Skip to main content

Full text of "Biblia: Quid in hac editione praestitum sit, vide in ea quam operi ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| ^LjMO JL UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT L);.i....jbvGoo^lc D3.t.z=dbvGOOglC D3.t.z=dbvGOOglC "'icrti Stcpfaanii typographi Rcgii. , 
M. p. xtv. 

\>nu-/ Cmli» >*>■' 
VILEGIO REGIS. AD SACRARVM LlTERARVM STVDIVM 
' cxIiornrionc$Kri<Iiteru. 

EXOD. ly 
Marnbii fillo tno f ti dJc 01o,i'cti, Hoc cft ^ood (cclr ralhl Domlnnf quUo egrcF- 
rutdimiieAEETplo.EieritqaaQlienDnilniDanulua.Scqualiraonitnentum 
antro:^lottuoi,&vtl« Domlnircmpcrfitinoreiuo. Inmanucmmlortic- • 
dDXitte DominDi dc AEgJTto. 

DEVT. 1». 
iNon £Kietli KngDli qual Tobli reAam vidctun (ed qnod prxcif io Ilbi .lioc titnm 
£iciloDotnino:necadiai<]uicquam,necmlnuit. 

DEVT. 31. ; 

Icget vetba leeiibnlni conm omnf irtael^andjaitibut cit.lcln mnin omnl p o- 
pnlo cDgrcgato. tam virlt quam mnllcTibui, faruDlii & adnenli qui Tuni inira 
portai tuaiivi ■udimin dJfcant. & tlrarant Dominum Dcuin vcllrum,&cullo- 
diinc,IniplciintqDeomiietrcrmoDoleglihuitil. 
lOSVE 1. 
Konrccedatvolnmenlrg[ibniD>aboTeiao:rcdnicdftaberfiIn«)dlebtt(3cnoaj 
bui.vicuftodiat atficiai omnia qutfcrlpta funt in cb.Tuncdirigei viam tu«n, 
8c Intelligci cim - Mondodineiiiverbltlcgiihuiuiaddexterivclad linillrim, 
vt InceUlgat cuna» qucagit. 

FROVERB. )o. 
OmnlircrrooDcflgnltui.dypcnieflfpcrantibutlnre.NeadJjiqnicqnimvcrbi» 
iUiui.lc ■rgnaritJiiiMniarilqne rocndax. 

n fcripti fimt : n pcr patlcntl am & 

lu vero permanc inhiiqmdldidW&CTedltafuntllbl ,rcientRqaoaiJieerIt.8( 
qu^ ab Infiniia facrai licerai noftiflui cc poffuniinftTucrcad faiutem.per fi- 
denvquzeftlnCHKISTO I ES V,Oroni(fcripturadIuinltuiinfpirjta,vtilii 
eft ad doccndum,ad argnaidttm.ad coTTlplmdum,ad erndlendnm in iulliliai vt 
pn-fcdui Qi bomo Dei ad onine opui bonuro inftraaut. 
1. TIMOTH. 4- 

Da m venl o.attende tcaioni,cxlior(ationiiG£ dofttinc. "> * . .. .«.■ ., ,- t 
o,...,GooglL' " .♦. ~'7 R O B^«T « F B A"M r » i. i't R"A» 1 V I 

REClVt tlCTORI. 

c N 1 1 1. 1 1 noflri rationcro poArenu hac BjbiJonini edidonc 
fauciiiccipeChrifHancleftor.VetcritiRUrprcnilnlattonempri- 
KMioco imprcflimtUilntegrani (]ui<lem>in qoa niiiil omnino itn« 
inoixBmrepeTiu.Siquani&autcmcolIatifiamoliinveiuibflimis, 
^iiimanu feripdi codicibui.varia occnrritleftio.qu* Hebrzoco- 
did rcfponacrct: eam inargini,vt in pntcedeii Bibliorum excnfio- 
pe f»&um erat a nobit, adnoiauimus, przpofiia hac notula, i* aul 
■fttriTco, ant obelo: vtnemo iure (]ueri poflil nos vtierem & vfita- 
bm le^onem quoqnomodo inuerii0e. Sccundo Ioco,cxpluHbni' 
4rHebra!0 iraladonibus ,qu3e noltro temporeemericruni, eam po- 
fidimnm clrgimui, quam TClcri cregione apponercmui, qnx viris 
ioEhi videraur cxieris Latinior. Nam Sandii Pagnini rcrlionem 
ncDt omnium dodifiimamconfiicntur qni iudidorunt in hoc gc- 
licre exeeiIenriori,iic panlo t^fcuriorem efTe queruntnr.quod vcr- 
biiniTcrboreddcrcihiduerit.Hancigiturnouamtralationcmtam- 
rtfi exiHimaremni fidelem,&Tcritatcm Hcbraicam proxime expri- 
inere^m veUeraus lamen curo aliorum vcHionibuii maximc au- 
Km Sandit Pagnini.conferrc- ecce comodnm amici de pncleftio- 
fiibtu Franciici Yatabli do£lifilmi Hebraicamni literamm profeH 
forii Regii nos admoneni. nemincm maiori vel eruditione, vel fi- 
^^magiTqttc pcripicua expoiiiione facroi Veteris teflamenii libros 
funcf quos Hcbrxi recepemnt,interprctatneire.mtilioseficeiiu' 
diligeiiffimoiauditorei,quiperceptaabco,magnafideexcepiirent. 
Honimigimrconliiinro recvli,diligentiflimn quenque cx iUiut an- 
ditoribus roganimuivtfnoi nobislibros comodarentiquod Illiala- 
cret iibentf que animo(vt funt publicz vtili[atisaniatiflinu}fccerut. 
Noivero quanta animi aitcntione fieriporaii, exceptaabilliixum 
tiicnouayeriionecaiulimtu:exhffquepcculiaret quafda Hebraici 
|crmoniiformas,qnairerael&iteruinchoatas,admarginesBibIio- 
funanobiifuperioribuiannis excuforumannotaucnunnsiomnci 
tropemodum explicauimns.Prxtcrca qux vel rubobfcura erant in 
nc ipla traladonc , vcl ab eini authore pamm diligentcrperpenfa, 
ra cuamabHcbraicavcriiateinterdum aliena,ilaindlcauimtisnn- 
tDerisaut aliii notit, limtilque expofuimus, vi qnx difficillima efle 
& ofalcorifilma adhuc vifa lunt , nunc plana fiarc ac &cilia confida- 
ant. qnod dcprehendcnt ii potiiliau^m qni in literis lacrit panlo 
crom eiccrcitaiiorct . Qaod fi' Vatabltif ipfc hat annotationes edi- 
(bflet, Detu bone i qnatinuj) dodrinx, quanium ^iUtatis taeflii- 3i D3.t.z=dbvGOOg[C rum faifie exiftiniatniiir venan quominus aiJhuc id, Hcut cupielnt, 
prxftaret .pnblicx profeinonis occupationiEms efiprohibitui . Hxc 
^ucedelibrii Veteriiieftametinntii, &qmrennancHcbru'corcri 
pti runi incelligetii. Ac inierim vtcmini & fruemini hisi dum gra- 
uiora & fc digna parat , qux vel pcritiJlimis linguxfandx laiina- 
iciant. AdtnoncremuiTOtdenumeris&fcmicirculJStquibuiTCrba 
noui interpretif innotandaincluiimus, quibusiidem rdpondcnt 
in annotationibus: De obclis iletn 6cafterifcis. alilfque noiis qnibui 
pro numeris vfi fumus , nc ipfomm fcilicet numcrorum ordo pcr- 
inirbareturnificenocompcrtum nobis elTet.caomniapcr fe eflc no 
tifliina.Nifl fctic dnbiiatis de hoc notarum gcnercr 1 quibus in li-. 
bris cx Hcbneo ver(isi& ctiam in annotadonibus claudiitur ea, qux 
apudHebrxosquidcnonlegdtur,fubaw]iendfttamcniunt.Inlibris 
Vero apocr^phis ca qux in nullo prorHu inneia fucrunt Gneco ex- 
cmplari ifed in veteri tanium inierpreicicda , iifdem noiis conli- 
Jientur.Iam hii ipfis in libris apocryphii,afterifci quibusnullus aliiu 
in margine refpondet >veTfuia^m torum Hgnificant in aliquibns, 
.fed non omnibns^ctem efie Grzcii codidbus.Tantum hoc adde- 
muf ! cum in annotadonibus dodum inter Hebrxot norainamosi 
Kabbi Dauid Kimhi noi intelligeTe: cu vero dodiores, eumipfnmi 
cuius przledionn beneficio hxc habcmui, & Chriftianos doAores, 
iignificarc.Noudporro interpretcmin propriorunominnfcripaira 
'^in couertifle in f:& Sade in z: Sin vcracapun^odexiro, In lch. 
quoeffc^m c(l,vt inhismaximafcripturxvarictaseirct.Pracicrea - 
vnufnqucnque Hcbrxorum vcrTuumi quanium licuerit, inaiulcuJa 
nos literanotauilTe . Polbemo hai noias,Heb.ChaI.&fub. vbi oc- 
currcrini,primamHebraice, fecundam Ctuldaice, tertiam fnbaudi 
fignificare. Alix {iqua fuerint.tute ipfc cx frequend lcdione £acili 
uiinuducnet. D3.t.z=dbvGOO^IC I Summa totiusSacrx fcripturx, librorum vidcUcct ' 

Vtteris & Noui tcAanicnti. 

^l;, Docent nos libri Vcteris,tcftamenti, Dcum illuni o»*- 

Ujt-aajt. qiiniicolacrDntAbrihini.lfaacSclacobllcbrxi.rolumvErumetTf DeBm,eutnqui | 

wi ''"QAquiaeuramiCTcauit.iquooninlipTOCediii.lJnfqDonlhilquiciguamclh 
lUi.ii. iaADCB&mircrkDrJem: qaiqueomniaoFerciiirlnomnibut fccundum voluma- 
i^^_ tcm fu»m:cni non Ikat ilicere qtiare fic vcl fic faciat. 

Adhaec,ipfumhuncDcumcreafre Adamprimum creatio 

♦"»* homincm aj Imaglnem & Qmilitudinc fuira.dominumquecum conDituHreom- l^omlnii' 
■^t. Blum creaiornm in terra ■ Qui qaldem Adam, inuIdU Se fraudc diaboli , rratorit 

■•^ faiprEccpio non obrdicn),fno peccatcpcccalii inhuncmunJuminoel!tlalc,tjnf Peccatnm, 
l^ti. tnmqiK.n not reconilDm camcm abiproprogcn!tl,n)iura filij irzlimusAobid 
moni.damnaiioni4ugo &lyrinnliti diaboll obnoiii rcddaraur. 

Porro autem promifTum fuitTc a Dco patre femcn Ffnmiffut^ 

... CH»ISTVMfillumfunmfalnaiorcranoftrum.lpfi ""*''"»■ 

EidlAreliqaiipatrlbut.quiapacatliSctTrannldcilli 
lehuicfromifTionicreilerent.jpnquc itlV CHHI' 
fijRvnt. libetaTlonCTtthuuibipfoScpfripfumfpeTanlei. EQautchKpTO- 
mifliofzplinmerepctitaljilibrlivclcriil^mnitl. 

Intcreaautem dum a patribus expeftabatur pro- ^•^'^^ 

mfflifalutSiUberailo.qiiiidcacahorainamnaiuritamrupcrbaatqueadcdcor- °''"* 
ta|n],TtnonL'bcnteriffivclintreagnorcerepeccitDrirt.qaibut promllTa Salntarl 
Gt opiu.legcm lcrlpcam f n tabulii lapidcli. datim fuilTe i ttto pcr Mojrfcra. vt pcr 
eam agnico pecciio.&cordii hnmani malicia,ard:nTiiit Hiircnt hominci C H K 1- ' 
ip" . I T 1 jducntum,qui Ipfoi a peccaiiiredimerci, quodfacriGcia & hoftic non prxfia' 
C^ knt.erant cnim vmbrz 8c figurz vcrx oblatloiili C H K i S T I quapeccail omnja 
' obUtcTandaerant&abolcfi^. 

t^ Noui aute teftamenti libris,docemur,c h r i s x v m chriiiui 

^ fllum pr«miirum tqnieafapet omnia Dcuibcnediaut In ftcula) & In libiii Vele^ Dnnl"»l- 
iii^VrittrfbmeiJiiaJumbraturafKrlflcili.acBgUTitum^miffumiidemapiitrefuiire.' ""*"«- 
^•Vhj. eotcmporcqnodapDdfeconftiTUcrac.roinqDirateraporcquo abundibii oranji '^^- 
¥u.n.^ toiquitii. MiiruraaHtcm&lncarnitum,nonc(boiiiiculufquiraopcribut (nam 
onnci crant pcoatorei) icJvt v.Tax.abundaniet grati* rm diuliin.quiipromJ.: 
rrraCAhlt>net.&fecDnilum mllnicocdiamfuara filuot no> faccret. 

lnNoDol2itiirtcllamtto,plamiriraeoftcnditDr.qu^lESVS C HRTSTVjLg„a^ 
*rruiagniu.ac*cramudihDlha,irenitvtnohiipKemcuropatrccondliaTet.lipf!^o{lia. 
_ eftcTiim painollra) lauindo not d pcceaiif noftru InfangDlnefuo : k lib^riTeti i,,. 
[j*jji. lcrDitDie diaboli,(cu]peccando rcTuicbamai) in filiofqne Ddadopiiremur pcr ip-; Aajftlo. 
'**'*■' famiolizredefqueduietficeremur. 

VciaiemHngNUrehoc&miximnmDclbrnefidura eTganoi ignofcamni,' 
dai nobii DeuiSpiriiura fuam fanAura, cuini fruftui &donum eft fidn in Deom JP'''"" 
&CHK1STVH eini. Nam (jne Spirim fanfto quo Cgiiamur.neiiuekTedereFolTu fsnnm- 
mut Deam pairemmlGire M E $ $ I A M, neque IISVMeOeCHmSTVM. nul- ridci. 
_ lui oiltn (titqialrFialai) dicerepotcft, Domlnui I E S VS.niIi inSpiritu fanao. 
t^ tdemSpiriinitdUlatfplrituinollrDqiiddfumotfilllDcl.&difunditlnvirce- Ch«ltat 
E ranaftracamchirjutequamdefcribiipiuluicorlnlhls. rritfrca spem.qu« el^ Sp.-t. 
'Slr cenavitimctnicipeaatioiDiuiideiprcarriboin&pignut.nobiilropetiitar, luflifica- 
*; &aUafpirjioiliadoni.deqDibuirauluiadCi1atai. pcr hinc itique In CHRl- tio.Sifin- 
T* JTVM(idiicUMB&&i.-mqa*perdurltnetnoj;ntDr,&rechjriiatiiopcnbui Oi&iaito. 
^j.^ ^. ac«rlMieihomlncramoD«ni,<afii&imarScranai&iniDr:Uc<I.Dm)&PitcT N*^\ . 
■ &?' •*<"»'"' "otrt lESV CHnlSTI(qDl&p*tcr iMlter cffeatil eft per IpTDm (r>- fSTd^V 
I?^ 2*"' '■^■n"o^ii)no>proIudliatraDfti>liibet.(iM«ritUi»oimpatantiu>Usadg»- btb.L 
"■^"o- hemumdcliainofiri. fcerfDM^ 

'**"* Vnilljcnlqae CHX I STVtiprcTtnoipcripfamrinftiScallSf pDrlGcitll p'^ 

"P"' p«catit,Toluntacemclu(opcrlbDiboni>rcAanl«,qnz(amii{uncabnegena),*e i 

librr^CrTaiaraaieliniDfUtia&rinAiciteomEilbncilicbuinoariii&viaerboni Lac.t. 

operi(qa«prip»rittit Deui vtunbuUrcRUir In ilUt)nat oitendimut adhac gr»- '*t*^-'- 

tiim TDcacoi : ijuz quidcm bona operj qul non habet, leHatur fe fidcm In C a K 1- ^■•''■-■- 

S T V M non habcrequ^cin illcin nobli requJril. 

chriftni *^ ™m oportet noi acccdrrc, 8talacrlinlmolprunif«)nl,«nojdocMt: E(l I •<■•*-■•■* ii 

rojgiH.-r «n'mraagift(Tnoacr,mitit8£bumili<cordc.Ei™plarnollrum,iciuoiifccreo-;,.,,^,"' 
ivnt tei portct normunrcftcTlBendi-NoftetprxiercjepircopuiSErummat poniifriivnui »1,.^ 
MciiaLor modiator Dd & hominumiqul nuni ad dcitcram Dci pa-.iit fcJct, noblt iJuoci- .nim.i.fcrf 
Aduocilui tuifjSm.orant interpellinfqae pro nobi>:qul proculdubib impctrabic quod vel ,.i,i^t,„. 

tbijfo.vel ipliui nomineii PacrepecieiiinDiill modo pctenici lia illam £iaurDln |iahu.L(. 

elle credidcrlmut.lic enlm piotnllit.NelglcurdabiittBut.fiquandapeccaacrimai. ba.^. 

cnm potiitenlii (idqaim not inllio Daiimfaz przdlciiionli inult il Bc Incjtit) . •!».>. 

ramquefidadiaccedere ad ihronum gratic elui : crcdcnin qudd mlffrlcordiam g^., 

conrequutuillumui.nimidcd vcnlivtpeccitoretfuagratiifflnoiCiceret. i.Tiv-i. 

lodlciara. HicnimirumeftCHRISTVS TESVS.quipoftlnterf^mfpirita orlifal i.Th^.t. 

hotnlne pecC4ti,fedebit In miicftaeefua.omnct iiidieacnriii, 3c rcddlcurni vniiDl- ■-Cbiik.i. 

qieprDpriJcorponipronigcfllcfiuBbonumGuetnalam.difturtfqaeelliitqaii '*"■■■-''* 
Vlii » c ■ deicrii eriil.qul in hoc mundofucura honj eipcAiaerliit, VenilebcnediiliPUrii 
"*' Wi.podiJcicparatum vohii rcgnum i conlliiutlonc mundi. lii laiem qul illni- 

ignii iier ^jj^ Dlf.cditei me malediai in j^nem wcnium. qui parttnt clt diabolo & ango- tC«l"-f. 
"""■ liiciai.TDncvcrdfiniieTii.quumrcgnDmDco&Fitrltradiderlt. 

Harc vt cognofcamus.bonita tc Dei per Spiritu eius *■'•*■'• 

ranAiJ tradlli funt nobi.facra Bibliaivt cognolcamDi Inquam &(Tcdamut vnum IoIub.v. 
roIamclTeDeumvcTUin.&quemmiliclESVM CHRlSTVM:«quccredentei. ••'«■J* 
vllam habcimui in nomine ciui. 

Prxtcr hoc fundamentum ncmoaliuJ poteft po- •■o"»"-*- 

nerc . Optalqae Panlut cum tnJihcmaeHequl allam fidem Sc falutcm annuntia- <uUi.i. 
nerii,quam per 1 E 1 V M C HKlSTVM:cdamlifuerit angeluidcczlD. fcMMi. 

Quoiilam ci Iplb Sc pcT Ipfam & In Ipfo funt oniniaKUi eum Pane ft !(!• 
rliufanaohonorScg]oTitinfccuUfccu]oriun.Amen. D3.t.z=dbvGOOglC Index reftimoniorum a Chrifto & ApoftoUs ui No- 

in»|rthfM.rrfil laOemBuUu qHii.iiUB liallifntuni fulfiii^fllnlau fi>ak 
' ' *' ' II Aifliluiiai,,ci«fsltolufirm^if<rfp<iUuiHlafiRB I B ■Qd<KitiiliBBe.<iiiaIa«.liub.t«l.ifc 
I > rta^mM ttl f ilmm^maAJimla mnii^B. >f d DEltnli^iiiiuanui iuilh.(( 

■ ■ taHtmm ittiM ngMiigMlu. D avT ■>. 

*A.ra 4 l'lHBliiIwiiiiuilui(Bliuariauai<tf, 

■ ■ IiiBf<KlHiHbat4knnIMin(tm- , ■rt.Bf 

to. Aa.ia.falu.lb < h'N»<iiBiiiFlf»i ttia.Tr^i 

n hikiibr«<Bn«B l<ia.4.( < b'KaBo«l4« iiiiih.if.lBc.li 4 

n t CB4i*Abn]uDl«,ft»pUtUBiftU. ( b HiHlMIllbttit Hilth.id.lBUi 4 

tiBd^AtUat H«&4i.lm.id,ti_ r b HaD furaD fidra 1.vc.lI d.taiik.n e 

lu.ia ( b NsB Ig^Bttii nBm pmlBBBi IBBa &!• 

~ KaiB.4C ( ■ ■adl Uiicl.DiBdBU IHBi IBU Enu rau ' 

ii.ftHBM^ ' ridlfniiln Hiich.4b.l'K.4b 

I ■,NDBiBftbputiiiiI(li«w ■Unb.^i, 

^ ■lODVl. „ dD«ii»ilbBU>liaBlBl>B<tbIpIl.OiI.i& 

f d lBh«<iFfiiatkcftiil ti^ vt orttBdulB ly d iB ut duuBK id nii iiINbb IbUl Ba- 

n f OiBHEDvBilbBnlftfica lohiB.ifl if d OcbIbib pio BcqlardrDid pn dnt*. MiL( f 

VI Oabi Bif nllBB* idiptfivu irBlBiK. u 4 UBlcdiaiuanBli^iupthdtt lBU|aa, 

ifd C^ n>]nB,Baa itBa4HlRft(..t.Cai.l c i( b Ndb lUlfiMi di knl tlliuiatl.>. Caitel. 

lUn.NDBfanBn II b Uqali BuiiiaaihHllBaa hibtBifllBn. 

(Danpl. tr 4 Hil«llftai «aiafifBlBtBrtliaaHrniilB 

iDH.rb n c Qaii ifiuidti 1b cvIdbiI lani.iab ri.Biu.rb.cphi.li tt t Efa id ItaBlt 

djariit piuTfBD Ytl miiti.toDt. f nlcn drc ad Pila^papBiliBjaaaiiilidkc>.Aft.i>'a i ■ N>Bu4iftti,Bi^i4if*UafBua. Btb.ita 

•vtDcu Biti.(< 7 4 I(> ira Oli IB piinn, a Ipb tfll Bilhl Ib 

a I T^ gnali ftdnCKBDdfi ncmplu tjDod dijan. bcb.i h* 

1 ■ fKa*bli4«H4Bipncc4iB4Bai ■A.jt if ^ AaiaiBc. pfapbtuititaiaccUcnat. 4i il« 

i|4NaBficai ltar'i>F«'>w''>*Bn I^P" V f liUsiil nHJ bpnniBilU* ilt dib. Ka.n a D3.t.z=dbvGOO^[C ■ qwtfrnutnwOninr Afrft ■ib.i^.unirfaili.K.l. 

L t 11t|ntaifB'ltia(iR« AfBc.i|.ifC M.r( 

r c It|ikItlinmpulB>dt(iH»I>«fu. w ■ GHdlili,FIaptiif>>dl«w'&BJ.C(it.4I 
nb ■oAtnieoUuIoixnBiiliiHU iitt...b < t AiJlntid(tili.*uiilinlU(«li.>i«>.<ik 

iid ri<ir""t «•"'^'■■rw 1' >™-i( 7 < Fi«iJi(iilaiHTahiMli Huth.i ■ 
«4b Tkr>>nun«>l>tD<lBftci]irtniUiM.ie > d t<cit<i*>wilBt(<wiltdltBUilntu 
^ « vtlaftfdttriilnftnBsaAunli liim,<a a^id 

A d vni^farraH aiutK frDptUitt mttEtdmi ■■ t 'ilAttrfcBaMnii fiUetvKllhuInBqiaK 
Kdrlti i.CoilBi.tk ' ■rtHBBth ■on.tf 

^uita.' ■rht-tb " ; l^rftir^iineflifj^ ..Tbtr... 

ai b liBf mptili InpceptmillnK dW , ctiMt- ji t CtddllM^dilVabrlAniaaMfba.AH.itb 
tunrraptr lai Ham.irl u d fi4nilac«iaai fr blMmai , ctni tnln m»* 

« a Tlti bM tatBia tonm Iflll Ib llfntui. ' iltnini i.C«lla.i|> 

Kam.ub ti [ < Bit dlcli tonain li wu/inl ^a^ claai 

(■ c rlalcomasiariaHram dtrtn* AS.id , Dinld ^pK.lb 

di c Id fliiBtapDtaiwralmt aana lobi.irf tt ( |Af^i(ci rwitau «BBim lichcTiuB ifa 

^c rtntB^aH^ltli'" lA,a"i ^ ( j(t>oobB lo •llj.llaf.li «ItblH aUnla- 

<i b ((odrU.diitl^i lohan.ia» 1 qbu popiilo bak. _ t.Cot(»t..4.4 

f9 t AD^iliiriuimJd.utldtlf.UciHti.ru.^b llaiB.r c.i.^ib.cA.4b 

fl b I>oioliiUD«alita(lniJ*Bt>fifiM^- i^ d tapalai klc laUli mc baeBCU. >Unli.i| ■ 

f4 d Ilcaliuaotluln mci ■ib.4.1 if ik tidiBapEcndamla;ltsnm,liptndn, 

ft h ElidotniimD>mBtiaB(tlltl<>.Btb.it n c |Tbiraal«ihbirctnitf<illa^ilaibBiBa 
' .Di d VBlapilBclpiaEloBtnc ttillBlllBdalll. | rrtuLjl iCai.fc 

^■Illi[l1>0^BudDBfauiH« Hinfa.ud ^ dtouiitnim toinaBlrfcBTBB HBmlnf . lal D3.t.z=dbvGOOgIC *i tepw_w^Hmih(l UuA.nb > i AHJpi iana.ll diiHn 10» ApaoJ 

iltJ^tfB,iidtOrmlRm,^HBkmaiaiifU II b ■•lab<ii(nMnif,lllBUa« d^l liipis 

«INaB^UifrltmiMud^ Ab.il. 1« * Nuia Inl pii m bUI>k«MU lui- 0< 

«bMdofalimOnMtM *«''( D A N I ■ L. 

y r TiMpimnipiiiimjdlii. Iliti ^lifift t i CmmTlJtilihibomliiiilinfn dilalula- 

il (ia*ltmi.Apac,7 ' tUBb.if b.iiiu.n«Jiu.ii J 
,„ >■ ■fal.lUlA.U ( O I « ». 

<tu>rrKtod r<d»tmui(<Ui«ii>oifi- ■ < iiMftiii» 1^4101131 <«tii,Nipiik 
B,ridibit n b tui IsdplfBi iIIrr ubi 
rn vn^ 11 <i>Ulb«,i:>pnI 

„„.^, 11 < AMW^ ri( ^i Id hS^ 

• k ipft i»aiihiimiiHiiiiiiipii Hinh.ii' — - 

t Ta^mMm «mb md aftlAmnt— ■ a - < 

P ' Etl4llll^C>«p«4IW*1I.U-,--. -- 

•M»*t. i.PlI.l^.i.lshM.II an DoBfBl/ltlmilll lti>K.i>t 

,• • M pli wt ■ uBn ptmlfc ImMipo» fM. A H O 1. 

ilM.ia I ( HlBftiMriaiBiii&lullUiiiblllMtiBl- 

H • l«*n AROil tB »• puli. tUlV.ti'. bllic. Aa.7 • 

HcR<t«smMl«ftBnDtl T>hai.(t « ■ «■n>l>liilli>lriblii Lw.ld 

n IlinlfdtRmlu-.AfainilbacdpIu ■itl' r c rsfthKitBnni.&niidtbibaubinitca 

THs-nult AnAc.iiil llliii Mijii AA.He 

II bpib»JUllb>a*IIUl4Udli AA.iit lONl*. 

^ IDamBadamnotlflsalmubini. ■ ■ (kiilMlInula.nBirRllilb» Jjibat 

H*ltb.>ib.BaK.i><J».it| klilliaia<i4<tiaia<. Hitib.ii i.liK.ad 

'■bCa«rida*laMI'iuiIn>iNtatl. «s.il i b PMlinilini •(•iiuu lo pmllailaH lo- 

n I oaiou lilirii ifamkt.tplK.^ c. >.d>if.ib ; u.H.til..» iTlac.ii • 

n 4 *iatitntlaa ^tilplttfttatiBt Implt M i c ■ AI. b Vvfll («pitdt bamlaim adallfal pomm 
^aum.ti «lltm ailBuIi» luiiim. Mtnh. b qW anlai ml TUlt.HC nili Hjlstt , itt.lK.' I k<IIilHtiaiii(piani,*i'iJmlnmla(.»ill<)>.r 

la.»a ^i^^1«u«?i.<»P«.i.(a li*.l« 

•11 naaianptsaiBaHimtaiHpapiilaml i • laltaiaarf» UttfiiJi.aam.ic. (tUi.lb 

1 ■ cLi^^^IUk ill Aa.7^ ' lACEAI. <ua--e 

r b Ts<*HtmbtW>IUua!f|^laBnmlainH • b ■«• ••inaiinlt luitb.ii i.lahui.n b 

f ( 1^alafliiat,lB1>omlBa(lariftaf,K.Cai4 u c vldrbCDi In^avd nmpoumat. 

» t ^oliBaatlmiUfttDamjBif Apac.iiB V t frrcatlimpillarfm.Hltlb.1#t.iB4fC.iah 

ai «DiiBBimaaiiiUnM Huib.iJ i ■ Iiioliitlltil.iniiuutmadiababiil, 

» > tianbfi lBp«niB,*mnIdi»lh|M la~.i< D3.t.Z5dbvGc)Og[C Index alter.in quo itfdcm Noui inftrumcti teftimo- 

lillaHiiuxlli i fuilHK •JJciuui iiftmri;^ piiu luli aiHdn cbilAlul>l«d«i»«i, 

> ■rM'liudU|liuu(|<4u'rf<l'K*lilwfRt- I b FU>.Mprfnnudl>I>*uictnli ('•rCi 

1» Hdu.l ffiiani CuTniinilili M... . ' 

I 1 CmUttitfatulittniiit^at.titat^ i *• "^— -■"'*^"-r5--i— ■'tn Viriii» ii 

«aitciiiii tiii Mite i.Piuh < tinm A.a.rt 

1 d ■«auiibr<(l( Hu.rd > •Inliiliusli •udnitattUHntimiJB 

■ i *diBpiI>u>EHmuu(ft.MKliB»a. dcTcr» wmiJl M.,4 

i.iteio.id 11 d Mdc.icl<biiui|HrcbalrbafKblitff(fie' 

». i.Cai.ii • '■« * OmuiIiiNsricbipilHIIfauiaubi.dlc. 

t b AdinuiDfftliilyaw.iuliciHHBfKlii ■« i Fldc.iiua>nnllvTnbnB ■cb.Bi U fbuimt^ bblflu Abd ^«ib C4Ib 

_ _ JiBialuAbcIiiriU U1.'..d 

btlt&iuCuB^DliiniiKfl ■<d F^B*d>CBl«d*U(l d • <)iudanipia^»ilr«Iaduti rplA.d 'r i*litbtatitl^lthmiU.naltiiamwm,ft~ 
:id biftli «iIsiiitmutni.IipidMiw, 

_ in>fiBai,]MpslBiicfal£deal(.i.rmb 

■ c lidcjNoinfpoDfo «111*10. dtiii 4uid- ■> b Nan vcciqttbi* AiiRb.r« 

bHBoiTli&buiiiiAc. ttcb.Db k< I H>iil.i>»icldiuBfa<d» Uwb.ua 

r * MuuiiHiMliillltliipiatoHacWMIiilt >> • NsbmIib Ka<lftii«d(naiblliauail 

r b tic«UdMB>nndlliiiill«i.uuA.i4d 14 c LcAasmBlaiad» lcfiil usrftdic. 
» ■ oiaBniiii^icipciliii(Itdlui,(UdMpcil Bibi.«t 

bw l*»iih.UtJpiit..»t llLiii TibccnKalahasiBillprimG. ■•b.(« 

■ ■ Tldi.^»wvAbnlum,sbldIalilBla. p b Ni^ IdalaUimHiiamlBl i.CsiIm ji b 

14 dBIc<slmM'lcbi-&dtc,I«UtB,facirdsa n • In libbut» dicaiuiillili biimlBiu.lali.^ c 

DciramiBl Bib^a »• PalbiumlmpMiruudltisfhi Lk.k 

f< d lbtibuii]lamh>biilidiudiU.0U.4( ii • FsltHDilapltilfiiiKdlii par|HlaiiIitiu 
7 fa tl df nsm •iccFit clKiullGaDli , SfBUB- ficaadan lcf im ' Iv.id 

lanlafliilieiltl Ka.4b.1a.rl fi ' VI diicBlbaAiimlircBBdiuaqaad dlOum 

i> ■ rldi.diipIktlnlWillliTiinuiminciiiicc- tlt 1b1c|i Dsmlnl l.a<.id 

piIaD<,I<- Mtb.ue 14 ■ offci »0» iBim ^d pm^t Msrlci, 

II b UmlmiibidlibUAbilba.dsmlBficam «ic. Uiiih.i •.mii.i d.lw.c ■ 

TBCipl i.Pci.it it d Dmnll naltlluda popBll <iai sIiBi faiil, 

1, b tainllciBllilntodsmoiilliOamoiibfo. Lw.ii 

„ t li^uriadomt A <3si.«iiha,ti «Bl.imad- Bib.rd 

II • Abuiiam habnlr EllBai ili Lb<n0alM.4< dl&fidut Iahu.ll 

u b oflcii Abrihun fiUamlliuc rapiiiliait. Lnc.id 

licob.. d t d PltmnoiMamBmfnbBnbcriiiinBr. 

" ' uli Bcnii.ftb VsB.fb 14 f CHliBiiieUoiamlCltlpiolbiKfalirU 

i^piapuiifnm.Ai. Bib.nd 14 f M^qu^maTmniiHiltli&olfnidw ihS. 

■r d Mdiiti ilifaiuilibiiudiili IIiHUcab. ..Coilai.i~c 

4t I Fidc,ltc^maii<Bi.flBfii]aifillsiiiBi Is- cpIA.d 

fiph b<Btdlalt ll<b.n d if • Quanim nimiBlinallnmfiBfui.fnrRiat 

4, b QBcn fcttplll HoiAl Ib Int lahu.i ■ pn pncico acb.iib 

p d Tl&.lsriFhm«ltB<,dtp»f>aisBiClli<ti^ » b Bibibuiiytcmdc rpf(li.tlI,cwi<^acBIt 

irncl,iic. «cb.Bd CM.pci.i i.Coiini.,,» 

■ XOD. ■• bN<4a<i«i(cBaica(iiivii,icat^sl. 

' D3.t.z=dbvGOOgle I «31 >«,&• ta|ll*iil> Carm» ta Mx »M.4.>.M.i< 41 t faiuhan>lBii>ulii,anurci(rfltA,U>R. 
cUlujJtUililu KiltwrcuUiiiB illi.iBicc.i^Miw.iik 

lar«bnicnacanitliUltilpG<i«- Ucab. AS.r f 

|riuliuir«iia<l>rnta i.cailiil.» b n d Sl laMu 'li Uaililtar i.Ttt.^il 

i.i#JlfDiBtup«tfabtaHVHflE*a«, &«. i.lahtB.ii 

4 Hh fll BHtprfo prt^aflttaK apwl Imb. roKbf In iMuiiloia laco I.VJ4C 

b InlMTilaU^M ti|'B Usre, Ac. SlagtD maliiiTi»! Loci • 

■ HrUiff ^aaalmm ^l fn fAcnila oftrAB- «lirnr4blchr.Mi'r.l4(.iB«<.ii r.lvcji* 

BU. q^ 4a CKfin* iBBt nlBntf iXb- 41 fa lB£r«pf(lifHlpiHtBBkriiuia ^f.i^l 

I l]^caa4Bt4islAiltnDiigifBaiB',4ntl Lat.iid 

UtiOaB RpB4Jt.tURIbtt.it k. BUI.ai.li I 

Iridf.UubBHnniBBaapctlltnBiiB^Tt ■ i| ■am*ttup>nif*iill(u4DlpUHiulti 
HuBi|al4 iliuc fif sfri tl ^bI !• Gult • k ■» lt(lM ^4 ^llt IUBI4 4bUc 

■ toVH 111'. " I • nmB»VBL»rdfi.ti{Bimnif(BBl 

DiBLl^BoBUdtianaiHrll AO.It.AKt 11 f Vbi tll pruBtflci au '>la<li» il*> i-M.i I 

< RnilBauitJtrBllJdBilni itirBtadiii 11 b truliul,* dnlillii allil iiii4uun.HU.H 1 tuUltpiiiliciiiiBirrulfublliltvpto- | t lolsbriur. 
MtciBiCiuiBlautfihlluiBottTii.ic^fiii 1 e Nouhibfi L D3.t.z=dbvGOOglC Ordo librorum Veteris teftamenti. ■MvnarhMU itiB*itaK><eB«i 


c",r,. 

•n ful IB Ufi Mar^. . -.-, 


'•Ua. mUI w*vlu L<«m,Q<N>a J Ordo librorum Noui Teftamcnti. iiilriilUppcBCn 
Ad colafl<Df'i D3.t.z=dbvGOOg[C 6 tQiJd#a Uurlf If rlf*liii,4fuli iiBwt 

B roHiiintf»! JaawB, •■■•n»» i'Kr*it>i» 

II Rpiitfia^bai nac nbunB id lllod rf- lAailiHililaaaiB». 
>>,*c(iclli>ii>4>ciBif. 
iuiia.Hiitd>a<B u 
.t/WltK-lD»" 
»™*»J11CW n^^Hl"^ *»«»'=*"' ■■ 
loi^ Klpl^illMUfllMliIm. 

%:im. tr^ann hSk inil>adM»fli>,^i>nttraBtBlu fiMmiiu. 

-in-- r — ■"--- *--'■-- ■•-■Y — ^■-^•"-" — ^''^•'"mn- 

B i^ ii ft t | i w i 0*BaP >>ir<»t<B,ldi«[siUcnUknaii.lita<«s^iCflH»>Uib:iil* 

jk iMu ladbu fia* tlu iu>iirai UAorli. 
tinki (•^■Ik VntlO W >u<a<l.,|Ba BH Kitw piliuii A ftna^nm dklni. 
^«u. D^SSO MitKhlB.MiA b(u,^ unl» A •una («(bk laluiil» (aailHnih 

Miutri^ kiOh M Qo^ I* <A Kfu. t>lH n oSo D i^ •* ''r>«~ ^1«". N» « la 

MiliiiMiiiiiilii IrfrliliinM/TlnriiTniiriililiiiiiiilt. iilr[*-iTi-'lwi1..(»illi[ini. 

•T«i«i.hKpin>M«blit. 

MiMi.iaii f».diil-rmrtiiitMi-til ,fni »«> wu» 1 V P "in Tkn afti. 
1«Ih «d*,n((>fB*ba B 

«™iH4ln E»id,4.«.. __ . , 

It^m^TlDTV *<l«™i imllbm lubiui ptnitbla, «»1111 i^B iuai,i4<a nid 

u.« nSnipco _ i.Ln'B,-nVW««lirfDri"iii-»««-t. 

» i — , * *Hf3n BmJiI. 

*iI>'">.0'e'n*17l>X^ *"■»!■• Mtll*«t>draSitHdltiM(utt>icb»Bl(*Md*A 

«tebUoii* roru'i|wu>H,>ai iibii if id «» pviJipai..(g(>. f rf.iB t rRU.. laftiauu. 

~iiii . II- jj^ -"—j' •-•['■'■-'•'■- -r' ' — ■.-.'--■■- ■■. ■»- j. ■>! if 

IH>i ta &M fulHi*i«Bli litf I tOiI ilrrail dMT M in Uora ^ahuitr, ft Fnpbiaiu •««. 
■>.lHnrh«UB««>.C]initii«>»»dlini-|AMJ<pKu»ACiBUJ>HtH>fh>tn|>U 
cJidJMt.* hH lAca> <> fw> Buint ■uin r>ffMaiid«;u'fH bM cCi pilrulif k iftm iIVIb 
Mli'll>It ^wM WBiia •ijlMlaunar rcBl>t«*ra«lrp£ IbUbIi ladBMf *JaI*ciA(BU, 
> II i m i f>ii f" *r-~ — "' * "-'•"■ ^- 1 ' — '"- ^'i ■[iirii f ii W,M dl to BiniriH • la fBnralB ir^dlmnu.* IikJiMa WctlaBltaii. «■■(hii.lul 
&ilii HiiMUirii- ■■■ipaifi.^l •nt,lt ^bI iA* ^ •cani» <ll.«ICMsli^>a.«<ilBnnt 
UBl ftkatu filHlflaH, u>^ HMi 4>u d< ■<&>■« wilBwi !■ Ulfsu, raSBiBln foi 
»fth»»«k«n«. it BMB H <imlMiil*jMcnpaiiTfb.c«iraac>Ju.lcinchfliMlt.«u> 


ciira Iwi i* Jmci •faciTfba cli faBndu.Irini b«la 

Uft «111 >7"<b Utock iBdllh.ft TBblM,« ^i«>UB roj ■^tT- 


rptJwBaaBn nlU- J Ni iHi ^ arBH-l B tHBftg Od affcit tBBTvirfi^ ^»d ^ic1I:bII| ■iirBn, ii|ftvBi lll»rdn Bfc^ 
ilibrilil liif«H li fufnn ti cscnn •Amt • brioBiliBB..a*Ufiu biu ■ilni,! obntitl. 

fc-J*f *^pwB»flLwJtHlBIB A»lUlM<BBrfBdblllwaltm^cilBcCglarfBlBJI<*I.VB 

A t ■•a ill* taUcBwJl fldibdiBda , i fct fiiwBln h<dci . «d<AB fCBfcBUi fHBHfBt dHUb Dgitiz^dbvGOOglC Hieronymus Paulino* rf>,dRaJlc iMiI A roiBlCim» Uici»,^<it • pMB ptiuBtl >iul iBMlitai i4«MIM> cbiMo,Ii 

tifl» «■iidriiril.iiltii ■lobin lim fiilil * «ii- pinri ruUBliit wBf iHUdiiiu Jid TlDailui 

(it imkhla ■»t^»kiiAf (I n(m lUi ■«ifliD- Uukli ib olurii Unli UuriniiulliCA bun- i.Tlm.i. 

4a Ml.a ClullU llulgii idpbIii<.sv ■< «Ulni lur id llaiiti IiOliuli.u ■ttUlii|nlU «u ^ l.TllM-< 

AiUoU «HlVii MnUiiciilid txi iIudi, b MdI. ri[il|ili ri inm ■■utii •ltn«iipir>^,f^ liit 

niilibulJlkilliwiirdjllllnltBiniKiii^ t<i4Bi*nn,oElU&flla«>iB •i.afaodi di>Ail- Tit.i.b. 
■<ii(diff>p<pgli»,mIili»J«&in«ii^iiitiU Djilt.idilf (nmeBt; iipMfi& ciliHttlilB^ 

HiinpLIiliai ••iii,£pliia&t|TpIi * «nhKim ft luftiiiui Mi 6U •ndiAsft fsM Bdificit •■ 

f BI atBiilillEibiliii.UbBiiolilfmf ptilfrftBlli iibuiBin^ftil.MilidilupiBphtu.lmAptiHi ttil*<i-l 

ArlnifB AadtmlB BrmBIIU ptiraBtbiBt) £iitt niBirtnidolli^cliill lBttini|iiB lirpAdii* 
piRfilBEiuadlr.ipBiBiiiiiilliiliiiHnncUi diLi(i.nlBCiBRieBBmiaiitupBi, iBinteji iMu.ii- 

Uniii fiui »» Imtifin Dibtf tirifBlni.<(pi* <A nM.in rfilmo igBsv •Httaa «HimHftuitt 

■ piilHi ft •tnUiOdi iftA» fnilliEiiima •■• citabilti mlU nii uifliiciiiSti na n laia pii. 

IBIt.uplf BBi,itBaBi ii failm>.nBiifali pblliirs tiiiBItisnli miB.II jl difalttniBilBAI •l>l. cn 

pbBi.mBlHtmiHltliiitAdTidiiBliiililiata (il)iiJdiibail>itB,£tniapuadile,cJp(»ni, • 

•l>wHiaeMiHmaiif,dti]iImbHlrpiBl>{.al InhicHiiiiHitHitlibacrBnlli, ■Bltit Da- IftLi. 

liHtmvaBll^uaUinairtBtUUiltiliMui* B>lBiT«liiu*l'.>inU»tj*m>4IublniidltK ' 

^w *d cMplilW Ai iama nl tini.Bl.iBJBi BoOt . DibUI 1b fiu (Kmffima •hionliBH li- 

ke;i<imiftidBihB.biftttUiRulaudligw «aifnltiit 6(WII<nu;dilaBUIiiuMdifl do. ««■fc.i 

■IbBi rtcufii.alibiidiBioi BiUxdS, •■ •■» ub an.aua ilimui<i£.vl<t.i uiiiiBiti rc iUAiu 

Bin lB|Mfl,aliBd titli >ibim ^ntfi.ApaUa iBftl iBfthlni.ft dadl Inftltliiilli A.UU,BUi m 

BiBi,dn lU* m«|Bii»t «1111111 Ib^Iibii Ofet pbl 1« ci|ipijiv,c(BiqBBm lu»u Rcbiiiom •crliiti 

lolapliiii,vlp^i|ariiit»diint.lBttiBitPirr(i, •iii^ dtiiBdiiiipaflii iBItUigl . lniBtmip«4 

v<niaflBttCiKBAm,*lU*Bi,S(rihi^ Mitit'- i*iU|iii>*,(!B((iiifdeailBiiiBiIiiIeibiiauia 

UI,epBlltUna>B iBdU rt|BO pntliHttili id n- AlMoi iimimAlift «Blid IbHIiu tiadi£i m«l- 

II<IB£,l(lHImBtblfeBJmBtllirBira,tHRtBll KH.VUll>A<llltlBBtipilBnBtclBiUI<l.Coiai<t 

•d llHlimiBIi.it HlKihi Ib tiBBB ftdf liiDne, ibi piuloi ■paftelBi •» lUMgBlifNrp' toti u 

• diTwUllfM«fanBlf.lBtilpiBtaidirilpB> |li.ftI<lipniBliraBAliBm tltllHBiilii.FhK 

lt>dtunn,diiut.b'fFd«»,uiiltii>BtrB(B tiriil Hbp6 !■ dettilu Ceinlsl^ii miiit.. Ib Iv _ 

dl'l«de»BliiB.lBd>p(tAilimIUi.B<b)loBtai. liairlaliistsBomadeltifritil, .ftUlciunan ^0-4-« 

CliiUirei,Hcdav^T''*>'P"tki'i,iT'o*-l''>*"'- didliitil.OslifBMnlmilUint.dnila.eiilBe- 

cn.AIab«.PilBftblaol,l>B>irDiJJuidfli,E«ii lidiiBibLticmtdliula tIil<utt<raUl,iUiibac 

■itAElblopii,*! Grmparchpbiftii, fr rima^lTmi telil>BiQBa*riiMiibH, itdittBlii eBedrnl BIb.<^i 

lotlimjri.aWd«^lB&b^.1BB>sitmc.ilT. HStA,^iJ>:,rtexT*i.l>w>d«Im.nIiaililB(»l ii,h^, 

UinivildJridti.aiimpupieAilnii.rcmpiiri liep]iBiiii,dilnifpIar«iidt4BBltianlb'lt|U Lw.iX 

■uliof Dcm . tiilpfii rspii iMC pl.ninmi aOa lBi(>»|ii, Bi|liila«>dii pindfKI 1biiiM|1I. 

*'■'■'■ lhleiit«,sBi4ci5eil.l('nBtii.ll™V'i''o- BroJum^fcfcllfobWiBil^ri.ioru^ '**'''■ 
■ CeiiB.iU. ^ubiiui.ABiiixtlDifiiqiixriititibi.qiufDeic au>r|i«ndi tUi voiabr^cta, InpiiDiipieiret J^^r\ ' 
CiUt.i.d- UqBitnr chiift'1 poA Dtmiriii Anbiiiiii^ TbAti Vcibi.ft v.rbi cm ipBd Pc6,& Hiui iiil vctbir 

icrliipudciilfibniqnindtcimtHoc.DlnDirAi- diT(ila,drfappvtBl[e,A i(bft*Biur<aiBf^ iii.p 

tiiUt 1.d. lielicbdfirDVIIiADllUBdii fBfDniCfiliJpiB^ qBjrBTittiB|iiUquBroblMitiqbB •■iuiiri. n- 

i>ioiinftnnidu>iii.tncnm«paAiB»iqui. Oi laHUl|liDBi Ib CbiUle. BoidoauPUta bi . „ 

laotdidm.ilTumHaMIHbiiirpniiparBiili fcIuii.haiCcmaftbcBtitleastBi tiBeriulI.Irt. !t 

Aponelii [Di>>li«, Btfeiif i>icDinilRm,iol dillBaDinriplfiliriplfltiiiplodAJipiBdiBili ■■■-•*-< 

iBCBiilfrt. ■.b«niBif<fagil1*l*lli;iinW.<. lipietiba.V.i. ApliiU piid« l.irui fiplttli t '■", 

TtB(To>>lBiBi<id:irilpeliili(BiberiiaHirir fBU^ftBltltiipcBdtKiloDliiiictBciSc.nml '-^"■* 

fcfi,fDiirraBii.vBdtiiur<bieci<iRhodii ---'■■.. ...... 

■"BBfDKihlbBMll.mM^.clAixlVUl 

ribw.rarpiiii lii, qold A tplim iBdUnli M 

dUnlctlcdVddartnuftdircUlftuUinUibr n ril-i^^^MI hb! ^iiiir/dnlilinTtilH^tTB 
«t ■ebh p« f> piabiri dcbtu. iDfrBli darHi, enUI. ffill. ia «e f>Bi eh thi&arl IbplfrfB ft Calaff. 
i <B< doia» Uad>W1i<«.lM inil£BB>BU>.ft4 fcifitBlXllbriCdfil. il qai Ib mflltilo .b&»4i,< 
■Bld«>nicif>d«imBi.HaUii<in, kidfar- ,Bii,fiad(Alui**«iBtcfKBUipnid<AiBu*iB- 
mudu firillMiti inllicii ft pldhnfnii mi- if A pifliiarit^k lc|r liPnBb«b.VBdt liPie. 
BBi^uinf •triH. nricltqairqdcdr pal<A.PaB. :ph<tBippcl]abi». >idfici!^ola>ldthiBI<D,qBt 
Aa.u-I. 'Ivipoftol' id ptdti a.milicni ll|im Herti, h tH..I al •idtblI.Abnhi>id» dilci>,li lpii*.ft lahH 
Prapli«(>didi>Jircrc|loriiiui.*iuinii^piriii. i ApiilcknlBmli lErcliltll ^ulpapslo pccotoij Vnca. 

«IUllB.nic<ID>li(f>nrr<dpaiWiDla,lddc- <«rr<l"*hemliibilti^ I.|Iid1. I.ci«>lmfpl>l >i 
fcaftieBlBBBliieUt iHlia dtdlnfti^ It huI \ luUi ■%« kmUKmw ap'<ib>> lBi(Ul|<tu,(i u L);.i....jbvGooglc I I|U t ■ 1 1 1 Ti .li b.Jitoai Lhlili»!!. ia>w la A- ls,fttM*ar4aLnliIc'rg[rilnlrtliftou<fn. 

Iful 4KiiWMKl£AllinuTtlrt«>"<>"^i'<- lb«lB»>lMi>,aiD«ln|lBntenBrittn- 

MjB» iifcw. fam» ill iiiiia.qi|irj >wll< ricjt SmaM BunAaBua nirltfll* miillHllil 

ft ■•£ lk<iu,i««t aiuri liGri, HK i.filrt r-BaamBoaJi «uo^l ficUi lti,ft ■uaflUat DlBRnBS- 

rabbiJdliklWinBtiliahibnilutlMildi l>ih BicficBnilB.nkutdc nblKiaupiUn (ilBn. 

^*r°n.A»Mti:>B4(t<a.ull<, &■>«>• irf Kiif,niu><HudBie-uilitiKilbi.>(HB«f« 

Hli inlKlAlk' AFDAaloiB (ua' CiBBch',liBlidi bsiln.liiugriiii MtlliBcliBii^lbBt «BlBy nt 

l>ic>Bii&»altcvlc«Bsi>liiUKBlcfURIbU ^1,^(1 A"fli&paftaliiii*lc<lc<u|loiiinil. i.Cst.4.4. 

f n f fci f j, lB«tcMB^«phlilppo,PBurBiiBtil- , lab f ItfpUi pBlUBtlB,^iiJE BO siflltjlaryA fif Isb 

ly^tBB Igptf Hlp SB^,QaMo4o poiill, Bifl ^iw«ttABkMCBt.PtO&lBC^C,*tlfllbbllllI,pc* 

sliti H dwiin t$Q <•! £ ■>• l«au iBitllo» MtAil fiiBwBi tUllcwi sbbM<« lt|n lUUiaicli, 

sli at ■^pli,i<il4ii(t BBliuf li:Ji cii* loiusc k- {fcii>.Ii(Tt 4t (iciiii BkiutfBinatsiit isipiitii it 
fk ihh i^ liiMa (bIi.h «Ui tibMa l.tuti ,pn^iii,Tt bbO* 4i « nl BuUtflhii.itl cbb- - 

diAt «Adpcitt JlBfBt T>lBtm,l« 'jn itoitiVH* ^ di t*if* lattidiii' rkm-M ibiTb 

.l(B*nbH tfi,*!!! IB Ibn BifiUi idnUabsi pilU ■■■•,» iBtiiat «••Idi bs Dit, 

rBIIFWIIppn^dWdltdltfBIB,^!! lonifirsi'» icsIpri.eiociiliraricaptABiiai, 

lBliun.oi>ln4s^iLtTiic*'H- |iiBi*Ii'.fctpotiutftluttrprt j>nlB fisimi*, 
■"-^T- jfcf^'*,» fidilli ft liiB vnltn 14 lirsiB Klin, ^ii trpE Damilil b«b lafu,CBi !• 

^i fl!Hn*,>i mtwmm it da.lp^to.pt' ia Ji. |f<Ji •iflli, •tiBB tlluo BgHioi pcBfici. ctutlt fm N .w, 

linal*BnBc<JilK,(lBauin !;••(«(■ tlpla .iot<tiB*,bs«luiic|HfDbiiiiUt,iliBldltiiiiui> 

nfntu ««in* »aftriA*f*Dtfci«BllttlBi^ jflaoripopBlaj0ipiidB|Blui.b«i,»icBlai, noB 

HifUaluli lUiAU iwi(^il Ufl' piclibuiui cii.dDmlu.Mlifiii ■tqi iMaU.IcilrfB CBliltif- 

vtlBnntAi tcntcrlptBHi Isccli OBiptnl*. UwitfBlal»ifp[ilf>tluiciuitifciibl(. 

■I ■■■I li li .1 ii in I lfc'.pliiliil^i f lil 1, 1 1 II 1 1, il 1 1 tuiBfBBi. ' V Vt • ■IBUtlliii.lhini lh*,rhili>fsfliTf , ■Himirrit,Ji* futnraBI. 

Ijtii.n«6fli.««Momti. tlt-olotli.iwdiil^ ■aihHoiblrii.IlilanplitiuIciBil.diMiifli, | AtM^ U.ll4B<B<Cl bnntulkKfi, UrBat£« CBlms bauil •bs-^ KBid.aoBl futc4«l),BoBi« impcil) ficnni 

^» Iffnlt fibifcliini,«tfy jBaeii A tm 1 Milicblm.IdtftttitlBi &^iI*KifBmllfcn, a, 

liiui Bod CDplBI.(tHl rasUcotf itl.pcsBill Uulaa>«itif*u^dlictaool>ra,ftii1iisb>tmfi ^ 

naaifiibiUiaftb.l.ftlakiipnuii uiaNifc«TriB^doriiaBJdD«Biifl iBArTiloi, 

'-' -maft>Mlcdi.Vclfclmu>lB- ^(.Bm lldD ft itfBidirciifclcIind.tlhMaiU 

Bpifim. Hit Df cbI* UBh tifplcii>.HibBimpllilifuii6ialiliriiIiBfam 

taphlAi nifcalBi.hie viUa*t iXBCtBtim iBfpilcrh,>t<ii1llt pcHlcac.ft bKntlca 

-. ^fiunt jdifcii.iUIiuUB rnBieiiinrnlii^mbiUautiiaiu. 

fc l^ f i ( fl ia , ciJdia itifat tiBiiBii*! iaut piu- , liBad«iraBphit«iTBi*valDmlBl>DaiDillU(a 

» a iJ i H iiuAllud.phi>BtafhmDi.JII)ill. lutul,iBat.>*llBd,Ifi>Bliialliin, p.icifDiii. 

U«pnhpa4oc.Jfamfaii,fBsdiJ»llKoilJh r^OfHCHbnBamlkHIphrilm.Iu>wU>i,Ia> 01 

*£^idli:n^3!h!!lHl^B«"linUl(it,T*cM !ii1al'i^l?hftad'^rcBU^cl.^^Bi>.If1j 

il rad iraHO'. oid i feiHBi fcHpnu (nOai ImBho InDpon fidtHTldDUi, & fub hAi laia- 

^boUH>Ui.iraMB.iI>i.kfitn>>ilipolH ^l.lil .jL c«linmD.>A<>t.,L 
iii.hu li(flwl 

j ■■ I .,- w™™<i>. ," ^ — — 'J ' - 

frtlgfcBflllU, ' »t(.l.&II Inilcaliw^naphiK.fBidjl. ^mira.inn.bii 
iiiu,bdldt«inrBilBcS|nuapIll famBiiiftfilli 
lBi(iMiii,tiiiCTjilofflDmiiDel |lil^>>ii>^a niilHf Oil, .ill jif.t<iBiS 11(1011 otiiatli ■aralBi. tl •fu a< 

• itpBf *ii4- QiuA Bi ItftriraBi ^eilrilB<VB*c>lalIaB.quit4tBiiiil(iaritb 

_,ii T«|iliaifiBa.iitt aoa flc «U ^tas tI^ id oBilidiclra paalaiim.A pti iBCHini^ 

^hiMoFoffm» ilcmehiiilliBi. 'nfBf|iBi«.i|BlBdt<{n(nd.DmBBmiiBraiA 

■ ' ■"■ ■■ iIi(a.t«I.BBi iiiBt. |riDDi,«l IB ^ilinlo mTlUct nailuaciu. 

■-.<— lKlcuf.1. , AnoipillDi.ftiaAii^^AnbaiiraindlAria.iU 

kiiitJiii, l(di,p<a<l.>iibJ>.BpU«riBf fM.A.Qol>aIili- 

t rznz """" iii~zi.^ 

2 TUiH II BiiiiifillilTliiil "ft -|- ''i. "ii !■■ ili ictnll Gaoil locBlii.& ftviiitIioiJlBiifDp.t b>b Dgitiz^dbvGOOglC 

D3.t.Z5dbvGc)t)g[c "Pr*£itio ianaiHieronyniiprefbyCcriinpcnta- ■"■iijJmhIiii»!^ hfCBfiMi iMHpnnia kiLAlM dl 1 <4m 1« r**** «^ *fBftBUi (fai 

titBfci«M(iHS»>««ikki (■<>»>• !>(•- r*» HlUiiHsli vnkainun ft uMUKn flut 

i£^a^TU>nb«ni(fiifabf4IIwH. •uia|iliila LuftitHB^nKa/^iCAaial^ 

«•vlaMiBWilU ■«•*«'■ ''■'"■»'• Mn)a.vaw^«*«'«>l4«.Nuinrn. 

mm^amu mmMluaM.mKtmttlimimiili—m MDcfiMibuinw.nwHliinu «» 

gjf ■— it, Jaiiii*.»! ■!<«■■ M»rh- BikuhBniiwro'!**'* ■><■*■ iM&'ir(t 

*■!■ Tlw.fcil«-U i »< f i«l t . « i<ili t «>rt«l« ftnUWI.lBUilnBwau&RtrnnA. 

** **?** *** y^"= * TjTiSrrSn^' »'»•»■" '" '"••• nM»ATio. ' 

STiilll n^.*i.».ifc»[ ■nr'?!^'"-!- t TAMIIIMteli*rku«clHHni,filat|>l ', 

**MlHllll»«>ill«WTWfiia«C«»*t|^ lltUlHIIIfui.Mcit:»>/la4lulUt<,wi> j 

► ■■» m«lffl tiii Mfc*q»MUii> H M « Mva' DiDSU •MiltutiidKuliiKifHlilrfliM, I 

Sto_-.aTiMt>i. ^<^<«r™MW "■- fM«rtMlMlaftB«««(i.li<>i»<Caltft*. , 

* M>M.Mitj«.mMj|»feMrt.tiit!Ml»lt, ■MMTtrf»n4lalAi,dlUt*>£i(iW'«<'ntti 

■"iri ll^- [II I li '■' -""'1 - '■ ■itBnkiUbvr.ftilllullBdlnrant.Jinta 

* MbB «lt« ^ > " » t l« »»*»>>■* t^jtatt. rtlMll.fMllilftMHl»>IWf.,r<lMlHI><lBM 

" MteMiliMtoMHiiaiDfinHlBVtwt.' » pn acKoiC jb^< fu « fuirn. ft hU 
Mc«SM« •iaUkqS»4Bi»UI(-DHa- t.L«lHlB4t£,<dU««HlbIk.b.li.lt«- 

— ■II' ■'■' - '— — •-"- nMlautlwKii<ol»ti>J>GMI«a>l>Unttat, 

MjMiart»l»*lrirlir.iift»».C^»ftntn- li«|]|li<»n<«»,l»»«UiqpalnS^llutiK». 

*»*«*Mi»BH f iw.i«irirtii H iifcaM ' iiiu<«tpniuii»sttM<Bio<ri*t>t.^'^ 

*■ ■! » 1 ■.4M J»rlfcf Jtitolnil dtrtB^ ttinibin»iftaiwl^<lftut>'hl|iif«Blr«<^ 
l_il iji.qyl «wl-t ll<htn fa<l^m.yl. Ib «t «luB 4r< ^ lli«» . «»!• ««« «nuia n H* i»rv|<f«fc*iri»>. A ababu 

lu cBip<R UBiH I td fBlilrhBi , a 

Utft I t ttttfftl mUttf- VfleAttl»»cai,fi la'rU<*t^ tDclttoctkqBt 
r<(l(tli^<.ilt, maiBi - .— .-. i.-,- . - r fMi t < «Bt BllqiiU ■ccImvb lilUtBC At 9w09 omt vtvBctB CBmtrv Ubibb I 
ii»ii*r<ti« ■tBiiB.atiiittt iBiccrtctiti BucttT Tci (*■•■»«,£ iffr"' 

iii B — fa <ac»ntiiTC«ir<»l(t»i^<.itt, maiBBTtifBBB, OltH- *- 
•■ildB(ndr>tcH.ItBtfda>Bl>r<l ' Bbim tM («BtlaHbw 
_.■ , "-•BAlBi.JiliiBii (■•CHBCBBmr - *-- ' HMnlfftdptln. .ttmoM- •<lUtli[i>il]li>idl,B«li6Hul»fiBlHt,aa< 
•BlKTb ll>iliinl>«»lBl.l«nnMBl<nlBlB<» «■*!<•• 
' iinBn ImlllldililfriilnllclirilUuBiliAhnM 
,M«> ai.,«lccilciicl»UB«ll<lcfplcn>,lBlUcccB 
-mllln nt»il>Hluirwl)ist^^ui»tiQjMfl.i«i--- 
litBm iBIifrrcniU r<>Ht,q»* A niU ■! ^k r- tiu iBiffrrcniU rin<t,q»* * nil>I ■' 4^1 
«i,ft bDiU citn f«IrIfHlt r"'i«'«1"lu 
-., jHlftlfltatl •ll.rirfUAobclltnfHMbi r^H td tnroi"*' 

lllfc rtf * »r tHrtl ■ iMf M l tt t , »lllW r» Ar»- llfCt,»H>IIC«ltQWfCB^ItlAiuUYlin 

t^tflAm f tma m i iill h B^. U ■•«!■:.» .■.! 4ttf«litn^attUHS.fickS*f»<<tr«BiitKH 

WafHfaMAIMrtlMfABiaiMiBI.Qafl OTlffBliBlii-tU.lirBribluPlrUli.lMBlflt' 

'-'-■■' ■-'-^-n.ifl »•# r!u tUBfi fiBilllif f lir<iln> I Aat ^ falf iBlritW. 

oirsiteBiu- I - "- ■■-'-- — • '■'-■' — AtBtoBi.ini iBiiiuiwilfcBf «n bIbM chti- v»ltiatllBNDBi>t<i»i»iTo»*bai*r»'<'*<*^ 

H * rnl ■cCUbw. iBblh riot-Mn fiwhlhi f^BruKAIn^oUiHlDllbfhtcUfiWBllH- 

■nrHA<^<~1H"UllDtl]fc>AI>a»'t.Tlhn cftc^HlnMBr.CBllrtMAUBaifBBUlsc^r 

■k •i llif miittr ,Ut HKiBcn. ^Bol «11». tl>B<,<BlDi Tln Tliliilll tu»l»m cll: A hoi II- 

^>%fiBH, ncllnarn'"''"»'-'»'»!!^ biDc^iDiI»i«h<DTlttlBlClici*ffit|inBlrB 

MA.ubliiaiiiii ••r<tlt«Bf lu^twjii icr». nft Itofaiiau 1» frirnu hai ntli ■tnt, rn» 

WlfVriH(lBniMnBiilfBmc»l<Mimii BbtatfmnBli»^llaDllB<Sbirtii»iikBlua 

WiiiirMifcww^D^—^-fticbiiWM dmDru,4»ti«»<iipamiiBiDi<Mcrtnc«ri>- 

i», <Hi im a tnt^u i M M^IiltriU ciil. f(itenBft»l^(iiilUi,r(i<aaqHri.BM^r L);.i....jbvGoog[c h<\luu«,ai.rttf«s. fli.M.1111. tii„ru,i. dM. A,o,ftrfa j„, l.«*irl( .«^5-.. 4 p« «.«•• lapiliflria. ■jil^uIitkmi.MMi»!;»! 

tliidiwJaAliItb.ibMit^uKliiiituAia. , 

..4»ajCiBc,lApdkmTi«tbnM 


ctpisbwl.rii >.T<a.bnttlU.^u.l tao.l..,l«.rf«,„„lw*.oab.*%»J""" 
itni.<te«l«ialVBri S»,MMi,.v*fc»..*l..«.lwt™™ 
».« ..Tif.l.^tM.n LcSl, iM.»..n M„ l.»*t~ fcM» « ■I. 
rU(tl»»A»filn(l* r.Kli«>up.o<>.Kii..|u.m.H(>cbnlll« 
«•ii^»>ln«HiKiinif»ttiftiiipnfllCiie.ft. aul4t<>n.giB<i inliTpnni «lilt£|1Bi triak 
lUr.?^ S'P;iIi!2^"'i'i'.'' "!^ *';™.'"- Jtcbl. puii, .ri .bf olriwruiAI liilli«li.,J. D3.t.z=dbvGOOglC 'tfm Ipll (M>lll(li»i,h BM 

f u balbflifct. U|ut »1 foJiaBn^ B«lbt Ab" 
■ab lAuf (mai, iHfli nnbai,I|aHit« «ili 
ItM nrfu «iHk.q^ clln ftplndOmq 

IMWui ntJi4arhnIs<VBi's<i|UialUp«. 

i^pni^WfMfr^iiBAuriin.BouI ._^ ku.whinJnibanpKriBittMill. QbibIH 
himiB i^Hs •bIi>u, iKiBloSi Ubi iadt •iibia 
nm (uibu iwhli j4d*iii t> _■ ui tfeoii 41il 
niiniii.& •Bdlil:liBt iUlia tft «■•hcJhit dK 
f(lFllBli.rBB>pn ihrBBU.aioflii» aBibBiTii- 
M> nf potBil fnl IbIbiU piffi» tll . >rf ^iii Mm* 
ri*fhfiKii-vai tBidAfABUfr VBlWiiiBa, ^Ba4 llUitc Bihttkt llfcnia.fti faiiila nibi bsIIiI 
tuBfluiiim itjplilui 11 painitianarnn, inl 
■ihnffMaBfBitanilV UMt.M SMl •tWmiii v.^mU Dnii 'diri,' u • Ti tjt L);.i....jbvGoog[c| 
ImnmmMaimiaimi-.mMtBmwltmmiiatm', pm>* 1*11 m ri.i ftf jwwl i I 
nrhniMr ' 

, ilm^K il^kfiMtluhinaantH 

ti !■ nM «411 HnOH A<nv<r4t,M lnMr- lnai.Iii uda» ■lalakan bJHiu rft. Illtu 

fntMJw*— I— rttri fdi faii nto». Wt^ n>f^HW«d.A,»ta4tafaBBtBa|li, 

mlm flwi fawtt w«iw tlm l H iw l M i fcln- iiiM mlml iiaiiiitii 

rtttM.Mf<>ai-^irHMUHnrrfai.< ^ "^ 

Uii r>«.«ibuutil<,pu< muLiia 4itil»>lM. 

unnaiiiBfUiosf.^MilWttMift.Mfi ■(i«aulltH4,nlBlUii 1- ?—-!—■ 

.,.,_ ,__, „ — . VmmM paoMtnirii^ruM 

- — iibhn 

, .UiaivtKniiWiri 

. _ i.iikbW>i.ai<B- JaaMniTRirttauT' 

ttfrft I fiWaiii nltm tilw ip^ nttMaw^rn.lMI 

^ -MhttmtkhSmUmBai^mtaim Aul. !«■«<•. n rL. 

c<ihHamn(iu.fcvwiaTi«^ni,iliiK^f iKlt:4H w|li paltn 
ll>4lMliu.>lli>i>p»vt«»UiH(wllliK>d mMn.QnnBtn 

nutiisUA(IM<UHnMaA<i,«HKlHtlH «n MWUiidi* twK 

BnAiii.iul>iliia<t>>UiH.M>BUKak<B-' )9,nlaiUiJ1wiril(|W. ■B^f 
Rll4nilikBl«n>lautali.Lr*^'"fu^">: ^uUilwcaanl^dwlUclFft . 
pla«fl*tr.4iil ifnd ■ikiai» prjitailuhiri pa- igk f^i liliu ipad Luto»lMiikii )■ llintit,a 

^■■■■ll^l4pK>Aniiu,ktftlB.hacTiilfd«jitf ■■■44*. Q*« Bttecnlu pollil*b«ia4H*B« 
BM«IA<Mtai«pttiHi,^lfi <iu4 «ufliinnm rl««u.4n1lc(a<h>ii(iri)Hi&nd4inilu<ia 
I». A p<<Hipla)u^<«)Buuh. Hv «4 oriU ia Uuu HiAn.Tt ndittH iHut.fH tn Ea 
■a^4p^n*«a>pi«&a«i«ift.*Hta4rHU> ktrt MaBlbt«.l(iiv4lrH.knl*«ruI» 
tDb.I>v>lku*itiMMiAil*MU«'ftu,*.Aa<tulUIU>i*hdaH«UH>aia,klapriHt 
mai !■ ^ 4f«in ■4;<<<triu <* Iwuat-r^ 14 ' pfli IIWai«*^4iuf«apu>Biaf i.nca;R tW. 
HulaM>l4«mi*fli4td>ulBlifa>riku<lt. t««Aup<trt*i>4ft«Tlttali>n4>>liti.ftM> 
IMnaipTturnatdHUa.lIanpnknHUli <i •■> ftMaJta fcBi.i* ■tEaaMi •aUuUk* ■« 

i_..^^_, .. tdnt*LraM,4aiTlfc luktri.PanAiMArnciuua pta(dll<ck.« w- 

- ..-_ ..... . . -niiSaU cnktanclpliBinliiUoirtdtuf m^4frrlk «nbakntrMiklni.ftln^attnurtiKiln- 
biiii.f<4i>n«4lttup*t<.liii<t4<uiif»iiiiir- i'>ultff>ibui«U>rf(.Hlrik'<«Hiua|Balak« 
thuB Mi 4«lch * ^■■■lu facnt Mutrfi pa- . tt cccn^li ua|(< nili iml* *■ u** un rulillla 
4urab>ii.'Oii«4i«Hildiii»li,*a^4ii>|4aii , CI»UI n«u{nni,«4« « •>!•(»■ atfHl*. 
Iiaat iHtlUl^H. A f.pn4I*a auf Mfh rft» ' 

Uu.Bftnfrlli(H*<i*pi4><Wini,»(B>aifl INitna^uliVliiMiirtlobaadiUi.laSal-' 

bMM nucl.ontiv Pl^4arl.a AI(ri,U*rrliu, ku Tdiu» li tciM>f<RU ^ K nn ri •■rfav 

*<l pr<li>rl>u. *^ Laufittlnai Itnulv.vrl «-' uf laM.liHRpiiTMarf AnbiftuiqBJiitBBlt 

■i«l>ftr«4lnlpiiinftciHlacaurrfin4i,U-l CIH*HUfB«^iilBHB.IniaBillpf'<m'«l< 

E)Hillo^f.Ior>rkn.Ocl|*af,c^ArinriBlB 4<Bl>>*,4iiram£Uhgllaitdi)Uircnil*o-' 

il*, ft tari MftBaBia b* •<>■ 4I<hi c«pcaka' fn i In <l A aloni ^ AknliJ. Ii ki luii r|« 

kli . Aa4llH •HpHpnt UBti iiiifldiliniula «( T<ruarrCl !■ IdoB.ll OU k Ipfi nniali. 

kHnlooaiitlikantc.afnhKopnullaBf». 64^(1»« !■« r<tB(itbB>lafili«»«n »••- 

(i<tuiBa<pHbf4<lUMnnfli>tiBiIUiMaM-<« u<*rlahail>a<«»cu.l>*«ik(.raltkictuF(a^ 

»«f«HfcW«ai^«m« tt^ iiM tiii«Jn h,i«kd^til>H(ul«kktMlM>«f Mu, U;.t.z=dbvGOOg[C U HibchM ^•b. iBlut u. HloldiMidafMmti nixadsiBollr 

■WnbM—^faMa— Ai«rilfw»u llbHri<>iAM>«b.«»ki>pMtn>nB><>lliu 

nii^MlYn Wi li '^ I ' • ' I MWtMlainW. HHMiaLHnfnnniiiiik» 

- — '" " iwUr6hndt:witamimmmit,m,tM, 

MtV.lHX UkHUtiW !■ tMlDH iMltLI. •^•(■Mlite>Ua*niM.<Tii4ainlplu,u- «ntRHHlMtliUtMiMnlnuhMUBsml- 

I f I iili»llT»» f ' M'' '»-'«<"J«"M" «n-.*>«>'«nt'<<«>.tllM«WHI«l- 

•■^AdtiM>*l>biik>I*,>idlp<*t«Wa> til ..*» A^m»l. l «iti nr tt»t»»m« H Jtlitct irif 

MilJiJ iiri>nnl.Hf»M.Maiia..lB.g- KJfnBli-HlulaHi.^iai^H.I ■tWom 

■■^iiniiii TijitiiiiT';--'--r"- T tMH,«i«ui>na>Ji!> rit»iiU>n»ii 

ftH Itll H l J l L l Jl llll..»llMMMfe.«ililH. n'7nTP.W»"«' -' l«'*«hUll».M.I.^ 

■r^iiiniiiiiiiiitiM r' *"" I ■»i M iJf»fe«iuartwio**r'tprT"p.ff»»4 

■^* — t «t.ll.i 1—^ ■!■ TdHwM ■* — I.H«t.Itan>T.tdiwC«Mlrl<»iln>l.Ftt' 

III a .f iii iir I I iiTi "- '■i" - t«ramnt«i.hCHtiitHki»R.*.u*^ 

amlsktolAMIwttn MilMW 1«, diHlupkB,«l InlMa MokmIi lartraA». 

• ■ I 1i i ' -■-'—■-■-■--■■— <tiM«ptluni,M(.<Ani««l:iitIidtlS.«< 

tlf fc.HtlftMt>tftWP— l>nifHK «ll.fiai<tiilitl.a.anI>c.i>iM<un»Ki>.' 

■" - ~ -BltWwialMitMiia" - •«tlliilMiMbif ««JMnUimilUBttHftwnMii 
ialKk(ll«ua4. tUu.padiltkiimiBftaiift.vUiiliJpl 
m|B.M 1<» Itt- . I>i,Cnil .l.pi«l(B ndBltiT ti aoaaJL *»lBf^l»ilBllll,ll^ill B« fBf 4»pl» , ptBlitf 

iwilHBiliftlimM*l«MlttllMBMrB.A lkMII|l>lBdllb,*TsUB.» MKb.hK>li]n>IH 

f iiii .>MifciM«fcwln.-Btfc*rBMBdt l<(litBl4i(AM.,lcdt«ilB«aB«Blni£rl. 
* f , l «4IA M * . «l' ^Btto <Bflt Ml .Bi.fct- piMuai>Bi«lplt:«t*l»cd»tiiIaKiul<t(i 
■ ' - --' -"'-'-m,<*mm UBli£i.iIiHifI<Ui.a».dtubailiii4(icIi- 

«IbI w- ' fliiUMifi dtfutu lUiBids.iitBi r.Bi •.ptB.- 'lll rl ll » PbbU JiMtKlilBiB ICtlptoIfi N 1 H O CBB f taphini Hiffi.* •Idoll dT. dt. 
intBtlBllili-TlnlMl tI,eiBU4iildlull.lial»i<dcFr(lD>ti&apiclEui ^ _ d.AaftU Wl.»atili:<cdfBadlDDtB< 

B^f.lifc ilBlfiiBBilll^ii ■i.il<di»tBBBirft l<tB«l.oIpncal.r.ill>uiiicl'amiI..tiuni- 
fwMM. W 1— ' w» ■riaFUI.Ui. cnkdM ^ix pnfi. li b. TttObu caBfi clff.rii. Ua. ^. 

t— *Mfcii«ti>a.l»tdril»lBi. iibJmwtiI B<ia><,iiJB«H>fmb«dl|«<t<diAluCu.«< 
i BiM^wli Mt rf M II il liT ' — '-- -J-T ipriBdmdiMblalilUBiB.tBddlnftiMaBtfBa 

fmjU ujM^I- MBtM.ftda^ll«feri- dlteu<lia^Tt.JlB^^I*<ll 
._-.,«dlBn«tMt. I. 

hiMi. «xitdBi« Mrihifc BdHtBidt ftB. 

ildnfiltiw Udt~BIMtc]l(lhM.ridtMR..Twll(«l|<i.» ■tahdllllBMlM.lBillflllft'»— *<«'- iBflr. At IMf ail.».ftt<B«. iHttVIMlfcW 
,1.BBB*«tl.ll >» dl.>ft<BiiffcrifcBt.| fcBlMI_ll.ptriplcB(llbBtd>f^&riHaB 

Bi. .l(yMBl.Mfat.<|Bliilla-ldl«, ftw<albB>,liBM(>HiupHiIidtii«.^iia. dl..iiidi..blllii 
Hili dH, i<rinbfrBBdlifcW<(&»Ma<Blril.fc»riidifi— 
.1. — .._-. '-llf ^ «i,,,<r.to- 

Jll.HUtlMltBHRIsI t.".iHl^"»ii»"li" «i«HUniBS£!^a4tMaBlMa'niih7dt^ 

fpiclBM.Irini.riaftfnidawhlUiuniBlim 

'iiaAT<V«Bli«BMl»»«ltft«tdallB_l auf>BW»Blbil»lBBbMdfaMdlBfcl<aMib< 
ll lll ^Ay|-|lllCh«WH *llMBW. pi««lt,Tt|aHMj»OlWlHlltpt»|lB(Hljfl 

■ f ' ■ " >*.iii. ■ 


H.nl oi Amili MaimM ru. hI .1 

t [tau iHfb<lrtlUdaunnB,laHU<fmafififL fremiatitlfttt a. ^^ .3Wpittt'l4ttMtfiim*,ti ■■Art iWarfkmb' bakc fa K iH M Hcri— tJiflm4> aa^d umttBt 
w.MHMar.uxiUdiilhr^in^lllpiir»- »>f<lWnl<>>kiv.t«lM»i>.UU<lt<H- 

I 1 .1 -■--'- i««t«fi>4MBM=,»m^ 

•I<n»Ul«IUiU.ti«iH| IIVIDIM IN »«MIILIM 

, t.l^tiiMsil»>.»H>A ««Ua. 

iKcapiiaiHIMI n^tH pafili <f >!£.« 

' iilMlwi>,tPii>l>IilaltiKl>Ii,Iiu*m«fiitU (■u,n4RiTh»4*llni>>dUiMr.til»ccuu. 

n pciit* , Tt pro obTf AttlAU pca^DrlfUBtf cidrrii.Bc^ci*. lU«taiA^itl«liii4CkflMilfn 

MtaMRi amali l>Bliu,lplV olhl Kitctdin K*,* ■nibaMim pnpiiciulliiia W B^txi >laqii» 

; ttAltitt tefetwaifilfllouabkuclap.itiil Wtitpu, Hliittau MHitiBH iuntntn nf 

uliH«>itBlrU«it<'>ii«.,u1>i*(fci>lllnJ Uliuuliuui>tntJlill>u<ctutKturi>h 

' t«>ctlmiuuc(dc«|>tiuilulul)dUat<t.' BH>lu«uutb.li.at4^l.«aa4&il>cl>ia- 

I 4>aBlta(>«>lii««-«^tui«NWci6u>U>4 

■ iriDIM IH llltMWM . 1lUc»racKtlialli|IHia:^TIIH»fltu(- 

....>.... ..n...T-A ■<.>, t.<S.I.41d...,Mi«.i.fc.»ti.-*i-,>lpp.ril 

'. "A?.!"*? '«0^"»T4,.>iIiIcpn. i>„id,mm«liMfc«f*™«ib.uoi.^*.mll 

iHBticnbltu.lctBuiBf^idim .pBdacbrn. t«lt.i«dcl>.Ma0lkii>M.«afaiHH] A*fl«m 

UUllIO<'.aft4ilifcBrd«a.]||lpI«pbcil)tll.4 luimljlMlcBptBiIaliuMuam AiibictUB- 

-t^'^t*>'''f'''»^''f^^'ltp^'^[ gm, plM.Biii Mwt fa5««t«a.ttt«l«ii. > «» 

»^f^i.tlB|inpl»i.BttliMn4flmplMn>H ..JBhr.miBlu pirimMi>ilU«>l* t>U>I U*fe- 

lBf>l|,.lB»tllai|>ai«B>ill,ic(ld)i.rBlt« wmu[l«f«.cbii*^^(iimMlaUBfubB> 

. >tn *Mil>gihiici,^i tft .riubodli .iciUi».iif! la, piidBUB itlWlimi K mBU>r.daH. ■>!- 

SVliu. ruc«a^^i^?ta^cbil«*njuBal £Tf™ dWi» utSTS.^^II^tltr 

mia„mtM,u<(,tii^.aSt>tamltMim.M „ j,f,™[t„riAit,.m.«.l.»»..««<«.B 
^-'" '-— '-urflil.mJ.«mt.Bm.ir.: „j,„tmrf..„u„.,„,Jm, - «.ntBBlB OnilBm poDdtbuit.VBdc l> l>d> (o^mi^ll», l«,»H>'^<Bau .l2dir<ni JS. 

l«im.ftl>lnl.<>lBpnFh<ti<lll:ftdaJi..(i t(",,d,b,./,.,Ju,lnculi.t,i».<^ n£i..f< 
■IdiiKmlBfuiimrnBarut. ai«»t.ftcB^*.ii; IIl«ilBFpgMt»>4 Oli* 

■ ivIBili m f ■eatlLaii |t>l lu»^ Aftle«>iBp,BrBlfccc7i««iBfiM h.. 

I>di c.piJ.u ioAjta i>'l'.^W~ : Ihi^l.. U (nd.,dlnmii>'4c ub^irUUrdldA fm. iU 

■IbuoBMullncmlBncktalBH b.iiid.dul uftlBunl bssW. Ht.I>'«uU>IU.(dtftfU 

/MJi> tlidldiVcu A rid.tnt «dau nbtm Uf-I tlMi. d.tuli id m.ct«u amt,ltU^im4tr- 

tHbqBiB»rfiBcrn«l.dfMiafilB«ilo4.I.H U«^l«mlB^cni:'*p«i«idla.m*dl.a- 

I w4ta Hf Btt. Ui«fii>cll«i,lile Ib ChridMl dliB MuBBi.cltmcBUBicuimMlii Ul «iwl 

IcHmlm I> ladu pnpbcwunw . InmB tlD| B>i>i(Bl>m,diBiB>^Blpti«l»lilBdiil>m.ul 

I n TUBMlt.mtAl ■FpiiicBhlunlsi tt Ip^ Wll lill>mKhlHid.piilmriKaili.Buti>pIBdta< 
' t>iiilti>mli>:tilt>cl|4B>alflmiBUJifiBt<<.*>if ili Mml>>iii. W>t»tUn.UtftBt rpl.fn 
fkI<h.fcc»«McBiUuiba.iBBatBii.ltddi>Blit picpm.iatCBniTtrtidubvn •»■!«.* dili| 
(t«iBtidMaBaamidiidlA.i.baibiiUs.VB3. dmJBChiMnmupiBiBdirc-ipbiinmlcdlliu 
riilinlnfqBldiHfBD^Ii(ilt.>ififi>rd«i H.^f-'— -■-• •■•'—•' < — D3.t.z=dbvGOOgle 
iDimnirliriiHuaMndtni.ltsmtniTt. , rfrApaAaliibBD- taaiFKt^pr vtrd tf o 4t tftHiJ ilrfpala Idttiikni I 

^ r- .-_' f-ia«r(M . VMd. P^dlr. : ml^nJdlni- ^I.'!™ UbS^ rnH 

K, fnnduiiprtf bnn ul^mtiltU, don4rfi]& .fftquBtUin 

!■ itahfftnnB fDBI- llitvt hvt •rvf.ni wrf«dliB(Hlt «ollJe.- 

W( r.^. fiWta* .11^ irnri •obf., nll». [oi — ■tooi luiiii>.iHii|rifi.<iH>nm «ilo .11 

liib^tHn tia4kt<>.rt**Hl>i> iliilppa isf- M.,Hltlbni,H»n>J.K». iDhna.u rsdrnm 

j — .1 ^ #_. 1 .■ .- l, , ,mM,t, »n>iioa.JM nHnn.fut mf-mM-hmmm»a vi»iv-iKlmfnftu ktvi ^UHlfUHlortii^ianfi^.aMBrier- Hiifl(rfiiliiiHf«<ii> ApoA^iii-.d.iiIbDIraf*- 
»"<■» W MthrtlM. latnt aafU ptjfttr- Iikb ftoppldaliKlnaircilMihil! ^so dHsmi 

■— ^W M n— I - f sb1> l»IH.-.i>-BB^ klV>*°<'-'> q<i'">" sb^.db Ifiirmifg/l.ra™ 

*iMI*nd(nmfcatn»mm*>«ah>lB lruB.> OiBuUrl. ilrB dsOirias, nl» Loioi 

M4Bi.BdnMkui»la.TaMli»niBifidwi- Bueiiali.indinii .«.CBniiDtdlBinfuAtnra 

diilMpnplliiBiBiBitl "fii rTBrhnBan ffiln: ta>inrriiSlMhIDi, fticcpilti paatiflc.iuaprl 

HlMiUm snA Aff liflr luBiriii h>l£*mms rpHlaJir, •d^prrli^^iindomi ^ chrifloeridl- 

iftn l ii «1^1 BB«m m>pB> Boa plafmBr IB ^rut.DiiBifnlB pnfittf, nB.lBlian< fviBpBl 

dnb: t*IIIk «n iitlbu pnpbnUT.. fat ^ fu id AdM,4»la a2iIib> ApaMatsnk fnflil- 

te thi^iBn«>llit<«l6iiIa).pti^«I. nr, Ib T» tMllsgti dl prHiriiiim ndriliu dt. 

BVUI. ^iiia^piliBdaiadprBdintfiiBiBi thhftlffu . 
PiBlar ^ntsBfiilCnillildidMti, ib««,Hidd i 

IITIIIIH IN tirA)>afLIITAf,Ae laBClirlltlMiifBtiftiH.fiininitftB^ta 

luliaBptliiuis. PialgiiAi>ftsllbl*»uba,Bi.liltTiMbuipit- 

iktipslliBtuBbiffatnipIunruiaiatihtdl- Il^oia la Aaibni Apaftsloli pltaiflBtdttlu | 
^tTfc.^uil yJdin itMin ridi.iiiit ^aii laiit nnaiifiHlau rnipnia ril , bat riBmoi diaH, . 

■d^iLJnKlwiftBli luiin UB(BliB.a ttat Unlnr.ftblunlaBlnUbRinincniinlladli, ' 
fa*»l*nnaBdBn(diniilintnli«.piiiiB iduirn ladBaidi idanli Clirini ^afldl. dU 

k^ntXnnafWnpfHli.tidUfuf^i. u.nKdG Nn«ali Inplila iaWli>,iiti ia iin- i 

>■ llBbIi'1 " •■ ■"■■-■r— ■- -■ -■ ■ - tanuapnnrnlin.iiBanliditaBirtuubllhi- 

MmnnpiriBTaain.BtfiUiilBn.ntdi. .inPiiliini,dI(«**.<KBiiriua, •llaiBttUiin i 

■Ui&fiirlknn.faliBdunill^BMiBTt- cbcMI,iii«ildtuli^4o<piiill>B> pradlcn. i 

■ABlibiliaddm.a.>n»,ca>ri|tnlA4utra. .tr,lcBt Ipft fttlWl Ib r«iiib tplHali «1 Tink Dgitiz^dbvGoOglC iTntBuaruacil^.l^laWpi*!™'- >~|> «••b^ pmfc. liHrii(.Ti>4iil«B>^ 

itm ^l«ol> prasUini , ■(> niB lu> ta»"- •■■ 1« f*r»K« pMMa •iu BH«>',ii>«» fl 
l«,*nHT«tt<>>lubBiiuilBAM. ■!'<((> lib*«iu><ril.i«i>l._uBjUc<ftd>fHF» 
4irii»«Hi»NntBi>WB,wdiBd>i»''' l»»*fWl»lB»ralbk«doilinj,itll— M ^ nii * 

■tfini^lBTliOMaAuHpBAr*''™*^ DwiBl.Ci Af*«elwwii(aBnb«(H*ffa> Aa 

niBlDicitfMlipib».t<flB6iulwB*«B*J icAHnt.lBBatiUu ^ovBiqK^dirfUini 

ApmwMuipiaslB,BjlaHMmw,td «t cB B rt B iB ■«>«— Ji j at »f«» i» a>mtt, u 

cofiBibiBc dBii^ GpUui vBi^ndEpbcAoB *>i, tfb&BW fmBBcB EnidliiiiBdl,w A OHf 

«j rtilllppiafti Tw, Bd c»lafcB)l> ^™, »4 ■••bft<titu,><llnfciMU»IMlBiHil>n 

'liitCilMkfludBai.hntMUaifrlpBlBfl»'. fmJMalBBiuHamdBllftt d^Axnffl 

TlBt^^BBbTita nui.Nliteiaf IBU. *pl w> bni«HiliBll id tH«taB,ai«n'> •<- !■> 

din>,BieH.>llTllAim<>Bif4B>di«>BlU:IMTcl bIi Ul.tM. y >ltg.l nllBHB tHBid . do» 

•••■iki luia TnnUiuBB.nl LBca <an|ill- TMwKam nftinaRBdBanab.KuMl^i 

ftnlBin •HfduiiTdcliBCBibKawur» p«»p uWI «»,*feH.iiiaen i Ui, Mut»m 

KuiciliAaipUcspl.uaBtlaBiCaiiailHri» Han.l«iuBw iMilH.TBlk ■•Mit.A bcai 

li^nffuiHdtuliftaiiufiliiHut.nK"» dilii.>tfn(>i,«MlitHMalaAa,* •lldt' 11 pnftia Hdbali »aiu>i AiHut. M nr 
■BiiriklutiilbtbuiJaihmJi piart«I>i 
<Sui<W ipuiltaiBulBii.iiiBlaia pilKlpi >ni^,MtAf>a^lHai>ACiHiflB'> AhIbbb HittaliaaBaB,* JBiti bbJitI 

-_.._r i_-.^a. *p.Kildni«h.mf«pB»miiA.TlBl»- W.i 

<•■- «l<fcld^>D«Tliia>UBiP< SMiluliwiii bBifi.uUiuttlltruUirllkUidllilirut BubiMh.QBlil>m*i 
^MBi.UtBBiaBidMiliaJuadia-'-- '-^ -■■ ■ -^ — ^- riTIDIU 11 

l*cai«*,falBprtBu«fcii«e«lK', I(lii>,ii»anbAJda,fniii'A^iMApafcil7 

cof BOBnia laBhi, n BimaBiU •■IftiBai, lo- p«lHcr^ApcIlalaram, paAtpUcapKBB Jdih 

ruIi,H(UaTuni>ti»iBBiU<UMw,llul> ihisdiiKl^a.ArnidlBriBB^j^HtaBli « 

laiaiiiiuiriilMdBl^nlBKliuDci i^iikia iHB^4iilinB(>«aMcndldci«i,^Paaia.( 

faBB«BiMI,fllwi»»«fJlBBtBBDBiBl,<ta- kd*.C>pra&lcfl.Aa>.& BllllTBiLftnBda cll 

■«BBbApallallittfalBlrBBnacpUiarHiudl MaBH.adnpatHBdam llBtMH>i«(i 

tBBI, HMB tU WB lirirfll w i«»l»B^ d. f>- B>BpB|llA<^Wti>riS*'»i">OBl> "I*. 

•RBEUheliriiiflijMAliAibtUafaadlliib dnBbcinlanlcBiniih.Tf^t •dAlmnRiai 

Bart piai.dwmbdaa«ll'.Bi b i rlw i tB i. l|tfr ■(ln>cn<l,Hnickc>nuS|''dr~piRVd°t 

lBtlilBB>Apa«alii«nBatcB»a«B.ia^» tiB wl'a,kl>flibllMc«<dlh»ritB>iIi..f<t 

ll BB iBM^nnMB U«a d« ln*t» B«nu>,rii.to fi lBdj|B( tl «c«BM(<mBtttdomlBH fm 

fcirit ilri lAI InafelrBB . poA AptMM fnnt .(nlfllid>il.pMaIu.^Bnili«UcBBamlBqtI 

P«BiBll>lHBI.C«(HB«UO iBlUbHBfriOul- fBUllB fRB^da. J pt<riri|ai, ljl|| rf. B.UR 

&|BUlWtaabuna.Bltdtn«>BHiliaa- ftapKIIlT)'cBBp>iDndM«BlnifaB.I,3& 

iui ipB«dlt,BBB«iid>t nB l«i*I^B« uftwf» tMTn f>Jt,biiini diriiDr.ubrf ■>iiB <!>. c «E 

ta«iB,>«tfc>b>lH».>iiirlbUlltltBB<»Rhi- bwtaa<«aenai<luiBrii[blnii.t]luEUB( 

^ ttrtHM . <W ilBrii ' fcSb^ iBfndH^a. ^niliiAl|.l>Hr>pin?^ft,^piB../!, 

MBplMBi* faittnltH i pn wpBlB dj p w i >b« innr . •tptlin ItaniaiavariiiBa Ihu.Ii 

lBt,khBli«<UulBnBdBriri~ •SUift.lB BttpMlB.iaiiHTfbiitUMllMtRlibrUI ultutlaBaBBriUiddiltMlBilBrirrCBall ■ITIDIM 11 CATALDao ICK 

lii.i *illiyil>Biu ■ifaii. i> rlniiui In ftfllBI fiaiutcilrfiftlRinim, 

tu,BliaB i ititmi H>1k>Cmb riaiuC I v tl A I Innr IHtlil HniB tDtdIB,ai 

■uiui «BB DudsB ad ruB lBil iu ptnMit di rm«ii «ili>]it<i •<t,<pUa1i rrilxdi . n ai 

' ftt,ABaBM.Ii>t>li.paaiMB«d>l.l«u.*BuH- dc Ut» •■«A.^i.I .><.c.TpbB «t, iTu .fr>B 

Uah dt (IBHT ruttdatali, tinpn ».iataa.«- •rittmaal«Bi,iipl<rir,|nr,.(lcfnii ubuibiIi 

r»MhH«ctb»BnCbrifaBBdfiUBB ^ na- tt» MfiBni c«BpBniu. D3.t.z=dbvGOOglC iCrcatwmundi- 

Xi&er Gcncfis,Hcbraice Bcrcfitli. lBtalfIiiii.ij in n> aniDdanr hbi» i DM nAitlnia 
n oeiiiilU philarDDhl iiilUiiuuiiaiiiiiiTluiIiliBBaJ 
»^na ^Jr,..,J.ti: h« 1U.« cipHh;/d.Lur. Ii.h..<l 
tiani.^fcUiiiciil.Bililiih ■iiUD.AtBlDat liiFiliiilria.| 

H llif- lii I riiiiifi ■ ■•■i'" •-i'-' ' JiBtbiHairi>piii^la<a:'li^Pliil'E»iimD-!>""""'''>''i° 

ultft.u>BHiDi'iiRhiniTfup«ituu.i'Dliliiiit m,(i'Ai>ni«iv.f 'DI»t<|iii'l>tVKu'luit. fi' ^" '.""^ 
l^ B»|[I«Wl.fi»j«lll«.»i.liiiiDni.lo- ai^<|(lu.Vllu^[ii>luiv*kilH'dt^:Adi;'*™;°"'™ ■ 

hW.!. aa^ifnkmi^iliiuuiIiauDiil tcBiblu. uJlitD,Bi is<« IwtB A uoib.iu. •wUnullqll *"'''™'*„ piLu i^tZuK •iu ib tt^. It inii DiDi lEr 

(b B^ — llfti i'-r'~t •VUt 1U> Ilil fob ElHlDKB fuiim ••Aon 4 mm «in^iHBLf It 4llill Di', iBnlUf '"1"°- 
[lar-npila-iDiDtdJsHVioB. Hdi^lilulD-j ■"™, ""!*" 
1« i^. * »[»..11 [«h Dnu npaaiMi Mi. rf lilKD^t m- Uli^ ..■f«^MH>ipr<ll>BliuilLfti>Miil>t'|awlUDliM>jli.fvUi(su<I>i«i^ifl'«tknii "^"'"^^' 
^ ^H,a^!tminM,tllifB.imrtmanm U«wJ((t»^tUD:'l|In»'tR.(ifR£'<<V^'I<>>'-?*- 

1.*« fanM lun fiDD. rDun, (DiDi faD( Id f.nDi ina.Di'iD>i. rr«it_ rw, 1.1 Jrimd <i<»« <■>'<>■ >» 

^il^ilitfi.liriiiT"!'-!*'-"-!^ iTjn iMilaftmitiftat^DrtiKni.&libiilti.iip»- ^"^f''^^ 
lfBi.inTMulniptl.Chllimpinpbnll«>ntit,lD fiflnllli.Ui.HDnniiiii.ripitDtla^llaltltr.plinllffi- 
■kMb. f>TtI.lili>iiJrA'Binli.vact.Biktliueiii>BC&idili(Difiiii.cbJil>uipuirl>niln'tiIli,lqM- 

ihfcB4lfat>H.UlU<»<D..l.IIU|f.EnitDDlltIIliaUUlIllDcSMdH.lll<ll,l>BllIlldJlUCTHiinFllDlKDUlll> 

fa4k«lvt->rikiia«tl. l.J.timl..-i«.*..l(™mnJ-UBi,u.i6.iiB*pToluoili..>tn.. 1«lpl.llo.P.( 
•M«.Ml,BstBfc>I.CuMi ■<««>«. iBxLntwudt Tntoitldt ll.l>.iri.u.,i.iri>u. Dti.pro.fiu. iDioi.- 
^VJnfALHr.*, rWltrrIiliutlBi,AllBi.tiiB..vtliUcInrlpiiliniDtl.lil tnr<aIo.n.|nui.Cu~cDlia 
■iB4aU(BlnitB4iliniaitcl<tgMiBit»lBBi,idlltiDtbacBouiStB>.nprd.l7...M<n. D.i,ii>S>plB[oIi. 4t IpMtBdlolu inUIinnn bk «trnrgi, «pldni 

"Jlrf. *lIi"ripiuD''dii'r. fc 

_ _._. , ^iULiih.iijlVii frixu 

iBiipttBI i uaf,llA T1 dBBdtilm hDrltc.IuBio ItHbitifDrtltfiBtrall. Pllno Hlai nllnn., i»but. Qj^i tniBBi.maBtUi r..cbdiirB. HtiBhnA^.tUI 
iBnmhftmi>B<il.Uim<*. T<»'<«*r»lo^<"* P™>ptn tnBniB. 
11.111 < in iB«r.i* lu Ni»>. I>MiiBlt. ••■ toIbIi Oni loctiB tirl, « bat ift laUt nliBt A m.l>t< •AwcB.ikrol.iWa. omUBi critMii.dit liltut 

OB rrabm.HilBcfbcc locB iBitUlii tuiir.MliBii. & fBh BBinitii . 

<aK,lllBlMerlilpt<Bdl«oinMintlt. ^ivaiattitnTCMgBiat.ikonf ffnl^BriBi*.ABI,dlttvBliiki.pilmf.BfltninftDiiiijJiirnf, TK.Chtl^Bapli.phnft. 
.fhH oif dlnfrfm'. utmltil prlu KfpirB, A quB<. a Brbr*! dltm fnDm Bitoiirl a t.- 
■ftnoa<«dfa.Rl£clUltae<tditm(ugirU.^,H.nhiiiIuolini<iuu>BB.dlt..Ati>_di- , ilBt.1.4. telTti. . _ - 

fMaBl,ftttiBfBiiuiBiliifi.IlclBf«wwltn'tniiHia.TBampnipiin»TrBipiBf 11,111.11 
. ._ Ub«<baiU.pdBt.Ogt4i»br.ldi<uBi.p<i><(p.nm.noatm;kpttn>n<di<mlBRUI(l, 

Jl «MaB«fiU<mi< dldl, «9 fa Ttiril.tit df f ufni. qiwtdi •pip* Inttt biibu rDfiiMI * UtrB... Mi dl 
■ II in HIC*ti* IMMI* iBpUcn wKilf . duiIbii giflBBiiilln^iIIii hiBI In wdtl ntiont iilti obb faBI Bu- 
1 . III Jlili^ DiJlBHW.lBiniwiypi •nim.ctBuiiiiBlmliniktiin IU.i.ina rfnoD^Ui ttin-. ja lai- 

■^HMiiiiiniiiil^lwminrrniiiilliiil 'iiiiir.lDni i. T^I •!! litiHuili «ndlilftCBadl.ADI 

1M^^fmlmatAlimamUiiHitHKUi.LlntniMtBiinilttlKUai. «uvtnlihiftUclacBiptigir- 
■*i(*B.tP »t*i at.i™ T«J ilxmi PtBi. MBc lalm witliKi id m. fwBBdl dltl. Ft<iBiiit iBidft •pBdir— 
kauBBUiiel •nfiAA poDl pn ploil Hifiaa.qBliQ KfciHi* dliBBt •msli BimBio haBfullii M <r 
•MMb ftnbBmBl did b1 fotBntl Jdn Hafta sutUT ntttU faJf'. TlcMlBUiBad dan-fttll.lVutn, <ll < ii,B>>fr«'i' ^'«"■■"■■'^''■'•■^iftTiriBliaiid.. iBariiaBmhtiitlM'.Taiiutiii9l>t* 
— .iHit.iiMiil.iliinirt (iBinm apHlltBini ■*rli. f.< vs. lUfcn. t A D 1 1 ptapili G|iICai b<t- 
M^jBthofUptBdHH. T''>^ll«blmRntIlI.btiliimpn^BI«riBHB.Mtbi>f»B>«t,GBpUnBi*pln 
>MA •«^tv» «Bifdat tnU ■tbnlci hiiU fi|DfScuiili;nr< 1)111« D « t l^biiU tntHi OtBlAMliilHia 
,HNIjHAl4BaptBdBllll<tm«a>diiltnll.0«~ln«llMlti)Rillf<imf,ippadlin<b«Mbclfiifiii><-V<l. 
a^ a*a4facil> (Htu ID btibii*c.«Dt Ah.oitid. ctl6Ma.O<«aiB<l ni» fltBii.ni^nitcbi.iil-FWtloK'- 
— *^ ~ ' ■- «il..Jlpofii».»rinitn,"--''-" a^ ^r^fmdUfMjMI m btibi>*c.«Dt Ah.oitid. ctl6Ma.O<«aiB<l nm fltBii,ni'nitcl>i.i>I-F'<° 
pmd 1 L a l«fb«« mMlifUtBi. Tii Ll|Bfi ptBCiURiIi ai>(«]w. piapl.uTl pafiii. Tmf ita.UiBi 
■■■facipBjMMiftBMiiaitittetlttlni.Vawcrie^iteniMUfiimpti' c^. Crcatio piundi. n. Gcnik. 
._„__ "p»iiaiM«t«liJr6,Ttliunnipr»bcilftpBm. ,IUuiBllini nni.ltfiaua<ftlu.nc>itHl>nr 
\„^ I, ""■ tltUi^ln. tifrriiiMu"itaoniifH la- iuohi^atiU amta.lamimmmtlat.t frf. fmJiABtmllalt 

rioLch.Mt 
mh»M«ii«- 

UtuAuba _ — ,-BM iiun IvJ Ar ttHfbru. Vl^ttt Dtv » q vtcm.CpfKir «Imb DtDirPtvdiHfut A^ut r*- 

trtt boQf ! & fail .il>.» ti mu<"d<« «ut'. pilk Hlu >lutfll>, ft nlullc fuptf )rnj fal 

fltdiidiiirai.^^IaiuUttvu^tHriibiBtvt fiBvuniaotLCtciaiifHlMwcm tnBdf*. 

•iiHiilii,'* nluili »Uni ftpn ttni '*iBtt n & obdcb isIiimh rliif tna itnt iDalcbllin, 

piOsilfciilsiS.'» tUDlt D<iit"RI«i nttmi,' ^mi «raduiiil i^e Ib fpr<k< ron.A sbbi 

ft^^DiBDr CDliBi vibCBtA"MUl^'ni laDc ft^ roUlUc ftciilidBn * tMI AiuB . Ef tidft DiBt q 

' lorpidcifBH.iDBntrDUlAcpcB crttb>.ma..lKBC<irii»Bccli.dkcB>,Ctrfci»a 

i.lwd«1fKwdSIWcK fBU.Ii il BD]i(pUciiBiBl,& ttpttd laBii urlti •BUigDi 

T. .b_«. 1-^ I '■'■ ——iM •fn koBii XbcBcdi.ka Ulli Di* SBltlBUttlBr (Dpci IcrrBBi.tt ftttBBi «t «fpc 

»ll7!u*.lr dic4<.rn«S cdln,* •■nftln.* te Jnc ubbi n * mcBidici aBlatat. f Dilh <laam Dcat 
rfl- iLn^^ '■ BiuflHi. dr Talanii uldpUMor fBplrtcl^ I ri*dB»I tilfc ■BlmiBi .l^m Ib (CBcnlWi 

^^,^^^>in.itfalinfpMBAiiTBcBH>c"dJci«lBti.i. r<iniDi(airiiiilitAli.AJut<i»rt.BiwlSAw. 

"^',^l^'7,cmmiHttd^{nl,"immhi.'iitfiat,^l^ ' Itlir iBBufiicc(cifl»i.>iuiBfII di OD>tKtt«f 
V.!i^lMt i>ii»ii>.^AcUfir««M(U.ltM<t(u;ftcll> . IitcmlB (iBcnrBa.fll.ldilCHU qilU .T.. 
"™,??™: O.B>U<liiicHalccuitiraKHlBl,«lBU«. iHiDan. ft (it, FBdanD. luBilBcni id |iiBi(l» 
™"""<'" 'ffiricUeAwiirBl.aiamiicaDodKptu^riiHi &anIl4iBilfainBalhlimaB««iiiircilMiiBI. 
pccff roJ.f riHdliD.*7.fcf ba- I tJi,0i.altlUibiiicrlI,&bc1fiK.iiJDCifr^lcf- 

.8 dmuliciG iiallii,& doiBliifiiii 1 

;ft IS nlDcirctli & In iuint£,M'iB BBiBf ncii.'b la sBu"tcriUi,fBBd tirtv 

lcrrcllf iS wili Bstatf ■abll.Paibl ^na dlc HpRilCi obIA. aiBnt BCBpc catan kt4 triWNCHai pllM 
dlc cfuni hJt lal.TBBI luil Ik •citnda Iiit.Im •alt dllint Dni.Flau •>■ .1 pimltfi iccifiatBi pn plar- 
- afeaBipctftAa.lBl^CTfiUtiiriiioBBaflidlccnaBaicHpaHcfBnhucJiitlBniBafkiUa.fttrcmrbitlBf ll<I. 
Im IUn(Ui babti lineinBit hlfi itnti Isin dliB> niiRfi. Iiila «tuMtiiio tiril.T[jB hf> «ipott «lcM 
4ilTr,nfipaini<UH<lBaElc, «14 Qjldi IbwUIibbi Ptc l|U,nanrH ipbipn trBan.baniE.t pcc nailc.U 
ab.cBn CBCBarlnlcMan d<atB>t«Sannth]><>«.dHi,k bbbI.AUI «ji faliDBdlliBt.bat paaa.la llta>,fi. 
iiBliaiii IHllcit, iBi iMUiit: ti tdpan.Blpt xiIhafltatlMartai^linDJi .laai aai pn drBa,intcIli|Ii nltnali 
»Fndi|lB:niolDita.(.Er>j^b.c.NSdcfBBIfBipnfinifelnBininftMIIttUBtac<fpi. f= dss Utl iBni 
■ aili. Se nln npllddH <A «dnl* Hibnlni ■ ■.oal niphaCa liab<i ptitpifliBi dlMaBibBi. mm.i dlOi t*. 

Glmo4ltilttlimwi,Mnaatmatittil. 4i(Hib.iBdenlaiidl<l.ld(A.tldBnlkii«Bidf<i.MacutllBI<l. 
^'<wbM<t<dclii«Mi*dBilBMiaiftldltl.ldi«rndiBd«dtlBBa.l>atiAvilBltrdiBlB«iR<al,*taBaao. 
««. lUBfctrolfcloBi.ft fbUii.lUnBiaiafaiiBr,viaanfBvntaidIca<BBat.()BllBfaBUBbaE AlTcc 
nat, ad flilbi nann icFinai^n cfcildaiB patapbiiAit. «17 dlcl aBinild tll> In tiaalMhii rf dl« •aitni 
fiiVoiHcb<a.lIlR(lv.l]iniGcBitcptnbcIcBi,Eatpi*dKiilaBU(Bial,BBdt>ila. Vr"^"»"* 
pra,rcpiilla riBcatii.i.pirin Buih »(]B^f.MBllUl dMlnt ^tfcmm^ pcillbH lUnl.aBI ^OitmH adauKli 
"iBi pidn.lJBBi (BlBiUt iiKiliiBi Ib iodIi pidH lubMi.puta niH 1 t p tii u anii, piBfim nlii prdnkibn 
1. ^alBOBflaiaaifad tnlBn.^KpllliliBltBtlBirUiElItantrJdfDtn.aBdBBlBompilWi. f |ald.ft,Ii 
rti. 1iivaiXbi«TMANNlNlli,pnpH.B(alinlaaJMUilllaaUoa|a^nfifcnBif^nBi(ir. pntli.iibiaainicifpti AciUnpniHbaipirtlf BinnV (u»n<dlMoliiU<i)>11nrf>iiBBi 
, _.jii(ili.l<B Mibo ruo. PaA.>r.<prkn «ipU<.i ^Bld p.i bnrdlccnlBtd. 

mnifi.Vaiil.limfltnf£mrp<cinaDlHDiiBBfBBlwibnc«nidaBf.aiiifidt daBcMa, flac ff Iscriifl.Pir. 

druinilli^nBciriiibDi.cfciirar,vl!flpi. I«wii. KoBidiidi hk,fi bnrdlf iiPiUi IQia.Ti pr1nildlcectlf.^di 
ITIqBldBA nlanoinalntfAnlai tfif fHpcalf. f ii Ad diffimHtn rtplilian i^tiUDBi, adittJl ittTafr 
ptUh . BaBduplicfiraufcptlltiitquIlIiiftctrnilflL ttaVcxbo plBnUtlllBtht; HarT", TrHcalirrirn 
nlidlinrll.HDmlDdlcn. ^41 SIdjbIir pn plontl bonf an, paflnn «I. B« TtlbBn ptBnk fl^iiiat do. 
BiBniBi.VoiibBiliaifii, ftflBBlnraB, SiianlIIndB.<tBlil<Bd|BlfiBdaBfi,fUblccMaatpaBaBni.Bu. 
■liiua flnfliiudiB.n flgnllicU! «•■ dlcii, nabli flBillllami n ^naiBn litif psniil, amdiBi adBintBn ao. 
lltin.lBnUIriitflnaiBailinillaiaiaBlBi.BoBisipotli.^caafMllaliaaiainUnit. iBtasonadi, ftfs. 
IHiii. nJl4nilq.i uf ni doUbai. T4±.LfiHi«nBlbBi.a.&plvlllgitfiflcli iBbiMlnt baBlan BBIBCBBam .O' 
Int nm.Bin Rfioun f iddBBIot laaKrCa pnpHI Vtrai. (dTdanlnniM In •HBl HfnB.r.iiBmi» nn 
pralcladif.nattdiiUBfnMeUfiddnt. ^y "f'- f~ *-■' ir'-i'l' -p^ i.~it- rf-**T" '™*— D3.t.z=dbvGOOg[C |ai^toiiuJi^canCnKa~]CM.'™l.aMrffeig«rB a gr iBi- i.^^M..^. 
E'11 M i|[ iiTTii ri~i 1 ' fiur«i,*'iiia>fi>cD>icia>itc». •'••»* V''"'*'™; 

fcniw^ ■iiiilt.ii.mii &fa>aluBc»<)ci«.IibtH^liailiDnit 'fV*™(*"' 

iBftMlllpUulal.ftcc>l.. «.•c<«.<lc«Dc.i.FcMc<l>..«ia,<MH,ft fjVrSTilt 

„-.^iUh'«ll.ftTifHcC<»Lu BJ>llapirc<uri>,*lanl«caoU,aii>>. ^T^fl^ 
^MlB.fernt«n..«Diiii«IH>, ■»<Mfli^f.>nru(l.r<rlc)rI.f>.cn4i 't^J»™/'^ 
^ I-- I ■ - * -- - '■ iliIM*,«t«cd><lTeM.a»alli>rti'>Mal- f™**^'"*" 
_.■__,« nf~iaUn>4uk.Ml .<euIfrcBi(,Vt.AI>rapcrf<(cT>lu«rrict- r!?"^'!*' 

^a..*a»Mmi_MbB(»ir.<~al- U<«1<,hJ b>»ir«.ii)fw,nhiiE<lli*«i(, Ai »-Qu»'>>- 

MiMli.tr TURatM ■«.•..!■ <>ulMH.CRW,*ri«i»ilKiifc*crii.ItM ••■ -«^ 

tha**f«M.>B>T>>,fi.nbifc««it cI^r^iriif>nii"i.«a.llIi>iB.<Wi, 

'-■"- ■li..p(4l(vD..>n.>a ■V>D....lri4i>l.ils(lM.lta.fcMJ(Ll<».i irilTcTp. ' dlr'P.'<>HH4tfwn I«>M fha irM.»«*t(.w.*™.i>— T)iif>aifu.._,..»_.«..,. ,-.„... - 

-■-»... csri.tfi^i>c.4(.r.rdi» r..(in.ui..i.'i..fcr.i.itt«.<ii.bf.i»' Si ,1* !? 

..— r- . ^_^ <>».fM«<p«ifc™i,A~l..dt*»fi.(l». ""■* f'"^. t..^™-,T mi1-t^-^'-f -'-r-^TlV' lmt.'l(liMt.^.tfflm>ni.«<l_.ffc.ri>J ^if^'^'"^ 

k MfcM^Mfitiif." titl|t.nnl..iriM ic((ml.->t(nHt.ri«l.ki(t.^.Xltclfi i"^ '''"' 

- *i| 'iliM liii. Tiii iiidri' I r ' Tiii fcwnlMiiiBrHafitlftnn.rlultliltuDa '*'!?'" ^* * 

^h,mitUm»ltiwm.ilmrr\nmllMh,la, l.lwtMuhaMU"f<A»I«^ hu».'f, (■•■"■.f ''•»1^ 1« cIh ifciritt.^Hltilf.of.Mfq, ri( ""■7'r 
«nKH ..U D._i._ IM> 11U.M uinil .l»rf. «tr'.UiHliD.lJ.»l t? „ '" "!' 
[i<Jpcl»(^l«i.^for.lI, II.'Wtl«MI<.llIlMI*\otlftc.'knUl.c<.ll'<^;l!^*^* 
J....M.'. t w4.t i c y. c &*- IUKb<wW,HK£HHni.i'lt(telt|rtKiau*' *F'*'JT^"*? 
» il>».lii r . |i. f ti.rwt.yBliiwt. ffi.l.pMcnftnnTiRcHfcltttBii. *4T.l.t>44l» .1 •<>bji'b.fclt.bilt 
^MM.. fllJ.|u4lfllf.lK.<«LIUcalBb.clKa«((flMiMmacfc.uc..pn.>i>.lMH.4iBn4lt 
fc^Hm ftpi.tni3. l4tEi<t.tp.4>.fctM.HDl^.>.lnli|H.{tcqtmtlf)B..IMill(u(^piIic-liDpt.D.i- 
M,,.4.Puiil(t*4Winciii».4»l>aB>lli.ifcl*(. «(.tr.usAuc.if lki.c., fp.l.oDiili »»01 ■gBUci* 

'ri *.fcli Au.^fc«ril,«Hli fc.«u.ri«t]. rmmtttm «It nfci. (a .r^. 4n Id («,.i>K*il.fc«( «t .- 

M*valaBl.li.(Mia>V.pntnif. fn.l,WiMlcAaifctit..l.«i..ifuiiu.(i.IpirBlnii..i.<IllDal«. 
^fapdM(tfaa|f(ft— ((fctJitpaltlffMjMiHH. tti.r.cMpiu'.* fni(clrnil.i)otcll,lu iiir.A*' 
tt^Umat. t t. fiM(lt.K.l.qufutliinla*liiRn. fiftthdt^ Dc.. »H4l(Br<piliBi. 
.UA Mtm fifdml, >«.tlMtf(tMt.a»t a4afliin« tUc f(>it»,RiicBi ihi. w iopgfali Dm cpcil faa.Fsr. 
fa ■mi |cat(tM pnfcAi I. plH ,«1b p«fcM,b4c B»4a,?<t^ArlincIiH. (.B UK .dviJi dfct r.pEli.w, 
i|. ti *l(.«i*4 tj n c ri l rMl wila. Mfa^a. «4 ft, pta M rilhk •.oltwncMalt taln nl4 iniSat 
■ - ^•' '^-^ - - it|tMb<.fcctl nlait. I.H •«lpniVi.Alfu.il, ..CBBi r«nf «ili.t toI.Ii Ji«> r.- 
pb>a« «i bM, luOl&at. dlaaf di»»,dl I. WkB dJ rcp.)u.rb<>c cft I. «> ccfin .fc OB.I .pcn, 1, .,.. 
■(ftidHDnfufca.M.wtFil^DlcltaiaBtiiiiUtpttacc.pulBK.^f.pilHSitlcairuttl&iii^DiinriHl. 
Bu Jnfiiaai Wi *nIi,.,BJ pdu. f < M,*aBd (luait Dcw n h«R.l,M n .kIIb. q.a Bic cfl ilirpoiH- -. ttti^fr (afil^TBj caB-*Balfc*i ubfrdbB , prio. *iUin HTcpt lBittn-fi.aiciim 

mlcdJ*4ir(t( M.|«i,Br pain..Dcw» Bti&cidiB lllatilBt^lotC^.il. «inli Tldtun.i ill' 

£9C.Bfel.cftrufiDrw.lapri.tt*utc,alAuclpli.ipr.lMocvrpart(*lf^l,llip4rtHldTcT«Tdpr.taiQlIla 
■tf.utu«toittruT«^at«Jc»lt.Pt>nrw4ic.iurlpllpnnfpon. f 7.l.ubgn..l.lMUl'.lirill> Hw ifpot. 
TT ..IHiBii H«un »c. (1 (■fc.ciH^II (■^- (]U;^Ii nOBA iBBircr.1 plaali Il.Bilii'fut<t i<ci.;.<|ih^ 
«•)BbtH.(airc<aBlinb«bui«ranalBBini«aC*upi*nt.iu.ilBHi>i:rrd 
LBii-fclBC tdB dcpiclwadiaiu DnB rfc ■Hfaoil plul.. f*Bcfcnir>DBi.1t,pro 

C^DJltBr«(>iT.«rf;p»quau!£lTntit.^)'ii^,.lcbdd#'auafhMlti:W.Biibri&n>ip.>lfc* 
•M. t tcrH ptt (d*rflUli,vil .frndit ia oriU iniulunsTU ■rniR.liH frif Idluif cua.ifl 1. c.Bi, 
dtedfa,» Irilfit MTi. Dccluu cnuioBCB plBBl» Bd ^ld ctntu.Blpc .1 Irrifnu (crr.; v°"»d* licn 
UH.Bfft « TaBaclbvl ictn ifhBdndfcu ftt. 4ir IBB«fu ud. hhpoSiImiI. .sBd HAtm.pn. ilc phI 
aaimK in«rt..lB.(.lbitiBh>]iIBfaeiBl..aBnUd(dli. tn-'-(.ABi ctl ■Biau •iBtu. ropituc Tiu.n. 
fliytutrn DobIui Dni bMt( (b Id« .d o>I«(I.D. Idn Irflf Er.,ir.c.BK dAm nfRii .d dtrm trntl, 

C«.pndBur4tlMafB'»b*in.niinr(HuiilitrlllBl<>UTt,p<lKii<iBtub.m;qudSit{Bdrchr.iHa 
■BdMt.T*tte,.rBh.r..Ttj iuh dchaBelrt.<tP»lBbuc.plicl(,.atBt.ptc(rprdJ(«tBdla.fbBt. 
f l .n ilt | ii I y i» la tt r.Tt, f n l tn i t y tal^ Wi» nifaaB» ya phBimmi ftnidifBB>.Ipr.d«taiai. 
, ,. - . , ... ^ .... . •■_«- _ U5.t.Z5dbvGc)Og[c Adam. '- N. Gcncfis. v. 

tHM.h«iIi ^■■'■■■•'^ <>•■>»•«>'■■>«•". •'fo^ ■Ia»D«<l>liw«<»iHU(BSriiUinBTl' 

T'!^^ lbiu.i^tK>.i&..ii. «•>''a>.i..«.^jll.- £w;|t«IU«J4.i«.T.i.»m.JjRrii- 

^"^,'^' •miititUill-ninliUHbontim.yitaiiiat- ,4>>ir>4iftH «■l>.4tdiil«nrlm«u»i» 
^^ £X "" '""^ ^■■"■■'^' •* •<^'* •"" HnlKA.ik uCtur •uu.li »>i hi>| 

SKi^s.';^'. ! "M!iis™h.f."ft)»u!'i«;f «.?^i ft. Iljj"i^sii« j. ™i n;ii"fa»di'«si! 

t^it^ i ' "-^ (^'^»'1' <*™"' •"' ""* •"•^b.tu- I liir. .11 \,l d.ciimi> .»rf Hn.m *l.l.l«Fte. 
^i.^. I >* ■■"■* "•■" •'"'i •»^Uin,UI. natiM ' Moim nr. flu.i><. miJ r , tlfrr. > Ipft ..dl. 
!r ^ w .^~ •(" •' 0'HmuUtUt'^fl*- " <■"'' 4«"' (wn «■->>»■■ tloslu .Ht> qunu,l?r' .4 
ml..ihV>i !.• , .4.B,'' tt Hru, ri "1. honn ibUfin./ .i c A porni. ,«1. pu.dV.a nl.HiiL, if opnl- 
^.''■■■'■"•-[Inofcc.lhidln.onWP.H.piKiuIh.Bl... t<.ii>,AnifloJ.<'lU>iB;p'K>ri<o'l.df«u, 
"'l* "*!?''' t>'.<h..nl.I.dii«..'*Dt.ni>lliiub.n<>»n Ii a....l ll,.u, T>'>dl<1 «i~tdl\d7l(|» »- 
«,t>«»..d«,|„„^,^„^„.„.C|,.uI,£plh..ll.d. ...lcifri.W»..U..a»<d».i.*v«<ui 
fr'l .^^^^"['•"""•"''■""•'■■«■■'"■■«^"■■^^■«■■■l"' l.»..li"dl.<™d.il.nt..i.o.i.»fl(ri., 
■L Tf.iX»^, dit....<e4>tdt.,>..on.M«l«l..4ri'°diiii' «iiliili.u«iii<»i>l.<..D<ii..N<i..«b..u> 

ftf.DA.f"'''^ "^ '"' •^■Hjl-.r»' »•'! •" S'- '.'''»"•• ; -''• ^l>i-'0'—<l> il<«" D.».-D«l. dthui. 

!■ "• ^^* ■■-J «Ib a.iu.uli tliibrb w tediilh^lKK ».^ ^i^ti.'',^u Ifl'.^. ri.tlApnS^H*! 
l-ii;.iwipn t2 ,oBl»b.Btu.i'liididr>ln« MUi»>mla><i>lai . •diii. .ami.lb.. rd. wftt iubuhI., «r nl- 
•"^* ' ''"°*™-*»>"l'i<[I'>°">«'<tA't^l'>"*d.' nc.f>nJ.UII.t.ll,fcaB.nb<ftU<l"iir Adl 
wr' h«^l >'■■■ bS lnu.iir.buur idlMa.lfi ^ud toWB to I *<iA .o. lDiH.ii<b.tiit.^i.ro.fiKni>*]i...*]B 
Hdlrn. hMaa.l .fl..; |n.mflk IflDv DoKE.vHriri "feportD' ' 0illi«i<'D4ml.iv Ixv r<>H.f I. Adam: t^n. 
usn^^ l>AdI.a<ibiIum(.liA.lJi«.adnitoiU>iC1 <>« <>U.imlfM,nlim.B di »lti. tl.>,«c r- 
'■? r~; ■'(UtiflllliilDn.liHiru.^ri.difioi.l.Daml pItiil<IUKBSn>t..n>dlti.dlDaml>'Dt.. 
«itramfn. .n<tita.>°(.Ai..iBd<i>i'd.faDmlH>1. ui.-i «>ltimsumt.IcnidtAd>ig.r.iB*>linn>: t 
^T^ 13 U<t<m,'&.ddu>/iiu>nlh«.iD(.l.d(il.b*' HUui.<.il>.d*d.m.D[iil«>Adu>.|a» 
ubMf.b<«m^ B<',"a«B±r«'..«o«a>*m<I>.Iir.la«(Un ■■ac.o... Di1b*mtli,ft .uo dit»l>tmt>:hp 

tiadamirmlj m<*:'«p«ih<x Hnliln,».i>t|o,'toTd<tlH t.K.Miu>In|D.<)iiD.J.mdt']n>ru>pt. .« 
«I>'4a*<i Ampu<IbK.P.op(..t.dtr<HrtI>pit.(Jrma ((..m.). 'imi<l:»ivthDo.o p>n<r.£ « w 
•MfliTD^mk •"■''■^'^^■"^■'"■"^■'''■•«"'■••■- ■ra,ft>4liw*kl.Ti<KiroK|aiBiidHlan 
BU lpf<luttptEUllrr<i.nil<«plH.^Diunhl.T<rl>li,polt<|umnm.di£t AdamF.-.ttaii.. rSqa"Jt.r,r«» Ad.n 
^q>d i.v..AB0blif.Q»r1l.i;riia. bo>.in ft >nBlgm,Frtom.«.i(aqri>.Dt'mi<drA. c]l.rbDr:noBd£<.imlb 
.pp>ll.b.tBr. fi|itldr<.r 6l.|al.[<p'Dp]|i[.t(.DiD.cHcb.prifrr«u.nd pD^i&rtfr.piD.F[nni1<gIidl<btntnrd 
H>s..dlttiguldi)..R«,^BllD4adi.>d<b.>Iukr.Ed<Dn,loiftr.Spio<ul'tbll>.lii>ib<McroponDl.,ncaP 
Cliuu.r.(...l»chi<ll>:.i-<iu. ..■io.ifl.lilltlicdi.birur, aulcSflu.b.n.tdinl,ui^ihDr.i..d.|af .De«n, 
HBIIW. om.n riuall riicltbli «unci .ma». PuidUai IA< nl.BHIh .(.tnu protuU.blo hiir< i. •afi.n.u 
AtaMa Oniu.Il.li Mtropatimln ^t inl|aa tfl A flaM(.lb*.baBdii;4iut la nBctlui(l..tficitbitT>i fInB.( 
«Ba4 Baft.Bi dlatHI ait.dlfBm,f<|>iiib.iBr h .BUBDt ni>ml...«ad faCt fitcl ctru nlltiriia,<A« ri< qaa U 
mtmoniMoAt. 4.^i.BilBl.ii.bnirm... tiaa<b»lcMtut'«Uhii.(lBuuiauli:ld(lint«Hi>di..p<lmi 
<Bt ludnttlmi. IH l)Btdi dliBai .T. BoaJr lipMh prtlioli.ilil nami .tbDrl.. Kribll taim riiaiu hdrila <C 
•ibom aaxnrdi al iDstt ■ dau Prra».l> fiDib* M(ropouB.Iit. vadi taUiihu, fttU MirapaiuBii ift pi 
ndiraa^bM BuUlfum I. Mtr.BanmixA. (u <A kpi. aay>. n aaldl nJuu. «ii tf. CB..lJklllil.Bli.Il, 
ABihlaria<irini.UIai*Ultii. {(«.l.Tliifk ^iiboi^Bf.iiof la»..tim <ltBon<np^<"«'- 1»(Bhanl 
■dia.l.^mpluna.ntlBHilaB<l4>Br fi/ lUum.rah.har.D. «il Hrfc. Ii omni li(a. pu>dlfl comidiadi 

Mrbulrmaa. ^tf Hk <lt,mn.di.tili,abnailn. <.(. manl.il<bn|[ra>u.. f h Pi. p...<.iii plu ^ nim pirfidi 
«KtdlhH. UuiuuIn.I>amlnu.rufc.dl>r>ii..qaadlilulI<Hinmidi<tJ>Icial<maltta<lll4Bomada:fHii 
fplb uBKiiiilfttii. Tn 1lth.haaaM.<.miitaltB..DIraBi Htbtai hot loca iswn ■thtnm T O * 0|Bific*rt pti. 

1(1 lahudlndi! .»pi«nlfaK|>aa.l>tef nrn 1«^ IIU ruUriHi. 'i^^ 

4<aB'.(D.Hl abr.fundi tl.L XX T<tKiat.ldlutotir<(aBdB nm.l.rff lanri lUl.ft anillndlBi iMia.lUI trf^ 

tdfanBrf^tiamBli.&c.iddniliHl Adi. 4«4.I.BaDd aomf iadmiUUi. <HKth.ii oaint4i>ad<ac.aliUIIhafo. 

nUltaaBiUBlm>.iu.nll.rllaam(tlli..DllHlJl..l3t. H.a>n.ui(fDa.fh.mDiBdldli.m.lba. lpdii.im.nrl 

f*lL(Ba?« & ja r^fr W ''f |l Al Eamlai .«'^Br^ .dialDtit .nad «Trl (Oti ft.a^ 

•^twlBimliptil^oH.Aihar-ionDn^ngndfibl.dluotiliixiomDliilhltirpond.at. Tlt.d<Dlm><>ad(cliB 

tul.1ipultui.ltln tiblb* l.d..piD,Iu v.i tcbi.. f iv & cliBlir rirnrm pta c>.i..<pl<UTr c>n> Idiiia (UDm va 
<b riainpftt.l m.ntl>m *r rict.it Hraim, ^4. .tl.JiraiqgDd tccrpcr... Hac.it,pDiilDii(..mrmr>(i^niiB fpl 

.._,.. . ... ^]„p,o„niii<fpaBd.n.ii-^' - ■ ■ -~ . '- •-'■- ■ II<iimihHnsnm,ii A. lffl.tiBBmlMmca»,*iBiianiFa>. D3.t.z=dbvGOOg[C Gencfis. n. j 

«•.bji.M. u AMTpf «. iB r«<ii' 1 «««"'iii»" hKior* «-nrfioi.it' dt t.iia, ... ¥»"';■;•' »~; 

*^i.|i.lnl. —Mi P.W niMMHlm. I Hlwiuduiin «^(««.«uiituliri.n.for- „^j ,j ^^ Ml,diiiiEH«Al«H«^«-*«l»' ' '"«■•ldlf»BU.ry.*if«ko.U..fuIo™ii»U, • JV;,. 

— ll-i"-^ .-f.Ji rf^H li,.£.d <i:^.'A«Ji.-d.?.^..UIl.."Iu.i.ndi<,u.ul,.,. ^■^'{'L"'^ 

H^'^i><i>MMriMU.,*4.«i««'l.«>bl-' ■"••*.™dkn4i.W.d.f.uanclq..*™i«- 'e~,"™" 
fel.1 fc>^*S2lll<H,Mc»<^t:drfnfl.-^td«ll.d«l«g.'Sinr»lM,'4niaIpfc[C.*"'™^ ^ 
.^,l,-hm»«.Hh.lHf«Tlfan.iMll«.>o-; .JI..lt.pmifuntiH™li.«btirfi"'n.IBnt<ii».'^?";-;''''' 

■B<^»|H«t<nu^rf:.an4H.«A.- nudI.r»ii,<M«i.l"MI.«n,.tKu4n»|i a-^'>™ .''*- aTjlMMIfini iiiidliiiMliilliilili.MlnlIim» dcu>k.lib>'hnlwtl>'*uiwJ 41.lt' •kr.(diB« f''!,^'*''*' 

talfcrMbid«ri>o«und<(..U'c«idllf.Adl! ft*d.«(r™rlUBi.ilKi.l>.ininlI«l.«'in-''5'*»"'^ 

,|«^*v.(.iifK{.IH>..Inl V<JI*...tl°II>nl, »r..fc»n.b«nM*.'«o».l..c«D»i.ln*D.iB •°;™"'^ 

XH^ ^ ■iiMi.ii.i D»inln1lw» fcdwn.a dfain ipfiiin Ad«..4d(.J. nd«im,''ii..«>(i.r.ii,( "•■'P** '"' 

■l^ ««nlQW.fa.Ta.(c<UK'-Doi.ill.'..di.lIn, VHn tnl i.dl.1 1^. iHml..' *[ nltm.i,9... >'l'«1«dia 

'^t-ifc=lS-.I^ViM..d..A,^*U.( Aurf,.,*rtf».*l-..«.di.i..<iil.lndl..-|^'«P^ 

MKXnl diiitli*-!....' osii •.!■ iHil' .ii dU v udtrf^Hi^X-Md. Ifb ..l»i.,d. ■•" ■••v*U 

■*iM>.U.-frf«.>iia>.Ji«llf»d.i *upi>R*r<rillU»«m>.d<m«lpn,»a.-'L"''"°''*> 

— iidi..H.lfat^d.di«-IUC>dd.<Mlti n«>.r'i.>pad.dlriiiUt(d>i^..gi»i..dlJv>i'™'"^ QHU boc (nilKtOan r.fBB.dIc, <Mll'lt dllil — idin.bnf ■ Dl. frfnlt — ..!>. . 
il^s. » .. >-.. .!.—_.. -ua...<'.i.n~i..a^uft(p.ii(>ll«.q3g. aMta>i|-*~_,A«»HdJ. fit .liDo- 

>^ i.b-.dfnn.f. Ojiifoiltjl».,— .M 

hwhRr«Bin nalSltta.ft MUu t«tnr 

^|.ftvCBirtwliMi.0It«riE«— .dtiNfl 

^^<#U«.IMI HICITIAI rOH* 

^«nH b.lliu. ■trl.i.hcui .f rdlli <<Mli'lt dllii B>din,l«pf ■ Dl. frf^ -..ac^ f" l'" 
«U.f li dlilt IlnBin<Dc>U ftcHlrf >I1>.0>M J >!!'■■." 
bI.b>I>h (k1«>','' dHCi>,ftpiIlHt*<siHdacuahdf.b'vitituc1 1>VnlipaHt 
Pou-a inU.ldri..ln.,iH&ln»i]p(i,>.n.J pt.' 'Bp"><t'- 

K.M,'*iotCT(.i.mid.n(M'nii»].».irnoUl ''"''™K2?" 

ii*.''ip«rf~U4biiiiw<.pi.>,-*™-'.s<.Jt.bi| JI^^I^J^;;' 

. «i.l.lllunfriibtDdl.ilhu-.cIig.iA.lFnccpiipc''"'"!!'!' 
fc (inliKiiTt poA .U. nidi. q.i. rupcn. dl»i>l Bgli.il, f>>bll>l>- .ii.*c. U' 

. _... •.inHnHn.lt aa»l>t<kMuiiw.fniaBe: 

^mam . .bri^ — .pi.ii n ..- .b(— ,d>c.FHiifi Ml .pvd »*bc»t pm pnrntj. f i 
-Hi.lMRi BoilMicdrani.pn onin— . a tat tah» —oct.ikl^ iunpi«imc 
-*- ' iHbati wca-«l«lt«»tn(ta.-f.dldcoTC<.lI,Iiianu».< 

IB p«MHi>nil.K«. fnpnblun di.boU pclHipci D.I rtt tttlu IiBBi>aM>l<i.«lUBp«ti«IIInil.Kaufnp«blundi.boUpcllRHi 

]>Jjifa.*-B«iM.«ll|>«>tit,Ucwutdi.B..cn>B9fl(nlGc.i.oi _. 

■n. <nban. «1— «i*a»ad ■crfiBdBH.Ilrtnltinnfcp«i.»ba>.Birfctfai<t.li ifbail>.d >rit.ndi T»''>fci- 
nSu. f B M«f <ipM>BU,Connpffrifcjlli rfk Mtt id lH.lUt.Bdi.Id lA.ulfKl.ndi (n»lll(<c.>d pcn- 
ki il t m «— pu iB d« M .v— n— « Btbna L e ■ A t K t L.koc lon poiiin tgaUtu <aBif plicl. diMt^i lic hi< 

■ri-.|.i.lia<krtrar»a,'t«fM«TBdnMlpii. *ii<i>t>Bs«<UQ>i>a>>ddnadlrf'..i.I|lnt<aBr>i.nn. 
fAfiute iv'r,cUnUl^Blbwftll(c..t<|..uip>>d<.d.. fa^n(p<*batto l..,tJ.b.rfpcii,^niB 
!■■ . .—— fttj nctaMm.li riWlm roht Itpli.ni. fto Brb.t. BMdleubaiIil>anl.iB(atii.pnpl.t.UpDi. ' 
■n »a >. d n ii . f gJtu.lB ■Jdjj ufc.ci fcant-t.f n .. paft. ■.—a.i. ann di.itff p— «.t propI.c .cIibc*.- lufn 
bn^ 5iimtaccne|aI<o.f lc(lliiiKcb.(l.,N»ot..ac. f.iCliild&BcMtqnadulinldAJrid eA.<1ii.I. cAI^b* 
^ t .t ■ «llifAdaitKii.. dlai. yd. onJM — uni.oni— b.i..iidi ^iniiiildniifilhf fif .{.lulcdlaui .. ib 
n-nlb.. uia.Mb.. difni. .aKMEu.lBi.lli|. kk dnai Acp.un,ni<ni fr iBi.nora:A p.i .i.nni — .- 
>:4tlnn>lwaD((rlBI«BU.clfcnlaliin.<— atcdianip.na— nlbaitpfiltlhu. fiiUacIon rup« nBiif | 

K fwSikliJnccarc— cB.l..pnldc«,pa.ttuhMlaH. a>r Hib.ipCnnniR.i icfBeiplia.lpfa-.rBbta-. 
ifcun. s^ ofl chcMnk L 1 1 .uttnai tpir.,cliitA.-|lB»Ui(nt.., aat i^vnt rrf.«. non rtimm..U* lir 
c-nBM ■•riardi- nra diOlasc nlHw dlBlAa.lbBi.iiJa)!. Uctntca au.t.Cbif Aii>.(Bqiiri,illu> .i..|. 
•Mw afan iM , il tt WAo llb.r.Ni cliiiltluac ■ dldaBc n.. ia-, tt, Da-lnui caniRM I.»Bim fab 
r^ Hfltii. T» pnmrio ipru. in nlnBn.W.-aldAii.i.d.bli opcnn .t -ill. tt lalldtoti .lubgi r.ntB. 
^lktl. Cbcilln— p*nl..,T«iia BaBqauilkpMr.porrr(..WHii(*n. nlraardii.lBC.lnn», HltBidJuicB'. 
^ Bjri fc- f lutut. mnpa ■itnpbon i r..p(Wlba. 4.1 bic«int »id«. tohm, 

»1(1. 

Dgitiz^dbvGOO^IC Aiai»,. -ft, Gencfis, 
,n«^'£l^l ^lalji4ti»T»l(«iiJmiarii^M.,'im»j™ri rinptHn;qwa palsJi «.aii psliinf icand 

^..•.TlL .r •' 'l»*'' *• »»'' «"'> Hindi . FkIi •»- i«u£>u. » iiiUt w. ■! *l<, ■«< a4v. ^< 

,£!^jaL^' 4«D«»I>»<tt»<«lafii^i>i'I>wililun- Tii>.n.Dkl.{iawilt,r<inifc«>ullii»li. 

llllflUivr. ■'■«■p.lU<™,»l.idlB..I.^.t>«.lB« u.<r|a.<l.iiti.i«i_UHil'w.,*r.- 

S^Hlbrn I>ll<>.lltt,hBUl*.&aiu<«fUSTH>«B>- ■Ut«lui4FU|HWc>.*«1..4«>llTiulJB 

ni[lUuldiiUi "^"^«'■•.■"•■•Ifc**!^™!""»™*^»""- iIft«^pi«Udm.W., «.««.>««■ |U- 

!ri^fr^u.^ <i< dtllcHlfiBii,' U olfli^ )i<i>»u> Ar fu «<«»]■• wtttuaat , U »ft»llciu»Iua 

T3 ^li.rflii. ''aoip""'»'™-'']'^'''™^»*''»™!»^!*^™! tlttl-rttm, C A F. II 

mr«l dbi '«■■"*'i?>'l*orilt4lib.rni<^IIn»i.(!i.. A D<n •«4 tacuoii mrt.hu K«» 

2rfilillni>.> ™^<'J' UK£>iiUdi)"_lcit4 «Ii&TtnM/ Aw loarlt,» ptpicli C.l..dic«i,F. tlttlan DOn*'*^»"'"^»' ... ._ _ . . 

lUat- X ^» tMktpll, & ptfxrii C4fD,dictBt,jk»iii- fli Cdm ■fricoU.f PiAun tA. bai.J<UHpn*Dn.' «ufdBi^ pcprtit fr4 «•bH,ftf.icB.bcJp«ilQC0Djfi,c>l>- >na IHiBliw.Abcl ^kMnf .bollt ^ prlowf « 
■(tlcaU.V*luMiiun. ■Unut Ut^ >llli |tc(i.f.l, * dt idfplli.i •«iiii.: A hI^ 
*KakiittCti. iI<fr>d.l.Uil- ii<l>uiD*ad Ab<I,ktdB< '- -'--■- ^'tnii^a^ lfn>tllH>lbri,ft(.lcuMpall>rsDjS,c.l>, » 

i.rt-i.ii.m™*^^'';;^^;»""''™',;!^*'-^ ■" 

h.^^^riu'!! lUBBBulUalDa.MSBattiddaJKi.rl' (i<tn>,«l.d>i.citHlUluu>ttl>t.il:li>ttf. 

MMim ■«««^"•■'■■^''■■'■■«'^■•UpllIUn-:'*' ¥>•,<« C>l>>cb»»»cr.«<tacJ.<l"^—-<—^ 

^TlH^wit «'■™> >•'>■■■•• •'o>»*'^>"o''^n>'<» tte^UcKtnolNZHTb^ ferfyp* 
bnit tftrlMil ioii. 5|j M<W->iBlllpllcu4s HDltlptlcdM dolail *<.>cp<lItU Ttrbl ■pul ■ttilN frnnf i. dnlflcu cstiniill^* iti. 
2^<^>d dlfelt •■f<^ V^ ^clcapjrcrtlt t.^.KI <A,ID dolp» pulo £liu!ft>tc g[ tul f,^ p.n. tcftifin a 

mAl»Mat'JtUli^lllMtm:t^t!^SSl'ttrUI,tbtt4mtZ.r^^m!t^!!l!^!S^th^ltTiMm^t^- 
«Uwn^H-l-U 'i«M« alulBc. (i >c<o<u «nucUMi fnalb' tlDt. 5« aikidlU*,pi.,viH puOl. liw 

bM rcnpdt H^^^un pmrltS dtbci •rtll pnfktuclilM ^^<»M mUB fnr^ tfil.tu,htrir™ «Tt^S 

h»J>i 54.if.,MUu..d co(.irio.tmWolftuJl^t-^- ' — '--■■- '" - 

UKr Itt b Jitbti.K pUHJi JUU.IIW Tiib. diill Dni n 
*xa>K(IJndRr,flD<(aHti>r kJru etc. ffiQaUiBil 
ficui U.|w»npDh><>^papR»,tfiiiiB>t«u.^d. 

Mt ifpm. la >dfin). * r ttaui wtllm . T4>dtbenaHtB, «uabortmbaRi Mtacbtr>bIiii.ldiA,u.t 
lat koiuaui laruo )i.btuii. ^41 T<il!>illb.ld <il,fUdiB* T<iruiItK.irtI.UoiuK |l>di) TtiJ.aB, ,^L 
Imt f.lpa<iBi lui ■■rtUi BM •BamhiMfi lUdlui.ltd bIb<« Atia« tnfci rplTSdntn » fBl.tBni idB..- 
duaiipalltliaifiit ili ii(Blui pra plBnlJ.isUu «Ttt •H^utl * ftilndtun faBinm niroriu liDiafailb*. 
f 4« Id <A,tJu f u liu .4 •ibuim TlniBcqai paMuc •cnili<ni tdbuc fna>B, fi duaRBiiii launitnJl- 
laic. Tlll. ^■bowiplt fil<nl'iH.ltucBoBUll>lisuAi,l>u<lto<iB.|Bi||TaclbDU.Ba<t Ecbr». 
~'' it.DBsUifil)ftui(Btn<ud.p1IcliboiBiBi.,TBluo<iJtBpcc<>. 
_._-j — i._.i — . ,-i ^<eB«IDInm,AbtlTtiabo<Bl- fe•Bka>.DiIl^tBplaUBllbaclacaI(dplDBCBl. TiMtA.iU 
I. 1( inblBinwFn.AMpl.oll DaiBlaa, * ■uin <Jbii 

nilpnimcdB ftpnhiBJIKiobUilam Hmii .(cap<Jo<cB Mfi 

fo.HRttllli.MboBijBUi. mlltnt l<idf(B.lai cA.BoIu iB^dU 

idl.BttttvinB. Vmiii bic loCBt TcftJ ponA . HaiB TclbWB BcbtiJcDb 

ii(iUHBdi,<ibf tm. pttciic imm-All) h,N*BBt'f Uai^^. ■nJS. 
i.Tfa»r«st ia gtBdla* InilUlFolf icma .lii bac pi*if3IbBBi t bi^ 

rl. datiti ^nid fnnr cB.i Ai tUtai * tatau fapi -'■— ■ " ■ 

ldebBacAJiiBt|li kitr paHrcBri JiuiipmtiiB- D3itiZ5dbvt,,C)OgJ.C [ Mm. jiV' Gepefis. t$ 14 

iigfiiiiFiiiiTTiptiBrBiirii II n fi^r ^riiTiiriiiTirmiiiitifttnrintii ri fiiiir nf^* 
M JiWn*<fc»A^T^S^T.^S] •Ui<»a4>U>i^'nb«i°ftAi™u*>'*|ic«J <»ilg>WTl>U 

Wmmht yBmnt .Dlmlt^iCtlatiDtmMf hfu«Ji(1ltHn.fI«ibC*taajDamliiiB. Ii|nH,<ffi. 

tK *»«d)B<Mtt^(Kl>m»,*ifad7n4 tm ttMlltl mt hoMi i Hnm, ^i t^ w iht^ li: latU mim 

CilUlK.AmnBAvhniiainn.aHlj «b.oJb ncu^Aanfiiiula nni ^ dnFiiJ fiOlcn. rHiA 

McriKAwCMiAt. p^wL'di>i^^ taMii>i«WliCiliai«.'''ripfaBla™illcaUH lmp.n,il.wi>. 

kU>4|>a.>IBSiHrfic<n>iCawl<aaila4 lai. X" »fait t>a»>l«o «iHm l«.Cila ,ii< bac piOo, Ai 

nai •£*(M»r« c^ 1 fKlc IMmlml>>bt laHI&nM <■_ " <|aM<|<ilI JaiKfm VUm.-': n 4amlaiH cl 

■-■pi lHa i>at<na.JorfMl«fh»JW*l »(«C»ilni«»Ctlailf<d<I>«iifal , h"— ■ '-'-'■■' — 

fc<fBa«ka«*c«ana>4IU,aaacSci«II,a Hafafi» ■ f a KCn ab Odno iklhji 

•aA n<Aa.H<l>A>J»n.iici<ill«4.wui>«il «lc nti>«'< cila •mcm faaai, ,111 

M — t »w<I»eniMtm<al.B<Ba<li.Pan*M« plt.>B<B«fl ■jBJdi KMI n lafain di 

^tat nA t.Hk iaj,* lai t<wlt HnlHl.ft Mt^ «xajt Baiin Ollai dalntti luita Bi 

IfJil HnbiiM, H< likcLaBl f^ HcibiiM, H«bahct w6 (mlt Lincdi. tt ui%itilA>a. ■^*^^ -_, , iaY»(«e- *li(ac,*ll 

d.rpl<Mipa«a(f., tit AJa,AHauaik«lB>fnu.''anaii*u'&-'nicflc*li 

•inaB.tclb «BSaat f nBb n ^ [>faai labd.iail fgfi pitn <Bnm aiil baM<i HM tmi A 

-■' rT\._V _,,^ cmlB«w«I|.ft"p«.Jfl.'M«iBn.i;i)fniil.''ciW.fcUl 

Macl IUlabal,aalliiii>*pa<naBBra«<|alin<NH ^b .« I 
* Uii.'lt tait <|>aq "(cBah^iibiU , licbon Bcc I. dibuaB * Mai.'lt tHlt Biaa ''■caah^nbi 
l-{ «■■•^J^ <ipi4lcbil fBoilcufitilt eplEclaai , 

,_-,_ T- ii«'>»fli»w*-i«i''™cou>..*.'»«t>ln;aau«B.B<U 

■•*>aBbwagl«bMla.«CafBMlli|Ba. n ficnaBtm auaai.^qilSBlui •Jnn Md4l h j ___, - 

^.«-c«£^«i^f..^»;.p„i,ei ..i.ac-n«Ap«t«.i.uiwni.nc*."iif. Ji^^Sjr 

__ ■ L-h, n BMBdmMhJlcBfcPBfaliaiilJ. pnpl..l.«k.Uiii>C.iB.«t«LuB«lif.p>iu- '^i~^, , 

h_ la..fiw« JtB<pm «btL ^BCM a«mtedB.. (In f<»ri«.f C<«HI|I| •«•■ Ui nifU •is- Vl "■ »■(■1 

t*mMm M* f«b B«B. A iUo.. MiB ncufl E.h. cib. fuiB. & ipt. F.p«ft «Il.m, .«^Iluli.u f'°',,','T?*' 

I^T**" Ifc iBa4i ^B.iMi ■a«i. Du.ir.l Bancft dn 1C& Q.lc Iwfalt nlhlnfl^iBlil I>nu ^ ^^^^'"'^'' ^ I.A-MIH.A <Un,knn.fl H Kactiiurt. «Mi>i,itii«uaf*>d.tci it .<..(is.i ,«.l<«acDi.OBl4 iBrflbTaiJiB4lnIIiI,npoiilt,didMi.ciii>pci>iu. fia.il<ni> 
rmmM. T^Tf.ilinr^v.UcAJnaBifuaiiialciau.&^nilJcoUlfti.Kbiilfaiii. «il ir.iguitiii ti ccado^tit 
■MpB«k.llc'nIn«i L X X. *<al«d<.titcni,ni.ills bb HdH ctt.^iam «^fnicpaflB.HuiKAto 

TB Jn-n. Jx ■>! 41<ft irfplrLHTiSI^il^ fMBr.i^.T" .alm .Ul .^tnBiliil^' l^^nm^c- 
i4iB manibw ttl t paMcih faf >. fi. Pnn.m «■IfiiiJi I.niftniii calm. Bli lUIIIIndug.l.n. «■■nsdUB 
i|IU.«i-.»t •pad *iRlU.<B.q9>i cfMM ■»•« jK.Ar^baBdlcxl.m . (nalfflmu pnu. iMUtnniiam 
■.A«.fcBd«a(.BcnclaBcilibltpin».aacmeilDiiullBllicb.lil>Bipw<pb.lc«(i>lbHttMBr.lai«,nIPiv- 
U. ^alfiili fKcUaii calijlm •UaiBiiBcfBm ia tcnli fatmA lcpnpUm pulcni.Ld.bIt p«ui (inlfl* 
■njAlMBr<BlmBBmHB.«tiB.p»lBCtTta,mo«B.bcnmm.a.d.SM|fniraaf«ct pitai paninhi, ■iiiai A 
dhm^<np(aBlat««ctr«.l«<dicitncui.bat<ff<baBauliBa. «n Id <i^4cdll d J^a«4 if avo, «> 
laCcMit tJ.armSat tt Impu. Imrf,«iirii. I11 tUbi «i loBnlffn.i. iHUicinKad.lapuKOrinnlliB 
fa UtB.N«< fct ^lntatvd (•tfifla.ABt «nc TnnBdt.i finrlc ■wUMld.la nira pcrfii(lj.(.in ou cni «ct 
%iilp«.^flu T.4P<paI>v fKBtb.tMrR.ifhf>b.|niM-Mipdmu «Uunl, .«tm hiUnadl la u- 
WucBlfa ci paf nra (<<(<■ f><Hrt.f«nrt<BMf ddurdJcocfmifi.r.rBBdtatm.Acn- fvpcpcilt fil K<b« 
■■ W itr.faliWlmaoyw.BcliJifnii.LiufaBitMiif.bini.. (i,U.^,nai« mcB.lalnt Uibnlacrt la- 
frfm «nl. pcdB». fwlicptBt.tliipnf.tBnpoBitB.,flfBnglpnp n, <iliaip«fcft<^c<rriqii.b,, .Jhtc 
■U^lBBc bamfBt minfincd !■ Talvn iiH.nil adalcftnil 1b U>a« m».aac ct, I,' << ^aa<iii.«{i tlra fatiin 
1m.1l ib Blatcfilu ^ •Irlba. nkt.TalBH «ilpccf.itli lBncfc«4ir.l« nlm •tilbiu.KS dl l(Icw aa«J mlbl 
■■bnfi TnM dwadi,) ••■ nam m<B.vid.bii «Inacn fa« iifMn, f 1. dA-ldtan iBaal.aual ftpnpU 
-^--kOBC C^.ai L.m«h f>p>u(l« <tptIn.LlefMt ^ aM (i.Bif mc ■■Blctw dDamlaa 01. «I CiIb inrint 
ba aaaf « caa^ ooi Bt.»d-Il H^ uitm.Bit ft (HBifflmc pkBinn ti a «fiidalt c.iaTmaTn ouf i. <i| ri 
f Til m«^« i[t«tit,<«lBC«MB.ddglm,ftd>icn.la.taanfm)i/.<taMaBtihlcdlcliBr.l<yn.|l« 

'-"-. 5#».d_ftiffl«Bll 1»:LtttU«pflpirimcauilt«. «.lijl. ' ■ Dgitiz^dbvGOOgle I Noc. Genens. T 
■ . □^l^Iid ' ^>~'^- *^ ImMilrmt fmt nihnfl niJ miu>*h imi J> Jwnft^tan * fimiua. «M 

Lirfl- ?^1 'i.'<lw>iiii iBtn fcM< idl»! 41«' «a alu fn <i di nUiilifcai cali ft*nH ft fca»u,B>i(n' 

t .J.:_iT. ._ii !■• "«* l»w •"Si" «« Ptmpcrat flli l>«"J ftH« •» ttmMa fBHtnina fBaiiulan 

<"'?^"*"i>Ju<i/FHi>4u>4il>all.Dilamrio>iU>,l3 ■ I ^]^j;"^H "'KjM.ftl^niiiM^Ttrrfl.d »^j2'.1^ '!»•»>)«* «liidH.n<ic>li»«n4iBai«- ,<[(vsi«q.<>d buijaiu 

iH»), •'.■'•Jil^."(,bM>ifi!^«|ritad>><,'»^^'.1 ^••Db 

^"■«"•■•J<|U<IiiiiH<rumiJ.fl>iDS<c><«n' ■ ■ • 

"■ •J—» -MfRUa,"<l<dBDf<pliao<l 

»f dic.cwi Abi *4> Otn^HI 
_. ._, ._ 1b {•■■•* fus, cbbMb- 

■kB<llto. «ti>alwa.rKiiBJltiu>rBl.faiB<tl!Bai>n, 

'-^'— I "-->-«• lB«rfkriiw*lN<»b>.Ri, 

II •uJnnc^B <tBi itu rpiiliH rii-^^, '<>fs<i^«l"ii»""*'«^r.p«..trt,ftM«»rMti obbW» -BiMi- . 

jvod pi[«>it, .,~,rBiWn4ata *>ti.lti n dcBUctrBpn nf fciu ti Uh » w5si 

V.^-.Tf-^-^r.BRRiiwlBlin.lBRAnuunfBBnj •n.Bl ant lwnltcB^<liu st 

*',■■£,■ ~''?iiiiii.n.*pmHurB>.BB>£ci,B^ci«ia.. BiljutatianAckT.pcc 

***V*?^T^., LqiilIi>itBBirBbn(Biifs«l<.OBtBdcdnnU' u Ibbi ■«>>, <i clcuutu 

\!^^ILJ,J ■•'■ '•"•'■"•M •*»fcp.n>i.lnn opniitiKC i Htn.v.flt>>u>Ri cb/b> fBi 

im!3hJL '■>*•»- '"■"■'''••''' •■">'•<«• 1<>-»l»*'>< Bl.rep].iun>B.iB('Bp..fidc».(>pMi«u. 

Sh^ dU^ Ap«nn.B,,'-«l«.fc'l».f»,B^,be(tarii,„. ieb..ifB,« .^. R.f».»^.«.» lr.ui».i».ii^.'; .■<|iuli>pnnsw^«^>u«p^tb«fU.tCS 


.„-f.»r" i™',ii;;;r.,ij;T™:;:;.;,.«.. ai;~;ssr„'5r5=fii„„r 

hnrS m.4cBi^evt[,dd«iiB^fBal<lcnn.,itiTt TBiBcrlihaBlBn AeM. iB^BnBimncuLua 

"j-c j? ^^" •'■* "^ !■ <•*<■• B>Bnu fBBi. 11 4cit>dtt>nb' 

Bi « dit BDB *"'"'■ fBWHKl^B ^B ««fBpci intDB.lb l>BBlBt ff^ ul pHU.U tCpdlc ^dlB •BlKtn 

eAii>ficCD*.f«ddJilBLi.fqHad4)4dtriioilcpi>)Bi.pDftc4dlit...o1irfii^fo. tv du,#tB4lnI..i.. ibndli 
<« ru fpiii fHlhn.h tliig. f n 1. fiM cflf»iiiB« dit.i.iS HlBBifn ««f,>piJB>*.clid£unph.TiM cA tB4 
poftifpB><<pi(dlcril,TiiackBiriB*.>.dRia&ptiB»dlcti.r«.QiiMld>cBih«tl><UlB«{BHri*pill/,.U)S( 
pinif.ill| OAoM 1 fBli dluifa f<uii gslBiMHi it Biiaeipi. .B>i. f.^ *« .bKBB^ iBHlll|< Ewa&n Ui * 
plBBdi .^Biit eopli nmm ^ liibuiini^ roinn ibiJ abrn.bsi .br fflcui>il|lB«.c>Hn«ocBll.4u (cbcAih 
tptita.LBBb«.^d.>lM« iBBB^Dll, Al.^ll* Ib Ctcn BDlil^leK* rWB. f\ipn w>dA:criipcbC. cbIb ndlvivpl^ 
.«m HBbfi clb cUciCb.* rai>..Jr mffl IV Bi|Bi ijn .qui&dclfndk^ pla.l4 iBatB«ipita.Triu ^dlrii cii 
liapt.lfa. fi|Beb.l*falritiBll.<BaB<«ri.UB]UalpC>4ir.B«ptd«lB0feHlns. (ilHlBiUuMptun- 
liBpJu^Bjn p*.Mfi,[.BlB|tcffBcfun.. firfabABdltndBB vctbwnallfBad.lpiltinf /■ctcB cn»^ 

t.lulhlc*<irBipiBfcdeail,v & >f isBiBndtoHfbnia bdb cril fctnBda.llBBtcm a«BiatBlw.vrrtfdaiB,Tn« 
tsBf Jn4H fnQu lDticir.labl:ip4i Cia lob.aftiBB- fll lf,fkp«ttBB.O*Jdimv«tlBBI.CI»>ili>«IDlBU 
p» «hBB|U<Bl.fl'p«tn« ipft N<» «iriaJwii tl.Bd«f . T" >>"■ oHBnltflBKlUilnptsMn. sf ■«!■ 

Icii BsAli- 1 1' •'■f<>«« f"cii..MriInt fu foniiBdlnc .ibat.Mndlcu>H.,i< fetiin.H ^dUcfa dtlldMah 

,lH<">™*l<x«i™' 1i(Ti;lBMulifBa«iBlw>BB, lUlulBtnlitnb u5.t.^di?,Goo^[c }}(x. .___▼• ,Q?"?G?- ■ Gbii luni ••» ni*» Htf •■ . _ 

lntlnndWk cxr. «111. T!*™*^' iKi fW — HMfawa.aMvlilruMrupH"» l'»«niiu.ft'r«>irniuu'>>i».u<>tdWM 1<uBda ilpol 

'*- -x^&KoklUn/wpU li<4|>lHlid>»la.iriH<rf>nil<~4tHr P'.''*"'»''" 

>«fcM>w4*»in«>- n,'>U(r.i>.iir«.il«Trf<«ra.'lBi«(i.«4U'*!^'*"" *"•' 

■«■■(uttaAiiBU rui>«xpoA<(i&iiuuniiiBn^.«(iul- •lu*»nla 

^K -f-i^. >ri»n«t.rMl.f.f.r~>^ >i«riipu«.ftn'Annl.'I>«F>-V>l'Urii<tii N».uific«U 

^h Wl» i»i l, An.t<4»-lfcWiH™fttiiit ■.■■ir«<lcli>l<.kui><«l44«l-iuanll'u>. «■d'°K i^*4*d_iMaKMu«InBMr.,; ^«1» «> >M,|uJHC«l>ri 

y^t ^ iwfc •py r i. t4«mt» mSti i, OAHi>aHSti>m.TaA>aiHt te.*pv»^iMiua' -.«--'V'^" 

i^telCfayjiiii W i^MA«|tMain,ip.rlai« gl>n««,nNHlitpuafaD.Anunvu-M^'"fH><l*' 

'^ fcg*i»ina»itimi,Jii>ia.nuMi:. ant.a>.>i«lH.>.Mol<(n'~''l<'<>c"-^'T'^^'™'^'* 

^ >!■* ■>■ .>. JWn>m.fc«i>.,*>».rap- T.dinb«,'4<>»<a<<u*iu.4>Mrui>aH.>.>i.:»"'^IM|™^ 

^^ ^p>atZr.7^L«Riiu..^uSw>^>J nu.^?^.iaip<.id'n.iBi^un>i^bi{^"«^''« 

ai>Hte in^lliqiif ntuift» nrliKU*- i>l>«b r«rt.tU. nro mil> pu» tnnllti, '?■''""■<-'■'• 

fc^r fci.T.fp.riiir.ni-.>ii.hi.. iuR>^'*».i>dr.i>t«».p«r«<i>£t>-!»<'*«'"', 

Ma ■B.Eip.a-l.o.frtuJbpttndMxtffi.,' p.MIflidL>..U<>il«.f41«,nu&.«>ili»- I«^<u»«^ 

^ .rf»«^fctil»i>wtnM..Jtm.«>ii b^nitniwiain..dtu>r«fcHl^, ''"■'">■•'' 

grf.* .r# rn«.p.nht.n.n «ll>» «lifci-, nn4.li»i «I.» J. m ..« h «nr»i>f|.».*...1 ™ pl.^m 

lBWfcla>nl>a.lH.lllIlilH|BHstf aC. »tlMilrr(aMa.bfiMl^ tMl»l*.r- '^'•■■'P'™- 

t lftrB.fwftptiiKnH.iip.AiHiH.UI.1 ft>iaf«Htii.ne*aul.unn*dk>il>prf.T'™- >"rn 

■*><i|il^rlilr.>MUl«liWLUw'* 4MD.dii.,r»r.n«I«Icalu>U, ■».£>• ji '•'Inrilt.-I. 

MhH**"— &TM(4>4.fl|lmtC>u(i.«n>pd mtAit.ttft.d.i.fftMHtA&inii»- ■>>>l>d. nrfpi- 

••—■ »Jrfn>nt>l.,»dMdl.n».tnni- an>p>l»»».r«i2.1prin>, d><<ltii«e'l .>«>'l.>R'<f 

■■rtn.-»f>p«wni:«f»ai».lt»r.- n«H)>|tilantr»t.tHt4.in>t:ui»<ii»:''- T"^.''" 

kMHi»i&ni.,iidiiqu«M nltonAt, Noili .ponili u»,A «■IWiIi.lr .«. fspi.- 1''"™-. V" 

«■■i. ■U.^nnl<>.&pHn.>H- ficlnitt«.ftllk<*U.P>r./l> n«>rtr«»di>, ■»>>'! ("«><■ 

k^fc J»dkn«A>*r<&a.>«Itin.fLacw'dt T(»IE.^niln<i41t B»li., utfaOxA l««. ,'""')»;■"• 

|jr« W«i»i>«'>4 Mi>.jli.rr. ■ir./n. 4.un «tvntu >ft IU«>1 Dsnii»» ^ So^iltt,, , f ' "t*-»",)! 

_,^atnn«.«ill>l»nait>fU.t«nH<t> I(r>l.R n un.tii &•»! !>•,«>) •■i li ns- "O^^u- 

<W AC»a>>i.l_M.«>n<kH.>Wr>.n<>n>I r«ai,„u.i»rm>.™.-eu>«...(nMtl. J»«°-*lk«- 

■KnnlBnbbllt>ia>iBl>Mli).«iTlil-t auKuiraU.tltn.Jnni., t>n i> nUllll.l T«"'. ^ (I- 

l»fc> . p u llW.»»T»A(.p.mir»n,.4a> «lin 1b Iu>fu>,l>n nl» »»i rrpti» ii»4 jpuUh ttrrb 

UtJXti. rr».tl>^.rflnl>l f>p.. t>..ln : lotfiiw », >>pnir.rt.i»Kn,tdiKI«fi,TIIie»^i-D I» •''"'^™' "'• 

M^SpUnIl.ir.ptt.riii.ff..t<lt,|.N» »!fc^'<d.« u;.t«.«:i..'t(^..>Ain- <»ft'.«'«--<* 

^^ •Md«^-»'nnaUn.ln<H«fiiHt.lu< ~>N>.li,ft«liJtln,Av». >!', nait.dni<|, '■■■■"P'1'fO'. 

n»wjrf«*»mU*»inj»B*J>ntoH.>>t aist>n>lH<«»H>d»»i>i*ul-M>,ft ■t'^**'*'''^'''- 

f'».**» wpt.pt Opu nmn <i.id>n «»> nUU. dni« * nlullii an>l., Imt aaida>Jd '*; P" ■>''u»>i 

lkkl.-k»uiiAliH4.uf*.«Udl£n>kwn i»lilW«n«>,»trfi iiH|Hnri.un.><*<« fT^t'- 

■^b*au.lnnD«i»i«cnlln.d>»>W>p«arl- ''iBn&Blllil.lku.TudllndluunNadiiWj^'^^^^ 

"^ r>.^nAd«£^t«IX>ni.B<>4>»ira^r ||^.nBl^^i><n Md^.T^fc^hld^.^ I^-^pl^*- 
M«inK»Mi«<(*4M,N»>*aHn.lBilanlt4l- Ihriipti.nn.^^Odan.irnr.flllaialsiHada ™<"'>'Mu 
**.i.nn*n»p»FUb>nf>«:r»&>»ln&»- mr>n»l»mi>.'ll4l>(rih>nl»><*nln. '■•°»o P» '•o- 
g**»|^riiiM»iltf4i.lD»*l»>pf«Mr^jt»> rBnn,'ralH>Hwn.nplIu«Kt.bDtt«nm P™i<nn. 

Mtk ■» n^.nH.i.f tntfccL C^MafcdWn. Xtt^l. ■ul>t«ab*4>ltlUlt.fiu:>«( pim If"'',"'''»-' 

HcAwntfc * wChbint * ■«»■•« k di .Itn >n>> tlo». — iidn.M fcd. -•a41ik ""■ '■■,'• ■;■ 

t*»r,i» * rifa. M t.Jl.lii. rnWM'4lHttR*.TtnUi4,rHnhMK*A.-''^^'-. 

C»P. 1». Au.Iltti&liTl.idlBk^oii^^iltfibl.. IX. lat».»""...! 

pt U rniil»'W»«fmi.>l',li4Irind| T?T'i«.4i.it'D«>.No.l.*«l|>>in..4lil«i, f.iha.AOn 

•)^.fcDM,Cn<du,*nalllpU<ulh>i.A Hpl>u| lladnH^rioMiirR.An.llituli.-.tpl.iUl 1'Is,^^^^' 

a.. •..■«ndU.tHnftiWptfMM T<>1»>« »' ulni» Rin,»rDp« omBi HUtlfe c.ll: »«• rnjfin- 

k«» ^annlH.ai4Hne^»nir^p«innn; f^ildfaU nauto. •■> rtTK l» r)tn, ^iildf >ld nla4i'l">i4t 

^^ ^H . pr. y lir ■H.Clnl<l»*ipmphnll«.itl'*f>nllt>onl.*fanhm»l«ltoahi.tlMfntl>..V<nIpMtii.a4ptl 

^ '1 L f^t t r r*caa bul.Bn, ill Ck.lil«i p.nph. f ■i.i.»|it«lo. ^,t BA.*dliK t>aAI.'4IAa> tnni jl 
^■. ft > . > . i l tri.- (9firciUin4<fc<n»tt»ipondltu>n. II. 1i.l.b»r&l>nfe.ft41uil.l«i>t>ri»t 

" * " '"..lH.»tK4IWa^fvA4inl.,Tintl.4l«l«ptalt<dlI(Mt.Dt*nfcfri4AM*(Hpi>^idl.ni ■n ft »d fcnHli iIh .»tK4iWa ^fvA4inl.,Ti ntl.4l«l« pia Ihdllait.Dta nfcfri 4<fcM ttttpn ^idln 
^»lntfl.>l4*til<n. Tir>l,.jd.»iln. fi4t.i-iiala>..!ait<.H«.n>lMfcH*>inillfcH,«M(fi«.i- 
■4n.Tala tall. anu. u.11. taUtOl rf'.. f i M.* in <Ah auilltll iml Ji !■ ouUb. pl W niil.i ni 

— '— ■ As^r . > <....jLn«...„.i.-j=r ■'--b«Bir«fi.,T«r«t.d>>i*ie. -" - 

> pifittoiiwi.: ■*■ talata?. 

U5itiZ5dbvGc)t)g[c 
"'- ■■ °" ' "w^^uUiKiUTui»" I Bt,ttt* nacrmo' 1 miofn voiifr^D.Ar cum rnirKr^bv pajtvat-.^ (i 

«■ Tobircu rlCi Iia<liinliiciilHU^HlBluiEinI>«|wi>A- 
iDDiul billiiici bni icriic. cuaaHV f u «iiwri fgui dt 1111. ni^EoVtediiii •ur^gd piFlirnM^Inft c< ^lipbrtlijporr^CliuBlp&rft parirChflDRU. jc «Ifai^^S^irilp^S 

Ltc.ft r>.tiiiU <fFU>d]i<. '"<("itt.i,..S^Tnt-a« fti. 
fi,ft nii rinciJBf ti«adrr<,nlAlKRii Tobii ctlJpfR 
>[t««r(>»<>><«'- V'^*'^'*'^- ^t'Maftii 
faioitttwin fthDn[Gi4llila,TinJin tftn I f€m ItfloiH 
fit muin ■mlam.lt cnlf «iMirnidi. f n yf, twln Ba|li <!<>■■■ 1 diDi ilc iMcTwmacu.Dt U1BD TViufiiiliiriiiiCj HoiiHi «iu tt^ufi.T«l, 

Irii pr« «lUt^aoqH.^ 14441 H<bt»rv,fia|yi«ff riwnini^pio liaibiu^<^ 

nlirt^iriaAiBflwiniiii^ dt nHnn *iri frairii f^» ftc- ^-d. tuUrMDU 

.Quliffnd^t riBnnlncH bnKlnH [nlh^int.lrucniillUw •taaim 
».Aut,inli»iIa<i,pn.tI •«ntriai tMlthtrfi&Jiibu liHiliub*JuC 

^'hniDlDtsccidlt.liHdnillA^^iaiiui.HMBWiiH.LpiDpitl 
Uiui.lnflii rrjllnt Ji mndan Ipfina mifJHnlA. Jb vidrnr ftutncfa pst 
■d linillKIiif ncm Iwl {cdc Illu«i.ll<bnlfiiini (nfBtBI.pia. qsln idtt 
I Irlcul ctrfclrc !ft nuIilpl(uminI,cini«f4l,prMt|iifirnb. rmu vc 

. RA.di>tad<i,lt<j(..«nIliUIii.ad>f«irinBt.pia,Q»anin>dmcitii 

p<T4tul rnin HfliucH.i.HiA Jubcrc ptAfi iii<nni.Vtl. egnliU InfiDmTC niA fit pnftnm mci^uo poUicJtni fua . 
ic ir rtrUf mlnl.A fcMni TtfltD poif *o<- ^if .l-Tobli tIk fiudif- 1 17 ab niuibui ^n# tinC* runl dc ■icft,Tr-i 
qiicndamnikiBlinuli4(CTTV.IuiuinlB(|iiflmpiaA ftc. f it ir.rp avh ictrbiiur ^it id p<idt1ld4IB c«inn.i,! 

iBd«npricDlpat<l1[|]<ircuir#ltilIi,qu[tiliD»^<aforuni rolli- ^irHtbrDirmui.DiD.Tilli flpiDm-AnKdl 

^itCnnllBcnt piD^itriin.i.lntrr^minfi & ■nIiBinlliquvcailDrniui Ib cciii. fi^ Hrb.nublfinbonnbcn.ij 
cnn c^rrlibo Irnbci fnpfc rrrti In 1*11. ^ll.i.iDiciDnDift gcDcn uiiDiillu. ^i^-i.^uoiIpfipctuD AmDIDinl 

iu>n.PiDi<citi4pndii<bi»i>prD{Diurt, fiiHtb.DbliI>l>ub<llTBiiKdiltat*.i.HliuBailBU IBld^if D3.t.z=dbvGOOglC N«. V. . Gchefis. n. 7 . 

h fft iii i b-uri!!^, J, i.['i^>in cfm' 'l'(«h«ti ^■^■wCH.VlvMiUidfapH ''>>P'>>I''"- 
fcuT<nnit ia«4> p«ri. ftlifuaisBI »i£ IbiuMniHi •mhowami ». •c«<t«i«"miiuruB,' i'"'*- '."W * 

^•»*K««.<u,<idi<U.K(Mb. i<l.h<i.fi.(i,>».MtIfi.nMi>.iil.riI.()5<m.f<;i''"^''I'' 

■Ute»rfiUubuBjui,iii,H.kdia<i.>«' UH'*<.>t>urM'Hsi]iii.jBDrr.»,1*ttrd;tr« it<i'n<'<<«"* , 
ciBiB. a>M.in»fenotmB .tiitfitiibii.rui.. 'v>* <«<••( •<«''riM>"-iiHiiitni,'dii>i,K< "''-'?■' ,?'^ : 

tatW •u^',M>l>aHDaBiu'U..t«i,li(.lH ;<m"^:(>UUB." IWl<B*ft<u.lUfntciftuia.'.*l'>^ ?>«>- 

■^lfc fr^ m1 Ma. p«A dflujH r...^4.ii t{<fiiiq.A- ^i«iaiftMii.l«i'Chin*iwcft lit fOtjlliTon..''^'!'^^''""" 
^■.MB^&fplntfmUDA din <f ■fgJtori fvlf itutf NofbpoAdilHiiiutiiiui rrfcfr.. & ■'< ru^i ut- 

H" u'i. ,t^.T«l^^ui^'i. N<^tw^'. ||«d'i!uft!^ii^i^«.>»f..'rA. c?x. ^'""i^i.lo- 
au.«l*dnbiaui~>r.otti.SIIiMI Tl'"'^-"»*''"*'™*^»^'''^''***'' ''^' ^" ' 

n^ih«i.FW|iipb«fa:(iw>i.ftiuioi. AMi- niut.,AiiFiHi)i^'iiiii«r<niiUii'<iiiroa !"r"t!l?c/* 

;^^Mfttw,?rbt;UI.«.H^.«TM".. <lil...fu.F.li|»,l.«h,Co^,*»M<>f.'»>i* 3>.i.»«tif.- 
«KttnCoaa; Alfwi&Kuhiih k Th&- i lal.ft liUB..riHT.b*l. A Hrftch.&TUnf.'''^ 1'' '■;"' 
■K.III.)«a<UBM'lUI>l<Tti>iSi.cttUn riliiT>taC«i"i,A^ui.Upha.h,ThaHi. """'f^ _,'■ 

i^^iihd»i».jhirtdt^ir«fQoihir.i»™fiM.!»u.iwjaiit«.».jtitiii.Th.t<i..chi.3iii»"F''»'™,? 

k^ 11 ■■■■•«H f.it n.f>.ifoH rf<^> A lloisl ! A i»duli.k'Ah[ltli dlkH-a rwi MMilihim *■■ V' *»»*>- 
(■■tbKllii.fsHliaiifnihwfib.frili) Iaitfloolboifoi..*Hauiunlhi|unfiiJ,l*f"l'°<'''*-. 

Mk >wi:h»;Cba..AHrf't4hf>.ftr>><u.l.cb.-il.>rir«..fuiIIl>.rufliiiurioiilb»IU..fri- rti.tfclii.». 

1% lin.nti twd Ch..r tohi.^BH.ttt. ft l.buht, ; ]<| .tco au,ch»,Mlitnin,Fhw, UM chc ^ Chiniu fi. 

1I>(H. a libolkKlu . >ilii>fi»u:!.bi, ft . ■u.FoilA ili|Chu,I>bi,llililU.Iibdio.lih* "onilOk 

fc^ Didn.»w»chn>(a.itN.nc.d.Ipr.«nlf nu, litMirtiHho. III>|»HnMh»i( , Mift,1'',i:"*»'V 
t A>nn>lBKrn.>i«.c[DboDi...»iror<o D»i><I.Cb<>li«»I.Nli»od,h<.>p[Kr>4»». CUr"» ">> 

fi^ 1—1111 •ill'^. biu'ol>fipcoi»rbl>>n, Quia ^ .lolnH/ In Rtci. tniltala nMlu >n>llotl°*|^- ■:■ ^^' 
Ai7.'hIr.urAul»il>^', ihMia.^li^lillL •ur^f.BV')'^ T'i-"'-\ tP-^^ 

, . an Att«mibBUB;drfttl 

i« foi tifmtD^haUiB " aliB.i-hB. i t[< ^ , . , iBtmM.tt'"ttdM. of.mo- •"" •r~, 

-~Z *C™f«B * ■>»■ A iliwnn .tlawinai I (n>ltg raC,& Bcihrllf Itlofi, Imoici.a.tcid, "^^"^^1 

^^ Mr^^^l^^^ cbMM>"c^r?Nii- Z"i'll>i(n''dtC|>.™rirfct;!SchiriSJi'*"^]>'^^ bHrf^l<&.BirncCUinUlB conido- vf^ iduri." Birwc £U| HiiniBcDlo.naol. .T.iFUImh 
■*nafaBf.iift |<Hf«is.lba>.t.>i}rfo>li bBi,llotsl.roi.,tncl.diBir>onl^i>. £l..flpa<'"°*''"^<" 
^k, (niihHl^,fI>>t.naKin>iiitIfuI.pin> oui»( tturfiil p.tii>Asi»Bl.iil<oili''lb<f,<AiF*"'f r«>- 

■n^dCU.fuaib>i,&»rilipb«h nilofi. binr luiof ouu Ipiuliphfih.iin. rWl),i 1d'''"'J'*^';; 
liThi.h .f.PciJn Iipli.di scnF« UBplHnaui it|IIib Ut quidi fBbiiidJi.fbnk1i1'ir»plifib,^ibE"l>^ii 
•*«uMIa>kVt,lihtnila^»ri)lB.rio.l)it<n.aatdl<>tsI.phiihtg<IIIpunaMlli.o^rU<<riildCbtl 
tti4i.Cnn.*<dti«iB>(hbpiifdlctntoautdoolcM]ta.*ItmiBffo(iBtWdirtM.raBf.cbildnupin- 
fhfHkinnb.Dilnn Dm ■■pboih.di hiMiA (lgifi.l*lBDhinnllf >«■. X. ft.[.MfoBI4>ui(it>B> 
idi iCt Nm. «1 Bui fBDInln f 1. . D4 hti pfoprDi ■oibBf .■^■■df r>fli [u llbtHs ■•ftr* ttt inif Iptni.loD. ■■- 
- ' ■■ - 5..L«hbl.fcpuvIf^utBbihtu»in[BrBluii.t,Abni.^itlfn.i|iltuluisr.l..Bia . 

J ■.ilBi.uit I rip.i.M Jlb u dau ,»u»ui.lJtboa,chlBM. Ailli. Omt. Inralu tniHnBI di habliisnuBf . 
f^rfJuA.Laif Mlmiod>ifnuDBatBni>f^ttulliriUBldria.I.nrpildof^l^ii(i^|»Ufai. TfSttiriir- 
■M.ptB M i>lBj.PBnf<iMi <i« «■Blin honlBi od f>rii nlo .«■i. «i ah b«dltl<i>ln. «d^i «t.l.iiiit 
■Bwfbdiin. dtc.b«Arn«dtbanbf.tfHttClnio.qi)M«f.t ilrnflvmfod. t> chiUm. puuh. .mlr. [■ r.rri 
^^^fi.-nfcidiB>t&tMAI>b<L llfuh.boSrloIu.. 5..1.4ru«lhMt>Bpla>cG>ia>r«H>ni«diff.air> 
•lMlJin.crfit IDI'o> <an bonlH tnpi. bihlntn.AUjft|iioi,Ii hu nito^. >sicffB.(ll Ib Af.ttin. n fa- 
hndfUlBnf<i.ali»|»il)rBlfii>.piDiB(ii«.BKlBi>ipitu.lDplM.i<i;a[«tn>u.. f nTt,ftMhab«hflaf 
■A «itt.K>Btn> >ll Mi chctnou clultii. f c IIK ^ ■onliHiplarilli fa^r.ltBrip» ptoprli eM<u^ «t d<. 
lit..&iHlt&ili.,^priuboblu^ictBU|.p». f.i.t.PhiliWmlftCippwlun. f.40iu>ltlllano.ii< 
tant«i p»pit>,r«d BopB]Dln.1.dab IflD clilluiailtlBt dantir Itdonil.BtthiL ttbillU.kt. tn .f.dW.iBl 
ni fini c«Hih>on fcc.au.dirptrf». 1» dsn n »£. hcT^i atnri.H'* id Cui,& d> ra F«i(i> SodDnJ. 
fr J.l« •(. fuH «Bt otiflnf Ir«<raBI di (nn. rDDn ih ipfa Chin, ilH fu» Btpou. Cbin r«BadG cotiutia. 
talha,aifi«diltannlhai.in>ta[dt«>ian:p>init..tiit(loB<ifBD.JiD<ttl.ticl.ihBWiuf<nl]Iu,». 
italtacM>,>adunttHa»(<BR«fkia(fiH»th«.lHiilff«ilBn --'-■ L);.i....jbvGoog[c :Noe. N. Gcnefis. ■ r. 

G.blntsr«i« Biil.tbn.iW.T""»""''"'"'"''*'"."-" BAn.Niri^i,. rMr ■■»« ai| ih». ■«■•• •■> 

n.1ll>"l'^'.iirF.lc(;illBdMiutI>>Mlairi •»■«»,■* rktlct.» «i«<J(ii^cha<l«<ll<>ll««tl«ti:& 

tiii«l4IiUfi>- .„({n,ri>d»ii(M.p<»i4iite(«»l(A1- HiKafi>iihttwi<a>B.o<>liiau|R»iliil 

Brn lllif <ui< <iio««l.tal<fh,U>>nwIh«liiili:M«ll( mtiti* tlUth.ii /lt,imi!b. jMit * A*Him 

ftlulxndDDii ddM«<.vur,plih.oM,lbliiiwt&i.fc..lr« *ViiI*D«U»iirMai AU>i>hI,»U*o- 

' ilt ^ £«,>»- ^opiil, ( Btnii, j^ i.t,^sBan UU,«U| Hau. •Ut ft ■t.iU * loM. ooBn m. <U| llAllb 

rluplR. ■<miluk>»naiIlactlMrf^i«t>cA<r.lDlt- tr (•«• tA Iu»IimI* «nw <b 11.A pttfniri- 

1» KKl.Itio.1. .hM>u.»r°(M«II>."Illi(WKi£nbn'&t«- WTraHliobKiioBItnOihiirilta.lllirMI 

, ntloxl. imn d.iofiii.lll»ai]lB|u>(iM>.l>itm>tiu.Io. .Cll|f»l'miMci>turl«nftUsnHatt- 

dl. fBif.B* 'Blkairolt.HclBgMfcixOlirf^wEllo.iNHh |l<»nliigtBint»fiili.a>bmai>Na<lmi<* 

firi°i»fill«ll 4i^"£fJA„>gniuroft4II»lVcit.xI. Mliir<i«roll4fl*i^. ' C1.P. KI. 

I toi^ftiin ^uAio^ «orM£'vr foftflib Hli^i Ho^fflco Cru<kB.c4BwpTatfdlcvAw JiOrJfrt, 

I tnMr«flii [r^r'ukOritm,'i»MtvtitttfmmmUMmmtn 'li>i>t*trai(eunp6lmr«tT«trtiiHt,fr haMn- 

\ttmu :r«m11bnr,ftbiNiatutfM. DlunBt^Slrci «trur !■«, Diilr^ >]r.i mI prulHHB fofi, 

3ET. ^klt«r*,*iflif,^4«»<avUi.iti,4r*iBK«di- 'vnlit, ftduni lir«m,ft «0*110111 roii|Bt, 

5 rtiiHUit*' wiifBrto4l£.*Fatr9lllfiUt«rproI«rl4'iA'«t '■■btr ^ aiitlMrtttpiaftllij liMlaMiB pig 

l^i^deimlli. J|||Upre<aai*a.'DlniJBi.«.A|lit.iidlgn<Bai InwitoioT* dliinar.vnln.fcdtraai boMi d- 

IB TBlaAfi itt aotiiiiaiBitKiiraiTiB.carapiirrpinia»^ BftaitM «■arrfB.nlaxataiiB fmlmttt*i 

nbbiaraaiii. ^d,a|oitl^:f.cilBtfaB«tii><imra,<atIii. calm ft lilifciAai UBn noflrf lllHnuB 

(rmbiwltia. iJdirpnHmmifantaiifun.ri.DrrcUiria dlaldiBailB(aianr.<mr».tlirMBilftuna ' «dlatfl.nur- ••t,'bittitari'it'fKrn.i^lU,u^dttM- 'ItJttm. vt^ MKtntT^wh^SLlbJtlSh, 
(Oo <lilu<lfo. Mfi toi 9>I<| Si »r(ili«fu>iairr oi> ift^ ' ««a«c lu 00.1. n»ipkli.v«1c l|liai,<Ur<ta. 
^fl.roiHo* Aot tioitir ipadalnrii«rol.'4rlr.dA'=drr(rB- , dimal.lrt*iiifld«BiarlUllacaJrorav,«r DoB 

■IIV^»»'"» l.m<.i.a.4^aduiiilfli(UbltIp«ir1.'la«.l- ' n' " 

I miafirr]BA>- i.rilrtcisiUbfanpwlplil.lHlFHllrfHv.ei ■dli- -. 

^CfilufrujiH KiJa'*rfD<'^i> •«"••».' «ibl/M<>4firn ^flAm rA UhlW nlwir- ( Tn, ft ladidirpnfir fp««r 101 uommai i.pi 
f^-r.a(,««.. : |l..aB..f»h.rr.^ :aiii.ft(IM Dii i,.hMphtAM.kl(al* M<tdn..K. vlilroni Dlap>f(4a..fiim.vhira Itni ptnaoJ rniaft 
|tlr...I>ir«H „mpMLumi«aan«lrphHl>r>d(iilB|*ll >rpt«»d,»ll>(miliUB(>:(t(ca<i(ieia><c 
loamiarrcDI. .Bab.<>(clia'ir9 Elloi & filln. f AiphicliftJ n titu. «Pon4 Arphuid .lill rrlflau^ala^r 
' liHrh.iiriil i„>i,{,ni(iii<Mla«iBali,ft(niBlrtrU.vi- 1 (dbIi.a (odr ulr . «Uini» A^.uJ poA' 
proilm4ra.. ,irq, Ai«h(<hriiJ«l(aalinaliIiUwi(Ala- •aam(ca.Jrli]c.'imnili'ir>hai(iBli: ft(< 
:*4B.h.*ni(n-f,,,„t£„„Bii.*nuiM£lloi*<Uu.«roi. ■ali<jSHftfUliufUU«HB«.(>liitl|fan 
. .).Eli,.tt.A(i. ,«tiUrUliiri|lai.uBh. ti(»alribii.*(- uali.* (naH ■•hn.vf.lnai hl. poflfia pi 
. flaiA(fi.. lo. i„iu, M.poflqai[nalrlha>Daiiaa.driB(f BBlrBlto,iM4riai|(riirribu >aaf<!S[«nall 
I.11I llthr«[ lo ,|,S irlbu,(«Bit« Ubi* «Uil. flhn Tfifl . £Uix * fiU.<. f vfak •artlditi iri(ta(. ^ 
«•dairhlar* wl(|.(Mu.iaoriaali,tiJ»allPct((.vliiuiai ' RaHilsll.ail«B(rMHtr(.tr>fik Mchicpatt- 
. *il imprrlri- Iphn ponal Mr(Emil «•drJBf cBili uiifi mMm (nak Mialrf .«udrfe.lifi irfflDma- 
ali. iiHrb. »nl(lai.,i«skLaioiftfili><. *P«I«(>.n ati;»ifnaftfUloiJrSl>..tvl.lr«ota<rh.- 
iHineccmDI ,|iI<(,|(|anuBG,Ii(nalll«.Vfui9F>k|' lcf (cr(lBn.aBfi,I<(iD.f, lln.vbhqai Fht. 
Uinn.l. Rata p,||2 ■«(«■h .«,«.u]i«r<lDcA<<,(<aDh- 1c( pa^ai(raDl<(n. da<n>l(<BODliuk,h 
muilticm. .^tCIUifCllu.<Fort«*«>liiku<ir.>ii(i; («akfdio. frfiUt.. «vl.liiarftniRflf^. 

. ■ukIb toAo. ttfii((cBaklVprf .Daii(i^riili,ai(na(rf ! ptfluj jrcDafr t.ra(. ilDCfriifrprtmuali^i 
; Bt.MiDl. lI«.<.,£Uu.«lifuriditif(ianiBBl.A(.: (iagk£liai*(]fii.«vl^nt4tan(iit(ln. 
. 57b«iam<Tf- BalrMihai.vl,WKniBallfMd»r(taaIt, uuiB[i,ai(aa](K.<har.vi.it<,l4i«HU 
"<-■■-''-"'■ 'riiBoBk, (nBK«ffll>i(cEira<.«ir.lik (nairlUcbti.daiMiuali.ktnakailoi^ 
or TftfBif isaf iBBfi, i naoir Thut. II- QUi.f vi.liiuf Nidioc .l(f Dibaaf ubIi. l 
"-'■ *--' k^rbmdn — ■-— '-■'>' — -■-' — "— ' " '--'- ri.lnlbfrW .„ ..- r^^ •- -— — — - • — • ir*. vfakw K.cf>oi pofl* (nok Thi 

hafDii.(kiBk B(ua]< <«g t»iC .aaf 1. tiBaiiq CIIh A fl- ic,cii>cadtcdd<aoatiBBli:Ir cn.kfUioidtC 

S^aTl "■^fT'>v**"*'*'''''V™*t'''*"''''*(" Uu.fViiiiifuThutf<pni(fDnuBli:litt 

3i«(™dir^pn™fnttciu.pomm.ihBCialD<U.*lBiilB.B>.itdfn. T^f.homfBn. fn.].ra<.oUI 

' •.d.PtaHtdhDcriiBi.Tioi.l.BKidhn^ttfDtaaTitiiiarrqbU.iprftidBm ^iiDn fn wfoi popBfoi. DbmBldi 
dialia.dfrpcrll intDrmlhfl ccn. DDB lad.hDnr. ^iiA1i<KcA(|noiU«tcrvp«>aBt:Birncaatrn'h'piahibibi 

; tui th ipfii itaed Um. diciniiiil.4,d.h>c ifl tBrth ^BUi irilSmn ™pcr«r; niqat furuiDm ^fc<|um cfl <ig*. 
•oi pioblbcu qain ^Dod Atrnccir tunnaDrBr.Blfl takia n«fhm.i«k. fii*D'lni>CThaplgnU.nditanIUtl 
nr phntla.pnfounn fs TainR dttlnluHi. fii ■ib.n d( cni>dUBiml,toHni(ur) Tactm pnilml fal.l 

: vrtfnr(kcrBi>«liHUI(ui. litTociifi fif.f.vtBk«BM*. «ifBBcenBUnadMtBt.Tll. •dnpudu 
dccinaDi.p«riB((.d cbtKhm.Tt oAtniUlBr tiiai Ttni ia ■laminoBf boi.iipitfr <aln lcriim Ollu (cBtnifa 
■l< drin* n w Mcf dnc Mib» u ■ 1 1 1 A i.BD(aDt ttBcnrhAnJ.U (iM tol aritlan 4iuaa> t ••■ 
fylllaMB«liritMl»».i i a M nhk«««tmJrftw&iim€lM. D3.t.z=dbvGOOg[C 

. , Vt CittUMwi^nciBtiMFvtt ia Ktii 

' -' ' iriiuf iUiiTlun>uldD<4il kipUixtu. f ^^ 

'liiiMvtOewv^tiAbrtm.^tirilvlt frt" ■MW^L^CUuifiurMf^tsI. ltMialtml»i^maMun<ii.Mti'nf^^l^''J^^ 

' Th— ■■■. cijnar mMJiui» iIsbib Cliu>iB,e«ii|BlIiili Akiu rtfiuf i ('^'''"'J^ 
■ ni . t dl*l>mt.«iA,«mdLi6H- WnxdliKilirW.'* W« idoHimB tU i'° """J °*- 
l^id ciHllf (1IbA»^-CIuuuu i.>clLu>un> urfri «« ln n i.,le«. *,- ^"",/;^;' 

■■■i^iilficuiiHilBnpaBtH. ■•(•»• ,I>MiluultJipurBm>.'>biliihr«iUlli>c,'rt,'''y-"'' 

W-*4Mb„.di^b«.W'i>"u.r.cl.l.». UHli<tt.n.lJl.|-u..r.<b.ln..lt.tt.-.l.k ^17'.'^^' 
2 Mik-d.>nMiribli>b<iucduir.u,.k'Obidn«.*HalikorinH,i.i>>>tal'l»llH^ <"'';' 1'"" 
H •teWWKlifli^ftt»Clid«>(.IUl:>4l mlMuu.oi.ucuiil.urijHPoBlni.- ^'>u^->».fn. 
,M„.,HM.I<uiD<uiu.arl.ua.ll M»Birti>rHAbi.«><a>.«>niittnruUt-L''"*?">*' 

Kt MiMJmnttu. Ahnm n4n»A .la. lil(UI.«o.nHM«b>ul. ■"rrfw«,' Mnm 7"™ * '*"!•- 
^■ ■■ .dWi«M.fr.a.dtu>»Mfa;di.Atiuii>>*i|.«i.wiMdffJ^Mi>di.iTii.- g'*'?'"''''' 
MH>;M»CniAr.Bl.AInp.<. Uam..nHU«b.b>M>nu"I. iRnUIi.^r.i^V*^*"."" 

fc ■>.i | i ' u m. lM:|intMl..w«nill»toiM Atayw rf.^Tm.. pn.pl« Mrail«, .^Utw. ■y*"™,' 

■"Mb.^ pn^ dbi 1 i.in4HH.i Ai- ' lu i.tn>in-unr^. ^ •< "'*' ™^ '•>'' 7-°'™" "*: 

n>-4.i> M^rT».f Ik., N..I uU nl- ! 'ifs lils t.<ff. .iiUion ..lchts .rprih: ttft '■'*~*°',i™* 
tUWf.H.*£^iail*«t.lrliu«<cl(t K, : lJ^.iTUI,<. t,mtMtimiMim"yiai b,- l1« ■'■'7' 'l* 
•■HanbH|eic«n.tifini>K. nUfi ■.bul.'Dlc.iUVcli>al«« ■■&,.<»»<«« 4**"' ^^ 
■■■feilbucfiCKlU p«.rliit<.iTluc'.II.IpHpc<it<,ri^iMuIu*<.pul.<.i.'''^™T ™ 
■ ■l.i ■ II ib f<ii|H ad . Cv> i(.9 latrM'- FUK <* il.9.-t.i Tnitfn Abri i. Atfrpli.f 1^'^^,"!^' 
• ■* thia AlnpBB , yldcrui Alirpcil AlOftfl <*.iplu«.« l.riin« Vu>™"^'u H',: jS j 
''.^•ltM.f«!^<l.r..l..l..Et.uA.^ l^.^udif^.lk.>^i>.^Vi<irrk.ip>iD -'f^T',^'^^'' 
*^I*^;W>.S^* U.>dw«h.d .p.4 clf..n..«.l..l..d.KU>^.«>lN.I>..(^^,><,<; 

^MwbnH^rwp.ntailtw.fH- "''*« ii .dddtwltw h.ii 'pi Abn.» yn- 1"^"" '™' 
. ^piriHnk bwi «. .fci • fint ft b- poi aU.bH«iu d M<,bw.,* litJ.rni » (''T*?!' ^"' 
"■k*l^feeu.U.n.(.IIull «.■!»- udll>, .«■■kcuKli . A«lirt.uaiD«ai-^V? ""* F*' 
» ^ H. 1... I» pUci. «.Imll. * 4mI .!■ ' ■» Pbuui* «[ i-H^ d* pl.|i> em»l."pro- 1|;^, "^, 
K]^'^.iBlllAeudbl«<^cdl>i>«,vtluBilUh(inI>n.aatf«ltAlnni(4mib«.dl(Ha.fprab>nnll 

^■BBnbHWtilblipad wduuttiblliilBici t<ri, pcsft«uJ.pnpH'fc-«iu~cl.iMain,.i 
^^l.Tnt.>lBipUh.t.r«U0.1u.ap.(. ^rrt. pnfliu.. n dc (mI. I. diu. udi. «iC psuilluapHi 
■■liio.cluUm puuknAnmilt.nu lcil lUlMrut. 4i tTu. WllaBHm.llsncDlvlcAl.il- 
^ Jllui Cl>uAB». lull. •« c&ual.Ii^Julu .psd ■<bm. «« r.l^.l qsidu. HsB Usn ludiu 
■^■K nbBt nl • UubH Ah Hnn Ikhu. Ali) Tnd, l\m OniScn pUs>il.~ dleut. f • Il.iulu. 
^yLchu.ariuMfa. ti>rf,Tt«ff<t(a(i)W,r.b.ldl«riur.S. f » T,a< ptc.n. dl Bonlnun: it 

^fcniliilH. itu fvmcupcPllvilbiD.. «i4ll.fr, •UA.MfOplBVHn. *iii.|r«lr<.t.. fifvr, rcq 
"M.P..M. «■tdH ■«■i • pskbr. .rp.*. fi. m.Uu.uta «Jdil>l V.U. >M.>it.I t> ftc.PiJchi* •fp.aa. 
M«4fiH..Bclniruu. «><H<b.>IiJ£<.bil.lchiir>u>,pn.«n.butt<l»Tin.«^<l>us]u.d. «"'< 

^' — ■-' «■UtAbn.Bnutctui^Udtdli.lMB.Iic. fri ■ibnln l<f Uu, lifu n-^ — -< 

i««lM4nAu1m n & «■b.BkHA.M*-'— Dgitiz^dbvGOO^IC ;'Jr N. Genffis. r. 

riiUiirtl. lont iB(i ijll fpiiifl nn inlnris lu ifitl Qnin sb iimTiiii dlitlH lAl^ioniB 
n>iitD;iBj(iiBiiuinKn.i. taUiijnian. iDim.TlHUiiiiii hb alhilB •umlMic i|i II 

i,oulU(i|»iu*l>i .pitigsiPhiiuifiiptiUtiBi •Iriir ft dcdui£l 

At«illiiiai{it«bijil.AI(rpii..l|i^ai.~ ' c»P. tlit. 

llO(<l*,JraBlBl«qiivh«bflMMt^i4tcA I A lt«Bd|l «fo Abrtbd* Ar|fptv. Iplr & ** 4 

''i.iitiiipi pHBir,lr(«(p (, omo,' luliiiirf iil 'ra id Aultnlinipljnn.triiauiiii dinoiaUi 
rsliauBnTDniliAiiltTiiidBitlwil.ilaniid >Ib poriCKBi •utrA •iitBil. KntiliirqH lA 4 
icBn .k f.iiii ittstiun •iiu Kb iBiriB, Ibici [pti lict Dn. »eint.il Hitldit la »Kh-il,>rfi|iu 
•nli-iWUcidft Hil.id loEBBirBlKl tt* lUlii. [ad 1«« Tbi pir iiini iikiniiiuU hiitc B«b- 
^■■■liili[«{Kii*i.«<imi«ik<tiaklbilB»- >t1&iiii:iDliscaalBili|aood«t«iitpilu,»la. i 
i>ial)uiJal.'()s<Bli[r4LBi.vilcm>intA-|BoiiBliibliuimnI»iBliil.li4»Li<i4uiitit i 

><tBit'i« tnti jEi ti eUii liMiliuH.tidi «Sk i^ainii.N "Hii^fi*^'c»tti tRii.Ti hi- 
polMui tonm KDlti.att pDniRDBi dnal hi- , bluiAfiBak|.iai aOppa AiMidiIi mS bibI- ] 
liiutt. liDRiitl^iAlJilikitipAftiftiTiprtD- I ll|dtBi^biDtbiblliiii5ivult«t.TDdc*faftD 1 
'' Abnn.^lBfirwHotiipicamLol Habin' ! lA liq iDifi plAattt ritfDm Abiin <i L«t-'» 

..t|ii Ibhi ni dt R, ftlDIti fJism HM DI- loala illultlDn iDtct bu dt li.tl iBici^Dlla- c 
•iiiptltaintDoi,(*liitin'<B]nftinBi.i'4BBt m M» ft ultotil mH : butti taim fBmaf- 1 
•DEDiiriitiKtatilitAff.pilint.aafi.iBir [ EcnTBlBiniitiniotiitilt.iKid.BBcabrt- I 
■aiB*dliiiin>.i|Daddiu»imiitcdui:iR|<Ri.6i4£iillli(ni<ti>,<|*diumaftiicba:a 
i4ndiit»ram,tfaiBlAtaibiU0±.'lDU>lliifl ndtittiuitlt|Kii,f|o idlSDtAnn^ifDm. 

-IDim •DAint Domimu SoiIiiB*! IfcQamattbi,' «rinx liBbacitirrt DDnlBBi ImlaiBj Ar Gamoi- 

Ttt ptiil^ulitcttottiA.tratliiDt han*I>o' ihim,€ctiipm^u.DanlDfjAicatAEf7*tiu i 

BlBi,kl3n>iui»AI|nti.'(Ic(liln^iit 8bl| nBliaribBiliifit«i.llifiiiBifihlLMH|iaBi ] 

.« "Talnttfi it^iMII cipf laidiBJi: ptaliMr- [ liim laidiB.m,* iic<fltibOilinIi:4iiufii|B' i 

II^MnnhlMitDltlBtRiIchiDiJrLalTiiti n!^i Chl^l»: U* Hi«*^n^.°A Ib T^l ™. ! 

'>Minulltiui,*4pt<»nitflwinDanlD*.' p.cii^M^Viim^l^nlii^iiiilt.T™!!™'!)^ i 

SJIluntDomiBiut^AbtampeftJfipiniui, inliitii td AbtlBipqflquidli.ifiiiiltihao Lnt, ^ 
Loi ib to,Af toJli ««ro acDkH nioi,& Tidt i I Lttji oaJoi (iiai^^iBdljtAim.^ftTjdc dloco lo i 

^''^'^'■.'tVirt.niiitliUiil^it.mlaU^^Juiriml (p'°'"riW di'ba,ftlVi>>lDi nrTr9™r»Biiii- ' 
«ullt.iba.l.ll ipttttiKuii.PoBinaBantriniBiBiiVpxl'! »n.>icl.n»ir<niD ntAnipDlBtif Rmr: 
fliln«*t°lt- """""' "^ *''''""'""''*'''{ fly''W'*'""°'''^''°''™" pulD« «mtti. . 

pt iinbDti mnm In ]aD|ifBdiDifr1i(lndTbi| ~Ii|o,'irpi(tnbvUtttrilBlDBfindlB< Ol n Abram. ■nfDiiAiliiir^, 
Anoh <tiKi- 

BnTDltlflBtf 

ISibieoml-" fffuAiDn 


'lOlin I<t IDlAllfic.'] lUi '7 T;'l<hiB>iHtDl( 
* rrtiilni.i,*iJ. ho- Finiriiuilit.liAiJoihiciPollli.&chaiiai- - Um.. ^id j^ain Btn i.Itto la4anan.li coDin lli- iDii«i hiU.m itir 
'«^""^>'liii>n£tiiiaamaiih>,<tin>lBtibcft-Atl.. cbr.Mtd 1.1.. 
I^F^"'' iBI, A cdn lcnibir iigf bboln, & ngd B<J« R(f Adtnii.A ca ^tvt.coiilfdlliuitaiiiEfitiiloBintchildBii. pinph.i.iIlfomBcnpI.Biflciiill»rd.ol.,qn*dtoti/iri(Bii<rt. 
5tiBih.lkufaaini>omlBl,liIDIcitTU(frpti iOfrcdlfit icIb lairi.ct||iallli tnienDiihaita Honiiii.Iie- 
(Bitiplti4effptf,irtBltrififnii,hoccAqDilivlfl5Vfat.Pcthatifilllt<Ui|iinilqtwtppl.BtliiiFiiDoiiiiBiii,ll 
iaAtDc.iulBldiB. Tiitatimn|laDf.TclpliBltltn f ii ntb.Tii Jfiint Hw. fnplnlri.l.Ttl.iipdblb*.!. u,iJitlBtiiptttinic6Dallimiilil4Dnurfi:Ch.ldaB>Buip)iiiAti.pIiBJiM. (ir J.Id haBarf Donlal. 

I. fiAiTidlraBl(l^rcUnfhilicitiSfBHr.ltAriahRffitliirii,3iCbodailihbnaiii(liAt- 

Iln.ATbullI tcf li Caln,if hnitf bdli ft<.Annp1i<I fWini fBiCc Nftad.liBlulI.ficBdD ChaldnfpiRpliii- 
. ftou tnt tabik.t..tMii aCpiHDlt cA PODns, 4D« P«l« lit tcf 1« l«|c dMn. d itni chtBUB. ci^Dt 1 J OBl- 
. dnuf , qoBn tciiB tUowi niam id oiIiDitm fitB Au.OgJiiilfffii Aai fit*^ dlciiBi,itaI lApiBBiBdB aaatt, 
I ^tm fuHi i[dsallluBlili.l.Pci4i>(i tmaui. D3.t.z=dbvGOOg[C Ahtm. V." Genefis. m. ' 9 " 

t,»-%itM.'o*ainKiiataKtnmiiiitU-,-, .! 

'''4Jln',«*iiSciA utn filTukDiisdp J '"■"'•irj 
[muaia &Ikltijrl>fiChBluliiHBti, '.^"^™*! 
.i.MH>ui»<.Xu<>ii.'qs.Rad.. ^i^^r^^u 
Ni.r»B>.uliCki4iil>luiB«,fwrM| *nn"'*P*>l* 

,-,- r ««,ft|™rfrn.M».p(«J»',.7-»'<*vM-* 

^lHlulMUAAuHh^&^cuulia.aitiiiliii flh<i«li.anulB. v^tuanln ■(n.lilmtB .!* °^ ■■■*'*'*l 
amm, hamlmia Uv Ctiithklm. tCit- In (■•■1'K KlriilbalB i A Bolna lamaBn. ''^"'*?''>-1 
■kMl._u-kni.ii,w>>itadij|Brflili?tu .liP'uli,.(p>7Mi,H'Mt >4<lHnrli pMu.auz ''T*'.'"'^. 

tB,^ati>fciiiwiiu.innr>.«rii«,fti. i'<i<itiun<.rrit(.K.«>ri«>nns<.diii-Bir. t^'i'",r" 

'■»'*4bBn>«MirBlui,l>r>.«C.- p.t,bn«lc«l(l;«FW*rnS(BU<l.(>u< nri-BftiScH- 

2,a^t~mm.mr.tk^jL^Kit.. A».i.c,feia&-ocA^»hUil<uMliaiA."^*P»» 

l>.<lH.ltt.csrftUin..ft liiviU.lliUlm.r>>fB.>durfuCli.<l.ildkaiKt '»''™>'<'' fa cU < irtM >.wr ntiiMUmhMnmATbm itriilim, iiAi(>chnc(il.lit.auRK>irf"'~'™'- - 

4J,_n. Cwiu,tAu»bdr<(.>.>«' f«'.dEnfiut.l.«.-pgird>.lU.lAUf«'>M- V*'l''rl"l 

.JJa.M.i.i.-iWi^w.*..,...^ 4.k.<feul.utlll7d..'F»<t£i..tf.<.l.d«- '''^'^■^ffj 

Mfa<.i.1.r.T)lll..MMtjl«im.b.h.bii iu.t<(OsKoirfw,»'(,^i[d«uulU|-i<.inio "^frT^' 4«M- Rii<if.BBbf.tn£lntfu.KSn>. 
«dil*. oB.dfi.MIHJ««' fh..^-nl>-aawahm«.'«.iJ.,if.>H*iIcl- » nn&iCt. h.l>lia<> «I ladliH. «>( Tali ^rBtbt.fanl,- 

fikiil7 1h fnl>>n..h mUtrii. ttttmS «Loi A fob- J.tdui ful ..■litu.ai luUagli[liai|llLtl ■• 

db£[t.b>l'lD*'c^H 

iTlilf<hal, tifiitiiiA- a.i rthi^l.' !•■ pmiam.l. .blmi. HcbI ^Lal ^fgti- qiJdui ^l ..■&t«,Sr I prf'ftf*.>ii.4airfiAiiiu.Qjad| ^oAibAo. faa.,v.i LhnB,.nit.Mdk.tUit&iirl d.«i. « aas. «ptdlait. * Inl^BalBt rft IDo. Tcf.rahi.iEl 
.■b aB.dliB> >uu«ilgt faoi o. ' »f<iB. *d Du."lt dinifii <bbI|>, ipft & Aial d* "'"". t""P'- 
* oftai « MfKUBt dl ro> TfoK nriii«£ilf.B« nn aatt..-Ba<ul..&iIwt «n, uxtiulillx-l. 

,_..._; . lAu.I«i,f.,<MKoh..aB»,n.dlfBi|'"™f"'"'-, 

- tqB.omnffi.MfltlJ,lW*lal, !''■'"■'•''• 
> AjliiiHf o. .1.) trdBllt.ddi - 1 « f^^'".'' W^ ■sh.-A , n«Mf 

_ . ._ - .... -. . raoBEiimfiih- < d.Ai>Bll«.ijipapal£.J|niriiii 

A.«.Bu'tiIlailii>u»WBl.Kciii(WB.iu I ud.Cb.dlil*baBn.ar.ilBalcui<a far- ''*' f»-'."'- 
>■■ imi wrmttfmt .* i imit chodorlditMr.a 1 lua^Iinllf bUb!,' «UViHlimi.dia.fA. P" ^uniBK 


hb.^a?i^. .tpllB*>li. : 
tp.IB.(ftt7c' 
H.aOBlpf. i.a InKi^lBnllf BUB!,'4UVillliini.dia*(A. 

-, — , ,-„■.* «ItH^l.f<d«rR *.!><> fialBlitBufftil 

tUI. • flBb nfii.f u .... HtliU-Adcc in UU.j- >■, '*A Mi fhcndo. «(1I»< •ilMlinl . Bi..d< 
*i^ fcBi!>«»—*««'i.ilir>lul»f»H4.. 11.1*1 BlnB. .I,'A ■ll.MB.dlaBi HhiJ ''Dia ndUii, 
(b.iM.aCnkudKiiil.ai.ii.ln.dia-AkiKDBa i1Br*afldiiuU«inn*Bi.Itha.diaB.I>«i 
fUkata 11 ifi T^ truBli cria» » t«ij>»buriiaBi nutei, ^ ttadldii h^ to» la iwifi taJ 
r'r Bu. nad f Bi. au f<w.|rBi. haftn Ib miBlh* "l^rdlt iKaw IIU dH<nu>''n BBialW «I> ilj 
iu i.ii(<Mttd.ii>dd«lBi«>nauihiD.«Bl- ) ill n< •oJbbi. >d At4D. ■Dif.BlHi^-uh- 
lut.- iaMrnila4aBatB>dAh»n.D«wlhl(iJ , AaBrUtantllhl.lrAaadlt Ah.jRt'X>dai>l 
- T- ^i.IUdhl.<^l«-rudl(rl.l<UBU ii.'*Lnul(BiiB9Bul(4MIBlafi^DiBncrl 

rl|U|-B.d'lc»fdlf(.?(|odir^ 

,_ ..—.»» .. __«.« pvinBI «1^1« mmi : ">ud.'dHlld.di pociiCr .innin fllar£. mati 
B.iir^iii niM. Ait«,ifa*^ll»>*>ihr«WI «ial » IMbii.. ^al bkbk pcaf.ai fkBt," iH 

mm^^ .XJ'* i n i u aaafial'. falKril frma pqial- ' n<Hlli«'Rft.,'&a£cIlT<iSBBDaoilBi> 
tf^ rl^>dAhu.p«HdaHdl<fi,Nalldw rAJ>.ui<l..idHuBta.d.i.TlBhfa.ad.B. 
il^ Itatmi.tfmfXmti»Mnmi(mm,t,mmiatm Ht dmim *Ati/tfa ^jrtm tmmttmm, k^a 

•iiUwUcfVBlfBtBidlBlllilBputa j>u,diltntb>fBapa*lRt*. f.ila nllmt*iH,vnf>t>a>iafBidl. 
MiilH*>nlBTall«MBt. «i4iiat«Jnli<tida<Dn*ldnu:BnnllikBBill]|.l>h.D«i.Liinh<llll.alc 
^dAaria ^a Ahn.Ci (it lUbi, PrHalll pud ft ,lBi.latdll| t.« Ottltiutt, tl n al^riM DB. IiJ,iBi|uii, 
wfatJli P» aldgiBg. fw.L>p^Drinc.in.a.d.>tU.f>iinDl<*hi>,ad«t(t.ltJliWdMili.ljHnii>«i- 
|fcl.fc«Bt iHr.D.'*liHn>'.«i>Wi(«liiigh*b«t*hiJ. trffBl>.AbrJlplii.l<hl-f<d.u. fr fiib. q>t bolM 

k. tnMh.tJ£leTfvBd<ai!(U(ikiu>id.liauclpli.iaa>'<|B>ni*i-uil.iBU>lu>>™<cbbh>BdliidiJ 
■««M>KrBaa.Il4h<4a(op<nAct.imihtD<'bwilw<.IIc*Bt«lBtu.>.£lfi^*41>.ai«fd,ui»itiiI 
*wp(Bi£ C«.l.blBlnrf. *>t,|,d.P«BuU<«.flT.liBI>ccipa..>«lpIil. x«. tcB.h..«b(.ad>ra^ 
Mi.HB.Blc !(*■ fiMi «H ltiaaf..Nac npltr d«Ut.t&lrt Ahn.ft cln(d>tAbrf <! Dta. ABBUM ha< .i£a 

■lilfi f.t liiiJ. n iBfiilmfi rilBiIt lafni.i llr Jixii llll mtiio nli li Ilillti Hi (■■(biuf^B.. 

fB£ti^dltMutBB.Ab«. f<cb>ldn>p>nph.B«pnBh<«I. H '■t iiliil ■■|llliw ■ ■■■>- "^ i" iM 
I IM ■ iiii,y(—fB <l i M' ua m.f «»faia»n » <tti» t iUfii aitM i ki. Dgitiz^dbvGoO^IC liu.Diaattta.- 4m.T«»«l«'-™.h™"'"''^;**" ' ll il. Tall. B>i- DtinifBW.Ii 
■l.i.1inlK- im.-ob«llll «BBi. Abii» mcl »".1''''J"'-''"'"'P""^ J3!Jr7V|„V«oTi D3iti.,db.Goog[c ARaium. v. "~ tJicn^ Tis. "n: \o il.cin. "4iu>d»UTiriwliHtll.f''()ai iintiHjd 0<Wn'diiBM 
mfiait »tUgmt,'htitMtruii^,tl»,,immtmlim- uk&Aietu. 

>'ifi*niliagmmittmtH,AltidiUtiiitml oitit^.limtmdlUUuLTmitwniM.*»mi «nMiBitii* 
■*aai(fa£|is.niilaiM<l>aftlinDui.m41iillUilili.'Ubcl>unf<oKig|anits HHiAiRFa. 
KtninnWdMBitiHibiihaialUmfiihl luls.liliiitHidiiUfiliutiMlaj,>«nw- fud. t''>l..<if 

■ ■■■ mfa, fc ■■■ft U-biKli^ta InaHk ■— I .■ uf hnl »■£ Am AA _•-. ^.,. A.LJ. ■' B..^ k..-.-. La : ^ _?. rln^A» 
lI.MllDpU Iil>uIi.B>l»> 


<rliba»'*hni.'^ iniifBralnilJ. 

(1.'Vr'"'"T 
DMlmlU^di*»! ri«r(n Um 

flUl>k>UIMI>UnHmi«<'l<l. «Uirii (iT.i. 
il^rilMi^llfe.^pginHilittliKlTl- r>H4lBli sra- 

^UliHMC*^>Ji*u.4.«ri»v rfoBniiatiB 

»iruAlna iltiiBoaifir lri«»cu>£Ui^>ppriUi.it«>'«u>iaaiUIII 
,. CAtjmi. Al>iiMM«U|fsl,«rpmi*niiUIUiu. •iimefi*. 
••uiu>h4' irmMtlf.atUtlHt(mmunmtiaAba.,fa- (Mi. 

IlfH ■••,*dt>lHit«i'puui^UuBH«i>(ir ■°*r™'''* 

ri*i|i ^^i»t«lB"-l*>"«™'p«*«'»rt"ii- M>Iatitw.yi»»li)pUwttmihjiiifiii1- 'nMuUw»» 

pKu ■ M iMur ■■ ! ■, »»lu tM ghtM.K«Tlt« ■■•.'PiaciiinuAkcuaKuiB.lrlawnt^iiM """.'''"Iri^ 

mm U m i m»minim* knm!M tftiliittA caa»tnbHkutfaiii^Mi,(ar>a«;«i.1»- ^'f^*^'£^ 

Mir.tviiHi«H«diwnln«Slf^! iIm.Ncc HoStet .Im ■««'«■'iSDu' ■>'<>^<"™*- 
^j_. t|aant.ia(ru»u,i<fWquu««t«dir. <|lla p«lB Atnlwa oil ll*IVS n« , ^aokii «Vj.l?".-;"* 
£X"u.M«Mup#aHMBiuit_t2(^4k icpMtiBBgU.fu>ttai««^itlni.<lta<ii.<?~'"i?'^ 
^'''" Ifc^farfMpa^iawMi^ttuftHm. t<mnhtlia'HfcMkntifkH,*>uu«iiti^1!'^'?' 
S^ fa*u ft-pii cu « w JM Pn. f fc fc-fcli h|u»;M*ccMuHpr*uU«.n«- '?■»'•■■«■,*■ 
rP" tiipa«tt.Dctt^.imift.»lgltM'Wui faauhiMaiiatwilatnBtAiuiHjitti. j "f >* 
. »... il fca i i u a lH M.'*'oMlimmChuMa uiltu«(uiiiWlvlgtt»iulullai loli' ™'7'''"'^~ 
■<nu>,tt6^Diuucan. fa4ct>pctpctu,tRl_3<irkcfliiU»ni^ail» '.'"''" ™': 
— .•dAbnk^CcntTfta mlmi la* pg* w,DiM ■ ■ rtUli faglai tu p^ ,lu A. 
t.*ft>utauipsltnl>, t.,tcHuk>^clauiiapic»il^gi*..M>H >i-<U.«>iM- 
mmttitfammmtmmi' «WBI«m CIuu^Id paffdriaWpcipiwi, l^' "S™"', 

'*n.i;<ui«taipa*ti, «•i«t«ilU> n«>-4>ll'ftB4H41lilti/.i A. i"'^'™!]' 

l4«u»Mi<uuaHfi.]laaB:li.l^ knUAta^^nMn^MaiBtmaftauiM 1i><)>>''< 

• caianpupalllHAtl.Tt«l|ii«(Dl ■VinnRilpA.tlatatntlHllwfaJ.^»* "^"fr ■;!*- 

t.«ni&«.|late>aao4l«.Hl (H<dl"<i^-|Ha aiii4*t>«iuM>l>Iainnt "■".'T^'^ 

■ >■ ■■Mi,tng> ■■^■«■«i.fu.n- knvlnltgilHn/mBntpolln^clKlcl- *"!?"'! '^'"f 

4uH»U.wl. ■H.elcc«<ia«l..c»aia« ■•1>>«l>ip) 

dti>4WniilUBH>*ni.<(MiBiia»qalfHiltl>tu«dulWI {^}^™^ 

auta«.TaD*HH. faBt«.TMa^fa.I.DuJ^iUna«ia.KicH(tHilMBtgu«allua<ktiuJ,MuI 

HtHHi aOa^Icv iuiW.P«lHl> (ci ciia I. «■■ BlilJtei HliTNiBnl. vsul,Dc«<lil aBpcmtfalnl &■«!• 

tiiiAiJUA». t>iIHniMitl..«wii4««<n«Hf>iIaipalliibi.|i.<LvldtelU««MtffairliI>ait.«aa *>■ IHni*«tla ril w ii<li«d«in ■•fUlai •sliiibi.^. 

•u«fc(*UlKu>lil.n£a>f^c&ufriiMBlBl.>i*audlacolU*ackuuiHci.Tld. 

aHrf t,«.«dn<>upHHriJyi.b.Hulrfi.np...lfc^ih<— ftSl.ymlt''""!- 

lC^iiuiat.MfantglHKf&Utcni.AIUIndirptriilu.caUttitutcMticDoailal. I. mmuilpH 51 ^Tal taign iinpct fcnB,n iicd .d*nU. Bu.ii wimhi i ftat pciidiH. i ai<. ^t ^.d. btbo •ii «t- 
iucfcuita,TrnHUl<t* « »»Diiit<Ma>». «n nltadlB.nl, callWl ^d.I. nip«tinl,(*iuin*,HH 
pH ru.DitltlfMgi. f a >M Ih« ptaam. Ah feriah •» AlnMa fadnll tnlpiiH : n bu cnultH , lilt 
— "- ■->-• — iHMMl.tal«iuaroi. fi|Hrt.i^*iHil.^HOf-"-— - -■— — " 1— ". . D3.t.Z5dbvGc)t)g[c Abratattt.' 3dib<l<ktB' 
iAt *•■)■*■ . El'..^ Pvt<4 ui pnvMUrna .nTui ■fVBari&cuDU 


Getiefts. II httUifTk unh uuinuft Htlntua 
itDliii* Abnlil ■4M,''nisi Iluri •<»• 
inil il.'Ad aii* Htk IMii^PnhAa' tan >• 
■I M ■■iIh cbl UM. mik'ilW Bw> iln 
••cili<»'<tJimtb» {>i»'»C M»."n 
iMu ImlHnfi («liri «M tiu p«t <*■' 
«■JlaliM H af i< KmicU ■Rlair'n''bi 
MbTtl.A ftiU U« <icbttt,n.MpUnk6« tC 

elilUllsnitf ■u|Bi.rot4ainn Bri^tm. 
diBaka'cClf>it, aHlMifcttlMun^^JwaAI 
n»<>il|>»llM,'tiiM>lnn.«4ta|>lii4tlc« 
•o, •WMn Dt* ■b Uldif . <n Ktnlt Itia 

iin'toI»W^J|'>iut"l> its» •Ut 
;tlin»tt«l «^ pinull HI<H«>V« te c*it<i^utfl%"lTn~ pi(JU« 
ndlinai dfa^cfnuittDi lA Uldii * 

Ua>tl«>JMk>fwu<d»i««l<i'*tai, 

^ tb ■UcnlftBli pccul4 conpltttl rratMt 

/\i..lprTTtn fcUM !■ oMs 
ipr> fiimi ilti.-tMb>( fUtlm Ihik ttulua i ti iMctnit ptJ in .' ■• tpMtr 
. , . «■iinu fcntl lafi.rtffntni awil* HnUll 
tMiB>t|ch.t ;.„.nU^«i»_«nRA,i,<it^Mic'l'.buki 
■Bao.MnOH „,1,0 „„.fc,S !,■«,„. ^^ •- -■■ 
, IlDif^liiBi Ifou^lii- 

M (It Dtu ad «knk t, •« noi 

lU «im HM DM,nc.UI> ■««« •!» lAu. 

a cMnl ptM iirf Hli la tatei ABpiHiBL 

«rtnlW itai poft il. tnpit Ifkul fK« <w 

"iii it.cc» bmliei tl,* •■(•»•,* Bildfli» 

icqB*«Utiims4cciMdiicci ntttctMr, «(■■ 

i IUu*IIV&ti.'la (ftM Bini, PafhiB ot- 

Bti AHnB li l£ic ^ puin IIU Mn,i« 

a iHanili <n n,iftM4it Dtai ib Aknhi. 
f TiliiaHr «bnbi iIbmI £liK Aii . «i aBxn 
... ■--•'■--^^•■^■•rtW^^Butn^nc 

«TdNeiklT^i^piwIi Mrf AuIb !■ If 
fi dit. dcat ptKvbcttt tl Drti. A MtU Bovaaia 
-l.n^riHfcMlint. ■ Iiiwl(ll»<l*.U iltrftiutVkilft ft •UcBlttu pttlHr ditftia (iiai.e*P.m II. 
A Prwli w* <i DaBiM i^ nBBsDi Hibn 
AMiwlUafttea' 


■n 4I1I.C&U tl n rf n onlM.t|« «n M«t tl 
i«Titl»utnp«w^tii*H>c<Jlllib«.<wt 
ItUKmfiiBtutaioMa iibctunU-AI,' 
t Iduaali !■ itnu.u d(ili.D«lit,d !■■•■ 

nl«uUU*<^iBli.^>ini' ' 

A/>f.iui tunflll •lu.fc : 

itf Jt ttuitTciB <hb ■tbi»^. 

UKil.Af«(BIttftlt<*IrfiW,, . . _ . . 

lict» •■!■ 4«UulUi id Ani nftif.M 4I' 
Hite rK 1 latMH H. TfMualt AbnhTu n 
Mnnlu (4 ■•iliiiili^ tl.&cBl«a, iili. a- 
a JbOii to B Bl ftf , IrUf f q briuif ciai putt. 

I Ub ••■crrlniC • apclB4r4t4ii9 ^«tn.f^ll^ 

t *Ualt * <aii IIUb ■ tbUi !■ ' U n loinni.lfM^idi I1141 AU^ib U BfcftucBlS ad tu^b 4iili 

., 94l>ibii^apvniriBi,4i(uplttfni.UnhtBn- * ' 

J||^-'>aca'°pii>(W«kHa,4«UiFHM4FWi>i1Bi<tlUuall,ft 
UB irmHl Ita tlaalH liU plunt , ft •fcnliu BBi4u& tali.4.4. 1«f< Bllil fuiti, fl IlUul ffiUi 
mtiJuii nli. «iiTt,iBh.^.4.B(HBnBiMWBmfBitl,MfiltB,iBi iBaunkf. Tm Tl.mi fuiOB ■ ■ ■ 
OaB 4it.a.4.H*iiB iUiti mii ptpiil ifcui.pfnn(«>4pgilfnl;Bf pn llhulm, Mpti t<ut «tat tlH pBi 
tui <ui.DfffcHln fslB cbriAain IIW,B« a IfnHlt. f ^ M.l> ■■«■b lifWi.ti «B ftBlu tln pMI [p! 
faB.I.UpMluanp<lfnS,tinBftBlHfUiUUBHiu. fii.l.li<B4UItHf •m«nniB«fli4Ulp» 
inufllirin. fUQiUhBpniBirioanliaiTnB.ilnnitufianfiMpnUtwa.hm^lnB firJ.ainpiil 
ir.itchtilUidtTtialn. fiiHA.ifBponlHc Ti,.l. Hll<tilil^^B4WuuiB,aBi4UMniib^h 1nJ-i 
U 4*Ba fBa.ABIf nJtu pta tdulu. f ■ ■ib.Unipftt 4lrf lp£nj.t>l(& ilt.yiBa4Bo4M pnnilMtt 
•aBUai. fniBt*lp<>4it.^MUcfiDfiiilBpmacntniJnaci4«>uBi. fiifabiAhnli». { 

41«.lohBtii4ifB6dfbatlBaM»fBhitHCBUfBitiptaulpfiffrf^fi.n'mnl4lftKW,V'kslnf>Blpa^ 
' •«. f I tr.idanBlt U innB.I.4tBMi,f<dra !■ «mn tfn.tcwtftU ft Iwurii uMk. McfBtn ««■Itcn >«' 
■ffcciM-Itu<ni,«p.i.4t1fpnfilaqHni.pafaIIGmflcdcCtIr «M MmhiM cwitB buiui hldoiliB, A4» ' 
ntn tua.lcilpdi. T4Mrt.lUui>ltnriiUocBUii«ii.lcbnlnpbndi.pfa,<ilMtnnifiM. fi.Lntpm 
nn u ^«■■■iSiit horjiiiUti (•■H4i CBl.i|Bla iiMti U nUi^tnhiB bib^i. f 1 CH>taiu«Hi«air<kil n4a>, 
nlu>B«ipuuit>u.AU^iriip»lHn«iai. 1r*uHthtnat^l«culBt4d>lInlrtl.«<aBM«llB«itH 
<<n>^kf.4:i»iilBUIb«Bliirdlil>,tBin(li^tshuban.fnt«ilnBibaraana«sBtdw]MaU. fl Btkl 
|AUIdit<Bin<UBU.Vtl,ri(aB£nuili<KTdbBU, 1|i«^i4bHH, fMHBiiB Dgitiz^dbvGOOglC Genelis. 


■■?** ^■ . ■'■■>.-.»it,q«i»fc-.i«»i.: , 

>V ■■iiijiia|iHi <ilt>i laaam.ofimlHi 
bak l«s lllsnB ('•■'■ •■HHi.Et nl^B^- 
1 Abidu,JI>lr,(a<M>Rh*>lwI>.il»[|i>l 
1 '^'i<^'^J^^''t*L'!<'l£*''''' ' l.faT-Wtt. <■!»,•■ ,ia>y.i.ru. ft di ^ MKHiHfM*itiin*lhHHlfHriH.«fjJ (tetfalVoki^IiVWahatklnifHlMilit 
MHUl>.tM^r<Hl«rnHnfHJi^H(n liJlili,(linlttiHHn,iiWnthiu.l^.,iia 
— 1 ^.tn li,la4lfaUVwnlm.,tUfm' i*«>t*.Mrf«n^ !■,»»■ rfrinlilb/n.- J Wi.>^^ataHali^KlIliiq^>Jnflualli 
: dI>b,Ni fu^ Inia Hoant Dant» mn.t Imi T.I lI.b.'tffo- 

i;i»;2?>r. ■ilnliailiHfilM^ah 4h J.BafinilUIah4<ftciifttlH,itn^II vlnHahu.n 

•»>■•«« t«tB«>i>. (BM.NialnlxCsnsnilalvaittAr.CludirakaadNi.NivmiHUoti, , 
_■■■»■* 'tlaAf ft |lfca>^i^ la^ nUa t«,n pndrhi tltfrftcnnllxlUiIii.HlUII»! to^r im 
■■IWRnalHni. fitJ.finHiaa. fuBibnifm>i,pn,ii«<&la«*Ttajl. Vl < «v' J<>'> ^ '"^'>* ** 
ln»lin la ■nlipaftBi.t.n iBpbin «■■ BnnlllllU. «u cUnsi ■■JsnBft asBinhn «'•milm ttl , ft 
W^kH m« 4^ •Mfmi* ^ftpn >HM:Itebn^te.cI.li>«tt,n> inft luhni* tlnnu *>-n>«n><U «<■ 
tat^ hk •nlHlVneii. «Uui tnMD (HnaH^I fibiBdiHint ib gihnii.alA r«iui<>,f«rini»tig.<> I 
l.i87ii,«.J.fl i«Ha> ^ •Hlte hdr,, fadinlB tli p.nll>t«.n.Ln«ft> <iM» •«. ffTiii »>■ (t<.t<H. »1 , 
i ■li.tiJiiTfn ]^iiiintil1a[n[iiai|>iiiiiilli»aii '— irtvlH , Tt IdtB «n nlrlHtpaalif.B. drl Ilf«M^n.A 

CMa m7 .nin fan f. la^ .IrfT* UfcMi "ibJmI, Tii «{^likbia.^ W.b^J snfm di. ,'■> bap 

■i,MM nU *i,OMb(b UC Uirfb ndn w la bv M * *tiih«al «U*nl<> ir.a.t. fHnBfi li iBfrti hix, 

■«Mntffec 1w*>fn"p<>&«. «i.BA.ftBtqiCnilBllHlnllBpP.i.nlfahninlli.pBjtiton^tf.ic 

.|Hl>iiaa*.hlnW|. T>>"A-»*fcd«iB<ld^ni'.al.rtHlBjlr.MimJ.p.idlnn».l»Jlnt. ^'■■'''-'a 

Mnb. InhpiaTinipBM. Th ■tb.iilllBrtrapWnii^Bt fK.l.«M..iflflmr''— ""-- ---•—' 

*4i ua^i nyf»j>.tlanaUiinftiidii«M. T" '">>. «al iMitntgt. fiiRib.rw ■ib.rsinA biaielatu lUii tib- Dgitiz^dbvGoOgle - Ahraliatn . n Grnflii 
2jru^ <> ^. ?'•>>■>'(•'<• <t"i •iih< JmiCk,* Mk. » «h. cU>n !■ Jww ■«< ••fci.ft uc» IU.-U' 

-' - -•~^,Ri«>«w>.Wf><tljMd>int«,* •DinftnB.Qel<li«u,>lli>wMi>rlt- 

idrununpiDkiraBBltiMm^iftla. t(i MHUmCvmlii UlHopplM ri«au 

. ~__ ,.,,_-. _...u, ■-■■--«fil^AM.imwfcfadiw y f|>«Hi , * LaiMAdla pw i™i>. tBbi». JJH;;™ ™ •Jj^J (■airfci~~.Jiu"»i ^^^^^^^ll^ari^n''"^!^^.' 

^'^'j.Vbl^; 1«)'«'> •!•«•■>. ti^plBfolipU^J.IiiS" uinidwuiiWuJfmWiBtxlb 

JTlfTTfl r»' »'<»*l*t.'>"B<^*'*l-4>'lJ*ll>*'S*^'<'»l <MUl.p^BlHdBBl.V»«Hl4Bn|*t(4a, 

d. «J.ilJ.*. idlaiclnijfiidDmBB, 4 pivtalidlWn *<«■', fttfaJu tUo. hi.n « ffa i— — ., ■■ 

«tK?^_^nV>-">'-'i^f>*i»''b'i>>ni>'>w..>u>.v^ ui«.wi.rit»tH «ute 

lY wd^.i. "■""■ •■«-Ml.ai <il..r»l .<, <W &« Wd NiUi« .utte«; m.1. »11. . 

.1. «MM w>.n .«._..- .^.__ --I.-.-.1 r-..-, J_II1.- _.- d-l.. J....£ll. . l^ 
l(Hal<,«p[>ulvl'..UAdk«t'uM lunmtM.ai.indunH.dAu 

Ja ThlViil' ' "" r*" <!■'■■ ■'<« '■(•^•^■'■«•'KiM.ri l|I- Ai^ MM>*t« JU hil. •i.KWniUWfa 

>.> I, r.ji_J '»''»?«<i>'nw>li>'I''u<^'>P<l™»"b- ™ilni«<ml.lM. •fau 4d M.li.wt.tM w b- 

Iji».^^ 'li.infciHiftlu.Hiii.lMnsiaauwWd IUutunlns«H(>H.«Dlanu>M~.d 

«uauioKJ». .... . ,>=(Mn>il«™i'*4fcLixli.d.. l«i.lukHlikiH«piM pl t.1 lllttb «dw dt VI^ ■uTt >rt.i( Jl ■n.iB.eUllUifel* lAaiU,Ct«v.''*ltl. mi. «.f fiinn.llillli Taiririltiffnl 

«t*olMi«lt ■'"' l"™ '"'!■ *>-"■ ■l»!»» «J —Uit bHidtUUu.i.lmiKwM' 

W «"r^I BM faiUu^irUM uTnlim .«lu. «n dl^ It auw pttdiww IUwJmA 

IftU*. ■7- »""■"'■"'«■"**""•*""■■■■ !■'■»'" ■«•■••dpBm.fcm-d.MtptBd.MKfi. 

A..n!l»^ hlcl'(fliirfi.tll»>iBM,ftflU.iB«,'<liwiC> lUit<u.liJtelt.*Bi(lR,V««dl>iB(d<U- 

» iA.\^^.i )»^Ib d.iuKidud< 1« lAB.tluB ■«.«.« M««U ddMi DMH. JaiuH buc.tt 

B.i nludiM- •'«'■.■«A><>w>,**V>^'*iM'*.*''''*»'<l- ■tf.>.ll'l>«BdUdmU«Bl.ciu«.iteu. 
■.r M>AnJ.l •■mTi>nirwlqtt.>^Ai.^.dB>lfl'«.t>1tBa.mriblIU#.d]Bf>^''yimifllliuBB.'*n«a ttft.tUl 
' ,A|^^7^^P<>'llr/u«™dllu>l«(M>pU.IlIt,<*tfB|>B»HmTaru,-uhRi.bfimuli.Dliiu^ 
5i+ii^h.I>mni4«(iriMblctf.d.qBHU:idhK.nMWl«piBHibH«ikk>lduiM «HWMariMl 
fui JUB.h.m>|Biaai.iii.i.«iMilc. 5g < •atrtmi-l. iBW.dJ. U ...WMd dt.Trf . h 4—imBi .d liglUi 
•'iii.Aiinp.iu, SMiBTisin. 4iiTlfB>dlutlnUcuh iBi>csllinmi«b«m.i.aMlmuwiMBsa 
fn'ol>K4lr.tt. ^.••.t,a>t.WLB<ur''-«'''*P«<>*lMtem'r»F«<l»l«*^pl'- 1-^ 
«u.l>>l>«mpnmpi..*l,CU.iqB«luuBlBaiBt. «■■Hl,Up«*MsB.<iBliul.. «i< ■*.?» mlMmiJU IW 
»>Ji>i fupit tllBm.fd ■!> >« ^ DomlBu mlfiiHRU iiH.I>« Jt,.dl« nm «Ipt» f n FMBm.* •W.B^^.m 
.da«r<Bi toi fDni.ilhli. tnbia ll.ilin iBt.lw.»m «IbI. iW <>^iui.ll.»m« na .dBaDLotUn., nrt- 
t«<apiiliu.<iijim.. mtili..ni.f»pn>.Blm.niJd<«,f^iB>alU<>h>kAMt». ft,iit».at 
i.iacapilnBiuu^lll, U^B«di msdu LK.t.|. NtaaBkttBi muw (diBnm, Jl at^A^ tinv ipm AbnKim. 


k|>M>M>l«q3(fi>4w(m(BU*riIaafBl>Ar. loi i j «h, "Ki <|B>fB nl inuH , « int&iB ^ n.^ ^ 

M<i»«— Tfcu t»fat ». M(th. > «irmMlM>. tK«™l»<>nit>m,ftptrRM!'fta.nM>ilw'°*V''!°'''™ 
>" t ■■■M* drftn%j^ka«>d «im •olWm h« TiclM>i.,Tt ItlK natmmlMm, pu«d« •nim j L^ ,7r„|7 

fW fcfHt.rn«,liUaihubn;nMUi>iM tA.[^«Kin^M&nniAaiu:iiaDlru.|rI^',7~* 

ti>iifa«l>kHlUi«(|>tw..mn-Hftk.| ■■-Ii>lu'«<^iti>n^>lH,'>iBDUmrii>.i~!?"uT,« 

—»*■<* Wplt.,. W.yfc?". ^- * l™' '''nw:B.1K<-Iiii»«p*Crm 1>M-^ _£'*,? 
■.<■!■.*■> ni«i,M.itw n. w rft mmmi «u, J.im « Uk noti.i & b..c >b lur.n. XV,^^ 

U^«ip«MM_»«w^k£>MrtaiJrt|il ■il.«lo*..f»PI.l>ltJntlMi^ii>Mrup«t.>-!;^°'^ 
■<>u •■•-'^••.(fc.r,nlM«..l>tUH->mTi- 4.<.lh/kr.b«tltd.l<««ilbI.*«>,u.U-'^*^X^'"- 
«tH.i -•■h.pMI*..aftdllBlluaf&Uk«tkn.' •«"Mui,aBt%(«iMtHn.'>Vi.i...i •'^r'*';!- 
w.a ^Hm («&■■«•■»» .»1 llnmi pil.. , M tm.lWa«I. |Mi m...,' * rita.ll ''A.. {'^'^^ 
*?«tt<BB«lMM;-dlt<.4.ui.*a.».-Ii«r.H..fifcrdiiTtt«WK.Hit.(*uhr.**j; ";!■''■* 
■^W^ ^.^nMk. «n« ..I Wt OUw^TUit- ; f w, [ptsp..».) •' 'o-lwl '' .bi IWu <ui l^ J?'*^?^ 

t^ I ^ *« i w u - fajh» fc mn «.a (oM i»n<i«.'t.pt^>rpi^u...tru.*.A>Dtifto.n.,r''™'v'^ '--■•-■^b.l.i 


pt.rpi;U..ii 

ft II. { ••pM'lUl.ifnrD'ircnilib.1. iultimM^^W 

, nlu. lpMfcmMiMtJr.rI».c»ni^p.nl.m(l.Vi.It 

i.I'|«t,S~»ii«i m"l'..|>l..l.l'l..««r' • ■- ■ 

l..c«.n(ttaiD.- fnnlmimiMnlpli — ^ •MiK.VAfoKli.^ U.<li I.|.t,K «»«1 m •»•" pta.l .1.1. .«««!.... cfi on, Abnkm. \lL\j ■ » 

yi^ h . ..li,fa.»w— .at..l..t«iB.ltfciD.- "WMlmtrHtwnlpl^ flibnnfl... , qM r.li- ,;?""''■ 

I ""^ un^ HM I. tw,nft .uDft li rptlu- 1 .".!. <f dIiw. HI.. , 1. ^aihm. lu l..l.]t.bu. ,'" '""" •" 

: ~W« a^tefllj, ,1« ,11. n.DhlM, K^., fUin<Ui.tt«I«it. l«i,kibftuJt<> I. >.«''' "^"'"^ 

'■*^ •l^»JMBa<A«r.W>.«,I,a.ItD..(. ».'Dj<Dl.<lMblHdll.bMr.ll..U»..ltBl(Dlh. jiL^ J^ 

■MI«Mt la Mn «1 p^i In^l.d DBi < blr.n In loll. I>^bln.<t nr« Id fbiltct ipri * \j, '"'«■w* 

ta w. «la«<h Htn . waflm*ih,mm, ■ <i>» Ui. tlm>.t,M, ,mm priD>Hnl.. mimt- Q^™,'"'" 

■■ * ..fa 1.>. t&i <«i nm ftrut. por. 1 1. D.lD.r«>.r..i. »M., n.Di., :.qH Wt fl>- H l"?''!"' r-j^siHf»""'-! j . b.dR.>i ln«. ; pK.ll ia am, •'ml Da. imi,/ 
>.U..t<<nfr.f-.ri) m». "AiMlo, •'JaUmu- .1.. 

■ *— T.wfc «Bk.k ai..D^ «»4. f.in- ...«••■» Bafln . N.Ot luqH IIU dtdttu 
•^" tMtUtkmHatmimlmtwtm, 1 .lnDm%1b.ttp.n4 (W>, (■ft«h^,.Ap.I.I. 

. ..- ,_,.^ . *-^;i4.1,.„ 

•*-a..S.r.it<i«ft»'tb«i4i£. r • ■•-■ - - -^ - - .i«i-~— <- 

*t—ll ■ l. ^»< . h..riqnttJo(ll.«>rt«lt. ( 'wp^fRaJuCllKU(<(p.tnf 

HApw>to.blul.<bIapnt<iw4 

, '"■•inpivnltEUB, kTKUlin.mfdu 

^2;;^<£^*U~pepnUm.(ilpr.rilpun ..ri,» «. <lo.™iirhirirt'^.°i^il M.FtoA K 

•W'l>i£p>niroanU^^,'ft,.far.{":^'!7''<'' 
. ■S..t>J.i.rml.J««,.,.t<rfi,^."-n''rf»«- 

Dn.<t-.«iH 5uido nu .«.».1...... «uj. 15 ■*^>,'" ^l^ »•.(«* I.^Alinhw'ut«nm AD<(r.-l>Dnc«n..M*miu.DUDp«nltS[i>Xlp- '*''"'' ^*'' 
J*fcri H fc>.l h i .l ii.ine.to**M:»p.«f.|. ;p.l].uinn, »■»!•<..«« W,l..«.«bHi-iJ^,<'".5^- 
_ * — .■ll«OnMi..M.llMj.to...o..rd.. lf(orSAmonrf*iip.»r«.l^m.CAP. XX. *■'".'''•"• 
^■••KmB.*.Hfat<.t*&U-mB«b»nc«a'; ni>°(.«uiAbnbi]Il<DtlDin.IA.IInU,i« V ' 

- ■Ml^i.nm. rt.lt Mt™B«..4**irfiU-;r«ilinHtC«l«lllBt..ta,J.<Dli«.r.ltlS'rTJ"j^'* 

r?^ '.*pB&HluHat.*iitllli.nmoriM. iaG(ni.'Dl>li«Unbi4tn«.ru.nMft.r',»',"'''^'' 
~''h>-p..(wm.U«Hq«mnltti>b.bti«[m>t .Mtiudr«.iilhntotn.o«u*W-rtlK*.lT^^""~™ «nm,ft.ll, fet.Iii "r^-Jr''! rlo,pnn«lHi plaltllii.nl.. *k» . — . 
lnu..Ipria>lmni«>r.qDA>^u. «rf.t.iD<w.. 

. .,-— ^^--.AlD(Vmn6,TBiim.a-4-mv.ti.A<B A>tum«vd'4 

*4hnrm«iwDllclti.tNmu.». p.a.nlil>.,MHIiBnnDp(lbil.« 
ia,rt>tiii.,«<niUl.lnbt(l<<iDH'c<.,<mi.4«lia«»lndine..ft«t». 
■.■j.|.TU.MIib.fl.a,r.TMidti.<Ii. 4ir,I.<.<»4Uci>U(MiDiDmlBtnH>i«H.tD«mialL (ii.i..cMn 
flfc tw nfiUL <M Wb.*, .mMi ut 4. bh4(. rubHtSoDi.. qU ISb.ni.m d.kan. lUi.. Ib q.ib>. ii4 db 
kqw«Tu)UI<ilitlM. l4«nnnlH.4>o..i.»iif»dlituBaU<(.B. fi.v«btpiaaj..ibl., tlMf.. 
f«iimm Ti> ■.*..( .(sll<n*.pfa,«rar(li«i*frn(:hHrt<n(RMupol>.iWinBimD.An. Ilt S..I* 
rM. \t^-^fturtk *4i.l..u)»i,iqHUsabl,*iru«.U(nak X X. f.riih.lHnnf.«[b..qaa 
Alffc %imati„ijj~' -"-' --' ' "" ■-'--"—--•-'- D3.t.z=dbvGOOgJC 
S?«£'il*"'"'*"*'"»^"''«"«'^*'''»^'^ 

«'.rW^Mri mmrttanm7l.atitmtfMhBtiamtmm: fuf.ft ilt.Ttin »(] nU. rf, •Mcftou tlk 
K _£^. _i «TaUt ftuH UI-BCbch oan fe kaM.bnai lairii h>btu.bn nrf ilih.lHt nimi ii 
» M I»c6» «•■HIIm,J< J«U<» lknli>,n4iidd« Hll u- w d>JI (cutl M.koi trlt ril» la »!■>< rn fil Btlk« AU-MiU<il,l«i IHil I l«ii ti wui f ■! rHI IkBr.li <{■ MfBitia- V &lmaln/t«al(Kiituifl*CaBHfliqut,«'^ 

ini EiniiiiB ■ •P'"''- IlMftll filiS In liMftiti Cm. t*pin ^B* Pt»- * ^ 

tl'''^ !^'?.'<[r'l<UEllHt(DiiaJll*»>if.nfai]s^S>mi UirolatBmBliiilin.lbu.IlilKwUll , , 

r!^i u.'!! VrttH.-HrlHia^Daiiils^tiiiiiiliilKidi «.loa.iHjlcflcBlpiacwiuilIMinctca '-'-' 

~,^»Ji7;»«™''^"'^-''«<*<^'"'l"l™'"™^'H n.i.i*..M.*l.«,^l|»i«tmp«tl.ji.tM ' 

ir Mj^li'A<H^><*»<*''*<'*»*w^"''''9><'<I>"'' .Airiu.DliItnHUi.,KlfiwiHiiBniIIInh ^ 

■'"■'"■""" • - lF'*1'n«.ID.*-ltJtbt^irH- -*■! ■ 
i|«tri.i'.irh. in>rt.lacln>iiAaiBHl:lBki>Bai 

M'UW^M>ltuilUi>;(in.,h.MtL «■««tKirf* 

bJb* hlt MrttftA fdlt.Id m^ffmfaum tft pvdoilfni 

■udUt IbIi.^1 hjVtlHt4(^qitfllU tccidRil fHb Tli. 

HitIlif>nrfiAlUwriH>.i. «i.l.*titltnt>4^d«.l 

«ftUrt 1>abia*dcatMlJfnL1ilpf.Ktniilirtniulb*dMlutf twcnvtlllloB^- ixfrttttwiOprti 

Unxn tatU* Fml.Wtlllla tHftnUf 1 lacrilUtKli.ldf n[ .«.vidiiiai luiDanlli* aiu^nli; 

(•c*D«nlD<£nuIi>niI*6iM.I.#aMHt. fl.l.ipAIlBaatAlinhuu. T4 •« .iiriuii.Bibnlr«V ,Dt>.CvIia MUIr«M> ■ndittlt u •«■«llli.rMtUt llu inMk niMfi,iS|ran1.kfiir<t BJhl. «t odIi 
;fi>dIi(iAknKii,l(i]bi«^HVai€l>iInaHi«IMfnt«iinlUi'.i.iiijriuBiHlirni.i|.il.Opat(RD.>iaC 
fc.al haiiiliif.nl rrtili«Ittin>Btai)ul.^iulIiiiliniS. «< ri.cl (nif cmilii Bacr.ikIiaal>.II,ftc. «Tp 

■ Iptitnl Tl.r.liu]nitt.>in,fu1)ftmM.IIdC.d>ijra.ltirc.D[c«l«iiqdilida-'--- ■-"' ^ -.-.-. ^ 

I ktrtI.oiiiB((||i cSfCUilunior IpH Iknhf fi DaalB* JBftuftwi itUt' L);.i....jbvGoog[c Wttn. T. Geriefis. w. ij 

■cai|IiiliiKllW.Du*anpirbMAbn U aan nll li«« <i Uia nn.Bf pi cn lCku. JTVi^i'" 
U inCbWlml dUl TH*,»* lAI tUiw ( Mafi .ul«n hkfmi» Ui^M •<&««- "r^!?'jf- 


*firM»rDi>"fiiciiuiB(nii«>^'dir^£n " _" j IJ 

3»lli,».«uib.Im:^.kln..n»l>ln ■'■"V 
4.r«»B>«-I.I>i.cn.n«..(u.c«'>OH'>«V.I IliT^iLrfM 
.,«.r«.;.pnl«lt>i».."f.bA(d»»jj;,^™^™ 

)tsnMirDn']<ln.nBnf BBtlLMlsCtBiH. PffiZ.'!. i.^ 

(ii>nt.r»iHi(c»«i.ru«*flnii.*BAnitH '?S',"'J?: 

r.n.Dn..l.Utn.r«'l' •«ni>q"»(tlH ll^' r.lf*L 

r-— . — , — , -._., .- Mii.(.t<it<aiB,ftiiiit«iMi..,<tuUdttiU ^■™';;^ 
iUic iMrn. Mnv .(iitB,.blK Aln>B].-1 f«m*nHl,HdilBtI.blfll. lnl(*. tollt ni.r^ E^Ii'.-j J„ .c 
*«nAA^. p«rs blbn..C.fnlt< c^n» : I, ..n. >.> nin •«HliM. ■ ^n(u./ttluB t^^fj.^if 

__^ .-ZMt-i..tkrrf(lBfol(n.dl..,f.Oir, nm(,(»i™>,l.™..,.^IIt«Bn-!"lK"S.; 

■^ ib-rtr.s(,Btr.,.H.bi.„inp.iBd.r.,B i«,(«,.,.(d.,„i,,,™M«ii«:n*iii.'rB'Ii?7,^,?ii 

■■I" ktknd.fbdn.ninp<:ndlalclb(-n»lKb.; ra.&ilf.lcnf Dni |>nno.*cnBlLlublnnit« . .7 , 1.TI 
**• tlfijp^.,„, „oc .«> .Ini ,iti„hn,\ (,M]B,4lB.,(.ii.bnI.B«rtchB>.B.blt»lt i""?;.!"*'" 
••*• h.n>ri\l*.BlB.>A>^r.el,.l«.«Io| .■,nib.Mhnl>lun..*att.pll nUmM« JV^S^kl^ 

- ■ -1 [..Wi B>.(..iiii. ' fn. ™i». •• u(,r».4t«i.m .«■».» .BB y*!r'J^ ■CIM nt. Pr tbilr . r.^«c '...(.nr BTonl 

Utmmhmlrirtt. &r.fcnicnKl,!nuu(i 
IV^ Jb«_rm.t)ink.t<.n4l>i> .<».> ».. .. 
taifiB aa_al:ncniiw «(.)■, Dri «(» d..B 
l^ ei.J^^r"-'-- — "■. ''-'■ 
rali , l.d.'d. a.r, Hnl •<|Ba,iuiH .1 ttiriKtM I.r- — r 'rj^Z^ • 

, , , <K- BlAU-BiUKh.ItdlritAbf-mtlt.h.Nrflfenli''^'*^*^ 

.■ilMM. Mi m .0I.H IVpn- •(■■ I ]*u. t.m f«.i(,,n>«i RJi n mlM ls4lalH. , "™ T'"^ 
Nt.^b»<Kair«rfnmtA.m<.l,ptf.ln-[B«m,.(.n<|MJ.t«t<nd(<.i J<l"<l^ •>■* !^„ J^. 
# JC > t(Biw <!. mnn nn ; -tiln) mlhl , li<)4ii.*in<iilT<iBAb«]umBnnAb«n.4.-',7T;_!j^„. 
■^_ hMOnnlwB .B«lnn.(s(<>d(pii«C(iia. ; diKn. AW.mH«h.|-«>HiM<ln< *mb*IM fo ~- ■V'*' '•^ 
Mn IMr.wHn.<ftlM>ni.«.t.r.bH:^lbi I 4B..ltMt.hMI««nlllipl~.(B.i<nHIWc'*^™' ^~ 
1 nrp.l.n.i..(,l.ln«<Mm..op.».lB r.M>..Dfiltnt<mAb]-.^.<l *l>«h««". Tm oJm b« 

L a..M.tHiT.I.>Bt.- lbl-...(l«E,ft Pfe.thol (MJflM «Imi rtfnn lA» .fB« .»« r«»t- £,"':2^.""" 
PlillB f!>>.t. n<t.in. .f..,rn.Tr;<,>< ftu (. HnJ f.n ft.ni«Ht<r|.<Jlc. t)flt r,p»n ».. •(». KTtiElli;* 
S«^-»]«h>h.ori.*l,rJJ'«orl.^,..r,B.r.uir, ! .ttJ,l,iJ..o,«.,rtfl,.'ilhitrfl«;nM£i^.„Ji, 
■nH.>n-r^.ain.H»,DrtibiBDmn*D<]«.nl. ; IABnB<Knnfo4<Wn.1«ctiw>1<KoniiaBmfE^f,^'"^-, 
rM iihlioUnimicPtlBilMBiHldl.b»»,!- I ]sdhfiHt'BtnJ'.b.,a>Un«>inUe iBn>IW. iZrrStJ^ 
.^ d.. <:*p. xiii.j MBc(t<>it.«fe.).i.(.B«F4'.b..iWn>l,AW-P?°^^ 

[p*. — t. n*|um trfhr.1.1 , «BtnliDn. »- , n(M. ft Ibnmw ImBn.iot •(■• »bW.oI,* n l^|,",„!fc 
C-^()br^.*«llirlnm,«br.h.m'AW ' ■cHir>.l 1b ncnn p;i<lt(BDri. CriMtnrf f?'<!^.' ?^ 

P** *<-'b™.-A,(n..rffon*(,.*«'.«.*i,iiir, rAbtAri«b««(iiiii„,j'.b.,iiiMnBi.*iw-!°"™,,*:,i; 

kUu Ttlbahn laf nttnM ««b .ffLf li Ifbu. , df niintn [tomlnl D.( M.nLIiuBta ln« fBl. r" ""aJ^ 
«•>*tiTnnBk,.naBj.^n<|Bifblofn«<{i' Abnhlln Pil.lUu<lM*niiliii, CA.dll. K V"? . 

i»- tSst:ffiKS.-:rirsr.x:! PSJ.^yi!'»"--- ■-■'-'- "■ ' Abt.h.««. 41 . \ 

ll.rfp<>B<K^IB •iUihufiuikui,«n«nclri4lf«ll(UI nnUanttnn.wmnlHHiH.Ifuciwm- Tr(..o.V». 
hl>ll>r>i«i ..Wj,.41wn «WB «■MMf H.an4>In-Hn>nHor(.,'»&aMc. tflM. ^'l*'V*^ 
rihn.ni. nf ttn<B.cl>Btd. bcbU.. •I'I|^| U bolM.111 fBpn «3 mw». ^f .Ibl li<ll- "1^'li^,",^ 

b>t<r^:.(o.«i«ipB«iUHW^<»pnp.i B>r.a..tt.phr.3ifHi|i«tmnK^.ftirucii- ','"~!iTa1 

m,pW^Bi.da.>a.cIn*. »bint«VblT«i. llfi ft)f.<ltinf. 4Lffl<flt llrn. •<) lK>lM>ll11A-(bt- t.„h^ J-A m 

rnlc >r>t<tn fi tbil, »il«c« f t ^ ili.tiH 11 VuZ^iSr^ 

iBOLTnrloll. <UJ.<[. «nU. ^,1. Abnhi..ld(t locf IIM i lf(t. tX.in» AbnM Id |Hi«« f»... v (V!:-^ i. 

i*w>«.Uci.flu,.(o..nfrpB«lblBn.niB<rf.|i.d.nnri.d.l,dt R«ntnBr .4.«., '^j'^-'^^'^. X^fi ft,1Ic«| 

i^tito i.eH'i^Mririi.lf' IBlt (Ub Bccr. r.b.. l.PUt* fcp.f . ^■b»di 
•AitU <^ciil«fc:.bl & S.lDnonicfetfplIi (flfr ■.tToIK.Ho D3.t.z=dbvGc)Ogle Abrahani, n. GcDcfls. ™™5;^ hJ,'«(fr«l.,-4™™.'™J'ln.flW.'««f,-' t.Bul««IUH».n.,b<.»H-(HBll« MW1I It*^ 4.SII. lyj. ABr4- UmUU A»tBU> «niid. nH,Tw.qH pn nf- ~ 

uin'ntn*lnpllri.'nu n-' i»m «Inm 1«« »cp»i,b«w»« w«l'™ 
.tiihntAbnbi.™'''* •rit-. aiAiluiu» otnlii bsluulu pnliUs. 
ul.ninbalanuMpiafills Appillui.siwnulM lUiu.ltoHlann^ 
,1 .k..k.-»_^||]^„jac| (Q^^„k-JI.JI.lM I. _b. n..nlni..>l ■■ r TbailMdb <(ilna. IB »%■ Di 
D3.t.z=dbvGOO^[C D3.t.Z5dbvGc)Og[C Abraham. n. Gcnelis. t. , 

_,, mtl i*m>Ih lK)<*mUii'M« nka tai- r1i»|M mailiitiflfri ir-i-1- — ~~"TT' 

Rn fnbb. llcMHmBmwfaUlitn^kuifnmlrail- IMiBtmilWn •ntll WhullaJuiiBB. ,„ 
wnfnJ.«AKi-^.j^JI-_ 1. j h_. L_r j.lI^I , '_-__r_» i " ii.._.>. I n-^ jl_i-i:*'d rii>R«>IH».ii^,MiilB.Hr>lc«»>«l><wli>>llurfif, ■»llU»ibn.B«i.in>W>ciaBihlkBjlr,*-<»Vl 

Atl) •«!««. ! ■ kBBiai. na Bisr~Hn httiw' •«■ Un- hiH|JhHnidb>>nK<lBBlBBBitB«M>u. ]f>'^ 

r« iBfti scTBt| ,„_.,, , ,|tg ,j 4aH. BW.tiirflwuli. Itn •« Kb »!••• fBBUa •«>,» CUb I»Wi*- Wib 

tii •bftiB hB p,,!]. haiB> cinindi 1 hiuKMi bbbio . nnM hBi« dBluiii .indftniBi ai biBriim- ' »>■ 

dll.UkB^.li^ ^„,U, |„_,-,d ,ua dJm, „,|,'„ ,^a diiB>«n.I(liBt BB^nUlB An».IB>ll" 

'^ srn. , •< „Jo>'nB<B •• bl^Bi, lUUu ilucft, libt, ■• br<^ hmb .t Utan^ft IDi nTroB JhI» , 

«■"■j^ifn.dsftauUimiiBsniBiliUi^tuisA» kbi, «In & cubiK. nl> 4.h. bmw M^ <• I 

fhnAn.riili. „R|f|.,„d.nAfftiw>'i°BlftK,"*uvli> «mBminHifcnsBHiirMC.Jrriihwl» 

rripiilt (iiJr- htf (Br.YeiamiBiJbnifiiwpnfcni^fiihB- »lli|aBi b^ famli •BMitlnrdliiB isndsBl 

'7 ?I miri"' "" ■■'^l'^''''^"*" "" '°™ Mmdl £•- BS m«-*bnluMJ fXKjl Ism <• ««h* <«- ^ 

^dBmlB<ilcc. ha1{.„biL,t'l'njBm'fBaB>ra^ihuBtcsfsB~. h>m,h>h>B< hHit>mlkliink*'PwIl«4««n ^ 
^'*h'Jta "** *"™ '""* ^" '^^' ?«■«'•'>•'<>"■■'' ■<n>li.'li(»T» ral<hiiil«,li iBnHjnjtn. i1*fc 

""r"0/,<"- iiB^'i|'^c«['*nn»".l»|d«kvM'^^'f*L Air(*M»,'*twKihMW-0«wtinB<>[l<( 
5>lhriil>m. «^'milll.linxnlimlcnrm.Jllil, P-l« ■lu, ft ■ll, rBsiIllBm Ifia nilht id UlnilBm 
•f.tntm , .„bi mllilarBBfo.BmiH suinlam BBiia ''n ■lahtdihijiii na.QBB iifpaBilli.vibt Jaml- '■^*' 

'^i/H.h.lllM ^^^.g^,,,^^ miJamlst.Bti^ atmLcAtlrtc_iJi_fstil»4i{u>rBrtfl-"«^ 
r<BTBnMr«'lqj fiH^r„YgB-im>Bsmnum.i»IIill >.aniuh*JiJtldpBnm.c£m^DbWhir'C 
■•"-'■••'■ lllMB«.ctB>a'Bt4>Jircimipsls.Jllll.QBiB r>i.Bjiii((.QBlBainmtt*ilsIiblBil>~a«i,' 

'^".■■^'■Py' a«m>liiniiWtiai.>°JsBtc>haBil>ftii7u d«.c naOttlhui . ifsBtWsBi bt Jilam li 
■.lt.lMssftc. iKriu.^ranjltlliaiBHIifmlil^cljBnrBim tiBdlbBi. ttcuril aiipslnm nhiuttMifBl- 
'[^•■«■'l'" lBnailtmpo»ttB>i,ainniriIli(niBiilpii- JthiBflaraamalbaituHUi Mk. tBttaBKm 
I^.H.il.hic „„„h>BllRi.h.BrilsB.s>>Blbs.nm.l[.n »Bi>mstib>ninml>illoi.rcIti^Bltunnm ^ 

'tlllDSt Tri«|]„,,v|„BltmlU.'>tilminllBU|iB>ll*ii»»l- piBVnmlnclhB<Bh(iln't>«l>.'u l>E.PBlt- fPi 

,lird<Iint. n,.WH<«amt>B»Jit.hinD>rii[laBjsB. sBUBisHmWbitBstBmtU.DislslIl^ttlum- 
^•«^•''"'■r.litirBBniBtaH. ^Jmqstnmilffiil.abBIi- in •aia.,at7f<i'-<n i<l« Am^ftatmillua- 

>.,Bih.<l«i.c jj'J'l«ilTll™^.ai»DUiryp,iBaBs..[si. Ibi t> £^<ls^n alai.ift h> 4>«* rairi>'nl la 

fi*'""f°*''' ■'•BUBmFUsitt.KtccnaracloiB-laiil.'!!!- cw aj mIBrB*iisKlsIirirpsBjil.FlllilbmU . 

■■'•t'^'^' iiiHiscrllltcwui.tlBdimnBbnihl.MutB- ■haill.filirHuhB>.*B« Mtriitl Utkha.'*! f" 

"^ l"???. <B>n..l>l.liijBmsFllHilBl>JBtnaSud.Bl «UlJll.llcn., PiJnnm •so^kfoBtrlari- ¥■• 

■<".r<<'>«'>'-KHMJIiil.Ti1liri>nlnhB.lii jIljHilcli.. SBi ubsi tltipsil Ba.,ft tiiciii rp>iM'u titiJ ml- '<''' 

"■*.'' ^I'?''' uBciillsff N<h>i.''Dl>'ilqB..<i>am,-|lUfln ■cndsa.lscllullt r.hs>w.liBjat>Bl(Dwal- «•» 

shAnsri'c.btl nniam&pibnlB» •buBjtiftBBkli.<[BlDli BtuB.dlcni.histiUftailMnliii.lm.iaBlDlI*'! 

■■'*-':„ "°* lscai^4p.csDa«><lam,InclIsniriiIllt,nil- m.l Abnbam, dhI us BbHnlll mlTHksiJliJi 

niJcllU. H,„,HlanB[i I>DniI>am.iI<iil^u,UBdiiln. Ds •iTlnm num 1 ismlna m« , A ttOB lilsm 

1">'^-™'-'mlBB<I>ca>il<ininlm.lA&iil>r. "i|bIbsb1s- mipiidBift Ib JmBafniri. itamlal mri.f Ca- *~ 

'"*~- . im'ra'ii..fh<'lUinw'lm°nirriB'DB.I»lABc' rB.^Ht.J b^sRB .blnsttDH.ctm^ .iW B 
«,^A*-— • . ri.rn..».b..-..=i.~(t««.c.> fn Iniair. Ii ..»111.1 IB ■.•nlbD. fDKri. n». 

"•^'l. A. <|gIcB<iiiili>il.linm racl.il A iaJir«nBftinibDirfn.Blii.>>clai«'<* 

^1^*^ rwr*niniiqu.ti^l<b«ciifa,ki»^irf^mri^%'lm'a!lHDd^,^|t^n 

'^'~ ld>lnK^n>nt<m>pBjrD>».m is- |a,l«ic.»ri^-|l!li.'l<iinjBlllnUhafrW(; 

^■<< ai'.|Dl>n'pttlDllntu.lDCDn'pn.^I>/7iyilla.r.iil<i»!l«l ft.lnrfW" ^ 

•■'■/'' l»l.«ut<lM<i»'llill. doma™., * , D«Ii ci ».Ii appalSi* >A In >ira.aB .!• uah. ™ 

f *" lii Jiliull. d.diiqai lUblBlMci- qni .iMtas rem>4>». ^Bn lonsirnmDBC. •^. 

■<•■■■< ithBls» tlaci»dI>,Aa*uam-i' iirnK,1trrpUiti[4J>sun.tI H1t,tnB',lB^. o^' 

V"\ ,rsB.,u4H'*B>'lcDigmv>ic°mi) Abcthjrg». ((tMmU' blB.^ifi<lsmlBa»ca '^ 

»'«'< . . ,„,..„.„,. D.lB<li''ippDfBll.l(lhnm.'Diilti»lil.,nuBnlli„lirss.>ll;*dtJlltlaa»>:b*, '«^ 

.i.<|gt(<ll'tu iHtmfrctnhlKaBCwatJun.HdsnnanDiIt iBn,«fnnmliBDnB.AiH.IigulU»,<w "T' 

"Tl- ■iB<W>im.'<lBldliI<.l««Kn.[>I>[l«|s, linft><SD..aiup<tfl ..- . . _>>_ Kl 

^ ' 1(11 *=""^' ''"" '»>w.Uia^iiIt >nit» Deml- 1 IM .laD.laD ims h> rn 

Bw^ '■•'ria- '■''" "" *"'*' * ""''^ "TV" 

fi.&nl DtBi |,t,h*iaifatri».lpl|l*rii&l[smhtta ...-..,— , .m-. r-.io. *. » wB-..^n» ~n mi^ »■ ..-- 

Tucatlsri. :^.4j,,Jl„^Ktii.B.«l.lDnBn.Io,Brdi.ji.Nt.f<lplBa[a»t»«»rtJ,ffllih.iChnm*l 
SihI..^Dm.- ||„(„„,|„,.^),ihiB:Adnd.aildaBSFltl(imri, ft>dcD|n»isBim Bnsi,|nilB<')><i<u 

BtD>,id .ll,4cBic iifafuiD fu dt nuli bv t.BUio, f i> .r.mtiDSr^u if .aui i D3.t.z=dbvGOOg[C bnham. r. Gendis. k. rr . 

■— « »■■!■ tf«wJ l*H jr4»lll hmw », M]I<MT»MB.IllEtH»tdlinUBflUI>. I 

mMt^m —AiHi imMu. ■IimmwIw- nOI.Maii»" la nil» «iHtta Ru^uM^u »sr»aa 

»M 1«™. » Jb%« A» M ■ Mri.aiW Win>fui.'_lt«tHI.tlIl(>IU>lKH>.«l'A<il»i.l.V>f ' 

— !■ ■ ■■ ■Jy gMJm —».»<■ fe- H«l^>aUimn.>,'<<>f«v<U>K«>tH-ir<airir tliiiBl. i 
it^jBpU^U f M M H»».» Hilri |>i>|l,filu<>iiia(sut«iiaauui.ftl|^'ilMliiuI.ii*»ln* ■•<Aknh4M.<4ll«iM>U JHlidtdRlH.iuimcBMviBliatClIfl-iit^-lsaiMini 
^— T — mM». kuAabnfu. ii>.(nlMB>it*lk«&i4igfw-.ft dlit.Da: (i,ii.b.* 
■■■«H. * >lii* « tfnJlint (J kuilia- alu t»ni bnl »1 AVitlia , A nlitf »1». ' rhi n°t« £11 

fi 1,1 ■^TiiiT^-r^ri— fti p— "' — '—' — '-" ' '— '" ■ *'-j ~— '■' •- fin H1--I ■■jTiifcJM. 111 ■llii imililiiM lairf(ri>&iUa>t,riil'ptnimftclM.Uitg*«>ili oim fi4 Tbc ' 
■HWUkB^Ht.^lRdiktauaiJlanltBl' l|Wuiia.'<aiti»bt,pi»IU wtilttlf ■-< nUH«itiliii 
>Uf».Jtri»iHn»t.bHn<lii)M««ft-^ i^mliHAn.td^lHmJiitio. Fonnrii^ ftimio mlU > 
■■ f^n pt«^4nail Dmmimv IU« daiwl i itiiU.liniift pHCttiau «!■«■*« f*dB IH:'ilU-| ^c1|[i«.Hbm 

^H ■ttf i ■ f I t— M briri..aHBt pBtia ! lit *■!> h iMri»«ih|t tt4— gic«iiim y ite cfefltiti,! tHili 
lm*»fr»«h!MwJi«H«^(»iittm.*lnll- iinm^dtftlBnlf DDinik* Ula bcil BvLi^rtiuf hM « laB te. 
fci^»,ifi.rtM,[wibiM.lBla~lil- 1 ^MTtrtaiii.liltm fi<>«lHnlB«nltH>, >lit>d«n>ftl 
bn. tlji fcfcimi ih.iiiriili biibf.M ll li.i.l ' n R<bena'tlitfi tll.brli TiHlam^finili !• hu- Ismmmniin 
mA£bmlU.nnbb.>*'<wU>nJ>ttIM ntnfot.iMtliritfntiBfntAaha.fli.^ ni<..flr<l^ 
t**HJAI.A«4aHHli«mtl«>.lBltnQfaH- diitnt ul t.m,P0nB evvbt nilbl,«bfttrA, iM ■Mvlai. dr ■«« 

EwXill.Ca«u<iCIW(]»nlil<»3li.rl I.Hi<(«af>W>ii.4'<.^fiKi«ipaa».'<lliiiJ traiil lln-*. 
kAAilHfiUlllKboi/fmpipnktl Ubt.HilftnmtUiIaiiponmdiba.MUita,: la. (iiRtbr.' 
MM.Mba«liiMi iHuttHl «HHhm , aaxUifMH ipftHiH dtdli. IHttnciB. flttr» n.ft- 
?fcdntfa .*«m iIlmp.f»Ii»mHlb«tl«. >i<iitmmm&iFLlIt,i^.>«nlbrpii>dli.filM|«<^.(t.dli 

Uat- HBmdi^lmrtAhr^im.^pmdnhm. 1 ihTTvil idmoilfadtl tloiiiiHrtm, ft m.nlT «ilatb. ab* 
h«>^i.i*>bh...,nfamti(m|Ml«mfwrtt*>mi- t..»lo.itmilU>.l»tlto>t*y>(witto*'«nrim: Jil.mi 
»Iiu>^_rtfil.(iH.qamob t«Bfkcltl>ml6tl- trlDomloo.fclndialllomloomDtu^htrl 4vJUh.vt*f* . 
■— .. .- (— J i.Ji_-l — iibr»b«.Him«»tta«ltl».ll'd(dMl..n« togli.Cft.iitl I ■iL l—diifc^i ■ iliH blMliml I Hiliiiliil I I di ■liifiHl'll|BHimHi fl iiiilB ■Tlii.liiij km.on Fto« 

■t^tl&^imMpafwBWHinplicbom ; a»lfi<iltmib1,«<irtmm*.>U«rfo~.'(... nAIDomlot. 

-• I ■ I i"i" I '■ " :fp«Bdhubuu>BtKihotl,ftdtittmii,«»J Tnrl. pi(f<H>i 

Ki(Aloa(tM.ftpro&df«It.bai>»ii BtfotiulDoojHtlnbmtA.^Hopor.. on <Wod<l 

liMTbiM l.r II 1 II ilr II ir Ti 1 lmH**oBldnwi«BinHla«l.'lc<ill<WnJ iltoHhotHt 

*• ■HmMtrMAteAwHtclibBiXDrult l«anmltidtll.'ic(lp(.ft(ti,Amnai«lU (pAaDoml- 

nimloiH Tilllli |il lilll mll ll 1 • llllil. illlllllitmiidi» riiBll^l lii ^■■l* iHj Bora Jpfo Ol •(H«bBi,Miiullboccicpna»- >4riai^aHm.TtHdiiUtl«H>AbnbKT(r; nlit 

■*»»'lH^o r tlM,IHIi«fid«M«>« thBlUanm,*<laillonllBroBUodinnmAtia nnBpuiM 

... t 1 - ^ ■■-..■— A„a.>J>.— *— -J— — J- th._f-a/pf,t^f .gf.B ^^— — — '- — >^— <-.- '■■. (BHm ftfoib nfi ■■ l> .„ 

I {MR^«iulu,olntr<lHnHWB.*dtdlirtt1lij domlil mtl.L 

■■■.nl iln^i ■(.«nd.m.ddomiobmri. i t<a>.fiucl unm du x lutti dtdit "doltti H.m lorbif' 

tifp I B *rr* ■ r ■■ ■■fanti' tfa. * —».11™« ,fna<i>.'Co>Bid«HI «lo kbibtlmH.Ipftdi rj !*< mt.Bi «14 

H>a.fidl II A<»mJl«^BO>,apoftnpn !iln'nmiplb.niii.d>ptflHAwut.Huie4 damlol mil. 

UtHtH. MoliH,»fc.m.ittlB>n.qati Damiam ifannilnt, dlrll iHi. Amudw. mtidhuBH fltaibr.tta. ' 

~ ' ' m.Ktfpaiidiifn«pori>afcmHii(Im.lM ■■!* n^ fi.i 

__„___... " " B« «ihBI.-BMln, Blfl l«|Bt !■ _, ■ d. mJBBm m nm , dt diMMt. Tttmw pmUU. Ml mkU. BoU<nm>'.ll«t «thot.- p«ft>« Blfl ImibI !■ 

g^ «i.i t iM«ilwU..> lHmtm .i:«m<iMncM («■Dull Ull>«(ur.ll«lltt ■• rtmoniloHB. toTdtiBn.ftn 

E™. ■nM«.frlf.ltlH fBBI.Th Ih (■« bamlot Mol l doipitdtm Domlau lui mnm CDinmil: dl- ctltblm.tK. 

*"'>-taWit*o^m.«Iilm««BBiii«AfciB(if- UiafH(tf«Tt>hateadbinmiBHm.llUH^Hodi»looBn 

■■*- Al-Btboo«>i^m9*hnM.*i«Blit.it', ttmdlttiu>c,"ilBnhl>mi>p«tll«B.klunt«-^dlBibnIn>. i 
Adan ffodtpafnhTdirkflBlfiu^lW, ^4. ■thjdMi»! DoniBoBi, fch«itdhilDamlioBr«.l.|MUnfl. ; 
««■■*«« rluxxtiial. 44ili»»BcrTr.Qu<Bob«m1flt.a»ri>M>mir.rinrdi>mfc ..ilurtm (bh damTDo < 
■m.«ln».aJI«tM»ri(«llhnifri»ml»dHBrBiimm>omifi<IH.dwulfflt.m.rilmmflI.h<llmri,ldy>.lihfj l44a>h.nTnammioddr»>nm.fB.odaBMnm.l.Tif«Ia 

«•«■>*-* Iwm f H (c.(f»> dl ftnM.I.Bu utodu» dli^oa bbi. «.riiiir. t4<B.hr.loa^idnbH»mr(1iu< 
I— J.B* T ■ ^■■»1 rf i.»dii.n rihlrUr !■ w.Bit t»ln phnf.. f47HhninBu.pn.pHft«>«.fttatHMrili-! 
m. l41Iac»iu.^pnTBlt.A*fBuilfImBmap»da>hiit«hllniTBliDsHlBBb f 4. ■>biJBrBiBHltrTfupn 1 
MM ».■!■■ tf.Bl.n^tt la «rtw DomtBam. fto ■rh.prnlta mBOHB. f (■ ■rix.diii.Hl dn«B.Id(A,T« '■ 
■ il «Bl iBtrllif»Bi.fn«BBBm:Tild«fmHfci.T«chUd»B> ru.phn»ri.dlHcii» pnnBatpad<««c<lBt-t 
Hr.4(MiM»rilTduHbl>i(dir»ludlnm.l»unt«^Ttib>>»Hri>*L>bn^BaBlMhBdi>p«ri>.mptji 
•mwk^Hldtenm.crp^fliTod.. f n wb.iUnmm pulUiB, fc loinn|(mH o. ihi..l.l^fama> fdd fiaMB { 

>rtMI ia n , | l Lto Mf>Hl«ftbJl » ^^fuiflMW J^MXt. D3.t.z=dbvGc)t)gle Abraham. n, Gehefis. t. ><>ciASul>f AaAnU.-*I(i>ff«><itai>n>Uucf^.,rp«i 
■ikli niftilo- (■nBpwi>aJia>dlliBilni'4*In>iH»IUrTI 

rstri iraun «ontriilliUiaailiKfbiia.IIiNa 

BhUtil (csif- dt nmtls.Dlili /«(utnlirHC rt<tlT«,..A,n„jj,^ «• 
uI«idSln>. cifitirucriltnitinol'»!- 
■n>.^tu< c*p, »1.. 

tu>m6ch>l /lM.tnXt™,i,,-™K,,|irintJ,lMr«., 
taipuiphi. Mtd». Hldlui. liniackliii.UcruTrta fi^ btfabhiltva Jpll irut.FfLhTtia^inllicmfttB^quiibtbDfi A. 
a. DHho.Fiin D.dj (Q.i.ot-iffoit , _ __., , ,_ __.,„.„ 

Ht Uti&n*LnI>l».Paitafill|H(dl»,lBht,l- q>t (tail, Iikt a, luiln . FUIi Diitn ht 
■. |htr.».Bi>t*,A!mti*«rIiU.|,M,„.,hJfB,ri, An^''JcLtatln,Ht»mlx.Xi,tiiti 
llfi BlljK.o™.pBlir,B,Ah™h<^^M^MI,.l,rtit |<liu<i«.>Mttpfa..&Ivh«ABn<>cli.Ji 

BiuBcrL tf.Kld.bli... ._ , , .---.,. 

l>i|ilHcflnn ^^"^"^:, •«j,«f"^t;b<«L.".°Bt.*'w"r.c.T™; ,-.™^f^'.4^^^^ 

sditMrflB. £U)tftitfrptfinwiit.nJal^lu,aA,pL,|,]B ' r>l>» A<>n>.rtWUtnH^lbKft ItJ^ 
l!!''^"' 'r"''*'"'''''"*"""'"'-^^''"*"- ; *"lftHBr|.dmaJ.«lld.™6MUIto.-„ 
«tuihilun (WH.inre,<fi™.(t.n.t.M..tAbnhJ.b ■H>n»SIilf«tBtlh><.tt.ft«»H»hR,a.i 
liitti Yira.lu. ■ttfa^.'III(c rnnUto. .« «bnhi » *.i.h n.<a |.il»«t i SUH atdi. »lfip£H <ft nf. * £• l 
Ji ,:^°' ''■■»^"'"«»*b.,h.li«,b™t<U.(.Mi« |T»itf.i,l,pM><>bhint;ub<s.dUklit«|.(n 
5<>.l.t™pm- «!<, rJBh h.b«,BlK„. ift., .d „,,„, «,«,,. I Ak 6Uq .[m, «.lh.Utab.t |l.». hhu m- Ib 
>jt dBlMH. »Tl<lfthli><.TB>fmtt«in,ac.Ifm.tll.«- Bixtluntt.iTJJnlt.faBltetiatimcfn.t.tH 
qmtm uctp.- IIIAht.h.n., m.raptptrtniF.r.miiTpH". , Ifcntl<ln*bt.b»«.m p<fit*t5A«« *Iii <ki 

Muitft^ I?' ;f5 ,*'■'""""""'"'"*' |p«i',*"»'«M'"»''-«»i[.*H«ir.rh.«if. 

»xav, aciitiSt<ftii.-Mn>>tBli*irii,Ll[.'N~ '" " ' '""" """ 

....Ln.Ji.. •(''«(•KAlu.tilbc.l.Hlbia.Hlnu.D. 

.tiAht.iuii. k'*'''*^-'''™*-'"".'**rbii,ftK.aL.... 

■ra. Abimhun !* "■'"'■'"■■'«'■■'p''»'^ iMFslann fss- ' nB.dBnMs. ri[i>tir« •HbnHfbuu.nn hi 
t.ii..liidii.^,^'''f*<^'""'*'«>'™«'.""'*«»"l* i*ifc«">«l Hnir..dl.i«n., Bfifuift. 
wH •»!•>. M|[i.llftprf:<ltfrth<|« ft lURH. Mt,„|I.Mr I ptiB,Milti.^k. noin* «t.lr <M&<u .d pn c 

"" ihTf<> Jtiii,«.rit<it(t<Hi.At.ntI,'^ri- ;tu,qunr^ldiAltr«n"<l>t»<w.iiba.*f> 
,criAr<.r«.r>.^«iJfta-tc,Inrntri[ABcG-n li<«.«ri[nii*t. ltMclU>nii.«bf|t.T»^ (K 
" " ~" - -'—- t»t«l4n IfkdfilriAbn r™t|™<tMloBtiirMcSW AbtJu». ■ '■ " 

ur.N.n>aBtnB<t.tlfu< (nii1iifue^niBiBBdn|lBnt4<t . 

fBCdaaiH AlTiDtf Ht.- < dBih TianB lcbtmm CHu kikiidl. Irtt J. 

.MBnillr.MMI Wl 

vMtIn»tti. y, 
___ -, m. «>4.LlII>a[l>l D3.t.z=dbvGOO^[C ifflm. V. 'Gencfis. n. € ^ 

11 i V r | i|i»a»'*»IJt.*^UMiitiJ« ilHriufilR»HlinW«l>i,fti«btf<^>k« f>inib.Ia»- 

■p A lM Ul faM.. it W 1« ■«■» H". •■IWl|U&>iMTlU<iAMC.>lu?Djl&.:wu>- «l«>iw*ail. 

■w>fc>.^ «> «,> lmil >. u hi— bMM. ■«.Ia>.>DUi)'«ik>pnlH>ul>Wi(Uc4ll*a. f4u:>.4<u>- 
M * Um« i>|iB wlt M» |M>. tMjwi- ■'•Bfui«.t«'uiitlclHl*nikP.u4llui iafnuitn. M * Um« IW*>«I> M» iwfc. ttWWl- "•BfUiuv. 

i-taiifattdtewlIhudruwU. Qml- nmtHui-a, ., .^ ... 

Mw; Wi* M i h*M ^>&»Wl|—H.M»J.* >i».'C>niicS>iu,p4IulLiihltlfaaTlr*H- litmklikMC. 

W>.^^>|>lalcln*w_>lca«lah.i>li4 t>» .•>u4IA''.bu> Ei^-URik m« «i fail lcilicM. Tk Hi. 

N~- k.l.Bbn.ali>.l(uc.ubuuWDfiiW "Uunc.lxMiJi In •IduIh. lOw dikiil U>a. ^ii •(''■'• *I" 

k * -. i >« >. a M nH »i..fti.ii.>;l. ttWtt. *i- "<i«/(>il».|>>«i.l.l>urniB'ff>c:riUhnun |H>iUt>r>cc •ti- 

^^MBIMk.fC«J>u>i<Ucak pbIkbbh .ijlwt 4ill(<bu.«ciultutf lubpoltf ^ fiUatiui*, 

"■■1— li^>M li ■i.il'» iCm <.uml.f». rt. P» d.a.A •iBi.lu.Eliuniiia.iri^.Btl.Cu.II #nl.k •Ac, . 

B* ■A14>»«Wthui.i.:«.l.an'«<''Co'>- <U.llll'««lIv<>».>'lm|«ulhi^nf>.'<l(n 1»"'<xpl''' 

P» fi».dii^_>«<KC«B<»n.t>l4ldi. i«l>«.i)Ae:tafuiUKbiii.*l>lKTiK4n.A tuBt.>gi|BM 

K (iiSiltlnl^wicHiilail>«a(iBiuM.ll aaMailuMoia.Dliii4Btl.nb.vwlEi.Ukl ia fu ati cIM 

hi il| -i rfc l.uni».,^ lJ n <li lpiBdm.tri "WltHla. Iiupcl*s(nlIai»>B.'»<liIIl- •tai.la.libcl 

BfKi4*UHb.la«a(B«U>I.I»n»liH Iu,''t»tMa>i»w><u,w4«iaBil>il».bsc arbnibpK. 

i^ ■ M Mlt fc i M»( > »l c Ji «i u np.B f». ■tlu.imllBMrttcfeMt luit.lBl.mlhl b* aala lCut ht- 

■mtlml.tttJiacmmiiit.liUUt.limluil.r*'- ilLfiliinBj>cl,>«4aii<|Hlpa tub<^^*, btbu qfl«l.lia 

. #lh^r>I>*(al(a>«UlbL XICVI. <W ,| « pri»>a(cBllB £b.b.l»i.- Ucab ufa >»>< (^iiua 

— ^IHnkiMHi— ttecic.iu.aAw.ll.. 'Jt<liiiaaFUi.n>,aia*al«ltlulb»>t«iti^ «uU>.l»(H 

■fc-Uii I T«u3i»(.tiB<ii.b.> Jbrtbi. iUc>ci4<Bvd>(ftbaiitj^u(Miii.aiii.>iu-£(<»''>'S'w 

'li#*u.< m-i II * rmu f.l»«>lBBri BUicv M.II lu BrlBauBftMi. c A, X XV I. lAllitubuiK 
"- ' ' ilI>uJ»Bh>>ibMtd.- ./-k>i.BM*fauclBncn>lc..faufartoiH. r^nui.dsi 
I lJ«i>liHni(B^ba>Abt.bw,cSBii^l r*tii>- l^tcl 
, ')S*i.f Abl«t>chn((r.MlHial>lWi.t. b.a>c<|»>l'a 

- — — ■ ,_^-_^:_ . *--»t,tltit€ttm4st MpBlnfiBlcc 

tailadit.r^tj. fe. Tii»'.!»* 
i(.uei.(t,'b.-Hhic^JJnQ.I. 

'iftu, ll <I£.B.ba iimcHB» nsd AbiI 'c>ni»n. 
ibaftnl «briiar •lU dl- 
■■u l^BMi( l .«i«pi tM —,rw((r'l^. ltnancu'ilU>(iui..UI-iuI«liui,'c..lH« («rptaBdn, 
■ H p((U>,<toM|JJudlutl bonlnl. ha. , fctlHi »Bblrf'fa procll»IH»li1 ti .lii^l. t par». £',P^'>'^.'" 

_ l»'nHn,«7n^aHU>>taliaifll'Mc tBivf^nt •^■'wi.w.nt.ltAHtilMnftf^ '^■^J^K. . 

i^fc»Mln>,« faBwlt iBlffe .Marfnrlg,b.- ■«■ialp>-.'Hul.Blil..«Abi-nd«hanBl r>fl-uac<AI * 

^ **itrnfcin . JS^fctntfa»! intt tu- »^|«U,ciM>n o^cifl^.fwI^^tLtn ■ItBnuMf- ! 

|»MLnll.l ,i,im lftb.l«lll..rBldn^. M;ucIi>t.ntlll.,'°W^fai?<afcnu>BB«» «'•■^•''P*- , 

— tTll»twwim..liHl.aniinlulail tan ''nB4lB):"lscarl>wq«t cso, IMniuh *™i>''™' r^ 

"ABftn-|B<..l.lll^'v<»^''^bl^''.*>H tlstu., «uinto 

*l iiii I iii'(iTii[i iiip TTT III I ji r 1 rrrii fii I i-ii' t""^!^]! 

fcM n M ifc p. .l iBla.M)da.nntul>i<Uftrinl«r»lt|,T>ltifMi.lttB»:yMI(int>»lklrn<ii5tX.^inB" 
pai m .i 1U Bck*<lna(cBlniU) fii.n. i x v i. f • QBid flr.Dnn bn.4iei« baolnUul. dnlu.- 
■■•■Mlca»dH«^ru<bai.TlU.iiiaftrcB>l»Jtvi<I.bBtiila<ift>r((lBa«b.<. fi bunUtciiI Tc la r>s(. , ln(Kltni(r^fc. «••t.qglfilWM«dlitMlBablil frBcb.racBn dlBiti|UBili,caaulInuparB 
• fai|il_i k repaL.bac dl t(a,i|Bl rti w Iflua ia ropila. f I p(Cc.lBa. «lUtnaian tHlunl 

H*^l«di rBra^BZr* (i((;«Ja,fa»{c>di«« TiUbTl.l. naUipUaBihAiHCHBlDpulllmr nM^.a 
twlil— Ji n«iMt ■(■.(hMul.lac— lccla.icbu (inaldrlic.bM.,11. r - ' ' ■- - • ■ "> D3.t.z=dbvGc)Ogle <I{aac. «. Genefij. v. _ I 

'4rf.UaB>rn. tB*U^ifT»>IM<«liiiftgAHR«*m'(AhaclMM*t«>frM>flliial.*hpMm^ >^ f; IHr«.«(Bl T^ »1 


, _ . , ..■'"rTai 

ktnar tmm (tnl lliu IbiiIW. ft liiHiKmi Iblwn**- . tIbu.iiJ AiUlsrtlai. «■ii't>«anin Ow* 

iBintfiitii.a- tmBif m w l t i HW.4Ii«»m.WiHtT»jWB- «■■■^■Mjfc wMf^wJ >»»<»< ««I „ 

*it.i. tHlnJI- «iM >« » mnilHaBi. ■> Mirut bIH •■'- r liBBiJFpnlllawaBctfiUiraBI.ivpTBHii. !•• 
' >•». t» 0.1' nu: * pm illo qvnc clulmnT. A «nBlt ^ •« lmi.Uic. t»MH hcic ttA (liBa 
^m«cbci«< ><»vDc/u'SlnL-I(J>»<niHK,fc4ltclllpa. | p«n>>,ptB fM ■! MRWmBciinv whIi 
lctil AhBUIfc CCM.Jc faa mb caBmJccicM.TjnBkqBC iw- i bbwb dn LHilmlA: AnhltBBC dlUnait Bd *■ 
■Bliaicfni:.! ■inilv'>lrhobatfaiWB41jill,(lnil>B>Bicl»nilBVi,ftMlcc<<iciT(ip«ntniB. fA<n« ■■ 
llBancBpca- illicnlliai DaDlnui.TCficfnfaiialccn. " " .-.•■-..- ,., — 

< Tii4^iiMillcl BHi*^BBa>c,aiIiEii,tpfiH»n<Unhi 

! vldlsJa Hdl. Abc^cilMTiu.it^^Hlriplif^ti^nS «■{llic.nv.iBi 
4 ll>lpun>n.vnit 
livn" .. ,_ _ _ .___ . 

T>iTl,pcmil> Occac,>°csicM^»iilcaiBBCi*>,'ftPW(faal"niOcbaciAu>lcwflllH.ftPUclislianiUci. 1« 
si61'<iuc M>II>pItc(».'Itd{ll>adc«irucaHccTC-; iMCUdlcliI&lclipldrcaMfiariaulianl- lA 

I ^4Tr»i>ldnr ■IftO ajnc.nm «nn adlo m>ti.kAi,*.lc ' Bcn ««■ aUMl, * npBllMi d TaMcT ^f (*■ 
Biiiic i Mcc;.<Hliii BciTsbliiQuI icfH»dicinit.'iOBBlBa ■ IboBdinu. vldjiu) laci <A DulwAni: U- no.f.d.Catiia Ri Bti iB^ai ft iiiHt tc, "(ccicBAf^Bc' t>du I Il.flniftBaii 

iil DaKlBS. ftBHtcBaa*nl(lnB>,iuef^3MifU^M- 
f)ltifcic. li- ^laidba^LXJldlBiltcnn HlBpKTinBic 
pHKll(iiient «WBcdiawDonlBlt^lBAiuJl !■■¥"•'•<*■' iiTfiJ.c r^;:; UpH,faa<ip<adii 
"cl.lBuUnMB^. HHc Mod I. tBdcrc(,rcd («■ pw dfKMs*w 
a._VHU«iata IhwlBl. r«<i *i(a chcnal 

linacnal W nmtXiHlBntcaa IChc pc- 
<Mic IB locwa IW.f ■>« ■■«_ vcMBBC bjp 

ftidciut.at«Bcdl(<B«c,lBBaiitauaauB.1B- 
d> cppcliUdt fm lUMdiBiluiili MicB Tc *n- 
MtnpadnH«l»a.AW,T<^iBpTBffBta «tc 
din.«IIW<T-i«Hdn«HrlHdBii(Saa«nMr 
itu>.'ltdIch<litn.«ttiiB«k*I.*»c<inlAi IW 

. . , . liinlli>B<firdcBl«fi|auukaa«ndcnu << 

iaalicdiritiV HnBat.da>1<nac«l>BaBlB>lfl>Bdilli,iIU|iBi~BnlAH&«.Wci>. C A P. XXiTII. fl' 
lllteciic.Vil, '(cnl NctlliH.diMfnMliiUlB tluBcllnf. r>ltisl' UH Ifiab * cUiftBcfil tctll .lu. lat 
«HnM tcM- .« qu irt ncnciibH nhniB Baa fcli iruc, ' O)! •i'1". ■» pwu: TanBii^u ITcii £lfi «^ 
1« fpiilnilip-rcdllcbcccB. CAr. xxf II. .faHiB>lam.jEdiiltcf.NII«lKt;lnl^dfi, >n 

' '' y->v««.iuf<aJt<Sh»>i<fcil(Hc, 'fnii *drBiLCslH(Tc,>tdci.iB4Bl(^4i>MfkBHcte. V" laailmB- ^,d. ^BrfntnfBfCdllalRii 

cnbdRii.dlleci 
ifciIliElliB>.ll»« lfineb.bcalI>ig,j,„,^a41,g]|,Xdram'piL 

I ■•■'Itat Mt- 1^ („ r«iil.'A ndclo dlc>iiiBaR:i >i>^,<ap. 

I dtn ■■■ paC .ISX^a, cT^.R™ ur^l^rR^UtHTmlM Tt 
fct,TM«AI- iBHl.B.m.PTrCftiicmAifclbaidcllnntfui 
Ifi" ,1<^J..m«a.'li«.<f^.iIhlTtn>iitdu.'fttibici 
1 Tldcailn B>ac|„]„ h^^ 11,11,1, I~„„>„„^B,,H 
,tcaDllillBAi.,j«.fl.hKnT<ri'cBditltlfu(la«icu(ci . 
,it. TiP.bc. a(.riiolCi>.«U|i«n'tlkBlB.gnB,«Tfu dlnm 
, fuac ^■■fo lnniTtaHfaBf|aicI.hrt«t.Dr]ltt4iKfiRf..d ' Nbbci 

:Kol>ffitGfii,'iB'HidlatpiR(n£la«>ni<<4 t«"*'(»f(i ^t THKa flf «.M appKknd«ti,(H mllii Indt 
palmnmii.tni t^ ■• BoAf.ft tla -n «ih 
■i-b:» lHncdl<U clU nlmt mn BUitaam mt 
i.fllaadcuii.^dirnll.k.cCbftlO.aUrt» I» 
•|camTtiBf]a>Hip«ibimplffci,dtaf(£- >fti 
fi4E.nti, Aadlof pMCfla (■MlB^aiBim pif 
BllkBfnBiiBa,kdiificmd,Afttmiirdi Bid mL ■c^lcfcl cMl I1> mcfi, k pcf 

.—-.«-.--, --,.—.-.,—..--...—.. . — -...—.-, incmlbidtaflwdHBBflBb., 

I n» cu.Fbata- 'f„„ ■.. rfte.dftritmo,, a«r mlht IctIbI, * 

•'^.""•■no-Wnifiirilbnd.lkiin.Tiflimidl.ft&BllamfilliUctMlmpncciWIDomfta^JttitandBrf.l 
' " T(t^™'*° ""^ "t" '^ t"^ '■^ ^*' lifi 40) tlU iBUu«B.vid. fiifro U (fttd.liabt Bikl UHw dna 
Inrtuddtdiial.fauiidlcfi.phircmm. f^Tl.pnliBIBaifirldi. ^m*dmadBndaifa.f.^lWiNb<tHiic- 
iiu ^ •r.iUT.flat.iiiiiiJnn f • •r^MailaglBltfCUBK.v^ antBs.*KnOBUl*iBli<Upnca duiiWii D3.t.z=dbvGOO^IC Gcifetrs. ■ nlim RibifiH piirl M , ikHnSlni ■hefis I flptirfi bwf p*t cotpirn* diiH iiiSa ■toiSld^icKltCLtQOWrfltpaH^»»'— w twi Da«pv[w«<p, aii< 
«U'trupiMihHl>.4Uupadf>kabikal4» ,hl,AMn< lna.eniUiAu 

•<>iUiiTrdbniiU«ba4ai£Hic«MI(Ba iuiintttrircjWidtlKiui|iH«r«iiri><>. Iciib ac.rj.i 
■*Hlr9l1iiBdiftnli.I>c£t^pii1iDAi.&p* AcccplmrtB ■■favcc&tdlliHiita'* ctinnpirt' ItldvbQr lUi n ■tlhi^ Inb^iofua primaffniniK 

W^^^Lif HfHpncvpiAilBibniWlF. .^..»._._»^ramp>lllbaiv.„.i..,a, 
» il<u.fti(iMtniiTi>tUcini,IH<liiJii9clhM 
- . r<'*i>tr» , pu^nt .«li|C 
«■Ul,Ta n £IiB< B.DI irtWttTpHdii.fie j ail l>«k.AcM4t quib n mfi tp Eli nl, f Uai 

■HaBi.>ibtB«ll^ilbi'tiilnBt(.qB« i^mialumlliiw.iIKlwMirtaiinini.idilr. 
^■Mkaarawdiftr.ofctalir ri rtiaai «infi^fita Tov, m 1u*Vl iBUMa prr^HtBui riifli ■tiB. 
h^ABadtB.Acct^Ml nCfAiUiailuDr' AiabI ■vaniBBIllrnin .caaBAd nuDaifii» MaH<-t««ri^tri^.j 

«>tod<Ubaa^iCliluii«CBtadoCB(irpIm 

•O •lcEci ^utnkl popBli. & ^iA I 
^ i Mu ^HlBm ftt rrBiB CBorfl.it iBcnrBJ 

*ft»Vii'(L:&«il£ar<flinliii[ 
-■ ■ - «.EiB.fiB.ftr»-. r BtvAritrfa iKob fDa«.Tnii tfiB. rf>dU« 
■if iil * •aniBB. rilv. IsRjit p>Bi,^>f.. (uirr* 

Cia AoiaAtitiuitBa.Diimiatilliiruc.Qalr 

K n>iiieqBinfp«iic.lrafaii£liBiiwnFi< 

mt^ Bi| riii i tl4a.F]iHaii 1 ft « Avporc «tbiBbf - 

*tilrd^B(HdipeIcilidfBinBi,*it,QBit 

I iprwiBf rAtBldwlD~ npUBi •niiiiinin m ^^IwvcaaivrTUniiic. ■nmK tiiui « 
ImM WbbI. qsl lil.vteil (nnuaBi nai b 
■>^ I^MtBriithntiittharm tBi.At il f'! •fftit filBI (BBBBi IfiB b('rn. fBl hlfplilir. ' 

ll.TdHO fillli nitBi ■iiankWkiiD^l.In Ui. 
I Jlill. Afi^ nlbl ^ Tnai Isnc £11 nl. TCCB- 

liaf.Actiii qBgf*.^ Bff iil*rr fiit £li Bii.Aceif- 
tl iUc,<E<f>^IBi m «UB. slitcingBP (••laa- 

<iB*Bac(aliclh«ili. (B'a<«<liintii|ulii- 

(It DiBi.' VBi iiMpK libl IMBi ^nrinli. ^' *.. 
btmiteqBt (irtB/Ar coalAnlrBiBiDtl it ma. 
fti.lcttil<(it lllii papBli. jl iBniucBt <t (ibl m,. 
(IWKI.& danlBBi (nRBni IBDnlii.l' fi jndl- 
DflcililGlitDillttlilv.^iilbinulflfaiilriffl 

rA boBi llbi hlcrlt inptr«r*,it ^llli ft finilBi 

fiBllBn ifl Itnl^ Ti'^* iltrfti Itiob i ptirc 

^ pariBii dbai MlcBivt , ^ODt l«allt od pB- 
litu fHBDr,fll*Wa BBirl latf.tarBH ptrrr pili* , 
ft «1.1 ^ TnHlBB. <ll| lU , .1 nSiS 1. .Bimo 
tMclmpn«iar.ti4ltiliUII&K pintfaoi, 
<lali n nrAII illi,(to foin fillgi IBBi.pclnSfi STii -riiBii fc iHlBffn^. ■^>iV1^,Dnmilinru&il]a cS . . , 

■ ■w-ib^^^bJllitfnniVf^lbrpaMKn F> 
BlH illli tdl (kUiBI CBi El^B. " , i4D^ fBm Bi«hun.l>Bl(. "iyalir .bi ri(o Uli 

'np^'(' ^-^ltMiiM^tfiim laaAai 
r MiM' CiUkamibf .nba polHi hl.ilnli- 

■BdBlnin-.ar pIBtlpBit fnl lbB.li nihi hnit pimn pattr ral.ttnl irTpMlf ,vnil 

BiliBlB H.i.n1lnail«, ini prlmij(.iiiniiii snn nlii.ftin ■•BcifBaqBtacnlpnil nlbl^ 
*w^nc.iiaBn>.ai »lilidn,ABBa& njhi Inpicc.flaBtu boun rctiDallli' lcrpDB^ If.ic, 

blnii.llbB.f.p.^llllBniribldamlnuai.amidripitCi.lTnilBi cDDlttniilUlftnDi.'*!»' 
^ ■■MtiD«|arBrBiacan,'AliU'Wiiiiilf»liSliBilIiaiillIi:».ilpvrnBfuli. Hipil» ■4i>c>fii fu 

D3,t,z=dbvGOOgL' lacob. . x^ Gentfis. __„y,. 

tifTt.flliln- < ■ ™''"'"'™*'*l W '*'**''"™ ^**^ '^' fa^lt,n«iii>biuAaisiAlubi>fiMrti>i< 

iMiaMi [arD ' >■ ""uliriu. ■•(paadiiijiruipucifnu. Ii m, lailniifliiii, BHai tfuc dlillVltu. !■ Uiu 
■jijjii^l-ffjlo lli lnhiuriotm/fcd»™» fiunniiiHtnT>.acla»Hc^4iAptf nltli ifilp 

iiuBiiaii>mi> ralnifiUMimclljotm'!™!. huiarUuii.iI yii:uiiip&ri|iii rinlitciM rintUiadUuilB « 

.tiariaftila- ' "t" '*S'n r*" ir a><i' na.^oHt tti *- (■un 'lu i> <H«lclbm nh.101tnt iria f«. (&,, 

ila. fvfiK ' "■*»>> pnpff^uftinUlvnlnpiicilTtBj, f« ■£« '■«k P™ twit^OiaBIfiuknHbit. L.) 

wUiBiBntlt fiB.AiipiovIiqBakBsi 41» liittBi pHiumiL AanlduB Itnlfrurfsii. ui^ 
Mattiti^piiruBit^ «cMMqBcIicB^ frum tlBBtliH(Baihac4tbiu«:^Br mliitikfeTO' 
in-B. NaBiiui ml liiiH Mkm n^ ■Aa nu »uk SUu* hmm.d^iit ul tum.lia Uu lutii 

ab CUuiB miiwMI BilB. dhitiiBt td tBm, IB U ml.u^ •oMm miuB. ttmariut—^rti liih 

iil.TlBBEifliBl^aiiiBdln^Ulmliliiift AiB< rs dw piunii , Aibbc ti^ifnl Iweifeltlb Wv 

|iii mm f0"piuli d[tbDf.'d9Btif/alHiiDllV itum i|Bjitrcl^i iDiBm:pBAt4mlnam.9i4ddB* ' 
arHHBiluat,'P4ucln^Buifriltaiilf ibI itt «avfr iDdr bBC.CBi mo^QcbabaifiiiaiiiT- 

inlilrtl.lBmmlEHm.Sitccarfuait tirntaBrattttrfilia* Utlh: |3 icct pidi Ucsb t* ' 

Jntiiiiiu. iiuiiiii»ulB^unlllig>itiiaBli.ad^(d BUhi CmditiiiiiiCiiuuiiiiidndi.bpnkcKa. ^i 
«.iK«iir£-* ["''■' <^*''' X»*1II. "'BHlfepaiunlliBlfilir.ailJomBmBaABdni, 

'milil.rub. mo- \/°"" t"V" '^"'. '"^ r-'ltdlHi.K1 Im 'niicn mauii cu.A udpi tlhi igdtTtacl di V c 

.dliiiBolVptii >"■■'"" '''.^'■^■'<!'u°**I<'>'<'f'''*diln'FB- .palni biBtdlcu illii,* CTtfHtt la (Kliltl^ (at. juirtii,r-f,i=i 

Hi id.ftidlnltifi l^ 


1i.l.iuHcrapal||| ■BdttUakai UbtBcdlOii 
>ltiM,'di'EKl«liirtrcirt.atwmuIlipll paUklm tA (Bt tiw.|cilHBt dlBtfOfr 

".'t-feifjy!^ ■'■■"' iuilipUcctinliilBtuinlpopBlarHm.eidillfJ f"*! 
"- "-' itillnk>. iWulnapollin ' 

llait,pra(t^i p< 111' l^a Abiihi- H llalt,prDMhilpaiBAilllBltilopacamlUBlff- i 
iDMi di&iBi- rlB ti U»1B dllam Biillud f •■! , rniiim t». 
ilrlcttplultilBmaBj iHcumitrii rBa.fvid/itBif EfiBi 
»U>niM.A: " . - . - >i« tnliBtlli irri ['•tit MKca.Ha. 4>U P«> ^«•«''MoBtm piiitpirci il dl», iLii' 

- -.dit&>.4ulai>daimaiaBHniftu 'HdtnlpltonnHilifilubBiChiBiaDiqDtd- |bi 

liiilCaubtuidiil^ luob.ftfBMmid&f ^abiditai luob pmHlbw (ilit. Wtl Ib Ii- mi 

-m Ib l>idtll-lf4B.« ailBC flU dactlK tiatf, (famiBnibuii aaoitDi iiuU aan UbtBiiI arpici 

rictpifftiaift tl (iiu'ra;idlcBEt.'dlcna,fft du iil ^lai ciaanjiu pttrt ralb Jull ad irmulti^ 

lOioicmdcUltbBiCluBUBiItquJdluab I di daili noitm ibKjH Ih qau prioi luMti. 

lUBpiiartapitiiflndimuiirai.tblMh^ HtlulHiiEllimirmHiailAbiibtm.larortm 

iCliaatndirpllctBlirauputlrBa:*»!! ip«C^B*'ui'CimiiBi wlllnadqBiBdimll.l 

.ciaTiornrBii.^fBicraiiH^Iacobdcltri- bcui capiti rua, doEBiuii laavdaiB Joca. vid^ c 
fcba.piofrADiiftCkuU].Tiicfdiluif~fartrlQr IqurfB Amiqli Ccalam fluctm rupEi cijrAm , dl 
a'inaqtsdtmiDiiUB,Tbiptni«4lBlr:BtBi j cuacatD iDiiu tjuifcaiciilaiai miclai aDont 
aalduu.HlalltuidillplJlbuillJJuIaci.lt ,Dilt<«adtDIt.d<dcrc«idtBIiipiitti> di d>- 
ibi itraiuJia.ll doKalall !■ tadd h>ca.lt ba : -luum iBaln.iD rcaJn dliiBitm tbi . I|a lam 
I liMBBlBH.di ia'rfaU'ital fvSn fu firiana, I Itamfn' OtKt Abitlitin ^lili tftl.li Dni lliaf- pn 
uculmdpinlBnbaiTrqiit lac^fi. ■actl.^ j Ticri fa qut daiuli.vib. dibf &rcrDiDl ib4-I-' lai 
tr.taJAtBi AMndibui pir ri.DiB.iii mi« I^mf itti quill niluli liAi.ldnuabirli ad cla 
■allibinr Hilx, dliilqot ad tun. iid rom I OiitEid.lr Ocddiaid.ai ttpf telaad.ft IMiidlfc I Sfi 
_ nlauDn.AbitliapIttfitil. tiDiuIlivi I IigaiNIDICIHTVK I N T I ft Id &ml- ft 
ttTrifDaualBdatmlitftl dtbaArmiiil laa. Dt iba lAaiiribu tttrjt.riirOGailai lnnqBD- I.B 
■liiiiDtlcmdtBBm AcBlpBlaii ttiia. 'dilB tfuj cuuaucpcmitrfa,4iftdaciB(ilD itnambJrr' 
pii vrqui ad mtft OAldncilf ,'id orinim, ad BfcdliBiiivaiiidtampliBtroTBjBHl^qBir dl^ 
>rplcBlrioBtBi,ft*dUiridltn;biBidliiBtAra il.lStmqattnllllarnlliab dtrauBa.aic,«tid , 
lDit<»-|nri«iDtl«aDnuin(u.lll[>ttira.la| DDiDlBntAlBlacoIltD.ftriaDtftlibLFIBiDtc* 
igaldTumlibl, «cuAadlBmftfBecDB^^ i|ui,<)>dm tmlbllli tA.lD^t.Iain Irti/alill n, 
iTi pnftfhu.di rnlucam n ID f cni iftunt^^nW blc iliud nld Dam*.dii,&p<iii> c|ll.f laiffc cd ^ Udfm* id tlti Palil.BtlM igi >n(rt aocilt ad Plif f. Bifi pn ChillK.RDe mrDirlD liaoill Ipfl Isdlti. fl dnk 

IwidtnJidOcciddltm, T* ''■.^(''''"^•''"■'••ddnimtll piDmlKs ibd Abnliiftaifuiiu fWBcd«p.ii4 

iriminctiD. TniafiBaBdutUBputr.ilaatetn^ntiv TnTf.lOfAtJgcu • L);.i....jbvGoogle " Gcncfi s- iC iB " 

.r.norat. m iHh Jnii»ii>,nlii IaT<diiB fxo flkr «p- fn Tr.itinii. 

,na.i niB,' Adiifit oban rapci fwMlwM ilii^ ^i| Wki. Il it 

pui3 nBhirRvtiMi."q[MaJiMU<Dni>>lb(>d> lurl.Marii 

^'~t^maUBfJ!m^raXtU^li^'i^Ji iiuJ'i'>D<in^u,iwrfi>iutii«b<i<>li>*' |>In7t?nhni 

raSailH^.ntMiUai^Bmt-*'!: naa^ columli h rilgii'i4d<>i»mp>iii> mil.ttjl »<[ 4>,«i Tiftiild 

>b4H1u*>iliKlhl,J«liuis<>iiKiiI>r. hiDoBiiiiiiilaDtuiD.nhpliUi^if r*niJii> ^Mtii-Vam 

C A P. V V 1 f . lUnun.^iil donpi p«l:'& ^sv^c&^ 4*^it itMrrni 1«» 

k^ T)l«Msrn*Un% vmli i» rriiAB oiii Biq mihr,d«li«cil«ia«milM tfiibe. IB pin.l. ciir« 

l^ riKlvl&rwcumitio.iin 4Ut>.ii>a C A F. XXIX. lUni. imismil 

EiH— Inni pMH., a MtlM ■nndi fafl. l.lnnK niiim obI id □lioiln kMMifi. '» T14.I. tiilloi* 

'"^"— "— ' uMi.mlbu, .rdir,.i.Bm-iiii.»po,l«BaB»™l>iU»iirtt .il iumbrni . Ii>4<ij^>ii ii|iii1iiii,ft iifinin>i i iffgKODlDmiuin tvpDltainoBjfi^t>.b>>;F« nomtDtr.Vtl. 

iM^^^ntufiitot paici poDuvu.Diitiqa* tit ■rtoi.int^* JRfiBi kpl>1apiipiifio.'coJJ J1}« lipit riit 

,■ JlB I il. T.|g,lm^ulMi^li tttt «■ihil Uli niIusk.Fi«R>miln>dii«i«<}nl tirpoBili^- Id ituo iolni 

■'«Ina|ti(irBa.DII<I^Btl([nb,AAH n>lt,DtChinnl*i>a>.tidiilt>dto<.NonjiiI Dtui «udlK 

■njniiii pn«!iliM « BIB yonm ouiUi . * DJiilviBirBiodni.^aiAiBthibitFlifpDBdt. nlr lsi*tnilB 

tmi<r<MMdiiflH.<l5lnrp5diiii,H«psr rui.*iat.'ti>UlHl<iliiilBiTiB<lliifi|itft. «uo A|>i.Iivk 

I W>^oHupt«>m^i*ffnI,lriiBa- fidlBit.^Hillti idhBr ditirBpml^.' iiii^ mr olntttnt fiUA 

' «ni^l^ifdtBtcBBBd, vi«4i4iitm*|tt«i- ilpBi pinan AfiWlir poivn ir» pmbrit ouJ- fuim. 

m^ 1'fc' B yrt MM.a icci Iichil TiBlthu ci hBhtBBiUfM nCdR.()Bl itl^dnll.NS por- XIII. 

H ^piuiTrtl:»! jiTfmlplopilcthw.qui rattu dvBKclf Hf IDIttf onlkil f iiBH.ai *ali f 1 Bt. EITldlf^ 

MMbluh.fr rdi«nDrohnB»ruui. Biniiapiiilpvaa.Tipaildcmv oalhBi-^CI^ ti ritt pati- 

l'. — -j.™ '. .," -.,^ r^^ipr"plr^i.'ci4i iidiiSi^.- r^dcgi jhmm* ^hUTJ^^^ .... .■ 

EuG*'™^ il^&Iiw faiod.°^.?''^^'ii q^ cft fvo» luhilin.'rBMH>ini •«» rul'?!!^ <Wi 0, 'p,«j. 

Eu3^'t«p'«il4WBi.liiDolcBl.iaf>, Bii-'KoaIi.mi«i^lB«htaliiitai.M JpAtirit tiCEiniihJ. 

fg^ *thi^mmbtm-^i^«hui.~<aS,M (iuitpuiiit)m,ftfiUD.>rtKi>.iIh.>i«ni.,tiii|, I4aib. 

■4B^Mk,(Hmfli.*>.a.cuomn.iip*it. >«i.aBt«aalth>iiBurir>a.clTtidubi>Ddir NSinildTlt pu 

^lBfUdrBBtdln ■.«>«• TidB.,diiJiil, ltiiamorfdilBnhlHslDtoiliraB.rBmB.il .JnBialiW.pH 

^«HfruTi mtinn .fi.iJ.^cnli. ivilut abmli>m.BmBlntra. illil>t«arnl>taf. dl Jm-Lftircbr. fni 

t*W~'«dl>BcHpI.>.1i.liri.»>mduufi i»dulirl{nd*mEAl.«JtltB>iinltip<L>. .dhBcdlciMI 

M>.l^>waB.iMtiLb:BiliIac>n>pH]l.b.. li>B>D>taii. JHi cMi. Adoof Uhn tlt.»ioh inafB., 

i ni.tiLMlJ..bppii>nianll>!»cbildt- a*o. m.u.'ft<uamn H n-ftlHBBdlcnia ,T( ■tbi. «{* 

|W^^.*«nAsBl'p*«i-<U>-dl»(n.l> '■Bifr>mi«i.m.'t>JiilI>>r«ubItdt>nb.'-ABlp.ffeiirK.lfDt 

K •tA.loi^ nbl p» iBrhtriUi nu ml«>- ^. IntH nn n.fuh mJhi finlnfTDiIfn IprikRm tif 

PW ■■iH Bmm.Xirp— JituhM>.MiHBiillTi j mJU^^B^atmcimni-tifiiBif IpHLthida» bit. ^rf^- 

■~^iitaUiah»IUd»iftpMai*Bil{.T& -• ..v_. , .,_..._......■ — i_.i....ii_" ". _ 

■miDJpaaJdln pn (moili u|aJK kiBJn^ td Uhaa.D. BilhJ nBnm nif 1 ^>m.(hlm>Iiim.bJiaml»i>nlHbli>d>l rl.Ubtlirri'*«d<I.MllB»«TttDtlMdnB qulra '«. Hrb oa 
W*l J | u ia.pd«.ll.irp*I.UMtil>mfci dilTli«mtattfBda.r.tI*>il>Jtln9T*toipraTrib.i<ll. &lv.z.lplui> Unlrrn.iftBBji.Ma 
•■•-''- •-'llttf R.qBU.idtl.HRr.ftllllil.BtflanhHl ■SBiMifaRWDjitJmihJncrpUitUhl. 1 omtinHroiillhii tacl. & fBfliuiti niBaiDliiiii- ccK. rniu iS 

l^Ji_' *^ J,- ^J._;. f—.-l-.-.. . J. ___* ._.__,.. J,-.- e. E.-. UdiiuiiTidUUii* jiiltidlbninlai. {l>i>,CldarmJhil> 

^'s^sr •• 

^<<i>laaBdi£a< 

n.Mk.lhHUh*m>^t.nlll>rB<IllpIiBIMill>~ru""i'(wu^rirR. ''ciiDqDtl>^'i!K 
^i>^icfalmpsrDillimlhllKifpoBditUklB,WoBiAhicmaiDa«clk>cl,>t>DiDoiBi- dll 
"As^iC^Mt.aaBiban.Btknmnu. T» "rb-niafim dl«Bm.l-n>tDrtm iDItfnin.roailiiDi 
,f*Ba>fa.|f>il.lrnlHmlhif Ti^>r,^i>i).i.^ Tilli iBinil- fii •f,in>tn..qaidi Ifiirllif.n 


U;.t.z=dbvGOOg[c lacob. K. Genefis. v. 

Tirnninual- h'Mi>n1i4iiii,'l«Uirfn|uiilM&inipnirinl «riui hnlui npuli : ti h(iici)uw^ d>t>a |{M ■•tt.Muinlipli ptKrfxH-xl-lvu fiAiiAlui llf, 'iWlJtailibnUitUCIlEradilhanHciU.u [nilldini. T.ailtiLH miIkb <>r»<i' <-- , ■ 
1>iidlinpb<>iiiruin^hnlli.iK|Rr>i«rrfalu<>biilU iimafral /r^niili prrsri |iiimiH. riraid ip^ 

__..,. , --■-:-„niiiii,«.u(iftri.B».ii.«dhM. (i,uM4lfpiMwW.=i.'.p.iuit..iMmn«h<M <*■ facii>il<n,'iiuflfini(il.b(l AiHlff. Um Igliu iTn '"l^','. , r i ■ -; r-BiprrniilUiUB.li ri conlnipiii,,».,, », ,„. ^^ 

liiiin. ! Ilanli.Ku<3r,li>.«Bnpli. ApipitfilSUuiii,* llibitornilhi in.i[l«ia«i. •■«•«il prpmti— 

fiTr,«Mi-SI iuu> . qailid«|ii[dnn pt^ci d iin Gtl«.& at fw-Qnurd cmcrpil,)' Fcpn^tCliia.ftut. H>- 

jjcjfc, ^iU- owMni^i.ftpiBttiiaiaiii.dWv^IInimt Ij.intctC.aiBiiHfMirt. O * ». ' "■ , . 

biJli r.>niii (nril<.t>-nDiiinlna.'3l Mili» •ac.iiii ngnt > /^tiatni laitia >icht1 inU lBt»a4. iSlt. »■ 
rii, f I Hi- t4i liuliiiltll.iitfHaiiirt. o A p. XIX. | ^^iauiJltraCM-l fui.liaiinxiial^lM ■■>- t*" 
litJif'ii'tfl,,p,r y-'lrTi™teid«ihd"i|«4ilBiliflnji.I«lpfi|. hl l(li«oi.il>i>iiarn inoil.i.CBilr.t»irrfp«*i •"• 
Pui Jfne mr Dr <uCi>S,'irn(t>H«>f<iti>trnfai,dlmii4 •< ll- j iKofc, Kum pco Div ep» fum , ipd JIIWBit » <"• 
tam.fi^ai 11' (>^.l>inl'iilil.iIsi,finRilna>,naiior,liiabn (luaamtili lul! Ai nfi.ll.t«i.l>4Bll. flm>dj 
(«tiin!iM, - timlni(ncnrBilJ>iifB>l.htl*m.iIJili,<Klil > »i].m HBrmlert id iUam. ti |iul.i fapK fi- 
^ idpodm DelUKoauntia.ifilJnablkii-aminuin.- , nn. m.1, fc h.l>tBat.BI.«iM. Otiiityitlni »" 
<^<idDea>pn' il.i^ Hlliil di. VI «ncillf mt. BIU>., iB|i.dcr. Bilim ifl roBlB^lBm r qBBlnvrtfa H» tfto, hu 

q^i oieJiihuit] (•Ir.'lflic.^.'Dedl(lH^«iD>I.BcilUnfu'l^ dl^^L<hnMlBBi.VtinilBli<WBmmtd, "^ 
i 11 fmOBfl •« Ittiit nottn.ai Iwh lp(»fal e* .d ti. C*B- ' diBi mlhl £liBm.&ld<[cc<i mimait Bowil •- 
tllili.lilMiak dpliBi (l.i|Bi lilhl.ptptr(i M luab fillan- ft ' lai tl.a-lntluami Ml. COBclplcBhpiTeiii .1- D» 
^l.l.ouumil- •rtllhll.'C»l!IIitmrjn.^ll Dn».'&KiItB- mm;pra quaiiilKhil, Caiiip.ruiilmtD»- 1 
tipliicl.ltel- iMdliiliwtmiB««,<lBninI1i(aiBn.ft<ihld | n(nM eam (»iar. mn, » IbbiIuI. mcnii^ rf 
Bijpuiiiitn •vitumtABunatfnDn. RBifsniaBclpifi i MiphiUL f tmleaiLI. ^uU piTtrrdillMti. Hrr 
mia mKi, £k UUil chUI. l.hilh , peBHli GlhM f«BBjBm ' nlphl .ndtlkn fuj nvlie tr.il Jlb <^ po« Iil( 
rh.a| IpmKvb.EKtiiliKihtWcMtadlBibaiDilp. cancrptBOI rdnitUiim. dl.il, FiilldRi.Aid- L|- 
_;_ *__i rt.— rt.^.- ™*. -• •^•M ..M-.l-j —_ ,j,„ ■Ac.uit namn dai Cd. Ptprtll^anat 0" 
Itlphi ■ItiiBn.Ddk^ Lli, HHpca huttndi Tr Htb.iadlii. '•Bliv^nsnni tlai Ki^ill. f vHVnrnid Ua Itlphi ■ItiiBn.Ddknii Lli, Hec pca huttndi 

ifli a««ddiftliH[iip.'iiiR,.(MilIilpIn.Brillin a< nnihwin aalppt nn dlent-^WBn mall. 

,it* ^•■m,didi»atin.tH>b-iiait«.Ptp«Itll.« ii..pRpKrt..pHll.all rl ■■'ir- (inCaiaa-ll" 

.. .., — .„ — ^.,. __..*..__ j,,!,^,,^,^^, . ._. -,__.j__. 1., Ml^«<l'. xllp.iadUaLuipd lu<>b€liBn,ft.itl.t.,fAa; tna IoWb HmpaR mtftiirliicii 

ib-laiUll. fati.la.'n>nirit^nank«riwCad,Xl^ata, iipirll naBdratannqan ratlll l , 

■I thiml- tiUiipipicitl.cohfit(amAcaBdan.Dliilqat litqBiliihtl.D. nlhlpiitwdimll>dn(iiili U 

nt>.'t,pra nil l.l.'°lBbti((lBillniBiii:"BIm btinmmtda- £UltBLIUitt(>N>t,Putinai llWTldnu 4bM n 

ii'i^l>eo <»l'- 'phTlwi IfldlriHK mrfii tiil[e«i.'lBBnii"B>Idir I (oni lUI m^lalRiilAIi l.ehil, Dolnbl tn c>| 
it. Alll fipa- t»"'*'» ifco. iinlit^ !•• id Lian n«l4 ral, hae naai prs m.ndnfadi fiUI lul. kndunllf G 

■a.mptotc.n «4il"t(cipii' 'leam niBai,lB(>pri li mndrb mi««d> randaii It pn maaJia|ni[i lilll ■■^ 
Inftpfriai» (an.iilUB>rl'*ar.'«ri«^Di«ltMhd, Dnnnlu DoinlaW^c>ri.aa»tlU.. NnItidlBillHai 

donlbuDctll fit(ll.tiilE«ul>ia,».[i.Adi>ictibIn,.<!iindo-. dl udltim mtj •!«> n«> . iTpclllBini bo va J 
(lilifuraCBii ■l«)lntlmUn|aii>«lllnt<.>iilarnIaii rC tiui llaiku. tuifun Lli ijii^jfi pepnii (<«« tM 

p°^nl.ioa r.t.»piir«Miplll.coh£lln4ulatn.lid['iiln.lnld:d[irii<lh[lDiBiiii.t(«lfn<'i.KV>lKl'i(n I 
Biiiacae.tu. aaiiUi «>iilMTl(on»B.H(.al»9atio«.I'H.lihar.»uritcStcpii Lia.il pcpniilplilaeah 6—' 

' ' wi...idtft!pi<ifptii.-tn(iB»dii'' T.CBInbn 
fp,.Inr-m...Idd»,->llh 


(,.IIei,.e.iST.itn4d 


lc4liacill.ni. 


nmHn 


nro.LIi;,B.iti.(B.chilJ»- 
..nn,Lau.ffat.Anlhi 


fflSliUir.i.lniti. 


m.dltwann 
llsBn. fn l^din Ininllf 


"luidi' 
mIIIi.6lofcnriJ 
M.QaU nona mldnRacaln 


nnnitl adoili.ilitan dt <x cip-A 


tpilmociatltitdo 


aaBb.Viilinittc 


■£E 


.SS,c!:c:S 


n.a'i[oimJ.ACnlamclinJ<l>t|a 


i>Jh^T.iFt 

D3,t,z=dbvGOO^IC coh. V, Genefis. n. i? 

ibstril,BaliiHDni<Wb«urnlaB «UDm.ndJihUi.^Daaiiilimr DnikiBi<li>- , „,,. 

k.>nB.nntn'jni<wiIl,cs qtlMl.- ••.''■«''«luMnMt Illlll IlurilBIB>iai.<p»li TH V'l. BiHln n 

M>rit.ai..^iiln'in,i^IU>iiiaiim ^rp.tl rffciffltoi.Tot.Bih,Bi bobI niiil«b«-l JjJ'™"^''"'" 

fi>Wh>~n^K^n^Hn«.cta>"r.i>h. 'pV°»riD'mciiB.VMBi!^ac B<»n<>l c>uil«r.ph, "^^' "!"• '"" "" '"'" ""* .iL.I»a.''BI.J«(m"°"'" ' 


m^lrtMiiU.iit ilii lchiB.IauBlJ ;n- •ftiaiii^ni nilm"liail( rFCWiifi iBcil quail tiM fi>. cCdiiai n Dia 

na«%(hni>: Infcrim^ndiiUilqaJi 'liIal.'lcrpiiBiUl rl Lihin. "ll nant f (uU Mi i p<*)ic(i,bii.a 

WCitrlrvAiDnp-aj»TcrtcmflltT]t mcr Itt i.;qartr4r« pofami "lixUn mfhi nirradf tUJ. dibnr.rrtr^ 

■*■ -— , TMm im nbi". Ai mc irrpi>adlr. Ar diba-abTtriuqf inlm har. ^Ad MmlbUa mc i«. A mnlriali- 

iii Onirnm Ml , (c i)n»n Id piaprir tc femiuitt.' It Alll hI tam.Tu nolll uminL 

■— -—■ '-'lonu.Modlmmhi- i^ma.fa ftcur<cim litt. VSulc |HtiH ftullt d (itrctrntnS 

4 tr.tt n-a: dlati tt- hl mt piftatr.^Nrtlvidinim qited Iltii fnit la- ■ulhu fr|<n- 
t ^ li^'fc*^«Mr. 

^^"^bacoi^lna browr iBid Mck 
WodimBilpraaHTlc.IlliliImium.c-il 
mM. u^HT. ITimnpcrl. 

^*^i ^ fM twfrTw.^dU^Til.tl oan fi,J^wZn^iS^mtv^m''"^I^'t^i!«li!Snh'^. 
■^"'W.ltimiiipamiilhmYAc.nhatardliiilrflnr.tiliiunifTIrlimlnacgtJIhili.Mitimlhlmtni 
T^.ni^ftdihamic ip cr i niram^addPamliiDiart. fr^vf. qniaqLtnFritiahdmtaafcffAlni.&nr.qunmi 
*m | iiinM-cin».Lylinmf^in<~««J}4r<Jimllilliilllo. Th nirnnm cnt I J qoad hibrlw la totil^. 
r^f^t^p lnc lminmj^hcMdfiirttDmlnoitlblidp.Jtm mtnm.l.Pinti mottui ptcari flo»rn<aHim'll 
f**^d4inicnaimiilln«>.bc1lcdlflftnifmlAiE>aHdriiiiHladutniumiiBtnm-Childinii^nphrrrrtfi,licnt- 
■*^f"imc. matb.BdntihlciiqoindaDHnbarrcaanaiiDt pradamamnMd tlf, qoinda dabo aprrj 
" llm dfilhlm «d nlcWi tMnfllim mmmt T^ wh.nd Auciodnmr.i.xrtunmlnUiitamntiltlioipii 
*^~twutf>arf*rfe..(rfaf>>(na.Dl.cai;ritinai.AminiiinIplrii.imicaIli>(ptiriintci<ipr.>v 

"• < »■ » i.d . i ki» mDiliriHhiidlt ruAliflmnlUinila nniiii >d ^^^^^»1.1.»» tt.i.luAMi mtt It- 
MN-dbp.Unt 4> m*,«nc tcftmanlnm mlhircin,4n.m i. tniln.d moctdin. mc.m.Hat tl). Tucdcpic 

•MniJd.«.Uci^ » fmUWfV'.» m< fanl .%iic!a'>ldrtl''>°^ mc°<:.pm>>>l|i'n>«alli n( ..il>i.i..Dt *'*«i.«Wc.).Qm,dWL ,..-„ 

^^•i « tti.iuiini iH4ai.dHnaa isin CDHki.tppunlr cuidoc «ni rofciui i«Rli(,n Moin U£»k. 


_Hi G eftef is. 

"""* " '"" J3 wll» iMfcmt ■[■!«' *'l» »«Ht» ■ 


Aiuuln M^ ■nnulpliUafi^.lHu^fuiibnu^CnU fU,ai41viraiolBnRlprb.Iii>iriifHtir|f 

>«.•<] ^Wf^ ni.puaaiifri^ftrii.kBwallifailiaun/liJ llab. & ^nll •lituhiBHlibiiuiianls* 

■ rfbilTffl *ffai nbnmbpaniuiUBahAdlniltlHtffH- ai<fM:nuH*WK ilk ftalgn^l^.M 

..•.•>c1p>«^ f'<''>4l»iru<llciJan.«cia(i(iilaH4a>r.l l>Iat<ntn<«i>,tKi>t,fapVail>Ulu& in|l- 

dii Ti bibfi«i:i >utlafi*|iUhaiTpaAltMlattit>'r«l'*-' bi>.l(lnitwi4artlBamra« alnaMw 

rpofoli iaipiil ottiw, oailadaanLaWs.^IntaisirifiBrtl-, nt aan. paubu Imb •Iifu ia nMlUMi » 

in MfOm oA niiBui saiiuB nbBlUalfi' |>i>fall Imik llifai qgltmia Ult aatn IfiifaK li «lan.^t la ••• 

lilcibil ti 'tA "•lla •dKiifiui coiirpfali •lc|ii: nilpiifnl.' la r<ra<la> ijiqiirDcicru, iTiictimm™*, 
BlrcBiid blW- '^lBadairuii iBitn dfhiliaoi Buiau acn po- sas jnBitiiiui. liai^ fou ri ^bk nA l>- 
dBin. IaiiItC:ti aikn.cniDi tifo iIiMllaifi Libui, rabaftbilti I rsiloi.UbiB a^ pHmlifsparii. Unb. Dl M 

cilocc InftBdt: iBcnfaiii.lliiiff<itliia|BU|T<i.la<UI>.rcf| (n iBBkai.aBiUlii * liIBai.cuulai ft 110111. 

biilidCalbiti' £,4iifb>Btai,Mpatil»sbaBidailldt«tFi.| 1 baadlcfBllaai^TaliilafebainliqBBfai- lii 

laiAB'1'riiD. iBB<Klllua'|1aiiaiB*paiiali.vld>iaaa«ai'li- a(iiAlBclT(Bi:*aIaHdaRtliqBa«tf>cUU Id 

drpiil.biota-l«bb<lfoilib.B.iBi«dBilciiqat«B- 1 ■ ■■-' ■'- '-'— —"■—"-'- -. If dlBliid<u,vld<a rAi bcim puili rrlh^ ■ 
ill 11(1 at 4 Bfadudi fatil b BBdlafttHii 

— , , HnauBnalliuiHniiHIIoliblidbll.lli 

lli. fWw.fB.Jqoi4tBg|li. fBiidtan>iabannialSuBiiii|_ 
a(a«fiBitiidfl icl nlli* • PaVIBBll vt4u'dala laalarf il tti.- 

1*1 aiKalii <iu-| Btia ua nnilflt Dfin n iBilBdtcct. Qaai 
n hibrBU. . a dlctin, (tBB<pBBMl'Hrp<rib Aiai, Gbi a>.ia. 

I',4\°JTn(»^™li"^dic«.c?*C?K!Seb™ft£"irtlM 

bU dl tic(<4 poli llllui Deai prcBUam pilil •lAiv . Ji nlhl [a afiwB.Tbi piTiibu («f tLDliii^ili. 

fadiu pilili «AH.^id Baa Ot Rti ou 

iri*BBdlallrrf(BiiDaBiaBltp(ifliBil Iia 

f4liuaci.Ellp(>Bafti.^Uiail>iIilbBBVll nil 

■•— 'h<m pufl nltiB.««d li paw» i i< »i diA Bii 

; B^HHull iBftcrdru IB.BIB i/Ktm^ iitBlbl WfaaaMdiuf.vHH.niutaitaiBti in 
iaB:pulTbaHauBnaBilTuia.biBa.aBu4a «1 
•muaBtnilealt,*!»^'^ •«<((•• I» b 
BUadnauHI txf" •'^P^'"*"' - ''^ DlliMatHifrlaiDrladaiflBraiBBll Iwbl 
itrfanraMdl, adr» . QbI alb IwacBla. 
laai. a *I4> niiaf tli» •hMbi aferBdrMn fa 

^Vi4l <aIu'«a>Bli «(»11 itbi Labui. ((• 
fi»t>«>«rfh^1.|tUrBilMlr*Idta..»MBT.II 
•aaiilBiihl.B*B<r>r> tBf(..li «Hdurdl frcii^dt IUbv ■4tu«*i(DliniBnt(tt(fni:.ldi.aliii^ircBB. 

baB,fir<qii.«- •aiiiAI:ri«f c If llui, & tf itdtic <■ iftj i.if 1,41 trttaalfVt^BBiB iBniBnnm . ■^«1™»« 

laroiuiB If Do- abiaripBtUB ruiaai I .<Bdl,lit.alni hi, dr- 

rum. iliaipA- Uhilt &ai(UulIluftiB''iBruiBp^i.''qnidai]uid<rrfDaHB«tiprt ^.rilpBllDtB. panlBalli^ 

lu^iniauad"! miBfiMull'"" 1 XX 'l'." '"^ •.I.'^>b4mb!'>im ap^ilinill-MBtilt «bl hu dlBlHu, «al- 
bu> .Tcquuiu. tHflarBDi.tcMiBilsnBlllBn. T> -i- ^< •■■■" (Blibu. ^, H<b.iarBtliBi rll mlhlT BDnH 

t. ««Bl diatcAi caloiibB. •tlui rir<li. naiBAl* f vlfiUGldit c1klai,HBpart ^ut iacilcrctbaflt abti-V<l,C.B* 
f acr ^a abrl taibaH f • •f.aaiodruirra calorr valall&rcilt itBiBaB faabrBIn.pinli iirn pOBai. 8tr. 
fiifxii-piirtiiliKBpoiIi. fB^d. Kibililti|Ua4>Bpliuiiipra<iBBidput<sallia. fitdnolil .l-XBdl 

dll Biiicibi.AlBlBiAitBiBilIIpi<iDubiVad«iiiliFffUBiiBBaAnB>.i. ^■Bobl.drbfbUBipralBuill DMb' D3.t.z=dbvGOOg[C ]xoh. Gcncfis. ^Mt mn ■«■ Jii. Ma. ■itlimiu »■»«» hbtitnH : 


. !>■. ftf-M. ^„, ...„...„,.., 

<^ MMItaM>RrnM*fu>.tis>ml«Tl<i i^Mi » rcm>bM moAffa Cnmimtc^l^qli 
'■■•■HJBflBarmtrhuftr.kve din 
»■^■1^« ladid «Uw tCiiliUli . 
lAi Ibm> utu nboHniU lM»k ft l 
Siil^fa„ta.m« )m...fc.etafl«|„.__ 
itlinutatufadb,m>MUma< iMhimdlt ■ •w> ftHUttO» Kwt qmll Jannlnl 

^^ h>*HKfcftfiui<banli,*lClRnlBnt 
"^ ■*».MdWT<t(md Mmaii faJMWaat. frBf^tadumMlmA. 

il|iui MicnU Bul 4^.tebii..> lmi»fli(iCllH nMmi (a riilim-«u SHI'..i„.,.„m™ 

fuuniirisC lmi]in]rH.'Fw)iiuautli>l iVlcUhiu 
i.nliq»i1lii»>t»>,n.tiWil^.ti<iii< (i.. li..l.l 

l..iai..,-d(.l(,..lKi.mfum.>.ru.' ^" -■" 

GII»d.'DI<H.tJonu.>i>lu. tjtlpe <ok.'Air>ga«i .Aftt^ ufcia ImI' 

Intrtbmi fml. iMniir lctmtailt Aii S rm prfWH fdI uiilit o.i 
m.iuJlo.i.-'-'- ,<1port d>f^J4ri< Lb.o™.i.'3 

t mS n.»iti^ 
"■ ■ "^**^ 

^■«iHxlid ,... ln.l.iu. 
I*r.i(.TiiFJ 
.m.I.ip,.i,™«] 

;'.5Sid 

.fpticitifdiiJ ifcftoBdWi'"' iinr»(i „_ -,._ 

., nihi.CmfttHimlt .pudqmnui -, --.- 

\< tfi. "momviHI;' tetin "Intiib.i' msArh r.. illtlDn nrb., 
h <0HDf«tlbiflHlJ.pWm.dl.ai.iwIJbl.B..lNsB Imdlr.M 
■: Al.lH>>H<Iuobq.M 1.IkI<«> rfkhmL mlbl.^li.Jl 

lnfr>Ai< trf4tli itbaiit«btrDuiU«m. Itrofr. 

nfcttD*n].raL«,iib.rDK<.1da»« dDinm 

.BdlUn.li., ft aoB IBi.nlt. ttitnfimt uttt. 

PartdMh.lflBBl.d.1 '" 


3lBRn. tWri 
mi t. idla. °rup.'lbailfjonDi*na7rP.'ht 


«m.KtdtnmcUDiuid. k«(M(,r.dD.qBXU<K»pi([<luI«nDKlllkf,ii 
^*r>H>MI.' I nummmrniFibu flnldT. 
■UMd.nmfBupai BU *«« , B.aiina T.it i.n 
)>■•••." vMBd l«<.ani.lDqDanfir.lBi iIIiIIb, 
kaOIAv nl. , ft b unit pia Dtilbu Ildi, ft Imra 

tBatW- «H'f,r"!"l'nllli 5i^rf,BMnirai»rBB TijB.b.riln.l.leOBfur.oJoB-DliV.um.ld.H^ 
WpHlDiu^H , Gd. nimHn.. ^iin.b. It.rffqB. I.cob. r{i(«..ltnn L.bu i .iqut irffSBdn., diilt 
ipl Ubn. f „ ■.l..qDuAi coairtft.M onDl. .if. mn.oDid InunlHi n annibai <n«i JaraD. tiiB> Vtfa ta- 
<a(ltAaiI.m,mDI. Bibnln. iHfab.Ddl, (d m.4ian> ,l!qnld itpciini •f.l n.. fu pTEtiluitsm .fia. 
««ni.HM.n. fBBib.IaDnlUtBatTl|lail4aBllBd«msiui(.i.Iu.illDiiiBiil.aunaiD<am« 

"•■l«MllU«HnM4Hi* tc. 

cim- ^ D3.t.z=dbvGOO^[C 
fi°l^« diiii ubu id luab.EB iili raiulai. n» tiit,i>ltii>iii,iainaliu,li>i|iiH.iA'(ch- ; 
& >■ Auiia mm CRil lun hk ft n : T>Aii c rii diu la iirtlnUHBn.d iiu •!< in*a«> iUft ; 

Dnu lfcnliaA.Ic"dnii Hlhar, 4rai ^iis^ae ft pii limanK panli rni lliu : IniiialMiifiH 'i- iulfcnliaA.Ic"dnii 

..- — ,i«jltlaru,lii<li 

Rliiuati «i<.| [Ki pniDina BHi 
qoiiii lalHi. iHabiiaiBlig 
M». ▼. Genefw. N. ir 

■niiujmn ftmhwltru, qBlnilii ulftmt^rtti nna fnnb wl , 1« Bun fnHit. tl (■ 

n uint Anc -«Ui nriv aucit (d fillli. 1^111:113 rHinmiuiB.ni nifuli ttuIIdKIallrt ^Uf HillH. 

)ril«nia^b»c&,niiiiI>il.AiJilua- flmiiln a/)i."Einii,uMii>> pnmiMI ^uU •• ■ni<fu»4Db>| 

M^Hkfc^ua«rrtnbopt.rdtCani^4orntf htrtaiB niirli.i|qvpr* iqalnvndln' BanwH- poBi fviu^Ialti 

Hiri ^ftiiuarEllft.fr7inqrt dr hit i|uir h^Sat. ri na volHt.pfniuaiBft fti^ fUlc BDftt lUi. & ^.^.4. VkC^: 

fe T.(aiw£».iu.*i>lnn>i(ii>ii;«<u'- BuWpllHnhurlAiB^Mpic^lidBctai.hJi tr^H*i>^^iS!i; 

k.imciHli>UitiifiBu.>uu.<|a»ltc coi n(]Bif.i>aHilueft»,«iii>iR>tl(lBtt,n»> ^maintlf 

pMOtnamvi^Bil.nBuvlfJair, fr paUat lli IlAi^icfifanfinra iififBia . wru qui- ^i*fli «jhf.' 

«nadrfrv.ttBljtpctntatiDilcniatAl^iuid dnciau,C^iir»*dr.f.tflitfl>*ffflltf,& pul- &r. frr.f. ql' 

ii[i:ariufiiitHin.dliici«rvII>liifi,*B- lgi Sccra. Tiiitiditti liAhxn !■ B»<£ (inaifi fnBniBpnfaal 

at^ Bc,! di tpvia iaici ptrf « p*(«- fBart, "igililfbn tit|iYea>aiii. tl ■» id rtrw» htCit. (ii fiih, 

Ikrnnrrpifaff.liiA. liataiihikBtllr <n- Av». '* Tiijir uit Bir.' A fHlit QufluBi fsiti i|ud BiJiHnt. 

Hib^ndMai.CBrBifaBIiftifufi^af < «rinjc^ilbi criiifevtiutui.il Isltlitniinfi tnBib-tHtf 

■ li ^ .»4iM^tcraftailmt.»M«auiac n hiru nrUi.Cuiui ti ta. q^ ••iffi,» (Br fltl (•!(< {u't., 

MwAalTiKbrrqBaifpiillBatitaft.U- «f «p>ii«lfall>iea.HiIifBIHl(ccib Amf nf, PnctJfu inr. ' 

1* 1 ilifa aiJinfcajo > tinlj. acBaait ''■i>»iiiluci>iUam'i[aniBamtairtB,airBl- «17 ci oieBt.' ' 

fili^r^ptf.,,iIzlt.liat'rMtlo^ prtruMn|altnciiiH.'<saliiruJJmtBa<nile. «ril «n maJ 

■BiikllntBlKBiiliUiL lc •Uiili, Iprt 4ltfceDdai«L.t<ttfa.amiiftuiif<Dfif igiii (rtfii BntltqdBfi- 

Uoia. Ttnba iHBa SBBHiliai ai» fi>- cbM iBanlnuci.ilfceTfaila « TicabrciaDit. nMnrpri t. 

i^lr^ttMallhixifarlkfprafilLM- lHirc4Bim«c«.'«etBlu nfiulMI , PUcibl tfi rinnifs » 

tliiiM Biii DsOt iflB in nn>i>.c£i>iK'i»^ fvM tf.fSnrfi^Mt ntBdfn. f PtKcint Itn dmiJrRi ftau* 

^uif.inK«. nilliiliw.naRiranailsddf uiiqBibclrmtlBr, lprtTtt«ti2in Iiaar aij- .lb'aail itmi' 

«q(i.liml.dti>|«<u«Iih,SiniBS»rVii4am- flifa cilM.. 111,0* ••c4coBralf<ai. lalri<lui>.n.jrctBdi>.lB.! 
^-Pdaite Tiika,r_oaaibn><)aiiiff<pi ■ 
faHH. tu.-BVfabiL&emiiliaibuii 

^ ■■ V — ■ Q»' "* •idtrtn.iid u , . .. .. 

iwi* TKUHa_,t;:'H,|,|tDi>nnreBwfl>lBi. ml&aDaanUaaldluhatli&^mindi'!! 

tt^m_qj>.U.i«, ad «<■. DiufRt mti rolB>,adiStDdic> lam » >ir la htnat». 

■■aKtmliiaDion.ltifpCdit.MoBdiufl ■«ivaKorimtK ' 

BtMf(ni4iitri>miIIJ.Allnca,(Wi>dDa- piraalm.^^tctliicn 

"'•■^^—'-^^-'-•■^.laeofa.Alfllr, Her— — - >-.-— 1. 1— ■<.hf>I>c.!,']»^D^'w|ia^<'aBi».redU-l ''DbilV/iMi^iRt^i^Vtio^tii^^olm^tBmi! t?rH^'fl!Hf 

M^iuaSeMfaDnmfaillifBflH, sai- "lidlirll.^NSdlHiRlH, ■•« boBimfhl f^ili .1«. >r, Irl li* 

M|linmbommaipmalcbi.llnrctia(( 1 li»P«u)w. ■tdtiltird t£, Q^dtllBamf rab frrBcb. faTcf. 

WliMlr.CHaiucfiaaufAtB^^udlfl nicjbllviaeafa ^ltdSrnih^SamgiMohriK li pia.fMnril^ 

. >Mdiriihii>di'ltiliaco<lf1an.Vocaani) bonlnibu tuqBlpriaciFr fapolai «ufiAI.' fcf|,fnmtfrf. 

mtfbiitidldlm. &r.luihai tHuimi coai. (t dlift, Cu tfii'! ■mcaiii di Boaifiii bDBariHcr n> 

B4. aTTb* tll d llufm foi poH^ KifpW- meoI^fabJUaliapiRttaitftilflrUrm.EtvacB- (fpfn. frtrBb.' 

«•rinaalctf^iTiiicUBilicIbilrcdt.IlBj •«•llsmlbKt EUfin.PBltli OiaBll TUiriili|Bli') •Itrt I^sf' 

'^AaibBBlcouadaiiiFtaiiBiflflirnil. itat Oflahini'bcra>dlicltni, fr^crapit ifliBlina il luctiOatud. 

*^'-'' ■-'- ' ■ Tri{UctB pnrrnRm uvt-'Oit&raatilliirdlciiiB pritranlifn Polil. fiifi iBailu ^ Ewb.,1'^* .".. ??_■."—"'' ._.,_°_.. ___"_'*°. ■ - ■ :. lulurdnv £) fin|i.fi»r,. lii<£ro.'Diltllbai|i' ' m afcU .un lAtl •am . li lor.Ffa aUiVf- tu<« «li«'.VZc.-,aihdf,.t^ du.'a7l]JuVnlt ' '': •^'■'"^ 
H.BIrbMopaaiiBiu^BDil DISBUi !■ lotull •BnmlncniukClioiilknu ia •it- ' ""j"' '■■^ 

ttn^naiB' klortph pslbamB. l^>irdaD-. '''',' 'P''™'" 
■itIlaipmdni,rtpifrtp>SBitr innu>crr« tDcllati, qaDvr.pitr>iRlipprapfsfB«<l., '"^'V''?^ ''^ 

J^CIPH, pn>^^ie>nbatBm«<(iimBr.fi(Diliciiiincl»imfrcatTir-f. aCtr Ralltrf aiain InquiiUcS* 

fci><l[ini'pliiiiif.Biaif>.)BiiJinirihiuBtDrritrDi.tocorua motuoKll, DODieniliiilluia. VcnlpanA. Rtl;ft 

Im riAi pnldniTttnaatriiDtDulbac ra<ido.NDD i.nrum Ipprlllbofr linb paAhic.rtd n(i IfrscL (n Hrb. 
^tnuejilli eiDco, licDm homiar^bubli pcnuitDjai.l. qnti llTiaulillIi pMfllrUKipiid<B(ilvn ft ipul 

B Bufa pmil4u hBmiBibunu CbBldiu puiphr^llR Hnlr,* 1. 1 1.Hac mado pmriinmrptnDlalAi.li- 
mf&m»rpt>nlcbl>:1fiV*v,pto^Durrama(l<. fitlftad ftjDeu T" •''Ibitm iH •nf n* ««-t.iai-' 
Wmmilibnjo. idlm <ni->tf.nonuM ■■■ rum. In Hth. raim femur rui.f.clii>dint«ilnra nili. T" "• 

•»iililrm«fH'.«.<Diif]I.Wli»b,^Hdiniiiil*ui.rciitic(liialoafi.l.noian»d£inul'CDliiornhiiiIf*ftm* 

'oBBBCnlDurH.ntnobii.nr. XII1II. ^'■'."«libx T> >■?"■»>< 1"« l^"» P>i"n< culti. rirrfm 

._u. ■■- -; m -iin tm i ( i n"--'-'"'-' ■■^-■ i ' i ■- r —jrv--, " lacob. N. Gctiefis. v. 

14 iKwirtlliria ir.aTtn><ibi>IiBilT1iciuTni,(iiiplt>iniicA cuftgirniweliasMiBrnHl&s.Uitlt- 

f bIGai ipj tn 'un.niiii|ii<JiiciillicfuAiirciiUiwcttnx., mMtn,iimiHri^fti,{iiiiaUamrlm,.iiin- 

iDnriiBt.AiiI llniinDiiiw. llIolltBoiiKiiiscuIiH run.TJ., luidnli. Usaiiriunnili. il Jli mkU.tn t, 

pwi* •KiRdr (litmiilltiii&^iiii.dliiiqu. Q9l'tibr mir, r>taBls>iatui.li>lt,Qdil£liinIiimtiAil&II 

•Muinift hsc II tijpgnilli . Puiil flmi ^ooi t^nTtBliiR rnm i Iiltt ptHlufil KcfpaBdJ^Ptnali ruil fm« ilfi 

Imis: quiid ilt| Diu< iliiiuuiiliiuanio. ^idiBtn ictqui ■■-, Biulimlhl Biuiliruoimo. «i WropiB^BUitit 

diiu li lohpli, Diiit ■■itaic&u.Vau lltl •Blunfi Iik idi> mmil^ Ifiu . QBnuK fuBI lllll iubb oui 
1 1 Hik. quli^ iiii,<iil akuliRi •niilitfpandii.^vi (nllin uc sbuilpi hlliujl U>MlI.Vf iB~Bii» fndiui 
cltiAt td^uf ,fcudctmlBiiMfnfiK»rii(loBiinaaico.'eiili-< lonm doblBa Bue.Aiillcutl. ■flbto pIbiIhu 
mliliiniJiutiMiirfcu, AbSilifuii adhiiJcftniJ&ifti.iiia-H fnttf nl.duttu llbi.Diiit^icc l4eD^ Mali llu 
iul 1)14 qfluBl ucuiiblinDd nivniA.Ad<rHBi4it]>roli.'Ni' «bCitD.rrd€ laiaciitftlciuilB dcbIIi lulcarcf 
«buiimliibair' 9UBfi>/GliBptmfIfliiuBir«iirc, Tucflpt^hiit , pcmnBBlfBlwiiit Bianibumrl<.Aml«citf 
^r q-d.Hici Irii nuoui mtuni dc inUBD luni ''iil iB hoc •Idl fu tnllB inan.^uifi •(diiin TBlnm DcL* cAu mi 
llinFiii •! ii.clrmnua.fBcmadmadBTldttniladcitlahimi. hiBnplilni,arii<(iptbcBiii(MaB«uaulB »■ 
tiMdaBodaii,ltniBmiitamihirat.-Cip.niiAlionoclIll t.Udbl.&BBUB duunlt Bilhl DtmmlbWi a. 
(tcniullbl {>n.u>Aii;uwltlbl4Uunilt:"bcBT|ut«u~' miila.vlB ^afitibilUicfulcipiffull. tmdil- 
■rulur*!. I milil ficli Dn^ii ruji hlbta.^FliliriBrc tMt ! mnc dmBl.cl&nc larlu iilBct li mljlliil^ la 
!irib.rc«rn.lllIu,Ki<pll(Uau,1fttll,HaBacaAn.«fB»«lirni tob, MaM damjni ml aatd pmnolai habli li- 
it M «clpi mBC.If a u pntdtm.-ttiyUillUirianb.laa- , ■inH. » outi & boan l«ai Biftt: wi S plui 
f» pioptcria infnH mcmt moulf hlmlri 9 paiti tcvtt fuBt. 1 im ambnUDila filirv lahanca . marliBCBr •■! 
' Bliiicfa fiiiniJiiudiruei"miliron*<flibaBn'*&rtB,''^l 1 dlc euaAf ErrTn.Piafidat JomlBBi mcBiiB- 
ni.lliui iTplii >li ipultra Tsa dir, nailciiu-amin aoci.Ttif. - ic ftraum fuu ; di ife fi^iiu' ptBladm Tclti(li 

lta.Tiip« libta Tunt, «i lciuBBlalkciLlacabtcrpoiidit.Cui- l^pt^ mo damjBcml. ^flaBflialiAlla^ rl 

tiiafplilJ •■!- Audl I^Hi iR a ■iKian (nptm canm doml ■ ladiaUaa' ' ''- *" ' 

•EnA.iJII ■.iiiamca.fKn'liiur«IIB«Eftmn4f dltlllBC '•nlflatai 
fpiccl^Tmllan ^ fao •ttfui (<lri ItrobTcid fmlcOqi Im iB. j aaiiii uppcl 

_r .<ca pl^ uihuiihini Toiatqm cil aoan laif ilJfBi Im- ' aianm,aHc4im Tifia-ClauilJiaii,pall4iiaBtt 

I. ^ho1li.Vnk.«Iacal>lB»li>B>l>lm''tliJitB,'in> 1 .«raiKtdi ■lcfaoaiamla iTiIr&habinailM 
. . L.. ,. i .,, ,-..._ I_. ._'_ 'IBU-Bud- 

Ti.ddM 

RtHlmlh"» lEfaVdiBamufiUaiilMBatp«>li)l(h«,<rri •HllCdtMliTuuuiiDnBlfniL 

— '- —^" {'pcDhaiiimumnJii^iMvtfllfniKiri.^lBBacB. CAP. XXX I III. . 

r— , b»i»IUfanfDiaifntlla.CAr.xIIiiii. 1 E CnTicft tmtfDlaifilJiLlBTtTUmiBii- 

tm bnifniiaic ir^Int lilli l.ilt,qBi prpclit tl Ipli lacab,cftif ' C. Ui n> lcf IobI. JHiBi, qr|aB nm *idlfci lJ« 'uBdcfii^fT^iiiiiiici^iiiiBini^ViiiaiiViuipi/il- itd^BtBitci^ft'np<iii.'rdnHiiit«maii! I|itutiun. ti bliIt<i1iiITIiub.'&lMaDllpurUiiD.<piU'iilqi IflK ■IpcitniadHcBarpuicBfauB.lUil- 
BMriilliilliil^, Li •itbli.'eiillili tlihiBid Rinai ^titiruj. | pt,la<|uli.Bthl puiUam fatBC«Bli|tB. quad 

_ r, . L -•.■-'■""■-■•-"■■■ Bi„,„^I ! jc^nuoocnptlfi.filnll domtclcdJmt.l(iif 

oapudptiD .foaalira HCBiar ptlfc llrhM *i faijlHiflBi 

.;ftfl^ lul.I. n*t panrlidnmiicriA^aiifttdlKob.^vitq fliibqu quod u«idcnl , Irmli lb« Tuldi, la 
jliicnlaa, fli Inlaqtttimi.^ynlfiniuiiFnfiliL larobf iq. ' umMf«^mrta^clniuafltlBlA«d, Jttla* 
vigulipaffiblK. bc. alqi tHitlniii, f<ridi(cincl>cnIit'Tliiaii,ti lalB GUt Ucab mm lUllaB frrprniJrl. 
cio coBll lll- tSmauil toi •ihiBif m . quM J> rrm li mtpht- 
Blilt IDI, iltm dcd|Btfil Ib lliaiIr,darBlnia fclUcH i*b £Ui ■ic«b,*qw4 b(M BlodlH —inMnt 

Eii fl uctlirtDiiiut itii djf vDD ririuf ^uim ralli* l!BIanbalaR,moc{rBIui amBit. ^,t Tf.aadttiBiiB drdai^ 
lEipnlimapiiUquadclt laitmt, ft iunn TiAiflhB pmalDium.Opni •acarTDluirfam ^mnitm.pailfini 
fiiEii&irniDII.i.finq^uBquddTiifiiobiliUljmcf tnbultif paflt , frtfci A irmnR- fir&ib.li]inni 

_i__,._ J_i". j.i — ... 1. ..^. j' . .-j.... -..-t.,jij,: ^i,Tf,TanBlllUBdFailiiIlcM 

Diibil. T< ■tb.lai»i*fiB i* ad ni piilllT. 

.,M.— — - — -- ,. - ^ dimulcbtr , Tt ilm ad nnfinlmB Jftcaudl 

-..»..i*tlt.Chifd*nf partph. LocnEui iflrHalillaiwiadrDr rfu. ^f Pcb. Capt mihl ptd 
. l<d<(uruil>rJli«rniipiiii. frHncrai iqi(lili|>ia»hcir ■fn.iuBjuiJtiitfar.i* 
1; ■-'-I, chiUn>fiiapluiAnitiii>,EificiHDtiaiir(ti»Etcin. D3.t..5dbvG0C)'g[c bcoT T. Genefis. n. 24 

*wi^~fla«ii« fu MHt •ZmjkU UJp Bfi ' «untn •» «'ca B>iMit cS ili ra hnifmni 

K*-— .ftllil ■!>■■ lifli iiftiarl iniriiiiiil (D.didKnBiciHO.U^ril-CllmnflHU ftlib.tMil 
k (iBciMitnnBcasaata^aiimftniln oMVm Itlnr» dilliniD t) •»■«■. lutiK UHmtlmlma 
■■^- -" "^ToMliUKdpln.IiluUa» lMl>tCBMi'nlnnK,nllBunHfcuUiu<t-.dir>tft k:.Lrl 
ll>pn*innftntft.citcnti. ftn..& DDllni £liii nUifcdlcBcfclBbkir« Hu at^ U(kf 
rs*Ucli«m.Mft(lilia>*d iiiibirci,'°ntii>Ipl'iMbl>FHAc.tlBi>li>- ilipdt «UJvs 

'^nUiHHnro^Un.AI^WKitflli^^aill tc« liiii. '' flnlli iIlBpiniBbKtiDblt. ' «i il/UgiiaiiM- 

**)» *■ ^^Am^tmtnabltmfnmfiuttli. Noii petTu- : pnpxr Dipllii.lnmilsrii.' dib^ qwd<iiild in- <vl>li; hitlii- 

aA W>iWiidirK&rf.^i1Un»B<iiiipbiiii , riaiiB.tirptH^mlfilii licsb i,a liihiip» miiil i n.pcf- 
d^^u. *>dliihBCTil>t>iBwKidiiiri, t ^ Htmor Mtil liw daloTi, " nMlillBni fiixi Tidllilaicu. 
MHMic&finlViBiiltri.&rfcnnildinila | ts<|aUr«i<iiimiprDniB DliuKpaUsiriI.Pl-'>r,paliriutr 

1i4i>a_vliw6sl[alfcm.Tancd.blnia<& j »raat «;<>■<< •°i>' ■>•■>"*> bcm haol^at- >■• »1°''<'* 

taikb>a>>sbir;an.cTliaJI'<f »ai pspalai.ll j.rco prvpulin^hiMil! Uinln ■rabtornin as irmai^.Tit- 
Mc«iitfhmcidliKaliHtii£i. wUsiDaifiliijnno ! bh trtl-vitnnDmia In hoiab^fDaif '* rccqil iritni In nm 
Cii.& ccctJtmai. nicait obltlia lorfi IftnDr, itriiaai dt*obii,' £ roititli Acni noi fumai , tl rptAnivftra, 
ftl«kcHiill«tia«.MKdiAa]iladDltr{iai^D riicaddiBinr «abli Ainnct mtin.TiifD coUaci. IirD,la«illia 
faiaoiHjBrcfbaw tMpltritr •oubil caifn blmai iilfuiwifiiivoblhdiuni^rqatnobli li- patt{latt .tlfl 
|aiI«nhL.&lrr.'«uin<Iri*.inoB>ldD. II.. .cIhiklublnUmU|u«,bir<iun. ft «i'di* fl<ibII>DbI<lu 

■^I» fai^Zl^^.lamlTirfliSI^T' - '- " '" '"™™ - - ■'■'■" ■" ■".'™' '-,.'- _--....?"■ 

V*K bMDRBD^IframzntiarlAar In pgii.wa xdplimD. .»!«.& noHri. i 
■*^*-'l^.ilatiiB &t.«i(litr«DrM.r]ifliIi. In. la^Mmtfu Alu BoHiu tll-'f Jtllvnnillicla lnttiii.mda. 
*>^ mCr.BtnbfcS«d.BIiriaitrMhr^ioi>al- ,»°b6|ninRii tt(t DfH -Iri^IUf ti DDbircS h> kifn, mnafn- 

Slitob ■ * Ji^poUcl raal nWmln.lcIon* lig]iUari( iUsra.AoniBk lBIB4n lUDrn.innan iin^d liokin 
■ly I iM»m>raiB,»inBlii,arino.,<Hiiainj Boftin rmn riinf. " II lUii hoc dias abAiia» JBIIim roiocf 

BdH^awxatamaKiaicidaitianlciril- nn lUlamMi oUHDiiranl Matoiei ft M- iBignlaJtai, 

P^MiB.«qnAa>pfp-iri''i*<>'l>'>". l>«b'"'li <i1"b «Ib ilat.Haablaai mun Dllai nbli ilc A 14 csmpUca 

Mp> •dl<^a&uJ;Tacb>Al.DH.ftodlDranrf Uocid rant.f TttII>[iM di.,«S i«t.t ia da fclmat^.. 

P*I< riK.B.CbaBtaai.a' PbiitifiiWiblnisribvi lonrian.dao CllllKob.IlmtE* ual, fiKiti M.uwltrii- 

i'.I{aBinidi>t'latla>balidi»ainfa Qula di Bim^i uani tI(M Slinai tlai tinildil tiitoBtrMl- 

plitB,l:>blt'i.BI.FiliittI«lubT«lRniA-fit.l!«n«II> 

^ - . ^pdJlBrriqirotDtimriiam.OaMauflmAr boBri mt>liiliabla 

qpbqolJiIula.^t&inif^.Mpunal.l.ddfcaaanmrabilaBUI.^^om- t». « irllib. 

■AilBH.llpatlJtB^m. rBUIdMli™ tiVcH. ^.iCvM ^lntttBntiBlincii([aai.diB.tDtiibDnlatiai>.IpriBiaqnt(iit>ampliiAIacliivnniil<. IdM),Iiriri. 
■mctArn^'^'^*™''*''*' l'tV.i»«m«h»cltgctontnilninabi..l.I tu>r,lBBD!>i<.l.qD'ri,-il 
«p>daai:aMBabik^BsAK'foB(. f ii H BodDu^aliiuriinni iUh.A hiMnlianlBabUcafnl « uBtli.Ar- 

»iiai«riBliBl(t«o.,MiK(i(tiipDiliratlulIilliilui-ldift,.tblitlnicTni.qaiBiiiitflBi. «iichtldni pf 

■ ■■tiin.. TirfT T — T.-i"'-'— —-=.<■-— 'J-A f (■-■i itli-ii|:'MlnI T 14 Bib.in Dti ilidiM-Bimuiiut 

Kfc!;tla™is»1>dh>,.niKliili.lil- «"''■'''''painnt t "aBnirai. pirunlo.. f » tliKTUsi >b<la- 
ttnal.ai diripaiiaBl ^aicmid.rtiin dsnlliui. litrf, ptDfitmaqntl (stcnrrlAlliii.ipnfl Chtanm 
licUiAodWamdfntlilbUiBnddidlAi. i.iChiiiinvl,h,Hrbnir<iu>.A,cnlconinil!>inMtansdF.iilu. 
Ai-CsriBlti-ld.CliHAIbDnniadacrBmu.. pco.^tptlruBBiCbllfta- f 1« ■tb.& ifDhomlatt ngniii.I, 
Dgitiz^dbvGOOglC D3.t.z=dbvGOOglc xob. Gencfw. N. r* lu OirkWS bui.' >if>naA MSix ^ui ' 'A)ia1itami'Gll>n> Aai liUiZilxaa HIscL M | •■' IJ<>n>- 

1&iult*nmN>lia(adi.Pir"'<*"'»«<b, ' AB.rmHh £Uiii> lfBidft»lltM<(«h.Adi I liHicup.il^' 
"""" — ..--..-. . - . . ^j jwjnii.lpll Erjaclfrh» .&B>rnudi pcpdlt i.dirtm»»- (^".^^"P. ^U^ Bil&..l'uT-'>.cIi>i>;»>.i[Tafft>«VlI>'u iwcVNh.lthlfylir^iilfu.aiirMt* 
I»».. ™>,«fc.,»aio.fti;iii>,Sonu»>i.,niin.i. ■iiHr»Ch>Baui.lTi.Ui«u4Er<u.ir 

K>kM iL.cuii^™T^«'^^AfliD»i'ir.b'i°j" «cfu'°.°.™Br'rbSrto"n.^™Vi^.'f'i n 

■m U > MpMt..« M.rall.B.l.lw..»r.pn.j.i- <ii<r>ilKal>,'Plai(n.ntn>f*>l.)ei»>'ni>I 1' 

*!■» ■ liMB»->d',&V?>'™'>"B"°"""''>>««<- R1rii.*«te'.iU«i.ltil«?^1>/«i>(l^i|rur.an«,|ki 

ifKW. C^ ^bmxli «cri. .Ii.<.T^at^ lU|ih.> U tt. fuu namln. fiUaninnkli^IlialluKli' Ihl. tumil!^'' 

SH-.TWw.aB«.t.pha.aanh.~,acni.. *atni«i.FaB,t.hHflilIui bri»HhnaiMn<. W.lan- 

tCW^Ii«M(l1iaiiuu.<aanil)iniEUph.ii Ef.D.TfUI EUpfin futim ThmlB, OEiJr.»- «I1U&» .It.t 

1^^ aMH.nK nKii.(*B.I>c.UruBifif(1 Bha,lMthiiii ft Rfli...Po>tiTMii». h'tpd-f r»*Klii<clt. 

. _ .t.- - ■ 1.1: N.h.Ih » I.i(pli'Ili>S>.i;ilftr>u.«.p«ntlBlElIphH,CWIlI>H>u. 

r.u<h.».>< Aia.Icc.*yntlSlliAllno(hEf.l.llK>.tt 'Cph.fiikx.^ll 

■■ " - - . tiij.TAtnnn ysri» '.■0,. fuldi.l«IUI.lSllia,MhiEI(iEIfphHniai( 
im-E- ' •nhlEr.uDn-rbn.J.JnCmic.dHICTha, blClliElfFWIl>T.in-E- •nhl Er.uDn 

i<(iti»<>D>uii»hDdeii aDiK<H.,il« 

»z.r..4a<fiai..daiMt lAI fam dom c ...,-- ed<. ftt_.. 

m EUI Ethad fili! «f.a'ilDi 
,dn «in.^dii' Mluh. Ml fSt 
4iutt(ntcmldaia.A!hifui>F 
EAn. randlMfaatliUI v(.'Ii.l>ituaili' t.rc*i dal KDHh. Ifll ftinl d w a Ah^lh.Minia! Tr-'-1>'f°^ MfttoWiail.b.S» AubtXriatrAfct Aa. naR[(lB.lAlilMIHruI>t''EHriAl>.3ihll •■■hatft . 
<a>Jii <la«> Hart.i.tli') lc(c(u T«r..Edt. dir« «cS," (1 .« Uf , •|l Al nrAfant flflf Ml< n> Idamniii. 

r-^acl^. -Th.nu^. El Ifl( SUf l^iiU U.liicaa,ft Aa>.Irt "l6a!f IC( •»« wlilB. & •rlilncn l"l!- . - . jM nmn. & •rlllocni IdK- 

filJjIcfalnt«I>Ed»a.Fut'»<*l. 1<»ful- 

-«(«rB»>l.t«tarT«dI,a-l.a<Il.h>hli>ii- 

■t(Ailil(11ah(hAliiH ftvn-it-' ifl. fiiFit!- 

^aim ool^.n*. Et IA( lifii Dtran: K>in4>a bcoB » AhtliAr^AH.Hlctll An. ^lmof-l In.Biarctcji- . 

& BfrhaB ft IrtfmB fr [;h>i>B . Hi quo^r filii nrt'*<uqfa.'ln dcrcna,iMa<n b^rct adn^n prntfe.flcMnr- 

nW-fcluB & unia l< Acui. Hihozt >ut.in G- trii ral ZlM.tl(flf fuuc ilil AnobHiin, » Aha' th.l pr(m». ti- . 

lk.II«B:B<i..ft*ii.H(d«cil<ari>aRimidB> Iflon.liUl AB).BlTni fuiii lilf, plb7:l«i.h. iat>uiU,ait 

laaa.d«lat>.l.dDi>cfcc<ia,iluiAni.ifuiD|. din,tA».l(AnB uitiKCh.t.a. lAI fBRiAlii Abnh.n. 

fH.'>itr<i,<luDir.n:fflidiu.<Ht«>aiuiu Biti:inh)B,IdlCBUiftAcn.t<hl«UJ DKiBi T«I'clVllf. - 


it.daTZlhcE.4u< 


«■.!■.& <c, 


»llaa, ■•"»"' inniHldl»' 


1 nici idi. ^u,L>u4it9limltli. fir clul- D3.t.z=dbvGOOg[C 


., .. JU.__ Gtnps. V. 

MeRDBi Tir« tll tiil, * rf nnlf ftm « *mI- cdm^ A UttNirib fiHffll Ib nfnKte- '-'' 

hiiuDtiliui Aibbci.txlSBial-h.aiii (Hw lliuD ailiii Aihiibar.lfla fuiHi BHns R(U 

Aihbor marliiDi t». S, iifniiiil srci » anUt: uil ^ta ts Aifir. BamtnqiK nfiii tlu Hwa i * 

giiuiHtiiclDlniliriwpAi.Dam.gitfdi»- ippiUibuu Tiat ilB. Httnkil.Wt UMnJtf ' 


■■- - ■' - iWiiiivriifiiitrtii' - - •■■•-■ --■■ flii.' ft f tfcfhit ; trtti nipn •■ ■DrtBiifiUttbAII 
-"InftDi^R.. '- 

pi>r,«i,i.v& 


5inliKin( 

^riri^H , ii^i ti fili|i tUfm Tiorf picrli 
IDiipll iaFtmla tOlfillDUJ.dl 
ia«<r •iii/ill]f|tkitlaf<pIifiip[ri>F< Gliai n>i».''^ In ■■mfnmttliu i 

K» lulin. ' Fiiirti autn tlui ^DDm ulnifDtr- ! qumpitlfiritg^Dl, f Aicijit i|iiai|iu >1 vlliiiB * 

niBi aIiliililbiiifuli,a^i>Biar(<nDiirDDCID, bcc larli oAI r<BlDtrliiB Ailr.DuinDila(Vpli*{r* D>i 
• iitr pat(iimcim»picic.IaqDLfbcti>rrp).r°>D- iclbm (ib,'Aii.UctliiniilBni ntno>5.ad WiU., I^ 
. iillDliranisilliii,<|DDdciui<fimllIblll Dirr>rtl, \ PiieiMBOilljm BulpnIiH Id •((« i ti ^(C 
'( piaiaifiirit£iap<niDt.DI>linilnil4cai.AD- 1 ea<>r«ttit ntalpDlDn IBtu.&ftin^TdllU^ 
1 IllniiairftiraiiiiutllhdilaadfoiseliDJ.rBtaltqutBulpBlM cJKtlluitMidMIIt BHBlMila 
Jifibimai raigia'iBir|lKi,'lb tcrt mtlfci ' mtBn.KTrpandtruDt tfrltmtiv.Him^aUItx 
, Int* urAiu Atblt, Biir|llti Ttri TtftrJ bB^lli .BCillirtrliflaElbbiklrDIDldlllpBf IqVtVJtttT.. 
In BTn mtDm mtr|f Itn Btaal TtntnbnBlnr. ■ tn HnfD faDiBlarum iHnt tf^maBnK.lBiifdr« 
I curdi<i>ruiiliiin*<lDi.*ii<if«nriiiHU «edHfomliiniiitBlltnnft.fAUBd ^db^^ Ik 
U> riiptin«.& damiB*nabli fmpiliubliinlDC ' dltfiimnlDm.wdnutJlfrinlbDk*lf,VMipir ■■ 
.milDi adism cncipilllit •dDiinu •■m.idfui ' famDlBin ^ sifl f«llm,li lunim.S! ftrB» Tndi. 
praBitr fnfamnla tu.iliiiii hufnrmndl ftrmo. ' dm Klarirt mt.Ouail nm piiil fba.li friirlb* C 
'D^i. «KDnblTiridludfDmlilDmlbwnliDil. HiatAl.fBCirpurt tlpunfbDiJtdinIl.QDii 
.^Dod Ditiuu ftiOibai fbfi.ili.tB ft hoc rsm- llbi nJl hacfimBliiiii ansd iI4i«' Bum ifi ft. 

lii nr «laBlTtBriabflini.cimiiDt hac rtiBlif- 1 iimllBBldiliaBi ri f ■inifium raf iptrir Tcrt 
IVl Hiit rDa,ftilHb4fbD<lUi, iDCirpiaii <i pi ' rr» ucfiDi lanfrdiiibii. f cinM|Bt rntiti i|. 
...ir..j,.i.-..i™.7j ■_..■._.„ — A ,-.__ iro,iBp.f,<ii*ri fr<tibDip«.lima.ufi.,|a 
liilicm.<llrll.dn>minu(,F»ti< ' " ■i.dlllCfi.l.qDMhacl 

i'iB <fa di mitciMt rnntrita. I 

If rari u p»dI prairdtmui f lUmDlttl Idi 1« Ibf.pinr nid «bfnoibu i ii iflnd.f Abfcn 

*- irtf .m purii fni Ib Ifihim . Binilsi ir llihlBji: wif.iBlfii u li tai. Qw I. 
fpaDdinlt.PiBfla ftm.ifl H.Vndi.li Tf dr tt cnB ftuiiAtpnd , 

■SiifcbAiam » ..Dnirii. 

<}nI<l*mnifDDi 

«uic.ChiTdB*, 

7ra'jfiir^"i ft 

tDDicl fifnii.'' f ■d lafipb. Ai<B>B Innn ni «fcnBi Id tlchtl biM.Ttert Ib iTcfafm^f Buinimt .»« .!> ,„s- 
•(.dum miiiim ii »1 tai.l.lSandil.tn priftt i 4 !■ •l!rB.& iBRf»clBil aBld •■mnt. Ai fl. 
fBm.Dllcic^r id •nm.VHlt iiufa.di 'Tidt I it- I Ir ttfpiUit. Tnnn miai <|Bm,lBillc( mOii .bf 
atbibinBifHrr«ni,a[lfini.a< yiIiii.' {««iiuil frifil. Bilil^tlTlr, KictrirDBIdi, 
idqnt td mt rtfil . UiSl fufui •■» dt TtHt [ tace Mt; ■ndlnf •■^•m tai dffntri, IlmBi f ■ 

« ■•m.QDldaoBililK.flMBiill.FitnTimHMqDt. piBlBl.l^nu^Bi tccidiKC ■JHM,<a()UDiI<i riiii 
•->r.[tBd^antramihiYbfDircIlic.tIdilfl'llll{nlumnccJdtit.EImDladl«<|H>unr,l[nfaB-'i.;n. 
Ini Abcimhiln tiaih.n.]nft^Dr*tfttr|a tofcpfa [fn ififHnim rttmm-diriBiAr^.Fiii pifiml 

B piMlir.inltqumirctfrirrlfqi, finl ftHnii ^.AadlmiliiiimbatflqbtD.nr- itibi 


, iirqn*.' dlcnB6f«,ItlHi milntC if«ai*nii, ft irtili il: thoc iifl mniaialTI atpIHI iS ■n nun u, Aiiiftiiiitrrt id puii fdi Cr &c.chal.ptriiih.T«rtii,Ei>ldiblmq«^aii<rfinniiramnlaritlai.LtnCBIam 
nluluniuium|fiib.pncbntll<1inlDI*.I.Btvnfdlmlu AB, D3.t.z=dbvGOO^[C tk^ V. Genel^s. n. t^.. 

t«t*h t^ » f — W fJ fr»tr«t CM,n» c6n^ TtallitlobpS idfiMIH rH>,''nl4f f n I«fti5( •• 

■""i™«»™Uii, OiralrBlIl: nKi ur>I<i «IBli*f<u. nmln HU Tiila qnainl loftpli"«m 

¥'—!>■-'•<*«»-'•<«•>. *»■!)>« la<Iiinii.'Ir«riplfH>it,<lcKlftiii<uty"la<l haMrai.ni- 

U- 1 W»(mi UnK, .. «uibinii pnl. A,n,n nal' la lu >« tiH tau. Ipfl nio Uii IILI cSr«< 

M. 4taH«Hlbinjui«Tnin dtCMuil, nAlldSl (4«l«d<cII>f,a<euH9«(ls»l«, (i ti 'Uliipal 

t Mfa W M fMiwutj-M, ftwflBi. liitniiliila^lAutllui.nlnti/laflnd, ticuU' ••lioil 

*^ t**tMUtiimm.t>iMit ttiKlatMtttt- ^uBrmCimtUftn6tat'*ti*mtn,nBaiiHi- BiBDim ■!>• It- 

■^»ik^(t!>r*>U>r»dtAllMtU«l-'fn i^:'ib.i>i>iiHi.n<lipDiiun>il>«I.U>T k.b^ni. 

" ■•■^**iiM«l«MB(«i>ji>WlpS«it .<uuIi4l>lila<li<idAiiH>IWoi,Oil<IW. V"-'^-' 

■■■■«H MH i m ifmriiiii^ ■«»>»« afnic«B<)1lifiacci<liclBBi,a"riBnli>irliia II 

' r'Adcllt.nB<UiBin>iifBu.llil>. r 

iin»idautivfni.t.ai»B<>nc> f 

.Hn.lI-^aBdlnBicBm' buici ^i 

KHntmuludiuluiutailtn' J 14'f.opol 
hlaMHalalcBhfiMciB^.Tfdiii bmi.cciiB. 

Uili^iflaiaiai>1>ttW<^^t >■'"''■' " 

, — ,„,,. ._„..j|B AitrpiI.fiinwirBKAKulKB^d >*•' l*' 

^■rffavlWMii-PBnBSc6pim.».to<Ig« clfttiBim, A tccc laAllk bsb cni !■ diltni: VulliHiliBt 
|***2*— ••rfMlol-in.aiBfiBioiBcm confiWlctte^cAtm&J.ltMHraiidfnlHi «iiotlt.. «iBi 

^ ^.«H ac-AdlitT^. IIMcl...Bidi.iT TaY™ili.mw'BllJIBf.rh"*'B"S?i't.b,B- ■tn"l'' 

fi -^ l I d lu - yw jfe.TBBki fiUi maiS.fa^ i™rji™ii!;wX!S'™ri.m,'lXifi«r''J l"'''''"-'-'' 

l_ .|fat*icM.W<Hldt«iniliilof.Fh. ■dptu^fBi.dlaBIti.HoclBB.BlmBi^iirinorcc iUo mco moi- 

■•■*■ iAibK.lBdiini.lfclUcla.lB(CBt>i- .qaBfo.niBica»i)nr«l.^linoB.IIi|BOallcJ. •uo.bS paCBm 

" ^ » *n mIi» Mpan.Cotltrctnfi MMa . jteli», TBBktfili) l>>ilcll.b.niimBli dcuiii Umpll' TWtl. !Mnuli.in>paR.catltrct«fi*awm ,J[,l,»,TBBk*fili|nilcll.b.niimBlidcu>i>Umpll'Tl.»tI. 
M>»M.clvTtfaBiitBidi)lactm|»lrii. ■il.^amBiao UctiilBicA ■•<'cBh:c«cliril<|BC .f •• Tr.priBcJ- 
^■^liiliBi» BcclpctTtrcd •!(. tlrfn- : nlUmftU fBli.lBKflll &t«<» KWt fBl>.'^fl- pl 1 <• ••>■ 
'--"*- iuwtaB»>lBlB&iBiim.tlil 'utdlfowI*»'Ui|fi>lcm.fi.Uo,mBlli>dl.- jriBcJpitiBlo- 
bfUra.UidlutiBTndld>iSi >B>. ■■titi.tatitt««mB.>«lil.lB>tBanB.,iB.Hii '!>■•<- ■)** > <^ im i Ib t „„ ._ , 

^«'■'MurMa PbBtJthul navtePki- iUatl<<i.>itacs^MtifiH, BiBaliittcaBfolt- ph 

^-■*-tab<...ai.t. C». IXIKIIl. .l.nf«lmi<ntndlii,v,Q<.lata[f>dcrifditd >•• 

■VI.PkBapeR dHcr4n> lodii j fncin« etl£ vtSiB^VniiJirhiii/mil'.!* ruptittpilti 

i__ •liU^m Jt tA .IniB odallimllc».n.-l- rBui.Paii^ U>dIloin>Mldt,aBt cfiln A(|r- 

"^* BMilMciHiMGUa—h.iulaiiChuiBii. ^,u Poii^ri »blcnltTle'l>(iti>aali,"capi. 

i'^BMf(..*pTpnltIlhm.»<w*ni<B> *-To.,|, 

^ u^ fc. jBifl^^t ceBc ip ca fgcn. Bti;m v_.^ fni 

P n(-aJiom*B.TcnlBm4Ba<|iIcrip.rii: mlnm.Hl 

*.. ^ ^ rliM lt Irffc^ua ima.firittTlInicW )urd*m>B.|ail*Iaih'4ul .anlHtuI <■•.«'« ;P''*P>>''*T>^; 

JJJj^WilMn. lwU>T.ot«B fl^t^^ .«.nm.'lnf,rf« dl.d .i.C«.cl»l.B.(ll. f. ."y^jJU-^ 

^ ■iMi.ilBdB.B.^iumiartrp.aBDambll ^m •tr^i!ri^iu^,"i;Ui,''M^Bl,<lot'^>Hol9«<i<H 

•^■Be^U.IIVC«Un.dTlaWfniihtal, ''•tcnIt'ld>.'&r^fl'Ad'il<< ■cht.ib^iainill* >cn.iil. mist 
f^dwUiTlfBlciniliatBfnlidna.lll. hScl>>»rti. f ltct|NI*n>il(d*.iaitpil<BO- JliocoVHIii. ; 

^.UBBHfimnfBn.i.l>*c fa ttmm,» Mhtri, |„.,„ |^'CdB. «ri wlli D^mtal,''* ta- ', " * * "' "" , 

t'***— ITi.iimU.B.r. ...■IB. 111 Irii i.rB ^..iri.fif .cificlmm DomlaBi.DI.ii.ttalBd.4dOB*. ;^< vP.lBb lit <d 

l^>HdHi. ta#itv dntfttbUtm ftcmi. l.rrtdui.d •naitmriutiinl. d, d.rtino. ^nLDicBitltBi 

_ ^•trfdlidilB^liHm.i.Brairu.tfto >f.Ti'T«Bai«ifcm(fnnlcaa.t<lfiTtiaOgI iKtWBiUuil- 

^ AimdnaBBiibtBl.dtgtccirfulI.Uii- > fimtBBoatftttlfBIBlEfl In.ttdcnnt-td Wffi u>n tfifl 

^^1 ,. |f,| |-> '-•^'■- B natlfiui[ifn<."dlrFtidldit.dHfti."i>td* (len* lafrpb- 

n**kmfK^>.U|,.ab^udt[Bilona iMfaB<(lulirBa.'UMInlthKto*nif>tt. kiCtlMiinl,' 

L lpi>fcUttaalill<*Wtmm.]ii. unlimai- >uDem[ao:ld(lica*ht(accldiI.DUIl Inot .iBOBlliinl.dt 

^■•«'WneilBdTfaBtpaAlnanmtaBra. i.di*i ThimuBBinlU.Hnt.ldu ts deme dlB.BitTcirut, 

Sl Wmtlrictpa.>fc»d.fau*diairo>nanInm uirt. nl.clBIiH tcU fill* mc* adaltft*!. '' Id<« pl*.i HitMlo' 

P^ W.^*a(n>apt1Ufir|iiOdolUlnlRi,lB tai<inia,n.fttAr.qadHiiBadB rtuioruI.BUi- ntlf.LitiBf «< 

■u.l^d>taflll>TlMtuliTdtn»,<fUmDdl ilteiltM>T.ortndt.atiraUlUB.UMEiti,t- Itl.ali fntrit* 
_ _ fcfdli.dt»(o.r.onllilu.i6lBThin.Bilh,lj)ftfBi. diut«K 

AlnmmBtih, Tl nnidni OBH niu. IlUiBdfliilipalilI.'.fllBun. •IdntnilifliMi.blnl. Tirtlt CkaMB* 

pvBfhjlHTCt 
**fcm*lBt. «*>d.udri>W'lBneii » tTociniti...linic«lBdu. f <>1I* ftnicct. cdnlmic.buin 
U^iU.4>pBdK.W>H. TfTf.ftti.l. *lvifc.riiP.IriHB.. l..l.noi*fcItDomiBom*liii.ilm.),ltUd^ 

y tiriWBM lllM ftutli ibI.* J. »min. cta. •enbftiu. 1"*^.* bS li>iBn.fiirnnlimf ^at>|i>dnH<i(. 
^dUm^ll|d.iiH ttitTu^Jfuiimmln, nffTin-iTi>rrin,i (fil'il,ii>TrTT--ii1-^-T T^Btt-roiri 

K 1t4a4bd>[ckutBlsjr<ikwU,uB<Uw'EUii.i,;H(Hn<itp<t*wilUBi. Dgitiz^dbvGOOglC lofepli. ' N. Gencfis. v. 

, . u<i»<<.^Uult'r>Ml>>irc<>iif'iiriidU' tb..lA.<in:jlnBnt<>hiUnfe<(tlBWaE>M< 

IV •>'">'<•■"• Biwn.liipniunJaau^JiuTbimutih.vliIc Birii.itW itiiiliThmiiim^nviRallitlilt. 

* ' '!.^'.- 1 ' >•' ™>n> vi''!'»"' !•■•"■ • "*>• f' ^umiltt A MB im vofifti lautlu.QiniD «in •idlf- & 

1" ^ ■«'"I" viiitta. •lijim « 'lilif» luJl, •iHtJmiuli .i f<( li.di.,fufFl<.<.. dl >& n.T^<cm: xpnn l»"" 

''"Vf* i ' •C.mnniTctniopiiIi.ni nioifKif ryim.Dc nl mjm •uJ[im Auim.B. iiBDfcntni. Ing.' ^" 

'"'.fctul '""'■'"*" '*""'*"'*'^''''**'" '"''"■" '"^•fl""''""*''-'>lmitt.m.mocwt«a, ™v 

^'iu'h''f-' •!'•<■>■"• •■''"fp™^''><l!t'^^"'">^''"B d.B»,I^ldiL.I><<niitii..ifnirr)ic>cubrnn»>t 

9 lUlc tffint iiaditnopnmio.ATiflla.AnBciBpieBUiml- lUi dlnBK.PiIlii ■)i»>d rii , li dciliilimihFii. 

'''"'^^l^ J^rfas/7B'4i>knftlMu'>iJBrtH<<f«.fMl fw^cniXdmcAi^l^^.MlilxiiVM^^ 

l^'nK«'ul»^ 'i'filjlilBUOiit.,.tIiclpf«tpi(BB.diiiiiHB linJlf.RRdlHXtpltmi^qii^dTHtcrriRvullc 

.a.l taf^.iB- ^oi,aIj„|oeiOUu.l.lli.™Mi.vwSllli ni'lBnUdimuhVirrilm"tb^«i>(.d^biiiii 

«.'l «li^fu^fc •""•^'■^•'MAiil-iB propinlt ad Tiif UBlotltcfpBBdcBiIbBi «iB«<,NDn (bii im l^ 

icdcuBilB.rJfi „,f„,^if|",,jlu|^4llH<|«lIII,K»(*- 'MalTil^Jcli^iftdftiuialBnlKiiUluIdi^. 

'°W''7' /^ limrVircIUIcmtcriH((.Il4bblad»,llkiat d!^Bil>»tfibt1^mnxbcilir^7l!^«L>!l t 

m.t ^iivai gn/ o, g, no, BBMimV ca mlH hsJfi hBnr, pvicH cis mlll liadBnMicm Bramlfcii, di ib 

SclirHiccljii- (,aMliBIicn«lc*m.ff>ftt.c<[«miB>«lf<., bsb iBUBiHI •ln>.«I>» •«» poH im Bicu- Igd. 

Ikic . «IhBfdJ B,u|R.miAlBd>.>&i>UBtlBBi,TliimtrBB. fnniuliuilulludf^di^iick To.ninti cA Tlu tij< 

1!!^^f^11£ ■«•™» '«"«•■ <n.»'B.n(co.MBon.iol>tc micBncB.tw,t,.id«ur.i.iB B. iBCBOu- tj- 

Bemlni cipl- .|,,,|].in4„.|,,U,c|„„„,.tn,mh»inic. ,f«ti,I>lii<aBiIiidI<.Pi»laclntlm rt cnmlis- il<> 

diiibillnprs cA„_„cdsctccni,mi£tldr<xciumfBBhl<« omcQBBnmdBRfinuiilpiui.iullciilfo- uo 

'■^.{"'Mf «•ckii.l.itocBrhicfnnl.icinidtfa.Addlilii. ricnmIuBm,<llccs..Dc.iiscBin.liircfuDi,con unl 

wili.,» pUUO, ag,,DJ,ngt.asc6nlu.l]ltiiraBnulu.,bBC itphcaiBsfiiiBlBilii •BBulBi.A^rmlll^.gi ba 

*,. n^nmoit (•'^c'*'' '■•"■°' !*'■*' V'*" fot»' * ^<<1'> >Bl°i.<}nl •rslli. masirihuuit.lBnioc mi ril 

iiuc.clafua. idi.nigni .IIM caiBasfa •!■ i ' Cd iii<|nt (d- tiillloB cofnonttnm.f iBftiotrinicBi pins, rii' 

fii .THTBiiri. a,B[|'ii tcmpB. rt parcnt Iplii. (imilll irli In •ppncnnt |tBi(i>llB.tna:ininiln ipfiiffa h»i 

|uili 'lirv.di .„cac)a|,t,(Bpii|{J(>BWBIBiimi>«Blt,' '6oBtlBfiatlnmTBn.pionUlmIniin.lnqn cm, 

lOBatlilMtra _„»mptl<Aflctill,CD«iBofilocl.cfai(,h»l, oMdcli UlluliiaciinBm.dicni.KllcgiRllc- ' 

fc ' |3 '"j",'^'"""""'''""'""^'"''*'!!."'*"™''''"- •■lllicidi«'icquc muUw.^i™ dlslfainpfa- 

i^^ffl^'" tV |rimt*fl.ociiuncSn6mn tlsipiicii.Poflc* ' nn tlb. Fhirci. Prdlcic^KCu.tilf.iHr rls.. tJi't 
m'a ^* '•£ctfu.«Afnt«rtiu.,in<Bis.mtnn£]ficocci- is cnlu b>bbb ici, cociiBam: qatn ■ppiUinli air. 

jo^^m^-^ri^' ' ' CAP. XXxil. j Tc/«ilofipbdn«il.illla»F|r'pifi.™..qs; 1»! 

>s. •ffuli ipll lafiph. niK|i in dsmo <lsmlB< ful. ^l opilmf Bonilil 
ofpcic cldcciBl.'nil. • DomlBB •» cl •«,« oii igu ■iitiR.sh te dM 
Algrptll-ClimqBC «I- ' r' ■ ■""o UIi*.lBsnilip lolrph |ndJ<oci do 
ibti IDfiph.fub muB I tubinil^c cicditi Okl doBin. ft •nrncri^ i|i> .l:pc.f«,ln.i l. lkBfTFii|p'apicilofip!i, ft mnlliplicsBi. cj duitddldli Domla<.XcUqaliifltiaiH£ip habchai.ig minu ToTiiili-^ncc 

)icrB.<bA™Itumifil^^nJiv..&ir.^>,i^'t.r.'Tgtabl>1ciciilH 

litlidlnieiTiad^Hfakiliaf^B.. '''Vxill'. " "t^^^prin. 

ift,KBlI;nrioncn^ii!»laf.tihdiinrna'fBi>'.nc'hm>liA'fucp 
tibit.niilli rt ilU fallcltui.^uam dt tdmilo A bibcndo. D3.t.z=dbvGOOg[C lo i^. Gencfis f^ btAfl^VMtaBAnil>'Klhltn4idiffiia- 

flvd Bia B Mt tfi ponAvCj hI Mtt fWUiC' 

fW »p| liiit— ■jri>WT«,li p«cirtiB*P« 

■^l, iii» itfn I ■■> [ii I. fanmt= fcfllfcif jHlnwa 

Btw M nhfcb ua dal HlU^hfll,* cf rT- 
« £.<faa>.CbfH'UBHBiidCt«<ln>lB 

I I ill faMlfc A MIHMlllM.MCMlnJ ■**^WT.Ttt^T*rf itillipi IfniLfitll 
yuMi,*! iilfedcfcc dhltltCBy ■HTrtfcm nu ipB4iifc^ AuaH TCBIrctbHi» 

mtftaMlftmum^aitmt rlBidmuni rau.TtcloauiucftulcsK hl- 

. B^>,.jbi«x«B^*,&iini£ Tcc Hitii,VcBi> «1 iKi If r«ai vchrt',^"**! *^- 

'1- duMlngbUililladcccmilii.quiBHcAhC duMlngbUiiilladcccmilii.QuiBHcAhC aittiiUatem] 
lilllCiBWCItllinni*d4i>um,iclfai>cllc pcnlfallillart i 
ruinWw.fuiiftini.Alldlfini^daBinni Isfcph. AliiJn l 
tlmwtunDfbrD>.siwidiUiuinlls4WW HUligni,iiitf 

In clBi.TvlUBf«i hiiai Isbvh, «alcili lui idc.itl •nar^ ' 
Dgitiz^dbvGoOglc ofcph. N. Gencfis. v. 

tacM,AR Tntpdalrn:t^'fl«<Si.*faMDflainfba Tniprsra(lBB,ciHiAK4>«ftiB(,Fs<n*r 
iH4in tlna .na««tan«nBM ■■■■>/ ftltlBltWlUktnn ttaudAMcBr Pbaru miBMtrOtal, t ifMnif 
li phuuit- itHHt. -n ptabiu «itf ta MuimI Ib u- it ia ■iwti pilAriit^l>W« ti aUtf iu» °'i 
«1 iiS.i.ncl- a.n ti« . iBin ptflUBDBi mstf bkm <bil iM (a.OniBBri hnn iMnfw.TiBii b<- 
rbii, Tt BaBU ' (•ilnliiritfiil; '*TB BU^ ll «a/lt aH u- B/n nti. <■* llM kiu htlll, » ftiin mli 
■biiitiBUt BotnBBiitblbiBifaitlt.YtmlliiTilliscbt- ■•UnlcaiAiuB.nrkniwMinaBlKifwu 
ilifuiiiBiai-HlllaBprBilinnmdBltiHia fadvipU mtdiMsimnlrndafBilimfBUinililBjb 

,^pb.>n(li. a.i. foidmfililuaifBmiiinBMmttui, rstfBm.JVlilnt pliW*>lttitn«Jpn« 
«oiilibltiBl. sl^UifBUfBBmMtUBt.sk^milB titlsBiat(«rslsif«.>ii.liit«<UlfinBli, 
[■0 Hib.liJ ni hiBc (mam cMllnttBl.f iBiiUlfiw •Btt f<- <tBM ifli MBilln hnBabibtnm iitBii upai 
siiiibmil llstBtaplBfiSBi"npaaniiB<mhBHiSlftlf mrfLAiB tbs msiaiafaaimliiclUBi. pai 
ipsdti.^m' 1lau,'iiiBdis<tf(i,°tttf*l'aBulBaklukBi,t- nn mi ^pB wt tiB' sUBn ilbiM^^BBi uu 
HiH (aiili li- iiBii>fa'<aiAn>lbariipicnpinBHBBi.pBi- pWaiii.iBH^Bi rnsiidiww in.»i(>a»<ii It- 
>k EuliiraBi T«lBrsp«iaiicBBiftisnut"TutJ ■««iici lipli,B«c ift iBWtpnlBtiB fcmBii,TA iSBKtim. 
ArnnOici bFIiiar»Bli,sp«iriil«lapuui,£«nc*- ttu (dfcMAnfw i ps«tmHUfii« Mins 
nirnicaiilui iihbiBi «n n culAts qBsd mtfbpnnpu npsi lum, u fsTpiB^ai n Ib ciB«, A lacna- 
iimiBiisatm;n>,B.Kii'pUiisBiIaitsti.*4iail.HKiltlB- bBBtTslBiTnannnu.1tils4i4iBnif[s> 
mii fiiiu apf nipiiuiioil*.Ttlt<ailili^.<BB(nndln.'*lii- aaBlidBi PtonsBiinur^fsifiBi (tuAi it 
PhuisBim.?! tl«iridlium'lslL«7liuBsctpst tblJu.af^ aiDiitm psnii fBii , marjam illlBtmpBUi 
idbctt mtiic. aailiiBcnicf.^vttBilcamiiliBt^cuBntiuh mBrlfln plamBUBm . & pMorBm piiBnpii. 
t0«« >• BcTn inOwa ItuBiift dii imla.tiil mt 41« ai- ■.iftiidiv •lunmla lwirs(m.« panlgi. 
il, Q5M a »-' utldai TkmsBli, n iBflisiin cSulatuB sm- m il psc^Bm,4lticBm rafpiBdll la pulbjs, 
coiili^fiinii Blbiii fiiBii fsii . * rcmrdi iipoi '*pillf^ai Tt «Altftviii roilu ptsfanBr. tr Ismta An- 
rAiiapadtTf.l- pscilUlorBU.BmicipBt prjrfifti pulanm. ndiBtibai prsfpnii , prBpodrM piacaiUBm 
fimimiBirii ]giRArBS>riH>i.'ttplBiias>^ii(impscll- sUini tftlBRIplTtkfbl C * P. Xl.l> 

B<il,tl<i£ biBi laisnm ciflitBilTI tCic psdU^Bi fBBi . f nl A nolt dBaiUBSt Tlflt FfauH famBlC.PW- 
tiMfimit, i4c, pl^tiBil crainim is miBBm Pbatisilii , Pn- jrbat liftinfBpnABiilim, Wt ■» tfciBfc- 
fliUiDMicn I.aamtiiiplft>iiia>r>ifplilibv>nB>lmsdH> btBlftpMBbaiHI. pBUntl tnfBBlmli^fl 
mifanmiriii csnlcRtu cli Isfcsh.Ai ttBfcftiii porlllKS- pificbaatBi h Iscli pUlAllbw.AUB ^bb* fi- 
cocd:ini.i.bsc' iam,IslipbiBaBAlt»riuBl.lidmdidl(ri pRmimitflbiatdiaBmlM.MB.tBafcaB* 
b.ii>&clic«fi-,oblinioai: C&F. iLi. muiii ftpifnliJtBtia ipfitulidps iBlscfa 

^iiHiiirfbiar^TUCB ifpcaupiJcbcB, &nmc pinpBn . pi- qu PtiuBa,iBtfitm dai—lBll. A ndjt lltitB ir 
Incrprcuni rmin iBlscopjBftrl.PoftlUu ifciBdibuii . fonBfBm.hfnmrHcBpallBlabaclBtBlmi 
Tfn. friiicbi. u[Bfcp>cnTui>'diiiBs,'difoim«iUBftii- TBspltHi(4Mf>insf(.lt>|fMm8ddca 
lEiinifD<ii!.'DaJEirBi. flibialniilaiitllUunccu^iBUi- 1 fpiiKinBH,^ pmffa Tci4taHerMBDIV.11i 

•i> Hcb. « sm iiit ilcflii fDimt fli piBian. fe «illUail Mia ' n pi n it r ilM,mUl ad snBniCiiAsM Aasr, 
Bl(«iiKclba c^a.4KarfaTn4d«fmli|i>,rsBBiialtliciMi «l.cBkStffBC lifltBin 1 • u(a«ti< aunal 
is f 14 la Ini .Iiplim IViB paUuIibiBi la cbIbis tb«, pltaa ; li>mBiilla.BK nii foi iBRrpnantBt. fTaBi 

^ilfiiacl ca-« ■■» nliiBaB firmlaibinl psll lUii.Dcos- ' csivbni psmif maanilimini ftiBli fHh 
Biidiai jibintqui fpicB naaioln. ftpHm fplni ir>r- ' mi ft mlfMrBm plftar* titnfl 1^1 IB CBfe 

fiipilailpli 'ruftp{nu.lBifUiau9niiria.aiic(>'iam- n- fttadpli ■HliBm 1 tM tb^ ■•■• t t ^b 

piBciiBuB ft iil III ' Hiiii fiflii 'pil|iinbti ini ifiii' I ililimqt fimiili |iiBfi|laiii fmaiini ■igt ih 

piflorp inttr inirrtaff^ laauMiali auBn BUfsi AifTptf, 1 f an mtbfBBi.ilardm dacll m l li r a i a f i tB BjBI 

ifl. cnoTdilBi romoiiiriiaiili.aif micoBliOaiqalci Phi | ci idpiablalliBftu 1 ■« nlm IsMltBi faa 

litpiicipliAt. riaDiincirnicncini.f LsijaaraiifliifapiB | officlo iita,(i lUi falipiAlifthl RB(a.f Pt« 

f> Hibciin lc nailj-, ■tubniai niklbadlipicnIiBii.'Pbi- , f»h tanndciaaiKTTfti matin sbiiitn>«( al 
|if, PofldaukisIiiiaiiduiifurinairaai.iKictnliiicIa col (Ui ili . ridifamaii , BiiiftqainUrnu 
aaDoidiin.t ciicn.ia IB doI>BD> pciiMl(rDppUeit>caQi.'j qaBiwlisIu fiplfdnmccsBikn..tif|>*Bdi 
PoflduOiiasl ^mtlB^alflrprBfctfBBslftara, (amalibiuuil lolipfi . «bfifBiBttmi wf ppnd.hit pu>f pn 

IiablrnraIa«aaldJiI.bciBi.rcnaiai>fial<iiBliil 

-r -. .nd.TiftTb.iTi 

1 II iiidiul lo^ral "^Ad pof^i rsmaii quB •adrrcii iiiirTtiictid.'tWpaBdiclofipti rtiaq 

"■i*Vt «it. Bl,a iIll(i,"Dni> 11! ibrqal ni pnfpin rrfpMibir' Miiruailj.snl&f« ift piiuu ad lorspl 

■Dliiii. 1(,I.uilmidain(ir.fi>mai>riftTldM'inii(BfoBBia. Vrf*«BUaiiftl>IiltB>dBi.aBiiaivkatB 
^7 S. ilini Alnpil.Apud wbmi rfl nlMlui fKBlalB£. (| piHm mn ctcMbo hadll.q.d. Pmuaci mnl 
if a mcralacn hadii n pcBfnic.Titcoi pitfeUB Bia. tiTi.Bi/i»"' ■•■• i.»u,fi vLt*»***™.^^***,.^-™-, 

^ipldiir. lH.l.laBBlaalB'al«r--" s.j. _._«,._. 

fuHib.iuicinCKcritcB lnScl 

aiqaait.p^i ipltal Istilprctill, , , 

BiupiEuWtiu CiMBliini.BnBrt Un^fBl ftsl^sn Mu IbidiBIiablrnra«a«i)iddJiI.bmi,r>raBi)it>fial'iipliil(anr«m>'i«l c 

laaiicd nabi>,6c ia^Blt;i>c nftlnil ioco luio.lliam ttc^ I* cncf .fll.VMlfl 
oafBi •n^Boci^ .iftTb., , 

. _-.■_,..,,.„-._,.- . . , -ibii^ihinMiUMatif» Dgitiz^dbvGOOglC IdepS. . V. T^encfis. M. 

,___ ^-,. , (.fcfttimrit» li ,- 


li Hlaiikiii, aklUfttnfaili d*^n' u ■nnuiml.i 

UbaiBacJt (.W|Htcarrikil..cUi»A4Sgiau%&VUi>ikn»K(UpIi- inxiid.U<l> 
rfu f a»Mt 4t»iAu,TJ jl CnMia, iULt((uinliftiHiii|titota>H«alUut idMnia.rlt 
HU^iktBi b nUH •» flnn ulwtetni nan nt ■>«« IHu !■ >lbin u * nklu'. 
-1 — •'-fH.OufMu.k Ulu_lBtnilI«unifp>auMHuatn(,n 4Xr'-"" 
HlMrihiqaariu Mhi.itfctHk '<t(niil*w,iH(uildlrR.1v i «stia pria». 4t<tfMh '<tit«i|i 
[•■I << bsalu ntw IiMf rpli liptfrpTiupalUimntaa MiuJriiil 
p.ld.iu.rstnuntfHtlialVt.iUitb»., >^*^5u'fBB«lltl<pb.lt>iinKRiiiTaS<lli4U' ApItBfp[n''nlcnn,'lnui,&lusnb.B- rgb.lDlNnM 

%»Mu'tltDtu.albBdIir«unaal.>iptfkMn Ax.aa. palliUtifa paA priu«.>>«Hr»t(6Br- Pbuisun: ' 

**^ , ^4n.A&rftn IWiuplcBB: rcpicet bBbci- ' furpka HlvHBUf.Cc^tmi^lcti bflBU. hK M^»d feAu* 

W**n Htli tBBltai.caBdru^ Tin ImbII <0fn- ' kunnl IU|llkft BU nit qni «Ibi lurtprM*- nidlDtlit, 

'^•■-bn4*t.><fi(aD^b*ui(nu>u«um*d - ctni.f ti icrfMif lolcfli pbtnaBl.lamBJBU aft<B4iini*- ; ( Jr (tun, *u bdII pcio- , fuif fnif 
m Ai wnii& iifffB fpi 'nlfK. 
Ii*:coar.WftBncll'<a>*cu*lBnnk»«B,[»*_ircpmBBl «» coB|i>I<f 
,*bBbt<iK>>u*tBl- fBBifuBii."K*ctAmbBnT»'i*1U('r»B:6BmfiaiBf.b. ■liafB.id.nn<fllBopiBBu*BliBila.<lBM<>"b(cH>Btu,*b«f>aBniclt(Mu, *aM BiuaPWto- 
■Id^fundaainBdfi.n pndBfifo-^^iUHwM^BflctinBlBurcrccnu ' ' ' 

ltBip^muf«IciBUBfftBl>:»oL , .__ 

rtdctucBBltoabBBdtBIitptt (tnf Afffrptl, liii drBallil n 
r itnti cuicict ttttBU iprtn.N*c canarct- , |l»i fcpif ab 
.ilBiiuiitfcBicuTfctnuUttntabltntnilUfiifmtBln -•■'--'-•■■- 
' — l'^J'" -r -- '■-"■nT^' jilllBtBi ' iiiB Bf jiitllTBt iili rttfl,l iiiJliiititiB id> nlacfa. iuflnni. Huk n» proBl , BltBI p^ Olu fniciB lu/ft 
■XTiian faplcBH n fr iBduniib,* pm- CndctuCBflltoabBBdtBIitH 
i4UTri»-A£|7fd.1WcaBiHiBtt pir- ' li itnti cuicict tlltBn iprtn.N*c conarct- illuifipif ta , 
* ' -—'-"— lifcBicuTfctnuUttntabltntnilUfiitmtBlnalihnfi.l.fu 


ic;Bf>l. 1 tnacan f*nl qu DpftcfBn tH ATfjpli. ^ , n*tu tli* tliaun^lBloAiTBB' ft fhplfccn, fubm*D*lB- 

«■fcafBn*(Bl(in*io*ai*.lPI>CBi(Pb*i*D-iqBrpnt(cl*tlapct(tIIiAI|tril.f*ciuftb<K.(tBPbuiSli, < 

f> li w aBiBn *fB»li BlBiilBclui luBlifa | fhmo,t«BWlBt( f u fcan f*fcil«iTf,a''ii- .I.IBlhoilnit 1 

> '«*d»<,MaB(BHBliipoccitBU(*UTir<, IdflUflHCBSBiBirdltcmAltrpilFCtrc. Fhtnooli. 

fia«fiiinDciB)cs*SHDlii(it(aidloflph, lfnn*BBHThtn«fkC£(itfniTio^BcoBBt ,1iiTt,la£t( < 

<jliDA«dii tlWDcu*BBfaMll*CB(u ct, llliBiBIBBfniUHboBufcaanin^ft^nB T(B$e<iuBI 

Bu^ bpM,iIortn*nalBllf iBiiSBCBl Bcbnu frBBtBiBB rab But AnaBh JIiB. fuMtitim. 

tt pncra'|TBCiiifBHrfaililllt*a>,fiidlBl fliiaini frrrlBllilii niiifmnl Iriiiiii iliml [AIlTpII ftmr. ' 

L u^iBfuManavpofBlusbcdlM.-TBtnB- |nnba<*4tif<iB*ri«tB ipitnnfcs fcpif iHBA.ABio- < 

>»* n. *d la fitt.nn,cilllnl it fbpct tbIbu^ Ipd!"' 

U BUB ilBbtcMali^ ti ,FhltBDidf^BHrBn,"NaUDtBlrlMiftTji [lui.l.^Bda 
■ — — — — — ■ »-— ji.-] *_ j i,j-— -r_-.BpJ|fir(p|- ifcluipri prii '-"frpd-wnitinu 

^^™- fl ll 1 i, f..,iH.ll,ll,lli,j,1.i,. ■I.i, li,'aBiAiiBitrv»faurc«riAt|T- 'BnicB-fiail 
in&Butniciilu.fPllcBllbii^ llalcTfai,»! 

HlftnBAilBiDlHfriclu.lldillt 'fl.Tr.lIBtl 
tftfBHrBn.^NBUDtBlrlMcllTJl [lUl.l.^Bdl 

o£( cdp*rul.'U ^BaTncBpfl fir tpl- ipcluipri pr. 
>itltB Phuu *<llDl<Bh,(]aiBiIacrl ftcahliiuii 

ha(DBBl.cftlB«afl>h,SBllB> ><l lcUaB.tun. 

«« f<adflJlfirip[n(llBaBct.TBjfl(BTfii BnfUlcc nilt 
u ianC n**n, & id nan Uiftf li tbIui Iit.^.d. caiini. 
r.i fepBln ncw " ilbi eaplto' loUo iKtuu llia lc fccBodf 
' ic li'tlD.*B>fuB dUll Phirts *d IB 'i Biifpgn o* 
«IBlltrBpuiatilcnuAlfintl. di ll MII.Alll 

BBJBUB[lari^,TclllBiiqb<nm'DriBltblIfai> 
hrriBk.ai iBforall nriDtB tBIc- patiBr.lwc sl 
Dgitiz^dbvGOOglc loftph. N. Getwfis. V. 

.Md»Xi(ni- rfi„u,iitttt,AtffrtLti,t'Ma,iB(ttbi >i.Phu»ii(n«dH<l.lt»B«''f^<>"U- 

Htclrii.i.<ii tbiiiBH.pniiJfitinnBOini.un?''-*^ .tn»(.*«iii^frnill«i(iprf««M" *>"■•■- 

uii.,.>hf]i- ^m ty™ mI. (mlW.. ytwm "^*''" j"''^'^'*"'*l'!3^i!K?^S:"rt!I'ta 

ch>U>'p>r.. ftl^ ■.■am.adldtHrKnninifU* 'i.iid?^ti..u.4lBdt.Tuii^H(BiI.liC 

pliri.Tmii.H ,„,1,1, in*r<drdin»i£[.>rMt»>. "«1.1(11 IJuUiBMil.TiiRUwri.Rvwiw.ftu 

iSfH(«Hr.< :t^^,,lu4H.<unHnlilli<»irbf4U lp(...ninn«»l"«-fN(UV>*fut>«M 

bthuiH« nr >,Bbl>h>< r>f«-Tl< «imli lalVrh (!■•«■<« Clit •)» ■.<■«.« «■(«» faM» : fw p^h 

ttl.frprfui- ,A<uH«ni>lnu.,<«n.iM •>iiui.iui(., d ift«h e& rkatlrhMli OntdMta ■ttlspo 

■l..biiiiditla, .■■|(in>DDn«ji>«iH«:'ls..*><A««(n ,lm.1oam<ltmatmmMftimataM,U**A^. 

fnoif <ii : dn- ,„i.«Nubuf«i<l<>fnt>iIuC1li..K<|.io ' « A.C*Uiil6l » fKfcDni mnlui l*b*nn 

f>ilrfi.,l.itu>r ,l,„iniiiii{inri..H.ill(ptr'nw Afu<9> ,sim<.(cd>i><UF.ifl< ohI-Hiioub 1P><t«'' 

I». ^iit.11- ;fiJI,PMlpli«(i"r«„<lsti.l»Oii.vi>n<.iniii. «i>illin»Ili.ltl;l>tiln.ilW.,Cr<ro>««f> 

,rt|>Illt on. uftliivtannfl^t"''*^'*'*"**'-'^"*^- ^ tlt Bta> <a Uti' frtfuil '•^'t'^'!'^ •^- 

q<i( f<ifn(gt- tnlatwtiriotBnfatlt^MiatiHtt.Htf ,|rpts.armi»T«lRf»rf"i>ltii<>p(*> t*» 
xxlTtpii nDii siRi>,r4r«..dl><K»l<"tpl>,>'m. ■TatB^ lpl^^ii«>t Istipt»» I T.iHris aibi (.)Hip(( 

(m. TnUtb. tr?.'itnI^ffiTM.».'gin!llnttliltI<|iKft 'qurib>lt.«cl.<<UB>l|»F<i1»>'l^«<>>™ 

>b<i.|,[«t,ii utn»i.l>>'rRfllft.>'vilh«<ilBt«HiU- ■Iri>itaart<n--():'>>.>llltrri)^.IHB<Ii<.- 

r.I r,(loDl.1 ^fd,vt.ln taptrul fisltn M.l faiiilS^B*- >rllia q.>i<li>W ift, «Wi JlMih.&tftt.C ttCi 

^al l. cirCLii- ■dnoil.q. p<i.dlutul.r'ph.F.ltl<.^na>« j b«t .Itff TCtliB, rHti 1. oa.l tttni BpHBit' 

Btrii.^taoBi^c txtrttf "MmwBL^iitniiH hnn inlt- pil!tnii«> li nioi iipptrrn» finr i.omBH^.i 
in il.lub.trbc, ,|fni^tttifR(an1iB tHi c«iallnF<'^<'"" proii<.ri> <nBitbiiiI Ik lt,Tf«n.'I cmtrni 
t|i.f,.4titc .(,_p.la..dHuiMll ftaelbs.lt dl.lt Pbt lifni^BrnilonlBopi.HnptnnBr. 
dt.itrll B.ni- n,Hr>nHiU(tpli«,lHUMiFhiai«Bod , CAP.XLtl. 

ntli TiiMi.,n[tdl>«ltt*Ui,ften.ln(tltH<ii(uH>IUtlB I a vdlni nRn t>nb <pi4d dfncBU Hadt- 
amW, ll|Bln- .nluiri ■«..•ptiBit «M loAvh anBll [hst | Ainiriit iB AEnpco. iliill eifi.fBli , 05.1 
111 obliidrcl m11s ^lbiu cin r(BB«i..1 * dMtJllt UIT- ; Bt(U,ill.lii<U.ra.M tiftinin tniiBdnBt li 
fHlt... pri|.: iBbilBtiw taln (UB«F« Ittnn AI,T- | Uirt™' dcfccBdin. * cnln Bobf . ntttrui. 

1.4U«tfiil>- p,(.onii«»B.*nntiB«tt..tt»BetaA^ I n pDhn>.W>«t, * BtioBf.<«ni>r iBapK. 
■qutBdi,.Bi piqn,"fr.Bf«iBn*<il«6p1ii(aw]B«.ttBm ll>tfitii^BtHfil<iitfncit.loltphdnif, Tt tv< 
.llt^iifBU,ii,f^„„MnJotcAnI«cuB. CAP.I1.II. fRB<(tuncH(lBAl,ypt^I»hlBlBdBnl« 

lalofnoili.j- ( ,.Mo,d[>(ci4fiUoi Am.^CnlcdtAdHc*. !.ilBl<(iKnt2n|»npul«iit luU liBftcT 
p,.,ciflcnK« aBI>iBit'Addiilkif.lBivlAllv>«d.nMHfil [f.BC Tacttn-Al,rl'llc1in.lIh<|BlpcT,tb*B< 
iiiicii.v.pod |.Ai,.««:diftMidiMUl.c.ftii.i,t Bobiill- >wlinnid.a.in<»nn(>Bi«lBTITI«-ChB 
ddiccr.t, if( ilBifnuoHnitil.tinrBpinURiBuiinmi», 1 .iita. tolsfiph tttt pibnpi laTttK-AltT 

-'-•■- - '•adtrfitirodictnfiuin , b<I,«obc til <-* ' " 

.ntn«n*>l>AI,jpcl<i. >itUni-fci 

pUuiii.lilit, 4.<n amBl CBn iU|i^ TninHi. «■• oin n 

^,, iici>.anti : " rBptt ttiiw.<>i ipf -£r«- .«.1 popB- 
tvl. 1ilHib.i|,HRii.ttieidli«lcn(nin.l«fipta,rt0Bl 
•i.ipuli. .«(u,rtrr«niBdl««l><fc<l-*idcB...nnl<>. 

5i,Hci>.«dc. , r.pbr<Mmrw>ho(Bofiiito>.iidtUtBiii>fti 

nWM.rah.nl-. BBiaitt,. Ipfe.,tt^iclli4i lon didsn.ft dl. icBi«taiibAI|Tpcl<i. >ikbitai-fc&n4Biidoi*liBlnnh>i 
r^ fii<trmioliph,BOBiiJil<l«tob fli «MsBfitt nt, f Bifl *d olltBoi darliL. . 
roi..dl.Ii niiio.'(at.<iecid«tl banc,lB<t(nifn.iai,VB4tTtB[lliH QbI 
< d(iIl.i>tTitlr«b«Bl«B,Ttin>nBiTM i.VbJi TtBUUH QbI l^ 
<niim«l(Hi.qu(dl» «iHtb.n qBfdl nni.RfcotdKiMi 
ToUpfoi ifplci: tflfonBiaBciK. iF>i.Rfci>td.<iM<ib* tofrph fbnBlt BDl.B« aDir<lD«II> rinBll tol IBl 
lU.llBlbB.illirc^dil.AIhctril 
in £^ caBfrdtriR ttBlWl. A 

,DDDdcdB.[««[«B(*(ntin,r(iii 

RirrBta*.ai)TlriTBla>lBTnn-Ch.Bt«:B 
■fn..nnp«RBDil,otfl.«1iblP0BtftfDptl 
m«<t(l,«it.iBodlotai*rsn, tiiplontDr«iOi< 
1*n.BW«p«(ait<UBn>dkrlcipiamp« ri 
fattn PhtnoBliBosiiiRditmfBlhltK, do.c 

._, „ TCBlubuntilktBilBlBin.Mtiiltin Tabi 

rr.4 ti.MI.Ti ■»»«<< «ititnpls inLft*ddB(*ttCiT.>*ur«ft[>lDTJBeoIi.,d 
rrBidlutCl,DBadirinftut«ftf 'BKMbiimtBaBdllllliiTtnmTn* a.Mf 
.B«hiH|TBi<tldlBttinCbBB.It teinllD^pu&lufPhiiual.npIaBnr. 
n«ijBBn ksdlltflpflm BBllfa ToUproilliiid: tI<fanBi*ailit.a't.dni,E«p1«iuaI«illi>,Ti 
ii.ivr.Oo>ni4Blllif« n<BBdltui iitnr' abbnutlLAd nl a 
fplcllf..sbli(|lldl»l.i,NtdamlBi>ridftn(lBlilrJmMB 
(ub.tt>ita°ts-|ttatiBi.Na>snB«filiiranB>taJ' Tld.'piobl' 
do.q.d. qaiil*f.ioo>,'B««iplDtUDT«.-i«BlIBl.<Ulb'nffi( a<(aiyd,iilii,EiplDi*toic. tflfklBlHicfi>ii*fitiptdmnioVpcabAlB[,*T[diffi*tia,'biiicBOBciiUifi,li£ 

3ti. il«c loLi' .ii.ai ttIll>:Tt probAoi" nbi nlh.,» TtilRi fi, TaMMiv ■ nl>',Tlal> Miino,'npl«nUH 

' lkl[|T.RS>.^>jlr,.«iMlK.fo<«nit TiN,*sl.liillllnan. fi Ipfc cru1.lTndtbu f4.r.p«n(li,f«Bl 
4aBmlBlmi<«nDD'Ii.Vtii>«potn,iKiB« tnm, f|rf,Ttnc« « t!....! fumr ciiplaiiioin fTpn 
biUsilBb II «e folibtM liinnMnp<[k1BiB«diB«dl -TiliBl.TlillTIMdB^iifi dn bonlBl tk •■ pMnl D3.t.Z5dbvGc)t)g[c I dcph. __G^nefis,: — ^^* -*^ T^afc nin niii II fliiiliM iiilii iriif <«lt.>BMWIa«tMto<tKtiloibw«tJ nc$'n^ 

•Uk' MBrf«<i..J^i.cURR,>li,r«j>«w k<i..T<iJ*<l~tJi>4iih>d«nl<ATli.iMcU i^i T<*<'''*: 

ll ^A«Miu»««{.iiu.UpuI£cltfl(k' clH'itJ>*di.(E><u<aln>xtDoilt"<rt(I>r •••*', . 

(fai.MkrH..Uc.iHUatc.t.;tt.un; «H..ft«.tn«tinu.lkH.»tU«rcti.T.. ^"^*-'"^ 


f^ lBMbBC^<lBriadtlnt.Ntrtl<bi^»ba' 
^ : *Mte|^(«l<A^»^p«i.Hrpt^ 

■« ■■.■■■■■ti.d.illMn""'"''' 
li*f^i dkvlli i. Tfi:i^ fcctT 

' liit* !■ ^immwUtitf t$H««l«u fttcwifti. lo 
_ •H&B^4itbfautlbBW>,l.idin<ftmi' 

.f^ M| imli »w htfcwof l»f«<a..lt «M.H* 
^•■/■■[■■■■■■iijliiill ll.iJ.li. ■■! 
^ j ^triniH.twwnno.tfanMi<uw> 

.•^MI «■m£^V m> iu«.li rtB^ii M . 

'*^ t ^■^l lftf»»lKi».C»ittfp»B<h»H u<i>t>T..iikH ,4i<«<.uw»4iHiiu>>^.trtt '•■(•■U'i>> 

««fi,«[J_iJi'bJ(Kf- ,'t»(lsi^Jh. 
in |Jm1 ■&» f» i'2 J^M<<,^^pin.i> I «<■ Ht^<ll' E- 

(Hni.rMi*wq^ii>jt>dinitiir<».ud f ^..:^.'^' 

fi, "(u&bd^ .sbl^ D "Jjnsi^lm Es;.."!.""? 
■■uB.iiiriiBliiii.dnoiTiiniidii-. p'or'4"'*'!' 

_. , .™,I.liwt.mi«.'ipt.bi»'fiii.i.-i !<"»''' "'•''!• 

'■•JKT><<lw«Uu.M>t»k.iUHHdllMlH>r<id ■»'■■■• •IHodn fc.Mli.it- 1>'»|oti.M- 
. •iftH^itHfulBTlncdit,t«LtI.D(^. Illll, "& ■■H.iHlUHptailuiibuT.Arh.' <='■'■ , 
,l fc. <i^iip.yTiJrii.t<wimi.twf.ll.«-'«.«lih<.*diMllto». ft.lt™ .<*tiit.MIniiit;1"M'b'''" 
^•kK.BI><IM tu>ftuAtrfa.diltu,a^. »tn*dmt,TirikBnnsufimI.m«,l<d hiit <iiB>lt. 
tau3 (i« >*rnm h on fKoidlfUH ptiwlui MbH tf. I it d.k« T°U< ftttitn T.«i4.|, 1. 1 M B.b. <!• •! 
■- H •KoUiiit ioul tBBibah dinll HH> iHb, h« tfn " Motiiil paltilll..' CJnw fvn» I jn ■>■£■<>, 
., lU|ulliiil.nttrtf«iA{>.l>fa|iL.ltAft. fu..fi«dHt,^HHp«llfrfrlolfip<tq;i't^r.»""' , 
r ltt.Wi. M .i«i ti tl«TlMll.,ii»t.UtJ.*M :aliifubifunf.^.Tldnin.tu«~lplIftu. Tk Tr.io % ■! 
htilc-l.iHkK>niiiauktt<bIttul.e.f ^tiillUrvmftfil^lotrwi-ltnnfuniiii.o». ; din.l. tflttt* 
H6MfeI.kta,nHMUl«~i«lamlct,fliiI nrttc.l«fMt.Dl>it4M*dto<I*BkpntrlUa •'••«(•f'- 
■ ■litfittlMtlM^a.dtlllml. —«■»•■, iwbOikdliiHloiipkMtuH.HtlhMn na niion 
fUt.llbv...AtRt..>h>aJtr(«Jtt, idtftjl lt.l.nl«w^.. watcH."ttBfePli[t !& MlhUM 
■■w*.Mfnn:bit<tthitBain* .BOinl.pulif.'C>liumo ft.W.ad paiii f^i, AHt. . 
:ifBl«ttmBflt.dvul.t(d.n<iuii tikuvilW>oa»d.ntB,lu<ie<td««Ho. ,.,,, 
1. nn *d ini on|lti<.d.dHnl. ca- iubu ''MBt.i.d» IMam tdA ■..,'* « tlkl I ' 

KCdBbtt.dlBbriii. CA. XLIit. nv rtltliun.lt ■It.FlH.tmttiaBaMiddtt fi.l.ltwiri- 
^m t BntinUlMBufltiTlTtkinritiptiD. TBkilM.unrnlti<iu illntinn.k tortb- Uhil ti>ttt 
, .b. >kn.Caafuprira(.dkh«oit>AI(Tpndt lnnliBU<tftiAEai.C(ldtttt><*ttDlcln*l^ill- '*iHik,Cs.n- 
IhaU •dinu.dliliiBCBk.dfUoif.BhXtutibliJ, :iwK«BptB&lft«l.i,MunHlir«iWiH« j^ido '«««•■t 
!•■*« k .-hi B iki. ■■■iflia tr.«id. trfpgdU l.d.h «ndolon^lBhnnn. CAP.ILIII. ^■nJ.Dta* 

HM^. DnitlnilH£ii>liBl.f.k*BICtft.IiBH'l<uir. .f HHll>tnitulUn«i.Ntn.<).<B«t |lt- ■ii.huU.ad 
r<«h. ln>Bdl.d>ctB..Ka..U.Uihl.<lfn.i,.ldfn ItA.bf^BpSr.Ml.c&o.auunBHnn blUn (Bi.Bid 

^ ----'-'---id.inliiiTaUM.tinco ,AJfn(*t4unniiI,lwidi>l(r«nBBrui.d ia.<<aib.KS 

■,p«(mnHtlBt,fttni 'lai^^totnlnialifttnWBokKriBld^B^U- Tld.Uii.fidl 
!■■<»..£,». [Muui |iHBiI.I*dBitft>Badkri.*dIih.'f«iattkn. ntl.LHiilfps I dijptt TJditMi iKif mti Bbf^t FiHii < Id ftttnTtftii TtaUt T ■••dliu.. 

«■tbt.vijd 
>altf«Ml.Bil Dgitiz^dbvGOOgtC, 
jiua<lJqhUmaliiBlBato€«ri vfomt, tkcitt crff rf 

li»,ai •uUU» KtlUiM«B>u « tiftn.''! « ntiliiBilU. a m,|iiliiB"i. ?-.«!»■ 1— 
r,^| JJpia.r {■lUBUHAnB.iMBjrApnBUiunfS ^■ikMIi iBftnlll. RpHUH. KfBitI««* tUHtnimrtMnm. « iBRod^iU t*. fit ■ ii nnil ■>>[- ^^* r*"F™ larrpk, lundBik^ iltoi U. prapHr BKukn awH imllmptiai !■ •i' 
n.isiirliMbai I«lsaoBiI>Aph.TUBnuiaH*'M,tB*tt'lH>BaMi,lB(iwhftlftu:n^«w3uiiBH< 
fillam»bt>- rnllittB^BMKidA-plTBAph.^MlnUuiH,' Cl.nall.» H*l«»rrBUkiur<nlnti ft «h. 

1 4ddirpAi«im iMri ftuM. o Pnwr p<cuU IpOB ^m Ib Ai l„Tr,iB«nir'i«y«>'* 

lon.iBl^mi >" '<«■'■ 

■ i4&b.'iirBriJ "iM-qsi— » ■.——™ — -"—"■-.. 

fKUb Tid.- >■■» ftrc*< ■4*n» »■■ fial^ptg— Iti 

■oiini ivft fiiii <«» '»r™»'" '■i™» i™» •■■? p 

hMnittin ' .liun pkuImi ponBalmin . 

.t<idJ.«>.H'"^'' " ^'" ilMl* tariph, ;mBI4<liilgtrfi>c[w.lp«iiu'lkR«»llr«i,ti 

— *- "— ■- 'nBt ■nidam !■ on tucotmia: ^{ Btc , 

p»Itit ..ponHl.ui.wd *.•)■-■ IIBIIU «■■ Hbb BMdu- 

1. niuciciiilt ^. pAfu ill^HIBptcuIUB hHi!» 
».qBl>k.-'iA.I».B uit. 

Tcftt..>|l.*»Mt|.T. Iimlllftlt 

iinoduI.vltnit.lii>. 01« a»Wdli 

.dlE.l.lmiTtllBllflpc* lf(Blp4f 

bBlBBBbl.rgnm. nhu : nun.ol 

l4ntlni,dai.KTtBlrHro- Btb.tf. 

.-, HBitBtafcnilcpija'.™.. Itilnu 

f iBiltlo ..lA loftph domB. iBCBlmBl •> ■■ i «IK, t. 

Ba..qBodlubtbnif.ladA— WCHOddrtttBi^ idtBilhl 
roii lHo Id l*lid.f BHItopaBll Afll hiIbI ita* < ftfaiu 1 
htb.rtBIMinl.,*dlill,P«t.' • ' - ' 
i)DOBi^dfVTtHi.,i.Ma.Ttltcl 
H.fpondtTBi, PoitiBoAtllVlaii 

'.u«Jocah>Ii!b^>UliBah AcldciUlToliuihif 

«>«uni.*l>.i^' 
■ - -| lebph - hHllltllHllin.«ll.WIU>p* , 

■ FibBlHlflBl.ionm.lIliTi _, 

I m1.^.duH tailltdtt«u lofcp). X, 

Lfifiwi^&^i.'tiii^pi>dME I; iIhIiiQdI r.<^oBdrT.i.torp« Wl nt idhatt I (■!» . vidlt >«l. 1T1. ft.1., 

blul.li.H>i «ti TttH pvtnl^..df , 
itfum.D.*, [uqiill. iBtfn.1 •UilBal.mlBfrurlftBiB, I Ell BLF.IHBiBiK|U'[B donBia,'^ cammi» , 
'd[BB^t,rtHtMihutcT*- fBitaBKlftmcIaiApiifiunrBa.litnB.pc- 
1 »...._._..,.. j,^,,_ lfc.BII»tliiTaulifcIlH— ' "—.»■—.. • — llitBiaoTHia.d<HoiB(hldiBcniI.iIitk, ] kiBilKliiTBUiiacIiiliaIcB.tBU(aUnnla.a,u 
,. iini."milti>wacwr«UiBl.PtmDnk«lal>ph irtiBtarlHa{vl>r|trfBi,((ii^^Ii<Ui«te.Pi>' 

FoCu. «i.Tluirtn I>ni."miiti>waciari.uiBi.rMnDnl«lac<iii. iraiBurlHDiacw«t«Bi.mu^ui^BaH.m' 
>iofi«' TuN >l^olaHatMlii"Tircttirc<wn|i^t(fDll I Dlnpu«.<lolb>(ppa4|[hfMiai«fiph.acrM( 
>J<DrtiDnn[ diqB>4ol'T*nccn.iBer><!ifin. piB«nlt. Rl' f(mh.tribah**(TpIiKq*<>^ ^•trcrbJiv 
,r„: «,,ltl| <>l>[bi.EcUiii.l>citoiraItiraii.4rtC(iBBl<rt. 'iaBl.fuifin.dUicltatlltBiUnPlItxou». 

AlitDfiHJIli- fcfil'^PP'>ailc"p4n7-'ff pafiinBltirtaiAm.il 

tlim. '"''* '•"'m.UijfH' iu-.i..^ai .» n Mai.i<&li,ftMa«i:T.I»"n>B poTDW AttTrift»*^*» Dgitiz^dbvGOOglC loffpli. V, Genefis. n. 28 *w t » ■ * i »h .lt DWf bMM pMii hBlai™. ■•bnfi. e^aidrm •KMiliiida •« 'Tlt f 4- ammitmfiimm^niatmt. DnvatpTCmflgf- li«JU|fpnf». tei«iimtlt4^mfJo»l»6«i, Hoaf « sa;: I. «I minU» luH "priBotnlniIunf)te*(tB(Hiw l^, IM.iir. 

; wUrgvpiim- fi» ililiiU ^fau <■■■ nDIIiuraa.Ii nlli fu ooilfSd.if 

ic puilbvncnb- "iir> {nniUt«llloi..(a«H ritfMoIl If' Uuim .d lic. 

foH nn «- 1u'b fi> aufaM 4Uort (iniillhM^ «la. UJpuoaMo 

r. X L I I I T. n|4o:IiUb«iniwK,>l>ofiai«biUnri. iiIII»Hrin.Ia UalMninl(aamaMi4ffrngbt>cl do™ " 'ciV.' l'l I 1 7~I. |3it Iflf a 

tttiU r&KJlc«. lBpklHxiHcoia~ InuaH. 1<Mtpliauniipi*ccpJtna(Iltni<luai (am, &cpinlaal. 

•■ti^K |«hi— n l»nllu>biil.lcn>Hi>ulf nca W 4aaBniii'apnc*pofiiBI. A n«au nlaf^ oi ni putlicdll 

■y t. * pcnfcn a»J Jc^ glifct. poac la pccamUnHBraccanra^n.'fcnbuan«n> ;!•< ■f-famia. 

»Hn4«.U^Mt..fa«a«*Ain.5na»n>- ■i>wa,rirplian>aiuni(tte>>hp«H'lalic.| 1 1. II I I. 

»wol> a*nn.krn^^»nUui^'na('1°M> fal.'ftlMt Jilaianudanni!MiQHi4nJ'H'tAcdftl 

f» inA.<rfpnrf—r.Ja—.»lt.tmc,lanDlt. 4n«ai-1>lu.aailllaccli«M,n>lll«ntW-'<(laaRftccl 

i ■B*.»iH riiiKA ipBcdiafli 4iciia. qain if SII con idali Ui.c Amni rwii doi cf nr:i4 iiMd «■>. 

tM«riiinBlupw>BWICTplnnwfti- «. l'lM4UfCal>ircn,>ltl«fMildnlfnil..1jl>IMc«pu* 

ni<«lM*&dlIs4W>MMljH>luHn(ai,* ionairat.lu|..aiarciuR>ini Jiuijini U. 4( rf.pii 

kno*innilM<t;p.Annccn(>cWi.f.- •prnbnKlciliiai.dle td Mi.(l3Uii.4dliinfi ■■•n«a|uij- 

■ a.ila*'ini.fc ip ptAiMt. pit ardiacB U nda pia bMMuafl Ittt dt { «• mu donl-. 3s utanniit 

MAqSJliBfrBBViw.QS™ ■clofvfiw ■unni.ai<4iio>uaiii>l(t^niul'w]tfKl-;Aat, pn^as 

fa^n ■■An.TI btai tol naian n*|lil| cS- llli hu ig tt.Appnliniitai «(o IHoi.lBoaatiui w^uuils •■ 

- "■ '■■■'■ ' — — — ' Inai Ib romaii cflcamllUi»t)4Mi.Et nfpoBdnwu IIU.I)^. fai»*cllf^.<L ■ 

fuulSmiii •iftniiWliBlHlniM^ftft.BnpccaBlifiiJ pllBiqaiffiri- ' 

•Dnua Hni chuUB.ft fBBmodo^fitituat^wa id 1 U ^ blkcK 

, , - — . rol*» ufMtdi>madanlBlni'ApBd «■lcaaainilolfl dimlDn 

^^LMdUlflhrtHiauIicfliamriB btoii twi hociBBfcC b^.linDilitiif, trBai.BitB . pn s»a 

■B^H^JfiimaDiHfiKTliIpatBnm.lp «■■« rml ain» 4onliil nd. Ojl itt. 'tif j. dlulDoi •aal'i>. . 

fcUnvnm.wutmtlililBDDiII.ID- lunjraiBUaTittaT.Aui'ip*4«igiiHiiBi ■•liTalclin « 

|i If I I I I Ib i.mm ruHH . ■pt- laal^irpliBi.lii tt Anu ■ni.A Taa4|DBac« ii« fanlpBir«r 

»■■» faarii . 03« lcniuai, iBdpini i ni - tn'*ilili.tiAtDdiniBf«t4(aera«au sBlbulquidi ■tbm 

Ui><ipc>4ni2nn.lBanftlcTplii[Bl.c- r«(f rD.W IncJ, Si~iait«uil«ir« ii«^ lirTnnH.acr 

MUl» a»mUui..fAilllllcU1iTdHkB,ao«(tif. raLtib>«iiftnt>iUBulHi^,^di»«.a.<iniMoi«- 

■■W*itAa*«Dil.RmRflhWlBappl4Bia.P>lBtf- lBmiBOn.klB.flDiiA(cTpl>BiiBlWltDUinBilTMM>H- 

^ , - ii j-— ...■■t-j— *.--».i.-i-Y. miB.4lUlT«4cSrcMiiTtlu('rBli,nTfDiaHn ^i (Bicfia 

. ....._ ^q,, oaiBir* •Dtc (■ tBBt iflBH r*H.fi Hdlnfl iB <fDllu4.V(Bitar. ,1. TOi n npnl £i^ •alnWrttB inatM^U mlkt- liv IM •d.iu . nin 

^k*^nulBBHni4Jlfif«d4ICBilBdii.qBld Itailu diili laCnli, 

■'■'1^ li^iil T •'-■■- ■--' .-- i-pJT.- AiiuBdcliIifaifmilflm.iuuiclpauA puapb.ilaiin 

^ 1,M_l^ i P liUI lifcw ■dtlWPt» I— Tlt-tllli^wUdfarwBlMdilllllDdl.Q^dl-.da ilnuuia- 

fiidfiHDi iimlr'--' *■— . ftinJfam «BinilDai^DicwlaUm^BafclbilDcn^^BUk.iaulilii Allj ii 

tuntn dtfcrHi— ■»d'pa»^HB. lAph. *t. lili|Biunnr.tuxu>tw»i!-n>ft.^iA>mn4alMndiiBia. 

fed^TV^ann^^aifuimdl&Tpri^n.Ip minl Bd.^aiiB^m,ir fi IbcbIbi mv>^ iBkfptniDnt . c*. 

ftfc fcum.n u».™unniWl(llb.rii4p«- n>d)l^^lni.QginfpC41i,aHpiDcalfil4ni. fIlu>Bif].>. 

M MfcnilM>»4aailB(*imlln..Ti'l..]B««ir« phu, «It A^nni,Tai«l(niCn4ilt7^ fgahib^ fhl 

ui^ iiId II ' • '" • BA.i B.lnfilifi pto 14 piinn T(ftian. TBm MaflmimlB. t& inilum o- 

L « fcn««D«—:un («Ui pal>Phu«OBtBdoBi- 4i.&4Uk,llldDn)ilMjl«unlhlf«>Alcna bib. ffl« 

I . , ..— ij.^— /.^_ »]—• p — lB4iulpApliina.'lsnRDfiali4anU'B.rBt.Trfuiii dTc. 

■iTi.n'- '-—-*" *-' rRi>airBDihlfrc>t<U.,MBiToMpuciagtfiiBD< •ihcIk. 

^wKwnHtuidl.diffcBUBnhlhn t(tttl4IlIan>d4oBUBnB(iu«,M^al>i.HiItl(m,BDBcf« 

■u>ilB«,pai«nr4H«ctlJaifIt«B.PiiUI>- inftBn. aip«ttpu«H'^Bin.c«clUfc' iii T«htT.. 

»toWt lili.' UlHli «niJni.fipoBiaf ■iaDB,'tBU>fc(i«BBriDiiidl.'<it11Mrqa( ftnlii tn.Tr, 

LlBnui f^irilhn «HffrgBn^^hl^daBU. Ipft raUiii ■Mmra>,'iM kpatcr (■■■•nf Kll In •! 4ki. 

BW.IMt«c«fviidU^unpHi*ra«:dai adilifIi.itdliifUi4f(nHnD..A44Dcit.iuii Hi: (.Tfla- 

mm i^fflitl ' - |- "-—'-•-—- •dm.,»TipoUBDnlHn».rD|wrnB.'Dlif- Baiii 

.. ™«.*i4 4D»U«m~n-,l«pDnilip.(r J»B.h,diDfDi 

pbaH)MEJllncfDld>n4lnUl,aaavUfnriaTHrr(«i.((4 4U>4ptDpM)nnnnful(biiiil'o%it„n' 
f 4 u UM(iili«»f^Hiam>i1i.flli iuiUl(uiBf«(«ri.T.lraDrDl(rt4i«iBa.fAlI|Tc.nat.Ki>tIdatcwaiTir^ 
«a ■aklBlifinWmu ^il4.4-rmi4imcAiDlil«lniI>frnaruBniaiaB^ilim(4Dl&niBI p.r4.iiifafiiiKa 
fcau.HjilM Dirlpla»! nenp Hihuim * V H.pia Bolaili pilIiIiloli.p«nlLTi41ai,[>cui iBDdillTDdi (iu- 
■a»« ftiw nai ahftdu •^bM. b In fnmiB rn«in.liDnc pDDil «ei fwui raoi Dui. Tn K(l>.nim rifiii lu u- 

^ 1 1 I li lUi imtt uaum ((«■Ii,ai iiic Mm ill rUB». {it Hibnl&ui.pn.Ti Tldni.. cun. L);.i....jbvGc)t)gL' l ofeph. V><^aM I «anittittitiktamt d titial. . . _ 

-'- — •J.at\ KCxm , lu Tuluh iixsllai lalaatfM m 
„ _„bl. < FtAiua <i(> lA Ti •frt.ilninu ■dAnl • 
u ad •fi^puraHM. JilDdkinmvcIntbiJaK Cip^fCK- kaplUo Mpt' u 

H.,,c«Bd4f.. 

^hiu tAidMI 
?2dialrUU u 
»l>l.'n<2'i ■« luili BolHlia.ii ibJ( ft«w. msi p^- 
■w U •■<, v« ftM. «iM »ot wl Jhh 
,1 Bmrl(,VBBl 4ul Jvi« (■(*€■« «A i ««. ^ 
^■■.'^■■(■sWi.u.. %*.'*' ■« tI^ <■ >IUM.w«UbI 
WuitdhH^I 
nBlnu. !■■ !■■■ purf ■cWhivwil' M.pwwifiiitr.eai 

AbuttKiAitoi^la 

UilDHI Tldtn lulfKTIIb M UIV 

IfMMiliauMilHi^tfUM^nunli 
luLIf iiCu lA •■■..* dlilAib M ■itir«B. 1 

_,_. (IiMiii 

inldrll^ vli<«ilftilr.dt4v>- t 
(■■BntantdlBilf«.Itllul'a la.nirr,'» KnB. ft pmr lllt ■oblM ni audip<Bd>u)*Idii^^b<an 

!ftl'vldint«piitiA^aii4d<f<, t ikdaftadiBfiiai. ■■aprHtl^rim 

tiin finlTal lUlttt riigl luJ : i|.l (■ niHai liou iV^i «.«.«> : ■■Brii noAiI <■■■ dolHt U rtpolthil. ■itnlDi , «Ili.lMll] i.dni<n n>a.p.sul itn. <n l> H- J^ 

!■■ Okna ptiptfii&.* flklfltnirfOUDnt j dipntvnlfndu noifiuiEiritfaii. Hominlv 
■ rtn'nnpn>pai»ilt*,i>lilf<ian<da[p>rnai ■' ' " '- 

^■H,ftpnRar«d«ciftHTlbnirttl>. Ki. mittir. , „ 

qaaiaadn p^tm ■rcradtri ■dHtnoinitnin.a * ttflAorn. 

poii noa fuili BKi' '^ill foffd •Idtn •iMis 1 V Toa Ti pomu •hnl 

DlDldqa^duiIdtipUriDKO. CIF. ILV.; INHIliDI ' ' 

vronronirHidioripiir. -■ ■ 

IN nHw 4>Jftlbtu iain n 

AutibaW^^lk tulntliiniil^ ^ 

AiadltiSilWUltTFtll.ud '»nli- tr diilt buiibi» rali,£f o rnK l^ipli: k trt iniiii ^nid uplr &iaii if i in itn* A 
f ^qlnqDi unl iilluitiqnlbn. ■■< niori p« f I Kib.Mf po- i^aifWf^V^it iirp«7^,"/iWi^ii «a S 
'fn<iaartail«[oHliiptflAI'cat.1l]lo.'Iliiililf«loriphldfi< j n 
fiph tliatfK«-hTtiraai,AffHlrr«*r*>d«t, BtiRrtirti, ^ d: 
!• fiHoinalb<>l<ili,lfaramIaAphfn ' ' ' "" '* 

«I "''fc" ' ft lri''ilr *•'"**■'"' ijj" 
(I • mlair.l.NS {UadiZiT^Mii' ul coi '^iii* dninn- !|(in,'dr TUTtfbJ Aiaud.ndanfunt^aao' |clp<fa la aKalTtin-Unpti.TtlHufT,irnrif nil 

dfarfi tlai- fiatim doina. ipiiM, Ji daulBUorl oiT toli rti-. aiir» Tiitg^AlfTPllidtfWadt Wnt,— u l l - !<■ 

•T. n<b.qal tF' L.- iD».^. ia<..„ _«, f, .rwdliiid pttl* j rlt.di hlbli^ b TVia.a^^ sssk:: !■ T<m.o<<<a«tri% im 
'milDriphailai[lin !ni,&fi1i|tiii.&filIi(ll>r4twl,Mntiu-^_- 
'■lAifT-lmlniu.ftTnlaiiafaipDfidtt.lMipRpaftd. 

-•-'-^'- ' --'-- — lu tDiup AArtnidM nuf fwi» u 


i^l^TiaZ 

:£?ii:' nlfdhqc 4al^^ iiinair.'ndi«l|nl, Itranimi.lianalidamBiiu, (rao»!*^ B 
kttiadnm,dr^VKi |pafMn.laacullT<fltlfracmlftfnttFft4«lkt«-- 
nMwlmIniftnba,rf» ihmlnTldcat onddoi mnn lomHuad na. nlmtawaalflaiUiHi a»aii 1- lioi.apaflnli 
rt 'ItOiilpCludi 

■zr. 

.l'l'-!^'*??.» ni«lfnm rt . ItaatfTldlilJiiBAIfrpioElti 

nm ld>».ciai«c>m>liuia< «cMlb 

..,-.. . ,- ,|,rai.a<aji.nf - .-Jilni. O^lmli^S 1 

.-_ , ,_--. _--.ftplDt»ltAi*llaKBl«a; 

U- Ipolti|Uaa«ruiJaaalDdtd.4AaAt<lm<|,*lt< , 
-'- laiilibiltiimnoalfaiCinubliai*, V«r- | iPfauMnlb^TtllnAl.^vtnirflfcuinloriphJi-yatnllMiaawla 

---'l1l>igir4iGa>ft.iriTcAti:ls<]i>aiialra«a):i(camp.iiiilln[ui. non »i Inlcipnti». tnllib.iU-''- 
.,. ai >:. ~ lii»ljacnUifci»anmtlM.t.fi«IIC«aW|Mi««»l*:" D3.W=dbvGOOglC ol ffA. T. Genefis ■-h^bMt<.M>»n>M iw>>nl>.ln n„i»i,>ochctlr,agii<i««illclHUthn p.ni*-^*' 
hnnckuiiiTfttilUnUinnni..^ <l'<..a«B>t«»ifii.lstm>>BCh>uu.fti^ »« ilviunua 

it^^:::!;!'^'*'''"^^'^ ...jm.,»'<j.b»™tr.b..»mnir.i.pp<(,' i...i..»rtM« 
iJ"^'^'™*"'**^''^^,"— ". ".■"•""'■•".mii.n.mm.inim.t.i.i™. ■■— 

kb^UuHumknt^n»i>«»|< DBU,(iJ-Bp,rfl»|ii]r.'-.rtnn,.tMo.r..i'Jp« fl»" 

'WimlllSI^*' T "' ■ '^™"^' «Bi.M»..i«mio*iIi n«.itM.itiiiinn,A ttlk»....,r.. 

l^S."^^^'"*!".''^'"'''-'?^'''" w<^(r«.nfuo.«.W.*Jl.l,«t™,«K. ll-OmMf.. 

" S^i^iCiri^!tr».'lIIiAri4Kl' Wmidl«mliiri..l».ftfc,«Umn.(t.^« r"**''™!^ 

[j-b.w*^-fli."'«-w.ie"'j(i *,»!«■,,(; "i.*jj?;ir™,v.'rjSi™°ixr't^i'r -i^ T*«ii 

*«f -.(1«»«,,^. 0«, udrt. it»A . «.a r«h uh« w.ii.a.i. j=mr,Jn, »,7Z^ « i.dS«K.^ ^ZZ^OflT^l^^^ 1?'"^'°"'' '■'■fP"itl««'»*mfcl»h..tni«l.m.l«* ™ •i.W.» 

C^"*SL''^'"™:j",'.''''«r"^.?*' ■•«'''■•■"V.«t.l.i>.rt.l'.m...dr.l,.,.. l"""* "*n. 

gf«m..'fa..f.,,twl«t»...<|li... ti.mnii>iJ.«,%(B'in-«n4u.«n,iBiA,„!r™™ 'l.rf. M«,w.t.a,i.Ah^.|^| IdUHlli, m 
Mriu«aM.,rfti,a,n.. Fnfl<ia.')f Did"i^»,«'i »*!•— t!^£I;.™ rllll".5l!SiJI ■"*"'^.<«»'f«..it'ir«i™i>i.».j.n-.. ^;,''-**"*" t«.(t lii. f.4«rm".^"m^,: ;."^;l'5.5A'^'s;i::i ■,"*5'r'.''ri- "■"■■ 

^,u^.^ .^,.;, jp^.^g^A':3i''f5!i if:;;!!i:^,f: 

■- riEj'« 

i'"l-Ueni((,.^i ^;'"^ 
- >»Uli>.I.^CU>U 

D3.t.Z5dbvGc)Og[c lofeph. N. Gencfis. v. 

«r«<b ••^ H.iWr,..IpSloftpl.taw«t»f™l.»u- |N.ti«n(ior<aHiniil*TRn-'ktrr^.jW<: t 

t.tToa' Jtbmr 4»« «ifVit^iB.fuitptHrfiH 4fuch £lla P« «ffiqfi ti Alt*'nt £U. PhvifpturH fKfriiwt 

r«ri <a>.4i. aphnir^iMliUOii/' rilitBrtd.nlii.bl., Htllci|Mlro.:llu>rn & ■•hcmlia. |IiUi >nll '-'*' 

Sl.t.woiti |ttbtI,A(W.OtM,NumJ,IUHrfdi,B,p(„ „i„:B,lj g,B„|„, * ifbj * Oti.ftM»™» '* 

«<|iHBK ■of{tol»*Ill.lliaii«.htl, ^Bciip.^tril(plJ «IchlacKsiIlMaphliiiaOpllililftlltdJlli 

nemiilihlp (•"■'•'■•"'"t?""»"'»!-' FlliiM,H,. Uj a.cfatl ».« n<drl>a>b; •>fr»l«,««- 

fnlKDk. *■■ WII11»*plittii.litliMil,0Ml,lt.ttain. tuorM*. FflilDrtiBifini. Filll NtpliitJI- 

• .«liiJlarttl*."**!!!»»'-*;*''"'''"^"»»*'» *"('■■>. iid>l«rOi*i*l<rtiai.1l.i..faI£lUl.>i,Vii 

■gitflisiotr-rtp"!"» "«ipOioikotiaturMf.iixc <tdiiubiDiiidit)itiiKr>ii&i>»i»i>iii<- 

CitlulMii rS. '■»rA dr (tmart tl','fprHtr nm Uio P.^.^rau cn luob iiUrrrn"'* •1"'- 

i [■ (MK.. M i.~*i»-»»iniji.Bii«»f.i.trt«ii™. (■/rii..ii.fr>M.rnu«,(.iir^t™rita.B)fa- tti.Mnpi. ^ Kml ■.!! raK « ln jU(r toin tliii.ir.uKi.ti Iti 

itili.«.llra>damtk kuI<WtiInTtRi-«Icrpll,ulwtdu>dii>- ^ 

lItrV*.<aH l>v«.|liiu. kn tBlna ilsHB. lusfou ialT.fl rn« it "'i 

*i.i./t^*Aph,<..ilri~ ki.,p.n.<H«(tp».t«a«.5HM»uw'^>- 12* 

■.'m>irfBi^lao.f«. tsiriBl(iiiHr.Aidiah^-fBUnpnm •.l™' 

■l.lBBIl» r* iBrt«riii,.ttrBdllaMlB H.uitm tl.* UIiecnmn.ll IMrtB.lMri . 

■..Btb.HlhBr. ll^ ortBt&R.irB>rfttl>ta, m.Bl7t..lBBaalartp1.«rTsrBa..(Hdi<<il'- * 

.l.dVirifpti. h ••MfafttBMiThi.-n iitmpmHka^inMitmlonimMtM^fi. 1°^ 

5nrBb.1.bf>. |h itt.dlorcph.lJXBorliT.' jj.rwriipn tolliin dil, A iatRBBpki.ini- «"^ 

ii.r.ii.litd- f' irti.ftV*'"'»*"''- «El.Diill* p.B. 

oc>[Jnir..l y iJfri(rnriioi.*.*4ora« !,»[, tIiU htlm I 


IlfBpiI«lt>.<lll|.- f" E) fMf.ttmta fa:a.-,m Ji „i 4 r»B. tW p.AoM .uiu>.CBiiHii» h. 

I T. Hiii.a «o. .atn.ft *.., .kBjacwifrrf bib; ptcon rBl.ai uaic» 

.* Ttllt(''Ktfptdtbiti>,iri>i n * DBfiit »• hiU,' pii>iHrui. iildBiMMX 

liipi«hl.Ba«it<ir^Bt[B An>B.c^nqBtTa<i<in)iKH, adlitHl, Qud 

r.d tc tttm ■oAil.Vi fil- .A g^H TtAniiBitirpoBdiUiii.vln pdl«i> fa- ■,T0Jt«ai<>.i)iB..,i»1>.Mt. .TH(rtra,K|. lorcph nB.lii 

haiuui.ti IB roBi ia Hrr. Oa 1 dl«B>, Putr mmi k fi.cirt , 

I. A«[rII»illf^ordi'(rrtttlbliirali.'.rpc iimtBH, &cugat4U>pafidti tu,Q«iaipi;it ItrBsfn Rfptdtcflt Fh.i.oBl. P.Aom OB[aa ,T(roiraaAiiiJtcoTtntrr 

t.llA Wii nblli- r.nt fttol nl.nm bo. «.ani pur*. atAri-tili* ■ii,(ldd bdwliaptii.t h« 

fWrTt.abTtw tdlll^.JPbuaoBr,v.lBrat«aB>hirrr([aHB .aiifBn fiaanlVraind , ft 

I iBqaJ ' rtBrptAa 

, ,.ilra> ...»BUr 

>■ fat .I[4aoitndBflHai.'pT(IIitt«prcoc<Biro,fAd (fiTjcaiii trrtHiirBD ITpH^IthlpiniramXpittrni. ftfiurr. lal ijt fi.im ibI HBtniutdcr. Ttna-ABfTBri la l* 
.<lBr,d*«-.Clbltftln>wUotlk.inocri1>.tr.,h.WtftlBqaJ cwd-p.aa t» iAiIb apriiBa b>« fac n> liiMn e< 
iini> riitilb* In I.RI odV^.ft II draiAfdRli Ibi» ta. tIr» ii.A mdr <l> T.nJ-Otrt(. Oadd i Boftl 1b tl. ,— ., — ., ,- — - .-.- . in-f PnAbBC iBtndiiiii lorifhp. ((tuntrpUii.i 

n,.,....~ .... Jir>.>iiiof*aal»alD.rt«i1nii.t.l. iililiil. , .iilBtlloBI. .llBmr- 

,1 1.. nitlliii faal notfi qalbal p.rtfilnii. f.1. iilflnl 
' n^i'p»ris^ii(ll — «i.i. Qiwd •»• iiarfl rltr pui£ «loif, luiliM ip« fcmt ptt- , !) r.at.I. bnrdllto cigt tfrvTa. tA !»,'*«Iii- 1f 
ntrai^» ' tfrinl.'Ainii[i.^tfittCt.'I*<abPl.inanl. fqih •«« puii & liUrlbn. f.li dtdlr pebila- d> 
*, lltlir.ta«« tf niral rfl 1 «Brp.fta tiai.f ADf atnli (iM , at. I. Alfrr» !■ <ipll»a T.riw Isr,, luBtf- * 
tttA.q.i<.Oll^ Ii,rcThp.(i[lkia»{iuHbi»(n[tTWhtUtttfl, . ft>..ipiB<.^iii Phuu. Itdtb.iMi,tiBBhB- 
taclU Ion« »d.Jir<l. pafimoiitilBItiitAeflrptl.iBapll > «atdoiBUBpKili rul.pnbtni dbitU dnfWli. 
AI|ITpn>«' tll n>i. Iodirtjioiil>,nfpc(ottrn»«o>r<i. ^t». , f la laio rBlsi erbt rtal. dtttai, kafpirfHil l* 
f. iIB.m pii.; .dnoilu midinn.I Phina, ponA Ior.iih uliui . i.iBti Hiiun , Builnt Ufrpll li Chatu. "■ 

«ttt*iae! ' ! mBipiXrui^^T.rorc.poHfiiiii.i V''«*ii'ri»ii(.|>tiniiutir.Bi»ii.T«ifTpii.liiBSBit"fnf "ii 

•[4 (diiti. fibuBi fimti tdt^, Tt ai falu AI|Tpl',r.d i ctlio ChuuB'°piB cuii.it tgBaBB dStlbtfclfti. ■> L);.i..s.jbvGc)t)g[c mlicob. Gcnjcfis. P. ■ rMlh MBy^ljftfh, fefi, P.Mlili :f,phJUiiii[>*funIuiili<lf>DaPhtr»iiii.Gfiia- sli ilrffrli. 
Mt^lMi^lliMi rJw i r niMMMiaidtmff- qui Ju cosromMcAi pecnBUililtiii «I - ^ii Oi fi ^^1 
Mii>^a*ia>n^>a<Ui.&<Uwb^p«<>ii •■ :(7i»l.iurii<l<«mCIiiuii>,Tti<it<i«<>iu.« ii(. t>l Hw 

.ifl/Krfpo»*! I«&ph,Dui BMH .««n.'- & !• fn roUndi^ 
,.liuiIaqnl^niIcf(:li'p««Bl>.^bi>nUipn MlfW. 

-■dlpfrph^^dfdif lofipli fUfiffBWnlDiBpE« nu* ^vi^f ^* 
Brtfl^n c^fi, tiqiie pn pmidfbiu vnlaDi , apfoti- dllUf Ib cCoJ- 

■ sai.ft m- Is iBBD pco snnibai finriliiii rnii. li>ao ■■• f IJitl<«« niliil 
■inifitfii, .li>'iiiiKi.>ituiaiailtir(cU«»B<>, UitttDi' piopifibilxilc 

afcph oianf , ■ttnn. tithiMllin !*• ptcnnlta, dilndt ft psf ».» TiBIun 
J^' **il f il.nB*UI»> fintBlli poJbCionii .tMeatt ptcsnm ifftlpuildiinifiian siiiiib: ^it triiali »t ^^■di : «kBt * ftnn cAaill ti hnniii 'HfirWftiisift tiiMDCiflririiiiliiilti Phan- ItiiminianliS. 

^' ■ ■illBi i l Mm i.diidKtioMBrBBlcfenl UbI: ■BBjadir.Bun.l .iimM,ltn.« mori.- !fliiMnnl.Pln 

li I II m Bi.rBB. . Dl.di tif o i.l>Th I nBt,Bt.t iiin <a roIliutlBtn itHtmf. ■•>!• w.l.tlttM co. 

.? _.._*._. — _i .. 1 (^fl p|,^_ 1*11» liiBipiB 

l^lf^l.t |»iJo:Iiltaht- 

.i'»M»3"2!.''"'f™ 

ihtornh B*B"*BJ ttlB .- ii|<i loli.^ timiB hnmBn AHTP'' 'P^ ''*" rh«i»*i>Bip« 
•. iubI, •niBliB •tadJdclnBI Urrpt') ^nir^l.t |niJo:Iilca hi' 
[I I •iniii fnuB . ti> i|nM Fimti itibI. im rBpii' Mit .iidt tEm 
r- I ta..(aaJ4iit tH hBnu PhltKiifL ropalBn •• bnl. Btcptan- 

'n : rt^?i'ph^ni &CH^Ib«!n 

bl I df infrnin qnod Utf tt* CIK li. Pfai . 

II rBOBVfiididtiiiHifmmroIn.lldiiililorfph r! ... 
idpopulnni, f«nini™hodlf,fini4BtltIii C^VJj^ , J In iomlhv .Hirlh & fuhti 


f„. H.iKrt.Vlii 

, ldft.B|BI«.riB.lB.. f'^^'"!'" 

Bii.' F.cII.B»n l>rtph W°Jf F„ ^,, J^it :f, lcntnB^fDrfi tRTin M(.Jlt •Tiioi In Iib"' 'ItTT .a 
.i il,m. 1 ^Bn pin .«i. Ph.n.1.1. : nlii v64 e^,*'^|!,';f B,1t"<l(t 

g. anliipltnitnnc.htBUBitcViiit 

hla tcrin AltTplldtcim&IVpif 4b- 

ia»,« dit. I>"{.rM>niil •il« tla. A 

Iniiaurnid uiBl,lA|.p'apI>1U: 

dlnKciilnmaRictBi, ti ' luninBlcmdlnl ._. _ 

1 <ltuil<B>iaiIl.rifh,dljlil1llttl,"fthiBe. ^,^^ ,_^_ 

«I rutlR f.ni^nti.'»^ bUiI hac l^t- '•"""■ 
aiiBn.iilqBchanaGdtiBf nf'ftpt[il.tBUfr-'._, ,, a.„ j 
:(«^t'nAItn>n.>l1B'''f;.<'»a>.<artpBlchiall ir ^'"'i 
inuk nwB-n tn» iti, lnn njhl.n tgnnlt fl."liuli J^„^ ;"" 

iBputitnaotnNI.Ji iBUir«Bn dBa. auo. fooi* f{,^"i'|°^'"f„'f 
'Diittvl>uti'i2'l^ph!Dn<>iiB'poif.™r<util' ^^^^,1°'^ 
Jaatv. ^uhMhiatn.ikt pofrtitnnh *a . v.i.liftlfaaipoircfairi 
iKiin la ocnlfi ini..ld dt.ll fTaili tiJ» ipnd tt. H dWclritn. ram. 
ICKI11 l.la piiodplo. f u HA. fK n.CBm hioc mfrfrftofdi.iu 
t dalilt tallituiBiB & Bw hoc iHafScluB, Btmpt «U bob rcpdlc 
i.tcaafctfiiu.nilprtnaiiKa paflnn..ce(pliBr praadurMorinDrDl 
ori . Td d1 . cnm fnomai faic* . ■aff' mr « Airvpto. fif •r.ado 
«.rtdllttolnfaperfatfpuHltftl, XLVIII. Vl'-1*' '^•B- D3.t.z=dbvGOOgIC Mors lacob. 

«Jkl U. , 


Gcncfis^__ 

wn chuiu, kaidliiia bI mBtl tm V 
... .. ■l.i™m ll.a«t«^ia~aUiplkil»i>,d>M<t.. . ^.,_ 

«anulUi pl>- 'n )MifMiaBi nm fttfmt: (I ■m.t /TgIU af r.Bpini l(. In H ■■■*• A luliWa ; (H. fitak.hitnl.MlMiJiliBirlbiC^innUnpilpH^r^l U ■■ Ttin-Alfrpil uui|hi kw MkiB •< ;"° 
n^>.T«a'b- ><H<nlRKJ^ AIffpna.'Btrhiii>nruK.E- K iHi cmti-^fViliB ft>lM^^n.*nIlilM P« 
,_ _!.„._ >-.m._. ^ «. ^ ^ttbfailinr*. aiim«>anpii>bti<UKllu.l>li4»i>lt^ ■ 

b( ■UVtnnu.' f «»«11 ^iA m, lul tciiiilA ■oslufnnaaL*" 

■ itip.iiiiiii. riwiua HHtbit.1 in partCis^iiiuriiii - '^■><r° 

l^4raBui tvl^^qrfpTtBlfMdf utlapaCBmU.'B«intT^ .jA.«-l<l. _. 

tiu eiliBi (ti 'FllrttiutBtul. fl^nl poftlio 
■aUll poft il- talctibl.'laliUQDiiitfntiir iw«i.»H ^ '■ ■>• 'plux.lH t^ t«kJAin.mtt .1.' »^. ■p|!^.'^i^M<i'-Klit>.a<li4^> ui 

IRhtndtnni' diail(iiciatoil>ft^,ili[i,rQ^rru«ill'ltt i(i»t(udriiiadnii,OiiraaiiA:> KiTm 

■bEpbi*i<ii fpWiii.r.phpKiifM,— ■ ^ — ■ ■- ■ ■ ■■■-•-■ 

M. MuO*.. rflt ii.lhl !>.■. !■ I»cn»i ApiJ cip. ST^i !!>»' Btatift. Mtlci... i,r()<.rru«iiiit. I 

ntiTauamlt. tlUliMirai 

I d>ill.A JJw ^>f ».«<Uw. i^jsii.K» lil m; ti bcudlcui UIU. ' 

>atoiuBr.tctBiaiH»>Hii>tpi.c«T. Citnti^cf Otqlf talin llittl ctliftlHupnr Hnitfcotdm. 

aciill irnclEraiin pKcfnla.atc poxntTjdc- rc. Adircvidtr. noll pocmi- Applidi&raa. t4 

ir-ftaiyui[iiUD>>iIrUD.<ioIaF<iJiiia dtdii fr. dtoTciiIii» « dicj^ivish diliitl lilii 1 

•klin.illcoiaplcioi.DiiuqaciriulKjlo- faani, Nos rom &>a4in< trptai n>; (■At.c ' 

fipS.qoUfititKiuim.ldti.ia, .niiqaliFnd tAii.ijIc inlhl OtmtiniiiiB^n. cliiiVtidllH . 

nc coJIulTtn. tt trn Dcui^^oHtBdic ulbr tiU «» lolrpb dt |tcnla puili , wlac.ali ploHi F 

r.mf taaoi. rinluiilLor.phtiH*'dtiit>nlat- [■ itcna . Cip4r«illplir>ia> «d^nibtlri.iBi, | 

l<l..'ai'Va^wl^.-l(a>aicid>ttiI.'AtttpltH.* IdKlodliallhtoilftHUtUairtBttrdl^fol-l 

t> rpiiiDnirTr lofrf ■■ tniiiinr, ■phnlni U dturn fBi *d S. Itn Ai, id dtutfd (Ulkti puif >. •ppUnk^ < 

bDIu. ircial ■IAiin1ftacUi,liUui<tUa^illi>ruiddi- aBhHad«m.qjlti(nidi» uundcItclL' Hiaai raicniBan M jiBiCt tffti priqwfn j 
It fiidblaiprccwurillpfila&ph.4rui,t> 
'_ _.i .^__«_ ._>-._ -^jjjjj^ , . fBpti tifu «- ■»11 um lkftra.fm uuuTt qii kcIoi •■ ; 

■Wiir^uafiu ntni.(<DaMtu«i».)h^idliEt«lmb*I-lM 

ItB.dlitMi' ]j|na(ipl>.«[iii, Dn.la ' 

|ri«rn;cw. ' -">--' K" ll m'c Ih •doltrcWl M •foa. (■ oc 
■itt^ltla* Vil cnll nc di c 

- — -^pl('ll.ii'<lantla<i.t>'la BidincpHtlilfll.ir'- 


04 ifiiaaur pttrd ntonlAbc.- 
naDiliit^ tnflvldtai laltin loftph ^udd pofarffH pnrt ^ 

, .a^Hw Itcnl plniBUB lllc'c« priiHI^ tda «1 nirAhi^ IH^^alpp^' tcil !■ po^ f 1 

■ticficllAr. (U.>»idiurcuit>lairaptiapuilat.lid Ir ualclpllnUiurridElHlrlll» (idwn.~il« 
.'.ftiR «dofttl pilci tio. ttulc» diill.lcia ai uI.IUB."lp(h «It Olg, ft IVaca illl» ctirccl !■ fntn. >nr. . 
inparirfc M-J qHDIiat in papulA iatdtl,*A Hlif nilt (d^t.titi- diliiaai i(i ia tfpsn illo,dl(f., 1b ttbmtdirt 
lu r<iii . Bbl.' nmcll frllir tiai ■•!• nlnac , till llla niiiii. 'cu rRBt],o^atdjttcar,Tarltc ilbl Dcu £nil- 
■dnodi p*4.lkl.ian cln (lit^tlkiptcila^rtMM. lapitaca. ' phr>liadilteuiHiBi<t.cflH«iii«it (phiilia 
■ •■in» p(o.;*ll(u«tl>bWI>t*d#dit,£>iI. ■°lnltfufti •■Rlli*drtB.«tt.llidla(ipii«l(nmr^i.li,^ 
Ml>Iill^ml(mpit<*Un>i^iriitl,xdk«,P«IlltIItuRcu ■ctaimiai.fr Rl>BnlTobtr(.,ttdactnp»>°> " 
Bnnillll cr-ilpWm.lifiiuUiBlfta.llpnpafillttphn- liitinn puniaTcAionm.Dorlbrrpiitfru cf" 
liai tBsliii ri. 1« Ipll Ml^iiTi . f Dlllt wA irntl id laTtph. mci rntiii ■■oi . =i)^ll> tmU 4i buiib Anor- ^' 

inf^nnclLiCBtf«iiiai{ar,d(IX*t(ft«obircA. Rloctiqrvai rhlM laflidla Atti ---..-.- Ti. 

-. .._,....s_j..... j.jj-jii 1.. -^OnSluuinli 

Ifflaili. CoHf itfataifnl ■iJiJf^i^llSCl 1n tjlBMit Bf inl r.pii taiin t(»i,"qBj lu 
rf Htr^t4 ~.i>,I f Udl< nn .1 iin mta. 
■<■>(■ .1. Bc.] 1 rixiBiiBifIuohUI<»faa..i 
-• VlimiBl. .^-*— .J-— . 

-ohlipaARU prrdicf >ahl.^ldti>&ar«n(ii 


. f <r *ai nthiM . df ■■&>((■ nodom pirilgn nnlript 

dmpiiipVFIlllilaimaf p'iinirKiB po^ill.. t'»'i 
[|i.fal>huilmpiinrl, <llrR. Mnlliplimii.InDlllpUri 
dlcaachKtftiaaiptriBilclr^iliinini.lliiinCBll.Siitt.. .,..,... , 

[.l<Ai totnmir.Alli inltlllianl d' lo&T,h.r'uia. «111 il„>. o.ru. .tr«irrtui„ .»11 

rldnat KUpU^ larjph. Uiuf 1 n|UdJafr(i(iB>nipi Dgitiz^dbvGOOglC Gcncfis. i?- _ , . J'- , , _,, — .^,,,„i.,( 

■■T.1. ■ ■^■lin. ■!!■ nnTi£i--aSatninMttdttt9ittrviHftm4nli.w*iHT*ni,9t«ttfttn»finltii€x.Ar 
]tmm^^lUim,uaJiiaMm,MtUUIih<6cmblBimKtm:att^utliftwtqmr<ilm1titMUari.,bY 

• liift ifMitiil.w lli ■<1H-.M «i( r«iin> .1 .•lanlvn .■U.OiBi (^■(.■'■ft^^ bi^1«. DnliblB «t 

, MjiJ ii malaM Ttntm td LucKidi^i, U fiD rloldU bftn ii>.<ua.((<ndit ^J^lUfl; f^kisdi.dl.Bl. 

l«M.kirt.pt1wunditBiu(.MdUdAtkiIu.Nip.lms|ii(ia,dbihn«Iii..I>P>iUhbiHds.i£«cH 
I ■■■.!* llit.liMibii. DnBnn. pifiulw {■IiiIbi rtlae|«l«nt nd I.ABh,I^ j dBllli'i<J<<(I(. ptcti. kibaill 
■ ft ■lii^M (d l«l.ntu> H.« (d IBiIlB mafimm (A. f (.i.ltelii^ fnkn. ^^.LAntt fyn timk £in li 
, ■^^^•sMwn «■■ac.^in «.hlBiai. aU| TiiniBi. (inu Ul^diHli la ptntd^iiiaBau Mnini.childiJ 

fMMHwUtnHtidumliu. «(''■'■■"•■■"■«>'> ■•'«>'•'*•■'''• '■'••■•^■«■'■'«■»n>4 
, «(fad. mM.t.i^t. M»n M.B».P..ll»ifa«. jB..mtll .bIbim.Ji ril Hf.ilili. Ji.nai «tMi. f <.I.Ifili, «A 
1 liiTiiB. 5TtlllMlii.yiopUi«ll.bJ(tMDin.iilnilich™lat.H(|i.. ^lllili.iB nlunlIH Au winiBBIaJ 

i nmfBH hw*.,fM «nn, [BHlUgntn Il(nl&u( hDclacs lofipl.. i|nim (i.lm ^iiitim in Abrp)u!j 
f I OtiMib In «nB..4iiIi fmii I A faiDi Mnm.qBh dnrii .(IztptopIrH.ldlBidln ftc.l Jii>I.d{(>()i( M.L 

' Jwi.tiBgii^ 4A«M.(l.ld.B ha<d. chiMo imilTinat, ^m Ifri.HiB idDiinri rm». oui d. diUiii la ^4 
!■. ak f IIJ.TB lad( «riM (ubI*> iMBli.riBin iBlm1(o.,t iipsndli impimiii.rpalli. AdpMl.n. iBlf ■■ 
^■■Mdam ttl:tt*Atwl MmA mt( p« hlDnml pnphnlc n(m fuBi. 411 Dliit RIBiim p.tmiBAiiBA (ITJ 
hl^^wmtUctalM. fi4Ub.afa<h«>r>(.rnlb.,..<fcrib«.^(«i>1il.laK(p4nilai.I.«B.diliB.rin.J 
fcidfcfc iW j m l mB t ■rt««<l yM Bi a. daMJMWt. II. w t lifcl .d pdn dai ibibmi . ^ldiiB Imrr .oi JPtHin^ 

■fa^Cw MV «Bna &!((<> jd d(c«.Ma*nc.dn liifi da. lc.piiomd.]iidi, * daBlutot ^ liiHt M> 
j-^. j- .■-_!.. j—lp-j.p-j. — j.t-_p-... ... .ir-ji.-jj.^ j.j... .-■■■iinf-ftriiiiifiiiiiiiii 

*■! I. U( AwfcU nniiChJdw pu.Bh Jif. THbii.li fclite d. Ul|> blKB diil. Tit.l.fal(c(l...lii.7.ariiH 
"ti^li.t il I tiiilii »mmH Ht«ihw dt chtlllB<.cl»Un. piriph. .ndi, daiHc nlK Ch.Uhi..DD«n>i V 
;kHBiW*M«kl(hdiMaHf(la.h.WpaMrf<r»V>a.^dlBnBam<ii.l,»tMdalll.ilo>« «11(1111», 
,(hJiH(WlI^,ChdllBm(ai.Ill(>t,,g(d.irlh>(t<>d>dl«(>dit,>B(haB(pan OniH (ndidli. «ttrrltnB, 
p mmt aM«.i. . tHfit i* Bir »/(tMBU. »obriintd. «i^ M (ni. m<toarimi •(■!.. Tii<l(iIBBt, 
I^Uu ImM.lttmt* thm f32.">* 'K.i.nd.fellmaJa T.n«l«,«l(aiiwa nHl.SKu m(u, ■*> CU mr.: 

imidd.nTb(NaBl>piiaiiltM.(a>tfa(adp.lmli.m«ilJi«dB. (naaaDntR.dBiKdinlBDBidBl 
■tl.«^np«CMD>nlMnrdUmlHr.E.»aMMlH((a,l>fdl.onilTJnrilDd(ih(p(a>l»:Iiii^ut'H'' 
■ * *tW*l.iiI I I( ll iQalK*U*'llBnBfcD(IM.(<Cpl.,T.d«IK.Ipt»(llfcnM^li(iB>(H.toKM(d» 
•L tB TO .dl I» pBni ■clW.l.tml li ayi dl <I(td'i[D(»d ■(dojf. fl.t((V<Wn:pnfan(.J>r>diuo.»ba 

tnii fai (■B«l f B. ii i« t ,wftl(ri[((«l(«.V(lpadBi.imtdD»iftf((Mi,l,.linlh<d5biBiftiiiB»,Bt»Mii 
OMi. lAnHxmCiii sihm lliAu tiihw( IM lm*s«iani)'t, 4» potni Or iNiinn. <ni. Ftapuin i^ 
#B,WiH(l(ln««m. fua^<.»|1al>(m.g,d.l(m«)ltlfciI(nau,tuin«»rrd.tiuIilw^iii>(f(,TliK 
.1 — 1_ .._. . . 1 m.i.(l.. «—i. ijiiuf™»«U(t»rmaB»flMlmta«li, ■ Dgitiz^dbvGOOglC Mors lacob. n. Gei^fis. '"i^'*?''/: ^'"'i"''' *!!?' '■'"^" '^■' "'"■ "^ ••='* f" '!"»• •corfr*. laInI..£U., KnAai * fc '■ 

iml. T>|iiJ» .rniiiii.t<il>.*.iDbannafutbndiJ. BUI». ' n. .1» a<liS.tgHf..t .inb bnAiMUi 
*^nB.ii, .t •i>.,iJTp<.fomB> IvotJ^hlu jM«>t l.pli IC ! * u.HB illliu pnB.aia Miri. luk U.- 
».!..>„. .,.».„ .....>_,..,_._...„. 4,p,a„,f,a„,nUfi,tbmiLa^ftnk - 
•■,Wtl,lli/l.''l^'"''»',^>^*P*''»'""'>'.™''"'™!P"'''''"™'*P"''l'5.lMfc..l(.ru . 

T.IM ,-lJ_.i™""= •"<"■•■ r.|'«"ln.lt'*blMi,IBib lluUBnDRK,!.., iUAHll...MlftH.l>< qU plDt Ull .llt.B,r«lllt HBii .[.I.Eoc .*, .taaitfcl. wIllH fu id >iaa pcill.fl; mf Si iaiepu .tlUl 
l!.lt.l,,Tf,«T«««Blfc,i.,....M.«*.pJd«lBrflB(,.i^,5;,itifl«*fc.....S^ 

II. rfi ucu 1*1« vi> .d ■lii.f pnDflH ii,iiri,u..tr,nl.biinlnliu, p^wlt miu« bcUMiB*. f u )i,K 
tui^atCd iaf.ph..ii>n Is^ cftA liuH ewkRlinl.(|pHll. ImaMm i uu ■»nl..B« Ml «lild.t (U 
nl, fcn»ariu,Blri I. ueM atC:h rpf" tbtitmtil hmmni-ctmitm mIo. uiui Ib r*,.rfBi h.II> m 
i.c»li.tlwu mB». •rtli.n>liMHfcpiBl>ci>«fcpiil<*>^n<'>^^llnn«i,FiB'n»ftuhuj.l.£ferj^ 
' lii Miaii.ric Inn Bnit, ■« rfl,.ili Wit nfca. lani fwl phBCM. A ob id irttUlB.iilia dlfnRnfit lii.>i 
iiiiiil,npiililiciniJI.(.inniK(>litc.«r. fHBA.IiuuifndiBadBlmb.CAInUiJfiwAiHUa hUw- 
nai ri B.('Aii nlari.I.rulHulf iK.U cjr.n.. !■ .LBoc MaidMilublnn «I MbIid. nU«. iDiM.Piv 
.irin.Bl.ipnl^tuspDfit.M. tMH.b.l.i(idlt i.Ioca hRlmHdn,*bRkf»t«<trMbla^^«ri< 
il .lulb» fDnli Kmb. ndt p..li Itpiif Iftadli.I. nUiiBlilD lonfaRl. OBi ■■iIUd facTi:dAaA, iDI ]«,, 

(oiti>,&Bii]iinfec,«Dp>ftuutiUBi>iii,iiciiwt:Tiid.,«iiii4ii.o«^ac^i>«tpHi>i,pa(fth.amia»i. 

BiBip. ID. luabqalfam p>RIDaDlDlfncIit..a.PsflfBlnin mtla pnptf u (■«., limUilf^ttBttlni i 
&.ttlbu*ilsHlB,fwnt,die((t.lilii>lnmablllip«Bid«t.l,mBlai,pia«*buiTLO.Uib>cfai(H.ni1.- 
t«ii,TaiptDpbMib>.Mii,lifanl.itti. *i7ibauItMAclhbf«b.biicaut.dbl.iBnnBt. *.ij.nii,| 
Dbl.la mii ftniliCn, ob fit^aln. plulu I, niB d. cafaiitn. IctltBDb» oplBlbi fcBia B>a.«.^ iHbcbii. 
fBlil,nip™™,|"f> Alibn«iEcapl>.B,bnIin<*AbTlBBHiatBUc.B,d.IuMlribitJp.ii(< jHWBDRBBi 

SlinU.AlI^lt ul inbn ^ TicltitvfDrf^ui ( BDri.ch.Wu p.nplin«H T.itb, >HBdlalDBibiu «.W^JcMil 
cpn>rgBill>Um,lBni(aBlBcibBa|.lbfll.&l)rilplB.I.. fi^].In>diMaBBqBVbu,dl»^| iHiain 
.IUilbcB.dlAlaBiba.<|D'b»bu«liinItBlb(B,IacnBd.f.d.Ii<iBiOH(BUdafBi. *ftvmm}^ mi.T. 
n«Dlnt« nll» Bfidl. liib,.dl.dBnbit.l,DBBl ripDR <).. «.wti nn.l.B.caUiiBfidtaliihi^«^SI«,n. 
«iiirgbniHi;t.pn,i>e(LnBcdfiiifiiNB.iiBD.fBaR>b«i,dialu«. |» wfa.^ |b u, d lttiu,^B— . ,.—■ 

iDriph.Ar.pt.TTitlifcamuitnitlfBMf.LlnMTnMdgl •ilrilpllBCW. lBHtfntI«fh«. Alfi nrnil 
ant;cbrifrfl^r.i*.lB,Tmic(riuj.lfd.feyn,ui«a.rii'^.rtB,,(np«lrt>n.bl.hBB.M.,j,,« 
na.brBai.^.rt,Dd(,r^«ltlDalbBi.(.t»"«'<''ft^ti>idD'ndliuhili. 44i n hnu nDfn.l.ftiB.nbli 
lBlBin.,tMnb&pnHlui.*aBB>.fu(H,ulUltinnJ«m.a.bniftBa.. <Vi "b^BBnMbc .hEd. If 
(Ml,rn,d.i>d«lB.haclflntril.|Baift(.«scri|,Uil(l.dHdHiBlhB.4nw^dBDd«lBnihHTn.rl 
54.B.b.bncdia{DD(.i.piHUU.«.l.aupB«BnBui>lllth f 4,a.kf(.caDfRfu,d pMya BH«,g,r. 

f<ifn.>r,fp«.,.fcptiiuiK.i.i..ai«s^iB,diftcda.TbiDi.fhH ■.!.}. BuCh!rM,ti£^ 

wiiH. 1(<^rfia(f»^lM* 1wa>4daMcWi*c IftTf, M<iulir«t«(M*la kOu D3.t.z=dbvGOOgle 
3? fc*l~l«<™~ 'W c.lcl™», (if^i.i , „u p.rri.r>ji duiiui» paMf.J, (r>(H fw p,»ip,rf, ,„» 

***!•*■ Bi*lHe™iniM t*»Diin» 1» Auiii>i tD^cIi' loiiliiina , ti plminntlbi JoHnfrsaac 
«■WffaBSmi-AffyHi. T.fnani ■rfo Gli| jiUaii uiaDuiniblflmiit luk« fmtfiit .Ini^init In- 

•*■ ** H J | n^t Abnbi «m .tro in pof a!U, ^.nm, L.a.^t«"f (■•^«■"r- VTlhirC™ 

*>^ilKfIiM<ArwAl<>f<Fbl* AI- lliuttKl]'«tet-Htniifiii.>«.l>H'<fi'Ii>Td.ai. ;f««,7lpeii« 

J^ *■ * i— ln ir .y™« . Wt fonJ ....... fl. c1uiHUi,ft&p.lkmilifp.la(id.rll.l>>- .jlnKniP.d 

■ JM ^tfaoM.^M.aJ.Mniin.ldl.fcn. iM«fMlA«H,.b»flire»BlilinB,tHtl»i» bcO'r,«*ti'. i 

■iK^Mkb auu dic.,"Hi> , oi>rHn ■( I qmi bpiibnt r«>f riii,ip& « ri>nn •i*>,.tv jMtnuntinii. 
•■•Mtimllb.UHRl^lainliAh.hl,Ifu[*iHO».liIiiM*t>d»ltaJnTfndullf.i 1'4>tb.>i>M 
■H*M)siMM>«>Mt*kil.l>on>It'sf'.»nUii,.Ut,m*ln«.<l1i>&b.<|>ii.r.,au»ci Cnm.l.n mt 
■■t4na«>-«,(.cHlltnHtuu«ub»,pi>IW4B#^|nnlla(KH>lii«tt,rn. . n.lum,&.a- 
-*-- - .-.,.-■ -■-■■, f , ^^ ., , , _ , ,^'^f\. D3.t.Z5dbvGc)t)g[c Liber Exo<ius,Hebraice Vcelle remotii. 

tMuin lOw nttt an« Jkfnr i{°/«. •n^u.l. Rltv.Md hm Uktt tli li£nilll> 
H ft<ir>lU> alHnto <,» fili) Ifntl cliin fuin JU(,pn>,4r rriW>iB.llt«ic «•.OrII.W 
uin>.<n><nnM.M>iit<Hi«,viLI.« ij MO T ■■.n.h-.r....»»!.,,-^—,-.,; -.- 

>iiha(MiIa>lTodbs(, I n.— T—, r- 

, <. n, T T"*!: rHiiaiiilDieikir5irniI.nl»- T TjUCfkna»Iiu«U<>ifl(n>I «iii- to 
f..l.iuai<<. I— l.„f,i.„,rF<»»..i»>k.i<ir4H 1— li"«ru.i.unvi<it»b:b(.il,b 

■ hH llbia (la bc«,l«I ft Iih.da,tM(liH,I<bii:aB li '•»• Lral.I.ji..llKh>I,IaUlaB tit<BiuJ..I>u ni 
" '^ ™* '•■■'■.'Du.HubnU.aid & lUVt.Fiin.H >iit4 1 A Kiplithdi, Gul»*r«- irii li Itu uu>n •- 
*n>i>.ifi..ui ,.,„ ..^ ^^ ^ f„^ „„h^ (^„. .{„„ri ,.j „^ f„, 4,ft_„ lK.li.f.. 

il'"** ('■**■ ''*''*ri> '""■'•'^ '^■(rpO' >'°'*^y ('«•('«•-■.'•iiiutntiiiAtiTrnnit.^H 

<l£« »1 "^'■'"?™»>"'I'> ■'>»■• '"'^^'■T"" (^•''""('"'lUINftMloraRUt.lI^II»- II 

i1t^Tf"'i" ^'"■i™ •'""■'■■" ■»■»■ tnfti AIirMD. fiip<iM|niS^ull|BIH>ba(liiA«hiftak>4 „, 
hilntA "'*"' aul^l.l<pb'B4TiDii(Hr.q.ldlBl(adp«ulufu6. | popqlnm rb.Bi,t<c<.hi».]»£llDti irrfldiB^I ai 
« "JTb." *° "^ ■* '*"°""" l'*"''l»«l"<« ftfoiilot ■•!,& f.iri.,1 B«hi.(i.«ralr.,f.|iintt< •p,H- |fc 

1°°', "';■"',- i<{Hi:'*£t'<it>ia,d"Bi>bi.b!llViVtn(ni*,M:iiiraHi<i.Hb<lkrn,>4<^Hlatai>unJib, B«t.i.««,(.. ,„„,Bl«nl, ,. .._ 

(t* - {■'■■■■''•'^^«'•«««■■'■'"'^ "V"™''! 

Bi.tDBfta.HJ. --_t-.ij?r7_-_i •■__n-'-_d.„j. --d ' rui'.((. &» t|icH- 1 pafMijii^iRil>BuiiA».sp.niBi.niifIitn II (<«. «ui °'^' ^(Mbtirhuteil.wctnl^^tHt^Dili.'.* ,QB<BtbqB(au.iii 
1« » man Ir KUBi</<> . Qu .«« nit|I> <.•<• ' a>linh>l>IBt.l> <ii 
" ^ hlKiaBt.baduii.Ht^EthKar^inBHhu, n," ■ ' ' Buii. nt£*K >r "•nBHhu, n.l AIiTp<i), ft •nf|dili UlwlnK. .f.-. 
«Bcipnnt .«Ui. irn<l.' Ib f.i. Bf Jnt<.^l(^a( id uutJiBilla(i> p<iiIb« IBKH In^ rtd<|lIBB( AtnfiTifSrgt It- ' , , - .~,— jB.->lB(''M<<flilU.>in .«•hinolita.guiBKi . , . .»-....-...-.-...—..-.-...-..-..—-— ... — -.— -— .. --.«^tBIB ttti.Allyprl.».»».- H 

fBj itft Attr „„, BllBn p»ntln.- iBtnfld» .om: fi Glli uhui b>^h> . qBlbB. UttrAj. id A m lit. 

I T|* '''''■"'^''•'■•'■'-''«■•'^••'^■MtnlcnD^ii. CU>'daitAhM^dhnn»1iulVt..it !■(<•■ 
ii>Bl>iii>f«( |[s.>ftttnui(audpT(tc(B<nt.ltRi A(|t- |l<ii>«RtitlQurtfb«Bd.r«B(,MaBfbiKB(htBt 
lula J. haB.i' -, , H fM_rf,^„ &., ,)«..'(« .(» u. bni UnP^a-ul^™ 'p'^ •>'" ■>hll«iia' 
"." ..r*' pftim»li*h<l<trl«>.^jiliw«d<«,CB.r< i <H h>h<Bi fittHlui,» pd^^wuB TtBknB. id 
ll..Hg< dklt,n ^i, m i«,b,.i ftngt.i» «Ilo. ibo» HM <«.BulBt. M. «|o fiiit cnt oUtmiHbd.^A oh 
o^Bd>(>ni>,,„G,.Mn,l«>n,u>«i>i."QH>Bl>B>l<b.» <Rui,popi.l»,<«l!ii«tr4u<flBiB>l..no.l. _ 
^^S*", .'.'■"■>'•"■' ■■'-■■••''■<>i<il'<»**IrrT>''"rooi !ll>BHtaloblt(Iii(nD(<,adi£ml>.f>du>». f, 
tl.liHllKla-'''"''"*'"'''**^"''''^ **''"'''''*'' \''"'f'"'t"^""""'r'T''***^'}'"'- Ipl 
ripho. 1lToii|„,j',^,t,,B,,,)„p,P„.|,i>,^„,j(„o,'^. B,np(oiJd,.:,|iil<i,i.Id<i>BijBlBl,Rl«i^ 
Hibtil.pM- ,,,„„,„. qauio<|o(d<m Ktd obft(tri(<> DtS 

dplliim ABDoii(rorDn. 5trub.,'o qgl hoblubiot. f r.Lhnt&II qol Itf.ph tSnln» lo A>|rpilH. f i Oq I( 

tu nlK, 1pft|{<f,>dioa|ii rrfVllBloilil. DoHt l<, nqo.Bai oppo|BH,li aritndDidc (Rn.rf. hlBc •hni. f n >t >f 

•iJricgBi.ol«B>.<lBOB, &hBfurniodf. f ,1 RuldplfahinH. fitlnT(nal(IH>af£c«dtB.Hop(«IIlMlAvU 
Tl.tirdibu miitK prani ftt.vlfa rdllnt praTpcrinR Uaaimut. <n iT.if nuin. 1« om ilkn d(B<BtU 
& oiir<il;aidIuo. f it uB>rindi>< affKoBBt TiiJillDtBm fcnitun iklnxail.la iBnirgh.puida.lli lunftoi, 
*Rmit]B<opci<nAI(0,lDaoo*onoiap(ntKl>JtBt(Jrr>iBirtrii«.diJ- ^,? PTlBelp<iaport*.hl&IAaadiM.ra- 
1.1 >li>i abl1<cil«v|u. foLu •adu<rit:alf«^ rola Boi r.tfgdfnM. ^iJ r<d<B> r fi aiai I jU>| <iiMfBi. .13 <fft rtdtB Ib wa fU 

'.aiili pt. TBlBi t|Bi£ariiiita.B.d.oli£i 

fi, aA.<liil&BKi<««Bun,Ldt4<nH 

]t>U4aid.ldaald[t.<rBaUtii<B<hmd I M,dtBi£(U< tijBJ[&pt.TB]Bi0|Bi£arifKta.^d.qu&»ld<iltlifvtii4Bi<(t« 1, aA.<liil£nKi<««Bun,Ldtd<iw 
iBUfaid.ldaaldlt.irBBUtinBAm 
idnn. roH-I.KBtnH •»< •Mnrici 

... ^raptun Btbnlct <fh. tll ktoTn Rlali 

.nerN]udplni,tudlt.tB^IUI.p»Ui N..cbatd>n. iiitiph.Qu). r.pllto 9: pndnR. roH.I.KBtnH •»< oMnriddl. fii>r.(t«ti %h.LImm 

D3.t.Z5dbvGc)t)g[c "^xoJus. a:;'^ 
Mn«K ««ifa 4. .^ |>U .fl. «isdi.ta. itlj. p«. 
IfeH ■*iifi.iilI4mlartfaMrllwftH.ci— 

maAJM hcH otddM) Alirpttamt Tf- 
d>|JiufaMri1 A-l^w £IBB nqmlRVv Bd 

|~ 1> . il , | . UH i.. if...Twift«afim«jftiJfcff^ 
|- ■ ["wil». .«Idn. .AfsJnl. ,p^ 
■ »S«1iw.€Uh ia*d,&1lb.nalC«i. ipi.Bi naliff lU., pcprtft 

Diradbli/lIqHBb IfTuBi .IBpHBI atij 

iituB.iii.ti4A. fitw thUbit, i fvfuli .^ . 

^B.I OlB.npariul^u. Id ocHIa .4 lll1i.llBti.f 
Bii.'tt*(B.b.tB.fllVi'afi>t.laipniflil. ttwttH 
ni ^ fBIBll rft aU. iPBiid fill. M.tMuli 

MibuH in Unit fl J^i,'* .KucbU Id a. 
l.fto,li.f4iffbmBri rB.n'.! (BDtrrtH.cABqB. 
•pmliR.niUi MTi (slniH.* «« pan ■•Ik. 
Bli.-k nirirn ilLDh «lill.M HlMiioiB pui 
«I lilt . Dillt .Bt««W .l.lHl «lli Muiml 

fcolhiu (iki pMlli littwKiMiHi EUi Pbi 
n™li,v.ili.Abi|f K» paiU.. i .dBoiBuft ■ 
•rf pBitl.Ad ^Bi .ililh FhuwDlt, c.p. pB.- 
t& IIH. A 1.^ nilil .fi..fo BDI# dlbo tibl nir 
tt^t rai.ft nBlln .Hipil pBtlD,^ ■■itiulirn. 
"Adolnli BHff pvTffr .difBili'n .d r " 
iMBii.f.Mfta .11 H laCD filil. ft wn 
ri> "Mofi;'«>f i.Bln.ti «ril. H«J . 
tltlt ttti HfHl J rfpor. «bA f 1 adolnfl 
n «i«l.fitBf-.d fidturBt.,"* rkltr.. T on. 
nfcalBUrli.'Cl.vf >Mir« .M UpntA tn 
rDHiDi4 "* qBrtdi >dniA,^ if4. .k IrJitTibDt 

dint.B. nioiof «diCi, tallitttnMA ib. 
rcDD Ji nn 1.1 amun. «UMrari.nil.".!» 
t.di..'cDin»s>iDdir«itaJb.(rla.M,di>Il 

QdI I.^Ddft7QBl.iM&IBili.pilBi<p.n ft Id- 

da..qB.n.ADBilun oniiUfli AEJnillDn I Mo' tf&W.IJH"»™ li rurHiii HBr«. * •Cr>U .i..-poi6n4 

dit «ib« >mi«.canwwiri«ti«''K 

pum.rB«.diiltni..QMnb<di«"Hnl.AlBd 
t.t'>MMI.«i<>ODdtlB;r.>ll AliTpiln^Srt- 

h HHiBinli dlnlMh.(tu.ni*'iBMl«Ktl n'''l™* 
±vU. inl^ 

rltHDMv'.. ' 

«Slifit.) 

H.iUlditBt itl' BltBUMipil. rlinDi.dB 


*li*IUo."4i«t«.'IH.KpgtJEIUIWm>i 

OB>lfBlp««lftllillDn,>K.Bil iiltlHI 

il^i^irlont-dinfcH Hnpr.ntitrlBB. f. 

•Ilw.f"G<in« nBltl df« .Ini « Mi.blD n|>S«i»n , ■uutBB.iilrTlAltTpti. IU>lni4siq|filil i 
tMl ptoptn r«Blnt<.*d.n.B«ni,".r<M1 ■I p1nA«iD (UoruB.ft t«^fdii« I 
*"Arpnilt^[>n.tii«iirf..1,aropbouilO.H 
tff.,nitin HUB^fir. fnri,CBnuMDB<l*lnirapHt,(<Anrii f n (IrnKni UiIb. «rinaii 

taBjlHplB».h.,*dl«nliBjDj.idnn.iriMtnb«ialwlm. <i(nnhn(.B«p.«i4dIatnfi 
tiMn. m M^ r.t.B£ndh<%lBrnBdl,<lbl «* •UM^m^lm nDnn.irn.nlnli.ai ridfadlBDMo 
uL f ri I mbIi «fcW^JftndH, «iinwMltiDBBtHCWicliidiciutHiUllgifrafbnoi.i 
BbBiinh.Mrtpl*nBBni^.. 1i|rf.dilDiralin f 14 rf,«lpBlI bo. *kM>. iBtiaI«B. ^K 
^ jiplM n. f tr nh.F.aaH.* Him 1* df.bD. Hlh ■nM..rf.FBil dln mlmJ.raH mmlni uboi. 

Itt.l, pivpHirmfiBiin Dlu.- fM J.iidlf ipianodo ■•Um ft paUU. tBUftttHfB nfBoDlt pnti 

i.» .i AifntiBmj^wmBdo fciUiit iiiDi pHdfK wtom. c.I. D3.t.z=dbvGOOg[C Moyfts, Exodus. 


1^X'l'''u FAlirtllnMlMofnBinllllii.feMilfil \J OtlitMlf «<«&«•«« inbn (wilfd mjk 

atndadi Hldun, dainw aiifl'nft dilR r/l ftcridolli HidJHKbuu mlaitki in- Ul ca 

no,'«[iiBli>dHartl>'i»>HmI>il.-«iar^a («•dlnnciotidMM.iewb.dKn» IMl «<- 
-" ^ii(tKiii,a«<i>iibii>>ii^wJ|u.u ....■-,... ... . . . . .._ _ 

•oofun.lHKir.Dini cri. Morn, 'C.h., 
uiro .' « tidiko >iliaiid ilU BugEi, rn* PDniBiu quiM 'iMin' fftataua, rottvU nm 
Di' d< nidui nU,» dlili.MoIii Msrti.Q^ li 

&Dnil.fob.UartiDpml>bl1<m''ii.i*: ^- 


iii^.Aiiriiicuiit 

*5!l. tan:— ].l.[l0«i.ri 
I*. ■'•■!• '^'' luhMrTldihMa^nil 
oncMballxn- Hii !•••(• NoTra.V»' V 

buuiiinWi.cnadnifMMlBBviiUpn- " 
(•iH(d>id»di.>acHU»d>w^nH« > 
- ' - .HoTln.MaTfnt Q^ tcfpMlc,Ulu.«i il- ssra .Marfnt Q^ ti 
•rin,b^ha &B|7|Ha. A«adiyJei4inaBrm wvBf^ 

Snlwi «11» . 'o^&tnM ^wrw Ti llki- 
m c« dc mMa Algrrdoig , idnciBfu •« 

tl.ailluil. IbociIkI, HicicIM , Mlanl u^ 

rodlu.^vEdiQappiiffAalilJiilauAEvTpill 
Iprlniflal «•kMac tTfo afc. I* mJlli .d PU- IfCHl n Unnill t^roadiMia nlm 
Kum.' » hM libi tAa aiiu ^aU t|<> ml 
lit, PoHquaiA tdauiii papvlaBi iAum d* 
ACVieia,ffnilcliiDc«rHp«imaBtcJJk>-lt>ll 
H<& ad Diil.ts.mivciiJi td fiUoi KtHLdlit 
ro di.Dc* pllid TcAnii midc mc >d Toii itl^i 
iBnxaiaiHilH bt.Oaod tft iMmd t^r aald rt 
fpSdiba ci<ll( rcrpiwTiM' liefl." > V M ov I 
( V U.' ft alc.f lc di«i.£U|c iriul."! V W lula^' papuli mil Id At|rp« , » chmotf li 
ptopft da^JllJ •«iMa v«l piMaai 4| 
&ltE> doloir du.dcfcUJ >c Ilktid d 

^■(Tpllsiila,* tAKali m' ia aiaala rKoll.Vadt.ft iiit>c|i fnlant tfait, ikUyit mi •oa.Ds 

..bnhl.liiuAlua»,"-'- " 1— -li- 

«».& awHj fiSam «1 
diil .- ■donm .» dc iflUatoM Uirpi 
im Gkuwail.Hlihal, AmaRliiri |l(4 loiii Dtvi paiili tui, Dvn A- fti 
MU lliai^ A Div lateb-AUcoudil H 
■ raBmiB4cklm4adchitafpi<ci* m ilKmnnmvwlh *HTJ«lli •pptlmilu», 
«1,* mlcm m id Aaa>>aam,n<4i>w Hlnl 
luU mtS <J1» im<l di *f nwa . DiiiuM ftan 
rA>adDcui,ft^iiwt«,tmditdrb4- D H 

«f.fctdncImilkHlliiddcAIItpcaiqji |„„. 
U d, Ifa «rBtwmiii > hn hi>rtl<i(— m mjI 

jU(nco, ImmoUUi tK4 ripBc mfttmlJM. 
Ali M^m id Dtu , ■«•« tidl id 411« ir- 
tld. dt dlcim di. Dcii ■■ ir i itH lu td mlii mi 
id M. tl diitdui miU. Itsadtl) uMta doit il.Jhii lufe<iBjai«l(citIidtt(dktflpri, 

. crla dlctii Jd dcfiin.& rmlficvmBi Diml- 
n<>DceK.IW.>ltto«uidf[<laTiHU(iHl 
■S pmiriii< dt Tahti n ihiilli, ''& u tllldi 

ft pircbcij AlrtpruB "cUi. minhlUhii lu-li' (ifiala» ■'-••'•--•- • , 0n, 
pmm nJtiai um ip^inll mlhl , Dcu Abn* 

hufteniiAitftbiuiMh.dlmi.vli- 1 
m»ddinl>w& •Mlamol.^Huddiim 
•obli ln *I(TVM 1 A dlil if cduum nt dci(- 
fll«lw UindlatttnmcluHui « ■•■ 
IfaHAAmailiiiiaTbRtHlkBmddi Itta 
rd, id nnw fluiiMUa* » gnDi.ti udMi 

i1 id it(M UfrpdTjidlen id nm, Duidau 
~ — '-^ im •Hnil ■aiiMm ilimaii 

•ad^ 

nA«(n-l« u«Tpi« In cuM inIiiblUb» m n cApichiadli.a.d-Dvn inmu«.Q3l t*i blUb» luli.au M* 
ipoAbwdi^anRtH, 

Sl canlaBAIa, m» tilillaS.Bac tll,^ dl,qBlfch;^itll.llnmi tgln Itla llfo I ttinpandtrciUilpacdl.^Ba£lalccaiT 

muli liiapocqaum dc D» lo^aimw^caBfBBddnr. KMtil koc Dd Q ,_.., 

di<li,<iJroTtvf>t.Ii;i.^td|^u«.Idt«,>bc«vd''li<l«l'n>.*W"i>. I» ^•A.nl Uc.^ cdl.Bim •- lll'X>i<4n! ca'djda T>C0l<iI<n Ikm Ttid.lr clm ^itad Mftom dl Tohli ii Almca,» diil.dic.1d cA.Tudim rcnldlni fim 
•dlcar itfllAlollIi ^ iflli(Jmlai ib U(7pllH. 1» nAt Ttrili chiidiiui pmpb. f if.l.lppinll BabliipnlDdl 
>>< Tt aohli liciH ftc.4.d.Diu Btbnuam nli d (iibii tojj citn Atfrpw». fd ail MBkfKtiJiA.niAu. D3.t.z=dbvGOO^IC Moyfa^ ^v. Exodus. K. '~Vlf ~ 

H i U ^i (i n^ p n i u li. WcwriAlfTW».: tibt^MfawlatBl. iw.lj".ii.Jti tTpri»'. ' jil« * h w» i 

^■*"" "rWpi.un.nlMli.nnl.lMpa fdsH^u >faIMiJi,>i>ii a..il. •UBl.r.Jro. LUf^rtarC, 

riri.fufu. li.l>I»^fu. itQl(biiD.II.ii .lrlB<lfu.aibli>n>l>il<>MH 1it.l.4>>lbwel 

«nna.HMtn^poDRjf^w funa ugniH.a ••ri anna. & nrtlminu, uUd> £Jlo. 

«s ilHl > Bb. ^.thmi, A rpolilbiiJi Alfv '*q^ iB|««I> £UI.'>riliJ. , b BUibi» •• Aii., 

grr ;;^;;; '^;';^. m 

fc^ 4^w.ta_u>n>utrfni>jii.viii(;iil Woiiidliar^mioitiniBiilurnlliillkirjii tiTt,nirutA 

*Mfcl mm,amlntt0l-Ktt,miMumm.nai— «ii.B~al>..[idliH.AblKr.i>ili.in>i.&>Utfcfaunli>n 

^•^<l>i.fl&i«l.a>labiui>.luHfaiI.ncM>r- fJl •iii>Ml>«I*I>.&bao.cft<i>Jdt»,ar Uef.i fti HI. fobto- 

^P^ *.nl..^..ii.-h.Q.. »««r iMuiB nun. A hili J »Bf*<a> <lu..l> «ili Oninu .4 u> fiiJ itHt ■«- 

M^-|^n4.aWuiH<>>.IiI«Al,»l«./t.m fcn, [.ifB.1. !>>»(>« (Diii>,»>PFHli<I»lt»o- ^pU*."'"- 

Ei>W(#fatiig«.i-«t<fvd»c.lMBl<*^'>P* (UmclBLt>ci«*f>P>cl>llftlliapprii>cBdi(ifi. IITH fuJnl* 

^pwi>iiUih«iB>li.>Hna>n»i(.'i»<.. A- YcMr->..nb.<.t*.-|i. ■bux J...'v><ic4»ii' M£lli> irncl. 

>r Wi • Bn. IIW k EKl» I wb. DUM^ Dtml Htllll,J}^U Doinli»» D.I. pillllB IpfoiE ti. H. XX fcci <s- 

■■nc>u..MlnHBSiiMnlaeo(tU.Hi nt. t(ilbl.bn><r'>d.liV(i1Al>nb>i>i.Dci>. laiT. liH.iicW 

I (vnarcitefau.pnlBlklconltelBAu * Dn. Imb. Kuif..d.]illDoii>lBwail<ui. «ic.Aai pioilct 

WlmW.tn.MD.oinniiliiBBBnl. iBfcH^wToiunonxun hEoBn »>>m.ft M»*'»» •» 

I •Mi.K ><B.iti< ftRw,* .m «nlUxuBl f nftnllBHBn fi.u> Ib fiBum foBn: ft <|oBn |iiI.J.>( «Mficc 

I ■«1H.ll*illWl*iiBt.iBaBlt,ribl. BCWH «cnilica,il« niDui tlBlIniob clii •tloli «■!• IBiiuuIA 

fainfn>B«.fitB(Bil«ri>.<tcdni«ib* Bll.Et dl>lt.fttd«Bil(nuBilBilii GnunlBB. ^ic<)>(. llB^ 

al(SBc*ii>.(lBddanccdnabB.fBlinBkl. ftnicfulBfcnfimuir<.>niB(lsinia.Fi»fc|l4 .1. tncira 

iIiiMctiBt.BCqHtndltllatwflMiBi i(l>raBrcJlllBBrBU»t*ItnilM(t»liinfid-'<< IbIoiihub 

« »BC.1» nBmiBlh t, .ffBBdc CHB (bpct ntl nodBn <ue clBk-trJi l»qBt,'d £|H b» b.bM- riUituruolh 

' M ^lc^d faHTciii dc flBBlB.niRIBC ia lin 1 iIH BcaKHdlcilBI wf pitoiti fiisi.tic ^t BBt •«, I 

«■nH-.«llWBr<'ti.0brKMDonlnc:BOB dtBt laatB nci poiliHgilkdlBl.- <Indda»ct ■«> HncflU 

tadofni. ak kcti « BBdluft.nlB.: fr t> ^bo < daoba. Ml. ■«!> (.i(iUci>a(.Bct .»< ni aB- <«bli i<>l>.Bt- 

kivsWfciBClB«.lB.p<JhloiIiaoidli>- d((ihit,BRiplc>dclinliflun>inli,a.cffiiBd»lBnH cccdMciEI 

■*■ *-n.Bl«li EoaiiBB. .d rS,Hwl, f.clt B.t.nBn»>BB>,'l.«lBI^i« «1)11» UlB JM> dc llB tfMnBBibu, 

ft..r±>Bh.H.(oiI>..,<l,h<.., .i[bBnoS(diiliHofn.<ll>WBBn.*MlDo«>iipii<>™l 

— —tiaahiifU^ialilaf--'- -•—• ' — '-' l.ii-i t.^.j^-r .._1_. h» ^(cqBM^hqurl.. nln.:" . , ^^ 

Sm I ^JP^' ™ ^ ^im'.'... tBB^^tBniB^» .Bt ^i luKnJtn l.t ru73s','ldf(tm.n( <:f<<" ,*?^- ^'J^* 

'Infatfttiu-A^^Holn^^nnrAins.i Dii'n* .'^cbw"» 4*<'lnu'(>.Qn!°>ii,ob- l>b(<>lua;<I«ft 

IW|*.M4.B>^*bl..lBl<<.,>r.d.b.«li.C( fncoDomiB.,^mltt<a..BVp.rm^..nr'l<>i>cnImKinll. 

fj'J;|l«^P"tcidp<.puI.n,ft.,I.o...Bi =.«.lmliB..-..i,._j...fliu«.I«nJ.^.d«.II.nt^Ofc.| 

M^ n «pH.5Alilil HDTfn, & n./ifu. rit (> 1> «Ita ig<.dli.i ilbi ibBlim,& •!(. It, li-- ■.■ tBl» f'" 
■dl«luslainSf.iim:«I.i(i|ncd.tidi.an- nbinrto.dr (no. "Tn IctBcrii •d.i. & panc. '<iai*l> H>ln 
. Bnni>dfniniB<«iBAI,rpcBn,.tTldnm Tiib.[Will^ o.tiui,'\.,o'*.d.io oritBo.d o. .opoiictcl.io. 

E^fBliiicifvDMiBB.idU.rrntil Mld!i.*I ' inl<loBa.ncp.oItldpo,-<ili,"lp(i.«tri(ii'>>l priBiifc. In- 
^'A^ftmnin.I.llCT.tnincmir.iun.ln .l««r.,niHli.ll>iv£TlctDtl.WBll.i.Wi aBrilnnl. 
^ wniBlq.Btl.3tHimini.Tditcrf.Uar. npcfa HBi Rnn.<|n. «lucdn.f Abniln- 1r ■•b.i.ifcf 
fnni«n)Bi.»«ioir.oLtliBporgi(«.('B- qBtUelV.,<t ftHirnlcllad II(b«rg«iiC>, bDiura.l. <lo' 
f>(i6.nB:iiBCfiariB..ltlDAC(rpian. par-' Kdliii.dcuB, LtiiOBifclqBBlsTtTalU Iirc q.cn. » du.t- 

Mlncnnilb AtprP>Bn.Vldc<loB.Blnollf •idticlniBUCiaK.ttdllitifrtlCDadNofcB, bnll-nui.vro. 

aiB|.orillB«H.>ui,ri<i.toriFb.nont,. vtdc iBHR.fDlnll iM«1»mlB' nd UarcB ni 

riDsJuiba cDtdu.ftBaBdlninHpapBln. ' !■ Mldii, Vidi.itBcittn In Atnpiii quDBiim rf 

; iiMrrBir.BIamBci •iriimtqidiHrcbilHl- 1> 

>tiBo,mtc(QrHc <A B>i "l^m* B.'Acccpl> InqBC M.rn Tisfrm fni «ileiigc rni»,*>clilt« r.pci .fi>a,icstrnSri.c < 

-...,„ Ar,TP>''""F<<']°<<>l°tH..rnbKu!u(>>'^l,'lBBUBCfB>."Ildlilt'DtmiBuulU 
^. r^nmi.igrcfai.iqacr.u<rfBifB..lilBAf,rp<nm, Tidrcrfcifci iBCDBrptaBPlitiiDBi.i 

^i>prodl,liqBarp>pnr.i-'inli4Bit<>i:-<fo tcrdfm1ncbo'tor iiliBi.TlnfidimlmcpopBlB^ — - 

»li(;HiB|>cdln, 1" ..d.0ali dMI.if bnnlacm iicninictDqn.wlll ln sA. rra lDalttKi.l.rtd<iiB< nf* 
iBBd... lnq.d.mii>cqn<n..a.qHTaIa.ri.,nod.HB..n.lnt.nlBuidDn«>midhD.munB.. ^it Nfmnt 
Anom fcurn. nitm minn naui , .(uU lDq.rBd. iDqucInr IpfHi^d. fclo B.crir. rfc n •i.ii. "P*" *?"?''. 
hoil. cid. mfiH pn >c la.(iiin.,' asnm f<.> impcdlta •«. «h •f. LDqucn l|lnil id «in, ft poBC .nbinftfl.B, 

bcAoBii v.*ri. «(7.t. v(*rl> <a ininpritr , ib •cci D»nbli ci .ub c» dlino tfW , ft ii (aBr<Jif nnqptn ..(J 
m Itm m» ilinnf. DlfliBC atb»! otdlntn noB tTt tctnitllnlqn !■ «inlt llnril. y, .1. <l<i< vDlcbiBC » o<(M Dgitiz^dbvGOOglC Moyfc! 

"?•"*»" 
bo. nitiibi 

itlimCflCh 
f.n. Olii ni 

dlt^ ' Expdus. 

}ltM|«lJrhuumnn, )lc ^IDtnlBH, 
' lABIIai Btu ptlfnnininu. tfgo^ulM Iill£luDm.1ccEHtl..uiiniDiiiui.,|g(f;< 
dli.ir.Mo.Wl-tunim U Itami>i*,'n>Jit><9 

«.Abl^-ldlt ftrpudam fiUI rui,a»llniJ(qH pc- 

altviJilbl."D!nuii<rii'',A^'n,a'hSiil*, 

'<rp*ru>riti(*u(>i°b>itiud«<»r.fDiititai 

xmlBU ul AhtniB*. ViiIe Msfl cMi In ir 
HB. » ■blrni, sliaij foOn. ill iUI>il Meni 
wl: sfinluifnt <fl «uii.EI nporult WoAi . 
^nnl mlntib TttbnDulinl^Iiiir.iilr 

ft Uum £l>nai, «c"!»! irttitnsi "u 

B, frrtl,«flp«<M.» «nll. ™ull. llp». 


nim WndlaBl 
tl..biil'ctitia4 

«»< 114111' 

itiiCIiib» 

»o>bin,ftiH 

I ilKfidllon.n 
.ir.^J^Tnf. miB^ SI» IfrHl,' •fpnieiqu ■Rldhnt > 

1 inBniidPhinonf^ltdlcIiIHinJnn.Dnii 
ctl^W^'if°r ""'' °" UllfaBt td rt,S>c dlHl IMnllllli, THlu ■!«■ 

piiwMiviiih il»l. M.I lai. Plmlm fUna 
B.>in Tirunlu •■llih ti BoMWdiBltHl.ii. 
t£H tn iBicr&ltm fiiiuin IBi Ctl,*or.__ 

qnt Uojltl Atr4 HinU nlbn Dt 

boiMlltrMrnM,>rdftyJiaiL-. .- _,- 

■rrfBloBtfl~iiI,*MBinttBtrtlBt™«a«fi- V"" 
bIdix siiDrBK Iftul.lotarfTwtA^^Anf* 
oiuii. nib. ,u> diimt DohIbu nd Hofr«l 
- - ■ - ipilo.iinidldlimBlB.i 

liiUrrtDomlBniCilo.ll^ quM rifpnirn inoiaatB illiinu P'oAli*clBrn:ri I^HoTfnft AuBB,ft4l UlT<i 
>.rilPh.A«il,BKd[iillWBO.Druir-MM 

ntBdI»o'n> nrpBBdli. gnl. tft DomiBu. ntu 

. ._ __ . . ElnGillBUntm.DlufiBI^U, »>dl 

llBl.iAI>em{nB..''tiudIUBwriniiB..'&dI| Dru n.limniiB •er.BlI bo>, nrimu ilui npM 

dimiiHm.ndlianBI, IKni SrbiBoinni >tiici-| mlno Dro boAio rBclentwiIdil Bobi.pnlUi 
" illBobliqBliftnmnllri-nlnml •ic tb4lu.Aliid ro.tfli Ali>pti.<)urtHap 
frHwn,*ft'finltcimBi Domino Il«>| fr. £ Atian rolidl.lli rapnli ■>> speribu foM 
blM<B[lid.tnoUi pdHrolJi .ull luBd.nniMtn.BliiIaurliiilo, HDltur* 
(UdIu.'il>ilniAInpit(dHM.Tn Hof^.ai 
Ah.iDB CBt ' .Mrihlll. ' pspBtBU mt opril- 
bu Ailif lif .d «ntr. vrflrt-HliIt ^qnr Pha- 

tb onrtlbB. faii.' Il ptHrpli 

pilo.tl^t prB<cai> du., In ht« riBimliin) 

Ipa u^i ft coUif.Bi dbl p.lt...'ili dcmnirBm 

iblnBi « actifir/bim »-n« 

-Iini fillqnldtln CB, hrqqr irrplciui td m ti' 

":;K:;ifi.tt;; 

fIi nonlf tb optrlbttil i 
plB^i. opBTi A n- p. 

., lTiia.,Bl Tlnd dtbdlli lil 

d cJficllihu bttrn, bw Briau pi 
«UltiBI nipal...ll miBlbmm pl 5;[ 

ftd ip/Ttdil.A «UltiBl nipal...» miBjbn 
ItUIB aai Bilai {«Iibtn.ImpBIHtU bptr r„, 
B.< BilBBr^ <iBlcaBi.Tuit tslr.,» Idrftco H>- 
tnnftnr,dlcAH,t.mBi,ft&nUrrmBiDrali». 
ltrB.Opi>ltmIlu OpTlftBl.dl clipl.4t ta:Tt'iMa 
BCfulrfcilTtiM.mfdKlbv-IfiniTntifflptv- 
fiaIeptriaitltfttin,tdp«iBUdlItTBI, ll( 
dlcli pbine.NoB do tdM> pd.u.1n,& idOI|I 
lilWbilBunlrtBAtnlii.:Bt< n>faBrfBri|raBl « 
dt opcR TiAio- CDirpiiniria rfl popBhuli^e* lU 
B.B.mT<n«n.*EnKlBd^.Bliptltt.. '^ 
Piirfcal fiooBt oprrn lllAtbii,dIccnti.Ct^ «t.uiepnlbaiC 

I Pb>i.DBr>,dliftlbB<,qntti 

li Itlcnu ^l pHw, nrcl Im^dtb 

"'^l^ ^t!"' Idlr opJ.^niiri^^cB^DriuT.VdVm.Vf™ i'nu™,B«(ndc u dBin td. tdW. piltB.' tl Tipittbil 
rj?!'*^^,7 5'<ASaieiB«irn.lV^u<aBl\lin...H.u(h>™ph.«.Bl.fcpr.ti..,dlc.Ul4r,Mfc^ 
mcJfuiil ** ""' «""P1<^"<<™"^°B "^^" l>'f ItlBm. ^nn.dmoda^ ■Blm,' >« bni b« bBdJTt 
BoahiDdi.o-ldtmdinBt^ldmBUrrtiTattnfal.bviidnnBcirciipii.n.^rpoBroifta.i&ldntaine^lbat 
la<elilla>nI^,0«l,raeBru.«mUiI.dnAiiiriB|ulnt.BoncHU.,rcd.irniulJeBl<.i(.d. FnpItrnmednatBlt 
litui nin..4ndd ditoatBO bS dicaBddrclt lc.pllar npeSda daaiiiilbBi miil. plKcr- f i..l.iugMni fttS 

'alunKl pirtL ftTl. oauiiiBobliitaiiiu^BiirDTii ftc.I.tppanJiublt: ,B^ollcWM>bi.p<tRlttTitm 
tHnia dltiam *c. ««i T, piv V T pofinmiTr ted£<>«n.. «lecCBtni noblirTCini.t Ib Befkam ptMlruU 
■ BIlltdie-i.iaHifidilptllr.ubdlo. ^ft,ittatHda> fr idto «.fiHlKiil. r«tbapnlbVBl..f^nii>>«t 
tlinJlBc,lBi>tmliiiil.Dpu,dc<Dtinil.<I>rtb<UtBda. f>E.bt.prD,acnluM,Tilp>in>. T(lDBBi(m'i>mflH>- 
runi,BilMrl ftBBdlall<idB.fa<irbil,lm|>i>nlnllll.,B<r mInBaii>qalc,a.iBt1f .■:raB<mlmNmlfeaBlma,ptD* 

'nr."cBdJi>uMi'ui.inaLj.H*a*Mra^asiTtAIifiU>clbnid^LBi£b>i. fii vch.BeB .le-pn.^Bdt. 
turulfBmTobi.paAbicAt. Tbbob nim ImmiBBHu.Tl.BK prepnnaB.lBBnaiftl. f n ■rt.nm did Ib dlt 
rui.l.pnfimdiu>BBm.iltriduItinadltnipDI.fBO.,ncn>dmo/(mfadrbt>l..)nBmdtb*niinUital«, 
f if ptBlkiB vtltnat Id Ititribu <oDfid<B<U.,li(ui htn dkBBdlBAmfu ^.i Jcupili.* ^^ D3.t.z=dbvGOOg[C Ex<>(Ius. Ki . _ . -If 

,, . lyerlft ViBcmu (tuUB«MH£lJiiii[irirad.k«Hl- 

luniTHibti.altu- fc<h<>i«iIiii>'MtiBf>Dd>nirrcniinIi,[BH'P<>t>l>nu-Fii. 

■ <uuUiiiiai(aUii ;riiBdlcDiiIiu>t>Ji,DDntrI.m«:li««rtrBfnl'<I»( fprsrcB 

i^llIniiiCiiiponluni. ^iBBlii,»">>a:>iiIpiip<ilaliu>niBpuHlut.T<lui;''-'-P«"'''* 

lOmncugdB.Cldciica «lcMl, UB». & ■li,'*VHiilit«,'.[ill.[!a^i,T*<<*I<'<lfcltr>. lB<Uc«Bt."' 

luMdikBMitoMi.AiMinlTtaBrMtBK jlropnuiiBl. ulaa<>B4iWtItial>li.iltnin'.''JifB>£r' 

^_^ uvtI.nL<(UiUBi«>&H>H£tiaUiii< irBnuntBlttmiaHirnlilHli.vldr ~.[.—i< 

P*fc l&«nB>d^«<>BW4lni<iBti)sM<>B>u- W,hal£llatIlf»l"M<i#>i>aUl ,.. 

^_, WBr-Blc— i-<>>iii|-dtlH(it<ur«aBtB- Gic<mBr.KlmlB<ittBc4.1iRd(>Bi><ftrii,-Mi-» Cttt UTftdl tftMMallAAkui 


. . . (bdlDiBrlBccIdt 

W*^MBH.«klHllbWBI<«MSl<nilI>«BlBl.* 

. HiBi(*I<salaiaB>lBcttft>&mulFIU- 

•■ — ■ ■■ III * 'l ■ 1..-.>-J.-J. 

Wbh>* M tlWt>AI •«•. IHulqH D«bI- 

Md MsrbB, Mw WMIi 1B> faftBiH Aai 
l^ rm Ltn hhbbi <alm fuif dlmltni <ai, 
" ^^ tllcittiUH ii Hind». tBlffi,KBlW| 

Hi.vdctr— '^<<UI>amlB.iirD|H>ni.*[i><U«<,'4Dl<'(a- >li.tdC>>li, ^ 
l^tlBh^da<^^riinitb<liwBjDiBiBl^-!*^ti6i<iiiH 

* "' "*' t. «rlitHSt» 

. til.l.<tt< .. jdI>aniBDiB.Sr4ll,baBlDt,qvK"ni 
tu •(!•<■ hoe pi^H° < '"•tHni ■DilKli I 
co iDrm if pott, ^DO Ttnl td PlunaDf •■ 
^DanaiDt.ifflliiipapBliiADin.Dtc 

li ia«rDAi - >t 4l>i< I>i><BiB<u •<( K 
dtbliqufiaoraidm PhuuBi: ^ 


> lll l(rp<«PaBilnBi.dMT 

' - ■■ i«*w^fa.t««'.dBt«ni5'»Hii»i ii^ 

J^™ * fc rt ltji l malLleina aBptrf.lBll mi 
B*.^-*iD^(hJ^fmcUdwdfcaihiftt- 

g"^-lT'M<il«IUli''lB'llll'i ill'l1ll" ^' 

P*^» m^ ft OBu. dt r.fi.Jnit:K ndlmuBlB 
>.illl 11 Jft i l.illiili niiiili ■> iJlini 1111 
'■MbMBU.* •» ••*« Et.>i*r Aliiii, <- 
■vAMmWODWTdkladidufimwdt Innbnc 
^pMtUfittl«fi;AlaiuulnTHliii<r- '«hh' 
IM.^«aUlnt.lmuiKnmiid.i«am ' iki. *l<i«linU>«ll«< 

telyd M,l JW a IMpt; JiH^D. mi faildl— ■ idu» .fl. di DB.rlbnr •— 
kd(nUi..fflImJu.fKurfliilI.rtflMarro I •u<»i(dlRTl'Bta 
_ K-flMl.ailiiriHlifl.llSxa.U.n.t.Jpr*. .tda.><flBlAbnlii 
■■•■'^ pMfMKrplritH. « apBi ibilClmi. loiD- 
'^ lli«D>.«t>ntHi.4Harlin,iUt«i.I.ti«it- 

H > I. ■— fld PbHflaBfr.f « Alfrpit .1 di 
.k«aiH iftul dfl inn fu. I^^^i Mar 

* ^■■d. Mdifl phflltfli kiwftttim cftu I.. 

eidll>j&B*«UB.i*d.dllmiD^UfldS- 

llfl.lfM.*.dPhfli«auM»ftm A£fTpti.t .S ndlfil .!• , «nar 

- ' C&»irfHl&T>tn-*IfTPt1.«IlH^I< 

nBp<itoUbifi>ii.Ftt" - 
l&.dt.: Buaell * thtlk 
<anHtaB«M>l. IIUI' 
.ja^ft lur* Ahod. Ii II .a, qal.il. ■laBa<tDtA>iIu.m.>u.ciiii<>t duin rliKI- <>»& <>>>^* 
rfC huflU, ttili I. 4.1 ptrti rhrf f pl fDrrwt. dt >aUi. 
*taaiifltBcaltfB.nBI.*»iiDta<»qHpl.BAD<5n-l->^m'M 
filloiilfiwl.aaaiUitpliirinllH.pitmCc.a bflti nddidl- 
rtHldi(uramfi>d.rrim.l.Dlc^r|aUI|> !<(>-<">»<- 
il.lfa twlsai, ■• tdHi >a< <lt aurlbDilt-: 1« *'"V^ 'lESi'; £tflf« •«• Id hnac ludB ^ to^Brai fft CDm ' .), u diftara' 
|i1(i«f.i-iIpflBa.iDjl.n.a.Maf,a[,.. ,M W, •t. 
uifef.fBltini.*pnptciAiii[<u»i|nu)in- f, f^i, ™,j I 
mfl<..R laaa«» •« DomlBM ad Har.n dWl, ,,„„ifc,td M ' 
m. ..dtc<..,>ctieiiiirn.i f^Y^ 
ru!rMitt™WDtBl ?'''! 

....»>i..»«.MarcBaA>»i»'i.,ftlBail<h- ' , 
fdAIfrpil.ifiltai lf(Hld<nm Atfrrdnt. aotl^iZi aaBtl'llltli Ori— . . .- ueiraiuip A- 

:&L)luh«li!*miui,lltiti»> H^aa fttfi.l. w7fl''..Appa. 
elnit:utBi»Bi[Hmc«lfaov*D$falt<i>n>'llii.i.ai>B^ li>.(ih.d. luhlB. 

iiddh.-h.hn>il[> 
u E1Im« l<bI "i ■HKrfilIIi.d<lluDal,a:isiUlbtdtn>.iuDni.nnmai<iiu>n> nwo» .< i» —i». ^ 

UuiH mbXHti opniBt cCpltal «ad ilU. fkm pallicini.Hsc •*.pnnll<»l*«ldj m< llli. Ttici cb..u«>ni 
•alM.,* ii.dMiiaRM apfttsniiiiffl itplM B(.ldnBt,>Dtldi>.ada la .itu' ti.TiU Ifij (a WH^i Blo I I ^ 
■ a>ik<sfui*<iaJ..U<Mimt1dbat<alBam«m<«r>.H,.fp<{ulMr«-<.bflItABiBlfi<(<|iracpfll";"<"- 
f4J.mHdH Mm snii m< ditul dlh HtrJ At. T( «iDti tflim ta. d. fsb DiiiiA' llfrP^loif-f^l^" <"n 
Sa •abCufjrdl. iTit. »41mt Toi Ib bncUfl a.lU,l. m.,D> .i..tl «.rio .d fBllHl «lil i<.lll,i>t.n.A<( 
t»^l<dfl.dt«ld.fr.La«ili.|.>Cl<iilDiniaL<f,rDopllcri,r»if1i.Gfil»tBdad.llli<. l^-f-^l-i "•tL',^ 
mufa>iui^diiBrIAbi(),l.Jn.ll.Jit.ilmm.Jhl.^Df^r.^UBfo*.toF<^lfa^rl.>B^ ■■buiiiitd.. f. l«.4iuB fisanflaBt. faj.lbi lULsbBlfctaniinl D3.t.z=dbvGc)t)gle i M o yfni ». ^ ExoJu»_ f»J-li^^« jLutiiulTlHKahuli.HM_ftitt({w«. *4ai(i<>iHHV<«CuA,clininl(l*uini. fAiiL f du- «ffllrii«u(r»ulaU»ii«»."h. frEtlrEdum. *4«i( «■Mtc^^n CuA.t 


ttlul«id.(l, 
iAi fmiiaal 
pri»rfp(f«i e;^^ DCIB A Hofn. 11 lul ilia Ab- lUni & HofTn ~k HuIuil' FoirdBui lul tmm. 

agatttkftfvitL FlUlllR^'- •iiiAiuu.HuaianlfiBitarrf. Fifllfw* 

i,M>flHit.IiiMii.li£ll|Vi(<l:Hirul.& Iliir;Cori.IiNiBlu(.Iiu<3iri.F(li)fiu>^0' 

bn,*llih(L II*llu<4iiicdhl>Ii>rf ■iriiHiCHl.kaUrnhi.htnhif. Accipdauf u>a| 

> llUm Aii>i>ud>b fsrtif HalufaB, au Mnn TMSRBltiiikcili Ulu Aa(u^k. fi,. iM I 

ilclt(adab,AMIiii.CluEU,ftldiiBU.Fl nrci>iN>hiIaIi.quprp<riIiiNl<U<.ti*bi<i. i M ,ti AblilipliJur fl- lifkiHtAllliimit. IFlClaaa^Co 
<•' - ■ >- J, tlnu.fc AMift^.lir » ■ prcir Til>lBlin."AihacfDBi«BiHpuniiBU- rcio dcAtiibw PhBlirl: qqrprpcrltrlPblBrc*. 

■liiri iaui finlillu (iui . f Olc i4 Ahitaa S( U fuiH pilndpo famillirgiB LcgfcicitBU pH ' 

------ - - JHDfcuid^Biniliiit ODiniBui.lduilif ^iBt If- cagfliil«iflf>iai.VLItcc(lAArdft U»ffn abI- 

fimlUli fali. . „,) i „„ Ucrpil («iifidB cicinnu fBH.Ipd W ptwipil Dtmlsai n cducciIBi ffliai IIihI 

filOniu «-'fioHBi(o^B<KiniiMjPhirniMiim(**«(T- dr Tccti-At(fa(l p» luriin fBii. Hi fiul ^bI 

ICBill ■Ebiil- I pii,,i rdBnriBi dliai Ifridn AJ(fp<a. iirA lat«atat iJphinaBi !!(••■ Alrfpii, Tiida 

CBm.ptajAfl- (,oft,»AhuaB.''FItt4n^iMcl>(Bjinool» m £Uai lOtildi At(rpia : idt in Haff" k 

't 'u<"B.1Ba { f Hcnar Dmbiubi «1 Hofni lii iiin Atrf pil. AaraB.lA dlcfBalDcunf lA DonlBai 1 4 Msf 

ilii locBiuicft.i,,p,l^r^,j„li,i„|,„{„^„lj,'B,, (n,(nTicB-A*(fi>i(.lil»cqrmc(H>BqiiB'»il t^ 

ItoDlIiiudl ■liBv.htacnidPhuHUB n(iiBAt(fp(l Hofrcii.d(^,l(D DamiBailofacRid nuno || Li^ 

■■'■(rFl'./' ciDooilaa.ciitn " iBcirciiiicdaifiuii libi|i.' liEHaflcicanin DoBiIoa.calBciiciiBcibiU- , 

■*'',V' „ |CTdiiiinwll"iMu(uaf«.H«c**i.alti ' '"" ' °" CAP.TIl. ' 

, ^i^.l.liiipciU- ^.'lUBai FhuiaBli'iiil9 Ahuon friui lu.i yxliiifiic IMulaiu id HafftB.Kn iBalllrtil t^|. 

dii Jala^utB-{ M n iilldiBUa,AhiraBMiiriMfmitBuiloqBC tit>lilHMtBul-TB loquSii) riomiiiiirv maq tum 

^ftiBipnB.;,a,liphuu<lf.Md(mlitB/£l{ailfiHl<Hi 4aiiUiftlUila«iIBiidPhuiaBC».i(<iiiail- ^, 

V,,. ,nf>LCi<(a(Bdiinha(aiFh(noaii,*«(ni tuailoiiriui Jii<infu^.itdr(>> Inluiki „,„ 

«ildtlt.Ticc I AEtfpci,CrB»(Bdlt(TaiPluna, 'ftntitidi Trtn-AI(fpilciBea iaiuilTaii Immltcimv Bnu! 

JM{ PhanoBl.: mI»B hm faprc At(TpniiB,' & idwan «<< aiiB»unmmfip<i*I(fpiuiB.»rduci tin- _,t 

Hacclt.dlra ; clniimtavrBnipclaaaBlBiBraiUaiiriuli dlBiBlipapilBiBiBcaiBflloilfiKldiTcri*- 1,^ 

UBiiB<iB<a |crci>At(Tpii<(BiuJieniii>i(Bi>.'ItbiriAl. Un pi{ pir f idldi nuiml. ei rcifl A((Tpd| 

i divcihli mriit (fpdl f oM ift fBm Domlaai, qoaiB citndo fuliirafBm DaiJaui i|ui ncfdHim BBngm 

Fhlltani, ^il I lamuiuBiBriiBfnpie AC(TpIiim, ATduiita mtim fnpic AC(f pia. & ciiuiiiiB Cllai IfiMl 

t(a TiLm. ; filioi irrul dt mtdiD comiH. Facif iiiqai Ha- dcmiiia nTum. Ficiiinqnr Mafrn dl AiH» 

Cliildn pl.[ rciAAhiraaqacinidmadapitciairiliDami- ilcal pmcprrii DOFaiauirliir(CtBBt.crn la- , 

riph.T(nit.paj BBi. 'licinqnifc»nini.'lciiBaiCHortiBuai itm Morrri 000(1011 laDatum.&AiIaBoa* 

elBtmPhiiiaj (iBCuici.annmiaaumaciIiulPhuiaBi.lrdl DllKoai Oenlaai Iil Maffca A: AiraB.C £ dl- ' 
ni. f I.i.ln- ii((tlaBUBaiad>^IVBa*hiiaa lahoBcmo' ictil>afcliFhuia.O<WJiIc llcBi: dleci Id Ai- 
nrpcnTribo.| dS.ll luuiiii (acili ut lai Phiria hirn •Rhli, can.Totl(nt((h>iai,««aiK<<UB eaci Phi- 

ribui^ipfum I £atftTpia«.' Vnilliaquc HDfcidi AhiiaBaJ piaecpccu l>oiiuant.Tulirqai AuaBTirtiea. «lali 
dr(lirii,(£ dM phinaBf.AhRrDrin^deiidafcTItDBailaaii nm pWioat d( riiuli ((ui.qoirTif^ df (o co 

f ifub.ipG Ai-i Bltlotf Phinaniim fiplAn '^(flBeutiro- AICfpliuitdiirnBI ^vdlgitiiBiliict. Fralt filuu 
idbI. ^4 dr do icf, (t ftnfqt qoa^ fie Ipil mtgi Al(Tptl 1b- rciltaiqat liafuli Tir(ii riiil.qU( Trifa iiiH IB ^b. 

(ij iiiii'dimliHTa« •li(n,dr fiAf ^001 drieoan:ir biealqi A- Tam.lndaeudBiiaicll car Phlrtoarf . (i nda 

"■""(TptiM^ f""''" 1°*J i(ODomiiiai . 10 i(o percaiiim quc^ulruBI iBnaBlaaa(U(uc.&(SpurcC>BI 
faBiUUctI(Him«i>d|At<clli- ii di fin fnpc'i. fu Ulsdr&lnreBiiBilS^BiiuufipUici:^! 

D3.t.Z5dbvGc)t)g[c r 

PtigiAEgjfpti. 1 Exodui. *ulT<f»-Unprf.wi.l<(k>I>>ib)li> Hi>iunn..)u.hib»u.<riiJiIu(iil>.r«) 


bH %«•«•■■ AlnTCi. & &p<r (l«i« « 
*ulT«-Unprf.w 

te ■ " "■■ 

fS£ 

r*v MaMot »«••■«•■(' nBBiBii.ixrii 

._"' FY* I** »•»'=»■ ■' l*ojfn..l»|mltrc 
^ LAllkia^ft dl» *d .«,>« dicttDiwI 

■■■■■1 i wi w- "oAjJ^.^nU^ n^ 

HMikBixMiHi.ariraimitua.t 

'*1f"»HM Iwii.k [a »■!■_ ni 
UbH ». ft iB tdl«u. <lbw« IMi 
^t>lr.ppU tHH . ft *d •■nt. Ihw> 
■kiriw t>B& niiit« IM—Ih. << H01 
J»rfiMM.e«i<J« »■«■ tiii ftpti ili —1 E2-MfTf«t* •»«<«' «•«.-p- 

f*- p<t.^Tiiiin ■gyTpli. |Ftwitv. imHv 
HHiufwi faulBlUB.tdi 
iWpn Tttt.M-AlfTp*'. f V*- ''■■ Mt tyMoTfeiaJ H il tt .^ w .taillM 
M *M^ Jtrtnt pn n ft pta rml> nl., 
' -■ r<t^te iw,» •Mfint tnii 1 n k J ^ 
•h'fr J bnk nlbA i p«la >h:' ft tu 
- - <hBlK M>u«t. M n<>wlit.Ct>k 
' M i.Tm . h — I..T«tM nw> facltm rdi. 
■ 6aa tMnlaa. Dn> Balkr. H 
KAJAwnLftiri-hn. 

k* j|«r*k IH: * IWH !■ nulBI Itu. 

itK ititln Ah tWrfa * Wrwi il Plii- 

■■■•■na tfukm «DB^tftt MurUBl, F.- 
nBHlan ina mkn lUrfiA nsmr 
t* Jim Ami. * i. >ig»..ft J. •ni.c i 

■^(•f nwlt a. raiut, It ^ .Bdl^It 
'rrra-Atfrrtl. TMt4^t- p-EjEl^ii N. 3^ 

k<iiukbsuviipriii,r'i>Kip^ 

d.l^tr niimipt tonia. fBp*i liuai »'Dm.& 
iprr Atf ■• nrDfD. A l\.rrr '■•■lat. rallcAio- 

°tU>i. l.plJ^T^>d"~H>^ ft IhTri'!;.. 
BD btnlD pirci^nt ■^mt. ^* nim "n rl ^^•""fTprfMrt.mflumtDKlo.i, .Ifci 
•l.^lAufKdiit %'•■>''" P°'^t°"° P' 

bi.QfU S n^hHTt .ciliuiii.rD tgii pi-.ca. MAIa trtritBtln pApnTDni mU(rp.l irfqD'. iUf TPiii ^■''..■if.rDHI !■■■,& D. 

1. rnpK tnn *ir7It(. f II -iKl. Fn.c.D Ud 
•rtr ruiv J n. ft i) p0pDla mio, 0r dlinlrt.ia 
^•d AuuHn. ' □lackr.".' ».'iD»do a- 
nil^r.n.di<'.ftVd 


KDt irrJidii it . 

>iUlt^f!D ' S.Vil.iit<un . 

u'h)i.kja^ ; "i locil<>'ltril>'Di. 

li!!Fr'.<Vi!>!^ .is.,T,ii.j. 

h«raiilpK4 'ilaii porRf.. 


■««■•idliHiiIlonlaD.. IldhiitDaisiiiaild .-DaBparii. 

VtMt^ftf IMU IKIUi UtrptL» tmttU: il mndli Uuteriuii fticS htnilD rao' 'Mf «(» nni- 
il>i . n «U ,rnMtiB.nidl.,^l &!.*«« polHtln.fatntfhwiwil- ^t.l.Mt,fair^l>^M-. Kt. Vn AuiHi hf ndUni.ai ocDlai Itdil, Oslii 

■• nwa Mi>l 4lcui Ofal&iR pKlcilM, ■^tm. 1r.F,.tlll>, 4ti.pliuM<f«an f. vai Bdi.H c H I N N I U^flitllAcll ItDcr. <|D>di •II».- 
«tJl.ll H .^lDtoA»».l'tfolh,Dtfcl.I«l*tncMf.prn.lltlia.ltln»lSfit.;ftj«I3r"^i<""J'— 
n.tl Ht. __> AuiHi hf ndUnii.ai ocDlai Itdil, Ogliidltft dcBlbwt lUnInla. .liID. fimlln CDliil • 
k.. . ,«_-..^., ,_/.. -^ • ^jjjj 

D3.t.z=dbvGOOgle Plag3E AEgypti. n. , P^ojuf. v. —^ 

tifnudtalai, iiiLH,w.laliaBWbutl<ii~i-«ihOwil> ■!» !■ h.iJiiikn * i> faiWrti. whIi H<'> 
»l>u»Bul,raldii«»mfuiAlmpi<lcul«iiiua»i- .«r.TnfutlllsdilphnpHUU-Tims- u. «Diilt u|a CsKiBHtd 
',«>aUsauuitHl- 

•<l>vw,»dli>dnu. .^llh«>lll!wj, 


tUlp«..l>'l>^ iuat"...n>g.<di<imiul>vw,»dll>dnu, lu niKulu|U>,>«ll«< ad •^■■t^"'»- „, 
MDUn.r«la| •«iBiilDotiiin..,D£i..llHp.p.]««Bi.»i«w ml..kDii»Jluw»lBi» ■■««•tftttlfc"""')"; 
f.aorii-lltj 1B| r.nil«DiBuhi.ililo,lulfl.aBil>..lfcil.«opali hr.O,Mil bmi 4li.irrri.n~,«K •r''"*''" i, 
tclUiii Rl.-|iuM,...(Dm.iUt<il.,lo<'iiiB>^.D..^f»r> t*~T.<t.9il<ifii»it>i«.AIipDri1»<>><>°< ^ 
(■t.p*i..»(<oil 1„„ ,„„,4 (a 4a„„,, .„..„„, ,,B^,j,f, ilB *,„.„««, .niB,,t<n.-.tuB.,*i<n-"" 
fi.an.nt.' «t:»l..pl«.4i>iiJo™<uAEjTpilDiBU-'Tm.tl. Dl.hnMB.^ouon' do^m. «fTP^'"»" °"'^'' 
Ui •>....» I (i..H>ior.»i..'ibiBd.»u.«lpr>lD<|Ulpll iliurl]in.t>,»niwiARt'alB^f<KtiBI. 
'^uturiSi """•"''''"■^l"*"''^™^**^™''';^ Hrfiu.»«liBMUUdnlll» t.ri.Bi-OtCM, 

l«lBB>.,puioj diDUItB.'!^'» 

«,lupoi.,i&.-J l,mm.aiB,*lBwipopuD«t»i«.-tiu.,it 
I ...lia, * lli..^ a|BaBlIlBd.'F«it«tltaiBiH<ii.»"Tn««l 
lia BD.Iua.^ .ullt«>nliiBraaa,«^n(nBia,'ladDUB , fu>l,iBlft.ll> 

5"™^« httaaaii,»lidDiBaiBlttBDEfi«iH,»lBajv- 
ifB>t«iaB>A<f.Bi{(»aDnBm«llttm"ab 
DlS>Ai.illj.' ItadiianafephuKlMCBti. 
Mt 4huaBtn,» «it,ltty IW<fl£«u Dn .iflra 
foipft tttta.lt rtr(>DBd>rti»rfi,llD0 4BBtbft 
R iu rnlw.i^ynBH '*ah>ulDatIaBf Aeir- BuioBU. AEfrpiiDi 

»BIil>D<,na.Bl.»l triaoi iliRiia dttRtl,»!. bi>ttA,facl.i 

TiBDriiluca* 1m,|1b.__.. 

iJtdttBr ■ luli r«,B«t tu tittdif Bi i H.tarabD m4 DbbIbI 

HJil1>,»PDr< >'ntf«£iIaMa'bftiM>Ka(f,dl«Bi>fl*. 

li»iBtu>PDB »4BDpB]4dDifruiKodoPhuaoTkui>.f.l 

ttiinu. lat,uMBali»"<'<"'»a'<'D«luB*dla(^ 

fif.l.Hltdl- B,.niBr)tHar«iph 1--J — 

indli«ilK-i «.bllaliflBftAallW 
iB<(uliBMUUdi<llla Tfri.ai-OrCH, 
urop^B. BtB.M,n ■•■ ■« Ihl lu&ai 
liJ.i^onluBf,DDawaaiiB Bxdlouttb 
DoaiD^ diaiSMfiB laift pDa<ilB« nti , m, 
ipalaiBIuiiirH iril dtnaa iitad. Fuii^ Da' 
iiD'lu;|» inil sarti (TIBin~a (b JdmT 
lurMalt » (FnmBB tlai, » Id «iBBtB Tti- 
l-Al,Ml: laliBMiB rA Ttin ab hBlafiac 

i»!ii.. v*<»iR,Hi»HnBHarrnkii- 

BB,» aii tl>.ln,»bitltivi Dn •.*« In itt 
■ h>.!.ttiltllaffn.Nlssttltfta<«iilbMl- ulaB« ibIib AtiTr'"' l«lBol.bluB. D»- 

■IsD Dn BtAtarquM I MtaBttlBB. t> i/ta 
akBiAefTpiilcotiili. tipMlbBiBD. obi^ 

L .'.— 1£_ u n._i.~ n_ _j>.s,|*rui f r IWBBMBBi BSBiao i>«a ■onn.tsoii Fi» - 
ipit B*M..WiiitM MMnD.[,a dlajHt™ ™ J^, 

.BBiiiiKii liinilalBi •liiiT'i Trrt^T-T ** "^ 

•Jt HaiAt, ti^dTBii n.anba DsminBBi:li it "" 
rtdHiiBlca7phuH>Bt.»iri-l-''-l' »i- '^ '' «■"»'• •<"*°^'f'>"™*-^'F'U'<^li 
: ^«'lErSlsVsliiBin Ipfl llniBIT»» HU. &iiiaabiBiBi coil CoBiKD Dio .oH.iri fu .1 i.«dM Dib. bii 
I li.riikBailsi, 1i ini.llitli aUM im l a aiUM» ■igsB flw miJB Ih datit.^ailiBiiiiyiBi «ibaBu bi D3.t.z=dbvGOOgle fc«lHl>t«(^aiiBii(i°i.. (.lH«l.lt a,{^.W.rollt<i!>r.i.nDl.iiu&Tlan.f V'''-^'^' 
■^«r« .t-u q., IB iUl. tiit.lL I. .oisl ,4iM<»anin Haf. piapRi .>oft.Iiu>ri|i«- r'''"l«'ln.r. , 
^"-"iry ■ >» < ■ « ■ ■ < OMBl^mi nr Ph>- aU h«ii«oJV«iuu ln auilV. «i iB amBlbu V"", l' '»- 
■HlckBl.WKii«i,a[iiilsiBcurfDowl il.jpdii. Ei^i.tiiiiift^DoraJiiu. «t pht.KiBli,: •"""'• 

^: -^^i«,ftB.^rt.-,^i>.-i^„.iM.,f.B,i .,an4(«™,™i«i»«iihK«>uf».i..i»i J^'»^!*;^,, 

<.«>.ipluui>.ul'mH.co,.»,«rrup.<f.i .gm,DtaitKp^FBl»B«iiBr>rnilIutmlU.,'"1''?"'- ' 

ri ■^V'<»''n Apopolaisiprf^Viiki-! niB..Ul(u<^«iJsaaAim<iaMlIi>inTeJBn '''''"^'■- 
EJ'* *»'*""'- 11*^™«"* forni .t,.IiiftUui ; a .,rr..I»>n™im nnBiJI nuauia iBtl.npa-' '"^"'^vt. \ 

pi.*tiHfc,i(I»iui«m™n,a.ii»re«iiiBoBi*iM*|cMi.ra..*popJi,m(nip«»,.» — 

^Ah— imPL.Aihy.,.ln.ipapaluniiB.iu.! | ,m4.'l^Bidun ob id » mnHlnij; 

l^y.iilit^ tnii d. , Mdi.ri>Mlnp,(fMi:Bl.poMloiMo,T.Bgitimll..im 
I ^Otlmtnpi l«n«,a «»(,.,. iBwi , pluiBcniliac Ipfo Hapon p,u 

MMI.A .J^ ,■■ b^ f«riH ™ I iH^V^l^i^ 1. p^^,Mlm bmM^^TdT^.'?'^ ™" "tfitlif ' ** ■'™'*''' «ri*Bf.(ijl'i™, .1 Anli ^h. ' ^^^"'^- •"•opulus 

mtt dS 4:d n»AEf r^ iip>, iioBja...» bpB 1b 

U&pn oioB.u biAu iril Ib T«n. 
rt-tlmia^ Marfciii-nalBHlB. 
■k> 1.^ tuIUU.l' (lUTna, >iTl(- 

BBflBMi bpH TtRI*.Atf rpd.ll (li- 1 •^Jr;™''" l"»^.» ooia^ooiB iT(lon,'. 
-i4lfr>l.(nii>i ■■■ ■ fol tc Knifti 4HBt h(«r<:oBi ...j w 01« ' !' 
•d »41! Doninl na unoiBadui,, nlltni, ; 1' i;,-£ k« i(H te nm AbTHl.Ii nrfJli Har.. kt- 1 '"■' '" "M 
aJb^ rBBBi Ttifu trll. k DomlB» Mjll to. ^"f ■'•■It 

■l™_* (tuittatBi, 41ftufli™, Ijiil. p« ,,r! ™^«^'fl'f » 

IIlC'sW.6K'rr'iilf'"'**f"" I 

.■fimHnm.q»ii.B,al™'j™H ■ am. *<l.plBl> IhlBilnn. fnndiB.^ fg» 
- - Uppil.l,f^(I.>>3i,'^l|>i'>M't 
E>bm4~ 

ul, iB u», nn hOBlnt. ooi 
imBMi ta",ba>? i|il p.RDfl, (liila. k . ^ wUl BM fnin, p>,M>]HniA>(7pf(.'. ,lp.Rrfi,(,i<i., , . - . , ,_ 

l,.DnBnM,l>.tt,n(lorn, cbM^pm- 
>u1.saBAL't(i.Bdo.«Mil- r''''""!^.»*- BiTni)~ HvtCa » IL^.,,tlcli U «..»«" I U,« nmpl >i^'i; 
l<d«<>nH.DanlBubillu, *«a*popnl> I I.,,, n.VtfllNlbu 
^lMpli.at«>Ita.liuMnT,d.dBU> lOBi- rt.«(atliB>u...n. , „,. . 
MD.«.&n'^do:n<UMinl>.».ftBna.<)ni ■I.fl.*«.,P«n>il"«li BS,.'D«Bd»'(,i«' rt, .«iBtri.^B» 
^ '■■U wnul..lll Morfii. ci tgutm fa^ no th* * popnl* >»niapi|.I>n.t DiiiBiBi."fc i""' '"W ■•• t» 
K4. ■iW..i>tBdj ptlm» mtm ti DomlBom. Jtumi, t,t. i UfBtrlnl JoBllru Btl * (rfila. l'" "^ ™«i 
*aUm toniRU,* (■•■lo bob «Ir n fciu 41,^,^ „,,,« ,,1 modTl»i m>B>«i,.^41>ll 1^^"« '""T» 
fiS i^J™"" l"*''""*'?;.* ""''"''*■'£'**"" •,*'-'"l"'«'"° '"■■"• p'™,I«'.P'" 
n.* h»il.o UfBmtfl.xf liD,dnm rf^ tI .ina ■( tri>.Ti bbi iinMDaBbiei „m^n ktmfcft^oBl- 

^^1^1 El fcmcBla^ (cimlu>«.iriH<t .Hl, I fcl. V .ri..n n A r«Bl nl tlmt>«l. (b («bt. f •■'' flt t 
^f^fl '''^"'"'"•''"^ '»oI>ttaiIn«m»honlt»mfM„dr.fn.,:bot-jHol«oeBll nltum p«4idro I 
ru,*linam(n Cid'£^ ■t«mj«l^plnji^j«rn^i.ynifc .««««- I ^M'''JbL\.'i!^i,.-ltfS'J7^M"ai E*"*^»" 

>«Ali.B«ilInjai£Jlntftwl,q(.^J,^/^*j('u,'uDomruup«Mo'f«'! Fonl'* r'^af 

'/^■'^.'^.^/''".''-"'^'^''''■'^''■''"''''•■"-'"^"■«•'Jt™.?"-"^!.^»^^ VoMfnlftat tbuvAli 
MMIm.ui„ifa^wj D3itiz=dbvGc)t)gle PUgxAEgypti. H. Exodus. y. 

nttuMnia ^^'"""^WpoWiBmcoi.ft.irtJ.tiiijBid tirla In.Ii ^ «iftUtii 53» cfo Oomtaoi ■»- 

jr"™"" ' »W D.1U >Mr»niB, q3«irq.<'ic.ul. hfc Il.l>,«n.Bi.vr.pw^ Bon.b r.Uicl aiblr dl- lll. 

rij^r,^ mllii cS* ignD mit' dliallK popilmii Ktiua nint popolun ntua,nritrjlcH nllil-llli- »(1 

i?t, rki « i»i>'irtniUBt:*ljBitiufit«lifiiillo.fttcrti«i •m™ iciillit.fc»(Tinlli«iiMmiioi; ««110 » 

r™'r°~ pidiii>n<S.tttc>.iiKiiiitniloi<ftoilofi>« liiliniiitHiIatidUlB&HttwiigHopiifal 

"•; ~,i 1, '"O"' '■ optiltoi rnpcifiriMi nii», »1 im» .1- rnwf (icn iit», nt uitauoi (Iei ippinM, 

■!^M iinlaSp>nt.4cFol!ia(witadnmi)oiiilfti. iiJaiiudituiWHliifiilMm fHiIip^ll. 

!2t^'"i^''<II«.tOMl,iir»i.moM0fl.utK>iitttlloI. .(il..Iilmplrt.»4><i^tw.airtn»>itt» ! 
bmi HW^ •"«"•'""«'o. "rf>fttJoi-oitii..li«plt- r.oi.)ioiHihiniAt|Tni.t»i:,<wit>niBl'< 
HilriJ.i^tol^ koKuk JoBio. oiuil.» rRuuiiB i,oii.4: *» dtt... p.it« ..i,» .iJ. « 4.0 oiii rnr r.M 

Hiwi. ilipil- ^',^'*r^„ I, h'„, J^ '^, ,Kplcln>'tri- ul'fLr^a tt t«, vr^a^» ™»iit'bot CJ 

■• ■!rJJtr^ ■''■^'*"*'"'-"'"™""'*'™'""'"''' .wii-"ii'«'"'i'.>»'>"..>.i"».ri&ttiiiD.ii.iHi f 

^•uilurt A •^•■■■.'^'"■'•.i.liocBabliafftBiliiaial-di- Iw raa.atoBt ildtijiiAd ptlirrll Alrrpni! 

*r*')f'-'-*','iirBtBcliia •ipHitl UfiBIi t&BBdl.uir' B(:aiiIdIil(i!i.I.i.ruii£t.tiDoiiil>aDca<f 

^^^'^''"' '•''•vaHoMfltmtftviv AbtnnU fiu- A>.;i.l«n< rutnliniil raBtl&ltMer^^LCi 

^lVripu^Ba i^"||S;,.l'Xr,^j^-^^l„„,,,d|,[° [lh"Vi.bn<.ci^.DikB.al^«nIi:ril«iia 

■tttuM.int Marci,CBmpwriiBaftil..&canr>BlbBiBO. ralcB.luiDBialnreii nollil.'!! M>Hl.rbI- 

IBaBtnlicB- ]1,i.IlilBuii.t.mfilli<Bolttiiu.B,Gliihiint>. tu.IlcDaHlBnid.TaU&an,ir»ii>ada<t.dl 

,1'^^ Ifil.. tiim|ic(ilia.AinuBriia.lMiib]Riu: mltHmT.i,apiianls.TtnnH. .talilabliimi<t 

^i"j;iv' ™"'mfi^i"nw^"«iii^i'iil«di!ihi ^,^^.^^'i^t'nJri^t'ii '"' 

^*^ in j •■mTai'&pabcm.cAr.m."ndi«iBBaB mo- pttW.. Auimi]a<tit«ftiit d> uarpeaBnB 

Jl^bifl/. '"■■■«1'o.i''''''''"!*-'-''''"'"'*'^"'"* ,«.Bli.ll>l»Ii.«imDomrBB..J»oj<.ii,ll' t 

^*''^"'*" iftci, Pbiriaiitt. ftli mo Domlain .d He- Iocal*.m.Ti*drfd.«ii..' ruK. tcrr««.*icBor« fi 

51.|.4.na{dl '•l'„'^jl^"Mi^(-m^^^a^niti. tmn£, Motr^^.m l<ipnT.cnm-AI(r- 

t^^S^- *'<l'P>'^.°<"«'<'i'^^»n*-*»'>"l-' ptl:»(lamiBa>ladaiIiT.i,tBa>r.u.oiKA 

HAinplB, fu"a,ru^lHti;nimUnp'<7.^4»il^ a.aItil;Qift>Lqa.^Ve>nnli^i^>?(l^am 

Etcll.Aiu, [u^,u,„^Qri..i.l«nliipctHnuia- Ttilim-AInr'' '*''•''"■''■ '<i^*^°'^'* 

ini fapo- „ aio dii li ni. aa«t. mlBt Mo, wbIIi la- itl|rpHainm [anamtt.Mln, ifultt un lUad 

lamina.tll» ni,l«nAi.,.Ar<nida«.lo«ilt.r.ptrHinm wnpn.Bo«flittull.»t<poll.»iii™»laat.O. 

HllOamtn AI(>piI.&dcmil]r(,rBan>ibaiGillbBiAI(T BcmcrfBrqntTnla.rftm rupniiclcmTnn.n ) 

P*'™*'»,'- Ki.cjai,t«l..mclll<.(rM(.:.BCcillH.'^.« A.arn om.i.. D.»IM1 cA Illr.i hob. HiiK 

F"™"/?" faii nlii Ionifti.'Bic I Jb poll Ulloi .Aaii cA. ^ li ^ici{old pom.>r£ jn irtioinniirdl.flltP*' 

t*,'*^' ,," "Opctnlt colm rapttlid* ««iBi kii«.Ii»ti Kc d. iUmir.i.r nlUI quqai iiianlaaTiKBi iiU- 

fc» rH'iM ,(,M'cu.wuc,'&«mcdilamnim1>tiM Kt- ano. tft 1. U)nl. & It, bcibl. tcts.l.cua. 

»tI,prtClul „,,„„«mBcm(il.<hn.H».nHaqt™"II- AM,TfK. (t.....b..mr.AiB..Fhui.«>a H 

lt«.pu<pb. ™B]<Bt..(r..J.inonMll4nmtrt.lli|.id bI< Horrcn f A.ron,&di.l.d>.Pccc.nl InDo. f. 

"™"J^^^.ltaii>.t.m7n.ib4TlbB.,aiin.lnhc,b. .«I .W..-D™n...ftia.* la .... I.d bmk dlmij- n 

|UrP<n>< £^'^'M:>r<n &Ab!l^m , ■U<"lu^Pt.tMl mi^m^t^ ,tru^Jli'mt •^nlMMa. 

3'''I'«hbcr«^'^""°'^f-'"''°''"*'*^"'-°"''*™ i 
'"""'^S 'o'»lfl'""«.'"''*"ll.lacnftn.''iIrfil.^'ci. . 
■1- ^^^^ U(7pll Bc in. idt %.HireI.I.''ittlaoll' Donlnn, nii Tb.i,DBli, tl at dimitlitH Wai t rtul. 
BW TobHcam »t dl-ln™ T.> Ac.l. Vtlltn Domlaiim nj mllorl iBlmo tffc t.Jt vo. n ?m Ibvi, ^n rara n 
n dlnlnim tum Si. Acfl dicll, H.Bitum ram toi dlmirainxnin rnaalli *c. fn Bcfc.Tlil<R ^ milnoi cl 
ni»l.<KUT<Anm. dat .1 Cloldmi p.itpb.rf t i<(1ob< fKW ir.ftr»^idm» 'Ul'1'' "^Vi^*™^ 
^■^THUft Wdm.» ta. Jlod i~li noli.nlBl. t» (ubiBdi,elca«.)l .llt a ellclt.Alil roISl tf. Stbr^irBfi. Ji 
^R»i!ttp»Vil.H;iT,«pid.r«>.Jrt. f>t>>l»»"-=^-^''P»I«-A''*<M«'*'»'*">-^''ropIi'<''- 

l'i'«a'l^«^^^?t!.Vi"fc'ii"'^BtI."ir« .d ™i. i«h1^.n<'JS£.dr".T*i'J.Vp','™i"S JihI 

I VBI Utb» fi|Bl£cU <f «1«|I 

D3.t.z5dbvGc)Og[c ipAPcryp ri. V. _ ..Exoidus^- M. , .38 


tS-ii: —«■J— IW» lalt—.CMM fr 


fri^ I r l' I - •-•-■f^^-, — .pa^imaA>an*BiBDbfrnin, osaiclls^snsr 
^iHfii^^rfJJiliiM' ['ir^-*- ,nlnti^icilUhnlniHnpi.nDi>rr<nliin' 

-• . - '-- }' - ■ '■'- - '"I' -' -" ' ■— '-"- — 

CTlliHI» ll.ail llll>i lllll'i- < U»qa«ni«fiHT>iiRi>i<oairnn--n~, 

C A P. II.' HclniLlr 111» llDrt^^quKlldBiiila Is^H- 

■^li i»IIB ii.> lili I I !■ I r r^nnfn ' T^i^TdfillthiMilaiuadUafn.AiUmcnlpla 

EH.^^«_MnTir.bul«fiii>.&ni- ; £(iisKUKinriipnFhii»ii<& fsrn !.(- 

hi^jfMn&mfcri. JmrM'*wlK.' 1 trpnin.nniiiMViMlilBi dlalnn: ■<ndi»ti 

■«& I »mtfc|Uk n — Hortii 'it ■■»» »•". i» ; n Tr-''' ■■*'"K pof.Ii., «r ,Blf» i jm^m, 
■^lM^l^rBnnAnhnuHHliAoaiM fas, aj»|H 1 p|rail|B> fu nA u(i»tr M 

bM KpRAVtTft^ftiMrWoMrpri 

^ airmMA ^Mh» C>il«Hv,>l^>d 

■•■■■HK M 'If» ^Mr Mfil ■ alM.* •ni 

«fhi^.&T«tB-*lKTpn.yiJ<ii.«^- 
*«Hcpdki (wm>«. «piidsun uirf 
ih«iriW»i<««lriki»'~'<«*d nu pilpiUln 
f..r«<»d. 
^H ■[■o fnw» 
rpnkX^diU 
.1 {•lldMt'IMfn, 

.•di.uMaiiit^ni 

^itM^^wtffvtmMoft * ii i^ fitniu ptl 
i»B| flli Ja nm Atfvptl.^d pfiuaf «In ni 
TBBBli.^ Adfl^lafolla rlB.fvflTa. rdpHmv- 
fBBlcim ■Brl11v,'qBB «A pB# iB4ll,'jir^r aiq- 

n^Bi |hH Hmn rrrniB Atfrprf.^lF. BBB- 

H«aM w« Bln Iliul'HB ■iiiTln Euii, Ub 

.utui.adHarCra. |Mtlwf<«ila*^lidlfnfiB( habnl^Daula^lB- 

lEta 1 UBln l(u Am Ib | cn Ulypllai di iBTn IfnrKttl.Ilrftndhf^ 

,,1 pfa ■■m. * Amsb ItMrfi lanBnnnlnl ill(wtiu,dipraBlpnranlMBi 

Mrii («'fe a«taa'fBX fitipn faBI,cana ' ullil.dlmHi. ■■nd«< n. di nii>ABi psaalu 

r^i I r lii ' '-- ■■----- -■ IWAbFtri1.'ttrBunBd.mrtr«Uo'.nnWr 

•tMllilliHlfaddiiunrBB. CA.XII. ^Ph>ruB<"lnn..«Di>ittanuIMi7.Ia^Md 
rVAfB^BaulBHWHnfc** «iroa ' Uofn. Pliani>niaStBdl«.>i naln&alpra 
|I^ Tint-U(7«<.HtBd. Mi.TaU. pilacl- | di|Ii mu Is t.m utrTtf.Hafn lu^ & Aht 

ttnSmr^immmeVowamJlrt. ' ai."MHiulBurHlButnrPhuuiil..Tt bI dl 

>U«dnd>.i>Klut dir unti holo. tol!» .- | nlltnn EU« Ifml l »in fu. C A P 

■tfpal(lt*taaup«ituiUu* douaifiu. pT dlill lk.Blaai id HofniAaJ 1 

^larrm Ufrprl (b litti. Intnti^r 

tiMiiiit taMi prlulpl* un<li:'linli .oU. Btiuu. 1b nMba. •Bnl.^almlBf id ta bi.lt dlili Ma 
f«.flidl<i>lH 

u*|£h^S,V 


_ IH IouIh 
*hrHli.lr<.B. 

..f.AUr.Ai. « «■■ inllun pgpila laonll. tEfTpdanu.l. (.ddldilnn iharuB AlirrtlK 

,,-— -— . .'hinMiHo&.ianriqBiuftmiitijndnnnt JIbcI. Ipdai PhanaBli.l.pradliftll- 

■ «l^auplanm-f«ddlrnuiirdlBinnipuubifhiilauauri11a€BiprBndrailiniiiiri. ^iTf.Diluaatnt 
-Mnu.UdlM'ari.<|Bl>u.f.ran.R..rap..f.liu>p«rih f < ia«>.f»i>mu!^lr Jlao,!. IplSiU. 
tlBH uowkii UBfBau fain ib hasila. vf^ ad l.dHau.LBi^hauislbu.i»ni lauMi tUari irn,) aHa 
■iHiaunBli. TIT*o'^'f-'P<>'^< 1f >th.salfshpa4IkaiialiiA,Lilh(fBMitu. «nHtklalnh 
■*J..* i uIar>ll-« itjlai. ^„,rt'Ji<~~t-'^l-J———' — Bi. • jil.,. . ■■i«aI(;«ncbaIdal.-aTBnlnlaHiaB<ttpptUui.,kplRC«n<tMtiutnW«ra.itilH _--..- 

dtp ni idli. > alifiiidalt^alnT»uil«oaHTuaalt. rtnB4»n^Mdaifaituh»UfwiIai pr«« Td loaijteljt, 
J»« t*twm lcBlfttt if >■ T.l InAn.. fi p« iImbu puv.^fBX p« iBtali. dsu. MpioiIb Btbfiib 

it^am.pfa,fihip«lnfaln(iu]Uit.E>amaiBnlmpamn*ombnl]lau.labaadr--' "-' -' 

K ldiUiii. a M AulUi.ia paftBlMpunihac paOa, P<t dMUB furut. tif pti A D3itiZ5dbvGc)t)g[c j,. Kir>ffldu.1 > ^»»11.1.1» .(,h ■•■lU. (4 •'•^»'" •*>«' •'■w '■'<™ '"^ 

^; wWlim 4ml •(_. 'pn hm. .JiKlrf, «luau Ml2i>.l ru.luH hm uul- 

J™-'f«aH Bl lt»gH,'M(nlt,tMBic^,.«M •««■ I|U> «U^llt B 1- —t~l-' —l~ 

ta> nt iipii> ■KJpiicb. ti hui fiUim UiiiuB tHB (<»■■ i 

Jp nduiilDullamnfbini.-TiilJcBtlBl^ripi 

d>i:ia|Dlu,r<»iut«'i>4»k'pM)itai,9il 

, T^1'u»Ii)iALKjbi»ila^(inuK,ia4albm>fitittB ' -yi"— v",--"r--i'i«»»"-wi(i 

tCui^^npu tlai n nrikw it^ iBRrlsti- 
bai iP. Nt ttfctanii 11 >■ ^«UfUB Tf^ mt 
Jll uiunJnidtamrfiiiiuutdiaHfHrlt, 
'ZZ iru^nk^mb-f lic tHtiBcswdnliEUi^Lt. 
f^ W «4ii att"*[(l*AI,' ulcnaAidiAn !■ pf 
.13 i*™»«tilfc* b>c«liu nAtl !■ ■iMnAn.k 
V,' »nt4>ti<wit^(>Mucia(t,"r.bb'k>cDB ~J-Jp.l,nnl 

;7i;ai>Jit>«., lari; kua.J.ilu 
I» (■^•,'1 '■■■nuiiHnB -Tun-D^nBa iB««iai*BtlD 
?]fj ultn ivi fUIliiiliai^ aatalans iUiB ti 
,r-; J™.pt"«ib.»i, onwi.1^ nU. pltta''»- 

~" ■Si7jrsx«:rrt^{^ 

>u.bllua Di>nlai>°ia polinkili n- 
ni* p>ipms'cWibnUcii tu>. itptna 

jaii»d»i> piuiBni lBflTWIlUtU.VRj- 

nw njri ai» ■<ii''.b!4i*lri) fanAaB 1 fcW- 

d»it,l ptint 4lf U lirtimmm tC^iM, •uladi- 
- a ■Mna li>laru>41 ti lliwJi."M priu •■! 
iK4l>«kBnii«li^a..ac4ltlWadM«. 
•cMls&DainltnbJn'kiIUDpaiit<i^.f>, 
..■^•••^•'•'intiteaialuluibKliiU 

. gc <•&• dl. .ik>l-<n.RlM) nllt«-<> tun U 
l.m irP*';l'''"ubic(if,lmibuc4l.a..p^pMl. 
r« TcHiai rlia pltpitaii. la piliu. dtcuma- 

^ pUcu^ iaCiwuuah rfau .1 Titrfnl- 

. iW mnli iil ••Tpui. I^rf «CbataS 

-'- " '- • ■■■nt^-.mfvdit 
I £^lb> udif ^u^ir(t.4iMm« Ba«t Bb (Ai ipl. 
« uru» ^"".«■••^'••tMUba'- ■»<■ 
nidirli «t n naJua ^tU,am «•£ •^ii- Ai 


pH ab bamiu W^M .4 pwu; ft Ib (aafti^ 

AP|rpil fuiaia l^41cU. ifD DMlaa>.ult nil 

ftBfiiii 4Nt la taai fa i>4iba> ia uftat ui- 

tbiltU>W&afi5HB.ftin>aata>»Haii 

labii pl>u4aptf4>B> ^U* pucaNt»'" # 

i^fTpil. a>ti>Uil>u>ibau4IIIiiB»- 

»Bnui a nMnU^iw (UiaBnB »«i- 

i«B dMiar ainu Miditfc 1 ^^fSmt 
_j uiifnHanm ia ianlbnnftibifakia- 
qfl>tewJiiftf«tiaiatiiB.pt>lbltaBi«uilla4i 
iriail,! pilu. 4it rfW .4111« fipri ut. M» 
ptlu* nhllUfta anBi r>ltBBlt,II Sln bpdat 
>aIaB MHbIcui nainUUi^ BlfaU apirfilMif 

-|ili,<uipHiU>4Ut4 ' • idBnu iBMeltBu nltrBn 4> T>rta-itfir- 

pd.ft aUlBdliiii 4iu> iftau l> futndun •P 
ftru rin B u unn. |P>ina iBrirfri intirrlrf- >' 
nB4I.n^(diAmn nnritiuunuir^ 
•ui44f>u>lcrfiBW«<BH.fBr4«iB«»,^, 

-4 »A«VB, l.pnn 41>kB>fi« -— " 

ibibmuIb 40aibi» 
ptilMtai 
D3itiz5dbvGc)Og[C T. Exodu! i |NlbiIfin*f<unNm«bdi.MlaaHnut( MidB>,Ictiaaaniui~>l wbnlUiin lliliim Ifixl, lidlillld «■."■». ftHlliaK- 

liMlflBlaaijDiniiAiaUolsi . li if- f>li.'AnfBi» qoiMH Mclnlui brfael.A liBfl 
ni-s •■ I^Bll^u».ft .nuf « tclU: n I. <uilU>t s.r(«<il i>'tpd.l:'t, ni>ri.|i;f 
•dbnfcw «i^iUiu >lliw> 4w>>u fu .r I f.Mi iWu 4 ^i l»fln QniM qBl •* >a 
fiMH. TnpiWl «Ih Domlan pncalicu pdit.iiUilqH « laUa fem iim^ Am if n- 
illjflln i<M^ •Utn (ufBlsia ln f«H- I lUitu tl^ mut. TrmAbll (■Im DM^u •! 
UvJriHTITH fflAc,<ru£«te«iUida.- 1 E«i«l AEitBtintdiiABm f*Bf«iHn Ib fl»^ 
•«MShi stBnW iBf trdJ iwM •tifau >h liulaai»,* fa ^BBtat BUi&« •laaii.ifuf 
IMiM.CHkdl «rU IftsJlultiat IlM ft £- | 111« "DobIhu' Iuubi iUaB.U^Bi HtBllHI 
I Ti]bt«flBfH4Iiai>B>KAiu<Vi(adu.'H:' 
: b.—blriilt.fuTiibBsUad.ttdtfttlW)' 
^cr«BB>ritiu/ rl(«iB>,iBti 'V*ll.flltf«i. 

.iit.ftisUin 
•ttfudlltiTl ' llK ^•Uid- 

.. _. . ,. . Miliwiti 

LCl Ib Atf ntfi,^i CBdcrit Af fnriot. ft ik 
m bbAiii Ubnuh.sgnP itti MIbhb nt 
,"f nliii cfli.lUAlii liBf ilH lliBri.ir I UBfimliilBHinAifnlUpriaBftmlHrbi Ti 

IUHltl"lM>uil%»>lUlBariB>.lfBU>dBli t 

mef cbIibh opriBl iBi rit i* tBKRt.dttadi U » 

MlMIt» B*ail,lBri *> «•■« ftnl irfB.Mnc cW IpA Bfliu. 
AlAlfTplJ|.&b«B.rild.su>lBl>fBBitB»-|T..d»»»ll 
tTr!<>.^Blui B« "•t d«.Bi io W BBB cfl J" ,7J!!?, 
AlVmonBBm •liqgU.-K tm.Ii H.r>B ft *lii „i^.,„|„ ^ 
I»(Ba<hl,ftdiBll,fBCllR,«il>tB«.l<IRin>.! Z , -J-it' 
nm Toi ^m ili) ttni,!, Ilc r.c^i^lBm ixj ll^fi.il"' 
»lB« hm ntb». nHTBm:!);!. & f t.f n .-I ,uft«,^™,. 
llra..»mrBli«.Tifti. —111.^— J—l — I .-■■—<• '••- •hifclij.ll'.! 
^lml T^Ba 

m.4Bied.D> ' 
•lBB.ci»iK 

ftnfnjlffT- I 
rtlaii.pi«til . 
rl> Brlmvtr"'' ■ 
rlilfHtlllut. . 

«octpt^hli KSSE ] laaBClifli<,& ■biic,''Maiif hafta allil lB>Brt-l ■iil'^,. ,_ , 

iSSJfr''J2'^I^Si^"Kn?5KtlSi'^ I pi^^-Mr 

{wB^^^^wLBi/in i^V^ ?^>» f»- ,«'(^ri^^ 

a '[■'>" •■'■- 

rfrtTNi.oJu r 
eu tbIiUciI riBicHM laBii f1abBa« fl> nntaBaDfn r* 

Rii.*'nllfi>tufu. ii triUbH llf ■ni ( .- 

I '—,.-»■ £U| ir— ' •-- — ■- st 


!n<^GUIiriu] 'n 

rB TlrBniBi,pnrtii pnlmii.ltd V^nml 
fiBuiirnlfiiiTpIiirlmBiBififlidllCBmcli.eiii 
^o^ & baaci^ pccart •dmadbb fniilu.Ca 

^drlnf tBil iflflBm. pta kHMBiibfactii 

milBBa.t(BaftiBd. ItsiiilBm pd. «ic 1 
1«. firmarniBi. fM atb,Uat«dM nfr 

!a".aciSS.*Mr5sr, ...._ 

ti. l4>dbnfBeiUfBHrB>riti6up.raliftptthBmitHfii». 
^"MjfcB. fct^twmi". nu,*, tuUB curiBtai Ih pr>„«. 

>T«tIMauUifa4.tN,IBpuuU>f^I.i^.ali.!!l^bu»e, , 

iiiiiii iinnai ri>iiii>|M^rBpiiiiini.ni r f4iB>b.4t. 

•ddidmupapBlBmilnBfnlBmAlfTPtitl. f 41 Bii.ft camiB* 
WMfrpilH. f44'rii.i.i«Bm^chddBup«plin«nTU> 

♦ITt BIIB liK fBIUBIBHI D3.r.z=dr,vG00g[c 
. lAobrinnn Illlhiailniii fiUsi Ibwl diniM Alfrpll ns Eiini .. 

Ila.v.J. Ksl !• Jiniliibn rnlt. |t Ontiriiiii HIODitiioild tUrfni . ^•ci», "i 

AieUHuibl- I CAr.TIII. i..lIBAI£aii>ihlDfi:Brpriiiis|nlnB fBd 7 

mibmM' •t O^sttf^ tft Psnllllii id Marni te liui kpiili nJBiin ln £IJfi 11n<l.u<iidi h>inlBibn " 

£lfii iro^ De- lL.riiin<il[in.C«rim Blhfanntnlsiiji. i^uiim diliniAli^iiiHrai isliiioniili. f tt ih <^ 

Biiu J. Ib ko- Unn. '(fnfnnn «bibIi tdIo*' fs filili IfiHl, Mi>rrii id pspiiliuii , HTotBnm did faBiu It !^ 

'nl. f 4< •(. M.fndliltH«ra(ipani]l.iiniilsiIiIlip*i- ih.fii«lMaiDauiilbni*dBiltT«DaiBlsD |* 

HBcABIBnn Mdlfl kal', Ib •■> ifnfl •Aii dr Ati<pia.'ili dtloiaillai ItnsB «ncdiiiifrinatatnp*- " 

■hiA.l.alc di- lon» aiiHtm'Hulin'pHnitl «KB^idBolt nm. ssdli <ti*^"'*i «■<> B«>rBn bB((. 

i^ j-, .1 — L„>.„i iaLj'-..i . 1 ,, |e*m«MlBln>dBBiillt.»Bii.liiMlBT«tfi"-'- 

■ ■iitB*)ftBithal«Am<»ihBiau*>IA 

• jlM.qain iBnBlipinibHtiilindimia 

£>I.HIihlt,tBarihBl.Hl.iilAUliBfirl,<iun-l.- !..~tr 

ihpiirlb.i^nili.i dhi dim, Rmn f1<jl 

T) l 1. jfl DhfrqlllBiA.' Scptrm dlibai nDtdn ilifmB» imlBi.ABfnArvBtJrrJilrptm dMwii b«i^ ■ 

nlnomB"''» lnfcMnn nmrdiDnrVr^m dlrhit n M !Sh«llihri<lli.iH"ir.l>!r^liri!rnriBdlr? Tff 
Tf.H«c pmp- Mdnnr «Bidrm ipvd tr llrqDr frfnnnttlB.H- lld.dilAbMacifl qaDd frrfr mfbi HonfBBinl- ■' 
palillinm Jl- Lh frrnUBrf iBruBai. finf^. nfi.f iBdloMi doif nfiu An di AlfTpn.ncilr ^ B|ii< j^ 
AGrft. primo- LijHnl]1sdl«£liBtBO,diinii.*PTBptrtn1l«(t 'fmiitSB mtjdr q^fl mcmlrBnnn bbr snioi ■" 
finllan ^Bod ^it blbl^mEBSi, i|BBmrdDnnt ntiE AlET- |niai:&*t iri DsmlBf ficnptt flr id srrtBa,il"^ r.,™nr kn.m.,B..I. 
■aKji^iilKi- ^r?Am«ciBirDdiiTrrliIc IlonlD*fii tcrij Clit rflTUlai DaiDf DD.& suad pilnftlaD <A Is picD 
DiDBf,"qium'iacibiitlbl&piliibii. tali.dcdc- ilbBi IBlii^c^tid hthuctf. Diirnlllii rnu.rtf faiBCBirqBaif liblftrrii, B.r.iPonlBirAial.l piimaiDitlu hsmlBji dc£U|< ufl rrclla icdf- . 
onBcutdprlnafniftiiflBl'^'™'"'^'**"' "*'- fciBVlBniRiiucilt n flUwniucmi, 

flirM)uctl(f*BCBinemMifB°>Badal»BlunB ilclMfi nAlfrpm Itd cttn fn MfB'. 

•It Tl rsi titfnuHtBI. JiTDlHibnnAll B.lltBlflcti pnpillnluiBn tBCDlBiria.nit«cill 
rBrcMuilD,TtllBpihdpbil>tllii,4kancBrilMc*nratttilBllnfi. 11llA.fmhirmlmt 
'-'■■-■-— -iHtBnniaAWih f r M.n iMnwtn rfTnu. kDr«HI ictc ^•^•£uu< ciillL.flni qsfl *f rtdi r r t n Atfrfta.Tt ptiff I HB ncBiatM cfcnBiilHB. bncftiil. > 4f fVnprc tdrfw felcifali 
h Dtcrlintc. AllinnBt.rnBRhtc fBBd hilt IMmlDn nflil fBBn clM llF-I.Frtpnt n Hflit bbb fcrir DobI 
■gi,p»p«I sccin ptinsitBtabrdrknnsi f4tik* UH*i frABn.fB Bunaiftn brBrfcil.aifil. fi J.EnimB 
MicBIimDBiB «Bi libl ISD ftm H*«b ir»n lUil*^ h nnil lat IDn anlsi poBiI qaod tfl pcrrHBa id- 
naartl. f .J.Tt lUtn iairlltr nadlHrli id nplia^ua teMfll VDl«BllttHi,titfmi^iTBr rcnptr Ib opcriba. ^ 
prBCcpliIlhi IWnlai.. 1nlii.ipaitlhad<«B<fa aBBIn.Id lA.iiBaliBBfi.dii pcc eB|BlD>iBB«i- Tai<>'- 
■dnadBD. f Hi Vcb.TBV ifaaAitftrlilftet sd^ni)pMDt qaod Ipcflt TBlBtm,ld 1>aiBinBm:A: anana tfrtt^ 
■Hn,inf nain lan*Bll.*rl.paeaih.Pn apBalllaam dlftBn.cnlilBBcm f uncBtf.TdcH.anBr mi tpciflil 

•tn lidUr Jiac dt anat MfHMllBIB 1>^b.«b wfaatk.ApnrfanmnJaii.Tacti prtnstnf — •'* 

llcibuc«r«cnn iflm ■nnfaia.fi.tt Inna^ tin uliul:U >sc* iUiB. tmnahaJiUtnilH 
t- 1 r-i. —i-yi mmt*i Ul ffllBi » ITIIbi —lit nMitia fM»ii'itfIiiT %<iJ.rabi. D3.t.z=dbvGOOg[C Exodus. N. 4^ |aH«Daai»*iil Hi>T<ni. dliA. ttT kxgnni iflDamliiai W MnTni.JJcft.ta- " 

_Cli|il<'I"t. ■«"^ liAitmeKii- Jl^nniid GU« I&IiI.n iffkanln •UDcit 

KHil-lubliolli <pi> ill iun »((<<• un M-Ii(blntli'lBin<anln' b Buii.tciila. *■> p» •U <r- 

- ■' ■ ifpiaa in(iuI-up>i<>B.canian^nHnHHiii'l/M finl.Hlrii-n- 

' ■ -"-^--'■a jitn&Clliiiriid.yn^irut bri.QaUI np* ' 

rinuKoicSduA.niiaiialianl»- ICldOlii^lM 

al<, TtrnAqawBiTai. tt>il>>riarai finl . bor f" 

aboTia Fbiiaau tia'ltil>h>i>aat.li In loAa niiRhii ilaitrdCsi Aa.Pci ili ■!>- 

itq AlfiplJj qnlt „ xtfTftU fitU 1)0 fuB Itoialii*. ft fwiCt fcnt.^crtl (■- 

jiKlt1.5111.aa- j^fHnatiaiut«ta«mAC(rrti>>n(llliM qoi Hiili.n- 

> J— I *a**iwlaciiji oaM fariPCI po- popolni fDrini, AWtrfam cAcal Ptilnanri'0r bil.a.il. J Tl*i 
rT^^Hnwim^tftcatrbanoBlilcCtiui- rcoanm d» roain popal>°<<'> ^»'*. C" aUIin»dailt 
FiB^faHcpaHlani.» iliitni.Qald 'olai. hacftcipiahn 'InilBctBuVntliai.iitHbli rop<i1S »■ "•• 
'— ' - "-alntnmM&Iil.Ilcfinlinno litaintt '■■ ■Kiafii CDiramVaani.inJii fKiim Ifnbifi. Alij 

Trfn^tnnDlaicamiilc- . ni.ai DDIWicunilI(rpil,VrilanilTttittai' dou pinphc. 

A^fB^^«UlBU(Tpia<UTiiiim tak^flrda fopcc qatb^m IIIanDi-<t tabannTi bominai fabtsdliil pra , 

Mmlltfaccdnii. mdiinaifnt Do^Dmcai cocPbmanfi mii AlfY^riH ptifcmaiM* cA voCltai>'mllc 

l^lMl w,i.«Jnfl-»P«f°"''*^"^ BliD.Tr..tlfilil.a»mIf.a.lt|n<lmii.'™i tiHn Vw' 

MmBi.(n«iinatl>m>aar>ccl&.|c6D» f.muiii.^^UaitrpillpnftsaaitfaaiiBt.. It D^-IV.OiVa 

■ fiirnaiTiatT- ••jjj->f—*lf'-f—"^~ iBpwlwa J«gf<t aW c mm m 14 Mn. om , T.miiH.id Ma 1 

fa.nii.iiaai iiii Ig "-'• '"J - ~ Bl.HiBlncncaiTaamPbuaaaiiHgiittaallTi rc-nM.D.iI. 

a^iiliiH cainiTlunoBb.tTalanfiu ilin, * «ipla tlai Inm M.1iiIiIimIi * ictioni •licaDdainda 

J^^ch^ol •'UlorlBaniffct Pb>iu, Itiaa- lcnatSu Ifni 
^mSia iliul Dcalai , TltkiaBi lt(Tpci« poH 

uaJHaTfcB.THfinBaaBinai 

IHAn ia Unp»' w caUIU -0.« B»»- 
■Hk loUtJlHr^ li« (KcnnliiiM.Tt afcM),tIiiyJnabrfb.Tyfdlfcitlliot.Dpitrii. 

■omiEncdbD. vrinAi ^trint.Piioiopbifo *i..v*,-|.,w<i>.bu >.> 
tK.»it^cadnclU«ri.pto.CiiiDT<fiiiB.iIt.o<Ilru. tftinAc. 51, 

Bia*.Dn1c°lamumDabliJiiI>rdi..niqHfebisin<ml(mIinaaiiiEHp<>piJi dri^tito IW b« b<[«l B^n •t'<^'i^>°|^^ndT^ 
» »ITfS>'ABaaB Ihk lA qoad lofoMl fbmu dlB BibiHttf 

i(iinid.^.Bm«.Aun.>l(|dlnBihInJfrtijDUnfn*airi3 
ln>Mat*llcri. tHTf.Clm- 

tnt^tpluq. Ordo frmrfcaifar rAi 

> Pbinanl..dt laaiVti tln.* nint 

Plit.kU>eih.tuiftat|lgM M4^ Dgitiz^dbvGOOglc Exitustlracl. _ Exodi : ^.J.Qur.po- pHMr>,arJ.fi.amad,<>|itdluiirqii. 

Sia' cd srrrr, : I A,,l piT mtdli Hirlt 1b dc«i.I( Rir tti 
, iiiuitd M:Smmhamtlfffaowam,tia\t,iBf,t,att 

[ drMuKiK. *rtlnth<,lBmiib»rlB.,»|gfqaliAuL. 

■^.Iiit. (loril- Etni^oMi AIirriK qaJitfiiDsBfBIH.aa* 

tMil' FhuM "t>o"a**hrNA>'lani«IDBt,'iai|iUiM(li 
' Bt. Id tA. (Ig- Tfv.&iiillinoi tloi.fU^liiUi<'aBtt:< DH nl 

tloAuipput- pnndtbii nllri IfrHla, ibtIpoA«<:Bil(»- 
i ►.„,«: • ! ^if dffcrdnt Ef[Hloniiii,AfBHra^rfllAiirlrnrltft fiJr'*BB 
' ^.d. aBftl- .]iiC ^ tl KntbtBrAlfnifliilfllBAriBlt hi« boM 
|rrBndil4t.nir| rifntllrli.TrlBrBiutilttfttBtHt JlliBoAt*( 
. plt Itt ^ t*f n.i Aitnlrm. Er trtWt HoCn fMiiBfB ntia fHptf 
«^Hrb.BBWl iBirt.ftDoBUB^iritll-V JintttrttBiiRHi 
*l,Bi»«,*[l OrliBIIbBi>tBiBm>rt>tBfHfi.a.ii-J1liBoJtr. 

iBniBibii Bo.^ ftftt«iB.wvi.r<tSa«.ftdir<ir>nnit. 

«tBl.ldtA.ta^ tllBIRflfBBI fill|MlttlBn.J|»B JBI 

iBABiintqB^ Aico.tiiiBitllwniiaUiDianii ildmti 
I «m fnttr vtti4- A ^ liBMri ntBiB. Cir bHr^BMl A t|Tpi 
mtr ttllrB» .E frtfi 181.1 poH tw td fntiUBiB iiiiil.,»tB 
run IfiBttli, tRli4BlIitBiph<neBl.,(BriBti[Hi.&n BBbii Dbr.BiB fStd[SlnlitrdBiiltB>i:'nJIcmi«ltn<<B'. 
,« RBrdrBfl. FgiliBltOBfptaBlfruliiiDoBilBBiiiiUpB 
. iMChBl^ ri| !■"' pto 'I' •*<» At|7pllst.Et dlllf DotlfBll 

' nphnllA. vt,l|i MnliB.mfdt BuiniB naBi fgpr. nin, "n 
.tniSBhti^litgititBni^i^BvfBptiUijt^lgBi.lfiociiTlfg. 
HlBlltibil Ba.bprtCBmittei.ftfBprtt^trttlBi.linmidJt 
'«IB fikif imiMtAiBBBBBlbtniriipMnwn.ftrrwrfBnill 

ttn inHtAB-Ul(TP^(sbali**inii-ftprHlpilighDoHlBBi 
'■Tptth. t'' «1At|TpifH Ib ntdlua nitiii.Et nllDiUi i^, 
jiHWdtrtfB>i.«prnitt4ntqarqBgilnfiifti^m,irqg«i«tft 

GtntD Oifn >cgt«ffBiB PI.ui»hIi, «i iHtn iBfivin ferttBi 
11 nhnBiB'UoAiU*t.rtBtTBBiqi>UtigiitI.fapgtMrM.n : 
Mn»r{liHiillntBitHi)fndfatniBiT«imtd'- '■ - pci u.n, ft dlui Jc iDHd; n (ndlic 
AlrrprJBign t piir.1111 clHI,ft?B im tlainiiia.:nin |]orl^ ■.nToUt»r,f,m.f,lmi-Dc 

.nflnlfnA.ihUcpellcvi:. 

pnlHt nlgBHi HBbii.pifgn dfnlllcBi »•« Mc ■ 
fBB. >tctfifHctnlln Atf.prfono. i nkn ' 
-'«liAiRiBBhnnBikJ^.&IU.BilHiK.c. I •^!^ ntttBn»o«t,l 

ls^4BtfB|fil1 aniBi fiiH iivut pn ib; 

VPtrf.^BMfv «EnplfllBtrtnfaoliMlii». ' 
"- itBilBilft^oR^n^iiiHi CanlBV fipii ' 

<f|rP>'!, FgjfioiutlfnilnaiDoKl- 

lAru Iqnf id AlfTpljAi.fDpn nr 

lorutD id piiarcn. lonin. fi.ffBiitbfif.,Bi »tIT 

pciociti ci.inii S .igltn r»n»i ritcIihi Phi- 
niu.iaidiinfupnfalrnclf. inil IHICB Ifncl s."Bi>j;: g DllBlUltlUTfl. 

:rpil4rfi. Bl tJitctunt AtfTptfai i iiliJfiBll ftJSB'A^^^I^gt'iAin^Di'D!^'CJri]. fil 

to dic ifndCB. d. «IHD «frpri''""-''» " 'f ril DOBiiBH. «Bin COI riHHll^'. pOpBlai I 

- lmif« no.lao. id Iln,. IBI- mf Dgn, «. ««IfdcniBi DDHiino , * M OT* fc 
DDn.loDf liln Alfjftlo,;!, ij j >l-VBciRfBfl UorfW ft tlfl IffBcI cbcbcb 
niHa,rrtdl<lcllll.li|g.DoHdBO 1 DoBj«>,(,dJ,c™DI, 

ccdtdfMofrf t llin i&ul difcf ilW if^ctaHm * ifc^bm d>l«ii in nlu*. rlf .vidll qi msa. bufU dlFi- •cilinbD' DomiH>.qBli>BifHUlt «fBJIt 
inifSidjnnillaK>t(dcniaiitMl>. fii*! f,-l 

ii 

L°.slc ^n id nkir i^m.fj J prffltiiB t^^nn. ^■«"•''''amtirpktRifniDt.l.pHiMlBcc. f Kfaluw.nlBui.l.Biircoi.AcrB.ttatir n»^ 
lBlplliifau,Ttild>ifnclHhafalcnlnoWiB.feipflii^ini>. fUBmi iHfal.Tdifl.Balflfini « njto- 

M» UcmT^^^^^Mi t»^B U kBTn DoSattlwHlll tbJ <n n <^nirla'!'™T.t,lB lndtn*D^l' rnnnpDlWtri^ f 4 Vik.BHfBi 

tfi>,iHMlnfc«fHIfll«lAl vl«oilBiiffi mtm f mfai Im , liitaB^ B.if BfGi [bIi IfAl •fBBI.tlBtBflit pni pll D3itiZ5dbvGc)Og[C 


bai DmlHMli tmOk <lal> ni <mlJW'lii ili|i' 1 Dutiuiaal 
lalaff , Kf lilllif Kf u ^•(>lb'lua^,'*feiBl4iklll> 

-■"— '--■ ■---■- 1r 

lialr K> li. faacl>..irM 

ikBrBdiu. t« ifUtma iBtH 'f d.^ UlinTr te> Ji. hor vil. 4d« • • ' -n*p^cwD<Hi>c.di>- iHHklvUliol^oMiiI-^iirwfilir'-.^ H.binlu 1 i- 

PtKiHift««Bf •efcdiAI. Btt BcitEtBActii M>nla> rui» a EhtmlBr. do- R A. <>iprlm 
„.^i u j^. , •-lii fepJa.il». qucmf^idicfa. clpc 

lwn*H,Vyt>»U>' Hiiii AcaH (inc fii Uii.m'!»! 

liitu.i^irjiMbitKiiluBUII&ifilin-. irtuiamht 

«■mtiilni. 1 ••«JtatanAIDamiBnriinriaaHritDa- rimdliir.l.pU. 

.-.. ,L^, ,^.jBL^KiJmHacn>«nu»nBt.' BUmriMcA, 
liwlunCBi^^t^wTfakfMeB)!! cvnV.MB tfccac* 
I ft C^Bklkw roli' mitc. ft icdBxtl Diml- .bbM pH cam 

KtUtBiiiMfcttlndlBtMtuiMftt.artnll^Bt. fir.l. 
vp.tlcTtor. fit .t.PcrfUnimBBiiiiB*.1d«il,«MmcmlAlli.^ADcMcA4ulliarllB 

l^uB. f JtflBCBm f ■..l.lnllclcrBBi ufl nBfclBn^ilcBt. f ii .1, cipltkiru pXifitHiBi &«■ tlBc minUii iBcmBil. f u ^iBi&uu cll ia laalnnllil cAqa" l3nl n palln. B- 

ia.QDii AcBi n.anE dlco^Qah <n> n,inB mncBilaliBdul dcWai.ft 
— ~- *-i„,,i|/j„,„,tY^jij..- .-_j~. — j -« — . 1 — lll,lhu«>rnl4>t4Btci| Ht MlAtintdii tBi pephhm UaB> wm ndciDlllii di 
_•> — .. — i.j-i > — «_^_ i_-L-_ ._i6B4BiciAtMnW.,li 

Ibm rB>m,atu<Iii mfcnl 
icaiiiBlHhUiuiciFil 

icr-dM&Bnni oiBBtt luWnKm cluDltB.i.aiBiD dtair* •cut. PriBitpct ti-m, n tfi tBB.i.>d BktcBw.W toOBm jBfM n Mi ABABinAaUiiUk iHtUI- 
_,_-.. ..- -.TaftBmlnBplBm. lcdnlftiUckBflmpatalBmrBim.atuiIiiafinilnm 
vrrminpfi>fBnrii>BdIaupapaU,ftamiBBHbBatai:d<ilec.aiii>lHh^Unsici--'-^^' "nrn pnK(pH:A fatni MaaktDiKi HiBbiiidli tcflaBli. «■•CidnJBiBn icmaatt. f ncCilnrcni. 

't>Hi6Bilh»nui4BUBbn.Uaiw>i>«.a4th 1<iChalilin<pinpkt.i.d<mlDi. IndltfiM.uiWh 

B.WWUBIH. Inait.lsnblUuilMhlBBJ.iBridi^mftilMilllllcridni. f 14 InkiDdicnda 

'g,KiiBtcmpWmlimibBiimt1,piciibiint>>Damf»,iuBaiiBB.<)5iadicii, iiiTiJpki iIUb- 

liMcOlBftlatelafBacaBMnjMblbhln. f nHib.killiLl.popink.a.ii.lplc nliBnll- 
.-..-. — ... . iB.ni». li(cfBB>FuiBBaliniBni> Dgitiz^dbvCiclOglC Manna^ n. Exo4us. 

.lh.'i. (itFD.'0>'B>V>'^'>f<a'<^"4>'>'l'><''»«''^'' <iaiaiaMBtmrHfm{mu.^com»it^'lftm^ XmU 
■Lllmlllil M« *««>*i^Iu>,&lb<n>u<iil«i-.l<>i<.Il ,,fci.>Milw[i>lb»l>>lt<>«Hiifl»,<iicni. «cU 

rtkamt» llil f<*rtr''"*'"*''"<^^'^'V"*'»"''<^™*'^' >' 
ptKhiiifciii-.y-jlJl""^»™™*'""!»^*''™^^^^^ '' _ _^ ■-.,. 

_,„,,. ias>,ftrcr«U|iui^M,»uAn>ucuirii« litc»nti»iiHl~faB>nHt<>iiu.& liytmMflw Ilis 

litvldtn»»»-. <*"'■"*■*"'■ oiP. ivi . lapalurtlfcincuimiiluiiBiniqui. ikb 

BMb17Ki*n-'^^'*>'^'*''^"™"*''.1^*<*'"" n><(caiactnt^Ilia>.afnB<i«<iuliBBi wtm 
■iili. ««acS tU>« &('iui,1ii<>nMiiu>4(tnad>(>nadi 1 tlni4ci £li.na lAul ia dcrccii >i<i . q<ud fin 
fciarEba) raic po'1 'T'*'''"™ *ac«ia * Itna Alff^.Eiovnlt ' cft iBtcc tUn & IJBci: fBinrodvciqAiUciBCB- fap 
«.II Dcadcfl^c^lwcw dliorBiB licBd iiiBrHiittbBt tommMO' '.aLi<rBaJi.p4l^u»ii afccffi lu(d*Tccc«-Aa. . 
^cniL ' ''» >• *1h»<u» (■ Irifl». II f lii ITiBcl dtu- i grf'-" oiiiIiBaiiiiii oamli n»(.if >tla SUo- ' m. 

tiu<^Biiii-it><>»'*<'^>*'nU(rM4*''°'''<*^">°> ;K^''<^BK|u£]i)ibiil>d<<H.niMBtw>. *" 

44ltfcb.4orbl|i*''^'*'*™*»' iOMlUBCdaxiftiiBocindc^c- ipt^.tfiuBdoftdclMiaiii rapcrolUc t»oi^ ll r*- 
' MtyL mw^ttr<, lniiBlftod.iriaBiBcnf«rncitl*BfiBiAaKCt .iBcdc4aB«HB«Mlaf^cuniuc.'ciiilBdBaUICa 
id^^^ii-°"'»<l«<t''.<>BiiDHiiBi.>4Ha(ca,laf a..laMnia-lilad..io«Mcrc«i.»«Kal. 
cilllUKio H ■^''■'Vlauataliiipaocai-dcIalo.ftctndicMt |ilBdi<i<a>f<niMDiail*BKBlloiBiB»adM*T . 
.u Jcmnio^Topxlai.^ncaUitdKlciaUWitlaAnfalatdlcu' ,fra, limtB ploiia .otii Mnc» Jc «t»« ii o aa » . 
^nr^i-'"P"><>^»*tin. i»hilhailnlc«unii(<v. i4i>Ritaopalat,aiMUliuqa>l«fki(i*HaB. 
^, ".^^ Dlc.citrimtaawat4aodfDfiiut.'*i!>qa.il. (Bloi£.:vtin>« caatiiaaiuabakti» !•- 

«tlVl CH1(<« ,'>(«■« ^-Dliitf^ H*'<t ti Ahma Bd nl- : ^'wftftdaplu iladia com^ 
'ilrLu'ii<A >••««> UI«llVul.wAa<ldciii«aUlMalsiA ! Haialoi dl«. DJBcclBMDt lUr'^ (^ ^otM o' 
lUicDi^itali't •dalltmJctcnaUi.ptiimatUM.ldi.loBMiCllHUW.V.^cnlcicnifBUDut 
IfruHHt lU. -Mlii^lloiif tl«mi»l.w ^U wdicil. Itrf. amt | jai cda.ciii m i. TWI^AIpnil.lc MB. ol. 

«^llaia' di-'BiiB«nl4haiH.'«BUadBicfaiBaDiniBtBa- .MtciKcoainDomlnl i Iwnc4»i<filVU, ' 
«t, Qjoaiad. ct'H>'lKll Mol^/Qnaai DosiHI 4l4«it »- I vila i>aat«M. coocn oulti Bii MoTfti. BaUl 

ir^XT^ B,'.dftA^!|WkWn4fctadii-.^^clJ^ i .c in ficotW:» iiautTdiclilil^anr^^ 

<to 1. aoi 1^1 '»i^i^«ijj»,2|*MB<ta* ufc^ ; » '.Jlll^Si^J^'^*^';^;; 

l«Z>'fiauB^ mlm^tMmitl — ' — :■••-..— r..'.-^ ."-.1 — < ..i-i 

■MctoiAitiit UAk(nM,DI 
^aktactiu ' Vtil^l^V! JI«nlftMl.'ic<fpleticaiaildcfcltaB.*>c. foliiadlB<:a.r(. llomlhiaialappacalilB 
"i^rZSu "l^^ft^lmlrUotnitma^.^LoraiUov ' W.ucu-cAn^f Donia' id Morfn.diifkt 
~™ fTioi .ft Doiolaiit id Hofra.di«>..A.dli.f i)a«fn>a. I diai maitauMioim «llon.. tfia.tjeja... Blai punu : lclciUiu tuM <|o («Bi OHtl. D3.t.z5dbvGc)t)g[c mm. ~Eio RTs. 


ri 


I 'iKaBfSuiU.wiuwA 


.32: l«i..'«.l(fii^n£didrf<nllBbiinfafi ■ >ici 
*ri.RU.Ii.Mn<i>UirifiKZdliu>>tit r ]iiB.bJBii <• Vikf ^''itrtnilt^ «Bd pracrli I>u>><i*/c«lll(J» 
"■■uiii»>d>n |iinn "risnpt mlkimiijad^ isU>(ii't^Mti a* n 


>dTift«dw|fi»i.fw>.ria . 

r«fe<.''U«*f£>bu.'l>dif fni«rtUt|«iibr p« fvUidtui 
■«id>;Un«><Ju^'U'.< (•■■•' r''™'^" "•■'K-'" 
nl«>> »«£,' fdiiiori nb»! tft ^d DoB 
Poml»: "^*Hl flqj^r* .Dl>rrllh. plnlii. : 4 
j>p«*ft/npMl» .ob.1 .< Aru.iii tfor ih.nt 
ll>B*nHpiniH.ln,ltunci|>«nifi.>.quJ i 

piWi>»*i.>'*w«>U^i>iib.iu> rft' hodit r»i 

».'l»di. M» i»t>lnh ipfuB IB tipt.M di 
U. talilinl. lp<>H ,»!> di. '--.'— '-""' 
«ft,''^»!!. »■ niL f CGIII 
(p«>l>(ntli»>>s>iit<llitilltii<>dR>lll| I 
ilu..»D<»lai>««>»>.(ii>ilMnI>l»tdU« ilpncil». 
A>, qu«di> >ni>J>l> ckf.iUR pnHtixl ntt «rinnlulilJ 
Alt(nBt>.(Vldt«,IMi>ta»d.3lt»(>>Ak .!.p<(<II|>U 
b»ni.asbUd»n>Wirn«>dit>pm>>n .,-' 
>>Hii>int^llJf«l>]orol^ f 

iih»dti>to f»r.pib.«dit. f 


** l>1. i i j» f>awa«ahE'<nl«|>i^ H- 
M>f|* h« t . ttr»^ •riu. is nu.. 

""^ *"" p'"'jn!ij<i"i*'i' ' * "" 

■ «■■Mi.c*iu4iHl>lKli»dlt.>>l>'f.h> 
„ ^^tfbutei:'»* l»»l>t>it >»d.t la >. 
Wp^lnMH t*lli|lHi l> iUt »It» ftptjna 
p ■■^»i4*1>i»i>f ■' liftiH* >£ fn>tmkii>r. 

^g M"t | " -» Ji" • * •!?•* ^ p>r>»" >• 

t ^ »tfli» , Tfij*>q» M> mltli nllodlrt 

K ^MRi>n>»£aMu<l»m.&ptarutbM 
^auMtnMi riba. d>f>lit«;»»t« .- 

ft KliWi^ A ftpr<»D.t)YiUatUluW>s 

K P^fifdu. ip»>a»di^ d>»at ifiMt 

».(>ft»<4»<l>i«>fiaHD>a»iia.l 
lb.*lt»M>Tf«.lnttftr^tm4 ^lpiB 

•«'■reEindiD., ^>da tdnW 
**>T.n>-i.„p,I.Diiil,>.»»r£n.d*r. 

r« ^^r«.fl».*pm.pui<'D>- 

>^*>i**«,fi*(>]|^>t>»n»tdtrt pat«f<.n»>iidld^Pfp«(>B>rraAibJr^.B» . . 
g*J. ^ n T««»> L I X liiHpHtB», 1* prMVnil Bnp«»,nAn (h»dn<fi,lUan» iBarltiii rapplul^.i A 
~^ *^d»rla...Ara iiiap& I. I>pplrfflm>i»,rt £>i ■^»llE«a,dt» rttlpn» tH,^ inbll»B.»> ■b)!»* 
»*-A fd Hadk>»,l>$ mlaDH>ii. «T. irrt.l»!* tfb>» f»». f » Tf,itU>q>u. Holib» rBiB to> vft roli- 

*^lttm. *u if.iln^m rolrbM. 1i4 >t»p> •gMialltxirni p>»» ilDplfttn. fif ■tbi,c.<r>ri««l.. 
•«>blniBriB«.-iul>DoBi»cni.(.DI.t.>«ii»»tli»f>lul«tl[lal>a»l>aMBl>i.li<ll«tti'tnt*dMtll 
^i«4 U>dl ^bv.<pil Ipr. Hfrtfl ftfKf »> dlt. V1< a»d naBtf riilf i,»<|>frti A qii>d ttlitml, tliiair.l. 
Wir.irft^ nni. taAui,Mi>i>t hodit. dir f>i»A«d( lUnfd,*!»!..* lOBtdHt id fitnlttif.Ti ftit». 
■^•iI«UiH»f>pit<tlt»<, fudlffip<i»lfHtUI(ll. Tial.tiruid^BtftoUibadltlnhanotfD^Blni. 
W^ilimaJttBi^. fp.Ltlbw. fiiAnBll»>r»>a.nlindt«,>OB»loR, ^trtnifsttoiliiiilrfiliii 
■Pt^r' tntMM BU <>aiH (r>aij. pu»la Id n»t((ru>dai> iarfrailr>. f n it.amRB Fri» Id ii'llt. 
h l>»>ltWdk»»r p« •>lidpHl«rB,rrnt td Snm «pllli.nad dlcnnni psitcaBdltBnlMltB & I«- 
^• ' iam. 5n n»Mrwll i»T>«m. Tt^taBcaidUluBi]. lp.l,(wia(iuidliH»lj^ Qql«l<lr.^p>p*h*ditrt«<in«.D>nB 
"phMtf BtlU<*.^»D(lilqU«l?<,mif ill.ij 

bwK ^aa4 piBtipii D«(Bi»i, iBp). (>BH ti 
«.<lB^rti>«ot^pBdp«ftiiaiHft»im.l<<ii, 

BD«>,»>iB nbh .dndfi dMl f > dtf«»,><iii. 
Ahn^"«i;";sas"' - D3.t.z=dbvGc)Ogle Petra.- Anulei k taAi •■■« wn amI» I «• I lin 
l><«cl«»IIIi.IuU»nitwMl> Irfl ii.,r.r Etfiu unu ni- Hlior «nt Andcc.' MaBO* I 

ivda epml* ibmhbi:' mlmm irje lijU 

«■r. friTF, [nm1lUi,Arf*^l Aiprrt*! Ab«lvann«MH 
fKJtllUHltfulrirrwwHrtu.owlilK.ilHrlAUadll 

fu 4i>Tr.p> "Mrft>iBBiBnii>>Wir«*^r-" — '— 

f ■t-l.fUSlo I lui 'lu'*(teSi>.'Dli)i^ 
>ii>r« mnipi '•CsuSfiiilwciBLlinuii* ■"S^*;'" •I.HImvniir niau^Mlii.lt^ill.rViiUMilBuiirapnlii- 

Ui l»I.(liuoltllM pnlll OHdBKFuiirS M{cl 

Et ■■«•il I«Kn>'ft«il«'Hl4iu.<Mr IW 
6.,Mal>.ii - ■ ■ - - - 

jitc rpto- 'TBlil itknf ' •jr^fi laiknBIUTfaMlJKcrin C>lil.FU*Bil^a> ', 
liAr AndK^i pspUi d» Ib « tluiklM- ^ 
iIiHmI>HBl>'*dMsTfai.«<ratlw<*— ■ C 
■imMBBiBllbn,ftini>u>AHl<><HiiM«- i* 

D^HlBl.ftMkntWBiBilrimBIHAHUc,! Y', 

GiB^4t4Hrc<l«hralWird«H«diaBrfa- kgt 

nuBtHari.Biu>l>^fH«(IDn>Hi7 ^, 

i.ilirrt«(l popDlAfba.JraBMdlaiiiKbAa^ g^, 

pa-JBUircHlilcAlnpIBitBlltlcpkgtlnDHHaT fu 

.R l«]t.air«l:lt3a«iU<.^4Ucl>B>n. Eu 

l_, I cduRu Oafui,diiilc fMrc,|A<B«i hi ia •* [,, b Tiid.Hininncu antlsiiji ajBBibribui. «if.I.ru fpoBB dcnimteBnrula tu« ■<• ft MHh ft b- 
■.rA..ft,Bil] td(il>i(« ftlriiu. 1>< Bcbniil cd wkuM l.tinr.fall IBuik» .lBiirillu.Vit.* twUiM w 
Bbi iJh. inlt Aibli>.h<>c«fl, tmtwwat luiun ■!«> iddiitr ft iminv cutBrv.cluliBBi puBfbi^Acwrit bumh 

in<ilclI>il|,pia.*cil(biUtu. fif •tAilk.liBC inlibco.fBk.l(|l>.»l,lallk« kdlerwDnlBl^nliacJIcBl 
nrpcilDIfllptlhiBiB. 1u>t.tiaB>«B»I>li, ln ad». trtd. I* •■fikn lolW.inM «cbMbUi Mck* »c. , 

i>d faOBiB •» illsil.chiUBBi panpli.TtRll.ll csIbIi fBSii IplfaH •Inn DaiBlBBai.aii Ml ti BlnUlia. AllbV*. 
iiuli BSIBCB clm AtUK Dnalnl Tc.mi ihI J.^1 fdi <Ju locs nUI. (uMc.nuiBifapci lallBn DBKiB^ 
bil1iiBlloi>>l*a>cliIiclcl>HlfKa>ilt,HlBB.Dai>,fBll%pitr<illai*cliUfI<I.lunliDs«{>HpBi*liMBbBu. 
ifaii billDin ttlt li CHBn *c. f M ■cbi.d («■•kiI«k iB (iBiruitan.i. pcc sbb» matf lc JB fciB^niBam. 
IC V I I I. «, Tr.pllBctpi.Tt nnli Cbdilni p^iiplinio. 11 I [iliiiilii Hiiirn !> irii>ln> pfilBliiu 

raam.[B gr«l.in Hoi. fepopidf r.itfiHll>. f. ri>k.i. ilmii. p««BW..I Ipr.. q.Bm Holir praficircn.nu ' 
in Al(fpnm.lncliIii^Ilnm<>II>iiinpi>pI«clrcBncli«tiBpi>pii]lfU.KiaiUTtitiii, ciBcbcBS.polldDBBclBL. 
Punomi EiciiiialBnm.l.in iii u l i iii Jb»I> t nBBcilbBi i ptm. X\ Imli llifii.TiriHiii nirniii.^ir ift i^iw ' Dgitiz^dbvGOOglC Exofilas. N. 


I |wlkHBpadlal.ufefmBil u.>ls»aftrltluriiu.UtiiH:fit»Iu'HIU lll-A^Uifts 
nODni »itiIi'BtI,is iuiaia onfaw »rffnl« "«Woued»- 
n<J(tlidt<>FliUHili.«««lr(ii>Iiibrors. •"'■«x<A,I»I 
«I HoSi , 1 6U\ tUt. I, rm ri<i< (] Htfa !■ •^<inriG:^ia 
W«»M,'Uf<iJlniipA><li«mttKDiiullr> EXHpiHlftc- 
Sitni.l<dliIl>dMaAB,IfoI«hrobi«niui 1<>itt.<l> p*. 
«llloi4ti,Matwini.tl4uJuoBUi<iit> H-pr^lMtlra 

ttr •hirC*na rtftthibtrftr<>B>Bl>,Tiir<£4 rs<|ltm<.quUi« 

' . pt?ri..-ir,ui.n, onH... <l»i<p n.ol.K(i <•' •»«f- Alij, 

En tli IB (liBtrr <ODHt<rH.-»riuoiK><lo1Ufat '•lu.uuinu ft 
MKi.tUi.lBii.. »I.^n.Ii>uiui<n rup» nnniofuifi. 
.rao('i>OKi«IttQi-pi..f«)uo.B. .«Ilomtiiuilf «.l.»<.BtlB»d 
a<lc<T«iMiroi lil.mr.inn'd<niiBU \FTr e<li.l'<lsf k.i 
htisnBi.tl til l<lSn,Ui.d.n<lu. DonlDK.quI' PXIulowiBi 
lilxn<ii| «. i. m.B<i Airrpiieiun. ft J< ra.- 1» "'■*■- Ib. 
■■ Ph.ilsot. . fBl<|u nrpsll popDlon iAum i ' "■'■'i ni.I. 

UtTSlisniB.NsBEiansntauld mi. JiMinlinl.iilf 

<il D.riBn. >in o.nlfa.*. ,tli.,1u>i>l4"'(n ' A * p.ffi (uir 
ni.auiniiBn>lJii<>|<innt<sninillot,rprt ""■. t">onil 
•niBi.T » •r«Biil«luo fnn UtSi bolonu- l^ ■".i.^pi.i 
Itmm fc raiii<<li ■'Dn. f<ltnil.( Ah.TDD & tm "fj'" V"*' 

■^^ _.u."<oiim Dn.^FoHiro lU.^dli H» T. ']^1«*' "- 

lto>ra«iUO&«n[>«iam.ritt<btlp*pn-lf"fa* "(^bMI 
' D.iii.Onidlw^flaiiadtKl.^novnlot^iuiKnir^^-tofc.pn-' 
iC.^.i^ »__.J? ■-.IfatlMiiwdnii |iMii<«.ct(il. nltl Dn£: Qnm fhirilhlh «1« •Un.,''» l'" "^ nft. 
ili*.!! at, A>|a 1» iin iBHt tlnm ft ptoil- "Yf™' *'IT iHrp<n^ii«rpaiiiiiiioriiro«. >'>i»puiB)ii( 

■--■-■-- • -1 «''ilMn- :"«>1>ah'>M 
'---^nil. 

nim n n hoc ftln^SarfikAndl rc?^ 'Tk ■^» ^nlVnfc ' 
uu.nnr.lim ribl.A^.rir^Dn. r«B.''T. |f k "■'- ■ " 

Spin rubdAw PBKil.: d<BlqBrDrBDii*pap<ifDi £ 
ElTi I.^rrp0ttlll1i<l lacu<n funm^^lB pi«.'Obt > 
Anil lli« Uor» '«l rM«t n.t , «i hilr tmnl. ^ 
•u Ill< di«i«, li ittill Holn «Irai femi n "/ 
rimhl I(»a<1.,li <Minli im r.pk. ruf pspuM, l^; 
rafB^hdbnn0i,<AniIohH.qrf«aimria>&tf< j 
(ntlallsi. 'hliituliKUt.iHt.ni-pDpnUomnf * g^ 
■ffp.Htfufhint^^icil«I<(tribut lidH.- Ii.,_-^tfiu 
I »rtHW^nla««ilat,lbl.<tiiti>inR|lan<ru.,Jj^^^J),^<'^ 
lp.ltD.^T<J. Bundt ...i ..btnunll biHlnl., f ^'*'' '^" 
fiitr.^ti papuIuntnr.pDpnli cihf.t ^.# vnlt.ri* pnfrfwl. >*- 
isbH ftc.Anl,C.nt tnli. r.l.l In. ffT tf.vi "i.inl rnl.nIliB^ 
tati-Dta. (■dnialiirprD^nnn.Tinlnnl. T.tl^inBbn- 
«.■.( Inl^u ■<iBln.llo illlTItbi H<bi.ia, V.I,il.«ei<nda d<., 
nnailnBi,.|BSjD<lli>ilbIf..<ndD.pnk.blt. ^.iHib.lAa npa-f 
IcauaHn. fiinnrrJ<tlbl<-l.<BmmBtIiuim.durfion<a<a 
H.(«.baiari>ut<>o.,^ tni (nnd* luni a.nf, poiln». k. 
lunt.^iniadicIalHrnilntcBKmnntiibDi ATta.d<ffral paf 

Br pinctptril llbl i>f ■i.psrtri. ruftlMlt^A niim omnf. ftc.l.idqnt 

bikbloil. ^i7.UiUui>liu(l)iKnilb*. TuTr.qullndictbib D3't'Z=dbvGOOg[C Lex. j jt. Exjodus. 

(l«i» »..(. I>l««,„«;„d,>(|,f.i(,'„8rt<i.i.- 
uTinHt .1 b ,„i, I, irf„,„o, ,i»4.ft „»„««,« fiuu (■ 

E*^'"i- praM.TIt.,<~ISl4«'Mciriul(.nl>»<Bl rbHtmmimS 
Hn lta.La.lL 
.^iiUaultci 


• fetl Aa|(pdli , «'fifl.iil Mi rtiulil riip<r 

.ft!u7riir.,«i,i',i,ii,r'^ii'io.".»''o'n=r- 

ini fafdT,; •Bi.r^i.lirnlMf annii ini..' vc, 
gm «Irii ■iWrejiiBoi rMn4in.lt,'>' («■■ 
inAi.lin fEM mta aai lafst^btil HUd, ir- 
•'l.f ■«!. I(UH Ma(i.,k w.ult rnlu*. M 
■Ji . > "p(<i»of»l( lUit ' aiMl. Wlfci IA.4U 

laiBliiuhF.clin-.fliimilliMafK.K 

"iiiVU?°'"''"°"' "'""'"' '^""''"■''^* 


to. rlt.flHhaw.siiail 
n(t.i Aunl<<>*IIuIiiM.'lBi 
•nll.f K 4trt..4l( Halii Ji pu>rht.ll.h «r™rM«.n.,*«."<afn.'..li.a..iiri 
™i'"*'' '■■ u.a"t>H.I(-n!.uiriU »D.Ja. ^iri .r.1 la 
tC DamlD iJt .,j,,,^„^^„„^„|„0„i^rt. .^.Ifii 

-■■ — HWrt t^trtiuIr-CttBa to% 

«u>i.iEr Ua(t..& Dn, rtTB!' ' * Mla6 unl* •cMRaBb • iTimI tt Ttn>. Vti 
AI(tMl,tBii>hK.tamBtiiiralltBdl' ■.« 
ntallBlL)(.KMri«litl.pliIdla.»Btta. hi 
■lninTr«B>lolt£itt<tlul,c.flruBrtHifBBt T*i 

l»Hi>.W^"«MF>t''Mii'lBtMrir' AM 

,Tafiparijllllii|.l'(Ktllm AlcrftlK ' 

.da pan.Btilita .oi rDp«r .l.ia^hUriS, 

JlI iBpn.llani dr eialj BD^.jllc^iBi.tn.BiiB 'Ihi 
amBfi itrr.. |tT va, crjlfi miltl rBrt|bn&t.r- |B 

^B(tf'i<tl3.'o7lfr.t].f v(al(MaV«> ^^ia Hr 

"im.lorlW lutapep4li,.BpafDlf amnttltt- hv 

'omlaDi.^dtmBi. f cfi^rttitllffn Hojf^. 
Rba^B1lti.llDBa.lqBm,ll(tl[>OHiBBI.lBH' 

1. Fopalu lo^vwf M tt,4l trtd.t rilil Ib ptr* ,&« 
ml . Haaitulr trfoMorlrtT.rh>popillJ«4l^ 
«■■lT..m. q>l 4I>I. .[.Vli. >1 ftfJi,ii ram.. < 1.1 

naoHrDihodrt.&tr... l.afBnnt 'rfUmtBn \p^ 
>(. n d.i puiil 1. dliBi i>.rii...' Ib itl. nlB loi 
.tr,lid.fcmdtiDomli>Ditai>iBaiut pMar.| 
pn iiiaiiiTBllD>l.CaBl1.i.H'^>i.rmtiiD. p.-| 

>a(iB,'>B(a. tct li^Jibut appitmtiu. ■■( aS 'hrl 
idliHr ItlBllt : «at laiuaiun, f Dtril Aat tn- Ifl 
m,Baa tlB>..t« nftrt, iltBttn I.BCctu. tfc ' 
rtnltBt ln iBDBt^ f DrlVti,dirti.t Matfn da Iib 

■aa(t u]paparft.&f>DAl£r.Br( .Bm.CAlBC|a« L.) 

hg< »ltr(i.lliui)i ■iIo.B.riittrii»iit..&aaT[^, 

u DUclrt faltiiur&T^n d^.dnma o^^ jjj 

|HliiI:ft tlniiil •pa^ai «al ntt in t.ATik K 

d. loco c.llTar4.11fIcrfit ad t> jiot mlil..1 T«« 'iZ 
n» tuf nii UBd liim>k>r t> T i^itiltn &• 
■■(au >,» r.str tai. ■>■>.» >£f 4t.*t fcn.. ■, 

"■"- II raaftu biic. ia* ptaUrim •t.fithu la 
k pcaliiliM RBdthuacj Marfci lcqnW- la .Bl.m na ^|„_ maa A<* iiD.m tooftc OamlBU 'mii & mcnlt HHfca I. tttamtB tln. Qai) rf mHi 
ptdlh' ponil- f„ JB „n(nii. maf»ti,.fciBiLt Haf». H lUiII iIICit,dliK ad di.[l>frtB4t, » toBttft^» Bapti. 
f''!^;^^ DamlaB..dUortB.Dt<c«Bdt,>4o(>t>lt.t.pa' 1i at f«tt •tltl rrtafctodcct i<td>rui «f^lS. t .d DantDbm .diCW.(B£,&ptr.ti. 

DSmrDu%".aS M otf ^ttfU Mdldti.» Tfiim hrml f f lttlpft. Ja« Btfcf . « t « VI. J. tifiiiatat Tf MlM 
aBwi«>h.cI.fiBtlhcABra.fBnft, IviHtHi^BBtttBt. T«a.fc.i)Dl> la.iTA •nlarnl icrrt.a.d. T.mnd wl 
d.loiBBi, paTull.dnfll »ai« m tbIr.A fiMl anan bU« papatw- iDTf.Airrrdorif nv>W-l.rtfB&t>>n4r 
t>. cl»ld>*pinBhiillMiitIllt.H(t.ftf'K>ld.Httj(c4diMDBt,i<r.Birtp>rBrB-^.d.fiiiiaBiBn.i>irTEn lirata 
4>Hi,S«tt»l(tB«ii. «aHA.pofclnBItficHtaf* f^«fBW«tr«iBrn. Mofri «rb. pdbbII .jDomlo*. 
■v UA lt(i ptt >>rfcktflB.4.d.Mort>ctt.tnat Il.ailBO poBalfi so* citdtri, rf ,«' mflTuB. >^ tpfo Dco .1 •><. 
Ilbtciin- «.lAddldirfDtDBmlaot, Vir>Bailic>.alcf>BM«firt.pcaprBp>r>r.>crlplnic- f.^.l.dtfocidi. 
■chraifmn. (if •I.atrrlKgrtl.fBh.mtllh 1i<nBCc«.4.d.Btmafii|Bnvtfi aBl rrri; rrli nM.Ti.ripI., tum 
■«laalitiBi. «■'■tli.Upid;dal>Bld>Mrit.ai>tBUdotual>M(Br.Lt>ptdlhoiahni.iiir,9<coBi;ricli>rI.tulft, 
^.f «ih. Ca (n.nll hatth». lfU>. «CUB fiil.L^B rtattllu lifoBiKlA bacctat.Tahil.cDinD 1«,«« htitdB..aw 
. faH» Ulttdiiw. «■•.l.iltldtit pottiif. <l>.l.p»paruitt. f-l-aMtBtnTBBf^igi ibTIartflu. 1iiTl.h.i 
dBB 1» tfH,l.uttmBli 114 ia lm> p>itt f u.t.ttttidit^rB'- 1<* •'•HMaf ^u.Ulnt Tai. » tuullhfll .h 
eaiBlb*. <itD>frfdct>t.ulfpantBi>,a.d.rMlH4BiDomlBBlltrf4ittt>I.II>btfBTintcrm>lli*t. fiidldiai 
•l.papDtoBidtnpftt«I«lBai.et.M>,fB^u[l,i(B>aitfttha,>dhlbirih TKIfrh.dtlliiift.>dOomlol..dTidfdli.l. 
>i.i^.at,antt<iihai.dtf'Raq.tAiriaattaBrctBd«Bi>dDoB>tBl,>t<'ldrlcfl<i " ' ' - -■- tdtnplti 

.„..ordt<.iiw ._ 

tm.l-m £ac hal.i c(flil.«di«li •iiham, fwd Uc AihtBHlltcl dtbn, fuam ili, Bt dii D3itiz=dbvGc)t)gle V. Exodus. N. 44 

■ ^■B.C^niIh>.b._.v*^,drfi£l>:^MiliC- v.<i..dcftM>,*mr«Bd>li.aiAh>il<H«:n<.r. 1)^', \''" 

•I-Hn^mut^Wa.ucafcniUtldD^K DoinlBi.^uIiUo.Inep.i/IKirHII ln« Horrf __IfcJ^lV 

>>ii£.vt>nlhin&cJ>t.«ls..D.f<«dn4l.lt* id pp.n.&loi°iu<ii cflciili. <^ *'-?"- ^nutulii 

LowCiIm Dfi» cOst rcKMH heMtl i- ■(•1>»i»i"<li Ont tB../ ^iil clilt n' « Ht ''■ S'',^ 

fc.B^I>..Dc«..-.4«.dB>l»d.T% ««pH.'>t-iBW.TBon™.;^_^ _^^ I...(AJd«. 

""■^ .; j , .,. ^„ ntln.NnBbdl •«ua.aioltai^dnBUchrCriMq^udcAlri " 

H*rtprih.M»«M*fllBlUt.diB<BO»C« aUirBBHB>,»CqilBd<«(BC«IirilUlI.DH ~ 

■ «<-.p~.ft^i. ...... «1 
;$£=£;; __ .iUi&«. 

;',„j .iifHbiiidicU- 

b^.tndl» »«>I(Ao.opf«kiii.,fte«BliB.(oi(tiMC«/l '!1^,"^'!'' 

Ft.™.i»ii- .(fl'f>piiiMu>fdic'>rtu»tic«i»°>ixii»i ™;rYi 3 

inj.A»a(t-: c^i.i.sr«tn<Ui°Hi,.c<pt^,>.cDiEtiui<«i, ™'^;^,3 

in»r«Jr'iw'™i-ii*».(«iti inmVnwBM-^^is^BwrciSiA-iKiiSoBi- :![f','™'^.fi 

aimtlti B.U..A0»Bl.^.(B| SO.C.Hf At.ltI,lB».a>0<BBh.|Il>I>.l<f»I. t^T^:^ 
>lr.lll>><ll.r<|>I>»..{M>Iol>Bt^ f™(<110.»rfdl.^ll(«lR|dBTroI>O<BiM."4* jf^^^^^JJf'' 

. - -. ■■ J t>B * >uit( 1.11^" a. Mimi : cbW p.i<4 n( ft ■<ic.^™ir,7<i".V»mii« '^",M.f!^ 

iaEmmZ ' NollHKiutM.b. i NtWd». ii;i;.iw.ihD.."°M.4wi(.! C™^''*""- 

[ W ml mi mmtmAt. " W< icrpMxll» riln ;».!■■> luiu. t.ira J^^^^^^J^^ 

■ MBf t f m^—^proilwinl-IHtdWy-i TBpifr.i'fiB^nil.Boijmp.otlnii rml.Tittfa. _ DobiIbbi .fc 
M ■•■■*.•« OSBk 4U IUlBt f.u. . mtmt <i^>)Bll>nr>ItBlw'l4«>d r* pioilmi Rj." "''"'''f t^l^lT 
uif ■>!•■» ''^*^ *»• ' l^n. lOmBl. hu p.p<il^tilli'n.lim< A Up»l«. !?'' ** ™ *" 
_->W<AHr,aoBi(BvfB».l^ftp>tt« iT<Hft«cl<>ir.i>.CitCn>Bu<f:>t»dq>iI.|. j!"^^,^- 
■ ■■.<> <fi.fl.ft><M>iin ii.nl dlfc^M dmr bomI^. niiH.budrftnlt wmLtidlit *-'f*'">'p(' 

A.,B«I. -tfa t M Jil — ..Bgloy.. .lt./M.r..;U<,B..t.;KAUit.l:»dl~ni.. ^J^"^^ 

th ilh p« iBi tHmll m h.trtl.Jnt l^iiscltlBf nl,rfii fsB BomIbb. nok fiu 1^0« ^Bld <IU peA 

_- kc.lcTC.P)rctdd^onAttrp>oriuTtlBlirpiiif)irBtB]lWtt<l<Hi(i,.B.bahr(.A..i^lHr GhilAwB. lil^ 

^f^.Ur.c«pMlan.iUt>mnd(d&».l.l«u>..tg..<f.HtfiBI<flil dl( ^, fi B.hi.irBi<>>,^,4t 1« .bi /«. 

■A. f f '^.nM£^l'c^ imniicum. ^'|.r.Ntli.cuJrM»r.rimv>r«ftt*ili!ilIU.:«l(tKaA.r»l. 
'«■«Brln.C*NHA,s£rol'.>tai fl|i»fic» «•AlB<n.ml<«.ftBtfcn nutialti ftd ft ti«K»Bjn*tf- 
M ■»«><> A ru>r« c(c»d(i.ft l.lu[i<.<|B> d|i>ISculB l»c 4.«tnrt •IdrfJJIi .trKIBI.tM. ul«rp'.4.d. 
• ■••B<Hl«tTi*U»McC«Ut4N>iiH««.fenl.rHaHfii.l.i.ifaMnlMIUatitlcft<{. Tr.Mcu. 
bnli>II.MW.tal«»lt.»f»uttlafUfctnrt»df^M»MtiMlBBl..iiwlB»rilliICMd.tll|.*p.W.r(iq>l 
l.d^.Wt p«M.nrp6lnltai,ri>Wfc.«dlfrlh'i>.t..^J.pun.U«Idop«ttlb*n>tflp(fiitiTaiooiIJnr,«. 
■•• k CUot nr«>IM )Uf (■ «.rt* ftHiHlMi pBActo.^ inl^lonit pnAitilr I nl»%(|. puliLt«i<ii4m 
C. Ili iT tuHtah oMdo tltlMfMtJ.hu cA^ lUio •imiIbM'. iaiiBliul pumi tT* .d i.nu» » «.itnuH 
tiku fd Imimml H-U pliftLAI iln.beUi nirnlcaxlU 1. uOkJU. (tHniim.i. fol» ncnlBl*'. rrmU. 

■«^BuUMiHdlnDilf.l)l<a>tn.Bdnt«l<l>h>lti.iH>. f 1 >r. k(»iWnln>idl._ f.ChddA.— •Bdnt «!<>> h>ltnlH>. f 1 >r. n<(»> KUnln>idl._ f|Ch.ldn>p*> 

■t D«BM.nu ftfHn. f n pto iBfim ilB. lnB><>Bi t1 bihAli Dai^ii. na< «1.1. pn luplo afnkn- 
l.h>ltuDB-h>i«.^fti^Mr.l«[<.c. '•- '-' ' B[<ncw.m..vsci*T.I.(, r4ptf HTUinn. Ba><>lB^. qBod BOi ^r.- 

>B.,piB,Ii. BpciKB n «fn .h optrlEB. n>l> dk fihh.<h(.qBMni. pi. 

i>r>i,«. D» buM <<r.lii. n ft cip.iliiondrf.tIf uui ft nh«(hiB, .itnii. f.T>lt Boa nnui « (bU 

mIu •pnukHimBltt JlltaM.dlBlu M acdilHlaBt. «. dlotBoif b«t«i(.il ncnduwuncn icIWm. 

- (■— lcftcBdl>«*b«ptr(bucoip.clbnl(b.>(u..Hnapcribii>Miln.,B(ptio>d(MtoB[di.lii>l.(h,«d(.l. 

; btBtM.t» wf trJBilonhiw fc< Tc pMilBg l.|(.tt IwJit. (.«.(.«{h.Mutlan.nbi. «n Hcb.btBrdiTlt 

,.^^. . — «.-ui — >-.vUiaia.t.t.1<iM.l.iHi(.<jBinpro.lD>iniUrBB>ttft6ii«il. Tv.il* 

Halh.n lufli ftipfBB tTp.utn.Bn «iIh dl.ldlnir boi pimpnin (■doo.r. 

. ■■ <titl t ,H»».f»<l>ttpi,^»^dlJt.M^Mlltt,ilmpro JiiMifarpuii^ U5.»z5dbvGc)t)g[c .. ^■■•'••Mut'*'*"* 
fibini. 1>f ri i rt M J ,! I^ici»- n. ' BxoJm. 
■- HtnH>faIttH*,ftnL 

I- Mi. f«Jiu.ik(nniiEtccliialbi.aii>l"'li> aWi. 

Ml •lluiiipiJilbnri.nlhl.mimnlUubiiaiad rv(,(, 
M J.rMUiWdV.rinilnwfialiriXyfii, Au 'U xllWuifl.l>tva,muiirtieimi((neriiipn omm 

A w.((.4i«uUkR(nih.c±^.Ui.«.^n- inN 

M laivuOBiiLIlMrfiuU^^MnldUlmrf, : 

,b lftp<>H«l(«lH*llluim>Iltr»liW(ta> 
tl> i^ i..[.l Aif, M T«i «lUirf «MUn fM. 

ru C5idtfdli«l(r>iw,D[Uriid>mlaCKaiiik 

irf T..(f«lik«>b.Ia.rJUiin<iT»<i(niri<> I 

Ib- mlB*dl|i,a>tpllaUlw>laAli Apn^.t^ >t 

'•4 ntitn4a(f>(HfaMi.ftBl(.ia(inilar 

.C Ii.4lL>liT«iUlnllltUriiJlBhmiU,(i( il«<t4i- liu'' i. tnriiB»iilali(mll»sTTIIiWillll«l>*bTW(TV 

Ml tttnJfilfmttktLVtmUIUttaaiMi^ 

f Hltl.iatAmartaUiHtltliai.HaUiliM' . 

l— lirfH«al(,B(M(i.bKB«ttCBBpl]u,ftT.- 

>(<■ MnHW4.JtF«t(iHdM(U>*u(il«(.'«luU 

>••, MiBShmli.tmllmBirntldMnpKal*. 

!i(, «aBlB«CBtUlliamla<Tg)«.ai^(.,<Hn> a*«> 

ml ^sif^lu.q3lurfslMiBUfitai.MD.*IU£ IfKltJ 

ar. nllilthim.BBirf^^liMhBiilUIecilBiiM»™* 

lil fa«nil(b.u.l[aBl>*p('lBdaATii'occU«l(pia' <*•<> 

.11 ilBir«i,lip«(Ulwibi]t4tia««cllnc< 

il- «■ai<4toi.«Q|l*«nir«l(p.(Hliia^tBABa *uft 

•»- n4,nmMw3. «OudMlcdlitltBHTJ IW lotlii 

«• HliBMri, matHmatlant.«qBlfuu>lu(l( 6» 

dl- lm,iUB«.ftTMU«li.«,(4BMi^»if.(BB(TiiBa t^ 

w (hni.fildudfaslBiiId.fttiRaSMttltn >v 

if pi«(mirail(pMiTIIpa|Ba,d>iUamamai]i.>.> 

«i B(fai(l(.MIicB((iil>l«»4la:aftn>ictiMi F™ 

[U WBb.I(B(T{|CH[>n>tb>CBlBlai.lBB«fi«r( lUll 

■ M Aii '4Bipcrciif(ti(.[ti(iiBlT(Dp«b.fai. Ib Impd- iBi^rbb maBii rfiu,'il. Ola aaiBlaa finalat rlila:V.rS(4m( fl tbo dlc ut 

i-vcAi AiB dcc.*H« Ban tlm nA*,f ftcrim {.^BUurj l[ Tcrd Tutf hahm 
. Ta.r.Bi>la doBi>[ Ubcctuc. 4( .1. lBdf«i,TITCRl( cboldni parapbta. 
flnu d. pabUca ■dlldo.t dc piiitli TdiU luU 4BU laitUal fBdlcai kc 
nib^r.BlMa iBdlcL fT.iJaa(olcaipan,>ia<dlTri«ad iBbH.* : Cm 
il. «li(nI,nu<iolibctn(tdaiiBbiBCu.BBdl*aa.pncmlaa|>aillc<l 
■d dcfpMllci,rrf]m«.f4flM cl. Id dl,dab(r pnvll aulUt (Edlma— 
.^_j_ _..-__.,. — .- -|a.BCCtp(ii(,UW(iti4b(H»tml 
.„„. .tadlaadiclilitBf stttkJtll.l.tiiHaalti ,. . .,_ 

d.Tlaa.Tdlila.» p ia M laobpBdiilrilcl'J(acBrc^ti.OiiliUmfaBiicAclnii,(dpB.>I..Bimlan«d-Lf.«lt 
IIIIsbHiBpaiWopcnda.d^iiidt^dcblnm. 5>4caJnii fxltkJWtbi^itlBfi^mafaiidacddd." -^ ' 
fitadc.l.iDD F •ii><l'ill K *• idaAda lB(HfcnriInimi dala.BBlaBj «li mai.AdVdJab •iHiJ mcs ib 
«(. Trf IWfol^iKlpoiiD.noRacbraict. t>7 ■•tT4llm*,p(i>,i dBlBCtiuniiijlliaialniiali, ^il Bi 

taM^alaaiuaiV'''*^!'''^'*'^*''^*'™-*'''*"'*''''*^**'**''^ 1iaJ.fCK»id»aailU Ika. V. Exodus. n. 4jr Sinai, 

h^ T * r ■■ I" "H;'".''?.'''""'.wM>- BUi(a.M^™i.n*,,Hii,™im™(i.. 1"'"«'< 

Ct ?:i?!^°?'y ° -^.'■'yj." *■ s,'*»>>"'witn[.i.V''d.w.«iii.(,«&.. — ^-- 
'k.wM^bcA .k h«l ft u^^A.;^.. 

«Mfau bu 4mU •Ih . BK IK li,fi 
MVitm,* ininC .!• iMridw.' 

■kUUb, JuArir,.ri()wa filM u|. 
^ j'i*' l» i Mm . Ui nrt lipTJIIw. •» »ri-. 
E?* ni>««Bi«MnBl.& £>dal,.& ■( « L« 


l|4 ■i|v^i(rt>-.c.lu« VuVfi li«i) 
«ULfUni, «u>n4><Hrft utla . 

■^MHfairiHiflraMlwls,. «■|>ii 
<f*tH„lM.immi„'tamfttrllatit.,M <L'Q£td<be>«>n>iip«iM,»>bbB«&ii.i4l>r^<|^uUil 

«!»*((.,), ,«,& l,.li« n, .dl«(iinfti.nt, TM fa"fc 
UpMihuoI>n..tu,h..ai,.(rflUd»iBlaH.f;'»".,lK.r. 
■'l^uifirlinu.luaHjirnlEiBalwslui.lfntiil».'^^ I.i'' 
Inipoilrf y,! J5>lil ri Im poidtiir, J« « .plmi ,'>'™' f*-y.l 
fDU. intin.,.-!! n,it «liC .w fflli Mil.rl, ™r Wlrftrti &. 
■>."ld( Isdliie'^ illl.tl fmk Hn •■clllj b» fn<<'«'. 
»niipnlR(i.4ifeitdsmlmdunl((u>flil« V'* ''■^-'•U 
■t|ncl.feM'9 iuldlbgi <*ntai.4SaJ, hmtS R-''Sl>>>» 

«••nirft.luAnll-plilHbritrogti.ai-' li.nnl,-. 

>Inn[i.ft («(dHbl^nK bsiui >fiBi 
■lBDifeiiK*np«dii,>,jrni,S iilli(i_.„. ,. , 
UiB« .l*,' 8i «d ■uin.i M),.Id, iri(.«)l dl. Kd". .( -. 
nlHbs.hnl^lsira(io»>Hl(,ilI ftlUi M»''*'- 
luniii» A..ri,.»sd.^t t,e>« ,/>>,» dlgliln, [[■' Ji.mftrit 

'- llb,.lW(inu.,lli5 41lifJlnt.it fllSHf 

11« faV. Mnnptl.in .k F...I a ■Ediul 

Sl^nllfcnnt l«,(tbsaiiB ••! pHsdim . I 
li« m.a.urd 11,1 .indldn{(,RiU« gsln 

— lailU.p V«. tllc. ft ^HIDD, MUi p,. »1 ^U ^Dlrni. S" 'Hit((mB..a>., 
j]^ dakii ,iifp«a bI iu.~q>ld^ (u4l piuulci i«pi(«t •Inrfiia lUtlr Wn iii.nniB Impfnit (■crli. f n actdim (adlrli hot 
<.! d.M4 ntMttl^f fammi ■ rr pnl g fcddit Jam(BO dnt. t tr.l.bot qalmoim* 
IDIllvBf. ItXtl. f.'l,l>fafi>inb.l.tJ(airaA.JI(.ilami.d.p,tl.(ra> ^WOxwcu 1«.,^ cfnMitc. T4ba(a[. -' - 

■''* 1«d hn .Mduli. ■ctallSn.. <{,i.btaKa, crifumircfa.l.i.I 

, bJd rcddrr.l.pctcaiw DccldAat.lai .at 
acrfdur. f t •(«(aiiih IbbiIii f>. hi arrt t, 
17 •CMfM.HiiItUfMamail .llAn I 
i>ic<l..ac.'fcUiii(n.. t. at.BfmirciTt.Iah BMUieR »■.!., .fiho^&HkMI. f ». - , „„^_ 

yiT4 r .M rt m. il .irr lami tamtm (pA domla* d.mii, (oi.nt. ra.tH. lllBd «Im IbkMtM mlnn. mM>m 
'd^wL f K 1,1.11. „>| ■.pHls I,irf,rfHi.,B(pt dc h0Bt.dc.a>>.di aat.d.nn.,» gmal „ «, Hrfriir 
l^-fnlitm^ hacai.OmD(HtMlatiil.f((.rissl>toc.(auAl<'ulHul(TlmLgaiHmam>(c!iraW.m 
«MlH(iatB,„a,^p«Jiu.A.tMnnBa,p,i>,,i,u£scd(,fal.lpr,rt.l.s>.ll.adlHil,nl)i.t>m 
*< ■fcf.B.a» U pinh.i. tsns ladlrifcai . daM( rcu dni.iam.dall1 dlc.c. in.a4s crir n>i>ri«nlla Ihm 
W<%..,, iu ,VGU Ti«iH na RB>rttil, i»M c*Ji«u^«[.. liiillci!., iridct «i4n.pli,B^^ D3.t.z=dbvGOOglC ludicia. N. Exodu! 

tgmipi.M llirrilhocGcirc.-HiiriinWiiia . , - -. 

■(lic.Uar^l ^si.ftfntn ^i) itinauriai.liriJjHdMrll ii»il«fiui. f Il^iKrfuiJaurii fii 

mr«f DffBf' ^il^Bdfno.f l[f|vl<itc^nlf pnvlai«fiiaAfi- l'iiA46i«ii,ba«<,oviBpAaitaB*laKfwD W n- 9 

ki^.lB vaft. HB^B, **lboBnn. «tl p«««4vB,BvtAaaJcuw Aa^ & nanufi fnrrii^J/rfiUUlitB. nlMi ir 

hnDaMilnll laoniuiulniltDdlndan.ftniiiJl^llnai >b baAlka^aiiUJriaf bx •!Mt:iDgini£i> f 

ns^llslt.1. tai>B,niciiab.aii<i>,.wiliUftsiBBnuu nli (b ■«Uo niiU »■ nRBdnil >u>i id il 

BlOU-a^alB lii«nn[il.aDildiioa'nin^(iBua,H|-uaai biUtcnUurBailcHtnc.l^MfilainitOi-ar 

MimtniS^ ''{•l»i1a(r<4in^.-i(>A7Tam>rsmn."It aMli.dXniadrfiT^ aRAxO.tdnd 

ABnw tt tt, (hnit. dsBiIaBiIaiiipndil, lirilnlillucn. IUhm. f qa(ir*«i™''**1^'<^^°^^ ■ 

A i illf IniHt^ nm vfL^.JdB-ir cain t*lkn.& iKirmn nan rHaVoflalavrl^AdiUlIacBiaaatBaitiiAfv f 

rltiivflBCBa* tffi*t.f ^llqalf poABUbtrii ApraolvoriiA,' tlt fciiBjBO b6 pr^iHta, tt <Jt T i tBBpifltlat, 

lpitH,B* cfB*- ridt BOB pt*IVnTi t oinafoD rc^rbfct . tj rtiA flmit, ■■ilailAc«4aftBi*Yr«cntBnwt- 

Utnttiftfmn 'lwnBitfiii(«Tli<siiir<>.iiaiir>pciiil.i/'qDi crdt Dprili fal-TU Mn Mcrily li rillW 1 

lW'iriK^«U- dtfpanflTii;™Dcaiii«li,.t c«; .V, "j™.t( " ' R»[a«^>,~^ilR penuficD U.-_ - 

.... .-^ .,r"it,.Aln«.'qBMIlp.»r rii,.i.tr,iB.iKtlpti,coBfa.B«ri..fW.^(l «iliCartt I1U •n[l.«U^li''pt[[t>ilit'tliriniUfiaDiJBn . riB.bh.brWctaiii Wi4. U piHrriFftalida- 

fa BA^ft^ik- dtrpanAni.nDcatBtiiij.c ra~ •.. "dni-atlD. tt ODlanil, ctddn ptauliiB luu Dtdiada. 

■I.IBoSitAi. Di4aBiMii..i.,rctilsa^i'ioc.-qBMIIp.l*r lin.i .trjjBti Kclpti, coBfatBtrit. 

lApuif ibI- icciilinilDBiilDaf ricftaDiB.fHiti^Hi to,DDrItfl»riitBt.^liiliiii«olacii1 

■lalFinrtrila Ifccfll .Ibii . ^QDfcofi^ «n laBintotDii. tmr.flrftTmJ DDBiiwuU.f Adani - 

il piinc.litci c«fcfi.iuiniflia7imi.f^llicri«c.ii([<i.pti- IM>f<.DriHini(iiii!<4otafl nln ft lp)U I> 

■alt«U«t4l- KrfBIiaDDnfDDftll.irchaicar.f •ililaiBa ft.i iTtni-Altjpll. fViilB> • popBlDif h- 1 

4a* 9.ci(Ji.<l I Jana laWJi' Ib HccV«l|ipri . fHalfiB ^ <(• •■ilUiUBail «rf : 11 ladiniUw Nnc p, 

ftniaDDidil. dDUn nrc pflpniHai ■t1(«ct[ii V fti nrd «Bql^ kBcu.ptrtatlaBDntw |l4diD.4i tnuvnitl ;. 

Blni d(lB 10 BO ifllftrc ni pcl(.lh.^< iDdabli ,i at (l|i TclbB •iiliw.k iilJI •tHrrpBpUU.Tli pmfllia Fi 

•iankla.Allt nnbaw, Iiiffl ctnlinBtiilladiiB toi.-ttn. BBlalBdiditliBapalD ■« >»iprrii|iiJbiU- n 

MiCi. AUa- nfl4i<H<''Bil'aiBni.'utatiBlnEriJm|li- UIIC(*.BtB.nAli nn i|nilniftac,n«><li ^ 

nl Dli lir*«, ilt , & inac rnscH •ill» ridBa. ti Ofl -rilri lJ> oppctam.fii plfnfl' i ptwlflui nui •«■»• di 

^i^C&Boat flcbi.f ffBiiiaDdidrriipmal.BpvpBlomn V[> nrllBmaB.iBtrfolii Dccifan rtitdn'iL f 

ri 4»>Ibo plap^.^^rBifliprl^Dl iiTflia r4,'flDD trii «I iI. IpfflB ntm, lAfola H* aptrJnT. iflinBnci 

rvJ^nit- fo^ tiiaoc, M^ jnfcm cI^bwiIIhi. «II Ib nnl>tlH.ntcli.biiinaiI fn^ danaftnficti 11 

IflBaB fclticf t octifu«Blalli'illodriicAlit.ii hafci^rilttffl |irplfiBldicn^iii.di ptiD<i^oDpDlital»ABi . 

nlbDBl,aiU ncnitifuiTai<S,bBrt<tnllfBiBtBciBi»«> Uiltn.fOrclIn.i*»il.<tl»cuiB>i>cilriAr 

IHiiB. raccn fuuf ««(•t.TIb ih d.iBiit fitt aaif, htJdiii.4pHB.c«I.i Cllari narl dtbli ~i- 1 

. B . „ ifldinicliaian((,nt».aainiadrin,«*- HDiboSwaaDDU. Iiaalbnillmflltafvliii 1 

[^J^J^" »H« nufittcDci faB.4%lii'nna •■itidlcii.& r<pu>> dirba. lil ci Biln fBi . dlt oAi.i ctd, , 


™*' if^iff?'.?'.'"'"?'';""!??^'!' i.Jii^^?'''"""'^»""'*™""-"'"'^^ tjonf=fdpin««-B«ii«ll,D« i.n,-, 

?mr:il7w *""'•""■""•'■"■•*'••*■ ""•■''K"" JN=i.BaBim,«,ipCDiB.pia*c..lilfB-it 

, ' ^T.. dibli.f"» tt[tli.Bihi fuKH IiDBiantiu « IHmDfllaia.Nofl («Btrii ■nrb.B id &clndaa 

^'^lrl u 'iiidcirir<niiBi>'lair|HllBclpfl,'fnl..Blpn.- iuIilb.; Bit iB ladicia, ptallnieinmunklin 

*!!^rj ''i?M''''^P'''"'>°'''*"'>'«<l'>'Wftuf>c«-<>tnp<<>,n'd'ttlti'>lniTin>.'t''franirfaBa)w' 
K^ IN id nil.eKfidflia,'B.^« ti/pflodiu Ifl l.dido , dicUnltijD poA b.I»i , ti pmaf*!. laid i»M«JB«imfld 
tblihaitrildm ail«Jfl<tUI|liaitriIi d.>liin imfliatn dnl. <» *r,adani ••dKfplli.aiB «nlln ai.<rC, H iftlMuali Mn di«i(duBli.Lai •<<■ 
HiirbDnli. f II II oAlf «• •rilniAii ri.>«lc«rifl A.lAwWU flBcf^Mln <r ifllif £■ V H ■ I □ t poAi^liB 
■ -^plnnlt. ^■Bid<«tfcfidaTfltllrrMw(Bitl(.dm<.r|*«dlM*(BdlillimBKriD>.«lD|Dlu.,rrl^ 

•D<I(tl»lhll<IM.q.d.Bdntni*iMnm«>ddamanier«B. T» fanr m«iJHkallaiDi,^,Influ .Jdi. 

MBpnJ ncaa luMiHiit. fH ,Wbrp',^A.aS Ii»db« Hlj rftti daoi ftni ma i , ■ibll ib •apcoM facif lichtrni,l.>laa ft olci iBilfldinln «aa ntftmlt^ alT. tiDj.Ilabil<t(tB nlblmH 

Sr.a.d.Ditt flptci •! n idri fiBllliikflBU di pbritut cotdii plvtflili mlhl. f it n,q^ 1 umMTBci >•«.>■ >.& 
briHli.i.IbllWdtviilb-AnrnlntilMlti.^nllhbiAlli. IZIII. «■•I.Hiafifli.. laMif Ulnm.i. 

tDiBorf ^fun, f T D.r pon.1 ntaani tnl n JmplD vt (h.l.oaa I^flaliMl tuf.Bi Jnpnblfili^ luo ttllfaiaalD. 
VHrlhHitriipflft-ndCDi.l.MfttDtilin^Iilnidlaf.llacnulflif putf •dn.lifbclMi. 4« ntctfl^iiirliillir.Tt 
d. Ilnn pail BiflltM fld pttunf .iB.l.lBlltt.nifi^iHi platti rmhiin >i pnatn.i l.dlcii.Ii plim Ib Indlilfl U;.t.z=dbvGc)t)glc [uiiicia. T. Exodus. n. 4.6 (.C.bii.r^1d*HUiiqan mBfaa ■ m ■-' ^S™*"- ■fi:""™"T"' .— i !■■■ iiiitt. M f i*iM« t r. .■ «.« K» A. ,_, , ,.,.„...„. 

r »i;'MWm-H.p»i..t"">Visi.,j«. ft,„ifK.n.a<.i<»li<i.~-i>nHi[.»<-inn. h.»„„rf-. 

..J "^"! ' " *'**"— *"^-r"""-! (•f<i..f ■A»>l>oi>>MullS.in>i».bSkfr.'a.m »n&u 

*!";«*«.MiB.«&bHftaun>kil.AaiaK.: .Iiuntal(u«<i.AI>..fH<i.in ..ncfpl»:*»*- <n.ialnfi- 
^friBt>iHa.MiUM«l>.fdd.nl>.l' il>lmaaii>nr>c.l"Mnl*Ia>.-&p.r..nl<''V.. ..RD«H.b4- 
J*.""J^^«^»ip*i»^'i™f.'*<" fc«ili5o«B.f*JrKMi.B<pMMii"™^.Br™ fu.pisfe^aa- 

I ■ " . " ■ ilir p Mpin > yif»ll tmliii iimk^ali r<- (r)pi<m<« 

, l'^*ft<nr.<UHb.<Uainl.fi4 fufnlq.f awf .lB^«<d.frtn Hv,vtanDhUup.u- b..p<ahI>U 

>taal>.li»w>.fmJ(.b«>p<'.bnfa:ff •«H«Balint.&4.n<d<ia«r>i.>«>wdnit!3L|Ba nrr«- 

■t^«.aUI>.«,r^rf,.lbo. a<(aua>. UAI>.»(.r>c.pii>« heit. »■<» na. »«lij^ pK.ulH 1.I- 

i^titUtnATitla.Kin.nz. Iiuli<- »r».<lnA.b.<lk<l«optntH.fni[»a<.j mdiDtrfn- 

.1>B^1wdfadnW.<.A*JIUT*p«k> IrBjltialrf'n.T«|.frlculwina.,&i£au.'rB<«> ^l.r 

^ MrHiuiw 4waK B» larubiiii, Btnt nu..* ''.rfpint' ai/u. •orfH» iu,(i pntf rf- J<k« iDlllrfi 

1 ■■*'<* Mt nfcs.frilbu tldbn p.t fln.' Biu.f 'Oiiint. ^hS<[u dt.l n>liti.ftnaH,'ti' ln I<^i<[9. 

L-.^ .IUM*cd<b..U<ii.fI.UuBl. "a«wal<>UMaa4nnnMnMgiiM^I4f|»>r,i.4Ba 

oCrt.rHI^CiupnctplriM.if^' ctl.b..lii>t>iatlildl.lAri1okft'^<>tnd[fD»illlDDhi<liElII- 

|Bta<tppu.U.ira>BfptA.iB<rtuuw. ».''™rii^uti>.t««ud>i«d!>"ntipf (*IM. Iwii cl^ n. 
_ ^u iul^. ir uig. prfwtllMr. ofnt.lul. llu«frat«ltfportiBn<i''Alilb; '•<|u>al{<V' ' .l.i.vbll itl- 
n ?*■> <™ l D tB« t> iB un: fal<BluH<»M iltn .■r<l'a> <> <t Aairptu. "nni. HH iHnw '~In.r;..~, 

ia!!!^?*'::?'.?'"^!!?*"^*^'™' •pp™"«.'"'T""n'""<>'>trifl^tmi. 

IH iB itta!'A IIhu (rilS%^<«Mli.< „ _ 

! at'*[*ttlnDiuii.'«uiaptRna.iitrsc«U<..d<r<>.t> ■duC ' 

^mHifii^UUrh^m^K-TTT.mdiA- t«Mu"0<>«lBle<l.fVtiHAt!l[n'I.nt- >btnh"'<nm' I 

!AM.tMniBiD<Ini.fNi<«<|anl>a BtuilWfi<lrn.tninitcrunt«.- n.« p«u- Jladct l.ti.1 I 

ikl*u.i'.rB«. ftcrKiis^nin/ui. «.Ml («tpi >< «[ibriiuii m»' tf«u miat. MIB>..Chil~ i 

ha'l«i<,'^pi(..dui..kc«A<i^irlUTli,& «Pltucfpl.mprfnll[uDr4fruau(nl1ur1>ru<. ^saip.rtph. ' 

*Mnl.l<innlpcmr»I.Ot>f«ut«, ■'fB«>i« Ib4««>« Donlul D<[ rul. «K.»«uii «ub<Iu .M.- ' 

lit.«m<ia..Buc<>w.nBtutemp<M» hafum^lBllAc mDnlrfoB.fciri.ri^mlini' rn.Sutadl*. ' 

:iti>lls«EtriprapuuI.*^>blitBu>fl>llltu.,'u41«win'ii«..uS>llliiAdlti': fubsBntfug. I 

m,^^. lm>n«)dimlin>«^(at^«*dRuU(Dld.naUurf»nm.3rfil(iliBiAI>ipf.mcit«.v.nlrlllB 

t'f«iluiffiAlt>a.uV.ihlna<Un:t.t4mf.blMul«fabMi^nmlffi^ 

> '^ldApnpm>><|.l&UD^H.au«lt. H<»tpuMf(UnJun.4,n«u< u.rABJurlliBladl^.a.J. , 
» abAnJwrefp<anp«ifcBUBni»l»Ji<t«. TlT.1. Ar«mwf.tfDi<ci<ln.l.ilBdicl<fllf«.h)c.ulm.f- l 
4mi dlDfil Ia4ic«u. f . n1,ti.lUScuw.l.iMUinmf.ffntt|> •UDnin. ( » Bcbr.nn ntn luHfllubs 
l j fcL. im fiBii<laficint.Bmi^«II.M<nt«.WTdUlB4lcDrit. 1n.Mnt<>.l.ftp]nit.«piad(ar«.l]ii , 
^•Uant iCi Cpfnitn. T»-'' .•(«•'• '"•.'«twlstmn. 5i(Wib.Ctif.«li.«4aminninln.i.iili<ti 
.B^.g r m an «riaiBB.fiirt. qB>l« iTbi p<nri[««i4.tfitt«iifBit. mU pBBmm.qadJ p«iniB[ fuur.iii lidi , 
Milit. m«li«lu.Brtt>ilnB). T<4>t .tld.uB dim[t»>.I.BtB »l«,B(tiM fmla.bt. cDm.frd Mimrk <|«> ! 
^ns ul<ntu,B«a laafRf ibii, f^ <Umlnt. MpnlbBi k biMlt ntn. (■ctr.nfrlicnw.au.tntcitu ' 

£,_BAH^<iI.tT«U.,c.ulritDn.nbrJrmuiil,pH>,Maiaidill(t>it<^>bfttu««u.4l>t. ^„..i. 
mm- mto <bI«I> dr» ilina>i'.4 u. •lUa aBliln. nnm mntiaBim fulctf). f a v«u h« Wiiiat,»- I 
pSninaiailiBiim fcutm : f .. Ib M.tlta ipul InvfMrmtltB» * illpTPltH ODitiinfi lalit: hu <ll,clic( ' 
«UD.aiam «nBwAcu nUittlD ill>nn tniA«am.ta €u ibuI. hu iHrtRt ic^nD&lBn Awiiniul., DrI 
HB.1.if^ai ntn ■ibnl iBBnm fnon ctin ■^.xMam Aunnult: ll«t !■ iKil. tb ■fula.ala Vcna . 
mBW>innr«>fpl0tli.'Pr«lll4cfiltuaatiIii.tnMamPntvr*ftc.:fliMBmc>BiatDat>,fillBmT>binuc.]4. , 
^AI>fahfrrliiDiqiBDlu[t.iTtraiTnlrc«BnricDBfpiA«nfmiDL fi.WibiDtn>w.ll.pn, tn >qirq«lflm j 
«•AlBi. hAib n AIITpB idibrtbMi Man Ma4.lB ibiillt ht» Ktt Ifttil ■«. «pplTtbuBI carlm mw>cul i 
;IW— >n*B.. Ti>Bib.U4«iWl<b«Bn.fidnDUBlBiB«.I.UnibHlBaBtppinlnBr«>iilNfsd<ifl, 1 

1>U.«.cJ!lbnbhMB«<tV%^«tf«^D«.p>lnlil(^ figc<.nTU)i«nJ«<al>> tUdlJiril.' Tir'<gatm | 

Cl4r*.ifnnD«Bit>DD»laD. firl4ill,i|1iin.lllf«ffrU<.B«< itl.Nr aA-ni uifhtlisjDm pDi).>ca4<if. ' 
imlij*«l«bnl4Dnm,a.«frrti t>9umnm tfuml.<m.rrrifa|Tr. 4[iiTHrQni.cBn>n>rriltd.nt..«.Hl. ' 
«ikriUA'«m.4iRliaAWB..bll[BC»lmiirtThotnfBpiBf.f^n<nJ<]intrn4a.nd.Ri.llcpr>«plI.pul' 
WiDnn<Sp,riin4<ItlB*l4«.4lntrim(«..Diu.t>.>. f ilPnfrB>l<mpui profuiu», >^[|l.«.,lfDcFt^ 
■*••■■ 1 >| caat • «.^(htBni. tt itt.Ciu «M ib •a.TiI.Ciu aiainBm lUiBid I«lfu«i itf (ut. D3.t.z=dbvGOOglC ExoJm. y. 1 firii. ii^iit'. *™ """.^' ofcnflcJo .1«. » Jl ot« wa **, *««. »* Dornl.* n » nr 

BUfiiuaini A.im'nft&liueii.HlJ>bJi4k>hiL(i<>. fn UUJ« .J Dgnlal.li lUI mi >nnplD^ 

Ku i>|itliaj'- ru.fru<r>(«t«{b<irr.il.ft.dsi.bMipn^ Mna.casp.P.riMMci n.«vnh ncaHcT 

Bfc «iflililt. cuJ.'U.rnmAraiUipiiiiinUt.d[liAluiK, fa^ unultpliW em^ riC nanU,v^ 

IHnlwIimw Ipfl 'rAhs .[»!.«. Hcpiip.lu.rcnllliC Imikltx ttlimiMai tmmltftftlv^imfna, 

*.Jain[.Bi.. «i.«'tBliltMM»'^,»'>"«"l'rop"J»"- om>I.Tnbali»U.fuli>nn< AfHlra*. 

■ ^•.^{iiBKi "iif. nA. iioo.(»), ft DBBh li.iUcI.1 nrpim- (eiMt HM Hoffti n4wb. ftinsBH Iw- )nf 

uinoi iMJut diii|C>.»iuri>piJu>u<iK<.ajiurfi,(iM. _|.'|,kBut(«iJarin>nlifi(>ali*im'M- liii 

CHill. tJanl Di>-.ibi^li>anii.A[iiui.l>B,ful«u. mjBB'.JwJ l i.i i»>tfc,>jM Jwl «i ritiilwp.t ) | 

u (,7Bib, ■iIctipaiHi.fnsiuiumtwlMiilBl.ruitbif- d.i>M. itikw IAhL UMIt^ Itmrmn {• l im 

Ab^Ham- -HB..«.«rt«h»«mi|rfi.»dm.Bi.m,-» |ti.irw),<ii*nknnubi>lM(A.,lmwtu.- pf 

•tihilBfcat J^wtRlm^nlnmu/ffnuul.mteiMatil- Uup >Wimm tttAi» D«nliw..lnt« *da». ^ 

' n.',^ <Hlm.'TidJtlu«M9fliidtmMI«mpuifIM- 

HnM. r^Bli.*mlli)acnntn:|MR«uinitrf- ■ niBl>.*mlll)acnntn:|MR«ulnIR|. 

„ .m>.bi>ii«.liUaC>i 3waMltr>HiiIcu..ADimtBCi(anluiB 

«n»Mmt.. >cc»n<UiBJilgAll(Bjati.MlllacniKB,4t Mni..l«IC.Billnt.PspBb:M(Jlur<t,On 

VrtBcbi..»- alilmm'tttltafM-{ftttt(m.fltajlm- ■liMllMBrilOsmliisttKl.mBi.ftnlsi* 

im»<>i.tiB|i cM» libis UcibJnli 'uJini' p>p<dtV«il •b*«nHi.lilc«t«.fBnpiSr»f.iBl rcf^ 

l.Rp»pl.<s iii.nBl.Cua.1BBl<Kiin>.«E>i>miHbh- lBBsnK,*rfl, BlcMlftsnlibih ' 
Ii,ct.bnB«, ciciBB..&stoimBinUDU>.TslIlfB*4BtlIv. 
T.1 nrp». &. runla.m . 8i rpirft Aft psr<.lBm blle. 
;...B.b.lBpl.. .c.M.,«.'f«rJ.'fa4"ljW^Jpc-i,I.I>.. 

iie. 5i=fiil>- ^^■.^•JJmiinifHpfn.th.nn.tltiJtilit^ 

BiriSti,'! u.ic n*ilt<it.Bnm ifc IMldniL f u fUMs bIirIi Unidudn ctnm : wna Id tfct i 
BBAiB-.t.sf.iiJlcBLBn-i.ldpofctcf'. iBeaBf.«BMpKarnlBmr,fliB«n». lubriiucla Rfton. i 

TxiIII TiiIrbiilrinBi.A,pn,irHBi<iilmc.AaKW«.pnid.t<iu. Iiliuaintpn, 

Idi Halti .4 IliiBi.ini:aii •irj asD ucrfinmi pnplshB.^ pspBlgi iTtWil nun IK* hduudt.Harf. 

aBrtbupoMli ^l nlc r.B^iJ.,iTpd. tntlinfBiBtiCliiiiii.-rBl..fu*iu.J. .ffiiaD«n1rn..iar..T.i sm.s ., .-'IrttBHlaci^--. , 

k.lJnCiIi.iiriuli<f'ii)>p.Jlli'<la.^f«* ^ 

lipUiifipFM<t.i,ftn.llcalBmcf fmBltk. > 
N<cf.t*«^«ciJr.ccfinBldtf 

'^i£Zlu^^m%^-^^^''lffVm nlf duf.'<t.l<M IBlf H flOi I&ld nnfn r»pliiilaB.lf cft c> r.ppbin lus li nmpliaua in madBi. l>ltrl. >i ««f>. -1« fBbAiiilla f^l 

4n M erisdpn .DRn Glioiiin Ifratl Dsa miai m.af rum. If rflJM .OBlBf^ibcipn irrt<l,4al tUan .1 

fiilfiBaflt,KeBri4>liiimthama,fi.liK.' Dgitiz^dbvGOOglc bmuculu. Exocus. «K VlhBiiM. hfUn>.t 'litlM .Wua na 
K fatal,.id«B*EL>. lW.'lH<«nw nV 

kB-)kuif M, Mcibvtb, ■iHaatt Uiilii- 
M ■rHu.B tj n>.lL>l.lb Utf.A Biir •> 
fcTHt « ffM»irih«UB«Mi«ti.rA..tl..d 
> ^ f«~» rfcMifaM«rfc....nrf> »qI>« mI 
hMkifcuiiil»I.D*Bli[fiip«Uul.H- 

4'B«hH' d. -MtaliM.. ■» .B.I 
Mi|M> BbU.«u£ IfJ. udii f.> .M 
it^hijlf.ft. fiOni IIVhI. IDi^%- 

IM l liy - . l , 47 Sinai. uaiBnuimnunHi-MUBTMfmiDtam.' , ^i„c_, 
«i»Hlna(>nbik>ri(. ■i.Iid.kIb.iU V-VTt^S 
M*As.Arfnidt .3 B. IaHRt.lt •Aeftl."'!! . °„ i'i'^ 
U« tlhi nb.h.ltpidni.li ttil.iQ prnpu. '^- "^T^ 
^•1 Mffn HM dW|Ji.'ii AiifiNiilii ft nl . S * Lii^r!^ 
^Ar. .1» I.I»fWa. •Ermdll H^.. I. .«.<._ l'^ " ^^^ 

tucMjtkv rd r«io«i."t>ft«*n ■» hic.'.» ,'!,';!!i,i' 

of* .d w. r..it™iM:.«. Afc..oii * Miir «. "^^^.SS 

u6i a,,"^ t,i«ah nu-WK'>4« «.■wrfl ;r^'i:„ :X 

dll« Wh «uf.li ..bt. ii»..lDb«rl>.U- ,^"f,\''V*iV 
Mi..at(Ul'*ili>.UI>aB:.rfi.p.,m«>R>*(J->''^i'i.';rt° 
B.1. I, okn/. ct .Bbn f» dldn, i«u1>.k ?!f* J"'-^ 

Mo(«di.(iprtDio'id.«.<ifc.«^>.;n«fp.a'i|2il.d("w~ 

•M..T."iB.™iniioJrif.«L'nta,^B''>*|J;j'^j'«Ji; 

M. Holn JB B.u. ^dr.flan dl.bllba ^i, &^(-|j', ™ 

LOiiuiif^ .A DoadBBi id Moria bB ^n^/llr 

dl Ti.hi.ioawi. id £11« Ifnil. n ., LL^Ti^ iM u p« rircalnBif. fuiiioi .rnBl ' i^Mdtiti ddMtl.. .ibnitl.r.<(biccn.|>pi>>i.i..>«iTl«ii .t,i 

_ _,_ ■rKfaiiikpiirpui il>niH.BB<uifgi)hnBi*..Bj«ilBlimu , 'ffllia 

*■ ■^toifaH,lihr><».rl>«(>rtu.. t. A.'>iLNIjrinlia>n.>>i«[BAiB>i>irnkfi.1. '".1^ £ 

|BUi>«MidI«.lurl.rid..udl.t..- U.1n»..™»:P.Ui.dnl«..ri«™nl>n."«. Srj.£^!5 

Hh..f«^aihr.i«>«.ko.iodorf.. ,di.A«ii,-.'*ii™'ir».'oi.5«ii.ai»- ^**,^:^ 

H ft i. jit J— .»i|i«...4o.BidicTliod. ;r'od.nB>(B«lor...galo.I..a>»>.«ul >T. ^^ 

nM.i«ltBBf _n.lf^.aB.rid.l.^>l>I- f,Jl,*.'upM.,'f<l,ab.n.,'«.l.eldnBBl(B.lo '„_f.",S!. 

«^ *h«ll.«ri:|iBa>i>Buid<n>I1liBdlB* dJiDi>di.h.dA>dp.ftM>li.)»ft^B>nil E^l.i^ 

. ; ■ «piio*nHHiiM.anMra.rfo.g a.aBarij^^-«iuhii* iBiHn.. '*iaiH o>.b1. ri ' I?" 

'^ fc W ^ ^ lMic.lt BlBd.*mB. d. llf-l. — .r|<>.il.Bdo>lM.Hmi«».>lpl«Hb.i- f^?' '^*!'' 

!S£^;.<„la.,ii.d.l»l>«dB£.d. i:nlI!tiw.«<«Fl.rnBttori4^rt.I>..e( ''''±^'''-'~ 

»* rih J 1 1 1 w da caBrii li dlnldH.yiitB - fulMJ.7Fulli«lf>KjatlliBl.ddm.ni-tIil t*'*?^? 

l>daeid>Hf<Bfc(fHll.dmildiJ:lBtltBdo.i>rf ,-J".l.jrl 

.i-CBUliri>>btnH.dlBMiS.&.ltJ«doriB.CB 1°! ""'H^*' 

fclti fe dlHidU. ofcdBcCfa .i iBW HBd..l*n.i ".'?" ,'" , . 

ft (Mh sfcdan. ri. a. fiu&i fgpR li [. ilinln jl^fc.j"^^^ 

.«.aw«.,p.r..>ni<.<^>B..>.rca (..id«VX'jrj'BKu™JllinUW.,*d» i^"^' "''',■ 
'MB.ttponiiBrlar[.^flfnip>ciriil><l> cfRall lalhna lIUB.ItHn. ■if.lin nOn « 11 ■'EKhIw 
•«HxntmoMlBr.AHi.PoaKvIUKfi Iltai.i.ln.» .bk «. oU.cchlB(«fl^ut..' J ,. _ 
IM«f«iid.l>.ciU.fFuf,.&>p(rl.to.li ltnlUo.laclrnlo.viIfWa,.dl>l«a»».n Ht!,.,!"^ 
*IMa£^_o:dK> nfcilo.li d&ldli mi IHd f.t»ii. >n..I.isiai. ntHt fa tlmlli >c- fj,"* ^* ^™ 
N>%k>d.ir.i:cahitB«f»ijfcHl«i<ado. »,an.b n n>Unnr.>.lauriMoa»"nM- ?'™f"'' , 
no.[i-.u>d .n>Id.bo.*^,fHi«'M>t>»lii' If Vl?"!- 
ain.HOd.,d»>nBraUiBi( * dfaaidl) «1, U([i.do •lu.li cahlii u dtialdll Udiada tlm. ^^^,„ £ 

1^11« cbIh faii^iWTfni ABf bHa m. r*.ilr, 

liiBiH. ^ialsinnaBti.iBannliniAdidnlt.uclDlni 

AA.h-VT.urfpUfldtfcHri>fc.l>.f.nHnlirf qnaBlb(or«t_.._ .. ,. .. ,_ , 

ab.l.idlnbracla>hiBi<,l]H piai» fci.daiblui li'canI<sHnll<bt>i lalnpmiBnt. & Biau paipo- 
l<rici««farf.lB. lam riBOa,* fcTr<tB.Ji .dltr faa« n plUi «pnrt. *4 HH.niorl, ot ailbufdi 
MHHt .iMbaBl pati. laM'. >afB>l DBBdi ..dt «lorl.. *Bdr oaldi H.h»iTa.i Kl(B>Btl,rnlfcf.n Arfa- 
i«JUHf4f<ltMlar r^AnB. A1II.tM.cc1 colod. «na.. f i a.bial dfcaat c»ltl .ft rtnina aptlnu. 
flnBtn pt* abt Tii«laaii.li pto laiMa fuDli adoii.vr,Tlinnii wtarl«H<.ft td fhAll odannB.auTa 
|>>iiH>b>B>fnHdiilll ^ HldilBI«fr«ini#OB(<fca. (| ftltpldnplnltsdiai fafaprrhaninltlip* 
MiMMn plntndiBi,0Hbpl«l«il...o<ii ilfl^ ~ ur« 1. ittrta (idBdl fUft.ani lii npWi lu« tt 
Mhn Jl^tif«tn.^tp(llT«ll^n.ldiBwrB.BoUi:fBup.nhilUanud(Aip«hBnn.I.aipiaarB. 
li. I|iad,n BrhM.*u T.M. m. fWpnbii>inilI..r.Aanl. .Btna i|a*d a O > ■ M aihlllr. dldf. anHHiBIa 
UBfal<a,lan,linitloillapidih'r.fli.4iriiBB*funda.lBp.as..reo&ftp(rc«rfirfp«IlhH.ig^ 

K^aH.lto n HO .liliadtn rifcl arpliiinl aHl]i.adlB.ni.d»n.<Wf,ft nfpUi on.H .•fotan jfu.fkc & 
. f.llHM|Tt,llMlB|»I«B. fn.Ltih.Bn(Bd.,(.,nb>UTlapldH.<UH.I«dn.l»BB.<|Ba..bil ■ tawL S.MU w< Doniiu .pp.r<ic IftHllih f.pn apiTln^iiti II 
^■it ri.lmrBBlB po* dldiilnni ifn.» pluiiH fllk*^ ftfM n q. 
^l>t>aDMraupI>«ia.iUm.h>nipflpBlfi-Vrta. iBtn^^.nlipci 
■^ «i^fai .ilih*tJ.M*rl iBfBiWlH.daRUiH na iiild fr^ raTasi fc<>lt.B^Rn 

Ir4alfldl«.,la 
«TlUlBCtlC D3.t.z=dbvGOOg['C Sinaijfiue Hprel)., . n. Exo^us. y, ^ 

. . ir -«racliiHHBtjBsi^^mUiii-uni»."^- «iimh ue w ibntti» uimi, ft f nMlbi cl 

1^Cfc«.hb- ,l4„-teiaMi.llA.bu«lf»lnilb»Ha>f l>c(H,n..n4Hr>>«on<all>A«iiVnu>f 

<&dtiitb»i». iiumlhclicnbwBfiiibRWBlnRiAi,* lilu.i..u,tt>licii>ilRi<HMril«l*niff' 

lln JM flt^ cbMab.lRtiibnntnlHn(]h>-'«I'^lB- rii».i|H|itEir»'Ai>ili>,«<7«U«t.i- ii.nfDfo.i^ ,,,^(,,^, p,,,,,^^„.|^„ ^.ilEg^iwiiuxtii.dblsi.falcraMrapHtnl 

*'(■"*■ tlDnlBMiiuriHtuiiJitiioauci«Btiit- HfllmsBil.iBDOi niBicBi(ibapii»lli»il^ 

..iioiim. .Ajni«>lB_aM/c»diboribMUic"n»><ih .•>l.«T>dt.»n.tir>B>itiUnitr«in,b>b>Blli 

J,^;^'°^^'^^>;Bu.^Jico1lofBVm<tHarllinoriotB«cdB- Hm&otnibi«»%ll«<li>ih«ill*riiuUii'n 

•ry^='4''" \. ^1»!^.°« Mi^An^VBO.» rMi.> i." m™ ».7 'b!^rL , Hlifi lwo*m™f b'. 

■iiAUb IbiiiBE lii],ditoHi.tibin>4«t.laB|li^ocfH, n.rlttlcsia1tui«i«Bord(f1<iH&rbft>rllIui^ 

°f,",-^-,'*:l- >cliii>BiiucBbil»|CB).liift4lB>M()ilil ch«u.w«BjaDna1uB. 6]>in«fB>v>'<<' 

>"* '"^" '" ' - •■ >' obdBcci nn c>n BiEife, Mtftt «1« cvcb'> riB]ictibi>.A piA» cot Ib ^b>«- 

nnTiinilod^.» h^t Umbo '•2- ' lcbni cs^un'i^a." mSIunllTimltiin. 

,. 1« i>Bn!ri'"'To"'*»B<<"''>>>>^»'^- 4«"<i«™''«<)'>'^l'A'i'B,*<l'<BB^*> 

V." f I'"i*:V In iiilix.qiil ri.BI !■ oDinD. pniniBi .idi. 10» cd rBbB.hradDn nnfcHLfPB.Dtiblli- >• 

tlii.ni.«>,lc >,, nbonuItBDBllslonllinWl^Ddft- nuliDlt.Kphlalu.ibBnbiiti, AMiWb^ 

"" ■«» chcn j, |r>n.'ta,if , ai„! nOn jproi ti lliBtl bn •ffi.Mt rDlill[builBc.tB lun rBliflne. 

Ir*;ri /V*i ■' obdBCn coi 10.0.« i11i> mlft ■lA.iUi. , f psBfl rapir BiUn pu« spteriiiali iBcn 

^T.S.fTf < ««'•«cM*lll«tiBi.'*"n*lnri.' l^^Bnrcmp^.fFBcitt&nBdrlibnB^» 

^iutnloft^ m DfdiDBi MBh> .Iki.di isAiwBln Bbai ' «il. dt Dam mtdlIinB.t.i«1. «.^11 (^.»0., I" 

E.r.i,^r, 'f ir,'<lidb*r«faBdi.Btih»c(l»BBilhdn rrrpha. • AhriBlu.lctitii « (pfgprcn^n- 

T^^*^ ' 'c'.....,nUB.E>paB<.ftipRn(i>I.''Honla riB. (.1 a(iB(.fIcdi(I..d.lii^iE^Mn..c 

'1,1 A iitrCWintlBilicr.fP>cl«ftcUcUh.ln w Unrf.di nc. n cIh». Trt.l^phi nitl 

ubi. DDf.coiut '..nnldD,'tdBMc'fiiiAldfUhrfi,'*rciph>'tt*, :BBti>Biodqp.rnluioi11fl«Dtoi.rphmilB^ 

> ■ Ji. 1 'i>lanl«*."Rlt«i'cr,ftih.reIiir.ftniH«iI' lmBlft]i]ii.&Rn<nni(ctrnn,fIU(a.BHli 

iLtam it^ci d "•'Iff''^*'- Etfntalinifilbeiiltlcinfti lBaltwtllcro,fpll<nllc« faBlftUUa. ■« 

,u.iioiil(f1- '^l;^l„,i^\,„'„^'",^^il^!lfa dtb^l."lalpre^ir?cud.^^'tnBi«- 

~i c V 'toiBUBtnrcdiUfaarmaUno.Bo.cSrph. iBuft)p)illBBBclimodBin.MuRalB«tpa 

7^1 ..r^^ nla*floR:fi.t>n1tcncm.fdtllfsiBjliD. dBiBlo>.a[lllt>.tphBnlr,rBbdiiohn cdli.1. 

aKBii&cltBt rticilinliiiiilncudilatiD^cBdcBBi. »11 £riUI(.n<>^nl^iBlBi|l(anr^ltiip£i<- 
"•aiShSB^ RaIMniD.TCftntdp>iiid(n(CiB. TufnnUutrl.nrauBdi c«cu 
_>.__,__ ta . . . • A- - .-.-.> -L.—i>^i- 1_ __rt.. --__i,,f ilii^^p,^,^ 'rt Kr lo-Ty.pi«auaihu1b>itam.ii*m>iBR.p.ii,«,pt.BpHcBl>.^*ihD>i<|ib>t 
ll> accJ.liBr pro mcdlh .tlamli tccbIi.^i poMbuil. fumnl.>H4i.rcii(Dr.iB> pivii, « 
at a.i laHr Tprn piBt>.a. nBcUt intc.dn.:«ii^Ba tdBil opnlmd v Ipd. paDlb*.DiAla 
T V.pn mu .nlim* cnnrc.,iBt«BHi ■lilf T«Bi craihoi JfBtficalcMcni ^h.i pcBa H . , . . , iB.lbDla.lii q.lb. poB.h>rtiii_. 

{T^ddtol^j' ' ' "'' 

|ihi(B> « K 1 1 o T ■,e'.iHi^ihoili,uiiSit;.iU«£ beiB nrarC tk Ivaat. 4ii Uc dkSia.A ftnen >(- 
7n. ia blli « eWptaB DomlBl. <ia epcit daMU.e.d JBallte EH,e(fdaeBC.AU| >iIiBB.,optn ialtf n <<•:«- 
lUf.BilKc. nlBi n(n lU.UbtK MTt &M, ■( ti dl.««i panibu ln nE (eati>>«iitHi.Tt.( <i citC. «iplR, 
F.d>na11tiipi.dBc.bilDtfa]>ra(.(cTeh(.kc, «ifbBltai.l.llBcu tin. f >< iBHlUiii paiHi ^Blfili nll>n^ 
catliii (oimJhabtbtBi. f .7.I..B itdd BBHilt,« eS cx aUt.aialtn nin n tp(b tnco d. ftlplR CDnHhin.eii 
B>>. VO.^Bf^KifBBifltnTld^tlBBdlfciiBall «i,dtdtrnnl.nt.t.ndKniintii.irf^.>Bh.dic«a 
•«. tn.l.lB bikih- <fdilabli.& <i(co. «n Rib.Ei(l<> l>h>.Bll .Bt HA dooV calund ti iBto.fphBnll Iritlh 
r.b duV calanii n (^,bhRiiIt Hilti>n( n.b dDeV.altmi. n Iprerfgb fn aluel. .■•MbH dt taiuldtbie. 
H fphHBlB fti.l.rgb deiBli. dBob^calamti tlli fthailla «aa.UctA.tphlRBla primi .ril fnh dBobn ptlmli n 
IubIi «I •itlai,Di ti [ple n.B> <ind.labn.t.n tediB manria nadtlDhttdtlBdi tUa fphcnla «li&hdDabBi 

' i& nlamli.^ TttlB^ .1 ipr. r.Bi.peAnmt (>hBnilt «• crit Ihb daabai pollRBb ctliiBli ^ Hlll* 

— '-'- -"-"-^ "-- - ■ . ■ ■ ' ■-- --—»—-■ -- - ■- ' • tMtlih i ey idcBlibai. tiitdpi^FliuBn,4.d.iuft>blin«nspBiitUn(Bo, lnBcb.iBodnliABin.UiK' n»! n i^e tUcltbie,nnd[B« aBdcltb.t namla.aia In (1 n &>i Ab te (daeJid. cUtltba 
«lli.C(ltdiHBinlplbcld>llbto.vr,nnd>nn>dtIabrin>lii[tclflAaUnniinntpr>IIB^H 
-••l>iliut(lBdlaiaa&cl>iriai.«cbitiAgi,rie.Ti>ii<ii>neiun(lBB(tB(iuai,td9>lTRlbm< 
__. j_, .____..___ ........ «letno, lKB>b.iB>dnb 

D3.t.Z5dbvG0t)g[c tai,llMHorcb. t. _ Exodus. k. 48 

■■*« •r ainm E lmi »»l Itm fcht, Pmm tBrd- >T''Xb>runlI ••iAWm.iWH •■J>ir<i1Iir<'- 

"■ * ^ tmnt^ bf jdMho. n f rf» l ta nmt.hTt^hi»cJ(wiuii.'\fvfKtn,nt iiiita nntiai 

■-iicilfa bii tUi.nnui offH pluula ilas bbilnAii, clHiiiMatvln In iii siMn c.- Hiiyi. ii br*» 

*i^lMfia^Ml*M-mimtkmkMtrifh. mila.' L«(f mdo nil< iK].i nli .l{jiiijsae ni imfU.ftkri- 

^*" " 'qMW- «■iir*.<^liw«BlkanMlnAiar«iMJ"I«>« EjitiD' ^>|iSHiB^««ldilL ()alB^|H|*- ,b>liTHlaihiB»ia<i^inlvM^%nM.Cf ^ticlniH.I. 
■|4VW^uilfFKtB*qatofuiin<lr.;i4>iaaili.n»iiiBl<IWi.lHiu2HclcsB- fpitj.i ibi.(I 

Ci »i il ilm li.iifc^Mt„fc.hrti»<ri|l-W.m.«g.fFM.«a.idi.<.VlUmf...M, iiU.'pHl.ncfii- 
■ n H-iit ■■ii»4i,iu w,.4H nta ■■n- ' '.J »a«liiBi ■'■Hr i.W.<idii' facn «i.a >liii.,fJ.IV|> 
■ * ^ - «mJm. 1 ^bBiji qtlmnt i.j- I •■^■■.■lH.l>|lndo.at.(nludIfri|lB> «•■■■ntiaM 

C' *K*biMHia«ai|^l.hii.lian r.nM»iE,a:uliailBnI>liaJoiaut»i»'ial<it*l>«iiK. 
tri I. (TM M w a t jBflLtl. Tflrftt * lklsIU'tudjpiniruIululHlindMlw*i>- AIU.CIMCW 
f>p M li m «l»lBM a^ nJM,n cHm- In. tianJa<l.bii >bi.i|HI^IlH 'inttrtt. ft bli Il.a«.Kl 
,»■ llill^— : * T^ lB f M ti»!. .nf.i !■ ; f.i uln Idht ft.' «i «■^[(.fcii .■IniD Aitl OiUi mtlmr- 

*«P>I ^l iiili»I>i»ii..i ^Bibului- ' <)u.i»n*.iAil« {■■rii.^lii(«lar«t.dil, lai^ JlWnt B. 

S^tn_naiuibu<>rn[iiiiu*'>ttiuk'rBl..lHr..li>tlcsl«Klmi.fT.cln' kilH MI»-' 
■rffcfwt m h (■Itfli «> ■uu , ibtadt •■lwi»dit.«biilii««,«. iBr.rti e c A It. 
<tllnHfi(uv>«l.>ipll>icll, Mn in nTBtuil.Bfirn. nani^K lU.drTI f i Bt». !■ an 
™<^Bln.fttlnf#«n(M nfcwMf «nnun.IffK4"'n«Jl^abadiH4ii.lB.B-(B nBlwiMs- t« IMndtat, «rt- r te. "nitdic !■ p. 
'rfkf fui« ftoH-i UitflnUm lim^, iiui>lIriattB«i.«lui« «■••-< Uin1n>Unihiw,ft(ifcin>a _. 

WHa>&P>ia«uiinn..^ Bcui»t«BHa<iiiidi.pjit,f 


*lfi*iHua'^*-4"^*<uM.>(li- •*ccUi.«F*ct«&t»iBinc«"iBfiita»li>'« .■iBl.l^B^ln 
■il i Lj |^Urij.r«<«.y-ll.t.l,d.- rm-^^-lm^^v^tft-t^mmam-tfiiml- Oh>>iwlliH- 
••■■*>ii.lgB|£^diHh.b.ui,kTBlMln. ticiptUlbB.^liullBn. f Fui«4B«|>...li. dt .rll.lItN.i ■t.*BMi nb«l. .Irul H. , rttkm, iBBtindo 
liulaliBUiiHiduicfteiinilBnrdrHfanWd ai«iBiiJli.f"Di _ 

■*itMH>BlU.QMtV.iglUlw.Blllllu.- tllBll£MllmniBqBDaUBfk.iBcM .iHljt. HBllflBICBd. 

■« irffa .i yBd «nit J Ai^K.Qsft-nu. fi«ittii«r:'a<&c(t«>iB>ik'art>ib*t.k.»a .fitUitaiicf* 

dB|iM Vifc. mcuui «BBd«.n i^ urn nJi.libd«>fctHfi.WnKBl^.>^ladifi nnlBor.iiii'- %ir jlH .^ J ocrfd«>nld.g , „ _ _ ... 

li£l>dBfa>BAaUhftni>lv>.IIuduiqBB tlliiia«nnIi,UiIudii|Xu.b.l 
iHp dl i ■lltuiu p.a r«.M nbuunU. ■dia.durcTllinM^.ir.k.r.it »0 , ai •» mciirTin.ni 

ndH.l.^BB ttrmaim toc^ .ft «nluidd.:} Tir^irt ijqiiH. 

,n litMlubiln 1b piln.. dl mMta In fKand.. vocuil 

'"■■(■Tltindvrnt, f 1 1. optiinnnuB raptr ti ■■.L ^ . dhu tiyHBf nfctnuM— .Ouilia r.fnBtinnlc tD inkHdibinrf, 

■fc al uii uMan BkuMlUi (nHtu Uh a IUIb; •■! ftBt»fl ]■ lo^ilmdlu cattiurn. nbM 

«■I IilliA «ndttui ftrHlama »c.i^ •d.lutlH cflllHi Jubw t.itnd«u sun «rtiu pilot fu «ttluuoh»: 
UHdlllllBInBll. 


iilntililllui .■InlT» i»llllilililhnrf«rilniiiiliii 
rvFaHMIMinRMlfa. «iifllHtlfr«inl.binMlDai (itTl.aanan •i^Ti.i.iainin: nat 
■M.MUi«TI>A)IIM.O:l<Iui>utniH,nulllta>calorl><MutL fi(Du.<udJH>b.b.bltn 
MI»fcd..lB«ufr^^ui ralc <IjI^ra>,.lHi i ri|Ioni ilccilm. Id tH.En» iUI oidlnti i|ij «■« In .1 

Mi<MUtiuuil.I(^uM>Bn.B>*n.irc. fil.lUHb.fndBt£bnbnI.n.ln'd.Un.^LdIn(bJl .lu 
IdubifliUlAnl. .11. 1b dnb^i c.idlnlbiit .lu>. f 17 'I.la Iuctt,(rnb.0<ddfuI(,1CI ttil fniUir In H 

"-•■iB.Uidi iil.f.ffi'i -' firrrfi"--"^--'- 1- ---pr ■-■■-I •—.'--'— 

)■" Iw. «Htnuni f «uUl:» <nnl drf^nt !■ I.Mt>B iIh ctl In ciKnlui* nCLtuibtai cf r>Sl itnu 
■ <■!■• ifi.ltii •fduiBt nu;fnl In IWnMliui luf iBtw ilicala no. L);.i....jbvGc)t)gle Tabcrna c ulu. m . ^?*'"''!'.: y. 

4d Actrii ^ Qul r«(alB«ulBfci,Sei«lsl «filanBl liteint^ftf •ulnaC* ■tocfiB •<■•&« 

lub..illiiH Rfiu.>4uiisl«n«."fii«li.Bi<fMlr£. i'ui,j..H»u«»Bpir>'«'«W''W« 

ksliiaBiiH- ' iEdaabmtnnUi cniiL'lmHoAaiAin.1 ■■Mi nboUi au !■ unlli •oandlAat.l 

«■tls>n«- linnioiMHiitAn.MlitTMlMMKiB, BUiiis.auMA.uUi^i.liouiinliitilr 

111. *i,l^lui ^(•■rnfskaliiins.ftjHUHAitilHI. oO^ liirnHiiiiiait*nMKi1Q.4ub'tal< 

nrTH|(nwfl ■Us.fllimHnT<a«4cUt*i>«HB,f^Ik«^; bu p<I •■»■ nM/f^ru^-l'*^ " -^ 

IHitd^tk n-i Aci ■» ■4tilbw ubtlMtvll !■ Ulf n «ttm,l( . b^i (■«■v kttrt labnUAU, AnilMtliti 

u»jBi»*dt>iiq^iii^tta«pio(C>cai>iubtnMaU'tl>>lt-: ii(]it«>,«tto«(Bwri>da«M>«^f<i-i 

i™il]i.^' ,^i^^laH7rw(Mdn.,-|'°<^Ll^«4fi| i(<nt.<JAi»i.{yH4H4gtnbJn<tM- 

cbdoAiriBl : aiu.icMfa^ilrlatlusabdKn.niilinn uick. EiRlfonbciBKJIiii luutnn|tu 
ntnlalpfaniu»ai4iBcnr.iui.«liAI MdtibHnlHatii ■uailntuilt. f iVdn i 
■•mtcft.fTtclndtcKcihTtc! iHlgn ilcbKi^ih>.l.|»ipUASicWbli 

n.lpBipiictt.iftcclBBbliilaA*, liDA*, A bruitpfn,.ptitplaHtlalipy* nblm.BtbtlU'. I 

BucA^. uil' ciBihiiis|rtItt«np>>ipiict>,itcclBBblIllia*,| H ., ..._..,.., --.- 

Jn pcifiinin* I &bUbcBin^"ch«iMBitcl«lata,apcRini-| clinwltlutrfiiii£.*iiB4ipfe4iiaBW> 
'---"■' - " ■— •- -...--■- - -_-.....- .. „4,ij(a(ilttim,<|D»lprBn^fl™ I. "Allfir^lUwirapttQninDl rap«rqiimDt"cDli-| ta*tea]DBu4cUfBlifctiKi,i|Dj 
Sv ci llfBli fiilii,u- [ dctHtttf ttfil,4I hcbcbni npln J FitiaiHt cit« laicrfipK w i 

«iiii.»*ffit>r^a>>J«idU' il. lBAft(<n( nlt pc bii iluli, iac^ iiisibillbaiii»a>iii.'**fflt>r^*i>AilHiiJ' «il *«iiti ■»« tiiliBaail , i(dd & luAuli 
Blpatil hibC rab<bBU>.'ttlluciBinHKrtBtuiiiciidH' II f idiacll IoAbuIi dlnMfciii. roui ••!■ 

tibu. <ii<r.' BDMii."ait*ifiUbrfftBu^(i«bbaMiU| p(iitHii>raptiu»iWUaiD>iiiBi»«a%-> 

ApfntrqiilM: th>aBaBi(.'IIB*Hi>>>pldn«fi'f^ptIucI> a»«;B4fiu«tiiRHl£:A>&nuHbBcMK< 
c&n,>ul>u( <cftJH»i)iBtta>a(>Mif.HcBau>»«pBMt| lBl»<ial>tcnBbtnMUiitiidiu<>tii«i>.iC 
■■ ■ -•■■-■■ " ■■:-■■■ ,i^lBBb^ffarf«arftt*hI 

SS 
t>atUHttMllil.^-(ulH«BtuHtglf(u(illItBimiB.ll' cntn •Utt,!! b*fa >IM. CAP. XXVI]. 

S4P>^citii-l«b4Mcii«ii>.tB.''l>tBc(ilttf4iiituni,lBBl ^^HnliilaMi ^•llnUbilmi.QaUhmiMl 
ttlihbm-, 4M^.iti^B9bU'«>tni..CAP.Xxvii.. r4BiBsMtBbin.latBuitB>UB>,ABfi>l(i>'' 
iiB<i.l.>ppMH^ T?^ltili>nBnIif>lt4tllll.^S4CBblla-L I>Illa4lM.Mift^>4iBn,ilItHcabiinJD>l.l- « 
w>d>h, itl (>• ; r m i> lltiiallM ft «■'■I» t*bliaiiu> (■ : tB4lBc.ccaa>taicni p>taumc>wla.n 
ih.nn4iti|lHltWtet:«t4iu>CH>niiltlRi4oduciii, lpraitBBi:«rap>i(nlllwlBic.FBit(r>liiWH 
■biBclBii. titDiBciMH>c«.lifa.intIfBnii>lB4HI«BI. >lwtcb>iHt4MclpiiB*i.ciadn,fth«lpn 

rt>I.4IHitla utaU.tiu:iul*ucatB«tlH'nlp<bt*Iiab- tlHhftlBBlu. Ii liBli t>ctpncBi>.aniiili ••- 
■uOhi» duxiuHBie. FaciH^aa<.Bniiclaitd<[iK. i>«>nUfioUi.cnilcJ>u^lBBiB4u> 
fiptiaUtu-il |rci|n(lBl(>l«,1li'ii«pu'ciu.piI>nciulBn- ' itijj ■buhi ptiniiufatnat ■■nlatciui 
•■■aaf^Btta- .ftilBkiMclaBlii^clu.^iiBliuccpiiciiU.it* ' qunBciuBllkBti . fBMpBBolabttrtnli 

illBllMrina. ,cnccUala.>rc«apinit(M>n:&uliRcll- T>clt>* HAn>li>ili4cUtBbrciitB 4>Di,«i 

£rc«ipcil_|:ia4hcltI«iIB>i»aDlaiBn«iBi)nUDaio spninliHlBl. ■■>!■ i ft Cidaici pci ciinlH. I 
vUt^haotnnltiribuilu.pBBiraHlpiBHrncIcaliiaH . mlHat ti «rev luen >lii.b t4 pDinBA. 
■Baatulakf, , apanlfablHbliaB >n, <tl jt nn bsc loicni {"aB foUdi. fcd Ibcb' * ouau iBnlDficB & t 
iiplHXXI ;TtBac'>4llH4l6tca.E>ctnftHan>n,Han cIi.II1b4 , Hcallib^lB Uaan b. ~ 

lialu.(lttlB r4il^i.lAliB.qHiiBRab4acB.CtlBfciniDi . fFtclnAui' ' - " ' 

piiBclpla. I TcAn da. la taa^i, tiiiKVBi hA« iB dtiB- pl>t>caBin: 
«irt^Bdl, bui«Rlb«>iv>>4|c«tB4BaicI. 'ntlaiB m*(u i hubu cu«a. >■« 
nBbBllbn4i(lBR»1ia>Bli>Bi(i.. l^liB4lBt.ti<<«inH>ittii 


liaBBllCBItl.. lifllB4lBt.tl<<«lU 

lauaait.ic^ iiIlwli,f»ci>lH cMi.f^iliclniitlii HbciBKBU iB uf oIbHc bfii •itlRt.flal^ , 

ii4ltB>ll.Hpt»<lp«>tiiDci:'inRb^.lDB(l laa(lcn '--'-- 

ta4laicftuCBbiianBpn>Bal>ict*.catI- (iBli.lil 

- 'H'cnni<-l(lul.l>l>rniuu>>niBtl- nficiitL , 

'TBdartBHIB niBBBtfBB t:"clBaBrf ' rd Ulll ^»4 C ri^il t4 Ocd4cBf 4 tl*t tttDtlB 
llffnt.McfnaiiBintfB.iaciiblB Ic- pRfalBBB>tlBniBbIiH.licaliBB4ie«.hl 
iDBikB, rtnB4aH IdbiiIib^b bibi in^ niMl.u « «« iitil l>di*4lac qai »■ 
.-, ItfiiBdiBcB, l^dtt4oittail.qD]mitlen(BUiitS.la 
f , .1.(1 ciiltH t,„)n„„ini*.d>lBd,arbi(nM^Ii^ »01«, 
»i.il..ftn _,_.--;,. .-c caIaiiloinu*d»«B. ^Ul _ Tiflmi: "mdDi 

* iBiuuiiDrii(B«.ratr41uitB4*udlidtB- 
' --•— •vddnnlciBftdicblil npc— — i-— < ^WtatDRUn '"!'■«'"'"'" "■.*b>fe..>f*d>4.ctBi, urin4aHt»>icfl>4 0N(iii>l«i.plifuirb>b.birl«fa— itb- 
rf ^T" nnblR.. (t>[BdcciBCBbltatBB''upRH">4lttBi'ftcaIuiiBBVBnRIn.,ftb.l^^iZf^ 

BUhlaaBanibannitdpltblnit, 1iTf,Ipn« iti.|anl(I>il« trc, ^4 MferatM. tr C&ib j ci uballf & 
dtiHU; «f.b,ltri*eR. 5tf>(Ii.I'ip'nt>iilSttbtn>cnUi].t.nH(ildi<>M]irrnb.ip«'Hrini>l*alW:Iei*il 
hI> 14 ttdaTcMiunJEI» licAidn 'itl CDllDorain i iiaiu OiUuU. f a f.li.lalctl.. ju (iplidli. «u. (p«ilrt 
Cn dac.UBB.I.dHall ft clii DIBtiBlu *af pf fyei iiDblill (alii»..T'lm (itCBl' dalliilk fq uolitni C.4W. 
ttpitiJ.t4tiuifl(^tnftiB. mBH,ial(tAb.dIl^aaiB(L 1KUalmalti«(JUJIMi,4(i>tRl^(ii4' D3,t,z=dbvGOOg[C ferHaculu. Exo3us. N. 49 Sinai. : 

'^rT^nlrtbl^IlrV '*'"l"'™- 

b> ri|BaU>i(nJ!irMni,r."r.fi!ri«.<|IM fisi.. 
^a*lft..l«Wb<ii.Mol>til..>bDrlb' kl.lrii,wl.nH.TnK<BinanHnUr.. V 

;b.rBf)a..t.tta A>ruK:tt «dnt la- irn.t x .■.rui ribTdtw .>i».Hrw. A <(■ „:l1 .:«,.-- 

Wfarro'"*^"™'."')!»»^.»». nhB,idlw>lHr.,".4u«dn4i._l.»rBl Sz! ' „F.^ 
'riMM^fn'*'^'-^'— «•■'•«>X*o^>' l.drn.''lBIitoda.CIUtMs'nB.nluB.«i«i Si. ',;"," 
,4lH.l.dJi.l«.M>f«_n<lH>(»rur ..«^<ln«r.WBowu>.">rllHlihu_' Jhut "^;~*h„ 
I Mh. MncMw «il «^ilw r« r.inClMn k fU.WiB J>Wp.nTC)WD.ii.«>m> •imI> ^™^^ " , 

iiH*.5J^.dBA.r»«f«ir.m i.» l!^dpHh»?dCr.^! ' C*P.i*i'v7 1 I. V'!*'!*'^. 
>n_i£r»<.a>^ill««l&»l.flr.. .pTr>'><hib<ri6rAlun.lHmfrirr.rgn.n. lj„, ,^'ili| , 
■«41 1 ] -r™- ft hrvHMh.n * Mr- a.. «•■ «Ki*, «buMii frwl >H « filih «•■ ;„ .^ j;_ 

J|BbH4u-wbiiriDttuaiM«-4'>- Hr.mMsfnnmnlhl.lihlKriBksrH '',lf^"' ,V^<iM.>l>fffot.»m. (..kfdu. n;rp.lT.Dln]iobl.lH..,«tr.rnHl>>«. ^j*^* 

Vbn,d.lH.*<M|»>l..l>M-l«><;iIo li.^.,a4iwl.n..|««lH.<t.lK.><|.ro<,T- V^,!'""'. 

HlC^I.,*~niB.i.l»«l.rto,*rnr.. um»nui«Jinri«hlKrr»i<a.1?«rp.tw, ^Vl**,'? 

, V..l«..l»r>«Jl./iMridr.r).nn>r.. <^n^bl>>l4o,*klbnni.f Inlr-it. q»« imi'frWn>« 

t |^ft.ln>tu*»lj,u.|nBn.,l).rnlM te> UpU«"rdiohJ,'ft mhw> 1. tl. namlB. nl>,iu»i.» 

*«.niL-ai«>ifrMi.iBiiiCH«,.i,^<» «iiMiirnri.rnBu.iuiiioHib>i>t>i<irn... nynr""''- 

.«lHtHfap.Th.BM •'fnBanlH>rii«.tBlar(dt.lttro,'<rfnK. ' , , "1 " , 

tLraruUw*.,«ns MfturarioBi. illoie."0«tn.ni<<l>i|.l |l- ""'">"''•" 

rftpnnil^h.BH- nnf<.lpl^ftf|<u»liLJwl>lB>l'H^i>- •jZr.lV" 

,.ft>Kte.>aHn. <(tp«-.a>ni..«.,fiH.rBir<Mlt"<Bnlir4H', ''','TI^'" 


<w«.rprHnr<T,f.4tnH>navnr. roBciHt , , _ A^' ' 
tfw^»»BKMpn£»blft.tt.'*bUM..r*p.r. fll^HvrtV 

fc n h . .M <nBtBli.oWli(.rn « «••iBHnm Htrit.irU lowi ti n.Ult •«nni.In ,.baKKBla Wnia. 
vUIIlr»n>l.bB,hsfBl.>hint.4p^*'Oll'l>ls4."'ni. T.4 .Btt.iitinOBi.lB ^^■•llmB.hklkblB. 
M%n fcn mtt wtn ua.het nodo^sd spf .bI^b. .M im fHimaBli. f tt <iB|Blin pn ph>nll. «.n.. 

«■* l.tif t .p.J eUi^ Iftttl pnpttBt. xx.ITi. . «iiH.d.nhTWVpptin.^» fi.r..rfon.n>r- 

tK W4.. ^bb4 r>plt.i, fp(ri,n hlrinui.. fi^'M,B<C>.' ^, U(a«IG<«.4ur> .BM.n ninllhrr i^U.i'.dft^ 
ffm^m > J i J i . i n Jb. «mb. 1 ■>.> ftff rjg>n. IpBd bx. ^f vr,rDp«b.rDn.l..iI.b>.lr. rpSod. »ltli<ru 

■BJn.. «■rf.nak.MlluLl.aprnPl.rTilsnlr.f.fbBrjuiMlBiro.llIi.l.HIIL t«t.f<]n..ft«>f> 
opiririniBaUlnu. «i.Dp)nl.^i.l HHM>.aw.,n.,u.p)iitinn<lwtlM>. 1. Vi>.)u<nr«fu- KlwnpMriniBaUlnu. «i.Dpntl.tni.1 HHM>.aw.ln.tu.p)riliinn<lwriM>. I.VHhnnrl 
h<.«iillllBnn«iniih*<{u.*inc«Muiftnt. (n HnnBn.liH.rrilidt lpd*i^>«hinx>nli,)«>: 
>fa».*...i f .pn.fari<i<h«-i.n«.4<piM.*.>«JlnMtrt..ri..GriU<MJbo>Ju..l'>»lfa.<>iih< 

fiG^dfini. dfiTOfnp.. •o.jLiHSi^ lioidt wi irnuiM^^fJnn fll^l.I.^^Bilw «j*^hla .n>>.U 
^i* A«.W. M|f ■.riu.rt.JptBn «.. fahl »1 (n nn.lii,f.r.lpu la illhUpinf. BanlB. RUomB lCamL l>fill(>IfruLI.4URi 
HBOnnn. 5>f fa T«uJfflMl-i .» n w t r>fc .uxtl.l.l.^ 

■> 1 ^m I mi, 111 IBW ■ I . f rllBblli iui B» Up Mbbi J» yjt». lu . - . .- — K, Exodus. — __s* -Tabcrqa "'polf-'". ^lnli^f^Aanli (■ilcl|'<Eu. pRkuinUi n •■n.lirKill»,& rUf«.(VC- 
Hapiii ■iu«,hrutacUH «ItftdialciiBcarinmrUnlbHWMtaBta ■Blndisii ci- t>fidiiiU*<lQu4nl«>iil«cAipilcHDn,p^l ^mrotdfatt lifUi.fai frlsio iTtfhirfcto- 

»>I..IKitl.rt i.iluM>i>lWtiBdl»f>i,ftpd<i4ilMfl>dl. pl,<'u4ii»,&»F<>ls<.<'f>°>nfi«.IBfi<H-l 

wi. Lkih iflt iwrv.^^qHillBaltMi t«iuc«lBdiiw,^. Ss.ntbiiMmlii.l^pphini.fr ii^i.lBtcntoill' 

lUUitlilnz tKC •iiclRn stJUh' (taufi: aido IM«ir- niIu.>AiIH.& ncilir*».! n «i-M.ihtTC» < 

pcc Iscu fcqaf clil>,IM>«i,* lamtii si^ n'.' ttcU* sifc, Dihw.MTihlB». k ktTDBi. iBdlll aw hM ' 

KMta £ntfas cufctcali.ltppl>illl?<td(Bilii.'l>iltct<BBidi. p.i B.i|lBt.fBw. ■jfcttiima mamlat Oinfn i 

iBiiXDiili. t^,"lfmtwif,tAm,>itm'OtfM.ia^mBt iri<iI:di»4tclBBDBliiaBi«Ubunt,tarv. 

*iiDiHfaitu, dlBc.brldaih',safi,(i"lciWi.'B*tD cifil iBda ti IiBidn BaBlBV ftinlHUi pct Jliu ii i r» , 

itaoHUU^ e"fmll.tU,.-bw4^l»MtnBefnmm^,l „ai,. T,d«lanlh>B.HcBHUI»llB.lMto 

(li.^iracic. WMisit irntt.dBsd«lmlcilic«"><»Bliil' csk>ttB».tiHrsrBtinBs:&i«il(nidM 

dsi BBiisniiii bsiIltatt.ticalptaiidtiiiotoitl^tlM.lltitB- iiuiaiqBiHHiiKlgHri^nilgailltftHail I 

RfiiBi, bIiI fBS^Masnli''cnnBU>c*rU>>»«f*i''I ' ln loaittDitiBi clwft Ipfin» nlc»ai«M W^ \ 

pAsnlt ral Osiairhdn inai iBBnlsi iBltot.II HiBIi car- riipcihBBinni nsj ■■lisBiti ttfplcil . Fa- 

iiii«,cli|l<ljdl- (hinlli. II tor*« 'ihii •uiHniiui'm- mliiilfaiiriilaii>lli,liisii>i|B>f icttosafiBt ' 
CBOi.Fclhinlt pllcaiii la J«h iU»«Balai qiifBniia ciiii . AipiihiiBiiilli, lipaKillsn ilai >rpldut. 

iiimdf^ra^nJt ml^te>°l>rBinfikBlitt.p«ur.,i..iBliiicu- rum .IJil^^^ .^mmh^lmaaamta- 
ftBitarij Dri.' rli iphodintisMlpAB>.'Fuinlrdw»ralloi1 firlcifi. ri ipitil psflt cM rapi lli am ar B l t , tl 

tnD> ficirdai ' lib' ttftfsnll>"iB on iia>.i|B| ill tirrnc rphdd iVpiTbiinitiilli Tim hnciBlhiBa . n W B B ial 

iirilsiKai'«ll Ibibi.' lila(IiidH>iaBa«lsrHT*o^KpoIin luiaBn hbririCU.Al IVlBBlnm tulsulf* k 

dlllfcrBnmi tailBdaaliulHIIfbBliphsdlBliiBt^Jrtils- fnBiihiiminlr limiaBt riMMrl«P«i i All ■ 

& daOilaa, > Btliuin ismmllwu dBi,rBpn miuim po- AatsB Kocslaa abrf Iftid In nifauli tadf- 

DoiiiduiiBiri Irmiil Ipfln cphod-Csmr^UaiA pcAoraltu ifjlBpiTpiaiiilkl.aBl^atBrrtJlilBtSavAn* 

tiliiTitbralB.1 ■aliirahiiiiBoloiipfaodefariftfcraduhiBIt rii.ii.ii.oildtforflMmlwi hii.itB Bm.fomn 

Dlm fi^nflica^ fiparinr prdoralr ab ipforpbsd.ffr fifiibll ^bb «rll la pidhin Aun ^jBuilo IpgtiJlctitc 

I* V'K t H & riUiiulicijrDpcrrDrrUBcA^DindfcTaT tiDaiii^'fpTA»oaomf{a'nrimb«mlDalBfltrt. r^ 
THVM UT Ml nc>i;ii09 lopcttsialf fDdicfj "vHm ft ThDmmim, irSl^ftiftl ur AfaaiaBlif DumlDtndbni 

^lhci*iI.Hi *ltIH.I.ill>imfBiHaB<>,<1|BieabiidsftrtDiriBaJ.qii>cllTtIB(slliBTil«1tM(:JiT>*M. 

niloBtlc a OiKli » iaitnli Indlanm. qaM caBllBim .|ui H^mt pnJiaiiV » ti.lK luiasi isnrrdciaada 

«14 tbb, ti impE^i Ib BlwilrlltBt hpldi ^BDtBOI Didi^i lapillDiwD.oiitaraDS .lifl fiiilBi^^ 

ngiai ciil olio ptloiu.tmpliUHloqBln lan.l.pikl 1« ladiriMiH npliUi lipfdlliDi, _ ^ if •l.lDrpii; IdIdi ]tb.ir.«p.i,iloc*l IraculBm.fi&mim ifir t Ijmrh rtlni lotdlam. f 17 «f.biirlfiu, 
" 'i.UB palii qaai rrpliBt. fltlBtnBsiDlBa-t.nltfdimmBlqBoiraiiTpiirtiicf 

liU.I,.f. BiJBaifiElnlpntBDIudl 4sir« tun mamKaSattm Awdtcfm liibubDi.l.iDfcalpFt 

11 fupirloic prlhiialli. ^tl ncli.ltBoi ^bci aDtioi-l.dui nTtnii lanu llADiopii 
f 14 tl doo iTIICmi JasniDi IbBiuACi.^.tnirB cDrcBicDi. IbAii ^Dfi inr.iuiDiiiTial lcfl poffli. *■ cinon iitDUali.tMc tanlil 11 tmm bUo. tii runiiiii pint prftoniUilki 
...... t ._£.!_ ._*.-r. „ ,„llr.,Mlt iHfaBiim. tH.l.lB ptt ■InailDIillitfiauf DihllnDIPllliiIiMiumlapfdBmaBrihfB.nm. f nlfiliblo IHlkttcl 
frilBinicitairpiin.iiitloBiviti.ripiDiiaDiirliii.lVpnrlstalnrrl.bilcnim, flucinlfit ...Aipnri^talnrrr.bilccum, fiacltllfillilfuHi 
dicll,fiBtnkTcdlr- -'-- " ,_...._™._.,. _._. r piOBia 

«17 rf.filn h.ictnlhiaa.CiUlc/BBt tnidoB. <il .1 rcaicn Ih lupii cfBfBlum IpfinirapMk^ 
mimai'<gi,l,>IDIu.n.nia[ft doodiclm ptlTtiidilrum.vr, tiiprrUi» Hidiwdiclm paidi 
qnam iill laTiDi DamlDa. ffa CluUaBi pariphnlW. fimilflii iBlif la iillqnli Tsmb.li <c 
" DI Dcduulanf Je Virlrtlta. InrrD prAsralt mi 'rliptwa qDll4tb qoa 
lOBniri' snnfill<biraiVifni*Tl>BlnmiBi.lloclDiiBom/nin'."lri 
' -'chTiHumpr '-— "— - '- -■'- — •'-'— "^ '-— ^ChiMamprntfcinBi.dlitiilBflif>iiiJlilgniku>.naI>pcc t.lalTllltilupintqal •A 
SiJ^.p^rr bliaf>cspiilillui.lnr.llIfliuitplcfIDirinaii>:.lultn.Di.iacsniiii.lifui'^< la.ntipilmDnn.B>iBnJi°iBaiDrrU!tii.ii.p.rn *v*»- 
■ rlirirli UllfiQ DU 1 li d)..iom«i npafilD* A.. 4.- 
{lituam:iDIBO..iBqBod<Tponini.I>poBtb.locMl™ib,Iip«D«inii.ilBodtcf..lli«.tomnni p 3M 
V^pn.Uc<e>l>uct,FillB>,»>pfdIu(aBftai.IlimpnBamtB^n|lnH4auasillitni*mQin^K3K D3.t.Z5dbvGc)Og[C Exfxlus. Sinai. 
ad mnUtmmiatmin l»Ki>di>.ai pr-J »-'■- -i-B-^- ju — . 3Sr£a" ££•4:^ 
•^^ MhtM)BM«ibar<iHi>r«<ii««iiT4^*inM'inK3 

iUi»|%iin,l|iupaifii.fteBnlBa kli ilafta.ld- PnriSir:^ 

'■— ' • im.d.i.fcrfiiitoB»-^*'^^^ 

iiu. TlBduatnlsKlIilcAPURDl' 
■ni.iw « Mlw puln>>.iluluuM«> i> •«. MU« ■>•» 
mn k lulu piiitcu ■> !■ OBkrin*'!»» tli,tr\ilniln 

«■«■«■uEoiillhilii^ttiidbia^fm^tluiifliw.itKK 

.I^A «» .»«Il.n.>>Ti n» lUiUnu.' '<Ui»niBtil- I 
Muds, frrc«lp«!fcDi.iU<fi''u 1 uiaililhMaBIWDUBiiiflKiBrRuinima in. ri nK <Tii in mHK Anamii, .■ VE.i ui- rir fl' bm*hi 

■ ^^>l*ci(» iiij DamfuLClulBtK^ n4 4>liuai<°RiiirKTUMui, »■ (BBlHxui fili) ; viln tTliia- 

bIbb (?&.» lluu> kr«uBiiKl«.li b>)Bd lCul cuAli ilul. rBl. liial>.'iun<bi<i)Bt In ■ mlBi. Id .ft II- 

T ■■|'i ■; rMiiSllliittBBtBBloilI».^ |li«fafmBi.rfM''piBtt™dUi.riMi<.BiAn,lniBiBiil«Bt. _ _ _ vtnfriarl. Infloriu 
uu <riUtf|Btlll> DUilw A>«>n b» 
<u* afa>^u cu> «' A <B>«ainB . 

*Nliilil mlU. flBckT» (nuB.ll( lli 


,.briH^riBdnini,lrpEI<olo< ttli^cit..ii. iltaa.B«iillB 
1 (lcilu ft dtcni.'» nAin Ih AhtnnJ f la mbtmiapM- 
.mCiiBfB.aitiIlDKlni.fr ¥B|.in<.&**lmplf ,<rUrw. Watt* 
miBBi isnm.' « («f.niM. iM.n b.iiJa- ,i« n Kibbl to. 
. , _ BllM lutuCBi. f Firin ^iiK nili hBB InoBBt U|ul 

■- ^Ti' . " 'i ' ■■■■-■■---" — ■-[[■] HcriDrHtilBmMiTfaBc*dfcBiDn.ii(i.lB- •pnd Imlni; 
■lu>fc>piHiiiBiiitiiiAinB,«rtBjDlir<ri 3BBiIBiAliuBn«idU|.fm..lBBminlcIit"IIi I^.iouiBodr 

C*^ CMTwfaclc.talkriBlicndnto^iuM uu. tj m^«i>iW'bi"u«KT"» '«>i tol 'iUib '<<'><, <l>' 

^ - diifem.Talk.liB»d.nn>ln.«<vlttndui iiniORm, & duiUbibi. '■A.ninB pttpitnniB Ujdfiivilm* 

-- '(■! Tl r^ ■'••l|--l ■-— .*-i--".),i li«fiiiIli,ftriaulcIiiipoAfpruni. ^hBmmlm.iB- 

^^^^7^VUB.nA(D«rp4lAdtBl««.Uf>BI^Bfr- C A P- X X 1 M. f nifef £ucuf 

yy*" — .~>.WUl»;d.ai.IUBllf(c»niaanfa pTtiMiinsipiiUri« tIi'i4<Sr.ciiIHlacDi. r.UBHin. 

P^^™ II ll| llfti !■ liniHll Tl -'- Ilnni(hlbcMdiIla'fDB|{rai.TeUclnB«cn aililui nJAI' 

^ M» ■! 1 ■ (■.> pUnrBIM fntctmnntu dU» uimfitii.ll 'lii»in'|p(.nn(nii »1» .p a.: hiw Fil * H H t H 
fdMuteilntluiritlcu.Pe^U^abnBUiBntikDAiciiilBcuiftiD.ruiBiuHBca tun«tiABm f* ^lmdldBm.pi* p*ABnli iBdlrilKriplni.Vd pHl*,lsdIcln,pn mnoitnU poalai, ^n cnilcibit liU« ir- 
■d tMo !■ niwiriim. ffi Idclt.^ilcltu^lBntdliiuBfcnaKBlBBi. ^«ivr^p^fiiBi AiHikBBHilii. 

II ii. iBf f ^l*" J^-p"!.- " 441 rf.lB (bIb. i^bH pildimidlii iDrtbn vift. PiiqBadrcUktt upBI 

fa^ll - -Ilir 1 TvHifc^B^BlBlllnBdt.l.^DriiAuqunllBl^lfli.iiin.. >4J)iudl.r fyft 

^mfa —^.Itaaiui Oamlml ril. gnpn nin<7-ldril(>Bataidi<xli>BlB(m.>.d. PtBnlcflipnpliwIi 
&a« cWndwrf Dn^ onlpwdl,^Mi>i»i>mluiH.Id>ll,DnHABMflmuiA.lnilpnniuBBlI»c>i 
(■pimBXM ^BTfiftriTiftpiiiTBi 5 4*^ ^t" bnclmhha.n iirapti ri.rJ In PBtt UEcri>it cIdi. luluii- 

" ■---" -' BmrBUl. Iddl,»ll«lBiqdBt(ail*dBliiirtp«i'nilfi>ill»liiliBAi£(iil«l' 
w IbIi biAli.^ In DBiriku Blib deaUJfBtd p«cnt.>n riii Bf iiudn. ut « «f 
l„.IApp«Hi. 

. , JIulBpDtMlsilirB- 

UprfillaB«alicBlBii*t,liidliBrali^BUiBBU^«Bi.*U)iipaBuni,cS 

).«Bi bSnlbHr (Dmnria!ibjrcuriifii.,iu dbi rcpilDBli.tw otiK» bIb n 

1» .11. u i >Lttn UriiBt,pK(m,Db id^ BDrlumr. ^n ■« rA.ln iailD»iBi,4 
.Aw IbBiBa AindHlD. ixii. f . a.b.iil UBaiGaBdi icii.n r>cndi»fD 

Iddl.hu^B*9lnaDHcilicfnbfclU*i.nBlhl&«idDt«iBi. ^iBib. fUifiboBli.BcbnlfmBipnBA-' 

iiiMit 5iT«>itmtAKIK.%>lto(pUM«BU.a»ft»t^aMUtUB,iimBlt*iciirtir*l(nppilU(t. Dgitiz^dbvGOOgle Sinai. <«D«i(rcr>lM ™.m,'™inB.fci«.»,*l.™li«l«l.^ nMmnihniKUMIlM «(«]«,-*'£«(- 

»fclf«B.vM< «.•vH«t*Bc*i>nl<:&fIi|HtwHiiyn biuHHll •> ruMulL m*4 »iiAti'iic« kW. 

uhKuhnrm !■■ m Ib IWatplwtf.'roii.t rtfiEntUnra fn-- |t pvBvitC«nslKnpl>tWii*,AUMUv &■. ' 

ttr.ir^iai- '•"•pnt •Hi.li*»iiiuiiriBaam'fi>Bfl !■- aMftfrtttol— ,*al«tTC<WB«ti fa»J« fB. 

Ml>hr4^» lnrDFRn|mt<lBi.'«<kt«'Bm.D>laiU'ai- Eisi <|W>i|b> UU» ■MllaU< . « ladM twkfa j 

ulUarBBoliB lHtliBt^B»i,*lBd.i<i»itBBlcfi:ClB(n UgHhCtaiiOlu Mhb, WilCIUmt ft IOdu , 

>»aBt«MdB«Bn,UiawHn>IMi«tfti- jtM.»lmBBMn«im>HB^iitoliBi6«t4»tw 

)<Htl<.<,«r<>I»J~c(««>ir'l«Jli,-°«HT>"t' mlhlHllttawptnMWb PMIwmhlilHf i 

W<I.>lIiuBfBlliti«Bp.tr«*«:"lmrllkli rltmimnnlBm.lwUaUi&HlBlnnnmin 

maaBt HtBBm Abttonri, JimUBmfilf«Bm t«W¥«tkl4ltAimnl|,lmHBHl4lit Aan«)l 

W rBHhiHBddBdlKbi^lawiS^iBHHti <U)tlHmUB>fiiBctnrHDUBi,lim>M<> ' 

llrsriBi>"iSfttniioBl>.'ftHlms>ibJiiUHruli cBmtac«MlBDomlBl.Ln*aAfBvul>ctB4. , 

U.HUi ruprc UfBH •Iwfalltfaa tu.nl^d 
..inB (tBf (IB^B tBB4« kmn teirn clm4M. !• 
m« li •<lp» iBtu t^ offtti bn«H, » ic < id DlUamSnieril cuMmioBft,'* •- 
•uWi.ToUH'^ Tril«,li llilan iU- , a fBBClfaB l™|t"' "W"™. " ' 

E^iIibhibU* loniui,» • obBJach 
pc*.!." - £—•--—>-«— 

•itlMof 
UaAifttt 

,.' tcniaiircMlnitl.'.. 

V cl,pon«fBHctafu.«tKdf|lt*i 
i. Dtm fapjotm' hnd« td bflflm arv. JUHpiti 
IB aaowtBluffliBi.<llp«n<Hilobtt|li'' Ibic- 
. 4lBBm,-Ant<nIgm*t>alM([inl>crv,'ft 
^ 4BOinwi,flr.dlpcniqblcAI'Bfcttoi._«(BnB •im. fau fupn t.pat lB*fd. 
D3.t.z=dbvGOOglC [jheinacidu. Exhlus. 
, ^ ft MniaiwtwfKHBliVMrfBomba, 
Mid> »11« <• 4> BUB m<>rt,al>cMct fsp 
ui»iJ kolKuAfi,' ia >^if rQ>>«>Utn> (w 

T>lln tdi rian^^ ulm <»Kfm»l« 

lA f1<B4iladb.4ua<l BofC, 

Uf.pi>pKf uuuf ft /fHt «1« ilu.li ir 
AbvMJi A fllHiiB (iiii Amsptrrct» i< ( 
ll|i ir»Ml.*'«— iu» tltnu lA.ihniu hq- 
««llhlAulAilftrrttdlimfiMcMcIi.l^l liXikpli!^' 
«■ItaJrtM •rf nbfti Ai, wl li HvRirll-^raBlUiiiilxi 
li, ^'n ^oMpmitUH» 
^tndui ■uu Olsnn, >BBl4 4» pncif I tlU.&prf aiik Sinai. 

A»I£cl.K I* 

atdfliminai 

Juiilrorlt B4 

£? 

t,Jil>>d>_ 

SK?.'S,. 

wnlat Onl 
Rbil. luTt 

thtttaM. 
.Ijluloc»- 

IdIb i>»i- (■ I Iniu,Ri<r«T»'tiiB.lipIriiiiiM>Di«Bli. j','l~|.„ ^ 

.,..,„,. „...^S'i£.?. ,.!b: Vvpvf Bra,' a ««alWrkbJ. Mn. «rknr ii 
T.™.'*,i.tl™.rjJ,.r(.. ■ 

ti ,"iil«<irprr».<tl«lii>imfli>«>irr(i>il'a<n 
>i Utlsl>.r>uiiio)io»°nb,n.rtioeiri<B 
>l ' W>. "I. Iib>>« •IbI 4>uum pirm hln m 

, ; t«nrp<ifh"4i<i-id»«l<Hlkiitci<inclfca. ti,nuii»r 

■ iIbu nMtiilliiau , ft aunuJnD^im libuloiit ,..1'— i -i.C_ 

■ itu (uln <l. Ti Gi od>i rannlm & OalM- 

i I iin It Bf naMtam DoDlhlo. a>c holonglluii mMttin- 
' Irif^/.SiL^i^oni^uli.lNH'™ "" l™^"'' 

llii I<W,ll*'nar«i>biI*r|)>>*i7li|l>({iia Itifiiii». >. f4i«i<obhii>Aft>i 

MmU.Lpui 01 
- ikl.irlUliTfl 


*v«<« ••&». «41 'T.ii <ii.l.<>rlUli Tfllltl •■(]»>» cf l«i««.r. 4 41 fiil.,f>mB> «44 >f,«u r.«cicl fn la 
ii^Awp«ViK^lun4lM*rl(l>u.^<i.laW.rii.4>>>iBiltri,Uc«rniSi_>ijL l4,.(.4H4r.,prrf<H. 
.■hfcwln. 44<i<Hiil«b.uU.<i>^r. fviiuyiiplu^fft f^iMniHli m*B'>«ir-I.<«Ui lu<uiiid»it 
H. U.L<*l<ctaUia«. t4t>r.#>«cusii]r<m fn •r,M>i<tBlujt<Ll.ad<«Udi.rclUc«iltuLvr,>Iita 
~lJS^.k*ulI*r<MH./.iltni*l^^iiuAiH«iri1i.riinpiiii «■&.«,> ...tiJoiUi.liinwniirpon- 
m^aaMtcmmikXnbmataim. fnul. 1i>fr.(u»liur.Baiuit.Bi*i.Ifu-,>.itliri>ainw.*Jl.i« 
hi fi M ttt flM«rii>«ii^lnfHiili*M*i.1i«ff,<l»lnJt«i|iiu*ii,ai<HSi.Wt (.,■«*« r<ip.t*fai.i^ 
lB<< * . rf i-ij«p>infc.ilBmfc«iittlli'-5*T,.lt.riicBj., T((l<il>.<>«a<Ll«lMit jBa>>W^>ii.lwiA. 
UMfpai ft hMIbH. 1» ■■k.iphl.a.bM .uf m(rm .fU.trii ba.r.B mnliai.d.i k>«Uo>.it Jitim. p.n 
' ifhl cuu« (Ubh «^ii^UntlBU oi j ..oti <MIb,H|. «1« «I mOm UaJoriUMirfi dBod«liB ImI. Jj>c 
> >M« _«kn ril «B. (M <MM4*itS rn «Hci t>«B.rair4hB«tr,iM tDmu.^ ar OH •Ucit.'!! >bSu. c^ 
■Mim.ui(hiu.pU>>c<ll^.tiit.Ul.jBC«»llnaB.tl.i.I<ABaiioiom. 1K •t.lilMuBil.Mc. iift.. 
*~-4i<iBl«n>au>«*ta«. 1t<iBu.riti m*iariB>.hIul»,.ai<uiuUhUBf iiuifui«dPiik.h.)Bc.uMl 
.(wrii-.BUHfarillnk.Ita<Biiw.Ma<aBfti^ifiili1p«Biil«r.r.in.t(tI«<.>rittB*c.I>o<lar«~l< 
* A>t *iuieu'Ita«.^J ill»l &«i£ri<«ll obbtlt •■, inl .br.mrf iB li.B«f IMmJal..BilUii •Iu«]., 
blla(.&criSd4. KocMt' 1A-i-catiuci CBjirii. 1«4B«»HiBiinbll<i,il«illI<.]la.|iw. 
kduu«HR>rr^°"-''0**^'>*^«»™li'»nufnD.TiI«dlci. inclBnU 1<4ftii(UicB. 
mimtLUbmiiitwatiiikafAm. TJ(m*lfc.i..u-i«^~,^iittn-^,rip-ilr''-a"'Tti 
— g.iji. D3,t,z=dbvGOOgle 
nkIiftFrtnI>>(«tn>I«&» •dM.tuM 

niu id MafOi. Jlnu, Qsnd» nkifal^ 

[ iprcthnprv«B{lHbwfaflD«mlM,ftlw 
mf' 'pUvafD th.nBfuijBtHoiifiiL ■vttuTV-u 

„ Ttt ;ili»iil>^itulk>ir><>Knh'<llmMI«>idi|r 

rl> fkautsm «fln <- lluiu uKinm ttmlOl.licliii Tl|Inll ikal« kl- i** 
iim >imm.'dabul llii- 'ktl.mtdU uli iScIiaCtcitacHinalu.qji >»- i^ 
MCuIMmlao,"»»- Ibtcoil" B.mtn.JwhirimUifil.rutCiM' f 
Sl In ili pU(I,<iau l|i ;rRIiiim.Dl*n nCidJiI iil Btdlu OcU. ft r» 

'laA Ibxib ^nm '^<JA- uHfltaclli GUJilfrAtl.fcAdtifai Wa» mbcnm 

l>d l«J & fl t tlf imi''|*«-'»BIBIiiM' 'ilnl^nnl^, tlflt iBDdlmcdtiliDtaramcanB 

Iflt, nm»cch, _„.*.n»n.>{uUfuuilku>Ii>B.'niJ J/in liUum nHm tnm bad £iidUiiinilB: p°- 
- I nHqnt illDd Inin tilicniKalnm itAJmoliii 9: i1 
1 I 'InimuDirniKTpcdn, ^nilbilBinlaclAa' |jJ'^'™^>lldiBil&l . 

' "^i. ^T"." *;■ «Ki. ifiHlii'^! ti^m^nXr-^n col. 
' . ^ffr*'^ IttBBHij c«kuI«li,>Ht Ik filtn iDhI >d ■>>. 
, «» t™™ <• KnmtBit CBil DBmlBD, •*« •iiipitlBi (nnlo 
, <«illnttrB»-l^^|,,m„,,_^^p„,^*^Hnr<B,d(| Ipa.&fcmlBiilupnTncetfiiinn.fl 

I Ir'!'. A5?i "1 UBiBifcuB,* poDn Iprnm iBt<tft«it«lB coiilHincloBlt.'aig tti »1. & fBBiJn la IpTom t^ 

V fif^ fn Ihtt.li idnlcjV.bcrificli qud <1B. ciai^EhiuincirUiiiiliti io^^Bi minni fuMt » Bcd'* '■*"•" ^ 
"* 1 A°^ riini.^Uc ilnu papccn* lii tlt^ti Aluionl ^nim finilni •I' p.c pgniiinin fBu.f El lo^Bili 
n^ot <iil3«IIuaa(l>cntllDamio.nbnlAn'c«,pialiai«mo.l.t]i)iiJi«DMdinnCaif)m4nftt>U< 
■.lQiiIda(ipltinmJEIIoliirc>clp.ionm.iiii>i>orn.i,OBUor«KiitT>]tifillaiirncIq<iinfil«iInBnmcit> 
nficmmB*inniDinli>tBi7BiqnlTii>fimBiBBinanddinl>trii,irl>dihinic>bMBB«n. f 14 itdfpllolitii. 
oblnloBd InttUlclt OBi ndlsubil Tiii fii.Ni lUMt Dni inn;d.b>I tai,>l fedl iFporib' Dlnld. fl 1*^ " 
cfrc>.TOInM»n>mII<llBtf>|da(i,jBilat>c(&b(ita>.I.DomlBi»B«pircntf<t«i. IrfttifibltldDnmtnni.L 
omnii q«I BBmmBWtBi. Iir «oc cn.oaaRcWtni Ib nmpla.Ni lclic tdpU.n vil atbcil AalcBIiflt lofrfbo, 
h>brimIoBI(Baidi>cbD>MlV4B>'llbndc^mB^nla^^fchwqB>c<«»B(cbnTldclBitfplt.^(Bliciptct<oU 
1>i.ld< .atnitbtc ]■ nlfia.ni ulM tfpU npltbtt tnii * rillatl tibiu;u«pb>Ba mi,tfu nfto TUbilal.rcn 
niato iiii.l.iU-idit.In II td' tbIi ub npltb» daudnc)»BU.I.didnchaAtidtcd abaln.*l|^tl oboloii <i« 
lclm. Til.iJibalai. T>fTt,abUcla 1n T[,d>bbab)»la>«> ^Bl«lbital(«iDomlBi>. {!< didaoUuH.d[ 
DamlBE >d npilBdC ftcj.id eUaildS ttamlDBa Blinificilt tm. <■■ Tt.npIu(oBBm.i.i|>i >ipl>CBC iBlplHI. 
«14 Ib ani CHiiocd c>B>iBia(.V.I dntBltoBli.tBI fildltll.Dt hBC ri^di BBBOUtlisitmT.ir.d. 4u I.Ti nili at 
. ^nimabifrtcotdnfillaciircHLBibnlcanian.dlfclofBltBiiBtcitliptirou. fif >dti[pl]dfi>Blm>iTrilni 

, 5u(Bb.BBci. 5>)Tt,obLuioBrTftnl>nn f 11 I<b.«iiqac hsc iUIlAHui pccpcni.If ft psAniuiItliula potmlBBnl .(l^J^ D3.t.z=dbvGOOgle itiHaB ■•laimnlliloiiB dcr<I«ntsfqi>iaii*ai[Bn,C>llatn4«iBil- rnKCpw^ pii' 

<«.*<it«')ioaHdi»nftet M>r«n>tuaiimbaiHiI|.Si''W<>l<T4i'-<><>n.*'«r 

" - - - ->_.•■(■» «Wfihsc^Iutclnaliunataai^rinaE, (l>ia-Hrnlii 

- .,A«(«ia "raiMiHMfnintjailtpM» —ginMMll,'»!!!. ■»«« Wnri. 

* Ma« i i. * MM nltm» ^HolnlanMnli l>iia>. «mjn •■nin ndi taxlllfil na& Mid*,>tait>A>>umJ<t(hol«uAI, o^ 
^<rfnfardl;U<_^»lnltu«r£ fe iu 

ntiv.KKianuics^ia^^n PUiia 


'■BOa tttm balAr^aHI, >,uui OH^ iBcnfi:l«J 4( ftr«JlJ(<f*'l* >- ttmUi «> . •( mihi f>«Ma ioainni. A4 il» Ficlfiint- 
u ,<]ii>ivtTlirHil!<iqnM)iB)nacludiiiii,Boc Tl4ftli.flds>. 
:ii '«lnn>a(K«lifiBAa»nB«iirnp9A«l<* 1>t IHliai mri 
>- l(a>>A....IiipncuIi.Dil»Kf>ltii<fand«ai, thi. 4X*i(- 
<- K«it]tiiii£^eiioii<BbciRl> a»Uib«tft;'riin t^Alff 
o. «'luftaninifl.ftrtaatnUKAii.^qBieCw Hi>a.4atJid 
•- ■•lt<5ftitfli.t«''aiiiB^atricd>ha<Ar>Ut- lo|i<'>l><>-l. 
Ih Bf .'«liidini i miTt r«.«Ii dl>li DHpia' 'i "tm B. ■[* 
•• .4HortB,Iui>I?bruc,»n,>'l»1Anui."n.iurB».ln- 
i- (■Itiriihilllii.TttllwK.iiaBiuanKiliBil.tuln.LsjiB- caB«niiHl>, ThlHbfptririv:ritferui-,(ill. ^ir.l-tx 

•ltB**camDilAI«f iK.'^]li lUJi lA, ■! ^ taB«(iba( t9- 

•-'WaBHtaliaDa-iiienii.-q^lnia^ (• 'udi. fu ath. d'T D^I&fHiatrfll^aBjBui td MDf(B,4'r'iDi. inum va|atB- . 
n 'l,Iatta'B9iaIiiiiliiiiaiiiir Icmi1«tfi]luin iG.rti (»«1T- 
B- iVil.tlil HaidtlilliD Ithadt.Iiimpltui iGlpl' ilDBtm iU<h>. 

.m laiB.triralo liKii. [■ udCdo i|>oaili'fni. ftfSnhitDi.' Ij' 
I- mulBt>iindI,&hliirfiaft>iitll^Boia.idDp<- u,la>aatil(. 

u- I il tiUDllAhlilam AhlAm^cli ci iftba^Dtnia ' ltil(cfii&aal 
ti 'la tei THlDrcniiirqu.ni riBlriiiL dl ■Brdi.rvo ficti I, noa Jict 
•• d<dirarinll^ai.>ibcliBi'<|a«u^<ri«t)ii hhnitattbo 
|,, llhl.HtaiH.iciiBiilaonButtittnli.Aaiciif.irilauli.ridti 
ill 'ft«cat[«li,&'|inipillitoilBa'^DOdrar'tlJ]i tum ia Acift,. 

«i ■liiiratiai.cudfttkaBKDkfcmniaotn- Idch^arsfBiil 
•• nlhDt laKnBnlli rBli.A •nm lacnd.K •iub' Ot h^htHdi II 

IflHilanaAI. AoBolllartiamnottai, libnm, lad.Idill.raa.i 

«B^ ftmdoH. t •itUaita »K<idDt<]l^ Uioti tt*.' niaut pfolihi- 
JciikpratuaBuia.ttcUliatxBt^^aa piBctpi libl Bibtiii llfDd. , 

im ftKfdntn m<a> n|<tfi. ffildtfl.^bf ratBiirfrtum ^DiDnn, 
41 •r^Htan. ^41 vaKDtiatramiifniB.Vtl.taialaniiionitifftiiiJ 

.>a>HtaBUhntJ<p^ifbHH^7>cc>;frc. «41 (Saaliliaaf iie- 
uia btl iBt<nU> ilhfnrci cum ramni parlnli li flaAJmollit. 

tofnttBmtriiTehlihwihrialtmt. f 41 •f.cgmpoSiioad, '%t:U 

""'^'•^.i™,''"'" '■"•*"■•—""■""■ . Ti iWile.id .i^(«aiU'ah.pdl>Tiplllli ptHliiGiift k uit f 4 
n. f t.l.lu dml onii» tittScH. 
mu>^uMihi^.& 'ii]|4b! •iTb loaolaihuni ^atiido nbtcBtndan d^wUlu'. " V^' . .. •ittScH.lBtBnBi iBlBJilaftindo rtpft o,...,Gc)i)gL' ■ I -VitiilujTOrew,-, 

«>4[UipU< 

i ■■«» ii< 

ilafllrKftHrni^^dl^Ii Mxmcbtl: 


dicfrpil''' u>-m£m>i'"< 1,*... 

'•<t^ •I.nl.»oD.<id»4^i<llMG«>™.C*A<>- »■*■ 

_,£ .(iJ^ii.i.L.*.!. — '|Uu>A>al<iiT*bh; 

,_ f.Lt..dlcl«.W-l<'=»i»M.4i.f.r''"'»'^ l 

4l.ki.<fI<itH.4l.r«ii.u>>fthiM>i'A,^« biAmiiiiA. ■«iiinf.BailH>Kl&o.sBBl< pl P 

f.iAiDi».^»."— ■(>l.<'lwnfI>H.i>ribbi bcHlf.p.u]nWdi..m<>dHU.C<><V>W>fln 

im. Dbfrradui iilni &II) IC' IIViil fibbuhfi.K al.bl*t iUnii la («•■mIb^- 

i.nfHluilMuso^rcir^ri b*fai..r.MM&Bplinii«iwnH**Iioil*'- i 

Im rnfHt». ■■<>( -• nlsk niLl1;<ii..9 pnimt.ll''">''> 'l'^*'^'' l** So 

'ui dfEan ho< M pf if«ii:^H>- bIo* cMi & >«.{,&[■ r.piiHii>b~OB<^' vt**» 

ui hdi DoBlw cvIboi k tiici. cifuii.lltdu^illaoifa^HBTlI.iCplcriihBdiC. lA 

dliiiinliVnfotaiil-ilt.Wii BwUIViiiia.ibiiB ntntlBii.dimub^lnt^ 1,1 

IHod.pallii^vbCctloqiii* .iBosl|lipidii.,rcilpn>iU|lH>Dii. X s X I I. k< 

^'xXll. Vdrf™i^SZ°«in" H^Z^tT^f^^i»™ 
V >i>A< 'lifcrHEndi 4. niiait , tamfiiginii ■oi pm>d>arHi>7fi iBln hsltTlio ^ ao. •- ^ 
tH popHlH 'i(f Abviwi.. A dritnmt mi cmm. 4aili di THri-AlgTPil^lVBBt^^v ^^ accMt 'AH 
' ~ ijHHobl.dHHHi^HpKYldunMadl- ifi*. PlailHii. td co< Auo^.TaELlt lm.^r« «u- V* 

Hiolllt.4iJ.tfHiiH no.ifcndccmui iiii d.>ioiu.fl<oiAHOH, ftEUltiuanAn. 

I ttmtl, nrTclaiai '>nli ui>dtill.'lc dlili tsH Milbn. K ifrm *d ni. Ficllliu pnpvhH 
.._!«■ .dm.'Abl*i>pil^««CHiu«.4u'awl.iiiR.dt<trtB.Uaa'nidUn>i.tQ9« tft 
rpndfiUa •■!«»• >org>.n*nioi>.«U<>c^H conllloHnlffH.faixiHliopHthforto.ari.. 
>tllntHiii.ftd1iinH>dtiu^<r.^niidlB*. rii n ifi tikiI^ib «■flitricin. DfaitAvt^v, Bl 
'Abmpinai ti|o poMiliak ioiHi. laini oia- faDi dilnl [A4cl.HilccdiiatttiatdiTHrh-At 
Dn^«*p<it**^"*"'*B..*lbii<fiili.' AHtqlf- , ifpci.Q^odcwDrldHrH AU.^.*dl£cH<J<«k.- 1 

'^■>lt Itlwlllilo,' ArfHll*l>oclpi<iB,'viiD]GfB CrufalnolM.DoH Inl «l.lnciHi ltf n»* m»B.. 

' -■ "■ -I<ncl.^rf. tbnlinaiholacMllhftKoMt.picifini.air.. iX 

'- ,lrbaRc.ftAi.«n«>l MHtdumid.Ttm-lt|nii.(tcdrrniHccl L^ 
i)di>lLiluIIiAcodMlil>.^[hiq»0bl.i ^ 
lalM (gBfliilUH.tt iduttcnx.ii^ la.ms 
nal.llWf^oldllaitlfi.. Irni Doinfni .d Molbn.vid.. drf«ad.L^ojBli. .1,^1 

tlir-l.*i fwm.llManicnuu lirio t tfi hI >r<r . U. IAi,ilu> ctinltl.fedi 
tqnuit<.,>«m.l«M>i«d^-f^i.ni.lr.do fucH hhh coUB cM.ft d 

.vtnr Ibcri^inBI rf.diitit^i^, ^ tt la |AtBI H«rt.H. 

IH.Allr.t1.«llitcinui..fRadc BiiVBiaI>CBH&Htt.< .^!^^-^Jil>*"''""''l'^-*<fr"t'1<<<»'«<'""'«^ ■ii.HBl>t«B&u,dl<n..|C^II>onl>.lt.fd H 

""??°'"''.'|i.ti«nU|7Hl.(idl<>cOo.aiBH«lHBAB. n>tfan.i*ut«ir(poB.lBHn.H<|iHmnlB ^ 

*"°V"'*'^(ldipopolBnilH.trtntapDl»cllgi>fI.a* .l«d.TtiH-AIiiTpii.ri.feit'ndf>. ibbshb, n 

J*'"^"'-, nnIii.;"'*d^iJ.fn.™ii.lW,'.l.K.Bdrf«l ftla hub lobiUlil |Ht ^■.>l'o dldi AEcptH. „ f^ Virt^ '■"■ ••■»'■ ■"' rBTHpif .1 -^ldHC. HK iB IBOBlib... 

li ib' '"* ^™*' "^ " ■»'■"■¥" ■• >">ll balai conn pop : i.MnM.,riii-!j;^.-^™;;„'^^°™'.;^^;:„"^';;; "■'i",'::^',™.';7H'^"i"X^bnr£: • 

£dt'^i<ciw"*****'''"^°°"^°'''' ''''^'"''"''' '•^'^'''T'r'1''*'-*'"'^*"*^**^'*^*^. 

.iH.»nfonfl"CKWditmn(M(7t<n.*^™B. 

II.I-flt.l<^tH(><liplanahIC,9.dli< pn. ifiBlii.lofl.,^ 
Dl1l.boTf IKnu«Di;qi»ddlli|fdfiiHiir,iH1«biirf. f uX 
iuUm.<.i>ibit*ilfruliii.riJ*olqi.i.if,^lci|iildHi.iB hAo. 
idr. pn rcUiloo. X I II I I. f I .d.tTf» f 1 ln Bohm . 

, „ r Jilfaill.lM^h>icrrigBifciH'^Ulclldiritrlipio.N.fdBiBt> 

itaidKddcifihBfiTfnlMfi. Ti ■tb.l.puMOtlttBBlit Tiatb.l.puuii9(ifraiBBf.popiir.b(i>aoiibB>BH 
iil<^h.biUilBHiib«rBfi.L*iliuBli&U.uI^,Wdttnilil^.uHd.nifb<fBl..MtbcriapIii.A. *, .r, 
foriBUiinilld flilo-Alfl irorBl .fb ii>nB.li dr Irpi fh ^t pror«rril ib.roi> ■■rA.tw.d faftm rni«f*.f i Tiibla ^. 
- ■- - ■ '- ■ vttcAnieTliBHiiHlaillf. ^tnnJrlUitttm, f,x IlUtraiia nlHl g Btk. Ta.l.rf>cii n „ _ .... -. , ltBU»tBB.Il. T.Ll.rf 

<t fm oitHU Ha(i.(.V.I,ptiliclI n otli (W buIu n.iiBil. ^n ■rb.hcKDainlBi Gn'l*i,ll dllil.Cnr .«,, 

4iiQiiiitdiclI4ltrMll.MdofrdrrtidiliflI«.i.>lci:I<.flHinjlt(tMlldililbhnlCHoda.TB(bliiirrd*rB>. 
,da.lT^.«C(TP'iit>>^BHBtinibailfrdtiibn..*Iil.«<qu,Hm^'i»ipnhH.Iiil.R,&itfl1Ud<«l»,!,.^*^ 
4i4 >{. psallt.Klu tr r.pcr Hilo.upalo rao.Tf(i h* tnb(.q«d f.Iin di.inlAI. r.UutIllti d.bnt itr ina 
do.Hn» fcnttBiliDi di nulo tBo<II.nic dciRiiiai popala f ntTtu upBBOJu fft dM»i liiBuite. «.,,1, 
ll.mta(e)lilIBCiiliMIIIj;IMlU>AbAlill. _^ Dgitiz^dbvGOOglC sdisaDmu. t. Exodps. n. n._^'^* to iW>>a>cillifenlMu«nBbia<.4l Tcltnai<|i>n»<i»4»*>1l»uriJi»mui-^^^,^ 

rlB»«HUck>(»>i>iM«n.aF^(UcU &.H.^k>B<4>SUiiil,Iukaft>U>iAii.. ^sr>ua m 

iH&a^>«c«C|H<ftD«lMM(t- i|Moi fnp-nthmtibm pnl Hft g t . Wicrii ^, «.Jriica- 

* — MihM»— <UimhmnjMcf*T»f Imnc OMia» ■uU mI l»y — I h«m ft ' j|, («TfrfC 

|MM^fc>-.^nHff..Mlur'^4<<ii!Sc,p«c f.(knMp.,ll1,Ac^>i''<0M<IVH*f«il<-|w'-' 

k*c Ei^i^^Syn^Ml<.Jytr^HbiJ(..*i.-P!^'i^».twffwtitl»fll-»p«P.h»'K 
• ^* AiB iw— loO» lusaliui papali wifcnn* r<iiy<i»ii kM.hiliftilpnia Dri.bdpnnlB n. >dho<ni IIaH<a.'>l«d H.ftB.'^a.brfUc»Tcffll'in*<li- ■""«''-■- 

npiUn- ■.MtHlilt. " Vai Iiac san lA csfmn qiil «hea-l •'oali bctba> 
ic»ui- 'ilmifanlici.a^oaKflxnininlccrpaJcuc''!*^!.»^»** 
..i<i;ttl- .lalifnlicn'^iiIa>attaccnnaiiaiaWdrniB •'«■■•ciKifc.' 

[laarhl 'dirnml^llAsiafircKiBi^siaf M^,icaiaiii.l.mni ■uvl^B* B^ patDrrm 4iiC.n fpcrlii la 'maBccia «nfn|'l-ilcaUrtivlrD]aK^tai fc-pi 
tfwa.fc^^< ca*a pocain Qili IIVicLtlliic- 'ccriaI.cam^HnErcaiii1ifn<, »CDiaailaar- -* --''* 
b vr*^AuaA.^idcibfftclch]cp.ipuliic.vllB- ' "-' '- — ' ' — I AaMHMllvr^B* >d pa 

n|ib vr*^AuaA.Qaidcitiftcich]cp.ipuliic.vllB- piilBrc<qi,ftfp4rB<Biintni4ia,p0tiiDi 
lbi^hHi£u<r<uiHii«auuiiiaBmlCaiill< riiiiriul.IiiliHarDiilAWaaiia.qi 
■mW ■4M4k.H.im^anar<ai>i>D>i>im;IBc- libl papolai lUc. " n indoRrn r<pc<<a« Hni" ™*°™ 

' lMWi.it. laflii rinihh^ |iil ■■■ iiiaa<i<liidanilaanra:^IaaalH<^tBU*apB->»<"««>'w> 

^■iici iii» 11 jn I ii II it cii iiTii 'iii III I iiHi ''■iiti'-'— II- iiiii iinii.T"''"' ^— 

*-M(Tf>i,K<cinai i|bU udjMlt.qnlbo. .» r.c nabii d™ bbI aai pracriUnatlrluu nln •,'"• 
fc^.>atBHlub<r>uanrrBl<miI.aJt- «I4M.4 .in>m,aul Bat(nm U|rpri«lll- ™'"'''°"-* . 
4aH^hkpta4nIiIla>llalimin.<inFI3r-'iil.>cd<l<>It.ti<IJc(i4<f».><ClaliBnnbiWi. nilHlla pl<u. , 
Vc(tfc.*alB<-fvliUBiciaHaTfcipapa-|<hcBnipiBi,»<lll»>[fai-'b<>cablKila(Tmr.Sir AlnrttAlarS 
X^^^K mmJMBU l(fMi—nt calmcan, .in>'<IlalDilU<.«n.ldl<Mar«B<>pi3("auM <!•< 'Moclw 

II 1 111 ij ' ' r iii j iii T 11 f f I I 11 • 1 fi ii •'<p«f«i^i 

^tSiMb-HMti » «.o. ia pam rUliO' ' IgBamlai.n ca.ind. quj caam c« iBnuctD B" IbMUc » 
■- -- ■•■ ■" - i-lS».lcr.ac.»c- - r— .-j..*_. HiMilWn Bd «Bn aouHi ilH UBliaalkai 1 (k.-^Qul panlol c«.'«i mc rucciIai.T Ii caBfrc 

^Stm^hiktynmlm,' PtBi II>ul.PaMI.fr tU-i iiiil^Maltt aiTiBn Mil Lnl- q^bui •iirilc 

'l»ifafBtf<imarfitBn-lc<,JircJli<dcp4R4Tf] didl DdnlBa. V<» Ifcicl, PaBil<<niir<|B<KliH 

■ Id ■«BiB po ncdlBn ciilcac£, <i acd^ai ' JIub roum rapci fmai raamTinBStt li rtdil. catninBM 

.laahlaiMa. ^. aaiBM,»p(DltiBiiriii., dtpam ajfaltin Ib «llii., li BBcliii ^ll^j Kil" <"" 

•I Cli) Uil IbiI( IVlBKicua Har<,TI ; Imnn lun. » nir<|Btp>«llaa>Braan,^(r IMBi.CliiMm 

i.tiaitH<iTiVKCaBruia*li>BaBBiT<i fflilLflii iBiHnibaia Mafi<.»(«UituiiI<silt HoalATaaTf 
.D«ni>a. TBBr^iraa.lBfilla.»lal«lcipat>BlaclK<IclrliBillllaTliarBn.'f|tilll "rB* fal .ia 
.Ti d«B> loyi bn>iiil«la.«[<ao iB- ' Harn,C<fRT>H' hodit B>aBa. •nAFai Damiaa: "" '■ Pfl». 
.4tt.l>CHB>c«MaTlni4pjpulan. '•■aBiraBtlBWaTaa.blariimfaa.-.idHiirTI^TOi "•t- 

_ ,_ jacctlB m.ii,tt-.t,iii id Itamiiiam. . TObi. liadlc (aallt Impmiula. «PaAcra di. di.l liHiBm 1b( •!■ ' 

r«~aBWla«B<Btrani<ni«irlp»ri(l<(cT..'aliH,A,.dpepaluB>, Va.pccmAl.ptciHai-J™™- ^»** 

B Aia.ta<*IU| id DamlB^.iir.0M«ca,1>amI- (BBminaaclt''*'-'''»^» •■< Dan<Bam."i{ »< ^H;^ 

^ '^«Tt». au^a^dildiir^h McBoii' ' l^.u X°i^n.r uX'id Ih^Ba.1^ .h?X' 'b I.BiBm^ , 

irBClacl..MiMd<UtesiBB^IcrlBaill. fHra.pMC.aitpapalB.llt. pKcuum tciBiltil '^'^- VM 

"a ftcHBBfflbl Ito. •Drcai.''Nac (((luc r.mld <um p<M«<(a 

[■nWnfcnc<—II-^nBa»B»<l.&tm(imtl.iyBnt<w<^BB«yrallbrarBB'TBlfcrlpaiKj '^IJ^^^T ■ 

f«.)lc^din<ri.mIU4am[a<. Ti4 ■tb.tuU InaalaOc.i.UM amB< 

Tl.«yl.lubniBCM.OApHUtT«.abina,Il.dirDIItiaimUll,l.dBBl*BI 
<.KiiBi.4«Hl»fK<inBi.H<bii]cnik>^dImBd*. fif.i.feimUBK* ii.tl^<R »f na 4ifpiBdla .^Ali U(<BI . . i<fBa4ifpiBdla.ar)*U(<Blilal.DM>a4.Blliilni*, 

■■ pg VbII niB.prlBI*B in*d &Balcl«t. btnii tuKiro mUa ^aiM habami ■alnC^t Ulu Ut(c.BiI vin- , 

-- ' ■ I- — - — .— — — ^ J— J..ri-* — orB.mtBli. faii ■Brrii, fil iltb.Qnf.rilpraDaiBiaall.Qulc»- . 

IH .IBI.BOB ldUi.tniu ,d >»-»<. f 1. Un aaHdlitrarHe. 1 
'B.plinditc. liac<Bln4lKni«Blt^pilmIiintEM.fl« a 4 »ac«r)WBBn<fiilrf>drrani,i|uitdf.W,priliiHl t .[ iii .hltltrJlrnmtBii tlrfnlB.illrliliilil.iiH IiiiIiImIiiih. ' 
•h ■cb-BamBail^ Ib ina ac-lablBdl.l^HnMl.TAMBAinn patctll IIlH.hIi<lcil4a CBm ((ak<t-B.d.Ta» 
—HBAcriectilcpBHMillanlBMfBfafHBmMMgUunmlaHriHrit, 1l<n4HTaHilM4(< k<HdlM»t. , 
«d.TidH«.i.'ib<B<&<aUi. 1i)biniVcirlabap«nn»nlM.t.plaabaD<anlil.lniaaha<(>atI<Mli4 ' 
iBfcumnln fM»li->«>B">irtmfitmlHl»'<P*«V«maaiBm.llrmdBnBlfBtaBdl(Bdl.B.4.llci>k.. 
Hnp.< tM ni<mlftti.cl<.<|Bl4f.Bii(Bid(mi<BH.iywtppM^imif<ifcat4hiBBItBitBiliB4((B..»<i«i « li|li^f(IU«i<Mpfi«(«BHi(l(aB<nH>bintta*.f.4.B*aB D3.t.z=dbvGc)t)gle Luget populus. K. Exofius. y. Simi. 

«>(Xh»- nRrr«dltD«>«iHa<.qaraalrRiuli,,Ciili<r>UI>DanlM.Qifpf«wi*>AU'-^t 
rwiBopol bwnH«»tn^ojwirnil|lnr»l., 1.1» n<B<UUl>» B..:;?u«..^>dKr *"' 

■ «IB. 'fBd«.[trU|«mlnl»Urlm«iii'pof«l«,^BM . Itn' HibJbu panltim BnmnilHUnf h- , 

XIIIII. <Mb<i»nll>.nHn(tt»>'*b.«i,. >cRHAu».. "^^ "^ c A P. 1 1 X 1 1 1. ii>l 

I.I.hiscJcMi CIF. IIXIII. T Ocilrfrqu>«DanlBUIlIMar<ia.'dlM>.'r°ri 

lut^.i^n !pTlaq«n"«*lw>i>lii.. «Hi.rf.B.v.d.,*( l,v.^*drfcnd>'dtl«oMgnApar>'~n 
^«il.knU ^.'./mJclilacnilipopillglnciiiciluiJllltl qim.lulll( 4iT«».^ir>il.iiI«WIt<l 1** 
p.iSI<prfiria iKcc.U|r|ici,llicn.M^nIaf>.likbc.lu. iiu.al Afcc.hu,II'uc. ft lKo\41lcu,|Icm)d «w 'r,uBfM.Auhlll-')liliiliC«ii>l«i'*jMofn, > .4 Uorfn.ls«i<n £li|> iriHLfvv^^mc" 
nl<.dlll»irnil.Voiiftlipap.liiiilan«nl- . alcliii, r.Btl VccBdua ia •itdionl.tciMa 

«Ilw nl» 'cli.fiBd fablH lnii.m' ia BC^W ni. K cS. u.lwiiaicdc|is..aiiillun.n,.i<iil^ 

iliituDanl. fid.n H : ' psBi icinc onuitBnn nE ■ n, < (vlln iai.II<»l*Btiui.ctoG]iJirculoiuii > 
' -u 14 mo. nlcbnilBlJhdillbi.^tcfpalUnuilf.SUiir- r.BmlBKWHOlcb.VMnrc.ncgHBUcliTil 

MH<Ba.r'!cvloiD.~..BIIcriil.*»l.a.t«ai«h.f»H<.- l.b.tB.nlBiB.mtBdli tit^c.An pnnl.'.- ^ 
' t.Mlini -t' 1« taUtBi't<Bt«tlim.' t«n<ii flU <in. etftn mil^iBauB niiiTtbnBUiUuB Mctb. ■■ 

nalnm.1- piscBUnAili.(iToaBltlprBn,~rnlot{<oS- aialiuiii popuIbkibI b.bcbat .liqHi. gu- 

■tb.nlliM- £.Bcl°iil<.'hlBch«UB<An«lcBBMtfB»-'MoBcm,<|»«.b.N.dT.b.nur^u.Mi. 

■on.l.fl mlnl- nitllcl CamlBBm.' nliti ul TAotlBm ctacB rii tiincWln. CdniKt tgccdnciu lU]>lhid 
' £,u Iteipa- ;iIs>l<.1i>adtnt<imc.An.lIbac4ils4M£t. T.bttBnlam.rutiau'Bi>i«l*pl<bi.>'*>* 

d. .&_j«,. l>.t.._iil<i<.lK(Ha<cii4T>tsilBB.fBt|riw|i batni.riH<'<|V'Bo'>'op.pilioBiifiiJ,.rp<dc- «•«m. («■'■• TslBHlbi pBpnlni . ftabiiiiaH I 
uMH. MncU<UA'°Tl'.biWp*«m 

' «f.t. BBHt «• nilwB<fittafr4rm.<tBlmfH 
(odcpsu oi. Mofc. T.miBri.m.J.ftn**«« 


bwil^at1WmiB./cu Mi ZnamnnBll^&MM.daKlBmRBWlliAlawb.ntcaHa 'Baatlbli»BlHifliqoUcaliB.BBb[i Ituut* 
'■ K.lBllnBm A.Et tUibu cBBftu pBpdai eshimBU ■.Hi lolUDmT.btniVBir.IubaBiqB.ip^.A.dafibii 

«Inl crfptf. iiuiinBaia«BHT<Bia.ll.arat«c*.tnm«B. pcifam labttBanlsrani raatnm. f Loqvb.. 
, ,(di *W.o- f^°''K«i''~'?^^'J^^;',|"J*;/j"'JJ'J"^J^^"*^'^^^ 

•JmllaVh.l- f<ii "fulc .dbciciB.' itHBUdiudui iiiili CBiB Ijuc 1I[< RBinmiu Ib (Uln. mlBtARciulb- 

llimelbr ■[n.idailclisl'u'filiuNiiB''Bu<i,'iioBrccU< , cals. Diiii .u.ib Hsrfn ul IMmlBum. PihI- Wl 

4tf imSctHS' bu Jmiocio.lrdlBltUorciuElamiBa^Crca piitKitBeim popBlamtllBmidr BJlBdrcwmi. u 

. tU. *Tl(lBdn4l<h.diBi.D«<p«pBlaml«u.,lliIc*»»B | U «cm mirBini « iBieBm,B»<aiIm nm di- *■ 

' uaalpuls-ofliBdiAimtfei^acmalfwuAmtcBmr^dlil ,icri^>lHlHciB<»IiK,&lBMMJtiwli<a-i4 
itm di««l> )ltiaiiHm.'N>dU"nBiH>lai.'l<d*"inIt.m na>Bi<.fl<itsiBiHBl(culilBasBipc«BIB.. Hr 

' nblfBBCBlam iBnmB<B.aBi<i.'Ili|iiulHu(r«liIBBd talltBdtBnii^ltm'mun,n(<UCDII.fttDBi- f 
«ImosBdBm ^ ImpiitHt, slHdt fBBla mllil Slim iB£,'n alui tiuUm.BHacBloitBOK nrpInpspBlt IH 
^^u <nc- t.n«vIcun.Ail|iul.mcaciHfiBpitivQ.Ar ' tBBiD|cBHH haac- Dlaliw t>sintiiBi, Fulci v 

' 1.1bitl.fi h.mBdi>BMp«pBiu iBBipu lft.fll.ll.ll, ,m<ipiKcditli,ftiB4BifMsllbi.li.iilHf'SB 
ACaBldlnu, "Futnmc.lbli.ai i*4Bl<mtiblpCfA.ba-tHili (ci.1insnnipr<piKid.i.Bt<4Kwiwdtlon 

W« ^IH ms 'U <t it (ulB IW ■illtil.n. duH BU bic.IB I lilo. IB «DB nJ» fcii. paHtl™ <|0 ft p.p«- 
d> fiaBBitl.lqBOCalmeafnilcnuafcqDWlHPHrulm» | lai mui taacBilc noi |nli.m In cUWhinB. 
Mal«>SdBm 'liian«kn.<(akpapgilunBiI'hnnSriBDi1i nllluiibDl.IiIil> Bsliifaiia .Tt flatiBnmBr.b 
dJlb. t'''- qaamninaMrcBmiliilHBmUllecitMiinllirl-l siniilliu populiiqnibabli.BifHpti iniaHIDi- U 
YyHiBUBlam mal CBmcfanm pspBluiBBi . pi*oiiiiitbDi ilr uiHinDDiBlnDi.d ustlcn.VI r<rb«miilld Mi 
^aam^ popBlli qJhOlcitlB (WpnUc KnB-H .ii Do qHDd Iocbi' «.fuUm: iBaenlHl .Bla. puU ~ 
•-■QatccnDs BilMiadHaftB.^^llboclBSHbcUiBqnBdlol cl mc. )i iilpCuBaSDlR BDBiW.Onl all.OIH- Oi 
3dBM.hsclo 4DBIu«i>°eBBelllalllnlmlAlF.».Hm>pDd; di D.lbl .loii tui.ilcrpidlc.I(ag}&i4iamBi p^ 
' ■«Bl.Qai.it.OAnid.nl, koBB IlbI,&'fac.b«'lBBsBdMDomlBlcalilii V «i.pta nnfolr m<.'lt«a< n mbIh ■«bI.QoI ■it.oHn.d. ml , k. 
nDaalBSps hlqni/ollaiIunn.Bl.ill.*ondii,«(«''t«l- 
Blni. ^„d.dt»nnamHinmItl<>BMtbBmummnM, A puftm abenlirrm.daBK iK. f B.l.(limllt.ii<lmc.T»d dHluint .Rhii c&InDJ fe^BMbu.Urw foln l*|lll fte. 

nlud!!!.T.p» w^te^^,' Til ■ebnl&.Bi.pio. (lUB. « Hihl. ^it p'et «ub HlUiti dH*B> pop^ nBi». 
«.rJ.i» la piB«d.m. B.m Ihllm Hofti dlclt, « BOB wlpli p«Mdtt«ic.».iHie*lt»liM, ruln msB tbBBC 
■u rt,BtBne^,Bi>m .mbalueid mMlimm.lL ritu.l.lHBt «a & «obbIu nu .b amnibu .11). papdk «I.Hb 
Jit oJ.I|o antdlu enm pmle !»<.« IB "«»•■ 5«» ■tbtJnBnllM.Blm (tului lasmlli m.ii. f u.LaAn- 
lu^ -«Hrla allq" boMn- mHt-m «■ fB.i bWH|li««KnDnmrfnd™ ^^^^lj;*^ 
ttl^.^iiifii ™i ^lri>rffln- ~— '— .!-,"—'-—•* fJ p.«-ir7Liy. fa.i.-p-.^if-i^.ji. — y. L);.i....jbvGoog[c 
H ,^^k^aibiHUblCRtlaai;BicAbnl< IbhIudIi ia«lJa ts(.' ItgliiiiMmniii itl- Ippiim. 

5fa«!li««l«'»'«.*»*™™'*~"'«'"* i«iit,»t»MiM.«m.iinMJi(Bli".i«lii.liioii T» rf.prwt 

W — i...M M — ah4iV™A» J» iMBbln. canmriKiJ41« ■ * Niufom dium illdiiiiii, (iii n nli 

' ~* 1— r- ] inij.BoniiniiBdilinrriiliii/iiriifcl"™™ >~i,fim,[ 

liiifmfi .lii trfj-''-'-''— "— -"'t— r--"*' "-"'"^"•'''^'''"■•'"""''"r rv'1'*'^ ihniia. t* aeii- 
D3.t.z=dbvGOO^IC ludicia. M. Exodus. t. 

AmmUtmJ- i«ifw<maaia,£UH4H4«'«>i'««fal ■• *»«iiu lrl> fHdm fatsui», fcnkiil 

■u Malima rf ticlii Mt dm nw<.VlMa M« Bt (nfh H fiWiu A£Uiniu. lalMira». fDwdBa- 

r<un>,ti4. U.aurwHf<d«Ii>tnnlb41«!r.«i illnaoBbctnt<U.f«i>UuJtuniu>wmc 

tllMsHkfl dUeuaHc^pU«UHUMicMn,Mai<>3 niAoilln .ftpHKdb»» «fcMiUTml., W ., 

■»1,(.M(J|J. tlUpmnl^^ltwuimM.iMdtdUcl] rnnsl riW.Ia tnno» Ma<> I»wn>^ 

4l>lfr<»>>« AM£.'a«llmMl*''AUb'>|n<unn&l(r^ A>DiB>«>(UHi(. •«>(.> «diAtfn». 

fli ■ucinftn piD.f <aBwuin.Haii*'-i£>ll,"ftanJ fOiiw wd ipiiii m<>J na«Ii ■•fi^. s, 

tllWli.Voi nl«(Mlm«cuc<HmifcaIul<u<iA^ wuntl. DiciiaMulBuA<Blu<i>t*- <u 

MipAiri, awiia»«ia/t.iaitiin|i.-A«BJHi*pil-< ki, wlndiaaiho.wtHii.PilMimiuii 

*** ui,: -•f«l'*«<ll-««c-i.:fl™t*ao»i.*iJ al]alndf.«.w.b..n.»c,»lu,nnk 

tnJna I "■■™l**'<«™«"''4'''^Friwi«>lH d«l«lhwM«at.Fi<U|<altu<««liDniatK r. 

ntfdlcrp£.t .ppm,,KaH.f^41tbuap«>t^>.rc»I^ Ami.quiS-VtfI!^t.J!i^^^Su-u 

4B*4C«llblH Hi.u44i.«l.<c«,'*MiDfiDi«R>.ll>l<a U>arutain»Hn.flDk»iin«btU(«uh-i. 

"tf' '"'■I» oicr'l^btMt((n.f'<lDkBainrflukJsnidt^ noi facln cibl ia Hi.>iitlf> f..Hm .crii « p, 

apaaPAlanu- it^„ ilbl,ODD<apr«co«»fvtttn4HimatDtd cii<im,& >D]cBa/EH.<a«iiu<b ndcaBnitai 

' ""'nfmui' ^'''^•''^'''^'''^^''^'•^•'^•Ifjj^ »UDHnafti»aJDaiu.fTribuifForfbo> „ 

tS^^i^^S^ "domlDtniiilMniulwilfuilli^qMil.^ rpi»iBa>Blpai*iI<PDniDlIH<IftDd.ci<BiK 

CiBnpiwti uR.iJniMdRH,'''»'""*''**'"»^'^ •>>«.■•■■» lBSdUkitBiuR>iBrr^lc«dcui 
t.l<l«ln J„'«,^,„„„„_BBatl<WI>Miaa.fHN^ natpHrruilBioBfpBaB&DnlBilUllBllct 
i|oiti.t H. waibHb^B(.iain,Bfli»cihioi«m,^ fBU>hfHMl<aaDl.bliAirnfin>«>(.D-^ 

MHBliHBi. "SK,h!nh.P.iriI(I"Jri5rtmo.Bn°(r,Ii aini™s]nBf.^k3l!f r.ln(ciiTwi ln M 
Maamtll. <tB>n'tntBIBaiBhi«iailsiiit DsniBiEhlj n tsB •*«c.Ib dBnDDDniDiDiI iBl.lfaB » I. ' 
fn Itcb.OmB. .i,|.iWca4>alu(d>lB]>ainud> fu. f » ^n bsdun Ib USi nuiHi fu.f DIbWoh Dg 9 
t>Dd ipnit duit DDOiiBii. id Mof.B.taibi fbl M/ba lAv mlBu xl HDrfiB.lciIbt libi .iib* bK.nOa. 
idIbJ «IIXB- f.DBli<Binllloia.iibDiuDi.iIiDS.~riB(l.Ul feniBn ft «« 1fridn»|.i (od... rB£cI(D li 
■iiain pini &Junci,aiaDiirnd..raii>ufll]Iii(DB| niiiDDmlBo^MoTrH^^^i.lBn^Unltou id 
nu t«nl.- Bi..,i,UiuI.ttdlii,ftaudii(I>nBDa«., di>(I>H>oa«:p.B«<iioanm«lli. ftafun lu 
UiBi.rrinDn ..c^B|ia,,a«,,u>i<bibi«.-Vcciprina/l B.abl>>lt.«lcripailD»b.lI4.nb>(.d3h<li 1» 
mltmm un (af_BbD]umb«C^4nli«tmpl'*dtct.iiba.| cin. fCda^dH-uidnH HorfiadtBifl. li ip 
Mimlf.inim fFiaim<|>.ill.^auadifMdnnUD<«dtia4j ii».m.b>tdu<iibB]u-]ipidi..-nfUwM]|.l' F* 

< fa pn...i.Dt> n||ul..ciudB>tibB]Btt*II<wltlBmiBa InoribuscanalitTHhdn Cb. n coarn- «i 

; Bil p.lmD(iBl Mod<.4aBm dd<!«dH«ria4au|di maattrMB i iTa rtnuai. Dixnlal. VId«n. latd AtfS « £111 
tinmbDBm (i,iB.cnB<Ciib« a>U'-tidioiilH^I«>i' Ifk>.t canuin Mbi< fKlDB.tlaBitnu pnpi 
^ns>l>n, „||,bcj.(,|„>'„„lta.i,rDdl<ilBa.-Aliirfn. ■««Uti.VontiaBi ib n.nucfl ftiu ll Uin.. 

,»c«fib>iim rtfta°iBi<UI|tr.ul •14inB<Uorn.gt««{4>Jmr,lBcIr»rrB»bia.»poitaBlm]onn. 
* ■« tnai. „4^ riw^ibUD. cBii. ««1.1 'iDhin .i td .( rf id «M.tntrti ,i «m «l.nHun Elfl i/- 

I «tl.onBtoiiad iccidinfaimldu.at.n«*m.i>e>f««iiHa ' liil: aalbat prBnpiinaAimaBditiHiDa 

i B.oionUiu t^ ".™nT fbu'>d «m *buoB » onan fri- ■ mlBola ■»«. UdiI. InrlHif.Bi fcnnBlbu e 
l.nip.lmaii K„naiili.iu iBciHa.l*«i>lir<|K<fl Har.. poriil. hIiiiub fopnrHtcafBim.^OBgd^lB' ^ 
BiH baaaA ,d «■.D.lBd. •«.AnBI ^aaqH onBn 111) ir |r.ffu idDomlBom . & lB««.«n n.aalb- 
SBl.m.mnm „,[,k p,K,pJ,.j,iBBai qu looauB.furii r<b«dDD«<ilcn , aBucls«.bBIaitdUIo< Oib 
•rlC. fi4 .1. c(K,ihiu(Da.l>i>anllB.I. Qii£maii.irf:iA irnitDimi,q>irdN(BH>ulnBitui.QBl.l be 
*''*~?.T^'*r«lDODlHaI>>nm<i.,pDr..iinkBdrBT>nri <KbiB<r<d<mir[KdI«ii.u»t<)-icsiawi. u 

, «u.cJdCiA, ,Iufu,LlBifuBOBD°>[B|.<d«<cu Uol« , rcd op«IA« n].i>ira.luh<afbwaru. 

"'""^'"- Mi*'nbH.drm.doB«Mt^m^.*<Iiif« =*»■'"■ ^ ^^ m». 

..|siUli(tB. l.-HbcucSffillllfVnliat(BrD.«it?'il(d> t °'""«l'tt'> »U)I "l» ^Uonm If- »n 
tHobrnuIi biai«ail|lflulhcHM«d..f ndl«<ltnti- lr.>i.dl<l.i<l»i.l(Bcr>H4ulBCIt Doml. bul 

I '^'''^'^' Ii«icBtfthclt(H»ab<(Kl>iltHofn.<lint Biiifinl.tn dl.b» b<l<i<.oru:r«Hinudi« 

Winllln..j¥'. (^^^^;,|,,,rf,,_,,£ll.,^,(^,^^,,J„.B„n,.,ri««upiB«p(ltM*BlB*.t 

I ^inUI.,n) iVl«ful«i>.Indl.bu£«apB<,'dIar<pilaudi»biif<ua'.bbbicbCialttutllDouton 

' («lanrfM*"- IHIifBt.ttlAnblilrtlBnlBbttauolDtBamnr.IntHBbrl. (vDbbIbI I tBOTd. ; 
t vidiapotrnnBlmluUbtl. tiirt.rfttadnnnnrlBW.I^>oilA><».ifiddnlBtii rf >l f w»fciunl , 
' MinBilblpnml. *i>vldiiMH<(iIaHHb>lula<larlH iriciJBUKuilD h>lBi libtl. f Krf.fbptifinan , 
lin.i«Bu<ifBmnt«niBBdt<. tii .T.atiaManm.l. Mmiilu lUu ptlmn.Uadtn mHttluB rldi f>- 
■naplHrlndmsincla. (iivldtaBvinilbanB bBiB.locl.ctrltt.i<iflnattniortBc«I«n. THiabndi, 
SamlB... «■tPHbBid«>.Hb..dKluufoM>.IItlBHUi(ip...«b.<»itiJ..>frid«iai..ibi,d«drin.~ , 
' Hi,dKl).(i. 4Brf,IWM«K,VntinIiinpoI«»cipiu.ri«ni.lorfl.inp««rtb>n nalBBalBUBliid.if- 
, &t<«a<£.«miFrt1a^rH>i.Bmn.tab.Bie,D». <iTlpl3nimitii«uiIiiTl,Ifplnd>ri «tippu.- 
blt.lB bcii UoSi. filf.d.vblifBoBilHaliifuimfBi^lndonn.ilmDlClilimcnnirmllilbcnhn | 

' l.Coilui. Xllir. fi .f.«lBdi.Ap.imaai.DM>ru*ln>.labbHliBm«ficIui. Domlini.oa. 1 

i' ■li^faculiat.LdlflHiRnfipilBiunUiruauiiJt.aiainMb.lBfWomBlaaibarnlbataiUiifi. , D3,t,z=dbvGOO^IC Exod^s. N. ff Tabcrn aculu. «M. |tdcl««HtB«f«,f,,Wn.B.luiu.'L.. 

kliHWbuiiMi.fttilrMarotdaMicK M 
ri>arltDam(BM,dliA, <CaVlH«nUilhn W 
Kw"icl.iniitT3«l™ '""" "" pnlLd Bino.BnnB* 4BnB,Vf*BlaiB' atw n.hf 
t<BthlBBiB|IMcB.1niirBHBm,nn{i>« b(i ll-- 
«BBi.tTfBm, ftrpiMcWUBBi. P<Un «>•■. ^b"! fp«ul 
|>c<nBmnbn>,ipcUnBcUa,.BjcBBiU^I> tx>>Vr:'iRbi 
;fiHsi.lt sld li iBHlBini D^nsiiBn ti nln '""■ 'BiBB U 
[TBaioBli.li !»■!«■ i4ri4liB~.upMiiqBi>. ^™' "Isllir. 
yi' MioM .'> l»pl4M*^Bi iBCJBilJIBj ; rfluti, ™ata d«- 

,dirirlntl.'l>lnBiui.*ladui«BodinvlB- «iuBfilhcnB 

'dBi.epnlmfnK <bi.'ai^'chB,^>m .iBi, '^ »^^M« f 
na«>lai,nlBmBiiWn,fc Wn<JB..ARiBi ■"• Tt '«l 

SBDV» il «an .lu.fth»plllHBriBIB,' WB. ^,^ '«Ml •- 

•dBD'>abMt[iiBii.'llllWftnA«.iBi.llIm|H*^>('»Bt 
BlmA.lBi.&pnfCKbriXuddibtVlBml "! qBiniSBB 
■-■■-'-iftnmfM.rBi.JiI.mJMln.iBl.aB-l"" nlBBntiB MBiIlamli 

lt.'ctwi .riBB^.-Jf" nm minlan BBDiI l>il«,.ran .(iii. I (•«* A''['Ac 
.■lB«Bi;l>bf£«M«riu.Tipncil<'F''* •'' M- 

il*Bmchn,li_fctln.lBi.»¥diiBiiBBi.iJ l" •P"' ™* . fliurrf^BiMTatBHfaiaiiBifill 

ttl/li aalctat fplihB hli''Bi{HSK nlBBlB- 
■ .*..•» Anlirttl-.bn.i.' I«mS..J,p„tf. 
n>ir tMf IBtin./» hI «BB. mlaMci» dBi . ft 

Ci nMbai ftaab. Ii nuiiu vlri cf aikliAl' 
i.SBlcBB^ nUtiila «BBI »l^.ftiibnJ.r£i 
fibDl», A Im Bi».UBBtDi.k"arDlm(n^ "mim- 
■i> Hli ialliaiafn ibhb «•>,'» aKciiv^BiHi 
b.iinBfl»-.BiilH»la».()glc««h.Mi>l>p 

ciBft*.pBipHi,CD«f fch tiB«i.£rir>Bi.iki>i£i 

npiflH>,(iH]H »1«« nkrH.apiW^nwli' 

ctiaaia itiM t Biii.sfctah.4i ihmi Oam... 
. •* <lB(cftjilMfcAiilimft(m.jnlB.cfDo- 
p.n mlBiHoij .. abfBbilijjaiBn ^bbik ma- 

Ubt, t ^4 dMd DpcrWB criai.inBlcrtrtif- 
pchrDclBililBiir^lci.lpErpBi ■ - ■ ■ 

I (BCltBUl«»fBB.BnHBllllBl|BU.pDai'<a. 

I nlw.1>rfBdpn,HKp«aiM«tl.plin'VclB 
I l>i.ft(fcia>>'bl««4iilB.plia4&p.aBi^' 
1 (ManiBnnfaw|Bi.ftal«B>rrslBm(B.t(,k 

I -■■■'•■— i"r-iiripnmfnairiiili.hiMaBi 
■ai&ilp.riiunB Haa..Dff«.butCUIUiid 
1 ir«t,«id«..DBmlBBi'*«aMlB.d.MaiB(.- 
^plnllt* tp(i(n^l,f.tind,.l*itlil(n>da, 
M unfn ad apnnsdBtf ia un, * b Ufun , :fi5s!«.2 -"- .r.rrfSlI- 

t-.i^il nn,RpiiE. 
tniB£^ il.fc.clnB«ic .lnulaD(.t.aWBli 

' l«fD«BIB :a-/f ™ui«irnllii.n(iFBci*4(fDlnI. T^ pnriiffln «*■«(- 
■liwmlBtt)».i.M.tll. «B.IM~li. T>t.l£a.UHC«l«iis« D3.t.z=dbvGc)t)gle Tabernaculu. h. . Exodui. t. 

iipMii, »4 r«- m tMlnat, !■ mWd» «m«m Ut»l.»i »»J- c»tai<i>.4ai«MAMi<bMMH«fcir- 

■Udolinl.id rapnla«>rc(i».ids»»pani,>'l«-.a«^. a>«aalM>.u>k.>>nUaJi(i>lMl>,nUii 

DpauAin !■ U.l41i*AUrui4clidtnAiDuMDi^nii«.' •»• •Mail|.polr>lru.l.>cpluuriI a>kn 

swl aptnu>Hiapiflii|a«iidh,'>ib(ctip>fiKv-»iir« clail»>cpupva,cs«t«HUiiM<,»^. 

*^* mV '•■"ilbtnlrBfti,* Plicjtluii. b7KiBik>.pw. * nuuDiukiowfUqHt - -' - ?8Se.'s 


apau,li<ipiilrBMla- r:*HiMtaM<l«I.ft Oallcb.kauiiijf tt. 

<^ OAP.IXXVI. rpiHi,1Kb>iil«UtD>abB(i>liwUlih- 

I- C*'1'I'>^ >«'1«> >">)>^i>^J"l»i»>4>« naiftM^TtfcitcnMiiispcntiwiattii 

»• CfipLfiicn4i i-"— .11.... T.^ — i — J-JJ. <■__* 1, r — !_*_-. *.' ^_».i.t. — ]ul>plUii.Op< rVkplfaiinsicordc^nltiui IKii>iui Mlt (uaauii ux&ili ftisi.ft au pci 
«>tiu"a» aj Iafkiii|uili-i«<IicfHi,'tircif«iific«>w» Hllu.CiiiiuiwrctKitlloTlfl, 
clliic .p* fl«i( opu<pn ciUciiYuftiiui)r>t>1»»l> sap r»- cr.diti,« Wt™ «ll dHlux luuui liMM, 
«tjiwap* c.fll|to_i,^.<u»co>illurn»tulid«Ab lt«drpoucfuobnkiuc<c>4h(lwC>B>- 
•l>i(nto(ccLu;b,&Mur>iituliBd>ftHocn(coi^.'<i<I- p.i.irwliillcwTBbttb 4«uh£U«*1liul. 
5n •'• '>r«iib*itM>ilau(ipl^l>ioiio<Udli.ru«1>- •■fonloAuutoHfl.irniftt ■»•«■■> 
fB(«d.iUJu ■iiM.n~'<|ut^wta.dl<o<Krck.ni,n p.luafti.bit. vnfcHti&n v«dct«>Bp>« 1 t«l<U<li(.if.- lt.,otjMorcoiun^..Blki(lo..ii>.4.Iil lirl».A.(offii«nH»S^c>(»bt<>«cl 
cH.n ft pr*-(id,i.iiffiU{lAulid>pi><mlBilWt4<u>ftu- ud. Nccylr Btc B2i(r«lc>HU iSirutlal 

, '■■■«i«<>cci>-,n..iipruiptTG(.icu.)t.ini«idcm'^i»iidic i>.>p«>rua«iti.ti(w.'*t^»<*'w 

4iia.U<il. >.ucr1oa.dliiKTaUBIuiiau«.d(*m(S- tibw oOVmdihconddoblafMiccicMllfa 

' 1" 1'^"/' f'">»u-'>'T(ii«guoao.if<pInu«.«I>nl_,ptnkoB4ami.fFnc«H«aiuo<««lt(ipl( 
' «■■ (0. IpT.A urfaBspiiifu«1>uliruId>u(,>ilir<u'alio- , Hiid«pl»duapuaWTHCBli,nitlwdi 
o<>ll.k lnp»p,„f„„gf,cln>d>i>«A(»u.'i(b^gciruilc«idcbr(«rmta.ftlin(lMl.o, ftpwun, 
■liu.Ha.l.n ,4Holi..dic(m,r>p<>I>>iplHMfcic.qiidmD- coccioH U. dnftiWipB. «ric, * ul.pjn>l- 

. >?' ['^'■< (f l> . h-«plr np •^" - T.<crp.»».ot o«o cmM».!. 1« luiruUH q^.w.'.. »- 
, ^'(uHch d. tbc ^, „ nullfl^bn 4>ldtu<° iloBl •Jh. (iui i>I>«H..liRu> •litil.i .11» 4>(i« «I 

(ribu MB . r.- „, ^ o„, r>Bft«uli.'piohlUi^i i(.fH rit po I Ib«1« i»p«l.iiit . F«ii ft ur« bTMi>tbb> 
' rl«i>'>lf< „palu,B«n>[diBipli«.idr.rrctiB«i«(^i>.nr .inoncon&>.Bl»«Tci»Hl.««.>.i>u> 
. 1 it uplatU B>unIc«jTBl«cfrin>pupci&(nd>u.t(.Tt »iilH.li.riB.<ullfn>,>t(«nfciB. 

cardli.KUu <'op«.r«.d[F«(uiIn>o.MBn«BiraalM Bl(cmr«B(W,I.BU«dlu(n6iir. Twl.. 
. Hltll- .rtl^, ft „ui,«ird..'^p« b» ui rui Aut >pH l^ir- I «.thiM f«dl( cIkoIh ■•»» . ■■I ■>» 
■ laMMiB,ta, „c^. d«f ■■Un^brft. txu.' b,>(lB(bi- coiJuru.ub<.*i««n>if.bcc» »«•• l't"U*autl, loiiMniWoBfH.amclulilirl^ »>,"(■.. flKlr»h«TMtel«diBlll.«ip.vi.d.pi 
iTiiuJe^ui. ,BUniMliB<liap<icpoliut».'uti(tnda 'cTndan nftmnii.bnuAiI(^TWU(Mhk>. 
;^M <>ca|liI-^,„^,„,.j,hri»a.,^o«,.,ab. |(lndh>.htM«t(BUiHI(lflBK&teliiia<l 
ni (•l«>uCn (|„daulatniu«i«BHO>l>iiaia», (idn. .■.nMtHvntui.niluulltaivunlg— li 
';'>*"-l-'^:Bcarui>nBlemJa.>ln.tir«rad.Bi(^B tQ(>;i|a>t<>n vitB9lBikfw(H,ftiWi>u. 
f" ™ pnltot .■Iu,>B^Bld*I(«BSidinirru (ur»- |f(pmcim.Fc.il» «Bftt uh ip.f JH» t «11 fill 

"(?"'<»• I^jr.)u[(ulB^«Bl«.T..u.<t>lnr... Ft.tr TnlH.ft^futlu>i.n7>7r>bnft...nl- 
t'^>-""p'a°<<,Ui.')a,f.>t>r<il.TVl>tl»'*ltioii.TDl.>rc.- |l>li>Btc<ulBn|n(uH.tcab>d.>n<nn<>- 
; T>V "I plui.- laf-utaM. n<iiir«Bt>fBti «lunm alutt (4 9ii>(im«,4.ibw Hftnn.r (iftBu.n nlip.l' < 
''<''■■,""?'' raclintU.'Oull4U|lnn >Bf>Ut frdl is »1- llum >i aanibu rHlticfR.«F«lr»op(i»- 1 
)n:bt(alin,lll,^,-,(„,Y^h><iaui.Hl(«l> «ncMli». iVau Hbounll d. pdUbu >(<n« r.>brlr.li>: 
'Pf' ■°' " l*" <o((t«B UB HU l««|nd. r«uidB.' ninrrp» .IIAdi. dtraon nUmdnn <!. p.Un>.u 'l>rui. 
:i>li>p.> '•c.-^,,^g^_o,„„f^(IUr.Ficli«i>o««. thlBl<.'fF.drd.i>li.lD(anucMUd>Ilniifr 
, ■lun P«*«". ',.|o«;|lBi> 6b.lH>«nu. a ><i..>i( uUu. ^ 

aiUatt. ,m>dIlin.m,llli.fibiJh.Uri>.4urfc«b(n>n1«nnin.«Fcd(ft.u1adipiIl.c^ 

XXXVI. InuMUOv'* (iibtn.(Bll. <ndKlm uln(»:I(.LaB(lndanilai..>iBlhab.litil(fon<i.U. 

fi ictAiriili. _,il>rrTabBl4Bc>^'<lBul.,n tutn.lifi.Ii tiitn» alwi («roclu.nu,«ri^- 
5( miBfilnll £^^<B.Bnau(iai.. TF((kdcl>4.t.hu|Utiau'^a.l.>«KU.'ul(«llai(CBd>mnat- 
f 4VaUBnat ,f„ mullB.BBn. ■cfKlrrctUBnn» raptilUud rtftailBlB n friilbH aiimpi. r(b.h . ft 
•BlniHalnX-niumBopdUbB.^iBttlBm^farniUBd. f FnldialiiapnaAaHalan li^Un 

•laiBBtmb*!»!™»''**''''-'-'*^'*'^^'^*"'^*'' T' ■'^IKB R(l(tHnicaTr>Bin TtimdHct 
•dh>cai«I,«d»ccflclndBmUhid. *< aUn]»«niu-obt.I<nnt Tr lldi..>nm(.fiHKa««cbaiiI.d.u.fB 
r* _ r^.. ,«£na(M(«tIcU.^oa«.l]5i(>bi«wu«lkpt.lltnnl.Bl><ifluap«>fbBa..rii(>ri.bii, 
' -2r Li— ._.iik..-^MoTini.di'— — " «--.i. L- . — r-_- ,rpuG> ... im«»iBlWi J«k t.pf«'nlu^. dHIBbJm. Jn ^.f-^-id. »14 a.Vlg 
«fI.a>,lB coBHiliiB.r.l..' Innt ■|u' ho(<bUH >1(nl:1lc fHl( U an (>nln*n(t. 

1 q V na( (il.l.nd. fnUB. 5>i ■cb.iBOH<atitBB(*titma,iBcilBB^B<:di^UB^IUflBU >... 

sn«>nin>,m (^t cf tuBtii 1b <icadt,r.b.(SiBHHaBct.(cd( •■r.ln ia .urcn. paiia (onlu la h pun^ 
<«iiB.(ilDB|Id.b<r(l(U.n>nl»iiit(lluciiiiaM««it«u(antBi>r«BBdaia<Ba(«fn npBWunm 
n(lt«(«llBi.BicUiaiBliKUt.illlUt1BB&cwda(Ulb^il|l>B((ilallb fx ibiImi ■■Mi^ f? •!,■»* D3.t.z=dbvGOOg[c acutu^ fccriuailu ^ T. E xodus. ¥• T^ Swai. 

tlM(lnJ>*rr- ln atilM. „._ _- . h.M« «_, 

■kmalu^MitBr. tkfadihauaHn ' bxidiruialuijn^utlHiluPac Mf « Au (»<■» 
U Bba& . ■ fukw >l|IHl «d rl>(i_ >&« iftrlku nhogunli. r«Ala^u- •&- ^Jult «l>*a Apt.l(l>cl 

U.Iiv-ini'— -< 
[ •r^hM Cicta ■Mt';^!' •An>,4ii« U« 

*(Hawwnkna^akinl>UlItdV^ ^ aikKb MaUaibrt pra 4iwtai "Idnllnllt' 'ducancfpa^ 
^l^r»,lB3..<(lMi HMbxiVHilK^UIIt t tbi. AliiH Itinl olMiHaill, ■■<>« tA id u (■ ''tkaifiU. . 
il*M «(■>■■ b .duakiftaifflapluiihii- , tuBl^aaaHita, lidltltlBtl tlciiilll^at- 'Tif iiidlslk^ 
huJBM OirMf ■■ Tirf . a t* »3 OMi futl I diifl» bllii ■nfiatl.dui biln fiik >ki>illa .jto •T.piBtU 
•*n«UfaMm*i>lijt.(iciiliinUlu. ^H>IWt.*llniniliibtnuiBlIiUiMiBU. Il.lpt.cUMtL 


f>^*t>«a4tU|>lifab>.4ol(in,idc«. ! r«b •BofBDW 4f ii __, , ... 

hUh iiAslmlultiiili iibtraiaill.Ar obi-, ' tx llfBJ» #■£■. ^b^ pn titilbvi 
-' '- ' VUiubJ»: ,cBUrBlHtnwi»iB(B«ttanpis 

ttblIBVlUlBltltItl](ttS.liaBlB«nl 
[Afiiibai bbtiBtlBlliddBB MtnOcd — .k. »1 tlBHl» 1U.IU («piUu 
FnbBh«BlBS.IlUtl>.- " Aa iiiiMifBtnptfBfBfai inaftBiffiBt [ ■■Diilft*Bl.- Ac£idfptBdBobBiiUb,a«odv^ uiaBBiil', . 
» faWnbBla. ft bal-HBI btfn tt.ann (idl- bai[lBaBUltBlaUi[bBi.'tl{HiBBiXta(fc- b^g.M.nda 

j_Li — tj. — i^...<i.>2 .1. _i-i:. -n.bafciiBliuiaiBBtiftaltBfticIiatili, nuKlltbtilta 

tf II. dat Ealii.f FmIi * .1«« m^i la daa 
^B^ pia ifnlbv UbtiH. bai «1(0111. ' 
HiftlalBvnanpiMftilbBi 5« .t,loci.«. 
ibfiBttBUlBltiiitilfira.baBla^nA.ipra bi .rtitpittiala 
ftiibai nbtntlalilddBa iMinOccbliBIii. nOibai Ulli.i, 
K«^_>faBK.aBi*n«dliiHbBbiib'u < rtdi * naiBlaiilBidiaiB, «tpn ntdlBH n pn illai u 
^rfi^ad aBfBlBB ptratolm. ipbiattn ■iWaBrauAtu.lcaBri^iiiiiktadfikiB.ri iiilai.iiilfBli. 
■bABdKradt.fafibadbaltliBBltfcB- ' diiiUplbtabdiiilliBia .kiIb^ uualai lifSWHaTi ' 
■**<!■ al ■■ tntBB fcili iBioai.pti MBi Tt. 'fi<liuiiiahWlifiBt"laiBll(eaiH«b(i.'ab- tH tl, aptit 
--■-^-■--'-•.'fBatft IpfinllBiBlilalrfi 'dBliMB.ti«tt>Bn.frttllA>il^>aabrKla rbr?(J>BU . 
•tlOB dt bficliilia,» p^ipB :tblaafl'tlica,'^anarta,ls«(BablillBaa,dibiFr fpIiBirnlinil- 
•ria tcKUB. OH» pabai(n- ' & laitti^dtnHBftclllB^adiaptftBiilTBl. ladlBlflElb* 

*.ill ■i-BtJMlBaBB;*^ati..icalaB , ».' FtcllaaOB (lUaaBBarcataaBu^lllBk lipiaftt- ' 

■ - u*lalcilB.^auc^Bnpiiibaidi>ua- I flil., ti^aaiaabdulRwlBl.aiaBtUBa twcbrti 
^^ ■tM&..oiBBU(iBIil..fFti(itilm- iiBliJnut,ailBdilplat]ifaaiBarbaliiti(f. fi4 6h 
ydi«B a.b.^«<M«M*i 

hiM« |;>ii ■JSdMttl * ua^lill^h^ihtiai ;".nBiu™rnat«lB.'"""""'^ *"" "xi™vTi'. 

i*fct^ fM«MB fc.ilVBll tBbllai Ib laatHadl- ' CAP.XIXVII. T< lioiba t|. : 

■q » 1 iw MfaatfcB la luliBJiBt..llliB- lT7Idl«aaaiBti.)ttIucIdiUfBl>ditB,U »■ f ■ ntB- . 

<■ ^^ TBlMiBbW fBJt ftdlaildllnilhBil-- i r^iiaJatlmhiliilBiitficBbiHiDa diBldit. l.tBli.VilA- 

eBBv* rwlBBalaiBitifuli.iirnh liilnd.i(uiablil>B]«itdiBldI|ieiM«t Ibb fi •l.dB. 

Biaa.B .Bnd pn n»- <^0a qBHaoi tliinda tl» «biri * dilJdMl abduh ti aa «iln.vldt ui. 

I BBBlH«att«4f«fainariB|*laiilbi:diiDi n mbtfda (bhi ft tfaili.foil^llll^cvivaj ta- IBabliaad *U ' 

■■alii laTiiiri ■ • T' lin (■ ■Tni" tiDh ittB'pcrua^liuB.Tadlipt«.Hn.iaartBaa- ^.fivJ^Btnd' 

L. T TJ.B Mt lB IBaBla.^ tnulaltmibB^ llcn UBolai pn •«• tto?l.^,dfa. unala^ Idl apt» dadi'l 
^m } . I j 1 tn a dt ■ iM. tftcli a pMldua- piilitntiuilttiit.TtdiatHhidtllfBlid- U. f4 ^ 
AnJlmtMM «BM BBBdlCiiia.dBaM tlB,aaMi4btH«n.IilBftiBlit(ania- Id dubui 
■-■ ■ • " - rabldu BUa<laln«lba|tii«.d(illidltrcd.4^irii kcdclpfon- 

apiiiin' itl.ifan>an«t.b[«>lfift£BldlkMlJSanl ^b B.ii.lli 


:.ii(difoidii.fFiciid. ^B ifcu A Ib 1b <B|«]ii IkBHlitilbai pnpi ^ntlbai piaplii. 
P IfcB. ft^ BWa* » mad ■3pl.l.«K!^Ft^ t.lAli<nl^ap Ab. O^ BBIat di lllBd Hfplilmn. fFttlt •.Ubli'nlpf>pnBlilllalla*bcJilpbtilinB. <lfIiDnui p.l 

>BB f |B d«ll(«iifalBUIi»(indJBid»o- UB,[Q«.iitBlBtABAIUc«tIai.liiipu^- MTBlBiirii 

■! ■ iB * In t fc* I» V rin 1(11 1 tA igblK, yi« baai diuablB tlii Iteau.abRnatiitUi W, UbLs^ 

hbj B lBtlihBdhi .BblMtiftBaiB.il.. AliptaptiluttiBBi&^tttiHnBkimn Jbiibb laptr jBtdowB — d iff bBt.&fcclillUta- BlHiil>tniBi>4^<(nn,&il.bnckiabtaad V 

o. pofBlt In fotnai in — '-- "jit if-Mlj li iibltiliir ii f J.. <• nt«.lBBBla. aBttot. oaa. pafalt In ^otn 
f^ f«t SafBla.BMH Btoi^ laau. eo 
bAwIb •*••«««, naafil.Bnib po 
t fir uiiairi«Hriili Ir 1(1(1 rrrli.. \ 
« M ui ■BfB. n >*li td 4bi>rt>i .Ibi B Dgitiz^dbvGoOgle -^L. Exc^u s. y . Tabemacu jSinai. 

; KtAAKon. ' N 9llbw piufinu, «■Itnia fuiUm. 4rirl( IfFnllJimAllbriB^ailtdiibHBJ 
■n anl lii«i-> » cidcUbiu n •■» ■Ua."folMH'unaal) dM-tK «io> na>nlaBl.I<n>W,i 

■«. .nflon Mi.iMiWi.^Vc.txu-.l.hutuKtM.Ilicn ---^ ' ' ' 

il,fi|S>li-l tCJlimwtilM •iM.Sfkin tln,''n fp<o'im. Sa; BO,c« rphirali *fl*ti.ftti« n&rf , (■pnl ciJliii Ja iBTfdiU femi (g •■»» «li» i« 
iip.XXV. .fphttuk&flDri^liiiniiiiriicikBUifaUli.la 
*» ri. il.a.(J n IrTs i>B4iUki. ■n^b.». R !■ Ipfe <>b4. 
' kuli.l^ «ilk^i llk» nMMit nul iiUm hiiiii j immJiU lu 
■•■Ifctt ifaui. ^•i>onA)imU>fca>ilk>i>r.li."tiii«i 
Bifaiilit c * P. fbHHtmik aHiWnlfaaWlciliol). «u n 
' r D T ■. ' IpAfiiibUn |H«MtVFh.nU .u:»^ hh* 
. 5" 'f «pitni- iiIbboHI,^! « Ipfb ctDdilflbio Madiit. tra.* 

t^ nf^.M tsrfn^ itfu^btufl-ni «m '■M(<t'n ■>■ 

di WHatki.' «■^«■i.K«&n*s>lE<<">>"'>>^^l*- 
■r hpil tu. I nt.ln »» UK^s. n blnn •■il iH^dl fi- 
XXV. tn •*■"'■ '!<<>>>> «>» ■>»>a«< ••«• ti.<.f Fflt » trl 
daalU (» rt„ 'Tif in^ii Unli ailn.Uiln4i iiin ii» nP 
iriiDi. dai.hi ckUiI^UhIibIb iIi» ciSlri «IWdiiu inti 

■idf oitir. »1 4H« piodlbiin «(■■^dn.n «MbiIi JtAb 
.ilii 4uiMi;Hn.itanildtUiiiilu,ftp«iimilu,ilr- 

pbl f' "'^- ^™ '^ «tsu itu la tfsstoi •■fnlii iIh. * 

It rUduD»'» Mu^nfrfhltntMt^llMl na«l|iro>« 
tw>iiipt>.ft lipiIiHtlni.ofcdnitsuiailuv.fFiillJlolit 
, l^hiinli Ciifc inOlanfi ^•■(him.a fUfilBmiuiaruiiulnw 
■ iliiakt «il>ml4 niEMipiR»(a(tull. CAP. XXIVIII. 

ntir.ido»bl r<|.ln^ii.klionnnMl«i|ltHl>.lu,li 
iilimli ri Ip- ^lnqnKkkliaif Uilnid«ilMiqiii4r.ti tnii 
(iiirct (•linli ' aiiiiiinnhliai(iiinililtHlath>.n(tdi(M 
- «ttldliiiilh» ■■■.!■■ iBaiHlnotanthlliWaii^Alpf.V.^t 

' •il|rfa.fi.».WcoiniHII«,fc«M»linn<Ti,Fi(JtqBO^<i- 
Aiu cidiltbtl. M^lilnllruiiitfaai«-,«Uai,Aftapii,4rptl^ii 
. fir ,l,iind(rr«fiiri».Af^filB^lH,fclf^linctp«caU;a- 

^ii rf.d^aHT •dlnlMiiiK>'«pmtiln>w,ribainblrCiia 
jii •r.lniinSJ lahniiri|idB^dMi».iifwHi«nHiu, 

lii 'l^.nis .irfnitltnUnaianllfMKIftnill^^i 
Tiit coisu.l. «•<■.& oMulf «■ iRt,& taArslinAn n •■ 

"/ ^"''■l k'nBtHf^li.frffliftl>fail(H«.*kidmil* 
tnlititi UBi lB matiitfy*<^i%txtithmmtim,'<ivitd<Mtt4rp' 
•«•Hftnad il)«ilUtHlaa<.nn(Mba«.f AliM ^>«fa 
porluM nii. tMn utnlB ^ lA •nfu H^tldlnalna pl>- 
3 X X V I T I !*>■■'« bprwi Hifl mu n faTffo tona iTnn 

*..i.iii«d«i:^"™'=''^r!?"i.'?!?L*'*?!^*i' f I .r.n.ric*U ^ 


■ aT^t:... au.n™nni«««fln.*daafaI»inO». 
!^l (WnlT '"'"■'^ *"■* lafwnatoyntoia mUn- laaaili nodaKpn alaiui lanla Jphan- 
Imw Blnal a tnlaifc im riTphllaltu avh I* 
nl»a .1111«, rptiimlir^ fimwd dr IUIl U- 

kut * fNpln ciKdtbM , IB Ipfc HIM nAl 
inai«aiHoi rintii !■ ■ocli ■Hdia..rpten- 
iMHpn aacnl« iill Ji UUa.Ir rpfamlf M 
'--■ ^.biHloialiU.^l-alfilHt 
I aMiidinin di .««t ••«. ti f)<knll> 

lBnpoillI>ia.f c>tli*lDinai.fit>™ H 
■uaoilH flil>.Ji .afa Tbl w «» tMa- H 

nTbai Tiii f«i.!f FidlTaluR IhTnfanMlii di lll 
tlnli («l_, p« •HdnB llBnlu kal«i«- al 

bini,ftl>illIndiMdn>iJclSMls»tbpn- 
[•ddMM «nu. vtMo.tqaa in>d •mfrM- 

'''*rt^'l™r°b™^'" T'2h.'™!n 

ruaMaiiui. Tn'toim~, «■ib>ailuam'dt it 
■naaribai ■indipa.ii opin plfMlxil- '» 

FIc[l»iInt.liotiH:.iAI<liI(|nliAl<i>.qa:- <• 
«icahfrnniK pri «uadrBBi.di triain lail « 

■pirniiy Qlwl UmlBli ■nrli lilnTl^lria.n- 
lufl « m Ttri dliHtf>,libmi.h«ltn,fn«- ■m UHd dnn al nai r«ll<IE.(fid<»l I 
nli.AhHiiiTacai.f FicftftUbiiinn i 
■•dil^ll.malfitiqi '-'— «.ilt^ id Mniiloarirm pia luBiuri.di toit «prrii nlann.amnm- F. 
rt loMtt OtlinrfinlB^itlBia InMnii p>n fali ttlbii. fe baOiai niu> trftv, 
Sliaadi Kabbi AtnbilfWI dmtui tvV, «i •■». Ifinn <«»)« !■•■• id ^m'' 
K irlUiin. InBt HtiB In IIM ■■Ibni ».£ «ttun, ^ ^m nnadl TwM ■ip(wr«. 5«ar>ituiH< D3.t.z=dbvGOOglC 
■««.cnlncni, ««■> Sbi railo Oollib I- 
b liUbBidi dt rAb Du ; anl » f p& uilil 
I llHaB i(n|ln tsll, ft polfBliu(uiai^>_ 
* -^' — ttbfKja(bo,parpBn,wrBi(*l«,JI . ^^lcfcMCUiu ■^ W;.fCiHucuaHl..pfruc«lB<] 

^ ■k>AHa,& lP»d lUicu dt In dniril 

■^ iibcw id .(■r>ri r<i«u>)i.oi »i),?^ lWllteli<IBci.dBnU>Uln<lipcrb.l 

t|*biiiiiili III i'll fniiiiiii 

«liMiHiwi-qH^aclli h.i' cnl» B 
*■ iL|m*lfa.TriU.un«h». Alrii 

rc<ikI• rul ulf B tmmittpaiam mll 
■Uiicsii ('■uJ aai, R fsih» r.Dr 

Ufa ii tonin nbninU R«ln<»ii.* 

twWrik^UBRli™, ilbsloiiritti 
MaM^p^ Is ■■(iriTi iln,* puJHI n- 
^ n liB nm ril r<c If»»^ 

^ rvWuib*>iiA«piiiHn,M>JnI>a( 

!>■ lA^ bcii •!«<■, «J^ iBduiRu Aun 

)■■ (liii aiUtnbu Imluab.lliu piH<|Ji Do. 

ite lU!*. rtcii ificu ripnliaimciili it w 

«ibfiniibii.iE puput.iBcc^H bli i(iiftci.fe 

^ iiB piiawB c»laniK IWbiigBklH, 
^••W Ol lulcmopilM» ■■ nto^ ol^tMmaL uplnlm .uu ««i <l> Ji"J;!r;^ ^f 
■llft.lri|pu cWl«oic™l.^'»<:^^^f" 

J|,'<>«iuioB.r>b4pai iiriuti pi>- ^^q^^ «liatild EMiilBu *mpnu Hal-Ci IDs ■■.! >*••'"••"" 

ici^AbiUibeu^;Ahfli_i(ii i, cribg !!•■. f^iSftl 

ftbu. ft viifa , ir ■cbplA«r.* Id iiTicliulw, ,^'J ' t^ 

«,u«.™ bi. «■*, tbrfi, «o«. i«» . E^ 1' ■•^ ' " pri^pl^" fb" b4l'>.''b4a_i1)((<pil>(nt>h>iVtpni[l^u '■''^■'""■o 
Ssl^«iiicU«frdi<iiluiuil<.'a'obJiuitiip(- jVJjT f!3 
"qBodiiliriiapbilbbluuiirAt.ircptiiiiinti' ^f (r#m4 
ulanaiil.iulliiuilrlBItwlliilCFfloiKl "'[■•■"'■l"» 
« « btr« xl sftIu>fiiorIJ Oc««iiwIaBfi.'ft "f*" V' '", 
uu. ««n,a> mk.lu»».,n p« i. <i « ~'°'/<>'<>«*<< 
Da«lBAiu>.tiltil>,f«lftbii««rii priui 'ritibuniM» 
bln»,ftbif«pn,p««.ui).ft>nn«'<<t.uo>' £>'■■«•»• 
ab«unill,JiaiiinB'4<I.K.-«tnlp«(lmiti. J,"^/?^ 

T^bT.ri«riiiMY«Sir«J«,.lpu|pii<.i,,ftcoc J^^^JJJ^il ibuHofd. PunlciBulpfiHa&It^KltrtiliiktriralaXfKlIiilHi. '«".'.'■'•'a 
1, UhKhi. a inlircK 1 pupu.ca«a bli inaa, A^fD Iaiu.'ll dlda 'J^' '■"'•^ 

! IcIk. ■■KinibiDBrlBfubHrlflEb.n.pusB '"'■„ ,^** 
i, * kffu.,.p«. fillI«pal,.>ln.>HDn..><H r«.>U( ri rol»nfui;n "^,^^''1^ 

bw.'£dpi»l*CBlaR>iliiiuqal 'l|Bicilil,'ninBcwjBlbDi AUani^ V"^- <•?•" 
^^Ch. 1i>lu.&biclI|uriu.polr.iI<ulg.,«rpI>u.ulu. TuYt.qui iDriinpniDifBliiiiapBi, fiir^lt 
■■-■nniiM.il«Bh.l.<yuwMMBi»lDjjBul|i.ilaiili4uilrtIf<ipiit.brfD. f i( •!, Iliiii Iicla> qulbat 

up.|iilDM !■ uuHTBm ..BHUi. W cll •i|iEi.m iliiDn M ««B jiii ^bI uia'.lri|innl TlHnBDni iDBa, 
tSi^'"" ^''"■^'"'".^■«^'"^''■■''l'* li>.*BDo™iu,T>.'*,'»W"ml«i-V.Ufoll«ntii, 

"''■■('■n f^ 'pHlfll. '"'■""■■•■Bi. I» skliti 'Ino.inl ripliHf Inn fl <«■«'■•■ fi« •'■H.nie)- 
nf"» X II II. f, >i.b.mUlft.i}j <i^m ftc . Vldi dBadMlnu. UBiilriounKipllfi .iciltiaiaulritl. 
»<*iinii Migui qu bna.i.i.^i. raJ..brrMlt 61. ^Dt ■ncMiuciliTulDilw.piup.ncwco.AllDc.opa 
■•kiriM.li. TitT. rmitBm&l.iinlUl.aDBii.DDlu.Bia.liii.rfciilldubaicuirmluilliuf.IicsiilDB- 
II lpn> ini.a Gmllli inf nri.n »110.»' ji Ipla 
ei.liib.uti ftiBUu.atIU«,lIi «i t.llU- f I f^ 

Dgitiz^dbvGOOgle tf e1d|iiU .liH q.f.d .r^t rBp.r 1[ 

^ -_ i-rf.PuiBiniifaBMUpwidn 

. M^M|^fi(IllBi>nJ..b|uillLh. Sinai. N. Exodtts. v. Tabem 

Vllunlbw l.pUnH«»i>utipnitlil>MHl,i>Mr»- •o.f««i •nH™ «•'•'•■■l» «M-Vf-^Vf 

f, a.b.l>» iciriUr,,lnJ».«>i>iJ>»<u>piA..»n GII<>r.lAHl.<c«Fr>MpMilM-te>>M<T^ , 

ouiur «(4i-u,;H(iiKi,kTul>Aliio[rnk>,1p>r*a»*,B» •r«*>«..rfcB.W,p«cpoIp»lr« Wm"^ ' 

n« UpiUort. (lubt>>l>ao^I<kTl'e«>«.Qsulnrtf*i(.*R| ArRhui~.lli.n.<>«, bruiKWr,»*.. 

ai4o rfob.lB' dQplianihHn»ipra<>rd>tUiiJ.ni>ul»i. WHH<K*i>rii.«o,ftfcfiro t*.™:*»;*™^" 

.(•r.ui.i goo .|(^^p(I>uBli.l*U(.ftlulcB4<ipdBt.ila- l,<i.,JapIn.m«fiinrpil.oi.Itp»&ltl»»p- 

•luirl&nUM, •]].«>>.» implntra>iTi*f<>ai«v>«o'4l mirilordi=<.w.<«t.(xpti~.">fttn«iit 

(oniii»,kiH Blfcunaiiiui»uiiAi(itJa*HliJ<,tap.l)i* aioi,inpit/<ii.i=n'iIii",l''">™»f""T™' 

bi«l»,r««l f_>.jronlo«o>.-».™.J-So«*««- l«.(.„h™al.(p..,iii«.doJ^ni^^>*'- 

' ■"" li.lifpliiilftd.wg^li.lBtiniaoiiiulTm tnarimt-'— - — >.i-i~ «..- Ilii.iiS.TiVi! ;I;Al^,T,fiT.^..tit«D^u3>.iJv U":hol\JL^UTU; '"^";-^ 

U.X1VIII. .Wba..r.«llif.i5.-U»n«m«M»™r"t* mo. iH.mf.ftti.liH.dt.li»"*>»' '»«■*■- 

fis Bib.i_^.-a,Hlfii|,.<'nlioriirnxl.»<ptteo4«lB.''p» ^\l"'"""S^*„^l^^i!!^'^^" 

".ali.iVpl.- ^'aBLlHa»miiUkll7^l<ii»<l»o4td<~ »pnrlC<.io:»4.oi'™dK».to(l*-s.'™< 

bJl. Tiii.>n„ib...-FH««t<|»<|ptBonl['Vu«»l»'Ip1I '" •""'■'*"* ^J^^^j.J^J^ 

■,..bi(iltai.'V51^('ft"»fc'rM..«nti,'»<l>ot">i<J<'i >Qr.-.,<i.>l.f.iatri(«icf.i>«Ii»ft.frib^ 

li?i«L («l.-,^..»~of.trS(4.o»»ii.to.bid..b.iti. »«..11. «ir»ll>m''"b»«,''»i* "■*«!"* 

«..omU „„|,.,i£._,<H.dl>,l.l.(i>.BW»''d«.« 'l'"™"'''?''!";"'^^?'?^!?™"» 

«„H.b.fHl- ,„.at,..lH^.CpU<mib>d<>ohu.»D»II>.>« ti...l.m.r<ii».««tt...l>.l«>.4b.i™>« 

l„„>D.i>U, „„|u,|bup.Af^MM'>Hu1d»»«tt.- ».n<i1Iitani..»p«l.f.,Vioii"|tb.rrtnihT" 

,.it.^ti.™ -i«..''4<«™.r«.u.t.rf^t>™.j,"ft t'.".?;!r;i^;^^r;^r.l.M"i^;^ „..». ,aK>B'oio>tpb.>if«li'"br'>ti«M>..«"i*ti .l>Bibnl>dt.». . _. ... 

li.o.d.I.piri" f.«,„„.™polT-Jr.mlpfi«>'»''"'.'«»* t,. m.l.gt.»..> I.Rtr.».fUt. ■■■>»rt 

1«.^ <!..((-» j;;:^,p.«n3rS.ipf.v«*«~'i'.— pri:ti..i»..b.is.Bd."tt*-j.pj.t.. 

Ilt>.>itfnl- ,:■:„, lMi>l...."Ad.phodf«(. llllB»l>- ,(i.lb.ioru>.>IutMup>..lft>iH.do-i. 
^-Mf»- ;r^--o,«tt.«m.vVw.«»br»H«U. -;'»«'i,*^?'-«^''''32"",^H 
a»>ir.t. "ft . .. »«,n».«.tr»>udIo.l»>.ltiltu<an. I «of H.€rt«iiil * tB.iO) brtta— opm mn- 

;Vi>,iVor,S:i?..™l"™i«.-"'''»fc«5;^'j;.w^^^ 

1.«,.™«.»- '™™T«5»l".H»«o;»bT«»t.«..F«^ !.«,d<>l.di«.ftlljti.pi™««.ic.<5._™- 

„P>,..j.t.« raT4.i«i»».b.i»".<*>-a,*'-^"-f?» ''""^■'J^"^'!,«"^llrf,.*.41l 

... b«..> io ,h„i,aib.til»nt-.''P«l""<»<»^"''>- ,"»tr.t(o»i.d...(op^Ii-o,'Wpftr*.t,B 
„.,40*..«" „»l>'M,.mMtSl.t«>..I>p<n<l<.-Tl<ul»». '...«„ ,«<».tf.,It.»»I>o-.»l*lWo«r. 
(.ro-udo. b.l«Br™l.-P«iit*,r*t.''b'T'»''".'™- .i™nir«.lr..hTido.hlM,fln>tp>Ktp<r. 
■Kl»i»»ta> fc,m*m.lMi Bmit.-ioS-itiiitiM"»!»' rom(»' «OTa.^Pwfttf.lKIfltMO-IltoJ. 
;&....do« Z?„bh.-'iL>nI.i»rW...,'<|»«»4-odi r.b«T.«.llk..*i - - rKn.««B.ml«M Mofl.f r««iulH>.~i ••- lf.i.lni"4>^P'("Jt~tl>omi.; 

^.7^1.^1 ttiiiupr. *h.t;Ma<- ob,<ij,tSt,.b,t..«iii,.>a**fl.i 
I .".:"'. -r_H..>i . * "poioh» ^7(1- _ii>aiL.n.uiuio>.t.bui».T'ft... 

l«t.t.tt>bj 

luUo.Ritin Domlou Uf.rll' £n,.Jii^'^°I- ul™i^'l^n^™^fno™'ib''pSiio>*7«- p.il.aii.M. 

' ^'^'b^^Ap^i^"'^''^!;^'"'*"^''""'''"*"^'^^^^^^^ iJA.t fo.iS. f.riofnu f>p«,M> ftriptur.m'^ ^t .«luiT.tnit.l ■•.«».- DomiBo. tf »nifl.<i«>m . 

5.,B.b.d«.rfi£f,i;;T^nia..-,«;jiit™'''j--'^r-'''^-<'<°^^ 

i,a..ti.4.i'S •Auw.ftrfi..vt"J«''fi"'*»,'*™?'i'';'''°'''<°'""''''^''°"";*r!2 !.!j[i. 

rt(..i«i««« Zji„„„Bir!Mtpi»t.p«>iB™'"«'*'"*'Stftttr.»'-" •".'•"'■'''»"""■? ".r^ 

2«i. 1«™«.- S^}S^*.X*^«3rU™--.ti«.,fit~u..i«,«>r.t«ti»,*..<taH«fc^ 

liiliBrtrn d» miu» o— ■■tf1i> l.t«n-l ipfln. lbpirb«mn«lIi>ft([M» fctl>l >i«l. Id Hl b 

i>p,.nm."." ■- ■ !■ __ j„,oKi(or>. 510 rf.to«l«.i>m»t 5n|[ub.p«noiu..|..p«"tilKi"" 

' ;;;*^.iS^.^^?«[^^*pSw"f«*«-t'.«^'-p''''"'c^ ^";7.riub.y4iw».." ^ 

r„ t«b.n»tBH,«'it»»HltD«.>»i«i 
ytt,.pgfitl.«>«41aWM.t»t*»'ri D3.t.z=dbvGOO^[C traaculum. v. Exddus. ir. j8 , Sinai-. 

Mb.OH«lH * sri»» ipiHU nkl'1-' •lihi' M^ iii».ttii(»ninB n Htli»i» •• 

«^ ■^*-'^ ■ ■r1ii-<Ar«d»»hlliU>lli. riMli>l>inhl.,aH(uiiHnnu>>ib[lIibu'«HI- iM*''"»''' 

,nan.ri*Dhi>I^»,H<4 tWa,".,bu.<ir,«iD>b.'(R.n>t.lti.<>>- iKll.b.Hka 

kfnf^Miwl.puiku^Cl- ■I|l>T,a.i.lu,uau<l»Fii>atsil<^Ii«| "■''•'''i- "(^ 

>,k>tfM»«nBcaB>1>4 (•■■.«•sI^K' liuiiiltXiliKlMa . !> FUtna fal IBtdalitlu-: 
<i«.lB.>*aI<nBifil|ir>wC>i*tri^ kilaalBAnimfulniltiii^i^Rsinill^ildl» 
nr » •^u ^«tlBni td irLA"ii" fflr- v<-TE«U^.|tIIH>l>a<«4HaT0ni,<Ucfi, ' II dn.i I laipl^kli u^. Clinuidiliir 

W»>«m.>l>Dn(H ukiHnlBX 
^iK-t luajactuat-. •k>n bslixnAI *-«u_iBUWr , . 

■•MilsB Inpitnn ■■ iilBfiil>I.TKk^ 

l^ ni4«»p « eip M >t OftMjattt.Clfi. 

«■^ pflBS ■■■i f>n*il,rilm> Jl< ■<.■- 
■W M>i>u.«l>Wiu«lBB.|Itxit4 Hsi 

haiUriiMli>l»l><irb>fti»T>ft ' 
J^ n fcaa>i,ii >«a«4lt itAim fs 
^blkK. lm9o6n ikfmmtf ofcria A 
■xA- la^nHtjLf PDfiit ft tifliiDi <i^«iH%Ufrt>tcai,>Uf««liVlllT 
•nk »uaB Tiku , 11 orlmi ImbUJ 
lMia.fUit*nnrilKi>V<nm>t.«. B.6t fi.<t«t AH) iTiiifW •n[iiiil',> I 

tlc «ii tidfl Hisft. tDlHif* (>ru,lr •'• 

Biiui li«<,<iiit nHircnt DoDiIii iHifii U^> 

T OqtntUvM tfl Donf ■■> id HDfr^, " 

l,-|Bdlri»nii.p:<iKl.i^>ttnsnllit, • "■^"«'iiiA^ iMlnila^li.' Labigm IvfiiB poan IM. . 

llllKIfM..»0B««l>RUp.ii4mllii'ii.Srii. 1 

rndiinluiidponiinmil.TeUtiftaliBii 'I 

^■dlnli.0ivQc..t>btiiiuiilBH,ft«lcHldjB <( 

H>rJt,*«>arRnliliilliiilnBnisit«>lB<ln- o| 

wmIi IUi.tt Sa bBOitB.vntti & •!■■ bslo- 5<h' . 

(•■llI,lbntan^:ail>Aruiiaurlu,*cs^<i- iftvrrlilJi. ^ii-t 

ii>M.>ns.,.iaiti.'r«nruitt..'VB>i>ftu. (tan« •"■fi 

krsu aniH bafiu ilsi. A .flVtnbii Ipr^n.fli t^f^'' l>°- B.&.lf]»Tl. 

»11 l..t.ti» 

i ptntllci .!•. 
CtlUci fti li- 
*•.. 1., ibIbI 

™riVrf!i™ 
ln..y(.ftu.d" 
ti.n.l£.k.int1 

OtlBlOUtl.l. Jf«..bi. Ipfnn.f 11 t«f-ip<t.t D. 
i.jiii;i<,u.i>.jji»..Ai...i.,.. _.ri. ■,! ' *- Gtl«il'.dilsn..ftlaJii«. 

, ,_. n9uitJ«lssilKifiiSfini.'hintBtBlBift.'|M>'M. p.,..., 

FufapMIBLfPafsblt •lt>nSBit( lU n^utBiNllltiiniaiB (>!>.' rtditBttaHB- Itlurdf.Wtlt, 
ftl [|nt* «IB^Ia W «mr»!, cllWmlHt , Cc Prln» dlr^>l. 
Si»Ml.«nbMiSBMrtrrluB, ■BBorn^^ds.pttnotnndirlrdtim.flbbasKslS. \t Hir.n.AIV s- 
^ mt %J„ nbnrsusli ll1sd,poBrt)i b>r,> •f, * ftnlt •*•!•% •[■>,» ponrBr .i«n tls.. ,d[i •>ia Us. 
ln|bahuHiiu.tTrtdil^Itnni,iefaHiubttBK*ts,liaoftiiIIMBiBli£'tiaotl)"rsBti rHilitiolit 
'■^yu.tni iuntpnti IMisinai Mod.f Tslli fBa^BttMliiasnlD. • iiporslt lllBd Ib It- msnuM lin.t 

a<K>tndlt '°nl± sbnni(>B<i.'sp.ilrii> iinm HftlnDBi), 4i^.di.>Ji Mnptml Donlnu dit illllh Ab.ft 
■Af^ili ft -tslsm [nD> ti>iloi<A"coBftIiuioBi.'.d l.n. nbtnuuli liptAWDS.It, tint idrtt tsdil Il.i4 
■^iriUidiMUtfiiM.tfaidlBlp>DlilDcSrptaBlh>BiBl.l)iwnintpini[>iiBilDnHofl. d.UDBItdHi. 

r*iHrcil.fiWtlBtn>Kirii"<M(nilDi.l..'™lDnr-"--" ' iIb* Iffi Mo« pcipinl.f Ii tif aitnr pofKli 

iilu niisiiin.. ^'«'"•«'«"■Ml'"»- ««BtoilamooBBmiB.pB.ppo&lBstmdHtsm. 
•>, Ti'tk-riBa[it>ruMi.ti>m. f^.l.pnhuic.saiasiB.tmBDii&cndHnpiipml.baiMI 
nc tlTiaoiiii~[niiilMtfaaf iiptUlbBicipntG. ^..l.ubiibinAliBOBii. Tip.i.Hlsmlllsd 
d^bHuua,4r4»dMliiiBibuai,.b.,B.<ulDBlsdu>p.nn. (n tasKBIB..tlt«ip«ilBpMl, 
i*l>nnu tiiK'btiLlfmM,pta.Tiip<>Hsaptitcipiiii.>mf.d«iprDiiluIua, 

" h.ir. D3.t.z=dbvGc)t)glC Sinai. n. Leujjicu». 

«■4 ntinin tnliitrui iMIntfoalt UHnlM.)tKl>l«l 
tiianri, w. f,pa,ilWnmnnmu<>m.iM.«f.diH4u 
•K!>f.lltii<a p,nt|i>niD>ii>luiU>d.flurp«lt»nl» 
IUBf<iiS,H. ■dontiulHtucuU. fCtiiIbil«Hftlpaftj 

ktiucaU.U' b:i(6ca^ifaf Iplu (li. fiiaUi- milUiusdaB.ti'Uiurmnn'HaCi.*Ab*- 
tlsnf.lftiDUa nnlifilifilwauinfii»»»^ f«iiaau 
ileft>bitil<li- iDtroJtnilB ,«nilii>n^nK{Mb,ltv< 
<|iiMli , (•ilu I •pp.opl.fu.tsiHliniB.liHnu, OninoBl 
flinUifliin c( ini kaod piHtr^oi-f^nh fKWUtll •II 
<>nrii>ln. iliciiltg lakiiiiKiiliaitni.ftrvlidKiluB/Hl 
1i<il,Ummlill pomn uifl. & mMiilali Maria opu IDid. f 11 
«■«.Lnvloi miibriobtnlt''l*uarlmmnuUntluli.'liflo 
noi. fi7 n- ilm DanJBllupWi «limnlu . 11 Hsl*n 
btnmiali cn Bm ponil Imlnln U tnnilmm tw Wi ila . 
iHiini,lJ.I. iJ.,»4iiiU>obt.h*k(ttmlkiMirr>n«i« 
«011« pnflcl ilniti Donlol imiilttfl nbiiamnil(iB.I)siB« 

dr«b>mni filll irntl pti>»a>i fntierUmn 

■os pl^dff ilumnr. •fqut md <IIn> <fu> l^it Ceremo i llKKlAin H«aanim.acH M 
l«fi.«PmAltJii<todiIiiiinlniiVinumu 
«m«all.5u (Ini. holDtulUl nAMm ••- 
imomll.iifnA Im « bokKmilftM* (Mtfa", 
t Mmlnn ImHtWHI. «Lmbnm «MV b 
.mii imm tmhti>mcB)i l>«wl,«r llnit, l^ 
pl>ulIUiuBa.UHMmitHnui(«*uA > 
-"'1minm>Biiilhaiitpmdm>,<BmJa|n*ll- tnptui CoBilmBiHorK.fCHIilliMUm 
-— ftt4faWii»anll*mlimrii,4mftohl«n*- _ 
tmtUiBBBrio.fPoAiBtnBji ptiMilfc "• 
|op«utBBlw<tSnu^..f.«^.k(l> ^ U(R««*s-h>4«li.BBkoptrin<toiaai>. •• 

*-Mlill«ttDomi«l tai nritiM tBBl» i—rti .«i "'' 

I opVMBI.IlBUItdo BBkma t(Unmcmlm dr- >• 

•Ul^pnSmHiitaMBlUlllftmcltniBimu >" 

»:>iptBd.budtfur'-"' " * " "'"^'" 

Nob» «nlrr. IxniiBt UnUb., pc. OliB- Liber Leuiticu3,HebraiceVaicra. 

tmltlciu.Omt lijtnimKii.Ilt Almi qaM Ib » ftHflmt & pnUililml nUHOBBna 
iiiidtBi maoAiiJ ft piDBlBilmm DlbBi Lnl; ti fBni hslmcmBllm ft nllbu BBuia Acnldgii ft 
U>iIonmm(«.i.,csitl(iiii pAp«nl,dir<ilauB .nlm.Unm niiKloii * Imm B Bdo n m.imjl MoMn.Ti tn- tcAib. 'lllwlan.AnmUiili^liEiMiliim'!!.! 
RlIii.Bni li|< . n .inuuo. a«Rl,HTilnmi maiflBltpiBm,' oaBlttuf UnTrn.fttKBnicDtll»- •' 
£Uhlfnd,i'dk«a<nL»-> VjJiS 'ahar"ii •cnli mUmoBll,.* pUcM* «I 
p..n'ri.p«»p«Wf>,«. 
Mtqiu In «plufoBi rtat ptvi fnui>liiiilnItnnlil,oU.itaBcmJit.aibnirmiii«l,pn,CBmaiiII>Tuiprinan,offiiR>DlH.stcl«>Blniiibr.- 
cH£ilo prtnata.1>ambn, mtitm d, (■b€, oUm prtcpti Dn, tbiiljila Ib JbI,- pitmrlin ti popnlB. in idoln l a lifa m 

KHiBi..b idoji, ■vitcHIBi. & In cnln TBlai Dti coBitnicrw-DtlBiIi Ti iTpaa h.bMn popmliu Dcf taiil&Q cbH 
,onimopoitih.lm1lnudo in ciiictmollpiopctculirBOti. 44aih.difnAllhni . n unnn&n (i.|i 
.l.<t.BliuIlhB,^(imdtuitBI,ntmp>timim>B»,4u»hohw,&n(ii(Ihnioff,iidi. fi *(»(>. I< cA 

^irptioffr1lirBlnobi.riob4t1l^tBtBto,aBdmT>lIt nrJI(nt.hfanil. Bjtcohl.lia,VrhririiO L AStrii 
loH l(nl .hfuIolhmm,.h n^II,(d ill trindtt.qBAd DMm In tumnm .Mdiicl , 
dm JAVtuvtf^i^-^ud totnmcnlBbBABm, utlotnB ((Dt .brufflpnm, ^uAd 

■lo TtTf^ptidaBB.yBoA^ThilKlthiinptituB.iiDaiii.cacnmB.BOBdib — . , ,.. 

Hcnll toBBiniiii. vil.tedtiii.td itl.nd oAIbb itrij. T.btiBmnlo nBainni dut Iridtrli, Tcoprii nii domtcilii 
VH tc aluih Ihrmlui.ili.ld >A tuOuiI di ItaaaiB ABaoinBi .eiiiMui. miripim tuuii •K^mndo pn i 

■diadoIllormin^odtt(.BUrinmcamDl.Mlni,Tth^&HBn,.4.cJd-^ ' '"-• — ■■ •"** 

^IUB rmfdoilhiii iitdchtni. 4n propil. fom TalaBUH tonm DoibIbo 
fmnphr.lltt Ttitll,n mcctpl. dl Illl conn DomtDa.ld >ft,ad pUc.BdnB B ''"!f""'..l1 " m,ai ntUB I. X X- QbdJ ait,Coum ibl.itoBtBiid VliBnm.fiiiniaf^l narle B^BrHttuI^lDnmcnpll'.. Tiildca,Tipfo&tn.( 

«kdum lp< Dinm.famlt illiu. hu Tt«iBU nddDuDn lUI piBplrini. Cbmldcu puaffatdUi, n di itd(> D3.t.z=dbvGOO^[C fltmoDii. T. Leuiiicus. " n. j-^ Sinai. 

^lSHti^iTS'^'''^^^^^ 'J£iSI.'flr?"'''*'''^'"'""i£lI^°''?''i i"'i-™"litl 

— m-u i«ll»ilt^.liM<t««*.thMUiM «Aiptltf.^iBelJM-lwIfaMlfiiinilullla. Tl'»«'*«. , 

'»taa».fc..li _a.l« •Hfnn «a, ■» rw.'P»iBr« £IIUliiro>l>ft«t4M(> If ot ^^' nr ikIbI 

«VaHlhMAMfUitnt.AiUiflU r«f>iw.«Aiu*l(iDar<ip4iinna.II«>i- Aci. f 7-1-«'- 

•*— titrr.H iM.ll.l. ft «dlbw iMb 4MU AtMr «ll| Ahtlomh £«idsr» 'Tatlfinn.Vl i>n'l»- V'- ■- 

••Mwali«4»%a<hu<l>lH>l>H Ht.l<ltU«<(>'^t>'r.>«tl>>i«>r.r>rl> inftir* htlll* 

■^ et«tiU«.MiMi»>.4(t.ua4.p> >*r.p.ti|Hni.»v.<t.^-.«.^..b<t.- ''^t*- l»,-" 

■^»tMi«,^M^Il>.4>aprhli<>J .•th>iHU>«u>>''.*t<>^ <«»■<" •>«>>I>^''°',J|'^'^ 

fctfc. i-linrt ■» *.! ub» .i-S^ ^ ftaninAHHi». M^.rfin.^d^ ^'" ■■■'ri^L'' 

■i|i*l|liitf.MMpM>l...ftiiI.iln«t! ■.t.<tllb«ICrlw>iii..,4ti»ll>ufclilm>u< ^"'«<™<><<-, 
'•■b>luMIWpndHnUliA««.p.>clr-. i.rih''hat<».glt«.'>U«ui.u«>lH<fniB. Mioo^nrn 
^. ii f. HM,».4t,.rf.pM«i— iM.^., «1 _aa« Ipr.n hI br.. A^l.»!. lpir.> inr ^•F" 7^^™* 

k^biiiis^ «flnlt. lu0Hiun>Afrp.-| <latMr.Df.lB4ria>IWrtirJ prtcirfufru.^lr _. 

fclii»..r i..t.»oMm ..».1. tJMik ft I iBiul.Biprunliitlloiiibixralh^runpx.p.rilx *""'>■■■ ' 
■^<bp.t^l.t..Ua>.A.» l.udoirBl ..n. 1. 'i^..-n>.A..(«|U. r.»nl<»Mr.p.tH !T» '«'•"'!;: 
K ' - *! i i .BMtw. yu w.ii.J.Miilm.J.. fu^.r..il.u>ftp'iln<."v..rtf«ia«[ 1' 1>»?™ 
■l----^-'— ^— -T>.i*.™n.rfl.'*l nu>..^l.«kir.a^d<>c^'— -• '— * •«.<hiln*Bt«: 
iiii«l.a. <I"<'» '>«<"'* I 

.. . il».Cip...,« mp— T.»... «.. ._cni O<l0.f..*t0lll^-i>^BlD0.fli .tnTh. '1'^f*''^,f'' 

QtbfiRtfuf.iuBrup4trrtldlB4.1.*i IwhA... «Ii HdibIwi oftrti* nWttU rt ■- ™-*',i!*'''' _ I 

J-.; ._„j...-. ,:.._' ,H^,jJJ™J,mm.*MlUpulil.<olMk. [^''■'■j^'- 

4(t^!r^'f»t'iX»tt.iB^n piitr.""»!''^""»'™'"'- 

■uori«.ftii><Un>t.f<»lI.i»«iiIf.h«'P>«"'*''^< , 
;h..t pl.n.. * pnlirltl w inu u.m ".d |ru..W<.i<iM 
0_il«.m,'.dloru.n''<tMrl..'«.flnJ..Oipfi>m';r^^^Oi^ 

Mh 1i-SI^^im^UMVu<U p'"i» 1° ' '•n'illh^inui'n^nu'i4^Li''Dd^i^l''<.'""'°T^'*" 

** A*ii4KiM«ihu.&P«>«-.»riii>ra: .«1... doiuJd.. ci». n. '";'f'J''"'. 

«M- r*telt»|D.{lu<>li1a>iiMBlD>.|qu><l, A'Nla>i w iii.n>iD*cn»riD.uru>i&lDDi ilf'''"^'^ ' 

■■■•»■■ AMtTr 4<&aluclo , .ilt «uoa ■ nof«>. nlunit.^fli «u. oUid» dc «..il.gl '',;™™ J' 
, **HriDi.bD*ni ttmlkmrmm tt ahliDO. D.i'fc fDndMrup.r n« oI.did Jrpout rupir ■ j <<»d.d, •HU 

m **— ■i.lTrl iDiliitiiiiiiirir.liiliiifl ni ikH.UItnnD...m>d«]loiAliicaD fmnlD- p«>ribDi&(. , 

»ki*maiJtllmDa.fi»BkillaiMm(u\ ih, Vu>pt.li.n<» lad. hIidi fum pku il. fH-I,liic»>- 

' iJMilfci ifc olDDAInwnfDMolwlirD. I fii.Uadu,'A<lt<JrDilH,WDlttn«>ihii..^P'f« ^d>(- 

bHP<>MMlfa.ril<.JilB(i»:fi.a*<OD- ri«HtlK.^«funA»<iuBDB.U« riDrfi- '■''>■■""'''' , 

ifA^k^UtMtamdmM^i^iimlmm*- pcr>iui,Ii<tlfidiu>,lwl».<«iAj*D<lo-l^'''*'°*''>^, 

•mHmlK fap« «i DUi.«»to.1 J. .iirl<a I nnfu.nlul.DiDo.iWKriUuDinrdil.l"""'""*^ ' 

h<HlibiillaD,nHll>iritlnc<rpn»iur. Uu<<fbvltCUiM<l)-ftk4hunl> ti£liD..m!?F-T<4MDl- 

T'-'Tf ir r .iiliiii . in.|ll-l. l» .iftfliTr'li <l.>.'licn><u*.iltrKri«iliiDaB[Di. «"tttri ''"V" l*»'^, , 

' iitulnl. oUiiioDd, iBwluD iiiilfn licrieclul'"^'"'!'"^ 

•l|itntalHa*e*iaqwiru,'drpUnii(iftKllulD....nMiol» coDip.rii.jkl.E.nilDfr.- :')'<"> '™'*'* - 

. i.l Di *. «» ■ « ottB. «■Int«DiaDDitDC.bUiu*fDtrl>4.1iniliw,«it*tiD<IU Infnm»- "f.V^^T 

— oh. fcna..'c «MhiM. ««'«■"■i.DiiM.ir hnfc. ri~« .i oi.— ."iMrifcn iiiii da riy ?«.watpiiii»' 

hnni fcajlda <lb*rit.it idfanril d.(riuri*.iH di teAiflai <« elto. It lifHflhcriAcii 'or" ■ ^ >|<K . 
hri*itli,pa<faat^«IIU>..dPMlD^a»jti^IUDdiicwd8itw •ddwii'llliididiri. ■'■■■'■™<>o*> tiiMiilnM. rBUi.n tfint iJb«idDa tu. ^titimhk^ ragv cipDr riH,& cnmililr ftfnilnii: mid» At, ^H fcnwt^ VDfn. cipDr .!«,& cnmiblr Ikimiltii. 
.dHBpul.mfU|aoal.l.f i tiAolWDAoiB.iiigrcdJiiuinrn ■mlHikOtUH. tti.U» <M 11 pi Brt MD t tllinn. «»fDb,riaiCchim.rt,trflndHfllun 

ih»iMiUJBl.«MMiaMmllhm<t.Uif.l>cMu«tttwflndtr,<rBoar.p.rri>irw>.^.d,il».i^ _.. 

m^tmmMtt^TtffuttiiuHAtlmi». «.«(IdllolamDllDrildilhcHEdfiitDitiuDM.InctD&Dlpdarii ' 
"llH lllll Itll 11 ir 11. 1rB<b.nu.^fiDbtal.rlrt(.lMl..lmnnid..0.d..Mllmi«fui.C.i»» >iU.r.l..dr>ff, Miiil.imfcmdl.fitDlli. Jni<rriirli|inii tiilnlrMrri.tirtn.ndnrf ■tiiifnD .tiiii ~ jVil, n.Mi.;.. .i.Ji 

^i-.t.lJd .dIhHI «Kioanftami^ U.-n itHt^ iMwfi«('lii houif lul.hit^m.^n* f^. 
'*^.14i&Baii.^.lli^«tdald>ai. f^>f.QHiaff«HirolHoU.iiondDDVKnfBiuiu.,cDaioDlcIibint I 
MifcnnlMrbao^fudcoMrualiicljEuD. ^■■^'■■>>in'<>^<«l'u'i|p>«(">'r'IUc«Diile...lDfc( 
*M.>Mami i dIhmi.^ lidta olta:* plHfm. mliioin ifamdi«M.aliD .■««■ 5iodlIc.,d<>M(Dn.. fiU. 

W^biBfhpB&(dBnldnfilirllDUHlDtDl;HiBO.<duroDrpnitini ariffirnHuiiiaaD4fi.l..iiUih' 
«■Ih, itwtf f aaidwl.* WmmMi ><.tUHM owfato foM «fti fa| mHcali. ktiL D3itiZ5dbvGc)t)g[C Ceremoaijr, 

'•,•13?" ■■]''*••••-•»■. - 

HncwKite lrM«l«rf »,«(»%, ^ , 

-'omntiBmlMitm^tt- lHm4itvm>IUtidtiMHtlafiBiMalMi<'^ M..i:,.iejt .•mn.niuiiim^v mtintnm luatinntmrwu iitfapar Unn TtrH ■>■ IBMHUW U KMt 

ni.iVsd^li 1''"°'^™'*''™^*'^''™""°*°""°''^'*" ^«.aHuln^MUnfiDclniJJitBriU* 'U 

(umiCimlDa |i.«'<OBaaBuiH(ial&llnuiUuirr.l..L ! mWI. __•_. •ri.W.l.n- t_.._HB>ll>. "'■Hdl.T;. ^»V!t^^ nBo~l»«p>ll>(ini,>r<»clI>uii»ftiil£ ihHlvpHn>.<>ll ■UulaEtaiiilllTt.il ^ 
£!^:J..<h»:l''''r''<><til<n'>.i»nr<rni'>>*''iu^'<i •dc.liUiamdo.li ■.wSrwnHriirMl 
' YrViT^Hl 'f n<)M,i[i>u p.<>fuli{fci<di«i>i- tf «.■to. , (am, fnM k oM u nnu Aa.. C A P. 1 1 1. 


rlfi<(.ai d» ftHril riolfidt 'p 

■■lonlh'lR*l«[>4iuai>U.UBl 

i«Kiia(uii,.'iuipa'.fcni'«iiIta- pKlfconnla aUiila»BlH»iil».tidipCnI '■■ 
' - ftpcTapal-A. iip«li,ilUla.ftf>lifilplifH4l>l>rflurl>- S l<4xf ••loiilh'>««t«[>4» a[.>d ^ trmHB n.»^! ■Ittrfi^ilij'».! .,i{ii,\ fml,-imKmlMlifat-i 
, il| 'iMlnilo A.'& (piit. , .,_-..-—.. — . ._^_,jBpfi4mblti.lI^>ff>- H f>ftct klw* Ib b>lanBll>B,Unl> 

y'j'fy",'tt*tlmalitU,'mnnttntim,'tmmHt<itnm- p,a»'lBaU«laBf ra.airiiij «(m(> 
^"'."''^'■^iBUHBaiBUrarnnpn&iriGnjful.i,"»! ■ancBl(,,U«loM>ll nr.nidatfBpnibmll 
liBia OB''"". th<'lpr>iBiai,ir>iot(«''»Bftlnil(ui,.'(>u- pab>laH ln(< aoblnlaaUDomlBi. VHcun ni 
t" V . ftr ■"«(■^''■'l Ahuoal.- CiBIBlain .hi> (bp« , ^^ rfu oUlris , * otnUflt « «aulah 
*i.ilm •«;'>';.,,.^,,J[Hilri.1tt(anlit«J.,|*|ni..r, l 

"T^ !i'1'' nluorit ruri£cM.^ IfBC coaSl, lh».i.>,' Itpc Ulpon l(Bi.la«r*- aBiI.o«B'hBai 
niiiaan iia- j^ rplB>daiS.talln.ullp>m wiqac^l oki.fli".ni>nB.'* onacoi UipcB ■■ ^ c^ ftpct lB< 
*" I .?*^' t<MB..'Di»> fBavia iflw,*Wii. .ai cft Irfia «i. ft faoit •bdaoicii tOarai.- ft Halntaa 
'^■r"^ »■>*•'<'>■»- f™."* nalfcai'*™!!.!.' I«sinli% UM lKn,*tl la «.. ''rtfc dh.ria rMBrft 
■^*™' 'V^^lf B. (wMM CmIu. f II •Btfctpn hcrit w>a>cla>.addacu htB< ta caa^caBu DaBlal, 
^■■p(nnnBl<*c(lwiBb>:fBladcMi^d(af;itrll>HpiliaMa.M»f J.bfi>dolBl,T»ti(hi<IMa«i 
4o«l. fiiniBaliihlMliiBiiBiBaii,i(iin( ( ![■■ manii, nli Viiia ii h ititiBi la. I rn | iiBii iitilifili (ai»nl 
■wrc>BDdBtlhlaMicai*«i*ilaH(Kdni,^(tc>pinBn,f,<.lU>(ailmTtall^ddaffm>t>ta •»!•«• 
itolMri^. «uIlTaioAmdaaidipc{nliS,DaBiBa,difplian>(HCallaInl,AnNlBiMMVnriniB^ 
al<Bpl»>atftn>nBB*pitmltlu4iuRiu.l.dcfpItf>ioc«>dkB,taM,i(al.*taMa><Mc*phuc<iBr>»<. 
7i«*i>i>.naaB-lHina<>ft. Ti<TtJulal.hii«bcndnlaiuii>MUdw<ahiidl,naacrf>iput(«>b«nA>iP 
I Jfcala.» d. oIco^.tbJ <« i>« lfciwol'1 Id,dl (aCTBfaiB Dosllu.l.lac<rda, .M<Ul puMTatM nBMThrf-, 
w D.1 nanlBlfrfelu •UMlamlt.llil Tutui,^dalcUt Afflin •lahtBcMia ltaKl»,ln«ll. •*! «d Ihib- 
3faw Daniaa. 1 1 1. f > piclLa lu l«|Bi llt«n.i.facri&» udtct, a,d. « haae prfHn> ofn* 

«ilacr[lhalliui.pa<llD.futia(l*PHMco.TM.taB. VII. f i TT.IainicBlun>?pn,In>.(I..lw Innud.- 
■Lhx cft.dB. Tlla Tiila. f bl.la aMa urll.ln fia ^ld« nrla iru aSuBUBll.ia ^oUtbhbIs nu a« A 
■nonf appanbutiiDanlB*. f 4 >r,aUHUl> rnB, T<'i^l'"'^>' ^'tt^tnmtl', OfBh.Onidab Vr*'"- 
^puItcE, «•IwdfaaitWBfaw.i.pirrfatiiU^lBiMatwlatiaaocfDrLldanodpaAnaiipaBti.cldlr'--'' 

((ic. 1I0«bI«I'— '— ~" — • '-"«-- — ....>-* _1.._J.I »1. .rf_. D3.t.z=dbvGOOg[C ^Mnonii. V. lcuitic us. n. ' ^Tinai.' 

PMifiiMli e^nnfmnlmuimmtl— n t^puitatmU ftpn npH •/^L^fTWfiE. fKin .TiUH^nniar<Aiii>l(^ •mrAciKu 

.. j 1 . ■, — j— •: ^ — '=niim«ito«i|»»fMDij wnuBOj -•«- *....i*..j, 

«■livvlnwirffa^iflMirwnriwt •]- fekdjpmnl ril riip«t«M,A"Atp«riHb.'& it tt' tiads^ 

Bkti4>tl(dlwI,«|«&,*ftnJiI-J llc>Inra»ll«v,nln»r«>»aM<>nct.TI •>»>••" fun. 

** JMii ■4».Di»nf irii tan n«.tM U.UMiHbcnJHlXB.OEltirfwCKrilc» HiuVntn. 

1. ^^._ . . _.f .., ^|^,„ofc„ai,d„fc,iB>fk.»«l«ir(''n« D«b1io, 

. I DomIbo omni* tJtpi.Ttlfi Mt tf tiptiioi r^fl Ci tc. rrillcti 

, •U»lhIo>.i«i»,x-ti»ai.)>iUiulon«lH^'i|>tr 

U lto|«>kiUcfi.t.o Hitni,'n uIoB tdptm BnUioi w han'"' '•P'*" >••'''- 

' ' «aoRllFri , 14.111. C AP. lill. t"**"'". 

iktfiboialBl T?T]siBnni4IDomfi>»iilMDfia.>ircn»,lo llirinTt. 

1^1.^.^ n,«-«.,.ri.>ti'™,iB'„i,-a(.(«l>|. J-lrfnloi. 

•«wnHW. l>Mo,ilulMnlol.o»«rc(w»<ltb.U(,ipli>"*'*'<'j"- 

--■■■—"■' — ' ""- («rrfl.'|Villift«rd«*i,M- lnv^tthi- 
I , , parmU.'UlK«t "•10. 

*rwi^ ■HHO fobti tlBol tl»,^ lniBv iHTatofooqoodHtmll.lHtBCUBrMbDbi» 5 ntntBlq 
'WdMM.tariEr.,.i^iltb.»l.. lH^.tM-lJ^uitHl,i.V«l&lipio M<ut<J»'nl 
g U fawiB— h ubttoMli— triBino. Btccin>.»U^culoor>>(uilIliii>nl.AI»ii i|Bl,l>rui».f, 

^ '4«>iWMt.ni£.Ca*>l<i>c«MT^ bI, oounHf.pitHHiiootBcliuBtrHH. ■'•Iiomlao. 
| ^ fa*,. a .n.|,,..j.«Hllfa^.tft. a<<ua.t]^l.i>t(ui«t.i.Dsni>o.n&c.i- '^*'^'.';^*'* 

— ■*| M i>&Ml»«<iiiwlitl.brtn,l. ■HruirJai«(lnnfiiilBft.nlHf>.ftAMr ^•(.'It.i.k 

L. '^fct l^ t.lMolnnfcnM.^n.dl- nlAlBo&l>r.Mir.piIttwlD«ml<u>unt rn.'ni,rl». 

P" ;g M i l ii « -p„ , HL . n .anM gri .t- •.riCbiawrii.roMM»'^'"'»'»!^''"'- •m»*'"'»". 

I l*lH>^i.iin.l.<wlMt<.«t«ifMt: f.(»raptifl>T.o.Il.ll>cnia.io~.ri.lnii aitBU.itf, 

^^'*>MH*n(fcfliiH4cftr.ptrMi DoBtao.tD>|u.1.*in'irnriocMJRnI(r.i.i' f«trA EoirJ 

' BfJW^rinkboM.pKKtmm*,- .i.hol~.K«i.^..*uiolt(DB'>*nrnn>.M (r.cniio.Hi* 

.■■■H. llnitholMliH.Ptlltn iu*> ni(snIi.'IianHn.divninfcir^iAr>crl *rilrii.i.fH,J 

•^«nH.ii.pinft ptJik.. ftlwiM.li ddwolprap*'^»'»'''''*'''^'*^'**''.''- ■'■"'■'■■ 

■''■iliill|,i(Btp..»rfiWlnincrili,ln p..diF<o.Aol>n||lilT(irf.'fconi>«,Jip(o>i TM-I< •olai« 

^■><~>.'UciHinrf^lMni>l.- .Hfilir.l.ltAWMAiluHit.u.Amdlplli.Mntiiil.. 

^*pal.pn »|»>t.m «1,«.,^.. i, lo :^.lilvrDpnM<.»"rDpnnii,'Jint(c.lllt- i^.Wdhoi 

■*l.il,-Vbt«'lfr»IIt^»Jl7ipn 'nnimrl.boo/^s.iCtp^lwri&lofnnlWo nhH^iSipi. 
^fnUiwtli^ On B,.dulD«>l,l ilo/ai<>cf<ltinh[tid«(.u,hoIon.lll.Pil (.nlllttlui.ft 
**!*■ iwllnirir p t™» f... «<ml !linn.«(DDinc(,a(>-i>tn.u.drii<.,ca n,i- .!> o~al |dii(, 

■^^^inuatipuil.rfl>l«»^.U« utI.\.^«Ii"l»*il<niMr«n'<.lln.tl'(idtiliii. 

j> y? ta. Donliit lofef fnwjM qd ; &r<boi«mi (ti fitpnUtBil. Itai.lnullo^ 1 1 1 I- 

■-*tt£rsSl^rf,^i;^'^'«" .•ililtlj^ift.'ri"t™ J;;^^''^ In''n.ft«*r 

"•^P.nlB,»dt«>4tnr»nl»l.a, li«<«IUnnli."ftfm(>i«lilpil«(«nlk* £n^^,^'' 

««•t«l.7;»7.A(««,Do;3Ml.nht. .p«l.ltlil..»>D>nl.l.^.kcM.tMriiI(. ETT*^'. 
I «^iidlnniliitl^nn.ntnfi.nlutn : »« UI«inlM.'qD« B«C fHri( (.M p~»ii ]„^„^* 

W.ln,,Mn.h^h.l«.D*.n^.^ ' wdp.^t.»iri.(nBMDil.DMtn.te. '*V^"^- 
I ■h.H. tAttHOdl ttMno.n. oni>b.~. , 'V> roccuo.' ft iMdcK 0» >■(. ittnU "(C- " .' ".Vfj 
I "•■pfmlU.. fc ,dol.WifDp.i ,]cut,llth. I Mnilnl..- X r«lui.(M. ,<lno,tbS( nui> ^rai^, i 
; 'mhnM.wnod.Mi Aprluik fu>(unpMlo.fitioiiDoi>>la(i,AM«.bl ''^T^t.r 
I . lulBAnita(«>ta.Di><.lnLlnCii(l<«ftcti.fr*:*'J"''i* 

i •'^ dili.rnhr InAl •4mHtli"cMI.ute.li.' n l.tti(i( r.cndoi 4((l(i rni li fi*-i ^i^'S 
j t^t4n(n(iptl«(DrlDonlH>nnrrii.Po«td.l.4t4lh.tnl.(m.f.ncornH.n,< i^ZZLr."iZi 
I ^il ki*rp.a.Donl.t m >(nrio"tM.r.ilo.l..'a torf r.n(DlD( f.oiln id h,il>« .t* boto- !^^^'. „f^ 
I ■fUufllu(.oWi(«(ori|-VMti«l..ii.-rt(Sa«.ittp(rnHiJ<lo(olln.b».ftlDcri|.trup JfLv" '"t 
I ■-*lt<*t« (( Mc. llli>.<|.(Un.Jfi<tch (( IddI» pia pctnit.,llc 1«,.« (.dH ci lAo.b [„ ^,^,^^ 

Wi li iIIJm imiM,t. «1 1. dl<iud R a«.lbH pnnpdi Donlot.r.iD. pmpnlfinl nS ^bri.rirr, con ti. 

«••Urf.tll| Mn,1« itttril ni « IIKi.tI.4d1p^ t*!* nf UI..<-« .|D>c^i ■fii. pnm^ i..,..!,, .J. 

■■* 1 1 CMJ^ Hnph.mtlt.rwBnM.iraaiu i.lni d(i.f Acu fonni b<crdol(:o.ll r.nnl tucrdolii .b 
I M^»Un«IW«..«iu(tUIMnlft«i4u«. t(-t.Mf<MI.<^irp«p.li.tt.rtcDDM<MirHlp«puli.^ 

■•1— iipi.piiBl npiili halotUM. t/rM.ttarlSt. f l oK7Mlicnrtp.nb.( %ia'i r»»>l« i MOo. /. n. 

•maLt.gfDpnbnilin(pfLfa«^tAliRnIlliipfh «nhoM.pvl.-lupuMcoii. fiiVi<liicnL[i.- 

■■Mlirf>nriri,-1.4.T.^<iR'i(loptt(Hf.«n(M«'. «rfnnpinMi.D.MMiWMlr.o.lafHtKl.l.. 

. ^at.ywffttt<MjSra4iAA«cfwi.tatI«it.«i(ipbUtillwfvu4gKHnlinrtr|inh.igh.p.ccu^^ 

D3.t.z=dbvGOOglC SibL -JU- IrJrlnu t. Cercmt 
^.r~-.~. .. , ., wWKr,1iiM«*M«''» 'U.tHirtf.1»* tfai— «uiM™^ 

^oUd.1 <rodr.i»i^.ftpmr.pe.^<«H.u.E^{w>i.>ab<d>.auubUp«i«4>*<^<> 

BdMnalb'"™-'''"!'''*™*'"^^ •'""<•■•'■ i •n.tmlBTlMmlipHtttaififinilabniott f 

•uficnltwt •"'<"^'*"F'''^"'^>"|n»<w'l'"<"'- ■larfil.t(l*MIIpHcwitta*'B>P<>'P* 
EucMua.ft ['•"•*"'*«'4«."Jp™«»l'mMUb.i«iii.l ! il>luMl<p>r«><> T>n>.n(Klu4V'1u>/' 
)H^U4iuilt;'°>r">?''|*°f»'*''1>' ••><••• •>'T>fr™>- I hli fu DtmlBl b(* p«ihlb*Btu.atw4iU>- ^ifBLiiiiiSu.ipnlifUdoaJ^lMmlal, -uibonwndi i pm jmiinUU. PMtiwM m* fcfnapl 
Biixu* M *l '*™-'*'4" *' ^1«'''^ ""««■■•'P»- ] hi>Ai* iu p>s How Aa lm_aUil( •uala 
£n«llt. .',];' «•■ <'<"- l-x' A»«'.,.44»t .nJ^ { U» bJo«Ui.V^<W AwA» <• <^V^ 
^■«'i''*"''**'^'™" '*'*"*■'"'(""'•■"•''•"' ''■AFlKr>v»(^n'«™'>l»'>'MMw.- 
,„i_sJ ^^'"fapfccua^ftufiiHlMKiili.IxdiiwsHt , M.iJi«*m tawUi iri hi9«alH.<Naa(^H« 
iiBii. t-r^-' E;*''™ '^^ "* '"f*' ™l™' ■™*^-'*' ~*^ ' ■^'^ ***"■■ ^™* '*'*'*' '^'* '''^ a 
<»{ knftlis iil Ailcii . Tuic lulpjil fiin4M di tuiiiliii ■l.uli DsmlH i ntitnwFn i*.* JIbIiii 
Ihi» •ufii''uJIII»f«.fcp»itrgp.te.n>...,;iu,- ».d.Hn..ttmJVuAu<b»ktll>ia[^>l 
ricnnmi .!««■«. ftom~((utiUii(tluiffaiiI«.d k.. , rnpnuo.aMmtdUni lmm«UnmipM 
• iitipi.blnMi''""''''?^'"''*!""''»"'"'"'^ .Int.il- miBnm/iipi.inBCtiu.t' l ui m. l i Wt til.t» 
•iftcHiett '*nB..iMiudludkfiv.ru4aiiiUliiu*4iB><lt niW lalruilld lltkc.ll*«f tH*l>. nmtt- 

ESiS**|r"'™-^"»'«*"<^«™'^'°"'"-"* «^.c«mi.l.«litato.»l»l.»0,«mfa.*, 
'r^^j^f„J^ini«0ra«r*cudii<.(kpi.^[I.Uiiiitl.'lill id kidm .lu. Oaum •■■*« .dlptm Hfa- 
^^^J^^^M' < oatmUd.nril pta ij^, fnatlfW^a ; ccli>.ant •■(Utl Mu •ilti .'(«ii ^ imma- 

5dBBmiIit«''"P"<'p«'™'*''l#P'"«'>-*'.I»''Wl.*i rnmOoBiW; »|ika^r(a caApca puil* 

MatvtiSrti I '■'"ml.pfopiccoi^ '■«''li m.a.uqiha . .1.^41 dimitttmi d- ^ 

aff.lt EqiiadH^*>cMII..*<»llul«nFda>df(ltorBad.rabtul ^ «'' ' 

«H aiiOi- Ml>«*i«P"P«i™, p*nSwf"p.'toinM r<I nf(U"l'nlm.,&IB^tt(l*acua^u»- I' 
kr.ir.JVlls •nlialoculll.ftcBoa.ruroIon.hBdu.d ^ lii,' >.<U«M hnil ■■U lot lp(> 'liU( •" '! 
iiwT» 2a'' !>•«-■«■«' ™l.«r.m .4I^„ rf »ll«,3rt. cr^Prilldi i=dI-i-J.,p««W. lolT.h™ 
r.Vl.^uiiIi idmadicoUItni ubai.boul.r.cilScVV* I<>i.*Anlm.«a RdriiKlUaaldlB-ldu^i 
•^~A,U..nlf>-ll:-H<«UHl,n'io>"iJtmtrt,"wtiM du. •noduM^niMIJ.tft . .u p« (1 mf-l 
^f^^f^,Mml»>f.ald<lDi>l(^.«>nfiM.-t.pl.).U, ui, ■« «odUbi. .U.d «^.0.1 & oUlt. h«fl • 
l.^nnlZri. ifu.'io>niamitr.«uar.««»ilcomnildi.gi JmmfidlJ.l'.>,...trt.bdclIa.lt.llfl.<nC- 
I^£d(?q>w InuIlWBtL CAP. V. i>.i..lc^.(dt{mmfiillil.l>onlBlilnu..>.' 

^-l->,l-lud 1 r*'lpui*nttl..n>mi,i.dlEnt»nt.otiior>..- lFBpufll.>*g».polloirolit,ablI>4ont<o|»u 
7^1. 0''"'oo<<."n'>'<|ni(n.<i(lprt.l!.t.ldtcM' >li polli..r.E.lutl>l. ddKh.. «ulm.T»'>- I 

/.«»11.. ■..■«Uti.bati)r.'ai*i>dIt.u.f<,'Uo^l- iuiiJi,acHHal.>IiU>J*ir^l>.i»liult4^U] 
^^JTI^r^ u>I.Jui<Uf««.«*ul'..liB.-(«ilt>hiim 

^?Il^b- ■U.umlmn..n4u>.fivudtHcf.tti(bcl(l.lm.><v>d>,ai.(..dwin<i<«>tlIma>nodl,tH 
21^ «iot. ..rlUi Immnatl, idq« • lUn Ii(ih.I.,'Ii >mmnnd>» d»,» diU^iil.. Aiu « infttrk lo>- 

finiSc^cf ^ ri(!pailaTum d cti?mV^(lu m.ill!f Au 1 ulu lii^u£^!i<uM4o''w>*« ■>>•. 
citad. 1d «. 
, fl.>UBim p«inL ftl.i.rapctnpithoHlitpKpHcua. fvi>kluloBapn«Kna f >■ paeUianBi < 
J > t lBado(«ni|ul«l>.L>i Inda ntlniili ad« |full1miii DomJBa, 1» «pl.bun. iU.» ricadu r^Uudl^ 

[Cniaqi>l>BiC(.B..I. ldiA.DdJtclIT«.o<UlarulDBl>, ci»ii>iAific>ipon>i|a<Jd>i<I.il(, .iir.Il.nIkiBiI'0" 

M in^cli ^a<u<li Ipfom .ndlcril.ti Id fnod m lA dla(,lin>fir<iiir ni (rfii iffc Uri> d< ipi. tnm iBdRtfa 
'll>dti,«>snMTid«lf Ik. Tildirt,pool«.c.D«>,«lunl]Iut.iidpc>^.aolu>nlnt>.lllcln(.inll»fnp<l^ 
iMponi».. f I Atln>.mpnl>amlHp4raf(iqn<M«tirp.vclpi>.i>omlDlipv> . Anln. tfll !■ lolpon, ■ 
' caipni .A «IW infbamcDlniB ■fEU. qaalr. Ttul>M tuqumomnlauafirru>fclp«cu..fcrtb.unr. 
f 4iltb..brfandl(iim(iit>l(.bi..fub.adf.uiiB.. T»pij>H.bf.fcu,Bra.ncfcl(rit ctcfmmbudam. 4(Hrki.>' 
H omBrm Imbuf b(wa <!■> ^ riddliu fmpaiu.ldiA.liaalBimimpaAni qBtiBii^ 1 mpu1(«. a.imp«.* 
I « ( Id tlt. nclcft.l. (cm (■11't Immnndu.Mlrt ttmm nniaHtil. « r pnJMiuIa « •.f.fclfUAuBB f* 
tprDnitlasfJsl>hDlnl4oodl]UU.Ii0um bnf£dli .ff.ant«Bi.«f(B.bttrilBRn>«u>BC.*Uli«dU|lldf P»' 
■ifnoDlbiii^WfnHit.f.bffa^Ttlhirocaidccffarfu^u.PfccunifmcaluiIlnA^IHllfi (•*»>">'' D3.t.z=dbvGOOglC Leuiticus. h. 4' Sinai. 

UIr<h-l>- ;b<H(*H bncfKhi/linu «u(in>rti.>i.«* 1 , 

•■ - ■ T.I«h™i™il*.,"Uq,l.«ril.i. II'P"'™ , 

iall»lion>.£liai>tiI>,a>a£Hi»i |l~ih,U9<u 

• drilfhi fiM , prt iMun bupMm fiia |1,'[.i;?™.J* 

I ftnMdan piD rtia». iKipiaMi 
lipMmsAia."!! .n4(Ksln>*9.r «■tor^BCdo fciUrnoptM tii».iaKf4 4 
.|».luiuinnB»f.pu.t'lirriTrii F"" 
rnlB.UUBiboftiavnpwalatdnn.- !1ifBf>i-lli 
. I nllnmia vtt^ i^f bIiI f uHBUB ait |lt& hbki 

IHIli* mit^^^tlTXfK^tuJ^^Mi^ timiuBii»- 

r<'inK4wiuia>>bl«>ipiilI«rfMi.- fcjjjjj^ 

Hwii aBit>^*h^pUVa ici«t(o t"M.i« •• 
li.t^H'Hn poiit hF.( UlwltiH^* l^ ■"'r' ^ 

OAnl tstiiB HatllKnailBtiirTo»!- ["■ '^ ■]■•" 

iigtD*»[a>fttWfcloai1n.<«t>aa, p™™;''!^' 
SiIsK liai«I yn B>inio.9l iipiiMl i4 tlti UaiaA, 
»>wuiolpd» «I»' ««Hilatli- l^y" " 'i»* 
nic«hBti.»i«i[|iiniiIini>w(>cit- ;o'™ilB-._ . >cilBciB. «nlJt^flBiJII 

I» .H DonlBn (d Uoln.d(«iH>BlBii /ituiitD api» 
Ftlr tU^ pimrinifaBi pnmaiicta, :*<(iic"f wbb 

.UIBtdlBtT.rrOrtlBjBllllaBB t>«n[BB timlCillBft (*- 

Uii.n»>dd>aiDomlBoolli<(oB<p» BunfipuM. 

> fM , Ultlf [»!«•■ tl f rtf I t>lia MM' ,lBbBBlII.CIpilt 

■«laiiBu^^BUirsI.-Juullcliria 4nltiBacoi- 
).[vi ta PIO riCtl&iodltl»!. "« .r.4 ,* g^-_ ^«< 
iiiupim.nBfniitui^tiTdall.l^rJai 'p^Oftccin. 
>ii>itRtpn*>.niMilHUcMi|Bl«4rif- ,u,^„^ 
>riicUBi.^*t.n.l«mTif.<l.4!ld;Dl.i J"!^^ 
urilJlfM.rillBl4««^Br»hiWrio.Ui" LT™~1^. 
liittr«l<iI.|iiilu(fBUB;l;tdttru'iidri-^,,,/^^{^* M oS.w p^ 
ibu tphli MBIlllB q w nt l B to AkfUttlieiUldlR. 
i.f tilUB otutabtu.TrWltA «biii t4 pninM ptcaift ' 
d^Badnftip^dDnBmMariafaaffinaiu. ^itwt.nt 

■IBO. fur^Billl^CttAdBHttlttlOpirAtO. ^IIRBfBllB 

HiJnadUBi nlinmn nqBiiii, tuirdoiTl tdln itu i boe 
UBBnlt. «14 Idill.l aUliilirii nip^uB « tiialitnili 
tiftptiisn. «ulilHWB.I.^BAinnioIril>r|«d, 
liclf r>BttBUi| int iiDiuito.BOD Imn ■ilui ;ptuDi. 
>(l ptt tllB nUll aUidaBll &«• pio pRnia.1. ii.l>nUl 

■ <ic«(l pn liBpradAe.ftpoltMTOiiiaaHil & dcll^BlC^, 

ndnlliidniai.il ipTc sf (Mrnnlt.ri.ili nron rsa aa^ 

icpaillo.Lfl n aAu t n DonlBa.Bif iBgil,iB diivi proilnl, 
u la dtpaliitBt n>n akf nb , unili' foBli. ■>! .t.S ■.«> D3.t.z=dbvGOOg[C Sinai. N. Leuiticus^ v. Ccrcin( 

(l<>Mapt»ls».A((fli«p«^lullamlt. Blilmit.atitifrHHliimntllt.tltlUlt 

KA h&li^ ^'■** ■^■■'■'■''fanHmiiit MCi rarn laa- laftpw f iiK—rfi.|ai ^BiilftmUUji fhri Ha 
Im (■■(.rt ?'■"'•*• snaltui bi> ^ &c(H fiil(t Ihiih, tufR((<ilat*ft»f*kup«c>itkMik(fcC( 

XrJ!lu2!'^'X^"\'''*'!"'"r'°:^'i''^r--j<.^v:^ iw,.ui.«;,i.t.r«'TA^~tafn.rH»t 

i(.jriMirtl rf "'■"'*" """'■■•" *'F**™~1™'"' *«'»o">ii4»i.m"iiiml(n*Jl» »«»■■- 
ttMZTtT '■''•««■fr.«..«r.= ,.TJlM,™k.«. ™f«ofcr.. .rimmf— «luifcpc 
?^r«<— ■K.qil.iDnBinufri.p»4i»|>(f(nalb'i«l- t(,aj(bl.>»b(((4>>(l.i.n.Mui«B»<. 
™™* .iiirgm-,'>ildk>il^..B.<.>r<nl.i«td« i>fr„in,^iMiQ.ln«Ui>»«<MlIM 
TTLfan^n. l°4<u»'l»l»rA,i>^('4W>«pf"^l>.i. iwiH.*dUn(«>mpia^^^Jf(MllhaU>UI 
V- '"-,Wi£cliu».(,4pn.S.li»or»UJ.(« pwaidi.«lMMi(«(«DMnii*UH^,MiN. 
1 . i.^r,J^A«».*SU|irfM,l«Wll>«k(» 

I uo^i.dic/i, rmiiH aI^i bUI 

^iL^.^/lt ''■ot<i»A.-eilBrr"'("''">*^''i<H 3iinK~rii^~(Jfc<iiUananiA^I«l(L'I|.ll 
.<f41<mhddl "■.<".*i|-l.lp"i"«.i«n.r>.fl.,^,..'li^ ««l.i^«i™.«i.U..— B.«lj.ft 

oini. 1->">||„|,,„^,l,a.l<.d.,t»an(f<u~,"](H. '*I..H(»l»l«u4*,4(apnHi<MliWV>H 
«■■((uhTiig ciBun^iibruHfliif>.l. Iwlaa.ilf I. i.i, . Bicl<.».t. li.li M flt. »(«(iw.B.f .^^.1 u 
«iiiib» tu.p«.i.^(»'laH>.(iiLl..i.<a<nAn(<u.. |Md«|ii tliul.«tM<(Hlnr«M(il»UK lil 

iImI l,ilii|h<i.rlH>n>ll.i .IT.iin iI»<m> nr.i i.ftii iHa(««,w.af(f«t tWUMMUlDolil- n> 

_ .ji ..Jan. it..l...,d i.u.fa>c«ru ;u,Iicuu>diHf,T<a«&ca4~«iik-<- 

,.. .. — im^ «ri.(iiHiit. ^. f>»id.i 'Kil>,«cCrpnft<llal(h*tMH*B9W< 

■■Hi«»BM'P"B"f<l<»4ioiiu.(li»(i.anlsi(wbI.I. \tmfB4mMmmrmtlmmtlt:ti "' '--'.- a»rt- f n I, luqn., uc n^ M.f.fiiHiir. ^. £icid.i 

i. holoAullv. «iii.dip(.lufl£(>omnpkldc«im.lpBiir«a 
. . p(. .cMrm At I. ■».■.( r.n(«(idan.tK. 
f n ■•*."» •■ ^hk w.* ''Ic. <A r.c>i&l| ciimilt. tgmmO. 
» balMiii- .M'£ll)AI>.n.l>»(iD>.ilw>UH>n.iil*. 
#Qmp™pKr p,,«Ji,i,(Mll„,ini.Ml,f,K. lnHlll. 
miiAiatmBi ..,f^im lp«.ilictlCcl) ca.'H.* d( ■!«> d^ 
Cgff" ■••'°;V<'"'''V»4dlf.p«&Kf4di.icJb»- 
'""i^SaSSrii «•,'''>*'l'"->(of.|..rf«II.,nnn!f.Ab>r<>.l<ffi|t(in:')pl( «i^ttT* JosoJ«>>d •(■rf«.dtm,n( „ 
Hti.iin »n-,,u>lnf^(m.4Ucon(Jfn.'laIiKo<^iifl9. IrilcU.lfa l.(«.,kiUani. dn^THntAn. ,(• 
fu.i|.ii«tn ■,np;inii.jo'"tfn.i|n.lUt«iMili't«iv4<t :<](lKBtDaiainoiadI(nal<Blirw..l>idMn f^ 
(faiililwuid. <'|Dad.'So.to«UIu.ficntIuan:"baciprun pincn (pM olmc flndi I. bcdGda (mpl- 
tulato.l >.. ,I^,,,,.„a,pw,cann(.r.tflC<Ii.>a(l.i>.a it(K.,n(iian(fBnu,.lt»t4hndHn<p. 
''™ ,n , llacfut.vAuab.a.n.^-^lJnadifuH ,t,.gnm i.&itU'^it.mnmtfttr,Mfmnf- 
Msii lllt oiil AlipR>ptccuo.lirKIf&lip(eiklifta.Oiiiai> fi(n i.if (• ntU. I. adol< /u.lflu Donb 
fcnil><c<riii ,nt,,iUI),Ah.n>nliian(/(i"(wtt:>'.irhlt 

«dlali.i hc- p«,n.i dl in i>alt>HttllbiH .tlt.1. . i, f«Tl(c(ii ~.> lpa.c«>aan. Dsnlao: "«itc»<H( «•■ 
n.liip,. •l'.-||ngll(i.riiudta.«''La<|(«t<«t»Danl.«.<Hort..diif.,<'a«fl.n(..>'itb>(aai>*(II>- 
n. Mc d(1xa. ,„a.»>4 atf.r... Donlno.t.b (• dlt w. iwnt ..ai».' Dtcln. p>n tpbt anltaliili.^pta I.- 
ltffa.ipirc.;jr>cilSdo.'ill>nidi.nd<i<nnt.aiillnldl.ntl..Ttrn,.t.lar.n>Bl>t<analto £«.■»««- 
0>'»-">|^<u'a.f,.HHn.tofttr'lli<Hfe<i*<dbt.iir>cilici)>iRu.ailaKnf<HualtBMBaniw. 
£^'. b" naa.iift hDlan.fti f . InilJla f.p (InR.tan naOt wff ,i mmm,:Itmh tafn nli fa «> •iHrf :la<tf(- 
-ar<taalc4»..IB>cMte.»cilpoic«.l)lF(o>>,ll.,npc.illcMI«.l.fiipllrilucfr..ltBl.(n.«,IU(fdtl(fl •■<;''. 
S.il»utf.ifa.L Tif.l.pn^lfiliri». t»'alU'>P«"'paAt>fDiibninpfuill(nl>bobi«.IKib(lii>lpa. 

Ml^>.l.nnniv«o4Tnwt.£lll>AI«nfiefmt. fcr.l.ilHJ^i>iln(sbI.dM non^cli. f n in •dorf ^dnlh 
nanI..nuu<lBiiKil>.lnD^nb.a.l.i|u.Jn<nn.Dan[..<41>tianI<. (>(ll<bJa<>fnficant(l(ii> t"»- 
kcainli tljnuni <I. ilU.n.k.llnlU. f a a^pmntifl lora pofil HU e. iBcnHi.l. Man co^nfia. t> « p»« ' 
fnmlnlf <|>i<n.i<4<a(«d<JIIlU<>blia-iinlhIlnc4dhur,N.b.n>la<|.HImai.I.to.volB(panlaBl>arB^ ; 
■&nnir nihi lii<C4(Bil A^iB db( fKnAMi,* ib UU. natE (dl. f» .r,Anaii» r.nainti dt.i-.n AcnfS ' 
a> .A:(tw d fvtnlailhu tM (di Mff &u hoM* «■ pn ptcnn 4 ^u pn ddiao oR«nr. fi^ iU>d.iDb. 
B>nn>t.v<litlllnili,D..pi<.nfUt«(il1lianlli. fii A>niap..p.na pr,nim>.i(>li. 4t lunAi DaniaL 
Moc dt.ofi mtni ltl.^rtc«donll> caiutec patndptn.Ki « Snll. ttaoiiniMl. .luddi, trit 't^ fi-l- 
1.0 Incf :i. DoDdnl. <i< ^icqnidttfl|<titlllt.flAifi<ulnr.L£t<f>mf^nft>,lr nSntnf.tdi.iiid Jd>H.rfBC^ 
hai.nUi1qnnilld...ii1i>ltilnIiltlrlI,cCal<a «(■.■« aU«>n..|>inbaAf.ipndiUaa.ap>ap(cnntblmk 
<t> *ri... b« prwfirionr ralfn MoiW.» oflMiK rxd&ioct l<I« > ft cUa» .1 .ff..<.>l >D<a !.<i.> b lAinni. 
ia rf.SK tflahltiio ftt.l.HK <A tn b dn. <|.l obrtiHc. 6,in I. ohluia.t nuatrfi <£ Uil ^ nm.i tH (I- 
.Uilai.<|>>n£U)tl'itulninaItifuuf>ctrJ««. tifl.fa^it^opil.lthcnrxlr.nnnlbcrnlDtAailUcfc 
Iu<DlMpani>Bgtbunir.ll|.u<al<aBd(h>f3(>lBl. fn ia maau..punk.fiH. Ia|litc.i..|utl(<:fif., >a{Mi 
t.3t fnnnl f.C(riaRi.al((A mlnacn tkcrioI,t Mmi pullllnffa i. ann'. ^i. fiiai affcm (Jnanan <■- 
an.(b la fnA> dliirun offRU.ia adaif .aictii Ilaid-.o.*>c(,daiI.>f •Uhu pra «.« filih .I(,.aff(ttt IUi:ft>. 
tua pptna uu Domlno ■n.1ibf.B..I> onnt Binn* fvnilail. talarai. balaciufli .ilnA Bll.lt n m nnBIR m- 
Acdctur.eiIoc«o<tlt&c.l^M>l..ln»faTraialcC(iDanlnD:pniad>.Atcfl4in..rtlcinaBuni<Oaniaa.f- 
(.pri<i-at.t(tnA>..Btoa.aaoipiaco.i.»>lfufld(niiiBloMnAtMk(BBMtf».>>IJW» aa ptatt(Ufad. 
(.DH Kthnic9 po faTn pn ranm <icmul. _^ ^. ■ fc fc mW . ■ia .MMi «iTiw»»;f»d.ua.i ; 

^" ™*" * J*™ W"P^''<"1'"- ' 1J*IC nt* In tA hi,<U> piD d.]la.,'fjn,. npht d.rir... 

r?:;?^ '*^™*^.'""!^ ."'>°*' •»■'■■ '«'^1 "■'>"■ '''i™*'!. n"t("W. 

• ■""■l ■■'■"■*; c* >™™lh- " »4* IIM4ii>>4.im.a«nl>irfltKpndriU>.fttu. :&li^/Dir 
•^■«■pHiltmlatn^tlllta- \ttHHmtS„fputnfmtiatm-vttrlKiliS. tftauav 
L);.i....jbvGcH)gk' 
._i pop«liTfHU.Ir^ui(tlf«<ifH 

lakh^ poRII. Jic«<dnltdcbai>il«i 

. hbJukuIhI, h> IminB ■HJIiil ^Dsp^Mi. fUanMmfllnsh' 1 

ci&ena, nt* IMBtei rf , nifiutnxr Kiia* >»•,» h«i>.fc of» ■« «wliibjl^n- i 
hwafiBiidl 9i pDpalii Mi.f It ItaBarBi ill Ihi 4unli iHRiclBl.ft •iouliulli fBB^i M> , 

"■■' "■ 1MHB BdlptB bBMi.,* uii.BHB» ^ pni.fBiaffnriMnlBlamri-' — '-' — 
4u'e'lhn(«l>- lll1nri.^^rB!«li«irri"lMU.fM<.4l»lte, rSlMBmtfulA^U^Bw dmrtlrBXiC- 
biaBiH i^un IljilJitBallKilGilBiB^linirBiBfiisifllv. lisiBBhoAfli i*il« iBBiiKltwiliw^Din. qol ... , . . IntBla» 

-,..^..^.M- Jis.i>taalA<la>Kili«Bn>.>'MUBii(B>iiUB IphlMMit li ■rB_ „,.^, 

M^i.€^« diiii,iid6««ii|«rffi«t).Bii»,.*p.t« :p<aBiiBi«mnr_<kB«i..lbk.rBH.i>p>i. 

*. AiBU piAbTcbIo iffirct IpT. , pcaDC «Idcm n »JR- > KsbIi Rdl i fijh Ifcul i, bsAllr mwB pnlf- 

«ucruulb' ru.Jiniph.caiuDaiBlBarBdlpfTciJlB. <li.»Mll*i«i'uHdBil.ll£ia>dB>li|Cpiit. 
AlIrf.i«,l"B<l.tf«r.fc..iB.r.,«ifc,Bif.«Bi*h.r.Bi. |t....b«B.dp<>pQ]aIfr..L nc«lnM.U. 
^lBm»l.n3i &«iiaiBiB.IiH>r«i.4.a.|>i.>kun».4<bl- .tiia>UlB.£.4uiBtnilB«Bl).DB'.i>.[lB«> 
n...hia-»UBf ri.<>i>inB.''utrfail.«fkr<&l<iHci&aniK ' «a. alitBlltta. MaTf«.natwtBll»iBaM>.< 
nrBra<^'r«ro.B«.Oal«<Ii|.4)u»Bl.atlBl.lhba- w.ftM pni.pltri, 4.riIkaiBiBB>ia«i 1f- 
ts .f.rii->I r.i taiB.B puiicsiWBUqa.i41|if,bli.lMUiBr- rul rrll^OB. pHpHBI Ib (URulaalbBi (Wk 
u^tta^aufta .«BB d.tffBn piB poniu.. Vu. B.AB.^rtBB 'f lA..Airt bDlat.BlU,JiftctlAili«pcft4r.u- 
IUB>VirHla» plil,ftuB>B.thrBn.-.c«i4III|iirrul,4.r.. qu iMlttq, fc pn eaafrcraJu. * pwl&ar» 
^.w »T «Itilli p.o«(ai.>B IpTorf . & Mln Ahuoal tleami.-Jt^ toUHnll DaolBB. Uord ia .4 iap«rp«Bdifl]l}ilf 'I 

raBii'AllloritJ"'l. u 

ftra- Tu.lnu ilDtla faiif RAnr «niB IiaiBiBa.*^aB pfca- ! T Owtf^r tA DaiBlliDi t4 MarlVn.ii 

BdlnindicD-lJi' iiVBtl.Avala f prtHi '^iB paAcriwlb' iU.. iTBdiaBrioltBiB.^lnilaiBnD pta.r*, daa.ult 

II iiT.tiui f.c 4BHiAlnbDlaiBB*I.fe*' 1'u.lScii elb»^. li ' m, «BlArBn nB>uiBthU»B*ictaMiDB' 

rB~wifi^Di baAlB>p*«Ua.i.l.a«lipre4cl(«a.'-pral.( B.Bi MtB-^r— "--' ' "•" • 

ABlAll^^fin w1£)uailiirculla.it<uiolladncAnft lA.ritrt.wi^ tVfl»-! 


iBiiiob. T ***iS!i.''*'^ aSBD>.lD><u>Bn.*«A 

tBii,«iaDnicinutl€clAp.a f»,»iirg| bBianilc imBor.lt, ^doiI j 
„~^^'g'pctf.ie,&4aa.ulctci,u^<.BMniKpl.icn- tlniDla.pi.Dll nrtaBUI, 1b qBO hbi 
M, mccAfiaB lUDiB iBfcciBniuUBn.f c c((n|. tnlaiiriira 
iaBiaai «nA .iloAlBm l.aiDii) 'niBn.'iiillaBl..' ti U.asn fccit iwiB.dBadBai prHtvtt.1 ti D 

«"Ijinri^ni rjBdDl. rw bBB.t.1., •<> iiB.li filDd »«n»B piilrBli. ^BB «ii Ib blllMt.ll. dtittB LDail.Arl.^ 
D3.t.z=dbvGc)t)gle CcrcmoniJt n. 
m^-L '■ra>Kc>B.(rh>lacHA>niMH,*ftlMnvli i nlu h> wchb fciKCiiu finli™ .^'^- 
, _„ «cl..ii«U.'".._f(««r---'--"— I --.. t-^...^. .._._.„ t •liua niinlinMtlliAluni.li&inlHKidniii. 'nnpiH<pRU[>amiB'M<iTl1:ciRi«ni«ttiI 
Tirfl*- t |.ii.|cai di|Inn fk.n I. f!iBt.lB>, foAili lii. r<u. «m aftn nBlirfli InL Huxla- • 
illir- |rD7iciani»vv,{.dli4.i<uifiil»K.dbjaB lii<i<ilitlBei.ltlTiaiaii.:abnikiA.i " ntff i^ab icnrii 'Ulf.ifif.l.niiJviaVDiiiidft oir ■ll.i 
i.in,>iHMd' .nfnH-lpriBitf.BMHiialBfr.A.ifi 

•clna. ABtllci. ilBCCDn' "" *— -'- -■ ' - -■ ..._-. . ._. . 

^i nBU.t.1. ,i;a,h.lac..<)ui. 

culi. I^Tt.ft nii~'i;'^Iul<SBlt<ral.,'«e^Hn^grui- 

A.I. pUn libi bi.MliicMii'<l» balonWlti I. m. DiJiiJihI- 
l><i , ptopirii jBKit Acri^ciun papnli. ■ciipin» nprf ,««. 
■iklK^diftf. >«b<li.ir parBlai li^UuB piccul.^liHMiii. 'P""-.Brta 
'". fiidl 

ci (Onl : piitir lulacnAi min H.ii ti viiA.1. It ara p«ntv papatE i 
,IMa..il Urcl:n|AH»nt •ttui.liai b 
^im.AUtmt Im fkcrftcia liliuBiKI. 1 
«t .tfcniww.fli •dalni <■ f.pn tUvi, 

r baviq <t^B* irfmB haAl^i ftrtfiai j ,.. . . _._, n>.<Mid.Bn'iItI'nT'(iiIBU»-'M.rfn,n>]ii«<Bini»«<d['ap.1>,l»w4 

^l.r.fcinKadD H.m, "qBod poBoIui h.bBll.' li lUt AhuaBli ' •f.flc^ cCalctli hollf i> pia oiccBni.ftlulaai 
pofwtfdpml parciimDt ii bif .firni , ^m <jiit4i r.pct A filiedi.itiMdii.lDfriin •.riM.rl'" * >- .a.cirt.lnmlm.rli. (r pafo 
"«a oiciJ. v.'«i' 'l.^dii' idii 
'IpiftqiciJ.v,'&''J.^dii*»dipnjDUI.P<CtDf- I>amia,dcwjJ<Bti]i«tamjiii,dr idipo^tfil ![■ :h iii,>hi icctrir bnlH.ni' pi 

^DIpop.ta.'*Hji^.i<4(]ail4l>arBjBlTBikrri'apQpq1e. "frrenfii 
tAffnli Jf^ IMmlrii.' Aomiiq.i 1. u. li.lMi.JtDU, ftidlpa.^nadtfdt.i TBl«ifup» 
iBtm-rt tufti. piMtl, tB mBBBLl.c*. mBsin eiplr f.iBr4 pnftth. iipf Mift.ftcnmiBdi p^iiijy!' 
m.>*ilBatrpar.aff<»b*tbalaniiK..ari^unfpiil.l(im(fkcrfed.«<llHlaaBM. ^nfdaattn. Im'1. 

,a. «K^miBioiMlUi «>ra(>H.liunDacimi(«i».l.i(l».d..lmlti. Tii pa*|um iKbndinc.qjia 
itiiciiT>if.lani>ll!iin.fddi«3ir>M<i>i<liiII. *i. .b .prinBda aUiltaB* fiiftfMriltlBID puf&ail- 
*ii.MiT<i*ii.(»n(.««»»efiiftAicSlrtirtBHBtif«il<tii,*.(i«*Ifc.»b*BrilMr*rpap..K,»c. Inln 
tkMi itcUiu ^ fi|Dl£<Ha TOte JlU,Appyiiiitu (laili DamlBC«Hr<;ul<««i If"' '' nia.*". D3't'Z5dbvGc)t)g[c Lcuiticus. ^4 Sinai. ^ai AiiW^sr*fmHln«Uil»fIua^ H<|iiir^>i«niniVw-,inMfi«iifii>,ni<V- ■'aurlitcU' 

rrJ''^".J— '"^' ■*■■*— "°'fa""'" ni.'>iI|Hraiinl>i{>dtMi>lal,'iicunnlr' SRaBltifBnft 

Imhii riliiHJi Miiffii li >liB. «fir iflniiii< i«, ■iwtiil^?aDHDc(l'f<amDsiiiJiU.'I>>II «/• mhialc. 

.-. , ..= .. .,- |^^tp_ liarfiidAturDAm, *wac«A^bo4]oi|DVB>rA trs CntiA4- 

twrnnw.lqUrvf m^ *fiiim'?t4rpi^i£illAwb*(itnnJlt4,l|fnj j 

b liw n «ki Fhih tBptmn. bmUqui tfl An, lliai lcoui» fairit >l>rn.l»l( Hsbr *d J.qiii hb nK 

M ,tar^.4aii<.*>dHaU', «ItilumuSli» «huaD^, kid tliuuaa^lllHmuiilln tT. iolBmlCih 

^^ ^ Cif>E« «tllr* DoJittBBdait. &<HllinaDU ciFiiirtftri "nt ■DdnlbiwctAlmHb WciB Jr Alinpnf CK 

ij-^ itJiii Utmdi Iiiil iltiii<ii<,fl fapirn dfili,'^* '■ariuial,5f'^^tlDdffBi(>»cDditfii~ «lcati. DBtji^it 

^— SHB rwmiv «rif rat iadJi^Aiia. fnnn *>r- bcr ?BlBtrfBm«rDiBi'i«J fHltti vrAri,B«nf 

^ *i.HMBiiihiniDilf^iTf'intiin'n— " — tou ^tni IftKl, dtfliii ''ifcaa|ruisaiBi «■ ■.-£1 :( ll^liill. aii4te-f»<Mil{>uiL*aiiwtm*Ds^ifn- tetiBilii D>iml^B>.'n>*J>al)latiaiaal)caa«- Inf^anili 

,_riU^I.M>iaWTa>CBll.aliaadnpnIMifi.a- iDIiaBlt' ■• iilidJBlBl . ni fettt nBrtalBlBl! ii.ifaDi oit i 

,^W>aiir*ifiBaB>UHa.i>i*f>p<r?a>.q°I '^gMlUmalili^aianitlWDidiHlinMi.' ^ if_, . 

■- »Wiliio>rr»cpIDmHaTa.fDlia & fennlit Iku ?>tM Ha&.«Ir"laf dm« •« Zpnaj Ifr 

dMi.dUraD.(iBBm.ftamBti|Dad DsRiiB**! Ah>raBFtil(<4 wUl.vlaBiBatci ^[b Bi~ 

iM>ll,BeBMWcfcnftCliila[,>DU- iBm^aa Mbn,'nliGII|rDl^lHtfi*t,>W 

bbl>ialHiuCDlDn»MiaaBi;.niD>a lnfirfi hniri>>«iariBmcM[lHltBi>.'H~i 

^ pmcfnim finpiRi^i in li ci- HimiDli '°n«M(ba<lirlimpiItrBlpn poftf , —loliH ma «•• 1«!^ DanloBHt ir 
e ^aiVBHaTli.ltacBlUtiit ill Harf» ■ illlHSlWllUlMI 


(bnbraitaltd^- 


. fdiiAalBmfrBBphi .im^Bqu il^Bi ra. iff.l.HDBi rl.>.g»4>r 

iBi DamJal.d «««[[l^ iliU >h 
«oBla&i- - - 

iBfaiaf» 

UlCMinli d* oMxlDBll^Dai^Bl.Aiu pra> 
opMmal mihl. Fl«BrHill 4W^4D*<ahl). 
•M «tk inDW hI fcpntiu iII,«IkIiIb la- 

i «iBim(cllWrltfDi>'itpil<1t>'rDfndtliiiAi)> mtdltb' in Iocd mBBd^.tB a £inni.>l4 . 

•v.li>dipn t^c^Lmi lB^!ltui,"lfBt»- Uaium IBKnn <Unn.DtnitiUi'r>in«!iU^- ^*" '" " 

fciMikt>pKp«Bi.kBtpIKipitI>aialDD>. (tBrcBlDin nnaphD nm licfilclli •dipnm ^ 

'-—"'- pnr KidntlD ImpiariiL mm Dd^iikpallliL f t.i.>pp>ffha flailafDi.fiBt>fp>nhltfJari 
OilHiiJJaclfia^. ^■■nvKfcUlrillafcBliDA.DamiBBf DaaTi 

piiBlincSfnptntpililDf^iqiiilifitaf. fii.LBtli-' 

'" - - • ,1 ^bi i OH tiiUni iiBmila jmlnti. f 14 > hic«jrrr|>ri4B(. f n .V.wt '«(Uarf Ur(DalhBiiDMtifUniiiBmiIap«ln«i. «14 BhaAlauUnBiiiliMitlfffiDictultBdB? «11.11.4. 
■.■•0>«iil>^aAt<a«lln.mu«<lamllBk«i««a, lbl««<naful>^l«ibcriMi,&iH^'n>Bf mB- 
MknM. f >(.i.^ tbAI Mt aba fiaOn f ir apm fiBint Ha«f. f ■■ •(,■• Ubu. Naa ^npn nhlliK- 
fcMi?lD»t l« f<atf>,f*dq— ■JainptC<iri«B^tt>W—«l^nfadrtii. facnrDmranfa. f ■«^■dn iDir*- 
■ffiiMflD tDbnvoaiiBm «■■■■mi.l-aHkdvdlbfblHtafflriaTiftniDDfi. fu.LTalabac AHDfA HrpiTBa 
>>•*■ ^<inHfla^lbdiu4Di l«iill> ?li«ltli. f n ■ttm « dlfi«BHll;*Bb.tl|wt^BribBi,>[B^* nt bib>- 

um, Tu Tf.Tim n dBCIHif fliBil>f>tfiBBifll,pre. ^■JtlocBnifBnifa. fi^ifli^km muiHrfiaihii ^w 
[■CHfblr^M t>DmlHi.^.d.(lBam >lf^D> DoDiaa afcrnitai.piH iBmdltw DOBllia, tiliqBWB wrd ■ccipinlr Id 
ihm«ArDm. fHlg MirmnlHl>.!.ma nnntAclHiir<1I»lBfcrniDI>H>,«i»m^M>. «■< Bih.nB 
aam (MMhC ill.Lm •* famfBDttL Tp ^dIi bai lA !•> t.£,a isi Uiani lur* *• lactBAi DamhiiiRc tnlm 
imnta dl Blhi.l4il>« Ibr fKtcdoifll hoe ad it pntiBnn bli •■■ tKtsdtiBi Ib hamnl ImiiudI. 0>1IIci, 
crif fJHMfnw IDD dtolaXatl ftxaa ?«« «rl.m nbinunll teilnlf. «U PiODinaiiH nf liul*nli,|i Dgitiz^dbvGOO^IC C eremonii. w. LeuitictK. t. \ 

^Klub.iiBml BlHu^u^pvliMiHaJlliintntuiiili |[BHih«lilt(nfiiIaUMBhnBTf*r^^ 

mllutiVlnl] nlll«>uiHHlih(Ku£ll«*lun>BliriirH •■taBnallnur rfdiuw flto^Unl^ h 
•UUrf.I.R~»<Uin. aiul.QHnn<M«»u4Mhi»«*nFia m.ufHiiiI,>iI,CU>iSt»HdMI<l»*l>-I»>* 
2.i>itKlu«ii |wa»fa>I>ui'tm,«i&nas&B«>,lU.B- fK'utiiilo,of'Bai,,^(-,-atfu<a«'i'^.- 

3a.l.U vU'^ ^ vsU.^dtdBlf . ■'•ii^kIi laliiiiltur cs- ft l.ia tsU. t, panecii [iili|iilim>i luUilii^- 
SMPKkM n.."iJnFlwlu>»>l> cHfp>»i ti»il>lt' ■i<,lito|c<{.p.Q.>r>»iirp.a.[Knlil.rx 
tM.f.j* utlv- 1 IB fisn» diH UB fH lltHai Ibcib fiuABdcl4 frnlM cbib dc CBCBiBC ill^ bvd i3c iluri 1»- 
uc«>»R frt i»ml«,«>B^JAmriico.Bc4mc.«"*B trc ftB«..* cbu^c i.lwr.lU •! Ib «*«•■- 
H7tdl^l bBl^ ftBaurio,'.)Mu4Bi«l<.B>'p(»r«»' ^ ' rfe.ttnl FtBHpn» cA silUI KW^dll «•">'<■ 
libri. *H ■lil.l rsB ntcn RfpsBilll Ha^ ■■ •HBlcmt Mlt ' OUm lA boille •rOliiu Iirs pcRito.Ii hslw» 
■Bif Hel<|ctfiIhi>«iiBGumpiapcccBn,.ftlwl«BiltBnrBfi llBB.«iuiil>*B.hi;Biibliu««[MIi^* 

ftBihUjcaMjkKcbAWBcfxlaMilliiDHBlBl^qnDJiIiiBiii <C>iilir.cUi>rrn.»crtilcftilfhaW.C.II. 
tlDBiniJsnJ •Bill&cUsb.."bBBlci>BfBlill. CAF. XI. T □cBliTqBcrAEliiiBlTiiHvl HaT''"^*"*» . 
•.Hi,«i|.ii.»lt pTloiBBB..rtl>.-lBWiilMi)f.«**li.n> Ldl, -■ '■- - . — - ■■ . 'i irfcrlpd voUi. rt fisDr illlO «BJit.'lBIBiMi%-— '-- ' *■ --"' -- ^BilrDiKc^in •Biuli.^iraBirl.r.JcMiJccBi 

rvs. QulinuJ ipuiHbuicm, OiucfBsdkibKdli 

tbibIu 6tm gcIJ,» n.iiiiiililBpr«.>lbBi. csau^ fc.rrgDDj.lMI ■iurTB|Bl.infcpu.DI,cimclpi^^riirl'uBi^qr .rflliiiVDr niBln.t.rii|blaIB^aoiiillal^r, 

rDlmUlAcilB dcairDIBiB.tlDBCB tfBDd<..t?B|lJllBiDDBrC JlI.D>llB^cA.LcpU^BB«BrTBbllfrlprtnifel- ^ 

f.n Aaiiii S- pli>t . Or sfc iil laiiBBBdB. dl .obri, CBBlcBlai. ut.fcd nlBlu bdb dlDyit.tit&i: sbI it n- <■ 

lioiJ.lfl ifllBi *^'iiprtnauhM. lhl«.|BlDmBaa^ni. |Dlim dl J4U,B« n-l>«.lianu c» V.b( • 

ftpBrct.iB- jii«^r.,d(r*fil]iclnim tA.OmuMDdb.b«^ 

m*n cu.41 plBBttlic A ri(D4fB», tBm Ib marl qnim !■ ffa- ii?E^nsrtlt^.^si.. 

pl«a«iB"J.~ mVit.dai"i^ii"tl>DiBnlfc'T.rtV^r'Bi^(. !^rBaBrB?Bi ariiall.ifcDmlB.lbiknjria 

HtJlflii.^ll l.ih.lmtiGiB.xu.cuBlDmDcliadniBCU A KDiriu!^ ' luhMiTcnarw HUbcBI 

DBvraiiuBSD ■i>lBlhH,n<amcd«li.naBlnBldpli.Baluii( plaBBlu Ir InlMu ta •nl. , paHu «•■!. 

«■«11 slicu*. InbiKcffnnu.iBminlin^DmlWifcsi.cBs- ^1« !■■« vnr dc ••Au »mcdm imb dib» !■ 

^l(Hch-plc- iBBiba>'npl{mDi'l^ll<lh ft n CBB*m •bIbu (Ii.a rfnBda fDBI tdUi. •fDllBm, * (tTphcm, 

ci.lt laDcnUi TlDnH-fUBia laDriHl.^ibaiBlBaBdBmlcTa- li luilliHtDai. tr mllBBm (c •Bhanm lan (c- 

•l*,aibnl^ts br>i'.baialBndt lB4B.m tat Tabl>.'dc (UBC (a BBi fDDm. & Dmac csnlBl f««I< ln «mlUm- 

^gcDill iiKidiu iBDiaccalBcdicIi. SiadMCTlUsif hsrlntn-' dlacriifBUi. li>Blliisli<,ft Bsanam.AbrBB. C 

<ft.,r.hreRfpj QiiiriialdiBi^iptBBBlu&filBliiiDiBaBlu- & iccrplircm rDTU iiBaifaam.lBbaBMimlt 

■sljuajlcr bn,AiTabli>baalau>dS.f IBDalbsihKftn» |iiliiiii,IVIblii,diCT|<>Din.ftasDcnHall,ft|igi' 

■ilqBibBlherim.'n<cncaii>r4rt<dih«ll.iba phrrlaaim.hcnniriiDn. tichiridiiaBiBmH 

Jv >. c ailBiBdacaliiiniBI, l^lll.*^ci:Ipi»c.''*aDlla Btu fuWB . TpDpuD aDssuc tr -rfpiiiiirniliiD 

' Jr mulw.^TBlmi t iUIbu fiiu fbnlcm lUiom Omai d. «dacirbui •usd |ndlcii> fapit qBI- 

"-1. i ■•■ "■"■" '•"• 'T^I"' f<^-- '«niIlila.'o«- lua. prdii. .ba-ia.h}]. «A .ahl.. «ODbaDH A' 

h.Knl-a^sii *D.."ciicla.,"DifuVra«.fi«l.aifD.m:(If(M uitrm •mhul.l^.rjciB fupcr ^uuinTpidn . 

»n.iji.a liri. tomI?S™ii..»''(r^./lDm(t«i*rai. pniiii.m.^rf^dASr,'nrifbn™'a' 

ptfjsi-aias-^x^vai'^::^ '••■"'■•■*■-■■■•■■-•'''•■"'■■•■ 

•'1«™*'°^«»' •i"*»*"™!""'"!^ cam.4<tiicBSB>nlrq>inipn>B.»,,DoiI|r.fIntfopcr''iru.IosiAti 
nililti^i.^^c "^'•■" ■*•' '""" 'P«'.u fD".!. ft"'<klcuB'lu.n fp«lim t^^.l^uiJl^aTptAiiU, Uuid;ilhuiTO|Dli.ral SniTDibUbifiikah.hfc:.liiflI cwnrnii.» Tsn 
pu Impan. !♦ »1. T. '« .cpilli.,lBidllii 


.ItI°ta..I|.diBldBBlTD,.UrU 

cih.hri.u>ln.IItpafti<^ibU. MiuifmUi. TiDCB^.riHcliririmilaniqDilufcaBtotclicoltbmuiidlliBmiBr- ^I-f-.bAiDiti.bboTumA. 
■r filpfoiD fnicrpirnnc i|Bld pilT.h(UDrDuf1iBi<lll|it. «1 ■cbt.^u •bamlBUls faai Tabti, f i Tl,nlpbai. 
All)fH<lt •«bIIb dTc nslBocit^DffllHli RKUI, Tu ll.tlmac.aBU. rft miilB(,J muf ft plfcnloolb' ir ■p- 
FcU'Ii-^ilw<n>'ApI(is';&^l»<*S°'l*- fnBcb-flliiAiuhlln.l-nniblocimrl'. <•■ •f.lu*. «n ■ccMiil 
Viilbli. iMTl.Crlui., fiipl.iIi.nlupcIcUDBiWcblula. 1irNoBn«nrnm>otplam.all|mbifi.lxi, 
chicidllDB- lA .oiim cbondtioi Omnn, prs ^mt Thndann Oaia lib.l-diblll, nim,Tc«li npiB inr>. M 
dari whTiliniaimiHcimfl|Bilinic.of oBiKilisndicriBW. ^■■'Db.ptdii. fi. •t,aBihu«BiBaUDO|a 
f u tui.iemidui poiiilili. f li (snbola ■cbi» iibo idlAi. f nilt ah foiciprtrtbiii ntdBAi 0nt.litilSiiD< 

•riliit.iirrtBisactmDirriTohKiiifapci ^11001 pidii.DihDl.niii.laBiloilfsiiKitcrBtllubrBlli.lliblBfl' 

Bg»pBtBU(li(IftiptK^nnauuliobaii,Voitim«iBcbiBi ■ AIQDt.,ma|l<fl|nIUu|iBvlHiAui- D3.t.Z5dbvGc)t)g[c ■taoaiz. r» ieuiticus. V^ ?r Sinai^ 

Hkmk-uwdnbiWir^A.aHnUk-: ^kihI np<{l< lUii ywd 1ii><»i|Hdnh>b«l ju •t«aiH- 
»dt>idk4<UM|KpnbiM<*i£>Rt(BiI.r°l '■•IbHBlBiKduai (Ma rabli. ■'imiltuftltttmt- •H&BITaki. 
hwJ>fil«te>iyiiitfp««:ftBBcnr' ■!.& fulcuayi mluirillMt iHi(tifI,Iui> fMi(,ri>pt« 

M U^a^Hl«l ^ hibfl «U( iPiJT [n*^ ./.°.fKii^Om>i itw ■l''^-'li»t T" ''-'U'"* 
M.rM4ku>iwK4>U*iii<;li%uk ,u'»|^.r«l afuii ■« fi>di>,sn «Ail»(l»l 1'»J.nai>.» 

««««.audrfWHiHbni.qMdi-inl f>rfii..Kii.i.u.bKdiii>«4>u:s>i»«'«<> •«^ .l*;'^'- 

■Wi.|iiii iMHt liii |»l iiiliirii nnnl iuBurHi.'iniwiluiiHliviE>dibvliirii»i Vi fcillnt f»- 
jMMrt,..IWwm<a »d»il>nt.»< gul fwtl l aunst,b>U4 fi» tsMi uU.;» nlc£« I«I|« <IUtllKI>. 
KiiiUWciKdladuin^lHiWtMlhHwa (li oin.t llliift. «d •.totii ita ii iaudu. li 1u«tal«ii. 
Ktuiiu Hit tV >< *ifr«« t.t> «• «ul "rimiflii^tuUHi illan. I»n nAuutui M. iiii. ti- 
i>.kniaUi<w>*U..BKWH|HlHtir>1i Aa.ttaalBUvTraUttrptti^i^biiuilibiiflii. la.lpH 
.laniBUiK^UaauiumtuiaKtn, |iDi»U<.'uianFdIi4>adriirt>iri)ici»t>ll rui TsaiK». 
lMilit»*(tH.di)»,<Biililiuuiia* liKtaUiiBDdali.HiiMiftiut.^lmaiU'^ <i» ttAKtt 
Vimn* »i1nMlinii II K.lLa, ft b«ili.lr Ia>' ■■•la raRi<raa:''f ilclw,UtuI.'AtlUa Juti faa caauaL 
-"- - -|iciHadila>.qslRli|nlia>ai-' u A»cluaial>l:'baciBiuda ^HiUilDSJalil l**"!)?»"' 
>aa4a>aU<r«d<c<r..(>*ra> HMOIiaalcafac <t«f<''' " ■'■'"■^ "'~'>°''l ^*'°- ^'<'*.'' 
-i™id.-o-ltci«i..«S,rot „rirfi,U>rf«i.%lfar,a«W-.™d>Iij«l.u.l..r<l^ kiciuudifa>.qslRl^lia>ai-' u &»clua>al>l:'baciBiuda ^HiUilDSJalil l^v.xl?»»* 
-i»mi»aa4a>aU<r«d<cfr..(>*ra> HMOIiaalca^ <«lf«i< » <°°1a>, "imucd.t bt'- '■- '-- 
••■«iKk..tl «alc^ d. laoiliciBi. .MS,rof tili ri« U .crr>ti ."^I. fat aaadcfiaa. ctddcti « 
W<l>uUfa.i*nfba^<i£,4ui>r*U««< •*cadtattMifi.'iBi>aaJ>iiii,fia'AHnt>uI'l'' CcnoCaijHrsctt^tfiraAtaBUl- 1 cia >'•< Id nafiiiLoasitarai^r^lMO^tttdu^ fi|a;fit.icii. 
li> Btf iOBt iTaaad bali aaitial in- 0!^/«.. la»Mirf.j >d Hlpcil,fe •-<£ Bil| aun cip.flrf, 
- Blac^.Mnaffiit. «cU>ltcafi.i|tiHKtll.|d.b>lii>.^OBI>.akM«iMilc.nsaallili<|ulJ5"HTfalc.A 

VHdki^itcdacii.t larilwtlirBBia I ii bi. luidctil.ImHlBHll «Idad la«> irrBBd ''"'"'^'. 

m ■rti— f- th- tiommt Uailnud bjfimt ' l,«K,.ara Jrrg cWtlatwli.liltd *«nal. .Ib^ Tl4mp'> 

,*aMi.«Cr,-|H>de iik. ■< fai^ d. <i»t I nl taBK £ laki.rur luf •nnll H<l> lllliiariuJ 5ii-1-bI palt. 

ti^kMcmadi«cid«ilfBttl1od.lBa.Mil Jl,1iuBdu.<lh;*<.iul>>r«ai<|uibiblf<il«. '/ '«ful .i 

^ •■W<kbial.d»4h*DOFadn.d.ftc«iUBt,& ' inqaotaft Alttli *lft,<>iiaiii ttil.tlaltaB. fuA iUJi.be. iBfrt 

■ tarfawT<>Bi«>«4ft<'ft'i>',»am>i>'a.»ditd£ull''culntciIb>ti>,-iBUanitrptB.!<l<*l'l<>-<>t( 

r*4p.|ula->U.ri>T^H>mclabt«-'l'id.|fa>Ba<«>aU,din>i<v.^fia>iudiraa<L<iftl<>U.ll.i ■ 

■ ■t^^iJa.ci>t.li i.iUt.ltrurfcnM.B} < .liBtv •aU>li>uUL«<ft>B),'^limil, * 14^ r*" "'>•'■■ 

^ r*aali«>dWrrii.^fn>ii.iaDcifii- ; iu«>ll^s'nidlIcli:«'*aaii>daB<iilli>ii h-I «u™ ra'"» 

MjMba atwifciDli uOa tanll, iUlca rsl . lltuli.iHBUu icil.'QaM 1i<'c.d^Bil lUoiBcd ttiftil.&i- 

fc m i-.il B. fMrfii>l«alwdU.«.Ali i>d«lifar<ia^ia"&B.raBadrtB>i>IiBiaB<1»lM''>l'- 

ni^u^c^utri*B>ilimi.lmBadu«ii lcmiuiir^>i,'Bitdfi«l<.«fiBa<iHf<ifi fQiiIt <iilti .li I>a<^ 

>S««'>n-*>ml<am«{«ll.i«,,BiMti,a fgpaf<BHB,'dii«idni.f-rUlBd»cldw>u'llW,<ia>m ■■sili» 

. J »|i>IMi>il.Mlii> •lAimA. faa, fr ImaBdBi ! (i.lmmSdi «fl •sWl. tl faitil ■stni lUiaad fBnlai.liB(.Jt 

Zr ^*t td •W^piifi.^OBB. i|aad iirut far « ' lB>tM,«-sd > •abii idi FBBill.a lUf uH t.liti! Mttiai.iBI, 

^ , lUsmUa. ail.Btc •■'■m«B> I. dba.QBlc ili <>dw tiai,!. Iia.Hk»«II ir. id ••rpcil.i la ma>n ««, 

•fiMI^rtABt4<u<>nt«P*dKw.frm.b> Qil cwu<d«i(d. Banldaa tiat, batlMtiflt-l 1» BiBrc>>.r 

MiIHdc,«vF.(l>BBtic>bbw,B«cemii!i , iSufB>,&t>l>lBBuadB.if>nMad nfp.ti; fic|»tnfcA>. tal 

•i4>£ tbsmiBjri). ift.NalllictumiBW .sl ' •ai rsraanit <t4iwi t>B>, t>Babli.iA]mn>u ^cant piitL 

. ■■.«kt^BK 11(111. taifltBi»ri.aiim>>dl l'u,ftbiBDdB>i.li.fqBiid.M^.i.«[«ai>H,l'dt«<''>trt 

ti.JpimmrBBDamlKtDtHnft..:|IWBM amBii.rilIi wd intil fliriiinlJ.iVmlBi-ll> •««■ Tlfcl 

aia,aBit.tBr3«meim.lfiralaMlt>KimB dt«I^I>.aKtamidir,qsldfBUiBiidlirupn'l»'B.<aBtn- 

.AnfsamBlindU.iBadmaBnBtrBtlitti. piftiB, ftaaUaaldiBibiiliiriipiiauiIiai. >si 'I>''aal. •4B> 

i|*i>l«bmDaui<,^lduin>>diT«n. ^r'at"k*t« pidn , iBaBal.iriUI suil '' 1*04a°d 

l>CimrH.IIU*lll.iaBlBtliiacnilactt,* Bid>ruB..Hti.d>l>tl.«tbamlB>d«'^alm^.>t- <bbiI««Ii,ib- 

--' -|a«u.* .llii.lB.ltaiii>rilttmill,nia><>lluI<I>n>liB BBBdun citl. 

3ift il..«<'iBBBdl«><ili.ti>.',i^li|BfumDs 1«<d..ld<u 

MRfru iBlDBiDi*»tl«-.liao>«tsn>AtIllt,»riaI iitaiam 

_^-— — -. ..-^. III, Mts>t.qasBli.|alia«uiIi.A>ir<>UaMl<i>l ««'.■"■■■''■H 

^I mttrfrwlll»amiBuiJIMiB.diciB), mltnMn.Ia •HoitrlUI aasd i>rairsritiii. AmlB.lC ^usd 

^ Ll.1>niafiilfrHl.tidicniJnn.|M>li>t j l(a«lmni>smlB'.^ul.duln»diInn At- r>miB>*i<>ii, 

p- iu<>r»^mup.r«<ifamifcBM,fmBBBda ,,rii,ntn»ta>'.An.nai.t|.«ii>,W"ta l*;«ot*cf.. 

^ >dlb,rftlib*lB«BdJ«lcruil)«l>BMlu. liau>rBiB.HBC.ltl«iluBi«>aium.ft.slucIa, ^uU ^uadiB 

*^ omaiTi lalniB •laiBil) qult l<rai IB ><|Bih A f">lB' i^ 

•aai) isti.B ^ Hjtu r>rR HRim.n liDtc(i>'dir.lilu.B «•>' iBUc iMBBdnm k iB>tt BU Diw.iiant, 

1«^>lif^ .« I>sBlB'>dH^H lilfct .«M.lS^» ti aJiu. Ifi'iil.& dll.IlBlln^a fsrccFn' n B>udf>a>> 
^mlaa _*ia pcrnnlt.^fcpum dlib' Immidl itll>iiu dln fir»tlll.a ll'BiWi>Bti lutu' *■ fut lika. 
siWuttlbu fuBollau. t><irailB.(.Sinb«hF«ltla.ltrniilaaibnIn. <4rdiralmf roBiiinlt.ifi 
III. ^■■•■'-"■"■'"•"'"'■•'ptptnitl.l.licnitarcmlBtitiiriih.lircH.btBtctiBBDl.itABliit.mBlt.tt 
Upiiii.fMlnipfapilailimfmlBMi.uilcBsinddBircnl.iin.t.rtilBuUtri.rcBlK.CdB.Iinn.I.t 
■l-B««.BMiB(<)U4dI>nlcisi.ltmBlliti.ri>i.f}>>u>ma<.s.|uUft«l>rapitUBl(lc>tilUIVm<Biiitrir, 
»( WScuu.cttrctl.AUBdT In aOn <fflu.ii.Ii.llia riiiU ftmliH l^t»ilBT Binil di Bff.iti iii(ks nid mu- 
•<<lirdK>nccan>,fi|Bl>.Iipllf. 1tBib.Ba<tinit.l.&uii(pai.^»rif«I(nlbl«uii(iB0tbifai,WcA,mt BiSlBm«T(iLlUmt D3.t.z=dbvGOOglC ■ ■ ■ ^inai. ; lcuipcus. taHtdaitititnim 
*«ai«lt«BAI(Biiaafi/&ad&c«4orf.(lafBd- lI| 
' ~ ''illD'lai«l>'AtI>«iiilDl."tiFli£lrpn ini '(l(,giM(i>'. 


ETlmaniinDmmlaaitifaCtBiUittti 
bl„tltttliat<uia,mi>tUlmla, hoolai 

iB»(aU.'*(d(fH£iBi*(4rBii<iu«m4CDUlipn 
dB«nr id AiunBf fvcidMf , hI ulmli^Bf n 
tUh tln lincdoilbB>.T4 iBfrlilx J>Rid«'~* 

cAla<i4ait.«afeiaw*iBKiilafBfcad«>{uf 

ji- ,.n. 1_ j — -i/„mi, t|^>n;i^-b,c 

bHnl*..a>lnBUl •( 
lUiitBiKBUhtritian 
t[B>BSfant(>ftiBdl»l 
ifiW n», Bic rnBi tlBmifBi tmrtii iB lUotfi 
B«hi4afiMi«'BiiBirftpi(diibMBniBlil 
d« «V Ci«cda* dW frptlnD, Jr tt (Mtu^mmemU nt 

itt <i li«tdsiV«Bdd trftl diib*.f( r£ iDfpldR 
■cBiBTiitidDt fcpcJns dlt iBrfB>A<a •bf^ndDr 

pcBi.bBibit i(l(ut >iMmd(D fBi,* nUn ni(. 
Qodd fi fcibiri hBcfcTpcBi tOBiMcrrBIilr JB 
'*.— pDll^Dui dlirttdDlilbf^Aat rft,A(Bq3i 

'" ■" ■■"'■"" '""IBDlDfpiddCucTdoct-Vl 

--'itirillU- - 


laic.imuiijgn pi«BBiUU( IUdib &• 
lUBia» IiprD c«.%ltBS~nKBli - Ccrcmc BDcItcUdctBtlalanluilrfirr- ■ !IB pn pt<C4» Bd eAiDn ribcnmli tdllvo- 
.i|,& iradcc iKcidati ^ m§rtt* Ult cpob b«- 
niiHi.ft Mthh m a, & flc nudibinr i piv- s 
Ibb» IJBpalBii fBl. Wl cA In pulcBlli lUftl 
iin«ufaBUun, lajMdBDB iBBnniiin- u 

lariuni Tct d»> pBllvi ««IwBtcitBi^ iw Ib 
boloiaBllBBi.^tlircDn pn ptcnn. anbil^Di 
piDHlundai,lidf bbWiu. C. XIII, 
I OnuArquciAHBiBiBDiad HarfnaiAHl. ci 

iglppll— .IdiAplififipiB.addBKtuidiUif « 

' ■ l>B.'ll>dlBD-V»'Bll^l^ll<»i«>L 

.ipijiBnPifpctiaiBlipnbm* — Bcini colaHiB . iptjiBntii t\ 
iDllipK» egR «inc» ccdqui „ ,... ralarii prlAlBl.rccludtt NiB fftcrrdai lc- 
picB dlibDi J( cifrdtnbicdic rtp(ia»:A 1 fid 
dni llpn Tlnii aaB CRBnI(.«c cciiclil Ib r>. 
rt prlarn Minilnai. IbililBi rcd«dr( nn Dpll 
dMBI •Ull.d dit rcptinD caBt«DlaMcBi;« ibC 
CbjiDihltilllipiI.drtDa (itBnfciB cBit.BUj- I 
diMr «m.BflU i^obicc cft:UDate»nc bDBW H- 
IHiBtau fBi, «r BiBBdBi Iii(. QBdd t P^nn 
A ficctdad ^n tA. & rtddiru ■BBdiciB.lrrn 

(l.tdd^ilbinii.VPUtllcpnfi^fBt^Bbt' ' 

prt trtBAIfliM iDdinbltBr x^ iDDlin cad: rf. 
nnlBiblc [la(k tii lavrdDi. a nC ccclDdtr.qDii ncm pafi cn. f,t,j, Ib bsDilBi. •ddBiKBi adfuttdDHm.II- npln tin id ptdt<,4DlcaDid fot mfpiM didId- 
*itnlutai-4 RidfcraniiprilDfpiclKikdnibttialBnMidl. {(iadii.ctrrdinblt caOnfdai, Aicahilip» 
BiBi. T.«4 Ainf,.HiUiBH.i.BtnBtiiIaB>"pilBB'iB<i- BBdIflm>Udlabii'i«<*Sda«BlilBcuiu< 
k(B»DlI<Siid 4DKB."rfBKit.>'Dn«i»tniBl.'*i.rtMl.'fB^iIt wtft*,» ldili« hDBa BBdB. •rH.Qsid. Tn* 
""'(^tn»lj ''"'^"'••'■'"''•^V'''''''"^"''"^]""'^''''*""**^''''-'^^*"'*^"''' mm BiBlDrqm ^nidadi.'! rais 

ITm Vi^'c('i ''" """' ''^" "'^*' '>*■■''•<»■ »■ pniiiiUbi^-nK «i^ mrTiui^^lDiBUi tlt.lcpn cA.' 
UltoikliiDBpnpitliB. tii.l-nnBdt dicUnUnc.a.bnlrBui- fiiil.tiu-Tr.pnBBDla ^14 ■cbnlODUpna 
boc hinc (CDnul BDlin «bb pcpiili B.rin ibc CbbIdui, ^ic Bib-aaU t bbb iaBnnJt miBBi ilnfDlliW- 
iii.ral-Bil>nicnidlc»llmadD.r(l,pn.«(nnlamfn.ilnrci'h>rinBB,4ndnTi..li|>SDr.iiiBani. jrfcl- 
pi.bir^Bcnm.i-nddnriPCDBpTTpliiDDa, tir.i.mBadBrtpDtibiiur- XIII. fi cdn^ idrBclirBCtn 
G.rBii civ Ib pt.|i lcprF.l.iit ti .idnrDi id ttt lcpiB finllc-Vcl.lafpiiiDDf iBfcni Irpl*. ^x pUfOB.I.Uidn- 
MU. fipUf. T4p1.(ithiicl(;lBBdiaitaKj.ipftnpit(cJnla(litfrAi,rAndIarliccuna'c. f|nib.i«UBd 
B.Mi<Bn- <Jpl.|iB.l.iDc.bititclBdtBdDmbDDiIutnrnitft(laB- 4rpU|aAt(iii(ia»1anAM.All)<a> 
ti>.i.<lci.il(faDCilt!tlui.T(lklitb»irm<l>.p»,iiBdldDfiiapIi|.Tld(b(nilU(Urt.Cl>dd«ipuiph-i>wr(«- 
iBiti». 1)pU|>n 1fVtiripD*ft.Bc&iHUIuilIipUt., f»Blh.nU.bllnuB.l.lBdk.MltDdrinidi.lf 
bnln phiBSi. tn pU|l Upia Ilmilli-VaCT Hthm UtKAATHJaoa nriimai ItplJ.mBlll ntlbi ifpcibH.- 
■D>:b,cpnt.p(..pp.t.>nrunln.- 1.. IUi.>bibi. ■If ri. 1.iTr,r,Di.u 1.,.l.«il..Tl,f«iMB>, Vi\l^ 
Itpltin f.JHiIi,pialDdicaB(UBlB>blI f ir tcimlB.Dtill f .1 pUfB.dBc.taci aaiM. fi.IItb.pliaBHB.llt 

ld,cftBad*,_]uJ.aiBf ^w Im (ClU.pUfi. 1i4.I.II(uGe((l»piulBif ^|a:liiilliwib*>*lltal>i^*^ D3.t.z=dbvGc)Ogle tnmooiar. Leuiticus. 


i,"ii>iaii>'ni-t«.«"li<usfiic ■ ^* 
■Hl Tlru/IUft^^K liiiJi ^■imB 
iKiltJB kHvilfiui •linlinimDii ',''e™f,ABfcii'™fc «r/ Itioi-ipA cun.lpA » ■>•> sU 
lUn hnKi f> |,A ntr.lBaii ia><i.Bl.. on> ift . 0«U II B^Io>iin tolu fl>»'Il aicak ai..l, bob fiwiii «llinM <<(>n 

wl»l) iuBDni. B« iii.i»fi<>i plif t <.t. I ii«-.« >L.tl>,ft-B,Bi»liia pn.»iiil>hi't iub 

.,1. Ipb ]>pn rp.d»(<i.>ll fubobf.n. I f>r«^>.f»<tDU a at« ■»» fiutlt ln n.r .1 

n .u fcfrf d)Aiu.a dit If pclne ri- j K «Mtit idinia l|ii.,* "•i.S iUlld >duAlot>l 
Sinai. fFikJib-tbiii. I 

fi.|rrfii.Jo ■ 
('■«ui fur.it ' 
Vrr.aiiinfllih. . p» CtiaufptdiitftK, Ip.Ub cipin tnii£n ju iffrSu ift. telv;;"xVi^i^;^'.7.™:;-;'!,'s;r;:^;{.;.-ir.:r^^^^^^ 

D3.t.z=dbvGbogle 5« pUt> nu, I 

lu>a,l]iH iB wUc,lla.^-ta .■«. pHUm.'! IU> 

Mm mialt tHi<ira«li*>lui.U'h.ri< hI {<ib- 

/al..lB nH. ui in rdli..B. iB HuiIh •■ifiib 

,An>B.BUjpdU- 


*n.Ti"7nr 
doII.»ii«4« iflliii iBlVliia ■unil.m &l>m. 

.u ia p. U., «Bt la ,aa.ftBqv rt qud loBfid- 
tDf .■pclU/*l.pHi1l(«i«lni..&iBicBUlR- 

^'^Dad<UB<]B.lanraiBfl^tf p.llu.iiiu f4,iia* 

biiMiir. qifU d ftcrttfo. Hditr. bvbIiu B.M1 

.n.lu (taocim,i.lnllCBn*BioptlU«a,p.Ki- 

rlultnu. OlaJ ituMfnnt, lU.tHi.. Foltcinl 
-il4 UniB Futii. Inrpliln bmdn nicali Ip- ■V.A j> llBM Ao. tlui ,aaBl.pnBliitai 
. AlmiBt ■tqB.labMnln. , iBtniii pfU 
lib.ilqolKiddn MlUcR<(tan.«. U il^ '.1 
n.f. nicaU futri..lB(.ftll.p.. nDotlbirai. o- 
llil4n^a.l'li*i4Mt.q.i toBiyJmnn .hU 
d«f.Flis>di>lm..l<dirftflfnBinrfa»rp(clf> 
' ' ■'^f , lipn pirifWrttiK m ' poAqoin loH dlilWndlt tinil TfAt.lat d ptl 

Up.flripnl ■.11(1 K.lpillblH »tlla.ft.lUca.1iaTMt- bun. IdlB^oltp.lcft.fclwfftqatilladf.- 

«4d iBfufi lll Ib faptiGcU nftiarfri hI pu 
nn.l.pil. SlBiUtn oMculei fHri. IM ■• 

Kw pDAdqin rtiUi dllDtl.abtnnprl tam,ti 1 
li/o dialdH.oaU 6 Tlai iHUBi.U ia fci.U 
tli.au* p.i» inlfDKnUti tt&.ltpn «•UiOI. A 
.if iTdiE.I ItB. cUuii. U «Auii., UBi»ii ■- 

C. qDB pun fUBt. lW«Bd«,* «BDdl «Ul. 

■.qu*fubirciDial..anBir9fup(IUailiip.l- 

LOiB.llqBiiAetnlnuBdUarf.n.ilLtii. 
Blc «lii«.UpioAiBMllo nuu*™Uiilt. ^niM.ft>UB.nBBdu«.i]<.lfti.AU^pUfi 
ltpc..<ni<n.Ul>..nIUi«,AinI>inlfabtr 

■ DUH. &[B>iDniiaAmn.nii>p.UI«o, "ilf 
■aiid.ndun<cl<onc>mlB.D<lnni.pran.. 

T^ 1' ■fwitu cA pamlini ti Morin blfc. TCf 

cnl^«tiiciAi^.&inMthiA«idMiaqaiilf 
finm lA aucuU UpiB i Intnlo . Tanc pntl- ■aI<ntliTluiginBBd>l,>IUnamt«lltna.* tnrifiiuuboni 

pl.l f.ccdai n.^.i Tuin ■oini^Bpii t1> AAqi,fup.r l^Blt li 

piMcuiuIltnattdiina.cotnbf. tiBAa,ftb^C|^,BiiBtiB- - - ■a".»<or™ * brnr><iB(t> !■ ■""Jl^r^f; 
U^"!i^Iil.'^«fy«l«.Ti^^ 
Srhnno 'rATIuBU rl^BTt.dH onn» p[l« »1 

p*>i.,& ■•■■bicu ■qoiirwifutiffBc Uindi 

rnlun faum frptcn dlcbMcdlc fcplln«*i.d>i 
Ipnio. Cipiib . b.^maudi fuHfHLu. Ir to 
[(u coipaii. pllo..» U.f. tntfun «Atb'» <0 

^mU, llniiU iB fKilficJam V* «.Bfi^.U tio 


rup.nHU ocuU.unfitfliamriD fiinm..ofeill.»pjToiftio« tldct.Aliaitl. THHnmtnfvi.UH 
Dii^o,atnintnIaimi(|ni,^nniidni£t.'oa-^ao dJi •ctlplv doa. irno. InETCM».. di oul» 
UnTBJiniiii.UnlAniwrtnni-&(ticdnin.. llnnAgJDi.Wi cibnlorAalfiio, qDodp^cinii 
(nnlliolco. d(Tnnm'lo(%l.i,'lnnEdo.aaHn'^paiific.ar»lUnbJiTfnmua(Ui.dDn Alft 


n~ Ik.in Innimui. X I I I 1. fillibnirmMril.piB,lli(cArita. taiftn^dA«lBiHc,BaI>,niU 

prad.niitui1Hi.ni,Sa>UB.arni4>cliiiiH,tu(Iinl>liac>UinHikpn.b.i>i'l.«rp»pInfDi>. ^Ll.fopn'! 

^Diqnx Tiuc«t>.:hs.rilfoni.ia»Tr1fluui>U>. f4.i-|rani.n iBdic.bftnm. fcVrbr.JAuu. cA.pto. IlbciAn c 
nbf» £■!..& >oUif,aA ToUt. f ^ patu t.it,1.pTq mundo fubtbltui. f 7 p-o nuii.r. (»nd duliut ibIdIu, 
f > Tf.fKtintm f , DlMin >■ olia. erpnffum lai.tUf it. Tij.i.f dI pudn laditM Tliun iUan inlpriv udU 
II» Aifru IvpfiAi. A po4n Udiu w rt nuqdBk D3.t.z=dbvGOOg[C 
^7 Sinai-- . 

, - jlKrf, f»i»l 

kaAia • pt«>K,* bthKuM.f* !•» rdUiH A »<<• •»« « 
«siai^uhoAupTaK.lclisfllipnMl' T'4rf.C«>a> ; ■■B->lH.kbdcifj Sf(vkifHiBd«rfQiihiql«o.aHad vAiiinuia n'™r*«.p«"- 

•fp«|«t.Ii»nMiio»«*iil«i»iit(li» lioni»'!»'"'» 
1 fM.p«"r ft«rfe4 'flmti »i>niin™ •»- *•" •■»•"» 

rnimlirih¥ir»<i»ioiilmiliam«.l(fii. fft •JtS' , 

rli4fl-' II r«<iduirai otrJ auod irt lanuu ^" "rn™ri» 
lol[i,p<>i>«ru|>.ii>piu«>«liB<fi. •>;!•- "'I'"''-'' ^' ' 

oMr«^JSt.i^ii p^'™^(o?*'!r.Vi"ii'inis^ H'"!"";^!- 

JuJ.B il, lFgi..>jii>i r..,>i|>oA>iiuatIlia' <■- ('•»'• Ku 
- laaAiK. tl fiiiiecibk riitldoi balMoAiua ' »■ '»•■? '^ 
. Otfldtla» tlbtfiMn la .«."» «piibil ™mM''l"'^« ™ , 
Litida«,tnl^ai oiudai.f tf *fr4 1( p4upi( fut\ •*'• Wf «jah 

nplHa™» ■*■ ft «•m'dKlaiii. (TmB..'ia?. i Fa';. ' '■ »« 

■linm a1«"pia (Kii&Ia dtatio.' fe lo. «Iff. /'■'■-. T-T ''> 

doa. nimtn . .■! dw p^««iluiiBar. I ">(**<''l< P'" «■ph. nraiaDamlBO. mft.tliHM.«BiiiB|l" ™" ■"■" 

bnflia M* dttifto.di poiwr fapinrBtiiotKB ■■ ■''<*'" ?PrV*r . 
ric.lt.B iBtl. dncii .1.. loJ p.il&.nii. & ru- id*i.«.bi.irm' 
«ti palltnai m.aai .iu< d"(IB.U<|i fBpii pot- •'*■*. « ■* »■ 
I>i..B«ll..i»d»irI.[ual««.afi.adi>&. ^"-'i'. ■»< 
(•■d«faKI«km"f.aidorf.'llailtii.tlfp>i-ra'''<"^>'*P* 
- ■Hlil.rdndltllafudtitn d.al.>,v>dtlt '••".*■■< «■ 

o- Lwldf&«tda>d.el»»d>llli>~l.fu.f.:<'f'''-'r'"'* 
la ^(•■..•«..•Bii«d^^iiidti(i.pari«c]">'v.1»<'»,- 

iT- p.tpalUrtiBpidl.tfii.du(H,''id.nnftlllRt:*' mandiadG 
i(a loamTUAiitulitioiH>pii>d.l[AolTvr>t ;•:''• >,''L'r? uaBdBm Eu qJdquiiT lA lii domo iHl ; piril he, J,'^^**J, J^ 
■iftndHl. ^4(»fc.iBiniII«a«iiBi.j;cofHBiiif.*ttiiKnM«tIpi(iii pisofHo.I.IK f It(Ui)Bui aU.il^* 
»■ T».LrBn.a(wd»> pra itlnl.i.. Culltbi.(olocor.ii(Hlol.hoflf.pia|>«cn>,UaMp.itc^nirifB- 
tiUi(UndBihaAf>m.au.pntdc1.ao. fil rt,.it •m.ida.d.m lll.m fK Htb.d.ro ^aoj •rrquti.i ni 
^ ipffH Jt lo lq*a.m qaad tamp.Hit llbt ponrii> fec.i .T aTt u rciB ftcEflu.bl(t.ar p.n.m tatfib».m'.IIad |c- 
" "tiB. |i if hJ>tTt po(«ft.t»ni fpttftm <|a>i. flW conpanit pomf[,f.iriSt.bii.«cpitt(Io RtbiBl. frrtlltnt, 
S<k> Bunrnt.cBm mBaiiti1.iqi.i In •m.ad^bll lam <|ul miadnnr.cailin IMmlBo. ^n (l.b.raia. m>- 
^nHBrhdhialfapildlaifTi pnilllciIloB. fuf.l.B«fuai»ttiw>al.aVrtlolBdBIBpiilli(.itoBt.l>i4.l4 
•?" mif ttt «RUntanIr lui p^uptil.i «It ^Bdm « rBBcdlOl Hbl ctp.i.R aelTft. f n pctliDi pro fui.io. 
1»-li«dM.lbo.^.BdHli.Wll.li>Ttir.ftnanrHmfoiiCili.tt l. .Mtf.l.ia tB.fUtlltpi.w.illU f lll uB 
.^ ■'•kapuinlbKRunii.ltalirHrfHlnBicfinc. iail. D3.t.z=dbvGOOg[C Ceremolni*. n. Leuiticus. ip>*i< 


ii^arHiArsMUrllipr^puini. filbl^runA»' 
tMlb-,4>Ifr.k Msadlo.i , aiH;Iu<la dnmaa itptra a 
nbtlik IVHt b«.DIt Aptiw intimu ruftd», * « H. 
Bnci lod ilW kiicnslft iBmUB la fUlHthat daiaiH.pil 
M dl4tnilfl« Mit &RfA» n tnuii li^dn ■■ ii^lxi «t r 
trft^ai rapti- EvliUb.k pivlklni «■ tnn liskiKB id I 

IMuiit,Kdplit^>'illi,i>|n]ltiiB.>la lHt4Mnc pnftii tt (Hiydmt li»if !■■»■■■ 

attiTldtrJtimpuktibnlUlaBaBli -ifffltt 

B(t£dt t«liaaajt|IedictKI viHllBt daHto.4 fta ' 
i<« cbalnlllu rtpitm dltkit . tMmtittCvt* 

Mkf^t Jtpttm. lobmi tnl lapldti £■ fdibiu W- ^ 
pttcA.drptv4jdnifitticWttttMlHlAtH l^ 

■■f dftultvn. A rpitf I pujBf rtm rtAttK tun 
i*>m (■ Ihu lm»S4u>>.uvUWw >Ui> n '^J''Tll^ir[mljBl.i».ililBdi.«op«n™mmdfMitaiJ« miu.Q3u'A4iimddb>tli.&l>pidB<iu *cU. 

r.t^irtnru. UoH^ >MKIt(>t.-vnltrr..<^l?aia <ldi- I ta«f^m{B(„Mj^MZ^. Ou rsRa- 
1> pU(> rHni n, ciiDlirE miotlui l> iUi d.ma. 1..» toRa. , «Ht £m>m «.«l.cl>a& il.Immud» oil 
-> pjriiHb^.ip dtai t* m dpi» Ult,Immwid> tlt«°pin»'<r- 1 tfwi^ nf^mr Ji ^ol d>ci>lt<li !■ i>.di ca 

'i^^'*' ^^•^'^''lUl^ut^S^n^rr^t ™ I f^B^i|l^f^.'r«?dt'.'.'^t'l!^"'.S ^ n.i>r|.i.aiih..|in^.,„°,1ii.^'itj|'^i,^, ■■ibuJuaHi XUii*u>^ISlil7?.ti^.(r(J'fl^d£!. 

m^ . dtit IB- U>n[r>»rd«.llmm>nd.t icli tr^H >d Ttfpttl. , ■' t<>> r.mif <U<» fta,, , Ut>6iU «diU. 
til rtri|tr<.& Unl licudi !■ daig* llla.Uukll mhm** rui tc ':r«li>l>iil llw Iirnpu» it inmalHD •» 
rp«<( (obtu U«J«ini,d.,f, [iid>mi>IUi.ihnn«mian p.I>nI>nrcia]l>/up«>i|>H>Tli4i.Taa«M 
ki.t <)■■ t, b-u.f at d fi»tl« nacth..>ditilm bm ln>ir IBVB airiaovt.1, btnpn !> wn» A p>r. 
'-''"'"'^ *^ Hi pl*t*m U dsm< poA^m M.UI. ift dami.,, I Ittim dnn,a> Ikit.t .-la. I>| &>|>dBt p>fi 
liii>ii.b>n pia»ia<l.lili liccola. damHi DUm. i(> Iaiiiialu(,>tfiHlr — '■ -' "■ — •■ -" 


fiDiuift pUfi QJ. . AcdpUi ibicM rrtdamam&ptio. P[irl4nb)iq>dcvaitaiiB 
.. . j idi>a^)avi.lllimdHi. i>inU<.&U (■■f a»t pifcfii. ^>im l> .iml. tlatwibu, 4t 
f'i'il!^' ^'if*'™"^''*"''''''™'™'''"''^**' ■■'•.rr- 'lap>I«itli>a.llnti|i>indiia>tilirfhp>>t- 
flar pitltriit|ui,f„j^"r'i4U.T[ui?!D.lud.rLiui^I^aa- Ui. U i|iaa'l]l..'^" .bTpiyilSmrdr iw* 
1I.11U. vcrlor |d>faan.ftI.rrapa>D.r4accsctnmU.Thiawii masMiIar. f llh cA lii omoii tisim& fa- 
*'tr'(™np>'nB.>il(iili.l>I,*laii>f«ulBrinjulH ■- . cuCu». lipiB nltlua «domacam, ctnm-; 

ttKKKA - a>iiaripilti.Einf]*Uld>in'aal(IIama>t>l[- |>*&i> ••tlu rprrlnialatlb' imsiniidi.ct paTi 

liai»m. L(t>nii,l.^op«i.Mq>i«teali(idB*l>.*«(nU .domS,. C*.». x», 

d& |>>IilucBlldlaiiltitti>Itic(a(u<(lBrai>cidc(( |T 0<>ijr,l>u cA Damlaui ■dHorr<nft &>tj. 1: 

?sVu';'L?.tli''r''^"''*'"'"''"'"'*"''''"^ 

. ." :'." '"■^ ^; j°l,p°"c *, !° . f ^ ^^^ |dl< >nudul dtbnt.hn illWi il 

L*2::,iT:E:':n: " 

dn*.(>.tli .-,*-' 1111.* d(. 
«pdt... 


.<<ii.n>n.C^ t». ■ H hifctblf. Fci T.S (JbI. ftdil.chcl .dKnwn.. r>..a, Jonu iitot ImmSdiu iilt td .cTpicui .r^.Qgl i«Ikp> ' 
il>Biraliinl lllulolmilBlfnilUk. tla«T(illmnIiral.ftUa.liii>4>,^ciiti||lmm>d>.tr«ad nf^ins. , 


'C>,(,id docndBm rioidatim dt if ndii. ■■■ dlc ; 

Cci^udcditiniiliuvaldcralBduBinnndoqcltpi'. XV. fi Itib,, i 

lnipaiit'dsciili<l>idrrEuilfoaiamlIir.Uo', hsc lO, Bdrfpullimi 
'- -' 'imlnc(pa:,nicn.i|n]M(imtclrflBir 

,_ .dihlc^HlsniUal^i.t^ijadnhamartndt mott. . . _. , ..^_ _ 

' ' lidtnt. (Vd faTA» aoa crumplt . ?«t ip.piBf (III ^jt csainli(tut icmlal. prsfltmi^ I 

' ' " , f4ldd),ra(^aK '] BldmlIir.Ua', hsciO, Bdrfpulicmia *fmf<l 
, -. „, .,j*dftmfctrflBiiimim.it.(npa*iB*iu»-[ 

iiiUo»aiU*drimniianpcafliH,r<dccRUIHUiB.>ft<iminuilt: nntdlctiuidrilmpir— •'>--.-'- '■ S:c>r^! 


H. ^)ipfedlHi>untitid.alupui. fipullaet D3.t.z=dbvGOOglC tcmtlcus.' 

"6St Siirair t( d cnCpartll ■■ ni fluiu habit iB m»Ji |fcOBIitiDmf ' 
ilifB<,d*«iUrn1llK<nriH;tl>itiii>^>.lm- lumqua Tia> 

lUaHt n«wi pmlxi.ll li i|i>inBiiim hilw lu (Wniniiri m(llfH.«><H>>'<>S'>*'"°"°'""'<"''''*'V ^IIBuBlLliDDf 

lld<i<V"i.IiaiiMi)Ui<tll>Hi(iquJfliiDii> Au, tl co»™ 
iiwb;ftlotvi«B.lBBi- tl«ii,&muiBfu<liu'lllUsll.'iliin'ilfl- kni. Itmui. 

M/l>*tKfnbUBfaiH^Mirc«<^f>|(<tli.&'sm»VX<i>f«(f»iMu*H'-fPilt H^ 

fcmiAiii*.MiiiHlfiVifillii|iiil<iiiifi| fl^niAHui, inuiiiriunldaiwfilHk.an |fii tftiflafc- ■tAHUpnllainliain- i iiii.*dcBoadiiicili.tllt»RBaauaacclpiu |a<r«inifl 

liaiiJaAiaBn labidnQituttarx.audaaiuilaicalamMBoi. hlBm ftMcI 

•I ftcfcilati. (I9I I • Hafii ia iWpcAiim Dsialalhf mpil id elliG iitmlaJi.Mi 
—•■>—«*«»,« iiunioiBlialacn; iftaiil 'aBll tutlaaik' * tndn Olai ramdail. gj «idit *l 
haaa|d^>»<an>iil>aa>i».nfaiad'-- iKndoiTn^fKin lllai.lltfrGpnballlf r(. nolda.^fu ^ 
tyifcnW^fgi. frirdi^ijKdlnr ' ciit.ilt«aHptahtlanBll<>,'cipIiliiisai 

«isftmiaii/UnidiKMincii Ba, t»' ili.ilHfamBtalialanBllo.^cxpfililtqatfan' ioBUD fufilt di 

. - . , ._ __ ^.«la.c.ilO™laaina.atl£iviri.TU. C.. Mm. 

Miaii I u nil rti^ oj wffiiB.P.T,it.m & I t|ndilBt~f laliW» it-.iaii/UB.lJi K«.n ni ga. ^nt^ -- 
|k|UBb>fcBtili4iaikilti|W,ftlBmDll| ■.<.ih>m.qDa,&(mmaDdaiii.'t'r^Bcldic- c^ili ■ -■^.«..fcltBB.i ll,ci.rf. 

Bi6-mi f.nl 1IHBn!^Var:&lpf.Ion. b[ir!^f.u"'laamainilii'<aicai|'at'J»tl-Vl**aroium 
ri|B. Id vifpnBn-^OiBBc ' ffriiE.lmmqdaicrEiTrty ad trfetnm.lt amB* liiBi tilBf n- 
Inil.nir^Bli .nJ|.iiT,l. | hfti ^a nii^licaiili^r^pDftlntHiiDiiiifDr, Iraf^uui.cftftf .irpirini.IioDltDDqu«>lrllninnl|n(iri •«^pl^tB^l^nJi^^^^^n™.» n» I iu^fpi^^"<°~'>B' ^BAraB.B^C^i^^uBil Inlin^r™,'^. ^ ■ 1» dmtc^rit '"< Ib IBl^Mcrir. ^lloS [ .i^l,'.! mnt., C^^\J^:i^mti.$ .rir'f.- | ■.^'«^.l-cl . 

' ■fci-*if!?^«DatB>,"BXB*l«.Hl.ft^' rlrlBmBildaia™HaUH?aX'i<U*a.nutriB>£Vi!!tai.' 

'd.rfpicw.fli«BHiiI&BtiJi,anBir.cfli .-' ._.-.--._—... ' ._. 

■rt.MmiiBMir.pttta dln purlfalla^r ' 


KDI pwnBall fal.' iBt 6 (iBir^rrapn pninDBia' ! da fat. 
■■B."'amBt>diiin*iB.lBBaaill iBdlcdnr. lf.4 BAJaf 

BiiiidBBipBl>M(atiimbiiBB<4aAiBaa- I iiufiJaBilDBdinfipai 

fcna nll..rf lB»Bl|:qal >d1 iiclii pia p«n- . iBBUi.OBOt AtHBB 

IbvfiilM^p^ j flol^Tdiiiirqi^iMlaBiifrKT/^J^a^iII -.iVwrZt, 

£bi»U™& lBlU.lil|., ioiBlD^Bd^SlVqU C^'^'^'''* 


rfnFpmn. fnahcWlB wtiu (tuAI luTlai cnlLjnliliiai.^ fmi rti >J lirridttnB od 
■n*hoftitp.ccul.iliiii pro halbciiiftD.^.ipi.bi(« d.nfDp.ioDi 
I fai. " Kititlaf. „fi, f b'bt(lli ^IIdi irntl li im- fpfi ridfrii^JD 
r,''£p«]liiiilBi'nl>.rD4CBian.Di|iwdcAlalti«i. unv.Bda il- 

^katdaB fBiiil(BptilcaDB.*Bt fBpR r.dim rapir ^B (U. f.iliili,» .[DlrpiUB UlDd liit|tci(,liDpunH 
*!■ fvatkAtol nnrn.lD<ftipnlUDBi.l.&rapHD«iiilsiiB.BrnilBaih*BDd>iaiiiciuB.i- VI HilhiB 
''''"' ' " Bi ftpai ItiaBii. pni|tindi .H mtBtiBB iBuli.bjiairi.Bi, 

ItRI ptli mnfil- 4ltliril.*lair.p.r.rlDB.in.l.rJlEamf r.n «nlBm fipir ipwl iMb« ill.hi> sitBlbBi rol.iBpBn D3.t.z=dbvGOOg[C -!Sinsu_] _ _ . . H, . Leujticus. V. Ccrcmo 

■llii«lntl>H^IfhrifHltw,ftai<|aBittil|lli>«ln<tuaidr(<>H'fluHfi*l>k>l> 

' J- V *'" «"* afc pnrflBiild ripunni , xu qi[ aoll ' b<u r.rininii.''! 4» tvl lill li>(.i»t»ta 

«•''E«''Auar<u,'fiMwfil,d<Hteo>i>»,Srdu<|<l mlm, ifaUoi~l^t M tm. Or. XVI. ^ J."l!?fl'; 1 p"^ "^™* •«™ «(•» ••< «or,*^« «; I L t™ iii T't"A-''*_'^j|l»CRj<i.™.tffll0 ociuSi^ «t Dii<ii<B' vi uorft* r^ t«' T.i :;?' ;:a™ rc]d<. «njta pffABJlJBktrio^ Kfl- p^f 

t b3 oorimK^li 1. B^ ipHitto ttu 

mlan» bIS taic iBit faRili, vhalui -ti 
itQoffHvtAvlcif bb<ilonBA±.T.- hib , BKnpi ciin luBinai bouli , qul IH pce BacciM,, (iUbii:udB«luitullnM,ct<luliBluctl<B 
.. • lam •ricicpra halviuni. ibbici flilOi U-l p.MciBliii hicnlBnftiBHBn r«tfaB«v 
' BC<r<<ia<T<rt<ctiir, trf.itaor.liillBuiairotl ■illbi<nDftl<,<lu>I.twbci<t,lBdulv.>B-: • BluiflBlBllJlBdillC '•• «""■•■•—, UB*bll>«it •>iu« riii 'niil liulMril «.' Ac-I hBl<iaBftB<ii.c< 

^ljj!'^-^^'' dpicKUiiBjcsiBfiUoimiBirncUBat^Iicoi; b.iIi pn r. A p 

L.(inil>,c hl, ^Jl^Blll?a1tjM''Ah'.'c^l^.'cn'^o r.u'^ olnirHilr^*! 

^..^',. iBioBC«4te,»iilplilWtBn.ftftpMdo -. - . - . - . 

^Vitl ii.''"""***^''"*''""'"™'*'".*' ™:a .,.-,. - »... " 1- ; . 1 .■..."-.....-..,. ..ii..™piccci riipciMB,^ 

""""1'"™ .•tiiiifn.Do>»l«o.»!..i»rM.V»"?"H •,■(■"■'* iB<olilii,il"™.>'>rttJ"«ch«".^ 

puiliIK ■••«« ,„ ^ ,....d.ini.' fi Mm Ahiii», hlroi J fiiH .II.lBni, & wowU pio (1 «i BCS doM li>, . 

' * -■ - ii,.i"diia..ftrai.Doininl,'i'J.J loB»l.bfmoi.A<»pib<|.thiiilMo^<i" 

rm hibci' Adducu pio hoAli pcmiU qoodcll rupr. ic4lmoBlun, &aoB BiBri.IU. , 

pl.tpiDr^dipiodoiqorui,iB.A.b[cq(iu.| %Tollci ^UB^i 

■IB lunm pro pcc.-.iQ-Acclplu ^09 iccij dlf Iro Apdn n t. ua., lipK 

biimiBr.iUi 

£ilu Inji *4rM,( ,.( 

tlumf io: (,1 lUB plcDim If Bili. citbonlbu .1 ua oult ill ttm. cin^uc BHaiB.i[l btn« pio HliHo po> ^ 

cotAmI>omjBO,0r"vohmflunplmun'iBf.Bj pB]l,ln&rii£lBfnlW«ulBtn .cl^dcu pn- 

(o uaiuilc. (oaiaAiiA lnftni inin rilBm.M nptB t4 <li ftBf.lBi Tltnlt.it (l^iiit cii|l> 

lUi^.clBriarBmriipcrtfBcmconm EMimiirtJ nc oricnli.lt «piit r.BftuuiBU .b Tm imJi - 

'*tu Tt fnniBi rnfflf 01' obdf .1 piopJliiroilBnJ iH. ,Tllot4 irtiil, Ar ■ prmirlntioblbu niir 

dru'lpIit?c&n|.lBi IbbM,» l>irf a. dllil<3 biiB.cnlo iiMnoBir. q»d finnm lA Ibiu n> ^ 

nie "cori pioplil.toilD OiiiBnru ccirdi, £ coi Ja tatHa rordJum bcbli.iiAnl. »iam.|ll.llM *" 

tjpl*plliuorbfpl»u'dfflforuaiir-n$blj homlqnm Ar in labii.inila^uiHlo pn.liEn 1. I1.I.TS, eA'Wpapu1a,'kl.rcni(.itfulB>n.I<»inJ moru,&pio.nluiiro 
d-i*l V Ati "' "l"'''>™'M»i ;■"» r.n jdni (llo.jiunit^ dl.t«-l«bctMculBU,' ''fi''!L *."!*! ■dmod.u» fctit oi-n r.nfuiB. Iu.«(l , rpUfA^ ni. <|w>d con Domi.o .ft,oi.l p» r.,»liui 
V?",*^*- rr,1ic.ti.m«iru.rofItl.t..lfi,dr"c«^pia3 pi^ r.nf .J.f «ntl .1« hJicf f,.d.t r.ui « 
J. i. r.nanm -I,|uoiio.'II cipiJift^V.Biilillttuaii. ib in4 nu ilu. pir f rrS.4rpci|hir.<u dlfin &3llr 
ii^l^' ,'■"■">'■'• ■>!'«'•■" "^•^■''''•■<^'<^'=>>'[ "fi^f-f^^^i-t^l^t^-mu^iHiti^' 
"™?!'' !™J^i£^la"Mi5S«.BT'"^h.bl2rc1 «b7iiusli,»ol^i 
«7&idaiii.. ,^,i>f.„,lmaB.dilinniI.^Bllulu«bami^ 

^°''a7i''' <r>'*^n"^^*^ "r'"^*>°''*^™<'P'"«".'<^^'i'"<''''*°(<>'''^'<'" ni ilo, iluiec .fHdluv. 


rit-bicci •)■£. 
,ladiru»pi.B.Bf iDaDUno. Iii.i.ruiifnblrcnui pro nplt 

yiponn imrmnriiimDiiicu.K,. ^,- .■■u.um ■«...■.« gicBifaafanipti». tirVtb- plMlndlB J vdIiiub 
rBitum.l-aaiiamnmi.ciBuiu (■pct. Botcili. Iiitlib. nobH'^ i)irBiJimnl..i.npoi cOfuf cn. « tliTvi.- 
Dutc inicnf*. ■i.onllocftcDBcirKpr.illtpHUcitrlUd.u.O. fi»0rBfi marlctBT.dltilriIiriil.Atrt.BaB «f 
Mnndumftnni-iiNtdibdi^lbln. flhl.d.raBfpcrfelpuIc-iantlaifrpMHBRuOtJninm.fi paAiifattl^ 
ainHB Oicl<tiBI(. fii.i.onfpapBlBHndldirilBtDfimiAindi. f H unt hk hibsIMb. *i4 fr aHBii f« 
bii.roiii. Tir'aarnIlDiil..il«.<oiioniBi.vri.nll(hfluiI.Miil.. ft< ■ib.lB tMjwtnpaillvSmi.f.innc 
JllailmBBifttAt«ii"tiM"M- Tv'.«J«MBd«m ^ii awMt ^t^fiii.tt^M. Tnwptitlnuii, iHoiiin D3.t.z=dbvGOOg[C 
tMkHkfnHmuAn. lnB| nWihaibfl' ifnt «ninllitai.«IiKai<ii'[«i>ia tonni.' f,, «ITciuIh 
k ■^■rtrfk%tdt »»■■ wtoM, aamin- iDUftnffDi, nBitanJmaflc* laff*dZtnj. I rtt.f.iunBa 

dHlBinlta^l^criitiBttfM. Qaanitim to^' maitftiA mtt. 

^t>^^i^j»»»i,.«.(^.,ft .^ ;,,;;XJr -502.^5! , .^Mk^lE^Mi ,_ 'ut, ^fbtrJtc«Acr«(K.nrtc-tTiotiBf^v^|kiw ptau^lotfttH.nJa 
tt TmltTfma. yap tf M.trw. ] triimo,lBdmm t A i - ^ mt^ttHm$witii lindfta fai*' *» fHb. Mi 
' ■ n*tt- ■»lt.:tU»,<mlka»mtHiimtnattm,iinn. ik,.f„I,UB 

HHa«1'«»Miu.l»<.,''><>i^rift.tui..ftl<-:«„4m„ h^C^^ia^AittlaKfauvJuvfttB. Autt,to ' ■■. Ii*'f»rft' ■■rwdDiAdfi Bmtpit PviBiiiut 

■ IV«*r«kantd..*<iM.«ll|>l<V.<l, M.II. CAf.IVII. T' ■'l>»(fl. ■i.'B3Hnl.- !"'"<«'■•■'■ ■c «.rfib^nM fndttli <^ rt5M4e ■•• < npWB !■ (■••li.iK nl 

) iMtUH f.n ,w «Uii i •(...» f.om , ri>.nH.ni£nt fKri«d. ■>■_(■■ •■» Hl...» Ciutm^S' 
I 4.»lu.l^™l»M^ipKtfc..i>.i.l». |^D«W>.l£ll;.rS^.&"M"rill>{wfl^ T'><k 
M •l^iHk^nll ^ciH.» Jl.li*d.i>iii. t Jl- I dM.» f4> f^lM. . .p;^ iitclllttn ..lut i„ ^^^^M«a^ 
CMIn^MtMtiMfw4no.&M,aiM pi.d.ftto.mOcniWn.ri.nli.ada^l^lf.llHrnQsi.* 

Ih tfaVUnd • 4i .<M.I> fii ptrtfi 
I M.w^.h.lctkb.>M..«tfflM I furftcHt f^ftifid. IWfimir. -1>* "'■^■.'? ?' '" 
— it i^-iibddp^Hgi^rf.^inlUifJifit»! 

__ _ _'b.l|(|rff?itS<^tlt.K"**'"'*^>- 

kM.4.Mi*«J)<MiHil(i>,'SiI>«.i>»iltH[fKlM.-<i"M([i4.t^tdtp.p.llif.l>. ^Jj^Pjj!' 
« ^ljtaiitMtHnmt f <hat.l>ti. pta «^ ircipli. ^d. Pitlsdi nlht <lll>llnbii ..« boi.1 " 
M,pniik.lBAIul.<^ife^btWnr, fr^K.kVf^ffiniiifili) IIVulb«llliifu.5Mir.u satt: t^>nli>t.fnml.4HBaiD«ni.>dh.nnbini>«Ur«iM.iloiiii*4fttt>4Mf.*Btatu|[h.li>l» 
»b> pKdiMi «Hila..C^- (ti.1^ f.p«ltli tfH; d(.l«iu <U.i. Im.i».. (I M.«|«|,.t. .t hiil. 1«!... 
WttttfnMimwtnta. 1t Dial.Ktbnln It I I K I H <1|.]&m d.a.Hi.fnl Mpc«ck.*iblW.ii Aill- 
UiaiiUHui.f.fc.lmribvipptitt.£.Mti>i.n.iTtaiBllt7Kiiinlll(] d.f.trri>: fn .t.c.M «iba.br. 
' — '^-■~ ■Ualli.i.dHfKiic.linr.llilf.M. fn rnt. i4i>.ift«.i.«ii4i. •1'tii.i. TinJftnHiM. 
I, T>(.tJMii»fcMi«nln»inifBi,aiiaMntc.Mnil .t «faMpopy^in . 

D3.t.z=dbvGOOglC H ludicia^ K. Leuiticus." v. I 

iuinlitiiilnr.l... Wm^l^^i^J^^l^nlii^Hlm-qn aM»>'kaf^ll.B«M»>Inul>uillK 1*' 

iuli> l>.l>cl ft I fiin^l, tt.uJnU fO^m TD'u?r^Dn •n..,*^ I>« *>>'" i> «> iipliM^pro «l»W Mln, lu 
Jcniabsfnl tiphBilimulBMiMlfUibar^niloulBa ft rnrsiirnulna plMl~Ai.l<dia4iili- (U 
■..A.ImaiDi.,»pUU(.'nsbMilliI£UI<Iliiil.N>Uiu[M liiiKit.I, aulluuHnTsMii»llo-«l<t I» 

tf»trplri(*>H.,cMnM>ftiinlu> ... 

'" -' «llufcJiiiTwi . ,.^..., ,-_ 

n illf>l(citl, ft IdcoU qul tuUnl faxti T«, dt HJul. ^ ptR|riuBC» .poJn.d «b puiisftfjn^ ^h.fcjniTB(nwftB(iiiHmidu.^(l»^ 

^r«hi(iii ipd . . ,-.. »c MHt UCHP^ rmili ftj.m ftl .iit.wl- 

rfi p«idlA.duftBiiilBf «Eiftskn.c b»R<iflidilM(.finiliifutiiiDiia.liii,*>- 

pslHR.Ni t.liu «m.I> imli,''l'unli P*ri.i Uli uam. lAaiBU uim •mili cu.li !■ D 

<l« (A.fts ■■Ibh tl.i db' •» M dlil fUh ir- fUfBlai ttknii iUal «Im Ifnd 

iui,NiitUi» ckbIi &af BlatmfswdHli. .Bi. ' •wif «■!• >* csmtMi.aBia n 

^. „.„.. nim..BiBtiMtBhfu«ltilBirfl^<ii>In<Miit f.B(Wattll>*ult«a>»(amtdtritm-~- 

liiUtl>«pr-;cDmH)cri(Jtaie,'>.icliuI«Br. «Om.jiuu U(.<ABlma>BBo>mcdiil(iagR<dvw»l'''» 

I Bt.>>illHfu^..laufiB>liulinB.Si.SHl>»r.,iMa4i. piSlUIH.. ti4>lBii»BbaamdtWiigli, .>< 

lcBlBiulm. lotuliUfniH.il f.ri>«>I»d.irUiutliM- f>B.bi>HWmft>fu&f<mtl}pr.liH.AcIia«" 

aMill.li dddI nimni.fuilic(cniriiu.^iili,ai ImnuJu mlBitiuiri(tli( UicfBUB^ &Iib( iridlHn. 

' mlfii pvltll, f fil Yf^Di .d .«fpcrtm. & 'f Iu.r' mudi» ctll. di» fid.QiiAdfi WI.atniTvlllmft.fBi «Irti 

' ^oinilfbii.llfildBB. "'ilutiii.^rtrBtB^ fium DaalBurlc, pxi.paitdiltiBiqBllttf laaifl- C AP-£ VIII. 

I <<iai)fiBtal«^rHn"Dsum'r>i.«. C A P. X * 1 t 1. > Orani t* l»mi.Ba id laorfiB. dlccDh U- Qj 

' )lc.Dlm.tUiB> T;Tla<)nii«ii irtDonlBdi il Hofn Ib btDC t-fiKri fiU>< Ifltri. & 4itn id w . 11. fu Jkl 

lJ|*i«>i.Ctni[td«i.It«'Mml.uDn.T<^^lil^'i;dBa|H^ tl^utrpil ia fu h.MltlUi. *«BtKlnl> :ll 

TI .«dBJonli l.(a*«'>uroSU^' at fc^Vih* iTridliu^»^ . mli tonm .ildllubMi.Ti^i llldld. Lm.ll 
(kagn(D(m.iB!Bahci4iiihla41cliiaiilKM[i,iltaiBi>«>b piBEnamobiaiblili, A.mbBl.Utli Ibi*: 
.d E.fl» dn- lltnaUiii.n Ib IIUi lB«anlii c» 'HomlB' Df I .(> Domian Dui tiII«.|CbII*IIi.I<m Boi ^ 
rli...ltipiia-|Ti*«.-CBlladIaliata>l(uat«.ftlB<Ilcli it(sBtI>i4lci>,qBBhcltiHliam>.TlB«Iat[i.i. » 
tafultBib.m»,h'BriiTlH(i*i(aI>amI fm Damlao.. Omaklia*» td ftOBimu. fu- MrAf-qaU lia- |itiu.'KitIIa> t4 H.f«n^ *(TU^Blu'tarBl> faa tBlalifai aaa Kndrt.Tt tuttii iBipl 
Saiat .]tflia-lur<dt(,tinnBf4iTcicB4« iiaClamiaM.^V* .iHirfaDaml.H^DtHlTiAtr.-Ta^ 

mr .DimB-VB tiBilip>iiIi(BT,'ftnf<a4imuriiiBirB<m<- patrlxBlfli ntfTlcitdlBvm murfi ia« 

4. Vialui Jfc« jH.:mtiirtBiiA,BiriHftir«ruibriai.Vrti j«apicln- muif iBa<ll,aaa frBiI.UitBnita- 
^t.eiilacfi.^itViatlipuilital^BtnnfHifrBipliDda tai 'dlBtDKiai.TarpInidiBtmnariiMrfitfelau 
■Dln[><ffaflfi<,pitrl>iaIdl.'vtiM.farai[>nit.«tfiti4.l1a. .difcaopiriti.iupiiBdatBlmfttniiBltlt.Tv. ' 

' ii «I tmlSla. iii> niiMlBm.llDlfili. lulrii (■■.^''fiat daml plndiaf fandi <Ba n fUTt imt « lottn ^ 
5i-fitii[<tl'iiat»ailt.aBlfari<,'Biit»(Utat]ilndlBf tl- ilami tiI farli «bIc. lA. aaa naalabb. TBipl- 
iBlBitl*iS.I.'na>. Vifnidtatpcli«niiaiaa,.aiB.ptli.i nullBf iltBfitlTnl ttl ■ipiti •■ fili. bu iw , 

>alir*I.riSip £Uicu,B<CTRfunipila4latnntam,falt Ubli:^ul.<aipiIB4a to. t«. ToiplRidiaf Uia 
BalHiatii Ob ntpltuda <B. "tH.' vtiud. fitlBnariip.irli Tnariipnriinl, fa.mptf<tl(purl (oaj liti 
fBli cam.BlH[ia^"qaBf«In<llit pitn toihTatQinidl. ' forar nt.BaB tcBcltBii. Taiplrhdlatm Ib«n 
BtcaBiODehUjBtmrfil (arplladlBrHcln. Vtmdi"aml- .puiiilatBaa dilcaapnin:qai.un cApHcil 

laca,rtaiHuU pirtlK^." Vn<ad. iHnnnB taa uint- ! libli;«quid ata d( HKiIi taf.Tafpiiad i u tH 

piMUbnkm^.jda^^plITatlaruHngai, tdTianm rfoiat clB^auBnbi lAniluiianlarttai.TarpltadlBf 
f M fMI. fiut; uctilu. Tiai clt p.11 Jnl.^VtifJ. aatui ibh BBt* 10* of fntUbh.qalt Tiai fill) nl t«ia<t 
f.riH.tlla5 rCl B< t.nf4i:'tA<aimYiot1UlliBt .ldcIira.a<'dif«ap<ritiifii*Hlalim<lBi.^TBoi4lTiidi 
■BiB.iiH Ern' nftfti tikb^ .Ibi - 'I v.rtada EntifB ns ; faIaiill*>«cipii<.'raipIradiBf TiwtiiEtutliiBl 

laBfTqamiii.l Ti| caH lcllitM TfrpiH Hlantili. 4itrDb.><llnlaa>. fiilBlvil<uni.l.pBaIttB..B.Vtilb*. 
Xvill.' ViTr.lBiiadathiturBiii, '^irabJqalnKtplolaMibK. fiTl.pniU) TfoK.vri.fillkHlt- 
par>II.CMldi<i»pii>plin.'>Rll,qaB{.ii«tliema.TlB<flB<iiTlmf.mpinra>.nbiilfn«.Cbilltndlcl(,«liii 
■J whtrn rBindi,fGr>i>ntii4ut. f 4 fab.^uild palUccoi- 5* ^ nUqiilH.tClufBiarai frpraploqiiaf latdU- 
f H. fBBt «liiB rtliquia ttiBlf %am td raliuf Wl nlifiru.n.b.VliTli >d «f BUloaf ritali fua Bocoidilll t4 

' tilmoalf. HadfutftB tvnn Totuptim pBd«dli,p<raBilpl>r>liii,qBAdnBnqu>m nadir ri< drbtiBI. ficiart- 
qaradbaiTtnfadHHkThivtitnd^tDfiHruRliv. Ind.tvlfitutfiatmrgniDudluHB.tarttfffidt naiifdii 
trtolncaBinlitnmltrfmolitD. 5' NodllvlvuflXBi-AftlBf htrfuailtm.i.qajpitn tuaiaadiaiffi.audfir- 
poafi fabllif il.li Bildttald la.Idi ni Bt irHlB.atc lalm ■T.tipofiilaiudpjluc.f Id •A.q.d.McHO pondl it- 

nt pminifil emHoaU qaBaW<n>ri falKia mitrimaala ctlnliMa.eli>ldBW puiph.Tndl.qat f tniu lA i 
pim luo tf itma Tfattiiat :l BHmiBi t« itta •lnta. (b fal.l-llt* ri( tMnntatB Idb, f n >^!|fln plcdl 
tDi.7.1 appofidoaf dlaii. f Ji fia<.ianidi pinli nl f 14 ■<b.nn <A faidl Ial.l.fafDtcIo flai rlU>afalai<ii.tDi 
iSliafDJnu dt piidi nt «it-l.Nog dB«i la rnanm foiaifmuili (■■. fif.iiiadi pirbI ibLbdc dl.viail 
picurmi a»mi u iDBiiiiIi •BHTlmoBlo.lttpfuH b>iiIh npailllHlA AuiH dldt.ld Tuif ftt._ f d^I.Nt na 

rflTNrtaDKihilm.ulBiBarii*' ««<(---■ -''' ■"° '" ■ ' •'• '"' ■ [ii&ulibcrltqiUtTUfirwliiiiIdU ' D3.t.z=dbvGOOg[C ^idi. T. Leuiticus. n. 70 Sina^" 

tpUbHaHfaHi*aia>WB(r>iHkMk indi narii & &Ub clv ■■ Hnpii ' BWts ■nldtll.MJ L iii|i na i l iUnJwta»A^».f*jMll. p.i>4l<|c>itlii<.''l»>«idbuUU.1'*A<iu,'„Ku,„in . 

■ly»!'*!' ■■■■ tt»» MB «Mjw.Mi mnU li(na"«iiBKenllbw rslipalliUI •<(.'■•«■ BlirlKIil, I 

Ui t tl M riw.fe« .»« ywuM tml >M «d»,''<J<fl.|Mi.nRnl>ti>i.f 'r»t» ftMbilH. . 

pfU f*>b»taM*<diMinculici«i|iilUa Bii.4D.r>nii~.iiUB.dn">tlpAU9lHbin f„faar>nt<ii: 

■**«2M«»»"tmDtl ial,tt« Oomr- diuiui.Btqa. pniplitBn' mm» Dtl nii tfo miitu&mt lOa-l 

Kfiltikmmt^nit. ci.Bnli^nnn^ , Mn tUHn^lW^r^riS^^Bidi m V ^.ftdl^tK. ' 

•^ u ^BtBlikik CB n. UBlltiBtfBC- ' MtniBiBBk» CB* .ila iBiBtBta , n roUuili iBbtB^acaB' 

«ta«iiii..Bi, mOiMHttl: fiiiifmu ,cuiBt>:B«intiuilliTft>Ul««DalaBtB»..l inhuiBntlt' 

H^ItiflfcMBuiBllBasBilwUiinlbajiS (irdmrn<>itBH,Bdl ■•flnMa-<ft. «■*■■ Ut uctoisBlfi. ' 

FiBifciii&oiniBiifaOniD.^Biiifgil)- ' •«Blbui ' h podawlBl i ain i» UTet •■ . *u«nfon. 
*B vcBBfpiAu nftiBB . * .(Blbu pBl. BltBi OnI« paUnBBCBi.fBU ilB''(iklo bbh tt tlv bi ■ccI- 

f '"*"* '" *«' *'•*'"' *■*">•,« nm- •••."■■hlBccailBaluaifttRn, *tf°Tl-p(„:.d4ff)ljl 

km ■ltB*>l*^tB.?2i(«I.«,Biifb«i'S«1I2 !.B.BJclSl!j^rtifli^«<?iainitnAU!i- dBoB.ulHd 

■Mtaii«hUI>dlnBn,i,BiB>(ol>BB>>al t cii Hhb» Bti A IndKU iBil , fc ci aiBBibg. .Ig.f.ptc», '. 

I Fyl MtBnpB d TaMhWM c>l> iii«h{<>- I mii abaBilBliidli ctbw bbIUib did|Blbiti<. ftc.LHl •CCilll- 

U^Bidit papati ini.CBllodiH iBidtn Att: ^iuoiBBlt^fibitHBBBhiliBBHTOtiNtB ^l- btada t diB fd ' 

■^Uui ^na AtCBfBBI hJ «il fuiBBi iBii ' cuBBtit ItiAlr ^uZ^liB tx cbbOU lAii BbaDl tBitilHi.vi»- ' 

.»*..p.l— i-i I- -... -j- i^-t-.,..,^. |i,i.ani»ai.'<ilc>ndtBnilBlBiBdiri.i«iR. f.nii dot iIbI ' 

I*, CAP-XTX. taidlapapaUfai.-ObricaablililMf^abfti. ,1 .i.KMlirf 

B ilB*^Mn>B>(iBIBKm<MU>Ifr-'' ■ -"-.II.--' — il— J..-_ii... / "";■""."*■ 

. . ^*^ DtBi «riln.f VkBCtBS^^pv 

LU*BM«tfBtH'tdBBIBt.f UbbMtHlI^m,- ■,- . ,«»^..,^„*M„ **.—...-.„..-«.« va..iai< 

C>tBI[ifB,I.<iB«ntdTnInIlfnn«HnB £Ua Bjl aaa l^baftairiiniDBBlBniDtBKIIIn.fO^Cl, n 

Ktc.fMi ic^ldaili i4 4^U,'Bt«i diti M ' 

l.iMkliU-' -' ■ ..-— . ficttSciBHtdi fuciJdBV ■n<Uk«BU'DaiBl 5i«ld.» &r '■b!wdni(aflBtII«Ui(uliTabIi i •« Da 

b Wbn>.dlBt-«IliBW>UHc[tlilialllipa. 

f df«mMB,|_s„g,flKibiili<>adUBBa 

hm, '"^'-iBiiUii. caiBidnlitna. ll^ilna: 

Ia «'■Vii^tBtcKt.&lanfBnlilB dKtiitM. 
I IpiiftM i li. Wqolipoll bidnaai camidiiii 
a n-fmph j BBi jWt ft IslflitHll tmi paitM- 

V >^niBll|dntEn faain.qBU ItBttBn Donlal Ba,*«l ^ltan fll Uci.finbMi IDad. 'eadiBi ' 

^ Hd^ii.& •nlbli BBin>*iltlBi' d( pMnla ra». dle « pollita «acdttal riflllcii nAi«;' !■ II 

N*'-1Cnin.&idirt|<IBIaiBn>,B«ttdtb]i <,aldKlMaSBifiii<iBdr<narIlt,l«>i(SbB. 

itidc.<)uddflSiliaadKl.itlB<aBt^ltni,n<- _ 
■nUii*,» bJ timam. ({Bi lOBtdtrit lpran>*fcnl Imgaliuirul,' id s rinaii Daiilnl >pbi' pau oaa ftci- 
a^fttoBtedifaBlH liBliriBird j rapBUi fakf^gS mcriB lcRB nlfiB nHfiitilili, >'<^i lil il> piapii, Ga 

M JfeBlni..t iBpw Gv nl tTKI tft, hV^ hib«i(BB pia^ln>['^ ..^™» l",a' JTiu. '^ 

T'lib il [ -i'"'--.— ' — -^1,^— .■-1--1..— ^.-11— ..- .J j...-» — jji.;....i.i 'iiT-T '•■'■rli 

■k tBlB dti bIU didtcoil, a eaCeni Idaln la iln.iut ■lis.lalibiin lUliBlallnn £iU> fuli IMIa Mala<h.>i 
iilai.ldalanUoIacliw.nBiIIIfinDltairtlitaiaBB. f t(>f.lbiBlBula T R-ti 
4u Tl,<l|ilu> *il lilatainm •iKram, f u vd p« (aniii,b*c piaa. it p^Uaiiai IMH,« 
Bi rapii iiBift taaiBM tun hiblmai» r.oi.Id Hl,ll lisBiBti pollaiilnlfift hi. ftiit. 
m naoit •»■ ^bI lCc incalnli <nn.Hn^an d nanicQU nlAc.aaB ricHin cllMi cai. 
>. fnqaUpaiUllIi ^iftgaBit f Ml<it*.Dtu aaniiBatat UlnB uaaaaBir- 
. frf (AriiBiiiaB«a.aiit enlteiUaBi fluB. «>eu BiadiH (oi. f irdiiiipoLatBlnl 
.. .-ta.U hie nbCErauKiiiii. vr.if a qal riB t>aBiBBi Disi itH^r.dr llbtntai.liBi piBdylB 
fil<ltlt'<ttnt*'<*« ■tlBBBndliili*IIioBlauUBlbaiai>dl(Ui,du.optlilBlJIB- 

lilidiai r^^B^iBdaB Qaiuif.ll la lic.cliii,tia fa *i. 1« Vai HtbiB* Afnl&u Idtll qu Ban ftnt di^ 
<^rf •Bja^aBBlUlpivdM. ftpieluB.l.pui£cnn. Tia<b.lt<aada.BTedHauHB TrfliJlBB<a]<tl>lllBi. 

(UdiB HtiBbtiAn.TaWvUiBinallbilll «m. T' >ltb.I>It ^a* &etlXMa«iili,(aBidttii llwfllui.1 * pa. 
lcidii: fVXabaBlutJaiA.nifBinltirui.rabladihaiUl. T( ■ibiiirBaiiil, pia.dibilpaBulBi<|alnlll L);.i....jbvGoog[c ^ 
Sinai. Smu *?>'•> 


Lcuiticus. B> (atll(H. «Hrfcdu n- 

._ . tu.ft^^laoTHIttvllaBlH 

in «tan Wh i<ill.ntli,IM «• pHp«i *">>> 

■4 mirmm ''Bma^Ki,'B*mitt'*fnBtttoMt'^ 

.« D.I «1."^ D. J^,<|^nVti. ru» 

1 '■ -■ *,,«d«t, PKmuT •?■• 

■■•A««f«4 t« *f«t HBC. 

irdD. Bt^ aA*dl(iil«iB !>« 
h ft«U> "UD Do^BU. «H> ft« U> ialaafi 4<iid 

idflo."» IWiiebi fKif pH*trt<.>n tc- 
-iib bc« pM>ri>.-|IM| litAc fwlItaM. r - aiH.fMtlK.4>i 

."Hfic An dln ftsniuia an 

• OMlia*. fMcwlctltlBntdcl _, . ■cnnMhM ^«ptvfb* 

'ftptfTfrinJtrdrpcsAt JivJwi icnDoaiiiiiti 
Btai TcAcc.fNin (•rlcth hctCfNaa mfil'- (• «fndinUh 
un.^cHoli c (I spriinn nm.f tM 

>i-i^Mi 'DMten' Dcam 

iiu.«NS(«<o4»l 
<lfc*Ut.5N«icaarr 'Xwnm nlia Htdr t^. M paUk/iT' 
rtpcilmidai' Bnciniia ntD. IBC rvBi.M lubctifiipcr dJ^ pccccnm. f Mm 
-,.--,.-.- -^-'CBnttccccrfi.VHcTlcflruii. , •Bimitltloiif.kfC luawcrfl Islvla cisiBB 
,y— ua<tlBlWlu(ntn<c.c|(Cll^«^li.l,-;rHiu.f[>lliJ«ml(»IMI>atwtclpf«~' 
f l MdnfitciptttliuiiinHmrWvOnii^cta cfaD«alai>.Cuw>nn> tiAodin.lantnia 
l.in-™tt D"n<"'.T'"no««»'ftrMbl.i>.Nchdt>M run>»b.(«t«]c.cu.thnli..|CSt.l.»l- 
i 'S3 .' 1" Iwonnn non"mluln.'*c*u u,* nl 'n>ati^.«4im n«n ttmfmt dhccfo t- 
triV^'J* >'n(>rWr«u.MHw*>«>UHaii>^».. ni...4vc4t<^«d*iAa««n*«.>SI-d.^ 
HliriS: 't»'iul*4utl>.fv)t"«id«iiil.ilictn<.- rli.«atn*ldmilit<ic.naUtnnrfn&p>>- 
MsjlliJnUt. ;j™'l™'^«i,''~i»i'. *•«•"'>'■ •'>-''•' Bi..,i«&.Kin.«taniMMIii*«m(pr«l. 
^"'■m!^''' "^ *** *" ni^uiir>."(.i|^flila fiit.'Bf <•• .Dibc.& .1 wri..tnr, qBli .Sfill uCn. rn ^HncE^ lpfrDolS»r>iaIiuiBlrnd.lIaoftB. 

i?"'i.!II'i°^""'''"i"^"™'''^"*'*' 
»Vi"V™]i"'"''''"*"*"""°"' ' Mt\Jm: X." 

^C»U.*a«*i«(<ti •.4 rooicdfrff fraQHi.cAfrtfcBI «* KliMH "'^'''' fn.au tunn. >' H tktrfoi £t Ttlli I liiil. cai.i.B>c tBdilfi buU. fti riipnnuno 
r"^'*':!^^'*'''<^<'*'™B''n(B'"''1^n>tJ<McIIcnilli.<'ui|utciB»usW.ria>lrit.«Nc(Bir' 
«I n<ll> W '•"•"•'■''•l'"''" •■(•'•'<*pl'<> •dtJ.^B.qitc riii« (Bt<lu bu». tBB.fBdllc>D(«iBacnl. 
To'nU e mc 

t.Uni lal nilcdftr.. B« ndliL mti nn. •fdtlt, Tli ■tbniriB*..!*. Bc Inhicth ntioBf n.Brii. td dtil- 
imt.(bi>l. & «(i quJdo l.dmbli. f u MtTcatoi nmtbarlr. HBft 
■n (ifnBHi.Bi.Allf ftifurisiun lB<.Mi>i.r. 1^1«. 
^•lHlaB|aBi,rr»phaBtjr,dc]atatr<.qTirniiittciiriai 

tt nfi.r.dlltt cfil tlrdh fOiBi t«ir. facrr.. ^u q.d.rga fan t>4iB(ltv qbf pri 

■iBii.liH^ Itlil f ir >l.b-trgB(da arjut fif Br^fnpJ.tBitlHlcT 

•dColplMl. tH>«nat(lllBi<lrItttpl«i)pgr><>tl^'«'t. «>*llb>i.Jf,aB 
■•tn.*fl,lnnn nn ^n-l.tOBlHifujrncrif ■•faiicJbin. tn.i.dfnfif. ftndi 
&ra ftmtt. ■•cpct tppoaifaardfMl.n- " '— *■ '■ ' '- in dalsfi, <Wi4alI qnl rcn riun n (dprirrifif.. 5HCSiliniloi>« &ra ftmtt. ■•cpct tppoaifaar dfMl.M fli rnn n lina li UuiTf I n.tbt. f R.f .11 Jantlnlt ri nuUnr. 

trttafOBttl. <l( ffl p«(l>. r>t(>taapi.JlciiIir.An,ai> (t IB patdbR t1lnl*<fi liOBit ftni. «v ■tb.iltltl- 
rlBnfl.l.tanUbtatiaktliitllbTibBluJiocnlnanKcu.silKbnlcaBIKKOtlTa. flfT.dtrtlibl' 
nn.< tBln cfH Ubcn.fMldfi lc|f Jcboci Itpldaif. f » ft ^dcth.lriitf ImiBalida^npitlla.c dillM. R •>! 

..... KiCA — 1 1 _u — ^J.lla<inriOaniiw.»i)tctpcccK*ln.. T»r-' r— i— «.ji.i_i — .(■ 

i(il..AtWtlbl>a«Jhtl fr.a*triA pffnHicA tBBArA 
•lt'r?il«'ccirbiLi Jtonl.'a'h. UiJ«fi; ■fbnir. itrnUfniB.FnMfix 

•. f4lB^iiaBttlfU< 'ubaH;.lbf.toh tdwi. ■liftlntrT,<|.»d "> fuf.bJt Utrpiil. T t4 "4 vridfHlli fatiiii.I. 
titnaDonfnl. f^fiMincin.l.ntttHikJ.U.IitaronBdumiBan w((ctm. »tTpt(annruttdgniniaMc. 
l[4lBIC<T«Dpci>Bfnl.nblibrni>.(,TTttcn<nb»btnluIil.hoccll,iiSltd«ktiUnIatm. f,7.I.fpt« id (tdcbain AI(7ptl| Uololtuii^i BiHiluilncui Ilt|.bi nrlulBBn iBdTBlIl (■"< D3.t.z=dbvGOO^[C ■ ^HJUu iihl.H— llM.hi pw WK.- il«l>nlH>H<,ftlH'1olH<>.»l*^aili.'<>la „„T?^,7' 

vakM,„A..J(du«ftHHi>«>i- 1 a.!dnf..(«.i>i»»»iu('-A>i<,i'i.- ;!13!^ ■ ^>Bn.a.<]w .. , , .. . 

Ir ^fl paTnI^cpJcai , cDnaiBliur.ifjBavrfuilbnB.ftfrflplui-- _,... 

. ^ _ . . h,«™l.«l..iu.«- 'untt-ai.^^ln—Uailinbui^^JSa. ^ I. »ni''la 

Warvn^^itL.f.^l^t&lKi— . i«fKrriii<.lnni'if.rHln>I.«i*iftnrTtri Jli\«tZiii- ' 

[ >l*> .SuofofnUfiil.<*.l— imJ.- <lu>nim,ioiun*^fcHniwilHt«w.*t Isi» q.?B mt 

*—.^fB. .w JM*™ vr.m<DBiit«id,Si fablH.'qB*r*rp«anlt p.1lprtH"*«-^P^^ Hr.Hi mHil ja ' 
MMdHmimd.rB.Hia pap.lf TdI . VI..- ' HdIoi,'*! pofl .oi fromiv..' pa.i fulf mnjtr »nipl«.qwiat- 

l«£_- - "—-tn^adln pmrpt. dlo pop.llfal. 'lu^d..miBilpftiiT, ftrfl4ft^(r.tf. moit..- 

.._ ._,_ . A*^&BAi^«.i. ^9i.'i|iifjit^r.mDoiBlafeiDriH vr1l.r.fc— 'oi.ltrcU^ 

H I^m •■ri m«ri« ^ liuMluril.f.Bi.li Of £ani .o.. «QBlnBnr pitil rwi, »■ ■•iil ifi 4.( fllf l(> 

N'iifap..r«.«liH>l>H-1<i(.fB«]<r£n.. f» DiMlirriir<mBin molHnr.' p.iil«Blmic>mE(nfl 

•••■k.i^a^HH£snp«riuT(lc.<(lui (>. )fc'Biiiill'UD>.lidfilt.'<cI|^tili pvlildJ-^UolaiBm «I- 

I |MimiIU.mai»B«Elturgimmdi>&idkIn (ii.i rA. fllTlri|ol idi.ll«IS(Bmmfiilr «m iorl f (iir, 

■•i.MdMml«tl(£BH«uru.»r>Bil.ar- vmn .Ucdal , ^at .dalHriam lBi|olm coiii-; caBriillci., 

^^«rfJ^U.i^l^.[.<loimlnitcam liakn I^MB^%li^i^Ztrl"m^'-\^^''^^^~^'' ■ apinul tr piBli nil, * " Hias3(Hti 

■l«ltca aiocn mailMOV Tr*tnc,"r.i 

— . , . icrilu- Ait>n..'l]sIdonlcil 

Ot luflali cocB Tqprr oai. H i..lc*fetBr.'VEtlH'(i iTtiift^i---."*' ■.iliHI^at(u(alicocBrqp« •». H i..lcntar."fttlai'dtG|Bl..at.-Wllim*fiip- "<",°: 'V- , 
plf c>> (ant dltm.' It H^l. d*riBl«it cC m.» 1 ■• " ''■ V 
il«lu.'d«mla.Bdi rrm Imbo (krIi.ihi» B>all(nif . "df|nl tDlm (... monc.' 1 "^ j, TBtB.itAitBamti.arafilcnimrii, XX. f i ■r1itt[fma.«A,p(a,lr.fc..>«ll«n(in In rfi^CluiijBq. pu.ph, 
nu bl mtui «■ •imn ill<i.a.d.r|0 liimi ti lolli dt mnUo. ftl.mt «bI taOai (wB.Prspii.iia.t, fiot poU 
UR>w(aDcf.>«»BlioBaifBsspiBninaBinildtl»nr:l]ar.Uamttlr»tl»fVtrla.ConBm<ur>liaDf 
niMiUi.kmi.tnlil(DlDl<>colii<iBolikitfulmfgfB(iiliaBR<««.dhlitkilqB(lMoHalerh(i<ri£«ttt, 
ti Md e iWcaDdcBda tbCCdnii papBlui iri» ociila. rooi it Tfn flia nf iiMt ilc ftnlm (oa Holodi. it bS 
InJiclB .b^tGc pooi aic J.t popaPlcRai£n(itiic.4 Bt|ltitill occidm hnlBf illi qul Ac.MlinlfDi*. T4 ■* 
h>ICk>i dl.Bia.ul (atBic.ilaarm tlat lail»if.raiBiiIini poB WatoA.liBC il(.ill«lBl*Uiim lioi Imilill. calSl 
.iaat(a(alcitI.prailobaUiT,frcncaiMk(laMrrillitt(l. fc Alliuaipiaktld- aipollWatadi.lwctlt.U 

. _ ., , — ....iccncBltfbfilaMrritlit— . ,. — — ,-- 

«pMii.l.fainiD^caaBtRirflftidm.fai.ftt. ft >f,.d(tisI<(iHlC pdlllltl.l.iIRBlUillllH. fr Vrrrt 

nipfiadliif pllf ii ht rcpHc(irDl.Ktui1ir>n[«,»ldircnop«(irnt^wtlBcmlBiil(ciii, t(lnm« 

ropn cw.ld iH monr co.dcmacBnr J todlct. f --' '— '— ' 

>liu,Cimtapuiii<iUI|. 5.4.L^«.ii>(dn>iiJaia(l D3.t.z=dbvGOOgle ludicia. D3.t.z=dbvGc)t)^[C liEB. V. Leuiticus. n. 72 Sinai. 

■■•ARUciM>ftB«u.aililii«aiAH liiau lu.'*!!!! ••■>< I»l nl "<ial£iit'lpfti ill (B*li|iif.tl 

K llil<,p„b.^fHihlillDrn.*><sl>B«fi aioialwifaBMfica.feifiilHftnnlKtiis f » ICBAificI- 
"^MpMH.fi^tUwm aBCHBi.f rMill. ; pctii lioll»l.pitnB faB bai fnfliUM, I|M Iii lilccidaHm. 

■^ HaHiipatUB c#TBAIaBliaM,acB- (gsi^ftpiicBlunpalfBfBiBcll -' 

paUaufiBftiiuia*» iiBOuiiii' Baa mtc#dl<oi,ac( ''pnphaailili dain pci d 

^* ^u ctafa DulmBi.fvlitbif dBcit na H alcl •B&iOBli Dcl lUi'«|aMiatBB.f Viai4 { nfcnfciiiii, 

■^— .ndaiBuii.aAinBlliuia.IifaciUdBiB iB>Ii|]iilI>ti<liii ducc, •i4BUTii«»Hpi>. |4n.i.baBan 

l^ ^Hiiiiii_BaBacclp<<i,rc4picUiiB^' 4Jtlui. '°p«ipbatuiii b BCHttJt«B,' Ulu iB. aii ptafcqBi- 

waUfBcM. .«■■>. lfc««tftltpnBt«Bcriifiil aaaii,iUB4iicci,MTl>t<B»^P«F>"><'al>'>'.. f.ifab. 

^l>uflJld^^*I>._iB^4MaTlVB,. iapapS^i ' ^W^B DaBlBBi^ua^i&elabnlicaUiii» 

■* t™j. i. pcTC t4 Amw. ■obk dc f«lBi inal can.f et1aiBIBic*(l«BilBBiad HoIcb iBbdc: an qiiii fuia- 

[^ lateOa.^aiilbabiMritBUCBUDhaaBBtfa-' fxiIililitB.lesBtnidlUitiaBcai.dlicBi.qBlJBil finrdaln 

■ BrKnDia&B, B«ac«drtajBii'iiUI»(ui cft^ dcliBilBccBa"fBfCB>nIiaBlbBifiijrLi| .,2iin i.iiib. 

^liacBf hrric fi cl^adai. ti vri pam vcl bvrii^rillBiBj^Bc ■pptapiafDCtvr «tfciu^^paltbt. fi^.i.ab- 

'^H]iaftaiiafa,ll(naapcdc,filBUi,U ■«' Daa fna. aBOBU» olkBBWic >iIlBni ha- Ainitliii m* 

ft-Uhffm.J *n*tl«B biktm IB aiBla, bB.'lt.Bai. dri»i .i.»a>.l'«.>.ii vMdlt« fi> . ».li. 1..». 

'b|>m fn M M ,fifmpctltfB*la«fffa>c.vtl ncB>,ai 

[ ^&iiHfKctdMlc.«Baci 

iiIaB^ib«,fc' 

■Ubfu iJIWiin fiuilfillanim IfiBcl,* b^ fnm^DoinliiBi (•fiaili<i>>i>..'Xa<l<iDiDi ilt li>-|iaciiB iacnl 

^WrfiiBDtiifaDuii-.fDlcadcai.aiVpa Oai GUtii irnil. C 4 p'. K X I I. ,lBgicdicbaiB> 

^— -^^.^U,B^uirBBt.S['.l»'ab. Lu^^',dAbDa»f*><lfili»tl*,'>l>bfti^'IliI,ptlllMi*r 

dlcaiu. Ho^lB» ^fiiu IMl"' •LLant^^tkMO^^ •-"--- ^— .n-?— -";^ .?V. ««■BtvclBKBaaluivdlalBi, Iiiiitca dlnnicB,aBI<|DliMH«<Bla^Ui»u.' Qal- Aufn. 

*tidiln,*^nacijui1ub«, fc caBltml. maqiuvlilaai lUniJbibBRlI.Aindc fcml- iij.I. NulUda 

•llntrad^ai^ilBi.Aida^iMl/ii^ ^laUcnivilS^ El!b«,^!^c«ln.aa'B dJCTildltlu"' "'" 

^^fufBHBBI dbJ (mpaica. I «um Dclfaioffcni.ruf ^Jdtm Ecifti^^dcl^a.i.B.pitrii t*> urf, '^flc wfU acnCtril -•BftK^im<ri'if£H) n 

■ uaa:'tfa bomjB*.' pr.Afliif.lbB- 

-WMtnm hlCtlfaaaBUiwa IMl i lundatt,e iBgnTni hita IDBd pan^im jB|f 1^01 fiiB.f doiaam p*. 
■immi,.<l muiii BunBa. Ti<.l.ial> Jllc y Baai cfl olco tdAIobJi Dd fuj.^aa DtDi .d» '.|I laniiall. 
' JB tfamiu iicitiiim DBI •■(Jiaim, <u T<,Nn|H ceBUBilubli pialn. f.u> la popuki fu. DwHofciUut 
^■m.«mdpliBHB,aB(ilum. tu Iflrit.^DlJiBfciiD^ fccDlEi.da. ^uci^ ■UHTlTrtiiit.DiHn^inBi 
^-' rdouu >fl pafaBI faBf I ipiarimdalill maBm. fu fnb.tarpanl. nm ■ppufi.lUDd tnliii Imptdll 
- a-'-J— ■- ...tj.«-i.i... . 1 <■- 1 — 11 fHKabjHdimiBBfBi.^BI idaullBlpafBBirBBflll 
mlmlBMnb. fl+idtl 
ii.nfBlfWUar^|lla.b ^iiaui.nfBlfiMBer£|iiafbib«,H((;n. iuvt,b^«ua firllm..<rBiB>biinfi(Bl£(Uc«a 
'Tlllu iiMBllim* ■Hiltif^ii^i flicaii^nia. f if Tf,afff ni ablflllalm vABlitif DDmlBl. ^ud. 
■dmbBftliiKt,* 4a luM&MiaBibw csmcdH. vtiBBUBts iwa iBfccdltnrlB Tilam. act acitrfH u •■>.• 

*- llim»iifwlMii(llii.lt fnfWi [■iill'iliii ' ■i'— Tini -iiilinri"'n-i'-|- '■-^-r--'--- 

'mtf&Haemfrtin*HUmmmacnit<im. fnft ■aBpaUBnhBtturiamn.FlBnllHidiiiili^- 

llTlr '«iTiftpuulblfuftil^iaiaiBmlfutMdri^aUUBmlbhli^DueUaiafBalta 
%MmLlltad lUiUllliml •le umpan 4» Ipfi riR.d«.> Hiat ImpDciiiii n t«pon ■•■ ■'.^1 nil' vriU u- 
bWri^adl. . fl B»tB fuOlud. M.n, lin^od isBftcruI mibl.Tf.lB ro 4 aail caBftcrHi adhl.Naiu 

■ ■■i u aai wfcli.l4 cll,^i»itou lfpa>.c»riftrlt toi .liuit.B.biiln pbrifii. f4.l,()B[c£qiiaind^caiB. 

Uid.hBfti«<ailift()iq>*1>l"»<lH*i£">''<*'^'^"'<°H'°*l>°miiu,khiiaili>pDiBi.iD>cptri- 
ll>4i,TabBttl&U.lBulllllt<i<d>uilipKl<l(^>balUi>,I(ai:ioiiimjBi<JJl|linrdtf>cnilaribB.,~.TBlti('> 
I'aMima..ttfaieSrBdkala*lcl>L (, Id •AtaUmi 4c IBllfc>. 4l*Db«dl. ^ Id pMdlce.aif pol^UBid U;.t.z=dbvGOOg[c Sioar Leutticus. V. Cetchi QilnitudcAoluAlurnhliT»''''*"''.' v<»ns4iriMlaclHM t^htdtkfnbkntl 
»inHuiH(l<u,&<uiaiS«ii> BamiDnlit. , p>ilia> nDian r<mliiit,BS.c«MiDdik<in>(l 

r^c^ri|>til'1di^llWHinIl.»<q..lriL|<»^-«<iriaR>lf<l<.U.,Bruil|ir'l»U..ft'f 
Imrk Ifwm.' AKf ^bI «Bd|tf i< ^ga4<Bii^B( ; ^DdJJbfi laimudiHiB.nfur («av>ftu<dlrj 
t*^EI«^B«lMmrC>vqlBfll>«Blh«nilB4d^aa 1 Jin<iiDdu«J> vf^r >(l*ri>cium.AB«Bfr£>- 

^ril«*:'ABl&a ln.tBU ^BV <ar( f uld BDBiJf «* i BtinftMmA«i«.tf H^bvc>l<fal.<ur<Bi>^<i 
vJa.immBAda trii Tr<rfe« imI vtff mn.DV^Hf co- ni« vcrr«tvl4* r«*ai£fnif, «Bi4nb*IUiiiicl*- 
B>«J«rd«rU»iiicBf{>Ai<i«l»ci<I*4*"*»'l IHDRlciBBiiiAnFiiiraBMiiBt canc^, t 
rium. *°liil> BctUcan.BBB^iii cilb * <Bm tt- an jnllvfW Ib cli: rf • liim BgailHi.Cgllo « 

cuTiur.a i Mt ^"piun BC^c' ".I »'ci ; * notlirilirrB^agi^cfi r*] WiH ■Iull' 
limll«a>z'c|s DmiiIbbi. 06Icib>i i|<IBC"slM tfO I>omiBLiiqDir»(hiic"«o>.fOBi<>ili>Bl 

. &mstlnKi>''lnta, Api^ikiBtactlM lUam/ r>.il<.<i>. li mcn«Biiisi »Birfini<Bi cirk 
. «fB namlBBi'* luAlSnaf ciii.4HuUuf"iU>Bl ' qncm «BtcB bcMdsi «1111111, II qai rcnimlii 

I'|. BnBi "uriHBiijBi' cbr bnauiD. QudJ d ' cnteJiiB.libclnpanila aBpH huin^kii 
■n i «iJiwil' runJai cmciif •tiijiicni rgg ■«•, I>ciimc3cin ^ ADOIfiLiH rasl,*^ Frinliiti nMnrrr*, 
.Uipanfl.du.' «,aDaiiii[llilaDigiii>i, hJiB^gim lamcdrai ' mi, liBBBll >ldBa,nJnrB4lati.»iti<^gclih. 

',i,""«=iiirByrrT5B*;tt.ftr.mB«htbB«ii.r,Jirtic fQ:!/,» "''iim^lil' ' BirriUBd.a' I JocVBi cK DqjBlDVad HdIi BRiiUBj.f I IxUBicllDanlDBialllBlcalBbDDc fcBna. •pua ni.aBl otlBlctil gbJiiiaDtm ral «1 n 

' •oIIhIbi Q. ! llam, lamic iil Ahgcaocm . Itti nllti ilaf. ralBtIif.«drpeBlc*fftl«Bi,^Blc^BldaiaJ«l 

{Lr.k aMnBII * a4 CBBaoi SUot IlM,ft dlm Id ««."QdI- tnli 1d LglanuAB Danliil >i effnHBr an • 

'■- Ifttd.»difBeaIaI>lAHC«l- Dur<Blufimi>»iBUR»cJr«il«b.i,ltDBil> 

iBm.i(eBaai>>attffali,it- ft cinrii>.lliBi(Bltmlu»iinfi,Blar<iii 


/ QBlcfm^ adilHicclc lacilficfii picJflnrBfn MlHlahgUuBJIi.affciBibliacl^Titna almln paElAoiiim tlgmli 
li.Btmpr DHIcm Ibkicd < babBf/cB oiJbBi, t(1 rpaBicoffrrcni. iim d* 
inpil.._quIiKBhIi • ■ - 

w,lBl.f'iwi tilliiirdar/BKirfe.BHSiaU^BWl 

iDli hnll rB] CKi.auI cHnaB. «IBI Uhi>> r(iraBi.'iH «n. 
faitut^t« I rDcaram.^4 faibiim hibci fDiaUaii..Dt 1« 
libcntliiaga lBCfl|Iacm:illa ac otfnklif DamjBi^Bir IfaliA 
Balaicli M- i(aciA<fB* paBnii il< III if raeti •(» Damjal. 
Iti <|al l>m|i*- : >Di4 b p*CBdr'cBaimll>* lu cSnaaii mftri-, 

II. ftanic nrum.iDI iBplt,iBiiicM. B(licri4nll> Do' i.A clulilccm)ub«Bi,llpjpt1u,Ii>lfo- 
IJXbkni •'•'Zf' alaic IMi>l.''lDii 1 

II talDlil ^aod •tl ttnidt,-ra lifr. nl IV- Ai«,»^iil(^id illBd dtK DtlBttilTaall nna 

muB iHibIicbb affnnh ^^IBim^DcB tmIii 
«ii,lMk>B»t>lilulBrclpdi.-nMicJeM libcriiir. aoi tvpiai fgnai iDcircicffn. fii.LaatBaB flf dtMrtt&tti^ill. fnAeUirfaw «n4tcfit 
«l4riaWi(aB.i-W>l>»dictBiar£eUhirncr. ^hPlilhtttodablaliriuilaatBdaDamlna, «UBAIret 

«i7.i.QaicUB«tobiBrntlDbkclaB«Blvtltr4W>Bi.MiirpaPHaffif«i. «iJla pUcHigacBi piavaUi,mrfrtll 
|BI«|tu.n'BilBditbticl>'kBbabw.Jic.q^tll.InBUrailat«upia«tMi;IiitiBdltllir<d>cai,ii^lUl.id 
TBkniiaAn.labalaaa^ialkaiBlaa.fatdipflnUicC "^ •'- -•- 

c .clht eurciilBm l*H(< 
itKiciaDiiii .aM..Cl>ddB aa*aia baiBlaa.aiitd ipfl nlli cAancpnim a |n(a<B.lHl.nplinM> .t 

i,& fiai vlda.ftc.Blia^ ■oB (tIi fitlam 1>«t bolanultaie.v.cii rta* «ilim pal«i,tfOB 

pUuiiDDcni •aM..CI>^BDi pnitbnDn r<tf iboaB nli rtt nbli pUnbll«.f.4.IMai af eltnbinic ctbli Ibt- 
IU.B abltliiliiiia UBB dl •IlaMHTrillBm. «h Oot. mi ralondBn .enm, aBI Ib ablnfeBCB fptuuWD.ci 
babo>;iiii «i Hadlbai <iDa4 lnir|iii la.tfl.nll (rtian.fab.I^amiBa.aibntnlifliai. itiniiBmn>.t4 H>i.B 

- „ ■ -'--«B.ldc«CBlaU««adm«iibiBmMnlia4, f 11 Apnfitui Mi« iBtl»- 

fjrlil.dic, 5» Idcil.calitliaaaffftflih ^H *'c**^Vacat teifplBn flt- 
irl,flB««tlBHHMlltBinbf»m«ttl. lnl II |iiHilBI ilillft flll D3.t.z=dbvGOOgle Lcuiticus. N. 7J 'Sihai/ 

wdM* «ilH>Cn.4i<n>,^uilM.,.iua»<.»>orn |'i>IJt.A.j. 

■*>■*■ >»ini.tfcrf,»»r«»iMtJi^iii«iH tu^-i,&inCnhl>l.">i(Hildi(<.'lo4Bo41> f >r ffvaH .i- 

fc—)dli>li.dl.lmM lniBilpii CnftD^t* «■c4*4«F. ■« ifll9iiVkf<d«<lanfD^HJd^,fli«. f M.l.vi 

n^4«,AhdH ta>«aaD«BtDakNtpal Tfivkuvrvfo PvBihHi. Cbi^Bdiffl. hv^ut dctcntD4)Bf 

W«.«i»ii anHa*a«,itbaftl&iiIi riiKi|itDmti.fthc)ttl>ta:<fa»aBjB*.'iNt«'HMnik>a 

■OtabrnlWiWllBBlDa.^alb^ fcavtiwbitl.Mlnta rmODn mc«,.tbBali ditt pcapni 

fa.~.n.AllilT<cn-AI(rpd,Tt<i'un> cnbBtdlaaiaii>Kl(V>d:.fatlaBlBDi(in ia<lBplUc. 

1MC|Hc«I>a>i»uadHarfc*.dl<«ui T;t laa.n/^DDnilD* td MornMrnM^ l'^';^"'^^ 
■•1>n<l»iia..Lkdl»>>^H».»rin' Xl)>I..LDsa«iad£l(a.lbi>l,k>tl(t.tdca>. ■'f°'"'-«|*- 
> talil«M,fwwalilil,luftu.f indlt-. iHtvftilaltaaikl,' "' k.m.,.. r.A_. ; fi"-!- f-",'^'! 

.lu aalcriiAWHltbltaa.B^UanfMlnlcap'; »•''■■1;' 
>iBl ; AbbclHhnlBVilllaiBlBalannM.luklu- — '"' Ir UH^AFW,fvcBdtduditBfei>jT<- nnB»aiianaBa>.'f».*lBdiccil.'lt>apari- ■'i'a'>wa'* 
PMli >il>if [iinini iH ■■ iiiilii 1 li ■ ili^ bot ralkftilBa ainti, dKlBaaoirta iB>a£> "•■»■ 
' ■*WahMfal>».»Ka™BlUBl^l'«. riard>iB.<lBtciTcr.cn.W(ntDaf>lBa.'>.lB 1'"!'™''* 

b .Mrfklni.toH. i^x/mi^oiSal pl^^u tdHh.ftw. dh r.nta cMaMi^" "'■^'«' ^*"- 

J^t^™'*'™"''''"'"'"*"™'*' ""*>^''<"'"<'~,*p*'''^'"'''*'^'!*^>-*«'°<''- briTwbl!' 

<'>B«.'ftDC>,[irii>iC(ltDanJ r<fKBiIIac dln.lf^lBaawiHd^tBBi^M •■'(['■'bI >»- 

llmi.l.MUi £]1|> irr.d.» dl rit lua^ •A/BBllaiB ar« ftnllc M«lk«(t ' ?'*? '.'',*^'' 

, __ >ii«ri« &'cli(> TtiiiiB aiUBi Id^ubi ri» Daia(BBi .d Htrcx la luiK Alitn ' ™ '"™'"; 

tm*^iM,.t, — <fi>fllrii li^f,l.ni» oii tLU^IBi' «I fiilo. llitcl.A dlni vl «i.C^t I ^J^^,^;^ 

■*■■■ ■ ■ ri^bitfaf.w'>LiW.u.'aaBil rJ^MKKrmtl^lj^^i.aBl^dipri)!!- <>P«U>" <■ 1» 

• «•^•4^.Mlt-«t piB nAli: thcia dl. tib- tiai. {i.aibB. atfli .c«»,'id laf ld«t<, «1 "f , '""'''■' 

Ul*bMHCcaVltlUan.AM(lB*pd«dlt B»»Ml'>(aKCI-<>iu>>DDniBa".dala(i^ vblcun^ luU 

" B«B.iAri:Hpallri.t(.fcU>ul^'<Bia>dililUad- ™„*^"^, 

'■li ■■> iif» al» I» lacnrBM PaiBlBl, adt balwtoltBBDaiBlBa.' 'c^hvlBBtitxBiAcil- ("•-'•'•rpa 

C^^AaBlfbB»:HktfW>w.lBl,aW>B «thUBtiBI tlt.>dufcBlb(l»lll'llBll>tlnl>. ■<la<>*.'^'>'a 

M.pBBM,fc»olfcBIB.ftpBltt.B<i«B>.. 'VaJ»mBlltiScaln.'ngt[bcilSilBifH "™ ^'.'T' 

al,tnt.^^*i*ltv,taMimhnn DonlH la adgnoi ri>u>.alf>ta>.* 1»aria >«•> ^f^^^^ 

mai^t.Z^S^httmU.iM.lmH^ l^,«M(wi.£v!dS.-£nB'w.Brd'if T',''' '«'f J" 
|B.BhB<.,s.kaltnadi. ItbbilU ta^ >Ba«iJ(Iitl>&cri£cl.B>DnMlt..'Mtn<t ^i-^i*^" 
J^JBIii ■ t Mpalim primlllti* rcptombc^ dll>»cpttp(nBcq<t(tiB paHol.icHrl.lncDn V* f f^V 

bbcMnvd* ftpciw . Id tft ^B q mginM *ablifrriJlld*dicnbiBtl,idl(lnaBia,«a v"' filnCrt 

fcAfcaSrntbricrlidaBaliDaniniEa aUBlciltd "ranici>CBD^,Yrpt«ralb«> an *'" "ff"' 

|m«ulHbll»li<>taii^ipaBcipriia(riirD>B ianin Asi.vrti iil (ri«D£ ftpliBil riUiliBB ^'■K^i»>a 

tad>«Biba>dni>iii.a»l1>r.«»fi.n,nai ■(nUri.qii[DaB.tlB..di..i£>ff.rtltiD.Bl- <'«•••<''": 

■^l>prii-*>i«I>aBfnI.or(nr>r^nai Baricrl&r.m"c<lH.ln>. nanun.' Eih.bloKa ^^„'f^,, 

a^irinlanlWniBa. oallicc.tBrrt faltll cavU ft la Bnia. V <'•''<>>• EW»>'"I "''■'" I» ''''krr ino^al.bir". 
'|BBBparilBl>B> 0,l.4iH.cillci4>(atpai*n>B.^BodHllMB>aBaDitftmc. f i *r,lcBiri-iB>,«Au]nkB> 
IM^ TB.«=. fepcijBxcHctlcbtciiji» aautlipria.- t» Tr.datnn) rau «tiDi.BlpBlBiB^r.rbrrirDKL 
'M^ fanB .tpil-i.h. ■Brfl.wftm. t" "'''■'»•> 'pruai «•■» innt Blpfanl>ii.rDb.Dta.>I,ti|>l.»tut 
■MPm: *I4 !■ (nMBariblnihi Bar.tc HIbb ftitTjw.i.prttot J. r.bbtthl.liac tH P.r(lMt. f.iTr.aff(iti 

*U>b.M 'A-H. Irf^BHB.pBtBBoAloll. «10.^ t(< Itai p»«.aS .■Di.Blfi.l.dit ^» rw.ldtt.. B.lBUtiria 

rtrai <■ Ipla bala(.ilh>. f .i •crOn In aln, f h * ptlcwi,» rpinn pliat • Iri4- 
D3.t.z=dbvGOOg[c' -Lciiitiait_ __ t,_ ... 

■nljctli ri cniDtinhslsa>lliT<inUhi><I Cerci ^Sin-ai. u- __ . _n. 

ntm Rif J Du- I rm„ pinniui prisJtiMDa. ■■iiu^ «nialM ll>iH&>MIlBiuuanHeHilVnilW««[i- 
nIiis.cEdi»J mlDO. mmdiiiifcliiHgh.niUlwluKfuftl elnj. |b ». L*f Irima flWBiimtnliJi ciOb 
fcl».tnli.Iiiv^ [»a>ln..rinri<iti,.llnnbirithiKlpraBilit lublliculii.» (•«iul»[EiiT<<l.fa.f »*^ 
!^'" ^tTn " ^' "*''' "•"""'' '•■«•'■■■Um ap«'ftc •uitin iBcfattrrii r«crf ttfi .dbw.H» rc<a 
fjBt fticrjatf. I tilianlbaivcAcii/^irrjafadpoiliraivcfitoa. , ciltalli^cfii.fcil piapvrfb* fr prtcjHaiidLait 
Er eiJabHbirfl f Ft ^hA mrlutliit DcfiiB icrff vcil», ^'ic tctiiciiiciqlBiD DamiDU Dcai >*l1cc||L*n- 
boclpfaiilcdl cminiSciBnlaaiBtlrilllDlluAfBaMV : tlriutclt DoaiinDi id UaKm-illKai^^^q^ 
tcklillcm Un ctl.'af^iiilrtfuiBBiinitB>tlccalII(u:riiipi | dlllilftlcl, IMCBrcrcfillaH^itH^lnBnii 

*r°' '7*?°'.,, "*"' 4<' la4aaiD.'ril D^/tnnti Maaa !■ ' iBbi^&^vanUnraDADn: «DHvpnlinSi 
cft, ra iDro dl^ hJ; r.BicDH»iD.l8,D«t «l UIdi irn.l, » dh. hh l^clBil iB ».& «ffncili h»l«.n«Di» Di- 
vrlKoM.cclcJ Nfrc&piima.prinutdirDiMi.ilfvaliilMlM, mlna.flDCDlMiDtrfl rumlDDitJ HarTn.Ji 
biii.bifti. 1„annmcDtD>i<tlB»rii.<«lnacKlal<nai.- (CDt.|I>cctB.*df. mcBtil>DiD.r.piimi,«nn- 
ycl.ruOc n« H.Ihin opu IVtailt hci.il.. dIH atUltmtlt ■ pl.f loai iilt tricW.li>', A •ociUm Ina»: 
Ipiindlimci ruH«.lDmnadluviS^IDan]iB.«Eila4DD afflifnirai »1»» Hllnvln ta. ftoCntili 

'-'"•■"*• '-"^ .._ ?---*-.-.-h,B<r.;.m,SB, t,alac.nDlMDoB.lt>a.c»>n.a«<W.n<il 

- - .., imlHifcDiD., dici ctiif. in tci.ipDi. di.i hDiu.:<)Blaill>ipnrUi- 

11 paoiina ,^1 cipiiiiaiium.>°l< fit •aU< ruOi .snna»- , llonit cH.n pTSIiitlctni voWt I>amiBli.B™.n 
f °^'"'''"'1 lla.'^'' •nitHlinlmI<Vrilili,I> ■br.f(i"n ' Aci . Ointii. •nimi onBaniacBan tiHTii lii 
liillllcanrc ciilicfumaBwlIlBccUl^Donilna. NBlMapniihu.pcIibildrnpiill.ruI.iaiDnaspiii.gnlp. 
T.bnDiDr Da bsc IpTa illr tulclli.lnli^dlci cipltllOBnm'cA, plin {.ccrii.dclcbo cj ik inpDia rus.Nibil »• 
mina. id cipIiD4(n vai canmOamiDB DcanAio. t«opiriirtIlcllilnHi:l.(friiiuimlbBplni>i 

«iOchn«>i Qi«"I«amBlnillnUTOBoBiffli«ifai.li ; cill vabli in cunOli icBmtiaDiboi, » Mtfu' 
»1« cciii».! *•-' >Vf' *!•• "tirinditni « papnti. ralk')! •<■ , ihDlb* vrihli-tlUnihi ir^nloji ril,» i»i' 
BioBlruoDartcciJtaBailcdaDcaHlbaelpfci fidoBlmH viftm dlcnaB* mAIt^WtBi.'! 
dic p-cdim aBlmui I^m « midl* paraU •til. 1 vtrrrti vl^ id vcrBccJ rclcbnbili<rib^lh< n 
Hallum orni fadclhililBi tit pcvpeiBm" Ipad ' «n.fll tncBi* cll b«n>lB* til KaifiD,'fl>hti 
Bollcrai rcMrai Ib omBibtll habll«l*Blllll vt- qncic filiil llVltl, * Duliilodcclma dl< iBfii. bi 
«rIl.'«IilibltnmilBiciliarvabI<.ifll|<tUiBt intnHii>l,ciDi(ill*l4b.iD«lai«.l<rifdUb' 
■nimiiTtitrBt'*iBqHTOIIitBlI<^vc^cinfn,'[ Dom&a.Dfci pilra* voiihfmf «fabnrifli'<n 

Aro-iril Iwtiuni tll tMmlflu *d HbTcb liirK | atfcpfidfcbnioffnit holonnHlDomiiv^di'' 
•<tblf.I.a^uitt<dUia<lftBil,tIdlltl.la^iii-' onooiUoain^ciiicilikmimoi un riB».iii>' 
ndnimodlcmf&huIurcpIiml.fcllwdiniA , Itaffcicifiholocinlli Damina . rilcBlBniio 
nbnniriilarlfcpiimditf^tDoinlBa.^DIcpfi iiij ralli«i;amBc ep'ft— "--""'-'-'- - 

nflcAdcuT, Apnmdl.liiKir^tnTr.TfKriaimT.Mitufii ~- 

^ CDBBontlo Oalti c.If vobit. ■f.iifiraDc r.- lun ral.rn[Brqucdlii.lie«ll> riUllbi.lu 
cddili ^B if Dt c«iliUBI DnmlTia, caario ciii miDl.doDirvi vinrl<,Ar ^r affi Idli vif •aIo..i •bicuBawli 

bilUcllff, 
HrbkBat T«i-i.c«j iww.ir^Dfii 

ODO omBh ' ■■ftDI"fcri«D. 
lilB liittrfi,v<i "nftB«li.vti mial.doDirvivifli 

mbiiil cf nacHla lo dic mfllt rinliB' , ^nJda dfrctiucilli o* 
[l Btw ilDt (DB- l.c<ft«a*ict»v<«i.,icIcbtifitfthriittHB 
> «t Id tuli. i "■■ "■'Dino, DOHKDUin.ciiniii lacllliill, viai Dl fcplidlibBI.Dlt slliBa tl dlt aSua ciltlil 
I-. fi<.(,mJ ■udl>lkDmlD^.fiDn1(.dfibuifandu>mui>. btih^,ld>lli«|Dfci.lunctir<>TaU<«ipH-< 
teillltilta.: nMci^ribb^» DonlBi, dipIHctitaD^ vriln, fina' iiball. rallbtiilmx, ^«bUI* H"' 
alf.h.b.t*, 'P™|"n«>i>il«B'rfl"-«'p™""nMl»wia AIIM I h"' 

H-H« >allr^ «tlctcrflii piaBtBID» lcii>,»l.biabif i. JlcTn fcfli Domfoo r.ri.m dlci. Primo dfc l.til..iiii. 
■••ciblptc *dicin«UDifcliJli«|uIn-DIiprimoBcclpiiivoififiuauni<'ll(l.ifpnli.lI."l.moipU""- 
ppilithDcm ilfft. n>Bi.fc»BII MDd dfeiiai KBntJ<.DIn lliniorit It Inbr.QDidam dicnnl fcllS IM id'^ 
.m fBfO'. i IndBl. tn miBori.m llbcntloali Ifuctb immalnioDr. lOI) dlnBlTDirc pa.tiVn.i r.nopccl'. 
nilvlrb<f<iir.«AltiilfcrifTobh.ldifl.illtdlt>'tiilvoblitcIcbifiimDi. tn HLitSjtccoBfm^pniiiuin 
itnmtA. TiillnlxaiDfBcllilllDm.lfliaciGBniqBld^dvtcbaflulalwlDrcBiDri. T"B': •'<"■''"'' virtll ch^cBf pinphr.A..'. ^4, (cicbrioii. Ilinaif a». tclil 
ho artB*i,inBBBi,ft,f rileiBma,ilb.mlM,nmdIil Id 3lc fiio.ei 

b t' th^'*'"'''"""'°^'"'"''P"'"" 


L);.l..s.JbvGc)t)g[c Lcufticus. mVfHt^immhtmUt iikith <«1W.' * lUlcn Mi- Sinai. Sb in f« n*fi>d«ldb« TTlHii- Dbtnff fcvri 
CU. «LinUlH. K hiliJnWlh lii «nh.ug 
•^- — ■ ■ tt^itfnn,t»l{.„K 

f.ndttvirolitti'.. 

UfMtlHktnmt^hMlmftttriiB aUit 

^ rT>«.dlD>«lu>id u.^n , dJcoii 
■^Cta^^Klt ir.ul Tt tffiiini imolnm i^Li-i". j_ ^_t.V_^ *■.*.„■ Z^ "r.L-.^i.t*^?!^- *_ai J i__1 t4<t«»I*lft IpMA- r> "«-•■> '0<>- TXI 4uB^lBin. in..illl 
l.cla vi'l>pDif ili-^Ptl ,%tat tmtt t%rtt ai.iBD<'ap.nti«i*iiiHi.viB*B-^ ^,,._, ,, - 
ic>illi~ucUu.b«ndMw.<»«lB<tI(i!'f™,"'V'- 
idciftulMibDtliinfcRiiKstli.vcHI"' """"""^ f«l|lIM 
L bi., rr^lft Sdn 1A»J •■ cSc^l ti tt™ ifA.i £*<»."- l.,«i.™irY'lM I^^iU), ' <1 . 

YffUt «.'.'■d^l.C •■(ilCl, «hH.IKB fc : 

iBBB * «Uk pailciii .«Arii. iBBna 
briui «BBd» iSdoiUi l>aiBi. nn ici^^^Xi'!-^ 

li.JC<>KiB«ibli'll. t . tni>li)H AtHtoBJ. t> Sllsifi c- MM4rr<i° !■»" I>l>°> lA«l'f untiii cit fuAi AiUfl.dcl-ccMiiliaBB IfBKsi 
ibMvb vicD Ifnflic*. r£.v^uc ClAfplH- baiBlaa.'llBCua&fr<>ciBO.«|i*ffBcift< 

, *nB I B ttPMlBl.fc BUlcdi^Ct fl^JB- UlB.|.QllHl.|&>.LlI<l|l,t.liir>f>Itl> 

I i FS n U i ^i ttiB P.trl il. Hifc. l>.<i-IMHif ai- KE!«lt^ru.lld Jk* «ahT 

I l>MI([i.<M«.doBieDsf<ni4aldi.bt- ''• ■'-■■-■■■»■" 

Ma^Hi.o.i lonni fA id HnriD.dlcc.i, 
.Mitbfplra^ nin<.Aii, ft r«iut<w- 

NlrfHdbTUt.BUBBI r«l f.riIUD«[lu, 

llfWn foiB ropal.i .Bi«f.u[i .4 «liw i( 

* « '"7""" *"■"' T ^*^'^"' ■ r^Ait «liDi UmCB .linltpcBllil'>d&HlABI^<BIBllI 
MvftB- <iwn4 »1*1. BiHriccl* frtt (clBBitll. i,'.ri'iv.'. 

'tiiuint .1,11 


>d:|6c.tfidl,ii btil-di- ulBfott,^ 
o rna.n, wolBm Dio ocbIo. dfclDl iDtttliclHU 

l*l:^ftfii4fciiIbDBifBj.panltIu. ■Blm.- '> II mb i ii uM jAt spl pjrtlttit ii mlHltv. 1d opHni lUi lliiiti DeBfD.ft bTtTplif Huti. U tfi.f ip 


aint.LcHU- 

UiltiDcflSiDa rltjD«ul»- 

IJBDlllUW 

luicfDllpll 

rsflllllJRll* 

•BBHtfckf- tfcaW BjD! aliaoil Uctbit. Kl 

hlnBfiHni.liaiDMnl.l.IiscrltlniftiBIeDamlBa. T.ildiH.pcillllf mHitDiApcinriutiBi.KlliDIDt li 
mta, UDfplHBiuICB. Tn 4>i rnli llmlinB,lnilkda DsmcD IlamlBl,likrri»lu<-'Ht ilhtd.Sk pnls pDft tt 
— '" '. fifCM^oslc^.rniian^IiqHhsllitlltm.nsiiilu.IdMl.lDiVrliillllil.TcliDtticpiDlDUi- 
lc. ToXlDniei.ni. 1,>-l.lini«nM tlBf Jfm piili| irHliBM. fit WA Q^lciuiqDt pofDiiii Bjinli 
■a.Q.14 pHmuaim iDKlllf u.ptHii dichtu ^a.n ■ll,ri.«DnB pla riia.Il.i. ^akatfit .ulsDi b.ODt qBfcBn^ut. ,.- , _-.— . ,--- 

iBpigfnautit<iBmiic,^UlBniliiIlmaiitli,llUf<niHit<sgciii Dgitiz^dbvGOOglC ildJboi. fcfiir] llnrlfKwutqttfHdjnoJiB '.','lTl HUaif lBbuur«RBtUiB,lsiin»4 
■M in «cv dv «Abi*, * adtfnt tcm , ft bi 

m tlnt nlUgft. lrpi|u *«d lua ^ i 

nUK puiMi. •Oai^ n JrdAia'»*» lu 
tt ■•lilnt.-iH bI^iIi .mH\QB ttV ' lit^odfi. Lcui :icus. i4r|vu,'^4 rfo Donls' Dm n f^bit «1«^ ribl l^MtA * fablMH' ufeOfvia, 
ApiflcUicttlBBiHbMl», n«UMIiM'finf 
nwuoH rtkb.aaH<lcti<iitH«n. u*l.*ti 
-' xlm> duiHtMVialaa^lB wibft- 

I.V 


^biili ^lfilte «d p»icf1u<ift I%at4ift ^" " 

^B^fBdiBV.fabilr^rthirvblf UBmi 

tni HMcfa, HUt 'f trltf IvfV caBAcnu 
ftiBlctli. ■' iBbllna caln OltlftHi dc i 

■lu^bOtl Mlul nSlMrirrgU^at id Mrrf- 
liiiBtsi fsui ■ flt 6 nndldrriih (nilicisBCK 

■tulfni cttl.Bt Jrtlplfllii qalfifilafnmB f 
rr«idiiHB>ciidittiM.'luBinBlilndiBf I uaatm iii^iiliw tilBU t*i.&m faiiilui. < 
tur riilt BiTnBiilt ult «a fu DasJp* (M* 
- - 4f„ic«Hiir<">d^l«IBHk 

.« «I kl.ftb.HBmi.nn a 

An.uliFJdibusfficfccunfcBiiBt^ail 

LOCHJfwtAIMiiln.BdHsr^ laMB. 
ti IbuUiEUI. Losm Un> Ifimcl, k dlm, 
id I». Qa.Bdii iBfccfl hcdcU Tmu «Hn 
.» d.l^nMh r6MHbludi'bbb«bB> D> 
»■«.*« *ui.f«i.|tiu>iBiiBi.difnuiiit, 
■Bi.Mrvinnnciluii, nJligtf^ufiBABirlak' 

i[nlDaJiI>ai.lBir.|rBaiUBfii.,&i'iBnH 
.. pnWi. QM fpw. Vl"'' '"™J^^ 

iniA.lid eCBl Hibli i llba,dHs7cnD ma, 
.uiUc nit y BrircuH. lu. . A adana i|bI 
'pctigriB.iui^.pBd teJninilli n[i*f««l- 
baiJOiHf.au ■•ffVBm.piBb.bnBi db.iB. 
- -■in<i.b^m>ariibifc>i«abtbdaiudH 
iran.ldiAfcptlHfipiui.^llBBlfKltl 
K ,Hdi.|lniuvBl- VI cUsf H bvdu Hf 

^r. ll~tia'^?Hn("tAr..' IMlB^bMi u- 
un aBl«qai|MliBBH. di tonbk mnJfloMB 
(uah iHblttndbii itiw »■ . IpT.dlimini 
labilni: inniimr Iwna id pnf-dnaBtH fo* 
an , li vBafi|uiri|at rcdirt.df.nil^DipiM^ 
■Iin. Qa[.lubJU«irftaMiB*i.|cSn..u- 

r«Bir..gi P_*ti«*.l^™Bi> utMiftiiu ob 

f.aAifindaif Iiibilil, fid lUln obUu »«• 
dct{>. *•»■ labn.iiHliHii aB4H od •aftCb- 
H.riw.f<la»d<i».d..vlFrli<'al«--*rf I 
.nriU«>,udiriflH&ul*aiCBV..ndlBHt . 
aBn.rf.BtKfllbnrfnrxbM.gilBllt.fB. 
BBIHiaBf fiB|fi TiadH llbi.ltgAa pUoi uMt 
itB.BfiiiDt poA labiltan.unta Biftn * pJ. 

Blaaili ft inplla laafMil. tnifini <Bln tro-^ 

iadldacanadiK,fiia>rlHtHirtli.UBRp.f' '.'«I la^^^.*it>a.»?n aS!u^:timt b.11- 

i3 cbln, Htpai.or. ^(.i-Q^f.4rpoarrD.fruinrcnune oua lrrT.l^bb.lliD fnDV ■|ri,nnnibrnin4 

indbnm. f. f.bb.ifi.n piabcbdoHdr. f^ dlci frpccb h<Vdi>ai.d.nni,.B^aTanBou.n fion.dr.tiB- 
innf. flvtli.icir.BfnfHlncorBnfabflirianii.f.d.ntoritabfeffBf&.bb. ^i Caarrancrfi. rfl InirrVt- 

br«.dtpilBtiploaaBL ,.._.., ., 

AJf I nut-cn I.pRBbriB.Mian. tiMlloa.n awndljl» f fini ,1 n.anda(<HuUia u.ci.nl Bda ■ dt.ouUo Moriii dc .a.a lab.1» loullal,inirlllErR prladpia» nH 
Tn>rb.n(afr.fKirrficac»fec.iddt,ltiBiiacnbififB(GnblH>l^nian. fnld'*! 

.... .,.--»,... .,„..-,^fprlii.rraBcfHaf.auccidnfidUBtdantDfpHiifcftaaanfaviin^D.i*«dldtnBi.H.( 
dccl.i.IunTblifii4Hulbu. 1»»dlA,b.b.Ull.iurt*l.bll<o-i'oIB.bn* I a f I L, In boc cultt Wiitpit 

nnaufitiDanffafficK. Tn>acdiclcanH«n^dd^fa^iw» •'Hdld AaR. "" f 14 Vdc dicfl pn K«n ^. 1, iwid 


nin cl.pfainm il Inbnn. f nfia •lcrdmo .UIO ■ labllio .BiH.IHl uad .nn oBuif .nndan dM rfW, f«- 
crn lunn aDDi df A.in(. iub fi diiBd tumn dlA.RBt .aBl, ti)|Ian folan foemfVBi i f dcctin, «wdif- 

_. — ■ I., ._. .j.,.^ifc„„j(„fcBa„,rinndl...™ndHdkl. «a..d.lUaW- 

^H Hi appilDuc rrl.d«ltl.<l 4 Slr^iidKDni"'™".™/ 

f I. inf ifaBli fifUcn ti tcdmfcluli. Dgitiz^dbvGOOglC 
Leui :icus nMifalBNtn. 
pilno.nun ■«[ ■ii.(t!U>dnD»i 


rm'l«»tit * iBqnlUal •Ali iind ibc.Id awil 
p«>TtRtl>'Hi». «11 i>Hk M» hiiHi°^ 

K' n».'ftHWidiiiriicpai;rifur(i.H». 

tila"Tlad«*rfiH «i Bi«[Baiiu •!> Itll.ti ItH niBila Holt' 
But<adIll«M(tlltli]U.qi<aKtiin">iuU i rolTcfaf > il. 

ffelRiBldlnanilr.qbadfi(li&'nrt rtdriutU' tpnd ■thm 
ktfai!»liilHlvi(tuaniivl<«dllI«l>ruB.' !*rl al fMU- 

anntur ad paCtnHtn fatmi. q^M ■'la fi> rtBdrtiBiit 

-' iidlristlH[»i)lBmuBtaintl>t>n'Tr. laMMAwli 
J laMltiimlD laUln T«g "nlr k rcari- pnpt.aat 1« 
■driirtCioBnDruia.fliaqahnBillitt [iib<r«. 
lUsluUHkUtBlB.tbt^raancla. |uij.o>aw. 

1 lii4i>^.fdlnii:[Aldaidltii.4Ki>Hli»i>tlni.' - - - 
'. II Tctl ml itdcincrlr. fatiltsK tl Haliai •bboi 

kt uil> doAi, tl qaltoai cialr H id dtBDUt- 
- |irni,'ttl<iBrollctlil^l.i"Btcnli.'»hlot|. 

°a Cd>i>dwt(trHTt*!ldrht^irtUi7l<nnI 

il- |dl(Icl«ii,lil*iaUltac«Mt.«c[o'n>«»r« 

1. lAlnraB.&domiHdilnranroftnootico- 

01 AB Btntta* loJc rcdloi fodaal it tcalth . E1 

■- <«fib«HrlcdUBM<,di>iB»nBdln,«opol. 

f jdui poirtfioBfariii lo hiklUo^ciriR' co andd 

'. UoiB*lnMuHTrUaB>o^c<1oioifhi 

■- 'itilUoi irncl. '/ 1--.L.-J. pi«dMai.f 1l •dlBoflifinlrct- lirVlHllEIIB, ill |aattdaiulBtrli',eBil*i|aUIO*, comkmca'. 

Ltoi nao.Ttd dDt Dct tBfi,mcc4 .iDtrv bbT- 

i>,a|^ d« AU .Haaii ««"ul nccCI/ C(o DoBii 

II, ll«Hf dliai fgtill tlM.Bt la biuJiild •« iUl|i>, dlmHI Id ,i 
' Fr.<.t.l..at. 

itatBiB Aulifli.l.ar paltiB bibnt pmlam qao rtdlBiI fioirir iftr .# 
nlf fqT.l.d^aolciBpatf .cadiillt if.llam. ^nlttb.Boii loutbtilt 
^.»-. ..-..., -..-jbD«FtrBncitatd»tcaoitiBqalmrcddit.niKorl. O|i.tr«littol, 
«<■ fatm.l. Ib uao lotdld ...Ih. nadltBt t|icdlctaidt porctloat i/b< qol tBiIi, * 
I. ofoltDi. qB.m pilai pofidcUr. f H rf,dotiblr.doB« liaplHni h.u Hadiiloali 
ipdo daiJ.lpuio nl* uoi iHlad poccifr. «itoddtpaldoonitidn.i.Ac do. itlt, n 
•'««ilaipofftfiwd.p^AllfHii.at.owlaa.fctlUilBIt. (RBtcilbll, TXrtdinprlo rril di, h 
IMiipadbaiv . Id dl, dooiH «i> fottiai Ib vlllii «HMb Ha tlaAIi mBdi , afnnia lan nBd.BIU, 
D3.t.z=dbvGOO^IC Sinai. Lcuijtici ludi 


u,'lpr. ft ail W» cuo ». tnunniciu .J £•- »11. ii «(uHo—n. ti »1 poACn pu>I 

aqi.HtJiBUfunB p«f fonBrUajfi^afnil 
loKlbai 4 ia Ib cluafa TtAn fuLI >■. ]r4 Alf i^. ''liM^u Bon Tfiilciuiir;giics>il- 

A dc filrlr luiBlirBaniiia ni camnoeim ■pud 
•».•» flUi lii>un«io<nBir>ic bokiuIie' JcsI 

_.^.._,i..^r:;;„,,,;,^jfta,^j^ 

Rlln,U «BBC^^^Bor »oi pnm 
-' liunUnila UltJ^ttiM.^ 

rSlncia prtpcCBO. 3;: , ini..nnf.L- _ 

llr <tiir f iH|tlBJiw ipBi •«.Til aBJ cl kli u 


ipfc poniDlr.rKUBiircidipn- 

r .4£nd (Bki1^.r«u<li>ii> bo. nl 
ccd^u[»pi>tilli:UB'iniiim~noI<vcils !^~ fyo D^ I» ipictekh frBl«i.4''QaM ll «laiu 

• w iB^BlliB' tpBd n iMdi,'»! iiini rH>"l< - 

— ni4'4d fBDplin tcdrf hiT.irB .r^^nndilac 

leai aar iBfnlUiu •pml K.Hr <lf ipr^u .ft 

*B'dIcui!>'ii<'Klllf>>l<nriuilbB<>la..<- 

*li ■iti.QjU dJtu. nn potiill^Uiic i> at p.rnia> eloi.^ai 6 

- • -''"-f?-.1 '"''"'-■-'-.■"'■--"JSl^ilid.famlll.Ju., 

i:''iuaiprcririu».iIqiJ- 

H.l!T^*V^>lno'"i'f»^(>»\u«dliB>iUiEiiii, .fqa. ra..rc,inu luli^ili 

pHBnHlli. & UiaaBniubllil.BAIiil.birittgipeCDOii.eif MillDliiifiit fiiuIieH) 

dla.i iffiftBi Ulrloiilitliu^pcat.tioBt^aBBOtBni.^Vciwliiii. ,i.-llfrpil:t(i>IlaBli 
IbhIi pilif iI- <lii. atnHiti) tf tf»t tiw to.' 11 .dhai nuL ' 

bc >u lunK biinniB fai di picaali ftlllnr ^ iiBprBi lA _ 

■IpcicgriBO C.m u.i-tBuJaplll1afiik»iBni^a«dainI- I iBViKnill n.li .mMiatilf li.ll ni^ '•'• 
,litii]uarquirBilBtiIfnl»t'lcTl'lnlc.I)BUr'.dhbB<* j<BA^4ilillJ<.fti«trilbn,tMbB»M.Flaai«Ii 

!l'.r»a'liu-^W,ntira'^nrB>lft>Bf.1B»«iiuiJ |liii.t.ib ' 

■n,.°!lli'.i.-r'"""' ■ "** ""'cAr. "ivi. |gi1w<|Mp.H>nlnUr.Uii.fBr»i>.Mt..w-I> 

tiiBI.>Bi Mliif Iv.Te hnilih »bli Idoll, atc fcBlpiaa flmula ba pHmiB (albin Ti*til: dainlicl>.ft al nli 

■rciDiuibldilNiKia.ni^at Aiiai-..lg.llmbl>, rcdact ^iannnt. uhnmm>l« l>tlU..>frll^n 

tiid.llinaii>,ni niplJcia fitiii>nm'eoB»i>UinnTclli..' .r ■oBnil]b(rcttmlBa.MAcol-rtclii|HmUlBi- 

ai fanilU mi- ^libb.n m« nAad]«li,ai>riDaiuitam lnia« »Binbli>liili*i*o naniBni.li In'«.I«I.' ■nlr 
niBB . iBi lu- hwidViitl., tf ptHipli w ta 
oiinl taim mi li. * itni d.bti u 
•oni etiBt ti' nuB rialknl.n.ft 
gt». 1.4 n MnbUifilBi IMllB 

T" ,'?"'- '-^-°--.,,,i,ulBipriiideiB|iliai>i'(iiDitaiiiiiiwMii*(Bi.iltiB^uftbaBr2b>b.tri^ 

& diuEcbaiu de pniio icdiprioBfitdt aoad Bllf qin aptn tiapeilll Tfntifn rUvbb 

' " ' intlaolcBeo.IMiBUBiBBaiiumciiinldurpKUiilp'* 

fHiijniB.dt. flinkttralnnciBufuHBllBUitinr 

IVI. tiTl.iaUBi,<BptinlcoIlac.t 

..„r r r '•» "J ■b.b™. t.HJ.p«dfl.M|* 

I.iiulIn(UpIilH.V>U.pliMpIABt>.l.plai.Ch.Un.pu.pb.nttll,I.p!dildoiuloaJ.J.<iplt*BaadoiHi« 
i(,^rilUBn.'i"a>.Bi. ilia, 1f.l.e*fBn°uiiB<ini(intliinlnllal.BAuil*m».fai>B.H«na>lip'l I inlai ri(|rti.,BH In^f I B.llJ.baiiat>m(iiicni: donnltil.. &niaai«RUt- .ffiiuxl 
>u f l«llu'f nflbllBC pu lemn .cftnm.'Va. prAifu^^ biAi dirui, wibJtnr rwio opci'. ni/pnoBcfu. 

l'al>.9aii««>i'aBI..I,IoUiii.J'ub.iaDlr. f (i ^ni &IUe.l bl 

lairculpin<,*Btl.pii(ffB>.cql>aUl<i<d«dl;.llBDe>n 
, - .r_._,, __,..,_, ,r . _|. * .L.1-l->- . . f ^ ■eb.milbii pci nflsBiD I D3.t.z=dbvGOOg[C pn. T. Lcuiticus. N.' 7^ Sinaf. 

f>^>iiH^»inHinRnTaMi.P«r.^' Ttl)iM.f(indiBtiDiiTgi|UijTo'milsqut~n fi.i. nlililpK* 

I ;W1u4Hli>flUcnnBil^ah*(*»» •shii ptif«iinHai«uiiin, b iekiuu ci •obit •ili» m 1i<ut 

«•biWpia,ViilB.lcffli^ii«n.licI>(cc- ItiliDttTiutltdlD. (i<i«iiinc.rFl<Iun>dTQiJ <ut< Jtm <l4ad 

— -ijr .._, ™_.^'_" — '--■°'-''^J-™^"*jNf<Sm/°c'8.ii«ltii. Kl,,.cll!|itur' 

.. _ ^^.._ .._.TtiiHpiDpIeiiIsi>s'°cfc^ <UfniM^.qi4 

•<*K'^MtfMaUHrop')mi-itu.tto g<i'>ui»lHJilwliiicr>a>,'A''ci>lHu< •clltcVt^ ft idkBC bui 

^^Dtvtfbf.^ tdniito.ilt Ttin-AI- ■•u.flEli^puIdimctu.CpaZMMiiiliuttfac^tH hahtllafori, 

n^ki^ut1rtu^ccf.tb.4r«qi CDbfctgirut ftcr.nf tdui Hrai ^rrta AtRrpci.iit drtciiiUo, f <• *f,t4U.«liu 

•"mlam rcfcinn , •« lamltitlii tltaf. iub fciiii.*''!^» luif •cflcic<iiifo(<.'A''cVic( .i.c<Kt<ii mt 

— ttfMiainiittttlcBt.BcthcttllliSniilu ctti.ai itt4>ctci>. *qg«d « b8 aailf.cilli lut. n n iHntlb 

^«MliianWfpinniiiiltttiiiitii.&la- uc<|ntb«<lilianiup^iei>IRi:ttdiucilk-, n laJKHiiit 

... '-- -,a«_^^f,„„„fuiltiiti4.i IIfii^tIllillilnnBC(,ai(BaickBM>aiin*Te.'Baiiiiiiiu. 

f»™ ■c« : In ^■aqat hK /lciin niM> . mn, igaia pudu Mmi mtmm liilnnl (irjiili.. ■cbo Jmi,(1- 

.m&CHmntUi Mutmi , Ariim 6liltiultu>iaaliltfh q^it faaAci •cftli Ip.' f ii ir.titeiiU 

Zriinfil^^rnfttnf^pidmpnpiti fus[tTli •>iila ■efl.lTalptrtc^ui. II B^^K »>. fitq^' 

: ^* u fc i. JicawtiafaptiMM ilucitivTc iuit. ftUsilbi pbttmptcncilcfi, "«difu Tobll. >i Ttiuifi (b- 

:^^^M|utT*Wc «liun ddupci d<V (tin. itftuplaplai ctillittlaiiic^pfiipttr ptccBliTi- luM, tfa^oa* 

l^nkvAreiettcnftrmts.TiKutbaitcpi^ cUrnqot "crlnm Ttltcqm vtJiidtffinim.&:itiri| fim Tobilcam. 

iJN"»». 11 uinbklaaiillimid^tHli ni. Ttflnm «tlwl H.' It iffuiunir eeblit olhviD ! 1 if <I.<i.J oh 

IV^iriiii ntUta ■». iiMi bIuui TcAiIi {luftri.ims ttin Ttltn iHn dibll iBaanl ful, ailbautlH- 

■|Wlli|lupMprsptttptct«UTtltnit«Jl. >i lebnni Itm BtB ihbitit fruftum faiu>>.'*«t »1». TK.i.if 

|*|MinbtAiiltil,HU«f>famii>t's>. fi<SBtum>tii>iiifiitifanmtp«iiitifli>.-Bt- r.ndTsituf.i . _ ._ ... „.raToW>b«niliimpiofi."pIa:j!J' 

■ich.&apiTfpfimTsifcpcf pliffiliiDptttptt . TBO ,' irddhit^ Hutm vritnim Jii pandtri! ~*i .H. tSfami- ltCdrssnbici>.>(STtflibotvtUi >cflia. ^U>«i.lniB«lrHisdimqITulca!>Bitf nilluBprofnWiirpnilHcbTlf. fif U.b.^EpthulitinfDijK.Lmi. 
tm if iiim Mdpiitlc ub fuimiiii Trilffi. fiq ntc.r^i id hrc.vcj.ptrlii-f.f.hfi pli^fiidmsDiii. fii1itb.id. 
*Ttril y iitTiHrf.[atlJfcafuplDm.i.fMaJ€inilipMintfiriiinTOi. fir.l.>Jrr>Ttftri>qnfbnirI«cllin|qL 
fo^ ipA BM rtittlDI psAliu in tlunii^TBdi HfTi Ttltn non itabll truaiim nJinm. f 14 HfM d imbuliu 

■litBTIai 11 pimn >il^l.matoipli:ibs pUbh Tiiliii,ftplapl^Bt tfinloiti ptlMI iminlinm ia >si. fn.l. 
^■nlrsni. IwSi loUti dt mtdls UmtBCu tiHn.ii piDiJaiii rcdd.lTaii dtlelabsBItlqiitTliiillirJ. 
Asnbui aioiTtllisc.ai Jamcan TtAii.pl DilmU^ot xitium iliuai>tsw,A Tiu pobliaa mtin lcnnai laaHa 

WBhkafUi^ iMuii ^«dmifi itaHirKlDiil tft. ' Tii •oUlrWD la*»fa.l.N0B ranbo toi •rcili"» wbll» 

«•*>. T>.(.<tpi^pla(tialMriiilinTai. Tn.l.lisHt< ^ Ttiifitmiic fmlsi mcBDi qiuid (irgfclijt. ^,^1. 

iH^liniclI^^^^^^dMlbianiitfiifficiillUbiaDtTDDC.Ideaiasctiljnni. fnfllliir>)mlin<rlil<niteaii^ ' 
iiA.T.«i.,bstotMTaMfiuminlntlfa>.flotitt,lltribiitfliicidbiufaftuD>sasdnlhltfi<lfibafduI>'pD. 
■te iiaTm hi (t^ffiBi>,«iIir nas tidfblcul pr«Aci&[ il mi.fHl • cifu inrm rallili. f il •F.fcplf modfbl.sil' , 
"^TTifii <BToiBtb*viPIiit&tt«d«coaJlnftuiBbau»alaii>»ia>td(iiUDmld»JofBV. 

1. _ . -• ^ _ ujiii. U;.t.z=dbvGOOg[C SinaL . h^ 

f ■ t4nt •■[• ^Mbt UfrttA . Leuiticui^ . 


rp^rM^Uia.l — -fr.nai.CaMiM. :s. f<.l(|*'«H' «HiMnr. h >C i«\luH.i f n- , rwBI Siifiill rg«( (nRnlhn «•« »t!U ti 

..)l>«iiia?c.rT«iil..iitl<Hr«<''V - " " 

^.U^,«iBW™r.-^"3 
a.fir.<|.«BUiB« ..0..K £n^c7.*>. RAroniMo- UlBMUiiImBTrfiari.ftl '"/' oS^' hlliBdiD4,it. vr h.' ^r<lAn.«« itmB .dlrtiA , li Auptbnrfrtrt 

r.wluiabflap.- o li>lnld..flrlrfUlli>UlilarngUg>Wu. ' 

-' ■■" -- M((<U%r|u.lBan»..a:n.(<.ikaD.* I 

(lvll.n.»ll1«cmiTM.i irfnttl n.'- ; 

ba Mahtia.li UttftatmaeiU iUlmf^itmiiahrv.^am*' \ 
■Al.ainflt.ia. fuKlci.l.r»Hb>ftfll.r>bWrtilMWi.tltT-lt( : 

(iHniii r.ic p» <A<i.rit«>diiir.UiBjiDUA.*:M4..Miuiit. 

' - -"- - rriiic «H baini Ml| ••liuh , ft iu hflcai ifiji raMf fnttql^H nid Stllc fi|14 
la nftcfi iBlnlrii .nicUl r(ilt.n. rn- 

r«riamr..KcaBg 1q^|gid.ih'.]|i|iilRBiur<riiit.tiM'inc 

«W.Wecd<tHiciI.^I>l.adulforrhil,((- ini;^BCBI«b_<nil«Iu.l.rlill^lumrHI. ^ C'i..tfiritHB4fB.,B4lbEAtltaBtpm.ric.tfH , ntlBeirnilKUhiBaf nrtiEBBca.aMt pcaiv 
^uM^B. CD.ciiBucrctc .dB.rliw u. Btirr tt- pltiiilbBi r.ii. n jtr.rda^r lodtrli uti ^B 
- *'allKft.f.lutdu ciuii(it4Bii{u.' F.p[|r<un Iicoli. tiiriic, liAbr.binrrtrr 
tnn tsiiBiimnibaAlBBriMiBn,''.! iaa.F nn.r ..., ^ii in r.liOi Fnnli.b di 

a.flllBi^nt «'BtKac tra.lt tnri itltt In ttm hsAili.sou ptiiili. Mni tm.Bt^ t 

pdidriliiflrtiif,Ta« tipl.bBU lal^ititf fWi," ftaoiinnm cun .li r i^o «ilmfBm l>av.iBi 
.11^ J.iif ll «(■ fpmttlru.A It* -"' ~ - .,,-., 1 •:- 'M&hoc, r. . Ae fr P" '^ rSlptA. >KrMi"pi'A'"">^'t.^o'°*'°c"r™ T 0<iiitl4ii'tltIMml..i>d Uofrto . dlccoi, ^ 

'-■"■■--■"'■ — "tii Sm ,rrbiifliuirfoi)r^ip^.r^."S^. r 

— --'-' ' 'rrfM aiina rf^iil ftnfcd- ft Itf .'J^^ d^l'^ iu^m i 

io^ol'!!!"''' I p ^' '«r""*' '* D.ulBU. Id Hai-tii birccxci d "laril^ fWsttBi'?"!! u.iwcrti?^' 
tt^^rl^H^ fllai.1 <|.l tiliniiiuiIli}ii<Fdmoiaoc.puJt,UiIi>ue:iIWtI>s«llio,'luti*AlnH(iK<nl.^' 

« idvri;!. tMMsm l.trr Bibm ni1at,(itir4iiM)c|E9 iiobolio.rlo. >« rii cn c.ft.n lUudltl wrbai.^-' 

ttbiionr.l,cqgi.b.Bl.tttl.rkTBi tl)dlJi^d4.fD^l.iillVrIn lllai prapttiptciltlW, ^mnpltnjttf lu.*> 

B»inii.dabIrfprt.iBl4.itiltirui.AilHib«Btbnic^1tt(nipaAitiBip.ti.fttic'uubfchJ^IiHir.i.Lal' 
fnu;»! fnfi psul «li w inJ^ltin fH»l.1ui,al pco loiobii.Iit ii, tiialiiA pmii Mtt inlfult.lf r.i.AU|. 
lunc lafibanlpra Inliialatiru.llldiifciAin nr.pro Inplob. pD.ll. ^^Ttt-ftlf'' 141 ptrliciwribbll b a' oipAiipi crof^utpn f 4t tbcnioui hulluilni «ci.Lfplnti uU uIibbi nri ■bSortHfll i ItflbiB iiiiii. t(. <It triiu Mad. 
lablidl.acclit<i.a.C4aa«c<liaftl, «i.aill tliBil.ct.n hUlliniari,D«rpinliac.Hvlbo>>liu«uronio< 
*l lUat cSrBi.cr«,Ittila>B f^icild. piM oican (amili.tf •al- «..Fn.no«iiuir:>.cil pwA.lninBnioiil itil. 

' "S docnloAinlbltnci lalouiC itoad ImtH M» 
,1iar(AfKrlVit>ikia1lqDimDanlBamiiifI, liTf.lffartil 

,3(ni^afaiuiiini(eic. Ti.J.adntlmaScUJiiittl.iiiiii^ Dgitiz^dbvGOOgle Leuiticus.. K. 77 Sinai; B > ■■ m ii lifc». famiM liw.lg.lni» b, W* lil •»» ^aa, «iiEAiaarialiii 

mi 1 iotil^m%mtUn*att.k. 
Vui UBanil: & Irf" ' ft"nii".'«»trti™fi»'ll')'*"« ■''""" 

'H«A.fi«Hi« vaurii.aJdjiit ' ntt «la.B«nilbbaB*T^q4ilfiaBaiuuliD- 
... . . ._. . ■._,.__.._. i,4tiijiiitiaiB(I,i«ii»iit«i T^Si,'^^' UimifntiuMdabnfivilKMIni i ilaB<rinrdoili,Ac kIi.(1;MI3<>dib1so mUn» nsiB' .k Hi. 
pnuJu^nf. ■laiBiii.niiiiiilrsa.i.l. ' i. ••lii fprDV,idiicl.i<|ula>3 •'" ?•"(•''■"' biali . «■■». 
htp i i—i iB».4.Mi yUma wirf J<ll > iiutiDii.a.f'>l'n« ^^lui 'l<'n<>l'i>*' ^*^' iUiirqB.rnn ipfcSlIt iBbBH .QWlll »1». 

«■.iiau «HBuMnr.diuuf 
. niapaili: rflppmibli riHR^i 

u.mi«Uyll..,.tn- 

H.Ji dicnhrtai n pic- 
Uwnuiu Oli lal >a "ti.illllm.VUlBli^fiBlMftihaaiifiillcaB. , 
fiii.Birtl Dai.lai,",irii»MlBI ai. laiu b-i 
I.S1 riui: Tmalli baiaii srdd <ialB^|lF» 
Oilli ti|ft.li.' <l •» ■aaa labtlia («Hnwi ™al&.?'«lil itifart.fll 


<«. ftbahvni la bn. roi' H.Qatl II !• «1 caa&ciaail i(tn.fpfuK 
al>!:iVHi««!i,lBpii.dld.t lrfR>»> .iiHi 
tan rtn.l..*''t«lfmikinicl.-|tflaaa 

Hill laiB •mUbi itdlniic.^bi ull u ci nl., 
fBuaaiBbl&>fMA«litllliki.caabciitiii 

qui palUna ilii rimdadl. 4"lHJ.'' 't^i 
' ■ '-* HnififipaiMbBliCii., 

"laprnbrfir-xii^ai»' f f.raI»ll'>M 
iiasil riilalat i lES ■ Xw .1 ■anf 

lnillii11a,(M |4r<a > «Itlnl •Mo 

laui laaia jpi™^^^. »« ^.™ ^ 

■p>M.«aa4n picaifl^laic pHiaafiaiiart dictf£ dt l>ainlaa.'B6 paitH aalfpli liind rATf d. >in«i 1<<laUda.l ■'<.llrin,in«ciiii.n.Fin'aIa«Ti'*ian>qimlc5AliHili.ll^MSiiiUiBnivalD _ _ 

^•••iB.ricd.aipinircaaMnUII. <l Hib.c.oi 1.1<ba«i&UHTit^~il'au.ft.aiiiIiii Dotxl.o.l.Ri 
t^iMinBillJanf raflMailn.. ft 11^.11. iitl.l.tiniiiHcni. «i.piRj)nli1iii iU.d.l.oinlid i.canlli- 

^■rt Fan pftllanitBiAabcbb lUloaf Stb^utiilia fi^liutli. T^hl-^alB^fi»» Uiiiifisil oM 

^** ^' -nif isn> iia Mronicvtil.aali nlilBn^^f l Ua. «14 Cu ainlilni Aabli.t.iuu'^,. 

. .. . .. ,, ... .^f^^ 

ilfi ■nliiM««iif.lla>nctBi.f«niinlifaalBi.rK»Blt. l.itB» f .(.l.tvlptniinai fBi. 'TirfifVtlt 
^oib^ .«Tallfni la toMln.Caai iWaa.n t|ii uiiIbcia.lti:lKiIilai .f pandibI<.l.cS 1(11 IQi .f i. 

^*Mi nlraJwifai poAMII .f .f if iir. liaicdlnita. \tl iBn.ukli pia DtabniAH riii.nU ih^/^ 

rf-jj^__. _., .»_,^i_i..j._. .,._■__, jj,;„,^„ip,,^^^,. _ -. — r: id-rTidiaBiMllii.ft < pHi* nni. .KBrti' ■>« n ptiii>ottatlI>,« IpAiii flni. fii rab..olgii>. ^ii •r.jaiupiiilii i li 
fid tJf iH «t«iifMtMriMTlinUlBi.ytfdf BaBi«Uttii. wJnnit ii inpnii ** nluipud iB Bi , ''^ \ . , . . .. 

i^inai. N. Nur^icri. v,__ . 

I tr« H AI ■ ,B,a. f v.rMrii»«miillS "li«m'ln.oJ ^oif- hnrfciiii* »*Mri.T<i™Bt (mJ Diir.fB> r<- 
■ IH.^svii piiinDaiaiiuilisiigirlmsnsibiuiiuIii^ rmirar, Au haiu finir, diiiiiliiul ,lnri- *"' 
b»ih ■11147'» .iita»iri.«ai»inc«riii«.fi,.r,a*j«r.™-.r,.»,i.«i«rtrt,i.«r.dt™if«.r(I. iliiit».Ji)fr-»1 
«ulnBii.liK l^flKX,ri_,a^ „,.«_„„ „j„,^„,,„] 'KtiruItrnnl>inrai>.fin»aiBruai>n>i>ait°<4 
c» hib.lni ,AK hii«n f^croAnOnn .O Il«.l»>. NiUIb ttamlnn. n •omlt c.nf«nrio q» Dffcnnr ib P» 
«rfnptAn ,|WH>n4aiidiliHri.ft>bhaiIi.c,rcdlininr. hamfnc.nj nill>>»mr,r.d maTtcii.aiiw.aii- ' .'^ 
i- 1,^1. ._. ,. o-.hij-iai..rrra. :or.il«ln...r,r.Wdcpan.(,c*arifio.Jr J^ 

5lT.LKidcIdU;-rl<n.ninrcr^nRniIi<nvlViininraanrdl(«fnUiUidccirauiT.4vi<i4liin.canli(«n,A- 
ki. turf,FfaKljilltwl.L>iillccipaaMicaii>irncl. 

Libcr Numcri, Heb.Vaiedabber. 

OuiHnm l> w Ufciom Ma«> Girci lnrcii>rminl 1 1 J>ik. tallni NoinnH. ^bM In l^i IM 

._.2r. .._,-_» . '— nc.smr.oH.popnllir.Wilri. W^nlbniii». ■rfcr*i»cl*«(irr. 

Jcina«ipii~idiaion.lB^' -■ •-- ■•■•"■■ M a-..fn. lUciE. l™. o..h d-.mi .mn. ■ or. d.rim,.r^™^ j« d. J;','"^^^'^'^;';^,'); j^ 

_ _'r,„'S"irii:i:;T:".'„'! "' 

.Iurr»4i«iIlli4ulniJ 
Mti dnoH ftb'*.&J"i!![fc|i!lr'.dcSSmi^™' 
, miram. ,iiir„ni«iliriomor|»lrainfoi.com^h« •,rtfc,-»i„,„,, talimiil fiU* Hitlfrfilni.i 

'. 11 Ji-™ J''"!™^"* .""'".-■'^ .^"^ -i!S".,k bii*lndi,N»h.r.BftllMimln«lib.J,-Bl 

5U.inJ.r.™. r"fW«nbjn.ll.*«.J.n.I.*.n..Dt^m.«*h. f.A.r.M.rh.nirf Olu.»M..d.1.lbn1.l 

' "^i^l^li i""""^*^^**"'^?'..^^;^^. lll.bfili..Bdn--MU«B.m~l.r.ph 

.' •fnc.dinbci- .irc.atmlUllfilluir.&tH.D.lIl.fllltln.AH 7l~,iui„ a_,.i /.JJil j.-i^k.- .bM.. 
.«»l..a.u*. Ll61l*0.i«i.BcBl*U.fiiiU-Aml.«*.>,2(^ih.llj?^l"b?0^^^ 
n», T4'"°" d.l.Bi Aftt.piliil fiU* Acht*.». M, lliMrtb J„.| j, -i.n,' (j—fcrtmU ^S^ fillni totn. 
ti^X"'^ *"'"?*'^'ij''lSE!w'"rl'™«^bri ■i««'wiin"''P'*"Ip""'j''«<"«»'>P""*" 
drt naftroA; J"fir^)«p("r^T.ri*..l«illl.i lft»cL'l *"»""'™'''"'' '"P"* iMiifco. Ifmtl: 

«^'liit^l^ipi'! '""'=>■"-'''>•"'''*''' *°'-''*'''*'''''^ '■"''""'"*'■*""'■ '■"''°'"~"""'™"'™'!' 

ilonim.chilJiuin.<ip'i."lli'nnm..Bm, ^i,rttt iBf^tlaBnman. ijri"'tnamnn»mlal^^ 
Jl^A^tlVl^llwDrlm^uS^moV'''""'- T'''>fc»'5''nd?mrrrtl™l.l.d.t»nii.i«i*m.rnhB.diI.T*Ifiwn 
rli GUo. IbIbic.V.1 dl»nJui. cft..a«.n p>ni. C, »mlnc F I Y^''„'''''^[|jf';'i^/',';^(J^^^"'^ 

;3'.^i!ri"7.lZ'i^l^"n""..™!c,ii«X™™;riI^ • D3.t.z=dbvGOO^[C- 7 Sinai. K. Numcri, v. Caftromn 

<>4 Bn«tii.n«pri>dlfnBlftirf,Tli:liMIicMdil>d«ta, *iixaitm flfadr" >'•«■. 'n^r"''- 

fHBiuDRUl, ,1<ili<toniipiEniiarHnii>PVI^IinH.lfiu- BHa>nari>ail'aMK.Fan4>nH*~(l>i<> 

.r.iui.cwi,ri,|«'t.i.u'l«ni...'<«<if«&Iit.lAulluudo. wmillMiir»<lp«^».kCBiII»bu 

IkikIiiuu .nk">>p.mui.r»jtaiB.ahf.^nln(lBil.»»M* ■ .IndmaHuftruiJ, «i rMmgi Wbilli 

tt«. 4i. ■o.,o-°nlDau''cnia.'rti«iiuBilUi.u^nl- d^gJK.t^^liia . ualoaHiBiaaAwhBl- 

siiil>l>,«c)Us'l'U'>»ilUi.i|alfiI.wl4«rm.|UliaH.UiuI> li«MlHiw>aifliuaaa<nd<u a.1L>- 

•i rmDBl b£ <'«dlsiHiiltwpI».urDann.lB<ulU«Df r -"-- '- 

4B>BIW(r>- BsB'*ctBr.Ui, ftmanwBaui.uarwlBH 
U. W>» irn.lj fl^a^iAici^tid pi*«cH> UBla.".ib«Bi«J 

Wiflli •ib'iKfpli3<B>ii|Aipriiw'r>u«B.-quirpUaiMrc>it. 

«puilalliil luii&liiu. Hili«niwHfKVi£U|l<iul. 

Cnibaitc. •B>il'wiil'<F»"iBiamlin,'Iini('au. lU.i- eSs^- lairiali nHtasnDi iccifiili.iHcMiIal.k 
luniu uua. cilhi fiuj linA nm^fa 

w ladlcuila rap« inBinianniiB bkub u- 
"l.ft iicahibaai 1b <.a«(ln tlkHunU taU 

illalanA«llan»«- [ Ocuiirfm Ml DamiBat li Harr« * JUif! 
iisBt f Ui iriiil luiti ■-'lUfiai.tlafall rci iBiau.,ana iini «1 
alauUod.RlciDfuJ') lailaaio.caiaiilnBnrMiBn i^»ui- 

<-ioB.alaliiBcf.«ii.irin,Qail'qvr>£Uli anu>H«ciiairali inw ailBMifliai 
1i> •i.culn lf>iiIciAn£iitrBl.«iilIar>o.ftral> a.ali (ai NiluroB iSllai &_lavUl.Itant>^*iai 

«'i^^fiii °.ia .ut»arl.utKi«rfaiKlcfari'Aii.aifi>U.^ "."j.LiI! .i-.S^' _"" -! ti. 
ciuil^ ■« Dwalau al HafAMlcfi.tiU ffTbaLHlfia ai ila. & cCTui iaiu.^iila^ei|laHBafif miUll [{uia.i luflui fui. ia r*cida 10« fnicKrf 

■lui irRli.ii iratnctul.H-iilHiiaaoMOid/tr piiBiip.fi- ht- f Uaa^liu wt( MbtiaualatB uMbhII 

WlrfiralBia. Iloi. OUlalt Ilii&pb fijiai Ktliu.LF>ci4 •>« , 

ian , 181 iBi- clIBi llat ««arai mi «u^fiBIuHai^c nllUi.fiicfll ft qalBfaiflsB. Valaiifl «ai 'aaf 

faa idliadl . rjU n ciilrii laWa.cAa ■fllU il« aaiiwai(lBui|aiii« fBitlii.iuUt & guijtlaarri ■liaili- 

UiiBKaia.lai|lBliHl.i«.-iiB>l'<wl.&Ur«UalocopiaacircJiu.fTiIsriB..lt)<altiiBlioBi.pcaJdlslB^ 

ttrfci.r luii 
D3.t.z=dbvGOOg[C Nuncri. f *liM MiWl,Ml | l Jt ■tii.t.D.ku !■ CHtaUnlfHi Im mrito «AHfUlk <nt I f it •■»«' 
rilniulucu.ac «li» pi<>4i<l<4iini , Tlir- l^a.I.lun rlU 
plfi( !■ Id» faa f>b niiUs rna. f «alUt n. ttnU ■i|*|^~ 

' *ii*MMU:1ftBilaartCUi>I«trlinl<B-'w*™'>~'^ 
iU Un AaiM .■■ixfe» ilu &'°« '»l>uunU . 

■cnll (riiiaiHutfciliptlKcpaBllsri phiUBi. |M ir n iiKi. u MT-- '— —■ p«n>i iiSir«nriii. ^£«iii 

,Wvifiiil.iU rriKcpitiitiU 

l*i> rLii..i .diiit frund.* iwiiin. 

^fflMM.Bfcimm. iUgcuiirwL 
p^ cfmlon»n ftui '• aiH>f..B»f,..lliin.^I. 

i.Bti.T>i««a ^'ci^ru 

■^t» IW.au wi* !«• pfrfiUVnni.lVr 

uiilaBl r«HW<n "fa>ia' BiiBcrp. £I(mS bii 
AMrHi &UK. AB]-r<^. ■Mtdl.i clv * «D. 

Iuiu .£ nAHnrlrHlat Rital t£tt:ifila 
«pi «Uori AAi,r.|irl &IIb Adun. ■nrdtii. IIlltelfnntl«« Aiif ftHsrl.. „ 
kM n^lann> ril DonfaiitJHarrn !■ »1 

ti>iUfBU.* _nC nlm« c«&cnl| ■■■ 

tM^ r»iM. i>n|«fciii.|u.inl n I •■!- 
MtttM. nn^Rmt J|Hi..llrB. I. y^ Sinai. N| m ..u Bni..ilB:'* piton*. Mlcn- l.cib' KrpkdH 
iiI,J.UiiB«lii>ai4»«.lirr<ildtrii.. U«f.< "»^ 

- - ~]l(»4H4fiB iuuuiki A 

l>l.Ipl>n(K.,fi«.1.4Tf,rc 
w«,rnr- '— ™-'- ' ■..[■(■«hI. "TilliK .iu« N>pkt4U:'(f piln liln diili . pn 
nnminlNlthltll.UiWwiaBn.linn. .riin. rui.»- 
ckHri..»4i*c<rM«lw>>,^.lBVH(lHUIll ^■«.raUcn 
■(IU* * a4dHa(raii.wlHi4nl"<rBr(ui| paninbilL 
( nlM. Dn.s^nn nUUa Ji «laMuiiuilV. I f H 1*1 lli n- 

C.^.(UI<*IWnfi.**.«n«Wp»lHi> "•--- 
lu'>nnmllli.rBb.'*«i(fll(ar^.£lli» 1 Z-i^dlb Afi^.^llnH.fUaiiatRAllfiiiiHci 
Ki fillcii Iftul .tiu pcinHnt 0«l..l 
11 fMcfUtlli)lft^cl''ln««>i>i>.u >...-. 
^■nH'DoBliB.HBd.firiB<(Biullri£»n.i 

ni. .nHUi ridi,>i <> f niMI r.Bi hnii f.Bil 

ll«ilicqga£rBn.'«tlH>~lBB.CiiiiiUs(ci l B^M^ulWuCu>iMitlnui&li)>k ifBl'iU.Bu'i«iB>IiaHJHiBd<rim tii 
t^H«aHiu(^lnrBa.fLa(U&«|l>ialDa ■cclMbH)uiSU«.kfKnii>ila («anrf 
•MUBlllUfAa.diHB^A^UuHAuBlnl.: l«(uftlihuBU<<Hi'aitnfu*hiIaar.« 
|k'klulicufprai.Aua.(icn4HKnnf' ■iun>(llDaiaiBuUH.<n.ll(n.,«Jia? 
I •«»(«.■. mboi.ftBMrHat^altiWdb.ml.ftn^Mn.nnnnnAbuaar. 
^^am puiiaa ualtlntfBl. cenn nWr- «m.n rl mimltnu.Hlft »IMi.ai'>bl<< 
|M hIwbII , «1 nMim t(bttb(»*-i (ioi>nB<(ai,feaMc«iatl«B4uiBriintu, !■ niBllliila.te..Dibil'^<._ „ 

■ lofai Ui«ftiUl.riH.ai.lbuiniliil ulnKBll.^lpac.AaMHilaBBll 'lallnHCB 

^iai|illM.A»HaW*«Jl«>JU>B^- n irHaiiKaUlinilaBlhli aWccauIaat £lia 

^faf.tcalnnrurtdalii.mmHiiui.4 >■ iriul.nalrJ.mlB[llirllHl<nMiU.'(t^ 

■ijfaafcnagrfccfc, Bail(R>i.4l.acuir<y bl.Lruil. AhinnlftiUlidil.^MilliirrBla "^^"WuidBtttr. ^ti lafBuu rA DamiBa* td 
WfB. 7mliiBil.llnB.li..>iiiniiriiiiB !■ faic lnlliii,Kcr .(o"nii VkIui K^« 
^"^•? .HHuilftl. 

1,BHnt<^. i», rf.pi.rrHi 

,r..i°£d.ii>,>t "iiM iiiuillnthMipi.cJMIni — . l i fci i«u .» ( fefl £1/1 A.n>^l.ibl 
L.^afcnfBli ili ^■.iAl.|l D3.t.z=dbvGOO^IC ■^ Sinai. n. Numcri. t. .Leuitarunu 

. . <• a^^to '■'nn* IfrMl ns *■■! ■c<m*tnU J6llhiAtct en>BinalMtaat«>'w 4>)*r»'' 
^ UhciJ<°>' IiliiffnluBirnlilaailiirnd, SLnl. >■■■»> !■ Gl!,i ir.>ri.>rfB>« Uaili «•«. H>« 

Cn.pcanl- ■ii.ai:ail, i(uar*>c^« sui fHswfc^^nm «cims|nli«i Tcni.A(lTril>li^M&>si bI. 
^ cmmCI. laMrthtnTti. "mmiKnmli.ibitmmattt. hlvdt^My<ta.imtMB,tiatlttAMmw 

iZlul .icctl- hl°um^"1..'iL\i^aZ>>a%ol).'i.^t Ji^^.^c/^Bl^ijMa/^ta^McIMIti^- 

l^ti'ii.l°r'"»°S '""' *™" P"'*''"°" ■ '""' f*"'"" '■"■'^ * riiil.l.IN.m.Hilc u..b..> i-.ncp«.i Do- 
Lc. iK.I.Ai .u.ccnif.bi,»,. ««TnWi 1*11,0™ Mofn wrf«BacM*(rti'«Jii(.ri11ic'^ri.^'°^ iuiufilii«ia'l)>M>luiu1iaiLUurHi, L ■•ru/a ,- '- .-.,-.—. >BlilLTl»iciciil^aiBHi»r.ptca BiUlt*^lK' 

IrnlinMUK (ui.ishic.HcbRiBkViltLliUilUcnciiafa. ;i«icanB.'al«A c^^nucalDn KMikBKcui 

'-■•M Biii|iriiii.>ujHii*HaiLiiitr<iDtriniu>u- ■4ocdd(cnsriikFciKipcn(iiaiipfa aisLHi. 

••■" klluBli<lu.l«4ob«p4tcfifBac£i-f 'LpfiGCT. |tch.bibwic nciibifti Ib laWc^mlo fadcri.. 

^' raBl.BiiUiiibiii&fAiDU'! tlnwf-'0t«rDiit^- -ipfBn t.brtci>nilBVi A DpninncuiB .Ii..1ca- ali.'«lVjcBWd^dllta 
^■udiAiuiibBcf. 

•""^Xi" • ""•"•■ '""''^■••«■■i"fcm..p.cci.'o.r- i*""™!;'5''»!"'j"='J'''ij'*^yjS°' 

'ftt. 5<tub<c- rBbr.nubBBC (■,«iDl«b«HoiJ<iin A cnco^ B.cii^lBirBiiOHi>|c^triciuiMlml Bh 

huBllflKlcC.., ciBIB.Ct(11l^tf>|,MBti..,ft.clB-qBB<ICTIIl4 ^BB »«1^. ft rupijl, dOo KlinU ftltfBcLbBbB- 

1 <•> a.UiiB B- bM,. itmBCilcoBMiBilcBJ..' ii.«> i.U:.uii ^usi nciiliiii biaBiill. ft «HnBitiBMRu m* 

I^|iccl4<p»4 icii|.k-°Ttli(4o«iwiitll.,BBdrflBiiin NcHdliium pb(im-rclHM|H<anu><f!t 

I tn td cdbcrDt- bccfl.tiil.n.11 «cj <icTBn(Ma«t.'A fiBn •fw. klUiphtD tillu. OiiriiA tuJtoJicw irrBSi.lBtm- 

lcBlum «itd >l- .dDm«miiiH««C.P-«lp&.tUh«li<tlt(l Cim«t*t»<l<l.l>c«, ll«cl>a! nfa bn*... 

ilKBITiinw' s>UI(AB.fJ.*Cimi1laldut,kt.DiU<iatM. kil.lD ^ftuimlBiftncur, ft.riD~.<u«>in« 

li.iAudiBRi- AtuBai»iiri.&iimrw>({i*Hi<rKih«i>iHii. i.>iiir(«»«rgp.Uc(H]to>.MHipiBB.*pt>B 

ln>,BD<l <((>(. cJ^lkArBBn. •ftBmlUltai7.i»sdl£'u« ^t^aUtafimJ^mt^KMw &m»^' 

bHtimHcIBt tub«tu»t"/Ba*D4h&»aMttt.fBmlU« im« ili-fMxtid.Mtnri imtmWliHahali. 

>lni>bDlDtu italiuhfHcAnnnbtatadliiinnbtnuniU in A HaSU rtcnfid ptr ■dbIui rn : amun 

«.«(•'Utll- H.riJlDuili.Pifmlrin<Wt,<lBm'&maiua '«Diiil nirc^]h>( ib na mnr. « IWptB , fn 

(ciHk.c»cB-|i,hiit,latila[|llliiphaaiDiVilt1.ItUU<B- |B>iUi>4K«tl.rt(iKc«t«mluritiaiai A- 

U. Is <•*» lla<ll<Dtittin.BiDbm,caHl<libnn,'^inc.'k ftihiMi Id pl»i (cpKBIrtouU ciAlu>i«.liI. 

dltBit.cBftB- ,aririu(hiail|.''{aauIhDii»lniAnM;.ri<a Cv- ItiiBt fsb cbAkUi tDnm cabuli tabniu- 

dUriflOuril i,uD«ftq>M,.ldadnliiM«f£>lii.Cnitln^>.1 IibU » .ca<i,acal.mu>lth>rn citWB.Scon 

^fiiniliaaSI lummH niM ptllKtpt InilinK hlt lln. (sla i|uiil<Dlnn hBilfHmadl p<rtlD<BI:C*. 

tib<tu(iJi. qui iHjuita cBlL^.r.BoiiiiJi^lipl'»).* ^p^/iulc^BfKDT^. . cJ^mctibBBt^ nn 

^uO.fui.lla nrifcti<|fa~|]|iH>htl[.fthmtUiHi^btrBDt kibcnmlBntedcili.lJtltidciriai.lnmpla 

>u(tt ^l|.l.dw> C,mill>Htnriiinm."c«>rB.>anmlBinBii |lm,HBTr«I<l»tii«im£hhl'ol.. hblint" 

>lnil>,hBlD- m«lH>BiBmM>clB'ib»a>l<t.tnlBim*- lc<>lt>diuiriBauri| lanxliailUorBm IfVatL 

caDAJ*iD<M.,b«ilW.riimlUI>ftdiirfiLP.Ii>«pti.lcn UiTfDd illn» acccfVrb. mocltMt.Ommn u 

T>4 t'- <]■<■'" piRii jBmBi !■ Hmani H.nci tcuivM fill* Ui> viai inuBf •B.nai Ha,fn Ir «.»■ Ib- 

'■ l''"'^;|'^'°'>™f>'-*'^''''''°*<'°'"°'''°^'"'°- !><•>"'" rrlnoroOa-fnBoafnillBld^^h 

I diuJDBruft-jlHnciand-ciftnpa^ncUofnarAhitDBinii fKn^ionn iriicLlrccnnill HoTfn ScMpn 
I nu>lilUBoS(-l£ii|riat,ab|]nuBin(iiADdlimriaau>I|,''Ji iiptTitlMiilD^pilmotcBiia. «llotoa Ifiarii 
< (■B.<rii r<ib'.i. (uAullam tllacBn ircicl,'» alin.i'^ i«<<c- &fuclGl mircBK pti bdbiIu rut,i mdf. bbb k 

i D.-tcJdolp- I^T^lV.fcit nnfc*r.p.fi.^4c"'(l>cMoa'li]Hrf tidl.lt DomlDu.i/Hofcn"''™,^ 
j j^J|^Jj^«|pr{BD.r(Ilun^™]S.."wti..illil'"|'al£(m1rDn.Do= 

J^P'"''^^ F"*°' '"'•'t'^'*'"*™ l"«1'"" cdlamln'", annli pci.i.i.(<oln «liocM Ifcatl . 1.«- 
; lliHBi^ ifcicL Hi.fBb.idnlBllliiBdSInDbauiiila.diidtaAadlMBmiUinliltiOiiiBdlaiAait. ^HOBt- D3.t.Z5dbvGc)t)g[c Nuirteri. k. 8oi Sinai. 

ntitfMittM- |rip»."I<iin>a(ii»>WB,''l|I*iUu»llli> |T" <<tb.ta<r. I liBil;i|*Dantau."Pian^na4i>nt«dlK4 *U-fhll HtfuB <•.««.■). il^K^'^ — '1 — «->-..<- 1 ,-m*^.-l^u.-l..i:A... .,.-.— |'(Hipbi,«hriMiiHfB lidaiHfliiil'^ l ^fnilH*anB«u fiHi CiiiH. tUii l>i- I n.jDikibi' smliiia Ahif »i <i lilili ilin.'~i< 1< priAscni > 

■■•r^pmuMl^.iiunuiiBrlAi, 4>i>p<ltl«lclltiM^lapnflBiill>l>."Ti.lii [ji,>i. tTmI { r isK: ' I «rmit^ttJttmlnat ad ll«tAii & Airf 

«i^vafeiJrfBpn rfniidniB^jid 

^ ha«Cwib,TilMn>nt>_fa<Uriiai 
^fatwM li«nd.(iinH iUnm A «U| li' ^^•ifriliHffBtnKKql^dHDpiT pAlUn 
■ itiikMni.. 

_^ .Il.7h.'»«i<><^"<^ 

■'>i<n<kliiuH>'prillin. «isiliii - ?«;*,ti T^'"''^*'*"'*"" ' iBflh lA, vt f ■mnitif dppiia riivifB rS 
iwisDli.'»! .11« iniui.-iih £li'>Ti nibiih 
lui.c.BltJniHsll.flinHJairiaaann 
- > ■lih.iciAn <i>lBA,ii>|c«U«iii 
iiM,Jr JipgaiBi^TflBinicj^iin' ^^■Ja?»:"! 


nriprminf.ViifiwiMi 'ii 


1 ! ir,-i!:rf^ 

^■■^ 

['fB,.T.,llOc'll| 

'MimBtii&i 

pTcllllBSlf^ 

UE*f.ri.. .. _, ,. _ .__ ,_nBehfiriD^lilBO,«pt>laBt(|f II Kf ■■.(!«« rinihr UlfC 

«mal. Tidi dB> IB lOBinaiianrn l ptllibai mfllHp ^ pDB.Btrnprf Tta», ftcpfei- mEBlitr4i tB* 

^.■fa j til BBB UBfCBCTliirM^tBIlikBt VB | Bm (4 pBTpVCtA.PaB&BtifBcYliprC fim'oBbfl dflil. ^l .l! 

Imikliladirri : rupti qBOicriittncu i- \ ccplinU,^ IpriiDBliii.Arrfopii. A pfkicifpirltlftrriic mif^l- 
hiuif biiidotii..il (UBicBlipinbfiDln 1 &ilu,stiiBli ii«I<|K .ni "'iDnn<iiflii'lc «■ lAftf^lSlioiii 

CK^^ImfaiiBtqBt^TiftrifiBi.fqDJm^ Aluc« ftiJilfluiiWsliciiBinHHl.abtfiiiiBi^"^* nxBlobidriJi 
•Mn.~,'*oaoI«iBfliumraiiriiiOo«li.^..tdol.iBiiinff.i.ni(.roiilt.llri,poftlii«ini. iirnipf (iliai 
biiir>cil>at>.<iIl<l>1l'iiiit.oc^Ticnmniiiit;>sirioa.,iifii>i»I.f^I.lH>ciAo>>Dii<lrcra'raciBm.Fac 
C^AlitcaniiaiMiIBIIoal..PiBrcaiiniuiJllr.uiiDliJjkhiioBlirucidaii.riiiH(ft.to1'B rlt, f^Mcft 

Hl™«»of.Dfl=rariq«onimfrpir.»ijibilij.pinniBi. t^ro^pMio-I.HTfiiii fapii 4nipiBHfurtiB,ko( 
•«piDn^npaaiiooii pili» pnpoBctBBIai coij uli fodcill. f f rciiicll.i * laclilnrii. apnnln «r cnniii 
li*mi..T.ropMl"i*III.^DlfcDip.Bf.omii.lmiOi«ami*nrimmiiiidlil(.VotnBcSi»tlBBIKMUo*,c.p 
r-V.HcwlaiG.«r ll'<aih,<b lurha. •l/cc.pol XIV Ci«ll. ^4 iI1ini.rBb.i>>carim. fr H.k. lamlBi..j,lB. 
•t-AM. fift(^i.-rpc>fiuSfmS(h>riiclB.1inJcBMn 1»>l,.liafillii KiAiIi.Ibub.Ioi. TtiM, D3.t.Z5dbvGc)t)g[c Sinai. Numeri. v. __pfficia Ujiq [«. f««iifiiinirsuikaB.'HaftrKri. ■4c«iid .^.^— , . — -, Blld H«(« *Iil AlucsHBI. lli. fLaaaitwilt tH Ot 

4u^ tiib* ImjnUl* KaliitbWiBf dtc*Df.Nofir*ptr^HBOp.liuBC I "ri' m i> """-'*>»'•■> li ^' •'■■ <°f r.4uaw"* 4<^ £1/| .iu iHntnlll.iFnt" .UI'Fg>"°<'°P«'''°' fl lilurillMBlaui^HoTra.diA ^* ifiils^iiiin>^l)ni*iaa>iaH*(.>lBkJc(.a ru.fUnaniW 

"— - I-' -' tnriui,c«UlB<iti«BraBniuii£UDn '^ - - ,■ ' 

j"^t*'"' fOB P.f Jnmftl ptrrnin fBOIMl. * pcr i.mH.M -■*..« ■•mH* ■> iir|Bvi,jHi xiu»,» ■■■|u.iq| V 

ili nlbiin «D.- |rufli.R«nff ■ur*Df*t«b»^ui.ifiDII.ft«B «DBiiftfnprd, tf^*e*d4BD*i ^lDq«|lDI^{ 

««iiaDtfCH- tatniH . .ft|a* fd AtB ^ Btni ril i^Diti^na- tiumT* oipltt ^i jDfninBtnr& nuiiftrfBti 
laBi>.tapr«i4Bai|.i>IiJi.*fi. k .■aiBlnMnJ|.labnnUiM &iUk cM 

•4 oIUb pofW *liil,4ns4Iilr{B<n1 fnubi» fUJ Cafoo ; « <ci*« OBf bU taitt-\ 

mvIbbi & •rIiB,ft fBBn.AomBin tnaCsHrrntclpBri.Bic t* CBkBi finilll CW •■, 

iiiBiltRl«ipf«BBi."n-Bl>dtIil- foBlrunn in »£.ib*cbU bdfiii; r4h« IM ' 

.ur. fi.,l.nl ^' *«nlmDI,.i*,BniBt,f.niBJi mdb iUnnnttil ABf«f«<4..hJntaJa| 

'"'!"""'*'{'-'"' 'rftOtrfog. iBonBloBtrf fori, run rtRBrfbrirriilBn BBBliTfiipri. *U " 

^° <\7 ^' ' Ibi««1o «•!■». »» t*«nfAlll. ■>! ■BBOi •BlBfUfrnH.nnuin <ril lB|i*diu.. 

^nif Jl^' '' " •«■"■'■(r' °bA™°''>>« '•■- wi'*Mi miBOf rf I f.1 & CBlnn £*>uJ 

«"iDMr"™"?** _li«l" 4"™**«."*™ *.?!■! ImSi lU^tBicB™ ^^ ri^^ ■n.w « bJ :;?.'::: J.Mnia «■- |Hm|a,|,.jifii.,„b.tBiiuli,»»»atirini,* 
Tbo r '■!<"■■■■ thll.*b*fliril..CDlnnn>«>^Bt 

""a?i^*ii""t «".«"*"*"• """°'*«'»'''^''°'**'""''- 

; ■'.'■'.■" 'jCl*''': CBfiodltu * ftlA.VDC ill offlclBiD (■nlllirnn oui iBictdlBBnr ■dniDlAtnBn ubctBKBlJ 
bdtru.' II iBBtBii Ini dBD >nillk I<pila|>wi; IBBil & f.pij, .fau.lJ ^BiB^Mtljlnt| 

af. wildnl. ufaiBiiiiifu^AiuiBiio^noipiitnfaanl.^b I in nb.nuinlii fadrtli tiiBnniirBaiifionil' 
tunlui 'D.aB-'*o^(ljflBnfrni»BArt4lfBpia,Wi|*d tB i Iuf.Ai<iitriijnta,HiicJI pDpolm atrfDBlari,] 

niDllti>»pDf'|^,U„,^^\' ,",,,, ^,^.J]}",,^j,,fAj^j„^,.Fu,Aaii|iuui>.ri.Di«ptifi>f{ 

,' 'A!i* I *!*' "" ''■" ''■■ nilll*.ffpilii|fBd ft aBlK^Hf iBiJ.'''Hi< cf ru flt finJliu; cihaib.f nltui* fiiLiiJ 

cul* liitftrli.L nlBiiW* Mtttui ln rfloria cCIUiiHloBi.. «0. .«tDfnii HDfn ft &birDB iBiii mbD DsiBlna 

Jor^VS'^! "** *"'" "'^*'' "■■■"' *■'' ^"°'" °"<™ t" funllltl fui.* ijoniai p*lri rUDtDD. fDlHjUl 

i fadfrit. ■»ftc.''tu\r,H*eX<U'*J*li«<ili«VlVlBVmV/i^n»ri^ D3.t.z=dbvG06glC mnoniai v. Numcri. Srrmifmr M«ri« &A.r0BfBKft iBpc Lan.pHrraDt, ad rrr«l«B4lB ia itBiDrio.oBi 

DMlJytr ■ Mti™ Uo*fi.ODIIIt| qql rc larlbBil/fBHBBf iBMiainBttinfrfWtBlAfD» 

kB Afl^i, .f^ ad .BnBiB qkrnqlM [1^01 Bifl , OBiDn klw Blllllrr' UalHrBIB ^l tnlfflj 

litTT^itiHtmiBiAtifamHbefntrnllj&Diit hofti Jr AhvBB ai^iBt ffiatlftt irrBiJ, Idih 

■•Hn..maqW^Bi !■»■ af iclDm 01 ancTJ fqj, ^ BJIBItrt' ^iB^kBBlllIt «IUIBI.''qui(UDH 

fciUIO— *,Brri»B».m,..'dMDjfrD, ji.n.,' >.rDU>l(tllu<JD'lDiDiiorio .«iliiriirkiDli. fajKfcimlDHPfi bJ filio. Ifml.lvh llac bib ilrnKinlfiDi .rmlr' '1I>*"''"I '■■'I'')»' 

! iBB^Hividtrcdr pir bi jll^dt m trtnf- ft ^uu-aB^at nDriBl cAmAb caDunilBjf bi cft. 

V^W«I vBbdBiaiB DDnml. ai^t dfll- tmar^ A bniiii tfjihlli : ivm hIIh iBqua 

bA^*^Mai.l'UDIot^>ianriiD»,ar«l. .IWtrli«».HmDlBDi.tMMft. Vnfcln q»o- 

L 4u|lmcipar^^BC4«^DtpATifHd£fDpi* ,rii iBtdi4t|ah.bi».*£c filitirr.tlftctiAl^l, 

' BniBlRi.Btriat- tin..itra Dftfoifif ^i fliTndBt^tBtfiilrAc.ftif.^Bf.dltlBdBla^biK 

'B^itiJuiicoailaD.fti.lifundHh.tKtl itBihttniDMlni.d Hsr.n, fii f^cnaM Clii 

r>.«ilsatiTBrp>aiir]iilw,vi<t*]J 'll>Hl.f*ilDntUfAbwil«i*<M<rnUfii 

,^iiUl.i!..0un^aD.B<FHmllla4H.B^ •nWi.l.flKff .d £lla> irml.vli int BBUcr t , 

b iMtlfiLrrbt..d'^cndoHB. prfilBMt i Er ftcrtliii b DHwlbu pBtciilrri&ill faBinfaan, 

lim*ifl.fn(ltuilumDfffrtBi.di<KBl[|,)i |<.t rnllcnvimiiunDDtiim.iinDIBCIilBtt 

■^ nteaaihMfBcirdiilMpGB. iilLflDcn- Id. Ibn>lna,|dtIiqBititytialn. hBlufnndl. 

I ,nnn<i.nnii^mqafiDDIn>M>IlormI.rli iHncn illi r»n.ddii,<ifaDnt UllfnqBtndill 

' 'H^.Wnii ftl»cn.rliBi a.;c.h.ndtr. ii.it. Qodd d^fM iHfrbdtl^BnllBi t«iii<al 

M>^.Bk,ridlBiHadnlroIan.aririttbai UlOun rtAlttmr.fddllhinDsDilDanniioi iinii»Rinu:A>ldii«IiuB id rtctid.Icm.Sr 
4« iMiiId** pco iU.dcclraMDp..tcmriil L^ --* ".— IttttiM Jic .d toi.CillBrniBqi Tirof ■V S^ JT^mflJirbMic ID a.r«( "..h.mrt. »lu i.ill <t iBArHiBl'i<lD ^osdi nl giT- 
■■n.Rnfk.^-Ipapollat.ii(IIinimuil1i<io.r<i]'IiB»'<»htn?.it]ui.rI.Tiinditii.rDl 
1l»-4 M»fawfBI no.t lBim.'tU>rtS B.n f.«lt Bollaa:*d^l >lf nJI. oorcm rol Id fl 

tnJvffMt» trTBm dUBnfi,«rc fHllrtBicntii rnltiilBr Lrnlt.*... t> rtfiTiln^t-l.tlllli 
■^^■ci. M iafHc, kn h.hurtii prtplaqa* rrdfvtard. cni IrAimM dinnfi ^and fnlBltHt morci» 
iifcl. m Dmath ffil accrdrtii.Cb.ldrti p.riBhrd).i.tnit rtl H bdb vb.rllbinnD Ulf .B.qBc li 
■tfnJrtddKBrlUadiB^aiptirtiiifhDt^lllBd^BDdrvddiiBrpro p«emcBrunDonIno..d fi, 

lkH.lad«<7-M&«taDoW>i>«Wt.H,qB.rD^«llVic^?d^,ic.LB«,nl.<^'rnff°ian 
MHfacnduiBhlp6Bifn.dDthci.Bi. T.i a.d.Ltcti •Blcnl.ai.ilinriBaKciHCDicuiiBcric 
■inBdDyadrtnt a. Oati^M nm liCfldDtnn pminABBf r.BMIicii.. In n.h. lUloB 
ihlbHidMyllf fUJuil^.fBrqqudd &c.Lin fnlc lcv KlotTplr.l^ cftln ^ r.plar.htat yio 
r^ ■ ■i lii Mfc*TplHntipfl fwlirnt fq T.orti qu.i l..bti*Bi ulviitriKnfrratii pmvK. vr Yir<» 

lU>HfBtp*au>nmbBk.n, T,lJ.fdnfBnltrBrpiaBn.rfcs. tirit.niininc.. 511.I.1 
tr •Hnia Milufitm ifU.iBiaffnt loln li ^ nJ •* iilDi]>pB>,fia> Ii ^ bibft pndliltiuii»r Dgiw^dbvGOOglC Sinai. NuiT \'-iub.*lM-'^^ia^mm,iUU.t»mimnmMaM, 1 


liiia a li fBcrit ia piuliBftii nbfiBvnU tolht f«t«r- dBcit llll<|al» I mdbmficfiiAuH.-hiliiinriHiihnliiiu i i iiiilbai lan • 
tiinlaBtiiia- ilirami4Biii«>ni"iiIKnllfli.'ItabHA«iiI i Jiiinbinut ti •lf,d>l(« dni>iint,ll 

m. .("V^D ^JtiJfduL/Hwn tOM l>- 
- ■I.lB(Hdlinri~«iia>l'ti«niiin'l> 
iu,n"l»ii«tft«ntnu n«,'EKibii« 

FtBBT iBi^dt^IV MBUn.HABHIl.lBI j? aipBrBcriiiii - _.jdiBBDtr(lllaB 

bm^iB<W^M><HtB.dn.b!i«l'ui"r 
4<antinui.'flni4di(Kini Abn.i!» t-TK Ittt 4r ntCTiTn i4 llifTt^tiir Ib «S a«b il- 
iB.ltdia>|V.rfr iB-lisuni. ■> lirifltfattt- l"aR«.lBiB llb.ii« %Ml n< •^BBuni^niulnutI>aniai,»idda«iinBdtd 
IBkAnrfhrBd4t qDO^ £Ktrdai'fti IA« Uft 
l> flkltia nlim ^tBun .d mailBnf ti iIbi, 

linn ruiia,iiiMd^ncfii*".,u »>*>«' u.kfiKidB i>diM'B« In lA iilctrpl*. ET i«iBBIBI tA [»Biln'.d tt< 
t>.,L<>4ant»liliailfn.1, 


Ccrcmo: d< paBlntBtanbtrBXBllnlintlBnBi. r» niUir Is taBrpra* DaailBl,^ O .... .„,-., ft t „, FatlBU « «tn. «- 

i t"°'' n".d(«I^.n 'iS' '«.I^d^ 

naBtBBilBpopiilo'fBa:'palrtfetrtficUl(t- ^i 
i|ndUiAtait<.Bm.1« ac;;. Ibcna IA> iMttillA.,» dtleblt t. («oli .1 
Inll.fa <|D.i malidHI. isa|i(ir.li 4AU ..•.- 

ronni DAblBa.ltBpoa^Bt Ulail ruptr .iMr*: 
in dAoHBil TT prlBi, Mf Hliin raiH&lj taHn 
dt tB i*ad aftR«,ftlBcn>d«fDBR ilurr- & 
arparan dit niilIaltnH.n.iUInai.lMi 
"i UMl,3 pallon tH, aiStinpfa •Iro «dil- 

ttlaHitainimcooipuittfnltinarintf « 

Balo.QDJd H poUsM BOB fBtrll.nll IbboiIi. A 
ficlitUbrrai.]A.iAkiit1otTpl>:llil*ilI^H 
ilt i tlio Aio.» |3 poUnHfnnli.iii.riidfsai .r 
lotTpI> fpllln ttonlilBi •ddoiirli rus li » 
ItliaiPanlBl , & iHtiit tl f>cmlM tam o»- 
all^fcilpia ftW, n.rlro. ■Wqilt calpi tid, 
ItOU nclpftc idlf BlnKiD Aiam. c A P. v i. 
T Ontjfiglil rA DooiIbbi id MojftB.dIcf.,1^ u 

njlti miB frcrrlnrioilim ti fanftU!«Btiit, t pi .o«tipHii>)cor.aSb!iliiI 'B..t«lttiarrlfi( 

BOB nmiitfi.CBnAii diclw i)i.rbBi ti «la Do 
B>l»ocoBr.«itiit:o.io,Bldi.Tlii«i«VpoirA 
■b •nl pll. •ft» id.clni miB csmtiltnt.OifiDlr 
ifpaR fcpirliioBli fiirlaaBDcatdiSnuMiI.li .»...„. ....<—»-.,-«. ..'«^d^ald rtU^GiAtiTTil^iiSbibit.rnRr.. BiCRtAtiiiH.. 
.-Tcibi ,[jBieDr,flDi.lDRil!*pDcritDlottraroH4iiadiiili •DCDiluBiilr,'noD.<uliniill. lifmnrTl 
m^hian. tilTr.iiut<itlalan£I.FUi«nDainiriniiiaiBfnllt«D. ft. mcruIoBhnv arc.l-Ui i^nif^li' 
iBf«hi>tpaUl«»cdmBBJilmpi«>tlodt,C<iailii|Ittlbli[nodmBlltTl(llitSiJt(t. tx.i.radfil. pDrii««I-| 
(ililii..iinil.«Mriffinii..v.t. *n.dilrtu.lmmlliitlp«^u.i.miT)i. Trf.f.H ponbir muli.rf .i|bI. nMll. 
■ "-• ■ - ■■' ■Lc.Tic.nliil.lAt. f.7'ib.mBB'itloirr'* ^•■'''~' —""' Bltiqi 6c p.iln liUroi.id nln ril rtiiliiacl ftnti». f 44 ■A.gui imHili imillH fob •Im foa, * pollan t^ 
flI;>ar<iiRTitlfib.liitt1tliiir.>i|i(tIJtiriirpIrItBiirl«TpiB,ftlbl>iMluIiBrTlipgdl<l<ifnarlifi>.lic. 
i'4ilitb.lnnni>Ii>rit'l>lUt>b(Bii|iiii.H:ftnidiRlB<ll»«Mt«<nIlBinlniliru.f.vIri<1arrrB.lnHiir' 
lirud (.ti«:matitr •«« qaU ipBdln CaRll.d.blt nn.i. * 1. f i Tr.ei1ir>tuttlnt Mcad Mafd* mA a.- 
a.T^.id fiBanadi frft iMmlBa.l. iS HHictlm ft lorr Bnir*o>,ft iSTicnnrBi f<IV mliaNlilBa. Nuanl riK 
qglTillbMlBiw*rftl»ldircUi.ftnp(dHiib«il(Bli.iiDtL<llaifii8Bcnf«r<lMlnWltdttoBi.3iMnlaa 
it raioa dadib.ni. Vil inl 014 pnfoliii. tIbo ft Rliqil«oi«ii.il<1leni tI hfl&B>,w>AnfVicrl*it •lii (Wri >• 
Iiiiillu£.Dt •tcociiBI .AiiirrT.N.Ai toi Btbiii ou binrinira ArBiliin. Ti (iona(laf>Aon«TBUi.qa>d> 
rcllic!TTi>pT<r<pnlo.mic.lJtiic.quI:Tt.<).].Dflcngd.rii.Oiincr..(Bd<dilWI>. f.aib.lin»ib«diib<»IV 
piciii.nl. ru>.ri>n.BlqDod 1=1.1 roIiririii.lD]r.l.pTodDc(i..iiiuDi']ibvtBbTf^v>dC0nInKa*<M«i». D3.t.z=dbvGOOg[C >rmonii. v. Numcri . n. Si Sinai . 

U.».(<ci«.IMjriir,<rrf<.n«i>fiiI. dl~>idbur.D»ua<>(i>t.H.i>,wnM>ftl- rmrl«t Fhiu 
■ a,>il..lK<u/uir°i.cV«u(<>iiIifuru Ilc.ioBU .•piUgr4<ipH>iri(i.'T«a4»iv <i« fipinil*- 

_Mft>Mili»hirfi(a>a'ii<«hn.I. 'sau iuuk' tuiBiBfiKUinn l^ulapariiaaM »fiB«*Rin 

uUni.fahnal(cnI(a Dri JU fna.. cipui rul,>si Ailrl. rnf.ui (llltli IU,1H «it«di &f <HI cnfii» 

.^(4-DAikitaidi.^f.puBtlonJifBr,rHia' mait. paUulwi'» qnM ufti Dtl fnl rit Ib* itla.1 .■piijl 

H Doaiaa , IfBtam monui fii.ili fnblid pct<*pu.lv.'ChiidJidl.b«f.pai«tlaBli nia fqjinlanfoi* 

Mif<a:fH4TljRrU<aJil.tdtGB^t pntfi tlr ■pB.I twn fibitatfr rtp.*l[na<tfB, tannttl Baml-Lfut 

H.>4niHikwpn*>,4ntipecn<iilfap.t| Inlatl|tcanltlntlan[i,'ticiti4ur*«i<la< inG «nt ndMol 

mamtt tn«Mc^t.c» «pU ilgi Ja <JJt Ola. tt ' p» ficiata, •linao pts balDanlta, * npli- piopiti tmn 

|h ■^iiUlll lii.i'<fr'fip^ililiiiirilT"il ilffr I Llll1i'".t I I iniilii Ilirliiiiriii ■nlnan fnan.flBcb. 

■ Ih^tamlnldKii.qwuUpallall.Afili-' pinbicf. IMBlna -■<LnlUa.^lb<.Kn.<ii'.il v.t,t.pui_tl- 

' «■..•»4««anu,a.i.^bat>t;><jdun. it priHli '™I™i' <|^^"p.U<dil»f'i 1. Unb.tr. iitiri. ciahai. 1... 

tli.ln«.J.iIiamlDo,.fUB>iiiaicLjliIia-i Q3iJa.bf.LB.1fr drri frftniiAL fu>.'.adJ4ia i^.vqwap<il- 
H<tliuii.balaciuAuBi,araof la.l.uliBt ' tp^lJnt Cf. id alia tcaiaril c4AiruIionii,Ad- luni futiti 
h ni nJmi. ptap.tmo.a iiliicm InMcn- fciu^ <laaaai fB£P<tnin<i,n.mpr4fnBn tsu pnfplcf nai- 

■anraanBi ^qi confpccEi aBia!«o,& Ibxi- , .nuBianlnIitai.pnjv pio p«<ita,0iirrct*m iUilBpnilrtia 
itdi|t.>tnvnioYBajolH,irliS.mJiu QB' TnBm,.&B9 JntiftaB piof.ciJAcJof niltian] qai coaciult 
NHH-Quo#ritc^CTiioicoiim DoBlag, 1 lalDnlLCiniArtv ^ 009 lar.mtantaii, n^ #pltm quAd B^atCcndaBiiflHiiallclrjuccipnlnilBi.ar AtJ«c<a tul Adctpra licilBilatnii 

^bpHi|0.n,4al rif fBppaficui ftcil&io aloaliDanlBa. <n<a cuHbaiBfnni. 

Iiiiii la II ■tlBD caaam ■ilitii.nitioi^ {•cKlw funda. 'VitltSuuB tlu d 

t IIV'ii«t.i wm i- «iilAro a haiBaiii JrlIbatloa«B tlu.ll "n4n utitfUi 

*iBinam.AiTi4«iBBiBaiaiTU^,p<iA- tt1innJCaaA[tatianfi,IICBp«apittni 

fun^ futtlt ciput iIh. iDlfCpnqat fai- loIUt^ pin»i npilli Bt&t .tut,'pap 

kikB,.lnibitlB<iiBrp.aaDaBlBl.Afu !(■{, ^ tH fib licri&Ja ■ntulttott 

•iSiatiJiciiJaili ««Bi.ficu ptOiiljala 00^ 4aa^Iutfda.uiqB<a»H''<l> itlcn,'*;!! .BatiivM* ful. tic CHB. I pcr a.Bui buubI p« Bmtnurn.(r.on..fu niifB«.r.«.« 
rUBtd^rth^iramim I jpttt iBrlpltt bl ni ri(i:imt wd mlti ilea«aR. In ficin, D.Btli.T"c«finin hite tngi ac.t4otl, pca- I. if pai aiu- 
m.tlfohlhoBlClDal&nlJ.ulifM.illAcBlAff 1 ni pcasfcaUatcBapbi,!! putnicBi ilmi- lainifur.tl- 
iiB»JuaiUUa;fcD,ill<'CBi,l.otn<nAiian ■ mt. portlwcpaitiJiiiiti .Jnam bjbcrt. "»»■ puimo mic 
h bBuriBLtJc bcBcdicciliCUji lfi»1,ftil[c- lci cA uauir[,fu] TauiIldoalf.nmDaniBo itifcfenBi- 
'^ BckBnnlinctrUIIaBiuui, arcuAadJuIc. pnconftcitllaB. faa.'n(Cptfi bV^BXiitpn iit(a.1i> H.b, 

^ni.cAatrtu J>a<nlpui.n1tuBrunB kIic, «a4.onltjAc fnlti Idim prtrfcriptun fcpan- <IJ.i prncnlfn 
llnilMp>c*B.IBBacib&UBpic n.mjmnua ilank fon. CLa^t&r^ u lA DaBfuBi id Ha- iti poUnd.. 
■^<l[mJiHl,art|abniiillcim.li. fnbU*anibii.LaqBm.<[Ah.ian.a*.d£- ncm.BtiiUH 

•iUhIf™1,dtr.^BadHi,''ln»JInllIblDinIuBi,'4iniAadi.iir''UI<iAi«D.ail.Bif.clf pui.nrnAun 
fctBfBp<fU,'*aiAinmitili."jlii<>llirIl.nfEuihd.BifB.rafapni..'Jrdct dUliu^alUi- «uofuinr »• 

£l'upn?UlJ^ 
W. tn ■tk.paHtfai fB[l Btiimfbl ilui.r. tfpu ^u Iplifipuiiu tft S«,pdlBr< htl ob prafralli culiaiili. 
l^j.RiccA cf iw «aJ fitatn dAtbii auirBl.nift. iiw fcpuidnJL fiiDbliiiaBf cfw, f ■( min utttaai 
mr lAii nbffHCBli iSntiai .Hpni (cpinilanli fun.rrf ,BiiuitBw lU.lapKtq c*firil tapfrti Buaraiin fnl. 
UJi^ftcaBrcmntniDco,nditnpul'nBlauBfnn.l!iitaaBitW4a>Iiitairfltmr.dantB.un.tnili 
* f dul. fna.ndit t.4ai! inicalUnmiA iipln cnlirif qui liiAinBi Inioid'. fBtm niJui ntl.Nafct •ub 
•ipHim.«nldip»«<ii[cialco<u,faMI.ni fipiradoarqaldipi.tfriintlaiit t.r ilt*Bo£llii«l.bilft 
BOrii pt<)5~li. 1il.r.crgAulu(B^tu..mrafl.C.l.ctintMqnlB«i^6Knrt^ah ft>l1nibiiut( 
Itlinia» ilinuIoBj.td. tlcnidi^idPil Ckc.Ah nfcnt. fii ■rt.faOltn lA &niil.i[i. tlni ptOu .ItntiTa 

tnJ tfit .oairiirfBb.fi for. biuinBDi^iriib.bBc .41 lcilobtwloBji .JuiDaBraa pia ftHndaB. fal.t. qui af* 

•vi.*BIu p.^it. ^il.J.Dn llbi DaiBiau npiis<.«(S baBotttlpanUfi «fplriiBdiC.uoc tnln lifuiliiii bi 
■idUlgipBdlirt^m. Til-t-itf^JdtKiIwmlnuinliulintil, Iv.l.KtfplcJuitDmlilBpH- ^ilBociA, Dgitiz^dbvGOOglC Sinai. Nutncri. Cercmo ft, ubcnucaU tnaiSnf,taiirEt^< tfrum, Vtn uhmnUim.ft •nilt lUiid:|ni>ii« ft '"i 
■nn».!.*^*-. "iaeiamttl^iultttaiti<ma»intnim,mm, rinOIriculi cC omnlki» "b b», •Irui (»111 
ftilw di pa-, ?«>*>• * ■ ■i""h I.«n.».u •Imiagi ulii, | t« ft owl. vab ri*iOb«l«it priBctfn lfii<l 0«. 
■■lui unwni^UiWilnAiXkinlVt.liliaaaiAlvritfic, -*'n|4u &BiUiii V**'"*' P" ^v'" *^ *''' 
imr,Si uuf' ttMpriiKlp«lllBHii.(iflUliei1lcvtpti^HiB* bn.prjrfiM tvras^al ■«■■c"'^™''"''*'°- P^r 
Sfm.rii,f.| f""«"t«i.filii.-vr.dlti™,ls^~, io.l.| i«[..kh«;,Mmfl«ilf»~«fcriJ«t Jm J^- cua 

C»™b(.*OI.1 '""«.«"«'■«'pt.dM*! " '""^ °"-- - '---' iBptl.ciplfaw,' Abo 

(tndustalri >iiln>i<i*t»xru Blg|ltniirii4.udpliitu^ii 
nbtrucWite MortilaH^i Ahs«i.ii*dldit«iLn>llli.DDOi 

UBin.fiHcC ■■l»IHtlli«iri.'iim«I»aiciimittao(h>bo 
IToaaUa.!' «'■faiHoBlttuuifiUIAIuHniiliKttdKli.Fl- 
loa pclupni li)>mdltillltll*iMldl£l;'lUKBl«ntiIiio 

lurtr^nbn- riahlttftiMl.fAfftHbitlBfaliHpriiii^nlid 
iuca1oM«l< •»lBlri.ri»./Mdl.^lnQn(ttl>^i,J«ni- 
■( •! . pro r.-, fair.lnfaJ.pHlKlpo dHi runn vS.tt 111 I>a 
tloH lataai.-: ^"i «1 M«<ili.ti^|=Ui 'J^^ill^ HJijj^ 
u ntlo'u~- i»p«[Ba<irtdi^aftiM.k«-aa«U^>«ml>a 
liaaifiRcb ibk di iiifai itbBdi.lni« d«i •«^•"'cuiB»' 
bilHU ' •'('■mnii.nariAniihinadati.xpIilil. «■,*..■■» b.iMaiini'''''"'"*^'!»"''' 'T' 
c*rpt«,uhti..t.H.4*r.».«.Do.rj.««^ r,. 

Mo,Ic..l.«tip..b.r.«r.n.l.lirlB.Dl^llttiio 
nlcr.iUll-.ftii-lKnu.lrl>'>>'"">> '«">''■* 

«iqi.iaoi UoKilidK liliji O.rioB^w.n W 

r4ru^«i'!B^"tioii<-.in'i'.j'i^w<> 

(>i>slii>(4Mtr''°->l<>f>'' ^™ pt.finiiln 
dIt>oIcn.l Diw..ntB dtdl<.riontD. .Inrtt B 
t>rf~«dic «br.lit«lil..(oB.nr..m K.luro. OU; 
EliDi ADiI.>d.b d.tr»D l.dl fitcrfio.^l. u bifi 
fi^laiuB. phiA .rifn. li.b..i r.pn>i(lDn S- 
d« iBiu po.di»I.B».>nl,«rBiHio' P'"" h MiDnij «hii pln>BiB (Dit d=|ill.il u« n dtt.Bi ficli' •oiiii pltnuB 1.. 
.i..rr.i. d..<n^rBin.r pItBfif.f-, hotiKlDllwi.illliclli.4 P'° p«c>ia:> 

• B(OI .1™!,'«!« •.»«,.(.... n.llD- &Id pH(ficoIinib.D«lIli<H,>clcRiq 

.,._.-.._,.._„. _ " " Il^iul imtoldS.'."''!! indBB,.iIti«4BiBfH.bilcl«lB: .biBi 
icnll^lBi|.hMfBll4aBiHaW| d,u. 
in.|oi&Uti.| 'an,ipiniiininBiin.i^Hc^n«nDa. tnBiD, , ^mifii 
aWvti nltl t»m.sittt tionrniii td.k pt* boM. pnc.ir, | il^ ji. , 1^.3(1«'* alam^vtix.tl *»".■>•(» (■pt.rnn. ., ... . , , , ,. 

ilt^fiVlBari BiNub.nidliGII|ZMr.fTtRiadltptiBccp.| fcpn.llBU ficlo. •.lpondB.<.nai>.>r>,'nDDf . 
Uuian<l >ra <llarlI>bnl«tU.bfilla>BdM>, «tudoo.m pttn.mllnllicanrpRftoltD iBruiIficiB.lUi 
'^"ritruiBi>iw..c.(lt«cfliftrrl|iBMdtU hriolam .Bn.m •■pcndr. dcctm a.Io.plni 
a j.... .-».( iiB,ll,T.rilniu 1-—' -■-- ......I..— *...• i.r.dmlcpflnilBnllclafSlniHl 1 

BriFnro.«ntl.plto.mlDtld.l . m fn bDl4(..llniUl'eAm9 pro ptcn- 
knllrio p.ci£(at.m b«r. Jboi. .■1>- Umndcnml i-ll«("rolw<o.rp«ft pro rKtifirii.tib.rlo,; t*:It h> Anllrio p.ci£(at.m b«nr. Jboi. .■It- 

rnrtnvfl.iiiM. Coclilc.nnfi.Bt.BdKdfllclar^1pt«iiriiffi.D,i cnaaiHi.hrTrDl qnliH|..CBai.n.lni1a>^t11 ^ 
gvoiBAcMi ""''«••■■•■•Hnn-.ltttHUDlrBlDinuil ^ai«StDbl..I<;tll3firi|ll<loB. «Dic «>. ^^ 

'" - "^' '-'■-■ " -— --inp.f."Biprafca«'« iptlDnpi^iDnm l.bn,IUr..fiJu.iJnr '"■■ 

nttnluDrioboBndaaJ (■ " -' ' - fi«tT..|>i.ii ^"•''.'tpto^lScJot - , 

fi.c«r.DnvlIi uirI«4nia«Jilrri4.ln«,.(nIuBlcn1Ii|.Io- .nm ntgliin Sdoi.plii.luautnnun hibt.- 

madicodilt.- ilBt.bDt AnBmfalt Ill.b^|atloB. fOurw hh rntMci.n fictoi id pCJnt f.aauril,nTA. 

rii bitnfli.liii Jltprl.»pt£Uoc4KDbtBtllwfilli>>t3^r. 4.1 plnnm finDi canriKri-^Dlraynrurifidl: 

^^.ftU^', w' ^i'.<^fi^l*tu.,pbMltB..i|tBR.Apn>.- .nm' 

di |ii>n.b.nr. ti hll plrna fnir fimil.jl.t elm p«miin pro pro p 

«iiaib.I..f- l'.(«duB'iteio,Cochl»itnnm.nlc.miirc( diioi, 

«. n.i.fillu. rii.larBmlplt.ir '■ 

boBd.l.vitor. •"■.■«■>" •■alci 

5ifpKific«r<, '' r.m tril^iin adoi.phl.l. 
Bl|i.r. fictai .d p 
inm fimU. conrpt 

Anm:lirr^«lM 

Di'^^.^ tjt o^bll.faElirn/cfi) titilU Dgitiz^dbvGOOglC "tttmonit Niimeri. 1 Bl-lHi-bUil.ibaJJlicIitiLu •'■»- GliuZDd-fkJ<Ur.<.i.„t<loQua)aitu<l><.iI>- 

' ' " f.aauil|:Tirii( JlaiilliiillailBislneSrpct- 

lin .nai, •■■■> •ulci.tii. nn. I> holaoulti:. 
HirCDi apra tq *&ulprv b«llb p«uli.rt pfD Q 

AlA<io|ralul«»no 6«Bndaa,tnmiqDliiai, 
I>ficlq.in«,a(iilailnJ<>>.la«.b>cfiilid^ 
■•Wiiiildul>ilui.Addll. «liiigifbpilB. 

»P> fiuus a«i iiiiriph eiiut DAwi.c.iu. d* 

nbnfulf «(£■»*•« Uflirumrifli.rifiD- 
u tidonm, phuU »■• •rilr«4 !»<■•■ iiut 0- 
clofnn laiia fidlHi tuauill: Rn« fl.sa li- 
nil. co^fptiO olca pto IWffiflo cibula. co* 

cblrtEf aucci vDB df^f niDidarCI plcBD Inntfli 

pccrt<J,rr pfo r.cTi£<lD (randtraf lo bouo dDO, 

Uu ItnoubBd.cuIat daDuai (■lcnifDiuillf- 
■cw •BDt Rsnit iri|lBU &laii.>hUli m it 
ihn fVMuailatt idaii l^iia eHi ruftuil). 
mi^pMt li^iilaii^talaocAI^Efipr ' L . i*** ^'' t— . «foa. mJc^i niDiw.liirc 

Mi* ^H>M MOid tUjfipli tUmi Pi»I. 

■* nlf«b idoi. phuf A ■ir^n.naihib.n 
■■"TWlaniilaiadpDndiulaBaHill •- 
■T^vplrH» IslUconrpnfiolcalnfi- !■ •A^UlDari.«Df(<',r^»»lacrpiiIla- 
Wfkatadi&w £liliAa>niiad.oMJli- 

^i^fl-U.mZr^w- hatntf fcMM 
f-Uii oJ p«,dn. i..aB»ll. niania. ,i. 
\ faiffcigii» bMri d»ot, •rlrwi qolaaaa , hlr- iduo,.tJrtH9Bi^»r, hlici^^ahEMnf aaal* 

I ^«•'■^■■Iwt^nlrtlaiaDlBaH.hlK ,nll onlB^.WUt «»« OaMllrlltiUtPtd*- 

[ k*tU.lla«a.HtHlili|I>btdtf!.t.felrB>. |inr.f la dlaBOMprtBcrpaGUawaKfliBiD, 

■ ••lilaBpiillacHBrltttBiB AbMuiUa Hhldt» iUDi(iUt..l, furavdaHBirloK.. 

OMBi>,afcBlltUttb.laa>tiIiBitw>aB. 'tliH>untU(iur>i crnlBm tclrfttou Silo. 

4-<^auiri(faa<clahlUdntr>r> iiin.phlaltarttwnwbpniulHadclaruD 

*tir<. »m |ai plmo. toUtcaBlfgftahB 'BiDlr>pna.linpr>fiiEl&l>£iiia,Cad>>H 

^■■ I rriM ^ n prq pMtBig.tt ia NgftlM focl hofUi pwtlf, b «a Oiilicla ttoMltnrio ha 

^fMbaBctdBa.,uivafBlB^lifrrati|DfB- 'kit dlka,4(iECn ^BlB^^biicl fhlBWiifni IB 

Kin«taicBl>atBfB4Br.bRMt«H>- imlnUtidB^(.hatfnadaBBKAbldtaaital- 

klMUldiCnarMab. «DwdirlupriBcrpi 'd«Bj. «DtclM dlr otlBcrM «Uhbb Du, &- 

fciM tta» jmi-tM flJu. Ami.l-fedd.;f >£- hl-t<ttiliuiAnBiI.iMda}.iBlut>iw>rull 

■l l bw i rW »b li liBnif«i.tm htbMM ft Ma.pbfaliTBtBfiDItirtpnHfhiiBtElMa, 

Ftat l t .l fclo..dp0B<M fh.aBltli.mBB». iuiliacl«BllBttBUl)!TtI>aBtpI<Bir-" 

g <i ;ii fa n i »wy.ta«iMiB atrimi Ma. ^ -■ , -.,^-^... ■l"*™ ^ n ^M. h i tc u. oIMBi, 
•k «UiV-lwi Uc oUnJ. Al-i^ 
■f-bddu. «DWtbJicIm pllaopi 
*fa. ih^iHBtachnB. >tnUr t> «dot.pli- .blE<tlTB><BiBnB<B dtcilBl&laiBBlplrBBn 
i.tlarn>.l< <^(B.(aafciHTBW.irlMtBv,i(BBaualcB> 

iorBM baao d> pia balllt p«c.tf,vi pn f^criirlo fiVBlaiBtlB 

Jl]iUi.ii;iljliB »B.lcaUlBlBaB..hacilaB«a>MiAblw«.'itlI| 
Mlactpt iUoian ^uil-fiddif.firidKlM Jlt Btiactpt iUaiS 

■ Ji tri,iBaflclH(, 
Uil. 

D3.t.Z5dbvGc)Og[c Sinai. n. Numcri. V. Cercmon 

, ^g Tt. Mitt. niiiii m f ni t ant^ «aipreft3»wi«.iBm kbidk_'i»iiii«iB^a«(rr(^tJ.u<d» 

da T"""" «WCuaurJitnntu^HlmlLifiiHslni ad FamAu &Bftwrll. >inu^.t plnsm BkBi 

U ■((•■Ma r<iiBliu fn fiKcificJo (Oat» ■ cixUan tbC (aBf^tfi al« Ib rwdfniuuiiruijailuk »■ 

JiifBiMUM junin.ulniBi.iriuKulnt»™»'"'» kom •£■»!«.& uiifeni.tritiiHiauln. 

ili.i.dafali lociaHaiB. IIlKtu u apiliTau r» li°l^i »•< laBlB luiliicuDsiii:Biic<i>i|U piopncuiiTlI 

«cliliula H- Jll),(iirn>riciI&laEtitiilin(iob«iin4u.I- Ul»rillupa(Ju>niBk<iMd».iil«niulm 

^Ut 4HcBfi ilc»! ^iuvc.hlKi ^■n.irai ■nBlralJqaia qDc.hiccai qDln^v.IfBa* anBicq]diqblB«i«. 

(loi. tiiCiiiB ioi.llac fDildaiiBoiFigIiUiili)CKIii>l.<»I BrcbutMmtit r>ittiAtHi0^ta.^DUiaa AUn. 

UbuWcraiS. itdiuidHiRMiiltpriiinfiaiariiiB HarhliU. d.daia |>rlBccpi£ll<iii Ntphifaili Akl» fiilu 

' ---■'—« - nrfBlBiJmiliBilBinitrauii- kiuB. n^" i4* Ui^f^fciTiitffpfUKlatil Aclataniviiadclb iMatcm fnKmclQia Bdamdpoadai raB4qB- 
la- r»aii<ilt:nti«iIcpliBiaBiili(iBf<iltopci- iJi.nin.)<»plciiuDilliniU.l«c«Bfp«atB<k «..afKci&i 
LiB dHl rdclafll ; ESS"' 5 14 fciJlrn^ ctiiftA-Hirc*fiicI^pTaliaAJipic(iti.&pra Hlicftinqaf pra pcccin^ailBhDftlli pi(J£»t€ 

1>co.tcUrlgii ficil^la tiUBUtarla baufi dDO. iiiftci qaiB- Iboan dBaf,>fict«4ulBiHC,hltcai aaift«*pB- 

loniBiKC^ .■f,hi.cl>ulaaii(.»DluialcalloBl>ai».Boc taoiaBglcDl» oDiBaDf.llBefBlrDUilte Ahf- 

lii.i.nctiira- {^,daaDAUi<filfiUi.fif>cfDli"lDlil»lo' ^itUliBiB. «fl-f Id J«l<cui*cthulieU«s 

l.itlDfDiD. . .iBlBilltqnofalliaDBfti.ilpriilciBibaircai- foui ptlB[biliaiirnd,lB4ic nacDBrtcHcs 

JHiD«fbt> <„|f,i,|l,,"aitBll(|cDicrjDi>d«iBi.pl>Ul> fAiicMibDllU(«unilaad«laiBMil>IIf«l 

(.l-iacfB (t ■rrtfwK4aaJcclM,«cblfiiiiAiit(AJiW4tc[iB. ,«BdiwJrAai:iDiimrial4iBmdHiilKlai:lt« 

tfoaimtt ftr- jctDIUBi & IlliiDIirAlai hlbBlil cidDDi •SDi: ' .1 ftDIa trilbill Oilai irliaillubnd «bS m 

bUfuli,^!- ;phlliliT,(4n»,f.pni(iDUiaiiiBl>Ti>>ifiii [tiWa,ai<ptaiilDUlIc£Hhibt» 

pltilHria, ^aaiiil.CHhluA^rBm.iti) lafHiniBi dao- > MotD OdldBa niUli oa%4(l^(<rl,i 
...,_i ._.,_., — ,.. , ij. It ._., ..jnirioUMH. *Bil.cii 

AficHU 101)^^11 cdam 

UnbuKftprf Sicim.^cwlVcrisJantaBcIbiiW&hlrca Alii pifJ&a(an,bDBnn|)D,[gDinoc.(iIafn 
lucf (■■ IUb.I. ralBrmnprii.qDl pnhaAlipfrcl([ffafiDBi,1 rrafllim, hlici f(»(lan,uilJ>BBicBU f«^ 
*ir(hiii pii- da»ltelaiiOmBlBii>liaKr»biiIfi<ia*'(iUD- i|jiui,ucoWurDBtlBdiill(itlSciliuii.^B4 
llia^af (tfpJ iUtallaM(iBlli<BMBSi.*il<tBm ftU(lnu, bli- ,3a<BMift. cimqaf lD(»Jii«ar 1107«« « 

dil^il. .iltu.^liBcMdDClilltua^mamlBUB^cra- ^riui .anm li>i|acDili vj fidi pnpiduotlv 

Jiimaditrcl iar. Qgimagt nalrci Haft iId MtociSUcS. qaail uu rupci ircj RAimoBlj ialt i Jbu cfac. 
1« loHIBU MtDll»)i' n [oi|u(Ha( (Dai*^,"HiUali' n (tbim,TBlli * la^MbatBr <l. >RiflDUu(ndBo<l<ciaipliaa la- 
iili.li ifl fiual 101)^111 cdam Tlflatl.Ba- KTr.ftflm «MflipiiicmmHlttmaBl 
icbbIicuI* Um.A IwtHbVBC iil iDm. 

tbBm iBpDiil, tLtnM.UtvmmiUttnwl.ltilctin 
apaonum fiS|'l>uacsliaeulBlBfabllaaiipiiln,1«pi« 
iTcuililitiri, ,U»iln»rAucldfIibrEiBC«d<b{t.'F<ci 

IifiOBilcu AlutoB,*calls<nilviiip>dn<ilHi,cfralt> , 
rlabii.ilaai- Iibt6,'q a «»imeiliim pc»ripinrJ>amlB* Mofl. | A ImpaAiii libica* 'T OCDI^qai lA DosilaBi id Harr<a . dLcni, i% Ffcilfic : I larf WciMibrl n n» Mida: ij&tp' 
■1 uiniuaa, . f iui,i|gini ilain t iai.falldB tnti 'Idiu Tifia- 
A.fqui4ili> tilia qni oAadll^Daaiaai Hsll,fil ffdl nsill 
in rooi iluOI. Itbf i.f U4BI(Af<|i tA Damisu idHofts hlC. 
Icfni.vr.iim ciTnbli,taniUaltu(mriIa«llo(iirii.l,ft 
hiAllftist i pDri<ciaa>.(I(>DI<l>citilIi,'qDamp^i[£cii 
lilla. (lut fi- Hi,'l^r(i fupu i«'if uti p«(wl,'A indnul 
fti, apcn duai nouniliiD ptl emainfBl fui ilDiBcqut n. 
ll.vilapcctlB Almciinflu.arcrc psil.^ai. Dfliilt Amuat 

TtrtDiiboc cll -ilmiUtiiieia 

^tEiIincnu («(ibllTDiDfirDnaliSliUiKfilfl Uinifnil,'Tri-cUicHu ir.?s.xi' imiHdluAipu lab 
.u «tiiplgn qsad aHndi, fCtlBCDlBKADamf*! .. 

UlmitiiTTrmTilfff fiilniD Tfnfl,lliptirifiiBh{i iM 
aoilattibaiiciIifi,4fp<((in(tqul<* ^ ;'?.'^K=;-i;'!:t^j fodHii.ifBociti asiBl m^jtui G]la(£ li 

mlBa,pi^(hili uiHlmlDDi' 

mlal i ftliji Ifnil. nVt lalii ■ 

il«:iBni'imniini.f^fni([>C 
l^cBpllIailj. ffTl.Addaci 
.lunnBDamlBa. fikl,fxptrJ (£U>^tft« Dgitiz^dbvGOOgle Numcri, 
^rlVfv Hri&i^i« ir rotifdctaUi 

*"**• l'™i:|pro prinniniilli ^ii» «p»- 

l&BthAaw »t mdir-ei nilf Uaibi pto ca- -- „..~a;; 

a.",5;o;!-s,-esn,s:s 

'proffnaJbiitBtiAaiffBithipivpHDiOfnillfi 
ln^in •■nliU'«J[sli iriiirilWmpi cn a^ " siSr * f " '■'* '* ""^SfTj''" '" 
df ..»n inlm <to£.>l«o. iSini.Hi"fill,. i- 


«mij. » fi. (■ r>pdo pZigt .0 •nA fcc- 


i>il. iidlo lillgnn ir.i.I.Tt ni^a.nHi iil- 
I.nii/Cini^^ip^nUlji^lft^V» "i^ 
Ana./ F.al4,Uar«l,AlHn><,*»lurii. 


* ■■litnnjUrDn (b «ollnauBoniinl, Ir 
■wi pn ifi.Ti pulfiail inindiiiiai id sf- 


!rS:i3:',J'ls;ffi".-^ 


.■1~U>.M.«. .ft.^tnnitr,» ril Domln' 


>[><.K9 P»il.-Ah.»a « ». fUlSaft,. Pod 


***M iiinam -rtil. iin|J.«trint.r..aJ- 


iP.iit Do^^.al HoS it. l^riLac (Mtno. J> *ril >i iUaid. lnniftjji].fuit. 

RUadr4.r.'in irapoii f.o , Q.iilul.iiin. 
t»>M)ii.i»id ..rp<itn.,io<i. omiit iit.- 

Lfc niHor*-f«^<>t '^i lft".f ■.'. mrJ^t 
F Bbfam. PlHt^ (■ d[. ■Do..R«l.ai«idHoT 

'&"" L 1« iUo. iriuiK)aAiu iri^odil Hofii.' 

awir»] . Hsno (lui fiHiii ini.iinibrrDp« u.[«ol f liois ^BOV.iodUait.irpclIlart.labfa^ a.- 
rilTli(ail«inau.aaa. ftraau, "lant- 
air^air^.^n nirnadaflV] nHHHIfa ml 
itiatcHoitlnnftliMttafa.' <)■(«< ^n 

Ht .linVmfat.^wd (i iia- Lio^^lJail ■ lls^aalailftHaft.ldil iltlobtt 

^n.li^dJa» 
A.r«>tftfllilt 
.io.. «i.M.b. 
ittmUirallll 

■ialAtiie im 

,. - . - , _t pti)l>ib.-«i iM B>iil»i •t.ial- Tn ".b.. ■■■It 

■■ BhIbo dona Auo foo rfpoc. Iin cniio. UIoi Tfn.KlifpSdli [Di. Uofn, laMIVtr.Ti ta ^ DfiTt..l.ttr 

dl.l ..aii. U tlio. tfntl.dlitdo. qjln^ cil.nliitl*fniril inoilmiiUqQa.^iitla •!• pi»(r>. Bm faD. 
l<ifcUaif<Wlin..r«tii,ilblin*D>^aoPirib,uiicJitiUudiBB.trtl<.>dB,il.riaioi|Utn fi4.l-Alin< 

tKxl orfodUdu-J.n (aBrini f.. afflciii- f 1 1 9i ci.l(u al pcnnH.fic lidci Uaiili (a nAoliii rah.l-HHnil 

Uu iWpmi AclHb nioil tfpon ria.i.rabTtrpni.id ocnla. fab BoOf .fab IniiJa aainli ditll^aod Oiinci dJct- 
■B.tiBt diln k la*pl iKBolibllli hoc ■(■( aafAatf if pui ««BiHial iHiaalul. vldt •BaoIilJoaf di hoc 
ta tu4>.cip-I t t.Tfpoti (m-a.mHt pilms. Ci J.itlibl.l.iit. lUad obrm&la tW • ccRmOBli. Hnllaw iUI. 
1i ixn dw «IWti. Ib ikrnla liaii. (4 B.b.loniUirat ■aia.ihoa.IaJi.l J^ap.! ndiatlt baBlali.«a. «lA 

^J >._^._,'_f H, L-T- ___-_.! '7.-..,. -r..l^^- d.._-J-_i ^ LJ- ._ — .,-.— f^nlbltf D3.t.z=dbvGOOgle Sinai. n, Numeri. t. Gerem 

KiaHiiliiu di(Iiiial>1unirf^<n»'nmtdl«*w4lllaJ ^■nbW<trp«iB;niKmiklililiAicl< 

rrtri.,. Ttm ciiBh«miii>r)i"uli,»luiW.(uib.>li' ifnUhmi lamtth iH^Ww HtUyiru « ■■ 

Inpul, i|UB kil rd{u>l< n n Tfnii ■»>, nK«nr>iC Mjp*lwrtauButJJra><liiiliM cufala' ■ 

ilU4.I.MH- M>(it:7uus— •'•■vP>(>kf>ciiilK-H- ■t«^«c-'l[uFWt<Aft..>U».llH>> 

ciDIUmrait (^l_udaiCiitcU.'at<Ialtiun»utli.cifi. tmttt-mmaiBitlt,tlmiilmmmtfak.tttml 

^aoitl^aim- wa^mtiiJ.httm4aTmtii,,-limtmatmlmmacla »0(101 niaTt .OBIIllHliiniuiHntit 

tml Pllilii, po duu 4t M alU Ui , <s i*M ■<q>u I>°~iB[ pap^ji fah. ^ut biil£dn DaiuiM nS tbn 

4.>uialibBf^'q24Jdt"uu'nu'pulrJ'n»^£uV (HBui>iJ!Jlirft^d?u'6hu'>£7p^>"i' 

nilliuL .u..<ihtilc4ueu>i^Di>nli>aFt<ih.fullia .'i», pChDcBiH iiuu t.ct..cai.> * idUl 

Ir.l-Bimfu-lBjlaicicltuft (nciumi>i)«.i.-I><cji]» iuJaHiriui.Pi>cc«BB Moa ciltipa4mu 

tit^tai ttm i>ai>i>lilifii«ia>Juu«iliidl(<uitm. idii.iia.qsiDiBdl(ta>.f|ltiiu«tiu<c- 

Clt^noctl.- frairlauiit.oklitalV.nulHW.ulD.ai- ai<ftub<tntailiii>.ap«ai< ai»l Bnkn.in- 

ibuui Pir. btiahcciilt IpCnin itkiuialuoi "ttntacil i<al rjwn wii l\.p<c <<utla tin ^ud rptclii l|U> 

ctai i SUliIf- tBOnlt: " tdncnnnit lutin •trpti..'ipp«tlitt TTqui uini.tic *<bil lii|ilct.ptc dil optiltbK 

' ckL 51.I.41- fBpril.b.inteiil0*<Utirpc<icil(BjiirQiit mi iUndna!>ti,0<r«Btaf ^idrp«l«l|nii-C^ 

tltpaii.> pca ti.. llificl>illa(ittc. tlBiibtiirlam^iAittt- ^H lUiufalltl aubii ^ MbanKnli pct- 

f<Htl>.ribli. l.c^ni ib Iprs UBiaciD,cn£i.i''p»ficlf<.biB ca .M littKtl Bnbti. « (•Ihw.ukiiru- U 

fMrapciRB-Wiillliriul: tad«ntic«Iacl>MaBbciUtl impicinB Ilsmtnlpia£cfriilMuw.l<ldiin«- 

lli<"liftiim(U<irun<'fili|llVitl. diiUlBi flltbM H»rcaMliin. ICi^ lAn 

)aairBiraI«niat'4Jj| irnrl. A lain ^aibui Hilw Bnbn fapM ttkcnunlL mau- 

IitniuialBiB. baiiiuadiaBbc<l*BpnulHiaiciUaiii,&ipaia palt DtBticirapiilIlud.tritUii irncllnu- 
rtdpcKclpBi rillili ctfr JnuBi.Q%dl II Babiiillqaoidiibii iulilii Di>nJal,& aS piaEcdr<tbiiu. q«I4ail 
fBMitl piirf ripiItibiniKalaBnanminbiTti.^^abrciiii ditk* hulTtl aab« Cafii iibnucali.il lapt- 

u&iittili. cDnc.^Cfi^ar aiifen eilili nll^oac dltbai miat ilUnidipwiiiai.II faircieiibn Inrpmf- Iil).f.d.HBbi Itrti 1 >rrjicn id Euat Tr- (cn&i.ilinptl_ m' bui £li| iriHl B> .oiii'- It 5.,i.l1nii>t- h(i«riiptilihtintcaiadaid>Bidlibu,ti.in.(- <:<a'irtc.a.antW.tc.Aii. Vn •.!>.£ Daa, 

ftricraitb.Bi m>'il.b>BcA«l[jirct>l.atcl<iluUL^^i^ £Itat"«i^u'lB^nWi'°<Mmi>°'l<»H 

picla E>an.lal nTcdciaDi.ar Ibku ai [>omlnl cnJba moadaf i* T OcatAfti.ADamlaDiad MarfHi, iifh,ttt 

SScirrtbiiui. cuHadliDamliilahftnnitnlinupncipia J_tibi4uiiBbiiii(nR» daftiln,iiaibD>lt ] 

nr.pioicUcl Diulal pcc nunit Uaflb CAP. X. ■oclct pofh maliindlad faida bmbM* faol : 

roMini r; T lomucui tlt DoiBiau *d HaAa bHct ml ciftti-CimfDi iacicpDtili coWi, cbicIiUlw k 

fiTTt.fWtlM Cdirii.FKIibldalinbtiliftattu.dnaflti id ctoDBli wbiBdaftinub.iBaci^ fadicU. L 

bit, 1.I.I-tIi((>tl«iH,auulBhacblbtbi>.ncCBacti(«A, Iirtmtl cUrncilbiBlntid tipiiaclFH,* u I 

•bfnubiieit Mladi«fUIA«alsdamaUd(aBtuftn-'OaB plnaiBKlfdJai.Ifiul-lliu/aialJi<at»ir 

iTpIiDamUll (i(a(UBpciilftliriubli.1<anni>cibfltni'idn cfclfi» <lin(at lnclrpwtlt.naii^i cifti. f il \ 

mlil luiioi^ ali. tiTiri>ud*t»il(tuicri{it, iaB(ci(i- Idraalndi pitf TlDl.n nba. IcMknu iTtoiii 

Uftiuri- mli faaltB'laril/cluHtlili/Wu«ctAci.n AIH ?di^ui farlA •lDU<l'bai'^i> tTptaftaloBCii. ! 

■[ftlibuil D» rt,>n>ldOitnitiapo<HfBBt.-^UB<KBB- Qnida>nIcmcaa(tt|idDi<ftpapalB>.aaiplcI ' 

BinotllpCt I 4ilU*HiilhfaBiatncifa.aiKig?ciftnfu cuWlam (I.a(accitr. &naB<Sclftrialibin. ' 

proctvtiit. dll rnnl id H<tid'<m.<laniu tBclfii (Iia(in( Filll iiicf AiioB linidalli dant.u tablvtcil- 

Iwcliialdtu ^&tatnTal(i.'^;daHi«ciinifuiiic*- ^u ha( li(Itimum rtmpkiraam la (iBtniif 

jiloWWiain. Eat(lnl£m.'rJlUnH<'&Kic^a'lirimdaMIB S^l,<auii'holttiiuIdlnlcinirdn^.>.ni, 

f itntcfraAci biic1»^tl'(lhktf(Ui|tvabfipoftcrirav <li(ctii .iDUilbuinbli. &.irt r.nf(d.ri<iTritri J 

reibinni- .cAlll pnpclB*- 'tc 11 JB(RflfBrriti> b<1ln !■ (Oiim £MimlBa Dta Tcltn. tc .manlDl d. a>- 
fiaAiridcbu' iriiivtlliir^mlMftf ni*raioaHtBIt.'(l(r albu laliaiciicnm vcAiaili.IfaDiBdD hibcblrli 

iBIcnli TiBi» aineiBM3tnbii,JilinTclhlB»naifiiaii» (palam.gi dtti «iftoi.* Clln^i.aUHili nUi 
bnrfrlfiipn nlqoIlta>tftia,^irtMtn>iafibhalffliw Tt- 
nStTnitulan fhli. ladic ^uaiy IniifaTtftia.Ia AiJtil InlJiTiftiii.IclB Jttltilimfl]umnftru£(ti|tiiitnbli 

bltDI.irldlmpciti tUfdrpia£itrct «t«BltimllllBaiIlt(t1li.4i*li><ltBnrit<i^ltvlgBtn.aia(lu»ilHinbiiTliiluilbUTttlsbl]iBilbHii 
(unlubiliilaDc.«lil.tRunt.tiiiuBUn.iin«ldiiB(Iuiaiaai>ailiiM. ficam tliBitthnblifnbllinf 
Bfirtc<>D4S.rtat,ifitMU*<. (inbjBbilMlaBHn(liB|iu?((WidamptafialaHlAin.>t.Ii.b[lun,<luFi'°. 
q»iBdiclin(sn«prlatDlawllJ«itaunnftaniL fcf ntliUlibilii. Ir tntBt^ainiibindl.fllB nbilTsliii 
tB<llcgiapn(cBtnifaariTtftiti,if.d,fot[riciidoInc1i(<BIilllinbfsiBldiBTlitiiili. ^t ■ibJHfiludot- 
Bjtiliiilbclliim,l.iBmt.iifican[l]aiuJ. f |epftlnitTti.Tt,ifl]l(lt, f u Mfnutimini L);.i..s.jbvGc)Og[c V. Numcri. 8r Phara to4ln.f4B«v6(«4*pBn<<Jnd4o,i'l iJD«vnftn: "«foINwl>VP*H wflfr. f Ffl- bUi*K«tdA- 

UlhBEBWfc- «,,,0Hill|«« 

mnltUBi dliiieUliwi •icrfBannlu/fiiUiuUlllBbaiitibiiu- ,««„ 

-jBRlH'iu<al>.lirn'^i''°i'<^il iWr^ cUtn 

, LiiJHaia.|IiUlls BubiiiaiiidRartnB.PiiB 

Liite.lBwuuiBcniiiitHi- <tlii''i>uitatDDinlBl'V">">»l'Dfi>.'V'- ii^nbii. 
■ AMM^b.tniitofcftUoniiiill*- Biilun «4IIB1 iiAiamB filianiai ludj.pnft- A Mlli^av- 

■]UKinc,ibB.fi]ialBll^c^r.NaihBaHJ£Uqi UfwweUlina 

i....wr.Ki..«- - '■' ' 

laahaitlliblliv 

iibiliunJu,'* pnMII ruu tUi Cf ifas.ft G «npir^Mla 

lij Hincf ponJIAipliwitbtnKulft. Piaft. dh niti.i.r» 

fti^a^AiBt «ItnKBtn nBTCBiUalLca aHlBi, fiiB*- 

Cb pJii r.itrfiii^Bi fapnmrdiamlBa flinT fi- ioordiiw»«- 

M I.BifiJihiil.l.Hiancinonrtlilboifiia- M<tLTi>f<ibW 

- - __..DI> .BBltunfUblilBBUclfililulBri-IUiltl.tl m '4,r.fi. 

iftfiLiIaticunpiiw r.p» copiuiiibii.iliana GaJ , UUnph i- lulMiin 

'-pn.np.rniEll- li., DihHl. FieMl^ r.Bi tl CBludiln farf- iMiBfBlVi.ii 

i.lin «lio-B ••. K."^aui>iiH>."aiiIUnmiiiBtubnBini- clinifi nb*. 

nvtdiBumRlfutPliiditfBi.tr lBin.daiiAcIIH^aii'1-' piaf>AilB «Adci»di ...... , . 

BiDniid..*l>idumi'c.^ .„IIIu><><hoiB-ilkHDiW»il»niB.o- 1"''"** '■; 

:i Clkari ODidJu. pnfcOi fuB< p|,. f.!, , & rupc. ».»il.B> l£t (lir«.l &J.U. X.'' ■!?^'^ rnfaaaiA&miUBD>> mS"" ■^Mn>a».ttUlr,NDtI,in^it, Doicl 
^.iifalB «tiAi ia ^ibai lacii p.1 dir.ii Uio- *Bi'iai rciJI. ■dlt, "auipca&ilnbiiat.fEldiill Harnid"aa- «"'*hBd..>J>. 
Bi.l bd>'Cll.~>.tB'lH.'l^Bl>J.4ul>'>ffiBl>-fB[i ■I"'."'...* 
cJlB Haa.,Noipia£riftii.B>>aiacBdiv»I>a>n(- "^JT^I^ 

fc.*&.u.™«J..iiBl.-,BldBpiJa.«lu^- ■•loq.wu.fl'D.BU.B>f.p«irn.kBi.<lulr.- '"^'~:j^ 

Cm^ ■riu.^dil.^ JT.i^t" t;^i.'ii*- Srf'ic*^ "UwfiZ* a BaAf.miDfi^^D^m ^^1;,'^ 1^^ 

■m>lBn.N-l^'^Uu"l>on>Blfap«'»> ~ GMi^UfaTl^nnofi^liMh^d. boeolu^ ^'^"j^'"^ 

HB«dtfrilDcidic«i.Cu<]B>.lnui«B>u. auoam.JiiDoiDwniDai.lJblM.bni&ri.- *rlil>J cuib J 

|B lUi^ HaTC..|tui(. Ba-ini, ft dlTpdnr lau.f Prafcai r.BI ilB« d. n.Bi. Ua.lni IH- «"f •» ™;j 

litalrii.l>f.(iil5Uad>i>>a>i.,Jfui.lu.. D.i.l'ladl«n, Aj>iBcrdA« m.R.ii>d.it. ^/'""".'J!^ 

-'-"■ "--' - -'"■'■ '""^ ■">cl.U..fa'DaIi'DniaB "ir™*"'-" 

, .- , Ulflatnttnt: <>,-•'» ^^'""»' 

i(DDB.(]aod cuB AGrircnrcai uchdbM Har»,'*!^». DamlD..' ■•.>"™tn- 

».cc™7[l.ln.o, ldiripftBrhe*«i.[.ftf.cf.lit«ll.a4»n(, '""'',•"';"■ 

■ - - - ■fMlrlBB.Qs('««>'dradi«>.'Jl,ii.«Rn.i. 1^>^>^^<^ 

COBiljll BBlt,<aBpspBlHB.aMli*daI ^'"TI?'';" 
Ioii.|a«d]c.id'.<«ai,.iui«dirpUa«( J'™"'™'' 
■ .ftlB<(rB,.fl'i»[.DDmiBi'la«hdr!r''-"''^;'* 

«KH.ti.dB.^i.cftdfc-i.Bi.. 's::x^^ 

r...i. T>4..n>iiBy^(ii.f.i(^idid[ci.hScfiimi«h». ^,itm 

id "ibcKic uplnlo. 5)7.1 pixlHpKrit bmi&iarifnxvurtacfnin* 

«ir-l.paDicl^ cA. fitHA..da.|[u[r.>riuipr>ri.Tr-.dnifHrinWn.i- f rtqHiB^nmBaHf Doa 
tt 1b Mna.at riTc ponri, mbh ia uiulai.Ia onloi rfi dlni,«l llll* dntf •ffc.Alli T.ilii(,Biapi.M 
*MhM naiHl Jb dctino.d.bfl noMi ifi duOai. f i. w.b. aciHDMlt Bobli }mi miid aoad haorui lA aa 
(■nBBlB*.ia bTMfKi.n' >ibl. 5u.i,Bd •iploiida lunin la ^bo aul.lioni, f ii yt, duB dlfirdAnl i laca 
ia^ «uini iBbmtnlL ^,.1 noi. fdlint flnDni A iiapiiri Baid.,»! .Bdia i.bi id inai noip.n rolit. 
1b •l,ia<^<nfc«-r.b Jic 1i<rf,D. >.i|Blf rilu,Di rcdn qBjituTn.ri.dAus «HbB irtnl.J.mBlitlBdiaiinHl 
^ pnna Ufialu .«- X I. fr l.b-It fnlt popnlaiacut iDinfl. d. iliiiBecf^iAn. A djrpllcnlt in .uilbai 
D«^^. Tfir papuT finillifaJl iii 1.1 i.lallariilifn« naol^ljl. ^.d. TAc odlplt popnlni iBioll.VipoihiUlB 
(BHBjfofao4(cwHtiMaiB'udlali,nlii«B(ii. ^i.l.lfaliiDnHlfiH. ^tunwii 1« .r.nnattoi dl 

I D3.t.Z5dbvGc)t)g[C 
' ScpulctiM cocup. K.' "■~numcri. " n. X 

* ^i fHvaicfiib - tt 'luuiuB rA^Bvmn BUu fvrf^f Uwri/ m ' ViHvbEiqu uiun Ud tUiSfJittnSttn nti' 
• eilj,<iqa('i> «oM Itnii HaaM ln «H '4ifl>f ii<«.'F>n« r<ic«<l>iUfii<$i» •iiiItBUI>*Bid.rJ(ii 

ntmi ikiill, pirimhturfttU.I,it.tafiai.ntmn6Ma,r niEr.sli<l<<ydiifi>'-<iiBliiiB,'<Miu*Ba<^ ' 
Touuiinamt il«v>: «la li fillillVicl runaililicanlft Flt- Oli fibi piilnillllji Iftul.ftilbHwdiMiH 
&c.Ulltiip>i iHi<t)dicfRi.'«[Blirrf»iai>inriilkiiiNan<- U,tiTttca,imm,tmtati>tLtaiU£v^llam-. 

tnlHrtAl- nnin A>if[in>'|rwfi,'ikl>iliaiii<uiin:>. lEmBsUimlntcwaonn, k*tro>«.pai- . InlnrtAl- nnin A>(f[in>'|cwli,'ikl>ilcaciicuicn:>. lEmBsUimlntcwmcn, k*tpo>«.pai- . 

Mttmaayl li**n"Bi«."Blhilnc'H«ciHiB<iciiJiiiiillil 'BiliililliJniiudi(acBH*allrinlllliM>M'- 
BiiBi. t-Ml.1 tcw (01« M» «•« rooni «>ilj.ttl, lc ' >a><m Hu ^ Ahb «rflBMoIiili Mil ■ 

«<l«ll(,lvl "r^inciaiiiaiAiyccutlidrnil.^Olffaiidcliu- lil.clini(UH«Ip>pll]a>,«in>Ilitnuail>ifil>' 
Ab, lulac. ific^ )>BF«li «Ulifrci li Bulntn Id inDll.iat tckilmali,SunRbiclBBaiUfihca^ii . 
^r tc<Ha$ hJC naiirdn ln matiiiia.iBi cB^af ■•■ la oiti, Ir aUi, Ii Eidnu rn •» ninl» tit"'' T"* H' 
At. Tt Mfb. «icMin ci c* pliccaiii.gi mi dpal ><ai"air- ali oiiitl.ctiBaBi <irc«4rc« aattililii 1- ,' 
flltiiBil itcTr- •d<u4a>if<ral;li«BniBmol»iltlH>«u«.' «ii(«,&r<McEnpu!lciaH«>.fl<dial<s-, 
4iile. li laclA ItfiiamBaaBniM'cMnIirap««lln,''if- (S «107^11 (liBtEmpsnJam pcifiBiUli, &>- ; 
rBBt,0ifl«ai- rciadcbar UiB «sa^ c£ ip^ «Horci iriAia t«Ia> pcrDlHa tfnili ral: lciHir«tAf>iaiDa ■ 

Iftlcl 41na- ^n^u^icctrBaManhcrBiniliriiljAfiilhi >l iltailbaaiiBilRi , Cm itfllillWriniiiKtill 

^aitaid* *■- CBil.'Diifr cnaHarniJDamfnam. cunilo piruifH pUai vnlnrrfipopiillT»!» ripninir ' 
inBii&idat- Imc maltalli fitaiHi nnn * "carTECicoii^ KaaqafdctoEotiiiplamncm hinr iBiiifnil 
ttlt^itadii «fr^tfjBoalBip«ra.^a4daabiTafurfl ha- ' ncm.*ci |cnal rim,*r dlcii nuhl, Pdinmia 

UiivliKcoi apl urfimpapBJamillaminaDicta pcpcilcDm, «lifn In Tciiim pn qhijDnlil piiribainrAt 

r*<fiaBi^[>Ta dam ^dliraarruffnhBrcn, la tcrrim^n contii mc , dlctwci, Di aftbli c4cihi « »■•* 

^bDi ft fill( u«faM>loha(<.i|al (Uni conBi lu.ft dlcA, FopilBm.<|Db tnih cA nllil.lliiiliintiUii 

ii. «fO-d.ii ro WaidmiBiMrraiii haac popalai>.''f ali i'im IbocbII^ nli.Bciiniii lAciacmiLi.iil' 
11 pmfa.Ic ti- Blmli(i>alirltmlIil,'>lljMfianDlaaScmc- dliliDaailaaiid 110^^11, Cnircti mllilli' . 
^Biai traifi. «ai ajnn mirgfll(,1 ijaiifa n ara<lloIii nc oc- plaiilBti tIioi dt rcaibai irricl, quain BolH - 
«lo.i.BaKfarl <idii.raniiicnfnliamapndit Inptinui.lac iguddrraci papDll fiai icnilllliii ft4v«t« I 
nal. foHib. cof..riJ>nauraniBHi.fIIillDo»loD<.d '•daninmilbiiucaII(iTdiiri,f^((r<iH<blXl! 

Fa^aabfiltlB mfvrlbill Ifrlclll, qoai l> neA *Cr riBil IB po dclplidu lu*.tiid.ii>quc(i. « rBjltatcait^| 
ramid UiA yiila, Jtlaifa & pf a Mei •(*,& iildK toi td rf- lcfl aBaipapuii,0in«a iBrelui Knnrtii. Fofl' [ 

bBirc«>i dtt ta <>>rfB « rft* •ailltnu "ftlctiate,' & po- bllaobd <il<H aialfilbiBtBabfi tniiBtI|r>' 
wii^iliaf nirBpaioi.nrcrJtaaaipapDllHCD.Bitgra ,pn.rtd«Teb(i[iomlB»nrui.ft»Bidiiln{ 

|Hiiiia<:na' BliacriAlaan Jil.'A<eiac4«li(irB«; "1(1(1 ,>i|iaif ciMim. tid >rqitt •< ««iria diiAaJ 
■amadecipc- fI«>iTcl(«fTcBiO>JauiiDoKl>I.BtptallM |danKt]HItpitlir«TiATIi,a,>trinBci>aii| 

BKgaoilDiBi fcl|-|a UtrF^a-IXBlolu «(• ''■^ '■b'' '"' jilleitAilill . ft rinnfrli nnm la , dlccaici. 
drtrnti ant BH,Aca^ud«li.NaadlcTBa«lBtdttii.BtaDt ^irctflrftfWuin Aitrpn,"*! pciiccDiDi 

•iniTi calai «■it[ciid1lHiih* •dKil.''Tr fii nbli ub(h.' dlth. Cihach cranfinfi m*(c iBniWINi- 

UiUi). f dlA, •• •D«il td^ponitli Damia»! a<l «) in mtdia ' vU aliiam * boD maldiaila c>d<nii,« paOi 

HiB •»«« n«ii.ftfl«niHi<ail«4l<fici.CBrficctnn. 

•tlorUiOiS. rain*ti AtfrFroiIiaHHarn.FopiiliH.iiioCaiidiatteram^rnittti mfllliptdlifi hik«. Irn 

luhn^<)« ' . ' 

Eiad.u.BiH ^U lilc uldini.hlbni f^cm bdcUf h^oed itddiin tcmmiin ifbim ifc dlciini,i1ll nurtuina: 
albBra.CadEt>ita>a^<ai>aiiaiaadamin(Dailinineram tcirTorumalbqiA, ^ii>cim<aftB.qiiii<« inroair*' 
nrd(pal«ial.aa(di^fa mola ItRbaBMliila <noTiirid IdndibiBI.iKI iain (fatm lu pulncatam c<roUci>fr. 
fi>(lmlliirip^Efolc(r>iulfi4l. TT.ripDri huBioifi alcl. Ti4*(, dcfr«din&lrbiE Hurap««n. robiidl. 
ianm.l.lIufmpaftiII>mremd<rc«dcHreltbil H». fil p<i(amill>i *i<r<d &(> omIIi Uafii Full auli. 
Idtft.hac(nBiRTiilltUorn,«Mpap>la< flii«. fv&iaici un iBural tnilim iBoiBliinli.nlmpDuj 

■!i^'«R™f "au»>ilLiMiA mTl.wiai i*V'~°'>^><' f'''^^ 1<>''>'^ 

CRt. Tn Qnii Sicn fuli mi1iL«Bra Tt laitrSi:lnda rai«&:ia> rH.II lB>«i tntfaai la anilfi nU.Ir UU 

tUiuh iDlsllTEtltMlI milM.f .4. ^d 6 d«t<unli «f^im papBhun hani. latMfici mi ^aafo. fl llbl Am (n- 

^aM^wi. tn Id™.Ilii> apa ™i<f aftlu dl>amD« fiiii tatU t- mauiU. fii ■•b.h^Wi «Im ('b »- 
rihai I>amfBLdJc«t«.l.n«lftfi aadbaH Damb». A dlliftll.»r. 414 Hib.^ uto nrliu «>t ubii «ic.Id lA mi 
lioi ittbitu uhifiBiB, Ailfiiani mauu i|Mm «dliBe tfTcmu Ib AEtrpr«. fil ><h.Tfiiui ad ai«r«i dlKan. 

■ou la di^'&Hi7^.d.E^Bwl^M>ut«ii'K iUbllii «nn d«aHw.Ch(liIitHr(nrb.>u(^ 1d iAi>lk'aa D3.t.z=dbvGOOg[C TJumcri. n. S^Haferoth. 

ifkruirviomiif ■ plfm Btrl 
D3.t.z=dbvGOOg[C 
D3.t.z=dbvGc)t)gle V. Numeri. u. 87 Pharan. 

mmkUomMimtaniiailiiitiim Uofri aiil AtiirsuiD.ll^» iJ nlHFriiBiv ^ CtiIn.lMll 

!nnnHiiB.ip»<lcfllzi ct^,- Is nialilliiia llVHt ia diftiiB Pit» la " ciilti. ■Mr*fiiidly 

<ni BiUnvJlsioAnidinisifii "«iniulcniDt HlMliuI, ImlurfuHfllia*- laAuu. 

:uni>inB>.dfen»hV'nlT..u.;B i>IW>l><li<lt"><lifaii(hi'- ■HiMKflaali.iLi fi, imltrfiil 

.i.rhii^ajl*1^n'^["oiJftl J> wi>>l,>BlM***^tnn^Ua>^B>U<, rUninTsla 

«ftitnuRiaiuIsKibli. IB- d> * ■H^iin.. libof.». .ITii*™iiWi b.W »,irf,i(jj,». 

BiHaifn.ili.ArcfdiBiix.Apar ii.Ji iillliiii lorduli.^ «Ifh .Ht^<aiB|>ir«II f-f »t.tun* 

flriFHnniit >n!«ciUi.N.i|U >niu,&ainii,.Uaiui'>iai*mBl»sMlni>iMarn.i^. 

dUirn«* •.!«>*■''''<<»', ^'.{•itiQi niiir(aiiii.viil(.i(i,iil>i>sit<M>riiiUi«S(. Bkc.Mffpt 

^•liriLbiHtifTABIqi TrTTK qni LlDn.iil,.- Nriiiuqai psmlin*! tfmdtrt ad poF"1v f Aa: frtrtpo^^A 

>U^lfrttf,ilcAr>.TTTTfltt«i]ultr>alBDi, qwnli roballfal Wl aoMi.*ei «BDlf .iwr inlt- iriUHtfi ' ,-,_ , , , ,-- , ""* tt.nii-taHA 

Ciiian>*.lblvidlmB«mMi>qBvdjfl id fillaall^ar1,1>|loilU4Bf td >BftoJa^ pti- Hor>4.v>l,t.(i 

vt^ ftBn-f flf itcv.^vbaa CDpuiH, ciiliDlitaai. TifloMaaB^ it>aanib.bi«iDi» rt fitllHppid 

^.^lwiBniWnoT. c » P. II III. AKi,'pnitm>BlanrpDrat<aa(>iJiB'[a n, !,_ oMtnAl 

M|«bMfc.t>.D«BliiB>tat1ni>tBaac[I- l>ai<.ni>.Billn>faa<.(alia<iBl..'riiiiiDtqBoHa<I.Yuiiib. 

|fcifc * B Mi »» . lifaBiwnunMo;fa>* Ai- ifarmic^^MtrliHlBpDlhraiAtltl Jt tlifhfltni. rtjinltljt* 

WsB Ma^S«ilM.J»n.m.iifu»Dit«l>ri "MD>«raa.,Bal)taa>iU«Udli[D,»laribcaaB, ruljlrfin" 

Vja*U|Tf>D.tt BSK Ib hKn*. ftilttmllnc ails 6c 4ao« hlDi>IUDtfi IBdltia. C.X I 1 1 1. » qsl.ioloia 

' htr™"' " "™ ',"''■".' "" "*•"'■"■• C"'"'"" "•'■' " .*"••" '" J"'""»''" "f ■rrJl.l.aitM 

■^■H fciMtu «Pl j.H*»'i» 1.."« rii R.^JdanEm Ha(^tl4luroa>nTala>ifi£lIIJw^^ifa^ 

I BbM^uH,M,blida«>..«.«».n».i nd[.r.'v.(i,.IBi«>i.^ir>Dia>inl«n At(v «^^Ma- 

■ ■^^ Qao andln HaTTii & Aitaa «- p>(..DI In roUtuiUn>ini SDrnil irtBDi.^Cai n blinma anli. 

L ■•nHlltai.ninitaBBiBBliiniUii.a rtliulgiiiBa.tMialBiiiln biBiirinB.Tiili- (uBRifHuB 

i^Mlbli RiD loOt ar Mmm.ti olrb ( dlo ociihiTD>'.«nti>t> Ttan, naftiir ft pDbc, i*. Vii TT.ai. 

g; fcWa i,^ * »?< iBftnacrii T.iri.rrii.- noMi. pi>il.|-ABaipr.HH»,TC[«t>.ci«>Dr ,it„'a(«tl- 

l>*MW.^*Biws(>BallltDd(s<«lla- [aAIirrtS^RtictiltllcT.dilltrE.tHita.aifl.l., bui.tf. 

PttMdlnn r.Ba.TtTT. >ialclrniiaia.ai.>.l. ilB.t.ii in.ina»r la AEfrpii- Crtlilcr& .iirf ,.,«Jic ,„„ 

ft *iMAj|>r^riTlBifBnlcIMnlBa<.lBilDffi Har.i ft Ab.ii In luln ra» (oiii >Blnira mta ilnBna, 

B *fc.t>ii.«nhBBiwl.ac>cai.ll.n(iuIf. lifTCf.llonl.etlotiirncI.ralitlrlHlaa Clio, «„ Bct.k fal. 

» l Mhiil in. .dfccgtTat>aB.latin.«iliar.|[i HuD,&C.M>£]l>lrptnB>,>piJfg>if>>I hl.aal nMlacaU.B. 

■ nyitciIBtMr.qBlmlcDtpurflun.Dor- ,.-■..« __^_,-,.-. . . . 

r M>kn».r>«(Si.brfaaBUi>p»Gil[l.D 

r ■*'"! - , - .itlSin" 

^iBfiiKI.Da. .J TBliHtraa. «IWB Ctleii Itntl ln baufttild ))c.|idt mml 

6b>« ckni- li.a>.iifloM.qD.inlanil|[|nilanpcitmS- pcfli rarl.l.ca 

IiphUli* «I TcUii apprl B[Ba.,riiprt oMdan fcaB. it.la r«. • tl ttaml. (a, iliU.niDi, 

L ^liVpVBliflDrl. Domial rnprt crlK %4.- nn, TolDnll nobii >f> p>apiilni.*(nilDC>i nai in prt lU» Tid>ba 

Enta U Krffn, Vf^BniiiB d«nli« B.D>i pa- .Aal> 1.01 li B.I1., *Ha4a «>Bin'l>aB>lnS b> |l,:nlri «Ij il 

■ffaitHQ«li|BaiiiiBCT.dncinO>IlaaninI iih i»fid[>nim*BI loiKlil«iipa|>nlnllliai gi, Tid)b.iDnI. 

r ^nl.t»[.Ja>nn.l«f)(luIfln>r>a. »flDal<.'aDonU(l»ni BoAcr..lt.^Bibn-ca.i f ..... 

I W^n^.HirBBUIBit<«a«>lI.li|.>.*( - - '"" 

vibpn cait* inafB.B.A fatrlHi an.B 
| fcal.t t u> Ha^od DdbI 

fcffliji.i.i T««bM*lialiadi< 
■KbibiI«(iBai.jrannIkdnc<ia<.'V-Ua>.b«d.toB<>i&w%*iil>U^aar "VnDnnn .d^u 
'iBkl H. IHii rcbclln; «T Wb.Ti pull ufflt (Dt.l.btadfK* drBonUB* roLft Mrdnn^.ttB, d.aar(B>ai •inf. 
t> rBbilf rnMla u(lpii.iHl.ciii dbbI pnAdla. f. anolt .C^.tfOle » liplilvf t «i l.pidll>*.I.Tic «bb. 

aBHi.br fa*«^ tS:ahciJicbiMi«B(|nJ,dln£Ala>«».l.rf)'U."t>^i)l^.!^"|cnid 
BiM * cnbaAlorf fA. irtwUtln^n ■Blacia Ji palMl •IncJl pDpaln irnclilicC.BtbiairBi*. f » li .odlll Al- 
rVib.vLtiptatfirfim.>a.lf .adici.pBdAlf7ptiaia.]IfBifm(i.vf.Tnf.a|[ci.Ti(ndiitA*|iTBr[f. ..^Etdl- 
*i«T n. haWnBtt iit.iiliar.I. d pniadiili tiiolai T.ini Mlufuite.dlcnii .llcBlfoB Uilt. ili r<t,B.)t 
Wdw.».B^xpnrB>aBlllilaJdi(i>cidI«occldl.aflBiti.. fH •f.taJitril V ta «dbIbi «.. 1b ntiUo bb 
fl>i«BLv>U« ania Bd anli cSltid^,U [>aBl.i* BBbn IB. fUb.t Ibp »., dr )■ «>Hb( DBbl. Jbnlib., ai!^ 
■•■dk.«fac*ltul|Bliini>a.:ltlinJintnftm'ipapaliiAilI<]niT[fiTBi.lll<dlMlildnii|at.BdltlitbBj 
^^" — ~- - BApDnniDa. Jtc.Ornla.dacBlB taBrpi[tldbapBlafaa^fntD.1u.qDjd. jHDBifcAiffiina.ppa D3.t.z=dbfL"iOOg[C Pharan. n. Numcri. v. Explor; 

1»« le^tuc .>>I>r"^"'<™ '■■^'■'(■nlfaltnliu- '(■I>pn>oaui>:l<l*M«iid<dilllwuli]. 

(■ inlii prifo I'in loaii.iqdMfiUoupiipalinladbH^- ndliuia 4U1tuibWibIh«, Jkdkut, Nhi 

Ba.aiiKli- ■"■ «liioi™ •■« fuafHtrii.^cni Ontn, p*i<ui iundunipopaliln Tiflup»^ 

cnlfciniiqu BfB» pspnlu lAiuB luieJinR'lB Mmi »- iBifiniii tin («nttai* IteBilif Inl luill. 

h fotiliiiila ti<iUB,tii*BiBnm«t*p»Ul<k»i«t<i,lilcii 3it<a>.|MBLinpulftamBliaBilifiratdi>, 

tu.ScBtillil- <«BHanlt«>lnMtrtD.>hli(Blic««>ft<> •oi^nBilBlfBlnMn&ftdcn.BBUd^utau 

#ll:OftMllta rfBBli>TnbBlI>»lBlwI,fHIIIBdlBlldilll*BB llBBdtlllB^afl. tBlrldtllpMiKl tMIun 

BllgBinila tlt HnrB boBltnJi, tsBdtBJi Alqnitun b tiif. nlm ■bfHfa pKufam pepBlT^lil^bBlHliii- 

il«mi. |ii*WB»,"« ItBpBBln nlnlBt iliBliHa>.*ni. iam bu^ BlniJiBi* nNVtlcatdlB IBi^iaifn 

«17 .r, ludiii '■•■■• {■ifBKut faicC la ffliji** ■tpatihai''!^ pi'iu fwAi <|ctdinitlku dt AUnu •iiiiad 

Bil Iriai. I.aii itni). •i<niuttb^'Prspliiuina ^i*tB Isiaal I>«uBiitLDfiii4u DsniBu.DiBilE Uiuw 

■ODftulmpB tul popall haiu.lun U(Biw[lB«B bsBlia- bunlgDiii.vlao tfai&inpMituI llnliDMi 

■ii. TilUtli. tiinK, dcunadaiulUpspDlB boictiAln- >>''niatilii<R(. AuniniauBtibamliii^ 

tbri>Wilil<n( piBTAliKbit/litlllliinlDVFnplriaitiftii •MtiBDiiulifliRmmcan,& £|a*M(cdil 

non ibratiir.. fu iaiu Ttibam innia.'vtnBtuarMiP 1(0. Alpipta li ia rsUmdlu. Il itBUBnumiU 

lah.coi ^Di ai 'niDcif. init inpltbiiur (lolii Domlai.i^lic- prc J«n Wtci. atc ob^diiioBt isd nu. Mm 

Iiapilifii.l.iiai nimamicniri ^DiddiiaBi (Isciam lUVaai itdtbnoi TEtiaa pro i|ulu.alptuftli><aii. 

nfral.ttbTal- d|at on ^aiilcci la Ulrpto.a lalslitiijiBC, ■» 4air|Um ci illia <|«I dtnaill nlU.iHmbl 

cfltiir.d poli' •sicia miui.Nan •idibaat Itmn qaam Iqrtx Ipicltn JitBtu cft Bic, iBdqttoi it T u i— hial 

dccit panitra ni ptnibu cocam: rcd Ar amBCi qDl iDt Irrllit, ^nam ilffDtDii. If/cmntlai pafiiUbilltm. 

nii iilliii.il pic "cnm aaa tlluc fDk rpldiu.tDiiR F«ll Bt Im- •^libu . cctl Buiaitictllfi, dt ftacnlBiBiiB 

Clttpiic« (ml plcalt.iaam inlcodaiui'ln lcKim In ^ Iplii lolitadiBfm pcc Tltm Huli-tnhcl. fUimf- 

ic'f*ilsl & qni 1- IhiiEcitltiit ctpfic.lcni ccfo ,nS.'pnSiUilml'. ui mri itomlli £liocnm IGul iBdial. Dlc <i- 

toi.i.fapci o<. BiiBd<rcftDmTitiBiri>nr<ttoa.4lilai)aacu po rif, ViBstn.tif IHnla.. t«tK loimltC. 

«flii y p.rfV r.afCDii."''(lBouf^ctiidcaiRBVii|csV" '.'ctaBT^atft Tdtf.: |o™ ^ilBti^rt 

Ji proBcpoiib* ■■fiiiicmhtupcBimi,'i|Dir matmuKttdu^ cAltt.iilDcl uait Irrapnl.df numaraAlic^ 

^iraat^liu- tumnft MuimiifKlaaH fijiofnm iriitl^aibDi tn mc, noB iatftbJfitTcnu. fnpcr^umtfBi 

Vluacga. dicitDomlaai.fi^nofi, TtlonntlciUt HrCBlcli dUamKpbatit, * loOf tllBmNDB. 

^ii •!. Caaito- cori tDctbatB>ti..1kf.ftwaifam Toblt. lafo. ptfnalu .atcmTcaiaid.qaibui diiilili uOd 

Bt ^arTa fai- lindiat lilt saicDft csrpait vrilcdf smaH^^c^ pinta iia1>ibili ^iu. introdutm: •1TU41 

qnifitcm IibIc fi TdVfl laxft' <HaBcmBBmRBmtcilcan,thto Ttictm qat Toblt difplicDlr.vclli. ndtun 11- 

pi>palo Bio rut sdI tI|'bcI Dttu ci .naoi Bi rapra, "aBfcfiau' rcbuacia ratiiadiM-Cillinftif «citT.|1iadt. 

Dilfefirardft.1 Hi'in rcnJciii*tt.tU''Ditaa ncilcDtal.'n col fioncm Ttftnm , dsntccoDiabBBtat ctdun 

aucmtdmsdi loctcf toi lu ct.pf ctct Ctlcb Alii lcphanc.01 tc putaatiBdvrcno.lDiitt aan<fBB.MtdfC|ik- 
ftpcrdmpapa horni «li Nnn.Pahl4.a. nllfi,ili<int dtii- , ildltfBmsaibattsor.dtftAllTtnami uun 

JslAitb AE|7 11. quM pf Bdicluut dtjunc ttltrodacl,*Hpfl pndiilapattbltuit&fntdnriBII.aBJind 

{'idrad^AIfr «^''''.cArt^cocinfliDfi^^utlb.PstrtGli; Oagoli iini I^t^ r^ E. fiiCoD- •cirl"ptrcfl'ln dcfiito qaadia^i 
bbI fuin *'^lB[aitariaBctirllrBt,'doBic< atrtfili; ODgoliiiaillsmcuirBm ,lttfacii<>naiBBl- 

itt.Aipl illadiailiuic piflaaBiiuniirircAir tdui. bamtaan. paia •cATllDdrTcm.Pia BuncndicTa qiibu «ItltiiomBn >lil i)Doi mlTtiDt Uarfeiti 
rtpitft.Vel. cipIactAli ttcci.afpi qaadiBCJnu ditbu.lAcm UpluidlTcni,)iqui tcncKimuBianitfici 
ipidu. cn pn tBBorcipot.boliCiititt laiqDlitiF Tillri qu - 
tCoBilDU- dctifnn.BDii.^TtiDrillictrii^Ibitianf BcJ. *ft^Danln*lsMiuatraiii,<1 Bf ftrtnliMi 

Dt. ftcnai ( 

,r..cB'd?mc,'rrBf^BnmBfcr *iV'acl>.*iiuIcdMtc chutiial lublttnilnTiltcirpnpicic^rdhml^ 

liai.rcfcRip.dim.li>i.Ui.lDialt.lttbltIU.I,ddIit«IaatlalsctibniiifUactbaiRilfidtniIarToblL ^■"t.^i<I« 

CIoSiailninMldic. Tii in Hf aan rdllcR ianauad. f 14X ca|narceBIicrrUDgDta loi rprnijnb. ^ 

:.:: ™.;,»,»,..;..'.j'?" ■ ' 

Vcl.fcaHiarinBinBnn.fiBC.ii _ _ . .._ 

dcf.cl.mrii Tldiif. f 4« qait coniri [lu til fAimufnnTti. ftrrruDrtdBiflai tDnr.l-MarinTTBjatrttDi^ 
fR|t.i1oarmpniCrfcad4dnpccrBmfapcclutunfTf..dDrcbdaftmimBtItmrDp<rttRtaa,i.dttrttlcad0trn4 D3.t.z=dbvGc)Ogle Numeri. n. 88 Pharan. 

lUlnln». «>Bf.iMtB[HIfci>atrinillIp»t»rut, 

fip tirpDd vlrJ, fB^Btti.bln «1 mjfarbt ifl'fl- (■ (onm Da- 

|d1 vDtiigm>tl&hiifiutvnv.*>«HaBiI>*BilBafb- nfBo.fhb#iii«v 

K- Ke,)cCil>fcfillD>lrfhBBi,4Bl«ilrJi>nufar IillMilBir- 

«• aBllrnBiriBltritBiiimrara.Tiinit.tt MdCk ■• moml /u. 

l^ l«BBmt<fl<«b>llhiilTBlD.rfi,<ai«irricI. Bk ilinutBr 

im *fBiilp1>pidi,i<tM..fHiii...id<£lg.(r><iri p" anrirlriils 

>I- «sf>m"°>&M>m^BT.3Vu'B.k>^d.''MS i;«>iBr. 

*- dlnftDDmlBm^^BUBpKOniBiVEriifMo?». TV •«•ania 

n qBwfi«nur(ttJlBltilnibuIMmlnii**BS ItiWitiriB^B o- llf<i1ii>l'.iaim<m'AiB]irt4'iM-U..siD,-aDi 'ot. f4<tt. o- ficirI>FIsl»IaaaAii,?n;»flBfBlitf 4iB<li "«m. tliJ 

bI ••ia,iiiipca|niBltnilii'I>i>nilBa.i<RHtBm prtlUBujBa 

■■ Uciiil>n»ft«<t.olto,'<ilmiiUt^t[MlricUn.- f4Mi.nthi 

'(• itimjB fiHHiH tf <n> pn> lihulBr, Bcmpi Jt. •HlclBBr fpS. 

r>. niADm hlB, prn fuilBrlt ifaoi I(bi coaCl ia HM. tf. •« 

ill' bw^ilikciatpnijBir^iluriBiflwillhlnii. ^fl*^ i'*poArrliTcAfiifuritroTimDomfflo. idrnfciTlfVrriniim^arrrm 
fll Tobli frjdncDB nj tobircam foiBinaniDr. f Er mJfUln > ntf 

i&lBCt Bl lBlpfo,*HtfDm tKtiiq^Mcifenrfcm, proit»tri«.f]-4&*t* 
pitl*l>lB,e><raliioior<raii>fflniI>i>iniBo.Qii^Bilaft'. fOat 

.qiilduB tni<Hib<lBil<m inmtnm tg Ui tcntii.«1cm 40041»' bb. 
blufaHi t> Gmila^ili^ UIuibiIbi.^u n ttso flcbiBI.ofFcnth IM- 
£ciiim pcrora Hrl IIb* muBctc.f.toc obitlioBC Blntlt.ft lUiariflnc tt 
-rlitloBUlM.LiBnBfBmiorifimii, ^wHcli.ptr fCBCTiIfoncir.f.trtB 
1 ttBtrc. f iiNcb.iBcvB&B odorti ^iclfi l>DllalBO, f it Tl.Tt U«c< D3.t.z=dbvGOOgIC Pharati. H, Numcri. t. OWat MHlailtBDa- """''''''''^•P'''"''"'"'™''''»"'"!»'"!"'"" H»lkn t«loBU mm.lipMrtKl , 

•UMlaBfiiiit ^'l' '™'P^* ^'••'i' l^f^ Baaino mfoi aScrHTiralimdt •m«Ha, hi 

Df oiliiiblk j> """■ a«Bli'lll» riinpu aaa bn liili *»■ ic inu.ii «i.inmli poflalni 

^■(^la.S '""'■"'"""''■'"'"^""•^■"■''H'""' p™m. l.io».bl<li«iAMp.^_ _ 

flblafr^rd. ^.><>'^n>l'm^4»r^?'^<'"'^>>''°- '"'^ffi-R r^ii^rJ[t.^'n^aL XnU 

i.ij;^_i.. ■, ft ^i»pt »«■ «ftirtHK. Mtlii.. "Hi loqQi (iMiirDm 

abll.Wpn «>l>Hnt«i|iiMJ<tfitt>Ha.t.lJ,al.Ipn!ii- r<...ri». 

™Ii','^^',: fi."ikIirBf«J3A^S^"Cfi«ni»T»S! ;i°°"^«°fi^i1!l.°r«i'BrfdIp<i!3!!lli 

nta^mtfol. „'i..„^,n„_i„fc„ni,„.„.„.„,^ _ , fnp«A[.Bnl^Bi*Btalfcril.j I n^nftri^fcl. <t'b«»ptin •■■1'Blix pn>l>ani.pwot[. ft <alll|iuta>tl(iu la JlcfaU«I.I.Bkta)ti£..^ 

riL™ii^» ^'"^^^^"■b.m.ptUrfi.isSflifi^ "iS^^iiTiB^M^^fmSiS?.?; 

fftD.Hfltll lulpialfaa.Jiiicai.nDoBiiaa.nnplitti.' •obcmd.bnm.Diidi^DDBilBiii.dHor' 

OH tit.a<tl. jJicia.Bldctilliiiltlftul.ailioiiiIatBBnl fili.nin iatu,ablinil«iai l.piiiil>in.a Boni 
d,,a,oninLbr. ^„,,H„ta(Rm.«ADin>>ci«i,u>Util4'nid>t<)£ntpiBCFp.iuD>i..iD'. fciiitimi 
(tccilt"ri»nin.BD,' flucniiJI(cniifBciitfi«c Ponilnni ul UoTltn.lofDncfiliji irratl. jidl-l 
fil litlir. I. (fc „ idBnii. tiiiDdtnr .DJm. biiBTiiwll «dH' «i id tai .1 fanit fiU Cmliriii pn i.gBla. pii: 
oculfi caBK.c- ,(lapopallfBi,10.»''M.rphcmwl.'I>«iiilBBiD. IJoiDBiipoD<in Ib tb timihr.dBrfilBUf Qwt' 
C*lli>nl< EkAn Nlm nllHim DamiBl f^rtnil.ti pIDnprun tla. mBi .UuIdi, k oiiiIiBni omiiiDin miDiliniii 
•lli|dd fBHli I jttlnm ftdtonDlBonio «llBiIi Jtbt. h.l<.r. I DoniBl.DK rcoDvini is(ltu[aB<i ra.i & acr<: 
«ra.f ;.bIbci. ^, .bIm, '1 mlubi'<Hi>i iBiaoitn.Joi Iuftt 1« pn in ..jl.. fBTBi<aB..>,r.d n.iii n.i 
bBDldnJaf. Mm.fQ^Biiinit£]ijlln<I.flcBt iBdifntD, rnpwccpIDiam roralnl^liDt ta.rmnia. 
.l.llBiDltJndi JIcf,Ui.l.qDi.ci4iD>i>ll|n.tDUi|nucmin. 'ta. J.TcirD-^g)pu,>tifcmDiui «lln. 

fil ifnsiiiii, r>itnn>Gl[oiDmirnclI.pIdibii<niIi.c.fli..l'j|al.lnfDttDm •nlatrri molilia^nin 
BaBllfmdaofft f^t.. frobtDitonitnml.piUibDI.0roioniiDitll.qunHdmodimfrltnpmtDotHbn.lIafi.iftr 

nl. tna.DEDi .BftimtntatDin rbDnim^^tpod pol1ttD>lii<H,'pDD^<qu.>°r»p« dinmfimbH.B".iirBHi hyicl.- 
iptSiipIo t|a.t thiDiin.^liitqac^^iDfiihb.L'."^ vldtbirimn.Sr nimaicicfiri. aBDlom prDnpBioia Damltil. 
aicopiri' l<iii- & fitictii' n, ncqu. "pinvnitcti. pofi <oi .dhfi. .u. poH Dnla< nAioL poA ■aa> rnpn.tJ rcla 

■I^rhiT.^^<^ .JmllTom pf I Jmritil. *.= -loi H.bt». c H I P B « Ji .|B. nJBDlll ntlCi Dtpnnrl « roc.rcl 

»»(« nplut fiat 0.1(1 l.,abtin Dco hoftl. J.n,DOBCic iil Dcl i nnc.mic.D.fi pttoiloii pUiut.ti «i '- • 

MimptintififtlM'. ■!■■«'>'"''' P^l™^""''^*^""™""' " ' -J- 
ai,flwil.tI,JJ.m fifniBci. ipoJ 0« E D I L,Diat.iI.tni itnt nl» iBtoTtf diprn Jni d f nfcili .lw« ^rtHmiemn 
4-11 I .lnfifi*t[». «11 .t,.f inifi «i Jtillh tl.mtnoiti fltli a.ililS pnnptoHI Domini.n tid.di T.4Brpifl.ti 
2olt mt ttlM.* poHotnloi nAroi, pofl qaoi .o. fDmlcimloliVf iicoiJidJdI,)' faciitiioniala piHtpiW !■«,& I 
^f^nQI ftt I .1 ph «l.iIiIMS-^fpliin poHtoi faum.Sr poA ooIm ritiii.tA ftqnl coginiIoancoid&rBi.& tto 
olCjulMm otulotBn f«wuB.PoH <HM feialtimiBi.I.iinoi fnin»w...btir.iii i ttKtpili DtJ. D3.t.z=dbvGOOgle irfl)atlian. r. Numcri. w. 89 Pharan. 

^ Ilu>i.*B*riu>>it|H*!>bDBU'lIluk,ll<iJ l^LnI,»[>ilNHiHas>lNniB£U]I''il>,M •"<I>>°|<>'">'<> 

^ ymfmamTb,Wtki.tiltttm^liumttid «On iliui P<I<tli d. £]i|i ><k"<. 'Iifuiniril DnrKuin.tt- 

CiHDa IMirca . tlii«u Aliai» Krul iv«i4l| 'Au >ur>B,'>iiirv>iU)iTlil> ili fiU|i Ifnil fsnn iliqiiiii. 

faB^wiM» writninlVui^A&tiiii^ ilmidi dr^i.iB4U|lBii.4ii( pracJpmnDI*^' Atwlimfal 

r«iiaUjjMi>ulHisbWiii'C£~f|Mil>(| iK|B(>,>iil>ebiln,^Blll>lfirrf|Viit«ilBi<- l<EitsifJii|ii(- 

fmtia*tlimtrjta'l,tmB,ii*>iaat^HSi\ ri«iKiiO™c«!»Bnii. coB|W(«inii 'um lincl «lijnidBai fm 

••iBa DaviBinHid IBK iu411ii ItaTliivt.i.^ lu fual raBi/ft DoialliBi cH Ib ui^isniB, •llqBS ili&n. 

■^- ■- i-^ " -■ «■"' ■~'-'iir.»r»Birt|uilaii<m IIoi.Ie1i ii.QiiMim tm 

]U^»,aoiH i» fUlnBfi.n..fi h. IBBI,I.>#B.. |IUfaBbi.&4B«ilnM{i.>»nBiB4wli«ii <^.'Hui'BmiB(MlnIMBlDai»iiBiiiui, III* liirinlt. 
BBv Jfli4f Wiu,td1Iu •■Br^uif^Bi ihBiifa« I '^ulilaiiAiu Al.ft ^iiichd*BiB«Rdit«dkbHr. it I Vaft- 
kfaaACanABUiiaadtiuBiiBBittluu. autiBi|B>ib(>l>«TllMl(4 iBlbieitrllfai.^acic ^tiManm 
)fcaB%^p<w'»JMiptidifKiuBiio(i;s!f«JiiXciriH>^iBnB,ilc*nli<|BintB>- ibbi ^ttt.lm 
BiBft k ^tACBO^Bt «lifaiitiiBrt tiil raB<Ni. 1 ttvifBitttaiWBi.fftpinlttill ttil|H1B.fBip«- cootftCv U^ 
q.^id^«TiciniBi£Ji)LtHLI;^il^ fairBOi >(L ■il^attitmirbfirbBiuwBAiltaB.ianiiillo 0i-i.pnrtvlf 
- CiUBdiitiUilnl.NiiBHiBiablitAaBUi ■iiKi,tiiti,H>tiill(aBlili»iitDaiBk*.riB' Maft diiliii- 

>■■ i riiiiifmUI Blpii|iutn I n OBiiiBlBftiaMieiwiiliritiilnl.tidliihMii utTaaiiBlBil 

*(tl.>t<«Uitili>llB<Bl>BUkciunilUil>> l«>dc»nl(.«Brialt>li^iin>lUi|Ml>Bp'- (BirnimtiJ. 


iii,'l«fBnt » AimliMlBB aAajllit' Ob bil 
llianB(iB>iB*«BBli iMBinu iSrpl'"" 
tanUt ttoHiUM i/liiieTtit^iiBiiiA.^tBU ■^ ■■B.iJ nia .ftillTaBM^Ii^aiinJ » 
.MwriKnt^W ■•Ai & mdli BiiBlbll.t 

rtfaM i Mllii , ftd^4Ui"afcii V^iow I iMI '«"•ndniBH»''» < !m^i ^HbIi Ii* f^i'"™.',''!' j* 
C ip»fc^»Mi*^ * aiBloi Bnlba. III tiBi I fti li ntUi.Yi iittittit. m. l«a.Aw., "aifi t.,t,'t£«bll 

jj^aiiiniUlBB ^l^ >B4bJ iKtBiiis ili { B. « 1B.I1. iflaliflBaB ibilMl' Bsbli biltdl- ^V^biH „ 

. ilen..TB.a^°i'»a'pl'!llb^ihuh^|wTm'biMSir^™.-iu^^^ 

^r?!ii£r^t^ A^b^ab'*^.!,"^^ : 'iid 1.1« u^tiMm^dbaimmT^',e^i 11'u" f^^;, VJ*' 

s5!'i7aSuS!T^MbVirr^iiy'" ■"■''■i™d'^i^^ 

«•(«^lllif.w.qaiid m (IriliBI.A^iibui u.i«a'idtftimwBri°iBa'!tuirqu>m Hlfl* ,(^1^^'"'" 
M*T^a^»B ,ft c<>i«i«ifftuidll.ifBmrt>< it^^ JlliUBB.id^ctii-liiriJplirt|Dlfiititi- «j griitifam* 
«»viBiBBldndiBli4aAlaB.libiNiiili,ii- CtfIIBrilHB,aiBpalUi.tii iD<'lifuiu,**ffrt- jL,_ jb.-n,* 

M.dHi.T<a«Aw,*ii,»p.nB>iiJdtnt- ^(i>l.>c«ira>i"<laaB«,a.Ab.raa.qiilC- ^"ZfSZ 
^ ._.- ...i.- - „ „f^ iiif,,. . ^,^,WMr«n i<.Rin?II .i..pnii ^fiiui ",I ",^^ «( aM[ccfilln<i h.lw.K n» iipnH difpi.- . t..l>.bniruB •i.R.n.'ri H..pitii ^faui ,,,I,.„™,1. 
I . da oil cVMiii. pnsi in f«M,ii4 dluiii, , iti.nBi hw,» l'>p.f..'»i .l.7ia«i,dtlB- I^^^T 
^ ^^.M tMH t^iik.i TBiuifk niDlhiu •Ko I dt * iBctnruB cfa InpofWiriiH. • Atitia.! ad j|||^(^„ 

hfa B*^.d1«aTfcfl-PmjpiTDlwTf,pDpalaTirt.r AbiraB.."CARTi||iaiiq.a<„'id ta4C«'il>aBi r>aialB*a.tn 

i^ )nuiiibnimIi.Coit& uibiBklbiif.' ■ilxMilid.MulfiaHlctMMloBli.TlA^BTill^ii, 'f^M 

ik kncna llsrfti.* iMII id DUIUB li Abiil:^: < ilariiDaminlT>lDnd|BaliUaiUBi.LaqBii<'tA l f,,.^.,r « 

hpMftB « fnloiikB. irniUl.ii U laikl, , i.tf Da.lti*id •Ulm » .d AWaf hlfit th- r^,;,4atl. fu 

l]i>a.qBlMdNtii 1b fKin fiiai illitiil,hiilli Dtw I^ib£ niHifB tinli.Bi i n*ill f. J„ !? b'" LlWl.d,adk,'>ltil.>r«l 

,l,,4DBl>iali*bliii _ iB4l(»ibn(> . 
'aldll£qa>^'jlti aBlB'idHi^<l.,dl.(iAaaBrrt .,fu«(rf.,"„ 
.lafiiB>tfv>ti'l.dnH«,dl<ii,n,^ looniMl ^■n ml.>.u>aimit k«»iL»t iIr bbMiwIIpIi r<nitcili Is nbcni.nlat <n li nnin nBtJlh tiiaB <!>« 
CK-i.r.B-uMti<<«B. «ii.t,,uidclV.I.0.1drt.lil>nii,li.t^i>ld>dnlll.,4.UmBimBnita». 
•B*Bk.d Ha<t> m BaBBB. f 14 )tab.^«d triim tIi doBlBiil aoMl damluodel vtl,BlfillJimliincin> •*» 
J^^^ nAiil f i, .0. fBdBim.«H liitniaiiilani ttindaB : mrt» IpA Jaitliotida bibni in fi niia. 
dnm. «tfnonrdadlM f'? BaBTDld KBlai Tinlam IilaI.BnBmTjKBon>(<n4iBlii.Vil,Btan.anta* 
■illhilllnli pnJWB^i •(. . & lllm cnnB n4dcn>t.d- rlynat nMloKi miilitti>dl..B hiB. aBnina inciB 

1 itiniiliTii f-BliA^eBjiiUliikWikikiitftiriillM. iBftMaOiliiUuna. li'i'~'«'»** 

ffHH i n i fiiTt,l»ttBr«ir"a _ _ _ ^^ Numctij V. Cort.Datb » ! 
^IMlS^m- iMi lo^ IHouii DBBU •(■»• HU, i|iM Hnnii iilai c» nMnicslli fciia •biwiu 
fiib llUi Miir<ci<c.*p«ail_v Rll' IH rat. fiiblUtla •onn.DffimttriRqH iliil In Isl^P 

■ulcun c<ii>biiiBi,''imm«ii<»iri&- 'n4ton.li •iKanali iliul 4*1 Mibnpncr 
HU.^Mtitlctitian^irBnmLimvai^^M niai,fB|iiicliii»tir>nadiui,<lRii>.Hifcr 

Jciwt ifiHdiefigT^t^tinli^OBiBliiH* ix^ialBa lnftr^lrdBnDtof^DnaflBnTlTOi ui 
ItM «I (inuiB m EHnn,fiir«BBr°>J ^ offirebani lBifniai.f LaEBlilfat lA MbI. 

dcfluiral.(rd^lgBlit|HCut*flimmi- 'roBr^nrJoilriCDlUi thBrJbuli aaKlcrrvlB 

*rpiit<l Igwi^m^Muli^Z:!* ful. Itilinn ll!i''i^ »nt M ™ra «tao » »B<ri< 
iiBlllcpKnnrBiB &I pra •BlnabBi m- . ta £111 IIimI.tbIIi ii la f Iniar lancdoi AaH- Tl rt<ai««DwBl ■UnadloHBpmila^lAr.il^TiaiiU-BBrtr. nn MffnAi»B.&nra»l(.i.d Biall»r.d , 

aa. fl4*c>11 aatlBWlt.inliHIKpIacidchiBliBfacliiru. tJndiiaB,^iB liBi>ift>liiilBcnidl>r.,<tbth 

nilaqulpKcij ■(d(i(iHi>rciidlh*iaacrn,TaUc>Hrr>i>,li llrriirailana: lc HlMiMn BoniioiBcMn. 

tot& iA^rli ■« poBflB^AB Ifa^mrmBHiimpav^iBcdrBiB, ^ pepaladcpicmBf rll.A pUftcainJi.Fbr- 

iialnui rrui.JJ 4r lUdiadcaflfirtttlalirmptvSrt.^^arpwpMa cbbi ■babi^bI pcnBff?1^iiI.qii^Iwicdcciv mrl 

lAaiaqBlpco4 icpcocli^^cficlaaBlmclltndiiclaDsmlBl. Ih baailBBra » rr)iHB(fci.afcr,nii bli fii pirfi- 

£•1 piccil» ! »iJadHlamivpli.*^Blil'inqiu*b»S^cH- nujBMIiloBC Coic. RncilSf^ H) Acnmd 

t (lli rcant idoiadom If qBini fiiccil HaTcc. * CBCBirJi 1b ^0^011 id nlllurB BblfilUBUMarij roltfij 

aiiniii rni J4 io.diamioBdoii(,*»c«cltdcim»ntliiro- ^ bIcbIi iBnfinA 

(iiBIoirrob.Ir- 11 qiiiialtirTIiBtiiiiioniiaiAi(noa,csJilkrm>A(t>«tt.?Bn«lua*im(m ^»1 MrHlliilt 
tieecil ci •(■ I* I B ilidi «h.^nocilicliii mlllli » r>riiB|iatl.pnn> «n ipii maimt inBl^lB Binila Canb.' 
nlBU citrrK. lciiirfdri|B>cA *binB id HofiB id olKu *iiioti| caaMlMfaab,* caUblm dl lilim. 

ali>ii>.aDi.ilailcaptTi.wdiid. T<f.i.^t1B«lt..McbCiauiirnriatnwapmtUmlBli.imiUBiA>nm 

MlfActlnaiia. TucoiianniBnifcr.iyBb.hjlniddlulubtnlBJamliB^rihlilHllmopmilUlBd bX>.* 
«d. Cili.awnw. «dd ■.? >.AMj!rr^A...I*Lr^I.I»_..«- '' ***" '■ fMrf,Fapl«C«fcUbIili D3.t.z=dbvGOOglC iijaAaroo. Numeri. 90 Pharait. ii.La ^TIe^BWiADsMlant^ HId*B,4lt«i,LD liyt.fr 
■nrl *lrtn'liiiap»ii»dslw.'lnsMiriUlMpii:na, ^i ,.._, . _ tmlnAiattD* BD.A , 

■<«-■«« br<K«<hn'iiBiiriHi.HM«iiii<Ai- diodKlK BcBpi •IrniE CclM :-A" ^ i>.i.ar,.]i p >i'fHvr6m4B«i(rC*^ rai 
. _ .t^mi^iM-. ^d 
V>UiMn< s.f,>(>iDr{iDt>r.F«i'^H »>IiiIid<iiiutr<>i«1iDiTfnr^^<>u<»i.m.I<lir. 
■ i ^ . fcM^i. .. [i.j .i Iw.liM.DIimH •!.. r.at,>i«>ll4airmr<un tiiiidi. t. dl.l. Do 

^.MMt&HiHitMrrn.tcH.truipiirii»*. ■BiB».jH<.rn."KcAitH'.iirri> At.i<»i 

^ II ■ ^ iiili—-'tl^n«^«wfdlnd iib.t- ' "mr t«HMniiij..'.irrf»ni.iiu b Bibdib fi. 
.M^EiM>liit>urin.i.ii>m<r., 11. wllnT.i.illiiiiia. 1(1*0(11111. "ARf'«ni.niiiiiil{DK.iGi 

"TSfPW^ DonliH id A.roD. To. ft «ID ti^ 1 ••o.tii» piiKner.t li I>oii.I>d. . ti iBqu,.. f.. 
■^lfcfcli»p.i.i.rri....»i«rM.bl.i.lBiqni|ril.e,illim.inai|ir...l.dHor.ii,JI;,iii,.,tt 

PMSm*» C^wra' p.lih 
I jljMfcOi ».tiiMi«nlM: 

_ ., ««.d«hrj«>,- .<,i.li.if nsurlk-t. g.xt «Ul| tal IK 

'fifCikH.x.BucduI.HftJIIInioHniur. !lnlqi.it«f r.ncdMll •iltll.Ti.tin^it iu..-d. 

'|*M» pw iwl. to.BHIai .nnw t.»ii., «ino- l«iliainl,d.Klhip.iilit>lidIin<tnifl.l.m{ 

'ItKi* aa««i. i.h<ni«iJl,AIii iwoltw. »- '.iBn. il|ii.ifb|«..'Bllilfttnil.lo Ibohbi & £- 

I •-«b n.i- .Uniif n> »> i._ir>.blnr •<>. j^i jo| tnn.1^tfili1 nnn itaiHl* tc<lii>sni|.' 

S^L I.D Ml »ki 

'».a. jSmm. ir«i , , ., .„. „, 

h( An.hH I. i.l.M.in. i.knv.11 du.T. .n 'c.AaIIw ttnniH (oaAinil«li';re ciSo mi- 
Vmu ^wl nilnm .lt.1l. rniln(« , k )b- <id«. C(A..dlnli la.H nfhidlni rinOiiull.a 

^H,^.._, _.__ ,_, .j -. __ fo„gu„,ii,A«-«*,,Mff " - 

ftroi Inta. 1 £llii llh.l. V' ' 
r» toil. (Mlniknl.. -rn l.li. n( . ipl .nfm | 

;|.hdsnlin<di '»*|.T. 

bph dlnldibir 
T.J.nH»ii «nl.f«.H *»■<■. XVIIl. TilU.lnInnutioHafi. ^'■'■«Ulli. p»H«4^r««l>Bf.«fl 
mH)fHr.,BAwl*.vd,n.nftodnn{dirbDffnvl),4r<K1BllwmMlBMliItd(lrJba vdlr..prafit.rthmh 
» k<na>ui«illaqnl m pomUtb rirpnitnm mdBm.lIinlllnr ■■ A.r« ft Wi nil, «1 dll(|l mllll 
ir liiii.oMnMblti. dniinnt nt ilil UoIib Oi (fttMt efkinn IWd«.l<:IM ini Cnnm, « .« nfhnm o,. 
mB^lmkn ta BKiMnm «>liBMii.«<. fi tillMB l»f.nr>"l<»™ PHib nl.ppUatl. id f.,«r ■dh.Klnl-t d. 
fc«yiK *c 1rf(iM>.rf.lt.Wtl>1(H.ii nl-nKBlo ti^Mi. tfJ'"»)!» pnnpn iH..(I.dlll»BtifliH 
.^ — . ..^j "-■'iipiMoniiidnt^mBnta.iBiImifc.nnnllHHi.Bi. f (■''•^'n.bBBt ^bb- 

■■ ' J. ^rnm oUjQai 1>.t.iii#.l,.t .oi .«U. AfMwuta. moti diwd BmdwIm. ^••■(kBlf»ain<4dowprfhirH.tdsti6nlliI,J.DI(Bi I .«U. d(.n.t(m, mot< ani l.m 
jllTdMliBHdotilV n.lt.dl«f> 
1 ftBldMkm drdi *«Ui (lUll. U;.t.z=dbvGc)t)glc Pliaran. n. Numcri, v. ^ 

4<iolil^£'«mrf»«>l>>'iJAhiniii,i«f<(a<l<.Iiit- rfr,i««\ Do™r.M.^ *.»n.i««*»*l«IW"- *• 
»»«&a«ii« M.uAxl...' ■Ii.u.iua4<cu>alib<ifti£' A«Il.» pri..l.l»<in a«n-»B>liV''**' ^T 
4^41&ul>a« ci<l.-«l...gii. IfHri.ublixiuip d.4i «"«1 'B aiinniiii • «Uit tr.ul. n>«« iWftiUh»'' *" 

j.im..u». ,tnaa,.mi.ateicUmi7nmi.It-.""i «K<>*a(|iln<UU.^.>baal&uni>.a>Ui- M K. ,u, •Jt.l •JFnuBlJlK 'iU «< : 

■:• ^••Ho."i>r»>gripa«|iof<.T«»"°«"'>°-'': >t.H»i>tsnii.i<c 

£li)I&ul,riUdidl.* 4«D<lt.a.J<>nn[. l.Buplu~eilsiuBi&Hi.< 

■ ■'■ -,aUil<U(.l.M«.Bl,i<l 

dqH <|iJ murfqi fitrni ir.VBlr^tdBfl . 

iiJh. Oduiiu '(piigu.- diJi.Viil»rfitnqilglili.^iv|ltkItIia _Dbi. ^lDllsu. 'oniii. I.L-,-- , .. ,.- , , 

" " 0.Dd'qH<|iJ mudqi fitrni tl.VBlr^UBtf^uipilmi ■of^btU. dlBimol», sUM quui plii>ti.diB>B ■!■- ft pbbiIbo d«aruBfu.(«l«I !■ liiti »01.^ 

fi4.I,lft»'>B fll & fnuuBri.^iiiuiii (pli o pilnliluii fniel- nUBicltlBdoiBo m,^mrath.omi.<ftti 

fiDalliuilooi niciBtia«inoDIBiP,4iHBiniIa'BIDBBilBO. «hb. Bf«BBir>aBi£a,6<KuboB>l«lkgi.t>' V 

d. lfD..l. hBbt tiu «tBi.r,'dt ^ulbBi trfirttni «BiBh qol !■ ^ Jt prcortboi Iki "* <^tt™lU |^i^**f>^ii.VBc A >Bl»Ub', iui itlMHi- Bcfntl ^<ilMi.,r«I^<H>a«MlM«<h. .i- t- 
tH.^I(DI<( mlHiH««pili»|»iiIom^lBo"iI<lli>n:'fic (igil oboloi hil>K.rilBO|nitBB •»•> bnii 

«".r'?» P°Ji' }^i^LMn wi^^ tJ!^,^"aint ,.,. «Ibi nJ^iu^l^iBlHn. »Bd» Mt h- 

sbluls «mui TBluni<iii.lBUa*ltlHn»<>rihl.B^4tila dtifiHtBliatt , «<aJlH,>daliMiiBr.t(in- 

cioaBj MW .H£di>lanillcUrua«ili.'AlhiibtitI(lB ,»■ oilDtf Domlpo. Ciratr ttcilBtllAni 

>.«>rum.Srni A><,tr>.|'v«S>u>*rrii>i>|t^lii binilhUl^rl „«iai,li<a,ft«>l«.1^l>M<KiHBH,«>IP<m 

"cam tio Ht .Sl"^'!!!! t.to "^a^Bi^.ldco lf|BlD( «iti offttui £U> t(kHTltoMlw.tlbl <MI * CIB'." 
HEo.ir pto 3t- fH.tn "fllptc>rl.'Ar><Upf tolomliufdripio' £lHbw cbIi lur prtpttu. nAam ftli, .A irm 
lla>.v>unJ.AtI&lDSBodl|tHt«nfit.''odDttmfs>Bnfall- piicnBmcBi>B0pm]MtlblHCIi|>iaJi.fl>l- 1 

«Itv ftBAIt.- ^i^aiti^i^t^tM l»nl.i,'a >cm» <l<a~ blTHlUtbMi^aH ha^iliii' wtn ■■tit w: ' 
lumitiitlbiA <ti.»bw ta> rgH."OmBtiiiliiB-> Ip^Oiici. |.,o p>n A kacnUmi lu la mtiio eifonm r». < 

11 ptniBikil li iiii, ftiuli tiiJ>>tqut£lI>buitul>Knpift>iu tliiloroatno^lpnnlBMttloiHfinifiBl ■ 
.^aMm<i»mm. tapnaitH,"'ii4aif>U>r.tp«uam'fithK<o-. biioi>b«»<iil.iBdrtltiVtatKcrd>ai>lKi • 
'5it luhDAi» n^l>«lDDtlMftrtBilDliuBt«i.lDl>llDP fil4lA>.lldl>b«unIt,D«rtB(«iipiinti1 

•.Ifviiiioici .it>M,&WiditHn>lBiciUl«<lfiitI. Fi-,(tmBlni^i ttiilanoHiilBB^vrlblr.NlUI 
hDc .1110 11- Ii|,tii« ualilidicuaudHlmul&ptlliuB, lUai polM.bDt.d^m>ri pUhIoh itcAt.qui 
bintepio.Ta- ..rcilicrt poflldtpBttaik^pnmfiilArrfDntam' j in rfiu toti ftotnfttii frp>iui.f tatllii% dt 
br.Biiuii to- H .Bod ipa ntqoaatut is ifiotlo cSKilpiisiiii.' DonlB' td Hprln.dlfiet.PritdDi LtBll^fU^ 
iti r>lt>H.i4 ' illi)«r*lftMl»llHBi«i«dcDi»dt«tociat»ilil 

><li)itu>>ni Bi>,AUIil>aitt«liDl^»li'rai:"ifl'tilcpnpnil'tri..ri]p<iltnl<nArf>.'ln«r«lf«I(i.cl^>lU 
IPt' ficMtlpc. obtlBiHclitrcillluf.^Md d«imu Elioii II>hI,4uu lUf InJilii in •liu Cpupi din»> Domfu, 
«■'naliu I- ,,a,fciUc«di4ri«iri<.niintibinililI.:idcl»adf>iHtU.'lDi«fiUo. irr>tlnDUlhil»bfri.bB 
■u ribl .1. mI it „djiiil.fL<>iBBiir^ tlt Domta* Bd HofiD 1d hii rtpilili.il id Ual>wlo^>,» dl<» id •». 
^uip *fiI*DU>rioD(d>iiltaci.of>obIitfS«<tD>iDbiDlcifDli1l|1fiiil,d.dl«[.i.lAadcipi«nnsm>ddibCC 
tlhl doBo ilii Ifticl. fif ■i.ldfp(oI.I,aiPmBfidfp<.fni.ricidlp«iDlc1lf(fi<|piidop<lin«.fl.q.d.Opilii.>pl.i, 
mufVum, Inmniu Ac ^u pilmlHi. toiom ^u^t dinif raui DomiDO.Lmibl.p«^pp>litiaDcn<lidp.A,0mp4 
•dfppi.o]n~&c.pifiprilunni> Ac.^.d.OBpimadipcn altiactpnip vldttfctt pilmliia> drc ftt PiimiHii .m 

SbDl^a^UnTDnrm rrnttcindfptiDDn i(ai.P'cUlcct pcfmo(nltf.1ib »'40.^ pnifHrli nffcHni.i.dl 
mf cuiiU>.rc(iid£ ■AiBuHui, pmBli aaiD.^ iilaii.(»t qdapH ficlli u(<ill id niiaDl icll linAavII. qpod 
>ii,lail> ■Aloiilipnf fl(Bifu>t iuili pitlMqHid >cclpicc t mcdibn.q.d.pnilp tfbf d Bii cMliala. fn.l.ohi* 

ii!iB*sti^i^*n>luilt>iiS «iri, ii4aaa>iJlpl3prc.(BimlDl«iiUtibtincalIted.tl>. (•< ■ik,« ftiit IdM 
tufid ii.nrinidi.l.Di tt«ni,& «alluBr. 1» pi»(h ODui ul-rrBa.all Kidiriii poinbfaii^ lolqDliui ftc. 
Qu r<l1foi idWliHni I> mlsirtiile fDo.l.puiriui t ■«■ ablctHaiciDt cciinpalu 9» aWmul dibdi la nln 
libmiculf. 1l>IJcbc.ltininpcipHBP,pc(tni<rillaD«Tiftn>.i.4pDai:iB<oBII(MliPH *!■«■■ fllMuidcil- 
^i>lUanmllMiliauaflc(n(«liuDaalulaphluIpD*ii..dtdl Ac. fiidKli, D3.t.z=dbvGOOgle 

.i. Iquafperi". V. Numeri. n. 91 Ptaran. 

■■Mr.4ij>MdBwt<i 

Ai*4>:Mpii(Miiif.T< i^ ■BuiiBftMlH.&ilHcnAUDaftcRda ainta iM.nr <• rttainiJlet tarnluii. "tfc •••fiuBi Irm- 

•.Oui>^ifcfti>ai4fclflli.aad«iii* & >» UuuAi la •limn riunUdi liiiaBi I» ■««■>•> d> ■. 

twtrnUib.SfdiHatlia^iimBtnB- mlfui-iiiiaiiJtilnlirtHtliMita^iliW^-l^itoimw 

'iKM fiitiiM.Vfimttrtlititlan^a*- iiUaUHAIiiMiWiiilnhimiiitDoiMlmi, "**'i'tc<i}til 

fi>M<iiilirid«l.>ii,np^til>irnMifHfl 4U<TllUHtiia(ift«r4«li.'(KnmMi umI -i-ti tnn •tit 

•alanalirfMiiniprisiriHHtsair' kai'ifttf<t*l«u4*lltltwnr(p«iMllii>mD<ol>I"''> 'iftn. iaiBt.iCnT^BrfdBadlprarBiniArtla ''i 
-t-^..-.. u„i|.etn*p« ™"lni <^_iiiriiiiftibii-.liaiipanrai>U- ilr Aut£>itiAllfBbirt<H4l|ln>rils. rpaF-| m(aa.<> amiil | 
■rhq4Ti.n>iaaiccilufiraDr •nt vfdBF tkivat •tctialKI*Btafncal>IVtatii>qiid«'««-rac.l.ciAil>*da I 
^-""'-— ' «■l™irrrf<«.m,li-:tQli»^(j.iftpcfn.*Ca™*om'« ' — '■ ' 
D3.t.z=dbvGOOglC Cades. '. N. Numeri. v. Aqusel 

wol Bh.iiup«rimi>nd,fiiKa>iUi*.nirtrri(l>ri. l» 
[iiJ.*<npliilKlp(iii('l^,r''f^ tBmas4o~~iA9^ JiriDin aitibai «KbiiAliiali an|H p^i{. IrnliKir ■v.i.Hii«' KTSSl.^i^"'"'-'^- -■-"-'- "-"*■- ""-""-"""^'..''"'-"■■K*''' riipi[saali-il^>.>ii)<ii minii liiiliil«Bii>dlifiicl«c piilliini. lii» 

- -~ — futuiiai Uiri.& rirf c nn qnl hoi Buida nmdiii iBltnbil (■iinaadilB IR'I> 

i|liana,aBllBRrEiCK. IBI tnvrittaiB.tBl fi StrfpifBia (fi<^«^ljr6rqui ^li ftpiimv.ldDaitrt 

ld)i4B.fp«rfi(^rBBB4aifupfrlininBB. ft ft ar rrilrniiBtfl fal.iBunBi]4B. 'llt*r<pial 

ilBBidiit«is&ftiiiliiit,ai nf]aUitn<U<rt- .TiCpitBBi. «[^ibKiIiuBaBrBfiilitpliiiii. 

pllma;tr ilail tilUnili rBt,* IIBibll i^uii.A j piilbli •alu UUbi d> midio mlniB^itBia fiB 

— ^ '- id Ttrpnf.'^! itiA psUiUu fBi I ftauliin DimlBl pallDli, di nicft uiBa kHia- 

pimtJt, tBiiBi.lit uiaalbBiar liaali afpatrai. Vttl Ii4c ptvif pmM li^illi&WI 

Bir.l.Hor i£. nrBlpollBlir 4r^B^4"l^fp«rfoite' loiifBli Bib^ T«Aiemtarii:aD>nii^ittilf«-itti^ai 
liIftHlptr- lyitlirBptr<i.immwi4uil^a. ''1111111181 lii tiffttioalt. iaimBBdB>iiiI-f«Btid rttftri, 
fHah «btHitBlfcad AuBtdpi^nBBm.'>tqBi tfpftfBi farrff (^ii^Bltf friifrtii lEnoiindDi. raamaBjinft- 

M,M'il^|*wl?^.mlB«iiWi™mIijaTdl.r^V*J*^'BM<i.'«rT^i"^V^^^ 

il.lBbndt. b'pntm.>iaui>4nB«iin»«ilmKiiIiili.Im-> C 1 P. I X. 

|BadHMfBt|«iiianHlt,ar"BnjBU^tIti;iiIt.'Im>ni>ii Trirmjgti^.filll irritl.lr anuili muliMi M 

nr'(B.iBnl'auim£li|IIVit[,<BlB.-l<'BiC'lll- | pnliila Cidn.Uorraa^ .A ibl Hiiii. iUpJ f 
jV ictcmBa.indirrttBZiB.pru«D'm<Bri.'na- ij[b ladcm loco.f [^iiniqm indif iTltv^ po n 
^it^popBlBilBKadctimettBIaatcmillibl palBi,fana>1lfiuBi.dafrfun> HatitnS^ AuS. ti «I iBbaadl.f Uirit.fcfBlii««dClMl.«i>iil>iiwlaiBitBi Et >iilllBftditlDB«,illi>iBnt,viloaDip.nJ.Tt p 
daftna Fhul. b>htbiiafii,(<tnfnti« (aBtlAiiifbi MsTiB , mmlnttcflitrii Boftrai inraDi Dsnilaa. ■Cir t 
fi aaaitclll-aidBiifBiAharaBl.-njwpBll» JITccplii cnm lcdaidftiitcclillam Domiol ii>raIlraifiiUDi,nlr 

Klaboltlifi-lnpFfircmBfdBmicnlcun^fialtHaallclca lcfftliifciBdcrtdiACfTP'"'**''^^!:^!!! li- 

M, tl>it«r<|IH|B(DamlBila4cfcrtilftad.>tlBtaBni&mDC dlim ((iBlI,B<c.in'.ii,Bfe Dialocriuu.liri 
popBlai cam ^ iMi dr (BBicu BoftcnlCac ifficlAll H ircn ptr a i^uBi UB hibti ad blHBitumlf laifif 

*4l^aiut/,ll|McanfBfAB loBinritl^rid^i^HBtorfl ^ pi1i.& asfrl if> diclinTam taarbfoBlfml^u 
ffW.nlifticf jcftiliclatia INkmf ai. ii lrH|aBnu lA DOfniau Iptnlr |]orfa Domini rupcicoi. LscBr&friiccfl 

DomfBf «infnilnfid^Hipdimntntftiat qBBdahiil- l^ifafniidpitramrotifU. & i[Ia dibiia^i: I 

Idn Nsa.^d.'dncii<Bi.&lnnntlin>XVTelltlli«Har.i j ilndo & lincnmilBi. «InlilllEflii Uot<ci I 

Cnttfl tir pi*, gitgaattiBI Hodrnii^nt AliaiaD mtiA iBtt [ piBctpfTIttf.canri4aumnlilrii4faiaBt.pt 
tn lih idiK*-' pt iiini, ft diilt fli. 4adffiqBBfa.oirilM]li>, fraBi, tfiili^ii.di, ABdfirrtlictlri ftlaEtTdaEi. 

ftfBTIaai. .'Bq4.Btcriilfta.dBnDi*iabf>aqau''LiDatAip ' Idbdi dc pfrraluc toUi ai|Diin ^trinB tff. 1 
fl •r.^lmiuii mani fal Mofn.piraifli pncj hmlo fBO bib cticFcAniiin. .IrBalT.i Harrca rnaBan, pcrcn- . 
' Wlfi ^tf qu^ 3rpriiflaicnarii|iiBDiuIiii. hf)>l«|un«iu,Ii r!fn> .lc|i bii.ftllicm.ijTrfarunliqBrlWfif 

tH imilcoB' AhiI«uiB,<^ail4a^d.n Boa errJtdiftfi Dil. I onc DDmlnniiil Moirinft A>roB,'qBla nlcM | 

asBimlt rloJirrBilidacrrncDomlnnm.drfiBAfllciriii.ftiB, tf raac £11) IlntlcaiitiiDDmlnnn.& VandlDCI j 

(lsr>i.£llliir'cJ>.fMldtni«H<4haanitait> Kalnadre-I i<i>.«li< cfi. f MidtlBioca ubiIot M.;fa4l , 

lul&onntrdlimCdsniIliiliimin^aiii.lUcifirrai.-iInniir^ Cidci id ccffedan.antdlnTfni. aiTiBaBdat | 

mi.rB|<iraiiltrac1.Tan<iAtamnf"'mol.lllam^Biriiiiiuiiff<^, frinrtBBs Ifr.iI.NofH nnnf tikot« igBi ■»'. i 

' iBcicdulflvf Mi"dlftiBdccnt>aRIIiieAcifaAI{|piam,& hrB.'it aoi, «uonKido difif^f ciu piirri boIM | 

«moi, BoiilBoqfWcfirifufmailBAIrrplonaliiiJlcl Initl|TPCiAhib!iinciln>ii Ibl naliatfpore 

. fri laliorim hmi. AlfjplirttilianiptmtnoHt-i tSII-^ rflfitiiBiqB. Boi Ugrr"''^P*"" aafW;» 

pr> libarci , floinAIBrp"'frrBramBifBKid<a"nbct]i-l iftllrrtiT^^^CRiiBfrrWCidia. qaii tHlB tir-* 

!boa biAlnnt trtmi1infGtuorBm.'Lre.IIiD^f>^DBfn .trr[(^ tTimi>dnlbni tnli, pal3il,ob(tcnaiat vtBoM 

aKioDlBiai. MiBBi titnmtBimjDt^f nntaiiiBdr. tdIbI iranfltr Uc.itpcr Irtim IniB.liSlblmBi ptr 

fii difciBdl- m'ptia{io>aBITincu,ridnfCIi)aidlpilcitj i|«H,BccpciTlBcai,Bl UWi^BU difBlik 

\n Bib.T>kt iBUniltuii lefDl iw.ld (A.Ib ntt fOiiBea Idi^ dlftii i iifBa no. D3itiz=dbvGc)t)glC Ifeai. V. Numeri. n. ^i Hor; 

BMlKiUHXiJM^ai.AMDB,HMItur. Clfl laDi li.aGniink Ktfrtdil .1 Msn. Ni. GlUiir.pu U 

UPR ac ilH^n uwKCHi.a ilti. tll «•«»■ ffidMi -^il nc,'>i llU (Iiill* D«sn cb.afR. 

>D^14irn4Mlt>Iu<rUin.>rU: ■U.CDldlimi&lriri.il.ArifXtBailiiDi 1i4.l.piir» 

ttLt—i «..■MftrBM.K*™, >tirl»i-fta..H<»>blbiriixiu.(>ftpi»<. i™n.m..™ _^ , .™..,.™. „...„„. ..„..„„ Umilaptdl- 

Mk t»ik. llM^iMa liii.' WIM» «irfji tlt ni.lltfRrui tioiBiicnnllelicaBi ikbuIo ^»''.'»0' 

**M. ■*■*!"'■'' ■ ""■ * '—» ° fa"'- '*ingl,'1'>Hininl>altl.NtiI>hiuqirMp.|.:ilB.ldefLlU< 

> ■■i'ii» pB £>•■ fiH, •DiiB at fiB dlinrili ili ti.B Ifaolab ts.a pmfiAI it Ktia •«!• pitlii' IpsJa 

*>^|^fcfaH,«<JUpuHlff.«4iC.- lutSU)iri.<li«nl«iABdillaiUDilnfii«,lUhilfiiBlU 

nMM l^» •« ItoBTMi U Msrfn! o'™ !■ «In «o. ll^rttulB» mn > Jemt "^. >■ ■>•> 

■(•u i«M. •Hiim o^ «t^£Ui> ir.Hk ki r»:'MB Aln •nl« farini.B giiu^d^ ' li* •T. »»" 

^ ■>^ l» [n d.hi r ».i<i«il>»..<AyMiBi. £IIMl&uI,ta4iiM"na(«bi<ll<D>ii>ni-'iii-:n>ri>,lililt.iD« 

L tlna.il anHtK ■M.ci~«i «■d.uril lu S^IH"»," du/i.* la ■»..'^^.1. t" Ifir Udiii^ 

[ tK>itllirH,isdHitaIli.uf« «ll.ilili, •tra.AhusDiniiMbDiriJi.ifiBilatr.wtiiiUlga .4 p.- 

kjM. ti^wMt nw.* iHiinai Iki. r«lf Marr" Uf.u. «Udb liDi. '^hu* •.rA"»lUtif ■r.')' r^lei C»f . 

Ftaci i«n" L'.ruj^ «> Vi.>r.7. tifi in ■•■.'^Di.iDi.TsJii.iuioH- » f»i" i"»' ■<>"'■<■ 

i* i»fc —f !■ —I. r.futfl... J.MJII HsriiAiiu<ni..M»*>r.T>,ftiBMinf>i«-ltii,><«imi 

MMliUiH. OHah ■■■« Balunte iM«f iwUlws (Ibi «snnufqH«lAbu« lUii Ib 'Auastcups 

RFib^MiiiiuC.flAiiriruHiiliLaiidlili^f Ymiit n>afi>, ft 4ir<4iu Mslin usiH ■!«••. >iilii«ilu 

^^11 ll Hl.ifhu. diBmit. «Mnits(tm.>JHiruciilu<iiiM noMlf.BI. 

I cAr.xx I. tipli.fiiAbufiB, a«titiAlunDti*ulila-|A4d(tali..>tl 

kMnMm<HlU*iCbiann>in Ai.d.nl ■• dlibai nistlb <BD>u lliul. G A P. IXI. MfiftuiliE- 

b tjUUuid MnUU.Hiul^ riUlui irtul — vtu^cli.B.Dniit>Aitd,Mibiblu. k'*|ul*'l«' 

\ 'Vl-iiplDnn.^u .l«.r>f«^>' «■ 0>>"<4>"-<^<-"'»<l'<^4^M«BfiiIlf-*Dls.f.H.pis 

L ■^«•lasmMni.ilnibnisaiid^i.. ^^..lulrii.li-iiBlMniu.-p^nHli&Miiif.ip*- 

W ***w (i DshIbs obU,.^i..tt. H iHiU f«>inlI'i»).>.,*.bdD^i|.sfiUntl>c.piI. |Iu tlt Stbrib. 

L »a!M^.^'m'.K't^fJik"sb'ui^- "«™'"j^i^'i!i.n^^b!|!^.'i>r."tSdf'>',DDD'^H 

' *aM— ni>t..^cnltssiiii.l«i>Uiu,RDr dlniDs~ls.>.DCfm1fr..lii,Ii>«i<IIItlc!.f. kUdlM. fclBis- Wpaiui mat M U BaAu f.pn dbo ola U ttni n ifindatau « Alfrrts. •■ u.iiii- ■■•■- Mbndl 

«■— q j iU L b tf mMi DsuIsh !■ psfiJI uulslslltsdlulsBUBKpuifbibtisu.DK popsUiliilk 

^iMlBp(IH.ijMt(pl>(uftuennpli (Mf.ftniuusaAif^iibsu hnsinlimEiAj luduuHif 

*ii ■■. wufa J Msyrn.iHH dliinsl. dll.^DsnlB^i llltu iall]l in populalH AtpiB- 'ft'''* fi|nlfirit 

■■■■teu.*iiUlotBlffBU.>Tsniii bsDil^i ■«^•iiwi«.'^ip4pBl^iaB.id.Eutftindrtsai .illDiifi pDpu- 

*■>■■■ it iDlUt i Boblf ff fpi ■MfcOimall Mop tftn irfulf papslDt usku-V.Bln> IpJlui ps 'Ui fbii . ^dda ' 

^uluifptBuliiBu..fa4-FtcltiTnllarfti foiB& ti ■■fiiii i B«bi> riipntti lAin. ftqii- 

C tift i ^ m} lAaitnAniHlui fDBiiaO' *r^a ialUUBi<rBUilfii>t(»,>4l^pn"2i-, TiUiA. •(■ 
■"'" "■ ........ ..^ FeclllliiBtMsC.JtirimiU AENE-Inrlsi.lsm. 

. * H.ft pilWli niB fapir*p.tii t r<(H,'bbii^t, ^i nn diliba 

nM, fiBibust. ff Hfj ifrul fslsfiti c.lbB tilniil I .tbn isnun. 

iDHlDlHbvinla ili&na^J(acUMsibsdOii{il «iptiiUiIit 

r.r.dii<iiiiV«, 

ItlUH lnUk« nttAiiBtgi 4.llniftiiiii(:iIDM pspslgi fgit HHtfu ft drflniftu Ib «Id». f i H.b >bbi.. 
■Wf*. lit». p sp j Bi libsct ltfBul> fiflTinii cnpit dilHlDi •Bliaa..il difiwiid.» iali.D.Iatti •aimi bti> 

*• laaB. ^M A c rw «ibtil dlcuMl Itijaima n> Bioaioali. «, i|Binn.Ab .fF.Au >siu I(bI»i rirp.Bt..i 

fa MMilwihi, ft >i4Mi •au™ rian.Uifl.fBicaa^ ■MfH ifputtli iUBD.flinUnit- 

, . _ _ _ _ _ ■. .._ llUUi. D3.t.z=dbvGOO^[C 
Mafioncs. «. Numcrii t. Schot 

....... ..... _».. g. uuinin. ■<■» luiiiv >• ..«v lll M<l4ll.4jll(ln> UsUtni A AaMlb»*.Vlf 

litpraBluoi piillolv [ubIii.. "^ (iffii ia FuciIuhAv d. diiiiv la Ubn htUoniB Doaliif. ficai CBclr 

Traiu ad Son iWmiHDiiiiB, qniiiB^liidbilHulloirf Ai. ' lns<ai «iceuIih lKU»d fiubn n^aiffr*- b 

■■ ■ - ■ — - (■^.ai..Ar«nt«uii.fiub»H f* ^apajum.^ di^a . iHodus Uun<B.1ti>i»i«aiwi>>>t;am<'>r" 

,,UB.Ta l^uslKU<ucltDti-l>WljMsKACH(«Ca; 
?pin,ipn: "°'" ■"*■ .'■'""■ •" hillclitrdi I f PioltlHf rgidi loUladiat. 1 [dJ'iuiD«»1 ^iii^r°d'{^md"iid.4limiai1<|iu>'id.|a,i,w'lclfplili^ 

^l'?V'<1'i> . ii<"iu!'int p^M^™%UKt »'■ dtcliaibif. amt'^(tJ-,\, tnadir£u7i licul pT^^^. ' ^ 
^u«adljttu 'iiiatpfqiiclBA|iai.m(aiiclBvlBt>l,ut:'^biW ' tm—:aaa dttUMbitnM ia Jfcw ft TJa— i.Mafc 1 
Jpli4iBDB. Diiti' BMat d* pBtcii, l^d Hf la vIa iaccdvfnai. blbcAatvwitfxpBiiit; wIb ctfla f r a d i — , . 

CBifum iQiif- llDOS piiihlAi^'fi£suifqa>ptitrjlltitE'fVa ' n aalailTtHudm llrjclpfr tiao f«a«i«BlB 
riantlul pcr- coBf nf Baii llhaii amnf n pDpnliliB fuBia, Ai : pcttoi ftctilft (Ailtfcct* tltfffai dl obmuA 
.oal tt oiilff- ifriffBr>ceuiii lltaiU iB diicnaH, & f luit ia la dir<iIBiB. A iinli la Ii&. paf aiBV^K (H . 
'■mla&i.ia- litau.dipyfluallcauiflfiirfcm.niriulfi- iiac«.|A<,w>p«ctirui cltlBun fluUi.di p^ . J 
BiiillSfqiii HT rilIcaiBtI«Us,)l«»upiallHRitluibUBB ' riTi cft iiiri ciui ob Aiaan •l'.|ai lcbK, * l^ , | 
mlosUoab J. niadlibiK>raii>,dl<>rq|>dAUMAai 010^:400. Uui Uuuuiiak funi piijdls HocUni >«Bi j 
■>patBlii<inBllB'-farIlilliacicnlGIiulllBAIiInu>a.'l>i>f Bl AauBBD(itnui.5tililitta iriuloiaBnxl t 
• iDB/piiaui tBpiDitir»lou>BcicliiiHH.<ltii.*lubii.ali' aiuici ciui, Ii hibiiuiitBicbibu Aaunli^, t 

Jifliilli 4010(1, irncliaalaoUiuiciaiHilb*AiBBillT '- ' '---'-' — '-"— t-i-u--i— -.1..— *_> . 

Bb AIBOB •% H.rbS ft (a ouiBlbBl '>£Illbui llui-< 
,dAi.dt«aoI.',.ij;ilfn>aB.ibiIJhBBiii.(ii*n 
duelB tcciob^l^pilDipatafWificafelrtiiff Hc 
MBtbiiidriu- 'rir •uiatWimHnitludciBtaa W.vr^ttd bibo 

}it EiiIUbc AiBaa>ai.**HlBcfit,'i^Dlpi«ciblJi nBOnr. ' llniJ 
ibiDdl.piafcdicini.^VcBiniBlltftaa.idi&ntudi^ippi- riboi 

ItilUuli^dB 'Hc(bBB,'*EUBiBIsi iibt lUiok,riaiV<d>BO-' Boo.|ViclM~l(^^piHiH>i^lJtciwBD>.o^ 1 
4i.udiiKiBi*r..tiallAt^nBll(«Bb.i'pi>M'Bni<iitiU'aiuiiAi dli &li°iciwlB{at*~'*<*l"*'*'*J>i'^>un> 1 
*.ir Arcddc pH BaB.'ilBllblHMb>>ii|Ai'^rapulcCb«arcb. I »!■ ABocHiBoniiB labS.lafUlpri»BM4ir. | 
mciBiicr>il.i'Taa<aifatliiulliiciuhftiillai<'tipoda pcilitib ■tAbaB.iiiic DboB , Ull puwou. , 
(oaiialiil lUI, •bdaai riTlib»! Hfi ABorftamrS.itBnc | cuiia HMhc,» ilfH Mfd>bl.f «lUiutlt it^.-t 
Pmic iBqauB BItoiaiBlli£baafriiliHi1p>rl|l vr^oodlhb^* ' qu iriuf !■ Ticn-ABOirhBl. Hirufac M*p* 
•Bcnfadfiai i*Ht>wlm-rcai1vr.ucjNopliI,™rBfitia. &• — I liplaUKBt Ituiinlai <>pc>iim> •«[■. 
i.PiluJplun ■<i1>dMcdfbi.*ilib1nuiilngaii&wliai«- lai.li por.d>iaai hiUiuun. flVcnnAac^ I 
lUDiaHtlt, MAoiBIthBBi£tt UBlWniliiadtipla>^di fi . &i<cnidfiilp>iin>B Mris.JlaccUTlt^,/ , 

•uod Baaib. ibniBi fiii nn itlc. jei inailcnidfiiit.l- I luiB Idnl.Dliiinu PBiBiDM «d Uojfrmt II» 

f.luUat-ArccB liB luriD!» f tnl'» Of ci>BiliB.oc<aif<i.li, 

dc, lD]uit.i.l< jpff 9i nlatiAupopalai >iu , n piBUitfiu iBldicl . It dlolt DsaalBU id HartB. Ns biibii 

■ii,l.tdhoituiiiHBr.. fulBniiiicnilIIi.Afi>daiiroHrpaBdcidcrcRi>.Vcl,tl>liilfHindi<>ila fia dbfc. 
■Iirli. fuif.rliiiBlllftpfcptirUnirjim: T" ''■^™' nmiltitilllitlaAmmoBlIiifi. fit IdfK. aumBrl- 
Edi •tbiba.. tiit foiu. ut^boD .ib. i.tli. Filiu «iiu •ont fiUu A pOfOh flu nb» ^ lou (iib Binvpmll 
1 14 tf,aidcm Mrfiboa "•'JJ^^^^"*!; AmoiibB.mu,ilpr^tlum pafuof lU ca«i|^B Hoib ^«b. 

n>i>iaiiit laii Bilic- T^ '^'''** '"""'V'"^''""- '^' *'^ ni aalfmiu ifiicpin J-ilcBi, uiiiaibrv* i'mB4 
Biiibolicum & 'ai(u>inim. •l.hlAaiicl leilpisin. f u rub. dfiun. a.d, V« •MMi. nAiatBH ibib>Ib nfcb 
ifhBB <i7IdD<uhiui fitit'fTDifltfiHcrc^B.()a(damp«itBim7aHUIfaBt[MliIaBim.<s>(ABraA.i( 
' 1 •-''cupli..ehilV.piitphiilt(i<(idi,^Dii>fani>t(atroitli&uitBii,ifHr«Bt inHaiia ddlium lliiciDm Aioaa. Tu •'.< gMpoIirqBicoIiilCtaluHii-Cbiiiioi.idulamcltHaibltuBm. •> *M>B ! 

nna.vt quB idari^ot cuni.ibdDeiiciur (a ciptlDlbHinidf Jlt lafBim >u ttti AjBoiitmntiB, ouapa Ipli t«fa 

i €it er DouilifuiutnpiiliribHefcboBirque idDibao. Alii virinai, ■liiciJiicoDfuifBaiiai.psfiitdic. I4<1 

»lcirnut.lltuuiiiDlnit(Dmcliin(aIi,qaadral>ircilbIilrciiHafIbBBp*mvlAac(i,lupcnula"otatai.lr pwj ;i<inD<.llt>DiiiDlnit(a>>(lioi(ali,^adrol>irdlb(drci(HocI 
MiftboB irf in •dDtbaB.Jc ti aihilua[idf(imuiuulifiiui Dgitiz^dbvGOOglC an. , T. Numeri. n. 9? Capeft.Moab. 

llK>nniAbBwmBliU[mu,ft nm:Iilu*iimi>InImirIi<U»ii.&'>lMI- T. m c»!». 
T— nfifVNM 11 I n Jiii' fifff-frjBf "" i^n fovalan tlDi. «t^4f HBianVM 'Ibi. ^ f I ftrlbiu.Cful- 

t ■cat—.rntj Z i M t itlni t, haac tj t- ' nm,a*l hMut ' ~ 

-■■ ■ - •. . - U t«rf,ftfflBM 

I rtHr""'""'' 

•wl C T •»»»*»• £li|ll>MltallnaHnrirui ij^.niuu 
vl| E,>'<ftl>l<-(>'u<>^.''I<i<>'<hH-rRej'n>dn;i.rf. 

•C' DnililKiubnru IIVhI Aunhiii.Unuiiv ■lacBlJliiI. 

— •*r»>it>'f><''H'»kr«'Vi"£u»iA>d.iii- n •■*<.»■- 

■ iiHEV Hoihid ffnfoni l4i4il^,*I>«p«^ti4ii*r"lBi4Ai-. 
■i( «•nini lll< q^lilf <ri4 tlR^m an ilf .,<.f- ti.l iffia» lA 

ifnhvaanin HHhiili nnc mnuii klit fi- MilaaMsBin 
lliullrat. Miatir(sli(miUBilHH£]lBia;«iB(n<iiJi. 

n'fiIi<imrsF<iilfil.4alisui«t«IB bai<if- iifiiiBn ■obll 
■wJtmhh, laKpaluiitifuiilltil Alfr-:SBldaui,dn> 

Cqvl ap«rit (■ptiiiriim ihi*. hlhitat^ libtwla dtH- 

hl fopalBia UH.'pattBIu>i nUm mt tft. ■dfae- htihui ■(ri 

ftrnla>«Hl^a,OiiilfDtpttBl£<ll*iiiiila'|4^a dinlm.r 
■llln mHBt<>Fam:'i|aiv*4itBttiwlBiltBiB»it Ptt1>4t,»cd- 

Aiili,UutiililiiMa.milhDhttitlmtn>Ta-,ata hphi» 
hIi"rtriDaatn ^tia Daoilaiii lafnmiiil »< hb la Irtia, d 

YlilMl'«il''ittiimtraatn ItTMMt Blbui ita,'i ipdB. Mlum. 
tolv eiUl Il»i Hi H«h mlOi mI mt. In Bo-; t' titclau 
pDlmlitfuiifttillfrpia.lBl^ap.iBlfb- mii.lil ill.im> 

4<ii>riaa'tiiB J^tlitiiKiatMlitit ^nm. mta. 
«ItunmltnitJlflnm. Ntti>can.li,Bi-it7 A iBfn- 

S*fli^«»Bllnmr^l'wi!dl*ir*<piln-;i*lli p^>da" 

mS^^Bim p^ialttltn™Mr(.m ilumllii'^»- ^i '.r . fl (;» . 

RBrfat «(a mllt Bilit plBrii p^kIbh & ka- ikw piilai.fal 
■andaiti ail«ihBi.<lai HBltaln •! lllil <li. •• Htdtm ra- 
iaaBttl,*(cdlcitBiUi £Uu lipai. Niaaira pttlat.Bina- 
"mlti.^D.nli. ij Bi; lutBl&niinmt ,iiw nm li il| 

'ii"l ■i(M:Utllaalir^,ant''-tm^p<^I!jntn.'"'" 
n-l lam I4im.'(i iiiyatliflli Bllitm, dhf I idrn- ' ft TiaM ibI 

III t<isAiD'nplnii>,nsii»a«Dliirimlipiir- BtdKtiu iili i 

tn.: Aim mhunDamlDlDilmil. ".i.tl |>uuiia ticBl mitnll. 
Idi' .tlmi|iiB<B fuliia.' Haiii! I,ltui niDtit htcitrl. Kdi4l< 

cfiilu.ffBiiniiliaMtBf1.im.Dt, ft ftiHiiifiBl pn> dlBiDirla. 
MiBl *Ib riim, n Impidint n.^lpft^aaHr.itli fupii •Moi fal,hihtbii<|u^ riia^MiHi Jn .t, ttTpDB. 

iDo^aDL t^I^tftiB|iluhaBBi .ilmtW. ^'■■P°''" li^vfiaptift t<thtDtd(aa>ilt. nl, 
Hi. frt ■•h.jrohlknmBr.nii. •iIiMihoDi.nDdi.^nlm hiilia.ihait .•Idi, ftaiDBli ^i diiiili 


D3.t.z=dbvGOOg[C Balum. 

Juitu|iliii |>rrfiip.4tia Bili - -infh *ftn 4iTti, hiUni li ■in v: kUU 
f II *r IlH|f I •tilHiiall •a^u. Ti itdctf Id tltm.lltdi «JuXfcd™ 1«. ^uM »i.till,-jtl 

■■U* «u ftiVI.4t<Mi„ , 

fiinlai flt- dniltrtn^GtrBtBf llJcuadatnitliifl 
Jr rf^it l> ~i ■!. r.t. ■kili fuli nlnio.ar Int» Ult^i 
un«,pn^ ^rnflmH^tni.CtmpfniliDaalDDia 
ftsBUcttU. A«llttdBllcMi,^UK<tlU>lf^M. 
Icjficttca. tcr vnWilftlrtc Aii BticaB cd flfincB.QoM in 

tcBipaiiprftc rcBflABamt, ^^atvfhidiAbwtfHfflaEd 

dtkll hH,n'9 dl«I«VBWwdltIII''Q||B|4]t«l|ldplVBfBCt 

■d dltn bad lAI ri.llH ftmiti dlili lkaci.lH«.'~»ttili II 

bM iindud» IMiiibi(llutnBlBTti,|lidl^m«dlltilftiiBi 
rf^ ■»■£< iBum «u^latlluta ti^B niil<t ptHldli lii 

^ii^ ■ - - ■ toMiB «c/lnidcBi mt 4A1U , 4tdlaiall i a 
^'^^'i l"<t.>;n.'^BS<l.<l(irctcBi>a<.t,ltll 
-!3ijE^ t.ifca«,V'-'=">'B"™'*™«'~-'"t"l 
rH I - ^ ■n°>*4uicl«>IWnil>[,PKt.Bl.a.«llDil 

*>•«*•"■■ fltlwVpllc...c™m«-' ■ ~ 

f l( Ock !■ t^ BDnB, TBilc cnB Tiiti 

■clANiB "' ' ' - '— * 

.I.tfdU* 
rjtct. »ff . 

Dna T*(*i filb ■«■ >**I4 I^ «■*■ I* Bcctrrtrcb, «tr tf n 1 
■■dlHv. Qvji BlftJlJiBtl"iil.iifBqt^flAdtt ■oBailili.-. 
JccUiuili {^c ili" pe«i- nia.itr'». |trpUli ■ilnB If d K 

«tsn. nm.iwrlii^ut.iiitiltBiglliiiKCDBiilKTc 

Btfa i mt. ' r^lo*H * ««."bSi ''ibH «iLiB & ^[dcI. 
|tUc.dir<i>D. pllHtiiltaiBmnni. Cilr. ixiii_ 

■tllililiiddalc ^''■•«•■'^■«■■'«'M^rldftnputtnn 
laicif.cirtB .criniHpDpkU.llilllltcuBid ~ 
». Ic iiB lil'- ' ralhl hlclipiim uu, *ipui wi llcllt BiifflBi !■ ■u^lti^ dBarvB Biaxliif . 

:tfh»>iauieiB(ibiBi(r.Qj«>U>>i.fiH, 1 
laili ft riritcl,» 1011111 Mktt f cdT.Ai lllc, 
Inil Of Ibtilbu «a : «laihllasliuapliiil 
•d loc* inf «llaa tnaHcai.Tbl ■leiddnmS 
■ctid lDl<tt>B»ieuiliui«l,>bBJi<*i>H 

C4ua Tldircl l^ «utt u(fli.ltw>dll (l^ 

GiIUbi rcdiiili f>l Jn>n>.nlinB(ilB lidibid 
It Ultn tllu.Jpt IMyi f D«IB4k< 01 1^,1 u 

•toflii* •'h 0;id>KI tlMHw pcicBiliBi icc4 ■■ 
liu nniwiti^iadit >UnB.<ifli«uctil-i 
fU.tr UiaMI >lhli«lawk>k«mfliJli> <i[ ■ 
lcptlc n tcrcin.PUlnfai,lltoMMiMltMH 
roiB.nl rinpii Mn> caafanMi •IfK b pf ■u onlai BaluBiA Tidic ib«Ibbi Auicu h 
'U tBIfinuo |ladlii,idanBlli|OI nn pcniic 
nlfrnn.ciilinfcliui.CBr,iD^li, tcnl^icr-l 
•*ru'i£BUB tuin>l|(i*cnl tih 6 diTpUeM il'brfi Tid(n,«cfuJth u|ili>. 
~-' -Hilllii.aicuiatiUBdaiimpctctpt- 

lonuii.iBillfinrnn^aclri»*. . 

fIl^a>«aadl(Hlilu^c|itfHrfll>«n' ' 

:lt«ili figlbn Acu*. DIin|Had ••■ I Ei>Dfi.disiti,Bil&^bl»n,ac»rinilpn^ 


cu mllil DanlB^I, ft fWd- ' 

il,l«4iiulihl.4c&m« ibiif- 
TltllIl[>«I.I.M.tf^ld, dnin JncniB '«fdilidd aDilnllnJcclcM l^d[nbatlbl.di «- p*f^ilTubqla«c ci*i,0( ili.Knfrtfrf id Vl-'1 
clt. fi.B«si'finilit1fltKr1(i. 1I^BTfl«l|>llBQfin>b* Iv.ti hK ]aqa(iii.tintir<ilnBtBit HinidBl- 

lillin II miia ' Biim (aOBi fnMtl Dru.ilclWkuilid nuB, «•- |UcIain haJMBllnm rgf , a Dmacf «{■dpfl' 
f.clti<D «n-H<>ninilnftl1ut,aricH<cut>B_TU«>w Uaitbunm.AfamptiilDcpuib.UrBI.iUiIIri 

t.cnlbl.j. A ' Maam Dil Bllf<m.'& iJt, ■fufilcH id iilic, iBila^u. ItndiiuptttdiiftlBdnn , n Hti 
dirpllut ilM. bii lUc lun bslanDilwn rniim,lpri & «oui.i ytiaclp.i Hoah.li ■wtnVwnru panbaWdhli, 

■VDnnttm.ftlinpuilimmtta, f» goD fHtCBBIrllntBt Anon, yiDffcitfcw Angnl ttuia nlicna tcr* 
mJDE.Idcil.tBcxtrcmJifiDihiiirtfBiMaUiiiBrum, ^n ih TtltBOfl pBCBnflailfituc rtttdf^patjtf^ntal 
ptlTc It iffiif ic nnlili iBDafilbni. Ttl ma^Ba IwddicI ^ii fnb. pco lala iDn.TiI.nld lUnd fgsd Dtiu Tatuiil 
Jii ■aCich.aan» prariiDRi. ^14 Aib.mnBiii. fH pinpiii Billiu ft piopiir piintipii ^cllnicum. v^ 

Bilic&B.1iJa Tltnlam tr .lif-icmiailiiii. Idrll, piEdDfBlli icii utftiicniDiTnniDtnflfm Ji Tnnnb** 
Bffn. ^'''•f .iDlanmrLibUBilDcrn.ipTlgiHnrciUctt tanicmpliiiaai.AUi •ciTBnl. Ibiri rolni.tiDr iVluariul 

Ji IdfA. ra||.fTiipi) Bcliiai qDod icrpoadtrR. 54 ]drA,*aDrrupnphtticDm(fiHaBcm.fttUlA ^OfhfT 
lifoBi f ulkolB, U» fUlbaU Islpiiaipca riimaBt piof htdcB. l D3.t.z=dbvGOOg[C JtftriaMoab. v. Numcri. V. 94 BaUam. ■t idjc r« U>i&lnna,l< •awBuinamilDar.n.bdlKili*!!- «i <iBi>D«lDi].iillil><iinm <|iMiBnaiiilRcK> In iriiliQul 

M"W> di«Ib»w<a.rT4(nbs Olimiri- la. DomlBui! QasnbK dt rgsnlim 'iUamVriltntt, 

HaU»bMiUibail»iG«<»<iK.'»> .iilK>nu.>i4i»iIt»dl»M*i«i»ain>>i.'rcir;v<:v~'>^ 

dW^idamviBsniroluHlica^ Milai "Yncllai^luUlmbh.klBInaiBHI^y.-liaB ^ •{. < 

li^ Muttiifii U^ul' Hsiiiuu uln* ii ai icaM^(."Q>li BBWnt pDluit laca^lptinmm.u^ < 

■■■H»la«a>aa.»Cj(BoaHrjmaK>al». ftBD»(n> aamBaitfclftullimiuluarul-lmaulaai 

BB«atti.fPi ri^ m ac aj ».l.ia . <1^A mamci maiHln^nta . ftlilciiiimiim bkiITi •r.eaaK>I^ 

AKfmdiftonulcdiKicilalmlciiiaHt, <,a»>Uma4a "UIJaL «Dl>ll wiMkcad al-lplUal Tamcfi, ' 

U^~iB>n>i>kcr(a*Uw.vnlx>caiala ila impiHiiti.-qpl rcrpaadcai,(l(,''ABBt >l>-^»Htli lamS>, 

■jfaiaM»nfli.laicmil>ilKiiac<.'ct^ Bica lBiIlilliriI>iIad<«>>laE.ViBl^ilBrami-'fiBTr.<<Ja>. Wnliiai^vliXiu.ili.b ntamicidBaaridohnmiirBtcitttnlimlhi >b>lili«ul- 

: ..-I ji j_ . ij4a,|,,.gocBm''rEAfnim-rp«aUiolfc=l btWmal'' 

■ivctilnaienPlT.flicxnaildVpoiBat». Frll propfci t c- , 
rui la dafnll* daf olat boaci friilcm. li^ldncB. Itnia faMlmciB. ruct iciiict caiB ad •llBn qBtaBlini I<KiiM."nJil»Ba- laut.falli 

-■■- --!>.■ fcpi.miM., laoillft.--' '- --■ '- (...«11. 

ac>'l>ijl>a..di<li nnn.c 

. #utaMur.ncBm ca.>J ituimlhlu.Wil iio.') fotTiSilHncfa^ iAlMmiBai iwi 11. jf^ft.aaa nau^ i 

WnumD<.aLl«tuill.iran7"F*- lil.S -°(ndlJII>(rcrnaB(ia« cf/ftdr.li.Rc 'biltillflBB.a , 

AhlBAtaBaUc & aorcaln. ladi (II 10 acnu' ><l lilu, Ii lnqa.r. 14 haBC ■nadam.Ii Ifai.ci aif«)- , 

iblMB>vq«<]l.amo«mnli>nr,acc inaTcnlCcc >dcfi.Kccl> Aitxtlnitahalooa- ItuiMn (11)1 | 

. iMUaaiBlircmaiciai.Dlili.rao.ainon Ai rii£.*p<lacl;ti H<ial.(il<a>B.«l.tl>[tldtB [(nlilbBI. ' 

.'MMmcft.* iwnl»eIAlit&/b.a.dlff ■iltcOaUloqaaluirA Danlsa>tQal"ranoIo ;4tl Cllll<iB« , 

V.lpUmr.u°.bcBcl>^B<pi>h>k>»nS rtKnoBi nii(<auha,WB«dlt.Suilt «ibcti Ipitaphiaftci I 

- tJ^HHdUBO ia Iicob. t.M<idnm a- laJl.carcalntiicfill dpol. Dcb.b*btIc tftn ;'tl<(l,(^> *■ | 

rtjt npi. la lUa-Drai cduxii iprc"dlelt.ftBaB lacfir*Bam laqallai.& aS"^» 'm tA piilBcl4 1 

■BiBi lamTado dmlU. cil rlil niB faciriF "oinfpl bima ac fBollc inatnrl, icitBlmbi [ 

ngvIamlnIBnh.nccdfui faal1> iBqaan Inprcnrl.BK nrtin l1b.'*NI- 'Tnrub.poHll , 

• ^V rab dicmi lacsbli bil 'anlini^ i Idmls lanb. ann. qiUdqain llftatUiM.I. I 

B.lliDrB.. ■retpovnlurt' moIcltlB^fa lltaiic.DanlaaiDca.cla.cftcam^Moriain IM I 

'qiudlco.iItKti>:naiiam ti>.V'lnbllB< »tl>'lB •«' Dn..1iiIcJaiIlni;iilH moilMrl 

*priIih».ftaecircranr.B ii AlfTpm.cH cl cclntl nbnt" itilnaniMl.. fanti ft lalhl 

iBUidC Vaiaf md Biliim^^Ncc ''Ifaa >A [aiaiititla Ib' lacob, m^ dlqlnitla ]C3lIa^ .1 II- 

-._-. ^ncdicu.TI itlcati.Hbaa. 41 io irrail>.**<Mamfadl< appartalB^ndlcllBi ,li.. fLftfcclAI, 

''«1iUHkvald>nihf*I>aBi'inpriun,lioE jsl] lardb ftirruUqBUDn>aBccatar.'lB Hlfxacb. b>BC-{ 

. hB imffc )t ■Ji. aJ ram.«al, «1 dnci lc tj piiln.I)lU|caaniii<l«"I<ni,'«I.clBlllcaf.- dicrB js b«a. 

fclKBKi (ocDl pUca.l ftco « Inlc nalcdl {c «licma >«a£>bl<,'Maaic cwBcdlipndl, IdlliftL J 

■ *J« n . aa dil ftt inn faatr Hfclcf nga ft fianlncn oci ilbiS fclbil.fn dlill Hllc td f W MA. Nta-l 

«■hitai.qBl icrpMi rolltadlBcm, dliiicl R> ; illain."tltc ntcmi. na,Btq«liBlh d In- ac qaod paBci 

^AMIJamdrUb^rcptcnuli.giparan' pciccrh.^tlicfpandniUlcim.dlillidOlu, DaiBtn*ill<fl 

MmnalahcAirdimqBC MncTl ailcm.Icilt ' Anasii loqiutai ram ad la.QddqnId DiminBi tiB«,M ABdlB>l 

Mi m bdum dlnraclmpafaaqiu thnlaiai laqnKo. fuRlR IdipTun (ufTnt Ir dliti talu » »Blbot df.' MUUaiMfadmad^lal .,_.. ._ ,_ . _... ... 

'^ pllrr.,i«». 

il loqaci.IBi,flac rcfpnqdcm. fti.i.nmcmplfitna 

' in.diiii, fiifub.nmpnmIIt.Tr,nmBlci<Vnitg 

' ' iBod pconllli. ftntct.btBcdUUaBI ^m. fii ri.diilt al>qild i|Md f aOBrai Bon tfti f i4'r,pii>1ibIltfBb.qBod pconldl. f ti ttct.btBKUAIaBd 
'Op^prnrr.a b.Bcdliii.fr Boa rnocabo illam.BK lA.mndmm ■tupl il Doniliai da* mlfTai fun 1 DonlniJ 
D3.t.z=dbvGOOglC Capcft.Moab. k. Numeri. v. Ba 

utulsn.l. V UiDsmlaf nMlilwicuniif IftitU. ^j» n bnnUimt irn.fl.up>4iun tl<K T 
Ti upomu MB f rafaai ■«■> wiM 'n —Mww i Ibm- «•mpinniiii.nnfUiu^uRni^Ma 
■»!*■ urisslbK/bdinlibikriatitlW ddtitBK dllltainainMnilunMr.Bn,» Ai>:i 1 

. «lUK* ■•(- «iliam. iDbbuiirirumllilBli.rtUitftwi «tetTlMilntllatcBtwiiitmMnHCfH 
VVpHUir.- liBblMiUMftcudultlkHfHi.-ailpdl lilburui;AiituHH[Bf>lpMni[>it,ll>i» 

' ualt p>tth<- nI(BuliDarlaf«ictBr,'[n>llllltIHCIii» haaa ■W.IdtA.riibHIDitloMlaiBBlui.illiTrfBa oslupu<ni »1 luiiaitH, ouiairi »linp«TiiiBiB "-^ 

I. -:»- dii, 'nludcujnli rculitiriiai.^thiK^pi], l)ml«i pakht.nl-iu-' ITctii^i; cKn rou nuuti ' n» 1 1^ bThtNuul^i rti i^ iri.rini"ilb^B«'c]^,.n Iwl lnit 

pattinaa.i^i].' pUui^ DsKlau. Ii £cu ttdil laiiii i^m' ' U tlu.ft l«in lulu trii laafui bbI». «)- 
Fnphttii «i.l liilUi i9bi'iIi Anti tiu,'A ftutB cT tiii ^ct- ' Itni ftofttt A|if .in tfu.* (Bfcicni it|°' , 

pnipbcid I»-! nitBl£ciMi&ii)U itnan tl*.'IMa idBili t( i llts^ Siiilii iM thiswttttlf iIcBHibni On- 
niili.lK. ti AlfTr<'<™^''iu'ttbliiMt*ili.4iB« ' («biilWilUlBi,«li4uiuuicnMB|oi.t 

J4 cbI tfml biMU OcBici biiAti faai . * oVi tuwn BHv- I r<i<°nbgu<if inli-itcclIblBi dMnlBHiilH. 
L.ianii.IcI-i dct^YifJtiitfflii fui eaiifiiiittt.- Ambuji. I * «11 Itna , ^bib Ibrciutt innBi «Mli- 
licttnnlii. ttl—flliB.&BUllltmr^BBiitaAluttiBflWbtudhcilillbl.flllliplibiaidia»:^ 
a.d. fiSBliitit [onl ilblfnltilBBitciWlu.aBlli inBicubi- niMi»ltl*,lB ulnllSilc nBMibku.flil I 
fa^ii 1111 rn iin WJciBiBBl mi 11 tnctuu.uii « l> tutn iM|u >il>c nnita Mlun, A>ipl*ei BUlf I 
•i1i«>. itiii.fli^iBedillBiru-SalatBduifuBUiBm. I lli, Ad sitltdlnadBm iBinkf i wii wni R. I 

C( .t,^ a- l'>«Brllatiri,Bi'RiuibB> diiii Bilu id ({111. { ^ Bflni tcimciila mild broidliiM. Ubii hh 

.IdtM.qBllu-^FgtilfJiuidlumliilBaiii.KVBHIn^dcn dif|ii>ai».lt^Bdllliliil/Bitu,W!Kiua»ii- I 

tt> r^n.ti [^Br^BbM!!l?BW BjBri^hBi>i>n«!'ailM I fai 1.1111 pk^n do-Bn fun irftul >r «1. 
lunbibM idllBlIiInlbllSdic.ABBaiiWlliinii.Wi |B(»Br«pii>nciitlit«BrtMniB{M nri. 
dcbIsi BiuiikdniBirnii. illnnn,IihluM«(innii '«nlboBi«ld.tclnilipraf^i]t<coidiK>i 
imtlUDi. idanBn fBi Ilitua di IBID pltun.BoB paf- Iftd fslc^d tkanlBn dluiit.haclafUrKt- 

f|Tf,cltfBB- ruin inBlfttdl iBlpttiBnllaBlBi. VI tllU rtl |ldlfllHBpCtfUiaitpOpBlBlBn.BIB.rf.W^'4 ' 

tua faiittbn biBDi furlr laaanlalibBC l04Ui AnBuf Ndt lBannpan.lfenpnifliBrpBnbpla.14.fbnl 

■in1a.1«n ftilBliiiaficircuadftoirniui.tdcllallllu llli, piililiUandlu 1101. d^ililioBuoln 1 

fclllcit adBtu h<Srull'iibl "«id llAaiw h pupul' iltt popi |>bthaiuu tAarBlai. Diiil .adin>i r.t«HB 1 

fltChdllai. toluo,idfalBaalflBf<ditbBi."^upraitiqu iDii, »1 aoBlidsailunaJtirinl. <i rldaan 

Bn4Bll»iriL'~iUi"[f?Mi^«aio.D[iilud[|aitIo iJ^vldtbociiB.r.l noa nodtilltBrbai Ik 
dl(aadaal,<- UlMilMi.A.ul aonIllddUjUiinial.aaitl. ,1uia. M nl piwi. t > 1 < T V t ITPLLtl 
tniboltiail fan'liliiOnuipalilii,cilad(i(itti«l(alllo- li l.rub.aiaa(acf«ilifidt iriiali lipiHa..) 
lalllflwiia. iall.'V(diboi(.'rtdllInada:lBiubsitl.M jrin dun Moib,iall.bit^ManBii Sliailnb. ' 

TilibaniiiO' tol>.diruinfttpnltilfHi(f,flilteiafttpta 'dniiiln(iliruii:(Oicl Trt^fan^tr lftt.Dc>I 

plianillD^- ?iirn«p«dMi,^>?r«dilk»'lHbB>rgl^a' ' 1.11^ 'cVn^^fldlfWiUB^ (fBnia.'pui 
HiiD*,^it rLju Loiril]aBf.'0iiriul-'feit(maf«.'QBidaH(B4 .baliB.lii, PrluipiDnOcBligiB Analrcnigi 
fliBiliindiii. (BitiIinltteh.ftptrd«itUf«i»iiiciBiiiit.' ' ■mrcBu pndrBiur. iridfraDaiiBrciiiirA^ ktl 
aar crrrekDt cAnB^tldlCti-Aniitc.ranFioftiBOBt^**- ranpu piii^i..[i, lobqflg ogfdf tH babln- 
pcoptiigui.i. iil(iai^,'diili,"*ilBcIH>'<)Mii*n*1tt.''u tala lafii (Vd d Id pRH peTurii BUan nBia, 
fn Sanli inl- po4'tiiiDi(uproifuiptriMi.' Ccaaitcrd.l- 
(ud.tiro.Aibg d(>,''liinfialtnaat Balfa*riia.diilb'Kabaftail1balliular>u,'°ftpaBiilBpimBid4 n£. 

^ui pbotuiRnni p«>ill,>i attib fa> £i'i Do.^r tmttii IVu ndiii ln. f I Ali) •nti.dttinli ii*.L Irii 
41 4rtr:it ^BB ilfiiai aqu Ftcqaflri. f ilDiquii mulrii.i.tTllfiKGdwrdiftnla. rlHicapftainafBD (Bcrrttg 
tn.vlfoliifnn[ai[a10ciiinlru[|.na<tA.oBDliBHrffii(iiiSlc vIiiB, caplafiiAatui tl. fiu iBrallfittll 

, BMlil { Ait; cci ilai. & rltail«i 11 tBi ilw.Dr maidi iBHUIf Itar ^ tiir Irtni CbiMI. f ii daf albv idl 
ilui lOBfeditu.rabudi.iairtilrai. fit.I-^h ■adtbltritxclnir.pafBBfrtilii^.d.Dtno.adtblt ta piaBaon. 
AunlDtfgpcriUiaiblcpopului. TuliaiBicllfvor fifvr.ptTcallli.aianrrlllnihDmlaBniitftclttudun 

.al[aa(d. fiild.A.mgfafinuuiibuidauTt 1«. fi' Vtb.piia.aitH flK(..(.nvHribui qulbutrtn Hi^r- 
ftgrBi. f^plrdlci Tsaiu(df hBR'abtw(l.^adiftDniifaai1ftaaiulllpoHl< ifttpapalo nola Bo^inh 
I(pai(bai. «il lufdnikafiuii aa> (a piiai(p(a npfid lifBBni. T» fBiuiB gio pnTMil.Vldlo illBn Chii- 
«on.fufvianuBiiflpoftnBllifnBli. f la vt.Ptutdil.llu, OrlnBt Tlililtll.AIlii.AdtiD.naadBnlpriia. 

'^uaBantruailaluiicBiriHlli. fii Htb.(ocriRifrc(n.l,fidiOnii«rBpnibli. (14 dtaugllki viba.Muai! 

(nKdil[.l.ricl«ChiillunanD«(Dlidilnialfidvlr>. «nfpiilnltlllcnpiaphnli. *il.l.pio^tiW 

liTPiimlilB.I.PilHlAniltt^-'---'--— '"-■'— '-*--^ -—'■'- ...^-,..t..^ 

.ri„cid I»inucliiDt».l.i.a D3.t.z=dbvGOOglC MoaBT^^ Numeri. h. ^t Pliine«- ' 

"kivriiilcAnifrl^r* c fBT^Hs^l* pauilT Pml» ctuH ivBbimr.i»» lliit itpit lnaA.M» 
I I II lAfu .M MfMti.. AfoBriia BuKikJaMiti.' oAinntnirtmieHial- cltidnHlliB 
■ p«Wk.ttiwl«»t4.lba«il>>law>di CiHlftofiKi.th.BtaailiTluKiaitni^Clifl' 4*Cfai,',.r,. 

w^i*.i^.i«rfVtBfaufBi.i.ti^di jHMiit[if.H.''nr*ii»<cbtHii'rfu«riAi'- mwtcrti»» 
i.ii.J4 t" W » AfT-in ••AiMbi^ ■ti»*- ite.ikUi •ffiitBi * Hibn. "i|«i ft irft t"- Aj wr'- 
.st.<.uM.u.iiu>ipflptiibii>i.biiiP if,„4p„w>.'i«t»iuMaUf>».>k<tt.«"' f"''V™^ 

h^Uv •« *» '•"■" »*('- Jr.-. " "" ' c * P-' X « V. .. (n Hiiii, 

IiM!S'fa^!^'"II^nta."'"e!lUlI Hh"''"'"'"'"''''»''"''*'''^^"'' ^"J^;j;;, ' 

blalAaMUKU— .iVlbaUil^fwiil- {^VtdiTpspau,» •dci.^l li™ •••>■•- '» '"" f'-'- 

I » »t.— i & «4P1M.IW Jni. wiMi.. lai- uiiiiM.Hnf iri>.if|>Ai*>UrHi,'fth>d4Bti iioo,oH<iuuH 

44^^1ln<lai.UFbt(iic:Ali>».I><isl .li.D^lB/MlHrfiuiriitbia.niliiilDcliilB* FnWaiiiTtB- 

lh«»tM«|«~.|r<.u.<iiBft»piiKlp"»o- :«IHgrca,<TalU»u>l.apiupDp<ill.'l'r.M r.B.fiiilciiH 

lU l^aik K» OBm lsl.m ■■ puHuilIii ^>h, < DaBlns '•dHtTH £>1a.^ itctdiiFi •'■ni. CtiH 

I l4j(U(<«lftHl.O«M>l»^^qKpn>il iKlbZlii.^TwmdZu^J^^lt^l^vl'*- ■".■UiKf- 

'~^>ti.^i. lri c ii r^nll«l-Pl^i.^tlii- liniU^|UUlW-P«>.fIi«a>l'<|i'Uui rWitHnpiln* ' 

■v<.Clt.Itt.>llHt^>Ili>t»(»nlbu «1&«dri>nBhJi«liliiill^db>tIt>r^i»Htl.bnfr'l>k>>' 

tbtlfcHtn WlduBj>id« ttdw. Marr.. ill.alilitiM «wiliWiiiniii In nr^lii MtH. «t liiliitiBpDiit 

b^Hba£U«BKiriul,^<l>bui^iiH au •■!«><■ HlrindiaiiGllHIBiriHl.t^tMnptlUlJi 

biH^<wnU.Ktawt<.BTi^r.iPhi^ci>fi f|7b»iuU.MH*i>lfli»it< «>Wtll«k»J>.Ci-l* ■bilachlt. 

%ammn tiii A»i>» &niJjil> , fannti dc ^KnHKltidtntPta]i««lliull«uif find>-|lll>i •ttHt- 

lU u — UBli,ft»iipupa(i>ulii|irf il>,hiit¥lciBcdi>H>Bci>nlt,ftKi<pi>lHA* <iwi.pnla4i 

K iriHlilu H luFUic.ai ptt- h< •uB»irm,t>tH>nH*i>SH lfiuUHii<lBJ<*ltl>(ll di< 

■I , ■inHlilllKl li jiiJiclt In ^■■tctH,' TmTaH & l6acUnn ft ipdaB Ma- ;iH . n» »>•■ 

Li.Hff»H« plaf. i aii> IfiHU dHnhldn. itn&li ">p« illi >!».- » nblbt- ' rhUiIi . M 

liIailfBuuioiJUUbwaiBBB. u >Ail.di> ■tUjtlliHl.Pnitifaimnaitacli-. «Iin ibdnt. 

^DBHisa>>dMs,rfl>.pblHH£llB> dtIlhTl|lBiiqHn« HHIiii. f Ls^nHH tft IlinpIlBH. 

. ,._Eih*Hf>HloiancaH)D<in>iAiHl- FtBb«filla>>l«uri Ulldb(i>iH> fanldirii.' I ll>.Tt>bdu^- 

■. l i ^W tpfc d.tcc.n iU« lft«l JB mI> "MDBlllu.irrBWHn Bi.fi iliti).lltHt."«>i|l>n><ii»>ib 

f ■>l* biilt jun I MlMH.tic" it<nl,p«tH qBddHlaqBBdAMnidniBdi^.riHidiH-lACrriit. 

■^fafc I Jilil f.uplHrB^H;qB[»HUl'ri> HHinilJ|BMlsnc'I>lclllni. tBtiB^firiau: lA, ^bbi iA* 

kalMaB{uitfr>lB>ElK.iBHifiuL nBCD AdaBUBB.Fvn.'*B*b.b1iaBcUH| «tnl<*ii 

-<a>trilfittUiB<iDl>ccirH>ll lpr.^m(nB«d»Hi«nH,fadnftni>! iHdclinn 

Mc.z>Hb>ICllB.'ulBHl.'iIud> <l.il|ptrpitW,'H4nd4Hl>Blubvlip«>W c[ililH.id.A [Jaii a. H» _fili.itjt> BBt.lliiIiiil M.diiBiti- «<>rBtri>.hliIlKfiliHMB,^lMip'ln.| CmiBH.M 

EM«pb<»>l'r<BiUiHadi^Bri-,Ap.Mit- ^i.cta^irMidiulSdlibrmMMnH', d.>-p>'nphH< 

n«Ma>lalcl>«bBAlllicr.t>iGliaBintD.. c>Rl.aBBf>ll<UilH, "a^npKhll pnpn; «n.drtlHK 

i^H^lB&iitpcildSlB pbc|Qi&c><bl l«uiiBdcBHuirl.MidiuitniuB.«Iila-i MBUBa. 

ft,ftdlt>£>pUnprsCKiiltilBPba|sr. ■!.■., ''■sHiUiH InpcuH M»dl|nln> fr »B H - | M. fKBtb. 

■ i>li.1in<ld.>..>(stHiB.M«>llll»Mlhtic^ ciliBladirBb- 

— Hbltnu iBfiJi)i fnti . yu iBfldfef. mn>d.iBBi toI») ' 1b BHoiis Pcsc, » Ib BCfBito •BdLlBpcrii ' 

i|ia»pdBdpi>H«IIuiitUUl>(UWiirU,fBllnI»l.aBlAlndlt.tldb.r^h«Bdn; bSHUBBll» 
^ ' ' (IsBlH.ldl*, 

I X T, «I Ci alliBltirpH ■usfiru tAirl In fJ|]B,CKpil lic. T' 'T.MtBiill* I<r> If.ul 
cH.hU^ IBfmTtilllrl.f.cbllriiBtcBllBldBll^iisdtslcbaibrlBHfiiPfatpvcdi ^BBfbpi.nrl 
uiiii. ^iTr.CaBD<>i41rab»dl,^dl<l^i4Uil^prlHlplbulBrBkklif«ITiu. f^tyaldui ttfnnnlkdtcl 
^rlpii<|ni<lu^iBltui«lifHitBi CBBrcti.alilHtrmBtadpiipblBH. Iitddl, BdpSttBdBU Inn DsnU 
A fiT(.<snHfslc.lJt<l.pBbllci,Callin.inp1ciBlDiii. T^.f.C^ir^TcAniHdmiisrBscnrcilBHiiilpia- 

(UUibH <ft jabdiKi Aw..H .in»r<>w.F>iBcpi.i •iisfuiiBi. fi Tr,tdi«iiii (<rt kMB pbitH.(.itiia> 

*(ii<Dd,li<BdlWntntnuldtll. TtiBiiBiailBH.IB«sdfdUc«iHn>dBi.~<M>dl.>tridn.. (i.TT.in 
•vndu. rBbodi, nntltib. Sh.Ib pBdndli .Ih, fn tT, inutBh. Id i», i 

lYvnvdOH ifl Hlon nnm Ib ncdls «irBn.di asB iviifiiHpi filiot irtad 

.^i_^_-_ j — j. -_ij_^ — .__! _j. — "inpBdcntnrisliBH Ib&hihbh. 4it llib.(iiBlli'BiulilincsBii>iBn. *irpdBccpip«p(lsnaitnitp(c.di piinccptfimlllK 

tHhhHtdiU. <ilAffll|.H.dltBll.l,AptI.u.llls>:«LlpflKttSIlHIBBld.U>fBlt4IlHB»l1fMDI>d' 
■du>«fcc.ld.ft.dsUi<nlbuin»IUicltbtEiiij.dDnBdBliiUslBnE4iafti.*fDnT«BdBna>mcsiblTBII 
fanilt dttciapAic wnfHlDsnlflupltJCtmpnpicrcBliBnldsUHiafH. llcBBtlfiPbBtBf.TecunbptrT 
bumBl IM^ pLi(W,c«laa IBtnipi IdslB .ihlb.tnBi i&hUb. D3.t.z=dbvGOO^[C Pliinc«, N. Numcri. v. Capeftm^ 

ni.l.Hiuiiiii-^ pcAcMtBiAiBUinMH iA BgBJiiiiiW poA^iaB»l«uba(«ti<ririiii«,'i- Ki 
V^at fiiaJ «bilBliiHABnilj.^lllHiHifuaSiiiwi- AiKii Attnkiini . tjMnitnK cusiiii fnai J^ 

••■ tidlblB •■Bniuii&lBan.liiinilsMipllmrHn. nai * «i(aii»anlgBi.ciiBa>i^ir<>Bisli4 I' 

Jilnrlisiii I matmftUlatnlifaitHltiiittlttdmUI. bin» pnnJni.f unii rmiinfH Wr'»'' 
innk rvAi tlJ. fnl>tawai>flidi« JMln*(lsui(a ■^•iMSi.«l~.iBripi«iib«K«br>^il< 

£lili NimU^ ! liriilo/liilndibiiilnBbtifiilhnlaiBiti UinliftrBiiH.dniliaBilB^inrniu 

]i(Bf,>BbllinHlai«^|>MnpiaiDulBu'Hafi.' It £U) nrl.baiBitilhii.atBaifa.i «ef> 

niniB|i<fW irim<l.^»iririrBai«Rin'(miiniir>i,1 anD:«HHU>'.>MhaiUUrl 

■liial..>{,Bia- I KBk.B«lBanBliHiriulbi£ll|«d>Bl>ni, BifM. 1 «bs (inllli Htfniill 

(■(digBillili. IIUBih,blBC<<BilU.H>BaililniB^lcraUB,iB> ini.i iiKfiicaiaCbiiMliail.l 

asilBn.AcS dihiBlluriitlBiluv.DiMc(ii<iBla~UI<IIHB- diftlirt liifccB: qiunBi Baiaii _ . 

faltiniali^ loIiiiiiDBiIKCbiiBU faBuliiChiimiaiaK. itnnlnfliiaiill laiUil* rcMiB|nif ni[iiii.. 

ifceafillatin BBr»t ftniiiB>BbniiuDin .fiiiifai^HlB Iiliiii rballi.tllib.biiiBifiliiNiin&iianibl 

kitiii clrinil nBruCaa^HdnilBnnlaiBMIiJniiBicBila' «c/b:iiiB.iltirBatD>ihuaAMiaBeiiB<i|>if 

lig.vaiM- {i''t'Dn-*Poii'ell|l'il>B.lliii.'l'Iii><>l«<>I- papuli, «al |IWncmI cdbiii Usifiv « W- > 

bindiBifi. ililb.N«>d,Baibu«,AUnBifaHII>ubiB »■ Ib ridfilDMCan, i|i>U«>^irfo.llaiiUD( 

nlia.Mdld^ ft'lliiBWilifiB<alB,'aBl>4BBtelHiriB RbriUBinBE* •rrilrDi mia. fBBni Jrai- t 

II. iiibI wil ft AbuaH* ••ItiBlabaBni [nibB cali«Hla. nallCari BDTinliliu. plBninl.,.,»Bda <oti- 

■•i.CiUln,pD{ Ci) ' ta AIB Callh . 'fHB ilanlinw [»- hani bBu dk<n»> ^ara^BielBIi •]i~. u ft 

TtlliillftBI.{ il<b»DilBDB:,li<lt|lBtik*«>.CilB4iac«- fili) 1111» bI Fninrl.JWlllHaB (11 wi I 

>l.llli|iuiil. riili.r«lHtlh1il>BW«tiDB(ii|»hiBfh-<|.* 'l'a<>raIi:T»i.Li<l.>bl»cfiBiIi(llisurf[U- 

Au.Utlniif* ifBl.i^^iMdBc<»i«aJi«HlButin>. ■■•■.fcllBiB.abhacilBililllBlBllDl»!»' 

cmBtBa.Blfi '•ifiiiliiHBBlBB,'TiinaBt4CcnbBtfBBt ^B.ibh—hnltuiiibiBiiiiBBiaiwbbH 

ifnii(UBiuiBeinl.«roi)(iB.«iB>nfcBli>a.f.»i"iMl ( 

ft. <r-l-l*l> tliMHlilBli^BiUiNiBBdlntiidiiuirB' U 

dlllMII^DIB l(lBll[|llBlBiBIBB;tHhB,»dlhBlli>U. t . 

« ■«tdiurTlaBlfuiU^lt^ni.ti.iABfBilBnUlFliBn >bi«>,ihhvc Uhiat tn4iaBiiUBBi:lt|l. 
•.inaiH D.-; Bf>,>l|lBlidBDBiUi.diiaBlf.«nUi 0.dlBiiK ib hac fuJlii A(|luni>. : )■■!, ibhacfiBl- 
' ■lBBiii.>f.«rbBl[S.rWKJi«l>«,.Bd«fUifll*ztrhDBka. lliIiiB(nnBiO>.l,tbh.r &mlliaonlo- 

■nKuftc. IndthB^iih.itlniBB.a^r^ftBlTk h.cEiBlliiAndlaniBiAiItl.BhbMfai^li 

?cillciI,AUiEl!<lifi'Bi]IaAiailtHtB*itl.Alb>llluniii'ha sii DwmiWt suifnifau laniiaVBin- <. 

BitfiBiillri-lcialWHii.^^dnflbirBiUiriliBiBwl. iyfBBilBTciii-chiBia>.FBii£i4Dt Elijial 

fit|Illh I f riU| IibBdi.Ii A IMiBiBi»ii.&f^H titl ti ^ r" B|b>iIdbci fBU;IiIi,l qui taniUi U- ( 

T» aifBmBI.DBi.I*imCh>Bi«.TBiiBMUItB<lltli- lilnnn: Fhirr., > i^ hiDlUi Mi^itBuiui: 

lBd(B£,l.tir'hudilainfiBiUHrHi,ItIa,radif>Bill>l.- Eui.< «BaFuiflliunianB.FDndfilli N» . 

I rlaillh £li|> UBianB.riini.ndrflBllhruilluBBiIa nirHrfiDn.ilqH hiElUt BcfiaBlnmBi I1.G1- 

Ifnrltuarri nh.tkJiriBflliziidiliii.ruitflllnm* Bgl,ilai>afimiU'mBiDlliiiE. iDifBDtfnil- 

UllliBdaB j* ■»Tl,>lid|hBJUa a>lu»ltMuI«ll(BI»7i* tbimf.M^^a^qtl^nt^^^^Jtlrn-UlSSai [ 

1. fbblim hJtUilllfBKanB.IniiB. i V* 

lti(Bjt(^h,ndr(iBllI>II- hallliI>BiuiIiDnB.»rDBi».HtiaBi.ir 

l-lfbln^^hiBaiairiMitilBBnn^ifbM.lil nIUIt'ii'icniaii.B,-«NII)i.viJeBBnia(>i < 

I>tlHIOilu>rBinil«iIi<MllfFlU)lilB- tl«i»r>». lurd.ii ^ fiBllii ■a.niliitwi 1 

laBlBiBhBaiHrb»,lind,Tult(iBilll>l« tlBB,duDftBHIiIkBlnnB:liM,l^ri- 

< d(ntBaiilDB.>adi«iBlU>tfeDfnii: l>hlitl. iiill[>liliIiana.Bic(iistMiB>tJDH<I>t4- 

I> ndibiBllitltblnUiiiaB.IMBfwifiBiUB taB,fiw<BBBtni(Blifn>|lBn(i>inii»iB- 

VibBlrtinnB fiTHBfB. rBai.fn>|lKltiiiil- fnnnDi.f FllHlal.^ plt n|D>tfBB« (^: [ 

lltft*iilB|AI.*tiU1l.fr«ht«hBiili>i()B., hUBiTi » IphiiiB . Dt MiBtft snw c* u- > 

MinA * ■•hnlB.FItit HiBili.lteihlt.nid* Mt.l o* '•'•'"' UKhlituiC wiifali in^ii 

(■BBIiHtAiili»i>n.Mi<btt<Mi4DiiDli4f. li>ltid.dsBahBi]tiCiludhRgn.citwdbi 

tHd.t i Cltaid Iwilla eOHdlniS, Itlfteil Ult fiUsulnii.iBia (iinllli lntnniiift n 

Ui ellMd,lbi>«.ndr AbU> IhrtntniS: ■(- W ma E>Bfllt ■■kcinil;» AftktJ *•* ^- 

lic.tBd. hBllh ■•tntlHrSiAlkiil.ndi (uil- ■«!> AriftHHit]* Inlif ,il <nDf>Bfll> Icchi- 

IhaltltUHilHHhf.ndirinllitlKhiBlHriii Binriill laBldi.iq^.hnJI.>niidiinri: rCiMhn.TB li|1lrphR,iq..finll[lBi|itui[lnsB. diM>Diil.v..hHln>*.itltcl>rtdt<it<ll*ai hb ■r|iitc.iRrtil.bud,«ii£1I<nsihibi- 

BbaBthibHI<ll<»,M<U».ItBaBl.tffi(>. h>I.r<dmiBin«lli.,«UIrli<l>f.uicBai.I.t, I 

i.ithrhrid.u.bU.KH.^ith.HDalr^rhir. Huli,ftNa>.ftHct:1i,AM<ldi<,»Thi<(b,B> ■ 

il,Ifla AlbBitla Hiulcft iMi nltinia- fbDI faiBlllB Hu.iffr. Ii BBBini nr.B.niia 

fui|lan4ua.iUlt«(iritafM.flMw«fif ftaftandH BllUa liflfavaHii. fW) tarf | D3.t.z=dbvGOOglC irnMoab. v. Nuijieri. k. ^6 Phinees. 

tl.i-^fajH...^.l.V.fi.«-fc-.,I— . I _Bla|gilH|[uns>:l«hK,TB4t&lBlUll<- 

*— -■- '-=-^— -^-^ — --- 11.Tb. >rf.ufi:T.hu,TB4tfUiU>T>]MDlmt.aJ« 
L.i M » AuK £ti| l*ibd>, IHB. nd> iwaii 
i«&Ua inB.ift>ri»ifiiiil]|it r^nlalun 
T HifciM. J w (uaaia Inbulu 

(^k_,i^teiu.>*ri>*~'< ™isl^A(nJui(u>ilU>AH.fritj|vB4 hliwUilir 
I(ad Bl((*a.fLB<*iiri|a(dl Mid- 
vfcfcMi ««ahJcM !■ «tliiihB»» r— ■ 

C«3».iniliiH»infenTni*>(irl- 
fc liHiiXiiiilHiiniiliiiifilliiiii iiml 
*UH<drh»<«>lpIiai,nlr«l«». 
'#»•■_ dliUHwaiituMlBnft- 
'^iA faKOl«». ■ VB famOh (Hrfinihufc 
'diAJ w faBlU* CHtUnili HtntJ,i ns 
MhUaiiiiiiw.nf«tbB>fll>i«l;&- 


luad . 

Hb.|bU.J>fa»ltMUtj. 
I <ll| Mb IWuinK f.Bl ..«■ A.i»i.lRCi i,I.iin.Tail.tiinllliI^Blniui.tM*lB- ■i>ir.m.<ul 
[un(nifwUliiMi(Dnf*nil>iirBB.O- int fi.ufu 

■^' - tiu.ftWif.|*ii.5Miii fli.«iBtHn 

■difwlIlalWnnni^lc f.t.qal»» 

iil>J.I,«d.&Blli. U.1- t.4.l..tM>n. 
HiiiU*A(t.,>K.h. lA* dt*i.. iJiilU. g|)f.>l>nll 
rxlt hniUi LmaU*ftMd.tet.a(l.ftl. tlorf.iH hmt 
>d»»(i><iltlun>«,iuli.ttl, iltig,c.fD.il. 

1»,Tadt(Uilll* In.Inmi sik* dllllB(.l -, dw>(**illuf>>u 

inwut4'Mf>l«.*dM^ni,di>^1ftli£r- Ti'»» 
ndiumi ••«•'• lalmaUum hun •>»»•- icSd.1. 

.«> ■Mlaui. "^r™ "■'" '•^'•' *•'? "■ "•"■" 

^■^lnin.dtUihii.^iK.Drilaodiblni al n." 
t>»tdlni"lDium(bnrtDn.'v.ti»iu<.n> nnA. iB'lun EiBfll*. fui. GttfaB , nd. (^BilU* flDnn.l.i.B ■■ HM M.M ...n ■ , II iitdllliu- imi]l.atkt«inrl,hnill.M*UlniS,&nlI[. c'f. «.Mlil.l 
'A^M.tAtilBU(7p«>.liacf«DliAn- |uiillHniB.(uiU.Ca.hlnrl.c.haihT..« (• danr.Bisa. 

'—■ -' - . nj r.ulttdikti 'Eh>ktd"dll.'L«i. «ua"p>p«^l^Ua(ls nim.l.lftirmii 'B>t.ri(iaillil.^li.ffanliB.rciJl. itaitai» luui fl)>hd.b'aAhlh. .{ii.Di .1» Z..i.Dlaif('l- 

iin.rfi t r.pfili*!! *'-\-ir II ImltiEaw tfl4U.airtiBMuln*, Tutwit nr)aiL(*l. 

iIliKlliail.aufl.ma.atnli diu «.(«"iHfWtciniu.TfilDilnl. niillli,»ns.i «. F.tnni 

rUbnl, ■kiftaautniaiHalfndlsal »I]Iinmu«.b •eDaT.uvrr.iiru aiiwk ilKrlach*M, 
UiIrlftai.lfsrftftUuuiBfun^fa rDFr*.na*taln>^rBlltnB^lal<.«II«lf.Hl. ts*«ll., .li.. 
wafiHirtM ■la.kfaBn latduUD wtr. 1. n^add an tffti IIU. diu haitdln. latir «U- itstT.li. 
■* M>k|latnaBs.aalla.filll«tam«l*M> v.l(iut. ■IfWai"«BA>iqi>Jda>lar«klt..- tii.l.Dipilh 

■irwiliinftaA.tDBiadi/.naU. ,u.rBnidD.n.tafnnBBi ' 

.diin«.aimDDKis'4aUsms«na 'nnpIiHub^cdlaiiii is; iRUtHifdiiBllc*l.heu.ili. f''i<aBs.tntl ■ak. f.fidif|,qufBttl*Unt lin«Mi<<k(.*lilHtWMF*>n LdlftuiittiicbB> D3.t.z=dbvGOOglC Capcftria Moab. n. N"*"^i_ v . . }^^^ 

■•i*™iF<.'~ ~ ~ei'rnx<rti. ei».i"ii..J 

■.ilHilUuJ ACnfRwinvnCUK i<l<phn< £iit h<- A c«f'.f<i>iitfT'ilIaUlpl>M.<liii'rk«.,l 
ctfliiua fsll i\lkti,iUiaUtti,anutMr,6litUim^t. AClflGduJ.tililUkUi.KlilluuK^l»,! 
•aatif» Da-I ikfanUuJIuiAKlittafrriiililBI^HfaK» fti' lafifh:!)»!* «iiumlu.HuhtlMaitr," 
Blnan Ib «.| liilufilimia<iii,M.liili,NH.lU|l4,MIMl »(!• A Kikhi ftTtH<li.twiiiii|ii w>»j 

•aiauiriJlils AisiiHifaDcsiiuii.liiTIiolUiunliandlM ■•n'iii'p^inHA« iiHHiuiifltlBdiAiuTMj 
A cDiiiini.iiJ AlnilvBi<,dlnkiiii,l>i»Tac>ihiBiiiniiuift fcliii riJI(lHi^t1»HfiaH<AniiI»l»iil 1 

lu^u.'.''^!'^ 'n~!iZ'rt-T,i^',ii.L^nl°a^caHh,- hii»Bh.be'h'n.in^ai.c'tii''ii^n>niwn 

Vu^mtaS^l «^"ii^SVruv.rnpRiM^ikMaoBhabH Ihi. RnaU^iiJ H^^iT^^HIWiI^Ki'!- I 

mH^^HKuli imVlH.^^X^TcluinwuM^c.iiAn lirira<tH>'ulpliuJ:'i>(iri^>f>am<Bil« 

■Vtio, «l n» iiluoAiibillfTiibii.FrabtlAiuHahMiGIUi d.iii.id&loioaniBlftiilkootihhKn» I 
fibui rnpiaifr ul>plii.d.aBaliia il.U> ilU>> •oJltriaBl hi. coa Dainni fann abAiai fUs. .d UUk iMi ' 
laiiilituai. iidliuli' latn {i.im piiiii fDl, * < •nBrCirn naBfitli hciidlni.If mun ■« lu^ii)f,h>b< 

t!iiw<."' ' t aIi) lanriirai , li •oiftlui B>Binu'furtt fBJkulabiilih^andlBiffnalhupudiii.i. 

<4.l.poAAc- tbr^ii ai|i.ii.BRnRliLBinUnMi>l.>.4 liiHunBBnMi»>hah>^>ii,d>lUi1.>i<<l 

B..» £R«lii.-> £lt>iifu<.fim«ii.<«JiHhthuril,MI(i.hi> luhl.qBMpmlBlftai.nli^liuillliir- 

ili^ ^ia tol^, iidiciHiidinfiililbuiiiw. EldDicfnimil •wiraoMlif* ptipcta.. ^larafrtilDODil 

^IG(f..bi. . iIfiiiuf.Qu4dliuiiin*fi«II«iB«Ua.hibH- ^«'•nidcfb Biaiiiifli fflBin AbiiilB, fti.Bi^ 

n.^uqdpa^ir piB^oiori «iifu.ilTdt f^flfa.llli.i.|<illdi. ClVm^ndctiic.ni.lblifli 10 td pof alaiB n- 

nnoiBPl. 11 Bun.'quiDiaameJoiBpiB<ipil[lbBiillu)IO- Ai.BII ifl i!.riHo lin fo laBln^fdlall ■olli- 

lulfcl. rimilluiaAbulB. &faBHiBplut innBt^af rupci ■out. Bf nini .^oii conmdlAiaaii lu 

«I Hib.fadii^, d.dldlij>iri»l.PBAiiavi>>ii«»Blcmplin> Codi>'d.fciif(la.fCalirfpai>di<UoTl«.P<*- 
.I.SccaDdlBi «m<a.ili,r_callig(iU.dpapala.nia>niiiB. aldcll DamlBaiDni rpliliaDn OBiBUniDii. 

hul^mw^lo- >»4<'M'cu7Rl>.fliiaimciiiadcftitaliB,l'B Hnmliiai laiA» un cL' , r^a.irc loi 

- ' .1 cI,(iJaB.mollllodlsb.l>tfti>ait(U>lUBItiB «IfBnadBWIIIc&papuIliiDomllil^lo- 

-'-■'-'— 'MuB>*cMliam< ■•■•Moacpofloii.Dii.iinirDa>i<lBB.>d>i-. 

Uafctl«,«i*dl.d Tall>lam>«llonNaD'Uli«iiiqaofltIpl- 

>IBll>u'^DcHfplil tflB. ■^.'ft panr inflafi IB.m riiptf •am.gji 

■irn iD.n aii- .aa >nia.nH onu. i.iaHpiI hAcislA, "Qjd Athlt •oram Elrtuia 'undoii Ji amni molc^-. 

*i irrvl. rgr«Uuili4aiif«.^i9lDfndluiiiiiil<T*H tmlfBr. did.bf.if pianpn ciiBflt. vldcnifbui. 

57 Siboirni', ^ cduu ta>.ft ^ul inBodlKmo.:' Tl li«o fil Apoiirm«laFlic.ijlr,*iaadfalnin>oniBiifi- 

Mt 4.IOD. hi I^UB ■•boru fiUam Nali,.ln^ IB ^ cA Ad •icbon «n ctrrdinai Ii fB|[inl(nai Iprc. 

Eaiiniildma •piiilBi, ft"Impau muBmlum Aipii Mm,' *omB« Of) IAt<l<>ta,ft cirnn uiitlJndo. 

uichclli- ftfl.IO<nuB«ii.BitlnB.ia&.ctdoi.,ft.o- 

«h oii m<o lo KDi lolaiir. i>iuIdlodJii<,a"d. tUi Biu>du>'IIII> rp.A.Biflioi. DiMi ou^. .■"«c d«t< IH, 

IfVtri.rcbcIIi. f B^.m fali^i d.ii Bulbl 11011.10 Ib l^aU illli ^i cdaftan. mm t pctn, flU. pcnrFBCibai.^.d 
^rmaimadwainuftfti.iIiallmm^aiitlihnirpoirBiftm mnm Mua papaloi nm.llincBtri paflulaK 

ddimollB- fia.I ^al aaaic <ohU amaf BB bamiaiBm. fBj.OBl aiBfiiUUila aBflfbll..r.nt Arnbrrann 
!■ amaibu t.bo. ■(•adli.^ul didacti loiad bdlam.li Itfaai d >ibcai, (ii .ir<llirci fn •td.aiK ntBU nt 
Hucn piladptm poHill Dri. fn.f.da<c«>m faM ann dcfciu. TuTr,^(l«iini.tu,^niu (laititn 
tBfinirr.laltll.TtJITini la ntllfloilam nJ.onoHOflclBCk^tBdoiimmhtc.oAclHtariiacrvB dinfaiii 

UlcCdc ladicio Vrim coii DoBraa.lliGralil paulicfdl irfi* •lfdia,laI>Mi loailtit mlCnili Dili ic ccb* hn/x 
■Ui RacUblt rf .ifdu f>amjB*,prapm prnfcaclj BBBUof. lU.qoad IpnftHcdo. |«flci tm pcaoralf. VSe Vlll 
fn tammo poDlfficc tcilpfiDI.Tldl ■BIicidmpK lclulBO.IBIcfru.kil lU di lodWa VriB.l.paHl6cl., h- 
Ut.ftD; iBitiraptbli ru«doicm di ibdfcla rtmdaif.: fBitiraf.lilif^ndaivmrnH«ll.lnrnm, i{Dfd Pmiv 
Ttlfcfinlrq.d. Com tll^ald.fcit coln. fnnriof ■bitfaipiiiBm paptlfiinri ^l|ifUl Vifia di Tbfiitoftn fn pia 
^OtomlDUicl.frdlrlftBilloiDBit :.(Dtoihlrdln>«>v«'~ n lb^j n4rfi'fa dlrrti-h-IAh, 1* p*--.«ii- .-l 

ififB piflDi.lli/iii.ptr caBiBPf TiDichm ThamBilB 
htc(.u,ThlniBrn rumapaBdfatfuiiBi. L);.i....jbvGoo^[c btiono, T. Numerf. j». 97 Capcff.Moab. 

t ran , * lH*raa ii4>iii MaaWlBi af.i» cluB ■iraJK ' piala mtl Mii fii >d liiilf^ium i 

Hnnii loimfUi rioi&li ■■■ •C'1' 'CBliiH laBdM^lgianUm. <i><»<>^"', "i «ilBlUncnt 

>M«.UM>«*MBl«iunta»'aa« ; ivil&cdimlUliillluofuo »■>?<"•' ''"•^<'- B._l>.i r«rf 

^Bttintoluiiturinpioniiii '■>■■■ , 1H>dn>.,aDc>ft<(>n£clu<4u<»ll|Dc<Mt., ^^ 
rf-riiru».»duniPi*/i'rp'i£'D'<lmi'l°t'dW£ " ■ ' --..-.-.i- ? .KmirrTC^Ai >ic« 


ItUblbl ,^>cput.mtFhlfioU>fiBlt'pisaoltcla((. ,„^,^p^ 

ttmatatm^M. AlicrfmV Ifnm t^ IR I.CII. t.li,%tlK»Hk» l>t'c. qwJc Mlit ^^|^,™,'u 

' """" "*" ChiUllNiiin. i«H. jniu iSmB> >lco »>rpcir> $i ■licnm «Kln buci nA.Ru iciIh r>ci4£- 
' la*: ^u rit« {■■dBHw F" 4ft clfltn cJb>rlaB 4i 1Jb>mf & ^midnodfl chi 
itahalacnMrcBrkcni. •Ils ^ 4iilmtacfaltr>ciUcu>.>"tKli(clfial»dlB>. 

■■M^ fmDv ca oltv !■ ra r t ifi cw t >ct | Jillb>mcD cIm. «!■ ialri]. qbooq' »'>!■£ n- 
'y *>*■ . BjlMrfM «■■■lllml odo- llntiriiiltobilliDomllH^fboiaoidH.^icm. 

29>«dlf]|<^klBpirtf>(ntac>{t>I«l clBiitnflatlUi^fbflccKriomdWrK.^fu 

ipMm pniaHc ■■«rn.^il fibi i»o ni . dcilmii limili(foIi t> lictificliim clbiilfi,«ii 
Nvfcq^BtmlrcaifwMDcoffcrciiiiDDBl di olio 'ffDl)?crri, '^r«4rlt«tao.*ft pr« nv* 
'* — pmbhimkKiDtBB WpliniiBm '(■lliitiili''ftiiuli>liclma<'b>>il>|l>liolK 
^mtmm tmk. «| McdTc •Hcm prlm>. »>rp<ir» Im rurifriim (Ib>tl>m. '^h.lDn^. 
, . — I hW d ^bc^. Pfc>lcPomlBl "It. llviii>>4«'BrHHVIft.>i.ftfrnttdiaDa(! 
'1*11 II idfcfel.»lm I riptcm dbbw liBc co*& Doml».'Lib(>.i>i :,» «lu. ni 
■diim> nfmfa . QuramdlnHfmt mi- dlkmliiapia InnRo.Hilla pari blDpralilc. 

-^"— -^ — Di6.i.BcoMfii- it.AnuBpii.UD.IalnciH.ll^flilio- 

ifDcc^mabolwu. ]omoihK"ant>illi mnl&Li.'!!. mtnfitocH' 

l«>^>BtD^c,r( 

'nli.(,'li>>w!>^ ' •i&Htti IWtlfid^m flMdltM coD<t I 

«, «llcccmt.DDB.fr rcpiCBCt»a>ab>iCDlo>. ^H l*irttT t^ob 

«otifiDtnflmi^flDC^DlcacoBl^Ifa.ftlccictliiict JccTmci 

t«ttltt4n».llntwi^tioi{Hcdciv4>pa Ant>Ui nhhh imfrpt*.- iulf.HtalB 

^JnViji'' 
it.aff.lfdabtl 

■ n.tliiaCtt ■%KMMTcfpmiA^Ht^baiIlsl:iltiti nilDclplt*n, «llaablatlnf.tt.lgainii ,'r^l 
T^a>Mi»ndi.Bl>c>ciriD.I»ionDti.«.a,datc«li»ofin>i(L fl I<lcll.aDcl.rtllItld.fc,tdc n- 
ndt ti [ iB >l h pnpcnl v>«t icrl ((lir^B m» Im m.Bi. At. ft ft.kumtkn timmi iai !■ bo^rcm IMmlit, 

■■*c..pU. f.ipcoBncrcJkbuuU,>d(nndalKi». 514 acb. lllDd dl bakmlhmrcbbailS bi rabbt^ 
allil>fc,Iiobl>iloDcmcl>i,IdcA.I*.tAfailDl>.lMt*Mait.dCctldtbitHt&mlir.b> 
KIWtl£(<|l>ti.allb>BA.lH. fiin>1bc.iacHlM. Irfpn mDHCc.tl, .iBBaD. i..ra' 

" : fitTt.lsiB,Bl«aticcn. TnRlkdcclBIBdc 

UOB Mmlna. f u dcE " ' ' - . . 

.- jptiH«piod«iH^>t>4id(i.rdl 

■if f^hrfhniBbat 5nciIcr.l.ulHt(tlcbctrlBa.*>c.c4iMai 
I Wrfcif B.Dd h 5i<.<ttcdilD.n»m|iqbn l . mMHwli B . <y»ti 
^nlirfli fart,r..^^lllH^Hi., -— — . 1 Dgitiz^dbvGOOgle fl.M««Iu- ''CafnTii^T«iir^pvfcflBnl,A4«flu- !tt hJmm art f&t^tt f*,^ g i ^ l c ui pw*** -Nuiinen, OWati •Bfi<i>ailukfti'im,'B<>U<iiiiop*tfit- _-TBiiiii.A/fp»qa|fl«i 

l«.*<clbul>im ririlfidui'<ani>i lu ^ millilBI olniUptifi.Hiai "d«A"/.|1k^^™ 


.'t<li&€imm corBBi^ £■! d* dniWim 
iWrl^tBciiipfdci J«c(«)tptefaBn««Ba,ft 
diw doiiaB pio mricH : tt pro ilo^Biri tf&fl. iBiD corBBi' fimi d* aniUcim , 
Bcmpc iici Jccivlt pre faBCB, 

n^'(7iTnm™ B. liprrtflbBlBWIlU (b1« IIiHcn.mi ImciiI ctBU nbii.odlMi 
»iBnf.«llc!am ciil dc flmlbilBcOcD . - _ 

qBariimrBDtrcptcm,1]Bf1iUid*ciiqrIVjt — -^ UBmDamiBa.isl'ui|«d*l>i>t«l^&i 
cl.bJtilmBi & !uW^t >a Ib tr. f Dfu trluB primnlaHi W 
iiW>BBb««DamlBO,»fliili ■ 
•atilUliilr )•■«* ctiB OHM rmBlflmiim IianlB0.tl' iii(BiodwM,uici<nifi.<ino'it- f 
[bkbJuoi f<t'«: 1I4H Ib AcribHi 
]aal»(tiDlpcc/BR« dttlmnpn 
•■ frtnpqt. J 

CiplvfaBII 1 
hllbKh- MlBdi fftiaMrrwliDjptliiiid 
lii ft !»«• ccJi nbu. MBC a>> rctBllc 

"."offVmtr^I^lanaHmi fiiwir-"^-'" siin.ItlBrxtMiitltarBm.flmllaalMtHpK 
iw Irci dccimai pcr flB|B]oi TjCBln.dltlt dfd> 
KIi pcr «ictf ni.VavD dnlBBiB p« tf^-r^ lJ,.<ird«BRrcmai>ll,ol 
BJriraan lo.ffBm Damino. IIDnlBU no^ 
dl«mtBfl>hBiBif«ptiiBf ciit TobJ, ruOBU^ 
ttntnUll,, A itflifflji nJinu TrAtaramkc 
op>i rmllt »B ftiHili Ib ii.Offnfiifi|Bcbc 
lauoAiiai IMmiBa Ib odaiim IWBBlflmUbfi 

■aBj(Bla,ii>inuali»,bp«iB.ulB &al6cJi 
coiBn. Amil* olca coBfpprit tin dodmAi pA 
ilfe|n]ai*Iid ot.dnn dfHmH pcr itJiwm, bit 

h^Jlh>m bmpIiiiMn.It fi^^™1Iba 
mlnaiBI Mtam. «(^Jamdcclma w« 4li mil 
fil fiprimJ.irB' TUf^fiBfti iili alHa kiBmb iH, (tmfli nta fufnJ, lu la 

., roJfBlBnm HamJaa fipHiB 

locIaAiiB>.ttfKTi€clBm rJaicibacJvm.^^ Ilba- OfciHifilBr halocaalHm ln«hir^rB> 

'- """ -"^^p«clm«^JBIaditi»rLi,fcpIimi Doml "- ' '" dM«i.Iia<^«liIMi*iBc qailiatJDtictl.itaainaiMai.^-laRrtilamTi. llB|a1li,iinl Inii dmnl tfaf ^aansidaelin.l 
l*iaiBii>(liirJam'it[tdcflmai|lBialrapei. hirHt pta pi«UB:(bf<|ar liDlacimffo fiaplti 

imi lblHirJidbDI.^B|Blir dfiimBpiollaiBliia^nliaiiJfaar ^imordicjB.flliTBjIlTa^Tft TQ^B 
i> « fcoMi pcccui.pi<I« bolocHfla lafc.tl cIbi f>cll6cJt clbitlil,» libimf ilak Mt ■■t< fKBi 


Aam IBbilinm,lB ,^d* >abit ili£«li praBttrlibtmTaDf l(^4i,& vc pi 
li. ff-i.llaarDta.iilricarc. fl.i.lB aalbo, alJiJI AlfitilqilDd npFiJ D3.t.Z5dbvGc)Og[c 
?]:» i. .iS S ■Mfaiditeibillisltluni pn pccaw^abf foliui ilni ficli£liuii A IJUua rliu. ttmlt (•cificfi J. ^BB 

flMadU Afa»iHnii,IWil&cf^u clu «i 4i, jufca, saa.ailnn i,ot. ■tsuuaicBl» ■»««» sAio 

fa^ M.ApUHiaffciHli.lcutairipif, (nr.nDiouluinbciB.fr acil£<UmiainB> d •lilibslou» 

MM^.a(>ie>mBBl»taf liBinmli»! )iiilwii,aiftim[s(niBii> pco iBBiBIIi.ufiil Ali *c. <|.il Jk. 

■MwlBIilBcUfAllbiiirsllSBiiila* kuIi»BlipiaBaBin<i»«BBi,ainna>iit Iilacli aiifl— 

gMmUMAuictnaMBaiiiUDU». b>i.uIiiu<liniaB<>»BC«l»tBBi£u,pi*. illBaBnd 

■■tecBB ^riccHaui>ri]BfbiiliiiiBDa i.i halocaultBiniBfi, IIIuil&iaiBtlBi libi' «iBiiiinoi 

■*— ' — . - -» " 1- ... L.-,j„,. p(, ria,(iUb,„B,f„. |,p,iB»Ji,f,p,™lBBl. ■ul". 

■ oiJiintB na'MRiB.Ii riciflila lOiBiD cibuli, Ji lll>iaj " *' 

. . l.uIr.b B..an>i>ir'>'BiiiBC>>,ulcilbu.&B|Bli.iBiu for.JiBIil, 

Pr «MfBBii>i*ical«lB>»coliwilc»t:lt- BniBiniiB lonaa Ji pm cbB. ■( hlicBi tta ptc iCnil.titlt.M 

L. *«^»lftBB>lBB«*tBlarfpii'iiBlo.li i.i.ni»li«.fi»l>cbaiaC4«ABB>l.ti,I.ft.aniri.-" - 

F ■^•«•B>'l»cM>i>bM.iliUt<«FK .(|biBmilB>iib«liin,ftlibuuB OAi-in,Ttii 

^' -^ - - «Blh rc~>(»iBa,£iiilfi. BaJi>igB>4lifiii^l>"ioBcla-DBllBoiaFB> fllij.-' itM tioBilBo b) ^i4 fu- rtt ft U ilt 
■ • 'Bi. lilrfBn <Bb.fc— mbB fa«. ft4oniBiyi.J pcoBj- c.lfi^.>''Btol>a1uiBitl>ti«il>, « Bcacibul». liaMhie». 

' fcbjkHt.^UBllM 6 ^Blprti- ««iilt,* fi Aci)&i).T.IliisAp>aliliiBilDlb*>iflil<.&pi Jaflobllfi- 

■AhlnlliBwfca.fB»illiBdaiB8puiI) il£iiiMA>li.'ItBitnBiIll*fH£l(|>lfiulaB lloBiMtWf, 

■tftlB>lili>db.cpHllulitl<alBowcl.H Bia^p.McflltMIBiBBiUod. d liiIilBinte iBhaAI]iri(iici>. ■idoi UBlc*iallBItti*>ririnB.licI1&IaM>- IfUib.BaB 

C*T. XXI. nia(lbvll.ancBl>bamlB>plDtBBiBeo.iiIi paltuii. lun 

ii-UorfnffllrilfnilapiBiB^Qaci n A ■fBii.lBiH>ami>ai«nuB"<ieoai>cBit.' IBilii ^od 

:>■ Ifml, Iflc lA fiino f ucBi a„bi Ibii, lifuildilBiBIiB<<ib»luBi,&ifliI- P'«)uc ijDle- 

B>. (ii|al> Tlioii TOlt DanilDO infiloi.B •' •--'---'—■-'-'' — i>--. -. '•*»l"" 

»>■■ «(4 «aUili» lA.ti iBnmf n m al 

Vril^^ftUCBItll.TodlM-llllBII _. 

l^piU.-lHi**lBnBll.api»i£rliblt.«s- L'«J< 

^biaTiu^ccfi.iKiiaJlitiilpit.i:!!» ^uad pi I.. Hixiftnibf III. fllit», 
icBta IIIiiBa'iBl- cA fBb tail pa 

i.ffom ift n on Tr «ai.abtfis ,iaplilp..'lt.l.i|i.. 

cfi.DHillv»!»! 

im dicknfeit qBod piomTfSt. ^n ■ ui.liacful.l. f Miilf 

6l 1(1» ifiiaiim rai obAilBiii. QuM fi ritit 1i il.ftibJU* rccii<kBXdi.oBiii<aHTlt- f >4aut pfoliilaL 
iiX-.jt— i..ii^i/^ ui|— .y. iLi— r- D3.t.Z5dbvGc)Og[C ^ampttt.Moab. m •l.liuicnl. Uas»ll(iidc.*Cin.ib>>«.'QiMlt»4ia<«t 

4<rli>ii«l- ^•aBiiliB>.ru41«iI.iHiniiriud."lirllt- Isklril 

J« liilnm «> «; bnili «nn tfiUnsdriHrdhabii.ftM au. w 

deilllu> aKidU<»iiBn«<BM>ih'tw«dili,^u>mlB>B |4»i.' 

^ialfupoti, faI>blltull,pnrli(u>riliCr--' "■- — '- ' Numcri. T. Madian 

nBu ((nIIIiii&iiK~il» gUI|n«i~ ' 

rll, •Dti ni iciMiiUbiac ^ onicaM In- 
■w. Sjnimf •ii4tli iluliB caamiliii«.l> ... [}i^a-~ cliinButcnSliiiliBiKcfaToSniniir ' 

4lniiquII.>Am.iiii».i»,3[«ilradii^a' ' " - "-'--'- nacrit, HUSaslBi>wn<>iiniiiiifii'imnt> diiiI,ftIltBiiiii>cl>i^rftiu«lt. ■iHurit* 

aWtilnurit/^llttqui indil iwcii.'D« illni llutuWBiarctaBlliisultt .Itci icjal»"! ^ 

BiolllhHriMlutnnliiiBBiimailDi.dtlndt iHiHiam ttcu ifcftlBniifaK •fllEU •■tai *P 

* aBaii CibIiBitionn.{u...FiiI.ui Hlun. f^ {•uM-.U •cUtcle Wil niltaiMK,lKm»lf> •• Ijiinirrir.i*' 

II- lrabll(^i[an.>i< 

:'?^" B.JI.II.Minnllci.l'. 
C'n."RlhHd™b 

l.cit dlcbai •llq.ca 

miiianxi H^L ,_ ._ 

Ati ci«i quai hibct ruati rc.^kB rtilltic tnCBV 
clr KiiinidlcHiaHidlalrillwl.dapaltcaaaf 
■adliuHi,i>mi-.a[iriuIilifacli.fnnlpllt«l- ■t,i«ddin«iB lUdi 

™ <™t.linriijt ,___ 

taillB<*iBinliutiiBL«11teriinIl.t''i^" ' 
»alU«ltDi>iiH>laor*lB>ci'innft'»- ; Cc.n."Rricridi1ll«,1ilaiBilnaU((da4l«nB T OnHir^tflDsnill<>a<[M^«.li<n ■ 

l.tii dlcbai •llwi sucibmDlB.tan lukr •- l.,|vliir»ctfilBi£lla>lft>ddttudi^uldi,)i ■ 

BUiianHl hi^iiidillldt tl ann akllttHa- «c csUigtlu >d ropaIa> i.£.t(>ib>^ H*r- * 

fn^nBiic. iBoali. t% nkl. .ti«adnaai". " 

«I •oSiai .IrlHcn IMaalal tmxn » ■"- ° 

, £utMcHlllc>lrid<£B(.lla(r&abai.tlfiai 

■. fHiK fasr ftiraia aaB «Btisli tM ci Ifiacl ibI BttHBiai id Mlan.Didni" 

,.n. 1.= ^ ,atini!lrt«)t»»(«ll.trifc«b«i,t4t«4Badc- 

(Ib BilUla clttdtlaiaB ad ■at«an.<lBHB" 
& Hotfti tBB niuMSIlt lltaaari iWcKb- 
llt.tifilBiKufta, li rabat ad l)aB(<Bdia « 
didit tl.rfivK r«tB<ltni cCna MadlutUiU- 

wKVai A inntltult uar » ■tfcc^n'»* [ 
orlailpn (Kiiihlum .|ww «I» ■»( IbiiIp I 
{UBBCtUdla.ctBtril^BHllinimiftp^ 

«liqaid bibtit banoii. dtpopnl^i Ibbi. Ti I 
>_..?, _i_,..^'~:..M_«.j:!L''.^„^.Bl ntut tft DaTBiBn ad Mtfni 1« Iubi 
^ _ . l(aR.,P.ri'«jaiii iafarint lllaiuB If 

' — iliirui.l. li>.iuo>,'l-Diuai*<ftigln.tHortiadpapal«B 

■ B. B^..>. U"'r'l''''>^Bcri'at»t«di»llai.ftai*all»t«i 

l!'!"*,'"" ■taniaDaulBl4(ib.'D>dB(«[h«IbBbnirdt- 

' Sr; .ii!ii iU'n"""i""'ii'.*"tB™«iba>'irn>ab«.i(i«.i .. .. _ _ 

. 'i,:;_,7;'jH'"''"»'r'""'0'''M'"<'"*Bt't.«« luitiBSipiBdi.fcnii.irikiiaBo 

I --^lbnr^ (ulIiilibntBa>[tltnBlUlliatIfcatl,d«ad>- [taliaB>laU>BiauiBtilB_iBll>.l 

! y^A-tlaM KSJniai^MVdilaEI^iX^yrf^i^Mrir.. , ,-_ - 

; d iiiinnulo ic- { ^i^ ictti HiJlaa.di Bitti filK Biai inildaiaai (ladki. c>priB.t .^b^ daitiaw «Uiirnd 

i ''^^^s!''? 1 "* '«™"^'-'S'i*'^^'* ^^ n"b- fc"i^h™.l'il^. ™™'^^'tilrf «nliS 
I «''l^.^f: 1 '■••' ^tttpfl. lia^ .alu.rfi f|Nli,.,« ciftt piadi tf faaBiaa i laBf lonB,*bdB>riit'iif !<- il>ttr.nB' ' lnAraHi.lT Wnt dillpiiilr [U i.adnB^nia«B.*fl|.„t««lB«B,.ftrJH(.daatB.tllliMatBtal.ftia«liamrufii».l^ «l. •& riut.eni,'.! 
ilia. tla. 1» Htb.i)gJd d nttado nCBciit Tit tl«t di dlt la ditm: Ild t«,dlf.iiBdB •'b aUaB JitB iBpcoWrii^ 

i..n.™rfl.™i».— —.1 ^•ia.7*aB«itobllt»ttaBiit(u.«aBruBtfa|>i.ti».B.I..brtd«''.l.omnl.p« 

blRl q.ia iKitt dl. ^ ■ndlali t.L ttrdultl mad. «««d t aHqaot dlt*— pw^ 
■itd ina.nd tft, Jt.ln«irilb «BB babrrt nlO tMcfWnl lBii|BilHc* du-l Hni nliliuK ftiKtt BBBli 

tnt.Ti ,a* tU.pton.llil. nu 

(uiaam audtati.diC.paado dlKaaBi 
piB.>da»llptalIla,drr' ' -'- 

V>Idtft,i|uadot«lB. it< piwlliiili lUa nin Balit. itBlm ti)pniif(iiA.(r>ili(hia Domtnl (■ Mldtu. ■.biatt. p1.iadi.Fi. 

altamiBdnl.. T '•^'">"««i<i totaB."ldrtl%^c»mB"lil[in™nB.a.d..'l.B iSfct.i"fov>nt**" 
«laBct(.L tr'r.(naa..ap.. II ■tb.pttbabii.ilonntonB.i.MKuitaiiKithaUiaUibai. 
, 1» B.b.cipitBliutBi.ld tft.B« 1 i m i* Fua«lH apil«ah U5.t.Z5dbvGc)t)g[c liuoitz. Numert. 


■' ^«« ■ '' fii ^ itttBla^cwftin». ^ 

tittmic,amtn,,l,^lMmUbi,it- 
^ *»i*li!li , ^ »l n ■nmii.fic IsflUiD M, 
^ "- ^— — I , it ow ^whI po«ft nnAit IwdK^n >4H p'>iI>inlBRI 
■*nt, «f nfli^t fcw «b b«Ilm, 

•Hi •« itMU» ftnt^l,i|ali fcwHII ■■tll.wU Do-U «FMttnRi Ho' 

'«H4k fBTf Ui ^Tb p«*tiA lvniir,(nluiB 

■■■bpnBflBn^a^t-t*^ Mu trlffs- 
M> KiB»H.kH« r<pn>(tHi tiaaiDtta 
mtdt iwn - nu^ iKiteitntfi^rfai fti»lm- 

[fi.l IMfJ^ wwi rri"''*'^ l>o-iBl 
•»fc»nnlhiatti|iM*nalUU,<lfMttoJ N. 99 Capcft.Moab. ; 

iB ft t^fUi i^ Mofn a id llfluii ^•r>llakilU.'l>l<>iaii»Jt«H«rn,'S>an 
hrote» iH tlui rtwlHir (■ i«> * htiu- 
GL|. iriitl, ■• {■n nnllloii BUt*», " ana 

■tfdcio Pmi, <r titrt t dajtr Im «ih Pavini. 

HtrtrtidHifMarDniBtDi btttm f piibt.iBrm 

tabin nptm iH-^^tt pub. torrni tiartaii^B. 

qii r.riftrll04BIMC, pbtlfittrar dJt ttrrio . tt 
vu tliUl.Il qilniald «t ptlli»BB,DB>l qiio- 
Sn3Kfc^7t^J.™riti?fa!UVlit'!''in 
tftitar^rfKl ijpivlhai ptDMHtrflar,r 

"•dmttu ItgWs''*^ pmtpltDMlai 

ITjVtninHbBBHraai.arfniwn, n^ltflfi.AaB 
BOBi fr prwBban.lluliaBld^tBiwt^lrBtH 

amrn ib i^alt rptrfodii tvplflul. "qaMaali 
wn* Ifom ■< (in.'in4aeBdi pti •^■ir. iIh- clpal ptiTti lalilra^laWft Jial4t pm^- li 
in loi i^ Ib pnlf; praftai bcllaai gilTtr^Bi 

qaldfmlrllBAqat^v,r>mhaBfnlbiii^in 

rul Kdpltt poni«na naBi 6r •alaqufril- 
llbrL^UnV^VlaMimirMl^l^.bti p.ocaltbcll^ 

&loriilccpra 

ctBlr*Ha41>- iial.«F, 

^PuJittnJfi pi Bv tp i r t l &»Biin*Wol1. FDii« 

ri,.Vi ft f,^^,. ml^t'»aln "aif bani 
■> n nBllcilkic «■> ™.. icBC^M.a ..pti ■nifcM tift la BWBtra «alam rctrnn nDlb iSt"!*'!' M 
ft nlilBCBft^ nlUii.a ^iiterriv.Farclo >icl ■">l . •»101 
[>nai]nIihoalli*ll1lr,'tii.iir>&rrpiaiTliirc- 
IUI.Dor^BBf.pni>t>>Bridaa.«j!aoci>cl|lnu 

.tMiUi tcf o liiirn^paiiteaf ihninia I ""*taf'd «l' ' '•'!!!^:".« MiMlnlKaUtWBUf., T>T .r,pHUiabllIi. fit ■A.puw.i.ld aflllic TitTf.lltlKul.,ii.M cA.r» 
Jmialcft. fMTr.rl>Blnl>riilUBit.pH.A.VrfaBriiicciClt.4nirlBipuclnrauBrcibani. ^uTt roiiu,.! 
Malcft,RpiliiafHlaAci«cIipiirl&cIiir.rubiKll.qajn|[uir'Hp>r((nea. fii Iil tft.quliisiif rolcc di, 
^U %Bi oMHiKiTAlt food t4B> If aii rvAlBtf I Boa pDitft. ^icCipc raniiBjBi.l1a*,iiuai.iiin aplttl.in SaAApinBHtu.rf.pcfaclpcipinan, TifTallii ■niccnaBrBi>rn<,'caicillqBad nffHii Pnail» 
■blliwam 4ir Mcft, ^inafBolllidlo<uiB.iib«BBaluBi. f ull.b.iifi^aani pndi ^■ua piadiil 
HpafBlaittUicDc.PicippaailnBtBdlOuEi.pn.Folt^pnddiMudipiada^iUBiiJKtidJiifatiui. S4U. U;.iz=dbvGOOg[C J.MoaI). K. Numeri. t. RubcTil 

(tniitoTuir^C.aiifiliaiHlEpnnrcRiIto' tlcuii«h(«JH(,anihHudlii^HB.B 

bIb* l4tiO.^f0ttA ^mi^fniUvlnm Ifnal, Bedi. parr( £JCanK llrtfl, ^■■■JipiriMtM 

w&frtfjBmt U«rni*BlUlib*.dlmJ41alcl-' hU «b Ja fttcU«fHf«Bf. HrBrdianr^puH 

(lc^p.nallltllullilibakaltaiilirtclaiiU- quisuiliIunUfUBidilnllil.Mrfti'*- 

lii.a tilclBnltMliHlUiA a<JD£rn.taiiB nl Blbuttmatii BiifiBnlipiin mitUkiu qnh- 

tl3»fiinlllli.iai»i4>ililiiu>iillli^|f |ivl..R<*M»ni(JwiftiBinu«.t<fa>- 

».ABiBiiaHlibaBlllifi4«laailUl.IHijl« Biili IilfiBtt iBllUW>liuB(i(tll.lldibwlBl 

' riinlilK fUtt Bllata Iftut 'Kcipll Mar« pol- hin lUtliii ial1IAiu.TBllf Uoffti ^ iil(ni(ii 

liaaf Tniilt^BfB^HE'dnai{iaa9,t4«lhaipl- nafflfipiii, AdtJli UbIcIi^ tnnMUllB 

' blbiu^incilBiBlth,&<ltdii'caiaLaiililt.4al (dbrinAcala DoiBinl.^Bipnrttf*niDanlBiiL 

robftntbit cBlla4iJ tibcriiaGB]l*DaBiiBi «/- mdm^ i«ciif«ipriBcip«nt(cltviduaf 

^ Unu^ pmpnuDanllBBi Maa.lAceti0i» fts.a triboBl. ciBrariaalr.|iii.dllt(il.M*<fei. 

t"li*,BJpcrri»BB}lll!fiBrIaBci!DlH'itad*Ha hiballil^^riH^BrB^ftr^dH.wiIiU» 
] niiiaBallri,Biiilil>ilc(iiuntli>cni*4al- lalBlilafulIiiaiMl 1b pnili iBil ratslBBi la- jj 

' " ■ ' ■ - ' ' .nBtUi^ciliIlnwCMiij 
I JlBtlfii fpc«tbBbpaB<a h f 

lEiB&Bi. viuA|u°i?.<*'^ : BuB-IBl^cvcraBniit Uo 

«.iBilBttfii 


f Hibiii.TtdHln Hillt.rcaif Bflii.ai qals^si) 

, Wiiu'iilif> >r<.'«Ripll'i|hat Morci ft 11.1 T^IL) lulf tobcB & Oiil b.b.b]t aMaiiBBl.| 
'; wc raiiiifo:i'iS i iribaali Si rfiBilu.ll.Mui. r n. * «u illJi lu laniBil. iBliuin r.b«i>i-il 

'nOxA^IiiKobf lBilnl'»tcaraiBiIn.]&GU|i iIcuiibiu rKmtaiiai, trpiiBcipn niBllicBll-| 

" *■ «inciaituiJitBl<^(4>ua4'pMail. ft N<Bn,BilVbf.lilUil>,ii>bBQi.ailcl»,A I 

iil ciga £U| Kabr,A ilii Cif,f iiclicfi tf Ikb, Tcna i|bib pitcBSli DaiatBBi tu i4i'pc- 
- .- --!-'-— — =f--^j--t .„_| Bjpridpci Ob^vi? lAltl.rcilOBlf bBbcirima tili^pi- 
li£i«,iiNlB-|llBaBlwUf:ftBai«v«lnib.tei>i*ianfniilB 
' ^iih.VcAaB.A ■Inlc.fcbj, Miba.fi fcaB.Krtia . iiBiLPnnBitq| H iBBCBliBBi jtalU »rjcc.*l 
* rclll(T(,«ipc(«f]tDaola*aiiIic«ialfncTl.. ' ^ Babli fwolia coli tj la uaffr€iaBtB,Brt Fi 
} ~ nafatn (frBo4«pccacIb*.ArciBlliiitubfiB.ca ' clii boi (iii](c lalililif. QBlb*c.rpMic HDrrci. 
'' ii.t(BdiUiI«ab>lllBip>(niBiDflI»iftarjn,' Ma^i (riim .cA.iibi(i4 pBiiu.Smclilr(. 

'"<pBcBiUiani,ai>aibhl.dtbliiilCDi'ciiiibiliii caiM^-biEaiidnplariaiUTtnillCfiiBa Tnijf 
,., tDi^ullaii irnd. f Ba bIbb uiAJI IB tltti flii I fiBI .r^ai riUta-bolif. 1a))r>il dbbI Cffla 

^' lilnXcmJ iniArnBiHSc nt^ rf« «iTorift, tiV«nB..|U tliib<w?Mii» ■£ '^%l 
||°~ lif-ifcbaltBftiilatcniJ^cd^mniinidarfliai inaal cl *l|];plD li H|IbiI (bbJi ft fapii.Tci 

^'!llaBia>.tlcili4iinDaBlBicaifiSviuiilBl hiB.lfiac* lBiab;iiBa]Bnaslf*^«,>» 

' * jiiil n Atfrpio, ib lo ^bI >[|IbiI BUBi cfl Jbo. . UaaHBBr illilBplntnBi TolBBCBnia ■lctm 
' ififBpiifl.iii^iuial Ab^biBa.lfW&li-! lrBl€fi|tiiI>oniiauiiiiiirfim iriucl, ritcHBiii 
' ltab,ta^Bi^Bf pcrficcr&ipoftBt/prBHr ci-1 rli .BBpcrdcfniuiB ^oiin^JaiB aiibii.ia*< 

' |llaiBlBlula«iiliri*rl,'lBndttBiBrccctia.1 alftl* pco puiibai Tcftrii.lBctamcntB.fr ^ani 

fj\3 t' tB '1'nH loca pitla rcAtat^ fatttviftii. "uiL.J iBroUtuitiurpobalandmtla^Brt.fr *v.aiB ^"^piidcdi. liicni*iin<*ilcidliciBt.l<pnoaIamil»atHBiIilcpciiidbBiiiaftrii,froppidi; 

. T< ir.pnBlll idBaiil |rlBic inai caDlbbil pccollb*. f ■ Hckli lBBCiilBBi'|iuJi la ecalii r 
:iilicti.*l.ialBrf Ar.l.cu inttintt ffllsi ifitdi f « S4b.fnfcifit rer.vtl.ulBai J, iit > t nf aui 
in. f I BSlmpltlinf ittrilb.TalBBCDtf Bciirc^nniia nr, «7 Ui talB IaipItkctatriDb.TslBWuiR 
-HiBlaE.l.riic.Bt^riiriBai. ftacb.tl*lfStifKitn>i ftlItb.lonttBrtlth>illi^fl»Bat iuIbb Id d(ftin,iic.f.fiuliu> 4diitiIliului.Aal(li I Hlcii. Tiitttb.pH>l«banlaf lBpiaborBn.aiaBaiBdamadlibiife 
■ '^ii^ ','T?'rJ"' "i' P<>*™.r.i.idlnW. rr«l<.«.1aM« U 
itilAului. A olcli twa Bwl) iMlM Wu fof liU, aaaMii <fl a^ pi^i ln Dci;« ftliaa i UKll4Mlul6l|B<lk|WKr>ll<I«l>l 
X fc ftM » b««.if,* I^. «Us Ma.ft pi 

r fc M iiain)»j.*ai.n.M.abdciiM 

W Mtlyt WIH «ui Il..iH.» »>.• 

wiu.lain ni tuMiUi uifpUi 1 

^» ciit<u4.ftiinKMik«i( 


r ■■■ ■WM .Jimfc.JM.wfcnmmlm.a «n- 
■M.A Ualc.* CiriHfciin.A H>ba,& hd- 

> WlMtMi.lLI Murf?^t«!lrii 1 ■ 'oli^. biw.Eidi<it*Uar^T<fil.O>lHdH*(hh 
^Ak ■lurf^.fA luMmli la ti. lilriuf Olni 

^id< <M ((,*<Kn>r>*i"u« ri*,.^ »r.u. 

rBnll,ftin<^rdll Cuaih li ',lctUrMm 

■K1H d « hbIh r.» Mrk.. e.i 1 1 1 II. 

' U" ^" BO^n Slort Ifn.l, ^ igiiffi 
■^Iu.fUImaIalliin>ariB«iM(,IPn>- 

Utn^f&rcp.l]<ain» prfsaginlnii q 
yMJfaw nanJaa. : aua thi jfii toiani 

fi UltnHlait,'^;* "m*H ftp.Ur<at u, 
ma,i ia 4lii trtlrilitut iadl<k Daiaia*. T^nCJHf^LaaAwiitniltWnjBat li aif2 ^•4-l-"'^ "■ 
w«n/p«<t«i,<iiitfajii"lBBeiili'aBi.dI>DMt nniOomTii . 
mtli,ia lft..l.~, *.tk,B. i«n _l(l. 1. |wi|. I:','^"^^:^.'* rrM^^ro^pl D». *i.aib. 
■i 4iiliT>a>< 
lillgt 0.4 *<• bilDppid. piiblxllra>ftlnt*|<itj 

<T» tdlM fr Habtflitf Mart,'°A d 

btt B«ftia.Tiar<tBaftT«.B«araBDlba, acarii 
lataft* B-An nUBthial bl. la •lUbDi CHtid 

ltial..t«i^iiiM>Utaiaa>i(nut<tdp.^. -■■ 

K htUCtDtllMialaD,' •rittdm^tt. daniaaw E^T^ ''"' 
■ii.to Isqaitur. tlpraitpltili Har«.a^ ll.ii ** "' talBiai 

n>, II niflrrist Elll eU ft «Ilj IiU HbHni 
lanlud.siaui mUttt ad kUiiBi itclaai^m 
DnaiBs. Vt itill coti .Dbli fubiWitat. d.bil. 
tl. Hni on.td Is p^Mi«>r.ll md B« tilti 
rl« robiM itiBatl, r.pMt bmdititrBi fn lai 

Ctdft GU]liibiaiBhii<Bwd£,<lBadli>nBtai 
rll daiBiBBal'naliliiI>,acfwltiairi.TlMblna> 
■iaiil»tl PanrBa tn kiiI clHBMa.<^ as. 
H>ia<ai.ipaS>fi>htt<ik*ti>naflrecl>iatda 
Bt. fiMdiiliuaniliHafti.rtiHatG.dlt.1,1— 

UBiir.,ai dinidlii ttibai >uaiirt «lii tertph, 

fafi tihaah nili «wiirlmcl,ft it.aj o. 1 
fli Bif.B.Kirfrfi Halulibai iiai"iB fianiai. 
(lalumMfMMiii.ltctqoim.' tiadllt» 
ffill Oad.Dflit & Anraib 11« lIiHt.ltl Aiioli. , 
laplianilihctt.larbcfaa.lttfaiilaia. ft Inh.rl 
(Ialnt<in»l)t..i: tivn infi. FlUI mt taH ... *n.f.ril 
liyad »>il Ih.iBBtpiahalaDtitillatilfturqultllcr ^ 
afiiaid.RniA>;ip(I'la»»p[ai('a>irrub ""■- ■ 
" iilli a ■).iiaai>,II rcriplt Haft>attr '■•dli . ; |Bl(ppnbrtf rDalHfaprofi^lviMirttfllain tanfai tetiL* '^f";*',*'!'-'*^ 
Fiafiai I1K.B' faat dc K.tairn lAitilag mW ■»<■■■■ diiUM 
qgi.t.dcrln. ifl.prfml al6l, 'HAlidit fjiilltP"-<-">"lff ■;■ 
tf itffi r.Bi^eill lfiHl'naDi <ntlf..'<aci acali>{ ••*•" »( ianb 
» qaa. pcr^irtnt Doiaiu* In tli.afpc oa.Bh pil f" '1™!!"",' 
— i^™," 4Bi.iwf.'i«KHi.Hu«inH.u*.1al.fK>i«^inIIf]riacldt l.tBirn.nlli<'fli<.'fY,ftbnifiD_, 

1Uji.eripai^>(lll(>'.trria,.dsaak.c.a.nuBi^BjarC?^ia?F>^fil^'.|gilan»<|ulbri<ctr>ff(r^^ 

bMEBattBnpaiih.U>,pt^ll£Bt?''<f<.Miu^r'^a<c.n«b^Haa. «r lnti.l~.ui*Ae(7p.iirrp.ll.bii 
** pn:d<i« D.I.1DBI la.n lllairp.i-i.rti.1 lattiD ain«i> primainiu, t ia idoUl •aiun •■n <utji iwliiia 
' ■■" ■r-rfm f a u Bia tll.if...I I f.. b..il.i iti a.iiil. L);iii.s.jbvGc)Og[c Campcft.Moab. k. Numeri. t. Maqfii 

E"^?™ ^{'""■■"^-"^«'^^•■Ma.Hmnui UfatMlinunulmnliui.Mi*!»» 

"^lal.i nllnln'tiluia,'<,.«i«l.ninmlnHdcl«d. ^.1. a>ihi. <.Un41.li. |1|>^ •tRA «wit >■ 

V^inmmlnltiittjuMtfntMl.i^MiliUH-ltthaoth (Dmrtai'h.lii»rii,«i<<yiriiM-lipkw 

nai«4>Anaaa*rtiR|loHlHl'«hi>m,rafcniu^n *<u)iUHniirniun>la|dalsa.pnMi- ktg 

. ?'. . n"nn'niriB.'tiHBi<lfw««fbhln>i«i. «.« i. pitl-kMkiTt^trimiirmmt wti mM — < 

ifltlgM, cnnlng. pn w^» ■■ul. ia 4W«ni_ : k »!■ MiniJlHn:ftu>l>>Ui«lr&i>«iil>iuftl ' 

«■Hi Inr DimB ^(nn Ib ^nu Uhu. ca- ^ilHii ■i>iw>,ullnwnillini>H>n.|''«- f" 

■ru«i(JlutlaMut.l«U«n< «•«4'Ul- fiaB|K4t >Un,i«mui>Elln,*bl>tii4H 

4as4erln fmini i^ri A ItHUf ioa filmr, •ix uanHuii tai.lnl A lait •MtH.ftnfa 

liiUallrii dnn»!.!, pnMi n <Us>, uAh- tniHk ftrn Hu<.rBM.rPnfifcl« itMt-ix 

>«iiB«i )«« ■* Oc">(a'pnMN,nlltwn«i fiw Ib Dipbn.It ba^ii.c«ln_Mili rut ia Alia^tfiiAaH it tn 

llliier pii fa. pn^inun^ilMpll^PafuiililftniaA. LLlB.Kiphldin 6hii tf»ri>.>lil MidaMiai C 

BKh futNBir '«■I» U»><lin>riifiHnAnn<n>lf">" !■ tl<» •<! Ul^raJiin, pmMhdiu 4t KiphUi-. Iv ••Iin ■MdHnAnnniX f.H !■ Ci,i>^ ••! UlMhJiin, pmMhdiu 4t KiphUi-. Ik 
• Q, ■irhUln,>h>B.ll.l.l>upnnpopul»bil>- Mftnnnul f«i Ib iifnn l(ui->id «Jil^ j 

ntlriiBiladtrtra llul. Diilirimitiuirol- puplCnBilK^iriaMii^atdilipBkhWi-iCnfi.ti 

I Biruu.ti nMn aimu Ib KlbK>ih-ku»fi. ■■ «VrallB.nlh^ninii fnu Ib lliriisth.|(i it»U 

. ^D* Ltbuaftiuir- I *i ili Un«-Bii«>.(Ulnnn(d fBBt U LihBi. !■ UrluhL vwU prnfiM, 

l>.Libu pIoftM.nltnnMui roulBKIir>.Di ;»BHliplin.t(riflilr 

■irif<>lBtBIt>,rAlfi>IIB>xlllRlhilufca.P» 'isBuaJL IBdifn&ib 

■tllsh«.lIpri>«l(l<IHIi4lMoaHtIpllH.ri- |liiTliih>lil.»IThiUl*llin*HHHl(iMi>Thi: 
AnfiutBufB unda. VIBtofldCfxi iiBori 'ii.VBdtif nil.fiifn mnrii Ib MillKI.Rdi ' 
<li.nAn fiiirik IB Hanhiladi.Pnhai ili Hi- Hiilxiinknntnif rBxt lawi<teana.|?nfrttoi 

'droBHa di Tliiluth,ultn titrii 1* Thtn.D( I rtiaih nAimnuj fiu ia ■lai-iuaii.pi^' 
f>fu ili ■ibnBi.idlnnMRl rau IB tloa-fl ^j__ i lh*fi>*niltlBHor.|ldn(i.Praf*Ai9iliHai- ti 

S"'™"'* r lldfid, riAn filltigal ^ litbuha.pi lidnfa* | li 

nloo ^'" o»^'''"*,*" ''■, ■''°*-fi>' 

3"*S"J-^.T' ?aK«Sb"trf™l.'^u 
i"^^-tJ^' lllinifr«.w.-t*.nl»l.lmoa. 
biri.l IKJ.tui ,£«dlnl"ion> ai Donl*l,'lbbB> 
P^ '"■ll « nl , *BBo ^.il.*ttl1na iiini^. <i.|l(itri« dt cUn. nftnmintl rui 1j 1i> .lBl>l»»ll>kH.c,BR^irMt«d.l>loB-c.hii.allnnn. (.fimo.|trfIaali (U.nn Ifnil.i&IfTpn.: 
?'"?*i-> #,. tfr,uto4<ftrlo"IiB,',iH.t«e.Jii. D.e.41. _BAi,Blua,pi<n>4linn«i,<Bn,<«.BHi 
1i4f.k.tlafilf. folv«Mrf.ftti paria^i l~ nau. ■»,*iit M , nn «Bnn ri|tBiliriBii. |*>«Bii^ chwll 

biri.l iTlJ.tu* ,£«dlnl"ion> ai Doml*l,'lbiqB> nonail. .- Titf >n.Ch.aiiIi nalfi Ellal Ifntl. tl prafc- 5" ■!'■>■ ■'P^ ch.BiBiu ni iiul.oBlli.hlHhn itifB. Hnl 
Iril. [BjBi la- aatia Mn eliaBHB.nli>n>t>a fillanm ir» 
'^'■: . ^*'.^ *>■ «t P«*« *"'^ -««•"". ■•*«'»««'- 
mh\ hiliiiiU. n,nt (BXilnoM.Midnau piaMi lini, 

"'°'?'' ~l KU.uAtifiuiullBOhalli.IMOhuhfiiluB. 
f.mUiwBnft I Naih.P'aWH'Milin,'r.llnmH.iir.Btl~DI 
"i"'"'"" •• hsB-ild.lIpIaMJd.DlhoB-t.d.nllnt»- 
*••''•'■ ,Bat*m«lmn-4ihlMiin.Iali«InaMn4l «l>ohoih.li4iO- 
id. voili c(r<n ,caAnai«(di 4.ba.PIaf^ftt<|U f. moadliu >hutn.sif{ 
Bl ut nnB.ftili Ha.b.rDpA larduin (f 
»i<ha,lhna.t.Anai«utAudct«ti-a- 
h^^ti Ahcl.fulnlBplubilbBilarili 
Wnii, 41 lacBWdl Daralau U llaT&B. rl 
Ipc ai). itnrl,» f ic •d <oi, qjao: nolilplblWiii j„ ih^rinloiw Mcba. M pnScircinm dc |ptrdllicon4o 
J' d!it i ■*«!^ ttori". «.ftnnitui &« ia nn.pl. I tln •'"^* 

***■? ''■*'- ild *bll-itln Ib cipi. UoiUllcibPatid ia (ipli Bf^(t$idiBidnli*ahbl«tnplBribBi dlUtiill. 

^Bndltuim.li ||,Btrrirmif'.,timinCliiai.B{Blraihirli.i<prllrriiamanli'.blnntnit(lulillIiHiBtiT«.fi> 

Baif^r.(Bibl-^^j,'i^^,ru.ia^I<n>lahirtX7<X''hib".bl«ir^"liro'dJlTaUft^^ 

>i> ranl.Bim. |to.u,.BiatibMiU .lalluri to fc«ndiml,id; fe«n"*wMi fan fl l t i .AMilyMiMlltlfclW Dgitiz^dbvGOOglC isTmx. T. Numeri. n. ioi. Capeft.Moab. 

^lMtilitllllMLm Tim'!^ nauA. . hKidliL.m finmiliua iTlbu pUKUn «IWi. | U M^tJl.i M ! 

■■iiti iiiij. *.y«^mi.M,'ini!Il»fa. rid'Mi'mi''faS!^f'-wrriiiK^..dtrii.ft"u-ii,di«wW 

m.<M IMIw. c A r. K 1 1 1 1 1 1. »>' l«.ibu ..<!». ^ trUti.>,iH »> la «» it i|iKa> £,» a ' 

IBl f^ MlM M tomi ■Janfcm.dicnh «4ia la<:al«i..-riwfiH •< TnbiiCiii*- fuU lidirit. 
-fiMipi>ai>lGm4t<AH><Jt«.Can.im' i ll. h»n iUihihha. C A P. I I X I ■ 1 I. f.,riil«ILlm^ j 
4hB«BiI<amB-ChuUll,ftlmpaftfl«- < ^TlHiiiiiDiiADaalBmxd Horn.cliMi. .(p.«. q.d.>n 
■ ^|g«.(«l4ail.lil>fiml(».I«>mlHU | Cw>dp( Slli> lfi»Mi<l>cniJ n<, '<UmTH |o. nki. «cml !■ u> liiUmwbqjl dnmlbmmt Am- 
irb(>a p<rAfimmfu..Wp«Ib'bm 
tat to 1««,* p.t«mlw ■< lUtUU dimf.^^ncailiubiumiadwie^fmllWK^Mahfciaiillan bnti- 
«■nbl>Hc»cm1l>ii<liyfml>(iK«qmu«.«m- llatU.ritiit- 
ufiila^ llotaeilt<l(nil,*lttt. MmtAm~ Mli.Polmn, , Bfeff ft grtt iRBtoml tb Afcoisml rfi|mi 

m—i^ "t>H-* — «"J -"u "■«' »''' 

|k*l|ife fM ■tmmil«mi.*Fwa ^l^.tom. 
UikpJ>ul W(K tit»lmi iBclpifi.pi'. 
•■«m,i<p. U>HH«mlrifI».i ^•IDlft 
% ^^ i f at t m4 tJraia w Itdidi- 1 bjmMmc 
! ■<* l| Hm<'»brmm..;ftdUil. y.hiw «t 

g» i. w,iU^ M...,i«.. M.~.SU 
«aimfMrbmlim^llulrpnnlcmi 
nl^KmnCimtinli.ftirjwrfM 
■•Lii*<i<iti««r.i«r....d..idiB. 

MM. ■•>! bmWM^b T.oJ HI <on <■« Im 
'm^fna,a^ Usrfti <Uli IfcHlidlm, 

tert»n a^ psO^tM. fetH.ft nl [mr. 

■il [ lijMlmm«f.rfbiAm..*JI»l5tjtil- 

ktOm. nlM aWi KmWpu fa>Bf« fmth 
_,«ikfiti>ii0mdlulmi«ull«lnwb 
MtlH» •ribn >umH<,!k(fl !■■ rnb iri 
W in^ I mi p«ttt« f»4 HM> lMA»f c&cm 
MdHWorinimMpUri.ftialcDaimHm.id 
■lifi.^i. bu maaliu rinii qml Tiii4 •• 

tfafd priBClr« ^trikbm. amamlli. f.^ 
■ifaB noMAJM artta Im^. ctltfH ilFlt 
|biKM tf*m 1 iKCbNd Ui* Aiiwl«4.t>l 
>«• ••■kw..llU*d OUo ehUUH. Dt Htbm 
■■«■i.»acriU* loiU.Ffllaii lartph 4. tri 
>1mhCi, wuM Ur* (pbad.M tribm Em'ji>- 
ihiCMMliir Mvhdum-Dt Iriba XaMom.IU 
.■*■«■ rhuwk Ht tribm ifiAai dBi rlui 
«■■ <Mh.»c «ibB Afa. Ahimd «1Ib> Ido- 
■lkBib.Mtrlal>mU,P)>t4uIfiUB>Aanl.d. tun.Dl>,pcliMnila)Uail>i l*tli.Dtlll)>Ia- 
"^■Tl ib Bi piBCCBC H t Da»Il>* it dlaidir*. f.ph pia lilba Ujaii MomiCt. priDccpi ■■■1*1 
:AAiH1«imiB.Chumu>. C A P. I IIV. i €rlgi ■pbad.Dclrlba ntiSltaim t1>licilSi,pcla 
'lUhimaMlacmcmaillDaslB^adMoriiB c.piKtnn.] fll..lJsb«-Di(tIbB«Ui>c4ubm 
rh dpMMb* Uaab f.fn ludiaf .cjci. It L.a.p.i.ictpi ■Uiapbn £]!■• P>tmtib.DI iriba 
<bt.in|dpiiUt.IfiidmWiLmiI. diporcf iliaii irilibu,piliwtpiP(lridCtlm> Aioai. Dt 
Mrfelinkm>tdbmMtidi.lifmbBibtuu- Rlbm fiUori AAl.pHmiiH AbibKdlUmi Sdila- 
sl.D. «Ihi fUonmi Nip\BU.prim«p. pKbhil 
■iMd. Ift fni ^n. pnapli DHmlmmi •> hBrtdItu«m dlaidnmi GUj. Ifrul In irii iub(~.'AiiiBlfmitftiw(dIim!'fiBt^nlHi ^ I III II 
JBH ib AiiB.a •d'n(nn<r AI(^i.<lnBri*tl (kAiI dtll 

Tolili Uui (<pcfilloii]li:a Buriau(B.i^mt iliftiiilD^p 

f<ilbnii">blt(ai'lB>iiuth,"tifit4unlnu abuatti loUi ; 
llmlti<zidid.'lcnMtlJnH>>dilahM--*iM.II. I»»dliu(_ , • UiBlM.chnttaptca : 
idrfiMttiBH fiiauPHi 
lm.&"da. Htridltu itft 
uji ciu. Iftc.obBtaln im if .tniHdiinldltirfbDi Maatii.tccrttcj 
^i IwiidlttHB riJ. Dmanibmi * drml. 
qmtn tilbai •cctpnit hBitdltnl r«i "rii l.cdi 
Btm ■tridlo^td OlliBHai fiilf .fl.ai|int&l« lA 
Damlav >d Haba hlfn Htbil.liic fant Basl 
B> Titoti '■fd dlAribmtni ••Wi itcH.' tlttui 
ficttJiii.diIcbafiia<UmiMaB.IlB(Bloiw«t 
primcipniil tafmlSt tlibmba. •cdpllll/ftd dl. d>l dthmmUnH parcflomli : 

>Raiiia r.ir. 

I ■mtndtvT^bfi i prim. «, pit < 

lt<U Mi» m. i 

filiunimll TfClcnUiit* ' fltc[(h.-|Dhurf.nit . , 

>ppldiidhibii>Bdq,&'i(rH ••■ ci h«c locm 

iddidir. ■..»■. ^,t,^r!gi^. . ,_ ^ „ . ;:;r 

|lk*ai.p«funitidl<lTaaui. Iii ■ib.t.l paCldnif imi , 

ixxi. fi.irftr*ra^suailii(«dU«tbtiiIib.. fi.l,riBdii>4i*ctitit tiblbmi ibJiiiniciiTfiiitdMad. fr^.t.iniBti 
itiinlmmOiHliU. TrfitdiBtml «irj, 
utlpftDt p» nbl. nmn. TilSlM< tUB D3.t.z=dbvGOOglC Numcri, v. Vrbcsptr 
....._,_..- ..„MUtmll.tttmtttbrttiimiMat*r^ 
I4t,nmi-', MDtMtiSileiiUttMl^tutii^flmtla^'. I 
lai fWdnL Blar«»(inanr;tl^ai ■■<■■>, Pliuion*-**!' 
*|il»i«.'l 11 (■n mntmnmbmttHatltaM itbiuttt- 
kia< GUmC bMi mlth.f Alf DamlnM tt McTtaui^im Ti n.quidsi oar.ilbnilallntui.DtMiuIi 
(liiauBii, ■4(aiiHiiiniiir<iMdlalifiiui 
' loptD^f- InH lsiilu«a.ai tt» Ib TKn-l.M__ — 

• i''nKii.| ail)iTriul, ^ii4ma4Hoi>*t^rnf tllli ,•• 

tmmttJtbl' ftlanii fcrr» wiiafc ril , W iitw fatitt W 1 
mn. ^Mib I pitnfw <«:mi ttlt iHBleUn. * lpr> •«it- < iiriwii tti rmml*iai.*l]lt<ima*iet£mtlai 

tm^mlH tolU fAD^u vin^icmbilv. Pnpi 

JBlfl lioqtitldAia btvrOclK : HflclH *t inKut ■■■■■■ 

tiii. «,lH«ficItRU.-|tI p.la4lw>^b«>inli 

ilUTI lni*alnti,*«lirr*tkaai*ntaMfii«isptf IbA- I 

rluial dl«:«ini><Ci>lalBliu.>uuprml«Ml 

la.i|Ea nitiaanau(vili:*ttnf>t,liaBdc(4l|iiBf 

licldi. itl. itiainHKrU nnlB n lastanll t^ia, t*- 

|< fi ■•- (ulttll.qiiM B iaTtulla,''*'*^'» aiio.ti ial- 

«tht- IrptinlsfMrilna^akiiaia.uwiBinprf- 

itt li*. nlartiB ft ptapla^aaia ftaf ailifi ^olrili* ^ faat.latiit iaiituai.ai pticoru (t •> ^ illtl 
•n bm|«laii. tMu msu ttlt aul *■ <iKi4«li. 
IMbum nln plMatatifai ij uan( PCittiil 
la.iktit44tn.t»lh^aullUtab(rili.lHKM 

ia^'li(iiliu ia <«VlblWl»]<>nibu TtAlil^ !SJ:L 

HB dolltlfi lljll ful <ta^ rSfutf (u tf rtCi 

Itm iHiirn dtbtWii lu .lulnR •Trll 1U. d. _. 
AnfittliMGdfaiutKiralcfiltlonn-paftffl, Hi luUMlaiiau Triliji. .■a(tlttl.4uaiRriirll.r<m*iiiitUgar.<im>tisf, «u.LLici 
T.. ^n •f.llHfiii •»■» lu ffi bc f.l (iDpuit'lt.raVju Rt- 
rtf iucfl^tirt.l.iattfhfrcpDKrit. ^if impnlcrir fit bb. 
t fcndl r.t f I. Ji aoftBU fuiU.I.^I <tl<ca«|ut lipiU qu 
,ni4r matlinrill bUc. fli i Bjjirr^rluniif S adla.Ofm 
in.fMMiltMidMt, Vbiliiiiaita ' ' - ■ • 
1«) lu TAtlnliiti. f H tr.nt iVutMnii . •u|ui..l.ia>B»> D3.t.z=dbvGOOgle Id. T. Deutiroo. n. loi Campcft.Moab. 


■iiilrMt, illMrdailinaiB^aalaliitll 

1|>|>Ih» f J«l . AH» lU <Hl>ll>UlU ^ vLHl>pnriHnd^ri«llfipra.'Kb«Bicldrpqiil idvfiblL 

c-'-^~ "-'ntKlfiilh pmlui t>dra. homiililMm. 

»Bhi,ft 'd rlnlf »'111 afjH, g^f <f«JHdlt4 

1. nnm. nH^i ■acillllt' iBMDi.lmc. : Uiifu^tt itudiii,£L| uauffi dc ilicpi fl 
:locui,|V raDr HDrfic«tJpriB 

«^diKniu.ribldiiiB' 

I Ulnbai (alphHd ftvrli ■Mtri C^l.*DHiH pcnlri^i 

itMkiWrw^i 'Hltllicfn Ahafh1>t,nllbtatftclwf^, norrl idiwll- 
.Iic[,aid|»ibst>i>cmlLliiH4>l^n|<<f''i(blifel<>a< blal»iit,Acil<iiudi.i«lubiW:.^.iii. f,4 _I„,|bBfc 
D>M»piilMbl.oiD»cdI.filloci.mlfricl. u-VolifcB. 

A^o.a'o"i'«^l1i.iy^'fi!°T»4.Brtr.. dc ^^^Mfi^ h Mr!.1^w^t*!!^ .dBi titi^dlf i> ! 

■(MiAb ft BcudsB. <■.! 11 niBSa (ai-.- 
mmkmina nUn iBUlioi udBl.Bi^H ku.- 
■ir «HiiiHu ia &i>llil>, K« fiU HjrnMt 
k-<KUiiiuHicn,lDBBilBBriUfn|lhu. 
* U^ £11. iBlpbB»! II iiU iatm liBHi*- 
iKti..pi:in..r Mul. & TlicrA,«H«l.. * 
[ Mih.& Ko. Uii> puiw (.1 U (.ibIII. Hu.f 

i^wiiiu i.,&piiii, p.«<ffi.ip,B iOf.fB. 

w. <■«'■• I ~.B4>n .iq.c^hidlciriu 
MUiDnBlau p.c lUBaiB Hardoddloi 
■i>il,BiiBrc«liUuM«klittl IstdutB .ll^li ct £Uti iHbBBn fillBnn IfBc^i £i uWcBciil.iiSBiliiU[ltu'£ll|ilA.cl,|[«J«li( ,i«,diiiBnJ itlGc^pu.tiilu-IlluniBbB- n,,lBpiBm41 
ri.ilblh'r*41..l.pm&I10'lTaiBm. lipr« rflniB DiDri. BTBl^dlcnb , ,_.... tcBm fBOIBiB Iwrnll^.Q^lq attrmDqu fili. h* 'tm At 9alr^ 

c.diiii.iBr*'iiHi.Tr«r«itHiiB..,k.£]ia.a .,rfo.iBi>.- 

IftuI,BBl».Bi«{.,nitf. ni»B. p.ni.r^|,n prciailt.M 
Hllfo4i|ii]r^ BoiUnt bBndli.ttBpiinmriMiBiB.fiiHAicWFn.fwlin.dii.id.itl- |A.citHv,rbta 
bn>i(.lluaiMtd faUfu .dhBHUhBt.Aiitl fuhun h.bnllB iilh.bui lillDnua Ifntl.' 'pisla fapnia 
te**~i'™ '^*T^ D.">lBu- p..KC»il Maa,fl< F«rll ,UI> blpln.^ Ninlnt.lqu MdiU, .Ibo,,.l,l d. ca 
dllu. l.fl.. Mllih. ft No. lUi zalpkHd ffilli p.marav fuium. ult .iJcIlcR nl nui dc Lai ImBrndt. 
hollU ■Usrw. Iiuud'. ^ll) iDf.ph nopIcrttDi. ninflr^ hBndiiHnlam .pid iiibiiin fiml itccidifH h^ upliHsaMc.li Ibiu lDrd.B.i.r°« ..tlaB.^tllmJ (n .rlHn ut aum ceafuinr:Bi, 

taiiT- 1 . ham,''iiliam1 Kl lait c.cioB, 
■i,K'clu.t[d.ror.ri.B. 1 1 X T I V .t d.m li-niini* t' *.dd«i.I h-.-ilB.I irfttt. «r* OBib« ■uK.clu.»'i. ^r.l^^ „ 
ZSC^^V^^"!*',-^','"^!- ;■"•'■■• i".riiDbnn.j4V™lou«MC l,<.b£ll.. t.HA, 
hulBS«ll.raIiBBbn..l.riqiilpl.abl..l>. ^r ll.b,n.ia «lillfncl aD(oll .dliB«bSutIb«I i,ilnmVK.iS 
nUn4i«,d.m poiUirpilcwal f , ■cb.auU Icilw £UDIun 101.1 adlwicn dlWiu l3Bnll £ltdlni( fu. 
MiUpiUBupcKil.bdllll.lIitaa. 

E>cuteronoinium,Hebraicc Elle Haddebaritn. 

CMitMWnHaC.aii«d(c(ntTiATr.Kiiw<',il/<i'Ti..t,ldtnfccni<do:li>;„,,idcffltii«iddIau 
2^-..Ill.».b«.iU)mi„D.nIa,..,,oir.opii*.omia.&i.W,ld.ftlc,MB.i^iWpSiSf^u;t 
>-H»*bB[l>cu.lFCiHar.pnnn,.)iJBIcip.«..a.bni<lTadBDaicBliMHC tLl.1 yADDIIAllu.l 
liBH hic Moii Ubn,i pilBi. lilig. TO<itJl. 

H~ iii:fa.«.b.r»loc^iu.llHnT'rc; T TlI<:fanf.nl,.T.llai.B«.f.riMor« T'**™"* 

U.^ lfn,l irJ. locdi.(lB roH...d( I— I .d a.BHf...lf d.' luduf,'! d.r.,ID' '• »"" '■■• 
umi.pilhI.i&ciH.i.-nbTiin.(Bi.i X X'lnl*di..1lii'i..(l(.fmu(>i-nlcaaa,' 4* '■»''■' 
™ din^ala.ftlBdtrci», t<'^P^|'l'«BFl'*il-Tr,iBl<,nt.Brdtil j4tiiikJ.^l.lInL 

D3.t.Z5dbvGc)Og[c i ludiccs & principes. k. Dcuteron . t. Explorati 

a<tlittlr*di:(dtf-buw.1t(£i«<m>A >liaiauiiii<lF>(5uctiIcmdir-k4itH.f q^ 
I dnapitiFhn hfiudnnluuBa.BnitTBdKliH.iHlBa f '- - " " ' '«■iXldtdni, y,j{^Tr< \h\a'lba- panlp palt , vt 
f ilo* Ib *untiaMaiii,wi btUtutnl Ib Uflft* 0( 
ttf t «tlu , »>WlUBt<» ln «IHi»nil>. IB 
'■l^.>Cl/1oiiutiB (b Hin tMbtMtlBlt Hs 

' ' !Stota™".fl."'i>t.'iB«^ 

Id tuncrtnitsii.ia/^rypti^ miflnii loBd 
HsnitiB iihB,''CoBmtia rolalii, ii ui>Eili<;. 

a ilU •IdBt.dit £bi 1b pliiBliit.iSiH la ■wnu- 
Bli.a(tlB"TlIUbB>,'du"lDlaciilliilIlbBi.'>. 
BiiB''Ulot<'Ki>Ihtdit>tl~Chluo'~'»»- 
liad LlbllB.W^f id QaBlau illaBi i nat Dcai .iHtt tmill m:'lBi dlli' lladii laai 
har» HH nddM , tl dli< iBfll«apla plam G 'Adbibtiici robii riritiini.pndtBi«,)i"rp. 

titBflaicriiuiinT.liai, '^■adaiB iilhB n- 

ln<.'«c"toBltl<Hmte>n«adBi«.I>l..'Ti.n 
tfptdMfiBlUftdlillUi.PlKtcrtriBalftciDd 

HiHa Mbli riplmni, k I>cai»n>iii(riilili1 
Iroi . & tDDiHral cai .1 tfftBi pitodpn faprr 
0l,ITQvBf.«tB1lltlnn,aijBqat|tDtfri. dtca- 
laBtitcpiibaCrtciifaniilbai •lltni.'<U 
.jBr pcBcni iBdldbai ttAiil luc If npoili. ti 
dlllAluIittrnBf.lNvtitnMinftrBi.tilBdl- 

' l)e>'lBtlITlCBIKll<niKnilDI.«lillM rfi.^PrDr.ai itu dr BDitb. f TBlurfBm . 
iiiinTtAB&hDrTldantiidurBui.l^^Badi 

biiBn.TBmdi<l.valllb>d-CmAm.r Bllm fii.I.riil •l<iadtfta«(p.,aciiTaUiclniicl>tlbl: 

ficct. BiliHlll BVluiiBltifitiiaiamiBiIlmtlluv^Hntl- 
I TtlMitipllct ll>.'iLctrlQAii •■HcatdBittmBn,lidiilMi, , *J_T'»i rniTFn.^lUDBBilBUITidlciiTldi.lPDft^ NH 
MccHSlcltboBrcfcFii AnH>[ibBaiam,i|ql hm- 
llaalllB>cfc^.& □! letiD Mu.«i Bus 

n'Ha.b.CKpiCfBcMstrnnIiluw<lrEioi, fc H« 
dinrt.llaniBal Dt*aaAtl Iohibi. iII ad bs. !■ upl 
Manb,dlcm, luSicil Tabti fadd Id hsc usnii 
BUlMIiiKfl»niB>lBl.«iTinllitclBU>BtnB A> 

amprlttli u^at BaoDDi 4 hamilliin Isu t« bI icpoCMm lU, fnpn ^. luaallltanlBDl 

retni.mtli,»rimliiltS(B~nltiai. Dia^na Hs, 
TablllllalDnoipanNaBpofaiBfalBifBlUiii atlc 
nuiitBl. Domll.gsIlTDiTtlln-mnlllplitH.i ^ 
Ta.,>iiftiihoiUi<nuAtllB<;Bll,plBiliBi.(1>a- paa 
mluiBTBi puiam Trllnnm •dit.t ■4>>BU'iB 

,&pshdaivii>rfl.' I , ,_.ra(aBMdti(aaipn'S« 

ulBirlimbBI.ritiii,T<paB.B«iTDUiprl9 Wn 
•n. -ntc tcrbsBdllHi mlil. loBB Iti sn quBU llB, 
rru.n.TaIla«dt(in.buiTilM.r»«V> tii 
■ ftBobll«,«tMl(altsipiiDcipn,ttibiiBa^ 
ccDIuisDn. dcsBlaaaifUDrlDi u dtuot. 
Jd.ttifl».lB(Bt..PrB(crli|utI..dl<mt. . 
>dli<llI«.»taBadlallutftMinn:4Bcil> M, 
.8lllll.iBtptHiiia.i.rNalli<Ii(diAucia UL 

^. — . — • — ."-.-„ «„«;«, qr 

llI>Bri.diciS IM: ^dM fl dlHcHt osM. rlTH tlinl 
nc (d m i, ti 11« awtiBm. mitptgi i,it{bHii^btitS.,fi iia*HB«. Kk, II. ^ll BccstMii td Bt tman . •Iqan dl- )d 
.oDfltiK pii qDsJ lirr 4cbt4iBai B^ddvis. — ■ 

1 dt irlbobui IWIi. Qal CBBpcnTXIfitit,a( ' iiiiii, y Tsbli pilDclpn. ^tttti dllBtih(tii(i> •len Dtl. Ti9'ldiH,ftdtn Auoim. Ill Id <ll,qai>dr.l>.fapfi^ ■sitiltTsbli. f R VIdi.^.d. 
Icti,t>siDlsa.offciiilUHci.i».iia»DpoUlcniiillilti. \t CMfcnioti aalaw. \n fatjmortit. f«^ , tMli(BdtbsinnanBbnDi£U^l<iHL ilDi.l}Dt psttcriBl. 

1i.ld.lt. dau*». 

' Ui.^.d. 

- f»A D3,t,z=dbvGOOglC loratorcj. T. Deutcron. n. 105 Scir- 

IQiXHm ■» . ^cnitlt.M •ucnb^ll •> IMubI Dil.dlil. |Iai •al»r 
.dllHU^QBi 

■ frtf».iuAn"ll<]H<.<titi«>r.Mli>B/l>l»c{i>«o«.iflb'. I J»c«Jll>i:l.nMr<''F<>l"l>«P'<>»^-'*l^ f 

> duia»aliHi|uf<clc^n>kllniBU AtttJto p< 
I -.olili friAiDdtisi. qiila A Ib di&rts m^t 1t •• 

. Zmtia^^iitiuhBmtiUifinM.laiaai ^nit.Mii- , 

> .I.^D>mluLAi<.d»Kni(«iI>idlscwiiML iHnlili , 
• •°fih^lni>Bfcc«|ib«l>IMiwi»l>n>cltn, f4iptrf«l>ri . 

— ■ - - ". 1«, lltllpolt Dwl 1 

rf]« t.t.ycbnlf~', . 

liBB dOfl BCB fCqilf 
HHAIlK-nlalBPsrtfliiittrnd^niKill mlt>nft.ti«nltrarBiii«llocaniriii.<iDlhi.! 
to. c&a. •ub li di pKBBli, <i coBtdHU: ■ bitBst Ib l.lt,*qal llinrtiBDi i nbii.oiitH l|l- f i B 
•fnnDHJli»ilcif>,Ablbtil>.DBB]ByiSt* nt dlIit>nc«.'Nt cAnilitlim rtfocnniii-jiBccJ 
•^kBtdnIicibllBaHisputBBBBdmuil »■ nii.^^BiiBli BDiiJ d.ko rcblidt itrnR>ri.i5> . 

l|*MBfarMiBdt.C[btn csuII<ibrI>B<CBBli»ciniinlirii,q«u A iipil «Btcli ib .ii uf f 'f bli, 

fM»»>dnn>iB.rf.lftMnl>Ki., 1« ■.VrfipuiddttnMoBnBpUimpcdl» (, 
I* Bvl h.lL(i> MnIa,«B>,£wiiilW iB «BBlkw iBB plltt aalU> fH.M IM. D3.t.z=dbvGOO^[C Moab. ■■ullirfiRamxillal 

■ filf >■ ■£>■' i»M'ifi'ta>'^ V>' 
ibih,& Ca<Dn-f4btr. drflcmj Dei|tcron, v. . AmprrharuS' IlIlMiBilcipo dsfliilf fiIl|>U(<l>Jl«r - -"Aiuii(i»;>o kiiktiHcEi.c, >u<|ii..-|!iitl» i(iciir.ft<nnBu»cTniiniii> 
,<iU(.>r,t,>, c«l\<ruU%lB^i»»rtBH«»>r4.»<U'cs.i 4ria4r •■•• laiB.aiiBMAaiidwBluiliMmCcii IMiRilEni. 
xJn (•■Riil Il^^'>iHU>(h«i^rh>I riMnnt.n pr 
■«■^■bdldr. d^>eitB«li'<>nni«u>.4BBc<pliiirr<i< 
«n'H<k CIhs ftmpllrfrM- f49A>n« lisiDIi» •(>ib<11sa 
ui Kiianlu" ^" ««*•*' ttt"JoHti\ihktmi ( papalo,[.«. 
!^i^'F' S",;',^fc^"llZi™MUb.,.™'^r.'n '^ 

J.r?7!., ,. lloftllfw. ■•1« f<>«l" In «.• fc,lli.i'J. li 

>1 •- - B^ «lB>«lli.>i>i«in>»~»IIilld.boiiW«por|. 

i^V-lh™! mm<Il.ii>p™.i'«u<m«i,.t.*»Bi 'I IB.Hjm,' 
■""',' »s.Mi>lB'n.UItulI.«».*.<>«iipi>ll<«» 

L.vr T. •J* ''•"■"*"'^"'""'>'° ''^•■"is"'^""'"" ^* 

tB <,cl>i|un> .„_„„_„i(„i.„„_ „i-A'.i^j.M< Lp<3^t iiifUI.«>nm.nlpllpand<r 

> . hi»I(u(«>TH nUid lll«t>°> Imo iB hi 

«ir<FA^^«tdi>Si< hu>Cn«JIB4m, Bt>«<d,««jB<4tllB«>b.blti| 

.«.. D '.!». D>.. nu . * >iba >lbl M.k 
fclii>i^t,ilir.B>u><iu>n^aA>s, fiUiH ■<•■ 111 paffcfloatra.ftdm priml fl>r>»BI k>.UD>a- 
r« tlDi.pDpbliii BitfBii.,flI •tliila,. &.Jn«l 
fBi n il, nKlm Mrpc.iiue f l|UUn.md<rrB. 

blnBpp.aa, «n tnlB.lB lcli iBrnv p<lBi h* 


T.„.porrfi«l,r. 


irnrll. ia'bamiBU> I>.U^*hC dt <•>■'. ft (rtk llla> h.biuH ptatit.linti Ir- 
<ti^i ai!i ■Ad,^ h.bl»ai ia lci,. ddn, Bat 
thni, ti T«um «iwa lUII HBdtBi, ^BJ fm(. 

•ipoln-un^iltdtiJtC.pHilotla lirlnxrii 

.Ol.ft b.li;n«iaBI p»tl](l. iutfH.* UBBdltl yt ttiaBiBB hotlplW 

'"jjyi- — 

T"l'l' faialit a «.llilii tHniit<B> «niaa , ■•< feimldiB.m raim >■ papolai^al habini 
!■ mlBBa nxm lihaB <i|ra BriW liib amal rxla: rt •sdfls ■■>!.> t» p^aHB - pgUtei'(ndl<nBt.l.ts*4«liiuUi>B..-B«.i 
■\ iHnntm.atvtHSBmnmMn.m, f,,. «ID ir, liOp iHBtUaIfip«lfir<<.B'mp<WiiliBaJI.U«ll bll..<iat%lbtIi>ii.Ti«lilB tA •! BOhli' nait- 
p^iti i|iil.- «■fi>>itiu'inmp>.n|laiitittuia,">i>»' diimBdnm, Ilntfttm^i^u'», ^nlha- 
(tiflirBnld. O.lha," •SBd*dlntb*B«»«il JnltTim,B«ii biluilhl Idt.Il Usablu ^bI mariilw to dn 

^hilbfliBrtAi hi^uiltnibllimctp^ltJriim.q^ilmailf rf asUi . Hallli^. l>haB ni ■rfiban du. 
laca Ipftiam. l^ttnB, mlhl Cli| tr» <|al blbllu<l)B Irit. & nobli UiBfiam : qoli In^onamt DokIb» 

jnHtVtilVli diTr.lBmci^DamiiHDruBaAir^icldi- Hbi.IiV •iici<!cr«ai<B >auii< lou.flcBi dbi 

fciJ.no^ri-ia- «,'','lu,.'.'c>i<I«,Ici>mliiiiBi.E,in.i...iil- 
^coKtil. n timBiiaa ho^RBSi illnrd«k>.>.lli rii 
inafiun ptJI lit«nm.lMjKlp.i>«»pm, « palli 

1i4indlntM*aitinb.tvbJ.fM»lt0MB('MB. Tif.LCiiyjtii * wiiJ M nt xM *■ D3.t.Z5dbvGc)t)g[c Deuteron. n. 104 Amorrhxl. 

!■ iBft.tt m- Je ttintriWt HHlKflfoipVt nfeflMdmnurH- 

jAUitfttimtl- Ur»m1inl^i, QHmmdMIt DoBilBBiDni tvTnAi 

itfdpBlo fi». iwAt<»rkiBiioMi,&p«cuinvB>tiiBi,ll€liAK ^iiPtb.^v 

anfABBi, ID' iiB>,i<qBBfVBtelkpapllJi*iBhC«fLaB>^u- .»lnD«ri( laf^V 

ni tt niHUcTf ' ^«toden tnBpstton*nrJllJ<tl(Ki]BivJr,.li- ' bobb.ld t#. 

— , ,,-,— r~,.~T<uitpnd>n m.iirai.mullim.A pBbtm,BinJii(m itJI^Bi- kili nBBlH 

H *" * I>^ ^***-*"' itpimiii. tb JtoTt, iiiiiifiiBiilUniii.^Ciiinuii^iiiittiidiiipuiBiH fBtili.Ttins- 

i>i<lBaIkliBm.A. •TilBtCaUtd : Bufilt Ais.iilii-.llid UrainiiiBiii AnioB, * ■ il- bi>b<biiIi. ili oppf dbn ^Bod B41 iffBftrtrift- tnTiDillfqBmn, rtt Tt bob 'upcirCtt tl itll- ptnsfanftn 

f-,a»Djrtf(0BlArxDbi'|BiOfliB qoBi .Ir ctpibiai tBdtmimpoiroibDti diai- rtnti sto Af- 

In TTbtT viBBt nuiiu nBiiitklffl HrM.fBi,arr fultrliiini .0« obIbS (.ptntBDi flob, TiBcliaBT 

■(•iTtaibas.sbriiii.iippiiiliiBBB ifc ili. fm|lB«fD«iipi1 rljiun ptiTBiBti- lid» ttfltvf. 

■om luboEHnc nBioi. et tftliBlmBj llun titdBin 'Aifobngmf 0|iB IflfsD. liuBC- ^.d.riuilBH 

ii ^^trf M *thQBriglBrfiboBHdilip«- qiit sifaBti iA* ttbt» tlili nuili.failbDi di*it- trbti iilinu, 

_jfc niB a- dBln.tn, TirM^nt « mBl&iii BirBtli'mBnlr>,priiiiitlulriii. ^HnDto.iiiS om«t lciUttt 

ynm . rjM«Sf<B« iii» In nnp.n r°tntn •iIlo(iiii«lontn .rgnc t^ddimDrWh^nt Id'^'! lt|£» 

>M tnsfib»! «B^ft™»»! (iBintn tPi t- boUi . tdrDilnuilnilQ. toiltn Iintonni- .fo.iiiflJ 

"-■ > -rtnJ-Gtl^td nnfABndcn.sD dDaitmitiiAmuih»- trUItli. 
*B ^tm mMtii ettHd: a cfaliun H. rcu, 'iinf sdbBc Tlfinti^ls lubbaih Ellotf jtn- f > idilt,nbl 

t4df li^tm A OsAfliU^tfD sBtiai Hnm ■TstiDSBlnbltstlitbttloBflrtiidstfBi. A*pt initaTBlt.rm, 

l^*>HcmatADRfBlO|,i»dUJni> tw»(BbiRHlul(Bdatfai,iuu'tBbUiTlifH.' Bonlpfuiff. 

^nMlUHA.smnflxtfllsatn Atflsbtd- flibac^aUltnttnDctBpuiinniit,ibi- t„.l'. 

killurf^ pslttliiauf n^OBl Ar^ob Tf- nlrli oBni. KcinlninilD. diili lobl^ilitl au^^hTio. 
^llltmlBattMrBtt Jr>UIbail.v>ci>ltiBt Qidiili.ttUqB>n Ttli HiKn Clltul.ar 11110' i un IiI^i>,ts- ' 

l*,tf» M BtBliDrf JiM.MBCblt «BDsBt 4i nlbsi uuiif.^lavDM (iUfcir (ViOnn l.i(Db tl-tiirtDIBm. 

*<lh>i.«tTl»^i>ri>».ftaadd«IiJtTir csmtstB ■ifsD.qBB ft fpft «Kibnni Km Rt- Ac.tdt«,io« 

■ llmd ri-^H iJ tBttmUB «nwi iwdfin pb.ln.-I*lit£U,/Mao.r.'°gc(Bpnir'uiBtm nilo Tiubs. 

■iin ili ,l.toBg«lBtTf|B« Jd isiiibH Itbse, maDm AlflobTfs Dd limlnn Clfbillt Mil. pkli ^w «- 

T^lllliimiBBtiillin^m In 11 |ili^illiiii rblll. Ir namlBaBh niloclllBin BsmiB faoB, irBdilfrHt 

tiHl bnb MHi istdann Hm.lH. C«lt- "BifiB.-Bwsih.liliTr.Biod boAtTBiillim. smBtnwis. 

M^ ■diun4iraii,^iAlbUni.a,' IpHMubli Tri«dt4lalltad.Ptti4lBbtBMia.m>ibDlil- 

*^H IsiB Ir ipTin IBldBBf •iVUnltlm 1 Clauttb' Tf* ■<< mut Mlmdkf I, "miii ^tlnl {•■ni.T" ' 

■nnt * (lt ,ma n «rfciDlH. lo Id tA.RpBiBnfl, la JllfiiBldl^abudfindtJmiA.tBli&Badl.iwtnlt lofBW 

—**. B«pi >tbB an f nWHnnnum Hiltm csiitBtli.' & tT|lDn«s idl foilin . tT^ id A.. (x tslriB. 
*i 1 Hl llllr IBId^nim. Ir tTCHatmtJlBcnm icunrtlb Ar. Id lA. ■slimdlBin •■> idl^ttt tsrdul , ft 

|ii|i H i.Mitito—i««riOwiMwhfc. 114 i(iM«<«MwtlUlhl4dl ■■»•»»». D3.t.z=dllvGc)t)gle 'Przccp;& judicia. n. Dcuteron. t. ifti.«»r.. ilifMbu ^iiJ iitl.''i,iaik»rc{ll«i4>l>lil.l)i>:'Tucuii>ia »>l.Dn,iin .iil rsbnW^ Abfqi noiUw,a p«>' w 

iilfDlm.AGM iTmuMaKliurt^aruniUitlljiuIHbiiH bniiipmtaift !■ •iklkm riiuiwii £rh*M% 't> 

liti.fl^f,. ',mwn^,mMt3lll.utV't»t^i.atmfn. ■«liitll»uiR«niacM-okiitrb^il:*|>s4i- 

ItriGbliH.i.lD- mlBwBni •■Aiiilt«iili >lin Isrduf , (iiB ii!,.itw,mntmBe mmmu mul^Mm ir roT- 

ftci.aii«it ciH,ninlBl<iulf.|U>lr<>li>»<(<uB>1'»» (t««>n.riiuifuuMI>atto.l<J4<v».I» B 

^nrnlrpllni dtdi Tabl>.Itip£l>bafBa;m<pl>«4ni>irai- in tn>rarc.Ilo prHrpl.^noi, OisU ml •M«- ■• 

adf.pcfHddu MrtMfccTRbif.vlilnniaci.linici.BAB.^B' nur q» ftcli DaniBBi Dra nftn ilKbai h» ,a 

fiin». Tq •t,, ririi SvKiHi CtBi »1111 daoVBi Mii rcfitBi, iifJbB.: tc luxi amihii >if aii id ^bs d jT- !• 

Ui palcii(|i HtiinitihlllKiI.tuuIaslnuDni.iiniilpfi Air pu|B>bii pranblr. «PiiciiMfHffBK Da o 

Naniriui euBililiaraHsbli- «atiBi •ui< iUa UBipoct nlnuin In iinpsiilllo.dlcnii.DaiuBi !>«• tsffg 

l.tit.itiDlini >d[>apiinu.>..diifi,Da»i.iIIrB>'B<«plAic- capiAUftiBdtr.ftrgaiBamicBliBdlBn.tsl.fH 

IB.«. V"' ItiDdrr.f.rQaluannfDKudlK.Biiuui.&BU BuB^ioqH fudr.iWB .>.«|» «» aA BUnifc 

titti hiiili &- oBm tMni iabuA»i.n|uli tBioi i* Jmi Im»- Dnii 'il ib CBla.'.l lii ntn,^ pcCilfBm s-lk 

■illu ni.l . li.iuiAfi.ii, qui lici.i rBnndB» op*.. lu. fii iBi.ft iiiinpviil latillBdnil ti.>.TnmAa ,ri 

5i..l.>iildii ft'fpoW.mnn.iv'HJti.ci)>iifaTtft tjoiiif Itlnuft.Miba Tnt.D Iiibc ascIKa •n» ■« fk 

BMiUBcpii. .■ipft.lil..Bii,i.umimbati.B>sB' iA'l- du«B,fticiai>limMBm iiciflBH, * Ltbut. 

fti.ia fBJi liIB h.*ai!'jUI>ai^lliBiiammatB>^dMifBmIiim n.l>diBitm.,ftddi>llmUil,liniltlfWi&^^H | 

nod OBfttB- milBi.lit tlUfll, ■•^idimpMBiliKdtiitd 'nmiB PfuffB^acBkiilBai cJICBBfoiBd Onk 

Mfali .1 II- H]aautli.l/c«d^la>HiI<<"calli>,'ftruUB d*.m,ft.d A^nfloliiin.taftrtm^., * oHi «i^ 

gBitiadllBil .||iocldi>cBl><dlluc,ultipc<IIIaa'Bi.^it Hi. I>ir[iiii nii iBlBiiiiBlllili liiiii.BlllluB Tim 

.fuiiBrf]im'|.«iikaru,'iahalBftaBlmai*>>,4<iniiiimip cua i|ulm •Hatiil n.HBBdBiriB^ IB tbHb cM 

rnplvcK. AptBcadH •aHlamiM, ftipfiratKdluldii inplitiutii Pliuat. 

4ii,(.m>Bd.tli lB..llt^iiih»idsii>uPtai. 'CTBBUirndaBdlBmmB JtladlciB n* 

«^ulpAm. CAP.IIII. Jl<|adwiauinfiiiffiu,.lu>.ftlB(Hi«( 
. riBi^Bmmu iiii'Bnu!p.>puiiuA*i«>i'ftlBnlII|«iWI|f> iii«l3|fic^i*IHiB^ft^adMli^iaisobSc^ W 

«'lladl.m'm"^~s''b!lb«i'diw>irBBmfibiuikB_ SrV. clrn, ^ba«i»i.Zai.iii.T««BqB>lldlrf«,' 3 

npi.J^Bb-puti mlll.rim.'qB.m.diiiadBl>4mlBii>D««iDaAtt ftq>liirtlim Itrlm. «iiBim Btopatiui lim.: ' 

Ar,Di.tt. i«iBa>nR>bBirK^ib'lnBacunB>.(IEii|BB dl.»Haal« .Mlt«lf CuUlfW B..BH. d 

Ilpnpiiildl |n»[lf|m.|B.iA,CBl l3BlA.nn*lBdllltiB. IprBm, ftulBumlBimiallcltt. B.ablioilcaJ S 

•mPhiisl. ]|>,«f.CBBd^mTlltB.if.mltfimiAJi|Bui|. i^...ibuBii>1BC .IdirBat acBUiBl. «b* (>I Z 

C)i<ldn>p.n (>apaM'Kb(ibadlil"Hada'(tB.t(U,ftcBila. ddiBtdi laidanaiBBOIldlrbBi.km n» T 

iat«i'B>rl^?<fi<m»rf'<t.tr''l4.nBta<allIBf,ftDchntn HadMnruKlMi^aa^MluilBteiib, ^^^ 2 

ul^faiiidA Bonriil.iulUiniBli.diBipsIlkBitBh: '«DU >'*(• 

1f .r,cultad[nInfo..ftMti.rBb.n. ^■''■^"'"■•'•.'■•■-'•«■«babiklmlBl •bntitl.prafiplBwfhJa 
prii<liDill>ui. f.ir,.i,niinniutinlii.in>»dlru>cfuBI on».!» ft^IBn Iftl. ft lUAurv, '•muBinada ps_ 
■sh» Iflirift populu.lr.plnii llca.d.Ia)Bi M. papBlBi .A pi.dfiinmu. *ni W.ill. Billa innlDilI. <n mti- 
•Bifilicdi|piaplB5i>l.l.{aB..,».. TilT[.qu11.ift».u1niABi|Hmita JilBiBifkmtrt. Ti>v.rBM>uq T 
jHBib.Pl.^aaliclitB»dliidMtfl«II^»H,b»f»^.<tgBMy«»»UM«»tB«ili«l.4htB»*idM<w. I 

D3itiZ5dbvGc)t)g[c Ktp£ciudica.~ V. 

W w HfWK. vf ■■dfat IfniHAn I 
Debtcron. 

•J lOf iillilFDailUi^UhibBttaiidUmtU^iiu. «nBcfc.Ttn. 

>•■> <IItaBi. n dm-iimt^ anmi Stin ni- ^f f>du> t< 
^ IM •IftiHl fiui fapnHnUb * ^> I» ••** ftc.i.n H 
4M«(.A<nfIIU>')'Mir« HiMbfr^ wn/ !• laliott li- 

[lB^*1nitM(W*.BabnftTlll|*.|La<iHta liliul d.»» 
ltr«DaKli*Ww^B«dtel|^i*1iiMTa mi «ir itwi 
Ha<a»iH«r>iudl<bu<i,atEaal>a>ii*til- 1>irf,ulnijU 
IS (Idrtaili.din m(.T('<Hmalta W »kli cn Bnrii, 

iTtlnrAtfi, f tinpafdk. 

ttmtift*u Tfr,AUtl>. 

.iillcla.n bu "nM«lfuI 

lnHR(,lB5Bj"ctltll<'nrirafIdcMli. KbiTcuai/iiltf 

f ciBntnfBBtcuitcHfuncIiinnUiirfl 1 itCiKid.ti 
ul>UTrfifi«>^Bl4(ii.tluie—f>o«. nilH.KHdt. 
M H ll lh lBfc (OM dlf ,^ lo^HBC cl (biki' roflu ^cMt^ 

■iBUlIl «.. f II rtlllf 
!li.r«- IlBCl.M> 

■tta qB| T*kc*lB qtlo,fa«IBi CBfKfcBH^iat TC- ^iiHr.tBlut* 

pCtBlll f^ptt IVnJ. ftlCWB <BiB<CBBBl« BlTclt hBl TCltlJl.1. 

^ol dl Ib BHi.^lUl ttnB. -^ Bt bnl BRaU..- •oWt.f .d.riBt 
BCbIb. «hIb C*lkM.ft Tifil f0l<,lBU,At11Ii CBB iit trfBHM. U 
TBiBlrfo fltf tlffe ClllorA^^^BrBActBttllra: OdB. iFgCHHt. 
«.'nlafnt tl,«BB'«d«lAi^DB^BH i>m- f <"~»<"- 

tBBi^tnBlV porBllf' <'Bb nlBnfB caU. <|> 

Btft Imta/dtit JfTfto tfc£UEtt,vi 

rslBBi li lmfdliai»,n bn dlnr>l>duii.) cl Inad.igt 

l>.IantecBn<^tfaB6>tBilo><laani>.Bc^Br;ca4BC Bn 
lllUbOQfi**^DaBlBfe> chrl,btfci 

tcttjlfttBlbo-.tDpcliftitcli BidatilMlBlmtditat , .. >tlUi.».,1ll 

'iporcalptlllali.. 

.U»|l"o-'— '-■ .._ llit<fcl.fiBtB(iIc.a«amBltdiia>B|nB. «uiT, 

CBlBfcDBTH rai*nad oralilbBl^ lAl DdbiIbb. llnln tttii. t ■• 

-iaiiw»,QsiB[ioBl>iB.I>tuinB>'*lt>ifiooB,iiB aBlnlODd 

..ii><itft,'ftiitw<riBiIl^ftif..'lIf>B.itif>s|totiuB fuldl- 

■ lla>«lBnott>,llcoBiDaidlraiBtRn*'p«BCf-|ciiBt t^BBBtf 

. fnt<lllh.'tuItBjB fclllin ^ IHBtl lB ^BttBl- it iBtflfatim 

■-BailDtm.fKRliilqDtmalBBiltlBanlli «fft. Tt^ H^ 

'ltanBilMp>Da*nitItm:OfcttftDlcaB,TtBn«Ui.. Hn 

kiiiBi.B II aa i-B cDmtoDDi, ■(( ooona- 1 »• toi bodlt<*ailDm h t tn4' «U fablia pt- linfa BBBirt. 
M li-ira|a-i-i*-'-'""— ' "J— ' I fiklil.dtmnbBtBd^Bim HBltOD loida f ii InipiUB. ftitl^il BtMipaKl Bi dBftiifBltfl. lctnictif^BC Ibl T>*.I.1b fraili * ' it>'DaBiBlO>4lBi.ii^lBBnln.'flqBiA^BlbB)p<<nlh.' 

^iii|iBilf "•" -■-■*-' 11 ■"* — 1>— — ^ <^ c-.j.i- -■>f*j — ■■ j.^_t.>J— J-..J f |, .i.dtlt>itf- 

mm^ ^Bir h^ dicDBtBr,4'tBTa UBd^ rtocTtFfl.'ad DoiBlBi DtoB ibb.& Dbcdltf TBti tlBi.rNaW tBtt doiiflna. 
bA. Hilittcvn,cil dobIb* 1>CD> ni».1^^Be factrt tt Ufutic,' Dctn difjptidntc.Dcqi abllDifcrtui) fHBtBjirif- 
■ '"' ---■-'• — '-- ''-ildiait,idi|B4ipiifti>iipeiib'^Da*tfiitfiitraij lii»Dm lD>da-^ lafclhpBri f»r« t^ illl. lanwt aijir .l.i|D*min<fIluut«R>U,pBridcDdtBlDnbi>»4liar(a. f (4 ■tb.lfa.rilBiiaarii 
[■• naBlIcBnii fom f i|>t, ,]ii.i7iid>i>odBfn groliltiBlt f it.Lptidtt ir, DaBilKii^uili 
LiTonl. T t> uloto.i. qul BaBpicitBcilBiW.ftdniltlaliiirBiiinccali. f H cBnu 
M.LUpca*BH Domins LW )DO. 7 4tCB<gii> » itnin pis crtacDifi «ttDlliw » u 
._._,: — ..... . , ^4,,ulU.ft.II<Mm1(.liiu>fl. T44.f,Hii*d(ii'" ' t» ^B44it.lT*nlBUi., h.cHtfpkgcpiDdiiiil. & •Dnallbui.^.iLcoBfiila asBaki ftB«ia>la ptUca faBCDBHBtu Dgitiz^dbvGOOglC N, — — Dtuutoa. s, PracepAin «ft rtl^viT^ Ja|rf4fmut & tst ^ — ... - , 

mlinnnii ■l|B(,pmU(li,biUa.iiia4 •illdi.bcmibli iif t «ini a nilHil)ii> u'Dj.uciiiBf ■• bodili, ' 

Ebi •liliUqal rua>,pclgiii «iratn BuiBiH.Jun na »111(1 Ir hsnJWUi Tifisdn Ihmu ouIi aH firit fn 

it oHiUs f^il< «Kli •^. tWBJa' Dtii •lAn ln a1|»h>.(^ •»!><• Desil»! IKh iu>At('[ii Uppto.WM- 1 

rilinf.lpri tt- .ttiiiliBi jil sniUt nlH (iTii cR ippaiitlDiui •- bM ocuUi nlitvi Aiin ^siiJub dubUv ipTi e 

iiila»i.ai. dtaMilDanlgaWfTmfiDniiB.BKiria- i«D>u,ABS''l>UBi|imn'miK.'Ilt ^oti • 

Dn nriii 6- 1fiuiiBBB(Bi>iB. ATtiktilBl •BdiDlfttnwUs balUiHdiB<disi(al>-<l;l*iU"'' ?*■>«■*■ 

«iiii>tn(fiD- IfBlt.tiqfloiiU JUnit|Mftntuai,fliHii^|f»ii# «, & ^(It friBtB wfi poif »1: lidBvu^ it 1 

ft«nEioimnAJc«riiaip«A«i.'ft44u][i(tt"iBfailtiuo'TjRB- pwtodfilDTltnttfiia iu(iii«xAB(7fn. vi 

Ac.r]jtirnJlcAt,i»fiuiBafHCBA>m*«,Vi(4lnBH(BuBit4 ^nctBMioiin ■■■Itiiai » fatiioin tc la 1b- 

«rplli ntBo-1 rn, <c duM dbl lunio lUuilB bncditucki, «iiub (b boIcOobiib . ficai icnli^ pnc^- 

fctcc ponllllTl <4ld aiod liBifrnliw|din.'Ji|Dafcu ItiiBc h> d dli. blni oto Mlc.A »|liuo la ni4> u 

«DiBjBuifte. IJIt.ftlatoinalBCCBOO foM DoiBiBiii Ipfi i)iiUllamlB*l|>r(cltD«iJoula(ii(l'Bia,»lD 

Bnkli iB^UiJ cft ■Jiui.'lt nl^odl AjntB riiii,fr pnctau dBi duiHOBCKlJtuqucfoprinlploiilii: vi^ 

IlaBilBii*l.n)M((B luaBilatfMhodic.nlm.illilfii.llfi- nc fii lAii.ACIInnli paA tc.acpciBUCH a.l 

«ad TirbtJc- qiuiiiDiiiiiliiniDni nui dildhi.f^caaii dlc- diiiun<cAi£i.«Tn<(<ipi(iili< »>)(•> •mM- 
(ini. Tb flA*; bBi. f Tfi rtin|iiiJi Moin iiU sppida ili loi- nluiii irbi lotiMit id oritalnB pU(Im. «i 

ttioltniam. i nJcIdi.qui f tc IispcBdfilBD pmjanm fnBin roniii,*rcdMfu«illBiaiIeuinBiin>igi *lnin [..«"■ll>clll~lc.tftaHBi b. U.Blf.llfll 

• cArpianirndli.bicAii ' 

n.. :ft[iuBii,(li(u>»liiAl>aB<l«vun.r« 

liodl^fniil£llaiirntI,yin[)fcBI(itAI(TpKi.eli iiBud^ tfcrfl (.BI dcU|fpn. T Jai Iprraclcr'! pcaporHicUoinJBC^pcAnircj 
npi>r«>.. ,(t[iuBii,(li(u>»liiAl>aB<: 1 it^ indici. i|B' lai _- ,,- , - JI('Jn1tiS«lfa-pc«t [nlimlHio innllcco ,^™-. ^,- 

fnrtftitfiAi B[in|[i Aqionlnati,^D[lHblt4BcntiB>IM, (i.H(Di4ribnl,^u[JiibitvijtiBBir.baB, ^ua 

MaB>&laUil>J^a(p««lancHalltaiiUJimd.«<«IHrm pc(<B<iiMaTr«.fiJli4Ba«Ifnclt(rcCl«U- 

«1< Bff iPctba.l « 4f (?pta.fft ocnpBBicic tcrd cT. A ttniin (rpn. Poffi4cciiticiFjcfui,(tt<in>n O^ cc(k 

Moi nfninit di locdiBfmd «oiWicib (aJtm. Ab AiDtci|nK [crdiBfB idfalfiarniB^ ibAniiqn* Iiu .4 

dn>rnirtadl,l ' IJhon, ijuJAvcraaB, liabiiwn pluJlltmcri i|Bicll& HtnBan.Omnf plBnflltiB tnni lordi 

hoe mada. cn-l lotdiacia nd oHcwciu rtatu uf Bui.quodilt Bim •d o.lnt.!( pl>(iia. rfdic id iu(* Min 

ltadlalb*dii- | In pliafdc^ffab&DitbdieaUfi. CAt.V. dlaii.ti •f, id iidien bMi PhDTfB. c«p. V 

bai lliiBK .r.l \V'Ocanit9Hllofcl'<n[BcifnBllntir.kdf- \rOauit^BC Maffn amncm Knacn.* diiii 

dfrbuilidu n,<kliibatfnnMl>«focl«li. f *DonfB>Dc* fiiR«.&>>pciEcaiBplc«.1paBiiBUl»nuBi 

l.t<I>ndnsi. pitiibniBalliiilnddd^DamfnaifiBdwboc.fid pllHbv aaAiiifBlitpianm.lcd naWfcsm « 

Fnbnt lliil. BaMlifi,i|alamBn(tfiRinGhtdJ.Urtluln>Bi. liapiBfnillininfuBini ftTfDJmiii.rxla*J{a TANTVH •dIOLVM,N>tuIiciBtIiib>naAi"li>lfipiau,redHUaabifiSae.limiliilaaBMIi.«Inir 

CiB.ii.f,N<.anbIniiiointtailanb,r(Jil>iil.Pn, HoauntiTocibliailK. fcdciiJlic. lBtdli(l«lip«<fl' 
- «ncn riia do«i; Ni ci nHloilb* Boltdi iiaf ma(nf (^ai fa AI(tP«,AiI ifi Bobli ipG> auf •iBin*.Paau.l!iH I, 

dui «Kit (Sdldaan (oidclil.^a bl(dFCriib&IBI.^d.P»Fofolc nobii (n dniWannditfaa.i aoib* iBRi IpA . 

lioifada.lici>fi(iii.drp«maacbiI.BSilh(r, «I pcpf(lt T..f.caiJ. fii [(a<n4IWUIaHcDci ftraxvoi 
^H,>t nnBBiiiicni lobfi ftc.un pii pinBihdinlc^cDda, •f^uc ulnbuulirccwliajkl D3.t.z=dbvGOO^[C Deuteron. n. ic(5 

■*D>vnu,4ia.dwi» (BiARHHTtaliwtimii^lItHrfdiill/lfaifiidlclds. H- 

_ ._^_- lau &nincn. Nl liibi MiiiIbiu''IMU< lUbWtdul HtltRimj|>|faTti<aB llliii 

«^•■■K<«>fA>'BB>-f><*C«J«>l- p>l.<l><liw<i'46nliwu.<9<>d>lliMdll>lli«i U>ul»nc»i.a 

;^.,4blll*liaf<>>uiSfulacil« it-~<.5N>[«Biillbl''ffuidfal.rtw,iHtf-;r<..in.J>n. 

«f.fr.An j> ..mdt«rfu.,e,.)<i|>'' filltirtrT^aoiltttlB^^uViM-upH, &4iw[tA|cidl>. V,.UU 

ii.^abHR..Moii«I<>i>but>,&>f (■■•tnUnihkfwidliiniili.lllUtiin.tisldlMKU.i (... 

|ICa cuA Iv baaluii Dn. mtai, Ptu. «datkto u.vt^ talflttiay«.f0 («IB DoB.iD*{pn htbliiuun 

i4r. rfddmfllJ^ftlI«jp4Erarup«rfl)l« D. utlaM "tBIlll Iwllj pnVfd lli,'» ytrft^tBI | J> IHn. f 14 rrt 

Lk tiBt, ^iT.ricixdliiii r.i» ^k dl , "oiltilb^l^a^mtA 'pts^utli. ^^1^1^ ; » 'tbl^r.iu'!.. 

"■>vlinltatU(tib<FiKtp>i ■.«.fNst li. Iiilll,lll.aaliMdUi(>4&piM.pn atiDl»II»i rtn.inl«a 

«■_! DoniBlDd ni (^.i»,i.C aS rtfuuii. «•^urantTHnta DwnliaD.l iulUi..ina>.ni. 

pf ™ ,*alfapqr..iMiioBif tiat tf-; "TtAr.-aua^fAniiiqaJlnpaalifidliniimDo- f i.Hvc ift.Nal 

^AbrTi.,JkfuitiiimqlMDp«.la..lt-, ^acn4.1n.*M pixttpli libj DoiBln'D«. laai.Ltli.vt rpcAtA 

^nMMa.hJrtt,ldcllti>.liil>illaaU-' Iti dlibu'*oHnb«ii,' ftcSbln anallar|o>n, qiHD aihil 

iKB&filu^n-BuJkiBalli.^boiaiUi- t>t(nh'^&ciHTlM«p*.»«nin.|«li'luBi,'padilibc»i 

ua.lawBralaaia,lipcngrlb*qqltl|: ^li EBi.biBBi«naiicq[ ■Bd]li.Bi,boiiaal,'^u*T>ni dr.. 

■IHIBU.VT n^Bnfrii lcniaL*&ucllU aHiiailBai^iiv aBdii iBHroulai.lM dlp«rlbtBtp*ila>p4- 

o. * •dunlt n bdi Damlo* Dcui nai di rtcuo. nuu.ft (BclDl nu Ant Ata.nBii.lKi ficl >il rci* 

BlHii.dib«chIor>Raio:iJcircapiiIir nlii«i.^»td dinl«BUfu«l< ia mn AI{j-lili.Iic> piiinl 

Jucnln.f Nc^ HHClubriii.ffariia. p'icipli tlbi Donia* Dcu IBU.^filpioiffu- «iiDniiclo- 

■ M«.«N<c IniuMi cSiii piDiluBH ni dln nil,*»<g bntiibl Bt li utii itiii Doui iiti.l.oal Is ■- 

lHa.i.rti— «iiil.C'NJ.&>.pirHi>u.: ■B.Dt'i«iidul.bifH<«'IdH,fNtBtiB<#-lHOftr«lBU , 

imlmL^ daaiaH,nin ifiu, noa r.i chu.f Nifuilh.VONi lilpUiucCm pniii 'mHtn. Brc •* 

.•ocill^BMboa>.ao>>lin>,tiTal-. ■»» cuSfaUilcdlLBtala.f*'». cfraplliHT-|il. 

ilUiiilVu - ^H«t>tibi laniuitil uicHpto]llailtai,'BKidaBAproifHlnidt-i4i 

LiiaHaa^uuldnidiotniillnai iB iy4rrn,BctI|t£tlui,ii«clitaifiai,B«iBcl1]iilu 

ih fc Baliit, * «lIriaIi,Ta-| .iai,acc boii/ tlab *" i^fi tli", atc ^aUqui ; ft uU. 1., Ht. lydrin.Bcc iftt tlui,n« fttai tiai,B« iBcllIilui >alouiIrl 
l(iih fc Baliit, * «llrinli.Ta-, .iai,acc boii/rlai. Btc tiai tlili, atc ^aUqui ; ft uU. 1., Ht. 

, jdddi4uplfuiifr dipllctiia| ^Bod cA^tiiailBi.firrrblhllrlDHatai cftDo iTlAnblal^- 

ihbBll. Iapidrii^vtii4ldll mihl.vo. HlbaiidcBBAiraa|n(iiloal>cAii 1b uScr, |iail ptnaH I^ 
lil^l.iii .11111* -J--.JI- ,„^ dt Hollolfllfl^BubfiicCBlidlall.TOci^^tal-lpci filloi, tita 

viprlllclprT nibquni ft Hilaiti niiuj buIatlipidtu.Ridiaf^ tu iuilil.^adoi^iu-jptf qaittDi, 

laiCii.tccaallfdJiaDbl.Daailaai Dtul dilTill. >ocid<n.ril* lta.kluIIII.,laioBIiipla ta.£lllc« qot 

Wo^nlnud. m.dio /(uli. Ii probil prlacJpfbui(^upTclli.ci.,fllfrnloi± TrlltQtit, ] itrr,pfa ln nt 

«TiauUunKtDciTlutiiti, i|uf danZ lu. natltHal.TIilnani ■MllBlilUr ni(a*t;acpoIn , Iti' 
ahla^ciir«mBaiiadlalaiBi,dipsn flli.i. ladlitlnulocfDaHlnlDil ■iiail,At ,lii: •bacpolM, 
itnniafi.acddrTAiailiitai i|ai.d>ii> rltnu.^^qaimfam^Biarall.^nlr^ia- ^nf. Dfell I- 

Miiinli ■ hcI.uB.it. Qaadnmiadl? ti aoi.l*)' •lat nir.llli' Accrdr n.* ■■.dlan-l.uin Slfo.. Bt- 
.•«■«aullliqii-laiaataw t Dt oo . It, no.* nw " ' " JiJ,™ HJljtS'.' 

I teil f«iiBl.All|.eiiin pia atpoiflu •uiplai.rna >irB<|oi >oi Hibm dtBl£nl)ai im.oi pio aiokcpol!* 
^mwrdpniWip— lb«i,».a.laHiHt|in...iiollcipobIoldololinii,>i*Biill>(n...iioaiba. laHiif. 

luhaadcwiDaHlau.ltraiitddidilipadHuilhaBnplli^aiD.NoBptdutahli. ^i^l.w^lh, 1l4l">. 

HfHitu ftrw BtHiDui li aal .fuif '- ' * ~ ' "-■-" ' — 

«a.BrCTiiaaactidblalaM. flcOlif. 
cpifiui ttWif"! iB haaMl Danlai D Dgitiz^dbvGOOglC Deutcron, Prsccep.&ui? 
ihldlt.l^aniaBCf InriwlBitihHDonilDilf 
i«"f«^« >nim nmin t[iiHM>,&llie • napuiMflr.AnBKiliid.Afininnii fsnU 
..^UIfaHl MiitilialbiriiDDnifpl qai «Sl 
ih R Jc T«n.Altnf[, 4t JsiK rcrBlluIiiTl 
BemlBs Diam nfilliiikli, A aUYair n i «'iill 
■c pcT bmU tlli« luiHi.fNS Mtli roA£<Hl 
•ll«i« anfttrt |M.m.qi» !■ <lm,C. .flfc^ 

ilnl An »]3 nCnit n d( rDpcT&b tmvT 
Nl HwMi DsmlgS IMm (Un.^acul nsi^ 
lo» ttntlilolilb f CdIMI pcircpia DsaniBh 

£<lbl: tt bc f udJ pUdli cft k lnait Im '9 A t\ 
DamlBf.nbcnc jtti»l:«rlgtcifD>p«n^' 

tu \ fitUiu tJcri niui koHm, ^ui InttDlt IWBbni paal_> : 
n.Uinphiin ^■a>l(U^a,^ldiimun(nu,IWplDl(inr'II'<n"<i«'™. ■'(Bllint lclni frmpr^ 

.nUDci>cfp«1 '' •ln...il<X 

di. ..f,u,l,(i,l. 

B>inl.<iDl H c. 

l' itmilicDDl/^ailldllicn MpDlDTtqDiclRi 

V- In mcdls iul'clCDcDicll<'[nA|>ifcicBii'B'ihl 
>. UlDdltD.Kii .ultiH thinlni Dcl nl niBIn ic, 
'II »uiitnlDnicdcIcn>.f H.tfHtliDaBilnS 

.- Dcu^in,iinitI<llAli'<ln>uir..fD(llinIir. aft[|.do>^rtDir.4Ctniif InitDAinnllBl^. 

■lib« tnd «bitbuIl.iriM * IicdI; & dcdn4(3 
U ciuliuci »lf BB (t Dpilmi. i.11 bC nii«n<I IH.daiiiai plciui*miiinrii'DpDm anKi nS mx^ 

ilH(,«(Hcnn. .-..i--.— -. ... ' 

isJpUud 
Nomn lg(I.UB lo» ^ peSit Cfti» ill Mllb,i Etii|*ilaB<,liDd,7.h D3.t.z=dbvGOOg[C Wp&ithiicu. V. 

L ' ' "; 7''j"?" '■■i'»*". i™ pmpji Dami- 
, CT"» <>M(«t Fntfw ufH .l^at rnxJi 

-■-**«- <«.„_ iicj;; rffp,a, ... 

fcfcfcBUlh » IM,,., taB«|.(h, d..« T,. 
■■ftt" S" i™J. tnilw ■.It.i.. P.«„ 

M"**..ItaiB..rtfaHuBluom.(jJ„I. 

F,p».-«,im4K«H. »Do-t.'DeM '.^ 
^-TnJUriH^ «1 DomlD». imi .... a'- 

'y^.— •'»■• «J (>'RiHci.i.(.|.« toi- 
■^^ «Uif auMi «ripiu fiu. n^^^i IV 

"" ' .IrmHtaiif h.D.'D.mi.i,9r il.. 

OirfftiKil» Amii.jDct^ rWc 
1 W«II1. (ai..»arit,. iqjU p.pui' r.B 

SlTli.l-'*'^"' '™''V*''' «>"•«' P»p" 
wi>.»nfc.tlfc.Dtlifii.aw.«DoBU 
*|i.>... ,d w.alb.t S.li p.p.111 p... 
.1./^ JiUxi.™ D.»i.'S ««.Shil. 
*w> «BM lan.kHnlba> nArn, ,da- 
■» 1. BUa twl. ft inlnll di d.B.Ct 

^W" !*«••«■ "«(.iifTPll;" M" Deiteron. f'l^$jii|.cl.n.n>t>iH.II<,p.lkriiHnpoil- « 

bu>^Uw.g«.,4i(>..,tl^ddldn>hi>ichK«lll .i. 

Um mMittcCpUclih iUo .in.Iir Id^b^hli^c ■Udlit »■«•.• rP.htmH 
itiit,M,ifl. ll..fn<.l<i 

Hd «rCn.>.«c .lAodi'»^ ptxt ' 
OBiH u^ (odicii «■ c|.*BaBdi< ■■ rf .*» 4m i. u ft fccaihcuADdin A D.ml. 
!*in4' ■Xli dHltct H u i^' Ipll^rbi'.?^ 
hf^ ^^ '^'^' "^^ '"^' ""' '"' 

»^ p-A»..!. n d.nV«. ,J.I,Sm^^ 
•nllHC..Mnp.p.J«. Bg«liipid»flR(- 
«i nri i rf ^ . fiM». m ia lioBiJniliii. .iiiniB 
P^lliB nliA.tnc. Donl.B. i « SB.r I.d- 
■->«* «en.lut« Alnpil pcflmc. ..i. n. 
ri*iMiifamiai,fJcufti>lKiftWt.Ii.' t.lliu. niii"v.d.ic. ,M. 

^)ila«il>»lt.Aiift.n^iiq.,Ilgnilmi.J» sn".^?.»'»'»!'.» 107 ■ aBai&p..c«p.llll4 Inriifp,- 


uki.oK htin c.i. ci. »M,.i 
I uri.Ht f it*. (« •!> irfaitiliD pu nuom flni.a>rh.a 1(01 rfbticiii.Nai 

D.BlD..Dcui.D,T.l].iIp«piila>'pcciiji>'i>* ii 
pciaanltaiiio.iilli..(futn.pnlic{ii.Rt i 

«.NcquiDbl^j.o.tiniiidmiRdiltiiiKrlc- l< . 

gl. Domln.i, 4u«d pluK. cf.tli .lij. ^puUi, ,.MIl. 

aui •fVcli piulo.n .>iiBifc**opnII>,>1id anll V 1 I. 

lciItnH Jr«iu.t..lul<[unnHnlG.«i.d(iI 1' IhinanH. ■ 

'll.liplnlbn>.(A.I.,.d»ltniDoinfan><uU- '■ ■'-<■'- 

dimuih'* cd.mll H d, dnm* runlnttl f.(. 
fi\it nun. PhuH.lii.tl.Aei.pii.oicidi li. 

S«.a.UD.mlBniD(ai lUBi Iprrc* Dni.Dtui 
«■lcli..'rciu.. lit dgi flUd , it mir.iin.dliim ll«..ilm.r., . , , ,^ 

inll),rccyi.'k.p4dll4nii9iH<|utMli.B.cuiD laFORIt.HB 
"iBfacfnfuu^hlH ptid>t»i,BRUrdtt fuln luim. ^th 

1<:u^(ii iKoHpmtpH.iiiui Si l.dfcti. .t 
q.>ifi>ptKlpw(ltihaXt,nr>'iiin.'-o.«d 10 
i •Bdt..i.li' l.dlci. 111..« ..IKidinlli. f^i it 4i 
CRilliM,1fciB>U.»tllirDomIi ^ac. t ij.pia iDuhvlbllf.tri 
fi,'B(- RfiHrK .1 p« 

'"'i'". *■;'"" V"fi 

j._i - , ,« fcSfdDonil-d 

^htJt^hL^j^^cVli^t"''' '^"''J*-^"'"'''''"'- '""l" ' ' " """ ~' ' '' ' 

■i«w.tB f ii n ml., In^raBoaif.iiiihiurtliai^MlrpSri 

t.vi. — TifJJn t.ntn ns. f u ilili. fs> D3,t,z=dbvGOOgle fllqd.a *•*» N. Deutfrron. v. Prxccp.&iua 1„^,Inrt^ UDaii f opulii.i ^lbiu ■• nutuli. Sti ft^cc 

irniiil hl <|<il nU^ml <i»t,^iV •Mcan^li <f 

nwnltB CMnlii* Dcui mi ''«t Ib ntdioiut,' 
Ii<>."biilfftHnlbU[<.llklMutH>M ' 

»t> n> njl^ luliiJin. Bt hiti^ BiiliiFlk»- 
lal »gt>t u *im» if nllia.Iii) DomloB- - — UB fkb cils.'*aic igBlfqiuiii «aBlUlm fv 
- , -.■MWCBBl^lftBIBS.ieWI'»*™*™ 

Jiliii. ^u •'. 1 11 iJbi iallH;Bi iorlt inlllBf bii''Ib •■i'<t»B 

lapiKi. (Bitac '» iiUnrli ma4,plui(v" •» ■" '«"««'''" 
«ri tfltHB oto \mt matm tA- 

cjDltniBia. II 

.'/■ri.ild?* u' Owhrf iS*KS' ■■' (•dS.,' '"''lu.iirft 
Bdqultrii.prc- ihulli fiirii.' *r iBtroifllii ftpoCijrtrii mtAin 
itbii. ^n lltS. 4iuin [lirtBlt dbbiIb» pttTDDi TtHrfi . ftitot- 

IwiiiiiilDiliBi t)nil*<»llliriiudtlliBaiBBl>picdtl'il 
.l..b b»! tslm Tt nniittit tt,A tftim n.itfnpitlBilKi 

irr DtmiBBi IffJIicM Ctrurti pr>«pu tiiu ib biIiiol 

■ ?d^'.TrV; Klr'"?» "««'^^"dBic™*»» ' ™".iU » 
vi.l^iVipit rDtrBnr.nrclUcit<onM<i>irllii'«i^iiaBiiil'i>' 

thfnil. ficBI U- |rup't II Hraltilt bsb ilt dniilBBiiBii pn Hul 
li.i. m 6, pta flBnmuirfhifcc^BBBdntlBH ubIi.''^ «r hai 

'■ ibainiiiillaBi. kipiBilll iiob/Ib cwdt lua . ^M StBti|llii 
lll BftiilAinqu KiHifil^fillBBfliaM, Ac^V.lllj»' H DnmlBBi 

EpulK daiia }hlim'DomiBuII>tiHIaBi''iBliaducR^tr iBiir' 
ilt iipirfi. V4B1 baaim. lcrnnlBqqifBBI tarifl««qiu4- 
«■(«lii iDa- ^un.fcnttiaaliiiflirBaipiBitt ii-BlUboSi 
. th.iu lA.I. ^Dnilhu..Ttiil/B^Bt.Anitl»iB,Ah«<ttfi, 

' dltTdHMiTlrii^luir^inriiL.. 
dulflmi tSad(n, Quui 


.. dirp.i<Iit , i|ui 11 fu|«r[ai piBliiioitiBuiKrpirm-noBpoKiiinid'- ' 
tnipiiini^Bt£itfmBlll|>lic«<i'»B">»^ H 

*d"p"'d^'oeiJl'«»™ifi.bt.1o;,Bullu.«i 
mlirtailtctiaii.doBKWiniiiiinpi. lcuipji'"' 

llbii|ul«iiii.ii.offrtid«,p™p[trii ^ult .ha . 
isMiaiADomlBiDiini.NiilDtn.iiiulETli i 
r0r INBdtA' ^BilirpBrclrJ.BdiRftihc-rfi.ft i OHBtmiliiltu uoodiiolirlKipia iMh» 
dl. «Bi iini(mrrr >t f.rlu t, pofill. tIw ' 
it.ft muIrlplittmJiil,lii(ttfl»9(polnd*4iiiTii-! 

iin^Wli cbbOJ iiio.rli vti tpiri •ddufatt i 

dlrci misdili IJ|1b.,u >(. Afftlllil ti Bttntll. 
h didii llbi dbam MiBL Vai ignaiib» tB ft 
pitm tDi:T<al)f dtiii tibl i)D jdlnu ln fola n. 
n.MaI^mo, M In nmiil mbo «aod r[i«li- 
tar di on D«mlni, VtHInllum ibboi ^o op*- 
rfthtrir.Biqiu^Bim «itnllirt i^ifiill,fl[ p4 IBOi 

"'ittoi^li/iBn^^rao »fl liToVi^dl^nJi- 
omfBD Sob.o,& Domla*Otu.iu-ttBdluit it.« tamfuBI imtdtcii.kfiHlIaifanli.bi. 
dtdlt libi. Obfctoi li riBc nciUiBda obliBirci. 

iiptttTuv iadfcii tl' <ui,«n.|lI|limlDdHa. plcuiis, Ti-i- oUlBUculiDtBlllli DiliBl,''!! b1 cBAodiu fl 
lotigir.fii.niJiuilniiii.thihniiinBlniiaicai. Ti.f.[im f^fiirti f i Brb. cnf nornn (wciit r f<. 

d=..rl( T'f ■•h.oJlui olil.l.ollBt fcoOIfm. »11 Fcbiiifraui, pce. lB<piir<iai rodioi fmn. fn bob ol 
f.cuiDdo pt xipti rlui.Tf, iu n ■( ohrinui piKMpii dui.Kf dtiUBi yiU fii oblidifrj Doabmwncmpa fit D3itiZ5dbvGc)t)g[c g cfpifiu jicia. T5cutcron.' kS^ BH^rli liftriiRn fii< <if>[> llU heOt.Vt faul oiinidt., » r.nr fi p.Mt M < uri iMllimqM 

B.4B'i^riidiTnn-ltirtn^.<idcin<irir iliIhinilslIliinal^lHcduilitlitim Alg 

>JiKb:li4BAacr«B.fiilEiB&Unb1lBt ufn* ptf,rf«daBiartrainit(i,(]Dl dui ibdi fu/r fnd 

li^ uudiilr.lB ^ tnr («Tprai fltiB 4dBr4t, Aifa mifBA fthorrlbiir^ii dHkfuifuir^rfr 

t&BipH «d^i. d BBll* smiiiiKi inn;!^ iti triBK., ItiHplaBti. dr fiicJrii ibfigui tll- r 

M>l>IIBipHtiCif(.,.),BBU*«ililll<i.»;|^ ItitriBK.,l«., 

l aiauiirBHiB^. .jtwd B<rcfi>Ii p.int lul. riiriBu.lFri it iluli ml*t im diftiia-niBad :. 

F * Bplt"'''!'^ upmbiiili*, idniiiiiuiiiil riitrBol piBtinI,'HrclIlctlinit<Ht(f>tti 

' )iDii.fadmr4ttfiIlsBihiI>ii iBl.^Ulp- miipiiiBlt mHll invapalfllui.''' lUmlBt 

> t TSB Al pcBkBnJi, Tt l*|i[nn pia» ruu, ili lrii('IMmlBi M lai. ^ Iffi rft ^bI iIii f- 

9 ^w liriBlI piiiib* nii.6cul vnini Ib. bl •iitBltiB tl apn tlkl pirti, .1 ftiUm «ii£i 

"*■«». (iuiimakliiDiIMiBlBllltftul.ri- BHIIsdBirujiigiiilurtslipaRlbmiiili.dti 

' «■fani.teiiUtiHi.oil.iitfigDiiUaiAldt AalBidlt.liBt. llTtn>aBiBiBcaUli'fu<iuI) wpulblili.aiBaliidlfr 
l^ lMllfi.d,n'ii^firfnditili'l»>dlilaida<! -MJtfidaBHtBf •KiBirDbUBi^SIIaitBulK 
*1*^ ,tdi«,* •^iAJ,qulb' BUll* paMt n 
'■UtftMcn. fcfti tiiobadit^M Daoir- frBb.^ui>>di' 1 DamiB u5'ptidldii'^ It wi.'l5i p. lonfUia.iuiiaBci 

.nbitnlBicBni,*adi*li»>rgBiBBn- A vdlirnil,n 
~ " if •laBiAbU^SIfcHCBicIn A(rcdlitii,A ' /\f rcdlitii,A palldcii CcBtn nifiiii ti ro. 
^ .nsil. lBaTri|iic.PapalBB[Tniiuiniioi<gBBlrpiacc> 

^i*i<fernl«UBfaclcn IBlnlacllcI.lcui VDa>iilDBi DiBi IBUilprccft aul piBctdJI tr' 
' kw liBM. N< dlui Is caidi na (t dtlnt •l|nli'iln»ili;4lFrt dtMlt mi, * Ipr. piatlil- 

Miitfdu BiuBi lanoJuiii ■KDonlaui n ptijtr'.ai.^>f'.fmajapallldtni rH tlbl IMibiI. 

' I^B bac paOdirtn. cbb piap« InplcU- ■■kMt Ib canb iii«, ct «fdirii »■ DamiBui 

1 B^ Hlv iklttv 6ai 1iItl6ti.Nia tBlm pto- Di* laBt •att tt,de taillii.Prapttt iBAitU bi ti 

tjwbdyilii iBBi . a B^BlnitiaiJi tBriBtn- iDtiadBiIiBiiliaBlaaiTi fainilcif iini hli. 

■ iBpH.iBiracinii n Sihb f<m''\<i t^. , tipilbt n< u» ii.'H^»^i Ib'^7i J laua," 

ifiackiiillpuilbBiniiijlbitku^lluiIi diuitriJHnm^r<dpnpiti'l>iipltnt(fi ■i DtBi mBi dtdiiii libi Tt r.£.;s; ; 


m*^f^^H'. & otaU>.irnili'<iiii 

«knBitiitiattecnRli ComlaaiiiDii _ __ _ — 

~klilliBjlB(;~a'iiiadIiiBa ttiif.iiii II4MJ,i|ai: dipapatii.V''"A>'~<'>ulc'i. f ■< 
aUfnm H>ff ti lolo iihiai Amp» idoir. non in aiM.i nt abliu(rn>li<|Damiida liriri- 
b DonlBf coBtiBdiM.Nim li la Boiib eio- aiili Damiafi DiG inu ia dir>iii>, ib lo dli qua 
««(nB.dilnni&lotltiolalt.iioIBdai- tfnAiiii diltclilttTpfli^^A^iall^ridlani 
P^pM)lqBodpcplfllTobircB*Dioi;'Apc>ri lid&la ■oiibldinm cMiiftl. tlobilaBni. * dpcnBaiibnliiUpldnvlibBlii''fi>dtcli'^od 

Boidnfliin dln a ^idii|loti noAti:*4r4i»l- 


K tltillot 

f<fiotJ,i)Bta 
irrclllcnp^ 

dinaniHfl 

m.frnb. ■bii. 

planntibai 

risDa^ni,-) 

icdflci«l 

il dtr AM- 
n]U.diaia,ti fcr;. rn puv ^Bod piplcli nibl 
wl>B maBH ~^|Ibii 

l»2(ltoDiI.&Iantl"nl'i.omoir>t>l 

j lLm4udntlDUdiii,ft laildidLBadT 
AalLiDamiaBi dsii nbulli Upldtii. 

lB<M:^ipap.lo>tuBi4Btm tdoi 
tftrpi., d.<iiB.>nBI «locilti .Ita. ™ 
' • ■II ilh (Kfiai^ fibl roafliDlt. 

ttnBHf Ubc difciadi.qnonltm^^pciprnB if li^popijBi rnui ntm idaiCH dt AlfTptD,n- 
fanitdia^TlB^>piirr(ilpriiim'tfi:li«iBBt[iiiiii>lfibldmull<bruBfiifun.ltniraBidJ 

a|P|a»o^uodpipltintgcc j...(,lnn(iimiBtt lV^,f,r.l." V .^Jl"" ™i>W" '^•^"■"'«f '"^ 
U>.f7aibjnin{li&li.Uip(gi(Apor*rhUelaluiU. latnajttl,utt'uiuUlt5^'Mtiliatu^ ^pKiBdltXconlih^ D3.t.z=dbvGOOgL' J Tabu 
D3.t.z=dbvGOOgIC p^iuHiria. V. Dcuteron. n. 109 

tti*wrfab<taJ«d.^wla»>(.U, fillu>»&(r«Untrn<°QgJ«Jl.'ftJl<Mii- ^•■<llac<JI. 

£kMIJ(«li Carb.du,ir >«n •qiuta |odi 1. I«l>.l* "imiix ^s* ioKttn lulw >- c>u li otxxlb 

■t li]KJUi<ui.f«9mi»nfcp>nsJl(iikiiB lunin. f Tic ■«pailirtpiiiuirDanJsiu tif- Hiuai.H. 

I ^tfatmmimmf^wuDomim.li tUm (iiiii"l.iu,'n pisitiRi uuin tailiili Damlsi, ^^ .l.jniiil la 

rElL'^lirn'«milu_.Quiitab>f ^ni^aci>i>pi«u>iiii"lii umlDitliu' .ffal iliiTin. ^nUic 

imi*titlmtftni.mrrmt rttttiSit ci fn. In fixtautm dlca.II ok biBcaub» ub ciT- aLn lA bomo 

' •*BMi:au ■■(• DaaJni KMla dai ift. llLnllliHnli hnHlhti laiii EiiIIiliiHfaii, pkaollaiD , fr-l 

irmmiiidBvmimmiatmitt,'.mtKeiiut MtMilaai tlllurtr<tlt»4li<tiiB,l>aKl<ai>l- i|— <i -• 

thMii,C«rri..,,aaJntluadlttu tui Dtaitali ltU>l«lBaiui c«.f e|<»at<'<l)t ij 

■«*ai: tM ail M y m ao»fa«niUhM iT !■ iuIh loila flloco ^•■■^■^■•■'■<* !■■'- R . 

t.Dllit^atHlU,Vadc,& torldJf^ A qiudiaciaHiwaci. cicudiiul^l nit nctidani- 

lnli.l>i •!«.,& dl!iilir«ai,KlVtulti .Tt mdritiB tli-f Cl naar lliul,ituld Dasalqbf A"! ti^tx^B'- 

hlhatoa Ib wto conlt IM,A Iti nilli ■- t}ru^ luu. ptllt • (., nlli vltiDiru ''DamlmiB «iffabAllL «F, 

KC mt t d i af ^t t f mmit t m DobIbI, ft ct- Orantuoin.^frlBCHlviBeuBaiirlutlui.dlli-- ■citniA 

■■i^ilBi «Bitfaha^tuBiitliiilU.rt ■aitBB,AftniuDaiBinaD»taa<'»»»r,Jc fi( TiiltBi dl. 

btddWtBtMa^iDtilaiolBBift,!!» faia,'Ii''l>u uIih tw I ■°vt rcUictl CBlladlu' Jli Ti^.l.lprB. 

■qBBlBafltutnuBi* Un>pa& AuuitiBsaiatga pnrdpia tlbl fcbinriBui- 

I Hiie (^ tai.ld rl) rai. "liull nrlocum.'iriit ^oigudiigalf^iildiB iitiii, fit-l. 
u bodir coiBprahiiBC. uilt,"Diuiniat luun in puin nwi •mnW iiiia iSittBl ihBv^viat*i-l|ilrcfllawliii,frDiaf 'liili.lf liu frTaipmfriBuia, qBUprrrfiiul bmali qua iq 
—"--''-"-' *--¥ mwnAlJa ftimlUlU 'fuiAliin tcria Al|jpit.DaBilBVBDtuca luum illi.ruBL 

«nJlaAlfrpiBidtrc» |rlBh'lprt til^launu/dlDtuinihi ,qnifr<ii M. Timiamo- 

IMmlliuj Dnii UBi Scol, ■''ttnuB'marBllllbtc,liteiilblUlUll^Ti. Ual in paulbni 

; 'drinua(ldriul.'*CilBrtplia|iii«aaliqabtai luJi bcB^lad- 

iMHrBMlBE DrURiBB.IiaMVni parultlr DaBSDUrDtDinui t$|, miiltjpllcaull tao, dlllitBda 
.-,.ntualuA«iiBUBlt>,I.d>cltat1at Ir tluii ftttl» «II. C A P. 1 1. «.,1. drllita. 

itBBim L Bai nupo»t.CotBo(Htt hoJtnoUB ' 'p\lU|>ttiaDiIMa>lBamtlnmnani, d 'ob- Ido tic-i.Mwii 
^ nu «li|at*il^BiBM.H«— i>dacipBlli A^iaaiaHadiria»tBti...ilta.'iiu.,iBjJci.jij|r..taoiTi. 
hi^ Bmt nftri, IB^BBUt liu ft loibBlU b> «■<,» piKrpu iiH.iilf Dt naftii dirbu>-'ca- Ixmnilflnt 

" ■- - -■-'-- fBalciithadlt'uaoBll<Boa'c£Gli|iMllrli,»I ililrili, aaBi. 

BOatafsaarrBCBr^Diildriiitlldilc^lBi^De-gjM tniioat. ■ 
BlDlDrln:<tiI,lm>(Sillatliii.'mufinuiiU.|ftpIopitr •ol 
di,» l«tblDriu'tiKlDm,'lltBa iIdi li ap«( iTtla. „ dtlifit 
ilu.^BB ^liBlirJ't»ptlai, Pharloblrrfl qum imaflT, 
Ai|Tril.&'BlBiifBti|fDnlihu.<ljBdcBlauc.&bnt£<ili o. 
fKlcnpIliAlfTptl.t^litiui, •iqqi<Ditlbai'mBli fiBiria 


ni qac (tcb Ipd Dilhiti ( 


. ^(ilitbnlrmiB.i,d.qao-(laitiildrbn. ri auB Bmtpic CDfta4I«i,D^ i 
dkm liiiilllitri.& minarii mt« diiWpllDf A ttMguktmt qaa«adi)lnH t>amiaa<.aaB rnlm laoDar dr it- 
hitaarli.tnrdiarniririi. firib.loaar.PnlapMrrBBllBr.OIBli •Bim.rftii ndirflamBli ftt. tiBiiDiird- 
da BdoBd^Bait »• allo^Dt.Bf mh,Mtt^m filfl riftrl aaa .id««l, frdm. f 4 ''. ol>l(>llaBl-7..BlbB> 
■^niiiTBdlBllIHmlBDiFadifirfumnUcrp»- tfl.B.IBi«cntia*B.(Bjcudlnf tlu.. fli|.d.puUl )Dardr't. 

l>l-?.qBD>B> D3.t.z=dbvGc)O^IC _N. Deuteron. v. PraccpCc J 

Tffumi (■'■l>AMt<J'sli<^li>bcb*«lBn^aTBfBna Mtf» fnMh«rli ir— ■, wi» hihihw !■ m . 

KdilMii urDm IftKlli.f °lRBlra onU Mtri .IdHnar^nJnn- ^n I&»I. foniU nArf «Mirur oult (fR^ 
nrilinipii* funoruiPoniliilBUfiiiui fHiJfKh.cartn- IioBlilufut>i>hclr,VinlMlubtali>t^ 
tfmDi ril^n. iliilboiUi.rrcoriolDrirniiliDnri.ApU]^' *A'«nrf. Iw^w^li.. t.,^,A^.t^^7^ (ii<ii],aif i|uMi>muul]ri<rof>dniU,l 

DfBuj puiibui Tf ftrii,^r dat«ta]li,'*rfr f*ml' 
5..P>ni1ati- iifioiBairtr[amai.H(Bl((tt<ilHUKQM 
■vdliE, AUo- blini l*tttiJ^a4qBtn tB !«■ moficUcnfiTi 
^BotiBqBtiB ocfiiBii ttin,D*D«AAcBt r«i*AlnTddti|Di 
ta>, ipxn s- t(icH iltli, tlii fmlBibM ftntB loi, tfllitf tLum TU^a fiilM.u»itflubt(£tiUti.&"iii 11)0(1 cBlt. 
ftrctdtBi co-. ftlbiMirt(fAni.'UB(Btri4l>aiBlD1i.1>rBirBbi 
^Bolcitr^ tT lcJ HianJdt, rABroBf ocoirDamtBr Dti mj iuflct 
tott,^ mtRio- rqptt tBBi.th (Bltio HBi Bd fintm TTiiflt.^K (- 
jft TrBttf bt4 ra^BC ilili|*Bltr«Bd(.flllt •itrtfBH nrt, «■ 
■tn>u Dri oalt tto ptBclp» fokii badlt.'<ft dai(iiii DamlBS 

iBllf&,iioBilI- fttic ruo «Bwi Itmpan. plBiili^tfptOiBra fr- 
■cmfiUjftArl. i<m»i.ntoLaf><inii>>M na.flB. na.Xolti 

3li..' fi'i"1ri^ rirni,,.i*Bf^kt4»«fu'C"fCM!BBr 

ttit ptdt fiia ; tf BtcotYtilTiftdnunif.Ttrtctduii^ftfBlB- 
iiiTiiai.tftii.4 riidiXiJl)<,*<li>ttiir«i>«.ntHiilt&»itiea- 

^vatuBa (fuli^ St tcitt bt dtl pnBtBtft Ikfi, prtvttir^ riro dt 
VBlcpiiiiacai^ rtiniftib.Ba,«lDOBilBaidufabi<.'*XtBa. 

ijljpt-tBim [Dlttlt.ip-Ttrb.lft. 


ililB«mBUiii."j?X,rib^».iif.).'- ° I difiRB It Libiaa, il fliiBla iBipiui IB- 
i.ffV .f ■■» '*ililniG.' trti IlMlin ft. rptau ■■•'•btB^ieB* A iitiiuiaBf .' 

lalaDffiuidf ,711 abc^r.Btcltii prtctBiIi 

lIDtlttftci, ^D tfaptwlplo fablljio- 

^trii n iii tit'im^"^iu« t"pio^'f» iibuc f(ftii>,& ffiBiBnat«,l.at « m.ll( u-' ^ 
i.mciB. Tcit.cBim.d^in*iaptdltzii'pqf-[ lj DtBiliiB.ltiiipciinal^.accnilIIll*>afBrii>l ' 
li priBclplo uiBi f «fBi id GBtoi tlBi. f li ti. 

tiploTabli,fidlU|.ii.!Mai'biaMilltuaiTcM , 

poluitm & ftroliB>m.>i coUlf^t fmltBi 

Bi. «c.ntc Bt f^ltt dtt^iBt to'i*^t£^ 
nctd>iii 4 DamlBa, ltiBlmifi|Bt dlia Blltiaii Jt 
.d*lclli toE TmAf^ I>amkkic1«idu(^i,'^ 
PIbbIb bS d(fiM>Bt.B(( nin 4ti f nrnt rBU 
ptintiripTttacltfc dt tin. uilmB qiiJ Dam 

tsidlb* li IbbbIbJi i^ltifiia fuTptBdltt n p^ 
fifBS Ib milb*,' ' '— — » »I—J- 

- ' DoMt filiafl fi 

rcdtii.ii.dai 

poAn Ai f.Dau iamv IDB ; ti mBlclplkacM 

t.oll DHalBBi pitHbDi tad Ti dvct ri. ^u- 
dJB (Bliim ImmlBct icitfc.f II (bIbi rullodlctl- 

Bmlbniri)i((u,«dhBinK<iiJ3(f^ 

ridXriVc^il^m 
iiI.IOmBl_1ton.19. (m.|natuahi.t(Tfi. 

tiBBi iiiaJol nftri.NBltili Hi 

«d.V liom fanr Tobii. Oinaii la- :.inii (Ad. Ocar locnni cft nbl.. «£« Frop» 

Ih Ttftil tilciurii, TiA(r (- » ln c^au T(ftio faodlt bcDidl«lon( 4r mx 

- - ^ ■■ * f, fiobcdicrlil.m- - I liib.liiad*Di, pann btBfdiOfoBi I 

Baniftli.Tq^iiiB fttqi DomiKU. D». tnu* 
im pondtii^poBti^btiudllHoBtni ropn BtlHtIaft(.t(fmlB.lloDliclBr..tmiliiim>Blf pluuiiintclllflicni^ diHdtttfalti 

,tft.ilc*mtli»Bdald(di,79B.Bii«nuBcbiilBdaBio(Ui,^B*iloaioboliW. pinli,q»ii 

n.a.d.aBiBlt.BBan. *il oiMdiiBdttli (Ui d.mi f 11 Initi din(iitfrBpftt(ii].i.aBBm: 
•itVbociltlnBltiBG, (M.krnb.itiitBlEfritil. jit q.d.J dtftna IIb HcritlaBili.d^ 
I ItpKBUloBdi.ft En^.tt OltrBnll.Tfiv ul ftc. Tfpoit tdeannli iUilo Rtbcnii pcolffi^ 
lt.^it.l.mtiltHImari. ^iratb.NBllDiA.b{[cat.Tabli.l.NnnaicfiARfi>bii. thmJ 
itddiliat{MBild.bllfiiDcaIlitBinlatttc.tn9liuslc.liullAli. ^uff.propofirniuifaBB ciptiti.Bif (Dcfi Bilnuit. TtdlAI.. ia yt, U;.t.z;dbvGOOgle ^.Riudicii. V. Deutcron. n. ' IIO , — tQ«l- «irW •rctlsBi ailfil, iini»>'iMit«ii'Moi«. fani iri> lixila 

m.^dHmaMnlltmH»Mtmltiaui- Ku n>i nifibltla iDiiIaBt. •tinliMiiIH paf. nf IK. ^ ui iB. , 

— . ^.., . i^„_jj, ftjMti, Bit«, TiilteBiiiiiMDiMCrittrWdit' nnaiailaiif- ' 

IR dKai* TDbli.hvHdiuri^ «dplitli u ■ jM>«>f°>jj.csr~aiH*i..c*r.xii. .Tj'A[<riiDtilinit 
iTK??"''"'^*^'*^''^"'*"" >rl''>^«><l'''<>>' jiFrBalivitlmHieroMt 
ilfiiDtlliKltiailwIldt.^i »b..l.ll <.»ii. Wf. . «.»11.. JZ'' 


LtaaitCtrabnoa . , .— ni ponjHh>cMh<ll< , 

^^ "^— '-iftt huii f ndlfili.^f bb- ftiblili ompi* loia la «alEmi «laf laDt 1j«m rliviB. f 17 cF. 

fET oauic IrfnoB f»aii«- ' rc.HiiaRli cih corTi. ft Anaai f«a canfrlarc- .fiTf.Hc foEC^ 
.^Qi.ft(lfrii>(iicnilau, ;iii.»<f loiilirailiisitDrcUarHli.lirnilpinil icniDDra Mc 

rcAro:^«iiiaiaai ^nf rlc-| Dcc vdlro,WdciiniLHt i^kCD <lc|irltDi>ini- fiVubcDdifilb. 
n Tcffcrdf «aadii nlbDlHU mif TfncriTiDDali liibiibuf Tciti ii. 'rt poiul i^qiriBqiij l«- 

fcfcfc la Mc d ctli ibl Ib iDafpc dn Donl- ■!« prlmDBrniif DiDiftorfi.flr |f*f a*«itnrD, bi rit t««0 tfpo- 

MfcuIttablBlaliadlalidliuiiu- Ibiiiiic •poliliiiiiiiii laiJ DoDilna Uo Tcllca.fr 'tr^flliciiiif 

MDUlUlI>WTfltTi.H»f«i-[ IMDIuavcjlifiiiiTinailoialii1cDl|.°iB«lkH.lMtlil>DUl. 

.ttbilRiubiodlc, bifBllquil b«ic.ll>li'icIloniina<CcDtiDDi. '^Hchcnitli f^Tf.anuuil 

nr. NcipiicnlDiTriiariiipia-. iuiii.<i>«il>.|n>no>"ho4ii'«h<:^fall«>,>aar|P«M'MnDdl 

M>ailin(Dlcm,ftpsMioacm igairqiif ff Dlici qnod Gbi Tlliini facfll.NKC. ncri tlUi. Al>j_ 

™*" l,.h.Lbiri. ["t.™"..': .,i..™B.."te?.nlI.,™''?d.™niicI^."Oai ni£ilb>iliil^ 
•cnhibluiaHlib, R>li.tll| la «>• 
ttidMliTobii pal^ lltDf.iUllal»- fi bsftih» pn(li<aliu4 ilfv 


:li.lwl«tafl>*,& fioiT 
fct* Ttl n aid Br«WpaBiB cH ID ninn*rfbui4 nBltqiur rfo pirrlpioTobii, Blpi haliKflllla ^dlilfiii iliolo. . 

4q«rL«^rci,qallaTThiht>Tillii>' 0« qor TDacriiii DiiiBlDa.li''laublnilBr 10- lit ifiijiii ftf i. 

BcoiTmihDloitallif Tifirn, ABiirillir TiilEV, rrddr iWu^^^Birft NoBTbicnni|H 

-■vuiH. iBTBamDiHCB«r£<iffrlnhc-j rcdlml h^bct TobllVa. C4u ac tfon^ IJcrinHf r^TcAili. r*il 
htfciln^ciuiq«>«a(lpii>lilil.Tlllulf l>alacliiltllD(iBaiBnnac*fl>T)dnll,Mia rffti(ll>Toil4 
■Im ■oUaili.di II ifanaialaai dri.aiM-, Iscaipif clcrctll DOBlBnilniBalrilaicBDii. |ifi loiS «« «ic. 

IWMlqai dcdii iihl faTiUbii>nil>!6n.lB| faiRni( cn pmfpIotilii.fvtraBiiBf pia a- bf. flTT.din 

gi.h>r'rfli>ir(^"»%HB»niIt,<pu^ ^"(un^<diMonf~I»Bii>'jllcicBi it^ f bTuil^pin. 

M^Iiw,,^"m*(H^i"Ti^ti^ ivv"'""^'"" «iiidininfaWdS lutiiloahfai. 
^fH/fMfiicoriicdiiclna^pldfiiBl^ nfiian lalicrDP i"Uadol^|aiaiHfJ>tli, [TfoMitlantBi 

ZZ. Tou lu ia> ra igD^ili, Lc T./uu- iD^'. ii/ibVc. 
<fD(ilbiii Iglct- bpfiii.LbsBdiar«I>u. 1i.,l.(iq^c&9Tib*lHbinDtrl>.Tblcaasla«rthicrIi. 'THlHdtHilf.^rru. 
Mfk ooa nwduii. Tcru ftfaodith iUnu la Itrrl Uli^ i^bJ Xti iblft ttfiiJI t^at. Ccmai & uprct BiaB^ 

dOluia d^cbarni Lfalrii ^bl ntra ItiariUi^ f blr.& iltfrt hll qoi lctBtolyiBli ff il.lr Ittafolf oaif IBi 
, ^dB UolDi di dniuli & (ciM^<BiiIi.U| t lafcd ap, 1 1 1 1 1 . D3.t.z=dbvGc)t)gle N. peuteron. v. FrKep.& \ut 

«iistiUifnf riiiu.uc^BMaisifiilGcrBUDnii.riJ lioftmnilkrtliJIfrliiUilii eiuHWituii' 

ri>ci>taiiiUa llcfHlrDtiiitDiii IMiiKiiUMii AfiHiutiiurfi- ■.^•UtmU Dmlaui DAi Im', ii 
511 ni?iil<.Uii qn £1» lu. fi. 011 iwii k iiiillli lu. »9 u. .<Ii'£lli,'dr roEia * buiU. ai^ r.:;isiir- 


,u..fC.H« 


Hinieut&ii- llbl.aiiUuiU.csmiil.K<iiBn,' 

t.in.iliil tltci' ti xii plwiJ i n (viJl llKU «nf rllflril D* ■ ■7.1. •nifqi toiiaiblidlHWBili 

•i drifiliilMi, tfn)< 

I fUVllilllcMWi 

a iohJI (.- fin, l*ii({fbl&«viBliI,^B4dniD4im pmTrti h' fanfhiAl i^ iBui laniiili Hl"i|ili 

- _juiWiil .._ 

.OBKllftiJBU >'nuwuB'iffuih. H>nm.4ulpran,»bni I Itsfim DUiikmn lu>ani>iii Af. 
1 nrd UR. lltildl.AfllnniJipoAlI.IVrffuiiasdiiaD rup.ia]aK[H>iiiBiI!ilii>l:ntiiiDt 

■Bifabuiai- ■ft'iaKiai>Da.>iBt.'4iinBiBruaiiuipi> fuii»iBiii>ii.iuBi»<iu«ipr«irrf 

u.anliD» [BniDIIihl,'&n>tiliuli>llli, «iinilKiilIocB I u, li iiid] smnli «■ icii pIKlfla 
-iBfuDiebla. ^ofiWlRllDBBiinBi.FwlirqachislHaiilliiu, I ni Gt ribf & £Jlh >bi> poA n ir '- H. f»Iidn> llclrBtftfaBilllnrrBpirBHiiiIloiiilnlDiilBl, iKirti ^UDd boBiim tA ft pUdnin la MfiOK 
boraii, n til riDjulircrAfacriJbliirfiiBAifiriiindmaiuala | Doaaiiu oct ml. f QuBdo Wprldfdarf 1 ^mi- 
Ar. L labaAu vani DomiBi D*ltBl,lc«IBf Ipfam mnijii. iBUf Diw ruBiaBitlarlHrtam fmtaBil qbii' j poltijmDi tvfBnlai 11 >«». llt><ioi rBo<,iia ft rf o coU.Naa facirj 

fi.li,oir.3l^ «1« k fiUai, X cwhufiTfrEoi. 
Qiiod piHJpiaclbiiW llluqiBfaiit* Oo^JbVI 
IvcaJitai^lraBi.Brcnilnui, C A F. XII 

Sii>"»"»»"ll'-'- ■"'-'-- ■■''-"--■'^""'-* ITl abAiu ab cf plo llbl.rt bmc liU fil, BH B i £lll> ibIi pai 1 
iru (aiifDlnli, pnTnmtJ>i^»iiMlitHittitf>iimiiia 

zIm!"'' i2£»i™°t;^'»D%i;F1f.m'T'* 

^ikl.rcdn aiil- m Mnin n iin paDiiaviiif ni nciupri.i in 

Klur alltuift ll'c^irAawrDU>%aUortillUlDi«iitXDr "l 
Biiairiu,*- |lcllir^ltiiaicb«itirfi,*dic<i,Qufadiuidfif^i 
nlB^TDCir vf- l]]BdrBirDBi4atoluiAl,'llr«fo^aD4^7lH. 
'iiiD. fnvirrj t'Nt«Mad<bctt(D»Bf»DialuB:Dt«ta[il- 
l]c«rUbati.ril Buld abo>BlBUd«lffDBBiiko.oBM« «dli. h. 
Hiii, nS >llf ir ncD» dBi r-it: l^iala A Kh«' fui ft Ufii 
l6a«a.fi.qofifuaiIflHdliirBll"toHbuIilil.*QBid«BMl(a 
' frcrcl...t.bcl.i ^b(<Br|(Wa,l4abrini>MriiȣaalWlwt 
ibIb ^BodplI lllliilldit<,Ib»aUl>ldRIal>«.C«P.XtlT. 

5,4 VciHtan.* iSfo^l^^hb ^R>«urbl aa™ ina lal ^ tun au bob.Ib tou co.di^ f lu idib BiiiaB/ n 

'D.lBoDiotua. hllJ-niaJl^BB. 

drlaniiilDi. iafDi4tv*ltroHft.- ,-.,,- — ..,- ., , ._ - 

'til.l.rub.ldD(pDllDaBilBuiBDiBBirilil.niBililtBt».airu dc.rilsBi<lb(pi>npliDBn[o*Dci»I<i*iftac 
, la laG.Ttr paA BKfipli laftedilr.llliill wfilldlH. Dla AlBl- f«ti Balw di Bidla inl.f 11 if bf 'olHlir p< 
; nj ililiu fBf R.al ji ml iiDiBiiIc.frophrla ibiC lllli,iut O- ' raadi» fcaut laBi fillui niirii nw. uit fil.i 

qurG cdui^la* doill roi dtt.tia AVrrpIl.frf«'liiKllIr<l' ^' 

polt iIi.l.Ttr I- BDrnalinlli.iTiia tr daniilcTiii via qiufprircifplTl^rlbi DamiB*prD1 lliDl.nlB taiubalBm.^ 
iijl.il. culiurB idro »trirDinabl> malD'i Bcdlo tu(. '11 » riiBcula roUcilaBrill' fiirri luai "1:1(1« nurii tna 
t]biG(<Iium. iBlgIi'iiiDI,aBtail(U,au<»f"|itBlJnil,'aBC''pioili>Di'luf>lpIopilayllifaniB>,T'lUr«d. 

JrcliiaMslarlLillDitfflfl. ll^acelibll.ftr.PrriirllC pirfraiif lntfiAa. f4i.l.NjDincliiDDinlBiibu<<« 
IDillincfiiamlfatudrsillllltDi. T4> KlclljUlo. f^icSbnRbir, Xllt. titr,nili.i>i Ji roinBia. r<. 

ricuW. f4iu 5fTt,lirBl*iin< VYtfflMn^UipilaBfiSaBiU"—''""— '"">-*■■•" •■-' i.-*. D3.t.Z5dbvGc)t)g[c 
(KP^juSot. V. Deqteron. n. iii 

'~ TMtfcl liitfwrJlialngaMtliiimiw ^«■M.ftRi^ihtiMK^Pfcy*»'™'»''»*- -rn-^iMt ' 
*r«>«^CUBilB<lr.aI»Ccniii»ii.,H ftf.uc puIntal.FHioiIIH» •llliVF^xn p0|iill~uj cli- 
luBHlfmlAambiBlifartvidfiBiRr- «I ilnarHfuIi&upHM''"''"''''"''^''* << >' bibiunl, 
nM>,.l.tea.K,^>,,Bn,„p„a<d «<kiJ i ». ib «• Hii«'«n ■•»>.•' ■tluii flHautlM.i- 

_1 ^._. , ™rt»lM,«„,I,,'H.K,,lrfn..(,W»wli« cllll.flofpMtBl 

•■/'■.« ■M'«ll<Ui.i,'M<>miilBsHd<aii4, ntr.B« •>■ 
■ul. ft BUiKii Kitiai f apali.Obn» .« !•• <iBli) iffui i4 

irit.Uu.lidl»! ftllH.I', t>< •UtidiO. rit ^*ld lS|i.l. 

blan.rytitiMK IMAlBHlmi iDuidu r.t rf d<ii1d« 

lB.(ihDM»i,iBdinlitli>B<fiB>Bi,1e- lUiiiqiiadlcil. 
|RrfinitU.itl<>ililBdJiUBi>dlatBl,'«<l'«il- B^iu iiir.r.a 

ildtfln * Ist.irain <ini|.Btnift 11 ntaa <ft tiHi, id .11 D. 
»«ni.<i«Blll<iirq>UIltiDffed[.hiiBlB» mirmiliri*. 
rl> fia* Bi in HHdls t«l,IhBiilBa fcitn inli^bj- fir Tf.BCBH tt 
iiiar.1 lUiMBlntli (Udto.anAue .i cluHs, EUtla (ijagii, 
t, nlmU Ib h tA.oiii luB«n .iBi.VBliKHk f it « (BitiA- 
•otfyMt <Idi c^tnkli ln urUH' fa.r <Ib>. d» lllDBi.l.n 
)ifa<fHn«Wii>i|B.. tlB «irBnfuiB amala ' BilminiiKBm 
rpDlii rloi ■■DamlBa Dn t»,' n 0> ptiPKBA ■•dn l>pld( ^ 
'>k«b*.'bk nsdlSsiBr ■inpIliii.NK liBnMt , iBKiE.iti IHb. 
Ib mtBn IB> BBMqBi d. iUa^^lilRf:'.! nwiH- ! \» d.illqM 
tsl DamiBBi i Auu. i» filB, *>* isf Ima of- 4M.I.h>in ipll 
Mn nn l< rfiBSBnnr.nirin.rfnBr tul,'» . Il BihiU d. .«- 

Ht..''t.'tilH 'iit4a..a«iti-DamlBlI»t IBl.^.t Iti 'r, pb»*' .AtrrhgltlMtBliiBt.n 

trtrr.f Nlhil cr(t qud lltl»kl.'.^ F'inic*. 
«rrtir. 

dicl papulBitnBl 

cafss ._ 

conicd.iii.'baii<.pRudf •Binm.li f«Bd<m n- hiipudl. 
prul.CciBfi.a|i-«l.riliiam.lhffCs«IBi,*nl-' «i( Hrb. di dil 

itDcdrcpaiat.Bfid^dEfiBdiitfBr^B.triafilBt df^ij.iBlfn.* 
. _ . . ._ .Dra]it,"nmlBatiDBf IWrillBr.wc&"JBp«a tBrnf. 

^aWnli. o» tuM p'BD°bi,& ^ui, , "x hli 4B'it7Dmfau!»f ruiT^ tcii«»Bi,a A nuri. mi ftt. 

— I itiBi. ^i immBBdirBBI.fOmBriil' hlm.l(paif«iia^DlS.»BiDl<MlllBlBiriaB( «d.Bil»irD. 
^■BsdtKamcdln tmaiUtta. comcdttiiij HiM«BI.BmfitliBaBf'paiitir.fltamBdi cm «17 cDlladi^ 
l|Amrcfllcct.ai crfpbf.fr h.llHiBra.lBBB,' ti»t.aUk"Itnii'nm<tflifDrBUrcHnt.iiau 4it.l.^dgn 

MainlBlV™ili!»n"ibf°B.m,><'H*aD'j,l itl(rBt^.dciIi.ft'n'd^u.t'^'Be»B^ili! xIIM.'"'* 

.., J,tMt—UuS'.\d.iTU!lLw'Biiri\ ilnirqulculdT.itpiBBDlild^^n^hT Hai/ldDlalil- 

bhrmiRraa..fmp{4iu^atrfp.itlUi*d.| bit,n««incdnli,lBm(il« SmU..«Oii>a4lDf inrBfB|IMa 

•Ui.lI^1i.7KriplHi.'>qDn> Biii(B>,>*VDln|i,>!pici,'gi mllimi Idiii rpcrU ruJ. □bbIi 4D»« Marn. filn. 
■aHlunirp«Mf'iJ.>°>oDThli>.'BaaBl.>'tarBliii.Biru>'iDitirp«ljriiJ. "NrttcDnB,»baba, ddaiii. Caltlli 
Ii>|hrilii.'4lbii.pcl«uui.'ftnit|ijBi,Cln>Bii,''|ncDl*'luinrpi<l(ral,.papI.&l>rrp<idlia,' lclliin.iai n- 

^hi Firf icKtI. (..iirB<a<oaB>i'lii'ArI>.lHfD(tBiAi«if,D<i£d.blilipitt(iDmiiif(ci|>Itli,aDitifliB- 
■a>ibi.dtnn,«e«C(iiiAcJKtqBBfp(B6h.hft. f^.l.ctfxntV f(.l.d.niBlh*oluf'l«^DlBHllilmm£dl. 
Vb. ruBi •BimUi.aaaiu aiBlb* .cfil piHiliii. «r •f.hBbiM.i:u<.hi>Bl rilBritif . *i Ukd rTlaiAtJ. <(.tn. 
•dnhi, 5, Lll»|>i(ST<iltiic.af>.<l«<fll^Di[B.H;i>DI(lavilfdc(Itffillb'lrir.llrih*inid.i<alai..i 
Bii-i. *RgBr.Uutf.I>rili(, «>iapt<itDpl'aU. fn tnmcJiilbt.rBmlBb «itfai»BtI.iBtBh!iii. T>>«r- 
U.oliJidlbBinilBUdiBlIiakflim. «qH>«pei<£(nib.«Dl>d«li:laBi^ (KBicfnlidnliriladlmmMS 
■l-cl w«..t.tlJActlm pbfl. fDaitlnti. T» >"' <iTl^i>>Bam(hab«iHbnitc,ip«i<Bnilorii.il.*t.« 
(nB<TBliii(i«.r.dniBai,iUa>. fnnllai, fm rt.tinnhianlHlBi, 1li.rJ^i>.aiKrlpI»r.ai>rc,'i'^C 
■ailkR. ViiUBW,aBiiVW*,Ttiil,lbi>*C7(DH TH''>»aB»auI'<<r<»F>'r''<>- 1«'''* ■■"'"'"• D3.t.z=dbvGOOgle N. Deutcron. v. Prxccp.&iu 

. fi( J.ijHKHt* Qglcfiildfli nlaciaiBKpIiilBUBtidm- IiaiaHmdnrttilipimBaUibabnJwii. 

|ibi(fifunt. BvB.rrd pr/rt iIbd f qj ■dllim panftBtBti4a naai tA,nm vwtet^ui tm : ptfrfTtflB ^■A<ib- c 

Bi cwUlr rf- blj niBil.n Iplui »iB*^i, ju mdH IpTUB fl' inpuutra^i «A.dtTi WB«dil»aBiT«detu T 

^frt.vf,Na pi" U«BB.^I«iqtwpalu'*f4nllDi'n DvntliwDcD ^uU tft papoiu fiBAuDaniliibJnin.lKi I 

bit hcrdJUH ln no.'^Ht coituu hadam in LAariB4irf i fur. ca^BcibAdt ibUA* mflidirBjt.^DtwJvKi p«r- t 

'vnlciiiiraifalB Mi (Uj qnai afti iln*Djl>&aflli prafaadli.' li fcBjnii Imctri prf tmqi flnf ala* A CB—r Jt 

pE^ia. boc tai dilt u&rBmB (ooTDp 01 |Frfuntaarq,>i^. iB«BiiiaoDibutal«: ri dJ&l tiwrir Hn Bii n a 

ie\twtttt. ctiElmiri DaBiBua EMaib lub CBaali dlibhk duB tuata qbidI irmperc- cubi lolriiilaa' 

HrdiBBK *'Qua4 fi iDBtJar faifir «!■' ^aiin ta StfvHo, gim Igrrit TJa, ti JofBt <fbtm clrywltPg iw lB— 


!4ji.I-Ib ItTB- iBlBBiD«uiDai-Ct*rapBiuiptcnBiBBptaq' <t ■rBnrU,da«niiulbut,WaaiBfB«^«r,Jr&- 

'r4lim,naa rl^ nulbai^af dtfrd^iu Bbinui IBu/pn bo- anavAannt i|Middr^dciDiBnlaB iBB^&tk 

tra Iriofilrn: bui ft pia «nlbllljpra viaaft d<TfB,pi«(BaCUi rdaiBTBBl DanfBa Dta lnD,ft rpBtibrrn IB A 

^Bod rtiliii ff- dmiqaiqaB Baii BBinu tHi,> canodci IIh doinu iB«,ei LhJh ^ iBicipDitutHi rlli 

qUftldbai dt- catitMiinlBaDcfllaa, ft ImlKtlitaat^ardo- cfu ardnrirnjafli tBn.qbiiMB btWBliuB 

tfitjln JaCD ^uf ''Bf^frDij^qur^BrcpuItttlJinrdiutf Etcu bhiiljdfciiiuu « amBibBi ^jnBiurcvBBttiU 

«lA.i.nliJlt » ■nBaair tult UJi* BaBij' 01 r<panb'r|ntn poini' «Dt Lroitri «.J ^ian ubB hibif paitf ■« pof- 
lirur. fn Pn iau.VraU«a Lrain,itBi •! k^brr pBiif «. h.rtf itflanrDi tmm, Ii pirrfTlnu .cpBpHl» k tI 

nrrrQnrm qof liBflrar,VE**locapJiffI'tt Donlau Dru raui !■ tauila caqftir opi^bu iflUkan ibuhk ^BIi 
ttiiudrbr- canftaapmiBiimitailqBad Jicclih ffcnih 

nfolriDlHBli- A 'riiulplo^ftptlni tBnlficlu' liaiflaBf. QIpilBsaiflo fulti rtninoaf.^B hecu- 

aDrdtciioiip- nii fDfi lai Fiaiif AiDiunlndlaa cft rirDliria rr^ rlao &adarnr nj^rizriaf Apiopln^d rci 

■tTii. >rlpfan iJnlacnpJrabli'UDwlnlulatfm^mDo- ruicflijbiia podffloaf .11 tum ■■divriica 
cfiiiaad fcqnf- niawDc» r^Di djHiibintJJiBrtdJiiEc pof- ccmDomlol Dci taJjA cnltoiiirilmlnvrfB «■ 

poolt. bf mpc. lal.H roADdiB^^fr frrlu' toii iflad [iraccpth4 Tlbi.cr polJirii* f^; ^oi rtbli rfrlbBi niBJtri.' 

Std nSpiilii iiDod cio dbi badJf piKJplo. QniBdooaidtn iplc JaalloBaipiti nunuBiKlaniBibacii ni 

piocalfrc. tlbai,tavciai<maiko nlbiJ 4rd[iiri;'dDnlBa- tti clfl itttii EBV ia TfriB qoim Damimv Dci 

^li Ufb-bcac bcHiBrnribmnuIili.lpfBYfiA ribj aan dBini- laaidllUBicA iibl,td pBapmutndniAtiii 
dicrrii.l.coBja BabaDiEiT. ^ll hitdr ih (f piBpcr DLi^nlt.fcUi- 
fuopn rlbidt cnrifiDiribaituJi,iBmiTa4m^parUfBiB'tain.faKTr1lv.^D4&iluuDcBi tnBtdBbittiti 

tBDUbiii^rudctlntipfniBFB. f k .i-cnc qitinaU talr*. ParBBlt ^tn faatninft j dcdnB & prlvDHvirii ^ 
■tfldlrli rmfbiBi IfpitllrKTfrafolfnli quroAlfcatDanfaa- PtHfUBftdf pccuBfi vmrWB(qaad.f4crdr co: 

Cl=p«, 5ilirr.pron«omBtidfclmMpnHifalniiulinnalpfB, flfl.lBTibibiuiail. f ^t.ifaBicdft wl fcna 
inf.llibrjirm*. ^41 Bcb-btDCdictt.i.vr dcr Paminoi IvllcJ faccffB apcrib* nll. X V. fi Vcb.Iq mTVtoliBT 

firfcAio^aaiapromDliilBcArcniAoDanlna.ff.^fultpfanurnBlE.fiib.lKiBipEoniDlitEcdcbcr.EiBclifrrBV 

rcncnti nuui ciit- 47 PHIci^nllBaB filpmpcr ia rcJ-lBfcbctBt. tT. ?mrtC|iaiBqflB ■«■crlt ^BB^rr 
rc.ABr.KIITqDinollfritptBpct ac.l.NtliCrttct raDidtdfan.^.d.»tDpcribiiifrttribdiiiHfitti prCBblaBi civ^ 
rim: vcrdmdiulrrifnlrncBclpla.Baibuiluiarfitaitm^aodmuiaamdcdrriijqafihsbnnrmdf rcddciv pDlfh 

Sintb.bciicdJrcndob«l4iitt.Iub.dbacfccft(i. Ti II iaiBcii.Tr,C]Bod In dimDra tn.daudjiiii «ic. f ic apv 
nlilrailo fn Hib. bcacdlid iAi.Vttll^aiinth>r td hDEi ma3um. cdbi •■icm DajniiiDi DcBinBibm 
dlctilibf. fltBrpolllciIBIclljtamBrcfpiapigliaicdcblimiituumTindbBilcc. lnimnccfpfopfBnMc iliilM 
trfi 1ii(r,nlliUiBWHbniidanpt(aaHi 1>4.i.c[blma. r~r-B D3.t.z=dbvGOOg[C gi|iri'i^dci. T. _ Jpeuteron. Nj^_ xii 

|hllH ufia ei^nw . A ^iui U miki I», WidlpiBDriBtlHqHUSanl/cW^HIBi- f? H.Vtii» 

•ittfttMftUaUiitlatiatBt' mnnanUM^ DomlBi. "fiiqu llbl pr«U' Indliwril ^. 
M<u4B:n>««UmiilMlta*>l- lus.omiiWiUfciiil,''* iwi Si p^iiutmi (<1 iiHiu lal- 

lmKfD.|)Ud«tulp»pnnm BiuDiuiniiii"lHuplHlliilufiuiiiB>bliu'{a inaiidibi. iUI 
MlImiiMdnaifsriKlglaii- lcuDMf spiitlHu mll.ftiBraaii Uiaz •dmo- nufDaMi|U<. 

AculBTfna. ^BAdblm^- ]"paiwm*iBHritLpraiBdi pmipto tlU, il- llrtiDiibui *.k 

iiaifbiiirptlBauiB0dib.il'ti rfi jpupfH nia H* Inapl lu la «ira iisa.f tl vf- bi*Uiv*rtl ptft 
tt^UbinuidaiiBrrli, Btqiu^I [ili< Aiillt llU ttilii 10* IbUBi »1 ttiUi flt- )uic fiKclltil- 
.1, :— -_. ..L. _i... j j liirrino*tibift.miBli,miiDortptfBie"mtnn- llD.ipiiiiBi:» 

|t«'4tft*fibil«fVli,dthDtHaiiM.«lvdiIDr- fitrllifuld tun 
'-lIicltDi>,^alb*ii"la<IipIinBil'I>DIlgpkie<Bi CDidc lua im- 

.iiiiMniaH>DtH!nB"b«uliurimt|aii- %; 'Mmpn- 
U^W rm3aialiadli.<]nidd dlnrllidtt, biu.i.CutBt 
NBiit|ndiaiatiiiUli|ai^mtt*llnilliiluJ. auiilti Dculob n IB4V& >d<ir<a tfftait ^r|tt- 
. T ^t m m dEBari^NDlD ntidl; n ^tAt 
fcBjdUDm IK^A btBi Alarad R i£ 

H.ftlicuindViiilfDtJi ifaiduli liU: .t btDidkal libi Daml. 'p«ptnid.(|alB &iamBlanifl^£cfBdti.i*Nf fia fatrDI ^ no* 
Im. In c^AI. aptiibai qan tfli. f Di Lutcitnuii maaliinlti.rijl Ic/^DaDli^dapUBcll Idiu aailrnri 

thauBvDfa taA:B<,Bapcrtk«rl.liipEi. ' ructcfDin & fftlJdiAif iu Dia&ibu 4|iw iifcii. Cn ridiiiifiD- 

lifB*riivcInr£. tnElBiUJ^a ftrgJiiDl.lDcabfpcaalhiiiilBiDclluicDmcdn lo appniuliir 
cldtbikLBDBlmmaltbliviDa- TlEud ptr linf ulDiaDhoi. Inleca qncm ilcfnjt bcbf|nur,Pr». 
idlB1iBpOEUivtUiiiw<amr-l t>aDiJnDi.lu4(iit]iBui lua.qo^d d viiio iliquDd uiib-u. n Bi- d. qnafi capn4,A »rua.>ta< iolnab 

iffM^LD iffMltLBtCX 
.< Bi ffrc t«<i IDd. 4ii ■ifc.biBtdicct iIU tuBlcWdtBrluiiinuptliVilclliilf^aaipBdliilfai 

~it»ilHlibcnlltaiclaip<niIctildU, f H ptaipl di rtraii. fif ucb.baniililllll icca.I.ftniiillibl 
id cc. f tt tf.ft ci p« tiuiaaif ia paitim adlfci. f n.LaBdlllm danabli Ilbtilan qntmllJaiDllB )l 
iknt*R daHBila uiiillc IjaaltBii bdb aBUiB dc ptifDtiBdiillJ iiutiBan tnJm pfifonbBBIut aam 
1» Bfb.Kt f laBtclilB ocalii laii auB dlmliica inm il n daaiiBm IBncIlH.I. M« Rlt lifcl maliftBln | 

amdaaamllbfTUtc, •IdifctiJaiqBacanqBKalft. «iiduplanilndii BuiflaaiilAnlult libir<ii 
iBin tfpa» bmJ*lt lJU,qUiliB ftlulrcfslft mtrccnirlai: Blpt fn •nnli.Hciccairi) nltn ftial apad 
a*MDpfn>ruilDc^nllDii<iaDDai. f 14 ■cb.bnifdlcntlU «cLfcnndibltomBlaDBin ina. iM.l.iilDt 
bfactainDiDaln.i. (il.i.BaD Ticiitapm pilmDflBliJ fiacili bBbnli. fl7.i-lB'lblblu iBqaibuliablia. g 
*■!>. fart.llBtdllnimine, fi^l.DutnuiImaiJuiixDncdiTcpafuiItnpInmdiciiBUID. «^ vciilm « lcf c 

■■l£iia>.l.lB i«a mdc ptimo.qui ml&, lalcida bdI^V Hanla tcrrSJti.lnRfJi Aprili. Ii-Lli^lu pafcbclca. - ^••niKaUlg.lcUlcil.afUiFiickill. \IS D3.t.z=dbvGOO^IC N. Deuteron. v. Pricepitii 
^Tftirft», *''^"'''''"'*''°''*''^""''™'"'°'''"l "'*'°'* -^" >■•"'-*' •*'*""'"1 ., fr.rft». 
14 tuntVt.-iIqiKl trii limt. fii 
D3.t.z=dbvGOOg[C cfpAlKicia. v. Deuteron. n. iij 
«■MfHdiuTiH^lpniluiiilKaqiiCiH onl Ig dicb» Hlli^fuilb^A^lBauln/iUiqiK In dcH illfui tl 

MlrnMiBii (ti ' -11 -'■-- ' i-j^-i—' dlcibBBtim'<«H|>qiuim>fl>']i.l1un.'Ti« l>liiii(>l(ua,it 

bnrifHlnl<i{uB<aran,ac<d«llB>liiii4 •|><"I<ii»pfBrnlpliuifaBillibnndl<*riBl' pcIilBlof.B 

[t«inii.Bn...d<iiilltMcS^i«im'°''"p«ri dttDi:s)Ua«tBItL|l|[>«D>ti>ii<,&isbr«ui't laiEfAGtat M,Apaff.<UiIiti ».rir,; 


itiblinlBiilnl. I()>a. iat,&.. ■i DeiBlDai IHai tani iJifuli dt »1 >epala.tintiatqatilitt»atuBiii<lttr ■! jt. , rli.ttui i caiUa 
aana<aB.N>srai«iial>ttlBltf fCIaBiiatili In iiiiidi ^mia Doniaai Dioi ililill.iin dt 

.{^■lZX!sitiW^^.D>'^(|r'ua£l<^ a^,ft»diauB>i>,-C»'ftll^Vapi5UH|«' V>"*«'Ib'<'^ 

iB hobibit naia (■*!■ (t iiiJibbb Butf ■IltAutt libi potiiii ha mutludil. 
milai.ai^u-lmJaltlliat.^ulaliltfnttiniBi.^Madoaia fi4 rr, itfuli, 

ehtatlliDmvalWBaadtft.PaltovinaBtf blltljitnai natw>piiit.'ai9 iwpnlu la AF' fub.iJIai. 
falalte titalliJ,<ltCtlht Mlliuliia. : (rr<ltt«i>l^ttqaaimBlllrlIit«"N'I>unl fiiniMiBill 

'uUalll»itlliai,'lthiMlt 'Dtliidt>t"bl'i^i«inBlitHl|«iil.Bt'<[«^ tltm ftiit'dt. 

_ ladamntadictaiilnrBn du^iattlui: n.«malii^licil1lilni]i«lailA biti.qaidlii 

,>dteS«nDas>aam[>nmraS,acnlt»- "tM.-i^rJtilt jafalla ntnirid,''J<rcil- pranuBliuu* 
&•«»■* mi*sBiu.iat^mlBLi(tH>- bdiSblimtmptubahBlitl;'!»,"'»''»'!'* 1<*aib.luiia 

Ln(ftin»<-n.BiT>«'*l'"'>r«™<l'- '~m,.rlttMfB«i««4ibui^™rui.:.(r.l «adlBdiiiBB 
Ml I ^j|lnm,nlaB(at>BiHnHtai( liin»4i|^'llmiHi>amiaamDiumfufi.dirt> ili fti.l.ladl» 
I ., ._._„_.r... -.... —« ,.— j._..-. V.. Tlt«u» Iflfc WinHiloiM. 

uiiiii'raHllr( liilndlctDdG. I AMnm, " ^' .*tib« Irtli holui u« Aui ■^^T^^uiaoa aapula' ir>ail, ■•aiiftiliB- ifata ullSallM.ilpnuatiidlt 
l*B.mlmI. »Ibuiw> ti» «midat.ll >l. ipfi a «111 d.. IB mtdla l«.ilii.( 
mM,liUtc-lflht-fMic^J—l 
■ ■•■■Itai nlm Iplt it bBttdhuiI K natdcalam-piliaitUi In Hi Iftullil>,rrtd1'rutl£<l<au'|lt«ifi:a'«l)u''i? I^>' n.ll'» 
bo- ^iia.^ft^batidltutm iiB>'iomJtBI,eiab M bdI bidittru.nlii 
dml lu bmdltuin li.liibaai Ib mrdlo Imniii fi t Ibi Atitilt 

3PI. poUicftai^iii.fpairdlwruirdalB, qiwdcl>lf>(lBHllltt 
, 1 popula.ampa (b bli ^ir.nllir.t liillKtlt, Inmi ruilda 
l^baia,eacHni.dtbcfliI.h<>ctft,DabDn^rucidalIiiiufi,ft.ii>Bin n.ilUi.ii|i nHflnlii, iT- ff-l-haBj 
fc_M_ ^,^- fiBWBil tBl.TlBi ni.ti oUl nl,u« pilmliUinllnli aalBIa tBunm dlbii ti. af raklsfam. 

Hlll il I li 7|-'- ■ ...- .,. .ji,-p-. >■-..._. ... ^■■,L..ti.i.-pl — 

^u* <»#uu. <« -1. IT-r..ilm ....i IhHBinui dl.i>ti «it- «M rub-i Irgc Dil. J*. I.QuDn n.p«Jl l't "■ir- 
l»i.«ia^audrftrIblti*pJ<iJit!.hbJii..»nltB.mnrumpli.vn|daubJtdrnltcloi- fl(.i. idnfpJ.ilibil 
- ■ -.l»atai*.iid.UiM*pluia(lll<iiilnn,.dtifpktronwi.nolfmip«iiJjBi.lttc. ,MJi>funtI..ali». 
r.rf:iu<iIrf,.p.'.nJ.rfplfdo,VlVti*.i™iiioirnS.IuVl.trtil.,.i!r»f,.l*<. XVII T. yU 
'al«ci.ril.InnBt.ia<ali.1DaiajBl. (i-l.id ,Mdlnn h«<dJlulap..tii.rlili.d li. liBifc. ■onuifllltlu.ft. 
' "undMti lin riw !.; i(t d pgpula ^ aftn 'ittMMi. f.l. D3iti.=dbvGoog[e _. . ' ' ^ ^i 

--, — __.. K^ „ . Df tiffrnn. „ , v. Pra;ccpA:_iu 

aental "**" "^ ^^ !>«'>»• »«• tw» n cSfth i|/u> nln 111(11 IMBfaw Mi nni d* aa 

^"'"''4 1n ""•"''''■"'?'' ''^^^''''•'''''•^''^i*'^ BiDrDaldirirriAEIiJiluiiihBFtnrBu. 

"■'''•">'"'>' Ioc<in>s<i'ni><iBtrJiaiiiBiD.>.'ulDilV»>[t'(a AiaUl in DomiH DaDlnJ txl (■!. ficu sua 
IflwRtflf ra aainjBibDmDlM[Ail,'i|iici»JDi>4umsiDDii (ruRi<lulWia,aglllibBBi«it«pSH«if 

Sfuv.Suipit hiininilLiiiir.iiuliUictlUfiDfDBrptauOo poiDll».ruRiaclUnuiMadu>Kcfplct^ 

V^/SL,;; dii(...>f...f,«.i..b«.ijp.i.ib... i<»uBni B.,ir.»noD.,irt™.fq.id.iB,t^ft- . 

t ^7.1.0.11.1 ia,,DiiMDiii..iBqiumI>omlDiiiDniia.lil il> Tticm 4BU1 DsmlDBi Utai «■• dabk ll- i. 

?oDcoruo. fc[,B."iiru.Iai*(inf>"i.iu.l>aiDiDiBiJ.i il- bi.c.Bc a« lcund >iUi .bDmiBBtloBn OUnm 

I lUbUB^Il. ,Bi'c<Bii.i. iftiril. No. Inu«ii.lur in « ■'unl (icaiiui. |K«lBBCBUnnla..^Bil»ll™*liB L 

■*' '°;°"''*- lUilui.iEUuniriinn JulQi.D. rui p.ii(.).' ru.m,ul filJu,dBitB> p« itBcmul ^bI •d* 

fjoua ■ ?« 'li;''"" l«i iHorB..do fuiiu. p.«dici.^ b^« lo. bUcUmi, AsbfccBn l^aiia^ BBfB|- 

jTm indkHr " "" ' " "'" ''~' ' "' '---'-' — -'— ' 

i™.°i^".m" 

d<r. d.bcR h |^)["uin',"ii,j,t\iD.B?»D»'i»^io! cuTi 

«liBlftil. Dii. H,U|,.»^,,aTlofHip.W..'«BdJa.m.tli.-i» Jibl. 

w """ ' "■'"" '■■"■ .Rcli.bJt |]biDominu>t>iBicu..,niu iDdiidi. iidii. . vip*illH J OomiBoOHicBo iBqflaaK * 

"lu](C.omBl.(piEp.lliil.ftEaDamrT.o'OioiBa ^tuBdocoBcioconftc(.l.ift,.l^. dixiMa^t^ I 

ilo~rn"nfir 'aB|[bhoi^uadlo(]uutiru&lH^Pn»aliiumn- ruoram[lmiUnitaJ:0rpaautH.b.s«rtjBaB 

. . .j-_t_ .;. j- — j]_i -iruo.ipficuir.i^pa .lDi,l4q.iidr^acadn> oihbI. yiB pra u. p >j a t.adld< "4; 

lifliillaV^ dlirlt *cf b. Bin q.B loqBitur la aaaiUi a..., f PiophH. aBRmqai.rfafaBiia iJapraBan. 
uod .UEUm ^^^* ■'lumrtainqallani. f proplinatulf ^ ntB.ilt IomI u aamJB. mcB,^aB ago bS ptm 
-.1 ;. -..aniloqu,.' ,oBi,ial«*o«iir.ilu*d fl IMlia«r" — ' 

racutu.,rcd'B»>uaarf.BiBiru[pn>phaBc3! ipn- rp£d.r[i,ODOiiiod.piiirdmlBtdli(a*a nTbam 
«iluVb laiia plicia c.lli-QuM ll IB csldi lao dllitl.,"!!»- ^aodDDOiBBi aoD .A loiaiuiibac liabilkli 6. 
■bamlDulS.1 ■"■"•" •'•'" potciimn. ..iba~ ^Md Doa lo,u.- (.n», Qood IB .oada. DoioIbI pR.ph«a -' 

ru. cHElDBiina.f QohadoriilircEpiophiia rdli ptfvdiiciZi.ft BlicucB.iitihoc DomJaui v«a 
5i11dcft,qBl laifu.Eui rnBcminiDomiDi.0rDODl.aumhii- Iacutu.,ridpai rBiBa.tiDital ruipraphva. 

ntlill.m ru- Bon loauniui iD Dommui , r<dpiophcn illt C AP. Il£,, 

am In Iiana- "lcmMflooBuni cltlBi l(i«r miiu.i^^ib co. /-<vm dlrpiidMciit DanlD.i Dnu ibw O». 
icmld.ll.ll~ CAP.XIX. V.jiii.su.iBmllbitcadilBiB>ilVT*rrj,*pi^ 

augo^i.^TiiO- ^■C_ nTiA ■IhU poff.d"l.t°'i.h°lilE..X ra.ip^m^u^iLBn.Dni.iM^dibii.niiB pbT; 

multpuiaca Ih ''uulj^riM^tlaaT&^iB Irn piHn dj!dl>i> dij pro(ora>.^%ud ^^1^0.^'».. f Bk aJl 

DtumiuiiRi. tibflnhiridil.iJ.^ittbJIintaiBciffB.ltiamj Qill pcrcufiiiE pioumum fuua BcrcU>,tb aai 
^il>r.^u.il Bl.Wlddl. f-il.>«rdiiur.baBifcld.iUBi ^ 

hil«lflalil .- ca.f u(itE,n aium foBU,''. rciU«t qfll pcicafiiil pieilmnm r.ui pci impoiddcl>ai.HBi odia 

dn,Ta.nlioiaoiiflcf.clc>, BancoBl'utndiuJno)rouTid.turui tl^tibl DomlaBi EiLi) ina. icii.m lUuom Oia. 
tiuni In hatcdii.l.m.priTpriiia .jn^d diBlno. coiiiiilDa.. ^.I i midio Enl,ld cl1,di populo cao. fiti^QlailaB 
iacl.ld clt,qanfBt.rpiil? illoi^tattilpri Dcni, qDin.dn]odum m. lBt.lp..lt .lloqaaii4iA ra« Ib hBBC »ic^.« 

pii^utRiW.i,arqaifu.iico>il1iBEin>rna.cu.- imdcrt,.nKu.qEi.«,cum, «ilEifBlrani .li'io.i-fuB>.m 
r<iBi. dr llla. ^ET Id lA.O^. i.rlooc n^Dorcioi DoniDuin Doa fulffclocDram Id ^ood pcopliKi .lii|Bii dii». 
tlrl Titp.ilop.iblim ti(lBb.rciba.BirlmD.ii.cibial>i}LipiophiEi.. I 1 I. ^i rT, stimir^Drfbl *il. 
rul...d ill.. vib... jEiT,i.iu™i.llribliai.h«.BjlE..[.p=«-.ioitn.. ^.hA. Hic.n in homicidBqal fasia 
i lla.,«iluii,l,ll>MJtarropnr^uodtBficiiTHonmUhnfa|iii.,>Ju.wpaft t]Dcmfc B ficttttit Ac. D3.t.z=dbvGOOgle ccp. Htkdica. T. Doitleron. 
•-im.,hlnn^ltinialitiula.»i'UlU' JraiMmpBl nlurii nt dai.tui i»HhM«, *i «l> 'U Uib«t«B.4r >!• 
Dti dl, ">l<>a aUui m1I*i:'4K| Hni» IwU- ^«>( ftl.l. Ih 

iliiUHUnlHifiBHiiuiaaipsIIIiltHtAk'"'*-''": 

r,4..iiti.ii.j4.dfc«itul.,'^Btiiilodi..'.«JiKi-e"'l'™™? 

fnBl emniiiKiftlHl.nfKlatlBruBiqDOlIffoF*!'''???''^ * 

in>. ii»ih «><<rJ<i.T( fciiitti jifini i^iua k>i-<K',<>('*i 

PtoB tuBi/ft u.tniln fk .1). .fii .imftr) dto r''''f*«';!« 

fcu., "«lllUl.HtlllfKn.lttlluOppllb »«1 f"ll"«.»l" 

1.1. lAi. )itlciiittt.ru<i.t<it &>(.(. Vi....- ^'J'7V'^ Btt <ii{ulL if QbW 11 wilfeH eil.ilt piml- 

.Ull fnUn.ll iBddkH Wl.iDftlltlHlll •4hi- liiSltBflidt. . fi.flRKdiliittiaiihifiilii 

ilp>ait«4i niB«ppld*nB, tifiMirtBlai*! .., 
«imliBi.nlB I 11 . ft ■bilplni nm lliiiic . IMdhiHiH tiui u 
itn niir.i.U- I miDBB "•Mlcl.-|>Dnlali,>I luilliu. "Nt 

^dki.«NS>ruin.<i iraifl.iH ntmi | &!s>lu> n ' W^'..i b.u & riU. fjit tt™ 
■hI tsl, ^KM Cuisiiipilmt.lapot^^lfcRtllmlmptsiliBliBlfuiallBifaidpila 

' "■'-" — ' — "" — n«amI>amlBi.I)ttnnii.d>ltin HffKln' 

duu.f N. Hbifii' irilfi niai ttni •C^iin te 

rftdl^B •r/^<nu »«i^. »"11 m •tlnm 
tHUoB^^.MiniafiigHURic f Ij raiintril tt. 
|hi"liilna.'miin.ll«a'm'*tirpoi.d'iidoioB 

•nniDmd.rtaioD(,'f»bBBt.£>boUtih«ni- 

■tt"«iltw. U. <ll,' Id c4l>ceB CoililDHconm 

bB..rtlBBt(li(.knDil«)(t..dlUfcDiti, a".«, 
6 kM. hDlBrmodl.Mti. mtad» rHtli, m<d.- 

.UBtBidmodB^Jl^t forcl'i'« cotillDin' f> 

«i.fi.trir.o.*'iiBni'm.lBnt»«lioIiii,V. 

vr. >>. p1lD.<l.lIfUn'tnmb^scm«liiB'iD tt-'°K»f 

jOMi •fidt.iii. di nini.ariulBi' jtulU' pn onlo.dti.m piidnicmoD.Di piotn.Bii, 

'«■••■^DacaiBD.IUwnBi»cfic«,^I.dB ^^TBmtjRiii>fa>ili*dbcUBmcoBicil>o- 
■■«dc Tnn-dffnil-^rrnT^B^HBi.aB^* I 1 Ac tBDi,diTldnlit«o..<BitD.,a( prp.lS 
SfnH>.ftMl ftncdol .H. tdi, ft «c lo^H- ^^<^ H^talUinafu^mmu ib •li.q.£ Do 
M>4p*fAm,A^dll/iHl,»tMhltvil nl.ii. Dnin>it.nn.lt,,.l.dul.ttdlltt 
n «ttTptl.QoCitU. I. pisiiiiaa'id pDfo.iii. 
K^ftiadH, ItblBmr Bd popnlu., d.dLtii4 «», ABdriAitl, »ihDdl.'c.i>gV<dlmiBl 

t» Inhd. T.I.BI lonif nt,ln M q.ti moitlMI, T'' prsptifoi.l.«Drii 
iBt. ^iiaBfin.. 1d tff,.ipfib1. p<cniBD.tfkBfDlBli jBU«Bni:ioll..< 

^" ->. tiBlqibcB lDllW*..Clll.piDlDmfcdo..fDflDCCIld.pol'Dlt. ^l 

>,QBodcDBqBC hl.ilirirriBi. fi.lliqBorBB^.riclFT. ^li.l.Dbl. 
L€£"' fiilhUiic- 
««d»«M «if diiitfuT>if.ir. 

iCmlk. f>.iD<ttnMi<ii>.ff.aupn 

CldaA.mBpmatmibtotilft. «uitfcftiu 

•^— '-^"' uboAlbunllif.. .nl<l.pioplB^iillc(.ldtll,cu>lwuuWib>tl>m. fiB bvGooglc H. Deuttron. t. PriccpAiu 

r bV nj'' f"">^'' «»>"h«>»"*™>)i''i>H''«- (•tie>ilidaUt,Titniam4ipHl(BU.fli»' U- 
ii>iiii».it[«ka-,i,indiilHH,"Mai-<H>ilif|»l]i<iuiiU^ il.>uliiriliil<IIJi>i>tUW.MAu_«UBl.| 
•Bc rtorlxiMr ilsjn.ai^^tMtii fp<ill|>'lwlUaia tsuwa, 40« hw A iehDi»Bi,ft»acIi « cmifa «w ia (^ 
n. T<i lil tH,' lUiU^tlit liU Ponlnu Dta< tuui.llc «••(•> n. I .11«. Caal.tmm-m r'i4aia •utcknf 4nM«, 
ilaJcialntj. I lulkiHdDltitiWquBnnl Jitfoai.'f<uc ' a«iBt4cidt rnill|>liafllamn«cam,«*D*> 
4.ilitfl.t><i-ia<nbnidi>iUbac UUrf f lat». f •Vttu- 1 _li.. Dta> nat MtiU irW. f lc hcln caiKHt 
Ilicltllnllii^ uiatn'dtcI<ilutaailBa>iuii>oBalonB,itBS<i clBiixlbatiiu Jlt pincal nlitt fB«. *•>■ 
dtdiI.fi4Btlh,Do,BlluliU4t<l>IIakaTtiUtmm."a<hlJ>i- ful ilc hj> •tMbai fa» la paCcCaB* aaara | 

j-.i»*; A.h.1 ..^ >.". ^aod fpiitt/ fad amalui Tifta- I m r>.4p* bit nHn claUBtA*. ^n dafcntv i 

"'"■ " - " ■ BaUfiawUBD Btcmli "■ ■ ' iptMtbad,' iIU.ai 

>iB,&Cl!^a>i 517 Tr,copl4>^ fHartl>nBIT«cBbvtQCcBM>faB.at pfftilu Mcrli ciidlittH BBlta HBpott.dr 1 
dn ctpllc pophj ufr*rc> tiu ?i iDpcUii f^iiriiB In tB>,''fcd<o 
II- Id f n. luBc inrddi « 1I1. 3r noB fBtclJ4>i iinHcniEaBibDr iMdl|ir«fi,ftpi ■«rtmlBjHB4t|cOHpilHnon,. «■■mw Wiaoui wuuiifB.. 

Ihallibiii.Pn* I b«im «afnAuv noB icni. Bcc cfal aptiiB. 
bai ctAliiilt i lUuB Inooi pndti & fnccidn.M^ iiRnci'*;» 
■lllKlpH qul,BBlwulfi'coBin WJdBliii(aa>»BtiiI*btl 
popilBmlti^iUtiiali^doBicfaktWncan. CAF. XII. 

SDitfliiem hJ OUpofl4«iUiB,'lBtcifcttoiiBann>'fBnIt 
cini clpflli iHBilncampo.^BtBBcfdlBr-^ultnmBcrld^ bcini clpflli^ iHBilncampo.^BtBBcfdlBr-^ultnmBcdd^ 

Enli.lla* ' ili.l(i«UntBifialaRtnIti4BtlBill(«nl, 
tfbaimtm' A^mHlfnc^W^BtadclBltBtcinBfallldlCBIp 
^ illticmati InlcifcftamiClaiuifuivpnplot fatill iBHf-i pBlor dcHjtnikfir pTlndpci vopnlo.lB npitt ^pnU.pro.fni „. .._... dtfBlfHfai poicft, nnrKBf— , 

KdicBiiBB dfbfi nftuf tftlwm mibII , 
, iBB fil. * BBB bame, BH paitA briUMBK 

fiwpoulirta.MBgr«iUii.4ilacBnr«f Bpn^ | 
(ai.facfldf,)! I bHi bi mlcblHi, doBV taptai d 

Oc^oI^wn^^wnxlliiW.lHinnl. I 
^<^ ndiBfi ocd<i,felnnr»>*nr»4|, t.*, • 
■fitdinnirmafor«Biio.Af<>iUc«IBl,& mtf 
itlocanduttliaB(alainmBa(ftnft« 

I dalHCttBt n qBlm vldiuBn tm lliBHt- fpfllt dBlHCttBtnqBlmTlcilUBrtcBt*rii vl* 

D.fnpd^pDllc.Vcbrtifna.. ^<« Vib.ft.Bi>Ui ad t4 pl4 
kid inuintuH fuf lll « dj Mi . D3.t.z=dbvGc)t)glC ■^K^ynlici?- „Yj_._Dcut?ron. n. m^ 

<>rB%nnta(.laIstnd«iufa OHnHUfM fcaaJUlH ditntli &Mln« (tnbB R (tinmi f ^ •&«» L 
•<i*t«l,BHM,,uM.in>ltlu«,>cc >°>tf)rl>u,(Hiis<»*'l"Kiilh'lsp«[>ba.n daot!^" 

■t l"- iii»ri«p..,».plfcl.m«nkw.l- <lB>i.>aii«o>llnir,aHf(riiu,&llllclKliIt('rf^'^B,'<ri£r 

■■'■ Tr li n .i&nJ..MHi(t«l,,awtlfc. •! «inKna liir«>>ll<. *««ltfl.«> f. wI.r, pidln... Iiib. 

pH d WMM .i iinBdMiwMflltanl.ab» ^lLtsIii^annibtli^DaiiiiBa.IHiiiininiBli „csls. r>I 

■dla>ik«nI«<Ui.,fe«lfuta_»i««- ■lOKWtl.il-lnKduliliiuoiiitMmlBl.-ti Biui.w^ii 

■»fniwi->Utt:'ftaiiienUMsld)nI lun tlscnM siasiiEsinGilAiii « pUEi|r,(oHiD>iQ*- : 

" <■■.■«> ■«.Iiihi ■.M.HiT«»«a('MhK«m «■iiui>'liDaBor«ilMt.(liIii(I.IIIP.'4sl>c'.l<suIi>*a-l 

■ailBcii IHiu ■< tetctfcttiiB. llHbAmt*! «fitlsttJllititfcAilllVltstbfliiBcniilfutiniii, pliii.|j 

•UBrsHf^«.|aluaM li nltr ponif- fsrfli^Uiailacllttftimliilnn^allc.Uc inu ■'inifilj 

fxllidimi.HcBHSi^icKiBifiicnBi rpoilcbAu9'fiiiun,Miia>Ballmiafii4tii( csiG iciniiai-| 

WioHlliaac, SM onli •Uinai. piopillai ItBf alacK llh.Bi,src orull BaAii clitiiilt.niiS' kfla*i aaiali I# 

^fcyl" (■at fiu l.yimtijMlHf.Daailat, fllla>«Aa'papiila(aa irrul.qiif tidimilli Do-' (iaiiitflA,ft s* 

fifili iH lftail.et aBfoBai ob ili nuu ftn- ila repall (uJ iriiil:"T( itrliBiai ■ laaialH.' lioii. f r il' 

IMr num ollcHi nb ib taaaafdiiliM i "Ii CB «initaMi riniaiat lnasif (iv di mi- itnjaut lui cb 

■^Vu tA.t«almil«^Bailff*itpiiPa' 4la (01,1101111111 ^niv^uailiiaBiii lA in on dtniri.ftA^ 

ll ■■■■. f ifRfu fairh id pagotmcsBtrt li> AsmlBl.f q^tndncjtnfiHfutili inbiUnm i firnBbdaiqnt ' 

urfftm^lasi,A tndl^^fl to. PomlBai Ocu lomia baHii (um, itjdldciilqiic loi IhimiBlli' «• f iib.T£c 41 

£ •■■■■««. npdobl^dnaiii.Iiildn Dni ni» In OHnaia luia.''!! docu tsi «pil- , ^ ft,Md«n, 

jtht^BKii nftJasrai. mBliMt pililinu. BM.^VMctUqutaiircipilwuuBlltttairaimajpiapliiu tfta 

^- [fc*— nit ■■.■.jnlnnifnai ttbin niaiiB» nButlJ.d<pnli(Sriy*(m.'*pM«li iii(bl>«l-| Ac. f» >ib.. 

■ fcii. t ilfinacidil <BRi>c*,E( dipsBct TiiVim lUiqat rvfri «pu fuuik^iHtbita^Tnaiiti fa ' nt imnui. CK 
*F/'|ii (A:r«liiiri( In d«H> m. flibii fs a>.AB(im fooi» «lAlminfi •'lapilnlitiri rna'J 1 4uB £iiia. Ib 

liim.4aniiltfi|HrnmiDi, JtiiJITADi faumdi matHfoam ■'iBtif[& ninfcmj^&nin iBdis IIWJI. 
_- .-^^.^, ,.._ — jn =*(i.dli,»cri>mirf™mn,IplS,,,»i,sdlmllIi* 

'■llBIIblBSflati>ctlt,4ptduliti iUliaB(iilbl. 

sfaa,'B«« «I BHUBrt TtBdnf.Bc- 1 p«BB cndli. 
^M "opvnmi I ^nTBiBidl 

-.. J(vilfil'hi>d4ll«i|uiB<laHcl> 

idl.b,& fil(u> adlsT. fuili prfma(«al. A t mcdb (nl, 

dUBCIIISHtdl^l^MadrBlfan^in SUi.<>iii>m («nli 

iar>atnaCcl pri' :fnl.saailubM.hBridIaitmfntm:-BUipa(c- 

^oKldabu^ildihi. fBslubvill llll"piiil>sclllllusfU«l«eiiamdfl«<tn.'ids - 

iUicla.lfti lA nim pllndflamllhua 1 ■« fnpndn lA *tlMatnl^* fiKin aJlofo:'!») 

lai.*h<iI<<l«(«lt<ltpniBU<IilM.1ll(i IfUlnadlofiatpalict pclma|iBfnm, "dibu, 

:^amt tUtm cftBmnca i pniuBBa, | «i^panlsBtm daptlit dc amnlbu ^t pollilii: 

Vuimidl.ill p.lll. tc malrli impnlam, & ' qnudHnldf^lipHBdpllcliTlinHli ilni.Tli 

BtadtiB «Biimp&iidABpnllindtBi A bacldiWnt «1 la> ptlmsiinH. f II qoibii 

■•UUBnn^ «4 fiBiai»llu(tid> Ollu li td I aUa lidmnlt dihlhiil ft iiltUf . g Toi/puili 
g Mladidt . Dlltai^ *d « , raiu ■■*« f-l «. — » —- '■ "■■- ~« 1-..I.-..I I 

'■ria u<mt <«aliuh.UpIdibutnA abcut po. 

,J.Ba«.T«*ri.ftTBjHilulfclcItBdlcB>p«- 

' "■ ■ f l.I TllB.B f" rT'HT^T ^" 1""' r 

tl|lia..lj7.*.a«lIadlnta.mac(l.Bp,B- 

' hukli p4tlM«iBaBpTiiBtBibicndiiiir 'iri.daBccfliail>f.fic]lparfibf.malnd<iBtdIal i«] 

lMUuiiDaa«lti|a(pavli(Xll(nd,£ai :ils'fuililBlIli]aa pHcnani^BMIHdignn, ! ni 

w D«u iBu Mirii ilbi in psAnaui 
iaDamlBa.lJ 
(uiBi Inaact. 

Iiamlddlha' 

lli. {.|Bib.* 

prim. .liqnat <i.) jscl. Dicteiaai sd fniain clnii.i(i niiiu.l (u «p<iU'« 
FUIubi(»A<tdifitt«ill»iibilU>.n«Tulli«mliEl 
■ndlti TacdnaMiJ.Mmifitai 1« & psntsi.L.,' «h piBil.ff 
•BMB- pldiMr9HiaabtaftDma«ciBt>IiriuiluiH-l ^i/l.'-- *iic«hrpiiftiiNmapBnn« — ^ — ' '-- iliAAfc.paAH. ^■t.l.fini>lib««m(UiiiiaacBB«TDlc[. Tio Dctoitilicili (gnti.I.iiulSiuroMpB 
irpiftB«lllsdlafa.BociA.Tla<n''(i«la^fi.'"l["|'Hi^".'l'i|.^rf 
Dgitiz^dbvGOOglC Dcuttron. T. PnccpA J iAU l»<rf f '• pi,„ „ j„„ ,„ .d f ,„„„ ,au>. Q3«l G C» ir l.aa un '» p.srl>9ii» tiiHf r.v,>« h- ■■ 

uiimi.iuip; I,, ,01,, >ua ifl prapc •piul »,'dk HDlti tui. <tl>Di>;dac«iB ilfiiiiiiiiiliiu.litiaii •fmdt* (M 
'"f 1 l^' '•*"■"' '""'''^ """""'"""'"''?' '"■""'^ t|«i4i»g«»nl ••^•nii.»i.*Mdflil.»l<»' 


iaitcu.iiaii.,«>dp«<Udlt.«inloi»>>lAi < iri.ijiu l»uBc«iiUf.l> ili.iiSikfpldn. 
L4i<ii>«caJ<iitkdlf>M.Ui.»I»lucr>- Mr^lilnubliiin», f Noii iB<l-n.i K.dH< .mlHl.«l p..< ■lt.B..UI>.ilg>l<d^.' 
it.4i)>nBa<. Blil<.r.d 

_ , „.,...»»■> BUo...ibni< fli n- 

[lB.r.4l- , bl,J>1oDfaWBUC.iiipjf..fcVBir4ibcqnk do H ik d>.'.dari,bbsiBilo r.M.a« I 
llI<i.fMidl«u(miitgii>IilUb>«-'— ■vo»».! 
dBM.rvfAlatn(oowllebifiqBoBl.rBiiboKlDi p.rlBCBbdi 
d4i tA 1>«miBo ptit rao ^iilr'^! iLU fri. rir, .btr. ^.li.ilirfi 
f^ilo ■Kuinli iSrptAii II» Ib iilB.r' st- .bUlloDtsWBi 

pb][iilpfl>,HtBBli,llAlAlU>n.trrn.daipn1- j r.u>l^nitdla,S( U priFfrBirmt.ie.f NA fc- 

Jti dblt n friliw bc^. itbl ti.ifiif' *lt- a.itB r.BllU,lt 4u uCauuti ili»>. r>'»" 
4<t^m cilmli «oraaa Bau.a. iXn» ' loflcj ' /iu«i&n<.r.f lA uabi> !■ bouc fiml & ifl- 

Bn« rBiilWla.rd> |fll.tlbii:'Bff loft.''r,ia- d« «rr ■uuaof ■a|kla> piUil lil, ^BO optvl- 
Alficfi'.iifBrrrbiBlrmrB4BadfOBlcni,ui|ar rl>.4lf «•■tiitTlf »arciB , &paA«Bji4ht- 
iIbib OftBtBnirB. ^'llaDflliblii.ai bou. d( bartllf.m, qBBd.ritqBCOcudoatl Hiboi d^ 

'^ - .*m.McfrDt*l !><>■*■ r^io»u.*« 

iftmluBtURpl.ft iBfrcfaioiBiaC 5"""!, ' ■* ' •llBO dniU, f 'K. IndB^I mIK a» ti luu «I 

SVl.'^!' . l1aoa".iaai.r.«r..ft. fHmb.laHi <f>«B- 

%"rt,tiilt" „ hcj„ ,0,1 1d autaar alil HiHmfitlBlfH 

^^qjlllnhn- I. op.rl>. f li yilfpl.m TM»rcm iB»«lt."litl< 

mrr uiifF ctpd m^™ m4t.A.'Tt A dlcu, DHIJ fau. mqlitr.iq, 
tr tum pitllli, I Jr qu.iBaflcmo44i4lafitfu,BODlDD.BllB 
<l murunt.4i>' llD*Wt|lBlnd>i'lBDc"tall»^putrpul 
Ov iot.voiB.^ 1. ft MIR d.bft ptBfmat 6»! TlifiBltatlt 
bri» M A >- I putlU .4 rraloiti «utnili vS ra«h poiu, 
AC 1. Ili.ia- Dlcitq..BiirtsatllBiiirnIai«,ButSlltoi (ni >li|iBli 
R> TiMi «d Ib rocll r.BI;ai dim >.Rr. rflU 
mMMIiiBtenmmitHnqitaadii^lB. . 

SIBlldBOm«p.dBBIB.TtdlcWMaB[BBHt^- 
iJ ui Tii|la4^ * w. bn Aiiii fipu .ftgfBl-^ 

rcBlvdbi|iciBlurii.Attptcbfii4kaiqBctinc*ir* V 

blililliii.Mii • -" -■ - ■■ - -'■ 


■f A|Bi •lifisltuii fiyi mi «.., T.1 t..c.1. ritrf1.1tr«...i,qB0. i.bir p.i.lp»rii>,io q.dd ] 
lo..iotr.pt6. ■■fpirlllf.lB™.ulld..i.»lD.lft«llflc.,-ti. 
*, li (..-ididl b.l<rqMli.lU>iar<,IKCp«ir>Iti<imlittr. 
(■d«i> c> ro. tMAi. dl.bi>rBli, <i:-*i"S •.lidlnrbuill.d.' I 
dicaafaiitii ^alafodiupiwUlftMl.fnuUaiaduBaptidiriiljft''^ 

6 coiliirll iliqili < 1.0° IW, t'. Tr.dlsr ir.f.mlBt.Id .n.Hl rrmlubtl ii II 
fpiil., r.mlDiir .1 irtrlcum cm m.J i.t.tnl iu™« c.» bo.J™. (ylii iBi» I 
P«fM'uSfiM«""i*Ju^SUlm"ui'b.ra"mi"''""---'-^ i> tIib r.B.QiM B •.nim rH aond sb 

ODcA 1. puiU^ iaxila Tiifl^iiaii. 

I .•lufor.idan.ai ••tiiir.l, tilipkll 

rulia ■ufrc. mil. it. mcdl. r.1. f U d 
a(Blili|lBllu{iIl>pir11I.afifrial 
iriiljft''«CH.imtIi'«mtdiaiBilf >irj^^^ R iiBBio.ilit.Bfmoxiiii. f4Tr,Fl..bci.,lkn« ..j.rlKd , * cWjfJqo. **»""""'■*•"•■ 5i?".b.Tlcrfnll.In.Lf.BiBlDcmlDdlumTfr([Bllu(iiidc*,.*lBB™(««™l 
TltAlLum, f >t rBb.hJ<.^Di .lrilnk.ii.iM .It^Uhii iBfiainasuint nptl liriBtBii.fadf« Tftflk[ttifi.iii ^bJ, 

tti »Vpt'mSia .o^irf." ToplrtU"rt mr'!hi?Sdm..^fa™. UbfJlB«...^«t. J h |»bIi «^ 
^fl«.bot.n.c«uucim.d.«.Jo.lil.lltuIh*t<«<>i>nltu.diuU(>BO«t.,Ttqutlllii<dtlafMtwd.««. 

?i(!'f.>ild™fT^if;»».'irrHlirlu«. Tii.I.u>.n<fl<iiKirtila. fiinalurii<iiii.lU.pBiUB.l.(«dBnti«u 
414 i'*l.in Btliim.i.<K<.floatm f uiui. f 11 %l dtpitbtaTB. {ntildli^i iiifi tai M^tlaH CBBtit, D3.t.z=dbvGOOg[C np^MJiBcH. y. "Deuftron. n. t\6 

M*—. » Jw l^mH^ ^cw.y 'h^Jlrar ,ii("rp(m,oli..«I.ilrtiiii.'fflb)B-- 
L n>lfUflAa<<tt<«~<cfF>Wa^Tlr.ar *!• lul Imli rli mMai . tfu,m naViK lftt:'i 
ft rlrmniM ■iiic»l|iiii;«irfiifiiifi fpCri hwIU liifa, muurH,^ nn <|iillplia 11 KS.fi c^a>nM«iln<OIicakiF fil "««» pnr.liiii fiil. " tirtidiv mjiinii (ft.nS „J„,ift. 
KrlRuraUiiPHlbBninpi. mdlaml. U in •grDilnciMstoloJipiii]- rlificiDui dl> 
iwrl.^MDBliambrcanB Uadtf>oDl>in,{t.liiiiu!l>>niJ«lr,d<iin]'r1i- gaum motu. 
.... ■HBruB.&ocddlriBiiluu oii.cuio.iiniiici«iirT(cipild«BiiciirrSM, i„B,b.u.i«- 
_iipBi«t-™lk.«.Iol«™ilB»in.- ,'=l"i'B'U.nUia£.ri«.10BBi*CBl.imB».. lity, rcuni iaul ; 
■•iiBjlBrfrtl^mlftMcrtni..^ lcliB»Bh.b«c:>OBlift«IMilnrtftq.(^™ .nIii...L,iio ; 

£!»Mcli»i.^^fl^i£^rcBn 0- 'li''^"'!i^!I"l*°.N"mlB«rolDB.Bj..«ii. "i7'n!!^.\ 

ik«IK«.l,lnbo!.»ni>cfp.Iclir,J, lci«,.nt.fcol.,p«rip«ll.,DiB,Bt(toK'^t l?t '^„ 
^J, ,__ -^\, "^ ,.Dr»<,'b.briilt4ii..i"orf,HaBMBp*crfli ••.«««pBr. aBMsppcrfll • 

ihdl.bBifiill. r iWi«.imiro«rfBliBa-'ptrrl.ruli.ccg.r. ., .. ,, , „,r.lli«.™-. 

«B.«i»..i.««t*,ri«- xjo-h.wb..',uii.«mi,riir<cfti.uH,i.,- "''«*"•-;' 

o Domil.lTfin» td d.c(™i IN «l.u.,tB, ,«*, ""■".» "■■="' DDiB - ™- 1.'> ■■- 

*T.™:o".?a^!:;;:^: ir^T^fm^iit^J^^xr^^^zii'^'^^^^^^^ 

'SS'«'««.?dc Mrfi,i^.!^°i . iD«.d(„u. m ™rnd.^DomlnU4r P';'^!*' J.V.y,'™''.!"'" 

..jja.^^^^D^ «u (ni", ,"m c",Ki' .. «t|[pr'o 1 a ^Ddd ""J '■■>■'• 

,,o„Mdil(«.m <'co=dB«H.'.do..rB«.._Bll.I6iluc.E.ccilr P-Iri'. Vo» WHlfKHn..irfi RHli l.Bciiiian. rni<.Da>.N.qu.rt<V*'*^'o^i""f*"'">' ■'(■''''•■r ".■> . 
■,B.BlrfJD<m.inr. ^qMndocf.rf- rjlDMnip.rtlerIl'rBaai, dlibM rol. la rtiBlS. P"r<m M»i. 

7nlBMi.Atrrp.rfi|,).idD4Dldfp.»|ci >it>Elr. 
UisH.n^c.FilllfBlci.l.sulfii.- iiiii ' 
m.d^c.;*'i.« "B«.cn,r.Priur,;,o. |.iBr,Kr.i.rM.il*(cB...rIoB.'iBc<««Do.iEf ; ■ 

i.iw..>^.-*P3itroU.occ.run l~.«Bi. f'iu"'"'irj*'^*^"'«''''"™' .5"r,wJ(».B-; 

S?^'ditrt;'d'rc.,dV,™D'S,'o," 1 ^^''(.«".'frr;^^^ 

-- -,(,fcjK-,.ca,BOD.rcd™.fedln iu.li,BOBoaBmo.Ii .(«*«.. n.Ma«n. b,r,(..B,piir., 
. & .(rtU ha... op«r.. ^BO ... J B« ,.DBr.™tlB nftr. , WIWi MJ«. I.bh ;H ^'"^^^ 

l1r.,td^ucmfoM..(r.dl.ij<."l-l(«i&aiq; prr. mlBl.rfl lijbe- IlilipK, „. fNS ii,rfirqil..BcriHncr.mrBIiruS.Ma Donun' lifipapulo Dri, lo.Lcr. «.(«.,..11 «.odl .....d. TfrclBn ir.i.ltrln n.Ii irBM ij. «Bi fr.flo, h 
• ..s. .__, '^-.-•-„ir,,,l,riJ.,lB™cr,. H .(.ipn.li.i. , , iB.ptlidrcn...nd.o>nondo«B.irrl.l.rid.. h 

* tilJdl,nm™»ipo»rltJ«mIfi..llrfd.,.inTio,«.. f « W 

->»lMUd,r.«.^m.lIi.cd.~.Hhu,»Bd.mull..ibB,tnt.II. . , ., 

k>a^n« irroUiw, c,«(™runr.o.c.mp.n...r,pr.B«,nint.M-Boaoccucccrumrobi.ob.J.in 
1«*..4l,*mmo=l,L «rlllril.lrcl.flinlBramliHcrilM.ropor.nl.. 5.piclcoi.un,ftYrtli..rcp..on.m. 
•■t.lba.u.bl.uiBqonintc1..«u>».riiitucm. f.,! «u.iic nBfonlop.pullr.nal. ti. Hcb.nn-lc. 
*»i«~n«,lc.i •nrob>.dl,np(Hot(a.q.>fiilhH(f>Mpi'P*nHri(. T" f r p.iltl.- I"l»bl. mm ar- 
^^il ril nm nli n.0. T.i ■ib.»«l<,«iDda M.hi>.fedi(i.l.4°Uo Tsln dcCAc. >. c(ai<,fodii< co tr> 
—*•. (unno.Tl,Intrc«.lbnrat.nii(ntt,eidd'cnllr.ManIU.tr,B.0Tldcrlt]Bn»«.li<|iul.nh 
fWAn.cc. fqH.ciadt. •rfH.b.crfpB.iitft«J«.W«<>,«m(u(ni.»d... 1vl^.*»"*tOHnlli.iMmrp.. 
■^ s MalMK Ba Tilai Dd nliu. 
►- — _tJili> U;.t.z=dbvGOO^IC N^ Deuteron. v. Przcep.8iii 

f,lHA.I«b»-,T«™hibInW.tmn«dtoBiI.A(™i^d.(. >.b<uUtMtIi>lKa«lrf.lMnli,»biH 
BDfilil.i.iiil- liliinBla.HciiilBiiiKiuiS.u.tdbjf,.. *iM«atufun«lJ»L>r«iri«BW. 
inahl rr.iin 'ii*If»>°.i«lnfnD<i'im.fN<l]ir«>iit<l> lH.>.iU.«^i4.£U.k«I&Kl.M(»l I 

wij,r.i.. fN<»iBf„„«,cc<i™B,„„i<i,„»..,^ |mbBii.B.c(™(i™t,.i.u4o..ii«h(idi 

blni. "■i"l"lomw.n»mlolD.l.il(''l»,»oiB- kd.itulcq.il 111. J M) s»>d niH.iu;^ .b.- { 

u.dtiicui Ban.RBniK, 'VlBi) fii»n .IkBiai .Tniliiitl, k.c rniin..<i .uullliH .U»i rfi Mldliigi I 

lf>..oan..*t. ■"«lteo".'.i»rcoB,mHt^lM>cJ.riprf. 5c..tl.ui.»iiiv>.M,Mrf...W™>i.dl,n. ' 

(l3llliill>B.f ai--'AII«nmm<,.d.t,l.«<iiu».,ftwHBiul.B ti.ii<mcK;.tili i .1 b^^cu uU ltoi.lBl.iku 

- '— BQllo .«""•■ifciid.blr-.ifallcim.cfctmB.ii. Uo. ip om=l ,p.n ni, i» t...» *1 ^-t^ti- 

Sr.-'"',^^""''! ■^'""'™ ""'''•"'''^"''•".fCiirBwrtBm™.!.»- 

li.D pn ctui* mlBn IMa ti»,Bi dir.i» pi««.cc lUsilBi Dg. *',icpi,t.^mir^bl ]^*«arf.ii^ri^l pol- 

utliiB.uni.. miBU.Dju.tBB. omBiBo^ull,thiicin,Bf i..tl..bri, p.coto <il..qui>d.Di«r™.l.Iii(' 

|c.»l.>Blm<« »«tlW'»,K.«S,'ti„.4i«.«u„f„,..,J rB-.ft<l'l.S.lii.ltolifi...bii,«.farf™6M 

■ BiiB.limn» *.i.lB.<p«;.nim.'tiiriM.grrfum<(lil.bi), .xomliftl Dom.B. d™ .».* ,™l. «lim. 

dn,TUcailmi •ui..fU>ir<iu.li»iA<hli(B...aliHl>o~i- I, on ... lociiniiikflaf Kib ^Bci»n.M 

rUuum. BoD«.li.of™»,''*^m.ijmoiumlo,uu- :oi,«ini,l. .uu,,.o.i ribifl«^-lEfcn..H 

^n.l.p.o ^f »1 1. OR tDa.f qa. •iB.rii Ib .lac.n proil tim nc if .n, Kcim.ll iBuwcil. Icrrit ui-\ 

caa*iH.«o iallu^'>u.caBHi<"Bn>uInlnilil.rTJ.fiD,' :Iigl,ri.i,.i,rBlcH.l: minu «■lau.Uitn- 

.d^afa. Ti««mr«l,«(.«"'i.™B.amaihiln«. ,mi"ri!^'V^7^xlit^: 

J..titt«o.- n«.'Slnatit.ll.r<Ht<mpn»l.^lgl.rpic.. rn ««piri. humDT.i>i,mAl"k»«<I«*i 

f im K.briii M miaaia.dK<ipu;faam.uKmf<|<llf(aii- 3n«iiaua..ltantlu.aw>««daictait»^ 

■ aiilHiUitnt mitullKuImW». *uidliiii.mlitidllI.mircife<tllMlu.Rp.- 

4uano»mui e&*.XXIItI. lil,lid.bitliimuiiillII«.,ftdu.lB«dd.fe- 

-"i.n«.v.4- j-.*nmvJIV;;"',*tli™tt'BBlt.a<itf. mora.,cifB. tfnff. dt«ammu<n.dnx- 

dD.Naafl. Uin...n.f„K,l «uit.ntcmS.hicB,).!! m.IilU.aa>u,^«l.rii«m. 

.^. f,Kff ^*.— f nii. in amU. tC Impmo, •ntlv t,ll£ i.p Jit.i dlinir<ili d< t 


' culafcli^ui .fl ■ani.in 


I "odrSrtfcriVr/tilJJJ (,'! fu,..!». 

i!^" "*J!'".'™^'^ pSiiit. A • *■ ^UCTrucJ pi- .mdTiiUl.pi>it.rioi,^alilUmTioMmddi.- r.(4bitibrqn<cidp. damallaa vt.uun 

llu.l.aaa it- lal. moitaai locH. : Nm paiiiii lam m.riiu. ..Hni cu. wic «H. f Han .iciplcW pii 

»i.fni|n*d ■ptio..^aiiUdif.itIimU««.inrfu.dlltn<flbl |iloliilalci(ai<aafi,».tiaf<mmaU«,«lJ 

■r^icu. a.ii< •»'•■>. V.nioinUd.m pollni. •*^™ «bo- ^aun Tni .ppafni. nUftt dipHhcari.ln 

'"■f,J'''Vl 'd^'"^!'',^^ M''''''^Td^"'^a'''''"°'' '°'™'*' '*"''"''' '"'''''^3 
■t (lini nn ni ro."i]UM da.l..f Nimo pljiiotfi loca .cdpli. .fnfnlarf tl fBpeiiacd nular.Bi:'iii ii"'.lliif(l 
fanriib:.: (Utault.f tl d<pi.hiii]ai faKi. ^qirpii ^ni ru.lt hfaiB."tflmi *i ft.tiib'rBj>'dc £llf. ]ln4 

»».-™ii.hoctrt,ii(Bal4<iil, f o.I.BSB umhli..t,aaB ■BlA.hHik t.! pallB«ilan,IBi« aretnaJ.pltJ 
^nim Id poUIcltn. n- 1.« Id cIl.I)jiBn locnc.l.apri.a tuu. Kmpa» Wadualc pftilma no- Ch.U»ipI 
' n^itnli.ti auicDdt «DddAnifBeTii ia .iBvam b.trl. tnl.Di riad<mlHailbiii liit<Ui|l<u<. *im ■fWHBU 

far^oinni^ l.lld.njlvM»«™._'Ui.«iotoHi(...»»&k^D.m<loitb..iaS ra.kCh.ldau pInph.nitit,U cUuaBi fWri. ia m.r.n pndml h J^CcitliAiu^. tl Ilb.llam cipBdi|,&dtd<tlI.I la ■>ua.<I<onrau ftc.NoDcA b!il«i 
n bk nira. iuatl iilbii f«ncatlbu., Hon patiilt priet drfJjbcUu KpwUt, Brki.ln 
vi.^ndd toIlbiUa.clut t]ltldih.nii4damapiarilI.Iot.Tofaivli -- '-' -- - 

f Illtl BultM Urbtininm la hi. KbilUi tlaatu h.<Aitm..la 00.11 
aul« mirlcilltio ducftcdma non.tcli. 

tueihnlLi'-'"- '-' '— ■ 

HiiUiu.K.I m^abr°lui*;Mdc 
lUB.Icilm. bHi (lau.»io^ <?^iA,<idi <lKlhd(mha««*fnIt>n<ian.f 

fcgtjlil Mt fBdnihH.it,daci«u<pa<fi. ah lUo fv 
.j-i,.,.ii .... ■" " (ch<diamlilaaih.l^i nl ufUmata Ml .i llbtUt .,.. - -- >aiaMl.illbtUti<pHliJ.ai 

:MlniI«cmUai!i tllfiuUi.Pam^innllbJUlipnd^ _ _ 
libthlb<IO.UtcttnaHaaid.dlaaRih. I.nrpcr.ddai lllluH VicpodJI, l7paftc.4aipDUDt.cffirc5cilblMrtItlc.lfKMinnlhl.IanoatdiboninabaiiM.ADo. 
BoiSi ■! ■oUani.itd.&c II Hib.aH tnnftu fancc illu .H. m.Iomnai. njt domi ra> una «a, lidilrai 
bil .laif Ihi &c. Id .«.■nlti ialunjffni .1 pnhllti ■tgoif a/cd la daao ru m.B«Ml ImmBBi. ah anal afld , H p.ffflc.p.ic intlqu. maUm.vi molim fapr. 
<t'..d«BO)i|«'lim*.daiII>cftsum..i. ^i„tt doif &>lllo^cip<i t'..^B,0U|«'lim*.d^Il.cftsum..i. 1.i.Mimic.p«rcp»p(,B«<tl.^l.c.pnHid™d. IU<.il(p.pi(' 

iiwwi<r.^..ifii>u:iauiBi^i.Bt'uiiM2ni'n>fti<n^TlM fBj-fufa^iiiiviu D3.t.z=dbvGOOglC fe piriiBfida. t. Deuyron. w. 117 

, **■*■ «lofak « n d M , liiwrtrfWmT, fc ll''ijMiiifliufuH(M>rai,'lm>ilMul( fnWib.iiM* 
tni rf »! Ii *iJl»n<.«otf.rMililit« } iuB.,n<Hl((ii(flicnlI<."niiiilvw'>uli«iiii i).(» {iHii} t« 
• "T'*|™'''V'^f-'*''^'"1<><''- liiXBl.i^xiiuuibuHlilfrn.sbrxBii-n.l.iaHffi. 

— UtH4r«rl.lhai»pI><'JI('M.rMtr| «AlBlnlftH^nU^illrinlMlifi^J^illitllfaiftii^ 
■■■•I ^ kn tMolau DtH (dbi^ Mc I Bisdiiiip»£ilFaili.'<freilitiublll> Afxli ilua^t ^ 

■, fuiB dc facf ib Mula !■ IdniH ''nm «iidnmlBl' (i lf^'u 
'■' "P '»™! A»(fp«e.T(ay»Miii>d«l.S.^p«ilj.i,.l , _j^; . 

--'- ™ "r,''t°dl».h.l""lrmi«(™in'wua (•''»■»■••'■ 

'•pnhiHullt|iI|k»fc»<.'l]uMS «odi.ifolM- 
riu,JI»iiB<icll,Daiidi»ii>lci'^iipf- ".Min.vlJi 
•■•■rupif ill,ua pmaOikli 
■B . M ftuiB nU« d tMi MIi 

- . . iMlftfdl.ftpH 

irAkHn.ai «» .4H.a ^ «^ B.<i.n. 
■T«.lbinpBnii iBuiftiitdMdni db 
•«■ilinai lUwul-uaRlah'.*^ 
-^t^ Aft n ■> AAnw ulauB f 

ih riB<iu.f M« Midfn. pmn p« 
>%■■ Clbpfs puiBoi 1 M •nilfair^t I 
nkft*wflRV.VK4#rntntilaJkr 
^tp.pa il;.« uft.t. f l|imli lon 

^A Bmm u DaKlau Dm niu lnilt. 
^^odpla d^l .t ^ii h.ac mD, qqu- 

■^■MB.&piipiLldiB. AtldiilaaFrTiep.- 

■^M ri (i^Tlf U! Mifln^ildiKBr. 

^•%n R_U<Bin ncf Bia.. IVd ndTi ia 
Uu.pDpaU.K >Mk. Mmf» 41.M ft 
™B ni» Ui7pia>kMclii«piBcipla likl 

<IM W< lalti ■lltaei , ft lB>ti*p.n».'. 
AiMlfn.-finB loABa rft ptripfuiisi, 

*AnHn£iiai|,l.(li^pnllnatiit, Jit"- DcflotllMiifciilhi .««i|a«JdniiBipnp n^.riopinpwi *''■■" '""■"""■ 
Ibunii.BBtd^pnijiltili 3^^J]*^j"^ 


■lrs'.;r;^fiisr ipli^ti' 
lUpfii.iddl, Slil iKiJibBiBr pn pH.lbni.rfd aDirc. p» .1**^1 
•n. ruo " iHn£(l«u. 1N. d«!iB<.1>7l- .V'b?" 

^V.Bf™iffii?M«D«\T!id.mi!;;;"?^J''" 

« DBBilBBi On. ng. ladti fdclin piKlpit ,1 i?*^ "!^ 
.( h.pl rt ft«i«.QHUB. l»flBBi. iH#f « ,11. (.'^"SK^ 
.ia.,»no,aoifi.Bi(«ri.B«BlpBUI«4-XJX^ 

tn.nt »Bfitvii n UIb nllii.ff d t cb ptn«l. 'dtwJo.l 

.^.TBlSSiSSjSli"™'; *™' ™ 

r. Attrfii-Jirtm f(« pifripla ilhl .i hiflc i r.l,b4D io.dv 


lii(«.ll4Bah''tBln(><i ipal^ni^ .■d.iji lahfM >■ cmU ia cOBfp^mi ruo' !■■(■ I(.,itildn. 
inipln.i4tiu,id.,TctRolBBmttg.'(lyadM(t-fl.Aida«l- BlJi«Mhi'alilaifi(BnrM.f<'hi£l(i^ h!lanp']c^ 
dcttmmfbf9fiUa,BtaBbunaidnaoRarill.Bs.i(Bbicii,' lii. ^.i ftlu 

■M.Ual.btB.pnawhb(. f.4idtll,hK(lblnpgubl».idIiiniii.n.Aopu.tBBBiFiob<bftDiiniIiiu>!bi- 
I l il l i» o f M Hia pn boao t InHo. fi. Htb.MoppitiBt. n.nna.iuapiiipiititidi iftBBn,«(. liInl.HaB 

4tBBlAnk,fi—dnp«.i. <Hdts(«llililU«iiadlcBiB.BIBttt(tiBniii.Dn<lullcTbn>. fii.(,.i^. 

(■I. fBa.b..Iktn.dIcU(.bl.lilil>,ndd.(Kfo1lc«>. ^•«''''''■"•'f' o''» "•■'■■"''"''■■riiaoinii tiii» 

I BMlUnicl <Ml]I<T,qju4 n.«n. bin (n i,liBn.K.b«ii. iil itibiiu l.ciiai pia CBt dMwl.i.^gaa nmU- 

I XT. f . Hib.*B(«r'riii( .d iBdkian, • iBdlaBniai t«,Iiilli«oacilB( luna iaABm.'» laadf • 

; Atd4iKcii'iTiBiadIadic<i,*4ilancfiiBmiiiaptaBiiB(l.iiutBi,pia«il(gttlB(iutmriraBdan.]Bft.in, 

I *iialiMIB.(ll.l]mpl«mi»l|Bldim eBd.Bdgi fttril lmptjbB.,(nnc ladfi CBrahilta». aiaHtnililaiii.A pti- 

I ^ijtmH^. lifdl<Ulc<id<Calniritil<ti. firf.B<a>d4ldtiliptRBn»tBm.l(i.p]a{.>lib>i>>iil. 

^ cfli. f 4 wf,NC flBHM. o. binli fiuida (Tl(Dr.(.faUBdi.iB UH tat.ld (fl.KA illifahli oti baBii iBnia- 

BnmH.liaBadaBapnbib.Iiqifprc.itaiptn iB(tr(ri(DridBn fiBfHlto, dlUt^TB b<1bt baiUfiuaoist 

kMiUw. finn(itB»lBiu.idril,nttrta4elB«llwfuBlIUiB. Dgitiz^dbvGOOglC N. Dcut^ron. v. PrxcepA'» liUWhnrxU- 

'tx.itsidirio Btiiiliii fnnli I it prJi ((■i.rpui (M im lo, "(SMviUaiH w 
r:J.ld •A dlo- l>fTdl<M,'lu £u •)» »i >i nlliat".iniH' 
Di «U» •■«- 1 f»Rli lU . Vaofclitnw ■c.i.n tlv !■ lfi»<i 
- - - DsmM^iAaUtirnliH.fllihlllfvrfHid' 

liitti ft.B.litf rnllifl tu ilnM/itnfcrttiii: 

10 ptntllati>nm.BllKli[?uuh>'>nrf' 
li tIlB'>ppnlif <l.ill. »AK<IllJ>i'BUt>tlllIi, 
ItT pittHan]*tii>,f Hi fliii iIU Ib rinnk laa 
' ■smlKliutli "illiKrf llH"-'<"l<><" ■iniM >< puu>. Hi 
- fsimiim (ii^ fliit iM Ib dilm» 1.1^' dfuift tpW BifHm 
pit ftalA- TtHlftl&ptnnm.Qaliipaiid^i v^BalnAla- 
tit.ptlmafial -Aomlliiiblp^tpfaii^HiftSiliiAamdt ifbf.n 

,51 Htb. ca|ai ii|iH lafqaHirf pcrprntt.f Htinlllf tfi fH fHi 

ftiieuifim.i^ ^vlt la «IrtmD if mlat (oa lilai ^aofaac.^Ar 

'niiii. to ifn Ufni A dilifai.ai ■>■ llavifl Dnm. 

lli.atb-Brt XtsunllllwDsnlnniDnil^^iifblitiailm 
|r^ll •Si^flilf ,d<d«]l}.amnll>nil>altl»»nl. ^ldrnmit 

^ain. fnTic 'hin^liit.«.i>ip<iind(>inm.il<l.Miminic>ili 
^KCffinl Amiltc •* Tub uUi.'a. abUnlfnif I. 

htili di»t. ^— "t^^.pi^r^ibuna. (■hlbluttU'- 
I4.4.JU1 d. pt- i^gt «.., TaU» d> •ili..lii|< tiattvutnOai 
fliilui.l^Dil 1'Uiitli.^DoilDDlliiidttimimqumIMMl- 
tnfKlEnir. BniDfiitiiDidiltihliftpaDr. 'fBfl>ani.'pn- 

ChiIJx*piti- «([Cllfliidlanmqum^iUKR^DamlnuDni >d •nlpltt nm frim .Im. » raftllM ftmiB 
illlli lal:» ulmofnlnm •■ ta fill^m Mmi 
4 DUv ippalUhll . *t ■■■ d>(Htw D*md >!■■ 
■ IlrBtl. 1lAiDtimaa]iHrltt((f*i>.*loif fn 
lrl>r«l 4ntlltf>iI>kla>.pH|tt Dklln «d 

c^H.IN» T^fBtn rirl aii fq f ria n^ —f 

'Titt^ fni IB irrtcl: Bicm>lDr9la|lamfbmt- 
i.foiia»! «c«r€tf >om fxi«i,& lM> r >a y 
UBt.e rtfenBfcrlt. Hal> iim •marim i«lp.- 
.AircitclmnUcriinmnnmrnlarihBi.k 
.»fIol(.iA(twB<lip>d(.li»,fpatn|B>tBfa 

climllUu>.ftdl(«,llca.ihamJal<|alBC>d|. 

- daiBSBi bHtli ral.tlHmMni aan« 4- 
air.ul,Dama>dir»lca«t.flfl»harriB( 

*!(■« rnam ^ mUb fo(1laiii,iBlltlil^«« B«- rb.l<>qill nn.**fbarco'hBdf>D<>minDDHnit.^aAd 

, a> 41(11, .(BllnrcrEiDiqntmDoinlaiiipiiribuiBpl>rli 

}it.f.'imlUJ. ifitqrniBrchobli ■ lariBif.'^lpjtiqt>fic>r- 

X.A,«^I doirjlort] ' ■ -- -" ilUBaiuU.«.cra>>illrihl Ttmal 

ipon fapfft «mm qaiiB DanlmBi 

_ J»ll liaUamiumnlm IMmi- 

laiBWtliM. ymmte Tnit*Ktti>clM fcwln 
'- tIi «Hila >rr>llJ>M> (I htmin:tfmamm 
^ac(ait<rilliEl,ar<iltifUittmlBlin>l.t(i ca Daml^n Dm iHi dcdnlt riW i>«ian. li 
fahlmnlt iiai.p(tcireBlc«aillDl.n<B Ta. 

CnmnairiM «tnt^ltt pMdnit. « ab- 
iDcrlt ti.llw hibltiBirli IB «.TaUti d< c«- 
lifraflh' tBlipflvlilii.&poBrilBCBxiaUa. 

'■>lilTt]MiBU<IIUBDm«.il»:A(ctdH-« 

f.nnM^Bl tBHd f B dlth' UIIi. & iU(« *d . 
.jm, Prolitrarfaadff nnmDamlw>D«aiMii|] 
VlAd lacrcCDi fWiB Ib Tttfim pnqu ImtaBJllj 
•—crib» noltrir tr daici tt BoMi . ■■MpttBf-l 

I Damfii Dil nl.Ic lai|B(ii> tacGI>i«a D* I 
li Dn i»i,lT™ pfiTiqiicbuar patm ni^' i tttiiitrJ liiirciB^ frB- frll>oi&ili'(ni4T4ld.ptacl>bDmlnU>nii'ilu£ha>fAUllf lBffi.mImpURmim,(i>rt<&m 

ifiiKih lipIldrlipf>.*r.paaJflifrpr.ndaf.i,dlurl'apoadfri. fn v.^.iphi ar.pht.f.dfD.r4 modff. TnllrW 
.«ntbiDlnr». 1>4Kih.'Itfnb(lIo.ldrit,d(iB'flBdo.iIfiflimlihomlBum.lnd^l™T!?w|>ollnBHnjt luriitattliilfi. XXVI. fiTl,ls.*Billfa. ^iTr.flfiftli 1i.l.n(Uf(nlatnr.«lBBg<ini. T4»t1 
.. ■lUflnnllirtptopnlKil.nBlilciI.iiBaftfif.Tfi.Catlath.ii.ABaBBiliRmaRwDanlBit 
pn liidi» ft (fltburf.Piintrlniiii f<t p» pinTiMl.Pia^tMt 1c lanailI>.^d.Pitnr Dna Ittiltt promtfia 
Ifatbllo mim f a tf iia ^um ptondr.cll nabli. ^l ■(!>. Jafnhli It dltK.clii1dm piriph.»rpaadtl>l>,«i din*, 
- fuhndf .acKdolllntcirouariftoanrii.Ilflld (tll.1 in cinMra' f 7 Irrui Uff pnurii l>horii,tn piicT mHM- 
)AIII>cmDt,lTiniqaTl}ull.IFiir.fu<cinf piiiimmnm.<.nlmpftariaiitpl*iiafAf>riof.q.d.lUidlM4i 
\ Boo ««p^iii i piNllbai.i picrc ni.nro [itot.rcd • D.o uoAco.Nim pun Battn Itcoh, snt hiblinli In •^(1*. 

pInmt<ii>por(riaili.ftc,BBcaiiiBii(dlniiaiit'CotttndHMiiTfniUa>UnaBliEn|4£TtimlaMI*m£ 
tt h«tdJi>ria,rfd daoa Dti. flbrt.caBhaniialbupuuuilii D3.t.z=ybvGOO^[C :iii(fida. t. Deutcron. n. iiS 

t»b>|vinl%)«fl.*r«CHUiriiu. *fllieTfaitq«m«Altipn'l,*r>b<.inGtK<, !^^(.,, („,■,» 

IM.t r^u l l l.MlUlMM «^ifaii^» U aoItfis.a^.iiiidliidCHtniiiuiiscdanTthi, 11- !'|!' ^,„^^1' 
«■^'■■(■'«'(■•dUHWdtACfT- dUI|Ii<lffl[aioil<mIi>llTU<.l>bl»cBBoAlS* ,j„,, b,B,£,,| ■oja IfiJi v^ ivf rAJ*T*l llxrMDij «inui ddlnli ubi.arila ■•n.idsitliii coii [loniniiDia lvi.ei"U»b<- E| 

* «luu 4*1 iHuai <ll. Mi JiioniiilHiui, 4s«clil>d[l[lMi>ii»i<Ih*iuiu K, 

-IwiM tiRla 4ikii U' aul cll in nuilii. iii<.4(l> jnrtui cC|itA'tIi datf f^ 

itatf EHi nl. unll i|iiad IialaiuiiB sliii.rtrcf iliiii.puFlUii & (1 Jnii, " ii «ntdil i,', 

"-Mia IU.UC rum aUiiM inpnil fal. diiiu '<[priB' L«lili.pintcillii, fnpilUi & ?[■ Cj, 

yn<i>i*IiAam.iiRri|HU<ifH 4«ii. ImuTBliiif'- ■- ^ 

i>l«idifibi>K«pfilJ«ki>^c- ftlnilhl^UBfani • pianpiili aillu. Itcfplccdt fiH.iiHfiilliili #[ iiilhl:AaB fqin iHBlf nriTui ■Eunli ■■■.Bf c ir. 
Dtlfaianiliadldl.KameaiHdiUiud^bHiua- L 

.d«di. ;„.^ ^tri». 
Mb p.c.li..l..&« I.«<4. «I 
•■■•nli pnK.^ilIlui ttfccii " «> »op»l. Diitml.a<ulaca^wcft. ^uu cftllbl. "lii ■(iiaai4iiddn1h>r ^,.bti[,.(k<U inww4>lv. 'Diimlaii nrniia Icfcci> |folonlni did- 
I hail[>,>Irr«(lpiipiiIaipRU1l.tt>,8c» Uiiadcc. 


,>Ip.fllia.i.r<>iEU>a>a>lt>fkl'hr lclpla'.>bUlK>lh"Htr'>>«Vn^'Di^*miic7> jrll^B.braKiJ 

ha^IH- «■>• d.Ul libi.rm.» I^ |ii.'d« ilbl.rcif. >l»l lipiilo auiaei.ai^^lidVc' 'fpf.Hif„I},'B« 

*ai|r!^^>ltl.iJ!ldiMi>,nlf<l.l> llaiVMa^cilHli.-MifuUm^rit-hi^tn/qi^fLil.llalm» 
«■■tfa hodit piitcfpia Tabii £b aanlt jDanilu* Dniiniaidat libl, ■tnlfluatt lMt> & '.L In c.liialit. 

l^^^kxi^Iaiitat ■i . l MiI il<,g[g»ll Upldw ilt«,fUii(aliadi*fabii'pnKlpi>,'lijpiiip<RiH' 

*£>»■ n— kU .Uqald n Ipdi dirlnili. (II nr.tl <■ p» » laiiBCdl,l..t liir>iantiii ia KiB loinu- 
lTnpbnaa.IffhElrtii> n diclBiii la rr pi4ph.iii tipradi d<b<b.i.^gdd D« f.cia .flcai. fii.l.lD.vr- 

L fB.LfpHth1ibiB«.litiuiu. fHVilpuiii.TBliadittHaliAirff.n.lnililtliinlBain^TlGlViM piKtpn tloi Ipf.iiaiiar K niliiuti.n 8i tlbi Dni.Qald.mftig- 
la,lipapiiluirtDtaaMlilaiiII..ditIiI>,r»d.i(.ai^TOcliiriiiil. 
_ ._ >ir<ED<iii>ubi:rBiriiiDra, .dd(Blirrtlbl«dtiBdlr.1nf[,tlpa-' 

)mt[|i«i.>nfa. In Id.» irdilh.DtBi taiw ■ddliilft nabhf«l<»pnpnnar>(ati Dtuia nobii:na, ■dill' 
iilti i jr .^ 5BB •ramMnB, hn », papalu r>fi.iiii nniii, bh p«l>i>i ti tt Diai BaA>r,[prt p«ii •■ It. 

■ - -,pt«l4t«pi>flfaiBtft-d«l.™.niniquoddl.tr.i..mlial..tin.l|i<lui:ntoiptcBrtadiicft.tut> D3.t.z=dbvGOOglc Deuteron. . v- BeiwA&i ibninl«.U^£nM<nB wAmI, li latfUttv r«l&c».n<»tflK*^* Iki.TOVtlltit I ItJt^iJi&aUt uJ bar^ai Dtl toi.ft iKrlfinbh » •>««> 

«piHate/ci-lfclMil^pul^tvtlula.ftnnit^nllii.lEn tpiilibciii cstuiIhiBl^D Dt^Kit£>lt>i(> 
&« ■tiliu il I kiav'ioii DanllKi Dni IiK.It rciikn rnati U ptr lapld» smali wk* Itfli bu» (lat kh-. 
Imilirltl 4iii-'pll»>ul>™k>l'[i>li>ii<ii,'iil«lanillinti. clilt- fbilcrliit^MarroftlWnoliiMir 
ftrc. <l ■>bc. I 'liK-f l-awtvtfa tAMofti& fa«i4Dcrf Ltki- fi Bfatn* >d aBuim ll^tlM.iitndi.lrtBMj 
„pHfaB^,.|i*-.tIflf*nccftaJ vlatria» Lftltlf ia fa&c ■h4dj' If^fl, VO^ Wkoc « popmlai PDmUbdnij 

IMl tBi;ti4lci itintml Haaiiai Dil tol. du^au 1(9 acwpla lAi*. Fimfii^lHr- 

■aptniplo tiblbadlt-PctrtnitvarMal^papa' ^«■daai*IlaKiaa'fi|vcr naaira OtrtdBHUr 
r>.flladli.<ilccat,1«A>kut>lb<u«c«^n: .l>uci»r>ira:«lHm.LnJ,la<l»,lIiiWl.U 
aopalallucr.nailcMO>tlain'caiBliit«ltii Ccfti.ft ■cnlisilLEttrcnaai HtiAiMola*^ 
lsiiluii.ll<iict,L«il.Itbwli.irift)iic, '•lolMi'' li^4am >B B«n*^.KDl«. Gtd.l>tM 
ABfalamlB. Il lltl ftibaat"i<l nicciadua'ia: Ii 2abalsaiDIK.li Nipbd>ili.|Itpriiiia<iM 
mtn ebil.lobl.Ma,>r'ti,uMa*,6ia ft N>rbl Lcoltr .Mitat^ mi Diaan tl»> iliiiliuM 
dJcatc Itoita- ••II.Liau«aa»,ai"c..cipri>.i.bi.dfcra^a<l,Toci,Hatrflaaiboata,rf(ac*ffta^.tllcl«5^ 
tsi btacdlAio- caaA«l{luliluruWltataT',"tucnia>' rliU flailllrfbaailaBdaMm Domlal , ani >ta^ 
s«.ut.Illccc[ !• «alcaaaac (ccnli lcolMllc Hi lUkflmala.] aititcam.aMt BI M Mad ia ibftoadlta. * i^l 
kl7<l.k.ai ia cbia>a,"^ailaIt>a»iaDomIal,'on»a>Iaal diktaailtpatalai.&dlccl.Aua-U^ 
rJtc^lda>1*"<^F^'>"«tatlllw]"iaaM«»>II>a.-aii*-l Sa. <iiri aaa\au>«t rtnca fa.m, I> mBI^ 
adiBiIltadim | fpaadibat nilani di rapola.O dIccat,'*AIIli.' i A dlc« aMli (aralu , Amia. HtlidiAHIJ 
bioidiaioad. lt«o«aii*q>U"maltdlclt'»atilf>.aintauiil' craaffitl uimlui amlml fal. IidktiBma 
..„ w....... faa.&dlc«amaliaaiiala>.Aaid.l>cc*itmaaI oaaalu, Aloia. uJklftai aBlcTtu.i>d>m Jnforcph »-' 1 ^Bii*iarfc liucntat oal tltca cltue lui Im- lcdMai ^ pcninli lodiciBm alocat. »>»■ 

2l<ac a,,£r.|vla«tlhricIalriuil.t(dic«raWtfl..|k.au- »<Ui>a.»ilicRamaiiaapi>]<u,An«i-IUl)4 

Lt nLb~ d- ' WAmn. Elccntal^ dKllain Ibca iBdlclS Sat ^af darml. com noic ouiit Iki. • ifl* 

nbriim ft m'i- v™(>tai,'papnil & •ldaF.& dlni TalaHAlc pa •BcltaHBna liaaU •!■>. Ii dkci oiaab m* 

ETfi •..«olpalai.Amcll.UHtatBifal^danalleamnoia lDh*a>n.Ualidiaa.«td«a.lica- Wk 

^ oalldiSla I puiiiraii; T>aal>m"»Hcil alam piiri. fol.' Ic ■(».» dicH omai. papalu.Am«.ltiMUl 

^Ztlit^lti^Uaim^hiS^tlinamiilirBr^-^-*-'^ tri.rBolaidfHiaBBliMahi^U.iiM 

^HrmVil ,c «cMaiialctcamUiiafantcfBi.-fUipaiili au4Blda1mi1cffactafia.kdlcc1a.abp1 

uiii 'adttatlb* ' f^-"' '"* -OWilfB*.'!! ilkat •BlatlAit popa pala.,*l>rf.M*tt4l»Bi iBJDdm pcnfH*^ 

lidlAiHuui. ! dicct vtiBcrTu^ papalB.,4mf-t»tcaiai obJ pra ItdUhu qal dotiah cbib vxor* praidAi raLM 

aImnfaltUmpticllI>t.<tdlHt<»aalipapiJiu, citamol. papolahUan-' MlMiaa>i|ilI^ 

n<3>dlr(idic. ■'i^i^-r^ala'l>lu>at«lib!?^ral^« Elmrii.ftdimtMai. ptfXITAmn.M 

li,iiacdlo_dMa;£tTob'ibaiuili(l>nf>cltlia.'adl(iinilaK (ai, aciRnspinpnfill. » dlcmoaiaiipS 

.(niaomirii.u "^* "' "* c i P- «Ivlll. "' CAP. II*tl 

•mnnnilotn S ' iKoltadlcil. luirtr^u-smBli 
Mta.duiii^ mcl^aifo pEfCfplaribL hadlr,pDi 
ilitndl f n •t.tittffcit f it.l.^1 pcnicrli a (alaui pm 
ram aoartcl fua> f u diHaapicIt lafaHBI ptUl} ptttfi fu],i.apHlmiata& ■ 

CdftHmaHilmcHpaJUaiiaiiiio. fiiJ.aui •alhfaiainputipaiil.. 
(aagj^m lBBacialinJ.pli|a Itlbtli tMialacm IqaoccBUn.taufaiaii 
nBltcmiuccli(>ri,^laea<>Andcilifcnuliibiri|»ibilttfibalaiUil.da>Ila. Xlvill. '«limn 
AodJl>»ftclu.lfalicliitictiada. f. .r.fupcciai.ia JiBcDcdialspiaamalfnUcfnia&piBfprihutpid 

.'amf^a.;>i.,ibqoi<i»'>[ain«»<,iimcuio.A'c<|i. 1<''L»atdjauSi«iftr>.m «1^. ftbtM<li!tal«i p^ 
ttt tBa.J.Cilirbl tol li qtJbB. icpaBiir fbln baaui «b*ra>a,iiii>iutm ii»u lacBi, ft tongn uU paku > D3.t.z=dbvGOO^[C ' lAMaW. y. Dcutcron. n. iij 

Jttnn lni^iM > .tMi«an.B.Mi DjmI- ^n hifnillnla.fiaftw f«Sinlirli.'lffkiH fr^sinula 
k«alwnianfiAuhi|mrad>ii<aial>, 'DsiBlaai » boft» nl qal idanfui H (■fu-' IsnB iltfiir. ■MM ii.I^I«M faf Ifc ■ hdi m. : « ulsnrui «.* ff r tfipinii' il» (ntlnit ■■J Iw (liqiie, UH H '.sn 
.,««lH>r>i 
L ,1. (•(!(«» 
■ftnKU«MBnu«m;fef- , (t«sJ4i1 bnrtiav ID ^Hpnurit «■^bi^v i Bi«ihikin[i,fca«>nnlRd.Ii \ Tl,..,l,fr«|. 

Rit^.Uitaiii <|iiM nsj plti.l. imshi* 
__ _ ndf ftiiitri<.'AtlmiM4 •iilHlu»») iBtBiAb^tuaiiaptnbwWHiia dttann^minbl.lBiifciilbllHsnlBiiilAcadnanM' 
■■■.■iwnUifAdWWili.&irCt'! ilinfuiiihaimi.Ein-ptoluBi.^^Klit^Bh-l Tn.l.lrlt.Ain 
■Wtcdf^eMIIBHI* ImbIb» 'IM' i ■Imm tnm na TBt lfp»H,Ji"nlHBidkllSnl' «drBi r«iii. pvCli iBiina dflit ff- 1.* 

:tlpili.''Pi>- J.i.l. f«clttrt tVmi^tMtfvfr^fim iJhlbB^t. Jr nii ^MBtit UokibdiIb 41pDt.fr dba n au- 61 tl popiiliii 
bBk&c«T(i,Af BaB^llBiBttlitbHi duB.'^«WQiirdDiitiiiii'Bpn.B*qiH tD^imi-irin^lBi.VKdk 

-^ "* nluili tiiTf q^U t H I I Ji.' a«'tirpi» 'plo tiblS^. .1 n#«llii & s<4fM«B< «* 
«■dDt Ml t Dl?rt.B) to- I IWdi>.-N. d>«.an-l nBttl. ftni.oBibBi ^».' nlflB. 

bodb . ^nl«i rgpBi it i ^r47i.r(h>ii>,n ni p^ di« •U<ii,& nn n-i n •Vntl 4i DB 

•- *■ ' — ' lil.«OllM"«»It™D0ID(nlD«llDlDoB»Bd(«i™lBlD.I,.dl« 

ili.StniAwllliAfKlH^nBAiFIKipntintlninri pppDla 
lB.iiDEifotlMFiKfpli.hodit.oi4tltl.Air.. I noiBDi. kcn- 

. .riilBttklAw, hi •■». ^* ■"«10 «It l^m n( , ft i>li4Bl>| ri.hiUiltnMn 'HlniIDiHBlBni Ib fi"ififl.K dlt t.'rBbJlA,FiDptRnii 

tibl DDmlflv prdTlp, da 


a^iirifBd.pBHi ti noiridfii.i&BGibitain. 

II ■lD.,'lr lBrrqD«inTr«dolinHrni. Fnni il-|do IbrumBad, 
'ftriM. D«blTl.on.lBiil ttmEDBproplD-irup.rior rmf 

IBi.li(Dtit.,nirT>"'>inpgi7i.pi.I.1coBUBODnDIODnl>nJD«iiiiB.-arap.,ii. fi..i, B ttrtft- 
• fdolt. lnoI.nADdindDabtJnidD.lH.lnnnnDiltHdrft.lii.a.t.lnTiroll.liEhd.i •jh'. 

. riDf,iliApaitd(^fnrtiriiv,Tln]IIBj AttinuailAiir, Ar^lDapri 

Mpipn«ilfnrli,<D.dDBUin>natuti. TvniltiUMoBimlltosfr.i .. _ 

■_iinfaBAh*«.0riiitnB«loofiB.*nBibffn,fi«^*fttlDiBitAfnftf8DtBi. AfBlfint llTrplnHitrrtbl* 

'- ' ",^d.EiDB.jBB. Dilim tibl pflltiB «u tnBrririBi. ■dhirtbli ilbi.tt. n lVpt« 

- " ' - udoli', a«N,dr|Udb,ft nUfTD..trlDililDt.«rc.ParDlt(M 

, ....,_. ...,. — j__.. obifa.Biafbiuf^iiBm^ai oii. 


•rcoct pflibd. Til.l.IBteliii. >**B » iAh piD (Ari'udmlflBia * •«luH.al.dlBi.b.Jlam Afnltni.itobift 

•^m DiIAlll iBf f ntl«iv rplai,id.A rl Id BBtBilnm pfnnlrt Bi^D.it.Aiirlf D.u.uift.iiDiDm.. ^ n ' 
hi^CTiB»,B»l DDB plBliTJr wrnB» firMBi,aBii mii bdd potril.^d.MBlU .aBg malilit ii BonHUii 
Mnu.nii WaHi.. «11 pDlatiimidr cIbIi AlphBrtDi dt r>Ili drt.LLScD ptBBlB ndn p^Bli.a.il,Tn 
Mllni,n Tk, Imbn. d.<<nd^t t ala pBlofa.vli nait nclnblt p.]B»tm.ijB^«lH ^r. labil. Mdit. 

■ ^ -■■■■■ ■u. n.Dm.lipnmDln.rfa. 1iflaiMtN(^niuMliiMB|aaiItai*!t^Z^i!t^t^^ D3.t.z=dbvGOOg[C Deuteron . v. yaa t'UMnu.lM-'-qs''''"' '" -'--■'•- 


■>. fK-l.vilBi >ipn>piii^nx:i>Iiiii^i>odilil.kli.'iirc^ nirnl>«li.& pn>»t» guinli •MiUiH^ 
«ffii Tcfpr». frt ftbQBilniulii AlppiBHAiUbBijpftflJ^ Rfdnftl it IhKiirniijdJi^Bi in Al .(triii^™— "i2C^£ ^pmtbifiac LJ'Alr fuDitirbaEKtvrit' ^H j prvfrpft Daf T TAJrfiinitgib4fc>tUififlaMfpni«pk 

njiTlllStara- rlnJnu UoB, n ltiiiri<S &U|> lfii.liBtcii rln/ii» HnS n ifl-jrKri^ii irndit 

liaaitidi. tiNHb.BtiitrrlBiI.illladqiiodhrlltcuclJ it.Hgib:rii>i.im.ilki4>>4W»lniBiHi 

bli.l.Dbillia- |iiHa>di.v>cuaiiiR~aiuBiIftul.lli,(n.diJ f It (b ■anb.variut^t UaTfn aixUB "i VM. 


SiI^BlhMUkl HU°rrnl Ht't<».'l-tD(B«.4iAi.'B 
tiRtli. lu a»i> Mbifti.n fclml.VU tt» r<" 

" ^" *■ (lif«t oWli »Wi llhaii F" mfbafl.S Of tm 
f i.l. Illvlknt BUia><(iifu.ftrw>birn,1>iiiinpcnBninB<. 

dcib/fkfjia ttilltiHl>nbtaJtliaaad(ilsa>illBliti,Mbi.' 
1« TiilFin. ili Muiifi.csltaitiMfi ItifH^mbi Mitli bil*, 
* IB (nJcilla. « iKlttl. t».?t 'rndftti uula' aKBli ^be fi 
OjlhibR is. «BtltMi. vaiaan«b«4(iftail>'<a>JtiDBa< 
i^idiBdlfdl D«irrfl»,'™pii»"*iiififtM»ifti»i'*Bloii 

.I.IBHI ■udH. nltll,tl"HiriW>^ *llM.Iti)M CiIBBri il>j Kii 
•ii. firfan- illi>,"Tilb» •iAn,'i»nt nHif.li pcrtliiaa. 
•fBlt.t!.fiill. lli..,BlMlll«ll,Ji«l.jJ|;Up««.«arf,_ 

■blliiit «B. Dil ml.ftlB iBlUMail tini.'^!! Donli 
V.IfiuUitBl iHihsdltfci<ttKUB,vt«(filnbadli 
•loi^pHt I pap«lBm,»lpfi«fllW Piot ^nftitaad» palK. 
dfArH..hdiBiclnii.fttlU,*<|BlBdB>adi(uultp«tib'nil.. 'm:z ■bfrBflbD..fV«iBimIlllM.,* 

biiIbhi In Ttnt-Atf rpil'^ t^fuada m 

n»B.ll(flua ti ltrUm...g>na m!^M « "ti aniBi «!)■■ hndlt ip»! w 

«iitsx. drtBB'wrMcMMis!fvi «ir.;*fddr,2St^r; 

b». 5(.i.<Wlht*lM«tlB.'tont.«AlfTpri.«V™*j""e 

b'^'bd^7"d'Hh^qD^'^i>^»riBit'^'au!>ifl»t«. 

fTBib.prarpt l>|Dlailt}>idt.^i(nlift*Bi£,'',»^pBdlIlai 

n(i.lkla Hnt lli^altHbD.^!iQabnlnliaifi^Himli.dItd niii |fBltiiii.ftlii iBtnTa. ndli ■n^^ 

•UKria flOn- Iiiini(l>i>DtaBO<tia,"«abtMftfitBlitdJ|.'|f ftantiICBdlntiB.Caa.iitudlnii.ab.ki 

n.lUi^r.iil^ tiaBiIiliKim.&ntfaittfif lBnblf''ndl>(Ii' jBnlibnlui.bioidlcttlUil iBcwdcfn.dlM 

tldt rtddarb di mn)gii.frl& tbfvlitliiuni.'liddr,aunaiiditilr Pav nlt mfli(, &anabiil.bo la p.aWlincBi< 

iirp<n.li><«-''ntba«icntla><I.Iiulu.,»(-licl..rffiUpia- Imili anfiimKxbrii fllinH.«tD«fBVB 
nidcc. •tl.aiWincatd.fna,dl<f>."P.i.>lti 
?.|J anaMilBcifoaIainUWdlBtcaidJ>Bid,T dl aaiA irv poiwl audiit,*fiinc Id pnii^fl 
dltiB.|Aild.Jlni,D.dnflBnuur>ptld^ 

naB bibinii : *i frimd ,iila •(• fnm BmJH 

,H'iA's.lian i^iIimI^. (!(>( in mSm! 
carrnttinobli.dpB.BaiB. ItprtCBVmatt 
» nUoiaiTnnmninm. accndldJBiBipd 
dindim Rubm ft Oad,ft dbBldlB nib«l tMa4 
ft. CBlkdln ii(a .nb* BaOI luJv, * l^ 
«iniHilll(atlm(BiriiMlscklt. «t* 
ill hoddrBBftl .oiaa SomiBO D» wdUrii' 
flpii •lAll.ft crlbBhac BHiatn natB, m^ll 
ftai«>.OBBlf popBlfl. ll>afl,LibniftTl«Vi n«ftI.),(BC 
ft?B*BnlB'Ji 

ipivfli fll^mlnfl.'Pn. tflfl. Ilrnr locBCB. tf tiAii. •,.l,pifot(p«frlb»«nftr»l6.qflaoldlliiftab.nfl(ijdfi»»Bnartaii6rfiri.. T»p»fial Tii PM 
TtDrl. T.I it%fc «V odil lltH Trfln.ri',uad tS ,nl bafl.li «p, j .rftiJ.Nirrfr.iU rd1(«. tmitBl.l.tf BI 
li>,,flJa BtdiiftliiliiJ r«ul.,iiiB danjsl. ^k IflbaBdladB.ftatli loaBini^Ttl Aai.vi trurni In fadBiVo^ 

b.l .,...^hwf,.i]nr.iaiidafiraablar. 4ia.l.^Bib«c,uod^fi.tando conliniMbo. f.t-l.cft iiBtlaii.ftl 

frrTr.TtdlictfiKllanln.1n1iidiat T^ tBdfMallvHJ 

l(nnina..Pitte>lnmftibfrs>hM,iflHlli(li(t*^nBJ 1..F.i™c :m «wlifBiB^nit(l.hBla<lAllla,MitidlftB>r<l»lI<l<'Ua.t»Bch.b.a«llntllblftt^lc(pn,l»»AM>J 
«...I.Hin caBllB(Cflt MlhlhamilidlalonH . «» fl oifim. igiia. f .< .1. «ij B iBbnlafliislB pnWlsH <wl 
Bitl^ln Tt nicpoil» cbililllltul.l.NaBIBiBltBt alhi Uls mllidlftlsBn. «laB fl fmn n ad ^am BnlnBi ^ 
lB<llBitBi(ft,ln>tponlfoscnpifeibniaBjmEdAptlav,iulathilM«iutsih»iwaiBadI,fsatriMMn* 
^ntkaiU. ^iiHi ' "" D3.t.z=dbvGOOgIC 
,(H«rfm.«Ji^_,«j ^'^ WnlBHUiiJMfnm.<Ktlmq*C.<l>.'*Ml|<w«blta'u«ta^ 

I •a»c«nBi>4u«aiik>(*,i«<U nB>^>»tl»HUa<liibnb.,<w>.la«l""^'°" "' 
Iti^Bi I Jl . I» Ii» * I. faMt <k..t< 4ktn rnbutriHii MsB- aUB«a.'lte> li I<J fiirNulful- 

Miifiii.rLiiii Ik fifll ItiM-^ii^TI -|VT'f bofa» JM f.lMjni) pM.i»wl. Ir« fr '-^ ' 

m^iniaUtmitHm i.H.&n( Rfptw- ' fnnHfH.Htii™ i.fua' «bh (i 
H paM D«ra(w flt.4 DaBJ.H faBlrltmi ^fccrtf*" -^ 
«lic.lw.TiiKluuJ ha<tfl,ai 
I..U, «luif TttAalrflihmliib 

H^H^niu t « wu palilbdiBt f«. ^^V.B llKq.r TtHii.ifa^ i 

BnUundi itBiS», ia ^uidibiiltiii (] rHUTlb>»£«o A iiKiitlii.igH •(< « ^t.Hoii Bti y- 

"^ loptnisfcBi •(. hsili prwi- nB.inul <(au |TBCn •'jan w 'propulnli' |a o„o fiiborl, 
jiiBfi.l>i>Bia»i^i.D.alBH DqibIb'IH.<i.iii, COBBiifSfi|i>ila<riiiJDa-| fidttoiloEU auiBtr-t^ Biu ^Bunpoftdinial pM>M u.&-ca.o«fwt ,_. , , 

r.Ki* bt.tHl<t.> liU.Hiotfa «»> (• dirpoiA Da.la* DiBi t.u.>R 

<lti.4B^iaFu.ri.ipiin> tBl. riiiltAuiBTntHlJSBn«l«ia,'Ul 

llau Dll» in» Aic.u.a lifctDofBlluDMRlw.n^iBlbll 

i^btiri TidilfiuDoioin.iB DifliB ibI * hiit o^ti tc' VaBlaai Di.> nu Ib i 

ilOd.4t IViAlB*B<0lBlHACU,T1pof- |l iTl llll.I I llill 1 1 I if. Il | iffljlllit illi 

i.ht*TlBisiiaitBO>, ft>ai^«4i.tit>, RnlBoi. ■i'rii«lldSii DamlBBilEiu laiuair 

-'- - u.TBUHUitBiiKiii,A«llti.> tBW,ai«lfHBloiinJ,«dD>tuIto.>iait ' 

.■niifaotApT-lBuCiiiUin^t laSoiuMcsiJti», AniutBWHiBa,' 

tvnlfi«aUb«dfr.ti>liUuiIihdiit>« Tlau.'Fa»(*naiDo.iauBiaita.iaBi 

[•«'»H>.'i.tiai>apitk'-u.«i«uSjw tiicnifaB.<aiur.piihe««CBe>.a^p>ii 

' UUB •Beii.ii^ BiiltiadiiBBt, ^''aillcpiifi^aaBii^t/^al- 

■ lufllA.H^ iimcy HwirainJitiliTatrBbamiBi,itt|u 

' fnTri>'«mBi4 ptBCTpn iIh fu fr« HUdo (i- fr ^ai uhil b 
rt niBuiu,lafiBaBTifl«li Iptitilii&ai i|. 


■ TnOccBlu.DaadalD I l^ i f a II I n f •il'iB ul paHciac auB^fc a csu ilcaa na. f t Tt^Twi^BCR.iu.crf^ui h>li(.I.Kr4BCC( ripna'» lun I. pinlaB (.u 
UcAi.l^fli ri ToUi •ipolG i p^.fBcifw I. •iiHna oAi. ll.qul ci n furi.i cuAl ml«nn Bllt. fmirfi 

■>VvA.MiTa<inuai:. f il llinBiliicii iiriic X-TJT '■T-1-1 ' 'r ""l-nr-l ■-I-.'""'-"- "■'■-- Dgitiz^dbvGOOglC . - ,1 

-Dcuterott^ . t., . J4oylbmorii 

(tafiSI^DicS lui.ll&ldfliuifufHHiilttuiiBiDrimiK ^11 iniifriipri flnt fc irMiIirii irtBnMlMB r 

Jr^c^h». '•.Writ.M»>iil<uii...<cn^i.'Md(I. kl...«fM"I"A^'r««'P««W>«li< 
ulc •ndinli» «Ui.'iniliui.'Qi>li>liJikt»Htb'li>t>>M,>i [■cali>iiu.np*f]>4iaR,qB(<m<ilb»n- 4< 
~n<l«>l>RI« lftm»tBU^tgm,"mUt^,m»M^a<i4,n [Ht<«Uia>f<na«>,>tMcniiM>l*H. |fc> 
ii«CEdml.TB fvlcB* lafiiBiNK lA iliii iHR.ii dlcM.qiii V(a«dtiawi,amia>inif*lnBM1<nHBl> |1> 
fiiicB Runi- .nitdu^^abliBUt.ftafmilrfiBHWi?^* uixHflwTtciUiili. &dk.>,^i(»Ui 
». «inr.naa (Biiitoitbii^TilpliiBfuiuiiVwdiiMtpia MiMdiiniiAHHHiHH,JrllIwlirDHi<tH ' 
«A l«>>iiii i piBasBill iiM 'crM^^lD Mc laoMlA l> ch4i Brfcmi Tt paflBB »dln,«faint rmt ff- 
(c.iHqaclala- lua',! f«liitllM.1««>'Hf*ili<>4i<u«n '1(1 «H«iltfMlHia«<«r«amd^<in«> 
uiicni»!». u>kMlt.»ar.<diBl«llB4i."»irifaf»d ftlacHdc.u.«foclun.Bl«cll>Ji«<aU 4 
tatlirblx.l' p|,dUbadlcn4UlfU»*BlaiDKtal,nbl- I..41. MopMhw ll n 1« {«^«aa wa.lBB » ta- Bl 
tliKciiaiiii nJa. U iln ilii.iiai caAaifu F»arn t^.Ai- ■Mua.fcacmi nri aBaHcBiiiinl— indHiB t 
dl InalJilaB iwi clBi usu>'lBiki>'c(».ntlu> «'biiIiI- 'HanhaB Dfu ibbb. * uhBln Ib illi cIu. 
WIM»''" aHtttV<a<n>(<tul^IM>BlaHlMBi«n>lm ftcrfftdlu BislUalUluKcinBaalaWM 
4lic»*>ffi<-l- iRcMliaInli<«u<n*ipalMn..'Hlact- Ivllcliili •<■», Hau Baklpli»! H.boicdkti- 
tiaaftci.kdl ipiTnHrltcslla*.» BSab«llcri.,lid'«lnpBl- autlUlaTtni iidH(lBlBmPMi'paiU<l- 
(«.tic.aioci- fB.'(Jaiiitil.4ta.illai.rcn>iBiriBi>ii,BiB&- JiB.ftl •BHBauifaB f««lt(HiBM.» >■ 
kiidcJuit^l ctotabii baillt^BMtininiBi ptilM<l.,Bcc d<rcielB«h,(>rMnnnd>ccpiw>dani>rl> 
filu itiivu. pim|ibi|[. itln fat itiil. ti^n itlfiBil* dm (litux, ft i;icBlirli((r. Hvdl» cMtadit 

nBlii!°'^ idMAuai^c>i'la*'<Jr.i.r4>U|>lilftBDitJ !d~u<uAlutR(Jh^7aritJltri>*piUf 
iBlmitirt- pi».(al.al,KbiBidi«»(lit»(»iia>(:iti 4l~.TifltilB.Hab.dk «lafkHitHEiHU 
B>ilta.Yd.lU4 |cipiniriii.TI>lBUiu«riB(IB«.Vtfrilkn prapoiWli» nfcil >ItM» ybaa^^bcBiaaUd 

F.Bi ID CBlo.it hanilv tl I^Banii Ipft 'cA tin Ibi,» ISflnda |, CiBni nniB.tl dtU(<i DobIbbb DtBB nL 
eai kti'i" ' dliid toaril» hibliti fifti HinB,f BiiB lu( (lou obtdtii >«l riu, tlllll Bdhatti.dFlill 
■t.kiMacid bIi Danla* ■inlbu nli,4bnbiBS. lOic li ■■ iBlB>*iitB4,*laB|IndadkfBBiBai«liibi 
H. tu.na* (ab.">iflpO>>u>du«. C A P. XXXI. blHt la itm pn ^u iMiBltPaBlBBI [ Hi fc » 

bli.l.li icufc- A MiiiiiaBtHaiVi.laMiBtaiiAntbdftiKl iBh,lbnh(i«,l(kK,* lugb.n dunuBlHk. 
BSBaOll AaBallIMf.lldlil.td»i,l|al>adlcfl c A f. IXIt. 

«■■Bt^dCKKlI BUB><nIi<Itltlul>aiiai.'vcpo«W>>ritI* « Mllii^MaTfn.litHBtBtA aBBklK 
icf.cIilBa-1. Hlidlftlafitdk'k4Jiil>'t>i»>>i<iUidBi.TB Ab.l>uld>Bi.MfBBirr(.l.t(dll>ialiH, 
niiicl Bobli. ■^in.lMilMdudllluB.DaBl.uDn.nu cnilrirlHl ■.Bai«fwhvdlt.BtMfaB<b 
«II •r.H.1 >(I- Ipfi niBHbldnti U.& dclibii |tBiu IfUi nn nd iirtd] ft iBfndl. ■iBfeiriia ct i pumIib 
jant).a.1cft i|- r.ib >n«pa<ldcbl>(U.lclt.>f.aa|>ait '"' !•"* diiiril »ulll,n»R(BabllIaidlallM.D>Blf 
<bl ntitttli- t*l.il(.Mif.dBadBBla4BBn<i*DaBlM>.ttl UfaDiutau lilBlbtl(a(tR.(Ki dtliHtHd 
^ui. iu %■*. bin Da^H tl< fBHud w» fttit ilbaa li B« titn h(. IB <UrHh, no,f iSBMi, loi 
riapl.qul '1^1 OC t«lbw ABiatIbHii.lt«ia mn aDil «■>< , lafjt iltt winbii ibh ia.aw Incwi ift paj 
.1I1.>.BI-Jt Ipf.t.HxatHuil.Tudit^ucuIMBlBBU.- ■■>. Fac«il« tl«B(BB< .(^liH Kdt Mia* »1 
InDcctaaJ.tl- n&cltmtt(lr(B,nfKliibiliiBniia(tbai nf l^ ABtnlimi,» Tnt> •««. *MtUi 
biiUalicT»B pcurpiBiB^Bad n>adui>ab(L*r«tHifltu <ai.cCtt|agr bointdMnttrabli.flBfllMK 
t.ciiclMiu,* tlWli.tli.fUBkHAcdiuHliBt^iinA ckil.(liS(.trt>«||(iBM>.plia(M(t(B.1 

l.ilf i Lt^iili. Blliia' ir. au hc(u unBlTuB.^aiv» dcfi- fatA.ia CDii : ^ili DaBl!iB> Dni tBU Mil 

Cil1tci,TaB'*li iiiH.4vaMaIc(u(lW«ltliaha.kdlili(d' duftainu.aBaBdlBlnit.BudtnltB^a 

•itkr d^.ortt iaBlaa{idii(aiiulfiulii.*raitl.dla,ft|ai-' fvannlniat Marfnlontt.ftdlidirinifiB 

diatii.aac dll bIm (|t,faaataB n (■fitdkri. ei papal* llta bI ifiul.cifanut.ft ithi labBAu^n ibIb ti 

dtpnpm N* Jantn.aolluiail t>aBiBupuribumj|'>i iradvc>vapulilfKlBTKrtJntiluuiIk|< 

qBiBttBn4- <(nitk;*iAteii<n*u(uiBbaiidii>Ha>.' iTili*n(JiuiBltDaBlB*,ft n tifencdwl. 

tea<il.D>rIliBltoHltfti,ltf*A«.i(.IB*MdtdId..n[lI»l«rdlWiIad(orllBriTlpr<ntDBBlD*.rita>^ 
tai.bBll<[Ul.kp(dtl>dR.Iof«alalalgMct.*arna.atlnRlli(i,lBoiciaD:ld<ll,li>i>RLRili>isB,t.ltpoI| 
l.clbM lul< Ihal.HiB Ubil fuRdelli (.Andl.Dt fcliwiiB, * lt|.,. ti oc. tf u> («inlRnt.Mdiih.i. rmftLl 
fnar'n.nBai(lttiaiLtuicltcBnda(tadl papalBIB.P.rnltl(Itackt™laanfic.IdDtaBlILtsilui^ilil. 
...l.i.,.)n>lunn>..n(blUiiHY>ln.itaBndb<BC>I>i.dBBi>Ht)i>nc.l[ilUHdotiiud.i>ltiaiaiB.BaBcla(a 
li >.t.^ w .dtaBLnp.I.B(i>ii pnrrt. blc lacu pttriatu nd d(alo(l.liIfI«IBC rfcfM 
ir,HBD4c«aairtr.npiab.dfmt:Acu.ncudccT<d.n*. «^.I.pcopaH tfbt .< ■. <■(■ if 

cI>,icfoU>tri>:tc*Ri.pBBlRfktnfaril'la<|OBBllllbitldBtf( fi^OjUo.Duknonfk 

fBp.clocim.a.^Tll.B ii bDBBB.B4tHBlirB fr ib.1>b ..«pa^a [■ coBrp.AB loo, aBiBdD tf a piBC>pla Hbi 
dlUtu DaBlnBB »c.B.iB S ditnRii.tlact taBlc^.BolIiric. (i(>f,lnn f iI.I.(b>Bdc< Ubrrii tt illli nb 
(■T H<b.bn<dkita libl T»quddll.uiiuu «■,tBpalfB>pci«catt.«<l.in>putl^.IaRC«tn.Ftcfo>«<>a 
d^ibofili rclllc.i, f .o fc diouni IHIb 1 1 1 1. ti.I.BDa poraa •kn f(B[( BBan* d.clHBf ptAu ■ 
pli>irfitdlidn>niditciftri.,aliBlUik>dcafliLltBtpal<.lttrBtRBlr. fi BfutHi d(ik llCBBUf* 
I dldiilt •■> I". t qai panfkBri nlln. i« mdldnlt, * pnBlOililIbldlDi nAt*: bcfaik <(. pntfm •ipnnpl 
Wi. 1A >rii.FairiScait>a>.i.ilbaHU>iBa(aR>. f( ptrthl*CB.r.L(Bnni.flduI nBi.lBt9idn(UBDauH. f' 
WaialBalMit frftiUiwilUk, 1ifi«UIU(idiaUH.«Ma(udHaBiltkk>nb««Uiutaro<''« D3.t.z=dbvGOOg[C 
D3.t.z=dbvGOOg[C Deuteron. ▼. "MoyfcmoS fv.l.mamlM umtavaaa6tialtOaitimlJSa<u^itltin <|mI»R>b»t •MmAnlcililtatDliil.akhTil' 

Crnpnfom .1'. 'I«niii Ifjli liiilui.I, ic^ilt. nn Im Ubii u Q» libnip lAhA Mslmvn la liin. •Ri <■ 

>il cainu. .«^^■•DoiniiilDiiKltiJ.xfitllilcounH iliiIibiimliillHi tf«i(!.I SlitHiaBin Hmu- 

Ci.JSi.lKl-:''"*'»""''jm-'»"»lj'""">'l MlMUniiMm Aliiii>nlaD.t|i>nliBr<ii(iMKHl«iiiinu. 

1, iBKtiiiW>Mli<Mi«ilottaRiAI*t>BI^ ■■ 

I- dl^Illi.i<iif.n»i>nS)<i..ftl«.«il»I«iir'> 

B «iu]iintli.mn..>liQl«ilm^>Mp>«wia 

n t.i>niamJiiliiaJit(ili.*4RliHUDiel»*Bl 

i< ttld >»n>u>niii>arc,i|iuB^{Hfln».l™ ; 
killii^Baniobrndluilt. «>i.t.vai(l*.>aidl(It.«M4i>Uunit li«>dfnt«iulb«- faJ.A 
,ui.u..»..iiiBuii>»l»n>>«n»"B<<<'"to, licarI<«>M>»l*- li|Mi.AlBnftlUKhun(l)4>l 
Mmf*a»tUtuUaMtm. 1i4>r,4acili.rnti.lcftB. D3.t.z=dbvGOOgle r. Deutcron. 


ItJ 
taaHlninBHdiitUnMl.ft aUfiw n' 

inwiHnBI <BiB filil fsl a6l]>. 
lk>ll.m bdra ~.W>I> cl..a CODI Kis !!a=,-.r:: 


i^^p« ^lb.tiliaf itrild,^ Ir f^af a£B« ^itiniitimmdnrt 
'*M<mnmraa.' t,n g„|U|i^(- 

'rB(Bf»4«fi«Bi"ri»BitilrinBQ/t'a«Ioif.. L„[.(,t ,,, i. 
«Bi a. oMh & idlp. '•(MiiaB. dn*l<f uii' ?^ jj^j, „ 
DtBBfaatrtBifiiqvj^^&fBEntnf fBitWna 1^^ bhi (Bufa 

'Adhi/^ii ji«(,rdin r jUiBmtS»*» 

eDndiiiuu. ., ^ , . .,, i^^uiu**l»dt 

.t.i«CKBBt t*nidmonlfcD.,"»B4», Ati;,ifi,„,„|. 

■ . , •*. •- .1. -, ■«ildi.BBW 

Pin.r' f u R (niih etthBi R . *^dik tlbl JTir,, ^j, ^ 

Ildlil.>lira>B4(nfKl«i.inniB.bi(.,*'rpi- ' 
OibB ipid HBriFIIiand aBi1II1i:inioBiif •ni 

l;a *■ piDDSrURBBI Bl.ll lnilpufonim tn 

nrDDI'».«illlHbi.;&(,.-«,4Bl'°'""" 
Bnplka.M.lDarallBiaiBirf. tn IsiriE ^lijaktrdi « »ii»J«tt, «iiHib.ari.lntt 
i..^cit^HnBJrrI.idllv1l>Irl'l.]i.luasudli.i|.d,IBW<iridRt.idButnii>MKiiig»tf<> 

, .ifitlBBtiUDtSnMcL^rraftfcilrrptdtidll. aRBhalI.BH.S.<Af>riB.a|,t]«ittrl'id. , 

«tHMlBRi.UnlTHWun(BiB(.,)BUpiarI(iialBi«»dMnirn(BihMtliiitrrtc.t|,ad.larf|»l3ll>, .sifx^Err i ™., 

il. Hi iH ^bIb Infiiimc dil. ilinli DobIbbi I 

fcBji1M»M»ntMU. l^aBndlh.l.iilBaa.nHdil.^ni 1 iHl. iiiiBl.:Bia. iBiBaa ftadlo rtlBr- ; 

, . I dt ibiIbbiji|iuibib BBBn DBpti *rf biMDi* Ipfo. ptntBit 
Jfp>d.Tii.actemvft,TirhBrilB^tv^otiiilffdi0hia>*ff, |irrip4icpilriKfifBl&cir: - - ~ 
WfTlii fe»li»iB». f44Tf,sMltB>tiDil4ilaic.Hllcli(aB ...-...-. 1 Wdiffit DamfBBi^daai 


' »*iHb tii (■„,Bniii. (Bltirinri Ihub )iii«ibi iHicftKlBnnlw. 54> mtlnBldt» finiiDi d inl bbb 
**iK.).HaB<l«ilptriHaBfalluMirnBlli1BiBaBtnBI^|. fft.l. idUiifBiinBli. 1» rab.iil iBaldhm.l. 

(^^«i>aid,nI*a|>Bt>il4BlBaDdlHnlBiDilBiiB{iclinr)4glHnlBi>tMiBluitMl«BltclliI.iDill:lp» 
•'»^adB>li(m. «>,.*.'«lc(in((ila>Hdt>tiABltiTlBctr«i,*r.piin:li&lnl'(iinr,«»(i.ltcliuia 

I hktUi. f'ra<cMRaJ.<ildiIii<ci>. ftU.HiHidrtniianiBSaipnRiilli.arpiikaldltipn.ttliBi,,. 

I MiaiiCunnlacimtilBArrltitilnB. f(l BMdlitHd ill>tntaria.,blba BRliariirBl^lu.Tir^ to 

I '■Hlih.IalWv-IAnakuf. «14 rt.laaJiil.iDi.titfdi 1<<>r,c<ruBii.l.BiltIili«..a>Bt<irilltl.Biit.. 
yU.iiBi-LtaIMlfiBi. iff adiKiiMlBrn.Mnll.fttid4laBtini.riniu.l.narbarilldiiL,CBtlitst 
•dl-^ ~—.Ut •.«' I.< u,h.A.. urt. «<ri.ll. f n ci .iBiBs rtptida Ib rtm.Boc tlt.cl .BHaillb' .t- 
laUHo.liitiiiiiMiDiitlJqiittiittetBticDll,. tnndlA D3.t.z=dbvGOO^[C N. Dcuteron.. r. MoyfwmS 

l.tJll|HnnIlmad>« ii<lil,*WmftHfHrutbc[iB«l>wW- 

in mfni irn/u fsRl n rapnlnim hoAn «mm.fe dlHini. U- 
d uni|n>i*MU Hfti il- mu sMlrm nnlli,ai mta Ocnlid. fcdlli» muTliEf Billi,acda«fl hum^dliHM.eiDaiiiliiaicaBiliUltaisU * 

>,»(S P«n KU«B 1«^- Nao nls ril Dni 1011« « dlt «n" i * 1"- 
■1 nicJuMR Mil' Kjd bdIIiI roii ladlci. 

t ift .1 pnf> BDnn,''fha t>> •lnu taioaBwmo.tt^n «rw.li J. HiIb 
■aflii l.dlHi r.u. bnli DanBRham* •aiu m UIi.* W. 

dsiuri ><ili wan, •<« nd •Bulflal. 

iuKins,liMai^Uim NbaHliKitadIafi»tira4mc.lilfmnta 

i dl ■pkd mt.d sU(urii HnM.1ik>,fc<i>HnnaiB''.h'im Rmt«i. * 

'Ii**i.pnta tdHKpu, ■ii,» ■d.r.MHuunapMm. " 

ipnplii^i dlit «•> )w- iDJIcibliDisiaftiBiponlmmfDmn. ftlsfonl' ' 

iliiJiiiupapBlBAfb£,''A VDi,dEcljaaqfeDnfdiEfK(iii»,ttfl4aln*c^ 

iblnc : DDB vUiblt dm fuapH f<iDI. 

BlUlBKaliilliiMDfBia «I dicw.TW fBBt dp «an», 1» gmnw h»lwl^ 

IntBmt.^fptnilBfHa' m ^KtBiB WMbI. «»B.dibat Bdlr« , * ^- 

k.baBI>laiiB]ftiUBlDai.trBr|ial,ftapli>>* 

lictidclli naKdBBDi, li lntBinibli.S:la>Hrf)i«*nii pnlTnn. 1 

«d<|a tm falai^ aam ii allH IWii 

Klifa BBlduB. ft .^s •■■M.fadl: i 

, niJi.iafuukeMB«<tl«BtdiBD< 

..|e lBiamIpl.fBiBDa. mm un psffit mtn. 

i^<t« nlw lidl|a,li qjl ■tJnf , Hc dl )■! t anV MtCi (flpnt prflD 

«'ir^o.&cluB TdaiklnbliUdtlutm «f^mDminafiBn.ftdl 
((BtuDibwtniin, ittmicUlmedaatUitJUatam, \tr'*-rn- 
IJI rit.ha< •A^IiusarDjri Abi [•lnitel Ifnilli. <R U AnlCnil. bit.nnir- 
<<ai.l. Il ^tadntn fBlf.at.tBt.lI.iIBnt W iHlilDa hOu i1V,bG hanaaa,' 
KdIdtifu,Dan lpll;liiI<llnIfl<mlpt*tnnqBj.£Dti iBtvittucoa IBimmi 
ir pKau pioaf Ii,ai. IpS ■« tnil •icld.niBt. (<■ tI. Qalfinl sonlf- 
iibIui lfci<llni.lt( dH Ttnifni la fa|i dfltin nhlltBfranU Dni n- 

a'.tDi^'liii'.ar.[Uc^iil(.'nai.|?ci.lln.,l'»dUTnitrtt>tlBh^^d<c» 

ili<ai,a IhiBilaai tradiifailt mniBC iDKlIlfanlBidifiinlltta {boJ dbiH 

■aouCDaniliiuiil.lfiulltlildalaunJi. fradcuniauBaB.AnMii.Ball», tl ipMfdtlmclII •>«« ■< 

Ala.Jrrii>a aabit BeTrDU^Epi^rLdfi oy.lill rnl panib*°i laM^W>l» «w 

^nltlludit ladamltifBai JiBjcftDE.DDftlarJbtiiiBifllpluftfarclDMptrtufa. frin vlilbv . ... 

Jr4nccD>jHnDiruDtnc.iulTn<aAiT, Ir vnBaBvJlmdllimufBBtlllli- tdiff, CtiaalTU.tiiiiilffrna*. paintt 
iBitiMnaapRi, Tr<'dtA,vlDDB niriiiA doillfrrild.Dcanl. lUpnlriadlwbliBBMiIi.fdm tmunlt - 
' ficfllbai. T7(Riidclr.ldrn.<(lannu. T77<BbHdl TlBBB.qua dl<»,e.ila.lBl nniaratidhnBl cM. 
B.:hn amali aoDi.&.cicu ibibiu <ra fao nBipDri. f ft Id <<l7lD piaal. B«iln ti nlluttcIdttvUB p 
YTt>r,VIi(a >iricll.Idill. IDDiid<JJI(>pviu>,4Blldtfpai«ltn, f It milliule !■ lcniparT ^s Bant: 

Hia.biil^iiiraiaiDnVuaiilKi.ldHl.praprllrBilaccillHai^tllaaccldmqBB.DntBnrDDtinti. «ti Bocl 

llri^np1°c.cD'^(diD<m'lr(r«adl.l'aiai«CTCin..JifapnrcnairbDipii>lt4ltnm<^ilBT(ififctt4BAr 

tlaia^l^illtTrai^Zta niirrHin.n.inpc itDamiid^tl muBn. Id <ft riltiat papBll fliriblirr.hac^ifl. di 

fliB<'b,Qlfap.fa>r>'n>ir»la.1drA.d<uilll.pcai<(UTa.. ftr tldn. aanc. QDii dlr.c, vai ijbI 
M:al<ini. fnTtrj^bkkrkalEliiu^IIiBadlmliilnllifuilllili'?!^*!* r««?>r™ ™ D3.t.z=dbvGOO^IC ijCciaoritar. r. Deutercn. s: — i i^- fmi. «^lBw.iMmfWloriil.ditmri.^MB.. »«.1111111", 

■■i — ■ W i m M.,4,ow..«gMj. ;flnhu'(.(<ltUM.tftB(.bi..&f*(U«'m.' ■nmw.BiB 

» of^fcH. Htef iaiHtnnB f «plcjk ' dMi»biicuBn. f'prD|prH^»Hi.rmo«f- .HBm.Mflt* 

r Mwi(«Mp«^Bi4riBi.ni.fJHfaJ«.i4 ' rorb,pTDw(ranHiiHip^*tb*flliwB.(tin Jvnriiii.PtiA 

, faBMrnHrkiC«l.r:*>ll>dlaun . ^••^[•fB^m.l Ipr.B tar.t. 

■*Hi>MnntM.Afcii>k^Blcul- P'lidr.i.Si>B(null.U£MiJ. rWaw)- rsl«»«>l.'.i 

^fHitki. '^ BbBraiBiBCBi r.nc.'.i»r»..t.tdiirnit, iHb.^. rtt«df 

NilimHBr<n.ft<«n>cftBul.>cib & TlsdlaiiB rtsndti balUbiH f.If , * '■■tB- ll >nrBJ ble 
■;Mbwi».BribBifafBU.ytJinatfi- I pi.lBi 'tJfmn fBi & r°H<> ''•><>• •tr(BVBB(l. 

HAwwwA. irc^XtrdiiiTbrnr.pii^ fb.t.B(!db^«<iB.Brii!3rn^'Mr*>n d>'>i>.>BBiA 

l*t M illilli.iBnBMUTttb.-Bi.»Wtta trMfillluHB^<~»IMiBfl.afc<ll'«M>rt<, r<>'it«Btlr, 

mm H tlit . 4tc^« ■iJ.lll M ait. «<lll. |«iB«lo»«li.<ClBB.Bi.-n<b.b«.JtBl •)•■" •■'■.- 

•Mb<«fc(H,.lrl.>pl.rtnjB>fCitBBlcri ;Bcri'B-r.>p^laBirr.ri,Dl>liB4cin.'°'P<>°in ■cHbis.b.m 
_I_l .-_.- j.^. .._,_ .nj|,B„(, «,t«ln.B»J«BltTBb.Wff«"lriUfi«c »"-ldt«,qBi 

«(Blliarii ToblilwAc/HpnriplttiriiB/tiGUIinlltKn iBii.mi f»> 

Iscnriitca- linfladl.M *&tlu(sMi.wb. UilibtlBi: sttlBgBiATl 

- KbIb. l"W«fit><i»ilUirtr»>Mn<,<|BBBluBril.l ftunBi Ib ri. 

ItMBt 'n*(lln,«I>b(K»tb>Btoloi|*Wri>.li«r>- cBlB.Tf.lin 

ib4.Ib lBnniii.U'«n<*.i<cirB(rsI<iid.Bt*roficI- MHn> ««..l. 

,li.H« t'^lBfBincJHlMtirl..«E(WB(BirilIia- 11.411« _« 

m(bB. 'Bfa.BtHll.Brn.o4«4l!lBbH.ctb..*fc>l- hI(«nB. 

«OinduBf- ;4.B0B(CBlABB*b.l(B.>°'Bt(_l<.b0.'^ ^«K.b.fturi 

>• HHl>(^i.|tnBHr. lBt.RI«HBClHUuaoui4DfiU|.IIrBdpBr ib..Ib4i(1bib, 
o*.lBB»HBac.ft.p. Lln4wi.li>'^r«c'iViMt.itlstHB.tB.- r<d4.~*(.l. 
qiri4pr*B4rin(l riHi rOB fiV«4I>. '*'(4lIf(.rir^B.4popDl.iiBB.i'qDf 4rn.perofc- 
fal>:qjil4pn>i 

'<«III.:l(BOB<ua<' li<Bu,*(Dl)(aa<ft.4p*pilliHrBa>.laqBW '■<< 
rHLI4(n ri4.bl> TH pnBiilailtfli. tvBtnBclo bc4Io<IIo>bb p«*i4.bolU 

- 4f.It.">.1Bi.l(«Bb.-lBlt.4.l4.f«ri bOBtll. 

Qi44'>fii.tBoBluaifi(illli'lBBt4lo£- i(inb-ii(. 

iHlfud.fllflBB.rp^tllirtRUlh.BI, bll.lM.1. TfS* 

H'Alc ril b(B.4iaIa'au bnciUili M<sr.i'.li fab.lBlBltait 
Dcraioi IftBifiBit .iu.tt<fBi.'4i.W~,I>a a.4.CoBEriui 
n^WMbB(UiBBUBatla>fBH:|ft BlBB.>4illBa tnli.arom. tH ilin l.ic.'!]. lifllth IsiBi- 

G£lllB.L.|tB intapliwbiiHarte, '<i(aanB.'44ncriilpulii.il»i.'(i..h( TMlifcA.cal 

"ii>.~BftdbriMlWMrt4«tBB(3c(It'4<nM<^CBi>.'u7'>'>"cr''>^'<H>rt? 4uii. TkiE^ E£t *^^ ciTi: 

■tfibrf bnodlatoqn btH4UI( >UTfal>a 

■CU.M aii.irnri MM B.ti(fBUB.i( Ui, h*llfB.I,Bi i.lB.b(l.W lliaB.Bf.(i(«i B(«l ftBlBJB. nlB(r«OIa.«Bi .bJltflfpHl «bM .IJBtlt imiilo. 

■■biiaw. «.( 4cnpl(Hn> boAJB- n>1'lil«alb« hilBlri.14 «I. iiiibb T.bub . JB^al 4c l>oftlbo> Bcit. 
bB tl.«Bi Bw JcwnMintBH 4.cifildb« fpToiBB hoftli.Bai .A.nfc wpu>b> opin b««l6 BwS.««ri 


bB|l.«BiBn.J.*anbIintB«4.ci>idb«fpraiBBlBftli.Ba<.ft,r 
M> pdBdpfa>M.I(10Baiii iBlBi^Bt.la pilBcf pfa»la4IauBB I 

*~'-'~=-'EitaMli^ ^v I clwi l(f(M (ni«papBb>B tiM.14 tft,tnl mmI. vwU raBt Moik. f ii (T, p>V(M 
m pohU. Tih ■(b.RouB IbII(I IMfa ndui obbIb 4«. f m ■tbnlTBBhpio.AtitnlK. »i 
ma. <>airil(Ito.(4BiirBBTOLVirdli(«GBidltuii4oTl(t(^>B«illa4B(tfBBTo>. T>Hit 

Ii.ft.lWnl BrilM riUwqBiBnllUB.B41.lI», TB(.l.'((.>liiaioI>if Hlbo. nt.BlfN.b^.pu. 

jBfc—fdl b.B.4iaio.»oc c.pun>BriB<( Ib priBilplo 4i fiat bni41aiaBl (DlTi.fUl nth» popBlf. in lufla 
I ™01— «winl ■ . W.<| (fatB4ulB«tB bn AJati Pri rtm ittallr i« purtufhu. fi |4 ril.Tli propbi- 
■^fctib. p n |fc.ii(a ptgblM. T(rid>B«n«fD.B.Bacril.pulaurftBiBBD'«i(Bi.DlnBiatbnib..bt 
•dWiBBf.at. Mb4itB><r.(<>>ua>.l.(«wiuBiuuB<w.liqB«nnBfpl«4iiq«o aomBitA.bmt- 
■MfliaiftuWpti4l>fBl<UtB>..Bpl.inw.>ii4kbw. •«I.florinli.fcaiiHift le!rii.l4ril.D«. 

'g4 l> i. iB B WffcB,qM(illllpt«(.pi(wli«fnin.B«BB httlturt. WDB>t.ti.b. ^t.l.ttinilt (tarfu 

: yi n bh qH BUB BTtiB^Ov ruAf(Hl> l4 (Arf^B buM. nfri.^ibu f.uAanoi .■tri.inB. fr f A fi>t4tl 
' ■^^BOH %■!. lifft riL'(.Ba( tftjn IfMB^UBdUBrB. ttu illJi : qu 4tl. fBfc Ib fBlnit <■■. flgkli bI* 

^■ ' — HiB . 4(li*.Da^H.a.4.iBnri>iUH. folp«.4iiiut(i(fcp«IU>>c>lt,tinpA4i J(t~>^-'~i->''^ 
*'> ' i W faii. ^ l«.im*— i| n i luii fc>»lfwUn>>artwwt. fBVmlrlli. .^■iiih^ D3.t.z=dbvGOOglC IrlhvtiillMrf 
fiidltiia)»°a> SX.'"' TVlltpfnh I. ManmM^ i4Ia» irlkai irnit 

ylu<lal>«.<r»aH 

iiiUlaiFnitBUHn. ioii«,fti>rBB>i>M , ,!■<•,« id upalu <■■« iKHadif «miai- ■ 

i,B|-Bamhi'*a>iaMinBlcl,'«<taapEai ■„, ,lB,„U,kHipra«.aiJiaHiaiiHi£ 
ilintcoalrihofltifi». I ii.iJoHrulHtlunll. ■ 

Il^.flL.Br«.dl,lt,-Tb»rimHiBil.tBinil L«i-,«p,t>lt,»'>Mit«l,ft<bariUIM>M 
If s.TMqat fai In It ^u lurll. ^un !«!■ *JS|K.rta«o tia.fttnaWU la tiBinloH.ll ; 
tiiiiHiri.AfuiiiiiltsamtlQHnipMsu, I^MnnimtAmit-tQmiUmmh.li^ii^W 
ltr>diitu.Mttfb..'°03l.Ucltr>t>lr.«*mij ,rifto.ftlMBlft«.Mtfilo™,*f.Mrftu«l,; 
niru.HCrldina.afiumftaiuianii^o- i,Bo«Hlii.;a BttHtniBi a>M IWml l u fcih 

r«t,i*^?biiaiBl>t^,lib(iutuB(iriHli > 

•li lo^ xoiAilii UI.I. 1. 
dlilt lailii^ib 

dllll.fl ■ " 

■■'jiV 


'iliripf>u Ib f^ron !■■, A^r Mntl^ DamlBilaillnillllt 
UiairallV.FtimltJofj 
k^.d.n..lta»,B«l 

BIBimnu DaBl.lk.-lt la.dtpaial.nllianxt*. 
mn.»! d> •IniniiliB''., ■'A<ii<it^'ihi<t ■•m 

mtlulMtwiriBhft auctainiiiiiBttiD-i tl„i^,|n,oH 

«ll.iom.ftibilnloiBlttBtnilnut.^Ad^ iiatt.lid.ftB 

llnriffiiali ft daliMliaiifnMb* roUi,» > itoi.| bnidiais lUI 

HffliiiiH dtllMinialiftaAibuungiiB.'» r,ifnar"li.-, , 

•fci.aBdilltitlffinatnta.AJtBBUt^ iBlBa.TfcfliM.o™tt.-r«*l ttimluxtB 

l>iiMk>bit>BiIilaiiil>..>«lnbn-| ' ^ 

" ~ tlin Ttpiimojtalilboiififlll 

, . . ™B.B.al.,«..io,l,l,.modo¥l(>,i.lU^.>d.-t 

^. holtc. ,iat . t» ''' <■' "o' ' ^V- ^' l'""' ^'o' r Pnf.Moiit. la. ft d,.ft.hi> nafonatil •In BiCtiHl 
^Didi .uo.rTtl.ftBaoIOD.Iiii.m ttBUltl la Hrf>.& P.IB1IMI nsiBtniltmftc. Soc lA, IMdlU >ta.ii>nard*J 

«li^ tmm. U .n vrim ft ThBaimlB 1 I^.ill.l.li.aBl TUfBlt ruEHCI.u. .mTqum •adJl^.. tft la I» ^ 
dldtBt H>f>.qoi piopccn. dlA.l .!> A^H Mtilb.. idill Aqu-nutiduNaBlt. Q^ff d^l.TB 4.4«udiful 
l>i.mrim4«>l.nlwmfnfl.niElclfniftl..^tBbl,^4U>1lMoiTlrCUlftifTmu^ pmnqBim ^M ||ilibI| 
1b liot, aadd CDUcadit >T.d AaUMcCmdlftlnl., fi*QBiilf.lifl da«>tr.r.a ftd. auttcr.l r* bS unartcMl 
lUa.,ft .«i aa. .■...(fic frnm r.«.li>,.. tlf^ ^■«.bn.ilh.dl.rwt ftt.o,d.nu i.dn ..■inmu.DS.KteH 
b>tp^.o.mll>lf>BIIi;ttl«i|>>lnftmiHt,{i>tit>,iwSI.iri«»i,no4iCtat.iBftl«U»,«aiadin<^.SM 
lu«>hilir«..ninc.Bli, l.iMofnrcl«nt»«n«. 1n Ad to« itlbom Lnl itfmat,T«« 1.41.1 pti rr>d 
n.iaiia>ntc.:>ld>H.('.ftUto..l.RUI|>iu.ll(KU«Bifi,did>tulprBml>tat.r.l.Bnu>lft>.lliu,Ul4* 

f. J r..— ^ f..MI>H*l> *{m blllM. trilJ. iMlri^ ««.^. B^ l.._h.IfL. J. ^. ...-L- A-.fl Jl>^ ■,7.f.d.ltlluri.niTntitltBS]iaumdintw>.Illi.Ani,4 
!.ifBficI.B"lUi.,d.a«B.f.WltBa,..a>B.lllo,n.doimf 
Ji,hon...i«. J.,rf,J,Lnl.iw dcttlbBlnl rP. nidfftio I)B»oB<ni>,i^ fatilBI Idololitnt, i|^ HidldtriBC dat.ai! •rJuVlf.m bcudlftlo l.^tatu> •Idi- 
tnt.d mp.rriDn«.tfninlVBbflllifluiilbtHdIi(ir, fvCliBiBiDaaibiah.bit.bJirmtu fanafllanjfit Ib. 
T.|n.i luin ton dlt.ft iBtn hanna. iloi haMtn.a-d. Vllnln DamlBB. hlblttt la midlo BcBl>a.lD. & piaHf .1 
lum amBl t»iipDic I ImIu prBt.ii> n ia m.dio iia..»Hl.m'B ■dlScMi tMsrlBm HaBJBt i ^Bcd f>ABm rt. 

»ifB.nBlia«firiVI,cilcliiIKiiiiiBoltt..r"l,li>nl>>luj-'-'-"-' "-■.--- - .-.---.-.. » .— 

n.lirii. calf •oul lotm. qud ilai. ■mdia. Itll In l.™nbd. froOu.dcllnriiimiH aBorBO. ■.•n.rit.wm lout laai aaa fofBlii auafilia. «lltB! 
fraauq.ltormlardltifal.' f,iDhdrIlcl..CBCumfB& mDnrifi lOtffBonn.ftob 

biiu dlinii.ob dilldii «cBmlsA Br. fn fnm rioptci f.Bnif .fu i^ bibiniili 1 
r>c1iB npui lof.ph, ft JB Miclcm ItiHnil i (ntilba. rafi. boc t>, prnnihBer .Artanptstc. T"»F'epii' ^'''••pnmiBanfb 
.ioptIiBa.qBipraBnfn' '---.- — -^-- -■ — r-^-, ,--■._ iria>hillil.,ft.bdBttufaAifrpnn,. fi 
lOii, lor.ph.nlt 1> rabaftu ^ I - - --'- -" 
'^"'- ^«U«*l.»«tH,B.t iiudiat ita wdn r^i,ft'dil'uriiii i^ii'M^ >il tat ttm* D3itiZ5dbvGc)t)g[c 
Ma^ri„dlAwn.(Hb».B.b>nn-i •II>o b.bh«(oI«i.*.ait,f.r>«lf.d.ltln «S 3(T.j7t.l.7S 7:::^£?.:.':irr5::^rr:','ia'n;^ Al «B.NahH antinJll. ailU.l.a}n..,.n>~. 

.-is:*— ■fc ,»i"ii-""~j..«iK,7^s"«s;,"KS'Ji;vj:».",r;".,"" ,!t3L'SSsS'jr"'-"*^'''"'*Sis;s;Xi3Xj'£^ D3.1.„dl.vGOOgIC ^ K. Jodie. y. Moyfo rao 3S 

MtlmHm R«HaiHWi*iUlblB>*.lftM*l>IBb,a[4i. 
OaUtallinl mI.>)«ri<(»'^b>t.B,'<>fltBdlliU ()•(«. 
td>(aaT>nt «Udqli (Uim/illunilikf iHnim.f hm 

■bMnl£i>. M«h%un>>i>M>riiJ*."(-*i^^Bl(in>^tl 
i1iI»,«M>mI li.lBtcmUs(b»Bin"da(uK'P»i.ABia- 
^uu.lntu 1« faDitlgaiK »p>ift "(f pikliniiD' ilu la 
4lnlr <^»' •" >■■" ''1°* <«•>>>-■'" •«« -■>'" <»<u (»- 
MEnsilSi bI* RiBnlrflHiK.^BUiilllvtioiBlhllJifHiiul.' 
MidiniimUhi piniiBBilUfu CUHftH] HsTiB JDpluiili 
■HllrAiAlc- itiB^rArl Maili (rtilna ^ibBi i ft (ovplnt 
■IduKhfliB fBBidin n««*1oao>Uadi.flchi>«HMi« 

V-I-Nnodb* >ifB«iiMof.iBi.aiu^>Mfiipt.,iiw»l«- 
nlt. <,H<k •tr.ttBi«SUilA»lil.l''f«tnui<aniipia- 
(Mlnatalll inclultanlBai MsO.' ■('^•i (oiitill^pnplit 
•aiiii^itnll. (•mBplloila iri>.l<(aiH«lt.."4i>o.»rti 
■Jl>«Iti ' tutl>rn>ilgU.fNfin'lllfU, 

J . I. M:ill.i.*Efa^.»f lBI«vfl'Al*>wi iolD^<(^>4«m»tB« iT«iiiB->rfBt>4i>.ita«idn>Bn.a 
??f„.''^£^'^;f?^' ".■'•C^?«iBO>.rf,atJp>i.«iEiiiii L-Ai„pii,«r.-1 Ttno iiub.labtaM DoailBs. u bpdioRtH w 

(HBll l»_a ttfSibnitrlmi •A" l* r^" P 
liai iltB. Hsrfia i>BRiiB& Tiflul aMnii 

tiin, D« «iBm ilHai bhI faH. ^l^im f 

*i eut ifi«i Ib tJtHAiRH» M«ik «ifiiB Ci-f 

Ba<i llrDiaBliiiniBIilioplaBtailiCBihBfj 
Ua7«B.«laiat •»« £liu> Maa npltiai t* l|d 
rln f.pIiBri..«(. H,pr„ B«fai< ro.i li S 
Ba> ru,^ ft «btllira» li Oil tli>il.h«ctam[ 
Sni piKipli IMaJaBi h«t4 .liButimiir 
Tllll BmptaiH Ib Ifnil £cai >la>r«, nl tat-l 
faDamiaa>{.(ltodNdni.Ia «laaAoi *(ih I 
ntat pi>tlnifi.aaaBifliatvtaa.*tfi<*lillB| 
Tiin-AIfTpil Pbonaal.li aiBBlb'iinll4Bu| 
•aivifafuitnaIlllai,tmateatiuaBKn| auBi yUD ticJ, Mofti' ia «calli loriwiriul^ C!ln°.'lMa' f'al?a<Iinil^'iB.!>>IT>i(H^ Dilila'?.^ Iip^nrhl"d ifl™.^ urntVlB^^Efd^niadl 
f(t4.a,qa. pom rcfpicil Icm» Ho.b,a.o T.i...a r.na.ai, tccplou alual Pban.dolI MoaUncaa. <»"■ 
l.bcBorBiBiltfI.<iptlIa'if™«i?'^''"-'-lif"'B'''''p.laBcini^oiifaiiUllloctfcpaldiil,aaBnf.pda.c'fb 
lairtl. «n ph.Bm..Tr,»(i. tiirf,l«oT.r.po]la™ fiiBKciniicanilHiHilak qoai^lcu. (<at«i>ii>: 
tanllioiaiaadw.liinlK^nJtkKKUiuiclcoclanBi.aihcIn.lfallfnpnncCBltSn.aalUH.ttiaridiri 

I i-.iA.cA.li.ialiitoliBrtB.aairfillcci. 5i4pafiinu.PirJaipa<iiaa«B>>OBaanMadtI«flicMn|* 

ruftiia. T>i-I.pu>KnoclpflloruiiBfUMpilaJp((,|UiM(aiadHaii4tB(adinB»lik 
>BBtra>tll. tvigBicapiDaintDaallnaiaficf.idEtclcn.laonBlbai^KllftpndltqMd^ 
■Dinnltiiia Doialaai. diltaili iaitin &c. 11, pnptcioiaol. drai * «adiiia, oiapln aaaibcttada wlc* 
tan Do-liai U «niB> U|,pri. Nar.Doadaan facli id fiHca.. tft d<%Klt nn aafc,* taai ta aoBli*n#i 

S^liMiifi laoiaaiba'. A(bIi *c. T.irrab.qiica liiqaiaicii|aaoll)Ii p ' " 

ir.-Bi.ni-.T"!'-''-'"'-'-'"^-'- ■-'- - ■ 


fi-nV«.TtiianaiBaiaiipnip«i>t(tnfuiiIioDiiaa>d.d[ilano>iiUul, 

Libcr Iofiie,Hcbrai :e Ichorua, dldi ab n ^ Uafiu la M 
D3.t.z=dbvGOOglC fi T. lofuC. H. U^ 

» !■ * ■;■■ u t tlk » ■«■ i«b.rftMTW M-.ruiK.IMillutinlikfiitiMBRnmH 

■iBl lM <M4ai. n >>fattTwliMi>«.il d/wldii ia hfKdlntnii Hpals hiJc nni 4UK ■,■, JiRltt 

1 'Mru*BWn<^J«_ .u> iEl..cn lDn.1 H»&i>«>I,'.t^>«.-(>w1Illii.>M*- jr^.,T.a- 

rfe'*"'**-^'"*^'"-'^'' *."l.foni.fc.d-oJ™»krf»..«n"- 3;riUW*- 

I r i * i iMi» 11)4 yi» f™i.f it rftl Hor- lliiti.iifRiiiiJannlanfiB !•(.■ ^BM bIm 

1 hfcl ■mJwIIm «b m .d JntiM iincipllllblHsl'«rim*iii.ai.s. rcad» *ib «^ ^ „, 

§ y -i fc i tUjl^ ni^if m.M "rnArmM^HiualWi.lBlklbiltondlh' ^ltbiak.. 

tMn.BcHpRil ' liaraaBB. i[7fldqHdfrliptWH«nf« t«:rpBC^f„T,t^ 
iKHwUainif nlK Eiorpcl^ »iM« iHcn».lw"pndfrcc BfLTltadM 
ich.Mihx.Ibu !■(«. >«ii»B>wcc|iltiM,<rifi>ciliftfDW a,i,^„,1m. 
'cKnpmncrii. nBi.n.fciImidn.Btr. iBiiBsftinnilRfiaBli , 
. . . .,»ap>rBll,dli(., ctaI»inla><IM.tBM*dr.>tlMlBai>ialI>i>.'TiiMliCb 
kpHMdlwcUh«4.k lnpnilcpo~ iidqutafScircRlLf Pnopllftliultl 
U.. ^-~— (•:^lllipe«,ptnfc«l.popBll,dfc™i,TmeMpc-— ^ mm^tM^, ^;^KlJiM),Btlrfc«l.M«BU,dlcni,TinfiHpctai4il(l- »*C «41,1 
.■,lilB.nbi- .An,ftD.Bdrl»piipaliilBUcrcBnHluB.P*- pt«.lif«H 
.lBi»Dc_.c-.ni.TBVl..llltlt^^i»Al-"<Btncmdl»cu(>l<'lllt'>«« 
• ^lBsiH.arCi tnllclWl«i4»«Blitc'*nnBticfiIaitrrf,'>UTi"^^' 
di.HcnininH ciBOBCBcciipnfhWdltaBfBUDTMHMnda- Bfcn«i>iT*< 

.-.-.., M«ft.fii.gl> nn>.nn>l>l>npafldHd.tl.fUlab«la. n..4ld>t^, 

na.(Bs.lln...A«d.dli.a- .»«>.& <UditH..I«tld dlni4kiBKll»Kr«"'.'t*l4 
iwn TnnBi. »»« ..Atit, | K.uA lii^Bni Hl I rinfBt, dkfh^MolalC- \«.Qfij^M 

ricimu iB^dnc^!^ iura Bu^iBlaVMrn Htlill^JP^aBi ihi nAcr Itit n. fui af^ 
^BlmB drdlt nM^drdit^nlili IHiw Uc, niBMnia.aH 
Yiom.cftr»,B»b«M*n,*ii««nT*llnBiM-Iqn. bocpia* 
Bcbil la Itin qum dcdl. kUi HolVi cl. Io>->mI «Br*>H 

«wSMrf/^^B piinlpiriifaidiB/wt fcinc. ,„i.--.,inJ 

T«iio.,BBinM>ii«.aii>f>t«i>.i>Bi>ni>aBd- 1,^"!,!^ 

BB.»icnlm-f.d.i[i Wllw .«Iri. fni w it27,2r \ 
nwBacm. ■npoiictaar^. i MkA pafldnBI ^bo^ 1^6 (nnm ^BiB I>B-I.„fa|i. ,,ji! 
llmBBi. OmnJi «I p.mpl. b1b« DniTrtn-ilaitlhdilfciidlUil.idllt- i" voi ■<•! 
•u:ar4aack^Bfr<it>,IMBi». nnibimdIlirliTcllrf.paCidibiliraatci.4BIB 2,„y «loJ 

™i. .d =" CiS. II "ft w ti I i^,K!!i^ 

lnUlB<»>BlIlBtH0fi.eC,)l»>^0.|*^"^'^^ 

^ni°ihi'l 
.iaBllc. ■t<^llicioiiiicBai._ _ >■ ? r. '.'■. .L^ritl Hll* 
««'ifr InWlcWufUuKBDfilliilai' 
JVldB« Tl>oi.'aBl Htt •aUaa 4 >«Bllt n. 
plM.rtar.lilliiBiBdicli.li.lip.ifpldi.tit. 
nB^Bioa. I.clcbo.' ool ■baaarri diatmmir 
lBfaiMn(altirdanBBllccii<«B>«*lnnp>. 
■■B.ilii>tfi,-cBlBonrfBlru£(b, *'«tn.' 
rf/ailc.rAwiIilHf illiaif i.li I<Hd» bl&< 
ntUl.tB T,B«f 1 hnc Tltl Iftl BoSld. fllii ir 


,»uknBnB fuTr,adlBdlc^blrBiBiaiil.fBb.JlBdlcnB . 
ln.f(J.t*i>fa«f>crBMt9 fBclafriAvuJau. II. fiMifintnm fi No^icii loii ia nal 
■M.a(«tiB|<dIaidiu. fiB.b.nplanBcncliB.CbildBaiBanp)iH.larHnio.Al(i>.niiat,niI 
Mntt,a..AIi|,^R^,IHBt»rlt^lIaBnn|»f>iU.l.oioulmscf'lBi.VaB«tlBHiknffB[Eni»ci 

Si.f.pi B fc<ilm l«l(bo. ftnapaairia.fiDt.horBhB.EnhuafBlAcatfoB.v»!^-' — - -"-' * 
ln«>Bta^rrptri,liam>titl, liit rfc^i fnAdhofpfii.fnip-Bp>m* Tnd.r.C 
■"■ "^ ■-■"* A H O M A. dl AK* flcdDcf . oaod famlcjif firaflicv r tuBc m>ITirf 
BTnlmBr T' id rr tt A«<p«it loif bbII.i daot .liai lllsi.ai •bi 

... ■■bdld«ii.r>rpiinil,.GBliiiclnndi. f.BKi>Bi,tif<l.b> f i. i , 

• incbil>.T(,q,nB Ub >« ifti tatJi cA.cbb aiicnifft lUadcBdi rara.(Bh»d[, nbii,iU S3 ffBXai^^t L);.i....jbvGooglc ' _ lofue^ 

Ikm«» •uaur.tfTiAimi.nt^lwitv^mJulfi^im knd«l>i>». rff.i. laUiIi*Mra. Aa/efatHm^^aftnari iiiDKHDRTlu 1« AIinnrHipu iltm<rt*iiini*t^*lBfi1 
lm.Jmmtimil inUUnimTf^.raManttrlMtltttfByi- ^aii:IIM<|U<fnfli*iiiKriiin<lH<lt*. 
«BUbBfa.la mftMmfnuillimt^mlmliiAm^Mni.mrai , ^HtMmbimlmUtit^lUl^tBl.tKamt. 
WrulillnlJ. i4(BMu«"*^lft<l«Uf«7tlrinil,rKii- U«aI«i<Ur>dHi,ei>b,N<»iiVMJI>«Iui 
1d«Ib1i.S» lliHtlamilttimtmvflttn.m.OMr^tMtomiUlrltTMfTHiiintmimlit^ln.lvm- 
MpiliilllHli. 'rfni.Nulf^naBjH.mJldRliHUiliJcinirMkr.ftdJfVriknunMIIMiBn» 

*a. tqTt.pu ri»IBniiTiAiiIlfaMiiimdliiiiiiKi)HllRi , < ciHi rM Ae|mi».t* y t fmrij» *iiy* M 

> fit •[,«plC TiHniiKrirmiiilitttTm. ftvuficHlili ' W ft Of . «wi lnHrffriftti. llliK luUllw 

Am doioUrc 4ub«i ••(ibH ABoirimrui. f b1 ttin lei- < ftllisitM», ft riufglr w HiAm ■> ■>• 

f V iirii.k « ^■■iB AKniu.sfH iDi tJbiM k Oi. ••« in wa«i (i iwWi fpliiiw ad iBiralnii ntoM 

Hri*riiftc.i. BiganridiAli^OuiaBiiiM,"llaii>fift^illi>r ' CobiIbb «hBnwAilttlplVrilltiBiiB» 

■fllirilaiiiBi BafliLuiai^rHllBl^upUtl^lriiBiiBiiaa- I l>rairBBi,liiB laind»riu. Mua)>fr 

'^dir, diliilB- Arr Ipfc •!> Dni !■ ibUi liirnBi. ft rBbtai Ib ' 'VtfraidJiiBfKlisfcifiBBi. iHft *aif>aiUi< 
-tLi.^iK ilna- F*ri4.NHcl£iiaiiHnit mJlilqBirtfoprt p«ial- ' dtna pBtfii ■iflidilil'^ mHiJ Tttiua dpM,i 
'tc fanrtlUiaa ■ura.^ABjMaidfpi fga"la th lifnitfeafal.* ' 'TtYfllotllf potitK iBtBa fr ■■trt1B,niffi tf 
icmlfo.l., .1, To. igBof^, l>.B.tida D.l. pnrAln.ri d.Bnl b*. . fonrci nni,* «uli ^ iUtr* fBBIJi «k 
diftilulain ^rti.inti.lhBlir^iltildftliBtibfTrnM^B | >i> m(h> boAiu 1 nolti . qBl nl>atl«M 
'4nHfb.fKin AHltmviui.lTilmlHHaiforaiff nu*h ' imbS piodldtriiBot. cftw mdklnilBiM 

WrniB nirtii d.Vd<tBidinik<ktBi,<^ipiit->Bi_iH>flnf iDaKiBwTTnui.fHitMUitBuririntM 

ift.vltlTnSiUiiri|>«dfnatd,"jU(«i i*Ttrinic>B.TDtiilllitc(ac«poMii(>- 
41 pro Tobii DiatlirdnaBtn<?pffftiliir«' 1 BfAnidaBa* tBiB cfBi hattWt Biira.lhil^ 

^7lifBiT. ■uindidflllBaUtttcnraMt.n^.^r^r^ ! nBIT^bl. riaicftBrtvlMi|BtklilWrlA*« 
: li.ftri- pn>duii'«BtfailiiBiaa1li«.TD...>UiliHa. >..idaB<t»dcii.fiiclMilipci<liHTdbH 
daaaMrii ^i <u. •» ftacAnn. ouDilaaBldcB damat ' Qai dlitrBBr ad tu.tuaal) triau llBIi4 
||i4ftHipit- <lB.ini^laua.H1liat^.hl.11..1>ii4bli'aU ' l« boc h» •dlairiU aoi.ll iBfndiidbi. nU 
"- IkHiIi. Jpripn>pt«nniin.'IlliiiiaI(idiot,lctBi(. ! Ttirim. «fBBaifBniifBaicBlBf UteKcIl' 
inHBaftn ltBTtifBi.BtfAitt«bBiiD.*Dfaiiaiar^Dl Toi '&]|fiD.tIf tBmiBhBfftia,ptc^ndiatti .. fiaHDdDllccrTdtlDBi.VlriTniillldlBccifrad I laanniiB. Qol tlUS dcHBi nitfnlli^ 
ilia*»». irilll taai.tla. "fidtn aoAnm llknblBi* ib lioc la- , rir, -m Ui trii,' fanli (pAn nli Id BfB 
^iHiBiMld iuitBcawBBi>di|IAI.'iliafiriniBaMiiB triBi,li»i»hi'*i][tBL'cB««iBnHiffa 
fB.fKl<iBir« KfloIitia.cacciliBillHfaniailifHcriiUd- |(W.^I tttBBladaiBa facriai.ndBtdMt 
yal>ir<£ nUcil acltn ptifwniiHCdtBUirih' ln^idoaaia t upai BsAnB, iiaiaUaiilittriftrii.Q^ 
«riiiialK. nuinaitiiiairiiaditHiitBiBBn.BHRd I Do.pisdiiTTalanii, fi ftiBwitB Mu )■ 
) u Blftricot tBtm.ft fiittt. na., nlB Ii toaB te~ll<> pt- 1 ftrii 1b BidiaB. tilBai inBdl ib boc iin4 
JlaB.pi>llH triilai.qDlcuaaiitIi<Hhiriifanititna- ' t> vwmdlanAi Dn.tt iUl iripi>Bdit,llnBl| 
^rHtcaidiH Alt d«BU lu. •nmlaiAi.fgl. Bi Cgpc. np(t I caijilfil.iu 6tt. «DIiiM«r.|BC •« ti p«l 
- ■iaL'drBa."iuourcriniBi:.|Bli£aBtTcrdlt- . .tni, tppiBdltfaBlcBjBBianiatllaliiBcM 
1. (DB fBCi.f Ib dono. "d balc >li {afaiint.Tui i Itli tfiitBbBlipfti p«B«cci.Btld ihdiM d "■■' 

kibltriiatqatTipfl Tcrd , ItfiHUdctrfdilftlBiTiDcitiDdleidBB 

I ibillbli.tita Q'iri|tBU'TiiddlIaiDla Iriwfai, Boattul t (inliD. ptititaiiiBifBt id lardutB, IfCil 
ibl. mata.di i n piiH doB^biblnbti «DBariiBa ittt nua •lUi. fn Bibniet IiflF «6 diailaifBi.diitl 
iliirinBidlBiriBiIdaiiVitDaSBaidlBnlHim. <ndHni£AI, «tl.i.tlji naft fu na.rii. «utl.iDb» 
Kiicb.fiMa>(BciiiJniD.I.«^I.i<l«fcik. «K.l.lltftiiAi<.»<ltBcrii. «iTuaBHidhinil. T«Kit 
u iBBtDtnat IpToi. IH Rib.di tifiD. i (vlt iwlln »B«tiBul rri,Bi«AiBii?lDDt «■■« bDbiunmfftn. 
111. T. NoDi dlcHullifilUnt.ArciBMIHbnl K«fn BiainBn fDlfir.prina dlt rrbiHit.*^ 
friB. Huiiifc«ril..i>fp(fDblln«triilBBd[tifl laar.tionlBi aUtniS lorDc.fttadifdltptaBBlfultBf i» 
lapola di puWf. ribl..qj.lgH Ttii dtriardf Bir« fairt <iplDHIaiii.ft«a.a. Ipr« ciirrfc. fairi.N»i 1 
■a dk £U» IfruJ f lafiOi» i tlnlB.li diataift id rif u laf du^i. Ai dariiM iIIm wafliCi io^ftiif JfMi Dgitiz^dbvGOOglC Tofue. «. «7 

i.lt!lb.nA(i>in.t««>tr»nB« tnlKti»i.'FDAn>riu..U.»ifU>fiUur<— V/J.A,™, 
<»M.«..faM.I>.Bl.ll>H.> I.bir».nbl.,(]u».Ii^..njr»U.ir[»- l..i>p«f.ai. 
><>^>.^ftli4.i_jy r,B>dn; <«.lalH.lt &n»tlM<>T.A'*. p.ii&tfcnni- H°"<^'« 

pa^Hnwl.(r.diulal:^iiia fui.'». .d..in*.prnriB4iKtli:' .tfiiufa •»• ,,.> ^-n-. 

iMtlldli pn HM-ti lum •• (f - ib »bii flt tnrtJrBdwaUB h.t irl.'uiti. ■! ^. ,1 . ~ . 

im ^ «u.f Dliu^ I^. aJ •<• lurflAii.«'Dlli.1iM'l<hi>(ul4Ma]t,'cI ^, ,,',„,,' 

^^^' ~ " tMl....<Mi<f> .l>4.1>h>r>.'.dli«r^'nhll<<MtU<.T<^llH EirDim.V^t' 

iULurfiuRH.. •KW»fmnl>.ftin>fii.u«por>t«>.h[u-^.l„j£„, 
O., Udh iBcMHa I.>n>]lni«u<»U.tii,nH.CM|»p>-rL^^- , 

^<«<au>4>Ufl- lw.f)n«iilll^>il»<ullil»f>i.»>dl<t>- ^, .h„,.. 

ill.T<'MtM'"x'ln-''>»>*P»- cMiB tcunlliv.lBactflitoltaiirndii, ^.jVanii 

^M>iVl*>R>u>mM.ri>,* T,lit«IUfUK>»Mnf>ni>«>.dw>d>f>J .[,,:„_„,. 

to l>tniG _b«l.l. puRH i^B I>r- , nmMoA.^litiBnclplt/ftrRdalibulHn L(in>Bia. u- 

Itaii ft nA> Tflb>B I>aai>l Dn Tt- iHIlift".dH<ii>w HntB'.q>uWB KRi.^ _I„,,.'nJ,», 

^^--hi>.I>ix>c^B«ii,b{.tli>>Ml»- n»«l»Hl."!>lr(>latd»t,'Dlliw>tl.l»ru;|'^ft,,„,L;. 

i.l>iilBiu^Tt«rii«,i<tffp«. (4Ell(.Tr,»l,au*d.«t,ftiBdl»TttUt>aBf ,„ 

M>Tc*nClMB«s»iiiliatthBt, BlMTtltit.[I.MIdl,liliafa(,^ilhac'«nw Jckl.Sohlbiw KtMcB. i>|,<rir^«.li iDiil. tft.DW ^■lpntdCi<Htupap>l»tnb.i- irTf.lu«l£ 

ilpBttlBtlfiill.npotTlBfflifn- pap>lttnf.«.d*t«>>lpambti>ltmnfadf d.«t fiaftln 
«~...~..jw_..<__i-i_ -lOd^mqulil.faitmBriMtri.lpan.kit. BlEidipUj 
i(f*dtiTBn.rlatd.un.p.d((M(faAf4B4iin tl,>.q>ldT>i ,p.d((M(faAf4>4iin tl,>.q>ldT>. 
tffun ptini putT , iptdlil d itii- 
.__ tflH.,f<- llfttltfutlU 

h*"^!! ""*''J*' •^^*'''' ™i''" '!"*."'•' '^" 

^^ ._ ,. . ..__, anfadHl.I><ii>ilBl,"lii«tii>'b»itla{fi.TBl(lia> 

i dMidiiln iliiirlTi[i'iii jii llii|Mlii Iat4a« "pntpuul.'di cBaani Ifrul ti»ifib.t I pmipt 
ffbn , R mnfp* tfi n nVUu dt nt^ l> irfa^MUCTBillWB. pQp>t*"p«lcA«ifii'-' fDTfntd *■- 

^.iiii>i. itiin iiiihifi iiii I NWiatdiBtn. cip. 1111. iifiBiii>.i..d 

' ^ ' '" 'ln,««fp««f( /^OBIliit iat«fl.paftftqumTB(Btrf^n>lil tlMfanm d- 

l-j(Bda plt>, Wu« tnUHT.I. I'» Ixiu- puB l<>r<t.Bli. lo<5« dMJtrln T<tw. ^Bt. tlt^ RWDoBdauid I >,dt<>|>1lin IB iif«t.innMUBBrBli.inDBb*j pBWBUuanTiia., uiia|iiiiini»DHTBi>. .onaBrf >.m 

I M*wlfiltllll.lBb.uft«nill(m.TaUiH«i.«,n«>. «M. 
ntdfc ludaii. dltUTblllwp<|l«f>c«ialBn >pf>p.n»n>m.' dB*dfd>i> Upl- a.c nt>Mi<. S 

■■f» JbiIi tm Tlna, fBu a,dl>nmi di ai|il(t>d.liB|ula> dt fi>|B]i. ulbiibBi, Tn ii.h.<ipt[- 

dL^d.T*bk cCm»AmMf tU. fx Tr.drfclnit. .n, tBn,E(iI«iBr. f i( Ib n. mali. tt anraa TtiD. 
ii,C» iBtB-.<MI t(fti, mamtLPalln iliili,lf..ni«iillD Kcni tb>. ^ir qd, Ci p.lnilinrKtr. 
. t.unaurfMcl<.>tH<«po^u. -[il «^ipaH» la«l»l..ni pl.Buijin.iip.i l-.<Ma«> i«pB 

''^£!^^!^,Z'!m»twi^.I.lam<^ib>^^l-.'"^^tA,,,ii,t,i.Mi^iIan!^i-^it . 1ll.l.drfBdBllll(.A. ti^rp*<(*<'<>- v^<>''^>v«H.i^»<ir'* D3.t.z=dbvGut)gle Jcricho. M. lotue. 

laH.uulw icuWitnanu>r>p« hu<lilUB,JI- ■•Isil.l 

«irfJMMidi. lUB>M.R0>u_Cl&n_lb>tl,V(<lbDC Lloimm 

^ftamfmlm- iMrcw^itBasl^iitaMBlaRiiofianWd 4i> lannofnwiiM ?mfiJi|.*Jo» 

HRsfiiiDt ll| n«il'(n>' utna rmdlcntn.QiM M n ^i^il dU nlimi Ull UfUnt Irfpw 

4r.l.p«UM(. iiiMtUUTUm'ifUtMtntrom^Ulbili. CibtiwiiHIirluiti uiKi'a 

jf(l>Md<fc- iiHlMdiHn/^fiifWru^^^lDniuh.^fi vxlBMiiBu.IcwuMiteU^rRdiM 
«itl. .r.luii- ttiqu fn' Uplte IIU"la ■Hoiittaiu' tiiit fttcflt cii lalVi , ponuln di biOi M|( 
(UWrau ITihI pcipms.tiitiMI •■nK"CU| irk*il'Sc. . Bfi ■litn daxtcaB lipiill>.tt IMiiutiiiil bf 

(«ut HM i—diri» hfijn ic miiUo l»t*Mli.tcM iHam toqiis nftiuHtuirgm , abtuiAl