (298)1 27 o. 126 <21D 

JimiiiB, Fr., 18 1 (E2t) (K2t} (162) 8 o. 82 (86) r 

Jnnins, Hadr., 8 r (B 2) (B 2) (92) 26 o. 88 — 

Koning, Oom. de. — — — — — 20 (d 4) 

Kncblinns, J., 22 1 (M 6) (K 6) (181) 48 o. 158 ~ 

Kypemfl, Alb., — — — — — 94 — 

L'Empereor, Conti, — — — — — 48 — 

Le Hort, Jao., — — — — — 106 — 

Le Hoyne, Steph., — — — — — 51 — 
Linden, J. Anto- 

nid. T. d.. — — — — — 96 — 

Linderhaneen, J., — — — — — 68 (10(^ 

lipsiiu, Jnst., 61 spr. (Dy)8pr. (Dy)spr. (109) 84 q^r. 116 spr. (166)r 

•pr. o. spr. 

Kaestert, Jao., — — — — — 70 — 

Marck, J. 4, — ^ — — — 54 — 

Maroix, PhU. i, 21r.o. (114) (114) (178) 78pr. 160apr. (81) 1 

apr. apr. apr. o« 

Matfaene8,Adr.4, — — — — -— 25 (gy) 

Matthaena, Ant., — — — — — 76 — 

Manritina, de Nass. — — — — — — (c4) 

Merala,Pl., 171 o. (I4t) (I4t) (158) 888pr. 1188pr. (190)r 

apr. o. 

Mennina, J., 26l8pr. (02)8pr. (02)8pr. (191) 41 ro. 126 r (216) r 

apr. apr. 

Molinaena, Pt, 20 r (L 4) (L 4) (172) 82 o. 119 (194)1 

M7le,0om.T.d., — — — ^ — 26 (g 8} 144 

o h e d € f g 

Neofltadins, Oom., — — — _ _ 61 (f4T) 

Koodt, Oer., — — —— — 78 — 

Nuck, Ani, — — — — — io2 — 
Paaw, Pt., [Door 

J. V. Velde,] — — — (a68)p 98 o. 87 (145)1 

PerisoniiXB, Jac, — ^ — — — 148 — 

Polyander, J., 84l8pr.(y2)8pr. (y2)0pr. (241) ^ 88 spr. (64) 

spr. 

Pynaeker, Oorn., — — —— — 66 (102) 

Baei, J. de, — — — — — 188 — 

BapheUngioB, Fr., 12 1 (a2T) (a2y) (189) 4 o. 117 (19) r 

Ban, J. Jac., — — — — — 109 — 
Bivetos, Andr., 

[D. ^. (2# BMtf».] — — — (814) apr. — 42 — 

Byckins, Thdr., — — — — — 189 — 

Salmasios, 01., — — — — — 166 — 

8oaliger,Jo8.Jii8t, 19 8pr. (L) (L) (167) 87 spr. 152 spr. (184) 

spr. o. 
Sohaoht, Hrm. 

Oosterdgk, — — ——— no — 

Sohaoht, Lttc, — — — — — loo — 

Bohotanus, Bm., — — — — — 71 — 

Sohultlng, Ant., — — —— — 79 — 

Bohnyl, Flor. — — —— — 98 — 

Soreveliiis, Ew., — — — — — 92 — 

SoriTerins, Pt, 80 spr. (B2T)Bpr. (B2y)8pr. (220) 45 spr. 158 spr. — - 

en lare en lare spr. en en lare 

9eer, êeer. ïareseer. êeer,o, 

Sengnerdins,Wl£, — — — — . 140 ^ 

Snellins, Bdf., 71 (£4t) (E4y) (116) 28 o. 121 (174)r 
BneUins, Wülebr., 

[p.Xv.Vdde,} — — — 1(296) 29 o. 129 (224) 

Spanheim, i\i<«r F., — — — — — 46 — 

Spanheim, FtfJ., F., — — —— — 49 — 

Swanenbnroh, Oom., — — — — — 67 (99) 

SylTinSyFr.Beleboe, — • — — — — 97 — 
Thysins, Ani, [Door 

C. de Poêee.] — — — (881) 11 o. 41 — 

Tiara, P., 21 (A8t) (A8y) (88) 880. 118 (164)r 

Tü. Sal. 4, — — — — — 56 — 
Treloatinsy^Mtfof* 

Lno., 14 r. o. (H8y) (H8y) (148) 5 spr. 81 spr. (25)1 

spr. o. 
Trelcatins, fU. 

Lno., 81 r. o. (88)spr. (88)spr. (229) 6 spr. 86 spr. (49)1 

spr. o. 

Trigland, Jao., — — —— — 44 — 
Trigland, Jao., J. 

fll. J. nepos, — — — — — 58 — 

Tnningins, Ger., — — —— — 66 (98) 145 

a h e d € f g 

Tnrriua, Henr., — — — SOspr. — — — 

Yinmns, Ara., — — — — — 69 — 

'^trUrins, J. Jac, — — — — — 80 — 

VitriariUB, PhU. B., — — —— — 77 — 

Voet, J., _ — _ — — 76 — 

Vorstiufl, Adl, . ' — — — - 98 — 

Yorstiiu, Conr., — — — — — 87 (57) 

Yorstius, Erer., 27 r. o. (04t) (O 4 t) (199) 35 8pr. 89 8pr. (1681 

etMagn. spr. spr. epr. 
B 

YoratioB, J. Conr., — — — — — — — 

Yossitu, Oer. J., 

[D.adtfi^MW.] — — — (267) 46 182 — 

Yolouiins, Bon., 5 r (CS) (CS) (102) 85 115 (178) 1 

Deselfde, aH. 68. — — — — 86 — — 
WalaeoB, Ant, [Door 

C dePattse.] — — — (824)1 — 40 — 

WesseliuB, J., »_ _ — — — 58 — 

Wilhelmins, W., — — — — — ui _ 

WitsiuB, Hrm., _ — — — — 55 _> 

Wittichins, Crph., — — —— — 80 — 

WittichiuB, Jao., — — — — — 147 _ 

149 Siegenbeek (M.), Geschiedenis der Leidsche hoogeschool van 

hare oprigting in 1575 tot 1825. Met portr. 2 dln. Leiden 1829, 
32. 80. 

Bevat de volgende 4 ongen. portretten, alle figuren te halver l|jve, 
litb. met 1 reg. Holl. naamBondersohr. znd. nm. v. teekenaar of grav. 
kl. 4o. Dl. blz. 
Hooge^n, G. A. van, I 9 

Pestel, F. W., H 210 DL bk. 
Santen, L. van, I 859 

TollinB, H., II 248 150 Galerij van hoogleeraren aan de Hoogeschool te Ledden, naar 
de oorspronkelijke afbeeldsels op de Senaatzaal aldaar. Uitgeg. 
door L. Springer. Leyden [1850]. gr. 4o. 

Boekdrnktitel en 107 ongen. portretten, gelith. in klenren en tintdmk 
door L, Springer, ieder met 1 of meer reg. kap. naamsonderachr. en 1 
of meer reg. care. Lat. onderschr., vermeldende geb. en sterfjaar enz. 

Yolgorde : 
Willem I, omringd door de wapens der Curatoren. Schoorsteenstuk in 

de Senaatskamer der Universiteit. 

Boerbaave, H., 
Boers, C, 
Borger, E. A., 
Brugmans, S. J., 
Burgersdijk, F. P., 
Burmannos, P., 

10 Alberti, J., 
Albinus, B. 8., 
AUamand, J. N. S., 
Arminius, J., 
Beeckerte, [v. Tienen] A., 
Bemardus, J.^ 146 CoccejoB, J,, 

Oolonius, D., 

Dekken, F., 

Doeyeren, G. van, 

Dn Pni, H. S., 

EpisoopioB, 8., 

Esgen, J,, 

Fabrioins, F., 

Qftiibiiui, H. D., 

Gillissen, A., 

Golins, J., 

GraTesande, G. J. s', 

Hagesuui, E., 

Hahn, J. D., 

HaTerkamp, 8., 

Heidanns, A., 

Heinsins, D., 

Hemsterhnis, T., 

Heyman, J.| 

Hollebeek, E.^ 

Honert, J. Tan den, 

Hoogrliet, N., 

Hoornbeek, J., 

Hnlsins, A., 

Keessel, D. G. Tan der, 

Kemp, D. Tan der, 

Kemper, J. M., 

Elnit, A., 

Linden, J. Ant. yan der, 

Lnlofs, J., 

Marohant, 8., 

Harckius, J., 

Hoor, B. de, 

Knsschenbroek, P. Tan, 

Nahnys, O. J., 

Kieawland, P., 

Noodt, G., 

Oosterdijk Johc, N. G., 

Oadendorp, F. Tan, 

Palm, J. H. Tan der, 

ParadÜB, N., 

Perizonins, J., 

Pestel, F. G.; 

Polyander 4 KerchoTe, J., 

Ban, J. J., 

Ban, 8. F. J,, 

Beinhard, P., BenTens, O. J. O., 

BietTeld, P., 

Boyen, A. Tan, 

Büoker, J. C, 

Bnhnkenins, D., 

Bnaius, A, 

Bntgers, A., 

Btjöke, T., 

Salmasins, C, 

8andifort, E., 

Scaliger, J., 

8ohaaf, O., 

8chacht, H. Ooeterdök, 

Schacht, L., 

Scheidins, E., 

Schelle, J. Tan, 

Scheltinga, G., 

Scholten, H., 

Schooten, (de Onde) F. Tan, 

Schooien, (de Jonge) F. Tan, 

Sohnltens, H. A., 

Sohnltens, J. J., 
Schnltingins, A., 
Schnyl, F., 
Schwarts, J., 
Siegenbeek, H., 
Smallenbnrg, N., 
Til, S. Tan, 
Tollins, H., 
Tydeman, M., 
Yitriarins, P. B., 
Voet, J., 
Yoorda, B., 
▼oorst^ J. Tan, 
Yorstins, A., 
Yorstins, A E., 
Water, J. G. te, 
Weis, A, 
Wesselins, J., 
Westenbergh, J. O., 
Wetjers, H. E, 
Winter, F., 
Witsins, H., 
Wittichins, C, 
Wittiohins, J., 
Wtjnpersse, D. Tan de, 
Wyttenbaoh, D., Deze platen komen geklenrd en ongeklenrd Toor. 

151 Almanak van het Leidsche Studentenkorps. Jrg. 1815— 85. Leiden 
8o. en kl. 8o. 147 

Yan 1815—59 onder den titel : Stadenienalmanak yoor 1815 
enx. Yan 1860 — 68 heet 14j: Leideohe Btnd enten almanak. — 
Sedert 1864 : Almanak yoor het Leideohe Btadentenkorps. 

De Jaaigangen 1816 tot 1846 bevatten geen portretten; ieder rolgende 
erenwel telkens, hets^ in het midden of tegenover den titel, een portret 
van den Rector Magniflous van het loopende Jaar. De Jaarg. 1678 • 86 
bevatten photografiaohe portretten, die niet in aanmerking komen ter 
besehr^fving in de alphab. afdeeling. 

Boon Kesch, A. H. v. d., Naar en door D. J. Sluiftêr, 1848 

Bnys, J. T., Photografie. 1876 

Oobet, O. G., Door D, J, Sluijter, 1864 

Doyer, D., Photografie. 1884 

Dozy, B., j I 1879 

Even, J. O. G., | Door D. J, Sluifier, j 1870 

Fanre, Yan Boneval, ) ' 1666 

Geer, P. van, Photografie. 1878 

Dezelfde. Andere Photografie. 1888 

Goeje, M. J. de, Photografie. 1882 

Gtrademit, J. E., Photolith. van Wegnêr en MaUu, 1871 

Haan, D. Bierene de, Photografie. 1878 

Halbertsma, H. J., Door D, J, Sluffim-, 1865 

Heynshis, A., Photografie. 1875 

Hnet, G. D. L., „ 1885 

JnynboU, T. W. I., . i 1854 

Eaiser, F., | Door D, J. Sluiftêr, | 1858 

Eist, N. C, \ f 1862 

Kern, H., Photografie. 1880 
Erieger, F. W., Naar J, C. éTAfmaudJ OferkenêJ^ door D, J. Sluiftêr. 1855 

Enenen, A., Door TT. Sieélink. 1862 

Modderman, A. £. J., Photografie. 1879 

Prins, J. J., Door 2>. J, Sinister, 1867 

Baawenhoff, L. W. R, PhotoUth. znd. nm. 1872 

Bntgers, A., Naar en door D. J. Sluiter. 1849 
BQke, P. L., ^1 1868 

Scholten, J. H., } Door D. J. Sluifier, I 1847 

Dezelfde. l f 1857 

Deselfde. Photografie. 1877 
8taff1[en, J. H., Lith. door J. E, Hoffmeieier bQ P. W, M. Trap. 1859 

Snringar, G. O. B., I ^ r in v \ ^^^ 

Snringar, W. F. B., \ ^^^ D. J. Slu^Ur, } ^^ 

Thomas, A. E. Simon, Naar een photografie door J. van der Veen, 1860 

Yerdam, G. J., Door D. J. Sluifier. 1858 

Yissering, 8., Naar J. C, tPAfmaudJ Oferkens] door D, J. Sluifier. 1856 

Yries, M. de, Photografie. 1874 

Wall, J. de. Naar J. P. Berghaua, door D, J. Sluiftêr, 1851 

Dezelfde. Lith. door J. ff. Hoffmeieier biJ J. D, Sieuerwdld, 1861 

Zaager, T., Photografie. 1881 

152 Studenten-Almsuxak (Utrechtsche) voor 1830—85. Utrecht, kl. 
So en 8o. — Met portr. en pi. 

De Jaargangen 1830—46 bevatten geen portretten. — Yan 1847 tot 148 

1851 komt in lederen Jaarg. een portret Toor van den Beetor HagnÜiciu 
en een der hoogleeraren, in steendnik, terwQl na dien tgd sleehtB één 
portret, öf in staalgraynre, door Terschillende meesters gegraveerd, óf 

een photograflsche afbeelding in eiken Jaargang gevonden wordt. — De 
jaargang 1867 heeft geen portret, doch een zinspelende plaat op den 
toenmaligen Beotor Magniflens H. C. Millies. 

Brill, W. G., Door J. A, Boland. 1872 
Bmeys, J. B. de, Lith. naar P. C, Wonder b|j P. W. v. d. Wtytr, 1847 

Bnys Ballot, Photografie. 1864 

Doedes, J. I., Photografie. 1865 

Dezelfde. Andere photografie. 1874 

Donders, F. O., naar TT. B. Stoof door D. J. Slu^fter. 1868 

Engelmann, Th. W., Photografie. 1878 

Fremery, P. J. I. de, Lith. door J. B, Neumann b^j P. W. v, d, Weifer. 1849 

Fmin, J. A.^ Photografie. 1866 

Dezelfde. Andere photografie. 1879 

Geer, B. J. Lintelo de, Lith. van P. TT. van de Weiger. 1861 

Dezelfde. Photolith. yan P. W, van de Weffer, 1870 

€k>ndoeTer, L. O. van, Naar J, H, Neumann door J. W, Kaieer, 1868 

Grinwis, O. H. W., Photografie. 1876 

Haar, B. ter, Kaar J. H. Neumann door W, Sieelink, 1860 

Halbertsma, T., Photografie. 1873 

Hall, J. Tan, Kaar N. Pieneman door W. Steelink. 1856 

Hamaker, H. J., Photografie. 1884 

Harting, P., Naar J, H, Neumann door W. Sieelink, 1869 

Herwerden, H. van, Photografie. 1877 

Holtins, A. O., Lith. yan P. W, van de Weiger, 1861 

Jong, P. de, Photografie. 1881 
Earsten, 8., Lith. naar B, de Poorter door J, CarameUi bg P. W, 

V, d, We^er. 1847 

Koster, W., Photografie. 1868 

Loncq, G. J., Lith. door J. H. Neumann bg DesguerroU dt Co. 1860 

Dezelfde. Door C. Ed. Taurel, 186S 

Miqnel, P. A. W., Lith. yan P. W, van de Weijer. 1871 

Hnlder, £., Photografie. 1880 

Mulder, G. J., Lith. btj P.W, van de Weiger. 1848 

Dezelfde. Znd. nm. y. gray. 1854 

Oosterzee, J. J. yan, Photolith. yan P. W, van de Weiger, 1869 

Opzoomer, C. W., Naar B, de Poorter door 2>. J, Sluiter. 1852 

Qnack, H. P. G., Lith. yan Harma <£■ Co. 1876 

Banwenhoir, N. W. P., Photografie. 1886 

Boyers, J. A. G., Photografie. 1862 

Boyaards, H. J., Naar J. H. Neumann door Deêffuerroie <t Co. 1850 
Schroeder yan der Kolk, J. L. O., Lith. door J. B. Neumann bQ 

P. W. V. d. Weijer. 1849 

Snerman, B. F,, Lith. yan P. W. van de Weiger. 1848 

Talma, S., Photografie. 1882 

Yaleton, J. J. P., Photografie. 1888 

Yinke, H. £., Znd. nm. y. gray. 1865 

Visscher, L. G., Naar B. de Poorter door W, Steelfnk. 1857. 1857 

Vreede, G. W., Door C. Ed. Taureh 1861 149 153 Studenten-Almanak voor ISSB'-eO. Uitgeg. door de vereeniging 
,Mutua Fides". Utrecht 1856-60. 8o. 

Niet Terder Teraohenen. — Beyat de volgende portretten ran ütreohi- 
Bche hoogleeraren, alle fignren te halver l^ve. Lith. met faesim. bg P. 
W. van de Wtyer te Utrecht. 8o. — De jaarg. 1856 bevat geen portret. Goudoever, L. O. van, 1858 

Haar, 6. ter, 1860 Harting, P., 
Yisflcher, L. G., 1869 
1867 154 Effigies et vitae Professorum Academiae Groningae et Omlandiae; 
cum histioriola fundationis ejusdem Acad. Apud Joh. Nicolai 
Gron. 1654.'' fol. 

Ctograv. titel, Lat. opdragt 2 blz., tekst blz. 1—226 (226—284 ongen.) 
waartnsschen 81 ongen. gegrav. portretten, alle borstb. in ov. met Lat. 
randsohr. en 4 of meer reg. Lat. vers. Niet van aohteren bedmkt. No. 4, 
7, 10, 12, 18, 14, 16, 18, 20, 22, 28 en 26 z^n gegrav. door 8, a Lams* 
weerde; No. 21 en 29 door C. de Pas ad vivum; No. 24 naar ff. de Stomme 
door Th, Matham en No. 1, 2, 8, 6, 6, 8—11, 16, 17, 19, 26, 27, 28 en 
81 aö° znd. nm. v. grav. Agricola, Bad., 


(2) 


Katthaens, Ant, 


(18) 


Alting, Henr., 


(H) 


Katthaena, Oonr., 


(18) 


Alting, Jo., 


(25) 


Meyvartina, Fr., 


(13) 


Andreae, Tb., 


(20) 


Monaens, J. Oonr., 


(27) 


Borgedns, J., 


(28) 


Mnlerina, No, 


(7) 


Denaingine, Ant, 


(29) 


Knlerins, Pt, 


(17) 


Emmins, XJbbo, 


W 


Paaor, Math., 


(16) 


PreiUg, J., 


(19) 


Perizonins, Ohrsi, 


(80) 


Ganaefort, Weeael, 


(1) 


Praedinina, Bn., 


(8) 


Gebhard, J., 


(15) 


Pynaecker, Oom., 


(6) 


GomaroB, Fr., 


(10) 


Bavensperg, Herm., 


(5) 


Hnninga, Joh., 


(8) 


SohoookiiiB, Hrt, 


(28) 


JnnioB, Fr., 


(81) 


Steinbergina, J., 


(31) 


Langina, Ne, 


(U) 


Welmann, Hnr., 


(22) 


Makdowal, Gml., 


(9) 


Wfldmarina, Abdiaa, 


(26) 


MareaioB, Sm., 


(24) 


Ilmanak der Akadei 


nie van C 


ironinffen voor 1813—31 


. door Th. van Swinderen. 1ste— 19de jaarg. Groningen, kl. 8o. 

Niet vefder verschenen. — Be jaarg. 1815—19 en 1880 en 1881 schij- 
nen geen portretten te bevatten, althans in de 2 exemplaren (van de 
Univ. bibl. te Groningen en Leiden), die ik raadpleegde, bevonden zich 
geen portretten. Be overige bevatten ieder een silhonet-portret van een 
Groningaoh hoogleeraar, boratb., met 1 reg. HoU. onderschr. Naar W, 
Lubhers, door C. C. Fuehs, met adres van J. Oomkens. kl. 8o. Baart de la Faille, J., 


1822 


Gratama, Soerpins, 


1828 


Bakker, G., 


1828 


Mnntinghe, H., 


1818 


Brink, Jan ten, 


1827 


Swinderen, Th. van, 


1820 


Oamper, A. G , 


1814 


Tinga, B., 


1825 


Briessen, P., 


1821 


Waal, 0. de. 


1826 


Eerde, J. B. van. 


1829 


Ypey, A., 


1824 Ankmn, H. J. yan. 


1884 


Bell, F. W. B. Tan, 


1878 


Boer, P. de. 


1888 


Haizinga, D., 


1880 150 

156 Studentenalmanak (Groninger [sinds 1854 : Groningsche]) voor 
1829—85. Groningen, kl. 8o. en 8o. 

Be Jaargangen 1829—77 belatten geen portretten. Eerst met 1878 
komt in ieder deellje het portret voor van den Beotor Magnificus van 
het loopende Jaar. Deze portretten zfjn alle photografien en worden 
dna niet Terder beaohreTen. 

Kootjker, D., 1885 

Modderman, B. S. TJaden, 1882 
Moltzer, H. E., 1881 

Wöok, B. H. O. K. van der, 1879 

De Groninger Stadentenalmanak :PoBt chaos Inx 1842 — éi bevat 
geen portretten en is niet verder versohenen. 

157 Studentenalmanak (Amsterdamsche) voor 1832- 85. Amster- 
dam, kl. 8o en 8o. — Met pi. en portr. 

De Jaarg. 1882 — 85 bevatten geen portretten. — Met 1886 beginnende, 
behelst ieder deel een portret van den Praeses van de orde der profes- 
soren of [sedert 1876] van den Boctor-Magnificns, alle borstb. met fac- 
sim., in staalgrav. of photografie, waarvan de laatstgenoemde niet in 
de alphab. afdeeling beschreven worden. 

Asser, T. M. O., Photografie. 1868 

Banmhaner, £. H. von, Door D, J, Sluifter. 1857 

Berlin, W., Photografie. 1870 

Be^erman, H., Naar en door D. J. Sluif ter, 1849 

Boot, J. O. O., Door D. J. Sluiter. 1860 

Bosscha, J., Naar Couwenbérg door D. J. Sluijter, 1847 

Breggen Oomsz., E. van der, Naar L. de Koning door W» v, Semu. 1837 

Ghanfleory van Usselstein, J. L., Photografie. 1875 

Geans, J. van^ Door D. J, SluifUr, 1854 

GUse, J. van, Door W, Steelink. 1858 

Gnnning, J. W., Photografie. 1878 

Holl, J. van, Naar Dêcker door Lange. 1839 

Hertz, H., Photografie. 1877 

Heynsins, A., Photografie. 1865 

Hoekstra Bsn., 8., Door D, J, SiuijUr, 1864 

Hoeven, A. des Amorie v. d., Naar C. Hamburger door J, W, Kaiser. 1848 

Jorissen, Th., Photografie. 1874 

Kemper, J. de Bosch, Door D. J, Slu^fter, 1861 

Koopmans, W. Knoop, Door D, J, Sfluijier. 1846 

Land, J. P. N., Photografie. 1869 

Lehmann, L., Photografie. 1872 

Lennep, D. J. van. Door J. B, Titar van Elven. 1836 

Loman, A. D., Door D. J. Sluijter. 1868 

Martens, J. D. G., Photografie. 1878 

Matthes, O. J., Door D. J. Slu^Ur. 1856 

Matthes, J. O., Photografie. 1885 

Miqnel. P. A. W., Door D. J. SluifUr. 1853 

Modderman, A. £. J., Photografie. 1871 

Moll, W, Naar /. B, Neumann door J. H, Bennefeld. 1855 151 

Muller, S., Naar J. Z>. Sehoemaker door I), J, Sluiter. 1845 

Naber, 8. A., Photografie. 1879 
Nienweuhuis, F. J. Domela, Naar J, H, Neutnann door l>, J, Slui^ter, 1851 

Oademana, O. A. J. A., Photografie. 1866 

Pierson, A., Photografie. 1883 

Pierson, N. O., Photografie. 1884 

Plaoe, T., Photografie. 1880 

Pldsohke, Jo. Th., Naar en door D, J, Sluifter, 1844 
Boorda, T., Llth. door J. W, Gersiehhauer Ztmmerman 1841 btj H, J, B. 1842 

Schneeroogt^ G. J. Yoorhelm, Door A J. Sluifter, 1869 

Sohefier, J. Q. de Hoop, Photografie. 1867 

Btokyis, B. J., Photografie. 1882 

Snringar, P. H., Naar B. te Gempt door D, J, SluifUr, 1852 

Swart, W. S., Lith. Tan H, J, Boeker. 1843 

Tex, O. A. den, Naar L. Moritz^ door W, van Senus, 1838 

Tideman, J., Door 2>. J. Sluüier, 1862 

Tilanns, J. W. B., Photographie. 1876 

Veth, P. J., Door D. J. Sluiter. 1850 

Yrolik, W., Naar Couweiiberg door Lange. 1841 

Wnrfbain, O. L., Photografie. 1881 
De almanak v. h. (Doopsgez.) stodentenkorpB Mo das, 1857— 61| 
bevat geen portretten. 

158 Boeles (W. B. S.), Frieslands hoogeschool en het Rijks Athe- 
uaeum te Franeker. Met portr. en platen. Dl. I en II Ie helfl en 
2e helfl, Ie gedeelte. Leeuwarden 1878—81. 8o. 

Nog niet verder verschenen. — Dit werk bevat de volgende portretten, 

alle borstb. naar originele schilderden of teekeningen, en op één na 

gelith. met faosim. door H, J, van der Heyden^ b\j P. Blommer e. ^.^o. 

Het laatste stnk, dat ter perse is, zal de reeds afgedrukte portretten 

inhouden der hoogleeraren G. de Wal, J. H. Philipse en C. Mulder. 

DL blz. 
Dl. 


ble. 


Beyma, Jol., 


II 66 


Lyclama, Mrc, 


n 


78 


Bogerman, Joh. 


II 142 


Noodt, Ger., 


n 


279 


Oamper, A. G., 


I 167 


Bhala, Henr., 


n 


108 


Crane, J. W. de, 


n 648 


Sohrader, Joh., 


n 


491 


Hnber, Ulr., 


n 218 


Yitringa, Campeg., 


n 


289 


Hnber, Zach., 


n 348 


Wassenbergh, Ev., 


n 


568 


Loré, W., 


n 370 


Ypey, Nic, 


n 


474 Lnbbertos. Dl. II tegenover d. titel. 

159 Studentenalmanak (Delftsche) voor 1852—85. Delft 1852—85. 8o. 

Iedere Jaargang bevat het portret van den directeur der Akademie of 

een der hoogleeraren in borstb. met facsim.; alle in steendruk of 
photografie; de laatste worden niet verder beschreven. 

Amzenius, B. H., Lith. door N. J. W. de Boode b^' E. Spanier. 1864 

Baehr, G. F. W., Photografie. 1871 

Bakhuyzen, H. G. van de Bande, Photografie. 1873 

Behrens, H., Photografie. 1882 

Berg, F. J. van den, Photografie. 1872 

Bleekrode, S., Lith. door Hoffmeisiêr b\j E. Spanier. 1857 

Bosscha Jr., J., Photografie. 1880 Borger, O. P., Photografle. 1866 

Cohen Staart, L., Lith. door Hoiftneitter by E, Spanier. 1861 

Donnadieu, C, Lith. bQ E, Spanier. 1858 

Ooens, B. W. Tan, Lith. door N, J, W, dé Roode b|f E, Spanier. 1863 

Orinwiss, O. H. C, Photografle. 1868 

Grothe, O., Photografle. 1869 

Ongel, E., Photografle. 1874 

Henket, N. H., Photografle. 1876 

Keyzer, S., Lith. door Hoffmeister b^j E. Spanier, 1860 

Lebret, J., Photografle. 1867 

Lobatto, B., Lith. bg C. W. Mieling. 1854 

Ondemana Jr., A. C, Photografle. 1870 

OTerdnyn, W. L., Lith. door J. H, Hoff meister bg E, Spanier, 1856 

Pekelharing, B. H., Photografle. 1881 

Peech, A. J. van, Photografle. 1879 

Pijnappel Gz., J., Lith. door N. J, W, de Boode b\j E, Spanier. 1862 

Bavenekke, H. A., Photografle. 1885 

Boorda, T , Lith. door Hoffmeieier btj B. Spanier. 1655 

Schele, Oh. M., Photografle. 1884 

Simone, Q., Lith. b^i C. W. Mieling. 1853 

Sntjders 0.jEn., J. A., Photografle. 1883 

Stamkart, F. J., Photografle. 1878 

Steuerwald, £., Photografle. 1877 

Dezelfde, (onder) Photografle. 1885 

Storm Bnysing, D. J., Lith. bt| E. Spanier. 1859 

Strootman, H., Lith. bg C. W. Mielimj. 1853 
Tetar Tan ElTen, P., Lith. door N, J. W. de Hoode bQ E. Spanier. 1865 

Vogelsang, H., Photografle. 1875 159* He8S (M.) — Iconographie des professeurs des universités du 
royaume des PaysBas. Dessinés d*après nature, par M. Hess, 
et lithographiés par A. Lemonnier. Ie— 3e Livraison. A Bruxelles, 
chez A. Lemonnier, .... 1827. gr. fol. 

Niet Terder Terechenen. — Bevat geen afisonderlgken titel, en noch 
tekst, nooh inhond, maar in de 3 met boyenet. titel bedmkte omslagen, 
18 fraaie portretten, alle boretb. in toga znd. rndw. met 3 reg. Fr. 
ondereohr. yan naam en kwaliteit. Zfj zgn geteekend d'aprèe natore per 
Hess, A. Jjemonnier del. et lithogr. Op 2 na, met een * gem., zgn ze 
alle reeds in MuUers Catalogus beschreven. 

Band, J. M., | Metier, G. J., Bekker, G. J., 
Birnbaom, J. F. M., 
Beryckere, P. J., 
Dmnbeok, F. J., 
Gamier, J. G., 
Goebel, F. J., 
Haas, J. J., 
ICahne, G. L., Mone, J. B. van, 
Baoul, L. y., 

Beüfenberg, F. A. baron de, 
Schrant, J. M., 
Sentelet, J. F., 
Solingen, A. van, 
Verbeek, F. E., 
Wambeke, B. F. J. yan, 153 

C. ËVANOELIETERKONDIGBBS BN GoDGKLEBSDEN. 

160 [Evangelieverkondigers, genaamd de Heiligen Tan Vlaanderen. 
Uitgegeven door P. Soutman. Haarlem, 1650.] gr. fol. 

Deze serie bestaat uit een gegrareerd titelblad, met opschrift: JesY 
Ohristo, fideli militantis ecclesiae imperatori, liberali eiTsdem, trivm- 
phantis, remmeratorl, hos in Foederato Belgio militiae svae legatos, 
sanctissimos saori belli dvees, patriae apostolos, et deoora Ivmina, cvm 
dvabys heroinis, militans in iisdem proYinciis ecclesiae dicat, conaeorat 
anno 1650. Onderaan : P. Soutmannns inveniebat et excndebat Harlemi 
1650. Gom previlegio. Hierna yolgen 19 ongen. fantasie- afbeeldingen 
yan Heiligen, hierna te noemen^ aUe figuren ten yoeten uit, met alle- 
gorisch bijwerk; ieder met 2 è 4 reg. Lat. en 2 reg. HoU. onderschr. 
AUe door C, Vwcher naar en met adres yan P. Soutman te Haarlem. 
1650. gr. fol. S. Bayo. 
8. Willebrordns. 
B. Soitbertns. 
8. UarceUinos. 
8. Jeronimos. 
8. Egbertos. 
8. Walframns. 
8. Martinns. 
8. Odylftis. 
8. Gregorins. 8. Fridericus. 

8. BonifaciuB. 

8. Leboinos. 

S. Gangulfos. 

8. Adalbertns Egmundanos. 

8. Angelmnndns. 

8. Werenftidos. 

8 Cnnera. 

8. Lidyina. Van deze yerzameling bestaan de yolgende nitgayen: 
o. Vóór alle adressen. 
b. Met adres yan P. Soutman, als boyen. 
e, Mefc 2de adres yan F. de Wit te Amsterdam. 
d. Met adres yan Ooyens en Mortier te Amsterdam. 
#. Met boekdmktitel : Les yrais portraite des premiers Eyeques des 
Pais-Bas ft autres personnages iUustres, en adres yan P. y. d. Aa 
te Leiden. 
Verg. J. WuBsin, ComeL Vissoher, No. 114—138 en blz. 280. 

Er bestaan nog yerschillende andere dergeiyke yerzamelingen yan 
Nederlandsche Eyangelieyerkondigers en Heiligen, welke bet niet noodig 
is verder te beschr^yen, daar zg eyenmin als de fraaie suite yan Ck>m* 
Viaacher als echte portretten kunnen worden beschouwd. VoUedig- 
heidshalye yermeld ik nog: 

Sanotomm GaUiae Belg. totiusque Germaniae inferioris ima- 

gines et elogia. Anty. 1606. 42 portr. fol. — Hetz. werk, yerm. uitg. 
door J. GaUe. Anty. 1663. 55 pi. fol. 

G h o q u e t, Sancti Belgii ord. Praedicatorum. Douai 1618. 8o. 

B i n e t^ Abrégó des yies des principaux fondateurs des religions de 
réglise representés dans Ie choeur de l'abbaje de 8t Lambert de Liesse 
en Haynault. Any. 1684. 4o. 

Afbeeldingen yan de Bisschoppen of Patronen yjm Holland in XX 
platen. Amsterdam, Ooyens en Mortier z. J. fol. (Denkelijk de suite door 
O. Viasoher.) — Zie ook de suite door C. en F. Bloemaert in No. 162 en 164. / 15lr 161 Hazart (Com.) — Kerckelycke historie van de gheheele wereldl, 
naemelyck vande yoor-gaende ende teghenwoordighe eevwe... 
Met 40 platen ven^iert. Beschreven door... Gom. Hazart... TAnt- 
werpen, by Mich. Cnobbaert 1667 — 71. 4 dln. fo. 

L Boekdmktitel; Toorafgegaan door een pUatdruktitel, naar Abr. & 
Diêpenbeke door LommeUtt; Toorwerk 12 ongen. blz.; Tekst gen. 1 — 184; 
Begiater 35 ongen. blz.; laatste blz. wit. — Bevat afbeeldingen van 
wilde volkstammen en het portret van Fr. Xaverins. 

II. Boekdmktitel, voorafgegaan door een plaatdroktitel naar I. Z>. Lof 
door Lommèlin; Voorwerk 16 ongen. blz.; Tekst gen. 1 — 106; Register 
26 ongen. blz. — Bevat afbeeldingen der missionarissen en martelaren 
in Abyssinië enz. benevens portretten van keizers van DnitscUand en 
koningen van Frankrijk. 

nL Boekdmktitel, voorafgegaan door een plaatdroktitel naar In, van 
Egemont door A, Lommèlin; Voorwerk 10 ongen. blz.; Tekst gen. 1 — 155; 
Begister 19 ongen. blz. — Bevat portretten van Evangelieverkondigers 
en martelaren in de Nederlanden en Engeland, en van eenige Bpaansche 
krijgsoversten aldaar. 

IV. Boekdmktitel, voorafgegaan door een plaatdroktitel door A. Lom' 
tnelin; Voorwerk 12 ongen. blz.; Tekst gen. 1 — il2; Begister en privilegie 
24 ongen. blz. — Bevat afbeeldingen van Bom. keizers^ Joden en Per- 
zische vorsten enz. 

De volgende portretten verdienen vermelding ; het zgn alle borstb. op 
nagenoeg 1/4 der levensgrootte, znd. randw. (uitgezonderd dat van M. 
Simeomo), met 1 of meer reg. HoU. kap. onderscbr. Door A, Lommèlin. foL Filips n V. Spanje. m 16 

Granvelle, Kard., III 24 

Jan van Oostenrtfk. UI 132 

Karel V, Keizer, n 196 

Kargaretha v. Parma. III 18 

Miisins, Gom., III 109 

Oosterw^ck, Joann., m 107 Parma, Alez. Farnese v., m 158 

Picos, Nic., m 105 
Simeomo, Mac, Naar H, 
Queüinuê door B. Col- 
lin. 1669. mopdr. 

Vechelios, Leon., III 108 

Willebrordas, H., m 1 162 [Heussen (H. F. van)], Historia episcopatuum Foederati Belgii ; 
utpote Metropolitani Ultrsgectini nee non suffraganeorum Harle- 
mensis, Daventriensis, Leovard. Groning. et Middelburg, etc Ex 
ecclesiarum monumentis. . . eruta . . . per H. F. V. H[eiissen]. Gum 
fig. aen. 6pts. (2 vol.) Lugduni in Batayis, typis G. Vermey 1719. fol. 

Do 6 stokken hebben éen boekdmktitel, doch versohiUende paginee- 
ring (zie onder), elk met afz. register. Het werk bevat de hierna te 
noemen portretten; gedeeltelijk afbeeldingen van Evangelieverkondigers, 
staande, ten voeten uit, naar A. Bloemaert door en met adres van 
Com, Bloemaert of Fred. Bloemaert, met 1 reg. oors. Lat. boven- en 
4rog. onderschr. gen. 1 — 12 onbedrukt. Oedeeltelgk portretten der latere 
kerkvorsten, borstt). of kniestok, naar en door versohiUende graveurs, be- 
dmkt en onbedrakt, gr. en kl. fol. Al deze portretten ztjn opnieuw gebruikt 
in 2 latere uitgaven van hetzelfde werk, met denzeifden boekdmktitel voor 155 

dl. 1 en 2: Antyerpiae, apud J. B. Verduuen 1788, en: Antv., ap. J. B. 
Yerdiusen et ültri^eoti, apad H. et J. Besaeling. 1765. 2 yol. foL 

Deel I bevat bovendien een plaatdroktitel naar en door F, BMswpck, 
voorwerk en tekst gen. 1 — 614 en register als in de voorg. uitgaaf, als- 
mede een Additio ad Ultrajectnm, 6 hlz. 

Dl. Il bevat pars 2 tot 6, gen. pag. 1—167; 1—201; 1—128; 1—79 en 
1—84, elk met aÜEond. register alsvoren. De portretten in de 8 uitgaven 
worden genoemd naar de volgorde in het boek. Pars I. 
8. Willibrordns. 
8. Bonifacius. 

8. Gregorius. ^ Naar A, Bloemaert door C. o(F, Bloemaert, 
8. Fredericus. 
8. Badbodtts. 

Waehtelaer, Joh., Naar J. de WiU door F. Bloemaert, 
Brienen, Abr. v., Naar Q, Wyckerêloot door Van Dffck. 
Catz, Jac. van. Naar Koets door P. van Gunst, 
Adriaan TI. Naar J. Sehoorel door F, B, 
Dezelfde. Door J, Houbraken naar «7. Wandelaar, 

S. Svitbertus. i ^^^ ^ Bloemaert door F. Bloemaert, 

8. Werenfndus. \ 

Purmerent, Pt., Naar L, de Jonge door B, A Pertyn, 

Hoogwerf, Bern., Door Th, Mattham, 

Purmerent^ Svitb., Naar E, v. Vliet door B, d Pertyn, 

Boos, Jo., Naar A, v, d, Wetif door P. van Gunst. 

Pars n. 
Nova-terranus, Nio., J „ , 
Mierio.Qdfr.4. i Znd. nm. T. gr.T. 

8. Sngelmundus. i 

8. Adelbertus. | Naar A. Bloemaert door F. Bloemaert, 

8. Odulphus. 1 

Marine, Leon., Naar N, Mopaert door Th, Maiham. 

Gracht» 8teph., Naar /. SpOberge door Th, Matham, 

Pars m. 
8. Lebuinns. 
8. Marcellinus. 

Thomas k Eempis. Opera T. Kensinck. F. B, se. 
Pars lY tot VI bevatten alleen kaarten en plattegronden, geen portr. 

163 [Heussen (H. F. van),] Oudheden en gestichten van Nederland, 
üyl het Latyn vertaald en met aantekeningen opgehelderd door 
H. V[an] RLyn]. Met kop. plaaten. Antwerpen, Ghr. Vermey 
1715—16 en Leiden, S. Luehtraans en D. Haak 1725. 18 din. 8o. 

Deze verzameling bestaat nit de volgende, ieder met afzond, titel 
verschenen werken: (Dl. 1 — 3.) Batavia 8acra of kerkel. historie 
van Batavia, behelz. de levens . . . der Utregtsche Bisschoppen en van 
de PanaeeL Yikarissan in de Vereen. Nederl. 1716—16; (DL 4—6.) His- 
torie ofte beschrijving van 't ütreohtsche Bisdom. 1719; (DL 7.) Oud- Ie, 2e, 8e 


uitgaaf. 


blz. 


blz. 


8 


8 


4 


4 


5 


5 


7 


7 


10 


10 


47 


47 


90 


90 


91 


— 


120 


— 


— 


120 


247 


247 


282 


282 


806 


806 


867 


— 


406 


406 


406 


406 


15 


16 


25 


26 


59 


25 


76 


75 


61 


62 


97 


97 


105 


105 


25 


26 


64 


64 


124 


.^ 156 

heden en gestiohten tui Bhynland en TOorn. yan de stad Leiden. 1719; 
(DL 8.) Ondh. en geet. yan het reohto Zuid Holland en Tan Bofaieland. 
1719; (Dl. 9.) Oadh. en geet. yan Delft en Delfland, mitag. yan 's Ghra- 
yenhage. 172(^ (Dl. 10, 11.) Oadh. en gest. yan Eennemerland, Amstol- 
land, Noordholland en Westvriesland. 1721; (Dl. 12, 13.) Ondh. en gest. 
yan Zeeland. 1722; (Dl. 14, 16.) Ondh. en gest yan Vriesland. 1728; 
(Dl. 16.) Ondh. en gest. yan Groningen en Qroningerland, mitsg. yan 
het land yan Drent. 1724; (Dl. 17, 18.) Ondh. en gest yan het Bisdom 
yan Deventer. 1725. 

Hiervan bevatten alleen de volgende doelen de hierna te noemen por- 
tretten, alle versohillend van nitvoering. 

(Dl. 1.) S. Wilfridns, blz. 17; 8. Walframons, blz. 40; Gangnlphns eqnee 
patr. HarL, blz. 47; 8. Egbert, blz. 53; S. Willibrordne, blz. 70; 8. Soit- 
bertoB, blz. 109; S. Adelbertns, blz. 119; 8. Engelmnndns^ blz. 165; 8. 
Werenfridos, blz. 159; 8. Bonifacins, blz. 207; 8. Willibaldns, blz. 422; 
8. Wnnibaldns, blz. 430; 8. Gregorins, blz. 451; 8. Frederions, blz. 600; 
8. Odnlphns, blz. 534; 8. Badbodus, blz. 604. — Waarsohynlgk af- 
komstig uit een Lat kl. 8o. Heiligenboek. 

Deze zijn alle staande figuren, ten voeten uit, met 2 of meer reg. 
Lat. ondersohr., z^nde verkleinde kopieën van de grootere serie der 
Evangelieverkondigers . door C. Viêseher. Znd. nm. y. grav. 8o. Bedrokt 
met Holl. tekst 

(Dl. 2.) G. Egmondanns, blz. 605. 

(DL 8.) F. 8ohenck k 8toatonbarg, blz. 1; 8asb. Vosmeer, blz. 165; 
PhiL Bovenins, blz. 288; Jae. de la Torre, blz. 884; Zach. De Mez, blz. 
867; Bald. Oatz (= Eato), blz. 398; Joh. van Neercazsel, blz. 405; Pt. Codde, 
blz. 456; Ger. Potkamp gem. i^. Bleiê-W^k (feoit?), blz. 607. 

Deze portretten zQn kniest, zittende, in ovaal met 4 of meer reg. onrs. Lat* 
onderschr. Znd. nm. v. grav. 4o. De eerste 4 zfjn in sommige ezx. gen. 1, 2, 
8 en 6, klein foL; z^ behooren dos oorspronkel^'k in een folio boek; de 
2 laatote zQn ieto kleiner. Zg komen ook afzonderlek en onbedr. voor. 

(Dl. 4.) Adr. ab Oirsohot Door en met adres van C, Bloemaert 1626, 
blz. 827. 

PL 10.) Gdf. k Mierlo, (zie de portretten in dL 8) kl. foL, bis. 128. 

(Dl. 17). H. F. van Henssen, te halver IQ ve, in ov. met Lat randschr. 
en 6 reg. Lat. onderschr. Znd. nm. y. grav. gr. fol. 

164 Heusseii (H. F. van) — Kerkelijke historie en outheden der zeven 
Vereenlgde Provinciën begreepen in deze byzondere verhandelingen; 
Batavia Sacra, of Eerkelüke historie en outheden van Batavia... 
Historie van H Utrechtsche Bisdom, . . . outheden en gestichten 
van . . . Zuid-Holland en van Schieland . . . van Kennemerland, 
Amstelland, NoorthoUand en Westvriesland,... Van Zeeland... 
van Vriesland. . . van Groningen, alsmede van het land van Drent. . . 
van Deventer, Kampen, Zwol... Doesburg, Haltem enz. Alles in 
'tLatfln beschreven door. . . H. F. V. H[eussen] en in 't Nederd. 
overgezet en met aantek. opgeheldert door H. V. R[hyn]. Hierby 
komt een korte verhandeling van het geld... door Fr. van 
Mieris. 6 dln. Met pi. Leiden, D. Haak, S. Luchtmans en J. A. 
Langerak 1726. fol. 157 

In deae TertaUng Tan de Toorgaande Lat. 8T0-nitgaaf, worden deselfde 
gr. fol. portretten aangetroffen, die gebmikt zgn in het Lat. werk van 
denz. schrlfTer: Hiatoria epiacopataom Foederati Belgii etc. Lngd. 
Bat 1719 en AntT. 1788 en 1756. fol. (zie No. 162) terwtjl de kl. fol. portretten 
der Utrechtache biesohoppen gebezigd z|Jn in de Terzameling van: 
Oudheden en gestichten van Nederland, 18 dln. in 8o. te Antw. en 
Leiden van 1716*25 uitgegeven (No. 163). De portretten in groot folio 
formaat z^jn onbedrukt, de andere met HolL tekst op de keerz^. 

Dl. L blz. 

Hugo van Heuasen. Znd. nm. v. grav. gr. fol. 1 

8. EngelmvndvB. Naar A, Bïoemaert door F, BloemaerL 18 

8. WUlibrordvs. Naar A» Bïoemaert door C Bïoemaert. 18 

8. 8vitbertvB. | i 35 

S. AdelbertvB. | Naar A. Bïoemaert door F. Bïoemaert. \ 28 

8. Werenfridvs. ' ' 88 

8. Bonifaoius. Naar A. Bïoemaert door C Bïoemaert. 48 

8. GregoriuB. \ j 118 

8. Marcellinva. i i 122 

8. Sebvinvs. f jj^^. ^ sioemaert door F. Bïoemaert. \ JJ* 

8. Fredericua. i i 180 

8. OdvlphvB. \ f 140 

& BadbodvB. ) v 168 

Egmond, Oreg.van, . / 889 

8chenk, Fred., 1 I 868 

Yosmeer, 8aBb., I l 891 

Bovenina, Phil., i 1 412 

Torre, Jao. de la, > Znd. nm. v. grav. < 487 

Mez, Zach. de, i 1 447 

Catz., Bald., 1 | 468 

Neercaasel, Joh. van, 1 f 468 

Oodde, Pt., ' V 470 

Potcamp, Ger. gem. F. Bleie-Wylc, 482 

DL n. 

Booe, Joh., Naar A, v. d. Werff door P. van Gnnet. 74 

Wachtelaer, Joh., Naar loann. a Wiie door F. BloemfaertJ, 82 

Brienen, Abr. k, Naar Geo. Woeker eloot door Van Dffek. 88 

Gatz, Jo. van, Naar Koets door P. van Gunst, 84 

Adriaan TI. Naar I. Sehoorel door F. B. 126 

Purmerent, Pt, Naar L. de Jonge door R. è Persifn. 488 

DL m. 

Hoogewerf, Bern., Door Th. Matham. 689 

DL IV. 

Nova-terranuB, Nie., Znd. nm. v. grav, 25 

Mierlo, Gdfr. i, Znd. nm. v. grav. 89 

Gracht, 8teph., Naar I. SpiJberge door Th. Maiham. 190 

Mariua, Leon., Naar N. Moyaert door Th, Matham. 109 

165 Gestel (Com. van), Historia sacra et profana archiepiscopatus 
Mechliniensis, sive descriptie archi-dioecesis iUius. Gumfig. Hagae 
Comitum, ap. Ghr. van Lom 1725. 2 torn. fol. 158 I. Boekdrnktitel; Dedicatto 4 bl2.; Praefatio 2 blz.; uitslaande kaart 
▼. h. aartsbisd. Mechelen; Tekst, gen. 1—389. 

n. Boekdroktitel; Tekst, gen. 1^318; Index abbatiamm etc. 4 blz.; 
Index topograph. 6 bbs.; Errata 2 blz. 

Berat 9 ongen. portretten Tan bisschoppen, alle borstb., in ov., waar- 
onder bun wapen en S of meer reg. Lat. curs. onderscfar. op een Toet- 
stuk, znd. eenigen nm. y. gravenr of teekenaar. fol.; alsmede het portret 
Tan den schrtJTer, naar J, B, Jouffroy door A, Opdêbeek, foL Ze komen 
Toor in de NederL en Lat. nitgaven yan J. Le Boy, Kerkelgk tooneel 
Tan Braband. 

GranTelle, Ant. Peren, de, I 49 

Hanohinns, Joh., I 51 

HoTins, Math., I 54 

Precipiano, Hmb. Chiil. i, I 64 

Wachtendonok, Joh. i, I 61 Alsace, Thom. Phil. d', de 
Bonssn, 


I 65 


Berghes, Alph. Tan, 


I 62 


Boonen, Jao., 


I 56 


Creosen, Andr., 


I 59 


Gestel, dom. Tan, tegenOTor 
den titel in deel 


I 166 a. [Le Roy (J.)] — Groot kerkelijk tooneel des Hertogdoms van 
Brabant, behelzende eene. . . beschrijving van den oorsprong en 
oudheden van alle... kerken, abdyen enz. in *t aartsbisdom 
Mechelen, in de bisdommen Antwerpen en *s Hertogenbosch en 
in Waalsch Brabant Nevens een kort begryp van 't leven der 
bisschoppen, met hunne afbeeldzels en grafsteden. [Door Jac. Le 
Roy]. 's Gravenhage, by Chr. van Lom 1727. gr. fol. 

Eerste nitgaTe. — Boekdmktitel; Aan den lezer 1 blz.; Bericht aan 
den boekbinder om de figuren te plaatsen 1 bis.; 8 wapenplaten en uit- 
slaande kaart Tan het aartsbisd. Mechelen; Tekst, gen. 1^215; laatste 
blz. wit. 

Dezelfde portretten worden geTonden in de Fr. Tertaling: 

b. [Le Roy (Jac.)] — Grand théütre sacré du duché de Brabant, 
contenant la description des églises, abbayes, couvents etc. [par 
Jac. le Roy]. Enrichi d*un très-grand nombre de figures. 4 torn. 
(4 pts.) La Haye, chez Gerard Block 1734. fol. 

I, 1: Boekdruktitel; Preface, 2 ongen. blz.; Tekst, gen. 1—176; I, S: 
Boekdmktitel; Tekst gen. 177-894 en 1-40. 

n, 1 : Boekdruktitel ; Tekst, gen. 1—312 ; II, 2 : Boekdmktitel ; Tekst, 
gen. 1—134 ; Table des inscriptions et épitaphes, 14 ongen. blz. 

Beide uitgaven boTatten 26 portretten, waarran de Igst gcTonden 
wordt achter de Toorrede in dl. L Alle portr. zgn ongen. borstb., in 
OT., waaronder hun wapen en 8 of meer reg. Lat. ondersohr. op een 
Toetstuk. Znd eenigen nm. t. grsTeur of teekenaar en onbedr. fol. Alsace, Thom. Phil. Kard. d', * 
Bergaigne, Jos. Tan, 
Berghes, Willem de, 
Berghes, Alph. de, * 1727. 


1784. 


blz. 


blz. 


29 


I 88 


172 


ni 24 


ISO 


n* 16 


27 


I 80 159 1727. 


1734. 


blz. 


bis. 


186 


n' 25 


24 


I 23 


134 


n' 22 


187 


IT> 26 


168 


ni 17 


135 


n> 24 


19 


I 17 


22 


I 19 


28 


I 21 


96 


I 26 


182 


n* 19 


169 


m 18 


167 


n« 15 


181 


n* 16 


188 


n' 21 


171 


m 21 


28 


I' 81 


138 


n* 97 


129 


n 18 


26 


I 28 


170 


n* 19 


128 


n> 11 Bevghem, J. Ferd. T«n, 
Boonen, Jao., * 
Capello, Marins Ambr., 
Gools, Begin., 
CrabbeelB, Clem., 
Eede, Aub. van der, 
Granvelle, Ant. Peren, de, * 
Haachinofi, Joh., * 
HoTine, Math., * 
Erenssen, Andr., * 
ICaldenu, Jan, 
Maaios, GQsbr., * 
Meizine, Laar., 
Miraene, Jao, 
Nemine, Csp., 
OphoYins, Kioh., 
Precipiano, Hnyb. Will. i, 
Sieratorff, P. Jos. Franken v., 
Torrentine, Ley., 
Wachtendonk, Jan yan, * 
Zoesins, Niol.» 
Zonnins, Franc, 

De portretten, met een * achter den naam get, zfjn reeds gebniikt 
in het werk ran Com. v. Oestel, Historia sacra etc« H. C. 1725. fol. 

167 o. [Sichem (C. van)] — Historische beschrüvinge ende afbeel- 
diDge der voorneemste hooft ketteren, so van de Gatholijcke, 
ende Christel^cke Eerckey ghel^ck als swerraers ende dwael- 
geesten verbannen.... sjn, enz. Desgelycken in druck also noyt 
(maer nu nieuw) wt ghegaen syn. ghemeerdt ende verbetert door 
C V. S[ichem] Afmstelod.] Amstelredam by Chr. van Sichem. . . . 
1608. fol. 

Boekdmktitel in hontsneêrandwerk, benevens 17 portretten, alle 
ongen., te halver l^jve, met Ireg. kapit. HoU. bovenschr. in boekdr. 
Onder iedere plaat een Holl. boekdroktekat, gedrukt met goth. letter 
alles door hontaneérandwerk omgeven. Naar, door en met adres van 
C t». Sichem, van achteren onbedmkt. Enkele met Ireg. Hoogd. onder- 
schrift in de plaat, welke waarschynlijk reeds gebmikt z^n in de vroe- 
gere Dnitsohe uitgaaf „zn Amsterdam, bey Comelis Niclanss . . . 1608." 
fol. Zie Nagler, Künstler-lexieon. — De heer J. A. N^jland te Utrecht bezit 
8 dezer portretten met Hoogd. bovenschr. en onderschr. in goth. letter, 
die op eene nog onbekende nitgaaf wijzen. 

b. [Sichem (C. van)] — Iconica et historica descriptio prae- 
cipuorum haeresiarcharum, qui ab ecclesia Gatholica et Christiana, 
ut sectarii ac phanatici excommunicati rejectique sunt, in qua 160 eorum dogmata non minus quam ?itae initium et finis breriter 
perstringuntur. Arnhemii, ap. J. Janssonium 1609. fol. 

Plsatdraktiiel en 17 fraaie portretten, gegraveerd door C, r. Siéhem, 
(Oat Bosenthal XXXIX (1885) Mk. 100). WelUcht de 8de dmk, met 
Lat. titel, van de voorg. portret-suite. 

c, Sichem (C. van) — Het tooneel der hooft-ketteren. Bestaende 
in yerscheyde afbeeldsels van yalsche propheeten, naekt-loopers, 
geestdrijvers, sectarissen en duyvels-konstenaren. Bijeen vergadert 
ende in 't coper gesneden door G. van Sichem. Te Middelburg, 
bij W. Goeree.... 1666. fol. 

Deze uitgaaf is vermeld in den verkoopcatalogos dor bibliotheek van 
C. Eramm (Utr. 1876) No. 3205, doch heb ik het daar verkochte exemplaar 
niet meer kunnen opsporen. 

d. Sichem (C. van) — Het tooneel der hooflketteren, bestaande 
in verscheyde afbeeltsels van valsche propheten, naackt-Ioopers, 
geestdrtjvers enz. B^eenvergadert, en in 't koper gesneden door 
G. V. Sichem. Middelb. W. Goeree 1677. fol. 

Boekdmktitel, Register 1 bis. en 21 portr. ; aUe ongen. en niet bedr. 
van achteren, zonder tekst en randwerk, doch met 1 reg. kap. HolL of 
Lat. onderschr., uitgenomen No. (4) en (14) met 2reg. en (8), (19) en (30) 
met inschrift tonder eenig ondersohr. Kaar, door en met adres van 
C 9. StchttH» 

Hierna volgMe I^jst der 21 portretten, voorkomende in de drie HoU. uit- 
gaven, waarvan slechts de met een f geteekende nader in de alphab. 
afdeeling zullen beschreven worden. Arrius (2) • 

f Beuckels (J.) van Leiden. (18) * 

t Broer Oomelis (21) 
Faust (Joan) en Uephistoph. (19) 
Hetzer, Lodew., (14) * 
Hofman, Kelchior, (18) * 
Hubmor, Balthas., (17) * 
Hut (Huss), Joannes, (11) * 

t Joris, David, (8) • 
Knipperdollinck^ Bemh., (12) * 
Mohamed (1) * f Mathijs, Joh.| V. Haarlem. (5) 
f Venno Bimons. 

Münzer, Thom., (16) * 
t Nidaes, Hendr., (6) • 

Pastor, Adam, (9) * 

Binck, Melchior, (10) • 
f Schoemaker, Hrm., van 't 

Zant (4) • 

Servetus, Mich., (15) 
t Bntjder, Dirk, (8) 

Wagner, Ohrist, en Auerhaan (20) Van deze 21 portretten zgn Ko. 1—6 en 8 — 18 (in de voorg. lyst met 
een * achter den naam gemerkt) verkleind nagevolgd in: Grouwelen 
der voomaemste hooft-ketteren enz. Leyden 1623. kL 8o. 

168 a. [Boenerus (J.)] Verae ad vivvm effigies BB. martyrvm Gor- 
comiensivm, qui Brielae HoUandiae oppido, pro fide Gatholica 
fortiter obiêre mortem MDLXXII.... Sylvae— Dvcis typis Ant 
Schefferi.... 1623. ïl 8o. 

Boekdruktitel met gegrav. titelvignet ; Voorwerk 14 ongen. blz. ; L^st 161 der nuurtoUtn en Brsvie pMnonie mertjr. reeenmiB, gen. 1—75 ; De 
floerlo mireovlow) ad UMci, eepalolinim, 6 ongen. bU.; een Kemento 
mori (freneohe hoataneeflgnnr). 

h. [Boenems (J.)] — Verae ad viTTin effigies BB. martynrm 
GorcomensiTm [etc als Toren]. SyWae — dvcis, typis Ant Schefléri 
.... 1693. U. 8o. 

2e zeer vermeerderde Let dmk, met de volgende TersohiUen : de 
Boekdmktitel met Tignet wordt gevolgd door een gegrav. wapen, met 
•prenk: Per vutrüs in honorla; Voorwerk 17 ongen. en 1 bUnoo bis.; 
Nomina martyrom en Pasaionia recenave, gen. 1 — 75; De floovlo miraev? 
lo80 ad martyrom aepnlohmm, 4 ongen. blz.; laatste bic wit De por« 
tretten van H. Werdanvs en N. J. Heziva, beboorende op bla. 22 en 80, 
aQn verwisseld, evenals die van Ant Homariensis en Willeb. Danns op 
bla. 86 en 44 en de af b. van God. Dnnaena met die van bet wonder- 
boompje, op bis. 68. — Hierop volgt: 

Appendix continens martyria qnorondam aliomm ex ordine ff. 
Kinorvm . . . i GtoasQs in Belgio onideliter occisomm. Ovm adinnotis 
efllgiebns . . . [and. Jr. en pi.] kL 8o. 

Boekdmktitel bedmkt met Approbatie; Tekst, gen. 8—62, terwtjl de 
plaats voor de in te voegen portretjes tnsscben den tekst is ledig 
gelaten. — Hierna komt betaelfde aobterwerk als voren: Sxereitivm 
pietatis, gen. 1 — 18; voorl. bis. aprenk nit Saplen. UI en het Memento mori. 

e. [Boener (J.)] — Waerachtighe ende levende figvren van de 
H. Martelaera van Gorcvm. Met een cort verhael van hen leven 
en[de] sterven.... 'Shertogenbossche, by A. Seheffer 1623. kl. 8o. 

Boékdroktitel, met titelvignet;) Voorwerk, 14 ongen. bis.; Namen der mar- 
telaars en Gort verhael van 't martyrie, gen. 8 — 67; Aehterwerk, 8 ong. bis. 

De in dese gemkmdige nitgaven voorkomende 12o portretfes stfn tns« 
sehen den tekst gedmkt; alle sffn borstb. met 1 reg. kap. I<at bovenschr. 
en 4reg. Lat vers als onderschr., gen. 1 — 15 benevens een 16de plaalje 
van de wonderbloem, op het graf der martelaren gegroeid. De plaatjes 
stjn znd. nm. v. grav., onbedr. in de Ie Lat nitgaaf en met Lat of 
Holl. tekat bedmkt in de 2e Lat of HoU. nitgave. Z)j sQn, sonder aoht 
te geven op de nnmmering der plaatjes, in aUe 8 nitgaven ingevoegd 
en worden niet verder beachreven. 

L.* L.« 


H. 
blz.bls.blz. 


14 AacannSyPt, 


48 48 


58 


9 Danns, Willeh., 


86 44 


46 


4 DvnaevB, Gdfir., 


68 (68) 


80 


7 Emdenns, Theod., 


26 26 


86 


8 He8ins,mo.Joann., 


80 22 


40 


12 Homarienais, Ant, 


44 86 


54 


10 Mervellanns, Odfr. 


,40 40 


50 


8 Osterwio, Joan., 


72 72 


84 L.« L.' H. 

bls.bls.bls. 
12 12 22 
62 62 74 
46 46 56 5 Pions, Kio., 
2 Poppelins, Nic, 

18 Bodins, Fr., 

1 Veohelins, Leon., 52 52 62 

11 Werdanns, Ant, 42 42 52 

6 — Hier., 
15 Wioanns; 22 80') 82 
50 50 60 ') Onbednikt. 11 162 

169 a. Icones yirorum nostra patrumquememoriaillustrium, quorum 
opera cum literarum studia turn vera religio fuit restaurata, ab 
Henr. Hondio sculptae, aeneisque typis excusae s. 1. 1599. 4o. 

Plaatdmktitely 84 portretten en de plaat der zonBverdiiiBtering. Er 
bestAui exemplaren met de portretten róor aUe letter. Yolgene Bnmet» 
Supplément, kol. 665, la dit de eerste dmk der portretten, later met 
tekst in het hierna te noemen werk yan Verheiden gebezigd. Welke 
hierin roorkomen, wordt erenwel niet Termeld. 

b. Verheyden (Jac.) •— Praestantium aliquot theologorum, qui 
Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies : quibus addita 
elogia, librorumq : catalogi oper^ Jac Verheiden. Hagae-Gomitis 
1602 Gum priuilegio. 4o. 

Plaatdmktitel door B, Hondius; Portret van Berengarins (te halver 
lyve) bedmkt met en gevolgd door zyn leven 8 blz.; voorta 220 blz. 
tekst gen. 1—220, waartosschen de portretten gevoegd B^n; achter biz. 
220 een gegraveerde plaat, voorst, eene zonsverduistering. 

Hierin bevinden zich 84 portretten uit de vorige uitgaaf, alsmede 
16 nieuwe^ alle borstb., zonder randw., met 1 reg. naamsonderschr. en 
4reg. cnrs. Lat. vers. Met het monogram: H, H[andiHê] te{ciï\ of BAB, 
sommige met adres van H. Hondlas. 4o. Bedmkt met Lat. teksk 

Dezelfde portretten komen zonder tekst of met HoU. tekst op de 
keerztj voor in: 

c. Verheiden (Jac.) — Afbeeldingen yan sommighe in Godts 
Woort ervarene mannen, die bestreden hebben den Roomschen 
Antichrist. Waer by ghevoecht zijn de lof-sprevcken. . . .' Eerst in 
H Latijn uytghegeven door Jac Verheiden, ende nu in Neer- 
Duitsdi overgheset door P. d[e] K[empenare]. In 's Graven-Haghei 
by B. Gom. Nieulandt 1603. gr. 4o. 

Dezelfde plaatdmktitel als voren, met vervanging van het vroeger 
gegraveerde middenschild door een opschrift in boekdr.; Toor-reden 
11 blz.; „Aen den godtvr. aenschouwer", „goetwillichen lezer'^ en „op- 
rechten aen-mercker", ieder 2 blz.; Sonnet 1 blz.; Portret v. Berengarins; 
H Tekst^ gen. 1 — 147; Erraten 1 blz.; Merk en adres des drukkers laatste blz. 

Dezelfde uitgaaf komt ook voor met opgeplakt titttl-adres: Tot Am- 
hem bU lan lanssen 1604, dooh zonder de minste wijziging van tekst 
of platen. 

170 Verheideniu8 (Jac), .... Imagines et elogia praestantivm 
aliqyot theologorvm cvm catalogis librorvm ab iisdem editorvm 
opera Frid. Roth-Scholtzii .... 2da edit., Hagae-Comitvm ao. 
1725. fol. 

Boekdmktitel; Opdracht, Voorrede en biografie van Berengarins met 
portret, samen 10 ongen. blz.; Tekst gen. 1 — 168; Index 1 ongen. bis. 

Bevat dezelfde portretten, verkleinde kopieën, znd. nm. v. grav. of 
adres^ met het vers in boekdruk onder de plaat. Bedrukt met Lat tekst 163 1603 1608 1726 
1602 1608 1725 
blz.blz. blz. 
blz. blz. blz. 


Aretina, Benedictna, 


18é 121 184 


Jonins, Franc, 


215 140 157 


BaImob, Joh., 


146 97 107 


Eemnitz, Mrt, 


174 114 127 


BerengAritu. 


m 1 m 


Lasco, Joh. i. 


87 60 66 


Ben, Theod., 


208 136 162 


Larater, Lud., 


204 184 149 


Blanrer, Ambroa., 


67 48 62 


Lathor, Mrt, 


22 19 18 


BooeroSy Mrt., 


73 62 66 


Marloratna, Ang., 


122 81 98 


Bngenhagen, Joann., 


84 27 27 


Mamix, Fü., 


140 98 108 


Bollinger, Hnr., 


188 124 187 


Martyn, Ft, 


165 108 121 


OalrlJn, Joann., 


110 72 80 


Melanohton, FU., A. 
Onox, Joann., 


91 62 69 


D[arer] invettiar. 


28 — 28 


Oranmer, Thom., 


88 68 66 


Mnnater, Seb., 


68 46 41 


Oraoiger, Cap., 


40 81 82 


Moaoalna, Wlfg., 


99 67 74 


Danaeua, Lmb., 


178 117 130 


OecolampadiTi8,Joann., 65 41 48 


DUzill8y JOAIUL, 


70 60 64 


OloYianna, Gap., 


161 106 118 


Eraamoa, Deaid., 


17 16 14 


Praag, Hier. van, 


10 10 9 


Faber^ Je, 


108 60 77 


Sarcerina, Eraam., 


46 35 86 


Fagioa, PanL, 


79 66 60 


Savonarola, Hier., 


13 12 11 


Farell, CKiil., 


107 77 86 


Bimler, Joa., 


195 128 142 


0«orge,TontT.AnliaXt. 48 88 84 


Sleidaona, Joh., 


180 87 96 


Orynaens, Sim., 


60 44 47 


StephaoTU, Bob., 


126 84 93 


OnaltheniaLWaliher] 


) 


Storm, Joh., 


185 90 99 


Bod., 


200 181 146 


yergeriaB,Pt.Panl., 


151 100 110 


Hnsa, Jo., 


5 8 6 


Viretua, Pt, 


118 79 88 


Hyperiua, Andr. Ger., 


94 64 71 


Wideff, Joann., 


1 * .1 


Dlyriona^kattLFlaoc., 


156 103 114 


Zanchioa, Hier., 


170 111 124 


Jonas, Jnatofl, 


87 29 29 


Zwingli, ülr.. 


60 88 39 171 Hiroir (Le) des portraits des premiers reformateurs des eglises 
protestantes. A Leide, chez P. van der Aa s. a. foL 

Beyat 68 portretten, waarran 48 middelmatige kopieën Tan de afbeel- 
dingen in: Verheiden, Imaginea iheol. eto. H. C. 1602 en 1608. De por- 
tretten Tan George t. Anhalt, Bob. Eatienne, Je. Faber, Dea, Eraamoa, 
Franc. Jonina, FU. Hamix en Joann. Sleidanna z^jn hier weggelaten, 
terwQl er 25 andere van godgeleerden zgn bggeToegd, onder wie eTenwel 
geen Nederlandera worden aangetroffen. Zie Torder: Bibl. Belgic* Y 6. 172 a. Grouwelen der voomaemster Hoofl-ketteren, die haer in dese 
laeste tyden soo in Duytsland, als oock in dese Nederlanden 
opgheworpen hebben, haer leven, leere, begin ende eynde, alles 
met grooter neersticheyt opghesocht ende nae de waerheyt in 
druck uytgegeven, tot warschouwinge voor ^e christenen. Mits- 
gaders haere af-beeldingen na Hieven,.... Tot Lieyden, bij H. L. 
van Haestens. . . . 1607. 12o. 

Boekdmktitel en 56 ongen. bil., waartoaaehen 8 fraaie portretjes Tan 
Wederdoopera en Seotariaaen, alle boratb., in ot. md. TiexlL randw., 
met naamaomachriften binnen het OTaal. F^ne kopergraTure snd. nm. 
T. grav. [waaraohijnlük door C. «. 8ick$m^ aan wien ook de later btjge- 164 

Toegde worden toegesebreTen]. Yan achteren bedr. met HolL tekst. Zie: 
Yogt, OataL libr. rar. p. 327; Clément, Bibliothèque onriense. Tom. IX, 
p. 841 n. 

5. Speculum Anabaptistici furoris yiuis, quorundam enthusiasta- 
rum, qui supra reliquos insigni temeritate ac depudenda audacia 
eminere visi sunt, iconibus varietatum et historibus descriptionibus 
illustratum. Lugduni Bat., ex typ. Henr. ab. Haestens s. a. kl. 8o. 

Boekdmktitel en 70 ongen. blz. Hierin dezelfde portreijea als in o, 
yermeerderd met 9 nieuwe (waarby 7 DnitacherB), grover gegrayeerd 
dan de andere, en borstb. in ot. met Lat. randschr. en yierk. randw. 
Alle met 2reg. Lat yersjes onder de plaat in boekdr. en bedmkt met 
Lal teket. — Onder het portret ran Thom. MÜnzer leeet men het 
fontieve distichon: 

Hei mihi qnot saoras iterans Baptismatis nndas 
Mnntzems Stygiis millla finzit aqnis. 

hetgeen in de rolgende Lat. uitgave verbeterd is. 

c. Apocaljrpsis insignium aliquot haeresiarcharviïi, qra visiones 
et insomnia ipsis per somnia patefactae, blasphemiasputainauditas 
.... revelantur, vn^kiue opera vitae ac mortes coelo Latino donun- 
tur: Superadditae septendecim eonim, qui insigni supra reliquos 
temeritate ac' depudenda audacia eminere visi, icones expressae. 
Interprete H. S. F. D. M. D. Lvgdym-Batavorvm ex typ. Henr. ab 
Haestens 1608. kl. 8o. 

Boekdroktitel, Yoorwerk 6, Tekst 108 en Errata 1 ongen. bis. Sign. 
A2 tot G6. Hierin vindt men dezelfde portre^es als in d, bedmkt met 
Lat. tekst. In de Errata is het 2reg. vers onder het portret van Thom. 
UfLnzer verbeterd. 

d. Grrettwel der vomahmsten Haupt-Eetzeren, sowohl Wieder- 
tauffer, als auch andem, welche viele menschen verfuhrt vnnd 
▼mbs leben gebracht haben, so wol auss ihren eigen Schrififte[n], 
als auch andern glaubware[n] Historiën schreibers, neulich int 
licht aiis sgegeben, zu wamungen allen frommen Christen. Zugleich 
mitt ihrer Abconterafaitung, ihrem Leben u. s. w. Gedruckt zu 
Leyden durch Heinr. von Haestens.... 1608. kl. 8o. 

Boekdmktitel, Yoorwerk 6 en Tekst 90 ongen. blz.; laatste bis. wit; 
Bign. A2 tot F4. Bevat dezelfde portretjes als e doch Mondtr vertes 
onder de plaat en bedmkt met Doitsohen tekst. 

e. Hooft-ketteren (De voomaemste) die haer in dese tjjden so in 
Duytslant als oock in dese Nederlanden opgeworpen hebben, haer 
leven, leere, begin ende eyndeenz. Mits-gaders hare af-beeldmgen 
na tleven.... Tot Leyden, by Henr. Lod. van Haestens.... 1608. 
kL8o. 

Boekdmktitel met portretje van Jan Benkelsz in kopetgmr.; Voor* 
werk 7, Tekst 79 ongen. blz. Sign. A9 tot F8. 165 

Hierin sQn de oadite 8 portre4®*t ▼oorkomende in a^^ Terrangen 
door nieuwe, in oyaal met randaohr., en Tierk. randwerk, terwQ! van de 
9 overige alleen Hendr. Niclaea opnienw is afgedrukt. In dese uitgare 
hebben ieder een 4üreg, HoU. yereje in boekdr. en zQn yan aoht. bedrukt 
met HoU. tekst 

f. Grouwelen der voomaemster Hooft-ketteren, dieToortüts ende 
in dese leste tijden, so in Duytslant als in Nederlant, hen opge- 
worpen hebben : haer leere, leven, begin ende ejnde. Mitsgaders 
de afbeeldingen. . . . Van nieus seer verbetert ende vermeerdert. . . . 
[vignet : een zeilend schip met spreuk : (ïodt bewaert in noot] 
Gedruct tot Leyden Anno 1623 by J. Gh. van Dorp voor N. de 
Qerck tot Delft. kl. 8o. 

Boekdmktitel, bedrukt met epr. uit I Oor. 10 en Mattb. 7; Voorreden 
11 ongen. blz.; Tekst gen. 14—202. 

Bevat dezelfde portretjes van «, vermeerderd met de 8 stuks uit d, 
welke in waren weggelaten, alle wederom met een 4reg. HoU. versje 
in oors. boekdrukletter onder de plaat en bedrukt met HoU. tekst. 
Aan den tekst cQn de biograflën van Obbe Philips en Menno Simons 
toegevoegd, ofschoon hunne portretten in het werk ontbreken. 

g, Grouwelen der voomaemster Hooft-ketteren, die voort^ts 
(ende in dese leste tijden) soo in Duytslant als in Nederlandt, hen 
opgeworpen hebben enz. Mitsgaders de afbeeldinghen [volgen de 
namen en een vruchtenfestoen als vignet]. Naer de copye van 
Delft ghedruckt voor Niclaes de Qerk [omstr. 165S]. kl. 80. 

Boekdmktitel, bedrukt met spr. uit I Oor. 10 en Matth. 7; Voorrede 
11 ongen. bbs.; Tekst gen. 14c — 200; aan het eind hetzelfde vignet als op 
den titel. 

Bevat dezelfde 17 portretjes van f, aUe met een 4reg. HoU. versje in 
staande boekdrukletter onder de plaat en bedrukt met HoU. tekst. 

Jl Grouwelen der voomaemste hooft-ketteren, die voortijds (ende 
in dese leste tijden) soo in Duytslant als in Nederlandt, hen op- 
gheworpen hebben : haer leere, leven, begin ende eynde. Mitsg. 
de afbeeldingen enz. [vignet een zeilend schip]. Naer de copye tot 
Delft, ghedrukt voor Niclaes de Glerck. z. j. kl. 80. 

Boekdmktitel, bedrukt met spr. uit I Oor. 10 en Matth. 7; Voorrede 
11 ongen. bhs.; Tekst gen. 15—200. 

Bevat dezelfde 17 portretjes als ^, van aoht. bedrukt met HoU. tekst, 
doeh met ireg. HoU. versje in ours. boekdmkletter onder de pL 

Alphabetiaohe Itjst der portretjes, met aanwtjzing der uitgaven a, bt 
enz. waarin zQ worden aangetroifen: ArriuSy d, c, d, ƒ, g, h, 

Beukelsz, Jan, «, h, 0, d, 0,/, ^, A. 
Hetaer, Lod., i, e, d,/, g^ h, 
Hoflnan, Meloh., h, «, d, ƒ, $, K 
Hubmer, Balth., h, e, d,/, g, h. Huss, Joh., 6, e, d,f^ g^ h, 

Joris, David, a, h, c, d, 0,/, g^ h. 
Knipperdollinok, 

Bern., a,l,e,d,e,f,g,h. 

Mohammedy 6, c, d^f^ g, h. 166 Senrei, Mich., a, b, e, ff, «,/, y, A. 
Sant, Hnn.Tan, 

[Sntor], fl, 6, c, rf, «,/, ^, A. 

Bartor, Dk., a, d, c, rf, #,/, ^, *. Mattl^jsz, Jan, a, 6, e, ef, e,/^ g^ A, 
Mtlntzer,Thom., a, 6, e, d^ e,/, g, h, 
NiclaoB, Henr., h, e, d, «,/, ^, A. 
Pastor, Ad., 6, e^ d,/^ g^ A. 
Binok, Meloh., d, «, (7,/, ^^ A. 

Van dit werkje bestaat een Engelsohe rertaling in minstena 5 dmkkeii, 
volgens Olóment, Bibliothèqae ooriense, Tom. IX, p. 848, alwaar htf den 
2den drok yolgenderwtjze beschrijft: 

173 Apocal3rp8i8 : or the revelation, of certain notorious advancers 
of heresie : wherein their visions and private revelatlons by dreams, 
are discovered to be most incredible blasphemies,and enthusiasli- 
cal dotages.... Whereunto are added theeS^iesofseventeen.... 
done in copper piates. Faithfully and impartially translated out of 
the Latine by J. D. The 2nd edit. Printed for J. Saywell.... 
London 1658. 8o.' 

Boekdroktitel en 78 bis. tekst Bonder voorwerk en register. — Dese 
3de dmk bevindt zioh achter de 8e nitgaaf van: Alex. Boss, mcyfft^Sns: 
or a view of all religions in. the world. 8rd edit. enlarged. London 
1658. 8o. Zy is vertaald naar de Lat. nitgaaf e en bevat waarsoh^nl^ 
Engelsohe kopieën der Holl. gravures. In het werk v. Olément wordt 
verder vermeld, dat de 6de nitgaaf van het werl^e van Boes, in 1696 
te London gedrokt, nog van de Apooalypsis vergezeld gaat» Boodat er 
minstens 6 dmkken moeten bestaan hebben. 

Voorts vindt men nog portretten van NederL Wederdoopers in: F e a e r- 
1 e i n, Gesohichte der WiederULnfer, vom. in Nieder-dentschland. Lps. 
1758. 8o. 

Zie den verkoopcat. d. bibliotheek van G. D. J. SohoteL 's Grav. 
1877. No. 2179. 

174 a. Levensbeschrijvingen van beroemde en geleerde mannen 
met hedendaagsche ster^evallen en andere nieuwigheden [door 
6. Oudhoff]. 6 dfai. Amsteldam, A. Wor en de Erve Onder de 
Linden 1730-33. 8o. 

Bevat 24 portretten van godgeleerden, alle te halver Ifjve, in gefigu- 
reerd randw. met 4 i 6 reg. Holl. verzen van G. OndhoiT, L Palndanns 
e. a. Naar en door A» van der Laan, 8o. Onbedrukt. — Dezelfde por- 
tretten komen voor in: 

h. Afbeeldingen en leTensbeschrqvingen Tan eenige voorname 
personen, waaronder eenige der eerste Hervormers.... [door 
A. Ferwerda ?] .... Met 23 portraiten .... door . . . . A. van der 
Laan. Leeuwarden, A. Ferwerda 1755. 8o. 

Plaatdmktitel; Boekdroktitel; Voorrede 2 blz.; Tekst pag. 1^84; 
Berigt voor den binder 1 blz. ongen. — Dezelfde portretten versohenen 
ten derden male, zonder tekst, te Amsterdam b|j IT. Hayman. Zie 
Verkoopeatalogna bff F. Mnller 1858, blz. 58, No. 2048. 167 De Tolgende portretten Terdienen Termeldiag : 1780 1766 

blz. blz. 

Agrioola, Bad., lY 149 43 

Eraamns, Desid., Y 297 88 

Gansfort^ Joh. WoBsel, lY 9 88 1780 1756 

blz. blz. 

Koster J«aureii8z Jansz.. Il 9 20 

Lipsins, Jet, lY 425 82 

Thomas i Eempis. in 165 29 175 a. Brandt (G.), Kort verhael van de reformatie en van den 
oorlogh tegen Spanje in en omtrent de Nederlanden, tot denjare 
1600. Uyt yerscheyde geloofwaerdige historiën.... by-een-gestelt. 
Daar noch by is gevoecht het Chronyxke der nederl. gesch. zedert 
het jaar 1600 tot het jaar 1657. Amsterdam, Abr. Wolfganck 
1657. kl. 8o. 

2Sonder xK)rtretten evenals de tweede drok: verbeterd en vermeerdert. 
Amst 1668. kl. 8o. 

b. Brandt (6.), Verhaal van de Reformatie in en ontrent de 
Nederlanden. Met eenige aantekeningen en aanmerkingen. Amster- 
dam, J. Reeuwertsz 1663. kl. 8o. 

Eerste druk met aanteekeningren, beratt. : Plaatdmktitel door P,Philippef 
Boekdmktitel, Opdracht aan O. Gloeok 28 blz.; Idem aan den lezer 
3 blz.; Tekst loopende tot 1578, gen. 1—722; Aanteekeningen enz. met 
afzond, titel en gen. 1—98; Aanwtjzinge van den dmk der Anthenren 
10 blz.; Register 74 blz.; Drukfouten en plaatsing der portretten 2 blz. 
Voor- en achterwerk ongen. 

Hierin 6 portretten, doer H, Bary, alle borstb. met 6reg. HoU. vers 
van G. B[randt]. kl. 8o. Boyenaan gen. met de cijfers der bladz. 

c. Brandt (G.), Historie der Reformatie en andere kerkelijke ge- 
schiedenissen in en ontrent de Nederlanden. Met . . . aentek. en 
aenmerk. 4 dln. Amsterdam, J. Rieuwertsz, H. en D. Boom 1671— 
1704. 4o. 

Tweede zeer yermeerderde dmk met aanteekeningen, loopende tot 
bet jaar 1628. — Het perste deel hiervan werd herdrukt in 1674 met 
b^Toeging van de woorden : De tweede druk op den titel. — In sommige 
ex. yindt men het beruchte vers op de Synode (dl. m, blz. 419), in 
andere niet. 

Peze uitgave beyat 10 portretten, met inbegrip van de 6 stuks uit de 
editie yan 1668, die hierin op 4to papier z^n afgedrukt De nieuwe 
portretten zgn eveneens borstb. doch .grooter, met 4 of 6reg. curs HolL 
vers van G. of J. Brandt, veelal gegraveerd door Joh, de Visaeher of 
znd. nm. v. grav. Onbedrukt. 4o. DL III behelst het portret van G. B. 
naar M, Muaaeher door P. van Gunst en 1 plaat van de Synode. AdriaanYI. 


I 84 


Coligny, Louise de, II 646 


Arminius. 


n 86 


Coomhert,Dv.yolk., I 768 


Barlaeus, C, 


lY 964 


Duif huis, Hb., I 612 


Bogermaa, J., 


m 298 


Du Flessis, F. v. Mornay, 


Brandt, 0., 


in 1 


heer van, n 620 
I 260 

16B d. Brandt (G.), Historie der reformatie enz. Opnieuw overzien 
en met eenige aenteekeningen vermeerderd door IJsbr. van 
Hamelsveld. 3e druk. Dl. I, IL Met nieuwe platen en portr* 
Amsterdam, W. Holtrop 1787, 88. 8o. 

Niet verder veraehenen. — Dese 2 dln., loopende tot het Jaar 1686, 
bevatten de volgende portretten, aUe boretb. in ov., met 1 reg. naams- 
ondersehr. en eenig bewerk. Znd. nm. v. grav. Onbedr. 8o. Adriaan TL 


I 195 


Erasmns, D., 


I 127 


Brandt G., 


I 1 


Lnther, M., 


I 154 


Calvtjn, J.. 


I 676 


Melanohton, Fil., 


I 287 


Oassander. 


I 689 


Willem I Y. Oranje. 


n 776 


Duif hnia, H., 


n 594 In: Lowndes, The bibliographer's mannal, DL I, bis. 255, wordt eene 
Eng. vertaling v. Brandts werk vermeld, uitgegeven te Londen 1720— 28. 
4 dln. foL Met portretten. 

176 Gerdes (Dan.), Historia Reformationis, sive, annales Evangelii 
seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaque reformatae* 
Accedunt varia. . . . monumenta. 4 vol. Groningae et Bremae, ap. 
H. Spandaw el H. W. Rump 1744— 5S. 4o. 

Bovenst is de titel van dl. 2 — i ; die van dL I Inidt aldns : Intro- 
dnotio in historiam Evangelii seonlo XYI etc. . . . Aathore Dan. Gerdesio; 
dan volgt: Dedioatio, Praefatio et Snpplementa 28 ongen. blz.; Tekst, 
gen. 1—828; Lemmata paragraphonim 16 ongen. biz.; Monumenta anti- 
qnitatis, gen. (1) — (244) ; Index 2 ongen. bis. 

n. Boekdmktitel , Praefatio 18 blz. ; Tekst, met inbegrip der Lem- 
mata paragraphorom, Snpplementa et corrigenda 1—461 ; Monnmenta 
antiqnitatis, gen. (1)— (160); Index in atmmvis tom. 46 ongen. bis. 

m. Boekdmktitel; Dedicatio et Praefatio 16 ongen. bis.; Tekst gen. 
1 — 426; Lemmata paragraphonim 24 ongen. bis.; Monnmenta antiq. 
gen. (1)— (240) ; Index 2 ongen. blz. 

lY. Boekdmktitel ; Praefatio 18 ongen. blz. ; Tekst, gen. 1—894 ; met 
Lenmiata paragraphoram ; Monnmenta antiq. gen. (1)— (286); Index 
monnment ; Blenohns ieonnm et Index in tom. m et lY, 44 ongen. bl» 

Hierin bevinden zich de volgende ongen. portretten, aUe te halver 
mve of borstb. met of znd. ov., met 2 of meer reg. Lat. ondersehr. znd. 
nm. V. grav. en onbedr. 4o. Alleen het portr. yan Wessel Gansefort is 
eenlgszins anders en fraaier van nityoering : in ov., met Lat kap. rand- WM. «UW» a>«w A^V. «AV4 WI« 


1. vu UOQl, 


Adriaan YI, Faas> ^ 


II 58 


Grapheus, Com., ♦ f 


m 20 


Blanrer, Ambr., 


n 260 


Gostaaf I v. Zweden. 


m 286 


Oranmer, Thom., 


IV 200 


Joris, Dav., ♦ f 


m 116 


GromweU, Thom., 


IT 281 
n 2 


Erasmns, Desid., ^ 


I 146 


Lasoo, Joh. i, f 


m 146 


Faber, Jac., 


IV 18 


Lather, Mart^ 


I 78 


FareUns, Gul., 


IV 29 


Melanchtdn, PhU. 


I 240 


Gansefort^ WeaseL, ^ 


I 48 


Oecolampadins, Joh., 


I 118 


Gattinaria, Mero. de. 


I 195 


Siokingen, Fr. van, 


I 161 IM m865 


T«4iaaii0, JoadL, 


nsM 


I 81 


yirat^Pi, 


IV 88 


lY IW 


Zwln^i, Ulr., 


I 101 Tnaton, Joh., 
Tetael, Joh., 
TyndAll, Ooi., 

De met een f aohter den naun geteekende portretten komen oTeneens 
Toor in het volgende werk, dat eem yerkorte nitgMf sohtint Tan dl. m 
ven het boyengen. : 

Originea ecdesitnun in Belgio refonnatamm eiye Hietoria eccle- 
■iastioa Byangelii aeoolo ZYI in Belgio renoyati eio. Qroningae, ap. 
H. Spendau 1748. io. 177 a. Geschiedenis dier Christenen, welke in de Vereen. Neder- 
landen onder de Protestanten Mennoniten genaamd worden. . . . 
door Hrm. Schyn. Tweede druk op nieuws uit het Latyn vertaald 
en yermeerderd met eenige aantekeningen. . . . door Ger. Maat- 
schoen. 2 dln. en Aanhangsel dienende tot een yerrolg door Ger. 
Maatschoen. Amsteldam, E. de Wit 1743—45. kl. 8o. 

De eerete drok: Hietoria Ohriatianonun, qni in Belgio Foeder. inter 
Proteetantee Mennonitae appeUantnr. Amet. 1728. 8o, alsmede de eerste 
HolL yert door M. yan Maorik. 2 dln. en aanhangsel. Amst. 1727 — 45 
8o, bevatten geen portretten. 

Dese uitgaaf bevat de volgende 80 portretten van Doopsgez. leeraren, 
ongen., alle borstb., in ov. met 4reg. HolL vers van Adr. Spinniker. Boor 
J. C. PhüipB^ J, Fo1k09iêa en 8. Fokkê, 8o Abrahams»., Galenns, n 674 

Aker, Lmb. Klaasz., Aanh. 482 
Alenson, H., A. 129 

Anslo, Oom. KI., A. 88 

Braoht, Tieleman van, II 584 
Oomeliss (= KomeUsz), Jo., A. 289 
Dirkss., Abr., A. 167 

Fortgens, Mieh., n 658 

Qerritsz., Lnbb., A. 1 

Genitss., J.vanEmbden, A. 42 
Graaf, LienweWillemsz.de, A. 488 
Gryspeer, P., A. 188 

Hendriksz., Joost, II 646 

Hesseling, P. Andr., A. 80 

Honbakker, J., A. 492 Lonwer, Bart, 


A. 249 


Menno Simons. 


n 214 


PhUipsz., Dk., 


II 825 


Pietersz., Pt, 


n 588 


Bies, Hans de, 


n482 


Bing, Jeme Jaoobez. de, 


A. 147 Boosen (= Booce), Gerrit, A. 820 
Boeoins, Ant Jaoobez., A. 270 
Bohrtfver, P., A. 484 

Bohyn, Hrm., Dl. I 1 

Yerdnin, Abr., A. 497 

Yolkertz, Aid., A. 77 

Wlllemsz, J., n 650 

Wybma, B. Wybrandss., II 494 
Wyngaard, T. Goverts V. d., A. 287 Deze zelfde portretten ztfn tegel^jkertyd, omgeven door passepartonts, 
gegraveerd door J. O, iM^M, in 4o uitgegeven onder den volgenden 
boekdmktitel: 

b. Verzaameling van de afbeeldingen van veele voomaame 
mannen en leeraareni die zoo met het begin der Reformatie, als 
ook in laater t^d het leeraars ampt onder de Doopsgezinde Chris- 
tenen bediend hebben. Alle op nieuws.... door bekwame mees- 
ters in 't koper gebragt Amsteldam, bQ K. de Wit 174a 4o. 170 

Hieraehter «en Kort Toorbeiigt ▼«& d0ii boelcrerlrooper, i bis.; Lof- 
dichten op de afbeeldingen 18 bla.; L^Bi der leerMren 2 bli. en de 
80 portretten, ongen. en onbedr. 

DezeUde portretrenMmeling yeraoheen ten derden nude, dooh aonder 
passepartontB, onder den boekdmktitel : 

c. Verzaameling van uytvoerige afbeeldingen der Yoornaame 
Doopsgez. leeraaren enz. Amsterdam, J. Morterre 1780. 8o. 

j^ 3hter desen titel rolgt de Itjat, 2 blz., en yerrolgene de 80 portret- 
ten ongen. 

178 Iperen (J. van), Kerkel^ke historie van het psalmgezang der 
christenen enz. Met kunstpL Amsterdam, wed. Lovering en AUart 
1777, 78. 2 dhi. 8o, 

Dit werk beyat 11 ongen. portretten der leden van de Gonunieaie ter 
verbetering der Bympsalmen voor de Herr. Kerk in 1778. Alle borstb. in 
OY., met 8 of meer reg. Holl. ondereohr. in kapit. Door «/. Houbrakein. 
8o. Onbedr. yan achteren. Bergh, Alias. t. 


d., 


I 352 


Lemke, O., n 182 


Binneyeet, D.Seméinsy., 


n 160 


Lynden tot Hemmen, W. 


Polmer, H. J., 
n 249 


yan, I 841 


Hinlopen, Jac., 
n 119 


Lnbbers, Thd., n 192 


Hoog, Th., 
I 846 


Schatte, Bg., I 876 


Iperen, J. yan, 
I 891 


Spaan, J. yan, I 863 Yan de portretten der predikanten yan yerschlUende geiindheden aijn, 
meestal naar aanleiding yan een of anderen gedenkdag, b.y. eenwfees- 
ten enz., yerzamelplaten nitgegeyen. O. a. yan: Luth9rsck9 predikanten 
een zeldzame breed folio plaat, waarop 4 Lnthersohe predikanten, aan 
een tafel zittende ; daarnaast rechts Lnther staande ; neyens hem een 
zwaan ; aan den mnnr hangen 8 portretten yan Heryormert (?). Onder- 
aan yier 4 reg. yerzen op ieder. Ket adres yan H. AUardt. Dit is een 
opgesneden en yeranderde plaat yan J, Suffdérhoéf, yoorsteUende de 4 
bnrgemeesters bg de inkomst yan Karia de Mediois in 1688. De por- 
tretten zgn die yan: Cordes (PL), Fadel (SL), Ligarins (Beim.) en 
Yisscher (Adf.) 

Yan de Hersteld Ituihersehe predikanten in 1793 bestaat een folio plaat 
met medaiUonportretten naar C, v. Waardt door C Bogerta ; yoorgesteld 
zyn : J. O. Jacobi, J. O. Kejer, W. Benter en J. Scholten, alsmede een 
yan 1806 met de portretten yan J. O. Banm, J. Tissel, J. H. Fortmeyer, 
O. Noordenhont, O. H. JEbersbach, G. Holtzapfel en A. Sterk. 

Yoor een yerzamelplaat yan Amsterdamsche Hervormde predikanten 
in 1684 zie men KnUers Oaial. y. portr. No. 114 en Maners Besehr. yan 
Ned. historiepl. No. 6686. Yoor die yan Semonêtrantêehe predikanten 
MoUers Besehr. y« Ned. Historiepl. No. 1414, 6575. 

d. Staatslieden bh BsciHTsaELEBBDBN. 

79 Afbeeldinge (Ware) der BL Ambassadeurs ende Gecommitteerde 
tot het Bestant. br. foL 171 BoTenBohr. in 1 reg. kapitaal yan 18 poitretton der Nederiandsohe en 
Bpaansohe afgeraardigden tot yaststellen yan het Beatant in 1609. In 
8 r^en, ieder yan 6 naast elkaAr. Alle portretten sQn borstb., snd. 
randw., met 2 reg. HoU. onderschr. Op 1 br. fol. blad, snd. nm. y. 
gray. — Zy worden niet in de alphab. afdeeling beaohreyen. Brederode (Walr. yan) (12) 

Oonders y. Helpen (A.) (18) 

Gent (Gom. yan) (11) 

Hillexna (O.) (17) 

Jeannin (P.) (6) 

Haldere (J.) (U) 

Mancicidor (J. de) (2) 

Neyen (J. y.) (4) 

Oldenbamevelt (J. yan) (18) Place (E. de U) (7) 

Renesse (G. yan) (16) 

Bichardot (J.) (8) 

Bloeth y. SaUoh (J.) (16) 

Spencer (B.) (8) 

Spinola (Ambr.) (1) 
WlUem liodewtjk y. Naaaan. (10) 

Winwood (B.) (9) 

Yerreyken (Lad.) (6) Dezelfde plaat, latere dmk, gen. 51, komt yoor in : y. Meteren, Dnitsch, 
Amst. 1640. fol. Dl. I en wordt somt^ds aangetroffen in D. Baydioa, 
Yant Bestant des Nederl. oorlogs. Yert. door P. Jacobi. Amst. 1616. 4o. 

180 a. Belgiae Pacificatorum vera delineatio. Pourtraicture vraye 
des pacificateurs des Pays bas. Ware af beddingen vande vrede- 
makers der Nederlanden. Hagae Gomitis. Ex off. Henr. Hondii 
Gum privO. 1606. kl. fol. 

Plaatdroktitel en 84 portretten der afjgeyaardigden tot het Bestand, 
alle borstb., in oyaal met Lat. randschr., yierkant randw. en 6 reg. ciirs. 
Fr. onderschr., [door en] met adres yan H, Hondiuê, kL foL 

Er bestaan yan deze nitgaaf met het Jaart. 1608 twee dmkken, her- 
kenbaar aan de yolgende yerschiUen. De Iste is gedrukt op papier met 
staande waterl^nen en als watermerken: lo. een groote kan met hengsel 
en deksel, omset met parels; ongeyeer als de afbeelding in DeStoppe- 
laars werk, pi. XTTI No. 21, doch sonder letters. 2o. een slang met 
wijnglas. Het portret yan Prins Manrits, gemeten yan de boyenste 
haartop tot den rand y. h. oy., is hoog 11 oentim. 

Het papier yan den tweeden dmk heeft ook staande watermnen, doch 
' als watermerken, een kleine dmiyentros (De Btoppelaar pL lY, Ko. 18); 2a 
een kan met 2 hengsels, de. letters PI en een dmiyentros als deksel, 
alsmede het slangen- teeken. Het portret yan Manrits is hoog 11.2 cent., 
doordien het haar is opgewerkt, terwtjl de kinbaard yerbreed is. — Alle 
portretten x^n ongen., nitgezonderd : Spinola, Mancicidor, Bichardot, J. 
de Ney en Yerreyken, gen. 1, 2, 8, 4 en 6 onder het oyaaL — Dezelfde 
portretten komen yoor in : 

4 

b, Icones. — Novae et ad vivum expressae — Belgii Pacificatorum 
quibus adjecta est historiae induciarum epitome ex lib. D. Baudii. 
Arnhenii J. Jansz 1618. fol. 

Deze nitgaaf is yermeld in den yerkoopoatalogns der bibl. M. Oalisch 
en F. de Biemer Amst, F. MnUer 1871 No. 1449 ; een andere met adres yan 
Amsterdam 1618 kwam yoor in een magazffncatalogos yan Mart Ntfhoff 
te 's Orayenhage No. 1(K) (1886), doch geen der beide exemplaren heb 
ik weder kannen opsporen. 172 

I>e in d» folgtnde Ifist mei een ^ gemerkte portretten worden in de 
«Ijphab. aldeeling beeohreTen. Albert t. Ooetenqjk. * 

Berok, Kio. van, ^ 

■Brederode, Walr. yao, * 

Borg, Joh. Y., 

ChAriBins, J., 

Ohristiaan lY Mf. 81. 

Ooenders t. Helpen, Abel, * 

GoUi, Hipp. i. 

De 1* Place, El., 

Dieakao, Hier. de, 

Filips in. • 

Frederik Hendrik, Prins, aet. 25. * 

Gent, Com. Tan, ^ 

Hendrik IV. oéf. 66. 

Hillema, Geil., ^ 

Hoevelen, Bern. y., 

Isabella Clara Engenia. * Jaoobna TL Mt 42. 

Jeannin, P., 

Lenoken, J. Bpt., 

Malderie, Jac. de, 
2 Manoioidor, J. de, <mI. 61. 

Manrits, Prins, a«<. 41. * 

Nassan, Will. Lodew. y., * 
4 Ney, J. de, aet, 40. ^ 

OldenbamoYeld, J. y., aet. 61. * 
8 Biohardot, J., oeL 70. 

Bndolf n. Keizer, 

Bloot, Jan, y. YollenhoYen. * 

Spenoer, Bioh., 
1 Spinola, Ambr., aeU 42. ^ 

ÜiTeltk Jao., 
6 Yerreyoken, Lnd., aet, 66. * 

Winwood, Bad., Er bestaat een snite Yan 10 portretten der AfgOYaardigden uit de 8p. 
Nederlanden Yoor de Yredesonderhandelingen te 's GraYonhage in 1682, 
Zie Franken, Yan de Passé No. 420 — 29. Alsmede een andere, Yermeld 
in Mnllers Beschr. Yan Nederl. Historiepl. Dl. I No, 1707, toegeschreYen 
aan J, v. Velde, dooh niet Yan hem. Pacificatares van 1648. 

181 Icones legatomm. >- Pacis antesignani sive icones legatorum 
plena potestate instrvctorYm, qui nomine Pontif. Max. Imperatoris, 
Regvm, et Rervm PYblicarvm ad pacem universalem constitrendam 
Monasterivm Westphalorvm et Osnasbrvgam coQvenerYnt;magno 
stvdio ad vivum expressae per Ans. v. Hvlle, etc. Antverpiae apud 
Dan. Middelerium 1648. 4o. 

Onder boYenst boekdmktitel Yersoheen de eerste nitgaYO der Yormaarde 
portretYorsameling Yan Mnnstersche Yredehandelaars, naar de schilde- 
ryen Yan Yan Hnlle. EYenals de loonographie Yan Yan DQck, het 
Theatnim pontiflonm Yan de Jode, de Yersameling Yan Konoomet en 
meer andere portret-seriên, sch^nt dese snite hij gedeelten te ztjn nitgèko- 
men, waardoor het Yerklaarbaar is, dat de exemplaren, die men Yan de nit- 
gaYen met het Jaar 1648 aantreft, alle in getal y. portretten Yersohillen. 
Ook bestaan er Yan iedere plaat proefdrukken lo. Yóor alle letter; 2o. Met 
ondersohr., YÓor het randsohr. ; 8o. Met ondersohr. en randschr., Yóor het 
priYÜeginm Begnm et Holl. ordinnm. — Yan de hiergenoemde eerste nitgaaf 
ia m^ sleehts éen exemplaar bekend, bemstende op de Kon. Bibliotheek 
te 's GraYenhage, in 81 losse ongen. bladen met boekdroktitel, liggende 
tnsschen een blanco kunstboek, gebonden omstreeks 1660. De platen 
sUn gedmkt op dnn, gemkmattg geschept papier met Hgsfênde water^ 
Ifjnen ; watermerken : lo. een gekroond wapensohUd met den poethoom; 173 

] 

I 3o. een dréak vkèt sofaiM, wtwop een Inmht of poort ; 80. oen niet te 

ontojjibren monogram met 5-pimtige ster. In den regel ^n de portret- 
I ten bontb., in ovaal, met Lat. randsolir., wapen onder en boTen het 

! oraal en 4 of meer reg. Lat. ondersohr. op een monnmentaal echild. 

Ze B^ door Tereohillende meeetera gegraYeerd, md. |aartal, ongen. en 
TOorsiMi Tan de woorden: Onm priT. Begmn et Holl. ordinnm. Uitson- 
deringen : de portretten Tan d'Avanz, Fr. k Donia, Yalderii en Warten- 
bergTertoonen gten priTÜegie; dieran Olant, Oayermana, Bart.y. Gent, 
God. T. Beede, W. Bipperda en 8. Boaenhane af^ gomdêr randsoluift ; 
dat Tan Joh. de Enn^jt heeft een 7reg. (in de latere aitgaven een 8reg.) 
ondersohr. 

182 Legati (Celeberriml). — Celeberrimi ad paciRcandvm Christiani 
nominis orbem, legatii Monasterivm et Osnabrrgas ex omni pene 
gentivm nationvmqve genere missi. Ad yivmn Ans. ▼. HvUe pe- 
nicillo expressi eivsqve cvra et aere per insigniores hvivs aevi 
scvlptotes caelo repraesentati. Antverpiae apud Dan. Middelerium 
1648. fol. 

Tan de 2de nitgave met borenataande boekdroktitel voorzien, aag ik 
drie exemplaren (kortheidahalve ala a, i en c aangednid) ongelijk van 
dmk en yerschillend in aantal en ouderdom der platen. Het ondate 
exemplaar ia afkomstig van de Üniyersiteitsbibliotheek te Gent, en 
bevat 77 ongen. platen, met de volgende Tan No. 181 afwijkende Torsohil- 
len: lo. het papier heeft als watermerken de draakflgnnr met schild of 
een gekroond leliesohild, waaronder het monogr. W B. (Wibiral, pi. m 
Ho. Bd) en Uggm^dê waterl^nen. Het is over het geheel mindm: gel^- 
matig geschept, en bevat vele veaelvlekken. Alle portretten z^jn voorzien 
van het Statenprivilegie, nitgesonderd die van Amerinns en Andrada 
Leitao, terwtfl op 9 stnks de woorden : aooessit privileginm Oaesarenm zQn 
b^gevoegd. Bovendien z^n 21 stoks gemerkt met het jaartal 1649, 
waardoor dexhalve de datum der uitgave wordt vastgesteld. Het portret 
van J. de Knnyt heeft thans, gemk in de volgende oitgsTMi, een 8 reg. 
ondersohr.; dat van G. v. Beede is met een Lat. randsohr. voorzien. 

5. Het tweede exemplaar bernst op de Eoninkl. Bibliotheek in den 
Haag en' bevat 92 ongen. portretten. Het papier vertoont geen afw^- 
Ungen van dat, waarop a gedmkt is. 

Twee portretten zQn gemerkt met het jaartal 18M, 2 andere met het Jaar- 
tal 1661, welk laatste den datnm der uitgave vaatstelt^ hoewel zQ daaren- 
tegen enkele vroegere drukken bevat van platen, in a voorkomende. Op 
enkele der andere platen is het Jaar 1648 bijgevoegd, dat niet in 
voorkomt, en het meerendeel is voorzien van hMé privilegies. Hierbtj 
bevindt zioh 1 portret van 2^h. Stenglinns, door 84b, Fürek, datwaar- 
sol4Jnmk in een Dnitsohe suite ven Paoiflcatores behoort^ hoewel het in 
uitvoering niet veel verschilt van de overige. 

e. Het 8de exemplaar met denaelfden titel is het eigendom van de 
firma Fred. Kuiler A Co. te Amsterdanit en bevat 116 portretten der 
Paoiflcatores, benevens 1 van J. Beinieraz Oools, geschiedschrijver ven 
den Munsterschen vrede, dat niet in deze serie behoort Onder deze 
portretten bevindt zich daarentegen het zeer zeldzame van PhiL Ie Boy, 
die op het laatst der vredeaonderhandeling van wege Bpanje naar den m 

HMg «fj^TMrdigd wm, dooh niet de TergAdariiigeii te Xnfister en 
Osn*brüok heeft bt^ewoond. (Zie Aitzem* , Verheel yen de Ned. Vree- 
déhaodeUiig. 'a Oreyenhege 1660. 4o. DL n, blz. 191, 889.) Yan deae 
▼enneerderde yeraaiiieliiig dragen 8 stuks het jaartal 1654» 6 de Jaren 
1665, 1666 of 1667 en 4 het Jaartal 1668, zoodat dit laatste alsdedatom 
der nitgaye is te besohonwen. Desniettegenstaande treft m/en hierin 
enkele yoortreifemke drukken der andere platen aan, yóor het PriyiL 
Oaesareom enz., waaroit yan zelf yolgt, dat het papier yersohilt naar 
gelang de drukken yerschillen. De bQgeyoegde platen, waaronder yer- 
•obeidene afbeeldingen yan yorsten, zijn gedrukt op papier met een 

gekroond lelieeohild en het merk t X g (Wibiral, m 8tf), 6f met een 

ander schild, waarin een drukstamper, waaronder het monogr. W.F., óf 
met een ander minder duidelgk watermerk, welke geen yan drieën in de 
yorige uitgayen geyonden worden; yoorts liggende water^jnen. 

183 Pacificatores orbis Christiani, sive icones princlpum, ducum et 
legatorum, qui Monasterii atque Osnabrugae pacem Europae recon- 
ciliarunt etc Quosque singulos ad nativam imaginem expressit 
A. van Hidle.... optimorum artificum dexteritate 131 tabulis 
aeneis incisae. ... et descriptione recens auctae. Roterodamii typis 
P. van der Slaart 1696. foL 

Boekdruktitel, yoorafg^aan door een Fr. titel en plaatdmktitel, naar 
A, V, Di&p0nbde4f door P. de Jode; yolgt de 2de HolL boekdmktitel: 
Pronkbeelden der yorsten en yredehandelaars enz. met heiMelfde 
Jaartal 1696 ; Lat. en HoU. tekst tegenover elkaar yan P. Babns, 9 blz., 
waarin o. a. medegedeeld wordt, hoe deze platen een tgdlang in een 
hoek opgestapeld en ongebruikt lagen tot de yerovering yan Namen 
1696, wanneer zjj naar Brussel werden oyergebraoht. Vandaar geraakten 
ztf, na het bombardement door de Fransohen in 1696, in handen yan 
een Hollandsohen knnstkooper. — Yeryolgens komen de 181 ongen. por- 
tretten, waarby 34 afbeeldingen yan yorsten, die bf} de yredeahandeling 
vertegenwoordigd waren. Het portret yan Phil. Ie Boy wordt hierin 
niet aangetroffen. Het papier yertoont 9taandê waterlijnen en is veel 
dikker dan dat der yoorg. uitgaven; watermerk een gekroond lelieeohild, 
waaronder het monogr. W. B. (Wib. pi. III, Ho. Sd,) De 2 uitslaande 
platen: Ferdinand m en Ghristina v. Zweden, hebben liggende water- 
Iffnen. Boekdruktitels en tekst hebben het Amsterd. wapen, en de 
lettere P. E. als watermeriLon. Aanleiding tot deze nieuwe uitgaaf waren 
missfihien de yredesonderhandelingen met Franktjk, die in het laatst van 
1696 een aanvang namen. 

184 Hdz. icerkf nieuwe (titel-)uitgave. Roterodami, typis P. van der 
Slaart 1697. fol. 

, Lat en HoU. Boekdruktitel, Plaatdruktitel, teksten platen, aUesalsin 
voorg. uitgaaf. De 181 platen ztjn hierin nog ongm,, behalve pL 2(Filip6 
lY), 28 fAmaUa Blis. v. Hessen) en 112 (O. Oerioke). Ze ztjn op dunner 
papier gedrukt dan dat van de voorg. uitgaaf, met Hggmtdé"w^r}fjjn^ni 
merk: het Amsterd. wapen met de letters P K. / 17B Hets. werk Tenoheen met dezelfde 2 boekdrnkttteb (en JaurUl 1607) 
en l^lafttdrnktitel ometr. 1718 opnieuw, mieeohien wel ter gelegenheid van 
den Trede Tm utrecht De Lat en HolL tekst ie thane op 8 bla. ge- 
dmkty terw)|l de aeer afgedrukte platen doorloopend onderaan reohts 
g enumm erd s^ln ran 1 tot 131. Het papier heeft tiaandê waterlgnen, 
behalye dat ran de 3 uitslaande platen ; het watermerk somnt te ont- 
breken. — Demlfde portretten worden aangetroffen in : 185 Hommes (Les) illustres qui ont vécu dans Ie XVIIe siècle, les 
principaux potentats, princes, ambassadeurs et plenipotentiaires 
qui ont assisté aux conférences de Munster et d^Osnabrug avec 
leurs armes et deyises. Dessinez et peints au naturel. Par Ie 
fameux Ans. van Hulle. ... et graves par les plus habiles maltres. 
A Amsterdam» chez Dav. Mortier 1717. fol. 

Boekdniktitel, met yignet in den trant Tan J. Luiken of J, Ooeree, 
Table des portraits 2 bic; en 181 portretten gen. 1 — 181. Papier als dat 
der Toorg. nitgaaf . 

Van deae 181 (met Phil. Le Boy 182) portretten, i^jn er 61 gegraveerd 
door P. de Jodê, U door C. GaOé Jr., 12 door Cam, OalU, 11 door P. 
PouHm, 9 door Mafk. Borrtkens, 9 door C, Waumam, 8 door P. dé 
BatUiu, 2 door AnL v. d, Doêê, 1 door 7. Maiham en 1 door P. Ciouwet. 
Acht stoks sgn znd. nm. v. grav. 

Hierachter yolgt de alphab. l^st van aUe portretten, met aanwijzing, 
in welke nitgaven iedere plaat wordt aangetroffen. Het No. achter den 
naam is dat van de nitgave van 1697. De letter A beduidt No. 181, 
B No. 182a, C No. 182^ D No. 182c, B No. 188, F No. 184a, O No. 1846 
en H No. 186. 

▲dami (Adam) 

AmeUa SUaabeth raa Hessen. 

Amerims (Peregr. Oarl.) 

Andrada Leitao (Franc, de) 

Anna de Bourbon. 

Aston Oonther t. Oldenbnrg. 

Anglist y. Bmnswtik-Lnnenbarg. 

Ayangonr (Oarel d') 

Bergaigne (Jos. de) ^ 

Biörenklan (Katth.) 

Braooamonte (Oep. de) 

Bmn (Anton de) * 

Burokhard (Andr.) 

Oamerarins (Joaoh.) 

Oarel Casper, aartsUaschop yan Trier. 

Oarel Gnstaaf y. d. Palts. 

Oarel Lodewffk y. d. Palti. 

Oarpaon (Ang.) 

Oaspars ( Joann. Theod.) 

Ohabot (Olaade de) • 

Ohisiiis (Fabins) 

Ohristinji yaa JSweden. 124 


B, C, D, B. V, O, H. 


28 


C, D, B, F, O, H. 


109 


B, C, D, B, F, O, H. 


68 


A, B, C, D, B, V, G, H. 


24 


B, F, G, H. 


26 


D, e;, f, o, H. 


18 


D, B, F, 0, H. 


49 


C, D, B, F, O, H. 


28 


A, B, C, D, B, F. G, H. 


68 


B, 0, D, B, F, G, H. 


27 


A, B, C, D, B, F, O, H. 


29 


A, B, C, D, B, F, G, H. 


101 


B, 0, D, B, F, G, H. 


76 


D, B, F, G, H. 


12 


B, F, G, H. 


17 


0, D, B, F, G, H. 


10 


X>, B, V, G, H. 


82 


B, 0, D, B, F, G, H. 


86 


B, C, D, B, F, G, H. 


77 


A, B, C, D, B, F, G, H. 


88 


A, B, C, D, B, F, G, H. 


4 


B, F, G. H. 176 (naat yaa Stodimi (Adr.) * 

Oooh (0«rh.) * 

Ooler (GhiTBoet) 

OontaraoB (Aloynns). 

Orane (Joann. de) 

OratB (Hngo Srerh.) 

Oroaieg (Ad. OniL k) 

Onrtiiu (ICaz. grtAt) 

Oayermana (Joann.) * 

Datt in Diefonaa (Joann. Jac.) 

D'Avanx (Oland. de Mesmes) 

Donia (Frano. i) * 

Eberhard t. Wmiemberg. 

Bgmond (FiUps ran) ^ 

Egon (Frano.) 

Egon (Herm.) 

Bits (Hngo Pred. heer yan eif tot) 

Erskein (Alex.) 

Ferdinand m, Keizer. 

— lY, B. Koning. 
Ferdinand Karel ▼. Oostenr^k. 
Ferdinand Maria t. Beieren. 
Filips lY T. Spanje. 
Frederik Haerer t. Noorwegen. 
Frederik Hendrik y. Oranje. * 
Frederik Wilhelm t. Brandenborg. 
Frederik Wilhelm ▼. Saksen. 
Fromhold (Joann.) 
Garde (Magnos Gabr. de U) 
Gent (Barthold i) * 
George Wilhelm t. Bnusw.— Lnnenb. 
Gerioke (Otto) 
Oejwo (Joann.) 
Giffen (Joh. k) 
Gloxin (Dar.) 
Gobelins (Oom.) 
GoUen (Joh. Gnil. ▼.) 
Gronlart (Henri) 
Haalang (Georg Ohiist.) 
Heher (Georg. Aohatins) 
Heider (Talent.) 
Henri d'Orleans. 
Herdingh (Henr.) 
Holte (Georg t.) 
Jan, Aartsh. Tan Oostenryk. 
Jan Filipe, Aa^isbissch. y. Maini. 
Johan George y. Saksen. 
Kejser (Abr.) 
Knnyt (Joh. de) * 
Krebs (Joh. Adolph.) 
Krees (Jod. Ohrist.) 87 
118 
87 
78 
42 
69 
91 
64 
106 
97 
46 Af B, C» D, B, V, O, H. 
B, O, J>, B, F, G, H. 
Bf C, D, B, By O» H. 

A, B, Cf D, B| B, 0, H. 

B, C, D, B, W, B, H. 
A, B, O, ©, B, F, O, H. 
A, B, G, D, B, F, G, H. 
D, B, F, G, H. 

A, B, C, D, B| F, G, B. 

B, C, D, B^ F, G, H. 

A, B, Cf J>, B, F, G, H. 

A, B, C, D, B, F, G, H. 

B, F, G, H. 
B, Vf G» H. 119 


D, B| F, G. H. 


68 


B, F, G, H. 


69 


A, B, C, D, B, F, G, H. 


64 


B, C, D, B, F, G, H. 


1 


B, F, G, H. 


6 


B, F, G, H. 


7 


B, F, G, H. 


14 


D, B, F, G, H. 


2 


B, F, G, H. 


91 


D, B, F, G, H. 


16 


D, B, F. G, H. 


11 


D, B, F, G, H. 


16 


J), B, F, Q, R. 


67 


B, C, D, B, F, G, H, 


66 


C, J}, B, F, G, H. 


86 


AfB,C,V,B,W, G, H. 


19 


D, B, F, G, H. 


112 


B, 0. D, B, F, G, H. 


96 


0, D, B, F, G, H. 


111 


B, 0, B, B, F, G, H. 


117 


B, 0, B, B, F, G, H. 


86 


B, C, D« B, F, G, H. 


104 


B, Cy D, B, F, G, H. 


48 


B, 0, D, B. F, G, H. 


61 


A, B, C, D, B, F, G, H. 


88 


B, C, D, B, F, G, H. 


114 


B, C, D, B, F, G, H. 


46 


A, B, C, D. B, F, G, H. 


127 


C. B, B, F, G, H. 


116 


B, F, G, H. 


8 


B, W, G, H. 


9 


B, F, G, H. 


18 


B. B, F. G» H. 


99 


B, C, D, B, F, G, H. 


82 


A, B, C, D, B, F. G, H. 


62 


B, C, D, B, F, G, H. 


121 


B, C. D, B, F. G. H. 177 Lambergh (Joh. Max. y.) 

Lamboy (Gnil. graaf de) 

Lampadina (Jac.) 

Langerbeek (Henr.) 

Leopold Wilhelm t. Oosteni^jk. 

Lenber (Joann.) 

Le Roy (Phil.) • 

Lodewtjk XIY. 

Matoneaae (Joh. y.) * 

Manderoda (Otho Oftho van) 

Merkelbaoh (Joh. George t.) 

Metternioh (Garl. Heinr. y.) 

Mey (Adolf de) 

Monra (Fran<^. de) et Cortc. 

Kylins (Hrm.) 

Naasaa (Joh. Lodew. Yan) * 

Nicolai (Dan.) 

Otto (Marcns) 

Oxenstierna (Bened.) 

Oxenstieroa (Joh) 

Panli (BroderuB) 

Pauw (Hadr.) • 

Picoolomini (Octay.) 

Pistons (Joann. Ern.) 

Paech (Joh. Gteorg von) etc. 

Reigersberg (Nic. Georg de) 

Beede (God. van) ♦ 

Benmont (Joann. de) 

Bipperda (Gnil.) ♦ 

Rodnlphias (Athan.) 

Bosenhane (Scheringus) 

8ain en Wittgenstein (Joh. v.) 

SalYins (Joann. Adler) 

Sannazarios (Hier.) 

Schefiér (Beinh.) 

Schepeler (Gerh.) 

Schnelder (Joh. Balth.) 

Schollenbaoh (Tob. Olhafen y.) 

Senrien de la Boche (Abel) 

Btenglinos (Zaoh.) 

Thnmbshirn (Wolfg. Gonr. k) 

Timmeraoheidt (Joann.) 

Todenwartt (Joan. Jac. Wolfg. v.) 

Trantorf (Aog. Ad. y.) 

Trantmanstorif (Max. yan) 

Tnrenne (Henri graaf do) 

Yalderii (Fran^. Nerlins) 

Yarnbüler (Joh. Conr.) 

Yolmar (Ia.) 

Volteins (Joann.) 

Wagner (Georg.) 41 


A, B, C, D, B, F, G. 


H. 


131 


D, E. F, G, H. 
89 


B, C, D, B, F, G, H. 
88 


B, C, D, B, F, G, H. 
6 


D, B, F, G, H. 
72 


B, C, D, B, F, G, H. 
ongen. 


D, B. 
3 


E, F, G, H. 
81 


A, B, C, D, E, F, G, 


H. 


90 


C, D, E, F, G, H. 
98 


B, C, D, E, F, G, H. 
70 


D, E^ F, G, H. 
94 


C\ D, E, F, G, H. 
129 


B, F, G, H. 
103 


B, C, D, E, F, O, M. 
40 


A, B, C, D, E, F, G, 


H. 


100 


D, E, F, G, H. 
120 


B, C, D, E, F, G, H. 


• 


55 


A, C, D, E, F, G, H. 
60 


A, B, C, D, E, F, G, 


H. 


116 


E, F, G, H. 
30 


A, B, C, D, E, F, G, 


H. 


44 


C, D, E, F, G, H. 
71 


A, B, C, D, E, K, G, 


H. 


23 


D, E, F, G, H. 
CO 


B, C, D, E, F, G, H. 
34 


A, B, C, D. E, F, 0, 


H. 


125 


C, D, K, F, G, H. 
36 


A, B, C, D, E, F, G, 


H. 


79 


B, C, D, E, F, O, II. 
52 


A, B, C, D, E, F, G, 


H. 


66 


A, B, C, D, E, F, G, 


H. 


51 


A, B, C, D, E, F, O, 


H. 


81 


B, C, D, E, F, G, n. 
93 


B, C, D, E, F, G, H. 
128 


B, C, D, E, F, G, H. 
122 


D, E, F, G, H. 
110 


C, D,,E, F, G, H. 
47 


A, B, 0, D, E, F, G, 


H. 


ongen. 


i\ 
84 


B, C, D, E, F, G, H. 
126 


i\ D, E, F, G, H. 
96 


B. C, D, E, F, G, H. 
73 


C, D, E, F, G, H. 
39 


A, B, C, D, K, F, G, 


H. 


130 


E, F, G, H. 
80 


A, B, C, D, E, F. G, 


H. 


102 


B, r, D, E, F, G, H. 
43 


A, B, C, D. K, F, G, 


H. 


92 


B, r, D, E. 
113 


B, r, D, K. 

12 

178 

Wahl (JoAoh. Christ. t.) 65 D, R, F, G, H. 

WaUenstein (Ferd. Em. r.) 108 B, c, D, K, F, o, H. 

•" WArtenberg(FrRnc.Wilh.T.)bis8ch.Y.0BnAbr. 76 A, B, C, D, R, F, O, H. 

Weyms (Pt 4) 107 B, c, D, E, F, o, H. 

Wesenbeck Jr. (Hatth.) 68 B, c, D, R, F, o, H. 

Willem VI v. Hessen. 80 D, B, F, o, H. 

Wolokenstein (Georg Ulr. graaf ▼.) 105 B, c, D, E, F, 6, H. 

Wolsegg (Kas. Willib. graaf van) 74 . D, E, F, O, H. 

Wrangel (CarL Onst.) 57 c, D, E, F, o, H. 

186 a. Icones legatorutn Monasterii et Osnabrugae existentium, pacis 
universalis conciliandae gratia. Amsterdanif ap< A. van Waesbergen 
1644. kl. fol. 

Eerste nitgaaf der fraaie suite, gegraveerd door P. Holatein, J. Sujf- 
derhoêf, P. de BailUu, P. Nólpet C. r. Dalen e. a. — Flaatdraktitel en 
43 portretten, alle borstb., in of zonder ovaal, alle op 2 na, met 4 i 10 
reg. cnrs. Lat. onderschr. Naar en door verschillende kunstenaars ge- 
graveerd, terw^l by een aantal geen naam genoemd is. De portretten 
van Trantsmansdorif en Henri d'Orlóans hebben het onderschr. in kap. 
letters. Slechts 4 stoks dragen het adres van Abr. v. Waesbergen; de 
overige zgn zonder adres. Het portret van Fr. G. k Wartenberg wfjkt 
zeer af van de andere en is in ov. met Lat. randschr. en bijwerk in de 
hoeken, en 4 reg. Lat. vers van B. RottendorfT. 

Deze nitgaaf is gedmkt op glad papier met staande waterlgnen, 
afetand tnsschen iodero l\jn : 23 mm. ; Tratormerk: lo. het gekroonde 
lelieschild. (Zie Wibiral, pi. UI No. 7) zonder de letters *n het schild; 
2o. de zotekap met 5 punten (Wibiral pi. I 3m) ; 8o. de letters P D ; 
4o. een wapenschild met gekruiste kolven, niet dnidelijk genoeg om op 
te geven. 

b. Pacificatores orbis Christlani in Weslphaliam missi anno 
1641. Amsterdam, Romb. van den Hoeye excud. kl. fol. 

Tweede uitgaaf met veel flauwere afdrukken der platen, die thans 
alle het adres dragen van B. van den Hoedje. Het portret van Fr. G. k 
Wartenberg is vervangen door een ander, in denzelfden trant als de 
overige en met lOreg. Lat. curs. onderschr. 

Het papier is zeer ongelijkmatig van vezel, met staande waterlgnen, 
afstand tusschen ieder 25 mm.; watermerk: lo. een gequarteleerd schild, 
1 en 4 van zilver, 2 en 3 van keel ; daarboven een kleiner schild met 2 
trompen; 2o. een zotskap met 7 punten. (Zie Wibiral, pi. n flg. Ah); 
8o. gekruiste dorschvlegels of schaar? 

Andrada, Fr. do. 1 

Bergaigne, Jos., • ! « j 

Bracamonte, Csp. de, y Gusman • l ^^^* °™- ^' 8^*^' 

Brun, Ant. de, • ï 

Burch, Je, V. d., • Naar O. ter Buréh door P. Holsteijn, 

Gastro, L. Pereira do, / 

Chabot, 01. de, I ï>oo' ^- ^- ^«^'"- 

Chisins, Fabius, Door P. Holsteyn. 179 Znd. nin. t. grar. Olant T. Stednm, Adr., * 

Coler, Chriflost., 

Contareno, Aloys., 

Crane, J., Door C, pan Dalen. 

Cratz, H. E., 

Crosieg, Adf. Gnil. i, 

Cayennans, Joann., * 

D^Avanx, Cl. de MoBmea, \ Znd. nm. v. gray. 

Donia, F. k, * 

Elta, Hngo Fred. ab, 

Oent, Barth. k, * 

Haalang, Gteorg Christ. ab, Door J. Sui^derhoef, 

Knnyt, J. de, • » 

Kress, Jod. Christ., I Znd. nm. t. gray. 

Lamberoh, J. H. yon, I 

Lampadins, J., Met adres yan H. Allaerdt. 

Lenber, Joann., Door P. de BailHu. 

Matbenesse, J. i, * Znd. nm. y. grav. 

Naasan Catzenellenbogen, J. L. y., * Door P, Holtieyn. 

Orleans, Henri d', i 

Oxenstiema, Joh., | ^^^' ^^ ^- «^*^- 

Pauw, Hadr. • Naar O, ter Burch door P. HoMepn, 

Pistoris, Joh. Em., Door P. HoUteyn. 

Kheede, God. i, • Door J. Snyderhoef. 

Ripperda, Gnil., ♦ i 

Bosenhane, Scheringns, I ^°^- ""'• ^- ^*^- 

Balyins, Joan Adler, Door P. Nólpe. 

Bayn[enWittgenstein],J.y.. . 

Berrien de la Bocbe, Abel, f 

8treuir4LawenBtein,Phil., I ^"^- "™- "'' ^^^^ 

Thnmb8him,W]fg.Ck>nr.,a, ) 

Trantmansdorff, Max. de, Door P. Holtttyn, 

Yolmar, Is., J „ , 

^ ,. . T ) Znd, nm. v. grav. 

YolteiiiB, Joann., \ ^ 

Wartenberg, Fr. Guil. y., Bissch. y.Osnabrack.Met ireg.yers. Znd.nm.y.gray. 

Dezelfde, met lOreg. Lat. onderschr. Znd. nm. y. gray. 

De portretten met een * achter den naam, worden in de alphab. 
afdeeling nader beschreyen. — Voorts ontmoette ik nog een portret yan 
J. y. d. Burch, nauwk. kopie yan dat door P. HoUteyn, met bgyoeging 
yan zgn wapen en zegel, znd. nm. y. gray. 

Yan de groote yerzameling portretten yan Paciflcatores, naar And. 
yan Hulle, door yerschillende kunstenaars gesneden, is een nauwkeurig 
gekopieerde nayolging yersohenen l)\j den kunsthandelaar Fraa^is y. 
Beusekom, waaryan mQ slechts de yolgende portretten onder oogen z^n 
gekomen. Niettemin mag men yeronderstellen, dat het niet b^j dit zeyental 
gebleyen is, zoodat deze opgaaf misschien tot ontdekking der andere 
kan leiden. De portretten zijn geheel geyolgd naar de origineelen en 
eyen lang, doch iets smaller; de borstb. zqu soms omgekeerd; een 
enkele maal, b.y. b^ het portret yan Cnyermans is het randsohr. ver- 180 yaneren door een ander. Alle z\jn znd. nm. v. gr*y. met adres van 
F. T. BeaBekom en hebben in de ondermarge een Ireg. Holl. naama- 
onderschr. : Braocamonte (Gsp. de) 

Bmn (Ant de) 

Oratz (Hng. Eyerh.) borstb. links. 

Cnyermans (Joann.) Lampadios (Je.) borstb. reolits. 
Bipperda (Gnil.) borstb» links. 
Trantmannsdorf (Max. yon) borstb. 
rechts. 187 Portraits (Les) av natvrel avec les armoiries et blasons, noms 
et qvalitez de Messivrs les Plenipotentiaires assemblez a Mvnster 

et Osnabvrg povr la paix generale en Tannée 1648 A Paris 

chez Louis Boisseuin. s. a. 4o. Plaatdmktitel en 83 portretten, gen. 1 — 33, borstb., in yierk. randw. 
en 3reg. cnrs. Fr. onderschr. op een label, cnm piioilegio regis, snd. 
nm. y. gray. 4o. Het papier beyat liggende waterlijnen; watermerk: een 
liggende droiyentros; fabrieksmerk: de letters B H, waarboyen een 

liggende groote G ongeyeer als yolgt: S3 Van deze stiite bestaat een 

latere druk met denzelfden(?) titel, en hetz. aantal portretten, herken- 
baar aan den flauweren druk der platen en het onregelmatig geyezelde 
papier met liggende waterlijnen, staande drniyentros en zonder fabrieks- 
merk. Een exempl. zonder titel zag ik hienran b^ Kr. W. B. 8. Boeles. 

Hieryan worden in de alphab. afdeeling slechts de portretten, met 
een * achter den nm. get., beschreyen. Andrada [Leitao], Fran^. d', 14 
Beggaime [Bergaigne], Jos. de,* 9 
[Bracamonte], Gsp. de Pigno- 

randa, 10 

Bmn, Ant. de, 17 

Gastro JjonisPierre [Pereira] de, 15 
Ghabot, Gl., marq.de St.Maurice. 28 
Ghisins, Fabins, 1 

Grachan, Mth. de, 16 

Glant [de Stednm], Adr., • 82 
Gontarenns, Aloisins, 2 

[D'Ayaux], Cl. de Mesme, 7 

Donia, Fran^. i, * 30 

[Eltz], Hng. Fréderic [ab], 18 
Gent, BaHh. de, * 25 

Grossog [Grosiegl, Adf.Gnil. de, 33 
Haslang, Georg. Ghnit. de, 20 
Knnyt, Jean de, * 28 •Kratz [Cratz],Hag. [Eyerh.] de, 17 

Matenes, Jean de, * 26 

N'assan, Jean Loais de, * 4 

Nerly, Frang. de, 24 

Orléans, Hetiry d', 6 

Oxenstiom, Jean d', 12 

Panw, Adr., 27 

Pistorins, Jean Em., 21 

Beede, God. de, * 29 

Bipperda, Guil. de, * 81 

Seryient [de la Boche], Abel, 8 

Silyios [Balyins], Jean Adler, 18 

Trantmandorff, Max. de, 3 

Volmar, Is., 5 
Wartenberg, Fran^. GnilL de, 

eyecqne d'Osnabmg, 19 

Wittgenstein, Jean de [Bain et], 22 188 Legatorum omnium Umi Monaslerij quam Osnabruguae pacis 
universalis orbi Clirisliani conciliandae causa conuocatorum no- 
mina, cognomina, tituli etc. Parisii iuxtra [sic?] exemplar CSolo- 
luense 1648. 4o. 181 

Boekdmktitel^ voorAfgegaan door een plaatdmktitel met inschrift: 

Les Portraictz au natarel aveo les armoiries et blasons noms et 
qnalitez de Messieurs les plénipotentiaires assemblés k Manster et 
Osnaburg (sio) ponr faire la paix générale. A Paris chez H. Bara . . et 
J. Pasie ... F. Bignon fecit et excndit Cnm pritrilegio Begis. 

Volgt blz. 3 — 19 Lectori Typographus en Lat. Igst yan de Mediatores 
et Legati; blz. 20: Privilege dn Boy. 

Dit werk bevat 33 portretten, gen. 1 — 33, borstb., in vierk. randw., 
met de wapens der personen op den achtergrond, 2reg. Fr. ondersohr. 
en Privilegtum Begis. De portretten zijn gevolgd naar de grootere 
door V. Hnlle, znd. nm. v. grav. en matig gelijkend. 

Voor -do volledige l\J8t verwijs ik naar do gél^jktgdige uitgaaf met 
adres van L. Boissevin. — De volgende portretten verdienen vermelding: 

Beggaime [Bergaigne], Jos. de, 9 
Brnn, Ant. de, 17 

Clant, Adr., 32 

Donia, Franc. 4, 30 

Gent, Barth. de, 25 

Ennyt, Jean de, 28 

189 Portraits noms et qualitez des ambassadeurs assemblez tant k 

Munster qu^Osnabruck pour Ie traite et conclusion de la Paix 

généralle. Et se vendent a Paiis chez Balth. Moncornet s. a. 
[1693?] kl. fol. 

Plaatdmktitel, met bovenst, inschrift in een krans van lauwertakken, 
versierd met de zeer kleine portretjes der gezanten. Onderaan eer\ 
wapen [van JConcomet?] en twee engelen. Hierachter volgen 36 portret- 
ten, gen. 1 — 35, borstb., in ov. met bovenaan links het wapen der afge- 
beelde personen; rechts een lauwerkrans. Onder het portret hun naam 
en kwaliteit in het Fransch en adres van B. Moncornet met privilegie 
van den koning van Fr. Znd. nm. v. grav. — Behoudens kleine afwijkingen, 
zgn ook deze portretten gevolgd naar de origineelen door van HuUe. 
De volgende komen ter beschryving in aanmerking: Matenes, Jean de, 


26 


Nassau, Jean Louis de, 


4 


Pauw, Adr., 


27 


Beede, God. de, 


29 


Bipperda, Guil. de, 


31 Brun, Ant. de, 
Matenes, Jean de, 
Clant, Adr., 


23 


Nassau, Jean Louis de, 
Donia, Franc, i, 


32 


Pauw, Adr., 


35 


Gent, Barth. de, 


30 


Beede, God. de, 
Knuyt, Jean do, 


17 


Bipperda, Guil. de, 


31 190 [Pacificatores van lt>48. — Verzameling van afbeeldingen der 
gevolmachtigden en afgevaardigden tot de vredesonderhandelingen 
te Osnabröck en Munster. Alle met adres van P. Aubry te Parijs]. 4o. 

Het eenige exemplaar van deze uitgaaf, dat ik zag, bemat b^ Kr. 
W. B. 8. Boeles te Leeuwarden en telt 93 stuks, zonder titel. Het is blijk- 
baar een op zichzelf staande verzameling, hoewel genoemd exemplaar 
achter de portretsuite van Moncornet in hetzelfde plakboek opgeplakt 
is. De portretten z^n alle ongen. borstb., matig gelgkend, genomen 182 naar de origineelen door van Holle, in dubbel gelijnd ovaal, and. vierk. 
randw., met 3 a Steg, curs. of staand Lat. onderachr. en adres van 
P. Anbry. io. De volgende verdienen te worden beschreven : Bergaigne, Jos. de, 
Bnrch, Jao. van der, 
Olant, Adr., 
Onyermans, Joann., 
Donia, Fr. i, 
Oent, Barth. k, 
Knnyt, Joh. de, Koch [OoccejuB], Gerti., 
Matenes, Joh. 4, 
Le Boy, Phil., 
Nassau, Joh. Lud. de, 
Pauw, Hadr., 
Beede, Ood. k, 
Bipperda, Guil., Nog in het begin dor 19de eeuw zgn deze portretten in lithografie 
gereproduceerd, blijkens den volgenden titel, aangetreden in Heynsius, 
Bücherlexikon : B i 1 d n i s s e der beim Westpb&l. Friedenssohluss m 
Munster nnd Osnabrück versammelt gewesenen Gesandten. 9 Hefke (Mit 
5 Bogen Text.) Munster 1824. gr. fol. 191 Icones legatorvm qui ex mandatorvm plenitvdine Noviomagi 
in restitutione pacis universalis felici cum successu laborarunt... 
futuraeq. memoriae ergo ad vivum pictae sculptae et expressae 
ab H.H.Quiter. Novimagi apud dictum Quiterum 1679. fol. *) 

Verzameling van (volgens Laborde) 40 portretten in middelmatige aw. kst. 
naar en door en met adres van H, H, Quiter te Ngmegen en later met 
dat van A. LuppiuH. Alle portr. ztjn borstb. in gebroken ovaal. Met 2 
of meer reg. Lat. curs. otiderschr. fol. Hiervan z\jn m^j bekend : Balhazes, De Los, 
Balemann, H., 
Bessel, A., 

Beverningk, H. van, * 
Bevüaqua, A., 
Blaapiel, W. W., 
Caapars, J. Th. y.^ 
Ohameux, L. de, 
D'OrviUe, J. J., 
Ducker, W. L. B., 
Eden, B., 
Fuente, O. de la, 
Gürck, Bisschop von, 
Haren, W. van, • 
Hochkirehen, A. W. von, 
Hoêgh, J., 
Huigen, J. J., 
Hyde, Lord, 
Innooentius XL 
Jenkins, Lord, 
Khinsky, Fr. XJldr. gr. von, Leyen, C. O. baron v., 
Lodew^k XIT. 

Nassau, W. van. Heer v. Odyck. * 
Oldenburg, A. von, 
Olivencrans, J. P., 
Oxenstiern, B., 
Platen, Baron, 
Provana, H. gr. de, 
Bachelius,Sam.,(2 verachiU. borstb. 

links en rechte). 
Beuter, J., 
Bonquillo, P., 
Schafshausen, J. Th., 
8inoU, S. J., gen. YomBchütz. 
Somnitz, L. Ohr. von, 
Spinola-Doiia, P. de, 
Strattmann, Th. A. H. v., 
Ulcken, A., 
Willem ni. ♦ 
Zobel, No., 
Zurmuhlen [Termeulen], W., M Onder dezen titel z^a t\j vermeld In Laborde, Hlsioire do la gravure en 
aanlire nolre. — De heer J. Ph. van der Keilen teekende nog een anderen 
titel voor mO op: Wahrhaffte Contraf aeturen ato- 39 Blatt Weael 1665, 
uit een verkoopcat. te Lelpzlg b^ B. Weigel 1863. 183 192 Chocolaad (Vaderlandsche). Te Amsterdam, bij D. M. Lange- 

veld 1796. 8o. 

ToegeBchreven aan J. Nomsz. — Plaatdraktitel, met boratb. in med. 
van H. Hooft; beneyens 6 portretjes en leyensachetaen van Nederl. 
staatelieden enz., ieder met nieuwe pagineering beginnende. De por- 
tretten zijn alle kl. borstb., in med., met 4 of meer reg. Holl. yersje, 
en (evenals de titelpl.) door J. Witman gegraveerd. Z\j win van te wei- 
nig belang om nader te worden beschreven. Fokke, Simon, 
Gondoever, Is. van, 
Hooft Dz., H., Nienwenhnyzen, Mrt., 
Oldenbarneveld, Joh. van, 
Bnytor, Mich. Adr. de. Men heeft dikw^Is gemeend dat een grootere verzameling van patriot- 
tenportretjes onder dezen titel is verschenen, maar niemand wist mQ 
ooit een andere verzameling dan de hierboven genoemde, met den titel : 
Vaderlandsche chocolade, te toonen of aan te wQzen. Wel vindt men bQ ver- 
bchülendo portretverzamelaars een grooter of kleiner aantal losse patriot- 
tenportretjes in medaillon door W^tman^ doch steeds zonder titel of 
inhoudsopgaaf. De heer B. W. P. de Vries te Amsterdam bezit b.v. een 
achttiendeeuwsch bandje, waarin 53 geiyksoortige portretjes door «7. ITffir- 
*nan en A. Hulk (doch in verschillende staten) zgn bgeengebonden. 
Het zgn alle kleine borstb. in med., meestal met randschr. van naam 
enz., of zonder randschr., doch alsdan met 1 reg. kap. bovensohr. De 
1 of meer reg. Holl. versjes onder de medaillons ontbreken hier groo- 
tendeels, zooals blgken zal uit onderst alphab. l^jst. Daar van sommige 
personen geen andere portretten bekend zgn, worden deze in de alphab. 
afdeeling beschreven. Enkele echter, zonder naam van den voorgeetelden 
persoon, heb ik niet kunnen terecht brengen en zal men derhalve niet 
in de onderstaande iQst aantreffen. Abbema, B. E., *) 

Altena, H. L. van, ') 

Attama, H. Z., '') 

Aylva, 8. D. van, *) 

Berckel, E. F. van, ') 

Berkel, . . . van, 

Bleisw^k, P. van, ') 

Blok, F. G., ») 

Bl^enburg, J. van, baron van 

den Heuvel *) 
Bosch, Bern., Met 4reg. vers. 
Broeck, . . . van der, ^) 
Burg, Oom. v. d.. Met 4reg. vers. 
Canter Gamerling, D. J.*, ') 
Capellen tot den Pol, J. D. v. d., 

Met 6reg. vers. 
Carbasius, H., *) 
Oosterus, D., ^) 
Elsevier, J. J., 

Eyk, J. St van. Met 4reg. vers. 
Foreest, O. van, *) 
Forecst, N. van. Met 4reg. vers. Gevers, P., 

Gordon, O. D., 

Gyselaar, O. de, *) 

Hamelsveld,Y.van,*)Metireg. vers. 

Hoen, P.% «) 

Huber, J. L., *) Met ireg. vers. 

Keen, O. W. de, ') 

Klaver, A., ') 

Lange [v. W^ngaarden], Gom. 

Joan de, *) 
Luyken, J. G., ') 
Lynslager, E., *) 
Marron, P. H., *) 
Meynts, Anth., *) 
Nuhout V. d. Veen, J., 
Pa[a]pe, G., «) Met ireg« vers. 
Palland, A. W. van, 
Pan, Dav., *) 

Paulus, P., ») Met 12reg. y^n. 
Bgssel, Alb. van., ^) 
Staphorst, J. v., ') Met 4reg. vers, 
Temminck, Egb. de Vry, *) 184 Tooren, J. L. v. d., *) 
Valentyn, A., ') 

Yisscher, C. G., Mot 6rog. vers. 
ViMcher, C. W., ') Visser, C. W., Met 4reg. yers. 
Vlerk, Joh. t. d., Met 4reg. yers. 
Wiselius, J., ») 
Witt, Jan de, ») Een andere kleinere verzameling trof ik aan op een breed folio plaat 
znd. nm. v. teekenaar of graveur, bevattende in 2 r^en boven elkaar 8 
12o. portretjes, borstb. in medaillon, met vierk. randw. en naam onder 
in den rand^ en onder het medaillon een gebeurtenis uit het leven van 
den afgebeelde, b.v.: onder Oldenbarneveld zijne terechtstelling, onder de 
Groot de kist enz. De portretten z^jn: J. v. Oldenbarneveld, G. de 
Gyselaar, C. G. Vissoher, J. de Witt, H. de Groot, G. H. de Wilde, 
A. Valenten en O. D. Gordon. 

193 Rogge (C), Geschiedenis der staatsregeling voor het Bataafsche 
volk. Met pi. Amsterdam, J. AUart 1799. 8o. 

Boekdraktitel; Voorrede, blz. I— IV; Naamltjst blz. V— XVI; Tekst 
blz. 1—605. 

Dit werk bevat eene verzameling van 126 silhouetportretten van 
Bepraesentanten, borstb., in med. ongen. (van 18 personen zgn de 
portretten onbekend en niet ingevuld). Op 6 br. fol. bladen, in 3 r^jen 
boven elkaar, iedere r|j van 7 portretten. Znd. nm. v. grav. Aaninok (T.) 


pi. 2 • 


Eek (L. E. V.) 


pi. 8 


AuAnorth (J. B.) 


— 5 


Evers (J. W.) 


— 1 


Ansten (J.) 


— 4 


Farret (J. P.) 


— 2 


Bacot (G. J. G.) 


— 5 


Ploh (J. H.) 


— 5 


Bennekom (W. T. v.) 


— 1 


(ïevers (H.) 


— 3 


Berge (T. A. ten) 


— 5 


Gorter (0. G.) 


— 5 


Berkhont (W. H. Teding 


V.) — 8 


Greve (E. J.) 


— 1 


Beveren (W. A. de) 


— 4 


Gnliok (8. van) 


— 6 


Bikker (J. B.) 


— 2 


Guljé (F.) 


— 6 


Blok (B.) 


- 1 


Haersolte (J. W. S. v.) 


— 1 


BoeU«»rd (D.) 


— 3 


Hahn (J. G. H.) 


— 1 


Borgring (H.) 


— 4 


Halbes (T.) 


- 5 


Borgt (J. P. van der) 


— 6 


Hamelsveld (IJsbr. v.) 


— 1 


Bosch (B.) 


— 1 


Hartog (P.) 


— 3 


Bosveld (P.) 


— 4 


Havermans (J. J.) 


— 6 


Brands (J.) 


- 3 


Hellenberg (G. D. v.) 


— 1 


Branger (C. J.) 


— 2 


Helmich (M.) 


— 6 


Breekpot (F.) 


— 4 


Hoffinan (B. W.) 


— 6 


Gambier (J. J.) 


— 4 


Hoofr (J. F. B. van) 


— 6 


Gastrop (H. v.) 


— 2 


Hoogewal (H.) 


— 2 


Can (J. J.) 


— 3 


Hoorn (H. D. v.) 


— 2 


Oolmschate (H. J.) 


— 5 


Horbach (D. v.) 


— 8 


Goort (P. E. de la) 


— 1 


Hnber (J. L.) 


— 5 


Crane (W. de) 


— 4 


Hubert Jr. (W.) 


— 6 


Orommelin(J.P.T.Wiokevoort)-- 2 


Hulshoir (F. J.) 


— 5 M Daze zyn zonder naam v. grav., doeb waarschtjnlUk dcor.4 Ht/{/^. — *)D«ze 
«ttn door /. Wijêman, 185 Jansen (J.) pi. 4 

Jordens (G. D.) — 1 

Kjite (H. ten) — 5 
Kaateele (P. L. yan de> — 3 

Kempenaar (L. T. do) — 1 

Kook (P. B.) — 5 

Koene (J.) — 4 

Krieger (J. A.) — 6 

Kuiken (D. C.) — 5 

Langen (8. J. y.) — 3 

Leeuw (D. O. de) — 4 

Leeuwen (J. D. van) — 1 

Lennep (O. yan) — 2 

L'Espinasae (E. de) — 2 

Lokhorst (J. van) — 4 

Luijken (J. G.) — 2 

Haanen (J. van) — 4 

Meijer Gepszoon (J. H.) — 2 

Middenrigh (H.) — 3 

Moolengraaf (A.) — 6 

Nieuhof (B.) — 1 

Nolet (J.) — 8 

0ckhui2en (N. J.) — 3 

Pasteur (J. D.) — 4 

Pertat (P. A. M.) — 3 
Pompe y. Meerdervoort Pc2. 

(A.) -8 

Proot (J.) — 3 

Quenel (H.) — 3 

Queysen (W.) — 5 Babinei (H.) pi. 4 

Beyns (Oh. Norbert) — 6 

Bchermer (8.) — 1 
Schimmelpenninck (B. J.) — 2 

Bchonegevel (F.) — 5 

SideriuB (M.) — 5 

Sitter (A. J. de) — 6 

SUphorst (N. v.) — 2 

Stotfenberg Jr. (J. H.) — 1 

Sflpkens (H.) — 6 

Tip (W. B.) — 2 

Tonckens (J. L.) — 6 

Trip (8.) — 6 

Veen (J. Nuhout v. d.) — 2 

Verhees (H.) — 6 

Verhetjen (J. B.) — 6 

Verhotjsen (P.) — 6 

Verstcr (A. G.) — 2 

Vissoher (J. A.) — 4 

Vonck (L. C.) — 8 

Voort (G. A. van der)\^ — 4 
Vos van Steenwtjk (C. de) — 6 
Vos van Bteenw^jk (J. A. de) — 5 

Vroede (P.) — 6 

Wüdrick (B.) — 1 

Wit (J. de) — 6 

Witbols (M. H.) — 3 

Zonsbeeck (P. y.) — 3 

Zubli (A. J.) ^ — 2 194 Jaarboekje voor het notaris-ambt, onder redactie van J. M. E. 
Dei*cksen, sinds 1885 van L. Boomgaart. Ie— 17e jaarg. Leyden 
1867-^. kl. 8o. 

ledore jaargang bovat een lithogr. portret van een notaris of hoofd- 
ambtenaar der registratie, alle borstb. of figuren te halver Igve, met 
facsim., door verschillende kunstenaars geteekend, met adros van de 
uitgevers: de Breuk en Smits. 

Arenlaen, H. W., i i 1878 Bas, J. de, 

Deroksen, J. M. E., 

Diemont, G. J., Door A. J. 

Eek, A. van, 

Heeokeren, J. A.F. L. van, 

Hout, Jan van, 

Kist, P. P. P., 

Kletjn, Z. H. de, 

Mabé Jr., P., Lith. door A. J. Wend^h 

XoU, J. G. J., Lith. door denz. 

Obreen, Hrm., Door C, Bo$, Zond. naam. van teeken. l 1877 

1885 
Wendel ' 1871 

1884 
1882 

Zond. naam van teeken. \ 1874/75 

1879 
1880 
1867 
1872/73 
1881 186 

Overhoff Jr., W. F., Znd. nm. v. teeken. 1868 

Pieteree, Th. van TJtJe, Door A, J, Wandel. 1870 

Stok, T. N. van der, \ i 1883 

Tideman, Brnno, * Zond. naam van teeken. | 1869 

Vries Az., 6. de, i | 1876 

1% Jaarboekje (Nederlandsch) der posterjijen. 1ste — 23e jaarg. door 
S. GiUe Heringa. Tilburg en Middelburg 1849-1864, 71/72. 8o. 

De Jaarg. 1865 — 70 z|jn nooit verschenen. De volgende jaargangen 
bevatten portretten, meerendeels in lith. door C, C. A, Leut bg P. Blom- 
mersy met facsim., en alle borstb. of figoren te halver Igve. Het jaar- 
boekje is na 1872 gestaakt. Bongeuberg, J. W., 1859? 

Dozy, J. J. Schnltens, 1862 

Hasselt, B. van, 1863 

Hofstede, J. F., 18G3 

Hoogstraten, J. H. van, 1861 
PaUand van Koppel, . . vao, 1860? 

Pel», Je, 1856/57 

Boyen, .... vau, 1850 

Sandberg, P. M., 1861 Steffens, J. A. L. F., 1871/72 
Sweerts de Landas Wy- 

borgh. C. W , 1871/72 

Verweydo. P. W., 1871/72 

Yrolik, W.. 1858 
Willem III, Koning der 

Nederl. 1850 
Wgck, Jhr. C. A. A. L. 

van der, 1862 8. Genees- en Natüuekündigen. 

196 a, Icones Medicorvm. — Icones vetervm aliqvot, ac recentivm 
medicorvm, philosophorvmqve elegiolis svis editae, opera J. 
Samb?ci. Antverpiae ex officina Chi-istophori Plantini 1574. fol. 

Plaatdmktitel met bovenst, inschrift in boekdmk ; Opdracht aan J, 
H. Herwart; Plaat van Hygieia, gen. 1, en 66 portretten, boven de 
plaat gen. 2 — 67. Deze portretten z^n borstb., in ov., met randw. van 
arabesken, dieren en vruchten, op br. 4o. platen, znd. nm. v. grav., doch 
toegeschreven aan P. van der Borcht de Oude. Met 1 reg. Lat bovenschr. 
van naam en 4. of meerreg. Lat. vers in boekdr. onder de plaat. 
Onbedr., behalve het laatste, dat bedmkt is met: Elogia diversonun 
etc. Achter de portretten komen 10 blz. Lat. en Gr. lofdichten; de 
laatste blz. is wit. 

De schilden van No. 49 (Argenterios), No. 52 (Gorop. Becanns), No. 
57 (Montagnana) en No. 60 (Curtius) z^n ledig gelaten. 

Yan de hierin voorkomende portretten z^n er slechts 8 van Neder- 
landers, nl. : Andr. Yesalims No. 32, Nic. Biesius No. 45 en Hadr. Jnnius 
No. 48, welke in de alphab. afdeeling worden beschreven. 

b. Icones Medicorvm, — Medicorvm philosophorvmq. veterum 
aliquot ac recentium Icones. Ex bibliotheek Johannis Sambvci; cutn 
• eiusdem ad singulos elogiis. Praemisso hac ediiione, vitae singulorum 
et scriptorvm indiculo; additis sub fmem, diversorum de eisdem 
encomiis. [Anlvcrpiae] Ex ofïicina Platitiniana Raphelengü, 1603. 
fol. 

Boekdniktitel, bedrukt met een Lat. opdracht aan J. H. Herwart 187 

gedagt. 1574 ; PlaAtdmktitel, met blanco middensohild voor inschrift ; 
IconTin breuis explicatio 10 blz. : Yoorta het beeld van Hygieia en 66 
portretten, boyen de plaat gen. 2 — 67, geheel als boven. 

Dezelfde portretten komen voor in de latere uitgaven: Amst. Jans- 
sonina 1612 en 1618. fol. 

197 Jaarboekje (Nieuw statistisch-geneeskundig) voor het Koning- 
lijk der Nederlanden voor 1847—1853/54. Uitgegeven door L. 
Ali Gohen. 1ste— 7de jaargang. Met portr. Gorinchem 1847—53. 
kl. 8o. 

Hierin bevinden zich de volgende portretten, alle borstb. of flgnren 
te halver Ijjve. Lith. met facsim. by C, W, Mensing, 8o. — De jaargan- 
gen 1848 en 1860/61—1853/54 bevatten geen portretten. 

Maanen, Fl. Jac. van, 1847 | Mulder, 6. J., 1849/50 

Dit Jaarboekje is voortgezet onder den titel: Statistisch Jaarboek 
der natuoi'- en geneeskande in het koningr^k der Nederlanden, nitgeg. 
door Ali Cohen. Ie Jrg. 1854/55. 2 stn. Amsterdam. 8o. — Niet verder 
verschenen. — Bevat geeu portretten. 

198 Jaarboekje (Geneeskundig) voor het Koningr. der Nederl. en 
zijne overzeesche bezittingen. Ie, 2e en 3e jaarg. Onder red. van 
P. C. Tijken. Tiel 1862-68. 8o. 

Verscheen éénmaal um de 3 jaar en is niet verder uitgegeven. — Bevat 
de volgende portretten, borstb. in lith. met facsim. door verschillende 
knnstenaars. 

Donders, F. C, Lith. bQ P, W, r. d W9^r, 1862 

Schrant, J. M., Lith. door C. C. A. Lati bg iT. L. r. Hoogêtrattn. 1865 

199 Album der natuur. Een werk ter verspreiding van natuurkennis 
onder beschaafde lezers van allerlei stand. Amsterdam 1852—65. 
— Idem. Nieuwe reeks, onder redactie van P. Harting, D. Lubach 
en W. M. Logeman. Groningen en Haarlem 1866— ^ 8o. — Met 
pi. en portr. 

Slechts de Jaargangen 1876 — 86 bevatten ieder éen liihographisch 
portret, borstb. of te halver l|jve, met Ireg. HoU. kap. onderschr., ge- 
steendrukt bvj Lankhoui db Co, De jaarg. 1886 bevat daarenboven een 
houteneéportret van P. Harting, afkomstig uit Eigen Haard. Boerhaave, Hrm.^ 


1877 


Martinet, J. F., 


1888 


Camper, Ft, 


1878 


MuBsohenbroek, P. v., 


1882 


Deiman, J. B , 


1886 


Bumphius, G. £., 


1885 


Oravesande, O. J. s', 


1879 


SneUius, W., 


1884 


Harting, P., 


1886 


Swammerdam, Joh., 


1876 


Leeuwenhoek, AnL v., 


1875 


Swinden, J. H. van, 


1881 


Ljonet, P., 


1680 Deze portretten zgn alle kopieën naar oudere gravures of naar schil- 
deryen, waarnaar reeds gravures bestonden, en worden iiiet in de al- 
phabetische afdeeling beschreven. 188 

200 Almanak van het militaire studentenkorps Mavors Medicator 
voor 1855-1880. Utrecht en Amsterdam 1855—1879. 8o. 

Niet verder Yorschenen wegensopheffing van het oorps.— De jaren 1855 
tot 1868 verschenen onder den titel: Jaarboekje van het corps kwee- 
kelingen aan 's Bijks kTreckschool voor milit. geneeskundigen te Utrecht, 
die in het einde van laatstgenoemd jaar werd overgebracht naar Am- 
sterdam; in verband daarmee verscheen de almanak voor 1869/70 in 
éen deel met 2 portretten van leeraren (en éen van een overleden 
leeraar). De jaarg. 1859 is nooit vorscheuen. 

ledere jaargang bevat een portret van den directeur der klinische 
school, later van een der hoogleeraren in de geneeskimde, doch bgna 
alle' in photografie, zoodat slechts enkele in de alphab. afdeeling kan- 
nen worden beschreven. 

Berlin, W., Photografie. 1877 

Broek, J. H. van den, Lith. van 1\ W, v. d. Weijer. 1860 

Borgersdgk, . . ., Photografie door A, A, Vermeulen, 1869/70 

Gunning, J. W., Photografie. 1880 

Hasselt, A. W. M. van, Lith. van r. d, Weijer, 1858 

Dezelfde, ouder. Phototypie van M. L, Verveen 1874 

Hertz, H., Photografie. 1871 

Houokgeest, J. P. van Braam, 1 I 1869/70 

Koetsveld v. Ankeren, J. van, ƒ Photografie. j ^g^g 

Eooöker, H. Jl., Lith. door E. Grolman. 1868 Krol, W., 
Lehmann, L., 
Matthes, C. J., ' Photografie. 1866 
1879 
1873 Persillo, L. F,, Lith. van i'. IV. r. d, Weijer. 1857 

Bienderhofi', F., ' « , 1866 

B|jn V. Alkcmade, J. vau, 1 | 1868 

Sachse, . . . > I I 1878 

Sas, J. J., f ] 1867 

8pruiJt,J.A.v.0n»elen, / Photografie. ( 1869/70 

Suringar, P. J. C, k j 1878 

Tilanus, J. W. B., 1 I 1875 

Timmerman, M. B., ' V 1864 

Weezel, 8. P. van, Photogravore. 1873 

Willemsen, G. A. F. Quarin, Lith. znd. nm. 1856 

leis vroeger nog verschenen twee dergeiyke jaarboekjes onder den 
titel: Almanak voor studenten in de genees-, heel- en verloskunde 
aan de klinische scholen, 1852—57. Botterdam, in kl. 8o. en: Almanak 
voor studenten aan de genees-, heel- en verloskundige scholen, voor 
1849 — 52. Amsterdam kl. 8o. — Boide zonder portretten. 

Portretten van beroemde Nederl. geneeskundigen, zooals: Boerhaave, 
Albinus, Vesalius, Bnysch e. a. worden nog aangetroffen in vele bui- 
tenslands verschenen portretverzamelingen, b. v.r 

Collection de portraits des plus oélèbres naturalistes. Paris, Ambr. 
T a r d i e u 1828—27. 8o. 

Yigneron, Galérie módicale. Avec des notioes biogr. par G. F. 
Doin. Paris 1826. fol. 189 

Manrin etBelliard, Médecins «t chirurgiens oélèbres. Paris 
1887. fol. ' . 
Pettigrew, Medical portrait gallery. London 1638 — 40. 8o. 201 Jaarboekje voor spoorwegambtenaren, onder redactie van 
J. W. R. Gerlach. 1ste— 3de jaarg. 's Gravenhage 1863—65. kl. 8o. 

Niet verder verschenen. — ledere jaarg. bevat een lithographisoh 
portret, knieat. of borstb. door verschillende kunstenaars, met facsimilé, 
nl. in alphab. orde: 

Kan, Leop. Joh. Ant. van der, Lith. b^j S. LankhoiU, 1866 

Lipkens, A., Lith. bg denzelfde, 1864 

Sehneitter, J. L , Lith. door N. J, W. de Roo bij A. C, Nunninh. 1860 

f. Dichters en Letterkundigen. 

dOS Muzen- Almanak (Nederlandsche). Jrg. 1819—39. Rotterdam 
en Amsterdam, J. Immerzeel Jr. — Idem. Jrg. 1840—47. Amsterdam, 
J. H. Laarman. 12mo. — Met pi. en portr. 

De Jaarg. 1887 bevat geen portret ; de overige ieder een of twee 
portretten van letterkondigen, met facsimile, borstb. of te halver Itjve, 
in koi>er- of staalgravnre door verschillende kunstenaars. 

Aa, C. P. K Bobidé van der, naar TT. Grebner door P. Vel^fn, 1838 

Beeloo, A., Naar C. Hamburger door J, P, Lange, 1844 

B^ets, N., Naar W, Grebner door J, P. Lange, 1838 

Bergh, 6. J. van den, Naar C, Hamburger door /. P. Lange. 1846 

BUderdtJk, W., Naar H, W, Gaspari door P. Veli^. 1820 

Bingley^ Ward, Door P. Vaijn, 1823 

Borger, E. A., Naar H. W. öatipari door J. W. Cattpari. 1822 

Boxman, A., Naar H, W. Gaspari door P. Velijn. 1828 

Brink, Jan ten. Door J. P. Lange. 1837 

Clercq, W. de. Naar H. W, Gaspari door P. Velijn, 1830 

Da Costa, Is., Naar G, Hamburger door J. P. Lange, 1849 
Dam van Isselt, E. W., Naar A, J, Goutcenburg door J. P. lAxnge, 1888 

Feith, Rhtjnv., Naar Gaspari, door J, E, Mareus, 1819 

Gravenweert, J. van 's, Naar denz. door P. Velijn, 1829 

Haar, B. ter. Naar G. J, L. Portman door J. P. Lange. 1841 

Hall, M. O. van. Naar H, W. Gaspari door P. Velijn. 1827 

Harderwijk Rz., J. van, \ i 1840 

Hasebroek, J. P., Naar W. Grebner, ] ^^' •'• ^' ^**^^' \ 1889 

Helmers, J. F., Door P. Vel^n. 1824 

Hege, J. P., Naar N, Pieneman door J. P, Lange. 1842 

Hoop Jr., A. van der, Naar W, Grebner door J, P. Iionge. 1832 

Immerzeel Jr., Joh., Door J, P, Lange. 1884 

Kate, J. J. L. ten, Naar H, F, G, ten Kate, Door J, P. Lange. 1845 

Kinker, J., Naar H, W. Gaspari door J. E, Marcuft. 1825 

Kl^n, B., Naar H, W. Gaspari door P. Velijn. 1826 

Klgn, H. H., Door P. Velijn. 1824 

Lennep, J. van, Naar W, Grebner door P. Vel^n. 1832 190 'Lootoy O., 

ICeyer Jr., H., \ Kaar H, W. Catpari door P. Velijn, 

Nierstraas Jr., J. L., 1821 
1829 
1828 Oosterw^k Bruin, J. van, Naar W, OrOmer, \ i 1883 

PeUeoom, A. N. yan, Naar P. van Sehenda. f^^^ ^' *^'*^'*' l 1885 

Schenk, A. O., \ ^ / 1824 

Bifflé, A. P., 1 ^^°^ ^' ^'^«'•«. \ 1836 

Someren, R. H. yan, Naar C, de Meijer door P. Velifn, 1884 

Sophia, Erfprinses yan Oranje. Door 2). /. Sluifter, 1840 

Spandaw, H. A., Naar W. Lubbers door P. Velifn. 1822 

Staring, A. O. W., door P. Velifn. 1826 

Tollens Ozn., H., ) / 1821 

Walré, J. yan, ƒ ""'' ^' ^' ^^^'^ ^^^ ^' ^^^^^' \ 1826 

Wamainek, W. H., \ ƒ 1881 

Withnijs, O. G., 1 "**'■ ^- ö'rei^ijr door P. rayi». | jgji 

Wiaeline, 8. Iz., Naar H. W, CaspaH door P. Frfif»- 1828 

Zeggelen, W. J. yan, Naar H, F. C. Un Kaie door J. P. £an^^. 1847 

a03 a. Vergeet mij niet. Jaarboekje. Jrg. 1844 en 45. Zalt Bommel. - 
Idem. Jrg. 1846.47. Arasterdam, kl. 8o. 

De Nederl. Mnsen-Almanak en het Jaarboekje: Yergeet mg niet wer- 
den yereenigd yoortgezet onder den titel: 

h. Vergeet mij niet. Muzen-Almanak. Jrg. 1848—63. Amsler- 
dam, kl. 8o. — Met pi. en portr. 

De Jaargangen 1844, 45, 46/47, 67, 59, 60, 62 en 68 beyatten geen 
portr. De oyerige Jaargangen beyatten ieder een portret yan een Nederl. 
letterkundige, boratb. oftehalyer l^jye, in Btaalgraynre door yeracbillende 
kunstenaars. 

Alberdingk Th^'m, J. A., Naar A. .7. ShnU door W. F, Wekmeüer, 1852 
Bennink Janssonins, B., Naar A. /. Ehnle door W, F. Wêkmeifer, 1861 
Bilt La Mothe, C. y. E.y. d.. Naar een photografie yan d de Graaf 

door C, Ed, Taurel. 1858 

Breater Az., J., Naar C. Hamburger door J. P. Lange, 1848 

Da Costa, Is., Naar J7. F. C. ie» Kaie door C. L. van Ketteren. 1861 
Dorbeck, D., Door C, Ed» Taurel, 1856 

Hasebroeky E. J., Naar eenp hotogr. yan L, Wegner. znd.nm.y.gray. 1854 
Hoop Jrsz., A. yan der. Naar L. Koopman door C Ed. Taurel, 1856 
Kanter, B. Ph. de, Naar H, F, C, ten Kate door J. P. Lange, 1849 

Koeteyeld, O. E. yan, Naar Neuman door Lange, 1850 

Scbimmel, H. J., Naar H, ten Kate door W, F, Wehme^er. 1858 

Znbli, N. H. Tatnm, Door C, Ed, Taurel. 1861 

904 Aurora. Jaarboekje voor 1840—49, onder redactie van J. I. D. 
Nepveu. 's Gravenhage. — Idem voor 1850—56, onder red. van 
J. I. D. Nepveu en S. J. van den Bergh. Haarlem. — Idem voor 
1857—65, onder red. van S. J. van den Bergh. — Idem voor 
1866—76, door W. J. Hofdijk en J. M. E. Dercksen. Amsterdam, 
kU 8o. — Met pi. en portr. 

De Jaarg. 1840—46, 48, 49, 51, 58, 62, 70—76 bevatten geen portret- Lindo, K, Prager, 
Rosmade, P. M., 
Schaepiiian,H. J A.M., 
Sohimmel, H. J., 191 

ten. Be oyerige ieder een portret van een letterkundige, in staalgrav. 
eyenalfl in het yoorg. jaarboekje. 

Beets, Nic, 1 ,^ ^ ^ «. .. f 1866 

Brink, Jan ten, | ^^^ ^' '^' ^^'*^''''' \ 1867^ 

Boll, A. J. de, Naar J. H. Nêuman door TT. F, Wehmêfffr 186il' 

Oremer, J. J., 1 ^ r. ^ «, ... f 1860 

ElUot BoBweU ƒ ^"^^ ^' ^' ^''^^' { 1866 

Geneatet, P. A. de, Naar A. J. EhnU door B, Taurêl, 1866 

Haar, B. ter, Door D, J, Slu^jter, 1867 

Hofd^k, W. J., Naar A, J. Ehnle door W. F. WêhmHjer, 186S 

Keiler, ö.. 1 ^ ., , „, .. f 186S 

Lennep, Je. van, J '' \ 1866 

Dezelfde Door R, Ct-aeijvanger, 1869 

11864 
1868 
187S 
1861 

Rophia, Koningin, met den Kroonprins. Naar H, de Keijter door 
J, de Mare. 1847 

Dezelfde, alleen. Naar ff. WitUerhaltêr door D. J. SJyjfter, 1872 

Tollens, H., Naar A, J, EJmle door IT. F, Wehmei^er, 1854 

Bosboom-Toossaint, Mevr., Door />. /. Sluiftet\ 1868 

Willem, Kroonprins der Nederl. en Prins Manrits der Nederl. Naar 

N, Pieneman door J, P. Lange. 1860 

Withn^j», C. O., Door T). J. Sluijter. 1869 

905 Jaarboekje voor redcr^kers en beminnaars der poëzü onder 
hoofdredactie van F. H. Greb, later van D. F. van Heyst. Ie — ^29e 
jaarg. Amsterdam 1857—85. 8o. 

Niet verder verschenen. — Slechts de volgende Jaargangen bevatten 
portretten, alle borstb. of te halver lijve, in staalgravnre, met facsim., 
door J. H, Rennefeld, behalve het (photograph.) portret van C. O. Wit- 
hnis en dat van J. M. E. Dercksen door C. X. r. KeMeren. 

Bergh, P. T. Helvetins van den. Naar L. Koopman. 1869 

Broek, L. van den, Naar dem. 1864 

Dercksen, J. M. E., Door C. L. van Ketteren. 1862 

Oreb, F. H., Naar L, Koopman. 1868 

HofdQk, W. J., 1860 

Hoop, JrzD., A. V. d., 1863 

Lennep, Jo. van. Naar L, Koopman. 1858 

Spoor, Ger. J., Znd. nm. v. grav. 1870 

Vondel, J. v. d., Naar A. Orgelist. 1867 

WithoQS, C. G., Photogr. in gesteendr. l^st. 1861 

206 Jaarboekje voor den boekhandel voor 1839, 40, 41 en 4243. 
's Gravenhage. kl. 8o. 

Niet verder nitgegeven. — De Jaarg. 1839, 40 en 42/48 bevatten ieder 
een lithographisoh portret van een Nederl. boekbandelaar, borstb. met 
Ireg. naamsonderschr. 8o. 19^ 

£lzeyier, [Daniël?], 1839 

Koning, Jao., 1840 

Thieme, H. O. A., 18i0/43 

907 Adresboek (Algemeen) voor den Nederlandschen boekhandel en 
aanverwante vakken, benevens aanwijzing der in Nederland uit- 
komende dag- en weekbladen. Ie— 31e jrg. Amsterdam, C. L. 
Brinkman 1855—85. 8o. 

Dit jaarboel^e wordt hier venneld, omdat de jaargangen 1856 — 66, 67, 
68 en 78 levensschetsen en portretten van boekhandelaren zgn opge- 
nomen. De Jaarg. 1866 bevat enkel 2 levensschetsen zonder portr. ; 1867 
2 levensschetsen met 2 portr. ; 187S 4 levensschetsen met 4 portretten. 
Uitgenomen het portr. van Joh. Maller, in staal gegraveerd door Rênne/eld, 
z^n het alle lithografiên, borstb. of te halver lijve naar en door yer- 
schillende kunstenaars, met facsimilé der handteekeningea. Lith. bti TresUng dt Co, 1873 Bodel Nljenhuis, J. T., 

Bohn, J. F., 

Brill, £. J., 

Oleef, Pt. van, Lith. van Oebr, van Wouw, 1857 

Enschedé, Joh., ) 

Enschedé, Jac. | Lith. hij Trwling dt Co, 1867 

Goor, O. B. van ) 187S 

Kesteren, J. C. van, Lith. door Al, bg P, W, van de Welf er. 1868 

Maller, Joh., Staalgrav. door J. K. Benneféld. 1858 

— P. R. D , Lith. btj P. W. van de Weiger, 1862 
Nptoff, Is. An., Lith. door A, Fieeher hij Trealing d: Co. 1864 

— Paal, Lith. bg Treéling d^ Co, 1868 
Oomkens, J., Lith. door W, B, van Wouw. 1859 
Portielje, G., Lith. by Treéling d: Co. 1861 
Schierbeek, B. J., Lith. naar C, B. Buijs hij Ch, Binger. 1856 
Salpke, G. G., Lith. naar J, R. Mathifsaen 1843 door F. A. Ueijfnan 

btJ TresUng A Co. 1860 

Yerbrnggen, J. W., Lith. btj Trenling <è Co. 1865 IV. Beoefenaars van Schoone Kunsten. a. Algemeene Ybrzahelinoen. / 208 Marcus (J. E.). — Etudes gravées de J. E. Marcus. Amsterdam, 
S. de Grebber [1817 ?1. fol. 

Boekdrnktitel , Toorafgegaan door een HoU. plaatdrnktitel : Het Stu- 
die w e r k van J. E. Marcns, met adres van J. H. y. d. Beek, met titelpor- 
tret van J. K M. ; LeTenascheta y. Marcojs, 8 blz.; en 106 br. fol. platen, 
waarop portretstadien, menachelüke figuren euz. Alle bladen zijn ongen., 
maar achter den naam yan den graveur staat de datum waarop zy gograyoerd 
zijn. De portretten zjjn borstbeelden of figuren te halver l^ye, die 
yoorzooyer het de laatstgenoemde betreft, alloen het hoofd afgewerkt 
en de yerdere figuur in omtrek yertoonen. Soms bevinden zich 2, S of 4, 
portretten naast elkaiir op 1 blad, soms ook 1 portret naast andere 
figuurstndien op 1 blad. Sommige personen komen 2 maal voor in ver- 
schillende houdingen. Daar bij de hier voorkomende portretten veelal 
geen naam vermeld is, is in de onderstaande l^st gemakshalve de 
datum van ieder respectievoiyk blad opgegeven. Andriessen, J., 
Barbiers, P., 

Dezelfde. 
Berkman, H., 
Bianchi, 
Bois, C. dn, 
Bosch, A. van den. 

Dezelfde. 
Brandt, A. J., 
Buis, C, 
Dupré, D., 
Eynden, B. van, 
Fliiies, H. de, 
Gabriel, 

Heeremiet, Hidde, 
Heiand, A., 
Hendriks, W., 
Hemert, P. v., 
Kamphuysen, J., 
Kerkhoff, D., Jan. 1812 

Oct. 1812 

Jan. 1814 

Juni 1816 

Maart 1809 

Mei 1811 

Nov. 1808 

Mei 1811 

Apr. 1816 

Jan. 1812 

April 1813 

April 1815 
Dec. 1814 

April 1813 
Juni 1816 

Febr. 1810 
Juli 1813 

Febr. 1816 
Dec. 1814 

Maart 1811 Einker, J., 
Lageman, H., 
MarcUB, J. K., 
Miehaölis, G. J., 
Os, P. G. van, 
Pfoifler Jr., F. J., 
Rooyon, G. van, 
Schmidt, J., 
Smies, J., 
Stokvisch, H., 
Swinden, J. H. v., 
Versteegh, D., 

Visser Bender, J. P., 

Vrijdag, D., 
Willigen, A. v. d., 
Willmot, J., 
Zeelander, A. L., 
Dezelfde. Aug. 1814 
Mei 1811 

Febr. 1808 
Mei 1811 

Apnl 1816 
Juli 1815 
Mrt. 1809 
Jan. 1812 
Mrt. 1811 
Mrt. 1811 

Febr. 1816 
Dec. 1814 

fOct. 1812 

\Jnli 1813 
Dec. 1812 

April 1815 
Aug. 1814 

Febr. 1810 
Juni 1812 ^ Kunstkronijk, uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der 
Schoone Kunsten. Jrg. 1846—76. 's Gravenhage en Leiden, 1841— 
76. fol. 

Onder redactie van J. van Lennep, S. J. van den Bergh, T.vanWost- 

13 m 

rheene Wzn., G. Keiler, J. ten Brink e. a. — Van don jaargang 1846 is 
een Franache vertaling vorschenen, uitgegeven bg denzelfden uitgever. 
De jaargangen 1841 — 76 bevatten een groot aantal portretten van 
Nederl. kunstenaars en beroemde personen, alle in lithografie, doorver- 
Bchillende meesters op steen gebracht, alsmede verscheidene etsen door 
W. Unger naar schilderijen in musea. — Buitendien z^n er tusschen den 
tekst eenige kleinere houtsneêportretten van minder belang. De litho- 
grafische portretten zyn meestal borstbeelden, soms figuren te halver 
l\jve of kniestnkken. De jaargangen 1877 — 86 zgn van anderen inhoud 
voorzien, on bevatten geon portretten, uitgezonderd 1877 en 81, die ieder 
een houtsneêportret bevatten. 

Baaien, S. van, Naar eene daguerrotype van Wotké door A. J. 

Ehnle bij J. D. Steuertcald. 1855 

Bloeme, H. A. de, Naar eene photograCe door F. IJ. Weissen- 

bruch Dz, bij denzelfde. 1869 

Bor, P., Naar L. Cornet door A. P. Felix by denz. 1861 

Conscience, H., Door F. B. Waanders by C. W. Mieling. 1851 

Dubourcq, P. L., Door J. J. Mesker op de Koninkl. Steendrukkerij. 1874 
Forman, Helena, Naar P. P. Rubens lith. door J. J. Mesker. 1874 
Goyen, A. van, 1) Naar C. de Moor geêtst door J. A. Boland. 1874 
Greive, P. F., Door A. Allebd op de Kon. Steendr. 1875 

Hals, Frans, 2) Naar hemzelven geêtst door W. Unger, 1874 

Heye, J. P., Naar eene daguerrotype van Wotké door A. J. Ehnle 

bij J. D. Steuerwald. 1855 

Hoorn, Je. van, Naar J. M. Qninkhard lith. door J. Westpalm 

van Hoorn. 1841/42 

Hove, B. J. van, Door F. H. Weissenbruch Dz. bij J. D. Steuer- 
wald naar een photogr. 1861 
Hove Bz., H. van, Door F. H. Weissenbruch Dz. bij J. D. Stêuer- 

wald naar oen photogr. 1867 

Hutschenruijter, W., Naar een daguerrot. v. Wotké door A. J. 

Ehnle b\j J. D. Steuerwald. 1855 

Huygens, De familie, 6 Portretten op 1 bl. naar A. v. Di^k door 

F. B. Waanders. 1847 

Kachel, J. W. F., Door J. J. Mesker op de Kon. Steendr. 1875 

Koekkoek, B. C, Lith. door Chimaer v. Oudendorp. 1840/41 

Koelman, J. D., Houtgrav. znd. um. 1858 

Kruseman, C, S) Houtsn. naar J. W. F. Kachel door W. H. Stam. 1859 
Laar, J. H van de, Lith. door J. J. Mesker bg S. Lankhout. 1875 
Louise (Wilhelm. Maria Sophia) prinses der Nederl. Door F. W, 1842/43 
Lucas V. Leiden. Lith. door Chimaer. 1840/41 

Luyken, J., \ 
Mare, Joh. de, ƒ Ho«*8^*^^- ^nd. nm. 1848/44 

Meijer, Louis, Naar een photogr. door F. H. Weissenbruch Dz. 

b^' J. D. Steuerwald. 1868 

Meustraten [Merstraten] (J. van), 4) Naar A. p, Dijck gectst 

door W. Unger. 1875 1) Dit portret ia ontleend aan: J. Pb. v. d. Keilen, Felntre-grav. HoIL Vol. I. Utr. 1875» 4o. 

2) Ditportret is ontleend aan : C. Vosmafer, Fr. Hals. Etsen door W. Unger. Lelden 1873. fol . 

3) Dit portret komt 2 maal voor ; doch een er van is wegens mindere gel^kenis aüj^ekeuid 

4) Deze portretten z^jn ontleend aan hot £tswerk van W. Unger. Leiden 1874. foL 195 

Mollinger, A., Naar een photogr. door F. U. Weitisenhruch Dz. 

bij J. D. Steuencald. 1869 

Ku^jeii, W. J. J., Lith. door F. van Goor. 1840/41 

Olfermans, Mevr. S., geb. v. Hotc. Naar een dagnerrot. v. Wotki 

door A. J, Ehnle bg D. J, Steuerwald. 1855 

Pieneman, N., Btaalgrav. door H, Lötcenstam, 1862 

Potter, P., Naar B. v, d. Helst lith. door J. C. d'Amaud Gerkens. 1847 
Bembrandt, Lith. naar hetmtïven door W, de Koning. 184 

Bembrandt en z\jne yrouw. Naar Bembrandt, lith. bg C. W. Mielhtg. 1852 
Bochnssen, J. J., Naar N. Pieneman lith. door F. Waanders. 1844/15 
Boyer, L., Naar E, Slaghek staalgray. door C. Ed, Taurel. 1870 

Bablairolles, 8., Naar en door H. A. C. Dekker 1867 lith. bg 

J. D. Steuerwald. 1863 

Sakaen-Weimar-Eieenach, E. A. A. J. Hert, van, Zud. nm. v. teek. 1842/43 
Scheffer, Ary, Lith. hÏQ C. W. Mieling. 1850 

Sohelfhoat, A., Staalgrav. door C. Ed. Taurel. 1867 

Dezelfde, Lith. door /. /. Meéeer op de Eonink. Steendr. 1871 

Bchendel, P. y., Door A. C. Nunnink op de Kon. Bteendr. 1872 

Schotel, J. O., Lith. door M. Mourot. 1840/41 

Schuyl (Flor.)(?) Naar Fr. v. Mieris de Oude door X C. ^MwmnJt. 1875 
Schwartze, J. G., Lith. door Thér. Schwartzs b^j S. Lankhout, 1875 
Sophia, Kroonprinses d. Nederl.. Staaigrav. naar N. de Keyzer 

door J. dé Mare. 1846 

Sophia, Koningin d. Nederl. Lith. door H. J. v. d. Hout. 1849 

Spoel, J., Naar een photogr. door F. H. Weissenlruch Dz. b\j 

J. D. Steuerwald. 1870 

Taurel, A. B. B., Naar Ingres 1819 staalgray. door C. Ed. Taurel. 1866 
Terborgh (...) Naar hemzelven door J. J. Mesker bg L. Lankhout. 1875 
Terburgy (O.) Naar hetnedven lith. door F. B. Waanders. 1847 

Tollens, H., Naar J. Kayser lith. door C. Bentinck. 1843/44 

Ulenbnrg, Saskia yan, 4) Naar Bembrandt gectst door W. ünger. 1872 
Yen, J. A. y. d.. Naar een photogr. door J. Spoel bij J. I>. 

Steuerwald. 1868 

Verhuist, J. J. H., Naar J. E. J. v. d. Berg door F. B. Waanders. 1842,43 

Dezelfde. Naar een daguerrot. yan Wotki door A. J. Ehnle bij 

J. D. Steuerwald. 1855 

Yermeaien, A. O. G., Naar en door dezelfden. 1855 

Yerschanr, W., Lith. btj S. Lankhout. 1875 

Yerveer, B. L., Door J. J. Mesker by S. Lankhout <^ Co., naar 

een photot. yan M. Verveer. 8176 

Yiotta, J. J., Naar een daguerrot. y. Wotké door A. J. Ehnlehij 

J. D. Steuerwald. 1855 

Yondel, J. y., Naar N. Pieneman door J. C. d'Arnaud Gerkens 

bij C. W. Mieling. 1862 

Yries, Bosa de, Door F. B, Weissenbruch Dz. by J. D. Sieuertcald. 1860 
Waldorp, C. A., Naar een photogr. door en b\j dezelfden. 1868 

Westrheene Wz., T. yan, Door J. J. Mesker op de Kon. Steendr. 1872 
Willem I. Staalgray. geteekend naar M. Miereodd d. C. Hamburger] 

gegray. door J. P. Lange. 1845/46 

Willem UI, Koning der Nederl. Lith. door H. J. van der Hout. 1849 
Wüst, Alex., Zincographie naar een houtsnede yan J. Linse. 1877 196 

b. SCHILDEBS EN GRAYEÜBS. 

Portretverzameling van H. Cock, 

210 a. Pictonim effig^es. — Piclorvm aliqvot celebrivm Germaniae 
Inferioris effigies.Eorum nempe qui vita functi hac praestantiss. arte 
immortalitalis nomen sibi compararunt. Una cum doctiss. Dom. 
Lampsonq huius artis peritissimi elogiis. — Anv. ap. Viduam Hier. 
Cock 1562. kl. fol. 

Eerste nitga?8. — Boekdniktitel, Lat. lofdicht van 80 reg. op 2 bic. op 
H. Cook door D. Lampsonins; voorts 23 portretten, figuren te halver Igye, 
in den rechter bovenhoek en beneden onder de verzen genummerd van 
1 tot 2S. Onder ieder portret staat een 1 of 2reg. Lat. naamsondersohr. 
in groot kapit., benevens een 4 tot 12reg. Lat. vers van Lampsonins in 
cursieve boekdrukletter, waarvan er slechts 2 met zijn naam onderteekend 
z\jn. Geen naam van graveur wordt aangetroffen, doch op 8 platen staat 
het monogram L H. W[iericx], op 2 andere dat van I. W[iericx]. Zie : 
Alvin, L'oeuvre des 3 frères Wierix. Brux. 1866 — 73. 8o. 

ft. Pictorum effigies. — Pictorvm aliqvot celebrivm Germaniae 
Inferioris effigies, etc. Anv. sub intersignio qualuor ventorum.. 
s. a. kl. fol. 

Tweede uitgave, met denzelfden titel, waarop slechts het adres ver- 
anderd is, en hetzelfde aantal portretten ; de verzen zijn evenwel gegra- 
veerd in plaats van geboekdrukt. Behalve eenige minder opmerkens- 
waardige veranderingen, zijn de nummers onder de verzen vervallen en 
hebben enkele portretten van vers verwisseld. 

c. Pictorum effigies. — lUustrium qvos Belgivm habvit pic- 
torvm effigies ad vivvm accvrate delineate nee non, quo qvisque 
tempore et vixerit et obierit. Antv. apud Theod. Gallaeum. Cum 
privilegio [1600]. fol. 

Derde uitgave. — Plaatdruktitel en 22 portretten, daar het 23e, dat 
van H. Cock, hier ontbreekt. ledere plaat draagt het adres van Th. 
Galle; boven in de plaats is een Ireg. schrift bggegraveerd, waar in het 
sterfjaar der afgebeelde persoon, of de tijd zijner werkzaamheid ver- 
meld wordt. Overigens geheel als voren. 

Deze 22 platen komen ten vierden male voor, vereenigd met de Sde 
uitgave van de portretten in J. Moyssens: Image de divers hommes 
etc, onder den volgenden titel: 

d.True effigies. — The true effigies of the most eminent painters, and 
other famous artisls that have flourished in Europe, curiously engraven 
on copper-plates. Together with an account of the time when they 
lived, the most remarkable passages of their lives, and most con- 
siderable works. Very useful for all such gentlemen as are lovers 
of art and ingenuity. Printed in the year 1694'. kl. fol. 197 

Deze boekdmktitel wordt voorafgegaan door een plaatdmktitel, met 
nagenoeg betzelfde opschrift en adres : London, printed for D. Browne .... 
ft T. Browno .... and to be sold by them and J. Smith .... 

Achter den boekdmktitel vindt men: A short acconnt of the lives of 
the painters and other artists, contained in this book, op blz. 1 — 18; 
verder den ouden titel van Mejssens, Image etc., een allegorische voor- 
stelling van Bome, de portretten van N. Bryant, en Adr. Bronwer, 
oorspronkelijk niet hierin behoorende, en de 22 portretten der editie 
van Galle, gevolgd door 93 portretten nit d e B i e, Galden Oab. (Zie 
No. 2116.), waartnsschen en achter 6 portretten, die tot hiertoe niet voor- 
kwamen, nl. : S. Youet, P. Testa, P. Brenghel, G. Le Bmn en D. V. 
Coomhert door Bouttats, en ti, Collin door P. C. Te zamen 121 por- 
tretten, gen. onder het portret naast het naamsondersohr. van 1 — 121. — 
Deze nitgave is ongetw^feld van de hoogste zeldzaamheid. — In alle 
4 uitgaven zijn de portretten van achteren onbedrukt. 

Portretverzameling van H, Hondius» 

211 rt. Pictorum effigies. — Pictorum aliquot celebrium praecipue 
Germaniae Inferioris effigies. Pars I [—III]. — Hagae Gom., ex 
officina Henr. Hoüdii [1610?] Gum privilegio. kl. fol. 

Plaatdruktitel, 2 allegorische platen, 1 blad voorrede en 68 ongenum. 
merde portretten, alle figuren te halver Igve, znd. naam v. grav. uitge- 
zonderd v\jf, en boven- of onderaan gemerkt: Hh. exe. Twee en twintig 
dezer portretten z\jn (meerendeels omgekeerde) kopieën der afbeeldin- 
gen uit de verzameling van H. Cook te Antw. in 1572 verschenen. 

h, [Pictorum effigies.] — Theatrum honoris, in quo nostri Apelles 
saeculi, seu pictorum, qui patrum nostrorum memoria vixerunt 
celebriorum praecipue quos belgium tulit, verae et advivum ex- 
pressae imagines in aes incisae exhibentur. 3 partes. — Amstelod., 
I. lanssonius 1618. kl. fol. 

Tweede uitgaaf, met nieuwen plaatdruktitel, 2 allegor. pltn. en dezelfde 
68 portretten, met dit onderscheid, dat op den achtergrond der 22 eerste 
(kopieën van Cock) versieringen of harceeringen zgn aangebracht. — In 
beide uitgaven zijn de portretten onbedrukt. 

Lijst der in beide verzamelingen voorkomende portretten. 

Nummer bQ 

Cock. Hondius. 

Aldegrever, Hnr., f 26 

Aquanus, [v. Aken] Jo., f 58 

Badensis, Franc, 66 

Bemard [BarentszJ, Theod., 84 

Binck, Jo., 27 

Bles, Henri, 14 14 

Blocland, Ant., 31 

Bloemaert, Abr., • 61 

Bollius, Jo., 35 V. 198 BoHch, Hier., 

Breughel, Pt, 

Bril, Paul, 

Broeck, Crsp. van den, 

Bneckelaer, J., 

Oayus, Guil., [Key (Bern).] 

Clivensis [van Cleef], Hnr., 

CUyensis [van Cleef], Jast., 

Cock, Hier., 

Coecke [Koeck v. AelstJ, Pt., 

Goco [Cook], Math., 

Coexius, Mich., 

Conixloy, Aeg., 

Gornelis, Corn., 

DikiuB [van Dyok], Fr., 

Bionatensis [Patinier], Jo., 

Dürer, Alb., f 

Elsheymer, Ad., f 

Engelbert [Engelbrecht], Corn., 

Eyck, Hub. van, 

Eyck, Jo. van, 

Florie, Franc, 

Gassel, Lac, 

Geyn [Gheyn], Jac. de, 

Goltzins, Hnr., 

GoltziuB, Hab., 

Harlemiua [van Haarlem], Theod., 

Heemskerk (van Veen), Mrt., 

Hoefnagel, Grg., 

Holbein, Jo., f 

Holland, Jo., 

Eetel, Corn., 

Leyden, Luc. van. 

Dezelfde, naar een ander origineel. 
Lombardns [Sntormans], Lamb., 
Mabnsins [Gossaert], Jo., 
Majns [Vermeyen], Jo., 
Manderns [Van Mandcr], Carl., 
Messnis [Metsy?], Quint,, 
Mterevelt, Mich., 
Momper, Jo., 
Morus, Ant., 
Mostaert, Aeg., 
Mytens, Ai-n., 
Oliver, Is., f 

Orley [BmxellensiB], Bern., 
Petri, G., 

Petri [Lange pier], Pt. Longue, 
Pourbus, Fr., Nummer bg 


Cook. 


Hondius 


8 


8 


19 


19 
58 
40 
29 


20 


20 
37 


12 


12 


23 
16 


16 


13 


13 
44 ' 
48 
> 69 
63 


8 


8 
23 
67 
10 


1 


1 


9 


2 


22 


22 


21 


21 
60 
54 
83 


5 


5 
80 
43 
25 


11 


11 
52 


10 


24 


18 


18 


7 


7 


15 


15 
49 


9 


9 
56 
62 
36 
42 
45 
68 


6 


6 
65 
28 
32 199 

Nummer bij 
Cock. Hondins. 

Qaebürnas [QuüborcnJ, Christ., 38 

Rogerus [v. d. Weijde], Rog., 4 4 

Scorellus [van Scoorl, Scorel], Jo., 17 17 

Spranger, Barth., 51 

Siradanus [v, d. Straet], Jo., 60 

Vaenias [v. Ycen], Otto, 57 

YisBcher, Corn., 39 

Vos, Mrt.. 46 

Vredeman de Vrios, Jo., 47 

Vries, Andr. de, 66 

Vroom, Hnr., 55 

Wingius [v. Winghen] Jo., 41 

De met oon f gemerkte porlreiteii van buitenland soho kunstenaar» 
worden niet in de alpbab. afdeeling beschreven. 

Portrefverzameling van Meyssens, 

211 a. Image de divers hommes desprit sublime qui par leur 
art et science debvioient vivre eternellcment et desquels la lov- 
ange et renommée faict eslonner Ie monde. — A Anvers mis en 
Jumiere par Jean JVIeyssens peinctre et vendeur de lart au Camme- 
straet Tan 1649. kl. fol. 

Plaatdruktitel, voursiellende de Faam op een pedostal, dat bovenst, 
opschrift draagt in 10 regels, en op een cartouche rust met het adres 
van den uitgever in 5 regels. Voorts een gegraveerde opdracht aan Mi- 
chel Le Blon door J. Meyssens 12 April 1649, en een allegorische voor- 
stelling van Bome, waaronder een 4 reg. Lat. vers in 2 kol. Vervolgens 
komen 74 (?) portretten, alle ongen. en onbedrukt, te halver l\jve, mot 
1 reg. kapit. en 3 of meer reg. curs. Fr. onderschr., gegraveerd naar en 
door verschill. meesters, zooals: J, Meyssens^ P. de Jode^ P, Poutin^, 
C, Waumaiut, W. Hollar, P. BaUiu, A. Bucholy F. Bouttats, J, Neef» e. A., 
alle met adres van J. Meyssens. 

Deze portretvorzameling komt bgna nooit geheel compleet voor, zoo- 
dat het ondoenlijk is om het juiste aantal platen, dat zij bevatten moet, 
op te geven. De exemplaren, aan mij bekend, zijn de volgende: lo. In 
de verzameling J. K. J. de Jonge, verkocht te 's Gravenh. 1880 (Catal. 
No. 8313), bevattende 68 portretten, en afkomstig van den heer O. Kramm 
te Utrecht; 2o. in de verzam. van Mr. Ch. Dozy te Leiden, bevat- 
tende slechts 51 portr. ; 3o. in de verzam. van J. Szwykowski; bevat- 
tende 61 portr. ; 4o. in de verzam. Du Bus de Qisignies, verkocht te 
Brussel 1876 (Catal. No. 977) en thans in het Prentkabinet op de Kon. 
Bibliotheek aldaar, bevattende 11 portr., met inbegrip van latere platen 
uit de Bie ; 5o. in de verzam. van den heer A. J. Nijland te Utrecht, 
bevattende 96 stuks, waaronder echter verscheidene portretten, n^ 1649 
mtgegeven. Door vergel^king nu der platen in de 2 eerstgenoemde ver- 
zamelingen is mij gebleken, dat er waar»(ch\jnlrjk 74 portretten in een 
compleet exemplaar behooren, en dat er van dit werk mindten^ twoe 200 

uitgaven hebben bestaan met denzelfden titel (en jaartal), alleen her- 
kenbaar in eenige TerschiUen van het onderschrift op' 19 (?) platen. 

Yan deze 74 portretten komen er 72 voor in het te vermelden werk 
van De B i e , daar de portretten van Baphael en N. Bryant daarvocr 
niet gebruikt z\jn. De volledige l^st der portretten in beide verzame- 
lingen, met de nummers der bladzijden van de Bie, alsmede de geschreven 
volgnummers in het ei^empl. de Jonge, volgt aan het eind dezer be- 
schr\jving. 

h. Ble (Com. de). — Het gulden Cabinet vande edele vry Schil- 
der-const... Waerinne begrepen is den ontsterffelycken loff van de 
vermaerste constminnende geesten ende schilders van dese eeuw, 
hierinne meest naer het leven af-gebeldt, verciert raet veel ver- 

makelijcke rymen enz. door G. de Bie [aan het eind: Ghe- 

druckt T' Antwerpen, bg J. v. Montlbrt 1662.] 4o. 

Plaatdruktitel naar Ahr, a Diepenbeek door Com. Meyssens met 
jaart. 1661 en adres van J. Meyssens; Boekdruktitel ; Voorwerk blz. 
3 — 35; Tekst bladz. 1—573, verdeeld in 3 stukken, ieder met afzonder- 
lijken titel; Lof verzen en Register blz. 574—85; Approbatie 1 ong. 
blz.; voorlaatste blz. adres de boekdrukkers; laatste blz. wit. Het lo 
stuk bevat het portret van Ant. v. Leyen tegenover blz. 9, dat van 
Oom. de Bie naar S, Quellinns en 31 andere portretten ; het 2de 42 
stuks en het 3e 28 portretten. 

Deze portretten, komen nogmaals, onder bijvoeging van 6 nieuwe, en 
van 22 portretten uit de verzameling van Galle, voor in het werk: True 
effigies of the most eminent painters eto. 1694. kl. fol. (Zie N. 210tf.) 

Alphab. l^st (Ier portretten in : Meyssens, Image 1649 (K), de Bie 
1662 (B), en The true Effigies v. 1694 (E). 

Arthois, Jacq. d', 

Bailly, Dav., 

Baokef, Jac., 

Balen, J. van, 

Baur, J. Guil., f 

Beek, Dav., 

Belle, Steffano della, f 

Berckmans, Henr., 

Bie, Adr. de^ 

Bie, Com. de, 

Bloemaert, Abr., 

Boel, Pt., 

Boroht, H. V. d., Sen. 

Borcht, H. V. d., Jun. f 

Bosboom, Sim., 

Both, J., 

Bramer, Leonh., 

Bredael^ Pt. v., * 

Breughel, Pt, 

Bronchorst, J. v., M. 


B. 


E. 


— 


301 


74 


(46) 


271 


67 


(IB) 


129 


43 


(48) 


119 


40 


(W) 


118 


87 


(9) 


161 


50 


(59) 


561 


119 


>— 


416 


94 

231 


58 


— 


1 


23 


(43) 


345 


26 


' — 


363 


— 


(20) 


125 


— 


(21) 


383 


42 


(54) 


547 


116 


(35) 


157 


49 


(28) 


263 


63 


— 


381 


— 


— 


— 


97 


(23) 


279 


69 201 Bryant, Nic, f 

Bvlert, Jean, 

Callot, Jacq., f 

Collin, Bich., 

Coqnes, Gonz., 

Gorenhert, Theod., door F. v. d. Steen, 

Dezelfde door Ph. Bouttatê Jr, 
Gort, Oom,, 
Cossiers, J., 
Crayer, Gsp. de, 
Banckerts de Rij, Corn., 
Danckerts de B\j, Pierre, 
Deynum, J. B. v., 
Biepenbeeke, Abr. v., 
Dijck, Ant. y., 
Elshoimer, Ad., f 
Eb, Jac. yan, 
Faydherbe, Luc, 
Franchoys, Lnc, 
Franchoys, Pierre, 
Gerbier, Balth., 
Hecke, 'J. y. d., 
Heil, Dn. y., 
Heil, J. Bpt. y.« 
Heil, Leo y., 
Helt Stockade, Nic. de, 
Hoeck, Bb. v., 
Hollar, Wenc, f 
Hondins, Hnr., 
Honthorst, G., 
Janssens, Gom., 
Jode, Pt. de, Sen. 
Jode, Pt de, Jun. 
Jordaens, Jacq., 
Kessel, J. y., 
Eeyser, Henr. de, 
Knnpfer, Nic., f 
Le BniD, Corn., 
Leyen, Ant. y.. 
Lint, Pt yan, 
Katham, Jac, 
Meerte, Petr., 
Merian, Math., Sen. f 
Meyasens, J., 
Mont, Deod. del, 
Nieulant, Adr. y., 
Nieulant, Gnü- ▼., 
Gort, Adam y., 
Padoanino, Fr., f 
Peetere, Bonay., M. 


B. 


E. 


rc8) 


— 


— 


(42) 


117 


39 


(62) 


523 


113 


— 


— 


121 


(12) 


317 


78 


(66) 


455 


101 


— 


— 


120 


(68) 


452 


100 


(51) 


267 


66 


(24) 


245 


61 


(53) 


447 


99 

289 


71 
407 


92 


(25) 


285 


70 


(7) 


75 


33 


(29) 


49 


28 


(44) 


227 


57 


— 


500 


111 


— 


375 


86 


— 


153 


48 


(36) 


249 


62 


— 


365 


85 


(19) 


293 


72 


(18) 


343 


81 


(17) 


527 


114 


(41) 


323 


77 
341 


— 


(65) 


551 


117 


(67) 


487 


108 


(4) 


165 


51 


(32) 


299 


73 


(60) 


493 


109 


(61) 


514 


112 


(5) 


239 


60 


— 


401 


93 


(62) 


459 


102 


(27) 


115 


38 


— 


9 
307 


98 


(38) 


75 


(64) 


475 


105 


— 


351 


83 


— 


10 


— 


— 


387 


90 


— 


138 


44 


(26) 


147 


— 


(80) 


63 


32 


(34) 


37 


25 


(50) 


151 


47 


(40) 


171 


53 202 Poeters, J., 
Pontins, P., 
Poalenborgh, Corn., 
Quellinns, Art., 
Qnellinos, Art., Jud. 
Qnellinns, Er asm., 
Baphaêl Sanzio. 
Bheni, Guido, f 
Babens, P. P., 
Byckaert, Dav., 
Sadeler, J., f 
Sadeler, Baph., f 
Sadeler, Aegid., f 
Baftleven, Herm., 
Savery, Boel., 
Savotjen, Catl. v., 
Segers, Dan., 
Segers, Ger., 
Snayers, Pt., 
Snyders, Fr., 
Son, George v., 
Teniers, Dr., Sen. 
Teniers, Dt., Jun. 
Testa, Pt., 
ThieleD, J. Phil. v., 
Utrecht, Adr. ▼., 
Veen, Oct. v., 
Venne, Adr. v. d., 
Yerbmgghen, Pt., 
Yerhaecht, Tob., 
Youet, Sim., 
Yrancqaart, Jacq., 
Willeborts Bossaert, Thom., 
Willaerts, Ad., 
Witte, Gap. de. 
Wouters, Fr., 

Uit deze rergeljjkende l\j8t bl^kt derhalve, dat de vensamelixig yan 
1694 elf portretten mist, die in de Bie of in de yerzameling van Meysaens 
Yoorkomen. 

212 Mander (K. van). — Het leven der doorluchtige Nederl. en 
eenigc Hoogd. Schilders... door K. van Mander. In de heden- 
daagsch Nederd. spraake en stjjl overgebragl, met . . . aanmer- 
kingen, ophelderingen . . . vermeerderd door Jac de Jong. 
Amsterdam, Stev. van Esveldt 1764. 2 dln. 8o. 

Dl. I: Boekdmktitel voorafgegaan door een titelpl. door S. Fokhe; 
Opdragt, Voorreden der oude en nienwe uitgaaf, samen 28 ongen. blx^ 
Tekst, l^en. l-*d54; Bericht voor d. binder en drukfeilen 3 on^n. blz.; M. 


B, 


£. 


— 


355 


84 


(58) 


497 


110 


(49) 


357 


64 
605 


— 

555 


118 


(81) . 


261 


65 


(1) 


— 
(2) 


51 


29 


(8) 


67 


30 


(46) 


309 


76 


(57) 


463 


103 


(65) 


465 


104 


(66) 


493 


107 

375 


68 


(37) 


125 


41 


— 


379 


87 


(6) 


213 


55 


(8) 


97 


34 

221 


56 


(89) 


61 


81 

403 


91 

141 


45 


(22) 


335 


79 


— 
96 


— 


345 


82 


(33) 


107 


35 


(16) 


39 


24 


(13) 


235 


59 


— 


131 


115 


— 


47 


27 


— 


— 


96 


— 


479 


106 


(10) 


167 


52 


(47) 


UI 


86 

395 


— 


(11) 


176 


54 %3 Porir. Tan K. t. Mander als buste, in oy. en 95 portretten op 83 platen, 
get.: A, B, B ♦, C— Z en AA— FF. 

Dl. II: Boekdrnktitel ; Tekst gen. 1—271; Bericht voor den binder, 
Bladwtjier en Drukfeilen, samen 59 ong. blz. Voorts 64 portretten op 
19 platen, get.: OG— ZZ. 

Derde uitgaye met de portretten van J, hadmiraly alle borstb. of 
alleen het hoofd, van een tot vier op ééne plaat, in medaillons, op 
labellen enz., meestal met eenig bijwerk. De portr. sgn met ogfers ge- 
nummerd, de platen met letters. Z\j dragen alle den naam des graveurs, 
en jsün van achteren onbedrukt. De vorige uitgaven: Haerlem 1604 
en: Amsterdam 1618, in één deel in 4o. bevatten geene portr. dan dat 
van V. Mander door J. Saenredam en Lastman^ doch men ontmoet som- 
tyds exx., waarin de portr. uit de verzam. v. Uondius zqu ingevoegd. 

Hieronder volgt eene alphab. Igst der gezamenlijke portretten, waarvan 
de met een f gemerkte, voorstellende Duitschers, niet in de alphab. af- 
koeling zullen beschreven worden. Aartsz, B^jokaart of R^k 

met de Stelt. I X 

Aartsen, Pt, [LanffêPier] 1 U 8 
fAken, Hans van, Il NN 1 

fAldegraf, Hendr., I 4 

Badens, Fr., II WW 1 

Balen, Hndr. v., II BR 8 

Barend V. Brussel [Or^fy] I H 2 
Barend (Doove) I 7 9 

Barendsen, Dk., I Z 2 

tBeham,8ibald, [BA««m] I Dl 
Beukelaar, Joaoh., I T 2 

Bles, Hendrik met de, I NI 
Bloemaert, Abr., Il YY 1 

Bol, Hans, I OG 1 

Bos, Jeron., I L 2 

Breugel, J., Il NN 8 

— Pt., I T 1 

— Pt Pieterssen, Il NN 2 
Bril, P., II GG 8 
Broeke, Crisp. van den, I BB 2 
Cleef, Hndr. v., I R 2 

— Joost van, of de 

Zotte JKlet/, 1 8 

Ck>ornhert, zie Koornhart. 
Goxie, Mich., I W 8 

Grabeth, Dk., II HH 2 

— Wtr., Il HH 1 

fGranach, Lo., I D 2 

Delft, Jac. Willems, II U 3 

Dezelfde. II ES 8 

Delft, Kom. Jaoobsen, n SS 1 

— Nic. Komelissen, II PP 2 
Dolendu, Zaoh., II UV 2 Druyvestein,AartJanB8en, n ZZ 1 

fDürer, Alb., de Oude, I G 8 

t — Alb., I G 4 

Dtjk, Floru van, U YT 8 

fElshaimer, Ad., H MM 8 

Engelbertsz, Kom., I Hl 

Erasmus, Desid., I Al 

Eyck, Hub. v., I B 1 

Dezelfde. I B* 1 

Byck, J. V., I B» 2 

Deselfde. I B 2 

Eyck, Marg. v., I B* 8 

Floris, Fr., I U 2 

Franken, Fr., I EE 8 

Franken, Jeron., I EE 2 

Franks, Sebast, ' I DD 8 

Galle, PhU., I M 8 
Gassel, Luc, V. Helmond. I N 2 

Geerards, Mrk., Il TT 3 

Geyn, Jac. de, I DD 2 

Goes, Hg. V. d., I G 2 

Goltiius, Hndr., II LL 1 

GoltB, Hb., lGoW9itui] I T 8 

Goltzius, J., I FF 8 
Gossaert^ zie Mabuse. 

Haarlem, Dk. v., I G 2 

— Jak. Janssen v., I P 2 
Haarlem, Kom. Koraelisz. II LL 3 

Hals, Fr., II ZZ 3 

Heemskerk, Mrt., I W 2 

Hemsen, J. v., I E 3 

Hoeftsagel, Joris, I ££ 1 

fHolbein, Hans,tf<!OfMi#, I A 3 

f ^ Hans, I N 9 204 Hollander, J. de, I E 1 

Jakobsz, Bk., I F 8 

— Hg., I I 1 
Jode, Ger. de, I D 8 

— Pt. de, II MM 2 
Jorisz, Ang., I BI 
E&lker, 9. y., I M 1 
Ketel, Kom., II O0 2 
Key, Will., I V 1 
Keyzer, Hndr. de. II üü 3 
Klaasz, Volkert, I F 2 
Klaaszen, Allard, I VI 
Koek, Jeron., I 8 3 

— Math., 18 2 
Koeck, T. Aalst, Pt., I W 1 
Kok, Kom. Lnc. do, I F 3 
Koningsloy, Gillis v., I CO 3 
Koomhart [Coortthert], 

Dk. Volkertsz, I Y 3 

Kort, Kom., I Y 2 

Koster, Laur., I Cl 
Kufren8,Com.Y8brandt8Z., II PP 3 

Lampsonios, Dom., I Z 8 

Lauwers, Balth., II YY 2 

Leiden, Aartgen y., I L 3 

— Luc. V., I H 3 
Liere, Joost t., I Y 1 
liombardns, Lamb., I K 3 
fLorch, Melch., I B 8 
Mabnse /^GoMOtffty, J. de, I 2 
Mander, E. ▼., I Voorrede 
Mandyn, J., I A 2 
taarten, Hnpsche, [Mart» 

SchönJ I E 2 

Matham, Jac., II MM 1 

Matsys. J., 112 

— Qnint., I L 1 
fMentz, Israël ▼., I E 1 
Miereyeld, Mich. Jan8zen,n n 1 

— J. Michielszen, n KK 1 
Montfoort, Ant y., I Z 1 
Momper, Joost de, n QQ 8 
Moreels, P., n YY 1 
Morus, Ant., I SI 
Mostaart, GiUes, I Q 3 
Mosscher, Jac. de, II XX 2 Mytens, Aart, I AA 3 

Nienwlan^, Will. y., II BB 1 

Gort, Ad. yan, II TT 2 

Orley, B. y., zie Barend. 
Onwater, Alb. yan, I G 1 

Patenier, Joach., I K 2 

Pieterszen, Pt., [LongusJ I AA 2 
Pieterszen, Gerr., n BB 2 

Pourbns, Fr., I AA 1 

Qneborne, Chrst. yan den, I Q 2 
Bayenstein, J., II WW 3 

Saanredam. J., II QQ 2 

t Sadelor, GüUs, H OO 8 

ï — , J., n 00 1 

t Sadelèr, Bapb., II 00 2 

Sayry, Boel., II ZZ 2 

Schön, M., zie Marteu. 
Schoorl, J., I K 4 

Simonsz, Alb., II KK 2 

Dezelfde. II II 2 

Bnellinck, Hans, Il 88 3 

t Spranger, Barth., II GG 1 

Steenwijk, Hndr. y., I DD I 

Steyens, Pt., II QQ 1 

Stradanus, J., I FF 2 

Snayins, Lamb., I F 1 

Swart,J.,of^tt«rt-7<mN. I P 1 
fSwitser, Jos., of Heins, II PP 1 
üitewaal, Joaoh., II Uü 1 

Valkenbargh, Mart. yan, I BB 1 
Veen, Oct. y., II TT 1 

— Pt. y., I BB 8 
Verhaagt, Thob., EL W 2 
Verweyen, J. Kom., 10 1 
Verspronck, Kom. £n- 

gelszen, II 83 2 

Vinckeboons, Dy., II XX 1 

Visscher, Kom. de, I Q 1 

Vos, Mrt. de, I FF 1 

Vries, Adr. de, II WW 2 

— Hans Fredeman de, I B*4 
Weide, Bog. y. d., I G 8 
Vroom,Hndr.Comeli8zen,IIIiL 2 
Wingen, Joost y., I CO 2 
t Zwarts, Obrstff., I M 2 213 a. Houbraken (A.). *~ De groote schouburgh der Nederlantsche 
koDStschilders en schilderessen. Waarvan er vele met hunne beel- 
tenissen ten tooneel verscbünen, enz. zynde een vervolg op het 
schilderboek van K: van Mander. Door A. Houbraken. Amsterdauit 905 

Gedrukt 'voor den Autheur en voor de Weduwe des Autheurs 
1718-21. 3 dln. 80. 

BI. I: Boekdraktitel, voorafgegaan door een titelpl. door J, Houbrakên 
Opdracht en lofverzen 8 blz. ongen.; Tekat, gen. blz. 1 — 381; Naamlijst; 
enz. 9 ong. blz. 

Dl. II : Boekdmktitel; gegrav. Opdracht; Tekst, blz. 1—861; Naamlyst 
enz. 7 ong. blz. ^ 

Dl. ni: Boekdmktitel; Berigt aan den lezer 2 ong. blz.'; Tekst gen. 
1 — 408; Naamlgst enz. 7 ong. blz. 

b. Hetzelfde werk. — Den tweeden druk van veele drukfouten ge- 
zuivert en met nieuwe registers voorzien. *s Gravenhage, J. Swart, 
C. Bouquet en M. Gaillard 1753. 3 dln. 80. 

Beide uitgaven bevatten denzelfden tekst en dezelfde platen, die 
echter voor de 2de nitgaaf een weinig opgegraveerd of veel flauwer 
van dmk zijn, terwijl deze laatste in dl. III 3 portr. (op ééne plaat) 
meer bevat, die niet in de eerste voorkomen. De zwarte-knnstplaat op 
blz. 192 in dl. I ia in de 2e nitgaaf vervangen door een koperplaatje, in 
tegenovergestelde richting gegraveerd. Aan het einde v. h. 3de deel der 
2e aitg. wordt van een 4do deel gesproken, dat echter nimmer ver- 
schenen is. 

Dl. I bevat een portr. van den schrijver tegenover den titel, ver- 
der 48 kleinere portretten op 17 platen, onderaan get.: A tot B, met 
aanwijzing der bladz., waartegenover zij geplaatst moeten worden; be- 
nevens 2 platen znd. portr. 

Dl. II: 25 portretten op 10 platen, onderaan get.: A tot K, met aan- 
wijzing der bladz. als voren; benevens 8 platen znd. portr. 

Dl. ni: 30 (33) Portretten op 14 (15) platen, bovenaan get.: A tot O 
(P) en beneden met den naam des gravenrs, die op de platen in de 
vorige dln. meestal is weggelaten. In dit deel zijn 2 platen met den 
naam: D. Jottfftnan als gravonr, allo overige zgn door J. H<mhraken. 
Het laatste portr. {v. d. Werf) in het 3do deel is even groot als dat 
van A. Houbrakên in het 1ste deel; alle andere zjjn min of meer kleiner. 

Alle portretten zQn borstb. of ook alleen het hoofd, in ronde of acht- 
hoekige medaillons of op labellen, van 1 tot 4 op ééne plaat, veelt^ds 
omringd met toepasselijk bgwerk, al naar de overgebleven mimte op de 
plaat toeliet, en van acht. onbedrukt. Op enkele platen zijn de portret- 
ten genummerd, 1, 2, 8, enz.; die in dl. 3 hebben doorloopendo Nos. 
van 1—80 (33). 

In den Kunstlager-Catalog van Bud. Weigel kwam onder No. 17722 
een uniek ex. voor van de eerste uitg. met de portr. in het rood gedrukt. 

Hieronder volgt eene alphab. Igst der gezameniyke portretten. 

Asch, Pt. J. V., Dl. I L 2 I Beek, Dv., II C 2 Asselyn, J., Gend Krah- 

betje. III C 7 

Bakhuizen, Ldf., II J 1 

Bakker, Jac, I M 2 

Balen, Hdr. v., I D 2 

Bartolet. (Flaman) m E 14 Bega, Corn., 10 3 

Berckheiden,C8p.,l AUejn anP32 
— Job.j3de\ itg.jlll P 33 

Bisschop, J. de, III HIO 

Bloemaert, Abr., I Cl 

Bramer, Leonh., I J 1 906 Bray, Balm. de, IJS 

Brengel, J., I £ 2 

Bronkhont, J. v., I L 8 

Bronwer, Adr., I 1 

Ohampanje, Phil., I LI 
Coebergen. Zie Koebergen. 

Grabeth, Dk., I B 1 

— Wtr., I B 2 
Does, Jao. y. d., II F 2 
Don, Ger., II A 1 
BnlUart, HeymaD, UI C 8 
Dijk, Ant, ▼. I K 1 
Eekhont, Gerb. y. d.j U E 1 
Elshaimer, Adr., (Duit- 
sober). II O 2 

Erasmus, Desid., I Al 

Eyerdingan, Alb. y., II Dl 

Flink, Goy., II B 1 

Geest, Wybr. de, I F 4 

Genoels, Abr., III D 2 

Goyen, J. y., I H 2 

Hals, Fr., I F 1 

Heem, J. de, I K 2 

Helst, Barth. y. d.. II A 2 

Helt Stokade, Nic. de I B 1 

Hoet, Ger., m K24 
Hondekoeter, Gillis de, UI B 6 

— Heloh. de, lU O 10 
Hondius, Abr., lU M 28 
Hoogstraten, J. v., U G 8 

— Sam. y., U G 2 

% — Dk. y., 112 
Honbraken, Arn., Titelportr. 

Jardin, Oh. de, lU B ft 

Jordaans, Jac., I H 1 

Joris, Dy., I A 2 

Kalf, Wm., U H 2 

Kneller, Gdfr., UI K 28 

Koerten Blok, J., UI N 29 

Koning, Phil., II B 8 

Koebergen, Wenc. I F 2 

Laar, Pt. y., I B 2 

Lairesse, Ger. de, lU E 18 

Lely [y. d. Faes], Pt., II B 2 

Lingelbag, J., U G 1 

Lieyens, J., INI 

MaroeUs, Otto, I B 1 

Merian, Maria 8yb., lU I 21 

Metza. Gbr., lU B 4 

Mieris, Fr. y., UI A 1 Mnsscher, Mch., lU F 16 

Neteeher, Gsp., Alleen in 

dê 2de uitff. UI P 81 
Oort, Ad. y., of y. Noort, 10 8 

Ostade, Adr. y., I Q 

Oyens, Jurr., 10 2 

Palamedes. I N 2 

Pée, J. y., m C 9 

Plaats, Dy. y. d., UI I 22 

Poelenbnrg, Oorn. y., I G 1 

Potter, P., n F 1 

Pynaoker, Ad., U D 2 

Quellinns, Erasm., I N 2 

Bembrand. I M 8 

Boos, J., Hnr., U K 1 

Bnbens, Pt. P., I D 1 

Sayry, Boel., I D 8 

Schalken, Gdfr., lU G 17 
Schurmans, Anna Maria, I M 1 

Schut, Oom., I E 8 

Segers, Dan., I G 2 

Snellings, J., I A 8 

Bngders, Fr., I E 1 

Steen, J., lU A 2 
Stokade, de Helt, zie Helt 

Stokade. 

Streek, Jnrjaan y., U K 2 

Teniers, Dy., I P 8 

Terburg, Ger., UI B 8 

Ter Westen, Aug., UI L 26 

Tiedeman, Phil., UI G 18 
Tilman8,Bim.Pt.,(Schenok)U O 8 

Toorenyliet, Jac., UI F 16 

Torentins, J., I G 8 

Yaillanty Jac, U E 8 

— Wah>ant, U E 2 

Uden, Lc. y., I 8 

Valk, J., I G 4 

Velde, Adr, y. d., lU D 12 

Verkolje, J., UI M 27 

Verschuuring, Hndr., U H 1 

Yinne, Yino. y. d., U J 2 

Voorhout, J., lU H 20 

Weeninx, J. Bpt., Il O 1 

Werf, Adr. y. d., UI O 80 

Wnlfraat, Math. UI L 25 

Zachtleben, Herm., I P 1 

— Oom., I P 2 

Zorg, Hndr. Martensz., U O 4 207 

De platen van de mtgavc van 1718 zgn, met uiizoDdering van de 
portretten van A. Houbrakeu en A. v. d. Werf, opnieuw gebruikt in: 

214 Weyerman (Jac. Campo). — De levens-beschnjvingen der 
Nederl. konst-schilders en konst-schilderessen enz. door J. G. 
Weyerman. Dl. I— III : 's Graveh., Wed. E. Boucquet, H- Scheurleer, 
F. Boucquet en J. de Jongh 1729. Dl. IV : Dordrecht, by Abr. 
Blussé en Zn., 1789. 4o. 

Dl. I: Boekdraktitely voorafgegaan door een gegrav. titel, evenals in 
Houbraken, doch met paase-partont ; portret van Willem lY naar Ph, 
V, Dijk door F* Ottens; Opdracht, Voorbericht on Bladw^zer, samen 
10 ong. blz.; portret van J. C. Wegerman naar C\ Troost door J, Hou- 
braken; Tekdt, gen. 1 — 412 ; Naamlgat 5 ong. blz.; laatste blz. wit en 29 
portretten op 10 platen, get.: A tot K, met aanwgzing der bladzij» waar 
zij geplaatst moeten worden. 

DL U: Boekdraktitel ; Bladwijzer der pi. 2 ong. blz. ; Tekst gen. 1 — 

* 412; Naamlgst 5 ong. blz.; laatste blz. wit; voorts 85 portretten op 22 

platen, get L — B, A — K en Aa — £e, met aanw^zing der bladzg als voren. 

Dl. III: Boekdmktitel ; Bladwijzer der pi. 1 ong. blz. keerz. wit; 
Tekst gen. 1 — 146; Naamlgst 4 ong. blz.; voorts 15 portretten op 8 platen, 
get.: 1 — 8, met aanwijzing der bladz^ alsvoren. (Het portret van A. v. d. 
Werf is vervallen.) 

Dl. IV : Boekdmktitel ; Voorbericht blz. III, IV ; Tekst blz. l--47ft; 
Bladwijzer 4 ong. blz. — Znd. portretten. 

De platen zgn hierin alle omgeven door een 4to passe-partont van 
arabesken, terw\jl de oude nummering vervangen is door eene andere. 

Aan deel I is toegevoegd het portret van Willem Carel Hendrik Friso 
(Willem rV) in fol. en dat van den Schrijver in 4to. 

215 Gooi (J. van). — De nieuwe schouburg der Nederlantsche kunst- 
schilders en schilderessen. Waer in de levens- en kunstbedr^ven 
der lans levende en reets overledene schilders, die van Houbra- 
ken, noch eenig ander Schrijver, zvjn aengeteekcnd, verhaelt wor- 
den. Door J. van Gooi. 's Gravenhage. Gedrukt voor den Autheur 
1750, 51. 2 dln. 8o. 

Dit werk is, zooals de titel aangeeft, een vervolg op de Behoubnrg 
van Houbraken en bevat op 22 platen 52 kunstenaarsportretten, van 
1 tot 3 op één blad, gegraveerd door J. Houbraken en P. Tai^i naar 
naar teekeningen of schilderyen van A, Sehouman, J, M. Quinkhard^ 
H, V, Pee e. a., benevens 1 afbeelding der teekenacademie te 's Hage, 
door S. Fokke, De portretten zijn alle borstb. of alleen het hoofd (2 z^n 
te halver lijve) in medaillons, op ramen enz. en genummerd met letters 
en dragen onderaan den naam v. graveur en schilder, benevens die der 
afgebeelde personen. Om de portretten heen is meestal nog het een of 
ander zinneb. bgwerk gegraveerd. 

Dl. I: Boekdmktitel, voorafgegaan door een gegrav. titel naar L. F, 
Z>. B. (du Bourg?) door P. Tar^é; Privilegie, Opdracht en Lofverzen, 208 samen 12 ong. blz. ; portr. van J. van Gooi, Tekst, blz. 1—472 ; NaamL 
enz. blz. 473 — 80; en 19 portr. op 7 platen, van boven get. A tot G. 

BI. II: Boekdmktitel; Opdragt en Lofrers samen 12 ong. blz.; Tekst, 
blz. 1—567; Naamlijst enz., blz. 668 — 576; en 82 Portretten op 14 platen, 
yan boven get.: A tot O.: benevens de afbeelding der Teekenademie 
der Haegsche kunstschilders tegenover bladz. 618, door S. FoJeke, 

Hieronder volgt eene alphabetische Igst van alle portretten. Appel, Jac., 


n 


E 1 


Nijmegen, Elias v., 


II 


H 3 


Bleek, B., 


I 


F 3 


Overbeek, Bonav. v.. I 


C 2 


Boonon, Am., 


I 


E 1 


Palthe, Ger. J., 


I 


G S 


Bruin, Corn. de. 


I 


1 


- J., 


I 


G 2 


Burg, Adr. v. d., 


II 


H 1 


Pool, Jurr., 


I 


D 2 


Dalens, Dk., 


n 


E 2 


- Bachel, geb. Ruysch I 


D 1 


Denner, Balth., 


II 


B 1 


Quinkhard, J. M., 


U 


C 2 


Duval, Bobb., 


I 


B 2 


Bavenstein, J. v.. 


I 


A 1 


Freezen, J. George, 


n 


t2 


Begters, Thiebout, 


n 


N 1 


Gooi, J. V., 


I 


Opdr. 


Boepel, Coenr., 


I 


G 2 


Greenwood, Corn., 


II 


H 2 


Boore, Jaq. do. 


II 


B 2 


Hanneman, Adr., 


I 


A 2 


Sam, Eugol, 


n 


E S 


Huysum, J. v., 


II 


A 1 


Sanders, Ger., 


n 


M 2 


Keiler, J. Hendr., 


II 


K 2 


Schouman, Aert, 


n 


H 3 


Eompe, J. ten, 


II 


N 2 


Troost, Corn., 


II 


G 2 


liimborch, Henr. v.. 


I 


G 1 


Verheyden, Math., 


u 


L 1 


Lyonet, Pt., 


n 


L 3 


Verkolje, Nic, 


I 


F 1 


Melder, Ger., 


n 


G 1 


Voet, Carl Borchart, 


I 


£ 2 


Mieris, Fr. v., 


n 


D 1 


Vollevens, J., 


I 


6 8 


- Will. V., 


11 


D 2 


Voflevens Jr., J.. 


n 


B 3 


Moni, Louis de. 


II 


K 1 


Walraven, Is., 


II 


C 1 


Moucheron, Is., 


I 


E 3 


Wandelaar, J., 


n 


£ 3 


Moor, Carl de, 


II 


; 


Weeninx, J., 


I 


B 1 


Mijn, Heroman v. d., 


II 


A 2 


Wit, Jac. de. 


II 


I 


Netscher, Tlidr., 


I 


C 8 ' 


Wolters, Henr., geb.v. 


Pee, n 


F 


Nijmegen, Dion. v.. 


II 


M 3 ' 


Wttlfraet, Marg. 


I 


F 2 216 Descamps (J. B.) — La vie des peintres Flamands, AUcmands 
et Hollandois, avec des portraits gravés en laille-douee, une 
indication de leurs principaux ouvrages, et des réflexions sur 
leurs difTérentes manières. Par J. B. Descamps. 4 lom. A Paris, 
chez Gh. A. Jombert 1753 — 03. 8o. 

I. Boekdruktitel, voorafgegaan door een plaatdruktitel, naar J, B. 
Descamps 1753, door J. P.IjeBas', Opdracht, Avertissement gen. 1 — XVI; 
Tekst geji. 1—429 ; Table alphab. des peintres et Table des portraits 
8 blz. ; Approbation et Privilege 3 blz. 

n. Boekdruktitel ; Tekst gen. 1—480 ; Table des portr. et Table des 
peintres, 8 ongen. blz. 

m. Boekdruktitel ; Opdracht, Avertissement en Errata blz. I — ^XVI * 
Tekst, gen. 1 — 402; Tables 6 ongen. blz. 

IV. Boekdruktitel ; Avertissement blz. I— Vm ; Tekst gen. 1—302 ; 
Tables 24 ongen. blz. 909 Be hierin Toorkomende portretten, ofschoon alle yerUeinde kopieën 
▼•n oudere en grootere griTiireB, Terdienen de eendacht wegens hnn 
gemkenis en fraaie nitroering. Het ztjn alle boratb., in med., omgcYen 
door aUegorieoh bewerk, op breed 12mo. plaatjes gegraveerd, naar 
▼ersohiU. konptenaars door Fi^H en D, Somiqué. Zg zgn aan het 
hoofd der betrefieode levensbeschrgying geplaatst en bedmkt met Fr. 
tekst Zy worden niet verder beechreyen. 876 

101 

72 Appel, J., lY S19 

Arland, J. JL, lY 116 

Aseh, P. J. Tan, n 76 

Baeker, J., n 141 

BakhniMn, Lnd.. n 443 

Balen, H. Tan, I 387 

Beek, Bay., n 818 

.Bega, Oorn^ n 388 

Biseohop, J. de, m 184 

Bloemaert, A^ I 346 

Blook, J. Koetten, m 878 

Boonen, A., lY 187 

Bramer, lu, I 416 

Brandenbseg, X, IV 38 

Brandmnller, G., lY 81 

Brenghei, J., I 

— P., I 

Brookhorst, J. t., II 

Bronwer, Adr., II 139 

Bmyn, O. de, m 387 

Champagne, F. de, Il 63 

Ooeberger, W^ I 305 

Ooqnee, Oons., Il 363 

Oraesbeoky J. Tan, n 188 

Orayer, Osp. de, I 860 

Cnpetsky, J., lY 66 

Denner, B., lY 368 

Deyater, L. de, m 886 

Does, J. T. d., II 683 

Don, Ger., n 816 

Bnjardin, O., m 111 

Dnllaert, H., m 47 

Dnns, J., m 176 

Dnval, B., ni 173 

Byok, A* ▼«Bf n 8 
Beckhoat, G. van den, H 826 

KUas, M., m 377 

Elsheimer, Ad., I 388 

Ererdingen, A. Tan, II 319 

Eyek, H. Tan, I 1 

l^eken gr., P., m 386 

Kink, G., H 346 

Genoels, A., m 93 

Gheest, W. de, I 403 Goltzins, H., I 380 

— Hnb., I 128 

Goyen, J. van, I 419 

Hals, Fr., I 860 

Hanneman, A., II 186 

Heem, D. de, n 37 

Heemskerk, Hrt, I 60 

Helmont, 8» J. Tan, lY 336 

Helst, B. y. d., n 199 

Hoet, G., ni 233 

Holbein, Hans, I 71 

Hondeooeter, M., IH 44 

Hondins, A., II 380 

Hoogstraten, D. t., I 411 

— J. T., n 407 

— 8. T., II 383 
Honbraken, A., lY 1 
Huber, J. R., IV 123 
Hnysmans, O., III 241 
Hnysnm, J. t, IY 228 
Jordaens, Je., II 1 
Kalf. W., n 431 
Eneller, Gdi^., m 225 
Laar, [Bamboeehi] P. Tan, II 205 
Lairesee, Ger.de, in 101 
Lely, [y. d. Faes]. P., II 256 
Lieyens, Jan, II 115 
Lingelbach, J., Il 872 
Mander, K. yan, I 194 
Marcellis, O., II 208 
Melder, G., IY 280 
Merian, M. Sib., m 200 
Metsys, Oh., I 17 
Metzn, G., II 239 
Menlen, A. F. t. d., m 1 
Meyer, F., ni 307 
Miereyeld, M., I 256 
Mieris, F. yan, in 13 

— W. yan, IV 45 

Mabnse, [Gossaert] J., I 83 

Moor, O. de, UI 828 

Monoheron, Is., IV 153 

Mneeeher, M. yan, III 181 

Mtfn, H. yan der, IV 2 15 

14 210 N0tcher, Csp., 


ra 78 


Terbnrg, 0., 


n 128 
Ntjmegen, £. van, 


IV 111 


Tenresten, A., 


UI 245 
Oort, Ad. ran, 


1226 


- M.. 


IV 144 
Oost, J. van. 


UI 1» 


Thielen, J. F. Tan, 


n269 
Orley, B. Tan, 


I 88 


Tidemaa, F., 


n869 
— B. Tan. 


III aoo 


Tillemans, 8. P., bdgen. 


Ostade, A. Tan, 


n 178 


Schenk, 


n 69 
Ovens, J., 


n 279 


TorenTliet, J., 


m 121 
Orerbeok» Bon. Tan, 


IV 7 


Torrentins, J^ 


1882 
Plas, [Plaats], D. van dar 


,111 218 


Troost, C, 


IV 291 
Poelenbnrg, C, 


1865 


uden, Lae. Tan, 


1408 
Pool, J., 


IV 90 


Vaillant, Je., 


n 405 
Potter, P., 


n851 


— Jan, 


n880 
Pgnaoker, A., 


n817 


- w.. 


nsso 
Qnellinns, ErasnL, 


11 106 


Veen [Vaenins] Oot., Tan, I 228 
Bavenstein, J. van, 


I 841 


Velde, A. t. d., 


UI 72 
Bembrandt van Bh^n. 


n 4 


Verkolje, J., 


m259 
Boepel, Koenr., 


IV 197 


- N., 


IV 168 
Bombonts, Th., 


I 425 


Venohnoring, H., 


n894 
Boore, J. de. 


IV 262 


Vinne, V. t. d., 


n4i7 
Boos, J. H., 


n487 


Voet, 0. Boasehaert^ 


IV 158 
- Th., 


UI 819 


VolleTens, Jr., 


Ui 251 
Bnbens, P. P., 


1297 


Voorbont, Jr., 


m207 
Bngendas, 0. Pb., 


rV 78 


Vos, Mrt de, 


I 117 


1 


Buysch, Baohel, 


IV 65 


Vrient, Fr. de, 


1111 
Byckaert, DaT., 


n 282 


Vries, A. de. 


m 125 
SaohtleTon, H., 


ni46 


Wasser, A., 


IV 202 
0., 


n 195 


Weeninx, J., 


UI 165 
BaTery, B., 


I 298 


— J. Bpi, 


n806 
Schalken, Gdfr., 


lU 189 


Werdmnller, J. B., 


m 85 
Sohnt, Oorn., 


I 898 


Werf, A. T. d.. 


m 888 
Sohuormans, A. M., 


n 119 


Wemer, J., 


m 61 
Soorel, Jan Tan, 


I 50 


Wegerman, J. 0., 


IV 209 
Segbers, Dan., 


I 891 


Wildons, J., 


1886 
Snijders, Fr., 


1880 


Wit» J. de. 


IV 288 
Spranger, Barth., 


I 184 


Wolters, Henr., 


IV 272 
Steen, Jan, 


UI 26 


Wonwerman, FiL, 


n286 
Steenwijk, H. Tan, 


I 884 


Wnlfraat, M., 


m 218 
Stokade, N. t. d. Helt, 


n211 


Zorg, H., b^gen. Bokes, 


n 822 
Teniers Jr., DaT., 


n 168 

217 Galerie des artiates ou portraits des hommes célèbres dans la 
peinture, la sculpture, la gravure et la musique, pendant les trois 
siècles de la Renaissance; 52 gravures par différents msdtres, Au- 
dran, Glouwet, Dupuis, Fiquet, Lefebure, Mellan, Scmidt [sic], 
Tardieu, Will etc. Bruxelles 1849. gr. fb. 

Boekdrokkerstitel; tekst blz. 1 — 8 en 52 portretten genom. 1 — 52. 

De hierin voorkomende portretten itfn alle bontb. in verschiUend 
randw., met 1 of meer reg. Fr. ondorsohr. in kapit. kl. 4o. De ToUedige 
Ijjst is Termeld in Weigels Knnstlager-Oatalog ZXVI, bL 88, waar de 9%ntB druk: Puia 1986 fo., en XXVn, blz. 76, alwMur de Se druk der- 
selfde Tersemeling beeohreren is. 
HieiTtn yerdienen Termelding: Bergt^em, N., 


88 


LncM T. Leiden. 


11 


Brengbel, P., de Oude. 


18 


Pieart, B., 


9 


Dtfok, Ani rea. 


4 


Bembreadi ran Bgn. 


81 


Ohmmpagne, PhiL de, 


28 


Bnbena, P. P., 


1 


Bdelinck, Oer., 


6 


Tersobnoxing, H., 


7 


OoliBiiiB, fieadr., 


20 


Warin, J., 


48 I S18 Eijnden (Roel. van) en Adr. van der Willigen. — Geschie- 
denis der vaderlandsche schilderkunst sedert de helft der 18de 
eeuw, door R. y. Eijnden en A. ▼. d. Willigen. Met portretten. 
3 dhx. en Aanhangsel. Haarlem, A. Loo^es Pz. 1816-40. 8o. 

Bit werk, een Terrolg op de Sobonburgen van Honbraken, t. Qool 
eni. is yeralerd met 16 portretten^ borstbeelden of alleen bet boofd, in 
oraal of op labellen, of ook zonder randwerk. De portretten, 8 i 4 op één 
blad, syn gegrareerd door J, S, Mareus, P. E, L, v, d, MtuiêH, W, v, 
Senuê en J, C, Bmdorp, en gen. 1 — i, terwgl de platen, waarvan er 4 
in elk deel geroadea wordea, met de letters A tot D gemerkt stjn. Het 
Aanhangsel^ uitgegeten bfj de Wed. A. Loosjes Pz., bevat geene portretten. Barbiers, Pi, II B 2 

Baar, Nie., m B 2 

Brakenbeig, Bieb., IBS 

Brekelenkamp, Q. r., I B 4 

Ba^s, Jao., n A 8 

Oamper, Pt., n B 8 

Oats, Jae., II C 2 

Oels. Oom., III C 1 

Delft WiUem Jaoobsz.» I A 2 

Belftis, Nic., I A 8 

Xttnden, Fr. Tan, I D 8 

Oabrièl, P. Jos., m O 4 
Oole, Je., ongen., docb 

met ondersohr. I 0(4) 

Hendriks, Wijbr., m A 1 

Kooi, Wia Bartb. t. d., m B 8 

Kmsemaa, Oom., m D 4 

Katlper, Je., H D 2 

Laageadffk, Dk., H O 4 

LeUe, Adr. de, IH A 8 

Marinkelle, Jos., II B 4 

Hol, Woatb., m D 1 

Hyaftegea, Oer. ▼., n O 1 Notemans, Hndr., 10 2 

Pieneman, J. WUl., m O 2 

Prins, J. H., II O 1 

Pronk, Oom., II A 2 

Pant, J., n B 1 

Boakens, N. N., I B 1 

Bobaloken, Maria, 10 1 

Bcbeltema, Taco, m B 1 

Scbotel, J. Obrst, m B 2 

Soboaman, Mrt, m B 4 

Seoandas, J., I A 1 

Soakens, Hndr., I D 2 

Btqj, Abr. ▼., m A 2 

Troostwtjk, W. J. T., II D 8 

Versteeg, Micb., m A 4 

Tinkeles. B., n O 8 

Tissoher, Oom., I B 1 

— J., I B 2 

Tisser-Bender, J. Pi, n D 4 

Vitringa, Wigeras, 10 8 

Westenberg, P. G., m D 8 

Wonder, Pi Obrstf., III O 8 

Züo, Ad., n A 1 S19 CpUection de portraits des artistes modernes, nés dans Ie roy- 
aume des Pay8.Bas. Dessinés par J. J. Eeckhout et lithographiés 
par 6. P. van den Burggraaff. Bruxelles, lith. de 6. P. van den 
Burggraaff. 1822. gr. 4o. ftt Steendniktitel en 69 ongen. portretten, alle borstbeelden and. rand- 
werk. Met 1 reg. kapit en 1 reg. care. Fr. onderaehr. naar J, J. JSiMlr- 
haui door G^.>P. van den Burggroaff, Aaaobe, SL Tan, 

Baeaten, Xarie, geb. Ommeganok» 

Bedair, A. A. X. Tan, 

Berre, J. B., 

Bloemaerts, H., 

Blonif J,, 

Oanwer, J. de, 

Goene, O., 

Dael, J. F. Tan, 

DelTanx, T. M., 

Dneorron, J., 

ETrard, Adèle, 

Faber, T. F., 

Frangoia, P. J. O., 

Geel, J. F. Tan, 

Geliflsen, M. L., 

Qodeohaile, G. Ij., 

Hanselaere, P. Tan, 

Hellemana, P. J., 

Hendriks, W., 

Herreyns, G., 

Hnffel, P. Tan, 

Hnygens, G. P., 

Jaeobs, P. F., 

Kroseman, O., 

Landtsheer, J. de, 

Lattenr, J. T. M., 

Lens, A. O., 

Loose, J. jr. de, 

Maee, J. B., Xenlemeeater, J. C. de, 
Mbona, L., 
Noter, J. B. de, 
— P. F. de, 
Oderaere, D., 
Ommeganok, B. P., 
Paelinek, J., 
Pannentter, P^ 
Poorten, H. Van der, 
Ponoke, O. Tan. 
Baed, J. J., 
HegeiHOrter, H* 4» Tan, 
Bie^nier, L. J. J^ 
B<qr, J. B. de, 
Sehotel, J. O., 
Senaive, J. A., 
Simons, J^ 
Spaendonol^ G. Tan, 
Speeekaert, IL J., 
Spmyt, O., 
StoTens, O. E. J., 
Bteyart, A., 
Tfatls, J. F., 
Tnrken, IL, 
YerboeckhoTen, X. J., 
▼erellen, J. J., 
Yerhnlst, O. P., 
Versteeg, M., 
YoordedMr, H., SlO O. Immerzeel Jr., (J.)-~ De levens en werken der Holhndsche en 
Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, grayeurs en bouwmeesters 
Tan het begin der 15de eeuw tot heden. Met een aantal portretten 
naar de beste teekenaars. Benevens een aanhangsel waarin de 
voornaamste monogranunen. Door J. Immerzeel Jr. Uitgeg. door 
C H. Inunerzeel en G. Immerzeel. 3 dln. Amsterdam, J* C. van 
Eesteren 1843-^43. 8o. 

5. Hetzelfde werh. (Nieuwe goedkoope [titel-] uitgave.) 3 dln* Am- 
sterdam, Gebr. Diederichs 1855. 8o, 

Beide oitgsTen sijn volkomen geltjk Tan inbond en «ttsioeriiig en 
beratten: Dl. I, Boekdmktitel, tegenover het portret t. d. aehiÜTer, 
Opdraeht, Yoorberigt, Lfjat der inteekenaren. bis. I— nXH;- Vaksi 
bla. 1—800; DL II, BoAdraktttel; TervolgmBt Tan iateekenacMi t bli^ 
Tekst bl& 1—886; 1 bla. DrakfeUen; DL m, Boekdraktttel; Toerberigt 
)>la. I— Tni; Tekst bli. 1-807; laaiate bis. Dmkfeilen. tl3 Hierin Tindt m«i d« yolg«nde Ueiiie hontoneéportreUen, ooo tui onde 
alB Tan nieuwe meeeten, boratb^ snd. dsl, randw. en naam t. graTenr, 
tnflaohen den tekit gedrukt» en op da keeny bedr. mei Holl. tekst. Abe, J. Th., 


It 


8 


Oonwenberg, A. X, 


I 151 


AHohe, H. Tan, 


I 


14 


— H. W., 


I 151 


Aaeelyn, J., 


I 


15 


OraetJTaDger, B., 


X 155 


Bakhnyien, L., 


I 


99 


Ora^er, Gap. de, 


I 157 


— Hhdr.T.d.Sande, I 


94 


Gnyp, Alb., 


X 160 


Balen, H. Tan, 
97 


Bael, Jan F. Tan, 


1168 


Barbien, P^ 
99 


Balena, Dk., 


I 165 


Baogniet, Kar., 
88 


DelTanx, Lanr., 


I 175 


Bega, Oom., 
89 


Dillena, H., 


I 184 


Bendorp, J. C, 
40 


^^ A. A., 


I 184 


Berchem, KIe., 
41 


Goea, Jo. t. d.. 


X 186 


Berg, J. E. J. Tan den, 
44 


Don, Oer., 


X 190 


— 8. Tan den, 
45 


Dotjer, J. Bohoemaker, 


I 194 


Berkbeyden, O., 
48 


Dnboorcqi, P. L., 


1 199 


BeTOren, Oh. Tan, 
59 


Dnqneanoj, F., 


1 904 


Biefre, Xd. de. 
58 


Dnrlet, F. A., 


X 906 


Blldera, J. W., 
55 


Dtjok, Ant. Tan, 


I 910 


Bloek, Bng. Fr. de, 
59 


Dtjokmans, J. L., 


I 918 


Bloemaerty Abr., 
80 


D^ Ph. Tan, 


1914 


Bloemert, Am«, 
68 


Eeckhont, Otirbr, t. d.. 


X 916 


Bodenum, W., 
64 


— J. J., 


X918 


Boer, Otto de. 
68 


ETerdingen, A. Tan, 


I 995 


Bogaard, Mrt. Tan den, 
69 


I^ok, H. Tan, 


I 998 


Bol, Terd., 
71 


— J. Tan, 


X 999 


Bolflwert, Be. k. 
74 


Eycken, J. B. Tan, 


X 980 


Boaboom, J., 
79 


— (stine TTcmw: J. A. 


Boeanet, P., 
89 


K.) geb. No5I. 


X 980 


Boeanit, Vr. Tan, 
89 


Faydherbe, L., 


X 985 


Both, Jan, 
88 


Flink, G., 


1940 


Braekeleer, ïerd. de, 
87 


Fontenay, L. H. de. 


1944 


Bray, BaL de, 
90 


Frane<inaert, J., 


1958 


Bree, Xatth. Ign. Tan, 
91 


Gallait, L., 


1959 


Brekelenkam, Q., 
95 


Geefa, WiU., 


X 968 


Brevgbel, J., 
97 


— Ia. Marie Fr., 


X 965 


Breohana de Oroot, Pr., 
98 


— Joa., 


I 366 


Brondgeeat, Alb., 


I 102 


— Al., 


I 968 


Bronwer, Adr., 


I 105 


Geerta, K. H., 


I 970 


Brown, Henty, 


I 108 


Geimaert, Jos., 


I 979 


Bmgghen, G. A. Tan der. 


I 110 


Geniaaon, Y. J., 


X 275 


Campen, Je. Tan, 


I 133 


Gingelen, J. Tan, 


I 279 


Oamphnysen, Dk. Baf, 


I 195 


Goetghebner, P. J., 


I 986 


Oarolna, Lnd. Anl, 


I 1S7 


Goltiina, H., 


1987 


Oate, H. O. ten, 


I 181 


Goyen, J. Tan, 


1990 


Oela, Oon., 


I 188 


Haanen, G. G., 


n 2 


Ohampaigne, Ph. de. 


I 185 


— EL Al., 


n 8 


Ohijteenaar, 7. P., 


1189 


Haarlem, Oom. Tan, 


n 4 


Ck>rr, frin, 


lUT 


Haerty H. Tim der, 


n 7 214 HaIs, Fr.| 


n 


10 
n 154 


Hamburger, J. C, 


n 


12 


Lange, J. Ph., 


n 166 


Hjuisen, L. J., 


u 


15 


Langend^k, Dk., 


n 167 


Hait» L. J., 


n 


18 


Lelie, Adr. de, 


n 167 


Hay, Oharl.y 


n 


21 


Leys, Hndr., 


n 178 


Heem^ J. D. de, 


n 


88 


Lingelbach, Joh., 


n 179 


Helst, B. Tan der. 


n 


28 


LioTens, J., 


ni82 


Hendriks, W., 


n 


80 


Loose, Bas. de, 


n 186 


Henneqnin, Ph. Ang., 


n 


81 


Lniken, Jan, 


n 188 


Herreyns, G. J., 


n 


85 


Maas, Nio., 


n 192 


Hefjde, J. van der, 


u 


88 


Madou, J. Bpt., 


n 194 


Hodgee, 0. H., 


n 


48 


Marohant, Ed. Fr., 


n 199 


Hondekoeter, H. de, 


n 


47 


Mare, Joh. de, 


0202 


Hondins, Abr., 


n 


48 


Mathien, L. J., 


n207 


Honthorst, Ger., 


II 


50 


Memling, Hans, 


n2i8 


Houbraken, Arn., 


n 


66 


Metsys. Q., 


n2i6 


— Jac, 


n 


57 


Metzn, Gabr., 


n 217 


HoYe, B. J. Tan, 


n 


59 


Menlemeester, J. K. de. 


n 219 


— Hnb. Tan, 


n 


60 


MiereTelt, M., 


n 225 


Hnlsi, J. Bpt. Tan der, 


n 


65 


Mieris 8r., F. Tan, 


n 227 


HnlBwit, J., 


n 


66 


— W. Tan, 


n 228 


Hnnin, P. P. A., 


n 


67 


Moerenhout, J. J., 


282 


Hnysum, J. Tan, 


n 


71 


Moor, 0. de, 


n288 


Jacobs, J. A. M., 


n 


75 


Moritz, L., 


n84i 


Jacops, Job., 


n 


77 


Monoheron, Ia., 


n244 


Jardin, 0. Dn., 


II 


81 


Mnsscher. M. Tan, 


n 249 


Jonghe, J. Bpi de. 


n 


89 


NaTez, Fr. Jos., 


n965 


Jordaans, Je, 


n 


91 


Neer, Egl. H. Tan der. 


n 258 


Kalf, W., 


n 


95 


Netscher, Osp., 


n260 


Karssen, Csp., 


n 


96 


Nett, Ad. Fr., 


n 262 


Keilen, Dt. Tan der. 


n 100 


Noël, P. Jos., 


n265 


Keyser, Hndr. de, 


n 106 


Noter, Pt Fr. de. 


n268 


— Nic. de. 


n 108 


Nntjen, W. J. J., 


n 271 


Kindt Mar. Adel., 


n 111 


OdeTaere, J. D., 


n 274 


Kobell, Jan, 


n lao 


Ommeganok, B. P., 


n276 


Koekkoek, J. H., 


II 123 


Os, J. Tan, 


n 884 


— B. 0., 


n 124 


— G. J. J. Tan, 


n 284 


— M. A., 


n 125 


— P. G. Tan, 


n285 


- H., 


n 126 


Ostade, Adr. Tan, 


n887 


Koningb, L. de. 


U 129 


Paelinsk, Jos., 


n 890 


Kooi, Will. B. T. d.. 


U 181 


Pieneman, J. W., 


n804 


Kramm, Obr., 


n 184 


— Nio., 


naos 


Kreins, H. A., 


n 186 


Ploos Tan Amstel, J. Gz. G., II 814 


Kremer, Pt., 


n 187 


Poelenbnrg, Oom., 


n3i7 


Kraseman, G., 


n 188 


Pontins, P., 


II 819 


— Jz., J. A., 


II 140 


Portman, C. J. L., 


ns2i 


Knbnen, P. L., 


n 142 


Potter, P., 


n 884 


Knijper Jr., 


U 143 


Ptjnaoker, Ad., 


n 881 


Laar, P. Tan, 


ni45 


Quellinns, Erasm., 


II888 


Laar, J. Hndr. Tan de, 


n 147 


— Art., 


n884 


Lairesse, G. de, 


n 160 


BaTeDswaay, J. tsb, 


m 8 S15 Beeken, H., 


IIT 


7 


Teniers Jr., Dy., 


m 181 


Begemorter, Ign. Joa. tai 


i,Ul 


8 


Terbnrg, G., 


m 188 


Bembrandt y. Bhtlii, 


m 


9 


Tol, Dom. Tan, 


m 141 


Bobbe, L. H. Dom., 


m 


18 


Troost, Com., 


m 146 


Boelandt, Lnd., 


111 


SO 


Ulfi Jo. y. d.. 


m 150 


Bomboni», Theod., 


m 


94 


Yeen, Ooi Tan, 


m 157 


BooMnboom, N. J., 


m 


98 


Yelde Jr., W. yan de. 


m 160 


Boyer, Louis, 


m 


89 


— Adr. yan de, 


m 169 


Bnbens, P. P., 


m 


84 


Yelön, Ph., 


m 164 


Bnifloh, Bftohel, 


m 


40 


Yeneman, K, F., 


m 166 


By, Gom. Danokerto de, 


m 


45 


Yerboeokhoyen, Eng. Jos. 


, m 168 


]E^fk, James de. 


m 


47 


YerheQden, Fr., 


m 174 


Saenredam, Pi, 


m 


61 


Yerhefjen, J. Hndr., 


m 176 


Bobaepkens, Th., 


m 


67 


Yerkolje, J., 


ra 177 


SohAlken, Gdfr., 


m 


68 


— No., 


ra 178 


Scheffer, J. Bpi, 


m 


61 


Yersèhnnr, Wi, 


m 188 


*- Ooni.4[^bXamme,III 


61 


Yersteeg, Moh., 


ra 186 


— Aria, 


m 


69 


Yeryeer, B. L., 


ra 188 


— Hndr., 


m 


64 


Yiotor, J., 


ra 191 


Sohelfboat, Andr., 


m 


64 


Yigne, Fél. de, 


m 198 


Soheadel, Pi Taa, 


m 


67 


Yisseher, Oom., 


ra 198 


Bohmidt, W. H., 


m 


70 


Yletter, Sam. de, 


ra 901 


Schotel, J. Ghr., 


m 


76 


Waldorp, Ani, 


ra 914 


— P. J., 


m 


77 


Wappers, Gsi, 


m9i7 


Sehonman, Mri, 


m 


79 


Weeninx, J. Bpi, 


m 998 


Seghera, Dan., 


m 


84 


— Jan, 


ra 994 


Btmonan, G. Ad., 


m 


89 


Werff, Adr. y. d.. 


m 997 


Simonis, Eng., 


m 


90 


Westenberg, G. P. [alias 


Snijden, Fr., 


m 


97 


P. G.], 


ra 981 


Spaendonek, Ger. van, 


m 101 


Wildene, Jan, 


ra^986 


Spranger, Bri, 


m 105 


Wit, Jo. de. 


m 940 


Steen, Jan, 


m 110 


Wonwermmn, Ph., 


m 949 


Steenbergen, Alb., 


m iia 


Wyk, Thom., 


ra 959 


Stry, Je. Tan, 


m 119 


Ysendyek, Ani Tan, 


ra 966 


Tanrel, A. B. B., 


m 198 


Zooher, J. Dy., 


ra 960 Gram (Joh.) — Onze schilders in Pulchro Studio door Johan 
Gram. Met 35 portretten in houtgraYure. Rotterdam z. jr. 8o- 

De hierin yoorkomende 85 portretjes sgn borstbeelden in kleine oya- 
len, naast en om elkander gegroepeerd, en door een yierkant gelanden 
rand omgeyen. 7 stnks op een plaai gegrayeerd door J, WaUar naar 
photographisohe afbeeldingen. Zie hier de namen: Apol, Louis, 

Arts, A., 

Bakhnysen, J. yan de Bande, 

Bakker Korff, A. H., 

Berg, B. yan den, 

Bilders, J. W., 

Bissohop, C, 

Bles, Day., Blommers, B. J., 
Borselen, J. W. yan. 
Bosboom, J., 
Ohsttel, F. J. Dn, 
Henkes, G., 
Israëls, Jos., 
Kate, Hrm. ten, 
— Mart ten. 216 Klinkenberg, K., 
Koelman, J. Ph., 
SCarifl, Jo., 

— WUh, 
ICaaye, Ant., 
Headag, H. W., 
Keohnya, A., 
Boeloffl, W., 
Boehnaaen, Oh., 
Sadee, Ph., Bchmidt Orana, J. X., 
Springer, O., 
Stortenbeker, Pt, 
Siroebel, 7«, 
Tom, J. B., 
Trigt, H. A. Tan, 
Verveer, E., 
Yogel, J G., 
Yrolffk, Jan, Yoorts worden in de volgende buitenslands vnrsoheiien portretver- 
zamelingen nog afbeeldingen van Nederl. kunstenaars aangetroffen: 

[D'A.rgen8ville], Abrégé de la vie des plus fameoz peintrea 
2 torn. Paris 1746, 52. éo. 

Baugniet, Les artistes contemporains. Bmx. 1888. gr. I6L 

B 1 a n c, Histoire des peintrea de l'éoole HoUandaise et Flamande. 
2 tom. Paris o. a. gr. 4o. 

Corner, Portraits of oelebrated painters. London 1816-^25. io. 

Delepierre, Galérie d'artiates bmgeois. Bmges 1840; 8o. 

Dentschlands EnnstsohEtze. 4 Bde. Lpz. 1870-72. gr. 4o. 

Galérie das peiatree des écolee flamande et holland. Brnzelles et 
Rotterdam, 1826. fol. 

Sandrart, Devtsohe Aoademie. Nümberg 1678/79. fol. en verdere 
uitgaven. — De l^st dcnr portretten vindt men: Weigels Knnstlager- 
Oatalog XXYIL V. 
yeldheeren, YlootyMgdeA en QtoiiTeneiiTipCkneiaaU WogrupMnth Albtun. Vensamelmc van portretten met letens- 
berigten van verdienstelijke miümen uit de gesebiedenis van bet 
NederL zee- en kr^jgswezen en van de Koloniën. Üitgeg. onder 
toezigt van- J. W. van l^rpesteyni J. P. Cornets de Groot v. 
Kraaijenbnrg, J. E. H. de Roo v. Alderwëralt en G. Vosmaer. 
Atlev. 1--1S. '8 Gravenhage, M. Nijhoff 1857-68; aflev. 13-25. 
Rotlerd., H. Nygh [1859-62]. gr. fol. 

Steendrnktüel; Inhoud 1 blz. en 25 portreüen, Mêr veigeield van 
8 4 6 bU. HoU. tekak All» portr. itjn bontb., met flMtim. of nMun 
• en wapen, gelithogr. door J. B, HoffmêiaUr bQ E, Sfni êr, foL Band (J. O.) 

Bofioh (J. y. d.) 

Bna de (ïiaigmeB (L. P. J. da) 

Oapelton {Qt, A. O. P. t. d.) 

Ohasaó (D. H.) 

Cknstant Bebeoqne (J. Y. de) 

Daendels (H. W.) 

Earens (D. J. de) 

Eloai (O. T.) 

Geen (J. X van) 

Xlnabetgen (X ^. v.) 

Xlerek (B. A.) 

Kook (H. V. de) Koopmaa (X O.) 
Eraüenhoff (O. B. T.) 
KelTiU V. Garnbée (P.) 
XeHea (X B. vafa) 
lüebiela (A. N.) 
Perponoher (H. G. de) 
Bojaok (H. A.) 
BSk (X O.) . 
Borg (7. ï.) 
Tindal (B. D.) 
WoMerbeek (C. X) 
Zoutman (X A.) 293 Fleming (Phil.). — Oostende. Vermaerde . . . bekgeringbe, 
bestonninghe ende stoute aenvaUen, in de jaren 1601. 16QS. 1603 
ende 16M. Waeraobtelid[ besdireven door Pbil. Fleming . . . 
s* Graven-bage by A. Meuris . . . ItSl. 4o. — Met pi. en portr. 

Boekdmktitol, bedmkt met Privilegie en voorafgegaan door het gegray. 
wapen en portret van prins Manrita te paard; Voorreden en Lof vereen 
•am«D S ongen. bls^ Vakat gen.' 1—696; Aeowyalaghe d«r flgaeren 1 
ongen. \A^'i laatste bl2. wK. 

Alle portretten itfa horatb., in ovaal met Holl. raadanhr. en vierk. 
randw., benevens % reg. enrs. Fr. onderschr. Znd. nm. v. grav. Onbedrakt. 
1^1. 4o. Bet portnt van den sohr^yer ia in ov. and. randschr., met randw. 
y. arabesken, 8 reg. HolL onderschr. en Lat. sprank. Znd. nm. v. grav. 

BevrQ [Banrti op de pi.] (J. de) Blz. 506 

Dorp Cfred. vsn) — 214 

Handig [Vleming] (Phil.) — 1 

GisteUes [GieMUas op de pi.] (Pt de) * — 418 

HerUing (Dan. U\ Hs«r t. ]Car<{aana. ^ 560 218 

Loon (Joh. Tan) Bis. iOO 

He«r (Je. van der) — 510 

Noot (OharL van der) — 6S, 400 

Wtenbore (Ant) — 546 

Y«re [op de pL: Yeer] (Fr.) — 74 

124 Vere (Fr.). — The Commentaries of Sr. Francis Vere, being 
diyerse pieces of service, wherein he had command» written by 
himself in way of commentary. Published by W. Dillingham. Cam- 
bridge, J. Field 1667. U. fol. — Met pL, ktn. en portr. 

Boékdmktttol, TOorafgegaan door Fr. titel, met ISreg. Eng. Ten op 
de keen. en de portretten van Fr. en Hor. Yere; Opdraoht, Yooirede, 
Oitaat uit B. Naonton en Inhoiid 6 bis. ongen.; Tekst gen. 1—209; Add. 
2 bis. 

BehalTO de reeds genoemde poHretten der gebr. Yere, berat dit werk 
nog tegenorer bis. 106 een portret Tan Sr. John Ogle, Lnit.-kol. Tan 
Fr. Yere. B^j nitsondering worden dese portretten t. Bngelsehen hier 
Termeld, daar de Toorgestelde krtJgBÜeden in de Nederlanden hebben 
medegeToobten tegen Spanje. 

225 [Kryg«l>«veU&ebber8 in Atjeh, 1875—81.] — Acht portretten 
der Nederl. opperbevelhebbers in den oorlog met AQefa, waarvan 
1 ten voeten uit (K. van der Heyden), de overige borstbeelden. 
Alle in uniform. Op 1 houtsneêplaat door Maurav bQ IVffy. 
kl. fol. In: Eigen Haard 1881. De Toorgeetelden sQn: 

Diemont, A. J. 

Gey Tan Pittfns, ▲• K W., 

Kohier, J. H., 

Hetjden, K. Tan der. Pel, J. L. J. H., 

Swietea, J. vsa, 

Yerüptfek^ G. IL; 

Wiggers t. Kerohem, CL B. F. Yoorts komen nog portretten van NederL krygaovereten Toor in het 
werk Tan: L. C rass o, Xlogil di oapitani illvstri, Yenesla 1668. 4o* 
Ik n e e m slechts: Manrits en Frederik Hendrik Tan Orai^e, Spinola, 
Jan de Weert» Mrt Harp. Tromp, Jan van Oostenrflk, eas., aUe kopieën 
nsar oudere en betere gravures. SM o. [Bosch (L. van den)]. — Leeven en daden der doorluch- 
tighste zee-helden en ontdeckers van landen dezer eeuwen. Be- 
ginnende met Ghrist. Columbus . . . eneyndigendemet . . . M* A. 
de Ruyter. Naeukeurigh . . . beschreven, Door [L.] V. D. B[o8ch]. 
t* Amsterdam, J. Cl. ten Hoorn en J. Bouman 1676. 4o. — Met 
pL en portr. 

Flaatdndctitel door en naar H. Padtbruggê; Boekdmktitel bedr. met 
PriTÜegie; Op-draoht aan X. de Boiter 2 bis.; Yoorrede 1 bis.; Begister 
der aeéh 1 bis.; Tekst gen. 1—660; Tweede deel (fr. ütel eiO tekst gen. 
1—606; fiegister T }Am. Yoor- en sobterw, ongen. S19 

Hierin de volgende portretten, gemerkt met hei dL en getal der bis. 
WMrin sy béhooren. Alle flgnren te lutlyer l^Te snd. handen met 2 
of meer reg. Holl. onderaohr. md. nm. t. graT. io. Onbedr. Het por- 
tret Tan H. Lonoq ia gemerkt: J. Imx uit. et feo. Oolnmbna. 


I 1 


Bniter, M. Adr. de, 


n 178 


Heemakerk. Je. Tan, 


n 1 


Tromp, Mrt. Hptas., 


n 86 


Hajn, P. Ptas., 


n48 


Waaaenaer, Jo. Tan, 


n 121 


Lonoq, H., 


n7i h, [Bosch Qa. van den)]. ^ Leeven en daaden der doorl. zee- 
helden, beginnende met de tocht na Damiaten ... en eindigende 
met den beroemden admirael M. A. de Ruyter .... Naeuwkeu- 
righ . . . beschreven door [L.] V. D. B[osch]. Met . . . koopere 
plaeten verc. t'Amsteldam, by J. ten Hoorn en J. Bonman 1683. 
4o. — Met pi. en portr. 

Plaatdmktltel door S. de Hooghê; Boekdmktitel, bedr. metPriTÜegie; 
Opdraehi aan E. de Bniter 2 bla.; Voorrede 2 bis.; Begiater der Hooft- 
deelen 8 bla.; Tekat, gen. pag. 1—784; Begiater 7 bla.; laatate bla. wil 
Voor en aehtenrerk ia ongen. 

Deae geheel andere nitgaaf boTat deaelfde portretten, uitgenomen dat 
Tan Cblnmbna, en met böToeging Tan Bankert. Boiaot en Van Oalen. 
Znd. nm. t. graT. BoTonaan gen. met het getal der bla., waar Bfj ge- 
plaatrt stjn. Onbedrukt 4o. De platen atjn door Jan JMèm en 
H. Badihruggê gegraTeerd. Bankert, Jooat, 


282 


Lonoq, H., 


898 


Boiaot, L., 


224 


Bniter, Mioh. Adr. de, 


5M 


Galen, Jan Tan, 


412 


Tromp, Mrt. Hptas., 


812 


Heemakerk, Je. Tan, 


292 


Waaaenaer, Je Tan, 


548 


Heyn, Pi Ptas., 


481 SC7 Jonge (J. C. de). — Geschiedenis van het Nederlandsche zee- 
wezen door J. C. de Jonge. Tweede druk verm. met de nagelaten 
aanteek. van den overleden schr^ver, en uitgeg. onder toezigt van 
J. K. J. de Jonge. 5 dln. Haarlem 1858-63. gr. 8o. — Met pi. 
en portretten. 

De eerste dmk van dit werk : 'a GraTenhage en Amaterdam 1 888 4 8, 
6 dln. (10 atn.) 8o. boTat geen portretten. 

De hierin Toorkomende portretten z^ alle naar andere graTnree op 
eteen geieekend, en boratb. of flgnren te halTer liJTO, met faeaimile of 
Ireg. naamaonderaehr. Qelith. b^j J. D. Stêum-waïd of C. W. UiéUng. 8o. 

In de volgende l^jat ia aobter ieder portret de gravnre genoemd 
waarnaar de lithografie gemaakt ia, dewtfl deze portretten ala kopieSn 
niet in de alphab. afdeeling beaohreven worden. 

Adela, Wierd, naar de gravnve Tan C E, Hodgtê naar t PerJMê, 
door F. B, Wêiêêênbrueh Dgn, V 164 

Aeraaen Tan Sommeladyok, F. Tan, naar een orig. teekening, 
door F, H. Wêi99enhrueh Dm, IV 144 

Banekert, Adr., naar de graT. Tan J. dm Bai$ naar H, Bi rdtmm » ^ 
^jooft dmtüfd: II 240 Bentinok, W. J., naar de grar. Tan JL Yinkélet naar P, Otêê, door M. IV 558 

Oallenborgh, G., naar de grar. van P. Tm^énMr J» VolU9êH9,éoor kL ÏEL iM 
Oomells, Ghriai, naar de graT. Tan C, H, Hoêg99 turnt J, Ftf 

haSê, door denzelfdê. ▼ 158 

Ornl, W.» naar de graT. Tan S, Muyt naar EtiinêiMê, door icL lY 46S 

DüTenTOirde, J. t., naar de graT. Taa £f. OoÜabUt door dênëdfde. I 14S 

STortaeOt O., naar do graT. Tan A. dê Jodê, door dmtmlfde. TEL 196 
ETortion^ X, naar de graT. Tan J. v. HotU0m naar B» Bêrtb' 

nuiMMf door dêwUlfde, II 190 
Florias, Pt., naar de graT. mei adres Tan Olemendi do Jongo, 

door dêHM^dê. I 618 
Oalen, Joh. Tan, naar de graT. Tan JU Mottffn naar J. lA€9êmê, 

door F, H, WêinMhruéh Dmi. I 957 

CHMBi W. J. Tan, naar de grar. Tan A -Btfry* door d m m é ^f êê» H 970 

OraTO, H., naar de graT. Tan J. Houbraken naar JT. Ytrho^Ê, door id. lY 180 
Hein, Piet, naar de graT. Tan W. Hondiuê, door F, Wmmnderê, I 919 
Hulst, ^. Tan der, naar de graT. Tan Jl de Viê ê é kw, door 

jP. H, Weiêêenbrueh Dt. H 74 
Jonge, J. C. de, naar de boste door S. Lm e ü mUêp naar in 

door detutelfde. Ifroatisp» 

Kinsbergen, J. H. Tan, naar de graT. Tan C. H» Hód§mf door M. T 45 
Eortenaer, Itob. KeenwisE., naar de graT. Tan X Blos l ai ft i y naar 

Z>. 9. d. He2«<, door detusdfdé, I 675 
Liefde, J. de, naar de graT. Tan L. VMseher naar B. 0. d. BfkIM, 

door dtmêlfdé, VL 499 
Meppel, J. C, naar de graT. Tan R. v. Pért^ naar Cl PiencM, 

door dmmêlfdê, VL 906 

Middagten, Ohr., naar de graT. Tan ^. t;. ^M»90fi, door dtmèlfdê, TH 408 
Nes, Aert Tan, naar de graT. Tan A, BUnnmmff naar* L. da 

JoM^, door dênaélfde. I 768 

Oortliutjs, O., Naar de graT. Tan B, Muüê naar N, Mu^. door <d. lY 500 

Panlns, Pt., Naar de graT. Tan C. B. Bodpm, door dmuÊtHfëe. T 908 

Butjter, Engel de. Naar de sehUdertJ Tan F. Bol, door dmtmdfdê. m 18 

— Mioh. Adr. de, Naar de graT. Tan jL BUMééUm§, dèor 

F, Waand^TM. U 805 
Schepers, W. Bastiaensze, Naar een orig. teeken.» door F* B. 

WtiêêêMbmch Jh, m 89 

Schey, Gilles, Naar de grav. Tan A. v, Bfüen, door diNM(/U0. m 998 
Schram, Yolhb., Naar de grar. Tan J,. Vêmhuyêtn, door F, B, 

WtUêfnbrueh Dz, U 879 

SchryTer, O., Naar do graT. Tan J, Baubrakm, door id. lY 916 
SteUingwert Ang., Naar de graT. Tan A. Bloottling naar 

X. V. d, BelH, door F. Wamndér», II 98 
Sweers, Iz., Naar de graT. Tan K raittatU, door F. B. WeU- 

smbrueh Dg, U 416 

Taelman, J., Naar een origin. teeken., door dtnzOfde. lY 174 

Treslong, Bloys Tan, Naar de graT. Tan J«r. Wimrix, door dmMdtdê, I 198 

Tromp, C, Naar de graT. Tan A, Bhatainj^, door F, Waanden. TEL 944 

-* Mrt. Hrp., Naar de grat. Tan C. 9. ZkOm naar J. 

Ltêvm%ê, door F. B, WHeêêHbrueh De, I 866 

Yer HnaU, O. a, Naar een origin. sohUdary, door dmiélfdê. Y 540 221 

Yhlgfa, DaT., Naar de graT. rtai H. Bmrii^ door denulfêe, TL S80 

Yriea, TJ« Hiddes de> Naar de grar. ran A. BlooUUng, naar 

&. p. jBMMom^ door F. Wamnd^ê. U 194 

Waasenaer Obdam, Jo. rên, Naar de graT. vaa J, Shi^éUrhoêf, 

door dêHM€l/de. H SO 

WUdti H. de, Naar een teek. van B. W, Couwtnh$rg naar 

F. Bol, door dengêl/de. Hl 87 

WiUi, Witte Oom. de, Naar de gtw, yuï A, Blootêlinff, doordena. I 510 
Witaen, Ne, Naar de graT. van P. Schenk, door F. H, Wei^' 

Mmbrueh Dat. TH 145 

Zoatman, J. A., Naar de grav. Tan P. W. v, Megtn naar A* 

SehoMnum, door dmmêl/de, TV 620 

YoUedigheidBhalTe wordt hier Termeld, dat in het werk Tan H en- 
ne qn in, Biographie maritime. Paris 1885. 8 toxn. 8o. ook portretten 
Tan Nederlanders Toorkomen. 

228 [Leden der Nederl. Noordpool- expeditie, 1882^.] — Tien 
portretten, alle borstb. in gewone kleeding, als cartons gegroepeerd, 
met gezichten Tan de Noordpoolstreken. Houtsn. door P. A. Schip- 
perus h^ Ré A. Tüly. kl. fol. In : Eigen Haard 1883. Bentler, O. X., 
Broin, J. de, 
Bolder, A. A. D. Tan, 

Skama. w. . 
Krener, . ., Lande-, L. A. H., 
Pedersen, STend, 
Bnys, J. ICar., 
SneUen, Xanr., 
Stapper, J. W., 229 Valeatjm (Fr.), Oud en Nieuw Oost-Indien venrati een Ter- 
handelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens 
eene wydluftige besdiryvinge enz. Met meer dan lOBO prent- 
verbeeld, verrykt 5 dln. 10 stn. Dordrecht en Amsterdam, bü J. 
van Braam en 6. onder de Linden 1724—26. fol. — Met platen, 
kaarten, platte gr. enz. 

Boekdfoktltel van het eerste deel, teTens algemeene titel vaa het 
gansohe werk, welks OTerige deelen en stokken, ieder een afkond. titel 
hebben, beknoptheidshalTe hieronder seer Terkort weergegeTen. 

I. Verhandeling ran Nederlands Mogentheid; Moluooos — It, m, 1. 
Amboina. — m, 2 Banda, Timor, Bolor, Oelebes, Bomeo, Bali, Koningr. 
Tonkin, Oambodjaen Siam. — rV, 1 JaTa (hierin de LoTent der Opper- 
landhoofden). — IV, 2 JaTa TsrTolg; Bnratte; LoTens der Oroote Mogols; 
China, Formosl^ Uyt en t'Hoys-Beyien. — V, 1 Oboromandel; Persien; 
ICalakka; Oejlon. — V, 9 Malabar; Japan; Kaap de OoedeHoop; Xanritins. 

Sleohts de volgende stokken hierran boTatten portvetten: 

DL IV, 1: 

Both, Pt., Znd. nm. t. schilder en graT. bis. 964 

Brouwer, H., i(aar if . BaUn door i. Ledébotr. 999 

Oarpentier, P. de, Kaar dmg. door B. F, Diamaer 1726. 275 

Biemen, Ant. t.. Naar dêiuf. door D, Jongman, 294 Qoens, B|fU. Tan, Naar dêne. znd. nm. t. grav. bis. 806 

Haan, IC. de, Naar dênz, door /. Ledêhoer. 86S 

Hoorn, J. Tan, Naar deng. door 2>. Jongman, 888 

Kamphnis, J., Naar deux. door IT. Jon^fman. 8S0 

Koen, J. Ptes., Naar d^nz, md. nm. t. graT. 886 

Lyn, O. T. d., Naar denz, door D. Jongman. 896 

ICaeienyker, J., Naar en door dezelfden. 806 

Ontahoom, W. t., Naar 3f. Balm snd. nm. t. graT. 884 

Beaal, L., Naar denz. door D. Jongman. 966 

Beynieraz, O., Naar d«fi«. znd. nm. t. graT. 897 

Beynat, G., Naar M. Balen door W. Jongman, 866 

Biebeek, Abr. t., Naar denz. door /. Ledehoer. 846 

Bpeoka, J., Naar denz. znd. nm. t. graT. 889 

Speelman, Oom. Naar JC Balen znd. nm. t. graT. 811 

Zwaardekroon, H., Naar M. Balen door D. Jongman, 860 

Zwol, O. Tan, Naar en door dezelfden. Z49 

Deze portretten zjjn alle figuren te halTer IgTe, met wapen en 8 reg. HoU. 
ondersohr. Met de namen Tan sohilderB of graT., gel^k boTen gezegd ia, als- 
mede adres der aitgoTero. Onbedraki BoTenaan gen. 1—20 en KK tot DDp. 

Dl. lY, 3: Broeok, P. t. d., Te halTerl^Te met wapen en 8 reg. HoU. 
ondersebr. Naar 1*. Bale door L Ledehoer blz. 884. Oem. boTenaan ZZ8. 

230 a. Du Bols (J. P. J.); Vies des GouTerneurs-Générauz, avec 
1'abrégé de rbistoire des établissements HoUandais aux Indes- 
Orientales. Orné de leurs portraits en vignettes au naturel En- 
richi de plus. cartes, plans etc. La Haye, P. de Hondt 1763. 4o. 

Boekdmktitel, keerz. wit; Opdracht aan de Bewindh. der O. 1 Oomp. 
8 blz.; ATertiaaement 8 blz.; Bzplioation des renTois 8 blz.; Tekst, gen. 
1 — 861 ; ATis au relienr 1 blz.; Oonsidérations sar P4tat présent de la 
Oompagnie HoU. des Indes Oriënt par 0. 0. baron dlmhoff. Vr. titel 
en 48 blz. tekst. Komt ook Toor als: 

[PréTOst,] Hlstoire génér. des Toyagee. NouT. édit.(85Tol. LaHaye 
1747—80. 4o.) Vol. 8. 

h. [Ou Bols (J. P. J.), Leven van alle de Gouverneurs-Generaal 
van Neêrlands India. Met derzelver afbeeldingen. Amsterdam, bq 
J. Roman, G. de Groot, J. Loveringh, 6. Tielenbw^, S. van Es- 
vddt en P. Schouten 1765.] 4o. — Met pi. en portr. 

Ook onder den titel: Besohrgving (Hietoiisohe) der reizen, of 
nieuwe en Tolkomen Terzameling Tan de aUerwaardigste [sio.] en zeld- 
zaamste zee* en land-togten enz. (8 dln. Amsterdam 1747—67.) 4o. Mei 
pL en portr. Dl. XX. 

Boekdmktitel; B«riobt Tan den Tertaler 8 blz.; Tekst gen. 1 — 409; 
Tafel der afbeeld. 3 blz.; Berigt aan den binder 1 blz. 

Beide nitgaTen beTatten dezelfde portretten, gen. I— XXTII, b^j w^ze 
Tan aanTangBTignetten boTen de eerste bladzij Tan ieder hoofdstak, fiet 
z^n borstb., in ot. met bgwerk en Fr. ondersohr. gegrsTeerd door 
/. r. SeMeg. breed 180. Bedmkt met Fr. of HoU. tekst. De origineele 
sehUdertJen benistten op het kasteel te BataTia (1765). 223 Both, J. P., 
Bronwer, Hndr., 
Carpentier, P. de, 
doon, Dk. laokf 
Diemen, A. Tan, 
Duren, Dk, 
Qoene, Kkl. T«n, 
Haan, UêXh. de, 
Hoorn^ J. Tan, 
Imhol^ O. W. Tan, 
Kamphnia, Jan, 
Koen, J. Ptaz., 
I^jn, KosiL T. d., 
Haatsniker, X, 1768 1766 

11 10 

108 111 

72 76 

804 848 

116 127 

802 841 

220 246 

299 888 

268 802 

886 879 

248 278 

88 88 

186 149 

168 169 Moaeel, Jo., 
Oathoorn, W. Tan, 
Palras, Abr., 
Beaal, Laar., 
Beinieraa, Kar., 
Beynat, Oer., 
Biebeek, A. Tan, 
Bpeex, Jo., 
Speelman, Oom., 
Thedena^ J., 
Yalokenier, Adr., 
Zwaardekroon. Hndr., 
Zwol, Ohr. Tan, 1768 1766 

846 898 

268 284 

807 846 
28 28 

144 169 

26 26 

279 816 

100 106 

286 268 

888 876 

808 847 
292 880 
288 826 VI. 
BQsoAdere personen. 231 Archievea der ridderlijke Duitsche orde, Balie van Utrecht vol* 
gems besluit en met bijzondere ondersteuning van de . . . heeren 
landcommandeur, coadijutor en commandeurs ... en met mede- 
werking van hunnen secretaris P. Ver Loren van Themaal in orde 
gebragti uitgegeven en geschiedk. toegelicht door J. J. de Geer tot 
Oudegein. 2 dln. Utrecht, Kemink en Zoon 1871. gr. 4o. — Met 

pi. en portr. 

DL I HoU. en hut. boekdroktitel ; Opdracht Mn Willem m, Voor- 
rede, Inhond, en Inleiding, gen. I — CXYI; Ck>dex diplomatiens gen. 
1-858. 

Dl. n Boekdmktitel, Ck>dex diplomations, gen. 860—^93; Register 
gen. 836—848 ; Errata 1 bis. 

Hierin bevinden zioh twee groote en 64 kleinere portretten van hoog- 
meesters en landoommandenrs der Balye Tan utrecht. De eerstgen. ztj^ 
borstb., waaronder facsimile, de andere geknielde flgoren in kniest., 
liggende yoor een tafeltje met een wapenkleed OTerdekt, en 4 aan 4 op 
16 platen gegraveerd. Daarvan z^n de 2 eerste ongen.. de overige gen. 
I— LXn. De twee laatste portretten der gen. reeks steUen dezelfde 
personen voor als de twee groote in borstb. Alle s^n door J. A. BoUmd 
geétst. 

Alkemade, H. van, JUii 

Amerongen, Fl. Borre van, JLXXVI 

- Fr. . „ XI 

Amstel V. Minden, Wt. v., XXVm 

Bentinck v. Bchoonheeten, Y. B., LI 

Bloys V. Treslong, Dk., XJLUl 

Bobelschwing-Plettenberg, O. W. G. J., LVn 

Brakel, F. L. W. van, LX 

Broekhuisen, L.*W. van, XLIII 

Bylandt, O. A. van, LTIH 

Byn [Bnnne] Ldf. van, V 

Cnbbink, Bweder, XYHI 

Drongelen, Herb. van, VII 

— Joh. van, XXV 
Dnssen, No. van der, XXIIt 
Egmond v. Merestein, A. van, XXIX 
Enghnisen, Dk. van^ XXI 
Gamaer, Gosen v. d., IX 
Goltstein, E. J. B van, XLH 

— V. OldenaUer, H. B. W. van, LXI 
Deselfde (boratb.) (DL I) 225 

Gtoye, Osp. Tan der, lY 

Hackfort, Hndr. y&n, XXIY 

Haefton, Joh. van, XXII 

Hoen, Btjnaer, XII 

Hoenhorat» Hndr. Tan, XIY 

— Joh. van, Yin 
Hohenlohe, Bodo [Hndr.] van, (DL I) 
Holland, Dk. van, YI 
Horst, Dk. van der, m 
Isaelmuden, Hndr. Tan, XLIY 

— Bnd. Hndr. Tan, LIY 
Keppel, Hrm. yan, XIX 
Kenswaelre, Lod. Tan, X 
Ledersac, Ant. Tan, I 
Idntelo, Will. Tan, XLI 
Loe, Fr. Tan der, XXX 
I4jnden, Jap. Tan, XXXIII 
Naesau, Hndr. Oaeim. t., XXXVIII 

— Hndr. Tan, XXXIV 

— Will. Pred. Tan, XXXV 
Opbnren, Bm. Tan, XVI 
Beede, God. t., gr. Tan Athlone. XXXIX 
Boesom, Gk>sen Tan, ^ XXYI 
Bande, Joh. t. d., " XVII 
Bohimmelpenninok t. d. Oye, A. O. J., LXn 

Dezelfde (borstb.) (Dl. II) 

Bloei T. Hagendorp, B. B. W., LIX 

— tot Warmelo, T. W., LV 
Slnee, Zeger Tan der, heer t. Hensden. II 
Bnonokaert t. Schoubnrg, A. O., LYI 
BolmB, Hndr. Tan, XXXVII 
Splinter yan den Enge, Gerr., XV 
Taets T. Amerongen, Jac, XXXI 
Thnningen, Koenraad Tan, (Dl. I) 
Torck, Fr. Will., XLV 
Vlimersohem, Big. Tan, XI 
Vorst, Alb., XX 
Vos Tan Steenwijk, God. Will. de. Lm 
Wassenaar, Un. Will. Tan, XLVI 
Znylen t. NyeTelt, SteTen t., XXVII 

232 Bye (Je. de). — Livre contenant la genealogie et descente de 

cevx de la maison de Croy tant de la ligne principale estant chef 
dv nom et armes d'icelle qve des branches et ligne collaterale 
de la dicte maison. [Antverpiae] Jacobvs De Bye ... scalptor 
fee. [± 1612]. gr. fol. 

Plaatdmktitel ; wapenplaat; portret Tan den stamhouder; titels Tan 
dezen; geBlachtsboomon 6 pi.; portretten der familie Croy, 60 pi.; Ge- 
zichten yan heerlijkheden en kasteelen, aan het geslacht behoorende, 7 

16 platen. Alle gr. fol. en gegraveerd door J. de Bie of de Bye. Zie ook 
Biblioiheoa Belgica B 4. 

Van dit fraaie plaatwerk, zoo belangr^k voor de kennis yan het koatanm, 
bestaan 8 drukken, herkenbaar aan de watermerken in het papier; de 
Ie heeft het embleem van het huis Oroy: een gekroond kruis omgeven 
door twee gekoppelde Cs, voorts het monogr. van den fabriekant MB 
en PB; de 2e een zotskap; de Se het wapen van Amsterdam. De 
eerste dmk bevat 67 platen; de beide overige 75 stuks, nl. 8 portretten 
meer. Hieronder volgt de l^jst der portretten, waarvan die in de 2e en 
Se uitgave met een * geteekend z^n. Alle zijn staande figuren ten voe- 
ten uit, met wapen en 2 of meer reg. Fr. inschr. boven en even zoo- 
veel reg. Fr. inschr. onder in de plaat. 

Oharles, hertog van Croy en Aarschot. (3) 

liCaroo, koning van Hongar^e. (11) 

Oatherine de Oroy. (12) 

Jean^ sire de Croy. (13) 

Jeanne do Beaumont-sur-Oise. (14) 

Guillaume de Oroy. (15) 

Anne de Guisnes, burggravin de Bourbourg. (16) 

Jacques de Croy, de oude. (17) 

Harguerite de Soissons. (18) 

Jacques de Croy. (19) 

Marie de Pequegnies. (20) 

Quillaume de Oroy. (21) 

Isabeau de Benty. (22) 

Jean de Croy. (23) 

Harguerite de Craon. (24) 

Arohenbault de Croy. (25) 

Jeanne de Peruwe. (26) 

Antoine de Croy. (27) 

Marie de Boubaix. (28) 

Marguerite de Lorraine. (29) 

Philippe de Croy. (80) 

Jaqueline de Luzembourg. (81) 

Henri de Croy. (32) 

Charlotte de Chasteau-Bruyant. (38) 

Guillaume de Croy. (84) 

Marie de Hamalle. (35) 

Philippe de Croy, hertog van Soria. (86) 

Anna de Croy, prinses van Chimay. (87) 

Anne de Lorraine. (38) 

Guill. de Croy, kard.-aartsbisschop van Toledo. (89) 

Ant. de Croy, bisschop van Térouanne. (40) 

Charl. de Croy. (41) 

Fran^oise d'Amboise, markiezin de Benelle. (42) 

Bobert de Croy, bisschop van Eamerijk. (43) 

Charles de Croy, — — Doornik. (44) 

Charles de Oroy, prins van Chimay. (45) 

Louise de Lorraine. (46) 

Antoinette de Bourgogne. (^7) 227 

^hilippe de Croy, hertog Tan Aarachot. (4S) 

Jeanne de Halewijn. (49) 

Jeaime de Bloie. (60) 

GaUlanme de Oroy, markies Tan Benty. (51) 

Anne de Renaya [Renesse]. (Mj 

Charles Philippe de Croy. (5S) 

Biane de Bompmartin. (64) 

Ani. de Croy, prins Tan Poroéan. (66) 

Catherine Tan Kleef. (66) 

Anne de Croy, markiezin Tan Benty. (67) 

Charles de Croy, prins Tan Chimay. (68) 

Marie de Brimen. (69) 

Dorothée de Croy. (60) 

Jean de Croy, • eerste i graaf Tan Chimay. / 2^! 

PhiUppe de Croy, tweede ƒ * \ (69) 

Charles de Croy, baron de KieTraing. ^ (70) 

Looise d'Albret, bnrggraT. de Limoges. ^ (71) 

Adrien de Croy, graaf de Beox. ^ (7S) 

Jacqaes de Croy, baron de Sempy. ^ (78) 

Philippe de Croy, graaf de Solre. ^ (74) 

Anne de Beaufort ^ (76) 

In de Tersam. Tan Graaf T. Tan Limbnrg-Stinim te Gent, beTindt 
zioh nog een 76e plaat, Toorstellende Tolgens aanteek. in hs.: Philippe 
de Croy, graaf de Solre. 

233 Batkens (F. Christ), Annales généalogiques de la maison de 
Lynden. Ëmbellies des figures de divers pourtraicts etc. Anvers, 
J. Gnobbart 16^. fol. 

Bit zeldzame werk bevat 21 portretten Tan hoogadeiyke, dooh oTeri' 
gens geheel onbekende personen, tossohen den tekst gedrukt en der- 
halTe nooit afzonderlek Toorkomende. Alle portr. z^n te haWer mTe of 
kniestok, in toogsgewtjze of Tierkant randwerk, naar authentieke origi- 
neelen geteekend door Jo. Vasouna, znd. nm. t. grzT. 8o. en 4o. — Be 
in naTQlgende Igst met een f get portretten zQn zonder IQstw. en 
grooter dan de OTerige. 

Besten (AnnoT.), echtgen. t. Jsp. t. Lynden. Blz. 836 

Bronchorst (Walburg t.), echtgen. Tan SteTen t. Lynden. — 219 

fBelderen (Marie), echtgen. t. Bk. t. Londen. — 246 

Galen (Anna t.), echtgen. Tan Joh. t. Lijnden tot Hemmen. — 226 
9 Goufler (Anna Anth.), echtgen. Tan Em. t. Ltjnden t. Beckem. — 818 

fHalmael (Marie t.), echtgen. Tan Herm. t. Lynden. — 298 

Hemmen (Elisab. Tan) — 148 

liQnden (BtoTen Tan) — 208 

Ltjnden (Bk. t.) 1828 — 97 

fL^jndon (Bk. t.), Bnrggr. t. Bormeal. — 244 

Hinden (Bk. t.), 1696 aei. 68. — 262 

Londen (Em. t.), graaf t. Beckem. — 812 

tmnden (Herm. t.), — 292 

Lijnden (Jsp. y.), 15-26. — 834 Lynden (Bb. t.), Baron ▼. Troiecoart. Bis. 978 

Londen r. Hemmen (Dk. yan) — 166 

Lgnden tot Hemmen (Dk. yan) — 185 

Ljjnden y. Hemmen (Joh. yan) — 17S 

Lijnden tot Hemmen (Joh. y.) — 2S4 

Winssen (Alix yan), echtgen. yan Dk. y. Lgnden y. Hemmen. — 167 
Bandwtjok (Fnlzwtin y.), echtgen. yan Joh. y. Lgnden y. Hemmen. — 178 

234 [Busqh (Mich.)] — Wohl-beglaubte AusfÜhring so wohl GrSff: 
als auch Freyherlichen Schwartzenbergischen Stamm-Registers, 
in sich verfassend eine fest gegründte Bewahrung der Frej)- 
herren zu Schwartzenberg und Hohen-Landsberg, der Zeil sich 
in West-friessland aufhaltende rechtmassigen Stammesagnation 
mit denen in Francken. usw. [von Mich. Busqh]. lm Jahr nach 
C. G. 1659. fol. — Mit Kpf. und Portr. 

Boekdmktitel ; Oeslechtsregister, fol. 1 — ^99; A.oten-kündige Abhandl. 
Schwartzenbergischer . . . entstandener Strittigkeit, fol. 1 — ê6 ; AbsofarifftL 
Beilagen foL 1—106 ; Dniokfehler letste fol. 

Beyat 10 portretten yan leden nit het oonpronke^jk Dnitaehe, 
doch sedert 1645 in Friesland woonachtige adel^ke gMlaoht Thoe 
Schwartzenberg en Hohelandsberg. AUe portr. sgn borstb. of flgoren 
te halyer l^ye, in oyaal met yierk. randw., wapen en 4reg. Dnitsoh 
onderschr. in antieke letter. Naar Ft. Schik door JeA. SehwêiMêr. foL 

Bis. 

Johan OnnphnoBl Vrgk isu Schwarsenberg. (1) 80 

Oeorg Wolfgang, — — — und Hohenlandsberg (S) 91 

Wilhelm Balthasar, — — — — — (8) 94 

Fridrioh, — — — — — (4) 95 

WUhelm, — — — — — (6) 96 

Johan Onnpbrins II, — — — — — (6) 96/97 

George Fridrioh, — — — — — (7) 96/97 

— WiUlhekn, — — — — — (8) 98 ' 

Johan Oeorge, — — — — — (9) 98/99 

öeorg Wolfgang, — — — — — (lO) 90/99 

De heer A. J. N^land te utrecht bezit boyendien een elfde xK>rtret 
yan gelgke nityoering en grootte, naar P. Sehiek door i. Wfffigaêrdêm, 
yoorstellende : O. Lmond (?) Freih. z. Schw. and H., die sooals het 
onderschrift luidt: seinen Vettem in Friesland sein Oontrefait sehiokt. 
Yolgens het register behoort dit portret niet tot het werk. 

235 Vredenburch (Geslacht Van). — Verzameling der familiepor- 
traiten, gesteendrukt naar de origineele portraiten onder toezigt 
van Jonkh. Mr. J. W. van Vredenburch, heer ▼. Groeneveld, lid 
der Staten van Holland 1840. gr. fol. 

a. Titel als boyenst. 

b, Yersamelblad yan alle portretten. In het midden het familieotnk 
yan J. W. yan Yredenbarch, echtgenoote en 7 kinderen, omgeyen 
door 10 portretten z^ner yooronders. 229 

c. WÜL ▼. Yredenbnroh, gtb, 1687. Trouwt Maria Boelens. 

d. Will. V. Yredenburoh, geh, 1681 oh. 1616. Tronwt met : 

f. Maria y. Walenbnroh, geh, 1684 oh. 1661. 

/. Adr. T. Yredenborch, geh. 1607. Trouwt 1642 Sara yan der Graaff. 
oh. 166S. 

g. Jao. y. Yredenbnroh y. Adrichem, geh. 1643 oh. 1714. Troawt met: 
h. Oath. yan der Goes, geh. 1648 oh. 1700. 

ft. Adr. yan Yredenbnrch, geh. 1680. Troawt 1707 met Henr. Gael. oh. 1759. 

h. Oer. yan Yredenbarch, geh, 1710 o5. 1784. Troawt 1733 met: 

l. Agatha Oory. yan der Dassen, geh. 1715 oh. 1761. 

m. Jao. y. Yredenbarcb, geh. 1744 o6. 1814. Troawt met Will. Macbt. y. 

Asaen. 
n. Maria Adriana y. Yredenbarcb geh. 1785. Wed. yan Mr. J. G.y. Hasselt, 
o. J. W. y. Yredenbarcb y. Groeneyeld, geh. 1782, met Ecbtgenoote 

en 6 kinderen. Troawt 1820: 
p. Maria Adriana y. d. Pot, gA. 1795. 

q. Frederika Looisa y. Yredenbarcb, geb. 1838. Gteteekend 1841. 
r. J. W. y. Yredenbarcb (en face). 
a. Dezelfde (en profiel). 

Onder de 3 laatste het wapen met zinspr.: Agro eyellite spinas. — 
Alle portr. sgn flgaren te halyer l{jye, de meeste met facsimile, in 
lith. door P. Q. Bornhard 1886 bg J. D. Steuertpald. 

236 Gailliard (J.), Maison de Zuylen. Histoire et généographie. Irepart. 
Bruges 1863. 8o. 

Niet yerder yersohenen. — Hierin beyinden zich 8 portretten yan 
leden yan bet geslacht Yan Zaylen. Lith. naar origineele sohildertjen, 
yan Davelug te Brngge. Onbedr. 8o. 

Jao. yan Zaylen y. Nyeyelt. I 28 

Steyen yan Zaylen yan Nyeyelt I 80 

Gerr. Will. yan Zaylen yan Nyeyelt. I 84 

t 

237 Dyserinck (De familie) te Haarlem. — Zes portretten, alle borstb. 
in ov. op 1 blad, van leden der firma Gom. Dyserinck en Zoon. 
uitgegeven bij gelegenheid van het l(X)-jarig bestaan dier firma in 
1874. Staalgrav. naar oorspronkel. schilderden, door J. TT. Kaiser, 
fol. 

Do portretten, omgeven door zinneb. randw. en attribaten z^jn de yol- 
gende: Dyserinck (Oom.) 7 April 1774. 

— (Pt.) 1 Hei 1808. 

— (Gom.) 1 Mei 1839. Dyserinck (A. L.) 1 Mei 1839. 

— (Pt.) 1 Jan. 1862. 

Noê Lz. (A ) 1 Jan. 1865. AanhangseL Sa—d. [Wagenaar (J.),] Vaderlandsche historie. 

op blz. 21 en 32 gaf ik de l^Bt der portretten, die gewoonlgk in de 
exemplaren yan dit boek worden aangetroffen, en yerwees roor een 2de 
IQst yan portretten naar het eind der systematieche afdeeling. — Xr. 
W. B. 8. Boeles te Leeuwarden meldde mig onder het afdrukken der 
hieryoren genoemde bladzijden, dat hg nog een andere suite yan por- 
tretten door J. Haubraken bezit, welke eyeneene yoor Wagenaars histo- 
riewerk bestemd waren. Om geen onnoodige stoornis te yeroorzaken in 
den yoortgang yan het drukken, moest ik de beschrjjying zoolang uit- 
stellen, en wil ik deze thans hier inyoegen. 

Aan de yolgende portretten gaat een prospectus (4 blz.) yooraf, yan 
Joh. Allart 1796, waarin hg „Aan de bezitters der Vaderlandsche his- 
torie yan Wagenaar" bericht, dat zg hunne exemplaren kunnen oomple- 
teeren met een nieuw stel yan 60 portretten en 7 platen, alle gegra- 
yeerd door J, Haubraken, yoor den prgs yan S stuiyers per portret en 
4 stuiyers per plaat, welke portretten en platen in 5 of 6 gedrukte 
omslagen of afleyeringen zgn uitgegeyen 1). Door yergelgking yan deze 
met die, welke bestemd waren yoor de folio uitgaaf yan Wagenaars 
Beschrgying yan Amsterdam is mg gebleken, dat het gedeeltelgk de- 
zelfde platen zgn, nu op 8o papier gedrukt, gedeeltelgk nieuwe met 
weglating yan enkele andere, doch in uityoering alle gelgk. Hieronder 
yolgt de alphab. mst. Appelman, J., 
Banning Kok, Fr., 
Bardesius, W., 
Batenburg, Dk. y., 

— O, y., 
Bioker, Com., 

— Boel., 
Boreel Jsz., Je, 
Brederode, H. y., 
Burg, Alb. Onr., 
Buyck, Joost, 
Oromhout, Adr. Bnsz., 
Cuchlinus, J., 
Bussen, B. y. d., 
Egmond^ Lam. y., 
Oraefi^ A. de, 

— Com. de, 

— Dk. Jcsz. de, 

— Je. de, 
Graye, Hnr., 
Hartsinck, C, Hasselaer, Mie, 
Hinloopen, Je. Josz., 
Hooft, Oerr., 

— Hnr., 
Hoome, Fl. yan, 
Hudde, J., 
Huydecoper, J., 
Kies, Pt. Jsz., 
Laan, Ne. y. d., 
Lampsins, Oom., 
Leoninus, Elb., 
Margareta y. Oostenrgk. 
Meppel, J. Comsz., 
Muys y. Holy, J., 
Neok, J. Comsz. y., 
Pauw, Adr., 

— Rein., 
Poll, J. y. d , 

— Pt. y. d., 

— J. yan, 
Boelofsz, Egb., 1) De 6e aflev., welke rolgens het protpeotos 4 portretten en 6 platen zou btrat- 
ten, ontbreekt. 2C1 Baykhayer, Ne, 
Bycke, Pt. de, 
Saatyn, J., 
Schr^ver, Com., 
Slingelandt, G. y., 
Spiegel, H. Dksz., 
Temminck, Egb. de Vry, Trigland, Je, 
Tulp, Ne, 
üytenbogaard, J., 
Valckenier, G., 
Vries, TJ. Hiddea de, 
Waveren, Ant. Oetg. t., . 
Witsen, Com. J., dO Meieren (E* van). Historie der NedeiJ. oorlogen. Amsterdam 
1635. fol. 

Voeg b\j: Yan dezen drak zag ik een exemplaar, Terkocht in auctie 
bij M. Ntjhoff 1887, waarvan de plaatdruktitel inplaats van het jaartal 
MDCXXXY het Jaartal MDCXXXYI droeg, zoodat men zou kunnen 
meenen, hier met een nieuwe uitgaaf te doen te hebben. Het is echter 
geheel en al dezelfde, met een I gevoegd achter het oude jaartal. 

68 Bosch (L. van den). — Tooneel des oorlogs enz. Amsterdam 
1675. 4o. 

Yoeg b\j: Deze portretten zjjn later opnieuw gebruikt in Dl. I en n 
van Pt. Yalckenier, Das yerwirrte Europa u.8.w. Amsterdam 1677, 
8o. fol., met b||Toeging Tan die yan eenige andere buitenlandsohe rorsten. 

81* Magazijn (Nederlandsch) ter verspreiding van algemeene en 
nuttige kundigheden. Ie — 12e jaarg. Amsterdam 1834—45. roy. 
8o. — Nieuw Nederlandsch Magazjjnter verspreiding 
van algem. en nuttige kundigheden. 2e Serie, Ie— 13e jaarg. Am- 
sterdam 1846—58. kl. fol. — Nederlandsch M a g a z \j n ter 
verspreiding, enz. Nieuwe serie. Jrg. 1859—66. Amsterdam, Gebr. 
van Es; Jrg. 1867 — 70. Onder redactie van Johan Gram. Leiden, 
D. Noothoven van Goor; Jrg. 1871—75. Amsterdam, J. H. 
Laarman. kl. fol. 

De op bl2. 86 zeer verkort opgegeven titel rervalt hierdoor. — AUeen 
de Jaargangen 1861 en 1863— 66 bevatten houtsneêportretten naar en door 
versohillende kunstenaars gegraveerd, die hier vermelding verdienen, 
omdat sommige personen hier geheel anders ZQn afgebeeld en van an- 
deren geen portretten bekend cjjn. Z|j zjjn van achteren bedrukt en 
worden niet verder beschreven. 

Albregt, J. H., als Harpagon in de Yrek. Teekening op hout 

door J. C, Greive, 12o. 1864 

Anna Paulowna, koningin -weduwe. Borstb. znd. nm. 1865 

Bakhuizen v. d. Brink, B. C, Kniestuk, znd. nm. 8o. 1866 

Dyck, Ant. van, Borstb., teekening op hout door 2>. de Donéker. 8o. 1864 

Fook, C, Borstb. znd. nm. 8o. 1866 

Oenestet, P. A. de, Borstb. met facsim., door TT. H, SftamJ. 8o. 1861 

Lubeck, J. H., Borstb. znd. nm. 8o. 1865 
OUefen da Silva. Ohr. £1. van, kniest Teekening op hout door 

(VArnaud Gerkens. 4o. 18C4 Peters, A., als Napoleon I, ten voeten oit, smd. nm. 12o. - 1866 

Pieneman, N., Te halver l^ve. Naar TT. J, Mariens door Oérard. io. 1861 

Bembrandt. Borstb. Teekening op hoat door 2>. de Daneker. 80. 1864 

Byswijck, Th. van, Borstb. znd. nm. 1861 
Sarphati, B.^ Te halver lijve. Teekening op hont van C JSo- 

ehussen. 4o. 1866 

Steen, Jan, Te halver l^ve. znd. nm. 1868 
Westerman, O. F., D^stak. Teekening op hont rhn J.W. F. Kachel 

naar een photogr. van A. Gonen. 4o. ' 1863 
Willem I, II en III, koningen der Nederl. 8 borstb. op 1 plaat, 

omgeven door den nationalen wimpel, fo. 1863 

Withays, O. G.^ Borstb. znd. nm. 80. 1865 

212 Mander (K. van), Het leven der schilders. Amsterdam 1764. 
2 dln. 80. 

Van dit werk verscheen in 1884/85 te Brussel eene Fransche vertaling 
met zeer belangrijke aanteekeningen van H. Hymans, in 2 dln. 4o. Deze 
uitgaaf is versierd met 87 photogravores naar de portretten in de ver- 
zamelingen van Cock— Hondins en Mejssens-^de Bie. 

213 0. Houbraken (A.) — De groote schouburgh der Nederl. 
konstschilders enz. 

De heer A. J. Ngland bezit van deze eerste uitgaaf een exemplaar , 
waarvan dl. I op den boekdmktitel in plaats van 1718, 1715 tot Jaartal 
heeft. Biykens het plaatje op blz. 192 in dit deel, is het waarsckgnlgk 
een exemplaar der 2de nitgaaf, waaraan de titel ontbrak, en waarvoor 
men een anderen titel heeft laten bödmkken, wat bevestigd wordt door 
de dmkfont „toneer* en de ongewone liggende waterlgnen in het. papier. 
De andere dln. z^n van de Ie uitgaaf. 

Yan dit werk verscheen in 1880 te Weenen een Duitsche vertaling met 
inleiding en aanteekeningen van Alfired von Wurzbach, doch zonder 
portretten. 

216 Descamps (J. B.) — La vie des peintres flamands etc. 4 torn. 
Paris 1753-64. 80. 

Van dit werk bestaat een latere uitgave: MarseUle 1842. 6 tom. 8e, 
waaraan men de biographieên van D'Argenville heeft toegevoegd. Met 
174 portretten in lithographie naar de koperplaatjes in den eersten druk. 238 Atrium heroicum caesarvra, regv[m], aliarvmqve svrnmatvm ac 
procervm. Qui intra proximum seculum vixere, aut hodie super- 
sunt. Imaginib. LXXII ill^stre. Chalcographo et editore Dominic 
Custode . . Aug. Vindel. Ao. . . 1600. Gum proem. et epigram[m]. 
M[arci] Hfenningi]. A. V. 2 pis. [Aan het eind : Avgustae Vindeli- 
corvm, ex typographeio I. Praetory, sumblibus Dom. Custodis... 
1600.] fol. 233 

FlftAtdraktitel; Opdracht 2 ongen. blz.; GegraT. wapen yan Xatthiaa 
T. Oostenrijk; Voorwoord en Index eiconyin primae partÏB S ongen. 
blz. ; Tekat en 62 ongen. portretten, keerzijde onbedrokt, aamen 144 
bladz^den met sign. A tot Br. Op de voorlaatate bladzij het drakken- 
merk in hontsnede, waaronder het adres van den dnikker, laatste blz. 
wit ^ Het 2e stuk heeft den boekdmktitel: 

Atrii heroici Pars II. Eiconvm XXXL Ex oaelatnra êt offloina 
Dom. Cnstodis eiconographi. . . . Gum epigrammatis Karci Henningi 
A. y. Excndit Miohael Hanger 1600, waartnsBchen een gegraveerd F*pen 
T. Hanau; keerzg gegraveerde opdracht, die op de 2 volgende blz. 
wordt voortgezet; Voorrede en 31 ongen. portretten, samen 64 blad- 
z^den met slgnatanr A tot Q ; voorlaatste bladzij drukkersmerk en 
adres; laatste blz. wit. 

Van de 62 portretten in het Ie stnk hebben er 12 betrekking op de 
Nederlanden, eiS worden deze in de alphab. afdeeling beschreven. Be 
meeste z^n borstbeelden in ovaal, met Lat. randsohr: en eenvoudig 
vierkant randwerk, dat bQ sommige met allerlei bijwerk versierd is. 
Gewoonl^'k bevindt zich onder het borstb. een Ireg. Lat. sprenk, en 
onder het ovaal een gegrav. 2 reg. cnrs. versje. Enkele daarentegen 
hebben onder het ovaal een 4 reg. kap. Lat. ondersohr. in cartouche. 
B|j vele portretten is de naam van den schilder verswegen en de 
graveur slechts aangeduid door de letters B. O. Bovendien is bti het 
grootste deel onder de plaat een 6reg. Lat. vers in boekdruk gevoegd. Karel V. 

Albertns van Oostenrijk. 

Ernst van Oostenrijk. 

Ferdinand v. Oostenr^k. 

Filips n V. Spanje. Znd. 2reg. 

versje en randw. 
Filips [Willem] v. Oranje. 
Fuentes, Petr., Znd. 2reg. versje, 

met adres van D. Custos. M ansfeld, Pt. Ernst van, 

Matthias van Oostenr^k. 

Maurits van Oranje. Znd. Sreg. 
versje. 

Maximiliaan I. 

Parma, Alez. Famese van, in lau- 
werkr. met van boven afgesne- 
den hoeken. Znd. vers. 239 Annuaire de rAcadémlc royale des sciences, des lettres et des 
beaux-arts de Belgique. Ie— 52e Année. Bruxelles 1855—86. 
12o. en kl 8o. 

Dit jaarboekje verdient vermeld te worden, omdat het enkele portret- 
ten bevat van negentiendeeeuwsche geleerden, in Koord-Nederland 
geboren en opgevoed, of vóór 1880 in dienst der Nederl. regeering. 
Alle portretten z\jn borstbeelden, met facsim. in staalgravure of geStst 
door verschillende graveurs. De volgende verdienen vermelding. 

Bogaerts, F. G. M., door J. D&mannêz, 1862 

Bormans, J. Henri, door J. Demannez, 1880 

Braekeleer, Ferd. de, door J. B, Miehmelê, 1885 

Busscher, Edm. de, door Jf. Vermeulen. 1888 

Comelissen, £. N., door Davidêon, 1861 

Crahay, J. Ouil, door Demannez, 1866 

Dandelin, G. P., door Demannez, 1848 

David, J. Bpt., door J. Demannez» 1867 234 

DefAoqz, H. K M., door J, Dimannez. 1878 

Da Mortier, B. C. J., door P. /. ArendMên. 1879 

Geefs, Will., door A. Danêê, 1886 

Gerlaohe, E. O. de, door Demeêraman. 1874 

Hymans, Louis, door Meunier. 1886 

Kiokz, X, naar en door J. Demannez, 1865 

LeebrooBsart, P. J. B., naar H. Lamhert, door /. Delboëie, 1865 

Leys, J. Ang. Henri, door A. Danae. 1873 

Nerenbnrger, O. A., door Demeereman. 1871 

Nyst, P. Henri, door L, U Nain. 1882 

Qnetelet, L. A. J., door J. Demannez, 1875 

Baonl, L. Y., door L, Falmagne, 1849 

Beiffenberg, Fr. Aug. Ferd. Tbom. de, door Falmagne, 1853 

Smet, J. J. de, door F, de Meersman, 1878 

Stassart, G. J. A. de, door F, J. Navez. 1855 

YerhnlBt, P. F., door Flameng, 1850 

240 Kepper (G. L.) — De regeering van Koning Willem den Derden. 
Aflev. 1-9. (Blz. 1-2..) Groningen, J. B. Wolters 188&-87. gr. 
fol. — Met porlr. 

Hoewel dit werk nog niet oompleet rerschenen is, mag bet in deien 
catalogus niet onvermeld blaren, omdat het met een tiental portretten 
yan negentiendeeenwsohe personen, door P. J, Arendzen geëtst, versierd 
is. Alle portretten a^n borstb., met of zonder randw. en Ireg. ondersohr. 
of facsimile, fo. Het werk zal de rolgende portretten bevatten: 

Emma, Koningin der Nederlanden. 

Frederik, Prins der Nederlanden. 

Groen van Prinsterer (G.) 

Heemskerk Azn. (J.) 

Hendrik, Prins der Nederlanden. 

SalEsen-Weimar (Bern. hertog yan) 

Sophia, Koningin der Nederlanden. 

Thorbecke (J. B.) 

Wilhelmina, Kroonprinses der Nederlanden. 

WiUem m. Koning der Nederlanden. 

241 Amsterdammer (De). Weekblad voor Nederland. Onder redactie 
van J. de Eoo en Justus van Maurik Jr. Jaarg. 1886 en 1887. 
Amsterdam, fol. 

Sinds October 1886 geeft dit Weekblad, dat sedert 1 Ang. 1877 bestaat, 
wekelQks eene plaat nit, ter grootte van het blad en betrekking hebbende 
op (meest Nederlandsche) gebeurtenissen of personen. Deze platen z)jn 
aUe op steen geteekend door Joh. Braaheneiek of Wilm, SieeUnk en, Toor 
zoover de portretten betreft, doorgaans goedgelgkend. Deze portretten, 
Terschillend van grootte en bijwerk, verdienen een plaatsje in dezen 
catalogns, omdat van de meesten der yoorgestelde personen niet anders f 2% U Oot 1886. 81 Oot. 1886. 7 NoT. 1886. 28 Nor. 1886. •5 Dec. 1886. dAO photographische afbeeldingen bestaan, die niet kunnen worden 
bescbjreTen of opgenomen. Soms is er een, soma z^n meerdere por- 
tretten op een blad b^eengesteld. Zfj worden niet verder beBcbreTen. 

No. yan 
8. Wtjbenga, A. Bnma, B. H. Heldt en P. J. F. t. Diggelen. 

Leden der 2e Kamer Toor Sneek. Borstb. — Onder deze : 

J. VerbnlBt, Jnl. Böntgen en Dan. de Lange. Toon- 
künstenaare. Ten roeten uit 

W. Heineken, M. T. Pijnappel, C. P. Metelerkamp, A. 
Kerdijk, F. 8. y. Hierop, J. Goeaobalk en W. Hoyy. 
Baadsleden te Amsterdam. Borstb. 

G. van Tienhoven. Burgemeester van Amsterdam. Borstb- 

P. H. Witkamp in z^j^ studeeryertrek. Kniest 

C. J. Sickesz, H. O. Yemiers v. d. Loeffen B.H. Heldt 
Leden der 2e Kamer. 

Th. Place, J. W. K TUanus, O. M. J. WiUeumier, A. 
W. O. Bems, J. A. 8illem, J. N. y. Hall, J. Teixeira 
de Xattos en W. W. y. Lennep. Hoogleeraren, Baads- 
leden en Weth. y. OnderwQS te Amsterdam. 

P. N. y. Kampen, Uitgeyer yan de Oids te Amsterdam. 

B. Fruin, 8. Yissering, P. J. Yeth, H. J. Schimmel, Joh. 
O. Zimmerman, P. N. Huiler, B. G. Bakhuizen y. d. 
Brink, E. J. Potgieter, Oh. Boisseyain, H. P. O. Quaek, 
J. T. Bu^'s. Bedacteurs yan de GKds, 1837 — 87. Borstb. 

A. yan Lier, Schouwburg-Directeur y. h. Grand Thé&tre 
te Amst., omgeyen door yerachillende buitenl. acteurs, 
die op zijn tooneel speelden. Borstb. 

A. yan den Berg, hardrijder op schaatsen, uit Bont- 
huizen. Ten yoeten uit Omgeyen door de portr. yan 
8 buitenl. hardrijders enz. 

J. Bosboom, schilder, borstb., omgeyen door schetsen 
naar z^n yoom. schilderden. 

E. Douwes Dekker, Letterk., 8 borstb. op yerschill. leeffcjjd. 

L. X Veltman, acteur te Amsterdam, borstb. met de aan | 
hem gebrachte hulde bQ gelegenheid yan zfjn iO-Jarig | 8 April 1887 
jubileum. J 

J. P. Sprenger yan Egk, Minister yan Koloniën. Borstb. 

Oom. Springer, schilder. Borstb. boyen een schets naar l 
een zgner stadsgezichten. j 

J. N. Bastert, Minister y. Waterstaat, gekroond door 1 
de Yechtnimf. ƒ 

J. G. Gleiohman, Lid der 2e Kamer. Borstb., waaronder 
een gezicht op de NederL Bank te Amsterdam. 

J. Metzger, Med. Dr. te Amsterdam. Dijst; h^jis bezig 1 
een yorsteiyk patiënt te behandelen. ƒ 

J. A. Alberdingk Th^jm, Hoogl. in de aesthetiek, letter* 1 
kundige te Amsterdam. Borstb. / 

J. Yeiheul Dz., architect van den Nieuwen Schouwburg 1 
te Botterdam. Borstb., waaronder gezichten yan den > i Sept. 1887. 
Ouden en Nieuwen Schouwburg. j } 9 Jan. 1887. 

80 Jan. 1887. 

18 Febr. 1887. 
6 Maart 1887. ) 1 Mei 1887. 
5 Juni 1887. 

10 JuU 1887. 

81 Juli 1887. 

7 Aug. 1887. 

28 Aug. 1887. U Septl887. 836 

PaqI Fréderioq, Max BooBes, P. Benoit, JoL Ynylsteke 
(bontb.) en Jan Tan Been (te halver lyre). Leden van 
het Taalcongres, nit België overgekomen. 

W. P. de Leur, Hoofdregisseor van den StadsBchoawbnig | 
te Amat. Borstb., met 3 tooneelen nit de Maobeth. ƒ ^* ^P*- ^^7. 

B. J. Stokyia, Med. Prof. en Yoorz. v. h. Genees- en | 
Natuurk. Congres te Amsterdam. Borstb. ƒ ^ ^^ ^®•''• 

J. T. Bays, Hoogl. in de Beohten te Leiden, ei) T. M. | 
O. Asser, Hoogleer, in de Bechten te Amsterd. Borstb. ƒ ^' "®*' ^^^' 

J. A. Leyy, Lid der Se Kamer voor Alkmaar. Borstb. 80 Oot 1887. 
J. T. d. Tondel, Dichter. Te halver l^ve. Naar de gra- 1 

vnre van Tk, Matham. ƒ 

O. H. D. Bnys Ballot. Borstbeeld, met geóoht op sSqü 1 

Observatorinm en stadsgezicht te utrecht J 

J. Bekker, E. van Lier, L. B. Perel, J. A. Levy, A.J.B. 

Jolles, J. Yoüte Oz., H. O. A. Henny, N. A. Oalisch. 

Leden der Kiezersvereen. Bwgerpligt te Amsterdam. 

Borstb. en figuren te halver l^ve. 18 Nov. 1887. 
20 Nov. 1887. 

38 Nov. 1887. L. Bouwmeester, Acteur te Amsterdam. Borstb. benevens 1 
6 voorstellingen, ten voeten nit, van zQn voorn, rollen. J 18 Deo. 1887. 242 [Graven van Holland en Zeeland enz.] 

Bg de beschr^ving der verschillende serieên van afbeeldingen der 
Graven van Holland en Zeeland op blz. 90 tot 104, heb ik geheel ver- 
zuimd melding te maken van de belangrijke reeks, door Jaeoè CScwimKcs 
omstr. 1516 in hout gesneden, en grootendeels aanwezig op het Bgks- 
prentkabinet te Amsterdam. Terecht vestigde de heer J. Ph. v. d. Keilen 
er mfjue aandacht op, w^jl dit de oudste in prent gebrachte afbeeldin- 
gen zQn der Hollandsche Graven. De heer Pleyte beschreef ze niet 
afzonderlek, terwfjl de beschrgving van Passavant in z^jn Peintre- 
graveur, IH 39 zeer oppervlakkig is. Daar deze bladen hoogst zelden 
voorkomen, en zelfs geen compleet exemplaar bekend is, worden ze 
hieronder uitvoeriger dan gewoonlgk beschreven. De reeks bestaat waar^ 
schIJniyk uit 9 bladen, gedrukt op 11 houtsneêplaten, alle hoog (gemeten 
van boven- tot onder-randlQn) 237 mM. Alle figuren zjjn afgebeeld te 
paard in volle rusting of kleederdos, groepsgew^ze als in optocht, ge- 
richt ter linkerzt). Iedere figuur heeft onder den onderrand een 1- of 
2reg. Lat onderschr. van naam, en boven elks hoofd een wapenschild 
met linten en kroon. Onder de onderschriften is nog gedrukt een 16 k 
34reg. Holl. tekst in Duitschen typedruk, en daaronder een houtsneêrand 
van vuurgzers en bloemwerk. 

Blad 1 onibraekt, doch bevat waarschgnltik: Titel en Dirk I en IL 

Blad 3 bevat 4 figuren, van Amond tot Floris L Het monogram Tan 
den graveur staat onder Dirk HL br. 368 mlC. 

Blad 8: Vier figuren, van Qeertruid v. Saksen tot Dirk Y, gedrukt 
op 8 platen, ieder br. 180 mK. 

Blad 4: Vier figuren, van Floris II tot Dirk YII. Het monogramstaai 
onderaan tusschen Dü-k YI en Floris ni. br. 365 mM. S7 

Blad 6: Vier ügnreii, tui Ada tot WiU«m II op 2 platen, te uunea 
br. 267 mK. Onder Ada staat het monogram. 

Blad 6 : Yier figuren, van Floria Y tot Willem Ut br. 265 mlL 

Blad 7 : Yier figuren, yan Willem lY tot Albreoht. -> Dit blad benut 
op het Prentkabinet te Hamborg. 

Blad 8: Yier fignren (van Willem YI tot Filips de Goede?) Dit blad 
mist de ondersohriften; het is dns niet met aekerheid te seggen, welke 
figuren het moet bevatten. 

Blad 9: Ygf figuren yan Karel de Stoute tot Karel Y. br. 292 mM. 

SIS [Graven van Holland en Zeeland enz.] 

De heer J. Ph. yan der Keilen ontdekte op z^n jongste reis in het 
Prentkabinet der Albertina te Weenen een andere serie portretten der 
HoUandsche Orayen en Grayinnen, in houtsnede door Comeliê AnUmiêtt 
yan omstreeks 1650. Deze serie bestaat uit 7 ongen. platen; ieder yer- 
toonende 6 staande figuren, ten voeten uit, naast elkaar. Bovenaan een 
omamentrand (hoog 66 millinu), waarin de wapens van de daaronder 
afisebeelde personen. 

De Ie plaat bevat Dirk I tot Dirk lY. — Dirk I heeft de reohterh. 
in de syde, en rust met de linkerh. op een langen strydhamer ; de ket- 
ting van zijn zwaard is bevestigd aan een leeuwenkop op de borst 
van z|jn harnas. De linkerbordure is zichtbaar. De plaat meet, met in- 
begrip van den omamentrand, hg. 296 mM., br. 888 mJL 

Plaat 2 ontbreekt, dooh bevat waarsohtjnl^k de afbeeldingen van 
Floris I, Geertruid, Bobert, Godfried en Dirk Y. 

Plaat 8 : Floris n tot Ada. — Op het ti^r van de hellebaard van 
Floris n staat het merk van ComeUê AnthoniêM, Ada, de laatste figuur, 
is en face te zien, en heeft een hoofdtooisel, saamgesteld uit 8 rfjen 
boven elkaar afhangende vederen. Hg. 295 mM., >r. 884 mM. 

Plaat 4 : WiUem I tot Jan. L — Willem ü, de middelste figuur, heeft 
een scepter in de reohterh.; boven zQn hoofd staat het Duiteche 
r^puwapen, gedekt met de kroon van Boomsch-Koning. Hg. 294 mM., 
br. 881 mM. 

Plaat 5: Jan II tot Willem Y. — De 4de figuur is keizerin Marga* 
retha, boven wier beeltenis haar wapen met de keizerskroon gesteld is. 
Hg. 292 mM., br. 886 mM. 

Plaat 6: Albreoht v. Beieren tot Karel den Stoute. Op de hellebaard 
van Filips I is het merk van Com, Anih<miêz. De middelste figuur is 
Jacoba v. Beieren. Hg. 291 mM.. br. 887 mM. 

Plaat 7: Maria v. Bourgondiê tot Filips II. — Maria v. Bourgondiö, 
de eerste figuur, is en profiel te zien, en gewend tot keizer Maximi- 
liaan. Boven haar een ruitvormig wapen. De reohterbordure is zicht- 
baar. Hg. 298 mM., br. 888 mM. 

Wegens de uiterste zeldzaamheid en hooge belangrijkheid dezer oude, 
nergens beschreven afbeeldingen, heeft de heer Yan der Keilen mfj 
voor deze uitvoerige beschrijving verplicht. 244 Volksalmftnak (Groninger) voor 1837—46. Groningen» bij 
J. Oomkens Jz.; idem voor 1847—49. Groningen, bü A. Oom- S38 kens Jz.; idem voor 1850 en 51. Groningen, bü H. R. Roelfzema. 
kl. 80. Met pi. en portr. 

Niet Torder yersohenen. — Be jaargangen 1847—49 en 51 beratten geen 
portretten. De overigen bevatten ieder een portret in lithographie Tan 
Qroningache geleerden enz., alle boratb. met Ireg. ondereobr. yan naam 
of faosimile. Sommige zgn belangrjjk als afbeeldingen der Toorgestelde 
personen, docb weinig opmerkelijk, wat de aitvoering betreft. Zg worden 
niet verder besobreven. 

Agricola (Bad.) 

Entens v. Mentbeda (Barth.) 

Feith (H. O.) 

Qansfort (Wessel) 

Picardt (Henr.) 

Praedinios (Regn.) 1853 


Babenbanpt (Car.) 


18S7 


^rth.) 1888 


Bipperda (Wigb,) 


18S9 


1850 


TresUng (T. P.) 


1846 


18^2 


Trip (Lao.) 


1846 


1840 


Ukena (Fokko) 


1841 


1844 245 Oldenborgh (Pt. van). — De belegering en verdediging van de 
Willemstad in Maart MDCCXCIII beschreeven door Pt. van Ol- 
denborgh... Met afbeeldingen. Te Dordrecht en Amsterdam, by 
A. Blussé en Zoon en J. AUart 1793. gr. 80. — Met pi. 

Boekdroktitel met silbonetportr. van O. van Boetaelaar, Yoorrede, bla. 
I, n eindigende met een silboaetporiret van F. J. A. Berg; Kaaml^st 
der inteekenaren, blz. lY— XXII ; Tekst, blz. 1—144. 

Bebalve de reeds genoemde portretten, bevinden zicb in dit werk 
tegenover blz. 188 en 140 nog S platen, te zamen met 18 silboaetpor- 
tretten, naar Hauêdorff ad vivum door A, Zuréher, en aUe borstb. met 
Ireg. onderschr. van naam. De voorgestelde personen zgn de volgende: Alberti (O. T. A.) 
Brendel (J. A.) 
Goltboff (J. J.) 
Elsevier (J. H.) 
Hompescb (Y. W. van) 
Kroon (J.) 
Nievelt (P. van) Nitzswitz (G. H. von) 

Pasqne (L. F. de) 

Scbeppem (J. L. £.) 

Scbipborst (J.) 

Spiering (W.) 

Teutsober v. Liesfeld (C. L.) 246 Ofschoon de afbeeldingen der borstbeelden op Nederl. gedenk- en 
legpenningen, strikt ' genomen, niet als portretten knnnen worden be- 
schouwd, heb ik toch gemeend geen ongepast of nutteloos werk te doen, 
door enkele daarvan, voorkomende in de penningwerken b.v. van Yan 
Loon, Be Yries en De Jonge, en in de Bevoe namismatiqne Beige, 
hieronder in alphabetisohe orde te vermelden, opdat de hier genoemde 
afbeeldingen tot plaatsvervanging mogen dienen van niet of hoogst 
zelden voorkomende portretten. Beeds de heer MoUer gaf hiervan in 
■gn oatalogos het voorbeeld. 

De navolgende l|jst behelst dos eene kenze nit de penning-borstbeelden, 
voorkomende in: a. O. van Loon, Besohrfjving der Nederl. historiepen- 
ningen. 4 dln. 's Gravenhage 1723'-'81. fol.; h. Beschrijving van Nederl. 239 

historiepenniagen, ten Terrolge op het werk Tan G. ran Loon, nitgeg. 
door het Kon. Nederl. Instituat 10 stn. Amsterdam 1822 — 69. fol.; 
c. Nederl. gedenkpenningen rerklaard en met verdere bedragen tot de 
penningknnde nitgeg. door Jer. de Yries en Joh. Gom. de Jonge. 2 dln. 
's Gravenhage en Amsterdam 1829, 37. 4o.; en: d, Beyae nnmismatiqae 
beige. Ann. 1845 — 85. Bmxelles. 8o. 

Van het werk van G. van Loon bestaat een Fransche nitgaTe, waarin 
dezelfde penningbeelden voorkomen, doch met eenig verschil in het 
cgfer der bladz^den, waarop z\| gedmkt z^'n. 

(v. L. = V. Loon, Besohr. ; Verv. = Vervolg op v. Loon ; V. en J. = 
de Vries en de Jonge ; B. N. B. = Bevne' namismatiqne beige). 
Aa, Ghrist. Oar. Hnr. van der, Lnth. pred. te Haarl. 1792. Verv. X 77. 
Aa, Phil. V. d., Brossaart v. Gorkam. 1568. v. L. I 114. 

Aarschot. Zie Aremberg. 

Aremberg, Fil. v. Aarschot, Hertog v., v. L. II 210. 

Achlen, Ogram v., Voorz. v. d. Baad v. Friesl. o^. 40. v. L. I 186. 

Albertine Agnes v. Or. , gemalin v. Will. Fred. v. Nassau— Dietz. v. L. I V 170. 
Alewyn, Floris, 1559. aet. 37. BNB. 1867,8. 

Anna v. Oostenr^k, Gemalin van FUips II v. Spanje, v. L. 1188,84,47. 
Argentean, Joh. v., en Hermalle. v. L. I 82. 

Aflsonville, Chr. v., Baadsbeer 1579. ' v. L. I 278. 

Baart de la Faille. — Zie op Faille. 

Barleymont, Oar. van, Lid v. d. Baad v. State 1576. v. L. I 221. 

Benevides, Lod. van, Garillo en Toledo. Landv. d. Sp. Ned. 1669. v. L. II 451. 
Beresteyn, Panl van, Bnrgem. v. Delft. aet. 75. v. L. II 162. 

Bemonilli, Dan., Kmidk. te Bazel. geb. te Gron. 1700, tl782. Verv. Vm. 55. 
Beugem, Joh. Ferd. v., Bissoh. v. Antw. 1687. v. L. UI 848. 

Bierene, Gom., Honderdjarige te Amst. geb. 1691, tl792. Verv. X 76. 
Blok, Ida, Vriendin v. Vondel, geb. 1632, tl69S. V. en J. XL 

Bogaerts, Marg., Minnares (?) van Filips Will v. Or. 1600. V. en J. V. 
Bosch, Gar. v. d.. Bisschop v. Gent 1664. v. L. II 520. 

Boskoop, Joann., Herv. pred. te Amst. geh, 1714, tl772. Verv. VI 48. 
Bourgondiê, Amt. v.. Heer v. Wakkene, admir. v. Vlaanderen, v. L. I 150. 
Broeck, Hans van de, Antw. 1559. aet. 81. v. L. I 853. 

Broeck, J. van de, Almoezenier gener. te Antw. 1572. 

{aet. 31. 1559.) BNB. 1852, 8. 

Broeck, J. van de, Zfjne vrouw (?) : Blanoa Pansana Garcania. BNB. 1852, 8. 
Buelens, Hndr., Heer v. Steenhout, burgem. v. Brussel 1655. v. L. Il 403. 
Bye, £1. de. Bewaarder der handschr. en boeken te Brussel, v. L. II 521. 
Gastro, Nic. de, Bissch. v. Mechelen 1564. ^«5. 1503, tl574. BNB. 1851, 15. 
Ghifiet, Joh., Geneesh. te Brussel 1645. v. L. II. 284. 

Ghimay, Alex. prins van, graaf v. Beaumont enz. v. L. II 179. 

Ghristyn, J. Bpt., Lid v. d Geheimen Baad 1674. v. L. III 219. 

Gockiel [Oocquiel], Garl, aet. 58. 1561. Aanhanger der 

Luth. secte te Antw. BNB. 1857, 1. 

Groonendael, Henri de. Heer v. Bevre 1639. aêt. 24. v.L. II 522, 23. 

Dennetières, Jac, baron de la Berliere, Tresor. gener. der 

Sp. Nederl. 1664, tl677. BNB. 1870, 6. 

Duvivier, J., Stempelsn^'der. geb. te Luik 1686, f Par. 1761. BNB. 1853 8. 
Eeckeren, Bob. v., Kon. muntm. te Antw. aet. 70, tl599. aet. 72. BNB. 1873, h. 
Egmond, Joris v., Bissch. v. Utrecht 1659. aet, 54. v. L. I 47, 240 

Xnno, graaf t. Ooeifrieeland ens. y. L. I 678. 

FuUe, Jm. Baart de la, 1M7. 60 Jaar Med. ]>r. BNB. 1867, 17. 

Ooorle, Abr. y., Penningk. te Delft. y. L. I 587. 

Oraawinokel, Dk. Janss., Adyok. Fisk. y. HoU. y. L. n 284. 

Halewyn, Jeanne de, Eerste gemalin y. Fil. Heer y. Croy, 1562. y. L. l' 94. 
Hendrika Oathar. y. Oranje 1680. y. L. m 292. 

Holtihey, Mrt., Stempelsn^der te Amat. 1729. Yery. I 5. 

Hooftsman, O., Koopman te Amst 1580. oêt, 69. Y. en J. m. 

Isabelle y. Yalois, gemalin y. Filipe n y. Spanje. y.L. 181,45. 

Isenbnrg, Ernst y., Landyoogd y. Artois. y. L. II 895. 

Joaohimi, Alb., Oezant aan yerschill. hoyen. 1646. aet, 86. y. L. Il 297. 
Jnriea, Pt, Waulsoh pred. te Botterdam 1687. y. L. m 252, 68. 

Lautens, Joh., Raadsheer te B^sseL y. L. I 611. 

Leeuwenhoek^ Ant., Natnnrk. y. L. lY 228. 

Le Petit» J, F., Griffier de Bethanes. f na 1604. BNB. 1867, 8. 

Le Boy, Phil, Yoorz. y. d. Baad y. Finantiën te Bnusel. y. L. II 802. 
Lonise, prinses y. Or. gemal. y. d.keary. y. Brandenb. tl667. y. L. m 8. 
Haas, Engelbr., Yoorz. y. d. Geheimen Baad te Brassel. y. L. n 142. 
Malen, Aar. Ang. y., Baadah. y. Ylaanderen 1662. y. L. II 508, 9. 

Maria, prinses y. Or., gemalin yan Lodew. gr. y. Simmeren. y. L. m 857. 
Maarits y. Orai^e 1689. aet. 21. y. L. I 884. 

Miarcator, Mich., Stempelsnyder, geb. y. Yenlo, Eng. ridder. 

1689 curf. 48. BKB.1849,4. 

Mercator, Mioh., Elisabeth zgne yroaw. 1589. BNB. 1849, L. 

Molière, A. M., Bankier yan prins Willem Yen zgne yroaw: 

M. F. Yéron, 50 Jaar gehuwd. 1784. Yery. Ym 60. 

Montanas, Bened. Arias, y. L. I 189. 

Morillon, Max, geb. te Leayen 1628, Bissoh. y. Doornik 

1682, tl586. BNB. 1861, 15. 

Monich, Lao., Abt y. B\. Bayo te Gent 1669. aet, 66. y. L. I 54. 

Mayes [Mays?], Ant, oef. 68. BNB. 1866, 8. 

Mays y. Holy, Ant, aei. 41 (167. 7) Y. en J. YII. 

Nassaa, Lodew. gr. yan, tl674. y. L. I 117. 

Neofyille, L. de. Koopman te Amst 1784. Yery. lY 81. 

Niklaasdr.y Yolkersz., Eohtgen. y. P. y. Bereeteyn, t^et. 69. y. L. II 162. 
Nieawenaar, Walb. y., (ïemalin y.Filips Gr.y. Hoome. 1666. y.L. 1 76,401, 2. 
Oomken, Jan Wielen, Nar der Bedergkerskamer het Marien- 

cranske te Brassel 1568 oei, 56. y. L. I 64. 

Opt, Oom., Eohtgen. y. Oom. Witsen 1672. y. L. m 71. 

Pallant» Flor. y.. Heer y. Koilenbarg 1668. y. L. I 115. 

l'anhais, Pt, oêi, 80. 1559. BNB. 1870, 11. 

Pape, Leo. Joh. de, Yioe-yoorz. y. d. Raad y. State te Brassel. y. L. m 820. 
Parma, Alex. Fameze, hert. yan, aei, 18. y. L. I 144. 

PerstJDi Hippo Yoorz. y. d. Baad y. utrecht 1669. y. L. I 71. 

Prat, Mart, Bissch. y. Iperen. BNB. 1877, S. 

Dezelfde, 1662. ▼. L. H 606, 6. 

Beede, Joh. y., Heer y. Benswoade, Lid der Staten-Gen. 

Oêi, 62. 1646. y. L. n 288. 

Beede, Joh. y.. Gezant aan 't Eng. Hof. aei. 78. y. L. III181. 

Biohardot, Jo., Yoorz. y. d. btfs. Baad te Brassel tl609. BNB. 1857, 16. 
Bingelberg, Joaoh., Anty. BNB. 1882, c. 241 

Boose, Pt., Yoorz. t. d. Geheimen Baad 1633. t. L. II. 268. 

Boy, Aeg. de, Prior y. h. Bood klooster te Brussel. r. L. III 285. 

Bninpf, Ohrist. Oonst., Oeneesh., Gtezant der Staten aan 

het Zweedsche Hof 1677. t. L. m 216 en y. L. IV 462, 68 

Schaap, Bk., Qemaohtigde der Staten bij den Kon. v. 

Zweden 1674. y. L. m 139. 

Schets, Gsp., Heer y. Grobbendonk 1669. y. L. I 61. 

Schooten, Pt. y., Prof. Math. L. B. 1679. y. L. III 284. 

Steyin, Sim., (?) Wis- en werktnigk. 1607. V. en J. III. 

Stralen, Ant. y., Heer y. Merxem en Dambmgge. y. L. I 96, 123. 

Snperyille, Dan. de, Geheimraad y. d. Markgraaf yan 

Brandenburg 1744, tl768. Ver?. VI 88. 

Verschoor, Jac, Stichter eener godsdienst^ekte in Zeol. tl700. V. en J, XII. 
Veeselaar (Caecilia) aet. 37. 1569. RNB. 1850, 6 en 1867, 7. 

Vitri, Jacq. do, Eannnnik der priory te Oignies 1575. IINB 1872 a. 

Wanwere, J. yan de, Baadsh. te Brnssel 1631. y. L. II 213. 

Witt, Steyen de, Drossaart y. Vianon 1567. y. L. I 98. 

IJler, Wouter yan, Baljaw y. Maastricht 1568. aet, 53. y. L. I 2C. 247 Scrivcrius (Pt.). — Oude en nieuwe beschryvinge van Holland, 
Zeeland en Vriesland: Mitsgaders de opkomstc, geslachte.... en 
daden der selver Graren, van Diederich den I tot Philips den IlI. 
Beschreven door.... Pt. Scriverius. Nu eerst.... in onse Nederl. 
tale gebracht. Als mede een vervolgh van de voomaemsle ge- 
schiedenissen... . eyndigende met den.... Vrede, besloten tot 
Munster. l'Samen gesteldt door J. v. O.... Uylgegeven door Pt. 

Brugman. In 's Gravenhage, Gedruckt by L. van Dyck 1G77. 

4o. — Met ktn. en portr. 

Boekdrnktitel, yoorafgegaan door een plaatdroktitel, znd. nm. y. grav., 
met onderschr.: „ter dmckerye van Mr. Pieter Brugman ... . 1667"; 
Priyilegie, Opdracht, Voorrede, Lofverzen, Wapenplaat van Holland met 
verklaring (2 hlz.), Begisters, samen 28 blz. ongen.; Tekst, gen. pag. 
1 — 119 ; Plaatdruktitel : Alle de Oraven van Hollant en West VricBlant 
enz., methetz. onderschrift als op de voorg.; Loffelijcke getuygenisscii, 
2 blz. ongen.; Tekst, gen. pag. 1 — 620; Lysto der voor-ouderen, 4 on- 
gen. blz. 

De portretten der Graven van Holland tot Karel T, voorkomende in 
No. 94 (Wachtendorp, De oude HoU. geschiedenissen), waarvan enkele 
in No. 98 (Houtvesten en de privilegiën der Oraven y. Holland) gebruikt 
zfjn, yindt men in dit werk terug, opgesneden en met veranderd onder- 
schrift, waarvan de sporen nog zichtbaar zijn. Daarb\j ztjn 10 nieuwe 
goed gegraveerde portretten gevoegd, in uitvoering en grootte gel\jk 
aan de overige, en onbedrukt, voorstellende : Filips II, in en IV, als- 
mede 7 Stadhouders uit het huis van Oranje-Nassau. Het portret van 
Willem Hendrik (Willem HJ) achter het voorwerk is eenigszins anders, 
nl.: borstb. in ov. met oranjetakken in de hoeken, terw^l de portretten 
v. Willem I, Maurits en Frederik Hendrik boven den krans een Lat. 
spreuk dragen. Do naam des graveurs is nergens vermeld. 

16 242 

Blz. 
Frederik Hendrik yan Oranje. 586. 
Filips n. 508. 

Filips m. 537. 

Filips ly. 583. 

Maurite v. Oranje. 529. Nassaa, Ernst Gasim. yan, 
Nassau, Will. Lodew. van, 
Willem I V. Oranje. 
Willem II V. Oranje. Blz. 

590. 
532. 
521. 
597. Willem (Hl) Hendrik v. Or. 1. Voor de groote yerzameling lithographische portretten door de firma 
Soetens et File te 's Grayenhage uitgegeyen omstreeks 1838, en voor 
een groot deel reeds in Mullers Catalogus beschreycn, verscheen In 
1838 een gedrukt „Prospectus en inteokenlijst", groot 4 bl. 4o., waarin 
wordt medegedeeld, dat de yerzameling, opgedragen aan den Prins van 
Oranje, zal bestaan uit een onbepaald aantal portretten, waarvan er 3 
of 4 per maand zouden verschijnen a 10 ets. per stuk. De portretten 
van het Koninkl. Huis, ten getale van 16 stuks, zijn op een groote 
plaat vereenigd, kostende f 3. — Wegens het weinige belang der por- 
tretten van Soetens, zijn deze niet verder in dit werk opgenomen. 

Behalve de op blz. 21 en 22 en in het Aanhangsel vermelde lijsten 
van portretten voor Wagenaars historie, versoheen een Se l^jat. van por- 
tretten door J. Houhraken, „te bekomen b^ F. de Kru\jff en A. van der 
Eroe te Amsterdam'S in 4 uitgaven (afleveringen). Deze lijst bevat 
dezelfde namen als de reeds genoemde, met bijvoeging van de volgende: Heide, Joh. van der, 
Kate Hz., Lmb. ten, Elaasdr., Haasje, 
Stork, Abr., Misschien z^n dit de 4 ontbrekende portretten, waarvan gesproken is 
in de aanteekening op blz. 230. — Toorts trof ik nog een 4e lijst aan van 
„20 portraitten van vermaarde persoonaadiën" voor hotz. werk, zonder 
opgave van graveur, met adres van A. Fokke Simonsz. 1775. 1 blz. 4o. 
Beide btj den heer A. J. Ntjland. — Ook de portretten van Funt voor de 
8o. uitgaaf van Van Meteren, zijn voor Wagenaars Historie gebezigd. Op blz. 162 is by het werk van J. Verheiden nog verzuimd melding 
te maken van de portretten van Nederl. Hervormers, b.v.: Jan Beukelsz, 
Menno Simons, Dav. Joris, Theod. Sutor [Hrm. van 't Sant], voorko- 
mende: in Arno ld, Historie der kerken en ketteren. 3 dln. Amst. 1701— 
29. fol. Het zijn figuren ten voeten uit, met bijwerk en 1 reg. kap. 
naamsonderschr., bovenaan gem. met het c|jfer der blz. waar z^ ge- 
plaatst z\jn, alle door B» de Hooghe. 

248 Nieuwjaarsgeschenk. Almanak voor 1856-~87, uitgegeven door 
de Vereeniging van den H. Vincentius da Paulo te Amsterdam. 
Ie — 32e jaarg. Arasterdam, B. Lenfring. kl. 8o. 

Dit jaarboekje bevat portretten der Pauselijke Internuntii bij het 
Nederl. Hof, der Pausen Pius IX en Leo XTTT, van de Nederl. bisschop- 
pen, enz. Alle borstb. of figuren te halver lyve, met 2 reg. naamsonder- 
schrift, in staalgrav. door F. Molenaar of D, J, Sluijter, 8o. De jaargang 
1856 bevat geen portret 243 Beek (H. Tan) 
Bottemanne (O. J. M.) 
OlaeeaexiB (A. O.) 
Deppen (J. Phil.) 
Ewtjk (H. J. A. van) 
Genk (J. Tan) 
Godachalk (A.) 
Hooydonk (J. van) 

Kiatemaker (J. F. A.) 
Lux (A. J. L. H.) 
Paredis (Jo. Ang.) 
Ploeg (Pt. van der) 
Plttym (A. J.) 
Schaap (J. Henr.) 
Sohaepman (A. L) 
Snickers (P. M.) 
Steins (Walt.) 
SwinkelB (J. Bpt.) 
Yeohel (Leon.) 
Vree (Fr. Je. van) 
Wümer (G. P.) 18771 

1884 

1878 

1867 

1874 

1870 

1882 

1859 

1866 

1886 

1860 

1883 

1871 

1885 

1864 

1879 

1872 

1878 

1868 

1858 

1863 

1867 Door D. J, SluifUr. Naar J. C. HutU» door 

F, MoUnaar. 
Door D, J, Sluigter, 
Door D, J, Sluifter. 
Door F. Molenaar, Door D. J, Sluifter Door F. Molenaar. Zwtjsen (J.) 

Portretten van B. K. in lithographie worden eveneens aangetroffen 
in: Pins-almanak. Jaarboekje voor B. K. enz. Axnst. 1872—85. — 
Portretten van predikanten der Christ. Geref. kerk en van hoogleeraren 
aan de Theologische School te Kampen vindt men in het Jaarboekje 
voar de Ohriatel. afgescheiden Geref. kerls in Nederl. Ie— 28e jrg. Amst. 
1866 — 87. kl. 8o. — Deze beide Jaarboekjes heb ik tot dnsver vergeefs 
getracht compleet te bekomen, en behoud m^j voor ze later te be- 
schreven. 

249 Jaarboekje voor hooger-, middelbaar- en lager onderwijs, mede 
ten nutte van het Onderwüzers-genootschap, door D. Buddingh. 
Ie— 4e jaarg. *s Gravenhage, J. M. van 't Haaff. 1843—46. kl. 8o. 

Niet verder verschenen. — Ieder deeltje bevat een portret van een 
paedagoog; nl. borstb. of te halver Ijjve met facsim. in lith., waarvan 
8 door C C A. L[aêt] met adres van Yan 't Haaff en éen gedrukt bQ 
C TT. Miéling, De voorgestelde personen z^jn : 

Beekman (H. J.) Swinderen (Th. van) 

Lipkens (A.) W^k Boelsz (J. van) 

Ook in enkele Jaargangen van het Jaarboekje voor het Lager 
Onderwijs, nitgeg. door de afdeeling Maarssen v. h. Ned. Onder^ 
wtjzersportretten komen lithogr. portretten voor, die in de alphab. af- 
deeling znllen worden beschreven. Voor de portretten van Kederl. kunstenaars dient melding te worden 
gemaakt van de afbeeldsels van „Roomse Bentvogels", toegelicht en ge- 
reproduceerd in photo-lithographie in het Archief voor Nederl. Kunst- 
geschiedenis, dl. 8. ALPHABETISCH REGISTER. Blads. 

Acftdexnia (Illastrifi) Lngd. Batava. L. B. 1618. 4o. 188. 

Adresboek (Algem.) ▼. d. Ned. Boekhandel, 1866 - 86. 8o. 19S. 
Adyersaria (Bibliographische). Dl. HL 's GraTenh. 1876/77. kL 8o. 31, 28, 68. 
Af beeldinge (Ware) der H. Ambassadeurs ende Oeoommitteerde tot het 

Bestant br. fol. 170. 
Afbeeldingen (D') afoomste ende hist der. . . Graven van HoUant» Zee- 

landt ende Yrieslandt. Amst. z. J. 4o. 92. 
Afbeeldingen der Forestiers en Graven v. Vlaanderen, door O.Martin. 106, 106. 

Afbeeldingen der Hontvesters en Graven v. Vlaanderen [1782 i 1786?] fol. 68. 
Afbeeldingen en levensbesohry vingen v.eenige voorn, personen. Leeaw. 

1766. 8o. 166. 

Afbeeldingen van de Bisschoppen of Patronen v. Holland. Amst. b. J. fol. 168. 
Afbeeldingen van de Graven en Gravinnen van Holland in XL pi. 

Amst. z. j. fol. 108. 
Afooemste (Dit is die) ende genealogie der Hertoghen van Brabandt. 

Antw. 1666. fol. 108. 

Album der nataor. Amst. enz. 1862 — 86. 8o. 187. 

Albnm der sehoone knnsten. Dl. 1—6. Haarl. 1860—64. gr. 4o. 188. 

Alma Aoademia. Lngd. Bat. 1614. 4o. 141. 

Almanak der Akademie v. Groningen, 1818—81. 8o. 149. 

Almanak van het Leidsohe Stadentenkorps, 1816—86. 8o. 146. 

Almanak van het milit. stndentenkorps Mavors Medioator 1866—60. 8o. 188. 

Almanak v. h. stndentenkorps Modus 1867—61. 8o. 161. 

Almanak v. studenten in de genees-, heel- en verlosk. scholen 1849 — 62. 8o. 188. 

Almanak voor studenten aan de klinische scholen 1862—67. 8o. 188. 

Amsterdammer (De) Weekblad enz. Amst. 1888—1887, foL 284. 

Andreas (Val.), Imagines doet. virr. elogia. Antv. 1611. 12o. 181. 

Annuaire de TAcadémie royale de Belgique, 1866—86. 8o. 288. 

Apocalypsis insignium aliquot haeresiaroharvm. L. B. 1608. kl. 8o. 164. 
Apocalypfiis* or the revelation of certain notorious advancers of heresie. 

London 1668. 8o. 166. 
Afchieven der ridderl. Dnitsche orde, Balie van Utrecht. 2 dln. ütr. 

1871. gr. 4o. 224. 
Arend (J. P.), Algem. geschiedenis des vaderlands. 4 dln. 18 stn. Amst 

en Leiden 1841—79. gr. 8o. 27. 

Amold, Historie der kerken en ketteren. 8 dln. Amst 1701—29. toh 242. 

AiUa V. Zeeland. Amst 1760. fol. 186. 

Atrium heroioum oaesarvm. Edit. Dom. Onztode. Aug. Vind. 1600. fol. 282. II 

BladB. 
Aurora, Jaarboekje toot 1840 — 76. kl. 80. 190. 

Balen (M.), Beachrynnghe der stad Dordrecht. Dordr. 1677. 4o. 136. 

BarlandoB (H.), ]>iicnm Brabantiae ohronica. Antr. 1600. fol. 108. 

Heieêlfdê werh. Franaohe uitgave : Abt. 1608. kl* fol. 109. 

Hetzelfde toerk. Hollandsohe uitgayen yan 1606 en 1612. fol. 109. 

Barlandns (H.), Hollandiae comitym historia et ioones. Lngd. Bat. 1584. fol. 92. 

Hetzelfde toerk, Franoof. 1685. kl. 80. 92 

Batavia iUostrata. Lngd. Bat. 1609. 4o. 97. 

Bandina (D.), Yant Bestant des Nederl. oorloge. Amst. 1616. 4o. 171. 

[Bandaert (W.),] Afbeeldinghe ende beschr^vinghe van alle de veldslagen. 

Hollandsche uitgaven: 1615 en 1616. | 

Fransche nitgave: 1616. 1 66. 

Latijnsohe nitgave: 1622. j 

Bandaert (W.), Memoryen. 2 dln. Arnhem 1624, 25. fol. 57. 

Bandaert (W.), Warachtighe beschryvinghe van de ^annye enz. 1621. 

4o. obl. 57. 

Bangnieti Lee artistes contemporains. Bmz. 1888. gr. fol. 216. 

Belli civilis in Belgio gesti hist. Concinnatnm a G. Ens. Arnh. 1628. fol. 49. 
Belgiae Paoiflcatomm vera delineaüo. Hag. Com. 1608. en: Arnh. 

1618. fol. 171. 

Bentvogels. (Portretten van Roomse) 242. 

Beia, Ioones. Oenev. 1580. 4o. 181. 

86, 56, 57, 58, 59, 
68, 64, 66, 81, 95- 

Bie (C. de). Het gnlden Oabinet van de Schilderconat. Antw. 1662. 4o. 200. 
Binet, Abrégó des vies des principanx fondatenrs des religions de Tóglise. 

Anv. 1684. 4o. 153. 

Biographisoh Album. Yerzam. van portretten uit de geschied, v. h. Ned. 

zee- en krfjgswezen enz. Bott. 1869—62. fol. 207. 

Biiken (8. von), Ohur- und f&rstL 8&ohsisoher Heldensaal. Nümb. 1677. 12o. 104. 
Blano (Oh.), Histoire des peintres de Técole hollandaise et flamande. 

2 torn. Paris s. a. gr. 4o. 216. 

Boeles (W. B. S.), Frieslands hoogeschool. Dl. I, Ü. L^euw. 1878—81. 80. 161. 
[Boenerus (J.), Yerae ad vivnm efflg. martymm Gore. Sylvae-Ducis 

1628. kL 80. 160, 161. 

Hetzelfde toerk, Hollandsche uitg. 's Hertogenb. 1623. kl. 80. 161. 

Boissardi (Ji J.), Bibliotheoa. Francof. 1628. 80. 
Boissardi (J. J.), Icones et efflg. virr. doet. Francof. 1645. 4o. 
Bor (P.), Oorspronck enz. der Nederl. oorlogen. — Uitgaven van 1695 en v. 

1608 blz. 51; id. van 1601 blz. 52; id. van 1617 en 1621 [1684] 

blz. 62; id. van 167»-84 blz. 54. 
Bosch (J. V. d.). De heeren Btadhouderen v. Yriesland. Leeuwarden 

1770. fol. 121. 

[Bosch (L. van den)], Leven en daden der doorL zeehelden. Amst. 1676 

en Amst. 1688. 4o. 208, 219. 

Bosch (L. van den), Tooneel des oorlogs. 4 dln. Amst 1675. 4o. 78, 231. 

Bosscha (H.), Geschied, d. staatsomwent. v. 1818. Amst. 1814—17. 80. 26. 

Brachelius (Ad.), Historia nostri temporis. Amst. 1655. 12o. 75. 

Hetzelfde werk, Hollandsche uitgaven : Botterdam 1656 en 
Ntjm. 1659. 76. Bibliotheca Belgica. Livr. I— . Gand 1883— . kl. 80. j ! 131. III 

BUdz. 

Brandt (G.), Hisiorie der koop-stodi Enkhuizen. — uitgaven yan 1666 

en 1747. 4o. 184. 
Brandt (G.), Historie der reformatie. — uitgaven van: Amat. 1657, 1658 
en 1663. kl.8o. en:4dln. 1671—1704. 4o. bis. 167; Amst 1787—88. 
Dl I en n. 8o. blz. 168. 
BfYokerys (J.)> Pinaootheca Boriptorrm. Ang. Vind. 1741. fol. ^ 

Bmoker (J.), BUdersaal. Aogsbnrg 1741. fol. | ^^^* 
Bnllart (Is.), Académie des sciences et des arts. 2 torn. Bmz. [Amsterdam] 

1682. kl. fol. 17. 
Hetzelfde werk. Bmx. 1696. kl. fol. 

Butkens (F. G.), Annales de la maison de Lynden. Anv. 1626. fol. 227. 

Bedragen t. vaderl. geschied, en ondheidkonde. N. B. IV. 31. 

Bye (J. de), Généalogie de Croy. Anty. [1612?] gr. fol. 226. 

Cabinet (Le) des plns beanx portraits. La Haye. 1728. fol. 69. 

Chalmot (J. A. de), Biograplüsch woordenb. DL 1—8. Amst. 1798—1800. 8o. 20. 

Obooolaad (Yaderlandsche). Amst. 1796. 8o. 183. 

Oboqnet, Sancti Belgii ord. Praedicatomm. Douai 1618. 8o. 163. 
Ohronycke (Die) yan Hollant, Zeelant ende Yrieslant Delft [of: Dordrecht] 

1586. fol. 92. 

Hetzelfde werk. 'sGrayenhage [of: Amsterdam]. 1691. 98. 

Hetzelfde werk, Dordrecht [of: Amsterdam]. 1696. fol. 94. 
Chronycxken (Het onde Gondtsohe). Amst. 1663. 4o. 84, 102. 

[Olerck (N. de)], Tooneel der keyseren en[de] coningen. Delf. 1616. kL fol. 3* 

[Clerck (N. de)], Tooneel der Hertogen Princen Graven enz. Delf [1617]. fol. 4. 

[Glerck (N. de)], Princelyck cabinet. [1628?] fol. en : Delf 1626. fol. 5. 
GoUection de portraits des artistes modemes. Dessinés par J. J. Eeckhoat. 

Brax. 1822. gr. 4o. 211. 
GoUection de portraits des plus célèbres natnralistes. Paris, A. Tardien 

1828—27. 8o. 188. 
[Gomites Nassoviae. Serie van P. Soutman. Harl. 1648]. fol. 117. 
Gommines (Phll. de), Mémoires. — uitgaven: 3 tom. Bmx. 1706—18. kL 
8o. — Bmx. 1714. kl. 8o. en : 6 tom. Bmx. 1728. kl. 8o. blz. 81; 
Londres 1747. 4o. blz. 82. 
Gomtes (Toos les) de Hollande et West-Frize. Leide. s. a. gr. fol. 100. 
Gonsnltatie ofte beraedt. Amst. 1680. 4o. 36. 
Gomer, Portraits of celebrated painters. London 1816 — 25. 4o, 216. 
Grasso (L.), Degli elogii degli hvomini letterati. 2 tom. Yenet. 1666. 4o. 131. 
— Elogii di capitani iUnstri. Venezia 1688. 4o. 218. 
D'Argensville, Abrégé de la vie des peintres. 2 tom. Paris 1746, 62. 4o. 216. 
Delepierre, Galérie d'artistes brageois. Bmges 1840. 8o. 216. 
Descamps (J. B.), La vie des peintres flamands. 4 tom. Paris 1763 — 68. 8o. 208. 
Hetzelfde werk. 6 tom. Marseille 1842. 8o. 232. 
Dentschlands Eunatschatze. 4 Bde. Lpz. 1870—72. gr. 4o. 216* 
Disconrse (A tme) of the sncceeding goveraors in the Netherlands. Lon- 
don 1602. 4o. 49. 
[Dompselaar (Tob. v.),] Het ontroerde Nederlandt. 2 dln. Amst. 1674, 76. 4o. 77. 
Drenx du Badier, L'Enrope illnstre. 6 tom. Paris 1877. gr. 8o. 18. 
Dn Bois (J. P. Z.), Vies des Qouvernenrs- Généranx. La Haye 1763. 4o. 222. 
Dn Bois (J. P. J.), Leven van alle de Gtonvernears Gener. Amst. 1766. 4o. 222. 
Duces Burgnndiae. Avct. ac dir. P. Sontmanno. Harlem. fol. 113. IV 

Dnjardin et Bellias. — Zie : Histoire générale. Bladz. 

Dyck (A. yan). — Zie : Iconographie. 

[Dyserinck (De familie) te Haarlem] 1874. fol. 229 

Ëffigies et vitae Proff. Acad. Groningae. Gron. 1654. fol. 149. 

EfSgies et insignia omnium Brabantiae ducum. 1740. 111. 

Ëffigies. — Fundatoris, Guratorum et Professonim . . . quomm gratia Acad. 

Lxigd. Bat. incepit etc. effig. Lelde [1716?] fol. 140. 

Ëffigies imperat. domus Austriae etc. Harl. s. a. gr. fol. 74. 

Ëffigies (True) of the most eminent paintors. 1694. kl. fol. 196. 

Ëffigies yariae nobiliss. ac regal. personarym. Harl. [1650]. fol. 75. 

[Eyangelieyerkondigers. Serie uitgeg. door P. Soutman. Haarl. 1650.] gr. fol. 153. 
Eynden (B. yan) en A. y. d. Willigen, Geschiedenis der yaderl. schilder- 
kunst. 3 dln. en Aanh. Haarl. 1816—40. 8o. 211. 
Ferdinandys II et III imp. domys Austr. etc. [1650?]. fol. 74. 
Fleming (Ph), Oostende, 's Gray. 1621. 4o. 217. 
Foppens (J. Fr.), Bibliotheca Belgica. 2 vol. Brux. 1739. 4o. 127. 
Franken Bz. (D.), L'oeuvre gravé des Van de Passé. Amst. 1881. 8o. 99. 
Franken (D.), L'oeuvre de W. Delff. Amst. 1873. gr. 8o. 3, 4. 
Fredericys Henricys. . . Or. princ. oum nobiliss. nxore etc. Avct. ac direct. 

P. Boutmanno. [Harl. 1649.] fol. 118. 

Freher, Theatrum yirorum eruditione claromm. Noriberg. 1688. fo. 131. 

Gailliard (J.), La Maison de Zuylen. Bruges 1868. 8o. 229. 

Galérie des artistes. Bruxelles 1849. gr. 8o. 210. 

Galérie des peintres des écoles flamande et hoU. Brux. etc. 1826. fol. 216 

Galerij yan hoogleeraren aan de Hoogeschool te Leijden. Uitgeg. door 

L. Bpringer. Leyden [1850]. gr. 4o. 145. 

Galle (Ph.), Yirorvm doet. ëffigies. — Uitgayen y. : Anty. 1567. blz. 122 ; 

Anty. 1572. blz. 123; Anty. 1587. blz. 124. 
Geer tot Oudegein (J. J. de). — Zie Archieyen der Duitsche Orde. 
Généalogies (Les) et anciennes descentes des Forestiers et Oomtcs de 

Flandre. Par C. Martin. 

Fransche uitgayen yan: [1578], [1591], [1608] en [1612]. 105, 106, 

Hollandsche uitgayen yan : [1580] en [1598]. 105, 106. 

Gerdes (D.), Historia Beformationis. 4 vol. Gron. et Bremae 1744 — 52. 4o. 168. 
Gerdes (D.), Origines ecclesiarum in Belg. reform. Gron. 1749. 4o. 169. 

Geschiedenissen (Tweejaerige). Amst. 1678. 4o. 78. 

Geslacht (Het wyt beroemt) yan Nassau. 116, 118. 

Gestel (Gom. y.), Historia sacra et prof. archiep. Mechliniensis. 2 tom. 

Hag. Gom. 1725. fol. 157. 

[Ghysius (J.),] Oorsprong en voortgang der Nederl. beroerten. 
Hollandsche uitgaven : 1616. blz. 58 ; 1626. blz. 59. 
Latijnsche uitgave: 1619. blz. 59. 
Goethals (F. Y.), Lectures relatives a Thistoire des sciences etc. enBelgique. 

4 tom. Brux. 1837—38. 8o. 131. 

Goethals (F. V.), Histoire des lettres etc. en Belgique. 4 tom. Brux. 1840 

—44. 8o. 132. 

Gooi (J. y.), De nieuwe schouburg der Nederl. kUD<stschilders. 2 dln. 

's Gravenh. 1750, 51. 8o. 207. 

6k)uthoeyen (W. van), D'oude chrongcke ende historiën vjin Holland enz. 

2 dln. Dordr. 1620. fol. 94. 

Iletzel/de werk. 's Gravenh. 1636. fol. 95* Bladz. 

[Gouverneurs. — Serie van Ph. Sertcouters,'] 114. 

[GouTerneuru te paard. Serie van 18 portr.] 113. 

Gram (J.), Onze schilders in Pulchro Studio. Bott. znd. jr. 8o. 215. 

[Graven v. Holland en Zeeland door Jac. CorneliezJ, 236. 

[Graven v. Holland en Zeeland door Cornelis AntoniszJ. 287. 

Graven (De) vr.n Holland en Zeeland met hunne afbeeld. Arnh. 1647. fol. 103. 

Grimeston (£d.), A generall hlst. of the Netherlands. London 1608. fol. 36. 

Heizelfde werk, London 1627. fol. 36. 

Groot (H. de), Nederl. Jaerboeken. Amst. 1681. fol. 55. 

Grotius (H.), Annales et hlst. Amst. 1657. fol. 56. 

— 'Annales et histoires. Amst 1662. fol. 56. 

Grouwelen der voorn. Hooft-ketteren. 

Hollandsche uitgaven van: Leyden 1607, blz. 163 ; Leyd. 1608, 

blz.l64;Leyden Pelft) 1628, blz. 165; Delft [1652?], blz. 165; Delft 

z. J. blz 165. 
Duitsche uitgave : Leyden 1608. blz. 164. 
Latijnsche uitgaven : L. B. s. a. en L. B. 1688, blz. 164. 
Engelsche uitgave: London 1638, blz. 166. 

Haard (Eigen), Haarlem 1875—86. gr. 4o. 86. 

Halma (Fr.), Tooneel dor Vereen. Nederl. 2 dln. Leeuw. 1725. fol. 102. 
Hamconius (Mrt), Frisia. Uitg. van 1620 en 1628. 4o. 103, 4. 

Handvesten ende privilegiën der Graven van HoUandt enz. 's Grav. 1663. 4o. 101. 

Haraeus (Fr.), Annales dvcvm Brabantiae. 2 vol. Antv. 1623. fol. 110. 

Hazart (Gom.), Ecrckelijcke historie. 4 dln. Antw. 1667—71. fol. 154. 

Hess (M.), Iconographie des professeurs. Ie — 3e Livr. Brux. 1827. gr. fol. 152. 
[Heussen (H. F. van),] Historia episcopatuum Foeder. Belgii. 6 pts. L. B. 

1719. fol. 154. 
[Houssen (H. F. van),] Oudheden en gestichten v. Nederland. 18 dln 

Antw. en Leid. 1725. 8o. 155. 
[Heussen (H. F. van),] Kerkel. historie en outheden der 7 Yer. Provinciën. 

6 dln. Leiden 1726. fol. 156. 
Histoire génór. des Prov.-Unies, par D[u]ardin] et S[elliua]. 8 torn. Paris 

1757—70. gr. 4o. 23. 

Hogenberg (F.), Historieprentwerk. 32. 
Hooftketteren (De voornaemste). — Zie : Grouwelen. 

Hooft (P. O.), Nederl. historiën. Amst. 1677. fol. 79. 

Heizelfde werk, 2 dln. Amst. enz. 1703. fol. 79. 
Hommes (Les) illustres qui ont vécu dans Ie XYUe siècle. Amst. 1717. fol. 175. 
Houbraken (A), De groote sohouburgh der Nederl. kunstschilders. 3 dln. 

Amst. 1718— 2L en: 's Gravenh. 1753. 8o. 204,205,282. 

Icones legatorum ad pacem Monast. Westphal. et Osnabrug. Antv. 1648. 4o. 172. 
Icones legatorum Monasterii et Osnabrugae existentium. Amst. 1644. 

kl. fol. 178. 
Icones legatorvm qui Noviomagi in restitutione pacis univers. laboranmt. 

Sculptae ab H. H. Quiter. Novimagi 1679. fol. 182. 

Icones medicorvm. Ex bibl. Sambucci. Antv. 1574 en: 1603. fol. 186. 
Icones principvm, virorvm doctorvm etc. ab A. Van Dyck ad vivvm 

expressae. Antv. 1645. fol. 68, 69. 

Icones virorum ac uitae Proff. Lugd. Bat. L. B. 1617. 4o. 188. 

Icones .... virorum clar. qui Acad. Lugd. Bat. illnstr. L. B. 1609. 4ow 138. VI 

Bladx. 
loones Tironiin illystr. qnonim opera . . . Tera religio ftiit restanrata, ab 

H. Hondio ecnlptae. 8.1. 1599. 4o. 162. 
loonographie on yies des hommoB illnstes du XYIIe siècle. 2 yoI. Amst. 

etc. 1759. fol. 70. 
[loonographie van Yan I>|jck.] 68. 
Image de divers hommes d'esprit snblime. Anv. 1649. kl. fol. 199. 
Imagines (Yerissimae) comitnm Hollandiae. s. 1. e. a. fol. 90. 
Immerzeel Jr. (J.), De leyens en werken der HoU. en Ylaamsche kunst- 
schilders. 8 dln. Amst 1842—43 en : Amst. 1855. 8o. 212. 
[Imperatores domus Austraicae. Harl. 1644.] gr. fol. 98. 
Iperen (J. y.), Kerkel. historie y. h. psalmgezang der Ohristenen. 2 dln. 

Amst. 1777, 78. 8o. 170. 
Jaarboekje v. h. corps kweekelingen aan 's B^jks kweekschool Yoor milit. 

geneesk. te Utrecht. 188. 
Jaarboekje (Nieuw statistisch geneesk.) v. h. Kon. der Nederl. yoor 1847 — 53. 187. 

Jaarboel^e (Geneesk.) y. h. Kon. der Nederl. 1862—68. 187. 

Jaarboekje y. h. notarisambti 1867—86. 185. 

Jaarboekje (Nederl ) der posterijen, 1849—72. 186. 
Jaarboekje v. d. Christ. afgescheiden Geref. kerk in Nederland, 1856—87. 

kl. 8o 243. 

Jaarboekje yoor hooger-, middelb.- en lager onderwijs, 1843 — 16. 8o. 243* 

Jaarboekje y. h. lager onderw. Uitgeg. door de afd. Maarssen. kl. 8o. 243. 

Jaarboekje yoor reder^kers, 1857-85. 191. 

Jaarboekje yoor den boekhandel, 1839 — 42. 191* 

Jaarboekje yoor spoorwegambtenaren, 1863—65. 189. 
Jonge (J. C. de), (Geschied, y. h. Ned. zeewezen. 5 dln. Harl. 1858—62. gr. 8o. 219. 

Keilen (J. Ph. y. d.), Peintre- graveur Hollandais. Yol. I. Utr. 1866. 4o. 184. 

Kepper (G. L.), Do regeering van Koning Willem III. Gron. 1888. gr. fol. 236. 
Kok (Jac.), YaderL geschied-, aardrijke-, geslacht- en staatk. woordenb. 

35 dln. Btjvoegs. 3 dln. Amst 1780—99. 8o. 19. 

Konstkamer (De) der allerschoonsten portraiten. 1722. fol. 69. 

Hetzelfde werk. 1728. fol. 70. 

Kron^k (Maandeltjksche) 1853-64. 8o. en fol. 85. 

[Krggsbevelhebbers in Atjeh. 1875—81]. 218. 

Kunstbode (Nederl.) Haarl. 1877. 4o. 69. 

Kunstkrontjk. Jg. 1846—76. 's Grav. en Leiden, fol 193. 

Langend^jk (Pt j, De Graaven v. Holland. 2 dln. Haarl. 1745. 4o. 90. 

Larrey (De), Histoire d'Angleterre etc. 2 tom. Bott 1697, 98. fol. 85. 

HeUelfde werk, HoU. uitgave. 4 dln. Amst. 1728—30. fol. 85. 

Le Olerc (J.), (Geschiedenissen der Yereen. Nederl. 3 dln. Amst 1730. fol. 82. 
Le Glerc (Pt), Geschiedenissen der Yereen. Nederl. tot 1751. Dl. I. Amst 

1753. fol. 83. 
Leevenssohets (Korte) en afbeeld, der Graaven van Holland, getrokken uit 

het werk van L. Smids. Haarl. 1744. 4o. 103. 
Legati (Celeberrimi) ad paoiflcandvm Christ nominis orbem. Antv. 1C48. 

fol. 173. 
Legatorum omnium turn Monasterg qnam Osnabrnguae pacis. Parisii, F. 

Bignon 1648. 4o. 180. 
Le Petit (J. F.), La grande chronique anc. et mod. de HoUande etc. 

Dordr. 1601. fol. 95. VII 

Bladz. 
[Le Roy (J.)J Groot kerke), tooneel ▼. Brabant 'sGrayenh. 1727. gr. fol. 158. 
[Le Boy (J.) J Grand thé&tre sacré de Brabant. 4 torn. La Haye 1734. fol. 158. 
Leti (G.), Bitratti historici. 2 vol. Amat 1689. gr^ 4o. 98. 

Leti (G.), Teatro Belgico. 2 prt Amst. 1690. gr. 4o. 84* 

Leyensbeschr^jyingen van beroemde eo geleerde mannen. 6dln. Amst. 1730 

—83. 8o. 166. 

[Loosjes Az. (P.)]} Yaderl. historie. (Yerrolg en : Onmidd. Yenrolg op 

Wagenaar). 24. 

Loyens (H.), BroTis et snccincta synopsis rerum... gestamm ab Lotha- 

ringiae, Brabantiae et Limb. dncibos. Brox. 1672. 4o. 118. 

liUthersche predikanten (Portretten yan). 170. 

Magazijn (Nederl). Amst. 1834—75. 86, 231. 

Maison (La) d'Aatriche, comprenant les portraits des empereore Bomains. 

Leide. gr. fol. 98. 

Halos Anrantins. Utr. 1615. fol. 116. 

Marcns (J. E.), Etndes gravécs. Amst. [1817?]. fol. 193. 

Mander (K. van). Het leren der doorl. Ned. schilders. Amst. 1764. 2 dln. 

8o. 202, 282. 

Manrin et Belliard, Médecins et chirnrgiens célèbres. Paris 1887. fol. 189. 

Meerbeeck (A. van), Chroniieke van do gantscbe werelt. Antw. 1620. foL 59. 

Meteren (E. van), Historie der Ned. oorloghen. 97, 281. 

D u i 1 8 c h e nitgaven : 1596. 97 blz. 31 ; 1603 blz. 33 ; 1609 blz. 37; 

1614 bl2. 37 ; 1620 blz. 37 ; 1627—40 blz. 42 ; lè33, 35 blz. 45. 
Latgnsche TLitgaye : 1598 blz. 32. 
Nederl. oitgayen: 1599 blz. 33; 1605 blz. 84; 1609 blz. 34; 1610 

blz. 35; 1611 blz. 38; 1614 blz. 39; 1628 blz. 40; 1635 blz. 40; 1647 

blz. 46 ; 1652 blz. 47 ; 1663 blz. 47 ; 1748—68 blz. 49 ; 1786 blz. 50. 
Fransche nitgaye : 1618 blz. 39. 
Meteren (E. yan), Hist. ghecontinneert d. G. Bandart y. Deinse. Amst. 

1618. 4o. • 49. 

Meorsiys (J.), Athenae Batayae. L. B. 1625. 4o. 189. 

Meyssens (J.), Effigies des Forestiers et Comtes de Flandre. Anv. [1663]. 

4o. 107 

Meyssens (J.), Effigies imperator vm domvs Austriacae. Anyers s.a. 4o. 101 

Meyssens (J.), Les effigies den soyverains do Brabant. Anyers s. a. 4o. 111, 112. 
Meyssens ( J.), Los portraits des soaycreins, princes et comtes de Hollands. 

Any. [1662]. 4o. 100. 

Miraeus (A.), lUnstr. Gall. Belg. scriptorym icones. — Uitgayen y. Anty. 1604 

en 1608. 125. 

Miroir (Le) des portraits des premiers reformatears des églisos protestan- 

tes. Leide, P. v. d. Aa. fol. 168. 

Moncornet (B.). — Zie: Becneil de portraits. 

Montanns (B.), Anriaco-Nassoyia domns. Amst. 16G3. 12o. 119. 

Montanus (B.), U Leyen en bedr^f der prinsen y. Or. Amst. 1664. 12o. 119. 
Maller (F.), Beschryying y. Nederl. historieplaten. Amst. 4 dln. 1863-82. 31, 53. 
Muzenalmanak (Nederi.), 1819—47. 189. 

Nassoyii Procores. Naar A. v. d, Vcnne, door W, J. Dtlff, br. fol. 116. 

Nayorscher (De). Amst. 1873. gr. 8o. 35. 

Nederlandt (Het ontroerde) 2 dln. Amst. 1674, 76. 4o. 77. 

Nederlands roem, liefde en hoop. Amst. 1816. 12o. 120- YIII 

Bladz. 

Nien^Mragesohenk. Almanak dTereen. VinoentiiiB d. Paulo, 1866—87. kl. 80. 248. 
Nomsz (J.). — Zie: Ghocolaad (YaderL). 

[Noordpool-expeditie (Leden der Nederl.) 1882/83.] 221. 

Oliyier Ie Marche, Le cheyalier déliberó. Gonda 1486. 93. 

Oldenborgh (P. van), De belegering yan de Willemfltad. Dordr. 1798. gr. 80. 288. 

Opmeer (P.) et L. Beyerlinck, Opvs ohronographioym. 2 torn. Antv. 1611. fol. 1. 

Oraignien-boom (Nasaoyischen). Utr. 1615. fol. 115. 
[Oranjeitadhondeni door J, Houbraken en P. Tanjd. Amat. en Botterd. 

1748—57.] fol. 119. 

[Oranjeyorsten. Serie yan B. Moncomet.] 4o. 117. 
Orlers (J.), Généalogie des Comtes de Nasaay. 

Fransche nitgayen y. 1615 en 1614. 114, 115. 

Hollandsche nitgaye: Geslachtboom enz. 1616. 115. 
Ondhofr (G.). — Zie : Leyensbeschqjyingen. 

Pacificatores orbis Ohristiani in Westphaliam missi anno 1641. Amst. s.a. kl.fol. 178. 

Paoiflcatores orbis Ghristiani. Boterod. 1696 en: 1697. fol. 174. 

[Pacificatores yan 1648, naar v. HuUê.] fol. 172 

[Pacificatores yan 1648 met adres yan P. Anbry te Paqjs.] 4o. 181. 

Pars (A.), Index Batayicns. Leiden 1701. 4o. 127. 

[Passé (C. de),] Yiya et yera delineatio qnataor monarohamm. 4o. 99. 

[Patriotten (Portretten yan) gegray. door J, Wijsman en A. Hulk.] 80. 183. 

Pettigrew, Medioal portrait gallery. London 1838 — 40. 80. 189. 
Pictorom effigies. Any. ap. H. Gock 1562. (2 nitgayen) en : Anty. ap. Th. 

Gallaenm. fol. 196. 

Pias-almanak, 1875—87. 243. 
Portraits des ambassadears assemblez k Manster qu* Osnabrach. Paris 

B. Moncomet. kl. fol. 181. 
Portraits (Les) de Mess. les Plénipotentiaires assemblez k Manster. Paris 

L. Boisseyin. 4o. 180. 

[Portretyerzameling yan H. Ck>ck.] fol. 196. 

[Portretyerzameling yan H. Hondias.] fol. 197. 

[Portretyerzameling yan J. Meyssens.] fol. 199. 

[Portretyerzameling yan Soetens et fils]. 242. 
Poartraits (Lee yrays) de les professears de Tillastre Académie de Lelde. 

[Leide 1715?] 4o. 140. 

Principes HoUandiae, Zelandiae et Frisiae. Harl. 1650. gr. fol. 99. 
Principam et illostrium yirorom yerae imagines. Lygdyni Bat., apPt. 

y. d. Aa. fol. 15. 

Pronk-toonneel (Naesoaer heidens). Amst. 1663. kl. 80. 119. 

Qnataor personae, qaibys Leyda debent. [1650.] fol. 74. 

[Becaeil de portraits, par B. Moncomet. Paris 1652.] kl. fol. en 4o. 14. 

Begom Neapolitan. effigies. Ang. Vind. 1605. fol. 103. 

Bemonstrantsche predikanten (Portretten yan). 170. 

Bepnbliek (De) der Yereen. Nederl. Amst. 1788—1811. 80. 24. 

Beasner, Contrafactnrbaeb. Strassb. 1587. gr. 80. 131. 

Beasner, Icones. Arg. 1587 en : Francof. 1719. kl. 80. 131. 

Beyd (E. yan), Yoom. geschiedenissen. Arnhem 1626. 4o. 60. 
Beyd (E. yan, Oorspronck ende yoortganck y. d. Nederl. oorloghen. Arnh. 

1638. kl. fol. 61. 

HeUselfde werk, Amst. 1644. k). fol. 62. IX Bladx. 
Beygerabergen (3, yan), Ohronyok ▼. Zeeland. — ITiig. yan 16S4 en 1644. 4o. 95. 
Bogge (C.)» G^sohiedenis der staatsregeling. Amst. 1799. 8o. 
Bogge (H. G.), Bibliotheoa Grotiana. 'b Oray. 1883. 8o. 
Sanotomm Gailiae Belg. imagines et elogia. Anty. 1606 en : Anty. 1668. 

foL 
Sandenu (A.), Flandria illnetrata. 

Lat^jnsche nitgayen yan 1641—44, 1742 en 1785. 

Hollandsohe nitgaye. 1785. 
Sandrart, (J.), Deutsche Academie. Nümb. 1678/79. fol. 
Schenk (P.), Konst toneel. Amst 1690. gr. 4o. 

Schotanus (Ghrist.), De geschiedenissen kerkeLendewereldtlgck yan Fries- 
land. Franeker 1658. fol. 

Heieelfde werk, Amst. 1660. foL 
Sohriyerios (P.), Beschr^jyinge yan alle de Grayen yan Holland enz. — 

TJitgayen yan 1669 en 1678. 12o. 
Sohwartzenbergische Stamm-Begister. 1659. fol. 
Schyn (H.), Geschiedenis der Christenen, welke in de Veieen. Nederl. 

Mennoniten genaamd worden. 2d]n. enAant. Amst. 1743 — 45. kl. 8o. 
ScriyeriuB (P.), Het oude Gontsche Chronyczken. Amst 1663. 4o. 
[Scriyerias (P.) J Ondt Batarien. — Uitgayen yan : 1606, 1612, 1614, 1646. 
Boriyerins (P.), O. en N. beschryyinge yan Holland, 's Gray. 1677. 4o. 
Seyerinns (A.), Oorspronkel. beschr|jying der stad Leiden. Leiden [1777 ?]. 8o. 
Siegenbeek (M.), Geschiedenis der Leidscbe hoogeschool. 2 dln. Leiden 

1829, 32. 8o. 
Specnlnm Anabaptistici fororis. L. B. s. a. kl. 8o. 
[Sichem (C. yan)]. Historische beschrijying en de afb. der yoom. hooft- 

ketteren. 
Hollandsche nitgayen yan : Amst. 1608, blz. 159 ; Hidd. 1666, 

bl2. 160 ; Midd. 1677, blz. 160. 
Dnitsche nitgaye: Amst. 1608. blz. 159. 
Latgnscho nitgaye. Amh. 1609. blz. 159. 
Smids (L.) Zie: Leeyensschets (Korte). 
Btoke (Melis), Hollandse Jaarboeken. Leyden 1699. fol. 
Strada (F.). De bello belgico. 

Latfjnsche nitgayen: 1640 en 1648 blz. 63. 
Fransche nitgaye: Paris 1644, 49 blz. 64. 
Nederl. nitgaye. Amst. 1646, 49 blz. 64. 
Stnart (M.), Yaderl. historie. Dl. 1—4. Amst. 1821—26. 8o. 
Stndentenalmanak (Leidsche). — Zie Almanak. 
Stndentenalmanak (ütrechtache), 1830 — 85. 

Stndentenalmanak, nitgeg. door „Mntna Fides". ütr. 1856—60. 8o. 
Stndentenalmanak (Groninger), 1829 — 85. 
Stndentenalmanak „Post chaos lux". 1842 — 44. 
Stndentenalmanak ^Amsterdamsohe), 1882—85. 
Stndentenalmanak (Delftsche), 1852—85. 
Sylyins (L.), Historiën onses tij ds. Amst. 1685. fol. 
Theatrvm pontificym, imperatorym, regvm, dycym etc. Antr. ap Pt. de 

Jode. s. a. kl. fol. blz. 6. — ld., Anty. 1651. gr. 4o. 
Tirolensinm principnm effigies. Angsb. 1590. fol. 
Valenten (Fr.;, Oud en nieuw Oost-Indien. 5 dln. Dordr. 1724—26. foL 184. 
56. 

153. 

65. 

66. 

216. 

83. 77. 

99. 
228. 

169. 
102. 
97. 
241. 
137. 

145. 
164. 102. 26. 

147. 
149. 
150. 
150. 
150. 
151. 
80. 

7. 
103. 
221. Bladz. 
Yere (F.), The commentaries of — . Oambr. 1657. kl. fol. 218. 

Vergeet mü niet. JMrboekJe. — Mnzenabnanak. 1844—68. 190. 

Verheiden (J.), Praestantinm aliqnot theologonun efiOgies. Hftg. Oom. 1602. 4o. 162. 
Verheiden (J.), Afbeeldingen van sommighe in Qodts Woort errarene 

mannen. 'aOravenh. 1603. gr. 4o. 162. 

Verheiden (J.), Imagines et elogia praestantinm aliqnot theologorym. Hag. 

Oom. 1726. fol. 162. 

Verzaameling yan de afbeeldingen van veele TOom. mannen en leeraren 

onder de Doopagez. Amst. 1748. 4o. en Amst. 1780. 8o. 169, 170. 

Vies (Les) et allianees des oomtes de HoUande et Zél. Anv. 1588. kl. fol. 91. 

Heiselfde werk. Anv. 1686. kl. fol. 92. 

Vigneron, Galérie médicale. Paris 1826. foL 188. 

Volksalmanak (Zeeuwsohe) 1886—47. 187. 

Volksalmanak (ütreohtache) 1887—69. 187. 

Volksalmanak (Groningsche) 1837—1861. 287. 

— Toor Nederl. Katholieken, 1862—87. kl. 8o. 86. 

Vosmems (M.), Principes Hollandiae et Zelandiae. Anty. 1578. kl. fol. 91. 

Vredenbnrch (Geslacht). Verzam. der familie-portretten. 1840. gr. fol. 228. 

Wachtendorp (O.), De oude Hollandsche geschiedenissen. — uitgaven 

▼an: 1646 en 1648. 4o. 98, 102. 

Wagenaar (J.), Amsterdam in z^ne opkomst, aanwas, enz. 4 dln. 1760 — 88. fol. 186. 
Wagenaar (J.), VaderL historie. 4 nitgaven. 21, 280, 242. 

— Byyoegsels en aanmerkingen.' 22. 

— Naleezingen. 28. 
Wagenaar, Onmiddelök rervolg en Vervolg. — Zie Loosjes. 

Weyerman (J. O.), De levens-beschrlJTingen der Nederl. konsVschilders. 

4 dln. 's Gravenh. 1729—89. 4o. 207. 

Wibiral, Llconographie d'Ant. y. DQck. Leipz. 1877. gr. 8o. 68. 

Willems (Ad.), Les Elzeviers. Gravenh. 1880. 8o. 17. 

Wnssin (J.), Jonas Suyderhoef. Leipz. 1861. 8o. 74, 98. 

Wnssin (J.), Oom. Visscher. Leipz. 1865. 8o. 74, 100. 

Zeeland. Jaarb. v. 1852—66. Middelb. kl. 8o. 138. ERRATA. Bladz. 61 regel 19 y. b. Btaat: 16 ongen. portretten. Lees : 17 ongen. portretten. 
„98 I, 16 y. o. „ Wachtendorp. — Lees : 94 Waohtendorp. 
n 106 M 16 y. o. M 174a. Leyensbeschrgyingen. — Lees : 174a. [Oad- 

hoff (G.)] — Leyensbeschrgyingen. 
„ 160 n 21 y. o. n Holl, J. yan. — Leos: Hall, J. yan. 
„ 155 ^, 4 y. o. Voeg bg: YertaUng yan: [y. Henasen], Batayia Saera. 

Bmxellls 1714. fol. — Znd portr. 
«167 „ 1 y. b. Lees: In desse yertaUng yan de Lat. fol. uitgaaf (NM62) 

worden enz. 
„ 169 „ 10 y. o. n 177a. Geschiedenis. — Lees : 177a. Sohign (H.) — 

Geschiedenis. 
„ 201 „ 11 y. b. „ n 876. — Lees: n 275. 
„ 201 „ 10 y. o. „ de Jong. — Lees : de Jongh. 
„ 208 „ 6 y. b. Ie kolom staat : I F 8. -— Lees : I I 8. 
„ 208 „ 21 y. o. 2e „ „ Verweyen. Lees : Yermeyen. 
„205 „ 8 y. b. Ie „ \ n C 2. — Lees : I O 2. 
„205 „ 8 y. b. Ie „ „ m D 2. ~ Lees : m D 11. 

„205 „ 17 y. o. 2e „ „ I 8. — Lees : I P 8. 

„ 206 „ 28 y. o. staat : oyerledene. — Lees : oyerleedene. 

„207 „ 5 en 6 y. b. 2e kol. staat • { t rv < f ^®* *' f i n 2* 

„ 207 „ 18 y.b. Ie kol. staat : n G 1. — Lees : n G 2. 
„207 „ 4 y. b. 2e „ „ I G 2. — Lees : II N 3. 
„ 210 „ 4 y. o. tftaat: Boekdmkkerstitel. — Lees: Boekdmktltel. 
„ 216 „ 17 y. b. „ Paris o. a. — Lees : Paris s. d. 
„ 286 „ 17 y. b. „ Frederik, prins der NederL — Veryalt — Voeg bg : 

Hall (F. H. yan). INHOUD. Bldz. 

Titel ' iii 

Voorwoord v 

Inhoud viii 

Verzamelingen en serieën van Portretten in Boekwerken. 

I. Van algemeenen aard 1 

II. Vorsten en landvoogden 90 

a. Graven van HoHand, Zeeland en V^estvriesland 90 

b. Heeren van Friesland 103 

c. Graven van Vlaanderen 105 

d. Hertogen van Brabant 107 

e. Hertogen van Bourgondië 113 

f. Gouverneurs of Landvoogden 113 

g. Vorsten van Oranje-Nassau 114 

III. Nederlandsche Geleerden 122 

a. Algemeene verzamelingen 122 

b. Hoogleeraren 138 

c. Evangelieverkondigers en Godgeleerden . . 153 

d. Staatslieden en Rechtsgeleerden 170 

e. Genees- en Natuurkundigen 186 

f. Dichters en Letterkundigen 189 

IV. Beoefenaars van Schoone Kunsten. ... 193 

a. Algemeene verzamelingen 193 

b. Schilders en Graveurs 196 

V. Veldheeren, Vlootvoogden en Gouverneurs- 
Generaal 217 

VI. Bijzondere personen 224 

Aanhangsel 230 

Alphabbtisch Register 244 3 2044 052 739 687